Page 1

F I R S T & F O R E M O S T G U J A R AT I W E E K LY I N E U R O P E Let noble thoughts come to us from every side

અા નો ભદ્રા: ક્રતવો યન્તુ િવશ્વત: | દરેક દદશામંાથી અમને શુભ અને સુંદર દવચારો પ્રાપ્ત થાઅો

'$,"!

% ++

,!

"% "% / '$,

( (

( )

*/

, (/

+

' "$

0

' $$ ' $ . $ * ' ) $ # )

=

) % , %

, ' $ !">

&

!

"

'0*'1+ 4'* 6++3 !8 46+78 '8+ 43*43 #

'1/3- 4'* #3/8 ++3' '<'6 %+2(1+; "+1 5+3 *';7 ' :++0 '2 84 52

5+3

"

&

+'3+

4*-+ '3+ 468. /3).1+;

4'*

41843

"+1 5+3 43 84 !'8 '2 84 52 !93*'; '2 84 52

*';7 ' :++0 '2 84 52

' $ .

$ *

) '

=

,

$ . $- + ) $ ) , ' ' !' )) ) ' ) ",/ ) &) " ( , , ' ,

"

" >

( $%"

સંવત ૨૦૬૭, ફાગણ સુદ ૧ તા. ૫-૦૩-૨૦૧૧થી ૧૧-૦૩-૨૦૧૧

"+1 5+3

*';7 ' :++0 '2 84 52

) % , , ' $

!"

%! # &

'67./*./ !95+6 !846+ #55/3-.'2 4'* +/)+78+6 " "+1

'8+1 /64<(.'/ $'1/(.'/ %.'6, !86++8 +:7(96; % # %+78 &4607./6+ "+1

'551;

(

5th March to 11th March 2011

"

Volume 39, No. 43

# !# $'!-+,*$ % "+, ," *-&)"*+ 0 '."%%

ભાિતના બજેટમાં મોંઘિાિી બાબતે મગિનાં આંસુ

વિદેશી નાગવિકો પણ હિે ભાિતીય મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં િોકાણ કિી શકશે

% % #$ % #$ % #$ % #$ % #$ % #$ % #$ % % & #$ #$

" !"

" &

'!

!+

#$ % #$ %

% % #$ % #$ #$

"$ )"$ ) %& ! & "! $ ( #$ % "'$ *# $&% $ % $ %' & &" ( &+ &

% ((( #!

* ' &! $ *"## # '

)

&

નવી દદલ્હીઃ ભારતમાં તમે ૬૦ વષષના હો તો સિનીયર સિસિઝન તરીકે તમને બીજા કરતાં વધુ કર રાહત (રૂસિયા અઢી લાખ િુધીની આવક િર કોઈ આવકવેરો નસહ) મળશે. ૮૦થી ઉિરની વયના હો તો જલિા કરો. રૂસિયા િાંચ લાખ િુધી આવક િર કોઈ વેરો નસહ. ભારતના નાણાં પ્રધાન પ્રણવ મુખર્ષએ િોમવારે લોકિભામાં રજૂ કરેલા વષષ ૨૦૧૧-૧૨ના બજેિમાં વ્યસિગત કરદાતાઓને રાહત આિવા િાથે કોિોષરેિ જગતને િરચાજષ ઘિાડવાના રૂિમાં રાહત અિાઈ છે. સ્િીલ, મોબાઇલ, એલિીડી િીવી જેવી ચીજવસ્તુઓ િસ્તી થશે, િણ જે ચીજવસ્તુઓ ઉિર ફરી

ભારતવંશીઓ કે કોઈ િણ સવદેશીઓને િીધી રીતે સ્િશષતી બાબત હોય તો એ છે કે તેઓ હવે વ્યસિગત ધોરણે ભારતીય

મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં પ્રત્યક્ષિણે રોકાણ કરી શકે છે. અનુસંધાન પાન-૩૮

ગોધિાકાંડઃ ૧૧ કાિતિાખોિોને ફાંસી, ૨૦ આિોપીઓને જનમટીપ એક્િાઇઝ લદાઈ છે તે મોંઘી બનવાની આશંકા છે. મુખર્ષએ આગામી વષષમાં િવકાિ દર ૯ િકા રહેવાની આગાહી કરવા િાથે વધતી જતી મોંઘવારી અંગે સચંતા વ્યિ કરી છે. િણ એ માિે કોઈ નક્કર િગલાં િુચવ્યા નથી. િવદેશમાં રહેતા

અમદાવાદઃ ગોધરા ટ્રેનકાંડના ૩૧ ગુનેગારોને સ્પેશિયલ કોટેે મંગળવારે સજા સંભળાવતા ૧૧ને ફાંસીની સજા અને ૨૦ને આજીવન કારાવાસની સજા સંભળાવી હતી. સાબરમતી જેલમાં ઊભી કરાયેલી ખાસ કોટેના જજ પી.આર. પટેલે દોશિતોને સજા સંભળાવી હતી. ખાસ જજ. પી. આર. પટેલે આપેલા ચૂકાદામાં તમામ ૩૧ આરોપીઓને કડકમાં કડક

સજા જાહેર કરી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે, મંગળવાર ૨૨ ફેબ્રુઆરીએ ગોધરા રેલવે સ્ટેિન ખાતે ૫૯ જેટલા કારસેવકોને જીવતા સળગાવી દેવાના કેસમાં ૩૧ આરોપીઓને કસૂરવાર ઠરાવ્યા હતા જ્યારે ૬૩ને શનદોોિ છોડી દેવાયા હતા. અદાલતે ટ્રેનને આગ ચાંપવાનું કૃત્ય કાવતરું ગણ્યું હતું. અનુસંધાન પાન-૩૮

!& 5/%&24",& 3522&/%&2 0' /%*"/ 1"331024 $*4*8&/3)*1

*3" &26*$&3

'02 /%*" 5#"* $)&/(&/

0/4"$4 *33 "6+* "4&-

*2"/

02

02 "./*,#)"*

"/02 "2,

0.'02% 0"% 0/%0/

."*- 3"-&3 3".42"6&- $0 5,

777 3".42"6&- $0.


2

ણિટન

Gujarat Samachar - Saturday 5th March 2011

િંડનમાં િેસ્ટ ણમલ્ક આઇસ્ક્રીમનો અનોખો પ્રયોગ લંડનઃ શહેરમાં એક વપેશ્યામલવટ આઇસક્રીમ પાલારે િેવટ મમલ્ક આઇસક્રીમ પીરસવાની અનોખી યોિના બનાવી છે. માતાઓના દૂધથી તૈયાર કરવામાં આવનારા આ આઇસક્રીમને લોકો ઓગગેમનક અને ફ્રી રેજિ ટ્રીટ તરીકે વવીકારશે તેમ પાલાર મામલકનું કહેવું છે. લંડનમાં માતાઓ િેવટ ફીમડંગ માટે પ્રેરણા મેળવે તેનો પણ આ મવચાર પાછળનો હેતુ છે. િો કે આ િેવટ મમલ કોજકોક્શનને સેક્સી લેડી ગાગાના નામ પરથી ‘બેબી ગાગા’ નામ અપાયું છે. તે એક ડઝનથી વધુ ફ્લેવરમાં મળશે. તે લંડનના કોજવેજટ ગાડટનમાં આવેલાં આઇસક્રીમમવટ્સ રેવટોરાંમાંથી લોકોને મળશે. આ આઇસક્રીમનો ભાવ ૧૪ પાઉજડ રાખવામાં આવ્યો છે. આ અંગે મામલક મેટ ઓ કોનોરે િણાવ્યું હતું કે માતાના દૂધમાં રહેલાં ચમત્કારને

ધ્યાનમાં રાખીને આ મવચાર રિૂ કરવામાં આવ્યો છે. લોકોને તેમના નાણાંનું પૂરેપૂરું વળતર મળી રહેશે. ઓનલાઇન મધસા ફોરમ મમ્સનેટ પર આપેલી જાહેરાતને

પગલે માતાઓ દ્વારા આ આઇવક્રીમ માટેનું દૂધ દાન કરવામાં આવ્યું છે. જાહેરાત આપ્યા બાદ રેવટોરાંને દૂધનું દાન કરનારી ૧૫ માતાઓમાંથી એક એવા મવક્ટોમરયા હીલી (૩૫)એ િણાવ્યું હતું કે આઇસક્રીમમાં માતાના દૂધ િેટલું સારું અને કુદરતી અને પૌમિક દૂધ બીિું ક્યું હોઇ શકે? મારા િેવી મમહલાઓ માટે તો આ આવકનો એક વત્રોત બની શકે છે. વયવકો પણ નવજાત મશશુઓ માટેના આ દૂધનો વવાદ કેવો હશે? તેનો અહેસાસ કરતા હોય છે તો તેનાથી નવી માતાઓને તેમના પોતાના નવજાત મશશુઓને િેવટ ફીડ કરાવવાની પ્રેરણા મળશે.

• મિમટશ પોલીસ સમક્ષ શરણાગમત વવીકારનાર મવકકલીક્સના વથાપક િુમલયન અસાજિને બળાત્કાર અને સેકવયુઅલ સતામણીના આરોપો બદલ ન્વવડન સરકારને પ્રત્યાપાણ કરવા મિમટશ કોટેટ તાિેતરમાં ચુકાદો આપતાં અસાજિના ત્રણ મમહનાના બચાવ પ્રયાસોનો અંત આવી ગયો છે. અસાજિને આ હુકમ સામે અપીલ કરવાનો દસ મદવસનો સમય અાપવામાં આવ્યો હતો.

એન્જિનીયરની પ્રામાણિકતાઃ £બે ણમણિયન પરત કયાા

પ્રોડક્ટના પ્િેસમેજટ અંગે ણિણટશ ટીવી પરનો પ્રણતબંધ ઉઠાવી િેવાયો

ડેવોનઃ એક્સટટરની આલ્કોઆ હોમેટ કંપનીમાં ટબાાઈન બ્લેડ્સ બનાવનાર એન્જિનીયરે પગાર પેટે તેને શરતચૂકથી મળેલાં બે મમમલયન પાઉજડ મામલકોને પરત કયાા છે. તેણે ભૂલથી મળેલી વધારાની રકમની જાણ તેનાં મામલકોને કરી હતી અને નાણા પાછા આપ્યા હતા. િો કે કંપનીનાં મામલકોએ તેની પ્રામામણકતા માટે તેને પુરવકાર આપ્યો હતો. કંપનીએ ભૂલથી પગાર પેટે તેને બે હજાર પાઉજડને બદલે બે મમમલયન પાઉજડનો ચેક આપ્યો હતો. કંપનીનાં મામલકોએ એન્જિમનયરની પ્રામામણકતા માટે ખુશી વ્યક્ત કરી હતી. િો કે વધારે રકમનો ચેક કેવી રીતે ઈશ્યુ થયો તેની તપાસ પણ હાથ ધરી હતી. કંપનીએ એન્જિનીયરનું સજમાન કરવાનું નક્કી કયુું છે.

લંડનઃ પ્રોડક્ટના પ્લેસમેજટ પર લાદવામાં આવેલ પ્રમતબંધને ઉઠાવી લેવામાં આવતા હવે એડવટાાઈઝસા નાણા ચુકવીને મિમટશ ટીવી પર તેમના ઉત્પાદનોની જાહેરખબરને િોઈ શકશે. યુકેમાં મનમમાત શોમાં ઉત્પાદનો તથા સેવાને દશાાવવાની પ્રથમ વખત મંિૂરી મળી છે. િેમાં સાબુ અને ડ્રામાનો સમાવેશ થાય છે. અલબત ચચા ઓફ ઈંગ્લેજડ અને ડોક્ટસા દ્વારા આ ઝુંબેશનો મવરોધ કરવામાં આવ્યો છે. તેમના મતે આ પ્રકારની મંિૂરીથી મબનઆરોગ્યપ્રદ જીવનશૈલીને ઉત્તેિન મળશે અને િોડકાવટસા અંગેના મવશ્વાસને અસર થશે. ઓફકોમ રેગ્યુલેશજસ પ્રમાણે પ્રસારણકતાાઓએ શરૂઆતની ત્રણ સેકજડ અને કાયાક્રમના અંત ભાગમાં ઉત્પાદનોના પ્લેસમેજટને લઈ

‘પી’ અક્ષર દશાાવી દશાકોને મામહતગાર કરવાના રહેશે. ટેમલકોમ મનયમનકતાાએ એમ પણ િણાવ્યું હતું કે કોઈ પણ પ્લેસમેજટ સંપાદનની દૃમિએ વાિબી હોવું િોઈએ. સમાચારો, વતામાન પ્રવાહ અથવા બાળકોને લગતા કાયાક્રમો દરમમયાન દારૂ, , મીઠું, ખાંડ અથવા મેદવવીપણાને પ્રોત્સાહન આપે તેવા ઉત્પાદનોના પ્લેસમેજટને મંિૂરી મળશે નહીં. અલબત બીબીસીના શો દરમમયાન તેના પરનો પ્રમતબંધ િળવાઈ રહેશે. અમેમરકામાં કોકા-કોલા તથા એપલ િેવા એડવટાાઈઝસગે કફલ્મો તથા ટીવી કાયાક્રમોમાં તેના ઉત્પાદનોને રિૂ કરવા માટે હજારો ડોલર ચુકવવા પડે છે. જ્યારે યુરોમપયન યુમનયને યુકેમાં આ પ્રકારની ચુકવણી પરનો પ્રમતબંધ ઉઠાવી લેતા યુકેમાં કંપનીઓને તેમના ઉત્પાદનોને લઈ આ પ્રકારની મંિૂરી આપવામાં આવવી િોઈએ કે કેમ તે અંગે ચચાાનું વાતાવરણ ગરમ બજયું છે.

દારૂના વ્યસનથી ૨૫૦,૦૦૦ લોકો પર મોતનું જોખમ # * *#,#+" #,#2 '+"#) ' *& ' ', + ,,% & ', **# ! #+

(*$ ) *&#, ,-* %#+ ,#('

(', , ! " **(/ # % + 0 # " . (* #% +" & #% +)#* * *+ 1 "(( ( -$

!-% ,

'( & +++ $$

!

(

&'

' $ ! ,% ! % & $') ') & ) ')'&+'

&'

)%*

3(05 53((5 10'10 "

(0'10

$!

$& &

'& !+!'&*

&

'(

,

!' * !

!'

#163 "13.'8,'( 3$7(. *(05

!

$.. )13 5+( %(45 '($.4

$,31%, #$

#

લંડનઃ જો સરકાર આરોગ્યને લગતી સમથયા પ્રત્યે ગંભીર નહીં બને તો દારૂના વ્યસનને લીધે આગામી બે દાયકામાં આશરે ૨.૫ લાખ લોકો મૃત્યું પામશે, તેમ આરોગ્યક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલ નનષ્ણાતોએ ચીમકી આપી છે. તાજેતરના વષોોમાં નિટનમાં નલવર સંબંનધત બીમારીઓને લીધે મૃત્યુ પામનાર લોકોની સંખ્યા બમણી થઈ છે જ્યારે ફ્રાંસ જેવા અન્ય દેશોમાં દારૂના માકકેનટંગ અંગેના કડક નનયમોને પગલે આ પનરસ્થથનત હળવી બની છે, તેમ ધ લેન્સેટમાં રજૂ થયેલા એક લેખમાં જણાવાયું છે. તેમા વધુમાં જણાવાયું હતું કે જો વતોમાન માહોલ આગળ ધપશે તો ઈંગ્લેન્ડ અને વેલ્સમાં વષો ૨૦૩૧ સુધીમાં દારૂના સેવનથી આશરે ૨,૫૦,૦૦૦ લોકો મૃત્યુ પામી શકે છે.

/$,. 4$.(4 (92.13$51634 &1 6!

"$

!

!! )'

(($.

(.

$.. )13 %(45 '($.4 2,(&(4 1) %$**$*(

'

& # !)' * $

/ / / /

,'

$!

!! )&

()&# & #' &'

+* +* +* +*

'( &

/ / / / / / /

!! )' / / / /

$"%! " #( &,

$&

&$" ' $"

," "#'+ - ')# , ! !)' ! '* & $ * & ) & !* '

+* +* +* +*

$

1 ,"

!! )'

/ / / / / / /

)

,- ',

! #$" $

"#

"

#

( & "(

"! "$ $ ' #

%


પિટન

Gujarat Samachar - Saturday 5th March 2011

માતા-પિતા સાથે રહેતા બાળકો વધુ ખુશઃ સંશોધન

કેન્ટરબરીના પબશિ સપહત પહન્દુ-પિસ્તી ધમમના અગ્રણીઓ વચ્ચે મુલાકાત યોજાઈ લંડનઃ ગત ૧૬મી ફેબ્રુઆરીના રોજ ઐતતહાતિક લેમબથથ પેલેિ ખાતે બે મહાન ધમથના અગ્રણીઓની એક બેઠક યોજાઈ હતી. આકકતબશપ ડો. રોવન તવતલયમ્િે તાજેતરમાં બેંગ્લોર ખાતે તહન્દુ િમુદાયના કેટલાક અગ્રણીઓની મુલાકાત લીધી હતી તેના અનુિંધાનમાં આ બેઠક યોજાઇ હતી. આ અગ્રણીઓમાં શ્રી શ્રી શ્રી તિડાંડી શ્રીમનનારાયણ રામાનુજ ચૂના જીયાર સ્વામીજી, ૧૦૦૮ શ્રી શ્રી િુગુનેન્દ્ર તીથથ સ્વામીજી, શ્રીમત સ્વામી હષાથનંદજી, શ્રી તરલાબાલુ જગદગુરુ ડો. તશવામૂથથી તશવાચાયથ મહાસ્વામીજી અને સ્વામી પરમાનંદ ભારતીનો િમાવેશ થાય છે. આ મુલાકાતમાં ધમથગુરુઓએ િાથે મળીને

તવચારોનું આદાન પ્રદાન કયુું હતું. પ્રો. રામ-પ્રિાદ ચક્રવતથીએ આ બેઠકના અધ્યક્ષપદ િંભાળ્યું હતું. પ્રો. ચક્રવતથી લેનકાસ્ટર યુતનવતિથટીમાં રાજકીય, તત્ત્વજ્ઞાન અને ધાતમથક બાબતોના લેક્ચરર છે. આ બેઠકમાં દ્વેતા, અદ્વેતા જેવા ગૂઢ તત્ત્વજ્ઞાન અંગે તવચારોનું આદાન-પ્રદાન થયું હતું. તહન્દુ

ધમથ વતી ડો.શારદા િુગીથથ રાજાહે ઓક્િફોડડ કોલેજમાં તહન્દુ અંગેના અભ્યાિની કામગીરીની પ્રશંિા કરી હતી. લેસ્ટરમાં ચાલતી હકારાત્મક ધાતમથક કામગીરી બાબતે તરચાડડ એટકીનિન ઓબીઈ અને લેસ્ટરના આકકડેકને પણ પ્રશંિા કરી હતી અને તે અંગે વધુ ચચાથ પર ભાર મુક્યો હતો.

બહુચનચિત એક્સપેન્સ કૌભાંડની લોઇડ્સની લોન અંગેની ફપરયાદમાં વધારો તપાસનો ખચિ ૮૦૦,૦૦૦ પાઉન્ડ લંડનઃ દેશમાં બહુ ગાજેલા સંસદ સભ્યો દ્વારા કરવામાં આવેલા ખચસ અંગે તપાસ કરી રહેલી ૧૩ અનધકારીઓની બનેલી ટીમ દ્વારા ૮૦૦,૦૦૦ પાઉડડ કરતા વધુનો ખચસ થયો છે.તપાસ માટે થયેલા ખચસનો ભાર કરદાતાઓ માટે વધુ બોજરૂપ બડયો છે. સંસદ સભ્યો દ્વારા કરવામાં આવતા ખચસ અંગેનું એક્સપેડસ કૌભાંડ મે,૨૦૦૯માં ર્હેર થયા બાદ તે અંગેના કેસોની ૧૩ અનધકારીઓ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. પોલીસ દ્વારા અડય કેટલાક કેસોની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. થકોટલેડડ યાડડના િવિાના જણાવ્યા િમાણે આ નબલનો અંદાજ ૮૪૦,૦૦૦ પાઉડડ છે.

લંડનઃ લોઇડ્સ બેસ્ડકગ ગ્રુપને ગત વષસના બીર્ છ મનહના દરનમયાન િોટેક્શન ઈડથયોરડસની ચુકવણી અંગે મળતી ફનરયાદોનું િમાણ ૭૦ ટકા વધ્યું છે, જે લોન પરત મેળવવા અંગેના નવવાદને લઈ બેડકની સમથયામાં વધારો થઈ રહ્યો છે તેવો સંકેત આપે છે.

3

ડો. સૈયદના સાહેબના જન્મપદનની ઉજવણી માટે સમુદાયમાં ઉત્સાહ

લંડનઃ પરંપરાગત રીતે માતાનપતા સાથે રહીને ઉછરતા અને રોજ સાંજે તેમની સાથે ભોજન લેતાં બાળકો તેમના જીવનમાં ખૂબ જ ખુશ હોય છે, તેમ તાજેતરમાં રજૂ કરવામાં આવેલા એક અહેવાલમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું. સમગ્ર નિટનમાં ૪૦,૦૦૦ પનરવાર પર હાથ ધરાયેલા સંશોધનના તારણ મૂજબ જે પનરવારો સપ્તાહમાં ઓછામાં ઓછા ત્રણ વાર સાથે બેસીને ભોજન લે છે તેમાં માતાનપતા અને બાળકો વચ્ચેના સંબંધો મજબૂત બને છે. સરકાર પાસેથી ૫૦ નમનલયન પાઉડડનું ભંડોળ લઇને અડડરથટેસ્ડડંગ સોસાયટી દ્વારા સમગ્ર દેશના ૪૦,૦૦૦ પનરવારોના એક લાખ લોકો પર અભ્યાસ હાથ ધરવામાં આવ્યો યુનનવનસસટી ઓફ હતો. એસેક્સ, ઓક્સફડડ, વોરનવક અને સરેના સભ્યો દ્વારા રાજકારણ, હવામાનમાં ફેરફાર, પાનરવાનરક સંબંધો, કામ, આરોગ્ય અને નશક્ષણ અંગે લોકોના વલણ પર પણ નવગતવાર અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો હતો. સરકાર દ્વારા એનિલમાં નવી યોજના રજૂ થાય તે પહેલાં આ અભ્યાસ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. આમાં બાળકોના નવકાસ પર પનરવારના વ્યનિઓ વચ્ચે સારા અને મજબૂત સંબંધો પર ભાર મૂકાયો હતો.

અલ હુસૈની મસ્જજદમાં બંદગી કરતા નબરાદરો

લંડનઃ આગામી ૨૫મી માચસના રોજ ડો. મોહમ્મદ બુરહાનુનિન સાહેબ ૧૦૦ વષસની વય પૂણસ કરશે, તેમના સડમાનમાં ૧૦૦ નદવસ માટે નવશ્વભરમાં ભવ્ય ઉજવણી ૨૫મી નડસેમ્બરથી શરૂ થઈ ગઇ છે. આ ઉજવણી આગામી ૨૫મી માચસ સુધી કરવામાં આવશે. કેટલાક કાયસક્રમો દર સપ્તાહે લંડનમાં તેમ જ નવશ્વભરમાં ૭૦૦ જેટલા બોહરા સેડટર ખાતે યોર્શે. ગયા સપ્તાહે હેલ્થ એવરનેસ વીકનું આયોજન

કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં ઘણા લોકોએ ભાગ લીધો હતો. ગત ૧૮મી ફેિુઆરી, શુક્રવારના રોજ લંડનમાં ૧૦૦ ઘરમાં બંદગી કરવામાં આવી હતી. એવી જ રીતે દર મનહનાની ૧૬મી રાત્રે ૮૦૦-૧૦૦૦ લોકો નોથોસલ્ટની અલ હુસૈની મસ્થજદ ખાતે મળે છે અને ઉજવણી કરે છે. આ મનહને ૧૩,૧૪ અને ૧૫ તારીખે હર્રો લોકો ત્રણ નદવસનો ઉપવાસ રાખશે અને સૈયદના સાહેબના આરોગ્યમય લાંબા આયુષ્ય માટે દુઆ કરશે.

લંડન જટોક એક્સચેન્જમાં ટેકનનકલ ખામીથી ટ્રેનડંગ ઠપ્પઃ લંડન થટોક એક્સચેડજમાં શુક્રવારે વધુ એક ટેકનનકલ ખામી સર્સતાં કામકાજ ઠપ કરવાની સત્તાવાળાઓને ફરજ પડી હતી. બર્ર ખુલતાંની સાથે જ નિ ઓક્શન ટ્રેનડંગમાં ટેકનનકલ ફોલ્ટ ધ્યાનમાં આવતાં િોકસસ અને રોકાણકારોમાં આક્રોશ જોવા મળ્યો હતો. એક તરફ લીબીયામાં પનરસ્થથનત ડામાડોળ છે અને નવશ્વભરમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ સળગી રહ્યા છે ત્યારે આ ખામી સર્સતાં રોકાણકારો નાસીપાસ થયા હતાં. એલએસઇના જણાવ્યા મુજબ તેમની ઓટોમેનટક ટ્રેનડંગ નસથટમમાં ટેકનનકલ ખામી સર્સઇ હતી.

(N zS f p s u d p V ¡, N zS f p s u Ü p f p R ¡ë g p 2 5 h j p £\ u A p ` _ u k ¡h p d p ? )

d p ¡i u s \ p A ~ i p _ p h s _ u A p ` _ u k ¡h p d p ?

hed

Å ç b p ¡ l p L z_ p d V p V p _ d õ s ¡

25

lis Estab

rs a e y

a g p B V $& l p ¡g u X $¡` ¡L $¡Æ T B Þ X $u e p , \ p B g ¡Þ X $, Q p B _ p A p ¡õ V ²$¡g u e p , e y. A ¡k . , L $¡_ ¡X $p d y„ b B , A d v $p h p v $, b f p ¡X $p , f p S > L $p ¡V $, ` p ¡f b „ v $f , c yS > , q v $h , N p ¡h p , r v ë l u , A p N °p A _ ¡L ¡f p g p _ p B f p ¡b u , q L $g u d p „ Å f p ¡ X $p f , A ¡Þ V ¡b ¡, d p ¡ç b p k p Chat free on

TRAVEL

www.cruxton.com 0208 515 9204/ 0208 426 8444 ( v f f p ¡S d p ¡X ¡k y^ u )

email sales@cruxton.com

0208 515 9200 (Business & First Class)

Cruxton House, Harrovian Business Village, Bessborough Road, Harrow HA1 3EX

Fully bonded for ultimate protection ATOL 3348/IATA/ABTA


4

હિટન

Gujarat Samachar - Saturday 5th March 2011

િમલ પારેખને એવોડડ

બહમિંગહામ રાઉન્ડઅપ

બહમિં ગહામ સ્થિત સાયલડટ કમ્પ્યુહટંગ હલહમટેડના ડાયરેક્ટર કમલ પારેખને તાજેતરમાં યોજાયેલા ઇડથટીટ્યુટ ઓફ એહિયન હબઝનેહસઝના વાહષિક એવોડડ સમારોહમાં ત્રણમાંિી બે એવોડડ જીતવા બદલ અહભનંદન. સાયલડટ કમ્પ્યુહટંગને આઉટથટેસ્ડડંગ હબઝનેહસઝ અને આઉટથટેસ્ડડંગ ઇનોવેિન ઓફ ધ યરનો એવોડડ એનાયત િયો હતો.

સંિોધન માટે નવી માતાની જરૂર

બાળકના જડમ પછી કસરતિી માનહસક તાણ ઘટે છે કે નહીં તે અંગેના એક નવા સંિોધન માટે બહમિંગહામમાં તાજેતરમાં માતા બનેલી મહહલાઓની અભ્યાસ માટે જરૂર છે. એક અંદાજ પ્રમાણે ૧૦ ટકા મહહલાઓ બાળકને જડમ આપ્યાં બાદ માનહસક તાણનો અનુભવ કરે છે. આ સંિોધનમાં ભાગ લેવા માટે રુિ બ્લેમીનો ૦૨૧૨ ૪૧૪ ૬૮૯૧ નંબર પર સંપકક કરવો.

ગરીબીની સામે મશહલાઓનો અવાજ

શચમ્પાસઝીના માસનું વેચાણ

બહમિં ગહામમાં લેડીવૂડના લેબરના એમપી િબાના મહમૂદ શ્રદ્ધાિી તેમના કાયિને કેવી રીતે અસર િઇ છે તે અંગે જણાવિે અને ‘હવમેડસ વોઇસ અગેઇડટ્સ ગ્લોબલ પોવટટી’ હવષય આધાહરત વકકિોપમાં પ્રવચન આપિે. વેથટ હમડલેડડ્સ ફાયર સહવિસના મુખ્યાલય (B7 4HW) ખાતે ગુરુવાર, ૧૦મી માચચે સાંજે ૬િી ૯ દરહમયાન જ્યુબીલી ડેટ કેમ્પેઇન દ્વારા િી હવમેન ઇવેડટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તમારું થિાન સુહનસ્ચચત કરવા ઇમેઇલ કરો. jubileedebt@blueyonder.co.uk અિવા ઓડ્રીને ૦૧૨૧ ૪૭૧ ૪૧૭૫ નંબર પર ફોન કરો.

હમડલેડડ્સની કેટલીક રેથટોરાં, માકકેટ અને થટોલમાં મૃત હચમ્પાડઝીનું માસ હપરસવામાં-વેચવામાં આવે છે, તેમ ટ્રેહડંગ થટાડડડડસની તપાસમાં બહાર આવ્યું હતુ.ં તપાસમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે ૪ ફકલોના વાનરના િાડસમાં દાણચોરો ૩૮૫ ચૂકવે છે, જ્યારે આહિકામાં તેની ફકંમત માત્ર ૪ પાઉડડ છે.

લગ્નજીવનથી ત્રાસીને છૂટાછેડા તણાવભયાિ લગ્નજીવનના આધારે ભારતીય પહત તેની પત્ની પાસેિી છૂટાછેડા લેવામાં સફળ રહ્યો છે. પહતએ દાવો કયોિ હતો કે તેની પત્ની અભદ્ર કપડા પહેરે છે અને સેક્સ માટે સવારે ૪ વાગે ઊઠાડે છે. આ વ્યહિએ હદલ્હીની એક કોટડમાં જણાવ્યું હતું કે તે ઘરકામ પણ નિી કરતી અને મારા કહ્યામાં નિી.

બશમિંગહામ શસટી િાઉન્સસલના િસસલ્ટસટ માટેના ખચચમાં િાપ

બાળિો માટે ૧૨મી માચચે અલ્ટીમેટ ચેલસે જ

બહમિં ગહામ હસટી કાઉસ્ડસલ દ્વારા મોંઘા કડસલ્ટડટની સલાહ લેવાના બીલમાં લગભગ અડધો કાપ મૂકાયો છે, પરંતુ તે હજૂ પણ વાહષિક ૩૬ હમહલયન પાઉડડ છે. મોટાભાગના હનષ્ણાતો આઉટસોહસિંગ પેઢી- કેહપટાની કંપની સહવિસ બહમિંગહામ માટે કામ કરે છે. આમાં કેટલાંક કડસલ્ટડટને દૈહનક ૧,૦૦૦ પાઉડડ કરતાં પણ વધુ ચૂકવવામાં આવતાં હોવાનું માનવામાં આવે છે.

એનહવઝન ચેહરટી સંથિા અલ્ટીમેટ ચેલડે જમાં ભાગ લેવા ટીનએજસિને આવકારી રહી છે, જે િહનવાર, ૧૨મી માચિના રોજ યોજાિે. એનહવઝન ૧૧ વષિિી કાયિરત છે અને તે ૧૩િી ૧૯ વષિના બાળકોને મદદ કરે છે અને થટ્રીટ ક્રાઇમ અને ક્લાઇમેટ ચેડજ જેવા મુદ્દે પ્રોજેક્ટ ચલાવે છે. વધુ માહહતી માટે www.envision.org.uk ની મુલાકાત લેવી.

ઘનાઢ્યોની સંપશિમાં ઝડપી વધારો

+'.! *

+ ,% 0 + 1 9 + . 1& + 0 . * 1&)/9 * 0 + * * / , 1

& - $ 9 * 0 #+ + !+ * . & + 3 9 * * 8 9( 7566 . 1 !,2 ,2 , 0 *2 * - 9 ". 9 * ,4 . .: * . 1 1 !!!

!

વૈહિક થતરે હાિ ધરાયેલા નવા અભ્યાસ મૂજબ વધુ સંપહિ ધરાવતા ૧,૮૦૦ વ્યહિઓને ધ્યાનમાં લેવાયા છે, જેમની સંપહિમાં ઝડપિી વધારો િઇ રહ્યો છે. ફ્યુચરવેલ્િ હરપોટડ નામના અભ્યાસમાં નાણાકીય સફળતા પર ચચાિ કરવામાં આવી છે. વધુ માહહતી માટે www. scorpiopartnership.comની મુલાકાત લેવી.

આપણો અહહંસાનો અમૂલ્ય વારસો ‘પાયોજી મેને રામ રતન ધન પાયો’ આ ભજનની પંહિ સમયે, સમયે યાદ કરવા જેવી છે. આપણે ખરેખર કેટલા ભાગ્યિાળી છીએ કે આપણે એક એવી સંથકૃહતમાં જડમ્યા છીએ કે જેમાં જીવમાત્ર માટે કરૂણાને પ્રાધાડય આપવામાં આવ્યું છે. પ્રશ્ન એ છે કે િું આપણે આ અમૂલ્ય વારસાને આપણા જીવનમાં અપનાવીએ છીએ? દરરોજના સંસારી જીવનમાં આપણે એટલા ગૂંિાઈ જઈએ છીએ કે આપણે ભૂલી જઈએ છીએ કે આવો અમૂલ્ય જડમ ફરી મળવો મુચકેલ છે. તો એ અહહંસા આપણે જીવનમાં કેવી રીતે પાળી િકીએ? પહેલા તો માંસ, ઈંડા અને માછલીનું સેવન ના કરવું. આપણી ફરજ રહે છે કે આપણા પુત્ર, પૌત્રોને પણ િાકાહારી ભોજન ઉપર જ ઉછેરીએ. દરેક બાળકોને આપણા દરરોજના ભોજન િાક, રોટલી વગેરેની ટેવ પાડવી જરૂરી છે. આપણાં સંતાનોને સમજ પાડવી જોઈએ કે ભૂખ્યા રહેવું પડે તો પણ કદી માંસાહાર ના કરવો. ઘણા અંગ્રેજી િાકાહારી હમત્રો કહે છે કે, ‘તમે કેટલાં ભાગ્યિાળી છો કે તમે નાનાં હતા ત્યારે માંસાહાર ના કરવું પડ્યું.’ આપણા વ્યહિગત જીવનમાં પણ કોઈ હહંસા િવી ના જોઈએ અને બીજાને પણ હહંસા કરતા આપણે રોકવા જોઈએ. આ અહહંસા હવરોની છે કાયરોની નહહં. િું ઉનાળામાં તમારા રૂમમાં કોઈ ભમરો ફસાઈ ગયો હોય તો તમે બારી, બારણા ખોલી અને એને જીવનદાન આપો છો? િું તમારા ઘરમાં કીડી િઈ ગઈ હોય કે ઉંદર આવી ગયા હોય તો તમે અથતવ્યથત િઈ જાવ અને એને મારી નાખવાનો બંદોબથત કરો છો? િોડી ધીરજ રાખિો તો

ગુજરાત સમાચાર એશિયન વોઇસ સૌથી વધુ કિફાયતી, સૌથી વધુ વાંચન

"

cAeerInAe y? aAjkAl œrmAù cAerIaAe œoI ¸Ay e. te¸I bcvA mAqe aAp aApnA œrnI bArIaAe t¸A pe qIaAe mAqe lAeŠùdnI isKyAeirqI gñILs t¸A gIvAA wrvAÀ (Collapsible Security Grilles) fIq krAvAe. gAd#n t¸A dòA¤ve mAqenA geqós (Gates) t¸A rImAeq kùqòAel geqós sA¸e re¤l©Gs (Railings) po bnAvI ane ifq krI aApIae Iae. œrnI aùwr Sqenle¤s SqIl ane GlAs beleSqòed po bnAvI fIq krI aApIae Iae. wukAnAe t¸A œr mAqe isKyAeirqI bhu j~rI e. amAe tmAre TyAù aAvI Free Estimate krI aApIae Iae. yAw rAŠAe.

æivoA¤ ane mnuA¤ mkvAoAnAe sùpk# krAe: Unit No. 9, London Group Business Park, 715 North Circular Road, London NW2 7AQ.

Tel: 020 8450 1284 Mobile: 07956 418 393 Fax: 020 8450 9885 www.kpengineering.co.uk

$ 1. '01 %1' *- .3'41 %5 ',*2'/5 ,0. &%-+ 1/%-0('/ %2%*,%&,'

વેઈટર દ્વારા અશ્લિિ હરકત બહમિગહામખાતે એજબેથટન સ્થિત એક ભારતીય રેથટોરાં ખાતે લગ્નના એક વષિ પૂરા િવા પ્રસંગે પાટટી બૂક કરાવવા આવેલ એક મહહલા ગ્રાહકને વેઈટર દ્વારા પોતાના ગુપ્તાંગનો ફોટો મોકલવામાં આવ્યો હોવાની ઘટના અંગે પોલીસે તપાસ હાિ ધરી છે. વેઈટર દ્વારા કરવામાં આવેલી આ પ્રકારની હરકતિી થકૂલ એડહમહનથટ્રેટર ૨૨ વષટીય આહિયા ફફલ્ડને ભારે આઘાત લાગ્યો હતો અને તેણે વેઈટરને આ બાબતની ફહરયાદ કરિે તેમ કહ્યું હતું. વેઈટરે ફહરયાદ નહીં કરવા હવનંતી કરી માફી માગી હતી. આહિયા એક ચુથત મુસ્થલમ મહહલા છે અને તે પોતાના પહત સાિે હોટેલ ગઈ હતી. તેણે આ અંગે પોલીસ ફહરયાદ નોંધાવી હતી. આ ઘટના અંગે હોટેલનો સંપકક કરતા અહધકારીએ જણાવ્યું હતું કે વેઈટરને સથપેડડ કરવામાં આવ્યો છે.

4,,7 *&(.&( (23$41$.3 *13) $7 $137 (&(03*/. (/0,( $0$&*37 /13) !/43) .'*$. 4.+$%* *2)(2 4+$1$3* ")$,* $3)*$6$'* ")$,* -*3$ 2 !0(&*$, ")$,* )*,,* $.*1 //',( /%* $.&)//1*$. !*88,(1 #*3) 6*3)/43 $1,*& .*/. .'*$. !6((32 !$5/41*(2

Mortgages......Mortgages....Mortgages

Major Estates • Independent Mortgage Advisers • Property Management • Sales & Letting Agents • The Agency That cares

Manufacturers and Installers of Quality Steel Fabrications Domestic & Commercial • Steel Doors • Gates • Window Grilles • Stainless Steel & Glass Balustrade • Fire Escape • Staircases • Railings

Call us for Mortgage Advise without Obligation For further enquiries please call : Dinesh Shonchhatra Major Estate 77 High Street, Wealdstone, Harrow, Middlesex, HA3 5DQ.

020 8424 8686 / 07956 810 647 • Email: majorsest@aol.com • www.majorestateharrow.com

!

'01

%1'

ઉંદરને તમે માયાિ વગર માઉસ ટ્રેપમાં પકડી િકિો અને પછી એને બહાર છોડી િકિો. િું તમે કબૂતરને ચણ નાંખો છો? (તમારા ગાડડનમાં નહીં નાખતા પાડોિીને ગમિે નહીં!) કબૂતર, ચકલાને ચણ નાખવું અને ઉનાળામાં પાણી રાખવું - એ કરવા જેવું કામ છે. અબોલ જાનવરો ઉપર અનેક અત્યાચારો િાય છે - િું તમે એવી કોઈ સંથિામાં જોડાયા છો જે પ્રાણીઓના હક માટે ઝુંબેિ ચલાવે છે. કરોડો જાનવરો કતલખાનામાં તડપે છે, જાનવરોના હિકાર િાય છે, તેમને હજારો માઈલ દૂર, તરથયા, ભૂખ્યા મોકલવામાં આવે છે, ફિ તેમના માંસ માટે. આચચયિની વાત એ છે કે મનુષ્યની જાહત િાંહતને ઝંખે છે પણ તે ખુદ જાનવરો ઉપર જુલમ કરે છે. અહીં યુકેમાં અનેક પાંજરાપોળ અંગ્રેજો ચલાવે છે, િું તમે તેમને કોઈ દાન કરો છો? િું તમે તમારા અંગ્રેજી હમત્રો અને પડોિીઅોને આપણી િાકાહારી વાનગીઓ જમાડો છો? િું તમે બહાર જાવ ત્યારે િાકાહારી રેથટોરડટમાં જ જવાનો આગ્રહ રાખો છો? જો આપણે આ જડમમાં કાંઈ અહહંસા અને કરૂણાનું કામ કરતા ચૂકી જિું તો જીતેલી લોટરીના ચેકને કચરાપેટીમાં ફેંક્યા જેવું િિે. દુહનયાની ઘણી સંથકૃહતઓ આવી અને હવનાિ િઈ ગઈ પણ સનાતન ભારતીય સંથકૃહત અમર રહી છે એનું કારણ છે અહહંસા. જે બીજાની રક્ષા કરે છે તેની રક્ષા ભગવાન કરે છે. ચાલો આપણે બધા દયા અને કરૂણાનો સંકલ્પ કરીએ. દરેક વ્યહિ પોતાના આત્માને પૂછે કે તે જીવ દયાનું કેટલું કાયિ કરે છે. આવું માનવ જીવન ફરી નહીં મળે. અબોલ જીવો ઉપર કરૂણા કરી અને પૂણ્ય કમાઈ લ્યો!

- નીશતન મહેતા, એમ.બી.ઈ

"

%01

',*2'/5

1((. !31((3

/1(23

"(, 9

#

$

6

#

!

)'-10

$

$3(

/.'/.


Gujarat Samachar - Saturday 5th March 2011

www.abplgroup.com

5


6

ઉત્તર ગુજરાત - કચ્છ

Gujarat Samachar - Saturday 5th March 2011

બટાટાિી ખોદણી માટે ખેડૂતે અિોખું મશીિ નવકસાવ્યું ડીસાઃ ડીસા િાલુકાિા એક ખેડિૂ ે બટાટાિી ખોદણી માટે દેશિું પ્રથમ અત્યાધુતિક ‘પોટેટો હાવવેસ્ટર’ મશીિ બિાવ્યું છે. આ મશીિથી બટાટા વીણવાિી ઝંઝટમાંથી મુતિ મળિા મજૂરોિી અછિિો પ્રશ્ન કાયમી ધોરણે હલ થવાિી સંભાવિા છે. વધિા જિા તબયારણ, ખાિર, વીજ દર અિે મજૂરીિા ભાવોિા કારણે પરંપરાગિ ખેિી કરવી મુશ્કેલ સાતબિ થઈ રહી છે. િેથી પ્રગતિશીલ ખેડિૂ ો આધુતિક ખેિી અપિાવી રહ્યા છે. જેમાં આ પંથકિા ખેડિૂ ોએ બાગાયિી સતહિિી આધુતિક ખેિીમાં વધુ િામિા મેળવી છે. ડીસા પંથકમાં દર તશયાળું તસઝિમાં બટાટાિું મબલખ વાવેિર થાય છે અિે િેિું ઉત્પાદિ પણ બમ્પર થાય છે. જેથી બટાટાિી ખોદણી વખિે મજૂરોિી ભારે અછિ વિાાય છે. ભારિભરમાં હાલમાં બટાટા ‘પ્લાન્ડર’ (ડીગર) મશીિ અથવા િો ખેડીિે બહાર કાઢવામાં આવે છે અિે પછી મજૂરો િેિે વીણે છે. મજૂરોિી અછિિા પ્રશ્નથી મુઝ ં ાિા રાણપુરિા તહરાલાલ મોટાજી માળી છેલ્લા ચાર વષાથી બટાટા વીણવાથી મુતિ મળે િેવું મશીિ બિાવવાિું તવચારિા હિા. િેમિી આ કોઠાસુઝથી િતવિભાઈ ટાંક પ્રભાતવિ થયા હિા અિે મશીિ બિાવવા પૂરિો

અમદાવાદથી દદલ્હી સુધીની અને દેશના રણપ્રદેશની ૧૪૦ કારની રેલીનો કાફલો ગત સપ્તાહે કચ્છના રણ દવસ્તારમાં પહોંચ્યો ત્યારે ધૂળની ડમરીઓ ઊડી હતી. ભારતની આ સૌથી લાંબી ‘ડેઝટટ સ્ટોમમ’ કાર રેલી છે. ઉત્તર, મધ્ય અને દદિણ ભારતના સ્પધમકોએ આ અનોખી સ્પધામમાં ભાગ લીધો હોવાથી દહમાલયન કાર રેલી પછી દેશની બીજા નંબરની રણમાગમની આ કાર રેલીના અનુભવને દવદશષ્ટ ગણાવ્યો હતો. નોધમન મોટસમ દ્વારા આયોદિત આ રેલીનો રૂટ આ વખતે સૌથી લાંબો- ૪૦૦૦ કકલોમીટરનો નક્કી કરાયો છે.

સહયોગ આપ્યો હિો. જેથી િેઓ છેલ્લા ચાર મતહિાથી મશીિ બિાવવામાં જોિરાયા અિે િેમિી જહેમિ રંગ લાવિા અાધુતિક મશીિ િૈયાર થયુ.ં આ મશીિિે િેમણે ‘પોટેટો હાવવેસ્ટર’ િામ આપ્યું છે. આ મશીિિી તવશેષિા એ છે કે િેિા દ્વારા બટાટા ખોદાવા સાથે આપમેળે િેિો ઢગલો પણ થઈ જાય છે િેથી પ્લાન્ડરિી જેમ બટાટા વીણવાિી જરૂર િથી.

અનિલ અંબાણીિે હાજર થવા ગાંધીધામ કોટટિું સમન્સ ભુજઃ ગાંધીધામમાં એક કેસમાં ઉદ્યોગપતિ અતિલ અંબાણીિે ગિ સપ્તાહે હાજર થવા સમન્સ પાઠવ્યું હિું. વકીલ હરકીશિ ચંદિાિીએ ગાંધીધામ એક ઈમારિમાં ગેરકાયદે પ્રવેશ િ થાય અિે તમલ્કિિે િુકસાિ િ થાય િે માટે અતિલ ધીરૂભાઈ અંબાણી, પરાક્રમતસંહ ઝાલા, તવરેન્દ્રતસંહ જાડેજા, , વકીલ પુતિિ દુધરેજીયા, પી.જી.વી.સી.એલ.િે પક્ષકાર બિાવ્યા છે. અખબારી સૂત્રોિા જણાવ્યા મુજબ કેસમાં મુળ મુદ્દો આ પ્લોટમાં ઊભી કરાયેલ ઈમારિમાં િોડફોડ કરીિે ગેરકાયદે બાંધકામ અટકાવવાિો છે અિે મૂળ

લંડિ આવી રહેલા કચ્છીિા સામાિમાંથી ચોરીિી ફનરયાદ

માલીક વગર ભાડુઆિો એ અન્યિા હક્ક ડુબાડીિે કરેલા દસ્િાવેજોિો છે. જો કે આ કેસિા પ્રતિવાદી પરાક્રમતસંહ ઝાલાએ અદાલિમાં અરજી કરી છે કે અમારી કંપિીિા વડા અતિલ અંબાણીિે ખોટા પક્ષકાર િરીકે આ કેસમાં જોડવામાં આવ્યા છે.

કેરા (તા. ભુિ)ઃ હવાઈ મુસાફરી દરમમયાન હેન્ડ બેગ લઈ જવાની છૂટ હોય તેને પણ મુખ્ય લગેજમાં રાખવાના આગ્રહ પછી ભુજથી મુંબઈ વચ્ચે તેમાંના નાણાં ગુમ થવાની ચોંકાવનારી ફમરયાદ મુસાફરોમાં ઊઠી છે. મૂળ કેરાના અને લંડન આવી રહેલા ખીમજી નાથા વાઘમજયાણી દંપતીએ મુંબઈ

('%&/. 0) ' &)#" #(&'

4 " 4 4

0 ' '-+ '

4 4

+('" 3.

+*.0(/ */

&( 1 /&

"- )& -+2*.

"*/ ( ),( */.

#-+) 4

+) . 4 *'%&/. +-/&#-* '%&/. -0'.# *'%&/. 4 ,, !# * 1'#2 ! '* 0,%- "# 4 ,#- ,#-.+*

પછી મુંબઈમાં પરત મળ્યા બાદ જોતાં પાઉન્ડ ગાયબ હતા. છેતરાયાની લાગણી સાથે પ્રવાસીએ સંબંમધત સત્તાવાળા અને એરલાઇન્સને લેમખતમાં ફમરયાદ નોંધાવી છે. પરંતુ મવમાની કંપનીએ હાથ ખંખેરતા ચોરીનો નવતર પ્રકાર છતો થયો છે. આવા બનાવોથી પ્રવાસીઓમાં મચંતા જાગી હતી.

એરપોટટ ઓથોમરટી અને જેટએરવેઝના એમરયા મેનેજરને કરેલી ફમરયાદ મુજબ તેઓ ભુજથી લગેજ સ્કેન કરાવી રહ્યા હતા ત્યારે ફરજ પરના કમમચારીએ હાથમાંથી બેગ કે જેમાં પાસપોટટ, અસલ દસ્તાવેજ, ટ્રાવેમલંગ ચેક સમહત ૨૫૦ પાઉન્ડ હતા તે હેન્ડબેગને પણ ધરાર મુખ્ય લગેજમાં નખાવ્યા

+.,&/ (

0)

++/ * (

#-+) 4

#-+) 4

((

" .&/" 222 !"*/ ( +* ",/.)0) & +) ) &( !%&) */$ ( 3 %++ +) '&$ -$ ( %+/) &( +)

# (.+ +$$#- 1'. . $+- #1#-3 !+0*/-3 # (.+ -- *%# !-0'.#. &+*#3 )++*. +$$#- 0.'*#.. /- 1#( *" -- *%# (( 3+0- / '(+- ) "# &+('" 3. '* *"'

((

!

"

" !

&(

+)'+,% +$% +*%+*

" #

" !

!

+,&-.

$.&

" " & "

!

!

"

!

#$ ( #

$ '$ (

'$

')$

$-'

#

$-- (01 3*' 1'.+'1

042'

%$ !" "

$ $

2'$3 $-' !

.$+- 2$-'2 %+3+.$6 %0 4,

$ % %$ !" " )

#

"01-& "+&'

+

'% ) ! ' $## ' $" *** '% ) ! $ ( , ! '$# $ $(# & % # $# $#

!

#

3$3+0/

&

'23 0$&

#

403' 0/ &)5$1'

+&&-'2'6


Gujarat Samachar - Saturday 5th March 2011

www.abplgroup.com

7


www.abplgroup.com

નોથસ વેસ્ટ લંડનનો સેન્ટ જ્હોન્સ વુડ રવસ્તાિ એટલે કહો કે નવાબ જેવા અમીિોનો િહેણાંક રવસ્તાિ. વષસ ૨૦૦૫ના સન્ડે ટાઇમ્સ િીચ લીસ્ટ મુજબ £ ૧૭૫ રમરલયનની સંપરિ ધિાવતા પીટિ શેલસન નામના ધરનકે પડોશીના ઘિનું બગસલિ એલામસ વાગતા િોષે ભિાઇને બગસલિ એલામસને ભડાકે દીધું હતું. જેને કાિણે તેમને જેલમાં જવાનો સમય આવ્યો છે. વાત એમ બની હતી કે ગયા વષષે જાન્યુઆિી માસમાં નોમસન અને સેન્ડી દાઉદ પોતાના ત્રણ બાળકો સાથે બહાિથી ઘિે આવ્યા ત્યાિે તેમણે ઘિના બગસલિ એલામસને તૂટેલું જોયું હતું અને આંગણામાં કાિતુસનું ખોખું મળી આવ્યું હતું. તપાસ કિતા જાણવા મળ્યું હતું કે બગસલિ એલામસના વાગતા તેના અવાજથી ગુસ્સે ભિાઇને પીટિ શેલસને બન્ને ઘિ વચ્ચેની લોખંડની જાળી કુદી જઇને એલામસને ગોળી માિી તોડી નાંખ્યું હતું અને દાઉદના ઘિના પાછળના દિવાજાને તોડી નાંખ્યો હતો. ત્રીજા લગ્નની પાટટીની ઉજવણી કિવા માટે રવખ્યાત એલ્ટન જ્હોનને £૨ રમરલયન ખિચીને બોલાવનાિ પીટિે પોતાના ગુનાની કબુલાત કિી લેતા ૨૮મી માચષે તેમને સજા ફટકાિવામાં આવશે.

હું તમને લૂંટી રહ્યાો છું, સર

જીવનનો અંતતમ મુકામ

હાથમાં રિવોલ્વિ લઇને આવનાિ કોઇ લૂટં ાિાએ કશું બોલવાની જરૂિ પડે ખિી? એમાં પણ જો લુટં ાિો દુકાનદાિને એમ કહે કે "આપ જિા માિી એક તિફેણ કિી શકો ખિા? મહેિબાની કિીને આપનું ટીલ ખાલી કિી આપો, હું આપને લૂટં ી િહ્યો છુ.ં " આવા લૂટં ાિાને શું કહેવ?ું જી હા, અમેરિકાના વોશીંગ્ટનના સીએટલનો ૬૫ વષસનો ગ્રેગિી હેસ નામનો લૂટં ાિો પેટ્રોલ સ્ટેશન લૂટં વા ગયો ત્યાિે તેણે કેટલીય વખત દુકાનદાિ શ્રી જ્હોન હેનિીને 'સિ' કહી સંબોધન કયુું હતું અને વાિંવાિ 'પ્લીઝ' કહી િહ્યા હતા. ગ્રેગિીની રવનયી વતસણકું જોઇને જ્હોન પણ અરભપ્રેત થઇ ગયો હતો અને તેણે ૪૦ ડોલિની મદદ કિવાનું સૂચન કયુું હતુ.ં પિંતુ ગ્રેગિીએ તેનો પણ સરવનય રવવેક કિીને િોકડ િકમની લૂટં ચલાવી હતી અને વધાિામાં બાંહધે િી આપી હતી કે જ્યાિે રદવસો સાિા આવશે ત્યાિે તે લૂટં લ ે ી િકમ પિત કિી દેશ.ે જ્હોને જ્યાિે એમ કહ્યું કે તું શા માટે લૂટં કિી િહ્યો છે. ત્યાિે ગ્રેગિીએ ક્હયું હતું કે "માિે બાળકોને ખવડાવવા માટે નાણાં જોઇએ છે. આ લૂટં બદલ હું રદલગીિ છું અને માફી માગવા સાથે આપનો આભાિ વ્યક્ત કરૂં છુ.ં ” જ્હોનની ફરિયાદ બાદ ગ્રેગિી પકડાઇ ગયો હતો. પિંતુ શું જજ ગ્રેગિીને માફ કિશે ખિા?

હાર્સસડેલ પેટ સેમેટ્રીમાં ઉપસ્થિત એડ માટટીન જુનીયર

અમેરિકામાં વસતા વધુને વધુ લોકો પોતાના પાલતું પ્રાણીની કબિ સાથે જ પોતાના જીવનનો આખિી મુકામ પસંદ કિી િહ્યા છે. અમેરિકાના પાંચમાંથી એક કબ્રસ્તાન દ્વાિા હવે પાલતુ પ્રાણીની સાતે માનવ અવશેષનેસ્વીકાિવામાં આવે છે. કાિણ સાફ છે પ્રાણીઅો દ્વાિા જે વફાદાિી દાખવવામાં આવે છે તેવી વફાદાિી જીવનસાથી દ્વાિા રનભાવવામાં આવતી નથી એવો તેમનો મત છે અને બીજું પાલતું પ્રારણઅો ધિાવનાિને મોટેભાગે રવશાળ પરિવાિ હોતો નથી. ન્યુયોકકના ,મેનહટનથી ૨૦ માઇલ દૂિ આવેલા હાર્સસડેલ પેટ સેમેટ્રીમાં દફન થયેલા ૭૫,૦૦૦ પ્રાણીઅો સાથે કુલ ૭૦૦ માણસોના અવશેષોને દફનાવવામાં આવ્યા છે.

+*

નવાબ જેવો ગુથસો

Gujarat Samachar - Saturday 5th March 2011

.

8

$"&

'

% $ /

&$"%"+ , +

2 -

+ * %, ! * /', $"# - )/ / " ) &+ "+ %* * )-

) # )&"

' %- ,2 , ) 0$ % 1 ' , % ! ,

D $$= 7 6 7 6 4J "= 7 " < 4> 6$)'4"4> D ; ': 7 $4 6 4&6 "&(: D )6 ? < ) : 6 6 D 4 @ 57 > ' 4#B

6

( % '

,

$

6

%

"= . :(6#% = $"4> :

&

$:

': :

"= $$=

, ) % 4J

) %

4'6 : 6$)'4"4>

'

': :

D G/. 6 !J#4 D "= = !J#4 D ")4%4 6,) D )"=)4 D =$6 D %6 D ' 4 D 2 " D ':$4# 6 A)4 D 6%6 6$ D "(3" 6%6 D *4 4 7 -) D G)> 4 =$ 7 -) D )6 '4 7 -) D 0)4 . ( : 6#% 7 -) D + = 4 6 ': $6 D 4>'!4J D ")4%4 4>' D =%: ! 8$: D !:& 9$6 D 4 6 $9 6 D ):' 9$6 D G*>' 4 D )"=)4 ' 4 4>' D G % 7( 4 % : 6 D 1<( #7) 4I 4 G' :$:

,

3 ) *2

+ .

) 4 4> %= "4 %6 %H 0)> $6):,( 4 4 "= 4 (7! 0)> : ,#=$ ':J ;G$# < $? 7!'= #""" $

G/)") ' 7 G'

:

"4 ; ) & !

$"&

:

+# 4 @ "4 ; E0)4 F"4> =

) *!

'

.

% $ /

2 /

B ; ': ? 6')B$6 " : = $C E0)4 F : 6 $ !

:

=

= G $4>

$=

$=

+*

( & /* % +' (%


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 5th March 2011

9

કેન્ટિમાં આગ લાગતા નવતેલા વષષિી ઝાંખી: 'ગુજરાત સમાચારિે સંગ' ગુજરાતી ગૃિસ્થિું મોત વાચક મિત્રો, કરાતી આડકતરી દુલક્ષન તા અંગે બિાર ફેંકાઇ ગયા છે.” તેમિો ઇશારો કેન્ટિિા જોહ્ન પેરીિ પેલેસ ખાતે રિેતા ૫૫ વષનિા ભૂપેન્દ્રભાઇ મુળજીભાઇ જેરાજ કાિાબારિું ગત ગુરૂવારે તા. ૨૪-૨-૧૧િા રોજ દાઝી જવાથી ઘટિા સ્થળે જ મોત નિપજ્યું િતું. જોકે િજુ સુધી આગ લાગવાિું કારણ જાણી શકાયું િથી. બિાવ અંગે માનિતી આપતા ભૂપેન્દ્રભાઇ કાિાબારિા બિેિ અિે મનિલા અગ્રણી નિષ્ણાબેિ પૂજારાએ જણાવ્યું િતું કે "ગત તા. ૨૪-૨-૧૧િા રોજ રાત્રે ભૂપેન્દ્રભાઇ કાિાબારિા ફલેટમાંથી ધુમાડા િીકળતા અિે આગ લાગતા રાત્રે ૧૦૪૦િા સુમારે ફાયર નિગેડિે જાણ કરાઇ િતી. ફાયર નિગેડ કાફલો ઘટિા સ્થળે દોડી આવ્યો િતો અિે આગિે બુઝાવી તપાસ કરતા ભૂપેન્દ્રભાઇિો મૃતદેિ મળી આવ્યો િતો. પોલીસ બિાવ અંગે જરૂરી તપાસ આદરી ભૂપેન્દ્રભાઇિા સ્વજિોિે જાણ કરી િતી. તા. ૨૮િા રોજ ભૂપેન્દ્રભાઇિા મોતિું કારણ જાણવા પોસ્ટમોટડમ કરવામાં આવ્યું િતું. ભૂપેન્દ્રભાઇ ૧૯૭૦થી લંડિમાં વસતા િતા અિે તેમિો જન્મ ટાન્ઝાિીયાિા મ્વાન્ઝામાં થયો િતો. તા. ૩-૩-૧૧િા ગુરૂવારે બપોરે ૪ કલાકે તેમિા અંનતમ સંસ્કાર િેન્ડિ નિમેટોનરયમમાં કરવામાં આવશે. રનવવાર તા. ૨૭-૨-૧૧િા રોજ લોિાણા મિાજિ વાડી, સડબરી ખાતે તેમિા સગા સ્વજિો અિે નમત્રોએ એક પ્રાથનિા સભામાં તેમિે શ્રધ્ધાંજનલ અપનણ કરી િતી.

એવી દુનિયા, જ્યાં બાળકો શાકકિે પાળે છે દુનિયાિો રંગ નિરાળો છે. નિટિ અમેનરકાિા બાળકોિે િીન્ટેિ ડો અિે પીએસપી નસવાય ચાલતું િથી ત્યારે દુનિયાિો એક નિસ્સો એવો પણ છે જેિા બાળકો આવા ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો િનિં પણ જીવતી જાગતી શાકક અિે અન્ય દનરયાઇ સરીસૃપોિે પાલતુ પ્રાણીઅોિી જેમ રમાડે છે અિે તેિી સાથે રમે છે. અત્રે જે તસવીર રજૂ કરી છે તે ઇન્ડોિેશીયાિા વાંગી વાંગી નવસ્તારમાં રિેતા 'બજાઉ લાઉટ' િામિી આદીવાસી પ્રજાતીિા બાળક એિલિી છે. એિલ અન્ય બાળકોિી જેમ તસવીરમાં જણાય છે તેમ શાકકિી પૂંછડી પકડીિે દનરયામાં આમ સર્ફિંગ કરે છે. સસેક્ષ યુનિ.િા બોિનમથિા જેમ્સ મોગનિ િામિા ૨૪ વષનિા યુવાિે આવી તસવીરો લીધી છે. જેમ્સ રોયલ ફોટોગ્રાફીક સોસાયટીિા સિકારથી બજાઉ ગયા િતા.

નવતેલા વષોન િા એટલે કે આજથી ૩૦ વષન પૂવિવે ા આપણા 'ગુજરાત સમાચાર' અિે 'ન્યુ લાઇફ' અખબારોિી િકલોિા પાિા ફેરવતા સમયિી દ્રનિએ જુિી પણ આપણા સમાજ માટે ખૂબજ મિત્વિી નવગતો મળી રિી છે. આપણા દુરદં શ ે ી ધરાવતા િેતાઅો અિે અગ્રણીઅોએ જે લડત આદરી િતી તેિા મીઠા ફળ આજે આપણે ભોગવી રહ્યા છીએ. ગત ત્રણ સપ્તાિોમાં િેશિાલીટી નબલ, િોમ અોફીસિા આપખૂદ નિણનયો, વૃધ્ધોિી સમસ્યા અિે રંગભેદી હુમલા સામે રક્ષણ જેવા કેટલાય પ્રશ્નોિે 'ગુજરાત સમાચાર' દ્વા રા કેવી રીતે વાચા આપવામાં આવી િતી તેિો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો િતો. આજે જેમિી વય ૩૫થી ૫૦ કરતા અોછી છે તેમિે સંભવત: ખબર પણ િનિં િોય કે તેમિા પૂવજ ન ોિે કેવી કેવી તકલીફ આ દેશમાં સિિ કરવી પડી િતી. આજે જે રીતે 'ગુજરાત સમાચાર' અન્યાય અિે ભેદભાવ સામે લડીિે ન્યાય અપાવવા જિેમત કરે છે તેવી જ મિેિત તે સમયે પણ કરતું િતું તેિું ઉદાિરણ આ લેખમાળામાં છતું થઇ રહ્યું છે.

નબલ્ડીંગ સોસાયટીઅો તરફથી ભેદભાવ તા. ૬ માચન, ૧૯૮૧િા રોજ પ્રનસધ્ધ કરાયેલ 'ગુજરાત સમાચાર'માં નબલ્ડીંગ સોસાયટીઅો દ્વા રા એનશયિ અિે ખાસ કરીિે વસાિતીઅો સામે

સમાચાર પ્રનસધ્ધ થયા િતા. 'મ્યુચ્યુઅલ એઇડ સેન્ટર' િામિી સંસ્થાએ ઉંડી તપાસ કયાન બાદ ખાસ અિેવાલ બિાર પાડ્યો િતો. જેમાં નબલ્ડીંગ સોસાયટીઅો તરફથી એનશયિ કોમ અિે લઘુમતીઅોિે બહુ અોછા પ્રમાણમાં મોગવેજ મળતું િોવાિું જણાવ્યું િતુ.ં ૧૯૭૭-૭૮માં 'િેશિલ ડવેલીંગ એન્ડ િાઉનસંગ સવવે' દ્વા રા જણાવવામાં આવ્યું િતું કે દેશમાં સરેરાશ ૫૪% લોકો પોતાિું મકાિ ધરાવે છે. જ્યારે વસતીિા પ્રમાણમાં ભારતીય લઘુમતીિા ૭૦% લોકો મકાિિી માલીકી ધરાવતા િતા. આ અિેવાલમાં એસ્ટેટ એજન્ટો પણ એનશયિો પરત્વે ઉઘાડો રંગભેદ કરતા િોવાિું જણાવવામાં આવ્યું િતુ.ં જેિે કારણે ભારતીયો અિે એનશયિો પોતાિા સગા નમત્રો પાસેથી િાથ ઉછીિા લઇિે મકાિ ખરીદી રહ્યા િતા. જોકે આજે િાલતમાં ઘણો સુધારો આવ્યો છે અિે તેિું કારણ આપણી પરંપરાગત મિેિતકશ તેમજ કરકસરભરી િીનતરીનત છે.

બાળકોમાં વ્યાપેલી નિંસા આજ અંકમાં તંત્રી સ્થાિેથી બાળકોમાં વ્યાપેલી નિંસા, ગાળો બોલવાિું વધેલું પ્રમાણ, લૂટં ફાટ અિે ચોરી વધી રિી િોવાિું જણાવવામાં આવ્યું િતુ.ં તે સમયિા સ્કોટલેન્ડ યાડડિા મુખ્ય પોલીસ અનધકારી નગલ્બટડ કેલન્ે ડે વેદિા વ્યક્ત કરી િતી કે "આજે શુધ્ધ ચનરત્ર્ય અિે નવિયી વતનણકું બારીિી

તોફાિ કરતા અિે ગલીિા િાકે ઉભા રિી નબભત્સ વતનણકું કરતા બાળકો તરફ િતો. તે સમયે જ તંત્રી સ્થાિેથી સમાજિા િીચા પડતા ધોરણિે અટકાવવાિી જરૂર િોવાિું જણાવાયું િતું અિે ભારતીય અિે ગુજરાતી સમાજિે સાવચેત કરવામાં આવ્યો િતો. એ વાતિે તો વષોન િાં વિાણાં નવતી ગયા છે પરંતુ આજે આપણે આશ્વાસિ લઇ શકીએ છીએ કે િજુ આપણા બાળકો અિે યુવાિો આમસમાજ જેટલા સ્વચ્છંદી અિે બેકાબુ બન્યા િથી.

'તમારી વાત' આજે પણ એટલો જ લોકનિય નવભાગ વાચક નમત્રો, આજથી ૩૦ વષન પૂવવે પણ 'તમારી વાત' નવભાગમાં નવચારપ્રેરક, જાગૃનત આણતા અિે અમુક વખતે તો શ્રેણીબધ્ધ એક જ મુદ્દા પર આધાનરત પત્રો પ્રકાનશત થતા િતા. વાચકોિે અન્ય સમાચારોિી સાથે 'તમારી વાત' નવભાગમાં છપાતા પત્રો વાંચવાિી પણ જાણે કે તાલાવેલી રિેતી અિે આદત પડી ગઇ િતી. આજે પણ વાચકો પોતાિી કલમિી તેજ ધારિો અવારિવાર પરચો આપી રહ્યા છે. અત્યારે તો 'ચચાન િા ચોતરે' જેવા મથાળા િેઠળ જાગૃતી અિે ચેતિા આણતા એક જ નવષય પર નવનવધ વાચકોિા પત્રો પ્રગટ થાય છે અિે માટે જ વાચકો અિે પત્રલેખકો મોટેભાગે પોતાિા પત્રમાં 'આપણુ'ં ગુજરાત સમાચાર એવો ઉલ્લેખ કરે છે.


10

Gujarat Samachar - Saturday 5th March 2011

તમારી વાત.... બાબા રામદેવ જનનાયક બની િકે ખરા? છેલ્લા થોડા મમહનાઓમાં ભારતમાં અબજો રૂમપયાના મોટામસ કૌભાંડો બહાર આવ્યા. સમાચારમાધ્યમો અને મવપિોએ વાજબીપણે ભ્રષ્ટાચારના પ્રકરણોનો તાકકકક અંત લાવવા સંસદ અને સંસદની બહાર લોકમત જાગૃત કરવા સાથે સરકાર પર સતત દબાણ ચાલુ રાખ્યું છે. સમાચારમાધ્યમો કે રાજકીય પિોની મનયતમાં ખોટ જોવાનું કોઈ કારણ નથી પણ આવી ઝુબ ં િ ે ને પ્રજાજાગૃમતની પ્રેરક બનાવવી હોય તો એનું ટવરૂપ અને વ્યાપ મબનરાજકીય બનવા જોઈએ. રાજકીય પિોની મવશ્વસમનયતા તમળયે જઈને બેઠી છે એટલે તેમના આંદોલનને રાજકીય ટવાથથના સંદભથમાં કોઈ જુએ તો એમનો વાંક કાઢી િકાય તેમ નથી. ૧૯૭૦ના દસકામાં, વડાપ્રધાન ઈસ્દદરા ગાંધીએ કટોકટી લાદી એ અગાઉના સમયમાં ગુજરાતમાં મવદ્યાથટીઓ દ્વારા નવમનમાથણ આંદોલન થયુ.ં કંઈક અંિે એમાંથી પ્રેરણા પામીને જયપ્રકાિ નારાયણે મબહારમાં ‘સંપણ ૂ થ િાંમત’ ચળવળ િરૂ કરી. એ વખતે પણ એમનું ધ્યયે જાહેર જીવનમાંથી રાજકીય અને આમથથક ભ્રષ્ટાચાર નાબુદ કરવાનું હતુ.ં મૂલતઃ સમાજવાદી અને પછી સવોથ દય મવચારધારાને વરેલા ‘લોકનાયક’ જાહેર જીવનમાં સંપણ ૂ થ િુમિ અને મૂલ્યોની ટથાપનાના પિધર હતા. એ વષોથમાં તેમણે લોકોમાં નવી આિાનો સંચાર કયોથ. મબનકોંગ્રેસી પિો પણ જયનારાયણના સમથથનમાં જોડાયા. આજે કોણ માનિે કે મબહારના મુખ્યપ્રધાન નીમતિકુમાર અને તેમના પુરોગામી લાલુપ્રસાદ યાદવ પણ જયપ્રકાિના ચેલા હતા? કટોકટી ઊઠાવી લેવાયા પછી યોજાયેલી ચૂટં ણીઓમાં કોંગ્રેસને કારમો પરાજ્ય વેઠવો પડ્યો. ભાજપ અને સંટથા કોંગ્રેસ અને સમાજવાદી પિના જૂથો નવરમચત જનતા પિમાં ભળ્યા. મોરારજી દેસાઈના નેતૃત્વ હેઠળની પ્રથમ મબનકોંગી સરકાર મદલ્હીમાં સત્તાટથાને આવી. પરંતુ એ પછીના મમહનાઓ ખુદ જયપ્રકાિ નારાયણ માટે મોહભંગના પૂરવાર થયા. સત્તાપમરવતથન તો થયુ,ં પણ ‘સંપણ ૂ થ િાંમત’ ટવપ્નવત્ જ રહી. મસત્તેરના દસકાનો કરુણ રકાસ ભ્રષ્ટાચાર સામે જંગે ચડેલા સૌ માટે બોધપાઠરૂપ બનવો જોઈએ. યોગગુરુ બાબા રામદેવ હાલમાં ભારતમાં ઠેર ઠેર પમરભ્રમણ કરી ભ્રષ્ટાચાર અને કાળું નાણું દેિમાં પાછું લાવવા રેલીઓ-સભાઓ યોજી રહ્યા છે. ‘ભારતીય ટવામભમાન’ નામનો પિ ટથાપી લોકસભાની આગામી ચૂટં ણીઓમાં મોટી સંખ્યામાં ઉમેદવારો ઊભા રાખવાની તેમણે જાહેરાત કરી છે. અલબત્ત, તેઓ પોતે ચૂટં ણી નહીં લડે. બાબા રામદેવને ભાજપ, મવશ્વ મહંદુ પમરષદ

અને અદય મહદદુ આગેવાનોનો ટેકો મળ્યો છે. મદલ્હીમાં તેમણે ગત રમવવારે યોજેલી રેલીમાં ગાંધી પમરવારના કટ્ટર ટીકાકાર રહેલા સુબ્રમણ્યમ ટવામી, ટવામી અમિવેિ, મદલ્હીના ભૂતપૂવથ પોલીસ કમમિનર અને કમથિીલ શ્રીમતી કકરણ બેદી, મહારાષ્ટ્રના સવોથદય કાયથકર અણ્ણા હજારે પણ ઉપસ્ટથત હતા. બાબા રામદેવ દેિમાં વ્યાપક ભ્રષ્ટાચાર માટે કોંગ્રેસને ૯૯ ટકા જવાબદાર ગણે છે. ટપષ્ટ છે કે કોંગ્રેસ અને તેના સાથીપિો સામેની લડતમાં બાબા રામદેવની પ્રમતભાનો લાભ મળે એવી ગણતરી ભાજપ અને તેના સાથીપિોને હિે. બાબા રામદેવને કોંગ્રેસી નેતા મદસ્વવમજય મસંહ દ્વારા બાબા રામદેવને મનિાન બનાવાયા પછી ભાજપ એમના બચાવમાં ઉતરી આવે એમાં નવાઈ નથી. કુિાસન, સગાંવાદ અને એકામધકારવાદ સામે અરબ દેિોમાં જનાિોિ ચરમસીમાએ છે. ઈમજપ્તમાં પ્રચંડ લોકમવરોધના પ્રતાપે સત્તાપમરવતથન પણ થયુ.ં ભારતમાં પણ કેટલાક લોકોને લાગે છે કે વતથમાન મદલ્હી સરકાર સામેનો જનાિોિ એક મદવસ જુવાળ બનિે. અલબત્ત, અનેક િમતઓનબળાઈઓ છતાં ભારતમાં ચૂટં ણીઓ દ્વારા સત્તાપમરવતથનનો માગથ ખુલ્લો છે. વડાપ્રધાન મનમોહન મસંહ સમહત બીજા કેટલાક માને છે કે ઈમજપ્તનું પુનરાવતથન આના કારણે િક્ય નથી. ભારત એ ઈમજપ્ત કે લીમબયા નથી એ સાચુ,ં પણ લોકમતનું ઘડતર અને પ્રજામાં જાગૃમત કેળવવાનું કામ લોકિાહી પ્રમિયાનો એક ભાગ છે. માત્ર મતદાનથી જ નાગમરકની ફરજ પૂરી થઈ જતી નથી. સાંપ્રત મુદ્દાઓ મવિે ખબરદાર રહી દરેક નાગમરક સમિયપણે પોતાનું યોગદાન આપે એ અપેમિત છે. આ સંજોગોમાં, પ્રજાને સામર્યથવાન બનાવવાનું કામ મબનરાજકીય પણ પ્રભાવિાળી આગેવાનોએ જ કરવું પડિે. બાબા રામદેવ જુદી જુદી િમિઓ અને તેજટવી પ્રમતભાઓને એકસૂત્રે બાંધી રાખવાનું કામ જરૂર કરી િકે. આ માટે તેમણે પોતાની મવચારધારા વધુ ટપષ્ટ બનાવવાની સાથે ભમવષ્યની કાયથયોજના તૈયાર કરવી પડિે. આવી પ્રજાકીય ચળવળનો ઉદ્દેિ માત્ર સત્તાપમરવતથનનો નહીં, પરંતુ િાસન અને વહીવટી પ્રણાલીમાં િુમિ અને એને જવાબદેહી બનાવવાનો હોવો જોઈએ. ચૂટં ણીમાં ભાગ લઈને એ ઉદ્દેિ મસિ થઈ િકે કે પછી રાજકીય માળખાથી દૂર રહી એ કામ થઈ િકે એ યોગગુરૂએ અને તેમના સાથીઓએ મવચારવાનું છે. એટલું ચોક્કસ છે કે જો તેઓ જાહેર જીવન, ખાસ કરીને રાજકારણમાં ટવચ્છતા અને પ્રામામણકતા જોવા ઈચ્છતા હિે તો મનષ્પિપણે લાંબી લડત ચલાવવાની તેમણે તૈયારી રાખવી પડિે.

જેપીસીની રચના બાદ સાચું તથ્ય બિાર આવિે ખરું? મોડે મોડે પણ યુપીએ સરકાર ૨-જી ટ પે ક ટ્ર મ કૌભાંડની તપાસ માટે સંયુિ સંસદીય સમમમત (જેપીસી)ની રચના માટે રાજી થઈ ગઈ છે. હવે સૌથી મોટો પડકાર જેપીસીની તપાસને સાથથક બનાવવાનો છે. ૨-જી કૌભાંડની તપાસ સુપ્રીમ કોટટની નજર હેઠળ સીબીઆઈ આગળ વધારી રહી છે. આ ગોટાળાના મવમવધ પાસાઓ કેગના અહેવાલમાં ઉઘાડાં પડી જ ચૂક્યાં છે અને ૨જી ટપેકટ્રમની ફાળવણીમાં જે છીંડા હતાં તે પણ જસ્ટટસ મિવરાજ પામટલ સમમમત બહાર લાવી ચૂકી છે. આમ છતાં, જેપીસી દ્વારા તપાસ એટલા માટે જરૂરી છે કે આ કૌભાંડનો રેલો રાજકારણથી કોપોથરેટ જગત સુધી ફેલાયેલો છે અને સરકારી નીમતઓ સાથે પણ તેનો ગાઢ સંબંધ રહ્યો છે. જેપીસી સામે આ બધી બાબતોમાં ઊંડા ઉતરવાનો અને એવા ઉપાયો

સૂચવવાનો પડકાર છે જેથી ભમવષ્યમાં આ પ્રકારનાં કૌભાંડોને થતાં રોકી િકાય. ભારતીય જનતા પાટટીએ ૨-જી ટપેકટ્રમ કૌભાંડની સાથેસાથે કોમનવેલ્થ ગેમ્સ, એસ-બેદડ અને આદિથ સોસાયટી કૌભાંડની તપાસ માટે પણ જેપીસીની માંગણી કરીને તકકસંગત માગથ લીધો છે. જેપીસીને અસરકારક બનાવી રાખવા માટે ફિ અસાધારણ કેસોમાં જ તેની મદદ લેવી જોઈએ. સંસદનું મિયાળુ સત્ર જેપીસીની મડાગાંઠના કારણે ખોરવાયું હતું. જેપીસી પર સમજૂમત સધાયા બાદ હવે બજેટ સત્રની િાંમતપૂણથ િરૂઆત થઈ છે. ગત સત્રમાં પૂરા ન થયેલા સંસદીય અને વૈદ્યામનક કામકાજ વતથમાન સત્રમાં પૂરા કરવાનું જરૂરી બદયું છે. સરકાર મવપિની માગણી અને લાગણીને માન આપે તો સહયોગનું વાતાવરણ જરૂર ઊભું થાય. િાસક અને મવપિ ખરેખર જો ભ્રષ્ટાચાર નાબુદી અને લોકમહતના કામોને પ્રાધાદય આપતા હોય તો તેમની ફરજ બને છે કે તેઓ પિીય એજદડાને બાજુએ મૂકી સળગતા રાષ્ટ્રીય પ્રશ્નો બાબતે સહમતી કેળવે.

જે કાંઈ સારું-નરસું, ઓછું-વધતું મળ્યા કરે એના વવશે સંતોષની લાગણી ધરાવવી; આમ કરવાથી સમતા કેળવવામાં મદદ મળશે. - પૂ. શ્રી મોટા

'ગુજરાત સમાચાર – એશિયન વોઇસ' અને વાચકોને નામ િુભસંદેિ

ગુજરાતને સમગ્ર વિશ્વમાં ગૌરિ અપાિનાર મુખ્યમંિી શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદી તરફથી 'ગુજરાત સમાચાર તેમજ એવિયન િોઇસ' અને તેના િાણવિય િાચકોને તાજેતરમાં જ એક સંદેિો પાઠિિામાં આવ્યો હતો. 'લિણણીમ ગુજરાત'ની ઉજિણીના િારંભે વિટનના િવતવનવિ તરીકે 'નેિનલ કોંગ્રેસ અોફ ગુજરાતી અોગગેનાઇઝેિન્સ'ના ચેરમેનની રૂએ તે સમયે શ્રી સીબી પટેલને ગૌરિ કળિની સોંપણી કરિામાં આિી હતી. િિુ ન લખતા અમારા સુજ્ઞ િાચકોને િુભેચ્છા સંદેિ અપપણ કરી રહ્યા છીએ.

િાશમિક સમાનતા િવના ઉધ્િાર નથી 'ગુજરાત સમાચાર'ના તા.૧૨મી ફેિઆ ુ રીના પાન-૧૬ ઉપરનો ‘જીિંત પંથ’ નો લેખ િાંચ્યો. લોકો િમપવિમુખ બની રહ્યા છે. પણ ખરેખર તો વહન્દુ િજાનો િાવમપક સમાનતા (િેમ) વિના ઉધ્િાર નથી. ભારતીય બંિારણ િમાણે દેિનો િત્યેક માણસ સમાન છે. િણપ, જાવત, જ્ઞાવત કે વલંગભેદના કારણે કોઈને કોઈ પણ અસમાન ‘હક્ક’ અપાયા નથી. જ્યારે આપણી પારંપવરક િણપ-વ્યિલથા ભારતીય બંિારણ સાથે મેળ ખાતી જ નથી. તે મોઢું જોઈને ‘કાયદા’ બનાિે છે અને મોં જોઈને આજીવિકા નક્કી કરે છે. એટલે બંિારણ િમાણે પણ િણપવ્યિલથા ગ્રાહ્ય બની િકે તેમ નથી. િણપવ્યિલથાથી માિ ઉપરના િણપના પવિિ ગણાતા માણસો મંવદરના પૂજારી થયા. તેમણે પોતાની િંિપરંપરાની ‘આજીવિકા’ માટે મંવદરો સાથે મોટી મોટી જાગીરો જોડી અને મંવદરોને સોના-ચાંદીથી માલામાલ કયાપ. મંવદરોની આ ભારે સમૃવિએ વિદેિીઅોને લૂટં ચલાિિા આકષપણ ઉભુ કયુું હતુ.ં તેઓએ બહુ સરળતાથી મંવદરોની અઢળક સંપવિ લૂટં ી. મંવદરો તોડ્યા, મૂવતપઓ તોડી, પુરોવહતોની ભારે કતલ

કરી, લોકોને િમપભ્રિ કયાપ, ગુલામ બનાવ્યા અને ગુલામ લિી-પુરૂષોને પિુની માફક િેચ્યા. આયપસંલકૃવતના િારસદારો જાગો. આપણી સંલકૃવત હજુ જીિતી છે. રોમ, ગ્રીક િગેરે સંલકૃવત મરી પરિારી છે જ્યારે આપણી સંલકૃવત જીિતી છે તેમજ ઈસાઈ અને મુસ્લલમ સંલકૃવત આપણાથી પણ પાછળની છે. લોડડ મેકોલેએ સંલકૃતને (ભાષા) િહીિટી ભાષા બનાિિાનો અવભિાય આપ્યો હોત તો પણ તે સફળ ના થઈ િકી હોત. સંલકૃતના આ પૂજારીઓ જ તેનો વિરોિ કરત. વહન્દુઓમાં િમપજ્ઞાન ‘ગીતા’ કોણ ભણાિે છે? વિલતીઓ જાણે છે કે તેમનો િમપગ્રથ ં બાઈબલ છે. મુસ્લલમો જાણે છે કે તેમનો િમપગ્રથ ં કુરાન છે પણ વહન્દુઓને તેમના િાડા-કુંડાળામાં કોણ જણાિે કે તેમનો િમપગ્રથ ં 'ગીતા' છે. ગીતાનું ગૌરિ જગતમાં લિજાવતનું ગૌરિ છે તો પરદેિીઓમાં ગોરી િજાએ પણ ‘ગીતા’ જ્ઞાન જાણ્યું અને અનુભવ્યું છે અને બીજાઓને પણ એિું જ કંઈક આપે છે. - એન. સોલંકી, લેસ્ટર

‘શબલાડીને ઘંટડી કોણ બાંિ?ે ’ લગભગ િત્યેક અઠિાવડયે 'ગુજરાત સમાચાર'ના તંિી શ્રી સી.બી. પટેલ ‘જીિંત પંથ’માં જે લેખો લખે છે તે ખરેખર ખૂબ િિંસનીય છે. કેમ કે એમાં જગતના તાજા સમાચાર, રાજકીય, સામાવજક કે સાંલકૃવતક ક્ષેિે થતા અિનિા ફેરફારોની ચચાપ ખૂબ તુલનાત્મક દૃવિએ કરતા હોય છે. આ અઠિાવડયે ૧૯મી ફેિઆ ુ રીના અંકમાં ઈવજપ્તમાં જે ઘટના બની એ વિિે એમણે ખૂબ માવહતીપૂણપ લેખ લખ્યો છે. એમણે ઈવતહાસમાં ડોકકયું કરી, ઈવજપ્ત અને ભારત બંને દેિો એકબીજાના પૂરક છે એમ પણ કહ્યું. અમારી દૃવિએ પણ ઈવજપ્ત માટે આ ઘટના લોકવનયંવિત, નોંિપાિ અને મહત્િિીલ છે. એ વદિસ એના ઈવતહાસમાં લેખાિે. ઉપરાંત બિા જ આંતરરાષ્ટ્રીય નેતાઓએ પણ એ વદિસને િિાિી લીિો અને લોકજાગૃવતના િખાણ કયાું. આ િસંગ ઉપરથી ભારતે બોિ લેિા જેિો ખરો. ભારતમાં ભ્રિાચારે માથું ઊંચક્યું છે અને ગરીબ - મધ્યમ િગપની જનતા ‘બિી રીતે’ ભીંસાઈ રહી છે. ભારતમાં િજા સાથે થતા જુલમ જોઈ રહ્યા છીએ એ દૃવિએ શ્રી સી.બી.એ સાચું જ કહ્યું કે ‘જનતા જાગિે તો જુલમી ભાગિે’. પરંતુ ભારતમાં એ અન્યાય અને અનીવત સાથે માથું ઉંચકિાની કેમ હામ ભીડાતી નથી? વ્યવિગત અને સામુવહક ચેતના જાગે અને ઈવજપ્તના જેિી ક્રાંવત ત્યાં સજાપય તો ભારતનો ઉિાર થાય એમ હિે તો લાગે છે. -કાંતાબહેન અને પ્રભાકાંત પટેલ, ઑકવૂડ, લંડન

ગુજરાત સમાચાર અને એિિયન વોઇસને આપ કોઇ સંદેિ આપવા માગો છો? લવાજમ/શવજ્ઞાપન સંબંશિત કોઇ માશિતી જોઇએ છે? િમણાં જ ફોન ઉઠાવો અથવા ઇ-મેઇલ કરો. અમે આપને મદદ કરવા તત્પર છીએ.

અનુસંધાન પાન-૩૮

Karma Yoga House, 12 Hoxton Market (Off Coronet Street) London N1 6HW

Tel: 020 7749 4080/4000 Fax: 020 7749 4081 Email:gseditorial@abplgroup.com aveditorial@abplgroup.com www.abplgroup.com


Gujarat Samachar - Saturday 5th March 2011

www.abplgroup.com

11


# !

$ $

$ !' # ! $ !

# . #+ ,\?+X(a (a)+a C X! && X $a!(„ ( \ (a)Xg (a)+a $ a &Xg \ (X &X b !a 'e !X ( \ (X a "(Xg 3 [ ![ )Xg$X .&'![ &\g$ !a 3 +Ha![ Eb!![ &X [ " .g e-X a # & !' & X+X &\g$ .[ $) b ( Eb! | "_ a & X+X \(7 e 0. .OX/&Xg A +X( | MX( X \ [ e•(! •++a 0.Ca. .XOX•/ | &\g$ )e ) "X•) X X )g [( [+ .e&!X \ !X (X e &\g$ 7&%_•& f(+ 0.Ca. Eb! | & X+X ',+g "\( .[ 0.Ca. .XOX•/ |%X+! ( e \+a;)[ 0. .XOX•/ |%_ X ( 0.Ca. .OX/&Xg $a +X( | "e($g ( e \+a;)[ 0.Ca. .XOX•/ | "\([ Xg [ X& 0.Ca. .XOX•/ | +X(X .[ & X+X 0.Ca. .XOX•/ # ' $ !' + & X+X { "X # & & !' + %_ "X)!"\( ((e !' * " " +).X + e (X 0. X/e .\ [ | .\( %X+! ( 0.Ca. &U+X .\ [ | .\) X!"\( &a( 0. & X+X .\ [

! ! !'

( " " " " &\g$ & X+X \(7 e 0.Ca. ((e | !X "\( & X+X 0.Ca. .OX/&Xg $a +X( | (X e "e($g ( 0.Ca. ((e | .\( &(X+ [ #X> "a.a7 ( .OX/&Xg A • +. " + •+(& X&{ .X&• 'X*[ " ,+ (X e •+(& X& & X+X \!X (X e .\(a7B! ( & X+X "X)!"\( •+(X( & X+X A[„ )X ! & . - &/a.X X X(g X •&'X X& { %e & . , /X"X /j.( +a(X+* .X # " .e&!X { e• !X( # " " ' " & X+X "X)!"\( #^)a(X (a+X [ • ;/[ i )X &\7BX "e o Xg [ X& %[) [ { "X)!"\( | %X+! ( &U+X & X+X $e X !a .X a )"\( (X e •+(& X& %X+! ( X(X"\( )X !!\g .+l "_Tg 'a) a| )aP( (X "["*X!\g a "•(+ n! | Xg [ X& i )X"e o Xg [ X& • "\( $e b)[ e X a"\( %V .X&![ /a &Xg $) )X ! ! X,a | + e (X X a !+[ "e)[ b •! ,V (X,a

)

%

& $

(a)+a $ a &Xg .$ $n! + b )"&a7 Ce 0a &X b (+X&Xg +a)[ ƒ/a(X &Xg a,!Xg &e Xg .X ,/a(e&Xg & X+X ![ ".g [ a &\g$ "a !n a& Ce a &Xg & X+X ![ ."X. c !„ !X •+> X(e!a .Xg * [ Eb! ,V (X,a a!X &X b ) C X(!e e([ e( $!X+X,a & +!X(X .&'&Xg &\.X#(e!a !+X C X(![ .\•+ X &*[ (/a,a e c $g!a .( X( (# [ &g _([ &*a e Ce a0 X&[ "Xg +-n&Xg "_ n ,a a& (a)+a • •+ !) &a!a ( ,e V b X<'\g / \g & a a + \&Xg Wg / g\ c }/X)&Xg &\g$ &Xg a& $e([+)[ e(a X+ •+(a"X)l a+[ !„ !X (![ Eb!e e b a Eb!e!X Eb "( _(!X (![ c 0.Ca. Eb!e &X b ) Eb $!X+X'e a + a [ ([ a & X+X &Xg " ."X.!X •+> X(e!a e [ Eb! &\.X#(e &X b ,V (X,a .$ $n! + b )"&a7 Ce 0a &Xg & X+X !X &\1' $a Eb ![ ."X. ) e([ e( $!X+X,a

*

! ' !

! ! *

"* # + \ (X •+ X!.%X!X sr&X 6'S ([ c C &+X( %X "!X • +X.[ X(X.:' " +.X+X m@a.!X .& ! n .X a .+d!\& a g_ X <'X a ! a a &\1' C X! !(a7B &e [ (X4'!X >+• & n 'g [ +-n![ •+() !X ([ c + + n [ a 4'X(a •+(e "S!X !a X ,•G•.g/ e•/)a !+X 6'S•/&Xg "SX"S[ [ "( (/[!a •!="S ([ a + [)![ %_•& X % +,a +[ "aSX <'G ([ / [ •/&Xg &\1' C X!a

!

!

" !

* ! " $ & "

•+ X!.%X!X !+X 6'S ([ c •S \ (X !X &Xg (e*!X X(X.:' " +.X+X!a g_ [ X +X!e C> X+

( \ 'en / e a!a •+ X!.%X![ "(g"(X &\ $ m@a. (# [ .& ! n ƒ/a( (X Xg a .+d!\& a !+X 6'S ([ c g_ X <'X / X a;)[ $a &n [ X(X.:' ([ c _g X X " %X +.X+X a&!X "\(e X&[ 6'Se "X b)[ & X "(g"(X !a •!%X++X![ X .f .X a 7'X' .X a + n+X![ X ([ HX([ / [ a& a Wg / \g c •!="S X !a > X&Xg .g. [' C X)[![ .#* X (/a)[ a

"

$ !'

$

" "

$ * !

" & !

"* # + ,\?+X(a +a(X!e ( sq X / e a •+ X!.%X&Xg ( _ (X'a)X + X([!a sv X 'en a e \ (X !X +-n sqrr ~rs!X c X [ &X ^ "(![ .X&X7' $ a &Xg !X X C X! +a(X&\•G X)\ (/a,a + \ %X +X*X V vsu + \%X !e X+e a c (e !X +a(X !X1'X a !a \ (X !e •+ X.)S[ n .X e .X e [ •+ X.)S[ + [!a vsrqz (e ,a a 'e !X " ( _ ([ a (X4'!X sxrsz (e !X $ a &Xg \ (X ![ .X X "Xg •$!•+ X.)S[ n ( Xg (e ![ ! X!a " zs X + X(a a (X4' V•"'X![ (X/ "[ ! [ . " .( X(![ + " xzsyx " / "* & % # & $ a &Xg ^) V vxt (e ![ X +X&Xg +[ a $ " & " $ "* & " ) # (e ![ i (a X„ "\(Xg !X X &gAX)'a •+ X.)S[ a+\g r rt rsv (e V•"'X a ,Xn+X a •+N\ ,\; &Xg ( 'e !X &Xg .X&X• a +-n sqrr ~rs!X &Xg + X(+X!a $ )a + \%X .a+X !a + X(a CX X7' 8'\g + [!a r sz uuw (e V•"'X Cƒ "( ([ ([ a @[! a !a .a0 (&Xg ruyru "( "/m [ ,a .a.!X !X&a suu (e (e ![ e +X ([ a X(Y k!\g •+?& ! &e$X ) ([ !X(X "X.a [ $ a &Xg !+[ rx&\g $ a ( \ ( Xg !X X V ryq (e !a &X ^!X 'e !X ![ 2'X C X! + % \ X Wg / g\ c $g X [ "X.a [ V rqq X !X $ a &Xg +a)[ rr&[ "g +-k' 'e !X!X (e V•"'X +._)+X![ 'e !X &Xg + X(X!Xg !X Xg![ • & +-n&Xg +X•-n 'e !X!\g ( X> ([ a e +X (+X&Xg +[ a txrvt wy (e '\p a $ a &Xg ^) e +X X "A!X X+[V" &\ K X &Xg a +-n![ \)!X xqqq yq wzu (e ![ (X a a X. ([!a ,/a([ •+ X. &X b (e !e + X(e ,Xn+a a 'X +-n![ .( X& [ rw •&,! &g )&&Xg sqq (e >+• n& +-n!X $ a &Xg X + X(a a X)\ X • ` -Sa A !X •+ X. &X b xqrq (X4' .( X(a +X D7 .( X(!X &/5+X XgS[ Ce 0a (e !a •,S !a CX X7' X)\ X !e 7.a8 ( \ 'en &X b ) ^ rr /ƒ( (e ![ "+X svvt (e ![ a a&Xg X( +-n&Xg rr /ƒ( 'e !X ƒ/a( ([ a a .X a e +X ._ ++X&Xg +[ a (e V•"'X Xn,a &X ! n [ (X4' .( X(!\g /X) ^) ƒ/a( .( X(a &a E e (a ) &X b }&a X~ &/5+![ 'e !X![ ƒ/a(X !X&![ "i ![ $!X+[ a ( Xg a& a Wg c (X4'&Xg A !+[ &a• ) & X+X e)a(X&Xg > "X!X(X e)a e![ .\ • + X %[ (+X!\g >"a•,') 7+a> &a7 n +-n&Xg •(• '!!a e e C & rrx !F[ '\p a >+• & b !a •) "+X Y )e&[ (!e 0.Ca. /X +a .( X( " ) > b3'_ # '\•! [ %[ ssqq (e !X l /X (X,a &X ^![ [ +> \ &Xg (+X!\g 'e ! '\p a

)) # " $$ (* # " #% ! $ "+ + ! +

$ ! " + & &'

$

" "

!" "

%

& & "

"

" "

+ &

!' " ! " ( !' "+ + ! ! " & " " + Xg [+X [ $!+X ( Xg Xg [„+! „++X •+,a![ &X•&n e( ( . .!X + X &e/! %X + a ([ / [ & a a Wg / \g c } Xg [„ a „+! „<'X !a a!X a •!= -n & a a X€X ! a a •/g >+(X4' V"a a& a <'G 'Xn a %X( !e \•!'X!a .!X ! .g a, a "(g \ .&' .X a Xg [ ( Xg a&!\g !X& &e h] '\g !a .&X &Xg } Xg [+X [~ !a } Xg [+X)a~ a+X I(+X !e 7& 'e / [ &Xg )e e Xg [+X [ $![!a „++X ( Xg Xg [„+! „++\g e ~ .&X ![• .&[S c7B MX(X }•/g >+(X4'~!\g &_* \ (X [ "X •/g [ ,9 X!\+X Xg [„ (a) @a„ !\+X !a A a' "\> !e %X & X( .g> ( C X•, (X'Xg a a!\g )e X"n .e&+X(a ,/a(!X X e( /e) X a !(a7B &e [ !a (XQ[' >+'.a+ .g C&\ &e/!(X+ %X + !X /> a (X'\g / g\ &e/! %X + a C X,! .g> X![ C,g.X ( Xg Wg / g\ c } \ (X >+• & n 'g [ +[ (Wg a !a }+Xg a \ (X ~!e .#* C'e (Re a 5'X(a $U&_;' @g \ (X !X +X e!a &*a !e •+,a- !g a ~ rqq +-n "_+l ) X'a)g\ •/7 >+(X4' .X&X• (X [' C •$L X .X ! a \g CX.g• "\> /e+X!\g " & a a &a'p\ / g\ )e X"n C.g a &\1' • •" a [ &\1' C X! !(a7B &e [ X<'\g / \g c \ (X &Xg Xg [ •+ X(!Xg &_•*'Xg & $_ a !a Xg [„!X ,en!a •+ X. .X a e +X!\g .#* X'n \ (X &Xg (Wg a /j X [![ C‚•J!a +a "[ ! a X +a X &Xg uq X .\ [![ ‚•L (X a .&X &Xg [ (G•"J !X$_ ([ a![ /eZ>" )e!a X*Xg " \ (X a ) X<'Xg a Xg [„!X } 5'e '~ !X •.LXg e a+Xg •+ X($[ \ (X &Xg [)[ (RXg a ~


Gujarat Samachar - Saturday 5th March 2011

www.abplgroup.com

The census in England and Wales is run by the Office for National Statistics (ONS)

Š Crown Copyright 2011 PR06

13


મધ્ય - દલિણ ગુજરાત

14

Gujarat Samachar - Saturday 5th March 2011

હિે સુરતમાં પણ આંતરરાષ્ટ્રીય લિકેટ મેચ રમી શકાશે સી.બી.પટેલ સ્ટેડીયમ અને ક્રિકેટ એકેડમીનું રાજ્યપાલના હસ્તે લોકાપપણ

પ્રભુ સાથે જોડાિાથી પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થાય છેઃ પૂ. જશભાઈ સાહેબ

એકેડમ ે ીિો કુલ આણં દઃ સિસિયર સિટીઝિ સુરતઃ અહીંિી સવથતાર ૩.૫૦ ફોરમ-આણંદ દ્વારા ગત િપ્તાહે વીર િમમદ દસિણ લાખ ચો.ફુટ અહીં વડીલોિો િન્માિ ગુ જ રા ત માંિી ૨ લાખ િમારંભ યોજાયો હતો. આ યુ સિ વ સ િમ ટી િા ચો.ફુટ પ્લે-ગ્રાઉન્ડ સિસમત્તે ખાિ ઉપસ્થિત રહેલા સવશાળ પસરિરમાં એ રી યા િો રૂ. ૧.૫૦ કરોડિા અિુપમ સમશિિા પૂ.જશભાઇ ઉપયોગ િશે તિા િાહેબે જણાવ્યું હતું કે પ્રભુિી ખચચે સિસમમ ત શ્રી ૧.૫૦ લાખ પ્રિન્નતા તેમિી િાિે જોડાવાિી િી . બી . પ ટે લ ચો.ફુટ સવથતાર પ્રાપ્ત િાય છે. ભગવાિ િાિે થટેડીયમ અિે સિકેટ ગ્રા િ લો િ જોડાવાિી િાચુ િુખ પ્રાપ્ત િાય એકેડમી િસહત આચ્છાસદત બેઠક છે. િંતો આત્માિે શાંસત આપે અદાજે રૂ. ૧૮ િી ૨૦ કરોડિા ખચચે ડિકેટ સ્ટેડડયમના મોડેલનું ડનરીક્ષણ કરતા રાજયપાલ ડો. કમલાજી, વ્યવથિા કરવામાં છે. આિુરી શસિ દુઃ ખ મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તથા અન્ય મહાનુભાવો આવી છે. જેિી લાવે છે. સવસવધ રમતોિા કોટટિિું રાજયપાલ િુરતિે આંતરાષ્ટ્રીયકિાિા સિકેટ ૩૫ હજાર જેટલી બેઠક િમતા આ પ્રિંગે શકુંતલાબહેિ ડો.કમલાજીએ મુખ્ય પ્રધાિ િરેન્દ્ર થટેસડયમ મળ્યું છે. હવે િુરતિે છે. રાજ્યપાલે રૂ.૫.પ૦ કરોડિા પટેલ, શરદભાઈ એફ. પટેલ મોદીિી ઉપસ્થિસતમાં લોકાપમણ આંતરરાષ્ટ્રીય ટેથટ અિે વિ-ડે ખચચે આકાર પામેલા ૧૨૦૦િી (વકીલ), ફોરમિા ઉપપ્રમુખ સિકેટ મેચ મળે તેવી ઉજળી બેઠક વ્યવથિાિી િમતા ધરાવતા ગોરધિભાઈ એિ. પટેલ વગેરે કયુું હતુ.ં ૂ મ વાતાિુકસૂ લત કન્વેન્શિ મહાિુભાવો તિા ફોરમિા થવસણમ મ ગુજરાત જયંતી શક્યતા ઊભી િઈ છે. િંપણ તા.૨૯/૧૧/૨૦૦૯િા રોજ હોલ ઓડીટોરીટમિું પણ િભ્યો મોટી િંખ્યામાં ઉપસ્થિત વષમિી ઉજવણી દરસમયાિ યોજાયેલા િમથત સવશ્વમાં િૌિી ભૂસમપૂજિ િયેલા થપોટટિ ઉદ્દધાટિ કયુું હતુ.ં રહ્યા હતા. મોટા ખેલમહાકુભ ં િી પસરકલ્પિા િુરતિા આંગણે િાકાર િઇ છે. યુસિ.િા કેમ્પિમાં આંતરરાષ્ટ્રી યકિાિા સિકેટ આણંદઃ ખંભાત-તારાપુર પંથકમાં ઉત્પાદિત અને ઘઉંની દનકાસ કરિામાં ભારે સફળતા મેળિી છે. થટેડીયમ અિે એકેડમે ી િાિે આ િેશ-દિિેશમાં દનકાસ થતાં ભાદિયા ઘઉં સાનુકૂળ રાઈસદમિ સંચાિક પુરુષોત્તમભાઈએ જણાવ્યું હતું રમત-ગમત િંકલ ુ માં સવસવધ ઠંડી બાિ ભેજને પગિે બહોરી ઉઠ્યાં છે. ખંભાત- કે, આદિકા, અમેદરકા, િુબઈ જેિા િેશોમાં િસતા ઈિડોર થટેસડયમ થપોટટિ માટેિી તારાપુર અને માતર પંથકમાં બાિન હજાર હેકટર ભારતીયો તેમાંય ખાસ કરીને ગુજરાતીઓ િુસવધા ઊભી કરવામાં આવી છે. જમીનમાં ચાિુ િષષે દિપુિ ઉપજ મળિાની આશાથી કન્ટેઈનર બુક કરાિી ભાદિયા ઘઉં મંગાિે છે. જેનું એડિાન્સ બુકકંગ પણ થઈ જાય છે. ચરોતરના જેમાં જીમ,બાથકેટ બોલ કોટટ, ખેડૂતોના ચહેરા પર પણ ખુશી છે. ટેસિિ કોટટ, બેડસમન્ટિ કોટટ િાિે ભાિ પંથકના ૪૮ જેટિાં ગ્રાબય દિવતારોની સીમમાં િતની એિા દિિેશિાસીઓએ પણ આ દિિેશમાં કબડ્ડી જેવી પરંપરાગત રમત ઘઉંનો મોિ હાિ અંદતમ તબક્કામાં િહેરાતો જોિા ભાદિયા ઘઉં િઈ જિા આગોતરું આયોજન હાથ મળી રહ્યો છે. આ ઘઉંની ગુજરાત ઉપરાંત ધયુું છે. ભેજયુક્ત, કાળી અને નિીકાંઠાની રસકસ માટેિા મેદાિ છે. મધ્યપ્રિેશ, રાજવથાન અને ઉત્તર ભારતમાં દિપુિ માટીમાં મહોરતા ભાદિયા ઘઉં તેની આગિી સવશ્વકપ સિકેટિી ચાલતી માગ રહે છે. રાઈસદમિ સંચાિકોએ ચોખા બાિ ગુણિત્તાને કારણે ઘઉંનો રાજા ગણાય છે. થપધામ દરસમયાિ જોગાિુજોગ

ભાલિયા ઘઉંને લિદેશ િઈ જિા િતનીઓ આતુર!

િડોદરાના એિેમ્બબક ગ્રુપની કંપનીનું મ્વિસ બેંકમાં એકાઉન્ટ? વડોદરાઃ શહેરની એિેમ્બબક કંપનીમાં ગત સપ્તાહે આિકિેરા દિભાગની તપાસમાં એિેમ્બબક ગ્રુપની અન્ય એક કંપનીનું મ્વિત્ઝરિેન્ડની બેંકમાં એકાઉન્ટ હોિાની અને ત્યાં પણ બેનામી આિક છુપાિી હોિાનું ચચાસઇ રહ્યું છે. આિકિેરા દિભાગનાં સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ, શહેરની ૧૦૩ િષસ જુની એિેમ્બબક કંપની તથા તેની ગ્રુપ કંપનીઓના દહસાબોમાં ચેડાં કરીને કરોડો રૂદપયાની કરચોરી થતી હોિાની દિગતોના પગિે આિકિેરા દિભાગે સિષેહાથ ધયોસ હતો. આ તપાસમાં એિેમ્બબક ફામાસવયુદટકિ, એિેમ્બબક કેદમકલ્સ, ગ્િાસ કંપની, દરસચસ સેન્ટર અને તેની

દરયાદિટી કંપની સદહતના િગભગ અડધો ડઝનથી િધુ કંપનીઓના ટનસઓિર, ખરીિીિેચાણના આંકડા, એકાઉન્ટના દહસાબોમાં ગરબડ જોિા મળતાં આિકિેરા દિભાગે તેની તપાસ િંબાિી હતી. જેમાં એિેમ્બબક કંપનીના માદિકોએ કંપનીની જ દરયાદિટી ક્ષેત્રમાં િોંગ ટમસ કેદપટિ ગેઇન ટેક્સ નહીં ચૂક્વીને રૂ. ૩૬ કરોડની બેનામી આિક છુપાિી હોિાનો એકરાર કયોસ હતો. આ તપાસમાં એિેમ્બબક ગ્રુપની જ એક કંપનીનું મ્વિત્ઝરિેન્ડની બેંકમાં એકાઉન્ટ હોિાનું બહાર આવ્યું હોિાનું પણ દબનસત્તાિાર રીતે જાણિા મળે છે.

સુરતના અંબાજી માકકેટનો કાપડનો િેપારી રૂ.૫.૫૦ કરોડનું ઉઠમણું કરી ફરાર સુરતઃ અહીંની અંબાજી માકકેટનો એક િેપારી રૂ. સાડા પાંચ કરોડમાં ઉઠમણું કરીને ફરાર થયો હોિાનું બહાર આિતાં, દિિસસમાં ફફડાટ ફેિાયો છે. આ િેપારીએ ચારેક િષસ પહેિાં પણ આ જ પ્રકારે ઉઠમણું કયુું હતું. કાપડ બજારમાં અત્યારે મંિીનો માહોિ છે. િણાટ ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેિા સૂત્રોએ જણાવ્યું કે, અંબાજી માકકેટમાં છેલ્િા ઘણાં સમયથી ધંધો કરતો એક િેપારી રાતોરાત ફરાર થઇ જતાં, ઉઠમણાની દિગતો બહાર આિી છે. િેપારી અચાનક ફરાર થતાં અનેક દિિસસના અંિાજે રૂ. સાડા પાંચેક કરોડ ફસાયાં છે.

) 1

-( / . ) ", &- 0 , ,% ) % . )!!) )/ . * $. . ) . #/ 2 . . ) #')$. )/ ) , * ) ) ", #. ) * " ". ! + )3$ * ) -

4 )/

)7<

%

! # $"

, +/ '$-# ,- *! -$ ) *$ ) /% , . ( # , ) 1- 1 &'$ 5- ' $)" +/ '$ .$*)- !*, .# -$ ) *((/)$.3 /, ., & , *, -+ ))$)" 3 ,- $) '/ - - 0 , ' -/ --!/' ( " 4$) - *0 ,$)" # '.# , +# ,( 3 */). ) 3 !$) ) )&$)" ) *.# , .# ( - -+ $ ' $--/ - *! + ,.$ /' , -$")$!$ ) .* .# -$ ) *((/)$.3 '-* #*-. .# +, -.$"$*/- -$ ) #$ 0 ,1 , - .* , *")$- ) , 1 , */.-. ) $)" #$ 0 ,- 1$.#$) .# -$ ) *((/)$.3 ! 3*/ , '**&$)" .* 0 '*+ 3*/, , , $) ( $ - ' - .#$- $- ) 2 '' ). *++*,./)$.3 */ 1$'' , -+*)-$ ' !*, " ) , .$)" ) 1 /-$) -*/ 1$'' ', 3 # 0 . ' -. *) 3 ,5- ( $ - ' - 2+ ,$ ) ) 1$'' ) .* (*)-., . ).#/-$ -( ( $.$*) ) + ,-/ -$0 + ,-*) '$.3 *( $) 1$.# 2 '' ). *((/)$ .$*) -&$''- ) , ./,) 1 *!! , -.$(/' .$)" ) , 1 , $)" )0$,*)( ).

! ##!

*,

$ ! # " " # # #% # ! ! !" % ! ( !( ! $! " " !" ' ) ( $! &# % ! ## ! # -$ ) /-$) -- / '$ .$*)- . ,( *" */*2.*) ,& . !! *,*) . ., *) *)

8 !5' (5#5< #70 & : 6 8 ; /$< -( C (5% =&6 6 4838 BA (*? ; " 7 ( %5( 5 8 C,. 6 "5*5 !;&6 ) 5 1 08 $5&61 ; +5%(5% #5 9 +< @ %6 ) ; ; #8 D 7< 5 8 (,> 6 )725 7 ; 5 5 +%; + 8 6 8 #5 9 C(C( +8(5 ; 6 6 +5< 6 8 C( .: 6 ; . #8. #'6 ) )8 "

#

!

35842607 .4708 -/8 / 190 .49 $ !# !% & ) &( +" )!* **' ,,, ) &( +"

' $ ! +% ! % & $'( $)' ' ! %

!

"$! '

#

! %

!

"

#' ! '

! ! " # $! &

/ / / / / "

"#

*( , $ '%

"

)

. 1 ) )! 1 4 1 1 !5" . ) +# % . , ) ,% , ) , )!. 5 , . . , !) ) 1 ) 1 ) ) '0 2 . 13 - ) 1 ) . . /% ) ) , .% 0 2 ,

+#

, ) . ) 4 ) / ( , 1 1 ) . * $ &,# 2 0 )! &,# 2 ) / 1 16 / ) , ,

" " .," & (&4" &* , ..,+-/ ,%+/+. #+- (( +0*/-&". &* (0!&*$ *! *! -! " % 1" * "3 "(("*/ ."-1& " #+- !&$&/ ( *! #&() -&*/&*$ (( .&4" "*( -$")"*/. *1 . ,-&*/&*$ *! #- )&*$ -"./+- /&+* *! . **&*$ +# +(! ,%+/+.

! & 0( *" & *"&, * "+ * )-"* ' + , ",!' * (!" * ++ + 0( *" & "& '$'-* % "&, & & ' ,! ++ &," $ &'/$ ' '* $ ' $$-+,* ' # * &

,' '( * , '-*

, !"& *"&,"&

& 1 ,' 1 % !"& *1 "+ & +' ,/ * $"# ,'* ' !','+!'( - *# (* ++ "+ "%('*, &,

"

, .

(

+" -.'(# + ! !(' ! ') & $ )

--- !( (!

" .

/ / / / /

) &( &*#+ ,%+/+,( ",&**"- + 0' (" ." 1&.&/ +0- 2" .&/" #+- )+-" !"/ &( 222 ,%+/+,( ",&**"- + 0'

(*"&, *." + , *+'&& $ **'/ -+"& ++ *# -"$ '*

$, *& ,". $1 1',! '$$'/"&

& + & 1'-* % "$

(,

+ ,,

&",

!% &, ,


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 5th March 2011

0()("!% !$(-%+ ,&.$'%*" #$&) !/% /%($! M[""S N^.c_\,- :c[_^ *_ e2>2+ U_0P&" H X_(,d\&d0 *_ e>>?>aa

2> -0S^

O,a Q) ;,a\ Qb22

R'&", H X_(,d\&d0 *_ e>+b?aa

e2>2+aa

eQBBBaa

2] @.\ Qb22

*_ eQQWQ O,a B @.\c/,_ Qb22

R0!/c-&0 H 7&,\d0! 2B -0S^ *_ eQQQ?aa

O,a 2 AcZ Qb22

P/^($]$5 8&+! 9+/[5 G] N'& A&^' N&VO5 NU N'& VU^^+"X5 N/] K/& V+!["+5 A+$]^( K+"V/5 K/^/^(5 G]& R^5 GU+5 G/^]&5 G/"]^( P/O5 BU/^( ;Y/./^(5 ;/$ >U N/T+5 CU/^( 8& 4/V+Y*/""

X[^\_0"&01A,Y 3,0"0d- Q? -0S^ *_ e)W++

O,a Q AcZ Qb22

CO]V]5 G&Y]X'&!/5 7/$/O/!/5 A/VXU!]V]5 G/$]^+5 7]$O]

P+&%&^(5 I]Y.&,,+^ N&VO5 7&/^0/^!+^ 8ZU/Y+5 8U!!+Y ;/"/-+5 3&/^5 7+YY/-]VV/ 4/YY&]YX5 4&", H]]X+ ;/(],/5 8'/^('/&5 D/,+ PU,,'/ 7+!["+5 2UOU/^ H/Y,+^

P/^($]$5 8&+! 9+/[5 R^($]Y 7+!["+X5 R^($]Y 7']!5 P/^V+/O 8Y+O5 P/^V+/O 8/!Y+5 7]^"+ 8/[5 ;'^]! ;+^'5 N'/U K]-5 A+$]^( K+"V/5 N/^ 7']5 G] N'& A&^' N&VO5 NU N'& 7U^^+"5 ?'/ 7Y/^(5 G]& R^5 GU+5 G/^]&5 G/"]^( P/O

R0d0-0 H X"0^$0 *_ e>2+Waa

Q+ D0S Qb22

G]^( C]^(5 A+".]UY^+5 PY&X./^+5 N/&Y^X5 HY+/V P/YY&+Y 9++*5 RO+YX 9]-$5 8O,^+O5 N'Y&XV-'UY-'5 :U++^XV]S^5 RU-$"/^,5 8&^(/[]Y+

2) -0S^

N/"(/YO5 P/^**5 D/X[+Y5 9]-$O A]U^V/&^++Y5 C/!"]][X5 6/^-]UT+Y5 R"/X$/ @ K/O NYU&X+

9a_&.,^ /0^,- cd !&d&![! c* Q a0^^,d(,_^C >d\^ O[/0&

Bd\^ =,d0d(

)` D0%,^\&. Kc\,"6 U[_ O[/0&

>` =0_0-&^, ;0d-S U,0.' Kc\,"

Bd\^ F0c^

>` 2d\ 7&,d\&0d,6 2d\ 70d( 7&,d(6 > d\^ F[0d( =_0/0d(

*_ eW2+aa

*_ eBB+aa

2bd\^ :'0& 5&d\,_ 50_!,_

Bd\^ M&%&

)` :c$&_&$& <,^c_\

)` >d\^ :'0&"0d- *c_ ",^^

*_ e2Q2?aa Jd."[-,^ f&('\^ b2 I0d E Q] O,. 22

)` Bd\^ ;0/0' ;a,.&0"

>` 2bd\^ ;_& F0d$0

*_ e]Q+aa

*_ e2bbBaa

Jd."[-,^ f&('\^ Q) I0d E >2 D0_ 22

Jd."[-,^ f&('\^ [d\&" >2 X[( 22

Jd."[-,^ f&('\^ 2W I0d E >2 D0_ 22

NV."[-,^ f&('\^ b2 D0_ E >2 D0_ 22

Bd\^ Jd-&0d Lc"-,d :_&0d(",

Jd."[-,^ f&('\^ > D0S \c >2 I[" Qb22

*_ e2>Q+aa

*_ e2>++aa

Jd."[-,^ f&('\^ b> D0S E >b I[d 22

*_ e?+]aa

NV."[-,^ f&('\^ b2 I0d E Qb D0_ 22

Jd."[-,^ f&('\^ 2 I0d E >2 D0_ 22

*_ e?+]aa

b> D0_ E 2? Xa_ Qb22

*_ e2bB+aa

*_ e2]2?aa

@a\&cd0" ,V\,d^&cd \c R'&0d( D0&1=0\\0S01='[$,\

NV."[-,^ f&('\^

b> D0_ E 2? Xa_ Qb22

22d\^ U,^\ c* U_0P&"

Bd\^ :0'&\& H Dcc_,0

>d\^ )` U0d($c$

*_ e?)+aa

Jd."[-,^ f&('\^

Jd."[-,^ f&('\^ QQ M,/E>2^\ D0_.' 22

R_[&^,^ *_ e2WW+

Jd-c.'&d0 @--,^^S 2W -0S^

8/^V&/(]5 N/"/!/5 8/^ ;+,Y] K+ RV/-/!/5 J" 7/V&] H+OX+YX5 RV/-/!/ 8/"V I"/V5 ;U^V/ RY+^/X5 ;U+YV] ?/V/"+X5 7]YY+X K+" ;/&^+ ?/V&]^/" ;/Y$5 ;U+YV] A]^VV5 ;U+YV] 6/Y/X5 N'&"]+ EX"/^, R^,+/^ NY]XX&^( 7]UY5 P/Y&"]-'+5 PU+^]X R&Y+X5 ;U+YV] E(U/LU5 E(U/LU I/""X

;.,d&. I0a0d 2> -0S^

] -0S^

O,a B D0S Qb22

=0.$0(,^ *_ e?)+

2) -0S^

O,a Q] @.\ Qb22

A/^/UX5 R^/T&"'/^/X5 8/"T/,]Y5 9&] K+ D/^+&Y]5 8U(/Y "]/*5 N]Y-]T/,]5 E(UL/U I/""X5 I]L K] E(U/-U5 P+U^]X R&Y+X

:_0-&\&cd0" R'&d0

9a_&.,^ /0^,- cd !&d&![! c* 2? a0^^,d(,_^C

9a_&.,^ /0^,- cd !&d&![! c* Q a0^^,d(,_^C

2+d\^ ;c[\',0^\ X^&0 H R'&d0 U,&%&d(6 U[^0d6 A0(0^0$&6 ;'0d('0&6 Kcd( Gcd(6 A'0 :_0d(6 Kc R'& D&d' .&\S6 U0d($c$6 ;&d(0ac_,

+d\^ X"0^$0 K[//0_- L"0.&,_

70d.c[Z,_6 U_&\&^' Rc"[!/&06 Jd^&-, =0^^0(,6 J.S ;\_0&\ =c&d\6 K[//0_L"0.&,_6 I[d,0[6 G,\.'&$0d6 70d.c[Z,_

*_ e2WW+aa

*_ eQWQ+aa

Jd."[-,^ f&('\^ D0S Q26Q] I[d )62262]6Q? Qb22

Jd."[-,^ f&('\^ ] @.\6 + AcZ Qb22

D,-&\,__0d,0d 2Q d&('\^

U0_.,"cd06 A&.,6 M"c_,d.,6 <c!,6 A0a",^6O[/_cZd&$6 7,d&.,6Gc\c_6 U0_.,"cd0

2Bd\^ U_0P&"&0d X-Z,d\[_,

<&c -, I0d,&_c6 ;0"Z0-c_ 9U_0P&"C6 <,.&*, 9U_0P&"C6 U0_/0-c^6 Xd\&([06 ;\ D00_\,d6 Mc_\ F0[-,_-0",

*_ e2B)+aa

Jd."[-,^ f&('\^ D0S 2)6 I[d, B6 I[" 26 Q?6 X[( 2Q6 ;,a\ ?6 Q+ Qb22

*_ e2]B+aa Jd."[-,^ f&('\^ 2W D0_.' Qb2Q

D["\&E",( f&('\^ *_ e?Q? J!0(&d, Y'0\ ,"^, Y, .0d -c8 =_,*,__,- :_0Z," =0_\d,_^ *c_ \', X&_"&d,^ Fcd-cdERc"c!/c G[0"0 F[!a[_EO,"&EFcd-cd

Fcd-cdE:c_cd\c A,Y 4c_$EFcd-cd

*_c! cd"S e+2Baa

*_c! cd"S e?b?aa

Fcd-cdEX[.$"0dFc^ Xd(,",^EFcd-cd

Fcd-cdEO[/0& U0d($c$EKcd( Gcd(EFcd-cd

*_c! cd"S e+Wbaa

*_c! cd"S eWbBaa

YYY#d0!0^\,#\_0Z," Rcd\0.\T X/"+XF^/!/XV+VY/T+"#-]#U$ :,"T \M\ @<1M 1@)M ]Y \W)) )@M <1=Q

$#&#"!%!$)+%* ," ) &,+,",'( '# !-%

PY&^(&^( O]U 7Y/T+" K+/"X *]Y ]T+Y <= O+/YX RUV']Y&X+, V] X+"" 7Y/T+" E^XUY/^-+ 7+Y!X /^, -]^,&V&]^X /[["O /^, [Y&-+X /Y+ XU.%+-V V] -'/^(+#

15


16

Gujarat Samachar - Saturday 5th March 2011

જીવંત પંથ

- સી. બી. પટેલ

ક્રમાંક - ૨૨૮

સ્વ અને સમાજના ભલા માટે માનસસકતા અને પ્રકૃસત બદલવી જ રહી એકલતા સમાન શત્રુ આપણા ઉપનિષદમાં પણ એકથી વધુ વાર લપિપણે જણાવ્યું છે કે અંતે તો શરીર ઉપર મિિો પ્રભાવ યથાવત હોય છે. તાજેતરમાં ‘પબ્લિક િાઈિેરી ઓફ સાયશસ, મેનિસીિ’માં એક વૈજ્ઞાનિક સંશોધિિા આધારે િખાયેિો િેખ વાંચવામાં આવ્યો. અમેનરકામાં નવનવધ દૃનિએ નિષ્ણાતો દ્વારા એક મસમોટું સંશોધિ આદરાયું. સાિા સાત વષષ સુધી ૩૦૦,૦૦૦ વ્યનિઓિી મિોદશા, જીવિશૈિી અિે તિ-મિિા આરોગ્ય બાબત ઝીણવટભયોષ અભ્યાસ થયો. આ અગાઉ આ બાબતમાં ૧૪૮ અિગ અિગ સંશોધિ પણ થયા હતા. આ બધાિો સારાંશ એ િીકળ્યો છે કે જે વ્યનિ અંદરથી આિંદ મેળવી શકતી હોય, પોતાિામાં, પનરવારજિો અિે નમિોમાં ઉષ્મા અિે સદભાવિો અિુભવ કરતી હોય તે એકિદોકિ વ્યનિ કરતાં ૫૦ ટકા વધારે સારું આયુષ્ય િે આરોગ્ય ભોગવી શકે છે. એકિતા ભિે તારે િહીં, ભિે મારે િહીં પણ એકિતા માંદગીિે આમંિે તો ખરી જ. ધમષ, શ્રિા અિે આલથા નવશે મેં બીજો એક અભ્યાસ પણ વાંચ્યો. ધમષ એટિે અમુક સંપ્રદાય કે ચીિાચાિુ કમષકાંિિી હું વાત કરતો િથી. ધમષ એટિે મિુષ્યિો ધમષ, આપણો ધમષ. આપણી િે બીજા પ્રત્યેિી ફરજ એ પણ એક અથષ ગણી શકાય. શ્રિા અિે આલથા આપણામાં, આપણી સાથે સંકનિત વ્યનિમાં િે કોઈ એક નવચારમાં એક દીવાદાંિી સમાિ છે એમાં િગારેય શંકા કરવાિી જરૂર િથી. હમણાં નિટિમાં નિલતીધમમીઓ અિે ખુદ આચષનબશપ ઓફ કેશટરબરીિા પત્ની કહે છે કે ‘અમારા નિલતી ધમષ ઉપર ભારે સંકટ આવી રહ્યું છે’. વષોષથી કેટિાક જેહાદીઓ ‘ઈલિામ ખતરે મેં હૈ’ એવી કકિકારી કરતા હોય છે.’ સદભાગ્યે, નવશ્વ નહશદુ પનરષદિું સૂિ - ‘ગવષ સે કહો, હમ નહશદુ હૈ’ સહેજ વધારે હકારાત્મક ગણી શકાય. ખેર, વાતિો એ મૂળ નવષય િથી. પણ મોટી વય સાથે િાયાનબટીસ, લિિપ્રેશર િે પછી અલ્ઝાઈમર, નિમેબ્શશયા જેવી બીમારી થાય છે. આ બધી ઉપાનધ માટે દવાદારૂ કે આરોગ્યસેવા ઉપરાંત પ્રકૃનતિે કઈ રીતે વધુ રચિાત્મક રીતે વાળી શકાય તેિા સંશોધિો પણ થયા છે. માતૃભાષા અથવા સેકશિ િેંગ્વેજ શીખવામાં, શીખવવામાં મોટી ઉંમરે પણ િાિી પા-પા પગિી િઈ શકાય. કોમ્પ્યુટર શીખી શકાય કે ઓપિ યુનિવનસષટીિા કોસષ કરી શકાય. સારાં પુલતકો વાંચી શકાય. સંગીત સુંદર પ્રવૃનિ છે. આપણિે ભિે ટીવી નસરીયિો જોવામાં રસ હોય, એ જ ટીવી પર નવજ્ઞાિ, પ્રવાસ, વાઈલ્િ િાઈફ એ બધાિી પણ રજૂઆત તો થાય છે િે? પણ પસંદ અપિી અપિી!

યુગાન્ડાના સંગીતકારો મિટનના પ્રવાસે

યુગાશિા એક િાિો દેશ છે, પણ કહેવાય છે કે એિી જીવિ પિનતમાં નૃત્ય િે સંગીત પરંપરાગત છે. આગામી સપ્તાહોમાં યુગાશિાિી નવનવધ પ્રજા (ટોળકી-ટ્રાઈબ)િા ૭ સંગીતકારો નિટિમાં આવી તેમિી કિા રજૂ કરશે. આ સંગીતજૂથિે અમેનરકામાંથી પણ આમંિણ મળ્યું છે. તાજેતરમાં યુગાશિામાં થયેિી ચૂંટણીિે નવશ્વવ્યાપી નિરીિકોએ મંજૂરીિી મહોર મારી છે. પ્રમુખ યોવેરી મુસેવેિી િીસેક વષષથી પ્રમુખ છે. થોિા કિક પણ ખરા. સિાિો િશો કેટિીક વાર

મગજ પર ચિી જાય તેમાં િવાઈ િથી. તો પણ ઈદી અમીિ, ગદ્દાફી કે ઓબોટે જેવા ઘાતકી તો િ જ કહી શકાય. યુગાશિામાં, ખાસ કરીિે કોંગોિી સરહદે મબિખ ઓઈિ મળી આવ્યું છે. આગામી ૫-૭ વષષમાં કદાચ ૩૦ નબનિયિ િોિર આ દેશિે પ્રાપ્ત થશે. પણ િાઈનજરીયા, સુદાિ કે મધ્યપૂવષિા અિેક દેશોમાં જોવા મળ્યું છે કે જ્યારે ધરતીમાતા તેિિા ફૂવારા ઊિાવે છે ત્યારે િાભ કરતાં અિેકનવધ ગેરિાભ થાય છે. ગયા સપ્તાહે િાઈનજરીયાિા એક અથષશાલિી સાથે મારી મુિાકાત થઈ. આનિકામાં સૌથી વધારે જો કોઈ દેશમાં તેિ િીકળતું હોય તો એ િાઈનજરીયામાં િીકળે છે. તેિિી સૌથી વધુ નિકાસ પણ તે કરે છે. તેિિી તાિાવેિીિા કારણે પરંપરાગત ખેતીવાિી અિે ઉદ્યોગો િગભગ િિપ્રાયઃ થયા છે. પયાષવરણિે પણ ભારે હાનિ થાય છે. સોિાિી કટાર કેિે જ શોભે, એિે પેટમાં ખોસાય િહીં.

નાથાભાઈ થયા પણ પછી શું? દ્રવ્યોપાજષિિે આપણી સિાતિ સંલકૃનત ખૂબ મહત્વ આપે છે - ‘ધમષ, અથષ, કામ અિે મોિ’ જીવિમંિ ગણાયા છે. કૌનટલ્યિા અથષશાલિમાં દ્રવ્યોપાજષિ અિે તેિો ઉપયોગ ખૂબ સારી રીતે સમજાવ્યો છે. દ્રવ્ય ખાસ કરીિે ધિવાિ ગણાય એટિું દ્રવ્ય પ્રાપ્ત કરવું સહેિું િથી. આ માટે મિ, બુનિ અિે તિિો નિવેણીસંગમ કરવો પિે. છતાં મેળવેિ ધિિે કેવી રીતે વાપરવું એ વધારે અઘરું છે. આજિા, મંગળવારિા નિનટશ અખબારોમાં આવ્યું છે કે મુબારક કે તેમિા પનરવારે ૨૪થી ૩૩ નબનિયિ પાઉશિિી રકમ ઈધરઉધર કરી છે. આપણો નિબીયાવાળો ગદ્દાફી સમાજવાદી ખરો, પણ દ્રવ્યસંગ્રહમાં તે પણ પાછળ િથી. તેિા િામે ૨૦ નબનિયિિો આંકિો ચિેિો છે. િંિિિી બેંકોમાં સંઘરાયેિા ૩ નબનિયિ પાઉશિ લથનગત કરવા માટે નિનટશ સરકાર અિે બેંક માટે ઈંગ્િેશિ પગિાં િઈ રહી છે. નિટિિા નરચનિલટમાં પ્રથમ ૧૦૦૦માં હવે િગભગ ૬૭ જેટિા એનશયાઈઓિા િામ ગાજે છે. એ સૌ અનભિંદિિા અનધકારી છે. તેમાં પહેિું િામ આવે િક્ષ્મીનિવાસ નમિિિું. છેલ્િા ચારેક વષષથી તેઓ આ યાદીમાં મોખરે નબરાજમાિ હોય છે. (એમિા ફોઈએ આ િામ આપ્યું હશે એટિે એમિે સુવણષચંદ્રક આપવો જ રહ્યો). િક્ષ્મીનિવાસ, વાહવાહ સચોટ િામ િહીં? પણ આ બધા આપણા ધિપનતઓિે શ્રીમંત કહેવા કે િહીં એ એક પ્રશ્ન ઊભો થાય છે. ઉમાશંકર જોશીએ ધનવાન અિે શ્રીમંતિી વ્યાખ્યા સરસ શલદોમાં સમજાવી છે. ઉિર ગુજરાતિા બામણા ગામિા આ િાહ્મણ એક અથષમાં ઋનષસમાિ હતા. તેમિા મતે કલતુરભાઈ િાિભાઈ શ્રીમંત કહેવાય. જે વ્યહિ સાહિત્ય, સંગીત, કળા કે માનવસેવા માટે ગજવા પ્રમાણે

નાણાં ફાળવે તે શ્રીમંત. હમણાં મેં એક િેખ વાંચ્યો. એમાં ૧૦ િામ એવાં છે કે જે િોકોએ પોતાિી મબિખ કે જંગી આમદાિી-અલસયામતમાંથી ખૂબ મોટી રકમ માિવસેવા માટે ફાળવી છે. બીિ ગેટ્સિું િામ એ દૃનિએ પ્રથમ આવે. છેલ્િી માનહતી પ્રમાણે તેિો દલ્િો ૫૩ નબનિયિ િોિરિો છે. ૭ વષષ પહેિાં તેમણે બીિ અિે મેનિશિા ગેટ્સ ફાઉશિેશિિા િામે ૨૪ નબનિયિ િોિર દાિ કયાષ છે.

આટિું મોટું દાિ કયુું એટિે હવે નવશ્વિા ટોચિા ધિપનતઓિી યાદીમાં તેમિો િંબર બીજો થયો છે. હવે પહેિા િંબરે મેબ્સસકોિા કાિોષસ બ્લિમહેબુ આવે છે. બીિ ગેટ્સિા પગિે ચાિિારા અશય ધિપનતઓમાં વોરિ બફેટ (અમેનરકિ), કાિોષસ હેિુ (મેબ્સસકો), નવસટર નપશચૂક (યુક્રેિ), પીટર પીટરસિ (અમેનરકિ ગ્રીક), જોિ આિોષલ્િ (અમેનરકિ), સરજેઈ નિિ (રનશયિ અમેનરકિ), યોનસકા તાઝુ તિાકા (જપાિીઝ), ટોિી નસબે (ચાઈિીઝ અમેનરકિ), પોિ એિિ (અમેનરકિ), જ્યોજષ સોરોસ (હંગેનરયિ અમેનરકિ)િો સમાવેશ થાય છે. આવા જે ટોચિા ૫૦ સખાવતીઓિી યાદીમાં રજૂ થયેિ પ્રેરણાદાયી પાિોમાં કોઈ ભારતીયવંશજ મારા જાણમાં િથી. નિયર વાચક, આપિા ધ્યાિમાં હોય તો જણાવજો.

ઓસ્કાર સેરેમની પાછળ $૩૦ મમમલયનનો ખચચ સોમવારે િોસ એશજેિસમાં ઓલકાર સમારંભ યોજાયો. છેલ્િા ૮૩ વષષથી આવી ઉજવણી થાય છે. તે માટે ૩૦ નમનિયિ િોિર વપરાયા. કેટિાકિે આ બાબત ખટકે છે. મિે એક કફલ્મી નરપોટટરિો ફોિ આવ્યો. બીબીસી એનશયિ િેટવકક અવારિવાર મિે બોિાવે છે. તેમણે મિે પૂછ્યું કે ‘તમારું શું માિવું છે?’ મેં રોકિું પરખાવ્યું કે ભાઈ, વાપરિારે વાપયાષ તેમાં મારા-તમારા અદાિા કંઈ થોિા વાપયાષ? પછી મેં ગંભીરતાથી કહ્યું, ‘માિવજીવિ માિ રોટિાથી િભતું િથી. કહેવાય છે િે કે A man dosen’t live by bread alone. સંલકૃતમાં પણ એક ઉનિ છેઃ ‘સાહિત્ય, કલાસંગીતહવિીન સાક્ષાત પશુ નર પૂછન્નિીન’. મેં એમિે કહ્યું, ‘આ બાપિા માિ હોનિવૂિિી વાત િથી. બોનિવૂિમાં પણ આવા શાિદાર સમારંભ યોજાય છે. એિો વસવસો કરવાિો િ હોય. આવા જિસાઓ સમીકરણિા અંતે પુરાંત જ હોય છે.

ગોધરા હવે પછી કદી નહીં શું, થયું, શું કરી શકાય અને શું કરવું જ રહ્યું એ મારા-તમારા સૌ માટે એક પ્રાણપ્રશ્ન છે. આ મંગળવારે ગુિેગારોિે સજા અપાઈ. અંગત રીતે હું દેહાંતદંિિો ટેકેદાર િથી, પણ હકીકત એ છે કે ગુિેગારિે સજા િ થાય તો માતેિા સાંઢ વધુ નવકરાળ બિે એવી જે દિીિ થાય છે તેમાં તથ્ય

ખરું કે િહીં? ભારતિા શયાયતંિ માટે અિેક પ્રશ્નો ઊઠાવાયા છે. ગુજરાત સરકાર અિે તેમાંય ખાસ કરીિે મુખ્યપ્રધાિ િરેશદ્ર મોદી સામેિા આિેપોિી

યાદી કરવા જઈએ તો કદાચ એિો અંત જ િ આવે. ગઈકાિે સાંજિા એક ગુજરાતી મુબ્લિમ ભાઈિો ફોિ આવ્યો. આગામી સપ્તાહોમાં ગુજરાતી મુબ્લિમોિું એક પ્રનતનિનધમંિળ મિે મળવાિું છે. તેમિી સાથે શાંનતથી વાત કરીશું. ગયા મંગળવારે ગોધરાિો ચુકાદો આવ્યા બાદ બીબીસી રેનિયોએ મારો પ્રનતભાવ જાણવા માગ્યો હતો. મેં તેમિે સંનિપ્તમાં કહ્યું કે ગોધરા રેલ્વે લટેશિે અિે એ પછી જે કંઈ બશયું એ સૌ માટે દુઃખદાયક અિે શરમજિક છે. પણ ૯ વષષ પછી સયાં સુધી પાછળ જોયા કરીશું? કેટિો િાંબો ખટિો ચાલ્યો? િામદાર શયાયાધીશે તેમિો ચુકાદો હવે આપી દીધો છે. નવરોધીઓ િરેશદ્ર મોદી સામે આંખો ફાિીિે તાકી રહ્યા છે કે તેઓ સયાંય કસૂરવાર િથી િે? ચુકાદો િરેશદ્ર મોદીિી સરકારે િથી આપ્યો. ભારતમાં સદીઓથી નવનવધ ધમષ, પ્રકૃનત અિે પ્રાંતિા દેશબાંધવો સંપૂણષ શાંનતથી જીવી રહ્યા છે. નહશદુમુબ્લિમ સંબંધો એટિા બધા તકિાદી િથી. બંિે પિે સહેજસહાજ સંશય, ઉચાટ અિે અનવશ્વાસ ભિે હોય, અશય દેશોિા મુકાબિે ભારતમાં કોમી એખિાસ જળવાઈ રહ્યો છે. એ અથષમાં િહાપણિી વાત એ છે કે અિુભવિા આધારે સૌ િવો દાવ શરૂ કરે. સંબંધોમાં અિે આપણી પ્રકૃનતમાં તેમ જ આપણી મિોદશા બદિવી પિશે. મારા નવચારોિે િેિી કકશ્વાર દેસાઈએ એક િોિકાલટ કાયષક્રમમાં અિુમોદિ આપ્યું. બીજા કેટિાક નમિોએ ટીકા કરી. પણ એ િોકશાહી છે. િરેશદ્ર મોદી ૨૦ ઓગલટ, ૨૦૦૫માં આપણે ત્યાં ‘શનિ હોિ’િા ઉદઘાટિ માટે પધાયાષ હતા. હોિમાં ૯૦ જેટિાં મહેમાિો હતા. બહાર ૧૩ ભાઈબહેિો નવરોધ કરતા હતા. બહુ જ અપમાિજિક સૂિો ઉચ્ચારતા હતા. એમાં બે નહશદુઓ પણ હતા. હું એ બધાિે ઓળખતો હતો. બહાર જઈિે મેં તેમિે કહ્યું કે ‘પેશાબ-પાણી કરવા આપ કમષયોગ હાઉસમાં આવી શકો છો.’ ખેર, તેમણે મારો નવરોધ ભિે કયોષ, મારી પણ ફરજ ખરી િે? ૨૭ ફેિુઆરી, ૨૦૦૨િા નદવસે ગોધરા નસગ્નિ ફનળયા ખાતે ટ્રેિિા િલબાિે જિાવવામાં આવ્યો એ સમાચાર વહેતાં થયા ત્યારે મેં મારા બે જૂિા મુબ્લિમ નમિોિે ફોિ કયોષ. એમાંિા એક તો કોિેજકાળિા મારા નમિ િોિટ આદમ પટેિ વિોદરામાં ભેગા ભણતા હતા. તેમણે મિે કહ્યું કે ‘સીબી, બહુ ખરાબ થયું.’ ‘હું નચંનતત છું’, એવું પણ તેમણે કહ્યું. થોિીકવાર પછી તેમિો પાછો ફોિ આવ્યો. તેણે કહ્યું, ‘સીબી, મુબ્લિમોએ આ િથી કયુું. કારસેવકોએ છોકરીિી છેિતી કરી એિા પનરણામે દંગિ થયું’ એમણે એમિી રીતે રજૂઆત કરી. મેં બીજો ફોિ કયોષ હવે જેઓ િોિટ છે તે સર ગુિામ િૂિિે. એમણે બહુ દુઃખ વ્યિ કયુું. તેમણે કહ્યું પણ ખરું કે ‘આવું િોકો કેમ કરતા હશે.?’ મારા મિમાં પણ પ્રશ્ન જશમ્યો કે આવું કરિાર વ્યનિ કે જૂથિું માિસ કેવું? મુઠ્ઠીભર માણસો એમ માિતા હોય કે ૨૫-૫૦ માણસો ગુંિાગીરી કરી આખા સમાજિે બાિમાં રાખી શકશે તો એ આજે થઈ શકે તેમ િથી. આમાં નહશદુ-મુબ્લિમિો સવાિ િથી. જૂજ સંખ્યામાં કેટિીક વ્યનિઓ બાહુબળિા પ્રતાપે બહુમતી પર ધાક જમાવવા-િરાવવા પ્રયત્નશીિ થાય તે ગુંિાગીરી કે આતંકવાદ હવેિા જમાિામાં જીતી િહીં શકે. હા, ટૂંકાગાળામાં રિપાત દુઃખમય બિે ખરો. જે રીતે આજે નવશ્વમાં, સમાજજીવિમાં પનરવતષિ આવી રહ્યું છે તે જોતાં નહંસાખોરો સયારેય તેમિા ઈરાદામાં સફળ િહીં થાય, િા થવા જોઈએ. સરકાર અિે તેિી હલતક સશલિદળો હયાત છે. કોઈપણ દેશમાં આતંકવાદ વહેિા મોિે ઝલબે થાય છે. હું ઈચ્છું, ભારતમાં શું, બીજા દેશોમાં પણ ‘જેિી તિવાર એિી જોહુકમી’ એ ભૂતકાળિો નવષય બિી જાય. જેઓ તિવાર ઉપર િભે છે એિે અંતે તિવાર જ મારે છે. (ક્રમશઃ)


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 5th March 2011

3

* !,% !)

)(

$*

/ 2

) ) / ) !

") ) -

*

! *

/ )

1 )

0

$0 ,#/ / !/

)'*

/ ) !

, "* ) +& , ,

, + . /&$

/

17


18

સૌરાષ્ટ્ર

Gujarat Samachar - Saturday 5th March 2011

ભાવનગર-અમિાવાિ એક્સપ્રેસ વેના કાયયનો પ્રારંભ ગાંધીનગરઃ ગુજરાતમાં ઔદ્યોળગક િેિે ળવકાસની નવી ળિળતજો હાંસલ કરવા માિખાકીય સુળવધાઓ વધારવા અને ળવકાસને વેગવાન બનાવવા માગોચ શ્રેષ્ઠ માધ્યમ બની રહ્યા છે. સમગ્ર રાજ્યમાં ગ્રામ્ય માગોચ, રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય ધોરીમાગોચના આગવા પવરૂપને ઓપ આપવા ળવશે, કામગીરી હાથ ધરાઇ છે અને તેના ભાગરૂપે સરખેજ, ધોિકા, વટામણ, પીપિી, ધોલેરા, ભાવનગરને ૧૦ મીટર પહોિો કરી મજબૂતીકરણના કામનો માગચ અને મકાન પ્રધાન આનંિીબેન પટેલે ગત સપ્તાહે શુભારંભ કરાવ્યો હતો. રૂ.૨૩૦ કરોડના ખચચે હાથ ધરનારા આ કામ અંતગચત ૭ મીટરનો હયાત રોડ ૧૦ મીટર પહોિો, વરસાિી પાણીના ળનકાલ માટે ૨૧ બોિ નાિા,

એક્સપ્રેસ વેના કાયયની તસિનું અનાવરણ કરતાં આનંદીબહેન પટેલ તથા માગય અને મકાન રાજ્યપ્રધાન જયદ્રથસસંહ પરમાર તથા અન્ય મહાનુભાવો.

જૂના પાઇપનાિાની સુધારણા, સાઇન બોડડ, કેટ્સ આઇ ડબલ્યુ પ્રકારની રેળલંગ સાથે મજબૂતીકરણ કરાશે. આ કામથી ટ્રાફફકની સમપયા ઘણી હિવી થશે. આ પ્રસંગે આનંિીબેન પટેલે જણાવ્યું હતુ કે, સમગ્ર રાજ્યમાં માગચ ળવકાસના કામોને રાજ્ય સરકારે અગ્રીમતા આપીને ળવકાસના રાજમાગચ કંડાયાચ છે.

સાથેસાથે વાહન વ્યવહારની સમપયા હિવી કરવા જેવા પાસાઓને પણ ધ્યાનમાં રખાયા છે. તેમણે વધુ માં જણાવ્યું હતું કે, આ માગચનો ધોલેરા ખાતે આકાર પામી રહેલા પપેશ્યલ ઇન્વેપટમેન્ટ ળરજનમાંથી પસાર થનાર હોવાથી વાળણજ્ય અને ઔદ્યોળગક ળવકાસની દ્દષ્ટીએ ખૂબ મહત્ત્વનો સાળબત થશે.

અકસ્માત બાિ કાર સળગીઃ ૯ ભડથું

• રાજકોટ અને જેતપુરમાં ગત સપ્તાહે આવકવેરા વવભાગે રાજકોટના વિલ્ડસસ ગ્રુપ અને જેતપુરના ડાઈંગના ઉદ્યોગપવતઓને ત્યાંથી રૂ. ૫૫ કરોડની કર ચોરી પકડી હતી. રાજકોટમાં મોટી ઈમારતો િાંધનાર સનવસટી ગ્રુપ ફેઈમ કકતતી કન્સટ્રક્શન પ્રા.વિ. અને ગુરૂકૃપા વિલ્ડસસ ગ્રુપ તેમ જ જેતપુરમાં રાજુભાઈ હીરપરા ગ્રુપની ટેક્સટાઈલ્સ વમિ પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. દરોડા દરવમયાન પોિીસની ટુકડીઓ પણ સાથે રખાઈ હતી.

અમદાવાદઃ ન જાણ્યું જાનકી નાથે કાિે સવારે શું થવાનું છે? તે વાતની સોંડિા પવરવારને ખિર નહીં હોય કે તેમની જીવનયાિાનો િીંમડી-િગોદરા હાઇવે પર અંત આવી જશે. ધંધુકાના ઉંચડી ગામથી િિપ્રસંગ પૂણસ કરીને કારમાં સુરત જઇ રહેિા સોંડિા પવરવારને િગોદરા હાઇવે પર મીઠાપુર પાસે નડેિા અકપમાતમાં કાર ભડભડ

સળગી જતાં કારમાં જ િે પુરુષો, િે મવહિાઓ અને પાંચ િાળકો સવહત નવ વ્યવિઓ િળીને ભડથું થઇ ગયાં હતાં. હાઇવે પર કાર ધડાકા સાથે અથડાઇ હતી ત્યાર િાદ ફંગોળાઇ ગયેિી કારમાં અચાનક િાગેિી આગ ભયંકર હતી અને કારમાં સેન્ટ્રિ િોકીંગ વસપટમ હોવાથી કારના દરવાજા ખુિી ન શકતા તમામ િોકો કારમાં જ ભડથું થઇ ગયાં હતાં.

ગીર નેશનલ પાકક ફરતે નવી હોટેલોને મંજૂરી નહીં મળે ગાંધીનગરઃ જૂનાગઢ વજલ્િાના ગીર નેશનિ પાકક ફરતે ૧૬ નવી હોટિો િાંધવાની મંજૂરી માગતી ખાનગી રોકાણકારોની દરખાપતો નામંજૂર થવાની શકયતા છે, ઉપરાંત તાજેતરમાં ૧૦ નવી હોટિો િાંધવા માટે અપાયેિી મંજૂરીઓ પણ પાછી ખેંચવી પડે તેવી પવરસ્પથવત સજાસઈ છે. કેન્દ્રીય વન અને પયાસવરણ મંિાિયે ભારતના તમામ નેશનિ પાકક તથા અભ્યારણ્યોના સંદભસમાં અત્યંત કડક પ્રવતિંધો તથા વનયંિણો િહાર પાડયા છે, જેને પગિે ગુજરાતમાં આ નોિત આવી છે.

ખંભાશળયામાં લિના શિવસે વરરાજાએ રક્તિાન કયુું જામ ખંભાળિયાઃ ખંભાળિયામાં ૨૩ ફેબ્રુઆરીએ એક રાજકીય અગ્રણીએ પોતાના લગ્નપ્રસંગે બીનજરૂરી ખચચ ન કરતાં તે રકમ મંળિર ળનમાચણ માટે આપી અને લગ્નના ળિવસે રક્તિાન કેમ્પનું આયોજન કરી િાખલારૂપ પગલું ભયુું છે. ખંભાળિયા તાલુકા પંચાયતના નવયુવાન ઉપપ્રમુખ તથા િળિય આગેવાન લગધીરળસંહ હનુભા જાડેજાએ પોતાના લગ્નપ્રસંગે પૂવચ સંધ્યાએ િાંડીયા-રાસ પ્રસંગે એકિથયેલ

રૂ. બે લાખ જેટલી રકમ મોટા માંઢા ગામમાં હનુમાનજી મંળિરના ળનમાચણ માટે આપી હતી. આ ઉપરાંત માંઢ ગામે તેમના લગ્નપ્રસંગે જી.જી. હોસ્પપટલના સૌજન્યથી યોજાયેલ રક્તિાન કેમ્પમાં પણ જાનૈયાઓ ઉપરાંત વરરાજા લગધીરળસંહે પણ રક્તિાન કયુું હતું. આ પ્રસંગે ઉપસ્પથળત રાજપુત યુવાને ળવગેરે ૪૫૦૦ બોટલ જેટલું રક્તિાન કરી સમાજમાં એક અલગ િાખલો બેસાડ્યો હતો.

રાજકોટમાં બીમારીથી િસ્ત વયોવૃદ્ધ સાસુ-વહુનું સાથે અશિસ્નાન

જૂનાગઢમાં મહાશિવરાશિ મેળાનો પ્રારંભ

રાજકોટઃ શહેરના વવજય પ્િોટ વવપતારમાં રહેતા પ્રજાપવત પવરવારના વયોવૃદ્ધ સાસુ-વહુએ િીમારીથી કંટાળીને અવિસ્નાન કરી િીધાનો િનાવ િનતા સમગ્ર વવપતાર અને પવરવારમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ હતી. દૂધીિહેન િક્ષ્મણભાઈ વસતાપરા (ઉં.૯૦ વષસ) અને પુિવધૂ શાંતાિહેન િટુકભાઈ વસતાપરા (ઉં.૭૦ વષસ) એ શરીરે કેરોસીન છાંટી સળગી ઊઠતા મકાનમાં આગ િાગી હતી આથી પરેશભાઈ નામની વ્યવિએ કરેિી જાણના પગિે ફાયરવિગેડનો પટાફ દોડી ગયો ે ે હતો અને આગ િુિાવી િંનન

સારવાર અથથે હોસ્પપટિમાં ખસેડી હતી, જ્યાં ટૂંકી સારવારના અંતે સાસુ દૂધીિહેન અને વહુ શાંતાિહેનના મોત વનપજ્યાં હતાં.દૂધીિહેનને ઘણા સમયથી વચકનગુવનયા અને તાવની િીમારી હતી અને વહુ શાંતાિહેનને પણ શ્વાસ, હૃદય અને પેટમાં પાણી ભરાવવાની િીમારી હતી. આથી કંટાળી જઈ સાસુ-વહુએ ઘરમાં એકસાથે જ અગનપછેડી ઓઢી િીધી હતી. વૃધ્ધા શાંતાિેન અને તેના સાસુ દુધીિેન એકિીજાના આધારપતંભ સમાન હતા. િન્ને િીમારીથી િાસી ગયા હતા.

જૂનાગઢઃ વગરનારની ગોદમાં પરંપરાગત રીતે યોજાતા ‘વમનીકુંભ’ મહાવશવરાિી મેળાનો ૨૬ ફેિુઆરીએ ભવનાથ મહાદેવ મંવદરે ધ્વજારોહણ સાથે વવવધવત પ્રારંભ થયો છે. પાંચ વદવસ તળેટીમાં ભજન, ભોજન અને ભવિનો વિવેણીસંગમ સજાસશે. આ િોકમેળાના પ્રારંભે અડધો િાખ ભાવવકો ઉમટી પડતા તળેટીમાં મેળામય માહોિ ઊભો થયો છે. આ મેળો માણવા અમેવરકાના િીયોનાડોસની આગેવાની હેઠળ અમેવરકા, િાવિિ, પપેન, ઓપટ્રેવિયાના ૫૦ જેટિા વશવભિો આવી પહોંચ્યા છે.


Gujarat Samachar - Saturday 5th March 2011

www.abplgroup.com

19


20

વર્ડડ િપ-૨૦૧૧

Gujarat Samachar - Saturday 5th March 2011

વર્ડડ િપ પર ત્રાસવાદી હુમલાનો ખતરો નવી દિલ્હીઃ મિકેટ વર્ડડ કપ પર આતંકવાદી હુમલાનો ખતરો ઝળુંબી રહ્યો હોવાના અહેવાલથી ખળભળાટ મચી ગયો છે. વર્ડડ કપ દરમમયાન બે ટટેમડયમો પર આતંકી હુમલાનો ખતરો તોળાતો હોવાનું જણાવતાં મુંબઇ પોલીસના સૂત્રોએ કહ્યું છે કે પાકકટતાનનું કોઇ અજ્ઞાત આતંકવાદી સંગઠન આ હુમલા કરી શકે છે. ગૃહ મંત્રાલયે આ હુમલાની ભીમતને ધ્યાનમાં રાખીને રાજ્યો માટે એલટડ જારી કરી દીધા છે. ઉર્લેખનીય છે કે આઇસીસી મિકેટ મવશ્વકપની યજમાની ભારત, શ્રીલંકા અને બાંગલાદેશ સંયુક્તપણે કરી રહ્યા છે અને ટુનાામેડટની ફાઇનલ બીજી એમિલે મુંબઇના વાનખેડે

ટટેમડયમમાં રમાનાર છે. અગાઉ મીમડયામાં પણ એવા અહેવાલ હતા કે વર્ડડ કપ દરમમયાન પોતાના નાપાક મનસૂબાને અંજામ આપવા સરહદ પારથી છેર્લા કેટલાક સપ્તાહ દરમમયાન ૨૯ આતંકવાદીઓ ભારતમાં ઘૂટયા હોવાની મુંબઇ પોલીસ અને ગુપ્તચર એજડસીઓ પાસે મામહતી છે. અહેવાલમાં ઉમેયુું હતું કે આતંકવાદીઓ ઇન્ડડયન મુજામહદ્દીનના હોઇ શકે છે. પોલીસે આ આતંકવાદીઓની ધરપકડ માટે સઘન િયાસો શરૂ કરી દીધા છે, જેથી વર્ડડ કપ દરમમયાન આતંકીઓ ભાંગફોડની કોઇ િવૃમિ કરી શકે નહીં. સૂત્રોને ટાંકીને અપાયેલા મીમડયાના આ અહેવાલમાં એમ

પણ જણાવાયું હતું કે આ ૨૯ આતંકવાદીઓ વર્ડડ કપની મેચો જ્યાં રમાવાની છે તે ટટેમડયમો પર નજર રાખીને બેઠા છે. જોગાનુજોગ રમવવારે વર્ડડકપમાં ભારત-ઇંગ્લેડડ વચ્ચે ગ્રૂપ-બીની મહત્વપૂણા મેચ બેંગલોરના એમ. મચન્નાટવામી ટટેમડયમમાં રમાનાર છે, જ્યાં ગત વષષે આઇપીએલ ટુનાામેડટ દરમમયાન બોમ્બબ્લાટટ થયો હતો. ૧૭ એમિલ, ૨૦૧૦ના રોજ રમાયેલી રોયલ ચેલેડજસા બેંગલોર અને મુંબઇ ઇન્ડડયડસ વચ્ચેની મેચ અગાઉ ટટેમડયમની દીવાલ નજીક પ્લાન્ટટકના થેલામાં રખાયેલો બોમ્બ બ્લાટટ થતાં ૩ પોલીસકમમી સમહત ૮ જણાં ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા.

ઈંગ્લેન્ડ સાથેની એક જ મેચે ડચ ટીમના નસીબ આડેથી પાંદડું ખસેડ્યું નવી તદલ્હીઃ ઇંગ્લેકડ સામે વર્ડડ િપની એિ જ મેચમાં િરેલા દેખાવે નેધરલેકડ્સ ટીમની નજંદગી બદલી નાખી છે. આ મેચ બાદ સ્પોકસસો નેધરલેકડ્સ ટીમ ઉપર કફદા છે. વર્ડડ િપમાં ડચ ટીમના બૂટ, શૂઝના સ્પોકસર બનવા િંપનીઓમાં બરાબરની હરીફાઇ જામી છે. ટીમ મેનેજરે જણાવ્યું હતું િે ઇંગ્લેકડ સામેની મેચના બીજા નદવસે શાનદાર પ્રદશોનની પ્રશંસા િરતા ૧૦૦૦થી વધુ ફોન આવ્યા હતા. અમે દનિણ આનિિા િે ભારત સામે નવજય મેળવીશું ત્યારે અમારા નિિેટપ્રેમીઓ તો અમે વર્ડડ ચેન્પપયન બકયા હોઇશું તેવી પ્રનતનિયા આપશે તેવું લાગે છે. ડચ ટીમને લોિો ગંભીરતાથી લે છે એ જ અમારા માટે મોટી નસનિની વાત છે.

વાઇડ બોલ ફેંકવાનો ઇતિહાસ સરભર કરિું કેન્યા

વન-ડે રેન્કિંગઃ સચિન, સેહવાગ ટોપ-૧૦માં

અમદાવાદઃ પાકિસ્તાન સામેની વન-ડે નિિેટ વર્ડડ િપની ૨૩ ફેિુઆરીની મેચમાં િેકયાની ટીમે ૩૭ વાઇડ ફેંિવા સાથે િુલ ૪૬ રન એક્સ્ટ્રાના આપ્યા હતા. વર્ડડ િપમાં એિ ઇનનંગમાં સૌથી વધુ વાઇડ આપવાનો આ નવો રેિોડડ છે તો વન-ડે નિિેટમાં સૌથી વધુ વાઇડનો રેિોડડ િેકયાએ સરભર િયોો હતો. ૧૯૮૮માં નિસબેન ખાતે વેસ્ટ ઇકડીઝે પાકિસ્તાન સામે ૩૭ વાઇડ ફેંક્યા હતા તો ૧૯૯૯ના વર્ડડ િપમાં સ્િોટલેકડે પાકિસ્તાન સામે ૩૩ વાઇડ ફેંક્યા હતા. િેકયાએ આ સાથે એિ ઇનનંગ્સમાં સૌથી વધુ એક્સ્ટ્રા આપવામાં ચોથો િમ હાંસલ િયોો હતો. વર્ડડ િપમાં એિ ઇનનંગ્સમાં સૌથી વધારે એક્સ્ટ્રા આપનારી ટીમની યાદી જોઇએ તો તેમાં સૌથી વધુ ૫૯ રન એિસ્ટ્રા આપનાર સ્િોટલેકડ નંબર વનના સ્થાન પર છે. તેણે ૧૯૯૯માં પાકિસ્તાન સામે રમાયેલી મેચમાં આ રન આપ્યા હતા. જ્યારે બીજા નંબરે નઝપબાબ્વેની ટીમ છે. તેણે પણ ૧૯૯૯માં જ ભારત સામેની એિ મેચમાં ૫૧ રન એિસ્ટ્રા રૂપે આપ્યા હતા.

દુબઈઃ આઇસીસી વર્ડડ િપની પ્રારંનભિ બંને મેચમાં શાનદાર દેખાવ િરનાર વીરેકદ્ર સેહવાગ, સનચન તેંડુલિરના રેન્કિંગમાં સુધારો થયો છે. બન્નેએ આઈસીસી રેન્કિંગમાં ટોપ-ટેનમાં એકટ્રી મેળવી છે. આઈસીસીએ સોમવારે જારી િરેલા રેન્કિંગમાં સેહવાગ છઠ્ઠા જ્યારે તેંડુલિર દસમા િમે છે. વર્ડડ િપ શરૂ થયા બાદ સેહવાગના રેન્કિંગમાં છ સ્થાનનો અને તેંડુલિરના રેન્કિંગમાં પાંચ સ્થાનો સુધારો થયો છે. ભારતીય બોલસોમાં ઝનહર ખાન ૧૪મા, હરભજન નસંહ ૧૬મા અને મુનાફ પટેલ ૨૨મા િમે છે. ભારત સામે ૧૫૮ રન ફટિારનાર સ્ટ્રાઉસના રેન્કિંગમાં આઠ સ્થાનનો સુધારો થતાં તે ૧૩મા િમે છે. શેન વોટ્સન િારકિદદીમાં પ્રથમ વાર ટોપ-ટેન બેટ્સમેનમાં સ્થાન મેળવવામાં સફળ રહ્યો છે. ટોપ-ટેન વન-ડે બેટ્સમેનઃ અમલા (૮૮૩), ડી’નવનલયસો (૮૦૪), નવરાટ િોહલી (૭૯૧), માઇિ હસ્સી (૭૬૦), ધોની (૭૨૬), નદલશાન (૭૧૭), સેહવાગ (૭૧૭), સંગાિારા (૭૦૬), વોટસન (૬૯૮), તેંડુલિર (૬૮૮)

સચિનનો નવો ચવક્રમ વર્ડડ િપમાં પાંિમી સદી

બેંગ્લોરઃ મિકેટમાં માટટર બ્લાટટર સમચન તેંડુલકર અને મસમિઓ એકબીજાના પયાાય બની ગયા છે. હાલ ચાલી રહેલા વર્ડડ કપમાં સમચને ઇંગ્લેડડ સામેની વન-ડેમાં સદી ફટકારીને વર્ડડ કપમાં કોઇ પણ બેટ્સમેન દ્વારા સૌથી વધુ સદી ફટકારવાનો રેકોડડ પોતાના નામે અંકકત કયોા છે. આની સાથે તેણે વર્ડડ કપમાં પાંચમી સદી ફટકારી છે. સમચન વર્ડડ કપમાં અત્યાર સુધી તેના સાથી ખેલાડીઓ ભારતીય ટીમના ભૂતપૂવા સુકાની સૌરવ ગાંગુલી, ઓટટ્રેમલયાના કેપ્ટન મરકી પોન્ડટંગ અને માકક વો સાથે ચાર-ચાર સદીનો રેકોડડ ધરાવતો હતો. પરંતુ આજે તેણે

વધુ એક સદી ફટકારીને તેમને પાછળ કરી દીધા છે. ગાંગુલી અને વો હવે મનવૃિ થઇ ગયા હોઇ તેઓ આ રેકોડડ સુધી પહોંચે તેમ નથી, પરંતુ પોન્ડટંગ આ વર્ડડ કપમાં રમતો હોવાથી તે કદાચ તેની બરાબરી કરી શકે તેમ છે. છઠ્ઠો અને કદાચ છેર્લો વર્ડડ કપ રમી રહેલા સમચન વર્ડડ કપમાં સૌથી વધુ રનની સાથે સૌથી વધુ અડધી સદી ફટકારવાનો રેકોડડ પણ ધરાવે છે. સમચને વર્ડડ કપની ૩૮ મેચોમાં ૧૩ અડધી સદી અને પાંચ સદી સાથે ૧૯૪૪ રન ફટકાયાા છે. હવે હાલનું ફોમા જોતાં તે ૨૦૦૦નો સીમામચહ્નરૂપ વધુ એક રેકોડડ હાંસલ કરે તેમાં કોઇ શંકા નથી.


рк╡рк░рлНркбркб ркХркк-рлирлжрлзрлз

Gujarat Samachar - Saturday 5th March 2011

21

ркдрлАрк╡рлНрк░ рк░рк╕рк╛ркХрк╕рлАркирк╛ ркЕркВркдрлЗ ркнрк╛рк░ркд-ркЗркВркЧрлНрк▓рлЗркирлНркб ркорлЗркЪ ркЯрк╛ркЗ ркорлБркВркмркЗркГ рк╡рк░рлНркбркб ркХркк ркЯрлБркирк╛рк╛ркорлЗркбркЯркирк╛ рк▓рлАркЧ рк░рк╛ркЙркбркбркорк╛ркВ ркЕркирлБркнрк╡рлА ркЯрлАркорлЛ рк╡ркЪрлНркЪрлЗ ркЯркХрлНркХрк░ рк╢рк░рлВ ркерк╡рк╛ рк╕рк╛ркерлЗ ркЬ ркжрк╢рк╛ркХрлЛркирлЗ рк░рк╕рк╛ркХрк╕рлА ркЕркирлЗ ркЙркдрлНркдрлЗркЬркирк╛рккрлВркгрк╛ ркорлЗркЪ ркорк╛ркгрк╡рк╛ ркорк│рлА рк░рк╣рлА ркЫрлЗ. рк░ркЭрк╡рк╡рк╛рк░рлЗ ркнрк╛рк░ркд-ркЗркВркЧрлНрк▓рлЗркбркб рк╡ркЪрлНркЪрлЗ рк░ркорк╛ркпрлЗрк▓рлА ркорлЗркЪркорк╛ркВ ркЖркЦрк░рлА ркмрлЛрк▓ рк╕рлБркзрлА ркорлЗркЪркирлБркВ рккрк╛рк╕рлБркВ рккрк▓ркЯрк╛ркдрлБркВ рк░рк╣рлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ ркЕркирлЗ ркорлЗркЪ ркЯрк╛ркЗркорк╛ркВ рккркЭрк░ркгркорлА рк╣ркдрлА. рк╢рлНрк░рлАрк▓ркВркХрк╛рккрк╛ркХркХрк╕рлНркдрк╛рки ркорлЗркЪркорк╛ркВ рк░рк╕рк╛ркХрк╕рлАркирлА ркоркЬрк╛ ркорк╛ркгрк╡рк╛ ркорк│рлА рк╣ркдрлА. ркнрк╛рк░ркд-ркЗркВркЧрлНрк▓рлЗркбркб ркЗркВркЧрлНрк▓рлЗркбркбркирк╛ ркорлЗрки ркУркл ркз ркорлЗркЪ рк╕рлНркЯрлНрк░рк╛ркЙрк╕ркирлА ркХрлЗрккрлНркЯркбрк╕ ркЗркЭркиркВркЧрлНрк╕ (рлзрллрло)ркерлА ркЕркдрлНркпркВркд рк░рлЛркорк╛ркВркЪркХ ркмркирлЗрк▓рлА рк╡рк░рлНркбркб ркХрккркирлА рк▓рлАркЧ ркорлЗркЪ рк░ркЭрк╡рк╡рк╛рк░рлЗ ркЯрк╛ркИркорк╛ркВ рккркЭрк░ркгркорлА рк╣ркдрлА. ркорлЗркЪркорк╛ркВ рк╕ркЭркЪрки ркдрлЗркВркбрлБрк▓ркХрк░рлЗ (рлзрлирлж)

ркдрлЗркирлА ркХрк╛рк░ркХркХркжркжрлАркирлА рк╡ркзрлБ ркПркХ ркпрк╛ркжркЧрк╛рк░ ркЗркЭркиркВркЧрлНрк╕ рк░ркорлА рк╣ркдрлА. ркЭркЭрк╣рк░рлЗ ркмрлЗ ркмрлЛрк▓ркорк╛ркВ рк╕рлНркЯрлНрк░рк╛ркЙрк╕ ркЕркирлЗ ркмрлЗрк▓ркирлА ркЬрк╛ркорлЗрк▓рлА ркЬрлЛркбрлАркирлЗ ркдрлЛркбрлА рк╣ркдрлА. ркЖрко ркмркВркирлЗ ркЯрлАркоркирлЗ ркПркХркПркХ рккрлЛркЗркбркЯ ркорк│рлНркпрлЛ рк╣ркдрлЛ. ркЭркЪркирлНркирк╛рк╕рлНрк╡рк╛ркорлА рк╕рлНркЯрлЗркЭркбркпркоркорк╛ркВ рк░ркорк╛ркпрлЗрк▓рлА ркорлЗркЪркорк╛ркВ ркнрк╛рк░ркдрлЗ рлкрлп.рлл ркУрк╡рк░ркорк╛ркВ рлйрлйрло рк░рки ркХркпрк╛рк╛ рк╣ркдрк╛. ркдрлЛ ркЗркВркЧрлНрк▓рлЗркбркбрлЗ рллрлж ркУрк╡рк░ркорк╛ркВ ркЖрка ркЭрк╡ркХрлЗркЯрлЗ рлйрлйрло рк░рки ркХркпрк╛рк╛ рк╣ркдрк╛. ркУрккркирк░ рк╕рлНркЯрлНрк░рк╛ркЙрк╕рлЗ рлзрллрло рк░рки ркЕркирлЗ ркмрлЗрк▓рлЗ рлмрлп рк░рки ркХркпрк╛рк╛ рк╣ркдрк╛. рк╕ркЭркЪркирлЗ рк╡рки-ркбрлЗ ркХрк╛рк░ркХркХркжркжрлАркирлА рлкрлнркорлА рк╕ркжрлА рклркЯркХрк╛рк░рлА рк╣ркдрлА. рк╡рк░рлНркбркб ркХрккркорк╛ркВ ркЖ ркдрлЗркирлА рккрк╛ркВркЪрлА рк╕ркжрлА рк╣ркдрлА ркЬрлЗ ркПркХ ркЭрк╡рк┐рко ркЫрлЗ. ркЧркВркнрлАрк░рлЗ рллрлз ркдрлЛ ркпрлБрк╡рк░рк╛ркЬрлЗ рллрло рк░рки ркХркпрк╛рк╛ рк╣ркдрк╛. ркЗркВркЧрлНрк▓рлЗркбркб ркорк╛ркЯрлЗ ркмрлНрк░рлЗрк╕ркирк╛ркирлЗ

рккрлЛркЗркирлНркЯ ркЯрлЗркмрк▓ ркЧрлНрк░рлВркк-ркП ркЯрлАрко рккрк╛ркХркХрк╕рлНркдрк╛рки ркУрк╕рлНркЯрлНрк░рлЗрк┐рк▓ркпрк╛ рк╢рлНрк░рлАрк▓ркВркХрк╛ ркбркпрлВркЭрлАрк▓рлЗркбркб ркЭркЭркорлНркмрк╛ркмрлНрк╡рлЗ ркХрлЗркирлЗркбрк╛ ркХрлЗркбркпрк╛

ркорлЗркЪ 2 2 3 2 2 2 3

рк╡рк┐ркЬркп 2 2 2 1 1 0 0

ркЧрлБркорк╛рк┐рлА 0 0 1 1 1 2 3

ркЯрк╛ркЗ 0 0 0 0 0 0 0

рккрлЛркЗркбркЯ 4 4 4 2 2 0 0

ркирлЗркЯ рк░рки рк░рлЗркЯ

рккрлЛркЗркбркЯ 3 3 2 2 2 0 0

ркирлЗркЯ рк░рки рк░рлЗркЯ

+2.160 +1.813 +2.663 +1.507 +0.840 -3.850 -4.825

рккрлЛркЗркирлНркЯ ркЯрлЗркмрк▓ ркЧрлНрк░рлВркк-ркмрлА ркЯрлАрко ркнрк╛рк░ркд ркЗркВркЧрлНрк▓рлЗркбркб рк╡рлЗрк╕рлНркЯ ркЗркирлНркбркбркЭ рк╕рк╛ркЙрке ркЖрк┐рк┐ркХрк╛ ркмрк╛ркВркЧрлНрк▓рк╛ркжрлЗрк╢ ркЖркпрк▓рк▓рлЗркбркб ркирлЗркзрк▓рк▓рлЗркбркб

ркорлЗркЪ 2 2 2 1 2 1 2

рк╡рк┐ркЬркп 1 1 1 1 1 0 0

ркЧрлБркорк╛рк┐рлА 0 0 1 0 1 1 2

ркЯрк╛ркЗ 1 1 0 0 0 0 0

+0.870 +0.126 +1.879 +0.766 -0.600 -0.540 -2.275

ркХрк╛рк░ркХркХркжркжрлАркирлА рк╢рлНрк░рлЗрк╖рлНрка ркмрлЛркЭрк▓ркВркЧ ркХрк░ркдрк╛ркВ рлкрло рк░ркиркорк╛ркВ рккрк╛ркВркЪ ркЭрк╡ркХрлЗркЯ рк▓рлАркзрлА рк╣ркдрлА. рк╡рк┐ркорлНркмрк╛ркмрлНрк┐рлЗ-ркХрлЗркирлЗркбрк╛ ркЭркЭркорлНркмрк╛ркмрлНрк╡рлЗркП рк╕рлЛркорк╡рк╛рк░рлЗ рк░ркорк╛ркпрлЗрк▓рлА ркХрлЗркирлЗркбрк╛ркирлЗ рлзрлнрлл рк░ркиркерлА рк╣рк░рк╛рк╡рлА ркХрлНрк╡рк╛ркЯркбрк░ рклрк╛ркЗркирк▓ркирлА ркЖрк╢рк╛ ркЬрлАрк╡ркВркд рк░рк╛ркЦрлА ркЫрлЗ. ркЭркЭркорлНркмрк╛ркмрлНрк╡рлЗркП рккрлНрк░ркерко ркмрлЗркЯрлАркВркЧ ркХрк░ркдрк╛ рллрлж ркУрк╡рк░ркорк╛ркВ рлп ркЭрк╡ркХрлЗркЯрлЗ рлирлпрло рк░рки ркХркпрк╛рк╛ рк╣ркдрк╛. ркЭрк╡ркХрлЗркЯркХркХрккрк░-ркмрлЗркЯрк╕ркорлЗрки ркЯрлИркмрлБ (рлпрло) ркЕркирлЗ ркЗркЭрк╡рк╛ркирлЗ (рлорлл) ркдрлНрк░рлАркЬрлА ркЭрк╡ркХрлЗркЯркирлА ркнрк╛ркЧрлАркжрк╛рк░рлАркорк╛ркВ рлзрлорлз рк░рки ркХркпрк╛рк╛ рк╣ркдрк╛. ркХрлЗркирлЗркбрк╛ркирк╛ ркмрк╛рк▓рк╛ркЬрлА рк░рк╛рк╡рлЗ рллрлн рк░ркиркорк╛ркВ рлк ркЭрк╡ркХрлЗркЯ ркЭркбрккрлА рк╣ркдрлА. ркХрлЗркирлЗркбрк╛ рлкрли.рлз ркУрк╡рк░рлЛркорк╛ркВ рлзрлирлй рк░ркиркорк╛ркВ ркЬ ркУрк▓ркЖркЙркЯ ркеркЗ ркЧркпрлБ рк╣ркдрлБ. рккрлНрк░рк╛ркЗрк╕рлЗ рлзрлм рк░ркиркорк╛ркВ ркдрлНрк░ркг ркЭрк╡ркХрлЗркЯрлЛ ркЭркбрккрлА рк╣ркдрлА. рк┐рлЗрк╕рлНркЯ ркЗркирлНркбркбрк┐-ркирлЗркзрк░рк▓рлЗркбркб рк╕рлЛркорк╡рк╛рк░рлЗ рк░ркорк╛ркпрлЗрк▓рлА ркЕркбркп ркорлЗркЪркорк╛ркВ рк╡рлЗрк╕рлНркЯ ркЗркирлНркбркбркЭрлЗ ркирлЗркзрк░рк▓рлЗркбркбркирлЗ рлирлзрлл рк░ркирлЗ рк╣рк░рк╛рк╡рлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ. ркорлЗрки ркУркл ркз ркорлЗркЪ рк░рлЛркЪрлЗ рлирлн рк░ркиркорк╛ркВ ркЫ ркЭрк╡ркХрлЗркЯ ркЬрлНркпрк╛рк░рлЗ ркЧрлЗрк▓рлЗ рлорлж ркЕркирлЗ рккрлЛрк▓рк╛ркбрлЗркб рлмрлж рк░рки рклркЯркХрк╛рк░рлАркирлЗ рк╡рлЗрк╕рлНркЯ ркЗркирлНркбркбркЭркирк╛ ркЭрк╡ркЬркпркорк╛ркВ ркпрлЛркЧркжрк╛рки ркЖрккрлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ. рк╡рлЗрк╕рлНркЯ ркЗркирлНркбркбркЭрлЗ рло ркЭрк╡ркХрлЗркЯрлЗ рлйрлйрлж рк░рки ркХркпрк╛рк╛ рк╣ркдрк╛. ркЬрк╡рк╛ркмркорк╛ркВ ркирлЗркзрк░рк▓рлЗркбркбрлЗ рлйрлз.рлй ркУрк╡рк░рлЛркорк╛ркВ рлзрлзрлл рк░ркиркорк╛ркВ ркЬ ркУрк▓ркЖркЙркЯ ркеркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ. рк╢рлНрк░рлАрк▓ркВркХрк╛-рккрк╛ркХркХрк╕рлНркдрк╛рки рккрк╛ркХркХрк╕рлНркдрк╛ркирлЗ рк╢рлНрк░рлАрк▓ркВркХрк╛ркирлЗ рлирлм рклрлЗркмрлНрк░рлБркЖрк░рлАркП рк░ркорк╛ркпрлЗрк▓рлА ркЧрлНрк░рлВркк тАШркПтАЩркирлА рк░рк╕рк╛ркХрк╕рлАрккрлВркгрк╛ ркорлЗркЪркорк╛ркВ рлзрлз рк░ркирлЗ рк╣рк░рк╛рк╡рлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ. ркЭркорк╕рлНркмрк╛рк╣ркирк╛ ркЕркгркирко рлорлй ркЕркирлЗ ркпрлБркирлБрк╕ ркЦрк╛ркиркирк╛ рлнрли рк░ркиркирлА ркоркжркжркерлА рккрк╛ркХркХрк╕рлНркдрк╛ркирлЗ рллрлж ркУрк╡рк░рлЛркорк╛ркВ рлн ркЭрк╡ркХрлЗркЯрлЗ рлирлнрлн рк░рки

ркХрлЛркг ркЬрлАркдрлНркпрлБркВ? ркХрлЛркг рк╣рк╛ркпрлБрлБркВ? рлирлй рклрлЗркмрлНрк░рлБркЖрк░рлАркГ рккрк╛ркХркХрк╕рлНркдрк╛рки (рлйрлзрлн/рлн)ркП ркХрлЗркбркпрк╛ (рлзрлзрли)ркирлЗ рлирлжрлл рк░ркирлЗ рк╣рк░рк╛рк╡рлНркпрлБркВ рлирлк рклрлЗркмрлНрк░рлБркЖрк░рлАркГ рк╡рлЗрк╕рлНркЯ ркЗркирлНркбркбркЭ (рлирлирли)ркП рк╕рк╛ркЙрке ркЖрк┐рк┐ркХрк╛ (рлирлирлй/рлй)ркирлЗ рлн ркЭрк╡ркХрлЗркЯрлЗ рк╣рк░рк╛рк╡рлНркпрлБркВ рлирлл рклрлЗркмрлНрк░рлБркЖрк░рлАркГ ркбркпрлВркЭрлАрк▓рлЗркбркб (рлирлжрлм)ркирлЗ рк╣рк░рк╛рк╡рлА ркУрк╕рлНркЯрлНрк░рлЗркЭрк▓ркпрк╛ (рлирлжрлн/рлй)ркирк╛рлЗ рлн ркЭрк╡ркХрлЗркЯрлЗ ркЭрк╡ркЬркп рлирлл рклрлЗркмрлНрк░рлБркЖрк░рлАркГ ркмрк╛ркВркЧрлНрк▓рк╛ркжрлЗрк╢ (рлирлжрлл)ркП ркЖркпрк▓рк▓рлЗркбркб (рлзрлнрло)ркирлЗ рлирлн рк░ркирлЗ рк╣рк░рк╛рк╡рлНркпрлБркВ рлирлм рклрлЗркмрлНрк░рлБркЖрк░рлАркГ рккрк╛ркХркХрк╕рлНркдрк╛рки (рлирлнрлн/рлн)ркП рк╢рлНрк░рлАрк▓ркВркХрк╛ (рлирлмрлм/рлп)ркирлЗ рлзрлз рк░ркирлЗ рк╣рк░рк╛рк╡рлНркпрлБркВ рлирлн рклрлЗркмрлНрк░рлБркЖрк░рлАркГ ркнрк╛рк░ркд (рлйрлйрло), ркЗркВркЧрлНрк▓рлЗркбркб (рлйрлйрло/рло) ркорлЗркЪ ркЯрк╛ркЗ рлирло рклрлЗркмрлНрк░рлБркЖрк░рлАркГ ркЭркЭркорлНркмрк╛ркмрлНрк╡рлЗ (рлирлпрло/рлп)ркП ркХрлЗркирлЗркбрк╛ (рлзрлирлй)ркирлЗ рлзрлнрлл рк░ркирлЗ рк╣рк░рк╛рк╡рлНркпрлБркВ рлирло рклрлЗркмрлНрк░рлБркЖрк░рлАркГ рк╡рлЗрк╕рлНркЯ ркЗркирлНркбркбркЭ (рлйрлйрлж/рло)ркП ркирлЗркзрк▓рк▓рлЗркбркб (рлзрлзрлл)ркирлЗ рлирлзрлл рк░ркирлЗ рк╣рк░рк╛рк╡рлНркпрлБркВ рлз ркорк╛ркЪркЪркГ рк╢рлНрк░рлАрк▓ркВркХрк╛ (рлзрлкрлм/рлз)ркП ркХрлЗркбркпрк╛ (рлзрлкрли)ркирлЗ рлп ркЭрк╡ркХрлЗркЯрлЗ рк╣рк░рк╛рк╡рлНркпрлБркВ ркХркпрк╛рк╛ рк╣ркдрк╛. ркХрлЗрккрлНркЯрки рк╢рк╛ркЭрк╣ркж ркЖркЭрк┐ркжрлАркП рк╕рк│ркВркЧ ркмрлАркЬрлА ркорлЗркЪркорк╛ркВ рк╡рлЗркзркХ ркмрлЛркЭрк▓ркВркЧ ркХрк░рлАркирлЗ ркЪрк╛рк░ ркЭрк╡ркХрлЗркЯ ркЦрлЗрк░рк╡рлА рк╣ркдрлА. рк╢рлНрк░рлАрк▓ркВркХрк╛ркП рллрлж ркУрк╡рк░ркорк╛ркВ ркирк╡ ркЭрк╡ркХрлЗркЯрлЗ рлирлмрлм рк░рки ркХркпрк╛рк╛ рк╣ркдрк╛. ркЬрлЗркорк╛ркВ ркЭрк╕рк░рлНрк╡рк╛ркирк╛ рллрлн, рк╕ркВркЧрк╛ркХрк╛рк░рк╛ркирк╛ рлкрлп ркЕркирлЗ ркдрк░ркВркЧрк╛ркирк╛ рлйрлй рк░рки ркорлБркЦрлНркп рк╣ркдрк╛. ркЖркЭрк┐ркжрлАркП ркХрк╛рк░ркХркХркжркжрлАркирлА рлйрлжрлж ркЭрк╡ркХрлЗркЯ рккрлВрк░рлА ркХрк░рлА рк╣ркдрлА. ркУрк╕рлНркЯрлНрк░рлЗрк╡рк▓ркпрк╛-ркбркпрлВрк┐рлАрк▓рлЗркбркб ркирк╛ркЧрккрлБрк░ркорк╛ркВ рлирлл рклрлЗркмрлНрк░рлБркЖрк░рлАркП рк░ркорк╛ркпрлЗрк▓рлА ркорлЗркЪркорк╛ркВ рккрлНрк░рк╛рк░ркВркнрлЗ ркЬ ркЯрлЗркЯ ркЕркирлЗ ркЭркоркЪрлЗрк▓ ркЬрк╣рлЛркбрк╕ркирлЗ ркоркЪрк╛рк╡рлЗрк▓рлЛ ркдрк░ркЦрк╛ркЯ ркбркпрлВркЭрлАрк▓рлЗркбркбркирлЗ рккрк░рк╛ркЬркпркирк╛ рккркВркерлЗ ркжрлЛрк░рлА ркЧркпрлЛ рк╣ркдрлЛ. ркУрк╕рлНркЯрлНрк░рлЗркЭрк▓ркпрк╛ркирлЛ рк╕рк╛ркд ркЭрк╡ркХрлЗркЯрлЗ ркнрк╡рлНркп ркЭрк╡ркЬркп ркеркпрлЛ рк╣ркдрлЛ. ркбркпрлВркЭрлАрк▓рлЗркбркбрлЗ рккрлНрк░ркерко ркмрлЗркЭркЯркВркЧ ркХрк░ркдрк╛ркВ рлкрлл.рлз ркУрк╡рк░ркорк╛ркВ рлирлжрлм рк░ркиркирлЛ рк╕рк╛ркорк╛ркбркп ркЬрлБркорк▓рлЛ ркирлЛркВркзрк╛рк╡рлНркпрлЛ рк╣ркдрлЛ, ркЬрлЗ ркУрк╕рлНркЯрлНрк░рлЗркЭрк▓ркпрк╛ркП рлйрлк ркУрк╡рк░ркорк╛ркВ ркдрлНрк░ркг ркЭрк╡ркХрлЗркЯркирк╛ ркнрлЛркЧрлЗ рк╣рк╛ркВрк╕рк▓ ркХркпрлЛрк╛ рк╣ркдрлЛ. ркорлЗрки ркУркл ркз ркорлЗркЪ ркЬрк╣рлЛркбрк╕ркирлЗ рлп.рлз ркУрк╡рк░ркорк╛ркВ рлйрлй рк░рки ркЖрккрлАркирлЗ ркЪрк╛рк░

ркЭрк╡ркХрлЗркЯ ркЭркбрккрлА рк╣ркдрлА. ркмрк╛ркВркЧрлНрк▓рк╛ркжрлЗрк╢-ркЖркпрк▓рк▓рлЗркбркб рк╢рклрлАркЙрк▓ ркЗрк╕рлНрк▓рк╛рко рк╕ркЭрк╣ркдркирк╛ ркмрлЛрк▓рк╕рк▓рлЗ ркдрк░ркЦрк╛ркЯ ркоркЪрк╛рк╡ркдрк╛ркВ рлирлл рклрлЗркмрлНрк░рлБркЖрк░рлАркП ркмрк╛ркВркЧрлНрк▓рк╛ркжрлЗрк╢ркирк╛ ркорлАрк░рккрлБрк░ркорк╛ркВ рк░ркорк╛ркпрлЗрк▓рлА ркмрлА ркЧрлНрк░рлВрккркирлА ркорлЗркЪркорк╛ркВ ркпркЬркорк╛рки ркмрк╛ркВркЧрлНрк▓рк╛ркжрлЗрк╢рлЗ ркиркмрк│рлА ркЖркпрк▓рк▓рлЗркбркбркирлА ркЯрлАркоркирлЗ рлирлн рк░ркирлЗ рк╣рк░рк╛рк╡рлА рк╣ркдрлА. рк▓рлЛ-рк╕рлНркХрлЛрк░ ркорлЗркЪркорк╛ркВ ркмрлЗркорк╛ркВркерлА ркПркХрлЗркп ркЯрлАркоркирк╛ ркЦрлЗрк▓рк╛ркбрлАркП ркЕркбркзрлА рк╕ркжрлА рккркг ркирлЛркВркзрк╛рк╡рлА ркирк╣рлЛркдрлА. ркмрк╛ркВркЧрлНрк▓рк╛ркжрлЗрк╢рлЗ ркЯрлЛрк╕ ркЬрлАркдрлАркирлЗ рккрлНрк░ркерко ркмрлЗркЭркЯркВркЧ ркХрк░ркдрк╛ркВ рлкрлп.рли ркУрк╡рк░ркорк╛ркВ рлзрлж ркЭрк╡ркХрлЗркЯрлЗ рлирлжрлл рк░рки ркХркпрк╛рк╛ рк╣ркдрк╛, ркЬрлЗркирк╛ ркЬрк╡рк╛ркмркорк╛ркВ ркЖркпрк▓рк▓рлЗркбркбрлЗ рлкрлл ркУрк╡рк░ркорк╛ркВ рлзрлнрло рк░рки ркХркпрк╛рк╛ рк╣ркдрк╛. ркмрк╛ркВркЧрлНрк▓рк╛ркжрлЗрк╢ркирк╛ рк╢рклрлАркЙрк▓ ркЗрк╕рлНрк▓рк╛ркорлЗ ркЪрк╛рк░ ркЭрк╡ркХрлЗркЯ рк▓рлАркзрлА рк╣ркдрлА. рк╕рк╛ркЙрке ркЖрк╡рк┐ркХрк╛-рк┐рлЗрк╕рлНркЯ ркЗркирлНркбркбрк┐ ркбрлАтАЩркЭрк╡ркЭрк▓ркпрк╕рк▓рлЗ рк╢рк╛ркиркжрк╛рк░ рк╕ркжрлА рклркЯркХрк╛рк░рлАркирлЗ ркПркХ ркЫрлЗркбрлЛ рк╕рк╛ркЪрк╡ркдрлА рлзрлжрлн рк░ркиркирлА ркЕркгркирко ркЗркЭркиркВркЧрлНрк╕ рк░ркоркдрк╛ркВ рк╕рк╛ркЙрке ркЖркЭрк┐ркХрк╛ркП ркЕрк╣рлАркВ рк░ркорк╛ркпрлЗрк▓рлА рк╡рки-ркбрлЗ ркЭрк┐ркХрлЗркЯ рк╡рк░рлНркбркб

ркХрккркирлА ркорлЗркЪркорк╛ркВ рк╡рлЗрк╕рлНркЯ ркЗркирлНркбркбркЭркирлЗ рк╕рк╛ркд ркЭрк╡ркХрлЗркЯрлЗ рк╣рк░рк╛рк╡рлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ. ркирк╡рлА ркЭркжрк░рлНрк╣рлАркирк╛ ркХрклрк░рлЛркЭрк╢рк╛рк╣ ркХрлЛркЯрк▓рк╛ ркЧрлНрк░рк╛ркЙркбркбркорк╛ркВ рлирлк рклрлЗркмрлНрк░рлБркЖрк░рлАркП рк░ркорк╛ркпрлЗрк▓рлА ркорлЗркЪркорк╛ркВ рк╡рлЗрк╕рлНркЯ ркЗркирлНркбркбркЭрлЗ ркмрлНрк░рлЗрк╡рлЛркирк╛ рлнрлй рк░ркиркирлА ркоркжркжркерлА рлкрлн.рлй ркУрк╡рк░ркорк╛ркВ рлирлирли рк░рки ркХркпрк╛рк╛ рк╣ркдрк╛. ркЬрк╡рк╛ркмркорк╛ркВ рк╕рк╛ркЙрке ркЖркЭрк┐ркХрк╛ркП рлкрлй ркмрлЛрк▓ ркмрк╛ркХрлА рк╣ркдрк╛ ркдрлНркпрк╛рк░рлЗ ркдрлНрк░ркг ркЭрк╡ркХрлЗркЯрлЗ рлирлирлй рк░рки ркХрк░рлАркирлЗ ркЭрк╡ркЬркп рк╣рк╛ркВрк╕рк▓ ркХркпрлЛрк╛ рк╣ркдрлЛ. рк╣рк╢рлАрко ркЕркорк▓рк╛ ркЕркирлЗ ркЬрлЗркХрк╕ ркХрк╛ркЭрк▓рк╕ рк╕рк╕рлНркдрк╛ркорк╛ркВ ркЖркЙркЯ ркеркИ ркЬркдрк╛ркВ ркорлЗркЪ рк░рлЛркорк╛ркВркЪркХ ркмркирк╡рк╛ркирлА рк╢ркХрлНркпркдрк╛ ркЬркгрк╛ркдрлА рк╣ркдрлА, рккрк░ркВркдрлБ ркбрлАтАЩркЭрк╡ркЭрк▓ркпрк╕рк▓рлЗ ркЕркбрлАркЦрко ркмрлЗркЭркЯркВркЧ ркХрк░рлАркирлЗ рлзрлжрлл ркмрлЛрк▓ркорк╛ркВ рлзрлжрлн рк░рки рклркЯркХрк╛рк░рлАркирлЗ ркЯрлАркоркирлЛ ркЭрк╡ркЬркп рккрк╛ркХрлЛ ркХркпрлЛрк╛ рк╣ркдрлЛ. рк╡рки-ркбрлЗркорк╛ркВ ркЖ ркдрлЗркирлА ркжрк╕ркорлА ркЕркирлЗ рк╡рк░рлНркбркб ркХрккркорк╛ркВ ркмрлАркЬрлА рк╕ркжрлА рк╣ркдрлА. ркХрлЗрккрлНркЯрки ркЧрлНрк░рлАрко рк╕рлНркорлАркерлЗ рккркг ркоркЬркмрлВркд ркмрлЗркЭркЯркВркЧ ркХрк░рлАркирлЗ рлкрлл рк░рки ркХрк░рк╡рк╛ ркЙрккрк░рк╛ркВркд ркбрлАтАЩркЭрк╡ркЭрк▓ркпрк╕рк╛ рк╕рк╛ркерлЗ рлзрлзрлп рк░ркиркирлА ркнрк╛ркЧрлАркжрк╛рк░рлА ркирлЛркВркзрк╛рк╡рлА рк╣ркдрлА.

; . . < 

*5 -+ "+5 35 +5 A ,7 ":

3

p6 p 6 +6 &

' .8 8

 +( " ? 33 : < '-; ; . . < 

1 29 00 29 ' .8 8

2

+3 :: 1I I# #"5 = 00# 00 #7 1J #"<   " 5 L7 , &) ,. < 5

"+5 5 "+ ++ 5 + "5 L7 , < D 3 3' ' $ *9 " ) " "+ +5 : "+5 5 +< )5 . .' '-Dial-a-Code Dial-a-Code& &<  ',< <   @ ,5 :  "+: +( "+5 Dial-a-Code Dial-a-Code& &< G,@ & & 7 1< 1 <  <  "+5 5-Mobile, 5 TT-Mobile, -Mobile,  Three Three ( < &+5 7 # +( " "  ? 3: 3 3  < 290029 5 ,. . <  & &" : "+& &+ : : +/1: : Orange #05  +6 & &5  "5 L7 , ; ." . "K &+ & +( " 10 6

100 #7 0%8 $ 1 : :1 < +5 '.C % )48 *5 27 F5 4 3: 05 0203 171 1777 * ( * 3+5 6 B " 31/03/2011 31/03/2011  & : +/ :0< 10 10 6 +6 6 & G6 " F5 4 +5 5  ? ?: 33 : < & : ; . .  <,5 3+,  6 # "" A ,5 ,7  ',< &7 6 " .5 9 Diala-Code a-Code  ( & : 0%5 05 5< &< E #/ '.C C" %"5 ) ). $ .05 5< &< #05 "& :7 +& 83( 7  1"< ) ). $ .05 5< &<  6 %5 %5 0 : : Dial-a-Code 30 :5 "+5 + TT-Mobile -Mobile & : 3 37 + + 5 > & : ( ? " Orange "+ : H "+ : 9 0<

' :  , 8 <  ' '.C % :  3' ! 9 > 6 &, +< & : 1"< www.dialacode.com   Core International ┬й Cor re TTelecommunications e elecommunications Inter national Limited 2011 ' '.C % : 

www.dialacode.com


22

વવવવધા

Gujarat Samachar - Saturday 5th March 2011

‘જામી’ નજરે

બેન્ડવાજાં - જૂનાં અને નવાં ઝળાંહળાં! ઘરની દીવાલો પર લોકોના ઓળા હાલે! થોડી વાર

- એક મોટું ડ્રમ, એક નાનું ડ્રમ, એક ખંજરીવાળો ને એક

થઈ ત્યાં િો વળાંકમાંથી પંદરવીસ ટ્યુબલાઇટું હારબંધ હાલી આવે! સોસાયટીના રસ્િા કાચા, ને ચારેકોર ઝીણીઝીણી ધૂળ ઊડે અને એમાં જાણે ‘સ્ટાર વોસો’માંથી હાલ્યા આવિા હોય એમ માણસોના ઓળા હાથમાં ઊભી ટ્યુબલાઈટું ઝાલીને હાલ્યા આવે! ટ્યુબલાઈટુંને બે હારની વચ્ચે એક ટ્રેક્ટર ધીમેધીમે હાલે છે, ને ટ્રેક્ટરની માથે વરરાજા બેઠા છે. વરરાજાને માથે સાફો

ઘૂઘરાવાળો. બાકીનાં હંધાંય વાનજંિર ઓલી લારીમાં ગોઠવેલા ‘કેનશયો’માં આવી ગ્યાં! જોકે સ્વાદ િો જૂનાં બેડડવાજાંમાંય ઝાઝો નહોિો, પણ વાજાંવાળાને જોવાની બહુ મજા આવિી! ડાગલાં જેવાં કપડાં પે’રીને ખભે મોટી િોપ જેવાં વાજાં લઈને હાલિા બેડડવાળા નયાો આળસુના પેટના! નબચારો બેડડમાસ્ટર ગળાની નસો ફૂલવીને ગાલમાં ગોટલા ઘાલીને ક્લેનરયોનેટ પર આખો અંિરો વગાડિો હોય ત્યાં લગી મોટાં વાજાંવાળા ડાફોનળયાં મારિાં હોય. જેવો અંિરો પિે ને મુખડું આવે એટલે બે ઘડી ભોંભોં-ભોંભોં કરીને મુખડું વગાડે. બસ, મુખડું પિે કે િરિ ‘ઓવર ટુ બેડડમાસ્ટર’! બેડડમાસ્ટર નસવાયના હંધાંય વાજાં બેસૂરાં જ વાગિાં હોય! એમાંય, હવેના બેડડમાસ્ટરો િો માઇકમાં ‘ડબલ-વોઇસ’માં ગાિા થઈ ગ્યા એટલે બધું જ બેસૂરું! પણ સાવ એવું નથી. હજીય સૂરમાં ગાનારા ને વગાડનારા થોડા છે. પણ ઇ બધા ‘મ્યુનઝકપાલ્ટી’વાળા થઈ ગ્યા. આજકાલ લગનની આગલી રાિે ગરબા ગાવાનો નરવાજ હાલ્યો છે. એમાં આ મ્યુનઝક-પાલ્ટીવાળા ચકાચક ઓકકેસ્ટ્રા લઈને આવે અને પડઘા પડે એવી સાઉડડ નસસ્ટમમાં ગરબા કરાવે છે. હવે િો લગ્નના મંડપમાં પણ આવી પાલ્ટીવાળાને બોલાવીને બેસાડે છે. લગ્નગીિો પણ એ લોકો જ ગાય અને ફટાણાં પણ એ જ લોકો ગાય. આપણે િો ઓલું થાળી-વાટકાવાળું બુફે જમવાનું ને ચાંલ્લો કરીને હાલિાં થવાનું! િમને ત્યાં બેઠાંબેઠાં એમ થાિું હશે કે ‘હવે ઇન્ડડયામાં પે’લા જેવું નો ર’યું.’ પણ ભાઈ, આખી દુનનયા બદલાિી હોય ત્યાં ઇન્ડડયાના દેશીઓનો કાંઈ વાંક? ઝીંકે રાખો બાપલ્યા, આંયાં બધા ઓલરાઇટ છે!

ડિવાઇન ડિએશન

ઇંગ્લાંડના કોમ્યુનનટી હોલોમાં દેશી પદ્ધનિથી થિાં લગ્નો માણિા અમારા વ્હાલા એનઆરઆઈ ભાઈઓ, ભાભીઓ અને ભૂલકાંવ! ઇન્ડડયામાં કાન ફાડી નાંખે એવાં બેડડવાજાં અને ડીજેના િાલે નાચીને લગ્નોના લહાવા લેિા હંધાય દેશીઓનાં જેશ્રીકૃષ્ણ! લ્યો, વળી પાછી લગ્નસરાની નસઝન હાલી છે! જ્યાં જુઓ ત્યાં માંડવા ને માઇકુંની રમઝટ જામી છે. પરસેવે નીિરિું સાજન-માજન મોંઘાં કપડાં પે’રીને ‘બુફે’ જમણમાં થાળીવાટકા હાથમાં ઝાલીને ઊભે ઊભે કચોરીકટલેસ-કઢી ને શીખંડ પેટ ભરીને દાબે છે ને ખભે લટકાડેલા નેપકકનો વડે વારે વારે પરસેવો લૂછે છે. હવે િો વરઘોડાની સ્ટાઇલુંય બદલાઈ ગઈ છે. ઘોડા િો ભાઈ ‘નડસ્કવરી’ની ચેનલમાં જોવા મળે. બાકી રહ્યા વર, િો ઈ હજી સુટ પર સાફો ઠઠાડે છે, ને હાથમાં િલવારું ઝાલીને હાલી નીકળે છે! આજકાલ ચોરેને ચૌટે, જ્યાં જુઓ ત્યાં લગનો જ હાલી રહ્યા છે. રસ્િામાં નીકળો િો વરઘોડાઓથી ટ્રાકફક જામ થઈ જાય છે અને ઘરે બેસો િો ચારેબાજુથી ઢોલ-ત્રાંસા, બેડડવાજાં અને લાઉડસ્પીકરો પરથી ધમાધમ હાલિી સંભળાય છે. ક્યાંક ત્રણ ત્રણ નદ’ લગી મંડપ બંધાણા હોય છે, િો ક્યાંક મોંઘી હોટલુંના બેડકવેટ હોલમાં બંધ બારણે મેરેજું પિી જાય છે. આજકાલ હંધાય મેરેજ-હોલ, પાટટી-પ્લોટ, નાિની વાડીઓ અને ક્યાંક ક્યાંક િો ખાનગી શાળા-કોલેજનાં મેદાનો પણ એડવાડસમાં ‘બુક’ થઈ ગયાં છે! આ બધા ઝમેલાઓમાં લગ્નનાં બેડડવાજાંઓનો નમજાજ જોવા જેવો હોય છે. પણ એક વાર અમે ભારે કૌિૂકભયોો વરઘોડો જોયો. અમારી સોસાયટીની પડખેની સોસાયટીમાં મોડી રાિે એક જાન આવવાની હિી. અઢી વાગ્યા લગી િો લાઉડ સ્પીકરના ફાટેલા અવાજમાં નપકચરુંનાં ગાયન વાગિાં’િાં. ત્યાં િો અચાનક સન્નાટો થઈ ગ્યો! મેં કીધું શું થ્યું? પછી હમજાણું કે ‘લાઇટો’ જ ગયેલી! અમને એમ કે ગામડેગામથી વરરાજા જાન લઈને આવશે િે બરાબર મૂરિના િાકડે જ હેરાના થવાના. થોડી વારમાં જાનનાં બેડડવાજાં હંભળાણાં. અમે બે ઘડી જાન જોવાના હરખમાં ઓટલે આવીને ઉભા અને જોયું િો અચરજ! સોસાયટીનો આખો રસ્િો

હળવી ક્ષણોએ... ચંગુ (મંગન ુ )ે ઃ ગઇ રાતે મને ટમશાન પાસે બે ભૂત મળી ગયાં. મંગુઃ હેં!? પછી શું થયુ? ં ચંગુઃ મેં જોરથી તારા નામની બૂમ પાડી એટલે તેઓ ડરીને ભાગી ગયાં. • ન્યાયાધીશ મંગુ (ચોર ચંગન ુ )ે ઃ આ વખતે તને કડક સજા આપવામાં આવશે. ચંગુઃ સાહેબ, હું તો તમારો નનયનમત કટટમર છું એટલે તમારે તો મને નડટકાઉન્ટ આપવું જોઇએ. • ચંગુ ઓફિસેથી આવ્યો ત્યારે તેને જોઈને ચંપા બોલીઃ મને એ જોઈને આશ્ચયય થાય છે કે આજે તારા મોં પર નલપ્સ્ટટકના ડાઘ છે. એ સાંભળીને ચંગુ બોલ્યોઃ મને પણ આશ્ચયય થાય છે, કારણ કે મેં તો મોં બરાબર ધોઈ નાખેલ.ું • મંગએ ુ ચંગન ુ ે પૂછયુંઃ તેં ચંપા સમક્ષ લગ્નનો પ્રટતાવ મૂક્યો ત્યારે તો તે શું બોલી? ચંગુ બોલ્યોઃ મેં તેને લગ્નની વાત જ નથી કરી. હું કંઈ કહું એ પહેલાં જ તેણે કહ્યું કે શેક્સનપયર અને ટોલ્ટટોય મને બહુ ગમી ગયા છે. હવે તું જ કહે કે જે છોકરી બે જણને પ્રેમ કરતી હોય તેની સાથે પરણવાથી શો િાયદો? • પનતઃ તારી સાડી સારી છે. પત્નીઃ થેન્ક યુ, ડાનલિંગ! પણ બીજું કંઈ નનહ? તેની અપેક્ષા હતી કે પનત કંઈક વધુ વખાણ કરે. પનતઃ તેં પહેરલ ે ી એક્સેસરીઝ પણ સરસ છે. પત્નીઃ થેન્ક યુ, ડાનલિંગ! પણ બીજું કંઈ નનહ? હવે તે પનત પાસેથી પ્રશંસા સાંભળવા બેબાકળી બની ગઈ. પનતઃ તારી હેરટટાઇલ પણ સારી છે. પત્નીઃ થેન્ક યુ, પરંતુ બીજું પણ કંઈ... તેણે જરાક મોહક નજરે પનતને વશમાં કરવાની કોનશશ કરી. પનતઃ ... પણ એ બધું તારા પર શોભતું નથી. • ચંગુ (મંગન ુ )ે ઃ યાર, લગ્નપ્રસંગમાં જવાનું છે, પણ

લાંબે સુધી જવામાં બહુ હાડમારી પડે છે એટલે જવાનું મન નથી થતુ.ં મંગુઃ પેલો નબચારો આખી નજંદગીની હાડમારી ઉઠાવવા તૈયાર થયો છે ત્યારે તારે થોડાક કલાકની હાડમારી વેઠી લેવી જોઈએ. • મંગુ તેના નમત્ર ચંગન ુ ી કપડાંની દુકાને ગયો અને કહ્યુંઃ ‘તારે ત્યાં કૂતરાને પહેરવાની ચડ્ડી મળશે.’ ચંગુઃ હા. મંગુઃ એક આપ. ચંગુઃ પહેરી જોવી છે કે પેક કરી આપુ? ં • મંગએ ુ પત્ની મંજન ુ ે કહ્યુંઃ આજે તને બારસો રૂનપયાવાળી સાડી અપાવવી છે. મંજએ ુ ખુશ થઈને પૂછયુંઃ શું કહો છો? ખરેખર? મંગુઃ હા-હા. આ છાપામાં જાહેરાત છે કે બારસોવાળી સાડી સો રૂનપયામાં આપવાની છે. • એક ટત્રી કબ્રટતાનમાં એક તાજી ચણાયેલી કબર પાસે બેસીને પંખો નાખી રહી હતી. બાજુમાંથી પસાર થતા લોકોને નવાઈ લાગી. એક માણસથી ન રહેવાયું એટલે પાસે જઈને પૂછયુ,ં ‘બહેન, આ કોની કબર છે?’ ટત્રીએ કહ્યું, ‘મારા પનતની...’ પ્રશ્ન પૂછનાર તો એકદમ દંગ રહી ગયો કે પનતના મૃત્યુ પછી પણ આટલી નનષ્ઠા? તરત તેણે સાંત્વનાભયાય અવાજે કહ્યું ‘...પણ બહેન, એક વાત કહું? આમ પવન નાખવાથી શું િાયદો થશે?’ પેલી ટત્રીએ ઠંડો નનસાસો નાખતા કહ્યું, ‘હું આ કબરને ઝડપથી સૂકવવાની કોનશશ કરી રહી છુ.ં અમારામાં જ્યાં સુધી પનતની કબર લીલી હોય ત્યાં સુધી ટત્રી બીજાં લગ્ન નથી કરી શકતી.’ • મરણપથારીએ પડેલા મંગન ુ ે તેની પત્ની મંજએ ુ કહ્યુંઃ મને એકલી મૂકીને ન જતા રહો. હું તમારા નવના જીવી નહીં શકુ.ં મરતા મંગએ ુ માંડ-માંડ આંખો ખોલીને મંજન ુ ે કહ્યું ઃ તો તું પણ મારી સાથે ચાલ, બસ. •

આંયાં બધા ઓલરાઇટ છે! લડલત લાિ અને હાથમાં િલવાર. ટ્રેક્ટરની વાંહે એક ટ્રેલર છે ને ઈ ટ્રેલરમાં ધગધગધગ અવાજ કરિું એક જનરેટર છે વળી વરરાજાની આગળ બેડડવાજાંની લારી હાલે છે. લારીમાં ઓલી મોટી દૈિ બેટરી છે ને બેડડમાસ્ટર ‘કેનશયો’ વગાડે છે! વળી ગાનારો હાથમાં માઇક ઝાલીને હલકથી ગાય છે - ઘડીક ‘મેઇલ વોઇસ’માં િો ઘડીક ‘કફમેઇલ વોઇસ’માં! આગળ થોડા બેડડવાજાંવાળાય ખરા. જાન િો નાનકડી જ હિી, પણ કાંઈ ઠાઠ? કાંઈ ઠાઠ? હું િો દંગ થઈને જોિો જ રહી ગ્યો. બાજુના ચાર માળના ફ્લેટની ઊંચી દીવાલો પર ‘ટ્યુબલાકડી’ઓના પ્રકાશનો ખેલ રચાઈ રહ્યો અને નીચે નાનકડા ધૂનળયા વાદળમાં ઝબકિી જાન હાલ્યી જાય છે... આખી જાન દૂરની ગલીમાં વળી ગઈ અને ઝળાંહળાં પ્રકાશ દેખાિો બંધ થ્યો ત્યાં લગી હું પૂિળાની જેમ ખોડાઈને જોિો રહ્યો. િમારાં ભાભી મને ક્યે, ‘આટલું બધું શું જુઓ છો ટગરટગર?’ મેં કીધું, ‘હાળું, આ િો સાયડસ કફકશન જેવું લાગે છે!’ ••• પણ આજકાલનાં બેડડવાજાંમાં હવે ઝાઝો સ્વાદ યોો નંઈ. વાનજંત્ર ગણો િો પૂરાં ચાર


ભારત

Gujarat Samachar - Saturday 5th March 2011

કોઈ વ્યવિ નહીં, દેશના ગદ્દારો વિરુદ્ધ આંદોલન છેઃ બાબા રામદેિ નવી દિલ્હીઃ યોગગુરુ બાબા રામદેવ સોમવારે કહ્યું હતું કે ભ્રષ્ટાચાર અને કાળા નાણાંની મવરુિ છેડવામાં આવેલું તેમનું અમભયાન કોઈ વ્યમિ કે પાટટી મવશેષની મવરુિ નથી, પણ દેશના ગદ્દારોની મવરુિમાં છે. રામલીલા મેદાન પર મવશાળ રેલીને સંબોધતાં તેમણે કોંગ્રેસના નેતા મદસ્વવજય મસંહનું નામ લીધા વગર મનશાન સાધ્યુ હતું. આ રેલીમાં ટવામી અમિવેશ,

• આયકર મુમિમયાાદા ૧.૬૦ લાખથી વધારી ૧.૮૦ લાખ કરાઈ. • ૬૦ વષા બાદ મસમનયર મસટીઝન કરમયાાદા વધારીને રૂ. ૨.૫૦ લાખ. • ખેતીના સાધનો પર આયાત ડ્યુટીમાં ઘટાડો. • નાના કરદાતાઓ માટે ઇ-ફાઇલીંગમાં કાયદાનું સરલીકરણ-સુગમ ફામા. • ૮૦ વષાથી વધુના વ્યમિ માટેપાંચ લાખ સુધી છૂટ • ખેડૂતોને સાત ટકા વ્યાજનું મધરાણ ચાલુ રહેશે. સમયસર મધરાણ ચૂકવનારને વધુ ૩ ટકાની છૂટ • રાષ્ટ્રીય કૃમષ મવકાસ યોજના માટે ભંડોળ રૂ. ૬૭૫૫ કરોડથી વધારીને રૂ. ૭૮૬૦ કરોડ. • કંપનીઓ માટે સરચાજા ૭.૫ ટકાથી ઘટાડીને પાંચ ટકા. • ગરીબોને ૨૦૧૨થી કેરોસીન, એલીપીજીમાં રોકડ સબમસડી, ખાદ્ય સબમસડી પણ રોકડ કરાશે. • ૧૩૦ નવી વટતુઓ પર ૧ ટકા એક્સાઇઝ ડ્યુટી. • કરમાળખામાં ફેરફાર કરાયો • કંપની ફાઈલ કરશે વેતનદારોનું મરટના • ઓફફસોમાંથી ટીડીએસ કાપતા મરટના જરૂરી નહીં, કોઈ અદય આવક ન હોય ત્યારે. • ટવાટથ્ય ક્ષેત્ર માટે ખચામાં ૨૦ ટકાનો વધારો કરાશે. • મવકલાંગ સૈમનકો માટે એક્સ ગ્રેમશયામાં વધઆરો એક્સ ગ્રેમશયા વધારીને રૂ. ૯ લાખ કરાશે. • પછાત ક્ષેત્રના ભંડોળ માટે ૯૮૮૦ કરોડ. • જમ્મુ-કાશ્મીર માટે ૮૦૦૦ કરોડ રૂમપયા. • ઇશાની રાજ્યો માટે રૂ. ૮૦૦૦ કરોડ. • મવકાસ ક્ષેત્ર માટે ૯૦૬૦ કરોડ. • નવા બેંફકંગ લાયસદસને મદશા-મનદદેશ. આરબીઆઈ ટૂંકમાં નવા મદશા-મનદદેશ રજૂ કરશે. • ઇસ્દદરા ગાંધી પેદશન યોજનામાં ઉંમરમયાાદામાં ઘટાડો, ૬૫ વષટી ઘટીને ૬૦ વષા. • સામામજક ક્ષેત્રના િોજેક્ટ ૧.૬૦ લાખ કરોડ. • જીવન વીમાની કેટલીક યોજનાઓ પર કર. • કાચા રેશમ પરકટટમ ડ્યુટી ઘટી. • સેદટ્રલ એકસ્આઝ ડ્યુટી ૧૦ ટકા યથાવત • આંતરરાષ્ટ્રીય ઊડાનો પર સમવાસ ટેક્સ વધશે. • સીધા કરવેરાની દરખાટતોથી ૧૧૫ અબજ રૂમપયાની મહેસૂલી ખોટ. • સવા મશક્ષા અમભયાન માટે ૪૦ ટકા બજેટ વધાયુાં. • મશક્ષણ ક્ષેત્ર માટે રૂ. ૫૨ હજાર • આમદવાસીના કલ્યાણ માટે ૨.૨૪ લાખ કરોડ • નરેગા યોજના મોંઘવારી સાથે જોડાઈ. • ભારત મનમાાણ માટે રૂ. ૫૦ હજાર કરોડ.

સંવિપ્ત સમાચાર • દેશના અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા કૌભાંડ ગણાતા ટુ-જી ટપેક્ટ્રમ ટકેમ મુદ્દે ૩૦ સભ્યોની જોઈદટ પાલાામેદટરી કમમમટ (જેપીસી)ની રચના કરાઇ હતી. આ કમમમટ ૧૯૯૮થી ૨૦૦૯ દરમમયાન ટેમલકોમ લાયસદસની ફાળવણીની તપાસ કરશે. જેપીસી સંસદના ચોમાસુ સત્રના અંત સુધીમાં અહેવાલ સોંપશે. ૩૦ સભ્યોની જેપીસીમાં અમદાવાદના સાંસદ હમરન પાઠકનો પણ સમાવેશ થાય છે. • ભગવા આતંકવાદના કોંગ્રેસના આરોપનો જવાબ આપતા ભાજપે આતંકવાદી િવૃમિમાં સંડોવાયેલા તમામ મહંદુઓ સામે પગલાં ભરવાની તરફેણ કરી હતી. ભાજપે જણાવ્યું હતું કે દૂષણ મહંદુત્વની મવરુિમાં છે અને તેનો કોઈ ધમા નથી. િવિા રમવ શંકર િસાદે જણાવ્યું હતું કે જે આતંકવાદીઓ મહંદુ ધમાનું પાલન કરતા હોય તેઓ મહંદુધમાના મસિાંતોને યોવય રીતે સમજ્યા નથી તેવું ભાજપનું ટપષ્ટપણે માનવું છે. • આવકવેરા મવભાગે ભૂતપૂવા ચીફ જસ્ટટસ કે. જી. બાલાકૃષ્ણનના ત્રણ સંબંધીઓ પાસે કાળું નાણું હોવાનું શોધી કાઢતા બાલાકૃષ્ણને ક્ષોભજનક સ્ટથમતમાં મુકાવું પડયું છે. બાલાકૃષ્ણનના આ ત્રણે સંબંધીઓ સામે આવક કરતાં વધુ સંપમિના આરોપોની તપાસ કરતાં આવક વેરા મવભાગે કાળું નાણું શોધી કાઢયું હતું. • માલેગાંવ બ્લાટટ કેસનાં મુખ્ય આરોપી સાધ્વી િજ્ઞા મસંહ ઠાકુરને સમજૌતા એક્સિેસ બ્લાટટ કેસના શકમંદ આરોપી સુમનલ જોશીની હત્યાના કેસમાં મધ્ય િદેશ પોલીસ દ્વારા ધરપકડ કરી નજરકેદ હેઠળ રાખ્યા છે. હાલ તેઓ મુંબઇની જે.જે. હોસ્ટપટલમાં સારવાર લઇ રહ્યા છે.

!(481&3)

&0* .786.(8

/#. 0*# /& 0(2 *"

> /&

/& 0% /&

/&

>

-&6 -&2

#,/ -"

71* 4+ $.,-8

>"

>"

.73*<1&3)

/#. ,-'(

-"

&<7

2

/&

0%

>

>

&346&2.( !;.8=*61&3) /#. 0(2

/&

!;.8=*61&3) /#.

&6.7

2

-"

> > ./ 0% /&

-&6)-&2 ;.8- 26.87&6 &3) #&.7-34)*:. &<7 -&6)-&2 ;.8- 26.87&6 #&.7-34)*:. *)&63&8)&<7 &<7 "496 -+) >

>"

&<7

>

>

&<7 "496 /& 0*#

2

>

&37&64:&6

/#. 0*# ./

>

&.1&7-

464((4 /#.

!5&.3 /#.

!5&.3

2

/& 0*#

&<7

,-'( /& 0*#

./ 0(2

&1&,&

#,/#) #-

/&

478& 6&:&

/& 0(2

,<58 ;.8- .1* 69.7* /#. ,-'( -"

2

/#.

-!&

!498- +6.(& /#.

/&

-"

#,/

#,/ -" /&

!8&6

/#. ,-'( -" 0*# 0% /& #,/ /&

"93.7.& "496

/& 0(2

>

/& 0(2 -"

/&

#, -/ +1#) #-

>

>

>

>

>

>

>

2

/& !498-*63 &6.''*&3 #, -/ -" #!#) #-

#,/ /&

0%

-+)

>

>"

-+)

>

>"

-+)

>

>"

-+)

>

>"

-+)

>

>

-+)

>

>"

-+)

>

>

-+)

>

>"

-+)

>

>

-+)

>

>

-+)

>

>"

)&<7 -+)

>

>

>

>

/&

908.3&8-

/& 0*#

!/

/#.

/&

/&

&<7

0%

/&

/&

*6*1&

#, -/ #, -/

4&

/& +1 /& *

58.43&1 #/0-* /& #! #/0-* /& *

!498- 46*& &3) &5&3 /#. /& 0*#

-.3&

43, 43,

&<7

'/& *"' * # (. /#. 0(2 /& 0%

#.*83&2 /#.

./

#,/ /&

6*&8*6 93/&'

-"

+ - '* +0-*#2 *!(0"#. '*/#-* ( $('%&/.

/& 0*#

&<7

>

/&

&<7

*" 0(2 /&

&37&64:&6

/#. /#.

&<7

/& 0(2 /& 0%

#,/ /&

/& 0(2 /&

&.1&7-

-"

/#. ,-'( /&

/&

&<7 "496

!6. &30& "960*<

-+)

/& 0(2 /& 0%

/& 0*#

/#. 0*#

/&

>

2

/#.

./

&<7

/#. 0(2

>"

/&

/&

*1,.92 &3) 411&3) 8&1<

&<7 &<7

/& 0(2 -"

/#. ,-'(

/&

-" 0% /&

>

/#.

/#.

&6.7

• દરેક ગામડાને બ્રોડબેદડથી જોડાશે. • ૨૦૧૧-૧૨માં ૪૦૦ અબજ રૂમપયાના રોકાણનો અંદાજ. • ૧ એમિલ ૨૦૧૨થી ડાયરેક્ટ ટેક્સ કોડ અમલી. • દૂધનું ઉત્પાદન વધારવા માટે ૩૦૦ કરોડ. • નાબાડડને મજબૂત કરાશે. તેના માટે ૧૦ હજાર કરોડનું ભંડોળ. • માળખાકીય માટે ૫૦ હજાર કરોડના બોદડ. • નાના રોકાણકારોને િોત્સાહન આપવા માટે ફંડ વધારાશે. • ૪ ટકા વ્યાજે કૃમષલોક મળશે. • વ્યાજ પર સરકાર છૂટ આપશે. • મહા લક્ષ્મી ભારત ઉપર કૃપા બનાવી રાખશે. • ૨૦૧૧-૧૨ની ૪૦ કરોડનું મડસઇદવેટટમેદટ. • રોકાણને વધારવા માટે સરકરાનાં પગલાં. • હવે રૂ. ૧૫ લાખ સુઘી ગૃહમધરાણ ઉપર એક ટકા છૂટ. • મવદેશીઓ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરી શકાશે. • જીએસટી લાગુ કરવા મવધેયક લવાશે. દેશભરમાં લાગુ કરાશે. • ઇસીએસથી ટેક્સ ચૂકવણીની સુમવધા સમગ્ર દેશમાં અમલી બનશે. • ઇસ્દદરા ગાંધી પેદશન યોજના માટે વય ૬૫થી વધારીને ૭૦ વષા કરાઈ. • પેદશનની રકમ ૨૦૦થી વધારી ૫૦૦ કરાઈ. • નવી બેંકોને લાયસદસ આપવા આ સત્રમાં ખરડો લવાશે. • સમવાસ સેકટરમાં ૯.૩ ટકા વૃમિદરની આશા. • કૃમષમાં ૫.૬ ટકા વૃમિદરની આશા. • મોંઘવારીને રોકવા માટે માકકેમટંગને ચેરને વધુ મજબૂત કરાશે. • જીડીપી ૮.૬ ટકાના દરે વધવાનો અંદાજ. • મવકાસદર ૯ ટકાનો રહેવાનો અંદાજ. • આંગણવાડીના કમાચારીઓનો પગાર૧૫૦૦થી વધારી ૩૦૦૦ કરાયો. • હેલ્પરોનો પગાર ૭૫૦થી વધારીને ૧૫૦૦ કરાયો. • કોલ્ડ ટટોરેજને ઇદફ્રાટટ્રકચરનો દરજ્જો અપાશે. • પામોલીન પ્લાદટેશન હેઠળ ૬૦ હજાર હેકટર માટે ૩૦૦૦ અપાશે. • યુમરયા માટે નવી ખાતરનીમત ઉપર મવચારણા • ૧૬૫ લાખ ટન કઠોળના ઉત્પાદનનો અંજાત. • ૩૦ હજાર કરોડના ટેક્સ ફ્રી બોદડ જારી કરાશે. • પયાાવરણ અંગે નવી ઓટોમોબાઈલ નીમત બનાવાશે. • કઠોળ-તેલ ઉત્પાદન વધારવા ૩૦૦ કરોડ. • મદલ્હી-મુંબઈનું મવટતરણ કરાશે. • કાળા નાણાં અંગે પાંચ પાંખીય વ્યૂહરચના • ૧૫ મોટા અન્નપાકક બનશે. • વતામાન સત્રમાં નવો કંપની ખરડો • લઘુ ઉદ્યોગોને મધરાણ માટે સો કરોડનું ઇમિટી ફંડ. • અનાજના જથ્થાબંધ અને છૂટક ભાવમાં તફાવત સાંખી નહીં લેવાય. • રાષ્ટ્રીય કંપનીઓમાં સરકાર કમ સે કમ ૫૧ ટકા મહટસો જાળવી રાખશે. • આયના ઓરમાં મનકાસ ડ્યૂટી વધશે.

પ્રણિદાનું બજેટ ઉડતી નજરે...

સુબ્રમણ્યમ્ ટવામી, અરમવંદ કેજરીવાલ સમહત કેટલીય વ્યમિઓએ ભાગ લીધો હતો. રેલીમાં અલગ-અલગ ધમોાના ધમાગુરુ પણ સામેલ હતા. બાબા રામદેવે કહ્યું કે આ આંદોલન એમની મવરુિ છે જેમણે દેશને લૂંટયો અને મવદેશી બેંકોમાં નાણાં જમા કયાાં છે. તેમણે કહ્યું કે આ પમરસ્ટથમતઓ માટે ચોક્કસ ભારત સરકાર જવાબદાર છે. કારણ કે તેમણે કોઈ કાયદા નથી બનાવ્યા.

&6 &78

>

>

>

&6 &78

>

>

9786&1.&

>"

>"

/#.

2

<5697

#$

+1 ./

" 2. ./

43, 43, 2 /& 0(2

/&

#,/ /&

/&

&<7 #,/ /&

*; %*&1&3)

+1

./.

+1 /&

&<7

+1 /&

*69

6,*38.3&

6&=.1

#, -/

2 /& #/0-* 2 /& )&<7 #, -/ /& 0(2 *" /& #,/#) #-

$# $# " !

/&

/& 0(2

!498- 2*6.(& /#.

/&

&<7

>

/#.

!/

&2'4).&

#,/#) #-

/#.

/&

-+)

#&% $!

23

(% $"

'''

$!

(% $"


24

સદાબહાર સ્વાસ્થ્ય

Gujarat Samachar - Saturday 5th March 2011

વધુ પડતું ચીઝ ખાવાથી બ્લેડરના કેન્સરનો ખતરો લંડનઃ રોજિંદા નાથતામાં ચીઝનો છૂટથી ઉપયોગ કરનારા લોકો માટે લાલ બત્તી ધરી છે. બેલ્જિયમના સંશોધકો કહે છે કે દરરોિ ૫૦ ગ્રામથી વધુ ચીઝ ખાવાથી બ્લેડર (મૂત્રાશય)નું કેન્સર થવાનું િોખમ ૫૦ ટકા વધી જાય છે. સાથોસાથ સંશોધકો એમ પણ કહે છે કે દરરોિના ભોિનમાં ઓજલવ ઓઈલનો ઉપયોગ કરવાથી આ પ્રકારના કેન્સરની શક્યતા નોંધપાત્ર ઘટે છે. જવશ્વમાં દર વષષે હજારો લોકો મૂત્રાશયની કોથળીના કેન્સરને કારણે માયાા જાય છે. આથી બેલ્જિયમ અને હોલેન્ડના સંશોધકોએ દરરોિના ખાનપાનની બ્લેડરના કેન્સર પર થતી અસર તપાસવા આ અભ્યાસ ધયોા હતો. જવજ્ઞાનીઓના મતે ચીઝ ઉપરાંત ધૂમ્રપાનની ટેવ પણ આ પ્રકારનું કેન્સર નોંતરી શકે છે. ધૂમ્રપાન નજહ કરનારાની સરખામણીએ

ધૂમ્રપાન કરતા લોકોને બ્લેડર કેન્સર થવાની શક્યતા ચાર ગણી વધુ છે. આ ઉપરાંત ઓફિસ કે કામધંધાના થથળે િોખમી રસાયણોની ઉપલ્થથજત તથા મૂત્રાશયને લાગતા વારંવાર ચેપને કારણે પણ લાંબા ગાળે કેન્સર થઈ શકે છે. તાજા અભ્યાસના તારણો મુિબ, ડેરી પ્રોડકટ અને માંસમાં સામેલ િેટથી કેન્સર થવાનું િોખમ વધુ છે જ્યારે તંદુરથત િેટ િેવી કે ઓજલવ ઓઈલ આ પ્રકારના

બ્રેકફાસ્ટમાં મકાઈ કરતાં ઘઉંની થૂલી વધુ લાભદાયક ન્યૂ યોકકઃ સવારના નાસ્તામાં મકાઈના પૌંઆ કરતાં ઘઉંની થૂલી અને ફ્રૂટ જ્યૂસ કરતાં આખા ફળ ખાવાથી વધુ લાભ થાય છે. ખોરાક અને આરોગ્ય વવષે અભ્યાસ કરનાર વનષ્ણાતો કહે છે કે સવારનો નાસ્તો આખા વિવસના ભોજન કરતાં વધુ મહત્ત્વનો હોય છે. આમ નાસ્તામાં શું ખવાય છે તેની ઉપર શારીવરક સ્વાસ્થ્યનો આધાર છે. વનષ્ણાતોએ સૂચવ્યું હતું કે સવારે સાિી સફેિ બ્રેડની જગ્યાએ બ્રાઉન બ્રેડ, બે-ત્રણ જાતનાં ફળ, ઘઉંની થૂલી અને લો-કેલરી બટર લેવાથી વધુ લાભ થાય છે. લોકો નાસ્તામાં

એકાિ-બે ગ્લાસ ફ્રૂટ જ્યૂસ પીતા હોય છે. આના બિલે ફળ ખાવા વધુ લાભિાયી છે. વનષ્ણાતો કહે છે કે ફ્રૂટ જ્યૂસમાં તેને બગડતાં અટકાવનાર વિઝવવેવટવ તરીકે ઓળખાતાં રસાયણો નાંખેલા હોવાથી તેના લાભકારી તત્ત્વો નાશ પામે છે. આના બિલે આખાં ફળ તાજા કાપીને ખાવાથી પૂરેપૂરાં તત્ત્વો મળે છે. ધારો કે જ્યૂસમાં કોઈ વિઝવવેવટવ રસાયણો ન હોય તો પણ જ્યૂસમાં શકકરાનું રૂપ બિલાઈ જાય છે, તે શરીરને એટલો લાભ કરતી નથી જેટલો લાભ તાજા ફળની કુિરતી શકકરાથી થાય છે.

Specialist Care for the Elderly

• • • • • •

કેન્સર સામે રક્ષણ પૂરુ પાડે છે. સંશોધન દરજમયાન જવજ્ઞાનીઓએ બ્લેડરના કેન્સરથી પીડાતા ૨૦૦ દદદીઓની ખાણીપીણીની ટેવોનો અભ્યાસ કયોા હતો. આ તમામ દદદીઓની ૩૮૬ એવી વ્યજિઓ સાથે સરખામણી કરાઇ હતી િેમને કેન્સર નહોતું. તારણો મુિબ દરરોિ ઓછી માત્રામાં ચીઝ ખાવાથી શરીરને નુકસાનની શક્યતા નજહવત્ છે, પણ રોિ ૫૩ ગ્રામથી વધુ ચીઝ ખાવાથી મૂત્રાશયની કોથળીનું કેન્સર થઈ શકે છે. સંશોધકોએ દરરોિ ખોરાકમાં ઓજલવ ઓઈલને સામેલ કરવા સૂચવ્યું હતું. વધુ પડતુ ચીઝ ખાવાથી થતું નુકસાન ઓજલવ ઓઈલની મદદથી ઘટાડી શકાય છે, તેવો દાવો તેમણે કયોા હતો.

" % /, " ' * $ " ) " !$

0L 3V U U+LV U '! ,P .&R ,L +LV '!R LX -O 4"O 'U"L&L ?@O)O T 'P I 2)O T =,V % 80 ]&0L-! 3V ? #L& R ,U6, )$.L 0L 3P % O&U - -4R R R '3V $ O -0L +L S )L)"U ?0L*L]0 R '-LV" R ' O 9,L&+LV -L 0O U -U U #0L&O 15,"L -4R 3L-0L- '"L 3V ? #L&+LV 4UN?' .+LV &R 0O ( 3L-0L-&L )%L ]0 <'U '.;% R T .R ) +LV +4C+'!R ] ?'U3R ) . &R T+ "R '! B P ! 0CL&L 0'-L, "R 3L-0L'"L 3V ? #L&&R ,P .&O 3.L+"O "R + 3L-0L-&O 3(/"L 0V 9 ,80 ]&0L-! ]0*L +LV T .U -3 0L 3V U U+LV ' $-R 3L-0L@&O &O R +L S 8,V " K-O R 7,LV 3L-0L- .R 0 L -HL U "R 3V ? #L& +/0L&L (L,$L '"+L-R ]0GL3 +P 0U ' S R 3L-0L-&U 3(/"L $+L S ]0G3&O, 3V ? #L&&O '3V $ O -0O / '!R 0L" -O1PV 0>, R \ ' '&L U 3 L +L-("R K)K *L-" L"R &PV )L0O1O 0V 9 ,80 ]&0L-! +P . L L" .R 0 L0O 3V ? #L& ]01R +L]4"O +R / 0O 3V ? #L& ]0G&PV +L@ 0PV 3V ? #L& R T R 1 U U 0O ( 3L-0L-+LV _0V " 3V " L& AL]F & \ "+L-L $R 1 +LV -4R " L "+L-L / O"L 'L3R # O +L]4"O +R / 0O 1 U U R + !R R "R #L, "U [ZZ K]',L 'L L '0L&O L@O 'R R R $1LX0R R T 3V ? #L& 3L-0L3V ? #L&+LV 3L-0L- .O%O 4U, \ "R 3V ? #L&&L ? L( T U5 - 3L#R (U& .R " L ,P .U&R 3V " L& AL]F #L, "R +L S A]")E R '- 0L" O" -O&R ^! L-O +R / 0O 1 U U \ ' "R 3V ? #L& 'L3R # O "R + &O 'L3R \ '&O ] V$ O&O !O +4D0&O Q T . L ,P .U&U 3L-0L- &R A+L!+LV +W O 3L-0L- -L0"L *Q " L/+LV 3L-0L- . '4R . L .O U 3L -0L#O '&R 0%P U: S 5 +L S & O M 0 "U +L O 1 U U ' O +&O 3L#R 3V ' Y -O&R 3L-O 3(/"L +/0L&O 15,"L -4R R '&8 7A> 3V?#L& ]01R 0%L-R +L]4"O \ ' !>0 +&< '; > +R / 0O 1 U U \ 1PV 3V ? #L& '&R ^!U U T *L-"+LV != @/)8?-: (8,9-9 ) !9 +LV '! 3L-0L- 1K 3L-0L-&R ]&,V ] @" 3*?%1, 2!>5 >'9 &< 569+> &8 @&4"8# -0L+LV '&O +$$ -R -"O U 3- L-O 3V ? #L& (8,9-9 3*?%1, @&,8+" .?5$8& R &#O 0L 3V U U+LV . #% #& U + -0L+LV 0R 3L-0L- -"L 3V ? #L&U&O , ! #%%" )*'$ %%%% #*+ %)(*'+#$ +$ +$)* %#'#%# ,+$ +&$% )&#$&' "U ' '&U )J+Q < , P ! 0CL &R 'L-$]1X" L ]01R 3+, ) L0O 1 U U U A L-&L ]&,V @ !U &#O

/ " &/ # " 0 & % $ % ' * + . " *

London Clinic: 020 7476 2530 Leicester Clinic: 0116 266 3939

Ayurvedic Herbal Clinic Ltd. 218 Melton Road, Leicester LE4 7PG UK www.ayurvedichelpline.com email: ayurvediccourse@aol.com Mob.: 07801 027 571

% ( " *

& "+

'

$

"

+

NO W

Nursing OP EN Dementia Residential Dedicated Asian wing Fully separate vegetarian kitchen Dedicated prayer and media room

Neeta’s Herbal Clinic for Hair & Skin Care If you have been one to watch in despair as your luscious locks disappear down the plug-hole every day, then there is hope to save your clowning glory! Neeta’s Herbal offers a safe and natural solution.

0116 2666 830 20 Stafford Street Leicester LE4 7AJ

118 Oldfield Lane South Greenford Middlesex UB6 9JX Opposite Shree Jalaram Mandir Telephone 020 8578 9537 www.neemtreecare.co.uk 

 

 

First Class Care  

%#$ 1!2). (0)" � '/!-!+ &02,$/+


ркорк╣рк┐рк▓рк╛-рк╕рлМркВркжркпркп

Gujarat Samachar - Saturday 5th March 2011

ркорк╛ркВркж рк▓рк╛ рк╢рк░рлАрк░ркирлА рккрлНрк░ркерко ркиркирк╢рк╛ркирлА ркЫрлЗ ркЕрк╕рлНрк╡рк╕рлНрке ркдрлНрк╡ркЪрк╛. ркЖ рккрлНрк░ркХрк╛рк░ркирлА ркдрлНрк╡ркЪрк╛ рккрк╛ркЫрк│ркирк╛ркВ рк╕рк╡рк╡рк╕рк╛ркорк╛ркирлНркп ркХрк╛рк░ркгрлЛ ркХркпрк╛ рк╣рлЛркп ркЫрлЗ ркдрлЗ ркЬрк╛ркгрк╢рлЛ ркдрлЛ ркдрлЗркирлБркВ ркиркирк╡рк╛рк░ркг рккркг ркХрк░рлА рк╢ркХрк╢рлЛ. тАв рк╕рлНрк╡рк╕рлНрке рк░ркХрлНркдркирлЛ ркЕркнрк╛рк╡ркГ ркиркирк░рлЛркЧрлА рк▓рлЛрк╣рлА ркдрлНрк╡ркЪрк╛ркирлЗ ркдрлЗркЬрк╕рлНрк╡рлА, рккрлЛрк╖ркгркХрлНрк╖рко, ркнрлАркирк╛рк╢рк╡рк╛рк│рлА рк░рк╛ркЦрлЗ ркЫрлЗ ркдрлЗрко ркЬ ркдрлНрк╡ркЪрк╛ркирлЗ рк╢рлБрк╖рлНркХ ркдркерк╛ рк░рлБркХрлНрк╖ ркмркиркдрлА ркЕркЯркХрк╛рк╡рлЗ ркЫрлЗ. тАв рккрлВрк░ркдрлА рк╕рлНрк╡ркЪрлНркЫркдрк╛ркирлЛ ркЕркнрк╛рк╡ркГ ркШркгрлА рк╡ркЦркд ркдрлНрк╡ркЪрк╛ ркЙрккрк░ркерлА ркПркХркжрко рк╕рлНрк╡ркЪрлНркЫ ркжрлЗркЦрк╛ркдрлА рк╣рлЛркп ркЫрлЗ, рккрк░ркВ ркдрлБ рк╣ркХрлАркХркдркорк╛ркВ ркПрк╡рлБркВ рк╣рлЛркдрлБркВ ркиркерлА. ркдрлНрк╡ркЪрк╛ркирк╛ ркиркЫркжрлНрк░рлЛркорк╛ркВ ркорлЗрк▓ ркЕркирлЗ ркзрлВрк│ркирк╛ рк╕рлВркХрлНрк╖рлНркоркХркгрлЛ ркЫрлВрккрк╛ркпрлЗрк▓рк╛ рк╣рлЛркп ркЫрлЗ, ркЬрлЗ рккрлНрк░рк╕рлНрк╡рлЗркж ркЧрлНрк░ркВркиркеркУркирлЗ рк░рлБркВркзрлЗ ркЫрлЗ. ркпрлЛркЧрлНркп рк░рлАркдрлЗ ркдрлНрк╡ркЪрк╛ рк╕рк╛ркл ркХрк░рк╡рк╛ркерлА ркмркзрлЛ ркорлЗрк▓, ркзрлВрк│ ркЕркирлЗ ркиркжрк╡рк╕ ркжрк░ркиркоркпрк╛рки ркХрк░рлЗрк▓рлЛ ркорлЗркХркЕркк ркжрлВрк░ ркеркИ ркЬрк╛ркп ркЫрлЗ. ркдрлЗрк▓ ркЙркдрлНрккрк╛ркжркХ ркЧрлНрк░ркВркиркеркУркирк╛ркВ ркиркЫркжрлНрк░рлЛ ркмрлНрк▓рлЛркХ (ркмркВркз) ркеркдрк╛ ркЕркЯркХрлЗ ркЫрлЗ. тАв ркЦрк╛ркорлАркпрлБ ркХрлНркд ркЖрк╣рк╛рк░ркГ ркдрлНрк╡ркЪрк╛ркирлА ркдркВ ркжрлБ рк░ рк╕рлНркдрлАркорк╛ркВ ркЖрк╣рк╛рк░ ркЕркЧркдрлНркпркирлЛ ркнрк╛ркЧ ркнркЬрк╡рлЗ ркЫрлЗ . ркирк░рклрк╛ркИркирлНркб ркЦрк╛ркжрлНркп рккркжрк╛ркерлЛрк╡, ркЬрлЗрк╡рк╛ ркХрлЗ ркорлЗркВркжрлЛ, ркЦрк╛ркВркб ркдркерк╛ ркдрлЗркирк╛ ркмркирлЗрк▓рк╛ рккркжрк╛ркерлЛрк╡, ркЪрк╛, ркХрлЛрклрлА, ркаркВркбрк╛ рккрлАркгрк╛ркВркирлЗ ркХрк╛рк░ркгрлЗ рк╢рк╛рк░рлАркирк░ркХ ркКркЬрк╛рк╡ркорк╛ркВ ркШркЯрк╛ркбрлЛ, ркХрк░ркЪрк▓рлАркУ рккркбрк╡рлА, ркЕркирк╛ркХрк╖рк╡ркХ ркдрлНрк╡ркЪрк╛ ркдрлЗрко ркЬ ркЕркХрк╛рк│рлЗ рк╡рлГркжрлНркзркдрлНрк╡ ркЬрлЗрк╡рлА рк╕ркорк╕рлНркпрк╛ркУ ркеркдрлА рк╣рлЛркп ркЫрлЗ. ркдркВ ркжрлБ рк░ рк╕рлНркдрлА ркорк╛ркЯрлЗ ркЖрк╣рк╛рк░ркорк╛ркВ рккрлНрк░рлЛркЯрлАрки, ркХрк╛ркмрлЛрк╡рк╣рк╛ркЗркбрлНрк░рлЗркЯрлНрк╕, ркЪрк░ркмрлА, ркЬрк░рлВрк░рлА рклрлЗркЯрлА-ркПркирк╕ркб ркдркерк╛ рккрлВрк░ркдрк╛ ркирк╡ркЯрк╛ркиркоркирлНрк╕ ркдрлЗ рко ркЬ ркЦркирлАркЬ ркжрлГрк╡рлНркпрлЛркирлЛ рк╕ркорк╛рк╡рлЗрк╢ ркХрк░рк╡рлЛ ркЦрлВркм

ркЬрк░рлВрк░рлА ркЫрлЗ. ркЖрк╣рк╛рк░ркорк╛ркВ ркЕркирк╛ркЬ, рк╕рлВркХрк╛ ркорлЗрк╡рк╛, ркХркарлЛрк│, рк╢рк╛ркХркнрк╛ркЬрлА, рклрк│рлЛ, ркжрлВркз, рк╡рлЗркЬрлАркЯрлЗркмрк▓ ркУркИрк╢рк╕, ркжрк╣рлАркВ, ркоркз ркдркерк╛ ркпрлАрк╕рлНркЯркирлЛ ркЫрлВркЯркерлА ркЙрккркпрлЛркЧ ркХрк░рк╡рлЛ. ркдркВркжрлБрк░рк╕рлНркд ркдрлНрк╡ркЪрк╛ркирлА ркЬрк╛рк│рк╡ркгрлАркорк╛ркВ рккрлЛрк╖ркХ ркжрлГрк╡рлНркпрлЛ ркХркИ рк░рлАркдрлЗ ркнрк╛ркЧ ркнркЬрк╡рлЗ ркЫрлЗ? ркЬрлЛ ркдркорк╛рк░рлА ркдрлНрк╡ркЪрк╛ ркЕрк╕рк╛ркорк╛ркирлНркпрккркгрлЗ рк╢рлБ рк╖рлН ркХ ркдркерк╛ ркЦрк░ркмркЪркбрлА рк░рк╣рлЗркдрлА рк╣рлЛркп, ркдрлЗрко ркЬ ркмрлНрк▓рлЗ ркХ рк╣рлЗ ркбрлН рк╕, рк╡рлНрк╣рк╛ркИркЯрк╣рлЗ ркбрлН рк╕ рккркг

рк╣рлЛркп ркдрлЛ ркдркорк╛рк░рк╛ркорк╛ркВ ркирк╡ркЯрк╛ркиркоркиркПркирлА ркКркгркк рк╣рлЛркИ рк╢ркХрлЗ ркЫрлЗ. ркдрлЗ ркирк╕рк╡рк╛ркп рк▓рлЛрк╣ркдркдрлНркдрлНрк╡, ркЖркпрлЛркиркбрки ркХрлЗ ркирк╡ркЯрк╛ркиркорки- ркмрлАркирлА рккркг ркКркгркк рк╣рлЛркИ рк╢ркХрлЗ ркЫрлЗ . рккрлВрк░ркдрк╛ рккрлНрк░ркорк╛ркгркорк╛ркВ рккрлНрк░рлЛркЯрлАрки ркдркерк╛ ркирк╡ркЯрк╛ркиркорки-рк╕рлА ркЖрк╣рк╛рк░ркорк╛ркВ рк▓рлЗ рк╡рк╛ ркПркЯрк▓рк╛ркВ ркЬ ркЬрк░рлВрк░рлА ркЫрлЗ. ркмрлА ркЧрлНрк░рлВрккркирк╛ ркирк╡ркЯрк╛ркиркоркирлНрк╕ рк╕рлБркВ ркж рк░ ркдрлНрк╡ркЪрк╛ркирк╛ ркиркиркорк╛рк╡ркг ркорк╛ркВ ркЕркЧркдрлНркпркирлЛ ркнрк╛ркЧ ркнркЬрк╡рлЗ ркЫрлЗ . ркирк╡ркЯрк╛ркиркорки ркмрлА-рлз рк░ркХрлНркдркирлБркВ рккркирк░ркнрлНрк░ркоркг ркиркиркпркиркоркд рк░рк╛ркЦрк╡рк╛ркорк╛ркВ

ркдркерк╛ ркдрлНрк╡ркЪрк╛ркирлА ркдркВ ркжрлБ рк░ рк╕рлНркдрлА ркЬрк╛рк│рк╡рк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЕркЧркдрлНркпркирлЛ рклрк╛рк│рлЛ рк░рк╣рлЗрк▓рлЛ ркЫрлЗ. ркирк╡ркЯрк╛ркиркорки ркмрлА-рли ркХрлЗ ркирк░ркмрлЛрклрлНрк▓рлЗркирк╡ркиркирлА ркКркгркк ркмрлНрк░рк╛ркЙрки ркирккркЧркорлЗркирлНркЯрлЗрк╢рки ркХрлЗ ркдрлНрк╡ркЪрк╛ рккрк░ркирк╛ ркШрлЗ рк░рк╛ рк░ркдрк╛рк╢ рккркбркдрк╛ ркмркжрк╛ркорлА рк░ркВркЧркирк╛ ркбрк╛ркШркорк╛ркВ рккркирк░ркгркорлА рк╢ркХрлЗ ркЫрлЗ. ркоркирк╣ркирк╛ рк╕рлБркзрлА ркирк╡ркЯрк╛ркиркорки ркмрлА-рлиркирлЛ ркЫрлВркЯркерлА ркЙрккркпрлЛркЧ ркХрк░рк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлЗ

ркЫрлЗ. ркирк░ркмрлЛрклрлНрк▓рлЗрк╡рлАркиркирлА ркЦрк╛ркорлА рк╡ркзрлБ ркорк╛ркдрлНрк░рк╛ркорк╛ркВ рк╣рлЛркп ркдрлЛ ркдрлЗркирлЗ ркХрк╛рк░ркгрлЗ ркирк╛ркХ, ркЖркВркЦркирк╛ ркЦрлВркгрк╛ркирлА ркдрлНрк╡ркЪрк╛ ркдркерк╛ ркорлЛркВркирлА ркдрлНрк╡ркЪрк╛ ркдрк░ркбрк╛ркИ ркЬрк╛ркп ркдркерк╛ ркЖрк│рлА ркеркИ ркЬрк╡рк╛ ркЬрлЗрк╡рк╛ рккрлНрк░рк╢рлНркирлЛ ркЙркжркнрк╡ркдрк╛ рк╣рлЛркп ркЫрлЗ . ркирк╡ркЯрк╛ркиркорки ркмрлА-рлм ркХрлЗ рккрк╛ркпрк░рлАркбрлЛркХрлНрк╕рлАрки ркбрлЗ рклрклркирк╕ркпркирлНрк╕рлАркирлЗ ркХрк╛рк░ркгрлЗ ркдрлНрк╡ркЪрк╛ркирлЛ рк╕рлЛркЬрлЛ ркХрлЗ ркЦрк░ркЬрк╡рлБркВ

ркдрлЛ ркЖ ркХркжрк░рлВрккрк╛ ркбрк╛ркШ ркзрлАркорлЗ-ркзрлАркорлЗ ркЖрккркорлЗрк│рлЗ ркЧрк╛ркпркм ркеркИ ркЬркдрк╛ рк╣рлЛркп ркЫрлЗ. ркирк░ркмрлЛрклрлНрк▓рлЗрк╡рлАркиркирлА ркЦрк╛ркорлА рк╣ркж ркХрк░ркдрк╛ркВ рк╡ркзрлБ рк╣рлЛркп ркдрлЛ ркдрлИрк▓рлАркп ркдрлНрк╡ркЪрк╛ ркЕркирлЗ рк╡рк╛рк│ ркдркерк╛ ркЧрк╛рк▓, ркХрккрк╛рк│ ркдрлЗрко ркЬ ркХрк╛ркиркирлА рккрк╛ркЫрк│ ркЕрк╢ркк ркорк╛ркдрлНрк░рк╛ркорк╛ркВ ркЪрк░ркмрлА ркЬркорк╛ ркеркдрлА ркЬрк╛ркп

ркеркИ рк╢ркХрлЗ ркЫрлЗ. ркирлАркЖрк╕рлАрки ркбрлЗ рклрклркирк╕ркпркирлНрк╕рлА (ркКркгркк)ркирлЗ рк▓рлАркзрлЗ ркЪрк╣рлЗрк░рлЛ, ркХрлЛркгрлАркерлА ркЖркВркЧрк│рк╛ рк╕рлБркзрлАркирк╛ ркнрк╛ркЧ ркдркерк╛ рккркЧ рккрк░ ркЦрк░ркЬрк╡рлБркВ, рклрлЛрк╢рк▓рлА рк╕рк╛ркерлЗ ркмрлНрк░рк╛ркЙрки ркирккркЧркорлЗркирлНркЯрлЗрк╢рки ркорлЛркЯрк╛ рккрлНрк░ркорк╛ркгркорк╛ркВ ркеркдрлБркВ рк╣рлЛркп ркЫрлЗ.

рк╕рк╛ркоркЧрлНрк░рлАркГ ркПркХ ркХркк рклркгркЧрк╛рк╡рлЗрк▓рк╛ ркорка тАв ркПркХ рк╕ркорк╛рк░рлЗрк▓рлБркВ рк▓рк╛рк▓ ркХрлЗрккрлНрк╕рк╕ркХрко тАв ркЕркбркзрлЛ ркХркк рк╕ркорк╛рк░рлЗрк▓рк╛ рк▓рлАрк▓рк╛ ркХрк╛ркВркжрк╛ тАв ркЕркбркзрлЛ ркХркк ркЕркорлЗрк░рк░ркХрки ркХрлЛркирки тАв ркПркХ ркЪркоркЪрлА рк▓рлАрк▓рк╛ркВ ркорк░ркЪрк╛ркВркирлЛ рккрк╛ркЙркбрк░ тАв рк▓рк╛рк▓ ркорк░ркЪрлБркВ рк╕рлНрк╡рк╛ркж ркЕркирлБрк╕рк╛рк░ тАв ркПркХ ркЪркоркЪрлА ркзрк╛ркгрк╛ рккрк╛ркЙркбрк░ тАв ркЪрккркЯрлАркХ рк╣рк│ркжрк░ тАв ркдрлНрк░ркгркерлА ркЪрк╛рк░ рк╡рк╛ркЯрлЗрк▓рк╛ркВ рк▓рлАрк▓рк╛ркВ ркорк░ркЪрк╛ркВ тАв ркПркХ ркЪркоркЪрлА ркЦрк╛ркВркб тАв ркЕркбркзрк╛ рк▓рлАркВркмрлБркирлЛ рк░рк╕ тАв ркорлАркарлБркВ рк╕рлНрк╡рк╛ркж ркЕркирлБрк╕рк╛рк░ тАв ркмрлЗ

рк╕рлНрккрлНрк░рк╛ркЙркЯрлЗркб ркорка ркорк╕рк╛рк▓рк╛

ркЪркоркЪрлА ркдрлЗрк▓

 (. '+ " , #  .# ' *# ," ,  !  ('   ! ,*# '

; .2)6! ,,% $ - !' .)<# % .# % # /- ").% $ 7 )4 ( 30,% .$/52 ! .$ - !' .)4 5$% ; 02% 34 )' )/53 6% .5% 2% ./7 .% $ & /2 % 8 # % ,,% .# % ;! 6)3( ,58 52)/53 ).4 % 2)/2 ; 52 $% ,)6% 29 /& # 534 /- % 2 3% 26)# % )3 % 8 % - 0,! 29 ! .$ 3% # /.$ 4 / ./.% ; 0 4 / 3% !4 ).' # ! 0! # )4 9 7 )4 (). 4 (% ! 00()2% ! .$ /0! : 35)4 % 3 .$ =//2 ; 0 4 / 3% !4 ).' # ! 0! # )4 9 7 )4 (). 4 (% 5"9 35)4 %  34 =//2 ; 5,4 ) 34 /2% 9 # ! 2 0! 2+ & /2

 # ! 23 ! $*! # % .4 4 / 4 (% 6% .5% ;)# % .3% $ 4 / # /.$5# 4  )6), ! .$ ! 24 .% 23()0 ! 22)! ' % 3 ;4 !4 % /& 4 (% ! 24   ,)' (4 ).' ; 5,, $)3! ",% $ !# # % 33 ! .$ & !# ),)4 )% 3 ;! ),/2 - ! $% 0! # +! ' % 3 ;0% # 4 !# 5,! 2 //& 4 /0 % 22! # %       #' (%'!%/')-,#'!(-$  ... % '! % / ')-,# '! ( -$ 0 ')-,# '!  (' *' -# ,+ 0

 

 

25

рккрлЗркирлНркЯрлЛркерлЗркиркиркХ ркПркирк╕ркб, рккрлЗрк░рк╛ркПркорлАркирлЛ ркмрлЗркирлНркЭрлЛркИркХ ркПркирк╕ркб ркдркерк╛ ркмрк╛ркпрлЛркЯрлАркиркирлА ркЦрк╛ркорлАркирлЗ ркХрк╛рк░ркгрлЗ рккркг ркЦрк░ркЬрк╡рк╛ркирлА рк╕ркорк╕рлНркпрк╛ рк╕ркЬрк╛рк╡ркИ рк╢ркХрлЗ ркЫрлЗ . ркЖ рк░рлЛркЧркирк╛ркВ рк▓ркХрлНрк╖ркгрлЛ рк╕ркВрккрлВркгрк╡рккркгрлЗ ркжрлВрк░ ркеркИ ркЬрк╛ркп ркдрлЗрко ркИркЪрлНркЫркдрк╛ рк╣рлЛрк╡ ркдрлЛ ркЙрккрк░ ркжрк╢рк╛рк╡рк╡рлЗрк▓ ркирк╡ркЯрк╛ркиркоркирлЛркирлЛ ркЖрк╣рк╛рк░ркорк╛ркВ ркЫрлВркЯркерлА ркЙрккркпрлЛркЧ ркХрк░рк╡рлЛ рк░рк╣рлНркпрлЛ. ркПркХ рк╡рк╛ркд ркиркХрлНркХрлА ркЫрлЗ ркХрлЗ ркирк╡ркЯрк╛ркиркорки-ркмрлА ркдркВ ркжрлБ рк░ рк╕рлНркд ркдрлНрк╡ркЪрк╛ ркорк╛ркЯрлЗ ркЪрк╛рк╡рлАрк░рлВркк ркнрлВркиркоркХрк╛ ркнркЬрк╡рлЗ ркЫрлЗ. ркЖркерлА ркирк╡ркЯрк╛ркиркорки-ркмрлАркерлА рк╕ркорлГркжрлНркз ркЖрк╣рк╛рк░ рк▓рлЗрк╡рк╛ркерлА рк▓рк╛ркВркмрлЛ рк╕ркоркп рк╕рлБркзрлА ркдрлНрк╡ркЪрк╛ркирлА рк╕рлНрк╡рк╕рлНркеркдрк╛ ркЬрк│рк╡рк╛ркИ рк░рк╣рлЗ ркЫрлЗ. рккрлНрк░рлЛркЯрлАрки, ркЖркпрлЛркиркбрки, ркХрлЗ рк▓рлН рк╢рк╢ркпрко, ркиркиркЖрк╕рлАрки, ркирк╡ркЯрк╛ркиркорки ркмрлА-рлм, ркирк╡ркЯрк╛ркиркорки ркмрлАрлзрли, рклрлЛркирк▓ркХ ркПркирк╕ркб, ркХрлЛркмрк╛рк╢ркЯ, ркХрлЛрккрк░ ркдркерк╛ рк▓рлЛрк╣ркдркдрлНркдрлНрк╡ркирлА ркКркгркк ркПркиркиркиркоркпрк╛ркорк╛ркВ рккркирк░ркгркоркдрлА рк╣рлЛркп ркЫрлЗ. ркЖрко ркирк╡ркЯрк╛ркиркорки-ркмрлА, рклрлЛркирк▓ркХ ркПркирк╕ркб ркдркерк╛ ркирк╡ркЯрк╛ркиркорки ркмрлАрлзрлиркерлА рк╕ркорлГркжрлНркз ркЖрк╣рк╛рк░ рк▓рлЗрк╡рлЛ ркЕркиркд ркЖрк╡рк╢рлНркпркХ ркЫрлЗ. рк░рлАркдркГ ркдрлЗрк▓ ркЧрк░рко ркХрк░рлЛ. рк▓рлАрк▓рк╛ркВ ркорк░ркЪрк╛ркВ ркЕркирлЗ рк▓рк╛рк▓ ркорк░ркЪрк╛ркВркирлА ркнрлВркХрлА ркирк╛ркЦрлЛ. ркЕркбркзрлЛ ркХркк рккрк╛ркгрлА ркЙркорлЗрк░рлЛ. ркПркорк╛ркВ ркзрк╛ркгрк╛ркирлЛ рккрк╛ркЙркбрк░, ркорлАркарлБркВ ркЕркирлЗ ркЦрк╛ркВркб ркирк╛ркЦрлЛ. ркПркорк╛ркВ рклркгркЧрк╛рк╡рлЗрк▓рк╛ркВ ркорка, ркХрлЛркирки ркЕркирлЗ ркХрлЗрккрлНрк╕рк╕ркХрко ркирк╛ркЦрлЛ. ркбрлНрк░рк╛ркп ркеркИ ркЬрк╛ркп ркдрлНркпрк╛ркВ рк╕рлБркзрлА ркмрлЛркЗрк▓ ркХрк░рлЛ. ркПркирлА ркЙрккрк░ рк╕ркорк╛рк░рлЗрк▓рк╛ рк▓рлАрк▓рк╛ ркХрк╛ркВркжрк╛ ркирк╛ркЦрлЛ ркЕркирлЗ рк▓рлАркВркмрлБркирлЛ рк░рк╕ ркирк╛ркЦрлЛ. ркмрк░рк╛ркмрк░ рк╣рк▓рк╛рк╡рлАркирлЗ ркЧрк░рко ркЬ рк╕рк╡рки ркХрк░рлЛ.

       

         

  

   ; //$ )3 /52 0! 33)/. ; /54 ( 7!4 % 2).' 6% ' % 4 ! 2)! . # 5)3).% ; % .53 4 ! ),/2% $ 4 / 35)4 9/52 % 6% .4 ; 2% 3(,9 # //+% $ & //$ 53).' /.,9 4 (% <.% 34 ).' 2% $)% .4 3 ; /.4 % - 0/2! 29 9% 4 # ,! 33)# # !4 % 2).' 53).' 4 2! $)4 )/.! , 2% # )0% 3  4 % # (.)1 5% 3 ;! 4 6)+ ! ). 0% # )! , )% 4 /04 )/.3 ! 6! ),! ",% ;)6% # //+).' 34 !4 )/.3 ; 54 3)$%  !4 % 2).' % 26)# % & /2 ! ,,  6% .5% 3 ! .$ ,/# !4 )/.3 !4 % 2).' 30% # )! ,)34 3 & /2 % $$).' 3 % # % 04 )/.3 ;

 /20/2! 4 %  )..% 23 % (.$) )' (4 3  ! ,!  )..% 23  2)6! 4 % ! 24 )% 3  5# ( /2%  

 Specialists in Vegetarian Cuisine

       # ' ('" &# ',*# '! (&  ... '"&# ',*# '! (&

 


26

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 5th March 2011

૧૮૭ ૧

૫ ૯

૧૦ ૧૩

૧૧ ૧૨

૧૪

૧૫

૧૬

૧૭ ૧૮

૧૯

૨૦

૨૨ ૨૫

૨૩ ૨૬

૨૧ ૨૪

૨૭

૨૮ ૨૯

૩૦ ૩૨

૩૧ ૩૩

૧. એકહથ્થુ ભોગવટો, ઠેકો ૨. દસંહ જેવો િહાિુર પુરૂષ ૩. િટન ભરાવવાનું કાણું ૪. નગારું વગાડનાર ૫. કપાસના કાલાંની વખાર ૬. મેનકા અને દવશ્વાદમત્રની પુત્રી ૯. અંધાદરયું ૧૦...... કરનાર નરકમાં જાય ૧૨. એકિીજાને પકડવું ૧૪. મોટો અંગરખો ૧૫. અનુમાન, અટકળ ૧૬. ઘંઉ-તુવેરના િાફેલા આખા િાણા ૧૮. વાટખચથ ૧૯. પદવત્ર, શુિ ૨૧. ફાયિો, લાભ ૨૩. િગો, દવશ્વાસઘાત ૨૫. મન ઉપર થયેલી અસર ૨૭. વાઘ ૨૯. વૃક્ષનો જાડો ભાગ ૩૧. પૃથ્વીનું તળ, સપાટી

૩ ૪ ૨ ૪ ૨ ૪ ૨ ૨ ૬ ૩ ૩ ૨ ૪ ૩ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ ૨

૬ ૩ ૨ ૪ ૪ ૨ ૪ ૩ ૨ ૨ ૪ ૩ ૨ ૨ ૫ ૩ ૨ ૪ ૨

ઠા

ચા પ

રા

જ ગ

ખા

ગી

મં

અ ત

િા

પા

પા

ડું

ના

સી

િ

પા

દિ ત્યાં

કરી બેટને સજશનાત્મકતા લાિિામાં આિી છે. સાથે સાચી લોન દ્વારા ગ્રાઉટિ બનાિી બેટને અજોિ રીતે કલા-હિકેટ રહસકો સમક્ષ રજૂ કયુું છે. અહીં બેટના હિહિધ કટસેપ્ટ રજૂ થયા છે.

જેમ થમોશમીટરથી તાિ માપી શકાય છે તેમ આ બેટથી હિકેટનો કિિર પ્રજામાં કેિો છે એ માપી શકાય એ રીતે સુદીપ દત્તાએ બેટને રજૂ કયુું છે. જમ્મુના કલાકાર અજય કનિલે પત્થરનું

સો

િ

એ રા

ટા ખા પેં

ડો

તું ગ

િ

વડોદરામાં ક્રિકેટ વર્ડડકપનો અનોખો ફિવર વડોદરાઃ અત્યારે હિકેટ રમતા દેશોમાં આ ખેલના મહાકુંભનો ઉત્સાહ ચરમસીમાએ છે ત્યારે ગુજરાતની કલાનગરી પણ તેમાથી કેમ બાકાત રહે? કલાકારોને હંમેશા પ્રોત્સાહહત કરતી અને હિહિધ હચત્ર પ્રદશશનમાં નીતનિા પેઇન્ટટંગ રજૂ કરતી શહેરની સજશન આટટ ગે લે રી માં તાજેતરમાં અનોખું ‘હિિાઇન સ્ટ્રોક’ પ્રદશશન યોજાયું હતું. હિશ્વકક્ષાએ સ િ શ પ્ર થ મ િા ર હિકેટના બેટ ઉપર ભા ર ત ભ ર ના પ્રખ્યાત ૨૫ કલાકારો દ્વારા ૫૦ બેટ પર સજશનાત્મક પેઇન્ટટંગ બનાિી પ્રદશશન યોજાયું હતું. જેનું ઉદઘાટન િિોદરાના પોતાના આંતરરાષ્ટ્રીય હિકેટર કકરણ મોરેએ કયુું હતું. આ પ્રદશશન હિકેટના ભગિાન સમા સહચન તેંિુલકર તેમજ ટીમ ઇન્ટિયાને ‘િર્િટકપ ૨૦૧૧’ હનહમત્તે સમહપશત કયુું હતું. આપણી જાણકારી મુજબ બેટનો ઉપયોગ હિકેટ રમિા પૂરતું હસહમત છે. પરંતુ જ્યારે તેના ઉપર કોઇ કલાકાર સજશનાત્મક પેઇન્ટટંગ બનાિે ત્યારે તે બેટ કલાકૃહત બની જાય છે. કલા સાથે હિકેટનો સમટિય કરિાનો આ એક અનોખો પ્રયોગ અને પ્રયત્ન છે. બેટ પર કલર, મેટલ, કાચ, સીરાહમક, પથ્થર, ઇલેક્ટ્રોહનક સકકીટ િગેરેનો ઉપયોગ

દિ યા

ટો છે

૩ ૨

૪ ૩

૭ ૧

૮ ૩

લા મ

કક

ળા

હેં એ

રો

રે ક

૫ ૪

તા. ૨૬-૨-૧૧નો જવાબ ૧. કોલકાતાનું જાણીતું મેિાન ૨. અંિાજે, અડસટ્ટે ૭. ..... નું ગજને વાતનું વતેસર ૮. થોરનું પાંિડું ૧૦. અહીં ‘પાિર’ આડુંઅવળું છે ૧૧. તપસ્વી કરે ૧૩. જ્યાં િાઢી ઊગે છે તે નીચલા જડિાનો ભાગ ૧૫. ૬૦ દમદનટનો સમય ૧૬. ભણવામાં નિળું ૧૭. થોડું, જરા ૧૮. આક્રંિ, કલ્પાંત ૨૦. હલકાઈ, ઓછપ ૨૨. તેથી, તે કરીને ૨૪. રિ, ફોગટ ૨૬. રાજાઓનો રાજા ૨૮. કીડનીમાં જામતો પથ્થર ૩૦. સોડ, વાસ ૩૨. અદતશય, પુષ્કળ ૩૩. પ્રદતક્ષા, વાટ

ક ધા

ધ ડો

રું

નિ ઊભી લાઈન અને નિ આડી લાઈનના આ ચોરસ સમૂહના અમુક ખાનામાં ૧થી ૯ના અંક છે અને બાકી ખાના ખાલી છે. તમારે ખાલી ખાનામાં ૧થી ૯ િચ્ચેનો એિો આંક મૂકિાનો છે કે જે આડી કે ઊભી હરોળમાં વરવિટ ન થતો હોય. એટલું નહીં, ૩x૩ના બોક્સમાં ૧થી ૯ સુધીના આંકડા આિી જાય. આ વિઝનો ઉકેલ આિતા સપ્તાહે.

બેટ બનાવ્યું છે. તેના પર અસંખ્ય ટાંચણાથી સ્ટ્રોક મારીને બેટ બનાવ્યું છે. એ દ્વારા કલાકાર કહે છે કે આ િર્િટકપમાં સહચન તેંિુલકર સાથે ભારતીય ટીમ જોરદાર સ્ટ્રોક મારે અને િર્િટ કપ જીતે. િિોદરાના કલાકાર કમલ રાણાએ બનાિેલું બેટ પણ અનોખું છે. સહચન હંમેશાં ઊંચે જોઈ ભગિાને પ્રાથશના કરે છે કે ‘God is Great’ સાથે આકાશમાં સિશ દેિોના આશીિાશદ પણ મેળિે છે. ઓ હર સ્ સા ના કલાકાર જગન્નાથ મ હા પા ત્રા એ ભારત સરકાર સહચન તેંિુલકરનું ચલણ પણ બહાર પાિે તેિું બેટ રજૂ કયુું છે. આલોક બાલે મેચ કિક્સીંગને ધ્યાનમાં રાખીને અનોખી કલા રજૂ કરી છે. આસામના અમરનાથ શમાશએ ઇલેક્ટ્રીક સકકીટનો ઉપયોગ કરી બેટ બનાવ્યું છે. તેમણે િિોદરાના હિકેટર યુસુિ પઠાણના બેટમાંથી ચોક્કા-છગ્ગા A.K. 47 માંથી ગોળી નીકળતી હોય એમ એ રીતે રજૂઆત કરી છે. અત્યાર સુધીમાં હિશ્વમાં ભારતમાં પ્રથમિાર આ આટટ ગેલેરીમાં સાચા ઘાસની પીચ તૈયાર કરિામાં આિી છે. ઉપરાંત દીિાલ પર પેઇન્ટટંગ નહહ પરંતુ આકાશ-િાદળ દ્વારા પેિેહલયનની ઇમેજ અનોખી રીતે પ્રદહશશત કરી છે. આ પ્રદશશનનું ઉદઘાટન પણ અનોખી રીતે થયું હતું. રમત શરૂ થાય ત્યારે અમ્પાયર બેર્સ સ્ટમ્પ પર મૂક્યા બાદ મેચ શરૂ થાય છે એમ આ પ્રદશશનનો પ્રારંભ પણ દીિો પ્રગટાિીને કે રીબન કાપીને નહહ પણ સ્ટમ્પ પર બેર્સ મૂકીને થયું હતું.

સુડોકુ-૧૮૬નો જવાબ ૯

૨ ૪

૭ ૬

૮ ૯

૪ ૨

૬ ૧

૩ ૫

૯ ૭

૧ ૩

૫ ૮

યા હોમ કરીને પડો - કવિ નમમદાશંકર દિે યા હોમ કરીને પડો ફતેહ છે આગે, સહુ ચલો જીતવા જંગ, બ્યૂગલો વાગે. - ટેક. કેટલાક કરમો દવષે, ઢીલ નવ ચાલે, શંકા ભય તો િહુ રોજ, હામને ખાળે; હજી સમય નથી આદવયો, કહી દિન ગાળે, જન બ્હાનું કરે નવ સરે, અથથ કો કાળે; ઝંપલાવવાની દસદિ જોઇ િળ લાગે. યા હોમ. સહુ ચલો. યા હોમ. સાહસે કયોથ પરશુએ પૂરો અજુથનને, તે પરશુરામ પરદસિ, રહ્યો દનજ વચને; સાહસે ઈંદ્રદજત શૂર, હણ્યો લક્ષ્મણે, સાહસે વીર દવક્રમ, જગત સહુ ભણે; થઈ ગિથ જંગમાં મિથ હક્ક દનજ માગે. યા હોમ. સહુ ચલો. યા હોમ. સાહસે કોલંિસ ગયો, નવી િુદનયામાં, સાહસે નેપોલ્યન ભીડ્યો યુરપ આખામાં; સાહસે લ્યૂથર તે થયો પોપની સામાં, સાહસે સ્કાટે િેવું રે, વાળ્યું જોતામાં; સાહસે દસકંિર નામ અમર સહુ જાગે. યા હોમ. સહુ ચલો. યા હોમ. સાહસે જ્ઞાદતનાં િંધ કાપી ઝટ નાખો, સાહસે જાઓ પરિેશ િીક નવ રાખો; સાહસે કરો વેપાર, જમે િહુ લાખો, સાહસે તજી પાખંડ, િહ્મરસ ચાખો; સાહસે નમથિા િેશ-િુખ સહુ ભાગે. યા હોમ. સહુ ચલો. યા હોમ.


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 5th March 2011

POLYURETHANE MOULDING

KI N GS

PARK ROYAL SHOWROOM 192 Acton Lane Park Royal London NW10 7NH Tel : 020 8961 8084 Fax: 020 8961 8373

www:kingskitchens.co.uk

HENDON SHOWROOM

157-161 West Hendon Broadway, Hendon London NW9 7EA Tel : 020 8202 8881 Fax: 020 8202 9991

TRADE & DISTRIBUTION -PARK ROYAL Email:info@kingskitchens.co.uk Fax: 020 8961 8373

27


28

અમેરિકા

Gujarat Samachar - Saturday 5th March 2011

અમેરિકામાં ૧.૧ કિોડ ગેિકાયદે ઇરમગ્રન્ટ્સ અમેરિકામાં વોશિંગ્ટનઃ ગેિકાયદે વસતાં ઇરમગ્રસટ્સની સંખ્યામાં ઘટાડો થયો છે. જોકે આમ છતાં આ આંકડો રિંતાજનક હદે વધુ જ છે. જાસયુઆિી ૨૦૧૦માં ગેિકાયદે ઇરમગ્રસટ્સની સંખ્યા વધીને ૧.૧ કિોડ થઇ ગઇ હતી. આરથિક મંદી અને આકિા રનયમોને કાિણે અમેરિકામાં ગેિકાયદે િહેતાં લોકોની સંખ્યા ઘટી હોવાનું મનાય છે. રડપાટટમેસટ ઓફ હોમલેસડ રસસયોરિટી ઓફફસની ઇરમગ્રેશન ઓફફસે જાિી કિેલા આંકડા અનુસાિ, જાસયુઆિી ૨૦૧૦માં ગેિકાયદે ઇરમગ્રસટસની સંખ્યા આશિે ૧.૧ કિોડ હતી. આમાંથી આશિે ૬૨ ટકા લોકો

મેક્સસકોના હતા. તેમની સંખ્યા સૌથી વધુ છે અને તેઓ તેમના દેશમાં સૌથી વધુ િેરમટસસ મોકલે છે. અમેરિકામાં ગેિકાયદે િહેતા લોકોની સંખ્યા બે વષિમાં એક રમરલયન ઘટી છે. ગેિકાયદે ઇરમગ્રસટ્સમાંથી ૩૯ ટકા તો ૨૦૦૦ કે પછીના વષોિમાં દેશમાં ગેિકાયદે પ્રવેશ્યા છે. અહેવાલ અનુસાિ ગેિકાયદે માઇગ્રસટ્સ પૈકી મોટા ભાગના લોકોને કામિલાઉ ધોિણે પ્રવેશ આપવામાં આવ્યો હતો, પિંતુ અમેરિકા છોડી દેવાની તાિીખ વીત્યા બાદ પણ તેઓ અહીં જ િોકાઇ ગયા હતા. વષિ ૨૦૦૦૨૦૦૭ વચ્ચે ગેિકાયદે વસવાટ કિતાં લોકોની વસ્તીમાં ૩૩ લાખનો વધાિો થયો હતો. આ સંખ્યા ૮૫ લાખથી વધી ૧.૧૮

કિોડના રવક્રમજનક આંક સુધી પહોંિી હતી. જોકે અમેરિકામાં આરથિક કટોકટી ઊભી થયા બાદ ૨૦૦૯માં આ સંખ્યા ઘટીને ૧.૦૮ કિોડ થઇ હતી. આ સંખ્યા વષિ ૨૦૦૮માં ૧.૧૬ કિોડ હતી. પ્રદેશની દૃરિએ ગણીએ તો નોથિ અમેરિકા, કેનેડા, મેક્સસકો, કેિેરબયન અને સેસટ્રલ અમેરિકામાંથી આવનાિની સંખ્યા આશિે ૮૬ લાખ હતી. આ ગેિકાયદે ઇરમગ્રસટસની સંખ્યાને િોકવા માટે અગાઉ વધાિે ધ્યાન આપવામાં આવ્યું ન હતું. એરશયા બીજા સ્થાને છે. એરશયાથી આવનાિની સંખ્યા એક રમરલયન જેટલી છે. સાઉથ અમેરિકાથી આવનાિા લોકોની સંખ્યા ૮૦૦,૦૦૦ નોંધાઇ છે.

સિકાગો સિટી કાઉન્સિલમાં પ્રથમ ભારતીય ચૂંટાયા શિકાગોઃ યુએસમાં વસતા અમેય પવાિની રશકાગો રસટી કાઉક્સસલમાં ઉપનગિ અધ્યક્ષ તિીકે વિણી થઈ છે. ૩૦ વષિનાં અમેય પવાિ કાઉક્સસલમાં િૂંટાયેલા પ્રથમ ભાિતીય છે. રશકાગો નોથિ સાઈડનાં ૪૭મા વોડટ માટે આલ્ડિમેન તિીકે અમેય પવાિ આશ્િયિજનક િીતે િૂંટાયા હતા. આ પદ પિ અગાઉ જેન શુલ્ટિ ૩૦ વષિથી કામગીિી બજાવતા હતા. પરિણામો જાહેિ થતા હતા ત્યાિે પોતે િૂંટાઈ આવશે તેવી પવાિને આશા નહોતી રવજયથી ખુશખુશાલ અમેય પવાિે જણાવ્યું હતું કે શહેિના પ્રશ્નોનો ઉકેલ લાવવા પ્રયાસ કિીશ.

બે ગુજરાતી ઝિેરી િામે બનાિટી લૂંટનો આરોપ સયૂ યોકકઃ અમેસરકામાં બે ભારતીય-અમેસરકન ઝિેરી ૪૯ િષષીય અતુલ શાહ અને ૪૪ િષષીય મહાિીર કાંકસરયા િામે પોતાની જ ઝિેરાતની દુકાનમાં બનાિટી લૂંટ કરાિિાનો આરોપ મૂકાયો છે. િાત સમસલયન ડોલરનો િીમો મેળિિા માટે અતુલ અને મહાિીરે ગાય સરચીની ફફલ્મ ‘સ્નેચ’ની જેમ ભાડે રાખેલા લૂંટારા દ્વારા પોતાની દુકાનમાંથી લૂંટ કરાિી હતી. અતુલ અને મહાિીરની ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦માં ધરપકડ કરાઇ હતી. અતુલ અને મહાિીરે

ભાડૂતી લૂંટારાને બનાિટી ગન પણ આપી હતી. તપાિ દરસમયાન આ બનાિટી ગન એક િષમ બાદ ખાલી કરાયેલી તેમની જ ઓફફિમાંથી મળી હતી. ૩૧ સડિેમ્બર, ૨૦૦૮ના રોજ બનાિટી લૂંટ કરાઇ હતી. અતુલ અને મહાિીર તેમની જ દુકાનમાં ગોઠિાયેલા ગુપ્ત કેમેરામાં ઝડપાઇ ગયા હતા. િીસડયો ફૂટેજમાં બન્ને ‘લૂંટ’ પહેલા િેફ ખાલી કરતા જોિા મળ્યા હતા. જોકે, બન્નેએ દાિો કયોમ હતો કે લૂંટના સદિિે તેમણે િેફને સ્પશમ પણ કયોમ નહોતો.

• ઇસફોસિિ િામે સિઝા-ટેક્િ ફ્રોડનો કેિઃ ટોચની ભારતીય આઇટી કંપની ઇન્ફોસિિના અમેસરકન કમમચારીએ કંપની પર સિઝા અને ટેક્િ ફ્રોડનો આરોપ મૂક્યો છે. જેક પાલમેર નામના કમમચારીએ અલાબામા કોટટમાં કરેલી ફસરયાદમાં જણાવ્યું છે કે કંપની અમેસરકામાં તેની કસ્ટમર િાઇટ્િ પર ફુલટાઇમ પોસઝશન્િમાં કામ કરિા અકુશળ સિદેશી કમમચારી મોકલીને ઇસમગ્રેશનના ધોરણોનો ભંગ કરે છે. કમમચારી અમેસરકામાં કામ કરે છે છતાં તેમને ભારતમાં ફુલટાઇમ િકકના પૈિા અપાય છે. આમ તે ફેડરલ કે સ્ટેટ ઇન્કમ ટેકિ ચૂકિતી નથી અને કમમચારીઓની લેબર કોસ્ટ િધુ દશામિી ટેકિચોરી કરે છે.

vAùckAene nmñ ivnùtI

worldwide travel & Tours

sAE su´A vAùckAene joAvvAnuù ke ‘gujrAt smAcAr’mAù æisŒ ¸tI ÀherAtAe Àe¤ kAe¤po cIj-vStunI ŠrIwI krAe a¸vA sÈvsnAe ¦pyAeg krAe tAe te mAqe amArI kAe¤ jvAbwArI n¸I. aenI yAeGytA je-te VyiKtae pAete tpAsI te aùge ino#y levAe.

Worldwide Flights Most Affordable flights to Any Destination Bombay £399 Delhi £389

Ahmadabad £468 Baroda £589

Low season fares are from, exclude taxes & subject to availability

PRICE MATCH GUARANTEE 020 8385 6870 / 83856899 info@carltonleisure.com

Worldwide Holiday SCENIC SOUTH AFRICA |14 DAY

DISCOVER SOUTH AMERICA |17 DAY

JOHANNESBURG - CAPE TOWN KNYSNA - DURBAN - KRUGER PARK

PERU - BRAZIL - ARGENTINA

ANCIENT EGYPT CAIRO - ASWAN - LUXOR NILE CRUISE

INDO CHINA VIETNAM - CAMBODIA LAOS

SOUTH EAST ASIA SINGAPORE - KUALA LUMPUR BANGKOK - PATTAYA

£2499 | |08 DAY

£899 |16 | DAY

£2199 |14DAY

£1599

£4099

AUSTRALIA & NEW ZEALAND CAIRNS - MELBOURNE - CANBERRA - SYDNEY AUCKLAND - CHRISTCHURCH - ROTORUA

| 21 DAY

£3699

SCENIC SOUTH KOREA & JAPAN |14 DAY TOKYO - KYOTO - MT . FUJI - KAMAKURA SEOUL - PUSAN

CLASSIC CHINA BEIJING - XIAN _ HANGZHOU SHANGHAI - HONG KONG

£3499 |14 DAY

£1999

020 84292797 / 83856863 / 83856881 tours@carltonleisure.com

Above prices exclude taxes.

Editor: CB Patel Managing Editor: Kokila Patel Tel: 020 7749 4092 Email: kokila.patel@abplgroup.com Consulting Editor: Jyotsna Shah Mobile: 07875 229 223 Email: jyotsna.shah@abplgroup.com News Editor: Kamal Rao Tel: 020 7749 4001 Email: kamal.rao@abplgroup.com Editorial Department: Dhiren Katwa, Dr Jagdish Dave Chief Financial Officer: Surendra Patel Tel: 020 7749 4093 Email: surendra.patel@abplgroup.com Accounts Executive: Akshay Desai Tel: 020 7749 4087 Email: akshay.desai@abplgroup.com Business Development Manager: Urja Patel Tel: 020 7749 4098 Email: urja.patel@abplgroup.com Liji George Tel: 020 7749 4013 Email: george@abplgroup.com Nikhil Gor Tel: 020 7749 4009 Email: nikhil.gor@abplgroup.com Advertising Manager: Alka Shah Tel: 020 7749 4002 Mobile: 07944 151 893 Email: alka.shah@abplgroup.com Kishor Parmar Tel: 020 7749 4095 Mobile: 07957 69 49 09 Email: kishor.parmar@abplgroup.com Advertising Sales Executive: Rovin John George Tel: 020 7749 4097 Email: rovin@abplgroup.com Design/Layout: Harish Dahya Tel: 020 7749 4086 Email: harish.dahya@abplgroup.com Ajay Kumar Tel: 020 7749 4086 Email: ajay.kumar@abplgroup.com Customer Service: Ragini Nayak (For Subscription press No 3) Tel: 020 7749 4080 Email: support@abplgroup.com Leicester Distributors: Europa Enterprise, Suresh Chandarana Tel: 0116 241 5234 Media Representation - Belgium: Kishore A Shah, 35 Quinten Matsijslei, Bus 24, 2018 Antwerpen, Belgium Tel: 00323 231 6269 International Advertisement Representative: Jain Group(South India) Tel: +91 44 42041122/3/4 Fax: +91 44 25362973 Mumbai: +91 222471 4122 Email: jainmedia@eth.net (BPO) AB Publication (India) Pvt. Ltd. 207 Shalibhadra Complex, Opp. Jain Derasar, Nr. Nehru Nagar Circle, Ambawadi, Ahmedabad Tel / Fax: +91 79 2646 6061 Chief Executive Director: Kamlesh Amin Tel: +91 922 710 4308 Email: kamleshamin123@yahoo.co.in Editorial Co-Ordinator (BPO): Suresh Samani (M) +91 9898441330 Email : sureshsamani@yahoo.com Dy. Editorial Co-Ordinator (BPO): Nilesh Parmar (M) +919426636912 Consulting Editor (BPO): Bhupatbhai Parekh, Ahmedabad, Gujarat Tel: +91 79 2630 4142 Rajpipla: Jyotishi Bharat Vyas Tel: 0091 2640 220525 Mumbai: Kanti Bhatt, Hemraj Shah (Jumbo Advertiser) Horizon Advertising & Marketing: 205 Shalibhadra Complex, Opp. Jain Derasar, Nr. Nehru Nagar Circle, Ambawadi, Ahmedabad Tel / Fax : +91 79 2646 5960 (M) +91 9913346487 Email : horizonadvt2009@yahoo.in Neeta Patel, (Advertising Manager) (M) +91 98255 11702 (Res.) + 91 0265 3258164 Email: neeta_abplgroup@yahoo.co.in News Representatives in Various parts of India, especially in Gujarat

& # % # ! # " "&$ $+($# & ( $# $# ( *** %! &$)% $" , ' # )' # '' $ ! " $' % " # & # % # $' % " # $

$&$# ( (& ) !

( $#'

(


હિહિધા

Gujarat Samachar - Saturday 5th March 2011

29

a„vAidk iv¿y ‘ધ કકંગ્સ સ્પીચ’ને ચાર ઓસ્કર, હેલ્થકેર કૌભાંડઃ ભારતીય jyAeit¿AI rt VyAs મેષ રાશિ (અ.લ.ઇ)

તુલા રાશિ (ર.ત)

આ સમયમાં આપના હવકાસનો નવો માગજ મળતાં આશા-ઉત્સાહ વધશે. મહત્ત્વનાં કામ સિળ થતાં આનંદ મળે. આહથજક સમથયાનું હનરાકરણ આવે. નાણાંકીય જરૂહરયાત સંતોષાય. સંપહિ અંગેના કામમાં ધારી સિળતા મળવામાં હવલંબ થાય. હવશ્વાસઘાતથી સાચવવું.

આ સમયમાં આપની કામગીરીઓમાં સિળ થશો. પહરણામે માનહસક ઉત્સાહ અનુભવશો. જોકે આ સમય આહથજક પહરસ્થથત કટોકટીપૂણજ બનશે. આવક કરતાં ખચજનું પ્રમાણ વધુ જણાશે. હમત્રોથવજનોની મદદથી સમથયા ઉકેલી શકશો.

વૃષભ રાશિ (બ.વ.ઉ) આ સમયમાં આપને કેટલાક પડકારોનો સામનો કરવો પડશે. આપના પ્રયત્નો કે યોજના મુજબ કામ પાર ન પડતાં મન ઉહદગ્ન બનશે. વ્યથાના કડવા ઘૂંટ પીવા પડે. આ સમય નાણાંકીય રીતે એક યા બીજી બાબતે હચંતાપ્રદ બનશે. નોકહરયાત માટે આ સમય આશાથપદ છે.

વૃિશ્ચક રાશિ (ન.ય) આ સમયમાં આપને કેટલાક પ્રસંગોથી હચંતા જણાશે. આપની માનહસક થવથથતા હણાય તેવો પ્રસંગ બની શકે છે. પ્રહતકૂળતાથી ડગી જશો નહીં. બલકે આપનો પુરુષાથજ જારી રાખજો. નાણાંકીય તકલીિમાંથી બહાર આવવાનો માગજ મળશે.

શમથુન રાશિ (ક.છ.ઘ) આપના મહત્ત્વના કામો અંગે હવકાસ થાય. આ સમયમાં ઉત્સાહ અને આશાપ્રેરક નવા સંજોગો ઊભા થાય. આપના આહથજક પ્રશ્નોના ઉકેલ માટે પહરસ્થથહત સારી બનતી જણાશે. વધારાની આવક પણ ઊભી કરી શકશો. સંપહિ અંગેની કામગીરીમાં સાનૂકૂળતા જણાય.

ધન રાશિ (ભ.ફ.ધ.ઢ) આપની આજુબાજુના સંજોગો ગમે તેટલા મુશ્કેલીભયાજ હશે તો પણ કુનેહપૂવજક તેમાંથી રથતો મેળવી સમથયાનો ઉકેલ મેળવી શકશો. નાણાંકીય સ્થથહત સંતોષકારક ન રહે. નાણાંભીડનો ઉકેલ મળતાં આપના વ્યવહારો નભી શકશો. નોકરીનાં ક્ષેત્રે લાભ મળશે.

કકક રાશિ (ડ.હ) આ સમય આરોગ્ય હચંતા તેમ જ નાણાંભીડનો અનુભવ કરાવનાર બની રહેશે. જોકે આ સમયમાં કોઈ મહત્ત્વની તક ખૂલી જતાં હવકાસનો માગજ મળશે. પરંતુ આપનો હવકાસ મંદ ગહતએ થતો જણાય. નોકરીના કામમાં ધાયુું આયોજન પાર પડે. શસંહ રાશિ (મ.ટ) આ સમયમાં આપના માટે વણઉકેલ સમથયા તથા કાલ્પહનક ભયનાં કારણે થવથથતા જાળવવી મુશ્કેલ બનશે. અહીં આપનાં ગૂંચવાયેલા આહથજક પ્રશ્નોનો ઉકેલ મળશે. જરૂરી નાણાંકીય વ્યવથથા કરી શકશો. નોકરીમાં બદલીનું કામ કરી શકશો. કન્યા રાશિ (પ.ઠ.ણ) આપની યોજનાઓ અંગે જોઈતી સાનુકૂળતા કે સગવડો થતાં આપની પ્રગહત થશે. સારી તકો મળશે. આ સમયમાં ખચજ-વ્યયનું પ્રમાણ વધતું જશે. નોકહરયાતોને બઢતી-બદલીના યોગ છે. મહત્ત્વની વ્યહિની મદદ ઉપયોગી થાય.

મકર રાશિ (ખ.જ) આ સમય દરહમયાન મહત્ત્વની કાયજરચનાઓ સાકાર થતી જણાય. માનહસક ભારણ હળવું થાય. સજજનાત્મક કામ થઈ શકે. હનરાશાનાં વાદળો હવખેરાતાં અનુભવશો. આહથજક પહરસ્થથહતને વધુ બગડતી અટકાવી શકશો. જરૂરી આવક ઊભી કરી શકશો.

મહહલા તબીબને પણ કેદ

ભારતીયોનું સપનું રોળાયું

તા. ૫-૩-૧૧ થી ૧૧-૩-૧૧

Tel. 0091 2640 220 525

આધાહરત ફિલ્મ ‘ધ ફકંગ્સ થપીચ’ સવજશ્રેષ્ઠ ફિલ્મ સહહત ચાર કેટેગરીમાં એવોડડ મેળવીને છવાઈ ગઈ હતી. ફિલ્મ ‘ધ ફકંગ્સ થપીચ’ માટે એવોડડ મેળવતી વખતે હનદષેશક ટોમ હૂપરે આ ફિલ્મની કહાની શોધવાનો શ્રેય તેમની માતાને આપ્યો હતો. આ ફિલ્મને ૧૨ કેટેગરીમાં નામાંકન મળ્યું હતું. ભારતીય સંગીતકાર એ. આર. રહેમાનને ‘૧૨૭ અવસજ’માં શ્રેષ્ઠ સંગીત અને ગીત માટે નામાંકન મળ્યું હતું જ્યારે એનઆરઆઈ ફિલ્મ એહડટર તાહરક અનવરને ‘ધ ફકંગ્સ થપીચ’માં શ્રેષ્ઠ એહડહટંગ માટે નામાંકન મળ્યું હતું.

લોસ એન્જલસઃ જાણીતા સંગીતકાર એ.આર. રહેમાને સુપર હહટ ફિલ્મ ‘થલમડોગ હમહલયોનેર’માં ઓથકર મેળવીને ભારતીય હસનેજગતમાં ઇહતહાસ રચ્યા બાદ આ વષષે િરી એક વખત તેમની ફિલ્મ ઓથકર માટે નામાંફકત થતાં કરોડો ભારતીયો િરી ઓથકરની આશા રાખીને બેઠા હતા. જોકે રહવવારે યોજાયેલા ૮૩મા ઓથકર એવોડડ સમારંભમાં રહેમાન અને તાહરક અનવરને ઓથકાર ન મળતાં ભારતીયોનું સપનું રોળાયું છે. ભારે ઝાકઝમાળ વચ્ચે યોજાયેલા ઓથકર એવોડડ સમારંભમાં હિટનના શાસક જ્યોજજ ષષ્ઠમના જીવન પર

A-

= # M$ = 9 L B2 B2 @$: %M4 &9 & A

M$0!

9 :

9 =#=+

દંપતી સામે યુએસનાં હેલ્થકેિ મેરડકલ કાયષક્રમો જેવા કે મેરડકેિ, મેરડકેઈડ અને િાઈવેટ હેલ્થકેિ યોજનાઓમાં ખોટા રબરલંગ કિવાનો આિોપ મૂકાયો હતો. ટટક્સાસનાં આ ડોકટિ દંપતીએ એરિલ ૨૦૧૦માં ગુનો કબૂલ્યો હતો. તબીબ દંપતીએ ૧૯૯૮થી ૨૦૦૯ દિરમયાન આ કૌભાંડ આચયુું હતું. એલર્ષ, અસ્થમા અને આથષિાઈરટસની સાિવાિનાં નામે રિરનક શરૂ કિીને ખોટા રબરલંગ કયાષ હતા.

" 9"

: 9

= 9 E %E L "= $9

બોસ્ટન: અમેરિકામાં છેલ્લા ૧૦ વષષથી હેલ્થકેિ કૌભાંડ આચિનાિ ભાિતીય મરહલા તબીબને કોટટે આઠ વષષ કેદની સજા ફિમાવી છે. કોટટે ૫૬ વષષનાં ભાિતીય કકિણ શમાષ અને તેના તબીબ પરતની મારલકીની ૪.૩ કિોડ ડોલિની િોકડ સરહત અન્ય સંપરિ પણ જપ્ત કિવાનો આદેશ આપ્યો છે. ડો. કકિણ શમાષના પરતને થોડા રદવસ પૂવવે જ કોટટે આ કેસમાં દોરષત ઠિાવીને ૧૫ વષષ કેદની સજા ફિમાવી હતી. તબીબ

;7 "'=%=

HGH 9 : ="B : &9 = M 9# A 9 ;B 3= N 3= : B : 9 ": - 92 J M $& 9B ="B : &9 = ": $9 9B $%= 9& &B F "= 9B ) 9 9": $%: " 9"= *!9B : M "9% 'C J #9 K #9 < A 9 1 =/!9#:1 9$ 9": M&M5 M

=& 3A,#= A ># 1 A" ? :#: 3A,#= ; 9 = 9 #N 9B M$#B O' =#: M$69 =#: $1 ; : M; 4 &B 9 39M7 M$ 9 9B M$#B A : &B F 3=

9"=#: .!M4 ;B M # "= < >#9 &B B A $9 < 9 > M$ 9 39M7 = M$ =%!A

) "9 A &;" : JI %:$ 9$"

E 9 .!M4 ;#9 9 #=$:

$ A "9 9$9

= M$ =% 9B A

98B 9

"=#;B A A : ": 9$= A 3A,#= ;B M "9 "

#=% "A

9 % ? 9": '=#9 D 9B(!; 9 A : "$9 9B $%=

A

કુંભ રાશિ (ગ.િ.સ.ષ) આ સમયમાં માનહસક હચંતા કે સમથયા હશે તો તેનો ઉકેલ મેળવી શકશો. આપના માગજ આડેના અંતરાયો દૂર થતાં લાગે. કોઈ મહત્ત્વનું કાયજ સિળ બનતાં આનંદ જણાય. નોકહરયાતને કાયજ સિળતા મળતી જણાય. વેપાર-ધંધાના કામ પાર પડતાં જોવાં મળે. મીન રાશિ (દ.ચ.ઝ.થ) આ સપ્તાહમાં આપના સંજોગો મૂંઝવણમાં મૂકી દેતાં જણાશે. આપની યોજનામાં હજુ જોઈએ તેટલી ધારી પ્રગહત ન જોવાતાં અથવથથતા વધશે. આપની નાણાંકીય બાબતો પ્રત્યે પણ પૂરતું લક્ષ આપવું પડશે. ખચજ પર કાપ મૂકવો પડે.

," & (&./ &* "3/"*/&+* +#/ +*1"-.&+* "*+1 /&+* (0) &*$ " /&*$ (" /-& " +- /&+* ( ./"-&*$ -&1"2 4. "* &*$ (( /4,". +# !+0 ("$( 5&*$ +*."-1 /+-&". .0,,(4 *! #&/

3 -&!$" + ! "(

) &(

4".

&!!("."3

/%( *!(/!

+( +)

"( 222

/%( *! + 0'


30

બોનલવૂડ

Gujarat Samachar - Saturday 5th March 2011

સાંભળવાિો તેિે જબરો શોખ છે અિે તે અત્યારિા ઘોંઘાનટયા સંગીતિે નબલકુલ પસંદ કરતો િથી. થવભાવે શાંત એવો મિુ તેિા માતાનપતા જેિી મંજૂરી િ આપે તેવું કામ ક્યારેય કરતો િથી. તેિે લાગણીશીલ અિે ઘરઘથ્થું પત્ની જોઇએ છે. જ્યારે તિુ સતત બોલબોલ કરતી નટનપકલ ભારતીય યુવતી છે. કાિપુરમાં જસમેલી અિે નદલ્હી યુનિનવાસટીમાંથી બેચરલ ઓફ આટેસિી નડગ્રી મેળવેલી તિુ પણ મુરનતયાિી

રોમેન્ટટક-કોમેડી ફિલ્મ

આ ફફલ્મમાં થટોરી તેિા િામ મુજબ મિુ (મિોજ શમાા એટલે કે આર.માધવિ) અિે તિુ (તિુજા નિવેદી એટલે કે કંગિા રાણાવત)િા લગ્નિી છે. લંડિમાં એમબીબીએસ થયેલો મિુ થોડો શરમાળ, ચતુર અિે મીઠડો છે. જુિા નહસદી ગીતો

શોધમાં છે. જીવિ જીવવા માટે તિુિા આગવા િીનત-નિયમો છે. દરેક વથતુિું માપ તે પોતાિા વાંચિ દ્વારા મેળવેલા જ્ઞાિથી જ કાઢે છે. તિુ ફાથટ બાઈફકંગ, શરાબ, ટેટુ, એરેસડ મેરેજ, સામનજક રીત-નરવાજો િત્યે સખત િફરત ધરાવે છે. મિુિે ઘરિા સભ્યો કહે એટલે કાિપુર તિુિે જોવા જવું પડે છે. બસ ત્યાંથી થવગામાં િક્કી થતા લગ્નિી કથા શરૂ થાય છે. ફફલ્મિો અંત શું આવે છે તથા ફફલ્મમાં કલાકારોિો અનભિય, સંગીત વગેરે કેવું છે તે જાણવા ‘તિુ વેડ્ઝ મિુ’ જોવી રહી.

કરીિા બોનલવૂડિી સૌથી સેક્સી મનિલા કરીના કપૂરે તેનું ટોચનું સ્થાન ફરી એકવાર જાળવી રાખ્યું છે. અગ્રણી ફફલ્મ મેગેઝિન ‘સ્ટારડસ્ટ’ દ્વારા તાજેતરમાં તે બોઝિવૂડની સેક્સસએસ્ટ વુમન(સૌથી સેસસી મઝિિા) જાિેર થઇ છે. સ્ટારડસ્ટના માચચ મઝિનાના અંકમાં ફફલ્મ ઉદ્યોગની ટોચની ૧૦ સૌથી સેસસી મઝિિાઓની યાદી િઝસદ્ધ થઇ છે અને ઝવસ્તૃત સંશોધન તેમ જ વાચકોના િઝતસાદ બાદ સ્ટારડસ્ટે કરીના કપૂરને આ ઝિતાબ આપ્યો છે. સ્ટારડસ્ટના મુિપત્ર પર કરીનાની મોિક તસવીર સાથેના નવા અંકને િઝસદ્ધ કરવા તાજેતરમાં એક સમારંભ યોજાયો િતો. આ સમારંભનું સંચાિન રોઝનત રોયે કયુું િતું અને કરીના કપૂર અને નારી િીરાએ અંકનું ઝવમોચન કયુું િતું. ત્યાર બાદ રોઝનત રોયે, નવા ઝબરુદ અંગે કરીનાને અનેક િશ્નો પૂછયા િતા. સૌથી સેસસી મઝિિાઓની આ યાદીમાં કેટઝરના કૈફ, દીઝપકા અને ઝિયંકાનાં નામ પણ છે.

રિેમાિ બાફ્ટા અિે ઓસ્કરથી વંનિત સંગીતકાર એ.આર. રહેમાિ નિનટશ એકેડેમી ઓફ ફફલ્મ એસડ ટેનલવનઝિ આટેસ (બાફ્ટા) એવોડે જીતી શકયો િહોતો અિે હવે તે ઓથકર એવોડેથી પણ વંનચત રહ્યો છે. બાફ્ટામાં શ્રેષ્ઠ મૌનલક સંગીત શ્રેણીમાં એલેકઝાસડર ડેસપાલ્ટે તેમિે પાછળ રાખી દીધા. ડેસપાલ્ટિે ‘ધ ફકંગ થપીચ’ રચિા માટે બાફ્ટા પુરથકારથી િવાજવામાં આવ્યા હતા. રહેમાિ બીજી વાર બાફ્ટા એવોડેિી દોડમાં સામેલ થયા હતા. વષા ૨૦૦૯માં તેમિે ‘થલમડોગ નમનલયોિેર’ માટે બાફ્ટા એવોડેથી પુરથકૃત કરવામાં આવ્યા હતા.

• લનમાષતા: શૈલેષ આર. નસંહ, સૂયા નસંહ, નવિોદ બચ્ચિ • લદગ્દશષક: આિંદ રાય • િેખકઃ નહમાંશુ શમાા • અન્ય કિાકારો: નજમ્મી શેરગીલ, રનવ ફકશિ, દીપક ડોનિયાલ વગેરે • ગાયકઃ મોનહત ચૌહાણ, સુનિનધ ચૌહાણ, નમકા નસંહ, વડાલી િધસા વગેરે • સંગીતકારઃ િષ્િ

‘ઝલક નિખલા જા’માં માધુરીિા કામણ ૯૦િા દસકાિી બોનલવૂડિી ધકધક ગલા... માધુરી દીનિતિું લાંબા સમયબાદ સોિીિા ડાસસ નરયાલીટી શો ‘ઝલક નદખલા જા’માં જજ તરીકે આગમિ થયું અિે તે બીગ થિીિિી જેમ જ છવાઇ ગઇ. માધુરી ‘ઝલક નદખલા જા’િી ચોથી નસઝિમાં જજ તરીકે દશાકો સમિ ઉપસ્થથત થઇ છે. શોિા ખૂબ જ સારા ફોમદેટથી આકષાાઇિે તે ફરીથી ભારત આવી છે. ૪૩ વષાિી ઉંમરે પણ માધુરી હજુ પણ એટલી જ યુવાિ લાગે છે જેટલી તે ૯૦િા દાયકામાં બોનલવૂડિી નસલ્વર સ્થિિ પર જોવા મળતી હતી.

માધુરી નૃત્યમાં ખુબ જ નિપૂણ છે અિે તેથી જ તે ડાસસ નરયાલ્ટી

શોમાં જજ તરીકે જોવા મળી રહી છે. માધુરીિી નહટ ફફલ્મોમાં તેજાબ, રામ લખિ, નદલ, સાજિ, હમ આપકે હૈ કૌિ, નદલ તો પાગલ હૈ અિે દેવદાસિો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત એક દો તીિ.., અરે રે ધક ધક.., ચોલી કે પીછે... અિે મેરા નપયા ઘર આયા... જેવા ડાસ્સસંગ ગીતો માટે પણ તે દશાકોમાં લોકનિય છે. શો અંગે માધુરી કહે છે કે ડાસ્સસંગ મિે ખૂબ જ પસંદ છે અિે હું હંમેશા તેિી સાથે જોડાઇ રહી છું. આથી સોિીએ મિે ઓફર કરી તો મેં તુરંત જ તેિે સ્થવકારી લીધી હતી.

ચુંબન કેસમાં લશલ્પા શેટ્ટીને દંડ ભારતિી સુિીમ કોટેે નશલ્પા શેટ્ટી અિે હોનલવૂડ અનભિેતા નરચડે ગેરિા ફકનસંગ મામલે અદાલતિા આદેશિું પાલિ િહીં કરવા બદલ નશલ્પાિે રૂ.પાંચ હજારિો દંડ ફટકારીિે તેિે અંનતમ તક આપી છે. સાથે જ નશલ્પાિે ચાર સપ્તાહમાં આદેશિું પાલિ અિે દંડિી રકમ બે સપ્તાહમાં જમા કરાવવાિો સુિીમ કોટેે નિદદેશ આપ્યો છે. સયાયમૂનતા ટીએસ ઠાકુરે નશલ્પાિી ટ્રાસસફર અરજી અંગે આ આદેશ આપ્યો છે. સુિીમ કોટેે નશલ્પાિે કેસિા અસય પિકાર ભૂપનસંહિું િવું સરિામું રજુ કરવા અિે િોનટસ પર અમલ કરવાિો આદેશ પણ આપ્યો છે. એનિલ ૨૦૦૭માં નદલ્હીમાં ટ્રક ડ્રાઇવરોિા એક એઇડ્સ જાગૃનત કાયાિમમાં અનભિેતા નરચડે ગેરે નશલ્પા શેટ્ટીિે ફકસ કરી હતી. આ મુદ્દે વકીલ પીસી ભંડારીએ નશલ્પા અિે ગેર સામે કેસ િોંધાવ્યો હતો. કોટેે ગેર સામે ધરપકડ વોરસટ જારી કયુું હતું અિે નશલ્પાિે સમસસ પાઠવ્યા હતા. નશલ્પાએ જયપુર સનહત અસય જગ્યાએ તેિી સામે પડતર કેસોિી સુિાવણી મુંબઇમાં કરવા માટે સુિીમ કોટેમાં ટ્રાસસફર અરજી દાખલ કરી હતી. સુિીમે નશલ્પા સામે િીચલી કોટેિી કાયાવાહી અંગે થટે આપીિે ગેર સામે જારી કરાયેલું ધરપકડ વોરસટ રદ કયુું હતું.

દર વષષે બોલિવૂડ-મુંબઇમાં શ્રેષ્ઠ ફિલ્મો-સીલરયલ્સ, શ્રેષ્ઠ કિાકારો વગેરેને એવોડડથી સન્માલનત કરવામાં આવે છે તેમ છેલ્િા દસ વષષથી ગુજરાતી ફિલ્મ, ટીવી અને મટેજના કિાકારોને પણ સન્માલનત કરવામાં આવે છે. ૨૫ િેબ્રુઆરીએ મુંબઇમાં યોજાયેિા એક શાનદાર સમારંભમાં ટ્રાન્સમીલડયા દ્વારા ગુજરાતી ફિલ્મ, ટીવી અને મટેજ સાથે સંકળાયેિા લવલવધ િોકોને સન્માનવામાં આવ્યા હતા. જેમાં આ વષષે ૬૦ જેટિા શ્રેષ્ઠ કિાકારોને રૂ. દસ િાખ સુધીના પુરમકાર એનાયત થયા હતા. સંગીતકાર મહેશ કનોલડયાના ૭૫ વષષની ઉજવણી લનલમત્તે આ વષષે શરૂ થયેિ મહેશ-નરેશ મપેલશયિ એવોડડ હામયકાર શાહબુલિન રાઠોડને એનાયત થયો હતો. ઉપરોક્ત તસવીરમાં (ડાબેથી) નરેશ કનોલડયા, પ્રલવણ કોટક (ઇમકોન ગ્રૂપ), મહેશ કનોલડયા, હીરાના વેપારી ભરત શાહ, ટ્રાન્સમીલડયાના એમ.ડી. જસ્મમન શાહ તથા યુએસએના રસ્મમકાંત શાહ શાહબુલિન રાઠોડને એવોડડ આપતા નજરે પડે છે.

અનિલ કપૂર પ્રથમવાર નવલિ બિશે એક તરફ અનિલ કપૂર હોનલવૂડિી સુપર નહટ ફફલ્મ ‘નમશિ ઇમ્પોનસબલ-ચાર’ સાઈિ કરવા બદલ ચચાામાં છે અિે બીજી તરફ તે રાજકુમાર સંતોષીિી િવી ફફલ્મ ‘પાવર’માં તેિી ભૂનમકા માટે વાળ ઉતરાવવાિો છે એ માટે ચચાામાં છે. ફફરોઝ િનડયાદવાલા નિનમાત આ ફફલ્મમાં અનમતાભ બચ્ચિ, અજય દેવગણ, સંજય દત્ત, અનમષા પટેલ મુખ્ય ભૂનમકામાં છે. આટલા વષોા દરનમયાિ ક્યારે પણ અનિલે તેિી હેર થટાઈલ બદલાઈ િથી. આથી આ સમાચાર તેિા િશંસકો માટે આઘાતજિક સાનબત થવાિી શક્યતા છે. સૂિોિા જણાવ્યા િમાણે, ‘અનિલ તેિી હેર થટાઈલ બાબતે ઘણો પઝેનસવ છે. કારફકદદીમાં િથમ વાર જ અનભિેતા ફફલ્મમાં નવલિિી ભૂનમકા ભજવી રહ્યો છે. આ ફફલ્મિું તેિું પાિ ઘણું આિંદી, ઉશ્કેરાટ ભયુું અિે થટાઈનલથટ છે. અનિલ પણ તેિી આ ભૂનમકા નવશે છેલ્લા ઘણા સમયથી ઘણું નવચારતો હતો અિે હવે તેણે માથું મુંડાવવાિો નિણાય લીધો છે.’


દેશબિદેશ

Gujarat Samachar - Saturday 5th March 2011

લીબિયામાં ગદ્દાફીના પતનનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ બૈદા (લીબબયા), અલ વોબિંગ્ટનઃ લીબિયાના સરમુખત્યાર મુઅમ્મર ગદ્દાફીના શાસનના પતનનું કાઉસટડાઉન શરૂ થઇ ગયું છે. અલ િૈદા શહેર સ્થથત તેના ગ્રીષ્મકાલીન મહેલના સુરક્ષા ગાડડોને ભગાડ્યા િાદ બિદ્રડહીઓએ મહેલમાં લૂંટફાટ ચલાિી હતી. મહેલમાંથી લડકડને ૧૨ લાખ પાઉસડ રડકડા તેમ જ અઢળક ઝરઝિેરાત મળ્યું હતું. િેફામ લૂંટફાટ િાદ લડકડએ મહેલને આગ ચાંપી દીધી હતી. પિોતીય બિથતારમાં િનેલા તેમ જ આધુબનક સુખસુબિધાઓ ધરાિતા ૪૦ રૂમના આ મહેલમાં થિીબમંગ પૂલ અને શાનદાર િગીચડ હતડ. એટલું જ નહીં, આ મહેલમાં ભૂગભો પરમાણુ િંકર પણ છે. ૨૨ િષષીય અબ્દુલ કરીમે કહ્યું હતું કે જડ ગદ્દાફીએ આ પૈસાનડ ઉપયડગ લડકડ માટે મકાનડ અને થકૂલડ િનાિિા પાછળ કયડો હડત તડ લડકડ કદાચ આટલા ગુથસે ભરાયા ન હડત. બવરોધીઓની આગેકૂચ બિરડધીઓ ગદ્દાફીના ગઢ સમાન પાટનગર બિપડલી તરફ આગળ િધી રહ્યા છે. આ તરફ દેખાિકારડ પર બહંસા િદલ યુએનની સલામતી પબરષદે ગદ્દાફીના શાસન પર પ્રબતિંધડ લાદિાનડ બનણોય કયડો છે. આંદડલન શરૂ થયા િાદ અત્યાર

સુધીમાં ૧,૦૦૦થી િધારે લડકડની હત્યા કરાઇ હડિાના અહેિાલડ છે. લીબિયામાં એક પછી એક શહેરડ ગદ્દાફીના બિરડધીઓના હાથમાં સરી રહ્યા છે. લડ ક શા હી ત ર ફી આંદડલનકારીઓએ કામચલાઉ સરકારના િડા તરીકે ભૂતપૂિો સયાય પ્રધાન મુથતફા અબ્દેલજલીલની બનમણૂક કરી છે. દેખાિકારડ પાટનગર બિપડલીથી ૫૦ કકમીની અંતરે આિેલા ઝિીયેહ ટાઉનનડ કિજડ મેળવ્યા િાદ બિપડલી તરફ આગળ ધપી રહ્યા છે. લીબિયામાં ક્રુડ ઓઈલનું ઉત્પાદન કરતડ ઉિર તરફનડ પ્રદેશ સંપૂણોપણે આંદડલનકારીઓના કિજામાં છે, જેમાં આંદડલનનું મૂળ િેનગાઝી શહેર પણ સામેલ છે. લીબિયામાં સરકારબિરડધી આંદડલન શરૂ થયા િાદ અત્યાર સુધી ૧,૦૦૦થી િધારે લડકડની હત્યા કરાઇ હડિાનડ અંદાજ છે. પ્રબિબંધ લાદિા યુએન, યુએસ દરબમયાન, ૧૫ સભ્યડની યુએનની સલામતી પબરષદે સિાોનુમતે ગદ્દાફીના શાસન પર પ્રબતિંધડ લાદિાનડ બનણોય કયડો હતડ. સલામતી પબરષદે લીબિયા સરકારને તત્કાળ બહંસાનડ અંત લાિિાનડ આદેશ આપ્યડ છે, તથા ગદ્દાફી અને તેમના પબરિારની સંપબિ થથબગત

કરિાનડ, લીબિયાના નેતાઓ પર પ્રિાસ કરિા પર પ્રબતિંધ મૂકિાનડ આદેશ આપ્યડ હતડ. સલામબત પબરષદે ૧૫ બિરુદ્ધ શૂસય મતે લીબિયા પર પ્રબતિંધડના ઠરાિને મંજૂરી આપી હતી. આ ઉપરાંત પબરષદે લીબિયાના નેતાઓ સામે માનિતા બિરુદ્ધના અપરાધ િદલ આંતરરાષ્ટ્રીય અદાલતમાં કેસ ચલાિિાનડ પણ આદેશ આપ્યડ હતડ. ભારતે પણ લીબિયાના નેતાઓ પર પ્રબતિંધડ લાદિાના બનણોયને ટેકડ આપ્યડ હતડ. યુનાઇટેડ નેશસસની રેફ્યુજી એજસસીએ જણાવ્યું હતું કે લીબિયામાં િળિડ ફાટી નીકળ્યા િાદ એક લાખથી િધુ બિદેશીઓ લીબિયામાંથી નાસી છૂટયા છે. કનોલ ગદ્દાફી સામે પ્રજાએ િળિડ પડકાયાોનાં થડડા બદિસડમાં જ અમેબરકાએ લીબિયા પર એકપક્ષીય પ્રબતિંધડ લાદિાનું શથિ ઉગામીને ગદ્દાફી ફરતે ગાબળયડ િધારે મજિૂત િનાવ્યડ છે. અમેબરકાએ કનોલ ગદ્દાફી, તેમનાં સંતાનડ અને તેમનાં િફાદારડની સંપબિ િીઝ કરી છે. ઓિામા સરકારે લીબિયા સાથેનાં લશ્કરી સંિંધડનડ અંત આવ્યડ હડિાની જાહેરાત કરી છે અને બિપડલી ખાતે એલચી કચેરી િંધ કરી છે. યુરડબપયન યુબનયનનાં ૨૭ દેશડ દ્વારા પણ ટૂંક સમયમાં

લીબિયા સામે આકરાં પ્રબતિંધડ જાહેર કરિામાં આિે તેિી શકયતા છે. જેમાં ગદ્દાફીની સંપબિ જપ્ત કરિા ઉપરાંત શથિડ અને માલસામાનની બનકાસ િંધ કરાય તેિી ધારણા છે. યુએનની માનિ અબધકાર કાઉસ્સસલે લીબિયાનું સભ્યપદ સથપેસડ કયુું છે અને માનિ અબધકાર ભંગની તપાસનડ બનણોય લીધડ છે. અમેબરકન યુદ્ધજહાજ રવાના નડથો આબિકન દેશ લીબિયામાં સ્થથબત ગૃહયુદ્ધની નજીક પહોંચતા અમેબરકાએ પડતાનું યુદ્ધજહાજ અને લડાકુ બિમાનડનડ કાફલડ રેડ સી તરફ રિાના કયડો છે. નેિી અને એરફડસોના આબધકારીઓની પહેલને પેસટાગડન અને તેના નેતાઓ દ્વારા તમામ બિકલ્પડ અપાયા હડિાનું મનાય છે. અમેબરકન અબધકારીઓ આ અંગે સિાિાર કંઇ કહેિા તૈયાર નથી, પરંતુ આ બહલચાલને લીબિયામાં ગદ્દાફીના શાસનના કાઉસટડાઉન તરીકે બનહાળિામાં આિે છે. યુદ્ધજહાજ રેડ સી તરફ રિાના થઈ ગયું છે. તે સુએઝ નહેર થઈને ભૂમધ્યસાગર તરફ ગયું છે, જે લીબિયાની નજીક છે. એક સંદેશમાં અમેબરકાના પ્રમુખ િરાક ઓિામાએ ગદ્દાફીએ શાસન કરિાનડ કાનૂની અબધકાર ગુમાવ્યડ હડય તેમને તત્કાળ રાજીનામું આપી દેિાની અપીલ કરી હતી.

31

'ગુજરાત સમાચાર – એદિયન વોઇસ' દ્વારા હાઉસ અોફ લોર્ઝઝ ખાતે 'દિદિિ તાદમલ્સ' દવિેષાંકનું દવમોચન 'ગુજરાત સમાચાર – એદિયન વોઇસ' દ્વારા પ્રદતષ્ઠીત 'હાઉસ અોફ લોર્ઝઝ' ખાતે 'દિદિિ તાદમલ્સ' દવિેષાંકના દવમોચન કરવા એક િાનિાર સમારોહનું આયોજન તા. ૩-૩-૧૧ના રોજ સાંજે ૭ કલાકે કરવામાં આવ્યું છે. આ દવિેષાંકમાં દિિનમાં આવી દિિીિ સમાજને અનેરુ યોગિાન આપનાર દિદિિ તાદમલ્સની સરાહનાની ગાથા આલેખવામાં આવી છે. 'ગુજરાત સમાચાર – એદિયન વોઇસ'ના િરેક લવાજમી ગ્રાહકોને આવતા સપ્તાહે આ દવિેષાંક સાિર રજૂ કરવામાં આવિે.

લીબિયાથી ૩૬૦૦ ભારતીયો પરત નવી દિલ્હીઃ હિંસાગ્રથત લીહિયાથી ૬૦૦ ભારતીયોનું િીજું જૂથ િે ખાસ હિમાન દ્વારા મંગળિારે િપોરે ભારત આિી પિોંચ્યું િતું. લીહિયામાં ફસાયેલા આશરે ૧૮,૦૦૦ ભારતીયોમાંથી ૩૬૦૦થી િધુને િતન પરત લાિિામાં આવ્યા છે અને િાકીનાને પરત લાિિા માટે ૧૨ માચચ સુધી દરરોજ િણ ફ્લાઇટ ઓપરેટ કરાશે. લીહિયાથી થિદેશ પરત આિેલા ભારતીયોએ ત્યાંની સ્થથહતને ભયાનક ગણાિી િતી. ચોમેર ફેલાયેલા હિંસાના જુિાળથી લોકોને ભોજન અને પાણીની મુશ્કેલીઓનો પણ સામનો કરિો પડતો િતો. ભારત સરકારે લીહિયાથી ભારતીયોને પરત લાિિા માટે શરૂ કરેલા અહભયાનના

ભાગરૂપે મંગળિારે ૬૦૦ ભારતીયો આવ્યા િતા. નાગહરક ઉડ્ડયન અને હિદેશી િાિતોના પ્રધાન િયલાર રહિએ કહ્યું િતું, ‘અમે લીહિયામાં િસેલા દરેક ભારતીયને પરત લાિિા પ્રયાસ કરીશું. હિપોલીમાં કાયચરત ભારતીય દૂતાિાસ આ માટે પ્રયાસ કરી રહ્યું છે.’ એક મહિલા પ્રિાસીએ કહ્યું િતું, ‘આ હદિસોમાં લીહિયામાં પહરસ્થથહત િહુ જ ખરાિ છે. ચારે તરફ ટેન્ક, શથિો અને દારૂગોળો જ જોિા મળી રહ્યો છે. ગમે ત્યારે સ્થથહત થફોટક િની શકે છે.’ એક અિેિાલ અનુસાર, આગામી કેટલાક હદિસોમાં ભારતીય નૌકા દળના િે ખાસ જિાજ દ્વારા ૩૦૦૦ ભારતીયોને પરત લાિિામાં આિશે.


"#

% "

'દિલકા અાયના' િેવિયા ચેદિટેબલ ટ્રસ્ટને અપપણ 6nK;`! 5_(/m*.T /m58T53T` <_4 ] 3A43 8!d4 /m58T53T` 3TJ 855Tp ] B4T % .<c *[.T ;!T` ;`1` W +W 3T`(W.[ p.^4T ;X-W.T 1-T 8*g3T. L\B( 3X%1._ /_9T /<[58T >$*T <_4 $[ @4T5.T 4X!3T` ;X' ] 9[58T.W ] "T"5T#_7W m;8(T88T.X` ] 5W,8T.X` 1 Y 3f"X` 1B4X` <_8T+W 8IJ_ 2T(\ 6[8T.X` #6) 8A4X` $[ 6nK;`! ] /T'd %[8T K;`!_3T` /<[58T.T 8IJ_.W # ` W U `3* *[._ ;5[5T9 $_ 8/5T9 .[ ;3T%.T m89T7 8!g.W 3T'\.W 8-*W 3T`!.T 6W-[ 9<[5_3T` .8_ G48;T4 &(/+W m8 ;W 5P_ $[ G48;T4 $[ ;X' 9[58T.W D6[&5 &E2T 6` T5_ ;T(W 6<e!T "T"5T #_7W 95T5T 8![5[ 2T(\ 3[788T._ ;34[ .T' U0F3 ] 'W8W m;m546 /Y5*_ G48;T4 %[ ;3T%.T m89T7 8!g.W %Sm54T* ;`*_:8T.W Q3*T.[ 6W-[ -W *_ -`-_ 1B4_ $[ 1[ J) 8:g3T` *[.X` '.g 85 jl+W ki ' T 8A4X` $[ $*T` 2T(T3T` 1R omN + .+W

T`m,86W3T` 8:_g +W 2T(T.T` /(T`.W ,X T. #6T8*T` /_/W. m(&T .5.T` ?4_m*1<[. <[ $[ ;34[ 6_ _ 2T(T.T /(T` /<[58T3T` .T./ .X28*T <*T <8[ ;34 1,6T4_ $[ 1,6T*T ;34 ;T+[ <8[ 6_ _.[ ,5[ K;`![ a .8W. /<[58X` $[ 6nK;`! /5T`* 1+g (\ /T'd m1&.[; /T'd U 'W /T'd %[8T K;`!_.W ;`=4T 8-*W p4 $[ K;`![ /_*T.[ ;p88T 6! ,[ T8.W 4X8T. 4X8*W 3T` "[6$T 8-W $[ ?4_m*1<[. <[ $[ ] %[ 2T(\ 8IJ_ 6[8T O_!/m* ;XNT` 8[ $[ (T43`(.T '] 6T 8[/T5W *_ p.^4T .[ ;5 T` 8IJ_ ;T0T /<[5T88T 3_'T /T4[ 8IJ_ 2T(\ 6 .[ K;`!.W 9_2T 8-T5[ $[ +_(T` 8:_g !T ,X T.+W 9S +4[6W /_/WB;.W %[ 3X1 ` ;m<* !X%5T*3T` #T5 9T T $[ 6n.W 3_;33T` *_ <c 2W( 3'\ $[ /_/W..T m<*[92T -5_( <[ $[ ] 6_ _.[ ,5[ K;`![ .8X` %_ *X` <_4 $[ /_*T.T 6n3T` /<[56 [ _ ;X' +_(T m,8;_ /$W 2T ] 1<[..T 6n3T` /<[5*T` # T4 $[ 6_ _.[ .8X` %_ *X` <_4 $[ %[ *[3.[ 2T(\+W M\; /*W ,X T.3T`+W 37W p4 $[ 3m;gm(&3T` 05*T 6_ _ /) 2T(\+W ;X' 6[*T` # T*T .+W m<*[92T <[ $[ ] <T6 ;X'3T` 0Z625# 8[I'.g I'T 6.W .[ 9[58T.W3T` 8W .[ m;`" & U `! $% & %* I'T 6 #T6[ $[ #m)4T#_7W3T` %$#' ! $$%& % * U09 '.X` #6) $[ % # $$%& % * #m)4T#_7W3T` pm34T8 h /5 ' $ $$%& % * VB' 8 h 5T4 $[ ;T`%.T " $ m5;[C9. 8 *[ 4X8*W 3T` 8m.`! ))) & ) # $)& $ (! !T . /<[58T._ L\B( $[ 85 8-Y.W I/[H46 BLW %[8T 8[B' 3T'\ ˆuù aAp ivl bnAvvA ivcArI rHAA Ae? /_/W. K=4T* $[ /_/W. T*[ 855Tp._ /<[58[9 8-Y._ ‘aeˆ ivLs’ aApnA œre aAvI, aApnI anuk u tAae, aApnI /<[58[9 ;X' 9[58T.W A¿AAmAù smÀvIne VyAjbI wre ivl bnAvI aApˆe. aApnA #m)4T#_7W 2T(\ 37[ $[ 8-X pirvArjnAenI surxAA mAqe aAje j ivl bnAvAe. 3Tm<*W 3T'\ %X b

sùpk#: mnu „Kkr - 020 8998 0888. Thinking of Making A Will?

‘Ash Wills’ can prepare one for you 1. At a fixed fee 2. In the comfort of your home. For the security of your loved ones - make a will today.

Contact: Manu Thakkar 020 8998 0888 / 020 8248 5785

Only for Ladies

Lady Beautician for Home visit her kq©g, menIKyAer, pedIKyAer, fesIyl, veKs©g, aAybñA,e bñAydl, her SqA¤l, mekap vger.e ..ŠUb j VyAjbI Av.

%Z $A! WY શનિવાર ૨૬ WUVU ફેI9 બ્રEુઅA!D ારી ૨૦૧૧િીD $!'A વરસાદ $!' વરસતીD કડકડતીD !D 'AL ઠંMડDીભરી સાંજ "G લેટિિાA (Z! A5GચAા હનરબેGિ બચુEભAાઇ િાગ્રે (J" C2 YXU હોલમાંAL ઉપસ્થિત ૬૫૦િીD $વધુE ભાઇ-બહે A (G િJો માટે AH A A! બિીD !(D યાદગાર રહી. Zનડવાઇિ $A ઇન્ટરિે - ! G% " શિલ Z!$A! A ] પનરવારિા ગૃપ ?A!A દ્વારા 82 A !J "J D J પ્રથતુEત ડાયરો, લોકગીતો / D D J D અિેG જૂFિAા Bફફલ્મીગીતોિી !રમઝટ, અાપણા A A મલકિા " A A A#E માિવીઅો, A $D J મીઠા DA માયાળુ A$ A! D અાપણી A D પરં!L પ!A (G'સA' અાવકારિી રાિોJ અહે ાસ, !J A- D ગીતો D J અિેG 'L !A રોમાન્ટીક સંગDીતિીD 'Eસુ!રA$"D ાવલી મધરાત 'E સુધDી ગૂFLંજતીD !(D રહી. 'LસંગDીતિાA અાA 'Fસૂ!રJોમાંAL A $ A A 'Fસૂ!રJો ભળ્યા. 0 A માિવતાિા $ 6D અાA 8'L પ્રસંગG ે "Lલંડિ C2સ્થિત કવયત્રી 8DZ J D !Z A1 'L પ્રીનતબેG િ મોદી રનચત કાવ્ય સં5 ગ્ર(હ Z " A અાયિા', A A 'નદલકા જેG દેG$વદયાA A P 8પ્રકાનશત AZ% ચેGZન!રટેHબ" લ ;2 ટ્રથટિાA "A લાભાિથે !A G" %O !રજુEઅAાત કરાયે લ છેG એિીD 3હ્દય 2થપશશી A A! A કન્સલ્ટીંગ -'/ N 'ગુEજ!A રાત ' સમાચાર'િા D ! *જ્યોત્સિાબે J+' A Gિ %A(G !D અાA કાવ્ય A1 'L એડીટર શાહે કરી. સં5 ગ્ર(હ 5G^ A1 J Z(D AL !રચેG" અંગ્રે જી Z"Z નલનપમાંAL છેG પરં!LતEુ કાવ્યો નહન્દીમાં લ 6J G છેG. 8DZ પ્રીનતબેGિGે એમિાA ' સગાંAL-'L સંબLંધDી, Zનમત્રોિે Z $'R!રDી 8'L એમિાA બિથRડHે, "[ લગ્ન 8'L પ્રસંગ કેI એનિવસથ પ્રસંગGે A1 J '!# A$' ! છેG. ભેGટ ધરે!G" લ અાA કાવ્યો સરળ તિાA ભાવસભર A H પણ એમણેG " A1 J ALિELું 'અાંALખGે' ચેGZન!રટીD માટે લખેG" લ કાવ્યોમાં A1 જેG ખાસ A' કરીિે !D G 7Z@Z$Z( A કાવ્ય દ્રનિનવનહિિેG 7Z@ દ્રનિ-દાિ 0 A A A A$ G ! E !G G મળ્યા બાદ ઉપજતા ભાવિે રજુ કરે છે એિુLEં $AL A! દેG$વદયાA ચેGZન!રટેHબ" વાંચિ કયુETું. એિુELં કારણ લ ;2 ટ્રથટેH ! AL 'અંધત્વ +$ Zનિવારણ'િો $A! J 8J ગુEજ!A રાતભરમાં પ્રોજેG)ક્ટ (A હાિ Z A અિેG ધયોથJR છેG. એિાA 8પ્રણેGતAા ડો.J !રમનણકભાઇ

J A EબGેિ મહે (GતAાએ એમિાA ડો.ભાિુ A !G $વતિ $AL માદરે વાંકAાિેG!રમાંAL D " અિેG અાંAL ખિીD (J2 હોથપીટલ Zનચલ્ડ્રિ /< $N A$D છેG જેG મALાં વીંગ બિાવી "LલંડિિીD એિફફલ્ડ B / "A -' લાયન્સ = Q A6 અિુE દAાિ ક્લબિુEL ં િોંધપાત્ર છેG . અાA Z'$A નસવાય મેG.ફ્"A$! લાવર !J !D = A! A રોટરી ક્લબ અિેG ઉદારમિા A A J A '( J D દાતાઅોિા સહયોગિી A અાંAL ખિાA દદોથJR િEL ું Zનિદાિ, 'A!$A! J !G%શિ સારવાર તેG મજ અોપરે > મફત કરી !D અાપવામાં A $A AL તદ્દિ A$G છેG . એમિાA કાયથ A R િDી અાવે 8પ્રભાનવત AZ$ િઇ 8DZ પ્રીનતબેG િGે J A LEં અિુEદAાિ િોંધાવ્યુ Q A1 EL ં એમિાA અાA 'L સં5 ગ્ર(હ ?A!A દ્વારા પોતાિુ G છે. A RમALાં $GવેમGેડ (Gહે/લ્િકેI!ર પી.એલ.સી.િા D " 'D A અાA ', સદ્કાયથ Zનડરે!G)ક્ટર! ડો.નવજયભાઇ J Z$ A 'D A$ A સી. પટેH"લGે 82 પ્રથતાવિા " AZ Rક '(A J'] લખીD છેG અિેG અાનિથ સહાય $Gવે!રમોસગૃપ Z" D A ચોટાઇએ JA !D નલ.િાA :D શ્રી Zનબપીિભાઇ કરી છેG. A !A D 'LગDીતિાA અાA કાયથ A 4Rક્રમ ડાયરા-ગીત-સં !Z A કરાયે !A G"લ અાA !રજુE અAાતમાંAL દરનમયાિ ' A J તરફિી ! D ખૂFબ 'A!J 'A સભાજિો સારો 8Z પ્રનતસાદ 'AL A H મહે (G તAા દંL પZનત િાગ્રે A5G ચAા બંL ધE ુઅJો, સાંપ\J ડ્યો. એ માટે A A! A તંL6ત્રD:D D H"લ, ગુE જ!A રાત 'સમાચારિા ીશ્રી 'D સી.બી.પટે (&R A કોઠારી, J A!D 2$ D"E ભAાઇ અમીિ D હષથદભાઇ થવયંL'સG$ેવક પીલુ A D 'Z( 'A A A! 'K J J (AZ અાદી સનહત સાિ અાપિાર સૌ કોઇિો હાનદથRક A A! માિે A G છેG. અાA ચેGZન!રટીD અંગેGિDી $વધુE માનહતી AZ( D અાભાર A H અિેG કાવ્ય A1 'L માટે સં5 ગ્ર(હ મેG# ળ$$A વવા 'L સંપકકS 'A સાધો:J Z A મહે(GતAા 01277 219 265 ડો.J !રમનણકભાઇ / 07768 311 855 E-mail: $ % % # devdaya2004@yahoo.co.uk ! " devdaya.org $ % Website:

0_.b

. + 1 . 1 3 5 ( + -2 +

+

+2 4 + . .

. . .

. + 5 ! - %1 . 5 + , 1 1 + . , * . . . + +

0 5 + . ++ + 4 + 2 + . 1 1!', + +2 + / %. + . 1 + , $- + 5 + + , &.) " # + 5 4

" #

!

1% , # +5 !1 + '4 3 + .& 1 9' + +5 " 1 + + 5 + 4 + + 1 4 + 2 !1 - * 1 !1 + + 9! 7 + 1 . 3 +5 !1 + + + + 9 + !4 + * - 1

0 /6

18 7 : 9 . 4 + + - (1) $ % + 1 + 1

+ +5 +

msAj SpeˆIyAlISq

lùvŒudnivgtaeanerIyA buk©g mAqe sùpk#:

07957 766 719 / 07932 872 414

7!# + 3 + 7 5 + +# / 2 !/ +

&2 1 7 + + + / + . ", ,, + , 1 + , , 1 / + 2 + + +3 + , '/( $ % + /

/ 6 4 + + / + + + / 2 + 0 !/ 4

+ 7 + / 7 ) 2 + , * +

+ , 2, + / + / /

, ) (- * ( , 1 ( * /) (0 / ( 1 ( ) ( - ( * (( () , ( ( ,!%) . * , , ( ( ((+ * ) ) ' * * ( ( ) $*& " # ( 1 / ( *

%

%, ( 1

% % % & % 2

( % * 2 ' (3 % % % + & - ( + + ( & $ ( . %

)2 2 % (0 % , % + % % %, ( % % & "(# (

& % / ) % ( % $ ) ) ) ' + %. ) & .'

anupm keqrs#

SWEET CENTRE

2 / . % %) !

! - ) %. ) % % & ' ) ) 0 & & % . % /& %* , % % ) % - - % % %. %* ) & & % & ")# ! % 0 / % 0 % - ) % %0 & & ! % &

•Weddings •Parties and all •other Functions !

!

For Personal Service Contact:

- "/0"-)") $/&")") &"+('

- "."+/-"1 $/&")") &"+('

! ,*%,-# ,"#

$)

,-$./ "/$

,+#,+

 lGnæsùg, sgA¤, sAesIyl fùKˆn ivgere ˆuæsùgAeae ‘anupm keqrs#’nA SvAiw¿q veÃqerIyn jmovArnAe aAgñh rAŠAe. wrek aA¤qm sA¤q ¦pr weˆrmAù ame 50¸I vŒu tAà bnAvvAmAù aAve e. aAk¿A#k hAeqel ane ved©g fuLlI ¤NSyAed# hAelmAù keqr©gnI sÈvs ve¤qòes sÈvs ¦plBŒ aApIae Iae. ¤ùGleNdnA kAe¤po S¸e idlIvrI

Contact: Ashvwin Gosai

129 Bowes Road, Palmers Green, London N13 4SB.

Tel: 020 8889 9112 Mobile: 07985 404 942 E-mail: anupamcaterers@yahoo.co.uk www.anupamcaterer.com

& % % %


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 5th March 2011

33

સંપવિના વાસ્તવવક અને અવાસ્તવવક સ્વરૂપ Suresh Vagjiani Managing Director Sow & Reap A Property Investment & Financing company.

િાથ પરની રોકડ એવી સંપભિ છે જેના મૂલ્યમાં સતત ઘટાડો થતો રિે છે. રોકડનું મૂલ્ય આઇએસએ કે બેસક એકાઉસટ થકી પણ સુરભિત રાખી શકતું નથી. આ વાત સમજવા માટે પેિોલની કકંમતો સાથે તેની સરખામણીનું ઉદાિરણ જોઇએ. જાસયુઆરી૨૦૦૯માં ભડઝલની કકંમત લીટરદીઠ ૧૦૦ પેસસ િતી, જે જાસયુઆરી-૨૦૧૧માં વધીને ૧૨૫ પેસસ થઇ છે. આ બાબત કકંમતમાં વાભષાક ૧૨.૫ ટકાનો વધારો સૂચવે છે. િાલમાં સવોાચ્ચ આઇએસએ વાભષાક ૨.૯ ટકા લેખે મળે છે. આનો અથા એ થયો કે જો તમે સવોાચ્ચ વળતર આપતી આઇએસએ સાથે નાણાં રોકો તો પણ તમે બે વષા અગાઉની સરખામણીએ ૨૦ ટકા ઓછું પેિોલ ખરીદી શકશો. આનો મતલબ એ થયો કે સંપભિને રોકડ તવરૂપમાં સાચવી રાખવી એ સારો ભવકલ્પ નથી. રોકડ નાણાંનું પ્રોપટટી કે સોના જેવી વાતતભવક તવરૂપની સંપભિમાં રોકાણ કરવું જોઇએ. મોટા ભાગની સંતકૃભતઓમાં સદીઓથી આ પ્રકારની સંપભિનું આગવું મિત્ત્વ રહ્યું છે. નાણાંના સજાનનું મૂળ આમાં જ રિેલું છે. આ ખૂબ જ સરળ માળખું છે જેમાં એક વાર ભસતટમમાં પ્રવેશ કયાા બાદ સારું વળતર લઇને તેમાંથી નીકળી જવાનું િોય છે. ઘણાં ભનષ્ણાંત અથાશાતત્રીઓ આની અસરો અંગે ચચાા કરતાં િોય છે અને આ માટે

૨૦૦ બિબલયન પાઉન્ડનું સજજન કરીને તેને તંત્રમાં ફરતા કરવાની વાત હોય ત્યારે ચોક્કસપણે તમારે બચંતા કરવી જ જોઇએ. આ નાણાં ખરેખર આવ્યા છે ક્યાંથી?

ચતુરાઇપૂવાક ક્વોન્સટભટવ ઇભઝંગ જેવા શબ્દોનો ઉપયોગ કરતા િોય છે. પરંતુ કોની સિા િેઠળ અને કેવી રીતે આ નાણાં અન્તતત્વમાં આવ્યા તે તપષ્ટ નથી અને તેની આસપાસ ગુપ્તતાનું ભેદી આવરણ છવાયેલું છે. તપષ્ટ વાત છે કે જો યુકે દેશ એક પભરવાર િોત તે શેરીઓમાં રઝળતો થઇ ગયો િોત, અને કંપની િોત તો તેણે નાદારી નોંધાવી િોત. કારણ કે આ યુકે છે અને નાણાંનું સજાન બેસક ઓફ ઇંગ્લેસડ દ્વારા થયું છે અને સરકાર તથા યુકેના લોકોને લોન તવરૂપે આપવામાં આવે છે. આપણને કિેવામાં આવે છે કે આ તો અથાતંત્રની સરળતા માટે છે. જોકે આનાથી પ્રજા ગુલામ બને છે અને જવાબદારીનો બોજ બેસકસા પરથી ખસીને યુકેના કરદાતાઓ પર આવી પડે છે. મોગગેજ શબ્દનો અથા જાણવા જેવો છે. જૂના ફ્રેસચ શબ્દ પરથી બનેલા શબ્દનો અથા કંઇક આવો છે, ‘મોટડ’ એટલે કે ‘મૃત’ અને ‘ગેજ’શબ્દ ‘પ્લેજ’ પરથી આવ્યો છે. ભલે કદાચ આ તત્કાળ મોત ન િોય, પણ ધીમું મોત તો છે જ. ચીનની પાસે વષા ૨૦૦૩માં ૪૦૩ ભબભલયન ડોલર િતા. આ આંકડો દેશની કુલ જીડીપીના લગભગ ૨૫ ટકા જેટલા િોવા છતાં ચીન ભચંભતત િતું. યુએસ ભમભલટરી

પાછળ ૪૦૪ ભબભલયન ડોલરનો ખચા અને યુએસ પર ૩.૯ ભિભલયન ડોલરનો દેવાનો બોજ ખડકાયો ત્યારે તેને સમજાઇ ગયું કે િવે ડોલર રાખી મૂકવામાં સમજદારી નથી. એક શાણા રોકાણકારની જેમ તેણે ડોલરની મમત પડતી મૂકીને વાતતભવક સંપભિના સજાન પર ધ્યાન કેસદ્રીત કરી સોનું ખરીદવાનું શરૂ કયુું. તેણે ૧૦૦૦ ટન સોનું ખરીદયું. છેલ્લા છ વષામાં તેના સોનાના અનામત જથ્થામાં ૭૫ ટકાનો વધારો થયો છે. ભસદ્ધાંત બહુ જ સાદો છે. જો કશાકનું અમયાાભદત સજાન થઇ શકતું િોય અને અસય કશાકનું સજાન ન થઇ શકતું િોય તો તેનું મૂલ્ય કઇ રીતે જળવાશે? જેનું અમયાાભદત સજાન થઇ શકે છે તે છે નાણું. અને પ્રોપટટી તથા સોનું સંપભિના એવા તવરૂપ છે જેનું કોઇ પણ જાતના અંકુશ વગર સજાન થઇ શકે છે. આ ભસવાય બેસક ઓફ ઇંગ્લેસડ કઇ રીતે ૨૦૦ ભબભલયન પાઉસડ ઊભા કરી શકવાની િતી. વષા ૨૦૧૧માં યુકે પર ૧.૧ ભિભલયન પાઉસડનું દેવું િશે અને વ્યાજની વાભષાક ચૂકવણીનો આંકડો િશે ૪૮ ભબભલયન પાઉસડ. િવે તમારી સંપભિને કાગળના બદલે વાતતભવક તવરૂપમાં તબદીલ કરવી જોઇએ. પ્રોપટટી ખરીદવાનો મતલબ થાય છે - તમારી પોતાની જ ભમની બેસક ઓફ ઇંગ્લેસડ કે ફેડરલ ભરઝવા શરૂ કરવી, જે તમારા માટે દર મભિને ચલણી નોટો છાપતી રિેશે. અમારા દ્વારા સૂચવાયેલી મોટા ભાગની પ્રોપટટી ખૂબ જ ઊંચી આવક રળનારી અને શ્રેષ્ઠ લોકેશન પર આવેલી છે. અમે તમને કઇ રીતે મદદરૂપ થઇ શકીએ તે જાણવા માટે બહુ મોડું થઇ જાય તે પિેલાં અત્યારે જ અમારો સંપકક કરો. ફોન - 0207 706 0187

ગુજરાતના સાણંદની નવી સ્કીમ યુકેમાં લોન્ચ કરાઇ

વેમ્બલીમાં ૬૫,૦૦૦ પાઉન્ડની ઇવિટી સાથે ફ્રીહોલ્ડ પ્રોપટટી ખરીદો - આગળના અને પાછળના ભાગમાં ગાડડનની સુરવધા સાથેની સેમી રડટેચ્ડ ફ્રીહોલ્ડ પ્રોપટટી - બે ફ્લેટમાં પરિવતતન શક્ય - હાલમાં વષષે ૧૯,૨૦૦ પાઉન્ડની ઉપજ - ખિીદ કકંમત ૨૭૫,૦૦૦ પાઉન્ડ - િહેણાંક માટે પસંદગીપાત્ર સ્થળ - તમે પ્રોપટટી ખિીદયાના પહેલા જ રદવસથી કમાણી કિવા લાગશો - બે બેડરૂમના પ્રત્યેક ફ્લેટની કકંમત ૧૭૦,૦૦૦ પાઉન્ડ - લીઝ પિ પણ આપી શકાય અને વેચાણ પણ શક્ય - તાત્કારલક ૧૦ ટકા એક્સચેન્જ જરૂિી

ભારતમાં જમીનમાં રોકાણ કરવા અમારો નવો પ્રોજેક્ટ તમને શ્રેષ્ઠ તક પૂરી પાડે છે. સો એસડ રીપ પ્રોજેક્ટના ખૂબ જ પ્રારંભભક તબક્કામાં તેની સાથે જોડાયું છે અને તેના ક્લાયસટ્સ માટે ખાસ દરો નક્કી કયાા છે. મતલબ કે તમે આગામી ૧૨ મભિનામાં તમારા રોકાણનું મૂલ્ય બમણું થઇ જવાની આશા રાખી શકો છો. ગુજરાતના સાણંદમાં આકષાક પ્લોટીંગ તકીમની જાિેરાત કરતાં સો એસડ રીપ ગૌરવની લાગણી અનુભવે છે. લોકેશન: અમદાવાદથી થોડાક જ અંતરે, સાણંદ-નળસરોવર રોડ પર આ પ્રોજેક્ટ આવેલો છે. આ માગા ગુજરાત સરકાર દ્વારા ટુભરઝમ રોડ (પ્રવાસી પથ) અને િેભરટેજ રોડ તરીકે જાિેર થયેલો છે. પ્રોજેક્ટ: એરિયાઃ અંદાજે ૧૩,૦૦,૦૦૦ ચોરસ વાર, રેભસડેન્સસયલ પ્લોટીંગ - ૪૦૦, ૬૦૦, ૧૦૦૦ અને ૧૫૦૦ ચોરસ વારના પ્લોટ સાથે, ૧૦૦૦ અને ૧૫૦૦ ચોરસ વારના પ્લોટ્સમાં રેડી ટુ તટે કોટેજીસ પ્રોજેક્ટનું આકષષણ: n નયનરમ્ય વૃિારોપણ અને લીલીછમ િભરયાળી n તમામ આધુભનક સુભવધાઓથી સંપૂણા સજ્જ ક્લબ n આકષાક પૂવા-ભનધાાભરત કોટેજ ઝોન n તપા અને બ્યૂટી થેરપી સેસટર n કોસફરસસ રૂમ, બેસકવેટ િોલ અને પાટટી લોન n એસ.જી. રોડ ઇતકોન સકકલથી ફક્ત ૪૦ ભમભનટમાં ડ્રાઇવ કરીને પિોંચી શકો n સાણંદથી માત્ર ૨૪ કકલોમીટર n ટાટા નેનો સાઇટના સમૃદ્ધ ભવતતારમાં n બડડ સેસચ્યુઅરી નળસરોવરથી ૧૬ કકલોમીટર પિેલાં

સ્પેશ્યલ લોન્ચ ઓફર: પ્લોટ બુક કિાવનાિ પ્રથમ પાંચ વ્યરિને મળશે ૫૦૦ પાઉન્ડનું જ્વેલિી વાઉચિ (આ માટે િેફિન્સ SRF/LA110226નો ઉલ્લેખ કિો)

અમે ચાવીરૂપ ઉકેલ પૂરાં પાડીએ છીએ. હમણાં જ સંપકક કરો. સ્પેશ્યાલલસ્ટ: • મોરગેજ • કોમલશષયલ ફાઇનાન્સ • પ્રોપટટી પૂરી પાડવા • ગુજરાતની પ્રોપટટીનુ વેચાણ અને પુન: વેચાણ

આ સપ્તાહની ટીપ્સ • પ્રોપટટીમાંથી વધુ નફો િળવા પોતાની ડીપોઝીટ અોછામાં અોછી િાખો અને વ્યાજના દિને પહોંચી વળતા હો તો ડીપોઝીટ માટેની િકમ પણ ઉધાિ મેળવો. • મોગષેજીસને હજુ પણ સસ્તા પ્રકાિની િોકડ ગણી શકાય, એક જ પ્રોપટટીમાં બધી િકમ નાંખવા કિતા વધાિે પ્રોપટટી ખિીદવી વધુ સાિી.


34

નવલિકા

Gujarat Samachar - Saturday 5th March 2011

સ્વાથો ન જોયો. એના મોટા દીકરાને તારી જમીન પર કખરયાણાની દુકાન કરવી હતી ત્યારે એણે તારી રજા લઈને દુકાન ચાલુ કરાવેલી. દુકાન શુ,ં આમ તો છાપરું જ છે.’ ‘એ બધી મને િબર છે, મા.’ વાત ટૂકં ાવાના ઇરાદાથી મેં કહ્યું. ‘નાનકા, તું તો કોઈ દી’ ગામમાં આવીને રહેવાનો નથી. મને થાય છે કે,

- જસડવંદર શમાા

ડિવાઇન ડિએશન

એક ધક્કા સાથે ગાડી ચાલુ થઈ. મેં ખિસ્સામાંથી ચેક કાઢ્યો. કોણ જાણે કેમ, પણ મને ચેકમાં માનો ચહેરો દેિાવા લાગ્યો. એ કહી રહી હતીઃ ‘બેટા, હું તો િયુું પાન, મારી આંિ ખમંચાઈ જાય પછી બેઉ ભાઈઓ સંપીને રહેજો. બસ, આ જ મારી આિરી ઈચ્છા છે.’ આજે મા નથી. માની માંદગી વધી ગયાના સમાચાર સાંભળીને તરત નીકળ્યો તો િરો, પણ અહીં પહોંચું એ પહેલાં માએ અંખતમ પ્રયાણ આદરી દીધું હતુ.ં મને જોઈને મોટા ભાઈ એકદમ રડી પડ્યાં. ‘નાનકા, મા છેલ્લી ઘડી સુધી તને બહુ યાદ કરતી હતી.’ એમણે મને બાથમાં લેતાં કહ્યું. ભાઈ-બહેનો બધામાં હું સૌથી નાનો, એટલે સૌ મને નાનકો કહીને બોલાવતા. ભલે હું વષોો થયાં ઘર અને ગામથી દૂર જઈને વસ્યો હોઉં, પણ માને મારે માટે અપાર સ્નેહ હતો. હું જાઉં એટલે એ અડધી અડધી થઈ જતીઃ ‘નાનકા, કેટલા મખહને આવ્યો! તને એમ ન થાય કે, ચાલ માને મળી આવુ!ં ’ હવે માને મળવાનું ગમે તેટલું મન થાય તોય મા ક્યાં મળવાની હતી! આ ખવચાર સાથે મારું મન ભરાઈ આવ્યુ.ં બે હાથમાં મોં છુપાવીને હું રડવા લાગ્યો. મોટા ભાઈએ મમતાપૂવકો મારી પીઠ પર હાથ ફેરવ્યો. ખપતાજી ગુજરી ગયા ત્યારે

મોટા ભાઈ હશે બારેક વષોના. એમના પછી બે બહેનો અને પછી હું - છ-સાત વષોનો હોઈશ. ખપતાજીએ જમીન લેવામાં પોતાની બધી મૂડી લગાવી દીધેલી. ઘરમાં રોકડા પૈસાનાં ફાંફાં પડી ગયાં. માએ ખસલાઇકામ કરીને અને લોકોનાં દળણાં દળીને અમને ઉછેરલ ે ાં. મા હંમશ ે ાં કહેતીઃ ‘મેં મહેનત કરી એ તો બરાબર. પણ આ મોટો ન હોત તો હું એકલેપડે શું કરત? એણે જ બંને બહેનોને પરણાવી ને તને ભણાવ્યો.’ મારી પત્ની મને હંમેશાં કહેતી, ‘મા ભલે ઉપરથી તમારી પર વ્હાલ વરસાવે, પણ મનથી

#

તો એમને મોટા ભાઈ માટે જ િરી લાગણી છે. તમે રહ્યા ભોળા, તે તમને આ બધી સમજ ના પડે!’ એણે તો માની એકની એક વાતોથી કંટાળીને ગામ આવવાનું જ બંધ કરી દીધું હતુ.ં ધીમે-ધીમે મારો પણ ગામ જવાનો ગાળો લંબાતો ગયો. એમાંય એક વિત ગામ ગયો, ત્યારે માએ જે વાત કરી એનાથી હું ચોંકી ગયો કે, એ પછી તો એકાદ વિત માંડ જતો હોઈશ. તે ખદવસે મેં હોંશે-હોંશે શહેરમાં ફ્લેટ લીધાની વાત માને કરી અને ફ્લેટના ફોટો પણ એને બતાવેલા. મા રાજી તો બહુ થઈ, િુશીના માયાો એની આંિમાં આંસયુ આવી ગયાં, પણ પછી

,

"$

% #

# # $

$ '

* % #

' 7 < #7AH

% !

<

!

!

! "!

!

!

#

!

! !

!

$ !

! !

! ! # %

$

$

%

"

!

$!

, ? , & , ,

8 < 7A /< 7! 7 7"8 7.7 7A 7

-

*1

, , -

/ , > !7

- 6. 1

6. ,

,

2

1 -

, ,$"' 1 / , , -> " , 7 4 - , 4 ,6 -

># ># 1 "5

, ,6 >

<! " > 8 6 "$@D%9 8 + 6 6 9 6* 6 6B 46 6 &6 >- 766 <' H 608 8 6 I" 6 6 ? 9B 6 FG F EE 95"6 > >- 6B 9 "%6 6B 6 6 ; :C 6B H 608 8 8 < 6 "8 @ 8 > > @ < 6 6!9 B 8 6 8/ 6 % 6 6"8 > %"D > %&6 5 "6 8 6" 6"6!6 &@"6 8 > 6 1 6B &B ># 6 ? "%8 6 > 9 % > 5 5 6 8 ?H @ 26 6 H 6%@ 6 6 6 %"D % 6B%B B 8 6 H .@ @ > <"D 6 6 8 8 = 6!9 6) 6 < H 608 6 <( 6) 6 > #63 #6BH > /6 D 6

/7 B 7

!

) 7 ," 9: 9 88 1) = . 3

)

>) 7 7A 7A "$@B 57 7 9 > "8 A G 7)%B 7A , 7 = 7 DF E ECDD #9-"7 < "< @ 7* 7A < : 4<&7! ," 8 @ @ : 8 # #< H&A %"B /' < % 7A @ 9A , 7 /73 8 7A < 7 8 H= @ > < 27 7 H 7%@ 7 7 < 8 H B 7 7 7A %"B % 7A %A A 8 7 H .@ @ < :"B 7

>! ,

+- 0(

(

8

!7

% 8: ; 8<9; & , , . ,% ,

+ # -1 . .,-* 3 % )

,. ,/ -2.0 + % #

:! " % ?@ : / 7" 8 < A 9 7 B 7 < "7'%+ % ," 7" 8 ," @ 7 H .@ 9 % <6 6 &7 &8 < < 0( 7A H 7 8 8 ; 7!9 7' 7 %1

તારા ભાગની જમીન તું મોટાના દીકરાને નામે કરી દે તો..!’ ‘મા, જમીનના ભાવ આસમાને પહોંચ્યા છે, િબર છે તને?’ હવે મેં અવાજ ઊંચો કરીને માને કહ્યું. ‘બેટા, એને કંઈ જમીન મફતમાં નથી જોઈતી. જેમ સગવડ થશે એમ તને પૈસા ચૂકવી દેશ.ે પણ મારા જીવતાં આ વાત પતી જાય તો હું શાંખતથી આંિ મીચીં શકુ.ં ’ ‘ઠીક છે, હું ખવચાર કરી જોઈશ.’ મેં કહેવા િાતર કહ્યું હતુ.ં એ પછી માએ ફરીથી આ

+

"$ # 4

& ! #

તરત કહેવા લાગી, ‘નાનકા, તારું શહેરમાં કેવું સરસ મજાનું ઘર થઈ ગયું! તું ને તારું કુટુંબ રાજીિુશીથી એમાં રહો એવા મારા અંતરનાં આશીવાોદ છે. મારે તો તારી પાસેથી કશું નથી જોઈતુ,ં પણ સાચું કહું, આ મોટાની ખચંતા મને રાત-ખદવસ સતાવે છે.’ ‘મોટા ભાઈનું હવે શુ,ં મા?’ ફરી પાછું મોટાપુરાણ સાંભળીને મેં જરા કંટાળીને માને પૂછ્યુ.ં ‘તમને બધાને પગભર કરવામાં એણે ખબચારાએ પોતાનો

વાત ઉિેળી નહીં. કહેતી તો માત્ર એટલું જ, ‘મારી ગેરહાજરીમાં બેઉ સંપીને રહેજો હં દીકરા!’ માનાં ખિયાકમો પતાવીને હું નીકળ્યો ત્યારે મોટા ભાઈ સ્કૂટર લઈને મને સ્ટેશન મૂકવા આવ્યા. ટ્રેન આવવાનો સમય થયો એટલે એકદમ મને ભેટીને રડી પડ્યા, કહેવા લાગ્યા. ‘મા ગઈ એટલે ગામને સાવ ભૂલી નહીં જતો. ક્યારેક ફોન કરતો રહેજ.ે અનુકળ ૂ તા હોય ત્યારે આવતો રહેજે.’ પછી ખિસ્સામાંથી એક કવર કાઢીને મને કહે, ‘આ દસ લાિનો ચેક છે. બેંકમાંથી લોન લીધી છે તને આ પૈસા આપવા માટે. તું જમીન આપે કે નહીં એ તારી મરજીની વાત છે, પણ મારા દીકરાએ આટલો વિત તારી જમીન વાપરી તો તારા હકની રકમ મારે તને આપવી જ જોઈએ.’ ટ્રેન ઉપડી. પ્લેટફોમો પર ઊભેલા મોટા ભાઈને જોઈને મને બાપુજી યાદ આવ્યા, જે સાઇકલ પર મને શાળાએ મૂકવા આવતા. મારું મન ભરાઈ આવ્યુ.ં મને થયુ,ં આ પૈસાનું હું શું કરીશ? પત્ની માટે દાગીના લઈશ, શેરબજારમાં રોકાણ કરીશ, એ જ કે બીજું કંઈ? મેં ચેકના ટુકડેટકુ ડા કરી નાખ્યા. બારીમાંથી એ ટુકડા ઉડાડવા ગયો, ત્યાં માનો હસતો ચહેરો દેિાયો, એ કહતી હતી, ‘હાશ! નાનકા, આજે મારા જીવને શાંખત મળી.’ (લેખકની હિંદી વાતાાને આધારે)

!

/ 6# 6

>

># 6

6 @ " 8 6 H "6 6 %A >

08 ,=


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 5th March 2011

35

ભારતીય દવદ્યાભવનિાં પ્રજાસત્તાક 99p મટોસસના હુસેન લાલાણીને એદશયા રીટેઇલ કોંગ્રેસનો એવોડડ એનાયત દિનની શાનિાર ઉજવણી સંપન્ન

ભારતના પ્રજાસત્તાક દિનની ઉજવણી પ્રસંગે ડાબેથી ગયાનાના હાઇ કદિશ્નર શ્રી લાલેશ્વર નારાયણ દસંઘ, લેડી હિીિ, ભારતના હાઇ કદિશ્નર શ્રી નદલન સુરી, શ્રી િાણેક િલાલ, હેિરસ્મિથ અને ફુલહાિના િેયર કાઉન્સીલર એડ્રોઇડ અલફોડડ અને લોડડ હિીિ નજરે પડે છે

સરાહના કરી શ્રી નશલન સુરીનો આભાર વ્યિ કયોપ હતો.” ભારતના હાઇ કશમશ્નર શ્રી નશલન સુરીએ પોતાના સંબોધનમાં જણાવ્યું હતું કે "ભારત સમગ્ર શવશ્વમાં સૌથી

ભારતીય શવદ્યાભવનમાં ભારતના હાઇ કશમશ્નર શ્રી નશલન સુરી, ગયાનાના હાઇ કશમશ્નર શ્રી લાલેશ્વર નારાયણ શસંઘ, લોડડ હમીદ, હેમરન્થમથ અને ફુલહામના મેયર કાઉસસીલર એડ્રોઇડ અલફોડડ અને ઇશલંગના નાયબ મેયર કાઉસસીલર જ્હોન ગેલાહરની ઉપન્થથતીમાં પ્રજાસત્તાક શદનની િાનદાર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ભવસસના ચેરમેન શ્રી માણેક દલાલ OBEએ પ્રાસંશગક પ્રવચન કરતા "ભારતની મજબૂત અને સુંદર સંથકૃશત અને સુખી તેમજ સંતોષપ્રદ હેરીટેજની સરાહના કરી હતી. તેમણે શવશવધ પ્રસંગોએ ભારતીય હાઇકશમિન દ્વારા અપાતા સહકારની

મોટી લોકિાહી છે અને આજે આપણા સંબંધો શિટન સાથે ઘણાં જ મજબૂત છે જેનો લાભ બન્ને દેિોને મળી રહ્યો છે. પદ્મભૂષણ લોડડ હમીદે ઉપન્થથત સૌનો આભાર વ્યકત કયોપ હતો.

n

હેરોના ફ્રેસડ્ઝ શિજ ગૃપ દ્વારા હેરોના મેયર કાઉન્સસલર અસદ અોમરને મેયર ચેરીટી અોવેરીયન કેસસર માટે £૧૫૧નો ચેક અપપણ કરવામાં આવ્યો હતો. પ્રથતુત તસવીરમાં ડાબેથી શ્રી મધુશસંહ રાવજી, શ્રીમતી મંજરી રાવજી, મેયરશ્રી અસદ અોમર, કાઉન્સસલર ગ્રેહામ હેસસન અને શ્રી કકિોર મહેતા નજરે પડે છે. સંથથા દ્વારા બુધવાર, િુક્રવાર અને રશવવારે શિજની રમત, સાલસા, ભાંગરા અને લાઇન ડાસસીંગની તાશલમ વશડલોને આપવામાં આવે છે.

! !

#452&#6 4

#2+$'/ 7

"

"

4* #%*5$*#+

"

#2%* #)2'%*#

#--

'640/ 0#& +//'2 4#243 #4

1.

02 .02' +/(02.#4+0/ '-

શિટનભરમાં ૧૪૦ થટોસપ અને £૩૦૦ શમશલયનનું ટનપ અોવર ધરાવતા 99p થટોસપ ન ા સહથથાપક હુસે ન લાલાણીને મું બ ઇના પ્રશતષ્ઠીત હોટે લ 'તાજ લે સ ડ'સ એસડ' ખાતે યોજાયે લ ા ભવ્ય સમારોહમાં એશિયા રીટે ઇ લ કોંગ્રે સ નો 'ઇસટરને િ નલ કે ટે ગ રી અોફ રીટે ઇ લ લીડરિીપ' એવોડડ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. એવોડડ સમારોહમાં ઉપન્થથત પ્રમતુત તસવીરિાં ડાબેથી એદશયા રીટેઇલ કોંગ્રેસના વાઇસ ચેરિેન સેન, શ્રી હુસેન લાલાણી અને જિણે એદશયા રીટેઇલ કોંગ્રેસના શ્રી લાલાણીએ જણાવ્યું હતું કે પ્રદિપ્ત ચેરિેન અને કેનન ઇન્ડીયા પ્રા. દલ.ના વાઇસ પ્રેદસડેન્ટ અલોક "મારા પશરવાર વતી આ એવોડડ ભારદ્વાજ નજરે પડે છે. થવીકારતા આનં દ અનુ ભ વું છું અને અજે 99p જે થથાને છે તે માટે કરે લ ી સખત અપપ ણ કરી રહ્યો છું . તે મ ના માગપ દ િપ ન , ને તૃ ત્વ મહે ન તને માસયતા મળી હોય તે મ લાગી રહ્યું છે . અને પ્રે ર ણા વગર આ સફળતા મળી ન હોત. અમે દસમા વષપ મ ાં પ્રવે િ ી રહ્યા છીએ ત્યારે આ 99P થટોસપ મ ાં ૧૦ હજાર કરતા વધારે શવશવધ એવોડડ અમારા શપતા શ્રી નાશદર લાલાણીને ગૃહઉપયોગી ચીજ વથતુ અ ો સથતા દરે મળે છે .

0$ .#+- /#)2'%*# *04.#+- %0 5,

આધ્યિશિ માતાજી મંશદર, ૫ હાઇ થટ્રીટ, કાઉલી UB8 2DX ખાતે તા. ૬-૩-૧૧ના રોજ બપોરે ૨-૪૫થી ૩-૧૫ દરશમયાન ભજન સત્સંગનું અને તે પછી સાંજે ૫ કલાકે આરતી અને મહાપ્રસાદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. મંશદર ખાતે 'લીટલ થટાસપ' મ્યુઝીકલ ઇવનીંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં શવશ્વ શહસદુ મંશદર, સાઉથોલના શ્રી સુદિપન ભાટીયા અને ૧૫૦ જેટલા મહેમાનો ઉપન્થથત રહય્ા હતા.

કેસયાના ગરીબ અને આદીવાસી બાળકોને ભોજન અને શિક્ષણની સેવા પૂરી પાડતી સંથથા 'ફૂડ ફોર લાઇફ'ના નીતુબેન િાહને 'એશિયન ફાઉસડેિન ફોર હેલ્પ'ના ચેરમેન શ્રી શહતેિભાઇ પોપટ દ્વારા £૧૦,૦૦૦નો ચેક અપપણ કરવામાં આવ્યો હતો.


36

www.abplgroup.com પાન નં. ૪૦થી ચાલુ

શિન્સ શવલીયમ અને કેટ.... તેમણે મારા પત્ની ચંદિકાબેનને દિસિે પહેરાવેલી િગાઇની હીરાની દવંટી પણ બતાવી હતી અને દિસિ દવદલયમ તેમજ િગાઇ અંગે વાતો કરી હતી.' શ્રી હિમુખભાઇએ જણાવ્યું હતું કે 'કેટ અને દિસિ દવલીયમે પરણવાનું નક્કી કયુું ત્યાર બાિ દિસિ દવદલયમ િાથે કેટ ચાર વખત અમારી િુકાને પધાયાપ હતા. દિસિ દવદલયમે પણ િહ્રિયતાથી અમારા િૌ પદરવારજનોના અને વેપારના ખબરઅંતર પૂછ્યા હતા. તેમણે અમારી દિકરી માયા િાથે પણ િેમાળ વતાપવ કરી તેને અભ્યાિમાં મન પરોવવા જણાવ્યું હતું. દિસિ પહેલી વખત આવ્યા તે પહેલા તેમનો બોડીગાડટ અમારી િુકાનમાં આવીને િવવે કરી ગયો હતો. અમે તેમને અોલરાઇટ છે? કોઇ મિિ જોઇએ છે? તેમ પૂછ્યું હતું પરંતુ તેઅો કોઇ જવાબ આપ્યા વગર બહાર ચાલ્યા ગયા હતા. તેમના ગયા પછી થોડીક જ વારમાં દિસિ દવદલયમ અમારી િુકાનમાં પધારતા અમને િાનંિાશ્ચયપ થયું હતું. દિસિ દવદલયમ ખરેખર રાજકુમારને છાજે તેવા િહેલાઇથી મળી શકાય તેવા દમત્રતાપૂણપ છે. તેમની વતપણુંક ખરેખર માન િેરે તેવી છે અને તેમનો અસય ગ્રાહકો િાથેનો વતાપવ પણ િરિ હતો.' હિમુખભાઇએ જણાવ્યું હતું કે 'કેટના દપતા માઇકલ દમડલટન અને માતા કેરલ દમડલટનને અમે છેલ્લા ૧૨ વષપથી અોળખીયે છીએ અને તેઅો દનયદમત અમારી િુકાનની મુલાકાત લે છે અને ખરેખર તેમનો પદરવાર ખૂબજ િંથકારી છે. કેટ અને દિસિ દવદલયમને 'હરાઇબો' થવીટ્િ ખૂબજ ભાવે છે જ્યારે દિસિને મીસટ ફ્લવેરનો 'દવયેનેટા' આઇિદિમ ખૂબજ ભાવે છે.' હિમુખભાઇનો જ્ન્મ કેસયાના નાઇરોબીમાં થયો હતો અને તેમના માતા-દપતા પોરબંિરાના રાણાવાવથી કેસયા ગયા હતા. હિમુખભાઇ ૧૯૭૧માં યુકે આવ્યા હતા અને ભારતમાં જસમેલા ચંદિકાબેન ૧૯૮૯માં કેસયાથી અદહં આવ્યા હતા. તેમને માયા (ઉ.વ.૧૧) અને મીરા નામની બે દિકરીઅો છે. કેટે પોતાના લગ્નમાં થથાદનક બુચર માટટીન ફીડલર, તેમના પત્ની િુ, લાંબા િમયથી પોથટમેન તરીકે િેવા આપતા દરયાન નેયલર તેમજ અોલ્ડ બુટ ઇન પબના માલીક જોહ્ન હેલીને પણ દનમંત્રણ આપ્યું છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે દિસિ દવદલયમના દપતા દિસિ ચાલ્િવે તેમના કમીલા િાથેના લગ્નમાં મુંબઇના ટીફીન પહોંચાડતા બે ડબ્બાવાલા, ટીવી િોપ અોપેરા દ્વારા આકષપણ જમાવનાર ભારતીય અદભનેતાઅો િંજીવ ભાથકર અને મીરા િયાલને પણ દનમંત્ર્યા હતા.

Gujarat Samachar - Saturday 5th March 2011

વેમ્બલીના િીરડી સાંઈબાબા મંશિર શવિે આિાવાિ ગયા િપ્તાહના ‘ગુજરાત િમાચાર’ તથા ‘એદશયન વોઈિ’માં યુદનયન થટ્રીટ, વેમ્બલી ખાતે આવેલા શીરડી િાંઈબાબા મંદિરની િમથયા દવશે રજૂઆત થયા બાિ પદરન્થથદતમાં ભારે પદરવતપન થઈ રહ્યું છે. થથળના ઉપયોગ અંગે નવી પ્લાદનંગ પરદમશન જરૂરી નથી તે કારણિર, પ્લાદનંગ દનષ્ણાતો અને કાયિાશાથત્રીઓની િલાહ અનુિાર પ્લાદનંગ અરજી પાછી ખેંચી લઈને મંદિરના િંચાલકોએ ખૂબ જાગૃતતા િાખવી એમ કહી શકાય. ગયા મંગળવારે િાંજે િેસટ ટાઉન હોલ ખાતે પ્લાદનંગ કદમટીની દમદટંગ યોજાઈ હતી. લગભગ ૨૦૦ કે વધુ ધમપિેમીઓએ ત્યાં િેખાવો કયાપ અને કાઉન્સિલના અિહકારભયાપ વતપન િામે િુત્રોચ્ચાર કરવામાં આવ્યા. િેસટ કાઉન્સિલના નેતા િુશ્રી એન જ્હોનને ઘણા પાયાના િશ્નો પૂછવામાં આવ્યા. તેમની પાિે આ મામલાની દવગતવાર માદહતી હોવાનો અભાવ જણાયો. તેમણે તો બધું પ્લાદનંગ કદમટી પર ઢોળ્યું. પ્લાદનંગ કદમટીના લગભગ હમણાં િુધી ચેરમેન એવા રમેશ પટેલે આપણા ધમપિેમીઓને જણાવ્યું કે મંદિર તેમની પ્લાદનંગ અરજી પાછી ખેંચી લીધી હોવાથી આજે તે દવશે કોઈ ચચાપ થશે નહીં. િુશ્રી એન જ્હોને એમ િાવો કયોપ કે આ પ્લાદનંગ પરદમશનના િશ્નને ધાદમપકરૂપ અપાય છે તે અઘદટત છે. તો કેટલાકે વળતો જવાબ વાળ્યો કે હકીકતમાં તે િેસટ કાઉન્સિલની આ બાબતની નીદતરીદત અસયાયી અને અમુક રીતે તે અથવીકાયપ છે. ૨૬ તારીખે િેસટના એક રહેવાિી શ્રી દિલીપભાઈ મહેતાએ ‘ગુજરાત િમાચાર - એદશયન વોઈિ’ને લેદખત માદહતી આપી જેમાંના કેટલાક મુદ્દા ખૂબ જ મહત્વના કહી શકાય. (૧) કાઉન્સિલર રમેશ પટેલ અને કેતન શેઠને િેસટ કાઉન્સિલના માંધાતાઓએ કંઈ અથપષ્ટ અને ગળે ન ઉતરે તે રીતે આ મંદિરની િમથયામાંથી બાકાત કેમ રાખ્યા? (૨) તા. ૧૫ દડિેમ્બરની દમદટંગમાં ધીરજભાઈ કટાદરયા અને જયેશભાઈ દમથત્રી (બંને લેબર કાઉન્સિલર) એ ત્રણ લીબ ડેમ કાઉન્સિલર િાથે આ મંદિરની િમથયાઓની ફેરદવચારણા માટે

'એશિયન વોઇસ'માં નારી િશિ શવિેષ પૂશતિ તા. ૮મી માચવે આવી રહેલા 'ઇસટરનેશનલ વીમેસિ ડે' િિંગે મદહલા શદિમાં વધુ ચેતનાનો િંચાર થાય અને લંડન િદહત દિટનમાં વિતી મદહલાઅો માટે દવકાિની નવી દિતીજો દવકિે તે આશયે આ િપ્તાહના 'એદશયન વોઇિ'માં પાન નંબર ૬, ૧૩, ૧૪, અને ૧૫ ઉપર મદહલાઅો અંગે દવશેષ પૂદતપ િકાશીત કરવામાં આવી છે. જેમાં દવદવધ િેત્રે િફળતાને વરેલી અગ્રણી મદહલાઅોની મુલાકાતો અને લંડનમાં કાયપ કરતી મદહલા અગ્રણીઅો દવષેના લેખનો િમાવેશ કરવશામાં આવ્યો છે.

** ,!)

% *! ( &*( % $ . ! ' % &*'& & & & &*( !& ) +(. ( & + &) +(. & & & $!& ' &# " ' -%! (

જણાવ્યું હતું. ચાર લેબર કાઉન્સિલરોએ તેની િામે મંદિરને બંધ કરવા મત આપ્યા. (૩) પ્લાદનંગ કદમટીમાં ફથટટ ઓલ્ટરનેટ તરીકે શ્રી જયેશ દમથત્રી હતા તેમને કેમ બાકાત રખાયા? આવા ઘણાં બધા અગત્યના મુદ્દાઓ ‘ગુજરાત િમાચાર –એદશયન વોઇિ’ને મળેલા પત્રોમાં ઊઠી રહ્યા છે. અપપ એિોદશએશનના શ્રી અમરીશ પટેલે એક પત્રમાં િંખ્યાબંધ દહંિુ મંદિરો થથાદનક િત્તાવાળાઓની જોહુકમીનો ભોગ બની રહ્યા છે તે દવષે િિપભરી રજૂઆત કરી છે. 'એદશયન વોઇિ'માં આ અંકમાં તે દવષે વધુ વાંચવા દવનંતી.

મંગળવારની સ્પેશિયલ શમટીંગ મંગળવાર તા. ૧ માચપના રોજ, ગયા અંકમાં જણાવી ગયા તે િમાણે િેસટ ટાઉન હોલ ખાતે શીરડી િાંઈબાબા મંદિરના ટ્રથટીઓ તથા કાઉન્સિલના પ્લાદનંગ અદધકારીઓની એક બેઠક મળી. દવદધવત િમાચારો હજુ અમને મળ્યા નથી કે અમે તેની લાગતા વળગતાઓ િાથે ચકાિણી કરી શક્યા નથી. તેમ છતાં જાણવા મળે છે કે િેસટના િત્તાવાળાઓએ આ બાબતમાં કેટલીક િમજિારી િાખવી છે. મુખ્ય મુદ્દાઓની આ બેઠકમાં ચચાપ કરવામાં આવી અને મંદિરના ટ્રથટીઓને આ િમથયા હલ કરવા માટે કેટલીક શરતો જણાવવામાં આવી છે. (૧) મંદિરે એકથટેસશન િૂર કરવું. (નવેમ્બર ૨૦૧૦માં જ િૂર કરાયું હતું.) (૨) મંદિરનો ઉપયોગ ઘટાડવા માટે પગલાં લેવા (હંિલો, કેસટન, પૂવપ લંડન અને દમલ્ટન કીસિમાં િાંઈ િેસટરો ઊભા થતા તેમ થવું થવાભાદવક છે.) (૩) આ થથળ િામાજીક ઉપયોગ માટે લઈ શકાય તે માટે (ડી-વન યુઝ) લેખીત પૂરાવા મંદિરે રજૂ કરવા. (જે લગભગ અમલી બસયું છે.) (૪) મંદિરના ટ્રથટીઓ અને િેસટ કાઉન્સિલ બીનજરૂરી અપીલ કરીને વધુ ખચપ ન કરે અને તે માટે િહમતી િાધવી (જો એસફોિપમેસટ નોટીિ પાછી ખેંચી લેવાય તો તેમ કરવા મંદિર િંમત છે). આ િપ્તાહના અંત ભાગમાં ફરીથી બીજી દમટીંગ યોજાશે અને આપણે િૌ આશા રાખીએ કે થથાદનક રહીશો, ધમપિેમીઓ અને પ્લાદનંગ કાયિાઓના અસવયે બંને પિને થવીકાયપ, વ્યાજબી અને વ્યવહારુ િમાધાન િધાય. દહંિુ ફોરમ ઓફ દિટન BAPS થવાદમનારાયણ મંદિર (નીિડન), િનાતન મંદિર (ઇલીંગ રોડ) અને જલારામ મંદિર (ગ્રીનફડટ) િદહત િંખ્યાબંધ ધાદમપક િંથથાઓએ શીરડી િાંઈબાબા મંદિરના ટેકામાં પોતાનો અવાજ વ્યિ કયોપ છે. તંત્રી નોંધઃ િંખ્યાબંધ વાચકોએ ગત િપ્તાહનાં ‘ગુજરાત િમાચાર’તથા ‘એદશયન વોઇિ’નાઅહેવાલથી ચોંકી જઈને કાયાપલયને મંદિરના ટેકામાં પત્રો પાઠવ્યા છે. થથળ િંકોચના કારણે અમે તેનો િમાવેશ કરી શક્યા નથી તે બિલ દિલગીર છીએ. આ મંદિર કે આવા આપણાં અસય કાયિેિર થથપાયેલાં મંદિર બંધ થવા િેવાય નહીં એ લાગતા વળગતાએ િમજી લેવું જોઇએ.

'સબકા માશલક એક હૈ' નાટકના િોનું સત્તાશવસ પાટીિાર સેન્ટરમાં આયોજન શીરડી િાંઇબાબાના જીવનકવન પર આધાદરત નાટક 'િબકા માદલક એક હૈ' નાટકના શોનું આયોજન 'મન્નથ' દ્વારા તા. ૧૨ અને ૧૩ માચપના રોજ બપોરે ૩ અને ૭ કલાકે િત્તાદવિ પાટીિાર િેસટર, વેમ્બલી પાકક, HA9 9PE ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. િંગીત અને નૃત્યનો િુભગ િમસવય ધરાવતા આ નાટકમાં આદભનય 'િાઇ બાબા' દિરીયલના અદભનેતા મુકુલ નાગ અને િાથી કલાકારોએ કયોપ છે. ભારતના િુિદિધ્ધ િંત િાઇ બાબાના જીવન, પરચા તેમજ ભદિ પર આધાદરત આ નાટક – બેલેને અદભનવ ધ આટટ અોફ એિિેશન દ્વારા િોડયુિ કરવામાં આવ્યું છે. જ્યારે મુકુલ

નાગ તેના ડાયરેક્ટર છે. આ નાટકમાં અતુલ માથુર, િિીપ કુમાર પટેલ, વેિ કુમાર પટેલ, દવપુલકુમાર મેકવાન, િોની માથુર, કુશલ મેહતા, દવરાજ રાવલ, જુઇ પટેલ, અને દનરાબેન પટેલે અદભનય આપ્યો છે. દવશ્વમાં આજે લોકો પોતાની િંથકૃદત, જાતી, િેશ અને ધમપના ભેિભાવમાં અટવાઇને પરેશાન થઇ રહ્યા છે ત્યારે શ્રધ્ધા અને િબુરીનો અનોખો મંત્ર આપનાર િાંઇબાબાના દિધ્ધાંતોને અનુિરીને શાંદત મેળવવાનો આ િુંિર લાભ છે. વધુ માદહતી માટે િંપકક: પંકજ િોઢા 07985 222 186 અને લક્ષ્મી 07894 500 927 અથવા જુઅો જાહેરાત પાન ૩૬.


સંસ્થા સમાચાર

Gujarat Samachar - Saturday 5th March 2011 n

શ્રી જલારામ જ્યોત, રેપ્ટન એવન્યુ, સડબરી, વેમ્બલી HA0 3DW ખાતે દર ગુરૂવારે સાંજના ૭થી ૯-૩૦ દરમિયાન ભજનના કાયયક્રિનું આયોજન કરવાિાં આવે છે. તે પછી રાત્રે ૮ કલાકે આરતી અને િસાદનો લાભ િળશે. સંપકક: સી જે રાભેરૂ 07958 275 222. n યુકે પુષ્ટીમાગગીય વૈષ્ણવ મહિલા સમાજ યુકે દ્વારા તા. ૨૦-૩૧૧ના રોજ શ્રીજીદ્વાર, લેટનમટોન ખાતે ડોલોત્સવની ઉજવણીનું આયોજન બપોરે ૧૨ કલાકે કરવાિાં આવ્યું છે. ડોલિાં ઝુલતા શ્રી ઠાકોરજીના અનેરા દશયન કરવાનો લાભ િળશે. કોચની વ્યવમથા કરવાિાં આવી છે. કોચ નોથય હેરો મટેશનથી ઉપડી હેરો અોન ધ મહલ મટેશન પાછળ, કકંગ્સબરી મવબી એન્ડ સન્સ અને કિંચલી ચાટટર વે પાસેથી યાત્રીઅોને લેવા ઉભો રહેશે. સંપકક: દીમપકાબેન દેસાઇ 020 8343 0888 અને જ્યોત્સનાબેન સવજાણી 020 8863 2275. n નારી શહિ દ્વારા ઇન્ટરનેશનલ વુમન્સ ડે સેમિનારનું આયોજન તા. ૮-૩-૧૧ના રોજ સવારે ૧૧ થી ૩ દરમિયાન ટ્રીનીટી એટ બોઝ ચચય, પાિરમટન રોડ, લંડન N22 5RA ખાતે કરવાિાં આવ્યું છે. જેિાં 'ઘરેલુ મહંસા' અંગે મવમવધ વિાઅો િવચન કરશે. સંપકક: 020 8888 6759. n માઇનોરીટી એથનીક કોમ્યુહનટીના બીજા િેલ્થ ફેરનું આયોજન તા. ૭-૩-૧૧ સોિવારના રોજ સવારે ૯-૧૫થી ૩-૦૦ દરમિયાન કાડડીિ સીટી હોલ ખાતે કરવાિાં આવ્યું છે. જેિાં િિત હેલ્થ ચેકઅપ, આરોગ્ય સંબંધીત મટોલ્સ અને સેમિનાસય, હોમલમટીક થેરેપી, ભોજન અને િથિ પધારનાર ૫૦ વ્યમિઅોને ગુડી બેગનો લાભ િળશે. સંપકક: 02920 873 560. n હમલાપફેસ્ટ દ્વારા રમવવાર તા. ૬-૩-૧૧ના રોજ સાંજે ૫ કલાકે મિટનના િથિ નેશનલ અોરકેમટ્રા િોર ઇન્ડીયન મ્યુમઝક'ના કાયયક્રિનું આયોજન સાઉથ બેન્ક સેન્ટર, બેલવેડેર રોડ, લંડન SE1 8XX ખાતે કરવાિાં આવ્યું છે. જેિાં સોમ્યો અને તરંગ ગૃપના કલાકારો ભાગ લેશે. સંપકક: 0844 847 9910. n ઇન્ટરનેશનલ હસધ્ધાશ્રમ શહિ સેન્ટર, પાિરમટન રોડ, મવલ્ડમટોન, HA3 7RW ખાતે તા. ૫-૩-૧૧ના રોજ સાંજે ૭ કલાકે 'આપણું આરોગ્ય કેવી રીતે જાળવવું' તે મવષે ભારતથી પધારેલા ડો. રાજેશ વિાય િાગયદશયન આપશે. સંપકક; 020 8426

0678. n સરે સત્સંગ મંડળ દ્વારા થોટટન હીથના પાચયિોર ચચયના પોપ ઇનિાં ભજન, કકતયન, ધૂન તેિજ સુંદર કાંડના પાઠનું આયોજન તા. ૫-૩-૧૧ના રોજ બપોરે ૧થી ૫ દરમિયાન કરવાિાં આવ્યું છે. િહા િસાદનો લાભ િળશે. સંપકક: નાનુભાઇ કાિદાર 020 8689 1901.

37

કોકકલાબેનની ભારત યાત્રા ભાનુભાઇની રમૂજી વાતો દર ગુરૂવારે રાત્રે ૭-૦૦ કલાકે MATV Sky-793 પર

નહેરૂ સેન્ટર દ્વારા મહહલા સપ્તાહની ઉજવણીના કાયયક્રમો ૮ સાઉથ અોડલી સ્ટ્રીટ, લંડન W1K 1HF n શ્રી તેજેન્દ્ર શિાય દ્વારા એહશયન કોમ્યુહનટી આર્સસ એન્ડ કથાના સહયોગથી 'મહન્દી પોએટ્રી ઇન મસનેિા' મવષેના પાવર પોઇન્ટ િેઝન્ટેશનનું આયોજન તા. ૪-૩-૧૧ શુક્રવાર સાંજે ૬-૩૦ કલાકે થશે. n મહિલા સપ્તાિના ઉપલક્ષમાં તા. ૭-૩-૧૧ સોિવારે સાંજે ૬૩૦ કલાકે 'બીઇંગ એન એમશયન વુિન ઇન મિટન' મવષે વાતાયલાપનું આયોજન કરવાિાં આવ્યું છે. જેિાં બેરોનેસ શ્રીલા ફ્લેધર, લેડી નીના િેસવેલ – સ્મિથ, િો. મનિયલા રાવ, પુણડીિા તનુકુ અને ગીથા કાઝા િવચન કરશે. n તા. ૮-૩-૧૧ સાંજે ૬-૧૫ કલાકે ધ રીઅલ વુમન અોફ ઇન્ડીયા' મવષય પર લેમલી સૌંડસયના િોટોગ્રિી િદશયનનું આયોજન કરવાિાં આવ્યું છે. જેનો લાભ ૧૧-૩-૧૧ સુધી કાિના કલાકો દરમિયાન િળશે. જ્યારે સાંજે ૬-૪૫ કલાકે 'ગીધ્ધા સંસાર' નૃત્ય કાયયક્રિનું આયોજન કરવાિાં આવ્યું છે. સાંજે ૭ કલાકે રૂથ પડેલ અને અલકનંદા સિથયના પુમતક 'વોટ ગોઝ અોન ઇન ધ િોરેમટ'નું મવિોચન કરવાિાં આવશે. n તા. ૯-૩-૧૧ના રોજ સાંજે ૬-૩૦ કલાકે નૃત્ય 'અંખ અનપ્લગ્ડ'નું આયોજન કરવાિાં આવ્યું છે. જ્યારે તા. ૧૦-૩૧૧ના રોજ કિલ્િ 'નો વન કકલ્ડ જેસીકા' દશાયવવાિાં આવશે.

Asian Funeral Services

THURSDAY: 7:00 PM તાજેતરિાં ભારત િવાસેથી પરત અાવેલાં 'ગુજરાત સિાચાર'નાં િેનેમજંગ એમડટર શ્રીિતી કોકકલાબેન પટેલ તેિના મવાનુભવો મવષે રજૂઅાત કરશે. ભારતવાસીઅો ખાસ કરીને ગુજરાતના શહેરો, નગરોિાં તન અને િનના અારોગ્ય અંગે અાબાલવૃધ્ધ જે િકારે િવૃત્ત રહે છે તેની તેઅો િજેદાર િામહતી અાપશે. એિની સાથે અહીંના અાપણા જાણીતા હામયકલાકાર શ્રી ભાનુભાઇ પંડયા રિૂજી વાતો અને જોક્સ સાથે સૌ દશયકોને હસાવી હળવાિૂલ બનાવશે. MATVનો લોકમિય કાયયક્રિ સીબી લાઇવ જુઅો અને જોવાની મિત્રોને ભલાિણ કરો. સિગ્ર મવશ્વિાં કોઇ પણ મથળે MA TV પર સીબી લાઇવ કાયયક્રિનું જીવંત િસારણ ઇન્ટરનેટ દ્વારા TVU Player Channel 75203 ઉપર જોઇ શકાય છે. TVU Player ડાઉનલોડ કરવા િાટે જુઅો વેબસાઇટ

www.tvunetworks.com આપના મંતવ્યો આજે જ 'ગુજરાત સમાચાર'ને લખીને મોકલી આપો. કાયસક્રમમાં આપ પણ ફોન કરીને આપનો અવાજ રજૂ કરી શકો છો : ટેલી. નં. 020 8963 1001

Serving the Asian Community 346 - 354 Foleshill Road, Coventry CV6 5AJ

0247666 5676 A division of the Heart of England Co-operative Society Ltd.

%

"!

!

' "

$

! ! &

Asian Funeral Service " "

#

Bina, Jyoti or Amarshi Patel Tel: 020 8303 1274

"

"

$

! %

# $ !

Losing a loved one is a traumatic time

¢

¢

We operate from our modern and fully equipped premises on Mollison Way in Edgware

Our comprehensive service includes:-

 Large prayer room (Mandir) for performing the Funeral Rites or for paying the last respects All religious rites and wishes respected and administered Modern, fully equipped washing & dressing facilities Priest for final rites arranged Funeral ceremony items provided Repatriation arranged at short notice Horse drawn carriages arranged Sanjay Shah and Bharat Shah are the first & foremost Indian Funeral Directors in England serving the Asian community since 1984. For an efficient & professional service, contact either

Bharat Shah,Sanjay Shah, Neeta Shah, Alka Shah or Rashmi Doshi on

020 89 52 52 52

INDIAN FUNERAL DIRECTORS

44 South Parade, Mollison Way, Edgware, MIDDX. HA8 5QL Email: info@indianfuneraldirectors.co.uk www.indianfuneraldirectors.co.uk

24 Hours Mobile: 0777 030 66 44

Call us at anytime for a complete package price UK’s leading funeral directors at your service...

)& )" & &* ' * (# ,#) )" & && " ( #)& $& ! ' ' #& " ,#)& #! ! # ( )" & ( ! ' # )( #& ( ' # )! "( ( #" $ &! (( " & #)' & ( ' " + ' ' & '$ ( " ! " '( & #&' & +" && && " & %) & # &" ) , %) $$ + ' " " & '' " ( ' & , & &##! #& $ & #&! " ( )" & ( ' #& #& $ , " )" & & !#", ( !' $&#* & '( && " #& $ & #&! " '( & ( ' $ (& ( #" ' &* ' (# " &#! ", $ &( # ( +#& ' ' '$ &' " " "

# " ,#)& " & '( & " $ ' #"( (

, ( " + " # " & '(&,

#& #& !#& " #&! ( #"

'( & '$ ('

"

,)/1'

"(-%,(7

$11/6

$22(7

8 $341'$7 $.' 4.'$7 4.(1$,2 8 /12( 1$6. 4.(1$, 8 ,/6(12 8 (0$31+$3+/. #

/43*$,,

7/3+

0+&(1

*/412 2(15+&( #


38

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 5th March 2011

પાન-૧નું ચાલુ

ગોધરાકાંડ...

!

પણ જેમને મુખ્ય કાવતરાખોર પોલીસે ગણાવ્યો હતો તે મૌલાના ઉંમરજીને અદાલતે ડનદોોષ ઠરાવ્યો હતો. ગત મંગળવારે સરકરી વકીલે આ કેસને રેરસ્ે ટ ઓફ રેર કેસ જાહેર કરીને તમામે તમામ ૩૧ દોડષતોને ફાંસીની સજાની માંગણી કરી હતી. સૂત્રોએ આપેલી માડહતી મુજબ ચુકાદાનો અભ્યાસ કયાો પછી સ્પેશ્યલ ઇન્વેસ્ટીગેશન ટીમ ડનદોો ષ ઠરાવાયેલા તમામ અથવા કેટલાક આરોપીઓ સામે અપીલમાં જાય તેવી શક્યતા છે. ફાંસીની સજા પામેલા ૧૧ આરોપીઓ ૧. અબ્દુલ રઝાક મોહંમદ કુરકુર ઉ.વ. ૪૪, ૨. ડબલાલ ે ા ઇસ્માઇલ અબ્દુલ મજીદ સુજલ ઉફફે ડબલાલ હાજી. ઉ.વ.૪૧, ૩. રમજાની ડબડનયામીન બહેરા, ઉ.વ.૨૮, ૪. સલીમ ઉફફે સલમાન યુસફ ુ સત્તાર જદાો, ઉ.વ. ૨૭, ૫. હસન અહેમદ ચરખા ઉફફે લાલુ, ઉ.વ. ૨૩, ૬. મહેબબ ૂ અહેમદ યુસુફ હસન ઉફફે લતીકો, ઉ.વ.૨૭, ૭. ઇરફાન મોહંમદ હનીફ અબ્દુલ ગની પાતડળયા, ઉ.વ.૨૨, ૮. મહેબબ ૂ ખાલીદ ચાંદ, ઉ.વ. ૩૧, ૯. ઇરફાન અબ્દુલ મજીદ ઘાંચી કલંદર ઉફફે ઇરફાન ભોપો, ઉ.વ. ૨૫, ૧૦. ડસરાજ મોહંમદ અબ્દુલ મેિા ઉફફે બાલા ઉ.વ. ૨૭, ૧૧. જબીર ડબડનયામીન બહેરા, ઉ.વ.૨૦ જન્મટીપની સજા પામેલા ૨૦ આરોપીઓ ૧. સુલમે ાન અહેમદ હુસૈન

! ! પાન-૧નું ચાલુ

ભારતીય શેરબજારમાં લાવી શકશે, જે અત્યાર સુધી એનઆરઆઈ કે સેબી રજજપટડડ એફઆઈઆઈ અને પેટા એકાઉન્ટ ધરાવતી એફઆઈઆઈ સુધી મયાગજદત હતા. હવે આવા વગગને કેવા વેરા માળખાંમાં સમાવાશે અને રોકાણની મયાગદા શું હશે તેના પર નજર રહેશ.ે વળી, હેજજંગ ચાર્ગસ તથા જવજનમય દર પણ ભારતીય મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવાની બાબતે અસરકતાગ પજરબળો બનશે. દરમ્યાન બજેટના પગલે બીએસઇ સેન્સેક્સ ૧૨૨.૪૯ પોઇન્ટ ઉછળ્યો હતો. બીજા દદવસે સેન્સેક્સ ૬૨૩ પોઇન્ટ ઉછળી ૧૮૪૪૬ની સપાટીએ બંધ રહ્યો હતો.

રવદેશી નાગરરકો... આ જોગવાઈ દ્વારા નાણાં પ્રધાને એક રીતે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં એફઆઈઆઈને રોકાણ કરવાનો માગગ ખોલવા સાથે કાળાં નાણાંને ભારતમાં લાવવાનો પાછલો દરવાજો બતાવ્યો છે. અંદાજપત્રમાં જે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સેબીમાં રજજપટડડ હોય તેમને કેવાયસી (Know Your Custmor) ધોરણોનું પાલન કરનાર જવદેશી રોકાણકાર પાસેથી નાણાં રોકાણ કરવાની મંજરૂ ી છે. જાણકારો કહે છે કે આમ કરવાથી પોટડફોજલયો ઇન્વેપટમેન્ટ રૂટને ઉદાર બનાવ્યો છે. ભારતીય મ્યુચ્યુઅલ ફંડ જવદેશી વ્યજિગત ઇન્વેપટરને

! GUJARAT SAMACHAR & ASIAN VOICE ' '( '( '(

-

-

, 02"0#/'"% ,/ "4 #&%.2% ,/

-

ASIAN VOICE ,1& 5 5 5 5

-

,1& -

-

5 5 5 5

4%!/ -)%!0% -!4 %"'1 !/$

GUJARAT SAMACHAR & ASIAN VOICE !3

E-mail: support@abplgroup.com

-

'

"

(

'

'

+&!',

)

www.abplgroup.com

#,

%

,

. $

"

"

" " / % . %0 ( / " ) !" ( % " " $* ' % ( ' # " - # " # " - # % % % ( " + & % "* 6 0'!+ 20'+%00 2")'#!1',+0 1$7 " % " % " " , % # &%.2% -!4!")% 1, 2(!/!1 !*!#&!/ 0'!+ ,'#%

% "

" !

! #

" "#

"

! ! #

"

!

$ # !

પાન-૧૦નું ચાલુ

%

!

!

"

% # "

" !

" !

! #

! # ! ! !

&, ( . # ) -

(

#

( $ ) !% # !)!&% # %) ) ! & # # %) ) (! & # # %) ) & ) &. 1200 &" &%. 3# !' 3* 3 - & & & &

&.

,,,

) &/ &

, (

(&$ (&$ (&$ (&$

તમારી વાત....

ભારતમાં બધા ઓલરાઈટ નથી દર અઠવાડિયે ‘ગુજરાત સમાચાર’ હાથમાં આવે એટલે સૌપ્રથમ લડલત લાિનું ‘આંયા બધા ઓલરાઈટ છે’ વાંચી નાંખુ છુ.ં અઠવાડિયા દરડમયાન બે-ત્રણ વખત વાંચ.ું મારા માટે તે એક ડમષ્ટાન્ન છે. તેમની કલમમાં ઝલક છે અને હળવી રીતે મોટી બાબતોને સરળ કરીને સમજાવવાની સૌને ગમે તેવી શૈલી છે. લડલતભાઈને ખૂબ અડભનંદન. લડલતભાઈની વાતો 'અોન ધ સ્પોટ' જેવી હોય છે, તરત ગળે ઘૂટં િો ઉતરી જાય. પરંતુ ૧૨ ફેબ્રઆ ુ રીના અંકમાં લખેલ ‘તમે કેટલાં પાપ કરી શકો?’ લેખ વાંચીને ગળે ઘૂટં િો ના ઉતયોો. અહીંયા તો જેવી ઉનાળાની ડસઝન શરૂ થાય કે નામી-અનામી કથાકારો, સંત-મહાત્માનો રાફિો ફાટે અને ગામેગામ પહોંચી જાય. અમને ભારતીય સંસ્કૃડત જાળવી રાખવા અને દરેક કથાવાતાોમાં ભારત સંતોની ભૂડમ છે અને દેશ મહાન છે એવો ઉપદેશ આપે. પણ બધા સંતો કહે છે કે ભારતમાં િગલેને પગલે પાપ થાય છે જે જરા અજુગતું લાગે છે. અહીંયા વસતા ભારતીયોની જ નહીં પરંતુ આખી દુડનયા જાણે છે કે લડલતભાઈએ વણોવલ ે ા અને એનાથી વધારે પાપો ભારતમાં રોજ થાય છે. ગયા અઠવાડિયે ભારતીય વિાપ્રધાનનો ઈન્ટરવ્યૂ સાંભળ્યો હતો. તેમાં વિાપ્રધાને પણ કહ્યું કે એ ‘કરપ્શન’ નાબૂદ કરવા આતુર છે. તો મને થયું કે જો એ જ સાધુસત ં ો દર વષષે માત્ર એક પ્રધાનમંત્રી કે સરકારી કમોચારીને પ્રામાડણકતાના રસ્તે દોરી જશે તો દર વષષે હજારો પ્રામાડણક હોિેદારો થઈ જશે અને એક ડદવસ આ મારો દેશ જરૂર મહાન બનશે જ. ‘તમે કેટલાં પાપ કરી શકો?’ એની છણાવટ નથી કરવી પણ સવષે વાચક ડમત્રોએ આત્મસંશોધન કરીને પાપની બાદબાકી જરૂર કરવી જોઇએ. તો લડલતભાઈ આંયા બધાં ઓલરાઈટ છે તમ તમારે હાંક્યે રાખશો. વખતકાકા અને બીજા બધાંય સઘળાને અમારા જયશ્રી કૃષ્ણ. - મુકદું આર. સામાણી, લેસ્ટર

પંજાબમાં હોટેલની બહાર ગોળી મારીને હત્યા કરી દેવાઇ હતી. પોલીસ તેને કોન્ટ્રેટટ કકજલંગ પણ માની રહી છે. મેટ્રોપોજલટન હોજમસાઇડના જડટેસ્ટટવ ચીફ ઇન્સપેટટર ડેજમયન એલેઇને અપીલ કરી હતી કે આ ઘટના ઘટી ત્યારે આસપાસ કોઇ વ્યજિ હોય કે જેણે કારને આવતા જોઇ હોય અને શંકાપપદ વ્યજિઓને જોયા હોય તો અમને મદદ કરે. અમને પહેલેથી જ ખબર છે કે સાઉથ ઇપટ લંડનમાં સાંજે ૫.૩૦ વાગે કાર જોવા મળી હતી આથી અમે અપીલ કરીએ છીએ કે જો કોઇ વ્યજિને વધુ જાણકારી હોય તો તે આગળ આવે. જોકે, હાલ અમે પોપટમોટડમના અહેવાલની રાહ

આ સમાચાર મળતાં તેની માતા તેર્ન્દરને આઘાત લાગતાં તેમને હોસ્પપટલમાં દાખલ કરવા પડ્યાં હતાં. પોપટમોટડમમાં જસંહના માથામાં ઊંડી ઇજા પહોંચી હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. જોકે, મોતનું સાચું કારણ હજૂ સુધી જાણી શકાયું નથી અને વધુ પરીક્ષણો હાથ ધરાશે. પોલીસ હજૂ સુધી નક્કી કરી શકી નથી કે જ્યારે કારને આગ લગાડવામાં આવી ત્યારે જસંહ ર્વતો હતો કે નહીં. ઉલ્લેખનીય છે કે વષગ ૨૦૦૯માં ગગનદીપના જપતા ચરણર્ત જસંહની ભારતના

!

)

$*

ડબરયાની ઘાંચી. ઉ.વ.૨૨, ૪. ઇરફાન ડસરાજ પાિો ઘાંચી ઉ.વ.૧૯, ૫. અનવર મોહંમદ મેહિા ઉફફે લાલા શેખ, ઉ.વ. ૨૨, ૬. ડસડિક ઉફફે મોટુગ ં ા અબ્દુલ્લા બદામ ઉ.વ.૪૬, ૭. મહેબબ ૂ યાકુબ મીઠા ઉફફે પોપા, ઉ.વ. ૩૦, ૮. સોહેબ યુસુફ અહેમદ કલંદર. ઉ.વ. ૨૨, ૯. સૌકત ઉફફે ભાણો ફારૂક અબ્દુલ સત્તાર પાતડળયા , ઉ.વ.૨૩, ૧૦. ડસડિક મોહંમદ મોરા, ઉ.વ. ૩૫, ૧૧. અબ્દુલ સત્તાર ઇબ્રાડહમ ગિી અસલા, .ઉ.વ. ૩૯, ૧૨. અબ્દુલ રઉફ અબ્દુલ મજીદ ઇસા ઉફફે ધેસલી ઉફફે કામલી, ઉ.વ. ૪૮, ૧૩. યુનુસ અબ્દુલહક ઉફફે ઘડિયાળી, ઉ.વ ૨૪, ૧૪. ઇબ્રાહીમ અબ્દુલ રઝાક અબ્દુલ સત્તાર સામોલ ઉફફે ભાણો. ઉ.વ. ૨૦, ૧૫. ડબલાલ અબ્દુલ્લા ઇસ્માઇલ બદામ ઘાંચી, ઉ.વ.૩૪, ૧૬. ફારૂક ઉફફે હાજી ભુડરયો અબ્દુલ સત્તાર ઇબ્રાહીમ મુસલમાન, ઉ.વ.૩૬, ૧૭. ઐયુબ અબ્દુલ ગની ઇસ્માઇલ પાતડળયા, ઉ.વ. ૩૭, ૧૮. સૌકત અબ્દુલ્લા મૌલવી ઇસ્માઇલ બદામ, ઉ.વ.૪૦, ૧૯. મોહંમદ હનીફ ઉફફે હની અબ્દુલ્લા મૌલવી ઇસ્માઇલ બદામ, ઉ.વ.૪૨, ૨૦. સૌકત યુસફ ુ ઇસ્માઇલ મોહન ઉફફે ડબડબનો, ઉ.વ.૨૮.

)*# %) &# ) # '*! ! %)

%

0

* (& % ( #!% !% ! & ) &*) & &, %''*+(%) (&$ +$$& % '+ $( * () ! '+ ( $!# + % !# %! * ( * " % ( "! ) " -) ( "! !* ) " %!) "! !* &! )+# + -) ( &! !( % + &) % &! $ ))! $! (&* () %!) !* % " !" - !)* () #!) %"! ( #!) -

મૌલાના ઉંમરજીઃ ફરરયાદ પક્ષે જેમણે મુખ્ય કાવતરાખોર ગણાવ્યા હતા તેમને અદાલતે રનદોોષ ઠરાવ્યા હતા

%'

! $ )*'

%

+

%

ગગનદીપની હત્યામાં...

12 Hoxton Market, (Off Coronet Street) London N1 6HW

%)

Happy Birthday

પાન-૪૦નું ચાલુ

SUBSCRIPTION FOR Please tick as appropriate:

,1& 5 5 5 5

ઉફફે ટાઇગર ઉ.વ. ૩૪, ૨. અબ્દુલ રહેમાન અબ્દુલ મજીદ ધાન્િયા ઉફફે કાન કટ્ટા ઉફફે જમ્બુરા, ઉ.વ. ૪૮, ૩. કાસીમ અબ્દુલ સત્તાર ઉફફે કાસીમ

.

/ / / /

& ) $+ - & ) ' & ( ( - &. ( ' &. , &

, (

' ( ' !( ' ( ' !( ' ( ' !(

'

)*# %) & +"

'

'

જોઇ રહ્યાં છીએ. ગગનદીપના જમત્રોએ તેના જવશે જણાવ્યું હતું કે સાઉથ ઇપટ લંડનના શીખ સમુદાયમાં તે ઉભરી રહેલો જસતારો હતો અને એક રાજકારણી તેમજ ઉભરતાં યુવાન જબઝનેસમેન બનવા તરફ આગળ ધપી રહ્યો હતો. તેની કંપનીએ ૨૦૦ કરતાં વધુ લોકોને નોકરી આપી હતી અને તે હંમેશા કહેતો હતો કે જ્યારે પણ તે કોઇને નોકરીએ રાખતો ત્યારે તે ખુબજ સંતોષ અનુભવતો હતો. જસંહ તેની બહેનના અરેન્જ મેરેજની પ્રજિયામાં પણ વ્યપત હોવાનું બહાર આવ્યું છે. નામ ન આપવાની શરતે એક જમત્રએ જણાવ્યું હતું કે ભારતમાં ગગનદીપના જપતાની હત્યા બાદ તેમના પજરવાર સુરક્ષા અંગે ખુબજ જચંજતત હતો અને તેમણે ઘરની આસપાસ સીસીટીવી કેમેરા પણ ગોઠવ્યાં હતાં. તે ખુબજ સફળ હોવાથી ઇષાગને કારણે પણ તેની હત્યા કરાઇ હોવાની શંકા તેમના જમત્રએ વ્યિ કરી હતી. ગગનદીપના પજરવાર માટે આ ખુબજ દુઃ ખદ ઘટના છે.


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 5th March 2011

Why travel with

Southall Travel? Number One Travel Agent to India,

sA¦¸Ael qòAvel 

with over 20 years experience

 Open 24 hours a day, seven days a week. Call us anytime

 Price guarantee will not be beaten on price

 Specialists for worldwide flights and holidays with any airline, anywhere, anytime Fast and reliable service Multilingual staff

offering impartial advice

 UK’s 100 Fast Track Companies (Sunday Times 2005)

 Trusted household brand for total peace of mind

sA¸e j ˆA mAqe yAºA krvAnuù psùw krˆAe?

20 v¿A#¸I qòAvelmAù anuvI aevA

Art yAºA mAqenA æ¸m nùbrnA qòAvel aejNq

 iwvsnA cAevIsey klAk ane sPtAhnA sAtey iwvs kAe¤ po smye fAen krAe

 AvnI gerùqI

amne Av bAbte kAe¤ po bIq krI ˆkˆe nih

 ivËmAù gme TyAù kAe¤ po

smye kAe¤ po aerlA¤nnI flA¤q ke hAelIdez mAqenA in¿oAùt

 zdpI ane sùtAe¿AkArk sevA bhuA¿AIy SqAf

ewAvmuKt slAh

 yukenI 100 fASq qòek kùpnI pEkInI aek (sNde qA¤Ms 2005)

 mnnI ˆAùit mAqenuù œrœrmAù ÀoItuù ivËsnIy nAm

Call Centre open 24 hours

A BTA 80626

0208 843 6800

Think Travel, Think Southall Travel www.southalltravel.co.uk

39


$ "! !"

#

#

"

%%%

#

&

શિન્સ શિલીયમ અને કેટ શમડલટનના લગ્નમાં શિંગાડીયા પશિિાિ

6*25 27/8

હસમુખ અને ચંશિકાબેન શિંગાડીયા

રીતે યાદ રાખી વનમંત્રીત કયાન છે તે િદલ અમે આભાર િાથે ગિનની લાગણી મહેિુિ કરી રહ્યા છીએ. છેલ્લા પાંચ િષનથી કેટ ગામમાં હોય ત્યારે િપ્તાહમાં િે ત્રણ િખત વનયમીત દુકાને આિતા અને જરૂરી શોપીંગ કરી જતા હતા. જ્યારે તેઅો વિન્િ િાથે િગાઇથી નહોતા જોડાયા ત્યારે પણ તેમનો વ્યિહાર ખૂિજ િાલિ, વિનયી અને નમ્ર હતો. કેટ ખૂિજ િેમથી હંમેશા અમારા પવરિાર, િેપાર અમારી ૧૧ િષનની વદકરી માયા અને તેના વશક્ષણ વિષે પૂછતા હતા. કેટની િગાઇ િાદ પણ અમારી િાથે અને અન્ય ગ્રાહકો પરત્િે તેમનું િતનન ખરેખર અદ્ભૂત અને િરાહનીય હતું. અમને કેટનો જે અનુભિ થયો છે તે જોતા કેટ ખૂિ જ સ્નેહાળ અને 'કેરીંગ' લાગ્યા છે.' હિમુખભાઇએ જણાવ્યું હતું કે 'કેટ અને તેનો પવરિાર અમારા માનિંતા ગ્રાહકો હોિાથી કેટની િગાઇ થઇ તે પછી અમે કેટના ઘરે િુકે મોકલી શુભાવશષ પાઠવ્યા હતા. તે િમયે તો કેટ ઘરે નહોતી મળી પરંતુ ત્રણેક િપ્તાહ પછી તેઅો ગામમાં આિતા તુરંતજ અમારી દુકાને આવ્યા હતા અને અમારો આભાર વ્યક્ત કયોન હતો.

&%!

%.5

??? 9*7-:<:*>.5 ,8 =4

%$ ! 5201< 875@ /:86 A %! & %# $

$

# #$

#A

99

%$ #!

A

#% 99

& %) # $ /: A *%#$/. %*%)0) /2+ .$ -%*# -! '" ./ !,-!.!*/ /%1! !-1% ! %* +),(%)!*/ -4 (" + +0

!

201<; 55 7,5=;2>. %8 *7,=7 201<; 27 *5*-2>.; 201<; 27 $9.,2*5 "*,4*0.; ?2<1

16.-*+*%#$/. %#$/.

5 5

#

(!# 16.-*+*=6+*2 .512 #*348< 1=3 ((

' #!

A A A A A

(%#$/.

8* *:8-* "8:+*7-*: @-.:*+*1.77*2 -! %* (0.%1! +"

&$

$$

%-,+-/

!&#$

)$ =+*2

27,

(

!

99 99

8<.5

%:*7;/.:;

((

5 5

H1 6? 6 7 :" 6 7 H&?' 7 &" ;!7 6 6? '&? > > 6? "7 #;!7 !6$ &? A 6& 7 ';!7 >!7&; ; , H3 7 7 ; ED #%B 6 H&?' H1 7$ * $7 - 9 * = ;$ 6 0;H& <* ; $7 7#7 6? 6H! 7 6# 6 ' 6? H5 !? 6

:86 9 9 ,, ,,

%$ /:86 12,*08 $*7 :*7,2;,8 *50*:@ *: ; $*5**6 *2:8+2

3!.

A A

=6+*2 %#$/. %#$/.

A A A A A

99 *."!-. 0 % * $!-.

#!

=+*2

;<898>.: 27

:86 9 9 ,, ,,

""!-.

#

-! .0 &! / /+

A A A A A

1 %(

%8:87<8 .? )8:4 '*7,8=>.: 87<:.*5 8; 70.5.; %(%/4

$ %

/! +" /- 1!(

<8

A A A A A

&

!

!/!-)%*!. /$! ,-% !

#

)

, $" + +( - #&

!

!

L B B 'E" I F L G" !$B F! LP (L$B B <B I B $ E" L B E "E" B ' P BM G F!B$B ! G W( !E % B , B B E%I I E !E E B !E ( E !W B B K"B I W 1 I B B W7 I I$B E 4+ B P K' E '=B(I (B !B I"E 'F B$ E !W B D1 !>B ( B I$B E W!$B! B 4$;B B0 MF ( FM K I I Y E L#E $ F 4 B BM " "I BM I FM W! % 0 MF ( FM I 'B$ I E B "BM !E K I I (LD1 " BM 'I $B BM 0 L ( L 4$;B B$L LP ( L K + (+ B !$B L W7 I L L !B L (L L W? W5 B ! E + M B !B !AM (L$B E I G ( B%B F $E !>L I

+!; '; 6? > 7 ;#6 ;!7 H&BH 6 6? !6( 6 6 7 H&?' > I ;' 6 7 6 " 7 7 7 6? 7 "7 , > ' > ; 6 6 >$7 6, 8? ' 8? = ; #%B ';!6? 7 6H 6 7 6 6? ') 6 ' 7 ; ') 6 > ; 7 &6 ; &? ? '> $ = ? 8 H $6 6? >!7& 6& $; = '@ ; ; >!7& 46 6 > 0H H. 6 J'; 6 7 6& 6B H 6 7 7 H&?' 7 ') 6 6? $ ? #6 DG #%B 7 8* 7! 6H'! ; DG #%B 6 'H * H&?' 7 8 7 ; ; 7 7 ; ; ; EF 7 =18 7 /7 H# ;K-2< & 5 '6 6 6? ' 6? ; - > !;* 6 C<

#&#+/

''' $ #!"# ' %$

0 )"' ! /* .""%

$

!

"

#

G Z 'B I MF L (L$B E I I 1 E BM !B $B E W? W5 B '! B! B $ E"L E "E" B" I B$E W7 I Z E ! B"F !(E % K I $L G B L - L + B!I W7 I E M BM M'F $E B ( B I$B E B W B 4 B% I B BPW'1 I 1 E' E' I I I L Q I B0 FM K W7 I I '"B !B $B I W? W5 B I I E W LP& B E B !E !B$$B W!$B! !E K I %) I "FM FM !E%FM W 18E) (L$B Q W! "I W7 I B Z E M G! ! BM @ LP ( L K I$B E ! L$E'I "B ! !B $B BM $I ($I TU B N I I W' E $I1 W 1 ! IW 18J ' ? (B ! $B FM !(I%I U I E 3 W $' 'F E 4+ B P ![ E 'F B$ E %I !W B K B .' B B B!I I B (I$B" BM B0 FM I K E I$B E B W B W$ L W(, L B '=B(I B" BM D1 !>B ( B I I !E I K' B"E !>L I I B E I I 'M L& 0 ; LP ( L

અનુસંધાન પાન. ૩૬

9*7-:<:*>.5 ,8 =4

(

% 4+ B P E ![ B :B 'F E W6W % W I' I W7 I I$B E E XE E (+ B B I !L E 'B I L "L W? C5 B E B" I L H !B* L I E$B B L B I L"E"I M I E 'B I B "B E 'F B$ E ($I (I"E G I (B !$B K B [ E $B P W!W L " L JQ :E FR I /"I E I K W7 I I E XE E W(, L B 'B I ( E G ! L ( L SU $I. !I B! (B I !B B E E E (+ B !B I"E "B% #E $E ( E F " I B! BM " B! 9B $! L"B L L F B E G"B !E W7 I I$B E (+ B !$B 4I LP (L$B FM B0 FM ( FM SV $&P E I"'Z B E !(I"B O L I$B E B (I$B E <B I I M I E B B I B 'L I (+ B !$B !L) B ( B $L I I B$L LP ( L '! B!E $ E"I B" I B0 FM K (+ B B B$ E B' " G!E I <B I E Z E ![ %F2$B!I B!E B $B BM $E ( E L"E'I # !E !E

$ )

EZ

# %# '

(!#

* #)

$

ભવિષ્યમાં મહારાણીના પદે વિંહાિન પર વિરાજનાર કેટ વમડલટને જ્યારે વિન્િ વિવલયમ િાથેના લગ્ન િમારોહમાં પધારિા માટે િકકશાયરના અપર િકલિરીમાં રહેતા અને 'કોનનરશોપ' ચલાિતા હિમુખ 'હશ' વશંગાડીયા અને તેમના પત્ની ચંવિકાિેન 'ચાન' વશંગાડીયાને િોનાથી એમ્િોશ કરેલ શાહી લગ્નનું વનમંત્રણ કાડડ મોકલ્યું ત્યારે વશંગાડીયા પવરિાર આશ્ચયન િાથે આનંદવિભોર થયો હતો. ગદગવદત થિા િાથે િાનંદાશ્ચયન અનુભવ્યું હતું. માત્ર વશંગાડીયા પવરિાર જ નવહં િમગ્ર વિટનના અખિારી જગતે પણ કેટ વમડલટનના મોંફાટ િખાણ કરી આિા 'ડાઉન ટુ અથન' વ્યિહાર િદલ તેમની ખાનદાની અને િંસ્કારની િરાહના કરી હતી. કેટે પોતાના લગ્ન માટે ગામના સ્થાવનક િુચર, પોસ્ટમેન અને પિના માવલકને પણ વનમંત્રણ આપ્યું છે. આપણા િમાજમાં 'િહુ'ની પિંદગી િખતે તેના ગોળ, ગોત્ર અને ખાનદાનને િાથવમકતા આપિામાં આિે છે. એજ રીતે વિન્િ ચાલ્િનના િથમ પુત્ર અને રાજગાદી માટેના મક્કમ દાિેદાર એિા વિન્િ વિવલયમના કેટ વમડલટન િાથે લગ્ન કરિા િાિતે શાહી પવરિાર દ્વારા પણ વિવિધ ચકાિણી અને ખાતરીઅો કરિામાં આિી જ હશે. કેટે ગામિાિીઅોને વનમંત્રણ આપીને પોતાની પિંદગીને આમ િાથનક કરી િતાિી છે. શાહી લગ્નનું વનમંત્રણ મેળિનાર હિમુખભાઇ જેઠાભાઇ વશંગાડીયા અને તેમના પત્ની ચંવિકાિેને 'ગુજરાત િમાચાર' િાથે ટેવલફોન પર મુલાકાત આપતાં જણાવ્યું હતું કે "કેટ વમડલટને અમને જે

"

!"

) $

6, 8? ' 8? 7 ";!6 +!; '; 6? &" , 6? 6 6 J 67 #6 ; 6? 7 '6! 6? "7 ; 6 H #6 ; 6 ' 7 $

;2>H!? H 6 7 ; 7 6 "7 H1 ; ; ; 7 6? #7 ' 7 H&?' I , >' > ; 6 7 J '(

Gujarat Samachar  

Gujarat Samachar weekly news paper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you