Page 1

First & Foremost Gujarati Weekly in europe let noble thoughts come to us from every side અા નો ભદ્રા: ક્રતિો યન્તુ િિશ્વત: | િરેક વિશામંાથી અમને શુભ અને સુંિર વિચારો પ્રાપ્ત થાઅો

80p Volume 42, no. 14

સંિત ૨૦૬૯, અષાઢ િિ ૧૨ તા. ૦૩-૦૮-૨૦૧૩ થી ૦૯-૦૮-૨૦૧૩

3rd august to 9th august 2013

અલગ તેલંગણ રાજ્યને મંજૂરી

ઉગ્ર વિરોધ છતાં ૩૦૦૦ પાઉન્ડની વિઝા બોન્ડ સ્કીમને હોમ વિભાગની મંજૂરી

નિી વિલ્હીઃ દેશના પાટનગરમાં મંગળવારે એક ખૂબ જ મહત્ત્વપૂણવ ઘટનાક્રમમાં કોંગ્રેસે અલગ તેલંગણ રાજ્યને મંજૂરી આપી હતી. આ પૂવવે યુપીએની સમન્વય સનમનતએ પણ તેલંગણ રાજ્યની રચનાને લીલી ઝંડી આપી હતી. કોંગ્રેસ વર્કિંગ કનમટીની બેઠક બાદ પક્ષના િવક્તા નદગ્વીજય નસંહે અલગ તેલંગણ રાજ્યની રચનાની જાહેરાત કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે દસ વષવ સુધી હૈદરાબાદ આંધ્ર િદેશ અને તેલંગણ રાજ્યની સંયુક્ત રાજધાની રહેશે. આ પછી આંધ્ર િદેશ માટે અલગ રાજધાની પથપાશે.

વિવિટસસના ગળામાં બોન્ડનો ગાવળયો

Worldwide Specials Mumbai £445 Ahmedabad £435 Delhi £459 Bhuj £569 Rajkot £639 Baroda £549 Amritsar £445 Goa £485

Nairobi £519 Dar Es Salam £515 Mombasa £609 Dubai £335 Toronto £515 Atlanta £499 New York £429 Las Vegas £565

લંડન, નવી દિલ્હીઃ વિરોધનો િંટોળ છતાં હોમ વિભાગે વિિાદાસ્પદ બોન્ડ સ્કીમને મંજૂરીની મહોર મારી છે. બીજી તરફ, કેમરન સરકારના આ વનણણય અંગે યુવત સરકાર પણ બે ભાગમાં િહેંચાઈ છે. સરકારના વસવનયર સભ્ય અને વબઝનેસ સેક્રેટરી વિન્સ કેબલે આ વનણણયને ‘ખૂબ વનરાશાજનક’ ગણાવ્યો છે. યોજના લાગુ થતાં જ વિટનના વિવઝટસણ વિઝા મેળિિા માટે હિે ભારત સવહત છ દેશના પ્રિાસીઓએ ૩૦૦૦ પાઉન્ડનાં કેશ બોન્ડ જમા કરાિિા પડશે. યોજનામાં આિરી લેિાયેલા ભારત વસિાયના બીજા દેશોમાં પાકકસ્તાન, બાંગ્લાદેશ, શ્રીલંકા, નાઈવજવરયા અને ઘાનાનો સમાિેશ થાય છે. પ્રિાસી વિટનની મુલાકાત પૂરી કરીને પોતાના દેશમાં પરત ફરશે ત્યારે તેમને બોન્ડની આ રકમ પરત કરાશે. પરંતુ યોજનામાં આિરી લેિાયેલા તમામ દેશોએ આ યોજનાને િંશીય ભેદભાિયુક્ત ગણાિી છે. હાઈ વરસ્ક વિવઝટસણને વિટનમાં પ્રિેશતા અટકાિિા માટે આ દરખાસ્તને મંજૂરી અપાઇ હોિાનું હોમ વિભાગના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું. વિવઝટસણ વિઝા ધરાિનારા લોકો ત્યાં છ મવહનાથી િધુ સમય માટે રોકાઈ જતા હોય તેમને હાઈ વરસ્ક વિવઝટસણ ગણિામાં આિે છે. આિા સંજોગોમાં વિવટશ સરકાર દ્વારા તેમની પાસેથી બોન્ડ સ્િરૂપે િધારે રકમ જમા કરાિિા આ યોજના લાગુ કરિામાં આિી છે.

Breaking News

જેસલ પરષોત્તમે આપ્યા હતા

પ્રા રં વભ ક તબક્કામાં છ દેશના પ્રિાસીઓ માટે યોજના લાગુ કરાઇ છે, પણ જો યોજના સફળ થશે તો કોઈ પણ દેશનાં કોઈ પણ પ્રકારનાં વિઝાધારકો માટે તેને અમલમાં મુકાશે. વિઝા બોન્ડ જોગિાઇ વિટનનાં ટુવરઝમ ઉદ્યોગ અને વબઝનેસ પર માઠી અસરો પડશે તેિી ભીવત વ્યક્ત કરિામાં આિી છે. સરકારમાં જ મતભેિ સરકારમાં સહયોગી પક્ષ વલબરલ ડેમોક્રેટ્સનું પ્રવતવનવધત્િ કરતા વબઝનેસ સેક્રેટરી વિન્સ કેબલે કબૂલ્યું હતું કે સૂવચત યોજના સામે જ્યારે વિશ્વભરમાંથી વિરોધનો િંટોળ ઉઠ્યો છે ત્યારે તેને અપાયેલી મંજૂરીથી ‘ખોટા સંકેત’ આપશે. તેમણે કહ્યું હતું કે ‘આ ખૂબ જ વનરાશાજનક છે. યુવત સરકારમાં તેના વિશે એકમત નથી ત્યારે આ પ્રકારના પગલાંથી એિા ખોટા સંકેત જશે કે િેપાર-ઉદ્યોગ માટે વિટનના દરિાજા બંધ છે.’ ઉલ્લેખનીય છે કે કેબલે તેમના સમોિવડયા ભારતના િાવણજ્ય પ્રધાન આનંદ શમાણને પણ તેમની તાજેતરની વિટન મુલાકાત દરવમયાન ખાતરી આપી હતી કે આ પ્રકારની યોજનાને મંજૂરી આપિામાં આિશે નહીં. ડેવિડ કેમરન સરકાર દેશમાં ઇવમગ્રેશન ઘટાડિા માગે છે અને વિઝાની મુદત પૂરી થઇ ગયા પછી પણ દેશમાં જ રોકાઇ ગયેલા લોકો સામે આકરા પગલા લેિા પ્રયત્નશીલ છે.

લંડનઃ શાહી સંતાનના આગમનની આખી દુનનયા આતુરતાપૂવવક રાહ જોઈ રહી હતી અને સહુની નજર સેન્ટ મેરી હોસ્પપટલ પર મંડાયેલી હતી ત્યારે કેટને િસૂનતની પીડા ઉપડ્યાના સમાચાર સૌથી પહેલા ગુજરાતી ફોટોગ્રાફર જેસલ પરષોત્તમે આપ્યા હતા. દુ નન યા ભ ર ના મીનડયાકમમીઓ હોસ્પપટલ બહાર ધામા નાખીને બેઠા હતા ત્યારે સોમવારે જેસલ પરષોત્તમ નામના ૨૪ વષમીય ગુજરાતી યુવકની નજર હોસ્પપટલની નલન્ડો નવંગના પાછળના દરવાજેથી અંદર િવેશતાં કેટ અને નિન્સ નવનલયમ પર પડી હતી. કેટ અને નિન્સ નવનલયમ એક બીએમડબ્લ્યુ ગાડીમાં આવ્યા ત્યારે જેસલ અને તેના સહકમમી ડેરન ે સાક્સ ત્યાં હાજર હતા. તેઓ અહીં પહોંચ્યાની ગણતરીની સેકન્ડ્સમાં જેસલે ટ્વીટર પેજ પર લખ્યું હતુંઃ ‘કેટ નમડલ્ટનનને હોસ્પપટલમાં લઈ જવાયાં છે.’ બાદમાં જેસલ પરષોત્તમે જણાવ્યું હતું કે, ‘અમે માત્ર એક અટકળ જ લગાવી હતી.’

અનુસંધાન પાન-૩૮

અનુસંધાન પાન-૨૬

Flight/Hotel deals to Dubai Thailand India incl Kerala & Goa China US/Canada

# 0& ! 6 ( 1 4 7 ( % ( *+ *2 / ! *5 2 ( . + 3 0' $ % "

$ & % # '

MUMBAI

(% 86 0 3 , ( 4 3 . ;! % 86 0 3 , ( 2 3 0 3 7 ;+ 3 / # ) & 3 :9 ( ' 3 1 5 ( $ ;) 3 4 3 * ) Tel: 0203 515 1212 (anytime), 0208 426 8444, Mobile: 07703 610 185

quietly delivering value for over 25 years

Discounted Premium Economy, Business & First Class Hotline: 0208 515 9200 Chat Free Anytime on www.cruxton.com IATA ABTA ATOL 3348 (near Harrow on the Hill station)

The Emirates A380

<

(8076 -+,76 %;6

" <

(8076 -+,76 %;6

$

$

!

<

<

"

! " " %$

<

%$

*35

! $

%(807

!

#

%235 %5/ " #

$

! "

31*35( 3%( 32(32 !

" %!

!

#

1%-0 6%0)6 6%175%9)0 '3 8/

::: 6%175%9)0 '31 327%'7

%12-/&,%%5%6

35

%00

35 %'/%+)( !3856 &-.,% 5%())4


2

લિટન

3rd August 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

લાખો પાઉન્ડની લોટરી લાગી, તો પણ એક સેન્ટનો ફોન કરવાિાં કંજૂસાઈ! લંડનઃ એસેક્સ પ્રાંતના એડપંગ શહેરમાં રહેતી ૩૭ વષષની ટ્રેસી ટ્રેલરને શુક્રવારે £૫૮,૧૯,૮૦૬ની િોટરી િાગી હતી, પણ આ િોટરી ક્લેમ કરવા માટે િોટરી વેચતી કંપનીને જે ફોન કરવો પિે એ માટે ડમડનટ દીઠ બે સેન્ટનો ચાજષ થતો હોવાથી તેણે ફોન નહોતો કયોષ. જોકે એ ડદવસ બાદ તેના પાટટનર એડમ યંગે આ ફોનના પૈસા તે ચૂકવી દેશે તેવી ખાતરી આપી એટિે તેણે ફોન કયોષ હતો. ટ્રેસી બે

બાળકોની માતા છે. તેના પાટટનરની બે મડહના પહેિાં નોકરી છૂટી જતાં તે કરકસર કરીને રહે છે એથી તેણે િોટરી િીધી હતી અને એ િાગી ગઈ હતી. િોટરીના નાણાંમાંથી તેમણે હજી કોઈ ખચષ કયોષ નથી. માત્ર એક ડદવસ તે બાળકોને ગ્વવડમંગ પુિમાં િઈ ગઈ હતી. જોકે તે હવે નવું ઘર િેવા માગે છે અને તેમની કાર બદિવા માંગે છે અને પછી તે ડવદેશનો પ્રવાસ કરવાની છે.

શરાબપાનથી યુવાન સ્ત્રીઓમાં મોતનું િમાણ વધ્યું લંડનઃ સવતાં આલ્કોહોિના કારણે શરાબપાન સંબડં ધત રોગોથી યુવાન વત્રીઓનાં મોતની સંખ્યામાં ડચંતાજનક વધારો થયો છે. જાહેર આરોલય ડનષ્ણાતોએ દાવો કયોષ છે કે ૩૪ અને તેથી ઓછી વયની વત્રીઓમાં ડિવરના રોગ જેવાં શરાબપાન સંબડં ધત રોગોથી મોતનું પ્રમાણ ૧૯૮૦ના દાયકા પછી બમણું થયું છે. ગત દાયકામાં યુવાન પુરુષોમાં આલ્કોહોિ સંબડં ધત રોગોથી મોતનું પ્રમાણ ઘટી રહ્યું છે ત્યારે યુવાન વત્રીઓમાં આ પ્રમાણમાં વધારો થયો છે.

ચા, ઇન્ટરનેટ, લગ્ન અને આલલંગનઃ લિલટશરોની આધુલનક જરૂલરયાતો લંડનઃ ડિડટશરોના આધુડનક જીવનમાં દરરોજ એક કપ ચા, હાઇ-વપીિ ઇન્ટરનેટ કનેક્શન, ડવશ્વાસુ બેવટ ફ્રેન્િ અને આડિંગન તીવ્ર જરૂડરયાતો છે. સંશોધકોએ ડિડટશ િોકોના જીવન માટે અત્યંત આવશ્યક ૨૦ વવતુની યાદી તૈયાર કરી હતી. સવવેમાં ૧૮થી ૬પ વષષના ૨,૦૦૦ િોકોને સામેિ કરાયા હતા. યાદીમાં સામેિ ટોચની વવતુમાં દરરોજ શાવર અને સેન્ટ્રિ હીડટંગને પણ વથાન

છે. ડિડટશરો 'આઇ િવ યુ’ સાંભળ્યા ડવના અને િગ્ન, કાર, કોફી, ચોકિેટ, શરાબનો લિાસ અને જાહેર તમાશા કે ખેિ ડવના રહી શકતા નથી. તેમને રાત્રે સોફો જોઇએ, રુદનનું સારું કારણ, ફૂિ ઇંગ્લિશ િેકફાવટ, વષવે એક વાર ડવદેશ પ્રવાસ, બીયરનો પાઇન્ટ અને આઇફોન્સ વગર પણ તેઓ રહી શકતા નથી. સવવેમાં ચોંકાવનારો ઘટવફોટ એ છે કે, યાદીમાં

ટોચની ત્રણ વવતુમાં ઇન્ટરનેટ કનેક્શન, ટેિીડવઝન અને આડિંગનનો સમાવેશ થયો હતો. ‘મેટ્રો િોટ.સીઓ િોટ યુકે’ના અહેવાિમાં જણાવાયું છે કે, ડિડટશ મડહિાની સૌથી મહત્ત્વની જરૂડરયાત ડવશે જાણીને બધાને આશ્ચયષ થયું છે. ડિડટશ મડહિાઓએ આડિંગનને નંબર વનની જરૂડરયાત ગણાવી છે. જ્યારે પુરુષો જરૂડરયાતની ઘણી વવતુ ડવના રહી શકે છે પરંતુ ટીવી વગર રહી શકતા નથી.

બકકંગહામ પેલેસ ખાતે ડિટનનાં મહારાણીના વસ્ત્રાભૂષણો, અલંકારો અને અન્ય સામ્રગીઓનું િદશશન યોજવામાં આવ્યું છે. આ િદશશનમાં મુખ્ય આકષશણ હતું નોમશન હાટટનેલ ડડઝાઈન્ડ ગાઉન અને તેનો ૨૧ ફૂટ લાંબો પપશલ વેલ્વેટનો ક્લોક, અમાશઇન્ડ ટ્રીમ્ડ કોરોનેશન અને ડિન ડવક્ટોડરયાનો ડાયમંડ જેણે દુડનયાભરમાં આકષશણ જમાવ્યું છે. આ િદશશનમાં ૬૦ વષશ પહલાં કેવી રીતે ડવડવધ ઉજવણીઓ સમયે તેમાં રાણી અને અન્ય રાજવી સભ્યો કેવા વસ્ત્રાભૂષણનો ઉપયોગ કરતા તેની ઝલક જોવા મળે છે. મહારાણી માટે જે વેલ્વેટનો ક્લોક તૈયાર કરાયો હતો તેનું એમ્િોઇડરી કામ કરવા માટે રોયલ સ્કૂલ ઓફ નીડલવકકના કારીગરોને ૩૫૦૦ કલાક થયા હતા. વસ્ત્રો ડસવાય અહીંયા જે જ્વેલરી રાકવામાં આવી હતી તેમાં ડાયમન્ડ હાલોટૈરાનો સમાવેસ થાય છે જે ડિન્સેસ માગાશરેટ દ્વારા પહેરવામાં આવ્યો હતો. આ જ ડાયમન્ડ મહારાણી દ્વારા ડચેસ ઓફ કેમ્મ્િજને તેમના લગ્ન દરડમયાન ૨૦૧૧ની સાલમાં ભેટમાં આપવામાં આવ્યો હતો. આ ડસવાય ડાયમન્ડ ડેઇડેમ પણ રાખવામાં આવ્યો છે જે ૧૮૨૧માં જ્યોજશ પાંચમાના કોરોનેશન માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો. ખાસ કાયશક્રમો અને િસંગે મહારાણી દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા સુગંડધત દ્રવ્યોને પણ રજૂ કરાયા છે.

• હોમ સેક્રટે રી થેરસ ે ા મે ટાઈપ વન ડાયાબીટીસના દદદી ઃ હોમ સેક્રટે રી થેરસ ે ા મે ટાઈપ વન િાયાબીટીસના દદદી છે. તેમણે રોજ ઈન્વયુિીનના ઈન્જેક્શનો િેવાની જરૂર પિે છે છતાં, તેઓ રાજકીય કારકીડદષ ચાિુ જ રાખવાના છે. તેમણે કહ્યું હતું કે તેમના રોગની નવી જાણકારીથી અત્યારની કામગીરીને કોઈ જ અસર નડહ થાય. થેરસ ે ા મેએ વજન ઘટાડ્યું છે અને નવી ઈમેજ બનાવી તેઓ પક્ષના નેતાપદ માટે કેમરનને રાજકીય િિત આપવાની તૈયારી કરી રહ્યાં હોવાની અટકળોએ વેગ પકડ્યો હતો.

ઉતાવલળયાં લિલટશરોઃ દૈલનક ભોજન પાછળ િાત્ર ૨૩ લિલનટ ગાળે છે લંડનઃ ભારતમાં ગુજરાતીઓ સડહત મોટાં ભાગના િોકો એક વખતના જમવામાં અિધો કિાક તો ગાળે છે, પરંતુ ડિડટશરો આ બાબતે ભારે ઉતાવડળયાં છે. તેઓ િેકફાવટ અને ડદવસના બે ભોજન પાછળ કુિ અિધા કિાકથી ઓછો સમય ખચવે છે. એક અભ્યાસ અનુસાર સરેરાશ પુખ્ત વયની વ્યડિ તમામ ભોજન માટે ૨૫ ડમડનટથી ઓછો સમય

પ્રાથલિક શાળાિાં ગેરવતતન બદલ લવદ્યાથથીઓની હકાલપટ્ટી લંડનઃ પ્રાઈમરી શાળાઓમાં શશક્ષકો પર હુમલો કરતા શિદ્યાથથીઓની સંખ્યા િધી રહી છે. આિા હુમલા કરતાં, િગગસાથીઓ સાથે ઝગડતાં અને િારંિાર અિરોધો ઉભાં કરિાં બદલ હાંકી કઢાતાં શિદ્યાથથીઓની સંખ્યામાં માત્ર એક િષગમાં ૧૪ ટકાનો ધરખમ િધારો થયો છે. િગગમાં ખરાબ િતગન કરિા સામે લાલ આંખ થિાના પશરણામે ૨૦૧૧-૧૨માં આશરે ૬૯૦ શિદ્યાથથીની કાયમી હકાલપટ્ટી કરાઈ હતી. સાત અથિા તેથી ઓછી િયના ૨૫૦ નાના છોકરાને શાળામાંથી એકથી િધુ શદિસ માટે સસ્પેન્ડ કરાયાં હતાં. આ ઉપરાંત, ઈંગ્લેન્ડમાં સરકારી પ્રાઈમરીઓમાં નસગરી સશહતના ૩૭,૭૯૦ શિદ્યાથથીને ડ્રગ્સ અને આલ્કોહોલ રાખિા, જાતીય

ગેરિતગન, જાશતિાદી શનંદા અને ચોરી સશહતના અપરાધો માટે કામચલાઉ સસ્પેન્ડ કરિામાં આવ્યાં હતાં. આશરે બે તૃતીઆંશ શશક્ષકોએ દૈશનક ધોરણે વ્યાપક ગેરશશસ્તનું પ્રમાણ િધ્યું હોિાની ફશરયાદ કરી છે. ૮૫ ટકા શશક્ષકો શિદ્યાથથીઓ દ્વારા મૌશખક ગાળાગાળીનો ભોગ બન્યા હોિાનો દાિો યુશનઅનોએ કયોગ છે. જોકે, સરકાર ભારપૂિગક કહે છે કે શશસ્તની મજબૂત જાળિણી માટે િધુ સત્તા આપતાં નિા શનયમો સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨થી દાખલ કરાયા છે, જેમાં કાયમી હકાલપટ્ટીને સત્તાિાર પડકારતો િાલીનો અશધકાર દૂર કરાયો છે.

આપે છે. મોટા ભાગના િોકો િેકફાવટમાં માત્ર છ ડમડનટ, િંચમાં આઠ ડમડનટ અને રાતના ડિનરમાં નવ ડમડનટ વીતાવે છે. આમ, કુિ ૨૩ ડમડનટ દૈડનક ભોજન પાછળ આપે છે. મીડટંગ, નોકરીધંધા પર આવવા-જવા અથવા બાળકોની દેખરેખ જેવી અન્ય બાબતો પાછળ તેમનો એટિો સમય જાય છે કે જમવા માટે પૂરતો સમય મળતો નથી. અિધાંથી વધુ િોકો તો દોિતાં-દોિતાં જ િેકફાવટ કે જમવાનું પતાવી દે છે. ૨૦ ટકા િોકો તો જમવાના ટેબિ પર બેસતાં નથી અને ૩૩ ટકા િોકોને તેમના ભોજનનો વવાદ પણ સમજાતો નથી. અભ્યાસમાં ૮૦ ટકા િોકોએ વવીકાયુું હતું કે એક ભોજન માટે ઓછામાં ઓછી ૨૦ ડમડનટ આપવી જોઈએ. વાવતવમાં આટિાં સમયમાં તો તેઓ ત્રણે ભોજન પતાવી દે છે. • એક માથા ફરેલે ૭ કલાક સુધી ટ્રેનો રોકીને કરાવ્યું £ ૧૦ લાખનું નુકસાનઃ ગયા અઠવાડિયે એક તરફ ડિટન જ્યારે ગરમીમાં શેકાતું હતું ત્યારે ડિથુડનયાથી ફરવા આવેિા અને ત્યાંથી પાછા જઈ રહેિા ૨૫ વષષના મન્તાસ બિાઉવકાસે સાત કિાક સુધી ટ્રેનો રોકી રાખી હતી અને ૪૦,૦૦૦ પૅસન્ે જરો એને કારણે રખિી પડ્યા હતા. એને કારણે દસ િાખ પાઉન્િ નુકસાન થયું હતું. એ ગુનાસર તેની ધરપકિ થઈ હતી. તેને બે વષષની સખત કેદની સજા થવાની ધારણા છે. તે પ્િૅટફૉમષ પરનાં છાપરાં તૂટવાથી કે હાઈ વૉલ્ટેજ વાયરો સાથે તે ચોંટીને મરી જશે એવી ભીડતથી વીજળીનો પ્રવાહ બંધ કરી દેવામાં આવ્યો હતો.


મિટન

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 3rd August 2013

પામરિામરક િૂલ્યોના ગુણગાન ગાતા લોડડ શેખ િસકાથી પત્નીને છેતરતા હતા લંડનઃ વડા પ્રધાન ડેવિડ કેમરનના ગાઢ સલાહકાર લોડડ મોહમ્મદ ઈલ્તાફ શેખ ૭૨ વષષની વયે તેમનાથી ૪૫ વષષ નાની વેઈટ્રેસના પ્રેમમાં પડ્યા હોવાની વાતે ચકચાર જગાવી છે. પ્રતતષ્ઠાના પ્રતીક અને વષોષથી પાતરવાતરક મૂલ્યોની દુહાઈ આપતા લોડડ શેખ આશરે ૧૦ વષષથી પોતાની પત્ની લેડી સઈદાને છેતરતા રહ્યા છે. અન્ય યુવતી સાથે સુવં ાળા સંબધં ોની જાણ થયાં પછી લેડી સઈદાએ તેમની સાથે ડાઈવોસષની કાયષવાહી હાથ ધરી છે. લોડડ શેખના આવા વતષનથી ટોરી પાટટી ક્ષોભજનક હાલતમાં મૂકાઈ હતી. તેઓ ૨૦૦૬થી હાઉસ ઓફ લોર્સષમાં છે. લોડડ શેખ અને વેઈટ્રેસના સંબધં ો ૨૦૧૧ના સપ્ટેમ્બરમાં શરુ થયા હતા. આ યુવતી એક વષષથી યુકમે ાં હતી અને લંડન કોલેજમાં અભ્યાસ પણ કરતી હતી. તેઓ વેઈટ્રેસ સાથે લગ્ન કરવા તેના માતાતપતા પાસે તેનો હાથ માગવા ઉઝબેકકલતાન પણ ગયા હતા

અને દહેજ તરીકે ૩૦,૦૦૦ ની

કકંમતનું એક કકલો સોનુ આપવાની ઓફર કરી હતી. જોકે, લગ્ન કરવાની આગલી રાત્રે જ તેમણે તેને તરછોડી દીધી હતી. ન્યુઝ ઓફ વલ્ડડના અહેવાલ અનુસાર કન્ઝવવેતટવ મુસ્લલમ ફોરમના લથાપક અને ચેરમેન લોડડ શેખ તેમની ૫૭ વષટીય તહન્દુ તમલટ્રેસ સરોજ દત્તાણી સાથે એક દાયકાથી શારીતરક સંબધં ો ધરાવતા હતા. સરોજ દત્તાણીએ ન્યુઝ ઓફ વલ્ડડને જણાવ્યું હતું કે એક તદવસ હું તેમની પત્ની બનીશ તેવું સમજાવીને તેમણે ૧૦ વષષ મારો ઉપભોગ કયોષ હતો. પત્ની શારીતરક સુખ આપતી નથી તેમ કહી તેઓ મારી સાથે આનંદ માણતા હતા. તેમની સાથે સમય વીતાવ્યાં પછી મને મારી જાતથી ખરેખર ઘૃણા થતી હતી.

વિટન વવદેશી રોકાણ માટે યુરોપમાં પ્રથમ લંડનઃ ગયા વષષે નિટન નવદેશી મૂડીરોકાણ માટે યુરોપનું સૌથી વધુ આકષષક સ્થળ બની રહ્યું હતું. નવદેશી નબઝનેસીસ દ્વારા નાણાકીય વષષ ૨૦૧૨-૧૩માં કુલ ૧,૫૫૯ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રોજેક્ટ્સની સ્થાપના કરાઈ હતી. તેના વડે ૧૭૦,૦૦૦ નોકરીઓનું સજષન અથવા રક્ષણ થયું હોવાનું સરકારે કહ્યું હતું. યુકે ટ્રેડ એન્ડ ઈન્વેસ્ટમેન્ટના આંકડા મુજબ આ નોકરીઓમાં ૬૦,૦૦૦ નવી નોકરી હતી, જે ગયા વષષની સરખામણીએ ૫૧ ટકાનો વધારો સૂચવે છે. સૌથી મોટા ઈન્વેસ્ટરોમાં અમેનરકા પછી ફ્રાન્સ, જમષની અને ભારત છે. જગુઆર લેન્ડ રોવરની માનલકી ધરાવતા ભારતીય તાતા જૂથ સનહત નવદેશી રોકાણકારોએ ગયા વષષે નિટનમાં હજારો નોકરીઓનું સજષન કયુું હતું. • અજય કક્કર ઉમરાવપદેઃ ભારતીય મૂળના અજય કક્કરની નિટનના વગદાર ઉપલા ગૃહની નનમણૂક સનમનતના અધ્યક્ષપદે વરણી થઈ છે. આ સનમનત નિનટશ ઉપલા ગૃહમાં સ્વતંત્ર સભ્યોની પસંદગી કરે છે. પહેલી ઓક્ટોબરથી નનમણૂક અમલી બનશે અને પાંચ વષષની મુદત માટે તેઓ પદ પર સેવા બજાવશે.

3

ઈમિગ્રન્ટ્સને ‘ગો હોિ’ના મિિામિત સંિેશ બાબતે મિમનસ્ટસસિાં તકરાર લંડનઃ ગેરકાયદે ઈનમગ્રેશનની સમસ્યા કેવી રીતે હલ કરવી તે મુદ્દે ગઠબંધન સરકારમાં ગંભીર તકરાર ચાલે છે. નબઝનેસ સેક્રેટરી વવન્સ કેબલે ગેરકાયદે ઈનમગ્રન્ટ્સને ‘ગો હોમ ઓર ફેસ એરેસ્ટ’નો સંદેશો આપતાં અનભયાનને ‘મૂખષતાપૂણષ અને અપમાનજનક’ ગણાવ્યું છે. તેમણે કહ્યું હતું કે આનાથી નવભાજક લાગણીઓ સજાષશે. દરનમયાન, નિટનમાં ગેરકાયદે ઈનમગ્રન્ટ્સની સંખ્યાના અંદાજની ચોકસાઈ સામે પણ પ્રશ્નો ઉઠાવાયાં છે. સાંસદોની સનમનતએ સરકારી આંકડાને માત્ર ‘અટકળો’ જ ગણાવ્યા હતા. નવવાદાસ્પદ ‘ગો હોમ’ પોસ્ટર અનભયાન ખરેખર કામ કરી રહ્યું હોવાનો દાવો કરી આ યોજના સમગ્ર દેશમાં ચલાવવી જોઈએ તેમ ડાઉનનંગ સ્ટ્રીટે જણાવ્યું છે. ડેવવડ કેમરનના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે ગેરકાયદે ઈનમગ્રન્ટ્સ સરકારી હેલ્પલાઈન પર સ્વેછછાએ કોલ્સ કરી દેશ કેવી રીતે છોડી શકાય તેની પૂછપરછ કરી રહ્યાં છે. હોમ ઓફફસના અનધકારીઓએ યોજનાને સફળ ગણાવી હતી. પોસ્ટર

અપમાનજનક હોવાના નવન્સ કેબલના મત સાથે કેમરન સંમત નથી તેમ પણ પ્રવક્તાએ કહ્યું હતું. દરનમયાન હોમ ઓફફસના સૂત્રોના જણાવ્યાનુસાર વાનની પાઇલટ યોજના હજુ રનવવારે પૂરી થઈ છે અને તેના નવશેના આંકડા એકત્ર કરવાના બાકી છે. બીજી તરફ, લંડનના મેયર બોવરસ જ્હોન્સને ચેતવણી આપી છે કે ગેરકાયદે વસાહતીઓને દેશનનકાલ કરાય તેવી શક્યતા જ ન હોવાથી તેમને અહીંથી પાછા ચાલ્યાં જાવ તેમ કહેવું જ પડશે. આવાં ઈનમગ્રન્ટ્સને હાંકી કાઢવાના પ્રયાસો કાનૂની ટીમોએ નનષ્ફળ બનાવ્યાં છે. તેમણે હોમ ઓફફસને ‘સત્તાવાર માફીસંસ્થા’ ગણાવી હતી, જેના કારણે હજારો

ઈનમગ્રન્ટ્સ ડીપોટેેશનના ભય નવના નિટનમાં રહે છે અને નોકરી કરે છે. તાજેતરમાં કન્ઝવષેનટવ નમનનસ્ટરે લંડનના છ બરોમાં નબલબોડે અનભયાન આદયુું છે, જેમાં ગેરકાયદે ઈનમગ્રન્ટ્સને ‘ગો હોમ ઓર ફેસ એરેસ્ટ’નો સંદેશો અપાયો છે. આ યોજનાથી સમગ્ર દેશને આવરી લેવાનો નવચાર છે. જોકે, નલબરલ ડેમોક્રેટ્સ, કોમ્યુનનટી જૂથો અને યુકેઆઈપીના નેતા નાઈજેલ ફરાજ દ્વારા તેનો નવરોધ કરાયો છે. કન્ઝવષેનટવ ઈનમગ્રેશન નમનનસ્ટર માકક હાપપરે જણાવ્યું હતું કે નવવાદાસ્પદ પોસ્ટર અનભયાન ગેરકાયદે ઈનમગ્રન્ટ્સને સ્વૈચ્છછકપણે દેશ છોડી જવાં પ્રોત્સાનહત કરશે અને હાથકડી પહેરાવી લઈ જવા સામે નવકલ્પ પૂરો પાડશે.


4

હિટન

3rd August 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ડો. સોંધીને બોલાવવા ૧૧૪ કોલ્સ વેટચોરી બદલ મહેશ ગામીને આઠ વકકરે તો તેમને લંડનઃ બીમાર મહહનાની સસ્પેન્ડેડ જેલની સજા ૧૧૪ કોલ્સ કયાષ ને અ મ ર ણ પ થા રી એ રહેિાં પેશટટ્સની સારવારની િરજ પર હાજર રહેવાના બદિે ડો. રચવ સોંધી ક્રોયિનથી ૧૪૦ માઈિ દૂર નોરિોકમાં તેમના £૨.૮ વમવિયનના ભવ્ય મેટશનમાં આરામ િરમાવતા હોવાની રજૂઆત મેવિકિ પ્રેન્ટિશનસષ વિબ્યુનિ સવવષસ સમક્ષ કરાઈ હતી. વનયત કિાકો વસવાયની જીપી સવવષસ ચિાવતા િો. સોંધી હંમેશાં ત્રણ કિાક મોિાં આવતા અને ઘણી વખત તો આવતા જ ન હતા. દદદીઓને છેવિે એન્ટસિટિ એટિ ઈમજષટસી વવભાગમાં સારવાર િેવાં જણાવાતું હતું. આઉિ ઓિ અવસષ સવવષસના એક કોિ

પછી તેમણે જવાબ વાળ્યો હતો. એક પેશટિને તેમણે ૧૨ કિાક રાહ જોવિાવી હતી અને તે પછી તે જ વદવસે તેનું મોત થયું હતું. િો. સોંધી વષષે £૨૩૦,૦૦૦ કમાતા હતા અને સાઉથ િંિનના ક્રોયિનમાં ક્રોયિોક સવવષસ ચિાવવા બદિ વધારાના £૧૦૦,૦૦૦નું એિવાટસ પણ િીધું હતું. આ નાણાં પાછાં વાળવા િો. સોંધી અને તેમના પત્ની ડો. સલમા ઉદીને વધારાનું વશફ્િવકક કયુષ અને પોિુટગિમાં તેમની થોિી વમિકતો વેચ્યા છતાં £૪૧,૯૧૦ પાછાં નવહ મળતાં તે ૨૦૧૦માં માંિી વાળવામાં આવ્યાં હતાં. આ સુનાવણી હજુ ચાિવાની છે.

નોથથ લંડનઃ વેટ હેરોના છે ત ર પીં ડી કા ર ગામીને મહેશ £ ૨ ૦ , ૦ ૦ ૦ થી વધુની કરચોરી બાબતે હેરો ક્રાઉન કોટટ દ્વારા આઠ મહહનાની જેલની સજા કરાઈ છે. આ સજા બે વષથ માટે મુલતવી રખાઈ હતી. રેવન્યુ અને કસ્ટમ હવભાગ દ્વારા તેના બે હબઝનેસની તપાસ કરવામાં આવી હતી. તેણે બનાવટી ઈનવોઈસના ઉપયોગથી વેટની ચોરી કરી હતી. ટેક્સ ઓફિસના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે ગામીએ ભવાની એન્ટરપ્રાઈઝ હલહમટેડ માટે વેટ રીપેમેન્ટના £૧૦,૪૧૪ મેળવવા બનાવટી ઈનવોઈસ તૈયાર કયાથ હતા.

પોતાની તેણે કંપની ક્વોહલટી પેકેહજંગ હલહમટેડ મારિત આ રીતે વધુ £૧૦,૬૭૯ મેળવવાનો પ્રયાસ પણ કયોથ હતો. નોથથ હેરોના હોથોનથ ડ્રાઈવના ૨૮ વષથના મહેશ ગામીએ છેતરપીંડીનો ઈનકાર કયોથ હતો, પરંતુ ટ્રાયલમાં દોષી ઠરતા તેને બન્ને ગુના માટે શુક્રવારે સજા અપાઈ હતી. આ સજા સાથે કાપવાની હતી, જેને બે વષથ માટે મુલતવી રખાઈ હતી. ગામીએ ૨૦૦ કલાક અવેતન કામ કરવાનું રહેશે અને ખચથના £૧,૫૦૦ ચૂકવવા પડશે. આ ઉપરાંત તે ત્રણ વષથ માટે કંપની હડરેક્ટર બનવા માટે ગેરલાયક ઠરાવાયો છે.

! ' .% 5 ( ' !. ' ' ' ' 0" ( ) ' ' ' * - ( '5

0 ( * 5# '. + + ' ' ! ' .% 5 ' 13 ( - ! ( ( ' '. ' * ' .5 .! ' , . &' ' ' ' ( ' ' ' 0" ). '. .) - - * ( / 5 ' '. * ' '. * '5 ( ' 3 4 12 * ' ' ' '0 '. $( . ( *

• માત્ર દસ વષષના છોકરાએ દોરેલાં ચિત્રો £૧.૫ ચમચલયનમાં વેિાયાંઃ માત્ર દસ વષષની ઉંમરના કીરોન વવવિયમ્સનનાં પેઇન્ટિંગ્સની દુવનયાભરમાં જોરદાર વિમાટિ છે. કીરોને દોરેિા ૨૩ પેઇન્ટિંગ છેલ્િાં બે અઠવાવિયામાં £૧.૫ વમવિયનમાં વેચાયાં હતા. હજી તો પ્રાઇમરી ટકુિમાં ભણતો કીરનો વિિનના નોથષ વવલ્શામ શહેરમાં રહે છે. તે પાંચ વષષનો હતો ત્યારથી તેણે પેઇન્ટિંગ શરૂ કયુું હતું. શરમાળ ટવભાવના કીરોનને વમત્રો સાથે મટતી કરવાને બદિે પોતાના ઘરમાં આવેિા ટિુવિયોમાં વચત્રકામ કરવાનું વધારે પસંદ છે. તેણે વોિર કિરથી તમામ વચત્રો દોયાષ હતાં. તેના વપતા કીથ પોતે પણ આિટ િીિર છે.

ઘરમાં રહેતી માતાની સંખ્યામાં ઘટાડો લંડનઃ સંતાનોની દેખરેખ માિે ઘરમાં રહેતી માતાઓની સંખ્યામાં ગયા વષષે ૫૦,૦૦૦ જેિિો વવક્રમી ઘિાિો થયો છે. ઓફિસ િોર નેશનિ ટિેિેન્ટિટસના આંકિા અનુસાર હાિ માત્ર બે વમવિયન ટત્રીઓ ઘર અને પવરવારની દેખરેખ રાખે છે. જે ૧૯૯૩માં રેકોર્સષ રાખવાની શરૂઆત પછી િગભગ એક વમવિયનનો ઘિાિો સૂચવે છે. છેલ્િાં ૨૦ વષષમાં ઘરમાં રહેતાં પવતઓની સંખ્યા ૧૧૧,૦૦૦થી વધી ૨૦૯,૦૦૦ થઈ છે. િાખો કુુિુંબમાં નાણાકીય કિોકિીના કારણે ટત્રીઓએ

Own a car Need cash We offer same day logbook loans on your vehicle and you keep the car! 2I¾FHVDOORYHU/RQGRQ

કામ કરવા જવું પિે છે. િેટસ અને ઘરખચષમાં વધારો થવાથી વેતનવધારો અદૃશ્ય થઈ ગયો છે. એક દાયકા અગાઉ પુરુષોની કમાણી હતી તેનાથી ઘિી જતાં પત્નીઓને કામે જવાની િરજ પિી છે. મધસષ એિ હોમ મેિર અવભયાન

જૂથના િીન બનષહામે જણાવ્યું હતું કે કાપની અસર નિે છે અને પવરવારો દબાણ હેઠળ છે. કેિિીક માતાએ ચાઈલ્િ બેવનફિિ પણ ગુમાવ્યાં છે. એક વષષથી બેકારની સંખ્યા ૯૦,૦૦૦થી વધુ છે, જે ૧૯૯૬ પછી સૌથી વધારે છે. જોકે, ઓએનએસના આંકિા મુજબ રોજગારી ૨૯.૭ વમવિયનના વવક્રમી આંકિે છે અને માચષથી મે મવહના દરવમયાન બેરોજગારી ૫૦,૦૦૦ના ઘિાિા સાથે ૨.૫ વમવિયન થઈ છે. જોબસીકસષ એિાવટસ િેનારાની સંખ્યા ૧.૪૮ વમવિયન થઈ છે.

INSTANT ! DECISIONS

Has your college been REVOKED? Are you looking for a college transfer? Have you passed your English Test (B2)?

0800 0934 252

3 Years Visa rk Rights 20 Hours Wo e work full tim to ts n e d n e Dep as £2500 Fees as little

www.logbookloans247.co.uk

T: 0203 617 1372 / 075 51 51 51 67

#" #

!

""!&

&&& % !$

!$

!

% !$

!$


www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 3rd August 2013

5


6

બિટન

રાષ્ટ્રીય મૃત્યુ દરમાં અચાનક ઊછાળો લંડનઃ રાષ્ટ્રીય મૃત્યુ દરમાં ગયા વષિ દરસમયાન અચાનક ઊછાળો જોવાં મળ્યો છે. હજારો વૃિ લોકોનાં અચાનક મૃત્યુ થયાં છે, જેનાથી જાહેર આરોલય સનષ્ણાતો પણ મૂંઝાયા છે. છેલ્લાં પાંચ વષિના સરેરાશ ૧૦,૦૦૦ના સાપ્તાસહક મૃત્યુ દરની સામે આ વષષે સપ્તાહે વધુ ૬૦૦નાં મોત થયાં છે. ઈંલલેસડ અને વેલ્સમાં ૨૦૧૨ના િારંસભક ગાળાથી સામાસય કરતાં ૨૩,૪૦૦ વધુ મોત થયાં છે, જે પાંચ ટકાનો વધારો સૂચવે છે, તેમ પબ્લલક હેલ્થ ઈંલલેસડના સત્તાવાર આંકડાનું સવશ્લેષણ જણાવે છે. આયુષ્ય મયાિદામાં વૃસિ અને ઘટતાં મૃત્યુદરના વષોિ પછી ૬૫થી વધુ અને િાસ કરીને તેમના એંસીના દાયકામાં રહેલાં વૃિોનાં મોતનું િમાણ વધ્યું છે. વૃિો માટે કાઉબ્સસલ સંભાળમાં કાપ, રહથયમય વાઈરસ સસહતના કારણો જવાબદાર હોવાનું મનાય છે. • લેખિકા ઝુમ્પા લહરીની નવલકથાને બુકર િાઇસઃ ભારતીય મૂળના અમેસરકી લેસિકા ઝુમ્પા લહરીની નવલકથા ‘લવલેસડ’નો બુકર િાઇસ માટે થપધાિત્મક રીતે પસંદ થયેલી ૧૩ નવલકથામાં સમાવેશ થાય છે. તેમની નવલકથા માટે તેમને ૫૦,૦૦૦ પાઉસડના ઇનામથી નવાજાશે.

3rd August 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

આચચબિશપ વેલ્િીએ ચચચના વોન્ગામાં રોકાણો અંગે તપાસના આદેશ કયાચ લંડનઃ આચચબિશપ ઓફ કેન્ટરિરી જસ્ટટન વેલ્િીએ ચચચ ઓફ ઈંગ્લેસડના £૫.૨ બિબલયન ઈસવેટટમેસટ ફંડ દ્વારા કરાયેલાં રોકાણોમાં ટવતંત્ર તપાસના આદેશો આપ્યા છે. ચચચ ઓફ ઈંગ્લેસડ દ્વારા પેડે ધીરાણકાર વોસગામાં પરોક્ષ રોકાણો કરાયાનો પદાચફાશ ફાઈનાન્સસયલ ટાઈમ્સે કયાચ પછી આદેશ થયો છે. આચચબિશપે જણાવ્યું હતું કે ચચચ કબમશનરોએ વોસગામાં પરોક્ષ રોકાણો કયાચથી તેમને ક્ષોભ થયો છે. સમગ્ર દેશમાં ચચચમાં ક્રેબડટ યુબનઅનો ટથાપીને ધીરાણ જૂથને બિઝનેસમાંથી હાંકી કાઢવા પ્રબતજ્ઞા લીધી હોવાનું આચચબિશપે કહ્યું હતું. િીિીસીના ટુડે પ્રોગ્રામમાં શુક્રવારે સવારે ઈસટવ્યુચ દરબમયાન જન્ટટન વેલ્િીએ જણાવ્યું હતું કે વોસગામાં ચચચના કુલ £૫.૨ બિબલયન ઈસવેટટમેસટ ફંડમાંથી વોસગામાં કરાયેલા પરોક્ષ £૭૫,૦૦૦ રોકાણો જેટલાં છે. ધાબમચક બથસક ટેસક એક્કલેબસયાના કો-બડરેઝટર જોનાથન િાટટલીએ જણાવ્યું હતું કે ‘ચચચ તેની ઈસવેટટમેસટ

માગચરેખાઓને અનુસયુું છે. તેની નીબત ટપષ્ટ છે. ચચચ ઓફ ઈંગ્લેસડ પેડે લોન કંપનીઓના બિઝનેસના ૨૫ ટકાથી વધુ ન હોય તો તેમાં રોકાણ કરી શકે છે. પોનોચગ્રાફી, ગેમ્િબલંગ કંપનીઓમાં પણ ૨૫ ટકા રોકાણ કરી શકે, પરંતુ શટત્રસરંજામ કંપનીઓમાં ૧૦ ટકા રોકાણ જ કરી શકે છે.’ આચચબિશપ ઓફ કેસટરિરી ટુંકા ગાળાના ધીરાણકારોના ભારે ટીકાકાર રહ્યા છે. વ્યબિ આવી કંપનીઓ પાસેથી લોન લે તેની રકમ પર મયાચદા મૂકવાના બવચારને તેમણે ટેકો પણ આપ્યો હતો. ટોટલ પોબલટીઝસ મેગેઝીનને ઈસટરવ્યૂ આપતાં તેમણે કહ્યું હતું કે તઓ અગાઉ વોંસગાના ટથાપક અને ચીફ એન્ઝઝઝયુટીવ એરોલ ડેમ્લીનને મળ્યાં હતાં.

છોકરીઓને સ્કટટ પહેરવા પર શાળાનો િખતબંધ લંડનઃ એક શાળાએ સવદ્યાસથિનીઓને થકટટ પહેરવા પર િસતબંધ મૂક્યો છે. વસષેથટરમાં રેડ્ડીચબ્થથત વોકવૂડ ચચિ ઓફ ઇંલલેસડ સમડલ થકૂલમાં નવાં સનયમના પગલે હવે નવ વષિની સવદ્યાસથિનીઓ થકટટ પહેરીને શાળાએ નસહ આવી શકે. ઇંલલેસડ સમડલ થકૂલના હેડમાથટર ડેસવડ ડાઉટફાયરે કહ્યું હતું કે થકટટ પર િસતબંધ જરૂરી હતો કારણ કે થકટટની લંબાઈ સબનજરૂરી રીતે ઘટી રહી હતી. કેટલાક વાલીઓ આ િસતબંધને સવસચિ સનણિય ગણાવી રહ્યા છે. બીજી તરફ થકૂલ સત્તાવાળાએ કહ્યું હતું કે વષિ ૨૦૧૪માં છોકરીઓને ટૂંકા વથિો પહેરવા પર સંપૂણિ િસતબંધ મુકી છોકરા-છોકરી માટે એકસમાન યુસનફોમિનો સનયમ લાવશે. • આખથિક હાલત સુધારા પર છતાં, ઉજવણી ઘણી દૂર છેઃ સિટનની આસથિ ક હાલત સુધારા પર ચાલી રહી છે, પરંતુ હજુ લાંબો પંથ કાપવાનો છે. વષિના બીજા સિમાસસક ગાળામાં કુલ ઘરેલુ પેદાશ (GDP)માં ૦.૬ ટકાની વૃસિમાં ઉત્પાદન, બાંધકામ અને સસવિસ સેક્ટરોએ નોંધપાિ ભૂસમકા ભજવી છે. અથિતિ ં નાણાકીય કટોકટી સમયે હતું તેનાથી હજુ િણ ટકા નાનુ છે.ે

સંખિપ્ત સમાચાર • ત્રણ ખદવસના ખિન્સ જ્યોજિને મગરનું બચ્ચું ખગફ્ટમાં મળ્યુંઃ સિટનના િણ સદવસનાં નવાં રોયલ બેબો સિસસ જ્યોજિને ઓથટ્રેસલયા તરફથી અસાધારણ ભેટ મળી છે. ઓથટ્રેસલયાએ સિસસ જ્યોજિને ગીફ્ટમાં પાલતું મગરનું બચ્ચું આપ્યું છે. આ મગરનું બચ્ચું પણ તેના ઇંડાંમાંથી તે સદવસે બહાર આવ્યું હતું જેસદવસે સિસસ જ્યોજિનો જસમ થયો હતો. ઓથટ્રેસલયાના નોધિન ટેરેટરીના મુખ્ય િધાન એડમ સગલ્સે કહ્યું કે, સિસસ જ્યોજિના માનમાં મગરના બચ્ચાનું નામ પણ જ્યોજિ જ રાિવામાં આવશેે. • ૧૦ પાઉન્ડની નોટ પર લેખિકા જેન ઓસ્ટીનનું ખચત્ર આવશેઃ બેસક ઓફ ઈંલલેસડની ૨૦૧૭થી રીલીઝ થનારી ૧૦ પાઉસડની ચલણી નોટ પર ‘િાઈડ એસડ િેજ્યુસડસ’ના લેસિકા જેન ઓથટીનનું સચિ િસસધ્ધ થશે. ચલણી નોટ પર મસહલાને થથાન નસહ આપવાની ટીકાઓ સામે ઝૂકતા બેસક ઓફ ઈંલલેસડના નવા ગવનિર માકક કાનનીએ ૧૮મી સદીના ઈંબ્લલશ ગ્રામીણ જીવનનું સચિણ કરનારાં લેસિકાને પોતાનો નવો ચહેરો બનાવવા સનણિય લીધો છે. • છ વષિમાં રીમોગગેજીંગ કરાવવાનો આ શ્રેષ્ઠ સમયગાળોઃ હોમ લોન માકકેટના થવતંિ સવશ્લેષણ અનુસાર છ વષિમાં રીમોગષેજીંગ કરાવવાનો આ શ્રેષ્ઠ સમયગાળો છે. £૩૦૦,૦૦૦નું કરજ ધરાવતો મકાનમાસલક તેના માસસક હપ્તાની ચૂકવણીમાં £૪૭૦થી વધુનો ઘટાડો કરી શકે છે અને વષષે તેને £૧૫,૦૦૦ની બચત થઈ શકે છે. ધીરાણકારો દ્વારા ધીરાણ વ્યાજ દરમાં ભારે થપધાિના કારણે કલ્પનામાં ન હોય તેવાં ફફક્સ સોદાઓ માટે ઈસસેબ્સટવ મળતાં થયાં છે. • ગોવને ૨૦૧૫ની ચૂંટણીમાં કન્ઝવગેખટવ પાટટીના ખવજયનો ખવશ્વાસઃ એજ્યુકેશન સેક્રેટરી માઈકલ ગોવને ૨૦૧૫ની સામાસય ચૂંટણીમાં કસઝવષેસટવ પાટનીના સવજયનો સવશ્વાસ છે. ડેસવડ કેમરન કોમસસમાં સંપૂણિ બહુમતી સાથે પાછાં ફરશે અને ગઠબંધનની જરૂર જ નસહ રહે, તેવી જાહેરાત ગોવે કરી છે. ઓસપસનયન પોલ્સમાં લેબર પાટનીની સાંકડી સરસાઈ તાજેતરના સપ્તાહોમાં ઘટી રહી છે. એડ સમસલબેસડ આગામી સરકાર બનાવી નસહ શકે, તેમ એજ્યુકેશન સેક્રેટરીએ જણાવ્યું હતું. • સપ્લાયર બદલતાં કસ્ટમરો અન્યાયી દંડનો ભોગઃ સિટનના લાિો એનજીિ કથટમરોએ તેમના સપ્લાયર બદલ્યાં હોય તેવી બ્થથસતમાં અસયાયી દંડ તરીકે લાિો પાઉસડ ગુમાવ્યાં હોવાની શક્યતા છે. અગ્રણી એનજીિ કેમ્પેઈનર એસડી બેકની ફસરયાદ છે કે તેના ફફક્થડ િાઈસ ટેસરફના અંતે તેણે સપ્લાયર કંપની બદલી ત્યારે થકોસટશ પાવરે તેની પાસે વધારાના નાણાં લીધાં હતાં.

2014 Special Offer Sunday Daytime Marquee Hire £1500 OFF Venue Hire Ideal choice for Asian Wedding, Reception or Engagement Impressive Riverside Marquee Accommodates over 500 guests at a time. Complimentary car parking. Conveniently situated to the M25 & M1 Motorways.

Offer applicable for any Sunday during the months of April to July 2014. Offer ends on 1st August 2013.

30 minutes from Central London 71 delightful bedrooms 8 Hour Venue Hire including Chairs, Tables, Table Linen, Complimentary Bridal Room, Discounted Guest accommodation rates, Parking Attendants, Kitchen Facilities


ઝિિન

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 3rd August 2013

7

ભઝવષ્યમાં કકંગ જ્યોજથ સાતમા તરીકે ઓળખાશે કેમ્બ્રિજ લાલ િપૌત્ર જ્યોજષ ભટવષ્યમાં તેમની રાજગાદી ઓળખાયેલા પૌત્ર ટિિનના શાહી પટરવારમાં તાજા જસમેલા સંભાળવાનો છે. આ સમયે તેમને િપૌત્રના એકસાથે હતા. જોકે, સભ્યનું નામકરણ ઝિન્સ જ્યોજસ એલેકિાન્ડર ચાલ્સષને નામની જાણકારી અપાઈ હતી. અગાઉ, ડ્યૂક ટિસસ લુઈ કરાયું છે. ૩૦૦થી વધુ વષષથી રોયલ ઈટતહાસની ટચં ત ા નથી. અને ડચેસે ક્વીન સાથે બાળકના નામ ટવશે પટરવારમાં જ્યોજષ નામ લોકટિય છે. જ્યોજષ તે ઓ તો પૌત્રના દાદાજી ચચાષટવચારણા કરી હોવા બાબતે ઘણી અિકળો મૂળ ગ્રીક નામ છે, જેનો અથષ ખેડત ૂ અથવા તરીકે ન ં ુ ગૌરવ વહેતી થઈ હતી. ધરતી સાથે કામ કરનાર થાય છે. છ કકંગ માણવામાં વ્યટત હતા. જ્યોજષ થઈ ગયા છે અને વારસાની હરોળમાં કેમ્મ્િજ પઝરિાર બકલબરીમાં ત્રણ સપ્તાહ ગાળિે ટિિનમાં ૧૮૯૪ બાદ ક્વીન દાદી સાથે મુલાકાત પછી ટિસસ પહેલી ત્રીજા આ વારસદાર જ્યારે ગાદીએ આવશે વખત જ્યોજષના જીવનમાં વ્યટતતા આવી છે. તેના રાજગાદીની ત્રીજી પેઢી િપૌત્રને મળિા જતાં મહારાણી એઝલિાબેથ ઝિતીય ત્યારે કકંગ જ્યોજષ સાતમા તરીકે ઓળખાશે. માતાટપતા કેનટસંગ્િન પેલસ ે છોડી ટમડલિન સુધી પુરુષ વારસદાર જીટવત હોય તેવું બસયું છે. જો ટિસસ ટવટલયમ અત્યારે તો આ બાળક ટહઝ રોયલ હાઈનેસ પટરવાર સાથે રહેવા બકકશાયરના બકલબરી રાજા બને તો તેમનાં દાદીની વય (૮૭) વષષ સુધી ગાદી સંભાળી શકે ટિસસ જ્યોજષ ઓફ કેન્મ્િજના નામે ઓળખાશે. આનંદની પળો ખાતે આવી ગયાં છે. કેન્મ્િજ પટરવાર અહીં છે. મતલબ કે નવજાત ટિસસ ૨૨મી સદીમાં રાજા બની શકશે. આ નામની પસંદગીથી ડ્યૂક અને ડચેસ ઓફ કેન્મ્િજે સલામત પરંપરાગત નામ રાખવાની સાથોસાથ પોતાના ઓછામાં ઓછાં ત્રણ સપ્તાહ ગાળે તેવી શક્યતા છે. ટવટલયમ બે ઝિન્સ જ્યોજસ મોટા દાદા સાથે રમિા બાલ્મોરલ પહોંચિે સપ્તાહની પેિરટનિી લીવ પર છે અને જ્યોજષ અને ડચેસની સાથે જ વ્યટિત્વની અટભવ્યટિ કરી છે. ટિસસ કફટલપ રોયલ ફેટમલીના એક માત્ર વટરષ્ટ સભ્ય સાથે જ્યોજષ ચોક્કસપણે રોયલ્િીનું નામ છે અને શાહી પટરવારના સમય ગુજારશે. માતા અને બાળકની તસવીરો તસવીરો ખેંચવા ટિસસ જ્યોજષની મુલાકાત થવાની બાકી છે. ડ્યૂક ઓફ એટડનબરા જમષન મૂળની યાદ આપે છે, લુઈસ પટરવારની પરંપરા દશાષવે છે, આતુર પાપારાઝીથી બચવા ચૂટત સલામતી વ્યવટથા કરવામાં પેિની શટત્રટિયા પછી આરામ ફરમાવી રહ્યા છે. તેઓ ઓગટિ જ્યારે એલેકઝાસડર એિલા માિે છે કે તેમને એ નામ ગમે છે. રાણી આવી છે. ટમડલિન પટરવારના જ્યોટજષયન મેનોર હાઉસને મટહનામાં ક્વીનના ટકોટિશ હોટલડે હોમ બાલ્મોરલ પહોંચશે ત્યારે કેિ અને ટવટલયમ ટિસસ જ્યોજષની મુલાકાત મોિા દાદા સાથે એઝલિાબેથ ઝિતીયને આ નામ ચોક્કસ ગમશે કારણ કે તેની સાથે અભૂતપૂવષ ટસક્યુટરિી છત્રથી આવરી લેવાયું છે. કરાવવા ખાસ ત્યાં જશે. ડ્યૂક ઓફ યોકક અને તેમની પુત્રીઓ દાદા બનિુ એ ખરેખર મોજનો અનુભિ છેઃ ઝિન્સ ચાલ્સસ તેમના ટપતા કકંગ જ્યોજસ છઠ્ઠાનું નામ સંકળાયેલું છે. સૌિથમ ટિસસ ઓફ વેલ્સે પોતાના િથમ પૌત્ર ટિસસ જ્યોજષ ઓફ બીટ્રીસ અને યુજીન, અલસ અને કાઉન્ટેસ ઓિ િેસક્ે સ અને ૧૬૬૦માં કકંગ જ્યોજષથી આ લાઈનનો આરંભ થયો હતો. બાળકના નામ સાથે ડચેસના ટપતાને સાંકળવા માઈકલ અથવા કેન્મ્િજના આગમન િસંગે ભારે ખુશી વ્યિ કરી હતી. તેમના સંતાનો, લેડી લુઈસ અને જેમ્સ, િાઈકાઉન્ટ સેિનસ પણ ફ્રાન્સસસનો ઉમેરો થશે એ ઘણી અિકળો હોવાં છતાં તેમાં પેટડંગ્િનમાં સેસિ મેરી હોન્ટપિલની ટલસડો ટવંગમાં પૌત્રને મળવાની બાલ્મોરલ જાય તેવી ધારણા છે. િાહી િારસને જ કોમનિેલ્થના િડા બનાિિા અઝભયાન ટમડલિન પટરવારના વારસાને ટથાન અપાયું નથી. આ જ રીતે, પળને તેમણે મહાન ક્ષણ ગણાવી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે દાદા કોમનવેલ્થના આગામી વડા કોણ હશે તેનો ટનણષય તે દેશોના ઝિન્સ કિઝલપને પણ ટથાન મળ્યું નથી. લુઈસ તેના ટપતા ટવટલયમનું બનવુ એ ખરેખર મોજનો અનુભવ છે. બેબીને જ્યોજષ નામ અપાય પણ એક નામ છે. ટવટલયમનું આખું નામ ઝિઝલયમ આથસર કિઝલપ તેવી મને આશા હતી. ડ્યુક અને ડચેસ ઓફ કોનષવોલ પણ વડાઓ લે છે. આ પદ રાણીના વારસદારને મળે તેવી કોઈ જોગવાઈ લુઈ છે. ડ્યુક ઓફ એટડનબરાના અસકલ અલષ માઉસિબેિન ઓફ હોન્ટપિલમાં આવી પહોંચ્યાં હતાં. ડચેસ ઓિ કોનસિોલ કેઝમલાએ નથી. જોકે રાણી એલીઝાબેથ આ પદ પોતાના વારસદારો જ બમાષ એિલે કે લુઈ માઉન્ટબેટન પણ આ નામ સાથે સંકળાયેલા છે. કહ્યું હતું કે ટિસસ ચાલ્સષને બાળકો ઘણાં ગમે છે અને તેઓ સંભાળે તેમ ઈચ્છે છે. ટિસસ ચાલ્સષ, ટિસસ ટવટલયમ અને તેમના પછી ટિસસ જ્યોજષ કોમનવેલ્થનું વડપણ સંભાળે તેવું એલેકઝાસડર ધ ગ્રેિ પછી ટિિનના શાહી પટરવારોમાં દાદાજીની ભૂટમકા ઘણી સારી રીતે ભજવશે. અટભયાન ક્વીને ચલાવ્યું છે. કોમનવેલ્થના નેતાઓ જ્યોજસની સંભાળ રાખિા ઝિન્સ હેરી ઉત્સુક એલેકઝાસડર નામ અજાણ્યું નથી. ટકોિલેસડના ત્રણ રાજાએ આ ટનયમો સુધારીને આ રાષ્ટ્રજૂથના વડા તરીકે શાહી ઝિન્સ હેરી પોતાના ભત્રીજાની સંભાળ રાખવા નામ ધારણ કયુું હતુ.ં રાણીના નામમાં પણ એલેકઝાસડ્રા છે, જે વારસદારને જ ટથાન મળે તેવી વ્યવટથા કરવા એલેકઝાસડરની ટત્રી િટતકૃટત જેવું લાગે છે. જોકે, ડ્યૂક અને ડચેસ તૈયાર છે, પરંતુ તેની ફી ભાઈ ટવટલયમને પોસાવી ડેઝિડ કેમરન આગળ વધે તેમ રાણીની ઈચ્છા છે. ઓફ કેન્મ્િજને આ નામ વધુ ગમતું હોવાથી તેનો સમાવેશ જોઈએ. તેમણે ભત્રીજા જ્યોજષને બરાબર રમાડ્યો આ વષથે નવેમ્બરમાં શ્રીલંકા ખાતે કોમનવેલ્થના કરાયાની શક્યતા વધુ છે. એક નોંધવાલાયક વાત એ છે કે શાહી હતો. હેરીએ કહ્યું હતું કે પટરવારમાં નવા સભ્યનો નેતાઓની બેઠક મળવાની છે, તેમાં આ િટતાવ પટરવારમાં આશરે ૧૦૦ વષષથી બાળકને ચાર નામ આપવાની િથા ઉમેરો થાય તે અદભૂત છે. મારા બેબીટસટિંગ ચાજષ કેિલાં ઊંચા છે તે મારા ભાઈને જાણ હોય તો સારું. મૂકાવાની શક્યતા છે. આ સાથે તૂિી છે. એક કાકા તરીકે તેમનું ટમશન શું રહેશે તેવાં િશ્નના ઝચલ્ડ્રન્સ ચેઝરટીને દાન આપિા િુભચ્ે છકોને સલાહ પેઈનકકલર ઝિના જ ૧૧ કલાક િસૂઝતની પીડા સહન કરી ટિિનના ભાટવ રાજવીના જસમની ઉજવણી માિે ડચેસ ઓફ કેન્મ્િજે કોઈ શટિશાળી પેઈનકકલર લીધા ટવના ઉત્તરમાં હેરીએ કહ્યું હતું કે તેનો ઉછેર સારો થાય, ડચેસના માતાઝપતા- કેરોલ અને માઈકલ ઝમડલટન ભેિ આપવા ઈચ્છુક શુભચ્ે છકોને શાંટતથી કેનટસંગ્િન જ ૧૧ કલાક િસૂટતની પીડા સહન કરી હતી. તેમણે કુદરતી મુશ્કેલીઓથી તેને દૂર રાખવો અને તેને બરાબર ે ના દરવાજાથી દૂર મોકલી દેવાયાં હતાં. ડ્યૂક અને ડચેસ િસવથી જ શાહી બાળકને જસમ આપ્યો હતો. તેમના તદ્દન શાંત ખુશ રાખવો. બાકીનું બધૂં તો તેના માતાટપતા સંભાળી લેશ.ે પેલસ ટિસસ જ્યોજષ પટરવારની કઈ વ્યટિ જે વ ો થશે તે અત્યારથી કહે વ ં ુ ઓફ કેન્મ્િજે તેમને મળેલી ઘણી ટગફ્ટ્સ બદલ લોકોનો આભાર આચરણથી સાત સભ્યોની મેટડકલ િીમને પણ આશ્ચયષ થયું હતુ.ં માસયો હતો. તેમણે લોકોને ટથાટનક ટચલ્ડ્રસસ ચેટરિી અથવા તેમના આ િીમમા ભારતીય મૂળના નીઓનેિોલોજીટિ ડો. સુઝનત વહેલું છે. નાના અને નાની પણ દોઝહત્રને રમાડિા પહોંચ્યા સંતાનનો જસમ થયો હતો તે સેસિ મેરી હોન્ટપિલની ઈમ્પીટરઅલ ગોદામ્બે પણ હાજર હતા. ડચેસનાં માતા કેરોલ ઝમડલટન અને ટપતા માઈકલ કોલેજ હેલ્થકેર ચેટરિીને દાન આપવા જણાવ્યું હતુ.ં િવિાએ િથમ સંતાન ઝિઝિષ્ટઃ ક્વીનની લાગણી હોન્ ટ પિલમાં દોટહત્રને જોવાં પહોંચી ગયાં હતાં. બન્નેએ બાળકને ચેતવણી આવી હતી કે બોક્સમાં ટગફ્િ લઈ કેનટસંગ્િન પેલસ ે જાહેરમાં અટત દુલભ ષ ગણાય તેવાં લાગણી િદશષનમાં અદભૂ ત અને સુદં ર કહીને ખોળામાં રમાડ્યું હતુ.ં કેરોલને તો પોતે આવતાં લોકોને તે ભેિ રોયલ મેઈલ દ્વારા મોકલી આપવા મહારાણીએ કહ્યું હતું કે િથમ જસમનાર સંતાન ગણું વહાલું હોય છે. તેમણે કેનટસંગ્િન પેલસ ે માં નવજાત બાળકને જોવા ગયાં પછી માતા બસયાંની યાદ તાજી થઈ હતી. ટિસસ ટવટલયમ શાહી જણાવાશે. ઝિઝટિ રાજાિાહીમાં ઝિશ્વાસ સિોસચ્ચ ઝિખરે શાહી ટશષ્ટાચારને નેવે વાયુદળમાં ફરજ પર પાછા જાય તે પછી કેરોલ નવજાત ટશશુ અને તે ન ી માતા ડચે સ ની સારસં ભ ાળ રાખવાનાં છે . મૂકી પોતાની લાગણી ComRes સવથે અનુસાર ટિિન માિે રાજાશાહી જ સારી રાજગાદીના ત્રણ પુરુષ િારસદાર એકસાથે િદટશષ ત કરી હતી. હોવાનું ૬૬ િકા લોકો માને છે. નવજાત ટિસસ જ્યોજષ ટિિનની ટિસસ ઓફ વેલ્સ િથમ વખત પૌત્રને મળવા ટલસડો ટવંગમાં ગયા ટિિનના રાણીએ ત્યારે એિલાં ઉતાવળા થયા હતા કે ટવંગના િવેશ તરફ જતાં રાજગાદી સંભાળશે તેમ ૬૯ િકા લોકો માને છે, જ્યારે જ્યારે માત્ર કેનટસંગ્િન પેલસ ે ના પગટથયાં પણ કૂદી ગયા હતા. તેમણે પોતાના મોિા પુત્ર અને િથમ નવ િકા માને છે કે તે ગાદી નટહ મેળવી શકે કારણકે ટિિન ત્યાં નોટિંગહામ કોિેજની પૌત્ર સાથે વીતાવેલી ૩૦ ટમટનિ ઐટતહાટસક હતી. માનવામાં આવે સુધીમાં િજાસત્તાક રાષ્ટ્ર બની ગયું હશે. નવા સવથેમાં યુવાનોમાં અડધો કલાક મુલાકાત છે કે ૧૦૦થી વધુ વષષ પછી રાજગાદીના ત્રણ પુરુષ વારસદાર િથમ ડ્યૂક અને ડચેસ ઓફ કેન્મ્િજની લોકટિયતામાં ભારે ઊછાળો લઈ િપૌત્રને વખત એકસાથે હતા. અગાઉ, ક્વીન ટવક્િોટરયાનાં ૧૯૦૧માં મૃત્યુ આવ્યો છે. મોિા ભાગના લોકો માને છે કે િજાસત્તાકવાદનો કોઈ ટનહાળવાનો આનંદ પહેલાં તેમના પુત્ર, જે પાછળથી એડવડડ સાતમા તરીકે ઓળખાયા, લાભ નથી. આ સદીમાં રાજાશાહી નાબૂદ થાય તેમ તો દાદા ઝિન્સ ચાલ્સસ અને દાદી કેઝમલા પૌત્ર ઝિન્સ જ્યોજસને મળિાં પહોંચ્યાં માણ્યો હતો. તેમનો તેના પુત્ર ભાટવ જ્યોજષ પંચમ અને પાછળથી એડવડડ આઠમા તરીકે િજાસત્તાકવાદીઓ પણ માનતા નથી.

શાહી પઝરવારનું નવું સંતાન ઝિઝિશ બાદર અઝિમે ઝિન્સના જન્મની ખબર આપી અથથતંત્રને કરોડોનો ફાયદો કરાવશે લંડનઃ મંગળવારે ટિિનના શાહી પટરવારમાં આવેલો નવો મહેમાન ધ ફમષ તરીકે ઓળખાતાં બકકંગહામ પેલેસમાં જસમની સાથે કરોડોની સંપટતનું સજષન કરી રહ્યાં છે, એક તરફ શાહી પટરવારમાં જસમેલા પુત્રની લોકટિયતા વિાવી લેવા સમગ્ર ટવશ્વમાં એરલાઇસસથી માંડીને શેમ્પેઇન બનાવતી કંપનીઓ આતુર છે ત્યારે બીજી તરફ કેક બનાવવાથી માંડીને ચીનમાં યાદગાર પ્લેિ બનાવતી કંપનીઓ પણ ટિન્સ ઝિઝલયમનાં સંતાનના જસમની ઉજવણી કરી રહી છે. શાહી પટરવારના નવા મહેમાનની ટિિનમાં ચાલતી ઉજવણીને ધ્યાનમાં રાખીને આટથષક ટનષ્ણાતોએ ભટવષ્યવાણી કરતાં જણાવ્યું છે કે, સરકારે સાદગીનાં પગલાં કારણે લીધેલા

અંકુશને કારણે મંદીના સમયગાળામાંથી પસાર થઈ રહેલા અથષતંત્રને આ બાળક ૫૨૦ કરોડ પાઉસડનો ખૂબ જ િૂંકા ગાળામાં ફાયદો કરાવી શકે છે. ટિિનમાં રાજવી પટરવારના નવા મહેમાનને આવકારવા લોકો જુદાં જુદાં ટમૃટતટચહ્નો બેબી િોડક્િ ખરીદવા ઉપરાંત, એકબીજાને ભેિ-સોગાદ આપી રહ્યાં છે. કેટ ઝમડલ્ટનનાં બાળકની ટિિનનાં અથષતંત્ર પર લાંબા ગાળે પણ લાભદાયક અસર જોવા મળશે. શાહી પટરવારમાં મહેમાનના જસમના કારણે ટિિનની સમગ્ર ટવશ્વમાં િટસટિ થવાથી ગ્રાહકોનો અથષતંત્ર પર પુનઃ ટવશ્વાસ ટથાટપત થશે. ટિિનની િાસડ ફાઇનાસસ નામની વેલ્યુએશન એજસસીએ જણાવ્યું હતું કે શાહી પટરવાર દેશની સૌથી કકંમતી િાસડ છે.

લંડનઃ કોલકાતાની ઝૂંપડપટ્ટીમાં જીવન શરૂ કરનારા બાદર અઝિમને ટિટિશ શાહી પટરવારમાં નવા મહેમાનની જાહેરાત કરવાનો મોકો િાપ્ત થયો હતો. બકકંગહામ પેલેસની બહાર ઊભેલા લોકોની આતુરતાની વચ્ચે ૨૫ વષષીય બાદર અટઝમે રાણીની િેસ સેિેિરી અઝલસા એન્ડરસનની સાથે બાળકના જસમનો સંદેશ આપ્યો હતો. અટઝમે જ્યારે બાળકના જસમની જાહેરાત કરી ત્યારે તેણે પહેરેલા વટત્રોના કારણે કોઈ વ્યટિને જાણકારી નહીં હોય કે તે દુટનયામાં અત્યંત ગરીબી ધરાવતાં દેશમાંથી

આવ્યો હશે. બાદરના નસીબની બટલહારી જ હતી કે તેને ટિિનના શાહી પટરવારની ત્રીજી પેઢીના વારસની જાહેરાત કરવાની તક િાપ્ત થઈ હતી. તેના ટવઝાની ત્રણ વષષની મુદત પૂણષ થઈ હોવાથી તેને િુંક સમયમાં ભારત પરત થવું પડશે.

અટઝમના ટપતા મોહમ્મદ રહીમ ભારતમાં વેલ્ડરનું કામ કરે છે અને મટહને માંડ રૂ. ૫૦૦૦ કમાય છે. હોંટશયાર અટઝમને કોલકાતામાં ઇસિરનેશનલ ઇન્સટિટ્યૂિ ઓફ હોિલ મેનેજમેસિ કોલેજમાં ભણવા અનાથાશ્રમ તરફથી ટકોલરટશપ અપાઈ હતી. કોલેજમાં બે વષષ સુધી તેનો દેખાવ જોઈને અનાથાશ્રમે તેને વધુ £૧૦,૦૦૦ની વધુ ટકોલરટશપ આપી તેને યુટનવટસષિીમાં વધુ અભ્યાસાથથે મોકલ્યો હતો. ૧૫ જૂન, ૨૦૧૧ના રોજ તેને બકકંગહામ પેલેસમાં જૂટનયર ફૂિમેન તરીકેની નોકરી મળી હતી.


8

લિટન

3rd August 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

લંડનિાં આવેલા બેટસસી પાકકિાં ‘ધ સુિો રન’ નાિની એક દોડ યોજાઈ હતી. ચેમરટીના હેતુથી આયોમિત થયેલી આ દોડિાં િોટી સંખ્યાિાં લોકોએ ખાસ પ્રકારનો ખુલ્લો પોશાક પહેરીને ભાગ લીધો હતો. આવા વસ્ત્રોિાં દોડવીરોએ પાંચ કક.િી. લાંબી દોડ લગાવી હતી. આ િ ઈવેન્ટે ભૂતકાળિાં નવો મગનેસ રેકોડડ સર્યોચ હતો. િેિાં સૌથી વધુ સંખ્યાિાં લોકોએ સુિો સ્યુટ પહેરીને સ્પધાચિાં ભાગ લીધો હતો.

બનાવટી લગ્નકૌભાંડમાં આઠની ધરપકડ લંડનઃ ટિટનમાં કાયદેસર રહેવાસ મેળવવા માટે ટિટટશ અથવા યુરોટિયન નાગટરકો સાથે કરાતાં બનાવટી લગ્નોનાં કૌભાંડમાં આઠ ભારતીય અને િાકકસ્તાની િુરુષોની ધરિકડ થઈ છે. યુકે હોમ ઓકિસ એસિોસસમેસટ ટીમના જણાવ્યા મુજબ ૨૭થી ૪૦ વષસ વચ્ચેના આ િુરુષો યુકેમાં ગેરકાયદે રહેતા હતા. સ્કોટલેસડના ડમ્ફ્રીસ અને ગેલોવેમાં િેટ્ના રટજસ્ટ્રેશન ઓકિસમાં ૧૮ જુલાઈએ લગ્ન રટજસ્ટ્રેશન ટવટધ યોજાય તે અગાઉ જ તેમની

ધરિકડ કરી લેવાઈ હતી. આ િુરુષોમાં િાંચ વરરાજા હતા અને ત્રણ તેમના સાક્ષી અને મહેમાનો હતા. આ લોકોની થનારી િત્નીઓ રામાટનયા, ઝેક રીિબ્લલક અને યુકેની હતી. તેમને િૂછિરછ િછી મુક્ત કરાઈ હતી. આ િુરુષો િેડિડડ, માસચેસ્ટર, સાઉથોલ, લલેકબનસ અને વુલ્વરહેમ્પ્ટનથી િેટ્ના આવ્યા હતા. છ િુરુષને દેશટનકાલ સુધી અટકમાં રખાયા છે અને બાકીના બેએ કેસના ટનકાલ સુધી હોમ ઓકિસમાં રીિોટડ કરવાનો રહેશે.

' ' ' ' '

! " !

%! ( !

દાદીમાએ લલવર ડોનેટ કરી એક વષષના પૌત્રનું જીવન બચાવ્યું

લંડનઃ ઈટમિેશન ટિટનની જાહેર સેવાઓ િર સતત ધો વા ણ નું િ તી ક હો વા ની ટીપ્િણ વડા િધાન ડેમવડ કેિરને કરી છે. બેદરકાર ઈટમિેશનના દાયકાએ કોમ્યુટનટીઓ િર ભારે દબાણ સર્યુસ છે અને દેશે અહીં આવી સખત કરનારાને જ આવકારવાં જોઈએ, તેમ કેમરને જણાવ્યું હતું. વૃદ્ધ થતી વસ્તીના કારણે ટિટનને આગામી ૫૦ વષસમાં લાખો ઈટમટિસટ્સની જરૂર િડશે તેવા ઓકિસ િોર બજેટ રીસ્િોબ્સસટબટલટીના સૂચનના િગલે કેમરને આ ટીપ્િણ કરી હતી. ‘હાઉટસંગ, હેલ્થ, ટશક્ષણ અને કાનૂની સહાય સટહતના ક્ષેત્રોમાં આિણે ઢીલાં ન હોવાનું બતાવી દીધું છે. નેટ માઈિેશન દર ઝડિથી નીચે આવે તેમ હું ઈચ્છું છું.’, તેમ તેમણે ઉમેયુું હતું.

લંડનઃ યુકેની પ્રૌઢ મહિલા ટ્રેસી કિન્ડરે હલવરનો એક હિસ્સો દાન કરીને એક વષષના પૌત્ર રુબેનને નવજીવન બક્ષ્યું છે. આ સાથે જ ૪૨ વષષનાં ટ્રેસી કકન્ડરે યુકેના સૌપ્રથમ 'ગ્રાન્ડપેરન્ટ હલવર ડોનર’ બનીને તબીબી ઇહતિાસ રચ્યો છે. ખામીયુિ હલવર સાથે જન્મેલા પૌત્રને જીવનદાન આપવા દાદીમા ટ્રેસીએ જીવન જોખમમાં મૂક્યું િતું. ડોક્ટરોએ ઓપરેશન હથયેટર અથવા સજષરી બાદ પણ તેમનું મૃત્યુની શકયતાની ચેતવણી આપી િતી. આમ છતાં, માસૂમ પૌત્રનો જીવ બચાવવા માટે ટ્રેસી મક્કમ રહ્યાં િતાં. મૃત્યુનું જોખમ પણ તેમનો ઇરાદો બદલી શક્યું ન િતું. ‘ખામીયુિ હલવર સાથે જન્મેલા પૌત્ર રુબેનને જીવન આપવા મારો જાન જોખમમાં મૂકવા હું તૈયાર િતી’, તેમ ટ્રેસીએ જણાવ્યું િતું.

' ' ' ' '

!

"

!

ઈમિગ્રેશન જાહેર સેવાઓ િાટે િોટો ખચચઃ કેિરન

!

!

%! ! ! " ! # $ & # ! ! " ! !

%)#" " 3 0) & 3 #(%& 3 )-&/. 3 + 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2

. #$ . +. *$#(#. * - *!&.!+ -( *"+ #1 +-'

3 3 3 3 3

2 2 2 2

*$'+' &*$ ,+-# +*$ +*$ 0 ( (0),0-

3 3 3 3

&

"

!

!

"

!

$

'

!

!

+23:0< +G# ",:%C.>5%+< ;#B.(> D ->&9. 4:!3 E -*: $ ->&9. "+ 7/=% + "+0 & $ ( !( $ 0 0 . $ # + & &0 , & + & ( & -& + $, $ ( $ * ( - & & ( , & 0 +0 & $ / ( 0 . ( ( ) 0 . ' & $ $ $,

#

'* ! + *'% '&$1 2 *'&, # ''* -$$1 ",, *'% '&$1 2 * & ! ''* ,"' ''* -$$1 ",, *'% '&$1 2

!#

2 2 2 2 2 / 2 / 2 2 2

• ૨૦૧૩ નવજાત બાળકોને ચાંદીના મસક્કા િળશેઃટિટનની શાહી ટંકશાળ ૨૦૧૩ નવજાત બાળકોને ચાંદીના ‘લકી’ ટસક્કાની ભેટ આિશે. ટિસસ ઓિ કેબ્મ્િજના જસમ સમયે જ જેમનો જસમ થયો હતો તેવા આ બાળકોને ટસક્કો ભેટ આિવામાં આવશે તેમ ટસક્કા ટવભાગના ટનદેશક શેન ટબસેટે કહ્યું હતું.

* ,! +-(($" * & "&+, $$ * ' )- $",1 $-%"&"-% /"& '/+ ''*+ ,"'+ 0, &,"'&+ '&+ *. ,'*" +

.:)0> 2(+.:A .#:+ .:F1# -+2:+< '.@1 (# !

રુબેનની માતા બેથ કિન્ડરે જણાવ્યું િતું કે ‘રુબેન લાંબુ જીવી શકે તેમ નિોતો. તેનું જૂનું હલવર લગભગ કામ કરતું બંધ થઇ ગયું િતું. મારી માતા અને રુહબનના નાનીએ પોતાના હલવરનો એક હિસ્સો ડોનેટ કરી તેને નવજીવન બક્ષ્યું છે.’ યુકેમાં લગભગ ૪૦ ટકા બાળકોના હલવર નું ટ્રાન્સપ્લાન્ટ્સ થાય છે. જોકે, ડોક્ટરો ઇચ્છે છે કે બાળકોના માતા-હપતા અથવા તો તેમનાં કોઇ યુવા સંબંધીનું હલવર ડોનેટ થાય. કેમ કે, દાદા-દાદી કે મોટી ઉંમરના વ્યહિના હલવર યોગ્ય બંધબેસતા નથી.

"

!

% $ ) $ $

0 $) ( (

48: #? 1@+ ,' !,16*

!

" ! $%'

!

+

'% ) ! ' $## ' $" *** '% ) ! $ ( %$$ $ $(# & % # $# $#


ટિટન

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 3rd August 2013

હોમ ઓફિસ દ્વારા વનશ્ચચત કરાયેલી આિકસીમા અન્યાયી અને અપ્રમાણસર માવરયા િનાજન્ડીસ તાજેતરના િાઈ કોટટ કેસિાં યુરોમપયન કન્વેન્શન ઓન હ્યુિન રાઈટ્સના આમટટકલ ૮ના સાિા જીવનસાથી સંબંધોના સંદભિિાં િોિ ઓફફસ દ્વારા મનસ્ચિત કરાયે લી £૧૮,૬૦૦ની આવકસીિા અન્યાયી અને અપ્રિાણસર ગણાવાઈ િતી. અલગ અલગ મવજતારોિાં વે ત નની મવમવધતા સં બં મધત પૂરાવા દશાિવે છે કે ઘણાં મવજતારોિાં વ્યમિ લઘુતિ વેતન સુધી પિોંિી શકતી નથી. જજે આ કે સ ને વયની જરૂમરયાતને ગેરકાયદે ઠરાવતા કેસના િૂકાદાની સિકક્ષ ગણાવ્યો િતો. જજે નોંધ્યું િતું કે તે કેસિાં વ્યમિ ૨૧ વષિની થવા સુધી રાિ જુએ તો તેને લાયક થવાની આશા િતી. આ કેસિાં અરજદાર આવચયક વેતન કિાવાની નમિવત શટયતા છે આથી તેિને જીવનસાથી સાથે જોડાવાનું અશટય બની જાય છે. મિમટશ નાગમરક યુકેિાં રિેવાનો અમધકાર ધરાવે છે. ઈયુ નાગમરકો કોઈ મનયંત્રણ મવના યુકેિાં આવી અને રિી શકે છે, જ્યારે મિમટશ નાગમરકોને જીવનસાથી તેિની સાથે રિેતાં અટકાવાય છે. કેસના િુખ્ય િુદ્દા આ િુજબ છેઃ (૧) િાઈગ્રે શ ન એડવાઈઝરી કમિટીએ લઘુ ત િ વે ત ન અનુ સાર સપ્તાિના ૪૦ કલાકના ધોરણે મનસ્ચિત કરે લી £૧૩,૪૦૦ની સૌથી નીિલી રકિને િોિ ઓફફસે નકારી કાઢી છે . ૨૦૧૧ યુ કે અમનિંગ્ સ ઈન્ડે ટ સની યાદીના ૪૨૨ ઓટયુપેશન્સિાંથી િાત્ર ૩૦૧ નોકરીધંધા લઘુતિ આવકની સીિા £૧૮,૬૦૦થી ઊંિે છે. લઘુતિ વેતન પાયારુપ જીવનધોરણ પૂરું

પાડવા િાટે અપૂરતું િોવાની દલીલ િાલી ન શકે તે િ જજે જણાવ્યું િતું . સરકારે £૧૩,૫૦૦ની આસપાસ સીિા રાખવી જોઈએ તેવું સૂિન કોટેટ કયુિં િતું. (૨) બિતને ધ્યાનિાં લે વાયા મવના £ ૧૬,૦૦૦ની આવચયકતા બોજારૂપ છે અને તિાિ પ્રાપ્ત બિતોને મવિારવાનું તકકસંગત વલણ જરૂરી છે . (૩) ત્રીજા પક્ષકારના સપોટટ ના મવશ્વસનીય અને આધારપાત્ર પુ રાવાઓ ધ્યાનિાં ન લેવાં. કેટલાંક વષોિથી કેસિાં પ્રજથામપત થયું છે કે ત્રીજા પક્ષકારના સપોટટને ધ્યાનિાં લઈ શકાય છે. (૪) જીવનસાથીની ખુદની કિાવાની ક્ષિતા ધ્યાનિાં લેવાતી નથી. કોટેટ સૂિન કયુિં છે કે જીવનસાથીની કિાવાની ક્ષિતા અને ત્રીજા પક્ષકારની બાંિેધરીઓને ધ્યાનિાં લેવાં જોઈએ. િોિ ઓફફસે આ િુકાદાની અસરનો બરાબર અભ્યાસ ન થાય ત્યાં સુ ધી જીવનસાથી / પાટટનરની કેટલીક અરજીઓ પરના મનણિયો િુલતવી રાખ્યાં છે. તેિને કોટટ ઓફ અપીલિાં અપીલ કરવાની પરવાનગી અપાઈ છે. આનો અથિ એ છે કે કેસ કોટટ ઓફ અપીલ સિક્ષ આવે ત્યાં સુ ધી સં ખ્ યાબં ધ અરજીઓ િમિનાઓ સુ ધી મવલંમબત થશે. િામરયા ફનાિન્ડીસ છેલ્લાં ૨૮ વષિથી ખાસ ઈમિગ્રે શ ન ક્ષે ત્ર િાં જ પ્રે સ્ ટટસ કરે છે . ફનાિન્ડીસ વાઝ વેમ્બલીિાં વેમ્બલી મિલ રોડ, વેમ્બલી સ્જથત છે અને 020 8733 0123 ટે લીફોન નં બ ર દ્વારા અથવા info@fernandesvaz.com ઈિેઈલ દ્વારા તેિનો સંપકક થઈ શકે છે.

વિઝા બાઇટ્સ

9

૮૦ ટકા ટિટટશ મટિલાઓ બળાત્કારની ફટરયાદ કરવાનું ટાળે છે

લાખો વૃદ્ધોના માથે પેપર વબલ્સનો ચાજજ લંડનઃ એનજીિ અને ટેલીકોિ કંપનીઓ તેિના દ્વારા ઈજયુ થતાં પેપર મબલ્સનો િાજિ લાખો વૃદ્ધ મિમટશરો પાસેથી વસૂલ કરી તેિને દંમડત કરે છે. િોબાઈલ ફોન ઓપરેટસિ ગ્રાિકો પાસેથી પેપર મબલ્સ િાટે િમિને આશરે બે પાઉન્ડ િાજિ વસૂલ કરે છે. એનજીિ સપ્લાયસિ ઓનલાઈન ઓન્લી ગેસ અને ઈલેસ્ટિમસટી ટેમરફ િાટે તૈયાર થતાં ગ્રાિકોને વષષે £૩૦૦ સુધીનું મડજકાઉન્ટ ઓફર કરે છે. કીપ િી પોજટેડ અમભયાન જૂથના અધ્યક્ષ જ્યુવડથ ડોનોિાને જણાવ્યાં અનુસાર ઈન્ટરનેટ સુમવધા નમિ ધરાવતા સાત મિમલયન ગ્રાિકોનાં િાથે લદાતો િાજિ અન્યાયી છે. સંજથાએ જણાવ્યું િતું કે ૬૫થી વધુ વયના ૧૦િાંથી આઠ ગ્રાિક પોજટ દ્વારા મબલનો આગ્રિ રાખે છે.

લંડનઃ તાજેતરમાં કરાયેલાં એક અભ્યાસ અનુસાર હિટનમાં મોટાભાગની મહિલા અથવા તો ૮૦ ટકાથી વધુ મહિલા પોલીસ સમક્ષ બળાત્કાર અથવા તો જાતીય સતામણીના કેસમાં ફહરયાદ કરતી નથી. મોટાભાગના કેસોમાં અત્યાચાર કરનાર લોકો અંગે માહિતી આપવા બાબતે ખચકાટ અનુભવતી િોવાથી મહિલાઓ ફહરયાદ નોંધાવતી નથી. અપરાધી સાહબત થવાનો દર ઓછો િોવાથી પણ તેઓ પોલીસને ફહરયાદ કરતી નથી. હિટનના અખબાર ડેઇલી ટેહલગ્રાફે પેરેન્ટીંગ વેબસાઇટ મમ્સનેટને ટાંકી જણાવ્યું છે કે ૧૬૦૯ મહિલાને આવરી લઈને અભ્યાસ િાથ ધરાયો

િતો. આ મહિલાઓના મતદાનમાં જાણવા મળ્યું િતું કે, ૧૦ ટકા જેટલી મહિલા પર બળાત્કાર થયો િતો, જ્યારે ૩૫ ટકાથી વધુ મહિલા જાતીય અત્યાચારનો હિકાર થઈ િતી. ૮૩ ટકા મહિલાએ પોલીસ સમક્ષ ફહરયાદ કરી ન િતી, જ્યારે ૨૯ ટકા મહિલાએ પહરવાર અથવા તો હમત્રોને પણ વાત કરી નથી. અભ્યાસમાં અડધાથી વધુ મહિલાએ તેમની સાથેના અત્યાચાર અંગે િરમ અથવા ગુનાઈત લાગણી અનુભવતી િોવાનું કહ્યું િતું. કાનૂની વ્યવસ્થા, મીહડયા અને સમાજ મોટાભાગે બળાત્કારનો હિકાર મહિલાઓ પ્રત્યે ઉદાસીન વલણ અપનાવે છે.

કેમ્પસમાં કટ્ટરવાદ નાથવા કાયદા ઘડાઈ રહ્યા છે લંડનઃ કટ્ટરવાદી ઈજલામિક સંગઠન મિઝ્બ ઉત-તિરીર નવી ભરતી િાટે યુમનવમસિ ટી કેમ્પસને લક્ષ્યાંક બનાવતું િોવાની મિંતા સાથે તેની પ્રવૃમિ અટકાવવાના કાયદા ઘડાઈ રહ્યાં છે. મિટનિાં િજારો સભ્ય ધરાવતાં આ સંગઠનનો સંબંધ ત્રાસવાદ સાથે િોવાનું મિમનજટરો પૂરવાર કરી શટયા નથી. આના કારણે, તેને સંપણ ૂ પિ ણે પ્રમતબંમધત કરવાની ડેવિડ કેમરનની િુરાદ ધૂળિાં િળી ગઈ છે. વડા પ્રધાને િવે કટ્ટરવાદી સંગઠન સાિે નવા કાનૂની મનયંત્રણો લાદવા મિમનજટસિને સૂિના

આપી છે. લી વરગ્બીની િત્યા પછી રિાયેલા ત્રાસવાદમવરોધી ટાજક ફોસિ દ્વારા મિઝ્બ ઉતતિરીરને વધતું અટકાવવા યોજના ઘડાય છે. કાનૂની મનયંત્રણો પછી આ સંગઠન િસ્જજદો અને યુમનવમસિ ટીઓિાં જાિેરાતો અથવા કાયિક્રિો યોજી શકશે નમિ. મિઝ્બ ઉત-તિરીરે ત્રાસવાદની ખુલ્લી તરફેણ કરી નથી. મસટયુમરટી મિમનજટર જેમ્સ બ્રોકેનશાયરે સાંસદોને જણાવ્યું િતું કે મિઝ્બ ઉત-તિરીર કેમ્પસોિાં મવદ્યાથથીઓની ભરતી કરવાનો પ્રયાસ કરતું િોવાની મિંતા િોિ ઓફફસને છે.

! 2DM,I >M,@A 28F975 ?BN 1A0A ?B ;5AM2/A4A3+ M5)3,E,4A2 ;5A2B 1A0A 3@ -!>R > > C K ;A #G5 3@ -!>R > > !> > R$6>H G D U! 2> U > > 7> > $H C K D $ T!> > D D 3@ -!>R > > RH B B > %H 8 2! > K U ! 2> -!> @ > > 7> > D AH 2 >" @ G G D D D!@ + !- > > D $ ;A ">-0@

3@ H R2 >$U -!> @ > K D $ A @ :> D D > "@!>K D > K "K %D 3@ -!>R > > R$6>H $U! HR B B A F 7> > - E G R > >H @ > F J > > > D 3@ -!>R > > HR B B AH R >K !> >H + HA D C K ;A #G5 3@ -!>R > >

!> @ RC K 2R 9> D D > $H * -!< @ CR K @ 2R 9> G $ > G% RH >H $ ;A ">-0@ 3@ H R2 >$U -!> @ 7> > Q OMNP > G GT"D R!0 2$H D 0 R !$ > > K . HA G O OMNP @ Q OMNP $A @ R

> AH D ( >H 3@ ,A > D 3@ R! >" R D" > R% > @ 7> > D > > @ > ">H > %D T !U > R% > @ @ 2D > -SR D 3@ >U! )D 1 > $ D > @ 7> > D > > > 3@ > U > > U > $ D > @ D > @ > S D > U > $ D > @ @ 2D > -SR >H 3@ A !> @ ! >S > > D R!R! > .K G AH G !> >H + AH D . ! ". ! . . . ! / ! -

75H .2I>E2B$F/E 0.A45A 8AM-I' %2G=+

M-:3 'A3I<2F/CG 7230=' 6C<5A4 J &(;*

! ! .

6M/5A4 K &(;*

, @ K R4 > > AH & > $% MM $ &# %>2$> ' MM @ K R4 > > AH & > ( $( ) &# %>2$> * MM * &# @ DR + $$ R RD H - >$K 7> > @ K

! R4

! . .

# & + "# & , # * # # ! )" )" !

#(

4M55A4 L &(;*

+ ## %! G H , ## @ K R4 > > AH & > $% ## #$ &# %>2$> ' &# G /@ > L ? I'$ @ > D $ K > ) ## >0> * '( %D > G AH -!> D R R!R + $( "R > > >H %>2$> , $( " >U 2 "K

# (' $# ,%$( )' # '' && $ &&$+

#(&

! !

"

! #

#+ ## CR K 2R 9> > > @ C >K=R > "@!>K #% ## #& &# %>2$> #( ## HR0 %> A >!G AH $) > D > > > K C G G R R!R #* ## . #, ## %>2$>


10

3rd August 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ભારતીય જિકેટ બોડડની ‘જિન જિટ’ સજ્જનોની રમત તરીકે ઓળખાવાતી જિકેટની શાખને ઉપરતળે કરી નાખનાર આઇપીએલ ટુનાથમન્ે ટના લપોટ મેચ ફફસ્સસંગ કૌભાંડની તપાસમાં છેવટે ઘીના ઠામમાં ઘી પડી ગયું છે. ભારતીય જિકેટ કન્ટ્રોલ બોડડ (બીસીસીઆઇ) દ્વારા રચાયેલી તપાસ સજમજતએ અધ્યક્ષ એન. શ્રીજનવાસન્, તેમના િમાઇ ગુરુનાથ મયપ્પન અને રાિલથાન રોયલ્સના સહમાજલક જશલ્પાપજત રાિ કુદ્રં ાને િીન જચટ આપી છે. િોકે આમ થવું લવાભાજવક પણ છે! ભારતીય જિકેટ બોડડ, જિકેટની રમતમાંથી વષષેદહાડે અબિો રૂજપયા રળે છે. અને આઇપીએલ ટુનાથમન્ે ટ તો સોનાના ઇંડા દેતી મરઘી છે. મેચના પજરણામમાં થોડુકં ‘આઘુપં ાછુ’ં કરીને વગદાર હોદ્દેદારો પણ થોડાક કરોડ કમાઇ લે તો તે કંઇ ગુનો થોડો ગણાય?! આમ તો, જિકેટની રમતમાં રંગ અને રોમાંચનો સંગમ સિથનાર આઇપીએલમાં મેચ ફફસ્સસંગની તપાસ શરૂ થઇ ત્યારે િ જિકેટચાહકો જાણતા હતા કે બોડડની તપાસ સજમજત ડુગ ં ર ખોદીને ઉંદર િ કાઢશે, પણ અહીં તો તેમણે ઉંદર પણ ન કાઢ્યો. આઇપીએલમાં ખેલાડીઓએ કઇ રીતે પૈસા લઇને ઓવરની હરાજી કરી હતી તે વાત દુજનયાભરના જિકેટચાહકોએ જનહાળી. મેચો દરજમયાન કરોડો રૂજપયાનો સટ્ટો રમાયાની અને તેમાં અંડરવલ્ડડની ભૂજમકાની વાતો પણ ચચાથઇ. કેટલીક હકીકતો પણ સામે આવી. દેકારો થયો તો બીસીસીઆઇ અધ્યક્ષ શ્રીજનવાસને અધ્યક્ષ પદ છોડ્યું - પણ પોતાની શરતે (આરોપી શરત નક્કી કરે તેવું તો ભારતમાં િ બને. ખરુંન?ે ). શરત શું હતી? તમે તપાસ સજમજત રચો, હું અધ્યક્ષ પદ છોડુ.ં જનદોથષ સાજબત થઉં તો મને ફરી ગાદીએ બેસાડી દેવાનો. બધું ગણતરીપૂવકથ થયુ.ં કેટલાક ખેલાડીની ધરપકડ થઇ, હકાલપટ્ટી થઇ, પણ કોઇ મોટું નામ તપાસમાં ખૂલ્યું નથી. લગભગ અઢી

મજહનાની તપાસ પછી મયપ્પન પણ જનદોથષ ઠયોથ, અને કુદ્રં ા પણ દૂધે ધોયેલો જાહેર થયુ.ં સટોજડયા-ખેલાડીઓના જનયજમત સંપકક હોવાથી માંડીને મેચ ફફસ્સસંગના તાર દુબઇ સ્લથત ડોન સાથે િોડાયેલા હોવાના અહેવાલો પર પણ પરદા પડી ગયા. મયપ્પન અને કુદ્રં ાના છુટકારા પછી ઉદ્યોગપજત શ્રીજનવાસન્ પાછા બીસીસીઆઇનો કાયથભાર સંભાળી લેશે અને આઇપીએલ ચેરમેન પદે ફરી કોંગ્રેસ સાંસદ રાજીવ શુિા બેસી િશે. જિકેટ નામનો ધંધો પૂરબહારમાં જવલતરતો રહેશ.ે ભારતીય નેતાઓએ સૂઝબૂઝનો કુનહે પૂવકથ ઉપયોગ કરીને જિકેટની રમતને રીતસર બજારુ બનાવી દીધી છે. રાિકીય મોરચે કોંગ્રેસ અને ભાિપ ભલે સામસામી પાટલીએ બેસતા હોય, પણ જિકેટના મંચ પર અરુણ િેટલી, રાજીવ શુિા, શરદ પવાર, સી.પી. િોષી અને અનુરાગ ઠાકુર - બધા એક સાથે, એક અવાિે બોલતા િોવા મળશે. િનજહતના જનણથયો પર ભાગ્યે િ સંમત થનાર આ નેતાઓ જિકેટ માટે પરદા પાછળ હાથ જમલાવતા ખચકાતા નથી - કેમ કે ગંદા હૈ, પર ધંધા હૈ. હવે જિકેટચાહકોની નિર જદલ્હી પોલીસના ઇન્વેસ્લટગેશન જરપોટડ પર છે. જદલ્હી પોલીસનો દાવો છે કે (શ્રીજનવાસન્, મયપ્પન અને કુદ્રં ાને જિન જચટ આપતો) આ તપાસ અહેવાલ બીસીસીઆઇનો છે, તેનું કાનૂની મહત્ત્વ નથી. અમારી તપાસ િ કાયદેસર ગણાશે. જદલ્હી પોલીસની વાત તો સાચી છે, પણ આ માટે તેણે કોટડમાં ચાિથશીટ રિૂ કરવું પડશે - અને તે પણ સમયસર. ગયા સપ્તાહે િ તેણે હેન્સી િોન્યેને સંડોવતાં મેચ ફફસ્સસંગ કેસમાં ચાિથશીટ રિૂ કયુું છે - પૂરા ૧૩ વષથ પછી. જદલ્હી પોલીસ વહેલાસર નહીં તો પણ વેળા-સર ચાિથશીટ રિૂ કરશે તો જિકેટની રમતનું પણ ભલે થશે, અને જિકેટચાહકોનું પણ.

ઇજિપ્ત આંતરજિગ્રહના આરે? ઇજિપ્તમાં ફરી એક વખત લોકો રલતા પર ઉતરી પડ્યા છે. િનઆિોશ ભભૂકી રહ્યો છે. ગયા વષષે આ િ પ્રજાએ હોસ્ની મુબારકના પ્રમુખ પદનો ભોગ લીધો હતો. આ વખતે પ્રમુખ મુહમ્મદ મુસસીના પ્રમુખ પદનો ભોગ લેવાયો છે. મુબારક શાસનના પતન બાદ દેશમાં લોકશાહી ઢબે સંસદીય ચૂટં ણીઓ યોજાઇ. મુસ્લલમ બ્રધરહૂડે - પાતળી બહુમતી સાથે - સરકાર રચી, અને સંગઠનના જાણીતા ચહેરા મુહમ્મદ મુસસીએ પ્રમુખ પદ સંભાળ્યુ.ં લથાજનક પ્રજા સજહત જવશ્વસમલતને આશા હતી કે હવે ઇજિપ્તમાં ફરી શાંજતનો માહોલ લથપાશે, િનજીવન થાળે પડશે. પરંતુ આશા ઠગારી નીવડી. મુસસી અસરકારક શાસન આપવામાં જનષ્ફળ રહ્યા. ભ્રષ્ટાચાર, ખોરંભે પડેલું અથથતત્ર ં , જીવનિરૂરી ચીિવલતુઓની અછત... એક વષથમાં તો લોકો તોબા પોકારી ગયા. અસંતોષનો ચરુ ઉકળતો હતો. સેનાએ લાગ િોઇને મુસસી સરકારને પદભ્રષ્ટ કરી નાખી. અને ઇજિપ્તમાં લોકશાહીનું ગળું ઘોંટાઇ ગયુ.ં વચગાળાની સરકારે આવતા વષથના પ્રારંભે સંસદીય ચૂટં ણીઓ યોિવાનો સંકતે આપ્યો છે, પણ અત્યારે તો દેશ આંતરજવગ્રહમાં ભડકે બળી રહ્યો છે. એક તરફ, મુસસી સમથથકો તેમના નેતાને ફરી પ્રમુખ પદે િોવા ઇચ્છે છે. બીજી તરફ, લશ્કરી દળોનો ટેકો ધરાવતી વચગાળાની સરકાર કોઇ પણ ભોગે મુસસીના સમથથનમાં થતાં ધરણાંને લોખંડી હાથે ડામી દેવા તત્પર છે. પજરણામે છેલ્લા એક િ મજહનામાં દેખાવકારો અને સુરક્ષા દળો વચ્ચેની અથડામણમાં ૩૦૦થી વધુ લોકો માયાથ

ગયા છે, અને સેંકડો ઘાયલ થયા છે. સત્તાની સાઠમારીમાં સૌથી મોટો સવાલ દેશમાં લોકતંત્રના પુનઃ લથાપનનો છે. મુસ્લલમ બ્રધરહૂડે ચીમકી આપી છે કે સંસદીય ચૂટં ણી વચગાળાની સરકારના નેજામાં યોજાશે તો તે આ રાિકીય પ્રજિયામાં િોડાશે નહીં. આ સંિોગોમાં દેશમાં કટ્ટરવાદ વધુ વકરે તેવો માહોલ છે. મુસ્લલમ બ્રધરહૂડ અને તેના નેતા મુસસી કટ્ટરવાદી િરૂર છે, પણ દેશમાં સજિય બીજા કટ્ટરવાદી તત્વોની સરખામણીએ ઓછાં. છેલ્લી ચૂટં ણીના પજરણામો લપષ્ટ સંકતે આપે છે કે મતદાતાઓમાં આિે પણ કટ્ટરવાદી જવચારસરણીનું વચથસ છે. ઇજિપ્તમાં ચૂટં ાયેલી સરકારને પદભ્રષ્ટ કરવામાં અમેજરકાનો હાથ હોવાનું મનાય છે. અમેજરકાએ પ્રમુખ મુસસીને તેમના સરકારના કેટલાક પ્રધાનોના ખાતામાં ફેરબદલ કરવા સૂચવ્યું હતુ.ં મુસસીએ આમ ન કયુું એટલે તેણે ગાદી ગુમાવવી પડી. ઇજિપ્તની આમસી અમેજરકાના ઇશારે કામ કરે છે તે વાત સાચી હોય કે નહીં, પરંતુ મુસસી સમથથકો િે રીતે રલતા પર ઉતરી પડ્યા છે અને લશ્કરી ચંચપુ ાતના જવરોધમાં યોજાતાં ધરણાં-પ્રદશથન િે પ્રકારે જહંસક વળાંક લઇ રહ્યા છે તે િોતાં અમેજરકાના પેટમાં પણ ફાળ પડી હોય તો નવાઇ નહીં. અમેજરકાએ ઇજિપ્તમાં આકાર લઇ રહેલા સંિોગો અંગે જચંતા દશાથવી છે. પોતાની વાત ન માનનાર મુસસીને અમેજરકાએ પદભ્રષ્ટ તો કરાવી નાખ્યા છે, પણ િો આગામી જદવસોમાં કટ્ટરવાદી તત્વોએ દેશનું સુકાન સંભાળ્યું તો અમેજરકા માટે લેને ગઇ પૂત ઓર ખો આયે ખસમ િેવું થશે.

ગુજરાતનો પોલાદી પુત્ર ગુજરાતે આપ્યા એક મહાત્મા, જેમણે અહહંસાના જોરે અંગ્રેજોને ભારતમાંથી ભગાડ્યા. ગુજરાતે આપ્યો એક લોખંડી પુરુષ, જેણે ભારતના ભાગલા પડતા બચાવ્યા. ભારત અખંડ રાખ્યું રાખ્યુ.ં સરદાર પટેલ PM થવાના હતા, પણ આપણા જ મહાત્મા આડે આવ્યા. જીવરાજ મહેતા પર નહેરૂની મીઠી નજર રહેતી અને નહેરૂ તેમને કેહબનેટમાં લેવા માગતા હતા. પણ મોરારજી દેસાઈ હબલાડીની માફક આડા ઊતરી ગયા અને તેમને ગુજરાતના પહેલા CM બનાવી દીધા. આપણે ગુજરાતીઅો આપણા ભાઈઅોના જ ટાંટીયા ખેંચવામાં હોંહિયાર છીએ. હવે ગુજરાતનો એક પોલાદી પુત્ર નરેડદ્ર મોદી પ્રમાહણકપણે ભારત માટે કંઈક કરવાની ધગિ, હનષ્ઠા, દેિવાસીઓની સેવા કરવાની મહેચ્છા રાખે છે. તેમને ટેકો, સાથ, સહકાર આપણે આપીિું તો તે કાંઈક નવીન જરૂર કરિે. ૬૦ વષષનો ભ્રષ્ટાચાર પાંચ વષષમાં તો ન જાય, પણ ૨૦થી ૨૫% તો જાિે જ. કાળુ નાણું ૧૦૦ ટકા નહહ ૨૫ ટકા તો પરત આવિે. બળાત્કારીઅો અને આતંકવાદ થોડોક તો ઘટિે. મોદીએ આપેલા કુતરાના દાખલાના નેતાઓએ કેવા કેવા અથષ કયાષ? બધા જ નેતાઓની મગજ, અક્કલ, હવચારોની તબીબી તપાસ કરાવવી જોઈએ. ભ્રષ્ટાચાર તો છે જ, પણ ભાષામાં ભ્રષ્ટાચાર વધી ગયો છે અને આટલી નીચલી કક્ષાના િબ્દોનો પ્રહાર કરે છે તે આપણા ભારતવાસીઓને િોભતું નથી. ગાંધીજીએ કહેલું કે હવે ‘આ કોંગ્રેસ પાટટી બંધ કરી નવી જ પાટટી બનાવો.’ પણ હવે એક નર પાક્યો છે ગુજરાતમાં તે કોંગ્રેસને દેિવટો જરૂર અપાવિે. તે નક્કી છે. - કૌવશકરાય દવે, લેસ્ટર

ગુજરાતી ભાષા અને સાવિત્યની સેવા ભારતથી અહીં સમર વેકિ ે નમાં આવું ત્યારે સૌપ્રથમ ‘ગુજરાત સમાચાર’-‘એહિયન વોઈસ’ના આગળ-પાછળના અંકો વાંચી લઉં છુ.ં સી.બી. પટેલને ધડયવાદ કે ઇન્ડડયાના અને હવદેિના તમામ પ્રકારના ડયૂઝ િોધીને રસપ્રદ અને માહહતીસભર રજૂઆત કરો છો. ‘ગુજરાત સમાચાર’ પ્રત્યે આકષષણ અને આતુરતા રહે છે. સીબી આપ ખૂબ કઠીન કાયષને સરળતાથી કરી િકો છો તે આપની અડગ ઈચ્છાિહિ અને દૃઢ મનોબળ જ છે! કાયષપરાયણતા તો છે જ! તેથી અઘરું કાયષ પણ સહેલાઈથી સારું થઈ િકે છે! અમરેલી હજલ્લાના સમાચારોમાં રેલવેનાં લટેિનને ૧૦૦ વષષ પૂણષ થયાં છતાં િોડગ્રેજ લાઈન િક્ય બની નથી. હિટીિ િાસન વખતે જે લાઈનો હતી તેમાં ઘટાડો થયો પણ વધી નથી! અમરેલીના સમાચાર અહીં ‘ગુજરાત સમાચાર’માં આવે તો ખૂબ જ ગવષ થાય છે. ‘ગુજરાત સમાચાર’માં ડો. વસંતભાઈ પરીખના સડમાનના સમાચાર આપી ખૂબ પ્રસંિનીય કાયષ કયુું છે. તેમણે અમરેલી હજલ્લાના પ્રથમ સંલકૃત હવદ્વાન તરીકે ડોક્ટરેટની ઉપાધી મેળવી હજલ્લાને બહુમાન અપાવ્યું છે. આપ ‘ગુજરાત સમાચાર’ને વધુને વધુ આગળ ધપાવી ગુજરાતી ભાષા અને સાહહત્યની સેવા પણ કરી રહ્યાં છે. મુ. શ્રી હવષ્ણભ ુ ાઈ પંડ્યાને પણ સતત જાગૃત રહી કોલમ લખવા બદલ હાહદષક અહભનંદન. - રમા જાદવ, રેનસસ લેન

જેની જરૂર નથી તેવી વસ્તુ ખરીદો છો તો, જેની જરૂર છે તેવી વસ્તુ વેચવી પડશે - વોરેન બફેટ મોદી, મુલ્લા અને ટોપી કોંગ્રેસને મોદી, ગોધરા, ટોપી હસવાય કંઇ દેખાતું નથી. મોદીએ ટોપી પહેરવાની હવવેકથી ના પાડી, પણ લવીકાર કયોષ હોત તો પણ કોંગ્રેસ અને મીહડયા ટીપ્પણી કરત જ. પાઘડી કોઈ ધમષ કે સંપ્રદાયનું પ્રતીક નથી, મુન્લલમ ટોપી ધમષનું સાંપ્રદાહયકતાનું પ્રતીક છે. મૌલાનાએ પહેરલ ે ો ખેસ મોદીને ઓઢાડ્યો, જે લવીકાયોષ જ હતો ને? હહંદુ કદી મુન્લલમને હતલક કરતાં નથી કારણ કે તે તેમના અન્લતત્વનું અપમાન છે. મોદીએ ટોપી અલવીકાર કરી પ્રપંચ સામે રક્ષણ કયુું છે. રાજકારણીઅો મત માટે દરગાહ, મંહદર, મુલ્લા, મહંત, પાદરીના દિષને જાય છે. હસદ્ધાંતો નેવે મૂકી લોકરંજન, વેિધારણ કરી હવદૂષક લાગે છે. િું તેમને તમારી ઉપર પ્રેમ છે? ગોધરા તોફાનો વખતે જેટલા લોકો મોતને ભેટ્યા તેમાં ત્રીજા ભાગના હહંદુ હતા. ઇન્ડદરા ગાંધીની હત્યાને પગલે હદલ્હીમાં ચાર હજાર િીખોની હત્યા થઈ હતી તો ભાગલપુરમાં ૨,૦૦૦ લોકો મોતને ભેટ્યા હતા. મનમોહન, માયાવતી, મુલાયમ, મોદી, લાલુ, કોંગ્રેસ, ભાજપ કોઈ આપણું ભલું નથી કરવાના. હહંદ-ુ મુન્લલમે આ દેિમાં સાથે રહેવાનું છે. નેતાઅો તમારી કોમને ટુકડો આપીને લવાથષ સાધે છે. કોમને પ્રગહતિીલ, કમષિીલ, એજ્યુકટે ડે બનાવી મુલ્લા-મહંતથી મુિ કરો. નવી સવારના સૂરજનો લવીકાર કરો. ભારત હસવાય બીજા દેિના મુન્લલમની િું પહરન્લથહત છે હવચારો? - પ્રફુલ્લ પંડ્યા, લેસ્ટર

યુગાન્ડા જેવી િાલત ન થાય તો સારું? 'ગુજરાત સમાચાર'ના તા. ૨૦-૭-૨૦૧૩ના અંકમાં પાન-૩૩ ઉપર ઈડટરનેિનલ ટ્રેડ ૨૦૦ કંપનીઓની યાદીમાં એહિયનો હવિે વાંચી ખૂબ જ ખુિી થઈ છે. પરંતુ અમુક એહિયનોનાં ભૂડં ા કામથી આ દેિની પ્રજાના હૃદયમાં એહિયનો માટે નફરત સજાષય છે જેથી બીજા એહિયનોને સહન કરવું પડે છે. આજે આ દેિની પ્રજામાંથી આપણે માન ગુમાવીએ છીએ. યુગાડડા જેવી હાલત ન થાય તો સારું. આ દેિની સરકાર અહીં રહેતી પ્રજા માટે િું નથી કરતી? બીજે ક્યાંય આવું સુખ નથી, પણ માણસો સમજતા નથી અને હેવાન જેવા કામ કરે છે. આપણી બધાની અને ખાસ કરીને અહીં ધનવાન થયેલા માણસોની ફરજ છે કે આપણે આ દેિની પ્રજા માટે કાંઈક કરીએ. દા.ત. પાકક કે દહરયાકકનારે બેસવા માટે બાંકડા મૂકાવવા, નાનાં બાળકો માટે ચકડોળ કે રમવાના અને ખેલકૂદના સાધનો વગેરે મૂકાવવા એવું કાંઈક જો અહીંની પ્રજાને અપાય તો સમગ્ર એહિયન કોમનું નામ રોિન થાય એમ છે. સીબી તમે જો આ નવા હવચારોને આપ જીવંત પંથમાં લથાન આપતો તો ઘણાને માગષદિષન મળિે અને તમે પોતે જો કાંઈક કરો તો ચોક્કસ તમોને સાથ મળિે. આજે ઓહલન્પપક પાકકમાં લક્ષ્મી હમત્તલે આપેલું યોગદાન એહિયનોની િાન વધારે છે. આ દેિની પ્રજા આપણી અદેખાઈ કરતી નથી તો આપણે પણ તેનાં હૃદયમાં માન વધે તેવાં કાયષ કરવા જોઈએ. ભારતથી આવનારા ધમષગરુુ ઓએ સૌ ભિોને જે દેિમાં તમે રહો છો ત્યાં વધારે દાન કરો તેવી સલાહ આપવી જોઈએ. - ખીમજીભાઈ પરમાર, લેસ્ટર

ગુજરાત સમાચાર અને એિશયન વોઇસને આપ કોઇ સંદેશ આપવા માગો છો? લવાજમ/વવજ્ઞાપન સંબંવિત કોઇ માવિતી જોઇએ છે? િમણાં જ ફોન ઉઠાવો અથવા ઇ-મેઇલ કરો. અમે આપને મદદ કરવા તત્પર છીએ. Karma Yoga House, 12 Hoxton Market (Off Coronet Street) London N1 6HW

Tel: 020 7749 4080/4000 Fax: 020 7749 4081

Email:gseditorial@abplgroup.com aveditorial@abplgroup.com www.abplgroup.com


www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 3rd August 2013

11


12

ગુજરાત

3rd August 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

રાજ્યમાં સરેરાશ કરતાં ૩૧ ટકા વધુ વરસાદ E" 4 . 2 2: %)"#3 E"1% 3 6 9 3% 2 2 9 6 6 9 "2 "2 2 7 2- %202E& 9

અમદાવાદઃ રાજ્યમાં પાંચ દિવસ ચોમાસું વહેલું બેઠાં બાિ સમગ્ર રાજ્યમાં થયેલાં સાવવદિક વરસાિને પગલે ૧ જૂનથી ૨૮મી જુલાઈ સુધીમાં રાજ્યમાં સામાન્ય કરતાં ૩૧ ટકા વરસાિ વધુ થયો છે. રાજ્યમાં સમગ્ર ચોમાસા િરદમયાન કુલ સરેરાશ ૪૩૬.૩ દમલીમીટર વરસાિ પડે છે. પરંતુ આ વષષે સમગ્ર રાજ્યમાં સામાન્ય કરતાં સૌથી વધુ મહેસાણા-૭૦ ટકા, વલસાડ-૬૨ ટકા, આણંિ-૫૮ ટકા, સાબરકાંઠા-૫૪ ટકા અને અમિાવાિ ૪૯ ટકા વધુ વરસાિ પડ્યો છે. જ્યારે સરેરાશ કરતાં ડાંગમાં ૨૭ ટકા અને કચ્છમાં ૧૭ ટકા ઓછો વરસાિ પડ્યાું જાણવા મળ્યું છે. સાવવદિક વરસાિથી રાજ્યના ૨૦૨ ડેમ પૈકી ૧૩ ડેમ સંપણ ૂ વ ભરાયા છે. નમવિા ડેમ ૧૨૫.૪૨ મીટરની સપાટીએ વહી રહ્યો છે. સૂિોના જણાવ્યા પ્રમાણે રાજ્યના ૧૯ જળાશયો ૯૦ ટકાથી વધુ ભરાઈ ગયા છે.

"2

વીરપુર, બાલાદસનોર, કઠલાલ નોંધપાિ વરસાિ થયો હતો. આણંિ પંથકમાં ભારે વરસાિને કારણે જનજીવનને અસર પહોંચી હતી. ઉમરેઠમાં પણ સાડા આઠ ઇંચ વરસાિ નોંધાયો હતો. ઉત્તર ગુજરાતના સાબરકાંઠામાં દભલોડા, દવજયનગર, શામળાજી, િઢવાવ, સુનોખ પંથકમાં સાવવદિક મેઘમહેરથી ખેડતૂ ોમાં ખુશી વ્યાપી છે અને કપાસ, મગફળી, મકાઈ, તુવરે , એરંડા સદહત દવદવધ પાકોને જીવતિાન મળેલ છે.

( . () .

&6

%

+ 79

3 6

"9 % "9 %

6;/ @ @

9 ; 6 2 3 6 6

" $#

6>;65

"

(92,;

. .

'# (&+' &$

.

(

8 +8E

#

#

)

(

,'"(-

! (

$ '

E7

C&

' " 6;/ @ @

. .

1 .

-- 6965,; #;9,,;

$ "# )+''&(*

2 % 2 2 D 2- @>@ " 2 2 2 @@ 2: E# "9 % ! 6 "9 6;/ . .

$

. .

'

2 < 3 2E& 3 %2 6 3 6 2 %

65+65

(>

##

#$ "

2 6 9

/ 3

=== ()73.96<7 *64

"

&(

*

&

" % *+(

'

*

1

3 &

$

* ") % ;+B

$

$ 2 % $! % $ 2 % ' $ ' $ $

:0(5 &60*,

# * ' ' . # # % ' % / '. #+ # . #' ' . #' + ' '

• નરેન્દ્ર મોદી બેંગકોકમાં વર્ડડ હિન્દુ ઇકોનોહમક ફોરમને સંબોધશેઃ મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ભાજપની રાષ્ટ્રીય ચૂંટણી પ્રચાર સમમતીના ચેરમેન તરીકે પદભાર સંભાળ્યા પછી સૌપ્રથમ વખત મવદેશ પ્રવાસ કરે તેવી સંભાવના છે. ગત વષષે બેંગકોકમાં રચાયેલા વર્ડડ મિન્દુ ઇકોનોમમક ફોરમના ઓગથટમાં યોજાનારા બીજા વામષિક અમધવેશનમાં નરેન્દ્ર મોદીને ઉપસ્થથત રિેવા માટે આમંત્રણ મળ્યું છે, અને તેનો તેમણે થવીકાર પણ કયોિ છે. જો તેમને દેશમાં રાજકીય કાયિક્રમોની વ્યથતતા નિીં નડે તો ૧૦ અને ૧૧ ઓગથટ દરમમયાન મોદી બેંગકોક ખાતે ફોરમને સંબોધવા જશે.

+(

7<: 3

!

.=2 1-56= 2=)B.? #0?*B6?) .? #>0*BG6) +C3=4 %4.=4 -:+=6A'D.@E &@'4=+?2=E,? $;AH.@E <=985A7. %4.=4 ! "D648?( /=64 "D0 #).F ! :)B))4? G*%5A47 A . :/D9847?/ G*%5A4A7.

!

+12 "

&0)

$% $

! " !

/&,. 3&.*3 (,4,/&7 (1 5$*'3,4* 666 (,4,/&7 (1 5-

9

E# 2 7 E/ 9

'

=== ()73.96<7 *64

$- & #

@ @

,& 5 -

$ $ 4 ' 3 5' * 4 $ + #$ * ' $ $ ,& ) ' ' &, $ ' ' ' ' * $ 0 ! ( ' $, A :0(5 <:05,:: !<)30*(;065: $ 1 ' % /,8<, 7(?()3, ;6 <1(9(; #(4(*/(9 "2 3 ,2& 9 2 7 ) 3 %5 2 # * % ( #+ # , & # # # ' '. * - + # # * ) & # & # &+ * * )! ) ' "# # * # . + % * ' ' # % # . + % ' *$

% 6<:6<797;=9 " #

2 3

C 4

%" !

. .

$,3

8 , !

0 3

E# E#

$

$ +4 + 3 % 3 0$

0 +>( "3 1 3 3 1 0 )0 +% 0 0> 0 > $ > 0 '0 +', , - + + 0 0> ! 2 + 0 0 3 0! &/ # +! 3 0 > + !, , . > 5 "+ ,* > + +? 4> , - + + , !, + + 0

6

9

%

5

0$ "3 , 1 >

2 2- B *6 % 8 %02& 2 A= *6 %

E 9)%"3 E"#6$2: 8 6* E"E" E"$ 9 2 E"#6$2: 9 ) 2 3 4: "$; 6 62 ! 6 "9

9'% 2:

4 2 % 2 2 4 2 % 2 2

સોમવારે રાજકોટથી નજીકના માદળયા દમયાણા પંથકમાં ૧૨ ઇંચ વરસાિ પડ્યો હતો. આ ઉપરાંત કચ્છના રાપર પંથકમાં છ ઇંચ વરસાિ પડતાં નગાસર અને આંઢવાળું તળાવમાં નવા પાણી આવ્યાં છે. જ્યારે રામવાવનું તળાવ ઓગની (છલકાઈ) ગયું હતુ.ં અહીં અંિાજે આઠેક ઇંચ વરસાિ પડ્યો છે. વડોિરાના દવશ્વાદમદિના ઉપરવાસ સદહત મેઘરાજાએ શાંદત રાખતાં શહેરના માથેથી પૂરનું સંકટ ટળ્યું હતુ.ં ચરોતરના ખેડા દજલ્લાના

"2 9

2 7 9(

જૂનાગઢ પંથકમાં ભારે વરસાદને કારણે પ્રાંચી તીથથમાં સુપ્રહસદ્ધ માધવરાયજીનું મંહદર પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયું િતું.

"$; :4 2- ?=

8 8 8 8 8 8

! #

! "#

8 8 8 8 8

$! " ! "

8 8 8 8 8

" ! #

# 8 8 8 8 8

! ! ! ! ! ! !


સૌરાષ્ટ્ર

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 3rd August 2013

13

તાંવિક વિવિના નામે લંડનની યુિતીનું જાતીય શોષણ, રૂ. દોઢ કરોડની ઠગાઈ રાજકોટઃ યુકવે ાસી ભણેિાગણેિા ગુજરાતીઓ માટટ એક ચેતવણીરૂપ કકસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. મૂળ અમદાવાદના અને ઈસ્ટ િંડનમાં રહેતા લનમેષ પટટિ અને તેની પત્ની સૃલિ (નામ બદલ્યું છે) સાથે એક તાંિિકે બળાત્કાર કરીને ઠગાઇ કરી છે. લદનેશ ચેિારામ પુરોલહત નામના તાંલિકની જાળમાં ફસાઈ ગયેિા લનમેષ અને સૃલિએ છેલ્િાં બે વષષમાં રૂ. ૪૫ િાખ રોકડા અને રૂ. એક કરોડના દાગીના ગુમાવ્યા છે. ઉપરાંત તાંલિકે સૃલિને છેતરીને તે જ્યારે ભારત આવી ત્યારે તેને બેહોશ કરીને તેના પર િણ વાર બળાત્કાર ગુજાયોષ હોવાનું પોિીસ ફલરયાદમાં જણાવાયું છે. મુખ્ય પ્રધાનને રજૂઆત તાંિિકની ચુગ ં ાિમાં ફસાયેિા આ દંપતીએ અંતે લવચારીને ગુજરાતના મુખ્ય પ્રધાન નરેસદ્ર મોદીની અંગત વેબસાઇટ www.narendrmodi.in અને ગુજરાત સરકારની વેબસાઇટ swagat.gujarat.gov.in પર આ આખા કકસ્સાની જાણ કરીને સયાય માટટ લવનંતી કરી. આ અરજી નરેસદ્ર મોદી સુધી

પહોંચ્યા પછી મોદીએ તરત જ અરજીનો લનકાિ કયોષ અને ગુજરાતના પોિીસ જનરિને

લદનેશ પુરોલહત

ફોવષડે કરી તાંલિકની ધરપકડ કરવા જણાવ્યું હતુ.ં આ આદેશ મુજબ ૨૭ જુિાઇએ મોડી રાિે લદનેશની ધરપકડ કરી હતી. કેસની તપાસ કરતાં ઇસસ્પેક્ટર લવશ્વરાજલસંહ જાડટજાએ કહ્યું હતું કે ‘અત્યારે અમારી તપાસ ચાિુ છે. લદનેશે ગુનો સ્વીકાયોષ છે હવે અમે રોકડ અને દાગીના કઢાવવાના છીએ.’ લદનેશ િંડન કેવી રીતે ગયો? મૂળ રાજસ્થાનનો પણ વષોષ થી રાજકોટમાં સ્થાયી થયેિો લદનેશ પુરોલહત ૨૦૦૮માં િણ વષષ માટટ ઈસ્ટ િંડનની એક હવેિીમાં મુલખયાજી તરીકે ગયો હતો, જ્યાં તે િણ વષષ રોકાયો. લદનેશ આ રોકાણ દરલમયાન આ દંપતીના સંપકકમાં આવ્યો. એ લદવસોમાં સૃલિને શરીરે ટાંકણી ભોંકાતી હોય એવું દદષ

થતું હતુ,ં જેને લદનેશે દૂર કરતાં લનમેષ-સૃલિ લદનેશના ભક્ત બની ગયાં. એ પછી લદનેશે આ દંપતીના ભોળપણનો િાભ િઇ લનમેષને િંડનમાં વધુ સારી નોકરી મળવાની િાિચથી માંડીને જુદીજુદી અનેક લવલધઓના નામે નાણાં અને દાગીના પડાવ્યા. સૃલિ અત્યારે ભારતમાં જ છે. જાડટજાએ કહ્યું હતું કે, ‘ગયા વષષે લડસેમ્બરમાં સૃલિ ભારત આવી ત્યારે તેને પ્રેગ્નસસીની તકિીફ હતી, જે દૂર કરવા તેણે તાંલિકનો સંપકક કયોષ. તાંલિકે રૂબરૂ મળવાને બહાને પહેિાં સૃલિને ભરૂચ અને પછી અમદાવાદ બોિાવી, જ્યાં શરબતમાં ઘેનની ગોળી નાખીને સૃલિને બેભાન કરી બળાત્કાર કયોષ હતો.’ ‘ગુજરાત સમાચાર’નો પ્રયાસ વાચકોને આવા તાંલિકોની ચુગ ં ાિમાં ફસાતા બચાવવા માટટ જ ‘ગુજરાત સમાચાર’-‘એલશયન વોઇસ’ દ્વારા મોટું આલથષક નુકસાન વેઠીને પણ ઘણા સમયથી તાંિ િ કો - જ્ યો લત ષી ઓ ની જાહેરાત પ્રકાલશત કરવાનું બંધ કયુું છે. એબીપીએિ ગ્રૂપ હંમશ ે ા વાચકોના લહતમાં કાયોષ કરવા સતત પ્રયત્નશીિ છે અને રહેશ.ે

પોરબંદરના લવજ્યાબેન મોહનિાિ કોટેચા ચેલરટેબિ ટ્રસ્ટ દ્વારા ગત સપ્તાહે શહેરની ડો. લવરમભાઇ ગોઢાલણયા કોિેજ ખાતે ધોરણ-૧૦, ૧૨ અને કોિેજ કિાના પ્રથમ ક્રમાંકે આવેિા તથા બે પ્રજ્ઞાચિુ સલહત સવવજ્ઞાલતના સ્થાલનક ૮૭ લવદ્યાથથીઓનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. આ લવદ્યાથથીઓને પ્રલતલિત નાગલરકોના હસ્તે સ્મૃલતલચહ્ન, પ્રમાણપત્ર, પુસ્તક વગેરેથી નવાજવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રસંગે મોહનભાઇ કોટેચાના જીવનની ઝાંખી દશાવવતી ડોક્યુમેન્ટ્રી કફલ્મ ‘મુઠ્ઠી ઉંચેરા માનવી મોહનભાઇ’ પ્રસ્તુત કરવામાં આવી હતી. ટ્રસ્ટના ઉપપ્રમુખ લવજ્યાબેન કોટેચાએ મહેમાનો, લવદ્યાથથીઓ અને વાિીઓનું શબ્દ કુમકુમથી સ્વાગત કયુું હતું. જ્યારે મંચસ્થ મહાનુભાવોનું પુષ્પોથી સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. આ સમારંભમાં પૂ. લનગમાનંદ સરસ્વતીજી, યોગેશભાઇ કોટેચા, રેશ્માબેન કોટેચા, નીતાબેન વોરા, રામભાઇ મોકરીયા, ભરતભાઇ લવસાણા, ભરત રાજાણી, લપયૂષ મલજલઠયા, કકરીટ રાજપરા, પ્રમેય કક્કડ, બકુિ મદિાણી, હલરશ થાનકી વગેરે હાજર રહ્યાા હતા.

સંલિપ્ત સમાચાર • પોરબંદર નગરપાલિકામાં ભાજપનું શાસનઃ પોરબંદર નગરપાલિકામાં કોંગ્રેસનાં િણ સભ્યોએ બળવો કરી ભાજપની તરફે મતદાન કરતા પાલિકાના પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખની ચૂંટણીમાં ભાજપના સભ્ય પંકજભાઈ મજીઠીયા પ્રમુખ તરીકે અને લનિેશ કકશોર ઉપપ્રમુખ તરીકે ચૂંટાયા છે. પાલિકાની ચૂંટણી ર૦૧૧માં યોજાઈ ત્યારે બંને પક્ષને ર૧-ર૧ બેઠક મળી હતી. બાદમાં ભાજપમાંથી મલહિા સભ્ય કોંગ્રેસમાં જોડાયા ત્યારે બે વષષ સુધી કોંગ્રેસ સંચાલિત પાલિકામાં પક્ષ પલ્ટો કરનાર મલહિા ઉમેદવાર મંજુિાબેન િોઢારીએ પ્રમુખ પદ સંભાળ્યું હતું.ર૦૧ર-૧૩નાં બજેટ સમયે કોંગ્રેસમાં બહુમલત ભાંગી અને બજેટ પાસ ન કરાવી શકતા શહેરી લવકાસ લવભાગ દ્વારા પાલિકાને સુપરસીડ કરાઈ હતી. પાલિકામાં છ માસ સુધી વહીવટદારનું શાસન રહ્યું હતું. દરલમયાન કોંગ્રેસે રીટ કરતાં કોટટે કાઉન્સસિરોને વહીવટ સોંપવાનો આદેશ આપ્યા પછી કિેકટરે પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની ચૂંટણી યોજી હતી.

• જૂનાગઢના ડેપ્યુટી મેયર, સ્ટેન્ડીંગ કલમટી ચેરમેનની ચૂંટણીઃ જૂનાગઢના ડટપ્યુટી મેયર અને સ્ટટન્સડંગ કલમટીના ચેરમેનની ૨૮ જુિાઇએ યોજાયેિી ચૂંટણીમાં ડટ. મેયરપદે લગરીશભાઈ કોટેચા અને સ્ટટન્સડંગ કલમટીના ચેરમેન તરીકે ભગાભાઈ રાડા પાંચમી વખત બહુમતીથી ચૂંટાયા છે, જે એક નવો રેકોડે છે. • અણુવીજ મથકનું કામ ટૂંક સમયમાં શરૂ થશેઃ ભાવનગર નજીકના મીઠી લવરડી ખાતે અલત આધુલનક અણુ વીજમથકનું કામ ટૂંક સમયમાં શરૂ થશે. આ માટટ પન્લિક હીયરીંગ પૂણષ થઈ ગયું છે. કેસદ્ર સરકારમાંથી પયાષવરણની મંજૂરી મળતાં આ કાયષ સરળ બનશે તેમ ચીફ એન્સજલનયરે જણાવ્યું છે. • પોરબંદરથી લદવની હવાઇ મુસાફરી માત્ર રૂ. ૭૦૦માં!ઃ લમની ગોવા ગણાતા લદવથી પોરબંદર આવતી ફ્િાઇટના ભાડામાં ધરખમ ઘટાડો કરાયો છે. હવે માિ રૂ. ૭૦૦ની લટકકટમાં ૪૦ લમલનટમાં પોરબંદરથી લદવ પહોંચી શકાય છે. લદવથી મુંબઈ વાયા પોરબંદર આવતી જેટ એરવેઝની ફ્િાઈટમાં ૧૫ ઓગસ્ટ સુધી મુસાફરોને આકષષવા માટટ લટકકટના દર ઘટાડીને રૂ. ૭૦૫ કરવામાં આવ્યાા છે.


14

3rd August 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

જીવંત પંથ

- સી. બી. પટેલ

ક્રમાંક - ૩૨૦

જે હસ્ત ઝૂલાવે પારણું, તે જગ પર શાસન કરે... આ યુગો પુરાણી ઉવિ સદા સવવદા વવદ્યમાન છે. માતા કે અટય માતૃશવિ સંતાનને જટમ આપે છે કે તેનો ઉછેર કરે છે તે નરી નજરે દેખાતી વાત છે, હકીકત તો એ છે કે સંતાનના ઉછેરકેળવણીનો િારંભ તેના ઉદરથી જ શરૂ થઇ ગયો હોય છે. માતાના ઉદરમાં સંતાનનો વપંડ બંધાવા સાથે સંથકાર-વારસાનું વસંચન થવા લાગે છે. અને જીવનસંગ્રામમાં સમથયાઓ સામે લડવાની કૂનહે કે કૌશલ્યનો અભ્યાસ પણ ત્યાંથી જ શરૂ થતો હોય છે. અજુનવ પુત્ર અવભમટયુ સાત કોઠા ભેદવાનો યુદ્ધ-વ્યૂહ માતાના ઉદરમાં રહ્યે જ શીખ્યો હતો તે વાતથી ભાગ્યે જ કોઇ ભારતીય અજાણ હશે. વમત્રો, કહેવાનું તાત્પયવ એટલું જ છે કે જીવમાત્રને તેના ઉદભવથી જ નાની-મોટી સમથયાઓનો સામનો કરવો પડે છે. આ સંઘષવ એ અવવરત યુદ્ધ છે. રાજા હોય કે રંક - સહુને આ વનયમ સમાનપણે લાગુ પડે છે. વિટસ ઓફ કેમ્બ્રિજે હવે આ જગત પર ડગલાં માંડવાનું શરૂ કયુું છે તેમ કહેવામાં લગારેય અવતશ્યોવિ નથી. કમસે કમ માતા-વપતા કે પવરવારજનોના ખોળામાં કે પેટ પર તો આ ભાયડો ઓછાવતો ‘ખડો’ કરાતો હશે. સામાટય માતા પણ સંતાનની સુખસુવવધા જાળવવા માટે સવવ િકારે િયત્નશીલ રહેતી હોય છે. અને તેમાંય આ તો વિવટશ રાજવંશ. મહારાણી એવલઝાબેથ અવનવી અડચણોમાં પણ જે િકારે થવથથતા દાખવે છે તે નજર સમક્ષ રાખીએ તો થહેજ’ે ય સમજાય તેવું છે કે આ શાહી સંતાનના ઉછેર માટે તો કંઇ કેટલુયં આયોજન વવચારાયું હશે. અનુભવના આધારે બધું નક્કી થયું હશે. શાહી પવરવારની નાનીમોટી બધી જ જાહેર િવૃવિઓનું વનષ્ણાતો દ્વારા આયોજન, રીહસવલ થતું જ રહે છે. મહારાણી એવલઝાબેથના કાકા જ્યોજવ પાંચમાની જીભ જટમથી જ થોથવાતી હતી. થોડુકં તોતડું પણ બોલતા હતા. પવરણામે થોડીક અથવથથતા આપોઆપ આવી જતી હતી. તેઓ ધૂમ્રપાન તેમજ દારૂ સેવનના બંધાણી બટયા હતા તેનું એક કારણ આ પણ હોવાનું કહેવાય છે. તેમાંય વળી વમવસસ વસબ્રપસન નામની અમેવરકન વડવોસસી સાથે િેમમાં પડ્યા. અને િેમ સંબધં ોની પૂણાવહૂવત વવશે આગાહી કરવાનું વવજ્ઞાન હજુ તો ક્યાં વવકથયું જ છે?! વમત્રો, યાદ કરો એ વદવસો જ્યારે ધરતી પર વિવટશ સામ્રાજ્યનો સુરજ કદી આથમતો નહોતો તેવા સોનેરી સમયે સમ્રાટ જ્યોજજે એ િેમની વેદીમાં રાજવસંહાસનની આહૂવત આપી હતી. તેમણે શાહી બંધારણની ઉપરવટ જઇને વસબ્રપસન સાથે લગ્ન કયાવ. અને વડા િધાન ચવચવલની સરકારના ‘આદેશ’થી દેશવનકાલ થવીકારીને પેવરસમાં વસવાટ કયોવ. ખેર, આ બધી ઘટનાઓ, આ તરકટો, આ નાટકો એવલઝાબેથ નામની એક માસુમ કકશોરી જોતી હતી. તે શું સમજતી હશે, શું વવચારતી હશે તે તો તેનું બાળસહજ માનસ જાણે, પરંતુ યુવાની ડગલાં માંડતાં જ તેણે વપતરાઈ કાકા લોડડ માઉટટ બેટનના ઇશારે - ગ્રીક-જમવન વંશજ અને રોયલ નેવીના અવધકારી કફલીપ માઉટટ બેટન સાથે ઇલુ ઇલુ શરૂ કયુ.ું કાળક્રમે તેની સાથે જ લગ્ન કરીને નવજીવનનો િારંભ કયોવ. અને તેમના જીવનબાગમાં ચાર પુષ્પો વખલ્યા - વિન્સ ચાર્સસ, વિન્સેસ એન, વિન્સ એન્ડ્રુ અને વિન્સ એડવડડ. વિટસ ચાલ્સવ જ્યારે ટીનેજર હતા ત્યારે એક પત્રકાર સાથેની વાતચીત દરવમયાન તેમણે ‘ગુપ્ત રાખવાની શરતે’ કહ્યું હતું કે મારા વપતા (વિટસ કફલીપ) એટલા આકરા વમજાજના છે કે તેઓ વપિો ગુમાવે છે ત્યારે અમે ભાઇબહેન તો શુ,ં મહારાણી ખુદ થરથર કાંપવા લાગે છે. વ્યવથત થઇ જાય છે... ભલા માણસ, કોઇ છાપાવાળાને ‘ખાનગી’ વાત કયાવ પછી તમે ઓવશકે માથું રાખીને શાંવતથી સૂઇ શકો ખરાં? એમાંય આ તો વિટનનું ઈંગ્લીશ પત્રકારત્વ. હંમશ ે ા િવતથપધસીથી ડગલું આગળ રહેવાની ગળાકાપ થપધાવ. પે’લા પત્રકારે વિટસ ચાલ્સજે આપેલી માવહતી મરીમસાલો ભભરાવીને અખબારોમાં િવસદ્ધ કરી. તમે જરા કલ્પના કરો કે વિવટશ મીવડયામાં આ બધું જાહેર થતાં કેવી ઉથલપાથલ મચી ગઇ હશે? આવી ઘટનાથી મહારાણીના મનને કેવી ચોટ લાગી હશે? આવા તો કેટલાય વવવાદો, કૌભાંડો રાણી એવલઝાબેથે તેમના ૮૬ વષવના જીવનકાળમાં જોયા છે. વિટસ કફલીપ માટે કહેવાય છે કે તેઓ હંમશ ે ા રાણી િત્યે વફાદાર રહ્યા છે. હા, પુરુષસહજ થવભાવથી તીરછી નજરે બીજી થત્રીઓ સામે નજર નાખી લેતા હતા કે વટખળ (ફ્લટટીંગ) કરી લેતા તે અલગ વાત છે. આમ પણ ગ્રીક પુરુષો (અને થત્રીઓ પણ) િમાણમાં વધુ રોમામ્ટટક થવભાવ માટે જાણીતા છે ને?! જોકે વિટસ ચાલ્સજે મહારાણીના સંયમ અને થવભાવને કસોટીની એરણે ચઢાવ્યા. કેવમલા નામની યુવતી સાથે ઇશ્ક ફરમાવ્યો. આમાં કંઇ નવું નહોતુ.ં રાજા-રજવાડાંના છોકરાં-છોકરીઓને આખો વદવસ બીજું કામ પણ શું હોય? ખાઇપીને તાગડવધન્ના કરવાના, રંગરેવલયા મનાવવાની... લંડનની નાઇટક્લબો તેની રંગીન રાતો

માટે તો જાણીતી છે જ. આવી ટોચની ક્લબોમાં તમને શાહી પવરવારના ટીનેજસવ સંગીતના તાલે ઝૂમતા જોવા મળી જાય તો નવાઇ નહીં (જો તમે આવી ક્લબમાં અંદર િવેશી શકો તો). નાઇટક્લબમાંથી બહાર નીકળતાં આ ટીનેજસવના ફોટોગ્રાફ્સ પણ અવારનવાર અખબારોમાં ચમકી જાય છે. વિટસ ચાલ્સવ કેવમલા સાથે હયાવફયાવ, િેમમાં પડ્યાં ત્યાં સુધી પવરવારે આંખ આડા કાન કયાવ. લગ્નની વાત આવી ત્યારે શાહી પવરવારના વહીવટદારો કામે વળગ્યા. ૩૧ વષવના વિટસ ચાલ્સવનો પૂવવ આયોજન સાથે લેડી ડાયેનાનો મેળાપ કરાવ્યો. ત્યારે ડાયના ૨૦ વષવની હતી. એક તરફ અત્યંત રૂપવંતી, નમ્ર અને નાજુક કળી જેવી કટયા અને સામે ‘જમાનાનો ખાધેલ’ ચાલ્સવ. બન્નેની ઉંમરમાં ફરક પચાસ ટકા જેટલો હતો, પણ જીવનશૈલી, રહેણીકરણીમાં પાંચસો ટકાથી વધુનો ફરક. વમત્રો, તમને જાણીને આશ્ચયવ થશે કે ચાલ્સવ વંઠલ ે ા સાંઢ જેવો હતો, પણ આ જ રાજ પવરવારના સંચાલકોએ લગ્નની વાત આવી ત્યારે ડાયેનાનું કૌમાયવ પરીક્ષણ કરાવ્યું હતુ!ં લે કર વાત! ભારે ધામધૂમથી રંગચે ગ ં ે લગ્ન કરીને કોડભરી ડાયેના અનેક શમણાં લઇને વિટસ ચાલ્સવ સાથે બકકંગહામ પેલસ ે માં િવેશી હતી, પણ ચાલ્સજે તેના અરમાનો પર પાણી ફેરવી દીધુ.ં ચાલ્સવની વતવણકૂ થી બન્ને વચ્ચેનું અંતર વધ્યુ.ં કઇ રીતે? પૂવજી વ વનની િેવમકા કેવમલા બીજે પરણીને ઠરીઠામ થઇ ગઇ હતી. તેનો પવત રોયલ નેવીમાં અવધકારી હતો અને રાણીના ખાનગી ખાતામાં તેની ડ્યુટી હતી. થવાભાવવક છે કે મહેલમાં તેની અવરજવર રહેવાની જ. વિટસ ચાલ્સજે કેવમલા સાથેના સંપકક તાજા કયાવ. અને છાનગપવતયાં શરૂ કયાું. ફરી સંબધં ો શયનકક્ષ સુધી પહોંચ્યા. ડાયેના પણ શું કરે? જીવમાત્રને સહવાસની, સંભોગની કુદરતી જરૂરત હોય છે. પહેલાં પસવનલ બોડીગાડડ, પછી ટોચના પાકકથતાની ડોક્ટર, બીજા પણ બે-ત્રણ તેના જીવનમાં આવ્યા અને ગયા. છેલ્લો સંબધં વબવલયોનેર યુવાન ડોડી અલ ફયાદ સાથેનો. પહેલાં ડાયેના-ડોડી છાનાછપનાં મળતા હતા, પછી બધું જાહેરમાં થવા લાગ્યુ.ં તેઓ સાથે હરતાંફરતાં હોય કે લક્ઝરી યાટ પર સનબાથની મજા માણતા હોય તેવી અનેક તસવીરો અખબારી પાને પણ ચમકી હતી. બન્નેએ પેવરસમાં સાથે આખરી શ્વાસ લીધા. આ યુગલ પેવરસમાં પૂરઝડપે થપોર્સવ કારમાં જતું હતું અને માગવ અકથમાતમાં તેમણે જીવ ગુમાવ્યો. ઇવજપ્શ્યન વંશજ ડોડીના વપતા અલ ફયાદની બીજી ઓળખ આપુ.ં અલ ફયાદ એટલે આપણા લંડન મ્થથત જગવવખ્યાત હેરોડ્સ વડપાટડમટે ટના થટોરના પૂવવ માવલક. અલ ફયાદે તો આક્ષેપ પણ કયોવ હતો કે ડાયેના અને ડોડીના સંબધં ોથી રાજઘરાનાની િવતષ્ઠા ખરડાતી હોવાથી વિટસ કફલીપે બન્નેને કારઅકથમાતમાં મરાવી નાખવાનો કારસો ઘડ્યો હતો. ખેર, આ બધી વાતમાં આગળ વધવાના બદલે મૂળ વાત પર પાછા ફરીએ. હજુ તો આપણે રાજપવરવારની લીલાઓના અટય િકરણો પર પણ નજર નાંખવાની છે. વિટસ ચાલ્સવ તો એકલા પડ્યા જ હતા, કેવમલાએ પણ નેવી અવધકારી સાથેના સંબધં નો છેડો ફાડ્યો. ચાલ્સવ-કેવમલાના સહજીવનને મહારાણીએ મને-કમને મંજરૂ ી આપી. લગ્ન થયા. અને જેમ લીલાવતી મુટશીએ કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુટશીને કહ્યું હતું તેમ (કદાચ) કેવમલા પણ - સંતાનો માટે ચાલ્સવને બોલી હશેઃ મારા, તમારા અને આપણાં. ચાલ્સવના બે દીકરા અને કેવમલાના બે સંતાનો સવહત સહુ કોઇ વચ્ચે સારો સુમળ ે હોવાનું જાહેરમાં તો જણાય છે, સાચુખ ં ોટું ઉપરવાળો જાણે. રાણીના સૌથી મોટા પુત્રની આટલી બધી વાત કરી છે તો ચાલો બીજા નંબરના સંતાન (વિટસેસ એનબહેન)ને પણ હેલો કરી જ દઇએ. પણ એક નાની આડવાત - મહારાણીના એકમાત્ર બહેન વિટસેસ માગવરટે ની. આ કોલમમાં જો માગવરટે ના િેમિકરણો વવશે લખવા બેસું તો આ પાન જ નહીં, કદાચ આખો અંક પણ નાનો પડે તેવું તેમનું જીવન. વિટનના રાજપવરવારની આબરૂના ધજાગરા કરવામાં તેમણે પણ ભરપૂર ‘િદાન’ આપ્યું હતુ!ં વિટસેસ એન પણ સમજોને થોડાઘણા અંશે માસીના પગલે જ ચાલ્યા છે. એક કરતાં વધુ િેમિકરણો પછી વિટસેસ એને મનના માવણગર સાથે લગ્ન કયાવ. છતાં થોડા સમય પછી છૂટાછેડા લીધા. નવો જીવનસાથી શોધ્યો. અને ફરી લગ્ન કયાવ. તેમના ‘લક્ષણો’ અખબારોમાં ચમકતાં રહે છે. મહારાણીના ત્રીજા નંબરના સંતાન ડ્યુક ઓફ યોકક વિટસ એટડ્રુ અને તેમના જીવનસાથી ડચેસ ઓફ યોકકની પણ આગવી કથા છે. લગ્નજીવન થકી બે પુત્રીઓ ધરાવતું આ યુગલ અલગ અલગ રહે છે. કાયદેસર છૂટાછેડા નથી લીધા, પણ બન્ને મુિ જીવન વીતાવે છે. પોતપોતાની દુવનયામાં મથત છે - કોઇને કોઇની પરવા નથી. જોકે મહારાણીના ચારેય સંતાનોમાં સૌથી ડાહ્યો નાનકો વિટસ એડવડડ. વજંદગીની સૂઝ-સમજદારી, થવથથતા, અને રાજ પવરવારને

શોભે તેવી સંથકાવરતા... આ બધેબધું તમને વિટસ એડવડડમાં જોવા મળે. આજથી લગભગ ૧૫ વષવ પૂવવ સંગત કોબ્રયવુ નટી સેટટરનું ઉદ્ઘાટન કરવા ડ્યુક ઓફ એસેક્સ વિટસ એડવડડ અને તેમના જીવનસંવગની આવ્યા હતા. સેટટરના અગ્રણી કાંવતભાઇ નાગડાએ તેમની સાથે મારો પવરચય કરાવ્યો હતો. અને થોડીક વમવનટોની વાતચીતમાં મેં તેમને સમજવા િયાસ કયોવ હતો. વિટસ એડવડડ માટે એટલું જ કહીશ કે હું, તમે અને આપણે સહુ ઇચ્છીએ કે આપણાં સંતાનો એડવડડ જેવા જ સમજદાર, ડાહ્યાડમરા હોય. ે ા પાત્રો - કે કુપાત્રોએ - મહારાણી ખેર, આ લેખમાં ટાંકલ એવલઝાબેથને કેટકેટલી રીતે અથવથથ કયાવ હશે કે સંતાપ્યા હશે, કે આ માટે જાણે-અજાણ્યે કેવા કેવા િપંચ થયા હશે. એ બધું જરા વવચારશો તો સમજાશે કે મહારાણીના તાજમાં જેટલા હીરા હશે, કદાચ તેનાથી પણ વધુ વચંતાઓના, સમથયાઓના, િશ્નોના ઉકેલ શોધવા તેમને મથવું પડ્યું હશે. લેખમાં તો કુપાત્રોના છૂટાંછવાયાં કારનામાંનો જ ઉલ્લેખ કયોવ છે, બકકંગહામ કે સેંટ જેબ્રસ પેલસ ે ની તોવતંગ વદવાલો વચ્ચે તો આનાથી અનેકગણા કારનામા ધરબાયેલા હશે. ખરુંન?ે વમત્રો આ બધી પારાયણ એટલે કરી કે રાણી એવલઝાબેથ જેવાને પણ નાના-મોટા વવકટ િશ્નનો કરવો પડે છે. મેં થોડાક સમય પૂવજે આ જ કોલમમાં લખ્યું હતું ને? સુખદે ખ ુ ે સમે કૃત્વા લાભાલાભો જયા જયો... વવપવિત સંજોગોમાં પણ વ્યવિ ખામોશી જાળવી િાખે અને પોતાની નાવના સુકાની તિીકે સદા સવસદા જાગ્રત િહીને સબળ નેતૃત્વ પૂરું પાડે તો જ જીવન-નૈયા સામે કાંઠે સહીસલામત લાંગિી શકે. મેં અને મારા આત્મીયજનોએ પણ જીવનમાં નાની-મોટી સમથયાઓ જોઇ છે. તમે પણ આવા કાલખંડમાંથી પસાર થયા હશો. પરંતુ જો સમજદારી હોય, વવચારોની આપ-લે થતી હોય, સંજોગો સાથે તાલમેલ સાધવાની વૃવત, ભાવના અને િકૃવત હોય તો ગમે તેવા ભયાનક જણાતા સંજોગોમાં પણ સરવાળે મીંડુ આવવાને બદલે કંઇક નક્કર-સંગીન તો વસદ્ધ થાય જ છે. હું આવું માનું છું એમ નહીં, મેં વજંદગીમાં આવું જોયુ,ં જાણ્યું અને અનુભવ્યું પણ છે. આ વાતના સંદભવમાં વિવટશ શાહી પવરવાર, સમથયાઓમાંથી માગવ કાઢવાની કૂનહે ધરાવતા મહારાણી એવલઝાબેથનું ઉદાહરણ જ મૂલવોને... આખી વાત શીરાની જેમ ગળે ઉતરી જશે. શાહી પવરવારનાં કારનામાની વાત ચચસી છે ત્યારે નવજાત વશશુ ‘વિટસ ઓફ કેમ્બ્રિજની માતા કેટ વમડલ્ટનના પાવરવાવરક બેકગ્રાઉટડ પણ જરા નજર ફેરવી લઇએ. કેટનો જટમ-ઉછેર સાઉથોલમાં થયો છે તે તો તમે જાણો જ છો. પૂવવ એરલાઈન હોથટેસ માતા કેરલે લોરી ઓપરેટરમાંથી વબઝનેસમેન બનેલા વપતાને પગલે મેઇલ ઓડડર વબઝનેસ વવકસાવવા માટે પવતને ખભેખભો વમલાવીને સાથ આપ્યો હતો. અઢળક સંપવિ હાંસલ કરી. પરંતુ માતા કેરલનું આયોજન બહુ દીઘવદૃવિભયુ.ું વષજે ૨૬,૦૦૦ પાઉટડ જેવી ઊંચી ફી ભરીને પુત્રી કેટને િાઇવેટ થકૂલમાં વશક્ષણ અપાવ્યુ.ં આ િાઇવેટ થકૂલ ફી તગડી લે, પણ સૌથી મોટો ફાયદો એ કે ત્યાં બાળકોને પિંપિાગત વશક્ષણની સાથોસાથ વાસ્તવવક વજંદગીમાં ઉપયોગી બને તેવા વશક્ષણના પાઠ પણ ભણાવાય છે. વવદ્યાથથીને સફળ જીવનના પાયારૂપ વદશા, દૃવિ અને તાલીમ બધું એક જ સ્થળે મળી િહે છે. વિટસ વવવલયમ અને કેટના વચ. કેમ્બ્રિજ લાલના ઉછેર માટે પણ શાહી પવરવારે અત્યારથી જ આચારસંવહત કંડારી રાખી જ હશે. છેલ્લા ૫૦ વષવમાં રાણી એવલઝાબેથના કુટબ ું ીજનોએ જે કુકમોવ, ‘પરાક્રમો’ આચયાવ તેના પવરણામે શાહી પવરવારની આભને આંબતી આબરૂ છેક દવરયાના તવળયે જઇ બેઠી હતી. અત્યારે વિટનમાં વલટલ ચાવમુંગ વિટસના આગમન સાથે રાજપવરવાર િત્યે આદર-લાગણી છલકાઇ રહ્યા છે. આ બધું કંઇ આપોઆપ તો નથી જ બન્યુ.ં કોઇ મને પૂછે તો આ માટે હું નામદાર મહારાણીને જશ આપુ.ં તેમણે, તેમના પવત વિન્સ ફફલીપ અને િાજ પવિવાિના સલાહકાિોએ વવચાિપૂવકસ , બુવિપૂવકસ , બહોળા અનુભવના આધાિે - દિેક કટોકટી વેળા એવો માગસ કંડાયોસ છે કે જેના પવિણામે માત્ર િાણીના સંતાનો જ નહીં, તેમના સંતાનો અને તેમના પણ સંતાનો ‘સખણા’ િહે અને સાચા અથસમાં સુખ-શાંવત અને સન્માન િાપ્ત કિે. એ લોકો બકકંગહામ પેલસ ે માં રહે છે, હું અને તમે એપાટડમટે ટ, રો-હાઉસ કે બંગલો જેવા નાના મોટા વનવાસથથાનોમાં વસીએ છીએ. પરંતુ મારું વનવાસથથાન એ મારો પેલસ ે . મારો પવરવાર એ મારો સંસાર. આ ‘મારાપણુ’ં પણ બહુ જરૂરી છે. હું ઇચ્છું છું કે બીજાના સાિા-નિસા અનુભવોમાંથી બોધપાઠ લઇને, શીખીને આપણે પણ આપણો દી’ ઉજાળીએ. અથતુ. (ક્રમશ)


www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 3rd August 2013

15


િદિણ-મધ્ય ગુજરાત

16

3rd August 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

સંડિપ્ત સમાચાર

૨૬ જુલાઇએ ચારુસેટ ખાતે રમણભાઇ પટેલ કોલેજ ઓફ ફામમસીના દસમાં િવેશ ડદવસની ઉજવણી કરવામાં આવી િતી. આ િસંગે અમદાવાદ યુડનવડસમટીની થકૂલ ઓફ ફામમસીના િાયરેક્ટર એમ.સી. ગોિેલ, કેળવણી મંિળના િો. એમ.સી. પટેલ, િો. િી.જી. પટેલ, ડિન્સસપાલ િો. આર.એચ. પટેલ, િીન, ફેકલ્ટી મેમ્િસમ વગેરે અગ્રણી નાગડરકો ઉપન્થથત રહ્યાા િતા. િો. આર.એચ. પરીખે જણાવ્યું િતું કે, પંકજભાઇ પટેલે તેમના ડપતા અને ભારતના ફામામસીથટ થવ. રમણભાઇ પટેલનું થવપ્ન પૂણમ કરવા માટે આ કોલેજની થથાપનામાં સિયોગ આપ્યો છે. આ સંથથા ૧૦ વષમમાં એક િીજમાંથી વટવૃિ િની ગઇ છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ૨૬ જુલાઇ ૨૦૦૪ના રોજ સંથથાના િથમ શૈિડણક સત્રનો િારંભ થયો િતો.

રુણની યુવતી સાથે કેનેડાવાસી પદતએ દવશ્વાસઘાત કરતા ફદરયાિ દોઢ વષષ પહેલા વલાસણ ગામે રહેતા સાગર યોગેશભાઈ પટેલ સાથે હતા. લગ્ન બાદ સાગરે નાની બાબતોમાં ઝઘડા કરી ‘તારા બાપે દહેિમાં કશું આપ્યું નથી’ તથા નણંદ એશેબેને પણ મ્હેણા-ટોણાં માયાષ હતા. િોકે લગ્ન પહેલા કકંિલબેનને કેનેડા લઈ િવાનું કહી સાગરે લગ્ન કયાષ હતા. અને લગ્નનાં એક મજહના બાદ કેનેડા પહોંચી કકંિલબેનના સ્પોન્સર રદ કરાવ્યા હતા. બાદમાં સાગરે ફોન ઉપર કકંિલબેન પાસે છૂટાછેડા માંગીને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી પણ આપી હતી.

આણંદઃ જિલ્લાના સોજીત્રા તાલુકાના રુણ ગામ રહેતી યુવતીનાં લગ્ન વલાસણ ગામે રહેતા એક યુવક સાથે થયા હતા. લગ્ન બાદ પત્નીને જવદેશ લઈ િવાના સ્વપનો બતાવીને પજત કેનેડા ઉપડી ગયો હતો. જવદેશ પહોંચી ગયા બાદ યુવકે જવશ્વાસઘાત કરી યુવતીના સ્પોન્સર પણ રદ કરાવ્યા હતા. આથી યુવતીએ મજહલા પોલીસ સ્ટેશનમાં પજત, સસરા અને નણંદ જવરુદ્ધ ફજરયાદ કરતા પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. અખબારી અહેવાલમાં િણાવ્યા મુિબ રુણ ગામે રહેતા અશોકભાઈ પટેલની દીકરી કકંજલબહેનના લગ્ન

%

• િાયાડિટીસ માટેની સુરતની દવા પર અમેડરકાનો િડતિંધઃ અમેદરકાના ફૂડ એન્ડ ડ્રગ દવભાગે અમેદરકા અને દવદેશ બંનેમાં થઈ ૧૫ કંપનીઓને ચેતવણી સૂચક પિો લખ્યા છે અને આદેશ કયોષ છે કે અમેદરકન ડ્રગ કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરતી ડાયાદબટીસની દવા-સારવારનું વેચાણ બંધ કરે. આ કંપનીઓમાં સુરતની અમૃતમ લાઈફ કેરનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ કંપની પરંપરાગત વનસ્પદતમાંથી તૈયાર થતી હોય એવા દાવા સાથે ‘ડાયાક્ષી’નું વેચાણ કરે છે, પરંતુ તેમાં મેટ ફોદમષન તત્વ જણાયું છે. જે ડાયાદબટીસની સારવાર માટે દિસ્ક્રીપ્શન વગર વ્યાપક રીતે વેચાણ કરાતી દવા છે. અખબારી અહેવાલમાં જણાવ્યા મુજબ ઓનલાઇન હબષલ દવાઓનું વેચાણ કરતી અમૃતમ લાઇફ કેર િા. લી.ના માદલક ડવરેન વૈષ્ણવના ઘરે ગત સપ્તાહે ગુજરાતના ફૂડ એન્ડ ડ્રગ કંટ્રોલના અદધકારીઓની ટીમે દરોડા પાડ્યા હતા. • સૌરાષ્ટ્ર પટેલ સેવા સમાજ-સુરતના નવા િોદ્દેદારોની વરણીઃ સમૂહલગ્ન દ્વારા સામાદજક ક્રાંદત આણનાર સૌરાષ્ટ્ર પટેલ સેવા સમાજ-સુરતના આગામી િણ વષષ માટેના હોદ્દેદારોની વરણી કરવામાં આવી છે. જેમાં સંસ્થાના િમુખઃ કાનજીભાઈ આર. ભાલાળા, ઉપિમુખઃ સવજીભાઈ વેકડરયા, મંિીઃ મનોજભાઈ ગોધાણી, સહમંિીઃ કાંડતભાઈ ભંિેરી, ખજાનચીઃ મનિરભાઈ સાસપરા, કો-ઓદડિનેટરઃ રમેશભાઈ વઘાડસયા અને સહ કોઓદડિનેટરઃ િડરભાઈ કથીડરયાની વરણી થઇ છે. સૌરાષ્ટ્ર પટેલ સેવા સમાજ દ્વારા હોસ્ટેલનો ડ્રીમ િોજેક્ટ હાથ ધરાયો છે. • શૂટર લજ્જા ગોથવામીને રૂ. પાંચ લાખનો પુરથકારઃ તાજેતરમાં જ વલ્ડિ શૂદટંગ સ્પધાષમાં રજત ચંદ્રક મેળવનાર આણંદની શૂટર કુ. લજ્જા ગોથવામીનું ગત સપ્તાહે મુખ્ય િધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સન્માન કયુું હતું. મુખ્ય િધાને લજ્જાને તેની દસદિ માટે રૂ. પાંચ લાખનો પુરસ્કાર અપષણ કયોષ હતો. • સુરતના ૩૧ ફૂટના ડશવડલંગને ડલમ્કા િુકમાં થથાનઃ ગત દશવરાદિના દદવસે સુરતના દસટીલાઇટ દવસ્તારમાં રૂદ્રાક્ષનું ૩૧ ફૂટ ઊંચું દશવદલંગ બનાવવામાં આવ્યું હતું. આ દશવલીંગને તાજેતરમાં દલમ્કા બુક ઓફ રેકડિમાં સ્થાન મળતા તેનું સટટીફીકેટ િટુકભાઈ વ્યાસને એનાયત કરવામાં આવ્યું હતું. અગાઉ પણ બટુકભાઈને રૂદ્રાક્ષનું દશવદલંગ બનાવવા માટે બે વાર દલમ્કા બુકમાં સ્થાન મળ્યું હતું. તેમણે આ િથમ રેકોડિ તેમના ગામને, બીજો માતા-દપતાને અને િીજો મીદડયા જગતને અપષણ કયોષ છે તેવું તેમણે જણાવ્યું હતું. • ઉમરેઠમાં અષાઢી તોલાઇઃ ઉમરેઠના ચંદ્રમૂળેશ્વર મહાદેવ મંદદરમાં પરંપરા િમાણે દર વષષે અષાઢી તોલવામાં આવે છે. આ પિદતથી ધાન્ય પાકોના ઉતારા તેમ જ ચોમાસાનું અનુમાન થાય છે. તે મુજબ આ વષષે ધાન્ય પાકો ૧૬ આની રહેશે અને અદતવૃદિની સંભાવના છે. જૂના ચાંદીના એક રૂદપયા રદતભાર

જન્મ દિવસની સ્મશાનમાં ઉજવણી વિોદરાઃ લોકો અંધશ્રિાથી દૂર રહે અને તેમનામાં રહેલા જુદા જુદા િકારના ડર દુર થાય તે માટે છેલ્લા પાંચ વષષથી એક દપતા-પુિ વડોદરાના માંજલપુર સ્મશાનમાં જન્મ દદવસ ઉજવે છે. વડોદરાના મુકેશભાઈ જેઠાભાઈ ગોડિલ

ખાનગી કંપનીમાં ડ્રાયવરની નોકરી કરે છે. સોમવારે મુકેશભાઇનો ૪૪મો અને ધો.૧૦માં અભ્યાસ કરતાં તેમના પુિ અિયનો ૧૬મો જન્મ દદવસ હોવાથી તેમણે સ્મશાનમાં સતત પાંચમા વષષે કેક કાપી હતી.

સાવલીના તળાવમાં ગાબડું નડિયાદઃ ખેડા દજલ્લાના હજાર એકર દવસ્તારમાં કપડવંજથી નજીકના સાવલી પથરાયેલા આ તળાવમાં ગામના દસંચાઈ દવભાગના થયેલા લીકેજના કારણે તેના સાવલી અને તળાવમાં બે વખત ગાબડા પાણી પડવાની સાથે લીકેજ થતા આસપાસના દવસ્તારોમાં ફરી અફડાતફડીનો માહોલ વળતા જમીન બેટમાં ફેરવાઈ સજાષયો હતો. દિદટશ જતા લોકો ભયભીત બની શાસનના અને અંદાજે એક ગયા હતા. વજન િમાણે નવ ધાન્યો અને એટલા વજનની માટી પણ લેવાઇ હતી. તેનું બીજા દદવસે ફરીથી વજન કરાયું હતું. જેમાં મગ ચાર નંગ, જુવાર ૧૦ નંગ, ઘઉં પાંચ નંગ, અડદ એક નંગ, કપાસ અડધો, ચણા એક નંગ વધુ હતી. જ્યારે બાજરી અડધો રદત, માટી અડધો રદત, ડાંગર સાત નંગ ઓછી, તલ સમધારણ હતા.

# $&

' !"

નમમદા ડજલ્લાના નાંદોદના ગભાણા નજીકની સુખી ખાિીમાં કોઠી ગામની મડિલા પાણીના િવાિમાં દોઢ કકલોમીટર દૂર સુધી ખેંચાઈ િતી. જીવ િચાવવા તે પથ્થર પર ચઢી ગઈ િતી. ત્રણ કલાકની ભારે જિેમત િાદ તેને િચાવવામાં આવી િતી.

!

"

'

# )* %

)'&"

, ## (-

$ #$! !" $ !" "# !" $ ' #" ( # ! # "" !! !" "" $# # " ' % & $% # " $ #$! !" $ !" "# !" $ $ %" $ ' ! !% ! $ !# "$! % ! $ !# $ & #

4;/,=< 182. 3950:2 76'+!" '('+!"

'

#

$ % #$ #& ' #& #

(* !*

)* (

#

'%

*& &( ( , % (% ) % % ) ## *-' ) & ( ' () *& ! , ## (- % , * ) % ) +(' %%

6D907DI ,H* 3/ A1;G K72E- 740 4H2 ,9H

&

&% &%

$ )

!

!

'&($%(

" !

! #

-(, ,$(' (* & *" ' $ + % 1$'" "$. -+

2 ( $%

/

& $% )* .$' # % $ "& $% (& .& # ) *$ "& $% (& +$, #-* #$%% ( (!! $%% + ' $"# ( (' ('

6D90697DI 7H5D*: 4H2 -E<E )2G :G3-H3 7H,:H #('& ! !

! "!

%% ,( 0

L?:G@.2D ,H* 3/ A1;G1E 07DC )G9 3D>J: )7G 3E, )3 ,9E2G 5D8 +9 6D90 7H,:E=FI 7DB

$"% )

#

%

"# "#


કચ્છ-ઉત્તર ગુજરાત

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 3rd August 2013 અંબાજીમાં ગત સપ્તાહે અમદાવાદવાસી દાતા મુકેશ પટેલ દ્વારા અંદાજે રૂપપયા સવા કરોડની કકંમતનું પાંચ કકલો સોનું દાનમાં અપાયું હતું. આ જ દાતાએ અગાઉ દસ કકલો સોનું દાનમાં આપ્યું હતું અને હજુ વધુ દસ કકલો સોનું તેઓ દાનમાં આપશે તેમ તેમણે કહ્યું હતું. અંબાજી મંપદરમાં અત્યાર સુધી મુખ્ય પશખરથી ૧૮ ફૂટ મંપદરનો ભાગ સુવણણ બન્યો છે અને આગળનું કામ પ્રગપતમાં છે. પવપવધ ભક્તોએ અત્યાર સુધીમાં ૩૭ કકલો સોનું દાનમાં અાપ્યું છે.

સંપિપ્ત સમાચાર • રાપરમાં ભૂકંપના આંચકાથી નાસભાગઃ કચ્છમાં વાગડમાં સતત આવતા નાના આંચકાનો સસલસસલા યથાવત રહ્યો છે. સોમવારે રાપર નજીક ચારની તીવ્રતાનો મોટો આંચકો સાંજે આવતાં લોકોમાં નાસભાગ મચી હતી. ભચાઉ તાલુકાના કેટલાક ગામોમાં પણ ભૂકંપનો અનુભવ થયો હતો. જ્યારે સૌરાષ્ટ્રમાં રાજકોટ સસહત અનેક સવસ્તારમાં પણ ભૂકંપને લીધે ધ્રુજારી અનુભવાઈ હતી. • હરામીનાળામાં ત્રણ બોટ સાથે પાકકસ્તાની પકડાયોઃ કચ્છના હરામીનાળામાંથી ફરી વાર નાપાક ઘૂસણખોરી બહારમાં આવતાં સુરક્ષા એજન્સીઓ ચોંકી ઉઠી હતી. ગત સપ્તાહે ત્રણ બોટ સાથે પાકકસ્તાનના ગુલબાર બસ્કલને પકડવામાં આવ્યો હતો. આ શખસ બોડડર સસક્યોસરટી ફોસસ દ્વારા પકડાયો, એ પહેલાં તેની સાથેના ત્રણ લોકો ફરાર થઈ ગયા હતા. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ કચ્છની પાકકસ્તાન આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ નજીકના હરામીનાળા

સવસ્તારમાં બીએસએફ દ્વારા પેટ્રોસલંગ ચાલતું હતું, ત્યારે સપલર નંબર ૧૧૬૬ નજીક પાકકસ્તાની ઘૂસણખોરીની સહલચાલ જોવા મળી હતી. જવાનોએ તાબડતોબ પીછો કયોસ હતો. • ‘ગુડ રોડ’માં કચ્છનું વાંધાજનક પચત્રણઃ વીસ વષષે ગુજરાતને રાષ્ટ્રીય એવોડડ અપાવનાર જ્ઞાન કોસરયા સદગ્દસશસત કફલ્મ ‘ ધી ગુડ રોડ’નું કચ્છમાં સનણાસણ થયું છે. પરંતુ આ કફલ્મમાં કચ્છી સંસ્કૃસતનું જે સચત્રણ થયું છે તે આંચકાજનક છે અને એ મોટો સવવાદ ઊભે કરે તેવી શક્યતા છે. જાણીતા પત્રકાર અને કટાર લેખક પશપશર રામાવતે કફલ્મ આ કફલ્મના એક દૃશ્ય અંગે જણાવ્યું હતું કે, કફલ્મમાં કચ્છના કોઇક હાઇવેથી બહુ દૂર ન હોય એવા ખુલ્લા મેદાનમાં વેશ્યાઓનો મેળો ભરાય છે, આ દૃશ્ય કચ્છીયત માટે આંચકાજનક છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, કફલ્મમાં એવું પણ દશાસવાયું છે કે, ત્યાં રાત પડે ત્યારે કામચલાઉ શસમયાણા જેવું તૈયાર કરાય છે અને દસ-બાર વષસની માસૂમ બાળકી-તરુણીઓ બની-ઠનીને કતારમાં ઊભી રહે છે.

B I,%K %(.I %K ^%0I%K N P & N -Q Q%N #N0 Q K /I%K `` P I-I/I-I ,/I & O N #+I % N 2 K ! !Q N P 6+I,N -Q Q #N0*IR N, I+#N =+I 8+I,N !N*%N (2I, I /I *I O -Q 9'Q1W*N9 91K GI,I Q B+I1 ,/I*IR =+I % 2!I !N*%K ^%,I0I #0IW/!LR & -LR & N ^/HI&% &,IR! /Q 1R#N0Q $,I/!IR Q&I^%+I 9+L 971 *%K DI91', 0Q:1 %N *I @971 6+IR /I,%/I, *L-I I! -N!IR 2Q+ !N/IR 9 ,%N I'P %N &2V I I0N ?"I^% /!W*I%&AQ*IR & ^/HI&%Q *M /I*IR /0N _2N,I! #0IW/!K (N /I% 2R1-Q (IJ Y 9 O N%2I* ^-R (I%U CN9 %N ,N ^C !"I 9+ I ^/?!I,Q*IR ',0N #,N ^/?!I,Q*IR P -IR N, I+#N ^*@971%K !I N!,*IR $,& Q " !N%K 1R4+I & !N*IR #0IW/I0N EK% GI,I 1I! *N \Z[]%I ,Q ^(&1I, ,K *L#!"K /$L ,Q I+N-IR %N N, I+#N ^*@971%N Q 1/-!Q P 5+I %^2 &/I ;:-Q+1W %N BQ& T *I^- Q%N !N / K &/I*IR /K N 2/N /,? O+1W . /K !N*%I ^$ I, *I O - ! &N !N/Q 1*+ &I K +Q N !N +L P*IR /$L ,2N/I%K *L#! *I O "/I #N0 Q K /I *I O ,` , M ,K 0 P N

GI,I 1I"N ^*0% $Q, N Q9DI3 ,/I*IR =+Q N N%I"K +L P*IR *L#!"K /$L ,Q I+N-I "/I N, I+#N -Q Q%Q 1R& X ,/I %N & K !N*%N *IR -N/I%K %N 1FI *.0N +L P*IR !*I,I )^/>+ %N /1/I %Q ^% W+ ,/I ^%S 0L< I%M%K 1-I2 *N.//I !*N &, *I,Q 1R& X ,K 0 Q Q

7F -E9A ,;D=F ,B< -E9A &*!" &'&*!" & # () ' C6?H 84 1H ,;D=F >HC3= -E9A7GJ >I.D8L4 NR -0C3 OMNP7D =I2 6@H C6?K &$# + %% ) # "&$ ( #' $ # () ' 5D=F/ ,7H A;<K NR -0C3SNP :8I=7D O NQ .>D.

!

"

: 71'243 +/ -5.+/+5. +(0-& &0023 : 2$4'& 6+/&063 6+4* $2)0/ )$3 (+--'& 5/+43 : $&' 40 '$352' : 71'24 /34$--$4+0/ : 0+/4 "$-' 0%,+/) 834'.3 : .. -$33 /+43 : -$33 54 40 +9' : 1'%+$- +3%05/43 (02 2$&'23 0/ 511-8 :! : " :

!

0/&0/ +&-$/&

!

17

% # ) %(! " $(& $# $# " !

*

% #

! "

+!$% &$! '$%& % +& ## $

% # ' +!$% $"

#


18

ગુજરાત

3rd August 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

સંવિપ્ત સમાચાર

લોકસભાની આિનારી ચૂંટણીને લિમાં રાખીને ગુજરાતનું ભાજપ એકમ સવિય થયું છે. મંગળિારે ગાંધીનગરમાં િદેશ કિાનો મીવડયા િકકશોપ યોજાયો હતો. લોકસભાની ચૂંટણીને અનુલિીને વિન્ટ, ઇલેક્ટ્રોવનક્સ, સોવશયલ મીવડયા જેિા વિવિધ િેત્રો સાથે ભાજપના કાયષકરોએ કેિી રીતે સંિાદ સાધિો િગેરે મુદ્દાઓ પર માગષદશષન આપિા વશવિર યોજાઇ હતી. જેમાં મુખ્ય િધાન નરેન્દ્ર મોદી, કેન્દ્રીય નેતા અરુણ જેટલી, સ્મૃવત ઇરાની, વનમષલા સીતારામન જેિા િિક્તા-વનષ્ણાતોએ કાયષકતાષઓને ‘વિકાસ અને સુશાસન’ તથા ‘કોંગ્રેસ મુક્ત ભારત’નો સંદશો લોકો સુધી પહોંચાડિા આહ્વાન કયુું હતું.

ગુજરાતમાં કોંગ્રેસને મજબૂત સુકાનીની તલાશ અમદાવાદઃ લોકસભાની આગામી ચૂંટણી ગુજરાતમાં કોની આગેવાનીમાં લડાશે તે પ્રશ્ન અત્યારે કોંગ્રેસના કાયયકરો-નેતાઓમાં ચચાયઇ રહ્યો છે. વવધાનસભાની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસની કારમી હાર બાદ અજજુન મોઢવાડિયાએ પ્રમુખપદેથી રાજીનામું આપ્યું હતું પણ ટૂંકાગાળામાં જ પેટાચૂંટણીની સંભાવના જોતા હાઇકમાન્ડે તેમનું રાજીનામું સ્વીકાયુું ન હતું. હવે લોકસભાની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખી હાઇકમાન્ડે પ્રમુખપદે નવા નેતાની શોધ આદરી છે. જોકે, પ્રમુખપદ સ્વીકારવા હાઇકમાન્ડ સમક્ષ બે વસવનયર નેતાએ અવનચ્છા દશાયવી છે. જો ટૂંક સમયમાં નવા પ્રદેશ પ્રમુખના નામની જાહેરાત ન થાય તો

મોઢવાવડયાના નેતૃત્વમાં જ ચૂંટણીનો જંગ લડાશે તેમ સૂત્રો કહે છે. મોઢવાવડયાની આગેવાનીમાં કોંગ્રેસના ધોવાણ મુદ્દે કોંગ્રેસના એક જુથે હાઇકમાન્ડ સમક્ષ મોઢવાવડયાને હટાવવાની રજુઆત કરી હોવાનૂં જાણવા મળે છે. દરવમયાન, મોઢવાવડયાના વવકલ્પ તરીકે હાઇકમાન્ડે મધજસજદન ડમસ્ત્રીના નામની વવચારણા કરી હતી. પણ તેમની જરૂવરયાત રાષ્ટ્રીય સ્તરે વધુ લાગતા તેમને મહામંત્રી બનાવીને ઉત્તરપ્રદેશના પ્રભારી બનાવાયા છે. વવપક્ષના પૂવય નેતા શવિવસંહ ગોવહલનું નામ આ પદ માટે ચચાયમાં હતું પણ તેમણે આ હોદ્ો સ્વીકારવા અવનચ્છા દશાયવી છે.

• મોદી િધાનમંડળનું વિસ્તરણ કરશેઃ લોકસભાની ચૂંટણી માટે ભાજપ દ્વારા તમામ જવાબદારી ગુજરાતના મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ખભા પર મૂકાયા પછી તેઓ સૌથી વધુ વ્યપત બન્યા છે. મોદી અત્યારે પોતાનો મોટાભાગનો સમય ચૂંટણી પ્રચારની તૈયારીઓ અને આગામી આયોજનને આપી રહ્યા છે એવા સમયે ગુજરાતનું શાસન સંભાળવા માટે તેમણે મહામુશ્કેલીએ સમય કાઢવો પડે છે. આવું લાબા સમયથી ચાલી રહ્યું હોવાથી હવે તેમણે ગુજરાતના શાસનમાંથી પોતાની જવાબદારીઓ અમુક અંશે ઓછી કરવાનું નક્કી કયુું છે, તેઓ ટૂંક સમયમાં પ્રધાનમંડળનું વવપતરણ કરે તેવી સંભાવના છે.

! (

%*( '( % +(

! (

-* %)!&%

! (

&("

! ( %

$ . ( $!+$ (!, #)& , !# #

($!*

!%!*

, *& )! %

*+( #!) *!&%

! #

$

.,*

$ !% ' ($!*

(!*!)

1$1/0 &*&+$

!*!/ %) !'

.

%

GAPE>Q9 CLP & "

' # "' # " " %%% "' # "

"

!#

# &

િડોદરાઃ મુંબઈના અવદતી રેપટોરાંમાં ભોજનના વબલમાં યુપીએ સરકારના ગોટાળાને લઈને થયેલો વવવાદ હજુ શમ્યો નથી ત્યાં ગુજરાતની રેપટોરાં હવે યુપીએ સરકારના ગોટાળાના નામો પર વાનગીઓ પીરસવાની તૈયારીમાં છે. આ રેપટોરાંમાં ‘૨-જી સમોસા’, ‘કોલગેટ સેન્ડવવચ’ જેવી વાનગીઓ મેન્યુમાં જોવા અને ખાવા મળશે. હકીકતમાં યુપીએ સરકારના ગોટાળાનો ભોજનના વબલમાં ઉલ્લેખ કરનાર મુંબઈની પરેલ વવપતારની જાણીતી અવદતી રેપટોરન્ટને યુવા કોંગ્રેસના કાયયકરોએ ગત સપ્તાહે બંધ કરાવી હતી અને હોટેલ માવલકની વવરુદ્ધમાં પોલીસની ફવરયાદ કરી હતી. જો કે હોટેલ બીજા વદવસે ખૂલી ગઈ હતી. હવે આ ઘટનાના વવરોધમાં ગુજરાત રાજ્ય હોટેલ ફેડરેશને (જીઆરએચએફ) મુંબઈની અવદતી રેપટોરાંની સાથે રહેવાનો વનણયય કરીને ગોટાળા અને કૌભાંડોના નામે વાનગીઓ પીરસવાનો વનણયય કયોય છે. ફેડરેશનના સભ્ય અને હોટેલ માવલક અવિન ગાંધીએ જણાવ્યું હતું કે, ખાનપાનની ચીજોના નામ ગોટાળા કે કૌભાંડના નામ પર રાખવા એ જ યુપીએ સરકારને યોગ્ય જવાબ છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ભારતના પ્રત્યેક નાગવરકને પોતાના વવચારો રજૂ કરવાની પવતંત્રતા છે.

KQ@H ?P7C: EMPF OP= AO "

*+ %* !)

• પી.પી. પાંડે સ્ટ્રેચર પર કોટટમાં હાજર થયાઃ ઈશરત જહાં એન્કાઉન્ટર કેસમાં લાંબા સમયથી નાસતા ફરતા અને સીબીઆઈ દ્વારા ભાગેડુ જાહેર કરાયેલા ગુજરાત પોલીસના વસનીયર આઇપીએસ અવધકારી પી.પી.પાંડે અચાનક રવવવારે સવારે શાહીબાગની ચંદ્રમવણ હોસ્પપટલમાં દાખલ થતા આ કેસમાં નવો જ વળાંક આવ્યો છે. જો કે કાયદાકીય લડત માટે સુપ્રીમ કોટટ સુધી જઇ આવેલા પાંડે માટે સીબીઆઈ સમક્ષ શરણાગવત પવીકારવા વસવાય બીજો કોઇ વવકલ્પ બાકી રહ્યો ન હતો. જેથી બીમારીના બહાને હોસ્પપટલમાં દાખલ થઇને પાંડેએ સીધી રીતે સીબીઆઈ સમક્ષ શરણાગવત પવીકારી લીધી છે. જ્યારે બીજી બાજુ મુદત પુરી થતા પહેલા પાંડે કોટટમાં પણ હાજર થઇ જતા તેમને ૩૧ જુલાઇ સુધીના આગોતરા જામીન મળ્યા છે. • ઇશરત એન્કાઉન્ટર કેસનું હાઇ કોટટ મોવનટવરંગ નહીં કરેઃ ઇશરત જહાં નકલી એન્કાઉન્ટર કેસમાં સીબીઆઇ દ્વારા હાઇ કોટેટ વનયત કરેલા સમયમાં ચાજયશીટ રજુ કરી કોટટના હુકમનું સંપૂણય પાલન કરતાં હવે હાઇ કોટટની વવશેષ ખંડપીઠ નકલી એન્કાઉન્ટર કેસનું મોવનટવરંગ નહીં કરે. હાઇ કોટેટ ગત સપ્તાહે કેસનો વનકાલ કરતા નોંધ્યું હતું કે સીબીઆઇ, પીવડતો કે આરોપીઓને જો કોઇ અસંતોષ થશે તો તેઓ સીબીઆઇ સેશન્સ કોટટ સમક્ષ રજુઆત કરશે અને સીબીઆઇ કોટટ પ્રવતયમાન કાયદાઓના આધારે ન્યાયના વહતમાં પગલાં લેશે. • અમદાિાદ વસવરયલ બ્લાસ્ટને પાંચ િષષ પૂણષઃ પાંચ વષય અગાઉ, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૦૮ના રોજ સાંજે અમદાવાદમાં વવવવધ ૨૦ પથળે વસવરયલ બોમ્બ બ્લાપટથી શહેર ધણધણી ઉઠયું હતું. આ ઘટનામાં ૫૬ વનદોયષ લોકોની હત્યા અને ૧૪૦ લોકોને ઈજા થઇ હતી. આ વદવસે સુરતમાં ૧૫ જગ્યાએ બોમ્બ મુકાયા હતા. બ્લાપટના આતંકવાદીઓએ આ વષષે જ તાજેતરમાં સાબરમતી જેલમાંથી ભાગવાનો વનષ્ફળ પ્રયાસ કયોય હતો. આ કેસમાં હજુ ૨૯ આરોપીઓ વોન્ટેડ છે. • જીશાન-અમજદની વિગતો આપનારને પાંચ લાખનું ઇનામઃ ગુજરાત પોલીસે ઠાર મારેલા ઇશરત સવહત ચાર પૈકીના જીશાન જોહર અને અમજદઅલી રાણા ખરેખર કોણ હતા તેની સાચી વવગતો આપનારને રૂ. પાંચ લાખનું ઇનામ આપવાની જાહેરાત સીબીઆઇએ કરી છે. ઇનામ જાહેરાત કરતા ખરેખર મૃતક બે પાત્રો કોણ હતા તેની ઓળખ અંગે ખુદ સીબીઆઇને જ શંકા હોવાના પગલે આ જાહેરાત કરી હોવાનું મનાઈ રહ્યું છે. સૂત્રો કહે છે કે ઇશરત જહાં એન્કાઉન્ટર કેસની તપાસ કરી રહેલી સીબીઆઇ અત્યારે સેન્ટ્રલ આઇ.બી.ના જોઈન્ટ ડાયરેક્ટર રાજેન્દ્રકુમારની ભૂવમકા તપાસી રહી છે. • હરીશ વમનાશ્રુને િલી ગુજરાતી ગઝલ એિોડટ અપષણઃ રાજ્ય સરકારના વલી ગુજરાતી ગઝલ કેન્દ્ર અને ગુજરાત સાવહત્ય અકાદમી દ્વારા ગઝલકાર હરીશ વમનાશ્રુને સાંપકૃવતક પ્રધાન રમણલાલ િોરાના હપતે તાજેતરમાં વષય ૨૦૧૨નો વલી ગુજરાતી ગઝલ એવોડટ અપયણ કરાયો હતો.

ગુજરાતમાં મળશે ૨-જી સમોસા, કોલગેટ સેન્ડવિચ!

KQ >RXN EVJ<PA=P >B@ CLP

> >S KQ @R6UD?P5 8:RCW<Q KQ@H ?P7C: ?7QB;Q=RV EV7Q:@A BE>P= 6BPCDT

CREATING QUALITY FOR OUR CUSTOMERS

Manufacturers of Potato Crisps & Snacks

KOLAK SNACK FOODS LTD

308-310 Elveden Road, Park Royal, London NW10 7ST (UK). T: +44 20 8965 5331 F: +44 20 8961 9313 E: sales@kolak.co.uk

W: www.kolak.co.uk

0, 1$1/0 -* 0, -* X=@VI6

) 2 ,$#/% % & %&*-1.& "".#// * ,!( , " #0#. ,.,1$%

+"&. % . 0 &+"1 * ' #3 +$) +" ,*-)#4 #)


19

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 3rd August 2013

તસિીરે ગુજરાત વિષ્ણુ પંડ્યા ચચચા ગરીબીની ચચલી છે. લંડનનચ ગુજરચતી ઇતતહચસિેમીઓ જાણે છે કે તેમનચ મહચનગરમચં જ એક યહુદી સંશોધકે ગરીબી પર તચંતન કરીને જે તિચચરધચરચ જડમચિી તે ‘મચકસાિચદ’ કે ‘કમ્યુતનઝમ’ હતુ.ં કચલા મચકકસે લંડનની ગરીબ ગલીઓમચંથી તેને આકચર આપ્યો અને પછીથી રતશયચ, ચીન, ક્યુબચ જેિચ કેટલચક દેશોમચં ઓછચ-િત્તચ અંશે તેમનું રચજ્યશચસન પણ આપ્ય.ું પરંતુ ‘ગરીબી’ તિશેનો તિચચર સચ-િ સહેલો નથી. અ-ભચિ અને િ-ભચિની ખચઈ જમચનચજૂની છે. અ-કકંચન કે તભક્ષુક તો પહેલચં પણ હતો, પણ ત્યચરે અકકંચનનું યે ગૌરિ રહેત.ું જિચમી તિિેકચનંદ કહેતચ કે હું તો તભક્ષુક છુ,ં મને કોઈ આપશે તે લઈને જીિીશ, પણ મચરચ સંજકૃતત-તિચચરને િહેતો રચખિચમચં પચછીપચની નહીં કરું! આજનચ ગરીબો તેનચ શરીર અને ખોિચયેલચ આત્મચનચ દતરદ્ર િતીકો છે. અમદચિચદનચ કોઈ પણ મંતદર, મસ્જજદ કે ટ્રચકિક તસગ્નલ પચસે હચથ લચંબો કરીને મચગનચરચનો બધચંને અનુભિ છે. આ તો, દેખીતી ગરીબી છે, પણ જે આપણચ સુધી પહોંચી નથી, તેિી દચરુણ ગરીબી, ન જાણે કેટલચં બધચં ઝૂપડચંમચં અને ખૂલ્લચં મેદચનોમચં, ગટરનચ મોટચ બંબઓ ુ ની અંદર કે િૂટપચથો પર પડી છે! આપણચ એક કતિ (મોટચ ભચગે અમૃત ઘચયલ)ની આ કડી તેનો િચરંિચર અંદચજ આપે છે. એકાદ નહીં, આ ભારતમાં ઇન્સાન કરોડો એિા છે, ના સીમ મહીં કો’ ખેતર છે ના ગામ મહીં ઘર રહેિા છે! આ રગતપીવતયાં, આ ધાન ભૂખ્યાં, આ ઠેબે ચડતાં મુડદાંઓ, મરિું છે, મરાતું નથી, જીિનનાં ભૂખ્યાં કેિાં છે! દરેક શચસનને ગરીબની અને ગરીબીની તચંતચ કરનચરું શચસન જોઈએ અને તેમચં તદશચદશાક અથાશચજત્રીઓ જોઈએ. એટલું જ નહીં તેનો ઉત્તમ, અસરકચરક અમલ કરનચરો િહીિટ જોઈએ. ગુજરચત ભચરે ક્ષુબ્ધ છે કે એક અથાશચજત્રી િડચ િધચન છે, પણ ગરીબીનચ મચમલે આયોજન પંચનું િલણ પોતે જ આંકડચકીય તચજપોશી સચથેનું ક્રૂર છે, અમચનુષી છે. એક સિચરે ગુજરચતીઓએ છચપચંનચ પહેલચં પચને સમચચચર િચંચ્યચ હતચ (એક િચત જણચિી દઉં કે ટીિીનચ ચોિીસે કલચકનચ સમચચચરોનો ધોધ હોિચ છતચં, છચપું િચંચનચરો િગા અડીખમ છે. તે પોતચનું એક અખબચર તો ખરીદે જ છે, પડોશી સચથે તિતનમય કરીને બીજું અખબચર પણ િચંચે છે અને સચંજ પડ્યે જાહેર િચચનચલયોમચં બીજાં િધુ અખબચરો િચંચિચ મચટે પહોંચી જાય છે!) અમદચિચદ - સુરત - રચજકોટમચં એકથી િધુ અખબચરો નીકળે છે. રચજકોટમચં ‘અકકલચ’ અગ્રેસર છે, જડમભૂતમ પત્રો ‘જડમભૂતમ’, ‘કચ્છતમત્ર’,

ભરપેટ ભોજનનું વાહિયાત રાજકારણ ‘િુલછચબ’ - અલગ અલગ તિજતચરોમચંથી િતસદ્ધ થચય છે. સુરતમચં ‘ગુજરચત તમત્ર’ અને ‘ગુજરચત ગચતડિયન’ છે. અંગ્રેજી અખબચર ‘ટચઇમ્સ ઓિ ઇસ્ડડયચ’ને લચગે છે કે અગચઉ શરૂ કરેલું ગુજરચતી ‘ટચઇમ્સ’ હિે િરી િચર શરૂ કરિું જોઈએ! ‘ટચઇમ્સ’ ગુજરચતીનચ સિળ તંત્રી અરતિંદ ગોજિચમી હિે અમેતરકચમચં છે, શું કરે છે તેની જાણ નથી. પણ તેમનચ પછી જે તંત્રીઓ આવ્યચ તેમણે ગુજરચતી ‘ટચઇમ્સ’ને એિું રિેદિે કરી નચખ્યું કે બંધ કરિચનો િચરો આવ્યો. હિે એિું નચ થચય તેિી કચળજી ટચઇમ્સનું મેનેજમેડટ રચખશે એમ લચગે છે. રમણલચલ શેઠ અને પછી ગોએડકચ જૂથનું ‘જનસત્તચ’

ગુજરચતમચં અત્યંત લોકતિય હતું અને ઇમજાડસીની સચમે ટક્કર લીધી હતી. રમણલચલ શેઠ, િચસુદિે મહેતચ જેિચ યશજિી તંત્રીઓ તેમને મળ્યચ હતચ.’ ‘સમભચિ’ ભૂપત િડોદતરયચનું મચનતસક સંતચન રહ્યું... આજે તો નચમજમરણ કરિચ પૂરતું છે. તે અખબચરોમચં ગરીબીની આયોજન પંચે કરેલી વ્યચખ્યચનો અહેિચલ છપચયો અને ગુજરચતી નચગતરકનો ચહેરો લચલધૂમ થઈ ગયો. ગ્રચમીણ ગરીબી અને શહેરી ગરીબી. બચિીસથી બત્રીસ રૂતપયચ જેની પચસે હોય તે ગરીબ નચ ગણચય તેિી ગણતરી કોણે કરી? અનુસંધાન પાન-૨૯


20

3rd August 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

લંડનમાં સનાતન સંસ્કૃભતનો વૈભદક ધમયધ્વજ વધુ ઊંચાઈએ ફરક્યો

ભવલ્સડન શ્રી સ્વાભમનારાયણ મંભદરે ઘનશ્યામ રજત જયંભત મહામહોત્સવની નવ ભદવસની ઉજવણી સંપન્ન વસંત પટેલ દ્વારા

ગુજરાતના સમથથ સંત અ.નન. મહંત શાસ્િી ધમથજીવનદાસજી સ્વામીએ યુગાવડા હીજરતીઓની સનાતન નહવદુ પરંપરા અખંનડત રહે તે માટે અમયંત દુરંદેશી સાથે આજથી ચાર દાયકા પહેલાં લંડનના નવલ્સડન ખાતે સ્વાનમનારાયણ મંનદરરૂપી ઊભી કરેલી આધ્યાત્મમક ધરોહરને વધુ દૈનદપ્યમાન બનાવતા ઘનશ્યામ મહારાજ રજતજયંનત મહામહોમસવની શાનદાર ઉજવણીએ નિટનમાં સનાતન નહવદુ સંસ્કૃનતનો ધમથધ્વજ વધુ ઊંચાઈએ ફરક્યો હતો. તા. ૧૯-૭૨૦૧૩ના રોજ પોથીયાિાથી આરંભાયેલ ઉજવણી તા. ૨૮-૭-૨૦૧૩ના સંપન્ન જાહેર કરાઈ મયારે અંદાજે ૪૦ હજાર શ્રદ્ધાળુમુલાકાતીઓએ ધમથયજ્ઞના સાક્ષી બની પાવન થયા હતા. તો દેશ-નવદેશમાં જીવંત પ્રસારણ િારા માહોલ જામ્યો હતો. ભગવાન શ્રી સ્વાનમનારાયણના અનુયાયીઓ ઉપરાંત કચ્છથી કેવયા વાયા યુગાવડા, દાર-એ-સલામ, અમેનરકા અને અખાતી દેશો સુધી ધમાથનંદની હેલી વરસી હતી.

મંગળાચરણ નહવદુ કથા-યજ્ઞની ઉજ્જવળ પરંપરા જાળવતા ભુજ શ્રીનરનારાયણ દેવ મંનદર હેઠળ તેમના પૂજ્નીય મહંત પુરાણી ધમથનંદદાસજી સ્વામીની આજ્ઞા-આશીવાથદથી તા. ૧૯-૭ સાંજે પાંચ વાગ્યે પોથીયાિાથી ઉમસવનું મંગળાચરણ થયું હતું. સંપ્રદાયના યુવા આચાયથ કૌશલેવદ્રપ્રસાદજી મહારાજની નીશ્રામાં યજમાનોએ મસ્તક ઉપર પોથી પધરાવી નીજ મંનદરે પ્રવેશ કયોથ હતો. ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં યુરોપના સૌપ્રથમ શીખરબદ્ધ નહવદુ મંનદરની ગરીમાને છાજે તે રીતે લંડનમાં સનાતન વૈનદક પરંપરાની અનવસ્મરણીય ઝાંખી કરાવાઈ હતી. ભુજ મંનદરના વનરષ્ઠ સંત પુરાણી બાલકૃષ્ણદાસજી સ્વામી, પ્રમુખ મનજીભાઈ શીવજી હાલાઈએ ભૌનતકવાદના આક્રમણ વચ્ચે નહવદુધમથના મૂનળયાં મજબૂત છે અને શાખા-પ્રશાખાઓના છાંયે પરંપરા અકબંધ હોવાની ધરપત આપી હતી. નવી પેઢીને ભગવાન, દેવ, શાસ્િ અને સંતમાં નવશ્વાસ ટકાવી રાખવાની તેમણે અપીલ કરી હતી. ભગવાનશ્રી સ્વાનમનારાયણ અને આરાધ્ય નરનારાયણ દેવના ગગનઘોષે માહોલ ગાજ્યો હતો. નદનપ્રનતનદન ચડતા સોપાને સ્થાનનક સાથે નિટીશ સમુદાય પણ આયોજનની બારીકાઈથી પ્રભાનવત થયા હતા. નિનતય નદને સ્થાનીક એમપી સેરા થીધરે દૂધમાં સાકરની જેમ ભળી ગયેલા કચ્છી-ગુજરાતી સમુદાયે આરંભેલી નવકાસયાિાથી હવે સ્થાનનક સમુદાય પણ

લાભાત્વવત થયાનું કહ્યું હતું. વક્તા નારાયણમુનનદાસજી સ્વામીએ સમસંગીજીવન કથા પ્રસંગોનું મંગળાચરણ કરતાં ભગવાને ભક્તો માટે સજજેલા ધમથ, અથથ, કામ અને મોક્ષ માગથને પામવા રહસ્યાથોથ કહ્યા હતા. સંગીતમય માહોલમાં શ્રીજીનંદન સ્વામીએ નવનવધ રાગ રાગીણીની શાસ્િીય ગંગા વહાવી વાતાવરણ પનવિ-પાવન કયુું હતું. કથાસિના દોરમાં શુકદેવ દાસજી, ભક્ત વમસલ સ્વામીએ પણ શાસ્િામૃત પાન કરાવ્યું હતું. નવનદવસ સભાપનત પુરૂષોત્તમ સ્વરૂપ સ્વામીએ ધમથવાતાથ જ્યારે, કત્વવનર પરબત ખીમજી હીરાણી અને કત્વવનર કુંવરજી અરજણ કેરાઈએ એક એક દાતા, યજમાન, આમંનિતો, મહેમાનો સૌના નામ, ઠામ, યોગદાન સાથે પહેરામણી, હારતોરાનો દોર સફળ રીતે સંભાળ્યો હતો.

ઐભતહાભસક નગરયાત્રા

તા. ૨૧-૭-૨૦૧૩નો નદવસ લંડનમાં નહવદુવૈનદક પરંપરા માટે ઐનતહાનસક બવયો હતો. મહોમસવની ભવ્યાનતભવ્ય નગરયાિા રાઉવડવૂડ પાકક ખાતે આરંભાઈ મયારે ૧૦ હજારથી વધુ હનરભક્ત ભાઈ-બહેનોના હૃદયનો ઉમંગ, દેવ પ્રમયેની નનષ્ઠા અપાર હતી તો ભગવાન શ્રી સ્વાનમનારાયણના બાળઘનશ્યામ સ્વરૂપનો ધબકાર જન જનની નસનાડમાં વહેતો હતો. સાતમા ફ્લોટ્સ પર સંપ્રદાયના આચાયથ કૌશલેવદ્ર પ્રસાદજી મહારાજે શ્વેત ગરૂડના ફ્લોટ્સ પર મંનદર પ્રમુખ મનજીભાઈ શીવજી હાલાઈ સાથે સ્થાન લીધું હતું. રજૂઆતની કલામમક્તાને નિટીશ સરકારે નબરદાવી મંનદરની અનુમોદના કરી હતી. ગાડામાં જોડેલા સફેદ બળદ જાણે નૃમય કરતાં આગળ વધતા હતા. મહગની આફ્રોએનશયન રજૂઆતને લંડનના નવશાળ રસ્તા પર ગુલાબી કામણ પાથયાથ હતા. તો કચ્છી વકક સાથેના પરીવેશે માતૃ કલ્ચરના ‘દશથન’ કરાવ્યા હતા. હાથમાં પોતાની ઓળખ છતી કરતા જૂથો ક્રમબદ્ધ લય અને તાલ સાથે ગતીમાન હતા. ગુરખાબેવડ, હનુમાનજી વેશ, ગુજરાતી ઢોલે રાસગરબા, દાંડીયા, વૃંદાવનનો કૃષ્ણરાસ, દીપ પ્રાગટ્ય દ્વારા શુભારંભ કરતા આચાયય શ્રી, સંતો અને અગ્રણીઅો

Congratulations to Shree Swaminarayan Mandir - Willesden for the historic success of Ghanshyam Mahotsav & Silver Jubilee Celebrations

from Kunverji Kerai, Dhanuben, Bhavik & Harshil ELMPRIDE LTD General Builders ELMPRIDE INVESTMENTS LTD

4 Pembroke Place, Kensingon, London W8 6ET Tel: 020 7937 0016 mail@elmpride.co.uk

રામ-સીતા, નીલકંઠવણણી તપસ્યા, દાદાખાચરનો દરબાર આબેહૂબ હતા. અમેનરકાની ઈસો સંસ્થાના છાિોએ આચાયથ-ગુરૂ પરંપરાની ઝાંખી કરાવી હતી. નવલ્સડન મંનદરના નેજે યુ.કે.ના કચ્છ સમસંગ કેવટન હેરો સ્વાનમનારાયણ મંનદર, સ્ટેનમોર, ઈસ્ટલંડન, વુલવીચ, બોલ્ટન, કાનડિફ, ઓલ્ધામ મંનદરના યુથે શાનદાર રજૂઆતો કરી હતી. એકબાજુ પાશ્ચામય જીવનચયાથમાં ઓતપ્રોત નવયુવતીઓ માથે શણગારેલા કળશ ધારણ કરી સનાતનનહવદુ સંસ્કૃનતની મંગળભાવનાના દશથન કરાવ્યા હતા. તો ઢોલ, શરણાઈના સૂરોએ લંડનની ધરતીમાંથી જૂનાગઢ, મેવાડ, કચ્છ અને કાનઠયાવાડી માહોલ તાદ્રશ્ય કરી ગુજરાતની સોડમ પ્રસારવી ઇનતહાસ રચી દીધો હતો. ક્યાંક છપૈયા તો ક્યાંક ભગવાન સ્વાનમનારાયણે સ્વહસ્તે સજજેલા છ ધામ મંનદરોનું અવગાહન સ્વયંભૂ થયું હતું. ભૂજ, અમદાવાદ, જૂનાગઢ, ગઢડા, વડતાલ અને ધોલેરા મંનદરોની પ્રનતકૃનત આકષથણનું કેવદ્ર બની હતી. બે માઇલથી વધુ લાંબી નગરયાિાને કચકડે કંડારવા ન માિ ભારતીયો પણ અંગ્રેજ કદરદાનો ભરરસ્તે ઉમટી પડ્યા હતા. યાિા મંનદરે પહોંચતાં મહારાજશ્રીએ કબૂતરોને મુક્ત ગગનમાં છોડી નહવદુધમથની ‘સવથજન સુખાય, સવથજન નહતાય’ની ભાવનાને જીવંત કરી હતી. લંડનની ધરતી પર રેલાયેલા નહવદુ કાનનથવલની વ્યવસ્થા ૧૮થી ૪૫ વષથના ચારસો સ્વંયસેવકોએ કરી તે ઐનતહાનસક ક્ષણ બની હતી. મન, આમમાની શાંનત માટે જીવનના દૂષણો, મનોનવકારોને મયજી પનવિતા અપનાવવી જોઈએ. નગરયાિાએ મંનદરના શાંનત-પનવિતાના સંદેશને નવશ્વ સમક્ષ સાથથક કરી બતાવ્યો હતો. એકબાજુ બેવડના સૂનરલા ધ્વની, સત્તર પ્રકારના વેશ પનરધાન, અઢાર સંસ્કૃનત, ચૌદ નૃમયોની રજૂઆત જુદી, રંગ જુદો, ઢંગ જુદો પરંતુ ઉમટેલા જન-જનના હૈયે એક સરીતા સમાન વહેતી હતી અને તે ભગવાનશ્રી નરનારાયણ દેવ પ્રમયેની નનષ્ઠા, દેવ, ગુરુ, સંત, શાસ્િ અને આચાયથ પ્રમયેનું સમપથણ. બસ આ એક જ શ્રદ્ધા તાકાતે લંડનની ધરતી પર નહવદુ-વૈનદક મહાભભષેક શાસ્િ, પરંપરા અને સંસ્કૃનતના ધમથધ્વજને નવશાળતા અપણી દીધી હતી.

નગરયાત્રા મહાભભષેક માણવા ઐભતહાભસક સંખ્યામાં ભાભવકો ઉમટ્યા

Congratulations to Shree Swaminarayan Mandir - Willesden for the historic success of Ghanshyam Mahotsav & Silver Jubilee Celebrations

41 Barnfield Road, Burnt Oak Edgware, Middx , HA8 0AY Tel: 020 8952 1257

Unit B2, Neptune Road, Harrow, Middx HA1 4HY Tel: 020 8863 7744

www.burntaoktimber.com

મહાભભષેક અનુષ્ઠાન વેદની સુમુધર ઋચાઓના મંગળ ગાન, શાસ્િીય સૂરાવલીઅોના પનવિ પરીવેશે વહેલી સવારે તા. ૨૨-૭૨૦૧૩ના જેનો રજત ઉમસવ ઉજવાય છે તે બાળ ઘનશ્યામ મહારાજનો મહાનભષેક કરાયો હતો. પરંપરા મુજબ સંપ્રદાયના આચાયથ કૌશલેવદ્ર પ્રસાદજી મહારાજ, ભૂજ મંનદરના મહંત પુરાણી ધમથનંદનદાસજી સ્વામી, માધવપ્રસાદ દાસજી સ્વામી સમેત સંતોએ તેજસ્વી પ્રનતમાને પંચામૃતસ્નાન કરાવ્યું હતું. તો નવનવધ દ્રવ્યોનો અનભષેક કયોથ હતો. ભક્ત ભાનવકોના જયઘોષ વચ્ચે ચડાવા લેવાયા હતા. તે પૈકી કચ્છના બળનદયા ગામના મનુ રામજી ગાજપરીઆ (કીંગ્સ કીચન), ભાઈઓના નસંહાસનનો આરતી લાભ કાનજી ખીમજી જેસાણી અને નવશ્રામભાઈ લાલજી પીંડોરીયાએ સંયુક્ત રીતે, બહેનોના નવભાગમાં કુંવરજી અરજણ કેરાઈએ લીધો હતો. મંનદરની પ્રનતકૃનત રૂપી ‘કેક’ પ્રસાદરૂપે ધરાઈ હતી. With best compliments to Shree Swaminarayan Temple - Willesden

Mercedes Benz servicing, diagnostics, repairs and MOTs Up to 50% off dealership prices Lexus House, Rosslyn Crescent, Harrow, HA1 2RZ Tel: 020 8427 8779 www.sapphireautos.co.uk


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 3rd August 2013

વરસાણી, અતિન દિાસીયા, રસોડાં તવભાગ દેવજી ખેતાણી, નારાણ વેકરીયા, અમરિાઇ હીરાણી, તવજ્યાિહેન ખેતાણી સતહત સૌ કોઈ નામી-અનામી કાયમકતામઓએ નામ, યશની ખેવના રાખ્યા વગર સમતપમત સેવા કરી હતી.

સંતશવિનો સાથ

રાત્રી કાયયક્રમો િહેનો અને ભા ઈ ઓ ના તવભાગમાં જુદા જુદા સાંથકૃતતક કાયમક્રમો મંવિરમાં આરતી કરતા આચાયય શ્રી કૌશલેન્દ્ર યોજાયા હતા. રજની પ્રસાિજી મહારાજ, મોટા મહારાજ અને લાલજી ભુતડયાએ લંડનમાં મહારાજ તેમજ ભિ સમુિાય ગુ જ રા તી કચ્છીઓની સંઘષમયાત્રાને રજૂ કરી હતી. તો જુદા જુદા ગ્રુપો, ગુજરાતી શાળા અને યુવક-યુવતી સમુદાયે િાતમમક મહોત્સવને છાજે તેવી આકષમક રજૂઆતો કરી દીલ જીતી લીિા હતા. લેતિમના તાલે મંતદર ગજવ્યું હતું. તો િેન્ડ પાટટીના થનકારે ભગવાન િત્યેનો ભાવ નૃત્ય િની િગટ્યો હતો. ભજન સંગીતના નાદે તો કોઈ કીતમનના લલકારે ડોલ્યા હતા. ઈન્ડો-તિટીશ મ્યુિીક, દેશી-તવદેશી સંગીત ઉપકરણોએ આકષમણ જગાવ્યું હતું. િતતતદન સાંજે ૮થી ૧૦ દરમ્યાનની તવતવિ રજૂઆતોએ મહોત્સવના આનંદને અનેકગણો વિારી દીિો હતો.

૧૯ વિભાગઃ ૭૦૦ સ્િયંસેિકો આખાય મહોત્સવમાં શીખવા જેવી િાિત તેનું અણીશુદ્ધ મેનેજમેન્ટ હતું. ૧૫થી ૨૦ હજાર વ્યતિઓના પરીવહન માટે

ભુજ શ્રી નરનારાયણ દેવ હેઠળનું આ તવલ્સડન શ્રી થવાતમનારાયણ મંતદર ભુજ મંતદરની સંતશતિને સમતપમત રહ્યું છે. ભુજ મંતદરની એક શાખા તરીકે ખભેખભા તમલાવી સમગ્ર સત્સંગના સહયોગી તરીકેની યાત્રા સાથમક કરી િતાવનાર મંતદરને સંતશતિનો અપાર સાથ સાંપડ્યો હતો. ભુજથી મહંત પુરાણી િમમનંદનદાસજી થવામી, અમદાવાદ નારાયણ પીઠ મહંત હતરકૃષ્ણદાસજી થવામી, વડીલ સંત ભતિ વલ્લભદાસજી થવામી, િાલકૃષ્ણદાસજી થવામી, દેવકૃષ્ણદાસજી થવામી, તવિિકાશ દાસજી, પુરૂષોત્તમથવરૂપ દાસજી, હતરમુકુંદદાસજી, અક્ષરથવરૂપ દાસજી, નારાયણ મુતન દાસજી, પી.પી. થવામી, તવિજીવન દાસજી થવામી, માિવિસાદ દાસજી થવામી, ભિવત્સલદાસ થવામી, ડો. સત્યિસાદ દાસજી થવામી, શાથત્રી દેહતવહારી દાસજી થવામી, અમદાવાદ પીઠના તવદ્વાનવિા તનગુમણદાસજી થવામી, પાષમદ રાજુભગત નીશ્રાલાભ આપ્યો હતો. કોઠારી પાષમદ જાદવજી ભગતે આશીવમચન આપ્યા હતા. સફળ મહોત્સવ માટે રાજીપો દશામવ્યો હતો.

21

અધ્યક્ષ માનવજીભાઈ િનજીભાઈ વેકરીયા, તિટીશ તહન્દુ ફોરમ િમુખ અરજણ કરશનદાસ વેકરીયા, ગુજરાત સમાચાર યુ.કે.ના તંત્રી સી.િી. પટેલ, એડવટામઇિીંગ મેનેજર કકશોર પરમાર, મેનેજીંગ એતડટર શ્રીમતી કોકકલાિેન પટેલ, ન્યુિ એતડટર કમલ રાવ કચ્છતમત્રના કન્સલ્ટન્ટ તંત્રી કીતતમભાઇ ખત્રી, ભાનુિેન ખત્રી, વતરષ્ઠ પત્રકાર વસંત પટેલ ખાસ ઉપસ્થથત રહ્યા હતા. કચ્છના સત્સંગી દાતાઓ પૈકી નારાણ મનજી કેરાઈ (િળતદયા), દેવશીભાઈ કુંવરજી ગરારા, (નાઈરોિી), ઓથટ્રેતલયાથી તવશ્રામભાઈ પીંડોરીયા (પથમ), િનજી મનજી વરસાણી (સીડની), કરશન િીણા જેસાણી, તવશ્રામ કરશન ગોરસીયા, સુખપરના સરપંચ માવજીભાઈ રાિતડયા, દાતા દેવશી વેલજી હાલાઈ (દેવચંદ શેઠ), મોમ્િાસા, હીતેશ પરિત ભુતડયા (કેરા), મોમ્િાસા મંતદરના િમુખ હીરજી હાલાઈ, અગ્રણી રામજી િનજી ગામી, રવજી રામજી ગાજપરીયા, કલ્યાણભાઈ રવજી વેકરીયા સતહત અનેક અગ્રણીઓએ ઉત્સવ-કથાશ્રવણનો લાભ લીિો હતો. તવલ્સડન મંતદર િમુખ મનજીભાઈ શીવજી હાલાઈ, મંત્રી શીવજીભાઈ િેમજી હીરાણી, કન્વીનર કુંવરજીભાઇ કેરાઇ, ટ્રથટી કાનજીભાઇ ખીમજી જેસાણી, સદથય કુંવરજી દેવરાજ વેકરીયા સતહત સમગ્ર ટ્રથટી, કારોિારી મંડળ, કાયમકરો સૌ કોઈ ખભેખભા તમલાવી યુવાનોના સથવારે ઉત્સવ સફળ િનાવ્યો હતો. મંતદરે સૌ કોઇને સંભારીને પહેરામણી કરાવી તવિ કલ્યાણની ભાવના સાથે મહોત્સવને તવદાય આપાઇ હતી.

વિશ્વશાંવત કેન્દ્ર જીવનની અપાર વ્યવથથા અને દોડિામથી દૂર શાંતતનો પતવત્ર અહેસાસ કરાવતું તવલ્સડન શ્રી થવાતમનારાયણ મંતદર તવિશાંતત કેન્દ્ર તરીકે આથથા-આદર િરાવે છે. સંતોની કૃપાએ તનવ્યમસની જીવન િાપ્ત થયું છે. તો સન્માન બાિ સાંસિ શ્રી પુરૂષોત્તમ રૂપાલા - મંવિરના ન વ યુ વ ક - યુ વ તી ઓ ટ્રસ્ટીઅો, પત્રકારો અને અગ્રણીઅો સાથે સત્સંગ સમીપે ડ્રગ્સ, દૂરાચારોથી મુિ રહી શક્યા છે. ભટકાવ ટળ્યો છે. તદશા મળી છે. રાહ થવચ્છ થઈ છે. એમ કહો કે જીવન સાથમક િન્યું છે. મહોત્સવમાં ગુજરાત સરકાર અને મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ વ્યવિવિશેષોથી હૈયું મલક્યું મંતદરના આમંત્રણને માન આપી એકિાજુ તિટીશ મોદીના િતતતનતિ તરીકે સાંસદ પુરુષોત્તમભાઈ રૂપાલા સામેલ સરકારના રાજકીય િતતતનતિઓ હાજર રહ્યા હતા. તો થયા હતા. તવલ્સડન નરનારાયણદેવ મંતદરે લંડનમાં િીજીિાજુ પોલીસ, રેવન્યુ સમેત તિથતી િમમના પાદરીઓની ગુજરાતની શાન વિી હોવાનું કહ્યું હતું. તિટીશ માહોલમાં તવશેષ ઉપસ્થથતત િમોમત્સવને વિુ ગરીમામય િનાવતી હતી. યુવાનોની િમમ-સંત અને દેવ િત્યેની તનષ્ઠાથી જગત અચંતિત તિટીશ સરકારના િમમ અને સમાજ તવભાગના મંત્રી િેરોનેસ છે. આ ભાવના જ તહન્દુત્ત્વ અને વૈતદક સંથકારનો આિાર વારસી, ચીફ પોલીસ સુતિન્ટેડેન્ટ મેથ્યુ ગાડડનર, એમપી સારા હોવાનું ઉમેરી મહોત્ત્સવને ઐતતહાતસક ગણાવ્યો હતો. ટીિર, લોડડ ડોલર પોપટ, એમપી િેરી ગાડટીનર, એમપી ટોની ભૂકંપ પછી નવતનમામણ પામેલા ભુજના નૂતન નરનારાયણ મેકન્લ્ટી વગેરે જોડાયા હતા. દેવ મંતદરને તવિના િવાસન નકશે કંડારવા - થથાનાંકકત મોમ્િાસા, નાઈરોિી, યુગાન્ડા સતહતના આતિકી કેન્દ્રો, કરવાની તેમણે જાહેરાત કરી હતી. કચ્છી લેવા પટેલ સમુદાય અમેતરકા, ઓથટ્રેતલયા અને કચ્છ-ગુજરાતથી હજારો હતરભિો વતી મંતદર િમુખ મનજીભાઈ હાલાઈએ કણિી પાઘ પહેરાવી મહોત્સવને માણવા ઉમટ્યા હતા. યુ.કે. લેઉઆ પટેલ કોમ્યુતનટી િહુમાન કયુું હતું.

ગુજરાત સરકારની હાજરી

રસોડા વિભાગમાં સેિા આપનાર સ્િયંસેિકો

જુદી જુદી રીતે તવશાળ પાકકિંગની વ્યવથથા હતી. પતરવહન માટે અનેક હતરભિોએ પોતાની મીનીિસ ફાળવી હતી. સૌથી વિુ પાંચ િસ કે.કે. તિલ્ડસમના દેવેન્દ્ર મેવાણી, તવનોદ અને િતવણ ગાજપરીયા પતરવારે સેવારત કરી હતી. તે સતહત સૌનું સન્માનપહેરામણી કરાઈ હતી. ત્યાંથી અપ-ડાઉન માટે ૧૭ જેટલી મીનીિસ તૈનાત હતી. હાથમાં વોકી-ટોકી લઈ તદશા તનદદેશ કરતા યુવાનોની તનષ્ઠા અપાર હતી. તો ભોજન િસાદાલયે રંગ રાખ્યો હતો. રેથટોરાં તવભાગે હૃદયની મીઠાશ ભેળવી હતી. ભિોએ જમ્યા પછી તડથપોિેિલ ડીશમાં છોડી દીિેલા અન્નને થવયંસેવકોએ કુદરતી ખાતર માટે અલગ કયુું હતું. જ્યારે ખાલી ડીશને રીસાયક્લીંગ માટે મોકલી આપી સંિદાયના પયામવરણના તનયમનના મંત્રને સાકાર કયોમ હતો. આવકાર ટીમે ખંત અને ખાંખતના દશમન કરાવ્યા હતા. તો પી.આર. ટીમે મંતદરની ગતતતવતિ અને ઉત્સવની ઓળખ કરાવી હતી. સફાઈ ટીમ, સાંથકૃતતક ટીમ, સજાવટ ટીમ, સુવેતનયર, પગરખાંથી લઈ એક એક પાસાંનું ધ્યાન રાખતા ૭૦૦ થવયંસેવક યુવક-યુવતીઓનો અપાર ઉત્સાહ મહોત્સવની સફળતાનો આિાર િન્યા હતા. ડેકોરેશન તવભાગમાં લક્ષ્મીિહેન ખેતાણી, લાલજી હીરાણી, સમગ્ર સમારકામ અને ઉત્સવ આનુષંતગક કાયોમમાં કુંવરજી Congratulations to Shree Swaminarayan Mandir Willesden for the historic success of Ghanshyam Mahotsav & Silver Jubilee Celebrations

Pravin Gajparia Vinod Gajparia & Devindra Mepani Willesden, London NW10

નાનિાસ શામજી િરસાણી અને અમ્રતબેન નાનિાસ િરસાણી તરફથી ભારતથી પધારેલા પૂ. સંતો અને દેશ વિદેશના સૌ હવરભક્તોને જય શ્રી સ્િાવિનારાયણ. Congratulations to Shree Swaminarayan Mandir - Willesden for the historic success of Ghanshyam Mahotsav & Silver Jubilee Celebrations

www.laxcon.com

Laxcon House Laxcon Close, Drury Way, London NW10 0TG Tel: 020 8451 2455

Congratulations to Shree Swaminarayan Mandir - Willesden for the historic success of Ghanshyam Mahotsav & Silver Jubilee Celebrations

45 Park Royal Road, London NW10 7LQ Tel: 0208 83 84 900

www.amazingtiles.com


હાસ્ય

3rd August 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ચેનલુંની ડી.ટી.એચ. દુનનયામાં ‘જેવી ચેનલ એવા પાઉન્ડ’ દઈને ઝી પેકેજ, સોની પેકેજ કે અમને નામેય ખબર નો હોય એવાં પેકેજુંમાં દેશી મનોરંજન જોઈને મન મનાવતા અમારા વ્હાલા એનારાઈ ભાઈઓ, ભાભીઓ અને એમટીવી જનરેશનનાં ભૂલકાંવ! ઇન્ડીયામાં ડી.ટી.એચ. નસસ્ટમને છેલ્લાં બે વરસથી હાથતાળી દઈને અમારા કેબલ ઓપરેટરો જે બતાવે ઈ ચેનલું જોઈને રાજી થતા હંધાય દેશીઓનાં જેશ્રીકૃષ્ણ! હમણાં હમણાંથી આંયાં ન્યુઝ ચેનલોનો રાફડો ફાટ્યો છે. સ્ટાર ન્યુઝ, ઝી ન્યુઝ અને આજતક તો હતાં જ, પણ હવે તો સ્ટાર ન્યુ ઝ નહન્દીમાં, ઝી ન્યુ ઝ પણ નહન્દીમાં આવી ગઈ.

#& $ " # * # & &$% " #!* ! $ %&# * % & &$% #& $ " $& &"

* %

%

આજતકને નહન્દીમાં જે સફળતા મળી ઈ જોઈને બીજી ચેનલું પણ નહન્દીમાં ચાલુ થઈ ગઈ. થોડા વખત પહે લાં એનડીટીવી નહન્દીમાં નીકળી, ને હારે હારે ‘ટ્વેન્ટી સેવન બાય ફોર’ નામની અંગ્રેજી ન્યુઝ ચેનલેય ઈ જ લોકોએ કાઢી. સહારાની ‘સહારા ન્યુઝ’ નહન્દી અને અંગ્રેજી બેયમાં હોય છે. ઈ ટીવી દરેક ભાષામાં રોજના કલાકે કલાકે

આંયાં બધા ઓલરાઇટ છે! લડલત લાિ ન્યુઝ બુલેટીનું ફટકારે છે. ઓલ્યા સ્ટાર ન્યુઝ પર ‘આપ કી અદાલત’વાળા રજત શમાા અને તહેલકાવાળા તરુણ તેજપાલ ‘ઇન્ડીયા ટીવી’ લઈને આવી ગ્યા છે. તો

"

# #! % # #!

& &$% % " $! # % !% #*

#!&"

#& $ " $& * % & &$% % " # #! ! ! "&$" # $ $ "# % "!%% #$ # ! * ! * % & &$% % # & % ! %#&$% & % $ #& $ " ( $ & # % #%$ !#

*

% #

& &$% % " "# $ %$

* % & &$% % " # # $ %" % # $ % # $ %&# * $% & &$% % " # # $&" #$%!# & % $ !! $% $ "% % " & -70/,.+/ % $ !! $% $ "% % " & * %

!

#

!

%$

#

વખતે તો આ બધીય ચેનલું આદુ ખાઈને આપણી પાછળ પડી ગયેલી. કાશ્મીરમાં

નફ્ફટાઈ તો એટલી કે બીજા નદવસની સવાર સુધીમાં આ તમામ ખબરો સાવ જુઠ્ઠી સાનબત થઈ ત્યારે પણ ‘સત્યના રખેવાળ’ હોવાના

આટઆટલી કત્લેઆમ થતી રહી ત્યારે કોઈનાં પેટનાં પાણીયે નહોતાં હાલ્યાં, પણ ગુજરાતનાં રમખાણો વખતે તો ન્યૂ યોકકના ૯/૧૧ને ભૂલાવી દે એટલો દેકારો મચાવવામાં આવેલો. થોડા વરસ પહેલાં મુંબઈમાં માિ બે બોમ્બધડાકા થયા તે નદવસે તો હદ થઈ ગઈ. હંધીય ચેનલુંને ‘બ્રેકીંગ ન્યુઝ’ની એટલી ઉતાવળ આવી ગઈ હતી કે બપોરથી સાંજ લગીમાં બધું મળીને બીજા પાંચ બોમ્બધડાકાની સાવ ખટી ખબરો ટીવી પર ધમધમાવી નાંખી! જેવી આછી-પાતળી ખબર (ખબર શાની? અફવા!) સાંભળી કે તરત હાથમાં માઈક લઈને ટીવી એન્કરો કોઈ પણ સડકના કોઈ પણ કકનારે ઊભા રહીને ‘ન્યુઝ’ આપવા માંડ્યાઃ અભી અભી ખબર નમલી હૈ કક ફ્લાં ફ્લાં જગહ એક ઔર બમ-નવસ્ફોટ હુઆ હૈ!

દાવા કરતી એક પણ ચેનલે આવી ભયંકર અફવાઓ ફેલાવીને લોકોને ડરાવીગભરાવી મારવા બદલ માફી સુદ્ધાં માગી નનહ! ટૂંકમાં જુદી, અધકચરી, અધૂરી અને પાયા નવનાની માનહતીઓ આપતી આ ન્યુઝ ચેનલો નવશ્વની મોટામાં મોટી સંખ્યા ધરાવતી લોકશાહીમાં મળતા ‘વાણી’ સ્વાતંત્ર્યનો પૂરેપૂરી ખંધાઈ અને બેશરમીથી દુરુપયોગ કરતી રહી છે. ચાલો, એ બધી વાતું પણ છોડો. કારણ કે આવું તો બેચાર મનહને એકાદ વાર થાય છે. (આ નિકવન્સી પણ ભયજનક છે.) પણ સાચા, અસલી અને ‘નજરે દીઠા’ સમાચારોનું શું? તો મારા સાહેબો, એમાંય એમને જે અનુકૂળ પડે એમ જ થાય છે. મોટા ભાગના સમાચારો નદલ્હી અને મુંબઈના જ હોય, કારણ કે એમના સ્ટુડીઓઝ ત્યાં છે! નદલ્હીમાં બે ઝૂપડાં સળગી

ન્યુઝ ચેનલુંમાં ધકેલ પંચા... ‘આજતક’વાળા ઇન્ડીયા ટુડે ગ્રૂપે ‘હેડલાઇન્સ ટુડે’ નામની ન્યુઝ ચેનલ ખોલી નાંખી છે. પણ સવાલ ઈ છે કે આ બધી સમાચારની ચેનલું પર આવે છે શું? તો ભાઈ જાવા દ્યોને, કાંઇ ઝાઝું હરખાવા જેવું નથી. હા, એક વાત સાચી કે જ્યારે માિ દૂરદશાન હતું ત્યારે સરકારી ઉદઘાટનો અને નમનનસ્ટરોનાં ડાચાં જોઈને કંટાળેલી પ્રજાને પ્રાયવેટ ચેનલુંથી જરા ઉત્તેજના મળી ખરી. પણ ઈ પ્રગનતનું પગલું ત્યાં જ પુરું થયું. એ પછી જે કાંઇ થયું એમાં જશ લેવા કરતાં ભારતને ભૂંડા દેખાડવાનું કામ આ ચેનલોએ વધારે કયુું છે. ગુજરાતમાં રમખાણો થયાં તે

& "

+!+

"# " %

અનુસંધાન પાન-૨૬

$.#+ $1) +

- /

$ )

! *

! & %* $

+!+

$.#+ $1) + . )#.& + ". $% 0 +!+ 3# +1 1 ("+$

!#%

"

$ %$

જાય તો તરત જ એ ‘હોટ ન્યુઝ’ આખા દેશને માથે ફટકારવામાં આવે છે અને પેલા નબહારની એક નનશાળમાં બગડેલા તેલની રસોઇ ખાઈને ૭૦ બાળકો મરી ગયાં તેનાં દૃશ્યો ચારપાંચ કલાક પછી જ જોવા મળે. કારણ શું? કારણ એટલું જ કે એ ગામડાંની ૧૦૦ કકલોમીટરની નિજ્યામાં કોઈ ટીવી નરપોટટર કેમેરા સાથે હાજર નથી. અને ન્યુઝ ચેનલોનું કામ શું માિ ગરમાગરમ સમાચારો બતાડ્યા કરવાનું જ છે? ઘટનાઓ, સમાજના સાંપ્રત પ્રવાહો, પ્રખ્યાત-કુખ્યાત પ્રનતભાઓ આ તમામ ઉપલક ચડતી ચીજોની પાછળની બાજુએ શું હોય છે? એ ક્ યા રે ય આ ન્યુઝ ચેનલોમાં બહાર આવતું નથી. અખબારોમાં આ બાબતો બહુ ઝડપથી સ્પષ્ટ થાય છે. સદાબહાર ખલનાયક પ્રાણના અવસાન પછીના બીજા જ નદવસે છપાયેલો લેખ તેના આખા જીવનો પૂરેપૂરો ફલક તમારી નજર સમક્ષ ખડો કરી દે એવો જાનદાર અને માનહતીથી ભરપૂર હોય છે. પણ તમામ ન્યુઝ ચેનલોમાંથી એકેય ચેનલે હજી સુધી સળંગ ૩૦ નમનનટ ચાલે એવો એક પ્રોગ્રામ પ્રાણ નવશે રજૂ કયોા નથી. બસ, તે નદવસે િણ ગાયનોનાં (એ પણ સાવ ભલતા જ ગાયનોનાં) ટુકડા ઉપર છ-સાત વાક્યો રેકોડટ કયાા હોય તે બતાડ્યે રાખવાનાં અને ‘પ્રાણ સાબ તો બડે મહાન ઇન્સાન થે,’ એવું બોલતાં સ્ટારોને બતાડ્યા એટલે પત્યું!’ દરેક ન્યુઝ ચેનલોની એક સાવ અવળચંડી પદ્ધનત છે.

ડિવાઇન ડિએશન

22

% #' # !# %

"# $ %$ +4-3 +2+/ #&" !&

%$

' !

"#+

!%

+& * # * !' % (

#. + + + 0 . + , . '$+% *# 2 .

#% + ' % $ ' ' * ( % ' % # -) % % * *

# * ( % #, %

+45.61. +2+/ %!

&

# "

!

TRAVEL HUB

38 Napier Road, Wembley HA0 4UA Email : info@travelhubltd.co.uk Web : www.travelhubltd.co.uk

Phone: 0800 093 0388 / 0208 782 1308 Lines are open 7 Days a week from 6 am to 12 pm.

"

" !"

Award Winning Travel Agent of Jet Airways for 5 consecutive years.

Specialist in world wide Discounted tickets and Tailor made packages Official Agent for COX & KINGS in United Kingdom Discounted rates on Special deals on Visa for India, Hotel Flight Tickets to Sirlanka, Dubai,

Best deals on Travel Insurance

BOM DEL AMD

Bookings

Australia and Europe


વવવવધા

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 3rd August 2013

23

હળવી ક્ષણોએ... ુ )ે ઃ ડોક્ટરે મને એક મતિના મંજુ (પતિ સંજન માટે આરામ કરવા િથા કોઇ તિલ મટેશન પર જવા માટે સલાિ આપી છે. આપણે ક્યાં જઈશુ? ં સંજુઃ કોઈ બીજા ડોક્ટર પાસે! • નંદએ ુ લોન લઈને કાર ખરીદી, પણ એ એના િપ્તા ન ભરી શક્યો. પતરણામે બેન્કે એની કાર પાછી લઈ લીધી. નંદુઃ મને જો આવી ખબર િોિ, િો લગ્ન માટે પણ મેં લોન જ લીધી િોિ ને! • ટીચરઃ ચંદ,ુ લોકોને સાંભળવામાં રસ ન િોય છિાં એમની સામે બોલ્યા જ કરે એવી વ્યતિને િું શું કિીશ? ચંદુઃ ટીચર • ટીચરઃ માતરયા, નકશામાં જોઈને શોધી કાઢે કે નોથથ અમેતરકા ક્યાં છે? માતરયાઃ આ રહ્યું! ટીચરઃ વેરી ગૂડ. િવે બોલો જોઈએ, અમેતરકાની શોધ કોણે કરી? આખો ક્લાસ એક અવાજેઃ માતરયાએ! • પ્રેમ કદાચ અંધ િશે, પણ લગ્ન િો આંખો ઉઘાડી નાખનારા િોય છે. • એક મત્રીએ પોલીસને ફોન કયોથ અને પોિાનો પતિ લાપિા છે એવી બાિમી પોલીસને આપી. પોલીસ િપાસ કરવા આવી. પોલીસે પતિનો દેખાવ વણથવવા કહ્યું. મત્રીઃ ખૂબ સુદં ર, વાંકતડયા વાળ, છ ફૂટની ઉંચાઈ અને ચિેરા પર એક એવું સ્મમિ જેનાથી કોઈ પણ આકષાથય. આ બધું િેની પાડોશણ સાંભળિી િિી. પાડોશણ પોલીસ પાસે ગઈ. પાડોશણઃ આ મત્રી સાવ જૂઠું બોલે છે.

"

)# '2<1 &.0.<*:2*7

.*5;

*: *;< ?2<1 8704870 *@; 8- 4: *: *;< *@; 8- "*58 8- 4: =;<:*52* .?A.*5*7- 232 8- 4:*2'*6 )&=7 :.7.8.3, %" " # #) ) # " )" # " " #$ %" % $ " !% # $ ' " # #9.,2*5 -.9*:<=:. <1 8>.6+.: )&=7 8- 4:*2'*6 &2.<7*6 *7- *6+8-2* *52 ?2<1 *5*@;2* )&=7 8- (84'*6 477.'.1.8= 84 7845 .3 3).& @9:=; )&=7 "*58 +6 -=5< B 125- B $67 $=:4.@ )&=7 "*58 +6 -=5< B 125- B $67 *;< /:2,* :.7.8.3, &25&1& &(-.3743 &117 ;.8- 7&+&6. .3/& &.64'. &7&. &6& ;.8- 7&+&6. &0969 ;.8- 7&+&6. 42'&7& %&3>.'&6 )&6 7 "&1&&2 8- "*58 !*8963 "*58 -=5< B :.*<.: =73*+ )&=7 *5&68 8- (84'*6 -=5< B #:2 *74* .:*5* *5&68 8- 4: 8- &39&6= -=5< B &=7 .+ +911= 5&.) '=

69.:2*5 2<2.; 8/

8::8,8 #496 )&=7 *5&68

$=72;2* #9.,2*5 -*@; ?2<1 % 127* *7- 870 870 8- 9,978

B 4++ 5*6 5*6743 8- "*58*2'*6 -=5< B

( %"# )&=7

#

"*58*23'*6

)# *:2; *7- 2;7.@ *7- )&=7 8- 9,978 -=5< B 125- B $*&67 #,8<5*7- )&=7 *5&68 8- 9,978 8- 9,978 &3) 8- "*58*2'*6 -=5< B ;5. 8/ '201< -*@; 8- 9,978 8- "*58*2'*6 B *-=5< *:2; )&=7 6) 9,978 -=5< B *78:*62, #?2<A.:5*7)&=7

)

"% #

*7*6* :=2;.

8- *(*2'*6 :.7.8.3, 2.&2. &68&,*3& 4142'.& )&= 1.,-8 #6&37.8 &3&3&2& (&3&1 938&6*3&7 478& !.(& 9*684 -.&57 &'4 "&3 9(&7 *<.(4 47&3,*1*7 !*8963

*7.;1

!*8963

;<

1*<=:<12

.,.6+.:

*::2+.*7

'.;<.:7 ,*:2+.*7 %

#

6*25 27/8

"5*(.&1

8-

)&=7

:=2;. 4:*2'*6

## ' %")

3.,-87 (69.7*

= .6

*5&68

)&=7

" %$ " #$ $

' " #$

"$

+*+*1852-*@; ,86 ??? +*+*1852-*@; ,86

િેનો પતિ કદમાં ઠીંગણો, ટાલવાળો, દેખાવે વરવો અને િંમેશાં ગુમસાવાળા ચિેરાવાળો છે. મત્રીઃ એમાં ફરક છે િકીકિનો અને મવપ્નનો. મારો પતિ મને સપનામાં આવે ત્યારે આવો િોય છે... અને મેં ક્યાં કહ્યું કે મારે મારો પતિ મારે પાછો જોઈએ છે! • એક દુકાન પર બોડડ િિુંઃ અિીં િમામ ભાષાઓમાં ફોટોકોપી કરી આપવામાં આવે છે. • ડોક્ટરઃ તમતસસ શાિ, િમને કિેિાં દુઃખ થાય છે કે િમે મને આપેલો ચેક પાછો આવ્યો છે. તમતસસ શાિઃ ડોક્ટર, મને િમને કિેિાં એથીય વધારે દુઃખ થાય છે કે મારો સાંધાનો દુખાવો િો વ્યાજ સાથે પાછો આવ્યો છે. • મગનઃ ડોક્ટર, રોજ હું રૂ. ૧૦૦ની દવા લઉં છું પણ કશો ફાયદો નથી થિો. ડોક્ટરઃ મગનભાઈ! રોજ રૂ. ૫૦ની દવા લેવાનું રાખો. રૂ. ૫૦નો ચોખ્ખો ફાયદો થશે ને?! • ગુનાશોધક યંત્ર તવશે િમે શું જાણો છો?’ ‘ઘણું જાણું છુ.ં ’ ‘કઈ રીિે?’ ‘એકની સાથે હું પરણ્યો છુ.ં ’ • કાકાઃ અતભનંદન! આજે િમારા જીવનનો સૌથી સુદં ર તદવસ છે. ભત્રીજોઃ પણ, મારાં લગ્ન િો આવિી કાલે છે! કાકાઃ મને ખબર છે! એટલે િો આજે અતભનંદન આપું છુ.ં ’ •


24

સદાબહાર સ્વાસ્થ્ય

રજાની મજા માણવાનું કોને ન ગમે? હજુ િો સપ્તાહની શરૂ થયું હોય છે ત્યાં િો - જોબ હોય કે પવિંત્ર વ્યવસાય વ્યડિ વીકએસિની આિુરિાપૂવક િ રાહ જોવા લાગે છે. વીકએસિમાં અનેક કામો પણ નીપટાવવાના હોય છે, અને દોિધામભયાિ સપ્તાહનો થાક ઉિારીને િન-મનને િરોિાજા કરવાના હોય છે. જોકે વીકએસિ કરિાં વધુ મજા હોય છે વેકશ ે ન માણવાની. પવાભાડવક છે - વીકએસિ બે ડદવસનો હોય છે, જ્યારે વેકશ ે ન એટલે રોજબરોજની દોિધામભરી ડજંદગીમાંથી વીકએસિ કરિાં લાંબો િેક. ડબનધાપિ હરવા-ફરવા, ખાવા-પીવાથી માંિીને શોડપંગ અને જાિને લાિ લિાવવા જેવી િવૃડિઓથી ભરપૂર િવાસનો આનંદ પવયં જ એક સુખદ અનુભવ છે. જોકે બહુ ઓછા જાણે છે કે વેકશ ે નની આપણા પવાપથ્ય પર પણ અનેક લાભદાયક અસરો થાય છે. િાજેિરમાં થયેલા એક નવા સંશોધન અનુસાર વેકશ ે ન પર જવાથી માનડસક િાણ અને બ્લિિેશર ઓછાં થિાં શરીર પણ નવચેિનાનો અનુભવ કરે છે. શડિનો આ નવસંચાર માત્ર વેકશ ે નના ડદવસો દરડમયાન જ નહીં, પરંિુ વેકશ ે ન પૂરું થયા પછી પણ મડહનાઓ સુધી અનુભવી શકાય છે. િાજેિરમાં થયેલા એક સંશોધનમાં જાણવા મળ્યું છે કે

3rd August 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

આધુડનક સમયમાં કામના દબાણ અને જવાબદારીઓના ભારણને પગલે એક તૃિીયાંશ કમિચારીઓ આખા વષિ દરડમયાન પોિાને મળિી રજાઓનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરિા નથી. પરંિુ ડનષ્ણાિોનું કહેવું છે કે વ્યડિએ પોિાના પવાપથ્ય માટે પણ મળિી રજાઓનો ભરપૂર લાભ ઉઠાવવો જોઈએ અને નાનામોટા વેકશ ે ન પર જવાનો િયત્ન કરવો જોઈએ. સંશોધનમાં એવું પણ જાણવા મળ્યું કે જે કમિચારીઓ અવારનવાર બહાર ફરવા જાય છે િેમનું બ્લિિેશર ૬ ટકા નીચું રહે છે, જ્યારે જે કમિચારીઓ આવાં વેકશ ે નોનો લાભ ન ઉઠાવિા રોજેરોજ ઓકફસમાં હાજરી પુરાવિા રહે છે િેમનું બ્લિિેશર રજા લેિા કમિચારીઓની સરખામણીમાં બે ટકા ઉપર રહે છે. એટલું જ નહીં, જે કમિચારીઓ વેકશ ે નની મજા માણિા રહે છે િેમની વેકશ ે ન દરડમયાન અને ત્યાર બાદ ઊંઘની ગુણવિામાં ૧૭ ટકા સુધારો જોવા મળે છે, જ્યારે જેઓ ઘરે જ રહે છે િેમની ઊંઘની ગુણવિા ૧૪ ટકા વધુ બગિે છે. બીજા પણ આંકિાઓ જોઇએ, િાજેિરમાં જ વેકશ ે નની મજા માણીને આવેલા કમિચારીઓની િાણ સામે લિવાની કાબેડલયિ ૨૯ ટકા ઉપર જાય છે, જ્યારે પોિાનું કામ અડવરિ ધોરણે ચાલુ રાખવાનું પસંદ કરનારાઓની આ

મસ્તી કી પાઠશાલા કાબેડલયિમાં ૭૧ ટકા ઘટાિો જોવા મળે છે. આ ડસવાય વેકેશન પર જનારા કમિચારીઓનું ગ્લુકોિ લેવલ ઘટિાં િેમનો મૂિ અને એનર્િ લેવલ્સ સુધરે છે અને િેમની સામે િાયાડબટીસ અને મેદપવીપણાનું જોખમ પણ ઓછું થાય છે. બોમ્બે હોન્પપટલના સાઇકકયાટ્રી ડવભાગના ઓનરરી િોફેસર િો. અસીિ શેઠ કહે છે કે મહાનગરોના કોપમોપોડલટન પોપ્યુલેશન વચ્ચે રહેિા લોકો પારાવાર િાણમાં ર્વે છે. મોટા ભાગના પુરુષોનું ર્વન િેમના નોકરીધંધાની આસપાસ વીંટળાયેલું રહે છે, જ્યારે પત્રીઓ પોિાના ઘર અને કામની જવાબદારીઓ ઉપરાંિ બાળકોની પરીક્ષા, પવજનોની બીમારી વગેરે સામે િિૂમ્યા

,*(*.$*)- +,*/ '2 +, - ).-

Har Dil Jo Pyaar Karega.... *'

)

$.- *! # )& ,

$&$-# ) ./,

2

.# /"/-.

લોકો માનડસક રીિે વધુ હળવા અને ખુશડમજાજ રહેિા હોવાથી િેમની િોિટટીડવટી પણ વધે છે. વળી, આ પડરવિિન ઓછામાં ઓછું બે અઠવાડિયાંથી માંિી મડહનાઓ સુધી અકબંધ રહે છે. બ્લિિેશર પણ ઓછું થિાં હાટટઅટેક અને પટ્રોકની સંભાવના ઘટી જાય છે િો સારી ઊંઘ રોગિડિકાર શડિને સુધારી દેિાં વ્યડિનું આયુષ્ય પણ લાંબું થવાની શટયિા રહે છે. આથી હંમશ ે ાં એમ ડવચારવું કે અત્યારે રજા લેવા માટે સમય કે શટયિા નથી એ િમારી િંદરુ પિી માટે

અનુભવ થાય છે. વેકેશન એક એવો સમયગાળો છે જ્યાં સાઇટ સીઇંગ અને ટ્રેકકંગ જેવી િવૃડિઓ આવશ્યક કફડિકલ એન્ટટડવટી માટે અવકાશ પૂરો પાિે છે. આ સાથે જ િમે કોઈ પણ િકારની િાણ કે અપેક્ષા ડવના પોિાના પડરવાર ઉપરાંિ જાિ સાથે પણ વધુ સારી રીિે કનેટટ થઈ શકો છો. બાળકોની વાિ કરીએ િો, િેઓ પોિાના અભ્યાસની સીડમિ દુડનયાથી બહાર નીકળીને એક નવા વાિાવરણમાં નવા લોકો વચ્ચે જાય છે, આથી િેઓ પણ

વેકેશનમાં... કરવા જેવું, અને ન કરવા જેવું • કેટલાક લોકો વેકેશન દરડમયાન મોટા ભાગનો સમય ખાવાપીવામાં ગાળે છે, પરંિુ એમ કરવાથી પાચનડિયાએ વધુ કામ કરવાનું આવિાં શરીર આળસ અનુભવે છે. • જ્યાં પણ જાઓ ત્યાં આખો ડદવસ માત્ર ડનરાંિે પડ્યા રહેવા કરિાં થોિો સમય સાઇટ સીઇંગ, ટ્રેકકંગ અને સાઇકડલંગ વગેરે જેવી િવૃડિઓમાં ગાળવાથી શરીરને યોગ્ય કફડિકલ એન્ટટડવટી પણ મળી રહેશે. • કેટલાંક બાળકો બીજા શહેરમાં ગયા હોવા છિાં પોિાની વીડિયો ગેમ્સમાંથી ઊંચું જોિાં

કરે છે. આ બધાની સીધી અસર િેમની િંદરુ પિી પર થાય છે, જેને પગલે િેઓ ઓછું ઊંઘે છે અને િેમના મન િથા શરીરમાં પટ્રેસનો ભરાવો થયા કરે છે. આ રોડજંદા ર્વનની ઘટમાળમાંથી િેક લઈ વ્યડિ થોિા ડદવસ માટે અલગ વાિાવરણમાં જાય ત્યારે િેને પવાભાડવક રીિે જ હળવાશનો

નથી. િો વળી કેટલાક મોટાઓ વેકેશનમાં પણ પોિાના લેપટોપનો સાથ છોિી શકિા નથી. નવી જગ્યાએ, નવા વાિાવરણમાં, નવા લોકો વચ્ચે પણ િમે િમારાં જૂનાં કાયોિ જ કયાિ કરો િો ટયાંય પણ જવાનો અથિ રહેિો નથી. • હંમેશાં યાદ રાખો આ સમય પડરવાર અને બાળકો સાથે કનેટટ થવાનો સમય છે, િેથી બને િેટલો સમય િેમની સાથે વીિાવો, ખૂબ બધી વાિો, મજાકમપિી કરો અને ફિ એવી જ િવૃડિઓ કરવાનો િયત્ન કરો, જે સૌ કોઈને આનંદ આપે.

જોખમકારક છે. બલ્કે ડનયડમિ ધોરણે લેવાયેલી રજા ડિવેન્સટવ મેડિડસનની ગરજ સારી શકે છે. અત્યારે ડિટનમાં પકૂલકોલેજમાં વેકશ ે ન ચાલી જ રહ્યું છે િો રોડજંદી દોિધામમાંથી થોિોક સમય ફાળવો અને નીકળી પિો પડરવારજનો વેકશ ે ન માણવા...

બુડિ અને લાગણીની દૃડિએ વધુ સમૃિ બને છે. આ જ બધાં કારણોસર મોટા ભાગના લોકોને એક સારું વેકેશન ર્વનભર યાદ રહી જાય છે. આવા સુખદ અનુભવની અસર પવાપથ્ય પર િો પિવાની જ. સંશોધકોનું પણ કહેવું છે કે વેકશ ે ન પરથી પાછા આવેલા

• મેડિટેશનથી માણસ વધુ કરુણામય બને છેઃ માણસના મગજને િાચીન મેડિટેશન પિડિ દ્વારા વધુ કરુણાયમ બનાવી શકાય છે. િાજેિરમાં ડવજ્ઞાનીઓએ એક અભ્યાસના આધારે આ િથ્ય શોધ્યું છે. યુડનવડસિટી ઓફ ડવપકોન્સસન મેડિડસન ખાિે પવાપથ્યિદ મગજના સંશોધન સંબડં ધિ કેસદ્રમાં અભ્યાસ દરડમયાન જાણવા મળ્યું હિું કે પુખ્િ વયના લોકોમાં કરુણાની ભાવના ઉત્પન્ન કરવાની આ િાલીમ િેમના વિિનમાં વધુ બહેિર પડરણામ આપે છે. અભ્યાસમાં િાચીન બૌિ ટેકડનકના આધારે યુવાનોને દયાભાવના સંબડં ધિ મેડિટેશનની િાલીમ આપવામાં આવી હિી.

2F7QA 3$G 3H #H -M3DQ' ,D&E -Q3C',E -:+Q( *1

)O3D %E8 &D2D/E%E7 <)1D 6N:296 <)F5(D ?*2 3L L<%E2L-L3LQ88 &E>H7, 3(D 6D5 "D1&E,D 3L L =LQ, .J%E 8E;@L1 ,H 4N&,1DN ,&(E ;2 !'E /+E 0 N E3 ( 4E.L1DN 1** 1D%I 2F7QA 3$G 3H #H -M3DQ' ,D&E -Q3C',E -:+Q(

!!$

# 7 4!; ; ! 5 @+ 5 ? #7' "7& &4 2 2 : 3( 2 @ @!/ 2@ 7 4 69 : 4 2 "; 4 7 7 ; " ) @ . 2 #A ; = 4 > ; 7 ; @ !2 5 2 7 7 !,#+ '0 , -,H 6K%/ B*1E3D 8L,E

2"7 4 2

+ D(H- !$&157H

**, *+ ) . &

"!

) #

!"

+( $"

3

" !%# "$ % # " ! ('!! $" )!*,( .$*) #*0 **&$)" *, ( $' +,*(*.$*)- %)- "( $' *( ' $

$"

$ & .- *)'2 3

0 )!("+#-$ .L, 0 3L #0 -L );1H;%!+1D%I. 92D3H

) 3

8N- '1 P

!%#

2

,D&E -Q3C',E

-L ;%1H;% 1D%I (D9 DQ4 .L, 3L

2 4 @ 0 ; "5 5 2 28 2 @ *; 7 @ @ ; 7 7 2 ; 24 @0 4 < 2@ % @ 7 7 2 ,2 2 2!4 2 4 ; 5= !5= 1= 7 7 ; 7 !2 4@ 2 @" 7 2 2!4 ;$ ; 5 4! ; ; / &.2/, /2 &.15*2& "#/54 9/52 .&"2&34 $&.42& $",, /52 4&"- /.

45%&.4;3 *.".$& /.%/.

7*4) /.4"$4 &4"*,3 45%&.4 /..&$4 %5$"4*/. /.35,4".$9 *34" *() 42&&4 /5.3,/7 *%%,&3&8 ! &, ).%*.'/ 345%&.4$/..&$4 *.'/ 777 45%&.4 /..&$4 *.'/

&.42&

*2-*.()"-

*4*:&.3)*0

)&''*&,%

,/5()

.4&2."4*/.",

*0,/-"

.%&'*.*4& &"6& 4/ &-"*. 0/53& *3" .(,*3) &34 2*4*3) "330/24 "452",*3"4*/. 45%&.4 *3" .(,*3) &34 !/2+ &2-*4 84&.3*/. )".(& /' -0,/9&2 Get £20 off with .42&02&.&52 .6&34/2 *3" .(,*3) &34 this advert


મહિલા-સૌંદયય

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 3rd August 2013

કોઇ પણ વ્યતિની પ્રતિભાના તનખાર માટે વલત્રો અને સૌંદયય પ્રસાધનોનું જેટલું મહત્ત્વ છે એટલું જ મહત્ત્વ એક્સેસરીઝનું પણ છે લત્રીઓ માટે િો ખાસ. પાિળા શરીર પર બોલ્ડ જ્વેલરી સારી લાગશે અને એ જ રીિે જો શરીર લથૂળ હોય િો એના પર ડેતલકેટ જ્વેલરી નજરે પણ નહીં પડે. આથી જ શરીરના આકાર અને પ્રકારને ધ્યાનમાં રાખીને અનુરૂપ વલત્રોની સાથે િમે યોગ્ય એક્સેસરીઝ વાપરો િે જરૂરી છે. બોડી શેપ અનેક પ્રકારના હોય છે અને જો ખરેખર આ રીિે ડ્રે તસંગ કરવામાં આવે િો એ આકષય ક લાગે છે. એક વાર પોિાના શ રી ર ના આ કા ર નો ખ્યાલ આવી જાય એટલે પછી િેના પર શું શોભશે એ નક્કી કરી શકાય. અહીં એ સમજવાની જરૂર છે કે એક્સેસરીઝ ફ્રી સાઇઝ કે ઓલ સાઇઝ નથી હોિી, કારણ કે કપડાંની જે મ એક્સેસરીઝ પણ બોડી ટાઇપ પ્રમાણે પહેરવી અતનવાયય છે. • જ્વેલરીઃ બોડી-ટાઇપ પ્રમાણે એક્સેસરીઝ પહેરો એટલે સૌથી પહેલાં પોિાના શરીરના પ્લસ પોઇન્ટને ધ્યાનમાં રાખો અને એ જ ટાઇપની જ્વેલરી ખરીદો, જેમાં એ ફીચસય ઝાંખાં ન લાગવાં લાગે. બલ્કે જ્વેલરી પહેયાય બાદ શરીરનો એ ભાગ વધુ સુંદર લાગવો જોઈએ. ઉદાહરણ િરીકે જો િમને લાગિું હોય કે િમારા હાથનું પાિળું કાંડું સૌથી સુંદર છે િો હાથની જ્વેલરી જ પહેરો. િમને સુંદર બ્રેસલેટ અને લટેટમેન્ટ તરંગ્સ શોભશે. જો

કોઈ પણ નાનકડી ચીજથી દૂર રહેવું. માત્ર બેગ જ નહીં, િેનું હેન્ડલ પણ શરીર પ્રમાણે પસંદ કરવું જોઈએ. જો તહપ્સનો ભાગ હેવી હોય િો હેવી બેગ હેવી તહપ્સ કે પેટની આજુબાજુ ન આવવી જોઈએ માટે બેગનું હેન્ડલ ટૂંકું રાખવું. એ જ પ્રમાણે પાિળી બોડી પર પાિળી બેગ સારી લાગશે. આ જ મુદ્દો બ્રેલટના ભાગ માટે પણ યાદ રાખવો જોઈએ. જો બ્રેલટનો ભાગ હેવી હોય િો એટલી જ લંબાઈની હેવી બેગ સારી નહીં લાગે. • બેલ્ટઃ હાલમાં ખૂબ જ પાિળા બેલ્ટ તડમાન્ડમાં છે. જોકે ખૂબ જાડા એવા ઓબી બેલ્ટ પણ ઘણી યુવિીઓ પહેરી રહી છે. હવે આમાંથી િમારે શું પહેરવું એ િમારા શરીરના બાંધા પર આધાર રાખે છે. બેલ્ટની પસંદગી

શરીર પ્રમાણે સિલેક્ટ કરો એક્િેિરીઝ િમારા આખા શરીરમાં ગરદન સૌથી સુંદર લાગિી હોય િો લાંબા ઈયર તરંગ્સ કે કોલર નેકલેસ પહેરીને એને વધુ આકષયક બનાવી શકો છો. • બેગઃ બેગ એક એવી એક્સેસરી છે, જે િમારો લુક બગાડી પણ શકે છે, કે તનખારી પણ શકે છે. આથી બેગ એવી હોવી જોઈએ, જે બેલેન્લડ લાગે. ફેશન છે એટલે મોટી સાઇઝની હોબો બેગ કે નાનું હેન્કરચીફ જેટલું ક્લચ જ વાપરવું જરૂરી નથી. ખૂબ પાિળી લત્રીઓએ તમતડયમ સાઇઝની હે ન્ ડબે ગ વાપરવી, જ્યારે ભરાવદાર શરીર હોય િો

3# 3 #6 4 4 : %3)'+"-3! 3 :# 7 !3 % 4 !;> # 3 $3 3 < 3# %7+ 9# 1, "5 9 # 6 #7 7

04! %7 4 3 % 7 /% : 3 3# 6 4 4!3; '3*%4 ; #3?

$,!! , & + .% *((/)%.1 !% !-.!,

/%

3

3 " !3

!5 9& #5 3 3

!).,!

'0!,- ,*".

*

7 % 5 !3>( 4 !3 8 ';

=

424 >!,.4

4& 3 $ ,%.1

*/#$ *,*/#$

*

!#

!% !-.!,

!' ( %' %)"*

%) %

%

*(

#!3#

25

િમારી ઓવરોલ હાઇટ અને ધડની લંબાઈ પરથી નક્કી કરી શકાય. જો હાઇટ નાની હોય િો પાિળો બેલ્ટ સારો લાગશે; જ્યારે લાંબી લત્રીને કમર પર પહોળો, થોડો ઉપરથી પહેરેલો બેલ્ટ સારો લાગશે. જોકે કેટલીક લત્રીઓનું શરીર એ પ્રકારનું હોય છે જેમને બન્ને પ્રકારના બેલ્ટ સારા લાગશે. સ્લલમ અને સીધું બોડી હોય િો બેલ્ટ પ્રોપર કમર પર જ પહેરવો, કારણ કે એ રીિે શરીર થોડું ભરાવદાર લાગશે. • શૂઝઃ શૂઝમાં િે વળી શું તવચારવાનું હોય? માપના હોય એટલું જ પૂરિું છે.... જો િમે આવું તવચારિા હો િો થોભો. શૂઝ પગના ટાઇપ પ્રમાણે જ નહીં, પરંિુ બોડી-ટાઇપ પ્રમાણે પણ પહેરવા જોઈએ. જાડા એન્કલ લટ્રેપમાં પગ નાના િેમ જ વધુ જાડા લાગશે. એમાંય જો િમે બોટમથી હેવી હો િો આવું થવાની શક્યિા વધુ રહે છે. િમારા પગમાં પમ્પ્સ, તસમ્પલ ફ્લે ટ અને પાિળી પટ્ટીઓવાળાં સે ન્ ડલ્સ સારાં લાગશે . જો પાિળા હો િો મોટા બૂટ અને બલ્કી પ્લેટફોમય હીલ્સનાં જૂિાં પહેરવાનું ટાળવું જ જોઇએ. આના કરિાં લટ્રેપી સેન્ડલ કે બેલેરીના િમારા પગમાં વધુ સારાં લાગશે.

વાનગી એટલે એમાં માવો નાખીને િામગ્રીઃ ચાર કપ ખમણેલી દૂધી બરાબર ળમક્સ કરો. ત્યાર બાદ • એક કપ દૂધ • બે કપ સાકર ગેસ પરથી ઉતારો અને ઘી • ૨૫૦ ગ્રામ માવો • એક લગાવેલી થાળીમાં પાથરી દો. ચમચો ચારોળી • એક ચમચો વાટકી ફેરવીને સપાટ કરો અને મગજતરીનાં બી ઉપરથી ચારોળી તેમ જ રીતઃ એક જાડા તળળયાવાળી મગજતરીનાં બી ભભરાવીને કડાઈમાં દૂધી અને દૂધને સજાવો. ઠંડું થાય એટલે એક એકસાથે ઉકાળો. બધું જ દૂધ કલાક ળિજમાં રાખો. બહાર બળી જાય ત્યાં સુધી ચઢવા દો. દૂધીની બરફી કાઢીને મનગમતા આકારમાં ળમશ્રણ કડાઈના તળળયાને ચોંટી ન જાય એનું ધ્યાન રાખો. ળમશ્રણ ઘટ્ટ થાય ટુકડા કરો અને સવવ કરો.


26

3rd August 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

૨૯૮ ૧

તા. ૨૭-૭-૧૩નો જવાબ

૧૦

સં ગ ત પ

૧૧ ૧૨

૧૪

ટિ

૧૩

૧૫

૧૮

૧૯

૨૦

૨૨

૨૩ ૨૪

૨૭ ૨૮

૨૫

૨૯

૩૦

૩૨

ખો

૨૬

વૈ

થ ક

કું ઠ ટળ

લી

મા રી તા રી

૩૩

ટર યો

વા ગ

લા લી

લ મા વ

૫ ૩

સો પા રી ઠી

પ્ર

ખ ટડ યો

નં

૩૧

ટન શા

૨૧

સા મે

ણ વું

પં

૧૬

૧૭

સા મ

હુ

ક મ

ટવ

૧ ૫

મો ર જ ત

૭ ૯

૧. ભારે પટરશ્રમથી, ખૂબ મહેનતથી ૬. પેટ અને ગળાની વચ્ચેનો ભાગ ૭. ન્યાયાધીશ ૮. પ્રકૃટતના ત્રણ મૂળ ગુણોમાંનો બીજો ૧૦. કટલંગર ૧૧. પૂંછડી ૧૨.મધમાખી બનાવે ૧૪. શટિ, બળ, જોમ ૧૫. ટસદ્ધ થઈ શકે તેવું ૧૬. ગળે દોરડું બાંધીને લટકાવી દેવું ૧૭. ગજરાજ ૧૮. ટનશાનીવાળું ૧૯. મૂંગુ, શાંત ૨૦. મહેમાનોનું કરાય ૨૩. આદત, ટેવ ૨૫. સારું, સુંદર ૨૭. આબરૂ, પ્રટતષ્ઠા ૨૯. મપતક, શીષષ ૩૧. દરકાર, પરવા ૩૨. પ્રતાપ, ચમત્કાર ૩૩. મજબૂત બાંધાનું પાન-૪૦નું ચાલુ

હજયાત્રીઓ... ગ્લોબલ હેલ્થના ડિરેક્ટર િો. મેક્લોલકીએ કહ્યું હતું કે ‘ડિશ્વમાંથી લાખો લોકો એક જ લથળે એકત્ર થાય ત્યારે ચેપી + " !. $2 "/ + - * ! *0 %0 *# &$- )( , !- "* * + * 2&' , ! $* *1"* ! !2$$*!- %$*!!

/

!/

+ " !.

૬ ૨ ૨ ૪ ૪ ૨ ૪ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ ૩ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨ ૩ ૪

૨. ઉપસ્પથટત, મોજૂદ ૩. લાચાર, પરવશ ૪. પુરૂષ, આદમી ૫. અપમાન, માનહાટન ૬. ગાય-ભેંસનું ગોબર ૯. દુભાષગી ૧૦. ભાષાંતર, અનુવાદ ૧૨. વચ્ચેનું ૧૩. આનંટદત, રોમાંટચત ૧૫. સાથે રહેનાર ૧૭. બૂમ, સાદ ૧૮. પોતીકું, ખાનગી ૨૧. ખરી પડે એવું ૨૨. હાલત, અવપથા ૨૪. થપ્પડ, લાફો ૨૬. ભરતી આવ્યે ૧૨ ટમટનટ પાણી થોભે તે ૨૮. માગ, જરૂટરયાત ૩૦. અચેતન, જીવનતત્વરટહત

રોગ, ખાસ તો મેડનન્જાઈડટસ અને શ્વસનતંત્રના રોગચાળાનો ખતરો રહે છે.’ તેમણે કહ્યું હતું કે જો ત્યાં જિું જરૂરી હોય તો િેક્સીન લેિી ડહતાિહ છે. િલ્િડ હેલ્થ ઓગગેનાઇઝેશને જણાવ્યા અનુસાર હજુ સુધી MERS-CoVના ૭૯ કેસ નોંધાયાં છે અને તેનાથી ૪૨ના મૃત્યુ થયાં છે. ડિટનના હજારો મુસ્લલમ સડહત ડિશ્વભરના ૩૦ લાખથી િધુ મુસ્લલમો મક્કા-મદીનાની હજયાત્રાએ જાય છે. આ િષગે ૧.૭ લાખ ભારતીય મુસ્લલમો હજયાત્રાએ જિાની શક્યતા છે.

"( '& ")"'&"&

(" ( )"'&

૩ ૪ ૨ ૪ ૨ ૫ ૪ ૨ ૪ ૨ ૩ ૩ ૪ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨

કાફલો પણ તેમને ઘેરી વળ્યો અને કેટને અંદર લઈ જવાયાં. આ બધું જ ખૂબ ઝડપથી બની ગયું હતુ.ં જેવાં કેટ હોસ્પપટલમાં ગયાં કે તુરત ં કાર જતી રહી હતી.’ જોકે તે સમયે કેટને પ્રસૂટતની પીડા થઈ રહી હોવાથી જેસલને ફોટો લેવાનું ઠીક ન લાગતા તેણે આ ક્ષણની તસવીર નહોતી ખેંચી.

જેસલ પરસોત્તમે... તેણે વધુમાં લખ્યું હતુ,ં ‘પૂનમ હોવાથી રાત્રે ૮.૦૦ વાગ્યાથી સવારે પ.૩૦ કલાક સુધી અમે ઠંડીમાં બેઠાંબઠે ાં વાતો કરતા હતા ત્યારે અચાનક જ કાર આવી અને ઝડપથી શાહી સુરક્ષા ગાર્સષનો

/ !# & / ,

#, + )

+ # + )

# , 0 / !# # * $/ # / % # # # ' - ) + # $ #, ( / ) " + + , + ) # + ) , .

સુડોકુ-૨૯૭નો ૯ ૬ ૨ ૫ ૧ ૩ ૮ ૭ ૪ ૬ ૯ ૨ ૩ ૫ ૧ ૮ ૭ ૪ ૪ ૯ ૭ ૧ ૫ ૮ ૬ ૨ ૫ ૩ ૪ ૯ ૧ ૮ ૩ ૨ ૬ ૭ ૫ ૪ ૮ ૭ ૨ ૧ ૨ ૧ ૯ ૪ ૩ ૬ ૭ ૩ ૬ ૯ ૮ ૫

જવાબ ૭ ૮ ૪ ૧ ૫ ૩ ૬ ૨ ૯ ૩ ૬ ૨ ૮ ૧ ૭ ૪ ૯ ૫ ૯ ૩ ૬ ૫ ૭ ૮ ૨ ૪ ૧

નાંખે છે! બીર્ ટોટપકની હજી માંડણી થાય ત્યાં તો સામસામું ભસવાનું ફરી ચાલુ થઈ ર્ય, અને પછી અચાનક આવે... એક છોટા-સા કોમટશષયલ િેક! (જે પાંચ ટમટનટ ચાલે છે!) લ્યો હાલો, અમે ય બવ લાંબી વાતું કરી લીધી. અટલે તમે પણ લઈ લ્યો એક િેક! કારણ કે ૧૧૦ કરોડની વપતીવાળા ઇન્ડીયામાં હજી માંડ સાડા ૨૦ કરોડ ઘરોમાં જ ટીવી છે! અટલે ઝીંકે રાખો બાપલ્યા, આંયાં બધા ઓલરાઇટ છે!

પાન-૨૨નું ચાલુ

ન્યુઝ ચેનલુંમાં... યુદ્ધ હોય કે ચૂટં ણી, રમખાણ હોય કે બજેટ... એ લોકો બે-ચાર ‘એક્સપટોષ ’ને પકડી લાવે છે અને પછી બધાને સામસામે ધરી દે છે! પ્રોગ્રામ શરૂ થવાની ચોથી જ ટમટનટે મચ્છી મારકેટ જેવું વાતાવરણ સર્ષઈ ર્ય છે, કોઈ કોઈને બોલવા જ નથી દેત!ું હજી સામસામી દલીલો ચાલુ થાય ત્યાં ન્યુઝ એન્કર વચ્ચે કૂદી પડે છે અને તરત જ ટોટપક બદલી

; ,9": ?31&9 (="9 (9$092 B/8 B/4+9" B$& , *2="9 *$9/9$#: 19 # -@!&&9 /?B-@5 &*9@ '%9,: 296+&9 B2-?.9 ,=-9/0= ,? (,? &: B @$ :*9@ )9 #"9 ,*<C ?31 79,9 B$& , *2="9 '&= 219/:&= (=/! /9.: $=0=

% #

# (

%# ' % & " %! &

%! ! &$% " # $

%! % #

&91:'91 #/;@ & '!> "= *9 >

=

#

1@' A ,?

" ') $ $"% )

'% '() )!('* !'*) )! -

"

(

"

$ +++ !&

, "( '& ' *#

નવ ઊભી લાઈન અને નવ આડી લાઈનના આ ચોરસ સમૂહના અમુક ખાનામાં ૧થી ૯ના અંક છે અને બાકી ખાના ખાલી છે. તમારે ખાલી ખાનામાં ૧થી ૯ વચ્ચેનો એવો આંક મૂકવાનો છે કે જે આડી કે ઊભી હરોળમાં રરપીટ ન થતો હોય. એટલું નહીં, ૩x૩ના બોક્સમાં ૧થી ૯ સુધીના આંકડા આવી જાય. આ રિઝનો ઉકેલ આવતા સપ્તાહે.

• આળસુની જેમ પડી રહેનારા મોટા ભાગના ટિટટશરો તેમના જીવનનાં નવ વષષ ટીવી જોવામાં વેડફી નાંખે છે તેવું એક અભ્યાસનું તારણ છે. સંશોધકોએ જણાવ્યું હતું કે ટીવી સામે બેસવાનો આ સમય, વ્યકકત ખરીદી, રમત અને સૂવા પાછળ જે કુલ સમય ફાળવે છે તેના કરતાં પાંચ વષષ વધારે છે. પાન-૧નું ચાલુ

" "

!


વિશેષ લેખ

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 3rd August 2013

27

બિનસાંપ્રદાબિકતા સમસ્િા અને સમાધાન - પ્રવીણ મબણઆર ક્યા ભૂલ ગયા હું આજ નહીં મેં , ફીર ગત વૈભવ પાઉંગા મેં હહંદુ હું, મેં હહંદુ કો અપના અસ્તતત્વ બતાઉંગા હિંદ,ુ હિંદ-ુ રાષ્ટ્રીયત્વ, ભારત-ભારતીય રાષ્ટ્રીયત્વ વગેરે શબ્દોનો ખરો મહિમા સમજી લેવાની આજે તાતી જરૂરત ઊભી થઈ છે. હિંદુ હવરોધી હદગ્ગજોને અમે લપષ્ટ જણાવી દેવા માંગીએ છીએ કે, ‘િા અમે હિંદુ છીએ, હિંદુ િોવાનું અમને ગૌરવ છે, કારણ હિંદુ િોવાથી જ અમે હિનસાંપ્રદાહયકતાને િરાિર સમજીએ છીએ. હિંદઓ ુ ને હિનસાંપ્રદાહયકતાના હવશેષ લેિલની જરૂર નથી.’ હિંદઓ ુ નો ઈહતિાસ ખૂિ જ જૂનો અને ગૌરવમય છે. હિંદુ િોવું એ કોઈ ગુનો કે શરમાવા જેવી વાત ન િોવી જોઈએ. િા, કિેવાતા હિનસાંપ્રદાહયકો તથા હિંદન ુ ો અથથ નિીં સમજનારા માટે - અથવા તો જેઓ અથથ સમજે છે, પરંતુ માત્ર લઘુમતીઓને રાજી રાખવા માટે હિનસાંપ્રદાહયકતાનું મિોરું લગાડનારાઓ માટે એ કદાચ ગુનો કે શરમજનક િાિત િશે. અને જો િોય તો એવા સવથન,ે હિંદઓ ુ ને અડયાય ન કરવા અને તેઓને સદિુહિ પ્રાપ્ત થાય એવી પરમ કૃપાળુશ્રી પરમાત્માને પ્રાથથના છે. જે જડમે હિંદુ છે છતાં હિનસાંપ્રદાહયકતાનું મિોરું લગાવે છે તે મુસ્લલમોના તાજીયાના ઝૂલસ ુ માં કે િીજી કોઈ લઘુમતીના કાયથિમમાં જવામાં ખૂિ ગૌરવ અનુભવે છે, પોતાની જાતને હિનસાંપ્રદાહયકતાનું લેિલ પણ લગાડે છે. પણ આવા જ લોકો જડમે હિંદુ િોવા છતાં જડમાષ્ટમીની યાત્રામાં કે જગન્નાથજીની રથયાત્રામાં જોડાશે તો પોતાને ‘હિનસાંપ્રદાહયક નથી’ તેવું લેિલ લાગી જશે તેવા ડરથી એમાં જોડાવાનું ટાળે છે. આવા લોકો માટે તો હિંદઓ ુ ને અડયાય એ જ હિનસાંપ્રદાહયકતા છે, આવા ડરથી પીડાનારા અમે નથી. અમે હિંદુ તો પૂરા િોંશથી અને જોશથી જોડાઈએ છીએ અને પોતાની જાત માટે ધડયતાનો અનુભવ કરીએ છીએ. આ દેશમાં રિેતા પારસીઓ જેમ ભારત દેશના મુખ્ય પ્રવાિમાં દૂધમાં સાકર ભળે તેમ ભળી ગયા છે તેમ હિલતીઓ, મુસ્લલમો વગેરે લઘુમતીઓ પણ ભળી જાય તેવું અમે ઈચ્છીએ છીએ. વળી આ લવાભાહવક રીતે થઈ શકે તેમ છે, કારણ અંગ્રેજો અિીં આવ્યા તે પિેલાં આ દેશમાં કોઈ હિલતી િતું નિીં. આ જ પ્રમાણે મુસલમાનો આવ્યા તે પિેલાં આ દેશમાં કોઈ મુસલમાન િતું નિીં. આજના હિલતી કે મુસલમાનનાં કોઈ પણ લઘુમતીના વાલીઓ આજથી ૫૦, ૧૦૦, ૨૦૦, ૫૦૦ કે ૧૦૦૦, ૨૦૦૦ વષથ પિેલાં હિંદઓ ુ જ િતા. અને એમનાં કેટલાકનાં વડવાઓ તો અંગ્રેજો કે મુસ્લલમો આ દેશમાં હવજેતા તરીકે પ્રલથાહપત ન થાય તે માટે લડતા-લડતા આ દેશ માટે શિીદ પણ થયેલા િશે. આથી જ ઢોંગી હિનસાંપ્રદાહયકતાને અમે કિેવા માંગીએ છીએ કે, ‘સંલકૃહત સિ કી એક હચરંતન, ખૂન રગો મેં હિંદુ િૈ, હવરાટ સાગર સમાજ અપના, િમ સિ ઈસકે હિંદુ િૈ...’ આ વાતને કેરળના વહરષ્ઠ કોંગ્રેસ નેતા અને ઊજાથ-પયાથવરણ પ્રધાન આયથદન મુિમદે સાઉદી અરેહિયામાં પત્રકારોને હિંદત્ુ વ હવશે ખાસ પાઠ આપતી વખતે િાજર સૌને આચચયથચકકત કરી દીધા િતા. પ્રધાનને પૂછાયેલો પ્રશ્ન રાજ્યના રાજકારણમાં એનએસએસ તથા એસએનડીપીની સુસગ ં તા (કેરળમાનાં િે મોટા હિંદુ સંગઠનો) સંદભભે િતો, અને તેમાં પણ ખાસ કરીને હિંદઓ ુ સાથેની સુસગ ં તતા પર હવશેષ ભાર મૂકાયો િતો. પ્રશ્નના જવાિમાં શ્રી આયથદન - કે જેઓ ચુલત મુસ્લલમ િોવા છતાં ઈલલાહમક હસિાંતોના લપષ્ટ વિા, ટીકાકાર છે - તેમણે ભારત દેશ ઉપર ઈલલાહમક અને હિસ્ચચયન આિમણોને કેસ્ડિત કરીને વાતાથલાપ આપ્યો િતો. આયથદને સૂચકપણે કહ્યું િતું કે તમામ હિલતીઓ અને મુસ્લલમો મૂળ હિંદઓ ુ િતા કે જેમણે તેમની પ્રાચીન પરંપરા લવીકારી િતી. આયથદને મીહડયાને પોતાનું નામ જણાવવાની સાથે સૂચકપણે કહ્યું િતું કે, તેના દાદા કે તેના પૂવજ થ ો ચોક્કસપણે હિંદઓ ુ િતા. શું તમને આ િાિતે કોઈ શંકા છે? આયથદને આ પ્રશ્ન પૂછ્યા િાદ જણાવ્યું કે, હિંદઓ ુ અને ભારત પાસે સાંલકૃહતક રીતે જુદા જુદા લોકને આત્મસાત કરવાની ક્ષમતા છે. આ ક્ષમતાના લીધે જ હિંદઓ ુ એ તમામ ધમોથને આશરો આપ્યો છે અને ‘આથી જ અમે મુસ્લલમો અને હિલતીઓ અિીં છીએ’ એમ પણ સૂચકપણે તેમણે જણાવ્યું િતુ.ં જ્યારે એક મુસ્લલમ િંધુ અમારી જ વાત સરળતાથી લવીકારે છે ત્યારે આ કિેવાતા હિનસાંપ્રદાહયકો શા માટે હિંદઓ ુ માટે આટલી િધી નફરત રાખી સમાજને ધમથ સંપ્રદાયકોમાં વિેંચી રહ્યા છે? હિંદુ સમાજને ફરી સંગહઠત કરી પુનઃ ગૌરવયુિ િનાવવાનુ,ં વ્યહિને ફરજહનષ્ઠ દેશભિ કે સાચા નાગહરક િનાવવાનું કામ રાષ્ટ્રીય લવયંસવે ક સંઘ કરે છે. સંગઠનનો આધાર રચનાત્મક અને િકારાત્મક છે. કોઈના પ્રત્યે ઘૃણા ઊભી કરવી એ સંઘના કે હિંદન ુ ા સંલકાર નથી. આપણી ઉણપ, આપણી ત્રુહટ આપણે જ શોધવાની છે. તે માટે િીજા કોઈને દોષ દેવાની જરૂરત નથી. આ દોષ શોધીને આપણે જ એને દૂર કરવાના છે. જેમ કે, આજે દેશમાં ભ્રષ્ટાચાર વધી ગયો છે ત્યારે હનઃલવાથથીઓમાંથી લવાથથી િનવાના કે એવા કોઈ દુગણ ુથ ો આપણામાં િીજા નાખે છે, કે આપણે ખુદ દુગણ ુથ ી િનતા જઈએ છીએ? આ અને આવા દુગણ ુથ ોમાંથી મુિ થઈને સમાજસેવક, દેશહિતને પ્રાધાડયતા આપનાર સમહપથત દેશભિ કે સાચ્ચા અથથમાં માનવ કે નાગહરક િનવાનું આપણા સૌનું ધ્યેય િોવું જોઈએ. દેશ કે સમાજ પરની આપહિ વેળા સંઘનો લવયંસવે ક તન,

મન, ધનથી સેવાકાયથમાં લાગી જાય છે તે િકીકત છે. આ સેવાકાયોથ કરતી વખતે અમારી ભૂહમકા લવ. કહવ રમેશ પારેખ રહચત કહવતાના શબ્દોને સાકાર કરે છે. કહવની એક કહવતાના શબ્દો જે મને યાદ છે તે - લખું તો, ‘આવો આવો સૌ કોઈ આવો, સ્નેિ અને સેવાનો િાથ લંિાવો, જાત ન પૂછીએ, પાત ન પૂછીએ’. આમાં મેં ઉમેયુું છે, ‘પક્ષ ન પૂછીએ, પંથ ન પૂછીએ, સૌના આંસુ લુછીએ. એવા સારા સારા કરીએ કામ કે જેથી રાજી થાય પ્રભુ શ્રી રામ.’ પંથ કે પક્ષ ન પૂછવાના રાષ્ટ્રીય લવયંસવે કોના સેવાકાયોથ હનિાળીને જ આદરણીય શ્રી જયપ્રકાશ નારાયણ જેવા નખશીખ દેશભિ તેમના જીવનના છેલ્લા હદવસોમાં સંઘ પ્રશંસક િની ગયા િતા. મોરિીની પૂર િોનારત િોય કે કચ્છનો ધરતીકંપ િોય, િરિંમશ ે પીહડત કોણ છે તે જ જોયું છે. અને જે કોઇને મદદની જરૂર િતી તે તમામને મદદ કરી છે. અરે મોરિીની પૂર િોનારત સમયે તો મુસલમાનોના રોજા અને જૈનોના પયુષથ ણ િન્ને એકસાથે ચાલતા િતા. મોરિીના હવલથાહપતો રોજા કે પયુષથ ણ પવથ િરાિર ઊજવી શકે તેવી વ્યવલથા સંઘ, તે સમયના જનસંઘ, હવદ્યાથથી પહરષદ, હવશ્વ હિંદુ પહરષદ તેમ જ રાજકોટની જનતાએ સાથે મળીને ગોઠવી િતી. ચીનના લચકરી આિમણ િાદ પંહડત જવાિર લાલ નેિરુએ ‘સમગ્ર દેશ મારી સાથે છે’, તે દશાથવવા માટે તે વેળા ૨૬ જાડયુઆરીની પરેડમાં ભાગ લેવા રાષ્ટ્રીય લવયંસવે ક સંઘને હનમંત્રણ મોકલ્યું િતુ.ં આ સમયે સંઘ પહરવાર દેશહિતનો હવચાર કરીને હનઃસંકોચપણે એમાં ભારે ઉત્સાિથી મોટી સંખ્યામાં જોડાયો િતો. માત્ર સવથધમથ સમડવય જ નિીં, િધાનો સમાદર હિંદઓ ુ નો જીવનમંત્ર છે. દુહનયાના ઈહતિાસ તરફ નજર કરનારાને ધ્યાનમાં આવશે કે કોઈ પણ દેશમાં હિંદઓ ુ એ જઈને તેમના ગીરજાઘર (દેવળ) તોડ્યા નથી કે મુસલમાનોની મસ્લજદ તોડી નથી. કોઈના પૂજાઘરને હિંદએ ુ કદી નુકસાન કયુું નથી. શામ, દામ, દંડ, ભેદના સિારે હિંદએ ુ ધમાુંતરણ કરાવ્યાનો એક દાખલો જોવા મળશે નિીં. લવામી હવવેકાનંદે હિંદ,ુ હિંદત્ુ વનો દુહનયાભરમાં ડંકો વગાડ્યો, પણ એમણે કોઈનું ધમાુંતરણ કરાવ્યું નથી. હિંદઓ ુ તો હૃદયોને જીતનારા છે, સંવાહદતા લથાપનારા છે. દુહનયાના અનેક દેશના લોકોની ઓળખ જે તે દેશના નામો મુજિ છે. જેમ કે, જમથનીની પ્રજા જમથન, જપાનની પ્રજા જપાનીઝ, ઈટલીની પ્રજા ઈટાહલયન તો હિંદલુ તાનની પ્રજા એટલે હિંદુ એમ કેમ લવીકારાતું નથી? અિીંની પ્રજાનું નામ જ હિંદુ છે. આ કારણથી જ ભારતના મુસલમાનો જ્યારે પિેલાના સમયે િજની જાત્રાએ જતાં ત્યારે તેમને હિંદુ િજયાત્રીઓ તરીકે ઓળખાવાતા િતા, અને એ સમયે તેઓને કોઈ પણ પ્રકારનો વાંધો પણ નિોતો. આ તો દેશ ખંહડત લવરૂપમાં આઝાદ થયો અને દેશના ઈસ્ડડયા એ જ ભારત અને પાકકલતાન રૂપી િે ભાગલા પડ્યા ત્યારથી આ

રોગ વકયોથ છે અને ચૂટં ણીઓ જીતવા લઘુમતી, લઘુમતી કિીને તેને હિંદુ પ્રજાથી દૂર કરવાના પ્રયાસોનું આ પહરણામ છે. આ કિેવાતા હિનસાંપ્રદાહયકોએ દેશના હિતની કે દેશની િહુમતી પ્રજાની કદી હચંતા જ કરી નથી કેમ કે લઘુમતી અને હિંદુ વચ્ચે ભાગલા પાડનારાઓએ ચૂટં ણીઓ જીતવા હિંદઓ ુ ને પણ જ્ઞાહતમાં હવભાહજત કરી નાખ્યા છે. રાષ્ટ્ર કે રાષ્ટ્ર પ્રત્યેની વફાદારી કે દેશ કે દેશભહિ જેવું તત્વ કોઈ નેતાના જીવનમાં જણાતું નથી. તેઓ તો િસ રાજકારણ-રાજકારણ, ગાદીગાદી, ચૂટં ણીઓમાં જીત-જીત કરી રહ્યા છે. તેઓ માત્ર પાંચ વષથનું જ હવચારે છે. ૧૦૦ વષથનું જોનારા મિાત્માઓનો તેમ જ શિાદત વિોરનારાઓનો એક આખો યુગ પૂરો થઈ ગયો જણાય છે. અંતમાં મારે ફરી-ફરીને એટલું જ કિેવાનું કે આપણે આપણા દેશને ભલે પછી તેને આપણે હિંદલુ તાન કિીએ કે ભારત કિીએ, તેને ફરી સુખ-સમૃહિથી સંપન્ન અને વૈભવશાળી િનાવવો િશે તો આપણે સહુએ સાચ્ચા અથથમાં માનવ િનવાની જરૂર છે. ‘એકમ્ સત્ હવપ્રા િહુધા વદંતી’ સત્ય એક જ છે. હવદ્વાનો તે પ્રાપ્ત કરવાના અનેક રલતાઓ િતાવે છે. ઈશ્વર એક જ છે. તેને પ્રાપ્ત કરવા અનેક પૂજા પિહતઓ, સંપ્રદાયો અત્યારે પણ અસ્લતત્વમાં છે. આ િધાનો સમાદર એ આપણી હિંદઓ ુ ની કિો તો હિંદઓ ુ ની, અને ભારતીયોની કિો તો ભારતીયોની આગવી હવશેષતા છે. સવથગઃ સુખીના સંત,ુ સવભે સંતુ હનરામય, સવભે ભિાણી પચયડતુ, મા કલચીદ દુઃખ માનુયત ે ’ની લપષ્ટ વાત હિંદઓ ુ જ ગાઈ-િજાવીને સતત કિે છે. હિંદુ પરંપરામાં ક્યાંય માત્ર હિંદુ જાહતના સુખની વાત કરાઇ નથી. એવા સંકહુ ચત કે કોમવાદી હિંદઓ ુ કદી રહ્યા નથી કે થવાના પણ નથી. ‘ધમથ કી જય િો, અધમથ કા નાશ િો, પ્રાણીઓ મેં સદભાવના િો, હવશ્વ કા કલ્યાણ િો...’ હિંદઓ ુ ની આ ધારણા છે. અિીં પણ હવશ્વના કલ્યાણની વાત આપણા મિાપુરુષોએ કરી છે. ‘મૈત્રીભાવનું પહવત્ર ઝરણું અમ િૈયામાં વહ્યા કરો, શુભ થાઓ આ સકળ હવશ્વનું એવી ભાવના હનત્ય રિો’. આજના સમયમાં એક વખત જૈન મુહન હચત્રભાનુ મિારાજે પોતાના કાવ્યમાં વ્યિ કરી છે. નમ્ર ભાવે ફરી લખું છું કે, હિંદઓ ુ ના સાચ્ચા અને સારા ઈહતિાસને ફરી વાંચી, સમજીને તેને જીવનમાં ઉતારવાની જરૂર છે. એક વખત હિંદુ જો જાગીને સાચ્ચા રાિે ચડશે તો ન કેવળ ભારતનું જ, પણ હવશ્વસમલતના કલ્યાણની ભાવના સફળ થવાની, થવાની અને થવાની જ. આથી જ સહુએ યાદ રાખવાનું છે કે હિંદત્ુ વ, હિંદધ ુ મથ એ કોઈ પૂજા-પિહત નિીં, પણ જીવનદશથન, જીવન જીવવાની પિહત છે. એક કહવએ પોતાની કહવતામાં લખ્યું છે, ‘ક્યા ભૂલ ગયા હું આજ નિીં મેં ફીર ગત વૈભવ પાઉંગા, મેં હિંદુ હું, મેં હિંદુ કો અપના અસ્લતત્વ િતાઉંગા.’ ૐ શાંહત શાંહત શાંહત. (લેખક રાષ્ટ્રીય તવયંસવે ક સંઘના પૂવવ પ્રાંત કાયવવાહક અને વ્યવસાયી હવદ્યા પ્રહતષ્ઠાન-રાજકોટના ચેરમેન છે)

tyed lijvij : teet_ xfyqk eykyo hJMGYQC hJXIXNHI

GITA GYAN YAGNA -yj t_hlyjydpij is xqyrybyv rttdy' pj tjrlpeq : rcoyfydp

by Parampujya

xqchtjvfyxqyp hyjv^y

cGR gDQ@[FSGWW wSDJWMXG[ZS[R g[MX@[ RF LMW LU ESGWW NLFE JLJDO[G F[RMEF RM oMXR[8 _RES SRF C[FE PMLBOWXTW& ODYRX N[MMWG LU JGWFWME[ERLM [MX JGLURYRWMY@ RM qDQ[G[ER& pRMXR [MX tMTORFS SW S[F ZWWM [ZOW EL YGLFF ESW O[MTD[TW Z[GGRWGF [MX ERDYS RMMDNWG[ZOW ORCWF8 pW S[F ESW G[GW [ZRORE@ LU RMEWGJGW[ERMT WEWGM[O JGRMYRJOWF [MX ULYDFRMT LM ESW [JJORWX [FJWYE LU GWORTRLM G[ESWG ES[M NWGW FELG@ EWOORMT8 _RES WAJO[M[ERLMF SW [OFL FDTTWFEF SLB ESWFW ERNW;EWFEWX JGRMYRJOWF Y[M ZW RMYLGJLG[EWX RM LDG X[RO@ ORUW FL ES[E BW Y[M WAJWGRWMYW [ GRYSWG [MX BSLOWFLNW ORUW8 t[FE lLMXLM , tFFWA wG[SN c[N[Q , gDQ@[FSGWW wSDJWMXG[ZS[R g[MX@[ S[CW ULG ESW J[FE r @W[GF ZWWM YLMERMDLDFO@ GDMMRMT ESWFW qWWE[ q@[M FWFFRLMF& bSRF @W[G YS[JEWGF . , * LU ESW wS[T[C[X qWWE[ BROO ZW tAJO[RMWX8

SATURDAY 10th AUGUST ‘13 SUNDAY 11th AUGUST ’13

3 - 7 pm Pravachan • 7 - 7.30pm Q&A • 7.30 Maha Prasad Maha Prasad: £251

VHP (Ilford) Hindu Centre 55 Albert Hall IG1 1HU

Hall Hire: £51

Pothi Poojan: £51

MONDAY12th AUGUST ’13 6 - 7.30 pm Maha Prasad 7.30 - 10pm Pravachan • 10pm Q&A Nitya Arti: £5

xOO mRMXF LU XLM[ERLMF BROO ZW [YYWJEWX [MX TGW[EO@ [JJGWYR[EWX bSW k[M[TWNWME vLNNREEWW BROO BWOYLNW SWOJ UGLN `LODMEWWGF EL WMFDGW ESW FDYYWFF LU ESRF WCWME [MX [M@LMW RMEGWFWEX FSLDOX YLME[YE 45+!,;!+!,G 3!,E&=F 8606 602 0#*6 H $GDG@+!,G '!,99F 860* 6-: 2-2- H )B5@,C+!,G 7,1,DF 860* :.< 8#00>

BBB8WOWZF8LGT

7&"G;9&=&( %!,=G9/ ?AF <<8-260


28

દેશતવદેશ

3rd August 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

આગ્રામાં જન્મેલા મમનૂન હુસૈન પાકિસ્તાનના નવા રાષ્ટ્રપતત ઇસ્લામાબાદઃ ભારતમાં જન્મેલા અને વડા પ્રધાન નવાઝ શરીફના નજીકના સહયોગી મમનૂન હુસેન મંગળવારે પાકકસ્તાનના ૧૨મા રાષ્ટ્રપતત પદે ચૂંટાયા છે. તેઓ આ વષષે સપ્ટેમ્બરમાં વતતમાન રાષ્ટ્રપતત આતસફ અલી ઝરદારીનું સ્થાન લેશે. સરકારી મીતડયાના અહેવાલો પ્રમાણે પાકકસ્તાન તહરીક-એ-ઈન્સાપ પાટટીના ઉમેદવાર પૂવત ન્યાયાધીશ વજીહુદ્દીન અહમદને હરાવી હુસૈન સ્પષ્ટ બહુમતી સાથે તવજેતા થયા છે. સંસદમાં મુખ્ય તવપક્ષ પાકકસ્તાન પીપલ્સ પાટટી (પીપીપી)એ આ ચૂંટણીમાંથી પોતાના ઉમેદવાર રાજા રબ્બાનીનું નામ પરત ખેંચી

પેન્સસલવેરનયાના કોપ્લેન્થિત અનુપમ રમશનની તપોભૂરમ બ્રહ્મજ્યોરત પિ શ્રી થવારમનાિાયણ ન્થપરિચ્યુઅલ એસડ કલ્ચિલ સેસટિમાં ૧૭િી ૨૧ જુલાઈ પાંચ રદવસો દિરમયાન ગુજિાતી-ભાિતીય યુવાઓના સંવારદતાયુક્ત સજિનામમક નેતૃમવમાં સામારજક, સાંથકૃરતક, ધારમિક તિા અાધ્યાન્મમક કાયિિમો યોજાયા િતા. આ પ્રસંગે યોજાયેલા યજ્ઞમાં દેશ-રવદેશમાંિી ૪૦૦ યુગલ યજમાનોએ ભાગ લીધો િતો. ૧૯ જુલાઈએ સંપન્ન િયેલા યજ્ઞમાં અનુપમ રમશનના ગુરુવયિ પૂ. સાિેબજીની રનશ્રામાં મિામંડલેશ્વિ રનમયાનંદજી મિાિાજ, પૂ. થવામીશ્રી અધ્યામમાનંદજીએ આશીવાિદ આપ્યા િતા. આ પ્રસંગે અમેરિકામાં વસતા બે ગુજિાતી મિાનુભાવો ડો. નીલેશ ઉમેદભાઇ પટેલ (ડાબે) અને ડો. સુધીિ પિીખ (જમણે)ને અનુપમ રમશનના સવોિચ્ચ જાિેિ સસમાન ‘શારલન માનવ િત્ન’િી સસમારનત કિાયા િતા. ડો. નીલેશ પટેલે કારડડયાક સજિિીની પ્રરિયામાં કલ્યાણકાિક નવીનીકિણ િકી બિોળી ખ્યારત મેળવી છે તો ડો. સુધીિ પિીખ સયૂઝ ઇંરડયા ટાઇમ્સના ચેિમેન-પ્રકાશક ઉપિાંત જાણીતા દાનવીિ છે.

સંરિપ્ત સમાચાિ • મોદીના મુદ્દે સાંસદોના પત્રના રવવાદમાં નવો વળાંકઃ ભારતના સાંસદો દ્વારા ગુજરાતના મુખ્ય પ્રધાન નરેસદ્ર મોદીને રવઝા નહીં આપવાનું જણાવતો પત્ર અમેરરકન રાષ્ટ્રપરત બરાક ઓબામાને લખવાના રવવાદમાં નવો વળાંક આવ્યો છે. કેરલફોરનષયાસ્થથત ફોરેસ્સસક ડોક્યુમેસટ તપાસકતાષએ આ મુદ્દે નવો ઘટથફોટ કયોષ છે કે, સાંસદોએ મોદીને રવઝાની મનાઈ અંગે ઓબાને લખેલો પત્ર અસલી અને પ્રમારણત છે. આ પત્રમાં કોઈ કટ એસડ પેથટ નથી. ઉલ્લેખનીય છે કે અગાઉ સીપાઈ (એમ)ના નેતા રસતારામ યેચુરીએ મોદીને રવઝાના રવરોધમાં કોઈ પત્રમાં સહી નહીં કરી હોવાનું કહી આ કટ એસડ પેથટની કલાકારીગરી હોવાની વાત કહી હતી. • સાત ભાિતીયો પિ લાંચ આપવાનો આિેપઃ મેરડકલ કોથટ મેનેજમેસટ કંપની પાસેથી રબઝનેસ મેળવવા કંપનીના અરધકારીઓને ૨.૩ લાખ ડોલરની લાંચ આપવાના કૌભાંડનો પદાષફાશ થતાં ઝડપાયેલા આઠ લોકોમાંથી સાત ભારતીયો છે. આ કરથત આરોપીઓમાં સવષેશ ધાયષન, સંજય ગુપ્તા, અટલુરી, રંગરાજનકુમાર, વદનકુમાર કોપાળે અને દારીન સીરરયાનો સમાવેશ થાય છે, જે અરધકારીઓને લાંચ આપવામાં આવી હતી તેમાં અરનલ રસંહ અને કૈથ બુશના નામ જણાવાયા છે. જો આ ગુનો સારબત થશે તો ૨૦ વષષની જેલ થવાની સંભાવના છે. • થપેનમાં ટ્રેન દુઘિટનામાં ૮૦ લોકોના મોતઃ થપેનમાં ગત સપ્તાહે થયેલી એક ટ્રેન દુધષટનામાં ૮૦ લોકોના મોત થયા હતા અને ૧૮૦ કરતાં પણ વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે. સૂત્રોએ જણાવ્યુ છે કે, દુઘષટના સેંરટયાગો ડી કોમ્પોસતેલા શહેરની નજીક ઘટી હતી. આ દુઘષટનાને થપેનનો સૌથી વધુ ભયાનક અકથમાત માનવામાં આવે છે. ધડાકા સાથે ટ્રેન પાટા પરથી ઉતરી જતાં આ દુઘષટના બની હોવાનું જાણવા મળે છે. દુઘષટના થપેરનશ વડા પ્રધાન મારરયાનો રાજાયના જસમ થથળે બની છે. )"1*37

&(*23&1&%

!

• સંતિામ ભક્ત સમાજ દ્વાિા ગુરૂપૂરણિમા સમસંગ યોજાયોઃ નરડયાદના સંતરામ મંરદરના પૂ. રામદાસજી મહારાજનાં આશીવાષદથી અમેરરકાસ્થથત શ્રી સંતરામ ભક્ત સમાજ દ્વારા સયૂ જસસીમાં ૨૮ જુલાઈએ જ સંતરામ ગુરૂપૂરણષમા સત્સંગનું આયોજન કરાયું હતું. નરડયાદથી પૂ. રામદાસજી મહારાજે ટેલીફોનથી આશીવાષદ પાઠવ્યા હતા. • અફઘાન અને મ્યાનમાિની મરિલાઓને મેગ્સેસ એવોડડઃ એરશયામાં નોબેલ પ્રાઇઝની સમકક્ષ ગણાતા પ્રરતરિત મેગ્સેસે એવોડડના આ વષષના પાંચ રવજેતાઓમાં અફઘારનથતાનના પ્રથમ મરહલા ગવનષર તેમ જ મ્યાનમારની સમાજસેરવકાનો સમાવેશ થાય છે. આ બંને મરહલાઓએ તેમના દેશમાં ઘણા લાંબા સમયથી ચાલી રહેલાં આંતરરક ઘષષણમાં અનેક પ્રરતકૂળતાઓ વચ્ચે પણ રવથથારપત પરરવારોને મદદ કરી હતી. રોમન મેગ્સેસે એવોડડ ફાઉસડેશન દ્વારા અફઘારનથતાનનાં ૫૭ વષષનાં મરહલા ડોક્ટર હરબબા સરાબી તેમ જ મ્યાનમારનાં લાઈપેઈ સેસગ રોને સમાજ પ્રત્યેની તેમની સેવાલક્ષી કામગીરી માટે મેગ્સેસે એવોડડ મેળવવા પસંદ કરાયાં હતાં.

લીધું હતું. પાટટીએ મતદાનની તારીખ બદલવાના સુપ્રીમ કોટટના તનણતયના તવરોધમાં ચૂંટણીનો બતહષ્કાર કયોત હતો. નેશનલ એસેમ્બ્લી, સેનેટ અને ચાર પ્રાંતતય સભાઓમાં ચુસ્ત સુરક્ષા વ્યવસ્થા વચ્ચે મંગળવારે ચૂંટણી થઇ હતી. ભારતના ઐતતહાતસક શહેર આગ્રામાં જન્મેલા મમનૂન હુસેન ઉદુત ભાષી જાતીય સમુદાય સાથે સંબંધ ધરાવે છે. તેઓ ૧૯૪૭માં ભારતપાકકસ્તાન ભાગલા દરતમયાન પાકકસ્તાન આવ્યા હતા.

• અમેરિકામાં ભાિતીય-અમેરિકનો દ્વાિા ગદિ ચળવળની ઉજવણીઃ ભારતની આઝાદીમાં લડાઈમાં ગદર ચળવળના આગેવાનોના યોગદાનની પ્રશંસા કરતાં અમેરરકામાં વસતાં ભારતીય-અમેરરકનોએ દર વષષે મેમોરરયલ ડેના રદવસે તેમના બરલદાનને યાદ કરીને ઉજવણી કરવાની હાકલ કરી છે. જોગાનુજોગ આ ચળવળને ૧૦૦ વષષ થયા હોવાથી તેની રવશેષ ઉજવણી કરવામાં આવી છે.

4,,7 *&(.&( (23$41$.3 *13) $7 $137 (&(03*/. (/0,( $0$&*37 /13) !/43) .'*$. 4.+$%* *2)(2 4+$1$3* ")$,* $3)*$6$'* ")$,* -*3$ 2 !0(&*$, ")$,* )*,,* $.*1 //',( /%* $.&)//1*$. !*88,(1 #*3) 6*3)/43 $1,*& .*/. .'*$. !6((32 !$5/41*(2

1((. !31((3

/1(23

$3(

/.'/.

"(, 9 9

!

" 423 #& ,4&.3 *. 4+"1"3* *.%* #,& 3/ $/--4.*$"3& *. .(,*2) 423 #& ,*3&1"3& *. ",, 3)& 1&,*(*/42 1*34",2 /' 3)& *.%4 &,*(*/. 4,341& #,& 3/ 1&$*3& ",, 3)& 2$1*0341&2 "% $/.%4$3 &*%*$ &1&-/.7 &%%*.( "3)" "03)" &3$ 423 )"5& (//% 0&12/.",*37 (//% 1&'&1&.$&2 ".% "#*,*37 3/ %&", 6*3) %&5/3&&2 !%( "$) ' () )% ( $ )! "' ' $ ( $ $- %)! ' (* #"(("%$( ,")! ((&%') ". !%)% ' &! )% )! %+ ' (( %' )) $)"%$ % &'

%5&13

! "

& #% #' ( ,* . %.# /-$ ( -$ !!! !

!

#$

!

4,

"& -& # %"# '! %(*

%

"

'0 &(*

$ !

-%%0 )*(,

* * * *

* %

,(% ('

*

* *1 "

+,#' ,#('+ '

(-*+ ,(

,

- # #*( # (

1 1 1 1

#*%#' + . #%

( 2+ (/' (-',*0 . #% )

# %

!! !

%%(/ '

"

%

) # % %

$

* + ,(

('


29

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 3rd August 2013

અઠવાડિક ભડવષ્ય તા. ૩-૮-૨૦૧૩ થી ૯-૮-૨૦૧૩ Tel. 0091 2640 220 525

જ્યોશતષી ભરત વ્યાસ

મેષ રાશિ (અ,લ,ઇ) આ સમયમાં મનોસ્લથદત તંગ અને અશાંત રહેશે. ધીરજ રાખીને કામ કરશો તો પદરસ્લથદત સાનુકૂળ અને સુખદ બનાવી શકશો. ઉતાવદળયા બનશો નહીં. આદથથક મોરચે વધારાની આવક ઊભી કરવા મહેનત કરવી પડશે. નવા ખચાથનો બોજો પણ વધશે.

વૃષભ રાશિ (બ,વ,ઉ) યોવય દદશાનો પુરુષાથથ સફળ રહેતા સદિયતા વધશે. મુશ્કેલીમાંથી મુદિ મળશે. આગળ ધપો, ફતેહ મેળવો. આદથથક ભીંસ છતાંય આયોજન અટકશે નહીં. ઉતાવળા સાહસથી દૂર રહેજો. આદથથક બોજમાં વધારો ટાળજો. વેપાર-ધંધા માટે સમય સાનુકૂળ છે.

શમથુન રાશિ (ક,છ,ઘ) સપ્તાહ દરદમયાન સાનુકૂળ અને પ્રોત્સાહક સંજોગો સજાથતા દવકાસના પંથે પ્રયાણ કરશો. માગથ આડેના અંતરાય દૂર થશે. લાંબા સમયથી અટવાયેલા નાણાં મળે. શેરસટ્ટા દ્વારા લાભ મેળવવાની લાલચ ટાળજો. નોકદરયાતોને અંગત સમલયાનો ઉકેલનો માગથ મળશે.

કકક રાશિ (ડ,હ) મનની મુરાદો મનમાં જ રહેશે. અશાંદત વધશે. અકારણ દચંતાનો અનુભવ થાય. નાણાંકીય પદરસ્લથદત વધુ કટોકટીરૂપ બનશે. આવક ઘટે અને ખચથ વધે તેવી સ્લથદત જોવા મળશે. કરજનો ભાર યથાવત્ રહેશે. ખોટા ખચથ ન વધે તે જોજો. મહત્ત્વના કામમાં સફળતા જણાય.

શસંહ રાશિ (મ,ટ) માગથ આડેના દવઘ્નો તાણ પેદા કરશે, પણ ધીરજ ન ગુમાવવા સલાહ છે. અશાંદત રહેશે. નાણાંકીય દૃદિએ જોતાં આ સમયમાં આવકના પ્રમાણમાં જાવક પણ સારી રહે તેમ હોવાથી સાચવીને ખચથ કરજો. આંધળા સાહસ કરવાનું ટાળજો, નહીં તો નુકસાનનો ફટકો ખમવો પડશે.

કન્યા રાશિ (પ,ઠ,ણ) કોઈને કોઈ પ્રકારના દવઘ્નો, દવલંબ, પ્રદતકૂળતા વચ્ચેથી પસાર થવું પડશે. ધીરજની કસોટી થશે. આદથથક અને ધંધાકીય પ્રશ્નોથી માનદસક તાણ વધશે. લવાલથ્ય પર તેની દવપદરત અસર ટાળવા ધીરજ અને સંયમ જાળવજો. કુટુંબના સભ્યોમાં મતભેદ ટાળવા વાણી-વતથનમાં કાળજી રાખવી દહતાવહ છે.

તુલા રાશિ (ર,ત) દવનાકારણ દચંતા અલવલથ કરશે. અકળામણ-બેચેની વધશે. માનદસક તાણના ભોગ બનશો. આવક કરતાં જરૂદરયાત અને ચૂકવણી વધુ રહેતાં નાણાંકીય સંજોગો વધુ મુશ્કેલ બનશે. નોકદરયાતોએ દવરોધીઓથી સાવધ રહેવું પડે. ઉતાવળા દનણથયો લેવાનું ટાળજો.

વૃિશ્ચક રાશિ (ન,ય) માનદસક લવલથતા ટકાવવા કાલ્પદનક દચંતાને છોડવી જરૂરી છે. નાણાંકીય દૃદિએ સમય ખચાથળ છે. મોટા ખચથ થાય. આદથથક વ્યવહારમાં સાવચેતી જરૂરી છે. નોકદરયાતોને ગ્રહયોગ સાથ આપશે. જોઈતી તકો મળતી જણાશે. બઢતી-બદલીના પ્રશ્નો પણ ઉકેલાશે.

ધન રાશિ (ભ,ફ,ધ,ઢ) મૂંઝવણો કે દચંતાનો ઉકેલ મળતાં રાહત થશે. પ્રદતકૂળ સંજોગોમાંથી પણ માગથ મળશે. મહત્ત્વના કામકાજોમાં થતી પ્રગદત ખૂબ ઉત્સાહવધથક બનશે. આવક વધે પણ ખચાથ તેમ જ ચૂકવણીના કારણે ભીંસ વધતાં માનદસક સંતોષ જણાય નહીં. ઉતાવળે નાણાં રોકવા નહીં.

મકર રાશિ (ખ,જ) અંગત મૂંઝવણ અને સમલયા ધીમે ધીમે ઉકેલાતી જોઈ શકશો. માનદસક તાણ હળવી થાય. એકંદરે સરળતા જણાશે. પ્રયત્નો ફળદાયી બનશે. નવીન મુલાકાતો થશે કે નવા સંબંધ બંધાશે. આદથથક પદરસ્લથદત ધીમે ધીમે સુધરશે. ઉઘરાણી કે ધીરેલી રકમ મળતા રાહત થાય.

કુંભ રાશિ (ગ,િ,સ,ષ) પ્રગદતકારક બનાવોની રચના થશે. દનધાથદરત યોજનાઓને આગળ વધતી જોઈ આનંદઉત્સાહ અનુભવશો. આદથથક પ્રદતકૂળતામાંથી માગથ મળતાં અટવાયેલા કામો પાર પડશે. દમિો-સ્નેહી કે લવજનની મદદ મળશે. નોકરી-ધંધાના ક્ષેિે આ સમયમાં મહત્ત્વની તક પ્રાપ્ત થાય.

મીન રાશિ (દ,ચ,ઝ,થ) આયોજનમાં આગળ વધશો. કાયથસફળતાને વેગ મળે. બેિણ મદહનાથી તમે જે દચંતા કે મુશ્કેલી અનુભવતા હતા તેમાં ઘટાડો થતો જાય. અન્યના સહકારથી મદદથી તમારું કામ સરળ બનશે. શારીદરકમાનદસક લવલથતામાં સુધારો થશે. નોકરી-ધંધામાં વ્યલતતા વધશે. નવીન ઓળખાણ લાભકારક પુરવાર થાય.

પાન-૧૯નું ચાલુ

ભરપેટ ભોજનનું... આદલશાન દદલ્હીમાં એરકન્ડીશન્ડ વૈભવી ‘આયોજન પંચ ભવન’ના ૫૦,૦૦૦થી વધુ વેતન - ભાડાં ભથ્થાં - બંગલો કાર - ફોનની મફત સગવડ મેળવનારા વાઇસ ચેરમેન મોન્ટેક દસંહ અહલુવાદલયાએ! એમની ઉપર ચેરમેન છે, ડો. મનમોહન દસંહ! આયોજન પંચમાં દેશના ‘ખ્યાત’ અથથશાલિીઓ, સંશોધકો, દનષ્ણાતો પણ છે! જ્યાં નજર સામે ગરીબી હોય ત્યાં આ રાષ્ટ્રીય આંકડા સાથે એમ કહેવામાં આવે કે આ આંકડા મુજબ દેશમાં ૨૩ ટકા ગરીબી છેલ્લાં દસ વષથમાં ઘટી ગઈ છે... તો આને દુદનયાભરની ‘અ-માનવીય મજાક’ ગણવી જોઈએ કે નહીં? એટલું તો ડહાપણભયુું કામ ગુજરાતના કોંગ્રેસી નેતાઓએ કયુું કે આના દવશે કંઈ બોલ્યા

નહીં, પણ કેન્દ્રીય લતરે કેટલાકે એમાં ઉમેરો કયોથ કે દેશમાં એક રૂદપયો, પાંચ રૂદપયા અને બાર રૂદપયામાં ભરપેટ ખાવાનું મળી રહે છે! ‘ડબલ રોટી નથી મળતી? કેક ખાઓ!’ વાળી ફ્રેન્ચ િાંદત પૂવન વે ી મજાકથી આ કંઈ કમ બફાટ નથી. ખરી વાત એ છે કે આવું બોલનારા કાં તો સામાન્ય ગરીબના ખાણાં દવશે કશું જ જાણતાં નથી અથવા જો જાણતા હોય તો તેમને તેમના ‘સવોથચ્ચ’ નેતાઓનો ડર છે કે ટેકો નહીં આપીએ તો પક્ષમાંથી ફેંકાઈ જશુ!ં પણ ફારુક અબદુલ્લા ક્યાં કોંગ્રેસમાં છે કે ડરે? ‘ધારે તો આદમી એક રૂદપયામાં ભોજન કરી શકે’ એમ કહેનારા, આ તાજામાજા, તંદરુ લત અને મટન દબદરયાનીના ચાહક નેતાના કૂળનો ગરીબ સાથે કોઈ નાતો હતો કે કેમ તે સંશોધનનો સવાલ ખરો? હા, ગુજરાતમાંથી ઓછામાં

ઓછા બે ‘વીરલા’ સાંસદો એવા તો નીકળ્યા છે જેમણે અમેદરકાના પ્રમુખને દવનંતી કરી છે કે નરેન્દ્ર મોદીને અમેદરકા આવવા માટે વીઝા ન આપશો! દદલ્હીથી એક અપક્ષ મુસ્લલમ સાંસદે પહેલાં દસ મુસ્લલમ સાંસદો અને પછી જુદા જુદા પક્ષોના સંસદ સભ્યોની આ આવેદન પિમાં સહી તો લીધી પણ તેમાંના ઘણા બધાએ જણાવી દીધું છે કે અમે સહી કરી જ નથી! પ્રવીણ રાષ્ટ્રપાલ અને અલકા ક્ષદિય. ગુજરાતના બે કોંગ્રેસી સંસદ સભ્યોએ આ પિમાં સહી કરી છે તેમ અહેવાલો હતા. હજુ સુધી તેમણે તેવું ન કયાથનો રદદયો આપ્યો નથી. પણ કોંગ્રેસમાં હવે મજાની ફ્રી-લટાઇલ કુશ્તીનું મેદાન બનાવાયું છે. જેને જે ફાવે તે બોલે, કયે... કંઈ વાંધો નહીં! અને એવું ના આવડતું હોય તો મળે રાજ બબ્બર, રશીદ મસુદ, દદસ્વવજય દસંહ, મનીષ દતવારી, અહમદ શકીલને. બધું આવડી જશે!

લંડન ડાયમંડ લીગમાં બોલ્ટને ડબલ ગોલ્ડ લંડનઃ જમૈકાના લટાર એથ્લીટ યુસન ૈ બોલ્ટે લંડન ડાયમંડ લીગમાં બે ગોલ્ડન મેડલ મેળવ્યા છે. ૨૬ જુલાઇએ ૧૦૦ મીટર રેસ જીત્યા બાદ બીજા દદવસે ચાર બાય ૧૦૦ મીટર દરલેમાં પણ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. બોલ્ટની આગેવાનીમાં જમૈકન ટીમે ૩૭.૭પ સેકન્ડ્સમાં અંતર પૂરું કરીને રેકોડડ નોંધાવ્યો હતો. ફ્રાન્સે ૩૮.પ૮ સેકન્ડ્સ સાથે બીજા લથાને રહી હતી અને દસલ્વર મેડલ જીત્યો હતો જ્યારે કેનડે ા િીજા લથાને રહ્યું હતું અને બ્રોન્ઝ જીત્યો હતો.


30

ભારત

3rd August 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

વાજપેયી કહેશે તો ‘ભારતરત્ન’ પરત કરીશ: સેન સસ્તા ભોજનના મુદ્દે કોંગ્રેસના નેતાઓનો બફાટ નવી દિલ્હીઃ નોબેલ એવોડડ પવજેતા અથોશાપત્રી અમત્યો સેને કહ્યું છે કે જો અટલ પબહારી વાજિેયી કહેશે તો તેઓ 'ભારતરત્ન’ એવોડડ િરત કરશે. નરેન્દ્ર મોદીને વડાિધાન નહીં બનાવવાનો મત આિવા બદલ ભાજિના સાંસદ ચંદન પમત્રાએ તેમને અિાયેલો ‘ભારતરત્ન’ એવોડડ છીનવી લેવાની માગણી કરતાં સેને આ િપતપિયા આિી હતી. જો કે ભાજિે પમત્રાના પનવેદન સાથે છેડો ફાડ્યો છે. અમત્યો સેને એક ટીવી ચેનલને કહ્યું

કે, ‘ચંદન પમત્રા કદાચ એ નથી જાણતા કે મને ભાજિના નેતૃત્વ હેઠળની એનડીએ સરકારે જ 'ભારતરત્ન’ આપ્યો હતો. મને આ એવોડડ વાજિેયીએ આપ્યો હતો. જો તેઓ ઈચ્છે તો હું આ એવોડડ િરત કરવા તૈયાર છું. બીજી તરફ ભાજિના નેતા મુરલી મનોહર જોશીએ આ મામલાને પમત્રાનો અંગત અપભિાય ગણાવી છેડો ફાડ્યો છે. બીજી તરફ કેન્દ્રીય ગૃહ િધાન સુશીલકુમાર પશંદેએ મોદી સંદભોમાં સેને કરેલી પટપ્િણીને ટેકો આપ્યો છે.

નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસ દેશમાં ગરીબી ઘટાડવા એટલા િયાસ કરે છે કે તેના નેતાઓને દરેક વપતુ સપતી દેખાય છે. કોંગ્રેસના નેતા રશીદ મસૂદનો દાવો છે કે પદલ્હીમાં માત્ર િાંચ રૂપિયામાં િેટ ભરીને ખાવાનું મળે છે. જ્યારે સાંસદ અને અપભનેતા રાજ બબ્બર કહે છે કે

મુંબઈમાં માત્ર ૧૨ રૂપિયામાં થાળી ભરીને ભોજન મળે છે. મસૂદે ગત સપ્તાહે મીપડયા સમક્ષ કહ્યું કે ‘મારું જમવાનું તો િાંચ રૂપિયાથી િણ ઓછામાં િૂરું થઈ જાય છે. ડોક્ટરોએ મને ઘણી બધી વપતુ ન ખાવાની સલાહ આિી છે.’ અગાઉ િક્ષના િવક્તા રાજ બબ્બરે કહ્યું હતું કે

-!'," +%, ,' $. 3*&$ )/ +

$0# %.(, #

$ !

" $!& "

% £2.50

per person per day

'મુંબઈમાં ૧૨ રૂપિયામાં થાળી ભરીને દાળ-ભાત સપહતનું જમવાનું મળી જાય છે.’ તો બીજી તરફ કેન્દ્રીય િધાન ફારુખ અબ્દુલાએ કહ્યું હતું કે માત્ર એક રૂપિયામાં ભોજન મળે છે. જોકે િછી તેમના પનવેદનની ટીકા તથા રાજ બબ્બર અને અબ્દુલાએ િોતાના પનવેદન બદલ ખેદ વ્યક્ત કયોો હતો. કોંગ્રેસે િણ બબ્બર સપહતના નેતાઓના પનવેદનને સમથોન આપ્યું નહોતું. આયોજન પંચની બબાલ હકીકતમાં ગત સપ્તાહે આયોજન િંચે એક વષોમાં ૧િ ટકા ગરીબી ઘટી હોવાના આંકડા જાહેર કરતા પવવાદ જાગ્યો છે. સરકારના બચાવમાં કોંગ્રેસના નેતાઓ જાતજાતના દાવા કરે છે અને ભાજિ સપહતના પવિક્ષો તેમના િર િહાર કરે છે. ભાજિના વપરષ્ઠ નેતા મુરલીમનોહર જોશીએ કહ્યું કે 'કોંગ્રેસીઓને હું ૧૨ રૂપિયા આિું છું. તેઓ દેશમાં ગમે ત્યાં િેટ ભરીને જમીને બતાવે. કોંગ્રેસ શું ખાવાની વાત કરી રહી છે તે મને ખબર નથી. સંભવ છે કે તેઓ ઈ-ફૂડની વાત કરી રહ્યા હશે. અથવા ઓનલાઈન ભોજન િાંચ રૂપિયામાં મળતું હશે.’ જેડીયુના નેતા કે.સી.ત્યાગીએ કહ્યું હતું કે કોંગ્રેસે તેના નેતાઓનાં પનવેદનો બદલ માફી માગવી જોઈએ.

સંદિપ્ત સમાચાર

1 2

• પવ. રાજીવ ગાંધી સરકારમાં િધાન રહી ચૂકેલા અરૂણ નહેરુ (૬૯)નું લાંબી બીમારી બાદ ગત સપ્તાહે ગુડગાંવની હોસ્પિટલમાં અવસાન થયું છે. તેઓ રાજીવ ગાંધીના પિતરાઈ ભાઈ હતા. તેમની અંપતમ પિયામાં સોપનયા ગાંધી, પિયંકા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધી િણ ઉિસ્પથત રહ્યા હતા. • ભાજિના નેતા લાલકૃષ્ણ અડવાણીએ દાવો કયોો કે લોકસભાની ચૂંટણી સમય કરતાં વહેલી થશે અને ભાજિ ચૂંટણીમાં તમામ રેકોડડ તોડી નાખશે. અત્યારનો માહોલ ભાજિની તરફેણમાં છે. • ભારતમાં અત્યંત આધુપનક ઉિગ્રહ ઇન્સેટ-૩ડીનું ફ્રેન્ચ ગુયાના ખાતેનાં પિેસિોટડ કૌરુઉ ખાતેથી ગત સપ્તાહે અવકાશમાં સફળ િક્ષેિણ કરવામાં આવ્યું હતું. યુરોપિયન રોકેટ એપરયન-૫ દ્વારા તેને સફળતાિૂવોક અવકાશી ભ્રમણકક્ષામાં તરતો મૂકવામાં આવ્યો હતો. આ ઉિગ્રહને કારણે ભારતના હવામાન પવભાગને હવામાનની અને કુદરતી આિપિઓની ચેતવણી આિતી સચોટ અને આગોતરી માપહતી મળશે.


બોલિવૂડ

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 3rd August 2013

કોમેડી ફિલ્મ

આ ફિલ્મમાં બે પાટટીઓ એકબીજાને ચૂનો લગાડવાની ફિરાકમાં રહે છે તેવું દશાાવાયું છે.

કરોડપતત તબઝનેસમેન સબરવાલ (રતવ ફકશન) સુખી (તુષાર કપૂર)ના તપતા જે બેન્કમાં કામ કરે છે તેને રૂ. ૧૫ કરોડનો ચૂનો લગાવે છે. રોકાણકારોના નાણા ચાંઉ કરી જવાનો આરોપ સુખીના તપતા અને એક મતહલા કમાચારી પર આવે છે. આઘાતમાં સરી પડેલા સુખીના તપતાનું અવસાન થાય છે. કેબલનો વ્યવસાય કરતી સુખીની માતા અને દીકરો સુખી પ્રતતજ્ઞા લે છે કે તેઓ સબરવાલ પાસેથી રૂ. ૧૫ કરોડ અને તપતાની આબરૂ પાછી મેળવીને જ રહેશે. આ કામમાં તેમને તપતાની સાથે જેલમાં ગયેલી મતહલા કમાચારીના પતત તમન્ટુ હસન (તવનય પાઠક), તમત્ર બલ્લુ (રણવીર શૌરી) અને મનપ્રીત (તવશાખા તસંહ)નો સાથ મળે છે. ‘કબૂતર’ નામનો એક છોકરો પણ તેમને મદદ કરે છે. હવે આગળની સ્ટોરી જાણવા ‘બજાતે રહો’ ફિલ્મ જોવી રહી.

• નનમાાતાઃ હિહશકા લુલ્લા • નદગ્દશાકઃ શશાંત એ. શાિ • અન્ય કલાકારઃ હવનય પાઠક, ડોલી અિલુવાહલયા વગેરે • ગીતકારઃ કુમાર, અસીમ અિેમદ અબ્બાસી, યો યો િની હસંિ • સંિાદઃ અક્ષય વમાત • કથા લેખકઃ િિર એ. ખાન • સંગીતકારઃ જયદેવ કુમાર, આરડીબી, યો યો િની હસંિ, ગજેન્દ્ર વમાત, હવિમ હસંિ

અકસ્માત કેસમાં સલમાન ખાન સામે આરોપ ઘડાયા વષત ૨૦૦૨માં મુંબઇમાં હિટ એન્ડ રન કેસમાં સલમાન ખાન સામે સદોષ માનવવધનો કેસ ચાલશે. કોટટડ સલમાન સામે આરોપ ઘડ્યા છે. કેસની સુનાવણી ૧૯ ઓગસ્ટટ થશે. જો તે દોહષત ઠરશે તો ૧૦ વષત સુધીની સજા થઈ શકે છે. મુંબઇની સેશન્સ કોટટડ ગત સપ્તાિે સલમાનની િાજરીમાં તેની સામે આરોપ ઘડ્યા. જ્યારે જજે તેની સામે આરોપ ઘડાશે તેવો ચુકાદો આપ્યો ત્યારે તે પંખા સામે જોતો િતો અને પછી થોડીવાર બાદ તેણે પોતાની બિેનો સાથે આંખ હમલાવવાનો પ્રયાસ કયોત િતો. સલમાને સુનાવણીમાં વ્યહિગત રીતે િાજર રિેવામાંથી મુહિ માગી િતી. કોટટડ તેની આ હવનંતી સ્વીકારી છે અને કહ્યું છે કે કોટડ કિેશે ત્યારે તેણે િાજર રિેવું પડશે. વષત ૨૦૦૨માં સલમાને બાંદ્રામાં િુટપાથ પર સૂઈ રિેલા લોકો પર કાર ચઢાવી િતી, જેમાં એક વ્યહિનું મોત થયું િતું અને ચાર લોકો ઘાયલ થયા િતા. • ૧૪૪ હિન્દી ફિલ્મોમાં પોલીસની ભૂહમકા ભજવીને હવશ્વ રેકોડડ કરનાર જગદીશ રાજ (૮૫)નું ૨૭ જુલાઇએ મુંબઇમાં હનધન થયું છે.

૪૦ વષષ પછી ‘લવ ઈન બોમ્બે’ રિલીઝ થશે સ્વ. અતિનેતા-તદગ્દશાક જોય મુખર્ાની ફિલ્મ ‘લવ ઈન બોમ્બે’ ૪૦ પછી હવે બીર્ ઓગસ્ટે તરલીઝ થશે. ૧૯૭૪માં તનમાાણ પામેલી આ ફિલ્મમાં જોય મુખરર્, ફકશોર કુમાર, વહીદા રહેમાન અને તઝન્નત અમાન જેવા કલાકારો છે. જોય મુખર્ાએ ‘લવ ઈન તસમલા’ અને ‘લવ ઈન ટોફકયો’ જેવી ફિલ્મો બનાવીને બોતલવૂડમાં ‘લવ ઈન...’ની તસરીઝની શરુઆત કરી હતી. આ ફિલ્મો તહટ થઈ હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે આ ફિલ્મની નેગેતટવ થોડા સમય પહેલા જોય મુખર્ાના પુત્ર સુજોય અને મોનજાયને વરલીના એક કોલ્ડસ્ટોરેજમાંથી મળી હતી. જેનો તેમણે ઉપયોગ કરવાનું નક્કી કરીને ફિલ્મ તરલીઝની યોજના બનાવી હતી. આ અંગે જોય મુખર્ાની પત્ની નીલમે કહ્યું હતું કે પહેલાં તો જોયની ફિલ્મો જોઈને લોકો ખુશ થતા હતા અને મને આશા છે કે દશાકો આ ફિલ્મ જોઈને િાવુક થશે. ફિલ્મનું સંગીત શંકરજયફકશનનું છે તેમ જ ગીતકાર મજરૂહ સુલ્તાનપુરી છે. મોહમ્મદ રિી, ફકશોર કુમાર અને આશા િોંસલેએ ગીતોમાં સ્વર આપ્યો છે.

અક્ષય-ટ્વિન્કલ સામે કેસ ચલાિિા હાઇ કોટટનો આદેશ જાિેરમાં અસભ્ય વતતન કરવા બદલ મુંબઇ િાઇ કોટટડ અક્ષય કુમાર અને તેની પત્ની ટ્વવન્કલ ખન્ના સામે કેસ ચલાવવા પોલીસને આદેશ આપ્યો છે. આ બંને પર આક્ષેપ છે કે તેણે એક જીન્સની જાિેરાતમાં અટ્લલલ દૃલયો આપ્યા િતા અને લેકમે િેશન વીક ૨૦૦૯માં રેમ્પ પર અક્ષય કુમારના જીન્સની હિપ તેની પત્ની ટ્વવન્કલે જાિેરમાં જ ખોલી િતી. આ િેશન શોનું આયોજન કરનાર રોિાની હવરુદ્ધમાં પણ િહરયાદ થઇ િતી. જોકે રોિાની આ કેસમાં કોઈપણ પ્રકારની સંડોવણી ન િોવાથી તેને કોટટડ આરોપોમાંથી મુિ કરી િતી. આ િેશન શો પૂણત થયા પછી એક વકીલે વાકોલા પોલીસ સ્ટટશનમાં અક્ષય-ટ્વવન્કલ હવરુદ્ધ અલલીલતા આચરવા બદલ િહરયાદ નોંધાવી િતી. અક્ષય કુમારનો આ કેસમાં જામીન પર છુટકારો થયો છે.

" !&

)" %*

&

" !"

!& !

(

!&

&

!&

!&

&

" !

# $

$

"

"$

! !

$

!& $

(

&

! %*

$

" !

)

!&

(

$'

!&

(

)

%*

!

& !& & !

"!

)

!&

)# (

)"

)

)" !

!&

)

# !

)"

)

!&

")

%*

!

"

"$

)

#

$

(

&

&

!& $

(

!&

! " (

2 2 2 2 2 2

)# !&

& # ! ) !& )" !

)"

(

(

!& $

!

(

)

%*

& (

& &

!& 2

!

!& !

% !

( $

%* !

(

#

# "$

'

"! !

!

)

)" %*

'

000 .)$,&$'-*(&$1. %-+ !

$ (

#3 " #3 #3 #3 " #3 #3 #3

%!

'

&

! "

! )" %*

(

&

!&

$

& " (

& "!

"

%

#

!

&

!

31

%-,/$%/ .)$,&$'-*(&$1. %-+

!

!


32

3rd August 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ркзрлЛрк▓рлЗрк░рк╛ тАШрк╕рк░тАЩ рк╕рлНркорк╛ркЯркЯ рк╕рк╕ркЯрлА ркмркирк╢рлЗркГ ркЯрк╛ркЙрки рккрлНрк▓рк╛рк╕ркиркВркЧ рк╕рлНркХрлАрко ркоркВркЬрлВрк░ ркЧрлБ ркЬ рк░рк╛ркд ркЗрк╢рклрлНрк░рк╛ркеркЯрлНрк░ркХрлНркЪрк░ ркбрлЗ рк╡ рк▓рккркорлЗ рк╢ ркЯ ркмрлЛркбркб (ркЬрлАркЖркЗркбрлАркмрлА)ркирк╛ ркЕркзрлНркпркХрлНрк╖ ркЕркирлЗ ркорлБ ркЦрлН ркп рккрлНрк░ркзрк╛рки ркирк░рлЗ рк╢ ркжрлНрк░ ркорлЛркжрлАркирлА ркЕркзрлНркпркХрлНрк╖ркдрк╛ркорк╛ркВ ркдрк╛ркЬрлЗ ркд рк░ркорк╛ркВ ркорк│рлЗ рк▓рлА ркмрлЛркбркб ркирлА ркПркХ ркЙркЪрлНркЪркХркХрлНрк╖рк╛ркирлА ркмрлЗ рка ркХркорк╛ркВ ркзрлЛрк▓рлЗрк░рк╛ ркерккрлЗрк╢рк┐ркпрк▓ ркЗрк╢рк╡рлЗркеркЯркорлЗрк╢ркЯ рк╢рк░рк╢ркЬркпрки - тАШрк╕рк░тАЩ ркЕркирлЗ ркжрк╣рлЗркЬркирлЗ рккрлЗркЯрлНрк░рлЛрк╢рк▓ркпрко ркХрлЗрк╢ркоркХрк▓ ркПрк╢ркб рккрлЗ ркЯрлНрк░рлЛркХрлЗ рк╢ркоркХрк▓ ркЗрк╢рк╡рлЗ рке ркЯркорлЗ рк╢ ркЯ рк░рлАркЬрлАркпрки (рккрлАрк╕рлАрккрлАркЖркИркЖрк░) ркЬрк╛рк╣рлЗ рк░ ркХркпрлБрлБркВ ркЫрлЗ. ркмрлЗркаркХркорк╛ркВ ркЖ ркЦрк╛рк╕ ркорлВ ркбрлАрк░рлЛркХрк╛ркг ркХрлНрк╖рлЗ ркдрлНрк░рлЛркирк╛ рк╢рк╡ркХрк╛рк╕ ркорк╛ркЯрлЗркирк╛ рк╕рлБрк╢ркирк╢рлНркЪрк┐ркд ркЖркпрлЛркЬрки ркЕркирлЗ рккрлНрк░ркЧрк╢ркдркирлА рк╕ркорлАркХрлНрк╖рк╛ ркХрк░рк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлА рк╣ркдрлА ркЕркирлЗ ркмрлЗ ркЯрк╛ркЙрки рккрлНрк▓рк╛рк╢ркиркВркЧ ркеркХрлАрко ркоркВркЬрлВрк░рлА ркХрк░рлА ркЫрлЗ. ркЖ ркмрлЗ рка ркХркорк╛ркВ тАШрк╕рк░тАЩркирк╛ рк╢рк╡ркХрк╛рк╕ркирлА ркнрк╢рк╡рк╖рлНркпрк▓ркХрлНрк╖рлА ркпрлЛркЬркирк╛ркУ ркЕркирлЗ ркЕрк╡рк╕рк░рлЛ ркорк╛ркЯрлЗркирк╛ рк╕ркВркеркерк╛ркХрлАркп ркорк╛рк│ркЦрк╛ркирлА рк╡рлНркпрлВрк╣рк░рк┐ркирк╛ рк╕рк╛ркерлЗ рк╢рк╡рк┐рлЗрк╖ ркХрк░рлАркирлЗ ркзрлЛрк▓рлЗ рк░рк╛ тАШрк╕рк░тАЩ ркЕркирлЗ ркжрк╣рлЗ ркЬ рккрлАрк╕рлАрккрлАркЖркИркЖрк░ркирлА ркЕркдрлНркпрк╛рк░ рк╕рлБ ркзрлАркирлА рккрлНрк░ркЧрк╢ркдркирлА рк╕ркорлАркХрлНрк╖рк╛ рк╕рк╛ркерлЗ рк╣рк╡рлЗ рккркЫрлАркирк╛ рк░рлЛркб-ркорлЗркк ркЕркВркЧрлЗ рккрлНрк░ркзрк╛ркирлЛркП рк╕рлВрк┐ркирлЛ ркХркпрк╛рк╛ рк╣ркдрк╛. ркзрлЛрк▓рлЗрк░рк╛ тАШрк╕рк░тАЩ ркирлЗ ркеркорк╛ркЯркб рк╢рк╕ркЯрлА ркдрк░рлАркХрлЗ рк╢рк╡ркХрлНрк╕рк╛рк╡рк╡рк╛ ркЙрккрк░рк╛ркВркд ркзрлЛрк▓рлЗрк░рк╛ тАШрк╕рк░тАЩ ркорк╛ркЯрлЗ

ркЖркХрк╛рк░ рк▓рлЗ ркирк╛рк░рк╛ ркЕрк╢ркп ркЖркирлБ рк╖рк╛ркВрк╢ркЧркХ ркЖркзрлБ рк╢ркиркХркдрко ркорк╛рк│ркЦрк╛ркХрлАркп рк╢рк╡ркХрк╛рк╕ркирк╛ рккрлНрк░рлЛркЬрлЗркХрлНркЯ ркЬрлЗрк╡рк╛ ркХрлЗ ркЕркоркжрк╛рк╡рк╛ркжркерлА ркзрлЛрк▓рлЗрк░рк╛ рк╕рлБркзрлАркирлЛ ркПркХрлНрк╕рккрлНрк░рлЗрк╕ рк╡рлЗ, рк╡рлАркЬрк│рлА ркЕркирлЗ рккрк╛ркгрлАркирлА рк╕рлБрк╢рк╡ркзрк╛ркУ ркдркерк╛ тАШрк╕рк░тАЩркирк╛ ркЖркВ ркд рк╢рк░ркХ ркорк╛ркЧрк╛ рк╢рк╡ркХрк╛рк╕ркирк╛ ркирлЗ ркЯ рк╡ркХркХ ркирлА рккркг рк╕ркорлАркХрлНрк╖рк╛ ркХрк░рк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлА рк╣ркдрлА. рлирлй ркЬрлБ рк▓рк╛ркЗркП ркЧрк╛ркВркзрлАркиркЧрк░ркорк╛ркВ ркорк│рлЗ рк▓рлА ркЖ ркмрлЗ рка ркХркорк╛ркВ ркирк░рлЗ рк╢ ркжрлНрк░ ркорлЛркжрлАркП тАШрк╕рк░тАЩркирк╛ рк╢рк╡ркХрк╛рк╕ ркЖркпрлЛркЬркиркорк╛ркВ ркеркерк╛рк╢ркиркХ ркЬркирк╕ркорлВркжрк╛ркпрлЛ, ркЦрлЗркбрлВркдрлЛ ркЕркирлЗ рк╕рк╛ркорк╛рк╢ркп ркорк╛ркирк╡рлАркирк╛ ркЖрк╢ркерк╛ркХ -рк╕рк╛ркорк╛рк╢ркЬркХ ркЬрлАрк╡рки ркзрлЛрк░ркгркорк╛ркВ ркЧрлБ ркгрк╛ркдрлНркоркХ рккрк╢рк░рк╡ркдрк╛ркиркирлЗ ркХрлЗрк╢ркжрлНрк░ркеркерк╛ркирлЗ рк░рк╛ркЦрк╡рк╛

ркорк╛ркЧрк╛ ркж рк┐рк╛ рки ркЖрккрлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ . тАШрк╕рк░тАЩркирк╛ рк╢рк╡ркХрк╛рк╕ркерлА ркнрк╢рк╡рк╖рлНркпркорк╛ркВ рк╕рк╛ркорк╛рк╢ркп ркорк╛ркирк╡рлАркирлЗ ркЙрккрк▓ркмрлНркз ркеркирк╛рк░рк╛ ркЕрк╡рк╕рк░рлЛ ркЕркирлЗ ркдркХрлЛ ркЕркВркЧрлЗ рк╕ркоркЬ ркЖрккрк╡рк╛ркирк╛ ркХрк╛ркЙрк╢рк╕рлЗ рк╢рк▓ркВркЧ ркЕркирлЗ ркХрлНрк╖ркоркдрк╛рк╢ркиркорк╛рк╛ркг ркЕркирлЗ ркХрлМрк┐рк▓рлНркп рк╡ркзрк╛ркиркирлА ркдрк╛рк▓рлАркоркирлА ркдркХрлЛ рккрлВрк░рлА рккрк╛ркбрлАркирлЗ ркдрлЗркУ ркЖ ркЕрк╡рк╕рк░рлЛркирлЛ ркХркЗ рк░рлАркдрлЗ рк▓рк╛ркн рк▓ркЗ рк┐ркХрлЗ ркдрлЗ ркорк╛ркЯрлЗ рк╕рлБрк╕ркЬрлНркЬ ркХрк░рк╡рк╛ркирк╛ рк╕рлВрк┐ркирлЛ рккркг ркдрлЗркоркгрлЗ ркХркпрк╛рк╛ рк╣ркдрк╛. ркзрлЛрк▓рлЗрк░рк╛ тАШрк╕рк░тАЩ рк╢рк╡ркХрк╛рк╕ ркорк╛ркЯрлЗ рлорлнрлп.рлйрлй рк┐рлЛрк░рк╕ ркХркХрк▓рлЛркорлАркЯрк░ркирлЛ рк╢рк╡ркеркдрк╛рк░ ркЫрлЗ ркЕркирлЗ ркжрк╣рлЗркЬ рккрлАрк╕рлАрккрлАркЖркИркЖрк░ ркорк╛ркЯрлЗ рлкрллрли рк┐рлЛрк░рк╕ ркХркХрк▓рлЛркорлАркЯрк░ркирлЛ рк╢рк╡ркеркдрк╛рк░ ркЫрлЗ . ркЖ ркмрлЗ рка ркХркорк╛ркВ ркирк╛ркгрк╛ркВ рккрлНрк░ркзрк╛рки ркирлАрк╢ркдркиркнрк╛ркИ

рккркЯрлЗ рк▓ , ркорк╣рлЗ рк╕рлВ рк▓ рккрлНрк░ркзрк╛рки ркЖркиркВ ркжрлАркмрк╣рлЗ рки рккркЯрлЗ рк▓ , ркКркЬрк╛рк╛ рккрлНрк░ркзрк╛рки рк╕рлМрк░ркн рккркЯрлЗрк▓, ркХрлГрк╢рк╖ рккрлНрк░ркзрк╛рки ркмрк╛ркмрлБркнрк╛ркИ ркмрлЛркЦрлАрк╢рк░ркпрк╛, ркорлБркЦрлНркп рк╕рк╢рк┐рк╡ рк╡рк░рлЗрк┐ рк╢рк╕ркВрк╣рк╛ ркЕркирлЗ рк╡рк╢рк░рк╖рлНрка рк╕рк╢рк┐рк╡рлЛ ркЙрккрк╢рлНркеркеркд рк░рк╣рлНркпрк╛ рк╣ркдрк╛. тАШрк╕рк░тАЩ ркирк╛ рк╢рк╡ркХрк╛рк╕ркирлА ркнрк╢рк╡рк╖рлНркпрк▓ркХрлНрк╖рлА ркпрлЛркЬркирк╛ркУ ркЕркирлЗ ркЕрк╡рк╕рк░рлЛ ркорк╛ркЯрлЗркирк╛ рк╕ркВркеркерк╛ркХрлАркп ркорк╛рк│ркЦрк╛ркирлА рк╡рлНркпрлВрк╣рк░рк┐ркирк╛ рк╕рк╛ркерлЗ рк╢рк╡рк┐рлЗрк╖ ркХрк░рлАркирлЗ ркзрлЛрк▓рлЗрк░рк╛ тАШрк╕рк░тАЩ ркЕркирлЗ ркжрк╣рлЗ ркЬ рккрлАрк╕рлАрккрлАркЖркИркЖрк░ркирлА ркЕркдрлНркпрк╛рк░ рк╕рлБ ркзрлАркирлА рккрлНрк░ркЧрк╢ркдркирлА рк╕ркорлАркХрлНрк╖рк╛ рк╕рк╛ркерлЗ рк╣рк╡рлЗ рккркЫрлАркирк╛ рк░рлЛркб-ркорлЗркк ркЕркВркЧрлЗ рккркг рккрлНрк░ркзрк╛ркирлЛркП рк╕рлВрк┐ркирлЛ ркХркпрк╛рк╛ рк╣ркдрк╛. ркЖ ркХрлНрк╖рлЗркдрлНрк░ркирк╛ ркЬрк╛ркгркХрк╛рк░рлЛркирк╛ ркоркд рккрлНрк░ркорк╛ркгрлЗ ркзрлЛрк▓рлЗрк░рк╛ тАШрк╕рк░тАЩркирлА

ркЯрк╛ркЙрки рккрлНрк▓рк╛рк╢ркиркВркЧ ркеркХрлАрко рк░рк╛ркЬрлНркп рк╕рк░ркХрк╛рк░рлЗ ркоркВркЬрлВрк░ ркХрк░ркдрк╛ ркЕркирлЗркХ ркХрк╛ркорлЛркорк╛ркВ ркЧрк╢ркд рккркХркбрк╛рк┐рлЗ. ркЖ рк╢рк╡ркеркдрк╛рк░ркорк╛ркВ ркЬрк╛ркгрлАркдрк╛ ркЕркирлЗ ркХ рк╢ркмрк▓рлНркбрк╕рк╕рлЗ рк░рлЗрк╢рк╕ркбрлЗрк╢рлНрк╢рк┐ркпрк▓ рккрлНрк▓рлЛркЯрлАркВркЧ ркеркХрлАркоркирлБркВ рк╢ркиркорк╛рк╛ркг ркХркпрлБрлБркВ ркЫрлЗ. рк░ркдрлНркирко ркбрлЗрк╡рк▓рккрк╕рк╕ркирк╛ рккрлНрк░ркгрк╡ рккркЯрлЗрк▓ ркЬркгрк╛рк╡рлЗ ркЫрлЗ ркХрлЗ, ркЕрк╣рлАркВ ркЯрк╛ркЙрки рккрлНрк▓рк╛рк╢ркиркВркЧ ркеркХрлАрко ркоркВркЬрлВрк░ ркерк╡рк╛ркерлА рк╣рк╡рлЗ ркЕрк╣рлАркВ рк╕рк░ркХрк╛рк░ рк╢рк╡рк╢рк╡ркз ркХрк╛ркпрлЛрк╛ ркЭркбрккркерлА рк┐рк░рлВ ркХрк░рлА рк┐ркХрк┐рлЗ . ркЬрлЗ ркеркХрлАркорлЛ рк╕рк╛рк░рк╛ рк▓рлЛркХрлЗрк┐ркиркорк╛ркВ ркЫрлЗ ркдрлЗркирлЗ рклрк╛ркпркжрлЛ ркерк┐рлЗ ркЕркирлЗ ркдрлЗркирлА рк┐ркХркВркоркдркорк╛ркВ рккркг ркирлЛркВркзрккрк╛ркдрлНрк░ рк╡ркзрк╛рк░рлЛ ркерк┐рлЗ. ркПркХ рк╕ркоркпрлЗ ркЕрклрк╡рк╛ рк╣ркдрлА ркХрлЗ ркЕрк╣рлАркВ ркХрлЛркЗрккркг рккрлНрк░ркХрк╛рк░ркирлБркВ ркбрлЗрк╡рк▓рккркорлЗрк╢ркЯ ркерк┐рлЗ ркирк╣рлАркВ ркЕркирлЗ рк╕рк░ркХрк╛рк░ ркЖ рккрлНрк░рлЛркЬрлЗркХрлНркЯ рккркбркдрлЛ ркорлБркХрк┐рлЗ рккркг рк╕рк░ркХрк╛рк░ркирк╛ ркЖ рк╢ркиркгрк╛ркпркерлА ркПркХ рк╕ркХрк╛рк░рк╛ркдрлНркоркХ рк╡рк╛ркдрк╛рк╡рк░ркг ркКркнрлБркВ ркеркпрлБркВ ркЫрлЗ ркЕркирлЗ ркдрлЗркирлЛ рклрк╛ркпркжрлЛ рк░рлЛркХрк╛ркгркХрк╛рк░рлЛркирлЗ рккркг ркорк│рк┐рлЗ . ркдрлЗркУ ркХрк╣рлЗ ркЫрлЗ ркХрлЗ ркЬрлЛ ркХрлЛркЗ рк╢рк╡ркжрлЗрк┐рк╡рк╛рк╕рлА рк░рлЛркХрк╛ркгркХрк╛рк░ ркЗркЪрлНркЫрлЗ ркдрлЛ рлйрлз ркУркЧркеркЯ рк╕рлБркзрлАркорк╛ркВ ркорк╛ркдрлНрк░ рлйрлж ркЯркХрк╛ рк░ркХрко ркЯрк╛ркЙрки рккрлЗркорлЗрк╢ркЯ ркдрк░рлАркХрлЗ ркнрк░рлАркирлЗ ркмрк╛ркХрлАркирлА рк░ркХрко рлзрлз ркорк╛рк╕ркирк╛ рк╕рк░рк│ рк╣рккрлНркдрлЗ рк┐рлВ ркХ рк╡рлАркирлЗ рккрлНрк▓рлЛркЯркирлБркВ ркмрлБ ркХрлАркВркЧ ркХрк░рк╛рк╡рлА рк┐ркХрлЗ ркЫрлЗ, ркдрлЗркорк╛ркВ ркдрлЗркоркирлЗ рк░рлЛркХркбрк╛ркирк╛ ркнрк╛рк╡ркирлЛ рк▓рк╛ркн ркорк│рк┐рлЗ.

ркЕрк╣рлАркВ ркмрлАркЬрк╛ ркПркХ ркЬрк╛ркгрлАркдрк╛ ркбрлЗ рк╡ рк▓рккрк░ рк╕ркорлНркпркХ ркмрк┐рк▓рлНркбрк╕рк╕ ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ рк╢рк╡ркжрлЗ рк┐ рк╡рк╛рк╕рлАркУркирлЗ ркЕркирлБ ркХрлБ рк│ ркПрк╡рк╛ рккрлНрк░рк╛ркЗрко рк▓рлЛркХрлЗ рк┐ ркиркнрк╛рк╡ркиркЧрк░рк╡ ркбрлЛ ркж рк░рк╛ - ркЕ рко ркжрк╛ рк╡рк╛ ркж ркирк╛ ркЯрлНрк░рк╛ркпрлЗркВркЧрк▓ рккрк╛рк╕рлЗ рккрлАрккрк│рлА-рккркЪрлНркЫрко рк░рлЛркб рккрк░ рккрлНрк▓рлЛркЯрлАркВркЧркирлА ркеркХрлАрко рк░ркЬрлБ ркХрк░рк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлА ркЫрлЗ. ркЖ ркеркХрлАрко ркорлЗркЗрки рк░рлЛркбркерлА ркорк╛ркдрлНрк░ рллрлкрлж ркорлАркЯрк░ ркжрлВ рк░ ркЫрлЗ . рк╕ркорлНркпркХ ркмрк┐рк▓рлНркбрк╕рк╕ ркирк╛ ркЕрккрлВ рк╡ рк╕ рк╕ркВ ркШ рк╡рлА ркЬркгрк╛рк╡рлЗ ркЫрлЗ ркХрлЗ ркдрлЗркоркирлА ркеркХрлАркоркорк╛ркВ рлйрлжрлжркерлА рлнрлорлж рк╡рк╛рк░ркирк╛ ркХрлБрк▓ рлкрлзрлл рккрлНрк▓рлЛркЯ ркЙрккрк▓ркмрлНркз ркЫрлЗ. ркЬрлЗркорк╛ркВ ркЕркВркжрк░ ркЬ ркЬрлИрки ркжрлЗрк░рк╛рк╕рк░, ркХрлНрк▓ркм рк╣рк╛ркЙрк╕, рк╢рк┐ркХрлЗркЯ ркЧрлНрк░рк╛ркЙрк╢ркб, рк░рлАрк╕рлЛркЯркб, рк░рлАрк╕рлЛркЯркбркорк╛ркВ рк░рлЗркеркЯрлЛрк░рк╛ркВ, ркЬрлАрко, ркХрлЛрк╢рклрк░рк╢рк╕ рк╣рлЛрк▓, рк╢рк┐рк▓рлНркбрлНрк░рки ркПрк╢рк░ркпрк╛, ркерк╡рлАркорлАркВркЧ рккрлВ рк▓ , рлзрлм ркЧрлЗ рке ркЯ рк░рлВрко рк╡ркЧрлЗ рк░рлЗ ркирлБркВ ркЖркпрлЛркЬрки ркЫрлЗ. ркЖрк░.рк╕рлА.рк╕рлА рк░рлЛркб, рккрк╛ркгрлА ркЕркирлЗ рк╡рлАркЬрк│рлАркирлБркВ ркХркирлЗркХрлНрк┐рки рккркг ркЖрккрк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рк┐рлЗ . ркЖ ркЙрккрк░рк╛ркВркд ркжрк░рлЗркХ рккрлНрк▓рлЛркЯркирлЗ ркХркВрккрк╛ркЙрк╢ркб рк╡рлЛрк▓ ркЕркирлЗ ркЧрлЗркЗркЯ ркЖрккрк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рк┐рлЗ. ркХрлЛркЗркирлЗ ркорлЛркЯрлЛ рккрлНрк░рк╕ркВ ркЧ ркХрк░рк╡рлЛ рк╣рлЛркп ркдрлЛ ркдрлЗркирк╛ ркорк╛ркЯрлЗ рк▓рлАрк▓рлАрк▓рлЛрки рк╕рк╛ркерлЗ ркорлЛркЯрлА ркЬркЧрлНркпрк╛ ркЕркирлЗ рк╢рк╡рк┐рлЗрк╖ рлирлж ркмркВркЧрк▓рлЛркЭркирлБркВ рк╢ркиркорк╛рк╛ркг ркХрк░рк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рк┐рлЗ.

     

 

 

               

 

    

 

 

 

 


33

3rd August 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ркзрлЛрк▓рлЗрк░рк╛ тАШрк╕рк░тАЩ ркорк╛ркЯрлЗ рк░рлВ. рлирлк рк╣ркЬрк╛рк░ ркХрк░рлЛркбркирк╛ рк╕ркорлВркЬркдрлА ркХрк░рк╛рк░ ркзрлЛрк▓рлЗрк░рк╛ тАШрк╕рк░тАЩ (ркерккрлЗрк╡рк╢ркпрк▓ ркИркбрк╡рлЗркеркЯркорлЗркбркЯ рк░рлАркЬрки) ркорк╛ркЯрлЗ рк╡рк╡рк╡рк╡ркз ркХркВрккркирлАркУркП рк░рлВ. рлирлк, рлзрлзрлй.рллрлп ркХрк░рлЛркбркирк╛ рк╕ркоркЬрлВркдрлА ркХрк░рк╛рк░ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркд рк╕рк░ркХрк╛рк░ рк╕рк╛ркерлЗ ркХркпрк╛рк┐ ркЫрлЗ. ркЖ рк╡рк╖рк┐ркирк╛ рккрлНрк░рк╛рк░ркВркнркорк╛ркВ ркЧрк╛ркВркзрлАркиркЧрк░ ркЦрк╛ркдрлЗ ркпрлЛркЬрк╛ркпрлЗрк▓рк╛ рк╡рк╛ркЗркмрлНрк░ркбркЯ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркд ркЧрлНрк▓рлЛркмрк▓ ркЗркбрк╡рлЗркеркЯркорлЗркбркЯ рк╕рк╡ркоркЯ-рлирлжрлзрлйркорк╛ркВ ркбрлАркПркоркЖркЗрк╕рлА рккрлНрк░рлЛркЬрлЗркХркЯ ркИркбрклрлНрк░рк╛ркерк┐ркХркЪрк░ ркорк╛ркЯрлЗ рк░рлВ.рлзрлж, рлнрлжрлж ркХрк░рлЛркб, рклрк╛ркорк╛рк┐ рккрк╛ркХркХ ркорк╛ркЯрлЗ рк░рлВ.рлмрллрлж ркХрк░рлЛркбркерлА рк╡ркзрлБ,

ркПрк╡рк╡ркПрк╢рки ркорк╛ркЯрлЗ рк░рлВ. рллрлжрлж ркХрк░рлЛркбркирк╛ ркЕркирлЗ ркИркбркбркерк┐рлАркпрк▓

рккрк╛ркХркХ ркорк╛ркЯрлЗ рк░рлВ. рлирлпрлк ркХрк░рлЛркбркирк╛ ркорк│рлА ркХрлБрк▓ рлзрли рк╕ркоркЬрлВркдрлА ркХрк░рк╛рк░ ркеркпрк╛ рк╣ркдрк╛. ркЙрккрк░рк╛ркВркд рк╕рлАркеркХрлЛ рк╕рлАркеркЯрко

(ркИркмрлНркбркбркпрк╛) ркХркВрккркирлАркП рк▓рлЛрк░рлНркмрлНркеркЯркХ рккрк╛ркХркХ ркЕркирлЗ ркЕркбркп ркИркбрклрлНрк░рк╛ркерк┐ркХркЪрк░ рк╡рк╡ркХрк╕рк╛рк╡рк╡рк╛ ркорк╛ркЯрлЗ ркИркЪрлНркЫрк╛ ркжрк╢рк╛рк┐рк╡рлА ркЫрлЗ. ркЬркпрк╛рк░рлЗ ркЯрлЛрк░рлЗркбркЯ рккрк╛рк╡рк░ рк╡рк▓рк╡ркоркЯрлЗркб ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ ркХрлЛрк▓рк╕рк╛ ркЖркзрк╛рк╡рк░ркд рккрк╛рк╡рк░ ркЬркирк░рлЗрк╢рки рккрлНрк▓рк╛ркбркЯ ркорк╛ркЯрлЗ рк░рлВ. ркЖрка рк╣ркЬрк╛рк░ ркХрк░рлЛркб ркЕркирлЗ ркЯрлЛрк░рлЗркбркЯ рклрк╛ркорк╛рк┐ркеркпрлБрк╡ркЯркХрк▓рлНрк╕ ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ рклрк╛ркорк╛рк┐ркеркпрлБрк╡ркЯркХрк▓ рклрлЛрк░рлНркпрлБрк┐рк▓рлЗрк╢рки ркорлЗркбркпрлБрклрлЗркХркЪрк░рлАркВркЧ рккрлНрк▓рк╛ркбркЯ ркорк╛ркЯрлЗ рк░рлВ.рллрлжрлж ркХрк░рлЛркбркирк╛ рк╕ркоркЬрлВркдрлА ркХрк░рк╛рк░ ркХрк░рк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлНркпрк╛ ркЫрлЗ.

ркзрлЛрк▓рлЗрк░рк╛ркорк╛ркВ рк╕рлНрккрлЗрк╢рлНркпркпрк▓ ркЬрккрк╛ркирлАркЭ ркЯрк╛ркЙркирк╢рлАрккркирлБркВ ркЧркиркорк╛рк╛ркг ркерк╢рлЗ ркЬрккрк╛рки ркПркХрк╕рлНркЯркиркирк▓ рк┐рлЗркб ркУркЧркЧрлЗркирк╛ркЗркЭрлЗрк╢рки (JETRO)ркирк╛ ркЙрккркХрлНрк░ркорлЗ ркЬрккрк╛ркиркирлБркВ рк╡рлЗрккрк╛рк░ркЙркжрлНркпрлЛркЧркирлБркВ ркПркХ ркЙркЪрлНркЪ рккрлНрк░ркдрк┐ркдркиркдрк┐ркоркВркбрк│ ркерлЛркбрк╛ рк╕ркоркп ркЕркЧрк╛ркЙ ркЧрлБркЬрк░рк╛рк┐ ркЖрк╡рлНркпрлБркВ рк╣рк┐рлБркВ. ркЖ ркжрк░ркдркоркпрк╛рки ркЬрлЗрк┐рлЛ ркЕркирлЗ

ркзрлЛрк▓рлЗрк░рк╛ тАШрк╕рк░тАЩ ркорк╛ркЯрлЗ ркеркпрлЗрк▓рк╛ рлзрли рк╕ркоркЬрлВркдрлА ркХрк░рк╛рк░ркирлА ркпрк╛ркжрлА ркХркВрккркирлА

рк╕рлЗркХркЯрк░

рккрлНрк░рлЛркЬрлЗркХркЯ

ркбрлАркПркоркЖркИрк╕рлАркбрлАрк╕рлА рк┐рк╛ркбрк╕рк┐рлЗркХркЯ ркУрк╡рк░рк╕рлАркЭ рккрлНрк░рк╛.рк▓рлА ркЬрлЗ.ркПрко.ркмркХрлНрк╖рлА ркПркбркб ркХркВрккркирлА

рк░рлЛркХрк╛ркг (рк░рлВ.ркХрк░рлЛркбркорк╛ркВ)

рк╕рк░ ркИркбрклрлНрк░рк╛ркерк┐ркХркЪрк░ рк╕рк░ ркПрк╡рк╡ркПрк╢рки рк╣ркм рк▓рлЛрк╡ркЬркмрлНркеркЯркХ рккрк╛ркХркХ ркЕркирлЗ ркЕркбркп ркИркбрклрлНрк░рк╛ркерк┐ркХркЪрк░ рклрлНрк░рлА рк┐рлЗркб рк╡рлЗрк░рк╣рк╛ркЙрк╕рлАркВркЧ ркЭрлЛрки ркЭрк╛ркпркбрк╕ ркИркбрклрлНрк░рк╛ркерк┐ркХркЪрк░ рккрлНрк░рк╛.рк▓рлА рк╕рк░ ркзрлЛрк▓рлЗрк░рк╛ рк╕рк░ ркИркбрклрлНрк░рк╛ркерк┐ркХрлНркЪрк░ ркбрлЗрк╡рк▓ркк- рк╕рк░ рк░рлЗрк╕рлАркбрлЗркбрк╕рлАркпрк▓ рк╕рк╛ркерлЗ ркорлЗркЧрк╛ ркорлЗркбркЯ рк╡рк▓рк╡ркоркЯрлЗркб ркИркбркбркерк┐рлАркпрк▓ рккрк╛ркХркХ ркЕркирлЗ рк░рлАрк┐рлАркПрк╢рки рклрлЗрк╕рлАрк▓рлАркЯрлА ркИркХрлЛ ркЧрлНрк░рлАрки ркИркбркб.рккрк╛ркХркХ рккрлНрк░рк╛.рк▓рлА ркИркбркбркмрлНркерк┐ркпрк▓ рккрк╛ркХркХ ркИркбркбркмрлНркерк┐ркпрк▓ рккрк╛ркХркХ ркЯрлЛрк░рлЗркбркЯ рккрк╛рк╡рк░ ркПркбркб ркЯрлЛрк░рлЗркбркЯ ркХрлЛрк▓рк╕рк╛ ркЖркзрк╛рк╡рк░ркд рккрк╛рк╡рк░ ркЬркирк░рлЗрк╢рки рклрк╛ркорк╛рк┐ркеркпрлБрк╡ркЯркХрк▓рлНрк╕ рк╡рк▓рк╡ркоркЯрлЗркб рк╕рк░ рккрлНрк▓рк╛ркбркЯ ркЕркирлЗ рклрк╛ркорк╛рк┐ркеркпрлБрк╡ркЯркХрк▓ рклрлЛрк░рлНркпрлБрк┐рк▓рлЗрк╢рки ркорлЗркбркпрлБрклрлЗркХрлНркЪрк░рлАркВркЧ рккрлНрк▓рк╛ркбркЯ рк░рлЗркбркХрлЛ ркПркирк░рлНрк┐ рккрлНрк░рлЛркЬрлЗркХркЯ рккрлНрк░рк╛.рк▓рлА рк╕рк░ рк╡рлЗрк░рк╣рк╛ркЙрк╕рлАркВркЧ ркЕркирлЗ ркХрлЛрк▓рлНркб ркеркЯрлЛрк░рлЗркЬ ркнрк╛ркжрлЗрк╢ рк┐рлЗркбрлАркВркЧ ркХрлЛрккрлЛрк┐рк░рлЗрк╢рки рк▓рлА ркИркбркбркмрлНркерк┐ркпрк▓ рккрк╛ркХркХ ркИркбркбркмрлНркерк┐ркпрк▓ рккрк╛ркХркХ рк░рк╛ркзрк╛ ркорк╛ркзрк╡ ркИркХрлЛ ркИркбркбркмрлНркерк┐ркпрк▓ рккрк╛ркХркХ ркИркбркбркмрлНркерк┐ркпрк▓ рккрк╛ркХркХ ркИркбркбркмрлНркерк┐ркпрк▓ рккрк╛ркХркХ рк╣рлЛрк░рк╛ркЗркЭрки ркИркбркбркмрлНркерк┐ркпрк▓ ркПркбркб ркИркбрклрлНрк░рк╛ркерк┐ркХркЪрк░ рккрк╛ркХркХ ркИркбркбркмрлНркерк┐ркпрк▓ рккрк╛ркХркХ ркИркбркбркмрлНркерк┐ркпрк▓ рккрк╛ркХркХ

рлзрлжрлнрлжрлж рллрлжрлж рлзрлжрлжрлж рлмрллрлж

рлзрллрлжрлж рлирлж

рлорллрлжрлж рлорлжрлж рлирлпрлк рлкрлй.рлкрло рлзрлжрлм.рлзрлз

ркЧрлБркЬрк░рк╛рк┐ рк╕рк░ркХрк╛рк░ рк╡ркЪрлНркЪрлЗ ркЬрккрк╛рки ркЕркирлЗ ркЧрлБркЬрк░рк╛рк┐ рк╕рк╛ркерлЗ рккрк░рк╕рлНрккрк░ ркнрк╛ркЧрлАркжрк╛рк░рлАркирк╛ рк╕ркВркмркВрк┐рлЛ ркдрк╡ркХрк╕рк╛рк╡рк╡рк╛ ркХрк░рк╛рк░ ркеркпрлЛ рк╣рк┐рлЛ, ркЬрлЗркорк╛ркВ ркЧрлБркЬрк░рк╛рк┐ркорк╛ркВ ркЬрккрк╛ркирлАркЭ ркЗркирлНркбрк╕рлНрк╕рлНрк┐ркпрк▓ ркЭрлЛрки тАШJIZтАЩ рк╕рлНркерк╛рккрк╡рк╛ркирлА рк╕ркоркЬрлВрк┐рлА ркХрк░рк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлА рк╣рк┐рлА. ркЖрк╡ркирк╛рк░рк╛ рк╕ркоркпркорк╛ркВ ркЬрккрк╛ркиркерлА ркЧрлБркЬрк░рк╛рк┐ркорк╛ркВ ркеркирк╛рк░рк╛ ркорлВркбрлАрк░рлЛркХрк╛ркгркирк╛ рккрлНрк░рк╡рк╛рк╣ркирлЗ ркзрлНркпрк╛ркиркорк╛ркВ рк░рк╛ркЦрлАркирлЗ рк░рк╛ркЬрлНркп рк╕рк░ркХрк╛рк░рлЗ рк┐рлЛрк▓рлЗрк░рк╛ SIRркорк╛ркВ рк╕рлНрккрлЗркдрк╢ркпрк▓ ркЬрккрк╛ркирлАркЭ ркЯрк╛ркЙркирк╢рлАркк ркКркнрлА ркХрк░рк╡рк╛ркирлЛ ркдркиркгркиркп рк▓рлАрк┐рлЛ ркЫрлЗ. ркЬрккрк╛ркирлАркЭ рккрлНрк░ркдрк┐ркдркиркдрк┐ркоркВркбрк│ркирлЗ ркЖрк╡ркХрк╛рк░рк┐рк╛ркВ ркорлБркЦрлНркп рккрлНрк░рк┐рк╛рки ркирк░рлЗркирлНркжрлНрк░ ркорлЛркжрлАркП ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрлБркВ рк╣рк┐рлБркВ ркХрлЗ, ркЧрлБркЬрк░рк╛рк┐ ркЕркирлЗ ркЬрккрк╛рки ркдрк╡ркХрк╛рк╕ркирк╛ тАШркХрлБркжрк░рк┐рлА рк╕рк╣ркпрлЛркЧрлАтАЩ

ркмркирлА рк░рк╣рлНркпрк╛ ркЫрлЗ. ркЬрккрк╛ркиркерлА ркЧрлБркЬрк░рк╛рк┐ркорк╛ркВ ркЖрк╡ркирк╛рк░рк╛ рк╕рлМркирлЗ ркЧрлБркЬрк░рк╛рк┐рлАркУ тАШрккркдрк░рк╡рк╛рк░ркЬркитАЩ рк┐рк░рлАркХрлЗ ркЧркгрлЗ ркЫрлЗ. ркЧрлБркЬрк░рк╛рк┐ рк╕рк░ркХрк╛рк░рлЗ рк░рлЛркб, рккрлЛрк░рлНрк╕рки ркЕркирлЗ ркПрк░рккрлЛркЯркЯ ркЬрлЗрк╡рлА рккрк╛ркпрк╛ркирлА ркорк╛рк│ркЦрк╛ркЧрк┐ рк╕рлБркдрк╡рк┐рк╛ ркЙрккрк░рк╛ркВрк┐ ркирлЗркХрк╕рлНркЯ ркЬркирк░рлЗрк╢рки ркЯрлЗркХрлНркирлЛрк▓рлЛркЬрлАркирлЗ ркзрлНркпрк╛ркиркорк╛ркВ рк▓ркЗ ркУрккрлНркЯрлАркХрк▓ рклрк╛ркЗркмрк░ ркирлЗркЯрк╡ркХркХ, рк░рк╛ркЬрлНркпрк╡рлНркпрк╛рккрлА ркЧрлЗрк╕ ркЧрлНрк░рлАркб ркЕркирлЗ рк╕рлЗркЯрлЗрк▓рк╛ркЗркЯ ркЯрлЗркХрлНркирлЛрк▓рлЛркЬрлА ркЬрлЗрк╡рлА рк╡рлИркдрк┐ркХ ркХркХрлНрк╖рк╛ркирлА рк╢рлНрк░рлЗрк╖рлНрка ркорк╛рк│ркЦрк╛ркЧрк┐ рк╕рлБркдрк╡рк┐рк╛ркУ рк╕рлНркерк╛рккрк╡рк╛ рккрк░ ркЦрк╛рк╕ ркзрлНркпрк╛рки ркЖрккрлНркпрлБркВ ркЫрлЗ. ркЖ ркЙрккрк░рк╛ркВрк┐ ркЧрлБркЬрк░рк╛рк┐ркирк╛ ркорлБркЦрлНркп рккрлНрк░рк┐рк╛рки ркирк░рлЗркирлНркжрлНрк░ ркорлЛркжрлАркП рк┐рлЗркоркирлА ркЬрккрк╛ркиркирлА ркорлБрк▓рк╛ркХрк╛рк┐ркорк╛ркВ ркЧрлБркЬрк░рк╛рк┐ ркЕркирлЗ ркЬрккрк╛рки рк╡ркЪрлНркЪрлЗ ркЖркдркеркиркХ-ркФркШрлЛркдркЧркХ рк╕ркВркмркВрк┐рлЛркорк╛ркВ ркирк╡рк╛ ркжрлГркдрк┐ркХрлЛркг рк╕рлНркерк╛рккрк╡рк╛ркирк╛ ркдркирк┐рк╛ркирк░ рк╕рк╛ркерлЗ ркЬрккрк╛ркиркирлА ркФркШрлЛркдркЧркХ ркХркВрккркирлАркУркирлЗ ркЧрлБркЬрк░рк╛рк┐ркорк╛ркВ ркнрк╛ркЧрлАркжрк╛рк░ ркмркирк╡рк╛ркирлБркВ ркЖркоркВркдрлНрк░ркг ркЖрккрлАркирлЗ ркЧрлБркЬрк░рк╛рк┐ркорк╛ркВ ркорлАркирлА ркЬрккрк╛рки ркКркнрлБркВ ркХрк░рк╡рк╛ркирлБркВ ркЖрк╣рк╡рк╛рки ркХркпрлБрлБркВ рк╣рк┐рлБркВ. ркЧрлБркЬрк░рк╛рк┐ркорк╛ркВ ркЬрккрк╛ркирлЗ ркмрлЗ рк╕рлНрккрлЗркдрк╢ркпрк▓ ркЗркХрлЛркирлЛркдркоркХ ркЭрлЛрки рк╕рлНркерк╛рккрк╡рк╛ркирлА рккркг ркЬрк╛рк╣рлЗрк░рк╛рк┐ ркХрк░рлА рк╣рк┐рлА. ркЬрккрк╛ркиркирк╛ рккрлНрк░рк┐рк╛ркирлЗ ркХрк▓рлНрккрк╕рк░ ркЕркирлЗ рк┐рлЛрк▓рлЗрк░рк╛ тАШрк╕рк░тАЩ ркирлЗ ркдрк╡ркЭркирк░рлА рккрлНрк░рлЛркЬрлЗркХркЯ ркЧркгрк╛рк╡рлНркпрк╛ рк╣рк┐рк╛.

ркХрк▓рлНрккрк╕рк░-ркзрлЛрк▓рлЗрк░рк╛ тАШрк╕рк░тАЩ ркЕркорк╛рк░рк╛ рк╕ркоркпркорк╛ркВ ркЬ ркерк╢рлЗ: ркирк░рлЗркирлНркжрлНрк░ ркорлЛркжрлА ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркирк╛ ркорлБркЦрлНркп рккрлНрк░ркзрк╛рки ркирк░рлЗркбркжрлНрк░ ркорлЛркжрлАркП ркнрк╛рк╡ркиркЧрк░ркорк╛ркВ ркерлЛркбрк╛ рк╕ркоркп рккрк╣рлЗрк▓рк╛ ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ ркХрлЗ, рк╡рк╡ркХрк╛рк╕ркирк╛ ркжрлНрк╡рк╛рк░ ркЦрлЛ рк▓ ркдрлА ркШрлЛ ркШрк╛ - ркж рк╣рлЗ ркЬ рклрлЗрк░рлА рк╕рк╡рк╡рк┐рк╕, ркзрлЛрк▓рлЗрк░рк╛ рк╕рк░ ркЕркирлЗ ркХрк▓рлНрккрк╕рк░ ркпрлЛ ркЬ ркирк╛ ркЕ ркорк╛ рк░рк╛ ркХрк╛ ркп рк┐ ркХрк╛ рк│ ркжрк░рк╡ркоркпрк╛рки ркЬ рк╕рк╛ркХрк╛рк░ ркерк╢рлЗ. ркдрлЗркоркгрлЗ ркЕрк╣рлАркВ ркпрлЛркЬрк╛ркпрлЗрк▓рк╛ ркПркХ ркХрк╛ркпрк┐рк┐ркоркорк╛ркВ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдрлЗ ркнрк░рлЗрк▓ рк╡рк╡ркХрк╛рк╕ркирлА рк╣рк░ркгрклрк╛рк│ ркЕркВркЧрлЗ рк╡рк╡ркЧркдрлЗ ркЬркгрк╛рк╡ркдрк╛ ркХрк╣рлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ ркХрлЗ ркХрк▓рлНрккрк╕рк░, ркзрлЛрк▓рлЗрк░рк╛ рк╕рк░ ркЕркирлЗ ркШрлЛркШрк╛-ркжрк╣рлЗркЬ рклрлЗрк░рлА рк╕рк╡рк╡рк┐рк╕ ркдрлЗркоркирк╛ ркХрк╛ркпрк┐ркХрк╛рк│ ркжрк░рк╡ркоркпрк╛рки ркЬ рк╢рк░рлВ ркерк╢рлЗ ркЕркирлЗ ркдрлЗркирлЛ рк╕рлМркерлА рк╡ркзрлБ рк▓рк╛ркн ркнрк╛рк╡ркиркЧрк░ рккркВркеркХркирлЗ ркерк╢рлЗ. ркдрлЗркоркгрлЗ ркХрк╣рлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ рк░рлЗ рк░рк╛ркЬрлНркпркорк╛ркВ ркирк╡рлЛ рк╡рк╡ркЪрк╛рк░, ркирк╡рлА рк░рк╛ркЬркХрлАркп рк╕ркВркеркХрлГрк╡ркдркирлЛ рккрк╛ркпрлЛ ркиркВркЦрк╛ркпрлЛ ркЫрлЗ. ркЬрлЗркирлЛ ркЕркВркжрк╛ркЬ ркХрк░рк╡рлЛ ркорлБрк╢рлНркХрлЗрк▓ ркЫрлЗ. ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркирлЛ ркПркЯрк▓рлЛ рк╡рк╡ркХрк╛рк╕ ркеркпрлЛ ркЫрлЗ ркХрлЗ ркнрлВркдркХрк╛рк│ркорк╛ркВ ркЕркВркжрк╛ркЬ рки рк╣ркдрлЛ. ркЖркЬрлЗ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркд ркЕркирлЗ рк╡рк╡ркХрк╛рк╕ ркмркВркирлЗ рккркпрк╛рк┐ркп ркмркирлА ркЧркпрк╛ ркЫрлЗ. ркЪрк╛рк░рлЗркп ркдрк░ркл рк╡рк╡ркХрк╛рк╕ркирлЛ рк╡рк╛рк╡ркЯрлЛ рклрк░ркХркпрлЛ ркЫрлЗ.

тАШркзрлЛрк▓рлЗрк░рк╛тАЩ ркЕркирлЗ тАШркЧрк┐рклрлНркЯтАЩркорк╛ркВ ркмрлЗ ркорлЗрк┐рк╛ ркЯрк╛ркЙркиркЧрк╢ркк ркЖркХрк╛рк░ рк▓рлЗрк╢рлЗ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркорк╛ркВ рк╡ркзркдрлА рк╢рк╣рлЗрк░рлА рк╡рк╕ркдрлАркирлЗ рк╕ркорк╛рк╡рк╡рк╛ркирк╛ ркЗрк░рк╛ркжрк╛ркерлА рк░рк╛ркЬрлНркп рк╕рк░ркХрк╛рк░ркирлБркВ ркЧрк╛ркВркзрлАркиркЧрк░ ркЕркирлЗ ркЕркоркжрк╛рк╡рк╛ркж рккрк╛рк╕рлЗ ркорлЗркЧрк╛ ркЯрк╛ркЙркирк╡рк╢рккркирк╛ ркмрлЗ рккрлНрк░рлЛркЬрлЗркХрлНркЯ ркКркнрк╛ ркХрк░рк╡рк╛ркирлБркВ ркЖркпрлЛркЬрки ркЫрлЗ. тАШрк╡ркЧрклрлНркЯтАЩ (ркЧрлБркЬрк░рк╛ркд ркЗркбркЯрк░ркирлЗрк╢ркирк▓ рклрк╛ркЗркирк╛ркбрк╕ ркЯрлЗркХ) рк╡рк╕ркЯрлА ркЕркирлЗ ркзрлЛрк▓рлЗрк░рк╛ тАШрк╕рк░тАЩ (ркерккрлЗрк╡рк╢ркпрк▓ ркЗркбрк╡рлЗркеркЯркорлЗркбркЯ рк░рлАркЬрки)ркорк╛ркВ ркЖркХрк╛рк░ рк▓рлЗркирк╛рк░рлА ркЖ ркпрлЛркЬркирк╛ рккркмрлНрк▓рк▓ркХ рккрлНрк░рк╛ркЗрк╡рлЗркЯ рккрк╛ркЯркЯркирк░рк╡рк╢ркк (рккрлАрккрлАрккрлА)ркирк╛ ркорлЛркбрк▓ ркЙрккрк░ ркЖркзрк╛рк╡рк░ркд ркЫрлЗ. рк╕рк░ркХрк╛рк░ ркЖ рккрлНрк░рлЛркЬрлЗркХркЯркирлЗ ркЬрк░рлВрк░рлА ркЗркбрклрлНрк░рк╛ркерк┐ркХркЪрк░ рккрлВрк░рлБркВ рккрк╛ркбрк╢рлЗ. тАШрк╡рк┐рк╕рлАрк▓тАЩркирк╛ ркЕркВркжрк╛ркЬ ркорлБркЬркм ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркорк╛ркВ рк╢рк╣рлЗрк░рлА рк╡рк╕ркдрлАркирлА ркЯркХрк╛рк╡рк╛рк░рлА ркЕркдрлНркпрк╛рк░ркирлА ркмрлНркеркерк╡ркдркП рлкрлз.рлзрлз ркеркИ рк░рк╣рлА ркЫрлЗ ркдрлНркпрк╛рк░рлЗ рлирлжрлирлжркирк╛ ркЕркВркдрлЗ ркдрлЗ рк╡ркзрлАркирлЗ рллрлл ркЯркХрк╛ ркерк╡рк╛ркирлА ркзрк╛рк░ркгрк╛ ркЫрлЗ. ркЖ

рк╕ркВркеркерк╛ркирк╛ рк╡рк░рккрлЛркЯркЯркорк╛ркВ ркЬркгрк╛рк╡рк╛ркпрлБркВ ркЫрлЗ ркХрлЗ рк╢рк╣рлЗрк░ркорк╛ркВ ркЖрк╡ркдрк╛ рк▓рлЛркХрлЛркирлЗ рк░рк╣рлЗркгрк╛ркХркирлА рк╕ркоркеркпрк╛ркирлЛ рк╕рк╛ркоркирлЛ ркХрк░рк╡рлЛ рки рккркбрлЗ ркдрлЗ ркорк╛ркЯрлЗ ркЯрк╛ркЙркирк╡рк╢рккркирлА ркмрлЗ ркорлЛркЯрлА ркпрлЛркЬркирк╛ркирлА ркЬрк░рлВрк░ ркЫрлЗ. ркЦрк╛рк╕ ркХрк░рлАркирлЗ ркЕркоркжрк╛рк╡рк╛ркж ркЕркирлЗ ркдрлЗркирлА ркЖрк╕рккрк╛рк╕ рк╡ркзркдрк╛ ркЬркдрк╛ ркнрк╛рк░ркгркирлЗ ркЕркЯркХрк╛рк╡рк╡рк╛ ркорк╛ркЯрлЗ ркЕркбркп рк╡рк╡ркеркдрк╛рк░рлЛркирлЗ ркбрлЗрк╡рк▓ркк ркХрк░рк╡рк╛ рккркбрк╢рлЗ. рк╢рк╣рлЗрк░рлА рк╡рк╡ркХрк╛рк╕ рк╡рк╡ркнрк╛ркЧркирк╛ркВ рк╕рлВркдрлНрк░рлЛркП ркХрк╣рлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ ркХрлЗ ркзрлЛрк▓рлЗрк░рк╛ тАШрк╕рк░тАЩркорк╛ркВ рллрлкрлжрлж ркХрк░рлЛркб ркЕркирлЗ рк╡ркЧрклрлНркЯ рк╡рк╕ркЯрлАркорк╛ркВ рк░рлВ.рлйрлжрлжрлж ркХрк░рлЛркбркирк╛ ркорлВрк╡ркбрк░рлЛркХрк╛ркгркирлБркВ ркЖркпрлЛркЬрки ркЫрлЗ. ркЖ ркмркВркирлЗ ркпрлЛркЬркирк╛ ркеркХрлА рлл.рлм рк╡ркорк╡рк▓ркпрки рк╡рк╕ркдрлАркирлЗ рк░рк╣рлЗркарк╛ркгркирлА рк╕рлБрк╡рк╡ркзрк╛ркУ ркЙрккрк▓рк▓ркз ркХрк░рк╛рк╡рк╛рк╢рлЗ. ркмркВркирлЗ ркЯрк╛ркЙркирк╡рк╢рккркорк╛ркВ ркХрлБрк▓ ркЪрк╛рк░ ркдркмркХрлНркХрк╛ркорк╛ркВ ркорлВркбрлАрк░рлЛркХрк╛ркг ркХрк░рк╛рк╢рлЗ.

   

$) '$ ) %$ " ' % '&%') ,&' ((+ ' ' ' '

%$! %$! %$! %

%(& ) "( %*' (# ' ) %$ %#&" , ( $ $ $

!% ! ! " ! % !#

$ '# (%" ' '#( $ *()' " '!

!

% "

# "

     

 

 

    ! " # $ %& '   ()*)+,------)+,--.----)+,--/---# 0 12 # $%0 #3"""2 # $%0 #

$% " $% " # !% " # !&

%" ' %') )'% "


34

3rd August 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

સાદિત્ય, સંસ્કૃદિ ભાષા અને યુવા ઉત્કષષની ભાવના સાથે 'સંવાિ'નો િારંભ

િદસદ્ધ ગાયક સોનુ દનગમ યુકેના સંગીિિવાસે

શ્રેણીિાં ડો. દવેનો પમરચય િેળવી િેિની મસધ્ધીઅો િેિજ સજિનની સરાહના કરાિે. ડો. દવે પોિાના પુથકિ લેખન, બોલીવુડના િમસદ્ધ ગાયક સોનુ ગુજરાિી ભાષાના ઉત્કષિ અને મવકાસ િાટેના િેિના િયાસો અંગે િામહિી આપિે. િે પછી િેિની સાથે ઉપસ્થથિ સામહત્ય મનગિ ‘રોક્સ યુકે’ દ્વારા સંગીિ રમસકો િશ્નોિરી કરિે અને ડો. દવેના જીવન કવન મવષે રસીયાઅોને ડોલાવવા િાટે પોિાના િામહિગાર થિે. આ કાયિક્રિ દરમિયાન ગુજરાિી અને આઠ સંગીિકાર, છ ડાસસર, ચાર ઇંગ્લીિિાં કાવ્ય પઠન, ભાષા, સામહત્ય અને સંથકાર સમહિના ટેમિિીઅસસ, એક પાશ્વિગામયકા, ગુજરાિી ડાયાથપોરા પર ચચાિ મવચારણા કરવાિાં આવિે. ઉદઘોમષકા સાથે યુકેના સંગીિિવાસે સિગ્ર કાયિક્રિનો આિય આ દેિિાં વસિી યુવાન પેઢીને પરિ આવી રહ્યા છે. આ સંગીિજૂથ આપણી સામહત્યીક રચનાઅો, સંથકાર વારસો અને ભાષા િેિ જ આ િવાસિાં જોડાયેલા િેિના કૌિલ્યનો લાભ િળે અને િેઅો ગુજરાિી ભાષા, સંથકાર અને પુત્ર નીવાનની હાજરી થકી કાયિક્રિ અવણિનીય અનુભવ બની રહેિે િેિાં િંકા નથી. અસ્થિિાનું ગૌરવ વધારે િે િાટે િયત્ન કરવાનો છે. સોનુ બોલીવૂડ સિકાલીનોની સરખાિણીએ સોનુ ફેસબુક આવા જ હેિુસર 'ગુજરાિ સિાચાર'િાં િમસધ્ધ થયેલ ધારાવાહી નવલકથા 'કેડી જંખે ચરણ'ના પુથિક અને સીડી અને ટ્વીટર પર સવોિચ્ચ ફોલોઈંગ ધરાવે છે અને આ સંગીિ થવરૂપના મવિોચન કાયિક્રિનું આયોજન િા. ૧૪-૯-૨૦૧૩ િવાસિાં સજિનાત્િક ધ્વમન, િકાિ અને ઓમડયોમવઝ્યુએલ િમનવારના રોજ બપોરના ૩થી ૬ દરમિયાન 'ગુજરાિ સિાચાર' રજૂઆિનો અનોખો સિસવય જોવા િળિે, જે િેિના કાયિક્રિને કાયાિલય ખાિે કરવાિાં આવ્યું છે. 'કેડી ઝંખે ચરણ'ના લોકાપિણ એક નવું પમરિાણ આપિે. સોનુ મનગિે સિકાલીન ગાયકોિાં કાયિક્રિ સમહિ 'સંવાદ'ના કાયિક્રિિાં િવેિ િફિ છે. 'સંવાદ' સૌથી વધુ એવોર્સિ િેળવ્યા છે અને અસયોની રિૂજી નકલ િાત્ર ચચાિ કરવાનું િાત્ર િાધ્યિ ન બનિા સામહત્ય, સંથકૃમિ, કરવાની ક્ષિિા અને ડાસ્સસંગની મવમિષ્ટ િૈલી સાથે િેઅો થટેજને સેવા અને મિક્ષણના ક્ષેત્રે નક્કર સેવા આપિું સાધન બની રહે ધબકિું રાખે છે. * સોનુ મનગિ રોક્સ યુકે લાઇવ ઇન કોસસટટ કાયિક્રિનું િેવી આિા છે. આ િાટે અિે ગુજરાિી ભાષા, સામહત્ય, સંથકાર અને ગુજરાિી ડાયથપોરા િાટે અનુદાન આપવા િાંગિા આ આયોજન િા. ૧૬-૮-૧૩ના રોજ સાંજના ૬થી અો ટુ દેિિાં વસિા ગુજરાિી અને અંગ્રેજી બોલિા િિાિ યુવાન અપોલો, િાંચેથટર (બોક્ષ અોફફસ 08444 777 677) ખાિે, યુવિી સમહિ સૌને ખાસ મનિંત્રણ પાઠવીએ છીએ. સૌ મિત્રોને વેમ્બલી એરીનાિાં િમનવાર િા. ૧૭-૮-૧૩ના રોજ સાંજના શ્રી કિલ રાવ 020 7749 4001, ડો. મવનોદભાઇ કપાસી ૬થી (020 8907 0116) અને િા. ૧૮-૮-૧૩ સાંજના ૬07966 006 261 િેિજ ભાનુભાઇ પંડ્યા 07931 708 026નો ૩૦થી લેથટરના ડી'િોસટફોટટ હોલ (0116 2333 111) ખાિે સંપકક કરવા મવનંિી છે. અનુકુળિા િુજબ દરેક કાયિક્રિ કરવાિાં આવ્યું છે. દરમિયાન ચા, નાથિા કે ભોજનનો િબંધ કરવાિાં કુમકુમ મંદિરના શાસ્ત્રી શ્રી આનંિદિયિાસજી સ્વામીનું આગમન આવિે પરંિુ સૌ મિત્રોને થવામિનારાયણ સંિદાયના ક્રાંમિકારી સંિ પોિાના નાિ નોંધાવવા શ્રી િુક્તજીવન થવાિીબાપાના િથિ પટ્ટમિષ્ય અનુરોધ છે. અને શ્રી થવામિનારાયણ િંમદર – કુિકુિ - કિલ રાવ િમણનગર - અિદાવાદના અધ્યક્ષ સદગુરુ િાથત્રી શ્રી આનંદમિયદાસજી થવાિી - સંિો અને ૮૦થી વધુ હમરભક્તોના સિુદાય સાથે િા. ૧ ઓગષ્ટના રોજ લંડન પધારિે. જેઓ િા. ૧૦ + # ' ' ! & ' ઓગષ્ટ સુધી શ્રી થવામિનારાયણ મસદ્ધાંિ સજીવન િંડળ - કુિકુિ યુ.કે. સંચામલિ શ્રી 0& /' + !&'#2#./ 3 ."/ # ''$ ( $# + ( થવામિનારાયણ િંમદર – કુિકુિ, િીરા કેટરીંગની ઉપરના િાળે, યુમનટ ૯ અને ૧૦, હનીપોટટ મબઝનેસ સેસટર, પાર રોડ, હેરો વીસડરિીયર - લેક ડીથટ્રીક ખાિે બેસડવાજા સાથે 0& #-0#* #. .,/2#+,. ,1/# ,+",+ HA7 1NL ખાિે સૌને સત્સંગનો લાભ ભવ્ય િોભાયાત્રા નીકળિે. ત્યાં લેકિાં શ્રી થવામિનારાયણ ભગવાનનો પંચામૃિથી આપિે. ,$) & !$$ # ($ * !$% ,$)& )' # '' # (+$& + ( ( &-" ! &-" $ ( ' # $"")# (, $& ,$) +$)! ! ($ (& ( ,$)& સદગુરુ િાથત્રી શ્રી આનંદમિયદાસજી અમભષેક કરવાિાં આવિે. િા. ૧ ઓગષ્ટથી િા. ૧૦ ઓગષ્ટ સુધી ! #(' $)( $& & ( * ## થવાિીના િુભહથિે િા. ૨થી ૪ ઓગષ્ટ ભવ્ય િાથત્રી શ્રી આનંદમિયદાસજી થવાિી દરરોજ ' # * &' + & ' ' ( & ( %! ($ નૂિન િંમદરિાં િૂમિિ િમિષ્ઠા િહોત્સવ યોજાિે. જેિાં ૨૫૧ પમરવાર મવશ્વિાંમિ િાટે િહાયજ્ઞ સવારે ૮-૦૦થી ૧૦-૦૦ અને સાંજે ૭-૦૦થી ,,( 4,1. /# 0/ 0 )#/ $,. 0&# -.#/0'%',1/ %. +" 3 ."/ !#.#*,+4 કરિે. િા. ૩ ના રોજ લંડનિાં ભવ્ય િોભાયાત્રા ૯-૦૦ વચનામૃિ ગ્રંથ ઉપર િવચન આપિે નીકળિે અને િા. ૪ના રોજ શ્રી થવામિનારાયણ એવું કુિકુિ િંમદરના સાધુ િેિવત્સલદાસજીએ જણાવ્યું છે. ત્રણેય મદવસ દરમિયાન # & "!' ' "! "% ભગવાનની િૂમિિિમિષ્ઠા કરવાિાં આવિે. # %"(# " "% ) & ' *** & ! ) %& * % & " િા.૬ લંડનથી થોડેક દૂર આવેલા િહાિસાદનો લાભ િળિે. વધુ િામહિી િાટે જુઅો જાહેરાિ પાન નં. ૯. )# /# !&,/# +4 ,$ 0&# - !( %# #),3 +" ! )) 1/ 0, !,+$'.* 4,1. ,,('+%

& "" * ' ! "' # ' !( ! " -"! & % && ! ' "! ' * ' "' % " # ! & '" (# ' " !, % $( &'& & !"' !" % (! & % ) "% ' "" ! * *"( * " &( &' '(' ( &' '' ! ! ! ' % # (& , ' %") ! "% # %"(# " * ' ' ! ! '' ,"( "% '% ) " " ' "! "% "' % "&'& * % % $( % '"

"% ! '" ' "" . %&' " %&' & %) ( &'& "" ! % (! '" ( % !' * " ,"( * & ' ! +' '" (' * * '%, & "% ! ) ( # & "( ! ) ( ( &'& "! ,"(% ' % , &( &' '(' "!& ! "% ! ) ( & '& ' !" +'% " "' ' % &' % ( &' ! ' % # !' ( &' & ! ' ) !' & % &( ' " ! ) !' "('& "(% "!'%"

%

& !"'

!

!

' "!& * ' ' "!

&& '

!

,& !"'

*

%

!

' "!

!

!

' "!& * '

&& '

!

$ &$" ( # ( & % &(, &! & '" " (! '" % !"'

,& !"'

'& * " ' '' ! & !"' , '"

*

%$#'$&'

&(# &'

%$#'$&

& (,

!

&(# &

-!.$ +.

$

+. #

"& "

' "

! "

# #

% -!.$ +.

# !) #

+ & ' * # # + !! # !) # $%%$&()# (, ($ &) ' $)! &' + ( ( $' ' # $"")# (, )!$)' #( &( #" #( + '%& $)&' # # ## & #

&

"-!.$

%*# "+- )+-! !/ %(.

+0/$ * % * !(

%#$

+

0*& !) (!3

% %

-!.$ +.

( .

+.

$%*!.! 2

,!*

3.

1!!'

-!.$ +.

# * ) !

-!.$

-!.$ +.

( .

# !) #

# !) #

.

# !) #

# * ) !

( .

+.

-!.$ +.

! $

# !) #

# !) #

# * ) !

.

-!.$

-!.$ +.

! $

.

-!.$ +.

! $

+.

-!.$ +.

-!.$

-!.$ +.

મિય વાચક મિત્રો, 'ગુજરાિ સિાચાર અને એમિયન વોઇસ' િાત્ર અખબાર નમહં પણ આપનો સાચો સંબંધ ધરાવિો સાથી બની રહેવા િાંગે છે અને િેથી જ િો દર સપ્તાહે અિે આપના કરકિળિાં િેને મનયિીિ રજૂ કરીએ છીએ. મસધ્ધાંિ મનષ્ઠા, નૈમિક િુલ્યો અને સિાજ પરત્વેની જવાબદારી િથા ફરજોનું સિિ પાલન કરિા બન્ને અખબારો આગાિી િમહને સામહત્ય, સંથકૃમિ, ભાષાના સંવધિન અને યુવા ઉત્કષિની ભાવના સાથે 'સંવાદ' નાિના કાયિક્રિની િરૂઆિ કરી રહ્યા છે. લંડન અને મિટનિાં વસિા ઘણાં બધા સામહત્ય રમસક મિત્રોનો િથિાવ હિો કે કંઇક એવું કરવું જોઇએ કે જેથી સામહત્ય, ભાષા અને સંથકૃમિ ક્ષેત્રે પાયાના પથ્થર જેવી ભૂમિકા અદા કરી હોય િેવા અગ્રગણ્યને િળી િેિની સફળિાની સરાહના કરવા ઉપરાંિ િેિની પાસેથી અનુભવ, સજિન િેિજ સેવાના અિુલ્ય ભાથાનો લાભ લેવો જોઇએ. શ્રી સીબીની અનુિિી સાથે ભાષામવદ શ્રી જગદીિભાઇ દવે, મવદ્વાન જૈન અગ્રણી ડો. મવનોદ કપાસી િેિજ િારી ઉપસ્થથિીિાં ઘણી બધી ચચાિ મવચારણા બાદ 'સંવાદ' નાિથી િવૃમિ િરૂ કરવાનું નક્કી થયું હિુ.ં સામહત્ય, સંથકૃમિ, થવધિિ, ભાષા અને યુવા ઉત્કષિને િેરક અને પોષક મનવડે િેવા કાયિક્રિનો જેિાં સિાવેિ થનાર છે િે 'સંવાદ'ની એક બેઠક િમિ િાસ એક વખિ િમનવારના રોજ બપોરના ૩થી ૬ દરમિયાન 'ગુજરાિ સિાચાર કાયાિલય, કિિયોગા હાઉસ, 12 Hoxton Market, London N1 6HW (નજીકનું ટ્યુબ થટેિન અોલ્ડ થટ્રીટ) ખાિે િળિે. જેિાં 'ગુજરાિ સિાચાર અને એમિયન વોઇસ'ના િંત્રી િંડળના સદથયો િો સહયોગ આપિે જ સાથે સાથે ડો. મવનોદભાઇ કપાસી િેિજ મવખ્યાિ કલાકાર શ્રી ભાનુભાઇ પંડ્યા સમહિના અસય મિત્રો પણ ઉષ્િાભયોિ સહયોગ અને સહકાર આપિા રહેિે. 'સંવાદ'ના િથિ સત્રનું આયોજન િા. ૨૪-૮-૨૦૧૩ િમનવારના રોજ બપોરના ૩થી ૬ દરમિયાન કરવાિાં આવ્યું છે જેિાં ડો. જગદીિભાઇ દવે સાથે 'આપના લેખકને અોળખો'


www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 3rd August 2013

રામ મંદિર, રોક રોડ, ૬, ડયુ ઇંગ્લેડડ કોમ્પલેક્સ, પીટરબરો PE1 3BU ખાતે તા. ૧૧થી ૧૮ અોગપટ ૨૦૧૩ દરમિયાન રોજ બપોરે ૨થી સાંજના ૭ દરમિયાન ડો. િાલવ યોગેશભાઇ ભીિપુરા અને પમરવાર દ્વારા શ્રીિદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ કાયયક્રિનું આયોજન કરવાિાં આવ્યું છે. જેિાં વ્યાસપીઠ પરથી પૂ. શ્રી િુકશ ે ભાઇ ચતુવદવે ી સંગીતિય રસપાન કરાવશે. સંપકક: 01733 315 241. n િ સધ્ધાશ્રમ શદિ સેન્ટર, ૨૨ પાિરપટન રોડ, મવલ્ડપટોન HA3 7RR ખાતે તા. ૭થી ૧ અોગપટ દરમિયાન રોજ સવારે ૧૧થી બપોરે ૨ દરમિયાન અને સાંજે ૮થી ૧૧ ભજન કાયયક્રિનું આયોજન કરવાિાં આવ્યું છે. શ્રાવણ િાસ દરમિયાન દરરોજ યુકે અને ભારતના કલાકારો દ્વારા ભજન રજૂ કરવાિાં આવશે. સંપકક: 020 8426 0678. n ગુજરાત દિન્િુ સોસાયટી, સાઉથ િેડોલેન, પ્રેપટન PR1 8JN ખાતે તા. ૫થી ૧૩ અોગપટ દરમિયાન કથાનું આયોજન કરવાિાં આવ્યું છે. જેિાં સુરતના અભય બાપુ કથામૃતનો લાભ આપશે. સંપકક: 01772 253 901. n આનંિમૂતતી ગૂરૂમાના સાદનધ્યમાં 'અમૃત વષાય' કાયયક્રિનું આયોજન તા. ૮થી ૧૦ અોગપટ દરમિયાન રોજ સાંજે ૭થી ૯ અને તા. ૧૧ ના રોજ સાંજે ૫થી ૭ દરમિયાન હરીબેન બચુભાઇ નાગરેચા હોલ, ૧૯૮-૨૦૨, લેયટન રોડ, લંડન E15 1DT ખાતે કરવાિાં આવ્યું છે. સંપકક: એકે બસરા 07977 201 226. n શ્રી સત્ય સેવા ધમમ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા શ્રી સિાવીસ ગાિ પાટીદાર સિાજ અને અધયનારેશ્વર લોક કલ્યાણના સહકારથી શ્રી જલારાિ કથાનું આયોજન બુધવાર તા. ૭ અને ૮ અોગપટ, ૨૦૧૩ રોજ સાંજના ૬થી રાતના ૯-૩૦ દરમિયાન સિાવીસ પાટીદાર સેડટર, ફોટટી એવડયુ, વેમ્બલી પાકક, િીડેક્ષ HA9 9PE ખાતે કરવાિાં આવ્યું છે. આ પ્રસંગે પોથી યાત્રા, પૂજા, કથા તેિજ બન્ને મદવસે સાંજે ૫-૩૦થી પ્રસાદનો લાભ િળશે. કથાનો લાભ શ્રી રમવભાઇ શાપત્રી આપશે. સંપકક: કલ્પના પટેલ 07956 396 839. n આધ્યશદિ માતાજી મંદિર, ૫૫ હાઇ પટ્રીટ, કાઉલી UB8 2DZ ખાતે રમવવાર તા. ૪-૮-૧૩ના રોજ બપોરે ૩ કલાકે શ્રી બુધ્ધદેવભાઇ, શ્રી િનુભાઇ કોટક અને કલાકારોના ભજન, આરતી અને િહાપ્રદસાદનું આયોજન કરાયું છે. સંપકક: 07882 253 540. n

n વેસ્ટ લંડન પાટીિાર સમાજ દ્વા રા

સંસ્થા સમાચાર

તા. ૪-૮-૧૩ રમવવારના રોજ બપોરે ૪ કલાકે ઇડડીયન જીિખાના અોપટરલી ખાતે બારબેક્યુનું આયોજન કરાયું છે. સંપકક: િુકશે પટેલ 020 8892 5056. n ધ સીએમએસ દિન્િુ નેટવકક દ્વારા તા. ૬-૮-૧૩ના રોજ સાંજના ૭થી ૮-૩૦ દરમિયાન CMS કેિરન િેકન્ને ા, સાતિો િાળ, મિત્રે હાઉસ, ૧૬૦ એલ્ડસયગટે પટ્રીટ, લંડન EC1A 4DD ખાતે ગીતા જ્ઞાન યજ્ઞના ૧૧િા અધ્યાય 'મવશ્વપવરૂપ દશયન યોગ'નું વાંચન થશે. જે દર િંગળવારે આજ સિયે અને પથળે ચાલુ રહેશ.ે n શ્રી જલારામ જ્યોત, રેપ્ટન એવડયુ, સડબરી HA0 3DW ખાતે દર િંગળવારે િમહલા પ્રવૃમિ અને યોગા, બુધવારે પુરૂષો િાટે યોગા, ગુરૂવારે સાંજે ૭ કલાકે જલારાિ ભજન અને શમનવારે સવારે ૧૧ કલાકે હનુિાન ચાલીસા કાયયક્રિનું આયોજન કરાયું છે. દર રોજ બપોરે ૧ કલાકે ભોજન પ્રસાદીનો લાભ િળશે. સંપકક: 07958 275 222. n પૂ. રામબાપાના સાદિધ્યમાં શ્રી જીજ્ઞાસુ સત્સંગ િંડળ દ્વારા શ્રી ૧૦૮ હનુિાન ચાલીસાના કાયયક્રિનું આયોજન તા. ૪-૮-૧૩ રમવવારે સવારે ૧૧થી ૫ દરમિયાન સોશ્યલ ક્લબ હોલ, નોથયવીક પાકક હોસ્પપટલ, હેરો HA1 3UJ (કાર પાકક ૩ સાિે, મલપટર યુમનટ) ખાતે કરવાિાં આવ્યું છે. પ્રસાદીનો લાભ િળશે. પપોડસરર ગુલભાઇ અને કમવતાબેન છેનાની પમરવાર છે. સંપકક: 020 8459 5758 / 07973 550 310. n શ્રી એડન િેપાળા દમત્રમંડળ યુકે દ્વારા ધ દેપાલા સેડટર ૬૭એ ચચય લેન, N2 8DR ખાતે તા. ૧૨-૮-૧૩થી તા. ૨-૯-૧૩ દરમિયાન દર સોિવારે સાંજે ૮થી ૧૦-૩૦ દરમિયાન શ્રાવણ િાસ સોિવારે ભજન સત્સંગ' કાયયક્રિનું આયોજન કરવાિાં આવ્યું છે. સંપકક: 020 8445 7892. n ભારત વેલ્ફેર ટ્રસ્ટના ઉપક્રિે શ્રીિદ દેવી ભાગવત અને પ્રવચનનું આયોજન તા. ૪થી ૯ અોગપટ, ૨૦૧૩ દરમિયાન રોજ સાંજના ૪થી ૭ દરમિયાન શ્રી પ્રજાપમત કોમ્યુમનટી સેડટર, અલ્વસયક્રોફ્ટ રોડ, લેપટર LE4 6BY ખાતે કરવાિાં આવ્યું છે. કથા-પ્રવચનનો લાભ પૂ. દીદીિા સાધ્વી ઋતંભરાજી આપશે. સંપકક: 0116 266 7050. n નેશનલ એસોદસએશન અોફ પાટીિાર સમાજ દ્વારા તા. ૬૮-૧૩ના રોજ મલટલહેમ્પ્ટનની કોચ ટ્રીપનું અને તા. ૮-૮-૧૩ના રોજ મ્યુમિકલ ઇવનીંગનું આયોજન NAPS હોલ, ૨૬બી ટૂટીંગ હાઇપટ્રીટ, લંડન SW17 ખાતે કરવાિાં આવ્યું છે. દર

35

ગુરૂવારે સવારે ૧૦થી ૧૧-૩૦ યોગા ક્લાસીસ અને ૧૧-૩૦થી ૨-૦૦ સાિાજીક અને ધામિયક પ્રવૃમિ થશે. સંપકક: પ્રવીણભાઇ અિીન 020 8337 2873. n નિેરૂ સેન્ટર, ૮ સાઉથ અોડલી સ્ટ્રીટ, લંડન ખાતે W1K 1HF ખાતે તા. ૬-૮-૧૩ના રોજ સાંજે ૬-૧૫ કલાકે સોિેશ ગોયલના પ્રદશયન 'મવગ્નેટ્ટસ ફ્રોિ બીયોડડ ધ હેબીટેટ વલ્ડડ'નો શુભારંભ થશે. જે તા. ૮ સુધી અોફફસ કલાકો દરમિયાન જોઇ શકાશે. 'આમદવાસી આર્સય ટ્રપટ' દ્વારા 'આર્સય એડડ કલ્ચર અોફ નોથય ઇપટ ઇસ્ડડયા' મવષે તા. ૬-૮-૧૩ના રોજ સાંજે ૬-૩૦ કલાકે પ્રેિડટેશન રજૂ થશે. બુધવાર તા. ૭-૮-૧૩ના રોજ 'ભારતીય હાથીઅોના ઇમતહાસ' મવષે પ્રો. સુકિુ ારના વાતાયલાપ થશે. સોિવાર તા. ૧૨-૮-૧૩ના રોજ સાંજે ૬-૧૫ કલાકે ઉદયરાજ ગડનીસના પ્રદશયન 'અદભૂત'નો પ્રારંભ થશે જે તા. ૧૯ સુધી અોફફસ કલાક દરમિયાન જોઇ શકાશે. તા. ૧૪-૮-૧૩ના રોજ સાંજે ૬-૧૫ કલાકે અડવેશા િહંતા 'ડાડસીંગ ધ ડીવીનીટી - એન ઇવનીંગ અોફ સત્રીયા ડાડસ' રજૂ કરશે. સંપકક: 020 7491 3567. n શ્રી િરીબેન બચુભાઇ નાગરેચા િોલ, ૧૯૮-૨૦૨ લેયટન રોડ, લંડન ખાતે તા. ૪-૮-૨૦૧૩ના રોજ બપોરે ૧૨થી ૩ દરમિયાન ભજન અને ભોજન કાયયક્રિનું આયોજન કરવાિાં આવ્યું છે. સંપકક: અશોક રાછ 07956 450 895. n BAPS શ્રી સ્વાદમનારાયણ મંદિર, બમિિંગહાિ દ્વારા શ્રી મહડદુ કોમ્યુમનટી સેડટર, (શ્રી લક્ષ્િી નારાયણ િંમદર) ૫૪૧એ વોરીક રોડ, ટાયપલી, બમિિંગહાિ B11 2JP ખાતે 'ધ કી ટુ હેપીનેસ' અંતગયત તા. ૮થી ૧૦ અોગપટ દરમિયાન શ્રાવણ િાસ કથાનું આયોજન કરવાિાં આવ્યું છે. આ પ્રસંગે રોજ સાંજે ૬થી ૭ પ્રસાદ અને તે પછી સાંજના ૭થી ૮-૩૦ સુધી ભજન અને પારાયણનો લાભ િળશે. કથા પારાયણનો લાભ પૂ. સાધુ ઘનશ્યાિચરણ પવાિી આપશે. સંપકક: 0121 733 7903. n ખેડાવાળા ભગવતીશ્રી મેલડીમાના ઉપાસક પૂ. જયિાડીના સામનધ્યિાં વેમ્બલી પાકક પટેશન નજીક શ્રી સિાવીશ પાટીદાર સેડટર, ફોટટી એવડયુ ખાતે ૩જી અોગષ્ટ, શમનવારે સાંજે ૬.૦૦થી ભવ્ય ગરબાનું અાયોજન કરવાિાં અાવ્યું છે. લેપટરિાં રમવવાર ૪ અોગષ્ટ બપોરે ૨.૩૦ થી ૬.૩૦ જંગલ કલબ ચેકર્ે સ રોડ, લેપટર અને ૧૧ અોગષ્ટ, રમવવારે બમિિંગહાિ ખાતે સરીના હોટેલ, Bordesley Street, B5 5BL ખાતે ભવ્ય ગરબા-રાસનું અાયોજન કરવાિાં અાવ્યું છે.


36

3rd August 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ગુજરાતની અસલી સંસ્કૃરત અને લંડનના અાંગણે વેમ્બલી સ્ટેરડયમમાં શોપીંગ-ખાણી-પીણીની મઝા માણવા યોજાયું “અમે ગુજરાતી” ચાલો.. 'ગુજરાત સમાચાર - એરશયન વોઇસ' ગત ૨૭ શડનવાર અને ૨૮ જુલાઇ રડવવાર યોજીત 'આનંદ મેળા'માં દરડમયાન બ્રેકટ બરોના તા. ૨૮ અને ૨૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૩ શરનવાર અને રરવવાર સ્થળ: કકંગ્સબરી હાઇ સ્કૂલ, રિન્સેસ એવન્યુ, લંડન NW9 9JR

દીવાળી અને નવરાત્રી પૂવવે શો પીં ગ - ખા ણી - પી ણી , ગીત–સંગીત અને મનોરંજનના ખજાના તેમજ ગુજરાતની અસલી સંસ્કૃતતને માણવાની શ્રેષ્ઠ અને સોનેરી તક લઇને ફરી એક વખત 'ગુજરાત સમાચાર અને એતશયન વોઇસ' દ્વારા શાનદાર 'આનંદ મેળા'નું આયોજન તા. ૨૮ અને ૨૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૩ શતનવાર અને રતવવારના રોજ સવારે ૧૧-૦૦થી સાંજના ૬-૦૦ દરતમયાન કકંગ્સબરી હાઇ સ્કૂલ, તિન્સેસ એવન્યુ, લંડન NW9 9JR ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. ગત વષષે જૂન અને સપ્ટેમ્બર માસમાં યોજાયેલા બે બે 'આનંદ મેળા'અોની ભવ્ય સફળતા બાદ ફરી એક વખત યોજાઇ રહેલા 'આનંદ મેળા'માં બ્યુટી અને વેિીંગ માટેના ખાસ ઝોનની રચના કરવામાં આવી છે જેથી જેમના ઘરે નજીકના ભડવષ્યમાં લગ્ન િસંગ આવનાર હશે તેમને ડવશેષ લાભ થશે. આ ઉપરાંત િોપટટી, ટ્રાવેલ એકિ ટૂરીઝમ, આરોગ્ય, બ્યુટી અને જ્વેલરી, ડશક્ષણ, ફાઇનાકસ - બેન્કકંગ અને ઇકથયુરંશ સેવાઅો સડહત ખાણી પીણી અને અકય મળી આશરે ૧૦૦ જેટલા થટોલ્સ દ્વારા ડદવાળી - નવરાિી કે અકય શુભિસંગો માટે શોપીંગની મજા માણવા મળશે. આનંદ મેળામાં આવનારને પોતાના મનપસંદ ક્ષેિોની માડહતી અને સેવાનો લાભ તો મળશે જ સાથે સાથે સૌ કોઇ મોજ, મથતી આનંદ ઉલ્લાસ અને અફલાતુન મનોરંજનનો લહાવો લઇને ઘરે પરત થશે. મનોરંજક કાયભક્રમોમાં પારંપડરક ગુજરાતી લોકગીતો, છંદ-દુહા, રાસગરબા, િાયરાનો તો લાભ મળશે. તો બીજી તરફ યુવાનોને આજના આધુડનક બોલીવુિ ગીત-સંગીત, ગીત, ગઝલ વગેરેનો લાભ મળશે. આ ઉપરાંત હાથય, નૃત્ય, ફેશન શો, બાળકો

માટે ડવશેષ કાયભક્રમનો પણ લાભ મળશે. મેળામાં ઉપન્થથત રહેનાર લોકો માટે ડવશાળ મફત કાર પાકકકગની સગવિ પણ મળશે. આનંદ મેળામાં વડહવટી હેતુસર વ્યતિદીઠ માત્ર £૨.૫૦ની નજીવી િવેશ ફી રખાઈ છે. જોકે ૧૨ વષભથી નીચેના બાળકો માટે િવેશ મફત છે. મેળાની ડટકીટ દ્વારા થનાર તમામ આવક 'હીલીંગ લીટલ હાર્સભ' ચેરીટીને અપભણ કરવામાં આવશે. આમ મેળામાં આવનાર તમામ વ્યડિઅોએ કાર પાકકનો કોઇ જ ચાજજ ભરવો પડશે નતહં અને તટકીટ માટે ખચવેલી રકમ પણ દાન કરવામાં આવનાર હોવાથી તમે શુભ કાયજ માટે તનતમત્ત બની શકશો. 'આનંદ મેળા'નો શુભારંભ 'ગુજરાત સમાચાર અને એડશયન વોઇસ'ના તંિી શ્રી સીબી પટેલ અને અકય આમંડિત મહેમાનો દ્વારા કરવામાં આવશે. તેમજ મેળાના થપોકસરરો દ્વારા િેઝકટેશન કરવામાં આવશે. લંિન ડસવાય દુર સુદુરથી કોચ દ્વારા આવનારા લોકોએ હતાશ ન થવું પિે અને ડટકીટ લેવાનું ચૂકી ગયેલા લોકોને હોલના િવેશ દ્વારે આવેલી અમારી બુકકંગ અોકફસેથી પણ ટીકકટ મળશે. પરંતુ પોતાની ડટકીટની આગોતરી વ્યવથથા કરી લેવા માંગતા વાચકો પોતાના ઘરની નજીક આવેલ દુકાન પર 'ગુજરાત સમાચાર' મળતું હોય ત્યાંથી ડટકીટ મેળવી શકશે. વધુ માતહતી માટે સંપકક: 'ગુજરાત સમાચાર' કાયાજલય 020 7749 4085.

દીવાળી અને નવરાત્રી પૂવવે શોપીંગ, ગીત – સંગીત અને મનોરંજનની મઝા માણો: મફત કાર પાકકીંગ – વ્યરિદીઠ માત્ર £૨.૫૦ની િવેશ ફી: ૧૨ વષષથી નીચેના બાળકો માટે િવેશ મફત

ડવખ્યાત વેમ્બલી થટેડિયમ ખાતે યોજાયેલ “અમે ગુજરાતી”માં લંિન, કેકટ, સરે, એસેક્સ સડહત લેથટર અને બડમિં ગહામથી ગુજરાતીઅો, ભારતીયો ઉપન્થથત રહ્યા હતા. "અમે ગુજરાતી”ના અાયોજકો “કામનાથ ગ્રુપ”ના રિયવદનભાઇ કક્કડ ગુજરાતના અગ્રણી ડમડિયા (ડાબે), તથા (જમણે) ભાજપ સાંસદ સભ્ય પુરસોત્તમભાઇ રૂપાલા તથા મુકેશભાઇ વોરા. હાઉસ 'કામનાથ ગ્રુપ ડલડમટેિ'ના ડિરેકટર શ્રી સમાચાર-"એડશયન વોઇસ” સાપ્તાડહકોએ ડિયવદનભાઇ કક્કિ તથા યુ.કે.ન્થથત શ્રી તેમજ ઝી-ટીવીએ સહકાર અાપ્યો હતો જયારે મુકેશભાઇ વોરા દ્વારા અાયોડજત “અમે મુખ્ય થપોકસરર તરીકે બેંક અોફ બરોિાએ ગુજરાતી”નું ઉદઘાટન શડનવારે ભાજપના સહયોગ અાપ્યો હતો. રડવવારે “અમે વડરષ્ઠ નેતા અને સાંસદ શ્રી પુરસોત્તમભાઇ ગુજરાતી”ના અાયોજકો દ્વારા “ગુજરાત રૂપાલાના વરદ હથતે થયું હતુ.ં શડનવારે બપોરે સમાચાર-એડશયન વોઇસ', ઝી ટીવી તથા બેંક સાંસદ શ્રી પુરસોત્તમભાઇ રૂપાલાએ "અમે અોફ બરોિા તેમજ અાયોજન કાયભમાં મદદરૂપ ગુજરાતી"ને ડવડધવત્ ખુલ્લુ મૂક્યા બાદ પોતાનું થયેલા સૌનું થમૃિતડચહ્ન ભેટ અાપી સકમાન વકતવ્ય રજૂ કયુિં હતુ.ં ત્યારબાદ ગુજરાતના કરાયું હતુ.ં અા બે ડદવસીય કાયભક્રમમાં ટી.વી મુખ્યમંિીશ્રી નરેકદ્રભાઇ મોદીએ ડવડિયો દ્વારા ડસડરયલના કલાકાર ગૌતમ ગુલાટી તથા અાનંદ સૌને સંબોધ્યા હતા. ગુજરાતના જાણીતા ગોરાડિયા ઉપન્થથત રહ્યા હતા જયારે અકય લોકકલાકાર-ભજડનક શ્રી હેમતં ચૌહાણે ગણેશ કલાકારો ભાભો અને સંધ્યા (દીડપકા ડસંગ અને વંદના કયાભ બાદ મા જગદંબાના ગરબા રજૂ નીલુ વાઘેલા) સંજોગોવશાત ઉપન્થથત રહી કરતાં ગુજરાતણો ગરબે ઘૂમી હતી. શક્યા ન હતા. "અમે ગુજરાતી”માં ટુરીઝમ, જવેલરી, અત્રે એ નોંધનીય છે કે “ગુજરાત એસેસરીઝ, હેકિલૂમ એકિ હેકિીક્રાફટ, મોબાઇલ સમાચાર” તથા એતશયન વોઇસ” દ્વારા અા એકિ કોમ્યુડનકેશકસ, હબભલ-બ્યુટી, સાિીઅો- વષવે સપ્ટેમ્બરની ૨૮ શતનવાર અને ૨૯ ડ્રેસીસ, ફૂિ કોટટ ઇત્યાડદના થટોલ્સ જોવા મળ્યા રતવવારના રોજ નવરાત્રીના એકાદ હતા. ગુજરાતના “કામનાથ ગ્રુપ” અાયોડજત અઠવાતડયા અગાઉ ભવ્ય “અાનંદ મેળા”નું અા કાયભક્રમના ડમડિયા પાટટનર તરીકે “ગુજરાત અાયોજન કરવામાં અાવ્યું છે.

“દીકરી વહાલનો દરરયો” અાજે માતાના ગભભમાં જ દીકરીઅોની ભૃણ હત્યા થઇ રહી છે ત્યારે ગુજરાત સરકારે “દીકરી બચાવ'ની ઝુંબેશ અાદરી છે. ભૃણ હત્યાને કારણે દીકરીઅોની સંખ્યા ઘટી રહી છે, ગરીબ, પછાત કુટુંબો દીકરીઅોને ડશક્ષણ વંડચત રાખી રહ્યા છે પણ એ મા-બાપ સમજતા નથી કે કળીયુગમાં દીકરી જ “ડદ” વાળે છે. દીકરીના હૈયે વહાલનો દડરયો લહેરાતો હોય છે એમાં કયારેય અોટ અાવતી નથી એવી વાત લઇ શાથિીજી ડનત્યાનંદજી અને મહમદ રફી, કકશોર કુમાર, કુમાર સાનુ, સોનું ડનગમના કંઠે ગવાયેલા કફલ્મી ગીતો રજૂ કરનાર જાણીતા ગાયક અમીત કંસારા સંગીત સાથે અાપણા સંથકારની સમજણ અાપતો કાયભક્રમ “દીકરી વહાલનો દડરયો” ૧૭ અોગષ્ટ, શડનવારે ક્રોયિનના મીચામ રોિ પર અાવેલ લેનફ્રેકક થકૂલ, CR9 3ASખાતે સાંજે ૭.૦૦થી ૧૦ દરડમયાન રજૂ કરશે. ભોજન સાથે £10.

ક્ષમયાચના

$ '# $#'$ $$ " & ! % "'!% "( % ) $ '# "'!% "( "&

"

"'

. & % % ) %! / & % % (+ & 0 ' % #% % *0

'ગુજરાત સમાચાર'ના ગત તા. ૨૭ જુલાઇ, ૨૦૧૩ના અંકમાં છેલ્લે (૪૦) પાને છપાયેલ 'તુષાર મોરઝરીયા: બાકકલેઝમાં ફાઇનાકસ ડિરેક્ટર'ના હેિીંગ નીચે છપાયેલા સમાચારમાં શરતચૂકથી અમે અકય વ્યડિની તસવીર િડસધ્ધ કરી હતી. ક્ષડત બદલ ક્ષમા. િથતુત તસવીરમાં બાકકલેઝના ફાઇનાકસ ડિરેક્ટર 'શ્રી તુષાર મોરઝડરયા નજરે પિે છે.

'+ *

# ' (%

&% + &( , &* + '%&( , ' & % % %+ ) ) ) (% !

, ! " * & % % & & * % 1 + % 0 % % & % 2 %$% % 0 % ) ) , %0 "* ) % % %0 + % ,

" $

% %+

) )


37

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 3rd August 2013

શ્રી સ્વાનમનારાયણ મંનદર, વાસણા અમદાવાદનુ સંતમંડળ 'ગુજરાત સમાચાર' કાયાશલયની મુલાકાતે

શ્રી થવયનમનયરયયણ મંનદર, વયસણય - અમદયવયદનય પૂ. નદવ્યથવરૂપદયસજી થવયમી, પૂ. સુખ થવરૂપ દયસજી થવયમી તેમજ તેમનય અનુયયયીઅોએ ગત તય. ૨૯-૭-૨૦૧૩ સોમવયરનય રોજ 'ગુજરયત સમયચયર' કયયયશલયની મુલયકયત લીધી હતી. સંત મંડળ ૧૦ નદવસ યુકેમયં રોકયણ કરશે અને તય. ૮-૮-૨૦૧૩નય રોજ બે મયસનય પ્રવયસ મયટે અમેનરકય જશે. લંડનમયં કકંગ્સબરી ખયતે દર શનન-રનવ અને સોમવયરે કથય સત્સંગ થયય છે. સંથથય દ્વયરય યુનનટ ૬, બોઉમેન ટ્રેડીંગ એથટેટ, વેથટ મોરલેસડ રોડ, કકંગ્સબરી લંડન NW9 9RL ખયતે તય. ૩-૮-૧૩ શનનવયરનય રોજ સયંજનય ૭થી ૯ દરનમયયન જાહેર સત્સંગ સભયનું આયોજન કરયયું છે. સત્સંગ કથયનો લયભ પૂ. શ્રી દેવનંદનદયસજી થવયમીજી અપશે. પ્રથતુત તસવીરમયં ડયબેથી સવશશ્રી કુણયલ ઠક્કર, 'ગુજરયત સમયચયર'નય તંત્રી શ્રી સીબી પટેલ, પૂ. નદવ્યથવરૂપદયસજી થવયમી, પૂ. સુખથવરૂપદયસજી થવયમી, સયુઝ એનડટર શ્રી કમલ રયવ અને કમલેશ રયમયણી નજરે પડે છે. સંપકક: 020 7998 0154.

નહસદુ કાઉન્સસલ બ્રેસટના હોદ્દેદારો નહસદુ કયઉસ્સસલ િેસટનય હોદ્દેદયરોની તય. ૧૮-૭-૧૩નય રોજ વરણી કરયઇ હતી જે આ મુજબ છે. ચેરમેન: મનુભયઇ મકવયણય, વયઇસ ચેરમેન: અરનવંદભયઇ ધૂતીયય, સેક્રટે રી: અનિનભયઇ ગલોરીયય, આસી. સેક્રેટરી: જયંનતભયઇ પોપટ, ટ્રેઝરર: મહેસદ્રભયઇ પટ્ટણી, આસી. ટ્રેઝરર: સુમતં રયય દેસયઇ, પીઆરઅો: રતીભયઇ પટેલ, સોમયલ સેક્રટે રી: બંસીબેન બકરયણીયય, કમીટી મેમ્બસશ: પ્રમોદભયઇ પટેલ, અનિનભયઇ હલયઇ, સંજયભયઇ પટેલ, દક્ષેશભયઇ પટેલ, ઉપેસદ્રભયઇ સોલંકી, અનમતયબેન પટેલ. સંપકક: અનિનભયઇ ગલોરીયય 07914 000 675.

શુભ નવવાહ સુંદરયનય વતની અને હયલ નિથટોલ ખયતે રહેતય શ્રીમતી જયમીનીબેન અને શ્રી નદનેશભયઇ કયશીભયઇ પટેલનય સુપુત્રી નચ. હેત્વીનય શુભ લગ્ન પીજનય વતની અને હયલ લંડન ખયતે રહેતય શ્રીમતી રસ્મમકયબેન અને શ્રી નવમલભયઇ અંબયલયલ પટેલનય સુપુત્ર નચ. આકયશ સયથે તય. ૨૫-૮-૧૩નય રોજ નનરધયયયશ છે. નવદંપત્તીને 'ગુજરયત સમયચયર' પનરવયર તરફથી શુભકયમનયઅો. Incorporating Asian Funeral Services

ચાંદની જોશી ૨૮૦ માઇલની બાઇક રાઇડ કરશે લંડનનય ૨૮ વષશનય ચયંદની જોશી યુગયસડયનય બયળકોનય નશક્ષણ મયટે સયત નદવસ મયટે ૨૮૦ મયઇલની યુગયસડયની બયઇક રયઇડ કરનયર છે. નલંક કોમ્યુનનટી ડેવલપમેસટ ચેરીટી મયટે ફંડ એકત્ર કરવય પ્રયત્નશીલ ચયંદની અત્યયર સુધીમયં ગીફ્ટ એઇડ સયથે કુલ ૬૫૭ પયઉસડ એકત્ર કરી ચૂકી છે અને તેનું લક્ષ્યયંક ૨૭૫૦ પયઉસડ એકત્ર કરવયનું છે. વેમ્બલી લંડનમયં વસતય ચયંદની વ્યવસયયે િેશકફલ્ડ્ઝ િકહૌઝ ડેરીંગર એલએલપીમયં કેનપટલ મયકકેટ ગૃપમયં સેવય આપે છે. જ્યયરે તેમણે પસંદ કરેલ ચેરીટી નલંક કોમ્યુનનટી ડેવલપમેસટ આનિકયનય ગરીબ બયળકો મયટે શયળય - નશક્ષણ તેમજ અસય સયમુદયયીક ઉત્કષશનય કયયશક્રમો મયટે મદદ કરે છે. n શ્રી રયધય મયધવ સેવયશ્રય ચેનરટેબલ ટ્રથટ દ્વયરય શ્રી સનયતન મંનદર, ૮૪ વેમથ થટ્રીટ, લેથટર LE4 6FQ ખયતે તય. ૪-૮-૨૦૧૩થી ૬૮-૨૦૧૩ દરનમયયન સયંજે ૬-૩૦થી ૮-૩૦ દરનમયયન 'ગીતય અમૃત વષયશ' કયયશક્રમનું આયોજન કરવયમયં આવ્યું છે. ગીતય કથયનો લયભ પૂ. શ્રી સંજીવ કૃષ્ણ ઠયકૂરજી આપશે. સંપકક: 07443 776628.

હેઇઝના નનરજ શાહ પર 'રેસીસ્ટ' હુમલો હૈઝનય ક્રેસસ વોટર ખયતે રહેતય નનરજ શયહ નયમનય યુવયન પર ગત તય. ૧૭મી જુલયઇની રયત્રે ત્રણ િેત યુવયનોએ રંગદ્વેષી હુમલો કરી કપયળ પર નપથતોલ મૂકી દઇ ડરયવીને મયર મયરતય હેઇઝ નવથતયરમયં વસતય ગુજરયતીઅોમયં ફફડયટ ફેલયયો છે. પોલીસે હંમેશની જેમ કોઇ સયક્ષી કે પૂરયવય નથી તેમજ જણયવી કેસ બંધ કરી નદધૌ હોવયનું જાણવય મળ્યું છે. મૂળ સુરતનય નનરજભયઇ શયહે 'ગુજરયત સમયચયર'ને જણયવ્યું હતું કે તેઅો ડયયયબીટીક હોવયથી હંમેશય સયંજે ચયલવય જાય છે. પરંતુ મોડુ થઇ જતય તેઅો ગત તય. ૧૭ની રયત્રે ૧૦-૧૫નય સુમયરે ઘર નજીક ચયલતય જતય હતય ત્યયરે નજીક જ આવેલય બકકલે મેડોઝ પયકકમયં મોટી આગ જેવું જણયતય તેઅો સયરય નયગરીક તરીકે મદદ કરવયની ભયવનયથી આગ જોવય ગયય હતય. પરંતુ નજીક જતયં જ તેમણે દસેક જેટલય ટીનએજર પયટટી કરી રહ્યય હોય તેમ લયગ્યું હતું જેથી નનરજભયઇ પયછય વળ્યય હતય. પરંતુ, તેમને પયછય વળતય જોઇને એક યુવયન તેમની તરફ આવ્યો હતો અને ભયંગ્યય તૂટ્યય નહસદીમયં 'ક્યય નયમ હૈ?' પૂછ્યું હતું. રયતનય અંધકયરમયં તકલીફ થશે તેમ લયગતય નનરજભયઇ જવયબ આપ્યય વગર પયકકમયંથી બહયર જવય લયગ્યય હતય. પરંતુ તે સમય દરનમયયન હુમલયખોર યુવયન તેમની પયસે આવી ગયો હતો અને ગયળ બોલી હતી.

નનરજભયઇએ ગયળ ન બોલવય જણયવતય હુમલયખોર યુવયને તેમનય કપયળ પર નપથતોલ મૂકી દીધી હતી અને બે વખત ટ્રીગર દબયવ્યું હતું. ગોળી ન હોવયનય કયરણે કે પછી અસય કોઇ કયરણે નપથતોલમયંથી ફયયર થયું ન હતું અને નનરજભયઇ બચી ગયય હતય. મોતને ભયળીને નનરજભયઇ ભયગ્યય હતય પરં તુ નપથતોલ ધરયવતય યુ વયન અને તે નય બે સયથીઅો નનરજભયઇ પયછળ દોડ્યય હતય અને તેમને બોચીમયં તેમજ પીઠ પર બે મુક્કય મયરી દીધય હતય. નનરજભયઇ ભયગીને બયથ રોડ પર બહયર નીકળી ડરનય મયયયશ ઘરે પહોંચી ગયય હતય અને પોલીસને ફોન કરતય પોલીસ દોડી આવી હતી. પરંતુ તે પહેલય તોફયની યુવયનો ભયગી છૂટ્યય હતય. પોલીસે નનરજભયઇને અમુક ગુનેગયર યુવયનોની તસવીરો બતયવી હતી પરંતુ તેમયંનો કોઇ ન હોવયનું જણયયું હતું. નનરજભયઇનય જણયવ્યય મુજબ તેમનય પર હુમલો કરનયર યુવયન િેત અને ૧૭-૧૮ વષશનો હતો તેમજ ભયંગ્યુ તૂટ્યું નહસદી કે ઉદુશ બોલી શકતો હતો જેની ઉંચયઇ ૫ ફીટ ૬ ઇંચ જેટલી હતી. જ્યયરે બીજા બે યુવયનો હુડ પહેરેલય હતય. વયચક નમત્રોને નમ્ર નવનંતી કે બની શકે તો મોડી સયંજ પછી ચયલવયનું ટયળવું અને લયઇટ પૂરતય પ્રમયણમયં હોય તેવય રોડ પર બને તો કોઇનય સંગયથમયં ચયલવું.

પૂ. દ્વારકેશલાલજી મહોદય શ્રીના સાનનધ્યમાં શ્રી ઠાકોરજીના સ્વરૂપના દશશન વૈષ્ણવ સંઘ અોફ યુકે દ્વયરય યોજાયેલય એક કયયશક્રમમયં પૂ. દ્વયરકેશલયલજી મહોદય શ્રી (કડી - અમદયવયદ)નય સયનનધ્યમયં કેનન હયઇથકૂલ, કેસટન ખયતે તય. ૨૧ જૂલયઇનય રોજ નવથથયનપત શ્રી ઠયકોરજીનય થવરૂપનય દશશન કયયશ હતય. મથુરયનય શ્રી સુનનલભયઇ દ્વયરય ભજન અને કકતશન રજૂ કરયયય બયદ સૌએ દશશનનો લયભ લીધો હતો. સૌ ભક્તો વૈષ્ણવ સંઘ યોજીત સત્સંગ દરનમયયન દશશનનો

લયભ લઇ શકશે. કયયશક્રમમયં આશરે ૪૦૦ ભક્તો ઉપસ્થથત રહ્યય હતય અને શ્રી જેજે'નય પ્રવચન તેમજ ઠયકરોજીનય ૧૦૮ આરતી મનોરથનો લયભ લીધો હતો.

Serving the Asian community 346-354 Foleshill Road, Coventry CV6 5AJ

024 7666 5676

'!("$

A division of the Heart of England Co-operative Society Ltd.

Asian Funeral Service " "

"

#

"

$

! %

- ! )$ . ' + -

#%&"

$'

' - $' & $* . ' ) $ % $ $% $$ & ' "$ ' ) '$ $ $( -& $ ) % -& $ ) - - $ ( % $ ' $ ' , $* % #

' % ' $

'


38

3rd August 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

પાન-૪૦નું ચાલુ

અની દેવાણી... સાઉથ આતિકા સરકારના ધારાશાપત્રી હ્યુગો કકથે પિીકાયુું હિું કે િેની માનતસક હાિિ દિીિો કરિા જેટિી બરાબર ન હોિાં છિાં પ્રત્યાપોણ પ્રતિયા અટકિી ન જોઈએ. આની સામે બચાિ પક્ષે માનતસક હાિિ િધુ બગડિી અટકાિિા માટે પ્રત્યાપોણનો તનણોય કરિામાં છ મતહનાનો તિિંબ કરિાની દિીિ કરી હિી. તડસ્પિક્ટ જજ તરડિે ૨૦૧૧માં દેિાણીને સાઉથ આતિકા મોકિી આપિો જોઈએ િેિો ચુકાદો આપ્યો હિો. જોકે, ચુકાદા સામે અપીિ થિાં િેમને નિેસરથી કેસ િપાસિા માટે આદેશ કરાયો હિો. આ ચુકાદા અંગે પ્રતિભાિ

આપિાં કોટટની બહાર અનીની બહેન એમી ડેનબગષે કહ્યું હિું કે, ‘આ ચુકાદાથી અમને કોઈ રાહિ થઈ નથી. આ પટોરીનો અંિ નથી, પરંિુ અમે જેની આશા રાખીએ છીએ િે િરફનું એક પગિું છે. અનીનું શું થયું િે અમે જાણિા માગીએ છીએ. અમે છેક સુધી આ િડાઈ િડીશું. અમારા પતરિાર માટે આ સમય ઘણો મુશ્કેિ રહ્યો છે. િમે મારા તપિા પર િેની અસર જોઈ શકો છો.’ તપિા તિનોદભાઇ તહંડોચા તિશે િેમણે જણાવ્યું હિું કે, ‘દરેક સુનાિણીમાં િેઓ હાજર રહે છે. અની તિશે જ તિચાયાો કરે છે. િે હંમેશાં અમારી સાથે જ છે.’ આ ચુકાદા પછી શ્રીયેનના પતરિારે જણાવ્યું હિું કે, ‘ધારાશાપત્રીઓ ચુકાદાના

-/*$ 4($% !/#%* %/3(#% -4 ,

!/#%* 1,$(!

(,'0"2/5

/%,1

6

-,1!#1 +!(* (,&- 2*0#-2/(%/ #-+

. )'

અભ્યાસ કયાો પછી અપીિ કરશે, જે સમયગાળા દરતમયાન શ્રીયેન યુકેમાં રહી શકશે. શ્રીયેન દેિાણી પ્રત્યાપોણ કે િાયિનો સામનો કરિા ફીટ નથી. િેની હાિિ સુધરશે િથા િેના પિાપથ્ય અને સિામિી માટે યોગ્ય પગિાં િેિાશે ત્યારે િે સાઉથ આતિકા જિા પ્રતિબદ્ધ છે. કાનૂની પ્રતિયા ચાિુ છે ત્યારે આ અંગે િધુ ટીપ્પણી યોગ્ય નથી.’ અની દેિાણીની હત્યા માટે અત્યાર સુધી ત્રણ વ્યતિ - શૂટર ઝોતિિે મ્નજેની, ટેક્સી ડ્રાઈિર ઝોિા ટોડગા અને િેના સાથી મ્ઝીિામાડોડા ક્વાબેને દોતષિ ઠરાિીને સજા સંભળાિી દેિામાં આિી છે. પત્નીની હત્યા કરિા તહટમેન ભાડે રાખ્યાનો આરોપનો શ્રીયેન દેિાણી ભારપૂિોક ઈનકાર કરે છે. • વર્ડડ બેંક દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યું છે તે અનુસાર, વવદેશોમાં કમાઈને વતનમાં પૈસા લાવવામાં (રેવમટન્સ) સમગ્ર વવશ્વમાં ભારતીયો અગ્રતા ક્રમે છે. ૨૦૧૨માં ભારતીયોએ લાવેલી મૂડીનો આંકડો ૬૯ વબવલયન ડોલરે પહોંચ્યો છે. બીજો ક્રમ ચીનનો આવે છે. ચીનમાં ૬૦ વબવલયન ડોલર પાછા આવ્યા છે. ત્રીજા ક્રમે ૨૪ વબવલયન ડોલર સાથે ફિવલપાઈન્સ છે.

પાન-૧નું ચાલુ

વવવિટસસના ગળામાં... યુતિ સરકારના સાથીદાર તિબ ડેમે તિઝા બોડડ પકીમની િરફેણ કરિી હિી, પરંિુ એિા િોકો માટે કે જેમની તિઝા અરજી નકારિામાં આિી હોય. કેબિે કહ્યું હિુ,ં ‘આનો મિિબ એિો િો નહોિો જ બધાને યોજનામાં આિરી િેિા.’ ઉગ્ર પ્રત્યાઘાત આ પકીમનાં તિટનમાં િેમ જ તિદેશમાં ઊગ્ર પ્રત્યાઘાિો પડયા છે. તિઝા બોડડથી વ્યાપાર-ઉદ્યોગને ભારે નુકસાન થશે િેિી દિીિ કરાઈ છે. ભારે તિરોધ, ભેદભાિનાં આક્ષેપો અને ઉગ્ર પ્રત્યાઘાિોની ચેિિણી છિાં પકીમનો અમિ કરિા તિતટશ સરકારે મક્કમ છે. પકીમનો અમિ ક્યારથી થશે િેની જાહેરાિ કરાઈ નથી, પણ ભતિષ્યમાં િે િમામ પ્રકારનાં તિઝા અને િમામ દેશનાં પ્રિાસીઓને િાગુ પડી શકે છે. બોડડ દ્વારા જે રકમ જપ્ત કરાશે િેનો ઉપયોગ હોસ્પપટિો અને પકૂિો જેિી જાહેર સેિાઓ સુધારિા માટે કરાશે. ભારતનો ઉગ્ર વિરોધ તિટનમાં િસિાં ભારિીયોએ િો આ યોજનાનો ઉગ્ર તિરોધ કયોો છે, ભારિ સરકાર દ્વારા પણ તિઝા બોડડ પકીમનો ભારે તિરોધ થયો છે. ઉલ્િેખનીય છે કે ગયા િષષે

ભારિનાં પાંચ િાખથી િધુ નાગતરકોએ તિતઝટસો તિઝા મેળિિા અરજી કરી હિી. િાજેિરમાં તિટનનાં િડા પ્રધાન ડેતિડ કેમરન જ્યારે ભારિ પ્રિાસે ગયા હિા ત્યારે િેમની સમક્ષ ભારિ સરકાર િેમ જ િેપાર-ઉદ્યોગ સંગઠનો સાથે સંકળાયેિા િોકો દ્વારા સૂતચિ યોજના સામે તિરોધની િાગણી વ્યિ કરિામાં આિી હિી. આ પકીમથી તિટનના પ્રિાસે જનારા ભારિીયો પર ૩ િાખ રૂતપયાનો િધારાનો બોજ પડશે િેિી ભારપૂિકો રજૂઆિ કરિામાં આિી હિી. જોકે િડા પ્રધાને કેમરને િે િખિે આ મામિે હજુ કોઇ અંતિમ તનણોય િેિાયો નથી િેિું કહીને રજૂઆિ પર ટાઢું પાણી રેડી દીધું હિુ.ં વનણણયથી વનરાશઃ સીઆઇઆઇ ભારિ સતહિના છ દેશોમાંથી આિિાં પ્રિાસીઓ પાસેથી ૩૦૦૦ પાઉડડના બોડડ િેિાની પાઈિટ પકીમમાં આગળ િધિાના યુકે સરકારના તનણોય અંગે કડફેડરેશન ઓફ ઈસ્ડડયન ઈડડપિીઝ (સીઆઇઆઇ)એ તનરાશા વ્યિ કરી છે. સીઆઇઆઇએ નિી તદલ્હીમાં જારી કરેિા એક તનિેદનમાં જણાવ્યું હિું કે ભારિના યુકે સાથેના ગાઢ સંબધં ોની ભાિના સાથે આ બાબિ સુસગ ં િ નથી. આનાથી ભારિીય પ્રિાસીઓ

યુકને ી મુિાકાિે જિાં અટકશે અને િેમાંના ઘણાં ટુતરઝમ માટે િધુ મૈત્રીપૂણો યુરોતપયન રાષ્ટ્રો િરફ િળશે. યુકે સરકારે તિઝા બોડડ પકીમ અંગે પુનતિોચાર કરીને આ પાઈિટ પકીમમાંથી ભારિને બાકાિ રાથે િેિો સંગઠનનો અનુરોધ છે. િંશીય ભેદભાિનો આક્ષેપ બાંગ્િાદેશનાં એક િાિેિ એજડટે આ પકીમને િંશીય ભેદભાિભરી ગણાિી હિી, જ્યારે પાકકપિાનનાં તબઝનેસમેન સૈયદ શાતહદ અિીએ િેને દુ:ખદાયક અને અસહ્ય ગણાિી હિી. જે િોકોને તબઝનેસ માટે થોડા તદિસ તિટનમાં જિું હોય િેમને આ રીિે િારંિાર ૩૦૦૦ પાઉડડનાં બોડડ જમા કરાિિાનું કેિી રીિે પરિડે િેિો પ્રશ્ન િેમણે પૂછયો હિો. અડય એક પ્રિાસીએ કહ્યું હિું કે જૂજ િોકો કાયદાનો ભંગ કરે ત્યારે િેને દંડિાને બદિે િાખો િોકોને હેરાન કરિાનો કે દંડ કરિાનો આ વ્યૂહ યોગ્ય નથી. આને બદિે તિતટશ સરકારે આિા પ્રિાસીઓ પર િધુ કડક દેખરેખ રાખિી જોઈએ. નાઈતજતરયા સરકારે ગયા મતહને આ પકીમ પાછી ખેંચી િેિા કે િેનો અમિ બંધ રાખિાની માગણી કરી હિી. આિી ભેદભાિભરી નીતિનો નાઈતજતરયાએ ભારે તિરોધ કયોો હિો.


www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 3rd August 2013

39


40

3rd August 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

$0#0! ! 3 .0+( # 2+ "0 ( 8 0 !9 $&0 !,% !7

!0- 8/%0

5 !; 0&&0 4; #9(0 0- , %

%62 !7 $%+(4%07

= .0+( # 3 8(0 !9 $3 ' 0'5

9 $5*.3 &, 4 !9 $3 ' '9

&

!0#0 0(>$ 4; %-2.-

//+7

0

0 9

555 )!+!0!,3* #.,

, %5 0(>$ !9 $&0 (;

/%-(-& 2(,%

? #9

"

# %# '

&%!

%.4

5*24 26/7 8*6-9;9*=.4 ,7 <3

>>> 8*6-9;9*=.4 ,7 <3

75+*:* 7//.9 7/ ;1. >..3 /975 A (!# ( ! )$ 201;: !94*6-7 #! 201;: <+*2 201;: 75+*:* $8.,2*4 "*,3*0.: >2;1 #

$%!"!' # 26

15.-*+*975 8 8 %$ * "" * %$ * "" * (!# A $260*879. A *60373 A 760 760 <*4* <58<9 A A %73@7

'

& &#

(

!

! &*

%$ #

.> )793 $*6 9*6,2:,7 7: 60.4.: 12,*07 !94*6-7 &$ ' !

#"!#%

"" ""

(

( $

A #! A A A

<+*2 26,

<5+*2 %$ %$

88 A 88 A 88 A 7;.4

88 88 88

%9*6:/.9:

975 8 8 * "" * ""

* *

"" ""

%$ /975 *297+2 *9 : $*4**5 71*66.:+<90 6;.++. 75+*:*

A A A A A

#$ # $&

% %! '

.6 <

%7976;7 *42/*? '*6,7<=.9 -576;76 *40*9@

A A A A A %)

% ! %# '

% #

A A A A A $%

"#

9

!9 $3 ' 0'5

& 0#0 9 7 4 9 0 > $0 '5 B); %,"+%7

3$"307 !00.5 .!$ ($$+%1%6 ' !6

િુકાદા સામે ૧૪ બદવસમાં અિીલ કરી શકે છે. બબઝનેસમેન શ્રીયેન દેવાણીએ તેની ૨૮ વષષીય િત્ની અની દેવાણીની હત્યા કરવાનો આદેશ આપ્યો હોવાની શંકા છે. નવેમ્બર ૨૦૧૦માં બન્ને જણા કેિટાઉનની બહાર ટેક્સીમાં પ્રવાસ કરી રહ્યાં હતાં ત્યારે અની દેવાણીને ઠાર કરાઈ હતી. શ્રીયેન બે વષાથી પ્રત્યાિાણ કેસનો સામનો કરી રહી રહ્યો હતો. તેની માનબસક હાલત બરાબર ન હોવાની દલીલો તેના વકીલો કરી રહ્યા હતા. િત્નીનાં મોત િછી શ્રીયેન બિપટલ નજીકની મેન્ટર હોસ્પિટલોમાં ડીપ્રેશન અને આઘાત માટેની સારવાર મેળવી રહ્યો છે. તાજેતરના મબહનાઓમાં તેની હાલતમાં સુધારો થયાનું તેના વકીલોએ પવીકાયુું હતું. અનુસંધાન પાન-૩૮

#9

9 #

#!0; 0(>$ 0" # /

0#

1 $9

9 $0

અની દેવાણી હત્યા કેસ શ્રીયેન પ્રત્યાપપણ જંગ હાયયપ લંડનઃ હનીમૂન મડડરના આરોિી ૩૩ વષષીય શ્રીયેન દેવાણીને તેની િત્નીના મૃત્યુના ખટલાનો સામનો કરવા સાઉથ આબિકા મોકલી શકાશે, તેવો િુકાદો વેપટબમન્પટર મેબજપટ્રેટ્સ કોટડના િીફ મેબજપટ્રેટ હોવાડડ બરડલે આપ્યો છે. સાઉથ આબિકામાં તેની સારી સંભાળ લેવાશે અને તેનું પ્રત્યાિાણ થવું જોઈએ તેવો િુકાદો મેબજપટ્રેટે ૨૪ જુલાઈએ આપ્યો હતો. િીફ મેબજપટ્રેટે િુકાદો આિતાં કહ્યું હતું કે અત્યારે તે કોટડમાં દલીલો કરવા જેટલો ફીટ ન હોવાં છતાં ભબવષ્યમાં આ સ્પથબત બદલાઈ શકે છે અને આ બાબત તેના પ્રત્યાિાણમાં અવરોધ નથી. દેવાણી તેના પ્રત્યાિાણના

!0 0

5 $5*.9B *(

%-2.- .!$ %-2.- ($$+%1%6 ' !6

$!71 ! 5%%* !, 2. /,

• અંગ્રેજી ભાષા માટે નામાંકિત ઓક્સફડડ ડડક્શનરીમાં હવે સજાતીય લગ્નોનો અથથ સમાવવા માટે ‘મેરેજ' શબ્દની વ્યાખ્યા બદલાશે. ડિટનમાં સજાતીય લગ્નોને મંજૂરી આપતો િાયદો પસાર થયા બાદ ઓક્સફડેડ આ સુધારો િરવા નક્કી િયુું છે.

0(>$ (B&>(

@ A B &(!0; )9! 3$3&#3

5 1 $9 !9 $3 ' 0"

3 (: 3 (, 3 0(>$ (B&>(

5

!+(-& .!$ ($$+%1%6 ' !6

3$"307

%,"+%7

હજયાત્રીઓ પર MERS વાઇરસનય ખતરય લંડનઃ બિટનના ૬૫ કે તેથી વધુ વયના યાત્રાળુ, સગભાા પત્રી અને ૧૨થી નાની વયના બાળકોને આ વષષે હજયાત્રા મુલતવી રાખવા સત્તાવાર જાણ કરાઈ છે. હૃદય, કકડની કે શ્વસન તંત્રના રોગો, ડાયાબબટીસ, ઓછી રોગ પ્રબતકાર શબિ અને કેન્સર જેવાં રોગ ધરાવતા લોકોને હજયાત્રા બંધ રાખવાનું જણાવતું જાહેરનામું પ્રબસદ્ધ કરનારો બિટન પ્રથમ દેશ છે. આ માટે SARS જેવાં જીવલેણ

‘બમડલ ઈપટ બસન્ડ્રો મ-કોરોના

રેસ્પિરેટરી વાઈરસ’ (MERS-CoV)નો ભય જવાબદાર છે. િસ્લલક હેલ્થ ઈંગ્લેન્ડ અને નેશનલ ટ્રાવેલ હેલ્થ નેટવકક એન્ડ સેન્ટર દ્વારા હજયાત્રા કરવા સાઉદી અરેબબયા જતાં લોકો માટે આ ભલામણ કરી છે. વલ્ડડ હેલ્થ ઓગષેનાઇઝેશને ઓક્ટોબરમાં હજ િછી બવશ્વમાં MERS વાઈરસના ફેલાવા અંગે બિંતા વ્યિ કરી છે. અનુસંધાન પાન-૨૬

" # $ #' $ *:; #.42*+4. "*9,.4 $.9=2,.: (794- (2-.

$.6- "*9,.4 ;7 !

(

)

)@ #

!

".9

9*6,1 &"%! %$

" #

#!) !

$% #

$% $% "

$ #! $% # #

!

% !#

&#

$% #

7+

!

$

! !

($ &#)

!#

#

%

$

!

# $ " #

$8.,2*4 7//.9

7+24. :;*9;: /975 ? *8;78 :;*9;: /975 ? %' :;*9;: /975 ?

%

5*24 3<5+78*9,.4

05*24 ,75

SALE ON WORLD WIDE

FLIGHTS

#

!

))) &$ ( ! "%&*!

#'

884>

Gs 3rd august 2013  

Gujarat Samachar Weekly Newspaper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you