Page 1

80p Let noble thoughts come to us from every side Volume 41, No. 27

First & Foremost Gujarati Weekly in Europe

અા નો ભદ્રા: ક્રતવો યન્તુ િવશ્વત: | િરેક દિશામંાથી અમને શુભ અને સુંિર દવચારો પ્રાપ્ત થાઅો 03rd November to 9th November 2012

સંવત ૨૦૬૮, આસોે વિ ૪ તા. ૦૩-૧૧-૨૦૧૨ થી ૦૯-૧૧-૨૦૧૨

મનમોહને ગંજીપો ચીપ્યો 0 0 0 0 0 0 0 0

2

/ / / / / / / /

2

)%#$-, %) 2

%)

#, ## #! ''*/ ) !

"+ 1

નવી દિલ્હીઃ યુપીએ સરકારનું સુકાન સંભાળતા વડા પ્રધાન મનમોહન સસંહે રસવવારે તેમના પ્રધાન મંડળમાં ધરખમ ફેરફાર કરીને નવી ટીમની રચના કરી છે. તેમના કાયયકાળમાં ત્રીજી વખત થયેલી પ્રધાન મંડળની પુનઃ રચનામાં ૧૭ નવા ચહેરાઓ સસહત કેસિનેટ અને રાજ્યકક્ષાના કુલ ૨૨ પ્રધાનોએ પદ અને ગુપ્તતાના શપથ ગ્રહણ કયાય હતા. આ સાથે મનમોહન પ્રધાનમંડળના સભ્યોની કુલ સંખ્યા ૬૭થી વધીને ૭૮ થઇ છે. પ્રધાન મંડળમાં રાહુલ ગાંધી સિગેડના યુવા નેતાઓને સવશેષ મહત્ત્વ અપાયેલું જણાય છે તો સાથોસાથ ખરડાયેલા પ્રધાનો પણ યથાવત

"+ 1

$$ ( ) ( )+ # * *& *! , "$ "$"*. $$ !&$" . '(" ) ( ' ( ' ()&% ) &% *-"% &+ $ )! ("% )")

/// $*'%

0(**

<

(8076 -+,76 %;6

લાંબો સમય રાહ જોવડાવ્યા બાિ મનમોહન દસંહે પ્રધાન મંડળનું દવસ્તરણ કયુું છે, જેમાં યુવા નેતાઓને તો વધુ જવાબિારી સોંપાઈ છે, પણ જૂના ખરડાયેલા ચહેરાઓ યથાવત્ રાખવામાં આવ્યા છે.

* .&

રાખવામાં આવ્યાનું જોવા મળે છે. મનમોહન સસંહે કરેલા પ્રધાનમંડળના સવસ્તરણને ભાજપ સસહતના સવરોધ પક્ષે જૂની િોટલમાં નવા દારૂ સમાન ગણાવ્યું હતું. સવપક્ષે એવી લાગણી વ્યક્ત કરી હતી કે પ્રધાનોના ખાતા િદલી નાખવાથી કે પ્રધાન મંડળમાં નવા ચહેરાઓને સ્થાન આપવાથી સરકારની કલંકકત છસિ િદલાઇ જવાની નથી. સવસ્તરણ િાદ વડા પ્રધાન મનમોહન સસંહે પત્રકારો સાથેની વાતચીતમાં પ્રધાનમંડળની પુનઃ રચનાને આગામી ચૂંટણી પહેલાંની છેલ્લો ફેરફાર ગણાવ્યો હતો.

" <

(8076 -+,76 %;6

$

!

<

<

$

"

! " " %$

આ અંકમાં... યુએસમાં ‘સેન્ડી’નો કેર પાન - ૨૬ • ગુજરાતઃ ચૂંટણી ચક્રવ્યૂહ પાન - ૧૧, ૧૩ • દિવાળીના શુભ મૂહુતોો પાન - ૩૩

અનુસંધાન પાન-૧૭

<

%$

*35

! $

%(807

!

#

%235 %5/ " #

$

! "

31*35( 3%( 32(32 " %!

!

#

1%-0 6%0)6 6%175%9)0 '3 8/

::: 6%175%9)0 '31 327%'7

%7)0 %12-/&,%-

35

%00

35 %'/%+)( !3856 &-.,% 5%())4


2

નિટન

Gujarat Samachar - Saturday 3rd November 2012

કેર હોમના નનવાસીઓના શોષણ બદલ છ કમમચારીને જેલની સજા સાઉથ લં ડ નઃ ગ્લોસેટટરશાયરના હેમિૂકના વિન્ટરબોનન કેર હોમના વનિાસીઓનું અસલામત શોષણ કરિા બદલ છ કમનચારીને જેલની સજા કરાઈ છે. વિટટલ ક્રાઉન કોટટના જજ નીલ ફોડડે િધુ પાંચ કમનચારીને સજા મુલતિી જાહેર કરિા સાથે અશક્ત પેશન્ટ્સ સાથે દુર્યનિહારની વનંદા કરી હતી. બીબીસી પેનોરમાના સ્ટટંગ ઓપરેશનમાં અંડરકિર રીપોટટરે છુપા કેમેરાથી નિ સપોટટ િકકર અને બે નસનનાં ખરાબ િતનનને ઝડપી લીધું હતું. આ કેમેરા ફૂટેજમાં કેર હોમના રહેિાસીઓને તમાચા મારિા, પાણીથી ભીંજાિા, ખુરશી નીચે દબાિી રાખિા ગાળાગાળી કરિી, િાળ ખેંચિા સવહતના કૃત્યો જોિા મળે છે. ૨૬ બેડના કેર હોમની ભૂતપૂિન નસન ટડરી બ્રાયને તેની ફવરયાદો પર ધ્યાન નવહ અપાતાં બીબીસીનો સંપકક સાધ્યો હતો. પત્રકાર જોસેફ કારેએ ગયા િષષે ફેિુઆરી અને માચનમાં પાંચ સપ્તાહની તપાસ દરવમયાન રેકોડટ કરેલાં

આઘાતજનક ફૂટેજ જૂન કાયનક્રમમાં મવહનાના દશાનિાયા હતા. પ્રોસીક્યુટર કે રી બાકક રે કહ્યુ હતુ કે દદદીઓ સાથે અમાનિીય, ક્રુર અને ઘૃણાટપદ ર્યિહાર અંગે િારંિારની ચેતિણી છતાં કેર િોચડોગ્સ કાયનિાહી કરિામાં વનષ્ફળ ગયા હતા. ભૂતપૂિન ૧૧ કમનચારીએ બેદરકારી અથિા ગેરિતનનના આરોપો કબૂલ્યા હતા. વિટટલના વેઈન રોજસસને બે િષનની જેલની સજા, વિટટલની એલીસન ડોવને ૨૦ મવહના, વિટટલના ગ્રેહામ ડોયલને ૨૦ મવહના, જેસોન ગાડડીનરને ૪ મવહના (બે િષન માટે મુલતિી), માઈકલ એઝે નાગુ ને ૬ મવહના (બે િષન માટે મુલતિી), ડડની બ્રેકને ૪ મવહના (બે િષન માટે મુલતિી), ચાલોસટી કોટડરેલને ૪ મવહના (બે િષન માટે મુલતિી), હોલી ડ્રડપરને ૧૨ મવહના, નીલ ફર્યયસસનને ૬ મવહના (બે િષન માટે મુલતિી), સૂ કાલલંગ મ અપ્પુ ને છ માસની જેલ, કેલ્વવન ફોરને છ માસની જેલની સજા કરાઈ હતી.

દીકરાએ કારની હેન્ડિેક છોડતા યુગાન્ડાવાસીએ ૧૦૦ બાળકોની કચડાવાથી પ્રતીક પંડ્યાનું મોત ખોટી ઓળખ સાથે કૌભાંડ સર્યુું લંડિઃ એક બવબચત્ર અકપમાતમાં ૪૮ વષષના ગુજરાતી આઇટી એક્સપટે પ્રતીક પંડ્યાનું મૃત્યુ થયું હતું. પાંચમી મેના આ અકપમાત માટડ કોઈ જવાિદાર પત્ની નિનિલા સાથે પ્રનતક પંડ્યા ન હોવાનો ચુકાદો ગુરુવારે વેપટ લંડન કોરોનસષ સાથે ટકરાઈ હતી. પ્રતીક કોષટડ આપ્યો હતો. ડડપ્યુટી કાર અને દીવાલ વચ્ચે ફસાઈ કોરોનર એનલઝાબેથ પીગોટે જવાથી પેટમાં અંદરના ભાગે જણાવ્યું હતું કે પ્રતીક પંડ્યાનું ગંભીર ઈજાના લીધે લોહી મોત બવબચત્ર અકપમાત હતો વહેવા લાગ્યું હતું. આ ઘટના અને એ માટડ કોઈને સમયે પ્રતીકની પત્ની બનબખલા તેમની એક બરલેબટવ સાથે જવાિદાર ન ઠડરવી િકાય. પાછલી સીટ પર વાત કરી ઘટના એવી હતી કે વેપટ લંડનના આઈઝલવથષમાં રહેતા રહી હતી. તેઓ કારને પ્રતીક પંડ્યા સાત વષષના પુત્ર, રોકવા કિું જ નહોતાં કરી પત્ની નિનિલા તથા અસય એક િક્યાં. અકપમાત પછી વેપટ બરલેબટવ સાથે િૉબપંગ માટડ બમડલસે ક્સ યુબનવબસષટી નીકળતા હતા. ઘરની િહાર હૉન્પપટલમાં ખસેડાયેલા તેમનો દીકરો કારની આગલી સીટ પર િેઠો હતો. એ વખતે પ્રતીકને િચાવવા ત્રણ ચ્યુઇંગ ગમ િોધી રહેલા ઑપરેિન થયાં હતાં. તેમના દીકરાએ ભૂલથી આંતબરક ઈજાને કારણે ઘણું હૅસડબ્રેક બરલીઝ કરી દેતાં લોહી વહી ગયું હતું. અનેક પ્રયાસો છતાં પ્રતીકને િચાવી કાર ચાલવા લાગી હતી. અચાનક કારને ચાલતી િકાયા ન હતા. અકપમાતના જોઈને પ્રતીકે તાત્કાબલક એને િે બદવસ પછી તેમનું મૃત્યુ થયું રોકવા પ્રયાસ કયોષ હતો. આ હતું. આ પછી તેમના દીકરાએ દરમ્યાન તેમનો એક પગ કહ્યું હતું કે ‘મારો જ વાંક છે. કારની નીચે આવી ગયો અને પપ્પા મને િચાવવાનો પ્રયાસ ચાલુ કાર નજીકની દીવાલ કરી રહ્યા હતા.’

લંડિઃ મૂળ યુગાસડાના વધતાં જતાં િેબનફફટ્સમાં આબિકન છેતરપીંડીકારોના £૯૦૦,૦૦૦ બખપસાંભેગા કયાાં પબરવારે ૨૦ વષષના કૌભાંડોની હતાં. તેણે ઈપટ લંડનમાં હારમાળામાં કરદાતાઓના સયુહેમ કાઉન્સસલ પાસેથી પણ િેબનફફટમાં ઓછામાં ઓછાં £ ૪ બમબલયન હાઉબસંગ ખંખેરી લીધાં છે. રૂથ £ ૫૦૦,૦૦૦ લીધાં હતાં. HIV/AIDSની િાબુગુઝી (૪૯) નામની તેણે મબહલાએ િેબનફફટ બસપટમનો £ ૨,૨૮૦,૦૦૦ની ફકંમતની ગેરલાભ ઉઠાવવાં ૧૦૦ દવાઓ માટડ ક્લેઈમ્સ કયાાં િાળકોની ખોટી ઓળખ ઉભી હતાં. નાિુગુઝી ૧૯૯૧માં યુકે કરી હતી. તેણે HIVથી આવી હતી એને તેણે પીડાતી હોવાનો અને ખચાષળ યુગાસડામાં રહેલા પોતાના દવાઓની જરૂર હોવાનો દાવો ચાર િાળકો સબહત કયોષ હતો. જોકે, આ દવાઓ આશ્રયનો દાવો કયોષ હતો. તેણે યુગાસડા મોકલી તેના તેણે ત્રણ વષષ પછી િીજા નામે વેચાણમાંથી ભારે નફો અને ૧૯૯૯માં અસય નામે મેળવ્યો હતો. આટલા વષોષથી િાળકો સાથે દાવો કયોષ હતો. દવાઓ પાછળ જ તે બનયબમત યુગાસડા જતી કરદાતાઓના £ ૨ બમબલયન હતી અને ત્યાં તેણે કેટલીક ખચાષયા હોવાની રજૂઆત બમલકતો ખરીદી હોવાનું પણ ક્રોયડન ક્રાઉન કોટે સમક્ષ મનાય છે. કરાઈ હતી. નાિુગુઝીની સાથે તેના નાિુગુઝીએ પબરવારના પબરવારના કહેવાતા આઠ બિક્ષણ માટડ £ ૧૫૪,૦૦૦, સભ્યોને બવબવધ છેતરપીંડી રહેઠાણ અને ફ્લેટ્સ પુનઃ માટડ દોબષત ઠરાવાયા છે અને ભાડડ આપવાના કૌભાંડમાં આગામી સપ્તાહે તેમને સજા £ ૬૫૦,૦૦૦ અને કુટુંિના સંભળાવાિે. • અનિચ્છિીય કોલસસ સામે કાિૂિી દાવામાં સફળતાઃ બિઝનેસમેન નિચાડડ હિમાિે તેનો સમય િગાડતાં અબનચ્છનીય કોલ્સ કરનારાં સામે કાનૂની દાવો માંડી સફળતા મેળવી છે. બરચાડડે આવા કોલ્સ રેકોડે કરી બમબનટદીઠ ૧૦ પાઉસડ લેખે ઈનવોઈસ જે તે કંપનીને મોકલી આપ્યું હતું. કંપનીઓએ નાણા ચૂકવવા ઈનકાર કરતા બરચાડડે પમોલ ક્લેઈમ્સ કોટેમાં દાવો માંડી બવજય મેળવ્યો હતો. માકકેબટંગ કંપનીએ તેનો સમય િગાડવા િદલ નાણા ચૂકવવા પડ્યા હતા. હરમાને લોકોને મદદરૂપ થવા www.saynotocoldcalls.com વેિસાઈટ પણ પથાપી છે.


Gujarat Samachar - Saturday 3rd November 2012

ખાસ ઓનલાઈન વોટિંગ માિે લંડનમાં ભારતીયો દ્વારા કૂચ લંડનઃ પ્રવાસી ભારત ટીમ દ્વારા ૨૧ ઓક્ટોબરે લંડનમાં ભારતીય હાઈ કમમશનની ઓફિસ નજીક થપેમશયલ વોમટંગ માટે લંડનકૂચનું આયોજન કરાયું હતું. સમગ્ર યુકેમાં રહેતાં ઘણાં ભારતીયો મવદેશમાં રહી યોગ્ય રીતે મતદાનના તેમના મૂળભૂત અમિકારની વ્યવથથા માટે આ કૂચમાં સામેલ થયા હતા. આ શાંમતપૂણણ સરઘસમાં ‘વી વોડટ ટુ વોટ’, ‘વી રીકવેથટ ગવમમેડટ ઓિ ઈન્ડડયા’, ‘વી વોડટ થપેમશયલ બેલટ’, સમહતના સૂત્રોચ્ચાર અને પ્લેકાર્સણ રજૂ થયાં હતાં. પ્રવાસી ભારતના થથાપક અને અધ્યક્ષ નાગેસદર ટચંદમે સભાને સંબોિન કરી એનઆરઆઈ વોટ્સનું મહત્ત્વ સમજાવ્યું હતુ. ટીમ પ્રવાસી ભારત અને લંડન કૂચમાં સામેલ પ્રમતમનમિઓએ આગોતરી એપોઈડટમેડટથી ભારતીય હાઈ કમમશનના ઓફિસર અશોક કુમાર શરાવતની મુલાકાત લીિી હતી. ભારતના વડા પ્રિાન ડો. મનમોહન ટસંહને સંબોમિત ‘પોથટલ/ ઓનલાઈન બેલટ’ મવશે મવનંતી અરજીઓ સુપરત કરાઈ હતી.

દિટન

3

ગીત-સંગીત, ગરબા અને નૃત્યની ધમાલ મસ્તી સાથે ટ્રફાલ્ગર સ્ક્વેર પર દિવાળીની ભવ્ય ઉજવણી ન સી બ વા ન ને લંડનના ઈવેડટ કેલેડડરમાં ઉદાર હાથે દાન અભૂતપૂવણ ઉજવણીનું થથાન આપી મદવાળીના િરાવતા ઉત્સવ મદવાલી ઓન ઉ જા સ ને ટ્રિાલ્ગર થક્વેર (DOTS)ની િામિૂમપૂવણક તૈયારી માટે પ્ર સ રા વ વા ના રમવવાર ૨૮ ઓક્ટોબર મહત્ત્વ મવશે ૨૦૧૨ની ઠંડી સવારે પણ ૧૧ જણાવ્યુ હતુ. સંથથાઓના થવંયસેવકો તેમણે પ્રતીકાત્મક ગમણજોશીથી કામકાજમાં લાણ મીણબતી પરોવાયેલા હતા. આ દીવાળી પ્ર ગ ટા વી ઉજવણી મેયર ઓિ લંડન દ્વારા એસડ્રયુ બોફે દીપ પ્રગિાવી ઉજવણીનું ઉદઘાિન કયુું હતું. ઉજવણીને સત્તાવાર તેમની સાથે ચીમનભાઈ શાહ ઊભા છે. ઉજવાય છે, જેનું આયોજન અને ખુલ્લી મૂકી હતી. ભંડોળ ગ્રેટર લંડન ઓથોમરટી (GLA) હથતક હોય ૨૦૧૨ની દીવાલી ઈન લંડનના ચેરપસણન અને યુકેમાં છે. દીવાળી કમમટી થવૈન્છછક િોરણે મદદમાં સામેલ ઓશવાલ એસોમસયેશનના ચીમનભાઈ શાહે GLA, પ્રાયોજકો અને લોકમેદનીનો આભાર માડયો હતો. થાય છે. મદવાળી એટલે સંપૂણણપણે ભારતીય અને ખાસ ઉદઘાટન સમારંભ માટે મંચ પર લંડન કરીને ગુજરાતી છાંટનો ઉત્સવ. ગુજરાતી હોય ત્યાં એસેપબલીના સભ્યો નવીન શાહ અને ડો. સાહોતા, સાડી અને ગરબા તો હોય જ. બપોરે એક વાગે ફ્રી ‘ગુજરાત સમાચાર’ અને ‘એમશયન વોઈસ’ના સાડી થટોલ ખુલતાં જ ઉત્સાહી પયણટકો અને પ્રકાશક અને તંત્રી સી.બી. પિેલ, ઝી ટીવીના પરંપરાગત સાડી પમરિાન કરવા ઈછછતા વીણા વી, સન માકક મલમમટેડના રેમી રેસજર ઉપન્થથત લંડનવાસીઓ છવાઈ ગયાં હતાં અને તેની લાઈન છેક હતા. તેમની સાથે દીવાલી ઈન લંડન (DIL) થક્વેરના નોથણ ટેરેસથી આગળ પહોંચી હતી. હવામાં સંથથાઓના ટ્રથટી પ્રમતમનમિઓ ભાવેશ સંઘરાજકા પ્રસરેલી ઠંડક છતાં ભીડ વિવા લાગી હતી ત્યારે (આટટ ઓિ મલમવંગ), વી. એચ. પિેલ બાલી અને અંગ્રેઝના સંગીતથી વાતાવરણમાં (બીએપીએસ થવામમનારાયણ સંથથા), ગોટવંદ વાસવાણી (િિાકુમારીઝ વલ્ડટ ન્થપમરછયુઅલ ગરમાવો િેલાયો હતો. બપોરના આશરે બે વાગે થવયંસેવકો ગરબાની યુમનવમસણટી (યુકે)), પારુલ જાની (િામિન સોસાયટી રંગત મંડાય તે માટે પરંપરાગત લોકસંગીતનો નોથણ લંડન), રમેશ પટ્ટણી (મચડમય મમશન, યુકે), આરંભ કરી બાજુ પર ઉભેલાં શરમાળ લોકોને ટવનય તન્ના (ISKCON), વષાા ટમસ્ત્રી ગરબાના વતુણળમાં સામેલ થવા આગ્રહ કરવા લાગ્યા (મેટ્રોપોલીટન પોલીસ મહડદુ એસોમસયેશન), રટિત હતા. શાહ (ઓશવાલ એસોમસયેશન ઓિ િ યુકે), DOTS ૨૦૧૨ના ઉદઘાટન સમારંભનો આરંભ અટનલ ગઢીઆ (સાઈ થકૂલ હેરો) અને ભરત પાઠક એસડ્ર્યુ બોફ દ્વારા લંડનના મેયર બોટરસ (વીએચપી ઈલ્િડટ મહડદુ ટેપપલ) પણ ઉપન્થથત હતા. જ્હોસસનના ઉષ્માપૂણણ મદવાળી સંદેશાના વાચન સાથે ઉદઘાટન સાથે ઉજવણીના પ્રથમ રાઉડડ માટેનો થયો હતો. શ્રી બોિે ભાવપૂવણક આપણાથી ઓછાં તખ્તો રચાયો હતો તેનું થીમ ઓમલન્પપક્સ હતું. સાઈ

થકૂલના વૃંદના વહાલસોયાં બાળકો દ્વારા ગ્રેટ મિટનની ટીમને ભાવાંજમલ, મબનલ્સ ડાડસ એકેડેમી દ્વારા ઓમ નમઃ મશવાયની િૂનનું ઓમલન્પપક્સ થીમ સાથે નૃત્ય ફ્યુઝન, કથક ડાડસ સમહતના પરિોમણડસ લોકોને આકષણવામાં સિળ રહ્યાં હતાં. પ્રથમ રાઉડડનો અંત હનીઝ ડાડસ એકેડેમીના ૩૫ બાળકો દ્વારા મવશ્વના તમામ મુખ્ય િમોણની પ્રાથણનાઓને સાંકળી હૃદયથપશશી પીસ એડથમની રજૂઆત સાથે આવ્યો હતો. તંદૂરી બોક્સ, ઓશવાલ એસોમસયેશન ઓિ િ યુકે દ્વારા લોકોને થવામદષ્ટ નાથતાનો રસાથવાદ કરાવાયો હતો. પરિોમણડસનો બીજો રાઉડડ ઝી ટીવીએ રજૂ કયોણ હતો. બહુમુખી સંગીતપ્રમતભા ટશવાલી અને સ્વાટતના

કાઉન્સસલર નવીનભાઈ શાહે ભગવાન ગણેશને પુષ્પાજંટલ અપપી હતી.

ગાયન, જગ્ગી ડી, પંજાબી મહટ થક્વોડ, નટવન કુસદ્રા અને એશ કકંગે વીજળીક પરિોમણડસથી લંડનના ઠંડા વરસાદમાં પણ લોકોને નચાવ્યાં હતાં. આખરે લોકો હરે રામ, હરે કૃષ્ણની ભમિિૂનમાં પણ સામેલ થયાં હતાં. આશરે ૩૦,૦૦૦ લોકોની હાજરી આ ઉજવણીમાં જણાઈ હતી. વિુ ભવ્ય અને મવશાળ DOTS ૨૦૧૩ના આગમનની આશા સાથે બિા મવખરાયાં હતા.


4

બ્રિટન

Gujarat Samachar - Saturday 3rd November 2012

હેન્ડ ક્રીમથી ૧૦૦૦ લોકોને મારી નાખવા ત્રાસવાદી ગેન્ગની યોજના

વિિનના વલન્કનશાયરની ડી એસ્િન સ્કૂલમાં એક નિો અને અનોખો રેકોડડ વગનેસ બુક ઓફ રેકડડઝમાં નોંધાિિા જઈ રહ્યો છે. આ સ્કૂલમાં ૨૦ જેિલાં જોવડયા બાળકો અભ્યાસ કરે છે. એક જ સ્કૂલમાં જોવડયા વિદ્યાથથીઓના ૨૦ જેિલા સેિ હોય તેિી શક્યતા ૪,૦૦,૦૦૦માંથી એક જેિલી હોય છે, જ્યારે એક જ જૂથમાં છ સેિ જોવડયા વિદ્યાથથીઓની સંખ્યાની શક્યતા ૧,૭૫,૦૦૦ જેિલી હોય છે. ઘણી િખત સ્કૂલમાં આિી રીતે સાથે ફરતા વિદ્યાથથીઓની ઓળખ મુશ્કેલ બની જિાથી સત્તાિાળાઓએ તેમના બ્લેઝર પર નામના બેજ લગાડિાનું નક્કી કયુું છે.

કારની ચોરી માત્ર ૧૦ સેકન્ડમાં લંડનઃ મેિોપોલીટન પોલીસના રીપોટટ મુજબ ચાલાક ચોર એક કારની ચોરી માિ ૧૦ સેકન્ડમાં કરે છે. દર વષષે ૧૫૦,૦૦૦ કાર ચોરાય છે અને તેમાં બ્લેક ઓડી કાર ચોરોની માનનતી છે. ચોરો હવે ચાવીઓ લગાવેલી કારની ચોરી વધુ પસંદ કરે છે. બે તૃતીઆંશ કારચોરી આ રીતે થાય છે, જેથી ચોરીમાં લાગતો સમય ઘટી ગયો છે. ચોરો પણ નવા આઈનડયા અપનાવે છે. લોકો ઈન્સ્યુરન્સ કે ટેસસ નવભાગની કામગીરી ચાલતી હોવાનું સમજે છે અને ચોરલોકો િકોમાં ખુલ્લેઆમ કાર ઉપાડી જાય છે. સત્તાવાર આંકડા અનુસાર ૨૦૧૧-૧૨માં ૮૮,૧૦૩ કાર ચોરાઈ હતી, જેમાં ઘરફોડ ચોરીમાં મેળવાયેલી કારની ચાવીથી થતી ચોરીનો સમાવેશ થયો નથી. આમ ૪૦ ટકા કારચોરી નોંધાયા નવનાની રહે છે. મોટા ભાગની ચોરાયેલી કાર પાછી મળતી નથી.

લંડનઃ અલ કાયદાથી પ્રેરિત બરમિંગહામની ત્રાસવાદી ગેન્ગે ઝેિ લગાવેલા હેન્ડ ક્રીમના ઉપયોગથી ઓછામાં ઓછાં ૧૦૦૦ લોકોને માિી નાખવાની યોજનાની ચચાા કિી હતી. આ ક્રીમ ઘિ અને કાિના હેન્ડલને લગાવી દેવાનું હતું. આ મુસ્લલમ જૂથના િીંગલીડિ ઈરફાન નાસીરે વુસ્વવચ ક્રાઉન કોટટ સમક્ષ જણાવ્યું હતુ કે આવા ઝેિયુિ હેન્ડલના સંપકકમાં આવ્યાની પાંચ જ રમરનટમાં લોકો મિવા લાગત. ગયા વષષે સપ્ટેબબિ મરહનામાં ગેન્ગના સીરનયિ સભ્યો ઈિફાન નાસીિ, ઈરફાન ખાલલદ અને આલિક અલી સરહત ૧૨ વ્યરિની ધિપકડ થઈ હતી. આ ગેન્ગ સામે રિટનના ભિચક રવલતાિોમાં રવલફોટકો ભિેલા

કોથળાંને ડીટોનેટ કિવા આઠ આત્મઘાતી બોબબિના ઉપયોગ કિવાની યોજના ઘડવાનો આિોપ છે. લંડન બોસ્બબંગ કિતા વધુ ગંભીિ અને રવનાશક હુમલાની તેમની યોજના હતી. નાસીિ અને ખારલદ સામે પાકકલતાનમાં ત્રાસવાદી છાવણીમાં ટ્રેરનંગ મેળવ્યાનો પણ આિોપ છે. આ ગેન્ગના સભ્યોએ ગયા વષષે બરમિંગહામની શેિીઓમાં િમઝાન મરહના દિરમયાન £ ૧૦,૦૦૦થી વધુ િકમ ઉઘિાવી હતી. જોકે, તેના ફાઈનાન્સિ રહીમ અહેમદે શેિબજાિમાં £ ૯,૦૦૦થી વધુ િકમ ગુમાવી હતી. ત્રાસવાદીઓ નાણાના અભાવે આત્મઘાતી હુમલાની યોજનાને અમલી બનાવી શક્યા ન હતા.

• વિમાનમાં સાપ નીકળતાં દોડધામ મચીઃ નિટનના ગ્લાસગો શહેરના ઍરપોોટ પર મેક્સસકોથી સ્કૉટલૅન્ડની ફ્લાઇટમાં સાપ નીકળતાં પૅસેન્જરોમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી. ગત મંગળવારની ઘટનામાં એક પૅસેન્જરે સીટ નીચે સાપ જોતાં ચીસ પાડી હતી એ પછી સ્ટાફને બોલાવાતા ૧૦ ઇંચ લાંબો સાપ મળી આવ્યો હતો.

સંવિપ્ત સમાચાર • અફઘાવનસ્તાનમાં બે વિવિશ સૈવનકની હત્યાઃ અફઘાનનસ્તાનના હેલ્માંડ પ્રાંતમાં નાહર-એ-સરાજ નજલ્લાના બુરશા ચેકપોઇન્ટ પર મંગળવારે ફસ્ટટ બટાનલયન ઓફ ધ રોયલ ગોરખા રાયફલ્સના બે સૈનનકની હત્યા પોલીસ યુનનફોમોમાં રહેલાં વ્યનિ દ્વારા કરાઈ હતી. • હેકકંગ દાિાના પગલે વિવનિી વમરરની િેલ્યુમાં ઘિાડોઃ નિનનટી નમરર જૂથના કેટલાક અખબારો સામે ફોન હેકકંગના ચાર દાવાની તપાસ પર હાઈ કોટટ જજ વોસ દેખરેખ રાખશે તેવા સમાચારના પગલે તેની માકકેટ વેલ્યુમાં £ ૨૯ નમનલયન જેટલું ધોવાણ થયું હતું. ડેઈલી નમરર, સન્ડે નમરર અને ધ પીપલ અખબારોનાં શેરની કકંમત તૂટી હતી. છેલ્લાં પાંચ વષોમાં કંપનીના શેરમૂલ્યમાં ૯૦ ટકાનું ધોવાણ થયું છે. • સમર િાઈમ લંબાિિાની તરફેણઃ એક સવષે અનુસાર લગભગ બે તૃતીઆંશ મતદારોએ કાયમી સમર ટાઈમમાં રહેવાની તરફેણ કરી હતી. લાંબી રાનિઓ અને ઘેરી સાંજ તેમને હતાશા પ્રેરતી હોવાનું તેમનું કહેવું છે. ઘણાં લોકોએ કહ્યું હતું કે પ્રકાશમાન નદવસ અંધકારમાં ફેરવાય છે ત્યારે તેઓ ક્રાઈમનો અથવા અકસ્માતનો ભોગ બને તેવું જોખમ વધી જાય છે. • વૃદ્ધ અને િફાદાર બેન્ક ગ્રાહકોને િળતરમાં ભારે નુકસાન ઃ ઓલ-પાટટી પાલાોમેન્ટરી ગ્રુપ ઓન એનજંગ એન્ડ ઓલ્ડર પીપલના રીપોટટ મુજબ બેન્કો પોતાના વૃદ્ધ અને વફાદાર ગ્રાહકોને ઘણું ઓછું વળતર આપી દંનડત કરે છે અને નવા ગ્રાહકોને આકષોવા શ્રેષ્ઠ વ્યાજ દર અને બોનસની સોદાબાજી ઓફર કરે છે. વૃદ્ધ બચતકારો શ્રેષ્ઠ વળતર મેળવવા અન્યિ દોડાદોડી કરતા ન હોવાથી તેઓ વષષે £ ૧૩ નબનલયન ગુમાવે છે. • િીજગ્રાહકોને સૌથી સસ્તાં િેવરફની કેમરનની જાહેરાતથી હલચલઃ તમામ વીજ પુરવઠા કંપનીઓ તેમના ગ્રાહકોને સૌથી સસ્તાં ટેનરફ પર મૂકે તે માટે ફરજ પાડવાની વડા પ્રધાન કેમરનની જાહેરાતે હલચલ મચાવી છે. ડીપાટટમેન્ટ ઓફ એનજીો એન્ડ ક્લાઈમેટ ચેન્જ પણ આ જાહેરાતથી આશ્ચયોમાં પડ્યું છે. જોકે, આવી ફરજ નનહ પડાય તેવી સ્પષ્ટતા તેણે કરી છે. નબલ ચૂકવવાની અલગ પદ્ધનતઓથી ગ્રાહકો સંતુષ્ટ નથી અને ગયા વષોની સરખામણીએ તેઓ ૧૩ ટકા વધુ કકંમત ચૂકવી રહ્યાં છે.

Facilities Available

Air condition Hall (Accommodates 225)

Kitchen Facilities (Ideal for Catering)

Side Garden (Ideal for Canopy, Bouncy Castle, etc)

HEATHER PARK COMMUNITY CENTRE Kachhia samaj Hall, Mount Pleasant, Wembley, Middx, HA0 1SH '$(&%!#%

For Further Information / Booking , Telephone:

020 8903 6563 www.kslhall.co.uk


મિિન

Gujarat Samachar - Saturday 3rd November 2012

મિમિશરો કરતા ઈમિગ્રન્ટ્સને મિિન મવશે વધુ જાણકારી લંડનઃ પાકિસ્તાની ઈમિગ્રન્ટના પુત્ર અને સાઉથ લંડનિાં ટૂમટંગના લેબર એિપી સાદિક ખાને દાવો િયોો છે િે ઘણા મિમટશ નાગમરિોની સરખાિણીએ નવા ઈમિગ્રન્ટ્સ દેશના વારસા મવશે વધુ જાણિારી ધરાવે છે. ત્રણ-ચાર પેઢીથી અહીં રહેતા ઘણા લોિોને ઈમતહાસનો ‘ઈ’ ખબર હોતી નથી ત્યારે નવા આગંતુિોને મસમટઝનમશપ પરીક્ષા આપવી પડે છે તેનાથી તેિને મનરાશા ઉપજી છે. ગયા

શોપલિફ્ટરને ૩૨૯મા ગુના માટે જેિ પ્િીમથઃ દિટનના સૌથી જાણીતા ઉઠાંતરીકારોમાંના એક ૬૫ વષષીય રોબટટ નોિેસને તેના ૩૨૯મા ગુના માટે એક વષષની જેલની સજા કરાઈ હતી. ગુનાના આગલા દિવસે જ તે જેલમુક્ત થયો હતો. તેણે િુકાનમાંથી ત્રણ દમનીએચર ઉઠાંવ્યા હતા. છેક ૧૯૫૯થી ચોરીના ગુના માટે તેને િર વષષે કોટટમાં હાજર કરવામાં આવે છે. સાત િાયકામાં રોબટટ સામે શોપદલફ્ટટંગના ૩૨૯ ગુનાના આરોપ લગાવાયા છે અને ૧૭૦ વખત તેને સજા અપાઈ છે.

-6 30

િમહને ખુદ વડા પ્રધાન ડેદિડ કેમરન એિ ચેટ શો દરમિયાન િેગ્ના િાટાો અને રુલ મિટામનયાના સંગીતિાર મવશેના પ્રશ્નોના ઉત્તર આપી શક્યા ન હતા. મિટનના નાગમરિત્વ િેળવવા િે મિટનિાં રહેવાની પરવાનગી િાટે ચોક્કસ સ્તરનું ઈંગ્લલશ બોલી શિતાં ઈમિગ્રન્ટ્સે ‘લાઈફ ઈન યુનાઈટેડ કિંલડિ’ નાિની પરીક્ષા આપવી પડે છે. લેબર પાટટીએ ૨૦૦૫િાં આ ટેસ્ટ દાખલ િરી હતી.

શસ્ત્રો શોધનાર શ્વાનને મરણોત્તર પુરસ્કાર અપાયો

E" 4 . 2 2: %)"#3 E"1% 3 6 9 3% 2 2 9 6 6 9 "2 "2 2 7 2- %202E& 9

િંડનઃ તાદલબાન દ્વારા છુપાવેલા હદથયારો તેમજ દવસ્ફોટકોને શોિવામાં માસ્ટરમાઇન્ડ શ્વાન થેઓને તેના મૃત્યુ બાિ પુરસ્કૃત કરાયો છે. થેઓ દિદટશ સેનાની સાથે રહીને તાદલબાન આતંકીઓ દ્વારા છુપાવેલા હદથયારોને શોિી કાઢતો હતો જે બિલ તેને સવોષચ્ચ પ્રાણી પુરસ્કારથી સન્માદનત કરાયો છે. થેઓ આ સન્માન મેળવનાર ૬૪મું પ્રાણી છે. થેઓની સંભાળ રાખનાર અદિકારી લાન્સ કોપોષરલના મૃત્યુ બાિ એક માચષ ૨૦૧૧માં થેઓનું પણ મોત થયું હતું.

"2

2 7 9( 6

( . () .

9

E# E#

&6

%

2 3

9 ; 6 2 3 6 6

" $#

6>;65

$,3

$ "# )+''&(*

. .

-- 6965,; #;9,,;

#

)

! (

(

,'"(-

$ '

E7

C&

' " 6;/ @ @

. .

1 .

8 +8E

#

$

. .

65+65

,& 5 -

'

##

#$ "

/

2 6 9

3

E# 27 E/ 9

'

"

&(

*

& *

'

1

$ $ 4 ' 3 5' * 4 $ + #$ * ' $ $ ,& ) ' ' &, $ ' ' ' ' * $ 0 ! ( ' $, A :0(5 <:05,:: !<)30*(;065: $ 1 ' % /,8<, 7(?()3, ;6 <1(9(; #(4(*/(9 "2 3 ,2& 9 2 7 ) 3 %5 2 # * % ( #+ # , & # # # ' '. * - + # # * ) & # & # &+ * * )! ) ' "# # * # . + % * ' ' # % # . + % ' *$

*.#&#$#&

3 &

$

* ") % ;+B

$

$ 2 % $! % $ 2 % ' $ ' $ $

:0(5 &60*,

# * ' ' . # # % ' % / '. #+ # . #' ' . #' + ' '

"

"

14+2'29 741# % "

3#1 03'-2 (10. 8 3#1 03'-2 (10. 8

+)*32

$

$

%

$

%

*

*

14+2'2 9 741# +)*32 $ % *Prices per person based on twin share excluding flights & subject to availability. ! !

"

4.$#+

!

#+1#-+ 9 *' #6415'&+% *'#-+/) 5+--#)' #3 #--#,#& #62 (10. $

$! "

#

$$

!

8%

#

#62 (10.

$

8

#-( $0#1&

We will be happy to price match or beat any quote. Best Price Guaranteed. '

"& %& ) + ( ! "' "" ( & !&$ ! &" "!' !&% % &%

!

! &

$

%& "

$"'! )#

9

=== ()73.96<7 *64

=== ()73.96<7 *64

$- & #

@ @

2 < 3 2E& 3 %2 6 3 6 2 %

" % *+(

5

6;/ . .

(>

'# (&+' &$

.

(

"

(92,;

2 % 2 2 D 2- @>@ " 2 2 2 @@ 2: E# "9 % ! 6 "9

%" ! 6;/ @ @

. .

3 6

C 4

"9 % "9 %

$

"

-6 30

9'% 2:

%

૨૦૦૪માં આવો અદિકાર મળ્યો હતો. બાકીના યુરોપમાં આદથષક કટોકટી ઘેરી હોવાથી ઈદમગ્રેશનના નવા ઉછાળાથી દિદટશ કામિારોની નોકરીઓ પર જોખમ આવશે, તેમ દનષ્ણાતો કહે છે. મુક્ત હેરફેરના દનયમ સામે દિટનમાં ભારે કચવાટ છે. હોમ સેક્રેટરી થેરેસા મે આ દનયમનો અંત લાવવા િબાણ કરી રહ્યાં છે. આઠ પૂવષ યુરોપીય િેશોના ૬૬૯,૦૦૦ લોકો દિટનમાં કામ કરતાં હોવાનો અંિાજ છે.

$ %

2 2- B *6 % 8 %02& 2 A= *6 %

E 9)%"3 E"#6$2: 8 6* E"E" E"$ 9 2 E"#6$2: 9 ) 2 3 4: "$; 6 62 ! 6 "9

4 2 % 2 2 4 2 % 2 2

પૂવવ યુરોપીય ઈમિગ્રેશનિાં ઉછાળો િંડનઃ દિટનમાં પૂવષ યુરોપીય ઈદમગ્રેશનનો નવો ઉછાળો આવવાની આગાહી દનષ્ણાતોએ ઉચ્ચારી છે. હરવાફરવાની આઝાિીના યુરોપીયન કાયિાના પદરણામે ૨૦૧૪માં રોમાદનયા અને બલ્ગેદરયાના ૨૯ દમદલયન લોકો દિટનમાં મુક્તપણે રોજગારી મેળવવાના અદિકારી બનશે. આ બે િેશ ૨૦૦૭માં જ યુરોપીય સંઘમાં સામેલ થયા હતા. પોલેન્ડ સદહતના અન્ય કેટલાક પૂવષ યુરોપીય િેશોને

"$; :4 2- ?=

"2 9

5

$ !%#"$& & "! ! ! % ! ' $ &'$!

$ $ " &% $" "! "!


6

પિટન

Gujarat Samachar - Saturday 3rd November 2012

#

#.

) $ $ '

સંતાનોને ઘર માટે નાણાંસહાય પર વ્યાજ પણ ઈચ્છતા માતાપપતા

# # ( 0 $

#U )2R 1L4)-U I7L9 47L-PV 3U#- 4)L :U ."O 15R-R I7L9-PV L4( 2R )R :U3 )2L4R -5L 4f /U2Z 147L-O #K4 4:R "R 14R5L @5O 8 T - /U2Z-O eI?% % 2R67O-R 3P 2T LV 7R5L -f -L U .( N?'3L e7$L N@5 8 T - 9R?%42LV 4#Q 47L-PV 4:R "R .-O e7$L-O %T S 4O 15R U .( :U3 4f /U2Z # "R #R 2L4O # 7R09L % .4*O )2-R /U2Z /O #K4O +D)L7R#U -R 4f ;3LV 4#Q 47L-O "R )R D*6 9e:)-O )2L2 #K4O 2Le:)O 2R67O 8 U "U #U K0K - #7PV :U3 )U 4f.G -R )2L2 7C3 +D)L7R#U .UD% 2L4/)R :R $ L)R 7R5L 2L4L e7$L N@5 8 T - 9R?%42LV 2U 57L-U e7 B. .( .9V+ 4O 8 U "U 0L0)-PV L9 >3L- 4L 7PV #K4O "R T 4f.G 9L*R )2L4R -O 9L $-L 9/T+ 0R FL ?' ,4L7)L 0R /U%LFLA9 .( 4#Q 47L-L 4:R8R 2L4L 5V'- 0e2[ :L2 -R e'-04U-L e7$L N@5 8 T - 9R?%42LV /U%U 0Q* .( "R #R2LV /U%U .'L78U )U 3U<3 9L $ -R ( P 7JL-L /U%LFL/ )2-R 26O 8 8R 2:R0L-O 4O-R 0L0) -Y,O 4L 8U T U%O 2Le:)O 9L*R-O *7L ,Q4O 4f ,Q4LV +D)L7R#U *7L /U%LFLA9 9L*R-O )2L4O e7$L 4f e7$L 9R?%42LV D7O L47L2LV 78R -e:V 2L4O 7R09L %-L :U2.R# .4 %S0 .4*O e7$L 4f 9V0eV ,) )2L2 2Le:)O 26O 4:R8R 0 #- $ $ 1 $ $ ) $- 3 % .& 1L4)-L e7$L 2R677L 2L%S-O 4f D7O L47L-L 3P-L %S' M W '22LV & D*6U "R =3LV )2R 1L4)-L e7$L 2R677L 2L%S-O 4f .O 8 U "U ?T HU 2P#0 "RX ",.610

લંડનઃ સંતાનો પ્રથમ ઘર ખરીદી શકે તે માટે માતાપિતા નાણાકીય મદદ કરતા હોય છે, જેમાં ૫૦ ટકાથી વધુ િેરન્ટ્સ આ નાણા િરત મળે તેવી અિેક્ષા રાખે છે. એક અભ્યાસના રસપ્રદ તારણ મુજબ લગભગ ૭૩ ટકા િેરન્ટ્સ તેના િર સરેરાશ ૨.૧થી ૨.૫ ટકાનું વ્યાજ મળે તેવી ઈચ્છા ધરાવે છે. માત્ર ૩૧ ટકા િેરન્ટ્સ કે સગાં આ નાણા ભેટ તરીકે ઓફર કરે છે. એચએસબીસી દ્વારા પ્રથમ વખત ઘર ખરીદનારા ૧૦૦૦ લોકોના અભ્યાસ મુજબ ગયા

વષષે તેમાંના ૨૦ ટકાને િાપરવાપરક ફાઈનાન્સ મળ્યું હતું. નાણાસહાય કરનારાં ૨૦ ટકા સગાંઓએ પ્રોિટટીમાં અંશતઃ માપલકી રાખી હતી, જેથી મકાન વેચાય ત્યારે તેમની રકમ િાછી મળી શકે. માતાપિતા દ્વારા ભેટ કે લોનસહાયનું પ્રમાણ અલગ અલગ રહે છે. પ્રથમ ઘર ખરીદનારા ૨૦થી ૩૦ વષષની વચ્ચેના હોય તેમને સરેરાશ £ ૧૯,૦૦૦ અને ૩૦થી ૪૦ વષષની વચ્ચેના હોય તેમને સરેરાશ £ ૪૨,૦૦૦થી વધુ મળતાં હોવાનું જણાયું છે.

ગ્રાહકોને વીજકંપનીઓના ધમકીપત્રો લંડનઃ ટિટનની મોટી વીજકંપનીઓએ તેમના હજારો ગ્રાહકોનાં ગેસમીટર તપાસવા ઘરના આગળના બારણાં તોડી નાખવાની ધમકી આપતાં પત્રો અને ઈમેઈલ્સ મોકલ્યાં છે. પાંચ લાખથી વધુ પત્રો ગ્રાહકોને મોકલાયાં છે. આવા પત્રોના

કારણે ગ્રાહકોમાં રોષ સાથે ભય પણ ફેલાયો છે. ટિટટશ ગેસ, સધનન ઈલેક્ટ્રિક, સ્કોટટશ પાવર સટહત દરેક મોટી વીજકંપનીએ આવા પત્રો મોકલ્યાની કબૂલાત પણ કરી છે. કસઝ્યુમર ફોકસના ગિગલઅન કૂપરે જણાવ્યું હતું કે કંપનીઓએ સલામતીના કારણોસર દર બે વષષે ગેસ મીટર તપાસવાના હોય છે.

સંગિપ્ત સમાચાર • ચાલુ ગિમાને બે પાઈલટ કોકપીટમાં જ ઊંઘી િયાઃ યુકેની એરલાઈસસ કંપનીમાં એક પેસેસજર ટવમાનના બે પાઈલટ ચાલુ ટવમાને પેસેસજરોના જીવની પરવા કયાન વગર કોકપીટમાં જ ઊંઘી ગયાની ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. જોકે ટિટટશ એરલાઈસસ પાઈલટ્સ એસોટસએશને જણાવ્યું હતું કે આ સમસ્યા સામાસય છે. એક સવષે પ્રમાણે ૪૩ ટકા લોકોએ સ્વીકાયુું હતું કે તેઓ કોકપીટમાં ઊંઘી જાય છે. પાઈલટો તેમના ટવરુદ્ધ ગેરટશસ્તનાં પગલાં લેવાવાના ડરથી થાકી ગયાની ફટરયાદ પણ નથી કરતા. • લેબર એમપી જોન ક્રુડાસ ડ્રાઈગિંિ માટે પ્રગિબંગિિઃ ઈસ્ટ લંડનના ડેગનહેમ એસડ રેઈનહેમના લેબર પાટટીના એમપી જોન ક્રુડાસને આઠ સપ્તાહ માટે ડ્રાઈટવંગ માટે પ્રટતબંટધત કરાયા છે. તેમને ટવના ઈસસ્યુરસસ તથા રદ એમઓટી સટટિફફકેટ સાથે વાહન હંકારવા બદલ ૨૦૦ પાઉસડના દંડ ઉપરાંત, ૧૦૦ પાઉસડના અસય ખચન ચૂકવવાનો આદેશ કરાયો હતો. જુલાઈ મટહનામાં તેમની ધરપકડ પછી તેમણે પોતાનો ગુનો સ્વીકારી લીધો હતો. • રાત્રે લાઈટ્સ બંિ કરી દેિાિાં ભારે રોષઃ કાઉક્સસલ્સ અને હાઈવે સત્તાવાળાઓ મોટર વેઝ સટહતના મુખ્ય માગોન, ટાઉન સેસટસન અને રહેણાંક ટવસ્તારોમાં સ્િીટ લાઈટ્સ સ્વીચ ઓફ કરી દે છે. વીજટબલોના નાણા બચાવવા અને કાબનન એમીશન લક્ષ્યાંકને પહોંચી વળવાના આ પગલાંથી ટિટનનાં ઘણાં ટવસ્તારોમાં અંધકાર ફેલાઈ જતાં ટવરોધ થયો છે. લાઈટ્સ બંધ કરી દેવાતાં માગન અકસ્માત અને ચોરીનું પ્રમાણ વધી જવાનો ભય છે. • પસસનલ ટેક્સ રીટર્સસની િપાસમાં સરકારને ૬૪ ટકા િિુ આિકઃ રેવસયુ અને કસ્ટમ ટવભાગ દ્વારા સ્વમૂલ્યાંફકત રીટસસન બાબતે આક્રમક વલણ અપનાવાયા પછી ગયા ટેટ્રસ વષનમાં પસનનલ ટેટ્રસ રીટસસનની તપાસમાં સરકારને ૬૪ ટકા વધુ આવક થઈ છે. આવી તપાસ પછી ૨૦૧૧-૧૨માં આવક વધીને £ ૪૪૦.૬ ટમટલયન થઈ હતી, જે ૨૦૧૦-૧૧માં £ ૨૬૮.૮ ટમટલયન હતી.

1$' !,&614,$ 10'10 " !

159(.. $0$.5,'(

1$' 10'10 :%4,'*(

(/%(4610 64((6 $018(4 7,.',0*5

1$'

!

! "

$;(5

,4/,0*+$/ 15( 64((6

#

# ',0%74*+

$ $ * , 3 $ , 97L4-L \a _\ *O 0.U4-L ^ _\ 5L $ $ * , % + $ $ , / ( 0.U4-L ] \\*O ` _\ 5L 9U27L4*O 8PE7L4 1 $037+$4 64((6

2.166

DENTAL CONCEPTS

$ ,

+( 0',$ (064(

$4',))

$ $ , 97L4-L b \\ *O 0.U4-L ^ _\ 5L 9U27L4*O 8PE7L4 1 (064(

(4-(.(; 64((6

(. #

.$5*19

,.$$2

61&-2146

# # * ' ' !

$ % 1

$

(

$ $ 2, $ !

%

$ #$! !" $ !" "# !" $ ' #" ( # ! # "" !! !" "" $# # " ' % & $% # " $ #$! !" $ !" "# !" $ $ %" $ ' ! !% ! $ !# "$! % ! $ !# $ & #

(

(

"*(& 0

((, ' % "*(& 0

'

# )* %

)'&"

, ## (-

1$'

( $

(* !*

%

"$ $ ' % $ $ $-

!', % &)% ',+

$

1$'

! ",.610

!* &$ *(/'+

-&

! +$,! /// !', % (' !),+&-& $ (& & $% !', % (' !),+ #(,& $% ( $'

!/* + .+ % #. $ # * "# # + , # $ "

0',$ !,5$ 22.,&$6,10 (06(4 !,&614,$ 10'10 " !

(+)$, %

%%

$ $ , 97L4-L b _\*O 0.U4-L ^ _\ 5L 9U27L4*O 8PE7L4 - # # ' * ' ' ' # ( ) $ $ & # $ ' ' 7C3 +D)L7R#U -R !Q 77L-O 9V0eV ,) /O R O )2L2 #K4O 9V.( Q Z 2Le:)O 2L4O 7R09L % -L :U2.R# .4 c d e71L 2LV*O 26O 8 8R e7$L /O 'U;3P2?R % !R e5D% @5O 8 T - /U2Z /U%U D.Re9M/ 8 T - -R -L 2*L6L :R&6 +4R I L4-L e7$L-O 9V.( Q Z 2Le:)O !L4 U522LV e71Le#) 47L2LV 7O "R # $ . # # ' # ( ' # $ $ ' * *

$% . ,$

"*(& 0

$ $ , 97L4-L b _\*O 0.U4-L ^ _\ 5L 9U27L4*O 8PE7L4 1 $,0 1//70,6; (064( 10*5,*+6 $0&+(56(4

('+-%, ',

-(, ,$(' (* & *" ' $ + % 1$'" "$. -+

2 ( $%

/

%% ,( 0

& $% )* .$' # % $ "& $% (& .& # ) *$ "& $% (& +$, #-* #$%% ( (!! $%% + ' $"# ( (' ('

*& &( ( , % (% ) % % ) ## *-' ) & ( ' () *& ! , ## (- % , * ) % ) +(' %%

& $ )

&% &%

#


Gujarat Samachar - Saturday 3rd November 2012

7


વિટન

8

Gujarat Samachar - Saturday 3rd November 2012

યૌન શોષણ મામલે બીબીસીનો જવાબ માંગતા ડેવવડ કેમરન એજડટરે સ્વ. જિમ્મી સવાઈલ દ્વારા સગીર બાળિીઓ સાથે િરાયેલા યૌન શોષણનો પદાવિાશ િયોવ ત્યારે આ ઘટના બહાર આવી હતી. આ પછી ન્યૂઝનાઈટ શો બંધ િરી દેવાયો હતો. િેમરને િહ્યું હતું િે આ ગંભીર મામલો છે િેમાં બીબીસીએ િવાબ આપવો િ પડશે. આ કિસ્સો ચમિતા મીજડયાએ િ ચેનલનું લાઈસન્સ રદ િરવાની માગણી િરી હતી. એિ તરિ ચેનલનાં લાઈસન્સ સંબંધે સવાલો ઊઠયા છે ત્યારે બીજી તરિ જિજટશ સરિાર દ્વારા મળતી રિમ ઘટતાં ચેનલે િમવચારીઓ અને આઉટપૂટમાં ઘટાડો િરવાનું શરૂ િયુું છે.

લંડનઃ બીબીસીમાં યૌન શોષણનો કિસ્સો દબાવી રાખવાનો મામલો પ્રિાશમાં આવતા હોબાળો મચ્યો છે. બીબીસીના એિ ભૂતપૂવવ ઓકિસર સ્વ. જિમ્મી સવાઈલ પર આ યૌન શોષણનાં આરોપો લગાવાયા હતા. આ મામલે જિટનનાં વડાપ્રધાન ડેવિડ કેમરનનો ખુલાસો અને િવાબ મગાયો છે. િેમરને વલણ સખત બનાવતા િહ્યું હતું િે બીબીસીએ આ મામલે િવાબ આપવો િ પડશે. સોમવારે આ ચેનલનાં િેટલાિ ભૂતપૂવવ િલાિારોએ તેમનાં ઓકિસર પર યૌન શોષણનાં આક્ષેપો લગાવ્યા હતા. બીબીસીનાં પોતાનાં ટીવી શો ન્યૂઝનાઈટમાં ચેનલનાં

મલાલા યુસફઝાઇની તવબયતમાં નોંધપાત્ર સુધારો ઃ પૂરતા રક્ષણની ખાતરી

યોગ્ય નનણશય લેવાનો સમય ૧૧.૫૯ કલાક લંડનઃ હવમાસણભરી પહરસ્થથહતમાં પણ અંહતમ અને યોગ્ય હનણષય પર ન પહોંિાય તો પણ હિંતા કરવાની જરૂર નથી. સંશોધકોના દાવા અનુસાર આખા હદવસમાં ૧૧.૫૯ કલાકે તમે હંમેશાં યોગ્ય હનણષય લઈ શકો છો. સંશોધકોના મતે વ્યહિ થાકેલી ના હોય અને હદવસ સારો ગયો હોય ત્યારે તેણે મહત્ત્વના હનણષયો કરવા જોઈએ. નવા સંશોધનમાં જણાવાયું છે કે રાત્રે ૧૦.૦૦ વાગ્યા પછી વ્યહિ ક્યારેય યોગ્ય હનણષય લઈ શકતી નથી. રાત્રે ૧૦ વાગ્યા પછી આખા હદવસની વ્યથતતાથી માનવીનું મગજ થાકેલું હોય કે ઘેરી ઊંઘની અસરમાં કોઈ હનણષય યોગ્ય રીતે લઈ શકાતો નથી.

લંડનઃ તાહલબાની આતંકીઓના હુમલાનો ભોગ બનેલી ૧૫ વષષીય મલાલા યુસફઝાઇની તહબયતમાં નોંધપાત્ર સુધારો આવી રહ્યો હોવાનું સારવાર કરતા િોક્િરોએ જણાવ્યું હતું. હિહિશ ફોરેન સેક્રેિરી નવનલયમ હેગે બહમિંગહામની ક્વીન એહલઝાબેથ હોસ્થપિલમાં તેના પહરવારની મુલાકાત લીધી હતી. મલાલા હવે વાતિીત કરે છે, િાલે છે અને વાિવા માિે શાળાના પુથતકો પણ માગે છે. મલાલાના હપતા નઝયાઉદ્દીન યુસફઝાઇ પહરવાર સાથે ગત સપ્તાહે બહમિંગહામ આવી પહોંચ્યા છે. શુક્રવારે પત્રકાર પહરષદમાં હઝયાઉદ્દીને જણાવ્યું હતું કે મલાલા ફરી ઉભી થશે. તેઓ

INVESTMENT GOLD FOR SALE

.: '0, +&.9 - !/ . 1 #(. !. 2 .! 7'/&!8

9&

) + 1*"$

#

!

!

# &

! # !

#(. 4

2

! "

3 #5

.

! !

$

! ! ! % #

% (% '% ' $# $# ! + " ! #$ $! #) &'" #'& $ (

&1 + 1*"$ !/ / .%/

"(

#

# #

6#

$

'& ")"'&"&

*** $! #) &'" #'& $ (

/

("

બનમિંગહામની ક્વીન એનલઝાબેથ હોસ્પિટલમાં આરામ કરતી મલાલા સાથે તેના નિતા નઝયાઉદ્દીન યુસફઝાઇ અને તેના બે નાના ભાઈ ખુશાલ ખાન અને અટલ ખાન (જમણે)

મલાલાની સારવાર પૂરી થયા બાદ તેને પરત પાકકથતાન લાવશે. હું રાત્રે તેને મળ્યો ત્યારે તેની આંખોમાં ખુશીના આંસુ હતા. મલાલાના પહરવાર સાથે મુલાકાત પછી ફોરેન સેક્રેિરી હવહલયમ હેગે કહ્યુ હતુ કે પાકકથતાન અને હવશ્વમાં મહહલાઓના અહધકારનું રક્ષણ કરવા

મોગલવંશના ખજાનાનું પ્રદશશન

( )"'&

")' " &+ ) * ,* #

'% '() )!('* !'*) )! -

$ +++ !&

જીવનનું સહિત્ર અને હવથતૃત આલેખન કરતી હથતપ્રતો પણ હશે. ૧૭મી સદીના મધ્યકાળની અહત દુલષભ નીલમ અને રત્નોજહિત િામર ખાનગી સંગ્રાહક પાસેથી મેળવાઈ છે. બાદશાહ શાહ જહાંના નોકરો િારા આનો ઉપયોગ કરાતો હતો. શાહ જહાંના હપતા જહાંગીર શાહના શાસનકાળના ખજાનાને પણ પ્રદશષનમાં દશાષવાશે.

લંડનઃ ભારત પર આશરે ૨૦૦ વષષ સુધી શાસન કરનારા મોગલ શાહીવંશના ખજાનાને યુકેમાં આગામી મહહને થનારા પ્રદશષનમાં દશાષવવામાં આવશે. આ ખજાનામાં આખરી શહેનશાહ બહાદુર શાહ હિતીયએ પહેરેલા રત્નજહિત તાજનો પણ સમાવેશ થાય છે. હિહિશ લાઈિેરીના આ પ્રદશષનમાં દુલષભ ઘરેણાં, રત્નો, હિત્રો તેમ જ મોગલ બાદશાહોના વૈભવી

!% ,% " $!" %)"+* ) '

') $ $"% )

આગળ આવનારાઓની પિખે અમે ઉભા રહીશું. સાથે આવેલા પાક.ના આંતહરક બાબતોના પ્રધાન રહેમાન મનલકે મલાલાના હપતાને વિન આપ્યું હતું કે મલાલા પાકકથતાન પરત આવશે ત્યારે તેની તેમ જ પહરવારની સુરક્ષાની વ્યવથથા સરકાર કરશે.

/ / / / /

. . . + . .

* * '* & $ * & ) & "* ' )$ & ' - ')#

. . . .

& #'# "& (') '& '& , $ $,%(,)

$ %

!

#

"

!

(17 +9=3/=7?

"'&

#

52. -

-

" !(! (&'#! (',

($ & %)

)

"! $

4=7.475=C )7 1=:D8 5B*8B :;.B 4=9 E :8=5. &0@ 2=;, -?F897?

-

)* >*8B0=

'# &' ' " #*" +' , ) %,

"

!

"'&

5=< 8C-0 &@F76= 5=,A

&# " '% "& % ) 4=7.475=C 5B3='8 2B0 5B*8B 5=< -

!

/ / / /

(

, "( '& ' *#

#"%

!!

"

! !

. . . . .

!

+ . + . . .


Gujarat Samachar - Saturday 3rd November 2012

9


10

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 3rd November 2012

મનમોહન પ્રધાનમંડળઃ ચહેરો નહીં, નીતિરીતિ પણ બદલવાં પડશે વીતેિા સપ્તાહે વડા પ્રધાન મનમોહન રસંહે તેમના પ્રધાનમંડળમાં વ્યાપક ફેિફાિ કયાશ. કેટિાકને બઢતી મળી, કેટિાકની બદિી થઇ, અને અમુકને પડતા મૂકાયા. િાંબા સમયથી પ્રધાનમંડળમાં ફેિફાિ અપેરિત હતા. મનમોહન રસંહના કાયશકાળને અનેક િીતે ‘રવક્રમજનક’ માનવો િહ્યો. તેઓ એવી સિકાિના વડા પ્રધાન છે જે સિકાિે સૌથી વધુ પ્રધાનોના શપથગ્રહણ સમાિંભ યોજ્યા છે. મનમોહન એવા વડા પ્રધાન છે જેમના સૌથી વધુ પ્રધાનો ભ્રષ્ટાચાિમાં સંડોવાયેિા છે. અને આ સિકાિના ભાગ્યે જ કોઇ પ્રધાને એક ખાતામાં પાંચ વષશની મુદત પૂિી કિી છે. મનમોહન રસંહની વાત માનીએ તો આગામી િોકસભા ચૂટં ણી પહેિાંનો આ આખિી ફેિફાિ છે. મનમોહન રસંહે ભિે પ્રધાનમંડળને ઉપિતળે કિી નાખ્યું હોય અને ૨૨ નવા પ્રધાનોને કેરબનેટમાં થથાન આપ્યું હોય, પણ સિવાળે તો આ ફેિબદિ તેમની િાજકીય િાચાિી છતી કિે છે. નવિરચત પ્રધાનમંડળમાં ન તો ખિડાયેિા પ્રધાનોને પડતા મૂકાયા છે કે ન તો એવા પ્રામારણક ચહેિાઓને થથાન અપાયું છે કે જેથી ભ્રષ્ટાચાિના આિોપોથી ઘેિાયેિી સિકાિની છરબ ઝળહળી ઉઠે. માિને માિ િોકસભાની આગામી ચૂટં ણીને નજિમાં િાખીને આ ફેિફાિ થયાનું િાગે છે. આંધ્ર પ્રદેશમાંથી છ અને પબ્ચચમ બંગાળમાંથી િણને પ્રધાનપદું મળ્યું છે. અિગ તેિગ ં ણ િાજ્યની માગણી અને કોંગ્રેસમાંથી છૂટા પડેિા જગન િેડ્ડીના નવા પિથી સજાશયિ ે ા ખતિાને નાથવા આંધ્રને રવશેષ મહત્ત્વ અપાયું છે. જ્યાિે પબ્ચચમ બંગાળમાંથી િણ સભ્યોને પ્રધાનમંડળમાં સમાવી િાજ્યમાં કોંગ્રેસનું થથાન મજબૂત બનાવવા પ્રયાસ થયો છે. મમતા બેનિજીની તૃણમૂિ કોંગ્રેસે યુપીએ સાથે છેડો ફાડ્યા બાદ

કોંગ્રેસે પબ્ચચમ બંગાળ પિ રવશેષ ધ્યાન કેન્દ્રીત કયુું છે. િાજથથાનમાંથી બે સભ્યોને કેરબનેટમાં થથાન મળ્યું છે જ્યાિે ગુજિાતનું પ્રરતરનરધત્વ યથાવત્ િાખીને એકમાિ રદનશા પટેિને કેરબનેટ પ્રધાન તિીકે પ્રમોશન અપાયું છે. મધ્ય પ્રદેશ, છત્તીસગઢ, રબહાિ, ઝાિખંડમાંથી તો એકેય નવા ચહેિાને થથાન મળ્યું નથી. પ્રધાનમંડળમાં પરિવતશન વડા પ્રધાનનો રવશેષારધકાિ છે, પણ અહીં િાખ રૂરપયાનો સવાિ એ છે કે આ પરિવતશન વ્યૂહાત્મક િીતે યુપીએ સિકાિ માટે કેવું અને કેટિું િાભકાિક પુિવાિ થશે? આવો પ્રશ્ન ઉઠવાનું કાિણ એટિું જ કે એક યા બીજા કાિણોસિ ખિડાયેિા ચહેિાઓને પણ પ્રધાનમંડળમાં યથાવત િખાયા છે. આમાંના કેટિાકને તો વળી બઢતી મળી છે! પોતાનાં ટ્રથટોની ગેિિીરતઓનાં કાિણે સમાચાિોમાં છવાઇ ગયેિાં કાયદા પ્રધાન સિમાન ખુિશીદને ગડગરડયું મળશે તેમ મનાતું હતું તેની બદિે રવદેશ ખાતું સોંપાયું તે પાછળનું કાિણ સમજાતું નથી. કોિ લિોકની ફાળવણીમાં ફસાયેિા શ્રીપ્રકાશ જયથવાિને તેમના થથાને જ ચાિુ િખાયા છે. રવવાદને પગિે મનીષ રતવાિી પાસેથી પિનું પ્રવક્તા પદ પણ છીનવી િેવાયું હતુ,ં અને હવે તે પ્રધાન પદે પાછા ફયાશ છે! આ બધું દશાશવે છે કે વડા પ્રધાન અને કોંગ્રેસ પિના અગ્રણી નેતાઓ પ્રધાનો સામેના આિોપોને બહુ ગંભીિતાથી નથી િઇ િહ્યા. આમાં સિકાિનો ચહેિો બદલ્યે શું ફાયદો થવાનો? ભ્રષ્ટાચાિ, ગેિિીરતઓ, અરનણાશ યક્તા જેવા આિોપોથી ઘેિાયેિી મનમોહન સિકાિે આમ આદમીનો રવશ્વાસ ફિી હાંસિ કિવો હશે તો માિ પ્રધાનમંડળમાં આઘાપાછી કયવે નહીં ચાિે, કાયશરનષ્ઠા પણ દાખવવી પડશે, અને ભ્રષ્ટાચાિમુક્ત વહીવટ આપવો પડશે.

ઓબામા કે રોમની? જંગ ખરાખરીનો અમેરિકામાં ચૂટં ણી જંગ ચિમસીમાએ છે. ડેમોક્રેરટક પાટટીના બિાક ઓબામાએ શાસનધુિા પોતાના હાથમાં િાખવા કમિ કસી છે તો સામે રિપબ્લિકન પાટટીના મીટ િોમની મેદાનમાં છે. અમેરિકામાં આ જ બે મુખ્ય પિો છે અને તેમના ઉમેદવાિો વચ્ચે છઠ્ઠી નવેમ્બિે ટક્કિ થશે. યુએસમાં પ્રમુખ કેન્દ્રીત શાસનપદ્ધરત હોવાથી બે પ્રરતથપધટી વચ્ચે સીધો જંગ શક્ય છે. (ભાિત કે રિટનની સંસદીય િોકતાંરિક શાસન-પદ્ધરતમાં એ શક્ય નથી.) ઓબામા-િોમની વચ્ચેના જંગમાં અત્યાિે તો રવજયનું પલ્િું ઓબામાની તિફેણમાં વધાિે નમે છે. ગાંધીજીને આદશશ માનતા ઓબામા ચાિ વષશ પૂવવે ભાિે િોકઅપેિા સાથે સત્તાનશીન થયા હતા. આ શાસન કાળમાં તેમને બે મુખ્ય પડકાિોનો સામનો કિવો પડ્યો છે. એક, આરથશક મંદી અને બીજુ,ં રવદેશ નીરત. મંદીની સમથયામાંથી અમેરિકા હજી પૂરું મુક્ત થયું નથી, પણ બ્થથરત હળવી બની છે. ઓબામાનો દાવો માનીએ તો દેશમાં વધુ િોજગાિીનું સજશન થયું છે. મોટી મોટી કંપનીઓ, બેન્કો નાદાિ થવાની ઘટના અટકી છે. રવદેશ નીરત િેિે જોઇએ તો, ઓબામા તંિે ઓસામા રબન િાદેનને છેક પાકકથતાનમાં જઇને ઠાિ માયોશ છે. િીરબયામાં અમેરિકન િાજદૂતની હત્યાથી ઓબામા ટીકાકાિોનું રનશાન બન્યા, પણ પછી તેમણે બાજી સંભાળી િીધી છે. સીરિયા સંકટમાં પણ તેમણે આંધળુકકયા કયાશ નથી તેમ કહી શકાય. એવું કહી શકાય કે ઓબામા પુિોગામી પ્રમુખ જ્યોજશ બુશ જેટિા યુદ્ધખોિ નથી. ચૂટં ણીનું બીજું િસપ્રદ પાસું છે - બન્ને પ્રરતથપધટી વચ્ચે ટીવી પિ યોજાતા ચચાશના િણ

િાઉન્ડ. જેમાં બન્ને ઉમેદવાિો આરથશક બાબતો, રવદેશ સંબધં ો, વહીવટી નીરતઓ અંગે રવચાિો િજૂ કિે છે. આ ચચાશનું ભાિે મહત્ત્વ છે, અને આથી જ તેના પિ દુરનયાભિની નજિ હોય છે. પ્રથમ િાઉન્ડમાં િોમનીએ ઓબામાને પછાડ્યા, પણ બાકી બન્ને િાઉન્ડમાં ઓબામા આગળ િહ્યા. રવદેશ નીરત અંગે બન્ને િગભગ એકમત જણાયા. બન્નેએ થવીકાયુું કે િાદેનને ઠાિ માિતા પૂવવે પાકકથતાનને અંધાિામાં િખાયું તે યોગ્ય હતુ.ં મતિબ કે પાકકથતાનની મંજિૂ ી માગી હોત તો િાદેનનો સફાયો શક્ય નહોતો. બંને ઇિાન નીરત અંગે પણ સમાન અરભપ્રાય ધિાવે છે - ઇિાનને અણુસત્તા બનતું િોકવું જ જોઇએ. અને જો ઇિાન ઇઝિાયિ પિ હુમિો કિે તો અમેરિકાએ યહૂદી િાષ્ટ્રની મદદ કિવી જોઇએ. પ્રમુખપદની ચૂટં ણી જાહેિ થતાં જનમત જાણવા ઓરપરનયન પોિ શરૂ થયા. અખબાિોએ પણ સવવે કયાશ, વેબસાઇટ પિ પણ િોકોની નાડ પાિખવા પ્રયાસ થયો ને કેટિાક સંગઠનોએ પણ પ્રમુખપદનું પલ્િું કોની તિફ નમે છે તેનો તાગ િેવા પ્રયત્ન કયોશ. મોટા ભાગે ઓબામા આગળ જોવા મળે છે (જનાધાિ ઘટવા છતાં). સવવેમાં એક તાિણ એવું પણ નીકળ્યું છે કે ઓબામાને ભાિતીયોનું વ્યાપક સમથશન છે, જ્યાિે તેના પાકકથતાની સમથશકોમાં ઘટ્યા છે. ૫૦ થટેટ અને એક રડથટ્રીક્ટ (વોરશંગ્ટન ડીસી)માં વસતાં બહુમતી મતદાિો તેમની પસંદ - ડેમોક્રેરટક કે રિપબ્લિકન - અંગે થપષ્ટ છે, પણ એક વગશ એવો પણ છે જે કોને મત આપવો તે મુદ્દે અરનણાશયક છે. અને આ અરનણાશયક મતદાિો જ ઓબામા અને િોમની માટે રનણાશયક ભૂરમકા ભજવશે.

િમારી વાિ....

સફળતા માટે તૈયારી ન કરવી, નનષ્ફળતા માટે તૈયારી કરવા સમાન છે. - બેન્જાનમન ફ્રેન્કનિન

ગુજરાતી માટે જાગૃત થાવ આપણા ‘ગુજરાત સમાચાર’ અને ‘એશિયન વોઈસ’ના ૪૦ વષષના સમાપન પ્રસંગે પ્રશસધ્ધ કરાયેલ @40 A PICTORIAL OVERVIEWનો શવિેષાંક મળ્યો. ઈશતહાસ વાંચી - જાણી ઘણો જ આનંદ થયો. આપણા પ્રકાિનોએ છેલ્લા ૪૦ વષષ દરશમયાન શિશિિ ગુજરાતી સમાજની જે અમૂલ્ય અને સવષક્ષેત્રીય સેવા કરી છે તે બદલ ઘણા ઘણા ધન્યવાદ, અશિનંદન અને િુિેચ્છાઓ. 'ગુજરાતી સમાચાર'ની આવી સેવા હંમેિા ચાલતી રહે એ પ્રિુને પ્રાથષના. આપ ગુજરાતી સમાજને લાગતા-વળગતા ઘણા બધા પ્રશ્નો અંગે સેમીનાર યોજો છો અને તે બહુજ જરૂરી છે. પણ આપણી ગુજરાતી યુવા પેઢી (બાળકો) િશનવારે ચાલતી ગુજરાતી શનિાળોમાં ગુજરાતી િણે છે, િીખે છે અને ઘણાં GCSE – A લેવલની પરીક્ષામાં સારા માકકે પાસ પણ થાય છે. પરંતુ તે પછી તેઓનો ગુજરાતીના વાંચન-લેખનનો િોખ રહેતો નથી અને માતૃિાષા િૂલાઈ જાય છે. આપણી સૌની અને ખાસ કરીને બાળકના મા-બાપની ફરજ છે કે બાળકોને ગુજરાતી વાચન-લેખનમાં રસ લેતા કરીએ. આપણાં દરેક પુથતકાલયમાં ગુજરાતી પુથતકો મળે છે અને તેઅો 'ગુજરાત સમાચાર' વાંચે અને સમજે તો તેમના જ્ઞાન, સંથકાર અને સમજમાં પણ વૃધ્ધી થિે એમાં િંકાને કોઇ થથાન નથી. આપણી માતૃિાષાનું જતન કરવા સૌને મારી નમ્ર શવનંતી. - પ્રેમજી. એસ. ભોજા, સ્ટેનમોર

નિટન ગુજરાતનો સંબંધ ગુજરાતના મુખ્ય મંત્રીશ્રી આદરણીય મોદીજી એક મશહનાથી ગુજરાતમાં થવામી શવવેકાનંદજીની યુવા યાત્રા સાથે ફરી રહ્યા હતા ત્યારે યાત્રાના અંશતમ શદવસે યુકેના શવદેિ મંત્રીએ િારત સ્થથત એલચીને સંદેિો આપ્યો કે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાથે મંત્રણા કરો. આ સમાચાર ગુજરાત અને િારત માિે પ્રસંિાને પાત્ર છે. લોકોને ખબર જ હિે કે 'ગોધરા કાંડ'ના શદવસ પછી જ હુલ્લડો થયા હતા અને કહેવાતા માનવ અશધકારવાદીઅો અને એનજીઓએ ઉહાપો કરેલો અને મુખ્યમંત્રી મોદી સામે અનેક આક્ષેપો કરેલા. જેના િાગ રૂપે શિિને ગુજરાત સાથે નાતો તોડ્યો હતો. પરંતુ મોદીજીએ ગુજરાતને ન્યારું ગણી છેલ્લા ૧૨ વષષથી રોજના ૧૬થી ૧૮ કલાક કામ કરી ગુજરાતના શવકાસને દુશનયા સમક્ષ રજૂ કરી દુશનયાિરના દેિોને ગુજરાતમાં મૂડી રોકાણ કરવા અરજ કરી. આજે ગુજરાતમાં અનેક દેિોએ મૂડી રોકાણ કયુું છે. ગુજરાત મોદીજીની આગેવાનીમાં ખૂબ જ િાંત છે. આજે શવકાસનો મંત્ર ચાલે છે. આજે શિિને સામે ચાલીને ગુજરાત સાથે ફરી દોથતી કરી હોય તો તે માત્ર મોદીજીને આિારી છે. યુકેની સરકારે ફરી ગુજરાતને શમત્ર બનાવીને અશહયાં રહેતા ગુજરાતીઓનું એક પ્રકારનું સન્માન જ કયુું છે. 'ગુજરાત સમાચાર અને એશિયન વોઇસ'ની ચાર ચાર દાયકાની િકવતતી સફરનું ૫૨ પાનાનું ગ્લોશરયસ મેગેઝીન િેિ થવરૂપે મળ્યું, જેનો અમો ઋણ થવીકાર કરીએ છીએ અને બન્ને અખબારો હમેિા પ્રગશત કરે તેવી પ્રાથષના. - ભરત સચાણીયા અને પનરવાર, લૌરેલ વ્યુ

ભિા માણસ ભુિાભાઈને કેમ ભુિાય િારતના આઝાદી પવષની ૬૫મી વષષગાંઠ ઠેર ઠેર ઊજવાઈ રહી છે. આઝાદી મળે તે વખતે અહીં શિિનમાં ક્લેમેિ એિલી વડાપ્રધાન હતા. ચચતીલે િલે બીજા શવશ્વયુદ્ધના ફતેહ હાંસલ કરી, પરંતુ ઘરઆંગણે ચૂંિણીમાં લેબર સામે તેમનો કોન્ઝવવેિીવ પક્ષ હારી ગયો હતો. યુદ્ધમાં શિિનની શતજોરી તળીયા ઝાિક થઈ ગઈ હતી. યહુદીઓને તેમની િૂશમમાં પાછું ફરવું પડ્યું હતું. િારતમાં આઝાદીની લડત ચરમસીમાએ હતી. આમ વડાપ્રધાન એિલી સામે ઘણા પડકારો હતાં. બીજા શવશ્વયુદ્ધ દરશમયાન િારતની અંગ્રેજ સરકારે શિિન વતી લડવા માિે લાખો િારતીય સૈશનકોને શવશવધ દેિોના યુદ્ધ મોરચે મોકલ્યા હતા. જાપાન અને જમષનીની મદદ મેળવીને પરદેિની િૂશમ પર આ િારતીય સૈશનકોમાં જુથસોિરીને સમજાવ્યા કે અંગ્રેજો માિે નશહ પરંતુ દેિની આઝાદી માિે અંગ્રેજો સામે આપણે સૌએ લડવાનું છે અને આ રીતે સમજાવનાર હતા સુિાષચંદ્ર બોઝ તેમની અસરથી ૬૦,૦૦૦ સૈશનકોની ફોજ િારતમાં અંગ્રેજો સામે આક્રમણ કરીને તગેડી મૂકવા તૈયાર થઈ ગઈ હતી. દરશમયાન શવશ્વયુદ્ધ સમાપ્ત થઈ ગયું અને સુિાષચંદ્ર બોઝની ચળવળની આખી વાતને સખ્ત સેન્સરિીપ હેઠળ અંગ્રેજોએ િારતમાં દાબી દીધી હતી. િારત પરત ફરેલા આઝા શહન્દ ફોજના સૈશનકો સામે કોિટ માિષલની સખત કાયષવાહી કરવાનું પણ િાળી દીધું. આમ છતાં સુિાષબાબુના જમણા હાથ જેવા ગુરુબકાં શધલ્લોન, િાહનવાઝ અને ગરવા ગુજરાતી િુલાિાઈ દેસાઈએ એવી ચતુરાઈ વાપરી સંખ્યાબંધ સાક્ષીઓનો ઢગલો કોિટ સમક્ષ રજૂ કરી દીધો. િૂંકમાં કોિટ ફેંસલો આપી િકે નશહ અને સુનાવણી લંબાયે રાખે અને શહન્દુથતાનિરનાં દરેક િાષાના અખબારોમાં રોજ રોજ આઝાદ શહંદ ફોજની વાતો પ્રગિ થવા લાગી. પશરણામે લોકજુવાળ આક્રોિમાં પલિાઈ ગયો હતો. અંગ્રેજો જે ચળવળને દાબી રાખવા માંગતા હતા તે િુલાિાઈની આવડતથી થપ્રીંગની જેમ ઉછળી અહીંથી વડાપ્રધાન ક્લેમેિ એિલી િારત આવ્યા અને આઝાદી આપી દેવાનું નક્કી થઈ ગયું છે એવી વધામણી આપી એિલે ચરુ બહુ ઉકળ્યો નશહ આપણા િુલાિાઈ દેસાઈએ શવનીંગ િોિ મારી જ દીધો હતો. પવવે થવ. િુલાિાઈને કોિી કોિી વંદન. - જગદીશ ગણાત્રા, વેલીંગબરો

કહેવું છે પબ્િીક તરફથી આ મંદીના વખતમાં િી.વી. ચેનલો લવાજમ ઓછા કરે અને મંશદરોના બદલે ગરીબોને રોજી રોિી મળે તેમજ બાળકોને િણતર મળે તેવું ધમષ ધૂરંધરો કરે તે જરૂરી છે. આપણા બાળકો માતૃિાષા બોલે, લખે, વાંચે તેવું થાય તેવાં પગલાં મા-બાપ લે તો જ માતૃિાષા બચી િકિે.

ગુજરાિ સમાચાર અને એિશયન વોઇસને આપ કોઇ સંદેશ આપવા માગો છો? લવાજમ/તવજ્ઞાપન સંબંતધિ કોઇ માતહિી જોઇએ છે? હમણાં જ ફોન ઉઠાવો અથવા ઇ-મેઇલ કરો. અમે આપને મદદ કરવા િત્પર છીએ.

અનુસંધાન પાન-૩૫

Karma Yoga House, 12 Hoxton Market (Off Coronet Street) London N1 6HW

Tel: 020 7749 4080/4000 Fax: 020 7749 4081 Email:gseditorial@abplgroup.com aveditorial@abplgroup.com www.abplgroup.com


ગુજરાતઃ ચૂંટણી ચક્રવ્યૂહ

Gujarat Samachar - Saturday 3rd November 2012

રાજ્યનાં ૪૦ ટકા બૂથ સંવેદનશીલ જાહેર અમદાવાદઃ ૧૩મી ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ માટે જાહેરનામુ પ્રવસધ્ધ કરતા પહેલા રાજ્યમાં કાયદો અને વ્યિથથા, પૂિવ તૈયારીઓની સમીક્ષા કરિા સોમિારે અમદાિાદ આિેલા ભારતના ચૂંટણી પંચે મુક્ત અને ન્યાયી ચૂંટણીમાં ‘મની- મસલ્સ પાિર’ અિરોધરૂપ હોિાની ગંભીર ટીપ્પણી કરી છે. અગાઉ ચૂંટણીઓ જાહેર થયા પહેલા પણ ભારતના મુખ્ય ચૂંટણી કવમશનર િી.એસ સંપતે ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીઓમાં કાળા નાણાંની રેલમછેલ, રાજકીય સમથવન ધરાિનાર માથાભારે તત્િો તટથથ મતદાન પ્રવિયામાં અડચણરૂપ હોિાનું જણાિી ચૂંટણી પંચ માટે આ એક મોટો પડકાર હોિાનું કહ્યું હતું. વજલ્લા પોલીસ અવધક્ષકો, કલેક્ટરો, રાજ્યના ઉચ્ચ અવધકારીઓ સાથે સમીક્ષા બેઠકો પૂણવ કયાવ બાદ તેમણે

ગુજરાતમાં ૧૮૨ વિધાનસભા મતક્ષેત્રોમાં કુલ ૪૦ ટકા જેટલા મતદાન મથકો સંિેદનશીલ હોિાનો ઘટથફોટ કયોવ હતો. પ્રથમ તબક્કાની ચૂંટણી માટે ૧૩ નિેમ્બેરે જાહેરનામું પ્રવસધ્ધ થાય તે પૂિવે મુખ્ય ચૂંટણી કવમશનર િી.એસ.સંપત, કવમશનર એચ.એસ. બ્રહ્મા અને ડો. નસીમ ઝૈદી સવહત પંચની ફુલ બેન્ચે ગુજરાતમાં કાયદો અને વ્યથથાની સ્થથવતની સમીક્ષા કરી હતી અને રાજકીય પક્ષોના આગેિાનોની રજૂઆતો પણ સાંભળી હતી. સંપથના

કહ્યા પ્રમાણે લગભગ ૧૭,૭૨૯ મથકોમાં મુક્ત અને ન્યાયી મતદાન પ્રવિયામાં બાધારૂપ છે. આ મતદાન મથકોએ ભાજપ-કોંગ્રેસના દબંગો, ભૂમાફફયા, તોફાની તત્િો મતદારોના માનસ પર સિાર હોિાનું પંચના િનવરેબલ મેવપંગમાં બહાર આવ્યું છે. એટલુ જ નવહ, રાજફકય ઓથ ધરાિનારા માથભારે તત્િો તટથથ મતદાન પ્રવિયામાં અડચણરૂપ હોિાથી આિા તમામ મથકોએ ખાસ પોલીસ બંદોબથત તૈનાત થશે.

• વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં લેઉઆ પાટીદારો મુખ્ય ભૂવમકામાં?ઃ ૨૦૧૧માં સૌરાષ્ટ્રમાં કાગવડ ખાતે લેઉઆ પાટીદારોના ‘ખોડલધામ’નું નનમાાણ કરવાની જાહેરાતની સાથે જ ૧૦ લાખ લોકો સ્વયંભૂ રીતે સ્વાથા નવના એકત્ર થયા હતા. ગુજરાતના રાજકારણમાં અત્યારસુધી તમામ સરકારમાં લેઉઆ પટેલ સમાજના નેતાઓ કકચન કેનિનટ પ્રધાનોની હરોળમાં મોખરાનું સ્થાન ધરાવતાં હતા. પરંતુ છેલ્લાં કેટલાક સમયથી થઇ રહેલી આ સમાજની ઉપેક્ષાએ જ ‘ખોડલધામ’ને જડમ આપ્યો હતો. સૌરાષ્ટ્રમાં ૩પથી ૪૦ િેઠકો પર લેઉઆ પટેલો અસરકતાા પનરિળ છે. આથી દરેક પક્ષો તેમના મત લેવા ઇચ્છુક છે. ખોડલધામના પ્રમુખ નરેશ પટેલે કહ્યું હતું કે ખોડલધામને રાજકારણ સાથે કોઇ લેવા દેવા નથી. આ સંસ્થા સમાજના સવાાંગી નવકાસ માટે કામ કરી રહી છે.

સંવિપ્ત સમાચાર • દાહોદ નજલ્લાના દેવગઢિાનરયાના એનસીપીના ધારાસભ્ય અને દેવગઢિાનરયાના રાજવી પનરવારના તુષારનસંહ મહારાઉલ અને નગરપાનલકાના પ્રમુખ સનહત ૧૨ એનસીપીના ચૂંટાયેલા સભ્યો, કાયાકરો ભાજપમાં જોડાયા છે. ઉપરાંત અમદાવાદના ગૌરક્ષક અને કથાકાર સ્વ. શંભુ મહારાજના પુત્ર ચૈતડય શંભુ મહારાજ, નવશ્વ નહડદુ પનરષદના પૂવા ધમાાચાયા તેમ જ એનલસનિજ નવસ્તારના કોંગ્રેસના અગ્રણીઓ પણ ભાજપમાં જોડાયા છે. • નવધાનસભા ચૂંટણી સંદભભે ભૂતપૂવા મુખ્યપ્રધાન કેશુભાઈ પટેલની આગેવાની હેઠળની ગુજરાત પનરવતાન પાટટી કોઈ પણ પક્ષ સાથે ગઠિંધન કે જોડાણ કરશે નહીં, પણ તમામ ૧૮૨ િેઠકો ઉપર એકલે હાથે સ્વતંત્ર રીતે ચૂંટણી લડશે, એવી સ્પષ્ટતા કરતાં પાટટીના મહામંત્રી ગોરધન ઝડકિયાએ જણાવ્યું છે કે જીપીપી મુખ્યપ્રધાન નરેડદ્ર મોદીને કે કોંગ્રેસને પોતાના દુશ્મન તરીકે નહીં િલકે પોતાના પ્રનતસ્પધટી તરીકે જુએ છે, મોદી અમારા માટે સાપનાથ છે, તો કોંગ્રેસ અમારા માટે નાગનાથ છે. • નવધાનસભાની ચૂંટણીના પડઘમ સાંભળી ગુજરાત આવેલા યોગાચાયા િાિા રામદેવે જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતના મુખ્ય પ્રધાન નરેડદ્ર મોદી સરકારના કેગ સનટિિાઈડ ૧.ર૬ લાખ કરોડની ગેરરીનત મામલે અને ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ નીનતન ગડકરીના કૌભાંડોની ડયાયી અને તટસ્થ તપાસ થવી જોઈએ અને દોનષતો સામે કડકમાં કડક પગલાં લેવાવા જોઈએ. આ ઉપરાંત તેમણે રાજકારણમાં શુધ્ધધકરણની શરૂઆત ગુજરાતથી કરવા માટે તેઓ આવ્યા હોવાનું જણાવ્યું હતું. • િીએસપીના ઉત્તરપ્રદેશના ધારાસભ્ય અને ગુજરાતના પ્રભારી ધમાપ્રકાશ ભારતીયે ગત સપ્તાહે અમદાવાદમાં કહ્યું હતું કે, અમે કોઈ પક્ષની સાથે ગઠિંધન નહીં કરીએ અને અમે

11

ગુજરાતમાં સરકાર િનાવીશું. િીએસપી ગુજરાતમાં તમામ ૧૮૨ સીટો પર ઉમેદવારો ઊભા રાખશે. • ગુજરાત નવધાનસભાની નડસેમ્િરમાં યોજાનારી ચૂંટણીમાં મુખ્યપ્રધાન નરેડદ્ર મોદીનાં નેતૃત્વમાં ભાજપ સતત ત્રીજી વખત ભારે િહુમતી સાથે ૧૨૮ િેઠકો મેળવશે અને મોદી રાજ્યનું સૂકાન સંભાળશે તેવું ઇધ્ડડયા ટુડે અને ઓઆરજીના ઓનપનનયન પોલનું તારણ છે. જો કે, કોંગ્રેસનો આક્ષેપ છે કે મોદી આવા ઓનપનનયન પોલની ગોઠવણ કરે છે. • નિહારના મુખ્ય પ્રધાન નીનતશકુમારે જણાવ્યું હતું કે અત્યંત વ્યસ્ત કાયાિમનાં કારણે તેઓ આગામી ગુજરાત નવધાનસભાની ચૂંટણીમાં જનતા દળ(યુ) માટે પ્રચાર કરશે નહીં. નીનતશકુમારે જણાવ્યું હતું કે, ૨૦૦૭માં ગુજરાતની નવધાનસભા ચૂંટણીમાં તેમણે પ્રચાર કયોા હતો. ૪ નવેમ્િરે તેઓ પટણામાં યોજાનારી અનધકારયાત્રાની રેલીમાં વ્યસ્ત છે અને નવેમ્િરનાં પહેલા અઠવાનડયામાં તેઓ પાકકસ્તાનની એક અઠવાનડયા માટે શુભેચ્છા મુલાકાતે પણ જવાના છે. • નવધાનસભાની ચૂંટણી જેમ નજીક આવી રહી છે તેમ નટકકટવાંચ્છુઓ અને તેમના સમથાકોમાં ઉત્તેજના વધતી જાય છે. ગત સપ્તાહે નદલ્હીમાં કોંગ્રેસની ધ્સ્િનનંગ કનમટીની િેઠક યોજાઈ હતી. જેમાં પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ અને નવરોધપક્ષના નેતાએ ઉમેદવારોનું શોટિ-નલસ્ટ કનમટી સમક્ષ સોંપ્યું હતું. નદવાળી સુધીમાં ચાલીસેક નામનો િાઈનલ કરાશે અને નદવાળી પછી તુરંત તેની જાહેરાત કરવામાં આવશે તેમ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું. • ભારતીય જનતા પાટટીએ હાથ ધરેલી સંભનવત ઉમેદાવારો અને દાવેદારોની રજૂઆતો, કાયાકરો, સંગઠનની સેંસ લેવાની પ્રનિયા ગત સપ્તાહે સંપન્ન થઇ હતી. તેમાં કુલ ૧૮૨ િેઠકો માટે લગભગ ૪૫૦૦થી વધુ દાવેદારો અને સંભનવતોએ ચૂંટણી જંગમાં ઝંપલાવવા નનરીક્ષકો સમક્ષ રજૂઆતો કરી છે.


12

ગુજિાત

જેટ એિવેઝ કચ્છી પ્રવાસીઓનો ગેિફાયદો ઉઠાવે છે ભૂજઃ કકંગકફશરની ફ્લાઇટ બંધ થતાં મુંબઇ-ભૂિ વચ્ચે અત્યારે િેટ એરવેઝની એક િ ફ્લાઇટ છે. કંપનીએ આ તકનો લાભ લઇ ભાડું રૂ. ૧૮૦૦૦ કયુું હોવાથી પ્રવાસીઓ નારાિ છે. આ મુદ્દો કચ્છી ઉદ્યોગપજતઓની આંતરરાષ્ટ્રીય પજરષદમાં પણ ઊઠ્યો અને બાંધકામ ક્ષેત્રે આંતરરાષ્ટ્રીય લતરે પહોંચેલા કચ્છી લક્ષ્મણભાઇ ભીમજી રાઘવાણીએ ચેતવણી આપી હતી કે, કંપની તેનું વલણ નહીં બદલે તો કચ્છીઓ માટે તેઓ નવી એરવેઝ શરૂ કરશે. લંડન સજહત જવજવધ દેશોમાં કારોબાર કરતા લેક્સકોન જબલ્ડસષના ચેરમેન રાઘવાણીએ ભૂિમાં ‘ધ ચેમ્બર ઓફ કોમસષ એડડ ઇડડલટ્રીઝ કચ્છ’ દ્વારા આયોજિત ઇડટરનેશનલ કચ્છ જબઝનેસ મીટમાં કહ્યું કે, ‘આટલું ભાડું અસહ્ય છે, આ ભાડામાં લંડન પહોંચાય.’ જવદેશમાં વ્યાપાર ક્ષેત્રે ઉચ્ચ લથાન ધરાવતા કચ્છીઓની હાિરીમાં ‘લખમણબાપા’ના નામે જાણીતા આ દાતાએ આક્રોશ ઠાલવ્યો હતો કે, અડય િગ્યાએ થતી ખોટને કંપની કચ્છીઓને િોડતી હવાઇ સેવામાંથી વસૂલ કરવાનું બંધ કરે.

Gujarat Samachar - Saturday 3rd November 2012

સંલિપ્ત સમાચાિ • સેન્ડી વાવાઝોડાને પગિે અમદાવાદ-નેવાકકની ફિાઇટ િદઃ અમેજરકાના નેવાકકમાં સેડડી વાવાઝોડું ત્રાટકવાના અહેવાલથી નેવાકક એરપોટટને બંધ કરાયું છે. જવજવધ એરલાઇડસ કંપનીઓની અત્યાર સુધી ૭૫૦૦ ફલાઇટ રદ થઇ છે ત્યારે અમદાવાદથી મુંબઇ થઇને નેવાકક િતી એર ઇસ્ડડયાની ફલાઇટ (૧૯૧) પણ અજનસ્ચચત સમય સુધી રદ કરાઇ છે. ફ્લાઇટ કેડસલ થતાં કેટલાંક પ્રવાસીઓએ ફરીથી બુકીંગ કરાવ્યું હતું તો કેટલાકને રીફંડ આપવામાં આવ્યું હતું. • નિોડા પાટીયાકાંડના આિોપીઓની િાઈ કોટટમાં અપીિઃ ભાિપના પૂવષ પ્રધાન ડો.માયાબેન કોડનાની અને બિરંગ દળના બાબુ બિરંગી સજહતના નરોડા પાજટયાના આરોપીઓને લપેજશયલ ડેજઝગ્નેટેડે કોટેટ ફટકારેલી જવજશષ્ટ પ્રકારની સખત સજાના હુકમને પડકારાતા હાઈ કોટટ સમક્ષ અપીલ ફાઈલ કરી છે. િેની સુનાવણી નજીકના સમયમાં નીકળે તેવી શક્યતા છે. આ કેસમાં લપેજશયલ ડેજઝગ્નેટેડ કોટટના િિ ડો. જ્યોત્સનાબહેન યાજિકે એક ઐજતહાજસક ચુકાદામાં કોડનાની અને બાબુ બિરંગીને આ કેસના મુખ્ય સૂત્રધાર ગણાવી અનુક્રમે ૨૮ વષષની િેલ અને જીવે ત્યાં સુધી િડમટીપની સજા ફટકારી હતી. • પાકકસ્તાનથી જાસૂસનો ભાઇ અમદાવાદ આવ્યોઃ જામનગરમાં પકડાયેલા આઇ.એસ.આઇ એિડટ ઇદરીશ જપંજારાનો મોટો ભાઇ અસલમ ગત સપ્તાહે પાકકલતાનથી અમદાવાદની ક્રાઇમબ્રાંચમાં આવ્યો હતો. અસલમે પોલીસને કહ્યું હતું કે આઇ.એસ.આઇ ભારતીયોને ઇમોશનલ બ્લેકમેઇલ કરી જાસૂસ બનાવે છે. • શ્રેયસ ફાઉન્ડેશનનાં િીનાબિેન સાિાભાઈનું લનધનઃ મોડટેસરી જશક્ષણ જસલટમના પ્રણેતા, પ્રખર કેળવણીકાર બાળકોના જવકાસ પાછળ પોતાનું જીવન સમજપષત કરનાર શ્રેયસ પ્રજતષ્ઠાનના લથાપક જશક્ષણશાલત્રી લીનાબહેન સારાભાઈ (૯૮)નું ૨૫ ઓક્ટોબરે અમદાવાદમાં અવસાન થયું છે. તેઓ તેમની પાછળ પોતાના પુત્ર-પૌત્રો સજહતના પજરવારિનોને જવલાપ કરતાં મૂકી ગયાં છે. • પીઢ આલથિક પત્રકાિ કાંલતિાિ મ. શાિનું લનધનઃ શ્રી િૈન જવશા ઓસવાલ િાજતના સૌથી ઉંમરલાયક િાજતિન કાંજતલાલ મજણલાલ શાહ (૧૦૧ વષષ)નું ૨૯ ઓક્ટોબરે જનધન થયું હતું. તેમણે જીવનકાળ દરજમયાન ૭૦થી પણ વધારે વષષ જવજવધ અખબારોમાં આજથષક પત્રકાર તરીકે સેવાઓ આપી હતી. ઉપરાંત તેમની જવજવધ નવલકથાઓ પણ પ્રજસદ્ધ થઇ છે.

મોદીને અમેરિકાના રિઝા રનયમ મુજબ મળશે વોશિંગ્ટનઃ અંદાજે દસ વષષ સુધી બહિષ્કાર જેવી સ્થિહિમાં રાખ્યા બાદ હિટને ગુજરાિના મુખ્ય પ્રધાન નેરન્દ્ર મોદી સાિે હનકટિા વધારી છે. આ સંજોગોમાં અમેહરકાએ મોદીને હવઝા બાબિે થપષ્ટ વલણ ન દશાષવિા કહ્યું છે કે મોદીને હવઝા આપવા અંગે અમેહરકાના પ્રવિષમાન હનયમ મુજબ કાયષવાિી કરાશે. બરાબર એ જ સમયે અમેહરકાના નાયબ હવદેશ પ્રધાન હવહલયમ બન્સસે મોદી સાિે સંબંધમાં સુધારો લાવવાનો સંકેિ આપિાં કહ્યું કે, ‘અમેહરકા ગુજરાિ સાિે અમેહરકન કંપનીઓના હિિને સમિષન આપે છે. મને ખબર છે કે મોદીની હવઝા અરજી અંગેનો સવાલ વારંવાર ઊઠિો આવ્યો છે. પરંિુ િકીકિ એ છે કે હું વ્યહિગિ હવઝા અરજીઓ પર કોઈ હટપ્પણી કરી શકું નિીં. જ્યારે આ પ્રકારની અરજીઓ મળિી િોય છે ત્યારે અમરેકકન

કાયદા મુજબ જ િેના પર કાયષવાિી િાય છે.’ બન્સષ, હિટશ સરકાર દ્વારા નરેન્દ્ર મોદી અંગેની નીહિઓમાં િયેલા ફેરફાર બાદ અમેહરકા પણ િેની નીહિમાં પહરવિષન લાવશે કે કેમ િેવા પ્રશ્નોના ઉત્તર આપી રહ્યા િિા. માનવ અહધકાર વોચના એહશયન બાબિોના ડાયરેક્ટર જોન હશફ્ટને બન્સષને સવાલ પૂછિાં કહ્યું કે ગુજરાિમાં વષષ ૨૦૦૨માં ભયાનક હિંસા િઈ, જેમાં આશરે ૨૫૦૦ લોકોના મોિ િયા િિા. હિટનની સરકારે ગુજરાિના મુખ્ય પ્રધાન સાિે ભૂિકાળના સંબંધ-નીહિનો ત્યાગ કયોષ છે. અમેહરકાની સરકાર પણ મોદી પ્રત્યે આ નીહિ અપનાવી રિી

છે, શું િમે આ નીહિ ભહવષ્યમાં પણ જાળવી રાખશો? બન્સસે ઉત્તરમાં જણાવ્યું િિું કે, ‘વ્યાપાહરક ગહિહવહધઓની વાિ કરું િો ત્યાં ગુજરાિમાં અમેહરકાના મોટાં વ્યાપાહરક હિિ છે. અમે િેને સમિષન આપવાનું જારી રાખીશું. ગુજરાિિી હવશાળ સંખ્યામાં લોકો અમેહરકા આવિા રહ્યા છે અને િેને કારણે અમારું િે રાજ્ય સાિે મજબૂિ જોડાણ છે પરંિુ હવઝા હવશે, વ્યહિઓના સંદભષમાં મારે કંઇ નવું કિેવાનું નિી.’ ઉલ્લેખનીય છે કે િાજેિરમાં હિટનના ભારિ ખાિેના રાજદૂિ જેમ્સ બેવન નરેન્દ્ર મોદીને ગાંધીનગરમાં મળ્યા િિાં.

• પલિયડની મલિિા અમેલિકાથી લડપોટટ: ગાંધીનગર જિલ્લાના કલોલના પજલયડમાં રહેતી રેખા પટેલ દસ વષષ પહેલા પજત રમેશભાઈ અને સસરા અંબાલાલ સાથે બનાવટી પાસપોટટના આધારે અમેજરકા પહોંચી હતી. જ્યાં નવ વષષ ગેરકાયદે રહ્યા બાદ ઝડપાતા ગત સપ્તાહે તેમને અમદાવાદ પરત મોકલાયા છે. તેના પજત, સસરા અમેજરકામાં િ છે. એક મુસ્લલમ મજહલાના પાસપોટટ પર રેખાનો ફોટો લગાવાયો હતો. તમામને એિડટે હૈદરાબાદથી ઢાકા, ઢાકાથી હોંગકોંગ, હોંગકોંગથી કેનેડા અને ત્યારબાદ કેનેડાથી બાય રોડ અમેજરકા મોકલ્યા હતા. અમેજરકા ગયા બાદ ત્રણેય િણાં જવજવધ મોલ અને મોટેલમાં કામ કરતાં હતાં. પાંચ વષષ પહેલા રેખાને પજત સાથે જવવાદ થતાં બંને અલગ થઇ ગયા હતા.


ગુજરાતઃ ચૂંટણી ચક્રવ્યૂહ

Gujarat Samachar - Saturday 3rd November 2012

િાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સવમટ-૨૦૧૩માં પાટટનર બનશે UKIBC

અમદાવાદઃ આંતરરાષ્ટ્રી ય વેપાર અને મૂડીરોકાણને પ્રોત્સાહન આપતી સંસ્થા યુનાઇટેડ કકંગડમ ઇન્ડડયા બિઝનેસ કાઉન્ડસલ (યુકઆ ે ઇિીસી) વાઇિડટ ગુજરાત ગ્લોિલ સબમટ ૨૦૧૩માં પાટટનર ઓગગેનાઇઝેશન તરીકે ભાગ લેશ,ે તેમ રાજ્યના ઉદ્યોગ બવભાગના સૂત્રોએ કહ્યું હતુ.ં ઉલ્લેખનીય છે કે તાજેતરમાં જ યુકને ા ભારત ખાતેના રાજદૂતે ગુજરાતની મુલાકાત લઈ દાયકા જૂના રાજદ્વારી સંિધં ો સુધાયાા હતા. વાઇિડટ સબમટ્સમાં અત્યાર સુધી જાપાન તથા અડય દેશોની સંસ્થાઓ પાટટનર તરીકે ભાગ લઈ રહી છે. હવે આ સબમટને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે વધુ આકષાક િનાવવા ગુજરાત સરકાર વધુને વધુ દેશોની સંસ્થાઓ તેમાં પાટટનર તરીકે ભાગ લે તે માટે પ્રયાસ કરે છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, ઇંગ્લેડડના સાંસદ અને વેપાર તેમજ મૂડીરોકાણ માટેના ભૂતપૂવા પ્રધાન પેબિબસયા હ્યુબવટ્ટની આગેવાનીમાં બિટનનું એક પ્રબતબનબધમંડળ વાઇિડટ સબમટમાં ભાગ લેશ.ે સબમટ જાડયુઆરી ૧૧થી ૧૩

જાડયુઆરી ૨૦૧૩ દરબમયાન ગાંધીનગર ખાતે મહાત્મા મંબદરમાં યોજાશે . ઉલ્લેખનીય છે કે ગુજરાતમાં વષા ૨૦૦૨નાં કોમી તોફાનો વખતે બિટનના ત્રણ નાગબરકોની ગુજરાતમાં હત્યા પછી ગુજરાત સાથે તેણે રાજદ્વારી સિંધો કાપી નાખ્યા હતા. આ હત્યાનો કેસ અત્યારે સ્થાબનક કોટટમાં ચાલી રહ્યો છે. બિટને ગુજરાતના મુખ્ય પ્રધાનને રાજદ્વારી બવઝા આપવાનો પણ ઇનકાર કયોા હતો. આમ છતાં બિટનના સાંસદો વ્યબિગત ધોરણે વાઇિડટ ગુજરાત સબમટને ટેકો આપતા રહ્યા છે. ગુજરાતીઓ જ્યાં નોંધપાત્ર પ્રમાણમાં વસે છે તેવા બિટનના િેડટ નોથા મતબવસ્તારના લેિર પાટટીના સાંસદ િેરી ગાબડટનરે વાઇિડટ ગુજરાત ૨૦૦૯ ને સમથાન આપતો ઠરાવ હાઉસ ઓફ કોમડસમાં રજૂ કયોા હતો. વાઇિડટ ગુજરાત ૨૦૧૧ પહેલાં બિટનમાં ગુજરાતને મૂડીરોકાણ માટેના આકષાક સ્થાન તરીકે રજૂ કરવા ગયેલા પ્રબતબનબધમંડળને પણ તેમણે આવકાયુું હતું .

13

સંભિપ્ત સમાચાર • રાજ્યના મતદારો ‘નો-વોટ’નો ઉપયોગ કરી શકશેઃ ચૂંટણીમાં રાજકીય પક્ષો દ્વારા થોપી દેવાતા ગમે તેવા ઉમેદવારોને નકારવાની તક ગુજરાતના મતદારોને િાપ્ત થશે. જેના કારણે ગુજરાતના રાજકીય ઈપતહાસની તાસીર પણ બદલાશે. ચૂંટણીપંચમાં એવી જોગવાઈ છે કે, મતદાનના પદવસે મતદારને પોતાના બુથમાં ગયા બાદ કોઈ ઉમેદવારને મત આપવો યોગ્ય ન જણાય તો તેઓ આંગળીમાં શાહીની લગાવ્યા પછી ત્યાં પિસાઈડીંગ ઓફિસર પાસેથી રજીથટર માંગી તેમાં પોતાના નામનંબર સપહતની તમામ પવગતો ભરીને પોતે જે તે ઉમેદવારને ‘વોટ’આપવા માંગતા નથી,તેની થપષ્ટ નોંધ કરી શકશે. • ગાંધીનગરની પાંચ સીટ માટે દાવેદારોનું લોબીંગઃ પવધાનસભાની ચૂંટણીને લઇને રાજકીય પક્ષોમાં જોડાયેલા કાયવકરોથી માંડીને ટોચના નેતાઓએ લોપબંગ શરૂ કયુું છે ત્યારે ઉમેદવારોની સેન્સ લેવાની કામગીરી બંને પક્ષે પૂણવ કરી છે. ગાંધીનગરની પાંચ બેઠકો માટે ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંને પક્ષમાં દાવેદારોનો રાિડો િાટયો છે. િદેશ પનપરક્ષકો સમક્ષ ગાંધીનગરમાં ભાજપમાંથી ૧૯૦ અને કોંગ્રેસના ૧૨૦ લોકોએ પોતાના બાયોડેટા આપ્યા છે. અગાઉ કોંગ્રેસ પાટટી સામે બળવો કરી પક્ષ સાથે છેડો િાડવાની પચમકી ઉચ્ચારનાર ગાંધીનગરના મેયરે પણ ટીકીટ માટે દાવેદારી નોંધાવી છે. • મોદીનો અભિવાદન સમારંિ હવે િાજપના ખચચમાં ગણાશેઃ ગુજરાતમાં કોઈપણ પક્ષ દ્વારા રેલી, સભા કે અન્ય કોઈ ચૂંટણીલક્ષી કાયવક્રમ યોજાય તો તેના ખચવની પૂવવ મંજૂરી લેવાનો ચૂંટણીપંચે પનયમ બનાવ્યો છે. અત્યારે ગુજરાતમાં ઠેક-ઠેકાણે ચાલી રહેલા મુખ્ય િધાનના જનઅપભવાદન સમારોહનો ખચવ પણ ભાજપાના ખચવમાં ગણવામાં આવશે તેમ ચૂંટણીપંચના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું. પવધાનસભાની ચૂંટણીને અનુલક્ષીને ઉમેદવારોના ખચવ અને પક્ષ દ્વારા થતાં ખચવની નોંધ રાખવાનું ચૂંટણી પંચે વ્યવસ્થથત તંત્ર ગોઠવ્યું છે. • ફિલ્મના કલાકારો પણ ભટફકટની રેસમાંઃ ચૂંટણી આવતા જ ગુજરાતી ફિલ્મના કલાકારો પટફકટ માટે ભાજપ- કોંગ્રેસના પોતાના રાજકીય પમત્રો-નેતાઓ સાથે ખાનગી ગુિતેગુ શરૂ કરે છે અને પોતાની લોકપિયતા વટાવી લેવા દોડધામ કરે છે, છેક ૧૯૮૦ના દાયકાથી શરૂ થયેલો આ પસલપસલો આ ચૂંટણીની પટફકટ માટે યથાવત્ રહ્યો છે અને અડધો ડઝનથી વધુ ફિલ્મી કલાકારો પોતાના રાજકીય નેતાઓની આસપાસ ચક્કર લગાવી રહ્યા છે.

પૂવચ મુખ્ય પ્રધાન કેશુિાઈ પટેલે ગત સપ્તાહે અમદાવાદના પાલડીમાં આવેલા ભવશ્વ ભહન્દુ પભરષદ કાયાચલયની લાંબા સમય બાદ મુલાકાત લઇને કાયચકરોને સંબોધન કયુું હતું. ઉલ્લેખનીય છે કે ઘણા સમયથી કેશુિાઇની જેમ પભરષદના કાયચકરો-ઉચ્ચ હોદ્દેદારો પણ ગુજરાતમાં િાજપ સરકારની કેટલીક નીભતથી નારાજ છે.

કેશુભાઇનું રાજકીય ભાવિ અંધકારમય? અમદાવાદઃ ભાજપ અને નરેન્દ્ર મોદીથી નારાજ ભૂતપૂવવ મુખ્ય િધાન કેશુભાઇ પટેલ દ્વારા થથાપપત ગુજરાત પપરવતવન પાટટી (જીપીપી)ની ૬ ઓગથટે જાહેરાત થઇ ત્યારે એવી માન્યતા હતી કે પવપવધ ક્ષેત્રના આગેવાનો તેમની સાથે જોડાશે. પરંતુ હજુ સુધી એકપણ જાણીતો ચહેરો જીપીપીમાં જોડાયો નથી. ચૂંટણી નજીક આવતાં સુધીમાં કેશુભાઇ સાથે જોડાયેલા થોડાં લોકોને પણ ખેરવી નાંખીને તેમને એકલા પાડવાનો તખ્તો ગોઠવાઇ રહ્યો હોવાનું રાજકીય વતુવળોમાં ચચાવઈ છે. જીપીપી ખરા અથવમાં ‘પપરવતવન’ લાવી શકશે કે કેમ ? આ િશ્ન અત્યારે ચચાવનો મુદ્દો બન્યો છે. ત્યારે પાટટીની નોંધણી થતાં મહામંત્રી

Handcrafted in Britain

room for all the family

Happy Diwali from everyone at DFS

ગોરધન ઝડફિયાએ કહ્યું હતું કે જે લોકો એવી વાતો કરતાં હતા કે પક્ષનું રપજથટ્રેશન પણ થવાનું નથી તે લોકોને આ લપડાક છે અને ૧પ લાખ સભ્યો સાથેની આ પાટટીને બાળક છે તેમ કહીને લોકો ભૂલ કરી રહ્યા છે. હકીકતમાં જે સંગઠનની રચના થઇ તેમાં પજલ્લાઓમાં કે િદેશ થતરે એકપણ એવો ચહેરો જોવા નથી મળ્યો જે રાજ્યમાં પપરવતવન કરવા માટે સક્ષમ હોય. તેમને જીપીપી પટફકટ પણ આપે તો ચૂંટણી જીતી શકે કે કેમ? આ િશ્નનો જવાબ ખુદ પક્ષના અગ્રણીઓ પણ આપી શકતાં નથી. જો કે, માનવામાં આવે છે કે આરએસએસ અને વીએચપી કેશુભાઇ માટે પડદા પાછળ કામ કરે છે.


14

સૌરાષ્ટ્ર

Gujarat Samachar - Saturday 3rd November 2012

ધારાસભ્યની પુત્રીનો પપતા સામે ભ્રષ્ટાચાર-ચાપરત્ર્ય અંગે આક્ષેપ અમરેલીઃ સાવરકુંડલાના ભાજપના ધારાસભ્ય કાળુભાઇ વવરાણીની સામે ખુદ તેમની દીકરી રીટા ઉફફે અલ્પાએ રૂ.૯૦૦ કરોડનો ભ્રષ્ટાચાર આચરી ચાવરત્ર્ય સંબંધી આિેપો કરી પિ ફરીથી તેમને વટકકટ ન ફાળવે તેવી માંગણી કરી છે. જો કે, ધારાસભ્યે પુત્રીના આવા વનવેદન બાબતે તે માનવસક બીમાર હોવાનું જણાવ્યું છે. બીજી તરફ રીટાએ અમરેલીના ડીએસપી મળીને પોલીસ રિણ માંગ્યું હતું. રીટાએ આિેપ કયોો હતો કે તેના કુટુંબીજનો તેને પાગલ બનાવવા પ્રયાસ કરે છે. તે તેના વપતાના ઘરે સુરવિત નથી તેથી તેને રિણ આપે. રીટાએ ૨૮ ઓક્ટોબરે અમરેલીમાં એક પત્રકાર પવરષદમાં વપતા સામે આ પ્રકારના આિેપો કયાો હતા. તેણે પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે, મારા વપતા ભ્રષ્ટાચારી હોવાથી મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તેમને ટીકીટ આપવી ન જોઇએ. આમ છતાં વટકકટ આપશે તો હું તેમની સામે પ્રચાર કરીશ.’ તેણે વધુમાં કહ્યું હતું કે તેના વપતાએ ભ્રષ્ટાચાર કરી રૂ. ૯૦૦ કરોડની સંપવિ એકત્ર કરી છે અને સ્વીસ બેંકમાં તેમનું એકાઉન્ટ છે.

ઉપરાંત વસંગાપોર, ગોવા અને વદવમાં હોટેલ ધરાવે છે. સુરત, અમદાવાદ અને સાવરકુંડલામાં પણ અપાર સંપવત છે. આ વવસ્તારમાં થતા તમામ કામમાં તેઓ ભ્રષ્ટાચાર આચરે છે. અલ્પા વવરાણીએ પોતાના વપતા સામે ચાવરત્ર્ય સંબંધી પણ આિેપો કયાો હતા. કાળુભાઇના પ્રથમ પત્નીના મોત માટે પણ તેણે તેમને જવાબદાર ઠેરવ્યા હતા. મારા વપતાએ મારી કારકકદદી બગાડી છે. મારા લગ્ન કરાવ્યા નથી. વારંવાર રીવોલ્વર બતાવી તેને હત્યાની ધમકી પણ આપે છે. રીટાએ જણાવ્યું હતું કે કોઇ ન પહોંચે તેને પેટ પહોંચે એ ન્યાયે હું મારા વપતા સામે લડીશ. પુત્રી માનસિક બીમાર છે કાળુભાઈ વવરાણીએ પુત્રીના આિેપોનો જવાબ આપતા જણાવ્યું હતું કે ૨૦ વષોથી હું પુત્રીની સારવાર કરાવું છું. દવા માટે દર મવહને ૩-૪ હજારનો ખચો કરું છું. હું કઇ રીતે મારી પુત્રીને મારી શકું? માનવસક બીમારીના કારણે તે આવો ડર દેખાડે છે. તેમણે પાછલા વષોોના તેમની પુત્રીના સારવારના બીલ પણ રજુ કયાો હતા.

સંડિપ્ત સમાચાર • ઝવેરચંદ મેઘાણી કૃત રાસગરબાની રમઝટઃ નિરાવિમાં રાષ્ટ્રીય શાયર ઝિેરચંદ મેઘાણી કૃત લોકગીતો, રાસ ગરબાના કાયોિમ મેઘાણીના જીિન સાથે સંકળાયેલા તમામ ગામ, શહેરોમાં યોજાયા હતા. ઝિેરચંદ મેઘાણીની કમો અને વનિાોણભૂવમ બોટાદમાં વિિેકાનંદ સોસાયટી ગરબી મંિળ અને હરગોવિંદભાઈ પટેલના સહયોગથી રાસગરબાનું આયોજન કરાયું હતું. જેમાં મેઘાણીના પૌિ વપનાકી મેઘાણી અને તેમના માતા કુસુમબેનનું સટમાન થયું હતું. ઉપરાંત અમરેલી, રાજકોટ, રાપર, ભરૂચ અને અમદાિાદમાં પણ કાયોિમો યોજાયા હતા. • વાંકાનેરના દેવદયા ટ્રસ્ટ દ્વારા સેવાકાયયઃ રાજકોટ વજલ્લાના િાંકાનેરમાં દેિદયા ચેરીટેબલ ટ્રપટ સંચાવલત એન.આર. દોશી આંખની હોસ્પપટલમાં બાળકોની િાંસી આંખ, બાળમોવતયો, પાંપણની તકલીફ જેિા આંખના રોગોનું મફત વનદાન તથા સારિાર થાય છે. િિોદરાના િો. જયપ્રકાશ પુરોવહતની સેિાઓ દદદીઓને મળી રહી છે. ઉપરાંત િાંસી આંખ, બાળ મોવતયો તથા પાંપણને લગતી તકલીફ માટે શવનિાર, ૧૭ નિેમ્બરે, શવનિારે એક ખાસ કેમ્પનું આયોજન પણ કરિામાં આવ્યું છે. આ કેમ્પમાં દિા સવહતનું વનદાન, સારિાર તથા ઓપરેશન તદ્દન મફત થશે. • આજજેન્ટટના પીનટ ચેમ્બરના સભ્યો ગોંિલની મુલાકાતેઃ આજજેસ્ટટનામાં મગફળીના ઉત્પાદનથી માકકેવટંગની પ્રવિયાની દેખરેખ રાખતી આજજેસ્ટટના પીનટ (મગફળી) ચેમ્બરના આઠ સભ્યો તાજેતરમાં ગોંિલની મુલાકાતે હતા. ગોંિલનું યાિડ મગફળી માટે ભારતભરમાં પ્રખ્યાત છે. આ ચેમ્બરના સભ્યોએ અહીંની િેચાણની પ્રવિયાનો અભ્યાસ કયોો હતો.યાિડના સેિેટરી મહેશભાઈ િાિોદવરયાએ કહ્યું કે, રૂ અને મરચાંની ખરીદી માટે વિદેશીઓ અિારનિાર આ યાિડમાં આિે છે. • સૌરાષ્ટ્રની વધુ ૧૨ બોટ, ૬૦ માછીમારોના અપિરણઃ પોરબંદર સવહત સૌરાષ્ટ્રની િધુ ૧૨ ફફશીંગ બોટ સવહત ૬૦ માછીમારોનું પાફકપતાને અપહરણ કરીને તેમના પર અમાનુષી અત્યાચાર થઇ રહ્યો હોિાનું સૂિોએ જણાવ્યું હતું.

ચૂંટણીપંચ દ્વારા આચારસંડિતાના નામે રોકિ વ્યવિાર સંબંડધત લાગુ કરેલા ડનયમના ડવરોધમાં સોમવારે રાજકોટ, જૂનાગઢ, પોરબંદર સડિતના નાના શિેરોમાં વેપારીઓ દ્વારા બંધનું એલાન આપવામાં આવ્યું િતું. ચૂંટણીપંચે રોકિ વ્યવિારના મુદ્દે જાિેર કરેલા ડનયમને લીધે વેપારીઓ મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે.

....અને રાદડિયાએ ગુમાવ્યું પ્રધાનપદ રાજકોટઃ સૌરાષ્ટ્રના લેઉઆ પટેલ અગ્રણી અને પોરબંદરના કોંગ્રેસના સાંસદ વિઠ્ઠલભાઇ રાદવિયાએ રૂ. ૮૦ ટોલટેક્સ ન ભયોો અને કેટદ્ર સરકારનું પ્રધાનપદ ગુમાવ્યું હોિાનું રાજકીય િતુોળોમાં ચચાોઇ રહ્યું છે. રવિિારે કેટદ્રીય પ્રધાનમંિળના થયેલા વિપતરણમાં રાદવિયાને પથાન આપિાનું લગભગ નક્કી જ હતું. કોંગ્રેસનો મત એિો હતો કે વિઠ્ઠલભાઇને પ્રધાન બનાિિાથી સૌરાષ્ટ્રના પટેલ સમાજના મતો મેળિી શકાશે. પરંતુ થોિા વદિસ પહેલાં િિોદરાના કરજણ પાસે

ટોલનાકા પર તેમની માથાકૂટ થઇ હતી. ટોલનાકાના ક્લાકકે તેમને ટોલટેક્સ આપિાનું કહેતાં તેમણે પોતાના સાંસદ તરીકેના ઓળખકાિડની ઝેરોક્ષ દેખાિી હતી. આથી ક્લાકકે તેમને અસલી કાિડ દેખાિિા આગ્રહ રાખ્યો હતો. બસ, રાદવિયાનો વપત્તો ગયો હતો અને તેની સામે બંદૂક કાઢીને તાકી હતી. આથી ક્લાકકે તેમની સામે પોલીસ ફવરયાદ નોંધાિી હતી. ત્યારબાદ રાદવિયાએ આગોતરા જામીનની અરજી પણ કરી હતી પરંતુ કોોટે તેને નકારી હતી. હિે તેઓ હાઈ કોટડની શરણે ગયા છે.

&

% #+

##!% *&% !) &# !% &( )! % &$$+%!*. &% +% . * &, $ ( * * ! #) +( !#*&% & ##!% *&% ## ( - # &$ ( ) / ' ( ' ()&% (!%") && +)! . %+ % . (&+' '" ," *)- - #*''*.&)$ ("( "+,

)-& % & ) -+ % ),%/ ( % & -"' &)*! % &

-"'

/6 % 2 7 ( 1 0 0 2 $/ :!1 / 0 5 !/= 5 8# ' !9 0 4#0 / 2

7

) 0 2&# "

!

+2. /! +2. 1 !-/ / * / /< ( 7 ! ; 2 6 3 ,5 0 0 ') 5 2"

2 5

2<

)0 2 / /!2 5 / 0"61 #2!/


ઉત્તર ગુજરાત - કચ્છ

Gujarat Samachar - Saturday 3rd November 2012 બાલાહિપુરા સુંદરી બહુચર માતાજીના સ્થાનકે દશેરા પવવની પરંપરાગત ઉજવણી થઈ િતી. બપોરે બહુચરમાતા સવારી પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે નીજમંહદરથી ડેડાણા ગામના માગગે આવેલા સમીવૃિ સ્થળે પિોંચી િતી. આ પ્રસંગે માતાજીને વષવમાં માિ એક જ વાર પિેરાવાતા નવલખા િારનો શણગાર કરવામાં આવ્યો િતો. આ બહુમૂલ્ય િાર વડોદરાના રાજવી માનાજીરાવ ગાયકવાડે આજથી ૩૦૦ વષવ પૂવગે માતાજી ભેટ ધયોવ િતો. કરોડો રૂહપયાની કકંમતના આ િારમાં િીરા, માણેક અને નીલમ જડેલા છે. માતાજીની સવારીના પ્રારંભે પોલીસ દ્વારા ગાડડ ઓફ ઓનર આપવામાં આવ્યું િતું.

સંહિપ્ત સમાચાર • અંબાજી મંદિરને સુવણણમય બનાવવા માટે િેવથથાન ટ્રથટ દ્વારા સુવણણિાનની ટહેલ નાખવામાં આવી હતી. આથી ખોરજ ગામના વતની અમિાવાિના દસદિ ગ્રૂપના ચેરમેન મુકેશ પટેલે ગત સપ્તાહે પાંચ કકલોગ્રામ સોનુ અપણણ કયુું હતું. આ માઇભક્તે અગાઉ ૨૫ કક.ગ્રા. સુવણણની ભેટ આપવાની જાહેરાત કયાણ પછી આ ૫ કક.ગ્રા. સોનુ માતાના ચરણે સાિર કયુું હતું. • કચ્છના આશાપુરા માતાના મઢમાં તાજેતરમાં કડક બંિોબથત વચ્ચે પતરીની દવદિ દનદવણઘ્ને સંપન્ન થતાં ભક્તોએ હાશકારો અનુભવ્યો હતો. રાજવી પદરવારના મોભી પ્રાગમલજી િીજા અને પ્રીદતિેવીની ઉપસ્થથદતમાં પતરી મયૂરધ્વજદસંહજી (તેરા)એ ઝીલી હતી. તો ભૂજ આશાપુરા મંદિરમાં પતરીની દવદિ રાજવી પદરવાર વતી કૃતાથણદસંહજી એમ. જાડેજા (િેવપર)એ કરાવી હતી. • ભારત સરકારના વાદણજ્ય મંિાલયે અંિાણી ગ્રૂપના મુન્દ્રા ખાતે ૧૮૪૦ હેક્ટરના મસ્ટટ-પ્રોડક્ટ થપેદશયલ ઇકોનોદમક ઝોન (સેઝ)ની મંજૂરી રિ કરી છે. દનયત િારાિોરણોના ભંગ બિલ આ પગલું લેવાયું છે, જેમાં દબનઅદિકૃત બાંિકામનો પણ સમાવેશ થાય છે. સરકારના આ પગલાં સામે અિાણી જૂથકોટટમાં જાય તેવી શક્યતા છે.

રૂપાલના પલ્લી પવવમાં મહિલાનું મોત ગાંધીનગરઃ નજીકના રૂપાલ ગામે વરિાદયની માતાજીના પટલી મહોત્સવમાં િશેરાએ લાખ્ખો ભક્તો ઉમટી પડ્યા હતા. વષોણની પરંપરામાં પ્રથમવાર પટલીમાં ઘી ચઢાવવાની છેટલી ઘડીના િસારા વખતે સજાણયેલી િક્કામુક્કીમાં ગાંિીનગરનાં એક મદહલાનું દનિન થયું હતું. પટલીના રૂટ પર ઠેકઠેકાણે દવડીયો કેમેરા મૂકીને િેશ-દવિેશ તથા આસપાસના ૫૦ ગામોમાં જીવંત પ્રસારણ કરાયું હતું. ગામના ૨૭ ચોકમાં અદભષેક માટે પટલી ઊભી રહી હતી. ભક્તોએ અંિાજે ૫ લાખ કકલો ઘીનો ચઢાવો કયાણનાં પગલે ગામમાં હંમેશની જેમ જ ઘીની જાણે નિીઓ વહી હતી. મંદિરના મેનેજર અરદવંિ દિવેિીએ કહ્યું કે, મોડી રાિે ૩.૧૫ વાગ્યે પટલીવાળા વાસમાંથી યાિાનો પ્રારંભ થયો હતો અને સવારે ૭-૧૫ વાગ્યે પટલી નીજ મંદિરે પરત આવી હતી. સવારે ૯-૩૦ સુિી મંદિરમાં ભક્તોની ભીડ રહી હતી. આ વખતે ૧૦ લાખથી વિુ શ્રિાળુઓએ પટલીના િશણન કયાણનો અંિાજ છે. િાતા-મંદિર ટ્રથટ દ્વારા ભક્તો માટે ખીચડી-કઢીના પ્રસાિનું આયોજન કરાયું હતું.

15


16

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 3rd November 2012

જીવંત પંથ

- સી. બી. પટેલ

ક્રમાંક - ૨૯૫

ઇન્સાફ કા મંદિર હૈ યે ભગવાન કા ઘર હૈ કહેના હે જો કહ િે તુજે કીસ બાત કા ડર હૈ... કાશીના લાડુ વાચક મિત્રો, િારા શબ્દોને કે િારી અંતરેચ્છાને પોતપોતાની રીતે િૂલવીને િનગિતો અથથ તારવી લે છે. આ લેખના િારંભે લખ્યું છે કે કાશીના લાડુ. હવે કોઇ િાની લેશે કે આ તો સી.બી. કાશીબેનના લાડુની વાત કરે છે, અને કોઇ વળી િાની લેશે કે આ તો કાશીભાઇના લાડુની વાત છે. કોઇ પણ વ્યમિને કોઇ પણ મવચાર આવી શકે. ખરુંન?ે આપણી ભાષાિાં આવા કેટલાય નાિો છે કે જેને ‘જામત’નું બંધન નથી. આ નાિ તત્રીવાચક પણ હોઇ શકે, અને પુરુષવાચક પણ હોઇ શકે. તિે આવા નાિ સાથે ‘ભાઇ’ પણ જોડી શકો અને ‘બહેન’ને પણ... િાત્ર નાિના આધારે તિે તેની જામત નક્કી કરી શકો નહીં - ભાઇ કે બહેનનું લટકમણયું ન લગાવ્યું હોય તો. જોકે હું અહીં કાશીબહેનની પણ વાત નથી કરતો, અને કાશીભાઇની પણ નહીં. હું કોઇ વ્યમિની નહીં, તથળની વાત કરું છુ.ં કાશી એટલે ભારતીય સંતકૃમતના પાયાિાં હજારો વષોથથી આગવું તથાન ધરાવતી ગંગા નદીના તટે વસેલું નગર. કાશી નગરની વાત કરું છુ.ં .. સિજ્યા? પણ કાશીના લાડુની વાત કરું તો. કાશીના લાડુ એટલા િજબૂત હોય છે કે તે દાંતને પણ િૂળસોતાં હલાવી નાખે છે. આ બધી પૂવભ થ મૂ િકા એટલે આપવી પડે છે કે વાચકોએ, સમવશેષ તો લવાજિી ગ્રાહકોએ, ગયા સપ્તાહે આપણા િકાશનોના ૪૦ વષથ મનમિત્તે એક મચત્રિય મવશેષાંક િેળવ્યો છે. અને આપે પણ વાંચ્યો હશે. જોતજોતાિાં ૪૦ વષથના વ્હાણા વહી ગયા છે. આ ગાળાિાં ૨૦૦૦ જેટલા સાપ્તામહક અંકો અને લગભગ ૪૦૦થી વધુ મવમવધ િકારના મવશેષાંકો અિે આપને સાદર કયાથ. સાિાશય મશરતતો એવો રાખ્યો છે કે મદપોત્સવી અંક મસવાયના અંકોની િતતાવનાિાં, જે કોઇ સહયોગીએ મવશેષાંકની જવાબદારીનું નેતૃત્વ સંભાળ્યું હોય તેનો નાિોલ્લેખ, સાિાશયપણે, હું કરતો આવ્યો છુ.ં સાચે જ િારા સાથીઓ, આપ સહુ વાચકોને તાજાિાં તાજા, છેલ્લાિાં છેલ્લા અને મવશ્વસનીય તથા ઉપયોગી સિાચારો તથા અશય વાંચન િમત સપ્તાહે પૂરાં પાડવા કતથવ્યમનષ્ઠ છે. દર ચાર-છ સપ્તાહે એક નાનો-િોટો મવશેષાંક આપણે િમસિ કરીએ છીએ. આ ૪૦ વષથની ઉજવણીના અંકનું આયોજન બીજા બધા મવશેષાંકો કરતાં મવષિ હતુ.ં કેટલાક બધા કાયથિિો - આ સાપ્તામહકોએ - કાયાથલયિાં, મિટનના મવમવધ તથળોએ અને ભારતિાં પણ યોજ્યા છે, ઉજવ્યા છે! તેિાંથી ચુનદં ા હજારો ફોટોગ્રાફ દ્વારા િસંગ-કથાને સાંકળવી એ ખૂબ િુશ્કેલ કાિ હતુ.ં િારા સાથીદારોએ ખૂબ જહેિત ઉઠાવી. કેટલીય તસવીરો અને તેની ભીતરની દરેક વાતોનો સિાવેશ તવાભામવક રીતે ન જ થઇ શકે. િને ઊંડે ઊંડે ડર હતો કે જો હું િારા િાસંમગક ઉદબોધનિાં એકાદ, બે કે ત્રણેક વ્યમિઓના નાિોનો જ ઉલ્લેખ કરીશ તો તેિના િાથે દોષનો ટોપલો આવી પડશે. આવી બધી િયાથદા, ક્ષમત કે દોષ તો િકાશક-તંત્રી તરીકે િારા મશરે જ રહેવો જોઇએ ને? કેટલાય વાચક મિત્રોએ @40 A Pictorial Overview મવશેષાંકને ઉિળકાભેર વધાવી લીધો છે. સહુના સંતોષ અને આશીવાથદ િાટે અિે પરિાત્િાનો પાડ િાનીએ છીએ. સાથે સાથે જ એ વાતનો અફસોસ થઇ રહ્યો છે કે આપણી િકાશન સંતથા દ્વારા એટલું બધું વ્યાપક તતરે કાયથ થયું છે અને થઇ રહ્યું છે કે મવશેષાંકિાં આ

કે - ટાઢ, તડકો, વરસાદના િાહોલિાં પણ આ રંગોનું અસ્તતત્વ કઇ રીતે ટક્યું હશે? હું વડોદરાિાં એિ.એસ. યુમનવમસથ ટીિાં ભણતો હતો ત્યારની વાત છે. અહીંની ફાઇન આર્સથ ફેકલ્ટી િાત્ર ભારતિાં જ નહીં, મવદેશિાં પણ બહોળી નાિના ધરાવે છે. આ મવભાગિાં િારા એક બંગાળી મિત્ર િોફેસર તરીકે ફરજ બજાવતા હતા. નાિ તો અત્યારે યાદ આવતું નથી... (જોકે મિત્રો આથી રખે િાની લેતા કે િને મડિેસ્શશયાની તકલીફ શરૂ થઈ છે. આ તો ક્યારેક ક્યારેક આવું બની ઈન્સાફ કા મંદિર હૈ યે ભગવાન કા ઘર હૈ જાય...) આ િોફેસર-મિત્રે િને સિજાવ્યું હતું કે કુદરતી રંગોની ઈન્સાફ કા મંદિર હૈ યે ભગવાન કા ઘર હૈ (૨) ઝાંય ગિે તે રંગની હોય, પણ કહેના હે જો કહ િે તુજે કીસ બાિ કા ડર હૈ તેના બેઝિાં તો આિલીના ઈન્સાફ કા મંદિર હૈ.... કચૂકાની પેતટ જ હોય. તેિણે કહ્યું હૈ ખોટ તેરે મન મે જો ભગવાન સે હૈ િૂર (૨) કે કચૂકાને ઘસીને આ પેતટ તૈયાર હૈ પાંવ તેરે ફીર ભી તુ આને સે હૈ મજબૂર (૨) કરવાિાં આવે છે. આ રીતે તૈયાર દહમ્મત હૈ તો આજા યે ભલાઈ કા ડગર હૈ થયેલો રંગ લગાવો એટલે તે ઈન્સાફ કા મંદિર હૈ.... સપાટી પર જલ્દી ચોંટી પણ જાય, અને દીઘથકાળ ટકી પણ રહે. િુઃખ િેકે ના િુઃખીયો સે જો ઈન્સાફ કરેગા સિય વીતતા શબ્દો પથ્થરો ભગવાન ભી ઉસકો ના કભી માફ કરેગા પરથી ઉતરીને તાડપત્ર પર (યે સોચ લે) - ૨ હર બાત કી િાતા કો ખબર હૈ (૨) લખાતા થયા. પૌરામણક હતતિતો ઈન્સાફ કા મંદિર હૈ.... કે મચત્રોિાં તિે આવું જોયું જ માયૂસ ના હો હાર કે તકિીર કી બાઝી હશે. અને કાળિિે છેલ્લા કેટલાક પ્યારા હૈ વો ગમ જીસમે હો ભગવાન ભી રાજી સૈકાઓિાં વ્યવસ્તથત સિાચાર (િુઃખ િિદ દમલે) - ૨ જીસમે વહી પ્યાર અમર રહે (૨) પત્રો ઉદભવ્યા છે. કેટલાક કહે છે ઈન્સાફ કા મંદિર હૈ.... કે મિશટીંગ કળાનો િારંભ ચીનિાં ફફલ્મ ઃ અમર (૧૯૫૪) • ગાયક ઃ મોહમ્મિ રફી • મ્યુઝીક ઃ નૌશાિ • ગીતકાર ઃ શકીલ બિાયુની થયો હતો. પણ જિથનીના કેટલાક સંગ્રહાલયોિાં આજેય સંતકૃત તિે બહુ હેશડસિ લાગતા હતા...’ િેં લાગલું જ ભાષાિાં લખાયેલા અનેક પૌરામણક ગ્રંથોની પૂછ્યુ,ં ‘કેિ હવે નથી?’ ગુલાબભાઇ સોમલસીટર હતતિત સચવાયેલી જોવા િળે છે. આિાંથી છે એટલે હાજરજવાબીિાં (અને દલીલબાજીિાં કેટલીક તો ૧૨૦૦, ૧૫૦૦ કે ૧૮૦૦ વષથ પણ...) તેિને કોઇ ન પહોંચે, પણ િારા પૂવનવે ી હતતિત છે. બલલીનિાં િને પણ એક તથળે ગુગલીથી તેઓ આઉટ થઇ ગયા. જરાક ખચકાટ આ હતતિતો જોવાનો િોકો િળ્યો છે. એ અથથિાં સાથે કહે, ‘પ...ણ સી.બી., વાળ થોડાક સંતકૃત તથા અશય ભાષાઓિાં ખૂબ કાિ થયું ઓછા...’ પછી િારે કહેવું પડ્યુ,ં ‘બાપલા, વધતી હતુ.ં પણ પાછા વળીએ અત્યારના સિાચાર વયને થોડી નાથી શકાય છે? શરીરને ઘસારો તો િાધ્યિ તરફ. આપણા મિટનિાં સૌથી પહેલું ગુજરાતીલાગે જ ને... વાળ હોય કે ત્વચા... અને ભાઇ, શરીરનો જેટલો વધુ વપરાશ, એટલો ઘસારો પણ અંગ્રેજી િકાશન કયુું હતું શ્યાિજી કૃષ્ણવિાથએ. વધુ. પણ હા, ઉત્સાહ-ઉિંગ અને અશય િકારે અને તે પણ પૂરા ૧૦૮ વષથ પૂવ.વે વમરષ્ઠ પત્રકાર સાંગોપાંગ હોવાનો િને આનંદ છે.’ - મવદ્વાન લેખક મવષ્ણુ પંડ્યા ‘ઇસ્શડયન ગુલાબભાઇએ પણ હસી પડતાં કહ્યું, ‘એ સાચું સોશ્યામલતટ’ મવશે ‘ગુજરાત સિાચાર’િાં લખી કહ્યું, આ ઉંિરે તિારો જુતસો જોિ ચડાવે તેવો ચૂક્યા છે. આજે આખો ઇમતહાસ અહીં રજૂ ખરો...’ ચાલો, પરિાત્િાની કૃપા છે કે કરવો નથી, અને આિ પણ થોડાક િમહનાઓ ભાંગ્યુતટ્ય ૂ ુ તોય ભરૂચ તો ખરું ને?! પણ ‘આ પૂવવે આ અંગે મિટનિાં િકામશત થતા ગુજરાતી િકાશનો મવશે આ જ કોલિિાં લખી ચૂક્યો છુ.ં ઉંિરે....’ જરાક ખૂચ્ં યુ!ં પણ જરા આગળ વધીએ. ગયા સપ્તાહના પરંતુ રેમડયો, ટેમલમવઝન, ઇશટરનેટ, ઇ-િેઇલ ‘એમશયન વોઇસ’િાં િકામશત તંત્રીલેખિાં અિે અને િોબાઇલ ફોનના આજના યુગિાં સિાચાર The future of print media મવષય અંગે િાધ્યિોએ છેલ્લા ૪૦ વષથિાં અકલ્પ્ય હરણફાળ છણાવટ કરી હતી. િકાશન ઉદ્યોગના ભામવ ભયાથનું આપણે જોઇ શકીએ છીએ. બીજા બધા ભારતીય િકાશનોની સફળતામવશે કેટલાક વાચકોએ પોતાના મવચારો પણ મનષ્ફળતા કે િશ્નોની ચચાથ કરવાનું આપણે જરા વ્યિ કયાથ છે. આમદકાળથી િાનવ આપસ-આપસિાં બાજુએ રાખીએ. પણ આપ સહુ વાચકો, ખાસ સંવાદ સાધવા લખાયેલા, દોરાયેલા કે કોઇ કરીને લવાજિી ગ્રાહકો, જાહેરખબર દાતાઓ, િકારના કાયથ દ્વારા પોતાના મવચારો અને પુમિદાતાઓના ઉષ્િાભયાથ સહયોગથી આપણી મનરીક્ષણને વ્યિ કરતો રહ્યો છે. ભારતિાં કે િકાશન પેઢી તવતથ છે, સાંગોપાંગ છે. આપના મિય સાપ્તામહકો દ્વારા વષથ અગાઉ અશય દેશોિાં હજારો વષથ જૂના પથ્થરો ઉપર પણ જે તે િસંગના સિાચારો કે ઘટનાઓને દોરાધાગા, જંતરિંતર, ભૂવાભારાડીઓની મશલ્પીઓએ કંડારી હોવાનું જોવા િળે છે. છેતરાિણી, િપંચભરી અને આપણા સિાજના અજંતા-ઇલોરાની ગુફાિાં જઇએ છીએ ત્યારે િાનમસક નબળા લોકોનું આમથથ ક તેિ જ કુદરતી રંગો વડે સજાથયલ ે ા મચત્રો મનહાળીને શારીમરક શોષણ કરતી જાહેરખબરોનું િકાશન મવતિય થાય છે ને? અહીં જોવા િળતા મચત્રો બંધ કયુું છે. મિત્રો, િમત સપ્તાહે ૮૦૦ પાઉશડ અને કળાકૃમતઓ કંઈ કાળથી હેિખેિ છે. આપણે તવેચ્છાએ ગુિાવીએ છીએ, પણ અહીંના રંગો મનહાળીને કોઇને સહેજયે િશ્ન થાય ઉપરવાળો અને આપ સહુ અિારી બહુ કાળજી

બધાનો સિાવેશ થઇ શક્યો નથી. મવશેષાંકની આ િયાથદા અિારે તવીકારવી રહી. ચાલો, વાત આગળ વધારીએ... મિત્રો ગયા શુિવારે ભારતીય મવદ્યાભવનિાં િુશાયરાનું આયોજન થયું હતુ.ં અને હંિશ ે ની જેિ અહીં પણ કેટલાય વાચકોને િળવાનું થયુ.ં અનેક વાચકોએ ૪૦ વષથના મવશેષાંક અંગે સાનંદ િમતસાદ આપ્યા. આિાં ગુલાબભાઇ મિતત્રી પણ ખરા. િળતાં જ બોલ્યા, ‘અંક બહુ સરસ છે. જૂના ફોટો જોવાની બહુ િજા આવી. સી.બી., પહેલાં તો

રાખો છો તેથી મચંતાનું કોઇ કારણ નથી.

કેશ ઇઝ ફકંગઃ કલિારનું રાજ છે ગયા સપ્તાહે વડા િધાન ડેમવડ કેિરને કહ્યું કે મિટન િંદીના િોજાિાંથી હવે બહાર આવી રહ્યું છે. તેિણે બાદિાં એિ પણ કહ્યું કે હવે વસિા મદવસો પૂરા થયા છે. જોકે બેશક ઓફ ઇંગ્લેશડના ગવનથરે વધુ તપિ કયુું છે કે ભલે િંદીના પૂર ઓસરતા હોય, પણ િગમત એટલી બધી નજીક જણાતી નથી. બાકકલઝે બેશકે ખોટ ઘટાડવા ઉચ્ચ અમધકારીઓના પગારિાં ૫૦ ટકા સુધીનો કાપ િૂકવાનું નક્કી કયુું છે. મિટનના ચાશસેલર (નાણાં િધાન) જ્યોજથ ઓતબોનવે સરકારી મતજોરીની ખાધ ઘટાડવા અને આવક-જાવકનું પલડું સરખું કરવા જે (ઉતાવળાં અને અધકચરાં) પગલાં ભયાથ છે તેનાથી તો ઉલિાંથી ચૂલિાં પડવા જેવો ઘાટ થયાનું કેટલાક લોકો િાને છે. ચાશસેલર િહાશય, તેિની મદશા અને ગમત બદલવા તૈયાર નથી, અને પમરણાિે દેશની દશાિાં ખાસ સુધારો થવાના બદલે રોજગારી, વેપાર અને મધરાણિાં હજુ કોઇ જાતની તેજીનો ચિકારો જોવા િળતો નથી. ‘આયનથ લેડી’ િાગથરટે થેચરના શાસન કાળ વેળાના નાયબ વડા િધાન લોડડ હેશઝલટાઇન મિટન આમથથક ક્ષેત્રે સત્વરે કઇ રીતે બેઠું થઇ શકે તે િુદ્દે તેિના િતતાવો આ સપ્તાહિાં િમસિ કરવાના છે. આનો અથથ એ થયો કે કશઝવવેમટવ પક્ષના િોવડીઓ પણ તવીકારી રહ્યા છે કે દેશને િંદીિાંથી બહાર કાઢવાની ઓતબોનથની રેમસપી અયોગ્ય છે. આિ, ઓતબોનવે બગાડેલી રસોઇ સુધારવાનું કાિ હવે લોડડ હેશઝલટાઇન કરશે.

નાિારી અને નાલેશી જ્યારે દેશ આમથથક િંદીના િોજાિાં સપડાયો હોય ત્યારે તેના િાઠા પમરણાિોના પગલે કોઇ વ્યમિ કે કંપની ફડચાિાં જાય કે નાદાર ઠરે તો તેિાં કંઇ નવાઇજનક નથી. સહુ કોઇએ તેનો તવીકાર કરવો જ રહ્યો. લંડન ગેઝટે િાં િમત સપ્તાહે જે યાદી િમસિ થાય છે તેિાં નાદાર કંપનીઓ કે વ્યમિઓની સંખ્યાિાં વધારો થઇ રહ્યો છે. િુિ બજારિાં જ્યારે ખાધનો ભાર અસહ્ય હોય ત્યારે કાિકાજ સિેટી લેવા િાટે મવમધવત્ કાયથવાહીની સવલત હોય છે. વેપારી પેઢી આંતમરક અને બાહ્ય કારણસર તકલીફિાં આવી પણ જાય. ગેરવહીવટ, અણઆવડત, બેદરકારી, મનસ્ષ્િયતા અથવા તો ગજા બહારનું આમથથક સાહસ એ બધાને આંતમરક પમરબળો ગણાવી શકાય. પરંતુ બજારનું પમરવતથન, રાષ્ટ્રીય કે આંતરરાષ્ટ્રીય સિતયાઓ અને સરકારના કરવેરા કે નીમતમરતીના િાળખાિાં ફેરબદલ એ બધા બાહ્ય પમરબળો કહેવાય. આપણા સિાજિાં એક સિયે સંગીન ધંધો અને સમૃમિ િાટે જાણીતી બનેલી પેઢી કે વ્યમિ પણ કાચી પડે છે. કોઈકે નાદારી નોંધાવી છે. પરંતુ સહુએ યાદ રાખવું રહ્યું કે દરેક નાદારીને નાલેશી ન ગણવી જોઇએ. ખાસ કરીને, જો બહારના કારણસર આમથથક કારભાર કથળ્યો હોય તો નાદારી સવથતવીકૃત િાગથ છે. હા, છળકપટથી, િપંચથી દેણદારોનાં કે કિથચારીઓનાં નાણાં ગુપચાવી જવાના બદઇરાદે આમથથ ક જવાબદારીિાંથી હાથ ખંખરે ી નાખવાિાં આવે તો તેને નાલેશીજનક નાદારી કહી શકાય. કિનસીબે સરકારી તંત્રિાં, કંપની એક્ટિાં, કે અશય રીતે કાયદાના િાળખાિાં આવા પૂવથ આયોમજત િપંચો બાબત કેટલાક મનયંત્રણો અિલિાં છે અને સંબમં ધત તંત્ર તેના પર ચાંપતી નજર રાખે છે, તો પણ ચોરના ચાર... સિજી ગયા ને? અનુસંધાન પાન-૩૦


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 3rd November 2012

પાન-૧નું ચાલુ

મનમોહને... સાથોસાથ વડા પ્રધાને લોકસભાની આગામી ચૂંટણી ૨૦૧૪ની નનયત મુદત કરતાં વહેલી યોજાશે તેવી શક્યતાને ભારપૂવવક નકારી હતી. રનવવારે રાષ્ટ્રપનતભવનમાં યોજાયેલા સમારંભમાં રાષ્ટ્રપનત પ્રણવ મુખરજીએ આ પ્રધાનોને શપથ લેવડાવ્યા હતા. આ પ્રસંગે ઉપરાષ્ટ્રપનત હનમદ અન્સારી, વડા પ્રધાન મનમોહન નસંહ, યુપીએના ચેરપસવન સોનનયા ગાંધી, કોંગ્રેસના મહાસનચવ રાહુલ ગાંધી, કેનિનેટ પ્રધાનો તથા મુખ્ય નવરોધ પક્ષ ભાજપનાં નેતા સુષમા સ્વરાજ સનહતના નેતાએ હાજરી આપી હતી. દિનશા પટેલને પ્રમોશન આ ફેરિદલમાં મધ્ય ગુજરાતના સાંસદ નદનશા પટેલને પ્રમોશન મળ્યું છે અને તેમને ખાણકામ મંત્રાલયના કેનિનેટ પ્રધાનનો કાયવભાર સોંપાયો છે. જ્યારે ભરતનસંહ સોલંકી પાસેથી રેલવે મંત્રાલયનો રાજ્યકક્ષાનો હવાલો લઇને તેમને પીવાના પાણી અને સફાઇ નવભાગનો સ્વતંત્ર હવાલો સોંપવામાં આવ્યો છે. આ નસવાય ગુજરાતમાંથી અન્ય કોઇ કોંગ્રેસી સાંસદને સ્થાન મળ્યું નથી. એક ધારણા એવી હતી

કે ગુજરાતમાં આગામી નવધાનસભાની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને પટેલ વોટિેન્કને નજરમાં રાખી સૌરાષ્ટ્રમાંથી પટેલ સમાજના એક સંસદ સભ્યને પ્રધાન મંડળમાં અવચય સ્થાન મળશે. જોકે ગુજરાતની આ આશા

ધૂંધળી છે. પ્રધાનોના મંત્રાલય બિલાયા મનમોહન નસંહે પ્રધાન મંડળનું નવસ્તરણ કરવાની સાથોસાથ વતવમાન વનરષ્ઠ પ્રધાનોના ખાતાઓમાં પણ ફેરિદલ કરી છે. કાયદાપ્રધાન તથા લઘુમતી િાિતોના

પ્રધાન મંડળનું વિસ્તરણઃ નસીબદાર નેતાઓ કેવબનેટ પ્રધાન • િન્દ્રેશકુમારી કટોિ • અવિનીકુમાર • વદનશા પટેલ • અજય માકન • એમ. એમ. પલ્લમ રાજુ • હરીશ રાિત • કે. રહેમાન ખાન • કમલ નાથ • સલમાન ખુરશીદ • એમ. િીરપ્પા મોયલી • પિન કુમાર િંસલ • કવપલ વસબ્િલ • જયરામ રમેશ • એસ. જ્યપાલ રેડ્ડી • સી.પી. જોશી • વ્યાલાર રવિ • કુમારી શૈલજા રાજ્યકક્ષાના પ્રધાન (સ્િતંત્ર હિાલો) • મનીષ વતિારી • ડો. કે. વિરંજીિી • જયોવતરાવદત્ય વસંવધયા • કે. એિ. મુવનઅપ્પા • ભરતવસંહ સોલંકી • સવિન પાયલોટ • ડો. શશી થરુર • વજતેન્દ્ર વસંહ • કે. સુરેશ • તાવરક અનિર • કે. જ્યસૂયથપ્રકાશ રેડ્ડી • રાની નારાહ • અવધરરંજન િૌધરી • એ.એિ. ખાન િૌધરી • એસ. સત્યનારાયણ • વનનોંગ એવરંગ • વદપા દાસમુંશી • પી. િલરામ નાયક • લાલિંદ કટાવરયા • કીલ્લી વિપલાણી • ઈ. અહેમદ • ડી. પુરંદેિરી • જીતીન પ્રસાદ • એસ. જગથરક્ષકન • આરપીએન વસંઘ • કેસી િેણુગોપાલ • રાજીિ શુકલા

કોંગ્રેસ સંગઠનમાં તોળાતા ધરખમ ફેરફાર કેન્દ્રીય પ્રધાન મંડળમાં રવિિારે થયેલા ફેરફારોમાં કોંગ્રેસના યુિરાજ રાહુલ ગાંધીને મહત્ત્િની ભૂવમકા અપાશે તેિી અટકળો અથથહીન સાવિત થઈ છે. જોકે, નિી અટકળો મુજિ રાહુલ ગાંધીને ટૂક ં સમયમાં જ સંગઠનમાં િધુ મહત્ત્િની જિાિદારી સોંપાશે. ઓલ ઇંવડયા કોંગ્રેસ કવમવટ (એઆઇસીસી)ના સવિિોમાં આ સપ્તાહે મોટા ફેરફારો થિાની સંભાિના વ્યક્ત થઈ રહી છે. કોંગ્રેસ પ્રમુખ સોવનયા ગાંધીએ આગામી લોકસભા િૂટં ણી માટે પક્ષને તૈયાર કરિા પર વિશેષ ધ્યાન આપ્યું છે, આથી તેમણે પક્ષમાં ફેરફારને િધુ મહત્ત્િ આપ્યું છે. એઆઈસીસીના અન્ય એક મહત્ત્િના નેતાએ પણ આ અંગે સંકત ે આપતાં જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસ પક્ષમાં હિે કોઈ પણ સમયે ફેરફાર થઈ શકે છે. પક્ષમાં રાહુલને િધુ મહત્ત્િની જિાિદારીઓ સોંપાિા અંગે સંકત ે આપતાં પક્ષના મહામંત્રી વદગ્વિજય વસંહે જણાવ્યું હતું કે કેવિનેટ ફેરફારમાં રાહુલ ગાંધીને મહત્ત્િની જિાિદારી નહીં સોંપાિા અંગે ટીકા કરનારાઓએ પક્ષમાં ફેરફાર થાય ત્યાં સુધી રાહ જોિી જોઈએ. કેવિનેટમાંથી રાજીનામું આપનાર ભૂતપૂિથ કેન્દ્રીય પ્રધાન અંવિકા સોનીને સંગઠનમાં મહત્ત્િની ભૂવમકા સોંપાય તેિી શક્યતા છે. તેઓ અગાઉ કોંગ્રેસ પ્રમુખના રાજકીય સવિિ તેમ જ પક્ષમાં મીવડયા વિભાગના એઆઈસીસી મહામંત્રી પદે રહી િૂક્યાં છે. આગામી લોકસભા િૂટં ણીને ધ્યાનમાં રાખીને એઆઈસીસીમાં સંખ્યાિંધ મહાસવિિોની ફેરિદલીની સંભાિના છે.

ઠગારી નીવડી છે. અને વડા પ્રધાને જાહેર પણ કરી દીધું છે કે ૨૦૧૪ની લોકસભાની ચૂંટણી પૂવવેનું આ છેલ્લું નવસ્તરણ હતું. આમ કેન્દ્રીય પ્રધાન મંડળમાં સૌરાષ્ટ્રને પ્રનતનનનધત્વ મળવાની આશા

આક્ષેપ થયેલા છે. આ આક્ષેપો છતાં તેમને નવદેશ મંત્રાલય જેવું મહત્ત્વનું ખાતું સોંપાતા અનેક લોકોએ આચચયવ સાથે આઘાતની લાગણી અનુભવી છે. એસ. જયપાલ રેડ્ડી પાસેથી પેટ્રોનલયમ મંત્રાલય લઈને તેમને સાયન્સટેક્નોલોજી અને અથવ સાયન્સ મંત્રાલયમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. પેટ્રોનલયમ મંત્રાલય વીરપ્પા મોઇલીને સોંપાયું છે. રાજકીય વતુવળોમાં થતી ચચાવ અનુસાર, જયપાલ રેડ્ડીને નરલાયન્સ કંપનીના દિાણને કારણે પેટ્રોનલયમ મંત્રાલયમાંથી ખસેડવામાં આવ્યા છે. કોંગ્રેસના પીઢ નેતા કમલ નાથને સંસદીય િાિતોની વધારાની જવાિદારી સોંપવામાં આવી છે, તેઓ શહેરીનવકાસ મંત્રાલયની સાથે સંસદીય િાિતોનો કાયવભાર

મંત્રાલયનો હવાલો સંભાળનારા સલમાન ખુરશીદને નવદેશ પ્રધાન િનાવાયા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ખુરશીદની પત્ની દ્વારા સંચાનલત ટ્રસ્ટ સામે સરકારી ગ્રાન્ટનો ગેરવહીવટ કરવાના

Diwali essentials at your local Asda.

પણ સંભાળશે. આ ઉપરાંત જળસંસાધન મંત્રાલયમાંથી પવન કુમાર િંસલને હટાવીને તેમને રેલવે મંત્રાલય સોંપવામાં આવ્યું છે. જ્યારે િંસલની િદલીથી ખાલી પડેલું સ્થાન હરીશ રાવતને સોંપવામાં આવ્યું છે. નવા ચહેરાઓને સ્થાન તેલુગુ અનભનેતામાંથી રાજકારણી િનેલા આંધ્ર પ્રદેશના સાંસદ નચરંજીવીને પ્રવાસન મંત્રાલયનો સ્વતંત્ર હવાલો સોંપવામાં આવ્યો છે. જ્યારે પક્ષમાં કોંગ્રેસ પ્રવિાની ભૂનમકા ભજવનારા મનીષ નતવારીને અંનિકા સોનીની જગ્યાએ માનહતી અને પ્રસારણ મંત્રાલય આપવામાં આવ્યું છે. રાજ્યસભાના ડેપ્યુટી ચેરમેન અને કણાવટક પક્ષના પીઢ નેતા કે. રહેમાન ખાનને લઘુમતી િાિતોના પ્રધાન િનાવી ફરી પ્રધાનમંડળમાં સમાવેશ

કરવામાં આવ્યો છે. યુપીએની પહેલી મુદતમાં તેઓ રાજ્યપ્રધાન હતા. આ ઉપરાંત કેનિનેટમાં સ્થાન મેળવનાર અન્ય પ્રધાનોમાં દીપા દાસમુન્શી, નનનોંગ એનરંગ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. ફેરફાર અથથહીનઃ દવપક્ષ નવપક્ષ અને ખાસ તો ભાજપે પ્રધાનમંડળમાં ફેરિદલની ટીકા કરતાં જણાવ્યું હતું કે આ ફેરફારો અથવહીન િચાવપ્રયુનિ જેવા છે, તેનાથી દેશનાં કે કોંગ્રેસનાં સંચાલનમાં કોઈ ફેર પડવાનો નથી કે નવકાસ પણ થવાનો નથી. આનાથી કોંગ્રેસની છિીમાં પણ કોઈ પનરવતવન આવી શકે તેમ નથી. થોડા સમય પહેલાં સરકારને આપેલું સમથવન પાછું ખેંચનાર તૃણમૂલ કોંગ્રેસે આ તિક્કે જણાવ્યું કે પશ્ચચમ િંગાળના ત્રણ સાંસદોને રાજ્યકક્ષાના પ્રધાન િનાવ્યા તે સામાન્ય છે.

1kg

2

£3

£1.99 each

400g

Now

£1.65 each

£2.25

17

400g

2

2

£1.50

£2

85p each

226g

£1.50 each

ASDA.com/diwali Selected stores. Available while stocks last. Offer available from 8am on Friday 2nd November 2012. Offer ends Friday 9th November 2012. TRS: Red Lentils/Chana Dal/Mung Dal 1kg (19.9p per 100g), Shana Half Moon: Dal Roti/Aloo Roti/Puran Roti 400g (£4.13 per kg), Everest Paneer Full Fat Soft Cheese 226g (£6.64 per kg), Cofresh: Crushed Garlic/Ginger 400g (£2.13 per kg). Online delivery charges may apply.


18

મધ્ય - િદિણ ગુજરાત

Gujarat Samachar - Saturday 3rd November 2012

દિનશા પટેલને કેદિનેટ પ્રધાનનું પ્રમોશન

સંનિપ્ત સમાચાર

યુકેવાસી ઇશ્વરભાઇ નારણભાઇ પટેલ દ્વારા વતન તારાપુરમાં ગરીબ દદદી મફત સેવા ટ્રસ્ટ કાયયરત છે. આ ટ્રસ્ટ થકી ખંભાત તાલુકાના જીણજ ખાતે, તારાપુરના મોરજ ખાતે અને વડતાલ નજીકના આણંદ તાલુકાના જોળ ગામમાં ગરીબ દદદીઓ માટે નનશૂલ્ક નનદાન, સારવાર તથા દવાના કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કેમ્પનો કુલ ૧૫૦૦થી વધુ દદદીઓએ લાભ લીધો હતો. આ કેમ્પ દરનમયાન ઓપરેશનની જરૂર જણાયેલ દદદીઓને તારાપુર સામૂનહક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં મફત ઓપરેશન કરવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી.

• ઇરમાના ચેરમેનપદે દીપ જોષીની નનમણૂકઃ ઇન્ડટિટ્યૂિ ઓફ રૂરલ મેનેજમેડિ, આણંદ (ઇરમા)ના ચેરમેન તરીકે મેગ્સેસય એવોડડ વવજેતા અને રાષ્ટ્રીય સલાહકાર પવરષદના સભ્ય દીપ જોષીની વનમણૂક થઈ છે. ઇરમા બોડડની ૨૬ ઓક્િોબરે મળેલી બેઠકમાં આ વનમણૂકને મંજૂરી અપાઈ હતી. દીપ જોષી ‘પ્રદાન’ નામની ટવૈન્છછક સંટથા ચલાવે છે. જે ગામડાના ગરીબોને રોજગારી અપાવવાનું કાયય કરે છે. તેમને વષય ૨૦૦૯માં રેમન મેગ્સેસય એવોડડ અને ૨૦૧૦માં પદ્મશ્રી એવોડડથી નવાજવામાં આવ્યા હતા.

• સ્વામીનારાયણ મંનદરના યુવાન શાસ્ત્રીની આત્મહત્યાઃ મુંબઇના મલાડ (વેટિ)ન્ટથત ટવામીનારાયણ મંવદરના કોઠારી શાટત્રી ટવામી વનત્યટવરૂપદાસજી (૩૫)એ ગત સપ્તાહે ગળાફાંસો ખાઈને આત્મહત્યા કરતાં ભક્તોમાં ચકચાર મચી છે. આ ટવામી ઓડી, ફોછયુયનર અને મસસીડીઝ જેવી લક્ઝરી કાર અને લેિેટિ મોડેલના ચાર મોબાઈલ ફોન ધરાવતા હતા. કહેવાય છે કે તેઓ મુંબઈ, પૂણે અને ગુજરાતમાં ડાયમંડ-જ્વેલરી શોપ તથા પ્રોપિસી ધરાવતા હતા. તેમના ભક્તોમાં એવી છાપ હતી કે ટવામીના માતા-વપતા વષોયથી અમેવરકા રહે છે. જોકે માવહતી મુજબ તેઓ આણંદના વાટકેવલયા ગામના વદનેશ દેસાઈ-પિેલના પુત્ર હતા. • ઓસ્ટ્રેનલયામાં વડોદરાની યુવતીની હત્યા કરનાર દોનષત જાહેરઃ વડોદરાની વતની અને અભ્યાસ માિે ઓટટ્રેવલયા ગયેલી તોશા ઠક્કર (૨૪)ની બળાત્કાર બાદ હત્યા કરનાર ઓટટ્રેવલયનને ગત સપ્તાહે વસડનીની કોિેડ દોવષત જાહેર કયોય છે. વસડનીના ક્રોયડોન વવટતારમાં આવેલી એડવમન ટટ્રીિના જે અેપાિડમેડિમાં તોશા રહેતી હતી તેની બાજુમાં જ ડેવનયલ અડય બે યુવક સાથે રહેતો હતો. • વડોદરાના મુસાફરનું એરપોટટ પર હાટટએટેકથી મોતઃ અમદાવાદના સરદાર પિેલ ઇડિરનેશનલ એરપોિડ પર એર ઇન્ડડયાની ફ્લાઇિની રાહ જોઈ રહેલા એક મુસાફરનું ગત સપ્તાહે હાિડએિેકથી મૃત્યુ થયું છે. વડોદરાવાસી ૬૦ વષસીય યોગેશ શાહને એર ઇન્ડડયાની ફ્લાઇિમાં અમેવરકા જવાનું હતું. યોગેશભાઈને અચાનક છાતીમાં દુખાવો ઉપડયો હતો અને તેમને તાત્કાવલક નજીકની અપોલો હોન્ટપિલમાં ખસેડાયા હતા. જો કે હોન્ટપિલ પહોંચતાં જ ડોક્િરોએ તેમને મૃત જાહેર કયાય હતા.

આિે છે, જો કે બદનશા પટેલની સ્િચ્છ િબતભા, રાજ્યકક્ષાના િધાન તરીકે તેમની કામગીરીને કારણે તેમને કેિીનેટ િધાન તરીકેનું સ્થાન મળ્યું હોિાનું પણ મનાય છે. તેમને ખાણ-ખનીજ મંત્રાલય સોંપાયું છે. ડદનશા પટેલની રાજકીય સફર બદનશા પટેલ ૧૯૭૨થી ૧૯૮૨ સુધી નબડયાદ નગરપાબલકાના સભ્ય રહ્યા, ૧૯૭૫થી ૧૯૯૬ સુધી પાંચ ટમમ સુધી ધારાસભ્ય રહ્યા અને ૧૯૯૬માં ૧૧મી લોકસભામાં તેઓ િથમિાર સાંસદ િન્યા. ૨૦૦૬થી ૨૦૦૯ સુધી તેઓ કેન્દ્રીય રાજ્યકક્ષાના િધાન રહ્યા, જાન્યુઆરી ૨૦૧૧માં તેઓ રાજ્યકક્ષાના િધાન તરીકેનો સ્િતંત્ર િભાર સંભાળતા હતા.

નડિયાદઃ ભારત સરકારના કેબિનેટમાં ૨૮ ઓક્ટોિરે થયેલા બિસ્તરણમાં ખેડાના કોંગ્રેસના બસબનયર સાંસદ બદનશા પટેલને િઢતી મળી છે. બદનશા પટેલ છેલ્લી પાંચ ટમમથી સાંસદ તરીકે ચૂંટાય છે. સ્િચ્છ છિી ધરાિતાં, લોકબિય બદનશા પટેલ અત્યાર સુધી સરકારમાં રાજ્યકક્ષાનો સ્િતંત્ર હિાલો સંભાળતા બદનશા પટેલને િમોશન આપીને કેબિનેટમાં સમાિિા પાછળ બડસેમ્િરમાં યોજાનારી ગુજરાત બિધાનસભાની ચૂંટણીમાં પાટીદાર મતદારોને રીઝિિાનો િયાસ માનિામાં 6638

£770

pp

%$

($ (

%$ #

! %* " ), $

'$

($ &

From £1040pp (

%$

%!

'$

%* "

), $

($

From £1060pp (

%$

'$

%* " ), $

($

From £1699pp (

'$

!

$

From £1545"" (

'$

($

From £1430"" ( %%! - ) %+

'$ "

!

$

From £2098"" (

'$

!

$

From £1998"" (

'$

'

,$

! %* " . "

,$

%* "

$$ ' $ '

% '

$!

((

, $ %* " %' *$

&'$! &% # ")! $ ! "'& $ ! # ! !& "'$) & ! &% " " & "! *% $ $ ) & % $ ( & ( $ "'% %

, $ %* "

,$

%* "

#

"$ ) & & !* % % "!& & '% "$ & % For reservations & more information Please call 0845 676 9011 For more offers visit:

www.sensesholidays.co.uk www.specialholidayoffers.co.uk Email: info@sensesholidays.co.uk !

! ! !!

$( %

" ! !

!

$

#$

!# %# ' &

%

)*'$ ' ) ! )( %##% ) %$ () ' %) "( ( '+ % $ " ( (& ! $ * *' * ' + ) )' $( '( ' & '(%$ ( ' $ %* " ), $ '#( %$ ) %$( &&"-

!

#

"

!!


રમતગમત

Gujarat Samachar - Saturday 3rd November 2012

ઇંગ્લેન્ડની ટીમનું ભારત આગમનઃ ચાર ટેસ્ટ, પાંચ વન-ડે, બે ટી૨૦ રમશે ટીમ ડેહવડ ગોવરની મુંબઈઃ ઇંગ્લેડડની કેપ્ટડસી િેઠળ ભારતમાં હિકેટ ટીમ સોમવારે ટેપટ શ્રેણી જીત્યું િતું. ત્રણ મહિનાના ભારત ઇં ગ્ લે ડ ડ નું પ્રવાસે આવી પિોંચી તાજેતરનું ફોમષ િતી. ઇંગ્લેડડ ટીમનો ઉત્સાિજનક નથી. ૩૦ ઓટટોબરે પ્રેક્ટટસ છેલ્લે તેઓ ૦-૨થી મેચથી શરૂ થયેલો સાઉથ આહિકા સામે પ્રવાસ ૨૭ ટેપટ શ્રેણીમાં િાયાષ જાડયુઆરીએ પૂરો થશે. દુબઈથી આવી મુંિઇમાં મંગળવારે ‘ભારત-એ’ ટીમ સામેની પ્રેમ્ટટસ િતા. બદવસે સુરેશ રૈનાની બવકેટ ઝડપ્યા િાદ ભારત આવ્યા પિોંચેલી ઇંગ્લીશ હિકેટ મેચના પ્રથમ આનંદ વ્યક્ત કરતો સબમત પટેિ અગાઉ ઇંગ્લેડડની ટીમ ટીમ કુકની કેપ્ટડસી િેઠળ ચાર ટેપટ મેચ રમશે. પ્રથમ ટેપટ મેચ ૧૫ દુબઈમાં ત્રણ હદવસ રોકાઈ િતી જ્યાં તેઓએ નવેપબરથી અમદાવાદમાં રમાશે. આ પછી બે આઇસીસી એકેડમીમાં પ્રેક્ટટસ કરી િતી. ભારતની પીચો ક્પપનરોને વધુ અનુકૂળ ટ્વેડટી૨૦ અને પાંચ વન-ડેની શ્રેણી િોઈ તેઓએ ત્રણ ક્પપનરો પવોન, પાનેસર અને પણ રમશે. ઇંગ્લેડડની ટીમ ભારત આગમનના બીજા સમીત પટેલ સામે મિિમ બેહટંગ પ્રેક્ટટસ કરી જ હદવસે મુંબઈમાં હિકેટ ક્લબ ઓફ ઇક્ડડયાના િતી. ભારતીય હિકેટ બોડેડ હવવાદાપપદ ગ્રાઉડડમાં પ્રેક્ટટસ મેચ રમવા ઉતરી છે. વ્યૂિરચના અપનાવતા મંગળવારથી શરૂ થયેલી ઉલ્લેખનીય છે કે ઇંગ્લેડડના હિકેટ બોડડ સાથે પ્રેક્ટટસ મેચમાં એક પણ ક્પપનરનો સમાવેશ સમાધાન થઈ જતા ટીમમાં સમાવાયેલો કેહવન કયોષ નથી. પીટરસન આહિકાથી સીધો ભારત પિોંચ્યો કેપ્ટન પટ્રાઉસની અણધારી હનવૃહિ પછી િતો. તે હદલ્િી ડેરડેહવલ્સ ટીમ ઇંગ્લેડડને નેતૃત્વમાં પડકાર સજાષયો છે. કુક સાથે તરફથી ચેક્પપયડસ લીગમાં ભાગ લેવા સાઉથ યોગ્ય ઓપનરની પણ તલાશ કરવાની રિેશે. આહિકા ગયો િતો. હવરેડદ્ર સેિવાગ, ગૌતમ ગંભીર, ચેતેશ્વર ઇંગ્લેડડના કેપ્ટન કુકે તેની ટેપટ કારકકદદીના પૂજારા, સચીન તેંડુલકર અને હવરાટ કોિલી પ્રારંભમાં જ ૨૦૦૬માં નાગપુરમાં અધદી સદી એમ પાંચ બેટ્સમેનો ભારતની મુખ્ય ઇલેવન અને તે પછી સદી ફટકારી િતી. ભારતની પીચ માટે હનક્ચચત છે. છઠ્ઠા િમ માટે રોહિત શમાષ પર તેને વાંધો નથી આવ્યો. જોકે તેની સામે નબળા ફોમષને કારણે રેસમાં નથી. કેપ્ટન તરીકે ઐહતિાહસક પડકાર છે કેમ કે જોકે, રૈના અને યુવરાજ બંને પ્રેક્ટટસ ૧૯૮૪-૮૫ પછી એટલે કે ૨૮ વષષથી ઇંગ્લેડડ મેચોમાં ફોમષ નિીં બતાવે તો રિાને, હતવારી, ભારતના પ્રવાસે એક પણ વખત ટેપટ શ્રેણી રાયડુ પણ ધ્યાન ખેંચવા તત્પર છે. બોહલંગમાં જીત્યું નથી. છેલ્લે ૧૯૮૪-૮૫માં ઇંગ્લેડડની ઇરફાન પઠાણ માટે પણ પ્રેક્ટટસ મિત્ત્વની છે.

અમદાવાદનો રૂપેશ શાહ વર્ડડ બિબિયર્સસ ચેમ્પપયન િીર્સઃ અમદાવાદના રૂપેશ શાહે ઇંગ્લેસડમાં યોજાયેલી વર્ડડ નબનલયર્સા ચેમ્પપયનનશપ જીતીને વધુ એક નસનિ હાંસલ કરી છે. આ સાથે તેણે બીજી વખત વર્ડડ ટાઇટલ જીત્યું હતું અને આમ કરનારો તે માત્ર પાંચમો ભારતીય ખેલાડી બસયો છે. વર્ડડ નબનલયર્સા (પોઇસટ િેમ)ની ફાઇનલમાં તેણે ઓસ્ટ્રેનલયાના મેથ્યુ બોર્ટનને ૬-૨થી હરાવ્યો હતો. નોધાન સ્નૂકર સેસટર ખાતે રમાયેલી ફાઇનલમાં પ્રથમ લેગ જીતીને રૂપેશે શાનદાર શરૂઆત કરી હતી પરંતુ બોર્ટને બીજી ગેમ જીતીને સ્કોર ૧-૧થી સરભર કયોા હતો. મેચની પાંચમી ગેમ ટનનિંગ પોઇસટ હતી. બોર્ટને ૧૪૮ ઉપર તક ગુમાવી હતી અને રૂપેશે ૩-૨થી સ્કોર પોતાની તરફેણમાં કયોા હતો. આ પછી રૂપેશે પકડ વધારે મજબૂત કરી દીધી હતી અને છેક આઠમી ગેમ સુધી સરસાઈ જાળવી રાખી હતી. • નવેપબર ૨૦૦૮માં આંતરરાષ્ટ્રીય નિકેટમાંથી નનવૃનિ જાહેર કયાાના ચાર વષા બાદ ભારતના ભૂતપૂવા કેપ્ટન સૌરવ ગાંગલ ુ ીએ હવે બધા સ્તરની નિકેટમાંથી નવદાય લેવાનો નનણાય કયોા છે. હવે તે તે આઈપીએલ સ્પધાામાં પણ ભાગ લેશે નહીં. ગાંગલ ુ ીએ કહ્યું હતું કે તેણે નનણાયની જાણ ગઈ વેળાની સ્પધાા દરનમયાન પુણન ે ી ટીમના સિાવાળાઓને કરી દીધી હતી.

19

સંબિપ્ત સમાચાર • ઓસ્ટ્રેનલયાની નસડની નસક્સસસે ચેમ્પપયસસ લીગ ટ્વેસટી૨૦ ટાઇટલ જીત્યું છે. આ ચેમ્પપયનનશપ તેણે ટુનાામસે ટમાં એક પણ પરાજય વગર હાંસલ કરી છે. નવજેતા નસડની નસક્સસાને ટ્રોફી અને રૂ. ૧૪ કરોડનું ઇનામ મળ્યું હતુ.ં બોલરોનાં ચુસ્ત પ્રદશાન બાદ નમશેલ લપબના ૪૨ બોલમાં ૮૨ રનની મદદથી નસડની નસક્સસસે ફાઇનલમાં દનિણ આનિકાની લાયસસ સામે ૧૦ નવકેટે નવજય મેળવ્યો હતો. નસડનીએ પ્રથમ વખત ચેમ્પપયસસ લીગમાં ટાઇટલ જીત્યું છે. પ્રથમ બેનટંગ કરતાં લાયસસ ૨૦ ઓવરમાં ૧૨૧ રનમાં ઓલઆઉટ થયું હતુ.ં જવાબમાં નસડની નસક્સસસે ૧૨.૩ ઓવરમાં નવના નવકેટે લક્ષ્ય હાંસલ કયુિં હતુ.ં ૮૨ રન ફટકારનાર લપબને મેન ઓફ ધ મેચ જ્યારે ટૂનાામસે ટમાં ૧૪ નવકેટો ઝડપનાર નસડનીના નમશેલ સ્ટાકકને મેન ઓફ ધ નસરીઝ જાહેર કરાયા હતા. • ઇસટરનેશનલ નિકેટ કાઉમ્સસલે (આઈસીસી) ડે-નાઇટ ટેસ્ટ નિકેટ મેચને મંજરૂ ી આપી છે. જોકે તેનું આયોજન કેવી રીતે કરવું અને કયા રંગના બોલથી મેચ યોજવી તેનો નનણાય સદસ્ય દેશો કરશે. આ સાથે આઈસીસીએ ટેસ્ટ, વન-ડે અને ટી૨૦ નિકેટ માટે નવા નનયમો પણ જાહેર કયાા છે. ઓસ્ટ્રેનલયા અને ઇંગ્લેસડે ડે-નાઇટ ટેસ્ટને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રયોગ શરૂ કરી દીધા છે અને હવે આઈસીસીએ લીધેલા નનણાયથી નજીકના ભનવષ્યમાં જ ડે-નાઇટ ટેસ્ટનું આયોજન થઈ શકશે. આઈસીસીએ એક યાદીમાં જણાવ્યું હતું કે ભાગ લેનારા દેશો ડે-નાઇટ ટેસ્ટ અંગે નનણાય લેશે અને તેના સમય નક્કી કરશે. આ ઉપરાંત કઈ બ્રાસડ અને કયા રંગના બોલનો ઉપયોગ કરવો તે પણ બે દેશ જ નક્કી કરશે. આઈસીસીએ વન-ડેમાં શોટડ નપચ બોલ, પાવર પ્લ,ે અપપાયર નડનસઝન નરવ્યૂ નસસ્ટમ (ટેસ્ટ અને વન-ડે), નો બોલ, ડેડ બોલ અને ઓવર રેટ અંગેના નનયમોમાં કેટલાક ફેરફાર કયાા છે. આ નવા નનયમો મંગળવારથી જ અમલી બની ગયા છે. • ગુજરાત નિકેટ એસોનસયેશન (જીસીએ)ના સૌથી મોટા એકમ સેસટ્રલ બોડડ ઓફ નિકેટ (સીબીસી)-અમદાવાદની ચૂટં ણી ૧૦મી નવેપબરે યોજાશે. એજીએમ સાથે જ યોજાનારી આ ચૂટં ણી જીસીએના ઉપપ્રમુખ અને સીબીસીના કારોબારી સદસ્ય અનમત શાહ પણ લડશે. તેમણે એવો સંકત ે પણ આપ્યો હતો કે સીબીસીની ચૂટં ણીના ૧પ નદવસ પછી તેઓ જીસીએની ચૂટં ણી લાવી શકે છે. આ જાહેરાત સાથે તેમણે રાજકારણની જેમ જ નિકેટમાં પણ તેમના હરીફ નરહનર અમીન જૂથને ચૂટં ણી લડવા પડકાયાા છે. નરહનર અમીન ૧૯૯૩થી ૧૬ વષા સુધી જીસીએના પ્રમુખપદે રહ્યા હતા અને સીબીસીનું સંચાલન પણ તેમના હાથમાં હતુ.ં જોકે છેર્લી ત્રણેક નસઝનથી નરેસદ્ર મોદી તથા અનમત શાહ જૂથે જીસીએ તથા સીબીસીની શાસનધૂરા સંભાળી છે.


20

ભારત

Gujarat Samachar - Saturday 3rd November 2012

વડા પ્રધાન ‘મૌન’મોહન સિંહ છેઃ નરેન્દ્ર મોદી

મોબાઇલ કંપની વરજિનના સ્થાપક રરચડડ બ્રેન્સને ૨૬ ઓક્ટોબરે મુંબઈમાં એક કાયિક્રમ દરરમયાન લોકલ ટેક્સી પર બેસી અને હાથમાં રિરંગો લઈને શહેરની સફર કરી હિી.

સંરિપ્ત સમાચાર • મીરડયા હાઉસ - સાંસદ આમને સામનેઃ સમાચાર ચેનલ ઝી જયૂઝે કોંગ્રેસના સાંસદ અને ઉદ્યોગપસત નવીન સજજદાલને રૂ. ૧૫૦ કરોડની માનહાસનની નોસટસ મોકલી છે. જો કે સજજદાલે પણ તેમની કંપની પાસેથી ખંડણી ઉઘરાવવાનો િયાસ કરવામાં આવ્યો હોવાનો દાવો કરીને રૂ. ૨૦૦ કરોડનો કેસ અગાઉ ફાઇલ કયોો છે. ઝી જયૂઝ દ્વારા એક સનવેદનમાં જણાવાયું હતું કે ‘ઝી જયૂઝે નવીન સજજદાલને કંપની સામે કરવામાં આવેલાં તમામ પાયાવગરના અને માનહાસનના આરોપ કરતાં કેસો પાછા ખેંચી લેવા માટે ત્રણ સદવસનો સમય આપ્યો છે. જોો તેઓ આમ નસહ કરે તો તેમની સામે ઝી દ્વારા કાનૂની કાયોવાહી કરાશે.’ ૨૫ ઓક્ટોબરે પત્રકારો સમક્ષ સજજદાલ થટીલ એજડ પાવર સલસમટેડના ચેરમેન નવીન સજજદાલે દાવો કયોો હતો કે ઝી જયૂઝ ગ્રૂપે કોલ બ્લોકની ફાળવણી અંગે તેની સામે થટોરી નસહ ચલાવવા બદલ રૂ. ૧૦૦ કરોડની ‘ખંડણી’ માગવાનો િયાસ કયોો હતો. સજજદાલે એક સીડી રજૂ કરી દાવો કયોો હતો કે કંપની સાથે એક સોદો પાડવા માટે ઝીના એડીટરોએ િયાસ કયોો હતો. • હરરયાણાના જમીન કેસમાં વાડરા રનદોિષઃ સોસનયા ગાંધીના જમાઈ રોબટટ વાડરા સામે સથતા ભાવે હસરયાણામાં જમીન ખરીદવાના આરોપસર ફસરદાબાદના ડેપ્યુટી કસમશનર દ્વારા તપાસ થઇ રહી હતી, તેમણે ગત સપ્તાહે વાડરાને આ બાબતે ક્લીન ચીટ આપીને જણાવ્યું છે કે વાડરાએ ખરીદેલી જમીનમાં કોઈ ગોટાળા થયા નથી. ડેપ્યુટી કસમશનર સવજયસસંહ દસહયાએ જણાવ્યું કે ઓછી રકમે કોઈ જમીન ખરીદાઈ નથી કે ટ્રાજસફર પણ

મં ડીઃ હિમાચલ પ્રદે શ માં નવેમ્બરના પ્રથમ સપ્તાિમાં હવધાનસભાની ચૂંટણી યોજાઇ રિી િોવાથી ગુ જ રાતના મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સોમવારે ભાજપના પ્રચાર માટે આવ્યા િતા. તે મ ણે અિીં એક હદવસમાં ત્રણ સભાને સંબોધી િતી. મંડીમાં યોજાયેલી સભામાં તે ઓ આક્રમક હમજાજમાં જોવા મળ્યા િતા. તેમણે વડા પ્રધાન મનમોિન હસંિ ને ‘મૌન’ મોિનહસંિ તરીકે ઓળખાવ્યાં િતા, જ્યારે

એલપીજી હસહલન્ડસસ પર હનયંત્રણ મુકવા માટે કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ સોહનયા ગાંધી પર કટાક્ષ કયોસ િતો. ઉપરાંત કે હબને ટ ની પુ ન રસ ચ ના દરહમયાન કેટલાક પ્રધાનોને આપવામાં આવેલા પ્રમોશન અંગે પણ સવાલો ઉઠાવ્યાં િતા. નરે ન્ દ્ર મોદીએ ભાવવધારો અને વધી રિેલા ફુગાવા જેવી સમસ્યા અંગે ચુપકીદી સેવવા બદલ વડા પ્રધાનને ‘મૌન’મોિનહસંિ કિીને તેમની ઠેકડી ઉડાડી

થઈ નથી. રેવજયૂ અસધકારીએ જણાવ્યું કે વાડરા અને તેમની કંપનીએ ૭૪ એકર જમીન હાસનપુર ગામમાં ખરીદી છે અને તેના તમામ દથતાવેજો રસજથટર છે તથા તેમાં સરકારી રકમ િમાણે જ થટેમ્પડયૂટી પણ ભરવામાં આવી છે. • આરોપો સામે ગડકરીને ભાજપનું સમથિનઃ ભ્રષ્ટાચારના આરોપથી ઘેરાયેલા ભાજપ અધ્યક્ષ નીસતન ગડકરીનો પક્ષના વસરષ્ઠ નેતા લાલકૃષ્ણ અડવાણીએ બચાવ કયોો છે. તેમણે ગત સપ્તાહે જણાવ્યું હતું કે ગડકરીએ કંપની બાબતોના મંત્રાલયને તપાસ કરવા માટે તૈયારી દશાોવી છે. આ પહેલ માટે તેઓ અસભનંદનને પાત્ર છે. સાથો સાથ, એ પણ જણાવ્યું છે કે ભ્રષ્ટાચારની બાબતમાં કોઇને પણ છુટ ન મળવી જોઇએ. બીજી બાજુ, સંઘ િમુખ મોહન ભાગવતે ભ્રષ્ટાચારના મુદ્દે ખૂબ જ ઝાટકણી કાઢી, પણ ગડકરીના મુદ્દે મૌન સેવ્યું છે. ગડકરી પર પોતાની કંપની પૂસતો પાવર એજડ શુગર સલ. મારફતે ગોટાળો કરવાનો આરોપ મુકાયો છે. જવાબમાં અડવાણીએ જણાવ્યું હતું કે ગડકરી પર ભ્રષ્ટાચાર અને હોદ્દો અથવા તાકાતનો દુરુપયોગ કરવાનો આરોપ નથી. અલબત્ત, કારોબારી સનયમોમાં ફેરબદલ કરવાનો આરોપ છે. • ગાંધીજીને ‘રાષ્ટ્રરપિા’નું રબરુદ આપી શકાય નહીંઃ મહાત્મા ગાંધીને સરકાર તરફથી ‘રાષ્ટ્રસપતા’નું સબરુદ આપી શકાય નહીં. કારણ કે, બંધારણમાં લશ્કર અને સશક્ષણ સાથે સંબસં ધત ઉપાસધ સસવાય અજય કોઇ ઉપાસધ આપવાની જોગવાઇ નથી. આરટીઆઇના જવાબમાં કેજદ્રીય ગૃહ મંત્રાલયે ગત સપ્તાહે આ માસહતી આપી છે. લખનઉમાં છઠ્ઠા ધોરણમાં અભ્યાસ કરતી સવદ્યાસથોની ઐશ્વયાો પરાશરે આરટીઆઇ હેઠળ આ અરજી કરી

cAeerInAe y? ! "

#

aAjkAl œrmAù cAerIaAe œoI ¸Ay e. te¸I bcvA mAqe aAp aApnA œrnI bArIaAe t¸A pe qIaAe mAqe lAeŠùdnI isKyAeirqI gñILs t¸A gIvAA wrvAÀ (Collapsible Security Grilles) fIq krAvAe. gAd#n t¸A dòA¤ve mAqenA geqós (Gates) t¸A rImAeq kùqAò el geqós sA¸e re¤l©Gs (Railings) po bnAvI ane ifq krI aApIae Iae. œrnI aùwr Sqenle¤s SqIl ane GlAs beleSqòed po bnAvI fIq krI aApIae Iae. wukAnAe t¸A œr mAqe isKyAeirqI bhu j~rI e. amAe tmAre TyAù aAvI Free Estimate krI aApIae Iae. yAw rAŠAe.

# Manufacturers and Installers of Quality Steel Fabrications Domestic & Commercial • Steel Doors • Gates • Window Grilles • Stainless Steel & Glass Balustrade • Fire Escape • Staircases • Railings

" !

#$

!

æivoA¤ ane mnuA¤ mkvAoAnAe sùpk# krAe: Unit No. 9, London Group Business Park, 715 North Circular Road, London NW2 7AQ.

Tel: 020 8450 1284 Mobile: 07956 418 393 Fax: 020 8450 9885 www.kpengineering.co.uk

સંસદ ભંગ કરવાની ટીમ અન્નાની માગણી

િતી. તેમણે જણાવ્યું િતું કે, ‘મૌન’ મોિન હસંિે િજુ ગઈકાલે હિમાચલપ્રદે શ માં આવ્યાં િતા અને અિીં તેમણે પોતાનું મૌન તોડયું તે વા સમાચાર િતા. મૌનમોિન હસંિે કિેવું જોઇતું િતું કે ભાવવધારો રોકવામાં તેઓ હનષ્ફળ ગયા છે અને તે તેને નીચે લાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. પરંતુ ભાવવધારો અંગે એક શબ્દ પણ વડા પ્રધાન બોલ્યાં નિોતા. શું ભાવધારો મોટી સમસ્યા નથી?

ભ્રષ્ટાચાર મુદ્દે મુંબઇઃ આંદોલન છેડનાર અન્ના હજારેની ટીમે યૂપીએ સરકાર પર િહારો કરતા સંસદને ભંગ કરવાની માંગણી કરી હતી. તેમણે દાવો કયોો હતો કે લોકશાહીના બંને થતંભો બંધારણ મુજબ કામગીરી બજાવતા નથી. ભ્રષ્ટાચાર સામે નવી ચળવળનો આરંભ કરતા હજારે અને ભૂતપૂવો આમમી ચીફ જનરલ વી કે સસંહ મલ્ટી-બ્રાજડ સરટેલમાં એફડીઆઈ જેવા મુદ્દે યૂપીએ સરકારને સનશાન બનાવી હતી. હતી. ગૃહ મંત્રાલયે જણાવ્યું કે, મહાત્મા ગાંધીને રાષ્ટ્રસપતા જાહેર કરવાની તેની અરજી અંગે કોઇ કાયોવાહી કરવામાં આવી નથી. બંધારણની કલમ ૧૮ (૧) હેઠળ એવું કરી શકાય નહીં. આ કલમ હેઠળ માત્ર સૈજય અને શૈક્ષસણક ઉપાસધઓ આપવાની જ મંજરૂ ી છે. • સારહત્યકાર સુરનલ ગંગોપાધ્યાયનું રનધનઃ જાણીતા સાસહત્યકાર અને સાસહત્ય અકાદમીના િમુખ સુસનલ ગંગોપાધ્યાય (૭૮)નું તાજેતરમાં હાટટએટેકના કારણે અવસાન થયું હતુ.ં તેમણે ૨૦૦થી વધારે પુથતકો લખી સાસહત્યક્ષેત્રે ખૂબ જ મોટું યોગદાન આપ્યું છે. આ બંગાળી લેખક તેમના પત્ની અને પુત્રને સવલાપ કરતા છોડી ગયા છે. • ભૂલથી પાકકસ્િાન પહોંચેલો ગુજરાિી યુવક પરિ ફયોિઃ વષો ૨૦૦૭માં અજાણતાથી સમજૌતા એક્સિેસમાં પાકકથતાન પહોંચેલો મુબ ં ઈસ્થથત સોફ્ટવેર એસ્જજસનયર પાંચ વષો પાકકથતાનની જેલમાં સજા કાપીને ઘરે પાછો ફયોો હતો. ગત સપ્તાહે મુબ ં ઈ આવી પહોંચેલા ભાવેશ પરમારે જણાવ્યું હતું કે, પાછા ફરીને હું ખૂબ સારી લાગણી અનુભવું છે. હું ખુશ છુ.ં પાકકથતાનની જેલમાં સબડી રહેલા ભાવેશને પરત લાવવા માટે તેની માતા હંસા કાંતીએ સવલે પાલલેના ધારાસભ્ય સિષ્ણા હેગડે અને સાંસદ સિયા દત્તનો આભાર માજયો હતો. હેગડેએ આ મુદ્દો ભારત-પાકકથતાનની સરકાર સમક્ષ ઉઠાવ્યો હતો.

&+ *+" " &+)' , +'). "

!

),"*

)*

" ) / /

"* ',&+

"

$$

--- (,)('* ),"* * ' ,# % "$ "& ' (,)('* !'$" .* ' ,#

!

#

#

## ##

## ## $ ! ( " $ # ! " # $" $ ! # " ! " $ #% ## $" $ # (" !" ## ( " ! "# # "& " ! " $ #% ## %# " ! " $ #% ##

$#

" $ ' " $%" # " " $ " # "& # "# ! "$ "# !#

$ '" %

)

" $%" # "

# !

# % $# $

$ ' " $%" # $

!

#

#


હાસ્ય

Gujarat Samachar - Saturday 3rd November 2012

ધોળિયાઓની ગમ્મતભરી સરનેઇમો! સરનેઈમું હાંભળીને અમેય કહેતાઃ ‘યુરં ોંનપંયન અટલે યુરં ોંનપંયન!’ પણ પછી એક નદવસ એનલઝાબેથ ટેલર નામ હાંભળ્યું ત્યારે અમે કીધુ,ં ‘હોય ન હોય આ તો દરજણ છે! ટેલર એટલે દરજી!’ અમારા ભાઈબંધો કહે, ‘જા જા હવે, આમાં તો Taylor એવો મપેનલંગ છે.’ તોય અમને થાય, હોય ન હોય એવડી એ દરજણ જ હોવી જોઈ. પછી તો અમને ઘણાં દેશી લાગતાં નામ દેખાયાં. બોરીસ બેકર, ઇયાન સ્મમથ, નીક કારપેન્ટર... અમે કીધું કે, ‘આલેલ!ે આ તો હંધયુ આપણા જેવું જ છે!’ અમને થયું કે આ સરનેઇમુન ં ું ગુજરાતી કરીએ તો જરા ગમ્મત પડે. જુઓઃ એનલઝાબેથ ટેલર એટલે એનલઝાબેથ દરજી. બોરીસ બેકર એટલે બોરીસભાઈ બેકરીવાલા. નરચાડડ સ્મમથ

આંયાં બધા ઓલરાઇટ છે! લડલત લાિ એટલે નરચાડડભાઈ લુહાર. નીક કારપેન્ટર એટલે નીકાભાઈ સુથાર! અને ડેનવડ શેફડડને કહો, તમે તો આપણા ડેનવડભાઈ

ભરવાડ! ગેરી હન્ટર એ ગેરીલાલ નશકારી. હેનરી નમલર એટલે હેનરીભાઈ ઘંટીવાલા. ફફનલપ ક્લાકકને શું કહેવાય? ફફનલપ

પહેલી વાર સાંભળેલું ત્યારે અમને એમ કે આ કોઈ નહરોઈન હશે! એ તો પછી ખબર પડી કે આ તો સરનેઇમ છે. જેમ આપણે રાણા હોય છે

કારકુન? માટટીન બુચર તો મવભાવના ભલા છે, ફક્ત નામ જ એવું છે - માટટીનુદ્દીન કસાઈ! પેરી મેસન ‘કનડયા’ છે અને થોમસ કૂકના દાદા ‘રસોઈયા’ હશે. નજમી કાટડર એટલે આપણા નજમીભાઈ ગાડાવાળા! અને અમુક ધંધાનાં ગુજરાતીમાં નામો જ નથી એટલે સમજોને ટીના ટનુર છે, ર્લેન ફફટર છે અને માઇક જેગર છે. અમે એન્થની ક્વીનનું નામ

તેમ આ રાણી! તો પછી મટીફન ફકંગને શું કહીશુ?ં મટીફનકુમાર રાણા? કે મટીફન રાજા? એ નહસાબે નીક નાઇટ કહેવાય નીક સરદાર. એમ તો જ્યારે ઇમરાન ખાનનું નામ સીતા વ્હાઇટ સાથે જોડાયેલું ત્યારે પણ અમને એમ કે છાપાંવાળા એમ કહેવા માગતા હશે કે ભલે નામ સીતા છે, પણ બહેન ગોરી નસલનાં છે. પછી સમજાણું કે આ તો સરનેઇમ છે. સીતા

ધોળી! એ નહસાબે ચાલટી િાઉનને ચાલટી ઘઉંવરણા કહેવાય? કેમ ન કહેવાય? માનરયા ગ્રીન એટલે માનરયા લીલી, માથાુ ગ્રે એટલે માથાુ ભૂખરી અને પાઉલા બ્લેક એટલે પાઉલા કાળી! જોકે હજીય અમને લાલ, પીળા, ભૂરા રંગની અંગ્રેજી સરનેઇમો મળી નથી. હાથી-ઘોડા અને માંકડ-મચ્છર જેવી સરનેઇમો આપણા નગર િાહ્મણોમાં હોય છે. તો ધોનળયાઓ પણ કંઈ ઓછા નથી. આ વાંચો... માટટીન ક્રો એટલે માનટડન કાગડા, એડવડડ ફોક્સ એટલે એડવડડ નશયાળ, માકક વુડફ એટલે માકક વરુ, થોમસ ઇગલ ગુજરાતમાં હોત તો આપણે એમને થોમસભાઈ ગીધ કહેતા હોત અને નરચાડડ કાઉ તો નબચારા નરચાડડજી ગાય બની ગયા હોત. નરચાડડ બુશ અને અલ ગોર ચૂટં ણી લડતા હતા ત્યારે પેલી ગોર સરનેઇમ તો અમને દેશી જ લાગતી હતી. પછી થયું બુશ એટલે શુ?ં ઝાડી? એટલે માનનીય િમુખશ્રીને શું કહીને બોલાવવા, જ્યોજુ‘કુમાર’ ઝાડીવાલા? એ નહસાબે િખ્યાત ફફડમકાર ઓનલવર મટોનને શું કહેવ?ું ઓનલવર પથ્થર? ડિવાઇન ડિએશન

છવ્વીસ અક્ષરની એબીસીડીવાળા દેશમાં વસતાં અમારાં વ્હાલીડાં ભાઈઓ, ભાભીઓ અને ગુલાબના ગોટા જેવાં ભૂલકાંવ! આપણા છત્રીસ અક્ષરના કક્કા અને બાર બારાખડીવાળા અક્ષરની દેશમાં વસતા હંધાય દેશીઓના ઝાઝા કરીને રામ રામ! આપણા દેશીઓનાં નામો કાંઈ અમથાં-અમથાં નો હોય. દરેકનો કાંઈ મીનનંગ તો હોય જ. પંકજ એટલે કમળ અને ઘનશ્યામ એટલે વાદળ જેવા કાળા. નવજય એટલે જીત અને અજીત એટલે જેને જીતી ન શકાય તેવા. ઉષા એટલે પરોઢ અને અલકા એટલે ગંગા નદી. દાનમની એટલે વીજળી અને િીનત એટલે િેમ. પણ ધોનળયાવનાં નામુમં ાં કાંઈ ભલેવાર નંઈ. ગેરી, નરચાડડ, થોમસ, માઇકલ, ટીના, રીટા, માનરયા, જુનલયા... કોઈનો કાંઈ મીનનંગ નો હોય. બીજી બાજુ આપણાં નામો ભલે આટલાં સુદર હોય, આપણી સરનેઇમું બવ ફની હોય છે. લાકડાવાલા, કાચવાલા, કલવચવાલા, બકરીવાલા... કોઈ નાણાવટી તો કોઈ વહાણવટી, કોઈ હાથી તો કોઈ ઘોડા! અમને શરૂઆતથી જ આપણી દેશી સરનેઇમું નો ગમતી. ઓલી ‘ફર્યુસ ુ ન એન્ડ ફર્યુસ ુ ન’ જેવી

21

ઓનલવર કાંકરો? ના, ના, બહુ ખરાબ લાગે છે. એના કરતાં ઓનલવર કાંકરાવાલા રાખો. જુઓ, સારું લાગે છે ને? એ જ રીતે નરચાડડ વૂડનું નરચાડડ લાકડાવાલા, ટેરન્ે સ નહલનું ટેરન્ે સ ટેકરીવાલા, ગ્રાન્ટ ફ્લાવરનું ગ્રાન્ટ ફૂલવાલા, નબલ ગેટ્સનું નબલ ઝાંપાવાલા, વેમલી હોલનું વેમલી ખંડવાલા, ઇયાન ચેપલનું ઇયાન દેવળવાલા, જ્હોન સ્મિંગનું જ્હોન કમાનવાલા અને એડવડડ નિકનું નામ એડવડડ ઇંટવાલા રાખો! - જોયું હવે બધું દેશી-દેશી લાગવા માંડ્યું ને? અમથું ‘માઇકલ હોનુ’ સાંભળીને ઇમ્િેસ ન થઈ જવુ.ં જરા ગુજરાતીમાં માઇકલભાઈ નશંગડાવાલા કહીએ એટલે થાય કે ઓહો, ઓળખ્યા આમને તો! નરચાડડ બો (Bow)ના પરદાદા એરો વડે નનશાનબાજી કરતા હશે તો આપણે એમને નરચાડડ ધનુષધારી કહેવ.ું નજમ કેરી (Carry) શું કેરી કરતા હશે? કદાચ એમના વડદાદા માલસામાનની હેરફેરનો ધંધો કરતા હશે એમ માની એમને નજમીભાઈ મારફનતયા કહેવ.ું અને માઇકલ હોસ્ડડંગ? કંઈ ઝાલીને ઊભા હશે? એમને ઝાલા કહેવાય? અનુસંધાન પાન-૪૬


અલકમલક

Gujarat Samachar - Saturday 3rd November 2012

હજ માટે પદયાત્રાઃ ૩૧૪ દદવસ, ૭ દેશ, ૫૭૦૦ કિલોમીટર મક્કાઃ બોસનિયા દેશિા એક હજયાત્રીએ સાત દેશોમાંથી પસાર થઈિે ૩૧૪ નદવસમાં ૫૭૦૦ કકલોમીટરિું પગપાળા અંતર કાપીિે પનવત્ર િગર મક્કામાં પ્રવેશ કયોો છે. આ હાજીએ ગત નિસેમ્બરમાં મક્કા તરફ પ્રયાણિી શરૂઆત કરી હતી. ૪૭ વષોિા સેિાદ હઝનદક ૨૭ ઓક્ટોબરે મક્કા આવી પહોંચ્યો હતો. તેણે કહ્યું કે હું જરાય થાકેલો િથી. આ નદવસો નજંદગીિા ઉત્તમ નદવસ છે. બોસનિયા, સનબોયા, બસગેનરયા, તુકકી, સીનરયા અિે જોિડિ દેશોમાંથી પસાર થઈિે મક્કા પહોંચ્યો છું. સાથે ૨૦ કકલોિું વજિ હતું. તેણે કહ્યું કે હું યુદ્ધગ્રસ્ત સીનરયામાંથી પણ પસાર થયો હતો અિે વાતાવરણિી અસમાિતાિો પણ સામિો કયોો હતો. બસગેનરયામાં માઈિસ ૩૫ સેલ્સસયસ અિે જોિડિમાં પ્લસ ૪૪ સેલ્સસયસ ટેમ્પરેચર હતું. ઈસ્તમ્બુલમાં બોસ્ફોરસ પુલ પગપાળા ક્રોસ કરવા માટે અમુક અઠવાનિયા સુધી રાહ જોવી પિી હતી.

વિયેતનામમાં વિશ્વના સૌથી પ્રાચીન મંવિરોઃ ભારતીય પુરાતત્િ વિભાગ જતન કરશે નવી દિલ્હી, કોલકતાઃ વિશ્વના સૌથી પ્રાચીન વિડદુ મંવદરોના વિણોોદ્ધારની િિાબદારી આકકિયોલોજીકલ સિવે ઓફ ઇંવિયા (એએસઆઇ)ને મળી છે. એએસઆઇ માટે આ પ્રકારની કામગીરીમાં નિું કંઇ નથી, પરંતુ આ કકસ્સામાં વિશેષતા એ છે કે આ તમામ મંવદરો ભારતના સીમાિાથી માઇલો દૂર વિયેતનામ, લાઓસ, કંબોવિયા અને મ્યાંમારમાં આિેલા છે. બીજી સદીથી માંિીને ૧૨મી સદી દરવમયાન તૈયાર થયેલાં આ મંવદરો વિષે સંશોધન પણ એક ભારતીયે કયુું છે. કોલકતાના ૮૧ િષોના સામાવિક કાયોકતાો ગીતેશ શમાો િીતેલા ૨૮ િષોમાં ૧૯ િાર વિયેતનામ િઇને આવ્યા છે. અડય દેશોમાં મળી આિેલા પ્રાચીન વિડદુ અને બૌદ્ધ મંવદરોના અત્યાર સુધીના પ્રાચીન પુરાિા તેમણે એકઠા કયાો છે. કંબોવિયાના વિશ્વ પ્રવસદ્ધ અંગકોરિાટના મંવદર પિેલાનાં આ મંવદરો છે.

તત્કાલીન ભારતીય શાસકો દ્વારા વનમાોણ પામેલાં મંવદરો પૈકી કેટલાક િજી બચ્યાં છે. મધ્ય વિયેતનામમાં મેસોન નામની એક િ િગ્યાએ ૨૦૦ થી િધુ મંવદરો આિેલા િતા. વિણો િાલતમાં આિે માત્ર ૪૦ મંવદરો િ બચ્યા છે. ૧૯૦૦ િષો પિેલાં પિોંચેલા વિડદુ રાજાઓએ ત્યાં ૧૩૦૦ િષો સુધી રાજ્ય કયુું િતું. પોતાના બે પુસ્તકોની મદદથી ગીતેશ વિયેતનામમાં ફેલાયેલા ભારતીય િાસ્તુ િારસાને વિશ્વ સમક્ષ લાવ્યા છે. દેશના તેઓ એકમાત્ર લેખક છે કે િેમના પુસ્તકો વિયેતનામી ભાષામાં પણ પ્રકાવશત થયા છે. તેઓ દશ િષોથી ભારત સરકારનું ધ્યાન આ મંવદરો તરફ દોરતા રહ્યા છે. આકકિયોલોજીકલ સિવે ઓફ ઇન્ડિયાને િિે આ િારસાના સમારકામની િિાબદારી સોંપાઇ છે. એસોવસએશન ઓફ સાઉથઇસ્ટ એવશયન નેશડસ (‘આવસયાન’)ના ૧૦ સભ્ય

“Om Guru Guruwahe Namho Namha Onkar Guru Guruwahe Namhho Namha”

Param Pujya Sant Tarlochan Darshan Das Ji.

25

th Maha Sant Sammelan (A Global Peace Initiative)

When the Soul yearns for blessings of the Divine World, We are blessed with the birth of True Saints. Re-discover yourself and follow the true path of the Soul with,

Maha Katha and Kirtan by Param Pujya Sant Tarlochan Darshan Das Ji. You are cordially invited to attend

Venue: Harrow Leisure Centre (Byron Hall), Christchurch Avenue Harrow, Middlesex HA3 5BD on Sunday, 11 November 2012 Time : 1pm to 6pm For more information please contact: Das Raju Marshall (PRO) +44 (0) 7961 939 010 www.sachkhandnanakdham.com • E-mail: info@sachkhandnanakdham.com Guru Ka Langer will be served

i n v i t a t i o n

22

કરી નાખી િતી.’ ભારત સરકારે અંદાિે ૧૫ કરોિ રૂવપયાની મદદની જાિેરાત કરી છે. લાઓપીિીઆરના િા-ફુ મંવદરોનું લોકેશન િોઇને પાછા ફરેલા એએસઆઇના એન્ડિવનયર આર.એસ. જામ્િાલ કિે છે કે આ પ્રદેશો દ્વારા આપણી મદદ માગિામાં આિે તે િાિબી છે કારણ કે મંવદર સમૂિ ભલે ત્યાં િોય પરંતુ િારસો આપણો છે. િધુમાં ભારત પાસે પુરાતત્િ સ્મારકોના સંરક્ષણનો ૧૫૦ િષોનો અનુભિ છે. દરેક િષવે વિયેતનામ આિનારા ૫૦ લાખ પયોટકો પૈકી ૧૫ લાખ તો માત્ર મેસોનના મંવદરોની િ મુલાકાત લે છે. ગીતેશ કિે છે કે મુલાકાત લેનારાઓમાં ભારતીયોની સંખ્યા નવિિત્ છે. એટલું િ નિીં, ભારત સરકારની કોઇ વ્યવિ પણ

દેશો પૈકીના ત્રણ દેશોમાં પથરાયેલી ભારતીય િાસ્તુશૈલીના બિેતર સ્મારકોનું સંરક્ષણ ભારત પિેલેથી કરી રહ્યું છે. િેમાં કમ્બોવિયામાં તો પરોમ, લાઓસમાં િાટ ફુ અને મ્યાનમારમાં આનંદા ટેમ્પલનો સમાિેશ થાય છે. િિે આ યાદીમાં વિયેતનામનો સમાિેશ થયો છે. મતલબ કે એએસઆઇ માટે બિારના દેશોમાં કામનો અનુભિ નિો નથી. એએસઆઇના સંયુિ મિાવનદેશક રન્મમ મવણ કિે છે કે, ‘ભારતીય વનષ્ણાતોએ િ ૪૩ િષો પિેલાં અફઘાવનસ્તાનમાં જાણીતા બાવમયાન પ્રાંતની જાણીતી ૨૦૦૦ િષો પ્રાચીન બુદ્ધની પ્રવતમાનો વિણોોદ્ધાર કયોો િતો. િોકે ૨૦૦૧માં તાવલબાનોએ તે પ્રવતમા નષ્ટ

+ "4 1 , , . +% + "4 1 $. + $5 ,

ત્યાં પિોંચી નથી. શક સંવત અને સંસ્કૃતમાં શબ્િ મધ્ય વિયેતનામમાં આિે પણ એિા દોઢ લાખ લોકો િસે છે, િેઓ ચમ્પાના મિાન િંશિોના િંશિ છે. બુદ્ધના સમયમાં વબિારના ભાગલપુર અને મુંગેર પાસે ચમ્પા નગરી એક મોટું વ્યાિસાવયક કેડદ્ર અને અંગ પ્રદેશની રાિધાની િતી. અિીંના લોકો પન્મચમ બંગાળ અને ઓવરસાના માગવે સમુદ્રી નૌકામાગવે વિયેતનામ પિોંચ્યા િતા. લોકો આિે પણ શક સંિતનો ઉપયોગ કરે છે. તેમની ભાષામાં લગભગ ૧૦૦૦ શબ્દ સંસ્કૃત છે. શ્રાદ્ધ પક્ષ િેિા અનેક વરિાિ પણ છે. સંસ્કૃત અને પાલી ભાષામાં અનેક વશલાલેખ પણ મળે છે. બીજી સદીથી ૧૫મી સદી સુધી ચાર ભાગોમાં અિીં વિડદુ શાસકોનું શાસન રહ્યું.

. 1 # + + *. #6 +2 - . # . 0#+ ,

. +2

+

.

, . +

+ . & +2 ,

+

#2

. ) +

, 1

, .

!.

. 88 / . $1

, , /

, *.

+ 7 #+ . , *. ,

+ ($ , 3 , .' '

+ ,

"

+ "

!

Flights / Holidays / Accomodation

! $ $ %#

$ $ $ ! "!

& "

' !%

# # '

#

,

!.

89

Price Buster – We beat any quote or match it

" !%#

,

#

Call for the cheapest fares now

"

: +

$

' !%

+ +2 !

+ !.


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 3rd November 2012

23

ટિટિશ ગુજરાતીઃ ગાંધીનગરથી નવી ટિલ્હી સુધી... ગરિું ગુજરાતી પવરબળ

તસિીરે ગુજરાત વિષ્ણુ પંડ્યા હમણાં દિલ્હીની લોકદિય દહંિી ન્યૂઝ ચેનલ ‘સહારા’ પર ‘ગુજરાત સમાચાર’-‘એદિયન વોઇસ’, તંત્રી-િકાિક સી.બી. પટેલ અને દિદટિ લેબર-કન્ઝવવેદટવ મહાનુભાવો સદહત ગુજરાતીઓ એક સાથે નામ-દનિવેિ સાથે ચમક્યા અને ખુિ ચેનલના એન્કર તરફથી ખુિી વ્યક્ત કરવામાં આવી કે આ એક મજબૂત અને સાથથક સામૂદહક લાગણી છે, જેને દિદટિ િાસકોએ માન્ય રાખી છે.

મુલાકાતમાં શું બન્યુ? ં હા, વાત ભારતસ્થથત દિદટિ રાજિૂત જેમ્સ બેવને ગાંધીનગરમાં મુખ્ય િધાન દનવાસથથાને મુખ્ય િધાન નરેન્દ્ર મોિી સાથે મુલાકાત કરી તેની છે. પછીથી રાજિૂત કોંગ્રેસ િમુખને ય મળ્યા અને કહેવામાં આવ્યું કે કેટલાંક માનવાદધકાર સંગઠનોનીય મુલાકાત લીધી હતી. (હજુ સુધી એ ‘સંથથા’ઓનાં નામો બહાર આવ્યાં નથી. દિદટિ કદમિનરે ગુજરાતની િજાની જાણકારી માટે તે જાહેર કયાથ હોત તો સારું થાત. જોકે િજાને તો જાણ છે કે ગુજરાતમાં ‘હું, બાવો અને મંગળિાસ’ જેવાં બે-ત્રણ સંગઠનો જ હયાત છે. ૧૯૭૫-૭૬માં થવ. ચંદ્રકાન્ત િરૂ જેવા માનવાદધકારી રેદિકલ હ્યુમેદનથટ હતા ત્યારે તેવાં સંગઠનનો િબિબો હતો. આજે તો તેની િિા એવી થઈ છે કે ખંિહર બતા રહા હૈ, ઇમારત કકતની બુલિં થી! બીજાં કેટલાંક મુબ ં ઈ-દિલ્હીથી લઘુમતીના પત્તાં ખેલનારી સંથથાઓ છે જેમના દવિે તાજેતરમાં અહેવાલો આવ્યા કે તેઓ નેધરલેન્િ અને બીજેથી મોટું ફંિીંગ મેળવે છે...) આ મુલાકાત િરદમયાન તેમણે જે વાતો, પત્રકારો સમિ કરી, તેનો નોંધપાત્ર મુદ્દો એ રહ્યો કે આજના યુગમાં કોઈ પણ િેિ કુટનીદતના િશ્ને બારીબારણાં બંધ રાખી િકે નહીં. િસ વષથના (૨૦૦૨ની ઘટનાનાં) વળગણ પછી દિટનને લાગ્યું કે વષોથથી ગુજરાતી િજા જે ખંત અને ધીરજથી ઉદ્યમનો િુદનયાભરમાં દવથતાર કરી રહી છે તેના પરત્વે નકારાત્મક જિ વલણ રાખીને બેસી િકાય નહીં.

દિદટિ િાસનને વલણ ફેરવવાની જે ફરજ પિી તેની પાછળ ‘ગુજરાત પદરબળ’ની ભૂદમકા ચોક્કસપણે હતી એમ તો અમિાવાિથી નવી દિલ્હી સુધી રાજકીય વતુળ થ ોમાં માન્યતા હતી. મુખ્ય િધાનને દિદટિ ઉચ્ચાયુક્ત મળ્યા તે પછીના કલાકે નવી દિલ્હીથી એક રાષ્ટ્રીય અંગ્રેજી અખબારના તંત્રી (જેમની સાથે મેં ૧૯૮૩માં આસામ-િવાસ ખેડ્યો હતો) દમત્રે ફોન પર કહ્યું કે ‘જેમ યહુિી અસ્થતત્વને કોઈ િેિ ઇન્કારી િકે તેમ નથી, તેવું ગુજરાતીઓ માટે પણ છે!’ આ વાત થયાના થોિાક કલાકો પછી રાષ્ટ્રીય ચેનલ ‘સહારા સમય’ના સંવાિિાતા િીદિત સોનીનો સંિિ ે ો મળ્યો કે રાતે નવ વાગે પૂરો એક કલાક આ િશ્ને જીવંત ચચાથ થવાની છે, દિલ્હીમાંથી કોંગ્રેસ-ભાજપના િવક્તા નેતાઓ તેમ જ દિલ્હીસ્થથત પત્રકાર હિે, તમે ગુજરાતમાંથી ચચાથ માટે પસંિ કરાયા છે. મારી પાસે તે સમયે યોગાનુયોગ ‘એદિયન વોઇસ’નો ૨૦ ઓક્ટોબરનો અંક હતો, જેના પહેલા પાને યુકે લેબર પાટટી સાથે જોિાયેલા અને ધારાિાથત્રી મનોજ લાિવાનો લેખ હતો. િીષથક હતુંઃ ‘There were no lobbyists, only goodwill Ambassadors!’

સવિય ગુજરાતી, સવિય પત્રકારત્િ ‘સહારા’-ચચાથમાં િિથકોને ‘એદિયન વોઇસ’ અને ‘ગુજરાત સમાચાર’ િિાથવીને મેં દિટનમાં ગુજરાતીઓ કેવા િભાવી પદરબળ તરીકે ઉભરી રહ્યાં છે તેની વાત કરી. આ અખબારોએ મુખ્ય િધાન સાથે ઓનલાઇન ચચાથ રાખી હતી અને એમપી કકથ વાઝ, એમપી બોબ બ્લેકમેન જેવા ઇંગ્લેન્િના બન્ને રાજકીય પિોના આગેવાનો સદહત, લોિડ મેઘનાિ િેસાઈ, લોિડ િો. ભીખુ પારેખ, એમપી િીદત પટેલ, લોિડ નવનીત ધોળકકયા, રેમી રેન્જર-ઓબીઇ, એમપી િેલષૈ વારા, લોિડ ગુલામ નૂન, એમપી સીમા મલ્હોત્રા, નવીન િાહ અને લોિડ િોલર પોપટ સદહતના આગેવાનોએ આ િસંગને કેવો આવકાયોથ તેની દવગતે વાત કરી. એક ગુજરાતી-અંગ્રેજી અખબારના ગુજરાતી િકાિક સી.બી. પટેલ ગુજરાત - દિટનના સાવથજદનક જીવનનાં સંબંધોમાં કેવા સદિય છે તે પણ કહ્યું. એકંિરે મુખ્ય િધાન - ઉચ્ચાયુક્તની મુલાકાતે ગુજરાત જ નહીં, ગુજરાતની બહાર પણ ભારે રસ જગાવ્યો છે. લોિડ આિમ પટેલ અને લોિડ ગુલામ નૂનના

અદભિાયો એકિમ થપષ્ટ કરે છે કે ગુજરાત િત્યેની દિદટિ ઉપેિા દબનજરૂરી છે.

પ્રધાન મંડળમાં ફેરફાર અને ગુજરાત િરદમયાન, ૨૭મી, રદવવારે બપોરે કેન્દ્રનાં િધાન મંિળમાં ફેરફારો આવી ગયા! એવો ગણગણાટ હતો કે ગુજરાતની ૨૦૧૨ની દવધાનસભા ચૂટં ણીને નજરમાં રાખીને ગુજરાતમાંથી કોંગ્રેસી સંસિ સભ્યોમાંથી બે-ત્રણ બીજાનો િધાન તરીકે ઉમેરો થિે. પણ તેવું ન થયુ.ં હા, િીનિા પટેલને તેમના દવભાગ સાથે કેદબનેટનો િરજ્જો મળ્યો. િીનિા દવવાિોથી ઘેરાયેલા નથી, જૂના કોંગ્રેસી છે, સરિાર થમારકના ચેરમેન છે અને પટેલ તો છે જ! આટલી ગણતરી સાથે મધ્ય-ઉત્તર ગુજરાતમાં પટેલો પર અસર કરી િકે તેવી ગણતરી લેવાઈ છે. પરંત,ુ સૌરાષ્ટ્રમાં પટેલોની ‘વોટબેન્ક’ ઘણી મોટી છે. દવઠ્ઠલ રાિદિયા, વીરજી ઠુમર અને બીજા બે-ત્રણ નામોની ચચાથ તો હતી, પણ દવઠ્ઠલ રાિદિયાએ તાજેતરમાં ટોલનાકાના કમથચારીને બંિકૂ બતાવી તે ઘટનાએ તેમને િધાન બનતાં અટકાવી િેવાયા એવી રમૂજ એક અખબારે કરી છે. રાજકોટમાં શ્રીમતી સોદનયા ગાંધીની મોટી સભામાં એંસી ટકા શ્રોતાઓ દવઠ્ઠલ રાિદિયાની ‘વ્યવથથા’નું પદરણામ હતા. એટલે આિા વધુ બંધાઈ હતી. એક કોંગ્રેસી સજ્જને કહ્યું, ‘નરેન્દ્ર મોિી વારંવાર કહ્યા કરે છે કે કેન્દ્ર ગુજરાતને અન્યાય કરી રહ્યું છે... હવે, િધાન મંિળમાં યે ગુજરાતને જે અન્યાય થયો તેનાથી તો મોિીની વાતને સમથથન મળી ગયુ!ં અમારે લોકોને િું કહેવ?ું ’ કહેવાની કોઈ જરૂર નથી. ૧૯૫૬માં ગુજરાત રાજ્યની રચના માટે કેન્દ્રની આનાકાની હતી તેમાંથી ઇન્િુલાલ યાદિકનું મહાગુજરાત આંિોલન થયું હતું ત્યારથી નમથિા અને ગેસના િશ્ને ગુજરાત મુશ્કેલી ભોગવતું આવ્યું છે એટલે કહી િકાય કે પરંપરા ઘણી જૂની છે! એક દમત્રે દજન્નત અમાને કફલ્મ પરિે ગાયેલું ગીત યાિ કયુુંઃ ‘આયના વોહી રહતા હૈ, ચહેરે બિલ જાતે હૈ!’ અને પછી ઉમેયુુંઃ દજન્નત અમાને કફલ્મો છોિી િીધાંને વષોથ વીતી ગયાં, હવે ફરી વાર કફલ્મમાં કામ કરવાનો ઇરાિો છે. િધાન મંિળમાં મોટા ભાગના ચહેરા એ-ના-એ આયનામાં ચમકતા રહ્યા, તે આ ફેરફારની લાિદણકતા!

-&"3& $"-- '02 1"249 #00,*/(3

/+09 4)& '*/&34 &/9"/ 0/&9104 "/&

/%*"/ 5*3*/& 07 / 0/%0/

4"/.02&

8$*4*/( /&7 /%0 &&,&/% 2*%"9

1&$*""452%"9

/*4&% */(%0.

&/9"/ $5*3*/&

/%)*95 5/%"9

Join us to enjoy delicious varieties of food at one place. ! 310243 "6"*-"#-&

1&$*"- 01&/*/( 0''&2

0/%"9 )523%"9 8$&14

0'

"/,

0-*%"93

"-*% &/% 06&.#&2


બોમલવૂડ

24

Gujarat Samachar - Saturday 3rd November 2012

ડ્રાિા ‘માય નેમ ઈઝ ખાન’ પછી કરણ જોહરે યુવાવગગ પર ધ્યાન કેટદ્રીત કરીને ‘સ્ટુડટટ ઓફ ધ યર’ ફફલ્મ બનાવી છે. જો કે કરણની આ પ્રથમ ફફલ્મ એવી છે, જેમાં શાહરુખ ખાન અભિનય આપી રહ્યા નથી, જો કે ફફલ્મમાં નવા ચહેરાને તક આપવામાં આવી છે. મધ્યમ વગગીય પભરવારનો અભિમટયુ ભિંહ

(ભિદ્ધાથગ મલ્હોત્રા) અને રોહન નંદા (વરુણ ધવન) દહેરાદૂનની િેંટ ટેરિ ે ા હાઈસ્કૂલનાં ભવદ્યાથગીઓ હોય છે. જો કે રોહન ધનવાન પભરવારમાંથી આવે છે અને તેના ભપતા (રામ કપૂર) આ જ હાઈસ્કૂલનાં ટ્રસ્ટી હોય છે. રોહન અને તેના ભપતા વચ્ચે હંમેશા ભવભવધ મામલે તકરાર થતી રહેતી હોય છે. હાઈસ્કૂલમાં રોહનને તેનાં ભમત્રો ‘રો’ કહે છે અને તેના ભમત્રો પણ બધાં શ્રીમંત જ હોય છે. રોહન નંદાની અભિમટયુ િાથે હંમેશા અભ્યાિ કે રમતગમત મુદ્દે સ્પધાગ થતી રહેતી હોય છે. કેન્ટટન હોય કે ક્લાિ કે મેદાન, બંને જણાં એકબીજાને પછાડવાનો મોકો છોડતાં નથી. આ જ સ્કૂલમાં િુંદર શાટયા ભિંઘાભનયા (આભલયા િટ્ટ) પણ અભ્યાિ કરતી હોય છે. રોહન ફિલ્િ કોઈ યુવતી િામે જોવે તો પણ તે શાટયાને ગમતું નથી હોતું. અભિમટયુ અને રોહન સ્કૂલની વાભષગક ‘સ્ટુડટટ ઓફ ધ યર’ ની ટ્રોફી પર નજર હોય છે, જેને સ્કૂલનાં ડીન યોગેટદ્ર વભશષ્ઠ (ભરભષ કપૂર)એ શરૂ કરી હોય છે. જો કે અંતે ટ્રોફી કોને મળે છે, તે જાણવા માટે આ ફફલ્મ રહી.

• ટનમાિતા: ગૌરી ખાન અને નહરુ જોહર • ટદગ્દશિક: કરણ જોહર • સંગીતકાર: નિશાલ દદલાણી અને શેખર રિજીયાણી • ગીતકારઃ અન્ટિતા દત્ત ગુપ્તા • ગાયકઃ શ્રેયા ઘોષાલ, ઉનદત નારાયણ, સુનનનધ ચૌહાણ, સલીમ મચણટિ, નિશાલ દદલાણી, શેખર રિજીયાણી િગેરે • અન્ય કલાકારો: રોનનત રોય, િરીદા જલાલ, સુષ્મા શેઠ, કાજોલ, બોમન ઇરાની, િરાહ ખાન (મહેમાન કલાકાર)

$

"

#$ #

% $

‘બેમિસાલ’ની રીિેકિાં! ઐશ્વયાા-અમિષેક ગત નિેમ્બરમાં માતૃત્િ ધારણ કયાણ પછી બોનલિૂડમાં િરીથી પદાપણણ કરિા ઐશ્વયાણ રાય બચ્ચને માનનસક તૈયારી કરી લીધી છે. ઐશ્વયાણ રાય કરણ જોહરની એક રીમેક ફિલ્મ દ્વારા કમબેક કરી રહી છે. પરંતુ સૂત્રો જણાિે છે કે માત્ર એશ જ નનહ, પણ આ ફિલ્મમાં એશનો પનત અનિષેક બચ્ચન પણ મુખ્ય િૂનમકામાં દેખાશે. કરણ જોહર ૧૯૮૨માં નરલીઝ થયેલ ‘બેનમસાલ’ની રીમેક બનાિિા ઇચ્છે છે. તે ફિલ્મમાં અનમતાિ બચ્ચન, રાખી અને નિનોદ મહેરા મુખ્ય કલાકાર હતાં. કહેિાય છે કે અનમતાિનું પાત્ર અનિષેક અને રાખીનું પાત્ર એશ્વયાણ જ િજિશે. જો કે, નિનોદ મહેરાના પાત્ર માિે કરણ જોહરે કોની પસંદગી કરી છે, તેનો ખુલાસો કરિામાં આવ્યો નથી.

જબ તક હૈ જાન છેલ્લા ગીતનું શૂટિંગ રદ

બોટલવૂડનાં જાજરમાન અટિનેત્રી શટમિલા િાગોરનું ગત સપ્તાહે યુકેની જાણીતી એડીનબરા નેટિયર યુટનવટસિિી દ્વારા માનદ્ ડોક્િરેિની ટડગ્રીથી સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું.

યશ ચોપરાના નનધન બાદ તેમની અંનતમ ફિલ્મ ‘જબ તક હૈ જાન’ના છેલ્લા રોમેન્ટિક ગીતનું શૂનિંગ રદ થયું છે. ચોપરાએ સંપણ ૂ ણ ફિલ્મનું શૂનિંગ પૂણણ કયુું હતું પરંતુ ન્વિત્ઝલલેટડમાં શાહરૂખ ખાન અને કેિનરના કૈિના એક રોમેન્ટિક ગીતનું શૂનિંગ જ બાકી હતુ.ં પરંતુ યશ ચોપરાના નનધનના કારણે હિે આ ગીતનું શૂનિંગ રદ કરી દેિામાં આવ્યું છે.

!

$ ( %

%

"

&!

$

$ !

$ $

#

# # #

$.

#

(

'

# $ &* % )

$ ".! # %* #

'

%

&

&

' + $ ' . #* # # "/) ' *% ) ' # , , ' # # ' . # ) * - # )

)

$

!

$

$ !

'

#%

%

' !

!

'

'

!'

'

&

&

$ '

# ## #$ " $ !" %" $ "$ "$ $ $$ #$ $ #$" $ #$ ## #$" $ '$ # $) # ! $ "

$ & $( "$ $ $ ' %$ & # & "# " $

/.3"$3

/#*,& "*, *.'/ ""+"2) $/ *. ""+"2)/$* 5")// $/!&#2*3& 444 ""+"2) $/ *. )&'",* 032

)

/,,&(& /23&,2 )-&%"#"%

1

"220/13

''*$&

/,53&$).*$

$

! '

'

!

$

! &

&

! &6 &6 &6 &6 &6 &6 &6 &6

! % " # " # & !

" #

" # !! % " ! & ! &!" !! !"

#

"

" #

5 5 5 5 5 5 5 5

$ "

"

'

'

' &

$ !

'%

'

&

"

!# " & #

333 1,'/)'*0-+)'41 (0. (0/2'(2 1,'/)'*0-+)'41 (0.

!

#! "

"$

!

# " $

!


બોલિવૂડ

Gujarat Samachar - Saturday 3rd November 2012

બેહમસાલ બેગમ બેબો

કોમેડી કકંગ જસપાલ ભટ્ટીનું નનધન જનસમપયાઓને કટાક્ષ અને વ્યંગ સાથે લોકો સમક્ષ રજૂ કરીને અનેક સામાનજક દૂષણો સામે હાપયથી લડત આપનાર કોમેડી કકંગ જસપાલ ભટ્ટી (૫૭)નું ૨૫ ઓક્ટોબરે માગિ અકપમાતમાં અવસાન થયું હતું. જસપાલ ભટ્ટી તેમના પુત્ર અને કિલ્મ અનભનેત્રી સાથે તેમની કિલ્મ ‘પાવર કટ’નાં પ્રમોશન માટે ભટીંડાથી જલંધર જતા હતા ત્યારે મોડી રાત્રે તેમની કાર ઝાડ સાથે અથડાઈ હતી, જેમાં ભટ્ટી, તેમના પુત્ર જસરાજ, અનભનેત્રી સુરીલી ગૌતમ અને પ્રમોટર નવીન જોશીને ગંભીર ઈજા થઈ હતી. ઈજાગ્રપતોને તત્કાળ જલંધરની હોસ્પપટલમાં ખસેડાયા હતા જ્યાં જસપાલને મૃત જાહેર કરાયા હતા.

પંજાબમાં વારંવાર વીજળીકાપની સમપયા લોકો માટે મુશ્કેલી સર્િ રહી છે ત્યારે તેના પર કટાક્ષ કરતી આ કિલ્મના પ્રચાર માટે તેઓ જલંધર જતા હતા. કાર તેમનો પુત્ર જસરાજ ભટ્ટી ચલાવી રહ્યો હતો. ભટ્ટી તેમનાં પત્ની સનવતા ભટ્ટી અને પુત્ર જસરાજ તેમ જ પુત્રી રાનબયાને કલ્પાંત કરતા છોડી ગયા છે. જસપાલ ભટ્ટીના કોમેડી શો ‘ઉલટા પુલટા’ અને ‘િલોપ શો’ એ ટીવી નસનરયલોમાં હાપયનો નવો પ્રકાર પ્રસરાવ્યો હતો. ભારતીય ટીવી પર પાઘડી પહેરેલા તેઓ પ્રથમ શીખ કોમેનડયન હતા.

આફતાબ પરણશે

ફિલ્મ શોધે છે ઉહમિલા

સૈિ અલી ખાન સાથે ગત મહિને લગ્ન કરીને કરીના કપૂર પટૌડી પહરવારની બેગમ બની ગઈ છે. લગ્ન પછી સૈિ અને કરીનાએ િેહમલી આલબમ માટે ખાસ પોઝ આપીને િોટો પડાવ્યા િતા. આ વેળાએ કરીનાએ તેની સાસુ શહમિલા ટાગોરે મન્સૂર અલી ખાન પટૌડી સાથેનાં લગ્ન વખતે જે ઘરારા પિેયાિ િતા એ જ ઘરારા પિેરવાનું પસંદ કયુું િતું.

25

ઉનમિલા માતોંડકરે ખૂબ ઓછી કિલ્મો કરી છે, પરંતુ તેમ છતાં સારી કિલ્મો કરી છે. જો કે હવે ઉનમિલા િરીથી કિલ્મોમાં પદાપિણ કરવા આતુર છે. ૩૮ વષષીય ઉનમિલા કહે છે કે, ‘મારી અત્યાર સુધીની કિલ્મી સિર સારી રહી છે, પરંતુ હવે હું િરીથી કિલ્મોમાં કામ કરવાની ઇચ્છા છે. સારી સ્પિપ્ટ હોય તેવી કિલ્મની શોધમાં છું.’ ઉલ્લેખનીય છે કે ઉનમિલાએ ૯૦નાં દાયકામાં ‘રંગીલા’, ‘સત્યા’, ‘એક હસીના થી’ અને એ પછી ‘જુદાઈ’ જેવી સિળ કિલ્મો આપી હતી. છેલ્લે ઉનમિલા વષિ ૨૦૦૭માં કિલ્મ ‘કઝિ’ માં નહમેશ રેશનમયા સાથે જોવા મળી હતી. જો કે તેને કિલ્મમાં અનભનય આપવામાં રસ છે અને નદગ્દશિન કરવાનો તેનો કોઈ ઈરાદો નથી.

8$,53*6& *2& /' 4)& *6&23*%&

ઘણા સમયથી બો લિ વૂ ડ માં થી ગાયબ થઇ ગયેિો આ ફ તા બ લિવદાસાની નીન દુસંજ નામની લિલિિ ભારતીય યુવતીના પ્રેમમાં છે. નીનનો જન્મ ભારતમાં અને ઉછેર િંડનમાં થયો છે. છેલ્િે આમના િરીફ સાથે સંબંધ તુટ્યા બાદથી િઇને અત્યાર સુધી પોતે એકિો જ હોવાનું આફતાબે કહ્યું હતું. થોડા સમય અગાઉ એક ઇન્િરવ્યૂમાં આફતાબે કહ્યું હતું કે, ‘અત્યારે હું લવક્રમ ભટ્ટની ‘૧૯૨૦ઃ એલવિ લરિન્સસ’ અને ઇન્દ્ર કુમારની ‘ગ્રાં મસ્તી’ ફફલ્મનું કામ

"215&& '/2 " !&%%*.( &2&-/.9

NRIને

કરી રહ્યો છું. એ લસવાય મારી પાસે બીજા કામનું પણ આયોજન છે. તેથી હું વ્યસ્ત રહીિ.’ જોકે તેણે સ્વીકાયુું હતું કે, ‘હું એકિો રહીને ખુિીથી આગળ વધી રહ્યો છું, પરંતુ નીનને મળ્યા પછી હું તેના પ્રેમમાં છું, નીન છેલ્િાં છ વષસથી હોંગકોંગમાં એક િકઝરી િાન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં સિાહકાર તરીકે કામ કરે છે. થોડા વખતથી જ તે ભારતમાં રહેવા આવી છે.’ સૂત્રો કહે છે કે આવતા વષસની િરૂઆતમાં જ આફતાબ અને નીન પરણી જાય તેવી સંભાવના છે.

&$&04*/. /2 #/4)

Host your special day here at The Watermill Hotel in our unique & picturesque Riverside Setting, that brings together all the essential elements for a truly memorable event. %&", $)/*$& '/2 3*". !&%%*.( -02&33*6& *6&23*%& "215&& "$$/--/%"4&3 /6&2 (5&343 "4 " 4*-& "6*3) *2 /.%*4*/.&% 5.$4*/. 35*4&3 "$$/--/%"4&3 50 4/ (5&343 2"$&'5,,9 %&3*(.&% ":&#/ *$&.3&% '/2 $*6*, 7&%%*.( $&2&-/.*&3 /-0,*-&.4"29 $"2 0"2+*.( '/2 -/2& 4)". $"23 7/ $/-0,*-&.4"29 $)".(*.( 2//-3 7)&. #//+&% /.6&.*&.4,9 3*45"4&% 4/ 4)& /4/27"93 %&,*()4'5, #&%2//-3 *6&23*%& 2&34"52".4 #"2

!&%%*.(3 "24*&3 &$&04*/.3 ..*6&23"2*&3 /20/2"4& 6&.43 /$*", 5.$4*/.3 *..&2 ".$&3 ;3 )"2*49 6&.43 &-*."23 8)*#*4*/.3

&,

! -"*,

&84 "

#

"8 !

###

#

!

"


26

વિશેષ અહેિાલ

Gujarat Samachar - Saturday 3rd November 2012

અમેવિકાને ‘સેન્ડી’ િાિાઝોડાએ ઘમિોળ્યુંઃ ૩૩ લોકોનાં મોત

ન્યૂ યોકકઃ કેિરે બયન દેશોમાં ભાિે તબાહી મિાવ્યા બાદ િાિાઝોિું ‘સેસિી’ ૧૩૬ કકલોમીટિ પ્રરત કલાકની ઝિપે અમેરિકાનાં પૂિોોત્તિ િાજ્ય તિફ આગળ િધ્યું છે. કેનિે ાના કેટલાક રિથતાિ સરહત સૌિી િધુ િસતી ધિાિતા સયૂ યોકક, બોથટન, સયૂ જસસી, મેિીલેસિ, પેસ્સસલિેરનયા, કનેસ્ટટકટમાં આ િાિાઝોિાએ તબાહી મિાિતા ૩૩ લોકોનાં મોત િયા છે. સયૂ યોકકના દરિયામાં િાિ મીટિ ઉંિા મોજા દેખાયા હતા અને િિસાદી પાણી િથતા અને સબ-િેમાં ભિાયું હોિાિી અંદાજે િાિ લાખ લોકોને થિળાંતિ કિિું પડ્યું હતુ.ં જ્યાિે સિકાિે સયૂ યોકક, મેિીલેસિ, મેસચ્ે યુએવસ, િોરશંગ્ટન, રિસ્થિટટ ઓફ કોલસ્બબયા, કફલાિેસ્ફફયા, બોથટન સરહત ૧૨ િાજ્યમાં હાઈએલટટ આપ્યું છે. એક અંદાજ પ્રમાણે પાંિ કિોિ લોકો અસિગ્રથત છે. મુબ ં ઇની જેમ ટયાિેય ઊંઘિામાં ન માનતા સયૂ યોકક તિા કફલાિેસ્ફફયામાં સબ િે, િેન તિા બસ જેિાં જાહેિ િાહન વ્યિહાિ બંધ કિાયા હતા. બીજી તિફ એિ ઇસ્સિયાએ સેસિી િાિાઝોિું ત્રાટકિાની આશંકાને કાિણે સયૂ યોકક, નેિાકક જતી ફ્લાઇવસ અિોક્કસ સમય સુધી િદ કિી છે. જેટ એિિેઝે સોમિાિે નેિાકક તિફ જતી ફ્લાઇવસ િદ કિી હતી, જેનો રુટ બ્રસેફસ અને નેિાકક િચ્ચેનો છે. નેશનલ હરિકેન સેસટિે સેસિીને કેટગ ે િી ૧માં મૂટયું છે, જે ૧૩૬ કકલોમીટિ પ્રરત કલાકની ઝિપે અમેરિકા તિફ િધ્યું હતુ.ં કેિરે બયન દેશોમાં આ િાિાઝોિાને લીધે અત્યાિ સુધીમાં ૬૬નાં મોત િયાં છે. અમેરિકાના હિામાન રિભાગે િેતિણી આપી છે કે, સેસિી િાિાઝોિું અમેરિકામાં મોટાપાયે નુકસાન પહોંિાિી શકે છે. વાવાઝોડું ભયાનક કેમ? અમેરિકામાં અત્યાિ સુધીમાં કેટગ ે િી-૫માં આિતાં ત્રણ

'# ! &(% #% %& "( '(% " & & % " #% ' &' ' "# # , " " %, ( ' " &'#% #% % *" & (" % & # & "& +' "& ) % " # # #%& " "& & &' % " # &&#% & # ' #& " ' "# # , % & '# ! ' ) %, ( ' *#% & ( % "'

િાિાઝોિાં ત્રાટટયાં છે. રનષ્ણાતાનો જણાવ્યા મુજબ િાિાઝોિું જમીન સુધી પહોંિિાના સમયે કેટલું શરિશાળી હશે તે મહત્ત્િપૂણો નિી, પિંતુ ત્યાિ પછી તેનો રિથતાિ કેટલો છે તે મહત્ત્િનું છે. સેસિી પૂિસીય તટિી લઈને ગ્રેટ લેક સુધી ૧,૩૦૦ કકલોમીટિના રિથતાિમાં તબાહી ફેલાિશે. સ્ટોક એક્સિેન્જ, નાસ્ડેક ઠપ િોરશંગ્ટન િીસી, કફલાિેસ્ફફયા અને સયૂ યોકકમાં મેિો, સિકાિી કાયાોલયો અને શાળાઓ મંગળિાિ સુધી બંધ િહી હતી. સયૂ યોકક થટોક એટસિેસજ તિા નાથિેક માકકેટ પણ બંધ િહ્યું હતુ.ં સયૂ યોકકમાં

સંયિ ુ િાષ્ટ્રના બે હેટક્વાટટિ બે રદિસ માટે બંધ િખાયા હતા. જીવનજરૂરી વસ્તુની અછત ભાિતીય મૂળનાં હજાિો લોકો સરહત લાખો અમેરિકસસ દૂધ, ફળ અને અસય જીિન જિબિી સામગ્રીની ખિીદી િહ્યાં છે. સયૂ યોકકની દુકાનોમાં પાણીની બોટફસ, મીણબત્તી, દૂધ, ફળ અને બ્રેિનો થટોક ખૂટી પિયો હતો. કોલસ્બબયન યુરનરિોસટીમાં અભ્યાસ કિતા ભાિતીય રિદ્યાિસીના જણાવ્યાનુસાિ, દુકાનો પિ લાંબી લાઈન લાગી છે, સામગ્રી ખૂટી ગઈ છે. ઓબામા-રોમની સચિય છ નિેબબિે યોજાનાિી પ્રમુખપદની િૂટં ણીના બંને દાિેદાિ

ગુજરાતમાં સ્વજનો ચિંચતત અમેરિકાના રિરિધ શહેિોમાં િહેતા ગુજિાતીઓના િતનમાં થિજનો ભાિે રિંરતત બસયા છે અને રિરિધ સંદેશા માધ્યમો દ્વાિા તેમના સતત ખબિઅંતિ પૂછી િહ્યા છે. સયૂ યોકક, સયૂ જસસી, એરિસન જેિા શહેિોની ખિાબ હાલતના કાિણે ત્યાં િસતા સેંકિો ગુજિાતી પરિિાિો મુશ્કેલીમાં છે. ગુજિાતમાં આ પરિિાિોના થિજનોમાં ભાિે રિંતા પ્રસિી છે. અમેરિકાના રિરિધ શહેિોમાં િહેતા ગુજિાતીઓના ગુજિાતસ્થિત થિજનો ટેરલફોન, ઈસટિનેટ, સ્વિટિ જેિી સોરશયલ નેટિકકિંગ સાઈટો જેિા માધ્યમોિી તેમનો સંપકક કિીને તેમની હાલત રિશે સતત પૃચ્છા કિી િહ્યા છે.

આંકડાઓમાં આફત ૬૦ રમરલયન લોકોને અસિ, બે રદિસમાં ૭૫૦૦ ફ્લાઇટ િદ, ૨૮૪,૦૦૦ મકાનોને ૫૫ રબરલયન પાઉસિના નુકસાનનો અંદાજ, દરિયા કકનાિાના નીિાણિાળા રિથતાિોમાં િસતા ૪ લાખ લોકોનું થિળાંતિ, સયૂ યોકકમાં દિિોજ મુસાફિી કિતા ૫ રમરલયન લોકોને અસિ, કેટલાક રિથતાિોમાં ૩૦ સેસટીમીટિનો િિસાદ, ૨૮ ઓટટોબિે િાત્રે કેિોલીનાિી મેઇન સુધી ૧૪ હજાિ લોકો િીજળીિી િંરિત િહ્યા, િાિાઝોિાને કાિણે ૬.૨ રબરલયનિી ૧૨.૫ રબરલયન પાઉસિના નુકસાનનો અંદાજ ઓબામા અને િોમ્નીએ િાિાઝોિાને કાિણે તેમના કાયોક્રમોમાં ફેિફાિ કયાો છે. ઓબામાને ૨૦૦૫માં કેટરિના હરિકેન દિરમયાન પ્રમુખ જ્યોજો બુશની સુથતી અને તેની િાજકીય અસિ યાદ છે. તેિી તેમણે ઇમજોસસી મેનજ ે મેસટ પિ દેખિેખ શરૂ કિી છે અને િૂટં ણી પ્રિાિ પિતો મૂકી વ્હાઇટ હાઉસ પહોંચ્યા છે. હિે તેમની સામે નેતા અને પ્રમુખ તિીકે સંતલ ુ ન જાળિી િાખિાનો પિકાિ છે. પ્રમુખ ઓબામાએ અમેરિકનિાસીઓને આ ઘટનાને ગંભીિતાિી લેિાની અપીલ કિી છે, જેને પગલે સત્તાિાળાઓ દ્વાિા પૂિસીય તટ પિ િાિાઝોિા સામે નીપટિાની તૈયાિીઓ શરૂ કિી હતી. ઓબામાએ ઇમજોસસી રિભાગોના પ્રમુખો સાિે એક બેઠક પણ યોજી હતી. સેન્ડીની અસર કેવી રહેશ? ે નેશનલ હરિકેન સેસટિ મુજબ ‘સેસિી’ની અસિ ત્રણ રદિસ સુધી િહી શકે છે. બુધિાિે કફલાિેસ્ફફયા અને ત્યાિપછી સયૂ યોકક પહોંિશે, જો તેની તીવ્રતા યિાિત્ િહેશે તો સયૂ યોકકમાં મોટાપાયે નુકસાન િશે. શુક્રિાિે બપોિે તે કેનિે ા તિફ આગળ િધશે.

" &# "'%# ( ,#( '# ' ! # $%# && #" " % ( " #"'% '#%& " % '

"#* #% "#* #% "# #

'&

' #" #! &(%) , ) & '


વિવિધા

Gujarat Samachar - Saturday 3rd November 2012

27

હળિી ક્ષણોએ... છૂટાછેડાની વાત હતી. પતતનો તિત્ર સિજૂતી કરાવવા આવ્યો. પતતનો તિત્રઃ ભલા િાણસ, આટલા અિથી વાતને તિે આટલી બધી લંબાવી! પતતઃ આટલું બધું સાંભળ્યા પછી તિે િાત્ર આટલું જ સિજ્યા? • ગીરના જંગલિાં બે સાવજ બેઠા હતા. નજીકિાંથી એક સસલું કૂદતું કૂદતું નીકળ્યું. અવાજ સાંભળીને એક સાવજે બીજાને પૂછ્યું, ‘શું હતું?’ બીજો સાવજ બોલ્યો, ‘કંઇ નહીં, ફાસ્ટ ફૂડ છે.’ • પતતઃ હું તને દસિી લગ્નજયંતીએ આંદાિાન-તનકોબાર ટાપુ પર લઇ જઇશ. પત્નીઃ અરે વાહ... અને પચ્ચીસિી લગ્નજયંતીએ? પતતઃ તને પાછો લઇ આવીશ. • એન્જજતનયતરંગ કોલેજિાં સંતા કૂતરાની પૂંછડીને લોખંડની પાઇપિાં નાખી રહ્યો હતો. સરઃ િૂખખ, કુતરાની પૂંછડી ક્યારેય સીધી ન થાય, વાંકીને વાંકી જ રહે... સંતાઃ િૂખખ તો તિે છો... હું તો પાઇપ વાંકો વાળી રહ્યો હતો. • જયાયાધીશઃ તિે તિારી પત્ની પર હાથ કેિ ઉપાડ્યો? આરોપીઃ િને એિ કરવાનું એકદિ િન થઈ ગયું. જયાયાધીશઃ િને પણ તિને િતહનો જેલિાં પૂરવાનું િન થાય તો! આરોપીઃ પણ એિાં તિે િારી પત્નીને જ અજયાય કરશો. • તપતાઃ જો બેટા, તું હવે િોટી થઈ. છોકરાઓ સાથે આખો તદવસ તેિની ગાડીિાં

ફયાખ કરે એ સારું નથી લાગતું. દીકરીઃ પપ્પા, િને પણ બીજાની ગાડીિાં ફરવું સારું નથી લાગતું. િને ગાડી અપાવો જેથી બીજા િારી સાથે ફરી શકે. • સભાિાં રાજકારણી પતત અને તેની પત્ની વચ્ચેનો સંવાદ... પત્નીઃ તિે વક્તા છો કે જાદુગર? પતતઃ કેિ? કેિ એિ પૂછે છે? પત્નીઃ આટલા ટૂંકા ગાળાિાં બધા શ્રોતાઓને અદશ્ય કરી દીધા... • ડોક્ટરે દદદીને પૂછયુંઃ આજે તું બહુ ખુશ કેિ દેખાય છે? દદદીઃ િેં તિારી સલાહ િાની લીધી. ડોક્ટરઃ કઈ સલાહ? દદદીઃ તિે િને કહ્યું હતું ને કે તારી પત્નીની બધી ઇચ્છા પૂરી કરજે. તેણે કપડાં િાગ્યાં તો િેં લાવી આપ્યાં. તેણે વીંટી િાગી તો એ પણ લાવી આપી. એક તદવસ તેણે કહ્યું કે કાશ, િને િોત આવે, અને િેં તેને તરત જ ગોળી િારી દીધી. • એક દદદીએ દવાખાનાિાં દોઢસો જેટલી ખાંસીઓ ખાધા પછી ડોક્ટરને કહ્યું, ‘સાહેબ, આ ખાંસી બંધ કરવાની કોઈ દવા આપોને!’ ડોક્ટરે એને જોરદાર જુલાબ થાય એવી ગોળીઓ પધરાવી દીધી. દદદી ગયો પછી કંપાઉજડરે પૂછ્યું, ‘સાહેબ, આનાથી તો તબચારાને ઝાડા છૂટી જશે.’ ડોક્ટરઃ એક્ઝેટલી! પછી એ બેટો ખાંસી ખાતાં પહેલાં સત્તર વાર તવચાર કરશે... • છેક આટલાં વષષે આપણને ખબર પડી કે ફફલ્િોિાં સ્િગલર, બદિાશ અને ચોર પાત્રોનાં નાિ... ‘રોબટટ’ કેિ રાખતા હતા! •


28

સદાબહાર સ્વાસ્થ્ય

સ્વાસ્થ્ય સુધારતું સુપર ફળ

દાડમ એક એવું ફળ છે કે ખાવામાં ટેકટી અને કવાકથ્યની દૃજિએ એ ખૂબ લાભકારી છે. આ ફળ શરીરને અનેક તકલીફોથી બચાવવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. તેમાં ભરપુર એન્ટટઓન્સિડટટ્િ છે, જે એજજંગ પ્રોિેિને ધીમી પાડે છે એટલે અકાળે આવતું વૃદ્ધત્વ અટકાવી શકાય છે. જોકે આ જિવાય પણ દાડમના અનેક લાભ છે. જેમાંનો િૌથી મુખ્ય લાભ એ ગણી શકાય કે તેમાં રહેલાં કેટલાક તત્ત્વો રોગીને નીરોગી બનાવે છે અને વ્યજિ નીરોગી હોય તો તેને રોગોથી દૂર રાખે છે. આયુવવેદમાં દાડમને િદા પથ્ય ફળ ગણાવાયું છે. દ્રાક્ષ અને આમળાંની જેમ દાડમ પણ િદા પથ્ય છે અને એ જદવિના કોઈ પણ િમયે ખાઈ શકાય છે. િંકકૃતમાં એ દંતબીજ તરીકે ઓળખાય છે. કારણ કે એની રચના ચોકઠામાં જોડાયેલા દાંત જેવી િુંદર છે. આયુવવેદમાં દાડમને છૂટથી ખાવાની ભલામણ કરવામાં આવી છે. દાડમમાં જિદોષશામક ગુણ છે. દાડમનો આખો છોડ કોઈને કોઈ રીતે ઉપયોગી છે. જોકે ઔષધીય ઉપયોગ માટે દાડમના ફળ, ફૂલ અને છાલનું જવશેષ મહત્ત્વ છે. દાડમના ફૂલને તો આયુવવેદમાં ઇમજજટિી એજટટ ગણાવ્યું છે, કારણ કે અચાનક કોઈ ઘા પડે ત્યારે એના ફૂલને ઘિીને એનો લેપ લગાડવાથી લોહી નીકળતું બંધ થઈ જાય છે. દાડમમાંથી આયુવવેદને

G%>&> +>%(>% #E @

કોલેકટરોલની જમાવટ રોકે છે. આથી હૃદયરોગની તકલીફોથી રક્ષણ મળે છે. દાડમથી કોરોનરી હાટટજડિીિ ધરાવતા દદદીઓને ફાયદો થાય છે એ કેટલાક વૈજ્ઞાજનકોએ પોતાના અભ્યાિમાં તારવ્યું છે. • વિટામીન-સીઃ આખા જદવિમાં શરીરને જરૂર એટલું જવટામીન-િી એક દાડમમાં હોય છે, જે શરીરની દાડમના ફૂ લ નો રસ નાકમાં નાંખ વાથી નસકોરી ફૂટી હોય તો લાભ થાય છે. • ઔષધીય દાડમના રસમાં મધ અને ચપટી મીઠું નાખીને પીવાથી અરુચચમાં ફાયદો થાય છે. • દાડમની છાલને પાણીમાં ઉકાળી એનાથી કોગળા કરવાથી મોંની દુગગંધ દૂર થાય છે. • દાડમના ફૂલને છાયડામાં સૂકવી એનું ચૂણણ બનાવી એને દંતમંજનની જેમ દાંત પર ઘસવાથી દાંત મોતીના દાણા જેવા ચોખ્ખા થાય છે. તેમ જ એનાથી દાંતમાંથી નીકળતું લોહી બંધ થાય છે. • વહેલી પરોઢે દાડમમાં મરી-મીઠું ભભરાવીને ખાવાથી પાચનશચિ સુધરે છે. • નખ બટકી જવાથી દુખાવો થતો હોય તો એના પર દાડમના પાનની પેતટ લગાડવાથી રાહત થશે. આ પેતટને વાળમાં લગાડવાથી વાળ ખરવાની સમતયા પણ દૂર થાય છે. • વારંવાર પેશાબ લાગતો હોય કે પાઇલ્સની તકલીફમાં પણ દાડમની સૂકવેલી છાલનું ચૂરણ

ઉપયોગો

લગતી અનેક દવાઓ બને છે. જેમાં દાડમાજદ ચૂણજ, દાજડમાજરષ્ઠ, દાજડમાિક, દાજડમાવહેલ અને લોકોમાં ખૂબ જ જાણીતી પાચનશજિ િુધારતી અનારદાના ગોલી વગેરે મુખ્ય છે. અનેક રોગોમાં અકસીર ડાયેજટશ્યનો દાડમને િુપર ફ્રૂટ પણ ગણાવે છે કેમ કે દાડમમાં રહેલાં જવટાજમન-કે,

રોગપ્રજતકાર શજિ વધારે છે. શરીરને કોઈ પણ ઇટફેકશનથી બચાવે છે. ન્કકન અને વાળની હેલ્થ માટે પણ એ િારું ગણાય છે. જવટામીનિી વધારાના આયનજ તત્ત્વને શોષી કાઢે છે માટે અકથમાના દદદીઓ માટે પણ િારું. • વિટામીન-બી ફાઇિઃ પેટટોથેજનક એજિડ તરીકે ઓળખાતું આ તત્ત્વ દાડમમાં

%

R()E* R (>'@

પોટજશયમ અને જિંક જેવાં કેટલાંક તત્ત્વો શરીરને કુદરતી જ નીરોગી રાખવામાં મદદ કરે છે. દાડમમાં રહેલા આ તત્વો કેટિર, હૃદયરોગ, બ્લડ પ્રેશર, પેટની તકલીફો, વાળ અને ન્કકનની તકલીફોમાં રાહત આપે છે. શા માટે આટલું ઉપયોગી? • ફાઇબરઃ દાડમમાં રહેલું ફાઈબર શરીરમાં ખરાબ

Q 3 H-+L / %@ Q >$>!@ @+ Q 3:H Q @8E) Q +>$E @ > Q +> +> R +

R()E* R (>'@ % #$>LR

Q 6>L R + Q 0& 8E)% Q 2,@ &E) Q #> > H A >(H Q R 7> Q >(

મગજમાં ચેતાતંતુઓનું વહન કરતી નળીને ડેમેજ થઈ શકે છે. પુખ્ત વયના લોકોના ડેમેજ થયેલા ડીએનએને જરપેર કરવાનું કામ ફોજલક એજિડ કરે છે. • એન્ટટ-ઓન્સસડટટ્સઃ એક િીન ટી કે હબજલ ટીમાં હોય એનાથી િણ ગણા એન્ટટઓન્સિડટટ્િ દાડમમાં હોય છે. શરીરની રોગપ્રજતકારક

%

! "

R()E* R (>'@

$! "

$! " "

$! "

!

0 '/30- 03 '/26+3' #$065 :063 /'#3'45 %'/53' %#-- 063 5'#. 0/ 0/&0/

8+5*

+3.+/)*#.

'+%'45'3

+5+;'/4*+1

*'((+'-&

-06)*

.#+- 456&: +1-0.#

/&'(+/+5' '#7' 50 '.#+/ 1064' !+4# /)-+4* '45 3+5+4* #441035 #563#-+4#5+0/ 56&'/5 !+4# /)-+4* '45 "03, '3.+5 95'/4+0/ *#/)' 0( .1-0:'3 Get £20 off with /53'13'/'63 /7'4503 !+4# /)-+4* '45 this advert

બૈજિંગઃ ગ્રીન ટીમાં રહેલા રસાયણ તમારી યાદશચિ વધારે છે અને શીખવાની કુશળતા પણ વધારી શકે છે. ચીનની ચોંગકકંગ યુચનવચસણટીના સંશોધકોએ આ દાવો કયોણ છે. પ્રોફેસર યુન બાઈએ કહ્યું કે ‘તમામ લોકો જાણે છે કે ગ્રીન ટીથી હૃદયની બીમારીઓ અટકાવવામાં મદદ મળે છે. પરંતુ ગ્રીન ટીમાં માલૂમ પડેલા ફ્લેમેનોઇડ્સ નામના રસાયણથી મસ્તતષ્કની કોચશકાઓ પણ મજબૂત થાય છે. ચદવસમાં બે કપ ગ્રીન ટી લેવાથી તમને આ ફાયદો થાય છે. તેનાથી મસ્તતષ્કને ચવચવધ વતતુઓ યાદ રાખવામાં સરળતા રહે છે.’

888 #-0*#6, %0.

-#4)08

/5'3/#5+0/#-

ગ્રીન ટીથી યાદશજિ વધે છે

જવભાગમાં અપાયેલી કોઇ પણ માજહતી કે ઉપચારનો અમલ કરતાં પૂવવે આપના શરીરની તાસીર ધ્યાનમાં રાખવા અને તબીબી જનષ્ણાંતનું માગગદશગન મેળવવું જહતાવહ છે. -તંત્રી

!

!

શજિ વધારે છે, એજજંગ પ્રોિેિ ધીમી પાડે છે. એન્ટટઓન્સિડટટ્િ શરીરમાં રહેલા મુિ કોષોનું ઓન્સિડેશન થતું અટકાવે છે, જેનાથી શરીરના ડીએનએને એટલે કે મૂળભુત કોષોને કોઈ પણ જાતનું નુકિાન થતું અટકે છે. એનાથી કેટિર જેવા ગંભીર રોગો િામે પણ રક્ષણ મળે છે. આ ઉપરાંત દાડમમાં આયનજનું િારું એવું પ્રમાણ હોવાથી એનીજમયા જેવી તકલીફો થતી નથી. અને ફાઇટોટયુજિયટટ્િ દાડમનો લાલ રંગ માણિના મૂડને િુધારે છે. જો તમારે દાડમમાંથી મળતા લાભો પૂરતા પ્રમાણમાં લેવા હોય તો તેને જ્યુિ કવરૂપે નહીં, પણ આખું ફળ જ ખાવું જોઇએ. ફળનો જ્યૂિ બનાવવાથી એમાં રહેલું ફાઇબર તત્ત્વ નાશ પામે છે. આથી ફળનો જ્યૂિ પીવાને બદલે એને આખું જ છોલીને ખાવાનો આિહ રાખવો જોઈએ. આમ દાડમના દાણાને ખાવાનું વધુ આરોગ્યપ્રદ છે.

ખાસ નોંધ ‘સદાબહાર સ્વાસ્થ્ય’

%

+#$ #> F

" "

અડધી ચમચી ચદવસમાં બે વાર લેવાથી ફાયદો થશે. • કોઈ જંતુએ ડંખ માયોણ હોય કે એલર્ણથી ખંજવાળ આવતી હોય ત્યારે દાડમના પાનની પેતટ લગાવવાથી આરામ મળશે. • કફથી છુટકારો મેળવવા દાડમની છાલ ચૂસવાથી રાહત થશે. • માચસક દરચમયાન ખૂબ વધારે બ્લચડંગ થતું હોય ત્યારે એક ચમચી દાડમની છાલનું ચૂરણ સવાર-સાંજ લેવાથી રાહત થશે. આનાથી શરીરના કોઈ પણ ભાગમાંથી નીકળતું લોહી બંધ થાય છે. • ચનયચમત દાડમ ખાવાથી પેટના કૃચમની સમતયા દૂર થાય છે. • ૧૫ ગ્રામ દાડમની સૂકવેલી છાલને લસણની કળી સાતે પીસીને ૨૫૦ ગ્રામ પાણીમાં એ પાણી અડધું થાય ત્યાં સુધી ઉકાળો. એ પછી દ્રાવણને ગાળીને એને સવાર-બપોર અને સાંજ એમ ત્રણ ટાઈમ પીઓ. એનાથી મરડો અને મ્યુક્સ કોલોઇચટસ જેવી બીમારીમાં ખૂબ લાભ થાય છે.

Q 3 C' > #E 3(@ > Q 9H )H1 %

B& !H @ #+> R( ,!L& 3 @# !> %NP MM B& !H @ #+> %NM MM B& !H @ #+> ,!L& G+@$& +> E %OM MM )%@% + > E HR&R) %OP MM >% B& !H @ #+> #>I !A %>(H ###

મબલક પ્રમાણમાં છે. મોટા ભાગે એ હેર અને ન્કકન પ્રોડસટમાં મુખ્ય ઇન્ટિજડયટટ્િ તરીકે વપરાય છે. ચેતાતંતુઓની કાયજક્ષમતા જાળવવા અને હેલ્ધી ન્કકન અને હેર માટે એ જરૂરી છે. સ્નાયુઓમાં થતી કળતર અટકાવવા, ઇટકયુજલનની અક્ષમતા અને એજિનલ ગ્લેટડને વધુ કાયજક્ષમ બનાવવા માટે એ ઉપયોગી છે. • વિટામીન-બી નાઇનઃ આ જવટામીન ફોજલક એજિડ તરીકે પણ ઓળખાય છે. ટયુજિશજનકટની દૃજિએ આ બહુ મહત્ત્વનું ઘટક છે. એની અછતને કારણે બાળકોના

$A(K +#4 $> R" # % >R% +(L4>,@ !@!@ ;R E E > #C' (ER +I3 DR #>I E R(<>+ >5 E R% >#&=@ I #L +>%(>% E #A ! @ R%?3 R #> F C%@ > @ @ J

Q @ H AJ >(H Q +>I > H AJ >(H Q >)@)@ #> 4E Q .( > > %H Q > @ # >I +@ (> Q G+@$& 1+@

R()E* R (>'@

Gujarat Samachar - Saturday 3rd November 2012

#-%6-#5' (#45'3 5*#/ # %#-%6-#503 8+5* 41''& #/& #%%63#%: 3'#5'3 %0/%'/53#5+0/ #/& 0$4'37#5+0/ 4,+--4 /%3'#4' .'.03: 108'3 #/& 3'%#-Improve '-14 &'7'-01 #/#-:5+%#- 4,+--4 overall

3 million students worldwide In more than 21 countries

results in 11+

#-0*#6, %0.


મરિલા-સૌંદયય

Gujarat Samachar - Saturday 3rd November 2012

મેક-અપનો મહત્ત્વનો ભાગ છે આંખો. આંખોના મેક-અપમાં કાળજી ન િાખો તો આખા ચહેિાનો દેખાવ બગડે છે. પિંતુ આખો ચહેિો કોિો હોય અને ફક્ત આંખો હાઈલાઈટ કિી હોય તો ચહેિાનો દેખાવ નીખિે છે. કેટલાક વષોોથી આઈલાઈનિ કિતાં કાજળ પિ વધાિે ધ્યાન અપાય િહ્યું છે. આંખોમાં વધુ પડતું કાજળ લગાવેલો સ્મોકી આઈ લૂક ડે અને નાઈટ એમ બંનમે ાં હીટ હતો. જોકે હવે ફિી પાછો લાઈનિનો ટ્રેન્ડ

કિો. સ્ટાઈલમાં ન બદલવી હોય તો િંગોમાં બદલાવ કિીને પણ એક નવો લૂક મેળવી શકાય. કલડડ લાઈનિ છેલ્લા કેટલાક સમયથી લોકો િોજ-બિોજની લાઈફમાં પણ અપનાવી િહ્યા છે. આઈલાઈરનંગ રિપ્સ જો તમાિે વધાિે અખતિા કિવા ન હોય તો ધીિે-ધીિે સ્ટાઈલ ચેન્જ કિો. લાઈનિ લગાવો, અને આંખના બહાિના ખૂણા પાસે પહોંચતાં લાઈન અટકાવી દેવાને બદલે એને લાંબી ખેંચો. એક ડ્રામેરટક લૂક મળશે. અચાનક જ પોતાની સ્ટાઈલ ચેન્જ કિવાની તૈયાિી ન હોય તો પહેલાં આંખની નીચેની બાજુએ પાતળી લાઈનિ લગાવો અને પછી આંખની અંદિ કાજળ લગાવો. જેથી આંખોને

આઈલાઈનર સાથે એક્સપેરરમેન્ટ્સ આવી િહ્યો છે. આપણે પણ જોઈએ કે આ આંખોરૂપી કેન્વાસ પિ લાઈનિથી બીજા કેવા પ્રયોગ કિી શકાય. • િેટ્રો લૂકઃ પાતળી લાઈન લગાવવાનો ટ્રેન્ડ હવે ગયો. આજકાલ તો ૬૦ના દાયકાની રહિોઈનોથી પ્રેરિત એવી જાડી લાઈન અને આંખના ખૂણાથી બહાિની તિફ ખેંચાયેલો લૂક ટ્રેન્ડમાં છે. આ લૂક સ્ટાઈરલશ પણ લાગે છે અને રિએટ કિવો ખૂબ આસાન છે. આ લૂક સાથે બીજા મેક-અપમાં વધાિે ધ્યાન આપવાની પણ જરૂિ નથી. લાઈનિ જ આંખને શેપ આપે છે. નાની આંખોને મોટી હોવાનો આભાસ પણ આપે છે. આજકાલ રલરિડ લાઈન કિતાં જેલ લાઈનિ વધાિે ટ્રેન્ડમાં છે તેમ જ રટરપકલ બ્લેક અને બ્રાઉનથી આગળ વધીને રનયોન કલસો પણ ઈન છે. • રવન્ગ્ડઃ પાંખો જેવા શેપનું રવન્ગ્ડ લાઈનિ ડ્રામેરટક લૂક આપે છે. અહીં પણ બે સ્ટાઈલ છે, પોઈન્ટેડ રવંગ્સ અને સ્કેવિ. પોઈન્ટેડમાં આંખો લાંબી લાગે છે, જ્યાિે સ્કેવિ લાઈનિથી આંખોને જુદો જ લૂક મળે છે, જેમાં બહાિના ખૂણામાં લાઈનિની લાઈનને જાડી અને ચોિસ શેપની બનાવી દેવામાં આવે છે. આવી સ્ટાઈલ સામાન્ય રદવસોમાં કિવા માટે યોગ્ય નથી. ક્યાિેક પાટટીમાં કિી શકાય. • સ્મજ્ડ લૂકઃ લાઈનિની લાઈન પિફેક્ટ આવે

એ માટે આપણે બહુ મહેનત કિીએ છીએ, પિંતુ અહીં તો લોકો એને બગાડીને સ્મજ્ડ લૂક તૈયાિ કિે છે. આ લૂક માટે લાઈનિ કિતાં કાજળનો ઉપયોગ વધુ થાય છે. કાજળ એક સીધી લાઈનમાં લગાવ્યા પછી તેના પિ બ્રશ ફેિવાય છે જેથી એ રવખાઈ ગયું હોય એવો લૂક મળે. આટલું કયાો બાદ એના પિ કોઈ ડાકક આઈ શેડો લગાવીને ફાઈનલ ટચ અપાય છે. આંખોમાં કાજળ પ્રસિી ગયું હોય એવો સ્મજ્ડ લૂક પણ હોટ છે. • ડ્રામેરિકઃ લાઈનિની આ સ્ટાઈલ આંખોને વધુ લાંબી હોવાનો આભાસ આપે છે. કેટલાક લોકો તેને આંખોની ઉપિ અને નીચે બંને તિફ લાઈનિ લગાવીને એને અંદિના ખૂણાઓમાં જોડે છે. અને તે પણ એ િીતે એની લાઈન છેક નાક સુધી અડે છે. આવા લૂકમાં બંને સાઈડની લાઈન્સ એક જ સિખી અને સમાંતિ લાગવી જોઈએ. આ સ્ટાઈલ િોજબિોજની લાઈફ માટે છે જ નહીં. છતાં નાઈટ ક્લબ કે રડસ્કોથેકમાં જવાના હો તો આ સ્ટાઇલ કયાો જેવી ખિી. િંગો સાથે અખતિાં જો તમે સ્ટાઈલમાં નવા-નવા બોલ્ડ િંગો અપનાવવા માગતા હો તો લાઈટ બ્રાઉન, બ્લુ, રસલ્વિ, ગોલ્ડન, ગ્રીન જેવા િંગોથી પ્રયોગ કિો. તેમ જ યલો, ગ્રીન, કોપિ બ્રાઉન અને બ્લેક, પપોલ અને રપન્ક જેવા િંગોને કોમ્બબનેશનમાં યુઝ

અલગ લૂક મળે. ફૂલ મેક-અપ કિેલા ડ્રેસી લૂક માટે આંખોની ઉપિ અને નીચે બંને તિફ જાડી લાઈનની લાઈનિ લગાવો. આ લૂક ખાસ કિીને મોટી આંખોવાળાને વધાિે સૂટ કિે છે. જો તમાિી આંખો ઝીણી હોય તો આંખોની બંને તિફ જાડી અને બહાિની બાજુથી લાઈનિ લગાવી આંખો મોટી હોવાનો આભાસ ઊભો કિો. આંખોની અંદિની તિફના ખૂણામાં ગોલ્ડન હાઈલાઈટિ લગાવી શકાય. પાંખો જેવી સ્ટાઈલમાં પણ લાઈનિ લગાવી શકાય, જેમાં અંદિની બાજુએ પાતળી અને બહાિ આવતાં સુધી એ લાઈન જાડી થઈ જાય. આ લૂક અત્યાિે ટ્રેન્ડમાં છે.

પોચો ચડવા દેવો. તપેલીમાં સામગ્રીઃ બેથી ત્રણ તાજી મકાઈ મકાઈ-મોગાનું મોગો તેલ મૂકીને તજ-લવીંગનો વઘાિ (ફ્રોઝન પેકેટ પણ ચાલે) • એક નારિયેળવાળું શાક કિો અને ટુકડા કિેલાં ટમેટા પેકેટ મોગો ફ્રેશ કે ફ્રોઝન • ઇન્સન્ટ નારિયેળ પાવડિ • ત્રણથી ચાિ ઉમેિો. ટમેટાની ગ્રેવી થઈ જાય એટલે મીઠું, ટમેટા - ટુકડાં કિેલા • લીલાં આદુ, મિચાં હળદિ, આદુ-મિચાં નાખીને રમક્સ કિો. ખાંડેલા સ્વાદ અનુસાિ • લીલા ધાણાં થોડાંક બાફેલી મકાઈ અને મોગાના ટુકડા નાખીને • વઘાિ માટે તેલ • તજ, લવીંગ વઘાિ માટે નારિયેળનું બનાવેલું પાણી નાંખો. રમશ્રણને • અડધી ચમચી હળદિ • મીઠું સ્વાદ સતત હલાવતા િહો, જેથી તરળયે ચોંટે નહીં. િસાવાળા શાકને ધાણા વડે સજાવીને પીિસો. અનુસાિ િીતઃ મકાઈ છોલી બેથી ત્રણ ઇંચના ટુકડા સાથે નારિયેળવાળા િાઇસ પીિસી શકાય. કિો. મોગા અને મકાઈને જુદા જુદા બાફો. - ચંદ્રીકા િાઠોડ

* # &#,#(! #( .$ + -# .($ # )) , ,.**&1 *.+ / ! - +# ( )) )(&1 .&& 0 #(! - +#(! , +/# (! ! ' (*-#)( #+-" 1 * +-1 ((#/ +, +1 #/ )' 1 " - ), "#( , #22 ).(- + ) %- #& +-# , )+*)+ - ( 0 #(! .( -#)( ,* # &#,-, .( + &, * # & #, ).(- (# )+' 0 #-#(! ,- 3 / #& &

)(-

-

'& ," )(#

! & ! & *+"- $ '& &0 ',+ '

Khakhara

)' !'$ *+ )'$

% % %

') 1 ') 1 ') 1

)' ,

)

!

+

)' ) &* +

/ +'

'.

+

$')"

') 1 ') 1 ') 1

$ * *+ ( "& &/ *" & )' )/ *!'( ' ! - *+' # ."+! ,*

29

$!*

* #

($ )

$ !# +(" !$' &%* #&)

#* $

(!, !

$ !# &$ ! # ) -


30

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 3rd November 2012

૨૬૧ ૧

૮ ૧૦

૫ ૯

૧૧

૧૩

૧૨ ૧૪

૧૬

૧૫

૧૭

૧૮

૧૯ ૨૦ ૨૧

૨૨

૨૩ ૨૪ ૨૬

૨૫

૨૭

૨૮

૨૯

૧. ગોકતળયું વન ૪ ૫. મોટી સાણસી ૩ ૭. મનની વૃતિ ૩ ૮. બીકણ, ડરપોક ૪ ૧૦. વનમાં તવહરતા શ્રીકૃષ્ણ ૪ ૧૨. રાંધેલા ચોખા ૨ ૧૪. વ્યવસ્થા, ગોઠવણ ૪ ૧૬. ધમાને લગતું ૩ ૧૯. રસોઈ સ્વાતદષ્ટ બનાવવા વપરાતો તેજાનો ૩ ૨૨. કુટુંબ કબીલો ૪ ૨૩. ઈન્દ્રનું ઉપવન ૫ ૨૫. યુવાન, જુવાન ૩ ૨૬. ખાડા ટેકરાવાળું ૬ ૨૮. સેંકડો, સો ૨ ૨૯. આશ્ચયા, અચરજ ૪ પાન-૧૬નું ચાલુ

જીવંત પંથ... પણ હું અહીં એક વાત થપષ્ટ કહેવા માગુ છું કે કોઇએ વષોોની મહેનત કરીને ધીકતો ધંધો જમાવ્યો હોય, અને તેની પડતીમાં કોઇ બદઇરાદો કે છળકપટ ન હોય અને નાદારી નોંધાવનાર વ્યનિ નનદોોષ હોય તો સમાજે આવા નનણોય સામે નાકનું ટીચકું ન ચઢાવવું જોઇએ. નમત્રો, મંદીના માહોલ છતાં આપણી પેઢી આનથોક રીતે ખૂબ સંતુનલત છે. પહેલી વાર જાહેરમાં કહું છું કે અમારા માથે કરજનો કોઇ બોજ નથી. આપ સહુ જે પ્રકારે સમથોન આપો છો તેના પ્રતાપે અમે આવક કરતાં જાવક વધવાના સંજોગો નનહાળતો નથી. હા, પોથટેજ ચાજોમાં ખૂબ વધારો થયો હોવાથી આપણી પુરાંતમાં ઘટાડો જરૂર થાય છે, પણ બધું ગણતરીમાં લીધું જ છે. આ તો આપણા એબીપીએલ ગ્રૂપની વાત થઇ. બીજા લઘુમતી પ્રકાશનોની આનથોક તંદુરથતી માટે મારે ટીકાટીપ્પણ કરવાની ન હોય. પરમ કૃપાળુ પરમાત્માની કૃપા અને આપ સહુના સહયોગથી એબીપીએલ ગ્રૂપ તંદુરથત છે. અમારી પ્રગનતનવકાસના થતંભ સમાન આપ સહુ સદા સવોદા સહયોગ આપતા રહેશો અને થવથથ રહેશો તેવી અપેક્ષા અથથાને નથી. હું આ તબક્કે એ પણ કહેવા માગું છું કે અમારી સ્થથનત સંગીન છે તેમાં મારા લંડન અને અમદાવાદ સ્થથત કાયાોલયના સાથીદારોનો ઉત્સાહ-ઉમંગ-કતોવ્યપરાયતા પણ સવો રીતે ખૂબ સહાયભૂત થયા છે. નમત્રો-થવજનોને હું હંમેશા કહેતો રહ્યો છું કે સાથીદારોસહયોગીઓની બાબતમાં હું ખૂબ નસીબદાર છું. અને આ લખું છું ત્યારે એટલી થપષ્ટતા પણ કરી જ દઉં કે આ માત્ર ઠાલા શબ્દો જ નથી.

૬ ૧. તુલસી ૨. દૈત્ય, રાક્ષસ ૩. માતૃભૂતમ, જન્મભૂતમ ૪. વાચા, બોલી ૫. સત્ય, ખરું ૬. સંગત, સાથ ૮. કારખાનામાં કામ કરવાનો સમય ૯. તિવનો નંદી ૧૧. ચીજવસ્તુ, સામાન ૧૨. િુતિ, હોંિ ૧૩. શ્રીકૃષ્ણની પ્રેયસી ૧૪. એક તહન્દુ મતહનો ૧૫. આવશ્યક્તા ૧૭. દુભાાગી ૧૮. સજ્જનતા, ભલમનસાઈ ૨૦. તદ્દન, તબલ્કુલ ૨૧. ઉછીના પૈસા લેવા ૨૩. શ્રીકૃષ્ણના પાલક તપતા ૨૪. ખૂબ અવાજ કરતું પક્ષી ૨૬. હાથવણાટનું કાપડ ૨૭. પગલું, કદમ

૨ ૩ ૩ ૨ ૨ ૩ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૫ ૫ ૬ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ ૨

૫ ૪

૧ ૭

પા લી

લ ક

વા

રા ઈ

દી

વા

ળી

રં ગ

યો ગ

પા

તત

પુ

રુ

ષો િ

ક ર

પા લ મ

ના મ

ભૂ ગો ળ

પ્ર

પુ

સો લં

ભ ર

વાચક નમત્રો, આપ સહુને યાદ હશે કે અમે વષોમાં માત્ર બે જ વખત એક-એક અંક બંધ રાખીએ છીએ. એક અંક નદવાળીએ, અને બીજો અંક નિસમસ પવવે. આ નસવાય દર સપ્તાહે ‘ગુજરાત સમાચાર’-‘એનશયન વોઇસ’ના અંક નનયનમત પ્રકાનશત થતા રહે છે. નવશેષાંકોનું કામ સરસ અને સતત ચાલતું રહે છે. દળદાર નદવાળી અંકનું ગાજર લટકાવીને એકથી વધુ અંકો બંધ રાખી પોથટેજ ખચો બચાવવાની ગણતરી અમે કરતા નથી. અમારી આવી નીનતરીનતથી તો આપ સહુ વાચક નમત્રો રાજી છો ખરું ને? આપનો સહયોગ અમારા માટે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે ટચલી આંગળીએ ગોવધોન પવોત ઉપાડ્યો હતો તેટલું મહાત્મ્ય ધરાવે છે. આપણો ‘સંબંધ’ સદા-સવોદા મજબૂત બની રહે તેવી પ્રભુ પ્રાથોના. વડા પ્રધાન કેમરન ભલે ગાણું ગાતા હોય કે દુઃખ ભરે દીન બીતે રે ભૈયા, અબ સુખ આયો રે... (અને સરકારનું સુકાન સંભાળતા હોય તેમણે તો આવું ગાવું જ પડે ને?!), પણ ચેતતો નર સદા સુખી તે ઉનિ કોઇએ ન ભૂલવી જોઇએ. વેપાર-ધંધો હોય, નાની-મોટી નોકરી હોય, વ્યવસાય હોય, કે પનરવારમાં અને આમસમાજમાં પનરવાર કે વ્યનિ ન ઇચ્છે તો પણ કેટલીક વખત ભૂલ થઇ જાય છે. દેશી ભાષામાં કહું તો કુડં ાળામાં પગ પડી જાય છે. પરંતુ ગમે તેવી ગંભીર ભૂલ થાય ત્યારે પણ કંઈ આત્મહત્યા કરી લેવાની જરૂર નથી. જ્યારે કોઇ નમત્ર મારી પાસે આવીને કહે કે સમથયા છે, કે કંઇક ભૂલ થઇ ગઇ છે કે પછી ન કરવા જેવું કામ થઇ ગયું છે ત્યારે મારું તેને એક જ સૂચન હોય છે - આવું થાય ત્યારે મન દુભાય, દુખ પણ થાય, પરંતુ ભૂલથી થયેલી ચૂક માટે નજંદગીભર ગુનાનહતપણાની લાગણી અનુભવવાની જરૂર નથી. આનાથી તો સરવાળે નકારાત્મિા જ

કી

ટ ચ

આ ઠ ણ

તા. ૨૭-૧૦-૧૨નો જવાબ ગો કુ

નવ ઊભી લાઈન અને નવ આડી લાઈનના આ ચોરસ સમૂહના અમુક ખાનામાં ૧થી ૯ના અંક છે અને બાકી ખાના ખાલી છે. તમારે ખાલી ખાનામાં ૧થી ૯ વચ્ચેનો એવો આંક મૂકવાનો છે કે જે આડી કે ઊભી હરોળમાં રરરપટ ન થતો હોય. એટલું નહીં, ૩x૩ના બોક્સમાં ૧થી ૯ સુધીના આંકડા આવી જાય. આ રિઝનો ઉકેલ આવતા સપ્તાહે.

આવશે. આ સ્થથનત ટાળવાનો એક જ ઉપાય છે - શક્ય હોય તો ભૂલ સુધારી લો. પનરવારજનો સાથે બેસીને મોકળા મને વાત કરો. નદલ ખોલીને સચ્ચાઈપૂવોક ચચાો કરશો તો મારગ મળશે. જો મારગ ન જ મળે તો જે કંઇ જવાબદારી હોય તે થવીકારી લો. અને તેને નનષ્ઠાપૂવોક નનભાવો. કેટલીક જવાબદારીઓ કાયદા અનુસાર હોય છે, કેટલીક જવાબદારીઓ નૈનતક હોય છે. આપ સહુ તો આવી અવઢવમાં નહીં મૂકાયા હો કે આવી મુસીબતમાં નહીં અટવાયા હો તેવું માની લઉં છું, પણ હું જ્યારે આવી કોઇ મુશ્કેલીમાં મૂકાયો છું કે મનમાં કોઇ મુદ્દે અવઢવ ઉભી થાય છે ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંકથી મને ગીત કે કનવતા કે ભજનમાંથી પ્રેરણાદાયી પંથ મળી રહ્યો છે. ૧૯૫૪માં રજૂ થયેલી ‘અમર’ ફિલ્મના બહુ જાણીતા અને લેખના મથાળામાં ટાંકેલા ગીત ‘ઇન્સાિ કા મંનદર હૈ...’નું જ ઉદાહરણ લો ને. તેમાં છેલ્લી ટૂંકમાં આવે છે... માયૂસ ના હો હાર કે તકદીર કી બાઝી, પ્યારા હૈ વો ગમ જીસમેં હો ભગવાન ભી રાજી... અહીં તકદીરના નામે, નસીબના નામે છટકી જવાની વાત નથી, પણ જે ભૂલ કરી હોય તેને થવજનો સમક્ષ ખુલ્લા નદલે થવીકારવાની, અને પછી તેની સાથે સંકળાયેલી જવાબદારીઓ નનભાવવાની વાત છે. ટૂંકમાં, જે ન કરવાનું કામ કયુું હોય, અને કરવા જેવું કામ ન કયુું હોય તે પણ થખલન જ ને? તે અથોમાં આપણો માંહ્યલો સમજે કે આ કાયાપનત પોતાની જવાબદારી થવીકારે છે તો લગભગ જગનાહ્યા. તમને સહુને જેસલ-તોરલનું બહુ જાણીતું ભજન યાદ હશે જ... ‘પાપ તારું પરકાશ જાડેજા, ધરમ તારો સંભાળ રે...’ આ ગીતમાં ‘ધરમ તારો સંભાળજે’ જે શબ્દો છે તે આપણને આપણી િરજ નનભાવવાનું યાદ કરાવે છે. ‘અમર’ ફિલ્મના ગીતની પંનિ જ િરી ટાંકતા કહું તો,

સુડોકુ-૨૬૦નો જવાબ ૩ ૫ ૪ ૭ ૬ ૯ ૧ ૨ ૮

૧ ૭ ૮ ૨ ૫ ૩ ૯ ૬ ૪

૯ ૨ ૬ ૪ ૮ ૧ ૫ ૩ ૭

૪ ૧ ૫ ૬ ૭ ૨ ૩ ૮ ૯

૮ ૩ ૨ ૯ ૧ ૫ ૪ ૭ ૬

૬ ૯ ૭ ૮ ૩ ૪ ૨ ૫ ૧

૫ ૬ ૩ ૧ ૪ ૮ ૭ ૯ ૨

૨ ૮ ૧ ૩ ૯ ૭ ૬ ૪ ૫

૭ ૪ ૯ ૫ ૨ ૬ ૮ ૧ ૩

હંમેશા યાદ રાખજો કે... દુઃખ દે કે ના દુઃખીયો સે જો ઇન્સાફ કરેગા, ભગવાન ભી ઉસકો ના કભી માફ કરેગા.... પરમાત્મા તો કદાચ માિ કરી દેશે, પણ આપણો અંતરાત્મા કદી માિ નહીં કરે. એવા તો ઘણા દાખલા છે જેમાં વ્યનિએ તેના જીવનના રહથયો ગોપનીય રાખ્યા હોય, પણ જ્યારે નહસાબનો આખરી નદવસ આવે છે ત્યારે પરદા પાછળ ધકેલાયેલો ‘કાટમાળ’ બહાર નીકળી જ પડે છે. આથી જ કહું છું, ઈન્સાફ કા મંદદર હૈ યે ભગવાન કા ઘર હૈ, કહેના હે જો કહ દે તુજે કીસ બાત કા ડર હૈ... કાયદા-કાનૂનમાં પણ જોગવાઇ તો છે જ જે તમારી ભૂલ પાછળ ક્યા સંજોગો જવાબદાર હતા? પૂવોભૂનમકા શું હતી? કારણ શું હતું? વ્યનિ ભૂલનો એકરાર કરે છે કે નહીં? વગેરે પાસાંઓને તપાસે છે. થવજનો સાથે આપણે ભૂલ કે સમથયાની ચચાો કરીએ ત્યારે તેઓ પણ ભૂલના મૂળમાં રહેલા કારણો નવશે નવચારશે, અને તમારી પડખે રહેશે જ. વાચક નમત્રો, આ બધું વાંચીને તમને કદાચ થતું હશે કે સી.બી. આજે નહસાબ-ફકતાબ, ભૂલચૂક, નૈનતક જવાબદારી... વગેરે વાતો ક્યાં માંડીને બેઠાં છે? કારણ છે શું? પણ નમત્રો, આ બધું એટલે કહી રહ્યો છું કે નદવાળી આવે છે ને? આપણા વડવાઓની શીખ છે ને કે વષોની આખરે બધી જાતના નહસાબ-ફકતાબ સરભર કરી લેવા - પછી વાત સંબંધની હોય કે નાણાંની. જોકે આનો મતલબ એ નથી કે વષો પૂરું થઇ રહ્યું હોય ત્યારે ભૂલચૂકનો એક નહસાબ ચૂકતે કરી લેવો અને નવા વષોથી નવી ભૂલચૂકનું નવું ખાતું શરૂ કરવું. બાપલ્યા, આવું લગારેય ન થાય. ભૂતકાળની ભૂલોમાંથી બોધપાઠ લેવો અને ભનવષ્યમાં ભૂલો કરવાનું ટાળવું એમાં જ તો સમજદારી છે. બરાબર ને? (ક્રમશઃ) ચાલો ત્યારે... આવજો


ркЕркорлЗрк░рк┐ркХрк╛-ркЖрк░рк┐ркХрк╛

Gujarat Samachar - Saturday 3rd November 2012

ркЕркорлЗрк░рк┐ркХрк╛ркирк╛ рк╕рк╡рк╡рлЛркЪрлНркЪ рккркж ркорк╛ркЯрлЗ ркУркмрк╛ркорк╛-рк┐рк╡ркоркирлА рк╡ркЪрлНркЪрлЗ ркЬркВркЧ ркирлНркпрлВ ркпрлЛркХркХ, рк╡рлЛрк╢рк┐ркВркЧрлНркЯркиркГ ркЕркорлЗрк░рк┐ркХрк╛ркирк╛ рк┐рк╛рк╖рлНркЯрлНрк░рккрк░рк┐ркирлА ркЪрлВркВркЯркгрлАркорк╛ркВ ркмрк┐рк╛ркХ ркУркмрк╛ркорк╛ ркЕркирлЗ рк░ркоркЯ рк┐рлЛркоркирлА рк╡ркЪрлНркЪрлЗ ркЬрлЛрк┐ркжрк╛рк┐ ркЯркХрлНркХрк┐ ркЬрлЛрк╡рк╛ ркорк│рлА рк┐рк╣рлА ркЫрлЗ ркдрлНркпрк╛рк┐рлЗ тАШркз ркирлНркпрлВркпрлЛркХркХ ркЯрк╛ркЗркорлНрк╕тАЩ ркЕркЦркмрк╛рк┐рлЗ рк╡рк┐ркдркорк╛рки рк┐рк╛рк╖рлНркЯрлНрк░рккрк░рк┐ ркУркмрк╛ркорк╛ркирлА рк┐рк┐рклрлЗркг ркХрк┐рк┐рк╛ рк▓ркЦрлНркпрлБркВ ркЫрлЗ ркХрлЗ ркУркмрк╛ркорк╛ рклрк┐рлА рк┐рк╛рк╖рлНркЯрлНрк░рккрк░рк┐ ркмркирлЗ рк┐рлЗрк╡рлА рк╕ркВркнрк╛рк╡ркирк╛ ркЫрлЗ. ркмрлАркЬрлА рк┐рк┐ркл тАШркз ркбрлЗркЭ ркорлЛркИркирлНрк╕ рк┐рк░ркЬрк╕рлНркЯрк┐тАЩркП рк┐рлЛркоркирлАркирлА ркЬрлАрк┐ркирлЛ ркжрк╛рк╡рлЛ ркХркпрлЛркд ркЫрлЗ. ркЪрлВркВркЯркгрлА ркЫ ркирк╡рлЗркорлНркмрк┐рлЗ ркерк╢рлЗ. тАШркирлНркпрлВ ркпрлЛркХркХ ркЯрк╛ркЗркорлНрк╕тАЩркП ркбрлЗркорлЛркХрлНрк░рлЗркЯ ркЙркорлЗркжрк╡рк╛рк┐ ркЕрк┐рлЗркорк░ркХрлА рк░рк╛рк╖рлНркЯрлНрк░рккркорк┐ ркЪрлВркВркЯркгрлА рк┐рк╛ркЯрлЗ ркмрк░рк╛ркХ ркУркмрк╛рк┐рк╛ркП ркЪрлВркВркЯркгрлАркирк╛ рлзрли ркоркжрк┐рк╕ ркУркмрк╛ркорк╛ркирлА рк┐рк┐рклрлЗркгркорк╛ркВ ркЖрк░ркЯрк┐ркХрк▓ рккрлНрк░рк░рк╕ркжрлНркз ркХркпрлЛркд рккрк╣рлЗрк▓рк╛ркВ ркЬ рк┐рк┐ркжрк╛рки ркХркпрлБрлБркВ рк╣рк┐рлБркВ. ркЕрк┐рлЗркорк░ркХрк╛рк┐рк╛ркВ ркЪрлВркВркЯркгрлА рккрк╣рлЗрк▓рк╛ркВ ркЬ рк┐рк┐ркжрк╛рки ркХрк░ркирк╛рк░рк╛ рк┐рлЗркУ ркжрлЗрк╢ркирк╛ рккрлНрк░ркерк┐ рккрлНрк░рк┐рлБркЦ ркЫрлЗ. ркЫрлЗ. рк┐рлЗркорк╛ркВ ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрлБркВ ркЫрлЗ ркХрлЗ ркУркмрк╛ркорк╛ркирк╛ ркирлЗркдрлГркдрлНрк╡ркорк╛ркВ ркЕркорлЗрк░рк┐ркХрки ркЕркеркдрк┐ркВркдрлНрк░ркорк╛ркВ рк╕рлБркзрк╛рк┐рлЛ ркеркИ рк┐рк╣рлНркпрлЛ ркЫрлЗ. ркнркВркбрлЛрк│ ркПркХркдрлНрк░ ркХркпрлБрлБркВ ркЫрлЗ. ркЕркорлЗрк░рк┐ркХрк╛ркирк╛ ркЗрк░рк┐рк╣рк╛рк╕ркорк╛ркВ ркЖ рк┐рлЗркоркирлЗ ркирк╡рлА рк╕ркВрк╕ркжркорк╛ркВ рк╡ркзрк╛рк┐рлЗ рк╕ркоркеркдрки ркорк│рлА рк╢ркХрлЗ ркЫрлЗ. ркЪрлВркВркЯркгрлА ркорк╛ркЯрлЗ ркнркВркбрлЛрк│ркирлЛ ркЖркВркХ ркПркХ рк░ркмрк░рк▓ркпрки ркбрлЛрк▓рк┐ркирлЗ ркмрлАркЬрлА рк┐рк┐ркл ркЗркУрк╡рк╛ рк┐рк╛ркЬрлНркпркирк╛ ркЕркЦркмрк╛рк┐ тАШркз рк╡ркЯрк╛рк╡рлА ркЬрк╛ркп ркПрк╡рлБркВ рккрлНрк░ркеркорк╡рк╛рк┐ ркмркирлНркпрлБркВ ркЫрлЗ. ркорлЛркИркирлНрк╕ рк┐рк░ркЬрк╕рлНркЯрк┐тАЩркП ркжрлЗрк╢ркирлЗ ркирк╡рк╛ ркирлЗркдрлГркдрлНрк╡ркирлА ркЬрк░рлВрк░рк┐ркпрк╛рк┐ ркЬркиркоркд рк╕рк╡рк╡рлЗркХрлНрк╖ркгркирлА ркмрлЛрк▓ркмрк╛рк▓рк╛ рк╣рлЛрк╡рк╛ркирлБркВ ркжрк╢рк╛ркдрк╡рлА ркорлАркЯ рк┐рлЛркоркирлАркирк╛ рк░рк╡ркЬркпркирлЛ ркжрк╛рк╡рлЛ ркХркпрлЛркд ркирк╡рк╛ ркеркпрлЗрк▓рк╛ ркПркХ рк╕рк╡рк╡рлЗ ркорлБркЬркм рк░рк┐рккркмрлНрк▓рк▓ркХрки рккрк╛ркЯркЯрлАркирк╛ ркЫрлЗ. ркбрлЗркорлЛркХрлНрк░рлЗрк░ркЯркХ рккрк╛ркЯркЯрлАркП ркУркмрк╛ркорк╛ркирк╛ рк░рк╡ркЬркп ркорк╛ркЯрлЗ рк┐рк╛рк╖рлНркЯрлНрк░рккрлНрк░ркорлБркЦрккркжркирк╛ ркЙркорлЗркжрк╡рк╛рк┐ рк░ркоркЯ рк┐рлЛркоркирлАркП рккрлЛрк┐рк╛ркирк╛ рк░рк╡ркХрлНрк░ркорк╕ркЬркдркХ рлз.рлжрлйрлн рк░ркмрк░рк▓ркпрки ркбрлЛрк▓рк┐ркирлБркВ ркЪрлВркВркЯркгрлА рк╕рлНрккркзркдркХ ркЕркирлЗ рк╡рк┐ркдркорк╛рки рк┐рк╛рк╖рлНркЯрлНрк░рккрлНрк░ркорлБркЦ ркмрк┐рк╛ркХ ркУркмрк╛ркорк╛ркирлЗ

рккрк╛ркЫрк│ ркЫрлЛркбрлА ркжрлАркзрк╛ ркЫрлЗ. рк╡рлЛрк░рк╢ркВркЧрлНркЯрки рккрлЛрк╕рлНркЯ-ркПркмрлАрк╕рлА ркирлНркпрлВрк╕рлЗ ркЧрк┐ рк╕рккрлНркдрк╛рк╣рлЗ ркЬрк╛рк╣рлЗрк┐ ркХрк┐рлЗрк▓рк╛ рк╕рк╡рк╡рлЗркирк╛ркВ рккрк░рк┐ркгрк╛ркорлЛркорк╛ркВ ркЖ ркЦрлБрк▓рк╛рк╕рлЛ ркеркпрлЛ рк╣рк┐рлЛ. рккрлНрк░ркерко рк╡ркЦрк┐ рк┐рлЛркоркирлАркирлЗ рллрлж ркЯркХрк╛ ркорк┐ркжрк╛рк┐рлЛркирлБркВ рк╕ркоркеркдрки рккрлНрк░рк╛рккрлНркд ркеркпрлБркВ рк╣рк┐рлБркВ, ркЬрлНркпрк╛рк┐рлЗ ркУркмрк╛ркорк╛ркирлЗ рлкрлн ркЯркХрк╛ ркорк┐ркжрк╛рк┐рлЛркирлБркВ рк╕ркоркеркдрки рккрлНрк░рк╛рккрлНркд ркорк┐ркЯ рк░рлЛрк┐ркирлА ркеркпрлБркВ рк╣рк┐рлБркВ. тАШркз рк╡рлЛрк░рк╢ркВркЧрлНркЯрки рккрлЛрк╕рлНркЯтАЩркирк╛ ркЕрк╣рлЗрк╡рк╛рк▓ркорк╛ркВ ркЬркгрк╛рк╡рк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлНркпрлБркВ ркЫрлЗ ркХрлЗ, ркЕркдрлНркпрк╛рк┐ рк╕рлБркзрлА ркеркпрлЗрк▓рк╛ рк╕рк╡рк╡рлЗркорк╛ркВ ркУркмрк╛ркорк╛ркирлЗ ркЖ рк╡ркЦрк┐рлЗ рк╕рлМркерлА ркУркЫрлБркВ рк╕ркоркеркдрки ркорк│рлНркпрлБркВ ркЫрлЗ. ркмркВркирлЗ ркирлЗрк┐рк╛ркУркирлА рк╡ркЪрлНркЪрлЗ рлй ркЯркХрк╛ ркорк┐рлЛркирлБркВ ркЕркВрк┐рк┐ ркЫрлЗ. рлм ркирк╡рлЗркорлНркмрк┐рлЗ ркпрлЛркЬрк╛ркирк╛рк┐рлА рк┐рк╛рк╖рлНркЯрлНрк░рккрлНрк░ркорлБркЦркирлА ркЪрлВркВркЯркгрлАркирлА рккрк╣рлЗрк▓рк╛ркВ ркХрлЗркЯрк▓рк╛ркВркХ рк┐рк╛рк╖рлНркЯрлНрк░рлАркп ркЕркирлЗ ркХрлНрк╖рлЗркдрлНрк░рлАркп рк╕рк╡рк╡рлЗркирк╛ркВ рккрк░рк┐ркгрк╛ркорлЛ рк╕рк╛ркорлЗ ркЖрк╡рлНркпрк╛ркВ рк╣рк┐рк╛ркВ. ркорк╛ркирк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлЗ ркЫрлЗ ркХрлЗ рк┐рлЛркоркирлА ркЕркирлЗ ркУркмрк╛ркорк╛ркирлА рк╡ркЪрлНркЪрлЗ ркорлБркЦрлНркп ркорлБркХрк╛ркмрк▓рлЛ ркУрк╣рк╛ркпрлЛ, ркирлЗрк╡рк╛ркбрк╛, рк╡рк░ркЬркдрк░ркиркпрк╛ ркЕркирлЗ рклрлНрк▓рлЛрк░рк┐ркбрк╛ ркЬрлЗрк╡рк╛ркВ ркорк╣ркдрлНркдрлНрк╡рккрлВркгркд рк┐рк╛ркЬрлНркпрлЛркорк╛ркВ ркерк╢рлЗ.

31

рк░ркЬрк┐ ркЧрлБрккрлНркдрк╛ркирлЗ ркмрлЗ рк┐рк╖ркнркирлА ркЬрлЗрк▓ рк╕ркЬрк╛ ркирлНркпрлВ ркпрлЛркХркХркГ ркЕркорлЗркдрк░ркХрки ркХрлЛркЯрлЗркб ркЧрлЛрк▓рлНрк┐ркорлЗрки рк╕рлЗркХрлНрк╕ркирк╛ ркнрлВрк┐рккрлВрк╡рк╛ рк┐рк╛ркпрк░рлЗркХрлНркЯрк░ рлмрлй рк╡рк╖ркЯрлАркп рк░ркЬрк┐ ркЧрлБрккрлНркдрк╛ркирлЗ ркмрлЗ рк╡рк╖рк╛ркирлА ркЬрлЗрк▓ркирлА рк╕ркЬрк╛ рклркЯркХрк╛рк░рлА ркЫрлЗ ркЕркирлЗ рк┐рлЗркоркирлЗ рккрлж рк▓рк╛ркЦ рк┐рлЛрк▓рк░ркирлЛ ркжркВрк┐ рккркг ркХркпрлЛрк╛ ркЫрлЗ. рк╡рлЛрк▓ рк╕рлНркЯрлНрк░рлАркЯркирлА ркирк╛ркорк╛ркВркХркХрк┐ рк╣рк╕рлНрк┐рлА рк░рк╣рлЗрк▓рк╛ ркЧрлБрккрлНркдрк╛ркирлЗ ркХрлЛркЯрлЗркб ркЧрк┐ рлирлзркорлА ркЬрлВ ркирлЗ ркЗркирк╕рк╛ркЗрк┐рк░ ркЯрлНрк░рлЗ ркдрк┐ркВркЧ ркХрлМркнрк╛ркВрк┐ ркорк╛ркВ ркжрлЛркдрк╖рк┐ ркарлЗрк░рк╡рлНркпрк╛ рк╣рк┐рк╛. ркЧрлБрккрлНркдрк╛ркирлА рк╕ркЬрк╛ рккрлВрк░рлА ркеркпрк╛ рккркЫрлА ркПркХ рк╡рк╖рк╛ рк╕рлБркзрлА рк┐рлЗркоркирк╛ ркХрк╛ркоркХрк╛ркЬ рккрк░ ркжрлЗ ркЦ рк░рлЗ ркЦ рк░рк╛ркЦрк╡рк╛ркирлЛ рккркг ркХрлЛркЯрлЗркб ркЖркжрлЗрк╢ ркЖрккрлНркпрлЛ ркЫрлЗ. рло ркЬрк╛ркирлНркпрлБркЖрк░рлА, рлирлжрлзрлйркерлА рк┐рлЗркоркирлА рк╕ркЬрк╛ рк╢рк░рлВ ркерк╢рлЗ . ркЧрлБ рккрлНркдрк╛ркП рк╢рлНрк░рлАрк▓ркВ ркХ рки ркдркмркЭркирлЗ рк╕ ркорлЗ рки рк░рк╛ркЬ рк░рк╛ркЬрк╛рк░ркдрлНркиркоркирлЗ ркЧрлЛрк▓рлНрк┐ркорлЗ рки рк╕рлЗ ркХрлН рк╕ркирлА ркЧрлБ рккрлНркд ркорк╛ркдрк╣рк┐рлА ркЖрккрлАркирлЗ рк┐рлЗркирк╛ ркмркжрк▓рк╛ркорк╛ркВ ркирк╛ркгрк╛ркВ рк▓рлАркзрк╛ рк╣рк┐рк╛.

рк╕ркВркорк┐рккрлНркд рк╕рк┐рк╛ркЪрк╛рк░ тАв ркУркмрк╛рк┐рк╛ ркЕркирлЗ рк░рлЛрк┐ркирлА ркорк┐ркжрлЗрк╢ ркирлАркорк┐ ркЕркВркЧрлЗ ркмрк╛ркЦркбрлНркпрк╛ркГ рккрлНрк░ркорлБркЦрккркжркирлА ркЪрлВркЯркВ ркгрлАркУ рккрк╣рлЗрк▓рк╛ркВ ркЕркВркдрк┐рко ркдрк┐ркмрлЗркЯ ркжрк░ркдркоркпрк╛рки ркорк╣ркдрлНркдрлНрк╡ркирк╛ ркдрк╡ркжрлЗрк╢ ркирлАркдрк┐ ркорлБркжрлНркжрк╛ркУ ркЕркВркЧрлЗ ркмрк░рк╛ркХ ркУркмрк╛ркорк╛ ркЕркирлЗ рк┐рлЗркоркирк╛ ркХркЯрлНркЯрк░ рк╣рк░рлАркл ркЕркирлЗ рк░рлАрккркмрлНрк▓рк▓ркХрки рккрк╛ркЯркЯрлАркирк╛ ркЙркорлЗркжрк╡рк╛рк░ ркдркоркЯ рк░рлЛркоркирлА ркмрк╛ркЦрк┐ркпрк╛ рк╣рк┐рк╛. ркЪркЪрк╛рк╛ ркжрк░ркдркоркпрк╛рки рккрк╛ркХркХрк╕рлНрк┐рк╛рки, ркИрк░рк╛рки рк╕ркдрк╣рк┐ркирк╛ ркорлБркжрлНркжрлЗ рк┐рлЗркУ ркПркХркорк┐ ркЬркгрк╛ркпрк╛ рк╣рк┐рк╛. рлпрлж ркдркоркдркиркЯ рк▓рк╛ркВркмрлА ркЪркЪрк╛рк╛ркорк╛ркВ ркУркмрк╛ркорк╛ рк╢рк░рлВркЖрк┐ркерлА ркЬ рк░рлЛркоркирлА рккрк░ ркнрк╛рк░рлЗ рккрк┐ркпрк╛ рк╣рк┐рк╛ ркЕркирлЗ ркУркмрк╛ркорк╛ркП ркЦрлЛркЯрлА ркЕркирлЗ ркЕркдрк╡ркЪрк╛рк░рлА ркирлЗрк┐рк╛ркЧрлАрк░рлА ркмркжрк▓ рк░рлЛркоркирлА рккрк░ рккрлНрк░рк╣рк╛рк░рлЛ ркХркпрк╛рк╛ рк╣рк┐рк╛. рк╕рк╡рк╡рлЗркорк╛ркВ рк░рлЛркоркирлА рккрк░ ркУркмрк╛ркорк╛ркирлЛ ркдрк╡ркЬркп ркеркпрлЛ ркЫрлЗ. ркУркмрк╛ркорк╛ркирлЗ рлкрло ркЯркХрк╛ ркЬрлНркпрк╛рк░рлЗ рк░рлЛркоркирлАркирлЗ рлкрлж ркЯркХрк╛ ркорк┐ ркорк│рлНркпрк╛ рк╣рлЛрк╡рк╛ркирлБркВ ркЬркгрк╛рк╡рк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлНркпрлБркВ ркЫрлЗ. рк╡рлНрк╣рк╛ркЗркЯ рк╣рк╛ркЙрк╕ рккрк╣рлЛркВркЪрк╡рк╛ркирлА ркЧрк│рк╛ркХрк╛ркк рк╕рлНрккркзрк╛рк╛ркорк╛ркВ ркЕркорлЗркдрк░ркХрк╛ркирк╛ ркХрк░рлЛрк┐рлЛ ркорк┐ркжрк╛рк┐рк╛ркУркирлЗ ркЖркХрк╖рк╛рк╡рк╛ ркЕркирлЗ рк┐рлЗркоркирлЗ ркорк┐ ркЖрккрк╡рк╛ркирлА ркЕрккрлАрк▓ ркХрк░рк╡рк╛ ркорк╛ркЯрлЗ ркмркВркирлЗ ркЙркорлЗркжрк╡рк╛рк░рлЛ рккрк╛рк╕рлЗ ркЖ ркЫрлЗрк▓рлНрк▓рлА рк┐ркХ рк╣рк┐рлА. тАв ркХрлЗркиркбрлЗ рк╛рк┐рк╛ркВ рлн.рлнркирлА рк┐рлАрк╡рлНрк░рк┐рк╛ркирлЛ ркнрлВркХрккркВ ркГ ркХрлЗркирк┐рлЗ рк╛ркорк╛ркВ рккркмрлНркЪркЪрко рккрлНрк░рк╛ркВрк┐ркорк╛ркВ ркжркдрк░ркпрк╛ркХрк╛ркВркарк╛ркирк╛ ркдрк╡рк╕рлНрк┐рк╛рк░рлЛркорк╛ркВ рлирлн ркУркХрлНркЯрлЛркмрк░рлЗ ркдрк░ркЪрк░ рк╕рлНркХрлЗрк▓ рккрк░ рлн.рлн ркирлА рк┐рлАрк╡рлНрк░рк┐рк╛ркирлЛ рк╢ркдрк┐рк╢рк╛рк│рлА ркнрлВркХрккркВ ркирлЛ ркЖркВркЪркХрлЛ ркЖрк╡рк┐рк╛ рк╕рлБркирк╛ркорлАркирлА ркЪрлЗрк┐рк╡ркгрлА ркЖрккрк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлА рк╣рк┐рлА. ркЬрлЛркХрлЗ ркЖ ркнрлВркХрккркВ ркорк╛ркВ ркХрлЛркИ ркорлЛркЯрк╛ ркирлБркХрк╕рк╛ркиркирк╛ ркЕрк╣рлЗрк╡рк╛рк▓ ркиркерлА. тАв ркЕркВркЧрлЛрк▓рк╛ркП ркУркИрк▓ рк╕ркорлГркорк┐ ркЬрк╛рк│рк┐рк┐рк╛ рклркВркбркирлА рк░ркЪркирк╛ ркХрк░рлАркГ ркЖркдрк┐ркХрк╛ркирк╛ ркмрлАркЬрк╛ ркиркВркмрк░ркирк╛ рк╕рлМркерлА ркорлЛркЯрк╛ ркХрлНрк░рлБрк┐ ркЙркдрлНрккрк╛ркжркХ ркЕркВркЧрлЛрк▓рк╛ркП ркнркдрк╡рк╖рлНркпркирлА рккрлЗркврлАркУ ркорк╛ркЯрлЗ рк┐рлЗркирлА ркУркИрк▓ркорк╛ркВркерлА ркорк│рлЗрк▓рлА рк╕ркВрккркдрк┐ ркЬрк╛рк│рк╡рлА рк░рк╛ркЦрк╡рк╛ рлл ркдркмркдрк▓ркпрки рк┐рлЛрк▓рк░ркирлБркВ рк╡рлЗрк▓рлНрке рклркВрк┐ рк▓рлЛркирлНркЪ ркХркпрлБрлБркВ ркЫрлЗ. ркЖ рклркВрк┐ркирлА ркИркирлНрк╡рлЗрк╕рлНркЯркорлЗркирлНркЯ рккрлЛркдрк▓рк╕рлА ркЯрлВркХ ркВ рк╕ркоркпркорк╛ркВ ркЬрк╛рк╣рлЗрк░ ркХрк░рк╛рк╢рлЗ. ркЕркВркЧрлЛрк▓рк╛ркирк╛ рккрлАркв рккрлНрк░ркорлБркЦ ркЬрлЛрк╕ ркПрк┐рлБркЖрк┐рлЛрк╛ ркжрлЛрк╕ рк╕рк╛ркирлНркЯрлЛрк╕ркирк╛ рккрлБркдрлНрк░ ркЬрлЛрк╕ ркХрклрк▓рлЛркдркоркирлЛ ркжрлЛрк╕ рк╕рк╛ркирлНркЯрлЛрк╕ ркЖ ркирк╡рк╛ рклркВрк┐ркирк╛ ркмрлЛрк┐ркбркирк╛ ркПркХрлНркЭрлАркХрлНркпрлБркдркЯрк╡ ркорлЗркорлНркмрк░ ркЫрлЗ. ркШрк╛ркирк╛ ркЕркирлЗ ркирк╛ркИркдркЬркдрк░ркпрк╛ ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ рккркг ркЖрк╡рк╛ ркЬ рклркВрк┐ рк╕рлНркерк╛рккрк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлНркпрк╛ ркЫрлЗ. ркЕркВркЧрлЛрк▓рк╛ркирк╛ ркХрк╛ркпркжрк╛ ркорлБркЬркм ркЖ рклркВрк┐ркорк╛ркВ рккрлНрк░ркдрк┐ ркдркжрки рлзрлжрлж,рлжрлжрлж ркмрлЗрк░рк▓ ркУркИрк▓ркирк╛ рк╡рлЗркЪрк╛ркгркирк╛ ркорлВрк▓рлНркп рк╕ркорк╛рки рк░ркХрко тАШркУркИрк▓ рклркВрк┐тАЩркорк╛ркВркерлА ркЬркорк╛ ркХрк░рк╛рк╢рлЗ. ркжркдрк┐ркг ркЖркдрк┐ркХрки ркжрлЗрк╢ ркЕркВркЧрлЛрк▓рк╛ рккрлНрк░ркдрк┐ ркдркжрки рлз.рлл ркдркоркдрк▓ркпркиркерлА рлз.рлмрлм ркдркоркдрк▓ркпрки ркмрлЗрк░рк▓ ркХрлНрк░рлБрк┐ ркЙркдрлНрккрк╛ркжркиркирлБркВ рк▓ркХрлНрк╖рлНркпрк╛ркВркХ ркзрк░рк╛рк╡рлЗ ркЫрлЗ. рк┐рлЗркирлА ркУркИрк▓ркирлА ркЖрк╡ркХ рк┐рлЗркирлА ркХрлБрк▓ ркдркиркХрк╛рк╕ркирк╛ рлпрлл ркЯркХрк╛ркерлА рк╡ркзрлБ ркЕркирлЗ ркжрлЗрк╢ркирлА ркХрлБрк▓ ркШрк░рлЗрк▓рлБркВ рккрлЗркжрк╛рк╢ (GDP)ркирк╛ рлкрлл ркЯркХрк╛ ркЬрлЗркЯрк▓рлА ркЫрлЗ. тАв ркмрк│рк╛ркдрлНркХрк╛рк░ркерлА ркЧркнркнркзрк╛рк░ркг рккрлНрк░ркнрлБркирлА ркЗркЪрлНркЫрк╛: ркЕркорлЗркдрк░ркХрк╛ркорк╛ркВ ркдрк░рккркмрлНрк▓рк▓ркХрки рккрк╛ркЯркЯрлАркирк╛ ркирлЗрк┐рк╛ркП ркЧркнрк╛рккрк╛рк┐ркирлЛ ркдрк╡рк░рлЛркз ркХрк░рк┐рк╛ркВ ркЕркирлЛркЦрлБркВ ркдркирк╡рлЗркжрки ркЖрккрлНркпрлБркВ ркЫрлЗ. ркдрк░ркЪрк╛рк┐ркб ркорк┐рлЛрк╛ркХрлЗ ркХрк╣рлНркпрлБркВ рк╣рк┐рлБркВ ркХрлЗ, тАШрк╣рлБркВ ркорк╛ркирлБркВ ркЫрлБркВ ркХрлЗ ркЧркнрк╛ркзрк╛рк░ркгркерлА ркЬрлАрк╡ркиркирлА рк╢рк░рлВркЖрк┐ ркерк╛ркп ркЫрлЗ. ркХркжрк╛ркЪ ркмрк│рк╛ркдрлНркХрк╛рк░ркерлА рккркг ркЬрлАрк╡ркиркирлА рк╢рк░рлВркЖрк┐ ркеркЗ рк░рк╣рлА рк╣рлЛркп рк┐рлЛ рк┐рлЗркирлЛ ркЕркерк╛ ркЫрлЗ ркП ркнркЧрк╡рк╛ркиркирлА ркЗркЪрлНркЫрк╛ ркЫрлЗ. ркорк┐рлЛрк╛ркХрлЗ ркХрк╣рлНркпрлБркВ ркХрлЗ, тАШркорк╛ркдрлНрк░ ркорк╛рк┐рк╛ркирк╛ ркЬрлАрк╡ркиркирлЗ ркЦрк┐рк░рлЛ рк╣рлЛрк╡рк╛ркирк╛ рк╕ркВркЬрлЛркЧрлЛркирлЗ ркмрк╛ркж ркХрк░рк┐рк╛ркВ ркЧркнрк╛рккрк╛рк┐ркирлЛ ркЖрк╢рк░рлЛ ркХрлНркпрк╛рк░рлЗркп ркирк╛ рк▓рлЗрк╡рлЛ ркЬрлЛркЗркП. ркорлЗркВ рк▓рк╛ркВркмрк╛ рк╕ркоркп рк╕рлБркзрлА ркЖ ркорлБркжрлНркжрлЗ рк╕ркВркШрк╖рк╛ ркХркпрлЛрк╛ ркЫрлЗ. ркЕркВрк┐рлЗ ркорлЗркВ ркП рк╡рк╛рк┐ркирлЛ ркЕрк╣рлЗрк╕рк╛рк╕ ркХркпрлЛрк╛ ркЫрлЗ ркХрлЗ ркЬрлАрк╡рки рк┐рлЗ ркЗрк╢рлНрк╡рк░ркирлА ркнрлЗркЯ ркЫрлЗ. ркЪрлВркЯркВ ркгрлАркирк╛ рккрк╣рлЗрк▓рк╛ркВ ркЬ ркЖрк╡рлЗрк▓рк╛ ркЖ ркдркирк╡рлЗркжркиркерлА ркЕркорлЗркдрк░ркХрк╛ркорк╛ркВ ркдрк╡рк╡рк╛ркж ркЫрлЗрк┐рк╛ркпрлЛ ркЫрлЗ. тАв ркЕрк┐рлЗркорк░ркХрк╛рк┐рк╛ркВ ркнрк╛рк░рк┐рлАркп рк╡рлГрк┐рк╛ ркЕркирлЗ ркмрк╛рк│ркХрлАркирлА рк╣ркдрлНркпрк╛ркГ ркЕркорлЗркдрк░ркХрк╛ркорк╛ркВ ркЖркВркзрлНрк░рккрлНрк░ркжрлЗрк╢ркирлА рлмрлз рк╡рк╖ркЯрлАркп ркоркдрк╣рк▓рк╛ рк╕ркдрлНркпрк╡рк┐рлА рк╡рлЗркирк╛ркирлА рлзрлж ркоркдрк╣ркирк╛ркирлА рккрлМркдрлНрк░рлА рк╕рк╛ркирк╡рлАркирлБркВ ркЕрккрк╣рк░ркг ркХрк░рк╡рк╛ ркЖрк╡рлЗрк▓рк╛ рк╣рлБркорк▓рк╛ркЦрлЛрк░рлЛркерлА рк┐рлЗркирлЗ ркмркЪрк╛рк╡рк╡ркирлЛ рккрлНрк░ркпрк╛рк╕ ркХрк░рк╡рк╛ ркмркжрк▓ ркЕрккрк╣рк░ркгркХрк╛рк░рлЛ рк╕ркдрлНркпрк╡рк┐рлАркирлА рк╣ркдрлНркпрк╛ ркХрк░рлАркирлЗ рккрлМркдрлНрк░рлАркирлБркВ ркЕрккрк╣рк░ркг ркХрк░рлА ркЧркпрк╛ рк╣рк┐рк╛. рккрк░ркВрк┐рлБ рккркЫрлАркерлА рк╣рлБркорк▓рк╛ркЦрлЛрк░рлЛркП ркмрк╛рк│ркХрлАркирлА рк╣ркдрлНркпрк╛ рккркг ркХрк░рлА рк╣рк┐рлА. рккрлЛрк▓рлАрк╕ ркЕркирлЗ ркПрклркмрлАркЖркЗркП ркпркирлНркжрк╛ркорлБрк░рлА ркирк╛ркоркирк╛ рк╢ркЦрк╕ркирлА ркзрк░рккркХрк┐ ркХрк░рлА ркЫрлЗ. ркЖ ркХрлЗрк╕ркирлА рк┐рккрк╛рк╕ркорк╛ркВ рккрлЛрк▓рлАрк╕ркирлЗ ркПрккрк╛ркЯркбркоркирлНрлЗ ркЯркорк╛ркВркерлА ркЦркВрк┐ркгрлА ркЙркШрк░рк╛рк╡рк┐рлЛ рккркдрлНрк░ рккркг ркорк│рлА ркЖрк╡рлНркпрлЛ ркЫрлЗ ркЬрлЗркорк╛ркВ рллрлж рк╣ркЬрк╛рк░ рк┐рлЛрк▓рк░ркирлА ркорк╛ркВркЧ ркХрк░рк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлА рк╣рк┐рлА.

: 9/ : 9     

( . +<2= . BBB >: 9, ? : @= > .: @6 6 *25 491: >: 9, ? : @= > .: @6

*; 2++. *7 ; >2<. 

. 9*; = >; . *= .

= 1 !8?

 *B<

#5*, . < 8/ ?2<2= : = ? , @/ 0= / , 70 '? ( 3: 8 , > ) ' * 4= 249 >7, 9/ > '? !, , = ? 09 9? 42@,  '? @. 4,  , = - , / : > = 09, / ,  : 9, 4= 0 = @- , #; 2, . 1= :8 G  48 4? 0/ ;7, . 0> , > - : : 6492 3, A0 , 7= 0, / D - 02, 9  7, 5>- . < 9>4/ 0 , - 49 = 0? @= 9 17423? 1= : 8 : 9/ : 9

*>; 2= 2>< %8>= 1 / ; 2, *

. 9*; = >; . *= .

= 1 *7>*; B

 *B<

#5*, . < 8/ ?2<2=  , ;0 ? : B9 , = / 09 &: @? 0 #@/ >? 3: : = 9 9D>9,  '@9 . 4? D @= - , 9 $: = ? 74E, - 0? 3 $: = ? : @4> $, 8 ;708 : @>> 0> : ? , 94. , 7 , = / 09> , * , 94770 ", ? @= 0 &0> 0= A0 #; 2, . 1= :8 G  : 914= 8 0/ 0;, = ? @= 0 , 9/ : : 6492 , 7= 0, / D '? ,= ? 0/ 

><= ; *52* !. @ ) . *5*7- *7- 232

. 9*; = >; . *= . = 1 . +; >*; B *B<

#5*, . < 8/ ?2<2=  $0= ? 3 !07- : @= 90 'D/ 90D 7@0 !: @9? , 49 ( : @=  , 4= 9>  = 4> - , 90 : 7/ : , > ?  3= 4>? . 3@= . 3 = , 9E : >0;3 %@009>? : B9 !471: = / ': @9/ = @4>0 @. 67, 9/  454 , 9/ 8 , 9D 8:= 0 #; 2, . 1= :8 G  : 914= 8 0/ / 0;, = ? @= 0> , 9/ - : : 6492> , 7= 0, / D >? ,= ? 0/  7, 5>- . < , 77 , 4= 1, = 0> , 9/ , 77 >423? >00492

#. ; > 852?2* *7- 125.

. 9*; = >; . *= .

= 1 *; , 1

 *B<

';0. 4, 7 ? : @= B4? 3 9/ 4, 9 . 301 #5*, . < 8/ ?2<2= 48 ,  @>.:  = 0<@4;,  ", >.,  !, . 3@ $4. . 3@ , $, E ) D@94 ', 7?  7 (, ? 4: 0D>0= > ', 9? 4, 2: , 9/ 8 , 9D 8:= 0 #; 2, . 1= :8 G : : 6492> , 7= 0, / D >? ,= ? 0/  = 024>? 0= 1: = D: @= 49? 0= 0>? 9: B  7, 5>- . < , 4= 1, = 0> , 9/ , 77 >423? >00492

5*<4* ; >2<. @2= 1 *7*- * $8, 42. <

. 9*; = >; . *= . = 1 *B

 *B<

#5*, . < 8/ ?2<2= , 72, = D , 911 , >;0=  : 7@8 - 4,  . 01407/ > , 8 7: : ;>  + 34> ? 70=  * , 9. : @A0=  7, > 6, = @4>0 #; 2, . 1= :8 G  48 4? 0/ ;7, . 0> , > - : : 6492> 3, A0 , 7= 0, / D - 02, 9  7, 5>- . < 9>4/ 0 , - 49 = 0? @= 9 17423? > 1= : 8 : 9/ : 9

 7- 2* &8>; <  7: >2; . / 8; ?*; 28>< 8= 1. ; , 87/ 2; 6.- - . 9*; = >; . < *7- 6 *7B 6 8; .D 8, 127 >77*;  #. ; 2B*;  >6 *; *486  55. 99B #; 2, . C 8><. +8*=  8* 

 *B< 7= .; 7*= 287*5 5201= 2726 >6 #*<<. 70. ; 

1. 77*2  *1*+*529>; *6  #87- 2, 1. ; ; B  &1*738; .  &; 2, 1B  *- >; *2  #; 2, . C *70*58; .  B<8; .  *70*58; . 7= .; 7*= 287*5 5201=

 *B< 2726 >6 #*<<. 70. ; 

@*528;  1*3>; *18 '*; *7*<2 1>+*7. <@*;  #; 2, . C #>; 2 *5, >= = * 

 *B< 7= .; 7*= 287*5 5201= 2726 >6 #*<<. 70. ; 

55 = 8>; < 27, 5>- .  &; *7<98; = *= 287 55 7- 2*7 . *5< *7- *27 . *5< 8= . 5 %= *B *7- *55 . A, >; <287< *< 9. ; 2= 27. ; *; B    ( 0= 8> , 9/ . : 9/ 4? 4: 9> , ;;7D 87- 87 "/ / 2, .  '#" ( #) &'(  $= 08 40= : @> 0 

 '? ,? 4: 9 &: , /  / 2B, = 0 !4/ / 70> 0C    )    (     

          7- 2* "/ / 2, .   !, > 54/ !: ? 3 

= / 7: : =  ': @? 3 C? 09> 4: 9 H   "0B 0734 H

  "   (  

    F    

 


દેશલવદેશ

32

Gujarat Samachar - Saturday 3rd November 2012

બલુુલકોનીને છેતરશપંડી બદલ ૪ વષુની જેલ

હજ એ ઈલલામ ધમુમાં સૌથી પશવત્ર ફરજ માનવામાં આવે છે. ઈલલામને અનુસરતા દરેક વ્યશિ જીવનમાં એક વખત તો જરૂર હજ પઢવી જોઈએ એમ દરેક મુસ્લલમ શબરાદર માને છે. અત્યારે ઈલલામની ધરતી સાઉદી અરેશબયામાં હજની ધૂમ મચેલી છે. અહીં દર વષુની જેમ આ વષષે પણ લાખો યાત્રીઓ હજ પઢવા આવ્યા છે. દર વષષે લાખોની સંખ્યામાં મુસ્લલમો પશવત્ર શહેર મક્કામાં હજ કરવા પહોંચે છે. અરાફાતના મેદાનમાં મસ્લજદ-એ-નમ્રા પાસે હાજીઓ મોટી સંખ્યામાં ભેગા થાય છે. બોશલવૂડ અશભનેતા આશમર ખાન પણ અહીં હજ પઢવા આવ્યો છે તે વેળાની તસવીર.

સંશિપ્ત સમાચાર • પાકકલતાની પૂવુ વડા પ્રધાનની અજમેરમાં અટકાયત: પાકકલતાનના ભૂતપૂવિ વડા પ્રધાન ચૌધરી િલજાતહુિૈન માટે ઈદનો તહેવાર મલિીબત િાસબત થયો હતો. કારણ કે ભારતમાં અજમેરની યાત્રા દરસમયાન ઇડટેસલજડિ બ્યૂરો(આઈબી) િારા તેમની સવઝા અને અડય દલતાવેજો ન હોવાના કારણે અટકાયત કરવામાં આવી હતી. પાકકલતાન મલલ્લલમ લીગના પ્રમલખ હુિૈન તેમના િેક્રેટરી જનરલ એિ. િૈયદ મલિાહીદહુિૈન િાથે આવ્યા હતા અને આઈબીએ એક હોટેલમાં તેમની ત્રણ કલાક િલધી અટકાયત કરીને પૂછપરછ કરી હતી. ભારતની પાકકલતાની એમ્બેિી િારા હુિૈનના દલતાવેજો મોકલાયા બાદ તેમને રૂમમાંથી બહાર જવા દેવાયા હતા. • શસશરયામાં ગૃહયુદ્ધમાં ૩૫ હજારનાં મોતઃ સિસરયામાં માચિ, ૨૦૧૧થી ચાલી રહેલા ગૃહયલદ્ધમાં અત્યાર િલધી ૩૫,૦૦૦થી વધારે લોકોનાં મોત થયાં છે, જેમાં મોટા ભાગના લથાસનક નાગસરકો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય માનવ અસધકાર િંલથાએ આ આંકડો આપ્યો હતો. સિસરયાના પ્રમલખ બશર અલ-અિદ સવરુદ્ધ શરૂ થયેલલં સહંિક આંદોલન ગૃહયલદ્ધમાં પસરણમ્યલં હતલં. માનવ અસધકાર િંલથાના જણાવ્યા પ્રમાણે આ યલદ્ધમાં અંદાજે ૨૪,૯૬૪ જેટલા નાગસરકોનાં મોત થયાં છે. સિસરયામાં અનેક શહેરોમાં િંખ્યાબંધ લાશો તો એવી મળી આવી છે, જેની ઓળખ િલધ્ધાં થઈ શકી નથી. એટલલં જ નહીં, ગલમ થઈ ગયેલા લોકોની િંખ્યા પણ હજારોએ પહોંચી ગઈ છે, ગલમ થયેલાઓમાં અનેકની િૈડય િારા અટકાયત કરવામાં આવી હોવાનલં કે પછી તેમની હત્યા થઈ હોવાનલં માનવામાં આવે છે. • ચીનમાં સાંસદની હકાલપટ્ટીઃ નીલ હેવલડ હત્યાકાંડમાં પોતાની પત્નીની િંડોવણી બાબતે સવવાદોમાં ફિાયેલા કમ્યલસનલટ

%

મેલબોનનઃ છેલ્લા થોડા સમયથી ઓસ્ટ્રેલલયામાં વસતા ભારતીયો પરના હુમલાના અહેવાલો ઓછા થઈ ગયા પરંતુ એક હકીકત એ પણ છે કે ઓસ્ટ્રેલલયામાં વસતા અન્ય એલિયનો કરતાં ભારતીયો વધારે પ્રમાણમાં વંિીય ભેદભાવનો ભોગ બને છે. આ હકીકત તાજેતરમાં થયેલા સોલિયલ સવવેમાં બહાર આવી હતી. લસડની મોલનિંગ હેરાલ્ડના અહેવાલ અનુસાર ઓસ્ટ્રેલલયામાં હવે લોકોનું લનિાન બદલાયું છે, હવે ભારતીયો પહેલાં રોષનો ભોગ

પાટટીના વસરષ્ઠ નેતા બો સશલાઈની ચીનના િાંિદોએ વટહુમ બહાર પડાવીને હકાલપટ્ટી કરાવી છે. તેની િાથે જ બો સશલાઈને િજાના કારણે મળેલી સવશેષ છૂટછાટ પણ અટકાવી દીધી છે અને તેમના પર પોતાના પદનો દલરુપયોગ કરવાનો, લાંચ લેવાનો અને પાટટીના સનયમોનો ભંગ કરવાનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે. • અફઘાશનલતાનમાં તાશલબાનોના હુમલામાં ૪૧નાં મોતઃ ઇદ-ઉલ-અઝહાની નમાઝ પછી ૨૬ ઓક્ટોબરે ઉત્તર અફઘાસનલતાનમાં આવેલ એક મલ્લજદના દરવાજા પાિે થયેલા આત્મઘાતી સવલફોટમાં ૪૧ લોકોના મોત થયા હતાં. ફારયાબ ક્ષેત્રના માયમના શહેરની મલ્લજદમાં થયેલા આ સવલફોટમાં ૧૨થી વધલ લોકો ઘવાયા હતાં. આ સવલફોટની અત્યાર િલધી કોઇ િંગઠને જવાબદારી લીધી નથી પરંતલ આત્મઘાતી હુમલાઓને તાસલબાનનલં ખાિ માનીતલં શલત્ર ગણવામાં આવે છે. તાસલબાન અફઘાસનલતાનના પ્રમલખ હામીદ કરઝાઇની િરકારને ગબડાવવા માંગે છે. • મ્યાનમારમાં કોમી શહંસામાં ૫૬નાં મોતઃ પલ્ચચમ મ્યાનમારમાં ગત િપ્તાહે થયેલી કોમી સહંિામાં ૫૬ લોકોના મોત થયા હતા અને અનેક મકાનોને આગ ચાંપવામાં આવી હતી. ચાર શહેરોમાં ફાટી નીકળેલા તોફાનોમાં ૨૫ પલરુષો અને ૩૧ મસહલાઓનાં મૃત્યલ થયાં હતાં. લથાસનક બૌદ્ધો અને મલલ્લલમ રોસહડગ્યા િમલદાયના લોકો વચ્ચેની સહંિક અથડામણોમાં આશરે ૧૯૦૦ જેટલા મકાનો બાળી નાખવામાં આવ્યાં હતાં. • ભૂકંપની આગાહી ન કરી શકનાર વૈજ્ઞાશનકોને જેલઃ ૩૧મી માચિ- ૨૦૦૯ના રોજ ઇટાલીના એલઅકકલા શહેરમાં આવેલા શસિશાળી ભૂકંપની આગાહી ન કરી શકનારા ઇટાલીના છ વૈજ્ઞાસનકો અને એક િરકારી અસધકારીને છ વષિની જેલની િજા ફટકારવામાં આવી હતી. ૬.૩ તીવ્રતાના આવેલા ભૂકંપના કારણે કુલ ૩૦૯ લોકોના મોત થયા હતા. િંભવતઃ ભૂકંપની આગાહી ન કરી શકનારા વૈજ્ઞાસનકો પર મનલષ્યવધનો આરોપ મલકવામાં આવ્યો હતો. ઉપરાંત આ વૈજ્ઞાસનકોને ભૂકંપગ્રલત લોકોને નલકિાની વળતર તરીકે નવ સમસલયન યૂરો ચૂકવવા માટે પણ આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો.

" %

!) ! % % % ! $ $ $( ! ! ' ( ! %' # ! '( ' % $ $ %

## ## #$

"

%

બને છે અગાઉ એલિયનો સાથે આવું બનતું હતું. અન્ય દેિોએ આ અંગે કડક બનતાં સ્થાલનક લોકોએ પોતાનો ટાગવેટ બદલ્યો છે, અને વધુને વધુ ભારતીય લવદ્યાથથીઓ વંિીય ભેદભાવનો ભોગ બન્યા છે. સવવેમાં જણાવ્યાનુસાર માત્ર ૧૨.૩ ટકા ઓસ્ટ્રેલલયન જ ભારતીય લવદ્યાથથીઓ પ્રત્યે સહાનુભૂલત દિાાવે છે, જ્યારે ૪.૭ ટકા લોકોને તો ભારતીયો જોવા પણ ગમતા નથી. આ આંકડા ૨૦૧૨ના વષાના જ છે. નકારાત્મક્તામાં વધારો થયો ગત વષવે ૩.૮ ટકા

ઓસ્ટ્રેલલયન્સને ભારતીયો અને એલિયનો સામે વાંધો હતો અને તેઓ તેમના સામે આ રીતો રોષ વ્યક્ત કરતા હતા, જ્યારે આ વષવે આ નકારાત્મક્તાની સંખ્યામાં વધારો થયો છે. ઓસ્ટ્રેલલયાના મુખ્ય બે િહેરો મેલબોના અને લસડનીમાં છેલ્લા એક દસકામાં વસલતમાં પણ સારો વધારો થયો છે અને સ્થાલનક જન્મદર સલહત આ િહેરોમાં ત્રણ લમલલયનથી વધારે લોકો ઉમેરાયા છે. મેલબોના કરતાં લસડનીમાં બહારથી આવેલા લોકો વધુ વસે છે.

• રોમાશનયાની યુવતી ૨૩ વષષે નાની બનીઃ રોમાસનયાની સરફકા લટેડલફૂ નામની યલવતીએ ૨૩ વષિની વયે સવશ્વની િૌથી નાની ઉંમરની નાનીમા બનવાનો દાવો કયોિ છે. સરફકા રોમાસનયાની સવચરતી જાસતની િભ્ય છે અને તેમના િમલદાયમાં નાની ઉંમરે લગ્ન કરવા િામાડય બાબત ગણાય છે. ઇડવેલટી શહેરની સરફકાએ અસગયાર વષિની ઉંમરે લગ્ન કયાિ હતા અને બાર વષિની ઉંમરે માસરયા નામની પલત્રીને જડમ આપ્યો હતો. બાદમાં માસરયાએ પણ નાની ઉંમરે લગ્ન કરીને પલત્રને જડમ આપ્યો હતો. સરફકાના િમલદાયમાં નાનપણમાં જ લગ્ન નક્કી કરી દેવામાં આવે છે. સરફકાના લગ્ન પણ બે વષિની વયે નક્કી થઇ ગયા હતા પરંતલ ૧૧ વષિની વયે સરફકા તેના હાલના પસત િાથે નાિી ગઇ હતી. • ચીન માઓ ઝેદોંગને શવદાય આપવાની તૈયારીમાંઃ ચીનની શાિક કમ્યલસનલટ પાટટી(િીપીિી)એ તેના ભૂતપૂવિ નેતા માઓ ઝેદોંગને અંસતમ સવદાય આપવાની પૂરી તૈયારી કરી લીધી છે. ટૂંક િમયમાં યોજાનારા પક્ષના રાષ્ટ્રીય અસધવેશનમાં અનેક મોટા સનણિયો લેવાય તેવી શક્યતા છે. િીપીિીની િૌથી શસિશાળી િંલથા પોસલટ બ્યૂરો િારા ગત િપ્તાહે જારી કરાયેલા સનવેદનમાં પક્ષના બંધારણમાં િલધારા કરવાની વાત કહેવામાં આવી છે. તેમાં ક્યાંય માક્િિવાદ, લેસનનવાદ અને માઓવાદની સવચારધારાનો ઉવલેખ કરાયો નથી. • ભારત-પાકકલતાન વચ્ચે કોમન કરન્સી દાખલ કરોઃ પાકકલતાનની િત્તારૂઢ પીપવિ પાટટીનાં નેતા જહાંગીર બદ્રએ ભારત અને પાકકલતાન વચ્ચે કોમન કરડિી દાખલ કરવા અનલરોધ કયોિ છે. સડિેમ્બરમાં જ્યારે બંને દેશો વચ્ચેની ૧૨૦૦ ચીજોની નેગેસટવ યાદી રદ કરવામાં આવી રહી છે ત્યારે સિપક્ષીય વ્યાપાર વધારવા માટે કોમન કરડિી દાખલ કરવાની સદશામાં બંને દેશોએ સવચારવલં જોઈએ તેમ બદ્રએ કહ્યું હતલં. તાજેતરમાં લાહોરમાં પાકકલતાન-ઈલ્ડડયા મીસડયા કોડફરડિને િંબોધતા બદ્રએ કહ્યું હતલં કે સડિેમ્બરમાં ભારત િાથેનાં વ્યાપારમાં રહેલી ૧૨૦૯ ચીજોની નેગેસટવ યાદી રદ કરવામાં આવી રહી છે. આવા િંજોગોમાં બંને દેશોએ િમાન ચલણ દાખલ કરવાની તક ઝડપી લેવી જોઈએ.

શું આપના ઘરે ‘એશશયન વોઈસ’ આવે છે? ન આવતું હોય તો આજે જ મંગાવો

" !

&

%

શમલાનઃ ઇટાલીના બહુચસચિત ભૂતપૂવિ વડા પ્રધાન સિલ્વવઓ બલલિલકોસનને તેમની સમસડયાિેટ ટીવી કંપની માટેના પ્રિારણ અસધકારોની ખરીદીના િંદભભે ટેક્િ છેતરસપંડી આચરવા બદલ ચાર વષિની જેલ િજા થઇ છે. િૂત્રોએ કહ્યું હતલં કે, બલલિલકોસન તેની િજા િામે વધલ બે વખત અરજી કરી શકશે અને અંસતમ ચલકાદો ન આવે ત્યાં િલધી તેમને જેલમાં એકપણ સદવિ સવતાવવો પડશે નહીં. ફસરયાદ પક્ષે બલલિલકોસનને ૪૪ માિની િજાની માગ કરી હતી.

ઓસ્ટ્રેલિયામાં ભારતીયો સાથે વધુ ભેદભાવ

)=4A % 6(,.> E-6=5> ,A &6> 2.=6>& '@ &' &' %E-6=7>.? %/+? $;3<=. $/=6>&

"

!! !!

"

-=7-C)F 2>91? 3 ,@ '?,= -2+> ,4= -=7-C)F -2 <=97.2 #2=44= 0=D+> 0?:#A3 #A7C0=D

#2=44?D 0=2> G45@6*= &@

, 3= ,0=D !/= 28@4=,> (D() #A , *#3>. 0=; "# 4$* -B7= $%CE

7B/'DC 1=3, 6?80@3 :9* #

#

!

$

!" ! #

"

$ " "

# " #

" !


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 3rd November 2012

અઠવાડિક ભડવષ્ય તા. ૩-૧૧-૧૨ થી ૯-૧૧-૧૨ Tel. 0091 2640 220 525

જ્યોશતશષ ભરત વ્યાસ

મેષ રાશિ (અ.લ.ઇ) અંગત મૂંઝવણોના કારણે બેચેની, વવષાદ કે વ્યથા અનુભવશો. મંદ ગવતએ કામ થતા અજંપો વધશે. જોકે વનરાશ થયા વવના પ્રયાસ ચાલુ રાખશો તો સારું ફળ મળશે જ. ખચચના પ્રસંગો અને અણધારી ચૂકવણીના કારણે નાણાંભીડ રહે. આવથચક ટેન્શન વધશે.

વૃષભ રાશિ (બ.વ.ઉ) સપ્તાહમાં કામકાજનું અવતશય દબાણ રહેશે. ખચાચના પ્રસંગો પણ આવશે. સંતાનો અંગેની સમથયા વધશે. પ્રવતકૂળતાના કારણે ધાયુું કામ થાય નવહ. મકાન કે ઘર અંગેની સમથયા જણાશે. આ સમય નોકવરયાતો માટે કોઈ નવો ફેરફાર સૂચવે છે. ઉપરી સાથેના સંબંધો સાચવજો.

શમથુન રાશિ (ક.છ.ઘ) વણઉકેલ પ્રશ્ન હલ થશે. માનવસક વચંતાનો ભાર હળવો થાય. અગત્યની કાયચરચના માટે સમય સાનુકૂળ બને. મહેનત સફળ થતી જણાય. આવથચક બાબતોને તમે ઠીક કરી શકશો. તમારા વ્યાવયાવસક કે કૌટુંવબક કાયચ અંગે નાણાંની ગોઠવણ થઈ શકશે.

કકક રાશિ (ડ.હ) આ સમયમાં સજચનાત્મક અને મહત્ત્વનું કામ સફળ થાય. તમારો પુરુષાથચ ફળતાં રાહત અનુભવશો. હાથ ધરેલા કામકાજો સફળતાપૂવચક ઉકેલી શકશો. ખચચના પ્રસંગો બનશે. આ સમયમાં નોકરીના ક્ષેિે કોઈ સારી તક મેળવશો. વેપાર-ધંધાની પવરસ્થથવત યથાવત્ રહે.

શસંહ રાશિ (મ.ટ) અધૂરા કામકાજો પૂરા થતાં જણાશે. નવીન યોજનામાં વવકાસ થતો જણાશે. માનવસક ઉત્સાહ અનુભવશો. જોકે ભાગ્ય અવરોધનાં કારણે ફળ મળવામાં વવલંબ થાય. આવથચક મુશ્કેલીઓ ચાલુ રહેતી જણાશે. વેપારધંધાની પવરસ્થથવત રીતે ધીમે ધીમે સુધરતી જણાશે.

કન્યા રાશિ (પ.ઠ.ણ) કાલ્પવનક વચંતા કે ભય રાખવાની જરૂર નથી. કંઇ ખરાબ થવાનું નથી. તમારા જરૂરી ખચાચઓ કે મૂડીરોકાણ અંગે જોઈતી સહાય, લોન વગેરે મેળવી શકશો. અગત્યના કામકાજ આગળ વધતાં જણાશે. ખચચને પહોંચી વળશો. યશ-આબરુ જળવાઈ રહેશે. અટવાયેલા લાભ મેળવશો.

તુલા રાશિ (ર.ત) આ સમયમાં યોજનાઓમાં જોઈએ તેટલી પ્રગવત ન જણાતા અથવથથતા કે તાણ અનુભવશો. ધીરજ વડે જ વવકાસ સાધી શકશો, જે માનવસક સંયમ કેળવવામાં ઉપયોગી થશે. આ સમયમાં તમારી નાણાંકીય બાબતો માટે વધુ તકેદારી માંગી લે તેવો છે.

વૃિશ્ચક રાશિ (ન.ય) માનવસક દૃવિએ આ સમય વધુ મૂંઝવણ અને એક પ્રકારનો અજંપાનો બોજ સૂચવે છે. ધીરજ દાખવવી પડશે. અકળામણ વધશે. આવથચક લાભની આશા હજુ ફળે તેમ લાગતું નથી. આવકના નવા માગચ મળે નવહ. શેર-સટ્ટાથી લાભ લેવા જતાં પથતાવું પડશે.

ધન રાશિ (ભ.ફ.ધ.ઢ) એક પ્રકારની ઉદાસીનતાની લાગણી અનુભવશો. વવચારને અમલમાં મૂકવા અશક્ય લાગતા તંગવદલી વધશે. સમજીવવચારીને ખચચ કે સાહસ કરજો. નાણાંનો દુવ્યચય ન થઈ જાય તેની કાળજી રાખવી જરૂરી છે. બચત અશક્ય બનશે. વવરોધીના કારણે થોડી પ્રવતકૂળતા જણાશે.

મકર રાશિ (ખ.જ) માનવસક બળ જાળવવું પડશે. આત્મવવશ્વાસ અને મનોબળ ગુમાવશો તો ધારી સફળતા નહીં મળે, ઉલટાની વનષ્ફળતા જોવી પડશે. ભલે વવપવરત સંજોગ દેખાય, વચંતા કરશો નવહ. તમારી જાવકની બાજુઓ સવવશેષ જણાશે. અણધાયાચ ખચચ પણ થશે. લેણી રકમો મળે નવહ.

કુંભ રાશિ (ગ.િ.સ.ષ) અંગત બાબતોથી અજંપોવ્યથાનો અનુભવ થાય. અગમ્ય બેચેની જણાશે. મનને સવિય રાખશો તો તમે વધુ વનરાશાથી ઊગરી શકશો. નાણાંકીય તકલીફોમાંથી બહાર નીકળવાનો માગચ મળે. કેટલીક મદદથી કામ પાર પડશે. ખચચ અને ચૂકવણીના કારણે આવક વપરાશે.

મીન રાશિ (દ.ચ.ઝ.થ) સપ્તાહ દરવમયાન એક વદવસ આનંદમાં તો એક વદવસ સાવ વનરસ પસાર થતો હોય તેવી લાગણી અનુભવશો. કોઈ કામ કરવાનું હોય, વનણચય કયોચ હોય છતાં તે અંગે વવનાકારણ શંકા કે વિધા રહ્યા કરે. નોકરી-ધંધામાં આવક થાય. વધારાનું કામ કરી શકો. તમારા કામની કદર થશે.

દિવાળીના મુહૂતતો નવા વષધના ચોપડા લેવા તા. ૬-૧૧-૨૦૧૨, મંગળવાર, આસો વદ ૭ - પુષ્ય નક્ષિ કલાક ૧૬.૨૪ વમવનટ સુધી છે. તેમાં સવારે ૯-૩૦થી ૧૨-૫૭ બપોર સુધી િમે ચલ, લાભ અને અમૃત ચોઘવડયા છે. કલાક ૧૪-૦૬થી ૧૫-૧૫ સુધી શુભ ચોઘવડયું છે. ધનતેરસ-ધનપૂજા તા. ૧૧-૧૧-૧૨, રવવવારે સવારે ૭૫૮થી તેરસ બેસે છે. પ્રદોષકાલ સૂયાચથત ૧૬૧૫થી રાિે કલાક ૧૯-૧૬ વમવનટ સુધી છે. ચોઘવડયાઃ સૂયાચથત - ૧૬.૧૫થી રાિે કલાક ૨૦-૦૨ વમવનટ સુધી િમે શુભ અને અમૃત છે. તેમાં સૂયાચથત ૧૬-૧૫થી ૧૯-૧૬ સુધી પ્રદોષ સમયના યોગે ઉત્તમ મુહૂતચ ધનપૂજા માટે ગણાય. તા. ૧૨-૧૧-૧૨, સોમવારે કાળીચૌદશ નરક ચતુદશ ચ ી છે. શ્રી હનુમાનજીની પૂજા અને તાંવિક વવદ્યા માટેનો ધાવમચક વદવસ છે. શદવાળી-શ્રીલક્ષ્મી-િારદા-ચોપડાપૂજન તા. ૧૩-૧૧-૨૦૧૨, મંગળવારે આસો વદ અમાસ રાિે કલાક ૨૨-૦૮ વમવનટ સુધી છે.

પ્રદોષકાલ સૂયાચથત કલાક ૧૬-૧૨ વમવનટથી ૧૯-૧૮ સુધી છે. લાભ ચોઘવડયું કલાક ૧૮-૦૬ વમવનટથી ૨૦-૦૦ છે. તેમાં ૧૮.૦૬થી ૧૯.૧૮ સુધી પ્રદોષ સમયના યોગે ઉત્તમ મુહૂતચ ગણાય. (કલાક ૨૧-૫૬ વમવનટથી ૨૩-૪૯ - મધ્યરાવિ સુધી શુભ ચોઘવડયું છે.) સંવત ૨૦૬૯ (કાશતધક)નું નૂતન વષધ તા. ૧૪-૧૧-૨૦૧૨, બુધવારે કારતક સુદ ૧ - વવિમ સંવત ૨૦૬૯, િોધી નામ સંવત્સરનો શુભારંભ થાય છે. બવલપૂજા, ગોવધચન પૂજા - અન્નકૂટ વગેરન ે ો ઉત્સવ છે. નવા વષચના ધંધાકીય કાયચ આરંભ કરવાનો સમય, ચોઘવડયાઃ સવારે કલાક ૭-૨૭ વમવનટથી ૯-૩૮ સુધી િમે લાભ અને અમૃત છે. કલાક ૧૦-૪૩ વમવનટથી ૧૧-૪૯ મધ્યાહન સુધી શુભ ચોઘવડયું છે. તા. ૧૫-૧૧-૧૨, ગુરુવારે ભાઈબીજ, યમવિવતયા છે. તા. ૧૭-૧૧-૧૨ શવનવારે લાભપાંચમ અને જ્ઞાનપંચમી છે. (પાંચમ સવારે ૮-૨૫થી બેસે છે. અહીં પાંચમ ક્ષય વતવથ છે) તા. ૨૩-૧૧-૧૨ શુિવારે પ્રબોવધનીદેવઊઠી એકાદશી છે. તુલસી વવવાહનો પ્રારંભ થાય તે કારતક સુદ ૧૫, બુધવારે દેવ

33

વદવાળીએ સમાપ્ત થાય છે. વવશેષમાં પ્રબોધ ઉત્સવ અને તુલસી વવવાહ વવષેઃ કારતક સુદ ૧૨ વતવથ, રેવતી નક્ષિ અને તેમાંય રેવતી નક્ષિનું છેલ્લું વનમાળી ગોવધધનદાસ ચરણ (અહીં સાંજે ચરાડવા, એમબીઇ કલાક ૧૭-૪૭ વમવનટથી ૨૪-૨૪ સુધી તા. ૨૪, શવનવારે છે). રાવિના પ્રથમ ભાગમાં મળે તેને ધમચવસંધમુ ાં ઉત્તમ કહે છે. આ બધો યોગ તા. ૨૪-૧૧-૧૨, શવનવારના અહીં યુકમે ાં આ વષષે પ્રાપ્ત થાય છે. વવશેષ વવગત માટે ઋવષ પંચાંગ જોવુ.ં (ભારતમાં વદવાળીની અમાસ ક્ષય વતવથ છે.) ઉપર દશાચવલે ા મુહૂતોચનો સમય અક્ષાંશ પર ૩૮N, રેખાંશ ૧.૦૫. W લેથટર પ્રમાણે છે. વનમાળી ગોવધધનદાસ ચરાડવા, એમબીઇ, ઋશષ પંચાંગ કતાધ LEICESTER, LE7 12N

ટેશલફોનઃ 0116 319 5012 સમયઃ સાંજે પાંચથી સાત


34

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 3rd November 2012

‘રિ-રિસ્કવિ ગાંધી’ અને ‘રિ-રિસ્કવિ સાવિકિ!’ - સિષ્ણુ પંડ્યા ઓક્ટોબર અને વિજ્યાદસમીએ છેક લંડનમાં, ભારતના બે ‘દોન ધ્રુિ’ એક મંચ પર મળ્યા હતા, તે ઈવતહાસનું લમરણ કરીશુ? ં સેક્યુલવરઝમ, ગાંધી-વિચાર, ગાંધી-િાદ, સંપણ ૂ ણ ક્રાંવત, લિદેશી, એફડીઆઈ (સીધા વિદેશી મૂડીરોકાણ) અને નૈવતક રાજકારણઃ આટલા મુદ્દે ૨૪ ઓક્ટોબર - ૧૯૦૯, બરાબર ૧૧૩ િષણ પહેલાં આ વિચારો લંડનની વનઝામુદ્દીન રેલટોરાંમાં ઊજિાયેલા વિજ્યાદસમી મહોત્સિમાં આપણા લિાતંત્ર્ય સંગ્રામની બે અલગ-અલગ વિચારધારાના મહાપુરુષોનાં વ્યાખ્યાન થયાં હતાં! વિષય હતો ભગિાન રામ અને વિજ્યાદસમીના પિણનો. બેવરલટર મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધીએ આ સમારંભના અધ્યક્ષપદેથી કહ્યું કે વહડદુ, મુસ્લલમ કે પારસીએ ગિણ લેિો જોઈએ કે તે એ દેશનો િાસી છે, જ્યાં રામનો જડમ થયો હતો. રામનો િનિાસ, સીતાની પવતપરાયણતા, ભરતનો બાંધિપ્રેમ, લક્ષ્મણની સેિાવૃવિને આપણે જાગૃત કરીએ. .... અને આ જ સમારંભમાં, ગુજરાતી ક્રાંવતકાર, ‘ઈસ્ડડયન સોશ્યોલોવજલટ’ના તંિી પંવડત શ્યામજી કૃષ્ણિમાણના ‘ઈસ્ડડયા હાઉસ’ને સંભાળનારા વિનાયકરાિ દામોદર સાિરકરે વ્યાખ્યાનમાં યાદ દેિડાવ્યું કે દસમી પૂિવે દુગાણષ્ટમી આિે છે. શવિની આરાધનાથી જ રામરાજ્ય શક્ય છે. ગાંધી અને સાિરકર. બંનન ે ી જીિનયાિા અલગ અને અનોખી છે, અને તેથી ‘વર-વડલકિર ગાંધી’ તેમ જ ‘વર-વડલકિર સાિરકર’ એ આજની સખ્ત જરૂરત છે. કારણો પણ લપષ્ટ છે. જો ગાંધીજીએ પોતે જણાવ્યા પ્રમાણે ‘વહમાલયન બ્લડડસણ’ કરી હતી, તો સાિરકરને કેિળ ‘કટ્ટર વહડદુિાદી’ કહીને ગાંધીજીની હત્યા સાથે જોડિાનું કાયણ લિાધીન ભારતની સરકારે કયુ!ું કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી તે સમયે વદપહીમાં

વિચારમુદ્રા શી ‘ અ મૃ ત બ જા ર હતી તે િાત જ પવિકા’ના મુખ્ય સ મ ય નાં સંિાદદાતા હતા. ખં વડ યે રો માં તેમણે લખ્યું હતુ,ં દબાઈ ગઈ છે. ‘જે માણસે બબ્બે આિા સંજોગોમાં જનમટીપની સજા અ મે વર કા - માિ ભારતની વન િા સી આઝાદી માટે અનુરૂપા વસનાર આં દા મા ન માં ‘ વર - વડ લ ક િ ર ભોગિી હોય, તેને સા િ ર ક ર ’ લિતંિ ભારતના અનુરૂપા સિનાર વનવમિે ‘બવનુંગ ડ યા યા લ ય માં ફોર વિડમ’ લખે છે તેના તરફ પ્રત્યેક પીંજરામાં ઊભેલા જોિાની કેિી વિડંબના છે?’ વિડંબનાથી આપણો ઈવતહાસ છલકાતો રહ્યો ઈવતહાસપ્રેમીની નજર જાય તે લિાભાવિક છે. છે અને પછી આપણે તેનું પુનરાિલોકન કરિું પડે ખ્યાત વિચારક ધમાણનદં કોસાંબી અને માતા ઈડદ્રાયણી શોકરનો િારસો છે. કેટલાં બધાં ચવરિો અને પુસ્તક પસરચય જાળિતાં અનુરૂપાની આ પ્રથમ ઘટનાઓ તેની સાક્ષી છે? નિલકથા છે, અને તેમાં તત્કાલીન ૧૮૫૭નો વિદ્રોહ એકલા સૈવનકો ણ િણી કે રાજિીઓનો જ બળિો હતો? ભગત વસંહની ઈવતહાસના દલતાિેજોને કુશળતાપૂિક ફાંસી રોકિામાં ઈરિીન-કરાર નાકાવમયાબ રહ્યા લીધા છે, જાણે કે દલતાિેજોનો કોઈ બોજ નથી ુ રીતેમાં ગાંધીજી પણ જિાબદાર હતા? સુભાષચંદ્ર અને કફક્શનનો અવતરેક પણ નહીં. ફેિઆ ુ રી-૧૯૬૬ બોઝની આઝાદ વહડદ ફૌજના બવલદાનોનું ૧૯૧૩થી કથા શરૂ થાય છે અને ફેિઆ મૂપયાંકન જ ના થયું અને લોડડ-લેડી માઉડટ (સાિરકરનાં દેહાિસાન)ના વદિસે સમાપન થાય બેટનના પ્રતાપે આઈએનએના લમારક પર અંજવલ છે. આ દરવમયાન નાવશકમાં ચાલેલો મુકદ્દમો, બે આપિાનો કાયણક્રમ નેહરુએ રદબાતલ કયોણ હતો? જનમટીપની સજા, આંદામાનની કાળ કોટડીમાં સુભાષ મૃત્યુ તપાસનાં છેપલાં તપાસ પંચના િીતાિેલાં િષોણ , ભારત-વિભાજનની િસમી અહેિાલમાં લપષ્ટ જણાવ્યું છે કે નેતાજી- સ્લથવત, ગાંધીહત્યા અને મુકદ્દમો... આ તમામ અિસાનની ખરેખરી તપાસની સરકારોની ઈચ્છા ઘટનાઓનું જીિંત આલેખન પુલતકમાં છે. કેટલાંક કસ્પપત પાિો પણ લેવખકાએ આલેખ્યાં છે, જેમ કે જ નહોતી. .... અને સૌથી ભીષણ તિારીખ તો ભારત- કેશુ અને લક્ષ્મી. પણ પ્રારંભે તેમણે લપષ્ટ કયુું છે વિભાજનની છે. એક તરફ આઝાદી, બીજી તરફ કે સાિરકરના સુરક્ષા-સાથી પરથી તેનું સજણન થયું છે. ભારત-પાકકલતાનની રચના અને િીજી તરફ ૧૯૪૭-૪૮માં પાકકલતાનની દાનત, આઝાદ વહડદુ-મુસ્લલમ હત્યાકાંડ અને વહજરતો. ગાંધી ફૌજનો મુકદ્દમો, વિવટશ પ્રવતવનવધઓ સાથેની ત્યારે નિી વદપહી કે કરાચીમાં નહોતા, મંિણા... આ બધું એક વચિપટની જેમ નજર નોઆખલીની શાંવતયાિાએ હતા! અને સામેથી પસાર થાય છે. પણ કેટલાક એિા પ્રસંગો સાિરકર? ખરેખર તો એ સમયે સાિરકરની યે છે, જે િાચકને માટે તદ્દન અ-જાણ્યા છે.

આંદામાનમાં કેશિ પર ત્યાંના પઠાણ િોડડરનો સજાતીય હુમલો કે ભારતની પવરસ્લથવતથી ભગ્ન બનેલા સાિરકર પર હૃદયરોગનો હુમલો... આ નિલકથાને િધુ અસરકારક બનાિે છે. સાિરકર વિશે અનુરૂપાએ ઘણુબ ં ધું કહેિાનું છે. દલતાિેજી સામગ્રીની ખોજ સાથે તેમણે લંડન, રત્નાવગરી અને માસવેપસ બંદરગાહમાં સમુદ્ર-ભુસકા પછી હેગ અદાલતમાં ચાલેલા યાદગાર મુકદ્દમા વિશે બીજાં િણ પુલતકો લખિાં ધાયાું છે. તેમણે ખરા અથણમાં સાિરકરને ‘વડલકિર’ કરિા તરફ કદમ માંડ્યા છે. સાિરકર ‘િજ્રાદવપ કઠોરાવણ, મૃદુનીકુસમુ ાદવપ’ હતા. પાવરજાતનાં ફૂલો ખૂબ પસંદ હતા. કવિતાથી તેમનું હૃદય ઘૂટં ાયેલું રહ્યું હતુ.ં અખંડ ભારત માટેની પીડા અસહનીય હતી. નાથુરામ ગોડસેનો ઈરાદો ગાંધીહત્યાનો હતો, તેનો તેમણે સખ્ત વિરોધ કયોણ હતો, લતા મંગશ ે કરના કંઠને તેમણે વબરાદવ્યો હતો, લંડન અને અડયિ તેમના વમિોમાં મુસ્લલમ, પારસી અને શીખ સૌથી િધુ હતા. લટ્રુટગાટડમાં મેડમ કામાએ ફરકાિેલા પ્રથમ રાષ્ટ્રધ્િજમાં મુસ્લલમને નજરમાં રાખીને તેમણે ચાંદ-તારાનો સમાિેશ કરાિેલો. એક પોચ્યુગ ણ ીઝ લેખક ડો. કુસ્ડહનોએ જ સાિરકરના ૧૮૫૭ વિષેના ગ્રંથને ભારતમાં પ્રકાવશત કરિા જીિના જોખમે મહેનત કરી હતી, સુભાષ બાબુને તેમણે વિદેશે આઝાદ ફૌજ રચનાની પ્રેરણા આપી હતી... અનુરૂપા વસનારનાં આ તથ્યો દલતાિેજો પર આધાવરત છે. દેશ-વિદેશોનાં પુલતકાલયો, આકાણઈવ્ઝ, મુલાકાતોનો પવરશ્રમ કરી અનુરૂપાએ ગાંધી-સાિરકર વિશે જે તથ્યો તારવ્યાં છે તે www.anurupacinar.blogspot.com પર લગાતાર એિી રીતે આિી રહ્યાં છે કે ઘણા કટ્ટર સમથણકો અને વિરોધીઓ વિચારતા થઈ ગયા છે. ‘બવનુંગ ફોર વિડમ’ પુલતક અમેવરકામાં તો જાણીતું થઈ ગયુ,ં ભારતીય િાચકો તેને કેિી રીતે લિીકારે છે તેની લેવખકાને પ્રવતક્ષા છે.


વ્યાપાર

Gujarat Samachar - Saturday 3rd November 2012

35

ટાટાની આવક ૧૦૦ બિબિયન ડોિર

બ્રૂક્સ બ્રધસસ અને પેવસસ ઇંગ્લેન્ડનો ભારતીય બજારમાં પ્રવેશ નનશ્ચિત નવી દિલ્હીઃ ભારત સરકારે તાજેતરમાં રૂ. ૧૦૬ કરોડના ત્રણ િત્યક્ષ વિદેશી રોકાણના િસ્તાિોને મંજૂરી આપી હતી. જેમાં અમેવરકાની સૌથી જુની િસ્ત્રોની કંપની િૂક્સ િધસસ અને વિટનની ફૂટિેર કંપની પેિસસ ઇંગ્લેન્ડનો સમાિેશ થાય છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે ઇટાવલયન જિેલરી િાન્ડ દાવમયાનીને મહેતા િાઇિેટ વલવમટેડ સાથે ૫૧ઃ ૪૯ના િમાણમાં સંયુક્ત સાહસ સ્થાપિાના િસ્તાિને મંજૂરી આપિામાં આિી છે. આવથસક બાબતોના સવિિ અરવિંદ માયારામના નેતૃત્િિાળા ફોરેન ઇન્િેસ્ટમેન્ટ િમોશન

બોડડ(એફઆઇપીબી) દ્વારા આ િસ્તાિોને મંજૂરી આપિામાં આિી હતી. બેઠકના અંતે માયારામે જણાવ્યું હતું કે પેિસસ ઇંગ્લેંડના િસ્તાિને મંજૂરી આપિામાં આિી છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે આ ફૂટિેર કંપની ભારતમાં રૂ.૧૦૦ કરોડનું રોકાણ કરિાની યોજના ધરાિે છે. હાલમાં વિટનની આ કંપની પોતાના ઉત્પાદનો સમગ્ર ભારતમાં આિેલા ટ્રીટોન વરટેલનાં ૨૮ સ્ટોસસ દ્વારા િેિે છે. આ ઉપરાંત વરલાયન્સ ફૂટવિન્ટ, લાઇફસ્ટાઇલ, શોપસસ સ્ટોપ અને િેસ્ટસાઇડનાં સ્ટોસસમાં પણ આ કંપનીના ઉત્પાદનો ઉપલબ્ધ છે.

પાન-૧૦નું ચાિુ

તમારી વાત... આપણા વૃદ્ધો, અશિ વડીિોની દેખભાળ કુટિ ું ીઓ કરી શકે. વૃદ્ધાશ્રમોમાં ઓછું થતું હોય તેવા સમાચારો પ્રબસદ્ધ થતા રહે છે તે પરત્વે સમાજ અને કુટિ ું ના સભ્યો કરે તેવી આશા વ્યિ કરું છુ.ં આ આજની વાતો કાિ પર રાખી શકાય નહીં અને આશા છે કે સૌ વાચકોનો સ્વર આમાં પૂરાશે. કબટિદ્ધ થશો તો જ િચી શકાશે. ભગીરથ રાજાના ભગીરથ પ્રયત્નો કરતાં પણ કઠીન છે આ સાવધાન થાઓ. મનુષ્ય યત્ન હોય તો ઈશ્વર કૃપા ભળી શકે. - નટવર િાખાણી, વેમ્બલી

‘તસવીરે ગુજરાત’ ‘તસવીરે ગુજરાત’માં બવષ્ણુ પંડ્યાજીના િેખો ખૂિ જ માબહતી સભર હોય છે. ભારતનો પ્રાચીન અને અવાષ ચીન ઇબતહાસ, જાણવા અને જોવાિાયક જુદા જુદા સ્થળોની ઝીણવટભરી બવબશિ બવગતો વગેર.ે આ િધુ જાણવા માટે બવષ્ણજી ુ ને ખૂિજ મહેનત કરવી જ પડતી હશે ને? મુખ્ય િાિત એ છે કે આવી િધી જહેમત ઉઠાવવામાં વ્યબિને રસ હોવો જોઈએ. જરૂરી જાણકારી મેળવવા માટે તેમને પ્રવાસો ખેડવા પડતા હશે, સાબહત્યનાં પુસ્તકો પચાવવા પડતા હશે અને પછી સઘળી સામગ્રી વાચકવૃંદને રસ પડે તે રીતે િખવાની. પરદેશમાં જન્મેિા અને ઉછરેિા િોકોને આપણા ભારત બવષે જાણવાની તાિાવેિી હોય તો તેમને પંડ્યાજીના િેખોમાંથી ઘણું જ્ઞાન મળે. શ્રીમાન િબિત િાડ તમારા િેખો ‘આયા િધા ઓિરાઇટ છે’ને કયા શબ્દોમાં વણષવ? ું હાસ્યભયાષ હળવા િેખ, શુદ્ધ તળપદી ગામઠી ભાષા વચ્ચે વચ્ચે ક્યાંક અંગ્રેજી ભાષાના શબ્દો પણ ગોઠવી દીધા હોય, તળપદી ગામઠી ભાષા તો મોટી ઉંમરના િોકો સમજી શકે, એ િધું વાંચતા જઈએ અને હસતા જઈએ, ખરેખર મજા આવી જાય. એક જાતની ગમ્મત ગામડીયાઓની જીવનશૈિી, તેમના બરતબરવાજ, ઢિ વગેરન ે ી પુરી

મુંિઇઃ ટાટા જૂથ ભારતનું સૌપ્રથમ બિઝનેસ જૂથ છે જેની આવક ૧૦૦ બિબિયન ડોિર થઈ ગઈ છે. જોકે કંપનીનો નફો ઘટીને પાંચ બિબિયન ડોિર થયો છે. ગત નાણાંકીય વષષ ૨૦૧૧-૧૨માં ટાટા જૂથની આવક ૨૦ ટકા વધીને ૧૦૦.૦૯ બિબિયન ડોિર થઈ ગઈ હતી, જે અગાઉના વષષમાં ૮૩.૩ બિબિયન ડોિર હતી. ટાટા જૂથની કુિ ૧૦૦થી વધુ કંપનીઓ છે જે પૈકી ૩૧ બિસ્ટેડ કંપની છે. મીઠું િનાવવાથી િઈને સોફ્ટવેર સોલ્યુશન્સ પ્રોવાઈડ કરવા સબહ‌તના સંખ્યાિંધ બિઝનેસ ધરાવતા ટાટા જૂથે વષષ ૨૦૧૧-૧૨માં ૩૨,૦૦૦ નવી ભરતી કરી હતી જે સાથે તેના કમષચારીઓની કુિ સંખ્યા ૪.પ૬ િાખ થઈ હતી. જૂથનો ચોખ્ખો નફો ૯.૪ ટકા ઘટીને પ.૨૩ બિબિયન ડોિર થયો હતો. રૂબપયાની દૃબિએ ગણતરી કરતા તેનો નફો ૪.પ ટકા ઘટયો હતો, જ્યારે આવક ૨પ.૩ ટકા વધી હતી. ગ્રૂપની કુિ આવક ૨૦૧૧-૧૨માં વધીને રૂ.૪,૭પ,૭૨૧ કરોડ થઈ હતી, જ્યારે નેટ પ્રોફફટ ઘટીને રૂ.૨પ,૧૧૨ કરોડ થયો હતો. કુિ એસેટ્સ ૨૭.પ ટકા વધીને રૂ.૩,૭૩,૦૨૬ કરોડ થઈ હતી.

9)C8.0

*/

K&2>1@(> 3A, :5F C (C 2C/>.#@(@ K-$> =>.;B65 */5>% 4J @7# )C? F ->F -C122> ->#D <@ />- /C9#E/F#->F )'>/E >5 (I'G

*/5>% (C -@$> 9)CK3.0 */->F /> 2>->F 2C0 "C /C9#E/F#->F K&2>1@ (C (2> 24J(@ )>#H(AF +A? F !>0A "C

"&#" # !

$$#(

% )

((( $ !%$ %& '$ "& # '

" # $ !%$ %& '$ "& # '

માબહતી તમારા િેખોમાંથી મળી રહે છે. તમારા િેખોની િહાણ અવશ્ય પીરસતા રહેશો. તમારા હાસ્ય િેખો વાંચવાથી માનબસક થાક વરાળ થઈ અદૃશ્ય થાય છે અને ઘડી િે ઘડી મનજીભાઈ ખુશીની િહેરોમાં ઝૂિે છે. અનેક હાબદષ ક શુભચ્ે છાઓ તમને આપીએ. - સબવતાિેન દોિતરાય શુકિ, સનીગડેલ

િસ માગું એ જ અંધાપો અંધાપો મળે તો ધોળી િાકડીનો સહારો મળે, પ્રભુ કૃપા એ કાં બદવ્યચક્ષુ મળે, કંઈ ન મળે તો િોકિાગણીનો સહારો મળે પણ, જો આંધળા થશો તો કુરૂક્ષેત્ર જેવો રણસંગ્રામ જ મળે. બસ માગું એ જ અંધાપો, ન બનાવીશ આંધળો - રમેશ દેસાઈ, હનનહીલ, લંડન

ખેડતૂ ોના આપઘાત

!

'ગુજરાત સમાચાર'માં ભારતમાં દર વષષે ૧૫૦ જેટિા ખેડત ૂ ો આપઘાત કરે છે તે વાંચી ઘણું જ દુઃખ થાય છે. હું તો અભણ, અજ્ઞાની માણસ છુ.ં મારી ઉંમર ૯૨ વષષની છે. બિમાર છુ,ં પેન્શન મળે છે પણ આપને હું નમ્ર બવનંતી કરું છું કે આ િાિતે 'ગુજરાત સમાચાર' દ્વારા ઝુિ ં શ ે ઉઠાવો અને જો કોઈ સેવાભાવી ભાઈ-િહેન આ િાચાર ખેડત ૂ ો માટે સેવા કામ કરવા તૈયાર થાય તો હું કરકસર કરીને પણ આ કામ માટે દર વષષે િેથી ત્રણ હજાર પાઉન્ડ આપીશ. અહીં યુ.કે.માં ઘણા પેન્શનવાળા િોકો મને સાથ આપશે જ એમ િાગે છે. - ધનજી પ્રધાન દાવડા, બર્મિંગહામ

%

#! # !" "

!

!

!"

! "" !#

#

‘બજંદગી’ ‘ક્યારેક કૃષ્ણની ગીતા છે બજંદગી... ક્યારેક રાધાનો પ્રેમ છે બજંદગી... ક્યારેક ભગવાન મહાવીરની અબહંસા છે બજંદગી... ક્યારેક મહાભારત અને રામાયણ છે બજંદગી... આખરે તો આપણે જ કરેિા કમોષનો બહસાિ છે બજંદગી... ક્યારેક રાહત છે બજંદગી... ક્યારેક હરકત છે બજંદગી... ફુિ અને કાંટા િેઉની રંગત રાખે છે બજંદગી... આવડે મહેકાવતા તો બજંદગી ગુિઝાર છે... ઓળખો તો રોશની ના ઓળખો તો અંધાર છે....’ - સુરશ ે ચૌધરી, મુબ ં ઈ

! % )'

"

"

# $

&

# $*

( "

!

"&#" #

" # $ !%$ %& '$ "& # '

$$#(

$

"

! &

&

$

# $

"

"

% )

((( $ !%$ %& '$ "& # ' ! "

$

#

$" $

#


ANAND MELA 2012 અાનંદ મેળામાં ખાણી-પીણી સાથે લોકસંસ્કૃતિના તિતિધ કાયયક્રમો માણી સૌ ભાિતિભોર બન્યા અરોરાએ રાજથથાની ઘૂમ્મર નૃત્ય 'કેસરીયા ભિ યુવા દંપશત જય અને તેજલ ગત જૂનમાં 'ગુજરાત સમાચાર' તથા 'એશિયન બાલમ પધારો મારે દેિ' રજૂ કયુ.ું એ પછી નાથદ્વારાવાળાએ રાધા-કૃષ્ણ'નો ફયુઝન ડાડસ રજૂ વોઇસ' દ્વારા અાયોશજત અાનંદમેળાને અભૂતપૂવવ નાનકડા વ્રજેિે ફફલ્મી બ્રેકડાડસ રજૂ કયોવ. કરતાં સૌએ તાળીઅોથી શબરદાવ્યા િતા. 'અાનંદ સફળતા સાંપડતા ભારે લોકમાંગને માન અાપી અા િશનવારે ભાદરવા સૂદ ચૌદિે દેિશવદેિમાં મેળા'માં અાબાલવૃધ્ધ સૌએ િષવભરે ભાગ લીધો સાિાશિકો દ્વારા નવરાશિ અને શદવાળીના પવોવ ધામધૂમથી 'ગણપશત બાપ્પા મોરીયા'ની ધૂન િતો એમ થટેજ પર રજૂ થયેલા સાંથકૃશતક શનશમત્તે ફરીથી ૨૯ અને ૩૦ સપ્ટેમ્બરના રોજ સાથે ગણેિ શવસજવન થઇ રહ્યું િતું ત્યારે કાયવિમમાં યુવાનો સાથે શસશનયર શસટીઝનોએ પણ િેરો લેઝર ખાતે 'િામ અોવરસીઝ શલ.'ના બાયરન િોલના મંચ પર મીરા સલાટે 'દેવાશ્રી ઊમંગે ભાગ લીધો િતો. િેરોમાં ચાલતા 'અોમ સિયોગ સાથે અાનંદ મેળાનું અાયોજન કયુું િતુ.ં ગણેિા'નું ગુલાલ ઉડાડી પુષ્પવષાવ સાથે િશિ ડે સેડટર'ની શસશનયર બિેનોએ અા અાનંદ િેરો લેઝર સેડટરના બાયરન િોલમાં સાઉથ ભાવવાિી નૃત્ય રજૂ કયુું ત્યારે િેક્ષકોએ મેળા માટે ખાસ 'જય િો' ડાડસ અને દાંશડયા રાસ ઇન્ડડયન, પંજાબી, ગુજરાતી અને ઇટાલીયન હેરોના મેયર કાઉન્તસલર વનઝામ ઇસ્માઇલ, હેરો ઇસ્ટના વાનગીઅોના ફૂડ અને ઠંડા-ગરમ પીણાના થટોલ્સ એમ.પી બોબ બ્લેકમેન તથા સી.બી. પટેલે દીપ પ્રગટાવી તાળીઅોના ગડગડાટથી મીરાને વધાવી લીધી રજૂ કયોવ િતો. એ પછી થટેજ પર ખૂબ ત્વરાથી અાનંદ મેળાના 'શ્રીગણેશ' કયાા હતા. િતી. એ પછી 'ફેડરેિન અોફ પાટીદાર 'નૃત્ય દ્વારા 'િનુમાન ચાલીસા પાઠ' રજૂ કરતાં સાથે કેડયાના ચટપટા ચેવડા-ભૂસુ ને ફરાળી એસોશસએિન'ના એન.સી. એકેડમ ે ીના સાક્ષાત શ્રી િનુમાનજીની સૌને ઝાંખી કરાવી ત્યારે નાથતા, િેરડીનો તાજો રસ, બરફના ટેથટી ગોળા, ચેશરટીના રશવ ગણાિા, શમની પટ્ટણી અને િીશત લેટથે ટ શડઝાઇનની સાડીઅો, ચશણયા ચોળી, ચૂલ્લરે શવશડયો વીઝયુઅલ દ્વારા અપીલ કરી સૌને કલાકારો પાયલ પટેલ, િીનલ અમીન, ધ્રુશત સૌએ ઉભા થઇ તાળીઅોથી વધાવી મીરાની ચૂડીદાર, સલવાર-કમીઝ, લેંઘા, શવશવધ યથાિશિ ફાળો અાપવા અપીલ કરી િતી. 'િની દત્તાણી, તૃષ્ણા કુમારી, અક્ષય પટેલ, ટોની પટેલ, કલાની સૌએ સરાિના કરી. બોલીવુડ સંગીત માટે ં ી ગામઠી ચશણયા શવખ્યાત નવીન કુદ્રં ાએ લોકશિય ફફલ્મી ગીતો રજૂ શડઝાઉનના બ્રોકેડ બ્લાઉઝીસ, નવરાશિ ટાંણે કલાશરયા ડાડસ' ગૃપ દ્વારા કલાકારોએ બોલીવુડ િશતક કારા, િષવ પટેલે રંગબેરગ ચોળી અને ચોયણી-કેડીયાં ને પાઘડી સાથે 'ઢોલી કરતાં સૌ ઝૂમી ઊઠ્યા િતા. સી.બી પટેલે અાનંદ ગરબામાં પિેરાતી ગામઠી જવેલરી, વેડીંગ અને ડાડસ રજૂ કયાવ િતા. તારો ઢોલ બાજે' ઝમકદાર ગરબો રજૂ કરી િોલ મેળાનું અાયોજન કરનાર શબઝનેસ ડેવલપમેડટ પાટટીવરે જવેલરી, ઘર સુિોભન ે ર શનશિર િાિ અને 'એશિયન બીઝનેસ ગજાવ્યો ત્યારે સૌએ તાળીઅોથી વધાવી મેનજ માટેની ચીજવથતુઅો સાથે સાથે 'વડસમોર' કરી ફરી ગરબો રજૂ કરવા માંગ કરી િેલ્થકેર, બ્યૂટીના થટોલ્સ, પંજાબ િતી. િશનવારના કાયવિમની સમાશિ મધુલીના નેિનલ બેંક અને ICICI બેંક, ચિાજના ફફલ્મીગીતો બાદ સાંજે ૭.૩૦ વાગ્યે લાયકા મોબાઇલ તેમજ ભારત થઇ િતી. ખાસ કરીને ગુજરાતમાં અદ્યતન રશવવારે (૩૦ સપ્ટેમ્બરે) સી.બી. પટેલ િોપટટીની અોફરો લઇને અાવેલા અને ઉપન્થથત સૌ મુખ્ય મિેમાનોએ દરેક ડેવલપસવનો એક શવભાગ પણ થટોલની મુલાકાત લીધી િતી. ૨૯ અને ૩૦ રાખવામાં અાવ્યો િતો. જેમાં સપ્ટેમ્બરે વાતાવરણ ખૂિનુમા રહ્યું િતું જેથી િંખશ્વ ે રથી અાશદનાથ ડેવલપસવ દૂરસુદરૂ થી િજારો ટ્રેન, બસ, કાર અને કોચ (મુકિ ે િાિ), રાજકોટથી ફૂડ ફોર લાઇફ વૃંદાવનના સવિય સ્વયંસેવકો થકાયલાઇન ડેવલપસવ (કેતન અાનંદ મેળામાં સ્ટેજ પર રજૂ થતા સાંસ્કૃવતક કાયાિમોની મજા માણતા પ્રેક્ષકો દ્વારા 'અાનંદ મેળા'ની મોજ માણવા અાવ્યા િતા. સવારે ફરીથી 'ફૂડ ફોર લાઇફ-વૃંદાવન'ની પબ્લીકેિન ગૃપ'ની સશિય ટીમને થટેજ પર રાવલીયા), અાણંદ-વડોદરાથી સત્વા ગેલકે સીવાળા (મિીપ પટેલ), મોડટેક બપોરના મધ્યાંતર બાદ િણ વાગે સોની ટી.વી ચેશરટીએ અપીલ કરી િતી. ત્યારબાદ અાનંદ બોલાવી સૌને પશરચય કરાવ્યો િતો. સાથે સાથે દ્વારકાધીિ-દ્વારકા િોજેકટ (અલીભાઇ), ગોવાથી શસશરયલ 'કયા હુઅા તેરા વાદા'ની અશભનેિી મેળાના કો થપોડસસવ રાજકોટ 'થકાયલાઇન' 'શિડદુ જનટી'ના ફકિન દેવાણી, સિારા ટીવીના એિોન ગ્રુપ અને રાજકોટથી કાન્ડતલાલ એડડ મૌલી ગાંગલ ૂ ી થટેજ પર અાવી િતી અને િેઝડટર ડેવલપસવ કેતનભાઇ રાવલીયાએ એમના િોજેકટ િસાદ માંજરેકર, 'સંગત' કોમ્યુશનટી સેડટરના કંપની ઇત્યાશદ િોપટટી ડેવલપસવ ઉપન્થથત િતા. નીલકુમારે મંચ પરથી િશ્નોત્તરી કરી િતી. એ પછી શવષે માશિતી રજૂ કરી િતી. માનશસક શવકલાંગ કાન્ડતભાઇ નાગડા તથા સંદીપ િેઠને પણ થટેજ પર િશનવારે (૨૯ સપ્ટેમ્બરે) સવારે િેરોના મેયર લોકમાંગને ધ્યાનમાં લઇ મૌલીએ અને ઉપન્થથત બાળકોને િોત્સાશિત કરતાં લતાબિેને અને બોલાવી સી.બીએ પશરચય કરાવ્યો િતો. અાનંદ કાઉન્ડસલર શનઝામ ઇથમાઇલ, િેરો વેથટના લેબર િેક્ષકગણમાંથી કેટલાક ભાઇ બિેનોએ થટેજ પર માનશસક શવકલાંગ ભાશવન ધ્રુવે રાધા-કૃષ્ણનો મેળામાં નવરાશિ-શદવાળી પવવની ઝાંખી કરાવતી એમ.પી. ગેરથે થોમસ, િેરો ઇથટના કડઝવવેટીવ એમ.પી. બોબ બ્લેકમેન, લોડડ ડોલર પોપટ, લંડન એસેમ્બલીના સભ્ય અને િેરોના કાઉન્ડસલર નવીનભાઇ િાિ તથા કાઉન્ડસલર રેખાબેન િાિ તેમજ ટી.વી અવિનેત્રી મૌલી ગાંગૂલી 'લાયકા' મોબાઇલના પ્રવતવનવિઅો પ્રેઝતટર નીલ કુમાર સાથે વાતાાલાપ કરતા રવવ ગણાત્રા નવીન કુંતદ્રા સી.બી પટેલના વરદ િથતે દીપ િાગટ્ય બાદ િષોવલ્લાસ સાથે અાનંદ ગુજરાતનો ગરબો 'ઢોલી તારો ઢોલ' રજૂ કયોવ ડાડસ રજૂ કરતાં સૌએ ભાવશવભોર બની ભવ્ય રંગોળી રચનાર કોકીબેન વસાણી અને મેળાના શ્રીગણેિ મંડાયા. 'રોક મ્યુઝીક'ના અશનલ િતો. મૌલી ગાંગલ ૂ ીને મળવા અાતુર કેટલાક તાળીઅોથી વધાવ્યાં િતાં. રાજકોટથી અિે અાવેલ િફૂલાબેન ચોટાઇનો પણ અાભાર માડયો. અા તકે ખરાદીના મધુર કંઠે શવઘ્નિતાવ ગણેિજીની થતુશત ચાિકોએ ફોટા પડાવ્યા િતા. જાણીતા ગુજરાતી જાણીતા ગુજરાતી ગાયક શવનોદભાઇ પટેલે નાના ભૂલકાઅો માટે પેઇડટીંગ કોમ્પીટીિન રજૂ થયા બાદ અશનલે નવા જૂના શિડદી ફફલ્મી થવર ફકન્નરી જેઅોને ગુજરાત સરકારે પણ એવોડડ એમની અાગવી િૈલીમાં ગુજરાતી ગીતો રજૂ કયાું રાખવામાં અાવી િતી જેમાં શવજેતા બનેલ િણ ગીતો અને ગુજરાતી સુગમ સંગીત રજૂ કયુ.ું ગત અાપી સડમાશનત કયાવ છે એ માયા દીપકે િતાં. બપોરના શવરામ બાદ અશભનેિી મૌલી બાળકોને ઇનામ અાપવામાં અાવ્યાં િતાં. ગાંગલ ૂ ી ફરીથી થટેજ પર અાવી િતી અને ભારત કાશઠયાવાડી લોકસંગીત વગર મેળો અધૂરો ગણાય જૂનનો અાનંદ મેળો 'અક્ષયપાિ' ચેશરટીના ગુજરાતી-શિડદી ગીતો રજૂ કયાું. બિાર ભવ્ય રીતે અાવા કાયવિમોનું અાયોજન થાય એ ડયાયે 'િશરદાન ગઢવી અને એમના ઉપિાર લાભાથવે યોજાયો િતો એ જ રીતે અા વખતે 'ફૂડ બ્રેડટ શિડદુ કાઉન્ડસલ અને કેરા-કુદં નપુરની ફોર લાઇફ વૃંદાવન' ચેશરટીને સિકાર અાપવામાં ૧૪ બિેનોએ 'રાધા ઢૂઢં રિી િૈ' ગરબો રજૂ કયોવ છે એ જોઇ ખૂબ ખૂિી વ્યિ કરી િતી. મૌલીએ ગૃપ'ના કલાકારોએ લોકગીતો અને ગરબા રજૂ અાવ્યો િતો. વૃંદાવનના ઝુપં ડપટ્ટીમાં રિેતા િતો. ત્યારબાદ 'મીરા અાટડ એકેડમે ી'ના મીરા એની શસરીયલના કેટલાક સંવાદો પણ રજૂ કયાવ કરતાં સૌ ગરબા િીંચવા લાગ્યા િતા. મેઘાણીના ં ીનો રંગ' સાથે કાયવિમની ગરીબ, જરૂરતમંદ બાળકોના શિક્ષણ-ભોજન- સલાટ અને સાથીદારો માનસી સલાટ, શિવાંગી િતા. ત્યારબાદ કુતં લ ડાડસ એકેડમે ીના કલાકારોએ 'રાજ મને લાગ્યો કસુબ પોષણ અથવે કાયવરત 'ફૂડ ફોર લાઇફ વૃંદાવન' પટેલ,લીના વેકરીઅા, િીરલ ગોરી તથા અનીતા બોલીવુડ ડાડસ રજૂ કયાવ િતા. શ્રીનાથજીના પરમ સમાશિ થઇ િતી.

ડો. રેમી રેતજર

કાન્તતિાઇ નાગડા

િાનુિાઇ પંડ્યા

પ્રસાદ માંજરેકર

કકશન દેવાણી

માયા દીપક

અનીતાબેન પટેલ (કેવીટ અાઇસ ગોલા) તથા અવિનેત્રી મૌલી ગાંગૂલી


હેરોના મેયર - કાઉન્સિલર ચનઝામ ઇસ્માઇલ તથા હેરો ઇસ્ટના એમ.પી બોબ બ્લેકમેન િાથે િત્વ ગેલેક્ષીના શ્રી માચહપ પરીખ અને તેમની ટીમના િદસ્યો

હેરોના મેયર કાઉન્સિલર િાથે સ્કાયલાઇન ડેવલપિસના કેતનભાઇ વેજાભાઇ રાવલીયા તથા ચિરાગભાઇ.

હની કલાચરયા ડાસિ એકેડેમીના કલાકારોએ બોલીવુડ ડાસિ રજૂ કયાસ હતા

બ્રેસટ ચહસદુ કાઉન્સિલ અને કેરા કુંદનપુરની બહેનોએ 'રાધા ઢૂંઢ રહી હૈ' ગરબો રજૂ કયોસ.

પ્રમોદરાયભાઇ િાંદે અને ગૃપે ગુજરાતી લોકગીતો રજૂ કયાસ.

હેરોના મેયર - કાઉન્સિલર ચનઝામ ઇસ્માઇલ તથા હેરો ઇસ્ટના એમ.પી બોબ બ્લેકમેન િાથેમોસટેગ રીયલ એસ્ટેટની ટીમના િદસ્યો

હેરોના કાઉન્સિલર રેખાબેન શાહ તથા લંડન એિેમ્બલી મેમ્બર કાઉન્સિલર નવીનભાઇ શાહ

કુંતલ ડાસિ એકેડેમીના કલાકારોએ બોલીવુડ ડાસિ રજૂ કયાસ હતા

દશસના કરાદીએ નૃત્ય રજૂ કયુું

ફેડરેશન અોફ પાટીદાર એિોચિએશનના નેજા હેઠળ પ્રવૃત્ત એન.િી. એકેડેમીના કલાકારોએ 'ઢોલી તારો ઢોલ' ઝમકદાર રીતે રજૂ કરી સ્ટેજ ધમધમાવ્યુ હતું. પ્રેક્ષકોએ 'વસિમોર' કરતાં ફરી ગરબો રજૂ કયોસ હતો.

મંિ પર હરીદાન ગઢવીના 'ડાયરા'એ જમાવટ કરતાં િૌ ગરબે ઘૂમ્યા હતા

ગુજરાતી ગીતો રજૂ કરનાર ચવનોદભાઇ પટેલ િાથે તબલાવાદક િોમભાઇ

હેરોના મેયર - કાઉન્સિલર ચનઝામ ઇસ્માઇલ તથા િી. બી. પટેલ િાથે આચદનાથ ડેવલપરના શ્રી મુકેશભાઇ શાહ અને તેમનો પચરવાર

મીરા અાટટ એકેડેમી દ્વારા રજૂ થયેલ રાજસ્થાની નૃત્ય “કેિરીઅા બાલમ પધારો મારે દેશ'.

અનીલ ખરાદીએ િુંદર કઠે નવા-જૂના ફફલ્મી ગીતો રજૂ કયાું

રાધા-કૃષ્ણનું નૃત્ય રજૂ કરનાર જય અને તેજલ નાથદ્વારાવાળા.

લતાબહેન અને ભાચવન ધ્રવે જશોદામૈયા-કૃષ્ણનું નૃત્ય રજૂ કયુું

અોમ શચિ ડે િેસટરની ચિચનયર બહેનોએ 'જય હો'નો ગરબો અને દાંચડયા રાિ રજૂ કયાસ હતા.

મીરા અાટટ એકેડેમીના મીરા િલાટે ત્વચરત ગચતએ નૃત્ય કરી શ્રી હનુમાન િાલીિા પાઠના રજૂ કયાસ ત્યારે િૌએ ભાવચવભોર બની તાળીઅોથી વધાવ્યાં હતાં

રેડિીલી કોમ્યુચનકેશન ચલ.ના ડાયરેકટર ઉત્પલ બંગા તથા ઉજ્જવલ બંગા અને િંદીપ શેઠ િાથે ચિત્રકલાના ચવજેતાઅો.

ચદવાળી ચનચમત્તે ચવચવધ જાતની રંગોળી િજાવનાર કોકીબેન વિાણી અને પ્રફુલાબેન િોટાઇ રંગીન મોતીઅો વડે મનોહારી રંગોળી િજાવી લાવ્યાં હતાં


38

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 3rd November 2012

એનકિલ્ડ 'સાહેિી' યોલજત ડોમેસ્ટીક વાયોિસસ એસડ એલ્ડિલી એબ્યયઝ સેલમનાર

દીપાવલિ પવવના કાયવક્રમો િકાશના પવવ દીપાવલિની શુભ શરૂઆત તા. ૧૦મી નવેમ્બર, ૨૦૧૨ને શલનવારથી થઇ રહી છે. છેલ્િા કેટિાક વષવથી 'ગુજરાત સમાચાર' દીપાવલિ પવવ િસંગે આપના સમાજ, સંગઠન કે સંથથા દ્વારા યોજાતા લવલવધ કાયવિમોની સંલિપ્ત માલહતી 'સંથથા સમાચાર' લવભાગમાં િલસધ્ધ કરવામાં આવે છે. આપની સંથથાઅો, મંલદરો કે સંગઠનો દ્વારા આયોજીત લદવાળી મહોત્સવ કાયવિમની માલહતી શ્રી કમિ રાવને તા. ૫-૧૧૧૨ પહેિા ફેક્સ નં. 020 7749 4081 અથવા email: kamal.rao@abplgroup.com અથવા પોથટ દ્વારા મોકિવા લવનંતી.

નોથવ િંડનમાં સલિય મલહિા એના રાષ્ટ્રીય થતરે થયેિા સંથથા 'એનકફલ્ડ સાહેિી' દ્વારા ૧૨ સવથેિણના અાંકડા રજૂ કરતાં અોકટોબર, શુિવારે ડોમેથટીક જણાવ્યું કે, વષથે ૪૫ ટકા થત્રીઅો વાયોિસસ (ઘરેિુ લહંસા) અને ઘરેિું લહંસા અથવા જાતીય વૃધ્ધોને થતી કનડગત' લવષે એક શોષણનો ભોગ બનતી હોય છે. સેલમનારનું અાયોજન કરવામાં ૨૧ ટકા છોકરીઅો બાળપણમાં અાવ્યું હતુ.ં કાયવિમની શરૂઅાતમાં જાતીય શોષણ (સેકથયુઅિ એનકફલ્ડ સાહેિીના ડાયરેકટર એસોલ્ટ)નો ભોગ બનતી હોય છે. 'સાહેિી' યોલજત સેલમનારમાં મંચ પરથી કોકકિા પટેિ વકતવ્ય રજૂ કરી રહ્યાં છે લિષ્ણાબેન પૂજારાએ સૌનું યુ.કે.માં વષથે ૮૦,૦૦૦ થત્રીઅો ત્યારે (ડાબે) 'સાહેિી'નાં ડાયરેકટર કૃષ્ણાબેન પૂજારા અને (જમણે) એનકિલ્ડના અલભવાદન કયાવ બાદ િંડન બરો બળાત્કારનો ભોગ બનતી હોય છે. ડેપ્યયટી મેયર કાઉન્સસિર અનવર હુસૈન તથા અસય મલહિા વક્તા અોફ એનકફલ્ડના ડેપ્યુટી મેયર એમનેથટી ઇસટરનેશનિના સવથે કાઉન્સસિર અનવર ચૌધરીના હથતે મુજબ દર ચારે એક થત્રી થોડેઘણે વૃધ્ધો કનડગત અથવા તરથકૃત સાથે કેર વકકરો કેવો જુિમ ગુજારે સાહેિીના ઉપિમે ડોમેથટીક અંશે બળાત્કાર માટે પોતે થયાનો કડવો અનુભવ કરે છે. છે એની ગુપ્ત લવલડયો દશાવવવામાં વાયોિસસ એડવોકસી િોજેક્ટનો જવાબદાર હોય છે કારણ કે, અા એમના જ ઘરમાં એમની સાર અાવી હતી. અાપણા એલશયન લવલધવત શુભારંભ કરાયો હતો. ભોગ બનતી થત્રીઅોએ એવા સંભાળ કરવા અાવતા કેર વકકરો ઘરોમાં કળીયુગના કપૂતો વૃધ્ધ માએનકફલ્ડમાં ડોમેથટીક વાયોિસસ સેક્સી કપડાં પહેયાું હોય છે જેના એમની સાથે 'કોઇ માંસનો િોચો' બાપ ઉપર કેવો ત્રાસ વરસાવે છે, એડવોકસી માટે કામ કરતા તાલહરા િીધે વાસનાયુક્ત હેવાનો એનો હોય એવી રીતે વતવન કરતા હોવાનું ઘર-લમિકત િખાવી િઇ ઘરમાંથી વોચડોગ દ્વારા કાઢી મૂકે છે એના ઘણા કકથસા હુસૈને ઘરેિુ લહંસાનો ભોગ ચે ત વણી અાપવામાં બહાર અાવે છે. અા દેશમાં લનવૃત્ત બનેિી મલહિાઅોને અાવી છે . ધ કલમશ્નર વડીિોને સરકાર જીવન સુખેથી ક્યાંથી, કેવી મદદ મળી લરથપોસસીબિ ફોર ધ જીવી શકીએ એવા બેલનકફટ અાપે શકે છે એની માલહતી રજૂ લરપોટટમાં બેરોનેસ છે, અારોગ્યિિી સેવા અાપે છે, કરી હતી. ત્યારબાદ ગ્રીનગ્રાસે ડેઇિી હરવા-ફરવા ફ્રીડમ પાસ અાપે છે 'સાઉથોિ બ્િેક સીથટસવ'ના ટે લ િગ્રાફને જણાવ્યુ ં કે, તો શા માટે થવતંત્ર રહી વક્તા િજ્ઞાબેન પટેિે ઇંગ્િેસડમાં બે િાખ મોજમથતીભયુું અાનંદમય જીવન બળજબરીપૂવકવ થતા િગ્ન ૫૦ હજાર પેસસનસવની લવતાવવું ન જોઇએ!' (ફોસવ મેરજ ે ) અંગે અાંકડા 'સાહેિી'ના સેલમનારમાં મોટી સંખ્યામાં ગયજરાતી બહેનોએ ભાગ એમના અા ઉપરાંત એનકફલ્ડના જ ઘરમાં રજૂ કરી યુવતીઅો પર િીધો હતો. 'ડોમે થટીક વાયોિસસ કો અોડલીનેટર' દયાજનક પલરન્થથલત છે . કેવા લસતમ ગુજારવામાં અાવે છે એ લવષે લવથતૃત માલહતી િાભ ઉઠાવતા હોય છે. અા ઉપરાંત ચાિી ન શકે એવા અશક્ત વૃધ્ધો શાન કીિબી અને 'સોિાસસ વુમસસ અાપી હતી. 'ગુજરાત સમાચાર'ના એલ્ડિલી એબ્યુસ લવષય પર સાથે એમની દેખભાળ કરનારા એડ'ના એિ.જે વીસટરબનથે મેનજી ે ગ ં એલડટર કોકકિા પટેિે રજૂઅાત કરતાં તેમણે જણાવ્યું કે, સખ્તાઇપૂવવક, અમાનવીય વતવન ડોમેથટીક વાયોિસસનો ભોગ યુ.કે.માં ડોમેથટીક વાયોિસસ એટિે ગઇકાિ (૧૧ અોકટોબર)ના કરતા હોય છે. ગત એલિિમાં બનનાર થત્રી કેવી રીતે મદદ કે થત્રીઅો પર માનલસક અને ડેઇિી ટેલિગ્રાફના એક ચોંકાવનારા બીબીસી પેનોરમાના કાયવિમમાં કેર મેળવી શકે એની રજૂઅાત કરી શારીલરક ત્રાસ ગુજરાતો હોય અહેવાિ મુજબ લિટનમાં હજારો વકકરો દ્વારા માનલસક લબમાર વૃધ્ધો હતી.

!

!

" (

/

"

!# " " ( ( " '0 % !# " " " " # -,+ # (/ / 0 " 8 8,4 0 / #4 6 4 / /7 / 7 / 4 5 -0 / / / / 0 "0 3 / 0 4 /? 8 " / / "# / 0 * 7 /7 -0 / / 7? %" / / 71 " /$ ,/. 17 4 2 "7 ?! 6 0 -0 / / / / 0 ' 7? 6 %" "7 ;9=> / "1 :; ? / / ;< 4( ;9:; / 6 " / 4 :9 99 /$ / 0 "/7 / > 99 /$ / "1 0 / /7 / !4 / / ,"7 4 -0 / / "%"7 7 * 7 " 8 8,4 0 6 4 / / #/? 8 / 7+ / 4 4 / !1 ,"7 4 #/ 0 / 4 / / / 6 "/ 4 "/& 0@ -0 /" / /@ / 0 -0 #? / 0 "1 4! / "6 7 0 / -0 ) / 7 4 / ? 6 "/ 4 2 / / / 6 / / !4

"

/ " ' $ # # &

-., " &

'

આનંદ ઉપાધ્યાયએ ચેરીટી માટે માઉસટ કકિીમાંજેરો સર કયયું

મેનેંજાઇટીસ રીસચવ ફાઉસડેશનના િાભાથથે આનંદ ઉપાધ્યાયે માઉસટ કકલિમાંજેરો સર કયુું હતું અને આ માટે કુિ £૨,૬૩૦ની રકમ દાન પેટે એકત્ર કરી હતી. આનંદને માઉસટ કકલિમાંજેરો સર કરતા ચાર લદવસ થયા હતા અને ઉતરતી વખતે ૨ લદવસ થયા હતા. આનંદભાઇની ટીમમાં કુિ ૧૫ પવવતારોહકો સામેિ હતા.

! '" &0:/ %,.,:(80(5 (8 (9: =0:/ 65.265. @ " #" @ (8 (9: "803(52( ,8(3( " # % #" @ %! 8,(:,8 ;51() " # % +;3: @

#;5090(

%!

"

,(39

"

#! $ " #" @ ;9:8(30( ,=?,(3(5+ (5+ 010 ! %0,:5(4 (4)6+0( %!

'

!$ "

" * (

" )

(5+

#" "" # "" # "" $ "" $ "" % "" % "" & "" -2 /# )',"*4 ," !-/"' **4 ',3'1#" 1- (-', * / + 10 ,% ," * -$ 01 -,"-, ', !#*# / 1',% 1&# 20.'!'-20 $#01'3 * -$ &/## * / + 4 ,1' -, 2, 1& -3 +% /&' -++2,'14 #,1/# * 0&#1 - " .1-, /) -,"-,

/'" ,

/

"&3'

"&3'(' 40&/##" 0 1 (' 2/#0& & ' -* ,)' & ,0&4 +

.#,"/ & ' 1#* #* / '+#0& 1#* #* + '* &'+#0&2. 1#* 4 &-- !- 2)

,"' ," *

05 "/(84

9:(8 (33 05*3;90<, 05*3;+05. :/8,, 50./:9 %090:05. .>7: 98(,3 68+(5 " $

"

4(03 05-6

"" & $!'

! !

$# "# #

& ! "#

!#

)()(/630+(>9 *64 === )()(/630+(>9 *64


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 3rd November 2012

ત્રીવેણી સંગમનો અદિૂત સંગમ ફકંગ્સબરી હાઈથકૂલના ટાઈગર હોલિાં તા. ૧૩૧૦-૧૨ના રોજ િન, શરીર અને આત્િાના અદભૂત મિલનનો એક ઉત્સવ ત્રીવેણી સંગિ સંથથાના ઉપક્રિે યોજાઈ ગયો. કાયચક્રિિાં હેરો અને િેન્ટના એસેમ્બલી િેનેજર શ્રી નવીન શાહ, ભૂતપૂવચ એિપી ટોની િેકનલ્ટી તથા 'ગુજરાત સિાચાર'ના કન્સલ્ટીંગ એમડટર જ્યોત્સનાબહેન શાહ ઉપસ્થથત રહ્યા હતા. સંથથાના સંચાલક િંજુબહેન નાગજી અને તેિના સાથીઓના યોગાસનો, તેિના મવદ્યાથથીઓના સંગીત નૃત્ય તથા સિૂહ ગાન આમદ કાયચક્રિો અમત સિળ રીતે રજૂ કયાચ હતા. જેિાં મડસેબલ તથા લમનુંગ ડીસેબીલીટી વાળા કે હાયપર એક્ટીવ બાળકોએ પણ ભાગ લીધો હતો. સૌને સંથથાના પ્રમતકરૂપે િેડલ અપાયા હતા. અમતમથમવશેષ પ્રોિેસર શ્રી જગદીશભાઈ દવેએ સંથથાના કાયચક્રિની પ્રશંસા કરતાં

જણાવ્યું હતું કે "હું છેલ્લા ૬૦ વષચથી યોગાસનો કરું છું અને શીખવું છું.” આ અગાઉ £૨૫,૦૦૦ની સખાવત કરનાર બીજા અમતમથ િંજુલાબહેન દત્તાણી તથા િીનાક્ષીબેન દત્તાણી (ઉંિર ૮૦ તથા ૭૬)એ સંથથાના ગુજરાતિાં ચાલતાં વૃદ્ધો િાટેના આશ્રિ શાંમતવન િાટે £૧,૫૦૦નું દાન આપ્યું. સંથથા દ્વારા ભારતિાં છત્તીસગઢિાં શાળા, ચલાલા ગુજરાતિાં ગરીબો અને બહેનો િાટે સીવણ તથા કોમ્પ્યુટરના વગોચ, બાળકો િાટે િિત મશક્ષણ, ગ્રાિઉદ્યોગ વગોચ ચલાવે છે. મવમવધ પ્રકારની સેવાઅો બદલ મિટનના િહારાણીએ િંજુબહેનનું િેડલ આપી સન્િાન કયુું છે. સંપકક: િંજુબહેન નાગજી 020 8732 2587 email: manjunagji@hotmail.com

૬૫ ઉપવાસ કરનાર જૈન તપસ્વીની પૂ. પ્રેમલત્તાબેન પારેખ ગત સપ્ટેમ્બરિાં મવશ્વભરના જૈન-જૈનેતરોએ શ્રધ્ધાપૂવચક પયુચષણ પવચની ઉજવણી કરી એિાં કેટલાક તપથવીઅોએ ઉપવાસ કરી ભમિપૂવચક તપ કયુું. અાવા તપથવીઅોિાં કેન્ટનસ્થથત ૯૦ વષચનાં તપથવીની પૂ.પ્રેિલત્તાબહેન નટવરલાલ પારેખે ૬૫ ઉપવાસનું તપ કરી શ્રી િહાવીરથવાિીની અસીિ કૃપા િેળવી છે. બાલ્યાવથથાથી જ િા જગદંબાના પરિ ઉપાસક પ્રેિલતાબહેને ૨૦૦૯િાં 'િાસખિન' ઉપવાસ (૩૦ મદવસ), ૨૦૧૦િાં ૨૧ ઉપવાસ, ૨૦૧૧િાં ૪૭ ઉપવાસ અને અા વષષે ૬૫ ઉપવાસ કયાચ હતા. અા િહાન તપથવીની પ્રેિલતાબહેનનું ૧૭ સપ્ટેમ્બરના રોજ 'નવનાત

૬૫ ઉપવાસનું તપ કરનાર પ્રેમલતાબેનને પાલખી બેસાડી અભિવાદન કરતા જૈન-જૈનેતરો

વમણક એસોમસએશન' દ્વારા બહુિાન કરી પાલખીિાં દશચન યાત્રા િેરવી હતી. અા મદવસે ૧૧, ૯, ૮, ૬અને ૪ ઉપવાસ કરનારા અન્ય તપથવીઅો પ્રીમત િહેતા, ચાંદની કોઠારી, હમષચદા શાહ, નલીનકાંત કોઠારી, જીનલ શાહ, શામલન

શાહ, યાચના કોઠારી, તરલીકા િહેતા, મિનાક્ષી કોઠારી, મરમતકા કોઠારી, રૂપલ શાહ, શાહીલ િહેતા, શોભના િહેતા, મનરવ િહેતા સિીર પારેખ અને પ્રમવણભાઇ શાહનું પણ બહુિાન કરાયું હતું.

39

ગાડા પાટીદાર સિાજનું સ્નેહસંિેલન શ્રી સત્તાવીસ પાટીદાર સેન્ટર વેમ્બલી ખાતે યોજવાિાં આવ્યું હતું. જેિાં ૧૨૦૦ જેટલા સદથયોની ઉપસ્થથતીિાં 'ક્લબ 2000'ના શ્રી હેિુભાઇ પટેલના મપતાશ્રી ચુનીભાઇ એિ. પટેલનું તેિની ૯૦િી વષચગાંઠ પ્રસંગે બહુિાન કરવાિાં આવ્યું હતું. સૌએ 'ક્લબ 2000'ના મિંક્સ અને ભોજન સમહત સંગીતની િજા િાણી હતી. n શ્રી એડન દેપાળા મિત્ર િંડળ યુકે કોમ્યુમનટી સેન્ટર, ૬૭એ ચચચ લેન, ઇથટ ફિંચલી, લંડન N2

8DR ખાતે શરદપુનિ પ્રસંગે તા. ૩-૧૧-૧૨ના રોજ સાંજે ૭-૩૦થી રાસગરબા થશે. સંપકક: િહેન્દ્ર િારૂ 07956 570 610.


40

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 3rd November 2012

સહસદુ કલ્ચરલ િોિાયટી, કેન્બ્રિજ દ્વારા નિરાિી ઉજિાઇ

બાનનેટ એસિયન અોલ્ડ પીપલ એિોસિએિનના િડીલોએ અનોખી નિરાસિ ઉજિી લંડન બરો અોફ બાનનેટના અાલ્ગરનોન રોડ પર બાનનેટ મલ્ટીકલ્ચરલ કોમ્યુનનટી સેસટર ખાતે કાયયરત 'બાનનેટ એનિયન અોલ્ડ પીપલ એસોનસએિન'ના વડીલોએ નવરાનિને અનોખી રીતે ઉજવી. નવરાનિ દરમ્યાન અા સંસ્થાના વડીલોએ ૧૮ અોકટોબર, ગુરૂવારે બપોરે ગુજરાત સમાચારના મેનેજીંગ એનડટર કોકકલા પટેલ, બાનનેટ કાઉન્સસલના લેબર કાઉન્સસલર અનસૂયાબેન સોઢા તથા અસય સ્થાનનક કાઉન્સસલરોને અામંનિત કયાય હતા. બપોરે ૧૨ થી ૩ દરમ્યાન યોજાયેલા અા નવરાનિ ગરબામાં વડીલ

માંડી ૯૦ વષયની માતાઅો ગરબે ઘૂમતા જોઇ ખૂબ અાનંદ થયો. અા વડીલોની સંસ્થા દર વષને નવરાનિ ટાંણે િારીનરક અને માનનસક નવકલાંગોની સેવા-સુશ્રુષા કરતી સ્થાનનક સંસ્થાને બાનનેટ એસિયન અોલ્ડ પીપલ એિોસિએિનમાં સનયસમત હાજર પણ અા ભનિપવયમાં રહી પ્રવૃત્ત રહેતી બહેનો. સામેલ થવા અામંિે છે. ધમય, જાનતના વાડા ભૂલી પંદરેક જેટલા મહેતાએ પ્રમુખપદ સંભાળ્યું હતું. તેમણે નવકલાંગોને અાનંદભેર વ્હીલચેરમાં લઇ જીવનપયયંત સંસ્થાને સારી સેવા અાપી ગરબે ઘૂમતી યુવતીઅોને નનહાળી ગવય હતી. છેલ્લા બે વષયથી શ્રી ચુનીભાઇ કક્કડ ચેરમેન તરીકે નેતૃવવ કરી રહ્યા છે. થયો. લગભગ બે દાયકા પહેલાં િરૂ એમની સાથે નીનાબહેન પટેલ (પ્રમુખ), થયેલ અા સંસ્થાના અઠવાનડયાના બાબુભાઇ (છોટુભાઇ) નમસ્િી (સેક્રેટરી), િણ નદવસ (બુધ, ગુરૂ અને િુક્ર) ટ્રેઝરર બાબુભાઇ મકવાણા તથા અસય અા સેસટરમાં એકિ થઇ વડીલ સનમનત સભ્યો એકબીજાના સહકાર સાથે કાયય કરે છે. ભાઇ બહેનો નનવૃનિમાં સતત પ્રવૃિ રહે છે. અાજે એના ૨૭૫ જેટલા સભ્યો યોગ, હળવી કસરત, સંગીત, અા િંસ્થાને િરિોથી તન-મન અને ધનથી િેિા અાપનાર ચાલવું, ૯૦ િષવનાં અાદરણીય િૂરજ બાને િસમાસનત કરાયાં હતાં સાનહવયગોષ્ઠી (જેમાં જીવન એ િખતે ડાબેથી બાબુભાઇ, કાઉન્સિલર અનિૂયાબેન ઉપયોગી વાંચન), ઇંગ્લીિ િોઢા, િૂરજબા, ચુનીભાઇ કક્કડ તથા નીનાબહેન. કલાસ, કોમ્પ્યુટર અને ભરત ગૂંથણના વગોય સનહત સૌ ભાઇ-બહેનો જ વાનજિો વગાડી મા સાથે બેસી સાન્વવક ભોજનનો જગદંબાના ભનિભાવથી ગરબા ગાતા અાસ્વાદ માણે છે. સ્વ.શ્રી અને ઝીલતા હતા. રંગબેરંગી બાંધણીઅો ભાનુભાઇ મહેતા એના સ્થાપક- માનસિક સિકલાંગોની િેિા-િુશ્રુષા કરતી સ્થાસનક િંસ્થા પણ અા ભસિપિવમાં િામેલ થઇ હતી ને સાડીઅોમાં સજ્જ ૫૦ વષયની બહેનોથી પ્રમુખ હતા. એ પછી સુખદેવભાઇ

આસદનાથ ડેિલપિવના શ્રી મુકેિભાઇ િાહને એનર્વ સમસનસ્ટર બેરોનેિ િંદીપ િમાવ દ્વારા 'ગ્લોબલ એસચિિવ ગોલ્ડ એિોડડ'થી નિાજિામાં આવ્યા આનદનાથ ડેવલપસયના શ્રી મુકિ ે ભાઇ િાહને ગત તા. ૧૨-૧૦-૧૨ના રોજ ડીપાટડમસે ટ અોફ એનજીય અને ક્લાયમેટ ચેંજના જુનીયર નમનનસ્ટર અને હાઉસ અોફ લોર્ઝયના સદસ્ય બેરોનેસ સંદીપબેન વમાયના વરદહસ્તે

તેમજ ફ્લેટની યુનનક હાઉસ અોફ લોર્ઝય નડઝાઇન તેમજ સુદં ર ખાતે 'ગ્લોબલ બાંધકામ બદલ એનચવસય ગોલ્ડ એવોડડ' એનાયત થયો હતો. એનાયત થયો હતો. આ શ્રી મુકેિભાઇ પ્રકારનો એવોડડ સોમચંદ િાહે મેળવનાર તેઅો પ્રથમ પાનલતાણા, િં ખ ે શ્વ ર, ગુજરાતી જૈન નબલ્ડર છે અને ગોલ્ડ એવોડડ પ્રસ્તુત તિિીરમાં બેરોનેિ િંદીપબેન િમાવ પાિેથી માઉસટ આબુ અને મેળવી તેમણે નસન્ધધના એિોડડ સ્િીકારતા મુકેિભાઇ અને તેમના ધમવપત્ની લોનાવાલા ખાતે યુનનક શ્રીમતી પ્રસતમાબેન િાહ કહી િકાય તેવા બંગલો નિખરો સર કયાય છે. માિ ૫૪ નદવસના ટૂ ક ં ા એવોડડ અને પ્લોટની સ્કીમો મૂકી છે મુકિ ે ભાઇ અવયાર સુધીમાં ૯ પાલીતાણા જેને ખૂબજ સફળતા મળી છે. ઇસટરનેિનલ અને ૬ નેિનલ સમયગાળામાં ખાતે િં ખ ાકારનુ ં જૈ ન દહેરાસર સંપકક: 07404 718 656 અને એવોડડ મેળવી ચૂક્યા છે. શ્રી મુકિ ે ભાઇ િાહને આ બનાવવા બદલ તેમજ બંગલા 07448 307 884. બાલગોપાલ ફાઉન્ડેશન દ્વારા કેવેન્ડીશ ગ્રાઉન્ડ, ઇસ્ટકોટ ખાતે એક ફનડેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં વિકેટ મેચ, રમત ગમત, જમ્પીંગ કાસલ અને ખાણીપીણીની સૌએ મોજ ઉડાવી હતી અને આશરે £૧૦,૦૦૦ એકત્ર થયા હતા. સંસ્થા દ્વારા ભારત અને કેન્યાના ગરીબ અને વવકલાંગ બાળકોને વવદ્યાદાન, સ્કૂલ યુવનફોમમ અને અન્ય મદદ કરવામાં આવે છે.

6$ ( ) + + ! 6%6 /" ( ) ( ( ( ( 55 0#+ ) ( ( * ( )8

+ (

+

.0 ) * - (/ ( )) ) ( ( () )( 1 4 3 7 ( 0 ( 6 * ( , /" ( ) ( ) + & '( ) ( * . ( ) ) / 2 ( 0 +

. ,

$ / . % % $ * $ ) ) $ $ $ % ( & $ & $ &

& $ ) ( . & ) $* && % % # & & + $ &

$ &- $ % $ $ & $' $ & % & $ $ % !&"

કેન્મ્િજ યુનનવસસીટીમાં અભ્યાસ કરતા નવદ્યાથસીઅો સંચાલીત નહસદુ કલ્ચરલ સોસાયટી દ્વારા તા. ૨૭-૧૦-૧૨ના રોજ નવખ્યાત ગાયીકા માયા દીપક અને કલાકારોના સથવારે ધામધૂમપૂવયક નવરાિી મહોવસવ યોજ્યો હતો. આ પ્રસંગે સૌ નવદ્યાથસીઅોએ ભનિભાવપૂવયક આરતી - પૂજા અને પ્રસાદનું આયોજન કયુયં હતું અને સૌએ એક તાળી, બે તાળી અને રમઝણીયુ તેમજ સનેડાનો આનંદ લીધો હતો.

SKLPC દ્વારા માયા દીપકનો ભજન લોક િંગીત કાયવક્રમ યોજાયો

શ્રી કચ્છ લેવા પટેલ સમાજ યુકે દ્વારા SKLPC સેસટર ખાતે નવખ્યાત લોકગાયીકા માયા દીપકના ભજન, ગુજરાતી લોક સંગીત અને ફીલ્મી ગીતોના કાયયક્રમનું િાનદાર આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં સૌએ ભોજન સાથે ગીત સંગીતનો આનંદ લીધો હતો. પ્રસ્તુત તસવીરમાં માયા દીપક તેમજ તેમને તબલા પર સંગત આપતા નૌિાદ અને કીબોડડ પર અનંત પટેલ નજરે પડે છે. સાઉસડની સેવા નદનેિ પંડીતે આપી હતી. સમાજના અગ્રણી શ્રી અરજણભાઇ વેકરીયાએ કલાકારોનું િાલ અોઢાડી સસમાન કયુયં હતું.

યુકે એસિયન િીમેસિ કોસફરસિ દ્વારા કિસયિીઅોનું િસમાન કરાયુ

યુકે એનિયન વીમેસસ કોસફરસસ દ્વારા લંડનની બે નવખ્યાત કવનયિીઅો સવયશ્રી ભારતીબેન વોરા અને નનરૂબેન દેસાઇનું સસમાન કરવામાં આવ્યું હતું. પ્રસ્તુત તસવીરમાં ડાબેથી લતાબેન પટેલ, નીરૂબેન ઠાકર, રીટાબેન જરીવાલા (ખજાનચી), ભારતીબેન વોરા, જ્યોનતબેન મહેતા (ચેરપસયન) નનરૂબેન દેસાઇ, પ્રનતભાબેન પટેલ (વાઇસ ચેર), ઉનમયલાબેન પટેલ (જોઇસટ સેક્રેટરી), વષાયબેન બાવીસી (સેક્રેટરી), નીચે બેઠેલા ડાબેથી તરલાબેન િાહ અને વંદનાબેન પટેલ (જોઇસટ સેક્રેટરી) નજરે પડે છે. n

આનંદ નમલન કેસદ્ર, ગીલ્ડફડડ દ્વારા ગીલ્ડફડડ કોમ્યુનનટી સેસટર ખાતે ભાવભનિભેર નવરાિી મહોવસવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં ગીલ્ડફડડવાસી ગુજરાતી અને ભારતીયોએ આનંદભેર ભાગ લઇ રાસગરબાની રમઝટ માણી હતી.

! & # %

!

$

!

% !

"


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 3rd November 2012

પ્રેસ્ટનમાં પાવક શ્રીરામ કથા યોજાઇ ણજલ્લાના ભરૂચના આમોદ તાલયકાના દાંદા ગામના વતની અને નાની ઉંમરથી જ રામકથા અને ભાગવત કથા કરતા પૂ. શ્રી ણિલોચનાજી દ્વારા પ્રેથટન સ્થથત ગયજરાત ણહન્દય સોસાયટી - મંણદર ખાતે ભાદ્રપક્ષમાં પ્રેથટનમાં તા. ૬૧૦-૧૨થી તા. ૧૪-૧૦-૧૨ દરણમયાન શ્રી રામકથાનયં

શાનદાર આયોજન સંપન્ન થયયં હતયં. ણવણવધ ભાવવાહી પ્રસંગોની ઉજવિીએ પ્રેથટન અને આજયબાજયના નગરોમાં વસતા લોકોમાં ણવણવધ આકષુિ ઉભય કયયું હતયં. ણિલોચનાબહેનની પ્રેથટન આંગિે અને ઈંગ્લેન્ડ ખાતે સૌ પ્રથમ વખત રામ પારાયિ કરવામાં આવી હતી. પરંતય ખૂબ જ ણવદ્વતાપૂિુ પ્રવચન

નવનાત વણિક એસોણસએશન દ્વારા પ્રીણતભોજન યોજાયું નવનાત વણિક એસોણસએશન દ્વારા પયયુષિ પવવે શાનદાર પ્રીણતભોજન યોજાયયં હતયં. જેમાં લેક્ષકોન કન્થટ્રકશન દ્વારા £૩,૩૩૩નો આણથુક સહયોગ આપવામાં આવ્યો હતો. કાયુક્રમના પ્રારંભે જલેબી, ગાંઠીયા અને કચોરીનો નાથતો ણપરસવામાં આવ્યો હતો અને બપોરે ૧ વાગ્યાથી પ્રાથુના, લેક્ષકોન કન્થટ્રક્શનના પણરચય બાદ પ્રીણતભોજનની શરૂઆત થઇ હતી. આ પ્રસંગે સમાજના સદથયો દ્વા્રા £૫૭૦૦નો ફાળો આપવામાં આવ્યો હતો. પયયુષિની સફળતા જોતા આશરે ૧,૬૦૦ સદથયો આવશે તેવા અંદાજ સાથે રસોઇ બનાવામાં આવી હતી. પરંતય માિ ૧,૧૪૦ લોકો જ આવતા રસોઇનો બગાડ થયો હતો. કેટલાક લોકો અને સામાજીક સંગઠનો દ્વારા આજ ણદવસે અન્ય કાયુક્રમોનયં આયોજન થયયં હોવાથી લોકો તે પ્રસંગ સાચવવા જતા આ બગાડ થયો હતો. આગામી વષોુમાં આમ નથાય તે માટે RSVP કરવામાં આવે અને આ કાયુક્રમ વખતે અન્ય કાયુક્રમોનયં આયોજન ન થાય તે જરૂરી છે. ભોજન ખૂબજ સયંદર હતયં અને યયવાન વોલંટીયસવે ણવણવધ ક્ષેિે ખૂબજ સરસ સહયોગ આપ્યો હતો.

અને પ્રસંગોના ણવવરિને સરળતાથી સમજાવાની એમની આવડતને કારિે કથા સાંભળવા આવનાર હણરભિોને ખૂબજ આનંદ આવ્યો હતો. પ્રેથટન મંણદર લેંકેશાયરમાં સૌથી મોટું રાધાકૃષ્િ મંણદર છે અને ઘિાં હણરભિો દશુનાથવે આવે છે. બ્લેકપયલ લાઈટ શો શરૂ થાય ત્યારે લગભગ દર અઠવાણડયે હણરભિો બ્લેકપયલ જતા પ્રેથટન મંણદરના દશુન કરવા આવે છે. મંણદર ખાતે દરેક ભિોને સરસ ભોજન જમાડી તૃપ્ત કરવામાં આવે છે. મંણદર દ્વારા ણવણવધ પ્રસંગોની ઉજવિીને કારિે મંણદરની પ્રણતષ્ઠા ખૂબજ વધી છે અને તેને પગલે દર વષવે દશુનાથથીઅોની સંખ્યામાં વધારો થાય છે. એટલયં જ નહીં પરંતય અહીંની થથાણનક પ્રાથણમક શાળા, માધ્યણમક શાળા, યયણનવણસુટી તેમજ અન્ય થથળોથી પિ બાળકો, ણવદ્યાથથીઓ પ્રેથટન મંણદરે આવી ણહન્દય ધમુ ણવશેનયં જ્ઞાન મેળવે છે. સોસાયટીના કાયુકતાુઓ આવનાર બાળકોને મંણદરમાં ણબરાજમાન પરમાત્મા ણવશે ટૂંકમાં આછો ખ્યાલ આપે છે

ટપાલ – પાસસલ પોસ્ટ કરતા પહેલા કાળજી રાખજો રોયલ મેઇલ દ્વારા પોથટના દરોમાં કરવામાં આવતા ભાવવધારાની ખૂબજ ખરાબ અસર આ બાબતથી અજાિ એવા ણનદોુષ લોકો પર પડી રહી છે અને તેમિે હેન્ડલીંગ ચાજુ ભરવો પડે છે. આગામી તહેવારો અને લગ્નની મોસમમાં મોટા પ્રમાિમાં કંકોિીઅો, ગ્રીટીંગ્સ કાડડ તેમજ ભેટ સોગાદના પાસુલ પોથટ કરવામાં આવશે. કવર અને પાસુલના કદ મયજબ રોયલ મેલ દ્વારા પોથટના દર લગાવવામાં આવે છે. રોયલ મેલ દ્વારા અગાઉથી આ અંગે જાહેરાતો કરી હોવા છતા ઘિાં બધા લોકો કવર અને પાસુલના કદ મયજબની સાચી ટપાલ ણટકીટ લગાવવામા ભૂલ કરે છે અને તેને કારિે જે તે પોથટ કે પાસુલ મેળવનાર વ્યણિએ દંડ ભરવો પડે છે. કેટલાક લોકો ભારતમાં કંકોિીઅો છપાવીને અણહં લાવતા હોવાથી ઘિી વખત તે કંકોિીઅોનયં કદ અણહંની સીથટમ સાથે મેળ ખાતયં ન હોવાથી રોયલ મેલના પોથટના દર બદલાઇ જાય છે. આમ ણટકીટ લગાવી હોવા છતાં તે પૂરતી ન હોવાથી પાસુલ કે પોથટ જે તે વ્યણિને તયરંત જ મળતયં નથી અને તેમિે તે મેળવવા માટે દંડ પિ ભરવો પડે છે. આવા સંજોગોમાં દરેક વ્યણિએ જો ચોક્કસ માણહતી ન હોય તો પોથટ અોફફસે જઇને પોતાની પોથટ અથવા તો પાસુલને લગાવવાની થતી યોગ્ય ણટકીટ અંગે ચોકસાઇ કરી લેવી જરૂરી છે. ખોટી પોથટેજ થટેમ્પ લગાવાઇ હોય તો પોથટમેન ઘરે કાડડ નાંખી જાય છે અને તે લેવા માટે £૧થી લઇને અન્ય રકમ દંડ પેટે ભરવી પડે છે અને તે પોથટ કે પાસુલ લેવા માટે પોથટ અોફીસ સયધી જવયં પડે તેની તકલીફ અલગ. આમ સમય અને પૈસાની બરબાદી થાય છે. થોડીક તકેદારી આપનો જ નણહં આપના ણમિો અને પણરવરજનોનો સમય અને નાિાં બચાવશે એમાં બેમત નથી.

અને ણવદ્યાથથીઅોના પ્રશ્નોના સંતોષકારક જવાબ આપવામાં આવે છે. સંથથા ણહન્દય ધમુનો પ્રચાર કરવામાં પિ મદદરૂપ થાય છે. કથાકાર ણિલોચનાજીએ સને ૧૯૯૧માં તેમિે પોતાના માદરે વતન દાંદામાં પહેલી વાર રામકથા કરવાની શરૂઆત કરી અને ભારત તેમજ ણવદેશમાં કુલ ૨૫૧ કથાઓ થઈ છે. ગયજરાત ણહન્દય સોસાયટી આવા સંતો તેમજ સાધ્વીઓને ખયબ જ પ્રોત્સાહન આપે છે. મંણદર બાબતે વધારે જાિકારી માટે સંપકક પ્રમયખ શ્રી ભીખયભાઈ પટેલ તેમજ મંિી શ્રીમતી ણવજયંતી (ઉમાબહેન) ચૌહાિ 01772 253 901.

!

% * - +

)%

)& , !

(& " ! + ) /3 ) 30 + !*$ ) , ) * ) ' &) ) - * ) / ) ) )

"

# 8

!

!

! $

!

" #

$ "

! !

! #

! $

#

"

"

#% # ! "

# ! !

+ &

(&')

/ /! ) -

) ) ) ) ) / !) 0 + " ) * ) ) 3 !/ ) !)! * / 0 ) )0 ) ) " 2 3 ) &) ) ) / * + 1 +04 ) 4 # 4 + ) + ) ) ) ) ! / / .' ") ) . )5 + )0 * ( )

!

41

$ )& ! ($

!# $

! 40

3+,6%.*2051 +04.%,- &0. 0-.),(-' 6(/5( 40/(7*%4( (,&(34(2

$

'

% '*

% (&')


42

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 3rd November 2012

ગુજરાતી ગઝિનું સવા શતાબ્દી પવમ ‘ઝળહળ મુશાયરા’ એ ખળાખળ હાથય રેિાવ્યું - જ્યોત્સના શાહ

ગુજરાતી ગઝલની અજબ-ગજબની દેન, સોગાતોનો સવાસો વષસનો સીલસીલો - ખજાનો શમનવાર ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨ની સાંજે જીવંત બસયો. ભારતીય મવદ્યાભવનના ઓડીટોમરયમની મદવાલો ગુજરાતી ગઝલની ગૂંજિી ‘વાહ...વાહ....’ના પોકારોિી અને તાળીઓના ગડગડાટિી ગૂંજી ઊઠી. ‘ગુજારે જે શિરે તારે જગતનો નાથ તે સહેજે....’ ગઝલકાર બાલાશંકરની આ ગઝલની પંમિઓિી ગુજરાતી ગઝલના જાજવલ્યમાન ઈમતહાસનો શુભારંભ િયો. કમસ, ધમસ, મમસ, કટાક્ષ, મનની વેદના, શરીરની પીડા, ખુશી-ગમ જેવા ભાવોને શબ્દદેહે રજૂ કરવાની કુનેહ ધરાવતા ગઝલકારો શબ્બીર, અસદઅલી, નાણાવટી, રાજવી, ઘાયલ, શૂસય પાલનપુરી, શયદા, સગીર, શેખચલ્લી, બેકાર, કે.લાલ, કલાપી, રમેશ પારેખ સમહત ભારત અને યુ.કે.ના અનેક ગઝલકાર અને હઝલકારોના ભાવજગતની યાદો તાજી િતાં ઉપસ્થિત ગઝલપ્રેમીઓના હૈયાં પુલકકત િઈ ઊઠ્યાં.

મુશાયરો સફળ બનાવનાર શ્રી સુરેન્દ્રભાઇ પટેિ, શ્રી ભાનુભાઇ પંડ્યા અને શ્રી સીબી પટેિ

આ ‘ઝળાહળ મુશાયરા’ના સારિી ગુજરાતીના અમત જાજવલ્યમાન સારથવત શ્રી શોમભત દેસાઈએ એવી તો જમાવટ કરી કે ‘મધ્યાંતર’નું બાષ્પીભવન િઈ ગયું. તાજેતરમાં જ નવરાત્રી પવસની ઉજવણીનું સમાપન િયું હોવાિી આ મુશાયરાનો શુભારંભ માતાજીના ગરબાિી કયોસ. બારસ અને ઈદની ઉજવણીનો એ મદવસ હતો. ‘અમૃતથી હોઠ સૌના એંઠા કરી ચાહું છું, અને મૃત્યુના હાથ પળમાં હેઠાં કરી િકું છું. મારી આ િાયરી સંજીવની છે ઘાયલ’ આ પંમિઓમાં ગઝલકાર ઘાયલ સાહેબે એમના જીવનમાં શાયરી સજસનની મહત્તા ખૂબ જ અસરકારક રીતે વણસવી છે. આ મુશાયરામાં આપણા મિટનસ્થિત શાયરો સવસશ્રી અદમ ટંકારવી, અહમદ ગુલ, હારૂન પટેલ, બેદાર લાજપુરી, પ્રફુલ્લભાઇ અમીન આદીએ પોતપોતાની કૃમતઓ આગવી શૈલીમાં રજૂ કરી શ્રોતાજનોની ભારે દાદ મેળવી હતી. આ શાયરોએ વતનિી માઈલો દૂર, મિટનની ધરતી પર વસતા હોવા છતાં ગુજરાતી ગઝલ - ભાષા સાિેની દોથતી વધુ ઘમનષ્ઠ બનાવી રાખી છે. રમમતયાળ શૈલીમાં ગહન વાત કહી જવાની જે કુનેહ કેળવી છે એ દાદ માગી લે એવી છે. ગુજરાતી ગઝલ સમ્રાટ શયદાને કારણે ગુજરાતીઓના ઘર ઘરમાં ગઝલ ગૂંજતી િઈ હોવાનું જણાવતા શોમભત દેસાઈએ એવી ઝલક રજૂ કરીઃ ‘સાત સાગર બંધ પાંપણમાં હતો બંધ કંઈ કાચો હતો, તૂટી ગયો, તું કહે છે અશ્રુ ચાલ્યા જાય છે, હું કહું છું શજંદગી ધોવાય છે....’ આ પંમિઓમાં શાયરે ‘બંધ’નો શ્લેષ ખૂબ સરસ રીતે રજૂ કયોસ છે. પ્રફુલ્લભાઈ અમીન મવશે બોલતાં શોમભત દેસાઈએ કહ્યું કે, ‘સવસની વેદનાને ‘થવ’ની બનાવી છે. એમણે તન-મન-ધનિી ગુજરાતી ગઝલની સેવા કરી છે. અમારો મિટનનો પ્રવાસ એમના

પ્રથતુત તસવીરમાં ડાબેિી મુશાયરામાં ઉપસ્થિત ગઝિકારો સવમશ્રી બેદાર િાજપુરી, પ્રફૂલ્િભાઇ અમીન, અહમદ ગુિ, શોદભત દેસાઇ, નીદા ફાજિી, અદમ ટંકારવી તેમજ હારૂન પટેિ નજરે પડે છે

કારણે જ શક્ય બસયો છે. અમને તમારા સુધી પહોંચાડવામાં એમનું અનુદાન નોંધનીય છે. આ ‘ગઝલ નાઈટ’ના ભારતના સવસશ્રેષ્ઠ ઉદૂસ શાયર શ્રી મનદા ફજલી પણ આશીવસચન આપવા ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. એમણે બોમલવૂડ કફલ્મોના ગીતોની રચના કરી છે. ‘કભી કભી યૂં હી હમને, અપને શજ કો બહલાયા હૈ, જો બાત ખુદ નહીં સમજે, ઓરો કો સમઝાયા હૈ, ઉસકો ભૂલે બરસો બીતે, લેકકન આજ ન જાને, ક્યું આંગન મેં હસતે બચ્ચો કો ધમકાયા હૈ....’ આ મુશાયરના સારમિ શ્રી શોમભત દેસાઈએ એમની રચના સૂરીલા થવરે રજૂ કરી એમની ગાયકીિી શ્રોતાજનોને મુગ્ધ કયાસ. ‘શવહરતું શ્વેત વાદળ, આજને ઉજળું બનાવે છે સફેદી અસ્સલ ખુદમાં સવવ નૂરને િમાવે છે. તમારા િરણમાં આવ્યા તમે સમાવી દો, અમે માટી છે, અમને પારસ બનાવી દો....’ આ અને આવી અનેક રચનાઓએ એવો સરસ માહોલ ઊભો કરી દીધો કે ઉપસ્થિત શ્રોતાજનોએ ‘માંહી પડ્યા તે મહાસુખ માણે....’ જેવો અનુભવ કયોસ. અંતમાં ‘ગુજરાત સમાચાર’ અને ‘એમશયન વોઈસ’ના તંત્રી શ્રી સી.બી. પટેલે એમના વિવ્યમાં ભવનમાં મનષ્કામ સેવા આપતાં શ્રી સુરેસદ્રભાઈ પટેલ અને શ્રી ભાનુભાઈ પંડ્યાની સામહત્ય-સંગીત-કલા પ્રત્યેની ફકીરીને મબરદાવ્યાં.

મુશાયરામાં ઉપસ્થિત શ્રોતાજનો

શ્રી શોમભત દેસાઈ અને અસય ગઝલકારોના શ્રવણ બાદ પોતાને પણ ‘શાયર’ બનવાનો અભરખો િયાનું જણાવી પોતાની ખુશીની પરાકાષ્ઠાની પમરસીમા દશાસવી. ગુજરાતી ગઝલની મથતીમાં સૂર બનેલ સૌ શ્રોતાજનો મવરહની વેદના સાિે મવખરાયાં. ‘જીવન જેવું જીવું છું એવું કાગળ પર ઉતારું છું, ઉતારું છું પછી એને મઠારું છું ફરક માત્ર એટલો કે હું જીવીને શવચારું છું, તું શવચારીને જીવે છે...’ - ઘાયલ અલશવદા....!!!

દીપાવદિ દવશેષાંક આપના કરકમળમાં સાદર કરશું વાચક મમત્રો, આપ જેની ઘણાં લાંબા સમયિી રાહ જોઇ રહ્યા છે તે સુંદર વાતાસઅો, કમવતાઅો, માગસદશસક અને મનોરંજક લેખો, કાટટુન જોક અને રંગબરંગી તસવીરો સમહત સંપૂણસ વાંચન સામગ્રી સાિે ગ્લોસી પેપર પર છપાનાર મનોરમ્ય દીપાવમલ અંક તૈયાર િઇ રહ્યો છે અને મદવાળી ટાણે આપના કરકમળમાં સાદર ગૌરવસહ અપસણ કરવામાં આવશે. 'ગુજરાત સમાચાર' આપની વાંચન ભૂખ અને સમાચારો જાણવાની તાલાવેલીને સમજે છે અને તેને માટે જ અમે મદવાળી અંકની તૈયારીના બહાને અસય મેગેઝીન કે અખબારની જેમ અમારા રાબેતા મુજબના 'ગુજરાત સમાચાર - એમશયન વોઇસ'ના અંકો બંધ રાખતા નિી. અમે સવવે વાચકોના કરકમળમાં સદાય અમારા અખબારો રાબેતા મુજબ મોકલીએ છીએ. વાચકોને સમાચાર કે મામહતીનું લાંઘણ કરાવતા ન હોવાિી અમારા વાચકો પણ અમારી સાિે રહીને હર હંમેશ અમને સાિ સહકાર આપી આપણાં સેવાયજ્ઞને વધુને વધુ મજબૂત કરી 'ગુજરાત સમાચાર – એમશયન વોઇસ'ને સવોસપરી બનાવી રહ્યા છીએ. નવા વષવે આપના તરફિી મળતા તમામ સૂચનોની અમે રાહ જોઇ રહ્યા છીએ.

વાંઝા સમાજ દ્વારા નવરાત્રી ઉત્સવ ઉજવાયો

વાંઝા સમાજ દ્વારા ક્રેથટ બોઇઝ એકેડેમી, નીસડન ખાતે નવરાત્રી મહોત્સવની શાનદાર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. સમાજ દ્વારા સૌને માટે બદામ મપથતાના ગરમાગરમ દુધની રોજ વ્યવથિા કરવામાં આવી હતી. પ્રથતુત તસવીરમાં િેસટના કાઉસ્સસલર પૌલ લોબસર, મહસદુ કાઉસ્સસલ િેસટના ચેરમેન શ્રી મનુભાઇ મકવાણા તેમજ ખજાનચી શ્રી મહેસદ્રભાઇ પટ્ટણી નજરે પડે છે. સંથિા દ્વારા ફેસસી ડ્રેસ હમરફાઇ પણ યોજવામાં અવી હતી.

શ્રી થવામીનારાયણ મંદદર, ધમમભદિ મેનોર દ્વારા દશેરા ઉત્સવની ઉજવણી

શ્રી થવામીનારાયણ મંમદર, ધમસભમિ મેનોર દ્વારા દશેરા ઉત્સવની ઉજવણી તા. ૨૪ના રોજ ધામધૂમપૂવસક કરવામાં આવી હતી. જેમાં આશરે ૧,૨૦૦ ભકતો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ પ્રસંગે મંમદરના સાંથકૃમતક અને ગુજરાતી ભાષાની શાળાના બાળકો દ્વારા 'રામાયણ'ની ભજવવામાં આવ્યું હતું અને અંતે રાવણના પુતળાનું દહન તેમજ શ્રેષ્ઠ આતશબાજી કરવામાં અવી હતી.

દેશના ટોચના ૧૦૦ ધનકુબેરની યાદીમાં ૨૧ ગુજરાતીઅો ‘ફોબસસ’ મેગેઝીન દ્વારા જાહેર કરાયેલી દેશના ૧૦૦ ધનકુબેરની યાદીમાં ૨૧ ‘ગુજરાતી’અોના નામ જાહેર કરાયા છે. જેમના નામ નીચે મુજબ છે. મુકેશ અંબાણી (૧), અઝીઝ પ્રેમજી (૩), પાલોનજી મમથત્રી (૪), મદલીપ સંઘવી (૫), અદી ગોદરેજ એસડ ફેમમલી (૬), અમનલ અંબાણી (૧૧) ઉદય કટક (૧૫) ગૌતમ અદાણી (૧૬), સાયરસ પૂનાવાલા (૨૦), પંકજ પટેલ (૨૫), હબીબ ખોરાકીવાલા (૩૩), સુધીર-સમીર મહેતા (૩૬), હષસ મરીવાલા (૩૭), બળવંત પારેખ (૪૫), અમિન દાણી (૪૭), અમિન ચોકસી (૫૬), રાજેશ મહેતા (૫૭), અનુ આગા (૭૪), હેમેસદ્ર કોઠારી (૭૬), કરસન પટેલ (૮૬), કીરણ મજુમદાર-શો (૯૨).


Gujarat Samachar - Saturday 3rd November 2012 n

પંકજ સોઢા પ્રટતુત િીવાળી ફેસ્ટટવલ – ૨૦૧૨નું આયોજન તા. ૩ અને ૪ નવેમ્બર, ૨૦૧૨ના રોજ િદન-રદવવાર િરદમયાન સવારે ૧૦થી રાતના ૮, બાયરન હોલ, હેરો લેઝર સેસટર, હેરો HA3 5BD ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં શ્રેષ્ઠ મનોરંજન, િોપીંગ, હદરફાઇઅો, ફેિન િો અને ફૂડ ચોપાટીનો લાભ મળિે. આ પ્રસંગે ટીવી સીરીયલ 'એક હજારો મેં મેરી બહેના હૈ'ના ફેવરીટ પટાસમ દિપટલ અને કરણને પણ મળી િકિો. સંપકક: કાજલ 07051 213 459. n પ.પૂ. રામબાપાના સાદિધ્યમાં શ્રી જીજ્ઞાસુ સત્સંગ મંડળ દ્વારા શ્રી ૧૦૮ હનુમાન ચાલીસાના મહાયજ્ઞનું આયોજન તા. ૪-૧૧-૨૦૧૨ રદવવારના રોજ સવારે ૧૧થી ૫ િરદમયાન સોપયલ ક્લબ હોલ, નોથમદવક પાકક હોન્પપટલ, કાર પાકક ૩ સામે, વોટફડડ રોડ, હેરો, HA1 3UJ ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. કાયમિમના પપોસસરર કુમારી જલ્પાબેન પટેલ છે. સંપકક: 020 8459 5758 / 07973 550 310. n નેશનલ કોંગ્રેસ અોફ ગુજરાતી અોગગેનાઇઝેશન્સ (NCGO) દ્વારા તા.૧૧-૯-૨૦૧૨ના રોજ સાંજે ૬ કલાકે કેવેસડીિ બેસકેવેટીંગ, એજવેર રોડ, કોદલસડેલ લંડન NW9 5AE ખાતે દિવાળી ડીનર એસડ ડાસસ કાયમિમ 'બોલીવુડ હામમની'નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં થ્રી કોસમ વેજ ડીનર અને સોફ્ટ દિંક્સ સાથે બોલીવુડ ગીત સંગીત માણવા મળિે. સંપકક: સીજે રાભેરૂ 07958 275 222. n એકાઉન્ટીંગ સેવાઅો પૂરી પાડતી ફમમ ટેક્નોમાઇન યુકે લી.ની સંપૂણમ દબઝનેસ એકાઉસટીંગ સદવમસ દવષે દવપતૃત માદહતી મેળવવા મફત કસસલ્ટસસી સદવમસ આપને લંડનના અોલમ્પીયા ખાતે યોજાનારા યુકેના સૌથી મોટા એક્ઝીદબિનમાં તા. ૨૨૨૩ નવેમ્બર, ૨૦૧૨ના રોજ મળિે. વધુ દવગત માટે સંપકક: દહરલ િાહ 01200 670 001. n જીપી પ્રમોશન્સ દ્વારા પ્રપતુત દિવમ થીએટરના ગુજરાતી નાટક 'મારી હનીને ભાવે મની'ના િોનું આયોજન તા. ૧૦૧૧-૧૨ના રોજ વોટસમમેન દથએટર, ૪૦ હાઇ પટ્રીટ, બ્રેસટ ફડડ, TW8 0DS ખાતે સાંજે ૮-૦૦થી કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: 020 8452 5590 / 07956 922 172. n યોગી ડીવાઇન સોસાયટી દ્વારા પૂ. હદરપ્રસાિ પવામીજીની દનશ્રામાં અન્નકુટ મહોત્સવનું િાનિાર આયોજન તા. ૧૦-૧૧-

સંસ્થા સમાચાર ૧૨ના રોજ સાંજે ૬-૩૦ કલાકે શ્રી કડવા પાટીિાર સમાજ યુકે, કેનમોર એસયુ, હેરો HA3 8LU ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: 07702 708 297. n શ્રી વેકંટેશ્વર બાલાજી મંદિર, ડડલી રોડ ઇટટ, અોલ્ડબરી, વેપટ દમડલેસડ્ઝ B69 3DU ખાતે વાદષમક સમુહ શ્રીદનવાસ કલ્યાણમ કાયમિમનું આયોજન તા. ૪-૧૧-૧૨ના રોજ સવારે ૧૦-૩૦થી કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રસંગે બાલાજી પૂજા, સંકલ્પમ્, શ્રીદનવાસ કલ્યાણમ્ અને મૂદતમ યાત્રાનો લાભ મળિે. સંપકક: 0121 544 2265.

એદિયન હોલીડે ક્લબના આગામી પ્રવાસો એદિયન હોલીડે ક્લબ દ્વારા વેલ્સમાં કાલી માતા મંદિર અને ભારતની વૈષ્ણવ યાત્રા પ્રવાસનું આયોજન આગામી નવેમ્બર અને જાસયુઆરી માસ િરદમયાન કરવામાં આવ્યું છે. વેલ્સમાં કાલી માતા મંદિરની કોચ ટૂર િુિવારે તા. ૨૩ નવેમ્બરના રોજ રાત્રે ઉપડિે અને િદનવારે સાંજે કોચ પરત થિે. જે માટે વ્યદિ દિઠ માત્ર £૩૦ની દટકીટ રાખવામાં આવી છે. આ ટૂર માટે વેમ્બલી, હેરો અને કકંગ્ઝબરીથી મુસાફરોના પીકઅપની સગવડ રાખવામાં આવી છે. ભારતની વૈષ્ણવયાત્રા તા ૮મી જાસયુઆરી, ૨૦૧૩ના રોજ ઉપડિે. આ યાત્રા િરદમયાન લખનૌ, અયોધ્યા, વારાણસી, અલ્હાબાિ, કોલકાતા, શ્રી ગંગાસાગર, જગન્નાથ પૂરી અને ચંપારણ્યનો સમાવેિ થાય છે. સારી હોટેલમાં રોકાણ, સવારે ચા-કોફી - નાપતો અને રાત્રે ડીનરની સરસ વ્યવપથા રાખવામાં આવી છે. વ્યદિ દિઠ માત્ર ટીકીટ માત્ર £૧,૫૫૦ રાખવામાં આવી છે અને આ યાત્રા પ્રવાસ િરદમયાન સીનીયર સીટીઝસસનું ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવિે. ગૃપ દડપકાઉસટ મળિે. વધુ દવગત માટે સંપકક: શ્રી રજનીભાઇ અચાયમ: 020 8676 4411 / 07931 650 337.

www.abplgroup.com

43

AAA-2012નું સોની ટીવી પર

પ્રસારણ થિે 'ગુજરાત સમાચાર અને એદિયન વોઇસ' દ્વારા પ્રદતવષમ યોજાતા સુદવખ્યાત એદિયન એચોવસમ એવોડડ ૨૦૧૨ (AAA-2012)નું પ્રસારણ તા. ૪-૧૧૧૨ના રોજ બપોરે ૩-૦૦ કલાકે સોની ટીવી (પકાય ચેનલ ૭૮૨ અને વજીમન ચેનલ ૮૦૫) ઉપર કરવામાં આવિે. આજ કાયમિમનું પુન:પ્રસારણ િુિવાર તા. ૯૧૧-૧૨ના રોજ સવારે ૧૧-૦૦ કલાકે સોની ટીવી પર કરવામાં આવિે.

શ્રી સ્વામીનારાયણ મંદિર, ધમમભદિ મેનોર દ્વારા નવરાત્રી મહોત્સવની ઉજવણી કરાઇ

રાજકોટમાં રોકાણ કરવાની ઉત્તમ તક સૌરાષ્ટ્રના પાટનગર સમા રાજકોટમાં ફ્લેટ અને દવલામાં રોકાણ કરવાની ઉત્તમ તક આપના િરવાજે ટકોરા મારી રહી છે. કાલાવાડ રોડ પર ૩ બેડરૂમના ફૂલ ફનનીશ્ડ દવલા (રૂદપયા 51 લાખ) અને રીંગરોડ ઉપર ૩ બેડરૂમના લક્ઝરી ફ્લેટ (રૂદપયા 45 લાખ)માં ખરીિવા માટે હેરો લેઝર સેસટરમાં દિવાળી મેલામાં તેમના પટોલની મુલાકાત લેવા દવનંતી. અથવા સંપકક: જય ખાચર 07984 790 471 / 020 84271415. www.emergingindia.co.uk જુઅો જાહેરાત પાન નં. ૧૪.

શ્રી પવામીનારાયણ મંદિર, ધમમભદિ મેનોર દ્વારા આનંિ અને ઉત્સહપૂવમક નવરાત્રી મહોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. જેનો હજારો ભિોએ લાભ લીધો હતો અને રાસગરબાની રમઝટ માણી હતી. આ પ્રસંગે તા. ૨૧ અોકટોબરના રોજ હેરોના અગ્રણીઅો એમપી બોબ બ્લેકમેન, કાઉન્સસલર શ્રી મનજીભાઇ કારા અને કાઉન્સસલર રામજીભાઇ ચૌહાણનું અદભવાિન કરવામાં આવ્યું હતું.


44

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 3rd November 2012 Om Bhrurbhuva Sva: Tat Saviturvarenyam Bhargo: Devasya Dhimahi Dhiyoyona: Prachodayat - Jay Shree Gaayatri Maa

લિષ્ણા પટ્ટણી અને પલરવારે ડાંગની શાળાના બાળકો માિે માઉન્િ કકિીમાંજેરો સર કયુું લોકો પોતાના બાળકો સાથે ટવીટ્ઝરલેટડ અને દરરયા કકનારાના દેશો તેમજ અમેરીકાની યાત્રા કરે છે જયારે રિષ્ણા પટ્ટણીએ પત્ની હેમાબેન, બાળકો રિયા (૧૬) અને િેમલ (૧૪) સાથે ગુજરાતના છેવાડાના આરદવાસી રવટતાર ગણાતા ડાંગની ગણ સેવા ટ્રટટ સંચારલત શાળાના બાળકો માટે માઉટટ કીરલમાંજેરો સર કયુું હતું. શ્રી પટ્ટણી પરરવારે આ માટે રમત્રોની મદદથી અત્યાર સુધીમાં ગીફ્ટ એઇડ સાથે કુલ £૩૭૮૩.૫૦ એકત્ર કરી ચૂક્યા છે અને હજુ વધુ ફંડ માટે તેમના િયત્નો ચાલુ જ છે. ગણ સેવા ટ્રટટ સંચારલત શાળામાં હાલમાં ૧૧૦ રવદ્યાથથીઅો અભ્યાસ કરે છે અને ધોરણ ૬થી ૧૨ સુધીની શાળાની રચના માટે પટ્ટણી પરરવાર મદદરૂપ થઇ રહ્યો છે.

હોલિસ્ટિક સારવાર માિે લિન્સ ચાર્સસ અને તેમનાં પત્ની બેંગ્િોરની મુિાકાતે રિટનના શાહી દંપતી રિટસ ચાર્સસ અને તેમના પત્ની કેરમલા એક અઠવારડયા સુધી ચાલનારા હોરલસ્ટટક સારવાર કાયસિમમાં ભાગ લેવા બેંગ્લોર આવી પહોંચ્યા હતા. તેઓ વાઇટકફર્ડમાં આવેલા અને ૩૦ એકરના ઓગગેરનક ફામસમાં ફેલાયેલા ડો. આઇઝેક મઠાઇના સૌઉક્ય હોરલસ્ટટક હેર્થ સેટટરમાં રોકાયા હતા. શાહી દંપતી યોગ, મડ થેરપી અને હાઇડ્રો થેરપી જેવી આયુવગેદ અને નેચરોપેથીની સારવાર મેળવનાર છે. ગત વષગે રિટસ ચાર્સસ લંડન ખાતે આવેલી રોયલ કોલેજ ઓફ ઇસ્ટટગ્રેટેડ મેરડરસનના

Date of Birth: 5-04-1962

Date of Birth: 21-10-1933 Ranoli (Dharmaj) – Gujarat

Demise: 19-10-2012 (Lake City - Florida)

Smt. Diptiben Devendrabhai Patel (Bhadran) It is with deep regret that I announce the tragic untimely death of my beloved wife Dipti on 19-10-2012 Friday in Gainswille Hospital, Florida, USA. She was taken to the hospital after a car accident on 29th September in Lake City, Florida. After 20 days in coma she passed away peacefully. Funeral was on Thursday 25th October, 2012 in Lake City followed by Bhajan and Prasad. I wish to convey my sincere gratitude to all my relatives well – wishers and friends for their support in this difficult time. May God rest her soul in peace.

ૐ Shanti: Shanti: Shanti: Devendra Patel Jai Shri Krishan

ટથાપક તરીકે તેનું સૌઉક્ય સાથે જોડાણ કરવા ડો. મઠાઇને મળ્યા હતા. આ જોડાણ અંતગસત યુરોપીયન અને પસ્ચચમના ડોક્ટસસને આયુવગેેદ અને હોરમયોપથીની રિરનકલ ટ્રેરનંગ પૂરી પાડવામાં આવે છે.

Prarthana Sabha: Chalk Hill School, Barnhill Road, Wembley, Middlesex HA9 9YP on Saturday 3rd November, 2012 at 7pm. Bhojan to be served at 7pm and Bhajans at 8.00pm Deven Patel-46, Silver Birch Close, London N11 3NW Mobile: 07900 931 974

In Loving Memory

In Loving memory of

Jai Shri Jalaram

Jay Shri Swaminarayan

Jai Shri Krishan

Om Namah Shiay

Jai Shri Nathji

Jai Shri Krishna

Demise: 27-10-2012 Hemel Hempstead – UK

Date of Birth: 26-07-1934

Date of Demise: 22-10-2012 (Nairobi – Kenya)

Late Mrs. Shantaben Navinbhai Patel મૂળ વતન રચખોદરાનાં, કંપાલા - યુગાટડામાં ઘણાં વષોસ રહ્યા બાદ ભારત ગયાં અને ત્યાં મુબ ં ઇમાં થોડો સમય રહ્યા બાદ ૧૯૭૮માં યુકે આવી ટથાયી થયેલાં અમારાં વહાલસોયાં માતુશ્રી પૂ. શાંતાબેન નરવનભાઇ પટેલ તા. ૨૭-૧૦-૧૨ શરનવારે દેવલોક પામતાં અમને મમતાભરી માતાની હુંફની ખોટ પડી છે. 'મા તે મા.... માની તોલે કોઇ ન આવે.' ખૂબજ લાગણીિધાન, માયાળુ અને સવસ િત્યે સમભાવ દશાસવનાર તથા ધમસપરાયણ માતાની ખોટ કોઇ પૂરી શકશે નરહં. પરમકૃપાળુ પરમાત્મા સદ્ગત માતુશ્રીના આત્માને પરમ શાંરત આપે એજ િાથસના. It is with great sadness that we announce that our beloved mother Mrs Shanatben Navinbhai Patel passed away on Saturday 27th Oct 2012 at our residence. Our mother was a very unique, remarkable strong minded and loving person, who truly inspired us and helped us to live our lives. She worked very hard with our late father and how can we forget those times that they spent to educate and show us a clear path to our destiny. Our mother was a kind generous, patient, and always had time for all the family and devoted to all her grand children and was a key player in keeping a very close knit family. Her passion was cricket and was known as human computer by all the family as her knowledge in cricket was unquestionable and used to educate and keep us informed of all the old Indian cricketers and the world cricket players of the 50's to 90's!!! We will very much miss our mother and she will always be remembered by all the children, grand children and all uncles and aunties and each and every one who touched her heart. We wish to thank all relatives and friends for their kind support in time of our sorrow and all well wishers . May her eternal soul rest in peace. OM Shanti: Shanti: Shanti: Dilip N. Patel (Son) Deepa Dilip Patel (Daughter-in-Law) Dilesh N. Patel (Son) Bhavini Dilesh Patel (Daughter-in-Law) Dipak N. Patel (Son) Dipti Dipak Patel (Daughter-in-Law) Grandchildren: Amisha Dilip Patel, Priya Dipak Patel, Hanisha Dilesh Patel, Ricky Dipak Patel, Jasmine Dilesh Patel, Alisha Dipak Patel, Miren Dilesh Patel.

15 Mayflower Ave., Hemel Hempstead, Herts. HP2 6AE Tel: 01442 230 975.

Late Smt. Jyotibala Rajnikant Patel We would like to announce the sad demise of Smt. Jyotibala Rajnikant Patel on Monday 22-10-2012. She was very loving and caring mother, grandmother and Gt. Grandmother. Her fruitful, happy life of humanity, respect, selflessness and devotion to her family. She was always trying to help others. She will be greatly missed and her love is irreplaceable. We wish to express our most sincere appreciation to all those who comforted us at this sad time with email, text, phone calls and personal presence. May God rest her immortal soul in eternal peace. OM Shanti: Shanti: Shanti: Rajnikant M. Patel - Husband (Bhaikaka of Karen Provision Stores, Nairobi) Late Arti R. Patel (Daughter) Rashmikant Patel (Son-In-Law) Satyan R. Patel (Son) Bindiya S. Patel (Daughter-in-Law) Bena E. Quraishy (Daughter) Eddie Quraishy (Son-In-Law) Grandchildren: Rima, Sonia, Aamir, Riyah, Jenah, Imara Great Grandchild: Mikaela Jai Shri Krishna 126 Manyani East Road, Lavington, P.O.Box 24925, Nairobi, Kenya Tel: 00254 722514847


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 3rd November 2012

પ્રવાસ ઘરની ગંગાનો: હેરો વીમેન્સ એસોસસએશનની બહેનો શેક્સપીયર ગ્લોબ થીએટરની મુલાકાતે

પ્રસ્તુત તસવીરમાં સૌથી વચ્ચે (લાકડી સાથે) HWA પ્રમુખ નીરુબહેન દેસાઈ તેમની જમણી બાજુએ ઈલા કાપડીયા તેમજ ડાબેથી પહેલા ઈન્દુબહેન અમીન (HWA સહપ્રમુખ) તેમજ સાથી મસહલા મંડળ

હેરો વીમેન્સ એસોસસએશનની બહેનોએ લંડનના થેમ્સ નદીના કિનારે આવેલા િખ્યાત અોપનએર થીએટર શેક્સપીયર ગ્લોબ થીએટરની મુલાિાત લીધી હતી. નોંધપાત્ર વાત એ હતી િે જોડાયેલ તમામ બહેનોની વય ૬૫ વષષની ઉપરની હતી અને બધી બહેનોમાં ઉત્સાહ અને આતુરતા અનેરા હતા. ગ્લોબની ઈમારત બહારથી ખૂબ જ ભવ્ય અને આિષષિ લાગે છે તેની ખરી મહત્વતા તેના ઈસતહાસમાં છે. શેક્સપીયરના સમયનું અસલી સથયેટર બે વખત નષ્ટ પામ્યું હતું તેનું પુનઃ સજષન િરવાનું સ્વપ્ન વોનામેિર નામના િખ્યાત એક્ટર, ડાયરેક્ટર અને િોડ્યુસરે ૧૯૪૯માં સેવ્યું હતુ.ં અથાિ િયત્નો સાથે ફંડ ભેગું િરતા તેમને ૨૩ વષષના વહાણા વહી ગયા અને અસલી ગ્લોબ સથયેટર િેવું હતું તેનો ખ્યાલ િોઈને ન હતો. ફક્ત જોહન નોડડન અને હોલરના સિન્ટેડ પનોરામીિ સિત્રો ઉપરથી અને રોઝ સથયેટર અને અસલ ગ્લોબ સથયેટરના

અવશેષો ઉપરથી અસલ થીએટર િેવું હતું તેનો ખ્યાલ ૧૯૮૯માં મળ્યો હતો. જેને આધારે સથયો િોસબી જેવા િાબેલ આિકીટેક્ટે ડીઝાઈન વિક િયુ.ું રાણી ઈસલઝાબેથે ૧૯૯૭માં પૂણષ રીતે તૈયાર થયેલ ગ્લોબ સથયેટરનું ઉદઘાટન િયુ.ું સથયેટરના બાંધિામ માટે ખૂબ ઝીણવટભરી ટેિસનિ વપરાઈ છે. લીલા રંગના ઓિ ટ્રીને િાપીને સોળમી સદીની ફેશન િમાણે એસેમ્બલ િરાયું છે. છાપરું તે સમયના અવશેષો િમાણે વોટર રીડ થેિનું છે. સ્ટેજ તો ખરે જ મધ્યિાલીન સમયમાં આપણને લઈ જાય છે. તેના સ્થંભ લાિડાના છે પરંતુ ઉપરના સપક્ચરમાં બતાવ્યા િમાણે આબેહૂબ માબષલના લાગે છે. ગેલરે ી રોમીઓ અને જુસલયેટનો સીન તાદ્રશ િરે છે. સથયેટરમાં શેક્સપીયરનું એક્ઝીબીશન પણ છે. તેના પ્લેની નાની ક્લીપ્સ પણ જોઈ શિાય છે. - ઈલા કાપડીયા

# ! . + # ' 2 - ; 1$ ;. - + 0 & 2 .2 '0 / : 1$ ;. - !43 1 ! + / 77 - 78 ! + 1 1 - + 1 : . + - *1)+ 3 1 1 / 78 66 - 7 66 ; + 1 . + - + (4 : % 1% 3 1 !+2 / 9 - 76 '/ ;"# - , % - 1 # ! . + # - !+ / 1 # + + + "1 1 !2 35

Incorporating Asian Funeral Services

45

‘પ્રસાદ’ : જીવનમાં શાકાહારી રસોઈ કલાનું કૌશલ્ય લાવે છે - ગોડડન રામ્ઝે સુસવખ્યાત શેફ ગોડડન રામ્ઝેના ટી.વી. શોમાં િેડફડડની ‘િસાદ’ રેસ્ટોરંટને ૨૦૧૦માં ‘શ્રેષ્ઠ રેસ્ટોરંટ’ તરીિે નવાજી પટેલ પસરવારને સ્ટાર જાહેર િરી અિંબામાં મૂિી દીધું. િેડફડડમાં એિ નાનિડી પરંતુ બેસમસાલ ભારતીય શાિાહારી રેસ્ટોરંટમાં વૈસવધ્યસભર વાનગીઓ પીરસનાર પટેલ પસરવારની સસસિએ ગુજરાતી-ભારતીય સમાજનું ગૌરવ વધાયુું છે. 'નાનામાં નાની રેસ્ટોરંટ અને સવશાળ હાદષ' િહી ગોડડન રામ્ઝેએ આ પસરવારનું બહુમાન િયુું. આ પસરવારના હાદષ સમા છે િૌશીબહેન પટેલ. સુરતથી ૧૦ કિ.મી. દૂર આવેલ પારડી ગામમાં નાનીમા ‘િેમ મા’ સાથે પોતાનું બાળપણ વીતાવી એમની પાસેથી રસોઈિલાના પાઠ શીખનાર િૌશલ્યાબહેનને ખ્યાલ પણ નસહ હોય િે સવદેશની ધરતી પર એમની રાંધણ િલાથી િારકિદકીમાં િાર િાંદ લાગી જશે. (નાની મા ‘િેમ મા’ ઓક્ટોબર મસહનામાં આ પુસ્તિના િિાશન બાદ દેવલોિ પામ્યા છે) િૌશીબહેને પોતાની રાંધણ િલા સ્વ સુધી સસસમત ન રહે અને અન્યોને પણ એનો લાભ મળે એવા સારા હેતુથી ભારતીય શાિાહારી વાનગીઓની રેસીપી રજૂ િરતું દળદાર-રંગીન પુસ્તિ ‘િસાદ’ ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨ના રોજ સવસધવત્ િિાસશત િયુું. જેના િિાશિ છે ‘સોલ્ટ-યાડડ બુિ િંપની’ અને ફોટોગ્રાફ્સ િીસ્ટીઅન બારનેટે લીધા છે. આ પુસ્તિ િિાસશત િરવામાં તેમજ ‘િસાદ’ રેસ્ટોરંટ શરૂ િરી સસસિના સશખરે લઇ જવામાં એમના પુત્ર બોબી પટેલ (જેણે માિકેટીંગમાં ડીગ્રી મેળવી છે) પસત શ્રી મોહનભાઈ, પુત્રવધૂ મીનળ અને નાનો પુત્ર મયૂર વગેરે િુટુંબીજનોના સાથ-સહિારને િારણે આ સસસિ મળી છે. આ પુસ્તિ એમણે નાનીમા ‘િેમ મા’ને સમસપષત િયુું છે. આ પુસ્તિમાં ૧૦૦થી વધુ શાિાહારી વાનગીઓ જેમાં સ્ટાટડસષ, સવાર-સાંજના મુખ્ય ભોજન, મહેમાનોના આગમન િે વારે-તહેવાર િુટુંબમાં સમજબાની સમયે બનાવી શિાય એવી વાનગીઓ, અથાણાં, િીપ્સ, મસાલાની સમજ, નાસ્તા, ફરસાણ, મીઠાઈઓ વગેરેનો સમાવેશ િયોષ છે.

૧૪ વષષની નાની ઉંમરે મોહનભાઈ ભુલાભાઈ પટેલ સાથે લગ્ન િરી સૌ િથમ ૧૯૬૬માં ઉત્તર ઈંગ્લેન્ડના માંિેસ્ટર શહેરના એરપોટડ પર િૌશલ્યાબહેને પગ મૂક્યો ત્યારે અંગ્રેજીનો એિ શબ્દ આવડતો ન હતો. પરંતુ બાળપણના સંસ્િાર, જીવનમાં પડિાર ઝીલવાની ક્ષમતા અને િસતિૂળ સંજોગોને અનુિૂળ બનાવવાની િુનેહે એમને જે સસસિ અપાવી છે એ ખરેખર આપણા સૌ માટે િેરણારૂપ છે. ૨૦૧૨માં સિટનને ‘િરી િેપીટલ’ તરીિે જાહેર િરાયું એમાં િાર અગ્રગણ્ય રેસ્ટોરંટોનો ફાળો હતો, એમાંથી એિ તે આ ‘િસાદ’. િેડફડડમાં ટૂંિ સમયમાં નવી સવશાળ ‘િસાદ’ રેસ્ટોરંટ ખૂલી રહી છે જેથી એનો લાભ સ્વાદરસસિો મોટી સંખ્યામાં લઈ શિશે. વધુ સવગત માટે જુઓ વેબસાઈટઃ www.prashad.co.uk

પ્રસ્તુત તસવીરમાં ડાબેથી સવવશ્રી સમનલ ડી. પટેલ, મયુર એમ પટેલ, બોબી એમ. પટેલ, કૌશય એમ. પટેલ અને મોહનભાઇ ભૂલાભાઇ પટેલ નજરે પડે છે

અવસાન નોંધ મૂળ સિખોદરાના વતની હાલ હેમલ હેમ્પસ્ટેડમાં રહેતા પૂ. શાંતાબેન નસવનભાઇ પટેલનું તા. ૨૭-૧૦-૨૦૧૨ શસનવારે દુ:ખદ અવસાન થયું છે. તેમના પાસથષવ દેહની અંસતમસિયા West Herts Crematorium, High Elms Lane, Garston, Watford, Herts, WD25 0JS ખાતે તા. ૩-૧૧-૨૦૧૨ શસનવારે ૧૨ િલાિે િરવામાં આવશે. સંપિક: 01442 230 975.

Serving the Asian community 346-354 Foleshill Road, Coventry CV6 5AJ

024 7666 5676 A division of the Heart of England Co-operative Society Ltd.

'!("$

Asian Funeral Service " "

"

#

"

$

! %

- ! )$ . ' + -

#%&"

$'

' - $' & $* . ' ) $ % $ $% $$ & ' "$ ' ) '$ $ $( -& $ ) % -& $ ) - - $ ( % $ ' $ ' , $* % #

' % ' $

'


46

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 3rd November 2012

વિિેરા-ધ ડ્રીમ વિટીઃ ગુજરાતમાં રોકાણની એક િોનેરી તક હાલમાં ઉત્તર લંિન સ્ટથત ભારતીયે એક ખાનગી કંપની ટથાપવા ભારતમાં ટથળાંતર કયયું હતયં. તેને ગયજરાતની એક રેસિિેસ્ડશયલ િોપિદીમાં રોકાણ કયય,ું જે વ્યાપાર માિે ખૂબ જ અનયકળ ૂ હતય.ં વષોમપવૂ વે કરેલયં આ રોકાણ તેને નવી કંપની ચાલય કરવામાં ખૂબ જ મદદરૂપ િાસબત થયય,ં જેથી િમય અને પૈિાની પયષ્કળ બચત થઈ હતી. તેમની જેમ જ ઘણા NRI ગયજરાતના સરઅલ એટિેિ ક્ષેત્રે રોકાણ કરી રહ્યા છે. પવન ગ્રૂપ, જેમનો આજે ગયજરાતના ઉત્કૃષ્ટ સરઅલ એટિેિ િેવલપિમમાં િમાવેશ થાય છે, તેઓ ખાિ કરીને આંતરરાષ્ટ્રીય ગ્રાહકો માિે સવસવધ અને નવીન િોજેક્િિ લાવ્યા છે. ત્રણ દાયકાના અનયભવ િાથે પવન ગ્રૂપે મયામસદત બજેિના ઘર, ભવ્ય એપાિટમેડિ અને સવલા, સિઝાઈનર બંગલા, તૈયાર ઈડફ્રાટટ્રક્ચરના પ્લોિ, સવકેડિ હોમ અને વ્યવિાસયક કેડદ્ર જેવા સવસવધ િોજેક્ટ્િ બાંધ્યા છે. પવન ગ્રૂપનયં ભવ્ય સનમામણ, સવવેરા-ધ ડ્રીમ સિિી એક લાઈફટિાઈલ સવકેડિ હોમ િોજેક્િ છે, જે ૬૫ એકરથી વધારે સવટતારમાં પથરાયેલો છે. મધ્ય ગયજરાતના વિોદરા શહેરના પૂવદીય સવટતારમાં િાકાર થતો સવવેરા િોજેક્િ રોકાણ માિે િોનેરી અને લાભદાયક તક આપે છે. ભારતીય અને ઈડિરનેશનલ કંપનીઓની નજરમાં આવેલો આ સવટતાર, સવવેરાને વધય આકષમક બનાવે છે. સવવેરા-ધ ડ્રીમ સિિી, ગયજરાત રાજ્યનો આ િકારનો િથમ િોજેક્િ છે જેમાં સવશ્વટતરીય ક્લબ, એક સનમમળ સવશ્વેશ્વર મંસદર અને

મ ા વન રેસિંગ ડ્રાઈવર વેટલ સતત બીજી વખત ઈન્ડિયન ગ્રાં પિ ચેન્પિયનઃ જમમનીના ફોર્યયલ િેબસ્ે ટિયન વેિલે િતત બીજી વખત ઈસ્ડિયન ગ્રાં સિ જીતી છે. વતમમાન ફોર્યયલ મ ા વન િીઝનમાં રેિ બયલ િીમના આ ટિાર રેિરની આ િતત ચોથી જીત છે. ટપેસનશ રેિર ફનામડિો અિોંલો બીજા અને માકક ે ન રેિ પૂરી કરનારો અંસતમ ડ્રાઈવર વેબર ત્રીજા ટથાને રહ્યા છે. ભારતીય રેિર નારાયણ કાસતમકય રહ્યો. જ્યારે કારકકદદીની અંસતમ રેિમાં ઉતરેલો માઈકલ શૂમાકર ફ્લોપ રહ્યો. પહેલા જ લેપમાં તેનયં િાયર પંક્ચર થઈ ગયય.ં બયદ્ધ ઈડિરનેશનલ િકકકિ ખાતે રસવવારે યોજાયેલી રેિ જીતવાની િાથે વેિલના પોઈડિની િંખ્યા વધીને ૨૪૦ િયધી પહોંચી ગઈ છે. વેિલે તમામને પાછળ રાખીને ૬૦ લેપની રેિ એક કલાક ૩૧ સમસનિ અને ૧૦.૭૪૪ િેકડિના પોઈડિ િાથે પૂરી કરીને િાઈિલ જીત્યયં હતય.ં િાન-૨૧નું ચાલુ

વાસણજ્ય કેડદ્ર જેવી િયસવધા છે. પવન ગ્રૂપના સિરેક્િર ચેતન શાહ આ િોજેક્િ સવશે કહે છે, ‘સવવેરા-ધ ડ્રીમ સિિી એક શાંત અને રમણીય સવટતારમાં સ્ટથત છે. જ્યાં ૫૦થી વધય આધયસનક િવલતો છે. મનોરંજન અને આરામદાયક જીવનશૈલી માિે િવોમચ્ચ િયસવધાથી િજ્જ, આ િોજેક્િની નવીન સવશેષતાઓ એને અત્યંત આકષમક બનાવે છે.’ શહેરના કોલાહલથી દૂર અને નમમદા નદીના કાંઠે આવેલા સવવેરા-ધ ડ્રીમ સિિીમાં કુદરતનયં િોહામણયં ટવરૂપ જોવા મળે છે. સવવેરા આવેલા અનેક હેસરિેજ ટમારકો, ધાસમમક તીથમટથાન, વડયજીવનના અભ્યારણ્ય અને િકૃસતના ખોળામાં ફેલાયેલા અનેક જોવાલાયક ટથળ એને પયમિન માિે આકષમણનયં કેડદ્ર બનાવે છે. સવવેરા-ધ ડ્રીમ સિિી એક અનોખો અને પવન ગ્રૂપનો અત્યાર િયધીનો િસતસિત િોજેક્િ છે. શ્રેિ િવલતો ધરાવતા પવન ગ્રૂપના િોજેક્ટ્િ આપે છે એક િમૃદ્ધ જીવનશૈલી િમાજના બધા જ લોકો માિે. આિદીટિ ઇન કોડક્રીિ એવોિટ અને એક્િલડિ ઇન આકકકિક્ચ ે ર વીથ ટિીલ-૨૦૧૦થી પયરટકૃત પવન ગ્રૂપ સરઅલ એટિેિ ક્ષેત્રે હંમશ ે ા અગ્રેિર રહ્યું છે. પવન ગ્રૂપ અને તેના િંખ્યાબંધ િોજેક્િ વૈભવતા અને િફળતાના િસતક બની રહ્યા છે.

ધોપિયાઓની... જવા દ્યો, સ્ટોક સંઘરતા હશે એમ માનીને માઇકલ ભંડારી કહીએ. ધોળિયાવમાં (Man) સરનેઇમવાિા ઝાઝા છે. સૌથી પહેલા અમારી અડફેટે ‘ઇસ્ટમેન કલર’ શબ્દ આવેલો. અમને એમ કે ‘પૂવવના માણસોનો રંગ’ એવું કંઈક બ્રાડડનેમ બનાવ્યું હશે. પછી ખબર પડી કે ળમસ્ટર ઇસ્ટમેન નામના એક સજ્જન હતા! ઠીક છે, ત્યાં સુધી તો વાંધો નહોતો, પણ ‘કીડમેન’ સાંભળ્યું ત્યારે અમે મૂંઝાણા. એ ભાઈ બાિુડા પણ હશે અને મૂછાિા પણ હશે? પણ જરા શુદ્ધ ગુજરાતીનો પ્રયોગ કરીએ. ળમસ્ટર ઇસ્ટમેનને શ્રીમાન પૂવવમાનવ કહીએ તો કેવું સારું લાગે? કીડમેનને બાિમાનવ કહીએ, હેનમેનને મરઘીમાનવ અને સ્નોમેનને બરફીમાનવ (સોરી, બરફમાનવ!). બ્લુમેન થયા ઊદામાનવ, નાઇટમેન થયા રાત્રીમાનવ અને ફ્રીમેન થયા

મુક્તમાનવ... વાહ ભઈ વાહ! એવું જ સન એટલે કે દીકરાનું છે. ધોળિયાવમાં સન ઝાઝા. રોળબનસન, ળરચાડડસન, એડડરસન ને એવા બધા. આમને શું કહેવા? ઉપાય સહેલો છે. જેમ આપણે ગુજરાતીમાં જોબનપુત્રા સરનેઇમ હોય છે તેમ આ લોકોની સરનેઇમો મચડી નાખો. રોળબનપુત્રા, ળરચાડડપુત્રા, એડડરપુત્રા, જેકપુત્રા, પીટરપુત્રા, મોરીસપુત્રા, શ્વાનપુત્રા... (સોરી, ફરી લોચો લાગી લયો. Swan છે એટલે હંસપુત્રા થાય.) જ્હોની વોકર એટલે તો અમને ખબર હતીઃ જ્હોની ચાલબાઝ! પણ મરાઠી સરનેઇમનાં પૂંછડાં પકડી લ્યો તો જરા સરખું બેસે છે. વોકર એટલે ચાલકર, પેકર એટલે પેક-કર. પામર (Palmer) એટલે પંજાકર અને પાકકર એટલે પારકર! અમુક સરનેઇમો ખરેખર અવિચંડી છે. ઓસ્ટ્રેળલયાનો એક ળિકેટર હતો ડેળવડ બૂન.

એને શું કહેવું, ડેળવડ વરદાન? એ જાળડયો એવી ધુલાઈ કરતો કે ઇન્ડડયાના બોલરો માટે તો ડેળવડ કસવ હતો! બીજી એક અટક વાંચી Baldwin ! બોલો, ટાલજીત! આ તે કાંઈ અટક છે? ળરચાડડ બટડન એટલે શું ખબર છે, ળરચાડડ બી લોસ્ટ! અંગ્રેજીમાં બટડન એક જાતનો સ્લેંગ છે. આઇસબગવ એટલે બરફનો પહાડ. તો સ્પીલબગવ એટલે છલકતો પહાડ? વડઝવવથવને શબ્દલાયક કહીએ તો ખરેખર સારું લાગે. પણ ડકવથવ એટલે બતકલાયક કેમ લાગે છે? હોહોહોહો! ••• લ્યો, ધોળિયાવની સરનેઇમોનું પીંજણ ઠીક ઠીક હાલ્યું. પણ આ બધી તો અમને ઇંન્લલશ ળપક્ચરુંની વાંહે ઓલ્યા િેળડટ-સ્િોલ આવે છે ને એમાંથી જડી! ડયાં બેઠાં બેઠાં તમને ધોળિયાવની બે ઘડી ગમ્મત કરવાનું સૂઝે તો અમને લખી જણાવજો! લ્યો ત્યારે ઝીંકે રાખો બાપલ્યા, આંયાં બધા ઓલરાઇટ છે!


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 3rd November 2012

Why travel with

Southall Travel? Number One Travel Agent to India,

sA¦¸Ael qòAvel 

with over 20 years experience

 Open 24 hours a day, seven days a week. Call us anytime

 Price guarantee will not be beaten on price

 Specialists for worldwide flights and holidays with any airline, anywhere, anytime Fast and reliable service Multilingual staff

offering impartial advice

 UK’s 100 Fast Track Companies (Sunday Times 2005)

 Trusted household brand for total peace of mind

sA¸e j ˆA mAqe yAºA krvAnuù psùw krˆAe?

20 v¿A#¸I qòAvelmAù anuvI aevA

Art yAºA mAqenA æ¸m nùbrnA qòAvel aejNq

 iwvsnA cAevIsey klAk ane sPtAhnA sAtey iwvs kAe¤ po smye fAen krAe

 AvnI gerùqI

amne Av bAbte kAe¤ po bIq krI ˆkˆe nih

 ivËmAù gme TyAù kAe¤ po

smye kAe¤ po aerlA¤nnI flA¤q ke hAelIdez mAqenA in¿oAùt

 zdpI ane sùtAe¿AkArk sevA bhuA¿AIy SqAf

ewAvmuKt slAh

 yukenI 100 fASq qòek kùpnI pEkInI aek (sNde qA¤Ms 2005)

 mnnI ˆAùit mAqenuù œrœrmAù ÀoItuù ivËsnIy nAm

Call Centre open 24 hours

A BTA 80626

0208 843 6800

Think Travel, Think Southall Travel www.southalltravel.co.uk

47


48

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 3rd November 2012

$0#0! ! 3 .0+( # 2+ "0 8(0 !9 $&0 +$

6

$51

5 !; 0&&0 4; #9(0 0- , %

!0 0

6 #$*'3$/6

1 $9 9

3 (: 3 (, 3 0(>$ (B&>( 0 9

444 ( * / +2) "-+

# 60

!0#0 0(>$ 4;

& 0#0 9 7 4 9 0 > $0 '5 B);

, %5 0(>$ !9 $&0 (;

.$,',% 1'+$

9 $5*.3 &, 4 !9 $3 ' '9

!9 $3 ' 0'5

4$$)

? #9

$,1-, &

+ 1- .+

લંડનના ઇિેન્ટ કેલેન્ડરમાં મોખરાનું સ્થાન ધરાિતા વદિાલી ઓન ટ્રફાલ્ગર સ્કિેર (DOTS)ની ૨૮ ઓક્ટોબરે ભારે ઉલ્લાસભેર ઉજિણી થઇ હતી. લંડનના મેયર દ્વારા આયોવજત આ ઉજિણીમાં ભારતીય સમુદાયના જ નહીં, સ્થાવનક વિવટશ નાગવરકો ઉપરાંત વિદેશી સહેલાણીઓ પણ મોટી સંખ્યામાં ઉમટી પડ્યા હતા. પરંપરાગત ભારતીય ગીત-સંગીત અને રાસ-ગરબાની રમઝટ સાથે યોજાયેલા આ કાયયક્રમને લોકોએ મન ભરીને માણ્યો હતો. િડા પ્રધાન ડેવિડ કેમરને પત્ર પાઠિીને ભારતીયોને વદપાિલી પિયની હાવદયક શુભકામનાઓ પાઠિી હતી.

!

" $" &

%$

$-4

5)14 16.7 8)6,9;9)=-4 +7 <3

>>> 8)6,9;9)=-4 +7 <3

7) 1/0;: ' " ' 1/0;: 94)6,7 " 1/0;: <*)1 1/0;: 75*):) #8-+1)4 !)+3)/-: >1;0 "

#$ ! & " 16

05-,)*), 975 8 8 %$ * "" * %$ * "" * ' "

//-4 - # '##*$0$5 & 5

A A A A A

-> (793 #)6 9)6+1:+7 7: 6/-4-: 01+)/7 94)6,7

%$ #

&$ ' !

#"!#%

"" ""

' A A A A A ( $

88

88 A 88 A 88 A

<*)1 16+

<5*)1 %$ %$

7;-4

* *

88 88 88

લંડનઃ મિટનમાં ગયા વષષે જન્મેલાં બાળકો પૈકી ચોથા ભાગનાં બાળકો ઇમમગ્રન્ટ માતાની કૂખે જન્મ્યા છે. આમાં પણ ભારત, પોલેન્ડ અને પાકકટતાની મૂળની ટત્રીઓએ મવક્રમ સંખ્યામાં બાળકોને જન્મ આપ્યો છે. ઓકિસ િોર નેશનલ ટટેટેસ્ટટક્સના આંકડા મુજબ ગયા વષષે મિટનમાં ઇમમગ્રન્ટ્સ માતાઓએ ૨૦૦,૦૦૦ બાળકને જન્મ આપ્યો હતો. મિટનમાં ગયા વષષે ૨૩,૦૦૦ બાળકને જન્મ આપવા સાથે મૂળ પોલેન્ડની ટત્રીઓ પ્રથમ ટથાને હતી. ઊંચા ઈમમગ્રેશનની અસર મિટનની વટતી પર થઈ છે. પ્રસૂમતસેવા, શાળાઓ સમહતની બાબતોના આયોજન માટે બાળજન્મ પ્રમાણ અંગે જરૂરી અભ્યાસના આંકડા અનુસાર ૨૦૧૧માં ૨૪ ટકા બાળકો મવદેશમાં જન્મેલી માતાની કૂખે જન્મ્યાં છે. બીજી તરિ આ અભ્યાસના આંકડાઓ એવું પણ દશાાવે છે કે યુકેમાં બાળકને જન્મ આપતી મિમટશ ટત્રીઓની સંખ્યામાં પાંચ ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.

* *

#$ # $&

% %! '

A A A A A

$7976;7 )41.)? &)6+7<=-9 ,576;76 )4/)9@ %)

% ! %# '

% #

$ ! !

"#

%%% " ! ! % #"

/ #& . $! - -)

"+)' *!(

1, 0!!%

$+!*$6

+6

+.)+78+6 $

2'.1 /92(4 5'6)+1 ;'-44 )4 90

A A A A A $%

*',% - # '##*$0$5 & 5

! $ ! +1.'(1+ '6)+1 !+6:.)+7 %461* %.*+

!+3* '6)+1 84 % # " "448.3,

"" ""

%

5 1 $9 !9 $3 ' 0"

$+!*$6 2#!2/6

43*43 &

$# .975 )197*1 )9 : #)4))5 70)66-:*<9/ 6;-**75*):)

'78

$9)6:.-9:

975 8 8 "" ""

#9

!0- 7.$/

આનંદ મેળા-૨૦૧૨ના વિશેષ અહેિાલ માટે જુઓ પાન - ૩૬, ૩૭ • વિયેતનામના પ્રાચીન મંવદરોઃ પાન - ૨૨

#&#-1

05-,)*), <5*)1 !79*)6,-9 ")237; )97,)

.975 A (# " A A A

.6 <

2#!2/6

$,1-, - # '##*$0$5 5

૨૪ ટકા બાળકોનો જન્મ ઇવમગ્રન્ટ માતાની કૂખે

વદિાલી ઓન ટ્રફાલ્ગર સ્કિેર

5 $5*.9B *(

9 $0

$,1-,

..*6

0

0(>$ (B&>(

@ A B &(!0; )9! 3$3&#3

9 #

#!0; 0(>$ 0" # /

0#

= .0+( # 3 8(0 !9 $3 ' 0'5

5

2

"

551;

Gujarat Samachar  

Gujarat Samachar weekly news paper

Gujarat Samachar  

Gujarat Samachar weekly news paper