Page 1

80p Let noble thoughts come to us from every side Volume 41, No. 10

સંવત ૨૦૬૮, અષાઢ વદ ૪ તા. ૦૭-૦૭-૨૦૧૨ થી ૧૩-૦૭-૨૦૧૨

First & Foremost Gujarati Weekly in Europe

અા નો ભદ્રા: ક્રતવો યન્તુ િવશ્વત: | દરેક મદશામંાથી અમને શુભ અને સુંદર મવચારો પ્રાપ્ત થાઅો

7th July to 13th July 2012

મિટનમાં ઇમમગ્રન્ટ્સની વસ્તી નાથવા થેરેસા મેએ મસમટઝનશીપ ટેસ્ટ આકરો બનાવ્યો 71('+0,,+1*'('* ,7. "'./36 '43*'

% ! %

#

: : : : : :

7('+8 &34/ $343263 '4 # #'0'1 '-43(31('5'

$ $

" $

&

થેરેસાએ ફરી ઠપકાયાા

: : : : : :

લંડનઃ લોડડ બાયનન કોણ હતા? ફ્લોરેન્સ નાઇટિંગલ ક્યા ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા હતાં? તમે ટ્રફાલ્ગર સ્કવેર તો ઘણી વખત ફરવા ગયા હશો, પણ બેિલ ઓફ ટ્રફાલ્ગર ટવશે શું જાણો છો? જો તમે આ અને આવા બધા બધા પ્રશ્નોના જવાબમાં માથું જ ખંજવાળવાના હો તો જાણી લો કે ટિિનમાં કાયમી વસવાિ કરવાનું તમારું સપનું ચકચૂર થઇ શકે છે. હા, હોમ સેક્રિે રી થેરસ ે ા મેએ પોતાની ઇટમગ્રેશનટવરોધી ઝુબ ં શ ે ને આગળ ધપાવતા ટસટિઝનશીપ િેસ્િને વધુ આકરો બનાવી રહ્યા છે. થેરસ ે ા મે ટિટિશ ટસટિઝન બનવા ઈચ્છતા ટવદેશીઓએ આપવા પડતા ટસટિઝનશીપ િેસ્િનાં માળખામાં ધરમૂળથી

$# : $# :

"

! " # ; %" #$ "

&# $# ! " $ $# :

$

!!

"

34 1'-0 5'0+5 ,30-*'9133* )3 7/

888 ,30-*'9133* )3 7/

=

)9187 .,-87 &<7

#& $ $#!"+

# =

" #

%" #

"

= "

') $

દેશમાં પેઢી - દર પેઢી જન્મતા અને આ જ ધરતી પર ઉછરેલા ટિટિશરો પણ વતનમાન પરીક્ષા પાસ કરી શકતાં નથી, ત્યારે વરસે દહાડે લાખો પાઉન્ડ ટનયટમત પણે કર ચૂકવતા અને આ દેશ માિે મૂલ્યવાન પુરવાર થયેલાં મહેનતુ લોકો માિે ટિિનમાં વસવાિ વધુ મુશ્કેલ બનાવાઈ રહ્યો છે. અનુસંધાન પાન-૩૮

!

!

)9187 .,-87 &<7

ફેરફારો લાવી રહ્યાં છે. હોમ સેક્રિે રી માઈગ્રન્ટ્સ માિે ટિટિશ કલ્ચરલ િેસ્િ પર વધુ ભાર આપી રહ્યાં છે. કાયમી વસવાિ માિે અરજી કરતા માઈગ્રન્ટ્સે હવે રાષ્ટ્રગીત ‘ગોડ સેવ ધ ક્વીન...’ની પ્રથમ કડી યાદ કરવી પડશે. આ ઉપરાંત, ટવન્સ્િન ચટચન લ, લોડડ જાણકારી પણ બાયરન, ફ્લોરેન્સ રાખવી પડશે. નાઈટિંગલ અને અરજદારે બેિલ ટવ ટલ ય મ ઓફ ટ્રફાલ્ગરના શેક્સપીઅર જેવાં ભવ્ય લશ્કરી પ્રટસદ્ધ મહાનુભાવો, લેખકો અને હોમ સેક્રેટરી થેરેસા મે ટવજય સટહત મહત્ત્વનાં કળાકારો ટવશે જ્ઞાનની ટિિનનાં સાથોસાથ ટિટિશરો દ્વારા ઐટતહાટસક તથ્યો જેવી ટવજ્ઞાન ક્ષેત્રે થયેલી શોધખોળ, બાબતો પણ યાદ રાખવી અને પોપ ગ્રૂપ ટબિલ્સ કે પડશે. રોટલંગ સ્િોન્સ ટવશેની ઉલ્લેખનીય છે કે આ જ

$

# "

=

,$+ # %

"

') $

$

# "

=

,$+

" # ') ,$+

=

# %

#& $ $#!"+

+46

"! %!

&)918

"

$

&346 &60 ') * &

+

" # !

42+46) 4&) 43)43 )',( '

'%( &# *

2&.1 7&1*7 7&286&:*1 (4 90

;;; 7&286&:*1 (42 438&(8

&:/. &8*1 &23.0'-&.

46

&11

46 &(0&,*) "4967 './-& 6&)**5


2

રિટન

Gujarat Samachar - Saturday 7th July 2012

રલબોિ િાથે ચેડાંના પ્રયાિ બદલ બાકકલેઝને ૨૯૦ રમરલયનનો આકિો દંડ લંડનઃ વિિના બેસચમાકક સમાન બોરોઈંગ રેટ લંડન ઈસટરબેસક ઓફડડ રેટ (Libor) વનશ્ચચત કરિા સંબંધે બાકકલેઝ બેસકના થટાફ દ્વારા િારંિાર ખોટી રજૂઆતો કરાયા પછી ધ ફાઈનાશ્સસયલ સવિિવસસ ઓથોવરટીએ બેસકને £ ૨૯૦ વમવલયનનો ભારે દંડ ફટકાયોિ હતો. રોયલ બેસક ઓફ થકોટલેસડને પણ આિા મેવનપ્યુલેશન સંબંધે £ ૧૫૦ વમવલયનનો દંડ થિાની શઝયતા છે. વિટનની ચાર મોટી બેસકોએ લઘુ અને મધ્યમ કક્ષાના વબઝનેસોને લાખો પાઉસડનું િળતર ચૂકિિું પડે તેિી શ્થથવત સર્િઈ છે. મોટાં નાણાકીય કૌભાંડમાં બેસકની પ્રવતષ્ઠાને ઘા પહોંચ્યા પછી નાણાપ્રધાન જ્યોજિ ઓથબોનને સંસદીય તપાસની ર્હેરાત કયાિના પગલે ચીફ એશ્ઝઝઝયુવટિ બોબે મંગળિારે રાજીનામાની ર્હેરાત કરી હતી. અગાઉ ડાયમસડે બેસકના કાયિ બદલ માફી માગી હતી, પરંતુ રાજીનામું આપિાનું નકાયુું હતું. બાકકલેઝના ચીફ ઓપરેવટંગ ઓફફસર જેરી ડેલ વમથસેર પણ રાજીનામું આપે તેિી શઝયતા છે. ડાયમસડ અને ફાઈનાસસ વડરેઝટર વિસ લુકાસ સવહત બેસકના ત્રણ

બાકકલેઝના ચીફ એમ્ઝઝઝયુલટવ બોબ ડાયમન્ડ

સીવનયર મેનેજરોએ વનયંત્રક સંથથાના તારણો ર્હેર થયાં પછી આ િષને બોનસ નવહ લેિાની ર્હેરાત કરી હતી. બીજી તરફ, િેઝરી સીલેઝટ કવમટીના ચેરમેન એસડ્ર્યુ ટાયરીએ કહ્યું હતું કે કવમટી ડાયમસડને ખુલાસો કરિા બોલાિશે. વિિમાં ૪૫૦ વિવલયન ડોલર (£ ૨૮૮ વિવલયન)થી િધુ મૂલ્યના મોગનેજ, લોસસ અને ડેવરિેવટવ્ઝ પર ઋણની કોથટ વનધાિવરત કરિા વલબોરનો ઉપયોગ થાય છે. એફએસએ અને યુએસ કોમોવડટી ફ્યુચસિ એસડ િેવડંગ (CFTC)ના કવમશન તપાસકારોએ જણાવ્યું હતું કે નાણાકીય કટોકટી પહેલા અને પછીના િષોિમાં બાકકલેઝ દ્વારા વલબોરને મેવનપ્યુલેટ કરિાનો પ્રયાસ થયો હતો. વલબોર

ઈલ્યાિાજાનું ગીત લંડન ઓરલક્પપટ્રિ ઉદ્ઘાટન િમાિોહમાં લંડનઃ સંગીત ઉપતાદ ઈલ્યારાજાને અભૂતપૂિિ સન્માન લંડન ઓવલસ્પપક દરવમયાન મળનાર છે. જુલાઈમાં શરૂ થઈ રહેલાં િૈવિક રમતોત્સિમાં ઓપવનંગ સમારોહના ભાગરુપે વિિસંગીતના થોડાં નમૂનાઓમાં ઈલ્યારાજાના ગીત ‘નન્થાન ઉન્ગાપાન્ડા’ને પણ િગાડિામાં આિશે. કમલ હાસન અવભનીત ૧૯૮૧ની ફફલ્મ ‘રામ લક્ષ્મણ’ના આ ગીતને ઓપવનંગ સેવરમનીમાં ‘પલમડોગ વમવલયોનેર’ ફફલ્મના વડરેઝટર ડેની બોયલ વિવશિ રીતે રજૂ

છ NHS ટ્રસ્ટ પર નાદારીનું જોખમ લંડનઃ સાઉથ લંડન હેલ્થકેર NHS િપટ નાણાકીય િહીિટ માટે ખાસ િહીિટદારના વનયંિણ હેઠળ રખાયું છે. અન્ય છ NHS િપટો પણ નાદારીનું જોખમ ધરાિે છે. સાઉથ લંડન હેલ્થકેર િપટ િણ હોસ્પપટલનું સંચાલન ચલાિે છે. તેનાં ભારે દેિાંબોજ પછી સારસંભાળનાં ધોરણો કથળતાં ભારે ટીકા થઈ હતી.

કરશે. ઈલ્યારાજા ખુદ આ ગીતની પસંદગીથી આશ્ચયિચફકત છે કારણ કે તે તેમના સૌથી લોકવિય ગીતોમાં પથાન ધરાિતું નથી. ઉદ્ઘાટન સમારંભ પાછળ ૨૭ વમવલયન પાઉન્ડનો ખચિ થનાર છે અને ભારતીય સંગીતકાર ઈલ્યારાજા આ રીતે ગીતના માધ્યમથી તેની સાથે સંકળાય તે ગૌરિની િાત છે.

તપાસના ભાગરૂપે સરકારી ટેકા સાથેના ધીરાણકાર લોઈડ્ઝ બેશ્સકંગ ગ્રુપ અને રોયલ બેસક ઓફ થકોટલેસડ સવહત ડઝન બેસકો તેમ જ મોટી યુએસ અને યુરોવપઅન ઈસિેથટમેસટ બેસકોની પણ તપાસ ચાલે છે. યુએસમાં મોટી ૧૬ િૈવિક બેસકો સામે કાનૂની કાયિિાહી હાથ ધરાઈ રહી છે. બાકકલેઝ તથા અસય બેસકોએ વલબોરને િધારિાઘટાડિા પ્રયાસ કયાિના દાિાઓમાં ત્રણ િષિની તપાસમાં ગેરરીવત દશાિિતાં અનેક ઈમેઈલ્સ હાથ લાગ્યાં હતાં. સીએફટીસી ખાતે વડરેઝટર ઓફ એસફોસિમેસટ ડેવિડ મેઈથટરે દાિો કયોિ હતો કે બાકકલેઝ દ્વારા ખોટી રજૂઆતો સીવનયર મેનેજમેસટના આદેશોનું પવરણામ જ છે.

કોપપ્યુટર ધબડકામાં ભારતીય જવાબદાર હોવાનો દાવો લંડનઃ લાખો વિવટશ બેન્કખાતાં પથવગત કરી દેનાર આરબીએસ કોપપ્યુટર ધબડકા માટે ભારતસ્પથત જુવનયર ટેવિવશયન જિાબદાર હોિાનો દાિો કરાયો છે. આ કમિચારીએ રોયલ બેન્ક ઓફ પકોટલેન્ડ અને ગૌણ કંપનીઓ નેટિેપટ અને અલ્પટર બેન્કમાં રુવટન સોફ્ટિેર અપગ્રેડેશન િખતે માવહતીનો જથ્થો ઉડાિી દીધો હોિાનું મનાય છે. ચીફ એસ્ઝઝઝયુવટિ સ્ટીફન હેસ્ટરે કહ્યું હતું કે આ ધબડકો ભારતમાં નોકરી આઉટસોસિ કરિાના વનણિય સાથે સંકળાયાનો પૂરાિો નથી.

પરિવાિો દ્વાિા ઈલેક્ટ્રિરિટીનો બગાડ લંડનઃ ટેલીવિઝન, કોપપ્યુટર અને અન્ય ઈલેઝિોવનક ઉપકરણો િપરાશમાં ન હોય ત્યારે પટેન્ડબાયમાં રાખિાથી કે પ્લગ કરી રાખિાથી પવરિારોનાં િાવષિક વિદ્યુત વબલમાં ૮૬ પાઉન્ડ અથિા ૧૬ ટકા જેટલો વહપસો િધારે છે. આપણે લોકવિય કાયિક્રમો વનહાળતાં ન હોઈએ છતાં ટેલીવિઝન િીજિપરાશ કરે છે. જોકો, લોકો સરેરાશ છ

કલાક ઈવડયટ બોઝસની સામે ચોંટીને બેસી રહે છે. એનર્િ સેવિંગ િપટ અને બે સરકારી વિભાગોએ કરેલાં અભ્યાસમાં જાણિા મળ્યું છે કે અગાઉની માન્યતાથી વિરુદ્ધ વિવટશરો ઘણી ઊજાિનો બગાડ કરે છે. યુકેમાં ઈલેઝિોવનક ઉપકરણો પિીચ ઓફ નવહ કરીને પવરિારો િષષે ૧.૩ વબવલયન પાઉન્ડનું નુકસાન સહન કરે છે.

ત્રણ ગુજિાતી મુંબઈ િુધી કાિપ્રવાિ કિી કેન્િિ માટે ચેરિટી ભંડોળ ઉઘિાવશે લંડનઃ લંડનના એજિેરમાં રહેતા ૬૩ િષથીય જયેશભાઈ દેસાઈ અને તેમના ૫૯ િષથીય પત્ની લતાબેન દેસાઈ તેમ જ પેવરિેલમાં રહેતા ૫૧ િષથીય વમિ જયેશભાઈ પટેલની વિપુટી લંડનથી મુંબઈ સુધીની કારની સફર કરિાના છે. આ ડ્રાઈિથોન પાછળનો તેમનો હેતુ લ્યુકેવમયા અને લીપફોમા રીસચિ માટે ભંડોળ એકિ કરિાનો છે. ૧૩ દેશમાં થઈ લગભગ ૮૦૦૦ માઈલના િિાસ દરવમયાન ઓછામાં ઓછાં ૮૦૦૦ પાઉન્ડનું ભંડોળ તેઓ એકિ કરિા ઈચ્છે છે. આ કારિિાસનો તમામ ખચિ િણ વહંમતિાન ગુજરાતીઓ જ ઉઠાિિાના છે. જયેશ દેસાઈના પુિી રીનલ પટેલને માચિ ૨૦૧૦માં નોન-હોજફકન્સ લીપફોમાનું વનદાન થયું હતું. કેમોથેરાપી પછી તેઓ હાલ બે િષિની મેઈન્ટેનન્સ ડ્રગ પર છે. દેસાઈ

જયેશભાઈ પટેલ

લતાબેન દેસાઈ

પવરિાર યુકે અને સમગ્ર વિિમાં લીપફોમા િોફાઈલ ઉભું કરિા માટે સમવપિત છે. તેઓ એવશયન કપયુવનટીમાં િોફાઈલ અને જાગૃવત ઉભી કરિા પણ માગે છે. હેરો વમડલસેઝસમાં કેન્ટોન પિાવમનારાયણ ટેપપલમાં આિેલ એવશયન વિમેન કેન્સર સપોટડ ગ્રુપ કોઈ પણ કેન્સરગ્રપત એવશયન મવહલાને સપોટડ અને માવહતી પૂરાં પાડે છે. કેશ અથિા ચેકથી મળેલું દાન આ બે િપટને આપિામાં આિનાર છે.

યુકેમાં ગેિકાયદે કામ કિતા ૩૬ ભાિતીય વકકિોની ધિપકડ લંડનઃ લંડનના સાઉથહોલ વિપતારમાં ગેરકાયદે િકકરોને ઝડપિાના ઉદ્દેશથી ઇમીગ્રેશન અવધકારીઓના ઓપરેશનના પગલે ૩૬ ભારતીય વ્યવિની ધરપકડ કરાઈ હતી. ૩૬માંથી ૩૪ વ્યવિઓને ઈવમગ્રેશન ડીટેન્શનમાં રખાઈ છે અને િતન પરત મોકલિામાં આિશે. યુકે બોડડર એજન્સીએ મેિોપોવલટન પોલીસની સાથે રહીને ચોક્કસ બાતમીના આધારે ફકંગ પિીટમાં દરરોજ કેઝુયલ િકકરો માટે એકઠાં થતાં લોકોને વનશાન બનાવ્યા હતા. આ લોકો યુ. કે.માં રહેિા અને કામ કરિા માટે હકદાર છે કે નહી તેની તપાસ

યુકે ઇમરજન્સી નંબર પર સૌથી વધુ ફોન NRI ના આવે છે લંડનઃ યુકન ે ા ઇમરજન્સી ૯૯૯ નંબરે ચાલુ સપ્તાહે ૭૫ િષિ પૂરા કયાિ છે. જોકે, પોલીસે રેકોડડ અનુસાર આ નંબર પર બનાિટી ફોનની સંખ્યા િધુ છે. આ ઉપરાંત, માિ બંગાળી, તવમળ અને પંજાબી ભાષા બોલનારા ભારતીય મૂળના કોલસિની સંખ્યા િધુ છે. િષિ ૧૯૩૭માં દરરોજના ૨૮૫ કોલથી શરૂ થયેલા ઇમરજન્સી નંબરથી મેિોપોવલટન પોલીસ સાથેના લોક સંદેશા વ્યિહારમાં મોટું પવરિતિન આવ્યું છે. આ નંબર પર ૨૦૧૨માં રોજના ૧૪,૦૦૦ કોલ આિે છે. અંદાવજત િાવષિક સરેરાશ આંકડા મુજબ જૂન ૨૦૧૨ સુધીમાં ૫૦ લાખ કોલ નોંધાયા છે.

કરી હતી. ૨૩ થી ૫૬ િષિની ઉંમરના ૩૬ ભારતીયોની ઇવમગ્રેશનના વિવિધ ગુના હેઠળ ધરપકડ થઈ હતી. જેમાં વિદ્યાથથીઓ સવહત ૧૬ વ્યવિનો વિઝાનો સમય પૂરો થઈ ગયો છે. એક ૨૬ િષથીય ભારતીયને મની લોન્ડરીંગની શંકાના આધારે પોલીસ કપટડીમાં રખાયો હતો. યુ.કે. બોડડર એજન્સીના હરપાલ જોહલે કહ્યું હતું કે મેિોપોવલટન પોલીસ સવહત અન્ય એજન્સીઓ સાથે રહીને ગેરકાયદે કામ કરતા લોકો સામે કરિામાં આિેલું આ ઓપરેશન ખુબ સફળ રહ્યું હતું.

જયેશભાઈ દેસાઈ

લ્યુકેવમયા અને લીપફોમા રીસચિ િપટ તેમના ક્ષેિમાં ઘણી સારી કામગીરી બજાિે છે. આ િણ ગુજરાતીઓએ ‘જપટ વગવિંગ’ સાથે www.justgiving.com/drivathon

એકાઉન્ટ ખોલાવ્યું છે. તમામ િાપ્ત આિક સખાિતમાં જશે તેની ખાતરી જપટ વગવિંગ પેજ પરથી મળી રહેશે, તેમ જયેશ દેસાઈ કહે છે. તેઓ ૧૪ અથિા ૧૫ ઓગપટે લંડનથી નીકળી સપ્ટેપબરના અંત અથિા ઓઝટોબરના િથમ સપ્તાહમાં મુંબઈ પહોંચિાની આશા રાખે છે.

લંડન ઓલલમ્પપઝસ અને હીથ્રો પર અરાજકતા લંડનઃ લંડન અને વિિના સૌથી વ્યપત એરપોટડ હીથ્રો ખાતે ઈવમગ્રેશન બાબતે િિાસીઓ ભારે વિલંબનો સામનો કરી રહ્યાં છે. આના પવરણામે, લંડન ૨૦૧૨ ઓવલસ્પપઝસનો આરંભ થયા પછી શું હાલત થશે તેની વચંતા થઈ રહી છે. ગત સપ્તાહે આશરે ૪૦૦૦ પેસેન્જરને ઈવમગ્રેશનમાંથી પસાર થિાં અઢી કલાકથી િધુ સમય લાઈનમાં ઉભાં રહેિું પડ્યું હતુ.ં ઓવલસ્પપઝસ દરવમયાન િધુ ૬૫૦,૦૦૦ પેસન્ે જર એરપોટડ પરથી પસાર થિાની ધારણા છે. બીએએના િિિાએ લાંબી લાઈનો પર ટીપ્પણી કરિા ઈન્કાર કયોિ હતો.

િંપરિ કિતા પણ વધુ આનંદ િન્માનથી મળતો હોવાનું તાિણ લંડનઃ નાણાંથી મળતો આનંદ સમય જતાં નિ થાય છે, પરંતુ વમિો અને સાથીઓ તરફથી મળતું માન મોટાભાગના લોકોને ધનિાન હોિા કરતાં પણ િધુ આનંદ આપે છે. યુવનિવસિટી ઓફ કેવલફોવનિયા, બકકલી ખાતેના સાયકોલોવજપટોએ ર્િનના વિવિધ દરજ્જા અને આનંદ િચ્ચેની કડી તપાસતાં ચાર અભ્યાસ કયાાં હતાં. અભ્યાસના સંશોધકોએ ‘સાયકોલોવજકલ સાયન્સ’ જનિલમાં િવસદ્ધ અભ્યાસમાં ૧૨ વિવિધ સામાવજક પતરનાં ૮૦ વિદ્યાથથીની મોજણી કરી હતી. તારણ મુજબ વિદ્યાથથીનું સોવશયોઈકોનોવમક પટેટસ નવહ, પરંતુ સોવશયોમેવિક પટેટસ તેના માનવસક પિાપથ્ય

સાથે સીધું સંકળાયેલું હતું. અન્ય એક અભ્યાસમાં બધાંના ચાહીતાં અને માનીતાં વિદ્યાથથીઓ િભાિ અને પિીકૃવતની લાગણી ધરાિતાં હોિાનું પપિ થયું હતું. અન્ય બે અભ્યાસોએ પણ આ તારણોને પુવિ આપી હતી. આ િોજેઝટના મુખ્ય સંશોધક અને પીએચ.ડી પટુડન્ટ કેમરન એન્ડરસને જણાવ્યું હતું કે નાણાંથી આનંદને કદી ખરીદી શકાતો નથી તેનું એક કારણ એ છે કે, ‘લોકો આિક અથિા સંપવિના ઊભા થતાં નિા પતર સાથે અનુકૂલન સાધી લે છે, પરંતુ સન્માન, િભાિ હોિો અને સમાજની પિીકૃવતની લાગણી કદી જૂની થતી નથી.’


Gujarat Samachar - Saturday 7th July 2012

www.abplgroup.com

3


4

મિટન

Gujarat Samachar - Saturday 7th July 2012

મવદેશી અપરાધી પ્રત્યે જજોની રહેિ નજર માિે નવ વષગની સજા કાપ્યા કેસ સાંભળ્યા િતા અને માત્ર પછી એક િત્યારાને એક કેસને ફગાવ્યો િતો. પાહરવાહરક જીવનના અભ્યાસના તારણો અનુસાર અહધકારને ધ્યાનમાં રાખી હિિનમાંથી ડીપોિટ થવાનું હિિનમાં રિેવાની પરવાનગી જોખમ િાળવા અપરાધીઓ જે આપી િતી. જજ મેક્કીએ એક રીતે કોર્સગનો ઉપયોગ કરે છે વષગમાં ૧૩ અપીલ સાંભળી તેનાથી હવદેશી હિહમનલ્સને િતી, જેમાંથી ૧૧ અપીલ દેશ બિાર કરવાની િોમ અપરાધીઓની અને બે સેિેિરી થેરેસા મેની યોજના અપીલ િોમ ઓફફસની પર અસર પડે છે. તરફેણમાં ગઈ િતી. જજ હમસ ઈસ્વેન્ટિગેશનમાં આહિટકલ ૮ એશુને સાંભળેલા ૧૩ િેઠળ હવદેશી હિહમનલ્સ દ્વારા કેસમાંથી ૯ કેસમાં ચૂકાદા ૧૨ મહિનામાં ૧૮૪ અપીલને અપરાધીઓની તરફેણમાં ધ્યાનમાં લેવાઈ િતી. કોિટમાં રહ્યા િતા. જજ પરફકસ્સે સાત ૯૬ અપીલ માસ્ય રખાઈ િતી. િેમી વચ્ચે અનૈહતક સંબંધોની વાત છે. • સીગરયલ ગિગમનલ્સની સંખ્યામાં વધારોઃ ગંભીર સીહરયલ હિહમનલ્સની સંખ્યા ઝડપથી • ઈરોગિક પુસ્તક ‘ફિિિી શેડ્સ ઓિ ગ્રે’ વધી રિી છે. કોિટ સમક્ષ લવાતાં સેક્સ, ડ્રગ્સ બેસ્િ સેલરઃ હિિનમાં ‘મમ્મી પોનગ’ તરીકે અને હિંસા સંબંહધત અપરાધો સહિત ત્રણમાંથી લોકહિય ઈરોહિક પુટતકે એક લાખ નકલો એક અપરાધીના નામે ભૂતકાળના ઓછામાં વેચાણ સાથે એક જ સપ્તાિમાં બેટિ સેલર િેરી ઓછાં ૧૫ અપરાધ િોય છે. િોરી પાિટીના પોિટરને પણ પાછળ રાખી દીધું છે. એગરકા સાંસદ પ્રીગત પિેલના જણાવ્યા અનુસાર ગમશેલના ‘ફફફિી શેડ્સ ઓફ ગ્રે’ પુટતકમાં ‘અપરાધીને દંડ આપવામાં હનષ્ફળ દાયકા જૂની યુવાન વહજગન મહિલા અને તેના ધનાઢ્ય વયટક હિહમનલ જન્ટિસ પોહલસીનો આ વારસો છે.

લંડનઃ પાહરવાહરક જીવનના માનવ અહધકારને આગળ ધરી કેિલાક જજ હવદેશી હિહમનલ્સને હિિનમાં રિેવાની પરવાનગી આપે છે, તેમ ઈહમગ્રેશન કોિટના ચૂકાદાઓની ચકાસણી કરતો અભ્યાસ જણાવે છે. ગયા વષષે ત્રણ સીહનયર ઈહમગ્રેશન જજે ૨૬ હવદેશી અપરાધી હિિનમાં રિી શકે તેવા ચૂકાદા આપ્યા િતા. માત્ર સાત અપરાધીને િદપાર કરાયા િતા. હરચાડટ મેક્કી, કેિ એશુન અને જોનાથન પરફકસ્સે માનવવધ

સંગિપ્ત સમાચાર

મેયર જ્હોન્સનને પણ વડા પ્રધાન થવાના અભરખા લં ડ નઃ રાજધાની લં ડ ન ના મે ય ર બો ગર સ જ્હોન્સને આ ખ રે હિિનના વડા િધાન બનવાની મિત્ત્વાકાંક્ષા ટપષ્ટપણે દશાગવી દીધી છે. અગાઉ ઘણી વખત ડેહવડ કેમરનના અનુગામી નહિ બનવાની જાિેરાત કરી ચૂકલ ે ા બોહરસે સ્યૂ યોકકના એક મેગહે ઝનને મુલાકાતમાં જણાવ્યું િતું કે તેઓ ઈંગ્લેસ્ડમાં સવોગચ્ચ સત્તા િાંસલ કરવા ઈચ્છે છે. પોતાના ઈરાદાને ટપષ્ટ કરતા હનવેદનમાં મેયરે જણાવ્યું િતું કે તેઓ સાઉથઈટિમાં નવા એરપોિટનું હનમાગણ કરાવી શકે તે માિે વડા િધાન બનવા ઈચ્છે છે. પોતાના સમકાલીન કરતાં વધુ સારી કામગીરી બજાવવાનો દાવો તેણે કયોગ િતો. • નોથગ માસ્ચેટિર જનરલ િોન્ટપિલના મેિરહનિી વોડટમાં લઈ જવા દરહમયાન સગભાગ એશ્લે વોડેે હલફ્િમાં જ ૧૪ જૂને બાળકને જસ્મ આપ્યો િતો. હલફ્િ અધવચ્ચે જ બંધ થઈ ગઈ િતી. પોિેર ઈઆન રેમ્સબોિોમ અને એશ્લેની બિેન લોરેને મળી બંધ હલફ્િમાં જ ડીહલવરી કરાવી િતી. નવજાત હશશુ શ્વાસ લેતું નહિ િોવાથી લોરેને તેની પીઠ મસરી િતી અને બાળકે રોવાનું ચાલુ કયુું િતું.

ખરેખર તો સુંદરતા જોનારની આંખોમાં જ વસે છે. ઈઝરાયલમાં ‘ગમસ લાજજ’ નામની અનોખી સૌંદયજસ્પધાજનું આયોજન કરાયું હતું, જેમાં ૧૬ સુંદરીઓએ ભાિ લીધો હતો. સૌંદયજના આપણા માપદંડ અલિ આ સ્પધાજમાં સૌંદયજની વ્યાખ્યા જ અલિ હતી. ઓછામાં ઓછું ૮૦ ફકલો અથવા ૧૭૬.૩૬ પાઉન્ડ વજન ધરાવતી મગહલા જ તેમાં ભાિ લેવાને લાયક હતી. ઈઝરાયલના બીરશેવામાં ૨૦મી વાગષજક સ્પધાજમાં ૧૧૦ ફકલો અથવા ૨૪૨.૫૦ પાઉન્ડ વજન સાથે ૨૨ વષષીય વેરેડ ફિશર ગવજેતા બની હતી.

એક મિમિયન પાઉન્ડ પણ હવે વૈભવની મનશાની ગણાતી નથી રોયસ ફેસટમ, સમુદ્રી સફર માટે િૌકા તેમ જ ટર્કેિી અિે કોિણવેિમાં રજાઓ ગાળવા ઘર સનહત િક્ઝરીિા બધાં પ્રતીક ખરીદી શકાતાં હતાં. આજિી કકંમતે £ ૧ નમનિયિ વડે િંડિિા હસસિો બરોમાં સામાસય ઘર, એર્ટોિ માનટટિ DB9 V12 કૂપે અિે િદીમાં ચિાવી શકાય તેવી િાિી ક્રૂઝર ર્ટાઈટિિી બોટ ખરીદી શકાય છે. ૧૦ વષણ પહેિા ૧૦માંથી િવ િોકો £ ૧ નમનિયિિે વૈભવિી નિશાિી માિતાં હતાં, હવે ૧૦માંધી સાત િોકો આમ માિે છે.

લંડનઃ આધુનિક નિટિમાં નમનિયોિેર બિવાથી જાહોજિાિીપૂણણ જીવિશૈિી જીવવા મળે તેિી કોઈ ખાતરી િથી. ફર્ટટ ડાયરેક્ટ બેસક દ્વારા અભ્યાસિા તારણો અિુસાર ૨૦ વષણ અગાઉ ૧ નમનિયિ પાઉસડથી જે ખરીદી થતી હતી તે વતણમાિ ફૂગાવાિા કારણે શક્ય બિતું િથી. આજિા નમનિયોિેર સુપર-નરચ િનહ, પરંતુ માત્ર સાધિસંપન્ન વ્યનિ જ છે. બેસકિા અભ્યાસ મુજબ ૧૯૯૨માં £ ૧ નમનિયિ વડે કેન્સસંગ્ટિ અિે ચેલ્સીમાં ઘર, રોલ્સ

• સમલૈંગિક દંપતીને ગનઃ શુલ્ક IVF સારવારઃ સજાતીય દંપતીઓ અને ૪૦થી વધુ વયની મહિલાઓને NHSમાં હનઃ શુલ્ક IVF સારવારનો અહધકાર મળશે. નેશનલ ઈન્સ્ટિટ્યુિ ફોર િેલ્થ એસ્ડ હિહનકલ એક્સેલસ્સની માગગરેખા મુજબ સમલૈંહગકોને પણ સામાસ્ય દંપતીઓ જેિલાં જ અહધકાર મળશે.

* ,! +-(($" * & "&+, $$ * ' )- $",1 $-%"&"-% /"& '/+ ''*+ ,"'+ 0, &,"'&+ '&+ *. ,'*" +

'* ! + *'% '&$1 2 *'&, # ''* -$$1 ",, *'% '&$1 2 * & ! ''* ,"' ''* -$$1 ",, *'% '&$1 2

$

'

*/$2+!,. $)

!))! 3 '' !# ' --/!-

$!, $!, $!, ) $!, (! 3 +,!($/( 0$- -!,0$ ! 0 $' .$*) '$.3 ++'$ .$*)(($#, .$*) ++! '-

/$.!

(+$,!

'!

*/-!

*'$ $.*,+!) *) 1!!&!) -

!,-*) ' )%/,3 )%/,3 . 1*,& ) $ !).* ., ""$ $ !).- ) / '$ +' ! $ !).,$($) ' ) !,$*/- $)%/,3 (+'*3(!).

(+$,!

3

!( '!3 $ '!-!2 ( $' $)"* '*/$-&!))! 3-*'$ $.*,- *(

!

,0&"0*2

$ % #

" !(!

(&'#! (',

$*

"'&

!

($ & %)

(%!

)

'0*!'*(06 * $0-7+ (5 +5 -.!5 '0, 8 -+0(! #3 %0. 29+,*2

-

(0/ +6 #

1 +5#0

'# &' ' " #*" +' , ) %,

"'&

39*)0 (0 4

&# " '% "& % ) '0*!'*(06 (5&0 + %5# (5 +5 (0/ -

! !


બિટન

Gujarat Samachar - Saturday 7th July 2012

ભારતમાં દુકાળ માટે સરકાર અને કોપોોરેટ્સ જવાબદારઃ ડો. બબનાયક સેન અને તેમના માટે લંડનઃ ગાંધી ફાઉન્ડેશન વાજબી ન્યાયિપિયાનો થથાપિત ગાંધી માગસ જ રહ્યો નથી. ઈન્ટરનેશનલ િીસ તેમણે આ માટે એવોડડ હાઉસ ઓફ યુકેને િણ જવાબિાર લોર્સસ ખાતે ૧૨ જૂને ગણાવ્યું હતું. એનાયત કરાયા હતા. ઉમખનનમાં કોિોસરેટ ફાઉન્ડેશનના િમુખ ઈન્વેથટમેન્ટનું વૈપિક લોડડ ભીખુ પારેખે લોડડ ભીખુ પારે ખ (વચ્ચે ) પાસે થ ી એવોડડ સ્વીકારતા સંકલન કેન્દ્ર લંડન છે, સન્માનીય આરોગ્ય ડો. વવનાયક સેન (ડાબે) અને બુલુ ઈમામ જ્યાં અનેક કોિોસરેટ પનષ્ણાત, માનવાપધકાર કમસશીલ અને ૨૦૦૭થી એમ્નેથટી પિઝનર ઓફ વડા મથકો છે. ફોરેન ઓફફસ, પબઝનેસ કોન્સાયન્સ ડો. વવનાયક સેન અને સાંથકૃપતક સેિેટરી અને ડીિાટડમેન્ટ ઓફ ઈન્ટરનેશનલ કમસશીલ બુલુ ઈમામને ભારતમાં આપિવાસી ડેવલિમેન્ટ કોિોસરેટ િવૃપિ િર િેખરેખ લોકોમાં માનવતાિૂણસ કાયોસ માટે સંયુક્તિણે રાખવાની સંયુક્ત ફરજ ધરાવે છે, િરંતુ તેઓ ગાંધી ઈન્ટરનેશનલ િીસ એવોડડ એનાયત કયોસ તેને નજરઅંિાજ કરે છે. હતો. આ એવોડડની થથાિના લોડડ વરચાડડ બુલુ ઈમામે કહ્યું હતું કે, ‘ઔદ્યોપગક એટનબરો, સુરુર હોડા, ડાયના શુમાકર અને સંથકૃપતએ િકૃપતના માગસ િરથી ભટકીને યુદ્ધ, માવટડન પોલ્ડેન દ્વારા ૧૯૯૮માં કરાઈ હતી. ઘાતકીિણા અને નફાને જ માગસ બનાવ્યો છે. ડો પવનાયક સેને એવોડડ થવીકારતા ભારત તેના િાચીન આધ્યાસ્મમક મૂલ્યો, માનવ િવચનમાં કહ્યું હતું કે ભારત લાંબા સમયથી અને િકૃપત તરફ અપહંસા, સપહષ્ણુતા અને િુકાળની હાલતમાંથી િસાર થઈ રહ્યું છે અને માનપસક સંતોષના મૂલ્યો સાથે માગસ બતાવવા આ સ્થથપત માટે સરકાર અને આંતરરાષ્ટ્રીય તૈયાર છે. આપિવાસી સંથકૃપત આિણને તે જ આિશસ િૂરો િાડે છે.’ કોિોસરેશનો જવાબિાર છે. વબઆન્કા જેગર, પલબરલ ડેમોિેટ સાંસિ તેમણે નેશનલ ન્યુપિશન મોપનટપરંગ બ્યુરોના આંકડા િશાસવતા કહ્યું હતુ કે િાંચ માટટીન હોરવૂડ, અરુણા રોય, િકાશક અને વષસથી નીચેની વયના ૪૫થી ૪૭ ટકા બાળકો, તંત્રી સીબી પટેલ, િોફેસસસ જ્હોન વગલ્બટડ ૩૭ ટકા િુખ્ત વથતી તેમ જ લઘુમતીઓ અને અને નવરન્દર કપૂર અને ગાંધી ફાઉન્ડેશનના અનુસૂપચત જાપતઓનાં ૬૦ ટકા લોકો િમુખ લોડડ ભીખુ િારેખે એવોડડપવજેતાઓના બીએમઆઈના ધોરણે કુિોપષત છે. તાજેતરના ભારત પવશેના મંતવ્યોને સમથસન આપ્યું હતું. િાયકામાં સરકાર સપહયારા સ્રોતોની સંિપિના તેઓએ આગળ વધવાના પવચારો રજૂ કરી ઉિયોગના અપધકારો કોિોસરેટ પહતોને હથતક તમામ ઉિસ્થથતોને કાયસ કરવા અનુરોધ કયોસ કરતી રહી છે. વધુ ખાણો, ફેક્ટરીઓ, બંધો હતો. સંિૂણસ પવગતો માટે વેબસાઈટ અને માગોસ તેમની ભૂપમ િર બંધાય છે, તેમ www.gandhifoundation.orgની મુલાકાત લાખો આપિવાસીઓ પવથથાપિત, ગરીબ બને છે લેવા પવનંતી છે.

E" 4 . 2 2: %)"#3 E"1% 3 6 9 3% 2 2 9 6 6 9 "2 "2 2 7 2- %202E& 9 "2

moneygram.co.uk

2 2- B *6 % 8 %02& 2 A= 6*%

E 9)%"3 E"#6$2: 8 6* E"E" E"$ 9 2 E"#6$2: 9 ) 2 3 4: "$; 6 6 2 6!"9

2 7 9(

9'% 2:

4 2 % 2 2 4 2 % 2 2

6

9

E# E#

( . () .

%

2 3

. .

3 6

9 ; 6 2 3 6 6

" $#

6>;65

$,3

$ "# )+''&(*

. .

-- 6965,; #;9,,;

#

)

(

,'"(-

! (

$- & #

$ '

6;/ . .

$

. .

@ @

&, 5 -

'

2 < 3 2E& 3 %2 6 3 6 2 %

65+65

(>

#$ "

2 6 9

3

E# 27 E/ 9

'

'

"

&(

*

*

1

3 &

$

9

=== ()73.96<7 *64

=== ()73.96<7 *64

##

/

&

" % *+(

5

7E

C&

' " 6;/ @ @

. .

1 .

8 +8E

#

'# (&+' &$

.

(

"

(92,;

2 % 2 2 D 2- @>@ " 2 2 2 @@ 2: E# "9 % ! 6 "9

%" ! 6;/ @ @

$ &6

C 4

"9 % "9 %

%

$ $ 4 ' 3 '5 * 4 $ + #$ * ' $ $ &, ) ' ' &, $ ' ' ' ' * $ 0 ! ( ' $, A :0(5 <:05,:: !<)30*(;065: $ 1 ' % /,8<, 7(?()3, ;6 <1(9(; #(4(*/(9 "2 3 ,2& 9 2 7 ) 3 %5 2 # * % ( #+ # , & # # # ' '. * - + # # * ) & # & # &+ * * !) ) ' "# # * # . + % * ' ' # % # . + % ' *$

Convenient money transfers available online... whenever, wherever

"$; :4 2- ?=

"2 9

5

* ") % ;+B

$

$ 2 % $! % $ 2 % ' $ ' $ $

:0(5 &60*,

# * ' ' . # # % ' % / .' #+ # . #' ' . #' + ' '

Send online now

moneygram.co.uk


6

રિટન

Gujarat Samachar - Saturday 7th July 2012

ગુજરાતમાં ગામડાંની પરરવતતનકારી ભૂરમકાનો અભ્યાસ કરશે ઇટાલીની એરલસ - અંજલિ પટેિ ભારતમાં ગામડાંઓની પરરવતતનકારી ભૂરમકા અંગે તકૂલ ઓફ ઓરીએસટલ એસડ આરિકન તટડીઝ દ્વારા ઓરરસા, મધ્ય પ્રદેશ અને ગુજરાતમાં રીસચત પ્રોજેક્ટ હાથ ધરાયો છે, જેને ઈકોનોરમક એસડ સોરશયલ સાયસસ રીસચત કાઉન્સસલ દ્વારા ભંડોળ અપાયું છે. આ વષષે ગુજરાત સેકશનમાં ચરોતર (મધ્ય ગુજરાત)માં સંશોધનકાયત હાથ ધરાશે, જેમાં સુંદરણા અને ધમતજના પડોશી ગામો પર ધ્યાન કેન્સિત કરાશે. ચરોતરનાં ગામડાં ટ્રાસસનેશનલ ગામડાં છે અને ચોક્કસપણે તેમનું તવરૂપ ૫૦ અથવા તેથી વધુ વષત અગાઉ હતું તેવું નથી. સમગ્ર રવિમાં ભારતનાં શહેરોની જાણકારી ફેલાયેલી છે, પરંતુ પાંચ લાખ જેટલાં ગામડાંની ભૂરમકા અજાણી રહી છે. આ સંશોધન પ્રોજેક્ટ વતતમાન ગ્રામજીવનની તપાસ કરશે અને આઝાદીકાળમાં સમાજરવજ્ઞાનીઓએ લખેલાં વણતનો સાથે સરખામણી કરશે. નવા આઝાદ ભારતમાં ૧૯૫૦માં જસમેલાં બાળકો એવાં રવિમાં જસમ્યાં હતાં, જ્યાં મોટા ભાગના ગામોમાં વીજળી ન હતી અને રેિીજરેશન, ટેલીરવઝન અથવા ઈસટરનેટનું અન્તતત્વ ન હતું. પાકાં માગત, દહન એન્સજનો અને પ્લાન્તટક દુલતભ હતાં. ગ્રામવાસીઓની સરેરાશ આવરદા ૪૦ વષતની હતી અને તેમનાં રોરજંદા જીવનમાં જ્ઞારત, ધમત અને પરંપરા છવાયેલાં હતાં. આ પછી પંલિત નેહરુની કલ્પનાએ નવઉદારીકરણ અને વૈરિકીકરણનો માગત મોકળો કયોત હતો, જેના ફળ આપણે ચાખી રહ્યાં છીએ. ગ્રામ્યતતરે આરથતક રવકાસ, સામારજક સયાય અને કરવેરાની જવાબદારી સોંપાઈ હતી. ભૂરમસુધારા અને નવી ટેકનોલોજીએ કૃરષિેત્રનો ચહેરો બદલી નાખ્યો છે, જ્યારે જાહેર આરોગ્ય કાયતક્રમોએ બાળકોની જીવવાની તક વધારી છે. એલિસ લટલ્ચેનો જસમ અને ઉછેર ઈટાલીમાં થયો હતો. તેમણે લંડનમાં તકૂલ ઓફ ઓરીએસટલ એસડ આરિકન તટડીઝ (SOAS) ખાતે એસથ્રોપોલોજીમાં બી.એ (ઓનસત) ડીગ્રી મેળવી

હતી. તેઓ આ પછી એમ.એસસી કરી ભારતમાં ગામડાંની પ રર વ ત ત ન કા રી ભૂરમકાનો ઉંડાણથી અભ્યાસ કરવાની ઈચ્છા સાથે SOAS દ્વારા પ્રાયોરજત મહત્ત્વના રીસચત પ્રોજેક્ટમાં જોડાયા હતા. તેમણે તાજેતરમાં જ પીએચ.ડી પૂણત કરેલ છે. એરલસ રટલ્ચે સાથેની વાતચીતના અંશોઃ • તમને ભારતીય સંસ્કૃલત અને લિશેષ કરીને ગુજરાત સાથે સંકળાિાની પ્રેરણા ક્યાંથી મળી? મેં ડીગ્રી અભ્યાસ પૂરો કયાત પછી ઘણાં સંપકોત ઉભાં કયાાં હતાં, જેનાથી મને વડોદરામાં આવેલી ‘ભાષા’ (BHASHA) સંતથામાં એક વષત કામ કરવાની તક મળી હતી. અહીં કામ કરવાની મને ઘણી મઝા આવી હતી. અભ્યાસસામગ્રી ઘણી સારી હતી અને અહીં હું રહસદી બોલતાં પણ શીખી ગઈ હતી. આનાથી મને પીએચ.ડીનો આગળ વધુ અભ્યાસ કરવાની પ્રેરણા મળી હતી, જે પૂણત કયાાં પછી ગુજરાત રવશે વધુ સંશોધન કરવાની કુશળતા અને તક મારી પાસે હતાં. • ભારતના પ્રિાસે આવ્યાં અગાઉ મુખ્ય ઉદ્દેશો શું હતાં? મારે ગામડાંઓનો અને ૧૯૫૦ના દાયકા પછીનાં ભારતમાં ગ્રામીણ સમાજમાં સહયોગપૂણત પરરવતતનોનો નવેસર અભ્યાસ કરવો હતો. મેં મધ્ય પ્રદેશ, ગુજરાત અને ઓરરતસાની તો મુલાકાતો લીધી છે અને હવે દૂર દૂર પ્રવાસો ખેડી ત્યાં રહેતાં લોકોનાં પ્રત્યિજ્ઞાનના રવશ્લેષણ થકી વધુ જ્ઞાન મેળવવું છે. • તમે એક િખત તમારા સ્થળે પહોંચી જાઓ તે પછી તમારું સામાન્ય સમયપત્રક શું રહે છે? હું મારાં તથળે પહોંચીને મારાં સામાસય સમયપત્રક મુજબ

મારાં સંપકોતને ફોન કરી દઉં છું, જેથી હું તથાયી થઈ શકું. મારે જુદાં જુદાં ગામે જવાનું હોય ત્યારે સમયપત્રક રનયત રહેતું નથી. મારાં રોકાણ દરરમયાન રવિાસ અને સંબંધોનું રનમાતણ કરવા લાગું છું, જેથી લોકો મને ઓળખતાં થાય. મારહતી અને રવચારો મેળવવા હું ઈસટરવ્યુ ટેકરનકનો ઉપયોગ કરું છું • તમે પ્રિાસ કરતાં હો ત્યારે સૌથી િધુ શું કરિાનું ગમે છે? મને હંમેશા કશુંક નવુ શીખવું, વધુ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું અને અનપેરિત બાબતોનો અનુભવ મેળવવાનું ગમે છે. તેનાથી વધુ રોમાંચ હાંસલ થાય છે. • તમે હજું કશું કરિા માગતાં હો અથિા િધુ જ્ઞાન મેળિિાં ઈચ્છતાં હો તેિી કોઈ બાબતો રહી છે? હું હજું વધુ લોકોનાં ભૂતકાળના અનુભવો સમજવાં, જૂની અને નવી પેઢીઓ વચ્ચે જે ખાઈ સજાતઈ છે તે સમજવાં, સંતકૃરતમાં પરરવતતન અને વતતમાન સમયમાં યુવાન પેઢી સમિ કયા રવકલ્પો રહ્યાં છે તે જાણવાં ઈચ્છું છું. • તમારો અત્યાર સુધીનો ખરાબ અનુભિ શું રહ્યો છે? મારાં પરરવાર અને સ્નેહીજનોથી દૂર રહેવાનું હંમેશા મુશ્કેલ બાબત છે, પરંતુ તેઓ મને બે-એક મરહના માટે મળવા આવે છે અથવા હું પણ તેમને મળવાં જઉં છું. જો તમારો ઉછેર આ ગામોમાં થયાંનું તમને તમરણ હોય અથવા તો આટલાં વષોતમાં ત્યાંના જીવનમાં આવેલા પરરવતતન રવશે ચોક્કસ ઊંડી સમજ તમારી પાસે હોય તો સંશોધકોને તમારી પાસેથી સાંભળવું ગમશે. તમારી વાતો જણાવવા મહેરબાની કરીને ગુજરાતમાં કાયતરત સંશોધક ડો. એલીસ રટલ્ચે (a.tilche@soas.ac.uk) અથવા પ્રોજેક્ટ લીડર િો. એિિિડ લસમ્પસન (es7@soas.ac.uk) નો સંપકક સાધશો. પ્રોજેક્ટ રવશે વધુ મારહતી મેળવવા જૂઓ વેબસાઈટ... http://www.soas.ac.uk/anthropology/ruralchange-and-anthropological-knowledge-in-postcolonial-india/

)*# %) &# ) # '*! ! %) !

. # + . #

$

. ) # " + .

%

# #

#

- . ' . $ ) & # + . !( $ /& * . , "

# #

) # '/

& /

&, ( . # ) -

(

( $ ) !% # !)!&% # %) ) ! & # # %) ) (! & # # %) ) &.

,,,

"& -& # %"# &*#,+ * (

(* !*

%

#*( # ', * + -+ $

-(, ,$(' (* & *" ' $ + % 1$'" "$. -+

2 ( $%

0 0 0 0 0

% &

/ / / , / /

+ ! + (+ '! % + ' * ' #+ ( *% ' ( . (*$

/ / / /

'!$($ #'! )(* ('! ('! - % %-&)-*

%% ,( 0

/

& $% )* .$' # % $ "& $% (& .& # ) *$ "& $% (& +$, #-* #$%% ( (!! $%% + ' $"# ( (' ('

!

"

#

!

/ / / / / 0 0 0 0

, (

(&$ (&$ (&$ (&$

.

/ / / /

, (

' ( ' !( ' ( ' !( ' ( ' !(

# & ) &. 1200 &" &%. 3# !' 3* 3 - & & & &

$ #$! !" $ !" "# !" $ ' #" ( # ! # "" !! !" "" $# # " ' % & $% # " $ #$! !" $ !" "# !" $ $ %" $ ' ! !% ! $ !# "$! % ! $ !# $ & #

#

, / , / / /

) &/ &

& ) $+ - & ) ' & ( ( - &. ( ' &. , &

'

)*# %) & +"

'

'


વિટન

Gujarat Samachar - Saturday 7th July 2012

હાઉસ ઓફ લોર્સસમાં ચૂંટાયેલા સભ્યપદ માટે સુધારાનું વિિાદાસ્પદ વબલ રજૂ લંડનઃ વડા પ્રધાન ડેવિડ કેમરને ૭૦૦ વષષ જૂના હાઉસ ઓફ લોર્સષમાં સુધારાનું એક મહત્ત્વપૂણષ અને રાજકીય રીતે વવવાદાસ્પદ વિલ હાઉસ ઓફ કોમન્સ સમક્ષ રજૂ કયુું હતું. આ વિલ પસાર થશે તો હાઉસ ઓફ લોર્સષ સેનેટ નામથી ઓળખાશે અને તેના મોટા ભાગના સભ્યો વારસાઈથી નવહ, પરંતુ ચૂંટાઈને આવશે. કેમરને જણાવ્યું હતું કે, ‘ વણચૂંટાયેલા ઉપલા ગૃહમાં સુધારાના ૧૦૦ વષષના પ્રયાસો પછી હવે આગળ વધવાનો સમય પાકી ગયો છે.’ આ પગલાંથી ૨૦૧૫માં પ્રથમ ચૂંટણી યોજાશે અને વતષમાન ૮૦૦ લોર્સષની સંખ્યા ઘટીને ૪૫૦ થઈ જશે. કન્ઝવવેવટવ પાટટીના ૧૦૦ જેટલા સભ્યો આ પગલાનો વવરોધ કરી રહ્યાં છે કારણ કે તેમાંના ૮૦ ટકાએ

નવા ગૃહમાં ચૂંટાવું પડશે. આ વિલમાં નવહ ચૂંટાયેલા ઉમરાવોને દૂર કરવાની અને તેમની સમયમયાષદા ૧૫ વષષ રાખવાની જોગવાઈ છે. અત્યારે લોડડસ આજીવન સભ્યપદ ધરાવે છે. હાઉસ ઓફ લોર્સષમાં સુધારાની દરખાસ્ત કરદાતાને અંદાજે £ ૧ વિવલયનમાં પડશે, તેવો દાવો લેિર ઉમરાવ અને અથષશાસ્ત્રી લોડડ વલપ્સેએ કયોષ છે. વંશાનુગત લોર્સષના સ્થાને પાંચ વષષ માટે ચૂંટાયેલા ઉમરાવોને ગૃહમાં સ્થાન આપવાની દરખાસ્તથી લોર્સષની સંખ્યા ૮૦૦થી

પુખ્તો કરતા બાળકોને પોષણ માટે િધુ શવિની જરૂર પડે લંડનઃ નાના બા ળ કો ની પાછળ દોિાદોિી કરતી માતાઓ થાકી જવાની બૂમ મારે છે, પરંતુ નવા અ ભ્ યા સ અનુસાર તો થાકી જવાની ફરરયાદ આ ઘૂંટરણયે દોિતાં બાળકોએ કરવી જોઈએ. ગ્રોઈંગ અપ રમસક ઈન્ફો ખાતેના રનષ્ણાતોના અભ્યાસ અનુસાર આ બાળકોની રોરજંદી પ્રવૃરિ અને બોસ્સસંગ રરંગમાં પુખ્ત લોકો દ્વારા ૮૩ રાઉન્િમાં વપરાતી એનજીસ એકસરખી હોય છે. પુખ્ત લોકો બોસ્સસંગ રરંગમાં ૨૪૯ રમરનટનો સમય પસાર કરે, ૩૦ માઈલ દોિ લગાવે અથવા પ્રરત કલાક ૧૨-૧૪ માઈલની ગરતએ ૮૨ માઈલ સાયકલ

ચલાવે તેમના જેટલી જ ઊજાસ સા મા ન્ ય બાળક વાપરે છે. બાળકોની રો રજં દી પ્રવૃરિમાં ઘર કે બહારની દોિાદોિી, રેતીના ઢગલામાં રમવું, દાદરા ચિવા અને રમતના પાકકમાં રમવાનો સમાવેશ થાય છે. એકથી ત્રણ વષસના બાળકની આટલી શરિ ખચાસયા પછી ઝિપી રવકાસ માટે પવાભારવક રીતે જ વધારાના પોષણની જરૂર પિે છે. ફપટટ પટેપ રીસચસ અનુસાર તેમને ચાર ગણા આયનસ અને રવટારમન સી, ત્રણ ગણા કેસ્સસયમ, રઝન્ક, અને રવટારમન એ, તથા વધુ ચરબી અને ઓછાં મીઠાંની જરૂર રહે છે.

ટેલીવિઝન સેટ્સની જેમ ગોઠિાતાં મૃતદેહો લંડનઃ સ્નેહીજનોનાં મૃતદેહ ફ્યુનરલ હોમ્સમાં સચવાતાં હોવાનું પરરવારો માને છે, પરંતુ વાપતરવકતા જુદી છે. ચેનલ ફોર રિપપેચીસ િોસયુમેન્ટરીના દાવા અનુસાર રિટનના સૌથી મોટા ફ્યુનરલ રિરેસટસસમાં મૃતદેહો ખરેખર ઈન્િપિીઅલ એપટેટ્સમાં ટેલીરવઝન સેટ્સ ગોઠવાતાં હોય તેમ રાખવામાં આવે છે. અન્િરકવર જનાસરલપટના રીપોટટ અનુસાર એક પ્રસંગે વાનમાં ચાર કોફફન રાખવાના પ્રયાસમાં એક કોફફનનું ઢાંકણું ખુલી

ગયું હતું અને તેને પહોંચાિવાના પથળ સુધી જે ખુસલું જ રહ્યું હતું. અન્ય એક ફકપસામાં અંરતમરવરધ માટે ખોટો મૃતદેહ લાવી દેવાયો હતો અને છેસલી ઘિીએ જાણ થતાં અંરતમરવરધ અટકાવી દેવાઈ હતી. ભૂતપૂવસ ફ્યુનરલ ઓમ્બુડ્ઝમેન પ્રોફેસર જ્યોફ્રી વુડ્રોફે કો-ઓપરેરટવ ફ્યુનરલકેરની પદ્ધરતઓને આઘાતજનક ગણાવી હતી. કો-ઓપરેરટવ ફ્યુનરલકેરના પ્રવિાએ પ્રોગ્રામના તારણોમાં તપાસ શરૂ થયાનું જણાવ્યું હતું.

ઘટીને ૪૫૦ થશે. પાંચ વષષ માટે ચૂંટાયેલા ઉમરાવોથી ગૃહ ચલાવવાનો અંદાજી ખચષ £ ૪૮૪ વમવલયન આવશે, જે ૧૫,૦૦૦ નસષને વેતન પૂરું પાડી શકે છે. હાલ લોર્સષ ગૃહ ચલાવવાનો છેલ્લાં પાંચ વષષનો ખચષ £ ૯૧ વમવલયન હતો. લોડડ વલપ્સેની ગણતરી ૪૫૦ સેનેટર અને જનમતના ખચષ પર આધાવરત છે. અગાઉ, વનક ક્લેગની દરખાસ્તોનો વવરોધ કરતા ટોરી સાંસદ જેસી નોમમને કહ્યું હતું કે રાષ્ટ્રીય કરકસરના સમયમાં કરદાતાના વધારાના £ ૫૦૦ વમવલયન ખચષને વાજિી ઠરાવાય નવહ. જો દરખાસ્ત પસાર થશે તો પહેલી ચૂંટણી ૨૦૧૫માં યોજાશે. દર પાંચ વષવે ત્રીજા ભાગના સભ્યને ચૂંટણીનો સામનો કરવો પડશે. ૧૦૦ ટોરી સાંસદોએ દરખાસ્ત સામે િળવાની ધમકી આપી છે.

બેરોનેસ વારસી આચારસંહિતાના ભંગ માટે દોષી લં ડ નઃ કે મ ર ન સરકારમાં પ્રધાન અને કન્ઝવષે રટવ પા ટ દી ના કો-ચે ર મે ન બેરોનેસ વારસીને પ્રધાન તરીકેની આચારસંરહતાના ભંગ માટે દોષી ઠરાવાયાં છે. ૨૦૧૧માં પાફકપતાનના સિાવાર પ્રવાસમાં રબઝનેસ એસોરસયેટ અને દૂરના સગાં આહબદ હુસૈનને લઈ જઈને બેરોનેસે રનયમોનો સામાન્ય ભંગ કયોસ હોવાનું સર એલેક્સ એલન તપાસ પંચે ઠરાવ્યું હતું. જોકે, વિા પ્રધાન કેમરને પપષ્ટ કયુું હતું કે તેમણે અંગત લાભ મેળવ્યો ન હોવાથી કેરબનેટ ઓફફસ રમરનપટરના હોદ્દા પર રહી શકે છે. લેિી વારસી ૨૦૦૮માં વેમ્બલી ખાતે ફ્લેટ સંબંરધત ખચસના ક્લેઈમ્સ બાબતે પણ લોડ્સસ પટાન્િિટસ વોચિોગ દ્વારા તપાસનો સામનો કરી રહ્યાં છે.

ઈયાન કકનાયડડ આવદ નારી ઈિના ‘પૌત્ર’ અને વિવટશરોના ‘દાદા’ લંડનઃ પકોટલેન્િના ૭૨ વષદીય ઈયાન કકનાયડડ તમામ રિ રટ શ રો નાં ‘દાદાજી’ હોવાનું રવજ્ઞાનીઓ કહી રહ્યા છે. ઈરતહાસના રનવૃિ વ્યાખ્યાતા ઈયાન ૧,૯૦,૦૦૦ પૃથ્વી પર રહેનારી પ્રથમ મરહલા ઈવના સીધા વંશજ અથવા પૌત્ર હોવાનું તેમના િીએનએ પરીિણ પછી સંશોધકોએ જણાવ્યું છે. ફકનાયિેટ પોતાના પૂવસજોની ભાળ મેળવવા િીએનએ પરીિણ કરાવ્યું હતું અને તેનું પરરણામ જાણીને તેઓ પતબ્ધ થઈ ગયા હતા. તેઓ

આ નુ વાં રશ ક ઈરતહાસથી દરિણ આરિકાની એક એવી વંશાવલી સાથે સંકળાયેલા હતા, જે પસ્ચચમ યુરોપમાં હજુ સુધી જોવાં મળેલ નથી. િીએનએ પરીિણ કરનારા સંશોધકોના જણાવ્યા અનુસાર ફકનાયિટના માઈટોકોસ્ન્િયલ િીએનએ ૩૦,૦૦૦ વષસ જૂના છે અને પૃથ્વી પરની પ્રથમ મરહલાથી માત્ર બે રજનેરટક મ્યુટેશન દૂર છે. મોટા ભાગના પુરુષોના જીનોમ આરદમ માનવોથી આશરે ૨૦૦ રજનેરટક મ્યુટેશન દૂર છે.

કેર હોમ્સ સામે ફવરયાદી વ્હીસલબ્લોઅસસની સંખ્યામાં િધારો લંડનઃ રિટનમાં વૃદ્ધો અને અશિોની સારસંભાળ અને ગૌરવ રવશે ફરરયાદ કરનારા વ્હીસલબ્લોઅસસની સંખ્યા વધી રહી છે. માત્ર ૧૬ મરહનામાં ૪,૩૦૦થી વધુ વ્હીસલબ્લોઅસસ કેર ક્વોરલટી કરમશન સમિ ફરરયાદ કરવા આગળ આવ્યાં છે. આમાંના ૫૦ ટકાથી વધુ કેસ તપાસ માટે ગંભીર જણાયાં હતાં. વ્હીસલબ્લોઅસસમાં કેર હોમ્સ અને હોસ્પપટલના પટાફ, દદદીઓનાં સગાં તેમ જ પથળ પર કામ કરતાં કામદારોનો સમાવેશ થાય છે. વ્હીસલબ્લોઅસસ દ્વારા કરાતી ફરરયાદોમાં વૃદ્ધ અને અશિ

દદદીઓ સામે બૂમબરાિા પાિવા, તેમના કોલ બેસસનો જવાબ ન આપવો, હોમ્સના રનવાસીઓને ટોઈલેટ લઈ જવાનો અને વપત્રો પહેરાવવાનો ઈનકાર, પૂરતું ભોજન અને પાણી ન આપવું તથા રનવાસીઓ પર હુમલા સરહતનો સમાવેશ થાય છે. કરમશનના રિરેસટર ઓફ ઓપરેશન્સ અમાન્ડા શેરલોકના જણાવ્યા અનુસાર ગયા વષષે રિપટલ નજીક રવન્ટરબોનસ વ્યુ ખાનગી હોસ્પપટલ ખાતે દદદીઓનાં શોષણનો પદાસફાશ બીબીસીના કાયસક્રમમાં કરાયા પછી જાગૃરત વધી છે.

7

અશ્વેત અને લઘુમતી િંશીય સમુદાયોમાં કેન્સર અંગે જાગૃવત લંડનઃ દેશના રવરવધ પથળોએ બીજી અને આઠ જુલાઈ દરરમયાન એથરનક માઈનોરરટી કેન્સર અવેરનેસ વીક (EMCAW)૨૦૧૨નું આયોજન કરાયું છે. આ વષષે અશ્વેત અને લઘુમતી વંશીય સમુદાયોમાં કેન્સર અંગે જાગૃરત ઉભી કરવા તેમ જ આ રોગ થવાનું જોખમ ઘટાિવાના સરળ પગલાં સૂચવવા પર ધ્યાન કેસ્ન્િત કરાશે. આ વષષે કેન્સર ઈક્વરલટી અને નેશનલ કેન્સર એસશન ટીમ પથાનીય કમ્યુરનટી જૂથો અને સંપથાઓને ગ્રાન્ટ આપી રહેલ છે. સમગ્ર યુકેમાં ૪૦ સંપથાઓને ગ્રાન્ટ અપાઈ છે. અશ્વેત અને લઘુમતી વંશીય સમુદાયોમાં કેન્સરના લિણો અંગેની જાગૃરત પ્રમાણમાં ઓછી છે. આના પરરણામે, યુકેની સામાન્ય વપતીની સરખામણીએ આ સમુદાયોમાં કેન્સરનું જોખમ વધુ રહે છે. શ્વેત સમુદાય કરતાં સાઉથ એરશયનોમાં રલવરના કેન્સરનું કોખમ ૧.૫થી ત્રણ ગણું, સાઉથ

એરશયન મરહલાને મુખના કેન્સર, ૬૫થી વધુ વયની અશ્વેત મરહલાને સવાસઈકલ કેન્સર તેમ જ આરિકન કેરરબીઅન પુરુષને પ્રોપટેટ કેન્સરનું જોખમ ત્રણ ગણું વધુ રહે છે. હેસથ સવષે ફોર ઈંગ્લેન્િના જણાવ્યા અનુસાર બાંગલાદેશી પુરુષોના ૧૯ ટકા અને મરહલાના ૨૬ ટકાને પાન ચાવવાની આદત છે, જે મુખ કેન્સર સાથે સંકળાયેલી છે. મધુ અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે, ‘અશ્વેત અને લઘુમતી વંશીય સમુદાયોની સખાવતી સંપથાઓ અને વ્યરિઓ કેન્સર સંબંરધત મુદ્દાઓ રવશે ચચાસ હાથ ધરે તેની સુંદર તક EMCAW પૂરી પાિે છે. આ વષષે ગ્રાન્ટ યોજનાઓથી સમુદાયોના બહોળાં પ્રમાણને આવરી લેવાશે.’ તમારા પથારનક કાયસક્રમો રવશે મારહતી મેળવવા < h t t p : / / w w w. c a n cerequality.org.uk/emca w.html> Cancer Equality UK ની મુલાકાત લેશો.

પૂર-તોફાને ઇંગ્લેન્ડ અને સ્કોટલેન્ડને અલગ પાડ્યાં લંડનઃ ગાજવીજ સાથેના તોફાન અને વરસાદે ઈંગ્લેન્િ અને પકોટલેન્િને અલગ પાિી દીધાં પછી ગુરુવાર રાત્રે હજારો રેલવે પ્રવાસીઓ રઝળી પડ્યાં હતાં. ભારે વરસાદ અને લેન્િપલાઈિોથી બે પ્રદેશો વચ્ચેની બન્ને મુખ્ય રેલલાઈનો બંધ થઈ ગઈ હતી. ‘ સુપર સેલ’ થન્િરપિોમ્સ રમિલેન્ડ્સ અને નોધસનસ રવપતારો પર તૂટી પડ્યાં હતાં. કમ્િીઆમાં ટીબે ખાતે જમીનો ધસી પિતાં અને લેક રિસ્પિસટમાં ઓસસેનહોમ ખાતે પૂરથી વેપટ કોપટ મેઈન લાઈન બંધ થઈ ગઈ હતી.

ન્યુકેસલ પટેશન બંધ કરી દેવાયું હતું. પૂરના કારણે ટેસસી, કોચ અને િેન્સ પટેશને પહોંચી શસયાં ન હતાં. પૂવસતટ પર બેરરવક-ઓન-ટ્વીિ અને િરહામ વચ્ચેની સેવા પણ રદ કરાઈ હતી. ગુરુવારે રાત્રે સેંકિો પ્રવાસી રઝળેલી હાલતમાં હતાં. નોથસ વેપટ અને રમિલેન્ડ્સમાં સહારાથી આવેલી ઓરેન્જ રંગની ધૂળના વરસાદથી કાર અને પેવમેન્ટ્સ છવાઈ ગયાં હતાં. લેપટરશાયરમાં ગોસફ બોલનાં કદનાં કરાં પિવાથી અનેક કારમાં ગોબાં પડ્યાં હતાં.

ઇંગ્લેન્ડના ચોક્કસ વિસ્તારોમાં ધાયાસ કરતા ઈવમગ્રન્ટ્સની સંખ્યા િધુ લંડનઃ ઓફફસ ઓફ નેશનલ પટેટેસ્પટસસના નવા આંકિા અનુસાર ઈંગ્લેન્િના ચોક્કસ રવપતારોમાં ધારણા કરતા ઈરમગ્રન્ટ્સની સંખ્યા બમણી છે. રલંકનશાયરના એક રવપતારમાં રવદેશીઓની સંખ્યા ત્રણ ગણી વધુ અને હટટફોિટશાયર અને લંિનના રવપતારોમાં બમણી છે. ગ્રેટર લંિન ઓથોરરટી દ્વારા પ્રરસદ્ધ સુધારેલા આંકિા મુજબ લંિનની વપતીમાં ૧૩૦,૦૦૦નો વધારો થયો છે, જ્યારે ઈરમગ્રન્ટ કમ્યુરનટીની વપતી ૧૬ ટકા વધારા સાથે ૯૫૦,૦૦ સુધી પહોંચી ગઈ છે. રિટનમાં એરપોટ્સસ અને બંદરો પર ભરાતી પવૈસ્છછક પ્રશ્નાવરલ મારફત

ઈરમગ્રન્ટ્સની સંખ્યા માપવામાં આવે છે. ઈપટ લંિનના ન્યુ હામમાં ઈરમગ્રન્ટની સંખ્યામાં ૧૦૨ ટકા, હટટફોિટશાયરમાં ૧૮૦ ટકા અને એલેસબરી વેલમાં ૧૦૪ ટકાનો તીવ્ર વધારો નોંધાયો છે. બોપટન, રલંકનશાયરમાં પાંચ વષસ દરરમયાન ઈરમગ્રન્ટ્સની સંખ્યા ત્રણ ગણી વધી ૭,૫૦૦ થઈ છે. જોકે, કેસ્મ્િજ, નોરરવચ, િરહામમાં આ સંખ્યા ઘટી છે. સમગ્રતયા, ૨૦૦૬થી ૨૦૧૦ દરરમયાન ૧૨ મરહનાથી વધુ સમય માટે રિટન આવતાં ઈરમગ્રન્ટની સંખ્યા ૦.૪ ટકાના ઘટાિા સાથે ૨.૫ રમરલયનથી થોિી વધુ થઈ છે.


8

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 7th July 2012

SARVAM

આત્મવિશ્વાસ અને આિકનું સજજન

ટવજય પોદ્દાર

િવોમ પોતાની કામગીરી ચિાવે છે તે હવલતારોમાં લિીઓ ઉદ્યોગિાિહિકતા િાથે પહરહચત નથી. તેઓ માિ આિપાિની ખેતીની જમીન પર દૈહનક રોજમદાર તરીકે કામ કરી શકે છે, એટિું જ જાણે છે. પરંતુ આ દૈહનક આવક હનયહમત ન િોવાથી તેના પર જ જીવનહનવાોિ કરવાનું મુશ્કેિ છે. મહિિાઓ આવકનું િજોન કરી શકે તે માટે િવોમ (SARVAM) દ્વારા િોન આપવાની જાિેરાત કરાઈ

િતી, પરંતુ િોન િેવા કોઈ આગળ આવ્યું ન િતું. આ માટેનું કારણ ખચકાટ અને કામ બરાબર નહિ ચાિેની િાગણી અને આવા કામમાં કોઈ ગૌરવ નહિ િોવાની ધારણા િતી. આ કમ્યુહનટીમાંથી કોઈ આઈહડયા િાથે આગળ આવી િોનની માગણી કરનારી પ્રથમ િણ મહિિા રાની, િેલ્વનાયાગી અને જીવા િતી. આ િણ ઉદ્યમી લિીઓ કપડાંને ધોવાં અને ઈલિી કરવાં માટેનું એકમ શરૂ કરવા ઈચ્છતી િતી. િવોમ દ્વારા રૂહપયા ૧૦,૦૦૦ની િોન મેળવીને તેમણે િોખંડની િણ ઈલિી અને એક ગાડાની ખરીદી કરી અને પેરામ્બાઈ પંચાયતમાં વાઝાપટ્ટ્મપાિયમ સ્લથત આવેિા પોતાનાં ગામમાં કપડાંને ધોવાં અને ઈલિી કરવાના મોબાઈિ િહવોિ યુહનટ અથવા તો િરતીફરતી દુકાન શરૂ કરી િતી. રાની, િેલ્વનાયાગી અને જીવાએ કપડાંને એકિ કરવાં,

• લેથટરશાયરના કાઉન્સસલર ગ્રેહામ પાટટનરને ઠપકો અપાયોઃ મુસ્લિમોની ટીકા કરતી પહિકાઓ છાપી િેલટરશાયરના કાઉસ્સિિર ગ્રેહામ પાટટનરે આચારિંહિતાનો ભંગ કયોો િોવાનું જણાવી કાઉસટી કાઉસ્સિિ લટાસડર્િો િબ કહમટીએ તેમને ભારે ઠપકો આપ્યો છે. િેલટરશાયર ફેડરેશન ઓફ મુસ્લિમ ઓગગેહનઝેશસિના પ્રવક્તા સુલેમાન નાગ્ડીએ િહમહતના ચુકાદાને આવકાયોો િતો.

Official Charity for AAA 2012

Making a change at India's Grassroots

ધોવાં અને ઈલિી કરવાં માટેના કામ વારાફરતી કરવાની આપિમાં વિેંચણી કરીને હબઝનેિ શરૂ કરી દીધો. થોડાં જ િમયમાં તેમનો હબઝનેિ ફૂલ્યોફાલ્યો અને તેમણે નફો પણ રળવા માંડ્યો. એક વષોની અંદર તેમણે િોન ભરપાઈ કરી દીધી. અગાઉ, હદવિમાં િણ ટંક ખાઈ શકાય તેટિી આવક મેળવવી મુશ્કેિ િતી. િવે તેઓ પોતાનાં પહરવારને િારું

પણ પૂરી કરી શકે છે. ઉદ્યોગિાિહિકતાએ તેમની જીવનશૈિીને િંપૂણોપણે બદિી નાખી છે. િવોમની િોન ભરપાઈ કયાો પછી રાની, િેલ્વનાયાગી અને જીવાએ કાયમી દુકાન કરી શકાય તેટિી કમાણી કરી િતી. હવલતારની કમ્યુહનટી અને આિપાિની િંલથાઓને તેમની િેવાની આવશ્યકતા િતી અને તે હવલતારમાં આવી િેવા આપતું

અને પોષણક્ષમ ભોજન પુરું પાડવાં ઉપરાંત, િંતાનોની તમામ શૈક્ષહણક જરૂહરયાતો

કોઈ એકમ પણ ન િતું. તેમના હબઝનેિમાં એટિો વધારો થયો િતો કે તેમના

સંટિપ્ત સમાચાર • અલગ બેડમાં સૂતાં ટિટટશ દંપતીઓઃ હિહટશ દંપતીઓમાં લવતંિ જીવન જીવવાનું પ્રમાણ વધી રહ્યું િોવાથી ૧૦માંથી એક દંપતી િવે અિગ બેડમાં િૂતાં થયાં િોવાનું એક અભ્યાિ જણાવે છે. પાંચ ટકા દંપતી એમ માને છે કે અિગ બેડ પર િૂવાથી

પહતઓ પણ પોતાની ૨.૦૦ થી િાંજના ૬.૦૦ નોકરીઓ છોડી પત્નીઓ િાથે કિાક દરહમયાન) પર વાત આ હબઝનેિમાં જોડાયા િતા. કરી શકો છો અથવા રાની, િેલ્વનાયાગી અને shilpa.sarvam@gmail.com જીવાનો આ કેિ લટડી લપષ્ટ પર તેમને ઈમેઈિ કરી શકો દશાોવે છે કે ભારતમાં ઘણી છો. િંલથાને તેના પ્રોજેક્ટ ગ્રામ્ય મહિિાઓ પૂરતાં માટે તાકીદે મદદની જરૂર છે. પ્રોત્િાિન અને થોડી જો તમે દાન આપવા ઈચ્છતા નાણાકીય મદદ િાથે પોતાનું િો તો ‘ THE SARVAM જીવન વધુ બિેતર TRUST’ને ચૂકવણીપાિ ચેક બનાવવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. The Sarvam જો તમે િવોમ-SARVAM Trust,UK. અને તેની પ્રવૃહિઓ હવશે વધુ Asian Voice/ Gujarat જાણવા ઈચ્છતા િો અથવા Samachar Asian દાન આપવા ઈચ્છતા િો તો, Business Publication મિેરબાની કરીને શ્રીમતી Ltd, 12 Hoxton Market, હશલ્પા શાિ િાથે ફોન નંબર London, N1 6HW ને 07404618933 (બપોરના મોકિી આપવા હવનંતી છે. તેમના િંબંધો િારાં રિે છે. િાત ટકા હિહટશરો જીવનિાથી કરતા તેમના પાિતું પ્રાણીઓ િાથે વધુ િમય વીતાવે છે. • યુકે ન્થિત ટહસદી સાટહત્યકાર સચદેવનું ટનધનઃ યુકે સ્લથત પ્રમુખ હિંદી િાહિત્યકાર ડો. ગૌતમ સચદેવનું હૃદય બંધ પડી જવાને કારણે હનધન થયું છે. ૭૩ વષષીય પ્રખ્યાત િાહિત્યકારનાં હનધનથી પત્ની મંજુ સચદેવ, પુિ રાહુલ અને અંશુલ તેમજ પુિી હદવ્યા શોકાતુર થઈ ગયાં િતાં. >

,

',

0

- <

3

"

!, ,

$ +

,

?

) 8678

, 1 < 96 - 78 66 ,4 1 : 66 - ; 66 , ,>( , !,% , - # $ , , 1 1 5 / >& &- $ ,> , , *, , , " 4 4 = . 2 # !

& #" !# #% !#% " # ) & ' * & ' ''$ ) " " + #" ' #" # (

. - ?

. $ , - &- >

, 9 ,4 1 3

5 &-

$

%&

! "#

"& -& # %"# '! %(* - # #*( # (

* * * * * * *

'0 &(*

%

& #% #' (

!

$ % # " # '% )

$ !

-%%0 )*(,

,* . %.# /-$ (&

)

%*)

* %

,(% ('

# %

#*%#' + . #%

( 2+ (/' (-',*0 . #% )

# %

!! !

* + ,(

%%(/ '

%

%

$

('

+## ( , #) *

&$ (

#

+,#' ,#('+ '

(-*+ ,( ,

)'! %

1 1 1 1 1 1 1

( %

!* (( %

%# !&$ (

%

!( * #! *) (&$ &( (+!) *!% ( (( #&% ' !% "' "! ( % ("$!" "$ ! % * #(& ( " * ## % " # * #$' % & & $$ ! ! ) "!"% ( %& ! ' +(" - * $ +(" ( $' % & $$ ! ! ! * #- "( $! & ! & )

(

"'

.

$

''

'%

&

!%

! * ( ' #(

'(

" & % #$ "

"

!

*&

! '#

$!

!' $#

& *! #')& #

% ! ! (

!' $# (' ($

' $)#(

' '

& ( ' $#

$( ! $$ # '

"

" & (%% " % # " " $ &&$#%'

!'

(( # '

#

" #(


ркЪрк┐ркЯрлЗрки

Gujarat Samachar - Saturday 7th July 2012

9

ркнрк╛рк░ркдрлАркп ркмрк┐ркирк╕рк╛ркВрккрлНрк░ркжрк╛ркмркпркХ рк▓рлЛркХрк╢рк╛рк╣рлА рк╕ркоркЧрлНрк░ ркмрк┐рк╢рлНрк╡ ркорк╛ркЯрлЗ ркЖркжрк╢рк╢ркГ ркжрк▓рк╛ркЗ рк▓рк╛ркорк╛ - ркЪркжрк╡рлНркпрлЗрк╢ ркЖркиркВркж

ркжрк░рк╡ркоркпрк╛рки рлзрлпрллрлпркорк╛ркВ рк┐рлЗркоркирлА рк╕ркоркХрлНрк╖ ркдрккрк┐ ркХркпрлБрлБркВ рк╣рк┐рлБркВ ркХрлЗ ркнрк╛рк░рк┐ рк┐рлЗркирлА ркзрк░рк┐рлА рккрк░ ркорлЛрк┐рк╛ рккрк╛ркпрлЗ ркЖркЭрк╛ркжрлАрк┐рк░рклрлА ркХрлЗ ркЪрлАркирк╡рк┐рк░рлЛркзрлА рккрлНрк░рк╡рлГрк╡рк┐ркУ ркЪрк▓рк╛рк┐рлА рк▓рлЗрк┐рлЗ ркирк╡рк╣. рк┐рлЗркоркирк╛ рк╡рлНркпрк╛ркЦрлНркпрк╛ркиркирлЛ ркорлБркЦрлНркп рк╕рлВрк░ ркзркорлЛрк╡ркирк░рккрлЗркХрлНрк╖ ркЕркирлЗ рк▓рлЛркХрк┐рк╛рк╣рлАрк┐рк╛ркжрлА ркнрк╛рк░рк┐ркирлА рккрлНрк░рк┐ркВрк╕рк╛ркирлЛ ркЬ рк╣рк┐рлЛ. рк╡рк┐рк┐ркирк╛ рк┐ркЦрк┐рк╛ рккрк░ ркнрк╛рк░рк┐ркирк╛ рк╕рлМркерлА ркорлЛрк┐рк╛ рккрлНрк░рк┐рк┐рк╛ ркжрк▓рк╛ркИ рк▓рк╛ркорк╛ркП ркнрлНрк░рк┐рк╛ркЪрк╛рк░ ркЕркирлЗ рккркпрк╛рлЛрк┐рк░ркгркирлЛ ркирк╛рк┐ ркХрк░рк┐рк╛ рк┐рлБркВркХрлА ркжрлГрк╡рк┐ркирк╛ рк╡рк┐ркХрк╛рк╕ ркЬрлЗрк┐рлА ркХрлНрк╖рк╡рк┐ркУркирлЗ ркиркЬрк░ркЕркВркжрк╛ркЬ ркирк╡рк╣ ркХрк░рлАркирлЗ рккркг ркнрк╛рк░рк┐рлАркп рк╡ркмркирк╕рк╛ркВрккрлНрк░ркжрк╛рк╡ркпркХ рк▓рлЛркХрк┐рк╛рк╣рлАркирлЗ рк╕ркоркЧрлНрк░ рк╡рк┐рк┐ ркорк╛рк┐рлЗ ркЖркжрк┐рлЛ рк┐рк░рлАркХрлЗ рк╡ркирк╣рк╛рк│рк┐рк╛ ркУрк╡ркбркпркирлНрк╕ркирлЗ ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрлБ рк╣рк┐рлБ. рк▓рлЛркбркЯ ркнрлАркЦрлБ рккрк╛рк░рлЗркЦрлЗ ркЖркнрк╛рк░ рккрлНрк░ркдрк┐рк╛рк┐ рк░ркЬрлВ ркХрк░рк┐рк╛ ркХрк╣рлНркпрлБркВ рк╣рк┐рлБркВ ркХрлЗ рк╡рк╣ркЭ рк╣рлЛрк╡рк▓ркирлЗрк╕рлЗ рк┐рлЗркоркирлА ркпрк╛ркжркорк╛ркВ рк╡рлНркпрк╛ркЦрлНркпрк╛рки ркЖрккрлНркпрлБркВ рк╣рлЛрк┐рк╛ркирлБркВ ркЬрк╛ркгрлАркирлЗ рк┐рлЗркоркирк╛ рк╡рккрк┐рк╛ рк░рлЛркорк╛ркВрк╡ркЪрк┐ ркеркИ ркЧркпрк╛ рк╣рлЛрк┐. рк┐рлЗркоркирк╛ рк╡рккрк┐рк╛ркП ркжрк▓рк╛ркИ рк▓рк╛ркорк╛ркирк╛ ркЬрлАрк┐рки ркЕркирлЗ рк╕ркВркШрк╖рлЛркирлЛ ркзрлНркпрк╛ркирккрлВрк┐рлЛркХ ркЕркнрлНркпрк╛рк╕ ркХркпрлЛрлЛ рк╣рк┐рлЛ ркЕркирлЗ рк┐рлЗркУ ркзркорлЛркирлЗрк┐рк╛ркирк╛ ркбрк╣рк╛рккркг ркЕркирлЗ рк┐рлЗркоркирлА рккрлНрк░ркЬрк╛ рккрлНрк░ркоркпрлЗ рккрлНрк░рк╡рк┐ркмркжрлНркзрк┐рк╛ркирк╛ рккрлНрк░рк┐ркВрк╕ркХ рк╣рк┐рк╛. рк▓рлЛркбркЯ рккрк╛рк░рлЗркЦрлЗ ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрлБ рк╣рк┐рлБ ркХрлЗ ркЬрк░рк╛ рккркг ркнрлНрк░рк┐рк┐рк╛ рк╡рк┐ркирк╛ рк░рк╛ркЬркХрк╛рк░ркг ркЕркирлЗ ркзркорлЛркирлБркВ рк╕ркВркпрлЛркЬрки ркХрлЗрк┐рлА рк░рлАрк┐рлЗ ркХрк░рлА рк┐ркХрк╛ркп рк┐рлЗрко ркЬ рккрлЛрк┐рк╛ркирлА ркЕркирлЗ рк╡рк┐рк░рлЛркзрлАркирлА ркорк╛ркирк┐рк┐рк╛ркирлЗ ркирлБркХрк╕рк╛рки рккрк╣рлЛркВркЪрк╛ркбрлНркпрк╛ рк╡рк┐ркирк╛ ркЕркирлНркпрк╛ркп рк╕рк╛ркорлЗ ркХрлЗрк┐рлА рк░рлАрк┐рлЗ рк▓ркбрк╛ркп рк┐рлЗ ркжрк▓рк╛ркИ рк▓рк╛ркорк╛ркП ркжрк┐рк╛рлЛрк╡рлНркпрлБ

тАЬрк╕рк╛ркЪрк╛ ркЧрлБрк░рлБркирлА ркЖ ркнрк╡рлНркпркдрк╛ ркЕркирлЗ ркЧрлМрк░рк╡ ркЫрлЗтАЭ

рк╡рк╕ркдрк┐рко рк┐ркзрлБ ркЦрлБрк▓рлНрк▓рлА ркЕркирлЗ рк┐ркзрлБ рк▓рлЛркХрк┐рк╛рк╣рлАрк┐рк╛ркжрлА ркмркирлЗ рк┐рлЗрк┐рлА ркЬ рк┐рлЗркоркирлА ркИркЪрлНркЫрк╛ ркЫрлЗ. рк╡рлНркпрк╛ркЦрлНркпрк╛рки рккркЫрлА ркПркХ рккрлНрк░рк╢рлНркиркирк╛ ркЙрк┐рк░ркорк╛ркВ ркжрк▓рк╛ркИ рк▓рк╛ркорк╛ркП ркдрккрк┐ ркХркпрлБрлЛ рк╣рк┐рлБ ркХрлЗ рк╡рк┐ркмрлЗрк╡рк┐ркЕркирлЛ ркорк╛рк┐рлЗ ркдрк┐рк┐ркВрк┐рк┐рк╛ рк╡рлНркпрк╛рк┐рк╣рк╛рк╡рк░ркХ ркзрлНркпрлЗркп ркиркерлА ркЕркирлЗ ркЪрлАркиркорк╛ркВ рк░рк╣рлАркирлЗ ркЬ рк╕рк╛ркЪрлА ркдрк┐рк╛ркпрк┐рк┐рк╛ркирлА ркИркЪрлНркЫрк╛ркирк╛ркВ тАШ ркоркзрлНркп ркорк╛ркЧрлЛтАЩркирлБркВ рк┐рлЗркоркирлБркВ рк┐рк▓ркг ркЬ ркПркХркорк╛рк┐ рк╡рк┐ркХрк▓рлНркк ркЫрлЗ. рк╡рк┐ркмрлЗрк╡рк┐ркЕркирлЛркирк╛ркВ ркнрк╛рк╡рк┐ рк╡рк┐рк┐рлЗ ркдрккрк┐ ркжрлГрк╡рк┐рк╡ркмркВркжрлБ ркзрк░рк╛рк┐рк┐рк╛ рк░рк╛ркЬркХрк╛рк░ркгрлА ркжрк▓рк╛ркИ рк▓рк╛ркорк╛ркП ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрлБркВ рк╣рк┐рлБ ркХрлЗ ркЬрлЛ рк╡рк┐ркмрлЗрк╡рк┐ркЕркирлЛ ркЖркЭрк╛ркжрлА ркорк╛ркЧрк┐рк╛ркирлБркВ ркЪрк╛рк▓рлБ ркХрк░рлА ркжрлЗрк┐рлЗ рк┐рлЛ ркнрк╛рк░рк┐ рк╕рк░ркХрк╛рк░ ркЕркирлЗ ркЕркорлЗрк╡рк░ркХрк╛ ркжрлЗрк┐рк┐рк┐рлЛ ркнрлЛркЧрк┐рк┐рк╛ркВ рк╡рк┐ркмрлЗрк┐рлАркУ рккрк░ рк╡ркиркпркВрк┐ркгрлЛ рк▓рк╛ркжрк┐рлЗ. ркнрк╛рк░рк┐ркирлА рк╡рк┐ркЪрк╛рк░рк╕рк░ркгрлА ркЕркВркЧрлЗ ркжрлБрк▓рлЛркн рк╕ркоркЬ ркжрк┐рк╛рлЛрк┐рк┐рк╛ ркжрк▓рк╛ркИ рк▓рк╛ркорк╛ркП ркХрк╣рлНркпрлБркВ рк╣рк┐рлБркВ ркХрлЗ рккркВрк╡ркбрк┐ ркЬрк┐рк╛рк╣рк░рк▓рк╛рк▓ ркирлЗрк╣рк░рлБркП рлзрлпрллрлмркорк╛ркВ рк┐ркерк╛ ркнрк╛рк░рк┐ркорк╛ркВ ркжрлЗрк┐рк┐рк┐рк╛

ркЫрлЗ. ркжрк▓рк╛ркИ рк▓рк╛ркорк╛ркирлЗ ркмрк╛рк│ркХрлЛ ркЦрлВркм ркЧркорк┐рк╛ркВ рк╣рлЛрк┐рк╛ркерлА рк▓рлЛркбркЯ рккрк╛рк░рлЗркЦрлЗ рк┐рлЗркоркирк╛ рлзрлл ркЕркирлЗ рлзрлк рк┐рк╖рлЛркирлА рк┐ркпркирк╛ ркЧрлНрк░рк╛ркирлНркбрк╡ркЪрк▓рлНркбрлНрк░рки ркорк╛ркХркХрк╕ рк░рк╛ркЬ рккрк╛рк░рлЗркЦ ркЕркирлЗ рк╕рлЛрклрлА ркирлАркдркдрки рккрк╛рк░рлЗркЦркирлЗ рккрлБрк╖рлНрккрлЛ ркЕркирлЗ ркЪрлЛркХрк▓рлЗрк┐ркирк╛ркВ ркмрлЛркХрлНрк╕ ркжрк▓рк╛ркИ рк▓рк╛ркорк╛ркирлЗ ркУрклрк░ ркХрк░рк┐рк╛ ркЖркоркВрк╡рк┐рк┐ ркХркпрк╛рлЛ рк╣рк┐рк╛. ркжрк▓рк╛ркИ рк▓рк╛ркорк╛ркП ркХрк╣рлНркпрлБ рк╣рк┐рлБ ркХрлЗ рк┐рлЗркУ рк▓рлЛркбркЯ рккрк╛рк░рлЗркЦркирлЛ ркЖркжрк░ ркХрк░рлЗ ркЫрлЗ. рк┐рлЗркоркгрлЗ рк▓рлЛркбркЯ рккрк╛рк░рлЗркЦркирлЗ тАШркЧрлБрк░рлБркЬрлАтАЩркирлБркВ рк╕ркВркмрлЛркзрки ркХрк░рлА рк┐рлЗркоркирлА рккрк╛рк╕рлЗ ркЖрк┐рлАрк┐рк╛рлЛркж рккркг ркорк╛ркЧрлНркпрк╛ рк╣рк┐рк╛. ркжрк▓рк╛ркИ рк▓рк╛ркорк╛ркирлА ркЖрк┐рк▓рлА ркЕрк╕рк╛ркзрк╛рк░ркг ркиркорлНрк░рк┐рк╛ркерлА рк▓рлЛркбркЯ рккрк╛рк░рлЗркЦ ркдрк┐рк▓ркз ркеркИ ркЧркпрк╛ рк╣рк┐рк╛. рк┐рлЗркоркгрлЗ ркжрк▓рк╛ркИ рк▓рк╛ркорк╛ркирлЗ ркХрк╣рлНркпрлБркВ рк╣рк┐рлБ ркХрлЗ рк╕рк╛ркЪрк╛ ркЧрлБрк░рлБ рк┐рлЛ рк┐ркорлЗ ркЬ ркЫрлЛ ркЕркирлЗ ркжрк▓рк╛ркИ рк▓рк╛ркорк╛ркирк╛ ркЖрк┐рлАрк┐рк╛рлЛркж рк▓рлЗрк┐рк╛ркирлА ркЬрк░рлВрк░ рк┐рлЛ рк┐рлЗркоркирлЗ ркЬ ркЫрлЗ. ркЙрк▓рлНрк▓рлЗркЦркирлАркп ркЫрлЗ ркХрлЗ рккрк╛рк░рлЗркЦ рккрк╡рк░рк┐рк╛рк░ ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ рк╕рлА. ркЖрк░. рккрк╛рк░рлЗркЦркирлА ркдркорлГрк╡рк┐ркорк╛ркВ рк╡ркиркорк╛рлЛркг рклрк╛ркЙркирлНркбрлЗрк┐ркиркирлА рк░ркЪркирк╛ ркХрк░рк┐рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк┐рлА ркЫрлЗ. ркЬрлЗркирк╛ ркирлЗркЬрк╛ркорк╛ркВ ркжрк░ рк┐рк╖рк╖рлЗ ркЕркирлЗркХ рк╕ркоркХрк╛ркпрлЛрлЛ рк╣рк╛рке ркзрк░рк┐рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк┐рлЗ ркЫрлЗ. ркЖ ркЖркпрлЛркЬркиркирк╛ ркнрк╛ркЧрк░рлВрккрлЗ ркЬ рк╕рлА. ркЖрк░. рккрк╛рк░рлЗркЦ ркдркорлГрк╡рк┐ рк╡рлНркпрк╛ркЦрлНркпрк╛рки ркорк╛рк│рк╛ ркпрлЛркЬрк╛ркп ркЫрлЗ. (ркжрк┐рк╡рлНркпрлЗрк╢ ркЖркиркВрк┐ ркз ркпрлБркжркирк╡ркжрк╕рк┐ркЯрлА ркУркл рк╡рлЗрк╕рлНркЯркжрк┐ркирлНрк╕рлНркЯрк░ ркЦрк╛ркдрлЗ ркИркирлНркЯрк░ркирлЗрк╢ркирк▓ рк░рлАрк▓рлЗрк╢ркирлНрк╕ркирк╛ ркПрк╕рлЛркжрк╕ркпрлЗркЯ рккрлНрк░рлЛрклрлЗрк╕рк░ ркдркерк╛ ркжркдркмрлЗркЯ ркЕркирлЗ ркЪрлАрки-ркнрк╛рк░ркд рк╕ркВркмркВркзрлЛркирк╛ ркдркЬркЬрлНркЮ ркЫрлЗ.)

  &ORVJ S J FT !T IJ WU S BWFM D P VL XXX T IJ WU S BWFM D P VL

                           

                      

рк░рлАрк▓рлЗрк┐ркирлНрк╕ рк┐ркерк╛ рк╡ркиркорк╛рлЛркг рк╕ркоркХрк╛рк▓рлАрки рк╡рк┐рк┐ркорк╛ркВ ркПрк┐рлА ркШркгрлА рклрк╛ркЙркирлНркбрлЗрк┐рки ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ рк╕рлА. ркЖрк░. рк╡рлНркпрк╛ркЦрлНркпрк╛рки-ркорк╛рк│рк╛ркорк╛ркВ ркУркЫрлА рк╡рлНркпрк╡рк┐ ркЫрлЗ, ркЬрлЗркУ рк░рк╛рк╖рлНркЯрлНрк░рлЛ ркЕркирлЗ рккрк╛рк░рлЗркЦ рк░рк╛ркЬрлНркпрлЛркирлА рк╕рк░рк╣ркжрлЛ, ркзркорлЛрлЛ ркЕркирлЗ ркзркорлЛркЧрлБрк░рлВ ркжрк▓рк╛ркИ рк▓рк╛ркорк╛ркирлЗ рлзрлп ркЬрлВркирлЗ рк░рк╛ркЬркХрлАркп рк╡рк┐ркнрк╛ркЬркиркерлА рккрк░ рк╣рлЛркп. тАШрк┐рлЗрк▓рлНркпрлБркЭ ркУркл ркбрлЗркорлЛркХрлНрк░рк╕рлА ркПркирлНркб рк╡рк┐ркмрлЗрк╡рк┐ркпрки ркЕркзрлНркпрк╛ркдрлНркоркоркХ ркирлЗрк┐рк╛ ркЕркирлЗ рк╡рк┐ркмрлЗрк┐тАЩ рк╡рк┐рк╖ркп рккрк░ рк╡рлНркпрк╛ркЦрлНркпрк╛рки ркХркЪркбрк╛ркпрлЗрк▓рк╛ркВ рк╡рк┐ркмрлЗрк┐рлА рк▓рлЛркХрлЛркирк╛ркВ ркЖркЧрлЗрк┐рк╛рки ркЖрккрк┐рк╛ ркЖркоркВрк╡рк┐рк┐ ркХрк░рк╛ркпрк╛ рк╣рк┐рк╛. рлзрлкркорк╛ ркжрк▓рк╛ркИ рк▓рк╛ркорк╛ ркдрлЗркирлНркЭрк┐рки рк┐рк╛ркИрк╕ ркЪрк╛ркирлНрк╕рлЗрк▓рк░ ркЬрлНркпрлЛрклрлНрк░рлА рккрлЗркЯрлНрк╕ ркЧрлНркпрк╛ркдрк╕рлЛ ркЖрк┐рлА ркЬ ркПркХ рк╡рлНркпрк╡рк┐ ркЫрлЗ. ркЕркирлЗ рккрлНрк░рлЛрклрлЗрк╕рк░ рк░рлЛрк▓рк╛ркЭркб ркбрлЗркирк░рлБркерк░рлЗ рк┐рлЗркУ ркзркорлЛрк╡ркирк░рккрлЗркХрлНрк╖ ркирлИрк╡рк┐ркХрк┐рк╛ркирк╛ рк┐рлЗркоркирлБркВ ркдрк┐рк╛ркЧрк┐ ркХркпрлБрлБркВ рк╣рк┐рлБркВ. рк▓рлЛркбркб ркоркЬркмрлВрк┐ рк╕ркоркерлЛркХ ркзркорлЛркирлЗрк┐рк╛ рк┐рлЗрко ркЬ ркнрлАркЦрлБ рккрк╛рк░рлЗркЦрлЗ ркЖркнрк╛рк░ рккрлНрк░ркдрк┐рк╛рк┐ ркХрк░рлВркгрк╛ ркЕркирлЗ ркЖркВрк┐рк░рк╕рк╛ркВрккрлНрк░ркжрк╛рк╡ркпркХ рк░ркЬрлВ ркХркпрлЛрлЛ рк╣рк┐рлЛ. ркжрк▓рк╛ркИ рк▓рк╛ркорк╛ркП рк╡рк┐ркжрлНркпрк╛ркеркерлАркУркирлЗ рк┐рк╛рк┐рк╛ркШрк╛рк┐рлЛркирлЗ рккрлНрк░рк╛ркзрк╛ркирлНркп ркЖрккрк┐рк╛ рк┐рлИрк╡рк┐ркХ ркорлВрк▓рлНркпрлЛ ркЕркирлЗ рккрлНрк░рк┐рлАркХ ркЫрлЗ. рккрлАрккрк▓рлНрк╕ рк░рлАрккркдрлНрк▓рк▓ркХ ркУркл рк▓рлЛркХрк┐рк╛рк╣рлАркирк╛ркВ ркирлАрк╡рк┐рк┐рк╛ркдрк┐ркирлА ркпрк╛ркж ркЖрккрлА рк╣рк┐рлА. ркЪрк╛ркИркирк╛ркирлА ркЕркВркжрк░ ркЬ рк░рк╣рлАркирлЗ рк╡рк┐ркмрлЗрк┐ркирлА ркдрк┐рк╛ркпрк┐рк┐рк╛ркирлА рк╡рк╣ркорк╛ркпрк┐ ркХрк░рк┐рк╛ ркжрк▓рк╛ркИ рк░рк╛рк╖рлНркЯрлНрк░рлАркп ркУрк│ркЦркирлБркВ ркорк╣ркдрлНркдрлНрк┐ ркдрк┐рлАркХрк╛рк░рк┐рк╛ рк▓рк╛ркорк╛ркП ркнрк╛рк░рк┐ ркЕркирлЗ рк╡рк┐ркмрлЗрк┐рлА рк▓рлЛркХрлЛ рк╕рк╛ркерлЗ рк┐рлЗркоркгрлЗ ркорк╛ркирк┐рк┐рк╛ ркЕркирлЗ рк┐ркЪрлНркЪрлЗ ркЧрлБрк░рлБ ркЕркирлЗ рк╡рк┐рк╖рлНркпркирлЛ рк╕ркВркмркВркз рк╡рлНркпрк╡рк┐ркЧрк┐ рк╕ркирлНркорк╛ркиркирк╛ ркХрлЗркирлНркжрлНрк░ркорк╛ркВ рк░рк╣рлЗрк▓рк╛ркВ ркмрлАркиркдрк┐ркжрлЗрк┐рк╛рк╡ркнркорк╛рки ркЕркирлЗ ркУрк│ркЦркирк╛ рк╡рлНркпрк╛рккркХ рк╡рк┐ркЪрк╛рк░ркирлА рк╡рк╣ркорк╛ркпрк┐ ркХрк░рлА рк╣рк┐рлА. рк┐ркорк╛рко ркзрк╛рк╡ркорлЛркХ ркЖркдрлНркдрк┐ркХрлЛ ркЕркирлЗ ркирк╛ркдрлНркдрк┐ркХрлЛркирлБркВ рк╕ркирлНркорк╛рки ркХрк░рк┐рк╛ рк╡рк┐ркХрлНрк╖ркг ркЕркирлЗ ркзркорлЛрк╡ркирк░рккрлЗркХрлНрк╖ ркирлИрк╡рк┐ркХрк┐рк╛ркирлА рк┐рлЛркзркЦрлЛрк│ркирлЗ рккрлНрк░рк╛ркзрк╛ркирлНркп ркЖрккрк┐рлБркВ ркЬрлЛркИркП рк┐рлЗрко рккркг ркжрк▓рк╛ркИ рк▓рк╛ркорк╛ркП рк╡рк┐ркжрлНркпрк╛ркеркерлАркУркирлЗ ркХрк╣рлНркпрлБркВ рк╣рк┐рлБркВ. ркжрк▓рк╛ркИ рк▓рк╛ркорк╛ рк┐ркорк╛рко рк▓рлЛркХрлЛркирлА ркзркоркоркЧрк░рлБрлБ ркжрк▓рк╛ркИ рк▓рк╛ркорк╛ рк╕рк╛ркерлЗ рк▓рлЛркбркб ркнрлАркЦрлБ рккрк╛рк░рлЗркЦркирк╛ ркЕркирлЗ ркжрлЗрк┐ рккрк░ ркХркмркЬрлЛ ркзрк░рк╛рк┐рк┐рлА ркЧрлНрк░рк╛ркирлНркб ркЪркЪрк▓рлНркбрлНрк░рки ркорк╛ркХркХрк╕ рк░рк╛ркЬ рккрк╛рк░рлЗркЦ ркЕркирлЗ рк╕рлЛрклрлА рк╕рк░ркХрк╛рк░ркирлА ркорк╛ркирк┐рк┐рк╛ркорк╛ркВ рккркг ркирлАркЪркдрки рккрк╛рк░рлЗркЦ рк╡рк┐рк┐рк╛рк╕ркирлЛ рккрлБркирк░рлБркЪрлНркЪрк╛рк░ ркХрк░рк┐рк╛ рк╣рлЛрк┐рк╛ркирлБркВ ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрлБркВ ркЫрлЗ. ркз ркпрлБрк╡ркирк┐рк╡рк╕рлЛрк┐рлА ркУркл рк╡рк┐рк▓ркХрлНрк╖ркг рк░рк╛рк╖рлНркЯрлНрк░рлАркп ркирлЗрк┐рк╛ ркЫрлЗ. ркЦрк░рлЗркЦрк░ рк┐рлЗркдрк┐рк╡ркоркирлНркдрк┐рк░ркирк╛ ркбрлАрккрк╛рк┐ркЯркорлЗркирлНрк┐ ркУркл рк┐рлЛ, рк┐рлЗркУ ркЪрлАркирлА рккрлНрк░ркЬрк╛ркирлЗ рк╡рк┐ркмрлЗрк┐рлАркУркирк╛ рккрлЛрк╡рк▓рк╡рк┐ркХрлНрк╕ ркПркирлНркб ркИркирлНрк┐рк░ркирлЗрк┐ркирк▓ рк╕рк╛ркерлА ркЧркгрк╛рк┐рлЗ ркЫрлЗ, ркорк╛рк┐ ркЪрлАркиркорк╛ркВ

&45 "#* 4)&% 4* /$& 

."%& 03 )0"* 5  *  %":4   00/4     3&)0/&:.  *  (*   4 064 " 4 * 7     506  4 & 5 0 34 )    ." " : 4 * "  4 5 ) ( *   

'        .64$"5   

 

)6 3 -" 3: 45 '&8 4&" 54G S P N

 ! 

b  

 B U  (PM EF O 4B OET 3F T PS U CZ 4 IB OHS J B

Q Q

B U  4 IB OHS J B #B S S "M + J T T B I 3F T PS U  4QB    

 7 "* % ' 30.  4 & 1    4 & 1  #00, # :   + 6 7 "* % ' 30.   + 6   "6(  #00, # :   + 6 

$IB S %IB N : B U S B J OD M VEJ OH 7B J T IOP %F W J B OE "NS J U T B S 

13* $&4 "3& 1&3 1&340/ #"4&% 0/ 580 "%654

5 "/;"/* " 4)"3* /( 46#+ &$5 50

          

" * -" * 5 : 5 $ " 11 :         " 7 # * 

 

%& 1 "35 * /(   4 & 1  

b   QQ

G S P N ' 03* %"

 %B Z 4J NCB 4PQB 4B G B S J 4NB M M (S PVQ &T D PS U F E 5 PVS     

   

  7 * % ' 30.   "6 (   0$ 5      " 

  

 

%6#"*

 G S P N

b   QQ

G S P N

 

b  

G S P N

  

 G S P N Q Q Q Q

Q Q b  

#00, # :   + 6 

S P N G

B U  %PVCM F U S F F )PU F M B U b  b U IF & OU S B OD F U P 6OJ W F S T B M B U  "U M B OU J T 5 IF 1B M N ' 3& & CBTFEPOBEVMUTTIBSJOHEBZTDBSIJSF 7 "* % ' 3 0.   "6(   0$5  )"' #0"3% 61(3"%& # 00, # :   + 6 

 7 "* % ' 30.   "6(   4 & 1  #00, # :   + 6 

."%* 7& 4

 

 

G S P N

  

 

b   QQ

b  

  

* 7 "% ' 30.  4 & 1    4 & 1         

b   QQ

 G S P N 

/ B U  3PZ B M B U /F XU PO 4J OHB QPS F / B U  #VNB T )PU F M 4B OVS #B M J 7 "* % ' 30.  4 & 1    4 & 1  #00, # :   + 6 

 

Q Q

 B U  69 .B M EJ W F T 3F U VS O 4F B QM B OF 5 S B OT G F S T

."63* 5* 64

   

4* /("103&  #"*

 

G S P N

#00, # :   + 6 

B U  * OU F S D POU J OF OU B M .B V S J U J VT 3F T PS U #B M B D M B W B ' PS U

 7 "* % ' 30.  4 & 1    4 & 1  #00, # :   + 6 

├╕J HIU P├▓FS T "INFEBCBE ' S PN b #IVK ' S PN b &OU FCCF ' S PN b 7BEPEBS B ' S PN b 3BK LPU ' S PN b $IJ D BHP b .VNCBJ ' S PN b /BJ S PCJ ' S PN b 5 PS POU P b %FM IJ ' S PN b /FX : PS L ' S PN b 7BOD PVW FS b (PB ' S PN b %VCBJ ' S PN b /FXBS L b " ' * ()5 13* $& 4 * /$6%& 5 "9& 4 "/% "3& 46#+ & $5 5 0 "7"* "#* * 5: 5& 3.4 $0/%* 5* 0/4 "11: 

 POEPO 3PB E 8FT U $S PZ EPO 4VS S FZ $3 5 +


10

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 7th July 2012

અબુ જુંદાિઃ વધુ એક ‘જીવતોજાગતો’ પુરાવો મુબ ં ઇ પર ત્રણ વષપ પૂવવે ૨૬/૧૧ના રોજ થયેલા હુમલાનો મુખ્ય સૂત્રધાર સૈયદ ઝૈબદ્દુ ીન અન્સારી ઉફફે હમઝા ઉફફે અબુ જુદં ાલ જેવાં ૨૬ નામો ધરાવતો આતંકવાદી ભારતના હાથમાં આવ્યો છે. આ સાથે જ ભારતને દેશમાં આચરાયેલા અનેક આતંકવાદી કૃત્યોમાં પાકકથતાનની સામેલગીરીનો (આતંકવાદી અજમલ કસાબ પછી) વધુ એક જીવતો-જાગતો પુરાવો પણ મળ્યો છે. પાકકથતાનથી સમુદ્રમાગવે આવેલા આતંકવાદીઓએ નવેમ્બર-૨૦૦૮માં ત્રણ ચદવસ મુબ ં ઇને બાનમાં રાખ્યું હતુ.ં હુમલાખોર કસાબ બાદ હવે આ કાવતરાને અંજામ આપનાર અબુ જુદં ાલ પણ ઝડપાતા હવે પાકકથતાન માટે જવાબદારીમાંથી હાથ ઊંચા કરી દેવાનું મુશ્કેલ બન્યું છે. મુબ ં ઇ પર આતંકવાદી હુમલા દરચમયાન તાજ, ઓબેરોય વગેરે ફાઇવ થટાર હોટેલમાં માયાપ ગયેલા ચનદોપષોમાં અમેચરકી નાગચરકો પણ સામેલ હતા. અમેચરકાના કાયદા અનુસાર ચવિના કોઇ પણ દેશમાં અમેચરકી નાગચરકને કોઇ ઇજા પણ પહોંચાડે તો તેની સામે અમેચરકામાં ગુનો નોંધી શકાય છે. આ પછી અમેચરકનું તંત્ર સયાંય પણ જઇને દોચષતની ધરપકડ કરી શકે છે. જુદં ાલના કકથસામાં પણ અમેચરકાએ આ કાયદાનો આધાર લીધો હતો. જુદં ાલ મુબ ં ઇ હુમલા બાદ બાંગ્લાદેશમાં ભાગી ગયો હતો. ત્યાંથી પાકકથતાન અને ત્યાંથી સાઉદી અરેચબયા પહોંચ્યો હતો. ૨૬/૧૧ના હુમલામાં જુદં ાલનું નામ ખુલતાં જ ભારતીય ગુપ્તચર એજન્સીઓની સાથોસાથ અમેચરકાની ગુપ્તચર એજન્સી સીઆઇએએ પણ તેનું પગેરું દબાવ્યુ.ં જુદં ાલ સાઉદી અરેચબયામાં બનાવટી નામે છુપાયો હોવાની અમેચરકાએ ભારતને માત્ર માચહતી જ ન આપી, પણ તેનો કબ્જો ભારતને અપાવવા સાઉદી અરેચબયા સાથેના ઘચનષ્ઠ સંબધં ોની વગ પણ વાપરી. અમેચરકાએ જુદં ાલનું પગેરું શોધવા સાઉદી ગુપ્તચર એજન્સી અલ મુખબરાત અલ અલામાનો સંપકક સાધ્યો હતો. આ એજન્સીએ લાદેનની ભાળ મેળવવામાં અમેચરકાને મહત્ત્વપૂણપ મદદ કરી હતી, પણ તે જુદં ાલને

શોધવામાં ભારતને સહાયરૂપ થવા તત્પર નહોતી. એક તરફ અમેચરકાએ વગ વાપરી તો આ જ અરસામાં એજન્સીના વડા મુખચરમ અબ્દુલ અઝીઝ ભારત મુલાકાતે આવ્યા હતા તેમની સમક્ષ પણ રજૂઆત કરાઇ. જુદં ાલના મહારાષ્ટ્રના બીડમાં વસતાં પચરવારજનોનો ડીએનએ ચરપોટડ પણ સાઉદી અરેચબયા મોકલાયો અને જુદં ાલ સપડાયો. અમેચરકા-ભારતના સચહયારા પ્રયાસોએ ભારતને જુદં ાલનો કબ્જો તો અપાવ્યો છે, પણ સાચો જંગ હવે જ ખેલવાનો છે - પાકકથતાનને આંતરરાષ્ટ્રીય તખ્તે ખુલ્લા પાડવાનો. ભારતમાં આચરાતા અનેક આતંકવાદી કૃત્યોમાં પાકકથતાનની સંડોવણી હોવાના આક્ષેપો અવારનવાર થતા રહ્યા છે. આતંકવાદી અજમલ કસાબ જીવતો ઝડપાયા પછી આ આરોપને ‘સત્તાવાર’ સમથપન પણ સાંપડ્યું હતુ.ં હવે મુબ ં ઇ પરના આ આતંકવાદી હુમલાનો હેન્ડલર અબુ જુદં ાલ ઝડપાયો છે. સમગ્ર ષડયંત્ર તેણે પાકકથતાનમાં બેસીને પાર પાડ્યું હતુ.ં જુદં ાલ પાકકથતાન ક્થથત કન્ટ્રોલ રૂમમાં બેસીને આતંકવાદીઓના સતત અને સીધા સંપકકમાં રહ્યો હતો. તેણે ભારતીય ટીવી ચેનલો દ્વારા થતું લાઇવ ટેચલકાથટ ચનહાળતા ચનહાળતા હુમલાખોરોને બહાર શું ચહલચાલ થઇ રહી છે અને સયારે શું કરવું તેની સુચના આપી હતી. આ સમયે જુદં ાલ સાથે પાકકથતાનની બદનામ ગુપ્તચર એજન્સી આઇએસઆઇના બે અચધકારી પણ હાજર હતા. ભારતીય ગુપ્તચર એજન્સીઓ પાસે ત્રાસવાદી હુમલા સમયે જુદં ાલ અને આતંકવાદીઓ વચ્ચે થયેલી વાતચીતનું રેકોચડિંગ છે. વોઇસ ટેથટ જુદં ાલની સંડોવણી તો પુરવાર કરશે જ, પણ આઇએસઆઇની સંડોવણી પણ ખુલ્લી કરશે. અત્યાર સુધી પાકકથતાનનો દાવો રહ્યો છે કે કસાબ અને બીજા ત્રાસવાદીઓએ કરેલા હુમલામાં તેની કોઇ સીધી સંડોવણી નથી. પરંતુ જુદં ાલની પૂછપરછમાંથી અનેક બાબતો પરથી પરદો ઉંચકાશે તેમાં બેમત નથી. ભારત સરકાર આ મુદ્દે પાકકથતાનને સપડાવવા કેવો વ્યૂહ અપનાવે છે તેના પર બધો મદાર છે.

મનમોહનની આલથિક કાબેલિયતની અલિપરીક્ષા શાસક યુપીએ મોરચાના સંકટમોચક પ્રણવ મુખરજી તો બધી રાજકીય ચચંતાઓ છોડીને રાષ્ટ્રપચત પદ તરફ મક્કમ ડગ ભરી રહ્યા છે, પણ નાણાં મંત્રાલયનું બળતું ઘર મનમોહનઅપપણ કરતા ગયા છે. ભારતનું અથપતત્ર ં અત્યાર સુધી વૈચિક મંદી સામે ઝીંક ઝીલવામાં સફળ રહ્યું હતુ,ં પરંતુ છેલ્લા થોડાક મચહનાઓથી તે હાંફી ગયું હોય તેમ લાગતું હતુ.ં ડચકાં ખાતાં અથપતત્ર ં ને નીચતચવષયક આચથપ ક પગલાંના ઓક્સસજનની જરૂર હતી, અને કમનસીબે પ્રણવ મુખરજી આવાં પગલાં લેવામાં ચનષ્ફળ નહીં તો પણ અક્ષમ તો પુરવાર થયા જ હતા. મીતભાષી મનમોહન વડા પ્રધાન પદે નરમ પુરવાર થયાનું ભલે કહેવાય, પણ દેશમાં આચથપક ઉદારીકરણના જનક છે તેમાં તો ભાગ્યે જ બેમત છે. હવે દેશના અથપતત્ર ં ને સંકટમાંથી બેઠાં કરવાનું બીડું તેમણે ઝડપ્યું છે. નેવનું ા દસકામાં વડા પ્રધાન પદે નરચસંહ રાવ હતા ત્યારે નાણાં પ્રધાન મનમોહન ચસંહે ભારતની બજાર વ્યવથથામાં નવા યુગનો પ્રારંભ કયોપ હતો. તે સમયે સાથ આપનાર મોન્ટેક ચસંહ અહલુવાચલયા (આયોજન પંચના ઉપાધ્યક્ષ), સી. રંગરાજન (આચથપક સલાહકાર પચરષદના અધ્યક્ષ) અને પુલક ચેટજીપ (મુખ્ય સચચવ)ની ટીમને મનમોહને મનમોહને કામે લગાડી છે. મનમોહન માને છે કે આશાવાદથી જ

અથપતત્ર ં ગચત પકડશે. તેમણે ચવખ્યાત અથપશાથત્રી જોન મેનાડડ કકન્સને ટાંકીને જણાવ્યું હતું કે અથપતત્ર ં ની પ્રથમ જરૂરત તાત્કાચલક આશાવાદને પુનચજપચવત કરવાની છે કેમ કે આપણી ઘણી ખરી ગચતચવચધ ગચણતના આંકડા કરતાં આશાવાદથી વધુ સંચાચલત થાય છે. મનમોહનની આ વાતનો અથપ એવો પણ થઇ શકે કે મુખરજીની નાણા પ્રધાન તરીકેની કામગીરી, નીચતરીચતથી સંતષ્ટ ુ નહોતા. મનમોહનના મતે કર સંબચં ધત મુદ્દે અવરોધોથી મૂડીરોકાણની ગાડી પાટા પરથી ઉતરી ગઇ છે. આમ કમસે કમ અત્યારે તો સંકતે છે કે વડા પ્રધાને પોતાની પસંદગીના ચનષ્ણાતોને કામ સોંપતા આચથપક સુધારા વધુ ઝડપથી લાગુ થઇ શકશે. ચરટેલ સેસટરમાં સીધા ચવદેશી મૂડીરોકાણ સામે યુપીએના જ સાથી પક્ષોને વાંધો હોવા છતાં કોંગ્રેસના સાત રાજ્યોના મુખ્ય પ્રધાનોની સાથોસાથ ચવપક્ષ શાચસત ચબહારના મુખ્ય પ્રધાન નીચતશ કુમાર અને ઓચરસાના મુખ્ય પ્રધાન નવીન પટનાયકનો સાથ મેળવવા પ્રયાસ થઇ રહ્યા છે. સરકારે દેશમાં મૂડીરોકાણ વધારવા કમર કસી છે તો સામાચજક ક્ષેત્રે પણ ધ્યાન કેન્દ્રીત કયુું છે. નાણાં મંત્રાલયનું સુકાન બાહોશ અથપશાથત્રીએ સંભાળ્યું છે ત્યારે અથપતત્ર ં ને મંદીમાંથી ઉગારવા પગલાં લેવાશે તેવી આશા અથથાને નથી.

તમારી વાત....

જીવનમાં ઘણા બધા સંબંધો હોવા જરૂરી નથી, પરંતુ જે સંબંધો છે તેમાં જીવન હોવું જરૂરી છે. - ઓશો રજનીશ

આનંદ મેળાની મજા સી.બી. પટેલને ધડયવાદ કે તેમણે જ્યોતતષોની જાહેરખબર લેવાની બંધ કરી સમાજની સેવા કરી છે. કારણ કે નબળા મનના, દુઃખી લોકો, બીમારીથી કંટાળેલા લોકોને ઘણા લેભાગુ જ્યોતતષો લાભ ઊઠાવતા અને આથથીક તેમજ માનસીક રીતે બરબાદ કરતા હોય છે. સારા કામ માટે આદરેલા કાયયમાં ઈશ્વર પણ મદદ કરે છે. 'અક્ષયપાત્ર' માટે ‘ગુજરાત સમાચારે’ યોજેલા આનંદ મેળાની બે તદવસ કુદરતે પણ મદદ કરી. બે તદવસ હવામાન ચોખ્ખુ રહ્યું. અનેક લોકોએ આનંદ ઊઠાવ્યો. ભારતમાં હોઈએ એવું વાતાવરણ હતુ.ં બરફ ગોળા, શેરડીના રસ અને ઘણા માતહતીસભર સ્ટોલ પણ હતા. જેમ કે ટ્રાવેલ માટે કેસરી તેમાં મેનજ ે રે જે રીતે માતહતી આપી તે રીતે લોકોને પ્રવાસ કરવાની ઈચ્છા થાય. નૃત્ય, સંગીત અનેક મનોરંજન હતા. ‘ગુજરાત સમાચારે’ ૪૦ વષય પૂરાં કયાાં તેમાં નવાઈ નથી. કારણ કે તેમાં તંત્રી લેખ, જીવંત પંથ અને અનેક રસપ્રદ વાંચવા જેવા તવભાગોને લીધે વષોય સુધી ચાલુ રહેશ.ે નયનાબહેન પટેલને મારા ધડયવાદ કે તેમણે તેમની લઘુ નવલકથામાં સામાતજક સમસ્યાના પહેલન ુ ે ઉજાગર કયાય છે. - નયના નકુમ, સાઉથ હેરો

મેળામાં તમે તમને જ ભૂલી ગયા ? જે તદનની તમે મતહનાઓ અગાઉથી તૈયારી અને અમે પ્રતતક્ષા કરી રહ્યા હતા તે તદન આવી ગયો . મહારાણીની ડાયમંડ જ્યુતબલી અને ‘ગુજરાત સમાચાર’ તથા ‘એતશયન વોઈસ’ ની ૪૦મી જડમજયંતી આપણે રંગચ ે ગ ં ે ખાણી પીણી સાથે સંગીત અને નૃત્યોની મોજ માણીને ઉજવી. મનોરંજનના કાયયક્રમમા ભાગ લેનારા સૌ કલાકારોને ખૂબ ખૂબ અતભનંદન. એમને જોતા લાગે છે કે આ દેશમાં આપણા સંગીત અને નૃત્યકળાનું ભતવષ્ય ઉજ્જવળ છે . સૌના મન જીતી લીધાં મધુલીનાએ જેનાં મુખથ ે ી શલથી બાસીનાં સ્વરમાં ‘Diamonds are for ever’ સાંભળ્યા પછી હીડદી ગીત સાંભળી સૌ આનંદતવભોર થઈ ગયા. અંગ્રેજો સાથે કદમ તમલાવીને ચાલી રહેલા ઇન્ડડયનોની એમણે પ્રતીતત કરાવી. ‘ભૂલી તબસરી’ લઈને અચલાબેન તમયાણી વીજળી વેગે ચમકીને પવનવેગે ચાલ્યા ગયા. અતીતના સંભારણાને વાગોળવાની મજા કંઈક ઔર જ હોય છે. ‘ગુજરાત સમાચાર’નાં સ્ટોલમાં હું ‘ગુજરાત સમાચાર’ તથા ‘એતશયન વોઈસ’ની ૪૦ વષયની મજલનાં ઇતતહાસનું પ્રદશયન જોવાની અપેક્ષા સાથે ગયેલી ‘ગુજરાત સમાચાર’ની શરૂઆત કેવા તબલ્ડીંગમાંથી થઈ? પહેલો અંક કેટલા પાનાંનો હતો? સ્ટાફમાં કોણ કોણ હતાં વગેરે જાણવા હું ઉત્સુક હતી. પણ મને લાગે છે કે .... મેળામાં તમે તમને જ ભૂલી ગયા ? - ઈલાબેન હિવેદી , સ્ટેનમોર

કેશભ ુ ાઇ ગુજરાતનું હહત ઇચ્છે કે અિહત? ૩૦ જૂનના ગુજરાત સમાચારના પ્રથમ પાને 'અાર યા પારની લડાઇ'નું મથાળુ વાંચી પહેલા જ એ ડયુઝ વાંચ્યા વગર રહેવાયું નતહ. અાજે દેખી તે રીતે ગુજરાતની હરણફાળ પ્રગતત થઇ રહી છે.

દેશ અને દુતનયા ભલે નરેડદ્ર મોદીના માથે માછલાં ધોતા હોઇ પણ કાનપટ્ટી પકડી કબૂલે છે કે ભઇ મોદી સરકારે ગુજરાતને દુતનયાના નકશા પર એક તવકાસશીલ રાજ્ય તરીકે મૂકી દીધું છે. તવરોધપછ કોંગ્રેસના મહારથીઅો પણ મનેકમને મોદીની નીતત-રીતતની પ્રશંસા કરતા જણાય છે ત્યારે ઘરનો જ ભેદી ભવ બાળે એવું કેશભ ુ ાઇ પટેલ પોતાના જ પક્ષના વ્યતિ સામે છડેચોક બખાળા કરી ધોળામાં શું કામ ધૂળ નાખી રહ્યા છે. કેશભ ુ ાઇમાં રાજકીય કોઠાસૂઝ હોત તો એમના શાસનકાળ વખતે માયક્રોસોફટના સૂત્રધાર બીલ ગેટ્સ અમેતરકાથી ભારતમાં ટેકનોલોજી લઇ અાવ્યા ત્યારે કેશભ ુ ાઇ કાચા પડતાં અાંડધ્રના ચબરાક ચંદ્રાબાબુએ તરાપ મારી તક ઝડપી લીધી. મને લાગે છે કે જો એ વખતે બુન્ધધકુશળ નરેડદ્ર મોદી સત્તારૂઢ હોત તો અમદાવાદ અાજે ચોક્કસ ‘ટેક તસટી’ બડયું હોત. - કકરણ એમ. પટેલ, ટૂટીંગ

ગામના જ પાિ સાથે લગ્ન હમણાં ગયા અઠવાતડયે જ એક લગ્નમાં ગઈ હતી. છોકરાં - છોકરી એક જ ગામનાં હતાં. ત્યાં કેટલાક લોકોને આ અજુગતું લાગ્યું હતું કે એક જ ગામમાં થઈ ગામના પાત્ર સાથે લગ્ન ના થાય. એક જ ગામનાં તો ભાઈ - બહેન કહેવાય. મેં કહ્યું કે મારી દ્રષ્ટીએ તો કંઈ ખોટું ના કહેવાય. જો તપતાના ગામનાં ના થાય તો શું માનાં એટલે કે મોસાળમાં થાય ? તો કહે હા. થાય જ. ને તો શું તપતાના ગામમાં બધાં ભાઈ - બહેન કહેવાય અને માનાં ગામનાં સાથે કોઈ સગાઈ નહીં. એમ તો જોવા જાવ તો ભાઈ - બહેન થયાં ને? હું માનું છું કે એ જમાનામાં બહેન - દીકરીની સલામતી માટે કોઈ બૂરી નજર ના નાંખે કે કોઈ ખોટું કામ ના કરે એટલે જ કદાચ આપણાં પૂવજ ય ોએ આ તનયમ બનાવ્યો હશે. આ બાબત હું કદાચ ખોટી પણ હોઈ શકું માટે જ આપને આ પત્ર લખીને જણાવું છુ.ં આ આખી આપણી માડયતા જે વષોયથી ચાલી આવી છે તેમાં જો ખરેખર કંઈ સત્ય હોય તો મને જરૂરથી જણાવશો. અને જો આ ફિ વષોયથી ચાલ્યું આવતું એ આંધળું અનુકરણ જ હોય તો જરૂરથી આ બાબત કંઈક ખુલાસો કરશો. સમય પ્રમાણે તો બદલાવ થયા જ કરતો હોય છે. જરૂતરયાત પ્રમાણે અને કરવો જ જોઈએ. એમ મારું માનવું છે. આશા રાખું છું અડય વાચકો - આ વાતનું જરૂરથી સમાધાન કરશો અને મારા પ્રશ્નોનો ઉકેલ મળશે. - રક્ષા પ્રવીણ પટેલ, રેનસસ પાકક

યુહત સરકારની મુશ્કેલીઓ 'ગુજરાત સમાચાર'માં લંડનની યુતત સરકારનો લેખ વાંચી એવું લાગે છે યુતત સરકારો અસરકારક રીતે કામ કરી શકતી નથી. આપણા ભારતમાં યુપીએ યુતત સરકારમાં ઘણા રસોઈયાઓ (પક્ષો) સાથે કામ કરતી સરકાર તબલ્કુલ નાસીપાસ થઈ હોય એવું લાગે છે. ભ્રષ્ટાચાર, અત્યાચાર, દુરાચાર, બળાત્કાર જેવા અનેક દૂષણોને ભારતે ભરખી લીધું છે.

ગુજરાત સમાચાર અને એિશયન વોઇસને આપ કોઇ સંદેશ આપવા માગો છો? િવાજમ/લવજ્ઞાપન સંબંલધત કોઇ માલહતી જોઇએ છે? હમણાં જ ફોન ઉઠાવો અથવા ઇ-મેઇિ કરો. અમે આપને મદદ કરવા તત્પર છીએ.

અનુસંધાન પાન-૨૮

Karma Yoga House, 12 Hoxton Market (Off Coronet Street) London N1 6HW

Tel: 020 7749 4080/4000 Fax: 020 7749 4081 Email:gseditorial@abplgroup.com aveditorial@abplgroup.com www.abplgroup.com


ગુજરાત

Gujarat Samachar - Saturday 7th July 2012

કેશુભાઈ પટેલ-કાશીરામ રાણાની ભાજપને અલવિદા ગાંધીનગરઃ ગુજરાિમાં ભાજપનો પાયો નાખનારા ભૂિપૂવા મુખ્ય પ્રધાન કેશુભાઈ પટેલે િથા ભૂિપૂવા કેન્દ્રીય પ્રધાન કાશીરામ રાણાએ ભાજપ સાથે છેડો ફાડવાનું આખરે નક્કી કયુું છે. આ બન્ને નેિાઓએ પક્ષમાં િેમના સતિય સભ્યપદ રીન્યુ કરાવ્યા નથી. કેશુભાઈ પટેલ હવે જુલાઇમાં રાજ્યભરમાં પતરવિાન સંમેલનો યોજશે. ૮ જુલાઇએ અમદાવાદમાં સંમેલન યોજાશે. બીજી િરફ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘે કેશુભાઇ િરફી ત્રણ પ્રચારકોને િેમની જવાબદારીમાંથી મુક્ત કરિા રાજકારણ ગરમાયું છે. ભૂિપૂવા મુખ્ય પ્રધાન સુરેશ મહેિાએ જણાવ્યું હિું કે હવે કેશુભાઈ નવો રાજકીય પક્ષ બનાવશે કે ગોરધન ઝડકફયાની મહાગુજરાિ જનિા પાટટીમાં સામેલ થઈ જશે એ બાબિની પણ રાજ્યવ્યાપી સંમેલનમાં જ ઘોષણા થશે. િેમણે વધુમાં કહ્યું હિું કે, ગુજરાિ છેલ્લા દસ વષાના શાસનમાં દરેક મોરચે પાછળ ધકેલાયું છે અને િેને આગળ લાવવું હોય િો પતરવિાન તસવાય બીજો કોઈ તવકલ્પ નથી એ સંદેશો આ સંમેલનો દ્વારા લોકોને અપાશે. ગિ સપ્તાહે કેશુભાઇના બંગલે યોજાયેલી

બેઠકમાં મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સામે પડેલા કાશીરામ રાણા, ગોરધન ઝડફીયા, નલીન ભટ્ટ, તસદ્ધાથા પરમાર, ભાસ્કરરાવ દામલે વગેરે હાજર રહ્યાં હિાં. પ્રચારકોને ફરશજયાત શનવૃશિ? િાજેિરમાં મળેલી આરએસએસ, પ્રાંિની કાયાકારીમંડળની બેઠકમાં પ્રચારકો ભાસ્કરરાવ દામલે, નરેન્દ્રભાઇ પંચાસરા અને રમેશભાઇ ગુપ્તાને િેમની ઉંમરને ધ્યાને લઇ સંઘની પ્રાંિ કાયાકારણીના સદસ્ય િરીકેની જવાબદારીમાંથી મુક્ત કરવાનો તનણાય લેવાયો છે. પરંિુ ત્રણેય વતરષ્ઠ પ્રચારકોના અનુભવનો લાભ મળિો રહેશે. જોકે, સંઘ અને ભાજપના જૂના કાયાકરો માને છે કે જેમ સંજય જોશીને પક્ષની જવાબદારીમાંથી મુક્ત કરવા માટે દબાણ થયું હિું િેમ આ કકસ્સામાં પણ દબાણ કામ કરી ગયું હોવાની રાષ્ટ્રીય સ્વંય સેવક સંઘ અને ભાજપમાં ચચાા છે. નરેડદ્ર મોદીનું ડેમેજ કંટ્રોલ કેશુભાઈએ નરેન્દ્ર મોદી સામે બળવાની જાહેરાિ કયાા પછી િરિ જ મુખ્ય પ્રધાને ડેમેજ કંટ્રોલની નીતિ અપનાવી છે અને ત્રણ નેિાઓને કામે લગાડ્યા છે. આ કામ માટે મોદીએ

ભાજપના કેન્દ્રીય ઉપપ્રમુખ પુરુષોત્તમ રૂપાલા, કૃતષ પ્રધાન તદલીપ સંઘાણી અને પ્રવક્તા તવજય રૂપાણીની પસંદગી કરી છે. આ ત્રણેય નેિાઓએ િાત્કાતલક અસરથી પટેલ આગેવાનો સાથે મીતટંગ પણ શરૂ કરી છે. જોકે આ નેિા ડેમેજ કંટ્રોલની નીતિની વાિનો અસ્વીકાર કરે છે. પટેલોની તાકાત કેવી છે? ગુજરાિની કુલ વસ્િીમાંથી ૨૧.૩ ટકા વસ્િી પટેલોની છે જે ગુજરાિની બીજા નંબરની સૌથી મોટી વસ્િી છે. િેમાં લેઉવા પટેલો ૧૧.૪ ટકા છે, જ્યારે ૯.૯ ટકા કડવા પટેલો છે. ગુજરાિના પટેલો મિદાન પ્રત્યે હંમેશાં જાગ્રિ રહ્યા છે. ૨૦૦૭ની તવધાનસભાની છેલ્લી ચૂંટણીમાં પટેલોના કુલ મિદારોમાંથી ૮૧.૮ ટકાએ મિદાન કયુું હિું. પટેલોની આ જાગૃતિને કારણે જ નરેન્દ્ર મોદી સરકારને કેશુભાઈના તવરોધની તચંિા છે. કેશુભાઇના પ્રિાર કેશુભાઇએ િેમના બ્લોગ પર જણાવ્યું હિું કે, ‘મને સતિય સભ્ય બનવા માટે કહેવાય છે, હું પક્ષના સભ્યોને પૂછું છું કે આજે ગુજરાિમાં ભાજપ છે ખરો? ભાજપમાં પતરવારની ભાવના છે ખરી? ભાજપના કાયાકરને બોન્ડેડ લેબર સમજવામાં આવે છે.’

નરેડદ્ર મોદી જપાનની મુલાકાતે જશે ગાંધીનગરઃ કારઉત્પાદક કંપની મારુતિ-સુઝુકીએ ગુજરાિમાં રોકાણ કરવાની જાહેરાિ કયાા બાદ જપાનના અન્ય ઉદ્યોગપતિઓને ગુજરાિમાં રોકાણ કરવાનું આમંત્રણ આપવા માટે મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ૨૨ જુલાઈથી પાંચ તદવસની જપાનની મુલાકાિે જઈ રહ્યા છે. સરકારી સૂત્રોએ જણાવ્યું કે, િેઓ ટોકકયો, હમામાત્સુ અને નાગોયા શહેરની મુલાકાિ લેશે.

$ % ' (

ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડડયન ચેમ્બસસ ઓફ કોમસસ એડડ ઇડડસ્ટ્રી (ફફક્કી) દ્વારા શશિણ અને લોક સેવાના ઉત્કૃષ્ટ કાયોસ બદલ ચાર મશિલાઓનું સોમવારે અમદાવાદમાં સડમાન કરવામાં આવ્યું િતું. જેમાં ડાબેથી જયા જેટલી, પ્રોફે. ઇન્ડદરા પરીખ, ડો. મૃણાશલની સારાભાઇ અને જાણીતા લેશખકા શોભા ડે દૃશ્યમાન થાય છે.

સંશિપ્ત સમાચાર • ‘કલગી’ની ક્લબમાંથી ૧.૨૭ કરોડની મતા િસ્તગત કરાઈઃ સમગ્ર ગુજરાિમાં જુગાર માટે જાણીિી બનેલી અમદાવાદના સુદામા તરસોટટ એટલે કે કલગી ક્લબમાં છ વષા પછી પોલીસે ગિ સપ્તાહે દરોડો પાડી ૧૩૪ જુગારી સતહિ ૧૪૪ લોકોને રૂ. ૧.૨૭ કરોડની મિા સાથે પકડી પાડયા છે. અમદાવાદના ૭૦ સતહિ રાજકોટ, વડોદરા, સુરિ, જામનગર, જૂનાગઢ, મોડાસા, ભાવનગર સહીિ સમગ્ર ગુજરાિ અને મુંબઈના જુગારીઓ પાના-પત્તાનો જુગાર રમિાં પકડાયા હોય િેવો આ પ્રથમ કેસ છે. રૂ. ૧૭.૧૭ લાખની રોકડ, ૨૩ લાખ રૂતપયાના ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ અને ચેક ઉપરાંિ ૪૧ વાહનો, ૧૨૬ મોબાઈલ ફોન સહીિના મુદ્દામાલ સાથે જુગારીઓ પકડાયાં િે જુગારનો અડ્ડો કુખ્યાિ મહેન્દ્ર પટેલ મુખી અને તદનેશ ઠક્કર ઉફફે તદનેશ કલગીનો હોવાનું બહાર આવ્યું છે. • CBI દ્વારા ગીથા જોિરીની પૂછપરછઃ બહુચતચાિ િુલસી એન્કાઉન્ટર કેસમાં

! ' '

11

'

' $ #(

" ! (

& !

સીબીઆઈ દ્વારા ગિ સપ્તાહે ઉચ્ચ મતહલા પોલીસ અતધકારી ગીથા જોહરીની િેમની ઓકફસમાં જ પૂછપરછ કરી હિી. સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ ગીથા જોહરીની પૂછપરછમાં સૌથી વધારે ભાર આંધ્ર પ્રદેશના કલીમુદ્દીન પર મૂકયો હિો. ગુજરાિ એટીએસે સોહરાબુદ્દીન અને કૌસરબીનું અપહરણ કયુું ત્યારે િેમની સાથે ત્રીજી વ્યકકિ કલીમુદ્દીન હિો િેવું દશાાવ્યું હિું. જોકે સીબીઆઈ મુજબ અપહરણ વખિે સોહરાબ અને કૌસરબી સાથે ત્રીજી વ્યકકિ િુલસી પ્રજાપતિ હિો િેથી ગુજરાિ પોલીસે િેનું એન્કાઉન્ટર કરી નાખ્યું હિું. બેંકમાંથી રૂ. ૧૧ લાખની શદલધડક લૂંટઃ શહેરના ઓઢવની કેનેરા બેંકમાંથી તરવોલ્વર ધારી ત્રણ લૂંટારુઓએ ગિ સપ્તાહે ધોળે તદવસે કફલ્મી ઢબે ૧૦ જ તમતનટમાં રૂ.૧૧.૧૯ લાખની તદલધડક લૂંટ ચલાવીને ફરાર થઈ ગયા હિા. તરવોલ્વરની અણીએ ચાર કમાચારીઓને મેનેજરની ચેમ્બરમાં પૂરી દીધા પછી પાંચ જ તમતનટમાં લૂંટારુઓ કેતશયરની કેતબનમાંથી બંડલો લઇને બાઈક ઉપર નાસી છૂટયા હિા.


12

ગુજરાત

Gujarat Samachar - Saturday 7th July 2012

AIની

જૂનાગઢના ‘HIVકાંડ’ની તપાસ સીબીઆઈને સોંપાઇ

ચોમાસાના આગમનમાં વિિંબ થતાં અમદાિાદ પાસેના રાસ્કા ગામ નજીક આિેિ ડાંગરનું ખેતર સુકાઈ રહ્યું છે અને ધરુ ગરમીથી બળી રહ્યાા છે. િરસાદ માટે પજાન્ય યજ્ઞ પણ થઇ રહ્યાા છે.

સંવિપ્ત સમાચાર • સુનીતા વિવિયમ્સ ગુજરાતી કન્યા દત્તક િેશેઃ ગુજરાતી મૂળની અમેરરકન અવકાશયાત્રી સુનીતા રવરિયમ્સ તેની આગામી પપેસ સફરેથી પરત આવ્યા બાદ અમદાવાદમાંથી એક ગુજરાતી કન્યાને દત્તક િેશે. સુનીતાની બહેન રદનાએ પુત્રી દત્તક િેવા માટે અમદાવાદના એક સંગઠન સાથે મળીને પ્રરિયા શરૂ કરી છે. સુનીતા રવરિયમ્સના રપતા દીપક પંડ્યા મહેસાણા પાસેના ઝુિાસણ ગામના વતની છે. દીપક પંડ્યા અવારનવાર છોકરાઓની સરખામણીએ છોકરીઓની ઘટી રહેિી સંખ્યા બાબતે દીકરી સાથે ચચાા કરતા હતા. સુનીતાએ રપતા સાથેની ચચાા દરરમયાન ગુજરાતી બાળકી દત્તક િેવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી હતી. સુનીતા ૧૪ જુિાઈએ ફરીથી અવકાશની સફરે જશે જ્યાં તે ચાર મરહના રોકાશે. • વિન્દુ ચાતુમાાસનો પ્રારંભ, શુભ પ્રસંગો નિીં થાયઃ ૩૦ જૂને દેવપોઢી એકાદશી હતી. આ રદવસથી રહન્દુ ચાતુમાાસનો પ્રારંભ થાય છે. જ્યારે રહન્દુ સંન્યાસીઓનાં ચાતુમાાસનો પ્રારંભ ગુરુપૂરણામા, ૩ જુિાઇથી થયો છે. રહન્દુ ચાતુમાાસનો પ્રારંભ થતાં જ િગ્નારદ િૌકકક કાયોા બંધ થશે અને ધારમાક કાયોાનો પ્રારંભ થશે. ચાતુમાાસમાં આ વષષે ૧૮ ઓગપટથી ૧૬ સપ્ટેમ્બર સુધી અરધક (પુરુષોત્તમ) માસ આવે છે. જેથી સામાન્ય રીતે ચાર મરહના હોય છે પરંતુ અરધક માસનાં િીધે પાંચ મરહના ચાતુમાાસ રહેશે. આ સમયગાળા દરરમયાન િોકો ધમા-કાયોા, તીથાયાત્રા, પાઠ-જપ-તપ વગેરે વધારે કરશે.

) -#%

અમદાવાદ-મુંબઈ-લંડનની ડેઇલી ફ્લાઇટ બંધ

અમદાવાદ: સરકાર હસ્તકની એરલાઇન કંપની એર ઇન્ડિયાએ પાઇલટોની તે ની હિતાળના કારણે અમદાવાદ-મું બ ઇ-લં િ નની સમયપિકમાં ફ્લાઇટના ફે ર ફાર કયોો હતો, પરં તુ મં ગ ળવારે પાઇલટોની હિતાળનો અંત આવ્યો હોવા છતાં કંપની ૧૫ જુલાઇ સુધી નવા સમયપિક પ્રમાણે આ ફ્લાઇટ ઓપરેટ કરશે તેવું અખબારી સૂ િોએ જણાવ્યું હતું. નવા સમયપિક મુ જ બ અમદાવાદ એરપોટટ પરથી દરરોજ ઓપરે ટ થતી લં િ નની ફલાઇટને બંધ કરીને તેના બદલે સપ્તાહમાં ફિ િણ વખત જ ઓપરે ટ કરવામાં આવશે. આ નવા ફેરફારનો અમલ ૧ જુલાઇથી શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. ૧૫ જુ લાઇ બાદ નવા સમયપિકની જાહે રાત કરવામાં આવશે. જેના કારણે ગુજરાતમાંથી મોટી સંખ્યામાં અવરજવર કરતાં મુસાફરોને અસર થશે. જોકે , એર ઇન્ડિયાના સૂ િોના જણાવ્યા મુ જ બ કે ટ લાક કારણોસર ૧૫ જુ લાઇ પછી પણ આ ફ્લાઇટને સપ્તાહમાં િણ વખત જ ઓપરેટ થાય તેવી પ્રબળ સંભાવના છે. સોમવાર, બુધવાર અને શનનવારે ફલાઇટ ચલાવાશે

અમદાિાદઃ જૂનાગઢના ૨૩ થેિેસેરમયાગ્રપત બાળકોને રસરવિ હોસ્પપટિમાં િોહી ચઢાવતી વખતે એચઆઇવીનો ચેપ િાગ્યાના કેસની તપાસ હાઇ કોટેે પોિીસ પાસેથી િઇને સેન્ટ્રિ બ્યૂરો ઓફ ઇન્વેસ્પટગેશન (CBI)ને ગત સપ્તાહે સોંપી છે. હાઇ કોટેના કાયાકારી ચીફ જસ્પટસ ભાપકર ભટ્ટાચાયા અને જસ્પટસ જે.બી.પારડીવાિાની ખંડપીઠે આ બનાવમાં જૂનાગઢ રસરવિ હોસ્પપટિના તંત્ર, સવોાદય બ્િડ બેંકની ગેરરીરત અને પોિીસ તપાસમાં રહેિા છીંડાની આકરી ટીકા કરી હતી. ૨૩ રનદોાષ બાળકોને િોહી ચઢાવતાં એચઆઇવી થયાના આ બનાવને દેશના ઇરતહાસમાં અભૂતપૂવા ગણાવતા ખંડપીઠે ઠેરવ્યું હતું કે, ‘સીબીઆઇ વહેિી તકે તપાસ હાથમાં િઇને શક્ય એટિી વહેિા તપાસ પૂણા કરે. આ કેસમાં ૨૩માંથી બે બાળકોના મૃત્યુ થયા છે. રાજ્યના તપાસ અરધકારી તેમણે કરેિી તપાસના તમામ દપતાવેજો સીબીઆઇને સોંપે. સમગ્ર રાજ્યમાં ચકચાર મચાવનાર આ મામિે જૂનાગઢ પોિીસે ફરરયાદ નોંધવાનું પણ ઉરચત ઠેરવ્યું નહોતું તેથી હાઇકોટે સમક્ષ એડવોકેટ રગરીશ દાસ મારફતે જાહેર રહતની અરજી કરવામાં આવી હતી.

(%$" /* #+,)'

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ગુજરાતમાંથી વષષે એક લાખથી વધુ મુસાફરો લંિનથી અવરજવર છે . એર ઇન્ડિયાના સપ્તાહમાં િણ દદવસ ફલાઇટ ઓપરે ટ દનણો ય થી કરાવાના ઇમરજડસીમાં જનાર મુ સાફરોને પ્રાઇવે ટ એરલાઇડસ કં પ નીઓનો સહારો લેવો પિશે એટલું જ નહીં તે મ ને મજબૂ રીમાં તોદતંગ ભાિું ચૂકવીને લંિનની મુસાફરી કરવી પિશે, આમ પ્રાઇવે ટ એરલાઇડસ કંપનીઓને પણ ઘી-કેળા થશે. તાજેતરમાં ખાનગી એરલાઇડસ કંપનીઓનાં ઉંચા ભાિાને કારણે લંિન ફરવા માટે જનાર ગાંધીનગરના ૧૫ વ્યદિઓના એક ગ્રૂ પ ને પ્રવાસ રદ કરવાની ફરજ પિી હતી. લંડનની સીધી ફ્લાઇટ મળવી મુશ્કેલ ? અમદાવાદ એરપોટટ પરથી ગુજરાતીઓને લંિનની સીધી ફલાઇટ મળવી મુશ્કેલ છે . દિસે મ્ બરમાં એનઆરઆઇ દસઝન અને જાડયુ આ રીમાં ઉત્તરાયણના તહે વારના અનુ લ ક્ષીને ફેબ્રુઆરી સુધીની દસઝનમાં ભારે અવરજવર રહે છે ત્યારબાદ નવરાદિના તહેવાર ઓક્ટોબર મદહનામાં ગુ જ રાતીઓની અવરજવર હોય છે તે પછીના મદહનાઓમાં ટ્રાફફક ઓછો હોવાથી એરલાઇડસ કં પ નીઓ દરરોજ ફલાઇટ શરૂ કરવાનું જોખમ ઉઠાવતી નથી.

અમદાવાદના સરદાર પટે લ વલ્લભભાઇ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોટટ પરથી અમદાવાદ-મું બ ઇ-લં િ નની (૧૩૧) િેઇલી ઓપરેટ થતી ફલાઇટને હવે બંધ કરીને તે સપ્તાહમાં ફિ િણ દદવસ ઓપરેટ થઇ રહી છે. જોકે તેના સમયમાં કોઇ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી, આ ફ્લાઇટ સોમવાર, બુધવાર અને શદનવાર એમ સપ્તાહમાં િણ દદવસ ઓપરેટ થઇ રહી

છે. આ ફલાઇટ મુંબઇથી અમદાવાદ એરપોટટ પર રાિે િણ વાગ્યે આવે છે અને ચાર વાગ્યે મુંબઇ માટે રવાના થાય છે . જ્યાં અમદાવાદનાં મુસાફરોને મુંબઇ એરપોટટ પર ઉતારી ૭૭૭ જમ્બો એરક્રાફ્ટમાં સવારે સાત વાગ્યે લં િ ન માટે રવાના કરવામાં આવે છે , જોકે મુ સાફરોનું અમદાવાદ એરપોટટ પરથી કસ્ટમ્સ અને ઇદમગ્રે શ ન દિયરડસ કરવામાં આવે છે. નોંધનીય છે કે અગાઉ અમદાવાદથી એર ઇન્ડિયા અને જેટ એરવેઝે લંિનની સીધી ફલાઇટ શરૂ કરી હતી પરં તુ મુ સાફરો ન મળતા હોવાના બહાને થોિા સમયમાં તે ફલાઇટ બંધ કરી હતી. ઇમરજન્સીમાં લંડન જવા વધુ ભાડું ચૂકવવું પડશે

)#* )(& '!%

.#*

'!%

.#*

'!%

.#*

'!%

.#*

'!%

.#*

'!%

.#*

'!%

.#*

'!%

.#*

'!%

.#*

'!%

.#*

/6 % 2 7 ( 1 0 0 2 $/ !: 1 / 0 5 !/= 5 8# ' !9 0 # 4 0 / 2

!

7 "

) 0 & 2 # +2. /! +2. 1 !-/ / * / /< ( 7 ! ; 2 6 3 ,5 0 0 ') 5 2"

"

2 5

2< ))) ' ! '& * % $ (! ))) $ # '$ (%& $" $" $% $ $% &' ' $# $#

#

#

)0 2 / /!2 5 / 0"61 #2!/ "

!

!

#$

+-' "'1+ 8/11

'11 ,46 8.+ (+78 948+ $ 4 &(3 ## / +*$ +*$ "(%& %& $+ "2 +-' . "$ . +. *$"(". 0 & * - * &. +

2'/1

7'1+7

)/8/2'< )4 90

'11 ,46 8.+

6+2/+6

497+

'6

*+5'6896+7

! ! $ 6> 6> $ 6> 6> ! # 6> 6> ! 6> ! #" ! 6> % ! 6> 6> &)&/"! 1 &( &(&/3 -"./-& /&+*. ,,(&". "-&+!& +##"- +*(3 11 ,1/-.87 :/' 92('/ '6+ 43 +-' 7'1+ ,46 *+5'6896+ 642 98/11 '6 ++' 3 /+ 1+&! !&. ,,+&*/)"*/

$

+78

948+ 43

"8'8/43 !4'*

*-;'6+

/**1+7+<

7+'8 "'1+

42('7' '/64(/ '6 +7 "'1''2 &'3=/('6 38+(++

,,(3


મધ્ય - દરિણ ગુજિાત

Gujarat Samachar - Saturday 7th July 2012

13

અમેરિકાવાસીનું વતનમાં સેવાકાયય આણંદઃ જિલ્લાના બોરસદ તાલુકા ગામમાં ઝારોલા કેળવણી મંડળ સંચાજલત હાઈસ્કૂલમાં બાળમંજદરથી ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહના વગોો ચાલે છે. આ વષોથી ઉજમોલાબહેન મનુભાઈ હાથીભાઈ પટેલ જવજ્ઞાન ભવન શરૂ કરવાનું નક્કી કયુું હતુ.ં અમેજરકાવાસી ગુિરાતીઓએ કુલ રૂ. ૨૦ લાખનું દાન આપ્યું છે. આ શાળામાં જવજ્ઞાન પ્રવાહના વગોો શરૂ કરવા માટે િયંજતભાઈ પટેલે ચારૂબહેનના

નામે સારસાના સરલાબહેન સુરેશલાલ ઈન્દુભાઈ પટેલે રૂ.૫ લાખ, મનુભાઈના સુપત્ર ુ ી ચેતનાબહેન જવિયભાઈ પટેલે (અમેજરકા) રૂ. પ લાખ, મનુભાઈના ભાઈ કનુભાઈના પજરવારે સુશીલાબહેન કનુભાઈ ઘોરીભાઈ પટેલના નામે રૂ. ૫ લાખ તથા શાળાના પ્રાથજમક જવભાગના મુખ્ય દાતા શંભુભાઈએ માતૃશ્રી શાંતાબહેન અને જપતા િશભાઈ પટેલ (મુખી)ના સ્મણાોથથે રૂ. ૫ લાખ આપવાની જાહેરાત કરી હતી.

સંસિપ્ત સમાચાર • સસંધી સમાજના ત્રણ સંતોનું સનધનઃ વડોદરા ગત સપ્તાહે કારમાં જયપુર જવા નીકળેલા સસંધી સમાજના પ્રેમપ્રકાશ આશ્રમના ગાદીપસત સંત અશોકપ્રકાશજી, સુરત આશ્રમના ગાદીપસત રાજુરામજી અને ફરીદાબાદ આશ્રમના ગાદીપસત કકશોરલાલજીને જયપુર પાસે જીદાની ગામ નજીક અકપમાત નડતા ત્રણેય સંતોના ઘટના પથળ પર મૃત્યુ થયા હતા. તેમની સાથેના ડ્રાઇવર અને બે સેવક મળીને અટય ત્રણ જણને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી હોવાથી તેમને જયપુરની એસએમએસ હોસ્પપટલમાં સારવાર માટે ખસેડાયા છે. વડોદરામાં આ સમાચાર મળતા સસંધી સમાજમાં ઘેરા શોકનું વાતાવરણ ફેલાયું છે. • એન્ટવપપમાં હીરા વેપારીની હત્યાઃ એટટવપપ ડાયમંડ બુસપ ખાતે ઇટટરકોસ્ટટનેટટલ ડાયમંડ કંપની ધરાવતા એક હીરાના વેપારી-એલન લેઝરની તેમની જ કારમાં હત્યા કરેલી લાશ મળતા એટટવપપ અને સુરતના હીરાઉદ્યોગકારો ચોંકી ગયા છે. કેટલાંક સમયથી હીરાઉદ્યોગમાં બજાર ઠંડુ રહેતા મોટા પાયે નાણાંકીય ખેંચ ઊભી થઇ છે એવા સમયે વેપારીની હત્યાના બનાવને પગલે હીરાઉદ્યોગમાં સચંતા પ્રસરી છે. એટટવપપમાં જેનું

ડાયમંડ સસટી સુરતમાં ગત સપ્તાહે ધામધૂમપૂવપક યોજાયેલી સૂયપપુત્રી તાપીમાતાના પ્રાગટ્ય સદનની ઉજવણીમાં હજારો ભક્તો ઉમટી પડ્યા હતા. યદા ન ગંગા, ન સરયૂ, ન રેવા, યદા ન સવશ્વ નૈવ સવશ્વકમાપ તદા પ્રયદા કકલ સૂયપદેહા...નો મંત્રપૂણપ થતાં ભકતોએ ‘તાપીમાતાની જય’ નો નારો લગાવી નદીનું પૂજન કયુું હતું. આ પ્રસંગે સુરતીઓએ ૧૨૫ ફૂટ લાંબી ચુંદડી અપપણ કરી હતી.

આપતા ચરોતરવાસીઓમાં ખુશી ફેલાઈ છે. ઠાસરા તાલુકામાં આવેલા ગળતેશ્વર મહાદેવ ઐસતહાસસક વારસો ધરાવે છે. આ મંસદરની બાંધણી અને કોતરણી અસત ભવ્ય છે. ઇસતહાસસવદોના મત પ્રમાણે આ મંસદરનું સશખર મહંમદ બેગડાએ ધ્વંશ કયુું હતું અને તેના અવશેષો આજુબાજુ સવખરાયેલા પડ્યા છે અને અત્યાર સુધીની અનેક કુદરતી આફતો સામે પણ આ મંસદર અસડખમ છે. • વાપીમાંથી અબુના બે સાથી ઝડપાયાઃ સદલ્હી પોલીસે તાજેતરમાં જ મુંબઇના ૨૬/૧૧ આતંકવાદીના હુમલાના આરોપી અબુ હમઝાની ધરપકડ કરી હતી. મુંબઇ ક્રાઇમ બ્રાટચની ટીમે ગત સપ્તાહે વાપી રેલવે પટેશનની બહાર ગીતાનગર સવપતારમાંથી બે શખસોની ધરપકડ કરીને તેઓ મુંબઇ જતા રહ્યા હતા. આ બંને શખસો અબુ હમઝાના સાથી હોવાની સંભાવના છે. • ખેડાના પૂવપ સાંસદ પ્રભાતસસંહ ચૌહાણનું સનધનઃ ખેડા સજલ્લાના મહેમદાવાદ તાલુકાના મોદજ ગામના વતની અને સજલ્લાનાં ભૂતપૂવપ સાંસદ પ્રભાતસસંહ ચૌહાણનું ૧ જુલાઇએ ૮૨ વષપની વયે સનધન થયું હતું. તેમણે રાજકીય કારકકદદી સરપંચપદેથી શરૂ કરી હતી. બાદમાં ધારાસભ્યપદે અને ખેડા સજલ્લાના સંસદ સભ્ય તરીકે સેવાઓ આપી હતી.

મડડર થયું છે તે હીરાના વેપારી પોલસિ્ડ ડાયમંડની ખરીદી કરતા હતા અને સુરતના વેપારીઓ સાથે પણ તેમનો સબઝનેસ હતો. • સુરતમાં યુકેના સવઝાના બહાને છેતરસપંડીઃ સુરતના એક યુવાનને યુકેની વકક પરમીટ અપાવવાના બહાને રૂ. ૨.૬૭ લાખની ઠગાઈ કરનાર ભેજાબાજ એજટટને અમરોલી પોલીસે ગત સપ્તાહે પકડી લીધો છે. મોટા વરાછાના વોરાજી પટ્રીટમાં રહેતા રીયાઝ દાઉદ વોરાજીએ યુકેના વકક પરમીટ સવઝા મેળવવા માટે એક વષપ અગાઉ મહોલ્લામાં જ રહેતા ઇબ્રાહીમ ઝહીર અહમદ ફટીર (ઉ.વ.૨૨)નો સંપકક કયોપ હતો. ઇબ્રાહીમ રીયાઝને આ સવઝા અપાવવાનો સવશ્વાસ આપી તેના માટે જરૂરી દપતાવેજો લીધા હતા અને કાયપવાહી શરૂ કરી હતી. જોકે આ દરસમયાનમાં ઇબ્રાહીમએ રીયાઝ પાસેથી યુકે એમ્બેસીમાં આસથપક વ્યવહારોની માસહતીના પુરાવા રજૂ કરવા માટે કેટલાક કોરા ચેક સહી કરાવીને લઈ લીધા હતા. લોભામણી વાતો કરી આ ચેક ઇબ્રાહીમએ પોતાના બેંક ખાતામાં જમાં કરાવી રૂ. ૨.૬૭ લાખ ઉપાડીને વકક પરમીટના નામે ધક્કા ખવડાવ્યા હતા. • ગળતેશ્વરને યાત્રાધામ તરીકે સવકસાવાશેઃ ગુજરાત સરકારે પૌરાસણક મસહસાગર નદીના કકનારે આવેલા ગળતેશ્વર મહાદેવને પસવત્ર યાત્રાધામ તરીકે સવકસાવવા માટે જરૂરી કાયપવાહી કરવા કલેકટર તથા સંબંસધત સવભાગોને આદેશો

6638

( )

! $ $ .& ( $ # ( %$ & %+( " $ &+ " * %$)

* , (* ) $ " $*) $ "+ $ # $)*( # ( $ ) " ! ( " /) ( ) * %" / % " ) %( )%$) ) - "" ) # $/ %* ( !$%-$ * $ ( $ ) %$$ ) $ %( " ) $ ( * - "" /%+( ( %( $ ) * %$) $ ) & (*$ () &) - * %* & ()%$ " - % $ !"

%(! $ 0

(%# %+( % ) $ $*( " %$ %$ * ) ( ""/ ) $ . &* %$ " %&&%(*+$ */

($

"* # * "/ * ) (%" -%+" )+ * $ * - % $ %/) &&/ -%(! $ $, (%$# $* - ( /%+( $&+* - "" , *%- ( ) /%+() $ * %#& $/1) )+ )) $" " *! & '! !+* + /

)%

*-

',*

'.+'& ')

)# +

#

# !&# From £1298pp

&

"

! (

#

& "&# " '

%

% "

%

# ! From £1030pp # "

'

%

# & From £1998pp #

'

%

"

!

*%

)* & ( *, ( * %$*( +* %$

'

& % " ' $ !$

#$ % (

# & From £1060pp #

!

$0

$

From £1458

#

"

'

%

%$ ! From £1240

#

' $ " '

%

"

%

& %&# $% From £1395 #

'

$ $

," ) + % ) ) + $ ) *+ * $$!& *! & & -* ) -!+ ( ! *, * )!(+!'& ' $%'*+ & !+!'& $ + )', ) + !$ ',+$ +* # ,* '&$!&

'

pp

#

. +* , " ) . +* , $ / " ) )&%$) " */ *% )* " ) %$* * - * $+# ( % ! / / $ %* * $ ) "" $ $ ) +( $ ! / , (* ) $ $ ) %( * " $*) % '+ " / - ( ) ! $ )*(%$ #%$)*( * * %""%- $

$& !!" $ # %" " & % $ " % $ $ $ # # $ % $ # # " " $$ $ " $# #% '$ $

( $" &"

£1030

# ( %$ & " ) # " *% % $ ) $ $*( " %$ %$

')'& + +)

+

#$! * &'- !& '(! * *'$

'& '&

For reservations & more information Please call 0845 676 9011 For more offers visit:

$%"

"$

$# $

www.sensesholidays.co.uk www.specialholidayoffers.co.uk Email: info@sensesholidays.co.uk !

# % "& $ "! " #

#$ " $ # "& # #! %" % $" # "# "# # " % $' $ # !! (


14

ઉત્તર ગુજરાત - કચ્છ

Gujarat Samachar - Saturday 7th July 2012

સંશિપ્ત સમાચાર

ઇન્ડડયન સોશ્યલ કલબ કચ્છી શવંગના ઉપક્રમે આષાઢી બીજે કચ્છી નવા વષષની ઉજવણી પરંપરા મુજબ કરવામાં આવી હતી. મથકતઓમાનમાં વસતા ભારતીયોનું તથા વડીલોનું કચ્છી શવંગ દ્વારા સવાઈ કચ્છીના શબરૂદથી કનકશસંહ ખીમજી, રમેશ ખીમજી, કનકશસંહ ગાંધી, રમેશ નાગરદાસ શાહ તથા મશહલાઓમાં સરોજબેન મહેતા, મીનાબેન કોઠારી, ભાનુબેન આશર, ભાનુબેન રામૈયા, દેવબાળાબેન પવાણીનું સડમાન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે ઇન્ડડયન એમ્બેસીના સેકડડ સેક્રેટરી ચૌહાણ ઉપન્થથત રહ્યાા હતા. થથાશનક ઇન્ડડયન એમ્બેસેડરે આ પ્રસંગે શુભેચ્છા સંદેશ પાઠવ્યો હતો.

• પાલનપુર તાલુકા પંચાયતની કારોબારીમાં ભગવો લહેરાયોઃ પાલનપુર તાલુકા પંચાયતની ગત સપ્તાહે સામાન્ય સભા મળી હતી. જેમાં ભાજપે બહુમતીથી કોંગ્રેસ પાસેથી કારોબારી સશમશત છીનવી લીધી હતી, પરંતુ કોંગ્રેસી પ્રમુખ સામે બે તૃશતયાંિ બહુમતીના અભાવે અશવશ્વાસનો પ્રથતાવ લાવવામાં આવ્યો નહોતો. તાલુકા પંચાયતની સામાન્ય સભા પ્રમુખ સેનજીજી દેલવાડીયાના અધ્યક્ષથથાને યોજાઈ હતી. જેમાં શવશવધ કાયોવાહીને મંજૂરી આપ્યા બાદ કારોબારી સશમશતની રચનાનો મુદ્દો ઉપસ્થથત થયો હતો. આ માટે કોંગ્રેસે કારોબારી સશમશતમાં પોતાના નવ સભ્યો અને ભાજપે પણ તેના નવ સભ્યોના નામોની દરખાથત રજૂ કરી હતી. આ દરખાથત અંગે મતદાન યોજાતા ભાજપના ૧૬ની સામે કોંગ્રેસના માત્ર ૮ સભ્યો જ સભામાં હાજર હોવાથી બહુમતીના જોરે ભાજપે કારોબારીમાં સત્તા મેળવી હતી. • ગાંધીધામમાં જમીન ફ્રી હોલ્ડ મુદ્દે શવવાદઃ ગાંધીધામ ફ્રી હોલ્ડના મુદ્દે ચેમ્બર ઓફ કોમસો અને કંડલા પોટડ ટ્રથટ સામસામે આવી ગયા છે. આ મુદ્દે ચેમ્બર ઓફ કોમસસે રશવવારે યોજેલી બેઠકમાં મોટી સંખ્યામાં સંકુલના વેપારીઓ ઉમટી પડ્યા હતા. બેઠકમાં હવે ફ્રી હોલ્ડના મુદ્દે છેક સુધી લડી લેવા અને ટ્રથટ તથા શદલ્હીના શિશપંગ મંત્રાલયને ગાંધીધામના વેપારીઓની તાકાત બતાડવા હાકલ કરવામાં આવી હતી. આ મુદ્દે ચેમ્બર ઓફ કોમસોના પ્રમુખ શવદ્યુત બુચે જણાવ્યું હતું કે, ‘વષોોથી ફ્રી હોલ્ડની રજૂઆતો કરવા છતાં અત્યાર સુધી એક ઇંચ પણ જમીન ગાંધીધામવાસીઓની થઇ નથી. ત્યારે હવે જમીન ફ્રી હોલ્ડ નહીં થાય ત્યાં સુધી વેપારીઓ રાહતનો શ્વાસ નહીં લે.’

• શામળાજીના શવકાસ માટે રૂ. ૬૮ કરોડ ખચાષશેઃ સાબરકાંઠા શજલ્લામાં આવેલા યાત્રાધામ િામળાજીના શવકાસ માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા રૂ. ૬૮ કરોડના ખચોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ માટે શવશવધ તબક્કે જમીનો સવસે પણ કરવામાં આવ્યો છે. શજલ્લા કલેક્ટર જયપ્રકાિ શિવહરેએ જણાવ્યું હતું કે શવકાસ પૈકી િામળાજીના મુખ્ય મંશદર માટે રૂ. ૧૮ કરોડ ખચાોિે. અન્ય મંશદરોના શવકાસ માટે રૂ. ૭ કરોડનો ખચો કરાિે. એટલું જ નહીં પણ મંશદરની જે દુકાનો હતી તે ફરથી બનાવવા માટે મંશદર ટ્રથટને જમીન ફાળવાિે. • નારાયણસાંઇએ ખરીદેલી જમીન સરકાર હથતકઃ શહંમતનગર તાલુકાના પેઢમાલા અને રાજપુર(ગાંભોઇ) ગામની ૬૦૦ એકરથી વધુ જમીનના બોગસ ખેડૂત ખાતેદારોના પુરાવા રજુ કરી જાણીતા સંત આિારામના પુત્ર નારાયણસાંઇ અને તેમના મળતીયાઓ તરફથી વેચાણ દથતાવેજ કરી નોંધ પડાવવામાં આવતા શજલ્લા કલેકટર સમક્ષ રજુઆત કરવામાં આવી હતી. જે અંગે તપાસ કરી તમામ વેચાણ દથતાવેજોની નોંધો રદ કરી શહંમતનગર કૃશષપંચ દ્વારા ગણોતધારાની કલમ ૮૪(સી) હેઠળ તપાસ કાયોવાહી કરવામાં આવી હતી. તપાસના અંતે પેઢમાલા અને રાજપુર, ગાંભોઇની ૬૦૦ એકરથી વધુ જમીન સરકાર હથતક કરવાનો આદેિ કરવામાં આવ્યો છે. • ખેરાલુમાં શવદ્યાથથીનો શશિક પર હુમલોઃ મહેસાણા શજલ્લાના ખેરાલુની મ્યુશનસશપલ હાઇથકૂલમાં ધોરણ-૧૨માં અભ્યાસ કરતા અને િાળામાં અશનયશમત આવતા એક શવદ્યાથથીને શિક્ષકે ઠપકો આપતાં ૩૦ જૂને િાળા છુટયા બાદ રોષે ભરાયેલો શવદ્યાથથી પટ્ટો લઇ શિક્ષક પર તૂટી પડ્યો હતો. જેમાં શિક્ષકને માથામાં ઇજા થતાં તેમને થથાશનક શસશવલ હોસ્થપટલમાં દાખલ કરાયા હતા. આ હાઇથકૂલમાં સમાજિાથત્રા અને અથોિાથત્રના શિક્ષક રશસકભાઇ આર. ચૌધરી ગત િશનવારે ધોરણ ૧૨-ડમાં શવદ્યાથથીઓને ભણાવી રહ્યાં હતા ત્યારે ૧૧મી જૂનથી િાળાનું નવું સત્ર િરૂ થયું હોવા છતાં અશનયશમત િાળામાં આવતો હાશદોક અિોકભાઇ બારોટ નામનો શવદ્યાથથી જરૂરી નોટબુકો અને આઇકાડડ લીધા વગર થકૂલમાં આવ્યો હોવાથી તેને ઠપકો આપ્યો હતો. આથી િાળા છૂટ્યા બાદ હાશદોકે શિક્ષક પર કમર પટ્ટા વડે હુમલો કરતા તેમના માથે પટ્ટાનું બક્કલ વાગ્યું હતું. પોલીસે શિક્ષકનું શનવેદન લઇને શવદ્યાથથી શવરુદ્ધ ગુનો નોંધી વધુ કાયોવાહી કરી હતી. • માંડવીમાં રૂ. ૮.૧૨ કરોડના ખચચે પાણી યોજનાનો શશલાડયાસઃ માંડવી નગરપાશલકા દ્વારા રૂ. ૮ કરોડ ૧૨ લાખના ખચસે તૈયાર થનારી પાણી યોજનાનું રાજ્યપ્રધાન વાસણભાઈ આહીરના તાજેતરમાં ભૂશમપૂજન કરવામાં આવ્યું હતું. નદીપારના શવથતારમાં પાંચ લાખ શલટરની ક્ષમતાવાળો ઓવરહેડ ટેન્ક અને તેટલી જ ક્ષમતાવાળો અંડરગ્રાઉન્ડ સમ્પ સશહતના કાયોો એકાદ વષોમાં પૂણો થિે. • માંડવીમાં બે કરોડના ખચચે ઓશડટોશરયમ બનશેઃ માંડવી નગરપાશલકા દ્વારા િહેરમાં ટાગોર રંગભવનની જગ્યાએ રૂ. બે કરોડના ખચસે ઓશડટોશરયમ બનાવવાનું આયોજન થયું છે.

આફ્રિકાવાસી અને કુંદનપરના વતનીને ભરતવંશી ગૌરવ એવોડડ કેરા (ભૂજ): તાલુકાના કુંદનપર જેવા નાના ગામથી આહિકાના ત્રીસ દેશોના હિસદુ કા ઉ ન્ સસ લ ના અધ્યક્ષ બની એક કચ્છી તરીકે ઝ ળ િ ળ તી કા ર કક દ દી ના સી મા હિ હ્ન રૂ પ ઘટનામાં કેસયાન્થથત મૂળજીભાઈ લાલજી હપંડોહરયાને આંતરરાષ્ટ્રીય સિયોગ પહરષદ દ્વારા પ્રહતહિત ભરતવંશી ગૌરવ પુરથકારથી સસમાન કરવાનું જાિેર થયું છે. રાષ્ટ્રીય થવયંસેવક સંઘ સંલગ્ન પહરષદના આ એવોડડમાં એક લાખ રૂહપયાનો િેક, સુવણણિંદ્રક અને પ્રશન્થતપત્રનો સમાવેશ થાય છે. આવો એવોડડ મેળવનાર તેઓ પ્રથમ કચ્છી છે.

મૂળજીભાઈ સાથે જાિેર સેવાના કાયોણમાં છેલ્લા િાર દાયકાથી જોડાયેલા અગ્રણી ગોહવંદભાઈ ખોખાણી કિે કે કુંદનપર (કેરા) ગામે ૧૯૪૨માં હપતા લાલજીભાઈ અને માતા રામબાઈના ગરીબ ખેડૂત પહરવારમાં જસમેલા મૂળજીભાઈઅે ધોરણ-૪ સુધી ગામની પંિાયત પ્રાથહમક શાળામાં અભ્યાસ કરી આહિકા ગયા િતા. તેઓ ઇ.સ. ૧૯૮૪થી લાલજી રૂડા હપંડોહરયા િેહરટેબલ ટ્રથટ દ્વારા કચ્છમાં કૃહષ, રમત, હશક્ષણ, આરોગ્યક્ષેત્રે નોંધપાત્ર પ્રદાન આપી રહ્યા છે. ભૂકંપ પછી ખાવડા, બન્નીના હિજરતી હિસદુઓના લાભાથથે આ ટ્રથટે મિત્ત્વનું કાયણ કયુું છે.

કચ્છી દાતા ‘ગ્લોરી ઓફ ગુજરાત’ ગાંધીનગરઃ કચ્છમાં શિક્ષણ જીવદયા તથા આરોગ્ય ક્ષેત્રે મોટું દાન આપનારા કચ્છી શ્રેષ્ઠી સુંદરજીભાઈ િાહનું રાજ્યપાલ ડો. કમલા બેનીવાલે ‘ગ્લોરી ઓફ ગુજરાત’ એવોડડથી સન્માન કયુું હતું. કચ્છના અબડાસા તાલુકાના સણોસરા ગામના વતની સુંદરજીભાઇ િાહ વષોોથી ભલે મુંબઈ રહે પણ વતનને ભૂલ્યા નથી, એમ જણાવતાં રાજ્યપાલે કહ્યું કે

ખાસ કરીને શિક્ષણ ક્ષેત્રે તેમણે આપેલું દાન લેખે લાગિે અને આ ધનમાંથી ભાશવ પેઢી તૈયાર થિે. આ એવોડડ સમારંભમાં સુંદરજીભાઇના પત્ની જયાબેન િાહ, કચ્છના ધારાસભ્ય બાબુભાઇ િાહ, ડો. ઉશમોલાબેન પટેલ વગેરે ઉપસ્થથત રહ્યા હતા.

શું આપના ઘરે ‘એશશયન વોઈસ’ આવે છે? ન આવતું હોય તો આજે જ મંગાવો

MOVING VENUE

Hospitality staff specialists for any occassion "#! % #& & % $ %& % % & # % #! !# !&%# % $ $ # (!# # "#! & %$ # ' #* !! # % "!% % $( $ )"!#%$ # % )"!#% #$ % &" % %(! $ % # $% " #%* ! % %$ !# % $ ! & #!

F Five Star Service Waiters & Waitresses F Function organizers & Party planners

Contact: Mrs. Ramaben Joshi

Tel: 020 8204 8992 07961 199 203

)(- "- %%,)($ $,#)+!# $ )($ .' +* &

)($

/ #)) ")'


સૌરાષ્ટ્ર

Gujarat Samachar - Saturday 7th July 2012

15

મોરાનરબાપુ ઇરાનમાં ફેલાવશે કોમી એકતા

રાિકોટ નિલ્લાના ગોંડલમાં એક ગાયને અનોખો ભનિરસ જાગ્યો છે. અિીં ગોનવંદનગરમાં આવેલા ગોપીનાથ મિાદેવ મંનદરમાં દરરોિ નનયત સમયે એક ગાય કીતવન કરતી મનિલાઓ વચ્ચે બેસી જાય છે. છેલ્લા બે મનિનાથી દરરોિ સાંિે મંનદરમાં િેવાં કીતવન શરૂ થાય કે તરત િ ગાય અંદર આવીને કીતવન કરતી મનિલાઓ વચ્ચે િઈને બેસી જાય. મંનદરના ઘનશ્યામ મિારાિે િણાવ્યું િતું કે, ‘શરૂઆતમાં તો કેટલીક મનિલાઓને આ ગાયની બીક લાગતી એટલે અમે આ નબનવારસી ગાયને છેક ગામની બિાર મૂકી આવતા તો પણ સાંિે તે મંનદરે આવી જાય. મંનદરમાં િેવાં કીતવન શરૂ થાય કે તરત ગાય રાબેતા મુિબ મંનદરનો દરવાિો ખખડાવે. છેવટે અમે ગાયને કીતવન વખતે કાયમ માટે અંદર લેવાનું શરૂ કયુું.’ શાસ્ત્રોમાં િણાવ્યા મુિબ શંકર ભગવાનનું વાિન પોનઠયો છે તો પાવવતીમાતાનું વાિન ગાય છે. અિીં મોટાભાગના ભિો આ ગાયમાં પાવવતીજીનો વાસ િુએ છે અને એટલે િ િવે મંનદરમાં જ્યારે આરતી થાય ત્યારે મિાદેવની સાથે ગાયની આરતી પણ કરવામાં આવે છે.

સંનિપ્ત સમાચાર • નરેન્દ્ર મોદીની શશીકલા, લલીતા પવાર સાથે સરખામણીઃ રાજકોટમાં ગત સપ્તાહે મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વિરુદ્ધના પોથટરો કોઈએ ચોંટાડ્યા હતા. આ પોથટરમાં મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને વહન્દી ફિલ્મની પ્રખ્યાત સાસુ લલીતા પિાર અને શશીકલા સરખાિતા ખળભળાટ મચ્યો હતો. ટાગોર રોડ અને લોકોથી ધમધમતા વરંગરોડ પરના મેયર બંગલો ખાતે પણ આ પોથટર લાગ્યા હતા. • ખોડલધામની ઘટના વૈજ્ઞાનનક દૃનિએ અયોગ્યઃ રાજકોટ વજલ્લાના ખોડલધામ-કાગિડ ખાતે કાચની પેટીમાં રાખેલા મંવદરના મોડેલ પાસે પડેલા પગલાંની ગત સપ્તાહે બનેલી ઘટના અંગે ભારત જનવિજ્ઞાન જાથાના ચેરમેન જયંત પંડ્યાએ કહ્યું કે, જાથાની ટીમે થથળ તપાસ કરતાં આ ઘટના િૈજ્ઞાવનક દૃવિકોણથી અયોગ્ય છે. આ રીતે લોકોને ભરમાિિાનો અને તેનો પ્રચાર કરિાનો નુસખો હતો. જાગૃત લેઉઆ પટેલો પણ આ ઘટનાનો વિરોધ કરે છે. • સોરઠમાં કપાસ-મગફળીના પાકને નુકસાનની ભીનતઃ જૂનાગઢ વજલ્લામાં સત્તાિાર ચોમાસના પ્રારંભ પૂિવે કેટલાક થથળે િાિણીલાયક િરસાદને પગલે ખેડૂતોએ એકાદ લાખ હેક્ટરમાં મગિળી અને કપાસનું િાિેતર કયુું હતું. પરંતુ િરસાદ ખેંચાતા આ કુમળો પાક નિ થિાના આરે પહોંચ્યો છે. જો ટૂંક સમયમાં િરસાદ નહીં પડે તો આ પાક નાશ પામે તેિી સંભાિના છે. સોરઢમાં થોડા સમય પહેલાં વિસાિદર, ભેંસાણ, માળીયા, મેંદરડા સવહતના વિથતારમાં દોઢ-બે ઈંચ િરસાદ પડતા ખેડૂતોએ િાિણી કરી હતી. વજલ્લામાં ૮૮૦૪૦ હેક્ટરમાં મગિળીનું અને ૧૩૦૧૦ હેક્ટરમાં કપાસનું િાિેતર કરાયું છે તેમાંથી ૩૦ ટકા વિથતાર િરસાદ આધારીત છે. • ભાવનગરના પૂવવ મેયરનું નનધનઃ ભાિનગરના પૂિવ મેયર અને કોંગ્રેસના નેતા ભૂપેન્દ્રવસંહ રાયજાદાનું કેન્સરને કારણે ૨૯ જૂને વનધન થયું હતું. થિ. ભૂપેન્દ્રવસંહે ૧૯૮૫થી ૧૯૯૦ની ટમવ દરવમયાન એક િષવ માટે ભાિનગરના મે ય રપદે િરજ બજાિી હતી. ૨૦૦૦થી ૨૦૦૫ દરવમયાન મહાનગરપાવલકામાં વિરોધપક્ષના નેતાપદે હતા. • ડો. રોનિત ઠક્કરનું અવસાનઃ રાજકોટમાં બાળરોગોના જાણીતા સજવન ડો. રોવહત ઠક્કર (૫૪)નું ૨૮ જૂને હૃદયરોગથી વનધન થયું હતું. તેઓ વિરાણી હાઈથકૂલના વિદ્યાથથી હતા. • ઉધોગપનત કકશોરભાઈ કડવાણીનું નનધનઃ રાજકોટના જાણીતા ઉદ્યોગપવત અને મેટોડા-લોવધકા જીઆઈડીસી એસોવસએશનના ચે ર મે ન ફકશોરભાઈ કડિાણી (૫૪) નું ૨૭ જૂને વનધન થયું છે.

ઇરાન સરકારે ભાવનગર: પૂ. મોરાવરબાપુને તેમના મહેમાન બનીને ત્યાં આિિા વનમંત્રણ આપ્યું છે. ઉપરાંત ઇરાકના કરબલામાં હજરત ઇમામ હુસેનની દરગાહે રામકથા યોજિા માટે પણ ચચાવ ચાલે છે. તાજેતરમાં મહુિામાં યાદે હુસેન કવમટી દ્વારા ૧૭મું કોમી એકતા સંમેલન યોજાયું હતું. દર િષવે યોજાતા આ સામાવજક સદભાિનાના કાયવક્રમમાં પૂ. મોરાવરબાપુ, વિવિધ થથળોએથી આિેલા મૌલાનાઓ, ઇથલામના વચંતકો ઉપસ્થથત રહે છે. આ િષવે ઇરાન સરકારના સાંથકૃવતક વિભાગના મુંબઇ ખાતેના ડાયરેકટર ડો. મેંહદી હસન ઇરાન સરકાર િતી ઉપસ્થથત રહ્યા હતા. તેમણે ઇરાન સરકાર િતી ત્યાં આિિા આમંત્રણ આપ્યું હતું, જેને પૂ. મોરાવરબાપુએ થિીકાયુું હતું.

ભાવનગર નિલ્લાની સાથે શિેરમાં પણ પાણીની અછતના પ્રશ્ને કોંગ્રેસના કાયવકરોએ મિાનગરપાનલકાના શાસકો સમિ અનોખી રીતે સમસ્યા રિૂ કરી િતી. નવનવધ નવસ્તારોમાં વકરતી આ સમસ્યાને લઈ લોકોમાં પણ રોષ ફેલાયો છે. કોંગ્રેસના આગેવાનોએ ધોનતયું પિેરીને શિેરના કાળા નાળાથી ખાલી માટલાંની સાથે નનામી યાત્રા કાઢી િતી. આ યાત્રાથી શિેરના મુખ્યમાગોવ ઉપર અનોખું આકષવણ ઊભું થયું િતું.


16

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 7th July 2012

જીવંત પંથ

- સી. બી. પટેલ

ક્રમાંક - ૨૭૮

ઓ નીલ ગગનના પંખેરું... મને તારી, મને તારી યાદ સતાવે... કોનું નામ લખુ?ં કોનું નામ બાકાત કરું? અને કેટકેટલાને યાદ કરું?! આ મીઠડી અમૂજણમાં અત્યારે આકળવિકળ થઇ રહ્યો છુ.ં ‘ગુજરાત સમાચાર’-‘એવિયન િોઇસ’ની રૂબી જયંતી ટાણે મોટી સંખ્યામાં િાચકોએ, િડીલોએ, યુિાિવિએ, પુવિદાતાઓએ અને વમત્રોએ પ્રસન્નતા પ્રગટ કરી છે, આિીિાાદ પાઠવ્યા છે, અને હાવદાક િુભકામનાઓ િાંચ્છી છે તે બદલ સહુ પ્રત્યેનું ઋણ કદી ચૂકિી િકું તેમ નથી, પણ સાથે જ હૈયામાં એટલું તો જરૂર અનુભિું છું કે આ ફેરો ફોગટ તો નથી જ ગયો. તમારામાંથી કદાચ કોઇ પ્રશ્ન પૂછિે - આ બધાની ચચાાનો અત્યારે િો અથા છે? તો ચાલો પ્રભુ, ગઇકાલની િાત કરું... ગઇ કાલે (રવિિારે) સાંજે ભારતીય વિદ્યાભિનમાં ‘એકતા - િનનેસ ટુર’નો એક ડાન્સ ડ્રામા વનહાળ્યો નહીં, પણ - ખરા અથામાં - માણ્યો. મારા આ િલદોમાં રવતભાર પણ અવતિયોવિ નથી. ભારતીય વિદ્યાભિનના હોલને આટલો ભરચક્ક, હકડેઠઠ ભરાયેલો જોયાનું - કમસે કમ - મને તો યાદ નથી. અમદાિાદની બે સંસ્થાઓ માનિ સાધના (ગાંધી આશ્રમ) અને દપાણ ડાન્સ એકેડેમી તેમ જ વિટનની કનેટટ ઇંવડયા સંસ્થાના સહયોગથી કાયાિમ યોજાયો હતો. લગભગ ૯૦ વમવનટના આ કાયાિમમાં અમદાિાદના ૧૬ બાળકો અને સાથે જ ત્યાંના, અહીંના અને અમેવરકાના ૧૫ જેટલા સત્કમમી સહકાયાકરોએ હૃદયના તાર ઝણઝણાિી દે તેિું મનોરંજન તેમજ મનોમંથનનું ભાથું માત્ર પીરસ્યું જ નહીં, વટફફનમાં પણ પેક કરી આપ્યું. એક સમયે વિવટિ રેલનું સ્લોગન હતુંઃ Let the train take the strain. તો ચાલો ઉપડીએ છુક છુક ગાડીમાં... બંદા તો આમ પણ મહદ અંિે પબ્લલક ટ્રાન્સપોટટમાં જ પ્રિાસ કરિામાં માને છે. તનનું, મનનું (અને ધનનું પણ ખરું જ...) આરોગ્ય જળિાય, પયાાિરણને પણ ઓછું નુકસાન થાય. મનને ભરપુર મોકળાિ આપિી હોય તો લંડનની પબ્લલક ટ્રાન્સપોટટ સેિાનો ઉપયોગ કરિા જેિો છે - પછી ટ્યુબમાં હરો ફરો કે બસમાં પ્રિાસ કરો. ભિન્સથી નીકળીને વડસ્ટ્રીટટ લાઇન ઉપર જતાં િચ્ચે મન થયું કે લાિો, જરા ટહેલ મારીએ. ટેમ્પલ સ્ટેિને ઉતયોા. એમ્બેંકમેન્ટ પર લટાર મારતો હતો. વબલ્કુલ સામે સાઉથ બેન્કનું સંસ્કૃવત ધામ. સહેજ ડાબે યુરોપની સૌથી ઊંચી ઇમારત ‘િાડટ’. તેનાથી સહેજ ડાબે કેનેરી િોફફ. જમણે પાલાામેન્ટ વબલ્ડીંગ. વમત્રો, હૃદયમાં ભલે વહન્દુસ્તાન ધબકતું હોય, પણ લંડનિાસી તો ખરો જ ને? બાજુની લીલીછમ હવરયાળીમાં ટહેલતો હતો. મારા સસરા સ્િ. મનસુખભાઇ નરવસંહભાઇ બેવરસ્ટર બનિા માટે ૧૯૨૧-૨૨માં લંડન આવ્યા હતા. અને ૧૯૨૪માં બેવરસ્ટર બનીને પૂિા આવિકામાં - પ્રારંભે નાઇરોબીમાં અને પછી મ્િાન્ઝામાં - ધીકતી પ્રેબ્ટટસ કરી. સાથે સાથે ટાન્ગાવનકામાં જીવનંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં ઝુકાિનાર સૌ પ્રથમ તેઓ હતા. ૧૯૩૭માં લલેકિોટર વબમારીમાં કાચી િયે સ્િગગે વસધાિી ગયા. બાહોિ બેવરસ્ટર મનસુખભાઇને ટેમ્પલની બાજુની હવરયાળીમાં ‘વનહાળી’ને અચંવબત થઇ ગયો. (વમત્રો, કોઇને મારી કલ્પનાસૃવિ ગાંડપણ લાગે તો તેમને તેમની માન્યતા મુબારક...) એક વૃિ અને એક તરિવરયો યુિાન ઉભા ઉભા ગુસપુસ કરતા હતા - બન્ને ચહેરમે હોરે ભારતીય

જણાતા હતા. નજર ખેંચીને જોયું તો મનસુખભાઇ સાથે બાબુભાઇ મવણભાઇ (ભાદરણ િાળા) પણ હતા. સ્િામીજીનું પૂિજ ા ન્મનું નામ તો તમે સહુ જાણો જ છો. જરાક નજીક સરટયો કે બન્ને એક સાથે જ હિામાં ઓગળી ગયા. બન્ને આદરણીય મુરલબીઓ (િેિાઈઓ) િું િાત કરતા હતા તે તો ખબર ન પડી, પરંતુ તેમણે પણ રૂબી જયંતી વિિે જાણ્યું હિે અને કદાચ કહેતા હિે કે સીબીને કહેજો કે મનમાં ખાંડ ન રાખે. આમેય તેને ડાયાવબટીસ તો છે જ ને? પણ અહંકાર લગારેય ન રાખે હોં? વપતાશ્રી અને સસરાજી જાણે સંકતે આપતા હતા કે આજની રૂબી જયંતીની વસવિ સફળતાનું પૂણા વિરામ નથી. એટલું જ નહીં, આ બધું અનેક િડીલો, માતાઓ, ભાઇઓ-બહેનોના બાળકોના પ્રતાપે જ છે. સ્િામીજીના િલદોમાં, ‘એકલાથી તો પાપડ પણ ના થાય કે ભગાય.’ િાચક વમત્રો, િલદોમાં મારી ભાિના વ્યિ કરિામાં હું ઉણો ઉતરી રહ્યો છુ,ં પણ આિા છે કે તમે સહુ મારી લાગણી સમજિો. ઘરે આવ્યો. િાળુ કરી આઘાપાછો થયો. સૂતાં સૂતાં ‘ગુજરાત સમાચાર’-‘એવિયન િોઇસ’ની ૪૦ િષાની પ્રકાિન યાત્રાના પથ પર નજર ફેરિતો હતો. હાથમાં રાઈટીંગ પેડ અને પેન લીધા અને અત્યાર સુધીની યાત્રામાં સહયોગી, સમથાક બની રહેલા લોકોની યાદી બનાિિા માંડી. ૧૯૭૫માં ‘ગુજરાત સમાચાર’ લેિાનું નક્કી થયું ત્યારથી માંડીને અત્યાર સુધીની યાત્રામાં કંઇકેટલાય લોકોનો સહકાર મળ્યો છે. તમે માનિો? ૭૩૦ - હા, પૂરા ૭૩૦ નામોની યાદી તો રમત રમતમાં (જોકે ત્રણેક કલાક લાગ્યા!) બની ગઇ. કેટલાય નગરો, િહેરના લોકો આમાં હતા. પૂિા આવિકા હોય, ભારત હોય કે બીજા કેટલાય દેિના લોકોએ મને કેટલી મદદ કરી છે, અને હજુ કેટલાય નામ સ્મૃવતપટ પરથી સરકી જતા હિે તે તો અલગ. જોકે આ બધામાંથી માત્ર ચાર કે પાંચ નામ એિા પણ ખરાં કે જેમના માટે મારા મનમાં ભરતીના બદલે ઓટ આિી હોય. સંબધં ોના સરિાળા-બાદબાકી કરીએ ત્યારે કંઇક આિું સરિૈયું નીકળે જ તેમાં કંઇ નિું નથી. બાકી તો તમે જાણો જ છો, હું સંબધં ોનો ગુણાકાર કરનારો છુ,ં ભાગાકારને મારા જીિનમાં સ્થાન જ નથી. પણ ઘણી િખત અમુક બાબત આપણી સમજ, સમાધાનની ક્ષમતાની બહાર હોય છે. આ ચાર-પાંચ સંબધં ો માટે પણ કંઇક આિું જ કહી િકુ.ં બીજી એક િાત એ પણ ખરીને કે આટલા નામોની યાદીમાંથી ચાર કે પાંચ નામ સાથે ‘જામતુ’ં ન હોય તો આ ટકાિારીનું પ્રમાણ કેટલુ?ં વમત્રો, મથાળામાં દિાાિેલું ગીત તો તમને આ કોલમ સાથે આખું િાંચિા મળિે. પણ આ ગીત ટાંટયું છે તેનો મતલબ એિો તો હરગીઝ નથી કે હું માત્ર જે લોકો આપણી િચ્ચેથી ચાલ્યા ગયા છે તેની જ િાત કરું છું. નીલ ગગનમાં જે ‘પક્ષીઓ’ વિહરે છે તે પણ જીિંત તો છે જ ને? આ ધરતી પર સદેહે વિહરતા જીિો કે િહ્માંડમાં સુક્ષ્મ સ્િરૂપે વિહરતા સહુ જીિો પ્રત્યે ફરી એક િાર અપાર આભારની લાગણી વ્યિ કરું છું. આ બધા િલદો મને પોતાને જ િામણા જણાય છે, પણ િું કરું? આ રવિિારની િૈચાવરક યાત્રાનો પ્રારંભ ભિનના કાયાિમમાં થયો - ‘એકતાની ઐટયતા’ માટેની સફર સાથે જોડાયેલા પવરબળો વિિે કદાચ આ અંકમાં કે આગામી અંકમાં િધુ

માવહતી સાદર થિે. પણ કેટલીક બાબતોનો ઉલ્લેખ કરિાનું મન રોકી િકાતું નથી. અમદાિાદમાં આપણા કાયાાલય બન્યું છે ત્યારથી અિારનિાર - સાબરમતીના તટે િસેલા - આ િહેરની મુલાકાતે જિાનું થાય છે. આ

ઓ નીલ ગગનનાં પંખેરું ઓ નીલ ગગનનાં પંખેરું તુ કાં નવ પાછો આવે મને તારી ઓ મને તારી યાદ સતાવે ઓ નીલગગનનાં પંખેરુ, પંખેરુ સાથે રમતા સાથે ભમતાં સાથે નાવલડીમાં તરતાં એક દરરયાનું મોજું આવ્યું વાર ન લાગી આવી તુજને સરતાં આજ લગી તારી વાટ જોઉં છું તારો કોઈ સંદેશો ના આવે... ઓ, તારો કોઈ સંદેશો ના આવે મને તારી , મને તારી યાદ સતાવે ઓ નીલગગનનાં પંખેરુ, પંખેરુ તારા રવના ઓ જીવનસાથી જીવન સૂનું સૂનું ભાસે પાંખો પામી ઊડી ગયો તું જઈ બેઠો તું ઊંચે આકાશે કેમ કરી હું આવુ તારી પાસે... મને કોઈ ના માગગ બતાવે... મને તારી ઓ મને તારી યાદ સતાવે ઓ નીલગગનનાં પંખેરું.... મોરલા સમ વાટલડી જોઉં ઓ રે મેહુલા તારી રવનવું વારંવાર તુને તુ સાંભળી લે રવનંરત મારી તારી પાસે છે સાધન સૌ એ તું કાં નવ મને બોલાવે... ઓ, તું કાં નવ મને બોલાવે મને તારી, મને તારી યાદ સતાવે... ઓ નીલગગનનાં પંખેરું... સ્વર: મુકેશ ગીત અને સંગીત: રમેશ ગુપ્તા (૧૯૪૯)

ઐવતહાવસક િહેરની ઝૂપં ડપટ્ટી વિિે પણ સહેજસાજ જાણું છુ.ં સામાન્ય પણે છતિાળા સમાજના ભાઇ-બહેનો જે વિસ્તારથી અંતર જાળિિાનું પસંદ કરે છે તેિા રામરહીમનો ટેકરો, રામાપીરનો ટેકરો અને તેની બાજુના વિસ્તારોમાં ‘માનિસાધના’ની સ્થાપના થઇ. આગામી અંકોમાં આ સંસ્થા કેિી રીતે ઉદભિી, અત્યારે તે કઇ રીતે કામ કરે છે અને આિતીકાલે તેની કામગીરી વિસ્તરીને ટયાં સુધી પહોંચિે તે વિિે પણ કંઇક માવહતી રજૂ કરિા વિચારું છુ.ં અગાઉ અમેવરકામાં અને હિે ભારતમાં િસતા વિરેનભાઇ, એ જ પ્રમાણે અગાઉ અમેવરકામાં િસતા અને હિે ભારતમાં સ્થાયી થયેલા વનમેિભાઇ, અને ૧૬ બાળકોની સાથે આિેલા ભાઇઓ-બહેનોને ગયા ગુરૂિારે MATVના CB Live Showમાં બોલાિી િટયો તેને મારું જ નહીં, આપણા સહુનું સદભાગ્ય સમજું છુ.ં અને મને આિી પ્રાણિાન સંસ્થાનો પવરચય કરાિનાર મારી માનસ-પુત્રી મીનલનો ઉપકારિિ છુ.ં આ બધા પરથી મને અત્યારે બે-ત્રણ બાબત સ્પિ દેખાઇ રહી છે. આપણી યુિા પેઢી અત્યંત

આદિાિાદી અને કમાિીલ છે. તેમના મોટેરાઓ ખાસ કરીને ધનસંચય કરિામાં મિગુલ રહેતા હતા (અને કેટલાક રહે છે!) તેને સ્થાને આજનું આપણું યુિાધન અછતિાળા સમાજ માટે વચંવતત અને તેમના ઉિાર માટે સવિય હોિાનું જોઇ િકું છું. અગાઉ જે નામો આપ્યા તે પણ મારી તમારી જેમ NRI જ કહેિાય ને? અહીં જન્મ્યા હોય કે યુકે-યુએસમાં જન્મ્યા હોય, પણ આ NRI ગાંધીજીની નજીકના NRI જ કહેિાય હોં... ખાધુપીધું ને તારાજ કયુું તે તેમનો મુદ્રાલેખ નથી. આગામી સપ્તાહોમાં આ વિિે કંઇક િધુ રજૂઆત કરિા વિચારું છું.

લગ્નવવચ્છેદમાં પણ ધમમનું કારણ? પબ્ચચમના સમાચાર માધ્યમોમાં આજકાલ ચચા ઓફ સાયન્ટોલોજી ચચાાના ચકડોળે ચઢ્યું છે. સુપ્રવસિ હોલીિૂડ સ્ટાર કપલ ટોમ િૂઝ અને તેની ત્રીજી િખતની પત્ની કેટી હોમ્સ છૂટાછેડા લઇ રહ્યા છે તે તો આપ સહુ કોઇ જાણતા જ હિો. બોવલિૂડ હોય કે હોલીિૂડ - તેની સેવલવિટીના અંતરંગ જીિન વિિે જાણિા બધા હંમેિા કાન માંડીને બેઠા હોય છે. બરાબર ને? હિે આ સ્ટાર કપલ િચ્ચે ૨૫૦ વમવલયન ડોલરની સંપવિની િહેંચણીના મુદ્દે વિિાદ થિા સંભિ છે. કોને ભાગે કેટલી સંપવિ આિે છે તે તો સમય જ કહેિે, પણ અત્યારે તો મોટા મોટા િકીલોને બખ્ખાં થઇ જિાનાં. િર મરો, િહુ મરો, િકીલોનું તરભાણું ભરો એિી નીવત તેમની હિે તેમાં કંઇ નિાઇ નથી. ટોમ અને કેટીના લગ્નવિચ્છેદની િાત જાણીને મને એક પ્રસંગ યાદ આિી ગયો. થોડાક િષા પૂિગે ટોમ િૂઝ જગતભરમાં જાણીતી ટીિી સેવલવિટી ઓપ્રાહ વિનિેના ટોક-િોમાં ચમટયો હતો. વિશ્વમાં કરોડો દિાકો ધરાિતા આ િોમાં ઓપ્રાહે ઇન્ટરવ્યુ દરવમયાન ટોમને તેના પ્રેમ વિિે (હા, ભાઇ, કેટી વિિે જ સ્તો) પ્રશ્ન પૂછ્યો અ...ને ટોમભાઇ, ખુિીના માયાા રીતસર સોફા પર ઉભા થઇને કૂદિા લાગ્યા હતા. ટોમે કંઇક એિા િલદોમાં લાગણી વ્યિ કરી હતી કે મને સુખનું કાયમી સરનામું મળી ગયું છે. વમત્રો, આજે તો આ સુખનુ,ં પ્રેમનું સરનામું ટયાંક ખોિાઇ ગયું છે. બન્ને અલગ થઇ રહ્યા છે તેમાં એક ચચાનું નામ પણ ચચાામાં આવ્યું છે. ચચા ઓફ સાયન્ટોલોજી સાથે ટોચના ધવનકો, ફફલ્મસ્ટારો, સેવલવિટીઓ સંકળાયેલા છે. આ ચચામાં તેઓ અપૂિા શ્રિા ધરાિે છે. કેટી હોમ્સ પોતે રોમન કેથવલક પવરિારમાં જન્મેલી છે. અમેવરકાના ઓહાયોમાં રહેતી હતી ત્યારે ચચામાં પ્રાથાનામાં વનયવમત જતી હતી. ટોમ િૂઝ, જ્હોન ટ્રાિેલ્ટા, વિસ્ટી એલી, વલસા મેરી-પ્રેસ્લી િગેરે આ હાઇ પ્રોફાઇલ ચચામાં માને છે. ટોમ-કેટીની છ િષાની પુત્રી ‘સુરી’ને ટયા ધમાની વિચારસરણી અનુસાર ઉછેરિી તે મુદ્દે બન્ને િચ્ચે વિિાદ સજાાતા છૂટા પડી રહ્યા હોિાના અહેિાલ છે. આ ચચાની સ્થાપના કોણે અને કેિી રીતે કરી છે તે જાણિામાં, કદાચ તમને પણ રસ પડિે. કૂદકે-ભૂસ્કે પ્રસરી રહેલા આ સંગઠનની સ્થાપના હજુ હમણાં જ - ૧૯૫૩માં કરિામાં આિી હતી. પલ્પ ફફટિન રાઇટર તરીકે આગિી નામના મેળિનાર એલ. હુબાડેટ આ ધમાની સ્થાપના કરી હતી. વિિાદાસ્પદ વ્યવિત્િ ધરાિતો હુબાડટ એક સામાન્ય નિલકથાકાર હતો. અનુસંધાન પાન-૧૭


17

Gujarat Samachar - Saturday 7th July 2012

લંડનથી બમમા... વમયમ ગુજરમત! તસવીરે ગુજરાત લવષ્ણુ પંડ્યા એકવીસમી જૂને તમે બીબીસીની ચેનલ પિ હાઉસ ઓફ કોમશસ અને હાઉસ ઓફ લોડટઝના સંયુિ સિમાં, એકદમ પાિંપારિક વવિારભધાન સાથેની એક ૬૫ વષષીય મરહલા િાજનીરતજ્ઞનું વ્યાખ્યાન સાંભળ્યું હતું? લોકતંિ અને તેને માટેના સંઘષમશીલ ઇરતહાસમાં આ િવચન એક યાદગાિ વથાન િાપ્ત કિે તેવું િહ્યું. રિરટશ િાજનીરતજ્ઞોના તમામ પક્ષોના - રનણમય િમાણે મ્યાંમાિ (બમામ)માં છેલ્લા અઢી દશકથી લગાતાિ સૈરનકી શાસનની જગ્યાએ લોકોની સિા માટે લડી િહેલી આંગ સેન સૂ કીનું આ િવચન હતું તો બમામ માટે, પણ દુરનયાના કોઈ પણ પિાધીન દેશને માટે મહત્ત્વાકાંક્ષા અને પીડાનું િરતરનરધ હતું!

આત્મીય બંધન પણ હતાં! ઉિિ ગુજિાત કે કારઠયાવાડ અને એટલે સૂ કીને ગળથૂથીમાં બમામનો ધિતીિેમ મળ્યો. રદલ્હીમાં કચ્છથી સા-વ નાનકડાં ગામડાંનો સાહરસક ગુજિાતી પહેલી અભ્યાસ કિતાં ગાંધી-રવવેકાનંદ વાંચ્યા. ઇંગ્લેશડમાં ઉચ્ચ નજિ બમામ તિફ નાખતો. ઝવેિચં દ મેઘાણીની નવલકથા ‘િભુ રશક્ષણ િાપ્ત કિનાિી સૂ કીનો જશમ રદવસ ૧૯ જૂન, ૧૯૪૫. પધાયામ’માં શીવો માણાવદિી નામે એક પાિ આવે છે, બીજા ૧૯૭૨માં લંડનમાં માઇકલ એિીસની સાથે લગ્ન થયાં, બમામમાં પણ છે. આવું જ ‘દશમક’ની ‘ઝેિ તો પીધાં છે જાણી જાણી’માં સૂ કીએ ઊભા કિેલા નેશનલ ડેમોિેરટક પક્ષને િજાએ તો ચૂંટી બમામના ગુજિાતીઓની જીવનકહાણી પડી છે. એમ તો કાઢ્યો પણ લશ્કિી શાસકોએ તેના પિ િરતબંધ ફિમાવીને ગુજિાતમાં વવાતંત્ર્ય યુગમાં જે લોકરિય થયેલી તે શિદબાબુની દમનની શરૂઆત કિી દીધી. ૧૯૮૯થી સૂ કી કાિાગાિમાં નવલકથા ‘પથેિ દાબી’ (ગુજિાતીમાં તેનો અનુવાદ ભોગીલાલ પહોંચી... છેક હમણાં તેની મુરિ થઈ પણ તે દિરમયાન રિય ગાંધી અને બચુભાઈ શુકલે કયોમ હતો.) તો સમગ્રપણે બમષીઝ પરતનું રવદેશે અવસાન, તેની અંરતમરિયામાં પણ ન જઈ ધિતી પિના ભાિતીય િાંરતકાિોની સંવેદનાને આકાિ આપે છે. શકવાની વેદના, રવશ્વ શાંરતનો નોબેલ પુિવકાિ મળવાની સુભાષબાબુની આઝાદ રહશદ ફૌજે રસંગાપુિ (શ્યોનાન)થી ઘોષણાનો આનંદ, પણ તે કાયમિમમાં પહોંચવાની અક્ષમતા િંગુન અને ઇિાવદી નદીના કાંઠે, આિાકાનના જંગલો પાિ (કાિણ એ હતું કે એક વાિ સૂ કી બમામની બહાિ જાય તો કિીને છેક ઇમ્ફાલ સુધી ‘ચલો રદલ્હી’ના િિિંરજત નાિા વચ્ચે સિાવાળા તે ને પાછી આવવા દેવા માગતા નહોતા!) બમામમાં નજિ સામે બૌિ પેગોડાનો સવમનાશ, યુવાનો પિ સીતમ, સે શ સિરશપ, અફીણની ખે તી કિીને સમૃિ બનતા િાજકતામઓ... આ બધું તેણે સહન કયુું છે.

‘માય બમાા!’

ગુજરાત સાથે ભાવાત્મક સંબંધ આંગ સેન સૂ કી, બમામ અને ગુજિાત - આ િણેનું ‘ઇમોશનલ કનેકશન’ હોવાથી જ આજે આ કોલમમાં તેની િસિદ રજિ કિવાનું ધાયુું છે. બમામ, મ્યાંમાિ કે િહ્મદેશઃ આપણા ગુજિાતીઓને માટે પહેલેથી જ પરિરચત દેશ િહ્યો છે. રહશદુવતાની વવતંિતા સંગ્રામના ઘણા કીરતમવતંભ અહીં ખોડાયા હતા. લોકમાશય રટળકની માંડલે જેલ અને ત્યાં લખાયેલું ‘ગીતા િહવય’, સુભાષચંદ્ર બોઝનો આ જેલમાં કાિાવાસ અને તેમના અનશન, આઝાદ રહશદ ફૌજ અને આઝાદ રહશદ સિકાિની િાજધાની તિીકે િંગુનની નેતાજી સુભાષબાબુએ કિેલી યુિકથા આલેખી હતી તે ભૂલી જવા જેવી નથી. નાથાલાલ પસંદગી... આ બધી ઐરતહારસક ઘટનાઓ છે. બીજી યશવવી વવાતંત્ર્ય િેખા પણ અંફકત છે. સુિતના દોશી, મહેતા-પરિવાિ, િણછોડ બેટાઇ, હીિાલક્ષ્મી બેટાઈ, કારસમ ઇવમાઇલ મનસુિનું નામ તો આપણે ક્યાંથી જાણતા ઇશદુ બે ન , શકું ત લા ગાંધી, નીલમબહે ન ... આવાં ઘણા હોઈએ? સમયના િવાહમાં ક્યાંક ડૂબી ગયેલા કારસમ લંડન- ગુજિાતીઓનું આઝાદ સેનામાં મોટું િદાન હતું. મુંબઈથી કેનેડાની વવાતંત્ર્ય ચળવળ સાથે સંકળાયેલો હતો અને ‘જશમભૂરમ’ અખબાિના તંિી અમૃતલાલ શેઠ જીવના જોખમે રસંગાપુિ-િંગુ નમાં રિરટશ લશ્કિમાંના ભાિતીયોને રવપ્લવ માટે િંગુન જઈને આઝાદ ફૌજના મહત્ત્વના દવતાવેજો લઈ આવેલા િેરિત કિવાને લીધે ફાંસીએ ચઢાવી દેવાયો હતો. એવો બીજો અને િકારશત કયામ ત્યાિે જ દેશને જાણ થઈ કે છેક બમામમાં ગુજિાતી ‘ગદિ’ ગુજિાતી અખબાિનો તંિી છગન ખેિાજ આપણો કેવો અભૂતપૂવમ જંગ ખેલાયો હતો. કરવ કિસનદાસ વમામ તો પોિબંદિનો લોહાણા યુવક! તેને પણ ગોળીએ માણેકે એ વખતે ‘ગુલામીએ દીઠું એક સપનું ગુલાબી’ યાદગાિ કાવ્ય િચ્યું હતું. દેવાયોલો. િીજા સોહનલાલ પાઠક ફાંસીએ ચઢેલા.

કેવો અતૂટ સંબંધ બમામ અને ગુજિાત વચ્ચે માિ વ્યાપાિી સંબંધ નહોતો, પાન-૧૬નું ચાલુ

જીવંત પંથ... અમેરિકામાં વ્યરિલક્ષી ધમમિથા છે. અને આ કોયડામાં બળતામાં ઘી હોમવાનું કામ કયુું મીરડયા મોગલ રુપટટ મડોમકે. મડોમકે શરનવાિે ટ્વીટિ પિ વાત વહેતી મૂકી કે આ (ચચમ ઓફ સાયશટોલોજી) તો ‘વેઇડ કલ્ટ’ છે. ટ્વીટિ પિ લગભગ ૨.૬૩ લાખ ફોલોઅસમ ધિાવતા મડોમકનું કહેવું હતું કે આ પંથને અનુસિનાિા કેટલાક સેલીિીટી છે, પણ તેમાં કંઇ સત્વશીલ કે ધમમ કહેવાય તેવું તો છે જ નહીં. મડોમકે કહ્યું છે કે ટોમ-કેટી વચ્ચેના રડવોસમ કેસમાં સેટલમેશટ થશે ત્યાિે પણ બહુ વિવી રચતિામણ થશે. ધમમની વાત નીકળી જ છે ત્યાિે બીજી એક આડ વાત પણ કિી જ લઉં. ૧૯૫૩માં ચચમ ઓફ સાયશટોલોજીની વથાપના થઇ ત્યાિે જ (લગભગ) ભાિતમાં મદ્રાસમાં

(હાલના ચેન્નઇમાં) િથમ ઉપ િાષ્ટ્રપરત ડો. સવમપલ્લી િાધાકૃષ્ણને યુરનવરસમટીના પદવીદાન સમાિંભમાં સુંદિ િવચન આપ્યું હતું. તેઓ ઓક્સફડટ જેવા રવખ્યાત રશક્ષણ સંવથાનમાં રહશદુ ફફલોસોફીના િોફેસિ િહી ચૂક્યા હતા, પિંતુ રચલાચાલુ ધમમમાં માનતા નહીં. રહશદુ રસિાંતો, ધમમ, અધ્યાત્મમાં અતૂટ શ્રિા ધિાવતા ડો. િાધાકૃષ્ણનનું વપષ્ટ માનવું હતું કે કાળિમે નવા નવા ધમોમનો, સંિદાયોનો ઉદભવ થતો હોય છે જે રવભાજક અને નુકશાનકાિક બને છે. અમુક વ્યરિ અરતશય મહત્વાકાંક્ષી હોય છે, માનવંતી હોય છે, વાકચાતુયમ ધિાવતી હોય છે, વ્યાપક િભાવ ધિાવતી હોય છે અને તે ધમમ િત્યે રવશેષ આકષામય છે. તેમની વાત સાચી પણ છે. દિેક દેશમાં - પછી તે રિટન હોય કે ભાિત મોભાદાિ વ્યરિ સિા, િશંસા, સંપરિમાં વૃરિ માટે

હવે બમામમાં ચૂંટણીની આશા ઊભી થઈ છે. ‘વલોકક’ (બમષીઝ શાસકોનું સેનામંડળ) ઢીલું પડી િહ્યાના સંકેતો છે. દુ રનયાભિના નોબે લ રવજે તાઓએ અપીલ કિી છે . સૂ કી તાજેતિની પેટાચૂંટણીમાં રવજેતા બનીને સંસદમાં પહોંચી છે. રિરટશ પાલમમેશટમાં તેનું ટૂંકું પણ અસિકાિક િવચન થયું. સંઘષમના લાંબા સમયવનમાંથી પાિ થઈને આવેલી તે જ ન્વવનીના ચહે િા પિ આશા અને દૃઢતાની સાથે બમષીઝ િજાની પીડાનો અહે સાસ છલકાતો હતો. તેના દિેક શબ્દો ‘માય બમામ’નો જ પયામય બનીને િકટ થયા હતા. પડોશી દેશને તેણે બે વાિ યાદ કયોમ. રપતા આંગ સેન ઇંગ્લેશડના વડા િધાન રિમેશટ એટલીને મળવા ગયા ત્યાિે જે કોટ પહેિેલો તે નેહરુએ ભેટ આપ્યો હતો તે વાત કિી અને બીજી, એકાંરતક જેલમાં િરવશંકિનું સંગીત આશાનો સંચાિ પેદા કિતું તે કહ્યું! ચોવીસ વષમ પહેલાં સૂ કીએ ઓક્સફડટ છોડ્યું હતું, એક આદશમ માટે, બમામની લોકશાહી માટે! બમામમાં ગુજિાતીઓ માટે વવાતંત્ર્ય માટેના આવા સંઘષમનું મૂલ્ય ઓછું નથી. જાંબુડા, ભાણવડ, વાંકાનેિ, ભાદિણ, માણાવદિ કે દાહોદમાં ભલે આંગ સેન સૂ કીને જાણનાિા કોઈ ના હોય પણ ભાિતની આઝાદ લહંદ ફોજ, નેતાજી, આંગ સેન લોકશાહીના સંઘષમ જેવો જ બમામનો સંઘષમ છે એની સુક્ષ્મ અસિ આંગ સેન સૂ કીના રપતા, બમષીઝ વવાતંત્ર્ય સંઘષમના િણેતા તો સવમિ હોવાની જ!

હોલીવૂડનું સેલલલિટી કપલ ટોમ ક્રૂઝ અને કેટી હોમ્સ. એક સમયે પ્રેમમાં ઓતપ્રોત આ યુગલ હવે છૂટાછેડાના પંથે છે.

ધમમનું ઉપવવિ વવીકાિતી હોય છે. તેઓ વથારનક ધમમઅનુિાગીઓ સાથે સંપકક, નાતો વધાિવાના જ. કેમ કે આ બધાથી સિવાળે તેમનો પોતાનો જ માનમોભો વધતા હોય છે. સદભાગ્યે એક બાબતની આપણે રનિાંત છે. રહશદુ ધમમમાં નવા નવા સંિદાયો ઉદભવે છે, પણ ઇવલામ કે રિવતી ધમમની જેમ આપસમાં

િિપાત થતો નથી. ચચમ ઓફ સાયશટોલોજી રિવતી ધમમની એકતા માટે અવિોધક બની િહ્યો છે. ઇરતહાસ પિ નજિ ફેિવશો તો જણાશે કે એક સમયે પૃથ્વી પિ એક જ રિવતી ધમમ હતો. આ પછી િોમન કેથરલક, પછી ઇવટનમ કેથરલક, પછી િોટેવટંટ સંિદાય આવ્યો. બાદમાં યાદીમાં મેથોરડવટ, િેવબેટેરિયન, સેવશથ ડે

એડવેશચિીવટ, ચચમ ઓફ ઇંગ્લેશડ એમ એક પછી એક ડબ્બા રિવતી ધમમના એશજીન પાછળ જોડાઇ િહ્યા છે. હું દાિે-સલામથી નવેમ્બિ ૧૯૬૬માં અહીં આવ્યો ત્યાિે રિફકેસમાં કાચથી મઢેલો એક ફોટો બહુ જ કાળજીપૂવમક સાચવીને લાવ્યો હતો. ભાદિણમાં રબિાજતા અને હંમેશા માિી શ્રિાનું કેશદ્ર બની િહેલા મહાકાળેશ્વિ મંરદિના રશવરલંગનો આ ફોટોગ્રાફ હતો. માિા ઘિમંરદિની જ વાત કરું તો એક સમયે અહીં એકમાિ મહાકાળેશ્વિ મહાદેવ રબિાજતા હતા, આજે અહીં તેમની આજુબાજુ ૫૦થી વધુ દેવી-દેવતા, યંિો રબિાજે છે. જોકે હું આ બધા મતમતાંતિોમાં પડવા માગતો નથી, નહીં તો ગાંડા જ થઇ જવાય, પણ મનની શાંરત માટે વષોમથી િયોગ કરું છું. આમ તો આ વાત કોશફીડેન્શશયલ છે, પણ આજે તમને’ય કહી જ દઉં! આપણા

લંડન કાયામલયમાં વષોમ અગાઉ અમદાવાદથી જાણીતા કલાકાિો શ્રી િાસરબહાિી દેસાઇ અને રવભાબહેન દેસાઇ પધાયામ હતા. તેમણે મરહમ્નસ્રોત અને રિનેિાની બે સીડી અને પુવતીકા ભેટ આપી હતી. િાસરબહાિીભાઇએ જણાવ્યું હતું કે શક્ય હોય ત્યાં અને ત્યાિે બેસીને ધૂપસળીના સથવાિે શ્લોકની સીડી સાંભળજો અને શાંરત અનુભવજો. ઘણી વખત સીડી સાંભળવાનો મેળ ન પડે તો ૫-૧૦ રમરનટ માટે જગતરનયંતાનું વમિણ કિી લઉં છું. ક્યાિેક એવું પણ બનતું હોય છે કે માિી મવતીમાં લીન થઇને બેઠો હોઉં અને રનિાકાિ સાથે ઐક્યનો આનંદ માણતો હોઉં છું... દોવતો, આજે તો બસ આટલું જ. તા.ક.ઃ આ બધી વાતો વાંચીને મહેિબાની કિીને કોઇ એવું ન ધાિી લેવું કે હું નવા સંિદાયનો પાયો નાખી િહ્યો છું... (ક્રમશઃ)


હાસ્ય

પરદેશમાં જઈને વસેલા અમારા વહાલા ભાયું, બેનું અને ભૂલકાંવને ઈન્ડિયાના હંધાય દેશીઓના ઝાઝા કરીને રામરામ! અમે આંયાંથી થોિું થોિું લખીએ છીએ ઈ તમે ઝાઝું કરીને વાંચશોજી. અમારા પિોશી વખતકાકા ઘરમાં નવું ડિજીટલ ફ્લેટ કક્રીનવાળું કલર ટીવી લઈ આયવા છે, તે આખો દી’ ટીવીની હાંમું બેહી રયે છે ને ટગર ટગર જોયા કરે છે. હાયયે ઓલું ડરમોટેય લાયવા છે, ને વારેવારે ચેનલું બદલ્યા કરે છે ! મેં કીધું , ‘કાકા, આટલું બધું ટીવીમાં તમે હું ભાળી ગ્યા છો?’ તો કે, ‘આ હાળી જાહેરખબરું બવ રૂિી રૂપાળી આવે છે!’ આંયાં ઈન્ડિયામાં તો હવે લગભગ એકસોને ચાળીસ ચેનલું આવે છે!’ ઉપરથી ઓલ્યો કે બ લવાળો ઈની બબ્બે ચે ન લું પરથી ડહંદી ફિલમું બતાિે ઈ તો લટકામાં! કે બ લના પોગરામું માં વખતકાકાને ભારે મજો પિે. નવરાત્રી હાલતી હોય ઈ ટાણે તો પોળું અને સોસાયટીયું અને ક્લબું માં હાલતા ગરબાનું વીડિયો શૂડટંગ કરીને ઈયે બતાિે છે મારા વ્હાલા! ને ગીતલી, ને મંજુિી, ને રમામાસી, ને મંગુમાસી ઈ હં ધાંય ને ટીવીના િબલામાં ગરબા રમતાં જોઈને હૌ

Gujarat Samachar - Saturday 7th July 2012

આના હાચી છે . ટીવીમાં સુડટંગ-શડટિંગ, જીડસ અને

હરખપદૂિાં થઈ જાય છે! ક્યાંક કોઈ મં ડદરની પ્રાણપ્રડતષ્ઠા થઈ હોય, કોઈ સં ત મા’તમાએ ભાગવત સપ્તાહ માંિી હોય કે આ પ ણા આસારામબાપુ ને ઓલ્યા મોરાડરબાપુ ઈ હં ધાયની સં ત વાણીની સીિી હોય, હં ધું ય કે બ લવાળો ઘે ર બે ઠાં બતાિે છે! ને આ બધા પોગરામુંમાં ‘લોક્કલ’ જાહે ર ખબરું જોવા જે વી હોય હોં? િલાણીઢીંકણી બેનનું બ્ યૂ ડટ પા લ લ ર , ર ણ છો િ ભા ઈ નો ગણે શ ફકરાણા કટોર ને સાધના લેિીઝ ટેલરની એવી બધી જાહેરખબરું હોય! પણ વખતકાકાને આવી જાહેરખબરું વારેવારે જોવી નો ગમે. ઈ તો ઝી ટીવી, સોની ટીવી, ‘કલ્લર’ ટીવીને કટાર ટીવીની જાહેરખબરું જ વધારે જુવે. વખતકાકા મને ક્યે, ‘આ જાહેરખબરુંમાં હું આવે છે ખબર છે?’ મેં કીધું, હું આવે છે? તો કે ‘ખાવા-પીવાનું પે’રવા-ઓઢવાનું ને ના’વાધોવાનું! બસ!’ વખતકાકાની વાત હોળે

રૂડી રૂપાળી જાહેરખબરો! ટ્રક હારે લઈને િરે છે! ને ત્રીજો ક્યે છે બાપલા, આવું તે કાંઈ હોતું હઈશે? કોઈનાં ગપ્પાં નો અપની માનો, અકલ લગાઓ, ડસરિ પ્યાસ બુઝાઓ! વ ખ ત કા કા એ એક બહુ મુદ્દાની વાત કરી. ઈ ક્યે કે, ‘આ હાળાઓ એમ કે મ નથી કે’તા કે દાળભાત, રો ટ લી - શા ક ખાઓ? દૂ ધ પીઓ, છાશ પીઓ, વાસી નો ખાઓ, ખાતી વખતે એંઠું નો પાિો? મારા બેટા રીંગણાંબટાટાં ને ટમેટાંની તો કોઈ જાહેરાતું જ નથી કરતું!’ વાત વખતકાકાની હાચી છે. અમારા જૂનાગઢમાં સરસ મજાની કેસર કેરીયું થાય છે, તોય ઉનાળાની સીઝનમાં છોકરાંવ એમના પપ્પાને કે’શે, ‘પપ્પા, માઝા મેંગો ડપવરાવો!’ લ્યો, કરો વાત! અલ્યા, ઘરની કેરી મુકીને માઝા મેંગો? વચમાં વળી ઈન્ડિયાની દૂધ મંિળીઓની મુ ખ્ ય સં ક થાએ ટીવી પર દૂધની જાહેરખબર મૂકેલી. રિવાઇન રિએશન

18

જૂતાંની જાહેરખબરો વધારે આવે. પણ એનાથીયે વધારે જાહે ર ખબરો ખાવા-પીવાની આવે . ‘િલાણી ઢીંકણી ચોકલેટું ખાવ, લૂંકિી-પૂંછિી ડબન્કકટું ખાવ, આ ચોકલે ટ હાટું તો લોકો લરલત ઉપવાસ તોિી નાખે છે, ને ઓલી ચોકલેટનું એક બટકું ભરો - નો ભરો ડયાં તો છોકરીયું ડિકકો કરવા માંિે છે! મરદો માટેના હંધાય બોિી-કપ્રે પરફ્યુ મોની જાહેરખબરુંમાં બતાિે છે કે તમે જરીક અમથું તમારી

બોિી પર છાંટો ડયાં તો તમારી પિોશણથી માંિીને હોનાલૂલૂ ડબચ પર નહાતી લલનાઉં તમારી વાંહે દોિતી થઈ જાય છે!’ ઉનાળુ ચાલુ થ્યો નથી કે ટીવી પર ઠંિાં લાિ પીણાંની એિુંની દે - માર થવાની! એક પીણાવાળો ક્યે છે કે અમારું પીણું પીવા હાટું થઈને લોકો ડબલ્િીંગુંના છાપરા પર ઠેકિા મારે છે, તો બીજો ક્યે છે કે ફિલમનાં હીરો-ડહરોઈનો તો અમારા પીણાની આખેઆખી

આંયાં બધા ઓલરાઇટ છે!

‘ગરમી મેં િાલો દૂ ધ મેં આઈસ, દૂધ બન ગયા વેરી નાઈસ!’ એક કંપનીએ રંગીન દૂધ કાઢે લું , નાનકિા મજાના પૂં ઠાના ખોખામાં ભૂં ગ ળી ખોસીને પીવાનું ! એની જાહેરખબરમાં એવું બોલે કે, ‘દૂધ નડહ પીયેગા તો ઐસા હી હોગા ના? દૂ ધ ન પીનારાને એમાં બાઘો અને મૂરખ બતાિતા. વખતકાકા આ એિ છોકરાંવને ખાસ બતાિે , ‘જુ ઓ , દૂ ધ નં ઈ પીઓ તો આવાં રહી જશો!’ પણ છોકરાંવ ક્યે, ‘ઈ છોિો વખતકાકા, અમને તો ચોકલેટ ખવરાવો!’ પણ આ ટીવીનું િીંિવાણું જબરું હાલ્યું છે. ઘણાં વષોલ પહેલાં કહે છે કે ભારતમાં ‘ગ્રીન ડરવોલ્યુ શ ન’ આવ્યું હતું . હવે આ ‘ટીવી ડરવોલ્યુશન’ આવ્યું છે! હં ધીય મળીને એકસો ચાળીસ ચેનલું પરથી આખા ઈન્ડિયા પર રોજના ૧૦૦૦ કલાકના પોગરામુંનો મારો થાય છે. હવે આમાંથી કોણ કેટલા પોગરામું જોવે છે, ને ઈ માંહ્ય લા કે ટ લા લોકો અમારા વખતકાકા જે વા નવરાધૂપ છે... ઈ તો રામ જાણે! પણ હમણાં તો ઝીંકે રાખો બાપલ્યા, આંયાં ઈન્ડિયામાં બધાં ઓલરાઈટ સે!

આજજેન્ટિનાની નાઇિ ક્લબમાં વાગે છે માત્ર સંસ્કૃત ગીતો બ્યુનસ ે એરિસઃ વિશ્વની સૌથી પ્રાચીન મનાતી સંસ્કૃત ભાષાનાં ગીતો પશ્ચચમના દેશની નાઇટ ક્લબમાં િગાડિામાં આિે છે એિું જો કોઈને કહો તો ભાગ્યે જ વિશ્વાસ કરશે. પણ આ િાત સંપણ ૂ ણ સાચી છે. આજજેશ્ટટનાના બ્યુનસ ે એવરસ શહેરની જાણીતી નાઇટ ક્લબ ગ્રુિમાં સાલસા કે વહપ-હોપ નહીં, પણ માત્ર સંસ્કૃત સોટગ્સ િાગે છે. આજજેશ્ટટના ખાતેના ભારતીય રાજદૂત વિશ્વનાથને જાતે આ નાઇટ ક્લબમાં સંસ્કૃત ગીતો સાંભળિાનો અનુભિ માણ્યો છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે અહીં ડીજે સાલસા, સાંબા કે વહપહોપ નહીં, પણ માત્ર સંસ્કૃત સોટગ િગાડે છે. આ ક્લબમાં જય વિષ્ન હરે, ગુરુદેિ ગુરુ ઓમ, ગોવિંદા ગોવિંદા અને જય વશિ શંભુ જેિાં ગીત ગુજ ં ે છે. એટલું જ નહીં, ક્લબમાં " $ % " !

'$

% !$

%! %

%&% %% % !$ % $& (% " %! % $ $& ( % & !'$% %&% $ % $ '&& $ $ ! & % ) ! %' $* $ % $ % & $ !$ " % % % #' $ % ! &

1

$ $

1

માત્ર શાકાહારી ભોજન અને સોફ્ટ વિટક્સ જ પીરસાય છે. સ્મોકકંગ કે દારૂ પીિાની મનાઈ છે. આ અનોખી ક્લબમાં એક યોગ ગુરુ પણ છે, જે મહેમાનોને યોગ શીખિામાં મદદ કરે છે. ભારતના જાણીતા અધ્યાશ્મમક ગુરુ અને આટટ ઓફ વલવિંગના પ્રણેતા શ્રી શ્રી રવિશંકર પાસેથી પ્રેરણા લઈને આ નાઇટ ક્લબ શરૂ કરાઇ છે. સંસ્કૃત ગીતોની મદદથી આજજેશ્ટટનાના યુિાનોને કેિી રીતે આકષણિામાં આિે છે એિા સિાલના જિાબમાં ક્લબના વસંગર રોવિગો જણાિે છે કે યોગ રેિ એ પાટટીનો એક નિો પ્રકાર છે. આનંદ માણિાનો આ નિો વિચાર છે જેમાં દારૂ, સ્મોકકંગ કે િગ્સને સ્થાન નથી. અહીં મંત્ર, યોગ, ધ્યાન, સંગીત-નૃમયની મદદથી શરીર અને આમમાને જોડાય છે.

('!0)(, '! $'"+ -*0 (' (' + &!+ %((& %!+ ( -% (*,# **(. $''!* ( $ &!+!/ # **(. %((& %!+ ( -%

* ! !. !+,(' ( !',* & !+,(' $ &!+!/ #!+,(' %((& %!+ ( -% 1


વિવિધા

Gujarat Samachar - Saturday 7th July 2012

19

હળિી ક્ષણોએ... એક સ્ત્રી જંગલમાં ફરવા ગઈ. ત્યાં એક દેડકો ખડકની તિરાડમાં ફસાયેલો હિો. દેડકાએ કહ્યુંઃ મને અહીંથી બહાર કાઢશે િો િારી ત્રણ ઇચ્છા પૂરી કરીશ. સ્ત્રીએ દેડકાને બહાર કાઢ્યો. દેડકો કહેઃ પણ એની સાથે એક શરિ છે. િું જે માગીશ એનાથી િારા પતિને બમણું મળશે. સ્ત્રીને પતિ સાથે િો ઉભેય બનિું નહોિું એટલે િે તવચારમાં પડી. ખૂબ તવચારીને પછી િેણે પહેલી ઇચ્છા કહીઃ મને તવશ્વની સૌથી સુંદર સ્ત્રી બનાવ. દેડકોઃ ઠીક. િારો પતિ પણ તવશ્વનો સૌથી સુંદર પુરુષ બનશે. સ્ત્રીઃ છેવટે િો િેને સૌથી સુંદર સ્ત્રી પાસે જ આવવું પડશે ને? દેડકોઃ ભલે. હવે બીજી ઇચ્છા? સ્ત્રીઃ મને તવશ્વની સૌથી પૈસાદાર સ્ત્રી બનાવ. દેડકોઃ િો િારો પતિ એથીયે બમણા પૈસાવાળો બનશે. સ્ત્રીઃ વાંધો નતહ. છેવટે િો મારી પાસે જ આવશેને! દેડકોઃ ભલે. સ્ત્રીઃ હવે મને સાવ માઇલ્ડ હાટટએટેક આવે એવું કર. ...ના, આપણે ધારીએ છીએ એવું ન થયું. સ્ત્રીના પતિને એથી બમણો માઇલ્ડ એવો સાવ જરાક હાટટએટેક આવ્યો. • ઓફફસની પાટટીમાં પત્નીને સાથે લઈ જવાનું હિું એ જાણીને રમેશ અને મહેશ બન્નેના હોશકોશ ઉડી ગયા. અત્યાર સુધી િેઓ ઓફફસમાં પત્નીને કેવી દાબમાં રાખે છે એની બડાશ હાંકિા હિા એ હવે ખુલ્લી પડી જશે એની િેમને તચંિા હિી.

પાટટીમાં રમેશની પત્ની ખરેખર રમેશને કેવો ટચલી આંગળીએ નચાવે છે એ તવશે બધાની સાથે વાિો કરવા માંડી, જ્યારે મહેશની પત્ની ચૂપ હિી. એ જોઈને રમેશે મહેશને પૂછયું , ‘કેમ લ્યા, િારી પત્ની કેમ આજે ચૂપ છે?’ મહેશે કહ્યું , ‘અહીં આવિાં પહેલાં મેં િેને કહેલું કે તિયે િારા હોઠ બીડેલા હોય છે ત્યારે િું ખૂબ સુંદર લાગે છે .’ • સસરાએ િેમના ભાતવ જમાઈને પૂછયુંઃ દારૂ પીઓ છો? ભાતવ જમાઈઃ પહેલાં એ કહો કે આ િશ્ન છે કે તનમંત્રણ? • એક ફંકશનમાં ચંગુએ ભાષણ પૂરું કયાા પછી તમત્ર મંગુને પૂછયુંઃ સાચું કહેજે, િને મારું ભાષણ કેવું લાગ્યું? એનો અંિ કેટલો સરસ હિો! સાચું કે નતહ? મંગુઃ હા, એનો અંિ બહુ જ સરસ હિો, પણ આવ્યો ઘણો મોડો. • નાટકના હોલમાંથી બહાર નીકળીને એક દશાક સીધો એ નાટકના િોડ્યુસર પાસે પહોંચ્યો અને ફતરયાદ કરિાં કહેવા લાગ્યો, ‘આ વખિે નાટકનું િેમદૃશ્ય જરાય વાસ્િતવક ન લાગ્યું. એટલું જ નહીં, િેમની વચ્ચે િેમચેષ્ટા થઈ રહી છે એવું પણ જરાય લાગિું નહોિું .’ િોડ્યુસરઃ હા, િમારી વાિ સાચી છે. દશાકઃ આ જ નાટક ગયા વષષે જોયેલું ત્યારે િો આ દૃશ્ય ખૂબ જ રોમેન્ટટક અને રસિદ હિું. એ વખિે જે કલાકારો હિા એ જ કલાકારો આ વખિે હિાને? િોડ્યુસરઃ ભાઈ, એ જ િો મોકાણ છે. કલાકારો િો એ જ છે, પરંિુ એ બન્નેએ હજી બે મતહના પહેલાં જ લગ્ન કરી લીધાં છે.

MADE TO MEASURE QUALITY FITTED KITCHENS EXOTIC DOOR STYLES SHAKER STYLE DOOR ANTIQUE DOOR STYLE

%%

## #

BEAUTIFUL FITTED SLIDING WARDROBES

%%

64+% *#,#0 0#0& *18-# 3#5+ 0 5*' 3'4'0%' 1( +4 1.+0'44 #0*#5 !*3+ #/'4*8#3 #4,+ !#*'$ 636 #*#05 !*3+ #)&+4*&#,+ #*#3#, !#*'$ #$+3 4*3#/ #/0#)#3 6,#3#5 0&+# " # #! # "# "$ ''5# *#7#0 "'/2.' .#3'0&10 #3- 1#& '+%'45'3

#

$

"

#$ #"

!*3+ !6$*#4*$*#+ !#/#0+ !*3+ 3,#0$*#+ '4*8#.# !*3+ *#3#5$*#+ #5'. !*3+ *62'0&3#$*#+ #3'-* !*3+ ''56$*#+ !10+ !*3+ 360$*#+ #3/#3 !*3+ #)&+4*$*#+ !1.#0-+

## #

INLINE / BUILT-IN HANDLES STUNNING BEDROOM FURNITURE

"

"

!

"

"

'+%'45'3 #4+.&10 '35(13&4*+3' 13 3'4510 135*#/2510 1.510

10 YEARS GUARANTEE ON ALL FITTED FURNITURE

10&10

0 5*+4 &#9 '7'39 42+3+56#. #42+3#05 #0& &'715'' 8134*+2 79#4# +0 *1013 1( *+4 &+7+0' 2'3410#)' #0& '7'39 &+4%+2.' 2'3(13/4 # 26,# 51 *+4 3'42'%5+7' 42+3+56#. 23'%'2513 13 636&'7# 8+5* 4#%3'& 410)4 *9/04 /'&+5#5+10 #0& ,19(6. '7'054

''Please visit our showroom to understand the true meaning of quality''

!!!


બોલલવૂડ

20

Gujarat Samachar - Saturday 7th July 2012

ધમમેન્દ્ર અને હેમા માસલનીની િુત્રી ઈશા દેઓલ અને સિઝનેિમેન ભરત તખ્તાની દસિણ ભારતીય િરંિરા મુજિ મુંિઈના ઇપકોન મંસદરમાં ૨૯ જૂને લગ્નગ્રંથીથી જોડાયા હતા. નવવધૂ ઈશાએ લાલ અને િોનેરી રંગની કાંજીવરમ િાડી િહેરી હતી. જે હેમા માસલનીએ ખાિ ચેન્નાઈથી મંગાવી હતી અને તેમાં સડઝાઈનર નીતા લુલ્લાએ કેટલાંક ફેરફાર કયાાં હતાં. ઈશા અને ભરત છેલ્લા કેટલાંક િમયથી િાથે ફરતાં હતાં અને આ વષમે ૧૨ ફેબ્રુઆરીએ િંનેની િગાઈ થઈ હતી. આ લગ્નમાં ધમમેન્દ્રની પ્રથમ િત્ની પ્રકાશ કૌર અને તેના િે િુત્રો િની અને િોિી દેઓલે લગ્નમાં હાજરી આિી ન હતી. આ અંગે ધમમેન્દ્રે કહ્યું હતું કે આ તેમનો અંગત મામલો છે. નવદંિતીનું રીિેપ્શન ૩૦ જૂને મુંિઇમાં યોજાયું હતું. જેમાં રાજકારણીઓ િસહત િોસલવૂડની હપતીઓ ઉમટી િડી હતી.

એક્શન-લિલર ફિલ્મ રામધીર સિંહ (સિગ્માંશુ ધુસિયા) વાિેપુરનો દબંગ માફિયા ડોન છે. વાિેપુર એક િમયે ગ્રામ્ય સવસ્િાર હિો, પરંિુ હવે ધનબાદનો એક મોટી વસ્િીવાળો સવસ્િાર બની ગયો છે. કોિિાની ખાણોવાળા આ ગામમાં ડોન પેદા થયા. ૧૯૭૦ના દિકામાં કોિિા ઉદ્યોગનું રાષ્ટ્રીયકરણ થવાની િાથે આવા ડોન રાજ્યના રાજકારણમાં પ્રભાવશાળી બની ગયા. રામધીર હવે શસિશાળી ધારાિભ્ય છે. પોિાની કારફકદદીની શરૂઆિમાં જ િેણે મુખ્ય ‘પહેિવાન’ શાસહદ ખાનથી છુટકારો મેળવી િીધો હિો. રામધીરને ખબર પડી કે

શાસહદ િેના રસ્િામાં કાંટો િાસબિ થઇ શકે છે. એક રાત્રે િેણે શાસહદને બોિાવ્યો અને પોિાની જીપમાં બેિાડી ક્યાંક િઇ ગયો. ત્યાર બાદ શાસહદ ક્યારેય ઘરે પરિ િયોો નહોિો. શાસહદનો પુત્ર પોિાના સપિાની રાહ જોિો રહ્યો. પછી િે િમજી ગયો હિો કે રામધીરે િેના સપિાને ખિમ કયાો છે. આ છોકરો િરદાર ખાન (મનોજ બાજયેપી) પોિાના મનમાં બદિો િેવાના ખુન્નિ િાથે મોટો થયો. માથું મુંડાવી િોગંધ િીધા હિા કે રામધીરનું કામ િમામ કયાો બાદ જ િે વાળ વધારશે. હવે આગળ શું થાય છે િે જાણવા ફિલ્મ જોવી રહી.

• સનમાાતાઃ અનુરાગ કશ્યપ, સુભનલ િોહરા, ગુનીત મોંગા • સદગ્દશાકઃ અનુરાગ કશ્યપ • લેખકઃ ઝીશાના કાદરી, સચીન લાડીયા, અનુરાગ કશ્યપ • ગીતકારઃ વરુણ ગ્રોવર અને પીયૂષ ભમશ્રા • ગાયકઃ મનોજ ભતવારી, વેદેશ સૂકૂ, રજનીશ, શ્યામુ, મુન્ના, રેખા ઝા, અભમત ભિવેદી, િૂપેશ ભસંહ અને અક્ષય વમાા • િંગીતકારઃ સ્નેહા ખનવલકર • શત્રુઘ્ન સિંહા હોસ્પિટલમાં દાખલઃ ‘શોટગન’ના નામે જાણીતા ૬૬ વષષીય અભિનેતા-સાંસદ શિુઘ્ન ભસંહાની તભિયત સોમવારે અચાનક િગડી હતી. તેમને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડતી હોવાથી મુંિઇની કોકકલાિેન ધીરૂિાઈ અંિાણી હોસ્પપટલમાં દાખલ કરાવામાં આવ્યા હતા. હોસ્પપટલના સૂિોએ જણાવ્યું હતું કે તેમની તભિયત સ્પથર છે અને તેઓ હોસ્પપટલમાં ભનરીક્ષણ હેઠળ છે.

!

&

$' !

$

"

'!

%

$

% !

'

#%

' &

&

$'

$' "

'

'

%

!

'

'

!'

'

&

&

$' '

$

! '

'

$

&

&

!

!

'8 & " " # 87 '8 # " # 87 ' 8 # "# " 7 '8 8 '8 " "# '87 ' 8 !" 87 '8 & " ! $ '8 " ' " " '8 " # 8 7 '8 & " # " #! 8 7 '8 & " ! ' !87 '8! ! #" " # '8 !! # " #

#

"

" !% !"

87 !" # 87 # 87

87 87

"

'8 '8 '8! '8 '8 '8! ! '8!

"

8 ! #"

!"

! #" " # ! #" ! #" ( # ! & " !! ! #" #" ' ! #" "!%

"

7 7 7 # " #! 7 7

!

!# " ' #

555 3.)1+),2/-+)63 *20 *214)*4 3.)1+),2/-+)63 *20

#! "

"%

!

# " %

7 7

લરશી-નીતુ ‘કભી કભી’નાં પાત્રો િરી ભજવશે જાણીિા ફિલ્મકાર યશ ચોપરા આઠ વષો પછી સદગ્દશોન ક્ષેત્રે પુનરાગમન કરી રહ્યા છે. િેમની નવી ફિલ્મમાં શાહરુખ ખાન, કેટસરના કૈિ અને અનુષ્કા શમાો અસભનય આપી રહ્યા છે. આ ફિલ્મમાં સરશી કપૂર અને નીિુ કપૂર પણ એક મહત્ત્વના રોિમાં દેખાશે. આ જોડી ૧૯૭૬ની યશ ચોપરાની ક્લાસિક ફિલ્મ ‘કભીકભી’ની િેમની રોમેન્ટટક ભૂસમકા ભજવશે. આ ફિલ્મમાં ‘િેરે ચહેરે િે નજર નહીં હટિી...’ િથા ‘િેરા િૂિોં જૈિા રંગ...’ જેવા રોમેન્ટટક ગીિો પર િેમણે રોમાટિ કયોો હિો. ‘કભીકભી’ના ગીિો માટે ખય્યામે િંગીિ આપ્યું હિું અને હવે આ નવી ફિલ્મને એ.આર. રહેમાને િંગીિબદ્ધ કરી છે. આ ફિલ્મમાં સરશી-નીિુ િંડનમાં હોય િેવું બિાવવામાં આવશે. સરશી કપૂરે કહ્યું કે ‘આ ફિલ્મ અમારે માટે આ ગવોની વાિ છે, આ સિવાય અમારા પાત્રો સવશે હું વધુ કહી શકું એમ મને િાગિું નથી. આ ફિલ્મમાં અમારી ભૂસમકાને સદગ્દશોક એક િરપ્રાઇઝ િરીકે રાખવા માગે છે.’


બોસલિૂડ

Gujarat Samachar - Saturday 7th July 2012

ધમથપસિિતથન તો નહીં જ નવાબ સૈફ અિી ખાન સાથે િગ્નની તૈયારીઓમાં વ્યલત કરીના કપૂર પોતાનું ધમાપલરવતાન નહીં કરે. અને આ માટે સૈફ અિી ખાન પણ કરીનાને મુલિ આપી છે. કરીના અને સૈફ ૧૬ ઓક્ટોબરે િગ્નગ્રંથીથી જોડાશે. સૂત્રો કહે છે કે કરીના પટૌડી પલરવારની અન્ય પરંપરાઓને લનભાવશે, પરંતુ પોતાની સાસુ શલમાિા ટાગોરની જેમ ઈલિામ ધમા લવીકારશે નહીં. ઉર્િેખનીય છે કે બંગાળી બ્રાહ્મણ પલરવારની શલમાિાએ મુસ્લિમ લિકેટર મન્સૂર અિી ખાન પટૌડી સાથે િગ્ન કયાા બાદ ઈલિામ ધમા અંલગકાર કયોા હતો અને બાદમાં શલમાિાનું નામ બદિીને આયશા કરવામાં આવ્યું હતું. સૈફની પ્રથમ પત્ની અમૃતા લસંહ પણ શીખ પલરવારની હતી, જેણે િગ્ન બાદ ઈલિામ ધમા અપનાવ્યો હતો. જોકે કરીના પોતાના િગ્નમાં શલમાિા ટાગોરે ૨૭ લડસેમ્બર, ૧૯૬૯ના રોજ તેના િગ્નમાં પહેરેિી તેની શરારા ચોિી જ પહેરશે.

21

પૂતળા જશે પ્રિાિે બોલિવૂડના ઘણા કિાકારોને િંડનના તુસો વેક્સ મ્યુલિયમમાં લથાન મેળવવાની ઈચ્છા હોય છે. પરંતુ આવું નસીબ માત્ર અલમતાભ બચ્ચન, ઐશ્વયાા રાય, સિમાનખાન, શાહરુખખાન, લરલતક રોશન, કરીના કપૂર અને માધુરી દીલિતને જ પ્રાપ્ત થયું છે. હવે ઐશ્વયાા રાય, શાહરુખખાન, લરલતક રોશન અને કરીના કપૂરના મીણના પૂતળાં થોડા સમય માટે બ્િેકપૂિ મ્યુલિયમના મહેમાન બન્યા પછી હોંગકોંગના પ્રવાસે જશે. આ પ્રલતમાઓ વર્ડડ પ્રીલમયર િોન મ્યુલિયમમાં મૂકેિા અલમતાભ બચ્ચનના પૂતળા સાથે ૧૯ જુિાઈ સુધી રહેશે અને એ પછી તેમને યુરોપ અને અમેલરકા િઇ જવાશે. હોંગકોંગ મ્યુલિયમના એક અલધકારીએ કહ્યું હતું કે, ‘અમે હોંગકોંગમાં બોલિવૂડના ટોચના કિાકારોની પ્રલતમાઓ જોવા

અમિતાભનું મૃત્યુ? ગત સપ્તાહે આવેલા એક ખોટા સમાચારથી અમમતાભ બચ્ચનના ચાહકો મચંતામાં મુકાયા હતા. ‘ગ્લોબલ એસોમસયેટેડ ન્યૂસ’ નામની એક બનાવટી વેબસાઈટ (જેનું માત્ર એક પેજ છે)માં અમમતાભ બચ્ચનનું કાર અકમમાતમાં મોત થયું છે તેમ જણાવ્યું હતું. તેમની કાર અમેમરકાના ન્યૂ જસસી નજીક મોમરસ ટાઉન અને રોજવેલની વચ્ચે ૨૬ જૂને દૂઘઘટનાગ્રમત થઈ હોવાનું કહેવાયું હતું. અહેવાલમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, અમમતાભના એક મમત્ર ગાડી ચલાવતા હતા અને તેમણે મનયંત્રણ ગુમાવતા અકમમાત થયો હતો.

માટે ઉત્સુક છીએ. ભારતમાંથી આવતા પ્રવાસીઓની સંખ્યા વધતી હોવાથી મને ખાતરી છે કે તેઓ લવદેશમાં તેમના મનપસંદ કિાકારોને જોવાનું જરૂર પસંદ કરશે.

હા, હું સિદ્ધાથથના પ્રેમમાં છુંઃ સિદ્યા બાલન મવદ્યા બાલને અનેક અફવાઓ વચ્ચે તાજેતરમાં યુટીવીના ચીફ એક્ઝિઝયુમટવ ઓફફસર મસદ્ધાથઘ રોય કપૂર સાથેના પોતાના સંબંધોનો ખુલાસો કરતા કહ્યું હતું કે, ‘હમણા મને લગ્ન કરવાની કોઇ ઉતાવળ નથી હજુ મેં લગ્નની કોઇ યોજના બનાવી નથી અને અમે સગાઇ પણ નથી કરી. લગ્નનને હજુ થોડી વાર છે અને મને તેની જરા પણ ઉતાવળ નથી પરંતુ, આ વાત મારા મગજમાં છે અને સમય આવતા અમે એ અમલમાં પણ મૂકીશું.’ ૩૪ વષઘની મવદ્યાએ મસદ્ધાથઘ સાથેના તેના પ્રેમ સંબંધ મવશે વધુ ન જણાવતા કહ્યું હતું કે, ‘હું મસદ્ધાથઘ સાથે પ્રેમમાં છું એ વાત હું કબૂલ કરું

પરંતુ, આથી મવશેષ હું કઇ પણ જણાવવા ઇચ્છતી નથી.’ બહુચમચઘત ‘ડટસી મપક્ચર’ માટે રાષ્ટ્રીય એવોડડ મેળવનારી મવદ્યા ભારતીય ફફલ્મ સમારોહના પ્રમોશન માટે ઓમટ્રેમલયના મેલબોનઘ ખાતે ગઇ હતી. ‘ડટસી મપક્ચર’ની બંગાળી મરમેક માટે પોતે શ્રેષ્ઠ મવકલ્પ હોવાનું રાખી સાવંતે તેની એક મુલાકાતમાં કહ્યું હતું. આ વાત નીકળતાં જ મવદ્યાએ કહ્યું હતું કે, ‘મસલ્ક ક્મમતાના પાત્રમાં તે પોતાની મૌમલકતા લાવી શકે તો સારી વાત છે, અને જો આ શઝય થશે તો એ ફફલ્મ જોવાની મને ઘણી ખુશી થશે.’


22

રમતગમત

Gujarat Samachar - Saturday 7th July 2012

સ્પેન સતત બીજી વાર યુરોકપ ચેમ્પપયન

ભારતીય બુિીએ િનેવરયાને ધમિી આપી

કીવ (યુક્રને )ઃ પપેને સિિ બીજી વખિ યુરોકપ જીિીને ઇતિહાસ સર્યોો છે. પપેને ઈટલીને યુરોકપ-૨૦૧૨ની ફાઈનલ મેચમાં ૪-૦થી હરાવ્યું હિુ.ં સમગ્ર મેચમાં પપેનનું જબરદપિ વચોપવ રહ્યું હિુ.ં યુિન ે ની રાજિાની કીવમાં રતવવારે રમાયેલી ફાઈનલ મેચમાં પપેન વિી ૧૪મી તમતનટમાં ડેતવડ તસલ્વાએ ગોલ ફટકારીને લીડ અપાવી હિી. આ પછી પહેલો હાફ પૂરો થવાની િૈયારી હિી ત્યારે જ ૪૧મી તમતનટમાં જોડડી આલ્બાએ બીજો ગોલ ફટકારિા પપેન ૨-૦થી આગળ થઈ ગયું હિુ.ં ત્યાર બાદ બીજા હાફમાં ૮૪મી તમતનટમાં ટોરેસે ગોલ ફટકાયોો. અને ૮૮મી તમતનટમાં જુઆન માટાએ ગોલ ફટકારિા પપેન ૪-૦થી તવજયી બટયું હિુ.ં બીજા હાફમાં ટોરેસ અને માટા મેદાનમાં આવ્યાના ગણિરીની તમતનટોમાં જ ગોલ ફટકાયાો હિા. યુરોકપમાં આટલા મોટા અંિરથી ફાઈનલ

લાહોર: ઇંગ્લેટડ એટડ વેલ્સ તિકેટ બોડડ (ઇસીબી) દ્વારા પ્રતિબંતિિ થયેલા પાકકપિાની લેગ સ્પપનર દાતનશ કનેતરયાએ દાવો કયોો છે કે ભારિીય બુકી અરુણ ભાતટયાએ કેટલીક વખિ આપેલી િમકીના કારણે િે સટોતડયા સાથેના સંપકકને િોડી શકવામાં તનષ્ફળ રહ્યો હિો. ઇસીબીની સુનાવણી અંગે માતહિીગાર સૂત્રોએ જણાવ્યું હિું કે આઇસીસીની ભ્રષ્ટાચાર તવરોિી એકમના અતિકારીએ ચેિવણી આપી હોવા છિાં કનેતરયા બુકીએ આપેલી િમકીઓના કારણે િેની સાથેનો સંપકક િોડી શક્યો નહોિો. ૨૦૦૮માં કનેતરયાની આઇસીસીના અતિકારીઓએ પૂછપરછ કરી હિી અને િેને ભારિીય બુકી ભાતટયાથી દૂર રહેવાની ચેિવણી પણ આપી હિી. ઇસીબીની સુનાવણીમાં કનેતરયાએ જણાવ્યું હિું કે બુકી સાથેના સંબિં ો િોડી નાખવાના મેં પ્રયાસો કયોો િો િેણે મને િમકીઓ આપવાનું શરૂ કયુું હિુ.ં જોકે ઇસીબીની પેનલ કનેતરયાના દાવા પર તવશ્વાસ કરિી નથી. ઇસીબીએ કનેતરયા પર આજીવન પ્રતિબંિ લાદી દીિો છે.

મેચ જીિનારી પપેન સૌપ્રથમ ટીમ છે. યુરોકપની સૌપ્રથમ મેચ પણ ઈટલી અને પપેન વચ્ચે જ રમાઈ હિી. આ તવજય સાથે પપેને ઈતિહાસ રચ્યો છે. સિિ બે યુરોકપ (૨૦૦૮ અને ૨૦૧૨) અને િેની વચ્ચે (૨૦૧૦માં) રમાયેલો વલ્ડડકપ જીિનારી િે એકમાત્ર ટીમ બની ગઈ છે. િેણે ત્રણ વાર યુરોકપ જીિવાના જમોનીના રેકોડડની પણ બરાબરી કરી લીિી છે. સ્પેનમાં ઉલ્લાસનો માહોલ યુરોકપમાં તવજય બાદ પપેનમાં જશ્નનો માહોલ

થયો હતો. િથમ બેલટંગ કરતા ઇંગ્લેન્ડની ટીમે ૪૯.૧ ઓવરમાં ૨૨૯ રન કયાો હતા. જવાબમાં ભારતની ટીમે ૪૯.૩ ઓવરમાં ૨૩૦ રન બનાવી લીધા હતા. ૯૪ રન ફટકારનાર લમતાલી મેન ઓફ ધ મેચ થઈ હતી.

• પ્રથમ િન-ડેમાં ભારતની વિમેન્સ ટીમનો વિજયઃ લમતાલી રાજના અણનમ ૯૪ર અને િૂનમ રાઉત, હરમન િીત કૌરની અડધી સદીની મદદથી ભારતની લવમેન્સ ટીમે િથમ વન-ડેમાં ઇંગ્લેન્ડની લવમેન્સ ટીમ સામે િાંચ લવકેટે લવજય

$ &'

% '* ) "' '# ' %'

#

છવાયો હિો. રતવવારે મોડી રાત્રે રપિાઓ પર દેશના ધ્વજ લહેરાિા, ચહેરા રંગીન બનાવીને િથા ગાડીઓ પર શોરબકોર કરિાં પ્રશંસકોના ટોળાં દેશભરમાં જોવા મળિા હિા. બીજી િરફ રોમમાં માિમ છવાયો હિો. પપેનના ચાર શાનદાર ગોલની મદદથી ટીમને મળેલા તવજયની સાથે પૂરું પપેન રપિાઓ પર આવી ગયું હિુ.ં પપેનના હજારો સમથોકો શરૂઆિમાં સેસ્ટટયાગો બેરનાબ્યૂ પટેતડયમની બહાર એકત્ર થયા હિા જયાં િેમણે જાયટટ પિીન પર મેચ તનહાળી હિી.

"

" #'

% ' ' ' "(! ( "" ) %& %* # ' #("

% #!!(" ' & $% & "' # %* % %

"

"*

(%( ( #% & '

"

)0

%0 ,),",# * ,% (, * &&# + +& $ # , + &% % % #& + % &) % ) + +$ % , + &% # *0*+ $ + ,),",# * # % & % %+ )+ % + , + &% # *0*+ $ . + +* &) %+ + &% +&. ) * * % + %&#& 0 & 0 $&) + % *+, %+* - ' ** + )&, + '&)+ #* & + ,),",# % % *') % + $ ** & ',) % % ,#+,) )&,% + .&)# ,#+,) . + 0 - $ )&$ + ) *0*+ $ + ## )&,% +) % % + ,),",# * / + % ')& ) $ # ) + * + '# + %,$ !, # & + * ,% (, , + &% # %*+ +,+ &% . #*+ ) * % ,% * +& *,''&)+ + ) ## %+ ,+ %&% &) % *+, %+* +,) % ' ) &)$ % * 0 + *+, %+* & ,),",# + * + &% # &,+ ) *+) &) % % ,* % % % &$' %0 )&$ % #&) + * ) & % % ,#+,) * ) ) &''&)+,% +0 +& /' ) % + - ) %+ *&,% * &#&)* % - )* +0 & %

)+ '# $& )%

- %%

./ (.- )! ,3 (3 /,/%/& 5*7+472 & 85*(.&11= (-47*4,7&5-*) 2.3. ;*78.43 4+ 9-* +&24:8 3).&3 )&3(* '&11*9 ?#:,)-&72& &3,& 27.9 !&7.9& @ '3) "-* &9.43&1 #4:9- 7(-*897& +47 3).&3 :8.( &7* (*1*'7&9.3, 9-*.7 =*&7 &33.;*78&7= 9-74:,*7* 9-*= 5*7+472 & 8*1*(9.43 4+ (*1*'7&947= 5.*(*8 +742 9-*.7 7*5*794.7* #$( 0 ( )'* (3 *, - (. !-4<(&8.3, 3).&3 )&3(* &9 .98 2489 (7*&9.;* :5'*&9 <-*7* 9-* ;.9&1.9= )=3&2.82 4+ 97&).9.438 &7* 7* *3*7,.>*) <.9- 24)*73 ;.8.438 "-* 574,7&2 +*&9:7*8 9-7** 89:33.3, 5.*(*8 +742 9-*.7 7*5*794.7* &(- 4+ 9-* 8*6:*3(*8 .8 (&7*+:11= (7&+9*) <.9- 47.,.3&1 (439*39 84:1+:1 2:8.( .39*,7&9.3, 3).&3 <471) 2:8.( 85*(.&11= )*8.,3*) (489:2*8 *3(-&39.3, 1.,-9.3, :3.6:* 57*8*39&9.43&1 6:&1.9.*8

!29

!-7.

'(%

),

$(

કેટલીક કકંમિી તગફ્ટ સ્પવકારી હિી, પણ મને ખબર નહોિી કે િે આવી પ્રવૃતિ સાથે સંકળાયેલો હશે. િેની ઓફર સાંભળીને હું આંચકો ખાઇ ગયો હિો. તનક્સને જોકે િે તબઝનેસમેનને માત્ર ‘કે’ િરીકે ઓળખાવ્યો છે અને િેની ઓળખ છિી કરવાનું ટાળ્યું હિું. ઉલ્લેખનીય છે કે તનક્સને ગિ વષષે જ તિકેટમાંથી તનવૃતિ જાહેર કરી છે અને િેની ટીમ ત્યારે ત્રીજી વખિ ઈંગ્લેટડની ડોમેસ્પટક ટી-૨૦ ટુનાોમેટટ જીિી હિી. તનક્સને આરોપ મુક્યો કે િેની અને ભારિીય તબઝનેસમેન વચ્ચે દોપિી હિી અને િેનો િે ખોટો ફાયદો ઉઠાવવા માંગિો હિો.

ભારત-શ્રીલંિાના િાયયક્રમમાં ફેરફાર મુંબઇઃ આગામી મલહને વન-ડે શ્રેણી માટે શ્રીલંકાના િવાસ ખેડનારી ભારતીય ટીમના કાયોિમમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. હવે િથમ વન-ડે લનધાોલરત ૨૨મી તારીખના બદલે એક લદવસ વહેલી રમાશે. િત્યેક મેચ બાદ એક લરઝવો લદવસ આિવામાં આવ્યો છે. બંને ટીમો વચ્ચે સાતમી ઓગપટે એક માત્ર ટ્વેન્ટી૨૦ ઇન્ટરનેશનલ મેચ િણ રમાશે. ભારત ઘરઆંગણે આઇિીએલ રપયા બાદ િથમ વખત વન-ડે લિકેટ દ્વારા નવી લસઝનની શરૂઆત કરશે. સમયપત્રિઃ • ૨૧ જુલાઇ: િથમ વન-ડે (હપબનટોટા) • ૨૪ જુલાઇ: બીજી વન-ડે (હપબનટોટા) • ૨૮ જુલાઇ: ત્રીજી વન-ડે (કોલંબો) • ૩૧ જુલાઇ: ચોથી વન-ડે (કોલંબો) • ૪ ઓગપટઃ િાંચમી વન-ડે (િાલેકલ) • ૭ ઓગપટ: ટ્વેન્ટી૨૦ (િાલેકલ)

કિંગ્સ્ટનઃ વર્ડડ ચેમ્પિયન યોહાન બ્લેકે ત્રણ-ત્રણ વખત ઓલલમ્પિક ચેમ્પિયન રહેલા યુસન ૈ બોર્ટને જમૈકન ઓલલમ્પિક એથ્લેલટક ટ્રાયર્સની ૧૦૦ મીટર રેસમાં હરાવીને અિસેટ સર્યોો છે. લંડન ઓલલમ્પિક્સમાં ગોર્ડમેડલ માટેના િબળ દાવેદાર બોર્ટ તથા બ્લેક િર લવશ્વના તમામની નજર છે. બ્લેકે ઝંઝાવાતી મ્પિડ સાથે ૯.૭િ સેકન્ડનો િોતાના સવોશ્રષ્ઠ ે સમયમાં લક્ષ્યાંક

1 ) / 1 1 3 *3 1 ,4 *

+ 7 ! , 1 / / *# *" , * * *2

* + / * 6 + ,2 (* , * * /

હાંસલ કયુું હતુ.ં તેણે ચાલુ વષષે સૌથી ઓછા સમયમાં અંતર કાિવાની સાથે બોર્ટને બીજા પથાને રાખી દીધો હતો. બ્લેકનો આ સવોશ્રષ્ઠ ે સમય જમૈકન મ્પિન્ટર બોર્ટ (૯.િ૮ સેકન્ડ), અમેલરકાના ટાયસન ગે (૯.૬૯ સેકન્ડ) તથા જમૈકાના જ અન્ય એક મ્પિન્ટર અસાફા િોવેલ (૯.૭૨ સેકન્ડ) બાદ લવશ્વના ચોથા િમે છે. બોર્ટે ૯.૮૬ સેકન્ડમાં રેસ િૂરી કરીને બીજું પથાન હાંસલ કયુું હતુ.ં

/ *4 3 * 3 &54' * 0 -7 + + , * + 4 $ + 2% . % 4 / 1 8 1 1 1 1 1 ,2 ) + / / *2 * / * * 3 * 3 * / / * +

&2.1= 2*2'*78 4+ !-7. &3/. &1.)&8 *-9& -.7*3)7& *-9& !29 !-7. &-*3)7& *-9& !-7. &= !29 :-. -&<1& *-9&

*

(/

લંડનઃ ઈંગ્લેટડના ભૂિપૂવો તવકેટકકપર પોલ તનક્સને એવો દાવો કયોો છે કે વષો ૨૦૧૦માં એક ભારિીય તબઝનેસમેને િેને મેચ કફક્સ કરવા માટે રૂ. ૪.૩૫ કરોડની ઓફર કરી હિી. જોકે તનક્સને આ ઓફર ઠુકરાવી દીિી હિી અને િે અંગે િેના ટીમ મેનેજરને અને આઇસીસીના એટટી કરપ્શન યુતનટને જાણ કરી હિી. તનક્સને િેની આત્મકથા ‘કકપીંગ ક્વાએટ’માં લખ્યું છે કે, એક ભારિીય તબઝનેસમેને મને ૨૦૧૦માં મારી ટીમ લેપટરશાયરની એક મેચ કફક્સ કરવા માટે જંગી રકમની ઓફર કરી હિી. ભૂિકાળમાં મેં િેની પાસેથી

વિશ્વનો સૌથી ફાસ્ટ માણસ ધીમો પડ્યો

%

3/4= 9-* ;.'7&39 84:3)8 &3) (414:78 4+ 3).&

&

ભારતીય બબઝનેસમેને મેચ ફિક્સ કરવા રૂ. ૪.૩૫ કરોડની ઓિર કરી હતીઃ બનકસન

( (&' )2

!!$ ' $&

.. (.$)( )!

$!

'& +

(+/$,$ -. ./

+

+

+

111 %.# ., )," /% %.# ., )," /%

(.- )! ,3

(3

/,/%/&

.3)1= 2&.1 ! ! =4:7 (439&(9 )*9&.18 94 !-7. !:7*8- 49-&7. $ 8049-&7. 2*-9&,74:5 (42 *11 4 !29 .9& .<&3 $ ,.9& ).<&3 '9.39*73*9 (42 -43* 4

),

( % 47 %

,

Shree Aden Depala Mitramandal U.K. Charity: 293627

67A Church Lane, London N2 8DR Tel: 020 8444 2054 or 020 8346 6686 Well suited for Socials, Religious, Cultural and Official events. Terms & Conditions Apply.


ઓલિમ્પપક લિશેષ

Gujarat Samachar - Saturday 7th July 2012

કાઉન્ટ ડાઉ

રાજકારણ પર નહીં, રમત પર ધ્યાનઃ પેસ

ઓવલમ્પિક મશાલના આ સપ્તાહના રૂટ િર લટાર

સપ્તાહ

નવી દિલ્હીઃ લંડન ઓલલમ્પિક-૨૦૧૨ માટે ભારતીય ટેલનસ ટીમ મોકલવાના ઉઠેલા લવવાદથી ટેલનસ સ્ટાર લલયાકડર િેસનું લદલ તો તૂટી ગયું છે, િરંતુ હવે તે િોતાનું સમગ્ર ધ્યાન રમત િર કેકદ્રીત કરવા માગે છે. તેણે કહ્યું હતું કે તે રાજકારણ િર નહીં, િરંતુ રમત િર ધ્યાન આિવા માગે છે. નોંધનીય છે કે, મહેશ ભૂિલત અને રોહન બોિન્નાએ િેસની સાથે જોડી બનાવવાનો ઈકકાર કયાા િછી લલયાકડર િેસે ઓલલમ્પિકમાંથી નામ િરત લેવાની ધમકી આિી હતી. એઆઈટીએ આ લવવાદ ઉકેલવાનો પ્રયાસ કરતા બે જુદી જુદી ટીમો મોકલવાનો લનણાય કયોા છે. િેસની જોડી જુલનયર ખેલાડી લવષ્ણુ વધાનની સાથે અને ભૂિલતની જોડી બોિન્નાની સાથે બનાવાઈ છે. છઠ્ઠી વખત ઓલલમ્પિક મેદાનમાં ઉતરનાર િેસ કહે છે, ‘મેં ઓલલમ્પિક માટે સઘન મહેનત કરી છે અને તે હવે િાછળ નહીં હટે.' લંડનમાં લવપબલડન િુરુષ ડબલ્સના પ્રથમ રાઉકડમાં મેચ જીત્યા િછી પ્રેસ કોકફરકસમાં તેને જણાવ્યું કે, 'તમામ લવવાદથી મારું લદલ તૂટ્યું છે,

• ૭ જુલાઇ ૫૦મો વદિસ. કેમ્પિજ, ઇંગ્લેન્ડ. વિશ્વભરમાં ખ્યાતનામ કેમ્પિજ યુવનિવસિટી અહીં છે. ઓવલમ્પિક મશાલ અહીં િહોંચ્યા બાદ વિવનટી કોલેજમાં યોજાનારા પ્રવતવિત ‘ગ્રેટ કોટટ રન’માં ભાગ લેશ.ે ગ્રેટ કોટટ રનને ૧૯૮૧માં બનેલી ફિલ્મ ‘ચેવરયટ્સ ઓિ િાયર’માં િણ દશાિિાઇ હતી.

વિમાનમાં બોંબ મૂકિા અલ કાયદાનું ષડયંત્ર

િરંતુ મારું કામ રમવાનું છે ન કે િૉલલલટક્સ કરવાનુ.ં '' ભારતનો ટોિ રેમ્કકંગ ખેલાડી હોવાથી િેસ ઈચ્છતો કે તેની સાથે જોડી મહેશ ભૂિલત કે રોહન બોિન્નાની સાથે બનાવાય, િરંતુ ભૂિલત અને બોિન્નાએ તેની સાથે રમવાનો ઇકકાર કરી દીધો હતો. ઘણાં લદવસો સુધી ચાલેલા આ લવવાદ િછી એઆઈટીએ ઓલલમ્પિકમાં બે ટીમો મોકલવાનો લનણાય લીધો, જ્યારે લમક્સડ ડબલ્સમાં િેસ અને સાલનયા લમઝાાની જોડીને મોકલવાનો લનણાય લીધો હતો. બાદમાં સાલનયા લમઝાાએ િેસ િર ટાગગેટ કરચા જણાવ્યું કે માત્ર િેસને મનાવવા માટે તેની અને િેસની જોડી બનાવી છે. ડબલ્સમાં લવષ્ણુ વધાનની સાથે જોડી બનાવવાથી નારાજ િેસે ઓલલમ્પિકમાંથી હટવાની ધમકી આિી હતી.

લંડનઃ અલ-કાયદાએ ૨૭ જુલાઇથી લંડનમાં શરૂ થતાં ઓલલમ્પિક દરલમયાન અમેલરકાનાં લિમાનમાં બોંબ મૂકિાની યોજના બનાિી છે. મીલડયામાં જારી થયેલા અહેિાલ અનુસાર અલ કાયદાએ નોિવેમાં ઇલલામ ધમમ લિીકારનાર યુિકને એરિોટટ સુરક્ષાથી બચિા માટેની તાલીમ આિી છે. એક અહેિાલમાં ગુપ્તચર સૂત્રોના સંદભમથી જણાવ્યું હતું કે અરેલબયન િેલનન્લયુલામાં અલ કાયદાએ નોિવેના યુિકને તાલીમ આિી છે. અલ કાયદાએ અમેલરકન યાત્રીઓને લઇ જતાં લિમાનને લનશાન બનાિિાનું નક્કી કયુમ છે. આ યુિકને મુમ્લલમ અબુ અબ્દુર રેહમાનના નામે તાલીમ આિિામાં આિી છે. આ યુિકની ઉંમર ૩૦થી ૪૦ િષમની િચ્ચે છે અને તે કોઇ લિલમનલ બેકગ્રાઉન્ડ ધરાિતો નથી. ૨૦૦૮માં આ યુિકે ઇલલામધમમ અંગીકાર કયોમ હતો અને તે થોડાક સમયમાં જ કટ્ટરિાદી બની ગયો હતો બાદમાં તેણે યમનની મુલાકાત લીધી હતી.

• ૯ જુલાઇ ૫૨મો વદિસ. ઓક્સિડટ, ઇંગ્લેન્ડ. િોતાના સમૃદ્ધ ઇવતહાસ, િારસા અને વિન્સ્ટન ચવચિલના જન્મસ્થળ તરીકે ઓક્સિડટ દુવનયાભરમાં જાણીતું છે. ચવચિત હૈરી િોટરની ફિલ્મોમાં િણ ઓક્સિડટ યુવનિવસિટીને લોકેશન તરીકે દશાિિાયું છે. • ૧૨ જુલાઇ ૫૫મો વદિસ. સ્ટોનહેન્જ, વિલ્ટશાયર, ઇંગ્લેન્ડ. એિું મનાય છે કે િથ્થરોના આ સમૂહનું વનમાિણ ૪૦૦૦થી ૫૦૦૦ િષિ િૂિવે કરિામાં આવ્યું હતું. આ સ્થળે ૧૯૮૬માં િલ્ડટ હેવરટેજ સાઇટમાં સામેલ કરાયું છે.

$ %"# '2=1 &.0.=*;2*7

(; G 3 9 5 @ G"% 5 G5 !" @ 9 = !3 9 3 9 -G 03 "<$! 5> 3 < 3 3> 3' >5 9 .4 3 H 3 3 3 ) 2 BAF .4 5 3 H "< .4 3 3 4 4 5 G 9 "3 3 3> 3 9 3 ' 3 -!> 9 3 != (; < 9 !" 7 6? G ,

5* 3 C !

< /

G

3 D !

< /

9 : .4 3 H 3 3 G G8 @ 4G G -G 03 8 <) 3 4 4 3> C D 9E < / 3 < > !3 9 3 3 "3G @ G , >

G

3 E

< /

"

3 3

3 4 "<$! -!> 9

&8

! 3!

5# <

!

" #

3

3

4 9 5

!" <

3 4

<

3 3 3

7 "3 !3 +4 4 3 1 3 5# 3 3H 3 G 9 < 4H $! 3 4

**& + (-+ .+$ + #( . (#)(

3 4

23

4

.502>6 855*7- %"62 3( !*;2< %"62 3( 4,6 23 4,6 <5. 8/ '201= %"62 %&0"13 23 !*78;*62, #?2=A.;5*74,6 #,8=5*7- %"62 1% 4, 3( =*5@ %"62 3( 4,6 !*;2< %"6 3( 4' 3( 4' $8;:>*@ %"62 3( 4,6 3( #9*27 %"62 4'423 B

"

)(-

-

125- B

->5= B &03&-#&1

(# '2=1 &.0.=*;2*7

.*5<

"% #

&2<2=270 0@9= <;*.5 ,

4'423 ->5= B 3( 4' 3( 4' ->5= B 4,6 3( 4'423 ->5= B 23 4,6 3( 4'423 4' 3( &03 ->5= B

*; *<= ?2=1 8704870 3( 4, 3( &03 3( /5 B *; *<= .% 4,6 3( &03 3( /5 %4,3 B #;25*74* .;*5* 3( /5&-#&1 %4,3 B 69.;2*5 "><<2* ./ ).3&1.", 3( &03&-#&1 3( $3/#&1 1/- ->5= B ><=;*52* .?).*5*7- *73( /5&-#&1 %"62 ->5= B 127* #9.,2*5 5)2)3).' &)*).' !)". (".'(") &(&.7(&. /.' /.' "$$"4 3( $3/#&1 3( /5&-#&1 ->5= B 69.;2*5 2=2.< 8/ 8;8,,8 %"62 .)'(32 "$$/-/%"3)/. 5)2)3).' '"%)1 22"/4)1" "2"#,".$" "#"3 &+.&2 &7 ".% "11"+&$( 3( 4' 1% &03 ->5= B @9;>< %"62 3( 4,6 3( 4'423 1% &03 ->5= B $>;4.@ %"62 1% &03 .% &03 ->5= B &2.=7*6 *6+8-2* %"62 3( &03 1/- B ;.*=.; !>73*+ %"62 3( $3/#&1 ->5= B

(

)+ !.+-" + #(!)+' -#)( *& " + - .%% )%#& ( - & " /#( # ,"0#( " # )(#

.*5<

6*25 27/8

8;-*7

+*+*1852-*@< ,86 ??? +*+*1852-*@< ,86


24

સદાબહાર સ્વાસ્થ્ય

Gujarat Samachar - Saturday 7th July 2012

હાઈપર ટેન્શન મટાડે છે લસણ દિડનીઃ ભોજિિે ચટાકેદાર બિાવવામાં ઉપયોગી લસણિો કુદરતી ઔષધ તરીકે તો વષોાથી ઉપયોગ થાય જ છે, પણ આ હાથવગું લસણ હાઈપર ટેસશિિે મટાડવાિો પણ અક્સીર ઈલાજ છે. તાજેતરમાં થયેલા અભ્યાસ દરનમયાિ, ધ્યાિ અિે યોગ કરતા કેટલાક દદદીઓ પર તેિા પ્રયોગો કરાયા હતા, જેમાં લસણ અિે લસણિી પેથટિો ઉપયોગ હાઈપર ટેસશિ મટાડવામાં અસરકારક અિે ગુણકારી જણાયો હતો. જે વ્યનિિું બ્લડપ્રેશર ઊંચું રહેતું હોય તેમિે પણ લસણિા પ્રયોગથી રોગમાં રાહત મળ્યાિું જણાયું હતું. ઉલ્લેખિીય છે કે ભૂતકાળમાં પણ આ પ્રકારિા પ્રયોગો કરાયા ત્યારે ર્ણવા મળ્યું હતું કે લોહીમાં વધતા કોલેથટરોલિે અંકુશમાં રાખવા માટે અિે હાઈ બ્લડપ્રેશરિે ઘટાડવામાં લસણિી સારવાર કારગત સાનબત થઈ શકે છે. ઓથટ્રેનલયાિી એનડલેડ યુનિનવાસટીિા સંશોધકોએ કરેલા અભ્યાસ અિુસાર, સતત ૧૨ અઠવાનડયાં સુધી

નિયત માત્રામાં લસણિી કેપ્થયુલ્સ ખાિાર દદદીિે હાઈ બ્લડપ્રેશરમાં અિે હાઈપર ટેસશિમાં રાહત મળી હતી. જેમિે સારવારમાં લસણ અપાતું હતું તેવા દદદીઓિાં નસથટોનલક બ્લડપ્રેશરમાં ઘટાડો થયો હતો. હાલ જે દદદીઓ હાઈપર ટેસશિ મટાડવા અસય દવાઓ લે છે તેમિે લસણ આપ્યા પછી તેિી કેવી અસર થાય છે તેિો પ્રાથનમક અભ્યાસ થઇ રહ્યો છે. દદદીમાં તેિા ઉપચારિી સહિશનિ અિે શરીરિાં અવયવો દ્વારા તે િી થવીકૃ નતિો અભ્યાસ ચાલી રહ્યો છે . લસણ લોહીિે પાતળું પણ બિાવતું હોવાથી ડોક્ટરોિી સલાહ લીધા પછી જ દવા તરીકે તેિો ઉપયોગ કરવો નહતાવહ છે.

N X Q N d O 1+N d(*X +N]"7$R] X N &X )R] +]9 W #N] (N 2(d X N ,X(N$ X N &X <N X &X de N !EX N a N +]$[ Q 1 E Q ia N X 3# N4$[ N &X 2(d +#: d(G (N =X) 9 ] [ Q "%X& X X N (N 2(d ,X(N$ X N1#N # de X <N N +]$[ Q N 1 E N$ X X Q )d@ N% X #N (Q +N X N [ N [ 3# Q d # GN+ +R Q %,X&[ X !N' Ac# N Q +N X % Y X X % Y [ 5![ #N%Q X % N(N$ X % N !N' X )N] %N (N Z +R(N Q X(N #N Y #N ,N&% S^ N$ X 3# &e ?Q#] N Q X <+] [ Q [ (N$ X #N + N (+N ( X 9#)N #N] % Q X # X ,'(R] %N$ X %Q X N N j( #N] N [ <"N( 3$ X #N; #N ( d, hdH#N] d( #N )R ] Q ( 9 d N N) Q d%$[ ,(N N ! N T % Q 1([ [ +]!] N +N X X N X -$N%X$ T % N +NdE2$#N] +#$ (Q N8$[ X %[d $X ] Q [ [ #Q [ &%( )R [ N N (N V N Q V N [ #[% [$& [

" % /, " ' * $ " ) " !$

હોય તેમિા માટે માત્ર ત્રણ નમનિટિી કસરત પણ મહત્ત્વપૂણા સાનબત થઈ શકે છે અિે આ કસરત ઘરમાં જ કરી શકાય છે. થથૂળતા ઘટાડવા

માટે નજમ્નેનશયમમાં કલાકો ગાળવાિી કોઈ જરૂર િથી. અઠવાનડયામાં માત્ર ત્રણ નમનિટ કસરત કરીિે પણ વજિ ઉતારી શકાય છે. ટૂંકા અંતર માટે ચાલવું કે દોરડા કૂદવા જેવી ટૂંકા ગાળાિી કસરતિે વૈજ્ઞાનિકોએ હાઈ-ઇસટેન્સસટી

/ " &/ # " 0 & % $ % ' * + . " *

218 Melton Road, Leicester LE4 7PG UK www.ayurvedichelpline.com email: ayurvediccourse@aol.com Mob.: 07801 027 571

'

$

'

2 -+# #+ '( * %#!#(' " * '( "#' * ' + '( **# + , #+ ," #' +, % '!- ! . ' 1 %#+, '+ ,( ," %-%% 1 ( &(," * . *1,"#'! * +)(' + ,( &-+# *# ' ) ,# " "# ' ' / &#$# *

-+# ( ,"

), & *

, )&

નવી દિલ્હીઃ તમે નિયનમત રીતે ભોજિિી સાથે કોઈિે કોઈ રૂપમાં ટામેટાં પેટમાં પધરાવતા જ હશો, પરંતુ તમિે આિી ખૂબીિો કોઈ અંદાજ છે? એક શોધિું તારણ એવું દશાાવે છે કે ટામેટાં ખાઈિે તમે તમારી ત્વચાિે સલામત રાખી શકો છો. આ ઉપરાંત તડકાિી તીવ્ર અસરથી પણ બચી શકો છો. સયૂકેસલ યુનિવનસાટીિા એક જૂથે પોતાિા અભ્યાસમાં જોયું કે ટામેટાંમાં એક એવું તત્વ જોવા મળતું હોય છે, જે તડકામાં માિવ શરીરિી ચામડીિી રક્ષા કરતી હોય છે. આ તત્વિે લાઈકોપીિ કહે છે. આિા લીધે જ ટામેટાંિો રંગ લાલ હોય છે. શોધકતાાિી વાત માિવામાં આવે તો શરીરિે યુવાિ રાખવામાં મદદગાર થતું આ તત્વ પાકેલાં ટામેટાંમાં

"

+

'

)/ ' 3 + - ' .4 '/ + . ' ( + '/ !+ %.# + '/ ( ' )/ ' . ' ( '/ . / 1 . & ( $ " " * ) & & '

( + . ," ( ( * ( ' ' '/ ( ' . ' )2 2 &' '/ )/ . ' ( ' ' ' %.# + $+ . ' ( + - . 0 ', . ! & %

$ &

# $

$

%

#.#'

(1 % % *,

(0 ( # /// &-+# ( ,"

વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. એક નરપોટટ પ્રમાણે પ્રોફેસર નબકક મેનચિે જણાવ્યું કે, ટામેટાં ખાવાથી તમે તડકાિો સામિો કરી શકો છો. સાથે તમારી ત્વચાિી પણ સુરક્ષા થતી હોય છે. તેમણે વધુમાં જણાવતા કહ્યું કે, ટામેટાંિા સેવિથી ત્વચા અિે શરીરિી કોનશકાઓમાં ઊર્ા પેદા થતી હોય છે, જે વ્યકકતિે જવાિ બિાવી રાખમાં ખૂબ મદદ કરે છે.

ખાસ નોંધ

Ayurvedic Herbal Clinic Ltd.

& "+

ઇસટરવલ ટ્રેનિંગ (એચઆઈઆઈટી) િામ આપ્યું છે. આ પ્રકારિી કસરતથી શરીરિી ચરબી બાળતાં હોમોાસસ છૂટાં કરે છે અિે લોહીમાંથી ગ્લુકોઝિે સ્નાયુઓિા કોષો સુધી પહોંચાડે છે, જેિાથી પણ વધારાિી ચરબી બળે છે. વળી, આવી સામાસય કસરતથી ભૂખ ઘટે છે અિે તેિા લીધે પણ વજિ ઘટે છે. િોનટંગહામ અિે બનમિંગહામ ન્થથત યુનિનવાસટીિા સંશોધકોએ કહ્યું છે કે ત્રણ નમનિટિી કસરત ચરબી બાળવામાં ખૂબ જ અસરકારક છે. શારીનરક કસરતો શરીરિા સ્નાયુઓિે મજબૂત કરવામાં જ િહીં, પરંતુ લોહીિું પનરભ્રમણ વધારવામાં અિે સુધારવામાં પણ ભૂનમકા ભજવે છે, જે કફટિેસ ર્ળવવા ઉપયોગી થાય છે. -

London Clinic: 020 7476 2530 Leicester Clinic: 0116 266 3939

% ( " *

,-* 1

<"N( N# %X X $N %[ #N] $R] +] Q N#$N! Q( Y d(*X N+ +])[ $R] X j( X (j( !J N +] Q N d(d( N+N] [ X N N d O 1+N [&# DN%N <9 R %(N [ > <$N+ U N N KN "] N% X +gP2 !J(N#N] N)Q(Na M Q( )X + d $N%X ,FN#N] Nd(*$ Q N( %(N#N] N()X N d("N (N] (N R] U N ,` X ,N (N]/$N Q R] # d ] %)[ [ N N %#N] Q [ N Q #,CN Q R"Ud %N()X d(G#N] "N.$X (N N1#N [ ,)X X +] Q N N&X U#Q Y ;X N d(*X +%' +# Rd N R] 9(N#Qj R] ( % N] (N R] # %[ Q ) N R] Q

સદાબહાર યુવાન દેખાવું હોય તો ટામેટાં અચૂક ખાવ

વજન ઉતારવા માટે ત્રણ મમમનટની કસરત પણ અકસીર લંડનઃ તમારે વજિ ઉતારવું હોય તો દરરોજ જીમમાં જવાિી કોઇ જરૂર િથી. અઠવાનડયામાં માત્ર ત્રણ નમનિટ સુધીિી સામાસય કસરત પણ થથૂળતાિે ઘટાડવામાં મહત્ત્વપૂણા ભૂનમકા ભજવે છે. તાજેતરમાં થયેલા એક િવા અભ્યાસ અિુસાર, શરીરિી ચરબીિે દૂર કરવામાં અઠવાનડયાિી ત્રણ નમનિટિી કસરતિી પણ મહત્ત્વપૂણા ભૂનમકા છે. આ કસરતોમાં ટૂંકા અંતર માટે ચાલવું અિે દોરડા કૂદવા જેવી કસરતોિો સમાવેશ થાય છે. અભ્યાસમાં જણાવાયું છે કે જેઓ કસરત કરવા માટે નજમ્નેનશયમમાં જવામાં આળસ અિુભવતા હોય કે જેમિી પાસે કસરત માટે વધુ સમય િ

L [ ' ' (,X Q Q N ' [ 2(d X %[#N] 6,X%N [ N !,X [ N _ Y (N N] <"Nd $N] N ! R] N N d &[ d #N X %! % %Q X X < Wd N N &$#N] X%[ i R X d( N N < Wd R] + a %Q N X #N] +] Q X (,X R] $Rb X N X 0$N%X _ N'Q Z , N)N R"(Q 1$N%X +] Q +N]"'(N Q # X )N]d #'X X N# [ [ N N j( Q J +] Q X "N(+"% X +] Q N N j( R] d"E X X# )%Q% X "[ Q M% X # # X" Q M% X N N (X [ X )N9;[#N] $ -,$R] X Z +Nd,1$ +] Q &N d(d, +NJN % )R f/ d(d, +] Q X "N*N #a Z %NI N d+#N N N Q +] Q [ "N*N#N] ,[$ [ N ] +\ [ #N Q ) Z X N Rd d(KN X <$[ )N'N#N] <$[ [ DN%N R%(N% $Rb X Z X %[ [#N] +] Q d !RBQ +#N X ( 9 d N d( N+#N] Z )R ] Q N j( #N] $ +] Q [

‘સદાબહાર સ્વાસ્થ્ય’ વવભાગમાં અપાયેલી કોઇ પણ માવહતી કે ઉપચારનો અમલ કરતાં પૂવવે આપના શરીરની તાસીર ધ્યાનમાં રાખવા અને તબીબી વનષ્ણાંતનું માગગદશગન મેળવવું વહતાવહ છે. - તંત્રી

.#'

%%

(&

દર કલાકે એક કકડનીનું ગેરકાયદે ટ્રાન્સપ્લાન્ટ શાંઘાઈઃ વિશ્વભરમાં કિડનીના િેચાણનો ગેરિાયદે િેપાર ફરી માથું ઊંચિી રહ્યાની ચેતિણી િર્ડડ હેર્થ ઓગગેનાઇઝેશને ઉચ્ચારી છે. યુનાઇટેડ નેશન્સ (યુએન) હેઠળ િાયયરત આ સંસ્થાના વનષ્ણાતોના મતે, દર િષગે ૧૦,૦૦૦ અને દર િલાિે એિ ગેરિાયદ કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થાય છે. ધનાઢ્ય દંપતીઓ કિડનીની હેરાફરી િરતી ગેંગને સિા લાખ પાઉન્ડ િરતાં પણ િધુ કિંમત ચૂિિિા તૈયાર હોય છે. મોટા ભાગે ભારત, ચીન, પાકિસ્તાનમાં આિી સજયરીનું પ્રમાણ િધ્યું છે. ક્યારેિ તો આવથયિ તંગીથી મજબૂર લોિો પાસેથી ૫,૦૦૦ ડોલરમાં કિડની ખરીદી લેિાય છે. પૂિય યુરોપમાં પણ ગેરિાયદે અંગદાનનું મોટું માિકેટ છે. િેટલાિ દેશોમાં િાયદા અમલમાં બેદરિારી અને અપૂરતા િાયદાિીય માળખાંને લીધે આિો િેપાર ચલાિતાં લોિોને મોિો મળે છે અને તેઓ ગરીબ લોિોને ફોસલાિીને અંગદાન માટે તૈયાર િરે છે. ૨૦૧૦માં થયેલા ૧,૦૬,૮૭૩ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ઓપેશન ઓપરેશન્સમાંથી િેટલાં ગેરિાયદે હતાં તે વિશે િર્ડડ હેર્થ ઓગગેનાઇઝેશન પાસે માવહતી નથી.


મહહલા-સૌંદયય

Gujarat Samachar - Saturday 7th July 2012

સદાબહાર લખનવી ભરતકામ

લખનવી ભરતકામનું થત્રીઓને હંમશ ે ા આકષષણ રહ્યું છે કેમ કે લખનવી મચકન ભરત ભરેલાં ડ્રેસ અને સાડી પહેરવામાં આરામદાયક અને દેખાવમાં અત્યંત સૌમ્ય લાગે છે. પહેલાંનાં સમયમાં લખનવી ભરતકામ એટલે કે મચકનકારીવાળું ભરતકામ એવા લોકો જ પહેરતાં જેમની ગણતરી ધનાઢય કે પૈસટે કે સુખી લોકોમાં થતી હતી. તેનું કારણ એ હતું કે આ લખનવી ભરતકામ કરવાનું એ સમયે ઘણું મોંઘું પડતુ.ં આથી સામાન્ય સ્થથમતના લોકો હોય તેઓ તો સાદા ભરતકામથી જ સંતોષ માની લેતાં હતાં. જોકે સમય બદલાવા સાથે લખનવી ભરતકામ ફેશનમાં લોકમિય બનવા લાગ્યું અને યુવતીઓ લખનવી મચકન ભરત ભરેલા ઝભ્ભા ગરમીના મદવસોમાં અપનાવવા લાગી. આવા ઝભ્ભા સુતરાઉ મમટમરયલમાંથી તૈયાર કરેલા હોવાની સાથે તેના પર એ જ રંગના દોરામાંથી લખનવી ભરતકામ કરેલું હોય તો એ કોઇ પણ િસંગે પહેરી શકાય છે.

દરેક વયની થત્રીને લખનવી મચકન વકક કરેલા પમરધાન પસંદ છે અને આથી જ હવે તેઓ દરેક િસંગને અનુરૂપ લખનવી ભરત ભરેલા પમરધાન પર પસંદગી ઉતારે છે. ચમણયા-ચોળી, ડ્રેસ, સાડી, કુતતી, થકટટ જેવા પોશાક પર લખનવી ભરતકામ સુદં ર લાગે છે. વફકિંગ વુમનને સાડી કે ડ્રેસ પર કરેલું લખનવી ભરતકામ એકદમ અલગ લુક િદાન કરવાની સાથોસાથ આગવી ઓળખ િદાન કરે છે. પહેલાં લખનવી ભરતકામ માત્ર કોટન મમટમરયલ અને સફેદ રંગમાં સફેદ રંગના દોરાથી જ કરાતું હતુ.ં જ્યારે હવે એવું નથી. આજકાલ લખનવી ભરતકામ મસટક, જયોજષટ, નેટ, મશફોન, મલનન જેવા મમટમરયલ પર પણ કરી અપાય છે. તેમાં પણ અનેક મડઝાઈન અને દોરામાં પણ જાતજાતનાં કલરનો ઉપયોગ થાય છે. જેથી તે વધારે આકષષક લાગે છે. લખનવી ભરતકામની આગવી શૈલી છે. લખનવી ભરતકામ કરેલ શોટટ ટોપ તમે જીન્સ સાથે મમકસ એન્ડ મેચ કરીને પહેરી શકો છો. આમાં પણ મસ્ટટકલર દોરાનો ઉપયોગ કરવાથી તે સુદં ર લાગવાની સાથોસાથ સોબર લાગે છે અને છતાં થટાઇમલશ લુક િદાન કરે છે. લખનવી ભરતકામમાં કેટલીક યુવતીઓ જરદોશી, ગોટા પટ્ટી, ટીકી અથવા મસકવન્સ લગાવડાવે છે. જેના લીધે તે પોશાક પાટતીવરે તરીકે પણ અત્યંત સુદં ર લાગે છે. ખાસ કરીને લાઇટ કલરની કુતતી પર નેકલાઇન અને યોકના ભાગે કરાયેલા લખનવી ભરતકામ, થલીવના ભાગે થોડું લખનવી ભરતકામ તથા તેની સાથે જો તમે પાયજામો પહેરવાનાં હો તો તેની મોરીના ભાગે કે લેમગંગ્સ પહેરો તો ગોઠણ સુધી કરાયેલું લખનવી ભરતકામ જોનારની નજરને તમારા પરથી ખસે જ નહીં એવી રીતે બાંધી દે છે. લખનવી ભરતકામ લાઇટ અને ડાકક એમ બંને કલરના દોરાથી કરાય છે. સામાન્ય રીતે

ડાકક કલરના મમટમરયલમાં વ્હાઇટ અથવા તો કલર સાથે મેચ થતા લાઇટ કલરના દોરાથી લખનવી ભરતકામ કરવામાં આવે છે. તો લાઇટ કલરના મમટમરયલમાં ડાકક દોરાથી લખનવી ભરતકામ કરવામાં આવે છે. મોટા ભાગે વ્હાઇટ કાપડ પર મસ્ટટકલરના દોરાથી કરેલું લખનવી ભરતકામ સુદં ર લાગે છે. લખનવી ભરતકામ મોટા ભાગે લાલ, મરૂન, મેજન્ે ટા, ગુલાબી, લીલો, મપથતાં, પીળો, ઓફવ્હાઇટ, ક્રીમ વગેરે રંગના ડ્રેસ કે કુતતી પર ખૂબ જ આકષષક લાગે છે. લખનવી ભરતકામ કરેલી સાડી અત્યારે મોટા ભાગની વફકિંગ વુમન ડ્રેસ

25

પહેરતી હોય છે, પરંતુ કેટલીક મમહલાઓને સાડી પહેરવાનું પણ ગમે છે. એમાંય જ્યારે ઓફફસમાં કોઇ એવું ફંકશન કે ગેટ-ટુગધ ે ર હોય ત્યારે તો સાડી જ વધારે શોભે છે. આવા િસંગે જો લખનવી ભરતકામ કરેલી કોટન કે જયોજજેટની સાડી પહેરી હોય તો દરેક કરતાં અલગ દેખાવા સાથે તમારી આગવી ઇમેજ ઊભી થાય છે. લાઇટ કલરમાં ડાકક કલરના દોરાથી લખનવી ભરત ભરેલી સાડી પહેરીને વફકિંગ વુમન પોતાના વ્યમિત્વને ઓર મનખારી શકે છે અને જોનારના મન પર તેની એક આગવી ઇમેજ કાયમ માટે અંફકત થઇ જાય છે.

પાઉડર નાખીને ગેસ પર સામગ્રીઃ એક કપ કેરીનો રસ ઊકળવા મૂકો. સાતથી દસ • પોણો કપ મોળું દહીં • એક મમમનટ પછી એને ગેસ પરથી નાનો ગાંગડો ગોળ • એક ઉતારી લો. વઘામરયામાં એક ચમચી સૂંઠનો પાઉડર • મીઠું ચમચી ઘી નાખી એ ગરમ થાય િમાણસર • એક સૂકું આખું એટલે જીરું તથા આખું લાલ લાલ મરચું • અડધી ચમચી જીરું ફજેતો મરચું નાખી તરત એ વઘાર રીતઃ કેરીનો રસ અને દહીંને એક તપેલીમાં મમક્સ કરીને વલોણીથી ફજેતામાં રેડીને બે મમમનટ ઢાંકી રાખો. રસપૂરીના જમણમાં અંતે ભાત સાથે બરાબર વલોવી લો અને કઢી જેટલું ગાઢું રહે એટલું પાણી ઉમેરો. પાણી ઉમેરતી વખતે એક ફજેતો પીરસાય છે જે ભારે જમણને પચવામાં વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખો કે પાણી વધુ ન પડી પણ મદદ કરે છે. આમ એ થવાથથ્ય માટે પણ જાય, નહીં તો ફજેતો પાતળો થઈ જશે અને બેથટ કહી શકાય. ગુજરાતી પરંપરા અનુસાર, ફફક્કો લાગશે. એમાં ગોળ, મીઠું તથા સૂંઠનો રસપૂરીનું જમણ ફજેતા મવના અધૂરું રહે!

* # &#,#(! #( .$ + -# .($ # )) , ,.**&1 *.+ / ! - +# ( )) )(&1 .&& 0 #(! - +#(! , +/# (! ! ' (*-#)( #+-" 1 * +-1 ((#/ +, +1 #/ )' 1 " - ), "#( , #22 ).(- + ) %- #& +-# , )+*)+ - ( 0 #(! .( -#)( ,* # &#,-, .( + &, * # & #, ).(- (# )+' 0 #-#(! ,- 3 / #& &

)(-

-

'& ," )(#

$12 ,/3$2(,& **1 %-0 $##(,&1 $"$.2(-,1 (4(* $0$+-,($1 5'(!(2(-,1 -,%$0$,"$1 -"( * -0.-0 2$ 4$,21

%>,>0 91 <> (08?0 48 )07-60C D 748?>0= A,65482 /4=>,8.0 1<97 )07-60C #,<5 %>,>498 4 >0.3 ,8;?0>482 ,66= 19< )0//482 ,8/ $0.0:>498= <00 .,< :,<5 19< .,<= +9?< 9A8 .,>0<0<= ,<0 A06.970/ <00 =0>?: 91 .3,4<= ,8/ >,-60= :<9@4/0/ ?66C ,4< .98/4>498 ,66= <4/0 <997 .3,82482 <997 1,.464>40= 4@46 ,<<4,20 4.08.0 %:0.4,6 ,119</,-60 <,>0= 19< A005/,C= 0@08>= =?.3 ,= 19< 3,8/69 ,>64 (4/34 ,308/4 8423> ,8/ ,<-, 4<>3/,C #,<>40= 884@0<=,<C #,<>40= #<4@,>0 ?=4.,6 #,<>C ,>3, ,8/ ,@,8 9< ,8C 9>30< >C:0 91 :,<>40= ?=480== 00>482 .977?84>C 9<2,84=,>498= 00>482 .,8 -0 ,<<,820/ A4>3 =:0.4,6 :<4.0= /?<482 A005/,C=

";( 8 6 E + # < 8 6, GF L L 6 ; 6"; /8 $26"8# 6 8 6 $;& 3 8 $9L" 6 ? $" ? ; 2 - 6 8 < ? ?N 8 $1 ; KIF 8 " 9 6 L@ , ? $ ; 8 # = "8 L$ A ;& ;& "8 < 6 L +$6 ; " < "6 * 6 8 6" 6 $;& 6 4; &; "; A %? 6@ M L $;'# ; 6@) ? 6 8 $ 6 %C 8 6 B $6@N 6 6 L"L ;"6 6@ L -$@ ? 6 "6 6 < 2 - 6 9@ + ! GIF 8 GJF 6 6 < .8 6 6 E 66 $@ ? = $D 9@ ? 6 8 # ? ? 4; &; "; A %? ): 8 & 8#& " & 6 ; > 6 "6 6 < 7; & 5 ? 8 * "+ 6 L$L" ; ; 6 < 6 $&$ 6"; ; 8 ;$ L A "6 $6 6L $@+ 6 ? 8 L A 6 < HI 8 6@ 8 GFF * L0 ? ;$8 # = "8 L A 5 ? 8 * "+ 6 ; "$&+ ( !'

)&

-,2 "2 ,B

( !'

)

+# $

% *

#

$*

$+ (* 1 *$1 1 22 4(1 "- 3) %%("$ '-301 0$ 98 D %?8 ,7 >9 :7 (40A482 .,8 -0 ,<<,820/ 19< 9?> 91 9114.0 39?<= ,8/ A00508/= -C :<49< ,::948>708>=


26

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 7th July 2012

૨૪૪ ૧

૧૦

૬ ૯

૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

૧૬ ૧૭ ૨૦

૧૫

૧૮ ૧૯ ૨૧

૨૨

૨૩

૨૪

૨૫

૨૬

૨૭ ૨૮

૩૦

૩૧

૨૯ ૩૨

૧. વર્ડડ ચેસ ચેમ્પપયનવશપ જીતનાર ભારતીય ૭. ઈચ્છા, ખુશી ૮. એરંવડયું ૧૦. યિુનો વંશજ ૧૧. ટૂંકી બાંયનું લાંબુ પિેરણ ૧૩. બાતલ, કેન્સલ ૧૫. માથા વવનાનું શરીર ૧૬. વશક્ષા, નવસયત ૧૮. લિ વખતે વર-કન્યાને પિેરાવાતી માળા ૨૦. વબલાડી, મીની ૨૨. ઈશારો, આંખમચકારો ૨૪. .... ને કણ, િાથીને મણ ૨૫. ગોડાઉન, કોઠાર ૨૭. સોનેરી-રૂપેરી ટીપકી ૨૯. એક વૈવિક મંત્ર ૩૦. કકંમતી પથ્થર, રત્ન ૩૧. વિકેટમાં વનયમ વવરુદ્ધ નખાતો િડો ૩૨. જીવ વવનાનું, સ્થૂળ

૮ ૩ ૩ ૩ ૩ ૨ ૨ ૨ ૪ ૩ ૨ ૨ ૩ ૨ ૩ ૨ ૩ ૨

૧. આસો સુિ િસમ, િશેરા ૨. પ્રખ્યાત, ફેમસ ૩. સ્તર, પડ ૪. પાસે, કને, ઓરું ૫. કામધેનુ ગાય ૬. બ્રાહ્મણોની એક અટક ૯. રતાશ પડતો આછો ભૂરો રંગ (અંગ્રેજી) ૧૨. આિેશ, હુકમ ૧૪. િાવાનળ, િાવાવિ ૧૭. જનક રાજાની પુત્રી, સીતાજી ૧૯. રસવાળું, ફળદ્રુપ ૨૧. એક જંતુનાશક િવા (અંગ્રેજી) ૨૩. વૈશાખ સુિ ત્રીજ, અક્ષય તૃતીયા ૨૫. ઉંમર, આયુ ૨૬. વિંમત, શવિ ૨૮. વેર, અંટસ ૨૯. મોઢાની બે બાજુ

૯ ૩

વશ

વા લ

ખે

રા

રા

જી

ગાં

ત પા

ન વિ

શે

ગો

જી કું રા

મા

લો

મા

ણી

મા

૨ ૮

ધી

ડ વ

સા

રા

સા

ણું

વવ

ધા કા

7 , < "3+*' /6 !(3 / <(+ 1 5) ! <!$/! / 4 ! /6 / / / 4 <("/ '(/ 0 .! 3 3 / / 8 /6 ; $&8 3 : $&8 / /# 5 0 '/!'6 /# !'5 ' / / 3 ,-0 !$/ 3 + !3"16 / / 5 ' /$3% / 3 /<' $3 !(3$/ 3 $/ 0 '$" 2!0 / $/ /6 $%3 !2 0 != 3 !/ 5 ' #%3

'6 9

#

"

&

"

"

! "

%

"

"

૫ ૯

• રાષ્ટ્રપતિ પદ માટેના ઉમેદવાર પ્રણવ મુખરજીએ લોકસભામાંથી તવદાય લેિાં, ગૃહના નેિા કોણ બને િે તવષે કોંગ્રેસમાં ચચાા ચાલે છે. કોંગ્રેસના કેટલાયે નેિાઓ આ પદ માટે રાહુલ ગાંધીનું નામ સૂચવે છે. કોંગ્રેસ પ્રમુખ સોતનયા ગાંધી નજીકના તદવસોમાં જ આ મુદ્દે તનણાય લે િેવી શક્યિા છે.

%

નવ ઊભી લાઈન અને નવ આડી લાઈનના આ ચોરસ સમૂહના અમુક ખાનામાં ૧થી ૯ના અંક છે અને બાકી ખાના ખાલી છે. તમારે ખાલી ખાનામાં ૧થી ૯ વચ્ચેનો એવો આંક મૂકવાનો છે કે જે આડી કે ઊભી હરોળમાં રરરિટ ન થતો હોય. એટલું નહીં, ૩x૩ના બોક્સમાં ૧થી ૯ સુધીના આંકડા આવી જાય. આ રિઝનો ઉકેલ આવતા સપ્તાહે.

સં ર

&

0 .! 3

4+ 3 ! 9 08 %4 0 * !$0 1 8 = 4 0 !#9 0 0 1 $0 $8 0 4 0 $0 $ 0 $7 7),1 ( 0= 1"6 !0 2 0 1 7 0 2 !1 4 1 1 / 4 0 ' 0 %4 2 6 08 0 4$ %4 0 %7!0 7 =4 >& 1" 7 0 $ 0 %7!0 7 !0 4 %4!0 1 * !+ 0 "4 ; 1 7 - <:;< 1 7 1 "/ !1 / 1 4 0 0 0 0 5 ' 0 0! 0 %7 7 0 0 2 ! 4 . 4 0 ? !0 4 0 2 1

ગાં

ધી

તા. ૩૦-૬-૧૨નો જવાબ

• મહારાષ્ટ્રના મંત્રાલય તબલ્ડિંગમાં ગયા અઠવાતિયે લાગેલી તવનાશક આગમાં ત્રણ માળ સળગીને ખાખ થઈ ગયાં હિાં. હવે આ મંત્રાલય તબલ્ડિંગનાં તરનોવેશન અને નવીનીકરણ માટે રૂ. ૧૦૦ કરોિ ફાળવાયા છે. પ્રધાનો દ્વારા હંગામી ધોરણે વહીવટ કરવા માટે અનેક ચેમ્બસા ભાિે લેવામાં આવી છે

! / 4 <("/ '(/

૬ ૪ ૨ ૩ ૩ ૨ ૪ ૪ ૨ ૩ ૩ ૩ ૪ ૨ ૨ ૨ ૨

" $

"

સુડોકુ-૨૪૩નો ૭ ૨ ૮ ૫ ૧ ૪ ૩ ૧ ૫ ૨ ૬ ૯ ૪ ૯ ૬ ૩ ૮ ૭ ૮ ૬ ૯ ૭ ૩ ૧ ૫ ૭ ૨ ૪ ૯ ૮ ૧ ૩ ૪ ૬ ૫ ૨ ૯ ૫ ૩ ૧ ૪ ૬ ૬ ૮ ૭ ૯ ૨ ૫ ૨ ૪ ૧ ૮ ૭ ૩

જવાબ ૩ ૬ ૯ ૭ ૮ ૪ ૨ ૫ ૧ ૫ ૪ ૨ ૧ ૩ ૬ ૯ ૭ ૮ ૮ ૨ ૭ ૪ ૧ ૩ ૬ ૯ ૫

‘નરસિંહ રાવના આદેશથી વોરન એન્ડરિન છૂટ્યો હતો’ ભોપાલઃ મધ્ય પ્રદે શ ના ભૂિપૂવા મુખ્ય પ્રધાન સ્વ. અજુાન તસંહની આત્મકથામાં દાવો કરાયો છે કે ભોપાલ ગેસ કાંિના આરોપી વોરન એન્િરસનને છોિવા િત્કાલીન કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન નરતસંહ રાવે દબાણ કયુું હિું. આ કકસ્સામાં િત્કાલીન વિા પ્રધાન રાજીવ ગાંધીને કોઇ લેવા-દેવા નહોિી. ‘એ ગ્રેન

)/ + % %* ' ' -. % % % % ' ' & $ ' , %

ઓફ સે ન્ િ ઇન ધી ઓવરગ્લાસ ઓફ ટાઇમ’ નામના પુસ્િકમાં આ દાવો થયો છે. યુ તનયન કાબાાઇ િ કં પ નીના ચે ર મે ન અને સીઇઓ અમેતરકી નાગતરક એન્િરસન ૨૫,૦૦૦થી વધુ માનવ તજંદ ગીનો ભોગ લેનાર ભોપાલ ગેસ કાંિની દુઘાટના માટે જવાબદાર હિા.

% ) / % ' %% % , ' % ) & % * % ) ) ) % % %* %( ' % % & "'# ! % / '

!

& $ ( '

+%"&

"' - -# * ," *((& ","1 ' /(*$"' + "', *' ,"(' % )(%" 0 ."+ * "' & #(* *","+! (. *'& ', ) *,& ', "' (' (' ".(* '(' +&($ * ' '(' *"'$ * %"."' "' ) ' ',%0 "'.", + "' - *" ,/ ' 0 *+ ( (* *%0 ' ', & **" )*(+) ,". *" +!(-% (. * , %% +%"& /",!(-, "++- + +, '( *

' ! '

(" , $, ( $ + $ $ , $ $) & % ( ( $ % * ( + ( * ' $ ( $ $) # % ( $ ( $, $ $$ & & $ % $ # % ) * # ' ( #!& , % $ & - #

(

( $ / ( % $ $ ( $. $ & + $ + ) # $ % - # &

& $ ( $ ( % # ( ( * ( ( % %- + & + ( ! + + $ $ $, $ (

(

$ + % $ + % $ % + + + ( ( &,

* # (

% $ " #) & + $ &


અલકમલક

Gujarat Samachar - Saturday 7th July 2012

27

મહિને રૂ. ૯૦,૦૦૦નો પગારદાર પારસી ‘ગરીબ’ તળાવમાં આવ્યું ૫૦૦ અને ૧૦૦૦ રૂહપયાની નોટોનું પૂર..! મુંબઈઃ સીધા સાદા અને સૌમ્ય પારસીઓ તેમની સારીએવી આવક માટે જાણીતા છે. પરંતુ મહિને ૯૦,૦૦૦ રૂહપયા કમાનાર પારસી ગરીબ ગણાય તો દેશમાં ગરીબી રેખાનો આંક શું િોવો જોઇએ? આ મુદ્દો ચચાાનો હવષય બની શકે તેમ છે. મુંબઇમાં એક પારસીને તેમની આવક માહસક રૂ. ૯૦,૦૦૦થી ઓછી િોવાને કારણે ફ્લેટ ભાડે આપવાનો ઇન્કાર કરાયો છે કેમ કે આટલી આવક ધરાવતો પારસી તેમની જ કોમની પારસી પંચાયતને મતે ‘ગરીબ’ છે. બોમ્બે પારસી પંચાયતે (બીપીપી) તેના હવરુદ્ધ બોમ્બે િાઈ કોટટમાં દાખલ કરાયેલી અરજીના જવાબમાં એફિડેહવટ કરીને જણાવ્યું છે કે, વધી રિેલી મોંઘવારીને કારણે તેણે તેની માહસક આવકના આંકડો વધાયોા છે. થાણેના દિાણુમાં રિેતા રોહિન્ટન તારાપોરવાલાએ પંચાયત દ્વારા અંધેરીસ્થથત ફ્લેટ ન િાળવતાં બોમ્બે િાઈ કોટટમાં અરજી કરી િતી. રોહિન્ટને અરજીમાં જણાવ્યું િતું કે, માહસક ૫૦,૦૦૦થી ઓછી આવક ધરાવતા લોકોને ફ્લેટ અપાયા છે અને પોતાને તેમાંથી વંહચત રખાયા છે. બીજી તરિ પારસી પંચાયતનો દાવો છે કે પંચાયત ઓછી આવક ધરાવતા પારસી કોમનાં લોકોને ફ્લેટ ભાડે આપે છે, જેનો િેતુ કોમનાં છોકરાં-છોકરીઓને લગ્ન માટે પ્રેહરત કરવાનો

છે, પરંતુ આ માટે તેણે માહસક આવકમયાાદા નક્કી કરી છે. અગાઉ આ આવકમયાાદા ૫૦,૦૦૦ રૂહપયા િતી જે વધારીને ૯૦,૦૦૦ રૂહપયા કરી દેવાઈ છે. પારસી પંચાયતના ચેરમેન હદનશો મિેતાએ તારાપોરવાલાની એક અરજીના જવાબમાં એફિડેહવટ િાઇલ કરી જણાવ્યું િતું કે, તારાપોરવાલા ગરીબ અને જરૂહરયાતમંદ નથી. માહસક આવક ૯૦,૦૦૦ રૂહપયાથી વધુ અને ૨૫ લાખથી વધુની સંપહિ ધરાવતા અરજદારને આ લાભ આપવામાં નહિ આવે. બીપીપીના જણાવ્યા અનુસાર, તારાપોરવાલાની પાસે દિાણુમાં ૧૭ એકર જમીન, ૨,૦૦૦ થક્વેર િૂટનો બંગલો છ, તેની કુલ સંપહિ ૧.૫થી ૩ કરોડ સુધીની છે. ઉલ્લેખની છે કે ભારતમાં પારસીઓની સંખ્યા ૫૦,૦૦૦ની આસપાસ છે, તેમાંથી ૪૫,૦૦૦ પારસી તો િક્ત મુંબઈમાં રિે છે. મુંબઈના ઉપનગર પંથકી બાગમાં પારસીઓ માટે ૭૫૦ થક્વેર િૂટના ફ્લેટ્સ રાખવામાં આવ્યા છે, તેમાંથી કેટલાક ફ્લેટ્સ પારસી કોમનાં લોકોને માકકેટ રેટના એક ચતુથાાંશ ભાગમાં વેચવાની પંચાયતની યોજના છે. બીપીપી પાસે મુંબઈમાં આવા કુલ ૫,૫૦૦ ફ્લેટ્સ છે.

ગુવાહાટીઃ ગુવાિાટીના માટે હનવાસીઓ ચોમાસાનો વરસાદ એક વરદાન સાહબત થયો છે. દર વષષે જે વરસાદ અિીંના લોકો માટે મુસીબતો લઇને આવતો િતો તે વરસાદ આ વખતે ખુશી લઇને આવ્યો િતો. ૨૫ જૂને આસામના ચચલ હવથતારમાં એક નાના તળાવમા લોકોએ પ૦૦ અને ૧૦૦૦ની નોટો તરતી જોતાં લોકો ખુશીના માયાા ઉછળી પડ્યા િતા. સૌ

કોઇ અિીં પોતાનાં હખથસાં ભરવામાં પડ્યું િતું. આ ઘટના હસલ્સકો બીલ નજીકની છે, જ્યાં સામાન્ય રીતે થોડા વરસાદમાં જ પાણી ભરાઇ જાય છે. અને આ રૂહપયાની

5G/J -BK )5G0C

2B/

-B ) F B *B 7"H3( .D I >8 .D I .D 4 #&"

!&

%!

વાત એટલી િદે િેલાઇ ગઇ કે લોકો માછલી પકડવાની જાળ સાથે પાણીમાં કૂદી પડ્યા અને પ૦૦, ૧૦૦૦ની નોટો એકઠી કરવા લાગ્યા િતા. ચં ચ લ ભી લા તળાવમાંથી એક માછીમારોની જાળમાં િસાઇને મળી આવેલી તમામ નોટો અસલી છે અને તેની ગણતરી કરતાં આ રકમ રૂહપયા ૧ લાખથી ૨ લાખની વચ્ચે િોવાનો અંદાજ મુકાયો છે.

!

(G &G2( TG / + H 0 (G ,B/$ '!

#%

#&$%

!

;8$D$ /G G Q R=C(B%X(C BK CS R B0J < -O =C X I 4K S V6. (BT B )DAC-B N. ;#B0C (D4B/ 4K C$(C 4D/B20C 4B%G ! 4-B(C BK C =C ,B2G3,B )KUB 9E) /B J @B/B / E /2B-BK 23G Q P +B& /$BK G BK ,K"J1 T: %3G Q $G S $ " %

રૂ. ૭૦૦૦નું એક તરબૂચ!

&

# ! ! ! # !

' %

% ( #)

T

#

#

* # %

% !

!

#

* %

C (B &/ L

2'D W# B/C -B H

જાપાનના કાગવા પ્રાંતમાં હાલમાં ચોરસ આકારનાં તરબૂચનો પાક તૈયાર થયો છે. ખાસ પદ્ધતત દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવતા આ તરબૂચનું કદ ૧૯ ઘન સેન્ટિમીિર છે. જોકે તરબૂચના શોખીનોને આ તરબૂચ ખાવાનું થોડું મોઘું પડી શકે છે કારણ કે તેની કકંમત માત્ર ૧૦,૦૦૦ યેન (ભારતીય રૂતપયામાં ગણો તો રૂ. ૭૦૦૦થી પણ વધુ) છે.

!

" $-$)" /) - !*, .

, , , , , , ,

/& 1-

*-+$

0 ).$ # $ # ", ( #/)$ # $ $, )$ / # $ . ,$ -#*& '$ /,-#*.. ( # $ %$.#$ , #/ - # $ * $ 0-/&# $-.,0

).*) *) *)

!#! $% $%# ) # ##!(

%# ' &

)(C C C (DK +D M 4?2/G /B22B T2(K$C

@[ -_<[ =[+L5aF; A^-b (;` 9`E; 0`uB4a>C UP4 A^-b A^,G, (;` ?[B7 Y[B[ GdA^W B]7` )Acw7 ##

251# 05/&#4*0/

'(&

0

#/& '60/ )#2*4#$-' !5234

'(&

0

G`L4 NA^IG HcG<]G -bL4; s Cd5; (;` -bLGB B]G0h;[ C[?[8f J`WO AQ]P]N L]J] FbNA [^I]GiI] T_M]hTS]fH U]Gb uRE`6] Gd/@ F[PR]w T] ;B`F?[* B[@[;d9] T] 2C[B[@ wE;0uBR F[PR]w T] B@6]-?[* 9E` T]@9 ?[/E7 -8[ F[PR]w T]?[E`F?[* ,C <dv[ T];[8w 0uBR 7`@2 3d[.] ;^d F[;9[B )Ac2;

7[ lo jp ljkl8] 7[ jr jq ljkl ><cB` l mj8] G[d2` o mj E[JA[ G^:]

F[PR]w(c Y[B[ Gd/]7@A G^Bc G[8` -8[;^d BG<[; -B[EF` /^ZE[B 7[ lo p kl;[ Bc2 G[d2` p 7] r 9BMA[; 2C[B[@ ?2; T] E[Cw?[* 9[E5[ GKGd/ @d5D Y[B[ ([Ac2; -B`C 1` N] =aJ] K];XDcTI 9Ib HbSI ?bhPBcLQ \YB :JIb <FPI] ;NR=]G^ hINeZE J]CSb @b ;g: -8[ 9Bu@A[; -8[@[d EX` 0[ ;[P7c 78[ G[d2` @H[SG[9] ?c2; ;] OAEP8[ B[.E[@[d )E] 1`

G`E[ G@<h6 LAc1[EB t .0h;` <Hg0] EDE[ ,- u9EG;[ -8[;[ A2@[; @[4a kjjk Q^<@[d A[ OAuW/7 ;V] -B`C 1` A2@[;;` )B7] -BE[ %

t B`=C e =W #"

n jj

<B )@duR7 -BE[@[d )EF`

# ' %! & &$%

$

6/ 2'452. 4*%+'43 4/ .&*# *-*4 6/ 2'452. 0#%+#('3 /52 4*%+'43 4/ 2#.%' #04/0 *-*4 /+*# #-'2# B^=^BdI_e Sb?]E ?]Q_ VdO UeJ=g =Pd =G] HPhNO]I JE B^=^BdI_e Sb?]E ?]Q_ PVbTb OAN]I GS] N]Bc :JI_e Od>H]I I^?bI] UPI]Nb )'15' #8#$,' 4/ " ! *&&7

P8D 4 2'(2028 #4)0-*% %*'/%' 0--'(' 0//*/(40/ 0#& '/40/ *&&-'3'7

6#*-#$-' 53 054'

u4\-4 @[4a 78[ A2@[; >;E[ @[4a Gd<-i G[:c #$5$)#* #-*/*$'/ #4#2*# #8#/4*$)#* 535.$'/ )#(2#. 523)044#.$)#* #+*4)*# *-#$'/ "*/5$)#* 04'%)# )5/*$)#* #6*4#$'/ 3)0,$)#* #-*# 01*$'/

!'!'!'!'!'!'-

*4#$'/ 01#4 2#$5&#3$)#* 0&* #+/*$)#* )04#* #(&*3)$)#* #*%)52# 5/6#/4$)#* #+*4)*# #83)5,)$)#* *3428 -#$'/

!'!'!'!'!'!'-

!

G


28

www.abplgroup.com

• રામસેતુ ભસવાય બીજો કોઇ ભવકલ્પ નથીઃ િારત સરકારે સોમિારે સુપ્રીમ કોટટમાં એક હાઇ પાિર કવમટીનો વરપોટટ ટાંકીને જણાવ્યું હતું કે સેતુસમુદ્રમ્ પવરયોજના માટે રામસેતુ વસિાય બીજો માગષ આવથષક રીતે લાિકારી નથી કે પયાષિરણની દૃવિએ પણ યોગ્ય નથી. સોવલવસટર જનરલ નરીમાને કોટટને જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્રીય પ્રધાન મંડળે આ અહેિાલ પર હજુ વનણષય કરિાનો છે. પયાષિરણવિદ આર. કે. પચૌરી હેઠળની સવમવતએ અહેિાલ તૈયાર કયોષ છે. સુપ્રીમ કોટેટ રામસેતુને બચાિિા િૈકલ્પપક માગષની સંિાિના ચકાસિા આ વરપોટટ દેશ કયોષ હતો. પાન-૧૦નું ચાલુ

તમારી વાત... સરકાર દૂષણો સામે અસરકારક કામ લઈ શકતી નથી અને છેડચોક દનયમો અને કાયદાઓના ઉલ્લંઘનો થાય ત્યારે જે કંઈ પગલાં લેવાય તેનાથી કાયદાનો ભંગ કરનારાઓના પેટનું પાણી પણ ના હલે. હાલમાં આમીરખાનનો સત્યમેવ જયતે પ્રોગ્રામ ટીવી પર આવે છે. તે જોઈ હૃદય દ્રવી ઊઠે છે. પૈઠણ - દાવરીના પ્રસંગોના દ્રશ્યો જોઈ આંખમાં પાણી આવી ગયા. આવું જ મેડીકલ ડોક્ટરોના એપીસોડમાં જોવા મળ્યુ.ં હોસ્થપટલો, ડોક્ટરો અને ફામાચ કંપનીઓ સાથે મળી પ્રજાને લૂટં વા જ બેઠાં છે. છતાંય મેદડકલ કાઉસ્સસલ બેઠી બેઠી જોયા કરે. આ કાયચક્રમમાં આંધ્ર પ્રદેશમાં મદહલાઓના યુટ્રસ (ગભાચ શય)કાઢી નાખવાનો સીન જોઈ હૃદય દ્રવી ઊઠ્યુ.ં આવા ગરીબ લોકોને જોઈ

જ્યાં રામ દેખાવો જોઈએ ત્યાં ડોક્ટરો રાવણ બની ગયા. રાજથથાનમાં હોસ્થપટલો બનાવી એક ડોક્ટરે ફિ રૂ. ૧૦ લાખ લઈને સારવાર માટેની જે થકીમ બનાવી છે તે ધસયવાદને પાત્ર છે. પ્રભુ પાસે પ્રાથચના કે આવા પ્રોગ્રામો જોઈ પ્રજામાં અને સરકારમાં જાગૃદત આવે. ૪૦ વષચની સફરમાં ગુજરાત સમાચારે ઘણી પ્રગદત કરી છે તે બદલ સી.બી તથા ટીમને ધસયવાદ અને આવી પ્રગદત સતત ચાલુ રહે તેવી અભ્યથચના. - મનુભાઈ કોટક, પીનર

ભ્રષ્ટાચારનું દૂષણ પ્રથમ તો ગુજરાત સમાચારની ૪૦મી વષચગાંઠના અદભનંદન આશા રાખું છું કે Life bigins at fourtyની જેમ નવા જોમ સાથે અમને કંપની આપતું ‘ગુજરાત સમાચાર’ નીત નવા સોપાન સર કરે અને અમને નવી નવી વાનગી પીરસતું રહે. આજ રોજ મેં આથથા ચેનલ પર બાબા રામદેવનું ભ્રિાચાર દવરોધી

Gujarat Samachar - Saturday 7th July 2012

• અભિનેતા સોહેલ ખાનની કારે વૃદ્ધાનો જીવ લીધોઃ મુંબઈનાં બાંદ્રા વિસ્તારમાં ફિપમ અવિનેતા અને સલમાન ખાનના િાઇ સોહેલ ખાનની કારે ૬૪ િષષની એકવૃદ્ધાને હડિેટે લેતાં તેનું ઘટના સ્થળે જ મૃત્યુ થયું હતું. પોલીસે સોહેલ ખાનનાં ડ્રાઈિર ધનંજય પીંપલની ધરપકડ કરીને તેની સામે ગુનો નોંધ્યો છે. જોકે ઘટના સ્થળે હાજર લોકોનો દાિો છે કે અકસ્માત સજષનાર કાર સોહેલ ખાન જ ચલાિી રહ્યો હતો, તો કેટલાંક લોકોનું કહેિું છે કે સોહેલ ખાન તે સમયે કારમાં હાજર જ નહોતો. પોલીસના જણાવ્યા પ્રમાણે, આ કાર અરબાઝ ખાનનાં નામે છે. પ્રવચન સાંભળ્યુ.ં કાળુ ધન ક્યારે પાછું આવશે? તેને કેટલા વષચ લાગશે? આપણી જસમભૂદમ ભારત જ્યાં લોકો થોડા પૈસા માટે ચોરી કરે છે. દા.ત. પોથટની વાત કરીએ રક્ષાબંધનના પદવત્ર તહેવારે બહેનને £૫-૨૫ મોકલે તો પોથટના કમચચારી કાઢી લે છે. પોથટનું કામ જ એ છે કે જે વ્યદિના નામે તે અચુક પહોંચાડવુ.ં યુરોપના કોઈ દેશમાં આવું ના બને. ત્યાનો દભખારી આપણી આગળ આજીજી કરે કહે કે ૩ દદવસનો ભૂખ્યો છુ.ં આપણે કહીએ બેથટ ખાવાનું લાવી દઉં તો કહેશે ખાવાનું નહીં પૈસા આપો. આપણે બે પાંચ આપીએ અને એને ખબર પડી જાય કે આ તો પરદેશથી આવ્યા છે તો કહે રૂદપયા નહીં પાઉસડ આપો. જ્યાં મૂળમાં આવો સડો છે ત્યાં આપણે શું આશા રાખીએ. પટાવાળાથી માંડી મોટા અદધકારી લાંચ રૂશ્વતના દૂષણથી ભરપૂર છે ત્યાં ભારતનું કલ્યાણ ક્યારે થશે એ તો પ્રભુ જાણે. જસમભૂદમ માટે

લખતાં દુઃ ખ થાય છે પણ સત્ય લખ્યા વગર રહેવાતું નથી. - ચંપાબેન સ્વામી, માન્ચેસ્ટર

ચંદ્ર ઉપર પગ મૂકવા જેટલું અઘરું આપણું ‘ગુજરાત સમાચાર’ ૪૦ વષચની સંઘષચ સફર પૂરી કરી રહી હોય, દવઘ્નો નડ્યા હશે. વાંચકોના દદલ મથતક સુધી પહોંચવું ચંદ્ર ઉપર પગ મૂકવા જેટલું અઘરું છે. ધમાચચાયોચ, પોલીટીશ્યનો, મંદદરોએ જે કામ કરવાનું હતું તે કામ આપે અને આપની ટીમે જનસમુદાયના લોકોના ઘર સુધી પહોંચીને કયુું છે. આજે વટવૃક્ષ બનીને અખબાર દરેકના મન સુધી પહોંચ્યું છે. અખબાર સમાજનું દપચણ છે. સમાજ સુદ્રઢ, સત્યતા તરફ વળે તે કામ આપે કયુું છે. અખબારે દુદનયામાં, ભારતમાં થવતંત્રમાં ઘણી ક્રાંદત લાવી છે તેના અનેક દાખલા છે કે કલમ શું કરી શકે. મુ. સી.બી. પટેલ આપની શૈલીમાં એટલી તાકાત છે. પદરવતચન, જાગૃતતા લાવી શકો છો. અંધશ્રિાની જાહેરાત બંધ કરી હોવા છતાં આજે કેટલાય ઠગભગતો નીકળી પડ્યા છે તથા મંદદરોના અદધપદતઓ આનો લાભ લે છે. આપને તથા સવવે ટીમને ખૂબ અદભનંદન. - પ્રફૂલ્લ પંડ્યા, લેસ્ટર

ટપાલમાંથી તારવેલું • ભશિદાસ એમ. મહેતા, ફરનેસ ગ્રીનથી જણાવે છે કે ફ્રીડમ પાસ લંડન દવથતારની રેલવે - ટયુબના ૧થી ૬ ઝોનના એદરયામાં મળે છે પરંતુ આઉટર લંડનમાં રહેતા લોકોને મળે તો ખૂબજ અનુકળ ુ તા રહે. ટૂક ં માં ફ્રીડમ પાસ લંડનના સમગ્ર દવથતારમાં રહેતા ૬૦ વષચ કે તેથી વધુ વયના નાગદરકોને મળવો જોઈએ. • હષષનીત બ્રહ્મભટ્ટ, નોબષરીથી જણાવે છે કે 'એદશયન પદરવારોના ઘરમાં સોનાના દાગીના માટે ચોરીના બનાવો વધી રહ્યા છે ત્યારે એદશયન અગ્રણીઅોએ થથાદનક પોલીસ અને એમપીઅોને સાથે મળીને ઉગ્ર રજૂઆત કરવી જોઇએ. ગલીએ ગલીએ ખુલી ગયેલ સોનુ ખરીદતી 'કેશ ફોર ગોલ્ડ'ના વેપારીઅો પણ વધતે અોછે અંશે આ માટે જવાબદાર છે. કારણ કે તેમની જાહેરાતોથી આકષાચઇને ગુનો ન કરતા યુવાનો પણ આસાન આવક શોધવા ગુના કરે છે.

અઠવાડિક ભડવષ્ય તા. ૭-૬-૧૨ થી ૧૩-૬-૧૨ Tel. 0091 2640 220 525

જ્યોશતશષ ભરત વ્યાસ

મેષ રાશિ (અ.લ.ઇ) તમારું આયોજન ખોરવાઇ ન જાય તેની કાળજી લેજો. યોગ્ય આયોજનને અભાવે યોગ્ય પગલું ન લઇ શકાતા લાભ દૂર ઠેલાતો જણાશે. એકાગ્રતા સાથે લક્ષ્યની દદશામાં મહેનત કરશો તો જ દવકાસ થાય. આ સમયમાં નાણાંકીય સમથયા હળવી બનશે. ખચચ પૂરતા નાણાં મળી રહેશે.

વૃષભ રાશિ (બ.વ.ઉ) મનોસ્થથદત તંગ અને અશાંત રહેશે. ધીરજ રાખીને કામ કરશો તો પદરસ્થથદત સાનુકૂળ બનાવી શકશો. આવકના નવા સ્રોત ઉભા કરવા વધુ મહેનત કરવી પડે. નવા ખચાચનો બોજો પણ વધશે. નોકદરયાતો માટે હજુ કેટલાક દવઘ્નો જણાય છે. તેથી ફળ મળવામાં દવલંબ થશે.

શમથુન રાશિ (ક.છ.ઘ) સપ્તાહ પ્રવૃદિમય બની રહેશે. કામકાજની જવાબદારીના કારણે માનદસક તાણ અનુભવશો. આદથચક દૃદિએ સમય સુધારાજનક અને સાનુકૂળ જણાય છે. આવકવૃદિનો માગચ મળે. નોકદરયાતો માટે આ સમય પ્રગદતકારક છે. અટવાયેલા લાભ મેળવશો.

કકક રાશિ (ડ.હ) સપ્તાહ દરદમયાન દનધાચદરત યોજનામાં હજુ જોઈએ તેટલી પ્રગદત ન જોવાતા અથવથથતા કે તનાવ વધશે. ધીરજ અને દનશ્ચયાત્મકતા જેવા ગુણ વડે જ તમે દવકાસ સાધી શકશો. તમારી નાણાંકીય બાબત માટે આ સમય વધુ તકેદારી માંગી લેશે. નવા મૂડીરોકાણથી આદથચક બોજ વધશે.

શસંહ રાશિ (મ.ટ) આ સમયમાં માનદસક તનાવ રહેતો જણાશે. અસય સાથે ઘષચણમાં કે વાદદવવાદમાં ઉતરવાનું ટાળશો તો શાંદત જળવાશે. ઉત્પાત કે અજંપાની લાગણી અનુભવશો. વધુ પડતાં ખચચને કારણે તેમ જ અગત્યના મૂડીરોકાણના કારણે નાણાંકીય ખેંચ રહેશે. જોકે કોઇ કામ અટકશે નહીં.

કન્યા રાશિ (પ.ઠ.ણ) આ સમયમાં દવચારોના ઘોડાઓને કાબૂમાં રાખશો તો જ શાંદત અનુભવશો. કોઇ પણ મુદ્દે વધુ દચંતા કરશો નદહ. વણઉકેલ્યા નાણાંકીય પ્રશ્નોનો સારો ઉકેલ મળશે. મૂંઝવણમાંથી માગચ મળશે. આદથચક દચંતા દૂર થશે. ખચાચ પર કાપ મૂકવો પડશે. નોકદરયાતને કામકાજનો બોજો વધશે.

તુલા રાશિ (ર.ત) આ સમયમાં મહત્ત્વનું કામ સફળતાપૂવચક પાર પડતા આનંદ મળે. માનદસક થવથથતા જાળવી શકશો. દમત્રો-સ્નેહીઓનો સહકાર મળતાં સાનુકૂળતા જણાશે. નાણાંકીય જરૂદરયાત કે અપેક્ષા પ્રમાણે નાણાં ઊભા કરી શકશો. ખચચને પહોંચી વળવાનો માગચ મળે.

વૃિશ્ચક રાશિ (ન.ય) માગચ આડેના દવઘ્નો માનદસક તાણ પેદા કરશે, પણ ધીરજ ન ગુમાવવા સલાહ છે. અશાંદત પણ રહેશે. નાણાંકીય દૃદિએ આ સમયમાં આવકના પ્રમાણમાં જાવક પણ સારી રહે તેવી છે તેથી સાચવીને ખચચ કરજો. આંધળા સાહસ કરવાનું ટાળજો. નુકસાન થવા શક્યતા છે.

ધન રાશિ (ભ.ફ.ધ.ઢ) આ સમયમાં ધીરજ કેળવશો તો જ મનની થવથથતા ટકાવી શકશો. નાના-મોટા અંતરાયો દૂર થશે. એકંદરે આદથચક સ્થથદત તંગ જોવા મળે. ધાયાચ પ્રમાણે આવક ન થતાં દનરાશા વધશે. કૌટુંદબક બાબતોમાં ખચચ થાય. દમલકત સંબંદધત સમથયાઓના ઉકેલનો આ સપ્તાહમાં માગચ મળે.

મકર રાશિ (ખ.જ) લાગણીઓના ઘોડાપુરમાં વધુ પડતાં તણાશો તો ઉશ્કેરાટ, વ્યથા અને માનદસક તંગદદલી દસવાય કશું મળવાનું નથી. ધીરજ અને સંયમથી વતચવાથી ઘણી સમથયા આપોઆપ ઉકેલાશે. મુશ્કેલીઓને કુનેહપૂવચક પાર કરી શકશો. નાણાંકીય તકલીફોમાંથી બહાર નીકળશો.

કુંભ રાશિ (ગ.િ.સ.ષ) આ સમયમાં તમને ખોટી દચંતા અને ટેસશન જણાશે. કશું જ અશુભ બનવાનું ન હોવા છતાં બોજ રહેશે. આ માટે શાંદત અને સંયમ જ મદદરૂપ થશે. આદથચક પ્રશ્નો ગૂંચવાયા હશે તો તેનો ઉકેલ લાવવા વધુ મહેનત અને પ્રયત્નો જરૂરી બનશે. નાણાંભીડમાંથી માગચ મેળવી શકશો.

મીન રાશિ (દ.ચ.ઝ.થ) તમે કાલ્પદનક દચંતાથી માનદસક ઉત્પાત કે અજંપો વતાચશે. લાગણીઓ કે થવમાન ઘવાય તેવા પ્રસંગો પણ બેચેન બનાવશે. આત્મદવશ્વાસ અને ઇશ્વર પ્રત્યેની શ્રિા વડે જ રાહત મેળવી શકશો. નાણાંકીય પદરસ્થથદતમાં સુધારો થશે. અગત્યની કામગીરી સફળતા થતાં લાભ ઊભો થાય.


દેશવિદેશ

Gujarat Samachar - Saturday 7th July 2012

અફઘાજનસ્તાનમાં ૩ જિજિશ સૈજનિોની િત્યા િાબુલઃ અફઘાહનલતાનમાં ત્રણ હિહટશ સૈહનિોની પોલીસિમથી દ્વારા હત્યા િરાઈ છે. લથહનિ પોલીસ સાથે હિહટશ સૈહનિોને તિરાર થતા તેની હત્યા થઇ હતી. લથાહનિ પોલીસ અને હિહટશ સૈહનિોને વારંવાર આ પ્રિારની તિરાર થતી રહે છે. આ ત્રણેય સૈહનિોની હત્યા સાથે અફઘાન પોલીસે િરેલી હત્યાનો આંિ ૭ પર પહોંચ્યો છે. આ ત્રણ સૈહનિોમાંથી બે વેલ્શગાડડના અને એિ રોયલ િોપા ઓફ હસગ્નલ્સનો હતો. આ સૈહનિોને હેલમેન્ડ પ્રાંતમાં એિ અફઘાન પોલીસિમથી સાથે િોઈ બાબતે તિરાર થતાં તેણે એિે ૪૭ મશીનગન સાથે ફાયહરંગ િયુું હતું.

સાયપ્રસ કટોકટીમાંઃ યુરો ઝોન મદદે મિકોમિયાઃ સાયપ્રસની બેન્કોએ ગ્રીસમાં કરેલા રોકાણો ફસાઈ જતા આશથિક કટોકટીમાં મુકાયેલા આ દેશને તેના યુરોઝોનના સાથીઓએ અને આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાં ભંડોળે પણ તેને મદદની ખાતરી આપી છે. સાયપ્રસ યુરોઝોનમાં માત્ર ૦.૨ ટકાનું જ આશથિક પ્રદાન ધરાવે છે. તેની બેન્કોએ ગ્રીસમાં કરેલા રોકાણો ફસાઈ જતાં તે બેન્કોએ જ સરકારને આપશિકાલીન સહાય માગવા સોમવારે દબાણ કયુિ હતું. હકીકતમાં છેલ્લા એક વષિથી સાયપ્રસ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાંથી લગભગ બહાર ફેંકાઈ ગયું હતું.

સંજિપ્ત સમાચાર • પાકિસ્તાનમાં ભગવદ ગીતા પર સ્પધાા યોજાઈઃ પાકિલતાનમાં િરાંચીની એિ લિૂલમાં ભગવદ ગીતા પર પ્રશ્નોતરી લપધાાનું આયોજન િરવામાં આવ્યું હતું. આ લપધાામાં હહન્દુ હવદ્યાથથીઓ અને હવદ્યાહથાનીઓએ ભાગ લીધો હતો. લપધાાનો ઉદ્દેશ હહન્દુ બાળિોમાં તેમના ધમા પ્રત્યે રહેલા જ્ઞાનને ચિાસી અને તેમાં વધારો િરવાનો હતો. િરાંચીની મુસ્લલમ બહુમતી ધરાવતા એિ હવલતારમાં આવેલી સેન્ક્ટા માહરયા લિૂલમાં લપધાા યોજાઈ હતી. લપધાાનું આયોજન પાકિલતાન હહન્દુ સેવા (પીએચએસ)નામના વેલફેર ટ્રલટે િયુું હતું. પીએચએસના એિ સભ્ય મુખી ઓઢાએ જણાવ્યું હતું િે અમને મુસ્લલમ ભાઈઓ તરફથી અભૂતપૂવા સહયોગ મળ્યો હતો. તેમણે માત્ર અમને સહિાર જ નથી આપ્યો, પરંતુ લપધાાને સફળ બનાવવામાં પણ ઘણી મદદ િરી હતી. • ઈજિપ્તમાં જિજિશ મજિલા પત્રિારની છેડતીઃ ઈહજપ્તની રાજધાની િેરોમાં તહેરીર ચોિ પર રહેલી હજારો લોિોએ ૨૧ વષથીય એિ હિહટશ મહહલા પત્રિારની સાથે અસભ્ય વતાન િયુું હતું. આ ઝનૂની ટોળાએ ઈહજપ્તના રાષ્ટ્રપહત ચૂંટણીના પહરણામો જાહેર થયા તે સમયે તહેરીર ચોિ પર ઉજવણી િરી રહ્યું હતું. સૂત્રો અનુસાર, ૨૧ વષથીય નતાશા સ્લમથની ઉપર ઉજવણી િરી રહેલા ઘણાં પુરુષો તૂટી પડ્યા હતા. નતાશા ત્યાં હરપોહટિંગ માટે ગઈ હતી. હુમલાખોરોએ નતાશા સ્લમથનાં તમામ િપડાં ફાડી નાંખ્યા હતા અને તેને સંપૂણા નગ્ન િરી હતી. નતાશાએ જણાવ્યું િે, ‘ત્યાં હાજર રહેલા લોિોએ તેના ગુપ્ત ભાગો સાથે છેડછાડ િરી હતી.’ નતાશાને બે અન્ય લોિો બુખોા પહેરાવીને જેમ તેમ િરીને આ ટોળામાંથી બહાર લઈ ગયા હતા. • ભારતીય િનાલનું બાંગ્લાદેશ સન્માન િરશેઃ બાંગ્લાદેશ સરિારે ૧૯૭૧ના ભારત-પાકિલતાન યુદ્ધ દરહમયાન નોંધપાત્ર િામગીરી બજાવનારા ભારતીય સૈન્યના સેવાહનવૃિ િનાલ અશોિ તારાને સન્માહનત િરવાની જાહેરાત િરી છે. િનાલ અશોિ તારાએ ૧૯૭૧ના બાંગ્લાદેશ યુદ્ધ દરહમયાન બાંગ્લાદેશના સૌપ્રથમ રાષ્ટ્રપ્રમુખ શેખ મુજીબુર રહેમાનના પહરવારની રક્ષા િરી હતી. તે સમયે િનાલ તારાએ હનશલત્ર હોવા છતાં મુજીબુર રહેમાન ઉપરાંત તેમનાં પત્ની બેગમ ફજીલાતુહનસા, પુત્રી અને હાલનાં વડાપ્રધાન શેખ હસીના, તેમની બહેન શેખ રેહાના અને ભાઇ શેખ રસેલને પણ બચાવ્યા હતા. • ઈરાનના ઓઈલ પર EUનો પ્રજતબંધ શરૂ: ઈરાનના તેલ પર યુરોપીય સંઘનો પ્રહતબંધ ૧ જુલાઇથી લાગુ થતાં ઈરાન નારાજ થયું છે. તેણે િહ્યું છે િે આ પગલાંથી તેની સંવેદનશીલ પરમાણુ પ્રવૃહિઓ પર હવશ્વ સિાઓ સાથેની વાતચીત પર અસર પડશે. તેલ પ્રધાન રુલતમ િાસેમીએ પ્રહતબંધને એમ િહીને હબનમહત્ત્વનો ગણાવવા પ્રયાસ િયોા હતો િે દાયિાઓથી હબનઅસરિારિ પ્રહતબંધો લાગતા રહ્યા છે, એમાં આ વધુ એિ ઉમેરો છે. પસ્ચચમી દેશો અને સંયુક્ત રાષ્ટ્રોની સુરક્ષા પહરષદે પ્રહતબંધો લાદ્યાં હોવા છતાં ઈરાનના નેતાએ તેમના આસ્વવિ િાયાક્રમ પર આગળ વધવા િૃતહનચચયી છે. તેલ બજારની હનરીક્ષિ સંલથાઓ અને હવચલેષિો િહે છે િે તેલ પરના પ્રહતબંધોના િારણે ઈરાન સરિારની આવિ અડધી ઘટી જશે. • િોંગિોંગમાં હુ જિન્તાઓ સામે િોરદાર જવરોધઃ ચીનનાં હનયંત્રણનાં ૧૫ વષા પૂણા થયા તે હનહમિે હોંગિોંગમાં ૧ જુલાઇએ ઠેર ઠેર હવરોધપ્રદશાનો થયાં હતાં. હોંગિોંગના નવા મુખ્ય િાયાિારી લીયુંગ ચુન-હયંગે ચીનના રાષ્ટ્રપ્રમુખ હુ હજન્તાઓની ઉપસ્લથહતમાં શપથ ગ્રહણ િયાા બાદ પ્રદશાનિારીઓએ એિ રેલીનું આયોજન િયુું હતું.

સાયપ્રસના નાણાં પ્રધાન વાસોમ શશયાલલીએ જણાવ્યું હતું કે, ‘અમે ઘણું નુકસાન વેઠયું છે. જેથી અમે આવી આશથિક મુચકેલીમાં મુકાયા છીએ. સાયપ્રસના આશથિક ઇશતહાસનું આ એક કમનસીબ પ્રકરણ છે પરંતુ તેમાંથી બહાર નીકળીશું.’ આમ છતાં હજી તે શનશ્ચિત નથી થયું છે કે, સાયપ્રસને કેટલી સહાયની જરૂર છે. પરંતુ યુરો ઝોનના સૂત્રો કહે છે કે સાયપ્રસને ઓછામાં ઓછી ૧૦ શબશલયન યુરોની સહાયની જરૂર રહેશે. જે તેના ૧૭.૩ શબશલયન યુરોના જીડીપીના અડધા કરતા પણ વધુ છે.

29

સૂ િી મ્યાનમારને બમાા ના િિેઃ સરિાર યાંગૂનઃ મ્યાનમાર સરિાર હવે પોતાના દેશના નામ અંગે સતિક થઈ ગઈ છે. સરિારે હવપક્ષનાં નેતા આંગ સાન સૂ િીને િહ્યું છે િે, તેઓ મ્યાનમારને બમાા િહેવાનું બંધ િરે. મ્યાનમારના સરિારી મીહડયાએ ગત સપ્તાહે આ માહહતી આપી છે. સૂ િીએ પોતાના થાઈલેન્ડ અને યુરોપના પ્રવાસમાં પોતાના દેશને બમાા જ િહ્યું છે. ૧ જૂને યોજાયેલા હવશ્વ આહથાિ સંમેલનમાં પણ તેમણે મ્યાનમારને બદલે બમાા િહ્યું હતું. તેનાથી દેશનું લચિરી શાસન નારાજ છે. જોિે સૂ િી અને તેમનાે પક્ષ નેશનલ લીગ ફોર ડેમોક્રેસી દેશના આ નામને લવીિારતા નથી.

નોબલ પ્રાઇઝથી સન્માજનત રવીન્દ્રનાથ િાગોરની ૧૫૦મી િન્મિયંતી જનજમત્તે ઇઝરાયલની પ્રજતજિત જિિુ યુજનજવાસિીમાં તેમની પ્રજતમાનું ગત સપ્તાિે અનાવરણ િરાયું િતું. િજવ રવીન્દ્રનાથ િાગોરના િાવ્યો અને િૂંિી વાતાાઓથી ઇઝરાયેલીઓની અનેિ પેઢીઓને પ્રેરણા મળી િોવાથી યુજનવજસાિી ફેિલ્િી ઓફ હ્યુજમનીિીઝ નજીિ આવેલા િોસેફ અને સેલ માિેર ગાડડનમાં તેમની પ્રજતમા સ્થાપાઇ છે. જાણીતા જશલ્પિાર રામિીંિર બૈિ દ્વારા જનજમાત આ પ્રજતમાને ભારતના સાંસ્િૃજતિ મંત્રાલયે ઉપલબ્ધ િરાવી છે. આ પ્રસંગે ભારતના પ્રવાસન પ્રધાન સુબોધિાંત સિાયે િહ્યું િતું િે િાગોરનું સન્માન િરવા માિે જિિુ યુજનવજસાિી યોગ્ય સ્થાન છે.


30

અમેરિકા-આરિકા

Gujarat Samachar - Saturday 7th July 2012

પૂવવ અમેરિકામાં રવનાશક વાવાઝોડામાં ૧૩નાં મોત વોશિંગ્ટનઃ પૂવવ અમેરિકામાં ગત સપ્તાહે ફૂંકાયેલા રવનાશક વાવાઝોડામાં ઓછામાં ઓછા ૧૩ લોકોનો મોત થયા છે. જ્યાિે વાવાઝોડાને કાિણે વીજ પુિવઠો ખોિવાતાં કાળઝાળ ગિમીમાં આશિે ૩૦ લાખ લોકોને અંધાિપટમાં િહેવું પડયું છે. મૃતકોમાં વરજવરનયાના ૬ અને ન્યૂ જસસીના બે લોકોનો સમાવેશ થાય છે. વાવાઝોડાથી ભાિે તાિાજી સર્વતા વોરશંગ્ટન ડીસી, મેરિલેન્ડ, પશ્ચિમી વરજવરનયા, ઓહાયો, કોલંરબયા રડશ્થિક્ટ અને વરજવરનયામાં ઇમિજન્સી ર્હેિ કિવામાં આવી છે. િાષ્ટ્રીય હવામાન રવભાગે ભાિે ગિમી અને ભયંકિ વાવાઝોડાની આગાહી કિી હતી. તાપમાન ૩૭ થી ૪૧ રડગ્રી સેશ્સસયસ નોંધાયું છે. વીજળી રવભાગે જણાવ્યું કે, વીજ કાપ ઘણા રિવસો સુધી િાલુ િહી શકે છે. વીજ પુિવઠો યથાવત્

કિવામાં સપ્તાહનો સમય લાગી શકે છે. વરજવરનયાના ગવનવિ બોબ મેકડોનેલે જણાવ્યું કે, વાવાઝોડાથી ભાિે નુકસાન થયું છે અને પરિશ્થથરત ઘણી ભયંકિ છે. પશ્ચિમી વરજવરનયામાં િેલવે લાઇન પિ ઘણા વૃક્ષો પડી જવાથી ૨૩૨ યાત્રીઓ ગત શુક્રવાિે િેનમાં ફસાઇ ગયા હતા. ઇરલનોઇમાં ભયંકિ વાવાઝોડાથી થયેલા નુકસાનને કાિણે ભાિે સુિક્ષાવાળી

જેલમાંથી માનરસક િીતે બીમાિ કેિીઓને એક જેલમાંથી અન્ય જેલમાં લઇ જવા પડયા છે. વોરશંગ્ટનના કેટલાક ભાગોમાં ઇમિજન્સી સેવાઓ કામ કિી િહી નથી. ત્યાંના રનવાસીઓને થથારનક પોલીસ અને અરિશમન રવભાગની મિિ લેવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. વોરશંગ્ટનની સડકો પિ પણ વૃક્ષો પડેલા હોવાથી ઘણી કાિ એકબીર્ સાથે અથડાઇ હતી.

• ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે મિત્રતા શક્ય જ નથીઃ પાકકસ્તાનના લોકો તારલબાન અને અલકાયદા કિતાં ભાિતને તેમના દેશ માટે મોટો ખતિો માને છે. આશિે પ૯ ટકા લોકોએ આ અરભપ્રાય આપ્યો છે. આંતિિાષ્ટ્રીય સ્તિે રપયુ રિસિચ સેડટિના નવા સવવેક્ષણમાં આ ઘટસ્ફોટ થયો છે. સવવેક્ષણના રનષ્કષચ મુજબ ૨૨ ટકા લોકોએ ભાિત રવશે યોગ્ય અને રનષ્પક્ષ અરભપ્રાય આપ્યો છે. છેલ્લાં સાત વષચમાં આવા લોકોની ટકાવાિી વધી છે. અગાઉ, ભાિત રવશે સાિો અરભપ્રાય ધિાવનાિા માત્ર ૧૪ ટકા લોકો હતા. ૨૦૦૯થી શરૂ થયેલા સવવેક્ષણમાં પાકકસ્તાનીઓ ભાિતને સૌથી મોટો ખતિો બતાવી િહ્યા છે. સવવેક્ષણ દિરમયાન ૧૧ મુદ્દાઓ અંગે પ્રશ્ન કિવામાં આવ્યા હતા.

. 7B:4+8 ,E3>3?5 E; .74.+ ?+5?:5.4+-?+5

ભારતીય દંપતીને અિસ્િાત બદલ વળતરનો આદેશ વોમશંગ્ટનઃ ૨૦૧૦માં અમેરિકાની મુલાકાત દિરમયાન થયેલા અકસ્માતમાં ઇજા પામેલા ભાિતીય દંપતીને અમેરિકાની કોટેે ગત સપ્તાહે ૩.૬૪ કિોડ ડોલિનું વળતિ િૂકવવા હુકમ કયોચ છે. મુંબઈના ૬૪ વષષીય પ્રકાશ શેઠ અને તેમના પત્ની જયશ્રી શેઠની કાિનો અમેરિકાના બ્યુમોડટ ખાતે ૧૮ વ્હીલિ વાહન સાથે અકસ્માત થયો હતો. અકસ્માત સમયે તેઓ ઓિેડજ કડટ્રીના એિપોટે તિફ જઈ િહ્યા હતાં. સૂત્રોએ જણાવ્યા મુજબ દંપતીની કાિ અમેરિકામાં િહેતા તેમના સંબંધી િલાવી િહ્યા હતા ત્યાિે ૧૮ વ્હીલિ ટ્રક તેમની કાિ સાથે અથડાઈ હતી. શેઠની કાિને ટક્કિ વાગતા દૂિ ફંગોળાઈ હતી. અને બેિીયિ સાથે અથડાઈ હતી. કાિમાં બેઠેલા તમામને ઈજા થઈ હતી, જયશ્રી શેઠને કિોડિજ્જુમાં ગંભીિ ઇજા થતાં અંગો ખોટા પડી ગયા હતાં અને હાલમાં ૨૪ કલાકની દેખિેખ હેઠળ િાખવા પડે છે.ભાિતીય દંપતીને આ અકસ્માતમાં પાિાવાિ શાિીરિક નુકસાન થયું છે અને જીવનભિ રવકલાંગ બડયા છે, તેમ જણાવી તેમના વકીલે સાિવાિના ખિચ સરહત વળતિની માગણી કિી હતી. • અમેરિકી પ્રમુખ બિાક ઓબામાએ પશ્ચિમી સ્ટેટ કોલોિાડોનાં જંગલોમાં ગત સપ્તાહે ફાટી નીકળેલા દાવાનળને મોટી હોનાિત જાહેિ કિી છે. આ ઘટનામાં અનેક ઘિો બળી ગયા હતા અને હજાિો લોકોએ સ્થળાંતિ કિવાની ફિજ પડી છે. અસિગ્રસ્ત રવસ્તાિોની મુલાકાતે જતાં પહેલાં ઓબામાએ તેને મોટી હોનાિત જાહેિ કિી હતી જેથી કોલોિાડો સ્ટેટના અને સ્થારનક સત્તાવાળાઓ સહાય કિી શકે.

"$ " " ( ' $ " " #$ " # " " # %" %$ % & "( !!( #$ "$ ( %" " %# # $ %# % $# %! %" & # $# & " ( %" " # ( % " %" ' $ %$ ( % $ " ' % %

(

%#$

$

સંમિપ્ત સિાચાર • િેન્યાિાં બે ચચચ પર હુિલાિાં ૧૭નાં િોતઃ કેડયાનાં ગારિસામાં ૧ જુલાઇએ બે િિચ પિ ગ્રેનેડ દ્વાિા હુમલો થતાં ૧૭ લોકોનાં મોત અને ૪૦ ઇજાગ્રસ્ત થયાં હતાં. પોલીસે જણાવ્યા મુજબ હુમલાખોિોએ કેથોરલક િિચ અને આરિકન ઇનલેડડ િિચ પિ ગ્રેનેડ ફેંઝયા હતા. કેડયાએ જ્યાિથી અલ શબાબ આતંકી જૂથને નાથવા સોમારલયામાં સૈડય મોકલ્યું છે ત્યાિથી કેડયાના તંગરદલી સજાચઇ છે. કેડયાએ ગત ઓઝટોબિમાં તેમના દેશમાં અપહિણ અને રહંસા જેવી ઘટનાઓનો અંત આણવા અલ શબાબ સામે આ ઓપિેશન હાથ ધયુું હતું ત્યાિ બાદ થયેલા અનેક બોમ્બરવસ્ફોટોની અલ શબાબે જવાબદાિી લીધી હતી. • ભોપાલિાં પ્રદૂષણ િાટે યુમનયન િાબાચઇડ જવાબદાર નથીઃ રવશ્વની સૌથી મોટી ઔદ્યોરગક હોનાિત ભોપાલ ગેસ કાંડના પીરડતોને આંિકારૂપ િુકાદો આપતા અમેરિકાની અદાલતે ગત સપ્તાહે જણાવ્યું હતું કે, ભોપાલમાં હોનાિતના સ્થળે પયાચવિણના પ્રદૂષણને લગતા દાવાઓમાં કંપની યુરનયન કાબાચઇડ કે તેના પૂવચ વડા વોિેન એડડિસન જવાબદાિ નથી. રડસેમ્બિ-૧૯૮૪ની હોનાિતના કાિણે ભોપાલ અને તેની આસપાસના રવસ્તાિમાં પાણી તેમ જ જમીનનું પ્રદૂષણ થયું હોવાનો આિોપ મૂકતી અિજીને અમેરિકાની મેનહટ્ટન રજલ્લા ડયાયાધીશ જોન કીનાએ નકાિી કાઢી હતી. અદાલતે જણાવ્યું હતું કે, હોનાિતના કાિણે ફેલાયેલા પ્રદૂષણના દાવા માટે યુરનયન કાબાચઇડ નહીં પણ યુરનયન કાબાચઇડ ઇશ્ડડયા રલ. જવાબદાિ છે. • હત્યાનાં આરોપી ભારતીયની અિેમરિાિાં આત્િહત્યાઃ એક અમેરિકન મરહલાની હત્યાંના આિોપમાં વોડટેડ ૨૬ વષષીય ભાિતીય એશ્ડજરનયિે આત્મહત્યા કિી લીધી હતી. ડયૂ જસષીની એક હોટલમાં વધુ માત્રામાં માદક પદાથચ ખાઈને પવનકુમાિ અંજૈયા આત્મહત્યા કિી લીધી હતી. આ યુવક અમેરિકામાં કોરિઝેડટ કંપનીમાં સોફ્ટવેિ એશ્ડજનયિ હતો. ૧૮ જુને પેનરસલવેડયાની એક મરહલા ડેનીલ મેહલ્મનનો મૃતદેહ ડેલવિેના એક મોટલમાં મળી આવતાં પવનકુમાિને આ મરહલાની હત્યા કિવા અને ખતિનાક હરથયાિ િાખવાનો આિોપી બનાવવામાં આવ્યો હતો. આ સંદભચમાં િાજ્ય પોલીસે તેની રવરુદ્ધ ધિપકડ વોિડટ પણ જાિી કયુું હતું. • ઓબાિાનું પલ્લું રોમ્ની િરતાં ભારેઃ અમેરિકામાં નવેમ્બિમાં પ્રમુખપદની યોજાનાિી િૂંટણીમાં અત્યાિે એશ્ઝઝટ પોલ્સનું બજાિ ગિમ થયું છે. પહેલા નેશનલ પોલમાં દશાચવાયું હતું કે પ્રમુખ ઓબામા અને તેના મુખ્ય પ્રરતસ્પધષી િોમ્ની વચ્ચેનો જંગ િસાકસી ભયોચ િહેશે, પિંતુ હવે બીજા એક પોલમાં મહત્ત્વના ગણાતા ત્રણ િાજ્યોમાં ઓબામાં િોખ્ખી બહુમતી મેળવી િહ્યા છે.

!(&$ %'#)"

Facilities Available

Air condition Hall (Accommodates 225) ,F#2"$2C@ =%' A=%"=) !<%920=) D<92F2@= & <F"<

Kitchen Facilities (Ideal for Catering)

Side Garden

&!&# $"% &&!%

GE3: *6.++?/ E; *6E4*?

01=8 .:CA#%:< AE CDI 2HGII C# :AG E:CI<<ACI CI<I?AEA#% $D:%%I< :?:A<:7<I CDG#@FD#@C ;5 :%" B@G#!I+ 01=8 AE 1EA:% "A:E#!:G:6E $D:%%I< #H $D#A$I )ACD ?AI)IGEDA! :%" :):GI%IEE I(CI%"A%F C# '#GI CD:% C)# 'A<<A#%E 1EA:%E D#'IE A% ;5+ /G#:"$:ECA%F 94 DGE : ":& :%" - ":&E )II> CDG#@FD#@C CDI &I:G, CDI $D:%%I< D:E 7@A<C : !#!@<:G !G#FG:''A%F 7:EI '#EC<& #GAFA%:CI" 7& C:<I%CI" !G#"@$IGE :%" !GIEI%CIGE E#@G$I" HG#' :<< #?IG CDI ;%ACI" 5A%F"#'+ =DI $GI:CA#% :%" !G#"@$CA#% #H CI<I?AEA#% !G#FG:''IE E@!!#GCI" 7& 01=86E %:C@G:< <A%>E )ACD CDI /#<<&)##" HA<' A%"@ECG& D:E :<E# DI<!I" 3IA$IECIGEDAGI :%" CDI GIFA#% C# G:AEI ACE !G#HA<I A% "I?I<#!A%F CDI :GI: :E : !#CI%CA:< %I) 2/#<<&)##" HA<' $:!AC:< A% B@G#!I*+

(Ideal for Canopy, Bouncy Castle, etc)

HEATHER PARK COMMUNITY CENTRE Kachhia samaj Hall, Mount Pleasant, Wembley, Middx, HA0 1SH For Further Information / Booking , Telephone:

020 8903 6563 www.kslhall.co.uk


рк╡рк╡рк╢рлЗрк╖

Gujarat Samachar - Saturday 7th July 2012

ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркирк╛ рк╡рк╖рк╖ рлирлжрлжрлиркирк╛ ркХрлЛркорлА рк░ркоркЦрк╛ркгрлЛ ркмрк╛ркж ркЕркмрлБ ркЬрлБркВркжрк╛рк▓ ркирк░рлЗркирлНркжрлНрк░ ркорлЛркжрлАркирлА рк╣ркдрлНркпрк╛ ркХрк░рк╡рк╛ркирлЛ рк╣ркдрлЛ ркирк╡рлА ркжрк┐рк▓рлНрк╣рлАркГ ркорлБркм ркВ ркЗркирк╛ рлирлм/рлзрлзркирк╛ ркЖркдркВркХрк╡рк╛ркжрлА рк╣рлБркорк▓рк╛ркирк╛ ркЧркд ркорк╣рк┐ркирлЗ рккркХркбрк╛ркпрлЗрк▓рк╛ ркорк╛рк╕рлНркЯрк░ркорк╛ркИркбркб ркЕркмрлБ ркЬрлБркжркВ рк╛рк▓ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркирк╛ ркорлБркЦрлНркп рккрлНрк░ркзрк╛рки ркирк░рлЗркбркжрлНрк░ ркорлЛркжрлАркирлА рк┐ркдрлНркпрк╛ ркХрк░рк╡рк╛ ркЗркЪрлНркЫркдрлЛ рк┐ркдрлЛ, ркдрлЗркирлЗ ркдрлЗ ркЕркВркЧрлЗркирлБркВ ркХрк╛рк╡ркдрк░рлБркВ рккркг ркШркбркпрлБркВ рк┐ркдрлБ.ркВ ркЬрлЛркХрлЗ ркЕркмрлБ ркЬрлБркжркВ рк╛рк▓ркирлЗ рккрлЛркдрк╛ркирлА ркЖ ркпрлЛркЬркирк╛ркорк╛ркВ ркЖркЧрк│ рк╡ркзрлА рк╢ркХрлНркпрлЛ рки рк┐ркдрлЛ ркдрлЗрк╡рлБркВ ркПркХ ркдрккрк╛рк╕ркорк╛ркВ ркмрк┐рк╛рк░ ркЖрк╡рлНркпрлБркВ ркЫрлЗ. рк╡рк╖рк╖ рлирлжрлжрлиркорк╛ркВ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркорк╛ркВ ркеркпрлЗрк▓рк╛ркВ ркХрлЛркорлА рк░ркоркЦрк╛ркгрлЛ ркЕркирлЗ ркорк┐рк╛рк░рк╛рк╖рлНркЯрлНрк░ркорк╛ркВ ркдрлЗркирлА ркЕрк╕рк░рлЛркирлА ркШрлЗрк░рлА ркЫрк╛ркк ркдрлЗркирк╛ ркорк╛ркирк╕ рккрк░ рккркбрлА рк┐ркдрлА. ркдрлЗ ркдрк░ркд ркЬ ркХркЯрлНркЯрк░рккркВркерлА рк╕ркВркЧркарки рк╣рк╕ркорлАркорк╛ркВ ркЬрлЛркбрк╛ркпрлЛ рк┐ркдрлЛ. ркЕркЧрк╛ркЙ ркЕркмрлБ ркПркХ рк╕рк╛ркорк╛ркбркп ркпрлБрк╡рк╛рки рк┐ркдрлЛ. ркдрлЗркирк╛ркорк╛ркВ ркХрлЛркЗ ркХркЯрлНркЯрк░ркдрк╛ ркирк┐рлЛркдрлА, рккрк░ркВркдрлБ рлирлжрлжрлиркорк╛ркВ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркорк╛ркВ ркеркпрлЗрк▓рк╛ ркХрлЛркорлА рк░ркоркЦрк╛ркгрлЛ ркЕркирлЗ ркорк┐рк╛рк░рк╛рк╖рлНркЯрлНрк░ркорк╛ркВ ркЖ рк░ркоркЦрк╛ркгрлЛркирлЗ ркЖркзрк╛рк░рлЗ ркдрлИркпрк╛рк░ ркХрк░рк╛ркпрлЗрк▓рк╛ ркЙркоркХрлЗрк░ркгрлАркЬркиркХ ркХрк╛ркпрк╖ркХрлНрк░ркорлЛркирлА ркдрлЗркирк╛ркВ рккрк░ ркКркВркбрлА ркЕрк╕рк░ ркеркЗ рк┐ркдрлА. ркдрлНркпрк╛рк░ркмрк╛ркж ркдрлЗ рк╕рлНркЯрлВркбркбркЯрлНрк╕ ркЗрк╕рлНрк▓рк╛рк╣ркоркХ ркорлВрк╡ркорлЗркбркЯ ркУркл ркЗркирлНркбркбркпрк╛ (рк╣рк╕ркорлА) рк╕рк╛ркерлЗ ркЬрлЛркбрк╛ркпрлЛ рк┐ркдрлЛ. рк╣рк╕ркорлАркорк╛ркВ ркЬрлЛркбрк╛ркпрк╛ рккркЫрлА рк╢рк░рлВркЖркдркирк╛ркВ рк╡рк╖рлЛрк╖ ркорк╛ркВ ркдрлЗркирлЗ ркЙрк┐рк░рккрлНрк░ркжрлЗрк╢ ркЕркирлЗ ркорк┐рк╛рк░рк╛рк╖рлНркЯрлНрк░ркорк╛ркВ ркЗркиркЪрк╛ркЬрк╖ ркмркирк╛рк╡рк╛ркпрлЛ рк┐ркдрлЛ. ркЖ рк╕ркоркпркЧрк╛рк│рк╛ркорк╛ркВ ркЖ ркмркВркирлЗ рк░рк╛ркЬрлНркпрлЛркорк╛ркВ ркШркгрк╛ ркХрлЗркорлНрккрлЛркирлБркВ ркЖркпрлЛркЬрки ркеркпрлБркВ рк┐ркдрлБ.ркВ ркдрлЗркгрлЗ ркмрлАркб рккрлЛрк▓рлАрк╕ рк╡ркбрк╛ркоркеркХркорк╛ркВ ркЗрк▓рлЗркирлНркХрлНрк┐рк╣рк╢ркпрки ркдрк░рлАркХрлЗркирлА рк╕рлЗрк╡рк╛ ркЖрккрлА рк┐рлЛрк╡рк╛ркирлЛ рккркг ркЪрлЛркВркХрк╛рк╡ркирк╛рк░рлЛ ркЦрлБрк▓рк╛рк╕рлЛ ркеркпрлЛ ркЫрлЗ. ркдрлЗркгрлЗ рккрлЛрк▓рлАрк╕ ркдрккрк╛рк╕ркорк╛ркВ ркШркЯрк╕рлНрклрлЛркЯ ркХркпрлЛрк╖ ркЫрлЗ ркХрлЗ ркжрлЗрк╢ркирк╛ ркШркгрк╛ркВ ркнрк╛ркЧркорк╛ркВ ркорлБркм ркВ ркИ ркЬрлЗрк╡рк╛ рк╣рлБркорк▓рк╛ркирлА ркдрлЗркгрлЗ ркдрлИркпрк╛рк░рлА ркХрк░рлА рк┐ркдрлА рккрк░ркВркдрлБ ркдрлЗ ркжрк░рк╣ркоркпрк╛рки ркЬ ркдрлЗ рккркХркбрк╛ркпрлЛ. ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркорк╛ркВ рккркг рк╕ркжрк┐ркп рк╕рлИркпркж ркЭркмрлАркЙрк▓ ркЕркВрк╕рк╛рк░рлА ркЙрклркл ркЕркмрлБ рк┐ркоркЬрк╛ ркЙрклрклрлЗ ркЕркмрлБ ркЬрлБркжркВ рк╛рк▓ рк╕рк╛ркорлЗ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркд ркПркбркЯрлА ркЯрлЗрк░рк░рлАрк╕рлНркЯ рк╕рлНркХрлНрк╡рлЛркб (ркПркЯрлАркПрк╕)ркорк╛ркВ ркмрлЗ ркЧрлБркирк╛ ркирлЛркВркзрк╛ркпрлЗрк▓рк╛ ркЫрлЗ. ркЬрлБркжркВ рк╛рк▓ рк╕рк╛ркорлЗ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркирк╛ ркпрлБрк╡ркХрлЛркирлЗ рккрк╛ркХркХрк╕рлНркдрк╛рки ркЕркирлЗ ркХрк╛ркирлНркоркорк░ркирк╛ ркдрлНрк░рк╛рк╕рк╡рк╛ркжрлА ркХрлЗркорлНрккрлЛркорк╛ рк┐рлЗрк╣ркиркВркЧ ркЖрккрк╡рк╛ркирлЛ ркЕркирлЗ ркХрк╛рк▓рлБрккрк░рлБ рккрлНрк▓рлЗркЯрклрлЛркорк╖ рккрк░ ркмрлНрк▓рк╛рк╕рлНркЯ ркХрк░рк╡рк╛ркирк╛ ркмрлЗ ркЧрлБркирк╛ ркирлЛркВркзрк╛ркпрлЗрк▓рк╛ ркЫрлЗ. ркЖ ркХрлЗрк╕ркорк╛ркВ ркдрлЗ рккркХркбрк╛ркпрлЛ рккркг ркдрлЗркирлЛ рк╕рк╛ркЧрк╣рк░ркд ркЭрлВрк▓рлНрклрлАркХрк╛рк░ рк┐ркЬрлБ рккркг рклрк░рк╛рк░ ркЫрлЗ. ркЬрлЛркХрлЗ, ркЧрлБркЬрк░рк╛ркд ркПркЯрлАркПрк╕ркирк╛ ркЕрк╣ркзркХрк╛рк░рлАркУ рк╕рк╛ркерлЗ ркорк┐рк╛рк░рк╛рк╖рлНркЯрлНрк░ ркЕркирлЗ рк╣ркжрк▓рлНрк┐рлА рккрлЛрк▓рлАрк╕ркирк╛ ркЕрк╣ркзркХрк╛рк░рлАркУ рк╡ркЪрлНркЪрлЗ ркеркпрлЗрк▓рлА ркЪркЪрк╛рк╖ ркорлВркЬркм рк┐рк╛рк▓ркорк╛ркВ ркЕркмрлБркирлА рлирлм-рлзрлзркирк╛ ркдрлНрк░рк╛рк╕рк╡рк╛ркжрлА рк╣рлБркорк▓рк╛ркорк╛ркВ рк╢рлБркВ ркнрлВрк╣ркоркХрк╛ ркЫрлЗ, ркдрлЗркирлА

ркдрккрк╛рк╕ рккрк┐рлЗрк▓рк╛ ркерк╢рлЗ. ркорк┐рк╛рк░рк╛рк╖рлНркЯрлНрк░ркирк╛ рк╡ркдркирлА ркПрк╡рк╛ ркЕркмрлБ ркЬрлБркжркВ рк╛рк▓ ркЕркирлЗ ркЭрлБрк▓рлНрклрлАркХрк╛рк░ рклркпрк╛ркЭ ркЗркирлНркбркбркпрки ркорлБркЭрк╛рк╣рк┐рк╣рк┐рки (ркЖркЗркПрко)ркирлА рк╣рк╡ркЪрк╛рк░ркзрк╛рк░рк╛ркирлЗ ркЕркирлБрк╕рк░ркдрк╛ рк┐ркдрк╛. ркЕркмрлБркирлБркВ ркирк╛рко ркдрлНрк░рк╛рк╕рк╡рк╛ркжрлА

рк╣рлБркорк▓рк╛ркорк╛ркВ ркЙркЫрк│рлНркпрлБркВ рк┐ркдрлБ.ркВ ркЬрлЗ ркорлВркЬркм ркХрк╛рк▓рлБрккрк░рлБ рк░рлЗрк▓рлНрк╡рлЗ рк╕рлНркЯрлЗрк╢ркиркирк╛ рккрлНрк▓рлЗркЯрклрлЛркорк╖ рккрк░ ркдрк╛.рлзрлп-рлирлирлжрлжрлмркирк╛ рк░рлЛркЬ ркеркпрлЗрк▓рк╛ ркмрлНрк▓рк╛рк╕рлНркЯркорк╛ркВ ркЕркирлЗркХ рк▓рлЛркХрлЛркирлЗ ркЗркЬрк╛ ркХрк░рк╡рк╛ркирк╛ ркЧрлБркирк╛ркорк╛ркВ ркЖ ркмркВркиркирлЗ рлБркВ ркирк╛рко ркЦрлВрк▓рлНркпрлБркВ рк┐ркдрлБ.ркВ ркПркЯрлАркПрк╕ркирк╛ ркЕрк╣ркзркХрк╛рк░рлАркУркирлЗ рк╢ркВркХрк╛ ркЫрлЗркХрлЗ ркЕркмрлБ ркЖркЗркПркоркирк╛ ркЕркбркп рклрк░рк╛рк░ ркдрлНрк░рк╛рк╕рк╡рк╛ркжрлАркУркирк╛ рк╕ркдркд рк╕рккркХрклркорк╛ркВ рк┐ркдрлЛ. ркдрлМркХркХрк░ ркЕркирлЗ ркнркЯркХрк▓ ркмркВркзркУ рлБ рккркг ркдрлЗркирк╛ рк╕рккркХрклркорк╛ркВ рк┐ркдрк╛. ркЕркмрлБ ркЕркирлЗ ркЭрлБрк▓рлНрклрлАркХрк╛рк░ркирлА ркнрлВрк╣ркоркХрк╛ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркирк╛ ркпрлБрк╡ркХрлЛркирлЗ ркнркбркХрк╛рк╡рлА ркдрлНрк░рк╛рк╕рк╡рк╛ркжрлА ркмркирк╛рк╡рк╡рк╛ркирлА рк┐ркдрлА. ркЖ ркмркВркирлЗ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдрлА ркпрлБрк╡ркХрлЛркирлЗ ркдрлИркпрк╛рк░ ркХрк░рлАркирлЗ рккрк╛ркХркХрк╕рлНркдрк╛рки ркЕркирлЗ ркХрк╛ркирлНркоркорк░ркорк╛ркВ ркЪрк╛рк▓ркдрк╛ ркдрлНрк░рк╛рк╕рк╡рк╛ркжрлА ркХрлЗркорлНрккрлЛркорк╛ркВ рк▓ркЗ ркЬркдрк╛ рк┐ркдрк╛. ркФрк░ркВркЧрк╛ркмрк╛ркжркорк╛ркВ ркХрлЗркЯрк▓рк╛ркХ ркпрлБрк╡ркХрлЛркирлЗ ркмркВркиркП рлЗ ркдрлНрк░рк╛рк╕рк╡рк╛ркжрлА рк┐рлЗрк╣ркиркВркЧ ркЖрккрлА рк┐ркдрлА. ркЧрлБркЬрк░рк╛ркд ркПркЯрлАркПрк╕ркирлА ркЯрлАркорлЗ ркЖ ркЕркВркЧрлЗ ркЧрлБркирлЛ ркжрк╛ркЦрк▓ ркХркпрлЛрк╖ рк┐ркдрлЛ. ркЬрлЗ ркХрлЗрк╕ркорк╛ркВ ркорк┐ркоркВркж ркЖркорлАрк░ ркЕркирлЗ ркорк┐ркВркоркж ркХрк╛ркЧрлНркЭрлАркирлА ркзрк░рккркХркб ркХрк░рлА рккрлВркЫрккрк░ркЫ ркХрк░рлА рк┐ркдрлА. ркдрлЗркоркирлА ркдрккрк╛рк╕ркорк╛ркВ ркЕркмрлБ ркЕркирлЗ ркЭрлБрк▓рлНрклрлАркХрк╛рк░ркирк╛ ркирк╛рко ркЦрлВрк▓рлНркпрк╛ рк┐ркдрк╛. ркЭрлБрк▓рлНрклрлАркХрк╛рк░ рк┐рк╛рк▓ркорк╛ркВ рк╕рк╛ркЙркжрлАркорк╛ркВ рк┐рлЛрк╡рк╛ркирлБркВ ркПркЯрлАркПрк╕ркирк╛ рк╕рлВркдрлНрк░рлЛркП ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрлБркВ ркЫрлЗ. .....ркдрлЛ ркЬрлБрк┐ркВ рк╛рк▓ркирлЗ рклрк╛ркВрк╕рлА ркЖрккрлЛ рк▓ркоркХрк░рлЗ ркдрлЛркпркмрк╛ркирк╛ ркдрлНрк░рк╛рк╕рк╡рк╛ркжрлА ркЕркмрлБркирлА ркзрк░рккркХркб ркмрк╛ркж ркдрлЗркирк╛ ркорк╛ркдрк╛рк╣рккркдрк╛ркП ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрлБркВ рк┐ркдрлБркВ ркХрлЗ ркдрлЗркоркирлЛ рккрлБркдрлНрк░ ркдрлНрк░рк╛рк╕рк╡рк╛ркжрлА рккрлНрк░рк╡рлГрк╣рк┐ркорк╛ркВ рк╕ркВркбрлЛрк╡рк╛ркпрлЗрк▓рлЛ рк┐рлЛркп ркЕркирлЗ ркжрлЛрк╣рк╖ркд ркЬркгрк╛ркп ркдрлЛ ркдрлЗркирлЗ рклрк╛ркВрк╕рлАркП ркЪркврк╛рк╡рлЛ. ркЬрлБркжркВ рк╛рк▓ркирк╛ рк╣рккркдрк╛ рк╕рлИркпркж ркЭрк╛ркХрлАркпрлБрк┐рлАрки ркЫрлЗрк▓рлНрк▓рк╛ ркерлЛркбрк╛ рк╕ркоркпркерлА ркмрлАркорк╛рк░ ркЫрлЗ ркЕркирлЗ рккрлБркдрлНрк░ркирлА ркзрк░рккркХркбркирк╛ рк╕ркорк╛ркЪрк╛рк░ рк╕рк╛ркВркнрк│рлА ркдрлЗркоркирлА ркдрк╣ркмркпркд ркмркзрлБ ркмркЧркбрлА рк┐ркдрлА. рлмрлж рк╡рк╖рк╖рлАркп ркЭрк╛ркХрлАркпрлБрк┐рлАркирлЗ ркмрлЗ рк╡рк╛рк░ рк╣рлГркжркпрк░рлЛркЧркирлЛ рк╣рлБркорк▓рлЛ ркЖрк╡рлА ркЧркпрлЗрк▓рлЛ ркЫрлЗ. ркдрлЗркУ

ркИркбркоркпрлЛрк░ркбрк╕ ркПркЬркбркЯркирлБркВ ркХрк╛рко ркХрк░ркдрк╛ркВ рк┐ркдрк╛. ркЬрлБркжркВ рк╛рк▓ркирлА ркорк╛ркдрк╛ ркбрк╛ркпрк╛рк╣ркмрк╣ркЯрк╕ркирлА ркжркжрк╖рлА ркЫрлЗ. ркмрлАркбркирк╛ рк┐рк╛ркерлАркЦрк╛ркирк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлЗрк▓рк╛ ркдрлЗркирк╛ рк╣ркирк╡рк╛рк╕рк╕рлНркерк╛рки рккрк░ рккрлЛрк▓рлАрк╕ ркиркЬрк░ рк░рк╛ркЦрлА ркЫрлЗ. рк╕рлВркдрлНрк░рлЛркорк╛ркВркерлА ркорк│рлЗрк▓рлА ркорк╛рк╣рк┐ркдрлА ркорлБркЬркм ркЬрлБркжркВ рк╛рк▓ркирлЗ ркдрлНрк░ркг ркмрк┐рлЗркирлЛ ркЫрлЗ ркдрлЗркорк╛ркВркерлА ркмрлЗ рккрк░рлАрк╣ркгркд ркЫрлЗ. ркЕркмрлБ ркорк╛ркЯрлЗ рккрк╛ркХрк┐рк╕рлНркдрк╛рки рк╕рлБрк░ркжрк┐ркд ркЕркбрлНркбрлЛ рк╣ркдрлЛ ркЧрлГрк┐ рккрлНрк░ркзрк╛рки рккрлА.рк╣ркЪркжркорлНркмрк░ркорлЗ ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрлБркВ рк┐ркдрлБркВ ркХрлЗ ркЕркмрлБ ркнрк╛рк░ркдркирлЛ ркирк╛ркЧрк╣рк░ркХ ркЫрлЗ. ркдрлЗрк╡рлА ркЬ рк░рлАркдрлЗ рккрк╛ркХркХрк╕рлНркдрк╛ркирлЗ рккркг рк╕ркдрлНркп рк╕рлНрк╡рлАркХрк╛рк░рк╡рлБркВ ркЬрлЛркЗркП ркХрлЗ рккрк╛ркХркХрк╕рлНркдрк╛рки ркдрлЗркирк╛ ркорк╛ркЯрлЗ рк╕рлБрк░рк╣рк┐ркд ркЕркбрлНркбрлЛ рк┐ркдрлБ.ркВ рк╣ркЪркжркорлНркмрк░ркорлЗ ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрлБркВ рк┐ркдрлБркВ ркХрлЗ рккрк╛ркХркХрк╕рлНркдрк╛ркирлА ркЧрлГрк┐ рккрлНрк░ркзрк╛рки рк░рк┐рлЗркорк╛рки ркорк╣рк▓ркХркирлА ркП рк╡рк╛ркд рк╕рк╛ркерлЗ ркЕркорлЗ рк╕ркВркоркд ркЫрлАркП ркХрлЗ ркЕркмрлБ ркнрк╛рк░ркдрлАркп ркирк╛ркЧрк╣рк░ркХ ркЫрлЗ. ркдрлЗ ркнрк╛рк░ркдркорк╛ркВ рк░рк┐рлЗркдрлЛ рк┐рлЛрк╡рк╛ ркЫркдрк╛ркВ рккркг ркХркЯрлНркЯрк░рк╡рк╛ркжрлА ркмркбркпрлЛ. ркПрк╡рлА рк░рлАркдрлЗ рккрк╛ркХркХрк╕рлНркдрк╛ркирлЗ рккркг рк┐рк╡рлЗ ркорк╛ркирк╡рлБркВ ркЬрлЛркЗркП ркХрлЗ ркдрлЗ ркорлБркм ркВ ркЗ рк╣рлБркорк▓рк╛ркорк╛ркВ ркдрлЗркирлА ркорк┐ркдрлНркдрлНрк╡ркирлА ркнрлВрк╣ркоркХрк╛ ркЫрлЗ. ркдрлЗркгрлЗ рккрк╛ркХркХрк╕рлНркдрк╛ркиркорк╛ркВ ркдрк╛рк▓рлАрко рк▓рлАркзрлА рк┐ркдрлА. ркХрк░рк╛ркЪрлАркирк╛ ркХркбрк┐рлЛрк▓рк░рлВркоркорк╛ркВ ркдрлЗ рк┐рк╛ркЬрк░ рк┐ркдрлЛ. ркЬрлНркпрк╛ркВркерлА ркдрлНрк░рк╛рк╕рк╡рк╛ркжрлА рк╣рлБркорк▓рк╛ркирлБркВ рк╕ркВркЪрк╛рк▓рки ркеркдрлБркВ рк┐ркдрлБ.ркВ ркЖ ркХркбрк┐рлЛрк▓ рк░рлВркоркорк╛ркВ рк▓ркоркХрк░рлЗ ркдрлЛркЗркмрк╛ркирлЛ рк╕ркВрк╕рлНркерк╛рккркХ рк┐рк╛ркХрклркЭ рк╕ркЗркж рккркг рк┐рк╛ркЬрк░ рк┐ркдрлЛ. рк╕рк░ркХрк╛рк░ркирлА ркоркжркж рк╡ркЧрк░ ркЖрк╡рлЛ ркХркбрк┐рлЛрк▓ рк░рлВрко ркЪрк▓рк╛рк╡рк╡рлЛ ркорлБркоркХрлЗрк▓ ркЫрлЗ. ркЕркмрлБркирк╛ ркжрккркдрк╛ркирлЛ ркбрлАркПркиркП ркЯрлЗрк╕рлНркЯ рк▓рлЗрк╡рк╛ркпрлЛ ркЕркмрлБркирлА ркзрк░рккркХркб ркХрклрк▓рлНркорлА ркЕркВркжрк╛ркЬркерлА ркЕркдрлНркпркВркд ркЧрлБрккрлНркд рк░рлАркдрлЗ ркеркЗ ркЫрлЗ. ркПркЯрк▓рлБркВ ркЬ ркирк╣рк┐ рккркг ркдрлЗркирк╛ рк╣рккркдрк╛ркирлЗ рккркг ркП ркЦркмрк░ ркиркерлА рккркбрлА ркХрлЗ ркдрлЗркоркирлЛ ркбрлАркПркиркП ркЯрлЗрк╕рлНркЯ ркеркЗ ркЧркпрлЛ ркЫрлЗ. ркмрлАркЬрлА ркмрк╛ркЬрлБ, ркЕркмрлБркирлА ркорк╛ркдрк╛ ркХрк┐рлЗ ркЫрлЗ ркХрлЗ ркдрлЗркоркирлЛ ркЕркерк╡рк╛ ркдрлЗркоркирк╛ рккрк╣ркдркирлЛ ркбрлАркПркиркП ркЯрлЗрк╕рлНркЯ ркХрлНркпрк╛рк░рлЗркп ркеркпрлЛ ркиркерлА. ркнрк╛рк░ркдрлАркп ркЕрк╣ркзркХрк╛рк░рлАркУркП ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрлБркВ рк┐ркдрлБркВ ркХрлЗ рк╕рк╛ркЙркжрлА ркЕрк░рлЗрк╣ркмркпрк╛ркирлЗ рккрк┐рлЗрк▓рк╛ркВ ркЕркмрлБркирлА ркдрк╕рк╡рлАрк░ ркорлЛркХрк▓рк╛ркЗ рк┐ркдрлА, рккркг ркдрлЗ ркорк│ркдрлА ркЖрк╡ркдрлА ркирк┐рлЛркдрлА. ркЬрлБркжркВ рк╛рк▓ рккрк╛рк╕рлЗ рккрк╛ркХркХрк╕рлНркдрк╛ркирлА рккрк╛рк╕рккрлЛркЯркЯ рк┐ркдрлЛ. рк┐рк╡рлЗ ркдрлЗркирлА ркзрк░рккркХркб ркорк╛ркЯрлЗ ркбрлАркПркиркП рк╣рк░рккрлЛркЯркЯ ркЬрк░рлВрк░рлА рк┐ркдрлЛ. рккрлВркЫрккрк░ркЫркорк╛ркВ ркЕркирлЗрк┐ рк░рк╣рк╕рлНркпрлЛ ркЦрлВрк▓рк╢рлЗ ркЧрлГрк┐ рккрлНрк░ркзрк╛ркирлЗ рк╣ркЪркжркорлНркмрк░ркорлЗ ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрлБркВ ркХрлЗ ркЕркмрлБ ркЬрлБркжркВ рк╛рк▓ркирлА рккрлВркЫрккрк░ркЫ ркжрк░рк╣ркоркпрк╛рки рлирлм/рлзрлзркирк╛ рк╣рлБркорк▓рк╛ркирлБркВ рк╡ркзрлБ рк░рк┐рк╕рлНркп ркЦрлВрк▓рк╢рлЗ. ркХрлЗрко ркХрлЗ, ркдрлЗркорк╛ркВ ркдрлЗркирлЗ ркорк┐ркдрлНркдрлНрк╡ркирлА ркЬрк╡рк╛ркмркжрк╛рк░рлА рк╕рлЛркВрккрк╛ркЗ рк┐ркдрлА. ркдрлЗ рккрлВркгркирлЗ рлА ркЬркорк╖рки ркмрлЗркХрк░рлА ркЕркирлЗ ркЕркоркжрк╛рк╡рк╛ркж рк╣рк╡рк╕рлНрклрлЛркЯ ркХрлЗрк╕ркорк╛ркВ рккркг рк╕ркВркбрлЛрк╡рк╛ркпрлЗрк▓рлЛ ркЫрлЗ.

31

%0*7- * $*7A* 72* . 7@*

 . 9*:< =:. *< .

B 

;< $

'. +;2< . ??? ;87*< 8=:; , 8 =4 6 *25 27/ 8;87*< 8=:; , 8 =4

  21) 21 . ?  52* :* < =; * 2 ; ; = "  232 7- 5* ). *

  < 1 , < 

5*;4* :=2;. *7*- * * 2 ; ; = "  "8, 42. ; 8=7< *27; $

  

  7- 8>     ;< . ,      < 1 *7 * @;27* 7< :0. ; 25 A :* 2* ; = " 

  < 1 , <    !:2, . B  * @;

$ * @;$

* @;

$

  

* @;

* @;&2. < 7*6  *6 +8- 2* 2* ; ; = "    * 8;  < 1 , < $

  

*=:2< 2=; #8=< * 1 2 ; ; "=  / :2, *  !:2 ,. B $ '. ; < = 8* ;<  . :2, * 26* ; ; " 

  < 1 =0   ! B   :2, . * @;

  

 

* @;

 

0@9<  += 2* ; ; = "#  26 +. 5  < 1 =0 $

  @; *

 

  < 1 , < 

*;< 8*;< 2* ; =; "   6 . :2, *  < 1 =0 $

  @; *

 5; 92< * 2, 5< * * 2* ; ; = "  2* ; "=;  < 1 =0 $

  * @;

  < 1 =0      < 1 #. 9

 

 27* :0. 7< 125. 2* ; =; "  A87 6 * 1 ?2< A25 :*

 

  < 1 =5@

127* ?2< 1 2* ; = "  ( * 70< A; . , := 2;.  < 1 #. 9 $

$

  

= ;; 2* 2* ; ; = ""   < 1 =0

 * @;

$

  

 < 1 =5@ ; '. . 4. 7- :. *4 < 1 =0 #?2;  *@;   8=7< :2. ; B   *@;  < 1 =5 B   *@;  8=7< :2. ; B < 1 =5@ * #2. ;< * 7 #9*27 02, /  < *5@

2;, 8=7<  B . 7< :*5 =:89.

2;, 8=7<  B =70:@ 2015201< ;

2;, 8=7<  B < 1 =5@  < *5@ @ 5201< < 1 =0

B  *@;  :-  < 1 =5@ B   *@;   *@;  < 1 ;< =5@ B2;, 8=7<  B *92< *5 $8=:

 < 1 =0

2;, 8=7<  B $:. *;=:. ; / =:89.

 < 1 =0

2;, 8=7<  B '87- . :; / =:89.

B   *@;   8=7< :2. ; B   *@;  8=7< :2. ;  *@;   8=7< :2. ; B 

2;, 8=7<  B =:89. *7 2015201< ;

2;, 8=7<  B

2;, 8=7<  B 

$:. *;=:. ; / $=:4. @

// 62745 8 -6,  1) -( 1 * ( /5 ( 1)  1) -( 1 6274 +7-) * 5

B  *@; 7- =5@ 

B   *@;   8=7< :2. ; < 1 =0 '2< 1 7< . :7*< 287*5 5201< 

2;, 8=7<  B 

2;, 8=7<  B 

 &* 40

5 21) -6-21 33/:

 %"! &"'$% & #4* 0 -* 4 275*  %6( 6-21 $2( )  ) +8 ( 4*  -) ) /* 5* 9   ' &  

 

 

     

 

 

 

 ( 5.-) 26,  4) /224 %276, 96* 15-21 ;   !* 8 * /, - ; 

  ! &   

 

      


વ્યાપાર

32

Gujarat Samachar - Saturday 7th July 2012

બાકકલેઝના ચેરમેન-સીઇઓનું રાજીનામું

જપાનની રાજધાની ટોકિયોમાં તાજેતરમાં એિ અગ્રણી ફોન િંપની દ્વારા પારદશશિ સ્ક્રીનવાળો સ્માટટફોન રજૂ િરવામાં આવ્યો હતો. ૨.૪ ઈંચની પારદશશિ સ્ક્રીન ધરાવતા આ ફોનનો બંને તરફથી ઉપયોગ િરી શિાય છે.

લંડનઃ લિટનની અગ્રણી બેન્ક-બાકકલેઝના સીઇઓ બોબ ડાયમન્ડે વ્યાજદરોમાં ચેડા કરવાના કૌભાંડમાં તાત્કાલલક અસરથી રાજીનામું આપ્યું છે, તેમ કંપનીએ એક યાદીમાં જણાવ્યું હતું. મૂળ અમેલરકના નાગલરક ડાયમન્ડે મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે બાકકલેઝ પર આવેલું બાહ્ય દબાણ એવા સ્તરે પહોંચ્યું છે જેનાથી ફ્રેન્ચાઇઝીને નુકસાન

થવાનું જોખમ છે, જે થવા દેવું મારા માટે યોગ્ય ન કહેવાય. બેન્કના ચેરમેન માકકસ એજીયસે સોમવારે રાજીનામું આપ્યું ત્યારબાદ ડાયમન્ડે પણ પોતાનું રાજીનામું આપવું પડ્યું છે કેમ કે બેન્ક પર એક કૌભાંડમાં લિમીનલ કેસ થવાનો ભય તોળાઇ રહ્યો છે, જેના પગલે આલથિક કેન્દ્ર તરીકેની લંડનની છબી ખરાબ થઇ છે.

વાંચો અને વંચાવો

સંક્ષિપ્ત સમાચાર Presents

12th Asian Achievers Awards 14th September 2012 NOMINATION FORM *' 24'56+)+175 5+#0 %*+'8'45 9#4&5 +5 *156'& '8'4; ;'#4 $; <5 .'#&+0) 0'95 9''-.+'5 5+#0 1+%' #0& 7,#4#6 #/#%*#4 61 *10174 4+6+5* 5+#05 2#4 ':%'..'0%' ( 6*'4' +5 51/'10' ;17 -019 9*1 *#5 $41-'0 $170&#4+'5 #0& &'5'48'5 4'%1)0+6+10 (14 6*'+4 70+37' %1064+$76+10 61 6*' %1//70+6; #0& 6*' 0#6+10 6*'0 2.'#5' 01/+0#6' 6*'/ (14 10' 1( 6*' #9#4&5 .+56'& $'.19 #-' 574' 6*#6 ;17 (+.. +0 6*+5 #22.+%#6+10 (14/ #0& 5'0& +6 10 14 4 '14)' '. #: /#+. ### #$2.)4172 %1/ #&&4'55 +5 4 '14)' 4172 #4/# "1)# 175' 1:610 #4-'6 10&10

$; 2156 (#: 14 '/#+. 61 ( ;17 #4' 5'0&+0) +6 $; 2156 6*' !

Please tick the appropriate category Sports Personality of the Year............................................

Woman of the Year ................................................................

Awarded for excellence in sports.

The award will recognise and honour a woman who has made a significant mark in any chosen field.

Business Person of the Year .............................................. Awarded to a business person who is a success in every sense of the word and can demonstrate a genuine passion for social issues.

Young Entrepreneur of the Year ......................................

Professional of the Year ......................................................

Uniformed and Civil Services ............................................

Professionals in the field of medicine, law, education, banking, finance and others, who have scaled the heights of their chosen profession.

For outstanding achievements in uniformed and civil services or contribution to the community through any of the above services.

Achievement in Community Service................................

Awarded to those who have acclaimed popularity internationally for his/her contribution in any particular sector and is recognised for their timeless philanthropic activities.

In recognition for an individuals service to community.

Achievement in Media, Arts and Culture .................... Someone who has made a mark in media including print and broadcast media; cinema, art and culture.

Award for Entertainment .................................................... For outstanding performance by Asians in the field of Dance and Music.

Awarded to an young entrepreneur (less than 35 years) with a proven track record of operating a successful business enterprise.

International Personality of the Year ............................

Lifetime Achievement Award ............................................ To honour those individuals, who during their lifetime, have made immense contributions in any given field. This remarkable individual can be marked as an example for the younger generation.

Application Form

Name of the Nominee: ___________________________________________________________________________________ Contact Details of the Nominee (Tel & email): _______________________________________________________________ Present Occupation of the Nominee: _______________________________________________________________________ Please attach the Nominees's CV which includes the following information (Please do not exceed a limit of 1000 words) (1) Personal background (2) (3) (4) (5)

Most important career achievements till date. Nominee's contribution to the community and nation. Any notable obstacles in the Nominee's career that has helped him/her to reach where they are today. Future Plans, ambitions and visions.

Summary- (Please include a summary in not more than 150 words why the nominee is worthy of winning the particular award in a separate sheet) Nominators name and contact details: _____________________________________________________________________ Nominators current Occupation/Company: __________________________________________________________________ Tel/Mobile: _________________________________

Email: __________________________________________________

NOMINATION AND SELECTION PROCESS This is a unique event where readers nominate and an independent panel of judges comprising of eminent personalities selects the winner. Judges’ decision is final. ABPL Group will not entertain any dialogue with members of the public regarding the judging process. In order to ensure a high degree of transparency and fairness, the management and members of the staff of Asian Voice and Gujarat Samachar will play no role in the nomination or judging process. You may use an additional sheet if the space provided is insufficient. The winners will be announced at the AAA Awards ceremony in 14th September, 2012. Asian Voice, Gujarat Samachar will publish the names of the short listed candidates and winners after the event. The winners names will also appear in our e-edition www.abplgroup.com You can nominate yourself if you wish to. Nominations and entries must follow the prescribed format. All nomination forms must reach our offices on or before 12th July, 2012

210514

8'06

#0#)'& ;

((+%+#. #6'4'45

((+%+#.

((+%+#.

'&+# #460'4

((+%+#.

0.+0' #460'4

210514'& *#4+6;

+%-'65 #8#+.#$.' #6

• જાહેર ક્ષેિની કંપની ઓએનજીસીએ સોફ્ટવેર નનકાસકાર ટીસીએસને દેશની સૌથી વધુ મૂલ્યાંકન ધરાવતી કંપનીના સ્થાનેથી હટાવી દીધી છે. શેરની કકંમતમાં ઉછાળો આવતા ઓએનજીસીની માકકેટ કેપ મંગળવારે ૨.૪૮ લાખ કરોડ સુધી પહોંચી ગઇ હતી. િે નડંગ દરનમયાન ઓએનજીસીએ ૨.૪૮ લાખ કરોડની માકકે ટ કે પ હસ્તગત કરી હતી, જે ભારતમાં કોઇપણ નલસ્ટેડ કંપની કરતા સૌથી વધુ છે. તે ટાટા કન્સલટન્સી સનવિસીઝ (ટીસીએસ)ની રૂ. ૨.૪૨ કરોડની માકકેટ કેપ કરતા રૂ. ૫૫૦૦ કરોડ વધુ છે. ઓએનજીસીના શેરમાં ૧.૫૯ ટકાનો ઉછાળો આવતા કંપની ટોચ પર પહોંચી હતી. તેની સામે ટીસીએસનો શેર ૧.૬૧ ટકા ઘટ્યો હતો. નલસ્ટેડ કંપનીની માકકેટ કેનપટલાઇઝેશન તેના શે ર ની કુ લ બજાર કકંમ ત સાથે સંકળાયેલી હોય છે. શેરની કકંમતમાં ફે ર ફાર થતા આ આં ક ડા દરરોજ બદલાય છે. • ટાટા મોટસસે મ્યાનમારની એપેક્સ ગ્રે ટે સ્ ટ ઇન્ડસ્સ્િયલ કં પ ની નલનમટે ડ (એજીઆઈ) સાથે નવતરણ કરાર પર તાજેતરમાં હસ્તાક્ષર કયાિ છે. આથી ટાટા મોટર મ્યાનમારમાં તેના પેસેન્જર અને કોમનશિયલ વાહનોનું વેચાણ હાથ ધરશે. માગવે એકમ ખાતે એજીઆઈ િક્સને એસેમ્બલ કરીને તેનું નવતરણ કરશે. આ નસવાય ભારતમાંથી ટાટાના કોમનશિયલ અને પેસેન્જર વાહનોની સીધી આયાત કરાશે. અગાઉ ૨૦૧૦માં ટાટાએ મ્યાનમાર ઓટોમોબાઇલ એન્ડ ડીઝલ ઇન્ડ. નલનમટેડ (એમએડીઆઈ) સાથે ટનિકી કોન્િાક્ટ સાઇન કયોિ હતો જે હેઠળ મધ્ય મ્યાનમાર ખાતેના માગવેમાં હેવી િક એસેમ્બ્લી પ્લાન્ટની સ્થાપના કરવાની યોજના હાથ ધરાઈ હતી. આ પ્રોજેક્ટ માટે ભારત સરકારે ૨ કરોડ યુ એ સ ડોલરની લાઇન ઓફ ક્રે નડટ ફાળવી હતી. • નવશ્વ ફરી એક વખત મંદીના ખપ્પરમાં હોમાય એવી પૂરેપૂરી સંભાવના છે, તેમ નવખ્યાત રોકાણ સલાહકાર તથા અથિશાસ્િી માકક ફેબરે કહ્યું હતું. તેઓ કહે છે કે નવશ્વભરમાં અત્યારે ગ્રીસ અને યુરોપની નાણાંકીય કટોકટીને કારણે નચંતા પ્રસરી છે. પરંતુ હકીકતમાં તો ભારત અને ચીનમાં ધીમો પડતો આનથિક નવકાસ મંદીનો સંકેત આપી રહ્યા છે. બૂમ, ગ્લૂમ અને ડૂમ સમાચાર પિના લેખક માકક ફેબર કહે છે કે ૨૦૧૨ના છેલ્લા નિમાનસક ગાળામાં કે ૨૦૧૩ના આરંભથી મંદીની શરૂઆત ૧૦૦ ટકા થઈ જશે. શેરબજારની ચાલ પણ મંદીનો અણસાર આપે છે. અગાઉ પણ ફેબરીએ પોતાના ગ્રાહકોને કપરા સંજોગો પૂવસે જ ચેતવ્યા હતા. આ વખતે પણ તેમે નવશ્વમાં ગંભીર મંદી સજાિવાની ચેતવણી ઉચ્ચારી હતી.


ભારિ

Gujarat Samachar - Saturday 7th July 2012

૩જી જુલાઈએ ગુરૂ પૂડણિમાના અવસરે મધ્ય પ્રિેશના ખંિવા ખાતે યોજાતા ‘િાિા જી ધામ’ મેળામાં િૂર િૂરથી શ્રદ્ધાળુઓ મુસાફરોથી ડચક્કાર ભરેલી ટ્રેનમાં જગ્યા ન મળતાં ટ્રેનના છાપરાં ઉપર બેસીને જીવના જોખમે પણ ત્યાં પહોંચી ગયા હતા.

સંડિપ્ત સમાચાર • અમરનાથ યાિામાં ૩૦ જૂને વધુ બે શ્રદ્ધાળુઓના મોત થતા કુલ મૃતાંક ૧૪ થયો છે, જ્યારે એક લાખથી ઉપર શ્રદ્ધાળુઓએ અત્યાર સુધીમાં પડવિ ડશવડલંગના દશશન કયાશ છે. શડનવારે ગુજરાતી મડહલા સડહત બે શ્રદ્ધાળુઓનાં મોત થયાં હતા. અડધકારીઓના જણાવ્યા પ્રમાણે ગુજરાતની વતની ૪૦ વષષીય રેખાનું હૃદય બંધ પિી જવાને કારણે મૃત્યું થયું હતું જ્યારે હડરયાણાના જસબીરડસંહનું પણ હૃદય બંધ પિી ગયું હતુ.ં • આસામમાં પૂરની સ્થથડત વધુ કથળી છે. વિા પ્રધાન મનમોહન ડસંહ અને કોંગ્રેસ અધયક્ષ સોડનયા ગાંધીએ સોમવારે પૂર અસરગ્રથત ડવથતારોનું હવાઇ ડનરીક્ષણ કયુું છે. ડનરીક્ષણ પછી રાજ્યને રૂ. ૫૦૦ કરોિની સહાય આપવાની જાહેરાત પણ કરી હતી. મૃતકોના પડરવારોને એક-એક લાખની સહાય આપવાની પણ જાહેરાત થઇ હતી. આસામના તમામ ૨૭ ડજસલા પૂરગ્રથત છે. રાજ્યમાં પૂરનાં પાણી ૭૭ લોકોને ભરખી ચૂક્યાં છે. • આગામી સામાડય ચૂટં ણીમાં એનિીએના વિા પ્રધાનપદના ઉમેદવાર તરીકે ડબનસાંપ્રદાડયક વ્યડિને જ રજુ કરવી જોઈએ તેવા તેમના વલણને મજબૂતપણે વળગી રહીને ડબહારના મુખ્ય પ્રધાન નીડતશકુમારે સોમવારે રાષ્ટ્રીય થવયંસેવક સંઘ (આરએસએસ)ની ટીકાની પરવા કયાશ વગર જણાવ્યું હતું કે તેમના પક્ષ જેિી(યુ)એ ભાજપ સાથે ગઠબંધન કયુું છે, સંઘ પડરવાર સાથે નહીં. એનિીએએ વિા પ્રધાનપદના ઉમેદવાર તરીકે એક ડબનસાંપ્રદાડયક વ્યડિને રજુ કરવી જોઇએ, તેવા તેમના મંતવ્ય અંગે નીડતશકુમારે જણાવ્યું હતું કે જેિી(યુ)ને ભાજપ સાથે લાંબા સમયથી ગઠબંધન છે અને સંઘ પડરવાર સાથે નથી. હું મારા મંતવ્યમાં અિગ છું. ડબનસાંપ્રદાડયક વ્યડિની પસંદગીને તરીકેના તેમના ડનવેદનને ગુજરાતના મુખ્ય પ્રધાન નરેડદ્ર મોદીના વિા પ્રધાન બનવાની મહત્વાકાંક્ષાને નુકસાન પહોંચાિવાના પ્રયાસ તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું હોવાના એક પ્રશ્નના જવાબમાં નીડતશકુમારે જણાવ્યું હતું કે મેં કોઇ વ્યડિનું નામ લીધું નથી.

એર ઇન્ડિયાના પાઇલટ્સ કામ પર પરત ફરશે નવી ડિલ્હીઃ એર ઈસ્ડિયાનાં હિતાળી પાઇલટ્સે મંગળવારે ડદસહી હાઈ કોટટને આશ્વાસન આપ્યું હતું કે, તેઓ પોતાની ૫૮ ડદવસથી ચાલતી હિતાળને સમેટી લેશે. પાઇલટનાં પક્ષમાં ડનવેદન સાંભળ્યાં બાદ કોટટટ જણાવ્યું હતું કે, પાઇલટ્સને કામ પર હાજર થવા માટટ એર ઈસ્ડિયા તરફથી ૪૮ કલાકનો સમય આપવામાં આવે. કોટટટ એર ઈસ્ડિયાને જણાવ્યું હતું કે, હિતાળ દરડમયાન બરખાથત કરવામાં આવેલાં પાઇલટ્સની ફડરયાદોને પણ સાંભળવામાં આવે. જોકે પાઇલટ્સ માિ કામ પર જ હાજર થશે, પરંતુ તેમની હિતાળ તો ચાલુ જ રહેશે. ઈસ્ડિયન પાઇલટ્સ ડગસિટ જણાવ્યું હતું કે, ‘અમે ફિ એર ઈસ્ડિયાને કામ પર પરત ફરવાનું એફફિટડવટ આપી રહ્યાં છે. અમારી હિતાળ ચાલુ જ રહેશે અને જ્યાં સુધી બરખાથત કરાયેલાં ૧૦૧ પાઇલટ્સને લેવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી હિતાળ યથાવત્ જ રહેશે.’ • રાજસ્થાનના ચુરુમાં ૪૮.૬ ડિગ્રી ગરમીઃ વરસાદ ખેંચાવાની સાથે સમગ્ર ઉત્તર ભારતમાં ગરમીનો પ્રકોપ વણથંભ્યો ચાલુ રહ્યો છે. રાજથથાનના ચુરુમાં ઉષ્ણતામાનનો આંક ૪૮.૬ ડિગ્રી પહોંચી ગયો છે. જ્યારે નવી ડદસહીમાં ઉષ્ણતામાન સરેરાશ ઊચા ઉષ્ણતામાન આંક કરતા ૬ અંશ ઊંચુ રહી ૪૧.૮ ડિગ્રી નોંધાયું હતું. આ સ્થથડતમાં શાળામાં વેકેશન એક અઠવાડિયા સુધી લંબાયું હતું. જયારે રાડિનું સૌથી ઉંચુ ઉષ્ણતમાન પણ ૫ અંશ ઊંચુ રહી ૩૨.૩ સેસ્સસયસ રહ્યું હતું.

33

૪૦ વષષના સ્થળાંિરનો સંઘષષમય તસધ્ધિિાયક ઇતિહાસ કચકડે મઢવાની અણમોલ િક ૭૦ના દાયકામાં આવી અિે કેવી પડરસ્થથડતમાં રહ્યા, થથાયી થયા એટલું જ નડહ પણ આડિકામાં ૧૯ કે ૨૦મી સદીમાં ઇસ્ડિયાથી નાનકિા શા વહાણમાં બેસી તમારા વિવાઓ કેવી દશામાં આડિકા ગયેલા અને ત્યાં કેવી રીતે રહેતા, કામ કરતા એનો કષ્ટદાયી ભૂતકાળ, સંઘષશમય ડસસ્ધધદાયક વતશમાન અને આવતીકાલની તમારી યુવાપેઢીના ઉજ્જવળ ભાડવની વાતો કેમરે ામાં ડવડિયો રૂપે કંિારવાનું અમે ભગીરથ કાયશ હાથ ધયુું છે. આપને ત્યાં લગ્ન, બથશિટ પાટષી કે એડનવસશરી પાટષીઓ હોય ત્યારે ડવડિયો કે ફોટા માટટ મોટા બજેટ ફાળવવા પિતા હોય છે. આપના ૪૦ વષશના સંભારણાને કેમરે ામાં કચકિટ મઢવામાં અમને પણ ખચશ તો થશે પણ ખૂબ ફકફાયત ભાવે, પ્રોફેશ્નલ ઢબે, બેકગ્રાઉડિ સંગીત સાથે એનું એિીટીંગ કરવામાં આવશે. આપની પાસે • હવે કાશી ડવશ્વનાથ માટે ટૂંક સમયમાં ઇડટરનેટ બુકકંગઃ હવે ટૂંક સમયમાં જ વારાણસી ખાતે આવેલા ઐડતહાડસક કાશી ડવશ્વનાથ મંડદરના દશશન કરવા જવા માટટ દશશનાથષીઓ પોતાની નોંધણી જાતે જ ઇડટરનેટ મારફતે કરવા સમથશ હશે. ઉપરોિ ડનણશય તાજેતરમાં કાશી ડવશ્વનાથ મંડદરના ટ્રથટની બેઠક થઈ હતી તે દરડમયાન લેવાયો હતો. આની સાથે ડિરેક્ટ ટુ હોમ (િીટીએચ) દ્વારા મંડદરના દશશનનું જીવંત પ્રસારણ પણ કરવામાં આવશે.

આપના વિવાઓ, માતા-ડપતા કે કુટબ ું ીજનોની ફફસમ કે ફોટા સંગ્રહમાં પિયા હોય એનો પણ આ ઐડતહાડસક ફફસમાંકનમાં સમાવેશ કરાવી શકશો. આપના સંતાનો અને ભાડવ પેઢીઓની પેઢી આપની સંઘષશમય, સાહસભરી યાદગાર ઐડતહાડસક વાતો ડવડિયો દ્વારા જોઇ, જાણી ગૌરવ અનુભવે એવી આ સંગ્રહી રાખવા જેવી િોક્યુમડે ટરી પ્રોફેશ્નલ ટટકડનશ્યનો દ્વારા તૈયાર થશે. આ માટટ ઇચ્છા ધરાવનાર વિીલો, વ્યવસાયીઓ, ઉદ્યોગપડતઓ, સખાવતીઓ, તમામ ક્ષેિના ડનષ્ણાતોએ અમારા બીઝનેસ મેનજ ે ર અલકાબેન શાહનો સંપકક 0207 749 4002 અથવા email: alka.shah@abplgroup.com <mailto:alka.shah@abplgroup.com>

ઉપર કરવો.

ડવશ્વના સૌથી ડવરાટ રામાયણ મંડિરનું ડબહારમાં ભૂડમ પૂજન પટણાઃ ડબહારના પૂવશ ચંપારણના કથવડલયા બહુઆરાિમાં લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈમાં સંસારના સૌથી ડવશાળ માનવામાં આવી રહેલા મંડદરનું ભૂડમપૂજન થયું છે. મંડદરના ડનમાશણમાં અંકોરવાટ, રામેશ્વરમ અને મીનાક્ષી મંડદરની થથાપત્ય કળાઓથી પ્રેરણા લેવામાં આવી છે. તેનું નામ રામાયણ મંડદર રાખવામાં આવ્યું છે. અમદાવાદના ડવખ્યાત વાથતુડવદ્ પીયૂષ સોમપુરા તેના

ડિઝાઇડનંગમાં સહયોગ આપી રહ્યા છે. મંડદરના ડનમાશણમાં લગભગ ૩૦૦ કરોિ રૂડપયાનો ખચશ થવાનો અંદાજ છે. મંડદર સાત-આઠ વષશમાં બનીને તૈયાર થશે. આ મંડદરમાં કુલ પાંચ માળ હશે અને સમગ્ર મંડદરનો ડવથતાર ૨૮૦૦ ફૂટ લાંબો અને ૧૫૦૦ ફૂટ ઊંચો હશે. મંડદરમાં ૧૮ દેવતાઓની મૂડતશઓ અને ૧૮ ડશખર હશે. મુખ્ય ગભશગૃહમાં રામ-સીતા, લવકુશ અને મહડષશ વાસમીફક હશે.

તિરૂપતિ મંતિરને વાળની હરાજીથી રૂ. ૨૦૦ કરોડ મળ્યાં ડતરૂમાલાઃ આં ધ્ર પ્રદે શ ના ડતરૂમાલાસ્થથત શ્રી વેંકટટશ્વર મં ડદરની ગણતરી દે શ ના સૌથી અમીર મંડદરોમાં થાય છે. તેનાથી આવકનો દસમો ભાગ હજારો શ્રદ્ધાળુ ઓ દ્વારા દાન કરવામાં આવેલી હરાજીથી મળે છે. ભગવાન વેંકટટશ્વરને વાળ ચઢાવવાની પરંપરા સડદયો જૂની છે.

માનવામાં આવે છે કે, વાળ ચઢાવવાથી મનોકામના પૂ રી થાય છે . દુ ડનયામાં વાળના ડનકાસનું બજાર ખૂબ ફૂ લીફાલી રહ્યું છે . આ વાળનો ઉપયોગ ડવગ વગેરે બનાવવા થાય છે. મંડદરને ૨૦૧૧-૧૨માં કુ લ ૧૯૪૯ કરોિ રૂડપયાની આવક થઈ હતી. જેમાં રૂ. ૨૦૦ કરોિ

રૂડપયા વાળની હરાજીથી મળ્યા હતા. મં ડદરનું તં િ અને દેખભાળ કરનારા ડતરૂમાલા ડતરૂપડત દેવથથાનમ ટીટીિીનું અનુમાન છે કે શ્રદ્ધાળુઓની વધતી સંખ્યાને ધયાને લઈ આ વષષે વાળની હરાજીથી થનારી આવક ગત વષશનો રેકોિટ તોિી નાખશે.


34

www.abplgroup.com

પોષુન (પાંચ ગામ યુનનયન) યુ.કે. દ્વારા ૮ જુલાઇ, રતવવારે બપોરે ૩.૦૦િી મોડે સુધી બાબબેક્યુ અને ગુજરાતી લગ્નોત્સુક યુવાન-યુવતીઅોનું વાતષિક સંમેલનનું અાયોજન કરવામાં અાવ્યું છે. થિળ: મુંબઇ ગાડડન, બ્રોડકફલ્ડ કડટ્રી કલબ, હેડથટોન લેન, પીનર, HA2 6LY. વધુ તવગત માટે સંપકક મુકેશભાઇ પટેલ 0208 898 5194, લગ્નોત્સુક માટે જશભાઇ પટેલ 0208 445 3642. l વે લ ીંગ બરો શ્રી નિસદુ મં ન દરની થિાપનાને ૩૧ વષિ પૂ ર ાં િયા છે. યુ.કે.ના અા પ્રિમ તશખરબધ્ધ મંતદરના ૩૧મા પાટોત્સવનું અાયોજન રતવવાર, ૮ જુલાઇના રોજ સવારે ૧૦ િી ૧ દરમ્યાન કરવામાં અાવ્યું છે. અા તનતમત્તે પૂજા, હવન, ધ્વજારોહણ અને ભોજનપ્રસાદી સતહત અનેક કાયિિમોનું અાયોજન કરવામાં અાવ્યું છે. સૌ ધમિપ્રેમીઅોને મંતદર તરફિી તનમંત્રણ. l શ્રી સનાતન સે વ ા સમાજના ઉપિમે શતનવાર તા. ૭ જુલાઇ અને રતવવાર ૮ જુલાઇના રોજ ગુરૂપૂતણિમા મહોત્સવનું અાયોજન કરવામાં અાવ્યું છે. અા પ્રસંગે બ્રહ્મલીન સંત પૂ. હીરજીબાપાના તેમજ અડય સંત મહાત્માઅોના અનુયાયીઅો ગામે ગામિી પધારી ભજન, સંકકતિનનો લાભ અાપશે. થિળ: તહડદુ મંતદર, હેરી ફોડડ રોડ લ્યુસી ફામિ. l નિસદુ કાઉન્સસલ અોફ નોથથ (યુ . કે ) ની વાતષિક સામાડય સભા ૩જી જૂન, રતવવારે ઇસ્ડડયન એસોતસએશન, અોલ્ડહામ ખાતે મળી હતી જેમાં નીચે મુજબના હોદ્દેદારો સવાિનુમતે ચૂંટાયા છે. પ્રેતસડેડટ-શ્રી કાસ્ડતભાઇ તમથત્રી, વાઇસ પ્રેતસડેડટશ્રી દશરિભાઇ નાયી, સેિેટરી- શ્રી અશોકભાઇ ચૂડાસમા, અાસી. સેિેટરી- સી હરીશભાઇ પટેલ, ટ્રેઝરર- શ્રી ભગુભાઇ તમથત્રી, અાસી. ટ્રેઝરર-શ્રી રામતસંહભાઇ કુમ્પાવત, સોચયલ સેિેટરી- શ્રીમતી રુક્ષમણીબેન પટેલ, પી.અાર.અો- શ્રીમતી તૃતિબેન પટેલ, કારોબારી સતમતતના સભ્યો: સવિશ્રી શાંતતલાલ તમથત્રી, ખં ડુ ભાઇ તમથત્રી, તનરં જ નભાઇ વખારીઅા, અશોકભાઇ દયાલ, ભીખુભાઇ પટેલ, જીતુભાઇ પંતડત, જીતેનભાઇ જોષી, ભારતીબેન તન્ના, અને કો.અોપ્ટ સભ્યોસવિશ્રી દમયંતતબેન પટેલ, અતનલ પટેલ, તનરંજનભાઇ ભટ્ટ, મોહનભાઇ પટેલ તિા છોટાભાઇ લીમ્બાચીયા.

Gujarat Samachar - Saturday 7th July 2012

l

શુભ લગ્ન થટેનમોર સ્થિત શ્રી જગદીશ વનીચંદ મહેતા તિા શ્રીમતી જાગૃતતબેન જે. મહેતાના સુપુત્ર ડો. કુશલના શુભલગ્ન શ્રી દીપકભાઇ તિા શ્રીમતી નીતાબેન ડી. મહેતાનાં સુપુત્રી ડો. સોનલ સાિે ૨૧ જુલાઇ, શતનવારે અોશવાલ સેડટરમાં તનરધાયાાં છે. નવદંપતતને 'ગુજરાત સમાચાર' પતરવારની શુભકામના.

આભાર દશશન

જય શ્રી અંબે

જય શ્રી સ્વાતમનારાયણ

જન્મ: િા. ૧૯-૨-૧૯૬૧ (મ્વાંઝા-ટાન્ઝાતનયા)

દેહાવસાન: ૩-૭-૨૦૧૨ (લંડન-યુ.કે)

સ્વ દીપકભાઇ જશભાઇ પટેલ (પીપળાવ)

સુધારો ગયા સિાહના ગુ જ રાત સમાચારના પાન-૩૨ ઉપર 'સહાધ્યાયીની યાદમાં બે તવદ્યાિથીઅો માઉડટ કકલીમાંજારો સર કરશે' એ મિાળા હેઠળ છેલ્લે રાહુલ અને અતનશા કકલીમાંજા રો સર કરશે એમ છપાયું છે. એના બદલે મેનેડજાઇટીસની તબમારીને કારણે મોતને ભે ટે લા ડયુ બ રીના યુ વાન રાહુલની યાદમાં અાનં દ ઉપાધ્યાયે અને અતનશા પાંચાએ £ ૫૦૦૦નું ફં ડ એકત્ર કરવા કકલીમાંજા રો સર કરવાનું બીડુ ઝડપ્યું છે એમ વાંચવા તવનંતી.

ખેડા તજલ્લાના પીપળાવના મૂળવતની, મ્વાઝાં-ટાડઝાતનયામાં જડમેલા અને હાલ સરે, વોલીંગ્ટનમાં રહેતા અમારા સુપુત્ર શ્રી દીપકભાઇ જશભાઇ પટેલનું ૩જી જુલાઇ, મંગળવારે અકાળે અવસાન િતાં અમારો સમગ્ર પતરવાર ઉંડા શોકમાં ડૂબી ગયો છે. એક પ્રેમાળ પતત, વાત્સલ્યસભર તપતા અને સ્નેહાળ થવજન જેવો અમારો વહાલસોયો કૂળદીપક 'દીપક' ચાલ્યો જતાં અમારા કુટુંબમાં જાણે અંધારું િઇ ગયું. અમારા કુટુંબ પર અાવી પડેલ અા દુ:ખદ પળે રૂબરૂ પધારી અમારા દુ:ખમાં સહભાગી બનનાર તેમજ ફોન, ઇમેલ દ્વારા શોકસંદેશા પાઠવી અમોને અાશ્વાસન અાપનાર અમારા સૌ સગા સંબંધી, તમત્રોનો અમે અંત:કરણપૂવિક અાભાર માનીએ છીએ. પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા સદગતના અાત્માને શાંતત અાપે એવી પ્રાિિના. ૐ શાંનત: શાંનત: શાંનત: Manishaben Dipak Patel (Wife) Prisha Dipak Patel (Daughter) Keval Dipak Patel (Son) Jashbhai Gordhanbhai Patel (Father) Pushpaben Jashbhai Patel (Mother) Natubhai Gordhanbhai Patel (Kaka) Lalitaben Natubhai Patel (Kaki) Late Rameshbhai Gordhanbhai Patel (Kaka) Snehalataben Rameshbhai patel (Kaki) Chandrakantbhai Gordhanbhai Patel (Kaka) Late Kalpanaben Chandrakantbhai Patel (Kaki) Meenakshibhen Babubhai Patel (Foi) Babubhai Maganbhai Patel (Fua) Jayeshbhai nantubhai Patel (Brother) Rakaben Jayeshbhai Patel (Sister-In-Law) Parenbhai Jashbhai patel (Brother) Kanganaben Parenhai Patel (Sister-In-Law) Dharitbhai Rameshbhai Patel (Brother) Meetaben Dharitbhai Patel (Sister-In-Law) Sandeepbhai Natubhai Patel (Brother) Priya Sandeep Patel (Sister-In-Law) Rishibhai Chandrakantbhai Patel (Brother) Avnitaben Sanjaykumar Patel (Sister) Sanjaykumar Patel (Brother-In-Law) Khasmiraben Patel (Sister) Dimpleben Patel-Williamson (Sister) Mike Williamson (Brother-In-Law)

અંતિમતિયા: સદગતનો પાતિિવદેહ ૫ જુલાઇ, ગુરૂવારે બપોરે ૧.૦૦ વાગ્યે અમારા વોલીંગટન-સરેના તનવાસથિાને અંતતમ દશિનાિબે લવાશે ત્યારબાદ બપોરે ૨.૩૦ કલાકે સાઉિ લંડન તિમેટોરીયમ, Rowan Road, Streatham, London SW16 5JG ખાતે અંતતમ સંથકાર કરવામાં અાવશે. 8, Foresters Drive, Wallington, Surrey, SM6 9DG Tel: 020 8401 6389

શ આભાર દશન શ્રી નાથજી બાવા

માિા-પત્ની, ભતિની, દાદીમાં િથા નાનીમાં સ્વરૂપે કમશઠ હિી એ નારી, સ્નેહથી સીંચી કુટુંબની ફૂલવાડી પૂરા કયાશ કોડ સહુના, વિર કોઈ આશાએ, હસિાં લીધી તચરતવદાય, રડિાં મૂક્યા અમ સૌને, કમશયોિી િમારા આત્માને પ્રભુ રાખે તનજ ચરણોમાં એવી અંિરની આશા અમારી. શ્રી

કૃષ્ણ શરણં મમ્

સોજીત્રાના મૂળવતની અને કેડયાના કકટાલેમાં વષોિ સુધી રહ્યા બાદ હાલ િોયડન-સરે સ્થિત અમારા માતુશ્રી પૂ. શારદાબેન જમનાદાસ પટેલ તા.૨૦ જૂન બુધવારે બહોળા કુટુંબની લીલીવાડી મૂકી વૈકુંઠવાસી િયા છે. ધમિપરાયણી, પરોપકારી, તનખાલસ અને સૌ પ્રત્યે સદભાવ રાખનાર અમારા વાત્સલ્યસભર માતુશ્રીની તચરતવદાયિી અમારા કુટુંબમાં કદી ન પૂરાય એવી ખોટ પડી છે. 'જડમે એનું મૃત્યુ િ નસ્ચચત છે' એ ગીતાજ્ઞાન હોવા છતાં વહાલસોયી માની તચરતવદાયનો તવષાદ ટાળી શકાતો નિી. અમારા પતરવાર ઉપર અાવી પડેલી દુ:ખદ પળે રૂબરૂ પધારી અમારા દુ:ખમાં સહભાગી બનનાર તેમજ ફોન, ઇમેલ દ્વારા શોકસંદેશા પાઠવી અમોને અાશ્વાસન અાપનાર તિા સદગતની અંતતમયાત્રામાં ઉપસ્થિત રહી ભાવભરી શ્રધ્ધાંજતલ-પુષ્પાંજતલ અપિણ કરનાર અમારા સૌ સગા સંબંધી, તમત્રોનો અમે અંત:કરણપૂવિક અાભાર માનીએ છીએ. પરમ કૃપાળુ શ્રીનાિજી બાવા પૂ. બાના અાત્માને શાશ્વત શાંતત અાપે અને અમને એમની તચરતવદાયનો વસમો અાઘાત સહન કરવાની શતિ અાપે એવી પ્રાિિના. ૐ શાંનત: શાંનત: શાંનત: It is with great sorrow that we announce death of our beloved mother Pujya Shardaben Jamnadas Patel of Sojitra on 20th June 2012 Wednesday. Our family and all who knew her will dearly miss her. May lord almighty rest her soul in peace. ૐ Shanti: Shanti: Shanti: Kirit & Chandrika Patel (Son & Daughter-in-law) Nickesh & Henal Patel (Grandsons) Seema & Nicola Patel (Grand daughter-in-laws) Gia & Olivia Patel (Great grand Daughters)

િં.સ્વ. શારદાબેન જમનાદાસ પટેલ (સોજીત્રા) જન્મ: િા.૧૭.૧૦.૧૯૨૫ (વાસદ-િુજરાિ) સ્વિશવાસ: િા.૨૦.૬.૨૦૧૨ (િોયડન-સરે)

Surendra & Late Dayadasi Patel (Son & Daughter-in-law) Sanjay & Sameer Patel (Grand sons) Jyoti & Bhargvi Patel (Grand daughter-in-laws) Rahul & Viyan Patel (Great Grandsons) Narendra & Bharti Patel (son & Daughter-in-law) Resha Patel (Grand Daughter) Anisha & Sanjay Desai (Grand daughter & Grand Son-in-law) Naiya Desai (Great Grand daughter)

Jaya & Bhupendra Patel (Daughter & Son-in-law) Tejas Patel (Grandson) Krupa Patel (Grand daughter-in-law) Deepa & Pritish Ganatra (Grand daughter & Grand son-in-law) Anaiya Ganatra, Samaa & Nyasha Patel (Great grand daughters) Ashok & Brenda Patel (Son & Daughter-in-law) Jai & Ajay Patel (Grand Sons) Ciler Patel (Grand daughter-in-law) Vinod & Wendy Patel (Son & Daughter-in-law) Ria & Gemma Patel (Grand daughters) Jayshree & Satish Patel (Daughter & Son-in-law) Vishal & Aneeka Patel (Grand son & Grand daughter) Kalpesh Patel (Son)

65 St. Saviours Road, West Croydon, CR0 2XF, Surrey-Tel: 0208 684 2731 Narendra J. Patel Tel: 0208 908 6621


Gujarat Samachar - Saturday 7th July 2012

શ્રી કચ્છ લેવા પટેલ કોમ્યુમનટી (યુ.કે)ની થથાપનાના ૪૦ વષિની ઉજવણી ટનટમિે રટવવાર, ૮ જુલાઇના રોજ સવારે ૧૦૩૦થી સાંજના ૭.૩૦ સુધી વાટષિક મેળા-૨૦૧૨નું અાયોજન કરવામાં અાવ્યું છે. કચ્છની અાભા ઉપસાવતા અા મેળામાં ખાણીપીણીના થટોલ્સ સાથે ભાત ભાતની ચીજવથતુઅો સાથે બાળકો અને મોટેરા માટે રમતગમતના સાધનો, સાંથકટિતક કાયિક્રમ, ગરબા-રાસ ઇત્યાટદની મજા માણવા મળશે. થથળ: શ્રી કચ્છ લેવા કોમ્યુનીટી, ઇન્ડડયા ગાડિડસ, વેથટ એડડ રોડ, નોથોિલ્ટ UB5 6RE. વધુ ટવગત માટે સંપકક ટશવલાલ વેકરીઅા 07956 542 392 l ગુજજર મિન્દુ યુમનયન મલ.ના નેજા હેિળ ક્રોલીના શ્રી સનાતન મંટદરમાં શુક્રવાર ૩જી અોગષ્ટથી રટવવાર ૫ અોગષ્ટ દરટમયાન શ્રીનાથજી બાવાની ચટલત િટતષ્ઠા મહોત્સવનું અાયોજન કરવામાં અાવ્યું છે. પૂજ્ય ગોથવામી ૧૦૮ યદુનાથજી મહોદયશ્રી (અમદાવાદ-કડી)ની અનુમટત અને ઉપન્થથટતમાં અા િટતષ્ઠા મહોત્સવ સંપન્ન થશે. અા દરટમયાન વચનામૃત, ગીતા યજ્ઞ, ચટલત િટતષ્ઠા, યુથ િોગ્રામ, મેડીટેશન, યમુનાજી લોટી ઉત્સવ ઇત્યાટદ કાયિક્રમનું અાયોજન કરવામાં અાવ્યું છે. અા િટતષ્ઠા મહોત્સવમાં યજમાન બનવા અને વધુ ટવગત માટે સંપકક ભરત લુક્કા 07967 339 790 l સદગુરૂ કબીર સેવા સમાજ, યુ.કે.ના ઉપક્રમે તા. ૧૫ જુલાઇ, રટવવારે સવારે ૧૧ થી ૪ દરટમયાન ગુરૂપૂટણિમાના કાયિક્રમનું અાયોજન કરવામાં અાવ્યું છે. અા િસંગે જામનગર કબીર અાશ્રમના પૂ.૧૦૮ મહંત શ્રી રામેશ્વર દાસજી સાહેબ, ગુરૂ ૧૦૮ મહંત શ્રી જગદીશદાજી મહારાજ સાહેબની ઉપન્થથતમાં ભજન, સત્સંગ અને અાનંદ ચોઉકા અારતી થશે. થથળ: ગીતા ભવન ટેમ્પલ, ૭૦ કલેરડન પાકક રોડ, લેથટર LE2 3AD. સંપકક સુભાષભાઇ સામાણી 07989 226 483 l શ્રી સ્વામમનારાયણ ગુરૂકૂળ-છારોડી, અમદાવાદના સદગુરૂ સંતશ્રી માધવટિયદાસજી તથા સંતવૃંદ યુ.કે. પધાયાિ છે. તેઅોનું ટહડદુ વૈટદક શૈલી અાધારીત િવચન તથા સંકકતિન ૧૦ જુલાઇ, મંગળવારે સાંજે ૭.૩૦થી ૯ દરટમયાન શ્રી સનાતન મંટદર, લેથટર ખાતે રાખવામાં અાવેલ છે. વધુ ટવગત માટે સંપકક રોટહત ટિવેદી 075800 16143. l નેશનલ એસોમસએશન અોફ પાટીદાર સમાજના ઉપક્રમે રટવવાર, ૨૨ જુલાઇના રોજ સાંજે ૫.૦૦થી ગુજરાતી ગુજરાતી કોમેડી નાટક 'બચુને બાટલીમાં ઉતારો' નાટકનું અાયોજન કરવામાં અાવ્યું છે. સાંજે ૫ વાગ્યે સૌ શાકાહારી ભોજન બાદ શો શરૂ થશે. અા ઉપરાંત બુધવાર તા.૨૫ થી રટવવાર ૨૯ જુલાઇ દરમ્યાન પૂ.ગોથવામી યદુનાથજી મહોદયશ્રી બપોરે ૧ થી ૫ l

$01) ,/%& #

#

!

"

$#&" +0$.+!0&,+!)

www.abplgroup.com

દરમ્યાન શ્રી ભાગવત દશમથકંધ કથાનું રસપાન કરાવશે. થથળ: પાટીદાર સમાજ હોલ, ૨૬બી, ટૂટીંગ હાઇથટ્રીટ, લંડન SW17 0RJ. યજમાન પદ માટે અને નાટકની ટટકકટ માટે સંપકક ટપયુષભાઇ પટેલ 0208 977 8223. l સત્ કૈવલ સકકલ, લંડનના ઉપક્રમે રટવવાર, ૮ જુલાઇના રોજ બપોરે ૨ થી ૭ દરટમયાન ગુરૂપૂટણિમા મહોત્સવનું અાયોજન કરવામાં અાવ્યું છે. અા પાવન િસંગે પૂ. ગુરૂજી અટવચલદાસજી મહારાજના અાશીવિચનનો લાભ મળશે. સૌ ધમિિેમીઅોને ટનમંિણ છે. થથળ: બ્રેડટ ઇન્ડડયન એસોટસએશન, ૧૧૬ ઇલીંગ રોડ, વેમ્બલી. વધુ ટવગત માટે સંપકક યશવંત પટેલ 07973 408069. l મા કૃપા ફાઉન્ડેશન યુ.કે. અને દેવન ચેટરટેબલ ટ્રથટ (યુ.કે, યુએસએ અને ભારત) દ્વારા સંયુક્ત ઉપક્રમે તા.૨૬ જુલાઇથી ૯ અોગષ્ટ દરટમયાન સેડટ લ્યુક્સ હોસપીસ (કેડટન) અને કેડસર ટરસચિના લાભાથથે શ્રી જલારામ ચટરિ, શ્રીમદ ભાગવત કથા અને શ્રીનાથજીની ઝાંખીના ટિવેણી સંગમનું અાયોજન કરવામાં અાવ્યું છે. અા દરમ્યાન શ્રી જ્ઞાનયજ્ઞ હવનનું પણ અાયોજન કરાયું છે. કથા દરટમયાન ચ્હા-નાથતો તથા સાંજે ભોજન િસાદીની વ્યવથથા કરવામાં અાવી છે. ૨૬ જુલાઇ, ગુરૂવારે સાંજે ૭ થી ૯ દરમ્યાન શ્રી વાલજીભાઇ દાવડા સત્સંગ મંડળ જલારામ ભજનનો લાભ અાપશે. વધુ ટવગત માટે સંપકક બાબુભાઇ તથા નલીનીબેન કટારીયા 01702 586 481, પુરસોિમ મજીટિયા 0208 908 6402 l શ્રી સ્વામમનારાયણ ગુરૂકૂળ, પરીવાર યુ.કે.ના ઉપક્રમે ૭ જુલાઇ શટનવારે કાટડિફ સમાજ દ્વારા સાંથકટિતક કાયિક્રમ અને ૨૦ થી ૨૨ જુલાઇ દરમ્યાન નોથોિલ્ટ ખાતે શ્રી કચ્છ લેવા પટેલ કોમ્યુટનટી સેડટર, વેથટ એડડ રોડ ખાતે િણ ટદવસીય 'ટહડદુ લાઇફ થટાઇલ' સેટમનારનું અાયોજન કરવામાં અાવ્યું છે. સંપકક રવજીભાઇ ટહરાણી 0796 035 9999 l મિન્દુ વેલ્ફેર એસોમસએશન અોફ એસેક્સના નેજા હેિળ રાધાકિષ્ણ કોમ્યુનીટી સેડટર, થકૂલ હાઉસ ચચિ રોડ, નોઅાક હીલ, રોમફોડિ ખાતે શુક્રવાર ૬ જુલાઇ થી રટવવાર ૮ જુલાઇ દરમ્યાન શ્રી ગણેશજી અને લક્ષ્મી નારાયણ મૂટતિઅોની થથાપનાના ભવ્ય મહોત્સવનું અાયોજન કરવામાં અાવ્યું છે.

ઇન્ડિયા હાઉસના અાનંદ કુમાર અને અનુપમ મમશનના ભામિશાબેન સાથે િાતાાલાપ દર ગુરૂવારે રાત્રે ૭-૦૦ કલાકે MATV Sky-793 પર

THURSDAY: 7:00 PM ઇન્ડડયા હાઉસના ટહડદી અને કલ્ચરલ ટવભાગના અટેશી શ્રી અાનંદ કુમાર જેઅોએ લંડનના ઇન્ડડયા હાઉસમાં એમની કારકકદદી દરમ્યાન ભારતીય ભાષા ટહડદી અને એને લગતી સાંથકિટતક િવૃટિને િોત્સાટહત કરતી ફરજ ખૂબ સુંદર રીતે અદા કરી છે તેઅો ભારત પરત જઇ રહ્યા છે ત્યારે સી.બી એમના અિેના અનુભવ ટવષે વાતાિલાપ કરશે. અા ઉપરાંત ડેનહામ ખાતેના અનુપમ ટમશનનાં સુ.શ્રી ભાટવશાબેન તાજેતરમાં નૂતન મંટદર અને કોમ્યુટનટી સેડટરના લાભાથથે થકોટીશ મેરેથોન દોડનાર કકરણ પટેલ દ્વારા એકિ કરાનારા £૧૦૦,૦૦૦ના ભંડોળ ટવષે અને અોગષ્ટમાં ડેનહામની ટવશાળ ધરતી પર થનાર નૂતન મંટદર અને સાંથકિટતક કેડદ્રના ભૂટમપૂજન ટવષે રજૂઅાત કરશે. MATVનો લોકટિય કાયિક્રમ સીબી લાઇવ જુઅો અને જોવાની ટમિોને ભલામણ કરો. સમગ્ર ટવશ્વમાં કોઇ પણ થથળે Sky793 પર MA TV પર સીબી લાઇવ કાયિક્રમનું જીવંત િસારણ અથવા ઇડટરનેટ દ્વારા TVU Player Channel 75203 ઉપર જોઇ શકાય છે. TVU Player ડાઉનલોડ કરવા માટે જુઅો વેબસાઇટ

www.tvunetworks.com

આપના મંતવ્યો આજે જ 'ગુજરાત સમાચાર'ને લખીને મોકલી આપો. Email: cblive_matv@yahoo.co.uk

*

#)%

' $ !! ! $ % # "& #

%

!%!.!' %

%(

$

%

%

Asian Funeral Service

#

" "

!

#

" ' #

% "

!

$ $

! !

,+0!"0 ,2 *!&) $01) ',/%& %,0*!&) ", 1( 222 %&+#1-.&$/0(',/%& ", 1(

35

*

!! )

"

&

સંસ્થા સમાચાર

# ! . + # ' 2 - ; 1$ ;. - + 0 & 2 .2 '0 / : 1$ ;. - !43 1 ! + / 77 - 78 ! + 1 1 - + 1 : . + - *1)+ 3 1 1 / 78 66 - 7 66 ; + 1 . + - + (4 : % 1% 3 1 !+2 / 9 - 76 '/ ;"# - , % - 1 # ! . + # - !+ / 1 # + + + "1 1 !2 35

"

#

"

$

! %

Incorporating Asian Funeral Services

Serving the Asian community

& '!#

"$%!

346-354 Foleshill Road, Coventry CV6 5AJ

024 7666 5676 A division of the Heart of England Co-operative Society Ltd.

- ! )$ . ' + -

$'

' - $' & $* . ' ) $ % $ $% $$ & ' "$ ' ) '$ $ $( -& $ ) % -& $ ) - - $ ( % $ ' $ ' , $* % #

' % ' $

'


36

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 7th July 2012

'પનરવતિનનો પવન': લગ્ન અને સમાજની બદલાતી વ્યવસ્થા આ આપણા વહંદુ સમાજની િાત છે. અસય ધમસના િાચકોને પણ કદાચ આ અનુભિ થતા હિે જે આપણી જાણમાં નથી. પૂિસ આવિકાથી તથા ભારતથી આજે લગભગ ૪૦ િષસથી જે અહીં આિી થથાયી થયા છે તેમની સમાજ તથા કૌટુંબીક વ્યિથથામાં જે ફેરફારો થઈ રહ્યા છે તેની આ િાત છે. િરૂઆતના ૫-૧૦ િષસ સૌને ઠેકાણે પાડિામાં ગયા અને ધીમે ધીમે બધું ઠેકાણે પડતું ગયું. ખાસ કરીને યુગાસડાથી અહીં ફરવજયાત આિનાર માટે િધારે મુશ્કેલી હતી. પરંતુ ઈંગ્લેસડ દેિ સૌને માટે આિીિાસદરૂપ બની ગયો. આ દેિે - બધાને આિકાયાસ અને ઠેકાણે પાડિાની મદદ કરી. લગભગ કુટુંબો લંડનના પરાંઓમાં તથા લેથટરમાં થથાયી થયા. નિી પ્રજા તૈયાર થિા માંડી. થકૂલોમાંથી કોલેજ ત્યાંથી યુવનિવસસટીમાંથી નિી પ્રજા તૈયાર થઈ. દુકાનદાર કે નોકરીયાત િગસના બાળકો કેમીથટ - ડોક્ટર - િકીલ તથા અસય પ્રોફેિનલ િગસમાં આિી ગયા. પરંતુ આમ થતાં થતાં એક બીજો જબ્બર સામાવજક પ્રશ્ન દરેક કુટુંબની સામે આિી પડ્યો. દીકરા - દીકરીનો પોતાના જીિનસાથી પોતે જ િોધી મા-બાપની સામે રજૂ કરી દીધા. ૧૯૪૦-૫૦-૬૦માં જસમેલ મા-બાપ મૂંઝિણમાં તો પડી ગયાં પરંતુ ભણેલાં બાળકોની પસંદગી થિીકારિા વસિાય બીજો વિકર્પ નહોતો. લોહાણા, િાવણયા, બ્રાહ્મણ, ક્ષવિય દરેક જ્ઞાવતના બાળકો બીજી જ્ઞાવતમાંથી જીિનસાથી લાિિા માંડ્યા. જ્ઞાવત તો ઠીક પણ અહીંની ગોરી - યુરોપીયન કોમના જીિનસાથીઓ ખડા કરી દીધા. કંઈ ખોટું થયું નથી. બાળકોને જે ગમ્યું જેમાં તેમણે સુખ જોયું ત્યાં નક્કી કયુું. આ એક જબરજથત 'પવરિતસનનો પિન' છેર્લા બે દાયકામાં જોિામાં આવ્યો છે. આજે એક પણ કુટુંબ નહીં હોય જ્યાં પરજ્ઞાવત કે ગોરી પ્રજાના યુિક યુિતીઓ - કુટુંબીઓ થયા ન હોય. આજે પોતાની જ્ઞાવતમાં જ લગ્ન થાય તે જાણે અપિાદ થઈ ગયું છે. ચાલો, સમય સમયને માન છે. આમાં કોઈની ટીકા નથી. પરંતુ હિે ભવિષ્યનું

િું? આિતા દિ-િીસ િષસમાં આ લોકોની પ્રજા પોતાને કઈ જ્ઞાવત સમજિે? જ્ઞાવત જેિું કંઈ રહેિે? એક વહંદુ છોકરો કે છોકરી ગોરા યુિાન કે યુિતી સાથે સંસાર માંડે તે કયો ધમસ અપનાિિે? કયા રીતરીિાજ ચાલુ રાખિે? આ એક ગૂઢ પ્રશ્ન છે. આજે પણ હું જોઉં છું કે આિા યુગલો અને તેમના સંતાનોને જ્ઞાવતમંડળોમાં આિિા વબર્કુલ રસ નથી. અવનિાયસ ફેરફારો આપણા સમાજમાં જોિામાં આિિે. મોહન જોબનપુત્રા, રીકમન્સવથથ વાચક મમત્રો, આંતરજ્ઞાવતય અને આંતરધવમસય લગ્નો પછી હિે સૌને આંતરરાષ્ટ્રીય એટલે કે િેત, શ્યામ કે અસય િણસના લોકો સાથેના લગ્નોની વચંતા સતાિી રહી છે. ભારતની િાત કરીએ તો ભારતની મૂળ પ્રજા સાથે અનેક પ્રાંત, ધમસ અને દેિોના લોકોએ લગ્નો કયાસ અને તેઅો ભારતીય સંથકૃવતમાં જ સમાઇ ગયા. આજે પણ આપણાં મંવદરોમાં કે પછી વદિાળી વમલન, નિરાિી કે ગણેિ મહોત્સિ દરવમયાન ઘણાં આિા યુગલો જોિા મળે છે. ઘણી િખત આપણી જ જ્ઞાવત કે સમાજની િહુ કે જમાઇ આપણા ધમસ, રીત કે વરિાજોનું પાલન કરતા નથી ત્યારે આપણને 'િાંધો - તકલીફ' જણાતા નથી ત્યારે અસય જ્ઞાવત સાથે લગ્ન કરનાર વદકરા - વદકરીઅો પરની આપણી અપેક્ષા િધારે પડતી કહેિાય ખરી? િું ભારતીય સંથકૃવત અને ધમસ એટલા નબળા છે કે આિી તકલીફો સામે ઝઝૂમી નવહં િકે? િું તેમનું લોહી અને જીસસ કદી નવહં બોલે? ઘણાં પ્રશ્નો મારા મનમાં છે અને કદાચ તમારા મનમાં પણ હિે. આપના મંતવ્યો ન્યુઝ એમિટર શ્રી કમલ રાવને Gujarat Samachar, Karmayoga House, 12 Hoxton Market, London N1 6HW પોસ્ટ દ્વારા, ફેક્સ નં. 020 7749 4081 દ્વારા કે પછી kamal.rao@abplgroup.com પર ઇ-મેઇલ દ્વારા મોકલો. કમલ રાવ

શ્રી સામત્રા લેવા પટેલ કોમ્યુનનટી (યુ.કે.) ૪૦ વષષીય મહોત્સવ - માણેક જયંનત ઉજવાઈ

અોક્સફડડની બોડલીઅન લાયબ્રેરીમાં જૈન હસ્તપ્રતો અને મૂનતિઅોનો ખજાનો

તસવીરમાં બોડલીઅન લાયબ્રેરીના અાંગણે જૈન અગ્રણીઅો પ્રો. બલબીર સાથે નજરે પડે છે.

તાજેતરમાં વિવિિખ્યાત અોક્સફડડની બોડલીઅન લાયબ્રેરીના સહયોગથી ઇસથટીટ્યુટ અોફ જૈનોલોજીના "જૈનપીડીયા" પ્રોજેક્ટ અસિયે પ્રો. નલીની બલબીરના પ્રિચનના કાયસિમનું અાયોજન કરિામાં અાવ્યું હતું. જેમણે જૈન ધમસ અને એના સાવહત્ય-કલા વિષયક ઊંડો અભ્યાસ અને સંિોધન કયુું છે. તેઅો પેવરસ યુવનિવસસટીમાં પ્રોફેસર છે. િુિિાર તા.૨૫ મેના રોજ ઇસથટીટ્યુટ અોફ જૈનોલોજી તરફથી અોકથફડડ કોચ પ્રિાસનું અાયોજન કરિામાં અાવ્યું હતું જેમાં સંથથાના અગ્રણીઅો ચેરમેન શ્રી નેમુભાઇ ચંદવરયા, ડાયરેક્ટર શ્રી જયસુખબાઇ મહેતા, વિક્ટોરીયા એસડ અાર્બટડ મ્યુઝીયમના શ્રી વનકોલસ બનાસડ,મથકતથી શ્રી અને શ્રીમતી બકુલભાઇ મહેતા, ભારતથી ડો. સુરેિભાઇ જૈન અને જથટીસ વિમળાબેન જૈન, ગુજરાત સમાચારના અલકાબેન િાહ અને જ્યોત્સનાબેન િાહ અાદી અનેક એમાં જોડાયા હતા. ઇસથટીટ્યુટના યુિા કાયસકર જયનીબેન ગુડકાએ સવિય ભવમકા ભજિી હતી. અા પ્રિાસ દવરમયાન બ્રહ્માકુમારીના અોકથફડડ સેસટરની મુલાકાત અને

એસમોલીઅન મ્યુઝીયમની મુલાકાત લીધી હતી. વિિનું અા પ્રથમ યુવનિવસસટી મ્યુઝીયમ છે. ત્યાં ભારતીય ગેલેરી છે, જ્યાં વસંધુ નદીની ખીણની સંથકૃતીના વહસદુ, બૌધ્ધ અને જૈન ભગિાનની પ્રવતમાઅો, હથતપ્રતો, કલાના નમૂનાઅો સચિાયેલ જોઇ ગૌરિ થયું. પ્રો.નવલની બલબીરનું વ્યાખ્યાન બોડલીઅન લાયબ્રેરીના કોસિકેિન હાઉસમાં રાખિામાં અાવ્યું હતું જે થથળ ૧૭મી સદીમાં પાલાસમેસટ હાઉસ તરીકે ઉપયોગમાં લેિાતું હતું જેની યથાિત જાળિણી કરાઇ છે. ડો. નવલની બલબીરે "જૈન ટ્રઝસસ એટ ધ બોડલીઅન એસડ જૈન મેસયુથિીપ્ટસ" વિષયક વ્યાખ્યાનમાં કેટલીક રસપ્રદ અને રોમાંચક વિગતો પર પ્રકાિ પાડ્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, જૈનો ૧૧મી સદીથી લઘુમવતમાં હોિા છતાં ઉચ્ચ િૈક્ષવણક, રાજકીય, અાવથસક અાદી ક્ષેિે સારો પ્રભાિ હતો. અા પ્રિાસ એક યાદગાર બની રહ્યો એટલું જ નવહ એક અમીટ છાપ છોડી ગયો. જૈન ધમસ વિષે િધુ જાણકારી મેળિિા વિવઝટ કરો એમની િેબસાઇટની: www.jainpedia.org

બ્રેન્ટના વૃધ્ધ, અશક્ત અને વિકલાંગોએ ક્વીનની ડાયમંડ જ્યુવિલી ઉજિી બ્રેસટ બરોના હાર્સસડન ખાતે વૃધ્ધ અને વિકલાંગોની સારસંભાળ રાખતી સંથથા 'એવિયન પીપર્સ વડસએબીલીટી એલાયસસ' ડે કેર સેસટર દ્વારા ૨૨ જૂને મહારાણીની ડાયમંડ જ્યુવબલી ઉજિિામાં અાિી જેમાં વિકલાંગો અને વૃધ્ધ િડીલોએ ભેગા મળી જાતે જ ડે સેસટરને વિવિધ ડેકોરેિનથી િણગાયુું હતું. અા પ્રસંગે બ્રેસટના મેયર કાઉન્સસલર માયકલ અડેયેઇ, પૂિસ મેયર કાઉન્સસલર અસલમ ચૌધરી, કાઉન્સસલર હરભજનવસંઘ અને બ્રેસટ કાઉન્સસલના નિા નેતા કાઉન્સસલર મોહમ્મદ બટ્ટ પણ ઉપન્થથત

રહ્યા હતા. અા પ્રસંગે વિકલાંગોએ વ્હીલચેરમાં બેઠા બેઠા નૃત્ય રજૂ કરી સૌને ભાિવિભોર બનાિી દીધા હતા.

L()< L)$ (@ * : %7 *#7 7% 67%7 @ 9 =!& !: :A 3 7)

કમીટી મેમ્બસિની તસવીર

શ્રી સામિા લેિા પટેલ કોમ્યુવનટી (યુ.કે.)ને આ િષસ ૪૦ િષસ પૂરાં થતાં હોિાથી િવનિાર તા. ૧૬ જૂન, ૨૦૧૨ના રોજ બાયરન હોલ, હેરો લેઝર સેસટરમાં એક ખાસ ચેવરટી કાયસિમનું આયોજન કરિામાં આિેલ હતું. આ કાયસિમમાં શ્રીમતી વિજ્યાલક્ષ્મી કારાનો લોકગીતોનો પ્રોગ્રામ, થટેજ સાંથકૃવતક કાયસિમ, રાસ-ગરબા, દાંડીયા રાસ િગેરે મનોરંજન સભર રહ્યો હતો.

આ સાથે િાકાહારી ભોજન અને પાનનું આયોજન પણ રાખિામાંઆિેલ હતું. આ કાયસિમમાં જે કાંઈ બચત થિે તે કેસસર વરસચસ યુ.કે. (પ્રોથટેટ કેસસર), કચ્છમાં અનાથાશ્રમના બાળકો માટે, શ્રી કચ્છ લેિા પટેલ કોમ્યુવનટી (યુ.કે.) ગુજરાતી િાળા, સામિા ગામમાં વિકાસ કાયોસ માટે ઉપયોગમાં લેિામાં આિિે.

#+7%7N *$7O%7( 9 GHF#9 -# $A 9 9 ( 9 L L#5< : %7 *#7 7% L)$ (@ * 7 1 A 9 < 3 7) 49 *9 !9 & = 9 3<% 7 9 $ ? 7% %7$<& @ 9 ! = & !: J&7 - &< *9 *% *$7O%7( 7$ (7 M 9$K :A : %7 7 #:,$3 7 %<-2 #@ 9 7 < %#7A ( @ %7 7 (& 9 07 - #7A &@ 7 D $:E + A: ( : < ( : (7 @ *: 9 #+7%7N *$7O%7( 9 7# 9%9 @ L 7% +C < < )$< /: 7 3 7) @ D < @/ = #'9 & ; 8 B# %7 (7#7A (9 < %A : : %7 *#7 7% I L)$ (@ * 7 &(7 #9 07+ @ #7 = % %7 (7#7A .$@ < %A : < (7 L#1@ @ 7 7 /( @ < "< (7 > @ 7 7 (7 #7 = /: (*7((7 #7A 7 +@$ < @ @ #7%7 7$7D&$ % (9 < /: & )< # < < #71 #7A /: 7 (7#7A ()<

@ 9

<

< 7 *% !

" : %7 *#7 7% 7$7D&$ % 7%@

7 7#< #@

<

7# &9

*% 7#7 *7 (7 L( A 9 !

*A0+ %(7 &7$ 0A #71 #7A

<

> < 9 ( : N < #<'(@


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 7th July 2012

નાિ ધચફકત્સા વાચક હમત્રો, અા સપ્તાહથી 'અારોગ્ય' હવભાગના પાન ઉપર “નાદ હચકકત્સા”ની રસપ્રદ માહહતી સળંગ અહગયારેક સપ્તાહ માટે રજૂ થશે. નાદ-સૂર-સંગીતની ઉત્પહિ અને એના ફાયદાઅો હવષયક હવહવિ પાસાઅોની હવગત વાંચવાનું ચૂકતા નહહ! અાપના પ્રશ્નો અને અહભપ્રાયો પણ અાપ રજૂ કરી શકો છો.

ઉત્તર ઇંગ્લેદડના બ્લેકબના ટાઉન હોલ ખાતે ૨૩ જૂને અોિલન્પપક ટોચા જઇ પહોંચી ત્યારે હજારો નાગધરકોની ઉપન્થથધતમાં બ્લેકબના ધહદિુ સેદટરની બહેનોએ ભારતીય-ગુજરાતી પરંપરાગત નૃત્ય રજૂ કરી ટોચાને વધાવી હતી એ વેળાએ ડાબેથી કેટી જેકશન, ધવજયા સુલતાનપુર, જયભારતી ચૂડાસમા, ધિધત ચૌહાણ અને અથમીતા ચૂડાસમા.

37

૪૦ વષાની રૂબી જયંધત ટાંણે થથળાંતરના ખાટ્ટા-મીઠાં સંભારણા અાપ સૌ વાંચકો, જાહેરદાતાઅો અને શુભચ્ે છકોના સહકારથી અાપણા અા બન્ને સાપ્તાહહકો (ગુજરાત સમાચાર તથા એહશયન વોઇસ)ને અાજે િ સધ્ધિદાયક સફળતા સાંપડી છે. અાપણા અા લોકભોગ્ય સાપ્તાહહકોના ૪૦ વષષ સાથે સાથે અાપણી વસાહતને પૂવષ અાહિકા તેમજ અડય દેશોમાંથી સ્થળાંતર કયાષને ૪૦ વષષ પૂરાં થઇ રહ્યાં છે. અાહિકામાં સવષસ્વ છોડી ખાલી હાથે અત્રે અાવી અાપ સૌએ ખૂબ મહેનત કરી અાપણી યુવા પેઢીનું ભહવષ્ય ઉજ્જવળ બનાવ્યું છે. ૧૯૭૨માં જે હિટીશ રાજકારણીઅો કે સ્થાહનક નાગહરકો હતરસ્કૃત નજરે જોતા એ અાજે હિટીશ ઇધ્ડડયનોની પ્રશંસા કરતા થાકતા નથી. અાપણે અહીંના અથષકારણ તથા સમાજને મજબૂત બનાવવા યશસ્વી ફાળો અાપ્યો છે. અાપણું યુવાિન અાજે અનેકક્ષેત્રે ઉચ્ચા હોદ્દે હબરાજી દેશ અને પ્રજા પ્રત્યે ખૂબ વફાદારીપૂવકષ ફરજ અદા કરી રહ્યું છે. અહીં અાપણા વસાહતની બીજી-ત્રીજી પેઢી તૈયાર થઇ યશસ્વી કકતતી હાંસલ કરી રહી છે ત્યારે એ યુવાપેઢીના સંતાનોને એમના વડવાઅો કે દાદા-પરદાદાઅો સદીઅો પહેલાં વહાણમાં અાહિકા જઇ કેવા કષ્ટદાયી સંજોગોમાં પસાર થઇ બે પાંદડે થયા હતા, કેવા સ્થળે કેવા ઘરમાં રહેતા, કેવો વેપાર કે નોકરી કરતા,

અાહિકાથી કેવી દશામાં અહીં અાવ્યા, શરૂઅાતમાં કયાં રહ્યા, કેવી મહેનત કરતા, શરૂઅાતમાં કેવા સંજોગોમાં કેમ્પ કે ભાડાના મકાનમાં કે કોઇ સગા સ્નેહીને ઘરે સહપહરવાર રહેવું પડેલ.ું યુવાન દીકરા-દીકરીઅોને કેવી રીતે ઉછેયાષ, ભણાવ્યા, પરણાવ્યા એ તમામ યાદોના સંભારણા અમે અાગામી સપ્તાહોમાં હવશેષાંક રૂપે પ્રહસધિ કરવા જઇ રહ્યા છીએ. અાપ સૌ જાણો છો એ મુજબ 'ગુજરાત સમાચાર' એહશયન વોઇસ'માં અાપણી અત્રેની િાહમષક, સામાજીક કે સેવાલક્ષી સંસ્થાઅોની પ્રવૃહિઅોને હવના મૂલ્યે 'સંસ્થા સમાચાર' કોલમમાં વષોષથી હવના મૂલ્યે પ્રહસધિી અાપી છે. અાપણા અા સાપ્તાહહકોનું વાહષષક લવાજમ માત્ર £૩૦ છે. ૪૦ વષષની યાદોના સંભારણા રૂપ અા હવશેષાંકના ખચષ પેટે અમે અાપની પાસે થોડી રકમની અપેક્ષા રાખી શકીએ તો એ અસ્થાને નહહ ગણાય. અાપણા કડવા-મીઠા સંભારણા અાપણી યુવાપેઢી માટે પ્રેરણાત્મક બની રહે એવું ઇચ્છતા હો તો અાજે જ મેનજી ે ગ ં એહડટર કોકકલા પટેલનો 0207 749 4092; 07875 229 177 અથવા બીઝનેસ મેનજ ે ર અલકાબેન શાહનો 0207 749 4002 email: alka.shah@abplgroup.com દ્વારા સંપકક કરો.

INTUITION - અંતરના અવાજને ઓળખવો

સેફિલ્ડ ખાતે ૨૫ જૂન, સોમવારે અોિલન્પપક ટોચા પહોંચી ત્યારે ત્યાંના ૩૮ વષાના યુવાન કુમાર રાવલે ગૌરવભેર ટોચા લઇ સબાથટીયન કો સાથે શહેરમાં વોક કયુું હતું. કુમાર રાવલ એ કોપોારેટ ટ્રેઇનર અને 'લના ટૂ લીડ'ના ચીિ એકઝીક્યુટીવ છે. એમની સાથે એમના ધપતાિી સુરેશભાઇ સધહત સેંકડો યુવાનો અને એમની હાથ નીચે તૈયાર થયેલા ભુતપૂવા ધવદ્યાથથીઅો િોડયા હતા અને "ધિસ ધિસ'ના નારા સાથે કુમારભાઇને ટોચા સાથે વધાવતા હતા.

તાજેતરમાં લંડનના વેથટ એન્ડની મેટ્રોપોલીટન હિલ્ટન િોટેલમાં HDFCદ્વારા ભારતીય પ્રોપટટીનું એકઝીબીશન યોજાયું િતું. એ વેળાએ ગુજરાતના અાણંદ-હવદ્યાનગરમાં હવશાળ પાયે અદ્યતન બંગલાઅોનું હનમાાણ કરી રિેલ 'હિવેણી લેન્ડમાકક" અને 'હિવેણી વીશ્વા' પ્રોપટટીના થટોલ્સ પણ િતા. હવદ્યાનગર-વડતાલ રોડ પર ૨૭ એકરમાં તૈયાર થયેલા 'હિવેણી લેન્ડમાકક' અને 'હિવેણી વીશ્વા'ના પ્રણેતા શ્રી મિેન્દ્રભાઇ વમાા (ભારત ટાયસાવાળા) અને એમની ટીમ સાથે થથાહનક સિકાયાકરો સંજીવ પટેલ તથા અક્ષય પટેલ ખાસ ઉપસ્થથત રહ્યા િતા.. શ્રી વમાાની ટીમે અા અદ્યતન બંગલાઅો ખરીદનાર અથવા એમાં રસ દાખવનાર સૌ ભાઇ-બિેનોને વ્યહિગત મળી અા પ્રોજેકટની હવગતો સમજાવી િતી. એટલું જ નહિ પણ સૌ પ્રોપટટી ઇન્વેથટરોને િેન્ડનસ્થથત હસનેમન રેથટોરન્ટના િોલમાં ડીનર એન્ડ ડાન્સનું અાયોજન કયુું િતું. એ પ્રસંગે સવાશ્રી મિેન્દ્રભાઇ વમાા (ડેવલપસા) સહિત એમની પૂરી ટીમ કોમ્ફીવાળા શૈલેષભાઇ પટેલ (ઇન્ટીરીયર કો અોડટીનેટર), રાકેશભાઇ અમીન (અાકટીટેક્ટ), અમીત શાિ સાથે ઇન્દ્રજીત પટેલ, ડો. પ્રવીણ તેમજ કોકકલા પટેલ.

ગુરૂપૂધણામાનો પાવન િસંગે થકોટલેદડ યાડડના નવા પોલીસ કધમશ્નર ધમ. બેનડડ હોગન દ્વારા અામંધિત મલ્ટીિેથ ધમટીંગમાં ધહદિુધમાના િધતધનધધ તરીકે ગુરૂિેવ ડો. રાજેશજીને અામંધિત કરાયા હતા. અા િસંગે કધમશ્નરનું ડો. રાજેશજીએ ગુરૂચાિર અને થિટીક માળાથી અધભવાિન કયુું હતું. ધહદિુ કાઉન્દસલ યુ.કે.ના િી જગિીશભાઇ શમાા અને બૌધ્ધધમાના િધતધનધધ પણ ઉપન્થથત હતા.

તાજેતરમાં મધ્ય લંડનના ધસનેમા ગૃહમાં બોલીવુડ ફિલ્મ "તેરી મેરી કહાની" ફિલ્મ રીલીઝ થઇ એ ટાંણે ફિલ્મના મુખ્ય કલાકારો ધિયંકા ચોપરા અને શાહીિ કપૂર ઉપન્થથત રહ્યા હતા. અા બન્ને ફિલ્મ કલાકારોએ સાઉથ લંડનની એવોડડ ધવજેતા રેથટોરંટ-કલબ ચક-89ની મુલાકાત લીધી હતી એ વેળાએ ચક-89ના માધલક અને પધરવારજનો સાથે ધિયંકા અને શાહીિ તસવીરમાં નજરે પડે છે. િી વલલ્ભનીધધ ટ્રથટ યુ.કે.ના વેપબલી મંધિરમાં ૧૦૮ ગોથવામી પૂજ્ય ઇન્દિરાબેટીજી પધાયાા હતા એ વેળાએ પૂજય જીજી સાથે ડાબેથી અાશીત રોય ઠક્કર (ગવનાર), નરેદદ્રભાઇ ઠક્કર (ચેરમેન), ગોરાંિે ભટ્ટ (સેિેટરી), મહેદદ્રભાઇ પટેલ (ટ્રેઝરર).

લેથટર ખાતે મેલ્ટન રોડ પર પુષ્ટીનીધી યુ.કે હલ.ના સિયોગથી ભવ્યાહતભવ્ય શ્રીજીધામ િવેલીનું નૂતન હનમાાણ કરી તા.૨૨, ૨૩ અને ૨૪ જૂને હિહદવસીય મિોવસવ ઉજવી શ્રી ગોવધાનનાથજી અને શ્રી કલ્યાણરાય પ્રભુના હવગ્રિોને પુષ્ટી પ્રહતષ્ઠા કરી પાટોવસવ ઉજવાયો. અા સુવણા અવસરે ષષ્ઠપીઠાધીશ્વર પ.પૂ. ગો. ૧૦૮ શ્રી દ્વારકેશલાલજી મિારાજશ્રીએ ઉપસ્થથત રિી અા ભગીરથ કાયા પહરપૂણા કરાવ્યું. શ્રીજીધામ િવેલીમાં ભવ્ય મંહદર ઉપરાંત કોમ્યુહનટી િોલ, પુથતકાલય, કોન્ફરન્સ રૂમ, સાસ્વવક અને પહરશુધ્ધ ભોજન વ્યવથથા જેવી સગવડોનો સમાવેશ થાય છે. અા િણ હદવસના કાયાક્રમમાં ભજન સંધ્યા, વાથતુપૂજન, પુરષોત્તમ યજ્ઞ, પૂ. અાચાયાચરણના વચનામૃત, શ્રી પ્રભુની શોભાયાિા પ્રથમ પાટોવસવ હતલક, નંદ મિોવસવ તેમજ હવહવધતા સભર કાયાક્રમ રાખવામાં અાવ્યો િતો.

આ શબ્દનો અથષ મારા સમજવા પ્રમાણે એવો છે કે તમારા અંતરના આત્માનો અવાજ શું કહે છે, તેને સાંભળવો અને તેને સમજીને પગલાં ભરવા. કોઈ કહે તેમ કરવું કે કોઈ પ્રવાહ ચાલે છે તો તેની સાથે જોડાઈ જવું એનો મતલબ કે સમજ્યા, હવચાયાષ વગર કાંઈ કરવુ.ં મા રા જીવનમાં આવા અનેક પ્રસંગો મેં અનુભવ્યા છે. ઢળતા પ્રવાહની સામે થવામાં હહંમત જોઈએ અને આત્મબળ જોઈએ પણ તેના ઈનામ તરીકે વ્યહિમાં આત્મહવશ્વાસ જાગે છે. જીવનમાં દરેક વ્યવહારમાં Intuition ને અજમાવવું પડે છે. િંિાકીય, સામાહજક, રાજનીહત અને રોજબરોજના મામૂલી કાયોષમાં પણ ફિ વતષમાનકાળના વંટોળમાં આવી અને કામ તો બિા જ કરે છે, પણ ભહવષ્યકાળને ધયાનમાં રાખી અને કાયષ કરવાવાળા ઓછા હોય છે. આને

Intuition કહો કે દીઘષદ્રષ્ટી કહો, તેની અગત્યતા અત્યંત છે. ઘણી વખત Intuition ને વહણકબુહિ પણ કહી શકાય. વહણકબુહિ એટલે િીરજથી કામ લેવ,ું હવચારીને પગલું ભરવુ,ં કોઈપણ પગલું પોતાને લાભદાયક છે પણ બીજાને નુકસાનકારક નથી તેનો હવચાર કરીને ભરવુ.ં વહણકબુહિ અજમાવનારને ઘણાં 'પાકો' કહે અને ઘણાં 'સ્વાથતી' અને 'લુચ્ચો' પણ કહે છે. પરંતુ અનુભવીઓ તેને 'ચતુર' કહે અને 'જ્ઞાની' પણ કહે. વહણકબુહિ િરાવનાર Diplomatically પોતાનાં કામ પાર પાડે છે એટલે કે પ્રેમથી તેને કોઈ સાથે ઝગડવાની જરૂર પડતી નથી. આપણા પ્રાચીન અમૂલ્ય સંસ્કૃહત કે જીહવત રાખવા, આપણે વતષમાનકાળનાં અનેક નુકસાનકારક પ્રવાહો સામે ઊભવાનો આત્મહવશ્વાસ કેળવવો પડશે. નિતીિ મહેતા, ક્રોયડિ

સૌ પહેલાં 'ગુજરાત સમાચાર' પછી બીજું બધું


38

ભારત

Gujarat Samachar - Saturday 7th July 2012

‘યુવરાજ’ રાહુલ ગાંધી અફઘાન રાજકુમારીના પ્રેમમાં? નવી દિલ્હીઃ શું યુવા સાંસદ અને કોંગ્રેસ મહાસચિવ રાહુલ ગાંધી અફઘાચનસ્તાનની રાજકુમારીને પ્રેમ કરે છે? ‘ધ સન્ડે ગાચડિ યન’માં પ્રકાચશત ચરપોટિને સાિો માનીએ તો કંઇક આવું જ છે. ચરપોટિમાં રાહુલ ગાંધીનું નામ અફઘાચનસ્તાના પૂવવ શાસક મોહમ્મદ ઝહીર શાહની પૌત્રી સાથે જોડવામાં આવ્યું છે. જોકે અહેવાલમાં અફઘાન રાજકુમારીનું નામ આપવામાં આવ્યું નથી. અહેવાલમાં એવો પણ દાવો કયોવ છે કે અફઘાની રાજકુમારીએ ધમવ પચરવતવન કરાવીને ચિસ્તી ધમવ સ્વીકાર કયોવ છે. અખબારનો દાવા અનુસાર, આ યુગલે રચવવારે સોચનયા ગાંધીના ચનવાસે આયોચજત થતી પ્રાથવના સભામાં પણ સાથે ભાગ લીધો હતો. ચરપોટિ મૂજબ, ‘૪૩ વષવના રાહુલ ગાંધી અને અફઘાની રાજકુમારીને ચદલ્હીની અમન હોટલમાં સાથે જોવા મળ્યા છે. બન્ને આ હોટેલમાં ઘણી વાર આવે છે. રાહુલ ગાંધી હોટેલના ફફટનેસ સેન્ટરમાં ઘણો સમય

પસાર કરે છે. અફઘાની રાજકુમારીના દાદા જાહીર શાહે ૧૯૩૩થી લઈને િાર દશકો સુધી અફઘાચનસ્તાન પર રાજ કયુ.ું ૧૯૭૩માં તેમના જ ચપતરાઈ ભાઈ મહમ્મદ દાઉદ ખાને તેમની સત્તા ઉથલાવી નાખી હતી. આ પછી જહીર શાહ ઈટલી જતા રહ્યા અને ત્યાં ચનવાવ ચસત જીવન જીવવા લાગ્યા. પરંતુ ૨૦૦૨માં તે ફરીથી અફઘાચનસ્તાન પાછા ફયાવ અને તેમને ફાધર ઓફ નેશનનો ચખતાબ આપવામાં આવ્યો હતો. વષવ ૨૦૦૭માં ૯૩ વષવની ઉમરે જહીર શાહનું ચનધન થયું હતુ.ં ચવદેશી અખબારો અને વેબસાઇટ ‘ધ સન્ડે ગાચડિયન’ના અહેવાલને ચવશેષ મહત્ત્વ આપ્યું હતુ.ં આમાં 'જકાતાવ પોસ્ટ' જેવી વેબસાઈટોનો સમાવેશ છે. સોશ્યલ વેબસાઈટો પર પણ રાહુલ અને રાજકુમારીના કચથત સબંધોને લઈને હલિલ છે. ટ્વવટર પર ઘણા લોકો આ ખબરને લઈને ઘણા સવાલ પણ પુછી રહ્યા છે.

Editor: CB Patel Managing Editor: Kokila Patel Tel: 020 7749 4092 Email: kokila.patel@abplgroup.com Consulting Editor: Jyotsna Shah Mobile: 07875 229 223 Email: jyotsna.shah@abplgroup.com News Editor: Kamal Rao Tel: 020 7749 4001 Email: kamal.rao@abplgroup.com Editorial Department: Dhiren Katwa, Dr Jagdish Dave Chief Financial Officer: Surendra Patel Tel: 020 7749 4093 Email: surendra.patel@abplgroup.com Accounts Executive: Akshay Desai Tel: 020 7749 4087 Email: akshay.desai@abplgroup.com Chief Operating Officer: Liji George Tel: 020 7749 4013 Email: george@abplgroup.com Business Manager: Alka Shah Tel: 020 7749 4002 Mobile: 07944 151 893 Email: alka.shah@abplgroup.com Advertising Manager: Kishor Parmar Tel: 020 7749 4095 Mobile: 07957 69 49 09 Email: kishor.parmar@abplgroup.com Business Development Managers: Urja Patel Tel: 020 7749 4098 Email: urja.patel@abplgroup.com Rovin John George Tel: 020 7749 4097 Email: rovin@abplgroup.com Nihir Shah Tel: 020 7749 4089 - Mobile: 07875 229 111 Email: nihir.shah@abplgroup.com Design/Layout: Harish Dahya Tel: 020 7749 4086 Email: harish.dahya@abplgroup.com Ajay Kumar Tel: 020 7749 4086 Email: ajay.kumar@abplgroup.com Customer Service: Ragini Nayak (For Subscription press No 3) Tel: 020 7749 4080 Email: support@abplgroup.com Leicester Distributors: Europa Enterprise, Suresh Chandarana Tel: 0116 241 5234 Media Representation - Belgium: Kishore A Shah, 35 Quinten Matsijslei, Bus 24, 2018 Antwerpen, Belgium Tel: 00323 231 6269 International Advertisement Representative: Jain Group(South India) Tel: +91 44 42041122/3/4 Fax: +91 44 25362973 Mumbai: +91 222471 4122 Email: jainmedia@eth.net (BPO) AB Publication (India) Pvt. Ltd. 207 Shalibhadra Complex, Opp. Jain Derasar, Nr. Nehru Nagar Circle, Ambawadi, Ahmedabad Tel / Fax: +91 79 2646 6061 Bureau Chief (BPO): Nilesh Parmar (M) +919426636912 Email: nilesh.parmar@abplgroup.com Consultant (PR): Kamlesh Amin Tel: +91 991 334 6487 Email: kamleshamin123@yahoo.co.in Consulting Editor (BPO): Bhupatbhai Parekh, Ahmedabad, Gujarat Tel: +91 79 2630 4142 Rajpipla: Jyotishi Bharat Vyas Tel: 0091 2640 220525 Mumbai: Kanti Bhatt, Hemraj Shah (Jumbo Advertiser) Horizon Advertising & Marketing: 205 Shalibhadra Complex, Opp. Jain Derasar, Nr. Nehru Nagar Circle, Ambawadi, Ahmedabad Tel / Fax : +91 79 2646 5960 (M) +91 9913346487 Email : horizonadvt2009@yahoo.in Neeta Patel, (Advertising Manager) (M) +91 98255 11702 (Res.) + 91 0265 3258164 Email: neeta_abplgroup@yahoo.co.in News Representatives in Various parts of India, especially in Gujarat

& # % # ! # " "&$ $+($# & ( $# $# ( *** %! &$)% $" , ' # )' # '' $ ! " $' % " # & # % # $' % " # $

$&$# ( (& ) !

ભારતના પશ્ચિમ ઘાટનો થયો વર્ડડ હેરરટેજમાં સમાવેશ નવી દિલ્હીઃ ભારતના ૧,૬૦૦ કિલોમીટર લાંબા પશ્ચિમ ઘાટને યુનેસ્િો દ્વારા વટડડ હેરરટેજનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે. રરિયાના સેંટ રપટસસબગસ િહેરમાં યુનેસ્િોની બેઠિમાં આ રનણસય લેવાયો હતો. યુનેસ્િોએ જણાવ્યું હતું િે અહીં વનસ્પરત અને જીવોની રવરવધ પ્રજારતઓ જોવા મળે છે. આ પવસતમાળા ભારતનાં િોમાસાને પણ અસર િરે છે. ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રની સરહદથી િરૂ થતી પવસતમાળા મહારાષ્ટ્ર, ગોવા, િણાસટિ, તારમલનાડુ અને િેરળથી પસાર થઈને તે અંતે િસયાિુમારીમાં પૂણસ થાય છે. સરિાર અને િેટલાિ ભારત સંરક્ષણવાદીઓનાં અરભયાન બાદ પશ્ચિમ ઘાટને વટડડ હેરરટેજમાં સામેલ િરવામાં આવ્યો છે. ઇસટરનેિનલ યુરનયન ફોર િસઝવવેિન ઓફ નેિર દ્વારા પણ પશ્ચિમ ઘાટને વટડડ હેરરટેજમાં સ્થાન આપવા માટે ભલામણ િરવામાં આવી હતી. પાન-૧નું ચાલુ

થેરેસાએ ફરી... આ નવો રસરટઝનિીપ ટેસ્ટ લોિોને વધુ સારા નાગરરિ બનાવિે િે િેમ તે પણ મોટો પ્રશ્ન છે. રસરટઝનિીપ ટેસ્ટ હેસડબુિમાંથી હ્યુમન રાઈટ્સ, યુરોરપયન યુરનયન, બેરનકફટ ક્લેઈમ્સ, રોજગાર રવવાદની સલાહો અને ગેસ મીટર રીરડંગ જેવી રોજબરોજની રવગતો સરહતના િેટલાિ સેઝિનો પડતાં મૂિવામાં આવનાર છે. ઈસ્લારમિ િટ્ટરવાદ પર સ્પિ હુમલા સમાન સૂરિત જોગવાઇમાં જણાવાયું છે ‘રિરટિ સમાજમાં િટ્ટરવાદ અને અસરહષ્ણુતાને િોઈ સ્થાન નથી. તમામ રહેવાસીઓએ તેમના બેિગ્રાઉસડને નજરમાં

પશ્ચિમ ઘાટની દવદવધતા • રહમાલીય પવસતમાળાથી પણ જૂની પવસતમાળા • પશ્ચિમ ઘાટની ઇિોરસસ્ટમ ભારતમાં િોમાસા પર અસર િરે છે • ૧,૬૦૦ કિ.મી. લાંબી, ૧૦૦ કિ.મી. પહોળી પવસતમાળા • ૧.૬ લાખ વગસ

રાખ્યા રવના જ િાયદાનું પાલન િરવાનું રહેિ.ે અસય િાનૂની પદ્ધરતઓમાં માસય હોય તેવી બાબતો યુિમ ે ાં સ્વીિાયસ નથી.’ આ રવભાગમાં રિરમનલ અપરાધોની યાદી પણ આપવામાં આવી છે, જેને વસાહતીઓએ યાદ િરવાની રહેિ.ે રિટન ઐરતહારસિ દૃરિએ લાંબો અને ભવ્ય ઈરતહાસ ધરાવતો રિશ્ચિયન દેિ છે તે બાબત નવા વસાહતીઓને જણાવવા માટે પણ િસઝવવેરટવ પાટટીના રમરનસ્ટરો આતુર છે. હોમ ઓકફસના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું િે આપણી સંસ્િૃરત અને ઈરતહાસને રસરટઝનિીપ ટેસ્ટના િેસદ્રસ્થાને રાખવાથી આ દેિમાં િાયમી ધોરણે

vAùckAene nmñ ivnùtI sAE su´A vAùckAene joAvvAnuù ke ‘gujrAt smAcAr’mAù æisŒ ¸tI ÀherAtAe Àe¤ kAe¤po cIj-vStunI ŠrIwI krAe a¸vA sÈvsnAe ¦pyAeg krAe tAe te mAqe amArI kAe¤ jvAbwArI n¸I. aenI yAeGytA je-te VyiKtae pAete tpAsI te aùge ino#y levAe.

કિ.મી.ના રવસ્તારમાં ઘાટ પથરાયેલો છે • ભારતની ત્રણ મોટી નદીઓ ગોદાવરી, િાવેરી અને રિષ્ના પશ્ચિમ ઘાટમાંથી નીિળે છે • સૌથી ઊંિું રિખર અનામુડી (૨,૬૯૫ મીટર) અને નીિું રિખર પાલક્કડ ગેપ (૩૦૦ મીટર)

વસવાટ િરવા ઇચ્છનાર વ્યકિતને રિરટિ જીવન સમજવામાં મદદ મળિે અને તેઓ સમાજમાં બરાબર ઓતપ્રોત થઇ િિિે. નવી હેસડબુિ ગાઈડને આવિારતા માઈગ્રેિન વોિ રથસિ ટેસિના આટપ મેહમટ િહે છે, ‘આ યોગ્ય બાબત છે, જેમાં દેિમાંથી િું મેળવી િિાય તેમ છે તે રવિારતા લોિોના બદલે આ દેિને પોતે િું પ્રદાન િરી િિે તે સમજી િિતા લોિો પર ધ્યાન અપાયું છે.’ જોિે, જોઈસટ િાઉશ્સસલ ફોર ધ વેટફેર ઓફ ઈરમગ્રસટ્સના િીફ એશ્ઝઝઝયુરટવ હબીબ રહેમાન િહે છે, ‘વતસમાન પરીક્ષા ઈરમગ્રસટ્સને આ દેિમાં રહેવા માટે આવચયિ જ્ઞાન આપવામાં રનષ્ફળ ગઈ હોવાના પુરાવા અમારે જોઈિે. આ તો યુિમે ાં લોિોનો પ્રવેિ મયાસ રદત િરવાનું પગલું છે.’ િટ્ટરવાદ અને અસરહષ્ણુતા અંગેની જોગવાઈનો ઈસ્લામના િેટલાિ અનુયાયીઓએ રવરોધ િયોસ છે. જોિે, રહસદુ, જૈન, બૌદ્ધ અને િીખધમટીઓએ વફાદારીનાં મુદ્દે િઈ િહેવા જેવું લાગતું નથી.

યુરત સરિાર સત્તા પર આવ્યા પછી રિટનમાં િાયમી વસવાટના અરધિાર મેળવનાર લોિોની સંખ્યા ઘટી છે. આ વષસના માિસ સુધી ૧૨ મરહનામાં િાયમી વસવાટની મંજરૂ ી મેળવનાર લોિોની સંખ્યા ૨૨૬,૪૭૮થી ઘટીને ૧૪૮,૧૪૪ થઈ છે, જે ૩૫ ટિાનો ઘટાડો દિાસવે છે. યુિમ ે ાં િાયમી ધોરણે વસવાટ િરવા ઇચ્છતા વસાહતીઓ માટે લેબર પાટટીની સરિારે ૨૦૦૫માં ‘લાઈફ ઇન ધી યુિ’ે ટેસ્ટ દાખલ િરી હતી, જે દરેિ વસાહતી પાસ િરવી ફરરજયાત છે. ૧૪૬ પાનાની ‘લાઈફ ઈન ધ યુિ’ે હેસડબુિ આધારરત ૨૪ મશ્ટટપલ િોઈસ પ્રશ્નોની ૫૦ પાઉસડની પરીક્ષા દેિના ૬૫ િેસદ્રોમાં લેવાય છે. દર વષવે આિરે ૮૦,૦૦૦ લોિો યુિે રસરટઝનિીપ ટેસ્ટ આપે છે. નવા નાગરરિોએ મહારાણી પ્રત્યે રાજરનષ્ઠા, યુિે પ્રત્યે વફાદારી અને લોિિાહી મૂટયોના પાલન અંગે પ્રરતજ્ઞા લેવાના ખાસ સમારંભમાં હાજરી આપવાની રહે છે.

4,,7 *&(.&( (23$41$.3 *13) $7 $137 (&(03*/. (/0,( $0$&*37 /13) !/43) .'*$. 4.+$%* *2)(2 4+$1$3* ")$,* $3)*$6$'* ")$,* -*3$ 2 !0(&*$, ")$,* )*,,* $.*1 //',( /%* $.&)//1*$. !*88,(1 #*3) 6*3)/43 $1,*& .*/. .'*$. !6((32 !$5/41*(2

(

( $#'

1((. !31((3

"(, 9

/1(23

$3(

/.'/.


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 7th July 2012

Why travel with

Southall Travel? Number One Travel Agent to India,

sA¦¸Ael qòAvel 

with over 20 years experience

 Open 24 hours a day, seven days a week. Call us anytime

 Price guarantee will not be beaten on price

 Specialists for worldwide flights and holidays with any airline, anywhere, anytime Fast and reliable service Multilingual staff

offering impartial advice

 UK’s 100 Fast Track Companies (Sunday Times 2005)

 Trusted household brand for total peace of mind

sA¸e j ˆA mAqe yAºA krvAnuù psùw krˆAe?

20 v¿A#¸I qòAvelmAù anuvI aevA

Art yAºA mAqenA æ¸m nùbrnA qòAvel aejNq

 iwvsnA cAevIsey klAk ane sPtAhnA sAtey iwvs kAe¤ po smye fAen krAe

 AvnI gerùqI

amne Av bAbte kAe¤ po bIq krI ˆkˆe nih

 ivËmAù gme TyAù kAe¤ po

smye kAe¤ po aerlA¤nnI flA¤q ke hAelIdez mAqenA in¿oAùt

 zdpI ane sùtAe¿AkArk sevA bhuA¿AIy SqAf

ewAvmuKt slAh

 yukenI 100 fASq qòek kùpnI pEkInI aek (sNde qA¤Ms 2005)

 mnnI ˆAùit mAqenuù œrœrmAù ÀoItuù ivËsnIy nAm

Call Centre open 24 hours

A BTA 80626

0208 843 6800

Think Travel, Think Southall Travel www.southalltravel.co.uk

39


40

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 7th July 2012

( ( *"

( 0 ( 1

(

!,% !7

4 &("

+ &("

- 2 (

( ,2

1 ( ($ #

( 5

%62 !7 $%+(4%07

+ 0 ( 1

( ( ( 5

,2

( -

+

1

(

) &. 3

1

'8

( 1

1

1

+

( -

( ( 1 / , 1 ( 5 (

&

555 )!+!0!,3* #.,

//+7

1

! - &+ +

+ + + -

1

!00.5 .!$ ($$+%1%6 ' !6

-!&19 !

# ,

1

, % 2

( . ( 1 1 6 - ( (2

-

%,"+%7

3$"307

%-2.- .!$ %-2.- ($$+%1%6 ' !6

$!71 ! 5%%* !, 2. /,

(2 1

1

%-2./%-(-& 2(,%

9 5

789

/%0

- 9 2

( 5

!+(-& .!$ ($$+%1%6 ' !6

3$"307

%,"+%7

પાંચ ભારતીય તિકેટરો પર પ્રતતબંધ

લંડનમાં ૨૭મી તારીખથી શરૂ થઇ રહેલા ઓભલમ્પિક રમતોત્સવના ભવજેતા ખેલાડીઓને અિાનારા ૪૭૦૦ ગોલ્ડન, ભસલ્વર અને બ્રોન્ઝ મેડલોને સોમવારે ટાવર ઓફ લંડનની સુરભિત કસ્ટડીમાં મૂકાયા હતા. લંડન-૨૦૧૨ના ચેરમેન લોડડ કો અને આ મેડલ બનાવનારી માઇનીંગ કંિની ભરયો ભટન્ટોના ચેરમેન જન ડ્યુ પ્લેસીસે ટાવર ઓફ લંડનના અભધકારીઓને સોંિેલા આ બધા મેડલ હવે સીધા ઓભલમ્પિક મેદાનમાં ભવજેતા ખેલાડીને શોિાવતા જોવા મળશે. લંડનમાં કુલ ૩૦ સ્થળે ભવભવધ કેટેગરીમાં ઓભલમ્પિક રમતોત્સવ યોજાવાના છે.

"

# %# '

&%!

%.5

6*25 27/8 9*7-:<:*>.5 ,8 =4

??? 9*7-:<:*>.5 ,8 =4

201< *< =:3 5 :*+ 7201<; *< #855* #.;2-.7,. =+*2 (!# ( ! )$ 201<; !:5*7-8 #! 201<; *7,=7 201<; 86+*;* $9.,2*5 "*,4*0.; ?2<1 #

$%!"!' # 27

16.-*+*:86 9 9 %$ * "" * %$ * "" * (!# B B B B B

.? )8:4 $*7 :*7,2;,8 8; 70.5.; 12,*08 !:5*7-8

%$ #

&$ ' !

#"!#%

( B B B B B ( $

=+*2 27,

=6+*2 %$ %$

8<.5

* *

99

99 99 99

%:*7;/.:;

:86 9 9 "" ""

* *

"" ""

'78

+1.'(1+ '6)+1 !+6:.)+7 %461* %.*+

!+3* '6)+1 84

%$ /:86 *2:8+2 *: ; $*5**6 81*77.;+=:0 7<.++. =;*4* #$ # $&

% %! '

B B B B B

%8:87<8 *52/*@ '*7,8=>.: -687<87 *50*:A %)

% ! %# '

% #

%

B B B B B $%

&

6'3)-+7

# "

+6 "448.3,

!"

$

$ "#

2'.1 /92(4 5'6)+1 ;'-44 )4 90

! ! "

%%% " ! ! % #"

551;

#

""

$

"&

16.-*+*=6+*2 "8:+*7-.: #*348< *:8-*

"" ""

/:86 B 99 B #! B 99 B B 99 B B 99 B

મુંબઈઃ ભારતીય નિકેટ નવરોધી ટીમ પાસેથી કન્ટ્રોલ બોડડ િાણાં લીધા િહોતા પરંતુ ( બી સી સી આ ઇ ) એ ટીવી ચેિલિા ક્પટંગ પથાનિક મેચોમાં પપોટ ઓપરેશિિો તે નશકાર બન્યો હતો. ફિક્સસંગિા દોનિત મધ્ય શ્રીવાસ્તવ પ્રદેશિા ટી. પી. સુધીન્દ્ર સુધીન્દ્ર મોહનીશ ભમશ્રા અભિનવ બાલી શલભ (કિંગ્સ ઇલેવન પંજાબ)ઃ પર આજીવિ પ્રનતબંધ તથા શ્રીવાપતવ મેચ ફિસસ કરવા આઇપીએલ - નસઝિ િાઇવ માટે સહમત થવા તથા સોદો દરનમયાિ ફિક્સસંગમાં કરવા માટે દોનિત જાહેર સંડોવણી બદલ અન્ય ખેલાડીઓ પર એક- શલિ શ્રીવાસ્તવ અભમત યાદવ કરાયો છે. મોહનીશ મમશ્રા (પૂણે એક વિષિો પ્રનતબંધ લાદી અન્ય ત્રણ નિકે ટ ર મધ્ય વોમરયસજ): પોતાિી ફકંમત દીધો છે. એક નિકેટર પર પાંચ પ્રદેશિા બેટ્સમેિ મોહિીશ વધારે દશાષવી હતી કેમ કે તે વિષિો પ્રનતબંધ લદાયો છે. આ નમશ્રા, ગોવાિા ઓિ ક્પપિર ઇચ્છતો હતો કે આગામી વિમે પ્રનતબંધ તમામ પ્રકારિા અનમત યાદવ તથા નહમાચલ યોજાિારી હરાજીમાં તેિે ઓલરાઉન્ડર વધારે ફકંમતમાં કરારબદ્ધ નિકેટિા િોમમેટ પર લાગુ પ્રદેશિા પડશે. તમામ ખેલાડીઓ અનભિવ બાલીિે એક-એક કરવામાં આવે. પરિો પ્રનતબંધ ૧પમી મેથી વિષિા પ્રનતબંધિી સજા અમમત યાદવ (કિંગ્સ ઇલેવન) અને અમભનવ શરૂ થયો છે, જે નદવસે િટકારવામાં આવી છે. આઇપીએલિી સંચાલિ ટી. પી. સુધીન્દ્ર (ડેક્કન બાલી (મહમાચલ પ્રદેશ): હૈદરાબાદ)ઃ બંિે નિકેટરોિે ખરાબ સનમનતએ તેમિે બરતરિ ચાજજસજ, ઇન્દોરિી એક કોષપોરેટ મેચ ભાિાિો ઉપયોગ કરવાિો કયાષ હતા. ઉત્તર પ્રદેશિા શલભ દરનમયાિ પ૦ હજાર રૂનપયા તથા બડાઇઓ હાંકીિે શ્રીવાપતવ પર પાંચ વિષિો લઇિે િો-બોલ િાખવા માટે રમતિી પ્રનતષ્ઠાિે હાનિ પ્રનતબંધ લદાયો છે જ્યારે તૈયાર થઇ ગયો હતો. તેણે પહોંચાડવા બદલ દોનિત જાહેર કરાયા છે. બોડડિી િવી ભ્રષ્ટાચાર નવરોધી સનમનતિા પ્રમુખ રનવ સવાિીએ નરપોટડ ! $ ! તૈયાર કયોષ હતો.

%%%

$ !"&

Gujarat Samachar  

Gujarat Samachar weekly news paper

Gujarat Samachar  

Gujarat Samachar weekly news paper