Page 1

Let noble thoughts come to us from every side

અા નો ભદ્રા: ક્રતવો યન્તુ િવશ્વત: | દરેક દદશામંાથી અમને શુભ અને સુંદર દવચારો પ્રાપ્ત થાઅો

#!'

w

om

.a

)"

'

સંવત ૨૦૬૬, ચૈત્ર વદ ૫ તા. ૩-૦૪-૨૦૧૦ થી ૯-૦૪-૨૦૧૦

& &

-2 "

( ("3

+ (1

(-

) 4

&,

8

& .

" (1 #0 8

&

%

!).

3rd April to 9th April 2010

2

% .!+ /&,. 3&-5).)

#!' &' '

b pl gro up

Volume 38, No. 47

' &

" " )

.c

ww

8

F I R S T & F O R E M O S T G U J A R AT I W E E K LY I N E U R O P E

' ' #

7&+11 '1/

2)0

+

10

)

*

)

&

( / +

("3

0

.

0

(& 86 57 )

.

.*$'

. '0 +$" % ,

) &# 8

' ) & % &

0/ 1 **

$

%! $ %! $ ! " & ) $ !"

'

# (&'%! " $(' ""

' $&!

("3

(1 0 (

" &&

!

0

&, +

!

!

0 + + ! (!.

' ' '

!

"

! 2)0

&5 &/ 51 2/ 60 &/ 51 2/

/../ $

10

&5

51

$ ) $ * , $* &!% ) - 6 &" %

60(&7 '.14)(

# $

3

$ (

)%

$

% )

' (

/1 $ + $* %

$* 46 5 % ( % & 6 7 $* ( $ $

$

$ (

(

ML < G (< " %< D D 6 0!D > A%D 3 D > < T %'A !<I < ? "< < ?*! 7 < '?7> D J 9<"< > <!A#> 3 A2!# -%A3 > A& T' ' : =3 !< ( < MKKM <E D "< < A '< " > )'7A' < . < A <E %< <E %> A A <E NP A #< <"'A% D < W,!? < <% > "<+! <E < > > $A#< D > " < D <E > < <E <%< < A < > " <E %A#< ?# I

) %

$

'D'<! > < A @ @%I H5A'> '<E' (A'< X "> 'T( OQ < 'D A "(F'> <!< ( < W < U> < >!< X "> > T"!< < #A RT' S 9<"< A A @ " < B D#<%<!< ( < > < T <"> C /(D6< ?*! 7 < > A 8< <E Q #< '? > @ " "> ( > ?*! 7 < A < $ > ;E A D "< > < > <E > MKKM > @E > '? > < < 4 'E E > A A 7V @ %< <E 1!< ( < & * $

$

02

mercedes-benzretailusedcars.co.uk - ,,, 8888888 8 8 8

8

8

$

$ '

8888888HPLM8HQI8HNQL (! #$ $ (

$ ' %

"&

+ % )

$

% '

$*

'

)

888 8e}Š{}|}‹EZ}†’8j}Œy„8m‹}|8[yŠ‹ 8 888 Zy„‹y„„8[‡……‡†8@f][A8ž8ZŠ…†€y…8ž8[yŒ}Š€y…8@_yŒ{ƒA8ž8`}…}„8`}…ˆ‹Œ}y|8ž8c†‹Œ‡†8ˆ‡†8l€y…}‹8ž8ey†{€}‹Œ}Š8ž8hyŠƒ8j‡‘y„8ž8oy„Œ€y…8[Š‡‹‹ 8 8

8

8 8

8

8 8

8

8

8 8

8 8

8

8 8

8

!"

%.7& 7*6:.(*7 +46 3).& #&3>&3.& *3=& -.3& 9'&. "(-*3,*3 438&(8 .77 .6&3

9'&. +6 ? &.64'. .6*(8 +6 ? &.64'. +6 ? &55= &392&3 &=&38. 84 &11 6*&)*6

? 46 92'&.

*1-. -2*)&'&) &3,146* 4(-.3 4&

11 +&6* .3(19).3, 8&< &3) 79'/*(8 84 &:&.1&'.1.8= #

46

&:/.

&8*1

#! %

&551=

# $!"

!42+46) !4&) &346 &60 43)43

440 431.3* ;;; 7&286&:*1 (4 90

#*1

46 !&23.0'-&.


2

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 3rd April 2010

'એશિયન વોઇસ અને ગુજરાત સમાચાર – NCGO' દ્વારા યોજાયેલ 'ક્વેશ્ચન ટાઇમ' પશરસંવાદ

ક્રોયડનના મહેિ મહેતાની હત્યાના આરોપસર ત્રણને કોટટમાં રજૂ કરાયા સાઉથ લંડનના થોટટનહીથ ખાતે રહેતા મહેશભાઇ મહેતા નામના ૫૫ વષષના શાકભાજીના હોલસેલ વેપારીની થોટટનહીથના લંડન રોડ પર આવેલ એચ.એસ.બી.સી. બેન્ક પાસે જ લુંટના ઇરાદે હત્યા કરવાના બનાવ સંબંધે પોલીસે ગત તા. ૧૭-૩-૨૦૧૦ના રોજ બુધવારે ત્રણ યુવાનોને રજૂ કરી તહોમત ફરમાવ્યું હતું. પોલીસે મહેશભાઇ પર હુમલો કરવા બદલ થોટટનહીથના ન્યુલેન્ડસ રોડ પર રહેતા લુઇસ બોઆકે (૨૩), ન્યુ એડડંગ્ટનના સેન્ટ એડવડટ ક્લોઝ ખાતે રહેતા રયાન ડવલીયમ્સ (૨૫) અને ડમચાહ રોજસષરાઇટ નામના ૨૪ વષષના યુવાનને કોટટમાં રજૂ કયાષ હતા અને તેમની સામે લુંટ ચલાવી ગંભીર ઇજા પહોંચાડવા બદલ તહોમત મૂકવામાં આવ્યું હતું. મહેશભાઇ મહેતા ગત વષષે ડહન્દુ નુતન વષષના રોજ તા. ૧૯૧૦-૨૦૦૯ બપોરે થોટટનહીથ, લંડન રોડ પરના વોરીક રોડ પર આવેલી એચએસબીસી બેન્કમાંથી બહાર નીકળી પાસાર થતા હતા ત્યારે પાછળથી આવેલા બે યુવાન લુંટારાઅોએ તેમના પર હુમલો કયોષ હતો. લુંટારાઅોએ મહેશભાઇ મહેતાને માર મારી ગંભીર ઇજા પહોંચાડી હતી. આંખ અને ચહેરા પર ગંભીર રીતે ઇજા પામેલા મહેશભાઇને સારવાર અથષે મે ડે હોસ્પપટલ લઇ જવાયા હતા અને ત્યાંથી વધુ સારવાર અથષે ટૂટીંગની સેન્ટ જયોજીષસ હોસ્પપટલ ખાતે લઇ જવાયા હતા. જ્યાં તેમનું સારવાર દરડમયાન ગત ૧૩ નવેમ્બરના રોજ મરણ થયું હતું. શ્રી મહેશભાઇ મહેતા આજથી ૩૦ વષષ પહેલા યુકે આવ્યા હતા અને પડરવારજનો સાથે જ થોટટનહીથ ડવપતારમાં રહેતા હતા. મહેશભાઇએ ડમત્ર મંડળ સડહત પથાડનક સમાજમાં લોકડિયતા હાંસલ કરી હતી. તેમની અંડતમ ડવધી અને િાથષના સભામાં પણ ડવશાળ વગષ ઉપસ્પથત રહ્યો હતો. મળતી માડહતી મુજબ મહેશભાઇએ એચએસબીસી બેન્કમાં મોટી રકમ જમા કરાવી હતી. પણ બહાર નીકળ્યા બાદ લુંટારાઅોએ તેમની પાસે મોટી રકમ હશે તેમ માની હુમલો કયોષ હશે એવુ પોલીસ અનુમાન સેવી રહી છે. શ્રી સાગર મહેતાએ તે સમયે જણાવ્યું હતું કે "મહેશભાઇ પાડરવાડરક અને મહેનતુ માણસ હતા અને હંમેશા અન્યોની મદદ કરવા તત્પર રહેતા હતા. મહેશભાઇની હત્યા ન થઇ હોત તો તેઅો એક સપ્તાહ બાદ ભત્રીજાના લગ્નમાં ભાગ લેવા ૩૦ વષષ બાદ ભારત પરત થનાર હતા.

સમાચાર' દ્વારા તા. ૨૮મી માચષ , ૨૦૧૦ના રોજ કડવા પાટીદાર સે ન્ ટર, હે ર ો ખાતે 'ક્વે શ્ ચન ટાઇમ' કાયષ ક્ર મનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું . જે મ ાં કોન્ઝવષે ટ ીવ પક્ષના શે ડ ો ડમડનપટર અને એમપી શ્રી ડોમીનીક ગ્રીવ, લીબરલ ડે મ ોક્રે ટ ના એમપી સુ શ્ર ી સારાહ ટીધર, લે બ ર પક્ષના િડતડનડધ તરીકે લે પ ટર ઇપટના એમપી શ્રી કીથ વાઝ અને શ્રી ટોની મે ક નલ્ટી તથા અન્ય રાજકીય અગ્રણીઅોએ ઉપસ્પથત રહી ગુ જ રાતીઅોને મૂં ઝ વતા અને તકલીફ આપતા ડવડવધ િશ્નો અંગે ચચાષ ડવચારણા કરી હતી અને શ્રોતાઅોના િશ્નોના જવાબ અપ્યા હતા. આ કાયષ ક્ર મના મોડરે ટ ર તરીકે જાણીતા Akm Foods Ltd is a nationwide food કટારલે ખ ક અને બ્રોડકાપટર શ્રી અલ્પે શ પટે લે લાજવાબ સે વ ા distribution company for the brand name આપી સૌને ખુ શ કરી દીધા હતા. Zaiqa International,that supplies to cash and વધુ માડહતી માટે જુઅો આવતા carries,wholesalers and retailers with quality સપ્તાહનું 'ગુજરાત સમાચાર'.

વૈ ડ વધ્ય અને બહુરં ગ ી સમાજ ધરાવતા આ દે શ ના ડવકાસમાં મહત્વની ભૂ ડ મકા ભજવનાર ગુ જ રાતીઅોના િાણિશ્નો અને અવાજ દે શ ના ને ત ાઅો અને પક્ષો સુ ધ ી પહોંચે તે માટે 'ને શ નલ કોંગ્રે સ અોફ ગુ જ રાતી અોગષે ન ાઇઝે શ ન' અને 'એડશયન વોઇસ - ગુ જ રાત

frozen and dry food products from south Asia.For more details visit www.zaiqa.co.uk Food stay fresher for upto one year in freezer

" ( $ & " #

$! " &

"

% ' )

 &

"/) % "($% + $)"! ! *# (+," 1!", ! ),%.- , $/& $"** % + $%* +(' .

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

/ % *#'+' %,+ % +) ,- ( ) "0 +,' $% #+ ,( *!+  .( *. + /,# 1!*"1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2For Distribution Enquiry please contact:

%' $*+*', "%$#

2 Fairfield Road, Oadby, Leicester Leicestershire LE2 4NE

$* -&9* 64*(.&06 32 &00 5387*6 32 *7 .5:&<6 00 +&5*6 .2(086.9* 3+ &00 7&;*6

*675.(7*) 3++*5 !*&6326 1&< 9&5<

 

*,& !4*(.&06

! !

&.53'. &00 +35 '*67 )*&06 4.*(*6 3+ '&,,&,*

5*27 !75**7 32)32 $

*2)32

(

   &5(- &)2*66 &&&-

$ &'#

$$

Tel: 07713 646 499 / 0116 2711 101 Fax: 0116 271 1109

&&&-

,( ) !!%'"*0

# #

'(& (

$

&'

& $ ' " , * &,

5 5 5 5 5

= = = = =

&%$&( ( + ' # !)

$

$

#

! ! # $% " !%

%

1&.0 6&0*6 *;4035&73856 (3 8/ %385 $350):.)* "5&9*0 ,*27

= = = = = = =

!
Gujarat Samachar - Saturday 3rd April 2010

બજેટમાં તમારા માટે શું છે? ઇડહેરિટડસ ટેઝસ (વાિસા વેિો)- થ્રેશોલ્ડ ફ્રોઝન ચાિ વષષ માટે ૩૨૫,૦૦૦ પાઉડડ િહેશે. િથમ ખિીદકતાષ માટેની પટેમ્પ ડ્યુટી મયાષદા આ વષષ માટે બમણી કિીને ૨૫૦,૦૦૦ પાઉડડ કિાઇ છે. ૧ રમરિયન પાઉડડ કિતા વધુ કકંમતના ઘિ માટેની પટેમ્પ ડ્યુટી કાયમી ધોિણે ૫ ટકા કિાઇ છે. બચતઃવારષષક આઇએસએ મયાષદા (આવતા મરહનેથી ૧૦,૨૦૦ પાઉડડ)માં ફુગાવાના દિમાં વધાિાને ધ્યાનમાં િઇને વારષષક ધોિણે વધાિો કિાયો છે. ફ્યુઅલ ડ્યુટીઃ રિટિદીઠ ૩ પેડસનો વધાિો આશ્ચયષ ઉપજાવે તેવો છે. એરિિમાં ૧ પેડસ, ઓઝટોબિમાં વધુ ૧ પેડસનો વધાિો અને જાડયુઆિીમાં બાકીનો વધાિો કિાશે. સિન ટેક્િીિ- સાઈડિ પિની ડ્યુટીમાં ફૂગાવાના દિથી ૧૦ ટકાનો વધાિો કિાયો છે, જ્યાિે રબયિ, વાઇન અને સ્પપરિટમાં યોજના મુજબ એક ટકાનો વધાિો કિાયો છે. આલ્કોહોિ પિની ડ્યુટીમાં ફૂગાવાના દિ કિતા ૨ ટકાનો વધાિો કિાયો છે. તમાકુ પિની ડ્યુટીમાં ૧ ટકાનો વધાિો કિાયો છે. અથથતંત્ર વૃસિઃ આવતા વષષ માટે જીડીપી વૃરિદિનો અંદાજ ઘટાડીને ૩થી૩.૫ ટકા કિાયો છે. બાકી કોઇમાં ફેિફાિ કિાયો નથી. ઋણઃ વષષ ૨૦૦૯-૧૦ના ૧૬૭ રબરિયન પાઉડડના અંદાજ કિતા ૧૧ રબરિયન પાઉડડ નીચે િહેશે. વષષ ૨૦૧૦-૧૧માં ઘટીને ૧૬૩ રબરિયન, વષષ ૨૦૧૧-૧૨માં ૧૩૧ રબરિયન પાઉડડ, વષષ ૨૦૧૨-૧૩માં ૧૧૦ રબરિયન પાઉડડ, વષષ ૨૦૧૩-૧૪માં ૮૯ રબરિયન પાઉડડ અને વષષ ૨૦૧૪-૧૫માં ૭૪ રબરિયન પાઉડડ િહેશે. અથષતંિમાં ઋણનો રહપસો ચાિુ વષષના જીડીપીના ૧૧.૮ ટકા, આવતા વષષ માટે ૧૧.૧ ટકા, જે બાદ ૮.૫ ટકા, ૬.૮ ટકા, ૫.૨ ટકા અને વષષ ૨૦૧૪૧૫માં ઘટીને ૪ ટકા થવાનો અંદાજ છે. િાષ્ટ્રીય દેવુ- જાહેિક્ષેિનું દેવુ ચાિુ વષષના જીડીપીમાં ૫૪ ટકા, વષષ ૨૦૧૪-૧૫માં ૭૫ ટકા, જે બાદ તેમાં ઘટાડો જોવા મળશે. બેન્ક બોનિ ટેક્િઃ બેડકસસે ૨ રબરિયન પાઉડડ જમા કિાવવાના િહેશે. સબઝનેિ માટે બજેટમાં શું છે? નાના સબઝનેિઃ કેરપટિ ગેઇન ટેઝસમાં િાહત બમણી થઈને ૨ રમરિયન પાઉડડ થઈ છે. અને ૧૦ ટકા િમાણે વસૂિાશે. ઓઝટોબિથી એક વષષ માટે રબઝનેસ દિમાં કાપ મૂકાશે. વારષષક િોકાણ ભથ્થું બે ગણુ કિીને ૧૦૦,૦૦૦ પાઉડડ કિાયું છે. આિબીએસ અને િોઇડ્સ નવા રબઝનેસ માટે ૪૯ રબરિયન પાઉડડની િોન ઉપિલધ કિાવશે, જે નાની કંપનીઓના િમાણ કિતા અડધી છે અને હાઉસહોલ્ડને ૧૧ રબરિયન પાઉડડ આપશે. નાની કંપનીઓ દ્વાિા ઘણીવાિ ફરિયાદ કિાતી હોય છે કે તેમને િોન મળતી નથી આથી હવે ડયુ ક્રેરડટ એજ્યુરડઝટિ આવી ફરિયાદોનો ઝડપી ઉકેિ િાવશે. સેડટ્રિ ગવનષમેડટના કોડટ્રાઝટ દ્વાિા નાના અને મધ્યમ કદના રબઝનેસ (એસએમઇ)ને વધાિાના ૧૫ રબરિયન પાઉડડ અપાશે. એસએમઇને સિકાિ દ્વાિા અપાતી મદદમાં વધાિો કિવા નેશનિ ઇનવેપટમેડટ કોપોષિેશન, યુકે ફાયનાડસ ફોિ ગ્રોથ સહકાિ આપશે. ઝડપથી વૃરિ પામતી કંપનીઓને ખાનગી મૂડી સાથે ૫૦૦ રમરિયન પાઉડડ ગ્રોથ કેરપટિ ફંડ ઉપિલધ કિાવાશે. બેડકો ૧૦૦ રમરિયન પાઉડડ કિતા વધુનું યોગદાન આપશે. ૨ રબરિયન પાઉડડની ઇરિટી સાથે ગ્રીન ઇનવેપટમેડટ બેડક સિકાિની રમિકતોના વેચાણ દ્વાિા અડધી અને બાકીની િકમ ખાનગીક્ષેિમાંથી ઊભી કિાશે. ગ્રીન ટ્રાડસપોટટ અને એનજીષ પિ ધ્યાન કેસ્ડિત કિવા ૬૦ રમરિયન પાઉડડનો ખચષ કિાશે અને રવડડ ટબાષઇનના ઉત્પાદનને િોત્સાહન અપાશે. બજેટમાં કોને લાભ ? પહેલીવાર ખરીદકતાથ પહેિીવાિના ખિીદકતાષએ ૨૫૦,૦૦૦ પાઉડડની રમિકતો ઉપિ કોઇપણ િકાિની પટેમ્પ

બ્રિટન

ડ્યુટી ચૂકવવાની િહેશે નહીં. ડારિિંગે જણાહયું હતું કે જેથી ૧૦માંથી ૯ પહેિીવાિ ખિીદકતાષઓએ પટેમ્પ ડ્યુટી ચૂકવવાની િહેશે નહીં. સ્લિક િોથનષબગષના રસરનયિ ટેઝસ પાટટનિ ફ્રેડક નેશે જણાહયું હતું કે પહેિીવાિ ખિીદકતાષ માટે પટેમ્પ ડ્યુટીમાં માફીની મયાષદા ૧૨૫,૦૦૦ પાઉડડથી વધાિીને ૨૫૦,૦૦૦ પાઉડડ કિાઇ છે, જે ઘણા િોકો માટે સાિા સમાચાિ સારબત થશે. પટેમ્પ ડ્યુટીમાં િાહત બે વષષ સુધી િહેશે, પિંતુ શ્રીમંતોએ ચૂકવણી કિવાની િહેશે.

બેન્કમાં ખાતુ ન ધરાવતા હોય તેવા લોકો ચાડસેિિે ઈચ્છા હયિ કિી હતી કે આધુરનક રવશ્વમાં દિેકનું બેડકમાં ખાતુ હોય તે જરૂિી છે. ડારિિંગે જણાહયું હતું કે આના પગિે આશિે ૧ રમરિયન િોકોને અસિ થશે. રચલ્ડ્રન ચેરિટી બનાષડડોએ સિકાિના નવા પગિાને આવકાયાષ હતા. બનાષડડોના ચીફ એસ્ઝઝઝયુરટવ મારટટન નાિેએ જણાહયું હતું કે યુકેમાં ઘણા પરિવાિો ગિીબી અને દેવામાં ફસાયેિા છે. ઓછા નાણાંની સમપયા વચ્ચે તેઓ સીધું દેવું ભિપાઇ કિી શકાતા નથી. આ ઉપિાંત બચત માટે સુરવધા ન હોઇ િોન મેળવવા તેઓ રધિાણકતાષ પાસે પહોંચી જતા હોય છે. સિકાિની નવી જાહેિાતને કાિણે ગિીબ પરિવાિોને િાહત મળશે. બચત ડારિિંગે જાહેિાત કિી હતી કે ઇસ્ડડરવડ્યુઅિ સેરવંગ એકાઉડડ્સ (આઇએસએ)ની વારષષક મયાષદા ૭,૨૦૦ પાઉડડથી વધાિીને એરિિથી ૧૦,૨૦૦ પાઉડડ કિાશે. ગત ઓઝટોબિમાં મયાષદામાં ૫૦ ટકાનો વધાિો કિાયો હતો. ૨૦૧૦ના અંદાજપિમાં તેમણે ઉમેયુિં હતું કે આઇએસએ મયાષદા દિ વષષના ફુગાવાના આંકડા િમાણે વધાિવામાં આવે છે. મુશ્કેલીમાં ઘર માસલકો મુશ્કેિીઓનો સામનો કિી િહેિા ઘિ મારિકો માટે મોગસેજ ઇડટિેપટ વધુ છ મરહના માટે ૬.૦૮ ટકા જ િહેશે. રડસેમ્બિમાં િજૂ થયેિા િી બજેટ અહેવાિમાં હયાજદિને જૂન ૨૦૧૦ સુધી િંબાવવામાં આહયો હતો. જે િોકોએ નોકિી ગુમાવી છે અને ઇડકમ સપોટટ, જોબસીકિ એિાઉસ્ડસસ અને એમ્પિોયમેનેટ અને સપોટટ એિાઉસ્ડસસ મેળવી િહ્યા છે તેમને ધ્યાનમાં િાખીને મોગસેજ દિો તૈયાિ કિાયા છે. રોકાણકારોઃ કેરપટિ ગેઇન ટેઝસમાં વધાિો થવાની અફવાઓ વચ્ચે તે ૧૮ ટકા િહેશે. બીજી તિફ એડયુઅિ એઝઝેમ્પશન ૧૦,૧૦૦ પાઉડડ િહેશે. ફેબ્રુઆરીમાં ફુગાવાનો દર ઘટીને ૩ ટકા થયો ફેબ્રુઆિીમાં ફુગાવાના દિમાં ઘટાડો નોંધાતા કકંમતોમાં હજૂ વધાિો થવાની અને અથષતંિમાં ફુગાવા વધશે તેવી રચંતાઓ ઘટી છે. અંદાજપિ િજૂ થતાં પહેિા બહાિ પડાયેિા નવા આંકડામાં મુજબ કડઝ્યુમિ િાઇઝ ઇડડેઝસ જાડયુઆિીમાં ૩.૫ ટકાના ૧૪ મરહનાના ઊંચા પતિેથી ઘટીને ફેબ્રુઆિીમાં ૩ ટકાના પતિે પહોંચ્યો છે, તેમ ઓકફસ ફોિ નેશનિ પટેરટસ્પટઝસે (ઓએનએસ) જણાહયું હતું. વેટની િજૂઆતને કાિણે ૧િી

જાડયુઆિીએ ફુગાવાના દિમાં વધાિો થયો હતો, પિંતુ તે તબક્કાવાિ િીતે ઘટીને બેડક ઓફ ઇંગ્િેડડના ૨ ટકાના િક્ષ્યાંકે આવી જશે. ફુગાવાના દિમાં ઘટાડો થયો છે, તેમ કોમઝષ બેડકના અથષશાપિી પીટિ રડક્ષને જણાહયુ હતું. અમને રવશ્વાસ છે કે બેડક ઓફ ઇંગ્િેડડના અંદાજ મુજબ ફુગાવાનો દિ તબક્કાવાિ િીતે ઘટીને સામાડય બની જશે. બજેટમાં વૃિોની અન્યાય કરાયો હોવાનો ટોરીનો દાવો એરિપટિ ડા ર િિં ગ ના અંદાજપિમાં વૃિો માટે યો ગ્ ય િજૂઆત ન ક િા તા રવિોધપક્ષના નેતા ડેરવડ કેમિને િેબિ પિ આકિા િહાિો કયાષ હતા. તેમણે જણાહયું હતું કે જો ટોિી સ ત્તા માં આવશે તો િેબિની આકિી નીરતઓથી રવપરિત તેઓ વૃિો માટે રવડટિ ફ્યુઅિ એિાઉસ્ડસસ, પેડશન ક્રેરડટ્સ, ફ્રી બસ ટ્રાવેિ અને ફ્રી ટીવી િાયસડસ તેમ જ આવક સાથે પેડશન રિંક પુનઃ પથારપત કિશે. બજેટના નવા રવશ્િેષણ બાદ વૃિો અને પેડશનસષના વોટ મેળવવાની િડાઇ વધુ ઉગ્ર બની છે. કડઝવસેરટવે દાવો કયોષ હતો કે બજેટમાં ૬૫ વષષથી માંડીને ૧૧૦ વષષના િોકોને અડયાય કિાયો છે. તેમણે જણાહયું હતું કે પપષ્ટ રનવેદન આપ્યા રવના વૃિોની આવક પિ કામ મૂકવા યુરિ અજમાવાઇ છે. આવકવેિા ભથ્થા પથગીત કિવાના ડારિિંગના રનણષયને પગિે પેડસનસસે વધુ ચૂકવણી કિવી પડશે. બજેટથી કોને ગેરલાભ ? મોટા મકાનોના ખરીદદારોઃ એક રમરિયન પાઉડડ કિતાં વધુ કકંમતની િમિકતો પિ પાંચ ટકા પટેમ્પ ડ્યુટીનો નવો ટોચનો દિ િહેશે, જે અગાઉ સૌથી વધુ ચાિ ટકા જેટિો હતો. આ દિ પાંચ િાખ પાઉડડ કિતાં વધુ કકંમતની તમામ રમિકતો પિ અમિી બને છે. કરદાતાઓઃ ચાડસિિે તમામ ઈડકમટેઝસ બેડડ પથરગત કયાષ છે, જે િોકોને તેમની કમાણી પિ વધુ કિવેિાની ચુકવણી તિફ દોિી જશે. એરિિમાં િોકો ૪૦ ટકાના દિથી ૪૩,૮૭૫ પાઉડડની ચુકવણીની શરૂઆત કિશે, જેમાં પગાિ વધાિાને િીધે વધાિાના ૭૦,૦૦૦ િોકો ઊંચા દિે કિવેિાની ચુકવણી કિશે. ૧,૫૦,૦૦૦ પાઉડડ કિતાં વધુ કમાણી કિતાં િોકો માટે એરિિમાં ટેઝસનો મહત્તમ દિ ૪૦ ટકાથી વધાિી ૫૦ ટકા કિવામાં આહયો છે. ૫૦ ટકાના નવા બેડડ અમિી બનતા તેની આશિે ૩૫૦,૦૦૦ િોકોને અસિ થાય તેવી શઝયતા છે. ૧૦૦,૦૦૦ પાઉડડ અને ૧૫૦,૦૦૦ પાઉડડ વચ્ચે કમાણી કિતાં ૩૫૦,૦૦૦ િોકોને એરિિ,૨૦૧૦ બાદ તેમના ટેઝસ-ફ્રી એિાઉડસને તબક્કાવાિ િીતે નાબૂદ કિવામાં આવશે. જેમની આવક ૧૫૦,૦૦૦ પાઉડડ કિતાં વધી જતી હોય તેમને એરિિ,૨૦૧૧થી પેડશન ટેઝસની િાહત રનયંરિત બનશે. નેશનલ ઈન્શ્યોરન્િ પેયિથઃ નેશનિ ઈડશ્યોિડસના યોગદાનમાં એરિિ, ૨૦૧૧થી ૦.૫૦ ટકાનો વધાિો કિાશે, જો કે વારષષક ૨૦,૦૦૦ પાઉડડ કિતા ઓછી આવક ધિાવતા િોકોને તેની અસિ થશે નહીં. તેનો અથષ એવો થાય છે કે જે કામદાિ એક વષષમાં ૫૦,૦૦૦ પાઉડડ કમાતો હોય તેને વષસે વધાિાની ૪૪૩ પાઉડડની ચુકવણી કિવી પડશે. ડ્રીંકિથઃ િરવવાિથી અમિી બની ચૂકેિ

www.abplgroup.com

3

સાઈડિ પિની ડ્યુટીમાં ૧૦ ટકાનો વધાિો કિવામાં આવશે. ડારિિંગે જણાહયું હતું કે ભૂતકાળમાં તેને કિવેિા વૃરિમાંથી બાકાત િાખવામાં આહયા હતા પિંતુ આ વખતના બજેટમાં સાઈડિ પિ ડ્યુટીમાં વધાિો કિવાનું પગિું યોગ્ય છે. જ્યાિે રબયિ, વાઈડસ અને સ્પપરિટ્સના વતષમાન ભાવમાં ૨ ટકાનો વધાિો જાહેિ કિવામાં આહયો છે, જે િરવવાિની મધ્ય િાિીથી અમિી બડયો છે. ડ્રાઈવિથઃ ઓઝટોબિમાં એક ટકાનો વધાિો કિવામાં આહયા બાદ એરિિથી ઈંધણ પિની ડ્યુટીમાં વધુ એક ટકાનો વધાિો કિવામાં આહયો છે. બીજી બાજુ ઓટોમોબાઈલ્સ એસો. દ્વાિા એવી ચેતવણી ઉચ્ચાિવામાં આવી છો કે આ ભાવ વધાિાને પગિે આગામી રદવસોમાં પેટ્રોિના િીટિ દીઠ ભાવ ૧૨૦ પેડસના િેકોડટ પતિે પહોંચશે. જો કોઈ હયરિ પહેિી એરિિથી નવી કાિ ખિીદશે તો તેણે િથમ વષષમાં સ્હહકિ ટેઝસના અિગ દિથી ચુકવણી કિવી પડશે. ૧૬૫ (જી/કકમી) કિતાં વધુ co2નું ઉત્સજષન કિતી કોઈ પણ કાિ પિ વધાિાનો દિ િાગુ પડશે. પિંતુ સૌથી વધુ િદૂષણ ફેિાવતી કાિે નોમષિ સ્હહકિ ટેઝસ િેટના ટોચના પતિેથી વધાિાના ૫૧૫ પાઉડડની ચુકવણી કિવાની િહેશે. પેન્શન િેવિથઃ પેડશન કડટ્રીલયુશન પિ ટેઝસ િાહત પાછી ખેચવામાં આવતા ઊંચી કમાણી કિતા િોકોને ફટકો પડશે. જો કે તે આગામી વષષના એરિિથી અમિી બનશે નહીં. મુખ્યત્વે એવા િોકો કે જેમની આવક ૧૫૦,૦૦૦ પાઉડડ અથવા તે કિતા વધુ હોય તેમને આ જાહેિાતની સૌથી વધુ અસિ થશે. પિંતુ જેમની આવક ૧૩૦,૦૦૦ પાઉડડ હોય અને વધુ ઉદાિ પેડશન િાભો ધિાવતા હોય તો તેમને પણ અસિ થશે. આ ફેિફાિ આગામી ૧૨ મરહના સુધી અમિમાં આવશે નહીં. સ્મોકિથઃ તમાકુના વતષમાન ભાવ પિ એક ટકા ડ્યુટી વધાિવામાં આવતા એરિિથી તે વધુ મોંઘી બનશે અને ત્યાિ બાદ દિ વષસે ડ્યુટીમાં બે ટકાનો વધાિો કિાશે. કુટુંબો પર વારિા વેરો (આઈએચટી)ઃ ચાડસિિે આઈએચટીને ૩૨૫,૦૦૦ પાઉડડ પુિતો મયાષરદત િાખ્યો છે. અગાઉ તેની ૩,૫૦,૦૦૦ પાઉડડ સુધી વધાિવાની યોજનાને પથગીત િખાઈ હતી. ધુમ્રપાન કરનાર અને વધુ ડ્રાઈસવંગ કરનારને ૧૪૦ પાઉન્ડ વધુ ટેક્િ ચુકવવો પડશેઃ જે િોકો વધુ રબયિ પીવે છે અને એક વષષમાં ૧૦,૦૦૦ માઈિની કાિ ચિાવે છે તેમણે એક વષષમાં ૧૪૦ પાઉડડ વધુ કિવેિો ચુકવવો પડશે. જે િોકો દૈરનક એક પાઈડટ ડ્રીંક િેતા હોય તેવા ધુમ્રપાનના હયસની તેમ જ એક વષષના સમય ગાળામાં ૧૦,૦૦૦ માઈિ કાિ ચિાવતા હોય તેમણે ફ્યુઅિ ડ્યુટીરૂપે કિદાતાઓએ કેટિા પાઉડડ વધાિે ચુકવવા પડશે તે અંગે ટેઝસપેયિ એિાયડસ દ્વાિા ગણતિી કિવામાં આવી હતી. ફુગાવાની સ્પથરતને ધ્યાનમાં િાખી કેમ્પેઈન ગ્રુપને જણાયું હતું કે તેમણે એરિિ,૧૯૯૯ અને જાડયુઆિી, ૨૦૧૧ના ગાળા વચ્ચે કુિ કિવેિાની ચુકવણી ૧૦૮૩.૩૫ પાઉડડથી વધી ૧,૨૨૫.૦૨ પાઉડડ થઈ છે, જે બજેટના અંદાજ આધારિત છે. દૈરનક એક પાઈડટ ડ્રીડકીગ પિ વારષષક કિવેિાની ચુકવણી ૧૦૦.૪૫ પાઉડડથી વધી ૧૪૨ પાઉડડ થઈ છે. રોયલ મેઈલે વેટનો િામનો કરવો પડશેઃ િોયિ મેઈિના કેટિાક ગ્રાહકોએ સૌ િથમ વખત વેટની ચુકવણી કિવી પડશે. તમામ પિો, પાસષિો તથા પેકેજોને વેટમાંથી બાકાત િાખવામાં આહયા છે. જો કે બજેટમાં જાહેિાત િમાણે િોયિ મેઈિે આગામી વષષથી અમિી બને તે િીતે કેટિીક ચીજવપતુઓ પિ વેટની વસુિાત શરૂ કિવામાં આવશે. બજેટમાં જણાહયા િમાણે િોયિ મેઈિ દ્વાિા પૂિી પાડવામાં આવતી કેટિીક પોપટિ સેવાઓ પિ ૩૧મી જાડયુઆિી,૨૦૧૧થી વેટના પટાડડડટ િેટ િાગુ પડશે. ઉલ્િેખનીય છે કે ગયા વષસે યુિોરપયન કોટટ ઓફ જસ્પટસ (ઈસીજે)માં િોયિ મેઈિ એક ચૂકાદો હાિી જતા આ ફેિફાિ કિવાનો રનણષય િેવાયો હતો. આ કેસ િોયિ મેઈિના નજીકના હરિફો પૈકી એક ટીએનટી પોપટ દ્વાિા કિવામાં આહયો હતો.


-

'! ")

"

" "

"[ (_ '[j 4([)d 0‹)h *h h $„)B [ /j "d _ & ,[" 0h,["h [,h ) [ 0h( "d D,†h Q[)[ „ED * %h* "d "hDL[ ' e /"^ d' ,",^ )^ d &„,C("^ [0^ ) [ 0h( 6([)d 'd„) ["[ '8( &[ '[j )0d h '[ / h d"d „,U"h [) 0[) f ‚-d) 9 )"d-"*ƒ d,[ / ^ a"[ ![„'r #j Q[)[ '„/0[ 0d 6([)d 'aj , "_&,d d #h d " ^ '[" h '[ e " d d h (- #d d"d ' j_ " ^ „,U"[ 9( &[ h'[j ^ ‚'gGd(ƒ )^ f ' '[ ,[ ,"[)[ *h h"d „")[- ) [ d"d l_ [( d # d 0d d f " d d ,h [,h " [),h # e d „J "'[j 9'd*[ "d 'd„) ['[j D [(^ (d*[ r-[DG^ 0d d f j_ „,„ G d D#V# d „'D e " 9e ^ ^"h \ D/h d "d ^( ,!_ 9 )"d #) *h h h ^ '[„0 ^ 'd+,^

"

)W[ 0h,["h \ D/h d "[ ^ '"d )d ) 0 [-[ d /[j d Yj )d ) 0 [- %9(h O) #]B ' *j ""[ h? /r F^""[ )[ # e* ,g]B r jG "d ,g]B S h ^"_j „,B*d. ) [ #_D D ; "d D [, s "d ! ,d?(_ $ " m "['"[ #_D h"[ *d d 'd *"[ '[)[ "d A(„M '_*[ [ h"[ h) # ^ #h d ![„'r #j "h [) 0[) d ,[ [,["d d " [)^ [ e d )[ d d"^ d D,^ -gX„ [)\ n"^ -Z 1/$ s ^ )^ 0 ^ # ^ d d *d/^ "d h"p* (_„",„/r ^'[j =([/ (hr 0 h ,? s %o "d %?(_ ^ '[ e # d d [' (_u d "^ /['d d d _„"(['[j &'^"d „,)h! # "q![A(h d (_/^ % t*^ /d9 ) $h) „I " D ^ '[j d „, ^ m D h*) d N[ * _ _ € "[ [* [ d"^ D * c $ ,e *#'d9 D ^ [ d d „)/ r $f*h d "d ]9D ‡_ $h) $c "d

• ([ /T[0d „J ""^ '_*[ [ d ,d*[ &[) "[ ‰0H![" #^ „ >%)'d „,U"[ '[' d h #) j ,[ "h )h 0h,["h ?*d ) [ [A(_j 0 _j f #[\ D [""[ „'G d-h 'd„) [ "d „J "d j ,[ ^ "d [*^' # ^ „-„%)h"d %j! )[,,[ #[\ D [" /) [) #) %[ *[,,_j h d' d ,!_'[j [A(_j 0 _j f #[\ D [" /) [)d / j ,[ ^ a *B ) h(%[ "d * [( [ #) `- 'a ,[ h # *[ &([r " ^

*1$.3-2&% !.0+%4*%& +*()21 /&$*#+*12 "

"

( " ( " d,[ H [-"h"d # d'"^ *'"h *[& '@(h d ' d "_j H ' #_D D ; 9 D [, ls ! „0 " %d * $h) ! ,? s $c „/D ' "d ' d "_j ?d *['[j d?*_j #_D ! ,d?(_ $ " m 9(a (h t [ >/"^ %dD /d*)"^ ([ ^'[j d )[ # e*"d 4([)d 'd„) " ^,^ #) d'"[ #_D ! ,d?(_ $ " m "[ H [) '[ e %h*[,,['[j A([ 6([)d y} ,.r"[ (_, "d *[3(_j f w{ '[ r xvwv"[ )h H/[„) (d* h'd ^ h -h ! h*% s „)#h s'[j"h #h ["h D*h /[)^ )^ d #a)h (h 0hD e h ^ '‹ )^ # e*d #h ["[ *d " „,-d h ^ ,[ h )^ "d # ^ d #h ["[ /[" I[]9/D h"[ )d #[ [ A([ h ^ ,[) # ^ [" „,„ G ,+[j A(h d"[ "%h1/'[j „ G „,„ G /j d-[ ,,[ *[3([ ‚'"d ,[ 'd ?/ '@([ f ' d [j #a ,['[j A(_j f 'd %d9‹„'" Ef' „,-d /[j&@(_j ƒd ,[ 'd „,U"[ „-X h

e,*#'d9 #h„*/^ d $c $D s )^ f ‹ ^ ^ d 6([j # d $f*h d ' d d 'd„) ^ 0[ / $[ "[]9/(* /„,r/^ „' ^

/'X ,g]B h ^"[ [) h d) a )^ 0 ^ )[ b $c d d (_"[ e "d-9/ D#d„-(* )d#h„ r()"[ /*[0 [) # d "d „,Q [#a r H [-"h #)[j d „! [„ (s "'[j „"(„' * d d *h/ 9 */ [ >/ 9(a (h t [ >/ h' '[j # d' d *d h *2([ d ! /[" I[]9/D h Eh„" * ! 'd * " /9 e "d ! < ,r)

'-

&

.-

!

.0&12 #2&

„J "'[j j# ^ "d /d1/ '[ [ [,,[ '[ e j *'[j ^ -)d | vvv ŠXh"_j „" k " [ ^ "[ ,['[j A(_j d ' d „J„ - '^„ (["[ 0d,[*'[j [,,['[j A(_j d h f # *[j ^ *h h'[j &[)d )h. A([#^ (h d *o f-[()"[ [),^""^ %0[) ,d*[ wx 0d1 )"[ j * „,D [)'[j ^ ŠXh [#^ "[ ,['[j A([j d „! [)^ [,d d f „ A(D "^ $) d "d \ *h'^ ) /_!^ j *h ,d*[j d 0m %^‹ „,U (_P

! & %

&$ (

"&

!

,

d ,[,,['[j ,d*[j f *[j ŠXh # ^ ,["^ ^ 0h,[ ^ d'"d # 0 [,^ ,d ['[j A([j d h f #h*^/ "d /O[,[+[ "d 0 [,,,[ #[ +"_j [) k _ _j 0d d h„ j „)([ )^ f `2([ „,D [)'[j *h h"d /d1/ '[ [ [,,[ '[ e ŠXh )a ),['[j A([j 0h,["_j d 0d d ‹0d) D +h ‹5([ /[ d /d1/ '[ [ ,[ d'"d /d1/ '[ [ h [j *h h „,D [)"d h„ j „)([ )^ f H „* )^ ^!h 0 h h f '[G #?/"d /d1/ '[ [ [,,[ '[ e | vvv ŠXh"_j „" k " [ ^ "[ ,['[j A(_j

&

%

&! *

#$ &"

"

&

(

" ! & )

$

"

# ^ [" „'Gh # #a ,[ *[3([ f ,D _ 'd h d ,D _ d d 0/^ [ ^ 0 ^ d ,!_ „,„ G %"^ * & *_T ,[ ,d*[ e "d ![„'r #j "[ /=(h # * '„/0[ )^ f ^ *^!h #[ +"h ' d "h t -_j 0 h # e*"^ #B [ &a "d [(r %d9‹„'" Ef' "['"[ ~} ,.r"[ D h„ a ,[ ^"^ Kd ^%P &„,C(,[ ^ "d '+ [ , [ 0 [ -d) 9 )"d-"* "['"[ %Y [ ‹ ^ [ ![„'r a "h %d9‹„'" "d [ 0 h %d9‹„'""^ Hh$[ *"d '+ [ 0h,["[ [) d „,U"[ 0‹)h *h h '[" [ ([ f # * e 'gGd( ! E[ D ,[ ,g]B ^ ) "['d + [ [ H„ "_j Œ,j D,Z# d # e*d d' " [) (p )[2(h d' ![„'r #j "[ "_([(^ "^ KP[ %+,O) %" ^ ,g]B /j,[„ [ d"[ -d)"[ „, " /[ d # e*"_j „, " 'd [( d # d 0d d ' d #[ +"^ ![) [

" h ^ "d [ &( " d ![„'r a '[ [' <*[,[6D ^ Q[)[ D [„# „ (h/h$^ „,1 h„)(" 'a,'d9 "h $ h d a d „,„,! ![„'r 8([]6' "d a „,R["[ /j 'Z# '[9( [ „, /[,^ d #j '[j w•{v"[ / ['[j h [(d*[ Ef'd 2([*"d ",h )j :(h #h ["^ ,^ )[ + ^ )a &[ ,[ H(… )d d ' d " d [ „'Gh "d #„),[) a ^ ˆ[ d #„)]D „ ^ ' d'"d *[ d d f h )h'[j &(_u d '[)[ '[ [ „# [ 0' [j '"d '+,[ A([ 0 [ "d '[)[ '[ e # [j * A([ 0 [ d 0d d f Yj '/^0[ " ^ # Yj " h )h _j d'"d %!_j )'aŒ *[ d d f *[ *h h"d ' d "[ #) h ^ %d/[ [(d*[ i),'[j )[ ,_j 'd d # # * e d /j _*" _'[A(_j " ^ d '["d d f -d) d"d *h h ^ d d "d d $)^ ^ /['[9( Œ," ‹ _ )^ - -d

" " , +++ . ( )$ - *

&+ .,'.0% .#% .-%.-

(

'!

) ' #(' $% #% "#'

+

" & "

" )$

0h,[ ^ *h h &[)d "[)[ d e1/ #d(/r *[(9/"[ ^$ ]1 1(_„ , 'd7(_ „*(h e [A(_j 0 _j f 6(j B (r"^ ,[ d f D [„" *h h"^ ` ) ^ /j#„O /'[" „,D [)'[j ^ ŠXh"d !e [#^ "[ ,['[j A([j d h [( ["_j # d #[*" ),['[j A(_j 0h h *^*[j ŠXh"d [#,["^ Z) # ^ " 0h /[ r9 '[ t „,?/"d [A(_j 0 j_ f „,D [)'[j [* ^ ‹ ^( HŠ„O /'D([ d "d d ‹0d) *h h '[ e „ j ["^ %[% d 0[*'[j 0d,_j '_B f* d f "[ ^ h„ j "^ #„)]D „ '[j f *h $f) # e d #)j _ „,D [)'[j 'd „"(„' 8([" )[ ^-_j

" " $ # "

( #

#hD 'd" '[ " e [ ",[ „,,[ [D# h9Le1 0d + *[ h *h h"d d'"[ 'd * 'd+,,[ /[j "[ z ,[3([ /_!^ )[0 h,^ # -d )h(* 'd *"[ # [)"[ G ,.r"[ ",[ )[)"^ -) h'[j #hD 'd""d [ [' ),[ % * ,!_ # [) #,["^ 'j a)^ #[ [ d"^ )^ ^ [ )[ d d 0d + #Gh "d #[/r*"^ „ „*,)^ [ " "d -0d)h'[j *[ 'h [ %#h)"[ y ,[ d "d 9L^/[ '[j /[j "[ z ,[ d ),["^ )0d-d 0[*'[j [ " "d -0d)h'[j x ,[ d "d F[>( „,D [)h'[j y ,[ d #hD "^ „ „*,)^ ),["^ 0h( d

$

" $ $

!

$

#! !

!# $

%

!# !# !#

"" !


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 3rd April 2010

5

વેરહાઉસમાં લાગેલ અાગમાં પુત્રના મોત કાઉન્સસલર હષષદ પટેલની જીત એ અાપણા બધાની જીત છે : કકરરટ પટેલ બદલ અરિ શામક દળના વડાની ધરપકડ શુક્રવાર તા. ૨૬ માચચ ૨૦૧૦ના રોજ મધ્ય લંડનમાં અાવેલ શ્રી કિરરટભાઇ પટેલની મોથટીન હોટેલમાં િેસટ નોથચ િસઝવવેટીવ એસોરસએશને પાલાચ મસે ટરી ઉમેદવાર તરીિે િાઉન્સસલર શ્રી હષચદભાઇ પટેલને પસંદ િયાચ બાદ એમના માનમાં એિ સમારંભનું અાયોજન િયુું હતુ.ં હેરોના ટોરી િાઉન્સસલર શ્રી સુરશે ભાઇ િણસાગ્રાના ચેરપદ હેઠળ યોજાયેલ અા બેઠિમાં સૌને તન-મન-ધનથી ચૂટં ણી ઝૂબ ં શ ે માં યોગદાન અાપવા અપીલ િરવામાં અાવી હતી. ઉપન્થથત મહેમાનોમાં ૨૭ગામના પ્રેરસડેસટ શ્રી મુિશે ભાઇ પટેલ, ભૂતપૂવચ પ્રેરસડેસટ શ્રી અશોિભાઇ પટેલ, 'ગુજરાત સમાચાર' અને 'એરશયન વોઇસ'ના તંત્રી શ્રી સી. બી. પટેલ અાદી મહાનુભાવોએ િાઉન્સસલર શ્રી હષચદભાઇની પાલાચ મસે ટમાં જવા માટેની યોગ્યતા રવષે પોત-પોતાના રવચારો વ્યિ િરતા જણાવ્યું હતું િે, હષચદભાઇ છેલ્લા બે દાયિાથી સમાજસેવા િરી રહ્યા છે અને સમાંતરે રાજિારણમાં પણ નોંધપાત્ર અનુદાન અાપી રહ્યા છે. એમની નેતૃત્વ શરિથી અાપણે સૌ પરરરચત છીએ. અાપણા અા નેતાને રિટનના પાલાચ મસે ટમાં જવાની તિ મળી છે એ ઝડપી લઇ રવજય અપાવવાની અાપણા

સભાજનોને સંબોધી રહેલ કાઉન્સસલર સુરેશભાઇ કણસાગ્રા, ડાબે શ્રી સી.બી. પટેલ, જમણે કાઉન્સસલર શ્રી હષષદભાઇ પટેલ અને શ્રી કકરીટભાઇ પટેલ.

સૌની ફરજ છે. સૌ વિાઅોનો પ્રરતભાવ અાપતા હષચદભાઇએ સૌ હાજર રહેલ મહેમાનોનો અને ખાસ િરીને યજમાનશ્રી કિરીટભાઇનો અાભાર માનતા જણાવ્યું િે, 'અા ચૂટં ણીમાં રવજય યોગ્યતાના ધોરણે થાય અને હું અાપણી િોમ્યુનીટીનું પ્રરતરનરધત્વ િરવામાં સફળ રહું એ જ મારો ઉદ્દેશ્ય છે અને રહેશ.ે િોઇપણ નાતજાત-ધમચ િે રંગભેદથી પર રહી િેસટ નોથચમાં રહેતા પ્રત્યિે નાગરરિનું રહત જોવું એ મારી ફરજ છે. અા વખતની ચૂટં ણીઅો રથસાિથસીભરી છે. રાજિારણના અા જંગમાં રવજય મેળવવો અાસાન નથી. ગઇિાલ અાપણી ન હતી, અાવતીિાલ અાપણી છે.' હષચદભાઇની

પાલાચ મસે ટરી ઉમેદવાર તરીિે પસંદગી થવાથી ગુજરાતી સમાજમાં ખૂબ સંતોષ અને અાનંદની લાગણી વ્યાપી ગઇ છે. સૌને રવરદત છે િે હષચદભાઇ ઘણા સમયથી અા દેશમાં રહે છે અને બેરીથટર છે. વષોચ થી ફાયનાસસના વ્યવસાયમાં પ્રવૃત્ત છે અને િાઉન્સસલર તરીિે સેવા અાપી રહેલ છે. િેસટના મેયરનો હોદ્દો પણ શોભાવ્યો છે. ગાંધી જયંરત, સરદાર જયંરત જેવા સમાજના અનેિ જાહેર પ્રસંગોએ એમની હાજરી અને પ્રભાવિ વિવ્યોએ શ્રોતાજનોના રદલ જીત્યા છે. એમનો રવજય એ અાપણો રવજય છે. એિ ગુજરાતી તરીિે તેઅો પાલાચ મસે ટમાં બેસે તો અાપણા પ્રશ્નોને વધુ સમજી શિે.

વોરીિશાયરમાં થટ્રેટફડડ અપોન- લેનારી અા ઘટનાએ ભારે ચિચાર એવોન નજીિ અાવેલ અાથરથટન અોન જમાવી હતી. ૩૦ વષચથી ફાયર સરવચસમાં ફરજ થટર ખાતે નવેમ્બર ૨૦૦૭માં યુરોપના સૌથી મોટા વેજીટેબલ પેિીંગ વેરહાઉસમાં બજાવી રહેલ શ્રી થટીફને પોતાના પુત્ર લાગેલ ભયાનિ અાગમાં ફાયર સરવચસ એશલી(૨૦) અને ફાયરમેનની મેનેજરના પુત્ર સરહત અસય ત્રણ મેમોરરયલ સરવચસ બાદ ૨૦૦૮માં ફાયરમેન મોતના મુખમાં ધિેલાયા હતા. અાપેલ ઇસટરવ્યુમાં વેદના વ્યિ િરતા એ દુઘચટના બાદ માનવ હત્યાના જણાવ્યું હતું િે, મારા પુત્ર સાથે અાખરી અારોપસર શંિાથપદ ફાયર સરવચસ પણે મેં વાત િરી હતી એની યાદ મને મેનેજર પોલ થટીફન (૫૪) અને બે પળે પળે સતાવતી રહેશે. અસય મેનેજરોની તેમજ અાગ સલામરતના રનયમોના ભંગ તથા બેદરિારી માટે ધરપિડ િરી પોલીસ દ્વારા પૂછપરછ િરાઇ હતી. ન વે મ્ બ ર ૨૦૦૭ની એ રાત્રે શ્રી થટીફન વોચમેનની ફરજ બજાવી રહ્યા હતા, એ વેળા અરિ શામક દળના વડા મોતના મુખમાં ધકેલાયેલ પુત્ર એમના પુત્ર શ્રી સ્ટીફન એશલી. એશલી(૨૦) સરહત અત્રે એ યાદ અાપવું ઘટે િે અા ત્રણ ક્રુ ઇયાન રીડ (૪૪), યેટ્સ બેડલી (૨૪) અને જ્હોન એવરીસ (૨૭) ના વેરહાઉસની મારલિી ગુજરાતી વેપારી વેરહાઉસનું છાપરું પડવાને િારણે િરૂણ શ્રી રરતલાલ ધનાણી અને પરરવારની મોત નીપજ્યાં હતા. બીજા રવશ્વ યુધ્ધ હતી. જો િે અા દુઘચટનામાં અા બાદ ઇંગ્લીશ ફાયર સરવચસના પરરવારની સંડોવણી હોય એવું અમારી ઇરતહાસમાં સૌથી વધુ જીવનનો ભોગ જાણમાં નથી.


6

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 3rd April 2010

સુભાષ પટેલ (07962 351 170) E-mail: shanak15@msn.com

બરમિંગહામનો પત્ર ફેસબુકમાં ગન સાથે ફોટો મૂકનારને જેલ બશમિંગહામમાં હેન્ડ્સવથષ શવસ્તારમાં રહેતા અને વ્યવસાયે આઇટી વકકર ૨૭ વષષના મજીદ ખાનને પ્રખ્યાત વેબસાઇટ ફેસબુક પર ગન સાથેનો પોતાનો ફોટો મૂકવા બદલ જજે પાંચ વષષની જેલની સજા ફટકારી છે. ફેસબુક વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરતી એક વ્યશિએ આ અંગે પોલીસ ફશરયાદ નોંધાવી હતી. પોલીસે ફશરયાદ બાદ મજીદ ખાનનાં ઘરની તલાિી લેતાં શપસ્તોલ મળી હતી. પોલીસનું કહેવું છે કે મજીદ ખાન આમ તો આઇટી વકકર છે અને તે કોઇ ગેંગ સાથે સંિોવાયેલો પણ નથી, પણ તેને ગન રાખવાનું બહુ ગમે છે તે ખરાબ આદત છે. પોલીસ લોઝટસ, પેરીબાર, હેન્િસવથષમાં ગન સંબંશધત ગુના અંગે ખૂબ સાવચેત છે. ગયા વષગે પોલીસે હેન્િગન, િોટગન અને અન્ય િસ્ત્રો આ શવસ્તારમાંથી જપ્ત કયાષ હતા. મજીદે ગુનો કબુલતાં જજે પાંચ વષષ જેલની સજા કરી હતી.

સપોટટ રરરલફમાં રેરડયો પ્રેઝન્ટર બશમિંગહામમાં બીબીસી એશિયન નેટવકકના ડ્રાઇવ ટાઇમ પ્રેઝન્ટર ટોમી સંધુએ સપોટડ શરશલફ માઇલમાં દોડ્યા હતા. બશમિંગહામમાં કેનન હીલ પાકકમાં યોજાયેલી દોિમાં બીબીસી એશિયન નેટવકકનાં પ્રેઝન્ટરો, સ્ટાફ અને ૭૦૦ જેટલાં રેશિયો સાંભળનારા શ્રોતાજનો તેમ જ ખ્યાતનામ એશિયન સેશલશિશટિ જોિાયા હતા. ભાંગિા લેજન્િ એચ. િામી, મલફકયત શસંહ અને કે.એસ. ભમરા પણ આ સપોટડ ઓફ શરશલફમાં દોડ્યા હતા. ટોમીનું કહેવું છે કે આ ખૂબ જ આનંદદાયક પળ હતી. હું આવી

&6

*78&96&28

મોટી ખ્યાતનામ એશિયન સેશલશિશટસ સાથે દોડ્યો હતો. સૌથી વધારે આનંદ એ હતો કે અમારી સાથે અમને સાંભળનારા લોકો પણ જોિાયા હતા. ફેિુઆરી મશહનામાં શવક્ટોશરયા સ્કવેર પાસે ટોમીએ એક કાયષક્રમ પણ યોજ્યો હતો. જેમાં શહના એન્િ કંપની નામની બોશલવૂિ િાન્સ કંપનીના કલાકારોએ પણ ભાગ લીધો હતો. ટોનીનું કહેવું છે કે મને એશિયન કમ્યુશનટી માટે ખૂબ જ ગૌરવ છે. સપોટડ શરશલફ ફંિ માટે બધા એશિયનો ભેગાં થયા તેનું ગૌરવ અને આનંદ છે. સપોટડ શરશલફ દ્વારા જે ફંિ એકઠું કરવામાં આવ્યું છે તે યુકે અને યુકે બહાર એશિયામાં વસતાં અને તકલીફો ભોગવતા લોકો માટે સારા કાયષમાં વાપરવામાં આવિે.

વરજષન મીરડયાના કાડટને ગેરકાયદે વેચનાર જેલમાં વે સ્ ટ શમિલે ન્ ડ્સમાં વુ ટ વર હે મ્ પટનમાં રહે ત ા ૩૦ વષષ ન ાં જગદીપ ભોગલ અને ૩૦ વષષ ન ાં મનશમન્દર શસંહે વશજષન મીશિયાના કાડ્સષ ઓકિન વે બ સાઇટ ઇબે ઉપર વે ચ વાનો ગુ ન ો કબુ લ કરતાં કોટેડ બન્ને ને ૨૬ સપ્તાહની જે લ ની સજાનો આદે િ આપ્યો હતો. જગદીપ અને મનશમન્દર શસંહે વશજષન મીશિયાનાં કાડ્સષ ને અનલોક કરીને ઇબે વે બ સાઇટ પર વે ચ વા મૂ ક્ યા હતા. આ કાિડ વિે વશજષન મીશિયાની તમામ ટીવી ચે ન લો શવનામૂ ટ યે જોવા મળતી હતી. વશજષન શમશિયાની િોિ અને શસક્યુ શ રટી ટીમે બં ને જણને પકિવા માટે પોતાના સભ્યને જગદીપ પાસે થ ી આવા કાિડ વધારે સં ખ્ યામાં ખરીદવા સં પ કક કરવાનું છટકું ગોઠવ્યું હતું . જગદીપ પાસે આ ટીમ મે મ્ બર પહોંચ ી ગયા બાદ તે ને પકિવામાં સફળતા મળી હતી.

લેસ્ટરનો પત્ર માત્ર સાત વષષનો યાશા અત્યંત બુરિમાન લેસ્ટરની ફોલવીલ જુશનયર સ્કૂલનો સાત વષષનો શવદ્યાથથી યાિા આયારી આરલી શવશ્વનો પહેલો એવો બાળક છે જેણે માત્ર સાત વષષની ઉંમરે ગશણતની ‘એ’ લેવટસની પરીક્ષામાં એ-ગ્રેિ મેળવ્યો છે. યાિા એક વષષનો હતો ત્યારે તેના માતા-શપતા અલગ થઈ ગયા હતા. આ પછીથી તે શપતા મુસા સાથે લેસ્ટરમાં રહે છે. ઈરાનમાં જન્મેલા મુસાએ એકલા હાથે યાિાનો ઉછેર કયોષ છે. પ્રખર બુશિમત્તા ધરાવતો આ તેજસ્વી બાળક બહુ જ નાની વયે વાંચી િકતો હતો તેમ જ અંગ્રેજી, િેંચ, અરબી તથા ફારસી ભાષાઓ િીખી ગયો હતો. તેના શપતાએ યાિાની િશિઓને પારખીને તેની િાળાને જણાવ્યા વગર જ, ખાનગી રીતે, ગશણતની ‘એ’ લેવટસની પરીક્ષાઓ માટે યાિાનું નામ નોંધાવ્યું હતું. ભલભલા શવદ્યાથથીઓને જે સવાલોના જવાબો મેળવવા માથું ખંજવાળવું પિતું હતું તેવા સવાલોના જવાબો યાિા માટે જાણે રમતવાત હતા. યાિાની આ શસશિઓથી તેના શપતા તેમ જ તેની િાળાને અત્યંત આનંદ તથા ગૌરવ છે. જો યાિાને સ્કોલરિીપ મળે તો આ અત્યંત પ્રશતભાવાન બાળક દસ વષષની ઉંમરનો થાય તે પહેલાં યુશનવશસષટીની શિગ્રી મેળવી િકે તેટલી ક્ષમતા ધરાવે છે. લેસ્ટરની સ્થાશનક યુશનવશસષટીના એક પ્રાધ્યાપક પણ હવે યાિાના અભ્યાસ સાથે જોિાયા છે અને યાિાને માગષદિષન આપી રહ્યા છે.

તેજસ્વી બાળકોનું સન્માન લેસ્ટરિાયરના ગ્રામ્ય શવસ્તારો તથા લેસ્ટર િહેરમાં વસતા અને પોતાના કાયોષ દ્વારા અન્ય લોકોને પ્રેરણા આપનાર યુવાનો તથા બાળકોની શસશિઓને પારખીને તેમનું સન્માન કરવાની એક યોજના લેસ્ટરિાયરના લોિડ લેફ્ટનન્ટ જેશનફર લેિી ગ્રેટન દ્વારા ચલાવાય છે. તે અંતગષત આ વષષના શવજેતા

&259*8.2,

#

!

# "

"

"9*7)&< 83 !92)&< $*)).2, *6*132< .68-)&< 22.:*67&6< 36436&8* 374.8&0.8< 6.:&8* .22*67 $*)).2, *(*48.32

;;; +97-.&9/ (31 &1

.6

$

અનુસંધાન પાન-૩૪

Available on CD only

32).8.32*)

( ! $!+, !& -, &,! & ! & '' + *.!& '* $ +, 0 *+ $ +% (*'" ,'* + * &+ '* +('*,+ .! /!& / * & '( & !& % $ 0 ,' + *. '-* -+,'% *+

( &

હંગેરીનો વતની ઝોટટાન લાકાટોસ તેના દેિમાં ગુનાઓ કરીને ફરાર થઇ ગયો હતો, જે લેસ્ટરના નોથષફફટડ્સ શવસ્તારમાંથી ઝિપાઇ જતાં તેને હંગેરીમાં તિીપાર કરાયો છે, જેથી તેણે કરેલા ગુનાઓ બદલ તેના પર કામ ચલાવી િકાય. યુકે બોિડર એજન્સીની સાથે મળીને આ કામગીરી પાર પાિવામાં આવી હતી.

દુ:ખદ પ્રસંગે દુ:ખને હળવું કરે તથા સુખદ પ્રસંગે મનની મુશિનો અનુભવ કરાવે, તેમજ સ્વજનોને ભેટ અાપવા જેવું શ્રીકૃષ્ણ ભશિનું યાદગાર સંભારણું. સ્વર : અાશિત-હેમા દેસાઇ, અનુપ જલોટા, દેવકી પંશિત, સાધના સરગમ, હશરહરન, સુરેિ વાિેકર અને સંજીવ અભયંકર

2,&,*1*28 &68< *8;36/.2, :*287 2,&,*1*28 97.2*77 **8.2,7 32+*6*2(*

#!

900< .(*27*) 928.0

હંગેરીનો ગુનેગાર તડીપાર

!

36 +968-*6 .2+361&8.32 &2) 83 -*04 <39 40&2 <396 *:*28 ;36/ ;.8<39 32 *:*6< '*743/* )*8&.0 3+ <396 4&68< 36 1**8.2, 40*&7* (328&(8

"*0

બાળકોને શવશવધ શ્રેણીમાં પાશરતોશષકથી સન્માશનત કરાયા છે. મુખ્ય શવજેતા બનેલો બેન ક્લાકક એક એવો યુવાન છે જેણે નાનપણથી જ ગુનાની દુશનયામાં પગ મૂકીને જેલની સજા પણ ભોગવી ચૂક્યો છે. આજે તેણે પોતાની સમગ્ર શજંદગીને એકદમ બદલી નાખીને અન્યો માટે પ્રેરણારૂપ બન્યો છે. આજે ક્લાકક ‘સોફ્ટ ટચ’ નામના પ્રોજેક્ટમાં જઈને અન્ય યુવાન લોકો સાથે કાયષ કરે છે તેમ જ તેમને ગુનાખોરીના માગગે જતાં અટકાવવાનું સુંદર કાયષ કરે છે. મૌટ કમ્યુશનટી કોલેજની પ્રજ્ઞાચક્ષુ શવદ્યાશથષની ફરહાના હશમદ બટને ‘વોઈસ ઓફ યંગ પીપલ’નું સન્માન અપાયું છે. જ્યારે આશિકન સમાજ સાથે ગાઢ રીતે સંકળાઈને કાયષ કરતા હબીબ િોબોવાલને સમાજ સેવા બદલ સન્માશનત કરાયો છે. જેિી હમ્સ નામના બાળકને બહાદુરી માટેનો એવોિડ મળ્યો છે. આ બાળક એવી બીમારીથી પીિાય છે જેમાં તેના િરીરની ચામિી અત્યંત ઝિપથી વધે છે. છતાં તે અત્યંત બહાદુરીપૂવષક છેટલા પાંચ વષષથી વાયોશલન સંગીત િીખી રહ્યો છે અને અન્ય બાળકો માટે પ્રેરણારૂપ બન્યો છે. લુક એટસવધથી નામનો બાળક અન્ય લોકોને મદદ કરવાની શ્રેણીમાં શવજેતા બન્યો છે. લુકની માતા ઘણાં વષોષથી મલ્ટટપલ સ્કલેરોસીસની બીમારીથી પીિાય છે. શસટી ઓફ લેસ્ટર કોલેજનો શવદ્યાથથી લુક ‘એ’ લેવટસના અભ્યાસ ઉપરાંત પોતાની માતાની સંભાળ રાખનાર - કેરર છે તથા રસોઈ, સાફ-સફાઈ, ખરીદી જેવા કાયોષ કરવા ઉપરાંત સ્થાશનક કમ્યુશનટી સેન્ટરમાં સ્વૈલ્છછક મદદ કરવા માટે પણ જાય છે.

MAGIC OF KRISHNA

&2,9*8.2, &00 7*8 3:*6 8;3 +03367 &:&.0&'0* +36 &00 +92(8.327 .2(09).2, 0&6,* 36 71&00 4&6.8*7 ;.8- & (&4&(.8< 3+ 94 83 4*340*

%

શોભા જોશી

0+

/

#

( !,0 -(,' ( '($ %($ * ( *#!& .!$ $ ( & ,!$$ $ , '& *! 0 ,-* 0 $ '* (*!. , ( *,! + -(,' &)- ,!& . !$ $ , , *

$

!. & ! & & . *0 -*+ 0 ( '($ -&,!$ % * '* -(,' ( '($


?-

?# 1 < M "Y ( b Y b%O p( O R O!$O

: "1 6 6 1 1 1 3 3 6 6 "@

p("O !s R !$O O !Y OZ ! O t R U ei U" R 's OZ $R U ie

$&a O Y \$" O O"U U O ! T O U"O !Y Y U O Oa ( O !Z S 'U0 " O0' :O Y b OZ , T!R U U Yp& o V!O7 O ( O , T!R `/ SZ ( SZ W $&a fddk OZ O O"U ^ O !U R $ U U R 'O U U O !R ( R 0 W' OZ

!3

* 3 49 ?"?

U U ^ U O7 SZ ( SZ W U 'U)' O R !(R (Y U !O !$Y U R O OZ S O$Y %U (] O O" O $P " O 9 _ Y b U O7 SZ ( SZ W U ($U OZ R qO U U =UQ) ' !$O 'L R $&a ellh R O OZ Y Vb `/ SZ ( SZ W ^ U ! O S O$O R "R ( R U U Y p t OZ U Y (Y$O OZ U R 'O U %O!Rp! U O !R ( R O O"U Yb U O7 SZ ( SZ W U ^ U O'R !KO ( O U OZ O ! O O U R U Y (U'O' Y (Y$O R s O!R U#$$O OZ $U U (U"O O %O!Rp! U O O !Y OZ gt '1 V5 ! fddk O !Y Y) ! R ! ( R

8 < 3 "$ 1

"U9 ! %R ' S O 'O U $&Ya R 9$XQ+ 'O Op U Y O O U O R =rpD OZ 'Z #O U"O T# O! R !U p'Z( '!O SZ p'p $Y b R O U ! OZ '0 O !$O OZ 7 SZ U '!O "U9 ! O S!FO!O O = S U U6"OZ OZ $&Ya R U S!FO!O =$ O U 9 Y b' _ O ! U U 9 Op 9 !U Z Y# < !$O OZ O a! U U "U9 !%O ! R X%O R p p O ; R '4 U U U Z Y# < !$O O V Zs OZ O p %T6 W5 ' SZ Y Sc U '!O U "U9 ! O "Y b U ! O Q0'"! !Y ! 3"Y Y! FO!O $Y b O Y( Y

?# 8 + #@ 1 $ 19 6 1 8 a R O O O%O( Y6 p( "! FO!O " $O OZ $U"O < R (s! O 0 OZ (!Ot !$O OZ $R ( R p> U a R $CU X<R Oa 'Z Z Y O p$& ! < " $O OZ 7 Y ( Y Up! O O 7 p? < !RGY U O O O < ! gd '1 V5 ! elge R O!R " $O OZ $R U p>p % Oa"R9 'U2 Y V "U! FO!O p( "! U p> R p a S a%O ! Y" " $O R p$ Z R !O ( R U O S'Z O U p( "!U < "* Y ( Y O O O < OZ p( "!U p> =. U Y Y O Y =U 7 ? Ya ( Y Rs p$I SE O 5 Sp O Op" W U !U0 V"U < U !RGY ( Y !U0 V"U O7 SZ ( SZ W 8 a 'Y Y ( Y p( "! Y < U#$$O O V O O!U O' (s! O 0 $O qO (Y Y MZ U O O V X O! ( Y < O T T$a Op" V" U! ' Y =* O < O! ( Y U U elgf OZ p( "! 'O U 1"U OZ S'O !R !R ( R U p( "! Y 0 !7 T "R Y ( Y

8 < 1"6 1 ?/ 6 19 6 8 5' 9? ? ? 06 3 !6 8 2( " "6)7 3 8? ?

19 ? *3

1 6 1 6 .4?

3 3 & ; 1"A 9?

72%- 1 1 3 ,8 7" 6 = 8 6 WQ5> Sp p$a' R O T# O! R =Y W'! %Z ! O"O'S> - SZ U% O =p pJ $Y b R '0 O $O !$O OZ $%U Y pAp " "O 'O 0'R OZ 'Z%Y U O"R O V p> R Y R \p [ 'Z9 O O Y V@Y"Yt 0 O Y"Yp " 'O 0'R p!' a O Q0'" FO!O U U m Y$U ! !n !R W 'Z !$O OZ 7 O U =Y %Z ! U ed ddd O 0 SZ O R U '0 O $O OZ $%U %Z ! O"O'S> - U 'Y"U)'O p'BQ0'Z R %Y !R ( R U (O 9 R p Y p' $Q0'Z V@Y"Yt U U U O! U ed ddd Y"! R

3 1 19 3# 3 1 1 ; 3 4 1 1 3 3# 3

>

8<

O _ O $R $Z%'T< SZ p' $Q0'Z %) %U elii OZ UHO OZ 0 U"O %Z ! elij OZ U OZ O Op O 'O U S W 7 O ( O U U WQ5> Sp $p'a R OZ U !" 'O 0'R OZ ;U, S R p ;R U#$R ( R R =Y W'! p:' U" O O a %a (U # R R R p ;R U#$R ( R ld O O O O / OZ U U U Vp$ "U U! U U O _ p'BQ0'Z OV R Np! O ! O! T Y ( Y $&a fddj OZ Up! O R \ R 6 Sp O FO!O 'Y"U)'O !R $O OZ $R ( R


9: ,; ; ;

1 / $/ 3 ) / /

/ /7

; !$0

/ * 8

0

6 / ;-; " $/%;$ 6

.6

/7

/

0 6 g %]( a' |+S] q !g 'b i ! +bm " h g &] h b (] &]m Kh|!m .g9 ( " ,[ (+] 3 g g %]( a' |+S] q /g> i(&]m aEa +] .| t^# i &g*++] 'b i&]m ] !] ] s+] " h g %]( &]m $a$a .g+] a ]s* g !g m ((]Wa' ](] k( H&] g /k' g 'b i a R](] 'k| ]'sD&&]m b (] a &d*!] F Sk .]/|. k " k ]'] / ] +g0 ( &g!g &g9 |)|& h !] |( !) h+)"&g9 &g!g ( |"'d- g.] 9CK0,! &g!g &g9 .] g .m *]'g)] g g&!a o"!a &b1'6+g 9.> 9.a .|+s. "d(a "] h g 'b i a g&!a o"!a 'b(k" !g |I ]&]m "k ]!k |$ !g. (g g g %]( &]m "k ]!] |$ !g.!bm |+C ( (+]!a 'k !] (]+g g !g b (] &]m " g g ,k a (X]m g |"'dg.] +).] | >)]!] % g)a ]&!] + !a g g %]( &]m &k a k (X] g € g9G " a ]t ] 99 g g ] 9 .|+s.!bm .k|.u (g g "k ]!a o"!a &] h g %]( &]m @']" k (]+g g g& g b (] .( ](!a H,m.] ( ] ]@'bm / bm i b (] .( ]( .](a ]& a(a $•+a (/a g !g b (] g g>)] wv +-s&]m .] ]( |+ ]. .]8'k g € g9G " a!] &] ] |" ] •&! ( | >)]!] •& k "b( a "d+s |I ]&]m C ] '] / ] !g 6']($] 6']m a g 'b i @'] / ] 9' ,s! h ] $ .! |)|& h !] |$ !g. h+)"&g9 &g!g ( g g !)] ! 9 ( h !&g9 g|&m .] g .m *]'g)] g

5 5 6$3

%]( +k g, g 4']m ]. (a!g @']"](!] YgFg * k (/g)a g g H] |& &]|/ a &g*++] 'b i a wy g )] ) b !g &8'& Sk !] &]|) k .a !g | ](a ] g (&]m & ]+] !a `9 '! `9C ~b # &g!g &g9 & ] g 'k•'g)] "]m | +.!] &] r| n ]'sD&&]m %] )a k / k +-s!] ]'sD&!bm 'k ! 'b i Kh 9 9+gC &g9 !g )m ! h+)"&g9 9.a R](] &bm$ !] h:'b a /] |&,! !g & ]+] `C |J| , Kh ^#.g .] g &*a!g 'bu g ]'sD& R](] g&!g %]( a' E]/ k!a &]!|. ] &]8'&k!] +) %]+ .m$m| "Q| .( ](a ]' ] !g %]( a' E]/ k "( 8']! i`9G ( a |+|+ &] r| n @'d/( !]!g .& +]!a &*a / a .k; Lp 2)]. Hk.g|.m &g| ) ] /g> 9 CKa /g( Hk 0 g+] |+|+ YgFk&]m ]'s( /k' g+a 'b i!a o"!a !] E a ]'sD&&]m %] )a k / k i )a o"!a Kh|!m !g 9.> 9.a!] YgF&]m ]& ] (]+g g ) ) YgFk!a o"!a &]m $]$ .+s.]&]9' / a i g %]( &]m |$ !g. (+] 3 g g g& 'b i Kh 9 9+gC &g9 'b i a !] |Y |,'] $]$ k!] h:'b a /g &k|(. "k5.g ]@'bm / bm b (] .&] ]( |,'! +k . .] g!a ]s&]m g& g

/ 3 0 /3 ;

2# 6

]@'bm / bm i g e,* ] .|+s. 6"] !k + g(g %]( &]m )]+a , i g ] g!g "d(a "] +]!a a k (]+g g g& %]( !] & $d s mF .] g k ] , i g @']"]( (k ] %] a ]( (a i b (] %]( !g g i+a (a g ,k a ,0'] g+] H}!] +]$&]m g& g ]@'bm / bm i %]( &]m !g g&]m " ]. (a!g b (] &]m @']"] !g (k ] !] ] !g ) . ](]6& !b e* ] (]+a a o"!a %]( a' $•(k&]m ++]!k |+ ]( (g g ] &](g g,!g .& +]!a [( g C ]|! C (g |+|+ .mC f| !g "k ]!a +a * (]+g g &]& $]$ k!g k ] o"!a !g & [" $!+] 'b i a R](] ]'sD&!bm 'k ! (+]&]m @'bm / bm g a o"!a %]( a' s mF!k | /]. "d+s%d|& ] .mC f| %]( a' |$ !g.!bm &k h) !g $•( |+-g &]|/ ]( , i &g %]( !] |+ ]. &k h) ] g g .](a `C | g g i+a (a g %a !g ,] &] h s mF & $d a (]+g g g |+-g " &!g a $]$ k • +] &*a g

*) %/%*)%)#

!"-%#!- /%*)

6; $ 6&$ %$ 3

6%(

0

"8

4 / < 3'+

0

/ ] g %|+B'&]m ] "'k a $!,g &k|(.g + b&]m ]@'bm / bm i 'b i!a o"!a %]( &]m ++] &] h 6"( g 'b i !+a|! ( !g .m,k !!] YgFg .]Zm !]& (]+g g k 'b i!a o"!a %]( a' Sk .]/|. k .] g /] |&)]+,g k g a H,m.!a' $]$ g 'b i a g g& g ]@'bm / bm i g %]( !] ) ) |+C ](k&]m zv .='k!] C ]# .] g !+ g )a ^#.k (]+g g 2)g9 %]( a' !] |( k!a &k ] H&] &]m +C a (]+g g 6'](g %]( a' o"!a .] g .m'bN .]/. !g %] a ](a (+]&]m g & [" $!,g &bm$ !] + !a !g |+ &g|!'] o"!a!] .a /.!g ! &k/& )a ]'sD&&]m %] )a k / k g& g ]@'bm / bm i %]( &]m |$ !g. (+] &] h g ]. 6.]|/ g "(m b 'b i a !g )a g xw&a . a&]m %]( a' $•(!] g bm • +]!bm &?'bm ]'sD& "(]m !g .g|&!](k&]m @'N 'g)] |+ ](k&]m a kM. |%H]' &*g g .l a &/P+!a $]$ g i 'b i a %|+B'&]m " & [" +]!a j'](a

&k|(.g + b&]m ]'bm / bm i %]( b>)k | |,) !g "%g( !+] |+ ](k!g E/ (a , k g, g )$ 'b i !g %]( ) % .&]! |+ ]( ](] (]+g g ]m i )a $]$ k&]m g |%T ] (]+g g ]'sD& R](] %]( a' |$ !g.!] |% &!g .& +]&]m k "'k a $9'k g %]( a' $•(&]m ]& (+] &](g &](a .|+s. !g 6"] !k&]m !€+k #i(#]( (+k " ,g ]'sD& a %]( &]m |!'&! ](a +] ]+( g &g &]|/ a &g*+a ,0'] a H] g|, G|V k g " C"V |+ ](k @'N (+]&]m @'] g !g $•( (a i g i+a (a g |$) e) ) g g g &]|/ a &*a / a %]( &]m |+|+ (]4'k&]m |$ !g. (+] H] g|, |% & &!g k "'k a $!,g g& g ]@'bm / bm i +-s a ) (a g ]'sD&&]m |$ !g. "( + ](g 8']! i`9G (+]&]m @'bm / bm ]'sD& $] a o"!a Hg`0 . &] h %]( &]m + ](g .&' #]*@'k / k .&' (|&']! g a o"!a !g &*a ,0'] / ] !g +] k ] ']s

& $

)./ '' /%*) !.%#) 0++'3 %)/!) ) ! $*+. ""% !. !./ 0- )/. !.% !)/% ' $ -( 3 0-#!-3

3;

2# 3$/

,]s+a g &k/& )a!a o"!a |+2. !g +]* .m$m| |$ !g. .] g .m *]'g)a g &k/& )a &] h %]( g&!] 6"] ! &] h !b e* $•( g |+| + (a g %]( a' $•(&]m /])&]m 9' k /g( J]9 ")< ! a "k ]!] 6"] !!] +g ] &] h g #i,! Sk (# ! ( k ]+ ] ! a g .]&]9' (a g |+2.!k &g| ) /g b (]+g g "`A &!] g,k&]m /k`C" )k q !a [|('] k!g "d(a "] h g g& i g i9.(EC &|/)] !g i&k g(]"a!a .](+]( "+]&]m +g g 6'](g +]* (g g !g g .&'g ]. (a!g &|/)] $/]( •' g 6'](g |+ !k "'k (g g %]( &]m "k ]!a |+ !a J]9 !g +g +] &] h a k (/g)a g g& &k/& )a ]@'bm / bm 9 (!g,!) #i (g,! # /g> i( Hk#i,!>.!] .a k |"'dk'g) b (] &]m |$ !g. (+] &] h g +] ]+( g g!] a H%]|+ '] / ] &d* k g O( H g,!] ) ! !] g "(m b g b (] &]m i )a |&> (a +] !g /k`C" ) ,[ (+] 6.b g "(]m

{ &g|( !] H&b $(] $]&] .U]/g ( d (g)a C+]C7' !a| a %]( &]m &g| ) c(| & + ,g !g b (] &]&)g |+ g,a !g "/g)a ".m /k , i g 9 (!g,!) +g)!g. 9 /g> i( K]+g) .k|.'g,!!] Hg|. h9 !(g, • h• ] g (&]m & ]+] &]m \m / mb i b (] !a /k`C" >.g &]F |+ g,&]m +. ] b (] a "( 8']! ! " ]m |+ g,a q !g .](+]( "d(a "] +] _ ,]&]m ]& (+bm g!bm &] s ,s! &g "dZm "] a,bm % "!%

%-

%3!/

"$

!

& $ ! #

!

! ) $$") ")

+, * *# /#," #('+

%-

"

;! 3 ) /$

;!"3#

&% $ !

# ! "! '!

%

$& %

!

"&

! &

*%

) * ! %

% #

#'!+ -*0

!

" +"

" .#

' " (

# ! !

$

%

$$") $ !

") "# ! "!

" #%

(' (' )* + ',+

#. &-+# /#,"

# $%

%&

("'$ % "'&

0

# ! % ! +, * *# # $ ,+ 1

*%

$ # # '

0 ' )*#% #' %- #'! #'' *

'*/ ' '%( /! *("*-/ /$-*0#$*0/ /$! 3! *-

!'

,0*/ /%*) +$*)! *)

2

111 $)

*-

"! &" '!

%- *) * 0&

& *

"! &" '!

& *

(* ,# $ ,+ ' , #%+ #' +" "(' "" ,* "-

%%

! '


Gujarat Samachar - Saturday 3rd April 2010

ગુજરાત

ભગવાન મહાવીરના ૨૬૦૮મા જન્મ કલ્યાણક મહોત્સવની ઉજવણી અમદાવાદઃ સમગ્ર વિિને અવિંસા, પવિગ્રિ, કમમિાદ, તયાદિાદનો વદવ્ય સંદેશ આપનાિ, ભગિાન મિાિીિના ૨૬૦૮મા જસમ કલ્યાણક મિોત્સિની ઉજિણી જૈન સોશ્યલ ગ્રુપ અમદિાદ એ’લીટના ઉપક્રમે ગત િવિિાિે અમદાિાદ મેનેજમેસટ એ સો સી યે શ ન ના ઓડીટોવિયમમાં ભવ્ય િીતે કિિામાં આિી િતી. જૈન સોશ્યલ ગ્રુપ્સ ઇસટિનેશનલ ફેડિેશનના પૂિમ આંતિિાષ્ટ્રીય પ્રમુખ સુિેશભાઈ કોઠાિી દ્વાિા સંયોજાયેલ આ અિસિે જાણીતા લેખક અને વિંતક ડો. ગુણિંત શાિે તેમના ઉદબોધનમાં જણાિેલ કે મિાિીિતિામી કેિળ જૈનોના નિીં પણ સમગ્ર વિિની પ્રજાના આિાધય તીથથંકિ છે. એમને કોઈ કોમ કે પંથ સાથે જોડિા એ તો સૂયમના કકિણોને ગાંસડીમાં ભિિા જેિી નાદાવનયત ગણાય. મિાિીિ જેિી અલૌકકક િતતીને કેિળ ભાિતની સીમામાં સમાિિી શક્ય ખિી? બધા ભેદભાિો, બધી સીમાઓ અને સમયની વિવતજો ખિી પડે અને પછી જે િિી જાય તે છે ભગિાન મિાિીિ. તેઓ આપણાં દેશમાં થઈ ગયા એનું ગૌિિ લેિાનો િક પણ

આપણને ત્યાિે જ પ્રાપ્ત થાય જ્યાિે આપણે એમને સમજિા મથીએ. આપણે તો સદીઓથી મિામાનિોને ભગિાન, તીથથંકિ, મિાત્મા કે પ્રભુના અિતાિ ગણ્યા પછી પણ એમના ઉપદેશોનો જીિનમાં વિવનયોગ કિિામાંથી છટકી જિાની ટેિ પડી છે. જીિનમાં ઝાઝી ખલેલ ન પિોંિે એટલા માટે તીથમકિોને મંવદિોમાં આસનતથ કિીને આપણે વનિાંત ભોગિીએ છીએ. અપવિગ્રિની મૂવતમ સમા મિાિીિનો જય જયકાિ કિતા િિીને પવિગ્રિ સતત િધાિતા જ િિીએ છીએ. આ પ્રસંગે તેમણે કવિત વિંસા, કાવિત વિંસા અને અનુમોવદત વિંસા વિશે છણાિટ કિી જીિસૃવિ અને પયામિિણ વિશે જણાિેલ કે જે માણસ પોતાના ‘તિ’નો આદિ નથી કિતો એ કદી અસય માનિોનો, જીિસૃવિનો કે પયામિિણનો આદિ નથી કિી શકતો. વિંસા પોતાની જાત પ્રત્યેના અનાદિનું ફિજંદ છે. પૃથ્િીની વિિાટ ઇકો વસતટમ અને પયામિિણનો લય કઈ કઈ બાબતે ખોિિાય છે તે અંગેની સભાનતા િિે મોટા પાયા પિ જાગૃત થઈ છે અને જેનું જીિન જાગૃત થાય છે તે જૈન છે. ‘અવિંસા પિમ ધમમ’ એટલે ડગલે ને પગલે

www.abplgroup.com

9

ગુજરાત આસપાસ

વક્તા ડો. ગુણવંત શાહ સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થથત જૈન સોશ્યલ ગ્રુપ્સ ઈન્ટરનેશનલ ફેડરેશનના પૂવવ પ્રમુખ સુરેશ કોઠારી અને જૈન સોશ્યલ ગ્રુપ અમદાવાદ એ’લીટ ના પ્રમુખ સંજય પારેખ

ઇકોલોવજકલ ઓવડટ દ્વાિા બાયોડાઇિવસમટીની િિા. અસ્તતત્િ સાથે લય જાળિીને અને પયામિિણમાં ઓછામાં ઓછી ખલેલ પિોંિાડીને જીિિાની કળા એજ ખિી અવિંસા છે. અવિંસા િિે દેિાસિની બંવદની બનીને થીજી જાય તે ન િાલે. એ જન સામાસયની જીિનશૈલી બને તો જ સાથમક કિેિાય અને સફળ થિા કિતા સાથમક થિું િધાિે જરૂિી છે. વિિવિખ્યાત અવભનેત્રી મેડોના પોતાના જીિનમાં સફળ થયા છે. પણ કરૂણામૂવતમ મધિ ટેિેસા પોતાનું જીિન સાથમક કિી ગયા છે. બાયોડાઇિવસમટીની જાળિણીમાં આપણો સીધો તિાથમ સમાયેલો છે. આમ અવિંસા કેિળ સદવૃવિ કે જીિદયાની પ્રવૃવિ ન િિેતાં આપણા જ કલ્યાણ માટેની વ્યૂિિિના પણ બની છે. આપણો પ્રબુદ્ધ તિાથમ સમજીને

અવિંસાનો એક મૂલ્ય તિીકે તિીકાિ કિિાનો છે. આિી ઉમદા બાબત જગતને મળી તે માટે બધા ધમમના લોકો જૈન દશમનના આભાિી છે. ડો. ગુણિંતભાઈએ િધુમાં જણાિેલ કે આજે પ્રદૂષણ, ઘોંઘાટ, યુદ્ધ, પવિગ્રિને કાિણે િૈવિક લય ખોિિાયો છે. લયનું ખોિિાિું એ વિંસા છે અને ન ખોિિાિું એ જ અવિંસા છે. સાિો જૈન લય ન ખોિિાય તેની તકેદાિી િાખીને જીિિા મથે છે. જીિમાત્રના જીિનના અવધકાિનો આિો તિીકાિ, એ જૈન દશમનની ઉિમોિમ મૌવલકતા છે. જગતના બીજા કોઈ ધમમે આિા તિીકાિને ‘પિમધમમ’નો દિજ્જો આપ્યો નથી. આ અિસિે વિવિધ સંતથાઓના િડા, જૈન શ્રેષ્ઠીઓ તથા બુસ્ધધજીિીઓ વિશાળ સંખ્યામાં ઉપસ્તથત િહ્યા િતા.

સાહિત્યકાર જોસેફ મેકવાનનું હનધનઃ િિોતિ પંથકના જાણીતા સાવિત્યકાિ જોસેફ મેકિાનનું ૭૪ િષમની િયે ગત િવિિાિે બપોિે વનધન થતાં દવલત સાવિત્યનો દીપ બુઝાઈ ગયો છે. દવલત સાવિત્યના દાદા તિીકે જાણીતા જોસેફ મેકિાનની અંવતમવિવધમાં સાવિત્યકાિો સવિત જનમેદની ઉમટી પડી િતી. તેમને કકડનીની તકલીફ થતાં તાત્કાવલક નવડયાદની કકડની િોસ્તપટલમાં લઈ જિામાં આવ્યા િતા. જ્યાં તેમને ડાયાવલસીસ પિ િાખિામાં આવ્યા િતા, પિંતુ અિાનક િાટટએટેક આિતાં તેમનું વનધન થયું િતું. તેઓ પત્ની જયાબેન અને નાના પુત્ર અવમત સાથે ગામડીસ્તથત િંદ્રવનલય ખાતે િિેતા િતા. સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કોલેજોમાંથી એનઆરઆઈ ક્વોટા રદ થશેઃ ગુજિાત યુવનિવસમટીમાં તાજેતિમાં એકેડેવમક કાઉસ્સસલની બેઠક મળી િતી. જેમાં સિમસંમવતથી સેલ્ફ ફાઇનાસસ કોલેજોમાં અનામત િાખિામાં આિતી એનઆિઆઈ ક્વોટાની દસ ટકા બેઠકો િદ કિિાનો વનણમય લેિાયો છે. આ વનણમયથી અમદાિાદની બી.કોમ. બીસીએ અને બીબીએની ૫૦થી િધુ કોલેજોને અસિ થશે. કરમસદ બેન્ક કૌભાંડમાં ૧૧ લોકો સામે ચાજજશીટઃ કિમસદ કો.ઓ. બેસકના રૂ. ૩૪.૭૪ કિોડના કૌભાડમાં સીઆઇડી ક્રાઇમે આણંદ ભાજપના પૂિમ ધાિાસભ્ય વદલીપ પટેલ સવિત કુલ ૧૧ આિોપી સામે ગત શુક્રિાિે િાજમશીટ િજૂ કિી છે. આિોપીઓએ ખોટી િીતે લોન આપી બેસકને કિોડોના ખાડામાં ઉતાિી િોિાનો તેમના પિ આિોપ મૂકિામાં આવ્યો છે. બેસકમાં િેિમેન તિીકેના કાયમકાળ દિવમયાન વદલીપ પટેલ તેમ જ અસય િોદ્દેદાિોએ ૯ જુલાઈ ૧૯૯૬થી ૩૦ સપ્ટેમ્બિ ૨૦૦૩ દિવમયાન પેટ્રો ફામામ મશીનિી, ડયૂક જયોત પ્રાઇિેટ વલ. કંપની સવિત ૧૫ કંપનીને કુલ ૩૪.૭૪ કિોડોનું વધિાણ આપ્યું િતું, જેના કાિણે બેસકને મોટું આવથમક નુકસાન થયું િતું. પોલીસે િજૂ કિેલી િાજમશીટમાં િેિમેન વદલીપ મવણભાઈ પટેલ, સેક્રેટિી નટુભાઈ મવણભાઈ પટેલ, વડિેકટિ અિવિંદ િાઘજીભાઈ પટેલ, સુિેશ િામભાઈ પટેલ, નિેસદ્ર પી. પટેલ, નિેસદ્ર જશભાઈ પટેલ, મિેસદ્ર નટુભાઈ પટેલ, જશત શનાભાઈ પટેલ, વમતેશ જે. પટેલ, વનલેશ જે. પટેલ અને કાંવત શનાભાઈ પટેલનો સમાિેશ થાય છે.

ÕßÇñßHë ÀëÜ Àßí ±ëÕÞëß? µÕÄäí °ä-É_Öð±ùÞù Þëå ÀßÞëß? ÚùQÚ ÚÞëäÞëß? ±õ áùÀù ÚùQÚ ÚÞëäõ Èõ, ±õËáõ VäÛëìäÀ É Èõ Àõ ±ëÖ_ÀäëØí±ù (hëëçäëØí±ù) ÖõÜÞí ÕþT²ìkë±ù ÈðÕëääëÞù ÕþÝIÞ Àßåõ. Õß_Öð ÀõËáíÀäëß Öõ±ù ±ëÕHëÞõ ½Hë ×´ ½Ý Öõäí ìÞåëÞí±ù ÈùÍõ Öõäð_ ÚÞí åÀõ. ±õ ìÞåëÞí±ù ÕÀÍí ÕëÍäëÜë_ ±ÜÞõ ÖÜëßí ÜØØÞí Éwß Èõ. Öõ±ù ÀØëÇ ÖõÜÞë_ äëèÞùÜë_ ÉJ×ëÚ_Ô ÀõìÜÀáù (ßçëÝìHëÀ ÕØë×ùý), ÂëÖßù ±×äë ÃõçÞë_ ìçìáLÍßù ÛßÖë_ èùÝ - Éõ ÚÔë_Þù µÕÝùà ÚùQÚ ÚÞëääëÜë_ ×´ åÀõ Èõ. ±ë ÚÔí äVÖð±ù ßùÀÍõ×í ÂßíØí åÀëÝ Öõäí èùÝ ÕHë Âßí. Öõ äVÖð±ùÞõ Àù´ Cëß, Àù´ áùÀ-±Õ ±×äë Öù ÃõßëÉÜë_ ç_CëßäëÞí ÕHë Éwß ÕÍåõ. @ÝëßõÀ ÎõîÀí ØõäëÝõáí äVÖð±ù ÕHë ÖÜõ ÀØëÇ É\±ù.

½õ ÖÜÞõ Àù´ ÕHë å_ÀëVÕØ ±×äë ±çëÔëßHë äVÖð ØõÂëÝ Öù ÂëÞÃíÜë_ ±õãLË-ËõßìßVË èùËáë´ÞÞõ 0800 789 321 Õß ÎùÞ Àßù. Àù´ ÕHë ÎùÞ Àùá×í ±Üëßù çÜÝ ÂßëÚ ×åõ ±õäð_ ±Üõ ÜëÞÖë_ Þ×í. ½õ ÖÜÞõ å_Àë ×ëÝ, Öù ÖõÞí ±ÜÞõ ½Hë Àßù.


10

Gujarat Samachar - Saturday 3rd April 2010

www.abplgroup.com

મોદીની પૂછપિછઃ હવે શું ? ૨૧મી માચચ કોનું ગતકડું છે? એવો િશ્ન ૨૨ માચચે ઊભો કરી વવરોધીઓને વધુ એકવાર અચંબામાં મૂકી દેનાર ગુજરાતના મુખ્યિધાન નરેડદ્ર મોદી ૨૭ માચચે અમદાવાદના ગુલબગચ સોસાયટીના બનાવ સંદભચે સુિીમ કોટટ દ્વારા વનયુિ ટપેશ્યલ ઇડવેસ્ટટગેશન ટીમ સમિ ઉપસ્ટિત િયા અને નવ કલાકિી વધુ સમય સુધી સઘન પૂછપરછનો સામનો કયોચ. મોદી અને ભાજપના રાષ્ટ્રીય નેતાઓએ ડયાવયક િવિયાને સાિ-સહકાર આપવાની અગાઉ જાહેરાત કરી જ હતી. પૂછપરછ બાદ હળવાફૂલ લાગતા મોદીએ આશા વ્યિ કરી હતી કે, તેમણે ઉપસ્ટિત રહીને વવરોધીઓને બરાબર જવાબ આપી દીધો છે. વસટના વડા રાઘવન પણ એ પછી માધ્યમો સમિ ઉપસ્ટિત િયા. તેમણે મોદીની પૂછપરછ અંગે સંતોષ વ્યિ કયોચ અને જણાવ્યું કે જરૂર જણાયે તેમની ફરી પૂછપરછ િઈ શકે છે. કાનૂની અને રાજકીય વતુચળોમાં ‘હવે શું?’નો િશ્ન ઘુમરાવા લાગ્યો છે. રાઘવને કહ્યું તેમ, ખાસ તપાસ ટુકડી તેનો અહેવાલ એવિલની આખર સુધીમાં સવોચચ્ચ અદાલતને સોંપી દેશે. ટવાભાવવક છે કે દડો એ પછી સુિીમ કોટટમાં હશે. અહેવાલ કેવા િકારનો હશે એના પર નરેડદ્ર મોદીના રાજકીય ભાવવનો આધાર છે. વસટને નરેડદ્ર મોદી સામેના આિેપોમાં તથ્યો લાગે તો શક્ય છે કે તેમની સામે વવવધવત પોલીસ ફવરયાદ (એફઆઈઆર) પણ નોંધાય.

એિી વવપવરત, વસટને મોદી સામેના આિેપોમાં કોઈ તથ્ય ન જણાય તો નરેડદ્ર મોદી માટે એ મોટો રાજકીય વવજય હશે. અમયાર સુધી, વવપિો અને સમાચારમાધ્યમોની આકરી ટીકાઓનો ભોગ બનેલા મુખ્યિધાન વનષ્કલંક પૂરવાર િતાં તેમનું રાજકીય કદ રાષ્ટ્રીય ટતરે પણ વધશે. હાડોહાડ વહડદુવાદીની ઈમેજમાંિી મુિ બની વવકાસપુરૂષ તરીકે િટિાવપત બનવા તેમણે પૂરતા િયાસો કયાચ છે પણ વવરોધીઓ અને ભાજપના કેટલાક સાિીપિો પણ ૨૦૦૨ના મોદી ભૂલવા માગતા નિી. ગોધરાકાંડ અને એ પછીના રમખાણોની તપાસ કરવા માટે ગુજરાત સરકારે નાણાવટી પંચની રચના કરી હતી. પંચે તેના િિમ અહેવાલોમાં રમખાણોમાં મુખ્યિધાન કે અડય કોઈ િધાનની સંડોવણી નકારી કાઢી હતી. પંચ સમિ મુખ્યિધાનને બોલાવવા જનસંઘષચ મંચ નામના સંગઠન તરફિી માગણી િઈ હતી અને આ માટે ગુજરાત હાઈકોટટમાં પણ ઘા નખાઈ હતી. ‘મોદીને બોલાવવા માગો છો કે નહીં’ તેવા િશ્નનો જવાબ આપવા હાઈકોટેટ પંચને ૧ એવિલ સુધીની મુદ્દત આપી છે. વસટ દ્વારા મોદીની પૂછપરછ િઈ છે એ જોતાં પંચ માટે મોદીની ઉપસ્ટિવતની જરૂર નિી એવું ટપિપણે જણાવવું અઘરું રહેશે. શક્ય છે કે મોદીને તપાસ પંચની પૂછપરછનો પણ સામનો કરવો પડે. ૨૦૦૨માં જે કંઈ બડયું તેના કારણે મોદીની સાિે ગુજરાતની પણ ખાટસી બદનામી િઈ છે. ગુજરાતમાં કે અડયત્ર વસતા સૌ ગુજરાતીઓ ઈચ્છે છે કે હવે આ દુઃટવપ્નનો અંત આવે. ટવવણચમ ગુજરાતની ઉજવણી એ ભૂતાવળના અંત સાિે જ સાિચક બનશે.

લિવ ઈન લિિેશનશીપ અને િાધાકૃષ્ણ ભાર ત ની સ વ ોચ ચ્ચ અ દા લ તે મં ગ ળ વા ર , ૨૩ માચચે આ પે લા ચૂકાદામાં પુખ્ય વયના પુરૂષ-ટત્રી વચ્ચે લગ્ન પૂવચેના શારીવરક સંબંધો ગેરકાયદે નિી તેમજ યુગલ લગ્ન કયાચ વવના એક છત નીચે રહેતું હોય (અંગ્રેજીમાં જેને વલવ ઈન વરલેશનશીપ કહે છે) તો કોઈ ગુનો બનતો નિી તેવું જણાવ્યું. લગ્ન પૂવચેના દૈવહક સંબંધોને ગેરકાયદે ઠરાવતા કાયદાના અભાવ તિા અરજદારના વવચારોની અવભવ્યવિના ટવાતંત્ર્યનો હવાલો આપીને સવોચચ્ચ અદાલતે આવો વનણચય જાહેર કયોચ છે. વહડદુ ધમચની વવભાવના, ખાસ કરીને લગ્નેતર અિવા લગ્ન પહેલાના દેહસંબંધોને ટખલન ગણે છે. બંધારણીય જોગવાઈઓ અને િવતચમાન કાયદાના અિચઘટનની દૃવિએ સુિીમ કોટટનો વનણચય િવતયુિ ગણી ન શકાય પણ સુિીમ કોટટની બેંચે તેના ચુકાદામાં ‘રાધાકૃષ્ણ પણ લગ્ન કયાચ વવના સાિે રહેતા હતા’ એવું વનરીિણ કયુું છે એિી વવવાદ જાગ્યો છે, અને આ વવવાદ વધુ ઘેરો બનવાની પણ શક્યતા છે. ખુશ્બુ નામની દવિણ ભારતીય અવભનેત્રીએ િોડા સમય પહેલા પુખ્ત વયના યુવક યુવતીઓ વચ્ચે દેહસંબંધ હોય તો એમાં ખોટું શું છે એવો િશ્ન કરીને મધપૂડો છંછેડ્યો હતો. એ પછી અવભનેત્રી સામે તાવમલનાડુમાં ઠેરઠેર કેસો નોંધાયા હતા. રાજ્યની વડી અદાલતે તમામ કેસો રદ કરવા ખુશ્બુએ કરેલી અરજી ફગાવી દીધા પછી તેણે સુિીમ કોટટનો આશરો લીધો હતો અને તેની અરજીના સંદભચમાં સવોચચ્ચ અદાલતે આવો ચુકાદો આપ્યો છે. ભારતમાં સેક્સ સંબંધો આમેય સંવેદનશીલ મુદ્દો ગણાય છે, અને તેની જાહેરમાં તો ઠીક, પવરવારમાં અને કદાચ પવત-પત્ની વચ્ચે પણ ઝાઝી ચચાચ કે છણાવટ િતી નિી. એટલે

ખુશ્બુની વટપ્પણી સામે રૂવઢવાદીઓ અકળાયા હોય તો તેમાં નવાઈ નિી. સુિીમ કોટેટ રાધાકૃષ્ણ વાળી વાત કરીને આ રૂવઢવાદીઓને ‘દોડવું હતું ને ઢાળ મળ્યો’ જેવું કરી આપ્યું છે. બાબા રામદેવ પોતાની િવતવિયામાં જણાવે છે વયટક વવજાવતય પાત્રો વચ્ચે લગ્નપૂવચેના દેહસબંધો અમાડય રાખતા કાયદાના અભાવે તેને માડય કેવી રીતે ગણી શકાય ? તેમના મતે ટવતંત્રતાની અનુભૂવત સામાવજક, આધ્યાસ્મમક, સાંટકૃવતક અને ધાવમચક પરંપરાઓિી વવપવરત ન હોવી જોઈએ. રાધા-કૃષ્ણના ઉલ્લેખ અંગે તેઓ માને છે કે ‘વલવ ઇન વરલેશનશીપ’ના સંદભચમાં રાધા-કૃષ્ણનું નામ લેવું તે ખૂબ વનંદવનય છે. જાણકારીના અભાવમાં અને ઐવતહાવસક તથ્યો ન જાણતા હોવાિી આ વટપ્પણી િઈ હોય તેવું લાગે છે. દ્વારકા શારદાપીઠના શંકરાચાયચ ટવરૂપાનંદ સરટવતીજીએ પણ સુિીમ કોટટ િમયે આદરભાવ વ્યિ કયોચ પણ જણાવ્યું કે ‘વલવ ઈન વરલેશનશીપ’ મુદ્દે રાધા-કૃષ્ણનું ઉદાહરણ આપવું તે બંધબેસતું નિી. વવશ્વંભર ભારતીબાપુ પણ માને છે કે રાધાકૃષ્ણના ઉલ્લેખિી કરોડો વહડદુઓની આટિાને ઠેસ પહોંચી છે. જાણીતા કિાકાર રમેશભાઈ ઓઝા ‘ભાઈજી’ જણાવે છે કે ‘વલવ ઈન વરલેશનશીપ’ના મુદ્દે રાધા-કૃષ્ણનો ઉલ્લેખ આઘાતજનક છે. તેઓ માને છે કે કાનૂની અિચઘટનમાં દેવતાઓનો ઉલ્લેખ કરવો ઉવચત નિી. પુરાણોના આધારે તો બ્રહ્માજીએ રાધાકૃષ્ણના લગ્ન કરાવ્યા હતા, એવું પણ માનવું પડે. અદાલતના ચૂકાદામાં પુરાણોનો ઉલ્લેખ કેટલાક કાનૂની વનષ્ણાતોને પણ જચ્યો નિી. સુિીમ કોટટ સમિ રામસેતૂનો કેસ પડતર છે. આ સંજોગોમાં રામાયણના િસંગો - વણચનો સુિીમ કોટટ કઈ રીતે નકારી કાઢશે એ િશ્ન ઊભો િાય છે.

તમાિી વાત ગુજિાતને અન્યાય શા માટે ? ‘ગુજરાત સમાચાર - એવશયન વોઈસ’માં એર ઇસ્ડડયા ડાયરેક્ટ ફ્લાઈટ માટે આપે જે ઝુંબેશ ઉપાડી છે તેની જાણ જ્યારે અમો ભારતિી ગયા વીકે આવ્યા મયારે જાણવા મળ્યું. અમે ભારત જવા લંડન-અમદાવાદ-લંડનની ટીકીટ લીધી હતી. જ્યારે અમે એરપોટટ પર ચેક ઈન કરાવ્યું મયારે ખબર પડી કે પ્લેન મુંબઈ ઊભું રહેવાનું છે. એરપોટટ પર બે બોડડીંગ પાસ આવ્યા મયારે ખબર પડી એક લંડનમુંબઈનો હતો અને બીજો મુંબઈ-અમદાવાદનો હતો. હવે ટીકીટમાં લંડન-અમદાવાદ ફ્લાઈટ નંબર AI-130 આપેલ અને તે જ ફ્લાઇટ નંબર મુંબઈઅમદાવાદનો આપેલ હતો. પણ મુંબઈિી અમદાવાદ જવા અમને નાનું પ્લેન અપવામાં આવ્યું હતું પણ નંબર તેનો તે જ રહેલ. મુંબઇમાં પણ ફરીિી ટિીવનંગ કરેલ અને ઘણાની હેડડ લગેજ ચેકકંગ કરી તકલીફ કરી હતી. મયાં મુંબઈ દોઢ કલાકનું ટટોપેજ હતું તે જ િમાણે અમદાવાદિી લંડન આવતી વખતે મુંબઈ સુધી નાનું પ્લેન હતું અને મુંબઈ સાડા ત્રણ કલાક વેઇવટંગ કરવાનું અને પછી મયાંિી લંડન આવેલ. આ રાજરમતિી મુંબઈને ફાયદો િાય પણ પેસેડજને તકલીફ પડે તે એર ઈસ્ડડયાને જોવું નિી. તમે બીજી એરલાઈનની ટીકીટ ખરીદો મયારે જે એરપોટટ પર ટટોપેજ કરવાનું હોય તેનો ટાઈમ તિા જુદા ફ્લાઈટ નંબર આપતા હોય છે જેિી ખબર પડે કે કેટલો ટાઈમ બીજા એરપોટટ પર રોકાવાના છીએ. એર ઇડડીયા પોતાની મનમાની કરે છે અને ગુજરાતને અડયાય કરી બીજા રાજ્યને ફાયદો િાય તેમ વતતી ગુજરાતી મુસાફરોને અડયાય કરે છે. કારણ કે ગુજરાત આગળ વધે તે તેમનાિી જોવાતું, ખમાતું, દેખાતું નિી. માટે તમે જે ઝુંબેશ ઉપાડી છે તેમાં સારો સહકાર છે અને સહીઓ કરી મોકલેલ છે. જયવહંદ, જય ગુજરાત - ચંદુભાઈ પટેલ, વેલ્ટન ઓન ધ હિલ

સફળ ગુજિાત કોને ગમે ? ‘ગુજરાત સમાચાર - એવશયન વોઈસ’ દ્વારા આપે સીધી ફ્લાઈટની હાકલ કરી છે. એ ઘણું યોગ્ય પગલું છે તે માટે ખુબ જ ધડયવાદ. આપણા ભાઈ-બહેનો, બાળકોને પડતી મુશ્કેલીઓ માટે યોગ્ય સગવડ સૌ કોઈ ઈચ્છે છે વળી અનેક ભાઈઓ માટે આશીવાચદરૂપ છે. િોડા વખત પહેલા લંડન-અમદાવાદ સીધી ફ્લાઈટ જતી હતી. જેવી કે એરઇસ્ડડયા, જેટ એરવેઝ, સમય બદલાતાં બંધ િઈ છે. અનેક કારણો હશે ? જેમાં ઓિોવરટી, એરપોટટ, સુવવધા, કમચચારીઓનું વતચન તિા કંપનીનો ખચચ, નફોનુકસાન પણ જવાબદાર હોઈ શકે. આપણા ભાઈઓના અનુભવો નમુનારૂપ છે. અને વાંચી દુઃખ િાય છે. સી.બી. તમોએ જે સેવાભાવી કામ ઉપાડ્યું છે તેમાં જરૂર ફત્તેહ મળશે એવો અખૂટ વવશ્વાસ છે. આનો ઉપાય સરકાર ધારે તો લાવી શકે તેમ છે. આપણા દેશમાં બીજા શહેરોમાં સીધી ફ્લાઈટ છે તો લંડન-અમદાવાદમાં કેમ નહીં ? મુંબઈ, વદલ્હી જેવા શહેરમાં કંપનીઓ સારી સગવડ આપે, જ્યારે ગુજરાત માટે ઓરમાયું વલણ રાખે તે કેવી રીતે સહન િાય ? આમ જોઈએ તો સરકારી તંત્ર જ જવાબદાર છે. પરદેશમાંિી આવતી આવક

સાિાં પુસ્તકો લવનાનું ઘિ સ્મશાન જેવું છે. - સ્વામી લવવેકાનંદ ગુજરાતમાં જેટલી છે તે બીજા બધા ટટેટ કરતાં ઓછી તો નિી જ. બલ્કે ગુજરાત સૌિી આગળ શવિશાળી બની ન જાય, તો બીજાને ઓછું ગમે છે. આમ તો મહામમા ગાંધીજીનું ગુજરાત પાછળ રહેશે નહીં એવી મને અખૂટ શ્રદ્ધા છે. સી.બી.ને િભુ લાંબુ આયુષ્ય આપે એવી િાિચના કરું છું. - ભાઈલાલભાઈ પટેલ, હિચિ, લંડન

બધે ઉદાિીકિણ તો લવમાની સેવામાં કેમ નહીં ? ‘ગુજરાત સમાચાર’માં ઘણા વાચકોએ લંડનઅમદાવાદ એર ઇસ્ડડયાની સીધી ફ્લાઇટ માટે લખેલ છે. ડાયરેક્ટ ફ્લાઈટ ઘણી જરૂરી છે અને તે માટે એરઇસ્ડડયાને જ શા માટે? જે કોઈ કંપનીને તે ઓપરેટ કરવી હોય તેને કેડદ્ર સરકાર તરફિી છૂટ આપવી જોઈએ અને તેના દબાણરૂપે કોઈ પણ એમપી અગર તો જાણીતી વ્યવિઓ અત્રે આવતી હોય તેમના ફોટા અને હાર પહેરવાના બંધ કરો અને જરૂરત પડે તો ગાંધીજીએ શીખવાડ્યું છે તેમ બવહષ્કારનું હવિયાર ઉગામો. એર ઇસ્ડડયાને રાઈટ્સ અપાવી ૫૦ વષચિી વધુ સમયના કરપ્શનની વાત ચાલુ જ રહેશે. ઘણા તેની શૂડય જેટલી સેવા માટે ઘણું લખે છે તો પછી એર ઇસ્ડડયા જ એકલી શા માટે? બધાને છૂટ આપવાિી કોમ્પીટીશન અને સવવચસ બધું સારું રહેશે અને કરપ્શન ૦% બનશે. એકલી એર ઇસ્ડડયાને રાઈટ્સ અપાવવો તદ્દન ખોટું છે. એરઈસ્ડડયાએ તેના મોનોપોલી હક્કનો ૫૦ વષચિી દૂરુપયોગ કયોચ છે અને તે ચાલુ રાખવાની કોઈ જરૂરત નિી. તેને સરકારી સપોટટ આપવાની મોટી ભૂલ છે. ડાયરેક્ટ ફ્લાઈટની માગણી દરેક ગુજરાતીનો હક્ક છે. સેડટ્રલ ગવમચેડટ કોઇ દયા નિી કરતી, બોલશો નહીં તો તમારા બોર વેચાશે નહીં. નરેડદ્ર મોદીને કાઢવા આકાશ પાતાળ સેડટ્રલ ગવમચેડટે એક કયુું છે. લુચ્ચાઓનો ભંડાર ભરાયો છે અને ધોળા લુગડામાં બધા કાળા ચોર છે. સરદાર પટેલે વશખવ્યું છે કે 'જીવો તો વસંહની જેમ, કાયર બનવાની જરૂર નિી.' - રજનીકાંત એમ. પટેલ, િેરોગેટ

તો, ચાટટિ ફ્િાઇટ કિીશું! એન.સી.જી.ઓ. અને 'ગુજરાત સમાચાર – એવશયન વોઇસ' દ્વારા ડાયરેક્ટ ફ્લાઇટ માટે જે પીટીશન ઝુંબેશ આદરવામાં આવી છે તેને હું અને મારા પવરવારના સૌ સદટયો સંપૂણચ ટેકો આપીએ છીએ. 'એર ઇડડીયા' જો અમદાવાદની સીધી વવમાની સેવા શરૂ નવહં કરે તો પછી આપણી પાસે એક જ ઉકેલ રહે છે, પોતાની અંગત ચાટટર ફ્લાઇટ કરીને જવાનો. હું માનું છું કે અમદાવાદ જનારા એટલા બધા મુસાફરો હોય છે કે જો મોટી ટ્રાવેલ એજડસીની મદદ લઇને આપણે ચાટટર ફ્લાઇટ કરીએ તો બારે મવહના અને તમામ સીઝનમાં કોઇ પણ તકલીફ ન પડે. આ સાિે એન.સી.જી.ઓ. અને વમત્રો તરફિી મળેલા ડાયરેક્ટ ફ્લાઇટના પીટીશનના કુલ ૨૬ ફોમચમાં ૨૩૯ સહીઅો કરાવીને આપને મોકલી રહ્યો છું. આ રીતે કે અડય કોઇ પણ રીતે જીત તો આપણી જ છે. - શરદ પરીખ (ગીતા ફાઉન્ડેશન), પલલી, લંડન. અનુસંધાન પાન-૨૪

ગુજરાત સમાચાર અને એિશયન વોઇસને આપ કોઇ સંદેશ આપવા માગો છો? િવાજમ/લવજ્ઞાપન સંબંલધત કોઇ માલહતી જોઇએ છે? હમણાં જ ફોન ઉઠાવો અથવા ઇ-મેઇિ કિો. અમે આપને મદદ કિવા તત્પિ છીએ.

Karma Yoga House, 12 Hoxton Market (Off Coronet Street) London N1 6HW

Tel: 020 7749 4080/4000 Fax: 020 7749 4081 Email:gseditorial@abplgroup.com aveditorial@abplgroup.com www.abplgroup.com


' % 5!% * 6 %100 + + %$ & % +. % ) 12 44 + & &

' *,k (QX Xg *a)X 'X2&%Xg XV#g [ a * \ # X**X [ a% <&H ' X' $X ! -' X' X +X- %Xg J'eJ' XV X *a X %Xg * X'e 'Se a 'X2& [ qw -JX*X' {( ' !'{% 'X* [ .e b(e%Xg a:(Xg #a *,m%Xg { ` '[ a ( $ V poo 'e [ Y h% e p qt 'e [ * \ #e ( XV \g *a X &\g a X [ 'X2& -' X' a -\ -\{* X ' a % e'g *a'X !a b V pq ww 'e [ * a X [ X) [ XV#g [ X ^? !X( a *) [ '.a(X \ 'X %Xg -X'X a %X X #g a D-g e .*a +'X# X -a* \g D%X J'eJ' * [ 'Wg a (#J X [ 'X.a &e€ [ !X j %Xg e € a XV#g [%Xg ^ X 'X* Xg 'X2&%Xg X .e& *[ <&*? X [ XV !['-X e .e& a a {!*X e .e& a a *[ €{ -%^.e%Xg a ! %' eJ' {@&X !^*k a ! [ ! XV !['-*e {'*X a

" ) % 2431 ( ' +.a' [ ? X! X a uoo *,m [ * [ X \ 'X &\{ X {.' %.e4-* D-g a ERX ]%X'[ LX'X &\{ *{-m [ c9!-%Xg X a '%Xg qwsp "_ (Xg#e !B P' a X% ( *X e X&m@% &e€&e . e a e DX'g$ {* X -$X X ?![ ' +e $Ia P' a X% -g a+e ( [ a &em . e D-g a +e $Ia Wg . \g c \ 'X [ -g? `{ X{%m a a d*[ -g? `{ a {* X'e a g *X a ! X' 7&e

+

% ,

'- ' '- '

' -e% X $X' \g e %g{ ' %XB [ !'g \ a+ \g f'* a a a a -X'X !\? e (a e ' ' -\ [ !.l X [ + c a*\g c6C[& D X { +X ! ( b a #\ *X'a y-' X' *:($$X ' -g? `{ [ m -e% X z Ag \g {*%e ' Xg Wg . \g * X Wg c -e% X \g !\ { %Xm a+ X f'* \g !\ { %Xm . \g a -' X' * ' a +/& . g\ U X#a e -[ {({ Ag \g {*%e % X*X X a &Xm #X { +X ! b(a Wg c % a 'X% a -\ [

%- +

a

*X -%&a P' +Xg{ a +{H ![ + c a X -g e e%Xg !B D$\ a X% X&m@% DX-g{ a qwsp "_ (Xg#X !B%Xg qwsp (e e D$\ a X% !B (0&e . e a%Xg X ' ! -X%a( &X . X %X b qvt b#( LX'X too "_ (Xg#\g a X' "_ !.e)\g 7(a "e%m # X*[ a so • !.e)e X ) e **X%Xg *a(e a !B ( *X %X b rooo a ([ ? c !a e !&e %Xg &e . e

7

%/ %

)

% '-

!.l X *X \g X% \(-[ X-a &\n a% -' X' c *X e <&Y a (e e -\ [ !.l X *X \g X% -X'Xg !\? e '[ + c a Ag LX'X a X% +a !^*m %\0& D X c+\$X ! b(a X<&\g c -e% X a -' X' #g a {*,& !' ( ( -X{.4& e \g a !'g \ #g a a -Xg )[ a !\? &\g .e& a*\g %X'X 5&X %Xg [ {*%e D-g a -e% X F? X !^*m 5&Te { a+ a-X D-N* %.a X ![ c (.a'[ -{. A [ X {' e !Z? 'SX . X

- & # ) % '% '

a% X X' a % X*X a \ 'X X (e e a y -O z [ $X' [& +X?B[& -g [ X e X (X X'e a ' g a %X *X e %e e %;&e . e a*X #(X*X !g{ g %.a X \g c6-' a X' a -OX.a { &\g a % X*X a +X?B[& -g [ \g [ m # X* X'X g %.a X X *-X X -%X X'a %XB \ 'X .i a+$' X { 1 (X X'e a g e 7&e . e +X.[#X X a X a% X { *X-? X a [ [ )a([ a% [ { %&XBX%Xg -g [ X'e -{. a (e e e X&X . X % X*X %Xg pxwo%Xg -O -g? X [ ? X! X '[ D{+T LX'X (X X'e [ d&X' '[ a +X?B[& -g [ a •* -%{!m ' X'X -O X ? X! F? [ g %.a X \U*X'a 'XBa [ *X1&a !e X X { *X-? X a { % PX- ([ X . X g $X Xg !|[ %g \#a ! € [ X {- X'*X a a !g{ {*P%e. $I X #.a a X a% [ !\B[ !^*j a .a ( ! #(Xg*X %Xg { !^ a

7

%

% %- &

). +-)) % ! -, % # " *X E6 \ 'X 1(e#( 6*a? -m -{% qoox '{%&X &a(X g [ %^ ['e X e !d [ *,m X X)X%Xg V qtoo 'e X %^ ['e X 'X* X ]( ts De a/3- ! Xg %^ X&X a a*[ #^(X {* X -$X ~.%Xg 'X2& -' X'a X a '%Xg '[ a De a/ %Xg X' %e X De a/ a to X X ( \ %5&% D X' X De a/3- e -%X*a+ X& a X'X-8& .['X$X ! b( X D} X J'%Xg Me D X a X<&\g a c *X E6 ox%Xg ]( wuuo -% ^ [ 'X' LX'X V pq rv tvp 'e X 'e X e '*X [ {*{* Me X'e -g e €.a'X '[ . [ !d [ X rp { -a9#' qoox [ Z? { V pspxo xp 'e X 'e X 'X* X xq %e X a ust X X ( \ %5&% %e X&m' &X a $ $* # / ( $ *) % \ 'X -' X' &X %.X $ \ *e a %.K* !a a a € *X a*\g a -' X'a qopo pp X *,m%Xg -' X' ! b( &g [ [ * [ %X b V (X #X#X-X.a# g#a ' [ &g [ [ * [ %X b V to .€' a $ *X %.X*[' &g [ [ * [ %X b V q (X "X)<&X a 2&X'a ?*X gG& -a X [ =&X%• `> *%Xm X ?%X' F? %X b V po 'e "X)<&X a $ *X %.X*[' [ quoo%[ &g [ [ * [ %X b qoow ox%Xg V up .€' Xm&X . X *X X X [& *,m%Xg V q (X m*X \g &e a g#a ' &g [ !X ) qoow ox%Xg uo .€' *!'X&X . X * a Xm%Xg po .€' e X! %^ X&e a 2&X'a =&X%• `> *%Xm X $\ X a X' !X%[ '.a(X ?%X' !X ) 4&X' -\ [ V t 'e s (X Xm ^/&X a a *X X X [& *,m%Xg * \ V t 'e ?%X' !X ) Xm+a a% ?%X' X 'e{ g X m !a b a Xg F? a #[€ !Xg 'e \g $g e) !X+a # # ' {* X -$X%Xg %.a-^( {*$X a [ Xm%Xg {*!T X a X +{H{-g. e{.(a 'X2& -' X'a %\gCX -a %X b X [ h! [ a !X [ X $X*a %[ ![ a X [ h! [ a a g X $X*a *a [ a -' X' [ %[ [ ' .a ) '[ a 'a '[{ '[ a e ! Xm"X+ &em . e


1&

' - ( ' ' ." ' + 1)

)

'.

$- #. ' , ' !) - ). * ' + ' ! + 1 -

, ' ' +

lf (Q %Q d [ %Q q*$Q [ "Q)*Q&Q [ [% -a=.Q(& Q a q' -%Q' Q% %Q \ [ q -6([ Q% T'T %Q \ P gj lm (Q "Q)*Q&Q [ [%Qa ;* -' Q' ! \( T m "Y a T Qa;& @q %Q ; !Q+[ !'Qa gnhm Q #Q' _(T -3&Q=. T -*T'_ ! q -6([ 'Q+[ Q -a=.Q(& T -U'MQ %Q \ -T-T T*T ]%['Q _ *Q+[

-U' Q Q'Q-8& Q U$Q *Q Q T Q @r Q ([q *Q#%Qa &U* -[*Q [ -Qa; Zq #Q# _ Q @ Q " T'$Q *Q [(Q q* Q -$Q%Qa Q9&Ua . Ua ] #Q' _(T Q -' Q' ! \( 'QIT& -a=.Q(& Q Uq ' %Q \ U 'Q T ; Q! Q T -U* d * T Q $Q P![ P mj (Q T =Qa "Q)*Q [ [%Qa > -a=.Q(& Q -%Q' Q% %Q \ P

U!% q%+ AK1&_ %_ 'T Q [ ' %Q- T [% Q hi%T $ -a4&Q Ua !W +$Q -Q.[# T q BQ%Qa &_ '*Q%Qa 9&Ua . aU @-a [ !U % -W' ta EQ'Q $ _ ' W Qa -` .q'$C_ [ _ '-Q;*Q %Q2&_ . _ $ -a4&Q%Qa !W +$Q -Q.[# Q =[v Q'T @%Q [ Q hi%T 5%q T * T ! '*Q%Qa *T . T $ -a4&Q Q Q&d<% 'q%&Q U!%T @_ a? Q5 $Q ! \( q(q o&U Q5 Q%Qa U 'Q T p !U; Ua q*%_ !W -Q.[# Q .; [ '*Q%Qa 9&Ua . aU % [ o '_ ' Q !Q T Q'_p !U; Ua q*%_ % _ $Q -_ T Q .; [ '*Q%Qa 9&Ua . Ua @_ ?a Q5 ! \( EQ'Q q(q !U; %Qa '_ ' @ [+%Qa q*q+H 9&qC 'Q* Q @q $Q+Q)T !Q T Q'_ aU * d [ % [ o&U Q5 Q%Qa U 'Q Tp !U; %Qa 3&Qa *- Q U 'Q T $Q %Qa q*q+H 9&qC3* aU ([ '*Q%Qa 9&Ua [

- ' ' ' '. ' %- ( ( 2 (

/

%W *Q%Qa * Q [ [ _*Q %Q \ $C_ T $Q'[ $T u%T . T *,d gnmg%Qa BT'Q% _ )$Q $C] 'Q%Q& # Q*T . T hhh _(Q -_ Q T 'Q%Q& %Qa jif !Q Q _ -%Q*[+ 'Q&_ [ [%Qa gf fff 'Q% Q% ! ( *Q%Qa 9&Q [ '[ !Q Q !' .T'Q T W' *Q!'T [ ( Q '*Q%Qa 9&Ua [ 'Q%Q& Q %W sJ !' R (_ Qa T _ !&_ '*Q%Qa 9&_ [ !'Qa -%= 'Q%Q& T # Q* %Qa Q' .u' .T'Q %Q [ q (% !FQ !&_ %Qa ([*Q&Q [

#U *Q'[ 'Q% *%T Q q *-[ -%= +.[' $qC Q -Q '%Qa X7&U . Ua % [ Qa ! $[; Q Q (U.Q' ")T&Q%Qa 'Q%$C] # Q*[(T _ T -_ Q T 'Q%Q& [ Q;-Ua ,d %Q9&U . Ua -_ Q T 'Q%Q& %Qa hhh _(Q -_ Q _ !&_ '*Q%Qa 9&_ . aU [ [ Ua ( V * gn R (_ [ -_ Q T 'Q%Q& Q- 'T [ 'Q% *%T -q. *,d%Qa %Q> > *Q' @ +d .[ ) %W *Q%Qa *[ [ 'Q% *%T Q q *-[ _ Q 'Q%Q& @ +d .[ )

) '

/ 1 +

(-,

#

GUJARAT SAMACHAR & ASIAN VOICE

) '#

* ' . .

)&$

2 && ( &.,$/

!+

020 8568 4111

**

(-, -).+ 0$-# (-, +.$, $( 0$-# && ' &, !+ 3 (-, # ,- 2 ,)+- && ( &.,$/ !+ 3 **

(-+

)&$

(-, +$ (% (-, .+$-$.,

& $/ , !+ 3 ** . $ !+ 3 **

(% )&$

2 )( && ( &.,$/ !+ # ,- 2 !+ 3 **

**

&& ).+ * % " , + $( &.,$/ )! (- +( -$)( & !&$"#-, ' &, $+ )( $-$)( -+ (,! +, $"#- , $(" ".$ , +/$

ASIAN VOICE

**

2,

.+$-$., . $ !+ 3 ** & 2,$ $(" *)+ !+ 3 ** & 2,$ $(" *)+ !+ 3 **

(-, # (-, ).+

SUBSCRIPTION FOR Please tick as appropriate:

.

# Q* T !Q-!_ e !' %[q' Q [ !' * Q a (Q* Q(U Q Q b Q'T&Q Q% Q +^([, !W %$Q ! ( \ im T -' Q' ' !_(T-[ '! 'T [ U(Q hffg%Qa .%+ ( !Q-!_ e Q Q'[ %Ua# T 0*Q \%Q(Q [ 5&W -c &[(Q +^([, ! \( T +U<*Q'[ % Q*Q '!_ e !' T !_(T-[ '! 'T . T %[q' Q T qM [ *[(Q 0*Q \%Q(Q [+%Qa &[(Q +[([,$Q q%=[+ q*$Q T ! \ T Qa [% [ [(%Qa ](T [*Q&Q . Q 3&Qa T [(%Qa _ *,d 'LQ #Q [ ! !Q)Q #_ 'e <_- 'T [ %[S/- _%Qa @*[+*Q Qa !_(T- Q .Q [ ! Q Qa [% [ Q' %q. Q %Q \ [(%Qa !W'T T Q . Q

"2*-

+$

&)

u *Q %)[( [

' Qa !_(T-[ @NQ#.[ T !W !' ' Qa % [ [ *'-_ Q Q% Q 5 'q*a % T(Q( !Q-[ T !Q-!_ e Q9&_ . _ [ ; hfff%Qa [ %[q' Q &Q ._*Q Ua Q9&Ua . aU !'Qa @NQ#.[ Q !q 'Q% Z: $Q ! ( \ Q gk i gf Q '_ %_; _ T $Q' !Q Q * Qa % Q*Q '!_ e !' &Qd . Q 3&Q'[ [% _ !Q-!_ e ! .%+ ( _ ._*Q aU u *Q %) Qa [ !_(T-[ !Q.Q 'T [ 'Q% :Z $Q +U$Q .T'Q$Q ! ( \ [ %Ua# Q u*[ Q% Q %Q EQ'Q !Q-!_ e Q9&_ . _ [ gnnn Q *,d%Qa %_; _ &Q . Q _ ] .Q(%Qa !a T T '! '*Q%Qa *T Ta .Q(%Qa q*G$'%Qa * Qd&[(T %a T T -' Q Q' [ !a T $Q' !Q Ua 9&Ua ._*Q aU

SENSES

.+$-$.,

(-, (-, (-, # $& (

& *, * )!

' - 0 + .) 1 ' .) . ( ' .)

T +.[' Ua a! T -[ *,d Q .%+ ( !Q-!_ e Q Q'[ %[q' Q &Ua . aU [ !a T Q [ '%Qa % Q*Q '!_ e !' ' Qa $Qa _ "Y T Qa !_(T-[ a! T Q q* [+ %_ ( Q' 5 _ q*OD U _ Q ( 'T Q& [-' T Q&d*Q.T .Q 'T [ #Q'T .[*Q(_%Qa Q9&Q %U # q &Q T -a Z!Q -_-Q& T !Q-[ '.[ Q @NQ#.[ 'Q% :Z $Q ! ( \ ih %[q' Q T $Q' !Q Q * Qa % Q*Q '!_ e !' &Qd . Q q%=[+ Q q Q'T [ @NQ#.[ _ !Q-!_ e _ Qa +a Q . T [ T [% [ T * $'T !Q' Qa [ !Q-!_ e @NQ#.[ _ q. !'a U % [ Q .%+ ( _ ._*Q aU #.Q' 9&Ua . Ua [ T q%=[+ q Q'T -' Q' ' !_(T- [ u

.&-$

UK G.S. A.V. Both 1 Year £25 £25 £30 2 Years £45 £45 £55 5 Years* £110 £110 £140 10 Years* £200 £200 £250

'

EUROPE WORLD G.S. A.V. Both G.S. A.V. Both £55 £55 £80 £70 £70 £100 £100 £100 £150 £125 £125 £180 £225 £225 £325 £300 £300 £400 £450 £450 £650 £550 £550 £800 (, **Subscriptions paid will not be refunded

,

)'') -$)( 1 , 1 &.

M $ -%/2

!#%./!-!

+

0-.$+// )

. ++&

1!*/

Please detach this form and send it with your payment or credit card instructions to address below

GUJARAT SAMACHAR & ASIAN VOICE 12 Hoxton Market, (Off Coronet Street) London N1 6HW

#

!

-

" $

$ # ! "

%

E-mail: support@abplgroup.com Visit our website: www.abplgroup.com

/! * 2 ( ! +0/$!* +* ! 0* 2 %)! ) /+ ,)

-

!

+- + $ !-1% !. +*/ $0 . $ % + %

/

+- &) * +*/-% 0/%+*. +(0*/!!-. "0-/$!- *"+-) /%+* ,(! .! +*/ / 0 %

%

,

$*

. $

"

"

% "

$ ")

# %

" " / % . 0% ( / " ) !" ( % " " *$ ' % ( ' # " - # " # " - # % % % ( " + & % "* / *! % ,*!% ** , #! +!&%* + 0 " % " % " " , % # (, ' . # +& ," ) + $ ) *! % &! $

&

$

)

" " %)

) $

"

' ! "

(

"

)"

$

( % $

$ )

"

$ " )

" %

" " "

"

$ ./-%&% $-!! )*%' $ % 1!


3! 8 !6

E ? ! 6"8 6 6 DD 6 ? - & 82 G';! i $Z %#L\ +DL,V $Zl$V&L $Q(L +\#V& #L\ O7 +% L%P i L%P L&Q L L ee L#Z 6$+ #Q> $L ,Z(L Q\ L(P L&Q L V )_ ! L((L#L\ $Q(L Z V ' ((L %Q Z $Z_ , Z 7(i _# +\ 5 0$Z % $L9L P ( P L Q+\ L V i 5&L &V- % V%P CL%L $Q(L Z#L\ lki &L((L $Q(L +\#V& Z $Zl %HL\ V V _ i % #L#& L% V%P#L\ $Q(L +\#V& $Zl$Q\ , \Q

06@E

i 5&L &V- % % V W&V $Q(L Z V +\!Z L L6$Q\ , \Q X i $Z % L&Q L V )_ ! L((L $Q(L Z #% +(P )V L##L\ ;(V) P .$L +\ 5 L !Z ` ,Z(L Z V# L(P V m( #L\ Z V +\ 5 &V(L P& %P , P +\#V& #L\ $Q(L Z V (i &Z )YIi +\ R&Z P !L Q#L\ LJ L @L L##L\ LJ P "FP +% L%P #_ L%P P i $i# L V +S Z %P i L%P V +\ 5 !B (L L(V&

6@ 7 06 7

+L!% L\ L L ;L\i L +Q#%(L+#L\ J# L # L #L\ i%(L% +L V %,V L +&#"L L L V %#L\ Z L L % L+V L' T(Z Z P %HL , L V %i#$L L\ T L %V ;i #L #'P (P , P ' Z L# L&Q %L L\ !Pm Y ;i #L #'P ( L\ V# V #QO7&# ,Z(L L\ Y +#L P ;i #L +L V +\ 'L$V& <BL V Li#_ &L P V +#m V Y

>

8 P V l % L\ V 1$L\ Z P 6$L , L V i %PI %P Z L# P L# P%P ' L( L\ P d V &P ;i #L #L\ #'P , P # V L\ #,L(P%7(L#P V " (L !QB P ;i #L , P #Si _ L ()V*Z#L\ #Si _ %L\ i% % V !L#\ ' Z +#L(V) L$ V V V i 4!% Y +#L P ,Z(L Q\ l (L #'V& V df ;i #L Y P X &P ;i #L % ccee V

6

(

46!6 6! 7 ? ! 6 E!@

"L% LM 7 L (?V / L +L % L\ W (V&P \ %%LEP$ '+P#L % %P +Z#(L%V ! & V P \"P% L#L\ %!P +#Q:#L\ #L P#L%P #L W $V&L & Z & "L% P$ #L P#L%Z % LM 7 L P #i% i+-$Zi% P 3+P L ZM $L ,L #L\ P L$i%\ %(L#L\ 6$Q\ , Q\ V#L\ "L% P$ #L P#L% " \ P% (L L V V L$#P %P V i( &L\ (Q\ W V(P O7 i +l_ V "L% +% L%V L V LM 7 L +% L% +#I 8 i(%Z ^ L6$Z , Z

E: C

#7

c%be V(Q\ & L , Q\ V L % P L (V V X #'P ;i #L cc#L V c%#L +Y L P V Z X V Y P P cb #Si _ \i $V&P V #Si _ V i 4!% Y V%L+%#L\ )_ #L W & (L#L\ (P , P Z X N ,Li+ ;i #L P l'( P %L0$ L Q%L i("L CL%L %(L#L\ (V V V P V L\ P % L V l %(L#L\ ( L P# 1$L\ (P ,^ P , P

; E' 6 6@ 8 6@ ?G ;E " ,= 8@ ? / 7 7 06 F 6 $H 6 E@ ! ? 6!7 =%! E @ ?E!

6

6!6 ! 6!6 ;$ @E ! '?)&$ C 6 ; ! 6@ !6 ! 6 ; 56 ; 6 @8 ' @8 E@ ! 6 &@ ? !6 ! 6 6!6&+ 6 8 6 ; H 6 %6' 6 !7 ; =, ? 06!@ !6- ? ' ? E E 3; 8 = 7 A$ 9 !H $ ; !6 $; E! 6 0; H =%!6 !6 $6 7 ? 6!7 !$H 6$H 8E 6 1. 7 7 H '6"6 6 ";$6 " < / 7 'E! 6 '6"6 $ !; ; &;$6 7' 7

6@ E'* 8

i)()M iV % ! W & =7 CL%L L V %#L\ i+\ i(7 L% L #% Z l P% L %L (P ,#P%i+\, \:i+\, %L L Q\ ,] i"(L %(L#L\ 6$Q\ , \Q ;+\ V ,#P%i+\,m ;j L (L!#L\ L6$Q\ , Q\ X LM 7 L #L\ i,3 Q V Z &P P V V Z (L Z (V V V V Z P %P V % S %(L#L\ ( P ,Z$ V V# V ( # Q L\ #L %P , P X / V i+\ ;L\ (?V +

'

&"6

V# #Q\! P #L\ (P %L\ P P %X P +i(_+ )J L$ Z V %V %P V &L" L$P ! P %,V V# V ,#P%i+\,m ( Q#L\ K\ X "L% LM 7 L (?V P V%+# %S %(L #L9 &Z +\ a <VG #L2$# V &L P)P& ! & V L %L L $QB !L (V&L +Z L i%(L%Z V 7(P L%P &V(L ! & / P ;1$V L+ "L% P &L P 6$> %P , P P %P P &V P V P #L W V

" #")*) "%

+ %( ! # + ! ) % + * ! + ! + $# ! +" %

B; E&@

(

)

+"*)

#,A( Q\ ,Z(L P #Li, P # V V P , P i+\ ;L\ V L$ LJ (Q\ i)i \ L$_ Q )J L$ (V P &L P V# V 6$ %P , P i+\ Q L\ +L\7 Ui #Si'$L\ / +L V ,\#V)L Z L$V&L %HL\ V cheg L "L &L P L +#$ +Q P %V(3$Q "Q #L\ "%L P ,Z(L P #Li, P V# V P, P ;+\ V i)()M 7 P + a& L ;L ( i+\, l Wl +[ V ( L$L_ , L

!&# ) #

#

# % # # ! % ! ! ! ! ! & ! & % # , & !' ! # % $ ! $ # % %

# #

+( )! ( $" %*#,&(#

6 !6 $7

&$

* "#


'C"97

, &! % % % % ' 3 %, , (, 2 %. - „$ &$Wg •)•) ,a)W Z% Aƒ•J 'W)Z &-a'Z DZ W"W)W ,a)W ,g< W LW&W ,2,g W Z p a A) e ) a&a W•$p Aƒ•J Z &-Z a $W b 'g Y< W W LW& W W,#W e b W W • $p(W"-a eb W a a$ W •&)W& W ,-%e Z $W b •)*W( },2,g #) ~ [g • $Wp %[g a % + %, ' $ /0 + (, % ( % (, % (, - &W e $Wg 5 $ b , •)#W LW&W [S)W&a ,W >[ & W%a'W &e W &•$%W T vy &e [g W([ W [g •"7 &e a )'a,p LW&W „-a& &)W$Wg 9%[g a &Wg T Wg &e Z •$' ,Z' &W a *-a&$Wg ,W a vv < (e &e W Z W%p)W-Z &W - Z a$Wg •"7 &e )a',p g • %W a Z !W% W5,&e a !W$Wp<%[• ' i Z W ,g W' e a b 'a)W$Wg 9%W - W & Z Wg 'e• %W "[•'% Eb ,p W $W•' a$ $ Z+ &,W W ,•- W T vy &e [g W([ W [g „-a& %[s -e)W [g 5)a+ •)#W W •* ' W%&a & &•)g ]$W&a W9%[g - [g % + %, * 1 % ' %, ' ' ), - *-a& e'Z, ,^?e W W9%W $[ " ,g "Z& &e & Z *•G ,e,W% Z ux$Wg &-a e &a5@ ZS#W ,[ Z%W W$ e b' %[)W a a e #W … a5@ W a &$Wg ,)W&a • 2%=$ $[ " &a Z T | 'W Z X i$ e zy X 'e Wg Z e 3 e ' < ` & & & e & uv$Wg )a'W $g ' &e'Aa, W$ W W& W a -o Z * & e' W - Wg &•$%W ,!c '& Z ^ Z $WS• W&$Wg ,Z )a'W wt Z wy )+p Z )% W W& „1%W * ,e &a5@ a a e #W … a5@ i •) W&a a ^)m a$ W & W ) b •- W&e U$'e &Z zy X 'e Wg Z #&a'W a'W Z '^g 'W)Z W,Z ^‚W - W * ' + ' % %, % + % %, "* •C• * Ce W< e ep&a* "Z"Z,Z • 7-Z $ W)W Z < `' ! •, Z 6'W• g a •C Z .,! q %[• )•,p Z LW&W #W& $Wg &)W$Wg )a'W DaP W 6'W• g W ,)m$Wg &W e a -•&%W W [g !&Z W"W ,)epJ$ W 6'W• g &W) W *-a& [&)W& %W a &-a)W $W b DaP $ &Z a )b ' &-a'Wg "g a *-a&e$Wg &Z a W 6'W• g &Vg a „ )W .,! q %[• )•,p Z W X r bF& • W q$a5 W xx •)MW l Z "a Z$ W a &$Wg &W e a !&Z W"W )Z - Z % % * % ' 2 % % (# + % j &W e W'[ W W W W$a &-a W &W )Z •&)W& W %[)W a e W a& 'W%,5,W)W(Z &W !'$Wg Z e(Z"W& &Z 2$ W Z '[g #&Z 'Z W e " W) " W g $Wg *e 9%W Z %e - e a e'Z, ,^?e W W9%W $[ " W W$a &"W& $Wg &-a W &W )Z •&)W& W •&RZ •,g- !n $Z \#W a5@•,g- „ b„ vy W$ W &W,Z%W %[)W a W a &$Wg ,)W&a &W !'$Wg Z '$ W$Wg e(Z e Z W %ep - e •&RZ •,g- „ b„ W W& $W, ^)m ,W g W !])W&W W$ W $-aN&Z"W ,W a '€ %W - W a e W ,$% -a'W $-aN&Z"W • %& %W - W e'Z, Z AW •$ W,$Wg f \h•" 'a*$Wg )a*$Wg )Z •&RZ •,g-a 2$ W Z '[g #%[s -e)W [g "-W& 9%[g a

cAeerInAe y? aAjkAl œrmAù cAerIaAe œoI ¸Ay e. te¸I bcvA mAqe aAp aApnA œrnI bArIaAe t¸A pe qIaAe mAqe lAeŠùdnI isKyAeirqI gñILs t¸A gIvAA wrvAÀ (Collapsible Security Grilles) fIq krAvAe. gAd#n t¸A dòA¤ve mAqenA geqós (Gates) t¸A rImAeq kùqòAel geqós sA¸e re¤l©Gs (Railings) po bnAvI ane ifq krI aApIae Iae. œrnI aùwr Sqenle¤s SqIl ane GlAs beleSqòed po bnAvI fIq krI aApIae Iae. wukAnAe t¸A œr mAqe isKyAeirqI bhu j~rI e. amAe tmAre TyAù aAvI Free Estimate krI aApIae Iae. yAw rAŠAe.

Manufacturers and Installers of Quality Steel Fabrications Domestic & Commercial • Steel Doors • Gates • Window Grilles • Stainless Steel & Glass Balustrade • Fire Escape • Staircases • Railings

æivoA¤ ane mnuA¤ mkvAoAnAe sùpk# krAe: Unit No. 9, London Group Business Park, 715 North Circular Road, London NW2 7AQ.

Tel: 020 8450 1284 Mobile: 07956 418 393 Fax: 020 8450 9885 www.kpengineering.co.uk

B" ; 9D M6 B 9 ? B ; . 9F <D !B + '- *-a&$Wg & 9-Z' H" a Y5 % $a• ' ,e•, * LW&W zt )+p Z ) [ )% &W) W ƒK e $W b g [&< Z < Wp [g %e %[g - [g a$Wg #W 'a W& w{ ƒK e$Wg | $•-'W - Z < Wp$Wg ƒK e Z X! a, $W b e ,g Z [&*Z ,•- Z &$ e &W )W$Wg )Z - Z ƒK e •&)W& Z ^& &-a W -e)W Wg $ X! a a$ ,W•" &Z 6%[g - [g &Wg a$ g[ •)•) "Z"Z &ZR &W%[g - [g

'B 9L#!9 9 9DL !9 IJH 9L% B <D +

* % ( (- ,e$W•'%W W Wg• %W 2%W& ,[ Z Z ,f Z $e W -& Z W a „$ 6%e a •B W W [" &W ,•- W a*e$Wg Wg ,f&WO 0 W W W $W')W-W e ,•- uvt W•) e [g ,e$W•'%W W Wg• %W "g ^ W W( a -& &Z a$ a "g " W9%W -e)W Z "& $( Wg [ &W )-W ) W W Me $Wg • g W [g $e [g !&Z )8%[g a "W" Z • g• #W& *

, + %2

'C"97 ) (" !<G

,& W&a W2 W•' ,& Z W•) e a $W'a a $W W •R a Y: $ ,W'W'WW a )W & A• "g $[.%e - e a "g W•) e a e W))W Z W%p)W-Z -W &Z - Z ,^?e W W9%W [,W& W•) e W •&)W& e ,& W& a $ a e W))W Z Z' &Z a )Z W )W&g)W& " Z -e)W Z $Wg )Z W W•) e &R $a())W ,e$•'%W ,& W& a & ^ &)W [g %e %[s a W "W c 'W )a W&Z

#9!*' 4 D 9$;!9 > %A- % L"%9" 9 'D!<3 / > #>. " !< @ L %9'; .% : &B" D0 B( #9# L% 9 " 9 . 9 E !9 > L% 9 " ( D0>& 9 2; 9 " 9 L F '(!B ; 9 > " 9D '>%9 ;! 1ML5 <D !B "%9 9D ,!<D ( <D > 9D " 9 @+ 9D IIK > #9 9 (> B 9 #; B ( B #>. " 9 9 < 9 "9" &%D 9 B ;!9 ; 9 % ; 9 9 9"; " ; 2 N%; > "> ; 8";!9 D (> > L'#9 &; D > ,(;# >" F "%9 9D %; ( ;

= 9

.%9L

LD " 9D ,! L'D(9'

,e$W•'%W ,W a •&%W $W m )a W& -k &)W e • p% %ep a "g W•) e ,e$W•'%W Z [" &QW - W "g " W)a'W #W& Z% -W e ,a,a7, W [ W,a -e)W W ,$W W& $8%W - W W•) e ,e$W•'%W W X ,$W%e$Wg a7'Z ) 'g & Wg/%[ - [g e )W Z ,W a Wg• %W a$ [g -& &Z 'Z [g - [g 2%W& ,[ Z Wg• %W e g Z Z $W &Z Z #W& Z% f W (a -& Z )W a ,$ p Wg W9%[g a c $W$ W•) e a -W a e W)Z 'a)W*a -& &W%a'W -W $Wg $Wg )Z Wg ,$W Z W &Z a ' Z &Wg #[ Wg & W&W% Wg Z W$ W ,Z IZ W$ W "a )-W e a$ )a&W)( e&"g & Wg •)N 7%W a •=; W %e W$ Wg )-W ,•- ? )-W e ,$W)a* W% a ,^?e W W9%W $[ " [" Z Wg 5<E * e $• •&%' a g"W a \h (Z e 3 e ' a $e W• *[ &! &-a'W )-W e a ,e$W•'%W W $e W• *[ Z *&a tt •&%W e Z ' $W ' ^& -e"Z%e W,a W •&%W$Wg "g " W9%W - W

&>

-•&#Ge -o*#a& <)Z W&Z _h ,$%$Wg &e ,[) p ? %[s - [g # )W &W W&$ a) •,4 W $-W a) :%W$ $-W&W a & e &W%… W ,[) p •,g-W, $Wg vy X 'e ,e [g uvt X 'e Wg Z e %e &W*a a e W• p T x {y &e g )W$Wg 9%e a a •))a ,W &… W9%[g c |t )+p -a'Wg W& W,<)W$Z z X 'e ,e W W •,g-W, " W9%W - W a ,e W a )W •,g-W, $Wg %e &Z vy X 'e ,e W a uvt X 'e Wg Z LW&W W&a% •,g-W, e d%W& &W*a •,g-W, $W b W )+p -a'Wg T uw ytt W #W)a z X 'e ,e [g &ZM[g - [g 2%W&"W estaurant ,e W W #W)e ) Wg "W Z [g 124 GREEN STREET, FOREST GATE, LONDON E7 8JQ Tel: 020 8472 1839 ,e [g "„& #W)a &Z )[g %[g or 020 8471 6638 a a Z p "$ e %e a

) % - <)W•$ W&W% ,gA W%$Wg ^ W $g• & Z p W$ W% a 2%W&a a)e $W b ,[) p •,g-W, e "a )+p W &W%a' • p% ,W W& %e a T e W Wg &e W m d%W& %a'W W& •,g-W, e$Wg &W W&$ a) [g ,[) p •,g-W, &W$ )$Z W • ),a -•&#Ge $W b ^7'[g $^ W%[g - [g ) W' W ,•- W <)W•$ W&W% $g• &e W $[/% $g• &e$Wg a)e W ,[) p •,g-W, -e)W Z -k a)e $W b ,[) p •,g-W, e • p% &W%e - e <)• a ,W W& &)W $W b ,g e ^ W 0 $[g" W a* •) a*$Wg ), W -•&#Ge W,a A< W) $^.%e - e a a

#

amItA reSqAerNq

sùpk#: ÜAbhen a¸vA rmeˆA¤

,6 ,6 ,6 ,6 ,6 ,6

& #

#

%& !$ "

< < < < < <

,6 < ,6 ,6 ,6 ,6

! !!

! "

< < < <

,6 < ,6 < ,6 <

!"

,6 < ,6 < ,6 <

Amita R

¤Sq lùdnnI gñInSqòIq ¦pr ivˆA jGyAmAù a¶tn šbnuù leaA¦q ŒrAvtI amItA reSqAerNq aApnI mAqe vAngIaAenAe rs¸A l¤ne ¦I e. aekvAr tenAe SvAw cAŠnAr tenAe kAymI cAhk bnI Ày e. ‘amItA’ reSqAerNqnI SpeˆIyAlIqI: aAˆApurI Usu cAeA fI pAqA fAfdA ŠmoI AŠrvdI SvAiw¡ imKs ÃyA dbl dekr šAekAù qmqm tIŠI ÀdI sev pAtrAù zIoI sev im„A¤: ivivŒ ÀtnA pêdA, mEsru , mgs, sutrfeoI, jlebI, sAqAù ¤TyAiw pùÀbI, gujrAtI ane sA¦¸ ¤iNdyn vAngIaAe : cIlI pnIr, aAlupApdIcAq, elpurI, wh©purI, coA turA, hAkA nUdl, pAoIpurI ¤TyAiw.

9

11 56.)+7 '6+ ,642 79(/+)8 84 8+627 '3* ':'.1'(.1.8; 7+'7437 2'; :'6;

"+1

:'.7-'1. .25917+86':+1 1.:+ )4 90

ˆuù aAp ivl bnAvvA ivcArI rHAA Ae? ‘aeˆ ivLs’ aApnA œre aAvI, aApnI anuk u tAae, aApnI A¿AAmAù smÀvIne VyAjbI wre ivl bnAvI aApˆe. aApnA pirvArjnAenI surxAA mAqe aAje j ivl bnAvAe.

sùpk#: mnu „Kkr - 020 8998 0888. Thinking of Making A Will?

‘Ash Wills’ can prepare one for you 1. At a fixed fee 2. In the comfort of your home. For the security of your loved ones - make a will today.

Contact: Manu Thakkar 020 8998 0888 / 020 8248 5785


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 3rd April 2010

15

હાથકામ આપ કાયદેસર રીતે કામ ન કરતા હો છતાં યુકેનો હેલ્થ અને સેફ્ટી અંગેના કાયદો આપને રક્ષણ આપે છે વાપરવાની તાલીમ મળી છે. • કામગારોનાં કદ અને તાકાતનો બવચાર કરો. એમને સલામતીથી ઊંચકવાની તાલીમ મળી છે? • બોજ હળવો કરવા માટે દરરોજ ઊંચકવાનાં સાધનો ભાડેથી લેવા બાબત બવચાર કરો. • ફરી ફરીથી ઊંચકવાનું, ભારી બબશ્ડડંગ બ્લોક્સ અથવા બીજાં પથ્થરનાં યુબનટ્સને હાથ ધરવાનું અને ભારી બલન્ટડસ બેસાડવાનું ટાળો.

રેણુકા સોની અાઉટરીચ અેક્ઝીક્યુટીવ

એક બહુ બાંધકામમાં રોકાયેલી વ્યબિ તરીકે તમને આ જાણવાની જરૂર છે

www.hse.gov.uk/construction/index.htmની બવબિટ કરીને મેળવી શકો છો. જો લવાલથ્ય અને સલામતીની અવગણના કરવામાં આવે તો શું થઈ શકે છે?

એક બબડડર ૭૦ કીલોિામનું લલીલનું બીમ પોતે એકલો જ બેસાડતો હતો. તેને એ બીમ ફરી ફરીને અમુક વખત બેસાડવું પડ્યું અને એને આ માિ એક સારાંશ જ છે - તમારે લવાલથ્ય પબરણામે તેને એક ‘શ્લલપ્ડ બડલક’ થઈ ગઈ અને અને સલામતી બવષે જે બીજું જાણવું હોય તમે કામ ઉપરથી િણ મબહનાની રજા લેવી પડી. અસ્વીકાયય

તમારી બહુ કામવાળી બાંધકામની જગ્યામાં બોજ હળવો કરવો છે? જો તમે એક બાંધકામની જગ્યા ચલાવતા હો, અને તમે પોતે ત્યાં કામ કરતા લોકોને નોકરીમાં ન રાખતા હો તો પણ, આ સ્વાસ્થ્ય અને સલામતી વવષે સૌથી અગત્યની માવહતી છે જેનું તમારે અનુસરણ કરવું જોઈએ. • બબનજરૂરી ઊંચકવાનું અને લઈ જવાનું અટકાવો. બોજને મશીનથી ઠેકાણે મૂકો અને તેમને ક્યાં લઈ જવાં છે તેનું આયોજન કરો. • ભારી વલતુઓને ટાળો કે જેને હાથથી ખસેડવી પડે તો મૂચકેલીઓ ઊભી થાય. હલકી વલતુઓ પસંદ કરો, સીમેન્ટની અને એબિગેટની નાની બેગો ઓડડર કરો. વલતુઓ જેવી કે કોન્ક્રીટના બ્લોક્સને સૂકા રાખો. • સાદાં યાંબિક સાધનો વાપરો અને બનશ્ચચત કરો કે તેમની સારી દેખભાળ થાય છે. • બનશ્ચચત કરો કે કામગારોને ઊંચકવાનાં સાધનો અને બીજાં સુરક્ષાનાં ઉપકરણો

Helpline: 0207 556 2181 e-mail: desi@hse.gsi.gov.uk Website: www.hse.gov.uk/construction/gujarati

સારા દાખલા


Gujarat Samachar - Saturday3rd April 2010

www.abplgroup.com

જીવંત પંથ

- સી. બી. પટેલ

16

ક્રમાંક - ૧૯૬

હનુમાન જયંતીઃ કંઈક પ્રાપ્ત કરી શકીએ તો ભયો ભયો !

આજે મંગળવારે આ લખાઈ રહ્યું છે. હનુમાન જયંતીનું પવવ દેશ-વવદેશમાં ઉજવાઈ રહ્યું છે. સવારના પહોરમાં મારા મોબાઈલ પર કોઈ વમત્રે ટેક્મટ મોકલાવ્યો કે આજે હનુમાન જયંતી છે અને હનુમાનજીની આરાધના કરશો. વિત્રકૂટધામ ખાતે પૂ. મોરાવર બાપુ પૂરા ૧૩ વષવથી એક અનોખી રીતે હનુમાન જયંતી ઉજવી રહ્યા છે. આમથા ટીવી જોવાથી એનો ખ્યાલ આવે છે. વિત્રકૂટ ધામમાં અસ્મમતા પવવ વનવમિે જે ત્રણ-િાર વદવસનું આયોજન થાય છે, તેમાં વ્યાસપીઠ ઉપર હનુમાનજીની સુંદર પ્રવતમા જોઈ શકાય છે. હનુમાનજીના વિત્ર આગળ લખ્યું છે. ‘વજતેસ્ડિયમ બુસ્ધધમતામ્ પ્રવતષ્ઠાનમ’ એટલે કે હનુમાનજીએ ઇસ્ડિયો પર સંપૂણવ જીત મેળવી હતી અને પ્રખર બુવિ અને મવતના તેઓ જીવતુંજાગતું દૃિાંત છે. ગુજરાતી સાવહત્ય પવરષદવાળા ગુજરાતી ભાષા, લોકસંમકૃવત અને ગુજરાતી અસ્મમતાની જાળવણી બાબતે પોતાની રીતે કામ કરે છે, પણ ગુજરાતી અસ્મમતાનો ડંકો વાગતો હોય તો મહુવાના વિત્રકૂટ ધામમાં, એમ હું માનું છું. રાજા મહારાજાઓ પણ અસ્મમતાની જાળવણીનું કામ ન કરી શકે એવું સુંદર કામ મોરાવરબાપુ દ્વારા થઈ રહ્યું છે. અલબિ, નજરોનજર એનો લાભ લીધો નથી, પણ આપણા વેપાર ઉદ્યોગના શાહસોદાગરોને પણ પૂ. બાપુ જીવનના પાયાના પ્રશ્નોની િિાવ માટે અવણવનીય અવસર સાદર કરે છે જેનો જોટો મળી શકે તેમ નથી. સવારે ટેક્મટ મોકલનાર અનામી ભાઈને એટલું જ કહેવાનું કે હનુમાનજીનો પ્રિાર-પ્રસાર કયોવ એ સારું કયુું. પણ હું, તમે અને આપણે સૌ હનુમાનજીના જીવનકાયવમાંથી કંઈક પ્રાપ્ત કરી શકીએ તો ભયોભયો. બાકી, મંત્રોચ્ચાર કે જયઘોષથી કંઈ ન વળે, હોં !!!

ધમમ અને શ્રદ્ધાની તાકાત વવજ્ઞાનયુગમાં, ખાસ કરીને અમેવરકામાં અને ત્યાંની પાલાવમેડટ એટલે કે સેનેટમાં પણ એક મુદ્દો અવારનવાર િિાવય છે કે વિમતી કે અડય ધમવની માડયતા પ્રમાણે પરમાત્માએ આ સૃવિનું સજવન કયુું છે. િાર્સવ ડાવવવનનો ઉત્ક્રાંવતનો વસિાંત એ જુદી વમતુ છે. અમેવરકામાં આ મુદ્દે મોટો વવવાદ પણ છે. પ્રેવસડેડટની િૂંટણી વખતે પણ આ મામલો િલયો હતો. ખેર, ભાદરણની ટી.બી. હાઈમકૂલમાં ૧૯૪૯માં નારના શ્રી િતુરભાઈ કર્યાણભાઈ પટેલ નામના વશક્ષક હતા. અમને તેમને સીકે સાહેબ કહી બોલાવતા હતા. કોઈ વખત એક સવાલ છેડાયો કે ફલાણા પાત્રનો વપતા કોણ ? સીકે સાહેબે કહ્યું કે ‘મા જાણે બાપ અને મન જાણે પાપ’. એ પછીના ૬૧ વષવમાં તો વવજ્ઞાને

હરણફાળ ભરી છે. આજે તો હવે ડીએનએ ટેમટ થઈ શકે, પણ કૂવો ખોદતાં કાદવ પણ નીકળે. સામાડય જણ પોતાને કહેવામાં આવે કે આ તમારો બાપ તો જવર્લે જ કોઈ કકમસામાં ડીએનએ ટેમટની સાવબતી માંગે. અમુક વમતુ શ્રિાની બાબત છે. ‘ફલાણો એ મારો બાપ’ એ શ્રિા છે, જ્યારે બીજા સગાં-સંબંધી, માસા, માસી, ફોઈ-ફૂઆ વગેરે હકીકત છે, જે આપણે સાવબત કરી શકીએ. પણ ભગવાન છે કે નહીં, કેવા છે ? એ બધું છોડોને. એના પુરાવાની કોઈ જરૂર ખરી ? હમણાં એક સમાિાર મને બરાબર મપશશી ગયા. સવવ વાિકોને વવવદત છે કે ત્રણ વષવ પહેલાં લેમટરશાયરના વમવસસ કેટ મેક્કેન અને એમના પવત, જેઓ દાિર છે, તેઓ પોટટુગલના અર્ગારમાં રજા ગાળવા ગયા હતા. ૨૦૦૭નું એ વષવ હતું. એ દરવમયાન અિાનક તેમની બાળકી ગુમ થઈ ગઈ. કોઈ તેને ઊઠાવી ગયું કે તેનું શું થયું તેનો આજ સુધી પિો લાલયો નથી. એ વાતને આજે ૩ વષવ વીતી ગયા. હમણાં શ્રીમતી કેટ મેક્કેને એક સુંદર વાત કરી. તેઓ ભગવાનને રોજ પ્રાથવના કરે છે કે કૃપા કરીને તમે મારી દીકરી પાછી મોકલી આપો. તેઓ બીજી પ્રાથવના ઉઠાવગીરો માટે પણ કરે છે કે ભગવાન એમને સદબુવિ આપજે. ઈશ્વરમાં શ્રિા એ સદબુવિ – સદવવિાર મેળવવાની એક રામબાણ દવા છે. કેટ મેક્કને આપેલા એક ઈડટરવ્યૂમાં કહ્યું કે ‘જો અમે ટકી રહ્યા હોઈએ તો એનું કારણ ભગવાનમાં અમે શ્રિા રાખીએ છીએ તે છે.’ શ્રીમતી કેટ ૪૨ વષવના રોમન કેથવલક છે. તેઓ કહે છે કે ‘ઘણી વખત મને ભગવાન પર ગુમસો આવે કે તે અમને શા માટે દુઃખ આપ્યું ? અમને તો તારામાં પૂરી શ્રિા છે. નીવતમિાથી રહીએ છીએ, તો પછી આ સંકટ કેમ ઊભું કયુું ? આ પ્રકારે હું ભગવાનને ફવરયાદ જરૂર કરું છું, પણ ભગવાન છે અને વહેલામોડા તે જ અમને તાકાત આપશે.’ ભગવાનના જોરે જ આપણે જીવી શકીએ. િિવ ઓફ ઈંલલેડડના ભૂતપૂવવ આિવવબશપ ઓફ કેડટરબરી લોડુ કેરીએ હમણાં માિવની શરૂઆતમાં હાઉસ ઓફ લોડુસમાં એક મહત્વનું વનવેદન કયુું. અફઘાવનમતાન, ઈરાન, પાકકમતાન કે એવા દેશોમાં જ નહીં, વિટનમાં પણ વિમતીઓ સામે ભેદભાવ વતાવય છે, તેમના પર જોરજુલમ થઈ રહ્યો છે, આ અંગે હાઉસ ઓફ લોડુસમાં વસમ્પોવિયમ (િિાવ સભા) રાખવામાં આવ્યો હતો. ઈંસ્લલશ પાદરીઓ કહે છે કે અમુક લઘુમતી વગવના દબાણના કારણે આ દેશમાં ૯૩થી ૯૫ ટકા વિમતી હોવા છતાં અહીં વિમતી ધમવની અવહેલના થઈ રહી છે. જૂઓ, અહીં આઘાત થયો હોય તો ભારતની શું વાત કરવી ? ખેર, એ વાત આજે અહીં મારે છેડવી નથી પણ એ હું વારંવાર સાંભળું છું કે વહડદુઓ પોતાના ધમવ-શ્રિાનો અથવ ‘તમે સારા અને અમે સારા, બધા સારા’ અને તેવું વતવન રાખતા આવ્યા હોવાથી આપણા ધમવનું કોઈ વહત સધાતું નથી. કદાિ તેથી જ આપણા સંતાનો, પવરવિતોમાં શ્રિા ડગમગતી હોય અને અડય ધમવની વ્યવિ વધુ જોરશોરથી, વધુ િુમતતાથી તેમની વાત કરે ત્યારે આપણે સહજ સંકોિથી, સહજ શરમથી, કેટલીક વખત ભીરુતાથી આપણો ધમવ કે સંપ્રદાય અપૂરતો, અપૂણવ ગણીને અડયની માડયતાને મવીકારી લઈએ છીએ. આવા સંજોગોમાં આિવવબશપ કેરીની વશખ જરાક યાદ રાખવા જેવી છે. એમણે આ મહત્વના વસમ્પોવિયમમાં કહ્યું કે ‘કેટલાક પરિબળો વધુ આક્રમક વલણ લઈને અને બળજબિીથી

રિસ્તીઓને તેમના ધમમમાંથી રવચરલત કિવા માટે અને પિંપિાથી દૂિ િહેવા માટે જે દબાણ લાવી િહ્યા છે તે સામે રિસ્તીઓએ મજબૂત િીતે હકાિાત્મક વલણ લઈ પોતાના ધમમનો જોિદાિ બચાવ કિવો જ િહ્યો અને નકાિાત્મક પરિબળોને પિારજત કયામ રસવાય અન્ય કોઈ રવકલ્પ જણાતો નથી.’

પોપની ઉપર માછલાં ધોવાય છે વિમતી ધમવમાં, ખાસ કરીને રોમન કેથવલક િિવમાં ઈટલી, આયવલેડડ, અમેવરકા તથા અડય મથળોએ માસુમ બાળકો તરફ જે દુવ્યવવહાર થયો, તેમનું જે શારીવરક કે અડય પ્રકારે શોષણ થયું (અને અમુક હદે થઈ પણ રહ્યું છે) એ સામે દેશવવદેશમાં ભારે ઉહાપોહ જાલયો છે. અમેવરકા અને આયલલેડડના કેથવલક િિવને સેંકડો વમવલયન વળતર તરીકે િૂકવવા પડ્યા. કોઈક જલયાએ હાઈકોટુનો હુકમ થયો કે ખટલો શરૂ થતાં આવી સમજૂતી થઈ. પ્રશ્ન એ છે કે આવથવક વળતર એ અડયાયનું વનવારણ નથી એટલે વવિારકો, ધમવના વનષ્ણાતો કે વવદ્વાનોમાં માગ ઊઠી કે કેથવલક ધમવના વડા તરીકે નામદાર પોપે જાહેરમાં માફી માગવી જોઈએ. એટલું જ નહીં, તેમણે વદલનો અફસોસ વ્યિ કરવો જોઈએ. પોપ બેનેવડક્ટ ૧૬માએ એ પ્રમાણે કયુું પણ ખરું. ખાસ કરીને આયલલેડડમાં વિમતી પાદરીઓ જે પ્રકારે નાના બાળકો કે અમુક કકમસાઓમાં મોટી ઉંમરની વ્યવિઓ સામે અમાનવીય વતવણુક માટે માફી માગી છે, અને તો પણ આ પ્રકરણનો અંત આવતો જણાતો નથી. ખુદ જમવની (પોપનું મૂળ વતન મ્યુવનિ)માં માગ ઊઠી છે કે પોપ બડયા નહોતા ત્યારે પણ અડય પાદરીઓના ઘોર કૃત્યો અંગેની ફવરયાદ થાય ત્યારે યથાયોલય વનણવય લેવાનું કામ બેનેવડક્ટનું હતું, અને છતાં તેમણે એ સામે આંખવમંિામણા કયાવ હતા. જોકે વેવટકનના અવધકારીઓ આ વાતનો ઈનકાર કરે છે, પણ એ મવીકારવું પડે કે વિમતી ધમવમાં આવા નાજુક પ્રશ્નો ખુર્લેઆમ િિાવય છે. ગયા મવહને ભારતમાં ગુરુઓના ગોરખધંધા બહાર આવ્યા. પાકકમતાન કે વિટનમાં પણ મિેસા કે અડય મથળોએ કેટલાય મુર્લાઓ આવા અપકૃત્યોમાં સંડોવાય છે, પણ તેની િાિેરી િિાવ થતી નથી. કારણ ? કહેવાની જરૂર ખરી ?

રાજ પટેલને સલામ કરવી પડે અમે વરકામાં રાજ પટેલ નામના એક આ પ ણા ગુ જ રા તી યુવકને કફરમતોપ્રોફેટ હોવાનું કેટલાક ઘટક જણાવે છે. રાજ પટેલને ખરેખર સલામ કરવી પડે. અહીંયા મુખ્યત્વે ભારતમાં પોતે ગુરુ છે, પોતે ૧૦૧૮ છે, સાક્ષાત ભગવાન છે એવું કહેનારા, ઠસાવનારાઓનો તોટો નથી ત્યારે રાજ પટેલ કહે છે કે હું ભગવાન નથી કે નથી કોઈ કફરમતો. હું એક સામાડય માણસ છું. રાજ પટેલના માતા-વપતા વહડદુ છે. ધમવમાં શ્રિા છે, અને સેવા પણ કરે છે. આ ખરેખર સનાતન ધમવના સંતાનનું સાિું મવરૂપ કહેવાય. આ સામે બીજો કકમસો સરખાવી જુઓ. હમણાં ભારતમાં પંવડત સુરેડિ શમાવ નામના ગુરુનો ભંડાફોડ થયો. ભગવાનના મવાંગમાં તેઓ કેવા અપકૃત્યો કરે છે તેનો પદાવફાશ થયો. ઈસ્ડડયન રેશનાવલમટ એસોવસએશન નામની

સંમથા ધમવના નામે અંધશ્રિા ફેલાવતા અને ધવતંગ કરતા લોકોની પોલ ખોલે છે. આ સંમથાના શ્રી સનલ ઓડામારૂક નામના માણસે પંવડત સુરેડિ શમાવના કરતૂતો જાહેર કયાવ એટલે શમાવએ તેને ધમકી આપી કે મારી પાસે ઈલમ છે, અને હું તમને મારી નાખીશ. સનલે તેને પડકાર ફેંક્યો કે તું કહે ત્યાં આવી જઉં. બંને જણા એક ટીવી કાયવક્રમમાં આવ્યા. શમાવની ડંફાસનો કફયામકો થયો અને સનલ જીવતો રહ્યો. આ પણ ધમવના નામે આિરવામાં આવતા અધમવનો દાખલો છે.

દારૂનો દુરુપયોગ વિટનમાં છેર્લા ૫-૭ વષવમાં દારૂનો વપરાશ બહુ વધી ગયો છે. ઓફ લાયસડસ, પબના કલાકો વધારવામાં આવ્યા. આખરે તો દારૂ બનાવતી કંપનીઓને પણ ધંધો કરવો છે ને ? ઈંલલેડડ અને વેર્સમાં પ્રમાણમાં દારૂનો વપરાશ બહુ વધયો નથી. સૌથી વધુ વપરાશ મકોટલેડડમાં વધયો છે. દારૂના વપરાશના કારણે િોરી, લૂંટફાટ અને ખૂન જેવા વહંસક બનાવોમાં ઘણો વધારો થયો છે. એક અભ્યાસમાં એવું તારણ નીકળ્યું કે જ્યાં વધારે દારૂનો વપરાશ છે ત્યાં ગુનાખોરી વધે છે. નોધવનવ આયલલેડડમાં ધમવના પ્રભાવના કારણે દારૂનો વપરાશ ઓછો છે એટલે ત્યાં ગુનાખોરી ઘટી છે. ટોની બ્લેર જ્યારે વડાપ્રધાન હતા ત્યારે સર વલઆમ ડોનાર્ડ્સન વિવટશ સરકારના િીફ મેવડકલ ઓકફસર હતા. ૬૦ વષવના થયા એટલે તેઓ ગયા વષલે વનવૃિ થયા. તેમણે હમણાં મવીકાયુું કે સમતો દારૂ વેિવાના વનયમો પર વનયંત્રણો ન લાદીને મેં ભૂલ કરી. આપણે ‘અવત સવવત્ર વજવયતે’ જાણીએ છીએ. દારૂનો વપરાશ આરોલય, આવથવક, પવરવાર એમ તમામ દૃવિએ માઠી અસર કરે છે અને વધતી ગુનાખોરીથી લોકો વિંવતત છે. િાલો, આ સપ્તાહે આવકાયવ એવી એક વાત પણ કરી લઈએ. વેર્સમાં એક યહૂદી વપતા અને આઈવરશ - કેથવલક માતાના સંતાન આર્બટુ ગુબે નામની વ્યવિનો ૮૨ વષવ પહેલાં જડમ થયો હતો. તેમણે બાળપણમાં વિમતી ધમવ અપનાવ્યો અને િુમત રોમન કેથવલક બડયા. તેમણે નાના પાયે ધંધાની શરૂઆત કરી. શરૂઆતમાં તેઓ પીપરમીડટ વેિતા હતા. તેઓ અમેવરકા ગયા ત્યારે તેમણે જોયું કે વડમકાઉડટ મટોરનો ધંધો સારો િાલે એટલે એમણે ૧૯૬૫માં એવા મટોર શરૂ કયાવ. પાછળથી એ તેમણે બીજી કંપનીને વેિી દીધા અને એમાં તે ૨૩-૨૪ વમવલયન પાઉડડ કમાયા. સાવ વનવૃિ થવાના બદલે એમણે નવો ધંધો વવકસાવ્યો. એ વખતે તેમણે નક્કી કયુું હતું કે જો મારી પાસે બહુ પૈસા બનશે તો હું ૫૦ ટકા દાનમાં આપીશ. તેમણે સાિા અથવમાં ધમવને વપછાણ્યો. પોતા માટે માત્ર ૧૦ વમવલયન પાઉડડની રકમ રાખી. બાકીના ૪૭૦ વમવલયન પાઉડડ રોમન કેથવલક ધમવના પ્રિાર-પ્રસાર માટે િિવને અને િિવ દ્વારા થતા માનવસેવાના કાયોવ માટે આપી રહ્યા છે. આર્બટુ ગુબેને હું પણ એક વખત મળ્યો હતો. તે એટલો સાદો, કરકસરવાળો છે કે તે સંપવિવાન હોવાનો દેખાડો કરતો નથી. આવા માણસ પાસેથી હું અને તમે, ખાસ કરીને તવંગર કંઈક જરૂર પામી શકે. (ક્રમશઃ)


8 6

3

*

*

2 4 3 3 ,

2 *

3 6' *

D• /+^ ! W ` b (T Tc !^ !X b (T Tc !W "T. Y W .&Q /T ( '^)T &X1' D T! !(^7C &b W!Xc ,Xc ,^ .|K"T /+^ b (T Tc !^ !X b (T Tc !W "T.&Tc ^&!^ ^ Yd &b )T,^ +T (TNW' =+'c.^+ .c !^ |+L |/7 X "|(- !T !^ T !^ ^ &b W b b (T D ( !b (T W' )T% "b T!T % W ` (W 3 &6 3 6 * )W b ^ ^,&Tc "Q!W \$ W !a'T!b ./T(b &b W $7'T ^ !^ /+^ b "Q!T !+T (TNW' 6'Q !W| ! (W!^ " &b W&Tc + T D T!!Tc ,m! T' ^ &b W T Xc X&T;'Xc ! W b |/7 X F '.ET !^ ^) +T ` #Tc.W!T 1 ^ " +T a'T( /b+T!b . *b |%!' (W X0'T ^ /+^ ^&!W V= | #b W ^ +T b (T !X b (T Tc &Tc .c b+T'^)T |/7 X !^ T &b W!T ,( ^ ;'T |+!T [ b ! W |&B&Tc W +^(W $!^)T |+|/"!T c ((TNW' &/T&cBW b D|+ b | 'T!Xc ,Xc

- *

*4 .6 $ 6

X (T D+T.! |! &!T D'T.b!T T( ^ (T4'&Tc ^, |+ ^, W + T D+T.W !W .c1'T&Tc H(bH( + T(b 'b ^ "(c X |! &!T !#T&Tc !l "TB T b 'b ^ |+ T!.%T&Tc X (T D+T.! |! & |)|& _ !T st&T +T|-m /^+T)&Tc T++T&Tc ;'Xc

4

+-j &b W!W y )T .X W "[ "( ^ &X1' D T! &b W!^ .XDW& b n!T ^,T!X.T( ( T'^)W T. "T. Y W . W z.W { .&Q /T ( +T!Xc #(&T+T'Xc / Xc rq &T j /T ( 'T !/g +T ^ $ [ |++T 2'b " &b W .c !^ &Tc #`(+W !T +T!W [!W !^ • W W + !b /g " "'b (W!^ %;' &W| 'T &^!^ &^7 W )b ./T!X%[| !b X+T* "b T!T (# +T:'b ^ rw &T j ,|!+T( / b [!T .| +T)'&Tc (• / W Tc $"b(^ qr +T2'^ !^ (T ^ y +T2'^ &X1' D T! &b W [!T .| +T)'!T qq&T 8)b &Tc +^)W . W!W ^(W&Tc y )T .X W .W$W !T "[+m W ‚ &9/bBT .&Q "[ "( &T _ /T ( / T &W| 'T +^7 (W ` &b W . *^ +T'T $ T!^ $( ^ ` +W "[ "( " W + Tc Tc +-bm .X W )T T) T (/^,^ !^ &b W &X1' D T!&Tc W + T D T! X0'T /,^ 5'T(^ )T!b +g b +*T ,^ b ` &W| 'T!T _ ` !T /bI^ "/l ^)T &b W /+^ !&T!. "( +T +T'T ^ ` |+"Q!W T T(b* Tc T&W T)^ T)W , ` ^

+

* 6 (* -

lA^.!T "[+m .Tc. /^.T! •#(W .|/ vy )b b!^ X)$ m .b.T' W&Tc (/i.W !T +T&Tc ;'T / T !T!^ +-m!Tc +/T Tc

! * 3 3

^ ` +-m rppw px&Tc .T(T !^ ;'T &^'Tm "/^)T e"!W S rs yu (b "(Tc !b !#b 'bm / b 5'T( " W!T !T T W' +-m&Tc !#T&Tc S qx (b !b T b !l T'b ^ +-m px py&Tc S u yy )T "(Tc !b !#b 'b ^ +-m pw px&Tc (T4'!T "'m ! = *b!W

& * 3 q tq (b W + X D+T.W &X)T T )W W / W 5'T( " W!T +-j q ux (b "(Tc D+T.W X (T !W &X)T T ) [0'T ^ 9)^ !W' ^ ` +-m pw px ( T px py&Tc qw )T W + X D+T.W X (T !W &X)T T )W W ^

eLlA ºo v¿A#mAù (3) tme kAe¤ akSmAtnA Aeg bNyA Ae? tmAre akSmAt aùge wAvAe krvAmAù mww ane slAhnI j~r e a¸vA tmArA hAlnA sAelIsIqs# ÞArA krA¤ rhel ae wAvAnI kAy#vAhI¸I tme sùt¿u q n¸I? amArI in¿oAt qIme æit v¿A# VyiKtgt ¤ÀnA hÀrAe kesAemAù sftA mevI e.

G G

tmne tmA~ vtr pUrepU~ me, aemAù¸I vkIlAenI fI ke ¤NSyAerNsnI kAe¤ rkm bAw krvAmAù aAvtI n¸I. G lùdnnA bŒA j ivStArAemAù, sA¦¸ ¤Sq ane imdleNdósmAù amArI aAeifsAe e. Àe tme ¤ÀnAe Aeg bNyA hAey a¸vA akSmAt ndyAe hAey, jemAù tmArAe kAe¤ wAe¿A n hAey, po vtr mevvAnA hkkwAr bnI ˆkAe Ae! G rAed qòAifk akSmAtmAù tme peseNjr/dòA¤vr hAe. G kAmnA S¸e akSmAt ¸yAe hAey. G lpsI pdvuù/ gAe¸uù ŠA¤ jvuù G gunAŠAerIne kAroe ¸yel ¤À G bAkAene ¸yel ¤À

-4

)

&b W "b T!T T(T,T=BW R ^ )W !^ &/^, ^ &)T W "(Tc +|(O !^ T T(T,T=BW (T& ^ &)T!W!W T![!W .)T/ &X $ z.W { .&Q /T ( +T!Xc ".c 'Xo !^ "/^)Tc (TN!W D•!^ X9)b "B )1'b +W ;'[/( !T!W #T+ &b W!^ +-bm W ^ &b W!T (T W' &^!^ ( T Z%T #k "|(7 X % !^ .T W (T b!T • (T (W!^ . *W +T' (W / W [( T&W "|( T&b!Tc #* T +T!W (W .T ^!W &b W!W T+ W!W 'b !T!^ lA^.^ "b T!W ‚ )^ T+W +T "

(T |+| B )T ^ ^ lA^.!Xc V= 5+ X (T &Tc b b &&Tc ^ 5'T(^ "b T!W !a| ‚ !^ &!T++T&Tc +W.(W •' ^ ` &b W b +W T 0' W(W (W , ` ^ ^&Tc lA^. " ." T , ` lA^.!T D ^, D&X |.JT m W&!%T " _)^ /( 'bm !^ "Q !^ T ,c (|.c/ +T ^)T &b W | &c *W!Xc (T T( "[Rc 'T!W T/W (W )W W "(c X (T + X " T =+~(T ^+Xc )T2'T |+!T (/^ Xc ! W

*6

* 3 /

3 073

|+L X (T W .&T !T ‚+! D&X +T $c T( |+> ]< Tc + T|('T &b W!^ .Tc _ )^+T &T _ ^,!W .XDW& b n!T &X1' 7'T'&[| m `‚ $T) ]< !!^ z (b"W{ !(^7C &b W .T ^ &c "( !/g ++T *6 * T=.b •/^( !X(b 'bm 1# *4 ./W Xc$^, (W "(c X &!Xc .[(.X|('Xc 'Xc &b W X (T !T &X1' D T! /b' 5'T(^ .XDW& b n!T &X1' 7'T'&[| m $T) ]< ? Tc + T|('T!T (+T _ W , ` !/g lA^.!T T![! .^)!T + T + T|('T!W .)T/!^ + T(^ !Tc W!^' $T)T ]< ? &b W .T ^!T T'm@&&Tc /T ( (PT

2 2" 2 &T _

&T(W z.W { .&Q "V= | &T(T W T T(b $^.)T +T$ f^ &b W +T

X (T .( T(!T (b2' |+%T ^ ^9)Tc $^ +-m&Tc (T4'%(&Tc =)& |+= T(b ` 4'Tc &^)^|('T ^+T &3 ( 7' (b T*T!b "C+ + X ^ ^+T |+= T(b&Tc (/^ Tc uv rw )T )b b!^ qt vs (b !T j &3 (b!T "C+ W $ T++T &3 ( T!WS"W + "[Rc "T 'Xc ^ & |+ T!.%T €/&Tc T+T'Xc ^ (b2'D T! '!T(T' ;'T.^ X)T.b 'bm ` )b b!^ &3 (b!T BT.&Tc W &XG (+T &T _ +T Tc W!^ !T |( b!^ &3 ( T!W !Xc |+ ( 'Xm ^ (T4' .( T(^ rppw px&Tc D| !c S yp tx "a.T !^ rppx py&Tc S qpq yr "a.T&Tc &3 T!W!W (W W / W

-)PYY 6BZ) R=4 #=?) '=: 6#) #=Y!*BR8D UYR @B+Z #=?) 6= 9#?)*B@B* V!6# 9!: Q>*!B

("&

I=>VB:*8H

7./QKW// 5N9// U90W/ U02L S71

,&$A

I=>VB:*8H

$ # ! ! # % M UY)T!@Y) 'B:)8 C >= V))Z)>* 84:+#B:%) C +4::)>6 @B%%B%) BYY=VB>+) ($ O%8 !> )+=>=?R +YB88

!> U!:86 X 748!>)88 5YB88G M 5=?<Y!?)>6B:R % Y!?=48!>) $ %

% !

"

!

% ! !> 6#) ! # ### M U=: 6#) @)86 'YR!>% )T<):!)>+) 8ZRF <Y)B8) +=>6B+6 R=4: 6:B3)Y B%)>6 =: B++)88 =4: =>Y!>) @==Z!>% 'B+!Y!6R 6#:=4%# =4: V)@8!6) $$$"&#%#!'#&"#! !

$

#

!

!

% ! !

M UB:)8 !>+Y4*) BYY 6BT)8 V#!+# B:) 84@[)+6 6= +#B>%)8 B8 <): +4:)>+R 'Y4+64B6!=>8 B6 6#) 6!?) =' @==Z!>%D % " ! ! " ! ! M ,( *BR B*3B>+) <4:+#B8) :);4!:)* '=: B@=3) 748!>)88 5YB88 'B:) ;4=6)* ! ! " E 4>:)86:!+6)* @48!>)88 +YB88 'B:)8 B:) BY8= B3B!YB@Y)

vŒAree mAihtI mAqe a¸vA vtrnAe wAvAe krvA mAqe, gujrAtI bAelnAr amArI ps#nl ¤NjrI qIm (VyiKtgt ¤ÀnI qIm) mAù¸I ˆiˆ pqel a¸vA imteˆ pqel ne pr mft fAen krAe. vebsA¤q: www.levenes.co.uk ¤me¤l: info@levenes.co.uk

5%2

W52K2LJ 5N9// U90W/ U02L S71

Ãt nih tAe fI nih!

0800 118899

+T'T " W "T.b!Xc ( &b W!Xc ` )Xc $ T W , ` b D%X • ^ b ` .&A D ( !^ ^ .XDW& b n .X W ) !T(Tc •#(W!Tc wq +-h' |+ +T U 'T •#(W!^ &b W!W z.W { .&Q!W "V= | W 6 (* 2 /a'^ T +*W ^ /^ ^ ` &X1' D T!!^ "T. &T _ $b)T+T'T !^ /T ( 'T ^ !T ^ &X1' D T! "b T!^ .T&T7' ! T+^ ^ !^ "b ^ T![!!^ !X.(W • T /b+T!Xc T + T W!^ /^ ^ &Xc$ !Tc *+* T( !^ "B T( •+^ !c !Tc "}W $^ & | MT ,^ )+ &X1' D T! &b W "T. &T _ /T ( 'T!b /( (^ ^ b ` &!^ +T !W $( S( /b+W b ` .&A !T@& W (T W' )T% b ^ &b W!^ &*^ ^

sAeilisqs#

aAŠA yukemAù aAeifsAe e

&#"%!$'()&%!&"!$#

2 3

,^ D• ^ &b W!T _ T&Tc b b' %T " %b ^ " /+^ " W |/7 X .c !b!T $W• !^ T !Xc ,Xc ,^ !W |+&T. + W ^


3

3

4 ' 9#

3 4 95 3" '0^ " "g ^(w !'u7E #)^n &^ # "g ‡,S ‡07 b #‡). "^ * & {zz "g ^ 0^ ) 0 ^ ,^ a 'g "^ &^. '^n ,^)n,^) ]n 0 bn i Ž0g) 'n‡ ) ‡,,^ ^A# )^(g*a | •• ) 'a" #) %"-g %g7 "^ {ƒƒz"a #a / ‡! ^)a b ^* '^n -bB,^)g ‡,-g. #g*a b%^"a"g /a%a 'l a /$+ ^ '^"a b ]n 0 nb i )0a g ‡,"( ‡ (^) '^ &^) a "g /^6,a & n )^ # 8(^n & ^,"^)^ &^. 0 ^n b /'(g $k ^%^ ‡ <*^"^ ‡/A 7 /#a 0 ^ "g ' g "g ,^ a"a /b)X^"a ,^% ^)a /v#^ 0 a g 0^*'^n ‡)/ w 7

" (l6(^'^n '^+ bn 6,A ‡,,^ ^A# ),^"^ i/'^n '05,"^ /^Xa ]n g i "^"^ *g i ‡ /g;%) ‡ ,/g {ƒƒ|"^ )l 5(^n 0^ ) &^ #"^ "g ^ *^* f@ ,^ a ^)/g, l"g b),^ '^ h & ^,"^Zn &^. 8(bn 0 bn g ,^)n,^) 0a A +g )V^ 0 ^ i 'n‡ ) %"-g g /'(g ,^ a"^ /b)X^ ‡! ^)a"a ,^% ^)a /n&^+ ^ #a / ‡! ^)a b bR^"a b%^"a a ,^ a"a 'b? * i a ,!a -g ,g a - ( ^ g b ]n 0 bn i ,^ a )^' ^ pd '^n >(^ g /^ g '^0l*'^n )'a ,a 0 a /'(g dp '^n &^ #"^ *)^ ‡'I ‡ ,n F'l

- 3 9 39 B,B ! B$ 3 " N)^ n "^ F2(^ (^D^!^' ‡. i^ g ‡G‡ - '‡0*^ #) /^'e‡0 %+^5 ^) bŽ)^(l 0l,^"a "^ %0^) ,a g #l*a/"^ ^>(^ 'b % |{ '^ u )^Dg *W' e*^ ‡,A ^)'^n "^ %"a 0 a i *^ ‡, g-a "g &^) a(l /^'g g " b l

4

3& 3

"v!^(l g *n " a ,g*a }z ,.w"a '‡0*^ "^"l &l %"a 0 a #m a"^ /#a #b@# 4(l‡ "^ ^>(^ 'b % "^'^n i *^ *l l"g # a"g #e #) )^ )0a g ‡, g-a '‡0*^ #) %+^5 ^) )^(l 0l( g,a )^4('^n ^ /'( # a"a #0g*a "^ g

"^‡*/a/ ‡,n )l '^n $) #) g b ",'^ /^Xa )a i l' x ^n 0^ ) (^ 0 ^ " b a b%^"a # a % ^, #X"^ , a*g *a* )a 0 a " g g # *g l t ,!b /b"^, a |} ‡F* /b!a A ‡ )a a!a b ]n 0 nb i *l l 0 a % bn #) a )V^ 0l,^"bn ,^ a"g 0g,^(bn 5(^)g ' g g ‡,,^ ^A# A + #) ,^"a "g *l l"g nb% #) a ),^"a #a* ),^"a 3 ^ >( )a 0 a l "^ ‡! ^)a /^ g ^w %^ ,^ a"g 0g,^'^n >(bn i 5(^n ,bn 0^* ‡ " a l g l b w "^"a #g '^n ,a -g l `A ‡ %g ^%e %"a -g 5(^)%^ ' g g '^ &^) a"g 'l <(^ g

7(^('e‡ w i • %^* f@ ""^ , # 0g +"a a# ,'^w "g %a / m0^ "a %"g*a D 7(^('e‡ w "a %g7 g ^>(bn 0 bn ^* g ^>(bn 0 bn i #m)^‡ ^ 'b % & ,^" f@ "g )^!^ /^ g )0g ^ 0 ^ *a, " ‡)*g-"-a# ,^ *ˆ #0g*^ /g1/"a '"^ $)'^, l l ^( l `A 5,'^n " a ‡X

" ADa "g #bZ. *ˆ ‡,"^ /^ g )0g l g"g b"l a - ^( "0r ,g a /bFa' l " x a a8# a"g *ˆ #e,u /g1/ "g *a, " ‡)*g-"-a#"^ ‡0'^( a , ^)a g %g #b2 ,("^ *l l /^ g )0g,^"a 3 ^ !)^,g g ' g ^n l co -bn g g b"l ^( /^ g )0g,^'^n l b"l " a g"g b"l a - ^( "0r ' 'b2(

!

"* -$ ,( -'

* a #) >(^n 0 ^ % bn # ^n '^ &^) a "g & n )^ #)A#)"g &g a #Š^n 0 ^n "g 'a ^ ,0s a 0 a g' g ,^ a "g 'b)*a '"l0) l.a"g # ‡&"n " 8(^ 0 ^ l # "g ^ ^,,^"a #a* ‡,6,n/"g )a " 0 a #l*a/ ‡! ^)a " b a % b ^"a g vCg/"^ F, ^ '"a. ‡ ,^)a ]n 0 nb i …7(^("^ ‡0 '^ h "g ^/ )a"g ‡%" /^nF ^‡( ^"^ ‡0 '^ h " b g ^)"g /Ž ^( g \)a g † g' g ]n i ) / /"^ … ,^ a "g ^ "g % )n +"^ "g ^ '^' /n "l *l l"a n l'^n l‡. g g' g {ƒ‚• "g {ƒƒ| )‡'(^" g p (by g *l l l(bn g †

6 3 6

" -)g | •zz -AD D^/,^ a ;'b ^?'a)'^n / e l)a '^ h #^_ A ^"a ^*a' ^, a '^n (j ^) %g ^ g "^Cl*^ , ^ ' i {€'a '^7 ) c a"^ ‡G ‡g () ")* $ A ^$ %a• / ‡G ‡g () )b a# ‡/n0g ^>(bn 0 bn i ;'b ^?'a)'^n / e l)a '^ h #^_ A ^""a ^*a' ^, a '^n | zzz a | •zz D^/,^ a (j ^) %g ^ g ' g g ^>(bn 0 bn i /)0 #g*g #^) * & ~| D^/,^ a ^*a' ^, a'^n a }~ /‡B( g )^ m)a ‡ <*^'^n '^(^w (g*^ *? ) l %^"^ %g D^/,^ a #^/g a '+g*^ -AD /)nŽ'"bn F -w" ) ^ ‡G ‡g ()g ^>(bn 0 nb i -ADl D^/,^ a # 5f ('^n # ^ # l-a"a &^ a ^)a"bn /e " )g g „ # ! " &^ #"^ /^'"^ ^) !^)^/:(l #X"^ >0a#"l "^ ) )a"g )^4(/&^"a &^) a( ‡&"gDa ?b %b ) e en a'^n vCg/"^ %g )g*a A#g‡-(* *a, ‡#‡ -" 'g ,^)l"g ' 8(^ 0l,^ a g'"g /A#g7 )^(^ g #) b ^ l 'b* ,a )^ ^ &^ #"^ /,lwL ^* g 'b %"a ' ^" %^ !^)^/:(l ^>(b n i l) )a 0 a b?%b vCg/"^ 'g ,^)l ‡/`<,(/ |zz•'^n ‡,‡,! /^'‡( l"g l7 #" "g "^ "a" $^\ "g #g*^ 7 )>(e'^n *ˆ g ' 8(^ g ^ "^ /g1/"a )$i ) ^n •#a &^ # "g g"a /^'g || g *^ $l ^)a (b a $i ,"^w (b*) h *a"^ i/ "v!^(^ g i/ ) ),^ g' g /bFa' l x'^n '^‡* (n %Z "g /n(bK 'g ,^) %"^>(^ 0 ^ )• ) e )a g

C 8 <

#9B0/ # 3 3 #8B

3

4

39 6 #;

#

" ^) ,.w ^ Fl_$ "^ ‡,,^ "g ^) g "g-"* /*^0 ^) #‡). "^ , ^"l 0lPl ^n!a $)a 0lPl /n&^=(l g F!^"l"l )Ml &l ,-g ' g #) a # )^•"^'bn 8(bn 0 nb 0 ^

#3' 4 B 1.

$+,"-*"', "**(.

) & ,(

(' %(+$#

S 4I@* <I3 CD7D -L6D7 .6I8 T8B-/D7 :I( !1I 1M1:I( "#*5M S 4I@* <T:P< S AK>+8F :D-D:7, S /7 ;T1:D7I %K7F6M%F 8D#: ?6G)F% S RQ 5D,<M1F 2D*O 5D*J !1G%H9 (=6D S 2D*O 4GE%N& 5D*J !D(I( 3M1 %7M

$'F E%N5-I :0G 5I9:M

= , %! 1$ !> + !? 4! )' . 1 * " & ( 7#! & . & * & ." & 7 ( & # * , 58 59 65 - 75 59 65 , ' - &. 7 ( ) 7 & & * .8 &. &. * , ). & &. .) * ? # , 2 ?(& , 3 - , - , 2655 ( * 2 34 111 * 7 / ) &0 * - & 311 * & ( (% & * , &+ -&" $( & ( & & , & ( * ? ! 2 0 * ;555 2 4 0 0 2 4 * :5 * ;5 ?"3 , , !/ 4 0 !, 2 <

*^&"^ 0lP^ ,^ )a ^ l "^) vCg/ /l‡"(^ ^n!a g )^(%)g*a"^ l i g #b"q

_$/ $ `7/* )^Ua( 6(X /l‡"(^ i‡%"g X^"^ /^n/ "^ 0lP^ en ^ >(^

& $& 3 3 + 3# 8 5 8

# " '^*g ^n, %l;% 9*^A / i '^n *^n%^ /'( a A a'^n %n! 'b2( )l#a /^6,a FY^ ‡/n0 ^ d) ‡,ZQ /l',^)g h "'^n 5'05(^"l F(^/ ),^ " g l b"l A ^‡" #l*a/ A "v!^(l 0 l /^6,a /N^,^+^ ‡,ZQ $‡)(^ )a"g bZ,^) a #,^/ n l*" -\ )a"g &l " *g,^"bn / n ) %n! )a a!bn 0 bn l i /l',^)g /^n g ‡%( ,!b * ^n g' g #,^/ n l*" #^ nb s a *a!bn 0 nb

*3# 3 4 2 3 36

8

3 :B ( )

# " #^_ A ^" )$ -^)l ) ^ ‹0 F!^" #a ‡ ;%)'g ^>(bn 0 bn i /)0 #^) a /‡B( )a g F•‡N *^, ^ n ,^ a "a &^) '^n ‡,‡,! A +l ['*^ ),^"a X' ^ a ,!^)g g l i ,^ O,l"g %^ l ,^% #,^"a /*^' a +l'^n # ^ ^ 0l,^"bn ' g g ]n 0 bn ‡ ;%)'g ",a ‡ <0a ^ g ^>(bn 0 bn i n ,^ a "^ 'b2( Jl l /)0 "a /#^/"^ ‡,A ^)l'^n g "g " g g #^_ A ^""l h l 0l,^ a /*^' a +l '^ h %[ 'l l # ^) g ‡,S"^ 7( &^ l #) g g *bn n ,^ a ['*^"bn l ' &^) "^ -0g)l"g '^ g # g

5 6 $& 3 7# 39 *

6

E

7

"

^/ /a%a ^* g /"/"^ a#e w "g-"* 0^ ,g l‡) a $ `7 (^"^ `7 ‡"() /5(g7E ' d ^) % b g 05(^ i/'^n D (g )l#a "g •," ^)^,^/"a /Ž $ ^)a g |zz}'^n ‡%0^)'^n 'l ^ Fl g1 '^n ^* ^ HT^ ^)"g ^ l #^ "^)^ e%g"a 05(^ a g , g /"/"^ a ' a 0 a /a%a "a ^/ l x"^ )^ ,g7E ‡/n0g )l#a '7 c ' d ^) ( d'^) "g #a7 d )‡, ^/"g (^ /R^0g l‡. )^>(^ 0 ^ "g 0,g ' g "g •," ^)^,^/"a /Ž $ ^)a g

8

3 39

$8 3 : D& 5 9 ?@

" #`? ' %n ^+"^ #^ " ) l* ^'^n `A $" l x"^ #^n '^n '^+g |} '^ u $^ a "a +g*a "a b w "^'^n Œ5(b n ,!a"g }~ (l g `A $" l " x ^ #^n '^ '^+"^ ^ '^+'^n a ,!b Œ 0g '+a , ^n 'l "l n l ,6(l g l 7 ‡'‰) $ #l*a/ Ž,g -'a'g ^>(bn 0 nb i 0 b >(‡K *^# ^ g "g g"a *^- Ž)a g % g *g,^(g*^ 'l ^ &^ "^ Œ g0 + a " - ^( g 0 g &bnŽ (^ g #*, * & ' 0").-

( $"

!

"/'$*+ "'$ $% )$'

319 $ 59

> A== *3# 3 4 39 4 6

B ! 6 !4 6 3 #6%# 5 8 4: #5+4 #

3

(" '- +", !,*+ 3 " % "'&0",2 ," ,"). ,,*1 '&)$ ,)". " .", #*, /-&)"-- '/) %"- &)$", /##".- )! ,.&"-

*)"-.2 &##&) ",0& " & *

' $ & #'& #& %' + $ #& %' + ')'$* ! ')'$* !

# %#!

#$& " " "! % , $ , #$ , #$ ,

"

2% 2 #2 5 (3 5 %2 #2! 5 * 3(8 3 2 '3 %2 6 ; 9; 8 +49 ! 2 </ %2 2 ;! 2 3 -5*2 5 ; ;9 8 +49 5 8 '5 (2 '.5 5 +49 ! (29#2 -%& %2 6 2% '8 8 +49 %5 %4-2"'3 '8 8 5 5% 2 %2 6 ; 9 3 %5 %2 #2! 3 ' 5*3 -5*2 2 '3 '2 3+49 1' .+5 8 '7 ' 3 -5*2 ! 3 7 ! 3 1;'&2 -9 8,2&

&$ "

8

5 % 5 3 -2'-9$2) 5 2 '3 !3

!' 3 %2% -5*2 8 5% 5 !2;'*2'3 05%2) !;'*2'%29 %)+5

-9! :

%


$9

SpAeq#s rA¦Ndap &

"&-

#K&T 5, K )DT NA &,K ,N#&N " N &-T'N N ' >N K ,Tm$ !K ' X / X K %X T *I $KZ $ K ( &-N %T'N &K : K &X%8, N N$T ,Tm$ !K ' $K U N T N K)T K&N ` K)N N N T X Z om %4, OZ : K $O" ' # BN $ K% T 1%K&T =Np X K : K $K U B U K1,a T m 8-N &U mU )8, )DT NA ^ K K'T T &! N ' >N K ,Tm$ !K ' N %W K&N *I T X "Nq &! 2)T4 Nec )8 b OZ K 4 K *I %OZ T $Z ()K&T &$K%T'N 3%Z &X$KZ $T $KZ $O" Z M4 %4,T L \0, 'T) p Z " T K& m) V U &K % 5%X T 8T 'N )& ,O N $T &,K ,N #&N " N - N m $ )&X$KZ ,Y&# m )K&N N ,$ K&N R)a N "Tm [ N $O" Z $T q )K$KZ ,!( &JZ - OZ dig & K 'G%KZ ,K$T $T K $KZ &T'N $O" Z N N$ T ,m ^' P & K I $KZ @ $ X 'K0%X - X ,m dd & T %X - X "K $KZ m* & ) T L &X X'K Ub

9(

$

+

+ & "5:! 2* #*' $9#% % 6 6* $ !< %9$ $0 - 0 $9#+' H +(4 $7 7H&+' 7. 0 ' = = 9% 0 0 $0 '= 6/ '5 $ 1 ); ' 1 ;)' :I!

(

9

' $ &

N& )R a "Tm [ &N - N X'K b ec & " K)N T %X - X 1%K&T m* & ) T N , N ! K&N - N N "X'& 'm, $m'Z K T m-& K N )T "Xm'Z ,K$T L \0, 'T) p Z " K "T2,$T X X " X %X - X p Z " N N$T ec )&$KZ dif & " K)N T ' - N Zp"T $OZ" T dig & OZ 'G%KZ 5%OZ - OZ $OZ" &! N $m'Z K K& T m-&T = m) V X $T()N - N p Z " &! N $K= *X $K*a $O" Z K "Xm'Z ;$ ,K$T N *.%X - X $K*_ N , N ! K&N - N X V hj & " K)N T $K*a $m'Z K X m* K& "4%X - X -T'K $O" Z X, q N T

$

+ (

(

p Z " T @ $ "Tm [ &)K OZ $Z= 5%OZ - OZ )R _ ,X$)K&T &$K%T'N $T $KZ m 8-N &U mU )8,T mU ) )X &a N $ ,N K $T X K8 T %K ) N "T "T m) V X ,K T :O "Xm'Z K ,-K&T X' K T gc & T -&K9%OZ - OZ m 8-N K& m) V U djj & %Ka - K K )K"$KZ X' K dfj & &N *.%OZ - OZ )X &a T N ' N K'O m, $KZ %O,O! K "K "Nq , N T -K : : X& ` K) K ik "X'$KZ k X0 K T KZ 0 K N $ N $ dcj & %Ka - K N '$KZ &T 5V p T ,!( K $K U )N !X7%Ra'K *X K -X% $ T !K: "X'& T " 'T M: & K,T "Xm'Z X @K&Z# &K)N &FK T K

(#)&' + !

#$$( (

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

" -#)&

&

#

! "' &#* & - (&

&

! !& (' & ' ! & * ' "# ! &" ( #$( & -' E ! - (& -' E &

),)&-

&" (

-

- (&

! - (& '( & #$( & " ! (

- (& " '( &( &#! ! " (' * ! ' ) & (

'( & "

##

' #+ + %) (-

# (

-#)&

#

-' "#+

)

!+(

' (

'

*

) !) F

-'

&' E

( *'

! '

!& ()" * " ( ( $ ' )$ ( " ( ( !$

! "' &#* & - (&

! "' &#* & + (

!) ( " (

-' & -#( & " - (& -' E ) ' ( &)$ ( ' & &'

"

!& (' &

! " *'

-'

" '# ( #&! "- - (& #!# ( #" #! #&( *

( $

(

' ! & * ' "# E ! - (&

#& -#) + ( -#)& ' + '# '

( '

&

('

"

*

! &" (

* # ' ! "' &#* & & ! - (& * "#+ - (&

#

"

)

&

' & ()&"

#

-'

9.68 '.82> >7D86:7B;=81 0; @7 +2/>6?2 BBB >7D86:7B;=81 0; @7

$=.122< $.:1D.

"

-' '

'

&

! - (& " ) ' &" ( #$( & &" ( & " "*' (- (# - (& ' & " ' " *# ') ' & $( #" &

#$( &

#(

##

A.68./82 3=;9 !.D ?688 #0?;/2=

)" - (& '$ ! "' &#* & &) &

! * ' "# * * ' "# * &" ( #$( & -'

& &" ( "- ( ! (+

<.C

"

(" $ *' & $ )' & #& $#"- & $ & $ &'#" (# #" - " #" - & ) & ( ' !

& !+( ! &" ( $& ' " ) ! &" ( * ' "# * #$( & * ' ( (# ' & ! !& (' & &

$ '/

!6:69@9

## #& #& & & ()&" & $ - #& * '

+

-. $9#% % 6 * '= ?E? C / 6 '5 $ 1 ): ' ?AC E 6 AD $ 6 ($0,#5: -. $0 - 0 $9#+' ?FA C 1 ): ' I : ! ?C@ 6 A? $ 6 ($0,#5: -. H +(4 $7 7H&+' ?FA B $9#% % 6 6* $ !< %9$ ?DD G 6 ?E $ 6 ($0,#5: -. 6/ '5 $ 1 ): ' ?F> @ 6 ($0&4 6 "5:! 3* #*' ?F? C 9 C H& 8 7 ($0,#5: -. 7. 0 ' = = ?BF G 6 ($0&4 6 $0 - 0 $9#+' ?C? @ 9 F H& 8 7 H& # -. 9% 0 0 $0 '= ?FA C 1 ): ' I : ! ?BB D 6 AG $ 6 ($0,#5: -. $0 - 0 $9#+' ?EE F / 6 '5 $ 1 :)' ?D> D 6 ?E $ 6 ($0,#5: -. "5:! 2* #*' ?E@ E . 7 0 ' = = ?A? 6 B? $ 6 ($0,#5: -. H +(4 $7 7H&+' ?EE B 9% 0 0 $0 '= ?AE G 6 B> $ 6 ($0,#5: -. 1 :)' I : ! ?DA 6 ($0&4 6 "5:! 2* #*' ?DB D 06 B H& 8 7 H& #

"(&# ) "

'

T , O K& m@'$KZ m K&K*T X K $m- K -T'K ,Km %K X K K "K( K X: T m" T,$T ,X-&K" m$ Ka ,K T , K &N - N &Z O S[ ,$%$KZ 9%X - X ,Km %K m$ Ka -T'K "Xm')O -N&X H% Q$K& T *Km&R ,K T !V& N )K X T K& T Ka K)N - N

l ! "" ] )T: m $KZ m@' K #K $KZ *I K&K 2)T4 Nec )8 b $K U - N dh ,6%X N #K& N% N$ N ei $K _ $OZ" $KZ p-T&K #K& N% N$$KZ K& !K: "X'& "T M: & "T m) V N & T ,K &T0%O'& "T2,$T T N$$KZ O &K K "T ' T K N &)N4? p Up T %O,O! K X ,$K)T* K% T X N 5V ,T-)K # Z N& %O)&K m,Z- ,O&T* &W K K m * T Km a p p U m-& K @)N $ Q K& m*+ T-&K -&# m,Z- N%R+ K)'K m) % Q$K& &Xm- *$Ka

+ ; ,' 12 13 14 14 15 16 17 17 18 20

$ & 9! * $ ( : (

9

#K& N mU , : K& ,Km %K m$ Ka S[ ,$%$KZ KL : K N m; V & *X " $m' ,K T 'n &*T T)K -T)K'X T KL : K N < N 4%R T ' K K9%K @$K T *X " $m' N $K K -K'$KZ -W &K"K T ,Km %K K m&)K& X ,K T $O'K K &N - N $O'K K $KZ "ET )DT 'n N )K BN &)K$KZ )N - N

KZ ' O N &K ,a K 5V T ' T @ $ )& N T T 'T @ $ )& K 8T 'K "X'T X $N ,T-)K T & T:7 &K9%X - X Y $ "Nq )&$KZ 5V # Z N& T '^ )T8 U "X8 %Xa - X X'CK K &K ,a &! N '^ )T8 U "T K T ' T *KZ *$Ka N - N 0'T4 K m) V X' Xm'Z )O U K &K ,a ,K$T N N ' m#%K X @K&Z# %Xa - X 1%K&T m 8-N X 5V # Z N& p$KZ N & !%Xa - X X' K *T "X4 T p K K& T &K$ 5%X - X

$

(& *

$. $%

+

+ + $

)

$9

:68

5.46

#" ( #"' $$ -


3 3 = 2 3 7 2 :4 7

22 22 & 9 2

2 :

:

3 3 3%2 28 4 2 = 2 2 2 2 2 <(7 2 2 2 2 2 3 - * 2 +3 * 5 8 7 7 2 : 4, )9

+3 *= = ! : > > 8

% T*T (b W ' V6 &T W -W W 7(T "'W \ +R '*T %T ] W %Tb W X 'T T 'T W& !P` \ C T ` T T'T-9&`%Tb $T'\ `' ! wXb \ *\ T ` T -W!W #\ %X0& !P $T ! \ g?\- T 5&P\ ! ( ( !@` ( W \ $T' -' T' T C T FW C"Y($T ! ]( -%P (\u ' X ` 'W . W !'b X $T ! T g?\- !P T T'T-9&` -b&XG !@ !P*T' ( ( ( W \! ' X 'W \ $T ! T T'T-9& $Z !Z*h C T * ` 'T T FW $X!\6A$T (T T*T(T !@ ( W X 'T C \+ $T ! C%X ' ` $T ") X -u. !P T jr T'T-9&` W -.W -T \ ` !@ %b@WFW C"Y($T ! ( ] \ (0&` \ !'Tb $T ! !P T %X0& b FW C W!u-b. z ]z ( !@ ( W \ FW C"Y($T ! ( ] \' Z 'W \ \*W 'W \ g?\- !P T T'T-9&` ` -b&XG !@ T'T-9& FW u-LT h$T ! ](\ (0&` . ` % \ Tb g?\- T Y( lj -9&` -.W 'W \ #b \ !P T T'T-9&` \% \ -.W 'W \ % \ T T% W \ \ 2 2 2 2 & 9 3 2 3 j C + \ $T ! 5&P ' ` $T " X T(T* k %T{ C T $Z!\6A$T (T T*T)T * ` 'T +.\' l u* T -$T T $Z !Z*h 5&P %b ) T- ! ( ] %T -T m $T ! T $Z !Z*h b { $ X T -X W&T -&T{ b * ` 'T n `( $T \-T *(-T o T' $T ! ]( b T p u+u',$T +XH b$T q C` *-X#.\ u@*\ W z% ' r ` W%T#.\ T&h z' u 2

7

) " 9 ji jj jk jl

2 2 & 9

(T({$T -`(b W z% ' ?T:& *;($$T T W&T 'u &T( % T*T +b '$T a 'W 'T !X' 'T + ^ $T +T. u(-uE % T*T

2/ 2 3 <(7 0 2 2/3 :)3 +3 9 2 2 +3 * '5 2 8 0 1 1 2: 7 3 4 :)3+3 7 3 2 3

8 7 ;

'TN*T W g?\- !P T 'TNW& %b@W % T*T T \ T !P T $T' FW $`)T$T ! ](\ *W u ;.W T \ % -' T' T T 'W J& C T FW C"Y($T ! ( ] -%P *W u ;.W T \ % T*T (b W ' V6 &T W -W W 7(T +R '*T R#R%Tb ' Z 'W . W FW $`)T$T ! ]( ' X '*T % T*T W u ;.W &T . T T li %T h T '` \% \ R#R ' X 'W . W T (b %Tb T(W '.\(W b# X \+ W u* ` !W . W ' X 'u%&T %b@WFW C"Y($T ! ( ] \ *T ` =*W T' &`h . ` ^ \% \ (b !'Tb X 'T T X T X T 'T W& !P` T \*T ` %b@W \ T'T-9&` W ' Z %)W \ \% \ FW $`)T$T ! ]( \ T 'W !W . W ^ \ ; W%Tb ; W % T*T (b % T*T -W W 7(T T(X '*T T C&v` '+\ jm jn jo jp jq

u (W!u-b. !'%T' %` T-T u -T#' Tb T `u*b $T ! ( ] 'T ` *\ Xu-b. a.T %T ' u \T C*W $T %T u &T !(\ T + ^ $ X T T 'T W u-.`' jr %`. $T dY T'W&T c T'T <(7 2 2 2 & 9 3 2 3 j u-LT $ h T !( ] X 'T

7 3

!3

C \+ g?\- 5&P $` k +uGu-b. `u.( u* T -$T%Tb g?\- !P T \ T $T* ' l %`. u-b. 'T *T u* T -$T%Tb g?\- !P T T&# \ T !T*W \ !X' u * ` 'T Xh $T %` *Tu &T u* T -$T%Tb g?\- !P T $Z !Z*h m \ T !`'#b ' n #T#X$T % +T. $Z !Z*h C T 'T!' u 2 o %u $T ! ]( ! *b p U' % Y T' % *T T b#X-' q !'\+$T *-T*T u ' uP X 'T r b X$T T$W ' ji #T* $ Y T y T #T#'T u %'\(W jj +_(\,$T !'%T' +.\' ` T u % T*T jk W'u-b. #T' Z T jl .u'$T ! ]( BTb BT jm ,X T'u-b. %.T'T*( \* #Tu'&T jn .W'T$T ! ]( (X T*T T jo -X'\+$T ! ( ] (`( u Tb W ' jp 'T%u-b. !'%T' T-'T u \T jq % X T u-b. a.T -T*(W u * ` 'T jr WR$T $W( -*T W u * ` 'T ki "TR $T +\ T)X!X' u % T*T kj { $ X T a 'W %` T !g T u *(-T kk %'u-b. *-T*T \ W&T!T T u $R u ;(` kl 'T *{ ! ]( ` W&T u z% ' km W T$T % T' T(` u T.` kn ` u ($T `u+&T'T $W(` T u -T#' Tb T ko %.\6Au-b. *T ( \ T %\ ' u -T#' Tb T kp %T u-b. a.T #T(Tu- `' u \T kq * u\ -b. !T T T.` kr !Z T$T T%W <&T'T li u 'b $T ! ( ] !\ (T u b lj $ *T $T #T' T(T)T u Z T

=! 2 7 2 ' 2 2 8 . * 7 2: 2 2: :6 2 =7 $ 2 #7 $T' W ` W %X(T T 'u%&T u#( \ %\u(6 T \3"T 6 ]+ T ` \'%\ %\u(6 T D^6 \3Z# u'(\/= \ X+ (T T . T \% \ K' C \+ T #T'T#b W \ 'T&#'\(W W %X(T T (W W . W T T \ Zu)&T '`%Tb %X(T T #T \% T .\'T !' T* ^% .` W \ '.=& #b \ +'\ ll u#u(& `(' T $b `) -T \ u*M T -a W %` W %T * T*T W -b= T T ` \'%\ 'W ^ \% W -T%\ -a W * X ! T' T&h \ T&h u*M T -a W 'W# (` `%Tb #W%T'W \ $Z %'T W -%=&T \ T#Z '*T bX \ -X 8(\ u# \- -Z %Tb -I mn *,f& %\u(6 T \3! T' 6 T T %T ] _&T' .`& \% T Xb . Xb "T 6 ]+ &`1& T&h!Lu \ zxu ^)*W \ 4!`u(&` T#Z W #T)

'-W ' %T T T '`1& \ -b#bu P\@`%Tb C u %Tb 'W \ T&h!Lu ! T**T (uP (` ` \ % '*T -Tb= [u !u'* h !' $T' %Z *T ` C&T- '\ \ \% ^ *z #T) ` W F\O -b$T) %T ] #T) \ %T T T'W W = !T 'T**Xb ` \ ` u h& T% T !Zz'W '\ \ W 'T. `*T T # (\ %T T \ s Tb TQ ^'t W -(T. ! T T*T& \ ^ #T) \ T)T%Tb Sb"%Tb 'T *Xb ` \3- T*\ \ ^ s % \ T 'T&#'\(W%Tb

6/&X#\ ' %)+\ .e Tb TQb ^' F\O %T h \ t (` ` u Thu' -%&\ .\; \ ! \ '-W ' T T&h>% %T ] %`#T ( "` ` !&` '*` ` "T 6 ]+ \ *,h T z6&X 'W%Tb *_uM '`1& %T ] W +'\ jl j u#u(& `(' W ?T6 %Tb W $T' T C` \/3- %T ] j u#u(& `(' W Cu #L T !W \ u*M%Tb !`u(&` T#Z W T&h>% %T ] pi '` `(' W Cu #L T <&G 'T \


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 3rd April 2010

21

ડાયરેક્ટ ફ્લાઇટ માટેની સહી ઝુંબેશને બેહદ સફળતા જીતેંગે હમ.. ૮,૫૦૦ સહીઅો એકત્ર થઇ ગઇ વ્હાલા િાચક વમત્રો, છેલ્લા પાંચ સપ્તાિ દરવમયાન 'નેશનલ કોંગ્રેસ અોફ ગુજરાતી અોગગેનાઇઝેશન' અને 'ગુજરાત સમાચાર - એવશયન વોઇસ' દ્વારા અમદાવાદથી લંડન વચ્ચેની સીધી વવમાની સેવા માટે શરૂ કરવામાં આવેલી ઝુંબેશને બેિદ સફળતા સાંપડી છે. વાચક વમત્રો આપને જાણીને આનંદ થશે કે અત્યાર સુધીમાં કુલ્લે ૮,૫૦૦ કરતા વધારે સિીઅો સાથેની પીટીશનના ફોમા 'ગુજરાત સમાચાર' કાયાાલયને મળી ચૂક્યા છે અને િજુ વધુને વધુ મંવદરો, સામાજીક સંસ્થાઅો, મંડળો અને સ્વયંિુ રીતે મારા વીર ગુજરાતી બાંધવો અને બિેનો સિીઅો કરેલા ફોમા મોકલી રહ્યા છે. યુકેમાં વસતા તમામ ગુજરાતીઅો અને િારતીયોઅોએ મન મૂકીને આ પીટીશન - સિી ઝુંબેશને સફળ બનાવી છે. 'આટલું જ નવિ િારત – ગુજરાતમાં પણ આપણી ન્યાયીક લડતને સૌ તરફથી ટેકો મળી રહ્યો છે. અમારા 'એવશયન વોઇસ'ના ડેપ્યુટી એવડટર કુ. રૂપાંજના દત્તા અને મારી (કમલ રાવ) સાથે લંડન, બવમિંગિામ, લેસ્ટર, કાડડીફ, નોટીંગિામ, માંચેસ્ટર સવિત યુકેના તમામ શિેરો અને ગામોના સામાજીક અગ્રણીઅો અને નાગરીકો સતત સીધા સંપકકમાં છે અને રોજે રોજ પીટીશન ફો્મ િરીને મોકલાવી રહ્યા છે. વાચક વમત્રો, આપણા ગુજરાતી સમાજ કે જ્ઞાવતના અમુક નેતાઅો કે અગ્રણીઅો િજુ સુધી આ ઝુંબેશથી અવલપ્ત રહ્યા િોય તેમ બની શકે છે. તો અમુક વાચક વમત્રોએ તો ગુજરાત સમાચારમાં છપાયેલ નેતાઅોના પત્રો અને સરનામાનાઆધારે આપમેળે જ ઉડ્યન મંત્રી શ્રી પ્રફુલ્લિાઇ પટેલ અને અન્ય નેતાઅોને ડાયરેક્ટ ફ્ાઇટ માટે પોતાની મેળે પત્રો લખ્યા છે. અમે

આવા જાગૃત વાચકોને નમ્ર વવનંતી કરીએ છીએ કે તેમના પત્રોની નકલો અમને પણ મોકલી આપે. ડાયરેક્ટ ફ્લાઇટ માટેના અવિયાનને વ્યાપક ટેકો મળી રહ્યો છે ત્યારે વાચક વમત્રોના ધ્યાનમાં એક વાત દોરવાની કે આ પીટીશન સિી ઝુંબેશનું વવસ્તૃત રીતે પૃથક્કરણ કરાશે અને તેને આધારે કયા વગાના કે સમાજના લોકો વધુ જાગૃત છે તેનો અભ્યાસ કરવામાં આવશે. જે િવવષ્યમાં આવા આંદોલન સમયે ઉપયોગી પડે. 'ગુજરાત સમાચાર'ના સજાગ વાચક વગગે પણ પોતાની કલમની ધારને તેજ કરીને પોતાના અવિપ્રાયો અને સૂચનો આ પાંચ સપ્તાિના સમયગાળા દરવમયાન અમને મોકલી આપ્યા િતા. બધા વાચકોના અવિપ્રાય સમાવવાનું શક્ય બન્યું નિોતું પરંતુ અંદોલનને તેજ બનાવવા માટે અમે કેટલાક વાચકોના પત્રો આ અંકમાં 'તમારી વાત' વવિાગમાં રજૂ કયાા છે. અગાઉથી જાિેર કયાા મુજબ તા. ૩૧મી માચા, ૨૦૧૦થી પીટીશન ફોમા સ્વીકારવાનું બંધ કરવામાં આવી રહ્યું છે. વમત્રો આપ એમ ન માનતા કે પીટીશન સિી ઝુંબેશ બંધ થઇ છે એટલે આ જનઅંદોલનને વવરામ મળ્યો છે. આપ આપના વવચારો િજુ પણ અમને લખી મોકલો છો અને જ્યાં સુધી આ પ્રશ્નનો ઉકેલ ન આવે ત્યાં સુધી જનવિત કાજનું આ આંદોલન ચાલુ રિેશે. સીધી વવમાની સેવાનું આંદોલન િવે બીજા તબક્કામાં પ્રવેશી રહ્યું છે અને િવે િારત સરકારના કેન્દ્રીય ઉડ્ડયન વવિાગ તેમજ એર ઇન્ડીયાના અવધકારીઅો પર દબાણ લાવી ડાયરેક્ટ ફલાઇટ શરૂ કરવા દબાણ લાવવામાં આવશે. - કમલ રાિ

!)/

૨૦ કરતા વધારે સહી એકત્ર કરનાર વાચકો - સંસ્થાઅો ક્રમ નામ ૧. ૨. ૩. ૪. ૫. ૬. ૭. ૮. ૯. ૧૦. ૧૧. ૧૨. ૧૩. ૧૪. ૧૫. ૧૬. ૧૭. ૧૮.

વિસ્તાર

બ્રહ્માકુમારીઝ યુકે લંડન અનીતાબેન રૂપારેલીયા લંડન ઇરીન દુબાષ સ્ટેનમોર એનસીજીઅો ટીમ િેરો સનાતન ધમા મંડળ કાડડીફ ગુજરાતી સમાજ નોધામ્પ્ટન બાબુિાઇ બી. પટેલ મીચમ વદનેશ આર. પટેલ થોટટનિીથ રંજનબાળા પટેલ બીઆઇએ રમેશ ટી. તેલી લેસ્ટર કકરીટ પટેલ વેમ્બલી પી. િીરાણી લંડન આર. આઇ. મગદાણી લેસ્ટર પી. એફ. શાિ નોબારી સરે ગુજરાતી વિન્દુ સો.સરે એમ. આર. પટેલ બોલ્ટન બાબુિાઇ આર. પટેલ િૈઝ મિેશ પટેલ વેસ્ટિામ

સહી સંખ્યા ૩૭૦ ૧૯૮ ૧૯૪ ૧૮૭ ૧૭૫ ૧૬૪ ૧૩૦ ૧૨૦ ૧૦૭ ૬૦ ૬૦ ૫૬ ૫૩ ૫૦ ૫૦ ૫૦ ૪૦ ૩૮

ક્રમ નામ ૧૯. ૨૦. ૨૧. ૨૨. ૨૩. ૨૪. ૨૫. ૨૬. ૨૭. ૨૮. ૨૯. ૩૦. ૩૧. ૩૨. ૩૩. ૩૪. ૩૫. ૩૬.

વિસ્તાર

સહી સંખ્યા જેઠાિાઇ વવસાણા લંડન ૩૪ જયંવતિાઇ પોપટ વેમ્બલી ૩૩ ચુની કાકા - ગાડા સાઉથ િેરો ૩૦ અરૂણાબેન એ. પટેલ સ્ટેનમોર ૩૦ િૂપેન્દ્રિાઇ પટેલ અપ્ટન પાકક ૩૦ મિેશ એમ.શાિ નોથા કફંચલી૩૦ યોગી વવડીયો થોટટન િીથ ૩૦ પંકજિાઇ વોરા રીકમન્સવથા ૩૦ વવપીન એન. પટેલ કોવેન્ટ્રી ૩૦ જે.એચ. મિેતા વેસ્ટિામ ૨૭ જે એન્ડ બી ટૂટીંગ ૨૫ શાંવત ડે સેન્ટર લંડન ૨૧ વદનેશ એસ.પટેલ ઇલફડટ ૨૦ રમણિાઇ અમીન િૈઝ ૨૦ રસીકિાઇ રાવલ લેસ્ટર ૨૦ વાય. પટેલ ઇલફડટ ૨૦ જે. મણીયાર વેમ્બલી ૨૦ વી. એચ. પટેલ વેમ્બલી ૨૦

અમદાવાદ – લંડન સીધી વવમાની સેવા માટે સંપકક અમદાવાદ – લંડન વચ્ચેની સીધી વવમાની સેવા અંગે આપના અવિપ્રાય, સૂચનો આપ અમને ફેક્સ નંબર 020 7749 4081 પર અથવા તો 'ગુજરાત સમાચાર' કાયાાલયને પોસ્ટ દ્વારા મોકલી શકો છો. આપને વધારે માવિતી જોઇતી િોય અથવા વાત કરવી િોય તો અમારો સંપકક કરી શકો છો. શ્રી સી.બી. પટેલ ચેરમેન NCGO અને તંત્રી શ્રી ગુજરાત સમાચાર 020 7749 4088 શ્રી કપીલ દૂદકીયા કો અોડડીનેટર, ડાયરેક્ટ ફ્લાઇટ ઇમેઇલ: kapild@mkha.org સુશ્રી અવનતાબેન રૂપારેલીયા, મંત્રી NCGO 020 8903 5032 શ્રી કમલ રાવ, ન્યુઝ એવડટર, ગુજરાત સમાચાર 020 7749 4001 કુ. રૂપાંજના દત્તા, ડેપ્યુટી એડીટર, એવશયન વોઇસ 020 7749 4098

999 64%-1-1+'211)'6 '2 7.

)164)5 %'4255 21(21 2715/29 #)0&/): )1621 24&74: #,-6)',%3)/ 2//29%: 2%( -40-1+,%0 %4(-** )-')56)4 7621 )9'%56/) /27+, ,)**-)/( )%( **-') %/-5&74: 2%( "-56% )164) 2715/29 !#

33/:-1+ *24 4-6-5, %553246 1()*-1-6) )%8) 24 #24. )40-6 !4%15*)4 !4%-1-1+ 211)'6 **)45 2745)5 55)550)165 %6 // )8)/5 2*

9-6,

16)41%6-21%/

-6-;)15,-3

.0 ++ (.1% //+7)-' &.0 )%0 )'(+7 *)++%$ )'0"-21 )%0 *)++%$ )'0"-21

.0 ++ (.1% //+7)-' &.0 62%-1).- .& 2"7 )1" -$%&)-)2% %"4% 2. 0)2)1( "11/.02

%,")"230"+)1"2).-

(.1% &")+%$ )&% )- 2(% %+.5 %4%+

-3/20%

%12

.& -'+)1(

)2)8%-1()/ 74 #-6,-1

33/-'%165 /52 1'/7() %+)').31 )-)12%01 -')-%%01 (%&1 -4%12.01 /.021 %01.-1 -20%/0%-%301 .12 23$7 !.0*%01

.301%1 &.0 < %#%)4% %02)&)#"2%1 !)2()5%%*1 200-60)16 =$27 %: 1/: 1') #) !4%-1 $27 716-/ $27 %55 2 )6%.) ))5> :)%45 ,%8) 57'')55*7//: 64%-1)( 28)4 567()165 "++ 0")-)-' .--%#2 .-


22

www.abplgroup.com

હાસ્ય દરબાર

Gujarat Samachar - Saturday 3rd April 2010

‘જામી’ નજરે

ડિવાઇન ડિએશન

ટુ બી ઓર નોટ ટુ બી?

નજંદગીના સાઠ દસકા પૂરાં કરી ચૂકેલું એક દંપતી સવારે ચા પીતાં-પીતાં વાતો કરતું હતું. પનતએ કહ્યું, ‘ધારો કે હું મરી જાઉં તો તને પૈસેટકે વાંધો આવે એવું તો નથી, પણ એકલવાયું જીવન કેવી રીતે જીવી શકીશ? હું નહીં હોઉં ત્યારે તું શું કરીશ? એ નવશે નવચાયુું છે?’ પત્નીઃ બહુ પાકો ખ્યાલ તો નથી, પણ એવું નવચાયુું છે કે હું આ બંગલો વેચીને પૈસા કફક્સમાં મૂકી દઈશ અને પછી કોઈ નસંગલ કે નવધુર હોય એવી બે-ત્રણ સ્ત્રીઓ રહેતી હોય એમની સાથે રહીશ. બોલતાં બોલતાં પત્નીની આંખ ભીની થઈ ગઈ. તેણે પનતને પૂછ્યું, ‘હું તમારા કરતાં પહેલાં મરી જાઉં તો તમે શું કરશો?’ પનતઃ લગભગ તારા જેવું જ. ફરક માત્ર એટલો જ કે હું બંગલો વેચીને ક્યાંય નહીં જાઉં, આ જ બંગલામાં બે-ચાર સ્ત્રીઓને રહેવા બોલાવી લઈશ.

••• ચંગુએ મંગુને પૂછ્યુંઃ પ્રેનમકા, પત્ની અને ગલોફ્રેન્ડમાં શું ફરક છે? મંગુઃ પ્રેનમકા પેટ્રોલ જેવી હોય છે. ભાવ વધતો જ જાય. પત્ની ડીઝલ જેવી હોય છે. ભાવ ઓછો રહે, પણ ગરમ બહુ જલદી થઈ જાય. ગલોફ્રેન્ડ સીએનજી જેવી હોય છે. એવરેજ સારી હોવાથી બધા ફેરવે. ••• એક મનહલા મૃત્યુ પામી. તેનો પનત શાંનતથી તેની લાશની પાસે ઊભો હતો, પણ તેનો પ્રેમી તેના દુઃ ખમાં પાગલ થઈ ગયો હોય એમ જોર-જોરથી રડતો હતો અને વારંવાર નીચે જમીન પર પડતો હતો. પેલી મનહલાના પનતથી આ જોવાયું નહીં એટલે અંતે તે પેલા યુવાનની પાસે ગયો અને તેને

સાંત્વન આપતાં બોલ્યોઃ નહંમત રાખ ભાઈ, હું જલદી ફરી લગ્ન કરી લઈશ. ••• મંજુ બહાર ગઈ હતી. પનત મંગુ ટીવી પર ગાજરનો હલવો બનાવાની રીત જોઈ રહ્યો હતો. નવરા બેઠાં તેણે બધી સામગ્રી ભેગી કરીને ગેસ પર ચડાવી દીધી. પછી કલાક પછી તે પાછો રસોડામાં ગયો તો તપેલી એ જ હાલતમાં પડી હતી. એટલામાં મંજુ આવી ગઈ તો મંગુએ તેને વાત કરી. આ સાંભળીને મંજુ બોલીઃ તમે ગેસ સળગાવ્યો હતો? મંગુઃ એ તો ટીવીવાળાઓએ જણાવ્યું જ નહોતું. ••• એક નમત્રઃ મારી પત્નીને કમરમાં ખૂબ જ દુખે છે. એનું બહાનુ કાઢીને તે ઘરમાં ખાવાનું પણ નથી બનાવતી. રોજ કહે છે

કે કમરના દુખાવાને કારણે ઊભું નથી થવાતું એટલે આજે હોટલમાંથી જમવાનું મગાવી લીધું. બોલ, એમ રોજેરોજ કંઈ બહારનું મોંઘું ખાવાનું પરવડે? બીજો નમત્રઃ યાર, મારી વાઇફને પણ થોડાક વખત પહેલાં કમરને દુખાવો થયેલો. તે રસોઈ તો નહોતી જ કરતી, ઘરનું બાકી કામ પણ મારે જ કરવું પડતું હતું. એ જ વખતે કામવાળઈ બાઈ પણ રજા પર ગઈ એટલે એક મનહનો મેં ઘરઘાટી બનીને કામ કરેલું. જોકે હવે તો તેની તનબયત બહુ સારી છે. પહેલો નમત્રઃ એમ? ભાભીનો કમરનો દુખાવો સાવ મટી ગયો? ક્યા ડોક્ટરને બતાવ્યું હતું? હું પણ મારી વાઇફને ત્યાં લઈ જાઉં. બીજો નમત્રઃ અરે, કોઇ ડોક્ટરને બતાવ્યું નથી. મેં તેને માત્ર એટલું જ કહ્યું કે કમરનો દુખાવો એ વૃિાવસ્થાની નનશાની છે. બસ, બીજા જ નદવસે બંધ થઈ ગયો.

(ગતાંકથી ચાલુ...) નટવરની નિધાવૃનિ નાનપણથી જ નટવર સાથે હળીભળી મળી ગઈ હતી અને એટલે તો આપણે જોયું એમ એ વહેલા જન્મવું કે મોડા કે ક્યારેય જન્મવું જ નહીંથી શરૂ કરી કકશોરવય સુધીમાં આ વૃનિએ નટવરને નનદોોષ નસિ કરી બતાવ્યો હતો. પણ એ જ્યારે જુવાનીમાં પગ મૂકે છે ત્યારે નિધાએ એને હાસ્યાસ્પદ બનાવવો શરૂ કયોો. માય ગોડ! નટવરને જ્યારે એના નપતાએ છોકરી જોવા જવાની વાત કરી ત્યારે નટવર શનનવાર નહોતો છતાં હનુમાનજીને મંનદર ગયો અને ત્યાં જઈ હનુમાનદાદાના પગમાં આળોટી પડી કહેવા લાગ્યોઃ ‘દાદા, દાદા; હું શું કરું? હું તમારી જેમ બ્રહ્મચારી રહું ને આજન્મ પરણું જ નહીં કે પરણીને સંસાર વસાવું? એક તરફ દાદા તમે છો હનુમાનદાદા અને બીજી તરફ મને જન્મ આપવામાં જેમનો મોટો નહસ્સો છે એવા મારા નપતા ઉફફે બાપા એટલે કે મારા પપ્પા કકંવા ‘ડેડ’ છે. શું કહું? હું તો મુંઝાઈ મુંઝાઈ ગયો છું, દાદા...’ હનુમાનદાદા ઓછા બોલે? એ બહુ બહુ તો સ્વભાવ અને જાનતગત લક્ષણ પ્રમાણે ‘હૂ...પ’ કહે અને આ ‘હૂ...પ’નો અથો ‘હા’ કરવો કે ‘ના’ કરવો એ કેમ કરી સમજાય? છેવટે, નટવરે હનુમાનદાદાના મંનદરમાં કોઇએ ચડાવેલ પાવલી ઉપાડી અને મંનદરમાં જ એણે ‘છાપ કે કાંટો’ કરવા માટે ઉછાળવા અંગૂઠે મૂકી. પણ, પછી તરત જ છાપ એટલે પરણવું અને કાંટો એટલે નહીં પરણવું એવો અથો કરવાનો? પરણીએ તો ઓછું કાંટાની વાડમાં પડવાનું થાય? ખરેખર તો પરણીને જ કાંટાની વાડમાં હાથ નાંખવાનો હોય છે એટલે પાવલી નટવરે મંનદરમાં પાછી મૂકી અને આ અંગે બીજી કોઈ પિનતએ નનણોય કરવો એવું નવચાયુું. એ મંનદરના પગનથયાં ઊતરવા જતો જ હતો અને એને થયુંઃ જો પગનથયાં એકી સંખ્યામાં હોય તો પરણવાનું અને બેકી સંખ્યામાં હોય તો નહીં પરણવાનું. પણ, આ ‘એકી’ અને ‘બેકી’ના પેશાબ ને મળનનષ્કાશન એવા અથો પણ નશક્ષકોએ નનશાળમાં નશખવાડેલા એ નનટયાને યાદ આવ્યા અને એણે એ પિનત પણ માંડી વાળી.

અને એ પગનથયા ઊતરી સીધો ઘેર ગયો અને બાપા સામે ઊભા રહી અણે બે આંગળી ધરી અને કહ્યુંઃ ‘આ બેમાંથી ગમે તે એક આંગળી પકડો...’ ‘હું આ ઉંમરે આંગળી પકડું? અલ્યા, નાનો હતો ને સ્કૂલમાં માસ્તરે અંગૂઠા પકડવાનું કહ્યું’તુંને ત્યારે સ્લેટ માસ્તરના માથામાં મારીને હું ભાગી છૂટ્યો હતો. જેણે બાળપણમાં અંગૂઠા નથી પકડ્યા એ આ ઉંમરે આંગળી પકડે? અને એય દીકરાની આજ્ઞાથી? ઇમ્પોનસબલ...’ નટવરે કહ્યુંઃ ‘તો તમે દાદા

નટવર - ધ ડનદોોષ િચનુ મોદી થઈ રહ્યા -’ ‘એટલે?’ બાપા તાડૂક્યા. ‘મેં સામે રાખેલી જે આંગળી પકડશો એ માટે મેં નમનનંગ કફક્સ કરી રાખ્યો છે એટલે એના ઉપર જ મારા પરણવાનો આધાર છેઃ ઓ.કે.? હવે આંગળી પકડો છો કે દાદા થવાના સ્કોપ જતા કરવાની તમારી તૈયારી છે? ચોઇસ ઇઝ યોસો.’ કોણ જાણે નટવરમાં આટલી સ્માટટનેસ ક્યાંથી આવી હશે! હા, હનુમાનદાદા મહાનવિાન લેખાયા છે એટલે કદાચ એમના આશીવાોદથી જ આ ક્ષણ પુરતી નટવરની બુનિ સતેજ થઈ પણ હોય! જે હોય તે નટવર નપતા સામે અમ્પાયરની જેમ આંગળી બતાવી ઊભો રહી ગયો હતો. એટલે નટવરના બાપાએ નટવરે જે હાથની આંગળીઓ બતાવી હતી એ હાથને મચડી કહેઃ ‘તું પરણવું કે ના પરણવું એ નક્કી કરનાર છે કોણ? ‘હું...હું...’ નટવર થોથવાયો. ને બાપે બળજબરીથી વીટો પાવર વાપરી નટવરને પરણાવી દીધો હતો. નટવરે પરણ્યા પછી આ અવઢવ ચાલુ રાખી જ હોત; પણ, હવે નટવરની કોઈ ઇચ્છાને ક્ષણભર ન ટકવા દેતાં બે પનરબળો ઘરમાં હતાંઃ એક એના નપતા અને બીજી એની વહુહવે નટવર અવઢવ વગરનો છે અને એટલે ખેંચાય ત્યાં સુધી જીવતર ખેંચી રહ્યો છે - કારણ કે મૃત્યુમાં આનાકાની કોઈની ઓછી ચાલે છે?


દેશલવદેશ

Gujarat Samachar - Saturday 3rd April 2010

www.abplgroup.com

23

દુબઇમાં પાકકસ્તાની નાગલરકની મોસ્કોની મેટ્રોમાં બે આત્મઘાતી હત્યાના કેસમાં ૧૭ ભારતીયને મૃત્યુદંડ બોમ્બ લવસ્ફોટઃ ૪૦નાં મૃત્યુ ૩૦ વષિની વયના છે અને બચી ગયેલા ત્રણ પાકકટિાનીઓના જણાવ્યાનુસાર િે કિનસીબ તદવસે ૫૦ જેટલાં લોકો િેિના પર ચપ્પુ લઇને િૂટી પડયા હિા. દરતિયાન પોલીસ આવી પહોંચી હિી અને હુિલાની કતથિ આગેવાની લેનારા ૧૭ લોકોની ધરપકડ કરી હિી. જોકે પુરાવાના અભાવે અસયોને જવા દેવાિાં આવ્યા હિા. કોટેની સુનાવણી દરતિયાન િિાિ આરોપીઓએ કબૂલ્યું હિું કે િેિનો િરનાર સાથે ઝઘડો થયો હિો અને પછી હમયાની ઘટના બની હિી. ફોરેત્સસક તરપોિ્સિ અને ડીએનએ ટેટિ્સિાં આ ગુનાિાં િેિની ભૂતિકા સાતબિ થઇ હિી.

દુબઇઃ િહેરની ટથાતનક કોટેે એક પાકકટિાની નાગતરકની હમયા િેિ જ અસય ત્રણને ઘાયલ કરવાના કેસિાં અહીંની એક ટથાતનક કોટેે ૧૭ ભારિીયોને આજીવન કારાવાસની સજા ફટકારી છે. આ ઘટના ગયા વષષે બની હિી. ડીએનએ ટેટટ સતહિના િિાિ પુરાવાિાંથી જાણવા િળ્યું કે ૧૭ િાણસોએ એક પાકકટિાનીની ચપ્પુ િારીને હમયા કરી નાખી હિી. િે પછી જજ યુસૂફ અલ હિાદીએ િેિને આ સજા ફટકારી હિી િેિ ટથાતનક અખબારિાં જણાવાયુ હિું. પોલીસના જણાવ્યા પ્રિાણે, પાકકટિાની યુવકના િરીરના

અનેક ભાગો પર હુિલાખોરોએ ચપ્પુના ઘા િારી દેિાં િે િોિને ભેટયો હિો. િે યુવાન નીચે પટકાઇ પડિાં િેને બ્રેઇન હેિરેજ પણ થઇ ગયું હિું. િારજાહના અલ સજા તવટિારિાં દારૂના ગેરકાયદે વ્યાપાર પર અંકુિ િેળવવાના ઇરાદે આ હુિલો કરાયો હિો. પોલીસે કહ્યું હિું કે આ િકિંદોએ ભોગ બનનાર યુવકની સાથે િેના અસય ત્રણ સાથીઓની હમયાનો પ્રયાસ પણ કયોિ હિો. જોકે િેઓ મયાંથી ભાગવાિાં સફળ રહ્યા હિા અને સારવાર િાટે કુવૈિી હોત્ટપટલિાં દાખલ થઇ ગયા હિા. આ િિાિ દોષીઓ ૧૭થી

ઓસ્ટ્રેલિયામાં ભારતીય દ્વારા સ્થપાયેિી કોિેજ બંધ

કસાબને ભાગેડુ જાહેર કરવા ઈનકાર

સિડનીઃ એક ભારિીયની કોલેજને િાળાં લાગિાં અનેક તવદ્યાથથીનું ભતવર્ય અંધકારિય બની ગયું છે. તસડનીની ઓટટેક ઇત્સટટટ્યુટ ફોર ફધિર ટટડીઝે ગયા અઠવાતડયે કોલેજ બંધ કરવાનો તનણિય કયોિ હિો. આથી ૭૫૦ તવદ્યાથથી િુશ્કેલીિાં િૂકાયા છે. ટેક્સી ડ્રાઈવરિાંથી કોલેજ િાતલક બનેલા ખડક તસંહે આ કોલેજ િરૂ કરી હિી.

ઈસ્લામાબાદઃ િુંબઈ હુિલાના આરોપી લશ્કર-એિોઈબાના ઝકી-ઉર-રહેિાન લખવી િેિ જ અસય છ સાિે કેસ ચલાવિી આિંકવાદ તવરોધી અદાલિે અજિલ કસાબ અને ફતહિ અસસારીને ભાગેડું જાહેર કરવાની વકીલની અરજીને ફગાવી છે. રાવલતપંડી ખાિેની અદાલિના સયાયાધીિ િતલક િોહમ્િદ અકરિ અવાને

સરકારી વકીલ અને બચાવ પક્ષની દલીલો સાંભળ્યા બાદ આ અરજીને રદ્દ કરી દીધી હિી. સલાિિીના કારણોસર આ કેસની સુનાવણી અતદઆણા ખાિેની જેલિાં કરવાિાં આવે છે. આ સુનવણી પુરી થયા બાદ પત્રકારો સાથેની વાિચીિિાં બચાવ પક્ષના વકીલ િાહબાઝ રાજપુિે જણાવ્યું હિું કે કસાબ અને ફતહિને ભાગેડું જાહેર કરાિે નહીં.

મોસ્કોઃ િહાનગરિાં આવેલી તવશ્વની સૌથી વ્યટિ સબ-વેિાં સોિવારે થયેલા બે આમિઘાિી બોમ્બ તવટફોટિાં ૪૦નાં મૃમયુ નીપજ્યા હિા. જ્યારે ૪૦થી વધુને ગંભીર ઇજા થઇ હિી. િાત્ર ૫૦ તિતનટના અંિરે થયેલા આ તવટફોટે ભારે ખુવારી િચાવી હિી. રતિયન સત્તાતધિોએ આ તવટફોટિાં ચેચન ે ત્રાસવાદી જૂથોનો હાથ હોવાની આિંકા વ્યક્ત કરીને િેિની સાિે આકરી કાયિવાહી કરવાનો િક્કિ તનધાિર વ્યક્ત કયોિ હિો. િોટકો િહેરના સૌથી જૂના રેડ લાઇન ટટેિસસ પરના આ હુિલાને િતહલા બોમ્બરોએ અંજાિ આપ્યો હોવાનું િેયર અને અસય અતધકારીઓએ જણાવ્યું હિું. ઈિરજસસી િંત્રાલયના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હિું કે સેસટ્રલ િોટકોિાં લુતબયાસકા ટટેિન ખાિે સવારના સિયે આ તવટફોટ કરાયો હિો, જેિાં ૨૩ લોકો િાયાિ ગયા હિા. આ ટટેિન ઉપર એફએસબી િરીકે જાણીિી ફેડરલ તસક્યોતરટી સતવિસ અને

કેજીબીની ઓકફસ આવેલી છે. અગાઉ ઓગટટ, ૨૦૦૪િાં જ્યારે પ્રથિ બ્લાટટના આિરે િોટકોિાં આિંકવાદી હુિલો ૪૫ તિતનટ બાદ પાકક કુલટુરી થયો હિો. એ વખિે આમિઘાિી ટટેિન ખાિે બીજો તવટફોટ થયો બોમ્બરે િહેરના સબ-વે હિો. ટટેિનની બહાર હુિલો કયોિ િોટકોના િેયર યુરી લુઝકોવે હિો. જેિાં ૧૦નાં મૃમયુ થયા જણાવ્યું હિું કે બંને બ્લાટટ ટ્રેનને હિા. એ વખિે બ્લાટટની ફૂંકી િારવાના ઇરાદાથી જ જવાબદારી ચેચન ે બળવાખોરોએ કરાયા હિા. આ તવટફોટ બાદ ટવીકારી હિી. આજના તવટફોટ િહેરિાં ભારે અંધાધૂધં ી ફેલાઈ પણ િેિના દ્વારા જ કરાયા ગઈ હિી. પાકક કુલટુરી બ્લાટટિાં હોવાનું િનાય છે. અસય બોમ્બર પ્લાત્ટટક તવટફોટક અલગિાવાદી સંગઠનો પણ સાિગ્રી સાથે બેલ્ટ બાંધીને ઘૂસી ઉત્તરીય તવટિારિાં સતિય છે. ગઈ હિી અને ટ્રેનના બારણાની ફેબ્રઆ ુ રીિાં ચેચન બળવાખોર નજીક જ બ્લાટટ કયોિ હિો. જોકે લીડર ડોકુ ઉિરોવે ચેિવણી આ આમિઘાિી િતહલાની આપી હિી કે રતિયાના અસય ઓળખ થઈ નથી. તવટિારોિાં હુિલા કરાિે. • તિબેટીઓના આધ્યાત્મિક વડા દલાઈ લાિા તિ્વટરિાં જોડાનાર તવશ્વના સૌથી વતરષ્ઠ ધાતિિક વડા બસયાં છે. િાજેિરિાં અિેતરકા પ્રવાસ દરતિયાન દલાઈ લાિા સોતિયલ નેટવકકિંગ સાઇટ તિ્વટરના ટથાપક ઇવાન તવતલયમ્સને લોસ એસજલસિાં િળ્યા હિા અને એ પછી િેિણે તિ્વટર પર લખવાનું િરૂ કયુું હિું. િે સાઇટિાં જોડાયા િેને િાત્ર બે જ સપ્તાહ થયા છે. જોકે આટલા ટૂંકા ગાળાિાં િેિણે ૧,૪૦,૦૦૦થી વધુ અનુયાયીઓને આકર્યાિ છે.

)% # (*' $ $) ' ". *()%# # ) $( '%%#( + $ '%%#( %# ()* ( , ) "" &%(( " ((%' ( ( # %"%*' ' (( (&%) " )( , ) " (( *$ )( ) '%%# *$ )( " $ %%'

AFRO-ASIAN takes pride in living up to its motto:

Professionalism and Excellence Redefined

09O AR<J.P #5; W> *R 0R ?KS 09O FI>O< "CE:K;C? <J3R *O 6;>I +0IS 7J9I;J %Q C: %E9I04O 5'<O &)IU4I &I.I9IS #0;J W> 0O %;0IS FI>O< "CE:K;C? <"4O + 9K@I6;J %;R FI>O< "CE:K;C? 9K@I6;J 2;V9:I4 10IS %E9I0 7O'O+ 'K9 1>KS 7O'O+ 0O9+ 7O'+ O 9IS4J >E0K9IS 0M-6N- 1I: 7J9I;J4O %I;/O 9OV.%< @I;>I;4R &)RU 1I: 0R 0O4I GO"9 5O-P ;%9 9=J ?%Q *O FI>O< "CE:K;C? V@>I: 9O 9%I44R >J9R 8I.P !5O<I 9%I4 0O9+ (;4I @;@I9I4 2K%I4 0O9+ 0O4I E-R% 6QB-;J 9?J4;J 9OV.%< "CE:K;C? )R;J HD<. 3;0J%T5 >I>I,R.L V>'O;O 9I-P >J9I4J @'>.R 5M;J 5I.J$ *J$

! !

"*) 1 +% ( (+-* ( ! !*.% !+ , %*+, &))* *-+$"%!&

)( )( *-%, ( ,*!!, )( )(

))& 0 $ (#!

!& 0 /! +%,! /// "*) +% ( %(+-* ( ! )' &) & !' %& %(") "*) +% ( %(+-* ( ! )'

' () # ) ( %$ %$ # "

+!

( $

%)# " % *!


M O P )M O

K h O O dA S U &W M# c S S #O O S W > M& M '#O# # & MZ" S :&M:0" # S O )# W S ' M" S W !S /& M S :&: ! O #M &M - M *W W S S L#O W( QJX M &PX !*B& PX S /& M O :&: M !M T U $MX d& Md!1) S B&W &8" SY a # O!MX %O PX /& M M MH /&W !M T d& Md! Q !*B& #M&S S /& M d 8"P W d&:e d*:)W *W&M O *M#!MX d& Md! W )!M&S' &W W S M O X W )M#O #*S S d& Md! S M$ V"PX ' d#"MX U#O M!S MX O%PX W%PX S M #!MX O !%S S a )X'W W M M# !P W #Wd X M *M#!MX ^[ d!$O<M! O M U#W O W )!M&S' #&M!MX &S W /& M S $M$ O U ) Z O M&O ' M" S O M U # W O XP $PX >!M M MX M #!MX O !%O #*S S )X'W W b E W

M M !M T M $W W &PX !M S S S M&M O S O $O M" S W U &PX )X'W *S S U S $W W S M O )!:"M *W" S! S ##W M M W "Q) O&W W !Z O S :?Td$"M!MX M S #!MX *M #M"S$M )X'W *S&M$ M

#&M PX M! #S S S M"Z Cd O h%& O

MX M&S

S O /& M PX )M!M1" L %&M #*S S S! U S /& M!MX #*S$O V$<Xd S )M#O #O S )d;" M&S S S M M# S /& M S "PA S dG, #*S S W '#O#!MX d& Md! O O &S W /& M 'P9 S # O h" S d& Md! O g MX U%MX W% & S#S!MX O >MF M" S a d& Md! /& M O X d# # M $S U W$W S M# S S WU& P W W $M &M O /& M!MX XP d& Md! )O PX h" S S /& M S > Q( S $O S MX P )M W W S S O N1 d X ;O! S ) :;O !MX d& Md! M) *W" S #) O # Q# %W S !S MX!MX O d& Md! )O Q# MX

S

DM#M h &M !6"PX S U O M U#W O /& M!MX d= S /& M S

>!M !MX !%O #*S S N1 N+) 1 a /& M O Wd' M S &" # MX O M&&M!MX ! &*S $ O fC #S S S /& M!MX # $O M M 1 M ! M :=M& S M T S O "W !MX /& M O M%i !M T !M! / M W $S & M MX $ !W 8 #M # O $ S W O &W'!MX S #*S $PX *W" S d& Md! ! S M! $O$MX 'M Mi d$& $ S $ M S $ !MX O !%S S d X &W d a M Z S S W$W O h%& O S /& M S $ O O M&S S +"MX" &M,"PX *W" /"MX L $M& M#M d! W d) M W M S h%&O #M S S )W"M O S )O R !MX O d X Q # M !'L! >!M !MX !%O #*S S #WA d& Md!1) S d M WZ /& M S MXd &M S dG, M&&M!MX )*M"L S Oh '2 W!MX S S /& M W :&M:0"& Z *M# *O W M$S

1 M 4) O #S S

#MX W S S M d& M d! Oh L $S U d& Md! )M S $S&M!MX &S W )Q"Z M M S $O S /& M # MX $M$ M!MX )M!S #I S S OM U #W O M # '@d#"MX !S MX Q M$ V"M!MX O !%S S a /& M M !S M Wd$ ! !M T d& Md! U$#O S hZ!MX #&d Z

$* * )+ 0 , * 1"+ 4 4 ( * * $ * -7 . 5 (#2 . + 4$& , 4 + 6% +! 0 , * + *2 * * . 3 ', 0 + $1 1 . 1 1 4/ 1 .

M# P)M# MM W "Q) *W #O O M 'dA & M#&M!MX ! #S S 3"M)!MX _[ 7"dA S ##W M: M M M $M *S$MX \[[ d!$O M M W ."Q) M"W * W #MX #M=S X M *S$MX ! S S

!M=M!MX "Q) M"W * W 3"M)!MX )M!S$ $W W!MX O ][ M S M O O!M#O )X Q Z #Q * O

.1

%$

-$("-

'(++(%0

%01"2/"-1

/%% %+(3%/5 4(1'(- ,(+%0 /"$(20 .3%/ 6 ./$%/ "1 - "*% 4"5 (0#.2-10.-+5 &./ #.++%#1(.- ./$%/0 ! " 2)"/"1 ","#'"/ "-$ (,% 21 "

+%"0% #"++ (3(1" .(%+$ -$ ' : 3 3 $&<? 5 3 '3, !< 3 3! 8 > < 3= ( 3% H 8 (< 4 < 8 4 0 " 7 4 G$ 3!'! 4 8 4"<'< 4 5 !< 5= 3 "8 8 8 (< !< 3 = G! 3! < '! 3 (< 8 F < <!3 4 G', 3= ! 3 !4 " CB BBB 8 "3 "5 < 3? $4 4"4 < 3 > < 4 '3!$3! !4 8 8 <* ' '5 4 4! !3 3! > < G'$3 ' # 3 < ! 6 '5= ! 8 E < !< 3 = G! 3! < =5 <* G 3 3 8 8 4 < '3 $6 ? 4 '3 4 '3!$3! !$3 3= $8 < 8 8 $;23G !4 8 18 4' !4 : " 3= "3$4 % 3 8 !6 $3! 5= 8 # ) ) "< 8'4 3 !4 3 3 #3 8 ! 3 $3# 3 $3# 3 3 3= 3" $4 '=G $3 (3 ! 9-% 0 3 ! $5 '<!4 '4' < 3 = ! 3 < '< < 3 !< G '< !@ 4 4 ' 4 3$ '8)' 4 "4 < $=, +$ 8 - /5 :"4 < 4 '3!$3! ". 8 3!4 3'8 > < 8 "5 "= "80 ! G A (3 8 3= 80 ! %3 3 < 3= 3'$3 4 '$" 8 8 8 !8 3' !$3 4 $3 '3 8 3! 3' 4 '3!$3! 4 4 6DCB !8 > '3!$3! 3 ' - G$ < ) , ) , 1 ) 4 ) 1 . ) / 8 H 4 "8$3 5= !(8%8 8 ' # $3 3 9 1 , $& ) 1 / * 1 , ) ) , ( , <'? !6 < 3 + 3= '5 4 ; 3!4 !3 $3 4 !(8%8 !1+% )2 ) ) , ( , - ', , 1 1

0

, )

.,2$ , # ,1&'0,+ $&(/

,

, ) ) / ) / 1

/

)2 ) )

,

, -2

/%

', ,

%

2

' *

(. !$ 105 0'$.(+$ /0.$$0 $("$/0$.

', ,

.$$+ 0.$$0 /0 ,+#,+

2

', ,

.$+0 +#( + //,"( 0(,+ )(+& , # 3$*!)$5 (##4

)

1 ', ,

2$.("'

, #

4 3 !) ', ,

+%,.* 0(,+ 1(# +"$ $+0.$ ,', ., # +#/3,.0' (.*(+&' *

)2 /%

', ,

4-.$// !5 ,)(# 5 ++ )%,.# 1 5/ 0$. .,+ 1 5/ +"'$/0$.

," ', ,

4-.$// !5 ,)(# 5 ++ .*,1.5 # $$#

."$

"01#.1%

!

Ayurveda clinic and pharmacy Herb & Yoga Consultation by fully qualified male and female ayurvedic doctors available from Monday to Saturday between 11am to 5pm on appointment basis. Our doctors have experience of more then 33 years in ayurveda. TREATMENT AVAILABLE FOR : Hair problem, Skin problem, Diabetes, Asthma, Back pain, Joint pain, Arthritis, Headache, Migraine, Stress management, Depression, Blood pressure, Detoxify, Rejuvenation, Obesity, Female infertility, Menstrual problem Sexual problem and all other physical and mental problems. Contact us for any medical problem. Ayurvedic medicines are made from herbs and harmless substances. We have medicine from Yoga Guru Swami Baba Ramdevâ&#x20AC;&#x2122;s Ji Divya Pharmacy as well as other leading brands. We also have large stock of all Aloe Vera and Amla products. Our professional yoga teachers conduct Yoga classes Monday to Saturday. We have qualified massage therapist who carry out Massage and Panchkarma therapy with specially prepared herbal oils. We provide books and DVD's on yoga and ayurveda published by Baba Ramdev 8 Briton Street Leicester, LE3 0AA

Tel: 0116 222 3752 www.herbsyoga.com

Email: bkjain7@hotmail.com info@herbsyoga.com

&M"<M W &W d& 5 'W M"W S W 7"dA W M O )S ) $M S & P )M#O M&&O *W" W M!MX S)O S S W X !S % &&W &M"<M $S &M #M # S M !MX 'S M&M O )S ) $M S $M !%S S :?O"M O !S d $ "Pd &d)Z O DM#M M S #!MX "S$M )X'W !MX h &M !6"PX S W !d*$M !MX )S ) >/"S Jd M&&M !M T &M M# &PX T : W T #W *W!WZ & P >!M !MX & M#S S ."M#S PJ(!MX d& Md! O & P !%S W )S ) / E # M#M *W!WZ !MX & M#W M" S S &M W )&Z W h S S U M !MX #*S&M O d& Md! O!MX & M#W M" S #MX !M $O S !MX) PX )S& #&M O d& Md! O !%S S 3"M)!MX h &M !6"PX U S $W W M $W*O!MX >d d!$Od$ # d& Md! O XP >!M & P *W" S S M!MX P J ( )S :"P $ *W!WZ PX >!M & P *W" S W # O !M Z !d* M )P O d'"M%W *W&M O PJ(W!MX d& Md! O O !M=M SIM # MX O *W" S O W & P $S M#M P J (W!MX d& Md! O PX >!M & S S S S M O )S ) M *W!WZ & S S S &M"<M O !M !M#O )S ) $M S )M#O M&'S 3"M) P)M# $M M!MX S )O #*S &M O )S ) !M T M T: W T#W M >!M !MX `[ M W & M#W M" S


+'U' !' !.['R R u*u* !_+_ _ U *U u*+[, R ._& [ [ !_+R _ "G +'U' [ R` *R !Y' R -Uu% U !'` V "]+ [< R ( [ ! `V %.J* !R 'Q` [ !_+R R u*u* $R _ 7!_ 3 [ #R'U R U !-R**R R !_+R U u R 3- [ %.J* %)[ [ %R \ '[ 7!_ 3 u*u+N P![ ^&R' R& [ -%? R%e3 U -' U .R%g U

)*R '.[ [ %R \ U R%R` U U R)| P'U # [ [ * [ ! [ _ <(U: R u*u* "- $R U .R %R` !.['R R [ u-*R R $R [ <(U: .U U [%R` (`#R B%R [ *R 'U _ !' U B % <(U*([- !] <(U: +_ h <(U: *I[ U 8#_ <(U: l m <(U: p q <(U: 1&R' #R D[-([ <(U: 1&R'#R (f <(U: [ [ Y R [ \ *[ U <(U: [ /- \3 \ <(U:

.[*R& [ '[ <(U: R U [ R $R R ([ ] %_'U [ s "t .[ [ <(U: U -V` ' R " !' '.[(U [ X Rg _! 5(R _(U U + h + h [ [] *[ R <*[ ' +Y *<@_ [ <(U: [ " ._& [ + h%R` *!'R _ _%g( " [ k l y !._)_ [ [%R` *[3

"

-'/&V(' U + h%R` [ F_T< a " R '[! h " _!%R` u'5 [ ' = " { U U R& [ 'U [ [ ] %R` \# " [ "_8 \ " R #[8 \ ([< " 'U + R& [ R( 7D_ h " [ D_ ] " U "]+ ! Y% % R*[ [ R " R $R [

!) )

4([ ]

R # ._& [ !'R` Z Rg%R` *g " '" S"u + " _%g( <(U: " [ -g " W ([&-g " R u-` ( -U% " u-7!( [ -U**R%R` -.[(R ._*R U [ _ *!'R+ * V R& [ + h%R` C]3 " %_ <R ( " [ "]< " * V u %R3 %R` [ +_ h X Rg%R` uC(*R)U < ( " _T< a R " !'R` *U " [ AU (R "R * (R T< "! R 'R*[ [

-'- %{ R` ( u &R` -[-'U [ T75(+%[3 '*R U [ U *[8&Y%R` * R'_ R& [ " _! _ u % $R [ [ U -%? !_+R U +_$R " R [ "_( !' S"u u+` R' 'R [ [ [% "]+ [#( [ *R [ (R 3- U ![ g !_+R U #P [ [*U 'U [ " U ![ g [ < R ( R%e3 U +^(U # (U R [ [ j m o q ji jk jl jn jp jr kj

=g k u'5 l Cd *[(3 U _ n H_0 +[4 p -'/&V(' %_ r + h " / jj \ (h -R "_8 \ #R 3 jm "] < '[! jo F_T< ` '"( jq #[8 \ \# ki ([< "_8 \ kk '

! u-` R R _ ! R _ (_ % U (R( %' R` _ !R ' % U R %-R(_ % U % 'Y !R ' !R % U %'U _ !R ' ! U u.` %U Wa <*R V-R' )*R %R \ ( u-` R R [ %R >_*[* *R _ *U !' +[ U (_ a R !wR #R !' R` "_ 'R`

)

" "

RU R _

%R`

R _ (_

& ) ( ( +/ # + & # + ( ( " # # ( ", + & # + (/ / +/ # # ( . % " ( +/ 0 ( # ( " # ( " # # " # ! # ) . * # " - " * ", ' - (

& "* $ ! ! ! " " '# # # mi *,g ] U %_ U z%'[ #R) [ 3% ! R'U <@U V` &V;& (R`#V ._& [ *V` -`+_ _ `V %R *V` [ <@U U "u hu( U [ &V;& #L[ _ R' |3- !' ._& [ _ <@U mi *,g ! U #R) [ 3% ![ _ ni *,g ! U R x1&V *R U +/& R 3& <@U U -' R% U%R` jp R U {& [ #R) !.[(V` ._& P'U U (V` .c [ <@U %_ U z%'[ X ' U $g R' 'U [ #R) [ 3% ![ [ [ R` $R #.[ _ U u ` U ! (R`#U ._*R U +/& R ._& [

&

u.` (R( %' `V R %-R(_ % Y' !R ' %'U [ %U Wa R _ $U _ .R 'U [ #'R#' u%/- '_ #[- -Y Xb '.[ V` R2&R 'R _ [( '% 'U [ u-` R _ Y_ !R U [ %R` R _ R R DR [ u><!U R& 1&R` -V U )_ < R h' 'U ] -*g '_

"

( +/ 0 # + + # " # ( " # + & # ( ( ( ", ", $ " " # # " # ( " " ", / , " " # " ,$ "

" ) & &

'_ R*R U %u.(R %R` E &'_ V` _ % \ [ %R` ! R- 'U [ R&Ru# U- U !U R U %u.(R%R` '_ V` -[* (R$ R'U U* \ [ '_ R*R U E &'_ R O%(R `V _ % ni R -V U U {& [ *[ V` R' .R*g h %[u ( < Z( KR'R .R 'R&[(R 6&R-%R` U 9&V` [ -`+_ _ R % [ '_ [ % ")U u &u% R*R U R ! W R&Ru# U- U !U R U %u.(R %R` E &'_ R O%(R V` _ % ! U {& [ -`+_ _ !U # ' [ !V; ) B%R %R` '_ R U

Luxury Without Limits...

! &

oiii %u.(R _ 6&R&_g . _ '[ %u.(R [ jrqi U kiik *I[ R ' #[ ] R' *,g %R \ !R&[(R _'R [ R Bv_ R *R# !*R %R \ .[*R&V` . `V 6&R- U +P %R` '_ [ !U # ' R R'U %u.(R -V _) +R'Uu' 'U [ * V -u>& . U 6&R- R R' V-R' [ %u.(R -MR.%R` 'u%&R jmi ?R% '_ [ qi ?R% !U #' R U . U [% R%R` E &'_ R O%(R `V _ % mm R \(V` _*R %9&V` . `V

Parties Weddings Civil Marriage Ceremonies Themed Events Cultural Programs Gala Dinners Charity Function Corporate Events

The Langley | Banqueting & Conference Suites |

Exclusive Vegetarian Venue

Superb Outdoor Catering – Let us bring the quality of our food to your doorstep

The Langley has proven itself to be a 5 star venue with our guests in mind. Luxurious surroundings and experienced staff ensure the right infrastructure is in place for a well performed and coordinated function.

‘Not only do we provide delicious vegetarian cuisine at our venue, we are also able to cater for venues and locations. If you have a special occasion or outdoor wedding, we can provide all the food, drinks and uniformed serving staff to make your event one to cherish. For the less formal outdoor occasions, we offer a unique method of cooking vegetarian pizzas which have to be tried to be believed!’

Extras at a glimpse

Up to 900 seating capacity on 2nd floor Up to 500 seating capacity on 1st floor Multi-storey public car park for 700 cars adjacent to venue Tailor-made packages Registered to hold civil marriages

For more information on Outdoor catering call now! . Weekday Discounts . Mon-Thurs – Special Offers

State of the art LED lighting Fully disabled access and facilities Private roof terrace The Langley: Gade House 38-42 The Parade High Street, Watford Hertfordshire WD17 1AZ T: 01923 218 553 / 07896 272 586 E: info@langleybanqueting.co.uk www.langleybanqueting.co.uk

!' %


26

જ્ઞાન-ગમ્મત

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 3rd April 2010

૧૫૧ ૧

5

(૬) ૧. ખાસ હક ૨. મછદ્ર, કાણું, પાણી કાઢવા જિીનિાં .... કાિ થાય (૨) ૩. પહેલાં એ ખૂબ હસીને પછી ખૂબ....(રોઈ) (૨) ૪. અવાજનો ઉદભવ (ગળાિાં) અહીંથી થાય (૪) ૫. અટકાવવા િાટેનો શબ્દ.... ટોકે (૨) ૬. ..... જવું એટલે કોઈ સાથે ભળી જવું, િળી જવું (૨) ૮. વૈષ્ણવજન તો તેને રે કહીએ જે .... પરાઈ જાણે રે (૨) ૧૨. કંજૂસ (૩) ૧૪. ટૂંકું ટચનું મવરોધી (૫) ૧૫. કોઈ પણ યુદ્ધિાં એક મવજયી બને અને બીજો ..... થાય (૪) ૧૬. પત્ની (૨) ૧૮. રિતિાં.... તો ચાલ્યા કરે, એિાં દુઃખી નહીં થવાનું (૪) ૨૧. હસ્તકલાિાં કાગળ પર.... કરી કાપકૂપ કરવી ગિે. (૫) ૨૫. દરેક મદવસે,.....ની આ રાિાયણ હવે ત્રાસ કરે છે (૪) ૨૬. પૈસા લઈને રાંધવાવાળો (૪) ૨૭. નાની હોડી (૩) ૨૮. અંતર, તારે ને િારે કેટલાય િાઇલનું .... છે (૨) ૨૯. છ,....., આઠ (૨)

૧૦ ૧૧ ૧૨

૧૩

૧૫

૧૮

૧૭ ૨૦

૧૪

૧૬

૧૯

૨૧

૨૨

૨૩

૨૪

૨૫

૨૬

૨૮

૨૭ ૨૯ ૩૧

૩૦ ૩૨

1

8

4

2

7

3

6 3

2 4

8

2

7 4

5 5

6

9 3

8

7

તા. ૨૭-૩-૨૦૧૦નો જવાબ ૧. ૪. ૭. ૮. ૯. ૧૦. ૧૧. ૧૩. ૧૭. ૧૮. ૧૯. ૨૦. ૨૨. ૨૩. ૨૪. ૨૭. ૨૮. ૨૯. ૩૦. ૩૧. ૩૨.

સંગીતજ્ઞ, સંગીત........ સ્વગશનું ચડાણ એના સાંઠા છોલીને ખવાય િુસલિાન સંત િૂલનું મબડાયેલું રૂપ ઝંખે, તરસે, એકબીજાં મવના બંને ખૂબ..... છે મધક્કારાયેલું (બેવડો ક ટાળવો) એિ.... કયયે ભગત ન થવાય, મતલક વગેરે પાણી.... .હોય ત્યારે પાણી ઓછું િળે ધરતી પર ચાલતું િસિોટું િાણી લાલ,.... પીળા થવું એટલે ગુસ્સે થવું ઝાંઝરનો ઝણકાર તેિ ઘંટડીનો .... મશયાળાિાં ..... ઓઢાય છોડીને (જોડાિર ન લેવો) િહીને સાબર વચ્ચેનો ગુજરાતનો િદેશ અકસ્િાત, મવિાનની..... ખૂબ કરુણ હતી પહેલાં થોડું લખજે પછી થોડું.... , છેડો િારજે ..... વાળવું એટલે બદલો આપવો હવે આવ્યા છો તો.... જાઓને, રહી જાઓને .... કરવું એટલે હરાવવું ટેબલ

(૪) (૫) (૩) (૨) (૨) (૩) (૩) (૫) (૨) (૨) (૨) (૪) (૨) (૩) (૪) (૪) (૩) (૨) (૩) (૩) (૨)

4 ત

કક

યા

િા

લા

જા

મી

હુ

િ

લ્લ વ

લા

રત

નો

સો

વા

ડે

ળ બા

ડા

ચુ

િો

િો તા

િા

કૂ ન

વો

સ્તું

ર વ

સ્વ

તી

ચં ઢા

રિરટશ સંસદનો ટૂંકો ઈરતહાસ-૩ઃ િક્ષીય રાજકારણનો ઉદય ૧૮મી અને ૧૯મી સિીના ( હે નો વે દર ય ન રાજા) સમયમાં કોમન્સમાં પક્ષીય ડો. અરનલ મહેતા રા જ કા ર ણ નો પ્રારંભ થયો હતો. ૧૬૮૦ના સમયગાળામાં (યશતવી ક્રાંદત િરદમયાન) ધીમે ધીમે એવા બે પક્ષો અસ્તતત્વમાં આવ્યા કે જે રાજવીઓ સાથે સંકળાયેલા હતા અને તેમણે પછી ચોક્કસ સુસંગત નીદતઓ સાથે રાજકીય પક્ષ તરીકે માન્યતા મેળવી હતી. અલબત રાજકીય પક્ષોની વ્યવતથા ૧૯મી સિીમાં વધુ મજબૂત બની હતી અને તમામ સાંસિો પક્ષના નામનો ઉપયોગ કરતાં થયા હતા. ૧૯મી સિીના સમયગાળામાં બેન્ઝામીન દડસરાઈલીએ આધુદનક કન્ઝવિદટવ પક્ષ બનાવ્યો, જે વેપારીઓ અને મધ્યમ વગયનો ટેકો ધરાવતો હતો. પોતાની માદલકીની સંપદિ પરના અદધકાર, રાજવીઓનું રક્ષણ, સામ્રાજ્ય, હાઉસ ઓિ લોડડસ અને ચચય જેવી બાબતોમાં કન્ઝવિદટવ પક્ષ દલબરલ્સથી ઘણા જુિા દવચારો ધરાવતો હતો. ઝડપી ઔદ્યોદગકરણને પગલે વષય ૧૯૦૬માં લેબર પક્ષની તથાપના થઈ હતી અને ટ્રેડ યુદનયનની ચળવળ, કામિાર વગયના લોકોની સુરક્ષા અને લાભ તેનો આધાર હતા. વષય ૧૯૨૦માં તેણે સિાવાર રીતે પોતાનું તથાન ઊભું કયુું અને ત્યારથી કન્ઝવિદટવ પક્ષનો દવરોધ કરે છે. લેબર પક્ષની તથાપના થઈ ત્યાર બાિ તેણે પ્રથમ વખત ૧૯૨૪માં લઘુમતી સરકારની રચના કરી હતી.

રા

ચં

તા તા

જો કે તેના સામાદજક દસધ્ધાંતો વધુ સાથયક સાદબત થયા હતા. વેલિેર તટેટ િાખલ કરવામાં આવ્યું ત્યારે ક્લીમેન્ટ એટ્ટલી (૧૯૪૫-૫૧)ની આગેવાની હેઠળ પ્રથમ બહુમતી સરકારની રચના થઇ હતી. ૧૯૯૦માં પક્ષે પોતાની ઘણી નીદતઓને છોડી હતી અને ટોની બ્લેરના નેતૃત્વમાં પક્ષે િરી બેઠો થવા કવાયત હાથ ધરી હતી. ૧૯મી સિીમાં ૧૮૩૨ના દરિોમય એક્ટમાં સંસિીય અને સામાદજક બાબતોને લઈ સુધારા કરવા માટે િબાણ વધતું ગયું હતું. જેનું નેતૃત્વ ગ્લેડતટન (દલબરલ) અને દડસરાઈલી (કન્ઝવદિટવ) દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. જે સંસિીય સુધારા રજૂ થયેલા તેમાં ગામડાઓની નાની ધારાસભાઓને નાબૂિ કરાઇ હતી અને મતિારોની વધતી સંખ્યાને જોતા નવા શહેરી દવતતારોમાં વધારો કરાયો હતો. ઉપરાંત ગુપ્ત મતિાનની પણ વ્યવતથા ઊભી કરવામાં આવી. લાંચ અને ધાક-ધમકીનું પ્રમાણ ઘટાડવા ગુપ્ત મતિાન, તત્રીપુરુષોને મતિાનનો સમાન અદધકાર વગેરેનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. આ ઉપરાંત જાહેર આરોગ્ય, દશક્ષણ, ટ્રેડ યુદનયન અને િેક્ટરી એક્ટ જેવા સામાદજક સુધારા પણ રજૂ થયા હતા. તેને લીધે જાહેર આરોગ્ય, આવાસ, દશક્ષણ અને કારખાનામાં કામ કરવાની સ્તથદતમાં સુધારો થયો. ૧૯મી સિીમાં સુધારાની આ યાત્રા આગળ ધપી હતી અને મૂળ રીતે બે પક્ષોની વ્યવતથા પણ ઊભી કરવામાં આવી હતી, જેથી તથાદનક અને સામાન્ય ચૂંટણીઓમાં સભ્યોને આવકારી શકાય. અલબત આ પક્ષોમાં વૈચાદરક મોટા મતભેિો હતા પરંતુ તેઓ દિટનના સુખ અને સમૃદિના સમાન હેતુઓ માટે કાયયરત હતા.

દ્ર

3

ધુ

વ્ય

નવ ઊભી લાઈન અને નવ આડી લાઈનના આ ચોરસ સમૂહના અમુક ખાનામાં ૧થી ૯ વના અંક છે અને બાકી ખાના ખાલી છે. તમારે ખાલી ખાનામાં ૧થી ૯ વચ્ચેનો એવો આંક મૂકવાનો છે કે જે આડી કે ઊભી હરોળમાં રરરિટ ન થતો હોય. એટલું નહીં, ૩x૩ના બોક્સમાં ૧થી ૯ સુધીના આંકડા આવી જાય. આ િક્વઝનો ઉકેલ આવતા સપ્તાહે.

જાતની કસોટી એક કંપનીમાં બહુ નીચી પાયરીએ સામાન્ય ભણતર ધરાવતો એક કલકક થોડા વખતથી ઓફિસમાં સવારે વહેલો આવી કામ કરતો. આ જોઈ સહકાયયકરોએ તે શું કરે છે એ જાણવા પ્રયત્ન કયોય. તેણે કહ્યું, ‘આ તો થોડા દિવસ પૂવિ સાહેબે એક પ્રોજેક્ટની વાત કરી. મેં કહ્યું કે આ તો હું પણ કરી શકુ,ં પણ સાહેબે હસી કાઢ્યુ.ં તેમના ગળે ન ઊતયુું એટલે હવે હું જાતે એ પ્રોજેક્ટ પૂરો કરી મારો િાવો પુરવાર કરવા માગું છુ.ં ’ સહકાયયકરોએ કહ્યું, ‘પણ એમાં તને શું િાયિો? તને પ્રમોશન નહીં આપી િે. આમ પણ તારી વાત તો તેમણે હસવામાં જ કાઢીને! તો પછી શા માટે આટલું કામ કરીને હેરાન થવું?’ કલકકે જવાબ આપ્યો, ‘હું આ સાહેબને બતાવી િેવા કે પ્રમોશન માટે નથી કરતો, પણ મારા પોતાના માટે કરું છુ.ં તેમણે ભલે હસી કાઢ્યો, પણ મને આ કામ કરી શકવાનો ભરોસો હોવાથી મારી આવડત-શદિની ખાતરી કરવી છે.’ આજે એ ક્લકક તેની કંપનીનો જનરલ મેનજ ે ર છે, જ્યારે તેના પર હસનારા સહકાયયકર એ જ હોદ્દા પર છે.

સુડોકુ-૧૫૦નો જવાબ 6 4

3

7

8

9

2

1

5

2 9

8

6

5

1

7

4

3

1 7

5

2

3

4

9

8

6

3 6

2

9

1

5

8

7

4

4 5

9

8

7

6

1

3

2

8 1

7

4

2

3

6

5

9

5 8

6

1

4

2

3

9

7

9 3

1

5

6

7

4

2

8

7 2

4

3

9

8

5

6

1

સંકલન - યશવંત કડીકર

૩-૪-૨૦૧૦થી ૯-૪-૨૦૧૦ સુધી ૩ એરિલઃ ચૈત્ર વદ-૫, સ્વામિનારાયણ સંિદાયના સ્થાપક સ્વાિી સહજાનંદની જન્િજયંતી (જન્િઃ ૩-૪-૧૭૮૧). તા. ૩૪-૧૯૦૩ઃ કિલા દેવી ચટ્ટોપાધ્યાયનો જન્િમદન. તા. ૩-૪૧૯૧૪ઃ ભારતના િથિ ફિલ્ડ િાશશલ જનરલ શાિ િાણેકશાનો જન્િમદન. તા. ૩-૪-૧૯૬૬ઃ ભારતનું પહેલું કોમ્પ્યુટર િાધવ મવશ્વ મવદ્યાલયિાં શરૂ થયું. ૪ એરિલઃ ચૈત્ર વદ-૬. છત્રપમત મશવાજી િહારાજનું મનધન (મૃત્યુઃ ૪-૪-૧૬૮૦). તા. ૪-૪-૧૯૦૪ઃ ટોચના ગાયક કુંદન લાલ સહેગલનો જમ્િુિાં જન્િ. તા. ૪-૪-૧૯૬૮ઃ ડો. િામટિન લ્યુથર ફકંગની અિેમરકાિાં હત્યા. તા. ૪-૪-૧૯૭૯ઃ પાફકસ્તાનના ભૂતપૂવશ વડા િધાન ઝુલ્િીકાર અલી ભુટ્ટોને િાંસી અપાઈ. તા. ૪-૪-૧૯૮૪ઃ િથિ ભારતીય રાકેશ શિાશ સોયુઝ-ટી-૧૧ દ્વારા અંતમરિિાં ગયા. ૫ એરિલઃ ચૈત્ર વદ-૭. અિેમરકન હબસીઓના િથિ મશમિત નેતા બ્રુકર ટી. વોમશંગ્ટનનો જન્િમદન (જન્િઃ ૫-૪-૧૮૫૬). ૬ એરિલઃ ચૈત્ર વદ ૮. આધુમનક અિેમરકન કમવતાના ટોચના કમવ એડમવન આમલંગ્ટન રોમબન્સનું અવસાન (મૃત્યુઃ ૬-૪૧૯૪૫). તા. ૬-૪-૧૯૧૯ઃ ગાંધીજીની હાકલના પગલે ભારતિાં સત્યાગ્રહ મદન િનાવાયો. તા. ૬-૪-૧૯૩૦ઃ ગાંધીજી દાંડી પહોંચ્યા અને િીઠાનો કાયદો તોડ્યો. તા. ૬-૪-૧૯૪૨ઃ જાપાને ભારતીય ભૂમિ પર પહેલી વાર બોમ્બ િેંક્યો. છઠ્ઠી એમિલ - દાંડી વામષશક મદન. ૭ એરિલઃ ચૈત્ર વદ-૯. મવદ્વાન સામહત્યકાર અને સિથશ િાધ્યાપક આનંદ શંકર ધ્રુવનું મનધન (મૃત્યુઃ ૭-૪-૧૯૪૨). તા. ૭-૪-૧૯૯૧ઃ તેલુગુ અમભનેતા નાગેશ્વર રાવને દાદાસાહેબ િાળકે એવોડિ િળ્યો. સાતિી એમિલ - મવશ્વ સ્વાસ્થ્ય મદન. ૮ એરિલઃ ચૈત્ર વદ-૯. મવખ્યાત મચત્રકાર પાબ્લો મપકાસોનું મનધન (મૃત્યુઃ ૮-૪-૧૯૭૩). તા. ૮-૪-૧૯૧૫ઃ ગુરુકુળ કાંગડીિાં ગાંધીજીનું સન્િાન. ‘િહાત્િા’નું મબરુદ અપાયું. ૯ એરિલઃ ચૈત્ર વદ-૧૦. તા. ૯-૪-૧૯૬૫ઃ કચ્છના રણિાં ભારત-પાફકસ્તાન યુદ્ધ.


#

V%!F

@ @K 3(F# @ #B KC KV "

g)%R J$$JV -)R 6-R' $J 'L MV $Vg & " *R 8 Jg ;j U $J S 6-R' $J 'L VM )MV Jg$[ $-B) R J R &$JV g&%J JV S J )R'L ]` L h 6-R' $J 'L R -j&U $J L$J&U *J-L g $ g) J% L - L 6-R' $J 'L R R e J$ J&f J J$ L ,V"U R R R *J[)R R T $ R R $ 6-R' $J 'L VM )T VM )MV $-B) R

D 1!J J D L - " F " F D %F %@ D @!@ F )J J $J&J $J3%J$JV -X )R - L R 3%O L'R3 J #J * ,J & "R #O U R )R )J $J S $O %J R T$ T #O U R$ R -R&J &R R 9J 8 [ J $RK5) ,R @S $L J$ L )R",J & $O T'L j-R& "&$JV J)U %U[ R T iC HM + R %M)J U &L J #O U $[ MH R J &$JV L &O %J[ - J R #O U R g): ( L U (L$JV T &J%JV R $[ MH g)g &L R -R'JV #O U R J &$JV J VO L $ J)L - L

"J) !P ]a $L & L $J 'L J R &$JV J R "R 'L ;JV J g&%J JV S )L - L R "& JV R R g $ g) J% )J ' # ]\ \\\ 'U U 2%JV #R J %J - J 'U U $J 'L R g' [)J &"AL ; J)L - L R -)R R L ! g)g J 8 (R R VM $Vg & " J))J VM %U -J &J%MV R 6-R' L g $ g)g J

E "@

NW - L

L J $M

#

K $ " J"B#J

&F J,R %Uj

g)%R J$ L $J L$J&L ,V8 Qg $JV 6-R' R 2%V g): $J )J$JV )R R 6-R' R e3 J f g"H J% R R &Jj ,>J U R 3% ;g gD R J R J% R %J&R k) L T $&R'L 6-R' $(R R 2%J&R 8 Jg $J L$J&U $J R R T R R L ,J R ,L" R ,M&FJ 'J) L -U% R

@ G %JV&K

B VC !@

&B

FV" @ B 5 ' F -'B T @'@U K $ @ 6( " Y%WV; @ A5 ,% B &J @ G J #F#@ "J J 3(B #F J #F#B '%B" B % @& V%<@ B KD % @K D @ !@ F H H '%B" @K J"B#@ F%CK J 8@ B F @ "?K F "J J 3(B #F J #@%F#B '%B" J /!@' " @"@ V%<@ B J % P @ F F H '%B" K $ 6( " Y%WV; (J%@ B %@ F ' P F F J H %@ ( C %I<@V "B F "C %@" B "K C & N @ J$F F @& @ J$F F%B %@ @K ,!@"F J T @'@U @K @ &> F

& ")& '"

&# %' &

(

")

X @ @K F #J J ,!@"F ' I @ @%%@ @ G F @ E "@ F V #@ B F 5 4F !# %JV&K &B @K :@ "@%F F X @ B "@ @ B J)!J @K 'C " @ +O ' @K %JV&K &B D @!@ F H *!@K J @ @K E "@ H V #@ @K F :@ "@%%@ J P '@ @ 7 @ %F F %JV&K &B @K E "@ H V #@ @K " SS V V CK 8J'FV'K @! F F @K F F &F0 D # @ B F :@ "@%@! F

"@ B @ (@ g= L $-J&J L )L g' J"R ; $ JV ]a$L * J4 L$JV " J))J$JV )R'J U@S S g ),U$JV 'U U R 7 %[$JV $O L L J R ,)L&$JV $-J&J L J -J $JV R J )J$JV )R'JV !P' L 0%J ,J L OV (L "L ,L &-L R (J g)*R+GU R 'J R R T (J J&R $R JV W " 'J) &R'U ]`c\ )J ]`d\ J * L *I $JV " ' R L ,)L&$JV 'JV )+U[ "J !T&!J& !&L #&L &EU R 'R J & L )MV 'J R R T 'J J&R ; $ $R J -J $JV ,J " J)R'U R 2%J& "J R L

@K "(5! ! '@

0%J !P' " J)L L JV -*R $J U )U - U T U 2%J&R &Jj $-J&Jj R J&J -U J &L * J $R R * M &J )J R $R J-R R ; J&R J$ &L )MV VM L 'J J&R ,)L&$JV $g-'J L j ) J&)J $J S ,J L 0%J !P' " J6%JV -*R *.% R T $-J&J L J U@S $JV &R'U !T&!J& &J " L %U -U% R R &J 'J J& ,J R ! %U -U% 5R 'J T 'J ,$% L 'V L * R ' U@S ' R &L$JV U)J$JV 6%MV R T )L J -J $JV !&L ,J #&L 6%U R -)R R L 'J U/ L &R S R ,)L& %J (J J&R " J)L R R L U $Jg- L L $ U ]d^] L ,)L& R ; *[ $JV $O )J$JV ) L L -)R R R e KR 3 V !T,L, ! g' J"R f J$ J ; *[ $JV & O &J R

@ B B B H #CK % N B & H "@ @ # @%J F B $ %@K J B B J @ @ % B RQQ CK % @"F % N B & H F AH 09 !CV %V'P B @ J - #B B B K J @ @ " /!@' " @ ( @ F ' !F @!F#B '%B" (M B F '%B" @K B B F @ " @K F KC % @"F % N B B F @! F D "@ @ CK @(" =D K @ @ J J6@.' B 5 @P @K J J F 8 @ 2!CK F

@ @ "%F" U <T3 'L )J(L )J .%JV R *R ,$j VM L -)R U @S3 V &)8:U ,M L -Z1%U R 8@Sg'%J L &)R& W L ,L"$R T(JV J &R,J$JV L " J)R'J MH+U L &)R& $J Y $JV $O.%J R &)R& L )L U <T3 'L T(JV ?R L$JV ^b J T(JV J &R,J a_ J U R d J 'L9J U %U %U R &)R&$JV ) &J%R'VM T(JV MV !J "& T(JV J iF L J'$JV L " J)J%MV R R R R 'L R &)R& " O -()J "3%JV R 'MV -X R &,R)U *U+R R

"% # !

) %&! $ %"# ( #$ !" 809/5)

'$

! > 08,/)8 #6,/)

" "$ #' & !! $ * !" % !$( ' ! (' * & ! "$

!$

# $%" ( " !" " # ( ! $ (% & '

! $$ "# #% ( $ 0:05 #/)/

#

'$ !"

"

" (

"

$

%

!$ $ %

$

!! %" " " #

!

'

&%

* $#

'$&! % !"

!

$!

!$&

!" %

!

'' !

) * $' % " # )05 #6+0)3 86;7 65,65 65:)+: &)5,)5) ! $ &* % !) * % &* % ( %' =6:0 !):-3 # !):-3

" % "%! $! ! > > > > #)8=;*-5 !):-3 8 !8)2)9/*/)0 -9)0

) %& !

$

)3)8)4 66, #:68;2-9/ !):-3

!!

) & $% $

9/

%

"

% $ * $! $!* ! $ ! > > > " " # $# (6.0 &0,-6 ")1,--7 &0,-6 08;7 !):-3 ")4)*-5

#' "$

"&!

"!&& $% $ $ ' & ! &$'%& ' /)8): #63)520

$& * ( * ( %& &!) $! ! > > > " " ! " !):-3 !8-403) !):-3 &

#)

"

!

" " &--5)*-5

"$

#% ( $ !" %'""!$& ! & --7)

# " "

!

& &$ % ! > > "$ !$ '

#

$ %"# ( $ !" #;8-5,8) !):-3 /)5;*/)0 !)5,=) " ( $ !" #;*/)9/ !):-3 #;8)1 #<--: )8:

$! $

>

& *

$

) * $' % " >

>

>

)* *!&&% &$ !" ! > > > );9/02 )2/)50

) %&! #$ " ( $ )5, ! > > !):-3

# $%" ( )37)5) 0.5-9/

"

"

"% # !

' #$

%"

%' &

"

&& &$ %& $ ! > > > " " # % ! %& '$ $%& % !! $

%)!$& ) $# $ &*

$ &! )

$!'"


)1 $ * ) $

) ' $ $ ) $.- ,( $% $ ' ) $ $ 1 $ ' "

# OP 8 O R $Yq& 9O,)O R Zq) -Y 'R R "V'O S,O& $S]" & hj )Y3"& hffl O &\ %Y'O 9O,)O R L$'O$O] OP 8 O R ,Y O O q O&R ,O$Y' - O Y Y "V'O ,O Y OP 8 O R $` O $Y & , $Y & "O' $Y & ,$R& Y b' *O- O O$ 1%O Y 0%V %\ d O 3,$O] -Y 'R R "V'O \ -Y)O' :q,F %\ Y Y O & R 8 I Y [ n %S , :$S "&O gi 6%q? R q $ V

$S]"

L$'O$O] ' O% O Y '7 & \ "O O OP 8 O R ,Y O )BY ,R R ,O O] - R -Y 'R S O "V4%O Y Y O ,O R -6)S& &O O Y R ,O$Y O $O$ &\ O%Ob Y /%O& ,S R hj gg O $S]" L$'O$O] OP 8 O Y R ,& O& O \ q O&R R ,] \) R O& ]S &N] Y $S]" L$'O R &Y R &)O O "V'O O$O$O] OP 8 O S4'S] R %S] Y -Y 'R Y O q )Y $O]

"O$O =Z \ $O Z &R Y $ Y O] R! Xq+

#

$ $, $

+ q O&R O$ \ /%O& O, O&\ ,R R &R

R ,] \) R Y 4'Y %\b Y ,S R $Yq& R D)\ Y "R [ ( O) O - O # ! # $S]" L$'O$O] ,] \)O%Y'O -Y 'R O :/%O b R *O V] (R " R Y /%O&Y #O& Y -Y 'R ]S q )Y 'Y)O $Yq 8=Z Y $Yq& O $\ ')O ]S >R %Se Y Y #O& R \ c$O] S&O)O &R [ $O0% O*Y

Y \*R & &R [ #O& R% $Yq& Xq+ q)KO R 8'O$ q,ER R \ ,$O)Y* O% Y

&

$

* ) $ $ !) ) $, $, ( $ 1 , ;O0, R [ Y O O ;[0 #O+R :O] AY"Y $O] "S& O & Y \ :q "] ' O%\ Y & \ %O ,HO-Y ,O& &O%\ Y q"' R \ )O $S " O" -Y&Y'R $q-'O Y ,& O&R ,Y)O $(*Y -_ $\Q0= '$O] q H R $q-'O ;[0 @O,R,$O] "S& \ - O))O O& %\b R %S) R Y Y R - \ 8 W' O Y$ ,& O&R q O&R ] R Y M$ R "-O& ['R R R - R ) b O #O&Y q)&\ )BY ,& O&Y "S& O & :q "] 'O \ & \ ,O& %\b Y

CARLTON

(

1 $ $, $ $ $ ' ' +2 ) ' +

qJ q; O$O] 'O O %Y'R #O& R% %S) R 8)Q8 O -],&O hg \ s Y- $(R ) O #O& R% ,$S O%$O] *\ R 'O R :,&R Y hf $O a &O9Y 8)Q8 O Y O q$9 R 'r V)a %\u%Y'R O `$O] R &Y & !&)O R (R /%O& R 'O O - R \'R, O O6%O S,O& 8)Q8 O Y R O&$O]

/

)R &-R - R /%O&Y R & R ,O& R ) Y R -\)O ]S $O )O$O] [ 'O <q$ \ Y R$O] #] O& \)O $5%O "O *\ \( & O 8)Q8 s Y- $5%\ - \ s Y- Y \8 $\ c$ $\ 'R 1%\ Y 8)Q8 O O U T^"R Y Y u &R - R

+ 0 ' 31" #

[q'!\q b%O \ Zc '\, 0 ', 0 & Y* ' & \ c O Y R o 8 \ p O ,2%\ GO&O #] \( #Y ]S &)O R :tqC &Y O% Y O)R Y & \ c & O q$b 4, $Y v R !W O & O O] $O Z '\ \ Y q) ] R &)O O /X % Y &Y O% Y

1

O ' S R$O] )Y Y O& \ \'R,Y O \ \'R,Y $O Z Y O

,

Z&) O '\, 0 ', q c 0, Y q[ '!\q b%O ,S:R$ \ Zc %\.% &Z 6%\ Y * Y $O] &O) O%\ /%O& R 8 Oq gmmk R '\, 0 ', & \ c O Y O O] $O Z '\ \ Y q) ] R &)O R o 8 \ p Y S O] ![ &' \ c O <Y R"F q %b \ Y O%Ob Y

vAùckAene nmñ ivnù tI NOTICE TO sAE su´A vAùckAene joAvvAnuù ke ‘gujrAt smAcAr’mAù æisŒ ¸tI ÀherAtAeREADER Àe¤ kAe¤po cIj-vStunI ŠrIwI krAe a¸vA sÈvsnAe ¦pyAeg krAe tAe te mAqe amArI kAe¤ jvAbwArI n¸I. aenI yAeGytA je-te VyiKtae pAete tpAsI te aùge ino#y levAe.

BOMBAY DELHI AHAMADABAD BANGALORE AMRITSAR

£315 £349 £425 £387 £419

DUBAI NAIROBI MOMBASA DAR' SALAM NEW YORK

315 £398 £467 £447 £272

FLIGHTS HOTLINES

020 0 2 0 8554 8 5 5 4 2500 2500 020 0 20 8 8426 4 2 6 1266 1266 020 0 2 0 8672 8 6 7 2 5757 5757

FARES ARE INCLUSIVE OF TAX AND SUBJECT TO AVAILABILITY, LOW SEASON FARES.

020 8429 2797

TOUR HOTLINE CHINA & JAPAN

18 DAY

EGYPT & JORDAN

15 DAY

This Month Special CULTURAL CHINA & JAPAN BEIJING - XIAN - GUILIN - SHANGHA - TOKYO KYOTO - MT . FUJI - HAKONE HIROSHIMA

15 DAY

MALAYSIA

MALAYSIAN MYSTIQUE TOUR

GRAND EGYPT & JORDAN CAIRO - ASWAN - LUXOR - ABU SIMBEL AMMAN - PETRA - DEAD SEA

GRAND SOUTH AMERICA 18 DAY

KUALA LUMPUR - MALACCA - CAMERON HIGHLAND - PENANG - PANGKOR ISLAND

RIO DE JANERIO - IGUASSU FALLS LIMA - SACRED VALLEY - MACHU PICCHU - BUENOS AIRES

SOUTH AFRICA & MAURITIUS 16 DAY

CLASSIC CHINA

17 DAY

06 DAY LEISURE DUBAI 08 DAY ANCIENT EGYPT 08 DAY CULTURAL JORDAN 09 DAY SCENIC JAPAN 12 DAY CLASSIC MEXICO 06 DAY NORTH INDIA

£499 £699 £899 £1599 £989 £989 18 DAY

INDO CHINA

SCENIC SOUTH AFRICA & EXOTIC MAURITIUS

CAPE TOWN - JOHANNESBURG PRETORIA - KNYSNA - MAURITIUS - PORT LOUIS -ILE AUX CERFS

BEIJING - XIAN - GUILIN SHANGHAI WUHAN - YANGTZE RIVER CRUISE

VIETNAM - CAMBODIA - LAOS

SRI LANKA & MALDIVES 15 DAY

SINGAPORE & BALI

SOUTH EAST ASIA

SRI LANKA & MALDIVES COLOMBO - DAMBULLA - KANDY - NUWARAELIYA - MALDIVES - PARADISE ISLAND

SINGAPORE - SENTOSA ISLAND - UBUD NUSA DU BEACH - TAMAN AYUN TEMPLE

All

tours

are

subject

14 DAY

EXOTIC SINGAPORE & BALI

to

a v a i l a b i l i t y.

Te r m s

18 DAY

HONG KONG - KUALA LUMPUR - SIEM REAP - BANGKOK - PATTAYA and

conditions

a p p l y.

BOOK ONLINE @ WWW.CARLTONLEISURE.COM

STAFF

Editor: CB Patel Managing Editor: Jyotsna Shah Tel: 020 7749 4091 Email: jyotsna.shah@abplgroup.com Executive Editor: Kokila Patel Tel: 020 7749 4092 Email: kokila.patel@abplgroup.com News Editor: Kamal Rao Tel: 020 7749 4001 Email: kamal.rao@abplgroup.com Editorial Department: Dhiren Katwa, Dr Jagdish Dave Chief Financial Officer: Surendra Patel Tel: 020 7749 4093 Email: surendra.patel@abplgroup.com Accounts Executive: Akshay Desai Tel: 020 7749 4087 Email: akshay.desai@abplgroup.com Business Development Manager: Urja Patel Tel: 020 7749 4098 Email: urja.patel@abplgroup.com Liji George Tel: 020 7749 4013 Email: george@abplgroup.com Advertising Manager: Alka Shah Tel: 020 7749 4002 Mobile: 07944 151 893 Email: alka.shah@abplgroup.com Kishor Parmar Tel: 020 7749 4095 Mobile: 07957 69 49 09 Email: kishor.parmar@abplgroup.com Advertising Sales Executive: Rovin John George Tel: 020 7749 4097 Email: rovin@abplgroup.com Girish Katira Tel: 020 7749 4011 Email: girish.katira@abplgroup.com Nikhil Gor Tel: 020 7749 4009 Email: nikhil.gor@abplgroup.com Erien Dubash Tel: 020 7749 4089 Email: erien.dubash@abplgroup.com Design/Layout: Harish Dahya Tel: 020 7749 4086 Email: harish.dahya@abplgroup.com Ajay Kumar Tel: 020 7749 4086 Email: ajay.kumar@abplgroup.com Customer Service: Ragini Nayak (For Subscription press No 3) Tel: 020 7749 4080 Email: support@abplgroup.com Representations - Editorial Birmingham: Subhashchandra Patel 07962 351 170 Email: shanak15@msn.com Editorial Leicester: Shobha Joshi Leicester Distributors: Europa Enterprise, Suresh Chandarana Tel: 0116 241 5234 Manchester: Kunjal Buch Tel: 0161 283 8607 Email: kkbuch@hotmail.com Media Representation - Belgium: Kishore A Shah, 35 Quinten Matsijslei, Bus 24, 2018 Antwerpen, Belgium Tel: 00323 231 6269 International Advertisement Representative: Jain Group(South India) Tel: +91 44 42041122/3/4 Fax: +91 44 25362973 Mumbai: +91 222471 4122 Email: jainmedia@eth.net (BPO) AB Publication (India) Pvt. Ltd. 207 Shalibhadra Complex, Opp. Jain Derasar, Nr. Nehru Nagar Circle, Ambawadi, Ahmedabad Tel / Fax: +91 79 2646 6061 Chief Executive Director: Kamlesh Amin Tel: +91 922 710 4308 Email: kamleshamin123@yahoo.co.in Editorial Co-Ordinator (BPO): Suresh Samani (M) +91 9898441330 Email : sureshsamani@yahoo.com Dy. Editorial Co-Ordinator (BPO): Nilesh Parmar (M) +919426636912 Consulting Editor (BPO): Bhupatbhai Parekh, Ahmedabad, Gujarat Fax: +91 79 2550 9944 Rajpipla: Jyotishi Bharat Vyas Tel: 0091 2640 220525 Mumbai: Kanti Bhatt, Hemraj Shah (Jumbo Advertiser) Horizon Advertising & Marketing: 205 Shalibhadra Complex, Opp. Jain Derasar, Nr. Nehru Nagar Circle, Ambawadi, Ahmedabad Tel / Fax : +91 79 2646 5960 (M) +91 9913346487 Email : horizonadvt2009@yahoo.in Neeta Patel, (Advertising Manager) (M) +91 98255 11702 (Res.) + 91 0265 3258164 Email: neeta_abplgroup@yahoo.co.in News Representatives in Various parts of India, especially in Gujarat

& # % # ! # " "&$ $+($# & ( $# $# ( *** %! &$)% $" , ' # )' # '' $ ! " $' % " # & # % # $' % " # $

$&$# ( (& ) !

( $#'

(


I$I$ 1

a„vAidk iv¿y 1 F G DC 5 H G DC

jyAeit¿AI rt VyAs :& "1I%

,$%$Ue $U {, 8)8 U _ ,e%$ •())U S&X _ *e U #% X 'U X _ $ $Ue X -Ue X U *c c ,Y $U X * *c { e U c c ) c )c ?c $(*_ ,U&X c $(*_ ) U <$U X ,U$_ m &-_*_ \ U 'U# .%U -*_ c $(*_ J& "1I%

X $ X $Y&U c $ $Ue &-_ X U% *Ue{ F_ ) *_ { e U c Y#) U% U Ue X% {&W8 { ) Y c XS " _ ) ` _ Um ) _ _)U ,e c ,•m% & c #U& &-_ c {&%U ) m _ ,$%$Ue a 'X ,U Y ^( $(*_ J3,

$

,$%$Ue $-D) Ye U$ ,!( U \)m U& U e $(_ $U {, 8)8 U •()X * *c {$;c J_-X c U ,- U& X U$ U U& *_ { m G{K ,$% ,U&c _ U Ue X% _PU <$U _ U Ue $_()X * *c m _ -l X )()U c $U m $(*_ I

6#1 "1I% "

#

!

X $ X $Y&U c $ $Ue &-_ X U% *Ue{ F_ ) *_ U& { e U c Y#) U% U Ue X% {&W8 { ) Y c XS " _ ) ` _ Um ) _ _)U ,e c ,•m% & c #U& % U) &-_ c U m ) _ _ c c "1I%

6 "1I%

$U {, "c c X$_ X$_ -()c *_ { Um{& $U k ,!( U \)m () X * *c )&c a {)|c )*_ U& &*c S{&%U \& X ) *_ { m #i, Ue% U$ U *_ {U)(U ,U-, X \& &-_ c A "1I%

"1I%

,$% X) *_ c {) U, X c ,!( U U U& $U {, &U{ m {&W8 { $\e ) #&X &-_)U a' $_()X _ * *c " "1I%

(

,$%$Ue $U {, G{K *Ue{ Y#)*c $ c "c c & c U*_ )U U$$Ue < { 1,U- ) U&*_ X U Ue X% "U" c U ' $U ` ,$% U :-%c c {$> !( U%X _ ) & Ue m Ye <$U {)*_+ &-_)U X " *_ -i

X $U {, 6% U )_ U ) _ _)U <,e c #U U% { &U*U a 6% m U c Y#) U% *Ue{ &U )U <%} &)U *_ U Ue X% "U" c _ S&X ,&( U U*_ {m X ,U$_ ) X &-_*_ ,e {C X "U" c $U ` ,U Y ^( U &-_ 8> "1I%

I'=( "1I%

1,U-<_& ,HU- $ & { e U c "c -*_ c & c U*_ U%Um %c $Ue < { &X * *c { m P_;_ ) _ •) Ye ' Zf ,&#& &-_*_ ) X ,& U$ X m U'Y &-_*_ X 'U' _ *_& ,BU U @& X " c )!1 "1I%

U $ X { e U a ,$8%U U a' $U ` ,U Y ^( ,$% &U%c _ U& &X _ ,!( U $_()*c { m )U" U&X %U & X { e U -*_ c a' X $(*_ m &X X & [* &U *c c { m %c •()X * *c

1,U,U Y ^( U U%m _ g &_ Y#)*c {) _ Ue% c U$ ,U X

%'&

_

,$%$Ue $U {, 8)8 U •())U X S& _ U4 { { e U c c { m ,$8%U c -' $(*_ "U X '_ Ue &U X$Ue ,!( U $( Ue { m "c -()c U% )X ) c $U m #c U% $ U )U_ ,$% <{ ( ^ _

"I%!1 1 I %1-/5 I I#! <#" 6= 1 7 "1+!6= h { U rqv )+m Y&U U ,d X { ' c% U$Ue U y3)U a%& 2 _ &z _ a' U& &{*%U U { *U8;X c {: c&X _&_'$_ _ {${'% c'& Ye U$ '_)U c U& %cm _ c% c {)I U { *U8;X _ , X X $\e ) c - c %Y , '_ $_ _$_{ ., W28 %\ ` c% c a')U U$ •-_& %Yp - Ye c _&_'$_ _ c% U c a' 2 & _ &

12 - 1 1= 9K"5 / / 6 5 < I# 1+!< %Y $Ue >EU Ye #U&_ ) m, _ _ U Y&U)US U UV 8 U U {,e <Ue $Ue " X _ {,e <Ue U #_$c$' {)8 U&$Ue %U ,HU-_ _)X U'X $U U _ {& ))U {; $ U, $_ )U( U$ U \•&X c U X )+m X U X ; $U,\$ X &X X "{' U)X _ c _ U &X 'X c - c {; $ U, U $ U U < $ $U(_ U'X $U U U $e{ &_ U'X $U U _ &X ))U ,d< $ _ X ; Y;X U)m X &X U _ & X X XO U ^ U U $U&X _ -1%U &X - X _ _ X c U Ye (Ye U X U/%Ye - Ye

$\ X X c _ *-_& U \ U $ U $Ue 'U &-_ U _&_'$_ _ U6%Ye a _$ _ U U ,U _ -i <{,{E $_())U$Ue c &, X _ <U X ,e:-U'% U <U X X _$ < *m X )8 Y X a &_ 6%{A _$ X &! Y _)U _ U) U X c*X )_&U _;c) U _&_'$_ X €) *b'X {)*_ U6%Ye - Ye a _&_'$_ U S$$Ue "_ `"' _ 8 ]' _ "_ & \ X

U & _ _ U U $ U $U{' X _ _&_'$_ _ sqqt$Ue y3)U a%& 2 _ &z c% c a')U X !& &X - X ) _ _ ,_2 X0," m U 8 _ 'c) W28 %\ ! $_ _$_{ ,$Ue ,e*c - U c% c a')U $U ` _$ _ W28 %\ $Ue X &U€ U$Ye X X Ye - Ye c% c a'U)U X =MUe U U& U { Um& $Ue $ $(X * a _

0'; : 1$1 1 : 4) = I$. 2 = : $? 1!1 oh {)I <{,E { ; U& $ ! R,b _ #U& X% { n8 $ { "U)U U _ W2 e X -&U€ 1%U& ,Y X U $U$ {)9$c c %U _ ,c "X FU&U %c{ -&U€$Ue { ;c X e X V e$ € - X R,b Ye rxuu Ye _ W2 e rq uw uqq c'&$Ue _ $ { "U)U Ye _ W2 e v qs uqq c'&$Ue )_ U%Ye - Ye &Ue a2)U, & c&_'Ye YQ U Ye ' _ W2 e uq qqq c'&$Ue )_ U%Ye - Ye

": - 1$< I$ # 6 " 6= -$ @ 5 !6B : 6 1 !6$1 : ED $&@ 5 6 < *9 !< ,U X &_{"%U U * ,_ sr )+m -_'Ue "U( _ _ X U& X _ X U/%Ye - Ye _ _ 1%Ue X #U X %c - c c a U U 'U )+cm "U _ _ • _ ,CU{ *c -U & _ Y c "\4%c _ Y m U U 'U )+cm X _ _ ) U Y 8)~c X &_*U _ _ _ *& U { 8)X U&X _ tw )+m c %UNU ' 8$&X U _ &$Ue &ULX% $U ) { U& ,$U X V!,_ %c - c _ _ _ "\'U &X - X a _ _ sr )+m -_'Ue U & {&%U X C& W7 $_ )_'U U"Y $Ue

"U( _ X U/%Ye - Ye %UNU Te - Ye y$j $U&U €) $Ue 6%),U{% a ,U$U{ ,!( U $_()X X _ $j $U&c $c U #U c ,$% 7 UCU U e,Y$Ue U5%c _ z %UNU &X X &)U )U _ U {$; X U& X X 'X X - X _ -U )_ & c - c 1%U&_ _ _ U c%Ye a "_ "U( c &8 c 9c, &_ _ "e _ "U( c Ue )+m X U X $& Ue - Ue %UNU Te - Ye yRe *Ye &X * [g $ - c _ $j "U( _ @& $U&X "X• "U( _ *Ye %Ye -c Ye c a Re 'c " c #&U %c

- c a $j 1%Ue X U& # U)X $\ X - X c a "U( c _ " U))U "X€ U& #X &-X - X z %UNU 1%Ue X U,)U$Ue _ Y c Y U))U$Ue y,!(z &Nc - c &e Y Y m U U "_ "_ U% U X _ Y U X -_&U &_*U - c _) ` _ _ ,CU{ *c ,$P *& U { 8)X U&)U Ye @X %Yp - eY &ULX% $U ) { U& ,$U U { U&X U6%Ye - Ye a _ c'X, U ,e o$Ue _ _ • )U c'X, &_ c n U,X &NU _ a )c c " U) "2%c - c a -i _ Y _ U& _ c'X, _ ,l X _*_

N:" .K"F1G= +G F. &/F * G .FDO 0K1HO F.%N"L %N .N .F7/H )F.

X*[ J*F SUS 1KX % K0O G&G ]2).FO '0K 5.=/F)N ?$ X'25.FO X) F1 F.E 'K3)G SRV H#X2BF)F \$ F0

5.=/F)N %F,"%N, X) F1

.N L1 = N0 X, )K5 )N 0G @N91K. 2K*F0.FO 1F- +M.G1G @N91K. =?G *HD4)F $,)F2 1Y.FO X21O, Z6 1K3 (F0K1 ;/XA)HO X.1) H F K"F .K1G X2BF 5O%F) @FXC X2'K3/N >G) F"P.FO .H< M1G X2 F.FO X21O, +N)&G 5O* Q 0N

@K.-Y @K.G *O G"F F5 5O* Q 0K '0K 2F% HC 06K3K X2'K3.FO +N) *0&G 0K ,K!F F. 02F.FO 23K *6K1F 5O,O( 6%N 62K 5O,O( )&G *F F 5O,O( .F L 5O* Q 0N T 1F .FO 8 F(F0G 23G 0$ 3G2 F20 H)F 2F" .'F2F' H 0F% -F0% W 1F .I! N )F =*K</F1G=

.N

5 "1I%

,U Y ^( $U-c' ,•m U $• c ,$% X) *_ YQ+U m !(*_ $-D) U U$ U c$Ue < { c)U $(*_ $U {, 1,UY#)*c { m G{K ,$% *Y# -c)U X { e U c "c -()c U% U Ue X% c ) c $U ` ,U Y ^( U &-_*_

! & !)>) 5*D!?0? D %B ' ?+ (>(> D%B )>7*> (># 2!>/ " *> D 2!>/ ".>%? =+ %"? &>I+.>+? ! +>+ (>- D%> :KD )%&1E# 7*I< 1>"B ,J .B&>+$E$>%? )@8 C,? (?)>+? 6,B )BM L#@ D%> )@ )>+? 2D* C D %? >*>)>E .? *> 2D* !D &+B/>% ".>%? =+ %"?

'<

#+B

+>!%? I.$?"? &%? !)>) 4 > D B%B )>%D D !B &A+? "/B HGG /3* B

>) )'! +?/@E

%B >% ? +> ?/@E

1E& F ;? I.9 @ )2>+>

&

/3*


30

પવષનવશેષ

www.abplgroup.com

- નિસ્ટોફર બેન્જામીન, પ્રેસબિટેરીયન ચચચ-વેમ્િલી

ઇસ્ટરનો શુભ સંદેશ

ઇથટર એ સૌથી મહત્ત્વનું પપવિ પવષ છે. ઇથટરનો માહોલ તદ્દન જુદા પ્રકારનો જોવા મળે છે. સદભાવ અને સપહષ્ણુતાની લાગણી પ્રસરાવતો આમમખોજ કરાવતો, િાંપત અને કરુણા ફેલાવતો, મનમાં આભારીભાવ પ્રગટાવતો અને અંગત આબ્મમક જીવનોમાં વૃપિ કરાવતો આ એક સૌપય તહેવાર છે. સાચે જ ઇથટર આપણા સહુને અને પવિેષ કરીને જેઓએ લેન્ટનાં પદવસો દરપમયાન ઉપવાસ કયાષ હોય તેઓને અદભુત પપવિ આબ્મમક અનુભવમાં લઈ જાય છે. આ સમય દરપમયાન યોજાતી ધમષસભાઓ ઉિમ આબ્મમક અન્ન પીરસે છે, જે સમાજમાં આબ્મમક જાગૃપત લાવે છે. પ્રથમ ઇથટરની પ્રભાતે કબર ઉપર મૂકલ ે ો પથ્થર આપણે ગબડાવી િકીિું કે નહીં તેવી પચંતા કરતી બહેનોએ ખુલ્લી કબર પનહાળી. બહેનોને સૌપ્રથમ પ્રભુના પુનરુમથાનના િુભ સમાચાર મળ્યા. આ આનંદના સમાચાર તેઓએ ‌પિષ્યોને પહોંચાડ્યા અને પ્રભુ સજીવન થયાના િુભ સમાચાર સવષિ ફેલાઈ ગયા. ઇથટરનો િુભ સંદિ ે એ જ છે કે, જ્યારે આપણને એમ લાગે કે આપણા હતાિ જીવનમાં આનંદ વ્યાપે એ િક્ય જ નથી, મયારે મૃમયુજ ં ય પ્રભુ ઈસુ, ગૌરવી પ્રકાિમાં ઉભા રહીને આપણને આનંદ મેળવી લેવાનું આમંિણ આપે છે. પવજયવંત પ્રભુ આપણને તેમની ઉપર પવશ્વાસ કરવા થકી સાચો અને સદા ટકનાર આનંદ, સાચી સદભાવના, ક્ષમા પામવાની અને આપવાની થવતંિતા અને અવણષનીય િાંપત મેળવી લેવા માટે આમંિણ આપે છે જેનો

આપણે થવીકાર કરવો જ રહ્યો. િદવત્ર સપ્તાહ ઇથટર પહેલાના સપ્તાહને અપત પપવિ માનવામાં આવે છે. જેનો પ્રારંભ પામ સન્ડેથી થાય છે. આ સન્ડે પ્રભુ ઈસુના પવજયવંત પ્રવેિની યાદ અપાવે છે. પ્રભુ ઈસુ મૃમયુ પર પવજય મેળવવા માટે પોતાના જીવનનું બપલદાન આપવાના હતા તેની ભવ્ય િરૂઆત પામ સન્ડેથી થઈ હતી. આ સપ્તાહમાં બનેલા બનાવો ઘણા અગમયના છે. પ્રથમ પદવસે પ્રભુ ઇસુએ મંપદરમાં ચાલતો વેપાર બંધ કરાવી મંપદરનું િુપિકરણ કયુ.ું ગુરુવારના પદવસે એક પિષ્યેએ કપટ કરીને પ્રભુ ઈસુને રોમન સૈપનકોને સોંપી દીધા. િુિવારના પદવસે પ્રભુ ઈસુને વધથતંભ ઉપર જડીને મારી નાખવામાં આવ્યા. િપનવારના પદવસે તેમના મૃતદેહને કબરમાં મૂકવામાં આવ્યો અને રપવવાર એટલે કે ઇથટરની સુપ્રભાતે પ્રભુ ઈસુ સજીવન થયા, અને મૃમયુને હરાવી નવા જીવનનાં દ્વાર ખોલ્યા. લેન્ટઃ ૪૦ દિવસના ઉિવાસનો સમય ઇથટર પહેલાના ૪૦ પદવસના સમયને લેન્ટ કહેવામાં આવે છે. લેન્ટ િલદ પ્રાચીન અંગ્રેજી ભાષાના િલદ લેન્કટેન ક જેનો અથષ વસંત થાય છે તે િલદ ઉપરથી ઉતરી આવેલો છે. લેન્ટના ૪૦ પદવસના ઉપવાસના સમયને આધ્યાબ્મમક વસંત કહેવામાં આવે છે. ઉિર ગોળાધષમાં કુદરતમાં થતા ફેરફાર સાથે આ િલદનો ભાવાથષ જોડાયેલો છે. કુદરતમાં થતા નવા જીવનના સંચારથી કુદરત ખીલી ઉઠે છે તેમ લેન્ટના

Gujarat Samachar - Saturday 3rd April 2010

સમયમાં આબ્મમક જીવનમાં તાજગી અનુભવાય છે. આપણા વ્યથત જીવનોમાં આબ્મમક તાજગી પામવી જરૂરી હોય છે. સહેલાઈથી આપણે આબ્મમક બાબતોની ઉપેક્ષા કરતાં રહીએ છીએ. આથી આ સમયમાં િાંત સમય ગાળવો, આધ્યાબ્મમક મનન કરવું અને પ્રાથષના ઉપર ભાર મૂકવામાં આવે છે. પિથતમય ભપિમાં સમય ગાળવાનો આગ્રહ રાખવામાં આવે છે. પ્રભુ ઇસુએ કરેલા ૪૦ પદવસના ઉપવાસની યાદમાં આ ઉપવાસ કરવામાં આવે છે. જાહેર જીવનની િરૂઆત કરતાં પહેલા પ્રભુ ઇસુએ ૪૦ પદવસના ઉપવાસ કયાષ હતા. આ સમયે આસુરી િપિ મારફતે પ્રભુનું પપરક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતુ,ં જેમાં તેઓ પવજયી બન્યા હતા. પ્રભુ ઇસુનું િેતાન દ્વારા પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યુ.ં ઉપવાસના કારણે પ્રભુ ઈસુ ભૂખ્યા હતા. આ પપરબ્થથપતને ધ્યાનમાં લઈ િેતાને પ્રભુ ઇસુને કહ્યું, જો

તું પરમેશ્વરનો પુિ હોય તો આ પથ્થરને આજ્ઞા કર કે તે રોટલો બની જાય, પરંતુ પ્રભુ ઇસુએ ઉિર આપ્યો, પપવિ િાથિ કહે છે કે, માણસ માિ રોટલીથી નપહ જીવે. મયારબાદ િેતાન પ્રભુ ઇસુને ઊંચી જગ્યાએ લઈ ગયો અને દુપનયાનાં સઘળા રાજ્યો તેમને દે ખા ડ્યા . િે તા ને કહ્યું, જો તું પગે પડીને મારું ભજન કરિે તો આ બધા રાજ્યોની સિા અને મપહમા હું તને આપીિ. પ્રભુ ઈસુએ ઉિર આપ્યો પપવિ િાથિમાં એમ લખેલું છે, કે તારે માિ પરમેશ્વરનું ભજન કરવુ.ં મયાર બાદ િેતાન પ્રભુ ઇસુને એક ઊંચી જગ્યામાં લઈ ગયો અને કહ્યું કે તું અહીંથી નીચે કૂદી પડ. દેવદૂતો તારું રક્ષણ કરિે. પ્રભુ ઈસુએ ઉિર આપ્યો પપવિ િાથિ કહે છે કે, તારે તારા દેવનું પરીક્ષણ ન કરવુ.ં િેતાન દ્વારા કરવામાં આવેલા પરીક્ષણો સિા, ખુિામત અને મપહમા સંબધં ીના હતા. આ જ પરીક્ષણો આપણે પણ અનુભવીએ છીએ. સિા અને લાગવગના દુરપયોગથી ઘણા લોકોને અન્યાય સહેવો પડે છે. અન્યાય સાથે ગરીબી અને િોષણ જેવા દુષણો જોડાયેલા છે, જે ઘણાને વેઠવા પડે છે. આ બધાનું મૂળ િોધવું જરૂરી છે. આ બધા આપણા હૃદયોમાં, આપણી બેદરકારીમાં, મહત્ત્વાકાંક્ષાઓમાં અને આપણા લોભમાં ઊંડે દબાયેલા હોય છે.

પાન-૪૦નું ચાલુ

તમે મારા પર...

બૃહદ મુંબઈ ગુજરાતી સમાજના પ્રમુખ હેમરાજ શાહના સમાજસેવાના ૪૩ વષષ પૂણષ થતાં અને ૭૦મા વષષમાં પ્રવેશ પ્રસંગે મુંબઇમાં તેમનું જાહેર સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે નાયબ મુખ્ય પ્રધાન છગન ભુજબળના હસ્તે તેમને સન્માન પત્ર અપાયું હતું. આ પ્રસંગે અરુણભાઈ ગુજરાતી, દામજીભાઈ એંકરવાલા, નનરંજન મહેતા, કૃપાશંકર નસંહ અને ‘તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા’ની કલાકાર નદશા વાકાણી અને ‘મુંબઈ સમાચાર’નાં તંત્રી નપન્કીબેન દલાલ સનહતના લોકો હાજર રહ્યાાં હતા.

કોંગ્રેસની સંપનિમાં સતત વધારો: સૌથી ધનાઢય પાટટી નવી દિલ્હીઃ ભારતમાં કોંગ્રેસ પક્ષની સંપપિમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. કોંગ્રેસ પાટટી હવે ભારતની સૌથી ધનાઢય પાટટી તરીકે ઊભરી આવી છે. ૨૭૧ કરોડ રૂપપયાના ઓપપનંગ બેલન્ે સ સાથે વષષ ૨૦૦૭-૦૮ માટે કોંગ્રેસે ૩૪૦ કરોડ રૂપપયાની સંપપિ જાહેર કરી હતી. આની સાથે જ કોંગ્રેસે તેના નજીકના હરીફ ભાજપ અને અન્ય પ્રાદેપિક પક્ષો સમાજવાદી પક્ષ, બહુજન સમાજ પક્ષ, સીપીએમ તથા વધારે ધનાઢય પાટટી તરીકે સફળતા મેળવી છે. આકારણી વષષ માટે પણ ભાજપ

કોંગ્રેસ કરતાં ખૂબ જ પાછળ છે. વષષ ૨૦૦૮-૦૯ના વષષ માટે રાજકીય પક્ષોના ઈન્કમટેક્સ પરટનષમાં આ ઉલ્લેખ છે. આમાં વષષ ૨૦૦૭-૦૮ની ખચષ અને આવકની રકમ ધ્યાનમાં લેવાઇ છે. કોંગ્રેસે ચૂટં ણી, પમપટંગો અને પબ્લલપસટી ઉપર ૧૧૦ કરોડ રૂપપયાથી વધુનો ખચષ કયોષ હતો. નાના પક્ષો દ્વારા ઊભી કરવામાં આવેલી કુલ આવક કરતાં આ રકમ ખૂબ જ મોટી છે. સીપીએમએ આવક તરીકે ૬૯ કરોડની રકમ દિાષવી હતી. જ્યારે બહુજન સમાજ પક્ષ અને સમાજવાદી પાટટીએ િમિઃ ૭૯

કરોડ અને ૨૨ કરોડની રકમ દિાષવી છે. વષષ ૨૦૦૮માં કોંગ્રેસે ૩૪૦ કરોડની સંપપિ જાહેર કરતાં રાજકીય વતુળ ષ ોમાં પણ સનસનાટી મચી ગઈ છે. જ્યારે ભાજપે વષષ ૨૦૦૭-૨૦૦૮ માટે ૧૭૭ કરોડની સંપપિ જાહેર કરી હતી. વષષ ૨૦૦૪ બાદથી કોંગ્રેસની બ્થથપત નાણાકીય રીતે વધુ મજબૂત બની છે. કોંગ્રેસની ૨૦૦૨માં કુલ સંપપિ ૬૫ કરોડ હતી. જે ૨૦૦૪માં વધીને ૧૩૬ કરોડ રૂપપયા થઈ અને વષષ ૨૦૦૬માં આ સંપપિ વધીને ૨૨૯ કરોડ રૂપપયા થઈ હતી.

બચ્ચનની પનષ્ઠા અને દૃઢ પનબ્ચચયતાથી પ્રભાપવત થઈને મુખ્ય પ્રધાન મોદીએ પણ પોતાના લલોગમાં પોતાનું પદલ ખોલ્યું છે. તેમણે અપમતાભનો પવરોધ કરનારા લોકોને ‘જાહેર જીવનની અથપૃચયતાના તાપલબાનો’ એવું સંબોધન કરી લખ્યું છે કે શ્રી અપમતાભ બચ્ચનજીના ગુજરાત પ્રેમ અંગે કેટલાક તત્ત્વો કેવા પવરોધઅવરોધ-તરકટો કરી રહ્યા છે જે આ દેિમાં એક નવા પ્રકારની અથપૃચયતાના એિક્ટપવથટો છે. નરેન્દ્ર મોદીએ ગુજરાતના બ્રાન્ડ એપબેસડર તરીકે અપમતાભ બચ્ચનને જોઈ ન િકનારા લોકોને લલોગ પર અમયંત તીખી પ્રપતપિયા આપતા જણાવ્યું છે કે ‘ગુજરાત પવરોધમાં હોિ ગુમાવી બેઠલ ે ા આ પવકૃત અથપૃચયતાના તાપલબાનો તો ભારતમાં મીઠું ખાવાનો પણ પવરોધ કરિે, અમુલના દૂધ કે માખણ ખાવા પર પણ પ્રપતબંધ ફરમાવેિ, યુવાનોને ડેપનમનું જીન્સ પહેરવાની પણ મનાઈ ફરમાવેિ. કારણ? આ બધું ગુજરાતનું છે.’ કોંગ્રેસ દ્વારા એક વખતના સદગત રાજીવ ગાંધીના પમિ એવા સુપરથટારને હડધૂત કરાઈ રહ્યાનો આ પ્રથમ બનાવ નથી. વરલી સી-લીન્કના ઉદઘાટન પ્રસંગે ફફલ્મથટાર અપમતાભ બચ્ચનની ઉપબ્થથપત સામે કોંગ્રેસના કેટલાક નેતાઓએ

બીજાઓને દોષ દેવાનું અથવા અપનિનું મૂળ બીજે િોધવાનું પરીક્ષણ હંમિ ે ા આપણામાં હોય છે જ. આ પ્રકારનું માનસ આપણી કુિાગ્રતા અને ટૂકં ી દૃપિ બન્નેના દિષન કરાવે છે. પ્રભુ ઇસુના મૃમયુ પહેલા બનેલા પ્રસંગોમાં એક બહેનની અિર સાથે જોડાયેલી વાત ખૂબ જાણીતી છે. પ્રભુ ઇસુને એક શ્રીમંત માણસે ભોજન માટે આમંિણ આપ્યુ.ં આ પ્રસંગે આ શ્રીમંત માણસના ઘરે એક થિી આવી. તેણે પ્રભુ ઇસુના ચરણોને પોતાના આંસથુ ી પલાળી તેના સુદં ર કેિથી લૂછયા. મયારબાદ આ બહેને ફકંમતી અિર પ્રભુનાં ચરણો પર લગાવ્યુ.ં આ જોઈને આસપાસ બેઠલ ે ા મહેમાનોને આચચયષ થયુ.ં તેમના મનમાં પ્રશ્ન ઉદભવ્યો કે આ થિી કોણ છે તે જો પ્રભુ જાણતા હોત તો જરૂરથી તેને આમ કરતાં રોકત. પોતાના યજમાન અને બીજા મહેમાનોના મનની વાત જાણતા પ્રભુ ઈસુએ એક દૃિાંત કહ્યું. એક માણસને ૧૦૦ રૂપપયાનું અને બીજાને ૫૦ રૂપપયાનું કજષ હતુ.ં બન્નેનું દેવું લેણદારે માફ કયુ.ું પ્રભુએ પ્રશ્ન કયોષ, મને કહો કે આ બેમાંથી કયો માણસ લેણદાર પર વધુ પ્રેમ કરિે? યજમાને ઉિર આપ્યો જેનું વધુ કજષ માફ થયું છે તે જ વધુ પ્રેમ રાખિે. પ્રભુએ યજમાનને કહ્યું, તેં સાચો ઉિર આપ્યો છે. આમ આ બહેને કરેલો પથતાવો અને મેળવેલી માફીની સમજ પ્રભુએ આપી. પરમ કૃપાળુ પરમેશ્વર પાસે ક્ષમા છે. આપણું આબ્મમક કજષ ગમે તેટલું હોય, પરંતુ આપણને ક્ષમા બક્ષે છે. ગુજરાત સમાચારના સહુ વાચકપમિોને ઇથટરની િુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ.

વાંધો ઉઠાવ્યો હતો. મહારાષ્ટ્રના મુખ્ય પ્રધાન અિોક ચવ્હાણે એવો ખુલાસો કયોષ કે તેમને બચ્ચનની ઉપબ્થથપત પવિે કિી ખબર નહોતી. જો ખબર હોત તો તેમણે જવાનું ટાળ્યું હોત. અપમતાભ બચ્ચન ખરેખર તો મહારાષ્ટ્ર કોંગ્રેસની જૂથબંધી અને યુપતમાં ભાગીદાર એનસીપી સાથેના ખટરાગનો ભોગ બન્યા છે. એનસીપીના પ્રધાને બચ્ચનને આમંિણ આપ્યું હતુ.ં પનમંિણ પપિકામાં પણ તેમનું નામ હતુ.ં અખબારોમાં પ્રપસિ થયેલી જાહેર ખબરોમાં પણ અપમતાભ પવપિિ મહેમાન તરીકે ઉપબ્થથત રહેિે તેવું જણાવાયું હતુ.ં એટલે અિોક ચવ્હાણનો બચાવ હરીફ જૂથના પ્રહારોથી બચવા માટેનો જ હોઈ િકે. ગુજરાત સાથે અપમતાભ બચ્ચનનું જોડાણ કોંગ્રેસને ગપયુ નથી એ કોંગ્રેસી પ્રવિાના પનવેદન પરથી જ પુરવાર થાય છે. કોંગ્રેસ પ્રવિા મનીષ પતવારીએ બચ્ચન પાસે જવાબ માગ્યો કે તેઓ ૨૦૦૨ના ગુજરાતના રમખાણોને વખોડે છે કે કેમ? એટલું જ નહી, મોદીની એમાં તથાકપથત ભૂપમકા પવિે તેમનું િું માનવું છે? અગાઉ કેન્દ્રીય માપહતી અને પ્રસારણ પ્રધાન અંપબકા સોનીએ બચ્ચનના પવરોધીઓને 'અથપૃચયતાના તાપલબાન' ગણાવવા બદલ મોદીની ઝાટકણી કાઢતાં કહ્યું હતું કે, નરેન્દ્ર મોદી ગોધરાકાંડ પછીના તોફાનોના

સંબધં માં 'સીટ' દ્વારા મેરાથોન પૂછપરછ બાદ હતાિ થઈ ગયા છે. "મોદી હાલ ખૂબ જ હતાિાનોે અનુભવ કરી રહ્યા છે. આ જ કારણસર તેઓ આ પ્રકારની વાત કરી રહ્યા છે. પ્રજા દ્વારા ચૂંટી કાઢવામાં આવેલા મુખ્ય પ્રધાને તપાસ ટીમ સમક્ષ પ્રશ્ન-જવાબ સેિનમાં ૧૦ કલાક સુધી હાજર રહેવું પડયું હોય તેવું થવતંિ ભારતના ૬૩ વષષના ઇપતહાસમાં પહેલી વાર બન્યું છે." તેમ સોનીએ ઉમેયુું હતુ.ં બચ્ચન હવે કોમનવેલ્થ ગેમ્સના બ્રાન્ડ એમ્બેસડે ર નદહ અપમતાભ પ્રમયેનો તેજોદ્વેષ હવે છૂપો રહ્યો નથી. ભારતની ઓપલબ્પપક કપમટીના ચેરમેન સુરેિ કલમાડીએ મંગળવારે જાહેર કયુું હતું કે કોમનવેલ્થ ગેપસ માટે અપમતાભ બચ્ચન બ્રાન્ડ એપબેસડે ર નપહ બને. તેમણે એવી દલીલ કરી કે કોમનવેલ્થ ગેપસ માટે કોઈ યુવા ચહેરાની જરૂર છે. દિતા ભેગો િુત્ર િણ દનશાન વલ્ડડ વાઇલ્ડ લાઇફ ફાઉન્ડેિન ડબલ્યુ.ડબલ્યુ એફના ‘અથષ ડે’ માટેના એપબેસડે ર તરીકે અપભનેતા પુિ અપભષેક બચ્ચનને છેલ્લી પમપનટે પડતા મૂકવામાં આવ્યાની ઘટનાથી પપતા-અપભનેતા અપમતાભ બચ્ચને આચચયષ વ્યિ કયુું છે કે અપભષેકને િા માટે પડતો મૂકવામાં આવ્યો. આ ભ્રમણા છે કે આ રીતની સરખી તરાહ છે! એમ પબગ-બીએ તેમના લલોગ પર પૂછયું હતુ.ં


=G

8

ifLmI wuinyA 6 G ("6 4> 4 : 4> =H : 4 CD 4 416 5 ( 7 * 4 G ! 4 > 4> 41 G ,G 4 4 6 : G"& 6 5 ( E :&#! 4F 4> % 90 G 4'! ; : .:2 4 4 4 = 7* 4 4 =A " = 4> G, > 4 = 4 >7 E < F 5 ( 4 ; .:2 G + : 6 6 < : ? 4 4 4 7> E < F5 ( 4 ; .:2 !"4 G + : 6 4 = B 6 !& 4 4 4> ) >7 " >7

T G 4A 4@ $( 'B$*D "BU$#B K$H D T G $ A @ D$ LU( T 4 @ J J 9H#B K)B% (B *EU U L+B T 6 4 @ W'H - $ !> 6 @ (M $ +H*B %K# J(

K K4B $ $"B $( 'B$*D %M "BM '*H H 3"B R 0 IU% 0 H BU"S $"B H B B+H H J( 0 3:D "BM H D G "B H $"B H %Q8J0 H H+ B U #B U" BQ H J( "H HU D U $ H +H%D =U> K $"B D %B P, %B H H 'B3 U' B K D E D H H H M A D 'H H $"B H %B H H J H H M ''B ME B$ U 6B D D"B$D D O D ME H H H H D 'B K *M!&B# H 'B ; H %K *BM!&D ( J H $"B 5B*D #K H H+ B H $"B 7/#H *+B ! E GU K H *B H *B H $"B B U'U 5 ' Q D H B$B $+H H + H B BU B H $"B B ($B B (K *B"H "K K U'$K H %K K H D *"W EM J $"B %K %K K D *B H 'B K $H H $"B H @B B# H J H B"BM /"B *B H 'B $'B D U'U(> (U; H 'B /"B H J H" H "K? D "2#K $"B 5 /"B D $G D . B $G D $'B EM D NF H H H"BM %D B" K B& H D K U"3 $ G$ " $B D B" K V< "B * H H D K /"B J$% B" D #E' D K H +'H & D 3 K$D W 'B C 1" K'D $+D

:

> !63/6 6 6 !4 : : 4 :

,$% R ,W &< R& Z) ` ^ R V S!8$ v $Rg b V ) \ S!87, V < R R R ql$R` )+e R * g V R$ V S!8$ " R)V &MR Z S!8$$R` Z) ` Z ,VNHV *R- "V{)R& ,R Z ^)R $(*Z S!8$$R` Z) ` v y ,V"V v R&V ^ Z ,VNHV R AR-V$ R$ R ^ ^ &^' &V &MR Z S!8$$R` Z V B^! Z v :%R GR &R` R& )R

#R&

R V g< (^ R *g V $R&^ {) ?3%Z ^ JvL ^ " 'R %^ Z \4,& & R &^ Z v-`$ )R :%vE

45 * 4 4> G 4 =

=

v& R Y& ^ 3%R&Z RS < R $R` " "^ Z Z Z R Z &$R` %W %W R [ &" $V&R V [., R ' b V S!& ^, '^4, V ,R &V Z 'R-^& Z &R V$R` Z 0%R Z R -^v 0k , $Y )R$R` :%R` Z $ Z R` v& R b V R D[, -Z%Rg Z "Z"^ Z $R [ P > &^ )R$R` :%R -^)R W` -Z)R$R` )V &Q` Z v& R V { V :%vE -Z Z t v& R ,R &V Z Z Z W` *Yv a W" $R` %Wj - W` v& R RS < R V v R ,g V !\* ,Z4, V Y" 7?Z, Zu

4"

-Z&R $-3) R &^'$R` ^)R $(*Z ^ \ S!8$$R` ,VNHV *R- R$ &V &MR Z )R 3%R& ,W V WK &R )R$R` )V - V ,Y>^ R R:%R $W " S!8$

$ h& v$<CV Z $ Z R` &)8 h ,` ^)R%Z'W` Z msrn$R` "` Z t<)R$V R Ru S!8$$R` ,R Z R$ %Wj - W` Z W` v 0 *g Z) ` Z %Wj - W` T!8$ IR&R Z V B^!\ "^v')Y $R` R g %Wj - `W

6 4 > 4

6 , 4G

2%R&Z ^ R Z \4,& Z )V z R% V - R* z% Z S!8$^$R` \4,& V V R V :%vE v# % &V \4,& V VR R Z d Z ?Z& R $(Z - R*R Y& R% )Z R ?%R, v# Z R & R -^% Z -c Z V )R &)V Z v# > Z V 'V R &Z Z W Z 4\ ,&$R` , R Z ^ \ & R &^ V "& xR V 'V R v-`$ -R&V V R Z &$R` 'V R ^ R R 6'^ & '/%W` Z \

$ Z #R& R V g< R ^ V $W'R R %Rg "R '_S ` $9%^ Z 'V R ^ R R v R ,R Z v+ * \ - V Z -c ` R S R&Z Z Z ^ R v ), v) R:%R - R &v$%R ` R R ($R` 'R ^ ,W V "^(V &R V Z 'V - V 'W` -c ` R `W ( Z R $R R & Z R v R &ZxW` 3%R&Z 'V R -Z Z \ $ Z #Y *R`v $(V - V Z ` R R *g V {) ?3%Z ^ $R&^ JvL ^ " 'R %^ Z

7

! : 4 G

$Zv& R R '^ v?% 7%Wv v&%Rv' V *^ t $Zv& ^'u$R` )+e !R v'< V %R V$R` < R $Z() R& #R& V% $Y( ^ W , Z R Z R? $ '"$ t ' !\&u R '^U4 ` ,R Z !&V ? R*$R` :%^ Z 4%Y \&^v' R R Z ' v-'$R` &Z'R #R& V% $Y( R W Z,R $Zv& ^'$R` )+e Z R b R z W V %W)R ^ ,v- ,` V ?Z$V $R` #R&Z

G- 4 G & = " : =& A :

<'$ ^ v$v'%^ Z& S!8$ V z V V " Z'V v@ R v 4 ^ Z7, "^4 V )V S!8$$R` &Z *Z "^4 'g $R [ V < Rg v@ R { V -^)R `W ,Y>^ R)Z Z t [ 'V v$&&u R -Z)R' $W " $W`" V 6%W V FV ol 'R R 4 $R` "^4 V S!8$$R` R$ &)R ]%R& Z v@ R vAv * 4 V ,R Z R ?Z$ ? & $R` &Z *Z S!8$ $R [ &R& Y.%R Z f V% Z \ <'$ ^ Z %R )+e < R&$R` ^& R& , R ^ "^'R)V X' ml )^ h {3%R - R ,Z$ $Z4 V, R v 0 *g $R` " R&V S!8$ $R [ v@ R ^ ,` i %^ 3%R&Z Z Z ; %g %W` - `W R& \ < Rg$R` ^ V "V{ v# > Z V - V S!8$$R` 4% #Yv$ R $R [ $Zv& v# Z>V ^'Vv)%R v)8 [ Z ,R &)R$R` )V Z S!8$ `W *Yv a ! Rv < R $R` R% Z)V *.% R Z

7>

>7

6

>7

'^ v?% R $Z()V Z +g $R:%W` - `W < Rg "R Z '^, 4 ',$R` < R%V %^ - ^ Z Z R )R '"$ `W &Z ^v k *P %Wj - `W W ^ '"$ t ' !\&u R$V p $Z R &^ "z&$R` )*Z ^ \ Z W` ? $ V t$R% $ Z u $` ()R&Z v&'V %W` - W` W W` '"$ "^v')Y < R '$R` %] R& &R%W` Z W Z R:%W` - `W \ t$R% Z$u -R'$R` %Y4, &

=

'6 Z V R "Z g R% Z R R "R( ^ IR&R '"$R` )R V ^v** $ Z 3%R` Z $^ V :%vE &V \ Z R)R ^ ?%w &)^ v)+% & V %] R& &R%W` Z W Z 4% #Y Y)g ^' < g AZ4 ^ &^ ,g ,R Z $(V Z V '/%R` Z Z Z W` &Z ^v k %Wj Z

4 6" :G $ A

4 %!7

"^$ &R V )Z & V & &V \ V &V%& ,W V -f1%R "R -)Z T 0 *g " )R W& Z ^ \ -{ 3%R` ,W V -f )R $R [ ,$% 'R *Z &` W Z Z R 5'R c Z -R' O` b ) W -Z)R 1 ^ V Z)W` Z Z R Z &$R` $ R)R $R` R:%W` - W` ;%R$ "Z Z ' v 0 v*g S!8$ t)Z' 6"Ru$R` R ' &^' $( ^ -^)R R R& Z "Z ^$v*g%' S!8$^ V &V -^)R W` $ Z Z $Z%Wj - W` "^$ Z ) W$R` Q` - `W \ O` -Z'R R -^ ' [ $R` )Z & V *^ V & !^ ^=R!& Z -R' & "4%^ `W -)Z O` R%&Z & ^ " V* &` W - W )R& 'R *Z u

/ %"

% 1 *

#$ $ ' # $

#$

'''

&

"*/-"

$

% -/&2 &!2 % 1 * %-0/& -/. 4 0%"/0 "& "./"-

# ' " $

#

% $

$%" $ " '$ $ " ' " #

!* ' " *

$

%#

(

' % ! ! " " "#

# " ! ) , ! ! ! & $ ! $ ! ! !* !' ! & ! ! $ & ' ! ' ! (

$

0*! 2 /% ,-&( / ,) #/"- ,-+$- ))" &),(" "$"/ -& * #++!

& '"/. 3

3

* ! # $ ! ! # ! " ! * ! $

&

3

%

% + ' ! % %

(

' $ #*

* $ & %

" #

&

% & ( $ & % ' " $ + ' & ' ) &

$ "


32

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 3rd April 2010

રેડવિજ ગુજરાતી વેલ્ફેર એસો. દ્વારા રાિનવિીની ઉજવણી

આપણો િલક ગળથૂંથીથી ગંગાજળ કલાકારોનું વિટનિાં આગિન પ્રભાતીયા – દાંડીગીત –વલોણાનાં ગીત –યૌવન ગીત –લગ્ન ગીત –ફટાણા –યુગલ ગીત –હાલરડાં –ભજન-દુહાછંદ ના ૪૫થી વધુ ગીતોનો ભવ્ય સાંમકૃમતક કાયચક્રિ આગાિી તા. ૨ એપ્રીલનાં રોજ લેમટરના અથીના હોલ તથા તા. ૪ એપ્રીલના રોજ હેરો લેઝર સેન્ટર, હેરો - લંડન ખાતે 'આપણો િલક' ફરી એકવાર મિટનિાં ભવ્ય રીતે રજૂ થઇ િેતન ગઢવી કરશન સાગઠીયા રહ્યો છે. ઉપરોિ કાયચક્રિિાં સૌરાષ્ટ્રના જગિશહુર કલાકારો સવચ શ્રી કરશનભાઈ સાગઠીયા, ચેતન ગઢવી, મદપ્તી દેસાઇ તથા મવશ્વા કુંચાલા ભાગ લઇ રહ્યા છે. મિટનના જ મવશ્વ મવખ્યાત કલાકાર સંમદપ રાવલ દ્વારા ઉપરોિ કાયચક્રિ સફળતા પૂવચક રજુ કરવાિાં આવશે. ભારત િશહુર શરણાઇ વાદક શ્રી વવશ્વા કુંિાલા વિપ્તી િેસાઇ ગજાનન સાલુંકે પોતાની શહનાઇને કાઠીયાવાડી લોકસંગીત સાથે સંગીત સારી રીતે મનહાળી શકાશે. કરાવશે અને શરણાઇના સુરોથી મિટનવાસીઓને ઉપરોિ કાયચક્રિિાં ઇન્ટરનેશનલ સીધ્ધાશ્રિ ડોલાવશે. સેન્ટર તથા 'ગુજરાત સિાચાર'નો મવશેષ સહયોગ ગળથૂંથીથી ગંગાજળ એટલે િાનવ જીવનઃ રહ્યો છે. જન્િથી મૃત્યુ સુધીની સંગીતિય જીવનયાત્રા. નવા હેરો લેઝર સેન્ટર, હેરોનાં કાયચક્રિનું આયોજન રંગરૂપ અને સાંમકૃમતક સજાવટથી કાઠીયાવાડી શ્રી મવશ્વકિાચ શમિ િંડળ, યુ.કે. દ્વારા થયું છે. વધુ ગાિડાનું વાતાવરણ ઉભું કરી ભવ્ય મટેજ ઉભું િામહતી િાટે મવઝીટ કરો. www.vishકરવાિાં આવશે. wakarmamandir.co.uk અથવા ફોન કાયચક્રિ વધુ વ્યસ્મથત જોઇ શકાય તે િાટે ભવ્ય નંબર 020 8902 8930 અથવા 07877 495 399 મવડીયો મક્રીનની વ્યવમથા કરવાિાં આવી છે. હેરો ઉપર કોલ કરી આપની ટીકીટ અગાઉથી બુક લેઝર સેન્ટર ખાતે બે િોટા મક્રીન પર કાયચક્રિને વધુ કરાવી લેવા મવનંતી.

) ) ) . # ) ) )* . ,( ) * +/ - 211 ) ) )* . )/ 3 - ) ) * * - * ) * . +/ + ) 0 ) * &) * * ) * . . - $-' )% ) "* ) * * - - * - ) . / , 0! ) - 9%./ 7 5 !/ 4 9%&3' %$ " %3+ #1 )3"5 , 8 0 6*( "1 %3" 3 -1 8!/6 1#1%"1 1&26

&

#

તા. ૨૪-૩-૨૦૧૦ના રોજ સંમથાના હોલ ખાતે રાિનવિીની ઉજવણીના શાનદાર કાયચક્રિનું આયોજન કરવાિાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે પુષ્પાબેન જાની તથા સંમથાની બહેનોએ ભજન કકતચન રજૂ કયાચ હતા અને ભગવાન રાિની બથચ ડે કેક કાપવાિાં આવી હતી અને િહાપ્રસાદ લઇ સૌ છૂટા પડ્યા હતા. સંપકક: 020 8270 2303.

સાભાર મવીકાર • BAPS સંમથા દ્વારા પ્રકાશીત 'શ્રી મવામિનારાયણ પ્રકાશ' તેિજ 'શ્રી મવામિનારાયણ બાળપ્રકાશ' (ગુજરાતી - અંગ્રેજી)ના િાચચ ૨૦૧૦ના અંકો િળ્યા છે. • શ્રી મવશ્વ ગાયત્રી િહાપીઠ, કાસોર દ્વારા પ્રકામશત 'મવશ્વભારતી'નો િાચચ – ૨૦૧૦નો અંક િળ્યો છે. • અનુપિ મિશન, િોગરી દ્વારા પ્રકામશત 'િહ્મમનઝચર'નો િાચચ-૨૦૧૦નો અંક િળ્યો છે.

%/ /'/!0 3 * 1 / ! 0 '6 3$0 9 : 1$ 0 6 5 7 ,0 / 4 6( 3 . !&6 2 %/$! 6 "3 0 &1=$ / !/$ / 3 6 8 '3!6 >1 ) 4% 0 ; = = 3 $3) '3!6 0 <= = / !3 $3"17 +3- ) # 3 / / / 4 $/ 0 % %3

6

7

!

!& ! $ $ ! # $ # !( " ! % & '

#

)*# %) &# ) # '*! ! %) !

&, ( . # ) -

(

#

( $ ) !% # !)!&% # %) ) ! & # # %) ) (! & # # %) ) & ) &. 1200 &" &%. 3# !' 3* 3 - & & & &

&.

,,,

) &/ &

, (

(&$ (&$ (&$ (&$

.

/ / / /

& ) $+ - & ) ' & ( ( - &. ( ' &. , &

, (

'

' ( ' !( ' ( ' !( ' ( ' !(

# '

)*# %) & +"

'

'

! #!)* !%

&, &' %

-)

&% (!

*

$ '$ !

, " &( $ '$

+%

$ '$

,,, , )* !##$&*&() & +" $ !# !% & , )* !##$&*&() & +"

anupm keqrs#

 lGnæsùg, sgA¤, sAesIyl fùKˆn ivgere ˆuæsùgAeae ‘anupm keqrs#’nA SvAiw¿q veÃqerIyn jmovArnAe aAgñh rAŠAe. wrek aA¤qm sA¤q ¦pr weˆrmAù ame 50¸I vŒu tAà bnAvvAmAù aAve e. aAk¿A#k hAeqel ane ved©g fuLlI ¤NSyAed# hAelmAù keqr©gnI sÈvs ve¤qòes sÈvs ¦plBŒ aApIae Iae. ¤ùGleNdnA kAe¤po S¸e idlIvrI

Contact: Ashvwin Gosai

129 Bowes Road, Palmers Green, London N13 4SB.

Tel: 020 8889 9112 Mobile: 07985 404 942 E-mail: anupamcaterers@yahoo.co.uk www.anupamcaterer.com

CONGRATULATION Congratulations to Mr. Manubhai K Makwana and Mrs. Jayaben Makwana on their 51st Wedding Anniversary.

It was celebrated at radio station and at a restaurant in Southall with family. Best Wishes from daugther Chandika Rathod, Harsha Pitrola, son Ketan Makwana, his wife Vinal Makwana, daughter in law Pritiben Makwana, grand-daughter Uma Makwana, mother in law of Chandrika, Bhanuben Rathod.

શીવ ટ્રાવેલ્સના શ્રી વવજયભાઇ પટેલના ભત્રીજા વિ. સ્મિતેશ વિનેશભાઇ પટેલ (ડભોઉ)ની સગાઇની વવધી તા. ૧૪-૩-૧૦ના રોજ નારના વતની શ્રી િુકશ ે ભાઇ પટેલની સુપત્ર ુ ી વિ. જીનલ સાથે ધાિધૂિપૂવક વ યોજાઇ હતી. પ્રમતુત તસવીરિાં ડાબેથી સ્મિતાબેન વિનેશભાઇ પટેલ, વિ. સ્મિતેશ પટેલ, વિ. જીનલ પટેલ (નાર), લીલાવતીબેન પટેલ તેિજ પાછળ ઉભા રહેલા શ્રી વિતુલ પટેલ, શ્રી િુકશ ે પટેલ તેિજ શ્રી રત્નેશ પટેલ

શ્રી જલારાિ િંવિરે, ગ્રીનફડડ ખાતે શ્રીિદ્ ભાગવત સપ્તાહનું આયોજન શ્રી જલારાિ િંમદરે, ગ્રીનફડડ ખાતે પુરૂષોત્તિ િાસ મનમિત્તે શ્રીિદ્ ભાગવત સપ્તાહનું આયોજન કરવાિાં આવ્યું છે. આ પ્રસંગે તા. ૧૭૪-૧૦ના રોજ દેવતા મથાપન તથા પૂજન સવારે ૧૧-૦૦ કલાકે અને તા. ૧૭-૪-૧૦ના રોજ પોથીયાત્રા - ભાગવતજીનું પૂજન તથા િહાત્મ્ય કથા બપોરે ૨-૩૦થી ૬-૩૦ દરમિયાન થશે. તા. ૧૮-૪-૧૦ના રોજ કપીલ જન્િ, તા. ૧૯-૪-૧૦ના રોજ ધૃવજીની કથા - ભરત કથા, તા. ૨૦-૪-૧૦ના રોજ નૃમસંહ પ્રાગટ્ય તથા વાિન જન્િ, તા. ૨૧-૪-૧૦ના રોજ શ્રી રાિ જન્િ તથા શ્રી કૃષ્ણ જન્િ નંદ િહોત્સવ, તા. ૨૨-૪-૧૦ના રોજ શ્રી ગોવધચન પૂજા, તા. ૨૩-૪-૧૦ના રોજ શ્રી રૂક્ષ્િણી (તુલસી) મવવાહ તેિજ તા. ૨૪-૪-૧૦ના રોજ પમરમિત િોિ, કથા મવરાિ તથા મવષ્ણુ યજ્ઞના પાવન પ્રસંગોની ઉજવણી કરવાિાં આવશે. વ્યાસપીઠ પરથી કથાકાર શામત્રી શ્રી મપયૂષભાઇ િહેતા સંગીતિય કથાનું રસપાન કરાવશે. રોજ પૂજા સિય સવારે ૧૧૦૦થી ૧૨-૦૦ તેિજ કથાનો સિય ૨-૩૦થી સાંજના ૬-૦૦ વાગ્યા સુધી રહેશે. પૂજાિાં બેસવા તથા યજિાન બની ભાગવત સપ્તાહનો અિુલ્ય લાભ લેવા િાટે િંમદર અથવા અસ્મિતાબેનનો સંપકક કરવો. સંપકક: 020 8868 4536.

& & 1 $ $ ) *1 2 + ) $ /

& & 2 ) $ ' $ & + & & $* 0 $ & ) $ $ & + ) 1"1 , (% . ) ! $ $, & ) & # ) ) $ $ $ & $ 1 $ )

SWEET CENTRE •Weddings •Parties and all •other Functions !

!

For Personal Service Contact:

- "/0"-)") $/&")") &"+('

- "."+/-"1 $/&")") &"+('

! ,*%,-# ,"#

$)

,-$./ "/$

,+#,+

+3

%/ + + , 8 %+ +), (2 1" 9 !+ / / + 7 !#4 + -' / 6 !#4 , 9 , , $+ $3 + $4 , , /!+ . !+ / 2 2 + + + 0 ( +9 %/ -3 / & ! + 9% + ," , * /

$3 5


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 3rd April 2010

સંસ્થા સિાચાર શ્રી થવાવમનારાયણ મંવદર, થટેનમોર દ્વારા વશવશવિ ભજન મંડળી, વુલીચના સહકારથી શવનવાર તા. ૧૭-૪-૨૦૧૦ના રોજ સાંજે ૭૦૦થી ૧૧-૦૦ દરવમયાન શ્રી થવાવમનારાયણ મંવદર, થટેનમોર HA7 4LF ખાતે અપંગ બાળકોને વ્હીલચેર આપવા માટે ફંડ એકત્ર કરવા ભજન કાયથિમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: મનજી કારા 07919 016 535. • લાયસસ ક્લબ અોફ કકંગ્સબરી દ્વારા મહેશ ગઢવી સાથે ઇથટર ફ્રાઇડે મહેફીલના કાયથિમનું આયોજન તા. ૨-૪-૨૦૧૦ના રોજ િીમીયર હાઉસ બેસકવેટીંગ, ૧ કેનીંગ રોડ, વવલ્ડથટન HA3 7TS ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: વદનેશ સોનછત્રા 07956 810 647. • 'આપણો મલક - ગળથૂંથીથી ગંગાજળ'ના કાયથિમનું આયોજન આગામી તા. ૨ એિીલનાં રોજ લેથટરના અથીના હોલ ખાતે અને તા. ૪ એિીલના રોજ વવશ્વકમાથ શવિ મંડળ, યુ.કે. દ્વારા હેરો લેઝર સેસટર, હેરો - લંડન ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. કાયથિમમાં સૌરાષ્ટ્રના મશહુર કલાકારો સવથ શ્રી કરશનભાઈ સાગઠીયા, ચેતન ગઢવી, વદપ્તી દેસાઇ તથા વવશ્વા કુંચાલા શરણાઇ વાદક શ્રી ગજાનન સાલુંકે ભાગ લઇ રહ્યા છે. સંપકક: www.vishwakarmamandir.co.uk ફોન નંબર 020 8902 8930 અથવા 07877 495 399. • 'કાં વર બદલો કાં ઘર', ના નાટ્ય શોનું આયોજન તા. ૧-૪૧૦ના રોજ રાત્રે ૮-૦૦ કલાકે વવસથટન ચચચીલ હોલ, રાયથલીપ ખાતે (વિષ્ણા 07931 708 028), તા. ૨-૪-૨૦૧૦ના રોજ રાત્રે ૮-૦૦ કલાકે ઇલફડટ સ્થથત િબા બેસકવેટીંગ હોલ (િબા 020 8478 0606) ખાતે, તા. ૩-૪-૨૦૧૦ ના રોજ રાત્રે ૮-૧૫ કલાકે થપીની હીલ થીએટર / થકૂલ, નોધથપપ્ટન ખાતે (સુરેશભાઇ 07884 166 657), તા. ૪-૪-૧૦ના રોજ રાત્રે ૭-૦૦ કલાકે પોટસથબારના વાયલોટ્સ સેસટર ખાતે (નીવતન શાહ 020 8361 2471) અને તા. ૫-૪-૨૦૧૦ના રોજ બપોરે ૨-૩૦ કલાકે વવસથટન ચચચીલ હોલ, રાયથલીપ (જેબી પટેલ 020 8346 2419) ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. તમામ થથળે નાટકના શો રાબેતા મુજબ ચાલુ રહેશે. • ધ આટટ અોફ લીવીંગ દ્વારા તા. ૧-૪-૨૦૧૦ના રોજ ગુરૂવારે સાંજે ૭-૩૦થી ૧૦-૩૦ દરવમયાન સિાવવસ પાટીદાર સેસટર, ફોટચી એવસયુ, વેપબલી પાકક HA9 9PE ખાતે રીશી વનત્યિજ્ઞા અને સચીન વલમયેના વિવ્યનું અયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તેઅો સત્સંગ, વવઝડમ અને મેવડટેશન પર િવચન આપશે. સંપકક: 07956 562 788.

વાંચો અિે વંચાવો િાિ-૧૦િું ચાલુ

તિારી વાત...

હજુ વધુ િીટીશિ િોકલીશ

અમદાવાદ લંડન વચ્ચેની સીધી વવમાની સેવા શરૂ કરાવવા આપે આદરેલી ઝુંબેશને હું મારો ટેકો આપુ છું અને આ સાથે કુલ ૫૦ સહીઓ કરાવીને મોકલું છું. હજુ મારી પાસે પીટીશન ફોમથ છે અને બીજી વધારે સહીઅો કરાવીને મોકલીશ. હું અંગત રીતે બધા વાચકો અને વમત્રો-સંબંધીઅોને વવનંતી કરું છું કે આપ પણ ડાયરેક્ટ ફલાઇટ માટે પીટીશન સહી કરાવો અને વમત્રોને પણ તે માટે સમજાવો. - બાબુભાઇ બી. પટેલ, મીચમ

'ટીિ ગુજરાત સિાચાર'િે અનિિંિિ અમદાવાદ – લંડન વચ્ચેની સીધી વવમાની સેવા શરૂ કરવા માટે શ્રી સીબી અને 'ગુજરાત સમાચાર'ની ટીમ દ્વારા જે ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી છે તે બદલ આપ સવગેને ખૂબ જ અવભનંદન અને આપ સવગે આ કાયથમાં સફળ થાવ તે માટે લાખ લાખ શુભેચ્છાઓ. આપ આવાને આવા સત્કાયોથ ચાલુ જ રાખશો. આ સાથે હું મારા વમત્રો સંબંધીઅોની ૭૦ સહીઅો ધરાવતા પીટીશન ફોમથ આપને મોકલી રહી છું. ફરી એક વખત આભાર. - ઇન્દુબેન મમસ્ત્રી, થોટટન હીથ

સીધી નવિાિી સેવા શા િાટે િનહં? તમે અમદાવાદની સીધી વવમાની સેવા શરૂ કરાવવા માટે જે ઝુંબેશ શરૂ કરી છે તે ખૂબ જ સારૂ કામ છે અને તે માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અમદાવાદની સીધી વવમાની સેવા શરૂ થઇ જાય તો મોટી ઉંમરના લોકો, ડીસેબલ લોકો, મવહલાઅો તેમજ નાના બાળકો ધરાવતા પવરવારોને ખૂબ જ ફાયદો થાય. જે સ્થથતી છે તે જોતા મને સહેજે કહેવાનું મન થાય છે કે આટલા મુસાફરો છે અને સૌ કોઇ પૈસા ખચગે છે તો સીધી વવમાની સેવા શા માટે નવહં? મારા ટેકા તરીકે આ સાથે ૩૦ વ્યવિઅોની પીટીશનમાં સહીઅો કરાવીને આપને મોકલું છું. આશા છે કે આપણે સૌ જરૂરથી સફળ થઇશું. - સુભાષીની પટેલ, બાર્કિંગસાઇડ

33

ચાલો, લેસ્ટરિાં એનશયિ કાનિિવલિી િોજ િાણવા... અા ઇથટર વીકેસડ લેથટરમાં સાઉથ એવશયન કલ્ચરથી ધમધમતું બની જશે. પાકકલેસડ, અોડબી, લેથટર ખાતે તા.૨ થી ૪ એવિલ ૨૦૧૦ દરવમયાન ભરાનાર અા એવશયન કાવનથવલમાં સાઉથ એવશયન સાંથકૃતીક પરંપરા, વવવવધ દેશરાજ્યની અાધુવનક વાનગીઅોનો રસથાળ, ફેશન, નૃત્ય-સંગીત કલા અાદીના વનદશથન સવહત ઘણું બધું..જોવા-માણવા સાથે ખરીદી કરવાનો અનોખો અનુભવ. જેમાં સપવરવાર-વમત્ર મંડળ સવહત પધારવા હાવદથક વનમંત્રણ. બાળકો માટે 'કીડ્સ કોનથર' જ્યાં ફેસ પેઇસટીંગ, બાઉસસી કાસલ સવહત જાતજાતની િવૃવિઅો. 'ફુડ કોટટ'માં વવવવધ થવાવદષ્ટ વાનગીઅોનો થવાદ માણવા, બજારમાં માસયામાં ન અાવે તેવા દરે ખરીદી કરવાનો લ્હાવો, અવત અાધુવનક નવવધૂ ફેશન, દાગીના અને અસય સામગ્રીઅોનો ખજાનો જોવા મળશે. નવા થથળોએ હોલીડે માણવા જવા ટ્રાવેલ માકકેટમાં તમારી જરૂવરયાત મુજબના હોલીડેનું અાયોજન ટૂર વનષ્ણાતોનું માગથદશથન મળશે. બી.બી.સી. એવશયન નેટવકક દ્વારા "એસટરટેઇનમેસટ થટેજ" નું સંચાલન જેમાં યુ.કે.ના ટોચના કલાકારોની કલાના દશથન થશે. બોલીવુડ કલાકાર નવીન કુસદ્રાના હીટ ગીતોની ધૂનો સવહત મનોરંજનની ભરમાર! તમને તમારા અારોગ્યની વચંતા છે? તો એનો પણ જવાબ

અા કાવનથવલમાં મળી રહેશે. વિવટશ હાટટ ફાઉસડેશન તરફથી મફત સલાહ અને તમારૂં અારોગ્ય સાચવવા અંગેની માવહવત સભર સાવહત્ય ઉપલબ્ધ થશે. ગુજરાતી, વહસદી, પંજાબી, ઉદૂથ વગેરે ભાષાઅોમાં સલાહ મળશે. અા કાવનથવલનું ઉદ્ઘાટન લેથટરના એમ.પી. શ્રી કીથ વાઝ અને 'ગુજરાત સમાચાર' અને 'એવશયન વોઇસ'ના તંત્રી/ િકાશક શ્રી સી.બી.પટેલના વરદ્ હથતે થશે. એમ.પી. કીથ વાઝે જણાવ્યું હતું કે, 'અાવો સરસ કાવનથવલ લેથટરના અાંગણે યોજાઇ રહ્યો છે એનું મને ગૌરવ છે. લેથટરના સાઉથ એવશયન રહેવાસીઅોના વૈવવધ્ય સભર સંથકૃતી, કલા, સંગીત, પહેરવેશ, જ્વેલરી, વાનગીઅો અાદી ચીજવથતુઅોનો પવરચય સમગ્ર લેથટરવાસીઅોને મળશે. ચાલો સૌ લેથટરવાસીઅો, અાપણે સૌ સાથે મળી અા મેળાની મોજ માણીએ. અાવો મોકો વારે વારે નથી અાવતો!' શ્રી.સી.બી. પટેલે જણાવ્યું હતું કે, 'લેથટર અને લેથટરશાયરમાં માત્ર વિવટશ એવશયનોની જ વવરાટ વથતી છે

સીધી નવિાિી સેવાથી સૌિે ફાયિો લેથટરના મહાત્મા ગાંધી હાઉસ ખાતે રહેતા સૌ કોઇ આ સાથે પીટીશન મોકલી આપીએ છીએ. ખરેખર જો સીધી વવમાની સેવા શરૂ થાય તો ખૂબ જ મોટો ફાયદો થાય તેમ છે. આ સાથે અમે િાથથના કરીએ છીએ કે આપની અમદાવાદની સીધી િવમાની સેવાની અપેક્ષાને ભગવાન સાકાર કરે. અમે છેલ્લા બે વષથથી 'ગુજરાત સમાચાર' મંગાવીએ છીએ અને સમાચાર વાંચવાનો ઘણો આનંદ થાય છે. ફરી એક વખત સીધી વવમાની સેવા ઝુંબેશ માટે ધસયવાદ. - કૌમિકરાય દવે, લેસ્ટર

અિારો સાથ છે આિિી સાથે બોરેમવુડ વવથતારમાં રહેતા ૨૧૯ સદથયોની સહીઓ કરીને પીટીશન ફોમથ આપને મોકલી રહ્યો છું. સહી કરનાર સૌ સદથયોનું થપષ્ટપણે માનવું છે કે લંડનથી અમદાવાદની સીધી વવમાની સેવા શરૂ થવી જ જોઇએ. 'ગુજરાત સમાચાર - એવશયન વોઇસ' અને 'એન.સી.જી.ઓ.' દ્વારા આટલી બધી મહેનત કરવામાં આવે છે તેમાં અમારો સૌનો સંપૂણથ સાથ છે. - સુરેન્દ્ર મણીયાર, વોટફડટ

પ્રફુલ્લિાઇ આટલું તો કરો? મુરબ્બીશ્રી િફૂલ્લભાઇ પટેલ મૂળ ગુજરાતના છે અને તે નાતે તેમણે ઘરડા લોકો અને ગુજરાતી મુસાફરોના લાભ માટે અમદાવાદથી લંડનની સીધી વવમાની સેવા માટે ઘટતું કરવું જ જોઇએ. આણંદ અને ગુજરાતના વતની તરીકે આ સીધી વવમાની સેવા આપણી સૌથી અગત્યની જરૂવરયાત છે. આપ અમારી તકલીફ સમજશો તેવી આશા સહ. - મિષ્ણકાંત પટેલ, ઇમેઇલ દ્વારા

સીધી નવિાિી સેવાિે િારો િણ ટેકો... મારા વમત્રો, પવરવચતો અને સગાંસંબંધીઓ મળી કુલ ૪૦ વ્યવિઓની સહીઓ ધરાવતી પીટીશન આ સાથે મોકલી રહ્યો છું. લંડન અને ગુજરાતના અમદાવાદ વચ્ચેની સીધી વવમાની સેવા ખૂબ જ જરૂરી છે. સીધી ફ્લાઇટ ન હોવાથી ખૂબ જ તકવલફ પડે છે અને મુશ્કેલી થાય છે. - બાબુભાઇ આર. પટેલ, હૈઝ

એમ નથી, એ તો ગુજરાતીઅોનો પણ ગઢ છે, જેઅોએ જીવનના વવવવધ ક્ષેત્રે િગવત સાધી મૈત્રી અને ભાઇચારાનો સંદેશ ફેલાવ્યો છે. અાપણા સંથકાર વારસાને પુષ્ટી અાપવાનો અા અનોખો અવસર છે. લેથટર અને અાસપાસના વવથતારમાં રહેતા અાપણા બધા જ ભાઇબહેનોએ ઇથટરની રજાઅોનો સદુપયોગ કરવા અા કાવનથવલની મુલાકાત લેવી જ રહી.'

કામનથવલનો સમય: શુિવાર તા.૨-૪-૧૦ સવારના ૧૧ થી સાંજના ૭. શવનવાર તા.૩-૪-૧૦ સવારના ૧૧ થી સાંજના ૭. રવવવાર તા.૪-૪-૧૦ સવારના ૧૧ થી સાંજના ૬ થથળ: Parklands, Oadby, Leicester. 'ગુજરાત સમાચાર' અને 'એવશયન વોઇસ' અા મેળાના િીસટ પાટટનર છે. ટી.વી. પાટટનર : ઝી. ટી.વી. રેવડયો પાટટનર: બી.બી.સી. એવશયન નેટવકક અને બીઝ એવશયા અોનલાઇન પાટટનર છે. વધુ માવહવત માટે વેબસાઇટની વીઝીટ કરો:www.asiancarnival.co.uk સંપકક: મંદીપ નાસદ્રા, Mob: 07880 68 68 60

નિસડિ સ્વાનિિારાયણ િંનિરિો અોલમ્પિક 'લેન્ડિાકક લંડિ' િીિ બેજ તરીકે સિાવેશ BAPS સંચાવલત વનસડન સ્થથત થવાવમનારાયણ મંવદરનો સમાવેશ વવશ્વ વવખ્યાત અોલસ્પપક રમતોત્સવ માટેના લેસડ માકક લંડન' પીન બેજ તરીકે કરવામાં આવ્યો છે. લંડનની ૩૩ બરોના પીન બેજીસની પસંદગી અંગે તાજેતરમાં જ જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. જેમાં િેસટ બરોના પીન બેજ તરીકે વનસડન મંવદરની પસંદગી કરવામાં આવી છે. ગત સપ્ટેપબર – ૨૦૦૯માં 'ધ લંડન અો ગ ગે ના ઇ ઝીં ગ કમીટી અોફ ધ

અોલસ્પપક અને પેરાલપપીક ગેપસ' (LOCOG) અને લંડન કાઉસ્સસલ દ્વારા 'લેસડમાકક લંડન' હવરફાઇનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં તમામ લંડનવાસીઅોને ભાગ લેવા માટે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. જેમાંથી દરેક બરોના ચાર પીન બેજ પસંદ કરાયા હતા. જે પૈકી િેસટના વનસડન મંવદરની ડીઝાઇનને પીન બેજ તરીકે પસંદગી કરવામાં આવી હતી. પસંદ થયેલા તમામ પીન

બેજીસના મેટલ પીન બેજીસ બનાવાશે. LOCOGના ચેરમેન સબાથટીયન કોએ પસંદ થયેલ પીન બેજીસ બરોના વડાને અપથણ કયાથ હતા. જે થવીકારતા િેસટ બરોના બાળકો અને પવરવાર વવભાગના એક્ઝીક્યુટીવ મેપબર કાઉ. બોબ વ્હાટટને જણાવ્યું હતું કે "વનસડન મંવદર માત્ર િેસટ જ નવહં

ત મા મ લંડનવાસીઅો માટે આગવી અોળખ છે. હું માનું છું કે અમારા બરોના તમામ રહેવાસીઅો આ બેજ ગૌરવભેર ધારણ કરશે.” િેસટ બરોના નેતા કાઉ. પોલ લોબથરે જણાવ્યું હતું કે 'મંવદર માત્ર એક વબલ્ડીંગ નથી, પણ હું હંમેશા વહસદુઅોની સેવાિવૃિી અને તેમના સામાજીક યોગદાનથી અવભિેવરત થયો છું." મેટલ પીન બેજ તૈયાર થયા બાદ વેચાણમાં મૂકવામાં આવશે.

નોથથ વેસ્ટ લંડન લોહાણા કોમ્યુનીટી દ્વારા રામનવમીની ઉજવણી નોથથ વેથટ લંડન લોહાણા કોપયુનીટી દ્વારા રામનવમીની ઉજવણીના ભવ્ય કાયથિમનું આયોજન તા. ૨૪-૩-૨૦૧૦ના રોજ વેપબલી સ્થથત ૨૭ ગામ પાટીદાર સમાજના હોલમાં કરવામાં આવ્યું હતું. આ િસંગે સૌએ રસતરબોળ થઇ જવાય તેવા ભવિ સંગીતનો લાભ લીધો હતો. કાયથિમને દર વષથની જેમ શ્રીમતી ઇસદુબેન અને શ્રી અરવવંદભાઇ ઠકરાર પવરવારે થપોસસર કયોથ હતો. આ કાયથિમનું સંચાલન સંથથાના સેિેટરી શ્રી વવનોદભાઇ ઠક્કરે કયુું હતું અને િમુખ િવતભાબેન લાખાણીએ મનનીય િવચન કયુું હતું.


34

જિશેષ લેખ

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 3rd April 2010

રાધાકૃષ્ણના પ્રેમની પજિત્રતા અને લીિ ઇન જરલેશનશીપ... - જિદ્યાિચસ્પજત ગૌતમ પટેલ તા. ૨૪ માચષ, ૨૦૧૦ની વહેલી સવારે જેવું છાપું હાથમાં લીધું કે તરત સમગ્ર ભારતીય સંથકૃનત, પરંપરા અને લોકમાનસ ઉપર વીજળીનો પ્રહાર થતો હોય તેવી હેડલાઇન જોઈ. ‘લીવ ઇન નરલેશનશીપ ગુનો નથી. - ભગવાન કૃષ્ણ અને રાધા પણ સાથે રહેતા હતા...’ આવું ભારતની સુપ્રીમ કોટડના ચીફ જથટીસ કે.જી. બાલકૃષ્ણન, ન્યાયમૂનતષ દીપક વમાષ અને બી.એસ. ચૌહાણની બેન્ચે એક ચુકાદો અનામત રાખતા અવલોકન કયુું. આશ્ચયષ! લિ પહેલાં પુખ્ત વયની બે વ્યનિ વચ્ચે સેક્સ ઉપર કાનૂની પ્રનતબંધ નથી અથવા એમને રોકવા કે દંડવાનો કોઈ કાયદો નથી વગેરે જાતની વાતો વાંચી બીજે જ નદવસે એકથી વધુ શંકરાચાયોષ, નવદ્વાનો, સંતો અને સામાન્ય માનવીના પ્રનતભાવો ચારેબાજુથી આવ્યા. આ નવષયમાં મતાન્તર હોઈ શકે, પણ અહીં જે રાધાકૃષ્ણનો ઉલ્લેખ થયો છે તે જરા નવથતૃત નવચાર માંગી લે તેવો મુદ્દો છે. સહુપ્રથમ થપિીકરણ કરી લઈએ કે સુપ્રીમ કોટડના ચૂકાદાની અવગણના ન થાય. એ કાયદાકીય ગૂનો બની જાય, પરંતુ એના કોઈ ચૂકાદામાં જો ક્યાંય સત્યની સનરયામ ઉપેિા થઈ હોય તો આદરપૂવષક સુપ્રીમ કોટડની મહિા માન્ય રાખીને સત્ય શું છે તે પ્રત્યે અંગુનલનનદગેશ કરવા જેટલું નવચાર થવાતંત્ર્ય અને વાણી થવાતંત્ર્ય કે અનભવ્યનિ થવાતંત્ર્ય મારા બંધારણે મને બક્ષ્યું છે. એથી આ લેખ નવથતારથી લખવા પ્રેરાયો છું. સવષપ્રથમ સામાન્ય માનવીની સમજ છે કે સેક્સ કે શરીર સંબધં પુખ્ત વયના થત્રી અને પુરુષ લિ પછી માણે છે. આ સામાનજક પ્રચનલત રૂઢી છે અને લિ કયાષ પૂવગે જો કોઈ આવું કાંઈ પણ કૃત્ય કરે તો તેને ભારતના બધા ધમોષમાં વ્યનભચાર કે પાપમય કૃત્ય માનવામાં આવે છે. આ તો થયો સામાન્ય મત કે સામાન્ય માનવીની સામાન્ય સમજ થઇ અને જ્યાં સુધી મારું અધ્યયન, અધ્યાપન કે અનુભવ જાય છે ત્યાં સુધી નવનધપૂવકષ લિ કયાષ નવના જેને આજે ‘લીવ ઇન નરલેશનશીપ’ જેવા અભારતીય શબ્દોથી ઓળખવામાં આવે છે તેવી કોઈ પ્રથા ભારતમાં પ્રાચીન સાનહત્યમાં પુરાણોમાં કે સમાજમાં માન્ય રાખવામાં આવી હોય તેવું થપિપણે પ્રાપ્ત થતું નથી. આ આખો ખ્યાલ મને તો ‘અભારતીય’ જણાય છે. કારણ આવા સંબધં ને ભારતીયોએ ‘વ્યનભચાર’ ગણાવ્યો છે. આવા પ્રકારનું જીવન ગનણકા કે વેશ્યાવૃનિવાળામાં હોઈ શકે, સભ્ય સમાજમાં નહીં. આ મારી પોતાની અંગત સમજ છે. પ્રશ્ન અને યિ પ્રશ્ન છે રાધા-કૃષ્ણના સંબંધનો. આજથી આશરે ૪૦ વષષ પહેલાંની વાત છે. ગામમાં ડોક્ટર તરીકે હું કામ કરતો હતો. દવાખાનાનું મુખ્ય બારણું બહાર રથતા ઉપર પડતું હતું. સાંજનો સમય હતો. દવાખાના પાસેથી રથતા પર એક વૃિ બાઈ લાકડાંનો ભારો લઈને નીકળી. સુકલકડી કાયા - ઉંમર હશે ૬૦થી ૬૫ જેટલી. નનરાધાર બાઈ. ઘરમાં આગળ-પાછળ કોઈ ન મળે. ભારાને બે હાથે પકડી રાખેલો. શરીરની વૃિાવથથા અને લાકડાના ભારાના વજનને કારણે હાથ થોડાંક ધ્રુજતાં હતા. આ માજીને જોઈને મને નવચાર આવ્યો. મારા દાદીમાં આવાં જ હતાં. તેઓ આટલી ઉંમરના હતાં ત્યારે તેમનું ધ્યાન રાખવા ચોવીસ કલાક માટે અમે એક માણસ રાખ્યો હતો. જ્યારે આ બાઈ નબચારી પોતાના ગજા ઉપરાંત કામ કરે છે. મેં ધીરેથી બૂમ પાડી. ‘માજી, ઊભા રહો...’ પટાવાળો સામે જ ઊભો હતો. પોતાના કાને હાથ દઈને મને ઇશારો કયોષ કે માજી થોડાંક બહેરાં છે. તેથી એમ નહીં સાંભળે. મેં બારણા પાસે જઈને તેમને બોલાવ્યા અને પૂછ્યુંઃ ‘ભારો કેમ આપ્યો?’ તો કહે, ‘ચાર આને.’ મેં કહ્યું, ‘મારા ઘરે નાખી દો...’ મારે તો દવાખાનું અને ઘર

રાધા અને કૃષ્ણના સંબંધો એમનું થથાન માન કે મહિા સમજવા માટે આપણે છેક વેદના કાળ સુધી એટલે આજથી દસેક હજાર વષષના સાનહત્ય સુધી દૃનિપાત કરવો પડે. વેદમાં ‘થત્રોત્રં રાધાનાં પતેઃ ’ (ઋ.વે. ૧-૩૦-૫) એવો નનદગેશ ઋગ્વેદમાં થપિ છે. ત્યાં રાધાને ઇશ્વરની શનિ તરીકે થવીકારવામાં આવી છે. પ્રો. બલદેવ ઉપાધ્યાય પોતાના ૫૦૦થી વધુ પાનાના અભ્યાસપૂણષ ગ્રંથ ‘ભારતીય વાઙ્મયમાં શ્રીરાધા’ના પૃ. ૩૧ ઉપર લખે છે કે, ‘મારી દૃિમાં રાધઃ અને રાધા બંને શબ્દો ‘રાધ્ વૃિૌ’ ધાતુ પરથી આવ્યા છે. તેમાં ‘આ’ ઉપસગષ લગાવવાથી ‘આરાધપનત’ ધાતુ બને છે. એનો અથષ છે આરાધના, અચષન... આમ રાધા પૂણષતમ આરાધનાનું પ્રતીક છે.’ રાધોપનનષદ અને રાનધકાતાપનીયોપનનષદમાં રાધાતત્ત્વનું નવથતૃત નવવેચન છે. ત્યાં ‘કૃષ્ણ જેની આરાધના કરે છે તે રાધા’ અથવા ‘જે કૃષ્ણની સદા આરાધના કરે છે તે રાધા’ એમ સમજવામાં આવ્યું છે. રાધાનો એક થત્રીપાત્ર તરીકે ઉલ્લેખ સવષપ્રથમ હાલની ગાથા સપ્તશતીમાં મળે છે. આ ‘હાલ’ રાજા ઇ.સ.ની પહેલી શતાબ્દીમાં થઈ ગયા. આ નનદગેશ ગુજરાત પ્રાન્તનો હતો એવું નવદ્વાનો માને છે. સમય પસાર થતાં પુરાણોમાં શ્રીકૃષ્ણ સાથે રાધાનો નનદગેશ થવા લાગ્યો. શ્રીમદ્ ભાગવત મહાપુરાણ અત્યંત પ્રનસિ છે. તેમાં રાધાના નામનો થપિ ઉલ્લેખ નથી, પરંતુ દશમ થકંધના ૩૦મા અધ્યાયના ૩૪મા શ્લોકમાં ‘આરાનધત’ શબ્દમાં નવદ્વાનો રાધાનો નનદગેશ જુએ છે. શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ અનુસાર, શ્રીકૃષ્ણ ૧૧ વષષ અને બાવન નદવસ સુધી વ્રજમાં રહ્યા હતા અને શ્રીમદ્ વલ્લભાચાયષના અનુયાયીઓ આજે પણ આ બાલથવરૂપની આરાધનામાં માને છે. સહેજ પ્રશ્ન થાય છે કે જેને ૧૨ વષષ પણ પૂરા નથી થયા એ કૃષ્ણ રાધા કે ગોપીઓ સાથે હસે, રમે કે ખેલે એને

ભેગાં જ હતાં. તેમણે ભારો નીચે નાખ્યો. મેં પૂછ્યું, ‘મા, તમારો ભારો હંમેશા વેચાઈ જાય ખરો?’ માજી કહેઃ ના બાપ, કોઈક દહાડો ન પણ વેંચાય. મને મનમાં થયું. આ વૃિા માથે ભારો લઈને ઘરેથી નીકળતાં હશે ત્યારે તેના મનમાં ભારો વેંચાશે તેવી ખાતરી પણ નથી હોતી. માથે ભારો લઈને આખું ગામ ફરે અને ન વેંચાય તો ઘરે પાછા ફરે ત્યારે તેના મનમાં

આના આપ્યા. મને કહે ‘સાહેબ, મોત પણ આવ્યું નહીં. મારે કેટલા ભવ જીવવાનું છે! આ ભારો નાનો છે. આટલા લાકડાં પણ માંડ ઉપડે છે. તેના ચાર આના ન હોય. ત્રણ આના જ આપો.’ પોતાની અશિ અને ભૂખે મરવા જેવી સ્થથનતમાં પણ ખોટી રીતે વધુ પૈસા ન લેવાની તેમની ભાવના જોઈ મને મનમાં ખૂબ માન થયું. અંતે સમજાવીને મેં તેને ચાર આના આપ્યા. તે પછી થોડા ટાઇમમાં મારી બદલી ત્યાંથી નવંછીયા ગામે થઇ. એક વાર ભાડલાના એક ભાઈ મને મળ્યા,મેં તેમને આ માજીના સમાચાર પૂછ્યા તો જાણવા મળ્યું કે તે તો ગુજરી ગયાં. પણ ભુખના દુઃખથી, રોગથી કે બંનેથી તે કંઈ જાણી શકાયું નનહ. મને મનમાં થયું માજી જો ગામમાં ખાવાનું માંગત તો તેના જેટલું તો મળી જ રહેત! પરંતુ આવી અશિ હાલત અને વૃિાવથથામાં પણ કોઇની પાસે હાથ લાંબો કરવા કરતાં પોતાની મહેનતથી જીવનનનવાષહ કરવાનું પસંદ કયુું. આ વાતને કેટલાય વરસો થઈ ગયા પણ આ માજી આજે પણ ભુલાતા નથી. - ડો. વોરા લિલિત સત્યઘટના (સંકલનઃ ચંદ્રિકા શેઠ-નોટીંગહામ)

જિંદગી સામેનો પ્રેરણાદાયી િંગ કેવી વ્યથા થતી હશે! તે કલ્પના માત્રથી હું ધ્રુજી ઉઠ્યો. મેં કહ્યું કે જ્યારે તમારો ભારો ન વેંચાય ત્યારે તે મારે ઘરે નાંખી જવો. તેમના મુખ ઉપર ધીમા હાથયની રેખાઓ અને આંખમાં ચમક દેખાઈ કારણ કે તેમને ખાતરી હતી કે તેમનો ભારો વેચવાનો જ છે અને હવે ક્યારેય ભારો લઈને ઘરે પાછા ફરવું નનહ પડે. આના થોડાક સમય બાદ માજી બીમાર પડ્યાં. અને સાજા થયાં એટલે ફરી ભારો લઈને આવ્યા. શરીર પર ઠીક ઠીક અશનિ દેખાતી હતી. ભારો ઘેર નાખ્યો. મેં તેને ચાર

આધુનનક લીવઇ ન નર લે શ ન શી પ સાથે આપણે સરખાવીએ તો કેવા લાગીએ? ભા ગ વ ત પુરાણથી જરા આગળ વધીએ. બ્ર હ્મ વૈ વ ત ષ પુ રા ણ ના કૃષ્ણજન્મ ખંડમાં ૧ ૩ ૧ મા અ ધ્ યા ય માં રા ધા - કૃ ષ્ ણ ના ચનરત્રનું નવથતૃત વણષન છે અને ત્યાં રાધા અને કૃષ્ણના લિ થવાની થપિ વાત કરવામાં આવી છે. આ જ રીતે ગગષસંનહતા નામના પ્રાચીન ગ્રંથના પ્રથમ ખંડના ૧૬મા અધ્યાયના ૩૦થી ૩૮ શ્લોકમાં બ્રહ્મા રાધા અને કૃષ્ણના લિ અનિ પ્રગટાવી સાત ફેરા ફેરવીને વૈનદક નવનધથી કરાવે છે અને પછી એ બન્નેની થતુનત કરે છે તેવો થપિ ઉલ્લેખ છે. જેના નવનધપૂવષક અનિસાિીએ લિ થયા હોય તેમનું ઉદાહરણ ‘લિ પૂવષના સેક્સ’ની બાબતમાં કેવી રીતે આપી શકાય? પ્રશ્ન થાય કે સંથકૃત સાનહત્યમાં અને પાછળથી ભારતની અનેક ભાષાઓમાં રાધા-કૃષ્ણના કાવ્યોમાં બંનેનો શૃંગાર વણષવાયો છે તેનું શું? આવા પ્રકારના વણષનોના પુરથકૃતાષ ગ્રંથ તરીકે જયદેવનું ગીત ગોનવંદ પ્રથમ નજરે ચઢે છે, પણ સામાન્ય લોકો નથી જાણતા કે આ ગીત ગોનવંદના પ્રથમ શ્લોકની ટીકામાં ટીકાકારે બ્રહ્મવૈવતષ પુરાણનો હવાલો આપીને આ બે નદવ્ય યુગલોના લિની વાત થપિ કરી છે. પરણેલા હોઈ તેઓના સંભોગ કે નવપ્રલંભ શૃંગારની વાતોમાં ક્યાંય અધમષ, અન્યાય કે અસામાનજકતાનું દશષન ન કરી શકાય. અથવા તેને આધુનનક લીન-ઇન-નરલેશનશીપ’માં ન ઘટાવી શકાય. આથી આગળ વધીને ઉપનનષદ, તંત્ર અને નવનવધ સંપ્રદાયો જેવાં કે નનમ્બાકક, રાધાવલ્લભ, ચૈતન્ય, વલ્લભ કે ગોડીય સંપ્રદાયમાં આ પનવત્ર યુગલને દૈવીથવરૂપ અપાયું છે. તેમનો પ્રેમ એ

સામાન્ય પ્રેમલા-પ્રેમલીનો નહીં, પણ નદવ્ય પ્રેમ મનાયો છે જેમાં દેહવાસનાને સહેજ પણ થથાન નથી. એ અથષમાં આ દૈવી યુગલનો જોટો નવશ્વ સાનહત્યમાં પણ જડે તેમ નથી. ભારતીય પરંપરામાં રાધાની તો એક ‘તત્ત્વ’ તરીકે ઉપાસના કરવામાં આવી છે. તેને નચિશનિ, પરાશનિ, રાસેશ્વરી, સવગેશ્વરી, સવુંકતુું સમથાષ કે સવોષપરી તત્ત્વ તરીકે નબરદાવવામાં આવી છે. ક્યાંક તો ‘રાધા નવના કાન આધા’ એવી રીતે પણ તેનું મહત્ત્વ ગવાયું છે એ સંપૂણષ લાવણ્યનો સાર છે. રાધા એક અનુભૂનત છે, એક ભાવના છે, એક નચંતન છે. એક માધુરી છે અને રાધા-કૃષ્ણ એ બે જુદાં નહીં, પણ એક છે અને કેવળ લીલા ખાતર એ બન્ને અલગ થયા છે વગેરે અનેક ઉદ્દાિ વણષનો રાધાના મળે છે. વાથતવમાં પ્રેમના અત્યંત ઉમદા તત્ત્વનો સાિાત્કાર આપણી સંથકૃનતએ રાધામાં કયોષ છે અને ભાવ, વૃનિ, સંથકૃનત કે ભારતીયતાની ઉદ્દાત સમૃનિને જાણ્યા નવના કોઈ એને દેહવાસના કે ઇસ્ન્િયભોગમાં રાચતા ‘લીવ ઇન નરલેશનશીપ’ સાથે કરે તો તેને શું કહેવું? ઘણી વાર માણસ પોતાના અજ્ઞાનથી જ્ઞાનનું માપ કાઢવા નીકળે છે? Sometimes man tries measure the existance of knowledge with the help of ignorance. આવું જ્યાં થાય ત્યાં oh! God forgive them they know not what they are doing! એમ કહેવાનું મન થાય. રાધા અને કૃષ્ણ ઉપર લખાયેલા સાનહત્યનું પૂણષ પનરશીલન આખું આયખુ માંગી લે એવી સ્થથનત છે. ‘રાધાતત્ત્વ’ ઉપર ગ્રંથો રચાયા છે. ભારતના ભનિસંપ્રદાયમાં આ નદવ્ય-યુગલને માટે જે ભનિકાવ્યની નદીઓ વહી છે તેને સમાવવા કે સમજવા માટે સદીઓ પણ ઓછી પડે. આવા પ્રસંગે જ્યારે સમગ્ર નવષયનો પૂરો અભ્યાસ ન હોય ત્યારે આવા નવધાનો થાય છે. પણ આપણે એને ઉદારતાપૂવષક સમજીને નવધાન કરનાર સુધારવાની તક આપવી જોઈએ. અંગ્રેજીમાં કહ્યું છે Even Homer nodes અને ‘માનવમાત્ર ભૂલને પાત્ર’. જો નીચલી કોટડ કોઈ ચૂકાદો આપે તો હાઇ કોટડ તે યોગ્ય ન જણાય તો તેને સુધારે છે અને હાઇ કોટડનો ચૂકાદો બરાબર ન જણાય તો સુપ્રીમ કોટડ તેને રદ્દ કરીને નવા નનણષય આપે છે. પણ જો સુપ્રીમ કોટડમાં આવું કાંઈક થાય તો? લોકશાહીમાં પ્રજા સવોષપરી છે. પ્રજા પોતે વાંચે, નવરામે, નવચારે અને વતગે તે માટે અહીં આ રાધાકૃષ્ણની વાતને નવથતારથી રજૂ કરવામાં આવી છે.

પાન-૬નું ચાલુ

લેસ્ટરનો પત્ર... ગુનો કરીને વતનથી ભાગીને લેથટરમાં આવી જતાં ઈનમગ્રન્ટોને પકડવા પોલીસ કનટબિ છે તેમ જ દરેક સહાય પૂરી પાડે છે. આ માટે તેઓ આંતરરાષ્ટ્રીય થતરે કાયષ કરતી નસનરયલ એન્ડ ઓગગેનાઈઝ્ડ ક્રાઈમ એજન્સી સાથે ગાઢ રીતે સંકળાઈને કાયષરત છે. યુકે બોડડ એજન્સીના ઈન્સપેક્ટર સામ બ્રુનલમોરે જણાવ્યું હતું કે અમે આવા છૂપાયેલા ગુનેગારોને વીણી વીણીને દેશનનકાલ કરીને થથાનનક સમાજને સુરનિત બનાવવા માટે કનટબિ છીએ.

હાઇફિલ્ડ્સમાં મજહલાની હત્યા લેથટરના હાઈફફલ્ડ્સ નવથતારમાં આવેલી ગોથમ

થટ્રીટના એક ઘરમાંથી એક મનહલાની લાશ મળી આવતાં પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. આ મનહલાની ઓળખ જાહેર કરાઇ નથી, પરંતુ પોલીસે આ ફકથસામાં એક વ્યનિની ધરપકડ કરી છે. આ કેસ અંગે તપાસ કરતી પોલીસે લોકોને અનુરોધ કયોષ છે કે જો કોઈને પણ આ નવશે કોઈ પણ પ્રકારની માનહતી હોય કે તેમણે કોઈ શંકાથપદ પ્રવૃનિઓ નનહાળી હોય તો તેમણે તરત જ પોલીસનો સંપકક સાધવો.

ભારતીય સંસ્કૃતતનો અમર વારસો સાચવતું


$ ' ' sureˆ vAgÃaAoI

mkAn ŠrIwtA phelAù æA¸imk ´AAn

%. 0 '/ - ' * , ' , . +^ 2V^3h *h *^n (h (h ]*%^ <-h %^ ,^, +^x ‡-E2% Gl/ %h Ll -a ENa %^ l%x, &, &3h-^ *^.h /h-^ <-h *^n (h (h ]* %h (^@ %a%a 2b‡/$^ h l j (^,a 2^"h%a (^@ %a -a *l a h j !*h !h*^n 'j,'^, ,a%h Ha l (h ]* & (%^/a 0 l l =-l *^n 'j,'^,"a ;+ l %h 2, % "!a 3l+ !l /hE ‡*;E ,*^n J ^,%^ 'j,'^, #,‡*+^% j -^n *^&#n l%bn &^-% ],a h <-h *^ i%a *m‡ &e &, l &,"a -^ !bn 3!bn j /a l ! -a' "/^%a %"a *l ^ )^ %^ -l l /bn ,!^ 3!^ j (^,a%h #, 2*^/a - %h (^@ %a%h HaŒ (h ]* !,a j . ^/!^ 3!^ h"a Jl& r%h )^ i &!a / !h j !h%^ /h ^ / !h !h%h H (h ]*%l <-h ^/a 0 ^+ ^ `;2- U^,^ 3^-*^n #, 2V^3h ••z &^ ; %^ )^ ^%a ', "^+ h h 2^[n

' * 43 5 , , %,1 8$0/16 )^,!%a i‡- l* ZhH%a l %a p&%a )^,!a , i-h ,h d/k!%a i‡- l* p&%a h%%a ‡K ^*^n /h-a p&%a%h i /, ,/^*^n 2'.!^ *h./a h % h %^ (l iy ^-h *b (%l 't2-l ,!^n /h&^, !*^n ,l*^n !^ J/!r h 2l#l {z • ( l-, #^ h ~‚€‚ • ,l ,g‡&+^ %l

' ,6

2

/.!, 3a 0 ^+ fo *^n 3^-%^ $l, %b2^, (a a - ‡$,^ !^x %h |• ^ ‡ &l‡ %a , * e B+^ (^# %h !*^* x%a e / a & a {• zzz &^ ; %bn * (e! /.!, *.a 0 j !h* 3!a <-h %a }€z zzz &^ ; %a d,a# _ p*! &, • • ^ B+^ %a e / a %h {z ^ *h%h *h; 'a%h !,a*^n -a$^ & a -bn /.!, *.h h l & Jl& r *^ i n a /.!, 3a 0 ^+ Jl& r ,a#%^, B+‡P ‡, %x (^+, h *^,^ U^,^ !h* h (h Jl& r ,a#a ,a%h !h )^ ^%a 2^,a / *h./a ,Y^ h *h 2e /h-a _ p*!l *^ v *^n ^-!a 3l/^"a !h b0 h !h*%l *b5+ Th0 3!l / *^n /k‡/:+!^ -^//^%l !h* h ‡/0^. (h ]*%a %h &3h-^ *^.h /h-a J"* Jl& r |~z zzz &^ ; *^n ,a#a

.

'/

* * 3l/^%bn Œ /^ *A+bn h h%^ ,^, &, fo 2*+*^n 3E!^Z, ,/^*^n /0h !*^* ^+#^ a+ J‡F+^ &‡,&e x " +^ (^# ‡K ^%^ (Œ,*^n )^,!a , i-%h ;Na *.a 0h (Œ,*^n J/h0/^ *^ i 2^ " ‡K ^%a p&%a * a %%h ,a#/^ *^ i )^,!a ^ (h J+^2l +^x 3!^ &,n!b 2'.!^ *.a %3l!a

* 7 )$ * ' 1 '/ / . '$ .

)^,!%a Š! `B3E a E l -h; ‹6-h; %h +b,l&%^ (^,*^n & #n l *^B+^ (^# 3/h *h‡, % *^ v *^n & & *^/a ,3a h )^,!a+ `B3E a*^n *l-^2a2 3l/^"a E l‡ 0 *^ v i 4+^,h+ !h%h *^;+!^ &a %"a l j (s6-l, `E"! ‡ `E -,a *^H E l -h; *^n %3a &,n!b ‹6-h; %h$,-h; %h +b,l&%^ ;+ )^ l*^n & 5+^!a *h./a h )^,!%^ -l l*^n L^; ‡/0h a Œ ^,a h &,n!b co 2*+*^n !h%h *bn( %^ (^,*^n , e ,^0h Š! ‡2n - *l@ %h Š!

<+b % ‡2n - *l@ %l •* *h,a%^ `B3E a (^+(|z{z*^n & @-h ,^+l h ‡/#h0l*^n L^; %^ ^3 l /$!^ l %h Š! ‡ `E -,a h +b 2 %^ *^ v *^n J/h0/^%a +l %^ a h &3h-^ p&%a -^n(^ 2*+ 2b$a )^,!%^ ‡*‡- ,a j; a%*^n 2E!l #^] &-=$ ,^B+l h /1x {ƒ~‚*^n p&%a !h%^ ‡( %h2%a 0] ! ,a 3!a %h Š! ‡ `E -,a %^ 2a ‡%- p ,^ , ^-h /1x {ƒ‚z*^n +b,l&*^n ‡2n - *l@ `B3E a /h /^%l ‡/ ^, , e +lx 3!l

3!a {ƒ•z"a Jl& r (h ]*%a h *!-( j (h ]* ,^ "x*^n (h ]* 3!l &,n!b *^,l *bTl (h ]*%a 2^ %l %3q &,n!b *3R* / *h.//^%l 3!l Jl& r%h 2^%a"a (h (h ]* %h E/!nH _ %*^n &‡,/!r! ,a%h #, 2V^3h ~ƒ• &^ ; %bn )^ co *h./a 0 ^+ !h* 3!bn h *3S/%^ E".h /h-a Jl& r*^n #^ h {{ ^%bn /.!, #0^x/h h *h *bP (Œ,*^n !l /h ^ *^ i Jl& r , e ,a 2^"l2^" (a l ‡/ @& b@-l ,^ /^ !h*^n ‡%*^x ^+x & ^-b ,^5+bn "l ^n ‡#/2l*^n !l *%h J‡! 2V^3h }•z &^ ; %a ', *.a *^n ,2J# /^! h j *h !l }•z &^ ; 7 !^ 3!^ l & ^* a,a / , *%h ^ /.!, *A+bn 3/h <-h *^n 'j,'^,%a ^* a,a ^# /1x & a ,a0bn 2l ; ,a& U^,^ Jl& r

( / (

,a#/^%^ -^)l +^ h „ !*^,a 2b$a Jl& r &3w h !h &3h-^ a / ),a !&^2 ,^+ h „ !*%h >+^2&e x ‡,&l y %h ‡/E!^,%a *^‡3!a%a 2^"l2^" /2!a%^ n ^ & &e,^ & ^+ h „ *h 0% ,%^,^ %h ;92 2^"h ‡/ 2^/h-^ 2n(n$l%l !*%h -^) *.h h „ J‰l%l /^( *^,a &^2h *.a ,3h0h „ *h Jl& r%l 2l#l &e,l "!^n 2b$a !*^,a 2^"h ,3a0bn %h !*^,^ ‡3!l%bn !% ,a0bn „ !*%h /l 2n(n$ *.0h h%^ &, !*h )‡/D+*^n & ),l2l *e 0l !4 3 #(%3 *. /4) #4 (%3 &* .5& 7 *1 - 4 4 #(3 (%3 &* (3 + &" *1 - 4 4

*6 # * * /

%,18$0/16 _ p _'0, ,-^ ;2h h ^B+bn 3!bn j !h h %/a ‡#@3a"a -n %%a #k‡% ^+,h4 <-^ 0] ,a h ^*a *‡3%^%a #, !h 2^! %/^ n!,,^Xa+ ] %l *h,l ,0h p&%a ‡%/h#%*^n ^B+bn 3!bn j …_ p _'0, ,-^ ;2h h %/a‡#@3a -n % ] &, !h%a J"* <-^ 0] ,a 3!a <-^ %/a‡#@3a"a -n % ‡3Il /Qh %l% E l& ^% ),0h † %/a ‡#@3a*^n"a _ p _'0, ,-^ ;2%a J"* n!,,^Xa+ <-^ h !h* !h* h ^B+bn 3!bn _ n _'0, ,-^ ;2%^ h,*h% %h 2a ‡/ + *^@+^ ^B+bn 3!bn j …\n %/a

)! '

' 433 * * ,

(25' 6 %^ ^ a+ l a*^n *b ^/^%^ ^, h & ^, ^&%a `E"‡!%l 2^*%l ,a ,3h-a )^,!%a ,^Xa+ ,-^ % , `; +^ |• %/^ (l •‚• ‡/*^% ^ /^ *^ i {zz &^ - %a ),!a ,0h , `; +^%^ e%^ ^'-^*^n %/^ ‡/*^%%l *h,l "/^%l h - ) ~z &^ - %h /h ‡-E i j i ,a*^n"a ),!a ,/^*^n /0h h *‡3%^%a #, ,-^ %*^n l ^0h ‡/#h0a &^ -92%a ‡/#^+ (^# 6+^ ^-a & a h ,-^ %%^ {•zz &^ - *^n"a {z‚ ‡/#h0a h %h 2, ^, ^-b /1x%^ ! 2b$a*^n j i ,a !* ,/^ *^n h h , `; +^%^ ‡$ ^,a ^B+bn 3!bn j p&%a 3^-*^n (l ••• ‡/*^% ^/a ,3h-^ &^ -92%h (l •‚• ^//^%a !^-a* *h.//^ *^ i *l -^0h

+/

, 8 '/

'& * , ' *

(25' 6 (a 2 2h;2h42 2l*/^,h (^/% 2V^3%a 2/lxQ 2&^ a%h E&C+^x%^ (aŒ ‡#/2h (Œ,*^n !aM ^ l %w$^+l 3!l n ^ *"^.h %'l - a -h/^%^ 0h,#-^-l%^ /- h *n ./^,h (a 2 2h;2h42%l &^,l {|{ &l ; %a h !^+lx 3!l h@-a j -a 2h0% #,‡*+^% l;2l‡- i0%%^ !(O^*^n"a &2^, "+h-^ (Œ,*^n "l a `E",!^ ^!a 3!a l j *n ./^,h +b,l&a+% (Œ,*^n"a *.!^ 2n j!l /Qh *bn( (Œ,*^n J^,n‡) ^.^ (^# /h /^-a

%a .a 3!a ;'l2a2 a '2a (h; 2% '^*^x 3a,l 3l; ^ G^2a* h/^ l %^ 0h,l*^n )^,h /h /^-a"a 2h;2h42 %a h !+lx 3!l *n ./^,h ‡#/2%^ !h (a 2 2h;2h42 {|{ &l ; a%h {• •ƒz %h ‡%< a ~z &l ; a%h •|€| &l ; &, (n$ ,Yl 3!l |ƒ *^ u *bn( (b‡-+% (Œ, ^!h ^n#a%l )^/ J‡! _ -l ] {•z /$a ] |• z•• "+l 3!l 8+^,h 2l%bn J‡! #2 G^* ] • a ] {€ }•• "+bn 3!bn

" '

„ E2^, ‡( %h2 Gb&%b !^ h!,%bn J*l0% j?&h % …-h92 ‡(‡ %† ^, #^+ ^%^ 2n 1x (^# [ +^ &‡,/^,%^ (#-^+h-^ %2a(%l &b,^/l h l & ‡( %h2*h%%bn !h%a p&%a%bn /k‡W ‡-`E o ,^//^%bn E/ˆ 3l+ h %h [ +^(n$b 0‡0 %h ,‡/ E/ˆ /^E!‡/ !^*^n !(#a"^+ !h%a a %• h E2^,%a 3l`@ n p&%a ^-b /1u &a *^n"a } ‡(‡-+% l-,%bn )n l. )bn ,/^%h %h -n % E l 42 h; &,"a Ni‡ o 0] ,/^%bn +l % $,^/h h

&

‡#@3a"a _ n _'0, ,-^ ;2%a J"* n!,,^Xa+ 2‡/x2 -l; ,!^ %n# %b)/a ,Yl bn )^,!*^n %h )^,! (3^, n!,,^Xa+ N^_' %a *^n *^n * (e!a ./^ ,3a h ‡L % %h )^,! /Qh%^ ^2 2n(n$%^ ^, h /$^,^%a 1x ! 2Œx+ h †

saw and reap

@ *#8 2 (1 ?== 2 ? === - 6%" !1 < 2 @ "8 1 2 &0 / @ 5+#1 > %'; 1: >== 8 1%% 1"8 5 ")5&5 @ 1%1 1 (9 2 % 3 A% 1( 1 1 A%- 1"8 7 2 1 @ . 4A 2 8 1: @ 1 2 5 B)5" %1) ,!%)1" 2 (3A% 1

&1 5 6 1%% 1"8 1#3 - $5


36

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 3rd April 2010

NCGO અને સંગત સેન્ટરના ઉપક્રમે અસ્થમતા પિસમાં ગુજરાતી ડાયથપોરા વિદ્યાથથી ઉત્કષસ માટે સભા યોજાઇ

સભામાં ભાગ લેનાર વિદ્યાથથીઅો અને અગ્રણીઅો

ગુજરાત અને ભારતથી અત્રે અભ્યાસ માટે આવેલા શવદ્યાથટીઅોને કોલેજોના લાયસન્સ રદ થતા કે સથપેન્ડ થવાથી સજાસયલ ે ી મુશ્કેલી તેમજ બેકારી, રહેવા-જમવાની સમથયા સશહત અન્ય તકલીફોનો ઉકેલ લાવવાના આશયે નેશનલ કોંગ્રેસ અોફ ગુજરાતી અોગગેનાઇઝેશન અને સંગત કોમ્યુનીટી સેન્ટર દ્વારા ભોગ બનેલા શવદ્યાથટીઅોની એક બેઠકનું આયોજન તા. ૧૨-૩૨૦૧૦ના રોજ સંગત સેન્ટર ખાતે કરવામાં આવ્યું હતુ.ં જેમાં NCGOના િમુખ શ્રી સીબી પટેલ, સંગત સેન્ટરના શ્રી કાન્તીભાઇ નાગડા, અશનલાબેન શાહ, વેમ્બલી પોલીસના સાજસન્ટ ગોર, હેરો પોલીસના શ્રી મહેશ નાંઢા સશહત સમાજના વીસેક જેટલા અગ્રણીઅો અને સો ઉપરાંત શવદ્યાથટીઅો ઉપસ્થથત રહ્યા હતા. આ સભાનો અહેવાલ અને એક ડોઝીઅર તૈયાર કરીને NCGO દ્વારા હોમ અફેસસ કમીટી, હોમ અોફફસ, પોલીસ અને ફેર ટ્રેડીંગના િધાનને મોકલનાર છે. આ બેઠકમાં સરકાર દ્વારા જે તે કોલેજનું લાયસન્સ બરતરફ કરવામાં આવે ત્યારે હોમ અોફીસ દ્વારા જે તે શવદ્યાથટીની આગામી અરજીને નામંજુર કરવામાં આવે છે. આવા સંજોગોમાં તે શવદ્યાથટી અશહં ગેરકાનુની વસવાટ કરતો બની જાય છે. આ અંગે બેઠકમાં શવથતૃત િિાસ િવિારણા કરવામાં આવી હતી અને આવી કોલેજો ખોલી ઢગલાબંધ શવદ્યાથટીઅોને શવઝા લેટર વેિીને સેંકડો શવદ્યાથટીઅોને કોલેજમાં અભ્યાસ પૂરો ન પાડનાર કોલેજ સંિાલકોની આકરી ટીકા કરવામાં આવી હતી. આ બેઠકમાં ઉપથથીત વેમ્બલી પોલીસના સાજસન્ટ શ્રી ગોરે શવદ્યાથટીઅોની તકલીફ અંગે જવાબ આપતા જણાવ્યું હતું કે "કોઇ પણ િકારનો ગેરવ્યાજબી કે ગેરકાનુની વતાસવ થતો હોય

તો તેમણે તાત્કાલીક પોલીસ ફશરયાદ કરવી જોઇએ. જે કોલેજો બંધ થઇ ગઇ હોય તો તેવા કેસમાં શસશવલ મેટર હોવાના કારણે પોલીસ ફીના નાણાં પરત અપાવી ન શકે પણ ગેરવતાસવ અંગે પોલીસ જરૂર તપાસ કરી પગલા ભરી શકે છે.” સંગત કોમ્યુનીટી સેન્ટરના શ્રી કાન્તીભાઇ નાગડાએ શવદ્યાથટીઅોને ઇમીગ્રેશન અંગે સલાહ આપતાં જણાવ્યું હતું કે "મેટ્રોપોલીટન પોલીસ દ્વારા શવદ્યાથટીઅોના કેસમાં શહશલંગ્ડન બરોના પોલીસ કમાન્ડરને તપાસ સોંપવામાં આવી છે.” સંગત સેન્ટરના જ એડવાઇઝર અશનલાબેન શાહે જણાવ્યું હતું કે "શવદ્યાથટીઅો પોતાના િશ્નો અંગે રજૂઆત કરવા માટે તેમજ લડત લડવા અગાઉ રિાયેલી HSMP ફોરમ જેવી સંથથા રિી શકે છે અને કોલેજોના સંિાલકો સામે છેતરપીંડીનો દાવો પણ માંડી શકે છે અને તે માટે શવદ્યાથટીઅોએ જરૂર શવિાર કરવો જોઇએ.” આ બેઠકમાં બંધ થઇ ગયેલી આઠથી દસ કોલેજોના શવદ્યાથટીઅોએ ઉપસ્થથત રહી પોતાની આપવીતી રજૂ કરી હતી. જેના મુખ્ય મુદ્દા આ મુજબ હતા. મોટાભાગના શવદ્યાથટીઅોની ફશરયાદ એવી હતી કે તેઅો દેવુ કરીને કે દરદાગીના અને જમીન વેિી કે ગીરો મૂકીને કે લોન લઇને અશહં આગળનો અભ્યાસ કરવા

આવ્યા હતા. પરંતુ અશહં કામ પણ મળતું નથી ત્યારે કઇ રીતે આગળ વધવુ.ં અમુક શવદ્યાથટીઅોએ ફશરયાદ કરી હતી કે અશહં આપણાં જ સમાજના થથાશનક દુકાનદારો કે વેપારીઅો કફોડી પશરસ્થથતીમાં મુકાયેલ શવદ્યાથટીઅોનો ગેરલાભ લે છે અને છોકરીઅો સાથે શબલકુલ ગેરવ્યવસાઇ વતસન કરે છે અને ધમકીઅો આપે છે. એક શવદ્યાથટીએ તો ફશરયાદ કરી હતી કે એક કોલેજના શિન્સીપાલે તેમણે જ્યારે ફી માંગી તો મારવાની ધમકી આપી હતી. એક બંધ કોલેજનું ઉદાહરણ આપતા જણાવાયું હતું કે બંધ થયેલ કોલેજની શવદ્યાથટીઅોની ક્ષમતા ૫,૦૦૦ શવદ્યાથટીઅોની હતી પરંતુ કોલેજ સંિાલકોએ તે સામે ૯,૦૦૦ શવદ્યાથટીઅોને ભયાસ હતા. તે કોલેજના સંિાલકો દ્વારા ફી પાછી આપવામાં આવતી નથી અને ઉપરથી શવઝા લેટર માટે વધારાની ફીની માંગણી કરે છે. આવા સંજોગોમાં બંધ પડેલી કોલેજના સંિાલકો ફી ન આપે ત્યારે નવી બીજી કોલેજમાં િવેશ મેળવવા માટેના નાણાં ક્યાંથી લાવવા તેની શવમાસણ શવદ્યાથટીઅો અનુભવે છે તેવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. સભાને અંતે સૌ 'સાયોના'નું ભોજન જમીને શવદાય થયા હતા.

શવશ્વ શવખ્યાત કથાકાર પૂ. મોરારી બાપુની શનશ્રામાં છેલ્લા િૌદેક વષસથી ગુજરાતના સાશહત્યકારો, કલાકારો આશદના પશરસંવાદોની શવશવધ બેઠકો યોજાઈ છે અને જે તે ક્ષેત્રના શવદ્વાનોની ઉપસ્થથશતથી એક લઘુ સાશહત્ય પશરષદ જેવું જ વાતાવરણનું શનમાસણ થતું હોય છે. હનુમાન જયંતીની આસપાસ યોજાતા િારેક શદવસના કાયસક્રમની સૌ રશસકજનો આતુરતાપૂવસક િતીક્ષા કરતા હોય છે. મહુવામાં આ વષસના તા. ૨૭ માિસથી ૩૦ માિસ દરશમયાન યોજાયેલા કાયસક્રમમાં એક સુખદ ઉમેરણ થયું. દશરયાપાર વસતા ગુજરાતી સાશહત્યકારોને અનુલક્ષીને િથમ બેઠકમાં જ ત્રણ સજસકો અમેશરકા સ્થથત પન્ના નાયક, મધુ રાય તથા આશદલ મન્સુરીના જીવન અને સજસન શવષે ત્રણ ઉત્તમ વ્યાખ્યાનનો લાભ શ્રોતાઓને િાપ્ત થયો. પન્નાબહેન કશવ તરીકે તો ખ્યાતનામ છે જ પણ તેમણે અમેશરકામાં જીવાતા જીવનને

તાદૃશ્ય રીતે રજૂ કરતી સુંદર વાતાસઓ પણ આપી છે. તેનું શવગતે શનરૂપણ એસ. એન. ડી. ટી. યુશનવશસસટીના ગુજરાતી શવભાગના વડા અને ડાયથપોરા સાશહત્યના અભ્યાસી નૂતનબહેન જાનીએ કયુું. તો મધુ રાયના નાટક પર એમ.એસ. યુશનવશસસટીના નાટ્યકલાના િાધ્યાપક મહેશ િંપકલાલે સવોસત્તમ પઠન સાથે મધુભાઇનાં પાત્ર શનમાસણ - સંવાદકલા અને નાટ્યગદ્યની સરસ મીમાંસા કરી. સદ્ગત આશદલ મન્સુરીના કશવ કમસ અંગે િો. જયેન્દ્ર ગુણગ્રાહી શેખડીવાલાએ શવવેિન કરી તેમની ગઝલોની િભાવક રીતે રજૂઆત કરી. આ બેઠકનું સંિાલન ગાડટી શરસિસ ઇન્થટીટ્યુટ ઓફ ડાયથપોરા થટડીઝના માનદ શનયામક અને સૌરાષ્ટ્ર યુશનવશસસટીના ગુજરાતી ભાષા ભવનના અધ્યક્ષ ડો. બળવંત જાનીએ સુિારૂ રૂપે કયુું. ડાયથપોરામાં આવતા ઘરઝુરાપાનો આરંભ તો તેમણે

વાલ્મીફક રામાયણમાં રામકથાના સંવાદથી થયો છે તેમ જણાવી શ્લોક ટાંકતા કહ્યું કે ‘મને સુવણસમયી લંકા રૂિતી નથી. જનની અને જન્મભૂશમ તો થવગસ કરતાં પણ મહાન છે.' સાશહત્યરશસક લંડનના શમત્રોને થમરણ હશે જ કે ગયા વષગે પૂ. બાપુની કથા થઈ તે સમયે તેમણે અત્રે વસતા ગુજરાતી કશવઓના કાવ્ય પઠનનો કાયસક્રમ થથાશનક સાશહત્ય, સંગીત કલા શનકેતનના સહકારથી કથા મંડપમાં જ યોજી ડાયથપોરાના બેઠકનો શુભારંભ કરતાં મનનીય મંગલ િવિન આપ્યું હતું અને અશતશથ શવશેષ પદે ‘ગુજરાત સમાિાર’ના તંત્રી શ્રી સી. બી. પટેલે પણ આ કાયસની યોગ્ય સરાહના કરી હતી. િારેય શદવસનું ‘અસ્થમતા પવસ’નું સંિાલન કશવ હશરશ્િંદ્ર જોશીએ સંભાળ્યું છે. િશત વષસ હવે આ રીતે ડાયથપોરાની બેઠક પણ િાલુ રહે તેમ જ ઇચ્છીએ. ડો. જગિીશ િિે.

BAPS થિાવમનારાયણ મંવિરમાં યોજાયેલ

અોગસન ડોનેશન રોડ શો એન.એિ.એસ. બ્લડ એન્ડ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ યુશનટ દ્વારા BAPS િેરીટીના સહકારથી ગત તા. ૧૩-૩-૨૦૧૦ના રોજ BAPS થવાશમનારાયણ મંશદર ખાતે અોગસન ડોનેશન રોડ શો યોજાયો હતો. રાષ્ટ્રવ્યાપી જનજાગૃશત અશભયાનના ભાગરૂપે યોજાયેલ અોગસન ડોનેશન રોડ શોનો હેતુ વધુને વધુ િમાણમાં સાઉથ એશશયન અને શહન્દુઅો એન.એિ.એસ.ના અોગસન ડોનેશન રજીથટરમાં ભાગ લે તે હતો. આ િસંગે આશરે ૩૦૦ લોકો ઉપસ્થથત રહ્યા હતા અને ૧૧૩ જણાએ પોતાના અંગોનું દાન કરવા માટે સહી કરી હતી, તો કેટલાક લોકોએ નજીકના ભશવષ્યમાં જ પશરવાર સાથે િિાસ શવિારણા કરી સહી કરશે તેવી હૈયા ધારણ આપી હતી. યુકેમાં દરરોજ ત્રણ વ્યશિઅો પોતાને અનુકુળ આવે તેવા અંગનું દાન નશહં મળતા મોતને

ભેટે છે અને આ દર સાઉથ એશશયનોમાં ત્રણ ગણો છે. જ્યારે એન.એિ.એસ.ના રજીથટર પર નામ નોંધાવનારા પૈકી માત્ર ૧% લોકો જ સાઉથ એશશયન મૂળના છે. વધુ માશહતી માટે સંપકક: 0300 123 23 23 અથવા 84880 ઉપર ટેક્થટ કરો અથવા વેબસાઇટ www.organdonation.nhs.uk ની મુલાકાત લો.

પૂજા વસલ્કનું ઇથટર સેલ ઇથટ લંડનમાં ગ્રીન થટ્રીટ ઉપર આવેલ પૂજા શસલ્કથી મોટા ભાગના ગુજરાતીઅો ખૂબ જ પશરશિત છે. લંડન ઉપરાંત દૂર દૂરથી ગુજરાતીઅો પૂજા શસલ્કમાં લગ્ન અને અન્ય િસંગો માટે ખરીદી કરવા આવે છે. ઇથટરની રજાઅો દરશમયાન દરેક અાઇટમો ઉપર ૫૦% શડથકાઉન્ટ રાખેલ છે. વેશડંગ સાડીઅો, પાટટી વેર, લેંઘા, સલવાર કમીઝ, િુડી દાર અને બાળકો માટેના કપડાઅો ઉપર સેલ િાલુ છે. લગ્ન િસંગની ખરીદી માટે ખૂબ જ મોટો થટોક છે. ભારતથી શવશવધ રાજ્યોમાં અમારી પોતાની ડીઝાઇન િમાણે વેડીંગ સાડીઅો બનાવવામાં આવે છે. ઇથટર શનશમત્તે રાખેલ ૫૦% શડથકાઉન્ટનો લાભ જરૂર લેશે. વધુ શવગત માટે જુઅો જાહેરાત પાન નં. 13

ફૂડ ફોર લાઇફ વૃંિાિન ચેરીટી દ્વારા 'િાંડીયા મથતી' કાયસક્રમનું આયોજન તા. ૨૭-૩-૨૦૧૦ના રોજ કરિામાં આવ્યું હતું. જેમાં ૩૦૦ જેટલા લોકો ઉપસ્થથત રહ્યાા હતા અને કાયસક્રમને સફળ બનાવ્યો હતો. આ પ્રસંગે 'ગુજરાત સમાચાર'ના તંત્રી પ્રકાશક શ્રી સીબી પટેલ પણ ઉપસ્થથત રહ્યાા હતા. પ્રથતુત તસિીરમાં FFLVના ટ્રથટીઅો, મેનેજમેન્ટ તેમજ સંગીત પીરસનાર સોલ િાઇબ્રેશનના તેમજ અન્ય કલાકારો નજરે પડે છે.

રેનસસ લેન વિથતારમાં નિું રેથટોરંટ અને બાર રેનસસલને થટેશનથી નજીકમાં બાર એન્ડ રેથટોરન્ટ 'શશવ્ઝ'નું આગમન થયું છે. બેથટ શેફ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ અને શલજ્જતદાર થવાશદષ્ટ વેજ અને નોનવેજ ડીનર માટે શવશાળ મેનમુ ાંથી પસંદગીની તક મળે છે. ફ્રેન્્ ડલી વાતાવરણ, બેથટ સશવસસ, દર શશનવારે કેરીઅોકી અને લાઇવ મ્યુઝીક, ૫૦ માણસો બેસી શકે એવી િવશાળ જગ્યા વારંવાર જવા િેરશે. સોમવાર શસવાય દરરોજ સાંજે ૫-૦૦થી ૧૧-૦૦ શશવ્ઝ બાર એન્ડ રેથટોરંટ ખુલ્લુ રહેશ.ે જાહેરાત સાથે લઇ જનારને શબલ ઉપર ૧૦% શડથકાઉન્ટ આપવામાં આવશે. શવગત માટે જુઅો જાહેરાત. 18


સંસ્થા સમાચાર

Gujarat Samachar - Saturday 3rd April 2010

020 8903 6504. • આધ્યશમિ માતાજી મંમિર, ૫૫ હાઇપટ્રીટ, કાઉલી, UB8 2DX ખાતે શદનવાર તા. ૪-૪૨૦૧૦ રદવવારે બપોરે ૩-૦૦થી ૫-૩૦ િરદમયાન ભજનના કાયાિમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: જશ મીચા 07882 253 540. • મુબ ં ઇથી આવી રહેલ નાટક 'કાં ઘર બિલો કાં વર'ના નાટ્ય શોનું આયોજન તા. ૮-૪-૨૦૧૦ના રોજ રાતના ૮-૦૦ કલાકે ધ ભવન સેન્ટર, ૪એ કાસલટન રોડ, વેપટ કેન્સીંગ્ટન W14 9HE ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. ટીકીટ માટે સંપકક: 020 7381 3086. • ગુજરાત મહન્િુ સોસાયટી, સાઉથ મેડોલેન, િેપટન PR1 8JNદ્વારા તા. ૧૩-૪-૧૦થી તા. ૧૩-૫-૧૦ િરદમયાન અદધક માસ ¦ િસંગે ઘરે ઘરે ભગવાન w બાળકૃષ્ણની પધરામણીના કાયાિમનું અયોજન કરવામાં આવ્યું છે. પધરામણી કરાવવા માટે સંપકક: 01772 253 901. • નવનાત વણીક એસોમસએશન અોફ ધ યુકને ી એન્યુઅલ જનરલ દમટીંગનું આયોજન તા. ૧૧-૪૨૦૧૦ના રોજ બપોરે ૧-૦૦ કલાકે નવનાત સેન્ટર, દિન્ટીંગ હાઉસ લેન, હૈઝ UB3 1AR ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. આ િસંગે િાથાના, સંપથાના દહસાબો રજૂ કરવા, નવા સિપયોની વરણી માટે ચૂટં ણી વગેરે થશે. સંપકક: 020 8848 3909. • ‘પાઈલ્સ કેમ્પસ’ હ્યુમન સદવાસ ટ્રપટ યુ.કે. અને પવામી દિષ્નાનંિ

• રેડમિજ ગુજરાતી વેલ્ફેર એસોમસએશન, ઇલફડડ મેથોડીપટ ચચા દ્વારા ચલાવાતા ગુજરાતી વગોા તા. ૧૦-૪-૨૦૧૦થી શરૂ થશે. જ્યારે તા. ૬-૪-૨૦૧૦થી સંપથાની બધી િવૃત્તીઅો રાબેતા મુજબ શરૂ થશે. સંપકક: ભાનુબને પીપરીયા 020 8270 2303. • એરોમીરા સેન્ટર, ૧૨૬, વ્હીટન એવન્યુ ઇપટ, ગ્રીનફડડ UB6 0PY ખાતે તા. ૪-૪૨૦૧૦ના રોજ શ્રી અરદવંિોના પોંડીચેરી આગમનની શતક જયંદત િસંગે સાંજના ૭-૩૦થી ૮-૩૦ િરદમયાન ધ્યાન, સંગીત, િાથાના તેમજ વાંચનનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. સંપકક: દવજેન માણેક

reidyAe - qIvI ¼Ay¼mAe NyusA¦Nd ae ¤Sq lùdnnI aeiˆyn kAeMyuinqI mAqe aVvl nùbrnuù FM Sqeˆn e. kAeMyuinqI avs#: wrrAej svAre 11 ¸I 12 smAÀepyAegI vAtAe. gujrAtI æAegAñ m: wrrAej bpAere 12.00 ¸I 1.00 wrimyAn mngmtAe gujrAtI kAy#¼m. aAeLd ¤z gAeLd: wrrAej sAùje 7 ¸I 10 beSq ihNwI ifLmI gItAe. aAp NyusA¦Nd 92FM qIm sA¸e Àe¤Nq ¸vA mAgtA hAe tAe sùpk#: 020 8472 9994 or email: info@nusoundradio.com www.nusoundradio.com

માનવ સેવા સંપથાન, દિલ્હીના ઉપિમે તા. ૩-૦૪-૧૦થી ૨૦૦૪-૧૦ િરદમયાન દિલ્હી, જયપુર, હદરયાણા અને પંજાબમાં પાંચકે કેમ્પસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. દવખ્યાત ડો. દિષ્નાનંિ ચીતાનીયા (F.R.C.S.) એ ૧૯૬૬થી આશરે ૧,૨૫,૦૦૦ ઓપરેશન્સ દનઃશલ્ુ ક કયાા છે અને રોજના ૨૦૦ ઓપરેશન્સ કરવાની એમની ક્ષમતા છે. સંપકક ઃ દહંમતલાલ જગાણી - 020 8346 6686 (UK) અને સૂયિા વે સામોર – 0091 98101 82785. (India). •પ.પૂ. રામબાપાના સાન્નીધ્યમાં જીજ્ઞાસુ સત્સંગ મંડળ દ્વારા ૧૦૮ હનુમાન ચાદલસાના મહાયજ્ઞનું આયોજન તા. ૪-૪-૨૦૧૦ના રદવવારે સવારે ૧૧-૦૦થી ૫-૦૦ િરદમયાન સોશ્યલ કલબના હોલમાં, નોથાદવક પાકક હોસ્પપટલ, લીપટર યુદનટ - બસ પટોપ સામે, વોટફોડડ રોડ, હેરો HA1 3UJ ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. કાયાિમને અંતે મહાિસાિીનો લાભ લેવા દવનંતી છે. સંપકક: 8459 5758 / 07973 550 310. • શ્રી સ્વામમનારાયણ મંમિર, મવલ્સડન લેન, દવલ્સડન NW2 5RG ખાતે શ્રી નરનારાયણ િેવ

મેદડકલ કેમ્પ માટે ફંડરેઇઝીંગ કાયાિમનું આયોજન તા. ૨-૪૨૦૧૦ના રોજ સાંજે ૬-૦૦ કલાકે કરવામાં આવ્યું છે. કાયાિમ બાિ ડીનર. સંપકક: વેલજીભાઇ વેકરીયા 07734 845 336. • લોહાણા કોમ્યુનીટી વેસ્ટ લંડન દ્વારા તા. ૧૧-૪-૨૦૧૦ રદવવારે ભજન અને ભોજનના કાયાિમનું આયોજન બપોરે ૨૦૦થી ૬-૦૦ િરદમયાન લોહાણા મહાજન વાડી - LMT લોંજ, રેપ્ટન એવન્યુ, સડબરી, વેમ્બલી HA0 3DW ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. આ િસંગે નવી મહાજન વાડીનો પ્લાન પણ જોઇ શકાશે. સંપકક: મહેન્દ્ર ગોકાણી 020 8841 1585. • પટેલ સમાજ નોધધમ્પ્ટન દ્વારા મંગળવારે સાંજે ૭-૦૦થી ૯-૦૦ િરદમયાન નોધામ્પ્ટન કોલેજ ખાતે કોમ્પ્યુટર ક્લાસનું, બુધવારે સાંજે ૮-૦૦થી ૯-૦૦ િરદમયાન ઇમેજ જીમ, બ્રેકદમલ્સ ખાતે એરોદબક્સ ક્લાસીસનું અને શુિવારે નોધામ્પ્ટન એકેડેમી ખાતે સાંજે ૭-૩૦થી ૯-૩૦ િરદમયાન યુથ ક્લબનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. સંપકક: patelsamaj@aol.com

6-%2 82)5%0

%5) 7(

2' "%- 82)5%0 ")59-')6 7(

www.abplgroup.com

37

મોરગેજ નિષ્ણાંત નિિેશભાઇ સોિછત્રા અિે 'ગળથૂથીથી ગંગાજળ'િા કલાકારો સાથે ચચાા િર ગુરૂવારે રાત્રે ૭-૦૦ કલાકે MATV Sky-793 પર

THURSDAY: 7:00 PM લાયન્સ ક્લબના રીજીયન ચેરમેન તેમજ મેજર એસ્ટેટના શ્રી મિનેશભાઇ સોનછત્રા સાથે પ્રથમ સત્રમાં તેમજ 'ગળથૂથીથી ગંગાજળ'ના કલાકારો કરશન સગઠીયા, તુષાર જોષી, ચેતન ગઢવી, મવશ્વા કુચ ં ાલા, મિપ્તી િેસાઇ અને સંિીપ રાવલ સાથે બીજા સત્રમાં ચચાધ કરશે શ્રી સીબી પટેલ. MATVનો લોકદિય કાયાિમ સીબી લાઇવ જુઅો અને જોવાની દમત્રોને ભલામણ કરો. સમગ્ર દવશ્વમાં કોઇ પણ પથળે MA TV પર સીબી લાઇવ કાયાિમનું જીવંત િસારણ ઇન્ટરનેટ દ્વારા TVU Player Channel 75203 ઉપર જોઇ શકાય છે. TVU Player ડાઉનલોડ કરવા માટે જુઅો વેબસાઇટ

www.tvunetworks.com આપના મંતવ્યો આજે જ 'ગુજરાત સમાચાર'ને લખીને મોકલી આપો. કાયધક્રમમાં આપ પણ ફોન કરીને આપનો અવાજ રજૂ કરી શકો છો : ટેલી. નં. 020 8963 1001

32) 6734 *35 %00 <385 *82)5%0 2))(6 ,3856 % (%< (%<6 % <)%5 ,%44< 73 6)59) <38 %7 % 7-1) 1367 2))()( $) %5) 4538( 73 ,%9) %22< !%7)0 3* %5%16%( %6 7,) *-567 -2()4)2()27 %6-%2 3:2)( *82)5%0 (-5)'7356 :-7,-2 7,) ,%537%5 !%7)0 "%1%. %- %,%5%.

85 ")59-')6 -2'08()

%

"!

!

' "

$

! ! &

Asian Funeral Service " "

#

!0)%6) '327%'7 %22< !%7)0

3*

%5%16%(

35 "

3(,-% %<6)2 #86,%5 )2732 !%5/ !%5%() )2732 %553: )%5 %5'0%<6 %2/ #)0 %;

Bina, Jyoti or Amarshi Patel Tel: 020 8303 1274

00 '%006 ',%5+)( %7 2351%0

# $

# 5%7)6

"

"

$

! %

3&-0)6 1%< 9%5<

1%-0 -2*3 6%-*82)5%06)59-')6 '31 ::: 6%-*82)5%06)59-')6 '31

!

Losing a loved one is a traumatic time

¢

¢

We operate from our modern and fully equipped premises on Mollison Way in Edgware

Our comprehensive service includes:-

 Large prayer room (Mandir) for performing the Funeral Rites or for paying the last respects All religious rites and wishes respected and administered Modern, fully equipped washing & dressing facilities Priest for final rites arranged Funeral ceremony items provided Repatriation arranged at short notice Horse drawn carriages arranged Sanjay Shah and Bharat Shah are the first & foremost Indian Funeral Directors in England serving the Asian community since 1984. For an efficient & professional service, contact either

Bharat Shah,Sanjay Shah, Neeta Shah, Alka Shah or Rashmi Doshi on

020 89 52 52 52

INDIAN FUNERAL DIRECTORS

44 South Parade, Mollison Way, Edgware, MIDDX. HA8 5QL Email: info@indianfuneraldirectors.co.uk www.indianfuneraldirectors.co.uk

24 Hours Mobile: 0777 030 66 44

Call us at anytime for a complete package price UK’s leading funeral directors at your service...

"

,)/1'

"(-%,(7

$11/6

$22(7

8 $341'$7 $.' 4.'$7 4.(1$,2 8 /12( 1$6. 4.(1$, 8 ,/6(12 8 (0$31+$3+/. #

/43*$,,

7/3+

0+&(1

*/412 2(15+&( #


38

લવલવધા

www.abplgroup.com

િાિા ખેડતૂ ો અિે િીચલા િગયિે શાહુકારોિા સકંજામાંથી આઝાદ કરિા. િમીિિે ખેતી કરિારા લોકોમાં િહેંચી ન્યાયસંગત વ્યિથથા લાિિી. આ બિું કમ્યુજિથટ આંદોલિિું થિપ્ન હતું. િક્સલિાદિા જપતામહ કાિુ સન્યાલ આ સપિું લઈિે સંઘષયિા માગય પર િીકળ્યા હતા. ૨૩ માચદે તેમિું અિસાિ થયુ,ં પરંતુ તેમણે ઉમદા ઉદ્દેશ સાથે શરૂ કરેલી િકસલિાદિી ચળિળે જહંસક િળાંક લીિો છે. િકસલિાદ જિશેિી પરદા પાછળિી િાત... • કોણ છે નક્સલવાદી?ઃ આ એક કટ્ટર ડાબેરી ગ્રૂપ છે. ચીિી િાંજતિા િેતા માઓ ત્સે તુગ ં િા જસદ્ધાંતોિે માિે છે. આ છે જિચારિારાઃ િાિા ખેડતૂ ો તેમ િ િીચલો િગય સરકાર અિે ઉચ્ચ િગોયિે સત્તા પરથી ઉખાડી ફેંકે કે િે કજથતરૂપે તેમિી ખરાબ પાન-૧નું ચાલુ

૯ કલાકની... પૂછપરછ દરજમયાિ કયા િશ્નો પૂછિામાં આવ્યા હતા અિે મોદીએ શું િિાબ આપ્યા હતા તેિો સત્તાિાર ખુલાસો કરિામાં આવ્યો િથી પરંતુ જસટિા િડા અિે સીબીઆઇિા ભૂતપૂિય જડરેક્ટર રાઘિિે મોદીિી પૂછપરછિી ‘સંતોષિિક’ ગણાિી િણાવ્યું હતું કે તેમિી પૂછપરછિા પગલે રમખાણોિી તપાસિે િેગ મળશે. મોદની પૂછપરછનો ઘટનાક્રમ ગોિરાકાંડ અિે તેિા પગલે ફાટી જિકળેલાં રમખાણો, તેમાં ય ખાસ કરીિે ગુલબગય સોસાયટીમાં પૂિય સાંસદ અહેસાિ જાફરીિી હત્યા સંબંિે આખરે મુખ્ય િિાિ િરેન્દ્ર મોદીિી સીટ સમિ ૨૭ માચદે પૂછપરછ યોજાઈ હતી. ગોિરાકાંડ અિે રમખાણોિા બરોબર આઠ િષય બાદ અિે સીટિે તેમિી પૂછપરછિો સુિીમ કોટેટ આદેશ આપ્યાિા અજગયાર મજહિે મુખ્ય િિાિિી ભૂજમકા અંગે પૂછપરછ હાથ િરાઈ હતી. દેશમાં મુખ્ય િિાિિા હોદ્દા પર હોય ત્યારે આિા કેસમાં પૂછપરછ થઈ હોિાિી આ સિયિથમ ઘટિા હતી. ગાંિીિગરમાં િૂિા સજચિાલય ખાતેિી સીટિી ઓકફસે બરોબર બારિા ટકોરે શરૂ થયેલી પૂછપરછ સાડા પાંચ કલાક બાદ પણ અિૂરી રહી હતી. િચ્ચે ત્રણ કલાકિો બ્રેક લેિા બહાર આિેલા મુખ્ય િિાિ િરેન્દ્ર મોદીએ સીિા િ બહાર

Gujarat Samachar - Saturday 3rd April 2010

નક્સલવાદઃ ઇરાદો ઉમદા હતો, પણ લક્ષ્યથી ચલલત થઇ ગયા હાલત માટે િિાબદાર છે. • પ્રારંભ કઇ રીતે?ઃ માકકસિાદી કમ્યુજિથટ પાટમી (સીપીએમ)માં ૧૯૬૭માં ભાગલા પડયા. ભારતીય બંિારણિે માિિાિા સીપીએમિા જિણયયથી િારાિ તેમિા કટ્ટરિાદી િૂથે ભારતીય કમ્યુજિથટ પાટમી (માકકસિાદીલેજિિિાદી)િો ફાંટો પાડયો. ચારુ મિુમદાર, કાિુ સાન્યાલ અિે િંગલ સંથાલ તેિા મુખ્ય બે િેતા હતા. ચારુ જહંસક િાંજતિા સમથયક હતા. • પહેલી વિનગારીઃ ૨૪ મે, ૧૯૬૭િા રોિ પસ્ચચમ બંગાળિા િક્સલિાદી િેત્રિા ઝોરેિોતે ગામમાં સીપીએમિા કટ્ટરિાદી િૂથિા સમથયક ચાિા બગીચાિા મિૂરો અિે ખેડતૂ ો

મોટી સંખ્યામાં એકત્ર થયા હતા. પોલીસ સાથે તેમિે સંઘષય થયો હતો. એક પોલીસ િિાિ માયોય ગયો હતો. પછીિા જદિસે પોલીસ કાયયિાહીમાં ૧૧ કાયયકતાય માયાય ગયા. આ સાથે િ િક્સલિાદી આંદોલિિા મૂજળયા

કમ્યુજિથટ સેન્ટર, દજિણ દેશ ગ્રૂપ, પીપલ્સ િોર ગ્રૂપ િગેર.ે ૧૯૮૦િું િષય આિતા સુિીમાં આિા સંગઠિોિી સંખ્યા િિીિે ૩૦ સુિી પહોંચી ગઈ. આ પછીિા િષોયમાં િક્સલ આંદોલિિું લક્ષ્ય માત્ર પોલીસ

નક્સલવાદ પ્રભાવવત વવસ્તાર ૨૨૦ જિલ્લા, ૪૦ ટકા જિથતાર, ૯૨,૬૦૦ ચોરસ કક.મી. પર અંકુશ, ૫૦,૦૦૦ જિયજમત સભ્યો, ૨૦,૦૦૦ સશથત્ર કાયયકતાય, આઠ રાજ્યોમાં ફેલાિો. િખાયાં. ૧૯૬૯માં ઔપચાજરક રીતે સીપીએમ (માકકસિાદીલેજિિિાદી)િી થથાપિા કરાઈ. દેશિા કેટલાય જહથસામાં જહંસક આંદોલિો શરૂ થઈ ગયા. • કેટલાં સંગઠનો?ઃ િક્સલિાદી આંદોલિમાં કેટલાંય સંગઠિો િીકળ્યાં. માઓિાદી

અિે તંત્રિે જહંસાિું જિશાિ બિાિિાિું હતુ.ં • હાલ શું છે?ઃ હાલ મુખ્ય રૂપમાં ભારતીય કમ્યુજિથટ પાટમી (માકક સ િાદી-લે જિિિાદી)િા િામથી માઓિાદી જહંસક કાયોયમાં પરોિાયેલા છે. ભૂજમસુિાર દ્વારા િાંજત લાિિાિું

થિપ્ન ક્યાંય પાછળ રહી ગયુ.ં • હવે શું?ઃ િગય સંઘષયિી કમ્યુજિથટ જિચારિારાથી દેશમાં કેટલાંય આંદોલિો શરૂ થયાં, પરંતુ સફળતા એમિે િ મળી િેમણે મોટા પાયે ખેડતૂ ો અિે િીચલા િગોયિે સંજગઠત કરી વ્યાપક લોકશાહી િિઆંદોલિ શરૂ કયાું. ખુદ કમ્યુજિથટોએ પણ કેરળ અિે પસ્ચચમ બંગાળમાં િાંજતિા િારા છોડી લોકશાહી િજિયા અપિાિી ત્યારે તેમિે સફળતા મળી. આંધ્ર િદેશમાં તેલંગણ ભૂ-આંદોલિ, અલગ ઉત્તરાખંડ આંદોલિ પણ તેિા ઉદાહરણ છે. માઓિાદીએ પણ જહંસાિો માગય છોડિો પડશે. કાિુ સાન્યાલે પોતાિા જીિિથી િહીં, પરંતુ પોતાિા મૃત્યુથી આ સંદશ ે આપ્યો છેઃ

‘િગય શત્રુ જિિાશ’િી જિચારિારા ઐજતહાજસક ભૂલ હતી. માકકસિાદ-લેજિિિાદ માઓિાદથી જિચજલત હતા. ખેડતૂ ો, બગીચાઓિા શ્રજમકોમાં અમારો સારો આિાર હતો, પરંતુ પાટમી િેિું માળખું િ હોિાથી આંદોલિ જિષ્ફળ રહ્યું. માઓિાદીઓિી જિષ્ફળતા િક્કી છે. બંદકૂ િી તાકાત હોિા છતાં તેઓ ભૂ સુિારો સુજિસ્ચચત કરી શકયા િહીં. ઈરાકીઓ પાસે અમેજરકિો પર હુમલા જસિાય કોઈ રથતો િથી. તેઓ જિચારે છે કે હુમલા કરતા રહેશે તો કંટાળીિે અમેજરકિો િતા રહેશ.ે ભારતમાં આ િીજત કામિી િથી. • શું મળ્યુ?ં ઃ કાિુ સાન્યાલિા િણાવ્યા અિુસાર, િક્સલ આંદોલિિા કારણે પસ્ચચમ બંગાળમાં સરકારે િમીિ માજલકોિી િમીિ પર પાક લેિારાિે પણ અજિકાર આપ્યો.

કયા પ્રશ્નો પૂછાયા હતા? મોદીની તપાસથી ઘણા તાણાવાણા ઉકેલાશેઃ રાઘવન મોદીને ગાંધીનગરઃ જસટિા અજિકારીઓ દ્વારા મુખ્ય િિાિ િરેન્દ્ર સુિીમ કોટટ તરફથી જિમાયેલી જસટ દ્વારા મુખ્ય િિાિ િરેન્દ્ર મોદીિી પૂછપરછ પૂણય કરિામાં આિી છે અિે તેમિા િિાબથી સંતોષ છે પરંતુ જો જરૂવરયાત લાગશે તો તેમને ફરી બોલાવવામાં આવશે, તેમ જસટિા િડા આર. કે. રાઘિિે રજિિારે િણાવ્યું હતું. જસટ હિે તેિો જરપોટટ ૩૦મી એજિલ કે તે પહેલાં સુિીમ કોટટમાં આપી દેશે એિો જિદદેશ પણ તેમણે આપ્યો છે. આર. કે. રાઘિિે એક િશ્નિા િિાબમાં કહ્યું હતું કે, મુખ્યમંત્રી અિે મલહોત્રા િચ્ચે કેિી િશ્નોત્તરી થઈ છે તેિી મિે ખબર િથી, કારણ કે રાહ િોઈ રહેલા પત્રકારોિે સંબોિિ કયુું હતું. બોડી લેન્ગ્િેિમાં દ્રઢતા અિે અિાિમાં તેમિી આગિી શૈલીરૂપ આત્મજિશ્વાસ સાથે અત્યંત થિથથતાથી તેમણે સંજિપ્ત છતાં સોંસરિું જિિેદિ કયુું હતું. મુખ્ય િિાિે કહ્યું કે, 'મેં અગાઉ પણ કહ્યું છે કે, ભારતિું બંિારણ અિે કાયદો મારા માટે સિોયચ્ચ છે. હું એક સામાન્ય િાગજરક અિે મુખ્ય િિાિ હોિાિે િાતે તેિું પાલિ અિે આદર કરિા બંિાયેલો છું. કોઈ પણ વ્યજિ કાયદાથી પર િથી. આિે મારા વ્યિહાર અિે આચરણ દ્વારા મેં મારા જિષે તરેહ તરેહિી િાતો કરિાિાળાઓિે િડબાતોડ િિાબ આપ્યો છે. કેટલાક થથાજપત જહત િરાિતા િૂથો હિે આ િકારિી િાતો હિે બંિ કરી દેશે તેિી આશા છે. દરજમયાિ, મોદીએ પોતાિા બ્લોગમાં થિીકાયુું હતું કે જસટ દ્વારા તેમિી પૂછપરછ તેમિા માટે એક મુચકેલ ઘડી હતી.

જસટિી કચેરીમાંથી મલ્હોત્રા રાત્રે ખૂબ મોડા આવ્યા હતા. મોદીિા જિિેદિ ઉપર કોઈ િાતચીત થઈ િથી પણ મિે એટલી ખબર પડી છે કે મોદી અિે મલ્હોત્રા િચ્ચે પૂછપરછ સંતોષિિક રહી છે. મોદીિી પૂછપરછ એ તાકકકક તપાસિી જદશામાં આગેકૂચ છે. સીટિી કામગીરી િીમી હોિાિો તેમણે ઇિકાર કયોયહતો. રાઘિિિે જ્યારે પૂછિામાં આવ્યું કે િરેન્દ્ર મોદી ૨૧ માચદે સમન્સિો ઇિકાર કરી રહ્યા હતા તો તે અંગે તેમણે િણાવ્યું કે આ િાત િૂિી થઈ ગઈ છે. હું િૂિી િાતોમાં માિતો િથી. પરંતુ આગળિી િાત કરું છું.

લોકોએ દશાયિેલા િેમ બદલ મોદીએ તેમિો આભાર માન્યો હતો. મોદીિી પૂછપરછ જસટિા િડા આર. કે. રાઘિિ દ્વારા િજહ પણ ટીમિા એક સભ્ય એ. કે. મલ્હોત્રા દ્વારા થઈ અિે તે િખતે રાઘિિ ઉપસ્થથત પણ િ રહ્યા એથી મોટું આચચયય સજાયયું હતું. માધ્યમોિા અહેિાલો મુિબ જસટે તેમિા માટે કુલ ૬૩ િશ્નો તૈયાર કયાય હતા. ભાજપ મોવડીમંડળનો મોદીને સંપૂણણ ટેકો ગુિરાતમાં ૨૦૦૨માં ગોિરાકાંડ પછી થયેલાં કોમી રમખાણોમાં રાજ્યિા મુખ્ય િિાિ મોદીિી કજથત ભૂજમકા અંગે તપાસ કરતી થપેચયલ ઈન્િેસ્થટગેશિ ટીમ સમિ પૂછપરછ માટે મોદી ઉપસ્થથત થયા એિે ભાિપે રાિકીય જિિય સમાિ ગણાિી હતી અિે પિિા મોિડીમંડળે મોદીિે સંપૂણય ટેકો જાહેર કયોય હતો. સુિીમ કોટટિા આદેશથી

રચિામાં આિેલી સીટ સમિ મોદીિી ઉપસ્થથજતિી ભાિપિા ત્રણ િિિાઓએ િશંસા કરી છે. પિિા િિિા રાજીિ િતાપ રુડીએ કહ્યું હતું કે સીટ સમિ હાિર રહીિે મોદીએ તમામ અટકળોિો અંત આણ્યો છે. પિિે મોદીમાં સંપૂણય જિશ્વાસ છે. મોદીિે આ દેશિા કાયદા કાિૂિ માટે સૌથી િિારે આદર હોિાિું પુરિાર થયું છે. પિિા બીજા એક િિિા િકાશ જાિડેકરે મોદી જસટ સમિ ઉપસ્થથત થશે કે કેમ તેિી અટકળો ફેલાિિા માટે મીજડયા પર રોષ વ્યિ કયોય હતો. જાિડેકરે કહ્યું હતું કે મોદીિે દેશિી ન્યાય વ્યિથથામાં પૂરેપૂરો આદર અિે જિશ્વાસ છે. પિિા િિા િરાયેલા િિિા જિમયલા જસતારામિે કહ્યું હતું કે સીટ સમિ મોદીિી હાિરીથી પિિે કોઈ હેરાિગજત કે ઠેસ પહોંચી િથી. ગુિરાતિા મુખ્ય િિાિે રાજ્ય

મોદીિી પૂછપરછ દરજમયાિ શું પૂછિામાં આવ્યું હતું અિે તેમિે કેિા િિાબો આપ્યા હતા તે અંગે મુખ્ય િિાિ દ્વારા અથિા જસટ દ્વારા કોઈ સત્તાિાર માજહતી આપિામાં આિી િહોતી. પરંતુ સમાચાર માધ્યમોમાં િહેતા થયેલા અહેિાલો િમાણે મોદીિે િીચે િમાણેિા િશ્નો પૂછાયા હોિાિી શક્યતા છે. • ગુલબગય હત્યાકાંડિા જદિસે અહેસાિ જાફરીએ પોલીસ રિણ મેળિિા મુખ્યમંત્રીિા કાયાયલયિો સંપકક કરેલો કે કેમ? • અમદાિાદ પોલીસ કજમશિરિી કચેરીમાંથી જાફરીએ પોલીસ રિણ માગ્યા અંગે કોઈ સંદશ ે ો મળેલો કે કેમ? • ગોિરા ટ્રેિ હત્યાકાંડ બાદ ગુિરાત બંિિા એલાિિે સરકારે ટેકો આપ્યો હતો કે કેમ? • ૨૭/૨/૨૦૦૨િા રોિ મુખ્યિિાિિા અધ્યિથથાિે મળેલી બેઠકમાં કોણ હાિર રહ્યું હતુ? • આ બેઠકમાં શું ચચાય થઈ હતી, શું જિણયય લેિાયા હતા, પોલીસતંત્રિે સરકારે શું સૂચિા આપી હતી? • આ બેઠકિી કોઈ જમજિટ્સ તૈયાર થયેલી કે કેમ? • ગોિરા ટ્રેિ હત્યાકાંડ બાદ તેમિ ૩ મજહિા સુિી ચાલેલા કોમી રમખાણો દરજમયાિ મુખ્ય િિાિે ક્યાંય લાગણી દુભાય તેિું િિચિ કરેલું કે કેમ? • શું રમખાણો એ કોઈ ષડયંત્રિું પજરણામ હતુ?ં • િેતાઓિા ફોિ ટેપ કરિા કોઈ આદેશ કરાયેલો કે કેમ? • જિજહપ અિે બિરંગદળ િચ્ચે શું િાત થઈ હતી. • ગોિરાકાંડિા મૃતદેહોિે અમદાિાદ કેમ લાિિામાં આવ્યા હતા? • સાંિદાજયક રમખાણોિી જિંદા તે સમયે કેમ કરાઈ િહોતી? • આમમીિે બોલાિિામાં બે જદિસ કેમ લાગ્યા હતા? જિિાિસભામાં અિે જાહેર પત્રમાં કહ્યું છે કે દેશિો કોઈપણ વ્યજિ કાયદાથી પર િથી. મોદી સામે આ મુદ્દે કોઈ એફઆરઆઈ દાખલ કરિામાં આિી િથી. કોઈ વ્યવિ કાયદાથી પર નથીઃ મોઇલી ગુિરાતમાં ૨૦૦૨માં થયેલા કોમી રમખાણોિા સંદભયમાં સીટ સમિ મોદીિી ઉપસ્થથજત અંગે કેન્દ્ર સરકારે એિા િત્યાઘાતો આપ્યા હતા કે એક રાજ્યિા મુખ્ય િિાિે આિી કફોડી હાલતમાં મુકાિું પડે તે કમિસીબી છે. કેન્દ્રિા કાયદા

!"

િિાિ જિરપ્પા મોઈલીએ પત્રકારો સાથેિી િાતચીતમાં િણાવ્યું હતું કે જસટ દ્વાર પુછપરછ માટે મોદીિે સમન્સ બજાિિામાં આિે તે પુરિાર કરે છે કે મોદી કસૂરિાર છે. મોદી જસટિા સમન્સિી બિિણી સામે િશ્નાથોય સિદે તે સુજિમ કોટટિા જિણયય સામે પડકારરૂપ ગણી શકાય. તેઓ શું કરી રહ્યા છે તે મોદીએ જાણિું િોઈએ. જસટ દ્વારા મોદીિી પૂછપરછ એિું પુરિાર કરે છે કે દેશિા કાયદાથી કોઈ વ્યજિ પર િથી. દેશિો કાયદો સૌિા માટે સમાિ છે.

#'$ #

% ! " ! % ! ! # " # %

!

%$ # %$

! % ! " $! #

! % !

% !

! " $#

!

" !

!

+

'% ) ! ' $## ' $" *** '% ) ! $ ( , ! '$# $ $(# & % # $# $#

"

% ! % !

! "

% "

&

' #$ "# $ $

#

"$

!

% ! &


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 3rd April 2010

Why travel with

Southall Travel? Number One Travel Agent to India,

sA¦¸Ael qòAvel 

with over 20 years experience

 Open 24 hours a day, seven days a week. Call us anytime

 Price guarantee will not be beaten on price

 Specialists for worldwide flights and holidays with any airline, anywhere, anytime Fast and reliable service Multilingual staff

offering impartial advice

 UK’s 100 Fast Track Companies (Sunday Times 2005)

 Trusted household brand for total peace of mind

sA¸e j ˆA mAqe yAºA krvAnuù psùw krˆAe?

20 v¿A#¸I qòAvelmAù anuvI aevA

Art yAºA mAqenA æ¸m nùbrnA qòAvel aejNq

 iwvsnA cAevIsey klAk ane sPtAhnA sAtey iwvs kAe¤ po smye fAen krAe

 AvnI gerùqI

amne Av bAbte kAe¤ po bIq krI ˆkˆe nih

 ivËmAù gme TyAù kAe¤ po

smye kAe¤ po aerlA¤nnI flA¤q ke hAelIdez mAqenA in¿oAùt

 zdpI ane sùtAe¿AkArk sevA bhuA¿AIy SqAf

ewAvmuKt slAh

 yukenI 100 fASq qòek kùpnI pEkInI aek (sNde qA¤Ms 2005)

 mnnI ˆAùit mAqenuù œrœrmAù ÀoItuù ivËsnIy nAm

Call Centre open 24 hours

A BTA 80626

0208 843 6800

Think Travel, Think Southall Travel www.southalltravel.co.uk

39


40

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 3rd April 2010

For Advertising Call 020

7749 4085

Visit Our Gujarat Samachar Website:

www.abplgroup.com xQe X $T \z$ " _ @"c Pe eX W z"z ; $ $_3? "c W _ +i _ " _ " $ Te c $c W ( a Qe $T T$ a W z"z ; $ $_3? "c W T T$!T$ _ @"c W $ c X $T $_3? "c W Xe W X $T !T$ c z+;*c _ _ " _ !T$ T d$' [ m T z$ $W a !T$ T c z+;*T _ @"c $'T c e T$ W# z T$ _ y z W 5%c $ _" T z' T$c $ [ #Tm + T " _ _ 5%c $ %-#Xe _ a ) ', $( & % $ " # " % ' ' ' ' & % " " ! ' ' % " ' ' "( # " # ' " " # " # ' !( % ' # # % # % ' " # + &* z W $_3? "c W _ %c (T+W _ e[ T '_%T _ e T$ W# $W _ W ! %

" +

'

#% ! '

!@9.-5 %-67;? -=;0-9:-3-=

2= 2= 2= 2=

E E E E

E E E E

"-5=;.5 45/-3; &-: =-:/5>/; -83-=D 2= 2= 2= 2=

E E E E

#% #) %&

E E E E E E E E

2= 2= 2= 2=

<<

8534? ;:8D 2= E $ &

= E

<<

&& &$

% ( '+ #'

%&'

#

= = = =

D01=-.-0 ;87-?;41::-5

4910-.-0 2= E < < !@9.-5 2= E 5:/ :?> 5: @.-5 B5?4 ;?18 -:0

!;9.->E <<

"&(% "

:534?> !5:59@9 ?B; <1;<81 &4-=5:3 '=-:>21=> =1-72->? %1<=1>1:?5A1 &1=A5/1 5: @.-5 -:0 #!$ ! "'%+ # % )#( %&

'% )

%

(

#'

1 %;D-8 !1=5051: ;= =;>A1:;= :534?> 2= E <<

% ' &

#

;@>1

E E E E

<< << << <<

&5:3-<;=1 ;:3 ;:3 @-8- @9<@= -:37;7

E E E E

<< << << <<

*

88 $-/7-31 8534? <=5/1> -=1 :/8@>5A1 ;2 5=<;=? '-C1> 950 B117 ?=-A18 88 #221=> -=1 >@.61/? ?; -A-58-.585?51> 0-?1 ;2 ?=-A18 01?1=95:1> 2-=1> $-/7-31 $=5/1 #

+

#! &

$ %'! "'&

%( &

#

+&

&

@>5:1>> ;@=> !;: ?; =5 ?; &-?@=0-D ?;

%&

) & & %)

88 @.-5 $-/7-31> :;B /-==D - $=5/1 $=;95>1 $81->1 A5>5? ;@= B1.>5?1 2;= 5:2; '1=9> ;:05?5;:>

%#($ ## " &

% ;4-::1>.@=3 "-5=;.5 -= > &-8--9 :?1..1

W $W _ X $T "T$ "c W Te *Xe $ $T0# +W$T

W * a & W <W ( W a *e-#T e +_z$ ` Te 'T c _( W 4#c ; &c z'L T *d W !T$ _( T !:# X $T T "c% _y X $T zY $ " T AT3 7 _*_ $ 'T "T ` l=_* $ W * $+_%T Q"%T T $T @1#T T R _ z" T! D T_ 5%c @"T _ W W W W _ +W $Nc _ -"2 *

*

.2

54

zAz ( T V3*% T W #Xz '_ _ ' W DT$W _ a !T$ W# _ #X$cz # #Xz # +T$ T _ (c T z'JT j *T _ "T> x [ W T#y _'c :#'+T$ $(c c _ zAz ( #Xz 'z*m W c W _ T $+_(_ zAz ( #Xz 'z*m W T 3 c IT$T @z ')m !T$ "Te W +€$c z'JT j W !$ W $'T"Te '_ _ _"Te W "c T!T T z'JT j #X a"Te 6#T* T X!' c %T! _ e "T _ _ #T$_ a %W #Xz 'z*m W T _ T &W X 'ET T 6#T* _ [ $ eX 2#T 'T W T T$ _ T z'JT j T$T _ a" a zAz ( z'JT j $ Te !T$ W# z'JT j > W W [ '_ _

zAz ( T V3*% T W #[z ' "Tz n `z' * _ T:#Xe + Xe a T #T$_# +c T _ T $ Te _ e $$TMW# z'JT j T*_ 6#T* "T ` ' X z' 8 c _ ')cm W !T$ _ 3# _(c T z'JT j zAz ( #Xz 'z*m W "T ` ' T_ "c T_ ;>c W #T_ _ _ +i W #Xz 'z*m W _ T T !e c&"Te T "[ 'T W %_ $ *$ T$ W €+_$T IT$T +'_ z' _(W z'JT j Xe "+F' ' X ' W #Xe _ zAz ( T V3*%_ T:#Xe + eX a !e c&"Te T "X T Te _ "Te `%W c _ !$ T $'T "T ` z #X$cz # z'JT j W ' X !$ W $'T "T ` zAz ( #Xz 'z*m W %% T(_

4

U

/

*2 #/ , * * 1 1 / *

' T$c €+_$ #cm _ Tz%o _ T:#Xe + eX ' X T$ ')m *X W 'T$*T '_$T W "#Tm T ; z $T _ _ W ~H %c c W *T$*e!T& %_'T "T ` T_ m !$ T $'T"Te " "&_ T3*_%$_ ')k qup ppp "T T %c c "T ` a %W :#zC $ [ T c _ *"TK $'T W €+_$T $W + W '_ W $W _ qsp ppp W ' X ' $T' T 3_ ( $c "T ` W $ $T+ "Te T "X,#c + c " _ _ T:#Xe + Xe a T%X ')m "T ` T m"Te r r T T

222 /- 1(%*./3(" +)

-

,

, * 7 " 1

, (, ,

X 'T$ rt "T k _ $ [ $W _ T3*_%$ z%; $ Tz%o _ *T"T3# e[ W "T ` c - c #b T$ #cm _ _" _ " T$c _ $W _ ' W T T:#Xe + Xe a %_ $ _ c "_ $ c (c c z m z$ '$W c "T(_ @ " ' $ $W T %c c "T ` " _ _ ; 7` |X W TW _ *X W %c c "T ` " _ _ B_ W H $' T$T €+_$ #Tm _ Tz%o _ T:#Xe + Xe a m > e X h eX (_ 'W T+W $'T"Te " _ c O *T c $X 'T$ #c _ " _ _ _ T qvw z z%# $+_'T W T €+_$T $W + W $e X _ +'_ qq z z%# _ %W W $+_(_ Tz%o _ T:#Xe + Xe rup ppp *X W W U e" T " T c '_ 'T $ W ; 7` |X W @ "' $ $W T %c c "T ` _ ')m *X W "c ] $ T(_ c a " _ _ *T _ q z"z%# W ' X U e" T " T c "T ` ; 7` |X W"Te u T c

+$ $ - , , /

* , 1 /6 . U

/ " _ Xe "Te c

, BBB <-:0=?=-A18 /; @7

4910-.-0 $;=.-:01= 1845 -:3-8;=1

"534?> 2=

"&(% "

(

## " &

@?;: (

'18

= = = =

'% )

'

9-58 5:2; <-:0=?=-A18 /; @7

';=;:?; "1B +;=7 ;> :3181> )-:/;@A1=

%

#"#!+

#'

%

% '% ) 1-3=-A1 %;-0

(

*#%

*

) 1 1 / 1 *2", * 1 , * , 1 )2 /& 1 ,! ,! ,! / 1 * , #3 ! 07

% & #% & " #% ' , "

#" +!##" #

+&

$

*#%

8'8 ! * +%" * ,

*

X $T *T _ *Te &'T % "_ " _ T&c c a "T$T $ Q"%c $ T +c c 4%W X $T *T _ c T#_%T "T" %c c _ T&c c _ _" T $ >T c %c (T+W _ e T$ W# $W _ $T0# T ' T $W a W z " [ *T"_ @{ $ T +c c "c W _ +cGT $ _*T T$T _ %c (T+W $W _ [e T '_%T "T" %c @z z z _ @{ $c *c" T eX !:# "ez $ "c W W e T:#Xe + 4 T W *e; ^z _" _ W z' *T'W IT$ T $W T V; 1'"Te " _ c +T

z"z ; $ _ z "T#_%T %c _ T $W a & T:#T + T z" T!_ Se + Xe a x%c c _ "c W W *T"_ 'Te c + c c _" _ (T "T ` [e W T}T _" _ g c fY T" #Xo +c# c " _ W *T"_ %W % 3 'T#$W _*T c _ T# T _ eX T" $'T c _ _( T T# T _ 3#T# e> $ *e [ m BHT _ z'LT* _ $e X " _ "c W *T"_ 'Te c _ _ %_

## " &

/ * * 1 * * - * /

&$

& ) & '#%&

6

'T; z' ' T$T W "#Tm T _ _ '& W $+_(_ rpqq W T T * T "Te ,#T$_# c'T "9#c +c# '_ c $ " T "X T(_ $_ _ "Te c'T "&_ _ " _ W#$ 'T _ V; z$ T3*_%$ "T ` *$ T$ W z c$W !$'T eX z (T 3#T + T *W $ $ qp T c ' T$c %T X $T#c _ rpqs W 8 c+c% $ W |X W Z T'T T $ W r T ' X %_'T(_ "T Z $ c '_$c Z T'T T $ W T ' T$'T"Te :#c _ z * _ _ '_ 'T Tz%o _ T:#Xe + Xe a ,c $ "z+ T W (R $W _ ')m *X W z * _ $_ T 'T"Te '(_ _ c %T! •.%_3 W upp ppp _ W _ "&(_ " _ _ T:#Xe + Xe a *$ T$W "Tz% W W 3_ c _ ' X z $T 'T $ T(_

/ "2 2 , 8 1 * 5 - 1"( "##" /%1" #-+) /$ ,-%(

.0 &" / /+ 1 %( %(%/3

%-" /

,"*

! 3.

2""'

Gujarat Samachar  

Gujarat Samachar weekly news paper

Gujarat Samachar  

Gujarat Samachar weekly news paper