Page 1

F I R S T & F O R E M O S T G U J A R AT I W E E K LY I N E U R O P E Let noble thoughts come to us from every side

અા નો ભદ્રા: ક્રતવો યન્તુ િવશ્વત: | દરેક દદશામંાથી અમને શુભ અને સુંદર દવચારો પ્રાપ્ત થાઅો

'$,"!

w

om

'$,

.c

ww

.a

b pl gro up

Volume 39, No. 31 4th December to 10th December 2010

$ " $ !

%

-;5F3 /;1 #

$

%.,0* "0,5 #)/&.)7 !).

1%( ))0%

#

!

!

"

%22.7

!"

:#

%/,.510 1635 +,.4510 1%( !60&3,(*) #)..4 ! !).

!).

!

!

$

%4+ %337 10(10 1%( !+130510 )%5+ 633)7 !).

"22)3 !115,0* 1%( !115,0* # !).

" !! # # !" # !" # !" # !" # !" # !" # !" # % &

( $%"

4?8/3=0;B %? $? (?0;B /B+ )1?3 0,= :;75.2 !C-,= 5;)? 0;2? !A 5B/B+ !@ 3?4; *?4; ,)= (?,= 54D ,E+ 3?4= %>,> ,? K'=(>B ,;0 2;/?(; 0>%/ #;3> $? (?,= 54D ,E+ 3?4=

! : $ 1(*) %0) 135+ ,0'+.)7

%-(%.) 1%( 3))0 53))5 13)45 %5) 10(10 " !).

%8%3

&

0;9 9I HH

4<!G" J*450;B 6A0 &=3=42= !:

,!

# !# $'!-+,*$ % "+, ," *-&)"*+ 0 '."%%

સંવત ૨૦૬૭, કારતક વદ ૧૩ તા. ૦૪-૧૨-૨૦૧૦થી ૧૦-૧૨-૨૦૧૦

"

2

% ++

"% "% /

#

%

!" !"

" &

'!

!" # !" #

# # !" # !"

!+

"$ )"$ ) %& ! & "! $ ( & #$ % "'$ *# $&% $ % $ %' & &" ( &+

%

* ' &! $ *"## # '

((( #!

&

##

)

/% (++- &./ "*/-" +0*.(+2 " ## +0*.(+2

$" #

%&/" % ,"( "& "./"- 0/+*

"

%/ L H H A H" :?"? @2%- #J. ? ?%H( ? D !HP H ;H O K I4 ? O 1 ? H D B ?I B ?I =D4 ? 3 A H %?O'K D$?% H (B6O(9 D B "? )%D %GO< C A"H ? ?"H ? E H I %? ">I D -!?" (B A !HP!D#A ?" %? 7 . B "? +#H # . %D 2 D. H. ".( H )D B H? ? D B "? ?I

!"

(&. 0-3

+ !

"

$

@2 ")D&D % O"' -! A #? A ")D&D F 8A#I ? D ?$ ?I C A"H ? ? BI )H! H ?I A " B "? ( CO "A & &D ) 6 %) 6

. ,

, *6 + ,

% #

%!

#$

&$ $' # ! +- (( %+." ,,(3&*$ #+*!"#&*&/" " 1" /+ ") &* -&/&.% ..,+-/ /0- (&. /&+* !

") ("3 "*/+* '*"3 +((+2 3 (!"-.%+/ &-)&*$% ) "!#+-! "2 ./(" (+0$% %"##&"(! +(1"-% ),/+*

(

C A"H ? D 'K%? H ) H "I B ? A P.!B "A ?( ?I !HP ?" %A H. ".( (? ? K ?I %GO< A ")D&D B*! 6 ? "D.5 H A .! "?,!H ? B*! 6 ? H D D ? "?,!H ?I C A"H ? 'K%? @2 ")D%? O I4 ? 0!BI D #BI O) B ?I B ?I MN D&H 6O O O I$

A ?E H "%? D %A D

B "? ?I H A (" ?" :?"? !HP A %? 7. (O A ( $ ? A P D ? A + / )

() , . .! , ) , )

" -# ) / . ) . + 6 )

)

45

+

) ) ) , . ) ) * , 21 ) 6 6 0 0 3121 ) / , . . 6 & 6 $ + /+ , , * ) ) , 41 ) . ) ) ) ,# * . )/ .7 . , ) ) * 0 )/ ) , ) . . ) ',6 ,

"! # #

&#

"

! % % . !& ) ) !& & % !& $$ - ! % ' $& $$ & ) %# !' # $%& %$ + #% % $(% #

"

#

!

) #! "

& "%

%*

$ "

!&#$ $ #!

/

)$

! ),

!& 5/%&24",& 3522&/%&2 0' /%*"/ 1"331024 $*4*8&/3)*1

*3" &26*$&3

'02 /%*" 5#"* $)&/(&/

0/4"$4 *33 "6+* "4&-

*2"/

02

02 "./*,#)"*

"/02 "2,

0.'02% 0"% 0/%0/

."*- 3"-&3 3".42"6&- $0 5,

777 3".42"6&- $0.


નિટન

2

Gujarat Samachar - Saturday 4th December 2010

વોલ્વરહેમ્પ્ટન યુનન.ના યુનનયન સેન્ટરને અંનિકા પોલનું નામ અપાયું

લંડનઃ વોલ્વરહેમ્પ્ટન યુનનવનસિટીના સ્ટૂડન્ટ્સ યુનનયન સેન્ટરને ભારતીય મૂળના રહેવાસી અંનિકા પોલનું નામ આપવામાં આવ્યું છે. નિન નનવાસી ભારતીય ઉદ્યોગપનત લોડડ સ્વરાજ પોલની સ્વગગીય પુત્રી અંનિકાના નામ સાથેની આ પ્રનતનિત યુનનવનસિટી નવદ્યાથગીઓને અભ્યાસની સાથે સાથે એકિીજા સાથે વાતચીત કરવા અને આરામ માટેની સગવડો પૂરી પાડે છે. જ્યાં જૂનું સેન્ટર આવેલું છે ત્યાં જ આ નવા સેન્ટરને નવો લૂક આપવામાં આવ્યો છે. નવદ્યાથગીઓની વધતી જતી સંખ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને આ સેન્ટરની પુનરિચના કરવામાં આવી છે. જેમાં અનેક િેઠકો

સાથે કોફી િાર એનરયા કોમ્પ્યુટસિ સાથે સ્ટડી ઝોન એમાં પ્લાઝમા સ્ક્રીન્સ ગોઠવામાં આવ્યા છે. તેની સાથે સાથે તેમાં મીનટંગ રૂમ્સ અને નવદ્યાથગી નેતાઓ માટેની ઓફફસોનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવે છે. આ યુનનવનસિટીના ચાંસેલર રહી ચૂકેલાં લોડેડ ગત સપ્તાહે આ સેન્ટરનું ઉદઘાટન કયુું હતું. પોતાની દીકરીની યાદમાં લોડેડ અંનિકા પોલ ફાઉન્ડેશન નામના ચેનરટેિલ ટ્રસ્ટની સ્થાપના કરી હતી. તેમાં યુનનવનસિટીના કેટલાક પ્રોજેક્ટો માટે નાણાં ફાળવવામાં આવે છે. સેન્ટરને ખુલ્લું મૂકતાં લોડડ પોલે નવા સેન્ટરના નામ સાથેનું એક પ્લેક અને અંનિકા પોલના પોટ્રેઇટ મૂક્યા હતા.

NRIને

ઉમેશ પટેલને ડોક્ટરેટની માનદ પદવી એનાયત થશે

ભારતમાં મતાનિકાર આપવાના નનણણય અંગે નમશ્ર પ્રનતસાદ

લંડનઃ યુનિવનસિટી ઓફ સડડરલેડડ દ્વારા િેશિલ ફામિસી એસોનસએશિ (એિપીએ) બોડડિા સભ્ય ઉમેશ પટેલિે નવજ્ઞાિક્ષેત્રમાં ડો ક્ ટ રે ટ િી માિદ પદવી એ િા ય ત કરાશે. ફામિસીિા વ્ ય વ સા ય માં અ સા ધા ર ણ યો ગ દા િ આપવા બદલ તેમ જ સડડરલેડડ અિે ઉત્તર પૂવિ પ્રાંતોમાં આ ક્ષેત્રિે આગવી ઓળખ આપવા બદલ આગામી બીજી નડસેમ્બરે થટેનડયમ ઓફ લાઈટખાતે સડડરલેડડ લોકલ ફામિસી કનમટીિા ચેરમેિ ઉમેશ પટેલિે આ પદવી એિાયત થશે. ઉમેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે આ સડમાિ બદલ હું ખુબ ખુશી અિુભવુ છું અિે ફામિસી ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા સમુદાય માટે આ ઘણી સકારાત્મક નસધ્ધધ છે. આ દેશમાં ફામિસીક્ષેત્રે નવપુલ પ્રમાણમાં તકો રહેલી છે. મૂળ યુગાડડાિા ઉમેશ પટેલે સડડરલેડડ પોનલટેકિીકમાંથી ફામિસીમાં નડગ્રી મેળવી હતી અિે વષિ ૧૯૭૯માં બડયા હતા. સુધી તેમણે ૨૨ વષિ સડડરલેડડમાં કામ કયુું છે અિે તેઓ ટિથટોલ રોડ તથા સાઉથનવકખાતે ફામિસી ધરાવે છે. આ કાયિમાં તેમિા પત્નીિો પણ સહકાર સાંપડ્યો છે.

લંડનઃ લાખો નબિનિવાસી ભારતીયોિે મતાનધકાર આપવાિો ભારત સરકારે નિણિય કયોિ છે ત્યારે આ અંગે નવદેશમાં વસતા ભારતીયોમાં નમશ્ર પ્રનતભાવો સાંપડયા છે, કેટલાકે આ પગલાિે સાચી નદશામાં લેવાયેલો નિણિય ગણાવ્યો છે તો અડય કેટલાક નવદેશવાસી ભારતીયોએ તેિે અપૂરતું પગલું ગણાવ્યું છે. તેમિા મતે નવદેશમાં વસતાં ૧.૧ કરોડ એિઆરઆઇ માત્ર વોટ આપવા માટે ભારત આવી શકે િનહ, તેથી તેમિે ઓિલાઇિ વોનટંગ અથવા ટપાલ દ્વારા વોટ આપવાિી મંજૂરી મળવી જોઇએ. જ ભારતે તાજેત રમાં જાહેરિામું બહાર પાડયું છે જેમાં નવદેશમાં વસતાં ભારતીયોિે મત આપવાિી પરવાિગી આપવામાં આવી છે. અહીંિા અગ્રણી ભારતીય ઉદ્યોગપનત લોડડ થવરાજ પોલે સરકારિા આ પગલાંિે સાચી નદશામાં લેવાયેલો નિણિય ગણાવ્યો હતો. તેમણે સરકારિા નિણિયિે આવકારતા

હવામાન નવભાગ દ્વારા ભારે સ્નોફોલની આગાહી લંડનઃ હવામાિ નવભાગ દ્વારા ગત સપ્તાહે જે આગાહી કરવામાં આવી હતી તે પ્રમાણે ઘણા દેશિા ઘણા નવથતારોમાં સ્નોિે લીધે અસર થઈ છે અિે સામાડય નદવસો કરતા પણ તાપમાિ ઘણું િીચું રહ્યું હતું. આ ઉપરાંત વેસસ

;)0 ->D% :>7#C,A /D$3>,? 6>)A #>2 <? C.2 01>FK*( 601 0>&B

.#( HIJJJ ->"8'0>D /@#E$ #2>5C ,A /,C /D$3>,> 0>K3#

" '

"! !

"

*( ) %*/,) 3 .* .#

"

!#

2+ ,$ ) * , *! "

$ #

%

!

!

'( & +++ $$

.# -+$,$./ ' *, #$0 #

!

"

!

,) '$ 2 /,-$*)- 0.

'

#

& ,) '$

#-- (02 4*' $'34 &'#-3

&'

' $ ! ,% ! % & $') ') & ) ')'&+'

)

/ / / / / / /

," "#'+ - ')# , ! !)' ! '* & $ * & ) & !* '

$ !

! "

)%*

$&

&

"

$!

'& !+!'&*

-

(($.

&

!'

'/&0/

'-

'

& # !)' * $

( '

!! )'

#-- (02 4*' $'34 &'#-3

#-- (02 $'34 &'#-3 1+'%'3 0( $#))#)'

2'/4 42''4 0/&0/ !

&

/ / / /

, !) #

$&

!! )&

()&# & #' &'

+* +* +* +*

.

/ / / / / / /

!! )' / / / /

$"%! " #( &-

$

&$" ' $"

!! )'

+* +* +* +*

3-

. '

,) '$ 2 /,-$*)- 0. 2 ,)- 1'$)& *( )+

### ### ! ###

#+20$+

.

0 $-# '$ & ,) '$.*/,- *( 0 $-# '$ -#$0%$ "( $' *( ' 1*,' +#*)

5+@ 0>K7(? 0>&B =/= 04C 1> .C, #2C

(

# 0)

$-# '$

"

!

&'

!

. ' ' '' ' '' !. , +( *) 1 & # 0) #*.( $' * /& # 0) & ,) '$.*/,- *(

"

$ "

#

$

ઉસલેખિીય છે કે વષિ ૧૯૯૩ બાદ સૌ પ્રથમ વખત સ્નોફોલ આટલા વહેલા શરૂ થયો છે. ઉત્તર પૂવવીય થકોટલેડડ તેમ જ ઈગ્લેડડિા પૂવવીય પ્રાંતોમાં રાત્રીિા સમય દરનમયાિ ભારે સ્નોફોલ થઈ રહ્યો છે. તાપમાિ નદવસિા સમયમાં તાપમાિ બેથી પાંચ સેધ્સસયસથી ઉપર તાપમાિ િહીં જવાિી અિે ગ્રામીણ નવથતારોમાં તાપમાિ વધુ િીચું રહેવાિી શકયતા છે.

તેમ જ આયરલેડડિા ઉત્તરીય પ્રાંતોમાં પણ ભારે બરફ વષાિ થઈ હતી. નવનવધ માગિ પર બરફ જામી જવાિા તેમ જ દેશિા પૂવવીય ભાગ તેમ જ વેસસ અિે ઉત્તર આયરલેડડમાં પણ સ્નો પડવાિી હવામાિ નવભાગે ચેતવણી આપી છે. આગામી કેટલાક નદવસોમાં દેશિા ઘણા પ્રાંતોમાં તાપમાિ માઈિસ પાંચ સેધ્સસયસ સુધી ઘટવાિી અિે ઠંડી વધવાિી શક્યતા છે.

"

$

#% ! # " " ' ( * #' ( '- - ' ( * ' "' " ' * % + %" )* ( ' (!)- #, ( + #, ' + *! ' . , * '+ ' ' '+ ( ")0 ' . * &) , / 0 +$ #' " ( , '/ ' , ( ' HG $A2A8&B' K2&,F (0>2> !85A9&0A8& "-2

િથી, નવદેશમાં વસતાં ૧.૧ કરોડ ભારતીયો માટે ભારત આવીિે વોટ આપવો સહેલી વાત િથી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે 'એિઆરઆઇિે ટપાલ દ્વારા કે પછી ઓિલાઇિ વોટ આપવાિી સગવડ પૂરી પાડવી જોઇએ. અથવા તો લોકસભા અિે રાજ્યિી નવધાિસભામાં એિઆરઆઇઓ માટે થોડી બેઠકો હોવી જોઇએ.' મતાનધકાર અંગેિી ભારત સરકારિી જાહેરાત નવશે અખાતી દેશોમાં વસતા ભારતીયોએ પણ નમશ્ર પ્રનતભાવો આપ્યા હતા. ત્યાંિા કેટલાક લોકો માિે છે કે આ જાહેરાતથી નવદેશમાં વસતાં ભારતીયોિે ખાસ ફરક પડશે િનહ. કેટલાકે આ નિણિયિે માત્ર રાજકીય પક્ષોિી રમત સમાિ ગણાવ્યો હતો. તેમિા મતે જો સરકારિે ખરેખર નવદેશ ધ્થથત ભારતીયોિી દરકાર હોય તો તેમણે એિઆરઆઇ માટે ચાર બેઠકો અિામત રાખવી જોઇએ.

જણાવ્યું હતું કે આ પગલાંિે કારણે ભારતીય પાસપોટડ ધરાવિારાઓ ભારતિી જિતા સાથે વધુ સારી રીતે પોતાિી જાતિે સાંકળી શકશે. અહીંિી ઇધ્ડડયિ ઓવરસીઝ કોંગ્રેસે જણાવ્યું હતું કે એિઆરઆઇ લાંબા સમયથી મતાનધકારિી માગણી કરી રહ્યા હતા. આ સંગઠિિા વડા ડી.એલ.કસહાિે જણાવ્યું હતું કે ભારતિા વડા પ્રધાિ ડો.મિમોહિ નસંહ અિે કાયદા પ્રધાિ નવરપ્પા મોઇલીએ તેમિું વચિ પાળી બતાવ્યું છે. આ નિણિયિે કારણે નવદેશમાં મોટી સંખ્યામાં વસતાં ભારતીયો પોતાિા દેશમાં યોજાતી ચૂંટણીમાં સામેલ થઇ શકશે. અમેનરકા ધ્થથત ગ્લોબલ ઓગગેિાઇઝેશિ ઓફ પીપલ ઓફ ઇધ્ડડયિ ઓનરજીિિા પ્રમુખ થોમસ અબ્રાહમે જણાવ્યું હતું કે તેમિું સંગઠિ છેસલા ૨૧ વષોિથી આ હકિી માગણી કરી રહ્યું હતું. જો કે આ પગલું પૂરતું

.#+- 3#-'3 '81-02#40523 %0 5, "052 !02-&7+&' 2#6'- )'/4


Gujarat Samachar - Saturday 4th December 2010

www.abplgroup.com

3


બ્રિટન

4

Gujarat Samachar - Saturday 4th December 2010

સર ગુલામ નૂન અને રાજ લૂમ્બા હાઉસ ઓફ લોડડસમાં જોડાશે અને એડ તમતલબેસડે નવા નામ સૂચવ્યા છે. બીબીસી અને લંડનઃ થોડા સમય પહેલા આઇટીવીના ભૂતપુવથ ચેરમેન ટોરીના પીઅરેજ તરીકે લોડટ માઇકલ ગ્રેડ પણ ટોરીના પીઅર પોપટની વરણી બાદ ફરી તરીકે જોડાશે. સર ગુલામ નૂનના નૂન એકવાર ખુશીનો પ્રસંગ આવ્યો ફાઉસડે શનની તડસેમ્બર છે. ચાર તિતટશ એતશયન હાઉસ ૧૯૯૫માં થથાપના થયા ઓફ લોડટસમાં જોડાયા બાદ તે મ ણે તે મ ની છે. કસઝવષેતટવ પાટટીના અંગત તમલકતમાં થી ભૂતપુવથ વાઇસ ચેરમેન ચાર તમતલયન અને તબઝનેસમેન પાઉસડનું દાન કયુું તાતરક અહેમદ, લૂટન હતું. યુકે અને બરો કાઉસ્સસલમાં તવદેશમાં ઘણા પ્રોજકટ તલબરલ ડેમોક્રેટ પાટટીના ડેપ્યુટી ગ્રુપ સર ગુલામ નૂન સાથે આ ફાઉસડેશન સંકળાયેલું છે. સર નૂને લીડર કુરબાન હુસેન, અા વષથ માં યોજાયેલી સામાસય તબઝનેસમેન અને તલબરલ ણીઓમાં લેબર પાટટીના ચૂ ં ટ પાટટીમાંથી તવધવાઓના હકો પ્રચાર માટે ૨૦૫,૦૦૦ પાઉસડ માટે કેમ્પેઇન કરનાર રાજ આપ્યા હતા. તે મ ણે જરૂર પડ્યે લુમ્બા અને નૂન પ્રોડક્ટ્સ અને તિટનની અયોગ્ય ઇતમગ્રે શન નૂન ફાઉસડેશનના થથાપક નીતતનો પણ તવરોધ કયોથ છે ગુલામ નૂન, એમબીઇ લેબર અને મુ ં બ ઇમાં થયે લ ા આતં ક વાદી જોડાયા છે. પાટટીમાંથી સંદભષે મુસ્થલમ પાલાથમેસટમાં નવા જોડાનારા ૫૦ હુમલા પણ તવરોધ પીઅરેજમાં તેમનો સમાવેશ થાય કટ્ટરવાદનો છે. વડા પ્રધાન ડેતવડ કેમરન કયોથ હતો.

રુપાંજના દત્તા

$ $ $ $ $ $ $

! !

"#

#*$%

#

, #!

*** #*$%

#

, #!

(

# , + $ !

" " " )% * $

> > > > >

$

%,

,

&

( %+ $

%,

,

લંડનઃ તિટનનું અથથતંત્ર અપેક્ષા કરતાં વધુ ઝડપભેર બેઠું થઈ રહ્યું છે, તેમ નાણાકીય સ્થથતત પર દેખરેખ રાખતી સરકારી સંથથાએ જણાવ્યું છે. આશરે ૯૦,૦૦૦ સરકારી કમથચારીઓ, કાઉસ્સસલના કામદારો તેમ જ થટેટ એમ્પ્લોઈડ થટાફ અગાઉ નોકરી જતી રહેવાની શક્યતાનો સામનો કરતા હતા, જે હવે સુરક્ષીત છે. ઓફફસ ફોર બજેટ તરથપોસ્સસતબતલટી (ઓબીઆર) દ્વારા થયેલી આગાહીમાં સુધારો દશાથવવામાં આવતા ચાસસેલર જ્યોજથ ઓસબોનથ ગઠબંધન સરકાર દ્વારા ભરવામાં આવેલા પગલાની અથથતંત્રના સુધારા પર કોઈ નકારાત્મક અસર થઈ નથી, તે બાબતની સાતબતી માટે માતહતીને ઉપયોગમાં લેશે. ઓબીઆરના નવા વડા રોબટટ કોટે જણાવ્યું હતું કે આ વષષે તિટનનું અથથતંત્ર ઓછામાં ઓછા ૧.૭ ટકાના દરથી તવકાસ પામશે, જે જૂન મતહનામાં કરવામાં આવેલી ૧.૨૦ ટકાની વૃતિ કરતા સારી રહેશે. ત્યારબાદ ઓઆરબીએ જાહેરક્ષેત્રમાં ૪,૯૦,૦૦૦ કમથચારીની નોકરી જશે તેવી આગાહી કરી હતી.

$,

!

"

' - 0 1? !1? - !- 3 0 A 0) 0 "5 3 , -6 # 3 '$ 0 !0 0 !1? ;99 & ?+ 3 ! - - 3' 5 6 3 3? 7 "5 0 !16 ! A 3 3' 4 3 5 8 0 -( = . 0 2 ' 1 , -6 "- *5 3 - 0 - 5%$ 1 3 <: @ - 0 0 3 3 0 !1? > - 0 - 0 ' 3 0 6A 0 !/# 3 3 - 0 5 0 ! 1 3' 5 6

& '' " & ! &%$&( $ "# & ) & ( , !# ' * ,

$( ! $&()# % !

+

"

)./,1

& $

-

" !

લેસ્ટરઃ ઈદી અમીનના સરમુખત્યાર શાસનમાં વષષ ૧૯૭૨માં એશશયનોને તેમની તમામ સંપશત છોડી યુગાસડા છોડવાની ફરજ પડી હતી. યુગાસડા છોડીને અત્યારે લેસ્ટરમાં રહેતા ૬૫ વષષના બાબુભાઇ સોઢાએ યુગાસડામાં મોટા પ્રમાણમાં નાણાં ગુમાવવા પડ્યા હતા. ૮મી ઓક્ટોબર,૧૯૭૨ના રોજ જ્યારે બાબુભાઇ સ્ટેનસ્ટડડ એરપોટડ પર ત્યારે તેમની ઉંમર ૨૮ વષષની હતી. તેમના પશરવારને કમ્પાલામાં સાત બેડરૂમનું મકાન, ત્રણ કાર તથા તેમના શપતાની હોલસેલ શરટેલની કંપની છોડી ભાગવાની ફરજ પડી હતી. જ્યારે તેઓ યુકેમાં આવ્યા ત્યારે તેમની પાસે ફક્ત ૨૫ પાઉસડ હતા. અલબત તેઓ પોતાના નાણાં પાછા મેળવવા માટે છેલ્લા ૩૮ વષષથી શિશટશ સ્ટાસડડડ ચાટડડ બેસક સામે કેસ લડી રહ્યા છે જ્યારે તેમણે યુગાસડા છોડ્યું ત્યારે તેમના બેસક ખાતામાં ૫૩,૦૦૦ યુગાસડીયન શશશલંગ જમા હતા. તેમના મતે વતષમાન

!!!

& & %

છેલ્લા ૩૮ વષથથી યુગાન્ડામાં ફસાયેલા નાણાં મેળવવા સંઘષથ કરતા બાબુભાઇ

7 (0 )3$ 0%! 7 7 7 , , 4 0 #"! 2 7 0 -&! , 1 . 2' / # 7 , !, 0 - - , 6 7 , 3 - + - 7*7 7!7 7 0 # 07! 1#!- 2 0 , , (0 3' / # 2 5 - 2

% & " (& ) '# ' + & % &'% ' # % &#"& ! , ) %,

( ' $

$ $ $

# "

દેશનું અથથતંત્ર ઝડપી સુધારા તરફઃ ૯૦,૦૦૦ કમમીઓની નોકરી બચી જશે

*(!*, * *) *)

+ ) / -

/)

-. *) *)3- '

સમયમાં વ્યાજ સાથે તેમની આ રકમ ૧૭૩,૯૩૦ પાઉસડ થાય

બાબુભાઇ સોઢા

છે તેમના ત્રણ બાળકો આ બધી બાબતોને છોડી અને જીવન માણવાકહે છે. પરંતુ બાબુભાઇ આક્રોશ સાથે કહે છે કે ‘હું તે ભુલીશ નહીં. તે મારી મહેનતના પૈસા હતા અને તેને મારે મેળવવા છે. જ્યારે મેં દેશ છોડ્યો ત્યારે શિશટશ હાઈ કશમશનના એક સભ્યે મને મારા પૈસા સલામત હોવાનું જણાવ્યું હતું. પરંતુ સ્ટાસડડડ ચાટડડ બેસકે અમને ગેરમાગગે દોયાષ હતા. જો મારી પાસે તે નાણાં હોત તો હું કાઉન્સસલના મકાનમાં રહેવાને બદલે દસ જેટલી સંપશિ ખરીદી કરી શક્યો હોત. વષષ ૧૯૮૨માં યુગાસડામાં એક કાયદો પસાર કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં એશશયન પશરવારોએ તેમના ઘર તથા શબઝનેસને પરત મેળવવાનો માગષ વધુ ગૂંચવણભયોષ બનાવવામાં આવ્યો હતો. યુગાસડન ઈવેક્યુઈઝ એસોશસએશનના વાઈસ ચેરમેન મનઝૂર મોઘલ કે જેમણે ઈદી અમીન- લાયન ઓફ આશિકા નામનું પુસ્તક પ્રકાશશત કયુું છે

ગુજરાત સમાચાર એશિયન વોઇસ

સૌથી વધુ કિફાયતી, સૌથી વધુ વાંચન

&+'67 +<5+6/+3)+ /3 2468-'-+ (97/3+77

'/ *, -.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે બેસકો શવશવધ લોકોની થાપણો ધરાવતી હતી. જ્યારે એશશયનો દેશ છોડી ગયા ત્યારે તેમને ૧૦૦ શશશલંગથી વધુ નાણાં સાથે લઈ જવાની મંજૂરી આપવામાં નહોતી આવી અને આ મુદ્દો સમુદાય માટે સામાસય હતો. વષષ ૧૯૮૪માં ચાર યુગાસડન એશશયન સામે યુકે હાઈ કોટડમાં એક કેસ થયો હતો, જેમાં તેઓ હારી જતા ફોરેન ઓફફસને નુકસાન કરવા ઈચ્છતા હતા. બીજીબાજુ સ્ટાસડડડ ચાટડડડ બેસક પણ આ મુદ્દે કોઈ પણ પ્રકારનો ઉકેલ મેળવવામાં શનષ્ફળ શનવડી છે અને ઐશતહાશસક ભંડોળ અથવા દાવો નહીં કરવામાં આવેલ ભંડોળ તરીકે ગણી બાબુભાઇના દાવાને નકારી દીધો હતો. દાવો નહીં કરવામાં આવેલ ભંડોળ કેરી રીતે બની શકે છે, હું છેલ્લા ૩૮ વષષથી તેના માટે દાવો કરી રહ્યો છું. બીજીબાજુ સ્ટાસડડડ ચાટડડડ બેસકના પ્રશતશનશધએ જણાવ્યું હતું કે સોઢા યુગાસડા છોડી ચાલ્યા ગયા ત્યારથી તેઓ બેસકના ગ્રાહક નથી અને તે સમયની સરકારના આદેશને પગલે ખાતાઓ સ્થાશનક બેસકમાં ટ્રાસસફર કયાષ હતા. જેથી આ મુદ્દે અમે કોઈ પ્રકારની શટપ્પણી કરી શકીએ તેમ નથી.

468-'-+7 & #

.

1

&

%

.$'' ' .

-. / % , .$ '/

"

$ #& " ""

468-'-+7 #

& #

"

%

! $ !" " " "

!

+-/78+6+*

,,/)+

!

/-. !86++8 %+'1*7843+

$

#'

! "

&496 .42+ 2'= (+ 6+ 5477+77+* /, =49 *4 348 0++5 95 5'=2+387 43 =496 2468-'-+

$$ $"

,

+ '' ) (!&#*

#'

#& !

,,/)+ 4(/1+

,

%#(+*

>>>>>>

" !(!

# #' %

) %+ * ' "

"

*#% "

% &

# " $ % +& $$ +

! !

1+'7+ )'11 /3+7. !.43)..'86' =496 3*+5+3*+38 2468-'-+ '*:/746 ;/8. 34 4(1/-'8/43 43 8.+ ,4114;/3-

!" "

'' /-

"

" #& "

,0$)" !, -#'1 +, + , **& .* *, , ., $.$*) ' " )*) " ) $ ) /$-$) +,$0 . + ,.$ - !*, 2 + *+' . ,

468-'-+7

#' #' #' #'

$$!#


શિટન

Gujarat Samachar - Saturday 4th December 2010

નવી શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં નબળા શિક્ષકોને દૂર કરાિે

શિક્ષણ ખચચમાં કાિ અને ટ્યુિન ફીમાં વધારાનો દેિભરમાં શવદ્યાથથીઓએ ભારે શવરોધ કયોચ િંડનઃ શિક્ષણ પાછળ કરવામાં આવિા ખચષમાં ઘટાડો કરવાની સરકારની યોજના િેમ જ યુશનવશસષટીની ટ્યુિન ફીમાં વિારાના શવરોિમાં શિટનભરના િહેરોમાં હજારો શવદ્યાથથીઓ િેમની િાળાનું શિક્ષણ છોડી દેખાવો કરવા ગિ સપ્તાહે શવશવિ માગષ પર ઉિરી

આવ્યા હિા. આ ઘટનામાં શવદ્યાથથીઓ શહંસા પર ઉિરી આવિા ઓછામાં ઓછા આઠ વ્યશિને ઈજા પહોંચી હિી જ્યારે પાંચ વ્યશિની પોલીસે અટકાયિ કરી હિી. ઉલ્લેખનીય છે કે છેલ્લા થોડા શદવસમાં સરકારની યોજનાના શવરોિમાં બીજી વખિ શવદ્યાથથીઓએ દેખાવો કયાષ હિા. ગઠબંિન સરકાર ૯,૦૦૦ પાઉન્ડ સુિી ટ્યુિન ફી વિારવાની યોજના િરાવે છે, જેના શવરોિમાં આિરે ૧૦,૦૦૦ શવદ્યાથથીઓએ જુલુસમાં ભાગ

લીિો હિો અને શવશવિ થથળોએ એકત્ર થઈ દેખાવો કયાષ હિા. શવદ્યાથથીઓએ સૂત્રોચ્ચાર કયાષ હિા, મોટી સંખ્યામાં બોટલો િોડી હિી અને શવશવિ થથળો પર ઈંડાનો મારો કયોષ હિો. મેટ્રોપોશલટન પોલીસે લંડનમાં કાયદો અને વ્યવથથાનો ભંગ કરવા બદલ

ત્રણ વ્યશિની િરપકડ કરી હિી. જ્યારે કેસ્મ્િજમાં પોલીસે વિુ બે જણની િરપકડ કરી હિી. રાજિાનીમાં દેખાવો દરશમયાન આિરે આઠ લોકોને ઈજા પહોંચી હોવાની લંડન એમ્યુલન્સ સશવષસે કબૂલ્યું હિું. અલબિ દેિભરમાં દેખાવો િાંશિપૂણષ રહ્યા હિા. િાઇટન, શિથટોલ, ગ્લાસગોવ, લીડ્સ, લીવરપૂલ, માન્ચેથટર, નોશટંગહામ, િેફીલ્ડ િથા વોરવીકના કેટલાક શવથિારોમાં યુશનવશસષટીના શવદ્યાથથીઓ સાથે

5

િાળાના બાળકો પણ શવરોિમાં જોડાયા હિા. આિરે બે સપ્તાહ પૂવભે કન્ઝવભેશટવ્ઝ પાટથીના વડા મથકો બહાર થયેલા દેખાવોમાં ૬૦ શવદ્યાથથીની િરપરડ થઇ હિી અને િેમાં કેટલાક લોકોને ઈજા પહોંચી હિી. જો કે શવદ્યાથથી જૂથોએ હવે વિુ જલદ કાયષિમોની યોજવાનું નક્કી કયુું છે. સરકારની શવરુધ્િમાં દેખાવો કરી રહેલા શવદ્યાથથીઓના ગુથસાનો ભોગ બનવાની િક્યિાને જોિા નાયબ વડા પ્રિાન શનક ક્લેગે સાયકલ સવારી નહીં કરવા લોકોને સલાહ આપી હિી. ગઠબંિન સરકારે મુશ્કેિીનો સામનો કરવો પડે તેવી સ્થથલત ટ્યુિન ફીમાં વિારો કરવાના મહત્વના મુદ્દે હાઉસ ઓફ કોમેન્સમાં યોજાનાર મિદાનમાં શનક ક્લેગ િેમ જ શવન્સ કેબલ ગેરહાજર રહે િેવી િક્યિા છે, જેને પગલે આ નીશિને લઈ સ્થથશિ િંગ બની રહી છે. શલબરલ ડેમોિેટના આ પ્રિાનો પોિાના મિ નહીં આપવાની યોજના અંગે ચચાષ કરી રહ્યા છે. અલબિ આ અંગે હજુ સુિી કોઈ શનણષય કયોષ નથી પરંિુ શલબરલ ડેમોિેટના આ વશરષ્ઠ નેિાએ પક્ષના અન્ય નેિા શવરોિમાં મિ કરે િેવી િક્યિા વચ્ચે પશરણામથી અલગ રહેવાનો સંકેિ આપ્યો છે.

સન માકક લિલમટેડનું સતત બીજા વષષે ક્વીન્સ એવોડડ ફોર અેન્ટરપ્રાઇઝ દ્વારા સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. ક્વીનના િેફ્ટન્ટ રોબટડ િીડરે રાણી વતી ડો. રેમી રેન્જરને આ એવોડડ એનાયત કયોો હતો (ઇનસેટ તસવીર). કંપનીની આ સફળતાની તાજેતરમાં રેલડસન હોટેિ ખાતે ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. જેમાં પાિાોમેન્ટના બંને ગૃહો તથા યુરોલપયન પાિાોમેન્ટના ઘણા સભ્યો હાજર રહ્યાા હતા. તેમાં બેરોનેસ વમાો, બેરોનેસ પ્રશાર, િોડડ પોપટ, િોડડ રાણા, ડોલમલનક ગ્રીવ, ભારતીય હાઇ કલમશનના ઉચ્ચ અલિકારીઓ, સન માકક લિલમ.ના લવદેશ સ્થથત ઘણા ક્લાયન્ટ, સપ્િાયસો તથા સમાજના અગ્રણીઓ અત્રે ઉપસ્થથત રહ્યાા હતા. ઉપરોક્ત તસવીરમાં ડાબેથી મનહોર પંજાબી, ભારતીય હાઇ કલમશનર નલિન સૂરી, રેણુ રેન્જર, શીિુ પંજાબી અને ડો. રેમી રેન્જર, એમબીઇ દૃશ્યમાન થાય છે.

િંડનઃ ગુણવત્તાયુિ શિક્ષણ આપવાની સરકારની યોજનાના ભાગરૂપે નબળા બે તૃશિયાંિ શિક્ષકોને નોકરી પરથી દૂર કરવામાં આવિે. નબળા શિક્ષકોને નોકરી પરથી િગેડવાની આ પ્રશિયા િરૂ થિા આિરે દોઢ વષષ જેટલો સમય લાગી િકે છે. આ માટે િેમના ઉપરી અશિકારીઓને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવિે. િાળા સુિારણા અંગેનું એક શ્વેિપત્ર જાહેર કયુું છે, જે મુજબ થકૂલ ટીચર શરવ્યુ બોડી વષષના પ્રારંભમાં શિક્ષકોના પગાર અને સ્થથશિ અંગે ફેરફાર કરવા અંગે કેટલીક ભલામણો કરિે. જેમાં વિુ યોગ્ય પગાર માળખા અંગે ઉપરીઓને મંજૂરી અપાિે.

દુકાનમાં શિતાની થયેલી હત્યાને િુત્રીએ CCTVમાં જોઈ બલમિંગહામઃ લુટારા દુકાનમાં પ્રવેિીને પોિાના દુકાનદાર શપિાની ખંજર મારીને હત્યા કરી રહ્યા હોવાનું શબલ્ડીંગના ઉપરના માળે ઘરમાં બેઠેલી દીકરીને દેખાિાં િેણે પોલીસને િત્કાળ જાણ કરી હિી. ૧૪ વષષની દીકરી સીસીટીવી પર શપિાની થઈ રહેલી હત્યા જોઈને હેબિાઈ ગઈ હિી. જો કે આ કેસમાં સટન કોલ્ડફફલ્ડ મેશજથટ્રેટ કોટેે એક વ્યશિ પર હત્યાનો આરોપ મુક્યો છે. બશમુંગહામ ખાિે ઘટેલી ઘટનામાં પુત્રીએ કેમેરા શડથપ્લેમાં

જોયું હિું કે, રોકડ રકમ મેળવવા હુમલાખોરોએ િેના શપિા પર ખંજરથી હુમલો કયોષ હિો. શ્રીલંકન પશરવારમાં ૪૮ વષષના શપિા સુપૈયાહ થમાષશસલન, પત્ની સંગીિા અને પુત્રી મેથુસાનો સમાવેિ થાય છે. ઘટના સમયે દુકાનદારની પત્ની સંબંિીને મળવા ગઈ હિી. પોલીસને આવિાં સુિીમાં દુકાનદાર મૃત્યુ પામ્યો હિો, િો દુકાનના એક કામદારને માથે ઇજા પહોંચિાં િેને હોસ્થપટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હિો. વીસથી

ઓછી ઉંમર િરાવિાં એક યુવકયુવિીની પોલીસે હત્યાની આ ઘટના સંદભભે િરપકડ કરી છે. જો કે િેમને જામીન પર મુિ કરાયા છે. કોમ્યુશનટી સજા કાપી રહેલા કેદીઓ જેલમાંથી ભાગી રહ્યા હોવાના મુદ્દે લોકોના આિોિનો સામનો કરી રહેલી ટોરી સરકારે હજારો ખંજરિારી ચોર-લુટારાને જેલભેગા કરવા વચનબદ્ધિા દિાષવી હોવાના સમાચાર લીક થયાની પળોમાં જ િશનવારે આ ઘટના ઘટી હિી.

(N zS f p s u d p V ¡, N zS f p s u Ü p f p R ¡ë g p 2 5 h j p £\ u A p ` _ u k ¡h p d p ? )

d p ¡i u s \ p A ~ i p _ p h s _ u A p ` _ u k ¡h p d p ?

lished

Å ç b p ¡ l p L z_ p d V p V p _ d õ s ¡

25

Estab

rs yea

a g p B V $& l p ¡g u X $¡` ¡L $¡Æ T B Þ X $u e p , \ p B g ¡Þ X $, Q p B _ p A p ¡õ V ²$¡g u e p , e y. A ¡k . , L $¡_ ¡X $p d y„ b B , A d v $p h p v $, b f p ¡X $p , f p S > L $p ¡V $, ` p ¡f b „ v $f , c yS > , q v $h , N p ¡h p , r v ë l u , A p N °p A _ ¡L ¡f p g p _ p B f p ¡b u , q L $g u d p „ Å f p ¡ X $p f , A ¡Þ V ¡b ¡, d p ¡ç b p k p Chat free on

TRAVEL

www.cruxton.com 0208 515 9204/ 0208 426 8444 ( v f f p ¡S d p ¡X ¡k y^ u )

email sales@cruxton.com

0208 515 9200 (Business & First Class)

Cruxton House, Harrovian Business Village, Bessborough Road, Harrow HA1 3EX

Fully bonded for ultimate protection ATOL 3348/IATA/ABTA


સિટન

6

Gujarat Samachar - Saturday 4th December 2010

સિટી હોલમાં અગ્રણીઓ દ્વારા સિવાળીની ભવ્ય ઊજવણી રુપાંજના દત્તા લંડનઃ લેબર પાટટીના િેસટ અને હેરોના લંડન એસેમ્બલી મેમ્બર કાઉન્સસલર નવીન શાહ અને એશશયન વોઇસ અને ગુજરાત સમાચારના સંયિ ુ ઉપક્રમે ૧૭મી નવેમ્બરે ટાવર શિજ પાસે શિસસ હોલમાં શસટી હોલ શિવાળીની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. અહીંં ખુબ જ ઠંડી અને બહાર ભેજવાળું વાતાવરણ હોવા છતાં હોટેલની સુિં ર આગતા થવાગતાને

ભારતીય હાઇકમિશનના જીતેસદ્ર કુિાર

કારણે સાંજ જીવંત બની ગઇ હતી. હોટેલના નવમાં માળેથી સમગ્ર લંડનના અિભુત નજારાને કારણે ઉત્સાહમાં વધારો થયો હતો. સમારોહનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હેરો એસોશસયેસન ઓફ શડસેબલ પીપલ

જિણેથી દીપપ્રાગ્ટ્ય કરતા િી.બી. પટેલ, કાઉન્સિલર અશદ ઓિર, ડો. ગુજરાલ, કાઉન્સિલર નવીન શાહ અને કાઉન્સિલર રેખા શાહ

સમુિાયના ૨૦૦ કરતાં વધુ મહેમાનો આ સમારોહમાં ઉપન્થથત રહ્યાં હતાં. જેમાં જીએલએ સભ્ય ડો. મુરાિ કુરશ ે ી, એમપી ટોની મેકનલ્ટી, કાઉન્સસલર એચ શસંહ, િેસટના મેયર પણ ઉપન્થથત રહ્યાં હતાં. ચક ૮૯, એચડીએફસી, ધ રીજસસી ક્લબ, શસટી બેસક એનઆરઆઇ શબઝનેસ અને રેશનલ એફએક્સ દ્વારા પ્રાયોશજત આ કાયયક્રમમાં ફેડરેશન ફોર ઇન્સડયન આટટસ યુકન ે ા ડો. આનંિ ગુપ્તાના થવાગત બાિ સમારોહ શરૂ થયો હતો. કાઉન્સસલર નવીન શાહ, કાઉન્સસલર અસિ ઓમર, હેરોના મેયર, કાઉન્સસલર રેખાબેન શાહ, સીબી પટેલ અને ડો. ગુરિીપ

ડાબેથી નવીન શિાા ધ મરજસિી ક્લબ, કેન મલમવંગ્સ્ટન, ટોની િેકનલ્ટી, િી.બી. પટેલ તથા અસય અગ્રણીઓ

અને પાકકથતાન ફ્લડ શરશલફ અપીલ માટે ભંડોળ એકત્ર કરવાનો હતો. શવશવધક્ષેત્રે કાયયરત શવશવધ

( ) (

#"'+" +$

) (-

િી.બી. પટેલ અને ફ્રાંક ખામલદ Chak 89

કકરણ જસમાવે છે. આ બાબતને તેમણે શિટનમાં ભારતીયોના યોગિાન અને સમૃિતામાં વૃશિ સાથે પણ સરખાવી હતી. મહેમાનોના પ્રવચનને થોડી વાર થોભાવી િઇને ઇન્સડયન આટટસ યુકન ે ા કલાકારોએ અસય આર્ચયજનક કાયયક્રમો રજૂ કયાય

હતા. તેમની રજૂઆતો બાિ ગુજરાત સમાચાર અને એશશયન વોઇસના પ્રકાશક-તંત્રી સી. બી. પટેલે શિટનની વૈશવધ્યતા અને તમામ ક્ષેત્રોમાં ભારતીય મૂળના શિશટશરોના વધી રહેલાં પ્રભાવ અંગે જણાવ્યું હતુ.ં ચક ૮૯ દ્વારા થવાશિષ્ટ ભોજન પીરસવામાં આવે તે પહેલાં હેરો એસોશસએસન ઓફ શડસેબલ પીપલ (એચએડી)એ નાનું પ્રેઝસટેશન કયુય હતુ.ં શવકલાંગ વ્યશિઓ દ્વારા સંચાશલત આ સંથથાની થથાપના પણ શવકલાંગો દ્વારા જ થઇ છે. શવકલાંગોને લાભ કે સવલતો નહીં, પરંતુ સમાનતાનો હક મળી રહે તે એસોશસએશનનો મુખ્ય આશય છે. આ માટે એચએડીએ લોકોમાં જાગૃશત ફેલાવવા માટે પ્રિશયનો અને કાયયક્રમોનું આયોજન કયુું છે અને સેવારત છે. શવકલાંગ લોકોની સક્ષમતામાં વધારો કરવા અને શવકલ્પો વધારવા માટે તમામ સેવાઓ આપવામાં આવે છે અને કાયયક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવે છે. એચએડી કોઇપણ પ્રકારની અસક્ષમતા અથવા શવકલાંગતા માટે કાયયરત છે. ભોજન બાિ પાકકથતાન ફ્લડ શરશલફ અપીલ અંગે સાંભળવા તમામ એકત્ર થયાં હતાં, જે બાિ નૃત્ય અને સંગીતનું પણ આયોજન થયું હતુ.ં પાકકથતાન ફ્લડ શરશલફ

અપીલની થથાપના ઓગથટમાં કાઉન્સસલર અસિ ઓમરે કરી હતી. ભારે પૂરને કારણે પાકકથતાનમાં કોશહથતાન શજલ્લાના લોકોને સીધી અને લાંબા સમય સુધી મિિ કરવાના આશયથી તેઓ આ શિશામાં આગળ વધ્યાં છે. અત્યાર સુધીમાં ૩૭,૭૭૩ પાઉસડ એકત્ર થયા છે અને વધુ ભંડોળ માટે ૪થી શડસેમ્બરે અસય એક સમારોહનું આયોજન કરાયું છે. (www.harrowfloodappeal.or g.uk)

રાજેશ અગ્રવાલ ચેરિેન અને િીઈઓ, રેશનલ એફએક્િ

સમારોહના સમાપન પહેલાં રેશનલ એફએક્સના રાજેશ અગ્રવાલે સરુક્ષીત ડ્રાઇશવંગ અંગે જણાવ્યું હતુ,ં જે બાિ શનલ શાહ અને કાઉન્સસલર નવીન શાહે ઉપન્થથતો પ્રત્યે આભાર વ્યિ કયોય હતો. ફોટો િૌજસયઃ રાજ બકરામણયા

ડાબેથી ડો. હરદીપ ગુજરાલ, કાઉન્સિલર અશદ ઓિર, ડો. ડાક પટેલ, કાઉન્સિલર એચ.િી., િી.બી. પટેલ, કાઉન્સિલર નવીન શાહ અને કાઉન્સિલર રેખા શાહ તથા અસય અગ્રણીઓ

%-'. $.1 0 +-* "!. - ( ( /" (

( ) * ( ) ( % /+ ! ( , ( ) ) .

ગુજરાલ દ્વારા િીપ પ્રાગટ્ય અને પ્રાથયના બાિ કાઉન્સસલર નવીન શાહે મહેમાનોનું થવાગત કયુું હતુ.ં

શિવાળીની ઉજવણી માટે િેસટ અને હેરોના સમુિાયના અગ્રણીઓ અને શબઝનેસમેનને આવકારતા હું આનંિ અનુભવું છુ,ં તેમ તેમણે જણાવ્યું હતુ.ં આ વષષે સમારોહમાં હેરો એસોશસયેસન ઓફ શડસેબલ પીપલ અને પાકકથતાન ફ્લડ શરશલફ અપીલ માટે ભંડોળ અેકત્ર કરવાના જનસેવાનો કાયોયનો પણ સમાવેશ થાય છે. હું ફેડરેશન ઓફ ઇન્સડયન આટટસ યુકે અને પ્રાયોજકોનો આભાર માનું છુ.ં એલ જ્યોજય (એશશયન વોઇસ અને ગુજરાત સમાચાર), ડો. આનંિ ગુપ્તા અને સમારોહની સફળતા માટે સોફી કકમ્બેરનો હું આભાર માનું છુ,ં તેમ તેમણે ઉમેયુું હતુ.ં કાઉન્સસલર શાહના પ્રવચન બાિ લંડનના ભૂતપુવય મેયર કેન શલશવંગ્થટને લંડન અને તેની વૈશવધ્યતા અંગે પ્રવચન આપ્યું હતુ.ં લેબર પાટટીના તેઓ પ્રથમ મેયર છે જેમણે તેમના કાયયકાળ િરશમયાન શસટી હોલ ખાતે શિવાળીની ઉજવણીનો પ્રારંભ કયોય હોય. તેમણે જણાવ્યું હતું કે લંડનની સૌથી મહત્વની બાબત તેની વૈશવધ્યતા છે. લંડનની ઓળખ શવશવધ સંથકૃશત, શ્રિા અને સમુિાયોનો સુમળ ે છે.અહીં નવીન શાહે આપેલું શરસેપ્શન યુકે અને લંડનમાં શહસિુ સમુિાયના લોકો દ્વારા અપાયેલા નોંધપાત્ર યોગિાનનો પુરાવો છે. શહસિુ ધમયના શાંશત, એકરૂપતા અને અશહંસાના મૂલ્યો માત્ર શહસિુઓ માટે જ નહીં, પરંતુ તમામ માટે મહત્ત્વના છે. હેરો

એસોશસએસન ઓફ શડસેબલ પીપલ અને પાકકથતાનમાં પૂર પ્રકોપના ભોગ બનેલા લોકોને મિિ કરવા માટે આયોશજત સમારોહમાં સમુિાયના અગ્રણી સભ્યો અને અસય મહેમાનોને મળીને હું ખુશી અનુભવું છુ.ં સમારંભમાં ઇન્સડયન હાઇ કશમશનના શજતેસદ્ર કુમારે ભારત અને શિવાળી અંગે પોતાના મત રજૂ કયાું હતાં. તેમણે જણાવ્યું હતું કે શિવા અંધકારને િૂર કરે છે અને આપણા જીવનમાં નવી આશાનું

) ) ) , , ,

)(&'/. ",

) !*&

",

) !*&

,.% . %."- # /(

%-'. *& )-" . 0 -&7-1 -&7-1 1 7(2 2)2 "!2( 2)2 &7 7 80/"2 %9'1 "1 2"3(2 %5*"4(2 &5 2!1 7 1 $ 6 1 + 1 1' 7#2 8&. ,5 8+ 5(5

0*! ( 3 '*$# ! # 3 $)'( 3

0! ( (-,!(

3 3

,)(# 2.

,*! . 0+(.( #

3 3 3

! +(&'/. +(&'/. +(&'/.

$ )., ,%%$- 1(. . %,- $1$-2 ",0+/-2 $ )., -- +&$ "-0(.$. ',+$2 *,,+. ,%%$- !0.(+$.. /- 1$) +# -- +&$ )) 2,0- / (),- * #$ ',)(# 2. (+ +#(

))

" & "

#$ ( "

$ '$ #

(

'$

$ % %$ !" " %$ !" "

$

)

$


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 4th December 2010

3000 minutes to call abroad From your mobile. To 3 numbers. £10 a month

(that’s “good” in Hindi)

Text WORLD to 61002 For O2 mobile customers. You can call up to 3 standard landlines in selected countries from the UK. See o2.co.uk/terms for full terms and list of available countries.

We’re better, connected

7


8

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 4th December 2010

અની દેવાણીના મોતના રહસ્યના અાટાપાટા: સાચું શું ? અરમાનોની ગઠરી લઇ હનીમૂન કરવા ગયેલ એક સુદં ર, અાશાસ્પદ નવવધૂ અનીના કરૂણ મોતની ઘટનાએ ખૂબ જ વવવાદ જગાવ્યો છે. વ્યવિના અાંતરીક સંબધં ો અને માનવીય મૂલ્યો વવષે શતરંજની કૂકડીઅોની જેમ અનેક પ્રશ્નો મોં ફાડી ઉભા રહેવાના જ! અનીના પવતની સંડોવણી અંગે દૈવનક અખબારોમાં નવા નવા ફણગા ફૂટતા જાય છે. તેમછતાં મંગળવારે સમાચાર માધ્યમોએ વ્યાપક રૂપે અહેવાલમાં નોંધ્યું છે કે, સાઉથ અાવિકાની પોલીસે ભારપૂવકવ વનવેદન કયુું છે, 'હાલ પૂરતુ'ં શ્રીએન દેવાણીની એની પત્નીના ખૂનમાં સંડોવણી નથી. જો કે એક બાબત હજી અસ્પષ્ટ છે અને એનો જવાબ મળતો નથી. દા.ત. શ્રીએન દેવાણીએ શા માટે લંડનનાં પી. અાર. ફમવ ભાડે કરી છે, એના પર થયેલ અારોપો અને દાવાઅો ખોટા છે એવું પુરવાર કરવા શા માટે મોટા લોયસવ રાખ્યા છે? અનીના વપતાશ્રી પ્રકાશભાઇ વહંડોચા અા તપાસ કે પેપરવકકથી શા

+!1(%2 .-$.%+ % $. 4)1!1 2. -$)!

માટે અળગા રહ્યા છે એ પ્રશ્ન સાઉથ અાવિકાના દૈવનક પ્રચાર માધ્યમો અને અમારા વાચક વગવમાં શંકા જન્માવે છે. ૨૮ નવેમ્બરના ' ધ સન્ડે મેઇલ'ના અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે, અનીના વપતાએ, મેઇલને ટેલીફોન પર અારોપ કરતા જણાવ્યું હતુ:ં 'અમે સાંભળ્યું છે કે એરહોસ્ટેસે નોંધ્યું હતું કે, પ્લેનમાં અની એના પવતથી અલગ બેઠી હતી અને રડતી હતી' એની સચ્ચાઇ શોધી કાઢો'. એર હોસ્ટેસે અનીને પૂછ્યું હતું કે, 'તારે તારા પવત શ્રીએન સાથે બેસવું છે તો એણે નકારી કાઢયું હતુ.ં ' અા માવહતી ક્યાંથી મળી એ સ્પષ્ટ થતું નથી અથવા અા માવહવત અનીના કુટબ ું પાસે કઇ રીતે પહોંચી? સન્ડે મેઇલે જણાવ્યું કે, અનીના વપતાશ્રીએ પ્રેસને અા બાબત ઇશારો કયોવ પરંતુ કહ્યું કે, 'અમને ખબર નથી. એ તો તમારે શોધી કાઢવાનું છે.' ગુજરાત સમાચારે શ્રી વહંડોચા અને એમના કુટબ ું ીજનોનો સ્વીડનમાં અને વિટનમાં પણ સંપકક સાધવા પ્રયાસ કયોવ

(,%$!"!$ 3,"!) %+() !-'!+.0% 3"!) !)0.") .!

.!$

3"!) !-$

()-!

પરંતુ વાત ન થઇ શકી. જો કે અનીના મામા શ્રી વપયુષભાઇ ચોટાઇએ ગુજરાત સમાચારને જણાવ્યું કે, 'હાલ અનીના વપતા ઘેરા શોકમાં ડૂબલ ે છે. જાતજાતની અફવાઅો બહાર અાવી રહી છે. સમજ પડતી નથી કે શું બોલવુ?ં સાઉથ અાવિકાની સરકાર એના ટૂરીઝમ વબઝનેસને અસર ન થાય તે માટે જરૂર ગુનગ ે ારને શોધી કાઢશે.

&0 &0 &0 &0 &0 &0 &0

હાલ અમારા માટે તો વદકરી ગુમાવ્યાનો મોટો ગમ છે. માન્યામાં નથી અાવતું કે અની અમારી વચમાં નથી. સજીધજીને માંડવાં બેઠલ ે ી દુલ્હન અાજે ય અમારી નજર સમક્ષ તરવયાવ કરે છે. અનીના વપતાનું મન શાંત થાય પછી જ કાંઇ કહી શકે' શ્રી એ ન દેવાણીના ઇરાદા સામે શંકાની સોય ક્યારે તણાઇ? શરૂઅાતમાં શ્રીએને પોતાની ગાડીમાંથી ફેંકી દીધાનો દાવો કયોવ હતો પરંતુ જ્યારે શ્રીએન દેવાણીને એની પત્નીના હત્યારાએ ફેંકી દીધો એની થોડીક વમવનટોમાં જ પ્રથમ સાક્ષી સીમ્બોનીલ મટોકાઝીને એ મળ્યા જેને પ્રથમ નજરે ખ્યાલ પણ ના અાવ્યો કે અા બીઝનેસમેનને કોઇએ કારમાંથી રેતીમાં

7 7 7 7 7 7 7

%+ ,!)+ )-&. 20!4%+4)%53* #.,

ફેંકી દીધો હોય! સન્ડે મેઇલે એના અહેવાલમાં જણાવ્યું છે કે શ્રીએન દેવાણીના વિવટશ વકીલ શાલોવટ હેરીસે જણાવ્યું હતું કે, 'હનીમૂન કરવા ગયેલ નવદંપવત વચ્ચે થયેલ વવખવાદ બાબતની અફવા સદંતર પાયાવવહોણી છે.' તેણીએ ઉમેયુું કે, 'દેવાણી કુટુંબ એમના અા અાઘાતજનક કપરા સમયમાં પ્રેસના પ્રશ્નોથી પરેશાન છે.' જો કે, નેશનલ પ્રોસીક્યુટીંગ અોથોરીટી પ્રવિા એરીક ન્ટાબઝાલીઅાએ સોમવાર તા.૨૯૧૧-૧૦ના સાઉથ અાવિકાના અખબારોને જણાવ્યું હતું કે કેપ ટાઉનમાં ૧૩ નવેમ્બરે નવપવરવણતા એનીના ખૂન અંગે સતત બંધાઇ રહેલી ધારણાઅો માટે શ્રીએન પર 'હાલ પૂરતી' શંકા સેવાતી નથી. પરંતુ પોલીસને હજી પૂછપરછ કરવાની જરૂર પડે તો શ્રી દેવાણીનો સંપકક સાધી શકે છે. અનુસંધાન પાન. ૧૧

/%#)!+ &!0%1 2. -$)! .-

!-6 ,.0% $%12)-!2).-1 !-$ !)0+)-%1 !4!)+!"+%

!#*!'% .301 2. %0!+! .$81 .5- #.3-206 !4!)+!"+%

3++6 /0.2%#2%$ 2.+ ".-$%$

/%#)!+ "!''!'% !++.5!-#%

*


Gujarat Samachar - Saturday 4th December 2010

www.abplgroup.com

9


10

Gujarat Samachar - Saturday 4th December 2010

વબિારના ચૂંટણી પવરણામો સવવેિણો અને રાજકીય પંસડતોના વતાારાથી પણ સવશેષ સબહારના ચૂંટણી પસરણામો જનતા દળ (યુ) અને ભાજપ યુસતની તરફેણમાં આવ્યા. ૨૪૩માંથી સત્તારૂઢ જોડાણને ૨૦૬ જેટલી બેઠકો સાથે ફરી શાસન કરવાનો જનાદેશ મળે એવું ભારતના રાજકારણમાં જવલ્લે જ બને છે. ગુજરાતમાં નરેડદ્ર મોદીએ મેળવેલી ચૂંટણી-સફળતાને પણ ઝાંખી પાડે તેવું મુખ્યપ્રિાન નીસતશકુમારના વડપણ હેઠળની સમશ્ર સરકારને મતદારોનું મળેલું અપ્રસતમ સમથાન સબહારના જ નહીં પરંતુ રાષ્ટ્રીય રાજકારણમાં પણ એક નવી શક્યતા ઉઘાડનારું છે. સબહારમાં ભૂતપૂવા રેલવે પ્રિાન લાલુપ્રસાદ યાદવ અને રામસવલાસ પાસવાનના પિના જોડાણનો રકાસ થયો એ સૂચવે છે કે માિ જ્ઞાસતજાસત આિાસરત સમીકરણો હંમેશ સફળ થતા નથી. ભ્રિાચારમાં ખરડાયેલા રાજકારણીની છાપ પણ લાલુને નડી છે. ચૂંટણી પસરણામોના પ્રત્યાઘાતમાં કોંગ્રેસ અધ્યિા સોસનયા ગાંિી કહેતા હોય કે ‘પિ કો જ્યાદા ઉમ્મીદ નહીં થી’ એમાં અિાસત્ય છે. કોંગ્રેસે સત્તાથથાને આવવાનું થવપ્નું કદાચ સેવ્યું નહીં હોય, પણ પોતાનું ગત સવિાનસભામાં હતું તે ૯નું સંખ્યાબળ ખાથસું વિારવા તેણે કોઈ મણા બાકી રાખી નહોતી. સોસનયા ઉપરાંત રાહુલ ગાંિી અને વડા પ્રિાન મનમોહન સસંહે પણ ‘કેડદ્રના પૈસાનો દુરુપયોગ’ નો મુદ્દો આગળ િરી પૂરું જોર લગાવ્યું હતું. મતદારોએ ફક્ત ૪ બેઠકો આપી સબહારમાં કોંગ્રેસની નાદાર ન્થથસતનો સચતાર આપ્યો છે. રાજકીય સમીિકો અને સવજેતા જોડાણના નેતાઓ સફળતાનો શ્રેય ભલે ‘સવકાસની રાજનીસત’ને આપે, પણ ભારતના અડય રાજ્યોની તુલનામાં સબહાર પછાત રહ્યું છે. ઉદાહરણ તરીકે ત્યાં ફક્ત ૧૮૪૬ મેગાવોટ સવદ્યુત ઉત્પાદનની િમતા પ્રથથાસપત છે. એ સામે મહારાષ્ટ્રમાં ૨૧,૩૭૮ અને ગુજરાતમાં ૧૪,૧૫૮ અને ઓસરથસા તથા મધ્યપ્રદેશ જેવા રાજ્યોમાં પણ અનુક્રમે ૪,૦૫૯ અને ૮,૩૨૪ મેગાવોટ વીજળી ઉત્પાદનની િમતા છે. દેશમાં બેંકો જે િીરાણ આપે છે તેના ફક્ત ૧ ટકા િીરાણ સબહારમાં આપવામાં આવેલું છે. બીજા પણ કેટલાક સૂચકાંકો પણ સબહારની અથાતંિની નબળાઈઓ છતી કરે છે. છેલ્લા પાંચ વષામાં નીસતશકુમારના શાસન

દરસમયાન કાયદો અને વ્યવથથા લાગુ કરનારુ કોઈ તંિ છે એવું ત્યાંના લોકોએ અનુભવ્યું. રથતાઓ જેવું પાયાનું માળખું ઊભું કરવા પ્રયાસો થયા. થકૂલે જતી કડયાઓને સાઈકલો અપાઈ. આ અને આવા પગલાંઓથી આ સરકાર લોકોની જરૂસરયાતો પ્રત્યે જાગૃત છે અને થોડું પણ કામ થઈ રહ્યું છે એવી પ્રતીસત પ્રજાને થઈ હોય તો જ આવી જ્વલંત સફળતા મળે. સબહારના ચૂંટણી પસરણામો રાજ્યની દૃસિએ તો સીમાસચહ્નરૂપ છે જ, રાષ્ટ્રીય રાજકારણ માટે પણ એના સૂસચતાથોા છે. નીસતશકુમારના પિ કરતાં પણ ભાજપને વિુ સફળતા મળી (૧૦૨માંથી ૯૧ ઉમેદવારો સવજેતા) એનાથી જોડાણ વિુ સમતુસલત થયું છે. મુન્થલમ બહુમૂલક ૪૦થી વિુ મતદાર સવથતારોમાં ભાજપના ૨૭ ઉમેદવારો ચૂંટાઈ આવ્યા એ સહડદુવાદી ગણાતા પિની જેવીતેવી સસસિ ન ગણાય! ભાજપના ૮૯% ઉમેદવારો ચૂંટાઈ આવ્યા એથી નીસતશકુમાર તેમની ઉપેિા કરી શકે તેમ નથી. ભાજપ માટે પસરણામ અવળું આવ્યું હોત તો સબહારમાં કદાચ નવા સમીકરણો (કોંગ્રેસ + જનતા દળ-યુ) રચાયા હોત. રાષ્ટ્રીય રાજકારણની દૃસિએ જોઈએ તો લગભગ સુષુપ્ત અવથથામાં પડેલા ભાજપના નેતૃત્વ હેઠળના જોડાણ-એનડીએમાં નવો પ્રાણ પૂરાયો છે. સદલ્હીના રાજકારણમાં નીસતશકુમારનો અવાજ પણ મહત્વનો બનશે. સબહાર પછી ભાજપને હવે ઉત્તર પ્રદેશમાં અને દસિણ ભારતમાં આંધ્ર અને તાસમલનાડુમાં મજબૂત સાથી પિની જરૂર છે. ૨૦૧૪માં તે કેડદ્ર કિાએ સત્તા સંભાળવા માગતો હોય તો આ સદશામાં તેણે પગલાં ભરવા જ રહ્યા. સબહારના ચૂંટણી પસરણામોને ધ્યાનમાં રાખી ભારતના રાજકારણની સિરાસશ માંડવી કવેળાની છે, પણ એકલા હાથે લોકસભાની આગામી ચૂંટણીઓમાં સત્તા કબજે કરવાની કોંગ્રેસની મહત્વાકાંિા ફળે એવું લાગતું નથી. તેને પણ ઉત્તરપ્રદેશ અને સબહારમાં સબળ સાથીપિના સહારાની જરૂર છે. આંધ્ર પ્રદેશમાં સત્તાપલ્ટા પછી થવ. મુખ્ય પ્રિાન રેડ્ડીના પુિે સોમવારે નવો પિ રચવાની જાહેરાત કરી એ પસરબળ અને અલગ તેલંગણ મુદ્દે કોંગ્રેસની ન્થથસત નબળી પાડી છે. હવે પછીના બે વષામાં પન્ચચમ બંગાળ, કેરળ, તાસમલનાડુ, ઉત્તર પ્રદેશ અને ગુજરાતમાં ચૂંટણી યોજાશે. ૨૦૧૨ના અંતે કદાચ ૨૦૧૪ની સિસતજ જોઈ શકાશે.

િવે એલઆઈસી અને સરકારી બેંકોના ગોટાળા દેશમાં એક પછી એક કૌભાંડ બહાર આવતા જ જાય છે. હમણાં વળી સીબીઆઈએ હોમલોન ગોટાળાનો પદાાફાશ કયોા છે. તેમાં એલઆઈસી અને સરકારી બેંકોના સૌથી સસસનયર અસિકારીઓ સામેલ હોવાનું બહાર આવ્યું છે. આ ગરબડના આરોપમાં એલઆઈસી હાઉસસંગ ફાયનાડસના સીઈઓ, સેડટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડડયાના ડાયરેક્ટર, બેંક ઓફ ઇન્ડડયાના જનરલ મેનેજર અને પંજાબ નેશનલ બેડકના ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજરને પકડવામાં આવ્યા છે. એમ કહેવાય છે કે આ અસિકારીઓ ખાનગી કંપની સાથે સાંઠગાંઠ કરીને લોન આપવામાં સામેલ હતા. એ અગાઉ ગૃહ સવભાગમાં કાયારત એક આઈએએસ અસિકારીને કોપોારેટ સમૂહોને સંવેદનશીલ બાતમીઓ લીક કરવાના આરોપમાં સગરફ્તાર કરાયા છે. લગભગ ૪૦ વષા અગાઉ પણ મુંદ્રા પ્રકરણમાં એલઆઈસી અટવાણું હતું. જીવન વીમા િેિે લગભગ ૮૦ ટકા જેટલો સહથસો િરાવનાર લાઈફ ઇડથયોરડસ કોપોારેશન ભારતના લોકો માટે

સવશ્વાસનું એક પ્રતીક છે. તેની પેટા કંપની લોન કૌભાંડમાં સંડોવાયાનું બહાર આવતા ‘કોઈ દૂિે િોયેલા નથી’ એવો િોખો જનતા કરતી હોય તો એમાં તેનો વાંક નથી. રજી થપેક્ટ્રમ પછી બહાર આવેલા આ ગોટાળાએ નેતાઓ, સરકારી અસિકારીઓ અને કોપોારેટ માંિતાઓની સાંઠગાંઠ ફરી એકવાર પૂરવાર કરી છે. જ્યારે લાયસડસ-પરસમટરાજ હતું ત્યારે પણ લાઈસડસ કે પરસમટ મેળવવા વેપારી અને ઉદ્યોગપસત લાંચ આપતાં હતાં. હવે ઉદારીકરણનો દોર ચાલે છે એટલે ખાનગી ઉદ્યોગ અને વેપાર વ્યાપક બની ગયા છે. ઉદાર અથાતંિમાં સરકારી સનયમ-કાયદા ખરેખર તો અસરકારક અને પારદશશી હોવા જોઈએ જેથી ભ્રિાચારને તક જ ન મળે, પણ આજેય મહત્વની જગ્યાઓ પર અસિકારવાળી નોકરશાહી અથવા તો રાજકીય નેતાગીરી વિારે ફૂલીફાલી હોવાથી ખાનગી ઉદ્યોગો પાસેથી વિારે ભ્રિાચાર કરવાની તકો શોિી લીિી છે. કમનસીબે, ભ્રિાચાર જેવા મુદ્દે પ્રબળ લોકમતનો અભાવ છે. જાહેર જીવનમાં થવચ્છતા આજે અસનવાયા મનાતી નથી. વળી, અંગત અને જાહેરજીવનમાં પૈસાનો પ્રભાવ વધ્યો છે એટલે સૌ લક્ષ્મીજીના પૂજારી નહીં પણ લૂંટારા બડયા છે.

તમારી વાત....

વિિેક વિનાની વિદ્યાનું પવિણામ કેિળ શ્રમ હોય છે. - ગોસ્િામી તુલસીદાસ

પ્રેરક વદવાળી અંક ૨૦૧૦ તંત્રી શ્રી, સપ્રેમ નમસ્કાર, ગુજરાત સમાચાર અને એશીયન વોઇસનો દિવાળી અંક ૨૦૧૦ મળ્યો તે બિલ ખુબજ આભાર. સુશ્રી નીતાબેન અંબાણીનું આ વાટય મને ખુબજ પ્રભાદવત કરી ગયું છે, 'ભારત એ અબજો સમસ્યા નો િેશ નથી,અબજો ઉજવળ તકો નો િેશ છે.' ભારતની માનવશદિ નો જો ખરી રીતે ઉપયોગ થાય તો ભારત ખુબજ દવકાસ ના માગગે આગળ વધી શકે. સ્વ.ધીરુભાઈ અંબાણી પોતાની આગવી સૂઝથી આગળ આવેલા તેમની પાસે આપકમાઈ ન હતી પરંતુ તેઓ એ લોકો નો સાથ લઈ(શેર ઇસ્યુ) દવશ્વમાં સામ્રાજ્ય બનાવ્યું જે ઉપરોિ વાટય ને સમથથન આપે છે. આ દિવાળી અંક ખુબજ મનનીય અને વાંચવા જેવો છે. આિરણીય શ્રી કેશવજી શાહ નો લેખ દસદિ નો મંત્ર, આચાયથ મહા પ્રભનો 'લણો સુખ નો પાક', એમ એમ ઘારીભાઈ નો 'પરનાત ની છોકરી', આશા બેન બુચ નો લેખ 'પરિેશ ના િેજો િીકરી' વગેરે છે. આશાબેને જે કંઈ લખ્યું છે તે સાચું છે. મા-બાપ વૃધ્ધ થયા બાિ સંતાનો એમની સંભાળ રાખે એવી ઇચ્છા રાખતા હોય .....પરંતુ આ િેશના રંગે રંગાયેલા છોકરાઓ મા-બાપની ઈચ્છા ઓ પર પાણી ફેરવે છે! પ્રેમીલાબેન દમસ્ત્રી નો લેખ ભગવાન દવશ્વકમાથ નો લેખ પણ મનનીય છે તો આપણા ન્યુઝ એડીટર ભાઈ શ્રી કમલ રાવ નો લેખ ગુજરાત સમાચારને સંગ હકીકત છે. ગુજરાત સમાચાર અને એદશયન વોઇસ એક માત્ર છાપું કે અખબાર નથી પરંતુ સામાદજક સેવાઓનું વટ વૃક્ષ અને સંસ્કારના જ્ઞાન નો ખજાનો છે. અનેક પ્રજાઉપયોગી સફળ આંિોલનોના ચળવળકાર છે. હમેશ વાચકો ને નવું નવું પીરસવા પ્રદતબધ્ધ છે આ અંક હજુ પૂરો વાચવાનો સમય નથી મળ્યો પરંતુ તમને લાખ લાખ અદભનંિન! - ભિત સચાવણયા અને પવિિાિના જય સ્વદણથમ ગુજરાત

અવિનંદન કલાબેન રાયચૂરાને!! તંત્રીશ્રી, સમાચારોના વૈદવધ્યમાં અને ખાસ કરીને કોમ્યુદનટી સમાચારોમાં ગુજરાત સમાચારના પેંગડામાં કોઇ પગ ના મૂકી શકે! તા. ૨૭ નવેમ્બરના પાન નં. ૩૫ પર ક્રોયડનમાં લોહાણા કોમ્યુનીટી કોમ્પલેટસ માટે િાતા શ્રીમતી કલાબેન રાયચૂરાએ એમના સ્વગગીય પદતની ૨૫મી પુણ્યદતદથ દનદમત્તે ૧૫૦,૦૦૦ પાઉન્ડની માતબર ભેટ ધરી એ સાચે જ સરાહનીય છે. ધન્ય છે એમના પદતપ્રેમ અને ઔિાયથને. જો કે આ હોલ માટે અન્ય લોહાણા પદરવારોના ઉિાર િાન અને ધમથ ભાવના પણ અદભનંિનને પાત્ર છે. - એમ.બી. શાહ, ક્રોયડન

િારતમાં ભ્રષ્ટાચાર સલામત છે! તંત્રીશ્રી, તા. ૨૭/૧૧/૧૦ના ‘ગુજરાત સમાચાર’ના તંત્રી લેખમાં મનમોહનદસંહની વફાિારી સોદનયાની સત્તા અને ફુલીફાલી રહેલા ભ્રષ્ટાચાર દવશેની હકીકતો તકકબિ અને સચોટ રીતે રજૂ થઈ છે. એક-એક કોપી વડાપ્રધાનને અને સોદનયાને પહોંચાડવા જેવી છે. જે હકીકત સામાન્ય પ્રજાજનો અને બહારના માણસો પહેલી નજરે જોઈ શકે છે.તેને સરકારી તંત્ર અને પ્રધાનો આંખ આડા કાન કરીને ટયાં સુધી છુપાવી શકશે? સાંસિો અને રાજકારણીઓ ઉદ્યોગપદતઓ પાસેથી કાળા નાણાં લઈને ચૂંટણીમાં ઉપયોગ કરતા હોય તો ભ્રષ્ટાચાર સામે તેવા રાજકારણીઓ કે પ્રધાન જ અવાજ ન ઉઠાવી શકે એ સ્વાભાદવક છે. આંખ આડા કાન કરવા પડે. સંસિભવનમાં લીધેલા વફાિારીના સોગંિ ભૂલાઈ જાય છે.

પ્રખ્યાત ફીલોસોફર-લેખક આલડસ હક્ષલે એ સાચું જ કહ્યું છે કે “He who Pays – Calls for the Tune” જેની ઘંટીએ બેસીએ તેના જ ગુણ ગાવા પડે. હાલમાં સ્પેકટ્રમ કોમ્યુદનકેશન કૌભાંડ સામે તપાસ કરીને ત્વરીત પગલાં લવા માટે સરકાર પર િબાણ લાવીને સુબ્રમણ્યમ સ્વાદમએ અવાજ ઉઠાવ્યો છે. તેને જનતા તરફથી સબળ ટેકો મળવો જોઈએ. સ્વાદમ રામિેવજીએ પણ ભ્રષ્ટાચાર સામે અવાજ ઉઠાવ્યો છે. તેને મોટાભાગની જનતાનો ટેકો છે. પદરણામ માટે રાહ જોવી પડશે. આ કાળા નાણાં ટયાંથી આવે છે? ટયાં અને કેવી રીતે વપરાય છે? અને ચલણમાં કેવી રીતે ભળી જાય છે? તે હકીકત પ્રધાનો અને સરકારી અદધકારીઓથી અજાણી ન જ હોઈ શકે. દબલ્ડરોમાં જમીનના સોિામાં, હીરાના વેપાર અને બીજા ઘણે ઠેકાણે ૬૦/૪૦ની પ્રેક્ટટસ ચાલે છે. ૬૦ ટકા કાળાનાણાં જેનો દહસાબ ટેક્ષ ઓફફસને બતાવવાનો નથી. ફિ ૪૦ ટકા પર ટેક્ષ લાગી શકે. તેમાં પણ છટકબારી છે. આવા બે નંબરના ચલણને સત્યના આગ્રહી મહાત્માગાંધીની છાપવાની નોટો આગળ વધારે છે. તે દવદધની દવષમતા-માનવી પડે એવું છે. સાવન જો આગ લગાયે-ઉસે કૌન બુઝાયે? - બલ્લુભાઈ પટેલ, બ્રેડફડડ

વિુ તપાસ કરવાની જરૂર છે ઘણી બધી અફવાઓ અને પાયાદવહોણા દનવેિનો બાિ છેવટે સર ગુલામ નૂનને હાઉસ ઓફ લોર્સથમાં પીયરેજ તરીકે દનમવામાં અાવ્યા હોવાના સમાચાર સાંભળી હું ઘણો ખુશ થયો છું. આટલા સારા સમાચારથી દવશેષ શું હોઈ શકે! પરંતુ હું એ બાબત અંગે દવચાર કરી રહ્યો છું કે જો અન્ય અખબારો પીઅસથ અંગે ઈન્વેસ્ટીગેટીવ સ્ટોરી કરી શકતા હોય તો ગુજરાત સમાચાર અને એદશયન વોઇસ શા માટે ન કરી શકે ? મારું માનવું છેકે અાપણા સાપ્તાદહકોએ પણ એદશયન મૂળના કેટલા પીઅરે સંસિ સમક્ષ ચાલુ નાણાકીય વષથમાં અને ગત વષથમાં િાવા કયાથ છે તે અંગે તપાસ કરવી જોઈએ. પક્લલક ઈન્ફોમગેશન એટટ અંતગથત તેઓ અાપને જવાબ આપવા બંધાયેલા છે. આ ઉપરાંત કયા પીઅર દ્વારા કેટલા પ્રમાણમાં સારા કાયોથ માટે િાન કરવામાં આવ્યું છે તેની પણ તપાસ કરવી જોઈએ. મને ચોક્કસપણે એ વાતની ખાત્રી છેકે સંસિમાં ખચથના િાવાને લઈ બેરોનેસ ઉદ્દીન, લોડડ પોલ અને લોડડ ભાટીયાએ એદશયન મૂળના નાગદરકોની પ્રદતષ્ઠાને ઝાંખી પાડી હતી ત્યારે તે પૈકી ઘણા એવા પીઅર પણ હતા કે જેઓએ કોઇપણ િાવા કયાથ દવના અસાધારણ કામગીરી કરી હતી. - અવિલ મહેતા, ઈમેઈલ

અગ્રીમ સાપ્તાવિક ગુજરાત સમાચાર તંત્રીશ્રી, ગુજરાત સમાચાર, આપને ખૂબ મોડો મોડો પત્ર લખીને નવા વરસની અંત:કરણ પૂવથક શુભેચ્છા પાઠવુ છું. દવશેષમાં દિવાળી અંક ખૂબ ગમ્યો. હજી પૂરે પૂરો વાંચી શકી નથી. એ ખૂબ જ ઊંચી કક્ષાએ પહોંચી ગયો છે. તમારા બધાની અદવરત મહેનત અને ભારત-યુ.કે.નું અગ્રીમ સાપ્તાદહક બનવાની જહેમત-કુશળતા છે તે માટે ધન્યવાિ. મારી ઉમરને કારણે ગદત ધીમી પડી ગઇ છે પરંતુ હજુ વાંચવા-લખવાની ખેવના છે. મનનદચંતન કરવાનો સમય મળે છે. CBLIVe પણ દનયદમત જોઉ છું. મજા આવે છે. - ઇન્દુબેન શ્રોફ, લેસ્ટર

ગુજરાત સમાચાર અને એિશયન વોઇસને આપ કોઇ સંદેશ આપવા માગો છો? લવાજમ/વવજ્ઞાપન સંબંવિત કોઇ માવિતી જોઇએ છે? િમણાં જ ફોન ઉઠાવો અથવા ઇ-મેઇલ કરો. અમે આપને મદદ કરવા તત્પર છીએ.

Karma Yoga House, 12 Hoxton Market (Off Coronet Street) London N1 6HW

Tel: 020 7749 4080/4000 Fax: 020 7749 4081 Email:gseditorial@abplgroup.com aveditorial@abplgroup.com www.abplgroup.com


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 4th December 2010

પાન નં. ૮થી ચાલુ

અની દેવાણીના મોતના રહસ્યના અાટાપાટા:સાચું શું? કોટડમાં િજુ કિાયા હતા. અા ત્રણેયને અાગામી ૬ ડીસેમ્બિે િજુ કિાશે ત્યાં સુધી કથટડીમાં િાખવાનો રનણોય લેવાયો છે. સન્ડે મેઇલમાં અબ્દુલ તાહેિે એના અહેવાલમાં વધુમાં જણાવ્યું છે કે શ્રીએન દેવાણીએ અગાઉ ઇન્ડીયન બજેટ એિલાઇન્સ થપાઇસ જેટના મારલક શ્રી ભૂપેન્દ્ર કણસાગ્રાની રદકિી િાની સાથે ૨૦૦૮માં રવવાહ કિેલ હતો. ફેિુઅાિી ૨૦૦૯માં શ્રી દેવાણીએ અચાનક લગ્નનું અાયોજન િદ કયુું હતું. દિરમયાનમાં અની સાથે ડેટીંગ શરૂ કિી મુંબઇમાં શાનદાિ લગ્ન કિી લીધું. લગ્નના બે સપ્તાહમાં જ અા કરૂણ અંજામ અાવ્યો. િાની કણસાગ્રાના રપતાશ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ કણસાગ્રા ગયા મરહને યુ.એસ, િેરસડેન્ટે બિાક અોબામાએ ભાિતની મુલાકાત લીધી હતી ત્યાિે એમને મળ્યા હતા. શ્રી અાિ. કણાસાગ્રા, ભૂપેન્દ્રભાઇના ભાઇનો સંપકક ગુજિાત સમાચાિે કયોો ત્યાિે એમણે કંઇ પણ રનવેદન કિવા ઇન્કાિ કયોો હતો. શ્રીએને સમજવું િહ્યું કે અા દુરનયા ખૂબ અાટાપાટાવાળી છે. એમાં ઘણા બધા છીદ્રો હોય છે, ખૂન અને િહથય વણઉકલ્યા િહે છે. અા કરૂણ સમય દિરમયાન દેશે ગમમાં ડૂબેલ પરિવાિોની હાલત સમજી સહકાિ અાપવો જોઇએ. પોતે બેકસૂિ હોવાનું વાિંવાિ જણાવ્યા છતાં વિિાજાની અાસપાસ એના હેતુ અને િશ્નોની માયાજાળ તો ચૂકાદો ન અાવે ત્યાં સુધી વીંટાયેલી િહેવાની જ!

મેક્સ ક્લીફડડ, દેવાણી પરિવાિ તિફથી િખાયેલ પી.અાિ. એજન્સીએ ગુજિાત સમાચાિને જણાવ્યું હતું કે, “ દૈરનક અખબાિો એમની મનઘડત કાલ્પરનક કહાની િજુ કિતા િહે છે. શ્રીએનને સાઉથ અારિકન પોલીસ દ્વાિા ક્યાિેય સમન્સ નથી પાઠવાયું કે નથી પૂછપિછ કિાઇ. ખિેખિ તો પોલીસે એના રનવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે શ્રીએન રનદોોષ છે. ડેઇલી મેઇલે લખ્યું હતું કે, અની ફ્લાઇટમા અલગ બેઠી હતી અને િડતી હતી. એવું કાંઇ બન્યું ન હોવાનું શ્રીએને થવીકાયુું હતું. અનીના રપતાશ્રી રવચાિે છે કે એમને અંધાિામાં િખાયા હતા એવું પણ દૈરનક િાચાિ માધ્યમોએ લખ્યું હતું. મીડીયાએ ગેિસમજ કિી હોવાનું અને એ તદ્દન ખોટું હોવાનું શ્રીએનના રપતાને અનીના રપતાએ જણાવ્યું હતું. અા ખૂબ જ ગંભીિ પરિસ્થથરત છે. શ્રીએન હજી પણ અાઘાતજનક પરિસ્થથરતમાં છે. અાવી ભયાનક બાબત શ્રીએન માટે કહેવાઇ છે તે પાયારવહોણી છે. સોમવાિે કેપ ટાઉન નજીકના ટાઉનશીપમાં ત્રણ અાિોપીઅોને શ્રીમતી દેવાણીના અપહિણ અને ખૂન કેસમાં કોટડમાં િજુ કિાયા હતા. કાિનો ડ્રાઇવિ ઝોલા ટોન્ગા (૩૧) જે દંપરતને અારિકાના ટાઉનશીપમાં ફિવા લઇ ગયો હતો તે, ક્સોલીલ મ્નગેની (૨૬) અને મ્ઝાવામાદોદા ક્વાબે (૨૬)ને કેપ ટાઉનની વ્યાનબગો િીજીયોનલ

11

વવન્ડસરકાસલમાં 'ડ્યુક અોફ એડીનબરા એવોડટ'નો યાદગાર સમારંભ રવશ્વરવખ્યાત રવન્ડસિ કાસલમાં અગ્રગણ્ય યુ.કે. યુથ ચેરિટીના લાભાથથે ઝગમગાટભયાો માહોલમાં ચેરિટી ડીનિનું અાયોજન કિવામાં અાવ્યું હતું. અા િસંગે િાજવી પરિવાિના રિન્સ એન્ડ્રુ, અલો અોફ એસેક્સ સરહત બઝ અલ્ડ્રીન, સિ ટેિી િાચેથ, િોલ્ફ હેિીસ અને શીલા બ્લેક અાદી અનેક સેલીિીટીઅોની હાજિી હતી. યુવા પેઢીના જીવનમાં સતત સુધાિો થતો િહે અને બદીમાં ફસાયેલાઅો એમાંથી બહાિ રનકળી સામાન્ય જીવન જીવી શકે એ માટે ફંડફાળો એકત્ર કિવા યોજાયેલ અા ડીનિમાં મોટી િકમ ઉભી કિાઇ હતી. 'ડ્યુક અોફ એડીનબરા ફંડ ઇવેન્ટ'ના ટ્રથટી અશોકભાઇ જે. િાભેરૂએ જણાવ્યું હતું કે, "અા કાયોિમનો હેતુ િાહ ભૂલેલ યુવાનો એમની મહત્વાકાંક્ષા અનુસાિ જીવનમાં અાગળ વધે અને વૈશ્વીક થતિે માન્યતા મળે. કેટલાય યુવાનોના જીવનમાં અા એવોડડથી પરિવતોન અાવ્યું છે. મારૂં એ સૌભાગ્ય છે કે, ટ્રથટી તિીકે છેલ્લા દાયકામાં કેટલાક સમરપોત મહાનુભાવો સાથે કામ કિવાનો મોકો મળ્યો અને નોંધપાત્ર રવકાસનો હું સાક્ષી બન્યો.” ડ્યુક અોફ એડીનબરા એવોડડનો ઉપયોગ ૧૯૫૬ થી બધા જ બેકગ્રાઉન્ડવાળા યુવા વગોના અંગત જીવનના રવકાસ માટે થાય છે. ડ્યુક

અલલ અોફ વેસેક્સ સાથે મળવાનો અાનંદ માણી રહેલ મહેમાનો. ઇન્સટટમાં ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી શ્રી અશોકભાઇ રાભેરૂ.

અોફ એડીનબરા એવોડડ પ્રાગ્રામ હેઠળ યુ.કે. યુથ ચેરિટી ૨૭૫,૦૦૦ યુવાનો (૩૦,૦૦૦ લાભોથી વંરચત યુવાનો)ને િોન્ઝ, રસલ્વિ અથવા ગોલ્ડ ડ્યુક અોફ એડીનબિા એવોડડ િરત વષથે એનાયત થાય છે. અા એવોડડ દ્વાિા અાજસુધીમાં યુ.કે.માં ૪૦ લાખ યુવાનોને મદદ મળી છે અને એની માંગ રદનિરતરદન વધતી િહે છે. ૨૦૦૯-૧૦માં ૧૪% મદદ લઘુમરત એથરનક કોમના યુવાનોને મળી હતી જેમાંના અડધાથી વધુ એરશયન કે એરશયન રિરટશ બેકગ્રાઉન્ડવાળા છે. કેસ થટડી : અથવદ હમીદ નામનો યુવાન એના ફાજલ સમયમાં શેિીઅોમાં ઘૂમ્યા કિતો કે કલાકો સુધી કોમ્પ્યુટિ સામે બેસી િહેતો હોપવુડ

કોલેજનો રવદ્યાથથી બન્યા બાદ એની જીવન શૈલી રબલકુલ બદલાઇ ગઇ. એણે જુડો લેશણ લેવાના શરૂ કયાો, ફીટનેસ અને હેલ્થ ક્લબમાં િસ કેળવ્યો અને બોન્ઝ એવોડડ મેળવ્યો. અથવદે જણાવ્યું કે, 'અા એવોડેડ મને કોમ્યુનીટીમાં કામ કિવા અને નોકિી શોધવામાં ખૂબ મદદ કિી.' વધુ ને વધુ યુવા લોકોને મદદ કિવા 'ડ્યુક અોફ એડીનબિા ફંડ ઇવેન્ટ'નું અાયોજન દિ વષથે થાય છે. સંખ્યાબંધ હાઇ િોફાઇલ કાયોિમોના અાયોજનમાં અાગામી ૭ માચો ૨૦૧૧ના િોજ લોર્સો રિકેટ ગ્રાઉન્ડના સુરવખ્યાત લોંગ રૂમમાં સેલીિીટી ડીનિનું અાયોજન કિવામાં અાવ્યું છે. વધુ રવગત માટે સંપકક 020 7222 411. www.Dofe.org

INDIA VISA APPLICATION CENTRE /

&

/9]d /7Y / [D7!a:/ 1c4j 3Y6+/Y s9'Y 4Y(` &X6\ -K+Y9_&c 6&^ !6+\ 9"+_ ;d0^*j0*_ 369]d &X6\ %_ /9]d 1c4j 78 + .' 7565 + ;4L 5]/Y (`) Z!e#)44Yd 47\ 2C5]d %_ <Y !s4:/ 1 [C)5Y 7d)/ +,Y !cCK5]7_( &/67 1 [C)5Y 2s4l#<Y4 /_ s)/2#j 9+\ !Y5j6+ [C)5Y s9'Y [D7!a:/ ;_C(6 9\ ;\ 4Yd ,+\ [D7!a:C; 4Y(` 1c4j 16s&5Y+ %_ /9]d s9'Y [D7!a:/ 1c4j [C)5Y s9'Y [D7!a:/ ;_C(;j/\ 9\ 1 ; 9_2;Y ( 06 07F. %_ &c +4/_ 9.] !c 4Ys<+\/\ &X6 <c5 +c 4/_ 06 4_ 7 !6c op4\ /9_G26 omnm 0%\ ,5_7\ +4Y4 [D7!a:C; 4Y(` 6&-Y6_ /9Y [D7!a:/ 1c4j/_ /];69Y/]d %_ /_ +_/Y 06 ;<\ !69Y/\ 6<_:_ 6&-Y6_ +_4/\ [D7!a:/ ;Y,_ 2_ 1c(cLY1 09Y/Y 6<_:_ ! 1c(c [D7!a:/ 1c4j 06 $i(Y)9Y/c 6<_:_ /_ 2 2\u 1c(c/_ 1c4j/\ 0Y%8/\ 2Y&] K(`07 !69Y/c 6<_:_ 78 .' 7565 ) ! . 1 *% ) : ) *& 0 .% 4 !) / ) . ,2 ,2 *& 0 1 4 ( + ) ) )2 . !3 9\ 1 ; >7c27/\ 9_2;Y ( 06 <9_ 9.Y6Y/\ 4Ys<+\ 4Y(`/Y 1c4j /c/ 5]!a 1c4j !c7d2c 1c4j 2bs&d# 1c4j /_ G07c54_C( s9'Y 4Y(`/Y s):/7 C14h:/ 1c4j 9#_6_ s;9Y5 #Y /Y s9'Y [D7!a:/ 1c4j 07F. /,\

!

'

&

/7Y / 1c4j ;68+Y,\ 4_89\ :!Y5 +_ 4Y(` 9\ ;\ 06 C(6/_( Z! K!/\ ;]s9.Y 07F. %_

#)

(

r /7Y / [D7!a:/ 1c4j/Y NY6d3_ +_4 & -6_! 0_& 06 C(6\4 5]s/! 6_16C; /d26 %0Y5c <c9Y/]d ;]s/[J$+ !6c r +4YWd [D7!a:/ 1c4j 36Y #5Y 2Y- 2/_7c 6_16C; /d26/_ 6_!c)k !6\ 7c !a /i.\ 7c r +4Y6\ [D7!a:/4Yd 4_ 7 "Y; P`; 0c &_,\ +_/Y 06 +4Y6Y 5]s/! 6_16C; /d26 #_/\ 4Ys<+\ 4c!7\ :!Y5 r 6&-Y6c/_ /]6c. !69Y4Yd 9_ %_ !a 9b![H0! <c9Y %+Yd 0* +_ 9_2;Y ( UY6Y 0c C(4_C( 4_89_ +_ s<+Y9< %_ r &c )27 O\07 CO\ s9'Y 4Y(` [D7!a:/ !6+Y <c +c N9Y;/\ $cQ; /_ s9#+9Y6 4Ys<+\ 0c &c!a ,\ s9'Y 48:_ & +_/\ !c #_6C(\ /,\ +_ 2Y2+ +c <Y !s4:/ 1 [C)5Y 7d)/ /_ !cCK5]7_( &/67 2s4l#<Y4 /_ s)/2#j /Y s/*j5/_ .\/ & 6<_:_ r [D7!a:C; 06 C5 !c I5sR/\ /<f 06d+] 6&-Y6_ 0c+_ & ;<\ !69Y/\ 6<_:_ r 0cK(7 [D7!a:C; 4Y(` !Y5j9Y<\ !69Y 4/_ +_ 0cK( !6\ <c5 B5Y6,\ nm,\ nq s-9;/c ;45 09Y s9/d+\ r +4Y6\ s9'Y [D7!a:/ 0+Yd 0<_7Yd 4<_62Y/\ !6\/_ +4Y6Y

/

!

'

0Y;0c(k4Yd $_! !6\ 7c !a +_4Yd 3Y6+ 4Y(` 9_s7) s9'Y / <c5 9 ) *& 0 1 4 ) ) : ) " . + , ):! + + . 1 # ) . ) ) . + ):! + ) !1 $ ) . 1( 1 ) + ) ) ; ) 1

#)

(

r op4\ /9_G26 omnm 2Y9\ ;\ "Y+_ 17Y / <Y, 9)` 7"_7Y [D7!a:C; 1c4j [K9!Y69Y4Yd 9+Y /,\ r !76 2_!LY C) .6Y9+Y 1c(cLYE; [K9!Y6Y:_ /<f 9\ ;\ "Y+_ 4YM ;1a- ,9Y %Y ;1a- 2_!LY C) .6Y9+c 1c(c & [K9!Y6Y:_ r 4<_62Y/\ !6\/_ [D7!a:/ 1c4j 06 2dV_ 1c(cLY1 K(`07 !6+Y /<f ! 1c(cLY1 1c4j/Y #8/Y 3Y#4Yd $i(Y)9Y/c 6<_:_ @5Y6_ 2\u 1c(cLY1/_ 0Y%8/\ 2Y&] K(`07 !69Y/c 6<_:_ r 9\ ;\4Yd [D7!a:/ 1c4j ;]N+ !6+Yd 0<_7Yd 9Y+ $!Y;\ 7c !a +_/\ ;Y,_ +4Y4 &X6\ -K+Y9_&c &c)9Y4Yd I5Y <c5 #_ 9_2;Y ( 06 4Ys<+\ 09Y4Yd 9\ %_ r &c +4_ ; 4 ; ;_9Y/c %Y -6_ 9.Y6Y/\ 9b![H0! ;_9Y/c 05c# !69Y 4Y#+Yd <c +c ;^$/Y N4Y*_ /d26 09c &X6\ %_ 4<_62Y/\ !6\/_ 9Y+/\ "Y; /i. 7_:c !a &c 5c>5 1c64_(4Yd /d26 0Y5c /<f <c5 +c ; 4 ; 48:_ /<f

( * " # -. "

% !

% " -+,+ ' ( %

0/

) $ /

)

" %

r -6_! 6&-Y6c 4Y(` )`S_6_:/ 1c4j )Y /7c) !6\/_ +_/Y 06 ;<\ !69Y/]d &X6\ %_ 1c4j 9_2;Y (

r 9_2;Y ( 06 7c# / !6c r /7Y / s9'Y [D7!a:/ 1c4j 369Y/\ s7C! 06 sS! !6c r /7Y / 1c4j 369Y/]d :X !6c B5Y6_ "Y; !Y8v 6Y"c !a 1c4j/Y N,4 0_& /_ 0%\/Y -6_! 0_& 06 5]s/! 6_16C; /d26 <c5 4Y#j-:j/ 0+\ 4Ys<+\ 0* 09Y4Yd 9:_ r ;^$/Y N4Y*_ +4Y4 &X6\ s9#+c 0c r /7Y / [D7!a:/ 1c4j ;d0^*j 36Y #5Y 2Y- /_ +_/_ ;_9 !5Yj 2Y6&-Y6/_ +_*_ 1c4j 36+\ 9"+_ 0_7Y 4_ 7 06 1Y /7 6_16C; /d26 ;s<+/\ 4Ys<+\ 0Y:_ +2Q_ 6&-Y6/_ [D7!a:/ 1c4j/_ )Y /7c) sNC( !69Y/c s9!H0 48:_ r 06 sS! !69Y,\ +6+ & 6&-Y6 =5Y ;_C(6 06 [D7!a:/ ;2s4( !69Y 4Y#_ %_ !7_=://Y N!Y6 #_ +_4 & ; 4 ;/Y s9!H0 #_ 0;d-#\ !6\ :!:_ r +2Q_ 6&-Y6/_ 0c C( 4_899Y 4Y(`/c !a /7Y / 0_4_C( !69Y 4Y(`/c s9!H0 0* 48:_ 2dV_ ;_9Y 9b![H0! %_ /_ !c 0* I5sR 0c C(4_C( 7\.Y 9#6 0* 9\ ;\ "Y+_ )c=5]4_C( ;2s4( !6\ :!a %_ !a 0_4_C( !6\ :!a %_ r 1c4j ;2s4( , #5Y 2Y6&-Y6/_ 2\&c ! 4_ 7 48:_ &_4Yd [D7!a:/4Yd -:Yj9Y5_7\ s9#+c ;Y4_7 <:_

06 07F. %_ /_ +_/_ s9'Y ;_C(6 "Y+_ [D7!a:/ ;Y,_ ;2s4( !69Y/]d 6<_:_ r 4<_62Y/\ !6\/_ 9\ ;\ "Y+_ +4Y4 &X6\ -K+Y9_&c 0^6Y 0Y)c

( %/ ) ;Y4YC5 ;d&c#c4Yd 4c(Y 3Y#/\ s9'Y [D7!a:C;/_ Nc;_s;d#4Yd %Y4Yd %Y o p s-9; ,Y5 %_ $cQ; s9'Y !a(`#6\4Yd 9.+c %c ;45 7Y#\ :!a %_ /c/ 5]!a 0Y;0c(k /_ $cQ; /Y#s6!+Y ;d2ds.+ Z!K;Y4Yd 9.] ;45 0* 7Y#\ :!a %_ #_ s/*j5 7_9Y/c 2Ys.+ s.!Y6 <Y !s4:/ 1 [C)5Y /_ +_/Y !cCK5]7_A; .6Y9_ %_ 2.Y & s9'Y ?%]!c/_ /]6c. !69Y4Yd 9_ %_ !a s9'Y 4_8I5Y 2Y- & +_4*_ N9Y;/\ 5c&/Y/_ "6\ 0 09c , ):! + ) / !. ) + + . . ) 9\ 1 ;9g;\; 5]!a s7s4(`)/\ &9Y2-Y6\ 4YM [D7!a:C; K9\!Y69Y /_ Nc;_s;d# !69Y 0^6+\ & ;\s4+ 6<_:_ +4Y4 [D7!a:C;/\ $!Y;*\ <Y !s4:/ 1 ts)5Y 7d)/ /_ +_/Y s)/2#j +,Y 2s4l#<Y4 [K,+ !cCK5]7_A; &/67 UY6Y & !69Y4Yd 9:_ s9'Y Nc;_s;d#/\ ;4545Yj-Y ;TY9Y8Y /_ .\/ %_


મધ્ય - દરિણ ગુજરાત

12

Gujarat Samachar - Saturday 4th December 2010

મુસ્લલમોએ ગૌ રિાની િહમાયત કરી વડોદરાઃ પાદરા તાલુકાના એક્લબારા ગામ ખાતેની ૩૨૫ િષિ જુની હઝરત શાહ ક્યામુદ્દીન દાદાની દરગાહગાદીના િાવષિક ઉસિ પ્રસંગે સજ્જાદાનશીન હાજી કદીરૂદ્દીન પીરઝાદાએ કોમી એકતા તેમ જ દરેક ઘરમાં ગાય પાળિાના સંદેશા સાથે સદભાિના સંમેલનનું આયોજન કયુું હતું. સંમેલનમાં પૂ. મોરાવરબાપુ, કોંગ્રેસના વદગ્ગજ નેતા અહેમદ પટટલ તથા લેખક-વચંતક ડો. ગુણિંત શાહ, ઈવતહાસકાર વરઝિાન કાદરી ઉપલ્પથત રહ્યા હતા. અિે પૂ.મોરાવરબાપુએ વહડદુમુલ્પલમ એકતા ઉપર ભાર મૂકતાં કહ્યું કે, દેશમાં લોકસભા, વિધાનસભા, રાજ્યસભાની માફક સદભાિના સભાઓ પણ પથપાિી જ જોઇએ. તેમણે ગાય પાળિાની મુલ્પલમ ગાદીપવતની અપીલને િધાિી લઇ સૌને ગાય પાળિાની સાથે ગાયની કરુણાને પણ સમજિાનો અનુરોધ કયોિ

વહડદુ-મુલ્પલમ મોટી સંખ્યામાં ઉપલ્પથત રહ્યાં હોય તેિા આજના આ વિશાળ સદભાિના સંમેલનની ઘટના વગનીઝ બુક ઓફ િજડટ રેકડટમાં નોંધાિી જોઇએ તેિી લાગણી વ્યિ કરતાં સભામંડપ તાળીઓથી ગૂંજી ઊઠ્યો હતો. વહડદુ-મુલ્પલમ એકતાનો નેશનલ હાઇિે સૂફી વિચારધારામાંથી પસાર થાય છે. સૂફી વિચારધારા ખૂબ ઊંડી છે તેમ જણાિી સુફી સંતોનાં િાક્યો ટાંક્યાં હતાં. આ પ્રસંગે કદીરૂદ્દીન પીરઝાદાએ જણાવ્યું હતું કે, સૂફી સંતોનું કામ એકમેક િચ્ચે પ્રેમ પથાપિાનું છે. કોઇપણ સંજોગોમાં ગૌ હત્યા ચલાિી લેિાશે નહીં. તેમણે િાઘ-વસંહની હત્યા રોકિા બનાિાયેલો કાયદો ગાય માટટ બનાિિાની પણ અપીલ કરી હતી. એક્લબારામાં ગૌશાળા પથાપિા માટટ અહેમદભાઇ પટટલે રૂ. દસ લાખ આપિાની જાહેરાત કરી હતી.

હતો. અિે વનમાિણ પામનાર ગૌશાળા માટટ તેમણે રૂ.૧૧ હજારના દાનનો ચેક પણ અપિણ કયોિ હતો. અહેમદભાઇ પટટલે જણાવ્યું હતું કે, વ્યવિનું મન તંદુરપત હશે તો તંદુરપત સમાજ મળશે. જેનાથી તંદુરપત રાષ્ટ્રનું વનમાિણ કરી શકાશે. પરંતુ જ્યાં સુધી વહડદુ-મુલ્પલમ એકતા નહીં થાય તો તંદુરપત રાષ્ટ્રનું વનમાિણ શક્ય નથી. રાષ્ટ્રનું વનમાિણ માટી કે પથ્થરથી નહીં પરંતુ વદલોની એકતાથી થશે. વદલોના બટિારા થશે તો દેશ ટુકડામાં િહેંચાશે. ડૉ.ગુણિંતભાઇ શાહે

બોરરયાવી કો-ઓ. બેંકનું લાઇસન્સ રદ

બેલ્જિયમના એરપોટટ પર હીરાના રૂ. ૯૦૦ કરોડના પાસસલ અટવાયા સુરતઃ વિશ્વની ટોચની આંગડીયા પેઢીના રફ-પોવલશ્ડ તથા કકંમતી ઝિેરાતના પાસિલો બેલ્જજયમના ઝેિટટમ એરપોટટ પર સત્તાિાળાઓએ બ્લોક કરતાં, ભારતીય હીરાના િેપારીઓના પાસિલો અટિાયા છે. એરપોટટ સત્તાિાળાઓએ આશરે રૂ. ૯૦૦ કરોડના પાસિલો બ્લોક કયાિનું જણાયું હતું.

અમદાવાદઃ વરઝિિ બેડક ઓફ ઇલ્ડડયાએ તાજેતરમાં બોવરયાિી પીપજસ કો-ઓપરેવટિ બેડકનું બેકકંગ લાઇસડસ કેડસલ કયુું છે. આ બેંકને પુનઃ જીવિત કરિાના તેમના પ્રયત્નો વનષ્ફળ જતાં વરઝિિ બેંકે આ પગલું લીધું હોિાનું જાણિા મળ્યું છે. ‘વરઝિિ બેંકે ગુજરાતના કોઓપરેવટિ સોસાયટીઝ રવજપટ્રરને બેંકની કાયિિાહી સમેટી લેિા અંગેના આદેશો આપિા અને ફડચા અવધકારીની વનમણૂક કરિા અંગે વિનંતી કરી છે. બેંકને ફડચામાં લઈ જિાની પ્રવિયા હાથ ધરાયા બાદ થાપણદારોને તેનાં નાણાં ચૂકિાશે. જો કે વડપોવઝટ ઇડપયોરડસ એડડ િેવડટ ગેરંટી કોપોિરેશન દ્વારા દરેક ખાતેદારના એક લાખ સુધીની મયાિદાની થાપણ સુરવિત હોય છે જે ફડચા અવધકારીના વલપટ બનાવ્યાં બાદ કોપોિરેશન દ્વારા મંજૂર કરાશે.

SUBSCRIPTION FOR

Please tick as appropriate: GUJARAT SAMACHAR & ASIAN VOICE ASIAN VOICE ' '( '( '(

-

,1& 5 5 5 5

-

, 02"0#/'"% ,/ "4 #&%.2% ,/

-

,1& 5 5 5 5

-

,1& -

-

5 5 5 5

4%!/ -)%!0% -!4 %"'1 !/$

GUJARAT SAMACHAR & ASIAN?VOICE 12 Hoxton Market,(Off Coronet Street) London N1 6HW

%)

!3

E-mail: supp ort@abplgroup.comVisit our website: www.abplgroup.com

" -

'

'

(

+&!',

'

#,

%

! $ )*'

0 %

%'

)

)

%

,

$*

. $

"

"

" " / % . %0 ( / " ) !" ( % " " $* ' % ( ' # " - # " # " - # % % % ( " + & % "* 6 0'!+ 20'+%00 2")'#!1',+0 1$7 " % " % " " , % # &%.2% -!4!")% 1, 2(!/!1 !*!#&!/ 0'!+ ,'#%

% "

" !

! #

" "#

"

! ! #

"

!

$ # !

%

!

!

"

% # "

" !

" !

! #

! # ! ! !

રવશ્વમાં શેરડીના ટનદીઠ સૌથી વધુ ભાવ ગણદેવીની સુગર ફેક્ટરીએ ચૂકવ્યા નવસારીઃ ગણદેિી સુગર ફેકટરીની ગત સપ્તાહની ૨૩મી િાવષિક સાધારણ સભા ચેરમેન જયંવતલાલ બી. પટટલના પ્રમુખપદે ફેકટરીમાં મળી હતી. પ્રમુખે ગત િષિની વસવિઓ અને નબળાઈઓના લેખાં-જોખાં કયાિ બાદ રજૂ કરેલ એજડડાના સાત કામો સભાએ સિાિનુમતે મંજૂર કરી, ચેરમેન અને બોડટ ઓફ વડરેકટસિમાં શ્રિા અને વિશ્વાસ વ્યિ કયોિ હતો. જયંવતલાલ પટટલે ગત િષિને વસવિઓનું િષિ ગણાિી જણાવ્યું હતું કે સમગ્ર વિશ્વમાં શેરડીના ટનદીઠ િધુમાં િધુ ૪૮ ડોલર ખેડૂતોને અપાયા છે. ત્યારે ગણદેિી સુ ગર ફેકટરીએ ખેડૂતોને સૌથી િધુ ૬૫ ડોલર ચૂકવ્યા છે અને વિશ્વમાં સૌથી િધુ ભાિ ચૂકિનાર પ્રથમ ફેકટી છે. આ ફેક્ટરીએ ખાંડની રીકિરી ૧૧.૪૧ ટકા મેળિી સતત નિમી િખત ગુજરાત રાજ્યમાં પ્રથમ પથાન જાળિી રાખ્યું છે. ભારતની ૧૮૦ સુગર ફેકટરીના હાઈ રીકિરી ઝોનમાં ઓિરઓલ બેપટ સુગર ફેકટરીનો એિોડટ પણ આ ફેકટરીને પ્રાપ્ત થયો છે.

લંડનવાસી પરરવારને બારેજા પાસે અકલમાત : બેનાં મોત અમદાવાદઃ આણંદના હાડગૂડ ગામેથી અમદાિાદ કાંકવરયા આિી રહેલા એક પવરિારને રવિિારે બપોરે ૧૨ િાગ્યે બારેજા નજીક સામેથી આિી રહેલી ટ્રકે જોરદાર ટક્કર મારતાં અઢી િષિની એક બાળકી સવહત કુલ બેનાં મોત વનપજ્યા છે. જ્યારે ૭ િષિના એક કકશોર સવહત કુલ ૬ વ્યવિને ગંભીર હાલતમાં િા.સા. હોલ્પપટલમાં ખસેડાયા છે. અખબારી અહેિાલ અનુસાર આ ઘટનામાં મોતને ભેટટલી માસૂમ બાળકી તથા હોલ્પપટલમાં જીિન-મરણ િચ્ચે ઝોલાં ખાઈ રહેલી તેની માતા દસેક વદિસ અગાઉ લંડનથી આણંદ ખાતે રહેતા તેમના નણદોઇના ઘરે આવ્યાં હતાં. જ્યાંથી તેઓ રવિિારે કારમાં કાંકવરયા ફરિા આિી રહ્યાં હતાં. અસલાલી પોલીસસૂિોના અનુસાર, હાડગૂડમાં રહેતા ભાવિનભાઈ પુરોવહત (૩૫) આણંદમાં ડોર-ટુ-ડોર કચરો ઉપાડિાનો કોડટ્રાક્ટ ધરાિતા હતા. તેમના પવરિારમાં પત્ની નીસલબહેન, પુિ શ્રેય (૭) અને પુિી જહાનિી (૮) હતાં. ભાવિનભાઈના ઘરે તેમના સાળાની પત્ની વનવમતાબહેન રૂપેશભાઈ પટટલ તથા તેમની

રવદ્યાનગરના વૈજ્ઞારનક ડો. મનોચાનો ભારતના શ્રેષ્ઠ વૈજ્ઞારનકોની યાદીમાં સમાવેશ આણંદઃ િષિ ૨૦૧૧ માટટના એમ.આર.એસ.આઈ. એિોડટની તાજેતરમાં જાહેરાત થઇ છે. જેમાં મટીરીયલ સાયડસ વિભાગના ભારતભરના ૧૨ િૈજ્ઞાવનકોને એિોડટ આપિાની જાહેરાત થઈ છે. જેમાં સરદાર પટટલ યુવનિવસિટીના મટીરીયલ સાયડસ વિભાગના િડા ડો. લવલત મોહન મનોચાને સાયડસ એડયુઅલ પ્રાઈઝીસ આપિાની જાહેરાત કરી છે. ભોપાલ ખાતે ફેબ્રુઆરમાં સુધી યોજાનાર એમ.આર.એસ.આઈ.ની િાવષિક બેઠકમાં આ એિોડટ એનાયત થશે. • સુરતઃ શહેરના બહુચવચિત બ્લડ ડાયમંડ કેસમાં બંને વિદેશી આરોપીઓ યુસુફ ઓસેલી અને હુસેન રોબોઈને ચાર-ચાર િષિની સાદી કેદ અને પ્રત્યેકને રૂ. ૧ લાખના દંડની સજા થઈ છે. ગુરુિારે બપોરે ચીફ કોટટના જજ િી.જી. વિિેદીએ આ સજા સંભળાિી હતી. ડીઆરઆઈએ સચિ િેળા પકડાયેલા રૂ. ૩.૮૫ કરોડના હીરા સવહતના મુદ્દામાલની હરાજી કરી તેમાંથી ઊપજતી રકમને સરકારમાં જમા કરાિિાનો આદેશ પણ કોટટટ કયોિ હતો.

અઢી િષિની પુિી વરયા દસેક વદિસ અગાઉ લંડનથી આવ્યાં હોઈ ભાવિનભાઈ પવરિાર સવહત વનવમતાબહેન, વરયા, સાસુ કજપનાબહેન અને માસીસાસુ અંજનાબહેનને સાથે લઈને કાંકવરયા જોિા રવિિારે સિારે આણંદથી ઇલ્ડડકા કારમાં નીકળ્યાં હતાં. બારેજા સકકલથી નજીક અમદાિાદ તરફથી પૂરપાટ આિી રહેલી એક ટ્રકે તેમની કારને અડફેટટ લીધી હતી. અકપમાત બાદ કારમાં ફસાયેલા મુસાફરોની ચીસો સાંભળી આસપાસના લોકો દોડી આવ્યા હતા. ઈજાગ્રપતોને કારમાંથી કાઢી એમ્બ્યુલડસ દ્વારા િા.સા. હોલ્પપટલ ખસેડ્યા હતા. જો કે ગંભીર રીતે ઘિાયેલી અઢી િષષીય વરયાને તબીબી સારિાર મળે તે પહેલાં જ તેનું રપતામાં મોત વનપજ્યું હતું, જ્યારે કાર ચલાિી રહેલા ં ી ભાવિનભાઈનું હોલ્પપટલમાં ટૂક સારિાર દરવમયાન મોત વનપજ્યું હતું. અડય તમામની હાલત ગંભીર હોિાનું તબીબોએ જણાવ્યું છે. ભાવિનભાઈ પુરોવહતના પત્ની નીસલબહેને અસલાલી પોલીસ સમિ ટ્રકચાલક વિરુિ ગુનો નોંધાવ્યો હતો. થોડા સમય અગાઉ વનવમતાબહેનનાં સાસુ કજપનાબહેન લંડન ગયાં હતાં ત્યારે પૌિી વરયાને લઈને આણંદ આવ્યાં હતાં. જેને લેિા માટટ તેની માતા વનવમતાબહેન પણ દસેક વદિસ અગાઉ જ આણંદ આવ્યાં હતાં. જો કે આ ઘટનામાં વરયા મોતને ભેટી છે. આ અંગેની જાણ લંડન લ્પથત રૂપેશભાઈને કરાતાં તે પણ આણંદ આિિા રિાના થયા હોિાનું પોલીસે જણાવ્યું છે.

ચીખલીમાં આસારામ બાપુનો ગેરકાયદે આશ્રમ હટાવાયો વલસાડઃ વજજલાના ચીખલી તાલુકાના નાંઘઈ ભૈરિી ગામમાં ઔરંગા નદીના તટ નજીક ૧૮,૧૬૦ ચોરસ મીટર જમીન પર ગેરકાયદે આસારામ બાપુનો આશ્રમ બડયો હતો. જો કે આ અંગે સરકારી તંિે િારંિાર નોવટસો આપી હોિા છતાં આસારામ સાધના કેડદ્રના સંચાલકોના પેટનું પાણી પણ

હજયું ન હતું. છેિટટ નાંઘઈ ભૈરિી ગ્રામપંચાયતે શવનિારે આસારામ સાધના કેડદ્રના ગેરકાયદે દબાણો જેસીબી મશીનથી હટાિિાની કાયિિાહી શરૂ કરતા સનસનાટી મચી ગઈ હતી. આશ્રમના સંચાલકોએ સરકારની જમીન પર ગેરકાયદે રીતે સત્સંગ હોલ, ગૌશાળા િગેરે બનાિી દીધી હતી.


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 4th December 2010

0()("!% !$(-%+ ,&.$'%*" #$&) !/% /%($! N\""T O_.d`],- ;d\`_ *` f2?2+ V`0Q&" I Y`(,e]&e0 *` f??@?bb

2? -0T_

P,b 2^ N,/ Rc22

S'&", I Y`(,e]&e0 *` f?+c@bb

f2?2+bb

fRCCCbb

2^ A.] Rc22

2X -0T_ *` fRRXR P,b ) N,/ Rc22

S0!/d-&0 I 7&,]e0! 2C -0T_ *` fRRR@bb

P,b 2 Yb` Rc22

P/^($]$5 8&+! 9+/[5 G] N'& A&^' N&VO5 NU N'& VU^^+"X5 N/] K/& V+!["+5 A+$]^( K+"V/5 K/^/^(5 G]& R^5 GU+5 G/^]&5 G/"]^( P/O5 BU/^( ;Y/./^(5 ;/$ >U N/T+5 CU/^( 8& 4/V+Y*/""

Y\_]`0"&01B,Z 3,0"0e- R@ -0T_ *` f)X++

P,b 2^ E0` Rc22

CO]V]5 G&Y]X'&!/5 7/$/O/!/5 A/VXU!]V]5 G/$]^+5 7]$O]

P+&%&^(5 I]Y.&,,+^ N&VO5 7&/^0/^!+^ 8ZU/Y+5 8U!!+Y ;/"/-+5 3&/^5 7+YY/-]VV/ 4/YY&]YX5 4&", H]]X+ ;/(],/5 8'/^('/&5 D/,+ PU,,'/ 7+!["+5 2UOU/^ H/Y,+^

P/^($]$5 8&+! 9+/[5 R^($]Y 7+!["+X5 R^($]Y 7']!5 P/^V+/O 8Y+O5 P/^V+/O 8/!Y+5 7]^"+ 8/[5 ;'^]! ;+^'5 N'/U K]-5 A+$]^( K+"V/5 N/^ 7']5 G] N'& A&^' N&VO5 NU N'& 7U^^+"5 ?'/ 7Y/^(5 G]& R^5 GU+5 G/^]&5 G/"]^( P/O

S0e0-0 I Y"0_$0 *` f?2+Xbb

R+ E0T Rc22

G]^( C]^(5 A+".]UY^+5 PY&X./^+5 N/&Y^X5 HY+/V P/YY&+Y 9++*5 RO+YX 9]-$5 8O,^+O5 N'Y&XV-'UY-'5 :U++^XV]S^5 RU-$"/^,5 8&^(/[]Y+

2) -0T_

N/"(/YO5 P/^**5 D/X[+Y5 9]-$O A]U^V/&^++Y5 C/!"]][X5 6/^-]UT+Y5 R"/X$/ @ K/O NYU&X+

:b`&.,_ /0_,- de !&e&!\! d* R b0__,e(,`_D

@e]_ V0e($d$

Ce]_ Md0

)a =,!/`0e-] Ld],"F =dd! de"T

)a =&[,`0 -, Md0 g /,- I /`,0$*0_]

*` fX2Rbb

Ce]_ <`& G0e$0

<]0T C b0T X

?a O!,`0"- V0T Ld]," Y"" Ke."\_&[,

*` fC2@bb

Ke."\-,_ h&(']_ c2 Bd[ F ?c Bd[ Rc2c

S`\&_,_ *` fC@c

S0!/d-&06 G0d_ I 7&,]e0!

8/^V&/(]5 N/"/!/5 8/^ ;+,Y] K+ RV/-/!/5 J" 7/V&] H+OX+YX5 RV/-/!/ 8/"V I"/V5 ;U^V/ RY+^/X5 ;U+YV] ?/V/"+X5 7]YY+X K+" ;/&^+ ?/V&]^/" ;/Y$5 ;U+YV] A]^VV5 ;U+YV] 6/Y/X5 N'&"]+ EX"/^,

<.,e&. J0b0e 2? -0T_

^ -0T_

P,b R^ J0e Rc22

>0.$0(,_ *` fX2R

2) -0T_

P,b ) E0` Rc22

A/^/UX5 R^/T&"'/^/X5 8/"T/,]Y5 9&] K+ D/^+&Y]5 8U(/Y "]/*5 N]Y-]T/,]5 E(UL/U I/""X5 I]L K] E(U/-U5 P+U^]X R&Y+X

;`0-&]&de0" S'&e0

:b`&.,_ /0_,- de !&e&!\! d* 2@ b0__,e(,`_D

@e]_ J0b0e

?a OWb"d`, ;d$Td I HTd]d

*` fCC@bb

Ke."\-,_ h&(']_ c2 Bd[ F ?c Bd[ Rc2c

*` f+++bb

Ke."\-,_ h&(']_ c2 Bd[ F ?c Bd[ Rc2c

Ke."\-,_ h&(']_ c2 Bd[ F ?c Bd[ Rc2c

:b`&.,_ /0_,- de !&e&!\! d* R b0__,e(,`_D

2@e]_ <d\]' Y!,`&.0 I S0e0"

S'&",6 >,`\6 O.\0-d`6 >0e0!0 S0e0"6 >0e0!06 Sd"d!/&06 N"d`&-0

+e]_ Y"0_$0 L\//0`- M"0.&,`

70e.d\[,`6 V`&]&_' Sd"\!/&06 Ke_&-, >0__0(,6 K.T <]`0&] >d&e]6 L\//0`M"0.&,`6 J\e,0\6 H,].'&$0e6 70e.d\[,`

*` f2XX+bb

*` fR2c+bb

Ke."\-,_ h&(']_ E0T R26R^ J\e )62262^6R@ Rc22

Ke."\-,_ h&(']_ 2? E0`.' Rc22

2+e]_ <d\]',0_] Y_&0 I S'&e0 V,&%&e(6 V\_0e6 B0(0_0$&6 <'0e('0&6 Lde( Hde(6 B'0 ;`0e(6 Ld S'& E&e' .&]T6 V0e($d$6 <&e(0bd`,

2?e]_ P\/0& I Ke-&0

P\/0&6 E\_.0]6 Sd.'&e6 Md06 E\!/0&6 P\/0&

*` f2^++bb

*` fRXR+bb

Ke."\-,_ h&(']_ RC E0`6 ^ Yb` Rc22

Ke."\-,_ h&(']_ ^ A.]6 + Bd[ Rc22

Ce]_ E,W&.0e =&[&,`0

Gd_ Ye(,",_6 >\,`]d 70""0`]06 !0Q0]"0e6 S0/d <0e G\.0_6 Gd_ Ye(,",_

2Re]_ L0Z0&&

Lded"\"\6 H0\0&:B0Z&""&Z&""&D6 L&"d6 Hde06 E0\&6 70e.d\[,`

*` fC@cbb

*` f2))+bb

Ke."\-,_ h&(']_ ?c J0e Rc22

Ke."\-,_ h&(']_ RR Yb` Rc22

RXe]_ Y\_]`0"&0 I S'&e0

<T-e,T6 >d`] Pd\("0_6 P0`Z&e6 V0"&6 Lde( Hde(6 ;0&b,&6 B0(0_0$&6 <'0e('0&6 P0"&0e6 V,&%&e(

2Ce]_ V`0Q&"&0e Y-[,e]\`,

=&d -, J0e,&`d6 <0"[0-d` :V`0Q&"D6 =,.&*, :V`0Q&"D6 V0`/0-d_6 Ye]&(\06 <] E00`],e6 Nd`] G0\-,`-0",

*` f2^C+bb

*` fRR++bb

Ke."\-,_ h&(']_ 2X E0`.' Rc22

Ke."\-,_ h&(']_ X N,/`\0`T Rc22

2Re]_ <.0e-&e0[&0 I =\__&0

L0`Z&.'6 Sdb,e'0(,e6 <]d.$'d"!6 <] >,],`_/\`('6 ;0""&ee6 Md]',e/\`(6 L0`Z&.'

+e]_ <d\]',`e S0`&//,0e

>\,`]d =&.d6 V0`/0-d_6 <] G\.&06 Ye]&(\06 <] E00`],e6 8_ 7&`(&e K_"0e-_6 >\,`]d =&.d

*` f2??+bb

*` f2XR+bb

S`\&_, de"T E0T2^6 ?c6 J\ 226R? Rc22

Ce]_ O0_],`e S0`&//,0e

N"d`&-06 V0'0!0_6 V`&]&_' 7&`(&e K_"0e-_6 Pd!&e.0e =,b\/"&.6 M`0e;\`$6 N"d`&-0

Ke."\-,_ h&(']_ J0e ^ 6RR 6 N,/ @62+ E0` @62+ Rc22

Ce]_ 5,_],`e S0`&//,0e N"d`&-06 J0!0&.06 S0T!0e K_"0e-_6E,W&.d6 N"d`&-0

*` f222+bb

Ke."\-,_ h&(']_ R2 J0e )62^ N,/ Rc22

*` f2cX+bb

Ke."\-,_ h&(']_ )6R^ J0e 226 R@ N,/ 22 E0` Rc22

E\"]&F",( h&(']_ *` f@R@ K!0(&e, Z'0] ,"_, Z, .0e -d9 >`,*,``,- ;`0[," >0`]e,`_ *d` ]', Y&`"&e,_ Gde-deFSd"d!/d H\0"0 G\!b\`FP,"&FGde-de

Gde-deF;d`de]d B,Z 4d`$FGde-de

Gde-deFY\.$"0eGd_ Ye(,",_FGde-de

Gde-deFP\/0& V0e($d$FLde( Hde(FGde-de

*`d! de"T f+2Cbb

*`d! de"T f+Xcbb

*`d! de"T f)+Cbb

*`d! de"T f@+@bb

ZZZ#e0!0_],#]`0[," Sde]0.]U X/"+XF^/!/XV+VY/T+"#-]#U$ ;,"U \M\ @<1M 1@)M ]Y \W)) )@M <1=Q

$#&#"!%!$)+%* ," ) &,+,",'( '# !-%

PY&^(&^( O]U 7Y/T+" K+/"X *]Y ]T+Y <= O+/YX RUV']Y&X+, V] X+"" 7Y/T+" E^XUY/^-+ 7+Y!X /^, -]^,&V&]^X /[["O /^, [Y&-+X /Y+ XU.%+-V V] -'/^(+#

13


સૌરાષ્ટ્ર

14

Gujarat Samachar - Saturday 4th December 2010

રજવાડી કાર કેનેડાથી રાજકોટ પરત આવશે લંડનવાસીઓના સહકારથી બાળ અંધત્વ નનવારણની ઝુંબેશ વાંકાનેરથી શરૂ થઈ

રાજકોટઃ રાજકોટના રાજવી ધમમેટદ્રદસંહજી લાખાજીરાજ દ્વારા વષા ૧૯૭૪માં દવશ્વની નામાંકકત અને જૂજ સંખ્યામાં બનેલી રોલ્સરોય ફેટટમ ટુ કારની તાજેતરમાં ટોરોટટો ખાતે એક હરાજી થઈ હતી. આ હરાજીમાં રાજકોટના રાજવી મનોહરદસંહ પુત્ર યુવરાજ જાડેજાના માંધાતાદસંહ પણ હાજર રહ્યા હતા. તેમણે તેમના પૂવાજોની આ એન્ટટક કાર પુનઃ પવદેશ લાવવા કમર કસી અને ૬.૪૪ લાખ ડોલરની બોલી લગાવીને કાર મેળવવામાં સફળ રહ્યા. ભારતીય ચલણમાં તેની કકંમત રૂ.૭.૨૫ કરોડ થાય છે. જે તે સમયે પટાર ઓફ ઈન્ટડયા ગણાતી હતી આ કાર રજવાડા પાસે હોવી તે સમગ્ર દેશનું ગૌરવ ગણાતી હતી. તેમાં અનેક ખુબીઓ હતી. જે આજની

ફેશનેબલ કારમાં ન વે સ ર થી આપવામાં આવી રહી છે. દ ર દમ યા ન માં લં ડ ન ના દવક્ટોદરયા અને આલ્બટટ મ્યુદિયમ દ્વારા ટોરોટટો ખાતે પ્રદતદિત આટટ ગેલેરી એટટાદરયો માંધાતાસસંહ રોલ્સરોયસ કાર સાથે દ્વારા મહારાજ ધ પપેલેટડેદરયસ રોટલ કોટટસનના પવાગત થશે. જયાં જયાં અગાઉ નામે ૨૦મી નવેમ્બરથી આ આ કાર ફરી છે તે પથળે તે લઇ પ્રદશાન શરૂ થયું છે. જેમાં આ જવાશે સાથે ગુજરાતની પ્રજા આ કાર મૂકવામાં આવી હતી. આ જોઇ શકે તે માટે રાજપદરવાર કાર ખાસ ઠાકોર સાહેબના દ્વારા એક પ્રાઇવેટ મ્યુદિયમનું દનમાાણ કરાશે. ઓડટર મુજબ બની હતી. માંધાતાદસંહે કહ્યું હતું કે અંદાજે ચારેક માસમાં આ કાર રાજકોટ આવશે ત્યારે તેનુ ભવ્ય

અદ્યતન સાધનોથી સજ્જ મોબાઈલ વાન અપપણ કરતી વેળાએ અગ્રણીઓ દૃશ્યમાન થાય છે

વાંકાનેરઃ વાકાંનેરમાં આધુદનક સાધનો ધરાવતી

!

%

! # $"

!

" !

, +/ '$-# ,- *! -$ ) *$ ) /% , . ( # , ) 1- 1 &'$ 5- ' $)" +/ '$ .$*)- !*, .# -$ ) *((/)$.3 /, ., & , *, -+ ))$)" 3 ,- $) '/ - - 0 , ' -/ --!/' ( " 4$) - *0 ,$)" # '.# , +# ,( 3 */). ) 3 !$) ) )&$)" ) *.# , .# ( - -+ $ ' $--/ - *! + ,.$ /' , -$")$!$ ) .* .# -$ ) *((/)$.3 '-* #*-. .# +, -.$"$*/- -$ ) #$ 0 ,1 , - .* , *")$- ) , 1 , */.-. ) $)" #$ 0 ,- 1$.#$) .# -$ ) *((/)$.3 ! 3*/ , '**&$)" .* 0 '*+ 3*/, , , $) ( $ - ' - .#$- $- ) 2 '' ). *++*,./)$.3 */ 1$'' , -+*)-$ ' !*, " ) , .$)" ) 1 /-$) -*/ 1$'' ', 3 # 0 . ' -. *) 3 ,5- ( $ - ' - 2+ ,$ ) ) 1$'' ) .* (*)-., . ).#/-$ -( ( $.$*) ) + ,-/ -$0 + ,-*) '$.3 *( $) 1$.# 2 '' ). *((/)$ .$*) -&$''- ) , ./,) 1 *!! , -.$(/' .$)" ) , 1 , $)" )0$,*)( ).

!

+

'% ) ! ' $## ' $" *** '% ) ! $ ( , ! '$# $ $(# & % # $# $#

એન.આર.દોશી આંખની હોન્પપટલનું સંચાલન હાલ

દેવદયા ચેરી.ટ્રપટ કરે છે. આ ટ્રપટના ટ્રપટીઓ અને વાંકાનેરના વતની અને લંડનવાસી ડો. રમણીકભાઈ મહેતા અને તેમના પત્ની ભાનુબહેને ગુજરાતમાંથી બાળ અંધત્વ નાબૂદ થાય તે માટે િુંબેશ શરૂ કરી છે. આ દંપતીના અથાગ પ્રયાસ અને આ ટ્રપટના ટ્રપટીઓ પણ આ સેવા યજ્ઞમાં સફળતા મળે તે માટે તમામ પ્રયાસો કરી રહ્યા છે. આ હોન્પપટલમાં દર માસના છેલ્લા શુક્રવારે ચેકઅપ અને શદનવારે ઓપરેશન કરી ત્રાંસી આંખવાળા બાળકોને સીધી આંખ કરવામાં આવે છે. આ માટે લંડન કે અટય દેશમાં વસતા વતન પ્રેમીઓ અને દાતાઓનો સહયોગ પ્રાપ્ત કરી અંદાજે રૂ. ૧૩ લાખની સાધનો સાથેની મોબાઈલ વાન મેળવી દજલ્લા કે શહેરોની સેવાકીય સંપથા કે જે આંખના દદષીઓ માટે સેવારત હોય તેમને અપાણ કરી ગુજરાતમાંથી બાળ

• ભાવનગરઃ ભાવનગર પથાનકવાસી જૈન સંઘના ૮૦ વષષીય તારાબહેન બળવંતરાય કામદારે ૧૩ દદવસથી સંથારાની ઉગ્ર આરાધના કરી અન્નજળનો ત્યાગ કયાા બાદ ગત શદનવારે તેમનો સંથારો સીજી જતાં તેમની અંદતમ યાત્રામાં મોટી સંખ્યામાં જૈનો જોડાયાં હતાં.

#

&( ! ##!

*,

$ ! # " " # # #% # ! ! !" % ! ( !( ! $! " " !" ' ) ( $! &# % ! ## ! # -$ ) /-$) -- / '$ .$*)- . ,( *" */*2.*) ,& . !! *,*) . ., *) *)

અંધત્વને નાબૂદ કરવાના પ્રયાસો પણ વેગવંતા બનાવ્યા છે.જાટયુઆરી-૨૦૧૦માં આવી બે મોબાઈલ વાન આવેલી જે વાંકાનેર, મોરબી, સાયલા દવગેરે ગામોમાં ફરીને સેવા આપે છે. ઉપરાંત આવી જ ત્રીજી મોબાઈલ વાન પણ ડો. રમણીકભાઈના પ્રયાસોથી લંડનમાં વસતા અને ફામાસીના દબિનેસ સાથે સંકળાયેલા શાંતાબેન પટેલ સેવા ટ્રપટ ચલાવતા એ.સી.પટેલે, ભીખુભાઈ પટેલ, શશીબેન પટેલ,મધુબેન પટેલ દવગેરે પણ આ હોન્પપટલને ગત સપ્તાહે એક મોબાઈલ વાન અપાણ કરી હતી. આ દાતાઓની હાજરીમાં જ ભાવનગરની પી.એન.આર. સોસાયટીના સેક્રેટરી અનંતભાઈ શાહ અને પારસભાઈ શાહને તેને અપાણ કરવામાં આવી હતી. વાંકાનેરમાં ચાલતા આ સેવાયજ્ઞને દનહાળી લંડનથી આવેલા દાતાઓએ પણ સેવાને બીરદાવી હતી.

!

#

+)'+,% +$% +*%+*

" #

"

!

!

+,&-.

$.&

! #

.

!

&5 &.230&

!

32 1"-& #&12 1&04)$& 0/"*&1( ("( &"-"), 1",&1 $)2)-"6 $/ 3+

0&-)&0

/31&

2"2)/.

/"%

%'5"0&

)%%,&1&6

"

"

! #


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 4th December 2010

M.I.L. MatchMaker Helping The Asian Community

M AT R I M O N I A L S

FEMALE MATRIMONIAL.

15

®

Establishing Alliances

MALE MATRIMONIAL

Gujarat Samachar readers are advised that the confidential matrimonial listings which appear on this page are ONLY a selection of some candidates. There is a much wider selection of candidates in M.I.L. MatchMaker® magazine with other matrimonial services which you can use

SUBSCRIBE NOW TO

How to Reply/Place Listings Admin Charges are £5 Per Box contact number or email-id STEP 1 List the Box numbers you are interested in getting contact number or email-id

STEP 2 Send this list of Box numbers as well as your full contact details and your remittance cheque payable to Matchmaker International Ltd, PO BOX 430, PINNER,MIDDX, HA5 2TW. Alternatively you can telephone M.I.L. MatchMaker ® on 020 8868 1879 and obtain contact details by telephone and pay by Debit card with minimum charge £10.

STEP 3 Upon receipt of your payment, M.I.L. MatchMaker® will contact you and provide the contact number or email-id of those Box numbers you have listed as appropriate. You can then make contact with parties directly yourself.

Please Note & Remember: Contact details will only be passed after processing the transaction. All listings are classified and Matchmaker International Ltd does not accept any responsibility for non-responses. If contact details are not valid for some reason, alternative means of contact will be supplied. M.I.L. MatchMaker ® cannot engage in correspondences between any parties for further details. No refunds apply once contact details have been passed and processed. To place Confidential matrimonial listings or for details on Gujarati matchmaking services, simply call Harsha 020 8868 1879 or visit

M.I.L. MAGAZINE MatchMaker

®

Hundreds of genuine Asian matrimonial listings Receive 3 editions of

M.I.L. MatchMaker® for only £9 per year. Simply send your remittance to: MatchMaker International Ltd. PO Box 430, Pinner, Middlesex, HA5 2TW U.K. “Specialists in Gujarati Matchmaking and Personal Introduction Service”

Get your Business noticed in 2011 and Advertise now in M.I.L. MatchMaker® magazine

Advertise Your Business NOW in M.I.L. MatchMaker® Magazine From ONLY £50

TEL: 020 8868 1879


16

વિશેષ અહેિાલ

Gujarat Samachar - Saturday 4th December 2010

લોબીઇસ્ટ નીરા રાવિયાઃ એક ચતુર નાર, બિી હોંવશયાર આજકાલ ટુ-જી સ્પેક્ટ્રમ ફાળવણી કૌભાંિના સંદભોમાં નીરા રાબિયા નામના ગુજરાતી પુિવધૂ ચચાોમાં છે. મૂળ પંજાિી નીરા શમાોનાં બપતા આબિકાના કેડયામાં એરલાઈડસમાં નોકરી કરતા હતા. આજે લગભગ ૫૦ વષોનાં થઈ ચૂકેલાં નીરા ૧૯૭૦નાં દાયકામાં કેડયાથી ઈંગ્લેડિ ભણવા ગયાં હતાં અને પ્રબતબિત હેિરિેશર સ્કૂલમાં ભણ્યા િાદ વોરબવક યુબનવબસોટીમાંથી સ્નાતક થયા હતાં. ઈંગ્લેડિમાં એણે મૂળ સૌરાષ્ટ્ર, ગુજરાતના લોહાણા પબરવારના જનક રાબિયા સાથે લગ્ન કયાો હતાં, પણ પાછળથી છૂટાછેિા લીધા હતા. તે લગ્નથી તેમને િણ પુિો છે. નીરા લગભગ ૧૯૯૫થી આસપાસ ભારતમાં આવ્યાં અને સહારા કંપનીનાં લાયેઝન ઓફફસર તરીકે જોિાયા. સાથોસાથ તેઓ બસંગાપુર એરલાઈડસ, કેએલએમ અને યુકે એરની ભારત ખાતેનાં પ્રબતબનબધ તરીકે પણ કામ કરતાં હતાં. તેમના એક િહેન કરુણા મૂળ કેરળના મેનનને પરણ્યાં છે. કરુણા મેનન સાથે મળીને નીરાએ વષો ૨૦૦૨માં ક્રાઉન એર નામની કંપની શરૂ કરી અને પોતે તેના મેનેબજંગ બિરેક્ટર િડયા. ભારતમાં રૂ. ૧૦૦ કરોિનું રોકાણ કરવાની મંજૂરી પણ એણે મેળવી, પણ અડય કારણોસર ભારતમાં એરલાઈન શરૂ કરવાની યોજના પિી ભાંગી. ત્યારિાદ વષો ૨૦૦૧માં વૈષ્ણવી કોમ્યુબનકેશડસ નામની એક લાયેઝન અને પી.આર. કંપની શરૂ કરી. સાથે સાથે નોએબસસ, બવક્ટોમ અને ડયુકોમ કડસલ્ટીંગ નામની સલાહકાર કંપનીઓ શરૂ કરી, જેનું કામ પણ લાયેઝન (સરકારી એજડસીઓ સાથેના કામ પતાવી દેવા તેને ભદ્ર ભાષામાં લાયેઝન કહે છે)નું જ હતું. આ કામમાં એને રતન ટાટાનો મોટો સહકાર મળ્યો. સાપ્તાબહક ‘આઉટલૂક’ના અહેવાલ પ્રમાણે ટાટાએ તેના ગ્રૂપની તમામ ૯૦ ટકા કંપનીના એકાઉડટ્સ એટલે કે કામકાજ નીરાને સોંપી દીધા. આ કારણથી ટાટા જૂથના અમુક ટોચના અબધકારીઓ નારાજ

મુખ્યિધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથેની મુલાકાત દરમમયાન રતન ટાટા સાથે નીરા રામિયા (િાબે) ઉપસ્થથત રહ્યાાં હતાં

હતા, પણ આરએનટી (રતન ટાટા) નીરા િાિતમાં કોઈનું કશું સાંભળવા તૈયાર ન હતા તેમ સાપ્તાબહક જણાવે છે. ટાટાના પ્રભાવથી નીરાને ૨૦૦૮માં મુકેશ અંિાણીની બરલાયડસનું પણ કામકાજ મળ્યું. નીરા રાબિયા બિબટશ

હતા. ૨૦૦૮માં પન્ચચમ િંગાળના બસંગુરમાં ટાટાના નેનો પ્લાડટ સામે બવરોધ પ્રદશોનો થયા ત્યારે નીરા મબહનાઓ સુધી બસંગુરમાં રહ્યાં હતાં અને નવાઈની વાત એ છે કે એણે એ વખતે સામ્યવાદી નેતાઓ જોિે પણ સારા સંિંધો કેળવી લીધા હતા. કહે છે કે રતન ટાટા જોિે

નાગબરક ઉડ્ડયન પ્રધાન અનંત કુમાર સાથે નીરાએ ખૂિ નજીકના સંિંધો બવકસાવ્યા અને તેને કારણે િીજા કેબિનેટ પ્રધાનો સાથે સંિંધો િાંધવાની એને તક મળી. નીરાનો પ્રભાવ બદલ્હીની કેડદ્ર સરકાર પર વધી રહ્યો હતો. દરબમયાન ૨૦૦૩માં નીરાના

‘રાજા અને કરુણાવનવિની પુત્રી કનીમોઝી િચ્ચે અફેરની િાયકા ચાલે છે’ રતન ટાટા અને નીરા રાડિયા સાથે ટેડિફોન પર જે વાતો થઈ હતી તેના અંશો કહે છે કે રાજા અને નીરા રાડિયા વચ્ચે મજાની દોસ્તી હતી. એક વાતચીતમાં નીરા રતનને કહે છે કે એવી અફવા ચાિે છે કે કનીમોઝી (કરુણાડનડિના સાંસદ પુત્રી) અને એ. રાજા વચ્ચે અફેર ચાિે છે. રતન ટાટાઃ આવી અફવા કોણ ફેલાવે છે? નીરા રામિયાઃ મારન આવી વાતો ફેલાવે છે. પણ તેને માટે રાજા જ જવાિદાર છે. કોઈ વ્યબિ કે પિકાર રાજાને મળવા આવે ત્યારે રાજા સામેથી કહેતો હોય છે કે કનીમોઝી માટે એને ખૂિ સોફ્ટ કોનોર છે અને આવી વાત એ કરતો હોય છે ત્યારે પાસપોટટ ધરાવે છે અને પસોન ઓફ ઇન્ડિયા ઓબરબજન (પીઆઈઓ)નું સ્ટેટસ ધરાવે છે. નીરાએ ૨૦૦૫માં એરલાઇન શરૂ કરવાનો વધુ એક પ્રયત્ન કરી જોયો. મેબજક એર નામની કંપની શરૂ કરી, પરંતુ તેના માટેના બનયમો પ્રમાણે કંપનીની માબલક વ્યબિ ભારતની હોય એ જરૂરી છે. આથી બિબટશ નીરાની એ યોજના પણ આગળ વધી શકી નહીં. પણ આ િધામાં એણે પોતાની વાકચતુરાઈ, જુદા જુદા કેબલિરના લોકો સાથે જુદી જુદી ઢિ અને શૈલીમાં અંગ્રેજીમાં વાતચીત કરવાની ચતુરાઈને કારણે એણે અનેક રાજકારણીઓ, ઉદ્યોગપબતઓ અને મીબિયાની હસ્તીઓ સાથે સારા સંિંધો બવકસાવી લીધા

એ કાળો હોવા છતાં એના ગાલ પર લાલાશ આવી જાય છે. (રતન ટાટા હસી પિે છે.) નીરાઃ કનીને રાજામાં િીલકુલ રસ નથી. આ એક બવબચિ માણસ છે અને એક બદવસ એની િૈરી એને મારવાની છે સમજતો નથી. કનીને મેં વાત કરી ત્યારે કનીએ મને કહ્યું કે ભગવાન મને એ માણસથી દુર રાખે. નીરા અને રતન ટાટાની વાતચીતમાં ટુ-જી સ્પેક્ટ્રમની ફાળવણી, અબનલ અંિાણીના િીજી આંતરરાષ્ટ્રીય કંપનીઓ સાથેના સહયોગ અને સહયોગના ઇડકારની વાતો પણ થઈ છે. અબનલ પાસે નાણાં ખૂટી ગયા છે એનો પણ તેમાં ઉલ્લેખ છે.

વાત કરતી વખતે બિટીશ શાળામાં ભણતી કોઈ તરૂણીની અદા અને શૈલીથી એ અંગ્રેજી િોલતાં હતાં. આ િધું, નીરા રાબિયાની વાતચીતો, ભારત સરકારના એડફોસોમેડટ બિરેક્ટોરેટ (ઇિી)એ ટેપ કરી છે તેના પરથી ફબલત થાય છે. લંિનના ફાયનાડસર પબત જનક રાબિયા સાથે છૂટાછેિા લીધા િાદ નીરા િણેય પુિ સાથે ભારતમાં આવી ગયાં. બદલ્હીના છત્તરપુરમાં એક મોટું ફામો હાઉસ ખરીદ્યું અને ત્યાં પૂજાઓ અને તથાકબથત ભદ્ર સમાજના લોકો સાથે વારંવાર પાટટીઓ યોજાતી રહેતી હતી. એરલાઇન ઇડિસ્ટ્રીના અભ્યાસને કારણે નીરા મોટી એબવએશન કંપનીઓની સલાહકાર હતાં. એનિીએના રાજમાં કેડદ્રના

ત્યારે ૧૮ વષોના પુિ કરણનું નીરાના બિઝનેસ પાટટનર ધીરજ બસંહે અપહરણ કરાવ્યું હતું. આ ધીરજ બસંહ પણ હબરયાણાના ભૂતપૂવો મુખ્ય પ્રધાન રાવ બવરેડદ્ર બસંહનો પૌિ થાય. ધીરજની રાજકીય વગ હોવા છતાં નીરાની વગને કારણે ધીરજે અમુક સમય જેલમાં ગાળવાનો વારો આવ્યો હતો. નીરા એકદમ સોફફસ્ટેકેટેિ અને પોબલચિ સ્િી હતી. ભારતે ઓપન સ્કાય પોબલસી જાહેર કરી હતી અને નવી નવી એરલાઈન કંપની ખૂલવામાં હતી. એરક્રાફ્ટ કંપનીઓને પણ ભારતમાં મોટો ધંધો મળવાનો હતો. તેનો ફાયદો આ નીરાને અઢળક મળ્યો. નીરા એના ક્લાઉટને કારણે દેશના િીગ િોયઝની કલિમાં પ્રવેશી

ચૂક્યા હતાં. કણાોટકના અનંત કુમારે નીરાનો પેજાવર મઠના સ્વામી બવશ્વેશ તીથો સાથે પબરચય કરાવ્યો. નીરા આ સ્વામીને મળવા ત્યારના વિા પ્રધાન અટલ બિહારી વાજપેયી સાથે ગયા હતાં. િેંગલોરના ‘લંકેશ પબિકે’ નામના અખિારે નીરાની, વાજપેયીની અને પેજાવર સ્વામીની એક તસવીર પણ છાપી છે. પેજાવર સ્વામીને કારણે નીરાની વાજપેયીના (યુટીઆઈ કૌભાંિથી ખરિાયેલા) માનેલા જમાઈ રંજન કુમાર ભટ્ટાચાયો સાથે ઓળખાણ થઈ. નીરાએ કોઈક કારણોસર સ્વામી સાથેના સંિંધો પૂરા કરી નાખ્યા, પણ રંજન કુમાર એનો બમિ િની ગયો. અનંત કુમાર સાથેની દોસ્તી એવો રંગ લાવી કે અનંત કુમાર િાદમાં શહેરી બવકાસ અને પ્રવાસન ખાતાના પ્રધાન િડયા ત્યારે નીરાના ભવ્ય ફામો હાઉસમાં પાટટી યોજાતી ત્યારે તેનું તમામ કેટરીંગ, વાનગીઓ, રસાલો વગેરે સરકારી માબલકીની અશોક હોટેલમાંથી આવતા હતા. નીરા જ્યારે સીંગાપુર એરલાઇડસનાં સલાહકાર હતાં ત્યારે ટાટાએ આ એરલાઇડસના સહયોગમાં ભારતમાં એરલાઇન સ્થાપવાનો િણ વખત પ્રયત્ન કયોો. અને રતન ટાટાએ હમણાં જાહેર કયુું તેમ એક પ્રધાને એમની પાસે રૂ. ૧૫ કરોિની લાંચ માગી હતી. અનંત કુમાર આ િાિતમાં ખુલાસો આપી ચૂક્યા છે. ટાટાએ એમ પણ કહ્યું હતું કે એક વ્યબિએ અમારા િણેય પ્રયત્નો બનષ્ફળ િનાવ્યા હતા. એ વ્યબિનું નામ ટાટાએ લીધું નહોતું. પણ હવે િહાર આવ્યું છે કે એ વ્યબિ જેટ એરવેઝના સુપ્રીમો નરેશ ગોયલ છે. આ નરેશ ગોયલ નીરા માટે એક પાવરફૂલ પ્રબતસ્પધટી િની ગયો હતો અને તેને કારણે પણ નીરા એરલાઇન ઇડિસ્ટ્રી શરૂ કરવામાં બનષ્ફળ ગયાં હતાં. આ બનષ્ફળતાઓ છતાં પણ નીરાની શબિનો રતન ટાટાને ખ્યાલ આવી ગયો હતો. એની તમામ કંપનીઓનાં પી.આર. કામ નીરાની વૈષ્ણવીને સોંપવામાં આવ્યું. એ વખતે ટાટા જૂથને મુંિઈની ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા વતોમાનપિ સાથે વાંધો પડ્યો. ટાટાએ આ મહત્ત્વના અખિારને

જીિંત પંથ વાચકોની મિય ‘જીવંત પંથ’ કોલમ આ સપ્તાહે થથળ-સંકોચના કારણોસર જ િમસદ્ધ કરી શક્યા નથી તે બદલ મદલગીર છીએ. જાહેરખિરો આપવાનું િંધ કરી દીધું. આખરે ૨૦૦૪માં િંને કંપનીઓ વચ્ચે સમાધાન થયું. પણ નીરાએ મીબિયા જગતને એવો સંદેશો આપ્યો કે ટાટા ગ્રૂપ કોઈ ડયૂસડસ સહન કરી લેશે નહીં. બસંગુર પ્રકરણ વખતે ટાટા જૂથને ગુજરાતમાં લાવવામાં નીરાનો મુખ્ય ફાળો હતો. મુખ્ય પ્રધાન નરેડદ્ર મોદી સાથે એમણે સારા સંિંધ બવકસાવ્યા હતા કે નહીં તે સ્પષ્ટ નથી, પણ એક વાત સ્પષ્ટ છે કે નરેડદ્ર મોદી બવશે ઘસાતું નહીં લખવા એ અખિારોના તંિીઓને બવનંતી કરતા હતાં. એક તંિીએ પૂછ્યું કે નરેડદ્ર મોદી તમારા કલાયડટ િની ગયા છે? ત્યારે નીરાએ કહ્યું, ‘ગુજરાતની પુિવધૂ’ તરીકે હું તમને આ કહી રહી છું.’ અને હવે નીરા રાબિયાનો ટુ-જી સ્પેકટ્રમમાં પ્રવેશ થાય છે. ૨૦૦૪માં ભાજપ સત્તા પરથી ફેંકાઈ ગયા પછી નીરા પણ થોિા સમય માટે બનરાધાર િની ગયાં. એ નવી સરકારમાં કોઈ રીતે ઘૂસવા માગતા હતાં. એને ૨૦૦૬માં િીએમકેના એ. રાજા સાથે બમિતા થઈ હતી. કાઢી મૂકાયેલા ટેબલકોમ પ્રધાન એ વખતે પયાોવરણ પ્રધાન હતા. હવે રાબિયાના ક્લાયડટોમાં ટાટા ટેબલ સબવોસ એક મહત્ત્વની કલાયડટ હતી અને રાજા ૨૦૦૭માં ટેબલકોમ બમબનસ્ટર િડયા ત્યારે આ દોસ્તીના ફળ નીરાને ચાખવા મળ્યાં. નીરાના તથાકબથત પ્રભાવમાં રતન ટાટાએ એ વખતે તાબમલનાિુના મુખ્ય પ્રધાન એમ. કરુણાબનબધને હાથથી એક પિ લખીને એ. રાજાની પ્રામાબણક, વ્યવહારુ અને કાયોશીલ કાયોશૈલીના વખાણ કયાો હતા. ટાટાના પ્રબતસ્પધટી ત્યારે આર. કોમના અબનલ અંિાણી હતા અને મુકેશને પણ અબનલ સામે વાંધો હતો. આથી બસંગુર બવવાદ વખતે મુકેશે ટાટાને સાથ આપ્યો હતો અને ટાટાના કહેવાથી મુકેશે પણ પી.આર. જોિ નીરાની કંપનીને આપ્યો. એક અહેવાલ પ્રમાણે, ટાટા અને બરલાયડસ િંને મળીને નીરાની કંપનીને વષદે રૂ. ૩૦ કરોિ ચૂકવતા હતા.

૧૧૯ ટેવલકોમ કંપનીઓને નોવટસ ફટકારાશેઃ વસબ્બલ ટેપ લીક થિાથી રાઇટ ટુ પ્રાઇિસીનો ભંગઃ રતન ટાટા નવી મદલ્હીઃ છેલ્લા કેટલાય બદવસોથી ટુ-જી સ્પેકટ્રમની ફાળવણી કૌભાંિના મુદ્દે ઘેરાયેલી મનમોહન સરકારે સોમવારે કહ્યું હતું કે ૧૧૯ ટેબલકોમ કંપનીઓને હકીકતો છુપાવવા સબહતના મામલે કારણદશોક નોબટસ ફટકારાશે. ટેબલકોમ પ્રધાન કબપલ બસબ્િલે કહ્યું હતું કે ‘અમને લાગે છે કે કેટલીક કંપનીઓએ હકીકતો છુપાવી હોઈ શકે છે અને લાઈસડસ મેળવવામાં ગેરકાયદે થયેલા ફાયદા છુપાવ્યા હોઈ શકે છે.’ તેમણે કહ્યું કે

૧૧૯ કંપનીઓને કારણદશોક નોબટસ ફટકારાશે અને તેમની પાસેથી િે મબહનામાં જવાિ મંગાવાશે. તેમાં ૮૧ કંપનીઓ સામે લાઈસડસ માટેની લાયકાત ન ધરાવતી હોવાનું કહેવાયું છે અને ૩૮ કંપનીઓએ લાઈસડસ મેળવવા માટેના બનયમોનું પાલન કરાયું ન હોવાનું કહેવાયું છે. જે કંપનીઓને નોબટસ ફટકારાશે તેમાં યુબનનોર, એસ ટેલ, લૂપ ટેબલકોમ અને વીબિયોકોનનો સમાવેશ છે. ટેબલકોમ મંિાલયને ખાસ્સું નુકસાન થયું હોવાનું ‘કેગ’ના

અહેવાલમાં કહેવાયું છે તે અંગે પૂછાતા બસબ્િલે કહ્યું કે ‘કેગ’ દ્વારા કહેવાયું છે. હવે મંિાલય તેના મગજનો ઉપયોગ કરીને બનણોય લેશે. સરકારે કહ્યું છે કે ૨૦૦૮માં લાઈસડસ મેળવનારી સ્વાન ટેબલકોમે અબનલ અંિાણી જૂથની બરલાયડસ કમ્યૂબનકેશનની જ િડટ કંપની તરીકે કામ કયુું છે કે કેમ તેની તપાસ કરવા તે કોપોોરેટ િાિતોના મંિાલયને જણાવશે. બસબ્િલે કહ્યું કે કોઈ િડટ કંપની સંિોવાયેલી છે કે કેમ તેની પણ તપાસ કરાશે.

નવી મદલ્હી: ટાટા જૂથના ચેરમેન રતન ટાટાએ કોપોોરેટ લોબિઇસ્ટ નીરા રાબિયાની કેટલાક લોકો સાથેની વાતચીતની ટેપ લીક થવાના કેસમાં સોમવારે સુપ્રીમ કોટટમાં ધા નાખી છે. ટાટાએ તેમની અરજીમાં દલીલ કરી છે કે ટેપ લીક થઈ તે તેમના પ્રાઇવસીના અબધકાર અને જીવવાના મૂળભૂત અબધકાર પર તરાપ છે. ટાટાએ આ લીકેજની તપાસ કઈ રીતે કરવી તે અંગે સરકારને બદશાબનદદેશ જારી કરવા પણ બવનંતી કરી છે. રતન

ટાટાએ આ કેસમાં ભારત સરકારને પણ પક્ષકાર િનાવી છે. ટાટાએ તેમની અરજીમાં કહ્યું છે, ‘હવે કોઈ પણ ટેપ પ્રબસદ્ધ ન થવી જોઈએ કે લીક ન થવી જોઈએ.’ તેમણે આ સાથે જ આ લીક કરાયેલી ટેપ ‘પાછી ખેંચી લેવા’ અને ‘પરત મેળવી લેવા’ સરકાર અને તેની તપાસ એજડસીઓને બદશાબનદદેશ જારી કરવાની કોટટને બવનંતી કરી છે. તેમણે આ ટેપ લીક કરનારા લોકોની જવાિદારી નક્કી કરવા અને તેમની સામે પગલાં લેવાની

પણ માગણી કરી છે. રતન ટાટા અને નીરા રાબિયા વચ્ચેની કેટલીક વાતચીતની ટેપ લીક થઈ છે. જેમાં િંને વચ્ચેની અંગત વાતો પણ છે, જે કોઈ પણ રીતે તપાસનો ભાગ ન હોઈ શકે તેવી દલીલ રતન ટાટા કરશે તેમ મનાય છે. આ વાત લીક કરવી એ જીવન જીવવાના મૂળભૂત અબધકાર પર તરાપ છે. આ અબધકાર અંતગોત િંધારણની કલમ ૨૧ હેઠળ અંગત જીવન (રાઇટ ટુ પ્રાઇવસી)નો અબધકાર પણ સામેલ છે.


ગુજરાત

Gujarat Samachar - Saturday 4th December 2010

કથાકાર ભૂપેન્દ્રભાઈ પંડ્યાનું દામ્પત્યજીવન ભંગાણના આરે? અમદાવાદઃ સમાજને પરિવાિ સાચવવાનો બોધ આપનાિા જ્ઞાનીઓ-રવદ્વાનો ઘણીવાિ પોતાનો જ પરિવાિ સાચવી શિા નથી તેવું તાજેતિની એક ઘટનાથી ફરિત થયું છે.

જાણીતા સામારયક ‘રચિિેખા’ના ૬ રિસેમ્બિ, ૨૦૧૦ના અંકમાં જણાવ્યા મુજબ પ્રખ્યાત કથાકાિ ભૂપેસદ્રભાઇ પંડ્યાના િગ્નજીવનમાં ભંગાણ પડ્યું છે. ભૂપેસદ્રભાઇ મનીષાબેન સાથે એમના િગ્નજીવનના કિહને િઇને છેલ્િા દોઢ બે વષષથી પત્ની અને પુિીઓથી અિગ િહે છે. ૩૦ સપ્ટેમ્બિે, ૨૦૧૦ના િોજ ભૂપેસદ્રભાઇ અને એમના સત્કમષ પરિવાિે મુંબઇમાં રદવાળી સ્નેહસંમેિનનું આયોજન કયુું હતું. જેમાં અંદાજે ૨૦૦ ભિજનો હાજિ હતા. જેમાં ભૂપેસદ્રભાઇએ ખુબ જ ટૂંકાણમાં પોતાની વ્યથાકથા કહી. આ પછી ત્યાં જાણીતા એિવોકેટ ભિતભાઇ જોશીએ કથાકાિના જીવનના કિહની કથા કહી. ભિતભાઇના જણાવ્યા મુજબ ઘિમાં

ભૂપેસદ્રભાઇ પિ શાિીરિક અત્યાચાિ થયા છે અને તેઓ પરિવાિથી અિગ િહે છે. મનીષાબેનનો આક્ષેપ છે કે અમેરિકામાં જસમીને ઉછિેિી ૨૮-૨૯ વષષની એક યુવતી સાથે ભૂપેસદ્રભાઇનું અફેિ છે. ભૂપેસદ્રભાઇ અને તે યુવતી વચ્ચે ઇ-મેઇિ થયા છે, જે યુવતીના ભાઇએ મનીષાબેનને આપ્યા છે. ઉપિાંત દવા, ચપ્પિ, મંગળસૂિ પણ મનીષાબેને જોયા હોવાનો અને તે બંનેએ િગ્ન કિી િીધા હોવાનો તેઓ આક્ષેપ કિી િહ્યા છે. જો કે ભૂપેસદ્રભાઇ ભાગવત પિ હાથ મૂકીને કહે છે કે તેમણે બીજા િગ્ન કયાષ નથી. ભૂપેસદ્રભાઇનો આક્ષેપ છે કે તેમની સંપરિ મેળવવા મનીષાબેને તેમની બંને દીકિીઓ- સમરિ તથા નમસ્વવને ખોટી િીતે ઉશ્કેિી છે અને તેમના છ વષષના પુિ રદવ્યતેજને પણ ખુંચવી િીધો છે. મનીષાબેને મુંબઇની એક ફેરમિી કોટટમાં બે કેસ દાખિ કયાષ છે. જેમાં એક અત્યાચાિ અને ઘિમાં ગોંધી િાખવાનો છે. જ્યાિે બીજો ભૂપેસદ્રભાઇ મનીષાબેનની મંજૂિી વગિ કોઇ સંપરિ વેચી ન શકે તેનો છે. અત્યાિે મનીષાબેન વકીિાતનો અભ્યાસ કિે છે અને તેમની દીકિી નમસ્વવની ભાગવત કથામાં વ્યવત િહે છે.

"

#% #%

યુકેવાસી દ્વારા અમદાવાદના તબલ્ડરો સામે છેતરતપંડીનો આક્ષેપ અમદાવાદઃ યુકેવાસી ૬૦ વષષીય એક રબનરનવાસી ભાિતીય નાગરિકે અમદાવાદ સ્વથત રબલ્િિો પિ રૂ. સાત કિોિની છેતિરપંિીનો આક્ષેપ કયોષ છે. અમદાવાદ રમિિના અહેવાિ મુજબ ૪૦ વષષ અગાઉ યુકેમાં વથાઈ થયેિા રવશ્રામ.પી.ગાજીએ આક્ષેપ કયોષ હતો કે રબલ્િિોએ તેમના નાણાં િેરસિેસ્સસયિ અને કોમરશષયિ સ્વકમમાં િોક્યા હતા અને તે ક્યાિેય પિત આપ્યા ન હતા. યુકેમાં બાંધકામક્ષેિ સાથે સંકળાયેિ ગાજીએ રબલ્િિો કેયુિ પટેિ, તુષાિ પટેિ, ભદ્રેશ શાહ અને રપયુશ દોશી સામે સીઆઈિી (ક્રાઈમ) સમક્ષ ફરિયાદ નોંધાવી છે. તેમણે ફરિયાદમાં મુંબઈ સ્વથત મુશ્તાક અને તેની પત્નીના નામનો પણ ઉલ્િેખ કયોષ છે. આ અંગે એક અિજી તેમણે િાજ્યના પોિીસ વિા એસ.એસ.ખંિવાવાિાને પણ આપી છે. રવશ્રામ ગાજીએ જણાવ્યું હતું કે, હું અમદાવાદ પિત આવીને બાકીનું જીવન ગાળવા ઈચ્છતો હતો. પિંતુ માિી સાથે થયેિી છેતિરપંિીથી માિો રવચાિ બદિાઈ ગયો છે. હું ખિેખિ પિેશાન છું અને હવે માિા નાણાં પિત મળી જાય ત્યાિબાદ હું ક્યાિેય અહીં પિત આવીશ નહીં.

!

$$!*

" "

" ! !! "(

! #

$

'*

) !

!

#%

"

' #" #"

" " & (%*

17

પાલીતાણામાં તવશ્વના અનોખા તજનાલયની પ્રાણપ્રતતષ્ઠા રજનાિયનો ૩૦ ઓગવટે પારિતાણામાં રશિાસયાસ થયો હતો અને ત્યાિે જ પૂજ્ય ગચ્છારધપરતશ્રીના ૮૭ વષષના સુદીઘષ આયુષ્ય પ્રમામે માિ ૮૭ રદવસમાં રનમાષણ કિી એની પ્રરતષ્ઠા કિવાનો તેમજ ૮૭ રદવસના રવિાટ ઉત્સવનું આયોજન કિવાનો સંકલ્પ િેવાયો હતો. યોગાનુયોગ એવો છે કે રસદ્ધાચિ મહાતીથષનાં નીચેના રજનાિયોમાં આ પણ ૮૭મું રજનાિય છે. અંદાજે દોઢ કિોિ રૂરપયાના ખચથે અને ૧૫૦ કાિીગિો દ્વાિા બે માળના રવિાટ કાચબા પિ

રબિાજમાન શ્રી મુરનવ્રતાવવામીથી યુિ નવગ્રહ પ્રભુ, નવગ્રહ, નવકાિ, સિવવતી, મહાિક્ષ્મીથી રિભુવનવવામીની ગરણપીટક યક્ષિાજયુિ નીચેનો માળો બનાવવામાં આવ્યો છે, જ્યાિે ઉપિ શંખાકાિ રજનાિયમાં ૫૧ ઇંચની આરદનાથદાદાની મૂરતષ છે જે એક પથ્થિમાંથી બનાવાઇ છે. બાજુમાં ૪૧ ઇંચના પાશ્વષનાથદાદા અને નેરમનાથપ્રભુની ઊભી મૂરતષ છે. એ રસવાય શાંરતનાથપ્રભુ, મહાવીિવવામીપ્રભુ, ગૌતમ ગણધિ, પુંિિીકવવામી ગણધિ, િાયણ પગિા, મરણભદ્રયક્ષિાજ વગેિેની ચિણપાદૂકા છે.

ગુજરાતે પ્રગતત ભલે સાધી પણ ગોધરાકાંડનું કલંક નહીં ભૂલાય

તવરમગામમાં પૂજ્ય મોરાતરબાપુની રામકથા

ભાવનગરઃ પારિતાણામાં ફિ ૫૪ રદવસમાં બે માળના શંખાકાિ રજનાિયનું રનમાષણ થયું છે. રવશ્વનું આ પ્રથમ રજનાિય છે જેનું િેકોિટબ્રેક સમયમાં રનમાષણ થયું છે. ગચ્છારધપરત સૂ ય ોષ દ ય સા ગ િ સૂ િી શ્વ િ જી મ.સા.ની વમૃરિમાં તૈયાિ થયેિું આ દેિાસિ આમ તો તેમના આયુષ્યનાં ૮૭ વષષ એટિે કે ૮૭ રદવસમાં પૂણષ કિવાનો સંકલ્પહતો, પણ ૫૪ દવસમાં જ રજનાિયનું કામ સંપન્ન થયું હતુ. ૨૬ નવેમ્બિે તેની પ્રરતષ્ઠા થઇ હતી. રવશ્વના આ પ્રથમ શંખાકાિ

અમદાવાદઃ ગુજરાતમાં જાતતવાદનું રાજકારણ ખેલીને તવકાસ સાધવામાં આવ્યો છે અને ભૂતકાળમાં ઘણા ‘એતવલ લીડરો’ (દુષ્ટ અથવા અતનષ્ટ) એ આ રીતે તવકાસ સાધ્યો છે તેવું કોંગ્રેસના મહાસતિવ રાહુલ ગાંધીએ જણાવ્યું છે. રાજકારણમાં ઘર કરી ગયેલા પતરવારવાદનો થવીકાર કરતાં તેમણે આ બાબતમાં પોતાનું જ ઉદાહરણ આપ્યું હતુ.ં સાથોસાથ તેઓ પતરવારવાદની તવરુદ્ધ હોવાનું જણાવી આ સ્થથતત બદલવા યુવાનોને આગળ આવવા અનુરોધ કયોો હતો. કોંગ્રેસની તવદ્યાથથી પાંખ એનએસયુઆઇની િૂટં ણી પૂવવે

સભ્ય નોંધણી ઝુબ ં શ ે માટે તવદ્યાથથીઓને પ્રોત્સાતહત કરવા ગત સપ્તાહે ગુજરાતની એક તદવસની મુલાકાતે આવેલા રાહુલ ગાંધીએ અમદાવાદની સાથે રાજકોટ અને વડોદરાની પણ મુલાકાત લીધી હતી. અલબત્ત ગુજરાતમાં થયેલા તવકાસનો થવીકાર કરતાં તેમણે મુખ્યપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું નામ લીધા તવના જણાવ્યું કે, ગુજરાતમાં થયેલો તવકાસ જાતતવાદને પ્રોત્સાહન આપીને થયો છે. તેમણે ગોધરાકાંડને ‘કલંક’ ગણાવતાં કહ્યું કે, ભૂતકાળમાં અનેક ‘એતવલ લીડરો’એ તવકાસ સાધ્યો છે.

અમદાવાદઃ રજલ્િાના રવિમગામ ખાતે કાયષિત મહંત શ્રી જગદીશદાસજી ગૌશાળાના

િાભાથથે શ્રી કૈ િાસધામ, એમ.જે . હાઈવકૂ િ ના મે દાન ખાતે તા. ૪ રિસેમ્બિથી ૧૨ રિસે મ્ બિ ૨૦૧૦ દિરમયાન સુપ્રરસદ્ધ કથાકાિ અને પ.પૂ. મોિારિબાપુ ની વ્યાસપીઠે િામકથાનું ભવ્ય આયોજન કિવામાં આવ્યું છે.


ઉત્તર ગુજરમત - કચ્છ

18

Gujarat Samachar - Saturday 4th December 2010

પ્રદીપ શમમાનું ધરપકડ વોરંટ જારી

હિંમતનગરમમં સવાજ્ઞમહત-સવાધમા ૭૧ યુગલોનમ સમૂિલગ્ન યોજાયમં હિંમતનગરઃ લાયડસ ક્લબ ઓફ જહંમતનગર જડવાઇન અને લાયોનેસ ક્લબ દ્વારા આયોજીત સવવજ્ઞાજત તથા સવવધમવ સમૂહલગ્નોત્સવ રજવવારે જહંમતનગરના મહેતાપુરા જવથતારમાં યોજાયો હતો. જેમાં ૭૧ યુવક-યુવતીઓ લગ્નગ્રંથીથી જોડાયા હતા. આ સમૂહલગ્નોત્સવના િસંગે મુખ્ય મહેમાન તરીકે લાયડસ ક્લબના જડસ્થિક્ટ ગવવનર દેવજીભાઇ પટેલ, ફથટટ વાઇસ જડસ્થિક્ટ ગવવનર સુરેશભાઇ શાહ, લાયોનેસ કો. ચેરપસવન શ્રેયાબેન ભટ્ટ સજહત અગ્રણી હોદ્દેદારો ઉપસ્થથત રહ્યા હતા. આ િસંગે તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ િકારના સમૂહલગ્નોત્સવથી

ભુજઃ અત્રેની જથ્થાબંધ બજાર અંગેના કેસમાં ભારતની સુિીમ કોટટ મારફતે જામીન ઉપર મુક્ત થયેલાં જજલ્લાના ભૂતપૂવવ કલેક્ટર િદીપ જનરંકારનાથ શમાવ ઉપર ભ્રષ્ટાચારના કેસને લઈને લટકી રહેલી કાયદાની તલવાર અંતે ૨૩ નવેમ્બરે પડી હતી. અહીંની ફાથટિેક કોટેટ આ કેસમાં િદીપ શમાવ નું ધરપકડ વોરંટ કાઢતાં થોડા જદવસ શાંત રહેલું ચચાવ થપદ િકરણ પુનઃ ગરમ બડયું છે. િદીપ શમાવ કચ્છમાં કલેક્ટર હતા ત્યારે તેમના મોબાઈલ ફોનના જબલ રતન એડટરિાઈઝ અને વેલ્સપન કંપનીએ ભયાવ હતા. જથ્થાબંધ બજારના કેસમાં શમાવ ની ધરપકડ બાદ તપાસ દરજમયાન આ બાબત ખુલી હતી.

સમાજમાં કોમી એખલાસનું વાતાવરણ સજાવય છે. આજના મોંઘવારીના જમાનામાં લગ્ન ખચાવળ બડયા છે ત્યારે સામાડય પજરવારના લોકો મુંઝવણ અનુભવે છે. આ સ્થથજતમાં લાયડસ ક્લબ ઓફ જહંમતનગર જડવાઇન અને લાયોનેસ ક્લબે આ સમૂહલગ્નોત્સવનું આયોજન કરીને માનવતાભયું કામ કયુું છે. જવજવધ સમાજને સંગઠીત કરવાનો આ ભગીરથ િયત્ન છે. જવજવધ જ્ઞાજતજનોએ ભેગા થઇને જવચારોની આપ-લે કરવાની સાથે સંગઠીત થઇ જે કંઇ ખામી હશે તેને દૂર કરવાનો િયત્ન આ િકારના કાયવિમોથી શક્ય બનશે.

• ગાંધીધામઃ તાજેતરમાં જજલ્લાભરમાં થયેલા કમોસમી માવઠાથી ખેતીને વ્યાપક નુકસાન થયું સાથોસાથ મીઠા (નમક) ઉદ્યોગને પણ ભારે ફટકો પડ્યો છે. આ પજરસ્થથજતને કારણે ઉત્પાદન મોડું અને ઓછું થશે તેવું ઉદ્યોગકારો જણાવી રહ્યા છે. મીઠા ઉદ્યોગકારોના જણાવ્યા િમાણે વરસાદથી પકવેલા મીઠાનું ધોવાણ થઈ જતાં ગાંધીધામ સંકુલની આસપાસના તમામ કારખાનામાં કામગીરી નહીંવત બની ગઈ છે. અગ્રણી ઉદ્યોગપજત હીરાલાલ પારખે માવઠાના કારણે ૧૦ ટકા જેટલું ઉત્પાદન ઘટશે અને માકકેટમાં મીઠું આવતા બે મજહના જેટલો જવલંબ પણ થશે તેમ પણ જણાવ્યું હતું.

બીબીસી પણ કચ્છની કલમથી પ્રભમહવત ભુજઃ કચ્છ િત્યે દેશજવદેશના િવાસીઓનું ધ્યાન આકષવવાના રાજ્યના મુખ્ય િધાન નરેડદ્ર મોદીના િયાસોને ‘કચ્છ નહીં દેખા તો કુછ નહીં દેખા’ એ અજમતાભ બચ્ચનના એક વાક્ય એ એટલી જબ્બર સફળતા અપાવી છે કે જવશ્વિજસદ્ધ જિજટશ િોડકાસ્થટંગ કોપોવરેશન (બીબીસી) એ પણ ચૂપચાપ આવીને એક કલાકની ડોક્યુમેડટરી ફફલ્મનું જનમાવણ કરી લીધું છે અને ટૂંક જ સમયમાં જવશ્વભરના દશવકો કચ્છને બીબીસીના પડદે જોઈ શકશે. કચ્છમાં હોલીવૂડબોજલવૂડની ફફલ્મોના શૂજટંગ હવે નવી વાત નથી રહી. ‘જડથકવરી’ જેવી માજહતીિદ ચેનલ પણ નજલયામાં ‘વરુ’ ની થટોરી કરી ગઈ અને હવે બીબીસીએ કચ્છની હથતકલા કારીગરીને ધ્યાનમાં રાખીને ‘ઈસ્ડડજીનસ

ટેરવાના થપશવની દાથતાન નજીકથી જનહાળે તેવી થટોરી છે. આ ફફલ્મમાં હોલીવૂડના જાણીતા કેમેરામેન જિથટોફર પેડસનો કેમેરા અને પીટર લેથલી દ્વારા સાઉડડ રેકોજડિંગ થયું છે. ફફલ્મનું જનમાવણ કચ્છ અને ગુજરાતમાં થયું છે. કચ્છમાં ૮૦ ટકા ફફલ્મ બની છે. આ દથતાવેજી ફફલ્મની સફળતા એ છે કે તેમાં વાગડના રબારી સમાજના લગ્નનું ફફલ્મીકરણ થયું છે. આજજદન સુધી વાગજડયા, ઢેબજરયા, રબારીઓના લગ્નોમાં કોઈ અડયત્રને િવેશવા જ નહોતા દેવાયા પણ આ જવદેશીઓને સમજાવટ કરીને ચોબારી નજીકના એક ગામે સાચા લગ્નનું શૂજટંગ કયુું અને ખાસ તો રબારીઓના પહેરવેશદાગીનાને કચકડે કેદ કયાું છે.

ઓફ ગુજરાત’ એ શીષવક સાથે જેમ્સરડસીના ડાયરેક્ટરપદે દથતાવેજી ફફલ્મનું જનમાવણ કરાવ્યું છે. આ ફફલ્મ સાથે સંકળાયેલા લોકેશન મેનેજર િવીણ ડાંગેરા અને ગાઈડ કમ કલાકાર બનેલા સલીમ વઝીના જણાવ્યાનુસાર ફફલ્મમાં જિજટશ ફફલ્મોના લોકજિય કલાકાર ગ્રીફરાય જોડસ મુખ્ય ભૂજમકામાં છે તે ઈંગ્લેડડના મ્યુજઝયમમાં ફરતાં ફરતાં ભારત અને કચ્છ જવશે કંઈક રસિદ વાંચે છે અને જાતે કચ્છ આવી હથતકળા-તાંતણા

+5632'0 2.85: !30-)-7356

1-7

!811+7

81'5

"

%

##

81'5

!! $., (11 ,2632 (4438 /++9

$

! !"

"

!'785*': 7, +)+1(+5 5-*': 7, +)+1(+5 "-)/+76 41 3356 4+2 41 41 3356 34+2 41 2'2* ''2 ; ; $-*+35'1' 300:933* ''2 ++5' '2 ; $ '.*++4 '2'),'2* +7(2*, 330/2- !21: $/*0,65 8/11 !$ ), (7(/1()1, (6 334

#$ " &

)"

$

! % $' $" !# & " " "! ; ; ; $ .( *& '()%' *! ' ( $ , ) $)' ' -

$

TRAVEL HUB Ltd %(" 0 * ! +7 ( ( 0

( ( .

( * .7

0

(

(7

$ - +!( * 0 '( - # + #! ( -$ -

( . !1 3 0

Free phone: 0800 093 0388 +& *

%#!

! '#

$! *** '% )

( '

#(

$

"+ '( '% ) % # *

' &(5(26 .(06(

() '

+ (

$

( $) !) $ %)) $

$'6'27 ,'/7'

& #% %

' #%

#

32

($

( ( !( - 7 ! ! ( - 6 44 * (&- 54 44 !+ * ( + $

" & % #$ "

"

$

* % * "" " % ) #"& (' ) + &

7+ ( ( 0 "0 . )+ 1

" *#% *

$ - / ,

& #("'

"' # %& '

'&

' '

%* +& #% #% !

( ( . !$ ( (1 !$ * * * '( - #$ + #! - ( ( 7 ( !7 2! ( . ( 0 !1 3 !( 0

$

&


વવવવધા

Gujarat Samachar - Saturday 4th December 2010

અયૈયો! મસ્સાલેદાર સાઉથ-ઇન્ડિયન ફિલ્મો... શું કિે છે ખબર છે? ‘તહમળ ઇલ્લે સર, આઇ ડોડટ નો તહમલ!’ લે! અમે પૂછયું, ભાઈ તમે તહમળ ભાષા નથી જાણતા તો ફિલ્મ જોવા કેમ બેઠા છો? તો કિે, ‘વોડલી િોર કમલ િસન, યુનો?’ કમલ િસન, રજનીકાંત, એમજીઆર, હશવાજી ગણેશન, રાજકુમાર, હચરંજીવી... મટારોની દહિણ ભારતમાં ગજબની લોકહિયતા િતી. િજીયે છે. વયાં ‘િેન-કલબો’ની િથા છે. ગામે ગામે, શિેરના ચોરે-ચૌટે, મિોલ્લે-મિોલ્લે દરેક ફિલ્મમટારની િેન-કલબ ચાલતી િોય. આ લોકો કલબમાં ભેગા થઈને શું કરે? તો પોતાના હિય ફિલ્મમટારના િોટા ભેગા કરવા, િોટા એક્સચેડજ કરવા, એમનાં ગાયનોની રેહડયો-ટીવી પર િરમાઇશ કરવી, એમની ફિલ્મોની હવહડયો કેસેટ, વીસીડી વારંવાર જોવી, એમની ફિલ્મોનાં ગાયનો વારંવાર સાંભળવાં અને શક્ય િોય તો પોતાના ફિલ્મમટારની નકલ કરવી! આ તો ઠીક, પણ આવી િજારો િેનકલબોના લાખો ચાિકો પોતાના હિય મટારની ફિલ્મ હરલીઝ થાય એટલે એકસામટા હથયેટરોમાં ઊમટી પડે! પિેલા અઠવાહડયામાં તો આ િેન-કલબના મેપબરોથી જ ‘િાઉસિુલ’નાં પાહટયાં ઝૂલતાં થઈ જાય. દહિણ ભારતની ફિલ્મક્રેઝી િજાએ ખુશ્બૂ નામની એક હિરોઇનનું મંહદર બનાવી નાખેલું (અહમતાભનું તો કોલકતામાં વરસો પછી બડયુ)ં . હસલ્ક ન્મમતા નામની ‘િોટ-આઇટમ સોંગ’ રજૂ કરતી એક્િેસના દીવાનાઓ એટલા ઉત્તેહજત થઈ જતા િતા કે હસલ્ક ન્મમતાએ પોતાના બંગલાની આસપાસ રીતસરની ૨૦ િૂટ ઊંચી

ડિવાઇન ડિએશન

દર ત્રીજી ફિલમમાં હપમતોલું લઈને ધાંય ધાંય કરતા અને દર સાતમી ફિલમમાં દુહનયાને કોઈ મિાકાય િાણી, પરગ્રિવાસી અથવા પૃથ્વીને બાનમાં રાખીને ત્રાસ આપનારા ખતરનાક હવલનોથી બચાવનારા િોલીવૂડી િીરોની ફિલમું જોવાની િાયયે િાયયે આપણી આઠ ગાયનુંવાળી હિડદી ફિલમું જોતાં િંધાય એનારાઈ ભાઈઓ, ભાભીઓ અને ડયૂ ઇડડો-વેમટના ફિલમું જોતાં િૂલગુલાબી ભૂલકાંવ! ઇન્ડડયામાં શાિરુખ, આમીર અને ઋન્વવકની ફિલમું જોવા ઉપરાંત સલમાન, પામેલા અને રાખી સાવંતની ગોહસપુંને ગળી ચોકલેટુંની જેમ ચગળતા િંધાય દેશીઓનાં જેશ્રીકૃષ્ણ! ઇન્ડડયાના ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં વરસે જે ૪૦૦-૫૦૦ ફિલમો બનવાની વાત સાંભળવા મળે છે એમાં હિડદી ફિલમું તો સવાસોદોઢસો જેટલી જ છે. બાકીનો આંકડો તહમળ, તેલુગુ, કન્નડ અને મલયાલમ ફિલ્મોથી પૂરો થાય છે. દહિણ ભારતમાં ફિલ્મોની ગજબની ઘેલછા છે. એમાંય વળી ફિલ્મમટારો પાછળની ઘેલછાનો તો દુહનયામાં જોટો જડે એમ નથી. ઘણાં વરસ પછી એક વાર સાઉથમાં જવાનું થયું. અમે એક હદવસ માટે બેંગલોરમાં િતા. અિીંની ભાષા કન્નડ અને મટાર રાજકુમાર. પણ અમારે િમલ િસનની જ કોઈ ફિલમ જોવી િતી. કારણ કે અમે તો િજી યે કમલ િસનના િેન છીએ. છાપાંમાંથી એક મેહટની શો શોધી કાઢ્યો. હટફકટ લઈને ફિલ્મ જોવા બેઠા. પણ ફિલ્મની વાતાા અટપટી નીકળી. કમલ િસન ત્રણ ત્રણ રોલ કરે. એક યુવાન િેમી, બીજો ઘરડો સરખો માણસ અને ત્રીજો હઠંગુજી. અમે વાતાામાં ગૂંચવાણા એટલે બાજુમાં બેઠેલા ભાઈને અંગ્રેજીમાં પૂછયું કે આ ત્રણે કમલ િસનો એકબીજાના શું થાય? એમની વચ્ચે કાંઈ સંબંધ ખરો? તો બાજુવાળા ભાઈ

દીવાલ કરાવવી પડેલી! ફિલ્મોમાં મળેલી લોકહિયતામાંથી એમજીઆર (એમ.જી. રામચંદ્રન્) રાજકારણમાં આવ્યા અને પછી

આંયાં બધા ઓલરાઇટ છે! લડલત લાિ તેમની હશષ્યા ‘જયલહલથા’ પણ ફિલ્મો છોડીને પોહલહટક્સમાં આવી. રજનીકાંત (એ લોકો ‘રજનીકાડથ’ એમ લખે છે) આજે શુદ્ધ થઈ ગયો છે. જાિેરમાં તે સિેદ દાઢી અને વધી ગયેલી ટાલ સાથે દેખા દે છે છતાં આ વરસે તેની ફિલ્મ ‘રોબોટ’ રજૂ થતાંની સાથે બબ્બે ફકલોમીટર લાંબી લાઈનો લાગી િતી! રોબોટ - રજનીકાંત જાણે સુપર માનવ િોય એવી જાતજાતની જોક્સ ઇન્ડડયાના મોબાઇલોમાં િરતી થઈ ગઈ છે. હિડદીમાં તો ફિલ્મ ઉતરી યે ગઈ, પણ જોક્સ પૂરી થવાનું નામ લેતી નથી! આ રજનીકાંતની મટાઇલો

હળવી ક્ષણોએ... રોહિતઃ યાર રમેશ, તું ઓફિસરમાં તો એકદમ હસંિ જેવો િોય છે. ઘરે પિોંચ્યા પછી તને શું થઈ જાય છે? રમેશઃ ઘરે પણ હું હસંિ જેવો જ િોઉં છું, ખાલી મારા પર દુગાા સવાર થઈ જાય છે એટલું જ. • દીકરાને ઘણી ગલાફ્રેડડો િતી. તે ઇચ્છતો િતો કે તેનાં લગ્ન મપમી અને પપ્પા બન્નેની સિમતીથી જ થાય. એક પછી એક પંદરેક છોકરીઓ તેણે મપમીને બતાવી જોઈ. જેટલી પણ છોકરીઓ જોઈ એ બધી જ મપમીએ હરજેક્ટ કરી એટલે દીકરાએ માને પૂછયું કે તને કેવી છોકરી જોઈએ? મપમીએ કહ્યું, ‘બેટા, મારા જેવી જ સુંદર અને ઘરને સંભાળી શકે એવી કોઈક ગોત.’ દીકરાએ ખૂબ મિેનત કરીને આખી કોલેજમાંથી મપમીની િહતકૃહત જેવી દેખાતી એક છોકરી શોધી કાઢી. તેને પટાવીને મપમી-પપ્પાને મળવા લઈ આવ્યો. મપમી તો રાજી થઈ ગઈ, પણ આ વખતે પપ્પાએ ના પાડી દીધી. • ચંગુએ મંગુને કહ્યુંઃ મારા પુત્રનાં બન્ને લગ્ન હનષ્િળ નીવડ્યાં. મંગુએ પૂછયુંઃ કેવી રીતે? ચંગુઃ તેની પિેલી પત્ની કોઈની સાથે ભાગી ગઈ અને બીજી કોઈની સાથે ભાગી જતી નથી. • સાહિલે પોતાની પત્ની હવશેનું દુઃ ખ એક હમત્ર પાસે ઠાલવ્યું. સાહિલઃ મારી પત્ની ખૂબ જ ખોટ્ટાડી છે.

હજંદગીમાં એક જ તો વાયદો કયોા છે અને એ પણ નથી પાળતી. હમત્રઃ પણ તેણે એવું તે શું કયુું? સાહિલઃ લગ્ન પિેલાં તેણે કિેલું કે હું તમારી ખુશી માટે જીવ પણ આપી દઈશ. આજહદન સુધી જીવ નથી આપ્યો. • ચંપાએ મંગુને પૂછયુંઃ મોટા ભાગની ફિલ્મો લગ્નના સીન પછી પૂરી શા માટે થઈ જાય છે? ચંગુઃ લગ્ન પછીનાં દુખદ દૃશ્યો દેખાડવા ન પડે એ માટે. • હસંિના લગ્નમાં એક ઉંદર નાચી રહ્યો િતો. આ જોઈને બીજા હસંિે કહ્યુંઃ ભાઈ તું કોણ છે? અને અિીં તું શું કરે છે? ઉંદરઃ આજ મેરે યાર કી શાદી િે. હસંિઃ પણ એ તો કેવી રીતે બને? ઉંદર કોઈ હસંિનો હમત્ર કેવી રીતે િોઈ શકે? ઉંદરઃ વાત જાણે એમ છે કે લગ્ન પિેલાં હું પણ હસંિ જ િતો. • મંજુઃ સંજુ ડાહલુંગ, કંઈક એવું કિે જેને લીધે મારું હદલ વધુ જોર ધડકે. સંજુઃ ભાગ, સામેથી તારો બાપ આવે છે. • સડતાના કપાળમાંથી લોિી વિી રહ્યું િતું. ડોક્ટરઃ કેવી રીતે વાગ્યું? સડતાઃ હું િાથથી પથ્થર તોડી રહ્યો િતો. તો કોઈએ કહ્યું, ‘પાજી ક્યારેક તો હદમાગનો ઉપયોગ કરો.’ એટલે મેં...

ગજબની છે. છેક કમર આગળથી હસગારેટ ઉછાળે તો પણ સીધી મોંમાં ગોઠવાઈ જાય! પગ નીચે પડેલી હપમતોલને પાછળ ઠેસ મારે એટલે તે ગોળગોળ િરતી િવામાં ઊછળે... એ દરહમયાન રજનીકાંત બેચાર ગુંડાઓને િેંટ મારે... પછી હરવોલ્વર ઝાલી લઈને સામે ગોઠવેલા અરીસામાં જોઈને પાછળ જોયા હવના ગોળીબાર કરે અને વધુ બેચાર ગુંડા ઢળી પડે! એની આવી મટાઇલો જોઈને એમ હવચાર આવે કે જ્યારે તે બસ-કડડક્ટર િતો વયારે શી રીતે હટફકટો િાડતો િશે? રજનીકાંતની હસગારેટ સળગાવવાની બીજી એક મટાઇલ તો ઓર ગજબની છે. એક ફિલ્મમાં ઇ િવામાં હસગારેટ

ઉછાળે છે, પછી તરત માચીસ અને દીવાસળી ઉછાળે છે. ગોળગોળ િરતી દીવાસળીની કાંડી માચીસના ખોખા િાયયે ઘસાઈને સળગી ઊઠે છે અને પછી ઓલી િવામાં ગોળ િરી રિેલી હસગારેટને સળગાવી દ્યે છે! તરત જ ઈ સળગેલી હસગારેટ નીચે આવીને રજનીકાંતના િોઠ પર િટ લેતાંકને ગોઠવાઈ જાય છે! ઘણી વાર થાય કે રજનીકાંત ઓહલન્પપક્સમાં જાય તો દેશ માટે કેટલા બધા હનશાનબાજીના મેડલ લયાવે? એક ફિલમમાં હવલન એક દીવાલની ઓલી બાજુ વયો જાય છે. િવે દીવાલ એટલી ઊંચી છે કે ચઢતાં વાર લાગી જાય. તો રજની શું કરે છે? ઈ િવામાં એક હરવોલ્વર િંગોળે છે અને બીજી હરવોલ્વર વડે િાયર કરે છે. ગોળી ઓલી હરવોલ્વરની હિગર પર લાગે છે અને ઈ બીજી ગોળી છૂટતાંની સાથે જ હવલનને વીંધી નાખે છે! લ્યો, વધુ એક રજનીકાંત ‘એકશન’ જુવો. રજનીની સામે છ ગુંડાઓ ઊભા છે. હવલનના ઇશારે બધા ગુંડાઓ એક સાથે ચપ્પુ િેંકે છે. રજની છએ છ ચપ્પાંને એક જ િાથે ઝીલી લ્યે છે! પછી તરત જ ગંજીિાનાં પત્તાંની જેમ ચપ્પુઓને િેલાવીને સામો ઘા કરે છે - એક જ ઝાટકે છ-છ ગુંડા હચત! બીજી એક ફિલ્મમાં તો રજનીકાંત ચપ્પુ મારતોય નથી. સામેથી આવતા ગુંડાઓને જોઈને ઈ હખમસામાંથી ચપ્પુ કાઢીને સુદશાન ચક્રની જેમ િેરવે છે! ચપ્પુ મારું બેટું, ગુરુવવાકષાણના તમામ હસદ્ધાંતોની પરવા કયાા

# !

19

હવના અને કોઈ ગુપ્ત ઊજાાના સ્રોત વડે ખામસો સમય લગી િવામાં િયાા કરે છે! ગુંડાઓ હબચારા આ જોઈને ડઘાઈ જાય છે અને પછી ભાગી જાય છે! સામે રજનીકાંતનો દોમત ઊભો છે, રજની હવલન પાસેથી હપમતોલ ઝૂંટવવા જાય છે પણ એ પિેલાં હવલન રજનીના દોમત પર ગોળી ચલાવી દે છે અને પછી જુવો ગજબનાક ચેઇઝ... રજનીકાંત ગોળીની પાછળ દોડે છે... એક િણે રજનીકાંત અને બુલેટ સાથે સાથે થઈ જાય છે... પણ રજની બુલેટ કરતાં ઝડપી સાહબત થાય છે. તે પોતાના દોમતને િડસેલીને ગોળી પોતાના શરીર પર ઝીલી લે છે! લ્યો, આ તો થઈ દહિણ ભારતીય ફિલમુંની વાતું. પણ આપણી ગુજરાતી ફિલમના શું િાલ છે? તો વાત એમ છે કે ‘વીર પાઘડાવાળો’ અને ‘સતી સાડલાવાળી’માંથી તો આપણી ફિલમું ક્યારની બિાર આવી ગઈ. છેલ્લે છેલ્લે ‘દેશ રે જોયા દાદા પરદેશ જોયા’ બવ િાલી અટલે એના જેવી ઓવર સેન્ડટમેડટલ ફિલમુંના ઘોડાપૂરેય આવી ગ્યાં. િવે કોઈ વાયરો (વેવ) નથી, છતાં ગુજરાતી ફિલમુંની િોડકશન ક્વોહલટી સુધરી છે અને િીરો-હિરોઇનોની સરેરાશ પિોળાઈ અને વજન પણ ઘટ્યાં છે! તમને ઇંગ્લેડડમાં તહમળતેલુગુ ફિલમું તો ક્યાંક જોવા મળી જશે, પણ ગુજરાતી ફિલમ અડિેટે ચડી જાય તો ચેતજો બાપલ્યા! લ્યો વયારે, ઝીંકે રાખો બાપલ્યા, આંયાં બધા ઓલરાઇટ છે!

&$

(8 (9: /$,-$(" (" %)% -- 1 $(" *)+! & ,$ 0$-# ( $ ( ! &, 1, -!, !-.+( +;3: > (8 (9: /$,-$(" )(" )(" . (" %)% -- 1 $(" *)+! & ,$ 0$-# ( $ ( ! &, 1, -!, !-.+( +;3: > ;9:8(30( ,( ',(3(5+ (5+ 010 !* +- -! !-.+( 08 -864 (5*/,9:,8 08405./(4 (5+ 65+65 76990)3, 65+0:0659 (773= $803(52( ,8(3( 6( -! -# ( +;3: > 33 5+0( 1, > 68:/ 5+0( !* +)/ !-.+( ! $6;:/ 5+0( !-.+( ,,!("!+, ( ,-)* $( ( $ 686*6 ! !' !+ ( (. +1 ;9:8(30( ,<',(3(5+ 010 -! -# + # !-.+( -# + # 65.265. %/(03(5+ $05.(768, (5+ (3(=90( (. +1 (9: -80*( /$,-$(" " ( !(1 (2$ + ( + , & ' !* +!-.+(

65+65 .,5:9 4(03 05-6

)()(/630+(=9 *64

,3:65 #6(+ ,0*,9:,8 <<< )()(/630+(=9 *64

"$


20

રમતગમત

Gujarat Samachar - Saturday 4th December 2010

એવિઝ વસરીઝઃ જંગી જયમલા િચ્ચે પ્રથમ ટેસ્ટ ડ્રો એવિયન ગેમ્સઃ ગ્િાંગઝયને અલવિદા, હિે ઇનોવિન ભણી નજર બ્રિસ્બેનઃ ઓસ્િેવલયા અને ઇંલલેડિ માટે પ્રવતષ્ઠાનો જંગ ગણાતી એવશઝ ટેસ્ટ વસરીઝની ગાબા સ્ટેવિયમમાં રમાયેલી પ્રથમ મેચ ડ્રો થઇ છે. ઓપનર બેટ્સમેન એવલસ્ટર કૂકના અણનમ ૨૩૫ અને જોનાથન િોટના અણનમ ૧૩૫ની જંગી ભાગીદારીની મદદથી ઈંલલેડિે શ્રેણીની પ્રથમ ટેસ્ટમાં યજમાન ઓસ્િેવલયાના જીતના ઈરાદાઓ પર સોમિારે પાણી ફેરિી દીધું હતું. પાંચ ટેસ્ટ મેચની શ્રેણીની પ્રથમ મેચમાં ઓસ્િેવલયાએ પ્રથમ બે વદિસ રમત પર પ્રભુત્િ જાળિીને પ્રિાસી ટીમને રક્ષણાત્મક રમત રમિા પર મજબૂર કરી દીધી હતી. કાંગારુ ફાસ્ટ બોલર પીટર વસિલે પ્રથમ દાિમાં હેવિક ઝિપીને ઈંલલેડિની ટીમમાં સોંપો પાિી દીધો હતો. પ્રથમ દાિમાં વસિલે કુલ છ વિકેટ લીધી હતી. આ પછી બેવટંગમાં પણ ઓસ્િેવલયન બેટ્સમેનોએ ઇંન્લલશ બોલરોને હંફાવ્યા હતા. જોકે બીજા દાિમાં ઈંલલેડિના કૂક અને િોટે સમગ્ર બાજી પલટી નાંખી હતી. કૂકે ઓપનર એડડ્રુ સ્િાઉસ સાથે મળીને પ્રથમ વિકેટ માટે ૧૮૮ રનની ભાગીદારી નોંધાિી હતી. જ્યારે કૂક અને િોટની જોિીએ ૩૨૯ રનની વિશાળ ભાગીદારી નોંધાિી હતી.

ગાબા સ્ટેડિયમમાં ઓસ્ટ્રેડિયાના ડિજયના અરમાન પર પાણી ફેરિીને પરત ફરતા ઇંગ્િેન્િના બેટ્સમેન કૂક અને ટ્રોટ

ઈંલલેડિનો પ્રથમ દાિ મેચના પહેલા જ વદિસે ૨૬૦ રનમાં સમેટાયો હતો. જેમાં વસિલની હેવિકનું મહત્ત્િનું યોગદાન હતું. તેણે કૂક, મેટ પ્રાયર અને સ્ટુઅટટ બ્રોિને આઉટ કયામ હતા. િરસાદ વિલન બનિા છતાં ઓસ્િેવલયાએ પ્રથમ દાિમાં ૪૮૧ રનનો જંગી સ્કોર ખિક્યો હતો. હસ્સી અને હેવિને છઠ્ઠી વિકેટ માટે ૩૦૭ રનની વિિમી ભાગીદારી નોંધાિી હતી. આ સમયે ઓસ્િેવલયાના વિજયની ઉજળી તક જણાતી હતી, જોકે ઓપનર કૂકે અણનમ બેિિી સદી ફટકારીને ઓસ્િેવલયને મેચ ડ્રો કરિા મજબૂર કયુું હતું. ઈંલલેડિે એક વિકેટે ૫૧૭ રનનો જંગી સ્કોર કરીને દાિ વિકલેર કયોમ હતો.

જોકે પાંચમા અને છેલ્લા વદિસની રમત પૂરી થતાં સુધીમાં ઓસ્િેવલયા એક પણ વિકેટ ગુમાવ્યા િગર ૧૦૭ રન જ કરી શક્યું હતું.

ગ્િાંગ્ઝુઃ ચીનના ગ્વાંગઝુમાં યોજાયેલા ૧૬મી એરિયન ગેમ્સનું ભવ્યારતભવ્ય સમાિંભ સાથે સમાપન થયું છે. આગામી એરિયન ગેમ્સ ૨૦૧૪માં ૧૯ સપ્ટેમ્બિથી ૪ ઓસટોબિ દિરમયાન દરિણ કોરિયાના ઇનોરચન િહેિમાં યોજાિે. ઇનોરચને સ્પધાામાં નવી રદલ્હીને પાછળ મૂકીને એરિયન ગેમ્સ૨૦૧૪નું યજમાનપદ મેળવ્યું છે. ભારતનું ભવ્ય પ્રદશશન કોમનવેલ્થ ગેમ્સની સ્વરણામ સફળતા બાદ એરિયન ગેમ્સમાં પણ ભાિતીય એથ્લેટ્સની ગોલ્ડન િન યથાવત િહી હતી. ભાિતે એરિયન ગેમ્સમાં ૧૪ ગોલ્ડ, ૧૭ રસલ્વિ અને ૩૩ બ્રોન્ઝ સરહત કુલ ૬૪ મેડલ સાથે ગેમ્સના ઇરતહાસમાં સૌથી વધાિે મેડલો જીતવાની રસરિ અને સ્પધાામાં ભાગ લેતા દેિોની યાદીમાં છઠ્ઠું સ્થાન મેળવ્યું હતું.

એવિયન ગેમ્સ - ૨૦૧૦ દેશ ચીન સાઉથ કોરિયા જાપાન ઇિાન કઝાકકસ્તાન ભારત ચાઇનીસ તાઇપેઇ ઉઝબેકકસ્તાન થાઇલેન્ડ મલેરિયા

ગોલ્િ 199 76 48 20 18 14 13 11 11 9

ભાિતની ગોલ્ડન સફળતામાં એથ્લેટ્સે સૌથી વધુ પાંચ બાદ બોક્સસંગ અને ટેરનસમાં પણ બે ગોલ્ડ જીત્યા હતા. જો ભાિતના સ્ટાિ િૂટિો, િેસલિો, બેડરમન્ટન, હોકી ખેલાડી ગોલ્ડ ન ચૂસયા હોત તો ભાિતનો રવજય વધુ ભવ્યો હોત.

ડસલ્િર 119 65 74 14 23 17 16 22 9 18

બ્રોન્ઝ 98 91 94 25 38 33 38 23 32 14

કુિ 416 232 216 59 79 64 67 56 52 41

ચીન બેિિી સદી ચૂક્યું ચીને એરિયન ગેમ્સમાં પોતાના તમામ િેકોડડને પાછળ મૂકીને સવાશ્રેષ્ઠ પ્રદિાન કિતાં ૧૯૯ ગોલ્ડ મેડલ જીતીને ગોલ્ડન બેવડી સદીથી માત્ર એક સ્થાન દૂિ િહ્યું હતું. ચીને ૧૯૯ ગોલ્ડ, ૧૧૯ રસલ્વિ અને ૯૮ બ્રોન્ઝ એમ કુલ ૪૧૬ મેડલ જીત્યા છે.

ભારતનો વિજયી પ્રારંભઃ ન્યૂઝીલેન્ડ ૪૦ રને હાયયું ગુવાહાટીઃ ટીમ ઇન્ડિયાના સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલીએ ફોમમ જાળિીને િન-િે કારકકદદીમાં સળંગ બીજી સદી ફટકારીને ભારતને ડયૂઝીલેડિ સામે ૪૦ રને વિજય અપાવ્યો છે. આ સાથે પાંચ મેચની શ્રેણીમાં ભારતે ૧-૦થી સરસાઇ મેળિી છે. નહેરુ સ્ટેવિયમમાં રવિિારે રમાયેલી િન-િેમાં ડયૂઝીલેડિે ટોસ જીતીને ગૌતમ ગંભીરના સુકાની પદ હેઠળની ભારતીય ટીમને દાિ આપ્યો હતો. સ્ટાર વિકેટસમ િગર રમતી ભારતીય ટીમે ૪૯ ઓિરમાં ૨૭૬ રન કયામ હતા. જેમાં કોહલીના ૧૦૫ રન મુખ્ય હતા. કેપ્ટન ગંભીર, મુરલી વિજય, યુિરાજ વસંહ અને યુસુફ પઠાણે બેવટંગમાં મહત્િનું યોગદાન આપ્યું હતું. જિાબમાં ડયૂઝીલેડિ ૪૫.૨ ઓિરમાં ૨૩૬ રને ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું.

એક તબક્કે ભારત ૩૦૦નો આંક િટાિશે તેમ જણાતું હતું, પરંતુ અંવતમ તબક્કામાં પિેલી વિકેટોથી આ શક્ય બડયું ન હતું. યુિરાજ વસંહે ૪૨ રનનું યોગદાન આપ્યું હતું તો છેલ્લી ઓિસમમાં યુસુફ પઠાણે માત્ર ૧૯ બોલમાં ત્રણ બાઉડડ્રી અને એક વસકસર સાથે ૨૯ રન ફટકાયામ હતા. ૨૭૭ રનના લક્ષ્યાંક સામે રમી રહેલી ડયૂઝીલેડિની ટીમ માટે કેપ્ટન રોઝ ટેલરે ૬૯ બોલમાં ૬૬ રન ફટકાયામ હતા. મેક્કુલમ અને વમલ્સે ૬૭ રનની ભાગીદારી નોંધાિીને થોિા સમય માટે ગૌતમ ગંભીરને વચંવતત કરી દીધો હતો, પણ અંતે શ્રીસંતે આ ભાગીદારી તોિી હતી. ભારત માટે શ્રીસંત, આર. અવિન અને યુિરાજે ત્રણત્રણ વિકેટ લીધી હતી.


ભારત

Gujarat Samachar - Saturday 4th December 2010

બિદેશિાસી ભારતીયો હિે િતનમાં મત આપી શકશે

અરુંધવત, વગલાની સામે રાષ્ટ્રદ્રોિનો કેસ

પાસપોટટમાં તેમણે જે સ્થળનો રનદદેશ કયોણ હોય તે રવસ્તાિની મતદાિ યાદીમાં તેમનું નામ નોંિાવી શકશે. મતદાિ યાદીમાં એનઆિઆઈનાં નામોની નોંિણી માટે ચૂંટણી પંચ દ્વાિા ટૂંક સમયમાં રનયમો જાહેિ કિાશે. અગાઉ એક જ તિક્કે છ મરહનાથી વિાિે સમય માટે રવદેશમાં િહ્યા હોય તેવા એનઆિઆઈનું નામ મતદાિ યાદીમાંથી કાઢી નાંખવામાં આવતું હતું. જોકે હવે આવા મતદાિોના નામ યાદીમાં ચાલુ િાખવામાં આવશે અને તેઓ મતદાન કિી શકશે.

નવી વદલ્િીઃ રદલ્હીની એક અદાલતે િાષ્ટ્રરવિોધી કરથત રટપ્પણી કિવા બદલ હુરિમયત નેતા સૈયદ અલી રગલાની, લેરખકા અરુંધરત િોય અને અન્ય પાંચ સામે કેસ દાખલ કિવા માટટ આદેશ કયોમ છે. મેટ્રોપોરલટન મેરજટટ્રટટટ આઇપીસીની રવરવધ કલમો હેઠળ કાયમવાહી કિવા આદેશ જાિી કયોમ છે. આ સંબંધમાં પોલીસે છઠ્ઠી જાન્યુઆિી, ૨૦૧૧ના િોજ અહેવાલ સુપિત કિવાનો િહેશે. રગલાની, અરુંધરત અને અન્ય પાંચ સામે િાષ્ટ્રદ્રોહનો ગુનો લાગુ પડતો નથી, તેવા રદલ્હી પોલીસના ટટટટ્સ રિપોટેને અદાલતે ફગાવી દીધો હતો.

નવી દિલ્હીઃ દરિયાપાિ વસતા કિોડો રિનરનવાસી ભાિતીયો હવે ભાિતમાં તેમનાં મતારિકાિનો ઉપયોગ કિી શકશે. ભાિતીય લોકશાહી વ્યવસ્થામાં અને ભાિતમાં ચૂંટાતી સિકાિમાં તેમનું યોગદાન હોવું જોઈએ તેવું માનતા એનઆિઆઈની ઘણા લાંિા સમયની મહત્ત્વકાંક્ષા હવે પૂણણ થશે. એનઆિઆઈને મતારિકાિ આપવાનો ખિડો સંસદનાં ચોમાસું સત્રમાં પસાિ કિવામાં આવ્યો હતો. આ સંદભણમાં સિકાિે ૨૪ નવેમ્િિે જાહેિનામું પ્રરસદ્ધ કયુું હતું.

રવશ્વમાં રવરવિ દેશોમાં વસતા આશિે ૧૧૦ લાખ એનઆિઆઈ ભાિતમાં યોજાતી ચૂંટણીઓ દિરમયાન હવે તેમના મનપસંદ ઉમેદવાિોને મત આપીને ચૂંટી શકશે. જોકે મતદાનના રદવસે તેઓ તેમના જે તે મતરવસ્તાિમાં હાજિ િહીને જ મતદાન કિી શકશે. ઓવિસીઝ ઈન્ડડયન અફેસણ પ્રિાન િરવએ કહ્યું હતું કે એવા એનઆિઆઈ કે જેમણે અડય દેશોનું નાગરિકત્વ સ્વીકાયુું ન હોય અને નોકિી માટે કે અભ્યાસ માટે કે અડય િીતે રવદેશમાં વસવાટ કિતા હોય તેવા રવદેશમાં વસતા ભાિતીયો

સોવનયા ગાંધીનો ધમસ ક્યો? અરજી રદ

બિહારમાં બિપિના નેતા બિનાની બિધાનસભા!

ચંડીગઢઃ પંજાબ અને હરિયાણા હાઇ કોટટે કોંગ્રેસ પ્રમુખ સોરનયા ગાંધીના ધમમ અંગેની મારહતી મેળવવા અંગે દાખલ કિાયેલી એક અિજી સોમવાિે િદ કિી દીધી હતી. હરિયાણાના પૂવમ પોલીસ વડા પી.સી. વાધવાએ દાખલ કિેલ અિજીને હાઇ કોટેની એક બેંચે િદ કિી હતી. પૂવમ પોલીસ વડાએ મારહતી અરધકાિ (આિટીઆઈ) હેઠળ િજીટટ્રાિ જનિલ અને ભાિતના વટતી ગણતિી કરમશ્નિ પાસેથી સોરનયા ગાંધી અને તેમના બાળકોના ધમમ અને આટથા અંગે મારહતી માગી હતી.

પટણાઃ રબહાિ રવધાનસભાની ચૂટં ણીમાં નીરતશ કુમાિના નેતૃત્વવાળા જેડીયુ-ભાજપ ગઠબંધને િાજદ-લોજપા અને કોંગ્રેસને કચડી નાખીને હાંસલ કિેલા ભવ્ય રવજયને કાિણે િાજ્ય રવધાનસભામાં રવરચત્ર સ્ટથરત સજામઇ છે. રવધાનસભામાં રવપક્ષના નેતા બનવા માટટ કોઇ પણ પક્ષ પાસે પૂિતી બેઠકો નથી. રવપક્ષના નેતાપદ મેળવવા માટટ નેતાના પક્ષ પાસે ઓછામાં ઓછી ૧૦ ટકા (૨૫) બેઠક હોવાનું જરૂિી છે. રવધાનસભામાં િાજદ, લોજપા અને કોંગ્રેસ પાસે ૨૫ બેઠક નહીં હોવાથી રબહાિ રવધાનસભાના ઈરતહાસમાં પ્રથમવાિ આવી રવરચત્ર સ્ટથરત

સજામઇ છે. િાજદ પાસે ૨૨ અને લોજપા પાસે ૩ જ્યાિે કોંગ્રેસ પાસે માત્ર ચાિ બેઠક હોવાથી ત્રણેમાંથી કોઇ પણ પક્ષ રવપક્ષના નેતાપદ માટટ દાવો કિી શકે નહીં. િાજદલોજપા જોડાણની ૨૫ બેઠક હોવાથી હવે આ મુદ્દા અંગે રવધાનસભાના ટપીકિ જ રનણમય લઇ શકે છે. લાલુ-કોંગ્રેસ સાફ રવધાનસભાની ચૂટં ણીના ૨૪ નવેમ્બિે જાહેિ થયેલા પરિણામોમાં નીરતશમેરજકે સપાટો બોલાવ્યો છે. નીરતશ કુમાિના નેતૃત્વ હેઠળના જેડીયુ-ભાજપ ગઠબંધને રવધાનસભાની કુલ ૨૪૩માંથી ૨૦૬ બેઠકો જીતીને ત્રણ-ચતુથાાંશ બહુમતી મેળવી છે.

આમાંથી જેડીયુની ૧૧૫ અને ભાજપની ૯૧ બેઠકો છે. નીરતશની રવકાસની િાજનીરતએ લાલુ પ્રસાદ યાદવના િાજદ અને િામરવલાસ પાસવાનના લોજપના ગઠબંધન તેમ જ કોંગ્રેસના સૂપડાં સાફ કિી નાખ્યા છે. િાજદ-લોજપ માત્ર ૨૫ બેઠક જીત્યાં છે. ૨૦૦૫માં રવધાનસભા ચૂટં ણીમાં નવ બેઠકો જીતનાિી કોંગ્રેસને આ વખતે ફક્ત ચાિ બેઠકો મળી છે.

21

સંબિપ્ત સમાચાર ૨૬/૧૧ બીજી વરસીએ શિીદોને શ્રદ્ધાંજવલ મુંબઈઃ મહાનગિમાં ૨૬ નવેમ્બિ, ૨૦૦૮ના આતંકવાદી હુમલાને શુક્રવાિે બે વષમ પૂિાં થયાં એ રનરમત્તે સવાિે મુખ્ય પ્રધાન પૃથ્વીિાજ ચવ્હાણ અને નાયબ મુખ્ય પ્રધાન અરજત પવાિે પોલીસ રજમખાના ખાતે હુતાત્માઓ-શહીદોને તેમના ટમાિક પિ પુષ્પચક્ર ચઢાવીને આદિાંજરલ અપમણ કિી હતી. કેન્દ્રના ગૃહ પ્રધાન પી. રચદમ્બિમે રટપ્પણી કિતા કહ્યું હતું, ‘પાકકટતાને મુંબઈ પિ આતં ક વાદી હુમલાના સૂ ત્ર ધાિ-માટટિમાઇન્ડ ત્રાસવાદીઓનો ન્યાય તોળવાનું વચન હજુ સુધી પાળ્યું નથી. અમને આશા છે કે પાક. સત્તાતં ત્ર િાષ્ટ્ર તિીકે ની જવાબદાિી સમજીને એ અપિાધીઓ સામે પગલાં લેશે. પાકકટતાનના વલણ, વતમન પિથી આપણે એક પાઠ ભણ્યા છીએ કે આપણા પાડોશી પિ રવશ્વાસ મૂકવાની સાથે સાવચેતી પણ િાખવી જોઈએ.’

િૈદરાબાદ બ્લાસ્ટ કેસમાં અસીમાનંદની પૂછપરછ શરૂ િૈદરાબાદઃ સેન્ટ્રલ બ્યૂિો ઓફ ઇન્વેસ્ટટગેશન (સીબીઆઈ)એ ૨૭ નવેમ્બિે ૨૦૦૭ના મક્કા મસ્ટજદ બોમ્બ બ્લાટટ કેસમાં આિોપી ટવામી અસીમાનંદની આકિી પૂછપિછ શરૂ કિી છે. ચંચલગુડા સેન્ટ્રલ જેલમાંથી પોલીસે પૂછપિછ માટટ તેમની કટટડી લીધી છે. પૂછપિછના ભાગરૂપે અસીમાનંદને ગુજિાત, રદલ્હી અને અન્ય ટથળોએ લઇ જવામાં આવશે. એરડશનલ ચીફ મે ટ્રોપોરલટન મે રજટટ્રટ ટટ અસીમાનં દ ને સાત રદવસના પોલીસ રિમાન્ડ પિ સોંપવાનો આદે શ કયોમ હતો. ૫૯ વષષીય અસીમાનંદની ૧૯મી નવેમ્બિના િોજ હરિદ્વાિથી ઐરતહારસક મક્કા મસ્ટજદ રવટફોટ કેસમાં ધિપકડ કિાઇ છે. સીબીઆઈએ દાવો કયોમ હતો કે અસીમાનંદે લાઈમ લાઈટમાં આવવા માટટ રવટફોટનું ગુનારહત કાવતરું િચ્યું હતું. ઈન્દોિના િહેવાસી સંજીવ ડાંગે અને િામચંદ્ર કાલસાંગ્રા ઉફફે િામજી રવટફોટ સમયથી જ ફિાિ છે. આ બંને અસીમાનંદ સાથે રવટફોટ કેસના સહઆિોપી છે. • મુંબઈમાં આદશમ કૌભાંડ સંબંધીત ફાઈલોમાંથી કેટલાક કાગળો ગાયબ થયાની બાબતની તપાસ ક્રાઇમ બ્રાંચને સોંપાઇ હોવાનું ગૃહ પ્રધાન આિ. આિ. પાટીલે ૨૯ નવેમ્બિે સાંગલી ખાતે જણાવ્યું હતું.

આજીવન વવનામૂલ્યે ઇન્ટરનેશન કોલની સુવવધા આપતું એક્સએલએન એક્સએલએનના નવા કસ્ટમસસને આજીવન ફ્રી ઇન્ટરનેશનલ કોલ્સ. ફ્રી ૧૦૦ વમવનટ દર મવિને ભારત, પાકકસ્તાન, બાંગ્લાદેશ અને શ્રીલંકા માટે. કોલ્સની સુવવધા માત્ર લેન્ડલાઇન્સ પૂરતી સીવમત. આ માટે તેમણે માત્ર એક્સએલએન ટેવલકોમનો ઉપયોગ કરવાનો રિેશે અને વબઝનેસ લેન્ડલાઇન્સ, બ્રોડબેન્ડ પેકેજીસ અને બીજી અન્ય ટેવલકોમ સેવાઓ પર જંગી બચત થવા લાગશે.

FREE

International Calls for Life!

dĞƌŵƐΘĐŽŶĚŝƟŽŶƐĂƉƉůLJ

When you switch to XLN Telecom Cheaper Business Line Rental, Calls, Broadband & much more!

TM

Call now: 0800 652 2530 or visit: WWW.XLN.CO.UK/GF


22

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 4th December 2010

ૐ નમ: શિવાય

શ્રી સત્ય સાઇબાબા

શ્રી િીરડી સાઇબાબા

અાભાર દિમન

શ્રધ્ધાંજશલ

અાભાર દિમન

ન શહ કલ્યાણકૃત કશ્ચચત્ ્દુિમશતં તાત્ િચ્છશત |

વડોિરા ગીતા મંદિરના પૂ.શ્રી ગીતાબહેને શ્રી પુષ્પાબહેનની અંમયેષ્ટી દિયામાં ઉપસ્થિત રહી ધમોદવદધ સંપન્ન કરી તેમજ િેિદવિેિના સગાં-સંબંધી અને સ્નેહીજનોએ પ્રમયક્ષ અિવા પરોક્ષ રીતે અમારા િુ:ખમાં સહભાગી બની સહાનુભૂદત વ્યિ કરી છે તે બિલ અમારો પદરવાર સૌને અાભાર વ્યિ કરે છે. દલ. શ્રી સૂયોકાન્તભાઇ રામભાઇ પટેલ (પદત) શ્રી દિષ્ણકાન્ત અાર. પટેલ (દિયેર) શ્રીમતી અંજનાબેન કે. પટેલ (િેરાણી) શ્રી ઉમાકાંત અાર પટેલ (દિયેર ) શ્રીમતી હેમીનીબેન યુ. પટેલ (િેરાણી) શ્રી ગુરૂિરણભાઇ અાર પટેલ (દિયેર) શ્રીમતી અરૂણાબેન જી પટેલ (િેરાણી) શ્રી નદલન એસ. પટેલ (પુત્ર) શ્રીમતી કીદતોકાબેન એન પટેલ (પુત્રવધૂ) કુ. જૈમીની એસ. પટેલ (પુત્રી) દિ.પંકજ એસ. પટેલ (પુત્ર) તથા કુટુંબીજનોના જયશ્રી કૃષ્ણ

જે કલ્યાણકારી કાયોો કરે છે તેમની િુગોદત કિાદપ િતી નિી. પ્રેમનો પ્રિીપ અંતરમાં પ્રગટાવી, સૌ થવજનોના જીવનમાં જ્ઞાનનો પ્રકાિ પાિયોો. પુષ્પનો પમરાટ પ્રસરાવી સૌને પ્રસન્નતા બક્ષી. પરમાિથી, ઉિાર િદરત અને સહનિીલ એવા પુષ્પાબેને તન, મન અને ધનિી અનેક થવજનો, સંથિાઅો અને સામાદજક કાયોોમાં યોગિાન અાપી જીવન – સુવાસ પ્રસરાવી 'પુષ્પા' નામ સાિોક કયુું. અાસ્મમક રીતે તેમના અાિીવાોિ અમને પ્રાપ્ત િતા રહે એવી પ્રાિોના. પરમ કૃપાળુ પરમામમા તેમના િરણોમાં િાશ્વત િાંદત અાપે એવી અભ્યિોના.

સ્વ. પુષ્પાબેન સૂયમકાન્ત પટેલ (વસો) જન્મ : તા. ૧૭-૩-૧૯૩૮ (ધમમજ-િુજરાત) સ્વિમવાસ: તા. ૧૯-૧૧-૨૦૧૦ (લંડન-યુ.કે.)

Suryakant Patel 74 Rofant Road, Northwood, HA6 3BA

અાભાર દિમન જય શિકોતરમા

િં.સ્વ. િારદાબેન અરશવંદભાઇ અાશદતભાઇ પટેલ (તારાપુર) જન્મ: તા.૧૫-૨-૧૯૩૫ (કાસોર-િુજરાત) શનધન: તા. ૨૯-૧૧.૨૦૧૦ (લંડન-યુ.કે)

જય મહાકાળી

જય અંબે

જય સીયારામ

માતા-પત્ની, ભશિની તથા દાદીમાં સ્વરૂપે કમમઠ હતી એ નારી, વિર કોઈ આિાએ, સ્નેહથી સીંચી કુટુંબની ફૂલવાડી, પૂરા કયામ કોડ સહુના, ધન્ય છે મા.. તુજ ને, હસતાં લીધી તેં શચરશવદાય, રડતાં મૂક્યા અમ સૌને, કમમયોિી તમારા આત્માને પ્રભુ રાખે શનજ ચરણોમાં એવી પ્રાથમના. ખેડા દજલ્લાના તારાપુરનાં મૂળવતની અને વષોો સુધી યુગાન્ડા-કંપાલામાં રહી હાલ લંડનસ્થિત અમારા પરમ પૂજ્ય માતુશ્રી િારિાબેન અરદવંિભાઇ અાદિતભાઇ પટેલનું ૭૫ વષોની વયે તા.૨૯.૧૧.૨૦૧૦,સોમવારના રોજ િુ:ખિ દનધન િતાં અમારું કુટુંબ ઉંડા િોકમાં ગરકાવ િઇ ગયું. જીવનની તડકી-છાંયડીમાં સિા-સવોિા અમારી પડખે રહી પ્રેરણાિાયી પિિિોક બની રહેનાર અમારાં વહાલસોયાં માતુશ્રીની ખોટ અમને અાજીવન સિાય સાલતી રહેિે. ધમોપરાયણી, દનખાલસ, મમતાળુ થવજનની દિરદવિાયિી અમારો સમગ્ર પદરવાર િોકગ્રથત બન્યો છે. અમારા પદરવાર ઉપર અાવી પડેલ િુ:ખિ પળોમાં રૂબરૂ પધારી કે ફોન-ઇમેઇલ દ્વારા િોકસંિેિા પાઠવી તેમજ સિગત અામમાની િાંદત અિથે પ્રાિોના કરનાર અમારા સૌ સગા-સંબંધી, દમત્રોનો અમે હ્િયપૂવોક અાભાર માનીએ છીએ. પરમ કૃપાળુ પરમામમા સિગતના અામમાને દિરિાંદત અાપે અને અમોને વહાલસોયા થવજનની દિરદવિાયનો વસમો અાઘાત સહન કરવાની િદિ અાપે એ જ પ્રાિોના. ૐ શાંલત: શાંલત: શાંલત: Dear Baaji, The soul is never born nor dies; nor does become only after being born, For it is unborn, eternal and everlasting; even though the body is slain, the soul is not. Our Baa was very caring, loving and our ray of light that always showed us the right path to walk on. In her presence we learned and experienced the value of our culture. Love from Your Grand Childrens: Renna, Prasheen, Dhruvesh, Vanisha, Vishal, Pooja & Akshay. લિ: શ્રી ચંદ્રકાન્તભાઇ અાલિતભાઇ પટેિ એન્ડ ફેમીિી ગં.થવ. રંજનાબેન જીતેન્દ્રભાઇ અાદિતભાઇ પટેલ એન્ડ ફેમીલી શ્રી દિલીપભાઇ અરદવંિભાઇ પટેલ (પુત્ર) અ.સૌ. ભાદવનીબેન દિલીપભાઇ પટેલ (પુત્રવધૂ) શ્રી કૌદિકભાઇ અરદવંિભાઇ પટેલ (પુત્ર) અ.સૌ. િીપાબેન કૌદિકભાઇ પટેલ (પુત્રવધૂ) શ્રી નીદતનભાઇ અરદવંિભાઇ પટેલ (પુત્ર) અ.સૌ. રેખાબેન નીદતનભાઇ પટેલ (પુત્રવધૂ) શ્રી મનોજકુમાર અરદવંિભાઇ પટેલ (પુત્ર) અ.સૌ. દિલ્પાબેન મનોજકુમાર પટેલ (પુત્રવધૂ) અંલતમસંસ્કાર: સિગતના અંદતમ સંથકાર તા.૨ દડસેમ્બર, ગુરૂવારે બપોરે ૨.૩૦ વાગ્યે થટ્રેધામ દિમેટોરીયમ, Rowan Road, Streatham Vale, London SW16 5JG ખાતે કરવામાં અાવિે.

Dilip A. Patel; 26 Acland Crescent, London SE5 8EQ Tel: 0207 924 9355; 07956 943 886


Gujarat Samachar - Saturday 4th December 2010

ઇન્ડીયા પ્રોપટટી

www.abplgroup.com

23

બજાર ભાવ £૧ £૧ £૧ €૧

સુરેશ વાગજીઅાણી ઇસડીયન પ્રોપટટીના હનષ્ણાંત

$૧

= = = = =

રૂા. યુરો $ રૂા. રૂા.

૭૦.૬૫ ૦.૮૪૯૫ ૧.૫૫ ૫૯.૭૦ ૪૫.૬૦

એક ગ્રામ સોનાનો ભાવ

£

૨૮.૬૪

એક અૌંસ સોનાનો ભાવ

£

૮૯૦.૦૨

એક અૌંસ સોનાનો ભાવ $ ૧૩૮૩.૫૯ એક અૌંસ ચાંદીનો ભાવ

$ ૨૭.૭૯

નનષ્ણાંતોની ટીમ સાથે રાખવાથી ચોક્કસ લાભ થશે થોડા સમય પૂવવે અમે વેમ્બલીમાં અમારા ક્લાયસટ માટે ૨૫૦,૦૦૦ પાઉસડમાં ૪ બે ડ રૂમ‌ની પ્રોપટટીનો કરાર કયોો હોવાની માહહતી આપી હતી. કરાર અંગે સંમહત સધાયા બાદ માત્ર ૨૪ કલાકમાં અમે સોદો પાર પાડ્યો હતો. અહીં ઝડપ જરૂરી હતી કારણ કે અસય એક વ્યહિએ પણ આ પ્રોપટટી માટે ઓફર મૂકી હતી. સોદો કયાો બાદ તેને આખરી ઓપ આપવામાં અમારી પાસે પાંચ સપ્તાહનો સમયગાળો હોય છે. આજ સુધીમાં સો એસડ રીપ કરારને પાર પાડવા માટે જરૂરી ભંડોળ ભેગું કરવામાં ક્યારેય હનષ્ફળ રહ્યું નથી. આનો મતલબ એવો નથી કે અમે ક્યારેય હનષ્ફળ થઇએ જ નહીં. હનખાલસતાથી કહીએ તો આમાંની ઘણી કામગીરી અમારા હનયંત્રણ હેઠળ હોય છે, જ્યારે કેટલીક કામગીરી એવી પણ હોય છે જેના પર અમારો અંકુશ હોતો નથી. અમે દરેક વખતે તમામ પહરબળોને અંકુશમાં રાખીને અમારાથી શક્ય તમામ શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો જરૂર કરતા હોઇએ છીએ. જોકે, આ કરાર અમારા માટે અસામાસય હતો કેમ કે હાલના વેચાણકતાોએ મને જણાવ્યું હતું કે તે ણે તે ના સોહલહસટરને સહવિંગ નોહટસની સામાસય શરત દૂર કરવા જણાવ્યું છે. જો ખરીદદાર હનયત તારીખ સુધીમાં સોદો પૂરો ન કરે તો વેચાણકતાોએ તેને સોદો પૂરો કરવા નોહટસ આપવાની હોય છે. આનાથી પ્રોપટટી ખરીદદારને ભંડોળ ઉભું કરવા માટે વધુ ૧૦ હદવસનો સમય મળી રહે છે. જો ખરીદદાર કરારને પૂરો કરવા માટે જરૂરી નાણાંકીય ભંડોળ ઉભું ન કરી શકે તો તે પ્રોપટટી ગુમાવે છે. સોદો પૂરો ન થવાની આડઅસર ૧૦ ટકા રકમ ગુમાવવા કરતાં પણ વધુ માઠી હોય છે. ઘણાં ખરીદદારો આનું મહત્ત્વ સમજાઇ ગયું છે. તેમણે બજારભાવ ઊંચા હોય ત્યારે પ્રોપટટીનો સોદો કયોો હતો, પણ બજારભાવનો પારો નીચો ઉતરતો જોઇને સોદો કરવાનું માંડી વાળ્યું હોય. તે લોકો એવા જ ભ્રમમાં હતા કે તેમણે તો માત્ર ૧૦ ટકા રકમ જ ગુમાવવાની છે અને બસ વાત પૂરી. પણ ખરેખર આવું નથી. જો ખરીદદાર સોદો પૂરો ન કરે તો પણ તેણે ૧૦ ટકા રકમ તો ગુમાવવી જ પડે છે, આ ઉપરાંત ભાવફરકના તફાવતની રકમ પણ તેણે જ ચૂકવવી પડે છે. ભાવફરકની રકમ એટલે કે ખરીદદારે જે ભાવે પ્રોપટટીનો સોદો કયોો હોય અને પ્રોપટટી ખરેખર જે ભાવે વેચાઇ હોય તે બે વચ્ચેનો તફાવત. અમારા સોદામાં, કરાર થાય કે તરત જ કામ શરૂ થઇ જાય છે. અમે તરત જ મોગવેજ એપ્લીકેશન રજૂ કરી દીધી. અમને અમારા સૂત્રો દ્વારા જાણવા મળ્યું હતું કે અગાઉના ખરીદદારે હોમ બાયસો હરપોટટ તૈયાર કરાવ્યો હતો, જે ઓહડટનરી મોગવેજ વેલ્યુએશન કરતાં ઊંચો હતો, અને વેલ્યુએશન અંગે તેમાં કોઇ ઉલ્લેખ નહોતો. આમ અમને હવશ્વાસ હતો કે વેલ્યુએશન

T: 0203 384 5323 F: 0845 900 0303

માત્ર ઔપચાહરકતા જ બની રહેવાની છે. પ્રોપટટીના વેલ્યુએશનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ માત્ર એ જાણવાનો હોય છે કે મોગવેજ કંપની પ્રોપટટીનો કબ્જો મેળવે તો તેને તેના નાણાં તેમાંથી પરત મળી રહેશે કે કેમ. આ વેલ્યુઅરે પ્રોપટટીના પાછળના ભાગમાં કરાયેલા એક્સટેસશન માટે જરૂરી પ્લાહનંગ પરહમશન મેળવાઇ હતી કે કેમ તે તપાસવા હનણોય કયોો હતો. જેથી કદાચ એવી દલીલ થઇ શકે કે આ વાત સુરક્ષાને અસર કરે તેવી છે. આ વાંધાનો સામનો કરવા માટે અમારા સોહલહસટરે એવો રથતો સૂચવ્યો કે પ્રોપટટીને ફરી પૂવોવત સ્થથહતમાં લાવી દેવી. અમારા સોહલહસટરની ફમો પ્રોપટટીને, કાઉસ્સસલ સાથે સંકળાયેલા કોઇ પણ પ્રકારને ખચોને આવરી લેતી, ઇસથયુરસસ પોહલસી મળી રહે તેને કેસદ્રમાં રાખીને કામ કરતી હતી. પ્રોપટટી માટે પ્લાહનંગ પરહમશન જરૂરી છે કે નહીં તેની તપાસ કરવા કરતાં આ સરળ અને ઝડપી ઉકેલ હતો. વેલ્યુઅરે આ વાત થવીકારી નહીં, આના બદલે તેમણે પોહલસી અંગે અહભપ્રાય આપ્યો. તેમનો અહભપ્રાય હતો કે પોહલસી દ્વારા યોગ્ય કવચ મળતું નથી. જ્યાં સુધી મને અને સોહલહસટરને હનથબત હતી ત્યાં સુધી અમે બંન્ને જાણતા હતા કે તેમને ઇસથયુરસસ પોહલસી અંગે અહભપ્રાય આપવાનો કોઇ અહધકાર નહોતો. તેમણે વધુ દલીલો કરવાનું ચાલુ જ રાખ્યું. સમય ઝડપભેર પસાર થઇ રહ્યો હતો અને અમારી પાસે આ વાતમાં વધુ ઊંડા ઉતરવાનો સમય નહોતો. આથી આ મુદ્દાને બાજુએ મૂકીને અમે આગળ વધ્યા. અમારું લક્ષ્ય સોદો પૂરો કરવા માટે જરૂરી નાણાં ભંડોળ મેળવવાનું હતું. છેલ્લા ઉપાય તરીકે પ્રોપટટીના વેલ્યુએશન દ્વારા ટૂંકા ગાળામાં ઝડપભેર નાણાં મેળવી શકાય તેમ હતા. જોકે, આ માગો ખૂબ જ ખચાોળ છે. અને આથી અમારા ક્લાયસટ આ રીતે ભંડોળ મેળવવા તૈયાર નહોતા. આથી વેચાણકતાોએ હવચાયુિં હશે કે એક વખત સોદો પૂરો થવાની તારીખ વીતી જશે કે તે ૧૦ ટકા રકમ પોતાની રાખી લઇને પ્રોપટટી બીજા કોઇને વેચી નાખીશ - પરંતુ આવું ન થયું. અમારા બાહોશ લોયરે જોયું કે તેમને નોહટસ આપવાની ફરજ પડે જ અને વેચાણકતાોના સોહલહસટરે નોહટસ હપહરયડની જોગવાઇ રદ કરી નાખી હતી તે અયોગ્ય હતું. આનાથી અમને સોદો પૂરો કરવા માટે ૧૦ હદવસનો પૂરતો સમયગાળો મળી ગયો. અમારા લોયરે તો એવું પણ સૂચવ્યું કે તે ૧૦ હદવસના નોહટસ હપહરયડની જોગવાઇ પણ ફગાવી દઇને સોદો પૂરો કરવા માટે હજુ બીજા ૨૮ હદવસની મુદત મેળવી શકે એમ છે. આના આધારે અમે અમારા ખરીદદાર સાથે ચચાો કરીને જુગાર ખેલવાનું નક્કી કયુિં. સોદો પૂરો થવાની તારીખ નજીક આવીને વીતી પણ ગઇ અને વેચાણકતાો તરફથી કોઇ સંદેશ નહોતો. થોડાક હદવસો આમ જ સમય વીતી

ગયા બાદ સોદો પૂરો કરવા નોહટસ મોકલાઇ અને અમને અમારા ૧૦ હદવસ મળી ગયા. અમારા સોહલહસટરે આ ૧૦ હદવસની મુદ્દત ફગાવી દઇને વધુ ૨૮ હદવસ માટે હવનંતી કરી. આ વચ્ચેના સમયગાળામાં અમે વધુ એક વાર વેલ્યુએશન કરાવ્યું, જે ખુબ જ સારું હતું અને તેના આધારે અમે સમયસર મોગવેજ કરાવ્યું. આ આખી વાતનો સાર શું? જ્યારે તમે પ્રોપટટીનો સોદો કરતા હોય ત્યારે તમારી સાથે હનષ્ણાંતોની ટીમ રાખો.

E: info@sowandreapdesi.com W: www.sowandreapdesi.com

31 Southwick Street, Paddington, W2 1JQ

એક ભારતીય હોવાના નાતે આપણે સોનું અથવા મહસોહડઝ જે વી વથતુ માટે નાણાં ચૂકવવા તૈયાર થઇ જઇએ છીએ, પરંતુ મૂલ્યવાન સલાહસૂચન માટે નાણાં ચૂકવવા તૈયાર થતાં નથી. તમારા માટે સો એસડ રીપ શું કરી શકે તે જાણવામાં રસ ધરાવતા હો કે ૮ હડસે મ્ બર, ૨૦૧૦ના રોજ ક્રોયડનમાં યોજાનારા સેહમનારમાં ઉપસ્થથત રહેવા ઇચ્છતા હો તો અમારી ઓફફસે ફોન કરોઃ 0207 706 0187

ભારતમાં જમીન ખરીદતી વખતે સાવધ રહો

એનઆરઆઇ કે પીઆઇઓ ભારતમાં ફામમ હાઉસ, ખેતી માટેની જમીન કે પ્લાન્ટેશન પ્રોપટટી ખરીદી શકતા નથી કે ભેટરૂપે મેળવી શકતા નથી. માત્ર ખેડૂત જ એગ્રીકલ્ચરલ જમીન ધરાવી શકે છે. ખેડૂત ન હોય તેવી વ્યવિ માટે જમીનનું નોન-એગ્રીકલ્ચરલ (અથવા ‘એનએ’)નું પ્રમાણપત્ર હોવું જરૂરી છે. ગુજરાતમાં જમીન ખરીદતા પૂવવે એ ‘એનએ-સવટિફફકેટ’ હોવાની ખાતરી કરો. ઘણા ડેવલપસમ એનએ-સવટિફફકેટના વચન સાથે પ્રોજેક્ટ વેચે છે. તેઓ કહેતા હોય છે કે ભવવષ્યમાં તેઓ આ સવટિફફકેટ મેળવી લેશે. પરંતુ આવું થાય તો તમે ઘણી બધી મુશ્કેલીમાં મુકાઇ શકો છો, કાયદાકીય અને નાણાંકીય બાબતોમાં પણ. સો એન્ડ રીપ દ્વારા જમીનમાં થતું બધું જ મૂડીરોકાણ એનએ-સવટિફફકેટ વાળું હોય છે.

અમારા પ્રોજેક્ટ્સની સંપૂણમપણે તપાસ થયેલી હોવાની સાથોસાથ આકષમક મૂડીરોકાણ હોય છે. ભારતમાં તમે કરેલી ખરીદી માત્ર નફાકારક જ નહીં, પરંતુ સુરવિત પણ હોય તે વાતની ખાતરી માટે અમારી પાસે અનુભવ પણ છે અને કૌશલ્ય પણ.

આગામી કાયયક્રમો વધુ સલાહ-સૂચન માટે આગામી સપ્તાહોમાં સમગ્ર યુકેમાં યોજાનારા અમારા કાયમક્રમોમાં પધારો. બવમિંગહામ ક્રોયડન લેસ્ટર ક્રોયડન નોથમવુડ (લંડન)

૫ વડસેમ્બર, ૨૦૧૧ ૬ વડસેમ્બર, ૨૦૧૧ ૭ વડસેમ્બર, ૨૦૧૧ ૮ વડસેમ્બર, ૨૦૧૧ ૯ વડસેમ્બર, ૨૦૧૧


24

સદાબહાર સ્વાસ્થ્ય

Gujarat Samachar - Saturday 4th December 2010

તમે કઇ રીતે શ્વાસ લો છો?

ઇશ્વરે આપણને શ્વાસ લેવા માટે નાક આપ્યું છે આમ છતાં કેટલાય લોકો નાકને બદલે મોંથી જ શ્વાસ લે છે. ખાસ કરીને રાતે સૂત વખતે તો ઘણાંના મોં ખૂલી જાય છે. આ આદત ફેફસાં અને શ્વાસનળીઓ માટે હાનનકારક છે. નાકથી શ્વાસ લેવાથી શું ફાયદા થાય છે એ જોઈશુ.ં વધુ ઓક્સિજન મળે ઓક્સસજન શરીરનો મુખ્ય એનર્ય-સ્રોત છે. નાકની નળી મોંની સરખામણીએ સાંકડી હોવાથી ફેફસાંને વધુ ઓક્સસજન મેળવવાનો સમય મળે છે. નાક વાટે શ્વાસ લેવાય ત્યારે હવા ધીમે-ધીમે અંદર જાય છે અને ધીમે-ધીમે બહાર નીકળે છે. મોંથી તમે ખૂબ બધો શ્વાસ ભરી શકો છો, પરંતુ તરત જ એકસામટો એ નીકળી પણ જાય છે. શ્વાસ વડે લેવાતી હવામાંથી ફેફસાં માત્ર ઓક્સસજનનો જ ઉપયોગ કરે છે. નાકની નળી સાંકડી હોવાથી શ્વાસ નીકળવાની પ્રનિયા પણ ધીમી થાય છે. આને કારણે

ફેફસાંને હવામાંથી ઓક્સસજન ગાળવા માટે વધુ સમય મળી રહે છે. મોંથી શ્વાસ લેવા અને કાઢવાની નિયામાં ફેફસાંને હવામાંથી ઓક્સસજન ગાળવાનો એટલો ઓછો સમય મળે છે. ટૂક ં માં, નાક દ્વારા શ્વાસ લેવાથી શરીરને વધુ ઓક્સસજન મળે છે. ફેફિાંની ક્ષમતા વધે નાક એક એવું અવયવ છે જેને વાપરવાથી એની કાયયક્ષમતા વધે છે અને ન વાપરવાથી ક્ષમતા કટાઇ જાય છે. નાક વાટે શ્વાસ લેવાથી ફેફસાંની શ્વાસ ભરવાની અને હોલ્ડ કરી રાખવાની ક્ષમતા વધી જાય છે. નાકની સાંકડી નળીમાંથી શ્વાસ ફેફસાંમાં પૂરપે રૂ ો ભરાય છે માટે ફેફસાંને ફૂલવું પડે છે અને ધીમે-ધીમે ઉચ્છ્વાસ પૂરો નીકળી જાય ત્યાં સુધી હવાને ફેફસાંમાં હોલ્ડ કરી રાખવી પડે છે. શ્વાિનળીને રેઝિસ્ટન્િ ટ્રેઝનંગ ઘણી વાર નાક અથવા શ્વાસનળીમાં અવરોધના કારણે વ્યનિ મોંથી શ્વાસ લે છે. જોકે

Neeta’s Herbal Clinic

છે. નાક વાટે હવા ફફલ્ટર થાય છે, ગરમ થાય છે, અંદરની ત્વચાનું મોઇટચર જળવાઈ રહે છે, હવામાંનો ભેજ ઘટે છે અને વાતાવરણમાં કેવી સુગધ ં છે એ પરખાય છે. નાક દ્વારા શ્વાસ લેવાથી આ પાંચય ે કાયોય સારી રીતે થાય છે. મોં વાટે શ્વાસ લેવા મોં ખુલ્લુ રાખવું પડે છે. સુગધ ં પારખનારી ગ્રંનથઓ વપરાયા નવના પડી રહે તો એની કાયયક્ષમતા પણ ઘટે છે. માનઝિક એકાગ્રતા વધે નાક વાટે શ્વાસ લેવાથી ફેફસાંને પૂરતો ઓક્સસજન મળી રહે છે અને પૂરતી ઊંઘ પણ આવે છે. ઊંઘ દરનમયાન પૂરતો ઓક્સસજન મળતો હોવાથી બ્રેઈનની ઓક્સટનવટીસ તેજ રહે છે અને એકાગ્રતા વધે છે તેમ જ માઇન્ડની કોમ્પ્લેસસ નિયાઓની ગનત પણ જળવાઈ રહે છે. નિકોરાં નથી બોલતાં જે લોકો રાત્રે સૂતી વખતે મોં ખુલ્લું રાખે છે તેમને નસકોરાં બોલવાની સમટયા થાય છે. આમાં પહેલાં મરઘી કે પહેલાં ઇંડું જેવો ઘાટ છે. ઘણા લોકો માને છે કે નાકમાં અવરોધને કારણે નસકારાં બોલે છે અને મોં ખુલ્લું થઈ જાય છે, જ્યારે ઘણા લોકો માને છે કે મોં ખુલ્લું રહેવાની આદતને કારણે શ્વાસનળીનો એનરયા ડ્રાય થઈ જાય છે. અને શ્વાસ લેવામાં અવરોધ પેદા થતાં નસકોરાં બોલવામાં લાગે છે. રાતે મોં ખુલ્લું ન રહે એ માટે નદવસ દરનમયાન સભાનતાપૂવક ય નાક વાટે જ શ્વાસ લેવાની આદત પાડવામાં આવે તો લાંબા ગાળે એની અસર ઊંઘમાં પણ પડે છે. જો રાતે ઊંઘમાં મોં વાટે શ્વાસ લેવાની આદત હોય તો સૂતાં પહેલાં, ઊંઘીને ઊઠીને અને નદવસમાં દસથી વીસ નમનનટ માટે શ્વાસ પર ધ્યાન કેક્ન્િત કરીને નાક વાટે જ શ્વાસ લેવાની પ્રેક્સટસ કરવી.

નાક વાટે શ્વાસ લેવાથી થોડોક અવરોધ હોય તો આપમેળે સુધરી જાય છે. નાક દ્વારા શ્વાસચ્છ્વાસની નિયા કરવાથી ફેફસાંની ક્ષમતા ડબલ થઈ જાય છે. ફેફસાંની ઇલેક્ટટનસટી જાળવી રાખવા માટે નાક વાટે શ્વાસ લેવો જરૂરી છે, કેમ કે એનાથી ફેફસાંને સતત માઇલ્ડ રેનિટટન્સ મળતો રહે છે. ફલુ-શરદી-કફ ઓછાં થાય નાકમાં િીણાં-િીણાં વાળ અને શ્લેષ્મક ગ્રંનથઓને કારણે ચેપના વાઇરસ કે બેસટેનરયા અંદર સુધી જઈ શકતા નથી. મોંમાં આવી ટિીનનંગ નસટટમ ન હોવાથી ઇન્ફેકશન સહેલાઈથી ફેફસાં સુધી પહોંચી જાય છે. એનાથી ફ્લુ, શરદી-કફ અને એલનજયક નરએકશન્સ આવવાની શસયતાઓ પણ વધી જાય છે. મોંથી શ્વાસ લેવાને કારણે એલર્ય થવાથી ફેફસાંનો ઉપરનો એર-વે બ્લોક થઈ શકે છે. સુગધ ં ની ક્ષમતા જળવાય નાકમાં પાંચ પ્રકારના ચેતાતંતઓ ુ છે, જે બ્રેઇનના જુદાજુદા ભાગો સાથે સંકળાયેલા હોય

ચોક્કસ ભોજન જમો અને મોજમસ્તીમાં રહો ન્યૂ યોકકઃ ખોરાક અને મનોવિજ્ઞાનના વનષ્ણાતોએ મૂડ સુધારીને વ્યવિને આનંદી બનાિનાર ખોરાક જુદા તારવ્યા છે. વનષ્ણાતોનો દાિો છે કે આ ખોરાક રોજના આહારમાં સામેલ કરિાથી વ્યવિ આનંદી અને ઉત્સાહથી થનગનતી બની જાય છે. જેમ કે, લીલા િટાણા, તુિરે , મગ, ચોળા, ચણા િગેરે ખોરાકમાં રહેલું ભરપૂર મેગ્નવે િયમ વ્યવિની હતાિા દૂર કરે છે. ચીની િનટપવત વજન્સેંગ નાંખલ ે ી ચા પીિાથી હતાિા અને માનવસક તનાિ ઘટે છે અને િરીરમાં ટફૂવતિ િતાિય છે. ચોકલેટમાં ફેવનલેથાયલેમાઈન નામનું રસાયણ હોય છે. તેથી ઉત્સાહનો અનુભિ થાય છે. પોલીિ એકેડમી ઓફ સાયન્સ, યુવનવિિસટી કોલેજ ઓફ ટિાન્સી, કોનનેલ યુવનિવસિટી, વિન્ટટન વિયાન બાયોઈન્ન્ટટટયુટ, ટુફ્ત્સ યુવનિવસિટી, જ્હોન હોપકકન્સ યુવનિવસિટી અને કફન્લેન્ડની કુઓવપયો યુવનિવસિટી હોન્ટપટલના વનષ્ણાતો દ્વારા આ સિનેક્ષણ કરાયું હતું. અભ્યાસના તારણમાં વિિેષમાં જણાિાયું છે કે દ્રાક્ષમાં ફોવલક એવસડ હોિાથી તે લોહીમાં રહેલો િધુમાં િધુ િાણિાયુ મગજને પહોંચાડે છે તેથી સેરોટોવનનનું ઉત્પાદન િધતાં આનંદ િતાિય છે. ઘઉંની રોટલી ખાિાથી પણ મન આનંદની લાગણી અનુભિે છે. તલમાં રહેલા થ્રેયોનાઈનથી પણ

" % /, " ' * $ " ) " !$

for Hair & Skin Care If you have been one to watch in despair as your luscious locks disappear down the plug-hole every day, then there is hope to save your clowning glory! Neeta’s Herbal offers a safe and natural solution.

20 Stafford Street Leicester LE4 7AJ

/ " &/ # " 0 & % $ % ' * + . " *

London Clinic: 020 7476 2530 Leicester Clinic: 0116 266 3939

Ayurvedic Herbal Clinic Ltd. #

!

!

#

! !" !! ! ! ! !

0116 2666 830

થનગનાટ િતાિય છે. બકરીનું દૂધ પીિાથી જ્ઞાનતંિ સરસ કામ કરી આનંદ આપે છે. િાલમાં રહેલું ડોપામાઈન આનંદનો અનુભિ આપે છે. ઘેર બનાિેલું ચીઝ ટ્રાયટોફેન ધરાિે છે. તેના કારણે ગાઢ ઊંઘ આિે છે અને મગજનું સમારકામ સરસ થતાં આનંદ અને થનગનાટ િતાિય છે. પોટેેબોલો નામનું મિરુમ વિટાવમન-બી૩ આપે છે તેથી હતાિા દૂર થઈ જાય છે. ફુલેિરમાં રહેલું વિટાવમન-સી વ્યવિને ડોપામાઈનનો પુરિઠો આપે છે. તેથી લોહીમાં લોહતત્ત્િ િાણિાયુનો િધારાનો પુરિઠો લઈ જઈ િકે છે અને પવરણામે ઉત્સાહ િતાિય છે. મસૂર ખાિાથી પણ લોહતત્ત્િની ઊણપ દૂર થઈને અિવિનો અંત આિી ઉત્સાહ િતાિય છે. નારંગીમાં રહેલું ઈનોવસટોલ સેરેટોવનન અને ઈન્ટયૂવલનને વનયંવિત કરે છે તેથી િારંિાર મૂડ બદલાિાની સમટયા દૂર થઈને આનંદની લાગણી જળિાય છે. ગાજરમાં બાયોવટન નામનું વિટામીન હોિાથી તે હતાિા અને થાક ઓછો કરી આનંદની લાગણી જન્માિે છે. અખરોટમાં ઓમેગા-૩ હોમોિન હોિાથી મગજના કોષોને તાજગી મળે છે અને આપોઆપ તાજગી તથા આનંદ િતાિય છે. મકાઈમાં વિટાવમન બી તથા િકકરા હોિાથી ખાતાંની સાથે તાજગી અને આનંદની અનુભૂવત કરાિે છે.

! "

218 Melton Road, Leicester LE4 7PG UK www.ayurvedichelpline.com email: ayurvediccourse@aol.com Mob.: 07801 027 571

!

'" & !

!"

% ( " *

& "+

'

$

"

+

! !"# ! !

!

'

( $ !! !

""

#!

"

! !

!

$ $

!

! #!

"

%#$ 1!2). (0)" � '/!-!+ &02,$/+

"

2 ,9 $&" / 4 4 >< 6 6 2 >.> 31 9 6 , 2 +9 "

2 2 3 3" 6 '#2 @ 3 5 9

9 2 9

(((

&

! 3 6 6 2 6 6 6 ( 2 6 !

'%&"

%

2 3 -3 9 2 2 4 # = 8 6 6 2 $

! & * ((( %

3 3 " 2# 02 2 *2# 9 3? 9> :

6 6

4>

9% " ) 2

9 9 " ) 2 9 2 7 4

9 8 2 7 3 6 "2

6 3

8 6

! 3 2 9

9

'##"$&

& )'

$

$

"

"2: 2 9 ;4 2 9 5 3?


મહિલા-સૌંદયય

Gujarat Samachar - Saturday 4th December 2010

હતી. ઘણી વખત એવું પણ બને છે કે જો કોઈ ફિલ્મ શહટ ગઈ હોય તો તેના કેરેક્ટર મુજબ પણ યુવતીઓ મેક-અપ કરાવતી હોય છે. જેમ કે, ‘જોધા-અકબર’ ફિલ્મ બાદ થોડા સમય સુધી ઐશ્વયાષ જેવા મેકઅપની શડમાન્ડ વધી હતી. જોકે અત્યારે યુવતીઓ સોિટ અને એશલગન્ટ લુક પસંદ કરે છે. આ શસવાય ગ્લેમરસ લુક પણ વધારે પસંદ કરે છે.’ દુલ્હનના પશરધાન અંગે તેઓ કહે છે કે અગાઉ યુવતીઓ ડાકક અને ટ્રેશડશનલ કલરના કપડાં પહેરતી હતી. હવે કલરની ચોઈસ પણ બદલાઈ છે. યુવતીઓ શટશપકલ રેડ અને ગ્રીન કલરની જગ્યાએ બ્રાઇટ કલર, શપન્ક, કકાય બ્લૂ તથા ગોલ્ડન બેઝ કલરના કપડાં

લગ્નમાં પોતે સુંદર દેખાય તેવું દરેક દુલ્હન ઇચ્છતી હોય છે. આ સુંદરતા કપડાં અને મેકઅપ દ્વારા મેળવી શકાય છે. તેમાં પણ ખાસ મેક-અપથી બ્રાઇડને એકદમ નવો અને આકષષક લુક મળે છે. ઘણી વખત એવું થાય છે કે જો મેક-અપ વધારે પડતો થઈ ગયો હોય તો ચહેરો આશટિફિશશયલ લાગે છે. પરંતુ યોગ્ય ટેકશનક અને ટૂલ દ્વારા નેચરલ લુક મેળવી શકાય છે.

દુલ્હનનો મેકઅપ કેવો હોવો જોઇએ તે અંગે ટીપ્સ આપતા બોલીવૂડના જાણીતા મેકઅપ આશટિકટ શમથલેશ ચૌહાણ કહે છે કે સામાન્ય રીતે બ્રાઇડને ૧૦૧૨ કલાક જેટલો સમય મેકઅપ રાખવાનો હોય છે. આથી વોટરપ્રૂિ મેકઅપ કરવો જરૂરી છે. વોટરપ્રૂિ મેકઅપ સામાન્ય રીતે ૧૨ કલાકથી વધારે સમય ટકી રહે છે. અગાઉ યુવતીઓ ખૂબ જ ડાકક મેકઅપ પસંદ કરતી

પસંદ કરતી થઈ છે. તેને અનુરૂપ મેક-અપમાં પણ તે શેડ લેવાથી શરચ લુક મળશે.’ બ્રાઇડલ મેક-અપ કરતી વખતે આટલું અવશ્ય ધ્યાન રાખો • શસઝનને ખાસ ધ્યાન રાખીને કયો મેકઅપ કરવો તે નક્કી કરવું. • સૌપ્રથમ બ્રાઇડના ચહેરા પર જે કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તેને દૂર કરો. જો ચહેરા પર ખીલ કે અન્ય કોઈ ડાઘ હોય તો

બદલે પેન સ્કટક િાઉન્ડેશન વાપરવું. • આઇ શેડો ડ્રાય વાપરો. • જેલબેઝ ધરાવતા મકકરાનો ઉપયોગ કરો • ગરમીના શદવસોમાં ગ્લોસી મેકઅપ ક્યારેય ન કરવો. મેટ મેકઅપ જ કરવો • ચહેરાના

મેક-અપથી તેને ઢાંકી દો. • બ્રાઇડના િેસ કટ પ્રમાણે કેવો મેક-અપ કરવો તે નક્કી કરવું. • બ્રાઇડના સ્કકન ટોન પ્રમાણે િાઉન્ડેશન લેવું. • ગરમીના શદવસો હોય તો શલશિડ િાઉન્ડેશન ન વાપરવું. તેના

કોઈ પણ એક ભાગમાં જ હેવી મેકઅપ કરો. બાકીના ભાગમાં લાઇટ મેકઅપ કરવો. જેમ કે, આંખ પર હેવી મેકઅપ કરો તો હોઠને શસમ્પલ લુક આપવો અને જો હોઠ પર મેકઅપ કરો તો આંખોને નોમષલ લુક આપો.

વાનગી

Sponsored by

ક્રીમી દાલ પાલક

સામગ્રીઃ એક ઝૂડી પાલક • અડધો કપ મિક્સ દાળ • એક બારીક સિારેલો કાંદો • પા કપ ટોિેટો પ્યુરી • અડધો કપ િલાઈ • છથી આઠ કળી વાટેલું લસણ • ચાર વાટેલાં લીલાં િરચાં • એક ટુકડો ખિણેલું આદું • એક ચિચી ગરિ િસાલો • એક ચિચો િાખણ • બે ચિચા ઘી • બે તેજપત્તાં • બે તજ • બે લમવંગ • િીઠું સ્વાદ અનુસાર રીતઃ પાલકને ધોઈને બારીક

સિારો. દાળને કૂકરિાં બાફી લો. એક પેનિાં ઘી ગરિ કરીને એિાં તજ, લમવંગ અને તેજપત્તાં નાખીને સાંતળો. કાંદા, લસણ, િરચાં, આદું નાખીને ફરીથી સાંતળો. ટોિેટો પ્યુરી નાખીને લાલ િરચું, ગરિ િસાલો, િીઠું નાખીને ઘી છૂટું પડે ત્યાં સુધી સાંતળો. સિારેલી પાલક, બાફેલી દાળ અને િલાઈ નાંખીને થોડુંક પાણી ઉિેરો.

ધીિા તાપે અડધો કલાક ચડવા દો. થોડું હલાવીને એક રસ કરો. િાખણ નાખી પીરસો.

Sarees, Suits, Kurta s Top, Laggies etc. !" %".

"0#'(,& ++(0"0(-, %1%**%.2 %/(&,%. 0(#'(,& -.) $-,%

!

%,0-, -"$ -,/ %,0-,

!

%".

%,0-, -"$ -,/

!

#!

Parties Weddings In-House Event Coordinators Civil Marriage Ceremonies Themed Events Cultural Programs Gala Dinners Charity Function Corporate Events

Luxury Without Limits...

The Langley Watford | Banqueting & Conference Suites |

Exclusive

Extras at a glimpse

Up to 900 seating capacity on 2nd floor Up to 500 seating capacity on 1st floor Multi-storey public car park for 700 cars adjacent to venue Tailor-made packages

Nehmina Catering Specialists in Vegetarian Cuisine

Weekday Discounts Monday to Friday Quote GS for preferential rates

. Private Parties . Mendhi Nights . Weddings/Receptions . Live Cooking – Dosa Stations . Pani Puri . Chaat . Uniformed Serving Staff For further details e-mail: info@nehminacatering.com

25

Registered to hold civil marriages State of the art LED lighting

*Coming Soon* Arabian Nights Xmas Party 9th & 10th December 2010 & New Years Eve Party Please contact us for further details

Fully disabled access and facilities Private roof terrace The Langley: Gade House 38-42 The Parade High Street, Watford Hertfordshire WD17 1AZ T: 01923 218 553 / 07896 272 586 E: info@langleybanqueting.co.uk www.langleybanqueting.co.uk


286 [

\

]

a

^

_

b

[Z

5

` [ \ ^ ` c [[ [\ [^ [_ [` [a \[ \\ \] \_ \a \c

c

[[

[\

[]

[^

[_

[`

[a

[b

[c

\Z

\[ \\

\`

\]

\a

\^ \_

\b

\c

]Z

][

- ! !f*= f.V L %f. T . +5 T*H)K 'Hf+ L 'H R .'H% LV H HFV !H' K %.P P l* HFV -T V ?f EH V T !( H'T -V T T P (K P V L H+ *H !.T)LV f*f* 'V T LV !H ' LV +K -V? H& H ?* Y P T %H'P <Pl '% N K 'V $Nf% LV (T Hi T' H H * %H!

" -/ ,, ,+ ) [ ] _ a [Z [\ [] [^ [_ [` [a [b [c \Z \\ \^ \` \b ]Z ][

f*-H%T 'H% f !H-P f !H! LV %N) P ! f &HV*H)T O*T T H T *H %T T (T '-H(T 'H P P T H P %): R T' P H'*H ( *H P %P)H! f%( f- P%H LV f = P H !' H'H& P !AK #H K # P(LV $&H f#.H% LV -*H'P K P HV -H" '*H 'H& V L !H K *H K K "H .H H f* H K #T( #T( 'P ? H' LV W MW !K LV l !H-P $P H *H LV *:= L!AT 9 &Y '

] ] \ \ _ ^ \ ] ] ] \ ^ ] ] ^ \ ^ ] \ ]

f 'H f% f*

*

( #H

બેંગ્લોરઃ યૂરોપની ટપેસ કંપની ઇએડીએસ-એન્ટિઅમ સાથેની ભાગીદારીમાં કોમમશિયલ ધોરણે ઇસરો દ્વારા તૈયાર કરાયેલા એડવાચટડ કોમ્યુમનકેશન સેટેલાઇટ હાઇલ્સ (હાઇલી એસેપ્ટેબલ સેટેલાઇટ)નું ૨૭ નવેમ્બરે ફ્રેચિ ગયાનામાંથી સફળ લોંમિંગ કરાયું હતું. કુરોયુ ખાતે ગયાના ટપેસ સેચટરના યૂરોપીયન એમલયન-૫ વી૧૯૮ લોંિ ન્હહકલથી લોંિ કયાિની માત્ર ૩૫ મમમનટની અંદર હાઇલ્સ તેના ઇન્છછત મજઓ-મસચિોનસ િાચસફર ઓમબિટમાં પહોંછયા બાદ તેના લોંિ ન્હહકલથી છૂટું પડી ગયું હતું.

!

& $&

'

' " %

% "

&

+ += + < + ++ , 0 + +5 5 5 , 4 .68 & + 3 2*8 5 5 , 3 < + + +< / , 38 '+ 7 + 0 -$ 3 0 % +7

, 7 + 0 8 % + !0 + 0 +5 , !& 0 + 3 & + 3 5 + 3 , & + 8 :, , , '0 9 / + 0 + +5 , , + ) , /< (+ + +58 '+ 7 + 5 - 3 , * + , + 3 +8 % + 0

8!# , ;" ,

+ + 3 ,

!%

0 + ,

# !!

# "!

'

$

1 0 "

' #

&

&$

!H

(

#H (

!

T

(T

!H

H

! f

!

(

T

H

f

f Y

&LV

I" 'T

*H -

*

H !

AK

f

O N

7

8

6 :

3

4

2 6

7

8 9

9

2 4

5

9

$ ) % ,/. )

"

6

3

5

7

:

4

8 2

9

2

:

8

9

6

3

7 5

4

7

9

4

5

8

2

: 3

6

5

8

6

2

3

:

4 9

7

4

7

9

8

5

6

2 :

3

:

2

3

4

9

7

6 8

5

8

4

:

3

7

9

5 6

2

3

6

7

:

2

5

9 4

8

9

5

2

6

4

8

3 7

:

મવવેકાનંદ રેડ્ડીને કકરણ રેડ્ડી મંત્રાલયમાં સમાવીને કોંગ્રેસે તેમના કુટુંબમાં ભાગલા પાડવાની નીમત અપનાવી છે. કોંગ્રેસે જગનનાં આ પગલાં અંગેની પ્રમતમિયામાં એટલું જ કહ્યું હતું કે, આ પગલું દુભાિગ્યપૂણિ છે. કોંગ્રેસના આંધ્ર પ્રદેશના ઇચિાજિ વીરપ્પા મોઇલીએ મદલ્હીમાં કહ્યું કે, ‘આ દુભાિગ્યપૂણિ પગલું છે અને ગેરસમજને કારણે લેવાયેલું છે.’ તેમના જવાથી કોઈ ફેર પડશે કે કેમ તેવા પ્રશ્નના જવાબમાં મોઈલીએ કહ્યું કે, કોંગ્રેસ આંધ્રમાં ખૂબ મજબૂત છે.

હોમલોન કૌભાંડ રૂ. ૪૧,૦૦૦ કરોડનું

# ! . + # ' 2 - ; / : 1$ ;. !43 1 : . + - *1)+ 3 1 . + - + ( 4 : % - 1 # ! . + #

6

8

) ( ) ( ( /! ! ," ( * ( ( (0 2 ): ( - ( ) ( ( ( ) ( - ( ) ( ( (0 2 ) : &- / / 0 , ( / - . ) . ) " / (0 ; ; / "/ *0 "1 4 4 ( /#! (0 2 ) : !* ) ( 0 ( ) < ;% / . ( !'("-

રેડ્ડીનું ગયા વષદે દુઘિટનામાં મૃત્યુ થયા બાદ તેમના ટથાને મુખ્ય પ્રધાન બનવા માટે ખૂબ પ્રયાસ કયાિ હતા, પરંતુ હાઇકમાચડે તેમને મિક આપી ન હતી. કોંગ્રેસ પ્રમુખ સોમનયા ગાંધીને લખેલા પાંિ પાનાંના ખુલ્લા પત્રમાં જગને આ જાહેરાત કરી છે. તેમની માતા મવજયમ્માએ પણ પક્ષ છોડી દીધો છે. મવજયમ્મા ધારાસભ્ય છે. કડપ્પાના સાંસદ જગનમોહન ટૂંક સમયમાં યૂથ શ્રમમક રયોત (વાયએસઆર) કોંગ્રેસ નામના પક્ષની રિના કરશે. જગને આક્ષેપ કયોિ છે કે તેમના કાકા

મુંબઇઃ હાઉમસંગ લોન કૌભાંડમાં એલઆઇસી હાઉમસંગ ફાઇનાચસના સીઇઓ સમહતના તમામ આઠ આરોપીઓને મવશેષ અદાલતે સીબીઆઇ કટટડીમાં મોકલ્યા છે. બીજી તરફ, આ કૌભાંડથી જેમને લાભ થયો છે તેવી ખાનગી કંપનીઓ પાસેથી સીબીઆઇએ આજે ખુલાસા માંગ્યા છે. લાંિ લઇ, મનયમો િાતરીને ડી બી મરયાલ્ટી, પન્મમના મલમમટેડ, મંત્રી મરયલ્ટી, મસગરન મરયાલ્ટી, એચટરટેઇનમેચટ વલ્ડડ, અદાણી ગ્રૂપ, જેપી હાઇડ્રો, જેએસડબ્લ્યુ પાવર, રેમલગેયર, પેચટાલૂન, એડાલાઇટ, બીજીઆર એનજીિ, ઓપીજી ગ્રૂપ, ઇચદોર મસટી િેઝસિ, આશાપુરા માઇનકેમ અને

7

3

જગનમોહને આખરે કોંગ્રેસ સાથે છેડો ફાડ્યો હૈદ્રાબાદ, નવી મદલ્હીઃ આંધ્ર પ્રદેશ કોંગ્રેસના સાંસદ વાય. એસ. જગનમોહન રેડ્ડીએ આખરે સોમવારે પક્ષમાંથી અને સાંસદ તરીકે લોકસભામાંથી રાજીનામું આપી દીધું છે. જગને આ સાથે જ નવો પક્ષ રિવાની જાહેરાત કરીને આક્ષેપ કયોિ છે કે કોંગ્રેસ હાઇકમાચડે તેમના પમરવારનું અપમાન કયુું છે. જગને તાજેતરમાં તેમની ટીવી િેનલ મારફતે હાઇકમાચડ પર પ્રહારો કરીને આ પગલાંનો અણસાર આપી દીધો હતો. ૩૭ વષષીય જગનમોહને તેમના મપતા ટવ. રાજશેખર

4

9

7 L

$H

'

ઇસરોએ સંયુક્ત રીતે તૈયાર કરેલા સેટેલાઇટનું સફળ લોંમચંગ

#

'P

'P

,

K

નવી મદલ્હીઃ રામજચમભૂમમ-બાબરી મન્ટજદ ટાઈટલ કેસમાં અલ્હાબાદ હાઈ કોટેડ આપેલા િુકાદા અંગે પ્રાથમમક આદેશ હુકમનામુ તૈયાર થઈ ગયું છે અને તમામ પક્ષોને તેમના હેતુ કે સૂિનો સોમવારથી છ મદવસમાં રજુ કરી દેવા કહેવાયું છે. અમધકારીએ જણાહયું હતું કે આ અંગે સંયુક્ત રમજટિાટર (મલન્ટટંગ)એ જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે અને કહ્યું છે કે આ આદેશની સુનાવણી ૧૦ મડસેમ્બરે ત્રણ જજની મવશેષ બેચિ સમક્ષ થશે. તમામ સંબંમધત પક્ષોને છ મદવસમાં તેમના સૂિનો અને હેતુ રજુ કરી દેવા કહેવાયું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ગત ૩૦ સપ્ટેમ્બરે અલ્હાબાદ હાઇ કોટડની બેચિે અયોધ્યાની મવવાદાટપદ જમીન અંગે ઐમતહામસક િુકાદો આપ્યો હતો.

"

f%

"

4(

અયોધ્યા ચુકાદા અંગે ૧૦મીએ સુનાવણી *

$&

&

] ] \ ` ] _ ] ] _ ^ ^ ] \ ] ] \ \

8

એમટેક જેવા કોપોિરેટ ગ્રૂપ્સને કરોડો-અબજો રૂમપયાની લોન આપી મસમોટું કૌભાંડ આિરવાના આરોપસર ધરપકડ કરાયેલા એલઆઇસી હાઉમસંગ ફાઇનાચસના સીઇઓ રામિંદ્રન નાયર, એલઆઇસી ઇચવેટટમેચટના સેિેટરી નરેશ િોપરા, બેંક ઓફ ઇન્ચડયા (મદલ્હી)ના જનરલ મેનેજર આર. એન. તયાલ, સેચિલ બેંક ઓફ ઇન્ચડયા (મદલ્હી)ના મડરેક્ટર મમનચદર મસંહ જોહર અને પંજાબ નેશનલ બેંક (મદલ્હી)ના ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર વેચકોબા ગુજ્જલ સમહતના તમામ આઠ આરોપીઓને અદાલતે ૨૯ નવેમ્બર સુધી સીબીઆઇ કટટડીમાં રાખવાનો આદેશ આપ્યો હતો. સીબીઆઇ દ્વારા મુંબઇન્ટથત ફમિ મની મેટસિ 1$ ;. - + 0 & 2 .2 ' 0 મલ.ના સીએમડી રાજેશ શમાિ ! + / 77 - 78 ! + 1 1 - + 1 1 / 78 66 - 7 66 ; + 1 તથા કંપનીના બે કમિિારીઓ1% 3 1 !+2 / 9 - 76 '/ ;"# - , % સુરેશ ગટ્ટાણી અને સંજય શમાિની - !+ / 1 # + + + "1 1 !2 35 પણ ધરપકડ કરાઇ હતી.

પરમાણુ સક્ષમ અમિ-૧ મમસાઈલનું સફળ પરીક્ષણ ભુવનેશ્વરઃ જમીનથી જમીન પર પ્રહાર કરવાની ક્ષમતા ધરાવતી પરમાણુ સક્ષમ અમિ-૧ મમસાઈલનું ૨૫ નવેમ્બરે સફળ પરીક્ષણ કરવામાં આહયું હતુ.ં મવલર આઈલેચડમાં ઇચટીગ્રેટડે ટેટટ રેચજના લોન્ચિંગ સંકલુ િાર ખાતે મોબાઈલ લોચિરથી આ મમસાઈલ છોડવામાં આવી હતી. આ મમસાઈલ ૭૦૦ કકલોમીટર સુધી ત્રાટકવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. અમિ-૧ બેલાન્ટટક મમસાઈલને ઓમરટસાના દમરયાકાંઠે મવલર દ્વી પ ન્ટથત પરમાણુ ટથળથી પરીક્ષણ કરાયું ત્યારે ટોિના અમધકારીઓ ઉપન્ટથત રહ્યા હતા. આ મમસાઈલનું પ્રાયોમગક પરીક્ષણ સેના દ્વારા કરવામાં આહયું હતુ.ં આઈટીઆરના મનદદેશક એસપી દાસે કહ્યું છે કે અમિ-૧નું પરીક્ષણ સફળ રહ્યું છે. તેમણે કહ્યું હતું કે ટવદેશી મનિમમત અને જમીનથી જમીન પર પ્રહાર કરનાર અમિ-૧ મમસાઈલને આઈટીઆરના પરીક્ષણ રેચજથી એક રેલવે મોબાઈલ લોચિર મારફતે છોડવામાં આવી હતી. ડીઆરડીઓના એક અમધકારીએ નામ જાહેર નહીં કરવાની શરતે કહ્યું હતું કે આ મમસાઈલમાં અમતઆધુમનક સાધનો છે, જેના કારણે આ મમસાઈલ તેના મનધાિ મરત લક્ષ્ય ઉપર પડવામાં સફળ રહે છે. ૧૫ મીટર લાંબી અને ૧૨ ટન વજન ધરાવતી અમિ-૧ મમસાઈલ ૧૦૦૦ કકલોગ્રામનું વજન લઈ જવામાં સક્ષમ છે.


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 4th December 2010

POLYURETHANE MOULDING

KI N GS

PARK ROYAL SHOWROOM 192 Acton Lane Park Royal London NW10 7NH Tel : 020 8961 8084 Fax: 020 8961 8373

www:kingskitchens.co.uk

HENDON SHOWROOM

157-161 West Hendon Broadway, Hendon London NW9 7EA Tel : 020 8202 8881 Fax: 020 8202 9991

TRADE & DISTRIBUTION -PARK ROYAL Email:info@kingskitchens.co.uk Fax: 020 8961 8373

27


Happy 3rd Birthday Rushvi S$A "B(& $E &@ F C: @S' B H C"@&H !B ES! @ &@ E @ & 2 S$; @ !@ 8@!B &J J H E ' @$B @) @ E E @J S$S$ E%H @J ES! B D @$@&H E $HS%J* $6E @! &J E%0 $'@! 8@!@ H "@ E"@ C: &J$@ H H @L @% !@ H E @! @J B ES! @ @J OMMM C: &J E% H "@ @ 'H$@ CJ D / JC E @ E NP "@ 1 @$E H E S$A "B(& $E &@ ! C @ @ E @ E ! @J $E &@ F ES! B J3 8@!@ S 3 E%H @J T&D&B !@$$@ @ E G "@

S H E H @ @ 'H$@ @ !'1 ! B H @0 H ' H D @$@& E $HS%J* $6E E"B $@ B @J G "@ E @ E @ # @ E !@J CS @ @ $@ G "@ E @ @ !'1 H &@ E 0 @ E E E @3 H @ @ 1$@ L @ ! H @ @ HL @0 @ E @ $E &@ 8@!@ !@ E @S 1 @ C7 &@ E &J #@ E"@ &J$E %B" 1 @$E H H 1 H !$@ @J 0 H ' H B ES! @ B DS @ %J @ @ E!@ @J $B ' B H G @! @J S$ E%

!@, 4 @ 4 B I!E ' CJ G C"@&@ @J E ES! @ @ &J J H E$@ !'E%E E &J$E @S' B B @& !B B

?J @! 'E"@ %B" !=@

ES! @ H &"B Q 'E!HR ! D ! @ 1 @$E H @J S 3 E %H E C @ F E%.& @J T&D&B 1$@ L @ ! 5<@ @! E @ $@S @! B E>@ 1 E%H &@ E @ "@ !$@ E &H @ @U H @ @ 9H S @F "HS J S!S H E 4H-&@' $@ @F E S! B S @!B K !@ !+ @ 'H$@ B $@ B E

Date of Birth: 03/12/2007 Father: Rajeev Raval Mother: Dhara Raval Brother: Rushil Raval

7 0 0 ,0#!0 2 0' 38 4 6 01 ) 0 0 A $4 0 0( 2 08 ,0#!0 2 0 5 0 -5@ 8 &6 $ 3 #@* 4 =? << 0 8 !0 2 6& 7 6 0 #4 2 4!0 08 ' 0 4 8 3 8 0 0 2 01 ) 0 08 @#8 0 => !"9 @ !0#2 #4 $4 0 : # 3 0 4 /8 4 6 0 %A+) 0( 2 08 0 08 0 08 8 !0 2 6& 7 4 4 2 0#4 0@$ 2 4 ( 4 7 0 0 7 0 ,0#!0 2 #4 $4 0 : 3#0 4 #3 .0 !0 7 , 0 7 # . $0 7; $ 7 7

( 0

4

worldwide travel and tours

50th Golden Wedding Anniversary 3-12-60 to 3-12-10 Congratulations on their 50th wedding anniversary From Sangeeta, Dipti and Priti (Daughters), Nileshkumar and Hemantkumar (Son in Laws) We would like to take this opportunity to congratulate our grandparents on celebrating their 50th Golden Wedding Lalitkumar Jashbhai Patel & Anniversary on Mrs Hansa Lalitkumar Patel 03 December 2010. We wish them both many more happy and healthy years to come. We love you so much Ba and Dada! Thank you for giving us so many happy memories, Lots of love and hugs from grandchildren Amisa, Ria, Shivam, Jhosh and Shaan.

vAùckAene nmñ ivnùtI sAE su´A vAùckAene joAvvAnuù ke ‘gujrAt smAcAr’mAù æisŒ ¸tI ÀherAtAe Àe¤ kAe¤po cIj-vStunI ŠrIwI krAe a¸vA sÈvsnAe ¦pyAeg krAe tAe te mAqe amArI kAe¤ jvAbwArI n¸I. aenI yAeGytA je-te VyiKtae pAete tpAsI te aùge ino#y levAe.

Worldwide Flights Bombay Delhi Ahmadabad Bangalore Amritsar Manila Sydney

£315 £349 £425 £387 £419 £493 £752

Dubai Nairobi Ahmadabad Mombasa Dar'Salam New York Bangkoko

£315 £398 £425 £467 £447 £272 £399

020 83856899 / 83856895

Worldwide Holiday INDO CHINA | 18 DAY

SOUTH AMERICA | 18DAY

CAMBODIA - LAOS - VIETNAM

LIMA- CUSCO - RIO DE JANERIO - IGUAZU AMAZON -SACRED VALLEY

INCREDIBLE EAST INDIA |15 DAY

SOUTH AFRICA & ZAMBIA |15 DAY

KOLKATA - DARJEELING - SIKKIM BHUVANESWAR - PURI

CAPE TOWN - PRETORIA - KNYSNA - KRUGER PARK JOHANNESBURG - VICTORIA FALLS

EXOTIC MALAYSIA & BALI | 15 DAY

AUSTRALIA & NEW ZEALAND | 23 DAY

KUALA LUMPUR - MALACCA - GENTING HIGHLAND BALI - NUSA DU BEACH - UBUD

SYDNEY - MELBOURNE - PERTH - CAIRNS - GOLD COAST -AYERS ROCK CHRIST CHURCH AUCKLAND - QUEESTOWN - WELLINGTON

SOUTH EAST ASIA |15DAY

SRI LANKA & KERALA |15 DAY

SINGAPORE - KUALA LUMPUR - HONG KONG

COCHIN - MUNNAR - THEKKADY - KOVALAM COLOMBO - DAMBULLA - SIGRIYA - KANDY

SOUTH INDIA |15DAY

EXOTIC MAURITIUS & DUBAI | 12 DAY

KOVALAM -COCHIN - THEKKADY - CHENNAI MADURAI - TRICHY - TIRUPATHI

PORT LOUIS - ILE AUX CERFS DUBAI - SHARJAH

020 84292797 / 83856863 / 83856881 tours@carltonleisure.com

www.carltonleisure.com

Editor: CB Patel Managing Editor: Jyotsna Shah Tel: 020 7749 4091 Email: jyotsna.shah@abplgroup.com Executive Editor: Kokila Patel Tel: 020 7749 4092 Email: kokila.patel@abplgroup.com News Editor: Kamal Rao Tel: 020 7749 4001 Email: kamal.rao@abplgroup.com Editorial Department: Dhiren Katwa, Dr Jagdish Dave Chief Financial Officer: Surendra Patel Tel: 020 7749 4093 Email: surendra.patel@abplgroup.com Accounts Executive: Akshay Desai Tel: 020 7749 4087 Email: akshay.desai@abplgroup.com Business Development Manager: Urja Patel Tel: 020 7749 4098 Email: urja.patel@abplgroup.com Liji George Tel: 020 7749 4013 Email: george@abplgroup.com Nikhil Gor Tel: 020 7749 4009 Email: nikhil.gor@abplgroup.com Advertising Manager: Alka Shah Tel: 020 7749 4002 Mobile: 07944 151 893 Email: alka.shah@abplgroup.com Kishor Parmar Tel: 020 7749 4095 Mobile: 07957 69 49 09 Email: kishor.parmar@abplgroup.com Advertising Sales Executive: Rovin John George Tel: 020 7749 4097 Email: rovin@abplgroup.com Erien Dubash Tel: 020 7749 4089 Email: erien.dubash@abplgroup.com Design/Layout: Harish Dahya Tel: 020 7749 4086 Email: harish.dahya@abplgroup.com Ajay Kumar Tel: 020 7749 4086 Email: ajay.kumar@abplgroup.com Customer Service: Ragini Nayak (For Subscription press No 3) Tel: 020 7749 4080 Email: support@abplgroup.com Leicester Distributors: Europa Enterprise, Suresh Chandarana Tel: 0116 241 5234 Media Representation - Belgium: Kishore A Shah, 35 Quinten Matsijslei, Bus 24, 2018 Antwerpen, Belgium Tel: 00323 231 6269 International Advertisement Representative: Jain Group(South India) Tel: +91 44 42041122/3/4 Fax: +91 44 25362973 Mumbai: +91 222471 4122 Email: jainmedia@eth.net (BPO) AB Publication (India) Pvt. Ltd. 207 Shalibhadra Complex, Opp. Jain Derasar, Nr. Nehru Nagar Circle, Ambawadi, Ahmedabad Tel / Fax: +91 79 2646 6061 Chief Executive Director: Kamlesh Amin Tel: +91 922 710 4308 Email: kamleshamin123@yahoo.co.in Editorial Co-Ordinator (BPO): Suresh Samani (M) +91 9898441330 Email : sureshsamani@yahoo.com Dy. Editorial Co-Ordinator (BPO): Nilesh Parmar (M) +919426636912 Consulting Editor (BPO): Bhupatbhai Parekh, Ahmedabad, Gujarat Tel: +91 79 2630 4142 Rajpipla: Jyotishi Bharat Vyas Tel: 0091 2640 220525 Mumbai: Kanti Bhatt, Hemraj Shah (Jumbo Advertiser) Horizon Advertising & Marketing: 205 Shalibhadra Complex, Opp. Jain Derasar, Nr. Nehru Nagar Circle, Ambawadi, Ahmedabad Tel / Fax : +91 79 2646 5960 (M) +91 9913346487 Email : horizonadvt2009@yahoo.in Neeta Patel, (Advertising Manager) (M) +91 98255 11702 (Res.) + 91 0265 3258164 Email: neeta_abplgroup@yahoo.co.in News Representatives in Various parts of India, especially in Gujarat

& # % # ! # " "&$ $+($# & ( $# $# ( *** %! &$)% $" , ' # )' # '' $ ! " $' % " # & # % # $' % " # $

$&$# ( (& ) !

( $#'

(


સવસવધા

Gujarat Samachar - Saturday 4th December 2010

29

a„vAidk iv¿y માનસિક અશાંસિ વધારિો યોગની માસિકીનો સવવાદ તા. ૪-૧૨-૧૦ થી ૧૦-૧૨-૧૦

Tel. 0091 2640 220 525

jyAeit¿AI rt VyAs મેષ રાશિ (અ.લ.ઇ)

તુલા રાશિ (ર.ત)

આ િમયગાળામાં આપના મનની સ્થથસત અથવથથ રહે તેવા પ્રિંગો િજાચશે. સવપરીત પ્રિંગો વખતે િહનશસિ ગુમાવશો તો વધુ શોષાવું પડે. ધીરજડહાપણથી કામ લેશો. અગત્યના નાણાંકીય પ્રશ્નો હલ થતાં િફળતા મળશે. ધીરેલા ફિાયેલા નાણાં પરત મળે.

આ િમય અકારણ ઉદ્વેગ અને તંગસદલીનો અનુભવ કરાવશે. કાયચશસિનું ફળ ન મળતાં સનરાશા જન્મશે. નાણાંકીય લેવડદેવડમાં હજુ પૂરેપૂરો િાનુકૂળ િમય ન હોવાથી ધારી આવક કે લાભ પૂરો ન મળે. આપનું આયોજન વ્યવસ્થથત કરી લેજો.

વૃષભ રાશિ (બ.વ.ઉ) અહીં આપની પ્રવૃસિઓનો થશે. બૌસિક સવકાિ કામગીરીમાં િફળ થશો. માનસિક ઉત્િાહ અનુભવી શકશો. ધ્યેય સિિ કરવાની િાનુકૂળતા વધશે. આવકના નવા સ્રોત ઉભા કરવાનું લક્ષ્ય િાકાર થશે. અલબિ આવકના પ્રમાણમાં ખિચ વધશે.

વૃિશ્ચક રાશિ (ન.ય) આપને મૂંઝવતા પ્રશ્નો િફળતાપૂવચક હલ થશે. ઉત્િાહ વધશે. લાંબા ગાળાથી અટવાયેલા કાયોચનો સનકાલ આવે અથવા તેમાં પ્રગસત થતી જણાશે. આસથચક દૃસિએ િમય િાનૂકુળ જણાશે. આવકવૃસિનો માગચ મળે. વ્યવહારો િલાવવાં પૂરતી નાણાં મળી રહેશે.

શમથુન રાશિ (ક.છ.ઘ) આ િમયાં મનોઉદ્વેગના બનાવો બનશે. કેટલીક તકલીફો વધતાં સિંતાનો અનુભવ થશે. થવથથતા કેળવવા તરફ લક્ષ આપજો. નાણાંકીય દૃસિએ જોગવાઈ કરી શકશો. લોન-કરજના કાયોચ પાર પડતાં જણાશે. િારી નોકસરયાતના પ્રશ્નો િંતોષજનક રીતે ઉકેલાશે.

ધન રાશિ (ભ.ફ.ધ.ઢ) ઉત્િાહપ્રેરક બનાવોથી અશાંસત િજચતા પ્રિંગોથી બિી શકશો. મહત્ત્વના કામકાજોમાં િફળતા મળવાના આશાથપદ િંજોગો આનંદ-ઉત્િાહનો અનુભવ કરાવશે. આસથચક પસરસ્થથસત અંગેની સિંતાઓમાંથી બહાર નીકળવાના પ્રયાિ કરતા હશો તો િફળ થશો.

કકક રાશિ (ડ.હ) આપની માનસિક અશાંસત કે તનાવમાંથી મુસિ મેળવવા માટે ગ્રહો મદદરૂપ થશે. કેટલીક અન્ય વ્યસિઓ િાથે માનસિક ઘષચણના પ્રિંગો િજાચય. આપની કેટલીક મહત્ત્વની પ્રવૃસિઓને પ્રોત્િાહન મળે. આપના ખિચ િામે આવકનું ઓછી રહેતાં સ્થથસત કપરી બનતી જણાશે. શિંહ રાશિ (મ.ટ) આ િમય આપને માનસિક ઉત્પાતનો અનુભવ કરાવશે. ઉતાવળાં પગલાં લેતાં પહેલાં િો વાર સવિાર કરજો. ધીરજ અને થવથથતા જાળવજો. ઉઘરાણીના કામકાજ પતાવી શકશો. અહીં લાભ વધવાની િાથે વ્યય પણ વધવાનો છે. નોકસરયાત માટે ગ્રહયોગો શુભ છે. કન્યા રાશિ (પ.ઠ.ણ) માનસિક અજંપો વધશે. આપના મહત્ત્વના કામકાજોમાં સવલંબ થતાં પણ સિંતાનો બોજ વધશે. આપનું નાણાંકીય આયોજન વ્યવસ્થથત કરશો તો વાંધો નસહ આવે. આવક વૃસિ થાય, પણ ખિચ વધે તેમ હોવાથી બિતના યોગ નથી.

ન્યૂ યોકકઃ માનસિક શાંસિ મેળવવાનો અકિીર ઇલાજ ગણાિી ભારિીય યોગ પદ્ધસિએ અમેસરકામાં અશાંસિ િર્મ છે. અમેસરકામાં આશરે ૧.૫ કરોડ લોકો શારીસરક સ્વાસ્થ્યથી માંડીને માનસિક શાંસિ અને આધ્યાત્મમક અનુભવ મેળવવા િસિિના ડઝનબંધ કારણોિર સનયસમિ યોગ કરે છે. યોગાિન કરિી વખિે િેઓ કોઇ ધમમને અનુિરિા િોવાની લાગણી અનુભવિા નથી. પરંિુ એક સ્થાસનક સિન્દુ િંગઠને યોગાિનો સિન્દુ ધમમની

એક પૂજા સવસધ િોવાનો દાવો કરીને સવવાદનો મધપૂડો છંછડ્ય ે ો છે. કેટલાક ભારિીયઅમેસરકનોએ પ્રચાર શરૂ કયોમ છે કે યોગ મૂળ સિન્દુ ધમમનો શબ્દ છે અને યોગનું કોઈ પણ આિન કરવું એ સિન્દુ ધમમને અનુિરવા િમાન છે. િે સિન્દુ શાસ્ત્રો િાથે વષોમથી જોડાયેલી સવસધ છે. ઝૂબ ં શ ે શરૂ કરનાર સિન્દુ અમેસરકન ફાઉન્ડેશન માને છે કે યોગને અન્યોએ િાઈજેક કયોમ છે એટલે િેમણે ઝુબ ં શ ે ને ‘ટેક બેક યોગા’ નામ આટયું છે. જોકે આ

પ્રચારમાં સવદેશીને સિન્દુ બનવા પ્રેરાિા નથી કે યોગ પ્રસશક્ષકોને યોગ િાથે સિન્દુ ધમમનું સશક્ષણ આપવા કિેવાિું નથી. નવા યુગના લેખક ડો. દીપક ચોપરા આ પ્રચારને ભૂલભરેલા ઇસિિાિ અને ખોટા માગગે ચઢેલા સિન્દુ રાષ્ટ્રવાદનું બાસલશ અસભયાન કિી વખોડે છે. જ્યારે િધનમ બાત્ટટસ્ટ સથયોલોસજકલ િેસમનરી િરીકે જાણીિા ચચમના પાદરી

આર. આલ્બટટ મોિલરે કિે છે કે ખરેખર યોગ સિન્દુ ધમમસવસધ જ છે. િેને અનુિરનાર સિસ્િીનો આમમા નબળો થઈ જાય છે. આ પ્રચારના પસરણામે પ્રશ્ન ઊભો થયો છે કે યોગની માસલકી ખરેખર કોની કિેવાય? આથી જ િાજેિરમાં ભારિ િરકારે યોગના િજારો વષમ જૂના ૪૦૦૦ આિનોના દસ્િાવેર્ પુરાવા િૈયાર કરવા પડયા િિા.

I5 *F A-B8 'B A* "+A & B

Q&S E&A

*A?J ,F-CJ A*!I G !I *I *A2+C %A*

MOM -FQ ! F,J B"B U.%*AJ #,F 0*8+A%I : Q#.0*AJ Q% A- A*@ #F/%B C Q.=A%A T A, Q( %F0 ;I4-F* 'H*B-B ;I4-F* -R*AJ Q.-J( $A,F- 6+Q<%CJ Q*-% C A F A 9B% A *K AJ *C7 H B Q. A*AJ Q.-J( #,F .A! >C ,1F/F

;F*)R ;F*B &J B A A0 0J& L ,F &1F-A 0J(J$ 1!I 1.F 0J(J$ %"B &A A 0J(J$ *A G 0J& L ,I /B. A.,

% C A .A

*#A.A#

Q.#F/*AJ 'I% &,"B ,F (F A A* ,.A*AJ ./F

C ,A! )A,!

N -A *AJ 3 A$A,B ./B , P -A *D I %A 8&F7+A-B8

*I

મકર રાશિ (ખ.જ) લાગણીઓના ઘોડાપુરમાં વધુ પડતા તણાશો તો ઉશ્કેરાટ, વ્યથા અને માનસિક તંગસદલી સિવાય કંઇ મળવાનું નથી. ધીરજ અને િંયમથી વતચશો તો ઘણી િમથયાઓ આપોઆપ ઉકલતી જણાશે. નોકસરયાત વગચને નજીક લાગતો લાભ દૂર જતો જણાશે. કુંભ રાશિ (ગ.િ.િ.ષ) આપની અંગત બાબતોના કારણે અજંપો-વ્યથા જણાશે. અગમ્ય બેિેની જણાશે. મનને િસિય રાખશો તો વધુ સનરાશામાંથી ઉગરી શકશો. નાણાંકીય દૃસિએ િમય િાનુકૂળ અને િફળ નીવડશે. આવનાર ખિાચઓ માટેની જોગવાઈ કરી શકશો. મીન રાશિ (દ.ચ.ઝ.થ) આ િમયમાં આપને કેટલાક પડકારોનો િામનો કરવો પડશે. આપના પ્રયત્નો મુજબ લાભ ન મળવાથી મન ઉદ્વેગ અનુભવશે. નાણાંકીય દૃસિએ સિંતાપ્રદ િમય જણાશે. આપને આવક ધાયાચ પ્રમાણે ન મળે. બાકી લેણાં મળવામાં પણ સવલંબ થાય.

," & (&./ &* "3/"*/&+* +#/ +*1"-.&+* "*+1 /&+* (0) &*$ " /&*$ (" /-& " +- /&+* ( ./"-&*$ -&1"2 4. "* &*$ (( /4,". +# !+0 ("$( 5&*$ +*."-1 /+-&". .0,,(4 *! #&/

3 -&!$" + ! "(

) &(

4".

&!!("."3

/%( *!(/!

+( +)

"( 222

/%( *! + 0'


30

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 4th December 2010

આભાર દશગન

આભાર દશગન

ૐ નમ: સશવાય

જય હનુમાન

સ્વગગવાિ: તા.૨૪.૨૨.૨૦૧૦ (ટૂટીંગ-યુ.કે)

જન્મ: તા. ૧૫-૦૬-૧૯૨૫ (કાયાવરોહણ-ગુજરાત)

સ્વગગવાિ: તા. ૨૪-૧૧-૨૦૧૦ (વોન્ડ્િવથગ, લંડન-યુ.કે.)

જન્મ: તા. ૧૧-૪-૧૯૫૯ (મોમ્બાિા, પૂવગ અાસિકા)

જયશ્રી ગાયત્રીમા

શ્રી નાથજી બાવા

સ્વ. બાહુલ મહેશ કસવ

ગં.સ્વ.ઝવેરબેન (જશુબેન) નવીનભાઇ પટેલ (તારાપુર) શ્રીજી તમારે શરણ, વલ્લભ તમારે શરણ, સવઠ્ઠલ તમારે શરણ, યમુના તમારે શરણ ગુરૂદેવ તમારે શરણ, બાળક તમારે શરણ, સગસરરાજ ધરણ ।। તારાપુરના (વાિાભાઇની ખડકીનાં) મૂળવતની અને િાિ ટૂટીંગ શ્થથત અમારાં માતુશ્રી પૂજ્ય ઝવેરબેન (જશુબેન) નવીનભાઇ ઉફફે બુદ્દેવભાઇ રણછોડભાઇ પટેિ ટૂંકી માંદગી ભોગવ્યા બાદ તા.૨૪ નવેમ્બર, ૨૦૧૦, બુધવારે ૮૫ વષયની વયે શ્રીજી ચરણ પામ્યાં છે. શાંત, સૌમ્ય ચિેરો ધરાવતાં, કમયઠ, ધમયપરાયણી, પરોપકારી અમારાં વડીિ થવજનની લચરલવદાયથી અમારા પલરવારમાં કદી ન પૂરાય એવી ખોટ પડી છે. અમારા પલરવાર પર અાવી પડેિ અા દુ:ખદ પળોએ રૂબરૂ પધારી કે ફોન-ઇમેઇિ દ્વારા શોકસંદેશા પાઠવી અમોને આાિાસન અાપનાર તેમજ સદગતની અંલતમયાત્રામાં ઉપશ્થથત રિી ભાવભરી શ્રધ્ધાંજલિ અપયનાર અમારા સૌ સગાંસંબંધી લમત્રોનો અમે અંત:કરણપૂવયક અાભાર માનીએ છીએ. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

સખેદ જણાવવાનું કે, અમારા વિાિસોયા લપતાશ્રી બાહુિ મિેશ કલવનું તા.૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૦ના રોજ ૫૧ વષયની વયે દુ:ખદ અવસાન થયું છે, એમણે ખૂબ જ શાંલતપૂવયક દેિ ત્યાગ કયોય છે. તેઅોશ્રી રાનીના પ્રેમાળ પલત અને પૂનમ, રાજનના વિાિા લપતાશ્રી િતા. તેઅો મોત સામે ઘણું ઝઝૂમ્યા, અાખરે પ્રભુનું શરણું થવીકાયુું. ઘણા બધાના જીવનમાં એમના જવાથી ભારે ખોટ વરતાઇ છે, એમના અનુદાનને શબ્દોમાં વણયવી શકાય એમ નથી. અમારા લપતાશ્રીનો થવભાવ રલસક, પ્રેમાળ, િાગણીસભર અને ઉદાર િતો, એમાંય લવશેષ રમૂજભરી શૈિી હ્દય થપશશી િતી. જે કોઇ એમને જાણતા િતા તે બધાને એમની ખોટ ખૂબ જ સાિશે એમાં કોઇ શંકા નથી! અા દુ:ખદ પ્રસંગે અમને લદિાસો અાપનાર અને અમારા દુ:ખના સિભાગી બનનાર સૌ કોઇનો અમે અંત:કરણ પૂવયક અાભાર માનીએ છીએ. લપતાશ્રી, અાપની ખોટ અમને ખૂબ જ સાિશે અને અમે તમને સદાય ચાિતા રિીશું. અમારા જીવન પર અમીટ છાપ અાપ છોડી ગયા છો. તિ. કતવ કુટુંબીજનો, વ્યાસ કુટુંબીજનો અને િોટા પતરવારના જયશ્રી કૃષ્ણ.

થવ. મનુભાઇ રણછોડભાઇ પટેિ (લદયેર) ગં.થવ. લવમળાબેન એમ. પટેિ (દેરાણી) શ્રી મિેન્દ્રભાઇ નવીનભાઇ પટેિ (પુત્ર) અ.સૌ દેલવન્દ્રાબેન એમ. પટેિ (પુત્રવધૂ) શ્રી કકરણકુમાર પુરસોત્તદાસ પટેિ (જમાઇ) અ.સૌ. રક્ષાબેન કકરણકુમાર પટેિ (દીકરી) થવ.શ્રી રામભાઇ કાશીભાઇ પટેિ (નણદોઇ) ગં.થવ. કાશીબેન અાર. પટેિ (નણંદ) શ્રી લદનેશકુમાર લવઠ્ઠિભાઇ પટેિ (ભત્રીજા જમાઇ) અ.સૌ. વસુબેન ડી. પટેિ (ભત્રીજી) શ્રી અલિનભાઇ રામભાઇ પટેિ (ભાણો) અ.સૌ. કૃપાિી અલિનભાઇ પટેિ (ભાણેજવહુ) થવ.શ્રી િષયદભાઇ મનુભાઇ પટેિ (ભત્રીજો) ગં.થવ. ભાવના િષયદભાઇ પટેિ (ભત્રીજાવહુ) શ્રી િેમાંગ મિેન્દ્રભાઇ પટેિ (પૌત્ર) અ.સૌ. તૃષા િેમાંગ પટેિ (પૌત્રવધૂ) શ્રી મનીષ લદનેશકુમાર પટેિ (ભાણો) અ.સૌ. પ્રણાલિ મનીષ પટેિ (ભાણાવહુ) શ્રી લવશાિકુમાર શાંલતિાિ પટેિ (ભાણેજ જમાઇ) અ.સૌ. તન્વી વી. પટેિ (ભાણી) શ્રી પ્રલવણકુમાર જયપ્રકાશ પાલનકર (પૌત્રજમાઇ) અ.સૌ. ઉપેક્ષા પી. પાલનકર (પૌત્રી) લનકેતા, શીના, સમીર, ઉજાિા, કેન્ની અને ધેવનના સૌને જયશ્રી કૃષ્ણ 10 kimberley Croydon, CR0 2PU Tel: 0208 689 7514

અંતિમ સંસ્કાર: શુિવાર તા. ૩-૧૨-૧૦, બપોરના ૧૨.૪૫ વાગે િોયડન લિમેટોરીયમ, લમચામ રોડ (થોટટન રોડથી પ્રવેશ), િોયડન, CR9 3AT Mr M Kavi (father), 76 Woodland Road, Crystal palace, London SE19 1PA. Tel: 020 8473 3121

અાભાર દશગન શ્રી નાથજી

શ્રીજી તમારે શરણ, વલ્લભ તમારે શરણ સવઠ્ઠલ તમારે શરણ, યમુના તમારે શરણ ગુરૂદેવ તમારે શરણ, બાળક તમારે શરણ, સગસરરાજ ધરણ।।

જય સિયારામ

મૂળ ગામ કરમસદ ઘણાં વષોય મ્બાિે ખાતે રહ્યા બાદ િંડન અાવી થથાયી થયેિ અમારા પૂ. માતુશ્રી ગં.થવ. કાશીબા રાવજીભાઇ તા.૨૭-૧૧-૧૦ના શલનવારે દેવિોક પામ્યાં છે. માયાળુ અને સવય પ્રત્યે સમભાવ દશાયવતા એવા પ્રેમાળ થવભાવના માતુશ્રીની ખોટ કદીય કોઇ પૂરી શકે નલિ. અા દુ:ખદ સમયે રૂબરૂ પધારી ટેિીફોન કે ઇમેઇિ દ્વારા લદિાસો અાપનાર અમારા સવવે સગા સંબંધી તથા લમત્રોનો અમે અંત:કરણ પૂવયક અાભાર માનીએ છીએ. પરમકૃપાળુ પરમાત્મા સદ્ગત અાત્માને શાિત શાંલત અાપે એજ પ્રભુ પ્રાથયના. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ: લિ. અાપના થવજનો યોગેન્દ્રભાઇ અાર પટેિ (પુત્ર) મંજુિાબેન વાય પટેિ (પુત્રવધૂ) અરૂણભાઇ અાર પટેિ (પુત્ર) અાશાબેન એ પટેિ (પુત્રવધૂ) થવ. સૂયયકાન્ત અાર પટેિ (પુત્ર) નીિાબેન એસ પટેિ (પુત્રવધૂ) રશ્મમભાઇ અાર પટેિ (પુત્ર) બકુિાબેન અાર પટેિ (પુત્રવધૂ) શશીકાન્ત અાર પટેિ (પુત્ર) જ્યોત્સનાબેન એસ. પટેિ (પુત્રવધૂ) થવ. શાંલતિાિ અાઇ પટેિ (જમાઇ) ગં.થવ. મંજુિાબેન એસ પટેિ (પુત્રી) થવ. સૂયયકાન્ત અાઇ પટેિ (પુત્ર) ગં.થવ. ભાનુબેન એસ. પટેિ (પુત્રવધૂ)

ગં.સ્વ. કાશીબા રાવજીભાઇ પટેલ જન્મ: તા. ૨૩-૫-૧૯૦૬, િારિા - ગુજરાત સ્વગગવાિ: તા. ૨૭-૧૧-૧૦, લંડન – યુ.કે.

Anil Y Patel (Grandson) Praveena A Patel (Grand daughter-in-law) Hiranj A Patel(Grandson) Krishna H Patel (Grand daughter-in law) Hiran S Patel(Grandson) Monika H Patel (Grand daughter-in-law) Nerav S Patel (Grandson) Milan J Patel (Grandson-in law) Sheena M Patel (Grand daughter) Jigna R Patel (Grand daughter) Sonal R Patel (Grand daughter) Jai Sri Krishna from all your great grand children, we were blessed to have known you Mota Ba and you will always be in our hearts.

Funeral is to be held at Golders Green Crematorium, Hoop Lane, London, NW11 7NL-Friday 3rd December 4pm 72 The Chase, Edgware, Middx, HA8 5DJ Tel:0208 952 1686


સંસ્થા સમાિાર

Gujarat Samachar - Saturday 4th December 2010

• જલારામ જ્યોત મંદિર, િેપ્ટન એવન્યુ, સડબિી, વેમ્બલી, રમડલસેક્સ HA0 3DW ખાતે ગુરૂવાિે જલાિામ ભજનનું અાયોજન સાંજના ૭ થી ૧૦ કિવામાં અાવ્યું છે. ૮ વાગે અાિતી અને બાદમાં મહાિસાદી. સંપકક: શ્રી સી.જે.િાભેરૂ 07958 275 222 • અાદ્ય શદિ માતાજી ટેમ્પલ, ૫૫ હાઇ સ્ટ્રીટ, કાઉલી, UB8 2DX ખાતે િરવવાિ તા. ૫-૧૨-૧૦ના િોજ બપોિના ૧.૩૦ વાગ્યાથી રપતૃ તપમણનો કાયમિમ બે રવભાગમાં િાખવામાં અાવ્યો છે. ત્યાિબાદ યોગા, ભજન, અાિતી અને મહાિસાદ. સંપકક: 07882 253 540. • પંકજ સોઢા િસ્તુત કિે છે 'દજંિગી કા સફર'. પોતાના રપતા 'કકશોિ કુમાિ'ને સંગીતસભિ અંજરલ અપથેશે એમના સુપુત્રો અરમત કુમાિ અને સુરમત કુમાિ. િરવવાિ તા. ૧૨-૧૨-૧૦ સાંજે ૭ વાગ્યાથી લેસ્ટિમાં િામગૃરહયા સેન્ટિમાં. રટકકટ તથા વધુ રવગત માટે સંપકક: 0116 253 1986 અથવા વસંત ભિા 07860 280 655. • પટેલ સમાજ અોફ નોધધમ્પટનની વારષમક સભા શરનવાિ તા. ૪૧૨-૧૦ સાંજે ૮ વાગે વેસ્ટન ફેવેલ પેરિશ હોલ, બૂથ લેન સાઉથ, નોધમમ્પ્ટન, NN3 ખાતે યોજવામાં અાવી છે. • દિશ્વ દિન્િુ પદરષિ (યુ.કે.) સાઉથ લંડન શાખાની તા. ૧૪-૧૧૧૦ના િોજ યોજાયેલ વારષમક સભામાં નીચે મુજબ કરમટી સભ્યો ચૂંટાયા છે: ચેિમેન શ્રી ઉષાકાન્તભાઈ નાગિ, વાઇસ ચેિ શ્રી ધીરૂભાઇ વ્યાસ, સેિેટિી શ્રી ઠાકોિભાઇ એમ.પટેલ, જોઇન્ટ સેિેટિી શ્રીમતી રિષ્નાબેન પટેલ અને ખજાનચી શ્રી શાંરતભાઇ પટેલ. કરમટી સભ્યો: શ્રી રિષ્નકાન્ત ઝાલા, શ્રીમતી હંસાબેન જે.પટેલ, શ્રીમતી પુષ્પાબેન વી.દેસાઇ, શ્રી િમેશભાઇ દેસાઇ, શ્રી જયંરતભાઇ પી. પટેલ, શ્રી શિદભાઇ પટેલ, શ્રી અરૂણભાઇ પટેલ, શ્રી કાન્તીભાઇ અાિ. પટેલ, શ્રી િફુલભાઇ પટેલ, શ્રીમતી ઉરમમલાબેન અમીન. સંપકક: 020 8665 5502

Asian Funeral Services

' "

ખૂબ વ્યસ્ત િહેવાને કાિણે શું અાપણે માતા-રપતાને પૂિેપૂિો સરધયાિો અાપી શક્યા કે નરહ? સી.બી. અા દેશમાં અભ્યાસ કિવા અાવ્યા ત્યાિે શરૂઅાતથી જ લંડનમાં હ્યુસ્ટન ખાતેની પાઠક પરિવાિની દુકાન થકી લખુભાઇ, શાંતાબા વગેિે સાથેનો સંબધં વષોમ વીતવા સાથે ઘરનષ્ઠ બન્યો હતો. તે અથમમાં પૂ. શાંતાબાની રવદાય એ અમાિા માટે પણ પારિવારિક શોક સમાન છે. પાઠક પરિવાિ પિ અાવી પડેલ અા દુ:ખદ સમયે 'ગુજિાત સમાચાિ' અને ‘એરશયન વોઇસ' રદલાસો પાઠવતા સદગત અાત્માની શાંરત અથથે તથા એમના કુટબ ું ને અા અાઘાત સહન કિવાની શરિ પિમકૃપાળુ પિમાત્મા અાપે એવું િાથથે છે.

¢

THURSDAY: 7:00 PM જાિેર જનતાની માંગને ધ્યાનમાં રાખી અા િખતનો કાયધક્રમ MATVના િશધકો માટે રાખિામાં અાવ્યો છે. િશધકો એમના દિચારો અને સંિાિોની અાપ-લે સી.બી. સાથે કરી શકશે. (ગુજરાતીમાં બોલિાની તકલીફ િોય તો દિન્િી, અંગ્રેજીમાં પણ િાતાધલાપ કરી શકશો). MATVનો લોકરિય કાયમિમ સીબી લાઇવ જુઅો અને જોવાની રમત્રોને ભલામણ કિો. સમગ્ર રવશ્વમાં કોઇ પણ સ્થળે MA TV પિ સીબી લાઇવ કાયમિમનું જીવંત િસાિણ ઇન્ટિનેટ દ્વાિા TVU Player Channel 75203 ઉપિ જોઇ શકાય છે. TVU Player ડાઉનલોડ કિવા માટે જુઅો વેબસાઇટ

www.tvunetworks.com આપના મંતવ્યો આજે જ 'ગુજરાત સમાચાર'ને લખીને મોકલી આપો. કાયધક્રમમાં આપ પણ ફોન કરીને આપનો અિાજ રજૂ કરી શકો છો : ટેલી. નં. 020 8963 1001

Our comprehensive service includes:-

A division of the Heart of England Co-operative Society Ltd.

!

િર ગુરૂિારે રાત્રે ૭-૦૦ કલાકે MATV Sky-793 પર

We operate from our modern and fully equipped premises on Mollison Way in Edgware

0247666 5676

"!

સ્વ. લખુભાઇ પાઠકના ધમમપત્ની અને પાઠક પરિવાિના મોભી અાદિણીય શાંતાગૌિીબેન પાઠકનું ૨૩ નવેમ્બિે ટૂકં ી માંદગી બાદ ૮૪ વષમની વયે બોલ્ટનમાં રનધન થયું છે. સ્વગમસ્થ લખુભાઇના અવસાન બાદ પાઠક પરિવાિના સવમક્ષત્ર ે ીય િગરત માટે પૂ. શાંતાબા ખૂબ અાતુિ અને સરિય િહ્યાં હતાં. મંગળવાિે શ્રી કકરિટભાઇ પાઠકને ફોન કિી તંત્રીશ્રી સી.બી. પટેલે અાશ્વાસન સંદશ ે ો પાઠવ્યો તે દિરમયાન કકરિટભાઇના કેટલાક ઉદ્ગા િો અત્યંત િભારવત ગણી શકાય. સ્વ. લખુભાઇ, સ્વ. શાંતાબા તથા પુત્ર-પુત્રારદ પરિવાિ સાથે કકરિટભાઇ અને અ.સૌ. મીનાબેન સંયિ ુ પરિવાિમાં હંમશ ે ા િહેતા અાવ્યા છે. એકાદ સપ્તાહની ટૂકં ી રબમાિી રસવાય પૂ. શંાતાબાની સાિ-સંભાળ િાખવામાં મીનાબેનકકરિટભાઇ દંપરતએ પૂિપે િૂ ી કાળજી િાખી હતી. તેમ છતાં સી.બી. ને કકરિટભાઇએ જણાવ્યું હતું કે, 'અાપણે સૌને માતા-રપતાની રવદાય ખૂબ જ સાલે છે ત્યાિે એમ લાગે કે પોતપોતાના કામ-ધંધામાં

¢

346 - 354 Foleshill Road, Coventry CV6 5AJ

%

શાંતાગૌરીબેન પાઠકની ચિર ચિદાય અાજની સી.બી. લાઇિની સાંજ દશશકો સંગ

Losing a loved one is a traumatic time

Serving the Asian Community

31

$

! ! &

 Large prayer room (Mandir) for performing the Funeral Rites or for paying the last respects All religious rites and wishes respected and administered Modern, fully equipped washing & dressing facilities Priest for final rites arranged Funeral ceremony items provided Repatriation arranged at short notice Horse drawn carriages arranged Sanjay Shah and Bharat Shah are the first & foremost Indian Funeral Directors in England serving the Asian community since 1984. For an efficient & professional service, contact either

Bharat Shah,Sanjay Shah, Neeta Shah, Alka Shah or Rashmi Doshi on

020 89 52 52 52

Asian Funeral Service " "

#

INDIAN FUNERAL DIRECTORS

44 South Parade, Mollison Way, Edgware, MIDDX. HA8 5QL

Bina, Jyoti or Amarshi Patel Tel: 020 8303 1274 # $

Email: info@indianfuneraldirectors.co.uk www.indianfuneraldirectors.co.uk

24 Hours Mobile: 0777 030 66 44

"

"

$

! %

Call us at anytime for a complete package price UK’s leading funeral directors at your service...

!

)& )" & &* ' * (# ,#) )" & && " ( #)& $& ! ' ' #& " ,#)& #! ! # ( )" & ( ! ' # )( #& ( ' # )! "( ( #" $ &! (( " & #)' & ( ' " + ' ' & '$ ( " ! " '( & #&' & +" && && " & %) & # &" ) , %) $$ + ' " " & '' " ( ' & , & &##! #& $ & #&! " ( )" & ( ' #& #& $ , " )" & & !#", ( !' $&#* & '( && " #& $ & #&! " '( & ( ' $ (& ( #" ' &* ' (# " &#! ", $ &( # ( +#& ' ' '$ &' " " "

# " ,#)& " & '( & " $ ' #"( (

, ( " + " # " & '(&,

#& #& !#& " #&! ( #"

'( & '$ ('

"

,)/1'

"(-%,(7

$11/6

$22(7

8 $341'$7 $.' 4.'$7 4.(1$,2 8 /12( 1$6. 4.(1$, 8 ,/6(12 8 (0$31+$3+/. #

/43*$,,

7/3+

0+&(1

*/412 2(15+&( #


32

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 4th December 2010

ભકિતવેદાંત મેનોર તરફથી વડાપ્રધાનને ભગવદગીતાની ભેટ િા જે િ ર માં ૧૦ ડાઉનીંગ મટ્રીટ ખાિે તિપાવલીનો સમારોહ યોજાયો હિો એ વેળાએ િ કક િ વે િાં િ મેનોર, હરે કૃષ્ણ મંતિરના પ્રમુખ શ્રી શ્રુ તિધમય િાસજીએ િારિનો પતવત્ર ધમયગ્રંથ શ્રીમિ િગવિગીિા વડાપ્રધાન શ્રી ડેતવડ કેમરનને અપયણ કરી હિી. વડાપ્રધાને સહષય મવીકારિાં જણાવ્યું હિું કે, “હું િકિવેિાંિ

મેનોરની મુલાકાિે અાવ્યો હિો ત્યારે ખૂબ અાનંિ અાવ્યો હિો એ ઘડી હજુ મને યાિ છે. િગવિગીિાનું અા પતવત્ર પુમિક હું ૧૦ ડાઉનીંગમાં સાચવી રાખીશ.”

હંસલો જલારામ ઝૂપડીમાં રગેચંગે જલારામ જયંતતની ઉજવણી

જલારામ સેવા ટ્રમટ, હંસલો ઝૂપડીના ઉપિમે પૂ.જલારામબાપાની ૨૧૧મી જસમજયંતિ ૧૨, ૧૩ અને ૧૪ નવેમ્બર એમ ત્રણ તિવસ ખૂબ ધામધૂમથી ઉજવવામાં અાવી. પૂ.જલારામબાપાની પાિુકાપૂજન અને અતિષેક કાયયિમમાં હજારો હતરિકિોએ શ્રધ્ધાપૂવકય લાિ લીધો હિો. ૧૩ નવેમ્બર, શતનવારના રોજ લગિગ ૨,૫૦૦થી વધુ હતરિકિોએ િાગ લીધો હિો. લેમટરથી પણ કોચ દ્વારા હતરિકિો અાવ્યા હિા. મથાતનક કાઉન્સસલર મેયર શ્રી િશયન અગ્રવાલ િેમજ શ્રી જગિીશ શમાયએ પણ જલારામ જસમજયંતિ તનતમત્તે હાજરી અાપી હિી.

અાધુતનિ તિટનમાં ભારત અને ભારતીયોના અનુદાનની સરાહના િરતા લોડડ મેિનલી લોડડ મેકનલી, હાઉસ અોફ લોર્સયના ડેપ્યુટી લીડર અને જમટીસ તમતનમટર િારિીય તવદ્યા િવનના ફંડ ફાળા માટેના વાતષયક તિવાળી ડીનરના મુખ્ય અતિતથ તવશેષ હિા. બુધવાર િા. હાઇ િતમશ્નર શ્રી નતલન સુરી અને શ્રીમતી સુરી, લોડડ મેિનલી અને લેડી મેિનલી, શ્રી માણેિ ૧૦ નવેમ્બરના રોજ તસવીરમાં ડાબેથી ભારતીય દલાલ OBE, લોડડ ભીખુ પારેખ અને ડેપ્યુટી હાઇ િતમશ્નર શ્રી રાજેશ પ્રસાદ. લંડનની મીલેતનયમ હોટેલમાં યોજાયેલ અા માણે ક દલાલ OBEએ હાઇ કમમશ્નર શ્રી નમલન વધુમાં જણાવ્યું કે, તિટનમાં સમારંિના અસય એમના મવાગિ વક્તવ્યમાં સૂરીએ િારિીય તવદ્યા િવનના અાતથયક અને સાંમકૃિીક ક્ષેત્રે અતિતથતવશેષ િારિીય હાઇ િારિીય હાઇ કતમશન અને કાયયને તબરિાવી જણાવ્યું કે, િારિીયોનું અનુિાન નોંધપાત્ર કતમશ્નર શ્રી નતલન સૂરી હિા. િવન વચ્ચેના સહકારની તિવાળી એટલે અાસુરી િત્ત્વો રહયું છે. પ્રેતસડેસટ અોબામા અા ડીનરમાં હાઉસ અોફ િૂતમકાની સરાહના કરી હિી. પર િૈવી િત્ત્વોનો તવજય, સાચા હિા, એમણે એમની કોમસસના બન્ને સિાના સભ્યો, શ્રી િલાલે િવન અને અાશામાં શ્રધ્ધા હોય અને જ્યારે િાજેિરની િારિ મુલાકાિમાં અનેક તવતશષ્ઠ મહાનુિાવો, હેમરન્મમથ અને ફુલહામ બરો અાશા િેમજ સપના સાકાર થાય કહ્યું હિું કે, િારિ તવશ્વનું તવતવધ ક્ષેત્રના અગ્રણીઅો સાથે પણ ગાઢ સંબંધો હોવાનું ત્યારે અાનંિનો ફુવારો સૌને અાતથયક અને અૌધોતગક એસજીન અાિીની હાજરી ધ્યાનાકષયક રહી જણાવ્યું હિું. છેલ્લે શ્રી િલાલે િીંજવી િે, અને એ સૌ માનવો છે. િારિના સંગીિ, તસનેમા, હિી. િારિીય યુવા પેઢીને એમના માટે સમાન છે. િોજનના અામવાિે સૌ પર કાયયિમનો શુિારંિ િારિીય મૂળ સાચવવા જોઇએ લોડડ મે ક નલીએ એમના કામણ કયુું છે. ભવનના ચે ર મે ન શ્રી એવો સંિેશ અાપ્યો. અા પ્રસંગે િવનના ગુરૂઅો વક્તવ્યમાં તિવાળીની ઉજવણીમાં હાજરી અાપવા અને તશષ્યો દ્વારા નાનો બિલ ખુશી વ્યક્ત કરી. સાંમકૃિીક કાયયિમ પણ રજુ થયો ત્યારબાિ અસય િહેવારો હિો. િવનના વાઇસ ચેરમેન શ્રી જેવા કે ઇિ, હન્નુકાહ, તિવાળી, તિસમસ વગેરે જોગીસિર સંગરે અાિારતવતધ તિટનમાં ઉજવીએ છીએ એ કરી હિી. િવન યુ.કે.ના અાપણા સમાજના વૈતવધ્યમાં િૂિપૂવય ડીરેક્ટર શ્રી માથુર એકિા અને સહનશીલિાના તિષ્ણામૂથથીએ સમાપન પ્રાથયના અા માપિંડ છે એમ જણાવ્યું. કરી હિી. સાંસ્િૃતીિ િાયયક્રમ રજુ િરી રહેલ િલાિારો.

# $

% &

"

/ %

!

!

&

&

-, # # $ -+,, # # &. & # &

#

$. $ $ # ( & # ' $ . # $ # % # # & # $ %. # # #

# #

.

) # . $ & #

) *

# # $ % ) . & " & !& & # &

%; A ,)" )$7 @'- 3$"3; $*7 3 '7A 8$5# @*+ 6 @$'3$ "3 8 3& 5 )3$ );!3& 7 $): )3 ) 3 %:+/5 # < 7'3 $: $: 3 $ 3""3; " "3 8 4'03)6 *7 5 2$ 7

(

); >

! #

ˆuù aAp ivl bnAvvA ivcArI rHAA Ae? ‘aeˆ ivLs’ aApnA œre aAvI, aApnI anuk u tAae, aApnI A¿AAmAù smÀvIne VyAjbI wre ivl bnAvI aApˆe. aApnA pirvArjnAenI surxAA mAqe aAje j ivl bnAvAe.

sùpk#: mnu „Kkr - 020 8998 0888. Thinking of Making A Will?

‘Ash Wills’ can prepare one for you 1. At a fixed fee 2. In the comfort of your home. For the security of your loved ones - make a will today.

Contact: Manu Thakkar 020 8998 0888 / 020 8248 5785

?

? $*7'3 "'3 5 .71 ) ' 3 (= 3$ ? #6 9"3; $*7'3 3 7 3" $'3 3 4' 3 2$5 7

- + 0 / 5" "3#%3 #/ '/ 6 ; , *' " %3#5 '3 1 4 /" # +#5"8 -2 3 . 0 , 5" . 3 / %/$5 6 #5 %3 %/ 5

, 4& 1 9: ; ; )4 6 #5 %3 %/ 5 3 . '1 8 . 3 5!#3 '26 " ' 3 %(3#5 3 (3#5

%50 7 3 /! 8 % /

-

4$% , &0 /! 4 * + "2 * 4 * + #* #1 * - 0 0 * * *1 * . $- + ) $- * * + '-( # #4$ "2 * - 4 %/ *1 5 !#1 3

anupm keqrs#

SWEET CENTRE •Weddings •Parties and all •other Functions !

" !

!

"

For Personal Service Contact:

"

$

- "/0"-)") $/&")") &"+('

# !

- "."+/-"1 $/&")") &"+('

! ,*%,-# ,"#

$)

,-$./ "/$

,+#,+

 lGnæsùg, sgA¤, sAesIyl fùKˆn ivgere ˆuæsùgAeae ‘anupm keqrs#’nA SvAiw¿q veÃqerIyn jmovArnAe aAgñh rAŠAe. wrek aA¤qm sA¤q ¦pr weˆrmAù ame 50¸I vŒu tAà bnAvvAmAù aAve e. aAk¿A#k hAeqel ane ved©g fuLlI ¤NSyAed# hAelmAù keqr©gnI sÈvs ve¤qòes sÈvs ¦plBŒ aApIae Iae. ¤ùGleNdnA kAe¤po S¸e idlIvrI

Contact: Ashvwin Gosai

129 Bowes Road, Palmers Green, London N13 4SB.

Tel: 020 8889 9112 Mobile: 07985 404 942 E-mail: anupamcaterers@yahoo.co.uk www.anupamcaterer.com


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 4th December 2010

33

વન અવવઘ્ના પાકકઃ મુંબઈમાં આકાર લઇ રહેલું નવું વિમાવિહન પયયાવરણ સંબંધિત પ્રશ્નો અને ગ્રીન પ્રોજેક્ટ્સની વયતો તો ઘણી થયય છે, પરંતુ મુંબઈમયં આકયર લઇ રહેલો વન અધવઘ્નય પયકક પ્રોજેક્ટ ખરય અથામયં ઇકોફ્રેસડલી છે. અહીં ઊર્ાનો કરકસરપૂણા ઉપયોગ, જળસંગ્રહ, અને નકયમય પયણીનય ધરસયયધિંગથી મયંડીને કચરયનય કલેક્શન અને તેનય ટ્રીટમેસટની પણ વ્યવસ્થય છે. પ્રોજેક્ટનય પ્રમોટસા અધવઘ્નય ઇંધડયય ધલધમટેડનય ચેરમેન અને એનઆરઆઇ ધબઝનેસમેન કૈલયસ અગ્રવયલ પયયાવરણનય જતન મયટે એટલય પ્રધતબદ્ધ છે કે તેમણે ઘરમયં કુદરતી પ્રકયશનો મહત્તમ ઉપયોગ થયય તેની કયળજી રયખવયની સયથોસયથ બયરીનય કયચ વચ્ચે ખયસ પ્રકયરનું મધટધરયલ વયપરવયનું નક્કી કયુું છે કે જેથી સૂયાપ્રકયશ વડે ઘરમયં આવતી ગરમી ઘટયડી શકયય. પધરણયમે લયઇટીંગ અને વયતયવરણને ઠંડું રયખવય મયટે વપરયતી ઉર્ાની

એનઆરઆઇ કૈિાસ અગ્રિાિ દ્વારા સાકાર થઇ રહેિા રેવસિેન્ડસયિ કિ કોિવશસયિ પ્રોજેક્ટની ઇકો-ફ્રેડિિી સિિતો િાટે આઇજીબીસી પ્રિાણપત્ર પણ િેળિાશે બચત થશે. આ ઉપરયંત કસસ્ટ્રકશન કયમગીરીનય સૌથી મહત્ત્વપૂણા ભયગોમયં ઉચ્ચ ગુણવત્તય જળવયય રહે અને સમગ્ર પ્રોજેક્ટ ટકયઉ તથય ભરોસયપયત્ર બનયવવય મયટે પયઇપ પણ ઇમ્પોટેેડ વયપરવયમયં આવશે. આનયથી પ્રોજેક્ટમયં ક્યયંય મેઇટેનસસની ઝંઝટ ન રહે અને રહેવયસીઓ આરયમદયયક જીવન મયણી શકે. વન અધવઘ્નય પયકકનું આ અવિઘ્ના ઈન્ડિયા વિવિટેિના અદભુત હયઉધસંગ કોમપ્લેક્સ પ્રિોટસસ કૈિાશ અગ્રિાિ અને વનશાંત અગ્રિાિ ભયરતની આધથાક રયજિયની ગણયતય મુંબઇનય હૃદયસમય બનશે. આ પ્રોજેક્ટ સરકયરની દયદરની એકદમ નજીક લોઅર મહયરયષ્ટ્ર પરેલમયં આકયર લઇ રહ્યું છે. ૬૪ િસ્ટર ધરડેવલપમેસટ મયળનય બે પ્રીધમયમ પોધલસી અંતગાત સયકયર રેધસડેન્સસયલ યુધનટની થઇ રહ્યો હોવયથી તેમયં ૨૩ સયથોસયથ અહીં ૩૫ મયળનું મયળનય એક એવય સયત કોમધશાયલ કોમ્પલેક્સ પણ ધબલ્ડીંગ્સ પુનવાસન મયટે બનશે. પ્રોજેક્ટની ઈકો-ફ્રેસડલી

આપવય મયટે મ્યુધનધસપલ સત્તયવયળયઓ દ્વયરય ર્હેર કરયયેલી યોજનય અંતગાત રહેવયસીઓને તેમનય પ્રોપટટી ટેક્સમયં ૫૦ ટકયની રયહત મળશે. ઉદ્યોગસયહધસક શ્રી અગ્રવયલ અગયઉ ધરઅલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રે કયયારત નહોતય, પરંતુ

ધવશેષતયને આઈજીબીસી દ્વયરય પ્રમયધણત પણ કરવયમયં આવશે. ગ્રીન પ્રોજેક્ટોને પ્રોત્સયહન

.0 31/("(.31 "" 1(.-1 ++ 4$-2 $1(&-$01 + --$01 0& -(1$01 ,$1' ' -31' +( 0 ,$1'+(&'2#$". 0$#(%%, (+ "., 555 0 ,$1'+(&'2 , -# / "., .0* %($+# 32"' .32' 8 3) 0 2 $5 3,! (

A

#

"

#' / 0 . # '3) 32"'

અનુસંધાન પાન-૩૬

C )>$74"7? )> 8 & 9 $8 B 7 '*;$ $7 = "7? "8 " 7 -%= .%; "7? $8 ;" &; 7 "7 < C &(=B 7 "8 7 7" = ! 9 & $7& 7 0: = 7# = C '7? )9? $ D2 *=/ D)+#9$8 8 C )9$D5 ;" )76 D$ B 9? $= 7 =, <+ @ 38 $ 8 1= '= !7 @ !

' -*'$1'5 0 .,/+$6 +(7 4 #( 0(#&$ +# ' - 0$$# . # 41 0( 3) 0 2

તેમણે જોયું કે મુંબઈનય રહીશોને ગુણવત્તયસભર જીવન મળી રહે તે મયટે ખરય અથામયં કંઇક અનોખું કરવયની વ્યયપક તક છે. આ પછી તેમણે ધરઅલ એસ્ટેટનય ક્ષેત્રે ઝૂકયવવયનો ધનણાય કયોા. તેમની કંપની અધવઘ્નય ઈન્સડયય ધલધમટેડે મુંબઈમયં વરલી સી ફેસ ખયતે ધનધશકય ટેરેસીસ નયમથી એક પ્રીધમયમ પ્રોજેક્ટ પૂરો કયોા છે.

! !

! "

! !


33 34

www.abplgroup.com

• શિમલા બન્યું ‘સ્મોકિંગ-ફ્રી શિટી’ : ટિટિશ ઇન્ડિયાના સમર કેટિિલ અને ઇમ્િોિટેિ ટસગારેિ અને ટસગાર માિટ પ્રખ્યાત ટિલ ટરસોિે ટશમલાને ‘કમોકકંગ ફ્રી ટસિી’ જાિેર કરવાનું ઐટતિાટસક િગલું લેવામાં આવ્યું છે. રાજ્ય સરકારના સૂત્રોએ જણાવ્યું િતું કે કેરળના કોટ્ટાયમ, ચંદીગઢ અને ટસટિમ િછી ટશમલા ‘કમોકકંગ ફ્રી ટસિી’ જાિેર થનાર દેશનું ચોથું શિેર બડયું છે. ટજલ્લાના તમામ વિા મથકોને આગામી વષષના મે સુધીમાં કમોકકંગ-ફ્રી બનાવી દેવાશે. આ સાથે સાથે ડ્રગ્સ, દારૂ અને કમોકકંગ સામે િણ એક કાયમી ઝૂંબેશ િાથ ધરાશે. સરકારી સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે, જાિેર કથળોમાં કમોકકંગ અને તમામ શૈક્ષટણક સંકથાઓના ૧૦૦ વારની િટરટધમાં તમાકૂની િેદાશોના વેચાણ િર તો પ્રટતબંધ છે જ. તેની સાથે સાથે ૧૮ વષષની નાની વયની વ્યટિઓને તમાકુ કે તેની િેદાશોનું વેચાણ નટિ કરી શકાય તેમ જ તમાકુની સીધી કે આિકતરી જાિેરાત િણ એક ગુનો બનશે.

-.*$ #*!// $%,/(/0.4 !0 %#-,-+(#!* .!0%/

.

!,)(0 (,&' '!**!

,$ *--. !*!34 !** %'.1,!&!. '!. !/0! !0%**(0% -!$ '+%$!"!$ 1)!.!0 '-,% *(,(# %/($%,#% +!(* +/"'!**! $."'!**! #-+ %"/(0% 222 $."'!**! #-+

Gujarat GujaratSamachar Samachar- -Saturday Saturday4th 29th December January 2010

વડોદરાનું સવવશ્રેષ્ઠ રેસસડેન્સસયલ લોકેશનઃ અટલાદરા-પાદરા રોડ પર લાભ રેસસડસસી - વચનામૃત અને બંસી રેસસડસસી

સમગ્ર દુટનયામાં સૌથી ઝિિી ટવકસતા દેશ તરીકે ઈન્ડિયા મોખરે છે. ટરઅલ એકિટિમાં િણ જબરદકત માગ છે. નવીન િટકનોલોજી અને ખચષ કરવાની વધુ ક્ષમતાથી ટરઅલ એકિટિમાં ખૂબ જ તકો ઊભરી રિી છે. આવા જ એક ઉદ્દેશથી પ્રટતટિત ટબલ્િરે ગ્રાિકોની જરૂટરયાત સમજીને ગુણવત્તાસભર કડકિકશન આિી વિોદરામાં બાંધકામ ક્ષેત્રે મોખરાનું કથાન પ્રાપ્ત કયુું છે. વિોદરાવાસીઓના વૈભવ અને શાલીન જીવનશૈલીની સભાનતાને લક્ષમાં લઈ શિેરના ટવઝનરી અનુભવી આયોજકો દ્વારા અત્રે વચનામૃત તથા બંસી રેટસિડસી ફ્લેટ્સની ન્કકમ રજૂ થઈ છે. અ ત્ યા ધુ ટન ક કિેટસકિકેશન અને કથાિત્યની ભવ્ય શૈલીથી થયેલ બાંધકામ િટરવારને ઈડિરનેશનલ લાઈિ કિાઈલનો અનુભવ કરાવે એવાં છે. વચનામૃત એિલે સુટવધાઓનો િુષ્િગુચ્છ, જેમાં

લક્ઝુટરયસ ૩ BHK ફ્લેટ્સ અને િેડિ િાઉસનું આયોજન કરાયું છે. તેની ટવશેષતાઓમાં ૨૪ કલાક ટસક્યુટરિી, ઈડિરકોમ ટસકિમ, ગાબબેજ ટિકિોઝલ, સંિૂણષ વોિર સપ્લાય, રેઇન વોિર િાવબેન્કિંગ, ટરલાયેબલ િાવર બેકઅિ, અંિરગ્રાઉડિ ઈલેન્ક્િકિકેશન જેવી અત્યાધુટનક સુખ-સગવિો િણ અિીં મોજૂદ છે. વચનામૃતના ફ્લેિઓનસષના મત મુજબ અિીં તેમનો િટરવાર માનટસક શાંટત, સુખ-સુટવધાનો વૈભવ અને ગુણવત્તાિૂણષ બાંધકામનો સમડવય િામ્યો છે. એક-એક યુટનિનું લોકેશન િણ સુયોગ્યિણે આયોટજત છે. આવી જ બીજી ન્કકમ બંસી રેટસિડસીમાં લક્ઝુટરયસ ૨ BHK ફ્લેટ્સ તથા ૩ BHK િેડિ િાઉસનું આયોજન છે. ટવશેષતાઓમાં ૨૪ કલાક ટસક્યુટરિી, ઈડિરકોમ ટસકિમ, ગાબબેજ ટિકિોઝલ, સંિૂણષ વોિર સપ્લાય, રેઇન વોિર િાવબેન્કિંગ, ટરલાયેબલ િાવર બેકઅિ, અંિરગ્રાઉડિ ઈલેન્ક્િકિકેશન

જેવી અત્યાધુટનક સુખ-સગવિો િણ અિીં મોજુદ છે. જ્યારે લાભ રેટસિડસીમાં લક્ઝુટરયસ ૨ BHK ફ્લેટ્સ અને ૩ BHK િેડિ િાઉસનું આયોજન છે. અિીં મલ્િીિિષઝ િોલ, જીમ, લેડિકકેિ ગાિેન, બાળકો માિટ પ્લે એટરયા, એલોિટિ િાકકિંગ, ન્કવટમંગ િુલ, જોટગંગ િટક વગેરે સુટવધાનો સમાવેશ થાય છે. એક િટરવારની બધી જ આકાંક્ષાને સાકાર થતી જોવા અિીંના અનુભવી આયોજકોએ એક-એક સુટવધાને ઝવેરીની જેમ િારખીને તૈયાર કરી છે. આજે આરામદાયકતા અને આનંદના ધોરણો બદલાયાં છે. અડય કથળે મિત્ત્વની ગણાતી સુટવધાઓ અિીં અત્યંત સિજ છે ને વૈભવી સુટવધા તો ખરી જ. ફોન: +91 265 6561221 / 6561441 www.labhresidency.com Email: info@ labhresidency.com www.vachnamrut.in Email: info@vachnamrut.in


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 4th December 2010

યુટોપિયન કોનનરઃ ન્યૂ અલકાિુરી (સેવાસી) વડોદરામાં આધુપનકતા અને લક્ઝુરીયસ સુપવધાનો સમન્વય વડોદરાઃ ગુજરાતમાં કોમહશણયલ તથા રેહસડડન્સસયલ િોપટટીઝે સારી હડમાસડ ઊભી કરી છે. ખાસ તો વડોદરાની આજુબાજુ હવશાળ િોજેક્ટ્સ આકાર લઇ રહ્યા છે. શહેરના પન્ચચમ હવકતારમાં ગોત્રી-સે વાસી-હસં ઘ રોટ તરફ લોકોનું આકષણણ વધ્યું છે. શાંત, િદૂષણમુક્ત તથા સુરહિત હવકતાર હોવાથી િહતહિત હબડડર તથા આયોજકો દ્વારા પોશ સેવાસી - સયૂ અલકાપુરીમાં બંગલો, આધુહનક લક્ઝુહરયસ ફ્લેટ્સ બની રહ્યા છે. હવશાળ રકતા, પાણી, ડ્રડનેજ હવગેરે સુહવધા સાથે નવા ટાઉન પ્લાહનંગ િમાણે અહીં ઉચ્ચ િહતિા ધરાવતા મેહુલ પંડ્યાના કોનણર પોઈસટ ઈસફ્રાકટ્રક્ચર િા.હલ. દ્વારા ‘યુટોહપયન કોનણર’ નામની અત્યાધુહનક લક્ઝુહરયસ ફ્લેટ્સની ન્કકમ રજૂ કરાઇ છે. મેહુલભાઈ અગાઉ અલકાપુરીમાં કોનણર પોઈસટ, આઈનોક્સ રોડ પર કોનણર કકવેર તથા રેસકોસણ ચકલી સકકલ પાસે અહત આધુહનક િોજેક્ટ્સ સંપન્ન કયાણ છે. હવે સામાહજક પહરકડપના પણ બદલાઈ રહી છે. દરેકને હવે જોઈએ છે સુહવધા અને તે પણ બદલાતા જમાનાની તાહસર િમાણે. સુહશહિત પહરવારો, કોપોણરેટ કડચર અને ઈસટરનેટ યુગમાં બદલાયેલી હવચારધારા, સમગ્ર પાસાંઓને ધ્યાનમાં રાખી ઈસટરનેશનલ હલહવંગ કટાઈલ િમાણે

*

યુટોહપયન કોનણર િોજેક્ટમાં નવીન આફકકટડક્ચરલ હડઝાઈન, પ્લાહનંગ, વાકતુશાકત્ર વગેરેનું બારીકાઈથી ધ્યાન રાખી કકાયરાઈઝ રેહસડડન્સસયલ હબન્ડડંગનું મહાઆયોજન કરાયું છે. જેમાં પહરવારની કડપનાને ધ્યાનમાં રાખીને બંગલા કરતાં પણ હવશેષ અનુભૂહત કરાવતા ૪-૫ બેડરૂમ્સના અહત લક્ઝુહરયસ ફ્લેટ્સે ખૂબ આકષણણ જમાવ્યું છે. ખાહસયત એ છે કે દરેક ફ્લોર ઉપર એક કે બે જ ફ્લેટ હોવાથી િાઈવસી ઉપરાંત સુરિા પણ જળવાય છે. યુટોહપયન કોનણરમાં ક્વોહલટી ફફહનહશં ગ, ફ્લોર, ઈસટરકોમ, વીહડયો હસક્યુહરટી હસકટમ, સેટડલાઈટ િાઈવેટ ચેનલ ઉપરાંત ઈટાહલયન માબણલથી સુસજ્જ, વુડન ફ્લોહરંગ, એકકટ્રા ઓહડેનરી બાથરૂમ્સ લૂક - ક્યુહબક ગ્લાસ શાવર પેનલ અને હાઈ-ફાઈ મોડ્યુલર કીચન નહવન લાઈફકટાઈલને ચાર ચાંદ લગાવે છે. આ ઉપરાંત ન્કવહમંગ પુલ, ક્લબ હાઉસ, પાટટી પ્લોટ, એ.સી. હજમ્નેન્ચયમ, મડટીપપણઝ હોલ ઉપરાંત આર.ઓ. હસકટમ પાફકિંગ, રેઈન વોટર હાવવેન્કટંગ હસકટમ અને દરેક ફ્લેટમાં અલાયદા સવણસટ રૂમનો પણ સમાવેશ થાય છે. મોબાઇલ: +91 98984 84499, 96625 34252 E-mail: corner@cornerpointindia.com Website: www.cornerpointindia.com

,$ !(

/

*

% #

,4 3 * ,4

ગુજરાતમાં કાર પ્લાન્ટ સ્થાપવા માટે ફોડડની યોજના

રાપધકા જ્વેલસનઃ વડોદરામાં ગોલ્ડ અને ડાયમન્ડ જ્વેલરીમાં પવશ્વસનીય નામ

ગાંધીનગરઃ મોટરકારનું ઉત્પાદન કરતી અગ્રણી કાર ઉત્પાદક કંપની ફોડડે ભારતમાં તેનો બીજો પ્લાસટ કથાપવા આયોજન કયુું છે અને આ માટડ જમીન મેળવવા ગુજરાત સરકારનો સંપકક સાંધ્યો છે. ભારતનાં કાર માકકેટમાં ચાલી રહેલી તેજીનો લાભ લેવા ફોડડે કમર કસી છે. ફોડે દ્વારા ૨૦૧૫ સુધીમાં ભારતમાં આઠ નવા મોડલ રજૂ થનાર છે. ગુજરાતમાં કાર બનાવવાનો પ્લાસટ કથાપવા માટડ ફોડડે સાણંદ નજીક જમીન માગી હોવાની માહહતી આપતા રાજય સરકારના અહધકારીએ જણાવ્યું હતું કે જોકે ફોડેને જમીન ફાળવવાનાં મુદ્દે અંહતમ હનણણય લેવાયો નથી. ફોડેનું ફીગો મોડલ લોકહિયા બસયા પછી તેનો ઉત્સાહ વધ્યો છે અને ભારતના બજારમાં પગપેસારો કરવા તે કહટબહિ બની છે. જો ફોડેને જમીન ફાળવવામાં આવશે તો ગુજરાતમાં જનરલ મોટસણ અને તાતા મોટસણ પછી કાર પ્લાસટ કથાપનાર તે ત્રીજી કંપની બનશે.

વડોદરાઃ આજકાલ કત્રીઓ ફેશન માટડ વધુ કોન્સશયસ બની છે. કત્રી સૌંદયણ માટડ કટાઈલ, મે ક અપ, કપડાં, એસે સ રીઝ તથા ઘરે ણાંને વધુ િાધાસય આપે છે . કત્રીના સૌંદયણ માં સોનાના આભૂષણોથી ચાર ચાંદ લાગી જાય છે. મધ્યમવગટી પહરવાર પણ સોનાના દાગીના ખરીદવાને િાથહમક્તા આપે છે કારણ કે અસય કોઈ પણ રોકાણ કરતાં શ્રેિ રોકાણ સોનાનું હોય છે જે ભહવષ્યમાં કોઇ પણ સમયે સુખદુખમાં ઉપયોગી બને છે. મોડનણ યુ ગ ની લે ડી સોના ઉપરાંત ડાયમં ડ તથા પ્લે હટનમ જ્વે લ રીથી પોતાની શોભા વધારવાનું ચૂકતી નથી. હાલ લગ્નિસંગ તથા NRI હસઝન હોવાથી ગોડડ, ડાયમંડ તથા પ્લે હટનમ જ્વે લ રીની હવશાળ શ્રૃં ખ લા તથા બે ક ટ ક્લેકશન કલાત્મક સુવણણ તથા હીરાજહડત આભૂષણો ઉપલબ્ધ છે. વડોદરામાં સયૂ સમા રોડ તથા અલકાપુરી, જેતલપુર રોડ

%!

4

%

*(+ !/$

&"

/

/"

પર આવેલા રાહધકા જ્વેલસણ આવું જ એક નામ છે. જે નારીના સૌંદયણ ને હનખારવા સતત િયત્નશીલ છે . અહીં ડાયમંડના સેટ, પાટલા, લકી, બ્રે સ લે ટ , ઘડીયાળ, એરીંગ, હવંટીની હવશાળ શ્રૃં ખ લા હાજર છે. ગોડડ જ્વે લ રીમાં પણ પસંદગીની હવશાળ શ્રૃંખલા છે. જેમાં BIS હોલમાકક હડઝાઈનર દાગીનામાં એન્સટક દાગીના, દુડહન દાગીના તથા ચાંદીના વાસણો, િેઝસટડશન, આઈટમનું અદભૂત કલેક્શન છે. હરયલ ડાયમં ડ નું અદભૂ ત કલે ક્ શન સૌના મન મોહી લેશે. ખાસ આ અદભૂત કલેક્શન હનહાળવા તથા ખરીદવા જે વું મનમોહક છે. આમ દરે ક ને ડાયમં ડ જ્વેલરીની દમામદાર હડઝાઈસસ અને ફકંમતનો સંતોષ મળશે. ફોનઃ 2311292, 6649464 E-mail: radhikaa_jewellers@ yahoo.com

%#

!5

$

#

# + & + + + +

! * &"$ # !

! * $$ !&# $

: 4 - 6 3 + / :& + * : 4 - 6 3 + 4, #" )"##

()

: / / : /;

' !

!#

$$ &

! *

%

&"$ !(

; ' )* ,4 4 - 6 3 + !/$ &# !%

#

# # && # !(" %%* !# ' !#

%# $

$

+ !$% % $%$ & #! + !# % *#$ ! )" # + "!#% "% (!# ( + !$% &" ! $& % % ! + !# $$ # $$ #)! &' *')! '

') "#( +"(")

' &*( $%

35

#!!

& ,,, !

&

! / ,4

*4

* ; * * %0 % + , 6 3 , + 89 + + + 3 7 + ;2 ' % / % + . + + + *! + / + 2;' )* 4, * *

'"% #)!

/

"% &'

"% (

*$ "% &

" !

#)!

/ 1 / 1

"% &'

/

#

#


34 36

www.abplgroup.com

અમદાવાદ, વડોદરા, રાજકોટ, સુરતમાં પાસપોટટ સેવા કેન્દ્રો શરૂ કરાશે નવી દિલ્હીઃ ગુજરાતમાં રાજકોટ અને વડોદરા ખાતે બે વધુ બરજનલ પાસપોટટ ઓફફસ (આરપીઓ) ખોલવાની સરકારની ભલે કોઈ યોજના ન હોય, સરકારે આ સંબંધમાં પાસપોટટ સેવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કયોો છે. આ યોજના અંતગોત રાજ્યમાં પાંચ પાસપોટટ સેવા કેસિો ખોલવામાં આવશે. આમાંના બે અમદાવાદમાં રહેશે તેમ જ વડોદરા, રાજકોટ અને સુરત પ્રત્યેક ખાતે એક-એક પાસપોટટ સેવા કેસિ શરૂ કરાશે. આ માબહતી રાજ્યસભામાં બવદેશ બાબતોનાં રાજ્યપ્રધાન પ્રીનીત કૌરે એક લેબખત જવાબમાં ભરતબસંહ પરમારને આપી હતી. ગુજરાતમાં પયોટન માટેની માળખાકીય સુબવધાઓને સુધારવા અને તેના દરજ્જો વધારવા માટે પણ પયોટન મંિાલયે રાજ્ય સરકારને ખાતરી આપી છે. આ માબહતી પયોટન મંિાલયના રાજ્ય કક્ષાના પ્રધાન સુલતાન અહેદમે નટુજી બાલાજી ઠાકોરને આપી હતી.

Gujarat GujaratSamachar Samachar- -Saturday Saturday4th 29th December January 2010

પાન-૩૩નું ચાલુ

વન અદવઘ્ના પાકક... વન અબવઘ્ના પાકક એક રેબસડેન્સસયલ પ્રોજેક્ટ કરતાં પણ બવશેષ હશે. અહીં તમે શહેરની મધ્યે રહેવાની સાથે હબરયાળી જીવનશૈલીનો આનંદ માણી શકશો. કરોડો રૂબપયાના આ ઇકો-ફ્રેસડલી પ્રોજેક્ટની બડઝાઇન એ પ્રકારની છે કે જેને મેઇટેનસસની ઓછામાં ઓછી જરૂર પડે. એ તો ભાગ્યે જ કહેવાની જરૂર જણાય છે કે પ્રોજેક્ટની બડઝાઇનમાં ગુણવત્તાસભર લાઇફવટાઇલ માટેની તમામ આવશ્યક સુબવધાઓ ઉપલબ્ધ છેઃ જોગીંગ ટ્રેક, ન્વવમીંગ પુલ, હેલ્થ િબ અને ઘણું બધું. અહીં નાનામાં નાની બાબત પર બવશેષ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે. જેમ કે દરેક પાફકિંગ લોટ સાથે ડ્રેનેજ બસવટમ પણ છે, જેથી કાર વોશ કયાો બાદ તે જગ્યા તરત જ સૂકાઇ જાય. હાલ સમગ્ર બવશ્વ પયાોવરણ

અંગે બચંબતત છે ત્યારે અબવઘ્ના ઇન્સડયા બલબમટેડના ચેરમેન કૈલાશ અગ્રવાલને માિ એક જ વાત કહેવી છેઃ પયાોવરણનું જતન માિ વૃક્ષો, ટોવેલના ફરી ઉપયોગ અને પેપરના બરસાયબિંગ પૂરતું જ મયાોબદત નથી રહ્યું. આજે કોપોોરેટ જવાબદારી કેસિવથાને છે આપણે દરેક પગલે પયાોવરણના રક્ષણનો વાવતબવક અમલ

કરવાનો છે અને તે ટકી રહે તે પણ જોવાનું છે. મુંબઈમાં દવશ્વ સ્તરનો રેદિડેન્સિયલ કમ કોમદશિયલ પ્રોજેક્ટ કૈલાસ અગ્રવાલના જણાવ્યા પ્રમાણે, ‘વન અબવઘ્ના પાકકને બવશ્વ કક્ષાનો રેબસડેન્સસયલ કમ કોમબશોયલ પ્રોજેક્ટ બનાવવાનું લક્ષ્ય છે, જેમાં વટાઇલ, હોન્વપટાબલટી અને ટકાઉપણાનો બિવેણી સંગમ હશે.’ અહીં ૨૨૦૦ કારને સમાવી શકવાની ક્ષમતા ધરાવતું આઠ

માળનું પોબડયમ પાફકિંગ હશે, તો એક લાખ ચોરસ ફૂટ કરતાં વધુ ખુલ્લી જગ્યામાં જોબગંગ ટ્રેક, ન્વવબમંગ પૂલ તથા હેલ્થ િબની સગવડ હશે. ૬૪ માળના પ્રોજેક્ટ માટે વયુઇજ અને વોટર ટ્રીટમેસટ પ્લાસટ પણ હશે. શ્રી અગ્રવાલ આબથોક બવકાસમાં યોગદાન આપવાની સાથોસાથ બરઅલ એવટેટ ઇસડવટ્રીઝમાં નવા બવચારો અને નાવીસયતા પણ લાવ્યા છે. સંજોગો સામે નમતું નહીં જોખવાની અગ્રવાલ પબરવારની પ્રબતબદ્ધતા જ કંપનીને નવા ક્ષેિો, નવી ટેક્નોલોજીઓ અને નવીન સાહસો ભણી દોરી ગઇ છે. કંપનીએ વ્યબિગત જરૂબરયાતોની સાથોસાથ ધ્યાનાકષોક અને સરળ જીવનશૈલીનો સમસવય ધરાવતા નાવીસયસભર વૈભવી બવકાસ પર ધ્યાન કેન્સિત કયુું છે. ફોનઃ +91 22 6115 6000 ફેક્સઃ +91 22 6115 6031 મોબાઇલઃ +91 9920 666 258 ઇમેઇલઃ nitienna.rao@avighna.in વેબસાઇટઃ www. oneavighnapark.com

• નેશનલ હાઇવેઝ ડેવલપમેસટ પ્રોજેક્ટ ફેસ-૬ હેઠળ વડોદરા-મુંબઈ એક્સપ્રેસ હાઇવે બાંધવાની દરખાવતને આ હાઇવે બબલ્ટ ઓપરેટ એસડ ટ્રાસસફર (બીઓટી)ના ધોરણે બાંધવામાં આવશે અને તે સુરત બજલ્લામાંથી પસાર થશે.


Gujarat Samachar - Saturday 4th December 2010

www.abplgroup.com

37

કેનેડાસ્થિત વસંત લાખાણીનું મેજડકલ જમશન • શ્રી ગુજજર ક્ષલિય જ્ઞાડતનું વાડષાક સ્નેહસંમેલન, ડદવાળી પ્રીડત ભોજનનો એક જાન્યુઅારીમાં જામનગર જિલ્લામાં મેજડકલ કેમ્પ યોિશે કાયાક્રમ રડવવાર, તા.૨૮ નવેમ્બરના રોજ યુગાડિા, ઇન્ડિયા અને અડય (અાંખના) કેમ્પ કરશે. અા યોજવામાં અાવ્યો હતો. અા સંસ્થાની વાષાક સ્થળોએ દર વષથે મેડિકલ કેમ્પનું મેડિકલ ડમશન દ્વારા પૈસે ટકે સામાડય સભા દરડમયાન નીચે મુજબના અાયોજન કરી માનવસેવાનું ઘસાઇ ગયેલા, ગરીબ-પછાત સભ્યો બીન હરીફ ચૂંટાયા છે. પ્રમુખ-શ્રી ઉમદા કાયા કરી રહેલ શ્રી દદદીઅોનું દાકતરી ડનદાન કરાશે રમેશભાઇ ટાંક, સેક્રેટરી-શ્રી ધીરૂભાઇ ટાંક, વસંતભાઇ લાખાણીનું મેડિકલ ઉપરાંત દાંત અને અાંખોનું ટ્રેઝરર-શ્રી શાંડતભાઇ વરૂ, કડમટી સભ્યો: ડમશન અાગામી ૨૪ જાડયુઅારી તબીબી પરીક્ષણ ડવના મૂલ્યે સવાશ્રી અડવનાશ રાઠોિ, ભગવાનજી થી ૪ ફેબ્રુઅારી ૨૦૧૧ ડનષ્ણાત દાકતરો કરશે. અા માલવી, સરલાબેન રાઠોિ અને ભારતીબેન દરડમયાન જામનગરની કેમ્પમાં સેવા અાપવા ઇચ્છુક સલાટ. વાડષાક સંમેલનમાં સૌએ શાકાહારી અાણંદાબાવા સેવા સંસ્થાના દાકતરો અને સ્વયંસેવકોએ ભોજન સાથે બોલીવુિ ગીતોની મજા માણી સહયોગ સાથે જામનગર સરલાબેન મોટટનનો સંપકક01753 હતી. ડજલ્લાના દશ ગામિાઅોમાં 883295; પ્રડવણ દાવિા 0208 • અોરોમીરા સેન્ટરના ઉપક્રમે તા.૫- મેડિકલ, િેડટલ અને અાઇ 560 4705 ઉપર કરવો. ૧૨-૨૦૧૦ના રોજ શ્રી અરવડંદોની મહાસમાડધ ડનડમત્તે સવારે ૧૧.૩૦ થી FREE FREE FREE Competition બોલીવુડ અજિનેત્રી મજહમા ચૌધરી થટેસી સોલોમન અને િેમી અાફ્રો CHAK 89 માં ગુફતેગુ બારમાં હોંશે હોંશે પોઝ અાપતી િોઇ 'જિંદગી કા સફર' લાઇવ કોન્સટટ કરવાનો અને િાવતા િોિનનો અાનંદ માણી રહ્યા છે. ૧૨.૦૦ શ્રાઇનમાં ધ્યાન, સાંજે ૭.૩૦ થી શકાય છે. પં ક જ સોઢા દ્વારા ડિસેમ્બરની ૧૦, ૧૧ અને ૧૨ ડિસેમ્બરના રોજ ૮.૩૦ ધ્યાન, વાંચન તથા પ્રાથાના. દરેક CHAK 89હવે માત્ર બોલીવુ ડ ઇન્ડસ્ટ્રીના બધી જ શ્રેણીના કલાકારો, ભાડવક ભાઇ-બહેનોને ભાવભયુું ડનમંત્રણ. પ્રસ્તુત અમીત કુમાર અને સુમીતકુમારની 'ડજંદગી કા સફર' લાઇવ કલાકારોનું જ વિય સ્થળ નથી રહ્યું. પાફકસ્તાન મ્યુઝીક ઇન્ડસ્ટ્રી, રમતવીરોના સ્થળ: અોરોમીરા સેડટર, ૧૨૬ વ્હીટન કોડસટટ કોના સ્મરણાથથે લંિન અને લેસ્ટરમાં યોજાઇ રહી છે. સુવવખ્યાત X Factor ના કલાકારો પણ યજમાનપણું CHAK 89 રેસ્ટોરંટે એવડયુ ઇસ્ટ, ગ્રીનફિટ. સંપકક: 0208 903 અાપનો જવાબ alka.shah@abplgroup.com અથવા ફેકસ 0207 749 4081 ઉપર ૫, ડિસેમ્બર પહેલાં મોકલી અાપવા. હવે CHAK 89 રેસ્ટોરંટમાં કરીનો સંભાળ્યું હતું અને એમાં હવે સતત તેમની 6504 સ્વાદ માણવા ખાસ અાવે છે . હાલ વધતી જતી લોકવિયતામાં સ્થાવનક • શ્રી લજજ્ઞાસુ સત્સંગ મંડળ તથા ફેકસ કે ઇમેઇલ ઉપલબ્ધ ન હોય તેવા વાંચકો કાયાાલયના સરનામે વિટનમાં કરી વીક ચાલી રહ્યું છે. કરીનો કલાકારો સ્ટે સી સોલોમન અને જે મી પૂ.રામબાપાના સાડિધ્યમાં શ્રી ૧૦૮ ૫, ડિસેમ્બર પહેલાં લખી મોકલવા. સાચો જવાબ અાપનારને હનુમાન ચાલીસા મહાયજ્ઞનો કાયાક્રમ તા.૫ કેડટન-હેરો શો'ની ચાર ડટકકટ મળશે. સ્વાદ સ્થાવનક કોમ્યુનીટીની જીભે પણ અાફ્રોનો પણ ઉમેરો થયો છે. તાજે ત રમાં મવહમા ચૌધરીએ પણ ડિસેમ્બર, રડવવારના રોજ સવારે ૧૧ થી વળગ્યો છે. સાઉથ લંડનમાં અાવેલ CHAK 89 માં જેમી અાફ્રો અને સ્ટેસી રેસ્ટોરંટમાં એની અાનંદભરી પળો વીતાવી ૫.૦૦ દરડમયાન ઇલ્ફિટ ખાતે રાખવામાં સોલોમન ભોજનનો અાનંદ માણી રહ્યા છે. હતી. રેસ્ટોરંટ અને બારમાં મહેમાનો અને અાવેલ છે. સ્થળ: cannons Palmer સ્ટેસી સોલોમન કહેતી સંભળાઇ હતી સ્ટાફ સાથે પોઝ અાપી તસવીરો લેવાની School, Adborough Road ખુદાએ તને એવી બનાવી છે કે એ લાખ કોડશષ કરશે તો પણ કે, 'અા મારા સ્વાદની કરી છે'. સેન્સેશ્નલ મજા માણી રહી હતી. CHAK 89 એ South, Seven Kings, Essex તારા જેવી બીજી કોઇને બનાવી નહીં શકે. તેં મને કેમ અેટલો બધો ગાયકોમાં પોતાની અાગવી િવતભા ઉભી એક એવું સ્થળ છે જ્યાં તમારા સામાન્ય IG3 8EU. અા કાયાક્રમના યજમાન શ્રી પ્રેમ કયોા કે મારો પ્રેમ તારા પ્રેમની સામે કશું જ નથી પણ હું હંમેશાં કરનાર જેમી અાફ્રો છૂટા પડતા પહેલા અાઉટીંગ માટે ગયા હો તો સેલીિીટીને હરમીશભાઇ ચૌહાણ અને એમનો પડરવાર કોડશષ કરીૌશ કે હું તને તારા જેટલો જ પ્રેમ કરું. મળવાની સરિાઇઝ પણ મળી શકે છે. છે. કાયાક્રમના અંતે મહાપ્રસાદ. વધુ ડવગત સ્ટેસી સાથે ગુફતેગુ કરી રહ્યા હતા. અાપણે કયારે એક થઇશું?! હું બસ એટલું જ ઇચ્છું છું. માટે સંપકક: 0208 459 5758; 07973 અાપને યાદ હશે કે, વહન્દી ફફલ્મ લિ. તારો પ્રેમી રાજ 550310. < 5: #< =.3#8 BM8 ; O : 8 1 8%'C ? 8+ $8 +&A)& A 9 8&= 8) HGG 8 . ;B )( & 8 )8$8B IGHH$8B $8 +&A)&$8B $,873 %828 4)8+ ;B 8%A %;F )8 A )+& 8 IG K 8)*= ) ; L) $8 > ,$ 8 !A %6 ;B 8B L )+ B; 8%A &)8$8B = %; ? %;&A HH = 8 IJ K HH 8 &A )8 = &&A +)8& 8 HG : J ,) 80%;B = 8 %6$8B ,8 &: 8 )8 %; + = ? =8 : N A = ' L )+A N &)8 8 *= 1 8%'C L '#8 A +B E +8 A *= @'8+ )D 8 *D = L)2 - 8 $D4=$: A $8 > )=/"': 8 )8 $8 > 8+ + ) &)8$8B 8): &! : ),='8 ";9 B &8) 8& =

X Factor ના કલાકારોનું જિય થિળ : CHAK 89 રેથટોરંટ

વહાલી થવીટી િન્મજદન મુબારક


38

www.abplgroup.com પાન-૧નું ચાલુ

દાવોસની બરાબરી... સમિટિાં પાટટનર બનવા િથિવાર કોંગ્રેસ શામસત િણ સમિત કુલ ચાર રાજ્યોએ પણ તૈયારી દશાાવી છે. જો કોઈ રાજકીય િુશ્કેલી નિીં આવે તો આ રાજ્યો ગુજરાત ઉપરાંત તેિના પોતાનાં રાજ્યોિાં િૂડીરોકાણ કરવાની પણ ઓફર કરશે. છેલ્લા વષાિાં બજારોિાં આવેલી તેજીને ધ્યાનિાં રાખતા વાઇબ્રસટ સમિટિાં આ વખતે રૂ. ૨૫ લાખ કરોડના િૂડીરોકાણનો ટાગગેટ રખાયો છે, જે ગઇ સમિટના રૂ. ૧૨ લાખ કરોડના જાિેર થયેલા રોકાણ કરતા બિણો છે. ઉદ્યોગ મવભાગના એક અમિકારીએ જણાવ્યું િતું કે, આ વખતે વાઇબ્રસટ-૨૦૧૧ની ઇસડસ્થિયલ સમિટિાં જાપાન ઉપરાંત કેનડે ા કસિી પાટટનર તરીકે જોડાયું છે. આ સમિટિાં કુલ ૬૭ દેશોના િમતમનમિઓએ ઉપસ્થથત રિેવાની સંિતી આપી છે. આશ્ચયાની બાબત એવી છે કે પાંચિી સમિટિાં ભારતનાં રાજ્યોએ ઉપસ્થથત રિેવાની દરખાથતો િોકલાવી છે. ચાર રાજ્યોિાં રાજથથાન, ગોવા, આંધ્ર િદેશ અને કણાાટકે પાટટનર બનવા તૈયારી બતાવી છે. િુખ્ય િિાન નરેસદ્ર િોદી ગુજરાત ઉપરાંત દેશનાં અસય રાજ્યોિાં રોકાણ કરવા ઉત્સુક ઉદ્યોગગૃિને પણ િોત્સાિન આપવા િાગે છે. આ વખતે ઉદ્યોગગૃિોને ૨૮ જેટલા ક્ષેિોિાં િૂડીરોકાણ ઓફર કરવાની તક િળશે. છેલ્લા ચાર સમિટિાં કુલ

Gujarat Samachar - Saturday 4th December 2010

૧૮.૭૦ લાખ કરોડના એિઓયુ સાઇન કરવાિાં આવ્યા છે.૬૭ દેશના ૭૦૦ રાજકીય પદામિકારી આવશે ગાંિીનગરના િિાત્િા િંમદરના પટાંગણિાં ૧૦ થી ૧૩ જાસયુઆરી દરમિયાન યોજાનારી ઇસવેથટસા સમિટિાં ૨૦ િજાર આિંમિતો, ૬૭ દેશોના ૭૦૦ રાજકીય પદામિકારીઓ અને ૧૦૦ રાજકીય નેતાઓ ઉપસ્થથત રિેશે. વાઇબ્રસટ થથળે ૩૦૦ િદશાન થથળોિાં ૨૦ દેશો પણ મિથસો લેશ.ે આ કક્ષ ૨૬૦૦૦ ચોરસિીટરિાં ફેલાયેલો છે. વાઇબ્રન્ટમાં અમેરિકી કંપનીઓ જંગી િોકાણ કિશે અિેમરકાના િિુખ બરાક ઓબાિા ભારત યાિા દરમિયાન ગુજરાત આવ્યા નિોતા. પરંતુ ૧૧િી જાસયુઆરી ૨૦૧૧થી ગાંિીનગરસ્થથત િિાત્િા િંમદરિાં શરૂ થઈ રિેલા ગોલ્ડન ગુજરાત ગ્લોબલ ઈસવથટસા સમિટ- ૨૦૧૧િાં ‘ઓબાિા ઈફેઝટ’ છવાશે. ગુજરાતિાં ઔદ્યોમગક સમિત તિાિ ક્ષેિે રોકાણ વિારવા અને મવમવિ સેઝટસાને ડેવલપ કરવા બે વષગે યોજાતી વાઈબ્રસટ સમિટની પાંચિી શૃંખલાિાં સૌથી વિુ વચાથવ અિેમરકાસ્થથત કંપનીઓનુ રિેશ.ે આ સમિટિાં ભાગ લેવા એનઆરઆઈ કે એનઆરજી નિી તેવા ૧૦૦થી વિુ ઈસવેથટસા, ટેકનોક્રેટ સમિતના ડેમલગેટ્સના બુકીંગ થયા છે. રાજ્ય સરકારના સત્તાવાર સુિોએ કહ્યું કે, આગાિી ૧૧િી જાસયુઆરીથી શરૂ થઈ રિેલી વાઈબ્રસટ સમિટિાં અિેમરકાસ્થથત કંપનીઓ દ્વારા

$

!##

!

"%&

ગુજરાત નવ રાષ્ટ્રો કરતાં આગળ ગાંધીનગરઃ ગુજરાતે કોપોોરેટ ટેસસ ચુકવણીમાં વવિના વવકવસત નવ દેશોને પાછળ રાખી દીધા છે. ઇન્કમટેસસ ભરવામાં ગુજરાત બ્રાઝીલ અને રવશયા કરતાં આગળ છે તો વેટમાં રાજ્યનો ફાળો યુનાઇટેડ કકંગ્ડમ જેટલો જ અને ઓટટ્રેવલયા તથા જાપાન કરતાં વધુ છે. જો કે વવિમાં વધુમાં વધુ ઇન્કમટેસસ ભરવામાં જાપાન ૫૦ ટકા સાથે પ્રથમ નંબરે છે. રાજ્યમાં ઉદ્યોગવવભાગ હેઠળના ઇન્ડેસસ-બી તરફથી જાહેર કરાયેલા દટતાવેજમાં વબઝનેસ ફ્રેન્ડલી પોવલસીઝ અંતગોત જણાવવામાં આવ્યું છે કે, ઇન્કમટેસસમાં ગુજરાતનો ફાળો સમગ્ર દેશમાં તો નોંધપાત્ર રહ્યો છે પરંતુ વવક્સસત નવ દેશોના ફાળાની બરોબરી પણ કરી શકે તેવો છે. ગુજરાતમાં કોપોોરેટ ટેસસની ટકાવારી ૩૩. ૯૯ છે, જે નવ દેશોની સરખામણીએ પ્રથમ નંબરે આવે છે. જ્યારે બ્રાવઝલ ગુજરાત કરતાં માત્ર ૦૧. ટકા જ આગળ છે. ઇન્કમટેસસની ચુકવણીમાં ગુજરાતે ૩૦ ટકા મેળવ્યા છે જે બ્રાઝીલના ૨૮ ટકા અને રવશયાના ૧૩ ટકાની સરખામણીએ વધારે છે. આ માળખામાં જાપાન મોખરે છે. વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઇન્વેટટસો સવમટ-૨૦૧૧ પૂવવે ડેક્ટટગેશન ગુજરાતના ડોસયુમેન્ટમાં રાજ્યની સરખામણી ભારતનાં અન્ય રાજ્યો સાથે નહીં પણ વવિના દેશો સાથે કરવામાં આવી છે. ગુજરાત રાજ્યમાંથી ભારત સરકારને ગયા વષવે ૧૫૨૪૦.૨૦ કરોડનો ઇન્કમટેસસ મળ્યો હતો, જે માચો-૨૦૦૯ના અંતે ૧૨૬૨૭.૮૦ કરોડ હતો. માચો-૧૧માં ઇન્કમટેસસનો લક્ષ્યાંક ૧૭,૦૦૦ કરોડ રાખવામાં આવ્યો છે. કોક્પપવટટીવ ડેક્ટટનેશનમાં પણ ગુજરાત આ નવ દેશની તુલનાએ આગળ હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. વકકફોસોના આંકડાની વૈવિક સરખામણી કરવામાં આવી છે જેમાં રવશયાને ઘણું પાછળ દેખાડવામાં આવ્યું છે. રવશયામાં પ્રવત માસ વમનીમમ વેઝીસ ૭૦ યુએસ ડોલર છે જ્યારે ગુજરાતમાં ૧૨૨ યુએસ ડોલર છે. જો કે વમનીમમ વેઝીસમાં ૧૭૦૦ યુએસ ડોલર સાથે જમોની ટોચ ઉપર છે. ગુજરાતમાં ઇન્ફ્રાટટ્રક્ચર પ્રોજેસટમાં ૩૮ યુએસ વબવલયન ડોલરનું રોકાણ વબઝનેસ ફ્રેન્ડલી પોવલસીના કારણે ગુજરાતમાં ઇન્ફ્રાટટ્રક્ચર પ્રોજેસટમાં ૩૮ યુએસ વબવલયન ડોલરનું મૂડીરોકાણ આવી રહ્યું છે. તે પછી કેવમકલ અને પેટ્રોકેવમકલ્સમાં ૨૫ યુએસ વબવલયન ડોલરનું મૂડીરોકાણ પાઇપલાઇનમાં હોવાનું કહેવામાં આવે છે. ભારતમાં સોલ્ટ પ્રોસેવસંગ અને ડાયમંડમાં ગુજરાતનો વહટસો ૮૦ ટકા છે. એવી જ રીતે પ્લાક્ટટક ઇન્ડટટ્રીઝમાં ૬૫ ટકા, પેટ્રોકેવમકલ્સમાં ૬૨ ટકા, કેવમકલ્સમાં ૫૧ ટકા અને ફામાોટટુવટકલ્સમાં ૪૨ ટકાની વહટસેદારી નોંધવામાં આવી છે.

જંગી રોકાણ થશે. રાજ્યના એનજીા એસડ પેિોકેમિકલ્સ

મવભાગના મિસ્સસપલ સેક્રેટરી ડી.જે. પાંમડયન સમિત

$

'##

"$#

તડામાિ તૈયાિીઓ ૧૨ જાસયુઆરી, ૨૦૧૧ના રોજથી બે મદવસીય પાંચિી સમિટ પાટનગરિાં નવમનમિાત િિાત્િા િંમદર ખાતે યોજાશે. જેના આયોજનની પૂવાતૈયારીઓને આખરી ઓપ અપાઈ રહ્યો છે. ૬૦થી વિુ દેશના આશરે ૧૦૦૦ જેટલા િમતમનમિને િાજર રાખવા િાટે સંપકક કરાઈ રહ્યા છે. જેિાંથી ૨૬ દેશિાં રોડ-શો યોજવાિાં આવ્યા છે. સત્તાવાર િામિતી િુજબ ૧૧ જાસયુઆરી, ૨૦૧૧ના રોજ િિાત્િા િંમદર ખાતે એસ્ઝઝમબશન ઇનોગ્રેશનનો કાયાક્રિ યોજાશે. ૧૨િીએ સવારે ૧૦ વાગ્યે વાઇબ્રસટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઇસવેથટર સમિટનું ઉદ્ઘાટન થશે. જેિાં િોટા ઉદ્યોગપમતને િાજર રખાશે. ત્યાર બાદ િિાત્િા િંમદરના મવશાળ સંકલ ુ િાં ઊભા કરાયેલા જુદા જુદા મવશાળ ટેસટિાં અલગઅલગ મવષયો પર ચાર જેટલા સેમિનારો યોજાશે. ૧૩િીએ સવારે ચાર અને બપોરે એક એિ કુલ પાંચ સેમિનાર યોજાશે અને તે થથળે જ રોકાણ િાટે એિઓયુ કરાશે. અત્યાર સુિીિાં કુલ ૪ સમિટ થઈ છે, જેિાં કુલ ૧૮,૭૭,૦૯૯ કરોડના રોકાણ િાટે કુલ ૯૩૨૬ જેટલાં એિઓયુ થયા િતા, જેિાંથી ૧,૮૦,૬૬૭ કરોડના રોકાણ સાથેના ૮૪૪ િોજેઝટ અિલિાં આવી ગયા છે.જ્યારે ૪,૯૦,૭૩૯ કરોડના રોકાણ સાથેના ૧૪૩૨ િોજેઝટ તેના અિલીકરણના જુદા જુદા તબકકાિાં છે. ગોલ્ડન ગુજરાત ગ્લોબલ ઈસવેથટસા સમિટિાં ૧૦ દેશોના ૫૦૦થી વિુ એસ્ઝઝમબટસા ૩૦ જેટલા દેશોનાં મબઝનેસ અને રાજદ્વારી થતરના ડેમલગેશન ભાગ લેશ.ે એટલું જ નિીં, સમિટની સાથે સાથે યોજાનારા લેટેથટ ટેકનોલોજીના એસ્ઝઝમબશનની પાંચ લાખથી વિુ િુલાકાતીઓ ઉિટી પડે તેવી સંભાવનાઓ વ્યકત કરવાિાં આવી રિી છે. ગુજરાત સરકારની આ સમિટિાં જાપાન અને કેનડે ા જેવા બે દેશના પાટટનર દેશ તરીકે જોડાઈ રહ્યા છે ત્યારે આંતરરાષ્ટ્રી ય કક્ષાના જેિો, કોિનવેલ્થ કાઉસ્સસલ અને યુમનડો જેવા સંગઠનો પણ મવમવિ ઈવેસટ, મડબેટ અને મડથપ્લેિાં ભાગ લઈ રહ્યા છે. સાથે સાથે દેશના ઉદ્યોગ અગ્રણી રતન ટાટા, િુકેશ અંબાણી, કુિાર િંગલમ્, મબરલા, અમનલ અંબાણી, સુનીલ મિત્તલને પણ મવશેષ આિંમિત કરવાિાં આવ્યા છે.

અિેરીકાની િુલાકાતે ગયેલા ગુજરાતના િમતમનમિઓના ડેમલગેશનને ગુજરાતિાં રોકાણ િાટે વ્યાપક િમતસાદ િળ્યો છે. ગુજરાતિાં અિેમરકન રોકાણકતાાઓને આકષાવા િાટે યુ.એસ. ગવિગેસટના ઓવરમસસ િાઈવેટ ઈસવેથટિેસટ કોપોારશ ે ન (ઓપીક)એ આ ડેમલગેશનને પુષ્કળ િદદ કરી છે. જેના ભાગરૂપે અિેરીકાની એઝુર પાવર નાિની કંપનીએ ગુજરાતિાં સોલાર પાવર ક્ષેિે ૪૦ મિમલયન ડોલરનુ રોકાણ કરવાની તૈયારી સેક્રટે રી ડી.જે. પાંમડયન સિક્ષ દશાાવી િતી. એઝુર પાવર રાજ્યિાં રોકાણ િાટે વાઈબ્રસટ સમિટિાં સત્તાવાર જાિેરાત કરશે તેિ જણાવતા સુિોએ ઉિેયુું િતુ કે, અિેમરકાસ્થથત થોકબંિ વૈમિક કંપનીઓ, રોકાણકતાા ઓ ગુજરાતિાં સોલાર પાવર, એજ્યુકેશન, એગ્રીકલ્ચર, ફ્રુડ િોસેમસંગ, ટેકનોલોજી, ટેક્ષટાઈલ્સ, ટુરીઝિ જેવા અનેકમવિ સેઝટરિાં િોટાપાયે રોકાણ િાટે એિઓયુ કરશે. ગુજરાત સરકારની આ સમિટિાં જાપાન અને કેનડે ા પાટટનર દેશ તરીકે જોડાઈ રહ્યા છે. એટલું જ નિી આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાના જેિો, કોિનવેલ્થ કાઉસ્સસલ અને યુમનડો જેવા સંગઠનો પણ મવમવિ ઈવેસટ, મડબેટ અને મડથપ્લેિાં ભાગ લેનાર છે. આ સમિટિાં જાપાન, કેનડે ા ઉપરાંત ચીન, રમશયા, ઈઝરાયેલ, ઈંગ્લેસડ, પોલેસડ, મિમનદાદ એસડ ટોબેગો, યુએઈ, ઓિાન, કોમરયા, ઈસડોનેમશયા, મસંગાપોર, મવયેતનાિ, કેસયા, ઈટલી જેવા દેશોના ડેમલગેટ્સ પણ ભાગ લેશ.ે ગોલ્ડન ગુજરાત ગ્લોબલ ઈસવેથટસા સમિટના પ્લેટફોિા પર ઉદ્યોગ સાિમસકો, રોકાણકતાાઓ, ટેકનોક્રેટને નવા મવચાર, નવા સાિસ અને નવી ટેકનોલોજી લોંચ કરવાની તક આપશે. આટલી મવશાળ સંખ્યાિાં દેશમવદેશિાંથી આવનારા મબઝનેસ ડેમલગેશસસ, રાજદ્વારીઓ અને રોકાણકતાા ઓને આવકારવા ગુજરાત સરકાર દ્વારા તિાિ તૈયારી પૂણા થવાના આરે િોવાનું સૂિોએ કહ્યું િતુ.ં વષા- ૨૦૦૯િાં વાઈબ્રસટ સમિટિાં િુળ ભારતીય કે ગુજરાતી નિી તેવા ૬૪ ડેમલગેટ્સની ઉપસ્થથમત િતી. આ વષગે પણ સૌથી વિુ અિેમરકન ડેમલગેટ્સ આવી રહ્યા છે. થવાભામવકપણે રોકાણ પણ જંગી થશે’, એિ ઉદ્યોગ-ખાણખમનજ મવભાગના અગ્રસમચવ િિેિર શાહુએ જણાવ્યું િતુ.ં

)*# %) &# ) # '*! ! %) !

!

"##

$

'##

&, ( . # ) -

(

#

( $ ) !% # !)!&% # %) ) ! & # # %) ) (! & # # %) ) & ) &. 1200 &" &%. 3# !' 3* 3 - & & & &

&.

,,,

) &/ &

, (

(&$ (&$ (&$ (&$

.

/ / / /

& ) $+ - & ) ' & ( ( - &. ( ' &. , &

, (

' ( ' !( ' ( ' !( ' ( ' !(

'

)*# %) & +"

'

'


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 4th December 2010

Why travel with

Southall Travel? Number One Travel Agent to India,

sA¦¸Ael qòAvel 

with over 20 years experience

 Open 24 hours a day, seven days a week. Call us anytime

 Price guarantee will not be beaten on price

 Specialists for worldwide flights and holidays with any airline, anywhere, anytime Fast and reliable service Multilingual staff

offering impartial advice

 UK’s 100 Fast Track Companies (Sunday Times 2005)

 Trusted household brand for total peace of mind

sA¸e j ˆA mAqe yAºA krvAnuù psùw krˆAe?

20 v¿A#¸I qòAvelmAù anuvI aevA

Art yAºA mAqenA æ¸m nùbrnA qòAvel aejNq

 iwvsnA cAevIsey klAk ane sPtAhnA sAtey iwvs kAe¤ po smye fAen krAe

 AvnI gerùqI

amne Av bAbte kAe¤ po bIq krI ˆkˆe nih

 ivËmAù gme TyAù kAe¤ po

smye kAe¤ po aerlA¤nnI flA¤q ke hAelIdez mAqenA in¿oAùt

 zdpI ane sùtAe¿AkArk sevA bhuA¿AIy SqAf

ewAvmuKt slAh

 yukenI 100 fASq qòek kùpnI pEkInI aek (sNde qA¤Ms 2005)

 mnnI ˆAùit mAqenuù œrœrmAù ÀoItuù ivËsnIy nAm

Call Centre open 24 hours

A BTA 80626

0208 843 6800

Think Travel, Think Southall Travel www.southalltravel.co.uk

39


40

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 4th December 2010

For Advertising Call 020

7749 4085

Visit Our Gujarat Samachar Website:

www.abplgroup.com

!

5& +2 , . + . , 1 + ! %

'

## " &

#% ! '

'18

';=;:?; "1B +;=7 ;> :3181> )-:/;@A1= !;:?=1-8 !@9.-5 %-67;? -=;0-9:-3-=

2= 2= 2= 2=

= = = = =

E E E E

E E E E E

,

"-5=;.5 45/-3; &-: =-:/5>/; -83-=D -= > &-8--9

"534?> 2= (

'+

2= 2= 2= 2=

E E E E

= = = = =

D01=-.-0 4@6 ;41::-5

E

<<

# #'

E E E E E 2= 2= 2= 2=

E E E E

8534? ;:8D 2= E

% &

= E

#'

58?;: @915=-4 :534?> << '=-:>21=> 2= E

#

! )( ! )(

%"" %""

*

#

*#% # ' &*

&$

'% )

&& && &&

+

(! $ (! $

* ! * !

=E =E

<< <<

+& % '(%"

%#! E

%

<<

*

88 $-/7-31 8534? <=5/1> -=1 :/8@>5A1 ;2 5=<;=? '-C1> 950 B117 ?=-A18 88 #221=> -=1 >@.61/? ?; -A-58-.585?51> 0-?1 ;2 ?=-A18 01?1=95:1> 2-=1> $-/7-31 $=5/1

+

#! &

$ %'! "'&

%( &

(3< " < 5 3 3 18 . 18 %,7 ' ' / / ' ' ) / '6 6 $ !, , $ + #" , ' ' . $ ' )6 ' !' 6& '0 ($ 7 , ' 4

#

+&

' #)"( #" ( " )&" ()& ' + '

(

" $&# + "+

& #" (' #* &

'' * ' #+&##!' " " , '

3 3 -$ # 5 3 ' '0 ' ) '

* ' ' ) 6 6 3 , ' * , !2 "*. . ;#3 . .8 . . .8 & 18 3 5 : . 3 . .4 < . #3 .8 . 0 7 ":# 7 1 7: 7 (3< .!. 7 4' ." 7 3 3 "7 . 0 3 0 : . < ". 3 4' 18 2 ": 9/ 5 1 18 3 . 7 :) .8 +. : (0 " . 6,: . . 3 0 3 (3< .!. 0 -: . 20 0 5 3 : . 3 . . . . 7 3 0 : . < ". 3 : : 7: / 5 ": 9/ 5 18 3

&

%&

) " #)' ' &* &#! ' " (# #!$ ( #" &# '' #" (( &' #&

& ('! " ')$ & "'

) # # "' ' &#! %) & * " & #& # +& $$ ##&'

!

!

"

!

"#

* &' "

# ) #& * ' ( +++ * &' "

#)

!

!

" #

# #

$$$ " ! ! $ #"

0 &#!/ /+ 1 %(

%(%/3

#

@>5:1>> ;@=> !;: ?; =5 ?; &-?@=0-D ?;

) & & %)

88 @.-5 $-/7-31> :;B /-==D - $=5/1 $=;95>1 $81->1 A5>5? ;@= B1.>5?1 2;= 5:2; '1=9> ;:05?5;:>

%#($ ## " &

2=;9 E

"534?>

% <<

!@9.-5 ! )( ' + ! )( ' + ! )( ' +

"'%

' $ "# ' '* (" $ #

#

%F

0

% ' &

! )( !$ !-@=5?5@> ! )( !$ !-805A1>

#

!

7 0

&

%'

&<1/5-8 $-/7-31> B5?4 % >?;<;A1= 5: @.-5 5:/ ;?18 '=-:>21=>

&& && &&

3

(

&& &$

"&(% "

(

4910-.-0 ! )( ' + ! )( ' + $! )( ' +

0 1 :) .8 7 . . < ". 0 . . 9 ". 3 #3 . 5 7. . . . . 0 7 3 1 7 #. . 3 7 . . (%$" 3 (3< .!. 7 7 4' ." 7 3 :): : . 3 . . . < . . . 0 7 3 3 3:

%&'

%

&)G$GP 6%O L 6' + $! + / - 0 + +7 "- + . )G )G, I $G & G \) * L I ,]C 'O O $G M ,P I G 8 ( &I N %J N L <O1,G)G G BL* &G) I I\ $GP -O$ ,L9N &I G6%JP - JP N ,]C 6%\? G \$:L* L \= DG&G ,&( " G))G$GP )*L &L , L G $L G6%JP - JP N ,]C &O G G&O L N 'I J G O )G$GP )*L L ,G-\, O L ' ,& G& )I \$:L* $%GR G L \<' I $'I " G)*L ) G < G \M ) $N & DG&G & K &)G$GP ) G&G \$:L* $%GR G$GP N L G )L G L*O $G M $%GR G$GP ) G&O &)G$GP )*L %J N G 'O O & GP ) $J GP ) J , G ,]C -O% L G& & *&L W TTT $G :2 L +R)G I %O G L

"

< <

:534?> !5:59@9 ?B; <1;<81 &4-=5:3 '=-:>21=> =1-72->? %1<=1>1:?5A1 &1=A5/1 5: @.-5 -:0 #!$ ! "' %+ # % )#( %&

#

&)G$GP )I L , $ I !O&$ )JP $G L L N \) G $%GR G G )G I \=\ * \" , L $G M $J7 ' N I #I *L L \= G R ; P & L I $G I ,& *L , $ I !O&$ G ) G \$ G \ %G G6%JP N N$& ,& G& JP 'JP $,' O &)G $G M \ %J? &)G$GP )L'I $G :L* )G &I ,\$\ $ ,I I #'G$ O I \) \& L $ ,I L G -L)G'$GP I%& U L I%& V $G M <)L* $%GR G WZ XTT L XW ZTT )@L &G )G JP ,K 6%JP - PJ /%G&L N$& ,& G&L $ ,I GP ,K O )L L $K I I G -O)G JP 'G L L \=\ * ) G < G L 2>G Q I >G2,!& $G M O $%GR G ,K )I I /%G&L $ ,I I #'G$ O$GP I%& V $%GR G$GP 2>G Q I >G2,!& O ,$G)L*

!

"&(% "

BBB <-:0=?=-A18 /; @7

4910-.-0 $;=.-:01= 1845 -:3-8;=1

!;9.->-

'% )

'

@?;: (

9-58 5:2; <-:0=?=-A18 /; @7

#% #) %&

& ) & '#%&

% '% ) 1-3=-A1 %;-0

%

I G

(

## " &

%

H8 5 ) S,R $G M O &I I $-A$ $%GR G$GP UW TTT O G O &I UTTT &G L &GP $L GP 8 O0,R 8 G& L \)EG I L ,$G)G*L "I_ N M &I R $L L -G'$GP O &I I !& L $L I ,P.%G$GP ZTTT O ) G&O *L + , %1 0 " (+ + , + \) G $%GR G G )G I \=\ * \" , L $G M $J7 ' N I #I *L L \= G R ; P & L I $G I ,& *L #G& I%O ,\%J&O "-G& G * L O G $G :20, $G M VTUU UV G )+R I \) G $%GR G G I L VU ZTT &)G I ,^R%L'I &G G L G PK I " ' #G& L 2% L*O G <O!N* 5, GP \- O $G M ,\9% -G 'I H8 5 $G :2 <O:G$ , $ I !O&$ DG&G \M ) $N & ,& G& I &I

#"#!+

#'

*

% & #% & " #% ' , "

#" +!##" #

+&

$

*#%

&$

*#%

2 3 \=\ * ,& G&L #G& ,\- G \" %J&O I% * L O $G M H8 5 ) , S R $G M O $G :20, )O G VU ZTT O ^-L& %OR L \<' VTUU I *F G )+R $G M $-A$ 'G \) * L I L \= O &I $G M <)L* *L L L G& L #G& I% <O!N* 5, L ,& G% )L I * % G L VTT[$GP \" %J&O I% L*O G H8 5 ) , S R $G M I L ,P.%G - I $L GP )G )+R $G M YWTT O G O &G%O L L $R G&I L \) * L O$GP I $L I Q I DG&G \= $GP >G2,!& " 'I G L $L L $%GR G$GP I "G G & G%G L 2 & Q I >G2,!& F $O G#G L #G& I% Q I DG&G G)G O -O% L 43'O%$L2 \) G $L() G&G $R G&I JP )L XT TTT G 2 I ) G&L -*L O $L L $-A$ GP )+R ,J I &-L)G I $P &J I $(*L -G 'I

+4 , * . 2 + . 5) 2 +2 , 1 , . . . . 1 . + . + + 7 1 - + 1 . #- 0 , . , , , " +

!

4 ,#* " 3. 2##'

+$$#- ./ -/ $-+) ./ *

Gujarat Samachar  

Gujarat Samachar weekly news paper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you