Page 1

**).

"&

80p Volume 40, No. 38

1F

' $& $(#) * '+*"+, -* (, ) -%

First & Foremost Gujarati Weekly in Europe Let noble thoughts come to us from every side સંવત ૨૦૬૮, મહા સુદ ૫ તા. ૨૮-૦૧-૨૦૧૨ થી ૦૩-૦૨-૨૦૧૨ અા નો ભદ્રા: ક્રતવો યન્તુ િવશ્વત: | દરેક દદશામંાથી અમને શુભ અને સુંદર દવચારો પ્રાપ્ત થાઅો

Q+ )/B B

I,

K+*D*D *4B 46M*D )/B H(B1 -;+1 )/B B I,1 +B7M2 -B0 1

,1

/B=

4C N P(47/BJ 8I/ $D2D41D 2F9@IP*97 *F 2F9@D 2 4<&E

B .B1&/BJ ! %11-6 F1J#D 7B'F ?D 8I/ $D2D41D

/I 2D 5 B5F

# $ %-+/* 0%( "/+4 ))/% %7%2 #).&-)6 !)1)/

"(,)( ) ! $!!&"+"/

(%63 % 5)),

%. 40

D2I +% /I 2D 5 B0

%. 40

I,1

1B" I# /(B4B( -1I$B *F 7E1&/BJ >I+#L "I !F

! ! "11)2 !004+/* 0%( )%2 !004+/* )' 4%4+0/ 0/(0/ # !)-

! ! %,(%-) 0%( 42))4 02)34 %4) " !)-

(%63 % 5)),

1.

28th January to 3rd February 2012

/*D @B:7,1 O -F<# 1F # O 7F/ $G 7F/ #B /

8

2))/ 0/(0/

... * '+*"+, -* (, ) -%

(%63 % 5)),

1.

%. 40 1.

&/B1D >I+#L*D P4 & 7B'F A-A /3I

1F #GP2 I/ 4F;-2D

ખાળે ડુચા અને દરવાજા ઉઘાડા... ૩,૭૦,૦૦૦ વસાહતીઅોને બેનીફીટ્સ મળ્યા વિટનમાં નોકરી કરવા, ભણવા કે પછી ફરવા આવેલા ૩૭૦,૦૦૦ લોકોને તેમની પાસે નોકરી ન હોવાના કારણે વવવવધ પ્રકારના બેનીફીટ અપાતા હોવાનું જાહેર થતા વિવટશ રાજકારણમાં ગરમાટો આવી ગયો છે. બેરોજગારી, હાઉસીંગ અને અક્ષમતા અંગેના બેનીફીટ આપવાના કારણે દેશના કરદાતાઅોને અબજો પાઉન્ડનો ભાર વેઠવો પડે છે. ટોરી નેતાઅો લેબરના ભૂતકાળના વનણયયો આ મુસીબત માટે જવાબદાર હોવાનું જણાવી પ્રશ્નથી પીછો છોડાવે છે તો લેબરના નેતાઅોએ આ તકલીફ બદલ ટોરી સરકારને જવાબદાર ઠેરવી છે. દુવનયાના અન્ય દેશોમાં ક્યાંય આવી રીતે લાભોની ખેરાત કરવામાં આવતી નથી

" !

" " "

!

"

!

" " "

અને નોકરી ન હોય તો જે તે વસાહતીએ પોતાના દેશ પરત થવું પડે છે. લેબરના શેડો ઇમીગ્રેશન વમવનસ્ટર વિસ િાયન્ટે ટોરી સરકારને સીધી જવાબદાર ઠેરવતા જણાવ્યું હતું કે "નબળી સરહદી સુરક્ષા, વધતા જતા માઇગ્રેશન અને અનુસંધાન પાન. ૩૭

ઘરની બહાર નીકળો અને કામ શોધો: કેમરન માત્રને માત્ર બેનીફીટ્સ પર જ ઘર ચલાવતા લોકોને વડાપ્રધાન ડેવીડ કેમરને વવનંતી કરી છે કે વવવવધ પ્રકારના બેનીફીટ્સ પર કાપની બુમરાણ મચાવવા કરતા તેમણે ઘરની બહાર નીકળીને કામ શોધવું જોઇએ. ડેવીડ કેમરને જણાવ્યું હતું કે "બેનીફીટ મેળવવાનું ખૂબજ આસાન બની ગયું હોવાથી કલ્યાણકારી યોજનાઅો પર નભવું હવે લોકો માટે 'સ્વીકાયય વવકલ્પ' સમાન બની ગયું છે." આજકાલ સરકાર અને દેશ આવથયક તકલીફોનો સામનો કરી રહ્યાં છે ત્યારે સરકાર કોઇ પણ પવરવારને £૨૬,૦૦૦ કરતા વધારે બેનીફીટ્સ અનુસંધાન પાન. ૩૪

" !

##% "

,$ &((* %+, (-'+&(.

(- ) / ('&/ (' "

#05#45+% 1(('3 &6.54 +)*54 #94

;

105#%5

#7,+ #5'. #/0+-$*#+

&6.54 +)*54 #94

;

13

"' 60&'35#-' 4633'0&'3 1( 0&+#0 2#442135 %+5+:'04*+2

!+4# '37+%'4 (13 0&+# 6$#+ %*'0)'0

"',*"

&%+ -*/

( !

" ,* %' /(- -',%& /(- ) ++

! #013 #3-

1/(13& 1#& 10&10

/#+. 4#.'4 4#/53#7'. %1 6-

888 4#/53#7'. %1/


2

મિટન

Gujarat Samachar - Saturday 28th January 2012

હાઈ સ્પીડ રેલ ટનલની પેમરવેલના લોકોની માગણી લંડનઃ લંડનના લગભગ ભૂલાઈ ગયેલાં વિલતારોના સેં ક ડો નાગવરકો તે મ ને પણ હાઈ લપીડ રે લ ટનલનો લાભ મળે અને તેમની કોમ્યુવનટીમાં થઈને ટનલ લં બાિાય તે િી માગણી કરી રહ્યાં છે . ટ્રાન્સપોટટ સેક્રેટરી જસ્ટિન ગ્રીનનંગે ૩૨ વબવલયન પાઉન્ડની HS2 વલન્કની યોજના મંજૂર કરી ત્યારે રાયસ્લલપમાં થઈને ૨.૭ માઈલની ટનલની જાહેરાત પણ કરી હતી. અિાજ સવહતની સમલયાથી જીિનમાં વિઘાતક અસરની ફવરયાદ કરનારાઓને રાહત આપિા આ વનણણય લેિાયો હતો. જોકે , પે વરિે લ અને ગ્રીનફોડટના વનિાસીઓ કહે છે કે લંડન-બવમિંગહામ રૂટ પર પ્રવતકલાક ૨૨૫ માઈલની ઝડપે ટ્રેનો તેમના ઘર નજીકથી ધસમસતી અિરજિર કરશે . આ ઉપરાંત, ૨૦૨૬ સુધી આ પ્રોજે ક્ ટ પર કામ ચાલતું રહેશે તે પણ તકલીફ સજણશે. પવત નિતે શ વોરા (૪૦) અને બે પુત્રીઓ સાથે રહેતી

નજીક હોિાથી િોરા પવરિાર અહીં રહે િા આવ્યો હતો. રાયસ્લલપના લોકોને બોર ટનલની સગિડ મળિાથી અમે ખુ શ છીએ, પરં તુ ટનલ લંબાિાશે નવહ તો સરકાર અન્ય રહેઠાણના વિલતારો તરફ ભે દ ભાિપૂ િ ણ ક નું િતણન કરે છૈ તે લપષ્ટ થશે, તેમ યોજના સામે અવભયાન ચલાિતા પે વરિે લ ના િકીલ એલેક્સ નનઓરા (૨૮) બિતેશ અને આિલેન િોરા તેમની કહે છે. અન્ય વિલતારો િે પુત્રીઓ સાથે તરફ ધ્યાન અપાયું છે એકાઉન્ટ્ન્ટ આલલે ન વોરા પણ સરકાર આ વિલતારને (૪૨)નું ઘર પે વરિે લ માં ભૂલી ગઈ છે. સેંકડો લોકોના સૂ વચત ટ્રે ક થી માત્ર ૫૦ મકાનો હિે િેચાતાં નથી અને િારના અંતરે છે. તેમણે પાંચ ભવિષ્યમાં તેમનું જીિન કેિું િષણ અગાઉ ત્રણ બેડરૂમનું હશે તે ની વચંતામાં તે ઓ છે . ટ્રે ન લાઈન મકાન ૨૭૫,૦૦૦ પાઉન્ડમાં પડ્યા એવરયામાં ખરીદ્યું હતું. આલલેન િોરા કહે ઈન્ડલટ્રીઅલ છે કે હાઈ લપીડ ટ્રેકનો તેમને પહોંચે ત્યાં સુધી મુખ્યત્િે કોઈ લાભ નથી. દર ત્રણ રહેંણાક વિલતારમાંથી ટનલ વમવનટે તેમના ઘરની બારી દ્વારા જ પસાર કરાય તેિી પાસેથી ટ્રેન પસાર થશે. િષોણ આંદોલનકારોની માગણી છે. સુ ધી ઘોંઘાટનો સામનો આનાથી રાયસ્લલપ સેક્શનના કરિાનો રહેશે અને શાંવત ૪૦ વમવલયન પાઉન્ડથી ૪૦ હણાઈ જશે . કોમ્યુ વનટી, વમવલયન પાઉન્ડ જેટલો જ હવરયાળી અને શાળાઓ ખચણ થશે તેમ તેઓ કહે છે.

!

!

િંડનઃ વિટનમાં આશરે ૨ વમવિયન વસંગિ પેરસટ પવરિાર (૨૬ ટકા) િોિાનું ઓફિસ િોર નેશનિ ટટેટશ્ે ટટક્સ (ઓએનએસ) દ્વારા જાિેર કરાયું છે. આમાં માતા સાથેના પવરિારની મોટી બહુમતી છે, જેનો અથિ એ થાય છે કે િાખો બાળકો વપતા વિનાના પવરિારમાં ઉછરી રહ્યાં છે. વસંગિ પેરસટ પવરિારમાં ઉછરતાં બાળકો નબળું આરોગ્ય, શાળામાં ખરાબ દેખાિ તેમજ તરૂણાિટથામાં અપરાધ કે ડ્રગ્સની જાળમાં સપડાિાની શક્યતા િધુ રિે છે. ઓએનએસના આંકડા મુજબ યુકમે ાં આવિત બાળકો સાથે વસંગિ પેરસટ પવરિારની સંખ્યા ૨૦૦૧માં ૧,૭૪૫,૦૦૦ની િતી, જે િધીને ૨૦૧૧માં ૧,૯૫૮,૦૦૦ની થઈ િતી. આ જ સમયગાળામાં સાથે રિેતા યુગિોની સંખ્યા ૨.૧ વમવિયનથી િધીને ૨.૯ વમવિયન અને પવરણીત યુગિ સંખ્યા ૧૨.૩ વમવિયનથી ઘટીને ૧૨ વમવિયન થઈ િતી. િગ્ન વિના સાથે રિેિાનો િધેિો િિાિ વસંગિ પેરસટ પવરિારના િધારા માટે કારણભૂત છે. પવરણીત યુગિો કરતા સાથે રિેનારાં યુગિો અિગ થઈ જિાનું િમાણ ત્રણ ગણુ રહ્યું છે.

બાળકો માટે મિમમનલ રીસ્પોન્સિમબમલટી વય વધારવા મમમનસ્ટરનો ઈનકાર િંડનઃ બાળકોને જેિમાં ૧૩ િષિથી નીિેનાં બાળકો મોકિિા કે કડક સજા તેમના કાયોિ ના પવરણામો કરિાના બદિે તેમની પાસે જાણિા જેટિી પવરપક્વતા માિી મગાિિી િધુ યોગ્ય ધરાિતાં નથી. બાળકો ગણાય તેમ કિી વિઝસસ ઓછામાં ઓછાં ૧૪ િષિના ન વમવનટટર બિસ્પપન બ્િન્ટે થાય ત્યાં સુધી િોસીક્યુટ નવિ ગુનાઈત જિાબદારીની િય કરિાનું સૂિન ગયા િષષે િધારી ૧૨ િષિ કરિાની વિબરિ ડેમોિેટ્સે કરતા ભારે ભિામણ િગાિી િતી. વિિાદ જાગ્યો િતો અને ઈંગ્િેસડ અને િેલ્સમાં વિવમનિ નાયબ િડા િધાન બનક ક્લેગ રીટપોશ્સસવબવિટી માટે સવિત સભ્યો નિી દરખાટતને િતિમાન િય ૧૦ િષિની છે. ટેકો આપે તેિી શક્યતા છે. વમવનટટી ઓિ જશ્ટટસના વિ વમ ન િ આંકડા અનુસાર િાિ ૧૦થી રીટપોશ્સસવબવિટીની િય ૧૭ િષિ સુધીની િયના ૫૦૦૦ બાબતે િષોિથી વિિાદ િાિે છે. બાળકો કટટડીમાં છે. CSJના િડા ગ્રેબિન પૂિે ઈયાન ડન્કન સ્પમથની જણાવ્યું િતું કે બળાત્કાર વથસકટેસકની વિિાદી નિી અને િત્યા જેિાં સૌથી ગંભીર દરખાટતો અનુસાર કોઈ પણ અપરાધો માટે ગુનાઈત બાળક ૧૨ િષિનું ન થાય ત્યાં જિાબદારીની િય તત્કાળ સુધી તેને શોપવિશ્ટટંગ કે િધારાશે નવિ. યુથ કોટ્સિ મડડર સવિત કોઈ ગુના માટે અને િેવમિી વડવિઝનો િોસીક્યુટ કરિા ન જોઈએ. દ્વારા તેને તબક્કાિાર િધારી વનષ્ણાતો નિા સંશોધનોનો શકાય તેિું સૂિન તેમણે િિાિો આપતા દાિો કરે છે કે કયુું િતુ.ં • સેમસંગની ૪૨ બિબિયન ડોિરની બિપતરણ યોજનાઃ વિિમાં ટેવિવિઝન અને મેમરી વિપ્સની સૌથી મોટી ઉત્પાદક સેમસંગ ઈિેક્િોવનકસ તેનો બજારવિટસો િધારિા માટે નિી ટેકનોિોજી દાખિ કરિાનો િયાસ કરી રિેિ છે. સાઉથ કોવરયાની સૌથી મોટી કંપની સેમસંગ ગ્રુપે જણાવ્યું િતું કે તે આ િષષે તેના વિવિધ ધંધાના વિટતરણ માટે વિિમરૂપ ૪૭.૮ વિવિયન િોન (૪૧.૭ વબવિયન ડોિર, ૨૭ વબવિયન પાઉસડ)નું રોકાણ કરશે. િૈવિક આવથિક અવનશ્ચિતતાના સમયમાં િવતટપધધી કંપનીઓએ તેમની વિકાસયોજનાઓમાં કાપ મૂક્યો છે ત્યારે સેમસંગ દ્વારા વિટતરણની જાિેરાત થઈ છે.

!

!

" !

બિટનમાં બસંગિ પેરન્ટ પબરિારની સંખ્યા ૨ બમબિયન

" !

3(05 53((5 10'10 "

(0'10

(.

/$,. 4$.(4 (92.13$51634 &1 6#163 "13.'8,'( 3$7(. *(05

!

$,31%, $.. )13 %(45 '($.4 2,(&(4 1) %$**$*(

!

$.. )13 5+( %(45 '($.4 !


હિિન

Gujarat Samachar - Saturday 28th January 2012

3

લાખો લોકોની આવક ૨૦૨૦ સુધી નહિ વધે અનેક પત્ની માિે પુરુષોને વધારાના િેહનફિટ્સ પ્રહતિંહધત લંડનઃ અગ્રણી થિન્કટેંક ફાઉન્ડેશનના રેઝોલ્યુશન અભ્યાસ અનુસાર થિટનના લાખો સામાન્ય પથરવારો માટે તેમની આવક મંદી અગાઉના થતરે પહોંચે તે માટે ઓછામાં ઓછાં આઠ વષષ એટલે કે ૨૦૨૦ સુધી રાહ જોવી પડશે. જોકે, આ સમયગાળામાં તવંગર લોકોની આવકમાં તો વધારો િતો જ રહેશ.ે સહાય માટે સરકાર પર આધાર ન રાખતાં ૧૦ થમથલયન પુખ્ત લોકો અને તેમના ૫.૨ થમથલયન બાળકોની પથરસ્થિથત પર ધ્યાન રાખી અભ્યાસ િયો છે. અભ્યાસ કહે છે કે બાળકો નથહ ધરાવતાં સામાન્ય પથરવારોની આવક ૧૨,૦૦૦

પાઉન્ડિી ૧૨,૦૦૦ પાઉન્ડ વચ્ચે તેમજ બાળકો ધરાવતાં સામાન્ય પથરવારોની વાથષષ ક આવક ૧૬,૦૦૦ પાઉન્ડિી ૪૧,૦૦૦ પાઉન્ડ વચ્ચે હોય છે. લેબર પાટટીના વેલ્ફેર પ્રવક્તા લીઆમ બીનનેએ ધ ગાથડિયનને જણાવ્યું હતું કે યુએસની માફક થિટન પણ મધ્યમ વગષની હાલત તવંગરો કરતાં ઘણી ખરાબ િવાના જોખમમાં આવી ગયું છે. અભ્યાસના સંશોધકોએ જણાવ્યું છે કે જો આગામી આઠ વષષ સુધી વથિ મંદ રહેશે તો દેશની ત્રીજા ભાગની વથતી જેટલા લોકોની વાપરવાયોગ્ય આવક ૨૦૨૦માં ૨૦,૦૦૦ પાઉન્ડ હશે, જે ૨૦૦૭ની

સરખામણીએ ૧,૭૦૦ પાઉન્ડ ઓછી હશે. બીજી તરફ, દેશમાં ઊંચી આવક રળનારાના અડધોઅડધ લોકોની વાપરવાયોગ્ય આવકમાં ૨૦૨૦ સુધીમાં ૧૦ ટકા જેટલો વધારો િશે. ધીમી વૃથિની પથરસ્થિથતમાં પણ આ લોકોની આવક ૧૦ ટકા જેટલી વધશે. રીપોટિ થપષ્ટ કરે છે કે નીચલા મધ્યમ વગષની આવક તવંગરોની આવક કરતાં ઘણી ધીમી ગથતએ વધે છે અને ઝડપિી વધતી ફ્યુઅલ અને ખાદ્ય કકંમતોિી ભારે ધોવાણ િાય છે. ટેક્સ ક્રેથડટમાં કાપ સાિે બે થમથલયન પથરવારોને ૨૦૧૨માં ૩૦૫ પાઉન્ડ સુધીનું નુકસાન જશે.

લંડનઃ એકથી વધુ પત્નીઓ ધરાવતા પુરુષોને વધારાના િેમનફફટ્સ આપવા પર પ્રમતિંધ લગાવવા મિમનલટસા તૈયારી કરી રહ્યા છે. મિટનિાં મિપત્નીત્વ ગેરકાનૂની છે, પરંતુ જે દેશિાં આ પદ્ધમત કાનૂની હોય અને આવી પત્નીઓને યુકેિાં લવાઈ હોય ત્યારે વષોા સુધી આવા પમતઓને િન્ટટપલ િેમનફફટ્સ િળે છે. િુખ્યત્વે િુન્લલિ પરુષો ઈલલામિક કાયદા હેઠળ િાર પત્ની કરવાની છૂટ િેળવે છે. અત્યારે પમત અને પત્નીને સાિાટય દંપતી તરીકે ૧૦૫.૯૫ પાઉટિના દરે

સાપ્તામહક િેમનફફટ િૂકવાય છે તેિ જ િીજી અને વધારાની પત્નીદીઠ ૩૮.૪૫ પાઉટિના દરે સાપ્તામહક િેમનફફટ િળે છે. ઈટકિ સપોટટ ઉપરાંત, એકથી વધુ પત્ની ધરાવતા પમતને તેના પમરવારને રાખવા િાટે િોટી મિલકત જરૂરી હોવાથી હાઉમસંગ િેમનફફટ અને કાઉન્ટસલ ટેક્સિાં સંભમવત રાહતને પાત્ર િને છે. િાર પત્ની સાથેના િાણસને િાત્ર ઈટકિ સપોટટિાં જ વષવે ૧૦,૦૦૦ પાઉટિ સુધીનો લાભ િળી ર્ય છે. જોકે, મિશ્ર સરકાર મનયિો િદલવા િાગે છે,

જેથી િન્ટટપલ િેમનફફટ્સ િળતાં િંધ થઈ ર્ય. આગાિી વષાથી નવી યુમનવસાલ ક્રેમિટ મસલટિ લાગુ પિશે, જેના હેઠળ િહુપત્નીત્વને િાટયતા અપાશે નમહ. ઘરિાં રહેતા એક પત્ની અને પત્નીને જ દંપતી તેિ જ પમરવારિાં રહેતા અટય પુખ્તને મસંગલ વ્યમિ ગણાશે એમ્પ્લોયિેટટ મિમનલટર ગિસ ગ્રેગલંગે જણાવ્યું હતું કે અત્યારની ન્લથમત ભારે હાલયાલપદ છે. યુકેિાં મિપત્નીત્વ ગેરકાનૂની છે પરંતુ છીંિાના કારણે િેમનફફટ્સ મસલટિિાં તે િાટય ગણાય છે.

હિહિશ પાલાામેન્િની ઈમારત થેમ્સ નદીમાં સરકે છે અને હિગ િેન પણ ઢળી રહ્યો છે ૧૯િી સદીના નીઓગોમથક પાલાાિટે ટરી એલટેટના મનભાવ િાટે જવાિદાર ધ હાઉસ ઓફ કમિશનની િેઠક સોિવારે િળવાની હતી, જેિાં સવવેયરના મરપોટટની િિાા થવાની હતી. આ મરપોટટિાં ૧ મિમલયન પાઉટિના ખિવે સિારકાિ કરવા િાટે સાંસદોએ ઈિારત ખાલી કરવાની રહેશે તેવો પ્રલતાવ હોવાનું અહેવાલોિાં કહેવાયું હતુ.ં િેઈલી ટમલગ્રાફના અહેવાલિાં તો ઈિારત આશરે

૫૦૦ મિમલયન પાઉટિિાં રમશયન અથવા િાઈનીઝ િેવલપસાને વેિી દેવાની

દરખાલત હોવાની શક્યતા દશાાવાઈ હતી. જોકે, કમિશનના

( N zS f p s u d p V ¡, N zS f p s u Ü p f p R ¡ë g p 2 5 h j p £\ u A p ` _ u k ¡h p d p ? )

25

l p L z_ p d V p V p Å ç b p ¡ _ d õ s ¡ a g p B V $& l p ¡g u X $¡` ¡L $¡Æ T

d p ¡i u s \ p A ~ i p _ p h s _ u A p ` _ u k ¡h p d p ?

y e a r s

TRAVEL

જોિીદાર િળી ગયો છે, કેિ કે લંિનની ઓળખ સિાન મિગ િેન ટાવર પણ ઢળી રહ્યો છે. સંસદના કલોક ટાવર અથૉત મિગ િેન તરીકે ઓળખાતા આ ટાવરને ઢળતો અટકાવવા િાટે શું કરી શકાય તેની તપાસ કરવા િાટે મિમટશ સાંસદોની એક સમિમતની રિના કરવાિાં આવી છે. મિગ િેન નાિે ઓળખાતા મવશાળ ઘંટ ધરાવતા આ ક્લોક ટાવરનું મનિાા ણ ૧૮૫૯િાં પૂરું થયું હતુ.ં

JET AIRWAYS SALE NOW ON

46kg (Economy) 69kg (Business Class)

Established

પ્રવિાએ લપષ્ટતા કરી હતી કે સવવેયરનો કોઈ મરપોટટ નથી અને ચાર્સસ બેરી અને ઓગસ્ટસ વેર્બી પુગગન િારા િીઝાઈન કરાયેલી ગ્રેિ-૧ યાદીની ઈિારતના લાંિા ગાળાના સાિાટય નવીનીકરણને મવિારવા એક જૂથની રિના િિાવા જ સભ્યો િળવાના હતા. ઈિારત રમશયનોને વેિવાની વાતિાં કોઈ દિ નથી. ઈટાલીના સુમવખ્યાત ઢળતા ટાવર મપઝાને હવે

Atlan

ubai alm D P e h tis - T

~

Chat Free Anytime on www.cruxton.com

, B Þ X $u e p , \ p B g ¡Þ X $, Q p B _ p A p ¡õ V ²$¡g u e p , e y. A ¡k . , L $¡_ ¡X $p , d y? b B , A d v $p h p v $, b f p ¡X $p , f p S >L $p ¡V $, ` p ¡f b ? v $f , c yS >, q v $h , N p ¡h p , r v ë l u , A p N °p A _ ¡L ¡f p g p , _ p B f p ¡b u , q L $g u d ? Å f p ¡, v $p f , A ¡Þ V ¡b ¡, d p ¡ç b p k p

~

લંડનઃ મિટનના પેલસ ે ઓફ વેલટમિટલટર ખાતે પ્રખ્યાત મિગ િેન ક્લોક ટાવર ઝૂકી રહ્યો છે. િીજી તરફ િીમિયાના સોિવારના અહેવાલો અનુસાર તિાિ પાલાાિટે ટ્સની િાતા સિાન મિમટશ પાલાાિટે ટ થેમ્સ નદીિાં સરકી રહી છે. આિ િન્ને લિારકોના ભામવ મવશે મિંતા સર્ાઈ છે. ૯૬ િીટરની ઊંિાઈનો ક્લોક ટાવર તેના મશખરથી ૪૬ સેન્ટટિીટર િાિી તરફ ઢળ્યો છે.

Romantic Maldives

Discounted First & Business Class Deals Flat Bed, Lounge, Free Limo from/to Home, Comfort (t&c)

0208 515 9204 / 0208 ( 4v 2f 6 8 4 4 4 f p ¡S d p ¡X ¡k y^ u ) email s a l e s @ c r u x to n . c o m

Incredib Holiday le India Packag es

Cruxton House, Harrovian Business Village, Bessborough Road, Harrow HA1 3EX

Call Now 0208 515 9200 Go on Spoil Yourself

QATAR AIRWAYS INDIA SALE ON Fully bonded for ultimate protection ATOL 3348/IATA/ABTA Chat Free Anytime on www.cruxton.com

Great Deals on Emirates A380 from Manchester & London Heathrow to Dubai & beyond.


ગિટન

4

Gujarat Samachar - Saturday 28th January 2012

ઈગમગ્રેશનની ‘બાઈ બાઈ ચારણી’ નીગત સામે જજનો રોિ

૧૮ વષષની વય સુધી મેથ્સ ફરજિયાત બનાવવું િોઈએ

સમલૈંગિકોને ફાંસીની તરફેણ કરનારા ત્રણ મુસ્લલમ કટ્ટરવાદીઓ દોગિત

લંડનઃ કોટટ ઓફ અપીલના વરિષ્ઠ જજ લોડડ જસ્ટિસ વોડડડ પાકકટતાની નાગરિકને એક દાયકા માટે રિટનમાં િહેવા દેવાની ઈરમગ્રેશન રવભાગની ‘બાઈ બાઈ ચાિણી’ નીરતને વખોડી કાઢી હતી. પાકકટતાની નાગરિકની આશ્રયની ફગાવાયા છતાં તેને ૧૬ વખત અપીલ અથવા નવી અિજી કિવા દેવાઈ હતી. આના પરિણામે કિદાતાઓનાં ઓછામાં ઓછાં ૨૫૦,૦૦૦ પાઉન્ડ વેડફાયાં હતાં. કોટટ ઓફ અપીલના લોડટ જસ્ટટસ

લંડનઃ અગ્રણી હશક્ષણહવદ્ સ્ટીવ સ્પાર્સષના કહેવા અનુસાર શાળાઓમાં કકશોરો હ્યુમહનટીઝ, આર્સા અિવા ભાષાનો અભ્યાસ કરતા હોય તો પણ ૧૮ અિવા ૧૯ વષાની વય સુધી મેથ્સના પાઠ િરહજયાત બનાવવા જોઈએ. યુહનવહસાટીઓના સોહશયલ અને લાઈિ સાયન્સીસ સહહતના વધુ કોસસીસ અને અન્ય ઘણી કારકીહદાઓમાં મેથ્સમાં કુશળતા આવશ્યક ગણાય છે. ભારતીય હવદ્યાિસીઓમાં ગહણત હવષયની કુશળતા ધ્યાન ખેંચનારી છે. હશક્ષણમાં સુધારાઓ માટે સરકારને સલાહ આપતા અને એડવાઈઝરી કહમટી ઓન મેિેમેહટક્સ એજ્યુકેશનના નવા ચેરમેન પ્રોિેસર થટીવ થપાક્સા GCSE અને AS લેવલની વચ્ચે મેથ્સની નવી યોગ્યતા સામેલ કરવા માગે છે. આ પગલાંિી ૧૬ વષાની વયે ત્રણ અિવા ચાર હવષયમાં હાઈ થપેહસલાઈઝેશનનાં Aલેવલ મોડલનો અંત આવશે.

લંડનઃ હોમોસેક્ટયુઅલ્સને ફાંસીએ લટકાવવા, પથ્થિો માિવા અને બાળી મૂકવાની રહમાયત કિતી પરિકાઓ વહેંચનાિા િણ મુસ્ટલમ કટ્ટિવાદીઓને ગબબી ક્રાઉન કોટટ દ્વાિા ૨૧ જાન્યુઆિીએ દોરષત ઠિાવાયા હતા અને તેમને સાત વષષ સુધીની જેલની સજા થઈ શકે છે. ઈજાઝ અલી (૪૨), કબીર અહેમદ (૨૮) અને રઝવાન જાવેદ (૨૮) સામે જાતીય ભૂરમકાએ ઘૃણા ફેલાવવા અંગે નવા કાયદાઓ અન્વયે સૌપ્રથમ વખત કાયષવાહી ચાલી હતી. તેમણે સમલૈંરગકોને સમાજમાં સમટયાઓની જડ ગણાવ્યા હતા . ટ્રાયલ દિરમયાન, ડબબીના િહેવાસીઓએ આ કટ્ટિવાદી યુવાનો નાના રવટતાિને શિીઆ કાયદા હેઠળ મધ્યયુગમાં ફેિવી નાખવા ઈચ્છતા હોવાની િજૂઆત કોટટ સમક્ષ કિી હતી. તેમના

વોડેટ તેની આખિી અપીલ ફગાવી તેને પાકકટતાન પિત મોકલી દેવાના પગલાં લેવા સેક્રેટિી ઓફ ટટેટને જણાવ્યું હતું. નવેસિની અિજીઓ સાથે સમગ્ર રસટટમ અવિોધાય છે, તેમ લોડટ જસ્ટટસે કહ્યું હતું. ૩૮ વષષનો પાકકટતાની નાગરિક ઓગટટ ૧૯૯૮માં રિટન આવ્યો હતો અને એક મરહના પછી તેણે પોતાને ધારમષક લઘુમતીની વ્યરિ ગણાવી આશ્રય માટે અિજી કિી હતી.

િયા વિષે મડડર રેટ ૫ ટકા વધ્યો લંડનઃ ઈંગ્લેન્ડ અને વેલ્સમાં ગયા વષષે હત્યાનો દર પાંચ ટકા વધ્યો હતો અને કુલ ૬૩૬ હત્યા નોંધાઈ હતી. જોકે, ઓગથટના રમખાણો છતાં સમગ્રતયા અપરાધદર સ્થિર રહ્યો હતો અિવા ઘટ્યો પણ હતો. સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧ સુધીના ૧૨ મહહના દરહમયાન લૂંટ અને ચોરીના કકથસાઓમાં હચંતાજનક વધારો િયો હતો, જેમાં ચાકુની અણીએ લૂંટમાં ૧૦ ટકાનો વધારો િયો હતો. જોકે, ગુરુવારે પ્રહસદ્ધ હોમ ઓકિસના આંકડાઓ મુજબ બંદૂકલક્ષી ગુનાઓમાં નોંધપાત્ર ૧૩ ટકાનો તેમજ ઘરિોડ ચોરી, કારચોરી, તોડિોડ નઅને વ્યહિ સામેની હહંસામાં ઘટાડો જોવાયો હતો. હિહટશ ક્રાઈમ સવષે મુજબ ગુનાઓમાં કોઈ નોંધપાત્ર િેરિાર જણાયો નિી. આ જ સમયગાળામાં પોલીસમાં નોંધાયેલા ગુનાના આંકડા ૪ ટકાનો ઘટાડો દશાાવે છે.

$

"

'

!$

& #!

# "

! $

% #

'""

%

( '#

!#

ઈજાઝ અલી

ઉદ્દામવાદી એજન્ડા સામે પ્રશ્ન ઉઠાવનાિને એમઆઈ ફાઈવ એજન્ટ કે વેચાઈ ગયેલો ગણાવાતો હતો. તેઓ લોકોને ધમકાવતા હતા અને કોઈ સમલૈંરગક શેિીઓમાં બહાિ નીકળતા પણ ગભિાતા હતા. આ લોકોનું જૂથ યુકેના િાસવાદરવિોધી કાયદાઓ હેઠળ પ્રરતબંરધત ઉગ્રવાદી સંટથા અલ-મુહારજિોં સાથે સંબધં ધિાવતું હતુ.ં ટથારનક ચૂંટણીઓ દિરમયાન આ જૂથના ટેકદે ાિોએ મતમથકો પિ ઉભા િહી મુસ્ટલમોને મત

નરહ આપવાનો આદેશ કિતા હતા, જેના પરિણામે પોલીસ બોલાવવાની ફિજ પડી હતી. સમલૈંરગક િહેવાસીઓએ આ પરિકા રવતિણની તેમના૪ જીવન પિ પડેલી અસિ બાબતે કોટટને જણાવ્યું હતું. ડબબીના નોિમાન્ટનના અલી, અહમદ અને જાવેદને સેક્ટયુઅલ ભૂરમકાએ ઘૃણા સજષવાના ઈિાદા સાથે લખેલી ધમકીરૂપ સામગ્રી વહેંચવા બદલ દોરષત ઠિાવાયા હતો. આગામી મરહને તેમની સજા જાહેિ કિાશે.

' ! !

"

' $ #&

.' $ 1 #' 1 &#$ 1 ) 1 (" &)+ 1 && .+ ) #$( 1 +$ , )&% 1 + # (( $ 1 ( &.,$/ 0 + 1 )! +$/ ( +.' 1 + ,-)*)/ + $( . $ * $ & .,$( ,, & ,, ! + , --+ -$/ #)- & &,

& $ #$! !" $ !" "# !" $ ' #" ( # ! # "" !! !" "" $# # " ' % & $% # " $ #$! !" $ !" "# !" $ $ %" $ ' ! !% ! $ !# "$! % ! $ !# $ & #

(* !*

%

**&0

!% !#* ' $ ("' %'

રઝવાન જાવેદ

વાંચો અને વંચાવો

-

!%

કબીર અહેમદ

)

(

-(, ,$(' (* & *" ' $ + % 1$'" "$. -+

2 ( $%

/

%% ,( 0

& $% )* .$' # % $ "& $% (& .& # ) *$ "& $% (& +$, #-* #$%% ( (!! $%% + ' $"# ( (' ('

,+ &

)


બ્રિટન

Gujarat Samachar - Saturday 28th January 2012

હોસ્પપટલમાં દરરોજ ચાર પેશન્ટ ભૂખ અને તરસના કારણે મરે છે લંડનઃ ઓફફસ ફોર નેશનલ પિેિેસ્પિઝસ (ઓએનએસ)ના આંકિાઓ મુજબ ટદવસમાં ચાર પેશન્િ ભૂખ અને તરસથી હોસ્પપિલમાં મોતને ભેિે છે. ગયા વષષે દરએક સપ્તાહમાં ૨૫ મોત િીહાયડ્રેશન અથવા કુપોષણ સાથે સંકળાયેલા હતા. ૨૦૧૦માં ૧૫૫ પેશન્િ િીહાયડ્રેશન અને ૪૮ પેશન્િ કુપોષણના કારણે મૃત્યુ પામ્યા હતા. અન્ય ૮૧૨ પેશન્િ મુત્યુ સમયે િીહાયડ્રેશન અને ૩૦૧ પેશન્િ કુપોષણથી પીિાતાં હતાં, જોકે, આ તેમના મૃત્યુનું પ્રત્યક્ષ કારણ ન હતું. અલ્ઝાઈમર જેવાં રોગોમાં પેશન્ટ્સ માિે ખાવા કે પીવાનું મુશ્કેલ થતું હોવાથી તેઓ

ભૂખ્યા કે તરપયાં રહે છે. પેશન્ટ્સ એસોટસયેશનના ચીફ એસ્ઝઝઝયુટિવ કેથેરાઈન મફફીએ કહ્યું હતું કે આવા મૃત્યુ NHS સામે ભારે આરોપ સમાન છે. આવા મૃત્યુ િાળી શકાય છે. NHS અને ખાનગી હોસ્પપિલોને આવરી લેતા આંકિા અનુસાર ૨૦૦૦ના વષષ પછી ખોરાક અને પાણીના અભાવ સાથે સંકળાયેલા મૃત્યુની સંખ્યા વધી છે. એક દાયકા અગાઉ િીહાયડ્રેશન અથવા ભૂખના કારણ અથવા પટરબળ સાથે ૮૬૨ મૃત્યુ નોંધાયાં હતા. ગયા વષષના આંકિા મુજબ આવા ૧,૨૯૨ મૃત્યુ હતા.

ભારતમાં જ કાશ્મીરી હિન્દુઓની દયાજનક િાલત લંડનઃ ભારતે ૨૬ જાટયુઆરી, ૨૦૧૨ના દિવસે તેનો ૬૩મો પ્રજાસત્તાક દિન ઉજવી રહ્યું છે, પરંતુ લાખો કાશ્મીરી દિટિુ પંદિતો તેમના જ િેશમાં દનવાાદસત દજંિગી ગાળે છે. ઈસ્લાદમક કટ્ટરવાિીઓના ભયના કારણે આ કાશ્મીરી દિટિુઓએ ૧૯ જાટયુઆરી, ૧૯૯૦ના દિવસે તેમના પૈતૃક ઘરથી િૂર નાસી જવું પડ્યું િતુ.ં આજે લાખો કાશ્મીરી દિટિુઓ ભારતમાં િયાજનક િાલતમાં રિે છે. કાશ્મીરી દિટિુઓ દ્વારા સ્થાદપત સંસ્થા પનૂન કાશ્મીર અને ફાઉટિેશન અગેઈટસ્ટ કન્ટટટયુઈંગ ટેરદરઝમ સંસ્થા સાથે મળી દિટિુ જનજાગૃદત સદમદતએ કાશ્મીરમાં દિટિુઓના નરસંિાર દવશે પ્રિશાનોનું આયોજન કયુું છે.

E" 4 . 2 2: %)"#3 E"1% 3 6 9 3% 2 2 9 6 6 9 "2 "2 2 7 2- %202E& 9

"$; :4 2- ?=

"2 9

5

2 2- B *6 % 8 %02& 2 A= *6 %

E 9)%"3 E"#6$2: 8 *6 E"E" E"$ 9 2 E"#6$2: 9 ) 2 3 :4 "$; 6 6 2 6!"9

"2

2 7 9(

9'% 2:

9

% ( . () .

C 4 2 % 2 2 D 2- @>@ "9 % ! 6 "9 " 2 2 2 @@ 2: E#

%" ! 6;/ @ @

. .

. .

. .

*# 8 5 &6

%

2 3

3 6

9 ; 6 2 3 6 6

" $#

6>;65

"

(92,;

$,3

$ "# )+''&(*

8 +8E

#

7E

C&

-- 6965,; #;9,,;

'# (&+' &$

' " 6;/ @ @

* .

6;/ . .

*

. .

-3 > 4

!. $6

2 < 3 2E& 3 %2 6 3 6 2 %

65+65

@ @

2 6 9

3

E# 2 7 E/ 9

'

(>

=== ()73.96<7 *64

=== ()73.96<7 *64

ડોક્ટરો પણ પેન્શનના મુદ્દે હડતાળ પાડશે લંડનઃ ધ ટિટિશ મેટિકલ એસોટસયેશને ૩૦ વષષ કરતા વધુ સમય પછી તેમના પેન્શનમાં કાપના મુદ્દે હિતાળ પાિવાની ચેતવણી આપી છે. એસોટસયેશન ૧૩૦,૦૦૦ તબીબો અને મેટિકલ પિુિન્ટ્સનું પ્રટતટનટધત્વ કરે છે અને બે તૃતીઆંશ સભ્યોએ હિતાળને સમથષન આપ્યું છે.

હિતાળ પિશે તો સમગ્ર દેશમાં હોસ્પપિલો અને જીપી સજષરીની સેવાઓ ખોરવાઈ જશે. િોઝિરોને સરેરાશ ૧.૭ ટમટલયન પાઉન્િનું પેન્શન મળે તેમ છે. વટરષ્ઠ સરકારી અટધકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે િોઝિરોના પેન્શનમાં નજીવો કાપ મૂકાયો છે અને જાહેર ક્ષેત્રના અન્ય પિાફની સુસંગત

છે. છેલ્લાં દસકામાં સરેરાશ કન્સલ્િન્િના વેતનમાં ૫૪ િકા અને ઓછી લાયકાત ધરાવતા તબીબોના વેતનમાં ૩૦ િકા વેતનવધારો થયો છે. આરોગ્ય ટવભાગના આંકિા અનુસાર ૬૦ વષષની વયે ટનવૃત્ત થનારા સામાન્ય NHS િોઝિરને આજીવન વાટષષક ૪૮,૦૦૦ પાઉન્િથી વધુ પેન્શન મળશે.

.

(

#

)

(

,'"(-

! (

$- & #

##

#$ "

"

&(

*

&

" % *+(

#> !." 8 . -3 *

*

: -

9

* # * * < . : .>! 1 #< * #2 (*$ 1 . * * -3 0 . 1 '0 , * 9 , * & , * 9 , !. . . . 1 * 7 & / .% *3 A :0(5 <:05,:: !<)30*(;065: ;+B * . * !. * * *# 8 . , /,8<, 7(?()3, ;6 <1(9(; #(4(*/(9 :0(5 &60*, "2 3 ,2& 9 2 7 ) 3 %5 2 * $1 , / *3 * * $1 . . # > * ; - * # * * . .>! 1 #= 3 * * $1 1 * , . . , .> . )* * 8 1 * > 3 , 1 . . * , * *# * 1+ # !> * . . > * . 3 $. .


લેસ્ટર-બટમિંગહામ

6

Gujarat Samachar - Saturday 28th January 2012

ધીરેન કાટ્વા ભારત સન્માન એવોડડથી સન્માટનત સ્કૂલ કેચમેન્ટ એટરયા અંગે મસલતો શરૂ લંડનઃ આ વષષના આરંભે ભારત સરકારે નવી દિલ્હીમાં ૨૦ બીનરહીશ ભારતીયો (NRIs)નું સડમાન કયુું હતું. એદશયન વોઈસના યુવાન કટારલેખક ધીરેન કાટ્વાને તેમના નોંધપાત્ર પત્રકારત્વ બિલ સડમાદનત કરવામાં આવ્યા હતા. િદરયાપાર રહીને પોતાના ક્ષેત્રમાં ઉિાહરણરૂપ કાયષ કરનારી ભારતીય મૂળની વ્યદિઓને ભારત સડમાન એવોડડથી સડમાદનત કરાયા હતા. બદમુંગ હામમાં રહે તા અને એદશયન વોઈસમાં સીદનયર ડયૂ સ એદડટરની કામગીરી બજાવતા ધીરે ન કાટ્વાએ તે મ ની કટારના વાચકો અને સમથષ કોનો આભાર માડયો હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે મારા ગુરુ સી.બી. પટેલના માગષિશષન, સમથષન અને શ્રેષ્ઠ સલાહ દવના આ એવોડડ શક્ય જ ન હતો. ધીરેનભાઈ રમેશભાઈ અને િયાબે ન કાટ્વાના પુ ત્ર તે મ જ ઈટટ આદિકાના મોમ્બાસાના ટવ. ભગત રાવજીભાઈ ભોજા અને સં તોકબે ન કાટ્વાના પૌત્ર થાય છે. એ ન આ ર આ ઈ ઈન્ડટટટ્યુટ દ્વારા વાદષષક કાયષક્રમનું આયોજન કરાયું હતું. ડો. રેમી રેન્જરને લાઈફટાઈમ એદચવમેડટ એવોડડ એનાયત કરાયો હતો. ડો. રેડજરની કંપની સન માકક દલદમટેડ સતત ત્રણ ક્વીડસ

એલશયન વોઈસના કોલલમસ્ટ ધીરેન કાટ્વા ભારતની લોકસભાના ભૂતપૂવવ સ્પીકર બલરામ જાખડ (વચ્ચે) અને પોંલડચેરીના રાજ્યપાલ ડો. ઈકબાલ લસંહ પાસેથી ભારત સન્માન એવોડડ સ્વીકારી રહ્યાા છે.

એવોર્સષ ફોર એડટરપ્રાઈસ મેળવનારી એકમાત્ર યુકે પેઢી છે. આ ઉપરાંત, હાઉસ ઓફ લોર્સષમાં પ્રથમ દિદટશ એદશયન મદહલા બેરોનેસ સંદિપ વમાષને પણ લાઈફટાઈમ એદચવમેડટ એવોડડથી સડમાદનત કરવામાં આવ્યા હતાં. અડય એવોડડદવજેતાઓમાં APPT કોપોષરેશનના અતુલ પાઠક, લેખક અને શીખ ઈદતહાસદવદ્ પીટર બાંસ, યોકક યુદનવદસષટીમાં કડઝવવેશન ટટડીઝના ડાયરેક્ટર નવીન પીપલાણી તેમ જ ઈન્ડડયન ઈન્ડટટટ્યુટ ઓફ મેનેજમેડટઅમિાવાિના ભૂતપૂવષ દવદ્યાથથી અને દશક્ષણશાટત્રી મેહમૂિ ખાનનો સમાવેશ થાય છે. ત્રણ દિવસના ભારત પ્રવાસી દિવસની ઊજવણી ભાગરૂપે ભારતમાં નવા દિદટશ હાઈ કદમશનર જેમ્સ

બેવન દ્વારા તેમના રાજાજી માગષના દનવાસે સત્કાર સમારંભનું આયોજન કરાયું હતું. આ ઉપરાંત, સર પોન્નાવાઈકો (તાદમલનાડુની SRM યુદનવદસષટીના વાઈસ ચાડસેલર), કૃપલાણી ટી. િેસાઈ (શ્રી અવધૂત કેદમકલ્સ, સૂરત, ગુજરાત), દરષભ નાથ જૈન (ઈજનેર, કુવૈત), જજ અલી સ્વણણદસંહ (ડયૂ ઝીલેડડમાં ભારતીય મૂળના એકમાત્ર જજ), રેનુ ધીલ્લોન (જીદનયસ કકર્સના ટથાપક ટપેદશયાદલટટ અને દશક્ષણશાટત્રી હાલ યુએસએ)નું પણ સડમાન કરાયું હતું. ભારત સડમાન એવોડડથી સડમાદનતોની યાિી અને વધુ દવગતો માટે વેબસાઈટ www.nriinstitute.org ની મુલાકાત લેવા જણાવાયું છે.

લંડનઃ લેપટિ રસટી િાઉસ્સસલે પિૂલ એડરમશસસ અંગે તેની વારષોિ સલાહમસલતો શરૂ િિી છે. લોિો શાળા િવેશ વ્યવપથા અને િેચમેસટ એિિયા બાબતે પોતાના મંતવ્યો આપે તે માટે તેમને અનુિોધ પણ િિાયો છે. આ વષષે પિૂલ િેચમેસટ એિિયાની વ્યવપથાને સિળ બનાવવાની દિખાપતો અંગે પણ મસલતો થશે. રડસેમ્બિમાં શરૂ થયેલી બન્ને મસલતો ૧૦ ફેબ્રુઆિીએ પૂણો થશે. શહેિમાં દિેિ પથળ માટે સીંગલ િાઈમિી અને સેિસડિી િેચમેસટ પિૂલ િાખવાની દિખાપત િિતી સમીક્ષા બાબતે પણ આ વષષે લોિો પોતાના મંતવ્યો િજૂ િિી શિશે. પાંચ સેિસડિી પિૂલ

લૂંટારાનો સામનો કરતા ઠાર મરાયા બલમિં ગહામઃ પાકિપતાનમાં પોતાના પરિવાિનું િક્ષણ િિવાના િયાસમાં બરમિં ગહામના પટેચફોડડના અઝહર ઈકબાલ (૩૯)ને ઠાિ િિાયા હતા. ઈિબાલ, તેમના પત્ની રુબાના અને ઓિમાન પુત્રી માહા શોરપંગ િિીને પાછાં ફિી િહ્યા હતા ત્યાિે બે બુિાનીધાિી વ્યરિએ તેમની પાસે મૂલ્યવાન ચીજવપતુઓ માગી હતી. ઈિબાલે મોબાઈલ આપી દીધા પછી ચોિોને ભગાડવા તેમની સાથે લડવાનો િયાસ િયોો હતો. લડાઈમાં ઈિબાલને પેટમાં ગોળી વાગતા રમરલટિી હોસ્પપટલમાં દાખલ િિાયા હતા, જ્યાં પાછળથી તેમનું મોત નીપજ્યું હતુ.

& $ & $ & " ( %$ " $ " " $

&

( &

બંધ થવા છતાં છેિ ૧૯૯૭થી િેચમેસટ એિિયામાં િોઈ ફેિફાિ થયો નથી. આ દિખાપતો િાઈમિી અને સેિસડિી પિૂલો વચ્ચેની િડીઓ વધુ પપષ્ટ બનાવે છે, જેથી પેિસટ્સ તેમની સમક્ષ ખુલ્લાં માગોોને વધુ સાિી િીતે સમજી શિે. રસટી િાઉસ્સસલ અને શાળાઓ ૨૦૧૨ની ૧૫ એરિલ સુધીમાં ૨૦૧૩ માટે િવેશ વ્યવપથા અંગે રનણોય લેશે. િવેશ વ્યવપથા સલાહમસલતોમાં ભાગ લેવા ઈચ્છતાં લોિો િાઉસ્સસલના િોઈપણ િપટમિ સરવોસ સેસટિ ખાતે શૈક્ષરણિ વષો ૨૦૧૩/ ૨૦૧૪ માટે પેપિ િોપીઓ અથવા www.leicester.gov.uk/ad missionsconsultation

વેબસાઈટ પિ ઓનલાઈન જોઈ શિશે. ટેલીફોન નંબિ 0116 252 7009 પિ પિૂલ એડરમશસસ સરવોસના સંપિક અથવા admissions. online@leicester.gov.uk

ને ઈમેઈલ િિવાથી પણ િોપીઓ મેળવી શિાશે. બાળિો, યુવાનો અને શાળાઓની જવાબદાિી સંભાળતા લેપટિ આરસપટસટ રસટી મેયિ િાઈસ્સસલિ લવ ડેમ્પસ્ટરે જણાવ્યું હતું િે િવેશ વ્યવપથામાં પેિસટસનો અવાજ સંભળાય તેની િાળજી અમે દિ વષષે લઈએ છીએ. આ વષષે બધા રવદ્યાથથીઓ તેમના િેચમેસટ એિિયાની શાળાઓમાં સિળતાથી િવેશ મેળવે તેની ચોિસાઈ માટે િેચમેસટ એિીઆ પિ ધ્યાન િેસ્સિત િિી િહ્યાં છીએ.

ક્વીન્સબરીમાં સુરક્ષા માટે પોલીસ કટટબદ્ધ લંડનઃ ક્વીસસબિીના એટન િોવ પાિક એરિયામાં ૧૮ જાસયુઆિી, ૨૦૧૨ બુધવાિે આયોરજત ‘પટ્રીટ વોિ’માં ક્વીસસબિી અને િેસટોન સેફિ નેબિહુડ ટીમ્સના અરધિાિીઓ સાથે ક્વીસસબિી વોડડ પેનલના સભ્યો પણ જોડાયા હતા. સાંજના ૬ વાગે શરૂ થયેલાં પટ્રીટ વોિ’ િાયોક્રમમાં અરધિાિીઓએ રિટન એવસયુ, િગ્બી િોડ, નોથો વે અને એટન િોવની શેિીઓમાં પથારનિ િહેવાસીઓ અને યુવાનોના જૂથો સાથે વાતચીત િિી હતી. ક્વીસસબિી વોડડ પેનલના અધ્યક્ષ કોલલન હૂકે પોલીસ ટીમો દ્વાિા પથારનિ

િહેવાસીઓને અસિ િિતા અપિાધીઓને ઓળખવા થતી િામગીિીની જાણિાિી આપી હતી. સેફિ નેબિહુડ પોલીસીંગ ટીમ રવપતાિની સમપયાઓ િેવી િીતે હાથ ધિાય છે તેની મારહતી આપી હતી. તે સાંજે એપસોલ્ડો વે HA8માં બીજી ‘પટ્રીટ વોિ’ યોજાઈ હતી. ક્વીસસબિી અને િેસટોન વોડડ સાજોસટ શશી વાગડીઆએ જણાવ્યું હતું િે મેટ્રોપોરલટન પોલીસનું િાયો સંપણ ૂ ો પોલીસ િામગીિીનું છે. શેિીઓ અને િોમ્યુરનટીઓમાં હાજિ િહી ગુનગ ે ાિોને પિડવા, ગુના અટિાવવા અને િમનસીબ લોિોને સહાયરૂપ બનવા અમે િરટબદ્ધ છીએ.

$

$ & " ( %$

$

(

+ (

&

& " " ! & ( , &

' $ ( & $ *# ) -

& $ & '

1

#'

( %' "(%,,%*), 0'/- *+$ .&

!

*!

#!,%-# 000 0'/- *+$ .&

1. #.2'!#/

.

)-#/&

0#)

)-/ 333

.4 /! .##. !,* .4 /! .##. !,*

,.( #.*'0 +" 01"#+0 '/ ,.( #%'/0. 0',+ .'0'/& '0'5#+/&'- +" 01. )'5 0',+ #.* +#+0 #00)#*#+0 ..' %# +" .0+#./&'- '/

*#" 4 '/ #.2'!# 2 ') )# '/ $,. '**'%. 0',+


Gujarat Samachar - Saturday 28th January 2012

www.abplgroup.com

7


8

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 28th January 2012

અોસડ તો અનુભવી વૈદ્યનું જ સારૂ બહમિંગિામના કોલિ દંપત્તીની િત્યા ગુજરાતીમાં એક ઉરિ ખૂબજ જાણીતી છે કે 'અોસડ તો અનુભવી વૈદ્યનું જ સારૂ'. આવનારી એ લે વ લ ની પરરક્ષાઅોના કારણે તાણ અનુભવી રહેલા સાઉથ સ્ટેફડડશાયરના સ્ટોન ખાતે આવેલી એલાઇન્સ હાઇસ્કૂલના નાથન લાઇટફૂડ નામના ૧૮ વષષના યુવાને ઇન્ટરનેટ પર ખરીદેલી દવાનો અોવરડોઝ લઇ લેતા તેનું ગત વષષે ૮ જૂનના રોજ મોત રનપજ્યું હતું. આશાસ્પદ રિકેટર નાથન ઘરે સોફામાં જ મૃત હાલતમાં મળી આવ્યો હતો. બનાવના પાંચ મરહના પહેલા નાથને પોતાના

બદલ એક સામે તિોમત મૂકાયું

જીપીને બતાવતા તેને ડીપ્રેશન અને ગભરામણ હોવાનું રનદાન થયું હતું. નાથને ઇન્ટરનેટ પરથી પોતાની બીમારી દૂર કરવા દવા મંગાવી હતી જે તેના ઘરમાંથી મળી આવી હતી. પોલીસે આદરેલી તપાસમાં દવા પૂરી પાડનાર કંપનીનો પત્તો મળી શક્યો નહોતો. આ સમાચાર વાંચીને સહેજે થાય કે આપણા વરડલો કેટલા સમજદાર હતા કે દવા પણ અનુભવી વૈદ્યની જ લઇને ખાતા હતા.

ટેસ્ટ જણાવશે કે સો વષષ જીવશો કે નહિં બોથટન યુનનવસસીટીના વૈજ્ઞાનનકોએ બનાવેલ એક ફર્યુુલા ટેથટ દ્વારા હવે જાણી શકાશે કે જે તે વ્યનિનું આયુષ્ય કેટલું રહેશે. વળી આ ટેથટ ૮૫% જેટલો સાચો પૂરવાર થયો છે. આ માટે વૈજ્ઞાનનકોએ ૮૦૧ જેટલા સો વષુથી વધુ જીવેલા લોકો અને

૯૧૪ જેટલા સારી તંદુરથતી ધરાવતા લોકોના જીન્સનો અભ્યાસ કયોુ હતો અને તેને આધારે તેમણે આ ફોર્યુુલા ટેથટ બનાવ્યો છે. આ જીન્સના અભ્યાસને આધારે ઉંમરને લગતી બીમારીઅોની સારવાર અને સંશોધનોમાં પણ મદદ થશે.

To advertise in Gujarat Samachar call: 020 7749 4085

cAeerInAe y? aAjkAl œrmAù cAerIaAe œoI ¸Ay e. te¸I bcvA mAqe aAp aApnA œrnI bArIaAe t¸A pe qIaAe mAqe lAeŠùdnI isKyAeirqI gñILs t¸A gIvAA wrvAÀ (Collapsible Security Grilles) fIq krAvAe. gAd#n t¸A dòA¤ve mAqenA geqós (Gates) t¸A rImAeq kùqòAel geqós sA¸e re¤l©Gs (Railings) po bnAvI ane ifq krI aApIae Iae. œrnI aùwr Sqenle¤s SqIl ane GlAs beleSqòed po bnAvI fIq krI aApIae Iae. wukAnAe t¸A œr mAqe isKyAeirqI bhu j~rI e.

કોલર દં પ ત્તીના ઘરમાંથી કે ટ લીક ચીજ વથતુ અોની ચોરી થઇ હતી જે પોલીસે ક્બજે કરી છે. રીર્વીદસને કોટેમાં રજૂ કરાયો ત્યારે કોલર દંપત્તીની પુત્રી નમશેલ કકરવાન, પુત્રો અવતાર અને જેસન કોલર ઉપથથીત રહ્યા હતા. નડટે ક્ ટીવ નચફ સુ નિન્ટે ન્ ડન્ટ થટીવ જપે જણાવ્યું હતું કે "કોલર દંપત્તીનો પુત્ર જેસન કોલર પોલીસમાં સે વા આપતો હોવાના કારણે કે પછી ગેંગ દ્વારા આ હત્યા થઇ નથી. એટલું જ નનહં બનાવને ખાસ કરીને સોનાની ચોરી સાથે પણ કોઇ લેવા દેવા નથી. પોલીસે હત્યામાં વપરાયેલ હથોડો કબ્જે કયોુ છે. દંપત્તીની હત્યાનો કેસ ઘણો પેચીદો છે પણ ઝડપથી નવી માનહતી બહાર આવી રહી છે . અમે આ તબક્કે કેસ અંગે આગળ આવીને અમને માનહતી આપનાર તમામનો આભાર માનીએ છીએ. અમને થથાનનક લોકો તરફથી ખૂબજ અગત્યની માનહતી અને ઘણા બધા ફોન કોલ્સ પણ મળ્યા હતા. અમને હવે આ કેસ અંગે કોઇની જરૂર નથી પરંતુ કોટેમાં કેસ પૂરવાર કરવા હજુ ઘણું કામ કરવાનું બાકી છે."

બનમુંગહામના હેન્ડ્ઝવથુ વુડના ફ્રાયરી રોડ પર રહેતા અવતાર કોલર (૬૨) અને તેમના પત્ની કેરલ કોલર (૫૮)ની બોથડ હનથયાર (હથોડા) વડે માથામાં ઉપરા છાપરી વાર કરી હત્યા કરવાના ચોંકાવનારા બનાવ અંગે પોલીસે લીથુ આ નીયાના રીર્વીદસ નલઅોરાન્કાસ નામના ૩૭ વષુના યુવાન સામે તહોમત મૂ કી તે ને ગુ રૂ વારે બનમુંગહામ મેજીથટ્રેટ કોટેમાં રજૂ કયોુ હતો. દંપત્તીની લાશો ગત તા. ૧૧-૧૧૨ના રોજ તેમના ઘરેથી મળી આવી હતી. પોલીસે તા. ૧૯-૧૧૨ને ગુ રૂ વારે બનમુંગ હામના નવન્સન ગ્રીનની બુથ થટ્રીટ ખાતે રહેતા રીર્વીદસને કોટેમાં રજૂ કયોુ ત્યારે તેણે કાળા રં ગ નું ટીશટે અને કાળા રંગનું ટ્રેકસુટ બોટમ પહેયુું હતું . કોટે માં જ્યારે તે ને પુછાયું ત્યારે તેણે અનુવાદક મારફતે માત્ર પોતાનું નામ સરનામુ જણાવ્યું હતું . મે જી થટ્રે ટ કોટે દ્વારા આ કે સ ને બનમુંગ હામ િાઉન કોટેને રજૂ કરાયો હતો. જ્યાં તા. ૨૩ જાન્યુઆરીના રોજ આગળની કાયુવાહી ચાલશે. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે

" $

"

&($$ % # ) % ,

*.$'" ('! ,$(' *0 (!! (( ' -+,*$ + & $' *$',

,#'$ !& /$ &

Tel: 020 8450 1284 Mobile: 07956 418 393 Fax: 020 8450 9885 www.kpengineering.co.uk

' *" '$ % "$'"

(', *** "#%! " "

,

0) & %)#" " #(%& + *$ (+-# +*$ +*$ +-+*/+

+(&" 3 ,,(3

# (.

(8 /$*( ",0'184 5' 6$.,59 6 !

16%.(

.$:,0*

(( 0.

4 4 4 4 4 4 4

( ,0)13&(' )3$/( ,4&1605 10 ,*+ 4(&63,59 4+115 %1.5 .1&-,0* 104(37$513(9 ,*+ 4(&63,59 05(30$. .$:,0* // ($.(' 0,54 6..9 8(.'(' &

#($34 0463$0&( $&- *6$3$05(( (04$ (* 1

/6 $5(.

* ++

'& #!

&

&

"#%! " "

((

+*"&/&+*.

લઇને જવા નીકળ્યો હતો. ચોલસી ઇન્ટરચેન્જ સ્થથત થટેજકોચ ૧૨૫ સનવુસ ખાતે તે લાશને વ્હીલચેરમાં ખેંચી જતો હતો ત્યારે નસક્યુરીટી ગાડેે તેને રોકીને એર્બ્યુલન્સ બોલાવું તેમ પૂછ્યું હતું. જેને પગલે જ્હોન ગભરાયો હતો અને વ્હીલચેર લઇને દોડતા ગાડેે પોલીસ બોલાવી હતી. પોલીસની તપાસમાં કશું પણ શંકાથપદ જણાયું નહતું અને જ્હોન શું કરવું તેની મૂંઝવણમાં હોવાથી આમ કયુું હોવાનું જણાયું હતું.

+ %&

& # $% "' ! # #''#! & " #* & #" $ & ' " & '& " & & #") %& #" # ! "'#

#$ " & # ,$%#$, " & * & ! %#"' & # $#( & ' " $ $#( & * &' % $

æivoA¤ ane mnuA¤ mkvAoAnAe sùpk# krAe:

+-#

માતાને ડે ટ્રીપ કરાવવા માટે ગત સોમવારે વ્હલીચેરમાં બેસાડીને લેંકાથટર લઇ જનાર ૫૨ વષુના પુત્ર જ્હોન નસંગલટને રથતામાં જ માતાનું મોત થતા એર્બ્યુલન્સ કે અન્ય કોઇ વ્યવથથા કરવાના બદલે વ્હીલચેરમાં જ માતાને ઘરે ચોલસી લઇ જવાનું પસંદ કયુું હતું. એમ મનાય છે કે તેની ૮૮ વષુની માતા િેથટન પરત થતી વખતે જ મોતને ભેટી હશે. જ્હોન માતાની લાશને બસમાં જ િેથટનથી ચોલસી

"+,5( "11'*3$,0 1.'(0 1$- +1,&( 6$.,59 $0' 4463$0&( 8,5+ $))13'$%.( 23,&(

Unit No. 9, London Group Business Park, 715 North Circular Road, London NW2 7AQ.

*"

મૃત માતાની લાશને બસમાં ઘિે લઇ જતો પુત્ર

-))&0

Manufacturers and Installers of Quality Steel Fabrications Domestic & Commercial • Steel Doors • Gates • Window Grilles • Stainless Steel & Glass Balustrade • Fire Escape • Staircases • Railings

#-).

'સધનુ બેલ અોફ બટર એન્ડ િીમ' તરીકે કુખ્યાત અમેનરકન સેલીબ્રીટી શેફ પૌલા ડીને પોતાને ડાયાબીટીશ – ટુ હોવાનું જાહેર કયુું છે. અસલ ગુજરાતી અને પંજાબી વાનગીઅોની જેમ બટર, ચીઝ અને નિમથી લથબથ વાનગીઅો બનાવી ખ્યાનત િાપ્ત કરનાર પૌલા સામે અમેનરકામાં થથુળતાનો નવરોધ કરનાર અમુક લોકો નાકનું ટેરવું ચઢાવે છે. તેના ટીવી શોમાં પૌલા તળેલ મેિોની અને ચીઝથી ભરપૂર બેકન, બીફ-બેકન અને તળેલા ઇંડાને ડોનટ્સની વચ્ચે દબાવીને કેવી વાનગી બનાવી શકાય તે બતાવે છે. અમેનરકામાં ૨૫૬ નમનલયન લોકોને ડાયાબીટીશ ટુ છે અને તેનું મુખ્ય કારણ થથુળતા અને કસરતનો અભાવ છે.

,*+

amAe tmAre TyAù aAvI Free Estimate krI aApIae Iae. yAw rAŠAe.

+-

અમેહિકન શેફ પૌલા ડીનને ડાયાબીટીશ – ટુ છે

+(+) + +!%&* #2 +-' 0 & &-+ & +. *$#(#. * - *!&.!+

'& #!

",0'18 (0(3*9 3$5,0* ((

4 4 4 4 4 4 4

./#- +(&" 3. #./ # (. 1 &( (#


નિટન

Gujarat Samachar - Saturday 28th January 2012

યુકેમાં બેરોજગારી વધીને ૨.૬૮ નમનલયન

લેમટરશાયરમાં અપરાધ દરમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો

બનમિંગહામ સંનિપ્ત

લંડનઃ લેમટરશાયરિાં અપરાધના દરિાં ૧૧.૨ ટકાનો નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા િળ્યો હોવાનું 'િાઈિ ઈન ઈંગ્લેસડ એસડ વેલ્સઃ ક્વાટટરલી અપડેટ ટુ સપ્ટમ્ે બર ૨૦૧૧'.ના આંકડા જણાવે છે. આની સાિે ઘટાડાનો રાષ્ટ્રીય આંક ૪ ટકાનો છે. સપ્ટમ્ે બર ૨૦૧૦થી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧ના ૧૨ િમહનાના સિયગાળાના િાઈિ રેટને સરખાવતાં આંકડા િુજબ ૮,૫૫૯ અપરાધ ઓછાં થયાં હતાં. વ્યમિ સાિે મહંસાના નોંધાયેલા ગુનાિાં રાષ્ટ્રીય ૪.૭ ટકાનો ઘટાડો થયો હતો, પરંતુ લેમટરશાયરિાં આ મહંસાિાં ૧૩.૬ ટકાનો નોંધપાત્ર ઘટાડો જણાયો હતો.

કોટટના સાક્ષી પર હુમલો

લંડનઃ નવેમ્બર મતહનામાં પબ્લલક સેક્ટર યુતનઅનો દ્વારા પેન્શન હડતાળમાં ૯૮૮,૦૦૦ કામના તદવસો નકામા ગયા હતા. અગાઉ િેક ૧૯૮૯માં હડતાળની આટલી મોટી અસર જણાઈ હોવાનું ઓકફસ ફોર નેશનલ ટટેટબ્ે ટટક્સ (ઓએનએસ) દ્વારા જણાવાયું િે. ઓએનએસના આંકડા અનુસાર બચાવી લેવાયેલી બેન્કોને બાદ કરતા જાહેરક્ષેત્રમાં વાતષા ક વેતનવૃતિનો દર માત્ર ૧.૪ ટકા જ હતો, જે ૨૦૦૧ પિી સૌથી નીચો િે. સપ્ટેમ્બરથી નવેમ્બરના ત્રણ મતહનામાં પ્રમાણ બેરોજગારીનું

૧૧૮,૦૦૦ વધીને કુલ ૨.૬૮ તમતલયનના આંકડે પહોંચ્યું િે. બેરોજગારી દર વધીને ૮.૪ ટકા થયો િે, જે ૧૯૯૫ પિી સૌથી ઊંચો હોવાનું પણ આંકડા જણાવે િે. ઓકફસ ફોર નેશનલ ટટેટબ્ે ટટક્સ દ્વારા જણાવાયું િે કે પૂરા સમયની નોકરી મેળવી ન શકાતાં કુલ ૧.૩ તમતલયન લોકો પાટડ-ટાઈમ નોકરી કરી રહ્યાં િે. ૧૯૯૨માં રેકોડડ નોંધવાની શરૂઆત થઈ તે પિી આ સૌથી ઊંચી સંખ્યા િે. બેરોજગાર યુવાનોની સંખ્યામાં પણ વધારો થવાનું ચાલુ જ િે. નવેમ્બર સુધીના ત્રણ

લેમટર કાઉન્સસલને ગ્રીન મવયંસેવકોની જરૂર

ભવન્સ ખાતે કળાકારોની નવી પેઢીનું કળાપ્રદશશન

લંડનઃ લેમટરના ઉદ્યાનો, પ્રાકૃમતક મથળો અને લીલોતરી જગ્યાઓિાં વૃક્ષારોપણ, કચરામનકાલ, વૃક્ષો ડવાંની સાચવણી, મથામનક તળાવો અને ઝરણાંની મવચ્છતા સમહત મવમવધ પ્રવૃમિઓિાં િદદરૂપ થવા કાઉન્સસલને મવયંસવે કોની જરૂર છે. આ િદદનીશોને ગ્રીન હેટ વોલસટીઅસષ બનવાની તાલીિ અપાશે, જેઓ મનયમિત સફાઈ અને રોપણીના મદવસોિાં અસય મવયંસેવકોનું વડપણ કરશે. લેમટરિાં કોમ્યુમનટી મવયંસવે કોનું બનેલું સુમથામપત ‘ફ્રેસડ્સ ઓફ પાકક’ નેટવકક છે, જેઓ મનયમિત મવયંસેવા પ્રવૃમિઓની સાથોસાથ મથળ પરના કાયષિિો િદદ તેિજ વધુ મવકાસ િાટે નાણાકીય બીડને સપોટટ અને મથામનક પાઝસષના સંચાલન અને મવકાસ પ્રમિયાિાં જોડાય છે.

ભારતીય મવદ્યા ભવન ખાતે ફાઉસડસષ ડેઝ મવદ્યાથથીઓ અને મશક્ષકોને તેિની કુશળતા પૂરવાર કરવાની તક આપે છે. ભવસસના અભ્યાસિિોની આ મવમશષ્ટતા છે, જેિાં મવદ્યાથથીઓ ઓમડયસસની સિક્ષ પરફોિષ કરી શકે છે. શમનવાર ૨૧ જાસયુઆરી અને રમવવાર ૨૨ જાસયુઆરીએ ભવસસનું િાઉસટબેટન ઓમડટોમરયિ ભરચક રહ્યું હતું. મથાપક મદનના પ્રથિ મદવસે સીન્સડકેટ બેસકના ચીફ એન્ઝઝઝયુમટવ ભામકર હાંડે ચીફ ગેમટ હતા. તેિણે ભવસસના મથાપક ડો. કે.એિ.િુનશીના ભારતની કળા, સંમકૃમત અને વારસાની જાળવણીિાં અભૂતપૂવષ યોગદાનને આદરાંજમલ આપી હતી. વીકએસડના બીજા મદવસના ચીફ ગેમટ નેહરુ

મતહનામાં આંકડો વધીને ૧.૦૪ તમતલયન થયો િે, જે ઓક્ટોબર સુધીના ત્રણ મતહનાના આંકડા કરતા ૫૨,૦૦૦નો વધારો સૂચવે િે. ઓએનએસના આંકડા પતરવારોની આવક પર ભારે દબાણ વધેલું હોવાનું સૂચવે િે. અથાતત્ર ં માં સરેરાશ વેતનવઘારો ગયા વષા કરતા માત્ર ૧.૯ ટકા જ વધુ અને ફૂગાવાના દરના અડધાથી ઓિો િે. સપ્ટેમ્બર સુધીના ત્રણ મતહનામાં જાહેર ક્ષેત્રમાં ૬૭,૦૦૦ નોકરીઓ ગુમાવવા સામે ખાનગી ક્ષેત્રમાં માત્ર ૫,૦૦૦ નોકરીઓ સજાાઈ હતી.

દ્વારા મે ૨૦૧૧માં આ નાના બાળકોની કટટડી તેમના માતાતપતા પાસેથી લઈ લીધી હતી. ભારતે આ ઘટનામાં હટતક્ષેપ કરીને બાળકો તેમના માતાતપતાને સોંપાય તે માટેની તજવીજ હાથ ધરી િે. બાળકને હાથથી કોતળયા ભરાવવા તે બળપૂવકા જમાડવાનું હોવાનું તેમજ બાળકને એક પથારીમાં સાથે સુવડાવવાનું અયોગ્ય હોવાનું નોવવેતજયન સત્તાવાળા કહે િે. ભારતીય પરંપરામાં બાળકને હાથથી ખવડાવવાનું સામાન્ય િે. માતા સાગતરકા ભટ્ટાચાયવે

ભામકર હાંડે

સંગીતા બહાદુર

સેસટરના ડાયરેઝટર મમસ સંગીતા બહાદુરે તેઓ ભવસસના મવદ્યાથથીઓના ગુણવિાપૂણષ કળાપ્રદશષનથી અમત પ્રભામવત થયાં હોવાનું જણાવ્યું હતું. તેિણે નેહરુ સેસટર અને ભવન વચ્ચે ગાઢ સંબંધ જાળવી રાખવાની ખાતરી આપી હતી. દરેક મદવસે ૨૫૦ જેટલા મવદ્યાથથીઓએ તેિના ગુરૂઓના િાગષદશષન હેઠળ સંગીત, નૃત્ય અને પઠનનું મસદ્ધહમત પ્રદશષન કયુું હતું,

જેને ઓમડયસસે ભરપૂર િાણ્યું હતું. બન્ને મદવસે મવદ્યાથથીઓને િુખ્ય િહેિાનોના હમતે મડપ્લોિા અને પ્રિાણપત્રો એનાયત કરાયા હતા. શમનવારે ભવસસના વાઈસ ચેરિેન પદ્મશ્રી ડો. જ્હોન માર દ્વારા તેિજ રમવવારે ભવસસના એડમિમનમટ્રેમટવ િેનેજર જ્હોન મુઈર દ્વારા આભારપ્રમતાવ રજૂ કરાયા હતા. સિગ્ર કાયષિિિાં સૂત્રધારની કાિગીરી શ્રીિતી પાવષતી નાયરે સંભાળી હતી.

કહ્યુ હતું કે મારો પુત્ર મારા પતત સાથે સૂતો હતો. મારા પતતએ પુત્રથી અલગ સૂવું જોઈએ તેમ નોવવેતજયન સત્તાવાળા કહે િે. ભારતીય દંપતી વષામાં બે વખત તેમના બાળકોને એક કલાક માટે મળી શકશે. બાળકો ૧૮ વષાના થાય ત્યા સુધી આમ ચાલશે. ભારતીય દૂતાવાસના હટતક્ષેપ િતાં સત્તાવાળા મચક આપતા નથી. ભટ્ટાચાયા દંપતીના તવઝા માચા મતહનામાં પૂરા થાય િે અને બાળકોનો કબજો નહીં મળે તો તેમને ત્યાં જ રોકાવું પડશે.

૨૦ ટકા લોકો ઘરમાં જ મૃત્યુ પામવાનું પસંદ કરે છે લંડનઃ મિમટશરો તાજેતરના વષોષિાં હોન્મપટલના બદલે પોતાના ઘરિાં જ મૃત્યુ પાિવાનું પસંદ કરતા થયા છે. પાંચિાંથી એક કરતા વધુ લોકો પોતાના ઘરિાં મૃત્યુ પામ્યા હતા, જે ૧૦ વષષિાં સૌથી વધુ છે. ઓકફસ ફોર નેશનલ મટેટન્ે મટઝસ (ઓએનએસ)ના ડેટાના ઉપયોગ સાથે કકંગ્સ

પોતાના મવરૂદ્ધ કોટટ કેસિાં સાક્ષી બનેલી પડોશણ પણ હુિલા સંદભવે સેસડવેલની રઝવાના બી (૨૪)ને જેલિાં વધુ સજાિાં રાહત અપાઈ છે. રઝવાનાએ પડોશણ જાન્મમન અખ્તર સાિે ઘૃણા અમભયાન ચલાવ્યુ હતુ. જાન્મિન કોટટિાં સાક્ષી બની હોવાની જાણ થતાં રઝવાના િાથાનાં વાળ પકડી તેને ઘરિાંથી બહાર ખેંચી લાવી હતી અને ચાર િુક્કા ફટકાયાું હતાં. તેણે સાક્ષી પર હુિલા અને ધાકધિકીની કબૂલાત કરી હતી.

આઉટસોમસિંગનો મનણણય બદલવાથી નુકસાન ભારતિાં આઈટી નોકરીઓ આઉટસોસષ કરવાના બમિુંગહાિ મસટી કાઉન્સસલના મવવાદામપદ મનણષયને બદલવાથી કરદાતાઓના િાથે ૨.૬ મિમલયન પાઉસડનો બોજ આવશે. કાઉન્સસલના કોસટ્રાઝટર કેમપટાએ સમવષસ બમિુંગહાિ કોલ સેસટર કોસટ્રાઝટ પર કાિ િાટે ગયા વષવે પૂણેિાં ૫૫ આઈટી મપેમશયામલમટની ભરતી કરવાની કાિગીરી આરંભી હતી. જોકે, આ યોજના સાિે જનતાનો ભારે મવરોધ થતા કેમપટાએ કોસટ્રાઝટની નવેસરથી વાટાઘાટ આદરી આઈટી નોકરીઓ મવદેશ જતા અટકાવી હતી.

ભારત સામે મેચથી આવક વધવા છતાં ખોટ ગયા વષવે ભારત સાિે મિકેટ ટેમટ િેચના કારણે વોરમવકશાયર કાઉસટી મિકેટ ક્લબને મટકકટના વેચાણિાં ૫૦ ટકાનો ઊછાળો જોવા િળ્યો હતો. જોકે, અગાઉના વષષના ૨.૨ મિમલયન પાઉસડની સરખાિણીએ વહીવટી ખચાષઓ ૩ મિમલયન પાઉસડથી વધુ થવાથી ઓપરેમટંગ પ્રોકફટિાં કોઈ લાભ થયો ન હતો. એટલે કે ટેઝસ પહેલાના નુકસાનિાં વધારો થયો હતો.

કોમ્યુમનટીની સલામતી અંગે જાહેર બેઠક

બાળકોને ભારતીય માબાપથી અલગ કરતા નોવવેના સત્તાવાળા લંડનઃ સંતાનો સાથે રહેવાની તથા કાળજી અને પ્રેમ દશાાવવાની ભારતીય સંટકૃતતને તવદેશીઓ બરાબર સમજી શકતા નથી. નોવવેમાં પોતાના હાથે જ બાળકોને કોતળયાં ભરાવતા અને પોતાની સાથે એક જ પથારીમાં સુવડાવતાં ભારતીય દંપતી અનુરુપ અને સાગરિકા ભટ્ટાચાયય પાસેથી તેમના સંતાનો તિનવી લેવાયાં િે. ભટ્ટાચાયા દંપતીના ત્રણ વષાના પુત્ર અને એક વષાની પુત્રી સાથે આવો વ્યવહાર અયોગ્ય ગણાવી નોવવેતજયન ચાઈલ્ડ પ્રોટેક્શન સતવા સીસ

9

કોલેજ લંડનના અભ્યાસ અનુસાર ૨૦૦૪િાં ૯૩૯૦૭ (૧૮.૩ ટકા) લોકોના મૃત્યુ ઘરિાં થયાં હતાં, તેની સરખાિણીએ ૨૦૧૦િાં કુલ ૧૦૨,૪૦૬ (૨૦ ટકાથી વધુ) લોકો ઘરિાં મૃત્યુ પામ્યા હતા. આ અગાઉ, ૧૯૯૯િાં ઘરિાં મૃત્યુનો સૌથી ઊંચો આંક ૧૦૮,૦૮૬ લોકોનો હતો.

કેર હોમ ભંડોળમાં કાપથી વૃદ્ધોને મુશ્કેલી લંડનઃ લગભગ બે તૃતીઆંશ કાઉન્સસલોએ વૃદ્ધ અને અશિ લોકો િાટેના રેમસડેન્સસયલ હોમ્સને અપાતા ભંડોળિાં કાપ િૂકી દીધો છે. આના પમરણાિે, લાખો વૃદ્ધો સંભાળની કટોકટી અનુભવી રહ્યાં હોવાનું સિાવાર આંકડાથી મપષ્ટ થાય છે. કોિસસ હેલ્થ કમિટી દ્વારા કરાયેલા સવવેિાં જાણવા િળ્યું છે કે કાઉન્સસલો તેિના સોમશયલ કેર બજેટિાં સરેરાશ ૬.૬ ટકાનો કાપ િૂકી રહી છે. આની સાિે હોિ હેલ્પ જેવી સેવા પૂરી પાડવાના ચાર્ષસ પણ વધારી દીધા છે. • અબુ કતાદાની જામીન સુનાવણી તાકીદે કરાશેઃ કટ્ટર ઈમલામિક ઉપદેશક અબુ કતાદા ટુંક સિયિાં િુિ થવાના અણસાર છે. છેલ્લા સાડા છ વષષથી નજરકેદિાં રખાયેલા કતાદાની સુનાવણી થશે.

વેમટ મિડલેસડ્સિાં કોમ્યુમનટીની સલાિતી અને િાઈિ અંગે વતષિાન અને ભામવ નીમત બાબતે કોઈ પ્રશ્નો, સૂચનો કે ટીપ્પણી કરવાની હોય તો જાહેર જનતા, કાઉન્સસલરો તથા મબઝનેસ અને ધામિષક સંગઠનોના પ્રમતમનમધઓને પોલીસ સિાવાળાઓ દ્વારા જાહેર બેઠકિાં હાજર રહેવા આિંત્રણ અપાયું છે. આગાિી બેઠક ગુરૂવાર, ૨ ફેિુઆરી, ૨૦૧૨ના રોજ બપોરના ૧.૦૦ કલાકે સેસડવેલ કાઉન્સસલ હાઉસ, ઓલ્ડબરી (B69 3DE) ખાતે યોજાનાર છે.

બનાવટી મસગારેટનો જથ્થો જપ્ત મિડલેસડની બે વ્યમિ અબ્દુલ્લાહ શરીફ કરીમ (૩૫) અને મહવા નજીમ અલી (૨૭)ને તિાકુની દાણચોરીના ગુનાઓ િાટે જેલની સજા કરાઈ હતી. તેઓ ૫૦૦,૦૦૦ બનાવટી મસગારેટના જથ્થા સાથે ઝડપાયા હતા. બમિુંગહાિ િાઉન કોટેટ શુિવાર, ૧૮ જાસયુઆરીએ વોલ્વરહેમ્પટનના કરીિને ૧૨ િમહના અને વોલસાલના અલીને ૯ િમહનાની જેલની સજા ફરિાવી હતી. આ બનાવટી મસગારેટના જથ્થાથી સરકારી આવકિાં ૯૦,૦૦૦ પાઉસડથી વધુનું નુકસાન થયું હતું.

ઓક્સફડડમાં પણ ઠોઠ નનશાનળયા હોય છે લંડનઃ જો તમે એમ તવચારતા હો કે , ઓક્સફડડ ખાતે અભ્યાસ કરનારા દરે ક તવદ્યાથથી હોતશયાર હોય િે, તો તમે સાચા નથી. કારણકે, પરીક્ષકોના અહેવાલ અનુસાર આ યુ તનવતસાટીમાં ભણે લા કેટલાંક તવદ્યાથથીઓ ‘ઇરપ્ટ’ અથવા ‘એક્રોસ’નો ટપે તલંગ પણ સાચો લખી શકતા નથી. યુ તનવતસાટીના તશક્ષકોને ટાંકીને ડે ઇ લી ટે તલગ્રાફમાં પ્રતસિ થયે લા અહે વાલ અનુ સાર ઓક્સફડડ યુ તનવતસાટીના કે ટ લાક તવદ્યાથથીઓ તે મ ના તવષયો પર એકદમ નબળી પકડ ધરાવે િે. ફાઇનલ પરીક્ષામાં તેમણે આપેલા ઉત્તર એલેવલના ટટાન્ડડડના તવદ્યાથથી કરતાં પણ નબળા હતા.

કે ટ લાક તવદ્યાથથીઓ તો ‘ઇરપ્ટ’ અથવા ‘એક્રોસ’ જે વા ટપે તલંગ પણ સાચા લખી શકયા ન હતા. તશક્ષણતવદોએ જણાવ્યુંહતું કે એ-લેવલ ખાતેના ‘બોક્સતટકકગ’નાં કલ્ચરના કારણે તવદ્યાથથીઓનું સામાન્ય જ્ઞાન નબળું રહે િે અને તેઓ બરાબર તવચારવા પણ સક્ષમ રહેતા નથી. નબળા અને ખોટાં જવાબ આપનારા તવદ્યાથથીઓની મોટી સંખ્યાથી તેમને આઘાત લાગ્યો િે. તવદ્યાથથીઓના નબળા અને ખોટા ટપે તલંગ લખવાની આદત બદલ પરીક્ષકોએ કમ્પ્યૂટર ટપેલચેકસાને દોતષત ઠે ર વ્યું િે . મોટાભાગના તવદ્યાથથીઓએ ટપેતલંગ માટે કમ્પ્યૂ ટ ર ટપે લ ચે ક સા પર તનભાર થઇ ગયા િે.


10

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 28th January 2012

તમારી વાત.... લોકાયુક્ત વનમણૂકનો વવવાદઃ કારણ નહીં, મારણ શોધો ગુજરાતમાં છેલ્લાં આઠ વષવથી લોકાયુિની વનમણૂક થઇ નહીં, અને વનમણૂક થઇ ત્યારે કાનૂની ખેંચતાણ શરૂ થઇ. વવલંબ થયો છે તે તો સહુએ થવીકારવું રહ્યું, પણ આ માટટ દોષનો ટોપલો કોઇ એકના માથે ઢોળવો યોગ્ય નથી. મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની સંમતીથી વનમણૂકનો આગ્રહ આ વવલંબ પાછળનું એક કારણ હોઇ શકે, પરંતુ વવપિ કોંગ્રેસ દ્વારા મુખ્ય પ્રધાનની ભલામણનો વવરોધ કરવો અને ઓગથટ, ૨૦૦૬થી ૨૦૦૯ના અરસામાં તત્કાલીન રાજ્યપાલનો સમય પસાર કરવાના વલણનો પણ આ વવલંબમાં મોટો હાથ હતો, તે ભૂલવું જોઇએ નહીં. હવે ગુજરાતની હાઇ કોટટડ લોકાયુિની વનમણૂકના રાજ્યપાલના વનણવયને બહાલી આપતાં રાજ્ય સરકારે આ વનણવયને સુપ્રીમ કોટડમાં પડકાયોવ છે. બીજી તરફ, હાઇ કોટટડ વનમણૂકને બહાલ રાખી હોવા છતાં લોકાયુિ તરીકે વનમાયેલા જસ્થટસ આર. એ. મહેતાએ જાહેર કયુું છે કે સવોવચ્ચ અદાલતનો ચુકાદો નહીં આવે ત્યાં સુધી તેઓ પદ ગ્રહણ કરશે નહીં. આમ સમગ્ર મામલો હજુ કાયદાના કઠટડામાં છે ત્યારે લોકપાલ વનમણૂક મુદ્દે મોદી હાયાવ છે કે કોંગ્રેસે જંગ જીતી લીધો છે એમ થવીકારી લેવું વધું પડતું લેખાશે. ભૂતકાળમાં અનેક કકથસામાં જોવા મળ્યું છે કે હાઇ કોટડના વનણવયને સુપ્રીમ કોટટડ કાં તો રદ કયોવ હોય કે અંશતઃ માન્ય રાખ્યો હોય. હાઇ કોટડના ચુકાદાનું ભલે કંઇ પણ તારતમ્ય નીકળે, વવવાદના સંદભવમાં એ મહત્ત્વપૂણવ છે કે લોકાયુિની વનમણૂક મુદ્દે એક પારદશમી વ્યવથથા બનાવવા પર સહમતી થવી જોઇએ. તમામ પિોએ એ વાત પર વવચાર કરવો જોઇએ કે ભવવષ્યમાં આવો વવવાદ જ ન ઊભો થાય. આમ આદમી ભ્રષ્ટાચારથી તોબા પોકારી ગયો છે ત્યારે તેને નાથવા અસરકારક પગલાં લેવાય તે આવશ્યક છે. ભ્રષ્ટાચારના ખાત્મા માટટ દેશભરમાં સશિ લોકપાલલોકાયુિની વનયુવિની પદ્ધવત માટટ શરૂ થયેલી ચળવળને અભૂતપૂવવ જનસમથવન સાંપડ્યું

છે તે જ દશાવવે છે કે લોકો શું ઇચ્છે છે. બધા રાજકીય પિો ભ્રષ્ટાચારનો ખાત્મો કરવા હાકલા-પડકારા કરે છે ત્યારે અનાવશ્યક વવવાદનું કારણ સમજાતું નથી. ગુજરાતમાં છેલ્લાં આઠ વષવથી લોકાયુિ પદ ખાલી પડ્યું હતુ.ં એક તબક્કે નરેન્દ્ર મોદીએ આ પદ માટટ ન્યાયમૂવતવ વિવતજ વ્યાસનું નામ સૂચવ્યું હતુ.ં તેઓ શ્રી મહારાષ્ટ્ર માનવ હક પંચના અધ્યિ હોવાથી માનવ હક સંરિણ કાયદાની જોગવાઇ અનુસાર તેમને લોકપાલ જેવા પદ પર નીમી શકાય નહીં એવા થવરૂપનો વવરોધ કરાયો. આ પછી રાજ્યપાલે નવી વનયુવિ માટટ ચક્રો ગવતમાન કયાવ હતા અને છેવટટ ન્યાયમૂવતવ આર. એ. મહેતાનું નામ જાહેર કયુું હતુ.ં લોકાયુિના નામ પર ચાલી રહેલી ખેંચતાણ વચ્ચે રાજ્યપાલ દ્વારા કરાયેલી વનયુવિને અને તેને અદાલતમાં પડકારવાના વનણવય પરથી થપષ્ટ થઇ જાય છે કે ભ્રષ્ટાચાર જેવા સંવદે નશીલ મુદ્દે પણ રાજકારણ ખેલાઇ રહ્યું છે. કેન્દ્રમાં લોકપાલ વનયુવિના મુદ્દા પર થતી વ્યાપક ચચાવ દરવમયાન સરકારે લોકાયુિની વનમણૂકની પદ્ધવત અને તેના અવધકાર પર પણ એકરૂપતા લાવવાની પહેલ કરવાની જરૂર છે. અત્યાર સુધી જોવા મળ્યું છે કે લોકાયુિની વનયુવિને જુદા જુદા રાજ્યોમાં જુદા જુદા વનયમો છે. લોકાયુિોના અવધકાર વવશે પણ કંઇક આવું જ છે. કોઇ રાજ્યમાં લોકાયુિ પાસે જરૂરી પગલાં માટટ ફિ ભલામણ કરવાનો અવધકાર છે તો ક્યાંક લોકાયુિ પાસે ભ્રષ્ટાચારનાં પ્રકરણની સંપૂણવ તપાસ કરીને ખટલો ચલાવવાનો પણ અવધકાર છે. કણાવટકના મુખ્ય પ્રધાન યેદીયુરપ્પાને લોકાયુિને મળેલા અવધકારને કારણે જ હોદ્દો છોડવો પડ્યો છે, જ્યારે અનેક રાજ્યોમાં લોકાયુિના પદ શોભા પૂરતા જ જણાય છે. લોકાયુિના મુદ્દે ગુજરાતના હાઇ કોટડના ચુકાદાને ચગાવવાના બદલે હવે પ્રયત્ન એ કરવા જોઇએ કે બધાં રાજ્યના લોકાયુિની વનમણૂકની પદ્ધવત અને તેના અવધકાર સમાન હોય.

લશ્કરી વડાની વયનો વવવાદઃ ઘરમેળે સમાધાન જરૂરી વીતેલા સપ્તાહે ભારતમાં અભૂતપૂવવ ઘટના બની છે. આમમી ચીફની ઉંમરનો વવવાદ અદાલતમાં પહોંચ્યો છે. લશ્કરી વડાની વનવૃવિ વયમયાવદા ૬૨ વષવ છે. સરકારી રેકડડમાં નોંધાયેલી અને લશ્કરી વડા દ્વારા અપાતી જન્મતારીખમાં ૧૦ માસનો ફરક છે. લશ્કરી વડા જનરલ વી.કે. વસંહ આ મામલે સુપ્રીમ કોટડમાં જતાં સૌને આશ્ચયવ થયું છે. આ મામલે કોટડ તો ચુકાદો આપશે જ, બહુમતી વગવની લાગણી છે કે સવોવચ્ચ લશ્કરી અવધકારીની ઉંમર અંગે વવવાદ જાગવો જ જોઇતો નહોતો. અત્યાર સુધી સરકાર સતત સંકતે આપતી હતી કે વવવાદને વધુ ચગવા દેવાશે નહીં. જનરલ વી.કે. વસંહ વવવાદમાં સંરિણ મંત્રાલયના વલણને વબરદાવતા હતા તો સંરિણ પ્રધાન સવહતના પ્રધાનો સંકતે આપતા હતા કે વવવાદ સરળતાથી ઉકલી જશે. જોકે વી.કે. વસંહ સુપ્રીમ કોટડમાં ગયા છે તે દશાવવે છે કે સરકાર વવવાદ ઉકેલવામાં વનષ્ફળ રહી છે. તેઓ કહે છે કે લશ્કરી વડા તરીકે મારી વવશ્વસનીયતા સામે સવાલ ઉઠ્યો હોવાથી કોટડમાં ગયો છુ. જન્મતારીખના મામલે લશ્કરના વડા અને સરકાર વચ્ચે સુપ્રીમ કોટડમાં સામસામે દલીલબાજી ચાલશે તે સવવથા અયોગ્ય છે. એવું દશાવવવા પ્રયાસ થઇ રહ્યો છે કે જનરલ વી.કે. વસંહ સામાન્ય નાગવરકની હેવસયતથી કોટટડ

ચઢ્યા છે. બીજો વગવ એવું પણ કહે છે કે કાયદા પાસે ન્યાય માંગવામાં ખોટું શું છે? પણ એ ન ભૂલવું જોઇએ કે જનરલ વી.કે. વસંહ ૧૩ લાખનું સંખ્યાબળ ધરાવતા લશ્કરના વડા છે. આમમી ચીફ કોટડમાં ગયા છે તેનો એક અથવ એવો પણ થયો કે સરકારને તેના જ લશ્કરી વડાના દાવા પર ભરોસો નથી. બે અલગ અલગ જન્મતારીખના વવવાદના મૂળ ક્યાં પહોંચે છે કોઇ જાણતું નથી. આ ઉપરાંત લાખ રૂવપયાનો સવાલ એ છે કે તેમના ૩૬ વષવના કાયવકાળ દરવમયાન જ આ વવવાદ શા માટટ ઉકેલાયો નહીં? જનરલ વી. કે. વસંહની લશ્કરના વડા પદેથી વનવૃવિનો સમય આવ્યો ત્યાં સુધી કેમ કોઇ જાગ્યું નહીં? જનરલ વી.કે. વસંહે તો લશ્કરના વડાનું પદ સંભાળતા પહેલાં જ બે જન્મતારીખોના મુદ્દાનો ઉલ્લેખ કયોવ હતો. પણ તંત્રે ટાળમટોળની નીવત જ અપનાવી લાગે છે. કમસે કમ સરકારને ભાન હોવું જોઇતું હતું કે આ વણઉકેલ વવવાદ ગંભીર સ્થથવત સજીવ શકે તેમ છે. સરકાર નાના નાના પ્રશ્નો તો નજરઅંદાજ કરવા માટટ ‘જાણીતી’ છે જ. હવે લાગે છે કે મોટા મુદ્દાની પણ તેને પરવા નથી. જોકે સમય હજુ વીતી ગયો નથી. સરકાર અને લશ્કરી વડાએ આ વવવાદને કોટડ બહાર સમાધાનકારી વલણથી ઉકેલી દેશને િોભજનક સ્થથવતમાંથી બચાવવો જોઇએ.

ક્ષમા કેવી રીતે આપી શકાય તે ફક્ત શૂરવીર જ જાણે છે, ડરપોક કદી ક્ષમા ન આપી શકે. તે તેના સ્વભાવમાં જ નથી. - સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ

રંગ જમાવતી નવલકથા 'ગુજરાત સમાચાર'માં દર સપ્તાહે પ્રસસધ્ધ થતી નવલકથા 'કેડી ઝંખે ચરણ' ખરેખર હવે રંગ જમાવે છે. લેસખકાબેન નયનાબેનને આ માટે અસિનંદન અને નવલકથા પૂણણ થયા બાદ તેનું પુસ્તકરૂપે પ્રકાશન કરવામાં આવે તેવી નમ્ર સવનંતી. ધારાવાહી નવલકથા અસહં વસતા સિટનના ગુજરાતી અને િારતીય પસરવારોને સ્પશણતી હોવાના કારણે નવલકથા પહેલા જ પ્રકરણથી રસ જમાવે છે. જાણે આપણને એમ જ લાગે છે કે નવલકથામાં આવતા પ્રકરણો આપણી આજુબાજુમાં જ બનતા સાચા બનાવો છે. અત્યાર સુધીના તમામ પ્રકરણોમાં તમામ વાતો સીધીને સટ કહેવામાં આવી છે. અડય સસધ્ધહસ્ત લેખકોની નવલકથાની જેમ એક જ વાતને બહેલાવીને રજૂ કરવામાં આવી નથી અને તેમ છતાં ખરેખર વાંચવાનું મન થાય તેવી રીતે સમગ્ર કથાનું સનરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. - રાજુ પંચાલ, વેમ્બલી

બીજું કાંઈ ન જોવું રે દર વખતે ગુરૂવાર સુધીમાં ‘ગુજરાત સમાચાર’ ‘એસશયન વોઇસ’ મળી જાય છે. તે પૂરા આનંદથી વાચું છુ.ં ૮૪ વષણ થયા ડાયાસબસટસ કે બ્લડપ્રેશર નથી. કસવ મુળદાસની પંસિઓઃ ‘અનુિવીને એકલા આનંદમાં રહેવું રે, િજવા શ્રી પસરિહ્મ બીજું કાંઈ ના જોવું રે.’ માંથી સારી પ્રેરણા મળે છે. આનંદમાં રહેવા પ્રયત્ન કરું છુ.ં - ડી.સી. ખિરૈયા, ટામવથથ

થોડી ખવખવધતા લાવોને! અિે થોડા સૂચનો લખું છું વ્યાજબી લાગે તો તેનો જરૂર અમલ કરશો. સી.બી. પટેલની જીવંત પંથ કોલમ ખૂબ જ સરસ આવે છે. આ ઉપરાંત ગુણવંત શાહ, દીનકર જોષી, કાંસત િટ્ટ, સ્વાસમ સસિદાનંદ, કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ જેવા બીજા સારા લેખકોના પ્રકરણ ચાલુ કરો તો ખૂબ જ લાિદાયી નીવડશે. આખા અઠવાસડયામાં BBCમાં આવતા તમામ સમાચારનો સારાંશ આપતી એક કોલમ આપો તો ઘણું જ સારૂ થશે. ઇંગ્લલશ ન આવડતું હોય તેવા લોકો પેપરમાં વાંચીને જાણકારી મેળવશે. - પ્રફુલ્લ પંડ્યા, લેસ્ટર

ભ્રષ્ટાચારના નશામાં આંધળી બનેલી સરકાર છેલ્લા પાંચ-સાત વષોણથી લઘુમતી સરકારી મંિીઅોએ ખુરશી ટકાવવા પ્રજાની સેવા અને સુખાકારીના નામે કરોડોના કૌિાંડ કરી દેશને લુટં વા માંડ્યો છે. મધ્યમવગણ સાવ ખતમ થઈ રહ્યો છે અને મોંઘવારીએ અને ભ્રષ્ટાચારે સાવણસિક માઝા મૂકી છે. સરકારમાં છે તેમણે પોતાની જાતને પૂછવું જોઈએ કે આ લોકશાહી દેશમાં લોકોએ તમારામાં સવશ્વાસ મૂકી પ્રજાના અવાજને સંસદમાં લઈ જવા મોકલ્યા છે. જો બહુમસત લોકમત હોય તેને તમારે ધ્યાનમાં લેવો જોઈએ. ત્યાં પ્રજાની સેવા કરવા જાવ છો નહીં કે દસ-વીસ પેઢી માટે પૈસા િેગા કરવા.

છેલ્લા િીસ વષણથી જેઓ રાજકારણમાં છે તેમની સંપસિનું ચાટટડટ એકાઉડટડટની કસમટી બનાવી એસેસમેડટ કરાવી સ્પેસશયલ ફાસ્ટ કોટોણ ઊિી કરી કામ ચલાવી બધી જ સંપસિ જપ્ત કરી જેલ િેગા કરવા જોઈએ. દર અઠવાસડયે કોઈને કોઈ પ્રધાન કે સરકારી ઉિ અસધકારી પકડાય છે પરંતુ તેને જેલમાં પૂરી કોટટમાં કામ ચલાવી લોકોના ગુસ્સાને શાંત પાડવા પ્રયત્ન થાય છે તે િારત જેવા લોકશાહી દેશ અને શાસકો માટે શરમજનક છે. છેવટે સત્યનો જય થાય છે. - અરખવંદ સી. પટેલ (નાર), લંડન

જગતની આ છે ખનયતી મેગા સ્ટાર અસમતાિ બિનના ઘેર પૌિીનો જડમ થયો તેથી ચાહકો ઘણા ખુશ થયા. કેટલાક ડયૂઝપેપરવાળા ફિ પૌિીના ફોટા માટે કરોડો રૂસપયા આપવા તૈયાર થયા ત્યારે મનમાં થયું કે આ જીવે કેવો કેવી જલયાએ જડમ લીધો કે જેની આટલી બધી બોલબાલા! એના ફિ ફોટાની કકંમત આટલી બધી! બીજી બાજુ જોયેલું સાંિળેલું યાદ આવે છે કે ઘણાં જીવો જડમ્યા તેમની કોઈ કકંમત નથી. કોઇકને રસ્તામાં ફેંકી દીધા તો વળી કોઇને બીનબેગમાં નાંખી દીધા. કેટલાક શારીસરક ખોડખાંપણવાળા જડમ્યા તો કેટલાક મરવાના વાંકે લાચાર જીવન જીવે છે. કેટલો બધો સવરોધાિાસ આ દુસનયામાં છે. આવું થાય ત્યારે ધમણગ્રથ ં ોનું લખાણ તથા સાધુ સંતોના બોલ યાદ આવે છે કે મનુષ્ય તેના પૂવજ ણ ડમના કરેલા કમોણ પ્રમાણે જડમ લે છે. સજણનહારની આ કમણની ગૂથ ં ણી મનુષ્ય નજરમાં રાખી કમણ કરે તો ઘણી સમસ્યા ટળી જાય અને એટલે જ કહ્યું છે કે કમણની ગસત ડયારી! છેલ્લે મારા સ્નેહી મધુસરકાબેન, જેઅો માંચસ્ે ટરના ઇગ્ડડયન સસસનયર સસસટઝન સેડટરમાં અને અડયિ હસતા મુખે સેવા આપે છે તેમને M.B.E.ની પદવી મળી તેનો ખૂબ જ આનંદ થયો. નારી જગત માટે ગવણ કહેવાય. તેમને સમગ્ર સેડટરના સભ્યો વતી અસિનંદન પાઠવું છુ.ં - ચંપાબેન સ્વામી, માન્ચેસ્ટર

નવલકથા 'કેડી ઝંિે ચરણ' અંગ્રેજીમાં છાપો િારતીય અને ગુજરાતી સમાજમાં પ્રવતણતા પ્રશ્નોને ખૂબજ સુદં ર શબ્દદેહ અપનાર નયના પટેલે લખેલી અને દર સપ્તાહે આવતી વાતાણ 'કેડી ઝંખે ચરણ' વાંચવાની ખૂબજ મઝા આવે છે. મારા મતે તો આજની આપણી પેઢીને આપણા લોકોને પજવતા પ્રશ્નો અંગે સાચી સમજ અને માગણદશણન મળે તે માટે આ વાતાણ 'એસશયન વોઇસ'માં અંગ્રેજીમાં છાપવા માટે મારી નમ્ર સવનંતી છે.

ગુજરાત સમાચાર અને એિશયન વોઇસને આપ કોઇ સંદેશ આપવા માગો છો? લવાજમ/વવજ્ઞાપન સંબંવધત કોઇ માવહતી જોઇએ છે? હમણાં જ ફોન ઉઠાવો અથવા ઇ-મેઇલ કરો. અમે આપને મદદ કરવા તત્પર છીએ.

અનુસંધાન પાન-૩૬

Karma Yoga House, 12 Hoxton Market (Off Coronet Street) London N1 6HW

Tel: 020 7749 4080/4000 Fax: 020 7749 4081 Email:gseditorial@abplgroup.com aveditorial@abplgroup.com www.abplgroup.com


Gujarat Samachar - Saturday 28th January 2012

www.abplgroup.com

NEW STORE COMING SOON

11


12

ગુજરાત

Gujarat Samachar - Saturday 28th January 2012

વિદેશિાસી ચાર ગુજરાતીઓનું વિશ્વ ગુજરાતી સમાજ દ્વારા સન્માન અમદાવાદઃ દવશ્વ ગુજરાતી સમાજ દ્વારા િર વષષે ‘સરિાર વજલભભાઈ પટેલ દવશ્વ પ્રદતભા એવોડડ’ અને દવશ્વના ગુજરાતીઓ માટે દવદશષ્ટ એનઆરઆઈ એવોડડ આપવામાં આવે છે. આ વષષે તાજેતરમાં એવોડડ દવતરણ કાયતિમનું અમિાવાિ ખાતે ગુજરાત સાદહત્ય પદરષિના ઓડોટોદરયમમાં આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જે સંિભષે યુકેમાં જાણીતા દવચારક અને રાજકીય દવશ્લેષક લોડડ ભીખુ પારેખને ‘સરિાર વજલભભાઇ પટેલ દવશ્વ પ્રદતભા એવોડડ૨૦૧૧’ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે ડો. જગિીશ િવે (યુકે), પીયૂષ પટેલ (અમેદરકા), સુદનલ નાયક (AIANAઅમેદરકા), પરેશ સંઘવી (બેન્જજયમ)ને દવદશષ્ટ એન.આર.આઇ એવોડડ એનાયત કરાયા હતા. અમિાવાિની ઇન્ડડયન ઇન્ડટટટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેડટના ભૂતપૂ્વત ડાયરેક્ટર ડો. બકુલ ધોળકકયા કાયતિમના અધ્યક્ષ પિે અને મુખ્ય મહેમાન તરીકે સુપ્રીમ કોટડના ભૂતપૂવત ડયાયમૂદતત જટટીસ સી.કે. ઠક્કર અને અદતદથ દવશેષ તરીકે ડો. કુમાળપાળ િેસાઈ તથા શંભુભાઇ પટેલ ઉપન્ટથત રહ્યા હતા. આ પ્રસંગે ‘ગુજરાત સમાચાર’‘એદશયન વોઇસ’ના તંિી અને પ્રકાશક સી.બી. પટેલે પણ દવશેષ આમંદિત તરીકે

(સૌથી ઉપર) લોડડ ભીખુ પારેખને સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલ વવશ્વ પ્રવિભા એવોડડ એનાયિ કરિા પ્રકાશક-િંત્રી સી.બી. પટેલ, આઇઆઇએમ-એના ભૂિપૂવવ ડાયરેક્ટર બકુલ ધોળકકયા, કૃષ્ણકાંિ વખાવરયા વગેરેઃ (નીચે) વવવશષ્ટ એનઆરઆઇ એવોડડ સ્વીકારિા ડો. જગદીશ દવે (યુક)ે , સુવનલ નાયક (યુએસ), પીયૂષ પટેલ (યુએસ)

હાજરી આપી હતી. આ કાયતિમમાં શહેરના પ્રદતદિત નાગદરકો પણ ઉપન્ટથત રહ્યા હતાં. ગુજરાતની ધીંગી ધરતીમાં જડમીને દવશ્વભરમાં નામ રોશન કરનાર ગુજરાતના સપૂત લંડનવાસી લોડડ ભીખુ પારેખને ‘સરિાર વજલભભાઈ પટેલ દવશ્વ પ્રદતભા એવોડડ’ એનાયત કરતાં જટટીસ ઠક્કરે તેમની સેવાને દબરિાવી હતી. દવશ્વ ગુજરાતી સમાજના પ્રમુખ કૃષ્ણકાંત વખારીયાએ દવશ્વ ગુજરાતી સમાજની કાયતવાહીની દવગતો આપતાં દવશ્વભરના ગુજરાતીઓ એક છત નીચે રહે અને તેમના

પ્રશ્નોની સતત રજૂઆત કરવા સંટથા પ્રયત્નો કરે છે તેની દવગતો આપી હતી. તેમણે િર વષષે આ એવોડડ માટેના યોગ્ય મહાનુભાવોની પસંિગીની પ્રદિયાની માદહતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, પહેલા સમાજના સભ્યો, સંસિસભ્યો, ભૂતપૂવત અને વતતમાન ધારાસભ્યો, યુદનવદસતટીઓ તથા પ્રદતદિત સંટથાઓ પાસેથી જાહેર સૂચનો મંગાવવામાં આવે છે. પસંિગીની પ્રદિયા પારિશતક અને તટટથ હોય છે અને તે ખાસ પસંિગી સદમદત દ્વારા કરવામાં આવે છે. ડો.બકુલભાઈ ધોળકકયા અને ડો.કુમાળપાળ િેસાઈએ

દવશ્વના ગુજરાતીઓની દિલેરી અને વતન પ્રત્યેની સિભાવનાને દબરિાવી હતી. આ એવોડડ સુરતના સુરુદચ ટ્રટટ દ્વારા મળેલા અનુિાનના વ્યાજમાંથી વષત ૨૦૦૧થી આપવામાં આવે છે. એવોડડથી સડમાદનત મહાનુભાવોએ પ્રદતસાિરૂપે ખુશી વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે તેઓ દવિેશમાં રહેતા હોવા છતાં કરાયેલી કિર બિલ તેઓ હંમેશા સમાજના ઋણી રહેશે. તેમની વતન પ્રત્યેની લાગણી પણ ઊંડી છેઅને ભદવષ્યમાં પણ તેઓ િેશબંધુઓ અને ગુજરાતીઓની સેવા કરતા રહેશે.

સંવિપ્ત સમાચાર • ગુજરાિમાં વસંિ પંચમીએ ૨૦ હજારથી વધુ લગ્નઃ ૨૮ જાડયુઆરીએ લગ્ન માટે વણજોયા મુહૂતતનો દિવસ વસંત-પંચમી છે. આ દિવસે ગુજરાતભરમાં એક અંિાજ મુજબ ૨૦ હજારથી વધુ લગ્ન યોજાશે. વષત-૨૦૦૯ પછી શદનવારે વસંત પંચમી આવી રહી છે. જાડયુઆરીમાં વસંત પંચમી આવી હોવાથી દવિેશવાસી ગુજરાતીઓના લગ્ન પણ વધુ થશે. સાથે જ આ દિવસે દવદવધ જ્ઞાદત-સમાજ દ્વારા સમૂહલગ્નોત્સવનું પણ મોટા પ્રમાણમાં આયોજન થયું છે. વસંત-પંચમીને શ્રી-પંચમી પણ કહે છે. આ દિવસે સરટવતી પૂજન તો થાય છે જ પરંતુ પ્રેમના િેવ, કામિેવનું પણ પૂજન કરવામાં આવે છે. સાથે કેટલાક ટથળે યજ્ઞ પણ થશે. • શ્રીલંકામાં વ્યાખ્યાન આપવા નરેડદ્ર મોદીને આમંત્રણઃ મુખ્ય પ્રધાન નરેડદ્ર મોિીની સૌજડય મુલાકાતે ગત સપ્તાહે આવેલા શ્રીલંકાના સંસિીય દવપક્ષના નેતા રાનીલ દવિમદસંઘેએ તેમની યુનાઇટેડ નેશનલ પાટટીના ઉપિમે જે.આર. જયવિતને પોલીદટકલ એકેડેમીની મુલાકાત લેવા અને પોલીદટકલ દલટરશીપ ફોર ડેવલપમેડટ ઉપર વ્યાખ્યાન આપવા નરેડદ્ર મોિીને આમંિણ આપ્યું હતું. મુખ્ય પ્રધાને ગુજરાત સરકાર પણ દવકાસની રાજનીદત માટેના નેતૃત્વ દનમાત ણ માટે પોલીદટકલ એકેડમે ી ટથાપવા આતુર છે એમ જણાવી આમંિણ ટવીકાયુું હતુ.ં ગુજરાતમાંથી રામાટ્રેઇલ દ્વારા શ્રીલંકામાં ગુજરાતી પ્રવાસીઓ અને શ્રીલંકાથી બુદિઝમ ટુદરટટ સરકીટ દ્વારા ગુજરાતમાં બૌિ ધમતના ઐદતહાદસક ટથાનો ઉપર શ્રીલંકાના પ્રવાસીઓના આિાનપ્રિાન ઉપર તેમણે સહમતી વ્યક્ત કરી હતી. • ગાંધીનગર ગુજરાિનું સૌથી ઠંડુ શહેરઃ ગાંધીનગરમાં ગત સપ્તાહે રાિે લઘુત્તમ તાપમાનનો પારો સડસડાટ સરકીને આગલા દિવસની સરખામણીએ સાત દડગ્રી જેટલો ગગડી પ.૦૮ દડગ્રીએ પહોંચી જતાં કચ્છના નદલયા કે ઉત્તર ગુજરાતના ડીસા જેવાં શહેરોને પણ પાછળ રાખીને રાજ્યનું સૌથી ઠંડું શહેર બડયું હતું. ગાંધીનગરવાસીઓએ છેજલા િસ વષતમાં ક્યારેય ન અનુભવી હોય તેવી કાદતલ ઠંડીનો અનુભવ કયોત હતો. અગાઉ વષત ૨૦૦૨માં ૨૮ જાડયુઆરીએ ગાંધીનગરમાં લઘુત્તમ તાપમાન ૫.૮ દડગ્રી રહેતા તે દિવસ િાયકાનો સૌથી ઠંડો દિવસ હતો. હવે બરાબર િસ વષષે ઠંડીનો પારો એ જ આંક પર ૫.૮ દડગ્રીએ આવી જતાં શહેર શીતાગારમાં ફેરવાયું હતું. • નરેડદ્ર મોદીને ઈન્ડડયા વબઝનેસ લીડર િરીકેનો એવોડડઃ ગુજરાતના મુખ્ય પ્રધાન નરેડદ્ર મોિીને CNBC TV ૧૮નો 'ઈન્ડડયા દબઝનેસ લીડર ૨૦૧૨'નો એવોડડ મળ્યો છે. મુખ્ય પ્રધાનના પ્રદતદનદધ તરીકે રાજ્ય સરકારના દિજહી ખાતેના દનવાસી કદમશનર ભરત લાલે આ એવોડડ કેડદ્રીય નાણાં પ્રિાન પ્રણવ મુખરજીના હટતે ટવીકાયોત હતો. ઉદ્યોગ દવકાસ ક્ષેિે પ્રોત્સાહક પ્રિાન બિલ આ એવોડડ મુખ્ય પ્રધાન નરેડદ્ર મોિીને અેનાયત થયો છે.

.

& ( ,

'$*

*

*

(. -

3% ' ' ' ' '! ' * / " + ' " + ' ) " '! 1 0 ' - 2" ) 3 ( -3 ' '

&

* -" " ' & '

. 1 !"

.

&

*

-

.

"# !

* #-

-

"

# ! $

! #%

Call for the cheapest fares now Price Buster – We beat any quote or match it Flights / Holidays / Accomodation ! $ $ %# "

$ " !%#

$ $ ! "!

' !% & "

# # '

#

$

' !%

* "# !

1


ગુજરાત

Gujarat Samachar - Saturday 28th January 2012

13

લોકાયુક્ત મુદ્દે રાજ્યપાલનો વિજયઃ સરકાર સુપ્રીમ કોટટમાં અમદાવાદઃ ગુજરાત હાઈ કોટટના જસ્ટટસ વી. એમ. સહાયે રાજ્યપાલ દ્વારા કરાયેલી લોકાયુક્તની નનમણૂકને પડકારતી ગુજરાત સરકારની નરટ પીનટશનને ૧૮ જાન્યુઆરીએ રદ કરી લોકાયુક્તની નનમણૂકને બહાલ રાખતાં નરેન્દ્ર મોદી સરકારને મોટો ફટકો પડ્યો છે. આ ચુકાદાથી પીછેહઠ બાદ રાજ્ય સરકારે તેને સુિીમ કોટટમાં પડકારી છે. જસ્ટટસ વી.એમ. સહાયે ચુકાદામાં ઠેરવ્યું હતું કે, લોકાયુક્તની નનમણૂકના મુદ્દે મુખ્ય િધાન અને િધાન મંડળના અતાર્કિક વલણને જોતાં રાજ્યપાલ બંધારણના આનટટકલ ૧૬૩ હેઠળ નનણણય લેવા હકદાર છે અને તે અંતગણત તેમણે લોકાયુક્ત તરીકે (નનવૃત્ત) જસ્ટટસ આર.એ. મહેતાની નનમણૂક કરી હતી. જસ્ટટસ આર. એ. મહેતા આ પદ માટે અટવીકાયણ છે તેવી મુખ્ય િધાન દ્વારા કરાયેલી રજૂઆતને જો ગ્રાહ્ય રખાઈ હોત તો તેનાથી કાયદાના નનયમો અને લોકશાહીના નસદ્ધાંતોનું ધોવાણ થયું હોત. આ કેસ અગાઉ જસ્ટટસ અકીલ કુરેશી અને જસ્ટટસ સોનનયાબહેનની ખંડપીઠ સમક્ષ રજૂ થયો હતો અને બંને જજે પોતાના નિન્ન મંતવ્યો સાથે ‘નવિાનજત ચુકાદો’ આપ્યો હતો. તેથી આ કેસ ત્રીજા જજ તરીકે જસ્ટટસ વી.એમ. સહાય સમક્ષ મુકાયો હતો. જેમાં જસ્ટટસ સહાયે પોતાના ચુકાદામાં અગાઉના જસ્ટટસ અકીલ કુરેશીના મંતવ્યો સાથે સંમત અને જસ્ટટસ સોનનયાબહેન ગોકાણીના મંતવ્યો સાથે અસંમત હોવાનું વલણ પણ ટપષ્ટ કરી અસામાન્ય પનરસ્ટથનતને ધ્યાનમાં

રાખી રાજ્યપાલ ડો. કમલાના જસ્ટટસ મહેતાને લોકાયુક્ત તરીકે નનમવાના નનણણયને યોગ્ય ઠેરવ્યો હતો. ઉપરાંત લોકાયુક્તના મામલે ચીફ જસ્ટટસ અને મુખ્ય િધાન વચ્ચે ચચાણનવચારણા પણ પૂણણ થઇ હોવાનું તેમણે નોંધ્યું હતું. સરકારે સુિીમ કોટટમાં દાખલ કરેલી નપનટશનમાં હાઈ કોટટ દ્વારા અપાયેલા ચુકાદા પર ટટે મૂકવાની માગણી કરી છે. ઉપરાંત રાજ્યપાલે ગત ૨૫ ઓગટટે જસ્ટટસ મહેતાની લોકાયુકત તરીકે કરેલી નનમણૂકના આદેશ પર પણ ટટે મૂકવાની માગણી કરી છે. રાજ્ય સરકારે દલીલ કરી છે કે લોકાયુક્તની નનમણૂકનો આદેશ યોગ્ય િનિયા નવના જ ગેરબંધારણીય રીતે કયોણ જે ગેરકાયદે હતો. ચુકાદાના મુખ્ય અંશો • લોકાયુક્તની નનમણૂકની િનિયા બાબતે મુખ્ય િધાન ગંિીર જણાતા નહોતા. હાઈ કોટટના ચીફ જસ્ટટસની સવોણપનરતા સામે પણ રાજ્ય સરકારે નવરોધી વલણ અપનાવ્યું હતું. • ચીફ જસ્ટટસના અંનતમ અનિિાયનો અટવીકાર કરી લોકશાહીની િકૃનત અને લોકાયુક્ત રૂપી સંટથાની અખંડતા રૂપી કાયદાની જોગવાઇઓને િાંગી નાંખતું વલણ મુખ્ય િધાને અપનાવ્યું હતું. • લોકાયુક્ત ધારા િમાણે પરામશણનો અંત ચીફ જસ્ટટસના ૨-૮-૧૧ના પત્ર સાથે થયો હતો. મુખ્ય િધાનના તા. ૧૮-૮-૧૧ના પત્રમાં ક્યાંય ટપષ્ટ ન હતું કે તેમના અગાઉના પત્ર ઉપર ચીફ જસ્ટટસ દ્વારા પુનનવણચાર કરાય. • નરેન્દ્ર મોદીનું અડપલું લોકશાહીના િંગનો નનદદેષ કરે છેઃ જસ્ટટસ

વી.એમ.સહાય મહેતા સામેના આક્ષેપો પાયાવવહોણાઃ ૧૬-૬-૧૧ના મુખ્ય િધાનના પત્રમાં તેમણે ચીફ જસ્ટટસને નનવૃત્ત જસ્ટટસ આર.એ. મહેતા માટેના પોતાના નરઝવદેશન્સ દશાણવ્યાં હતાં. જેના માટે તેમણે કેટલાક અખબારો અને વેબસાઇટ નરપોટટનો સહારો લીધો હતો, જેથી ચીફ જસ્ટટસે પોતાની રીતે સરકાર દ્વારા કરાયેલા જસ્ટટસ મહેતા નવરુદ્ધના આક્ષેપોની ઝીણવટિરી તપાસ કરતાં તે પાયાનવહોણી હોવાનું સામે આવ્યું હતું. ભાજપની પ્રવતવિયાઃ કોંગ્રેસનાં નનવેદનો પુરવાર કરે છે કે, ગુજરાતના મુખ્ય િધાન નરેન્દ્ર મોદીની લોકનિય સરકારને પદભ્રષ્ટ કરવાની ગ્રાન્ડ નડઝાઈનનું ષડયંત્ર ગોઠવાયું છે. કોંગ્રેસ શું કહે છે? આ ચુકાદો ભ્રષ્ટાચાર સામેની લડતમાં ગુજરાતની િજાની જીત છે. મુખ્ય િધાનમાં થોડી પણ શરમ હોય તો તેમણે ટવેચ્છાએ સત્તા પરથી હટી જવું જોઈએ. આર. એ. મહેતાનું વનવેદનઃ હાઇકોટટના ચુકાદા અંગે જસ્ટટસ મહેતા જણાવ્યું હતું કે, સરકારે હાઇકોટટના ચુકાદાને સુિીમમાં પડકાયોણ છે ત્યારે આ બાબતે હજુ કંઈ જ નક્કી કહી ન શકાય. ટીમ અન્નાનો આવકારઃ લોકાયુક્તની નનમણૂક અંગેના હાઈકોટટના ચુકાદાને ટીમ અન્નાએ યોગ્ય ઠેરવતા કહ્યું કે, ગુજરાત સરકારે પહેલાં તો લોકાયુકતની નનમણૂક ન કરી અને હવે નવરોધ કરે છે તેથી એવું ટપષ્ટ થાય છે કે મોદી સરકાર પોતાની મરજીના લોકાયુક્ત ઇચ્છે છે.

મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની મુલાકાતે આવેલા શ્રીલંકા, થાઇલેન્ડ અને બમાાથી આવેલા બૌદ્ધ ભિક્ષુઓના પ્રભતભનભધ મંડળે ગુજરાતમાં ભવશ્વકક્ષાનું બુદ્ધ ધમાનું સંચેતના કેન્દ્ર સ્થાપવાની તમપરતા વ્યકત કરી છે. તેઓ રાજયમાં બોદ્ધ ધમા સાથે સંકળાયેલા ભવભવધ સ્થળોની મુલાકાત લેશે. મુખ્ય પ્રધાને પણ ગુજરાતમાં ભવશ્વકક્ષાનું િવ્ય બુદ્ધમંભદર બનાવવામાં આવશે તેમ કહ્યું હતું. િગવાન બુદ્ધના ભવરલ અવશેષો અને વારસો ગુજરાતમાં છે, અને સમગ્ર ભવશ્વ માટે તે પ્રવાસન અને આધ્યાત્મમક ઉન્નભત માટેનું અધ્યયન કેન્દ્ર બની શકે છે એમ આ બૌદ્ધ ભિક્ષુ પ્રભતભનભધ મંડળે જણાવ્યું હતું.

• એસ્સારને રૂ. ૯૧૦૦ કરોડ ચુકવવા સુપ્રીમનો આદેશઃ એસ્સાર ઓઇલ કંપનીને જામનગરના વાડીનાર ખાતે રરફાઇનરી સ્થાપવા માટે ગુજરાત સરકાર પાસેથી લીધેલા વેચાણવેરાના લાભો સુપ્રીમ કોટેે રદ કયાા છે અને અંદાજે રૂ.૯૧૦૦ કરોડનો ભરવાનો થતો વેચાણવેરો સરકારમાં જમા કરાવવા કહ્યું છે આ ઉપરાંત હાઇ કોટેના ચુકાદાને રદ કયોા છે. સુપ્રીમ કોટેના આ ચુકાદાથી ગુજરાત સરકારની રનકટના પ્રીરતપાત્ર ઉધોગગૃહ એસ્સારને મોટો ફટકો પડયો છે. સુપ્રીમ કોટેના આ ચુકાદાના પરરણામે એસ્સારે તાત્કારલક રૂ.૬૩૦૦ કરોડ ભરવાના થશે. •ગુજરાતમાં પાણીમાં રહેતા પક્ષીઓની ગણતરીઃ ગત સપ્તાહે અમદાવાદમાં રિતીય ગ્લોબલ બડે કોન્ફરન્સ યોજાઇ હતી. ૨૨ જાન્યુઆરીથી રાજ્યમાં પાણીમાં રહેતાં પક્ષીઓની ગણતરીનો પ્રારંભ થયો છે જે ૫મી ફેબ્રુઆરીએ પૂણા થશે. આ સમય દરરમયાન આખાયે એરશયામાં ‘એરશયન વોટર ફાઉલ’ની ગણતરી થશે. ત્યારબાદ એક રરપોટેમાં પક્ષીઓના આંકડાઓ પ્રરસદ્ધ કરાશે. એરશયન વેટલેન્ડ બ્યૂરો િારા સરોવરમાંનાં પક્ષીઓની જાન્યુઆરીમાં દર વષષે ગણતરી કરવામાં આવે છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, હાલમાં કચ્છમાં પાંચ લાખથી વધુ ફ્લેરમંગોકુંજ છે. જેમાં ૨૦થી વધુ પ્રજારત જોવા મળે છે. પેરલકનની સંખ્યા ૧૫ હજાર, ગુલાબી ધુમડાની સંખ્યા ૨૫ હજારની છે. ગુલાબી ધુમડાનો મુખ્ય ખોરાક ‘મે ફ્લાય’ નામની માખી છે.


સૌરાષ્ટ્ર

14

Gujarat Samachar - Saturday 28th January 2012

ગોંડલમાં લગ્નનો ઇવતહાસ સર્જાયો

રાજકોટ: રાજકોટ દજમલાના ગોંડલના ઇદતહાસમાં પ્રથમ કહી શકાય તેવી એક ઘટના ગત સપ્તાહે ઘટી હતી. ગોંડલના મહાિેવવાડી દવથતારમાં રહેતા અને કોન્ટ્રાક્ટરનો વ્યવસાય કરતા મૂળ ખરેડાના ધરમશીભાઈ પઢારીયાના એકના એક પુિ લક્ષ્મણદસંહના લગ્ન રાજકોટના રજનીભાઈ જનકાતની પુિી સંધ્યાબા સાથે યોજાયા હતા. લાડકા પુિના લગ્ન યાિગાર બને માટે ધરમશીભાઈ અને દમિોએ નક્કી કયુું કે જાન

હેદલકોપ્ટરમાં જાય અને તે માટે નેશનલ હાઇવે માકકેટયાડડની બાજુમાં હેલીપેડ તૈયાર કરાયું હતું. ૧૯ જાન્યુઆરીએ બપોરે શુભ મૂહુતતે હેદલકોપ્ટરમાં માતા અને િાિીમા સાથે બેસી વરરાજા લક્ષ્મણદસંહ પરણવા માટે રાજકોટ ઉડ્યા. ગોંડલથી ઉડેલું હેદલકોપ્ટર રાજકોટની કાલાવડ રોડ પર આવેલ જાણીતી હોટેલ ધ ગ્રાન્ડ ભગવતી દસઝન્સમાં ઉતયુું જ્યાં લગ્ન યોજાયા હતા. આમ ગોંડલ માટે એક અનેરી ઘટના બની હતી.

હવે સુરેન્દ્રનગરની ભૂકંપની ફોલ્ટ લાઈન સડિય થઇ સુરેન્દ્રનગરઃ સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં છેમલા કેટલાક સમયથી ભૂકંપની તીવ્રતા વધતી રહી છે. િરદમયાન ગત સપ્તાહે સુરેન્દ્રનગર દજમલાના ગામડાઓમાં એક જ દિવસમાં ભૂકંપના િણ આંચકા નોંધાયા હતા. ગાંધીનગરસ્થથત દસથમોલોજી સેન્ટરના સૂિોએ જણાવ્યું હતું કે રાદિના ૧૨.૫૬ કલાકે ૧.૧ની તીવ્રતા બાિ રાદિના ૨.૫૬ કલાકે ૧.૩ની તીવ્રતા સાથે અને સાંજે ૫.૦૭ કલાકે ૧.૫ની તીવ્રતા સાથે ભૂકંપનો આંચકો નોંધાયો હતો. સુરેન્દ્રનગર શહેરથી ૩૦ કકલોમીટર િૂરના દવથતારમાં એક જ દિવસમાં ભૂકંપના િણ આંચકા અનુભવાતા લોકોમાં ગભરાટ ફેલાયો હતો. રાિે આવેલા ભૂકંપના આ આંચકાને કારણે લોકો ઉંઘમાંથી સફાળા જાગી ગયા હતા.

તુમ મુઝે સાથ દો, મેં તુમ્હે વિકાસ દુંગાઃ મોદી વેરાવળઃ સોમવતી અમાસના દિવસે સોમનાથમાં સોમવારે ૨૫મા સદ્દભાવના ઉપવાસ કરતા મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોિીએ જૂનાગઢ દજમલાને વધુ રૂ. ૧૨૪૫ કરોડ ફાળવ્યા હતા. આ પ્રસંગે તેમણે નેતાજી સુભાષચંદ્રને યાિ કરી કહ્યું કે, ‘તુમ મુઝે સાથ િો, મેં તુમ્હે દવકાસ િુંગા’ અને ગુજરાતે જે દવકાસ ૫૦ વષષમાં નહોતો કયોષ તે માિ ૧૦ વષષમાં કયોષ છે. મોિીએ આ તકે માછીમારોની સમથયા સદહતના મુદ્દે કોંગ્રેસને આડે હાથે લેતા કહ્યું હતું કે, પાણી વગરની માછલીની જેમ સત્તા વગર કોંગ્રેસ તરફદડયાં મારે છે.

પોરબંદરના મહેર સમાજના સમૂહ લગ્નમાં લેલટરના મોઢવાડિયા પડરવાર દ્વારા આડથિક સહયોગ પોરબંદરઃ મહેર સુપ્રીમ કાઉન્સસલ અને સમથત મહેર સમાજ દ્વારા ૧૯ જાસયુઆરીએ ગાંધીભૂમમ પર સમૂહ લગ્નનું આયોજન થયું હતું. પોરબંદર પંથકની ખમીરવંતી મહેર કોમના ચોપાટી મેળા મેદાનમાં યોજાયેલા સમૂહ લગ્નની સાથોસાથ શૈક્ષમિક ઉત્થાન માટે પિ આગળ વધવાનો અનુરોધ જ્ઞામતના આગેવાનોએ કરીને ૫૫ નવદંપતીઓને સુખી લગ્નજીવનની શુભેચ્છા આપી હતી. છેલ્લા કેટલાક વષોોથી

સંડિપ્ત સમાચાર • તાલાળામાં ડહન્દુ-મુસ્લલમનો સમૂહ લગ્નોત્સવઃ જૂનાગઢ દજમલાના તાલાળા (ગીર)માં તાજેતરમાં સવષજ્ઞાદત સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરાયું હતું. જેમાં એક જ મંડપ નીચે દહન્િુદવદધ પ્રમાણે લગ્ન અને મુસ્થલમ સમાજના દનકાહ થતાં કોમી એકતાના િશષન થયા હતા. રામ રહીમ ચેરીટેબલ ટ્રથટ આયોદજત કાયષક્રમમાં તમામ સમાજના આગેવાનો હાજર રહ્યા હતા. જેમાં મુસ્થલમ-૨, વાસ્મમકક-૨, િદલત સમાજ ૨, મોચી સમાજ-૫, કોળી સમાજ-૧, પટેલ સમાજ-૪ યુગલો સદહત કુલ ૧૬ યુગલો લગ્નગ્રંદથથી જોડાયા હતા. િરદમયાન સમૂહ લગ્નમાં દહન્િુ વરરાજાઓને ગીતાજી અને મુસ્થલમ િંપતીને કુરાન આપવામાં આવ્યું હતું. • જામનગરમાં કરાં પડ્યાંઃ સૌરાષ્ટ્રભરમાં સજાષયેલા વેથટનષ દડથટડબન્સના કારણે ૨૨ જાન્યુઆરીએ વાતાવરણમાં અચાનક પમટો આવ્યો હતો. જામનગરના કેટલાક દવથતારમાં સાંજે હળવાથી ભારે છાંટા તથા કરા પડતા ઠંડી પ્રસરી હતી. જયારે દજમલાના ખંભાદળયા પંથકમાં અમીછાંટણા થયા હતાં. જો કે વાિળો છવાતા ઠંડીમાં ઘટાડો થતાં લોકોમાં રાહત ફેલાઇ છે. • સૌરાષ્ટ્રમાં દૂધનું માતબર ઉત્પાદનઃ સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક દજમલામાં િૂધની આવકમાં દવક્રમી વધારો થતા આ દવથતારમાં

ઉપયોગ શૈક્ષમિક હેતુ માટે કરવામાં આવે છે અને તેનાથી મશક્ષિ ક્ષેત્રે પિ નવી જ જાગૃમત આવી છે. સાંદીપમન મવદ્યામનકેતન નજીક મહેર સમાજના બની રહેલા અદ્યતન શૈક્ષમિક સંકુલ માટે રૂ. સાિા ચાર કરોિનો ખચો થશે અને તેના માટે અનેક દાતાઓ સમહત જ્ઞામતજનો કમટબદ્ધ બસયા છે. પૂ. રમેશભાઈ ઓઝા (ભાઇશ્રી)ના આશીવાોદથી દર વષષે યોજાતા આ સમૂહ લગ્નમાં સાંદીપમન મનકેતનના ગુરુજનો અને ઋમષકુમારો શાથત્રોક્ત મવમધથી લગ્ન કરાવે છે.

મનયમમત રીતે સમૂહ લગ્નમાં ભોજન સમારોહના મુખ્ય દાતા તરીકે લેથટરના થવ. અરભમભાઈ મોઢવામિયા પમરવાર સહકાર આપે છે. પમરવારના પ્રમતમનમધ તરીકે રામભાઈ અને લખમિભાઈ મોઢવામિયા અહીં ઉપન્થથત રહ્યા હતા. મહેર સુપ્રીમ કાઉન્સસલના પ્રમુખ િો. મવરમભાઈ ગોઢામિયાએ જિાવ્યું હતું કે મહેર સમાજના આ સમૂહ લગ્નથી જ્ઞામતમાં આમુલ પમરવતોન આવ્યું છે. સમૂહ લગ્નમાં જોિાઈને જ્ઞામતના પમરવારો જે બચત કરે છે તેનો

જાણે િૂધની નિીઓ વહી રહી છે. જૂનાગઢ, રાજકોટ તથા સુરેન્દ્રનગર દજમલામાં િણ મુખ્ય સહકારી ડેરીઓ કાયષરત છે. જ્યાં દશયાળાના િણ મદહના િરદમયાન િૂધની આવકમાં ૨૩ ટકા સુધીનો વધારો નોંધાતા ભાવ ઘટવાની શક્યતા તો નથી પણ હવે વધુ મોંઘું નદહ થવાના સુખિ સંકેત મળ્યા છે. સામાન્ય રીતે દશયાળામાં િૂધની આવક વધતી હોય છે એમ ડેરીના સૂિોએ કહ્યું હતું પરંતુ આ વષતે પશુપાલનના પૂરક વ્યવસાય તરફ ખેડૂતો વધુ આકષાષયા હોવાથી િણેય ડેરીઓમાં અત્યાર સુધી ન થઈ હોય તેટલી આવક નોંધાઈ છે. • પત્રકાર રમડિકભાઈ પોપટનું અવસાનઃ થવ. શેઠ દ્વારકાિાસ નરશીિાસ પોપટ (બચુભાઈ રાણવાળા)ના જયેષ્ઠ પુિ એવા પિકાર રમદણકભાઈ પોપટ (રામ)નું ૬૯ વષષની વયે ૧૭ જાન્યુઆરીએ રાજકોટ ખાતે અવસાન થયું છે. • સદભાવના ડમશનનો બડહષ્કાર કરોઃ દ્વારકા ખાતે તાજેતરમાં યોજાયેલા સંત સંમેલન દ્વારા દ્વારકાના જગતગુરુ શંકરાચાયષ થવરૂપાનંિ સરથવતીએ મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોિી દ્વારા યોજાતા સિભાવના દમશન કાયષક્રમની ટીકા કરી હતી અને પ્રજાના કરોડો રૂદપયાનો ધૂમાડો કરીને યોજાતા આ કાયષક્રમોનો ઉગ્ર દવરોધ કરીને લોકોને સિભાવના કાયષક્રમનો બદહષ્કાર કરવા કહ્યું હતું. ગુજરાત સાવષજદનક ચેદરટી ટ્રથટનું અન્યાયી દવધેયક પસાર કરીને સંતોની સત્તા છીનવી લેવાનું પગલું રાજ્ય સરકારે ભયુું હોવાનું તેમણે આક્ષેપ કયોષ હતો.

*'

*)"*) - -.

)'

'# %*+ .* # ++,*0#" 2 .%# #$#. ,& ) *!&#.2

!! &$ ) (' '$! - #!! '' & ! '' & # ') ( ! $& ( & #' $& # & ( $# $)& " !' # #*$!* +( # ( + ( $# ( $# &(& (# ($ $)& & ( & # ( & #( ' )& & # ( & $!!$+ ') ( $" # ')%& " & # #$+ + & %! - # $)& &$! # $#( #) # ( " !(& ( $#

#

! " " &+

!'$ +(

" ' * ' ( )' ( +++ %$",

* !! (

" '' %# %& %""%+ )' %$

# %%!

,

#% ## #" "

+ (( &

/, &"#*- ! ) # -##) . 111 2*/./ # *)(2#$$(#--

$(%$ % # " ,

&&%+ "$ %

$

- &

+ * + * + * + * + * + * (,. '.)'+#/

))

"

%)& * ( & # ..- '+ ('

%#! %#! %#! %#! %#! %#! # ) 2'0& )) *

For More Info Call:

020 8900 2828

www.rimzim.co.uk

' 222 $)'%&0/ '+"' !,* 222 0'*#-,.00. 1#) !,* ## " & # #% && * ! '# '% ( ## ) ' ' ! $#%' '% ( )) * (,. .#"'0 # '0 ! ."/ !!#-0#" '

"' #%

#

%&


મધ્ય - દમિણ ગુજરાત

Gujarat Samachar - Saturday 28th January 2012

ઋણ અદા કરવા કમમભૂમમમાં અમેમરકાવાસી દંપતીનું દાન

સુરતી બન્યા કિંગડમ ઓફ લીસોથો િોન્સલ સુરતઃ ડાયમંડ ટ્રેડડંગ કંપની

નદડયાિઃ સુણાિમાં િીસ ખાતેના તેમના વનિાસપથાને (ડીટીસી)ની સાઈટ હોલ્ડર િષય અગાઉ વશક્ષક તરીકે નિનીતલાલની ૭૫ િષય ની કેએઆરપી (કાપપ) ઇમ્પેક્ષ ફરજ બજાિી ચૂ કે લા િષય ગાંઠ વનવમત્તે સુ ણાિ કંપનીના ચેરમેન અને અમે વરકાિાસી િં પ તીએ હાઇપકૂલમાં વશક્ષણ માટે રૂ. સૌરાષ્ટ્રના વતની કકશોર કમયભૂવમનું ઋણ અિા કરિા ૫૧૨૦૦ અને ધમય પ ત્ની ડવરાણીની ધી કકંગડમ ઓફ માટે િાન આપતા ગ્રામજનોમાં વિવ્યપ્રભા નિનીતલાલ શાહે (પૂિય આચાયાય, કુમારશાળા લીસોથોના ઓનનરી કોન્સલ ખુશી વ્યાપી છે. પેન્ડસલિેવનયા ખાતે ૨૦ સુણાિ) રૂ. ૫૧૦૦૦નું િાન તરીકે ડનમણૂક થઈ છે. ૫૫ િષય થી રહે તા અને મૂ ળ સુણાિ વરલીફ હોન્પપટલમાં વષષીય કકશોરભાઇ ૧૯૮૦માં પ્રવેશીને સુણાિ ગામના પૂિય વશક્ષક આંખ વિભાગમાં આપ્યું હતું. હીરાઉદ્યોગમાં નિનીતલાલ શાંવતલાલ શાહ આ િાન તેમના પુત્રો વનલય અસાધારણ સફળતા મેળવી તાજેતરમાં નિીયાિમાં તેમના અને મલય પવરિાર દ્વારા છે. ૧૯૯૩માં કાપપ ઇમ્પેક્ષ પૌત્રીના લગ્ન વનવમત્તે વપતાની ૭૫મી િષય ગાંઠ પ્રથમ વખત ડીટીસીની સાઇટ આવ્યા હતા. નવિયાિ વનવમત્તે આપેલ છે. હોલ્ડર બની હતી. • દિલ્હીની ફ્લાઇટનું સુરતમાં જોખમી ઉતરાણઃ સુરત એરપોટટ પર નાઇટ લેન્ડિંગ સુવિધા કાયયરત નહીં હોિા છતાં ગત સપ્તાહે એર ઇન્ડિયાની નિી વિલ્હીથી આિેલ ફ્લાઇટ રાત્રે સાત િાગ્યે અંધારામાં રનિે પર જોખમી રીતે લેડિ થતા મુસાફરોના જીિ પિીકે બંધાયા હતા. સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ આ ફ્લાઇટ રોજ બપોરે ૦૪.૦૦ િાગે સુરત આિી ૪-૪૦ કલાકે વિલ્હી જિા રિાના થાય છે પરંતુ વિલ્હીમાં ધુમ્મસને કારણે આ ફ્લાઇટ સાંજે સાત િાગ્યે અંધકારમાં લેડિ થઈ હતી.

સંદિપ્ત સમાચાર • િવ્વાલ-ગઝલ ગાદયિા નૂરજહાં બેગમનું અવસાનઃ િિોિરાના ફતેપુરા ખાતે કવ્િાલ અને ગઝલ ગાવયકા નૂરજહાં બેગમનું (જયપુરી) ગત સપ્તાહે ૯૦ િષયની િયે અિસાન થયું હતું. તેમની ગઝલ અને કવ્િાલી ભારતના મશહુર કવ્િાલોએ ગાઈ હતી. તેઓ ચાર પુત્રીઓ અને એક પુત્રને વિલાપ કરતા મુકી ગયા છે. એચએમિી કંપનીએ તેમની કવ્િાલી ગઝલોના સંગ્રહો બહાર પાડ્યા હતા. ૯૦ િષયની િયે તેમણે લાખો ચાહકો િચ્ચેથી વિિાય લીધી ત્યારે તેમની આિી જ એક યાિગાર ગઝલ વિલને પહેના હૈ જોિા કફનકા.... એ ચાહકોની આંખોમાં આંસુ લાિી િીધા હતા. • નદડયાિમાં િુિાનમાં રૂ. એિ િરોડની મત્તાની ચોરીઃ નવિયાિ શહેરના નાના કુંભનાથ રોિ પુણ્યપાકકમાં રહેતાં

B!'E"$ :

< ? != : &? :# /"&(:" !: @ :,( < /"&1 : #< <'=C

; 4 4 9 6 F ( ; * <+ : ; @ ; 6 ; : F!A 8F! 9% 6 ";'! : !? 6 ; !F * 4 % = :# = "8( : ,; : (! E ;# !? E %9 6*$! 4 ?!6* 8 8 6 ";( : -6";( DC !7 6 7< 4 4%!

"; 9 8 !8% 8 % .8 4* : 8* "4 ! ;G %!%!? 9 8% 4 9 4 4%! 8F! 9%!6 4 ; > 8 :F 34 4 26 6 %! ,; > 8 5 B :F 4 4%! 8% 7 :0 = 8 F */6& 7 8$!

? #?( B#C+( B $:"(,1 $:"(,1 :1 > $?+( @ &? : 7-( #)?&: < ( & (: ? : ?! & # : H# @ $ "=H +( $:"(,1 H4!: (<( 6@ : :,( G $? # B 2A < ? B1 4< '< !?, : :,( ?6B$ 1 @' $B ?#? ? &?#): (D

)? % $B

$< )B.

*": B !: @

$B

!:#< 9H#": !: @ ! ? !:3 B #B !:#< &? (: < !=$: : $B ) F1

A

B

/":

< #

4 ?

?

4 9 ;

;

&: #B" ); ,( ?#C < (?&: (")## + #(& %%#)

B

= : :IF( H)C "'#" # & *

* !

વષષ ૨૦૦૨ના ગુજરાતના િોમી રમખાણોના િેન્દ્ર દબંિુ રહેલા ગોધરામાં મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોિીના સિભાવના દમશન િાયષક્રમના ભાગરૂપે શુક્રવારે યોજાયેલા ઉપવાસ િાયષક્રમમાં હજારો લોિો જોડાયા હતા. વ્હોરા મુસ્પલમ સમાજના આગેવાનોએ પણ મોિીને સિભાવના દમશન બિલ અદભનંિન પાઠવ્યા હતા. ગોધરામાં મુખ્ય પ્રધાને વોટ બેંિની રાજનીદતને ત્યજી દવિાસની નીદતનો પથ પિડવા િોંગ્રેસને ટિોર િરી હતી. મોિીએ િોંગ્રેસને ગરોળીની િપાયેલી પૂંછડી સાથે સરખાવતા િહ્યું હતું િે ગરોળીની િપાયેલી પૂછ ં ડીની જેમ જ તેમાં િંઇ જ બચ્યું નથી, છતાં તેઓ ઉછાળા મારી રહ્યાા છે. આ િરદમયાન ગોધરામાં િોંગ્રેસ દ્વારા પૂવષ મુખ્ય પ્રધાન શંિરદસંહ વાઘેલાના નેતૃત્ત્વમાં સત્િમષ ઉપવાસ યોજવામા આવ્યા હતા, તેમણે ગુજરાત સરિારની નીદતઓની ટીિા િરીને આિરા પ્રહાર િયાષ હતા.

સુવનલભાઈ ઠાકોરભાઈ પરીખની અમિાિાિી બજારમાં આિેલા કમલા જિેલસયમાં ગત સપ્તાહે િહેલી સિારે િુકાનનું શટર તોિી રૂ. એક કરોિ ઉપરાંતની મત્તાની ચોરીની ઘટના બનતાં િેપારીઓમાં સનસનાટી ફેલાઈ છે. પોલીસ ચોકીથી માત્ર ૫૦ મીટરના અંતરે જ આિેલી આ િુકાનમાં ચોરી થતાં પથાવનક િેપારીઓ રોષે ભરાયાં છે. િેપારીઓએ વિરોધ િશાયિી િુકાનો બંધ કરી િીધી હતી. લૂટારા શટર તોિી આખેઆખી વતજોરી ઉપાિી ગયાં છે. પોલીસને શંકા છે કે, ચોર ચારથી પાંચની સંખ્યામાં ફોર વ્હીલર લઈને આવ્યાં હોિા જોઈએ. • આણંિ પાદલિા હોસ્પપટલ ફરીથી ધમધમશેઃ ભૂતકાળમાં ગરીબ તથા મધ્યમિગયના લોકો માટે આશીિાયિરૂપ બનેલી ચરોતરની જાણીતી આણંિ નગરપાવલકા સંચાવલત સરકારી િિાખાનું ક્રમશઃ મૃતપ્રાપ્ય અિપથામાં ફેરિાતાં હિે તેને ફરીથી શરૂ કરિા પાવલકા પ્રમુખ વિજયભાઈ પટેલે (માપતર) અને વિપપેડસરી કવમટીના નિવનયુક્ત ચેરમેન ઘનશ્યામભાઈ આર.

:,( : 1 ?0":$<1 5B #

< 8H#": != : :,( A #< :

15

"$( % & (")## + #(& # ( # ( & ' ))) " " #(& ' # (

?#C < 1 <! &:

પટેલે (િાિા) બીિું ઉઠાવ્યું છે. જે સંિભભે તાજેતરમાં મળેલી વિપપેડસરી કવમટીની બેઠકમાં મહત્ત્િના વનણયયો લઈ ૧ ફેબ્રુઆરીથી આ િિાખાનું ભૂતકાળની જેમ જ પુનઃ ધમધમતું કરિાનો દૃઢ વનધાયર કરિામાં આવ્યો છે. • સુરત બોમ્બ બ્લાપટનો આરોપી ભાગી ગયોઃ ૧૯૯૨માં બાબરી ધ્િંસ પછી રાજ્યમાં કોમી તોફાનો ફાટી નીકળ્યાં હતા. જે પછી િષય ૧૯૯૩માં સુરતમાં બોમ્બ બ્લાપટ થયો હતો. આ ઘટનામાં સુરતના મુપતાક ઈબ્રાહીમ પટેલને ટાિા કોટેટ આજીિન કેિની સજા કરી હતી. મુપતાકને િિોિરા સેડટ્રલ જેલમાં રાખિામાં આવ્યો હતો. તેની સાથે આ જ કેસના અડય ૧૩ આરોપીઓ પણ સજા કાપી રહ્યા છે. િરવમયાન ગત મવહને મુપતાક ૧૪ વિિસની ફલોય રજા પર ઘરે ગયો હતો. તેને ૧૦ જાડયુઆરીએ હાજર થિાનું હતું. પરંતુ મુપતાક સમયસર હાજર નહીં થતાં તપાસ કરિામાં આિી હતી. પરંતુ તે સુરતમાં પણ નહી હોિાનું જાણિા મળ્યું હતું.


16

Gujarat Samachar - Saturday 28th January 2012

જીવંત પંથ

- સી. બી. પટેલ

ક્રમાંક - ૨૫૯

ધૂણી રે ધખાવી (વાચક) અમે તારા નામની... મારા વ્હાલા વાચકમમત્રો, તમને નવા િકારનું સંબોધન લાગશે. સીબી આ િકારનું સંબોધન તો કદી કરતા નથી. નમન નમન મેં ફેર હૈ, બહુત નમે નાદાન... કથન તો તમે સાંભળ્યું જ હશે, પણ એવું નથી હોં. તમને લાગશે કે સીબી આજે હેતભાવથી વાત કરે છે. ક્યાંક છટકબારી શોધતા હશે કે તેમને કંઇક માગણી કરવી હશે. વ્હાલા વાચકો મને અત્યારે તો તમારી પાસે માગવા જેવું કંઇ દેખાતું નથી. સાચું કહું તો તમે ઘણું બધું આપ્યું છે. ખરેખર તો એટલું આપ્યું છે કે થોડાક સપ્તાહો બાદ જીવંત પંથ િારંભ કરતાં ‘રઘવાયો’ થઇ ગયો છું. કોઇ જુવાન છ સપ્તાહના ઉપવાસ કયાા બાદ જમવા બેસે અને તેની સામે ૩૨ જાતના પકવાનનો થાળ મૂકાય તો શું ખાવું? અને શું ઝાપટવું? તેની કેવી મૂંઝવણ થાય તેની કલપના તો કરજો. મારી હાલત પણ કંઇક એવી જ છે. વાચક મમત્રો, આપને યાદ હશે જ કે રજા પર જતાં અગાઉ આપ સહુને જાણ કરી હતી. જેમ થકૂલ ટીચર તેમના રજીથટરમાં ‘હાજર’, ‘ગેરહાજર’ કે ‘રજા’ લખે એમ મારું હતું. ગેરહાજર નહોતો, છુટ્ટી પર હતો. અને રજામાં તો પેટ ભરીને મન તરબતર થાય એટલી મજા કરી છે. કમસે કમ થોડાંક ચટકા તો કરવા જ જોઇએ ને? કામે ચઢું તે પહેલાં શમનવારે પંકજ વોરાને હાય-હેલલોનો ફોન કયોા. વાતવાતમાં તેમણે કહ્યુંઃ ‘સીબી, ગુજરાત સમાચાર-એમશયન વોઇસ કે MA TV પર આવતા સીબી લાઇવ કાયાક્રમમાં તમારી ખોટ લગારેય વતાાતી નથી. તમારા સાબદા સાથીઓએ સુપેરે કામ ઉપાડ્યું છે.’ માણસ માત્રનો જીવ શંકાશીલ રહ્યો એટલે મેં એક અથા એવો કાઢ્યો કે હાજરી કરતાં ગેરહાજરીમાં વધુ સારું કામ થાય છે. બીજો અથા એવો પણ થઇ શકે કે તમે મનવૃમિ લઇ લો તો અખબારના વાચકો કે ટીવી દશાકોને વધુ સારું વાચન કે વધુ સારા કાયાક્રમો મળશે. પંકજભાઇ જૂના મમત્ર અને સામહત્યિેમી છે એટલે સીધો અથા એવો કયોા કે તમારી ગેરહાજરીમાં કાયાાલય સાંગોપાંગ કામ કરતું રહ્યું. આથી સૌ પહેલાં તો મારા સહુ સાથીદારોને અમભનંદન, ધન્યવાદ... અને ગુમણયલ વાચકોને થેન્કયુ. પોથટ તો મારી ગેરહાજરીમાં પણ આવી જ હોય. નાનકડો થોકડો ભેગો થયો છે. વેમ્બલીથી કે.વી. ભૂમડયાએ એક અખબારના મડસેમ્બર માસના બે આખા પાન મોકલયા છે. સારા આરોગ્ય માટે, ખાસ તો ડાયામબટીસના દદદીઓએ કેવી કાળજી રાખવી જોઇએ તેની મવથતૃત લેખમાં સુંદર રજૂઆત કરવામાં આવી છે. મારા વાચકોનો મારી પર અમધકાર છે તે તો હું થવીકારતો જ રહ્યો છું. ભૂમડયાસાહેબે થપષ્ટ શબ્દોમાં લખ્યું છેઃ ‘જીવંત પંથમાં આ બાબત તમારે રજૂઆત કરવાની છે.’ આ લયો... મારા પાછા આવતાં જ ફરમાઇશ શરૂ થઇ ગઇ છે. ડાયામબટીસ મારો પણ ‘પાક્કો મમત્ર’ છે. ભારત યાત્રા દરમમયાન પણ મેં ખૂબ સંભાળ રાખી હતી અને અહીં પણ હું થવાથથ્યની પૂરતી દરકાર કરું છું. આથી હલનચલન, વાંચનલેખનમાં કોઇ તકલીફ પડતી નથી. આથી જ તો હું ‘૫૭’નો હોવાનો દાવો લગભગ કરી જ શકું એમ મનમાં તો માની જ લઉં છું. આજે સોમવારે સવારે સવવે સાથીઓ સાથે ન્યૂસ આઇટમ અંગે ચચાા કરતો હતો ત્યારે ડ્યુસબરીથી ગુલામભાઇ પટેલનો ફોન આવ્યો. તેમની ફરમાઇશ કઇ? ભરૂચમાં મુન્શી મવદ્યાધામની મુલાકાતે ગયા હતા તે સંદભવે કેટલાયના ફોન આવ્યા હતા. ખૂબ લાગણીશીલ અનુભવ રહ્યો.

એક ફોન તો અમદાવાદ હતો ત્યારે જ આવ્યો હતો. ફોન બોલટનથી હતો, ઊંચા ગજાના કમવ અને સરળતા અને સંથકૃમતના સાધક અદમ ટંકારવીનો. એ તો બોલવામાં એટલા મીઠડા છે... કહેઃ ‘સીબી સાહેબ, તમે ભરૂચ ગયા તે સારું થયું. અમને બહુ આનંદ થયો...’ પણ એક સવારે આવેલો ફોન તો ઇકબાલ ધોરીવાલાનો હતો. તેમણે ‘ગુજરાત સમાચાર’માં (અંક તા. ૧૪ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૨ - પાન નં. ૧૫) મુન્શી મવદ્યાધામની મુલાકાતના અહેવાલની િમસમિ અંગે તો આનંદ વ્યિ કયોા જ સાથોસાથ ટકોર પણ કરીઃ ‘અમારા માટે તમારી મુલાકાત સારી જ રહી છે, પણ તમારા અંદરના કોઇ મવચારો હોય તો જરૂર જણાવશો.’ પણ ક્યારે આ શક્ય બનશે? મને પણ ખબર નથી. મારી અંદરવાળો જાગશે, અને હું કંઇક કામ કરી શકું. આજે હરીનભાઇ ઠાકરનો ઇ-મેઇલ આવ્યો છે. સાતમી જાન્યુઆરીએ રાજકોટમાં ભાનુશંકર ઓધવજી વ્યાસના પુથતકનું મવમોચન થયાનું વાંચીને િસન્નતા થઇ. તો મુંબઇથી મોટા ગજાના ઉદ્યોગપમત અને તેનાથી પણ મોટા ગજાના દાતા કાંમતભાઇ હમરયાસાહેબનો ઇમેઇલ આવ્યો હતો. ‘તમે જામનગર આવ્યા, અને ઓશવાળ સમાજની વૈમિક પમરષદમાં હાજરી આપીને ઉપકાર કયોા છે. અમને બહુ આનંદ થયો વગેરે વગેરે...’અલયા ભઇ, તમે મને તેડાવ્યો, ને હું આવ્યો. તમે પ્લેનની મટકકટ ઓફર કરી. મારા માટે ટ્રાન્સપોટટ સુમવધા આપવા પણ તૈયારી દશાાવી. મેં આમાંનું કંઇ થવીકાયુું નથી, પણ તમે હેતભાવથી મારી આગતાથવાગતા કરી, જમાડ્યો તેનાથી મવશેષ શું જોઇએ? આભાર તો મારે તમારો માનવો રહ્યો. તમે સહુએ તો ખરેખર જનજાગૃમતનો જ્ઞાનયજ્ઞ શરૂ કયોા છે. વાચક મમત્રો, મવગતવાર તો ફરી કોઇ વાર જણાવીશ, આ વખતે જરા ઉડતી નજર નાંખીએ. ઓશવાળ સમાજની મવિમાં માત્ર ૮૦,૦૦૦ની વથતી છે. આમાંથી ૩૦,૦૦૦ મિટનમાં, ૧૧,૦૦૦ પૂવા આમિકામાં, થોડાક હજાર અમેમરકા-કેનેડામાં અને બાકીના રહ્યા તે મુંબઇ, જામનગર પંથકમાં કે અન્ય થથળે વસે છે. આ વામણયાઓની વાત નીકળે તો કહેવું જ પડે કે તેમની છાતી મસંહની છે. માત્ર અડધા કલાકમાં ૫૦ કરોડ રૂમપયાથી વધુ રકમ સમાજસેવા અથવે ન્યોછાવર કરવામાં આવી. કોઇ ઓશવાળ માત્ર નાણાંના અભાવે - ઇચ્છા હોય તો પણ - અમશમિત ન રહે તેવી વ્યવથથા કરાઇ છે. દુમનયાના કોઇ પણ છેડે વસતા ઓશવાળને કામ કરવું હોય કે ધંધો કરવો હોય તો તે નાણાંના અભાવે અટકી ન પડે તે માટે સમાજના મોભીઓએ જંગ છેડ્યો છે. ‘ગુજરાત સમાચાર’ના ૧૪ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૨ના અંકમાં કાંમતભાઇ હમરયાના મપતાશ્રી લખમશી ગોમવંદજી હમરયાનો પણ થોડાક શબ્દોમાં ઉલલેખ છે. બાપુજીને ૩૧ મડસેમ્બરે ૧૦૦ વષા પૂરા થયાં અને બીજી જાન્યુઆરીએ હું ભાઇશ્રી કાંમતભાઇ અને તેમના પત્ની અ.સૌ. કમળાબહેનને મળ્યો. થોડાક મમહના પૂવવે જ લગ્નગાંઠે બંધાયેલા દંપતીને મેં શુભકામનાઓ આપી. કાંમતભાઇ મવધુર થયા હતા અને કમળાબહેન મવધવા. મમત્રો, આ િકારના પાત્રો ભેગા થઇને સહજીવન શરૂ કરે તેને પરમાત્માની કૃપા સમજું છું. આગામી અંકોમાં જામનગર અને ઓશવાળ સમાજની આકાશને આંબતી યોજના મવશે વાતો કરવી જ છે. પણ બે’ક વષા પૂવવે આ ‘જીવંત પંથ’ કોલમમાં જ કાંમતભાઇ મવશે નાનો લેખ લખાયો હતો.

તેમના પુત્ર કૌમશકભાઇએ નાની વયે મચરમવદાય લીધી. કોડભરેલી પૂત્રવધુ એકલી પડી ગઇ. પણ કાંમતભાઇએ તેને સમધયારો આપ્યો. કઇ રીતે? ‘બેન, આજથી તું મારી પૂત્રવધુ નહીં, પુત્રી છે. તું મને કન્યાદાનનું પૂણ્ય કરવાની તક આપ.’ કાંમતભાઇ શબ્દો ઠાલાં નહોતાં, તેમણે તરત જ ‘પુત્રી’ લાયક પાત્ર શોધ્યું અને હરખભેર મવદાય આપી. આવી હથતી તેડું મોકલે તો જવું જ પડે ને? મારતે ઘોડે (આજના જમાનામાં ઘોડાનો મતલબ કાર થાય છે તે કહેવાની જરૂર ખરી?) વડોદરાથી જામનગર પહોંચ્યો. ત્યાંથી બીજા મદવસે અમરેલી નજીકના ધારી ગામે પહોંચ્યો. રૂટ લાંબો હોવાથી હાઇ-વે પરના ચૌકીધાણી મરસોટટમાં રાતવાસો કયોા. અને સવારના ૧૧ વાગતાં તો ધારીમાં િવેશી ગયા હતા. ધારી એટલે પૂજ્ય યોગીબાપાનું જન્મથથાન. અનુપમ મમશને ધારીમાં નમૂનેદાર કન્યા મશિણ સંકુલ અને હોથટેલ ઉભા કયાા છે. સદનસીબે જશભાઇ સાહેબ પણ ત્યાં જ ઉપસ્થથત હતા. ધારીમાં તેમણે જે ધૂણી ધખાવી છે તેનો અદકો ઇમતહાસ છે. આણંદ મજલલાના મોગરીમાં િહ્મજ્યોમત નામનું રમણીય થથાન છે. ત્યાં શીખરબંધ મંમદરનું મનમાાણ કરવા સંતો અને સેવકોનો આગ્રહ હતો. ખાથસું ભંડોળ પણ ભેગું થયું હતું. કોઇકે જશભાઇ સાહેબને રજૂઆત કરી. પૂ. યોગીબાપાને ૧૦૦ પૂરા થઇ રહ્યા છે અને જન્મશતાબ્દી નજીક આવી રહી છે. ધારીમાં કંઇક થમૃમતરૂપ કાયા કરવા ધારી, માણાવદરના સત્સંગીઓની મવનંતી છે. બાપાના ગામમાં કંઇક એવું કામ કરવું કે તેનો વ્યાપ વધતો જ રહે. ચચાામાં જાણવા મળ્યું કે ગામમાં દીકરીઓને મશિણનો સૌથી મોટો િશ્ન છે. મોગરીમાં ‘ભવ્ય’ મંમદર તો હજુ પણ નથી બન્યું, પણ ધારીમાં કન્યા મશિણ ધામ હોથટેલની સગવડ સાથે ધબકતું થઇ ગયું છે. સમગ્ર સંકુલ જોતાં ૧૮ કલાકના િવાસનો થાક ઉતરી ગયો, મન િફુસ્લલત થઇ ગયું. સીબી નામનો જીવ હાથ જોડીને બેસી રહે તેવું તો બને જ નહીં. અમદાવાદ પરત આવીને અમારા રેમસડેન્ટ એમડટર ભાઇ નીલેશ પરમારને લઇને ફરી િવાસે નીકળી પડ્યો. અમદાવાદથી સીધા પહોંચ્યા વાંકાનેર તાલુકાના વાંકવડ ગામે. આ ગામમાં મિટનના જ ભાવેશ અમૃતભાઈ રામડયા અને ડેમવડ બેરીએ અન્ય સખાવતીઓની મદદથી નમૂનેદાર ટોઇલેટ િોજેક્ટ સાકાર કયોા છે. અહીં માનવના મળમૂત્રમાંથી કુદરતી ખાતર થાય છે. શરૂ શરૂમાં ગામલોકોને આ િકારના ખાતર સામે સૂગ હતી. પરંતુ આ સેન્દ્રીય ખાતરે તેનું પમરણામ દેખાડ્યું ત્યારે બધાને ગળે વાત ઉતરી. ૯૯ મકાનના ગામમાં ઘરે ઘરે આ િકારના ટોયલેટ છે. તમે જરા મવચાર કરો, અહીં ભાગ્યે જ કોઇ મકાનમાં ટોયલેટની સગવડ હતી. લોકો ખુલલામાં હાજતે જતા. રોગચાળો-ગંદકી તો ફેલાય જ, પણ બહેનોનું શું? એક તો, શરમસંકોચ અને ખુલલામાં હાજતે જતાં અસામામજક તત્વોનો ત્રાસ પણ ખરો. આપણા ગામડાંગામની બહેનો શરમ-સંકોચનું ઉદાહરણ મનાય છે, પણ જ્યારે તેમને આ નવીન ટોયલેટ મવશે પૂછ્યું તો જવાબ હતોઃ ‘ભઇ, આ બહુ હારું થ્યું હોં...’ કેટલો ઉપયોગી િોજેક્ટ સાકાર થયો છે તે મવશે કંઇ વધુ લખવાની જરૂર ખરી? ત્યાંથી નીકળીને જેતપુરથી ૧૨ કકલોમીટર દૂર જૂનાગઢ જવાના રથતે નવી સાંકળી ગામે પહોંચ્યા. અહીં ‘વડીલોનો આશરો’ નામનું વૃિાશ્રમ સાકાર થઇ રહ્યું છે. ફુલઝર નદીના

કાંઠે બની રહેલા આ િોજેક્ટ માટે લંડનના ક્વીન્સબરીમાં રહેતાં મંજુબહેન નાગજીએ ધૂણી ધખાવી છે. ૨૦ કકલોમીટર છેટે ગીરનારના દશાન થાય છે. આગલા સપ્તાહે પાવાગઢ ચઢ્યો હતો. (અમતશયોમિ ગણાય! રોપ-વેનો ઉપયોગ કયોા હતો.) અહીંથી રાજકોટ પહોંચ્યા. રાજકોટમાં ભાનુભાઇ ઓધવજી વ્યાસના પુથતક ‘ડાયથપોરા સારથવતઃ ભાનુશંકર ઓ. વ્યાસ’ ગ્રંથના લોકાપાણ પૂવવે સૌરાષ્ટ્ર યુમનવમસાટીના એ.ડી. શેઠ પત્રકારત્વ મવભાગમાં ત્રીસેક યુવક-યુવતીઓ સાથે કલાક - દોઢ કલાક મવચારોનું આદાન-િદાન કયુું. ભાઇઓ-બહેનો, ભારતનો યુવા વગા મવિના અન્ય કોઇ પણ દેશના યુવા વગા કરતાં સહેજ પણ ઉણો ઉતરતો નથી. તેમના હૈયામાં પણ આસમાનને આંબવાના અરમાન છે. આજે મોટા ભાગના લોકો પૈસા પાછળ દોડતા જોવા મળે છે. ચોમેર ભ્રષ્ટાચાર િવતવે છે ત્યારે મિન્ટ મીમડયામાં જોડાઇને પત્રકારત્વ િેત્રે ઝંપલાવવું તે કંઇ ખાવાના ખેલ નથી. અંદરનો માંહ્યલો મજબૂત હોય તો જ પત્રકાર બની શકાય હોં... જ્યાં અખબારી થવાતંત્ર્ય છે, ત્યાં જ વૈચામરક ક્રાંમત ઉગે છે, ખીલે છે. આ પૂવવે હું ખંભોળજ ગયો હતો. કોઇ વળી પૂછશે - ભલા માણસ, આ ગામ તે વળી ક્યાં આવ્યું? અમારા આણંદ મજલલામાં ખંભોળજ ગામ છે. નૃત્ય-નાટ્ય િેત્રે ખૂબ મહત્ત્વનું િદાન આપનારા નટુભાઇ સી. પટેલનું આ ગામ. તેમના મપતાએ ૭૦ વષા પૂવવે ત્યાં ટેમિકલ થકૂલ થથાપી હતી તે મવશે પણ રજૂઆત કરીશ. એક મદવસ બોરીયાવી પણ ગયો. આણંદની બાજુમાં જ આવેલા આ ગામમાં ૫૦-૬૦ જેટલા મસમેન્ટમાંથી મવમવધ વથતુઓ બનાવવાના કારખાના ધમધમે છે. ત્યાં ડચ િોફેસર મેરીઓ રટટન (Rattan) અને તેમની ૨૦ વષાની પુત્રી ‘લીસા’ ગામવાસીઓમાં જાણે હળીભળી ગયા છે. ભાદરણ, ધમાજ, ઉિરસંડા એવા કેટલાય ગામોમાં મમઠયા-પાપડ, મગનો ગૃહઉદ્યોગ જોરમાં છે. ભાદરણમાં એક મમહને એક ટન મમઠયા બને છે. એક વખત આ જ કોલમમાં લખ્યું હતું ને - કાંતશે કોણ? અને પીંજશે કોણ? અહીં મને સવાલ એવો થાય છે - આટલું વણે છે કોણ? અને ખાય છે કોણ? પણ ધંધો ધમધોકાર ચાલે છે - એકલ-દોકલનો નહીં, બધાયનો. વડોદરા મજલલાના પાદરા તાલુકાના આંતી ગામની વાત પણ કરી લઉં. (આજે તો બધું જ ઉપરછલલું હોં કે!) આ ગામમાં અિયપાત્રની મોટી કૃપા છે. હરેનભાઇ ઠાકરની આંગળી ચીંધામણથી ‘ગુજરાત સમાચાર’-‘એમશયન વોઇસ’ અહીં આમથાક યોગદાન આપ્યું છે. મારા પૌત્ર-પૌત્રીએ પણ આ ગામ માટે સારી રકમ ફાળવી છે. અિયપાત્રનું વડોદરા સ્થથત આધુમનક સાધનોથી સજ્જ કકચન અને તેની મવતરણ વ્યવથથા મનહાળવા સવારના સાત વાગ્યામાં પહોંચી ગયા. અહીંથી આંતી ગયા. ગામની પોણા ભાગની વથતી મુસ્થલમ મબરાદરોની. અને આમથાક હાલત પણ નબળી. મારા દીકરાએ ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી તપાસ કરીને આમથાક યોગદાન માટે આ ગામ પર પસંદગી ઉતારી હતી. એક મદવસ ગૂજરાત મવદ્યાપીઠની મુલાકાતે જવાની પણ તક મળી. મહાત્મા ગાંધીજીએ થથાપેલી મવદ્યાપીઠ. આજે પણ આ સંથથામાં તમામને ખાદી પહેરવી પડે છે. કાંતણ કામ શીખવું પડે છે. અનુસંધાન પાન-૩૩


ઉત્તર ગુજરાત - કચ્છ

Gujarat Samachar - Saturday 28th January 2012

રમખાણ કેસમાં ફેબ્રુઆરીમાં યુકેથી વિવિયો કોન્ફરન્સ દ્વારા જુબાની હિંમતનગરઃ વષષ ૨૦૦૨ના ગોધરાકાંડ બાદ સમગ્ર ગુજરાતમાં કોમી તોફાનો ફાટી નીકળ્યા હતા. જેમાં ત્રણ ટિટટશરો સટહત ચારને િાંટતજ પાસેના વડવાસા પાટીયા પાસે જીવતા સળગાવવામાં આવ્યા હતા. જે અંગેનો કેસ સાબરકાંઠા ટડસ્થિક્ટ એન્ડ સેશન્સ કોટટમાં દાખલ થયો હતો. જે તે સમયે ઘટનાની તપાસ માટે

ટિટનથી અટધકારીઓ ઘટના થથળે આવી માટહતી મેળવી હતી. ટિટટશરોની હત્યા અંગે સેશન્સ કોટટમાં કેસ ચાલી રહ્યો છે જેની ૨૦ જાન્યુઆરીએ મુદત હતી. જેમાં મુદત પડતાં હવે ૩ ફેિુઆરીએ ટિટનથી ટવટડયો કોન્ફરન્સ દ્વારા બે ઉચ્ચ અટધકારીઓ જુબાની આપશે.

સંહિપ્ત સમાચાર • સાબરકાંઠામાં રૂ. ૨૩૮૦ કરોડના હવકાસ કાયોસની જાિેરાતઃ સદભાવના ટમશન અંતગષત ટહંમતનગર ખાતે ૨૨ જાન્યુઆરીએ યોજાયેલા ઉપવાસમાં મુખ્ય િધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ટજલ્લામાં રૂ. ૨૩૮૦ કરોડ ટવકાસ કાયોષ માટે જાહેર કયાષ હતા. આ ટસવાય મેટડકલ કોલેજ આપવા, ઇડર-ટહંમતનગર બાયપાસ બનાવવા, શામળાજી યાત્રાધામનો ટવકાસ અને દેવનીમોરી ઐટતહાટસક ટવરાસતના ટવકાસ માટે પણ જાહેરાત કરી હતી. આ સદભાવના સંમેલનમાં ટજલ્લાના સખી મંડળો, આંગણવાડી કાયષકર બહેનો, પંચાયતના પદાટધકારીઓ, જુદા જુદા સમાજના અગ્રણીઓ, સંતો, મહંતો, મૌલવીઓ, ધમષગુરુઓ સટહત શીખ, જૈન, બુદ્ધ ધમષના અનુયાયીઓ જોડાયા હતા. આ એક ટદવસના અનશન સામે કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા સતકામષ ઉપવાસનો કાયષક્રમ સદભાવના ગ્રાઉન્ડથી થોડેક દૂર યોજાયો હતો. જેમાં કોંગ્રેસના િદેશ અગ્રણીઓ ઉપસ્થથત રહ્યા હતા. • ડીસા માકકેટ યાડટની ચૂંટણીમાં ગોવાભાઈ દેસાઈનો હવજયઃ ડીસા માકકેટયાડટ ઉત્તર ગુજરાતમાં આવેલ તમામ માકકેટયાડટમાં મોખરાનું થથાન ધરાવે છે. જેમાં વ્યવથથાપક કટમટીની િટતષ્ઠાભરી ચૂંટણીઓ ૧૭ જાન્યુઆરીએ માકકેટયાડટ ખાતે યોજાઈ હતી. જેમાં ખેડૂત ટવભાગની આઠ અને ખરીદ વેચાણ ટવભાગની

# $!" &1:0 %-/-:)81)5

બે બેઠકો માટે મતદાન થયું હતું. મતદારોએ ૯૮.૧૫ ટકા જેટલું ટવક્રમજનક મતદાન કરતા આ ચૂંટણીઓના પરીણામ મામલે તમામ રાજકીય પક્ષોમાં ઉત્તેજનાભયોષ માહોલ સજાષયો હતો. મતગણતરી હાથ ધરાતા ચેરમેન ગોવાભાઈ દેસાઈની પેનલના તમામ દસ ઉમેદવારો જંગી બહુમતીથી ટવજયી બનેલ છે અને ગોવાભાઈ દેસાઈ સતત ચોથી વાર ડીસા માકકેટયાડટના ચેરમેન તરીકે ચૂંટાયા હતા. • હબદડાના કેન્દ્રમાં હવદેશીઓને હશિણ આપવાની િમતાઃ અમેટરકાની ટમટશગન ફફટિયોથેરાપી યુટનવટસષટીના િોફેસર દાનાફ્રાય તાજેતરમાં ટબદડા સવોષદય િથટ સંચાટલત ટરહેટબટલટેશન સેન્ટરની મુલાકાતે આવ્યા હતા. તેમણે ફફિીયોથેરાપી ટવભાગમાં પાંચ ટદવસ સુધી બાળકોને તપાથયા હતા અને ટવદેશી ટવદ્યાથથીઓ પણ અહીં અભ્યાસ કરી શકે તેવો ટવશ્વાસ વ્યક્ત કયોષ હતો. ઉલ્લેખનીય છે કે, છેલ્લા ત્રણ વષષથી કચ્છના વતની પરંતુ અમેટરકા થથાયી થયેલા ફફટિયોથેરાપીથટ ટિયા શાહે મેડીકલ કેમ્પમાં સેવા આપી હતી અને દાનાફ્રાયે ન્યુરોલોજીના ટવદ્યાથથીઓને તાલીમ આપી હતી. • અંતે ઘડુલી-સાંતલપુર માગસનું કામ શરૂઃ કચ્છને બનાસકાંઠાની નજીક લાવવા માટે ઘણા લાંબા સમયથી ચચાષમાં રહેલા ઘડુલી-સાંતલપુર રોડનું કામ અંતે શરૂ થયું છે. સરકારે ફાળવેલા રૂ. ૧.૨૫ કરોડની સામે ટેન્ડર ઊંચા જતાં રૂ. ૧.૩૮ કરોડની જંગી રકમના ખચચે શરૂ થયેલી કામગીરીમાં હયાત રથતાનું મજબૂતીકરણ કરાશે. ખૂબ મહત્ત્વના એવા આ માગષ માટે લાંબા સમયથી ચળવળ ચાલે છે. ઘડુલીથી સાંતલપુર વચ્ચે રણમાં થઈને અંતર અઢીસો ફકલોમીટરનું થાય છે. પરંતુ વચ્ચે રણટવથતાર આવતો હોવાથી અડચણો આવે છે એટલે સૌથી પહેલાં હયાત રથતાને મજબૂત કરી વચ્ચે આવતા નદી, નાળાં, પુલને સુધારવામાં આવશે. • સોનચકલી માટે કચ્છમાં અભ્યારણ્ય બનાવાશેઃ કચ્છમાં જોવા મળતી અને લુપ્ત થવાના આરે પહોંચેલી સોનચકલીના સંરક્ષણ માટે ગુજરાત સરકારે કચ્છ ટજલ્લામાં એક હજાર પાંચસો હેક્ટર જમીન અભ્યારણ્ય માટે ફાળવી છે.સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ વન્યજીવ સંરક્ષણ કાયષક્રમના િસાર હેતુસર રાજ્ય સરકારે કચ્છના નટલયાથી બે ફકલોમીટરના ટવથતારમાં બનેલા ઘોરાડ પક્ષી અભ્યારણ્યની નજીક જ આ જમીન સંપાટદત કરી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે વન અને પયાષવરણ મંત્રાલયના તાજેતરના અહેવાલ મુજબ સોનચકલીનો િડપથી લુપ્ત થતી િજાટતમાં સમાવેશ થાય છે અને તેની સંખ્યામાં ૯૦ ટકાનો ઘટાડો થયાનો અંદાજે છે.

-)39

-3/1;4 633)5, )&;7 8- 56.1 8- 9,978 ,;3: @ )819 )&;7 8- 56.1 8- &; 3) 93* 8- 91; 78 91; 8- 9,978 ,;3: @ 013, @ "=199 )5, )819 8- 56.1 3) 93* 8- 91; )918 = :)3> )&;7 3) 93* 8- 91; "=1:?-83)5, )&;7 8- 91; 78 91; ;9:81) "=1:?-83)5, 78 91; -3/1;4 3681),- !5*(.&1 &;7 8- &; )568)41+ "=1:?-83)5, 91; 78 91; "=199 )819 8- 56.1 8- 91; "=199 :)3> 78 91; "+6:3)5, );&7 8- 56 3) 93* 6) 91 8- 9, 8- !*58

!

'" &1:0 %-/-:)81)5

,;3: @

-)39

)8 )9: =1:0 65/265/ 8- *' 8- &; 8- 91 8- !*58 8- 4: @ )8 )9: 8- *' 8- &; 3) 91; 8- !*58 8- 4: )918 @ "813)52) -8)3) 8- 4:*2'*6 )918 @ 47-81)3 !;991) 34 .38*63&1 " 3) &; 8- 93* 8- !*58*2'*6 8- (84'*6 642 ,;3: @ 8;19- "6;:0-85 )81**-)5 " "# $ $ "! )&;7 8- *'69&6; .864 @ "6;:0 4-81+) :.7.8.3, *69 6,*38.3& &3) 6&<.1 )&;7 ,;3: @ ;9:8)31) -=(-)3)5, )5, 8- 4:*2'*6 )&;7 ,;3: @ 015) "7-+1)3 :.7.8.3, *./.3, %.&3 !-&3,-&. !*-*3<-*3 43, 43, &((&9 78 56.1 3) &; 8- 93* 78 91; 8- 9,978 78 !*58*2'*6 8- (84'*6 8- 4:*2'*6 ,;3: @ 47-81)3 1:1-9 6. 686++6 )&;7 3.,-87 &((424)&8.43 :.7.8.3, ,&).6 !&+. &7&'1&3(& &'&8 *03*7 *< &3) &66&0*(78 56.1 8- &; 8- 93* 8- 91; 8- 9, 8- !*58 ,;3: @ >78;9 )&;7 8- &; 8- 91; 8- 9,978 8- !*58 ,;3: @ #;2-> )&;7 8- 56.1 8- &; 8- 93* 6) 91; 6) !*58 ,;3: @ %1-:5)4 )4*6,1) )&;7 8- &; 6) 91; 8- !*58 642 @ "7-+1)3 ! ' #! "813)52) =1:0 )3,1<-9 @ 63,-5 &-9: =1:0 1)/)8) )339 *5&68 8- &; )&;7 @

4)13 15.6

65,65

*)*)0631,)>9 +64 === *)*)0631,)>9 +64

/-5:9

17

ગુજરાતના પ્રવાસન સ્થળોના હવકાસ માટે બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બનેલા અહમતાભ બચ્ચને ‘કચ્છ નિીં દેખા તો કુછ નિીં દેખા’ એમ કિીને કચ્છી સંસ્કૃહતને વૈહિક ફલક પર મૂકી છે. ‘ખૂશ્બુ ગુજરાત કી’ એડ કેમ્પેઇનના શૂહટંગ અથથે બચ્ચને ગત સપ્તાિે ફરીથી શૂહટંગનો દોર આરંભ્યો છે. સ્થાહનક વાિન ‘છકડા’માં બેસીને ધોરડોના સફેદ રણ ખાતે શૂહટંગ કયુું િતું. ઉપરાંત તેમણે ઉંટની સવારી, રાસ ગરબાનું શૂહટંગ કયુું િતું. શૂહટંગ માટે ત્રણ ફોરેનસસ અને અમદાવાદથી પણ બે મોડેલ આવ્યા િતા. અહમતાભે પતંગ ચગાવવાના દૃશ્યો પણ ભજવ્યા િતા. મુંબઇથી મુન્દ્રા બંદરે ચાટટડટ પ્લેનમાં આવેલા બચ્ચને કહ્યું કે, કચ્છીઓ-ગુજરાતીઓની મિેમાનગહતનું તો શું કિેવું? તમે ‘ઢળી’ ન પડો ત્યાં સુધી બસ ખવડાવ્યા જ કરે છે! અહમતાભે એક ફામસ િાઉસ પર દિીં, ભાખરી, રોટલો, ઓળો, સૂકી ભાજી, છાસ, લસણની ચટણી સાથેના કચ્છી ભોજનની લિેજત પણ માણી િતી.


18

દેશવિદેશ

Gujarat Samachar - Saturday 28th January 2012

બેલ્જિયમમાં ગુિરાતી હીરાદલાલની હત્યા સુરત, એન્ટવપપઃ ૨૫ વષષથી એન્ટવપષમાં થથાયી થયેલા મૂળ ગઢડા પંથકના ગુજરાતી હીરાદલાલને એન્ટવપષમાં તેમના નનવાસે જ રહેંસી નાંખવામાં આવ્યા હતા. હત્યા સમયે ઘરમાં આવી ચડેલા પુત્ર પર પણ હુમલો કરાયો હતો. લૂંટના ઇરાદે હત્યા કરાયાની વાત નકારાઇ છે. બેલ્જજયમના એન્ટવપષ ખાતે ગુજરાતી હીરાદલાલને રહેંસી નંખાયાની ઘટનાએ હીરાઉદ્યોગમાં ચકચાર જગાવી છે. થથાનનક અખબારોમાં હીરા ઉદ્યોગને ટાંકીને જણાવાયું હતું કે સૌરાષ્ટ્ર પંથકમાં આવેલા ગઢડાના વતની અને વષોષથી એન્ટવપષ ખાતે થથાયી થયેલા પ્રવીણભાઇ ભગત સોમવારે સવારે પૂજાપાઠ કરી રહ્યા હતા ત્યારે બે યુરોનપયન યુવાન તથા એક મનહલા સનહત ત્રણ લોકો તેમના નનવાસે ધસી

આવ્યા હતા. પ્રવીણભાઇ કંઇ સમજે તે પૂવવે જ હુમલાખોરો પૈકીના એકે પ્રવીણભાઇ ભગત પર તીક્ષ્ણ છરા વડે છાતીના ભાગે હુમલો કરી તેમને પાડી દીધા હતા. બાદમાં તેમને ગોળી મારી દીધી હતી. હુમલાખોરો ભાગી રહ્યા હતા ત્યારે પ્રવીણભાઇનો મોટો પુત્ર રલ્મમન આવી ચઢયો હતો. હુમલાખોરોએ તેના પર પણ હુમલો કયોષ હતો. સદનસીબે રલ્મમનને હાથના ભાગ પર ઇજા પહોંચી હોય તેનો બચાવ થયો હતો. પ્રવીણભાઇ ભગત સાથે સંકળાયેલા તેમના બેલ્જજયમ ખાતેના સંબંધીઓએ એક થથાનનક અખબાર સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, ત્રણેય હુમલાખોરો યુરોનપયન હતા. જેઓ પ્રવીણભાઇથી પનરનચત હોવાનં અનુમાન છે. પ્રવીણભાઇ પર હુમલો થયો ત્યારે તેમના ધમષપત્ની મંનદર

• બાંગ્લાદેશમાં સેનાએ ઘોષણા િરી છે િે તેઓએ િેટલાંિ સૈન્ય અગધિારીઓની તરફથી િડાં પ્રધાન શેખ હસીનાની સરિારની સત્તાપલટની િોગશશ ગનષ્ફળ િરી છે. ઉલ્લેખનીય છે િે િષષ ૧૯૯૦ સુધી બાંગ્લાદેશમાં લિભિ ૧૫ િષષ સૈન્ય શાસન રહ્યું હતું. િષષ ૨૦૦૯માં શેખ હસીનાના સત્તામાં આવ્યા બાદ તેઓને ઇવલામી િટ્ટરપંથીઓ તરફથી અનેિ િખત ધમિીઓ મળી છે. ફેિુઆરી ૨૦૦૯માં રાજધાની ઢાિામાં સશવિ અધષસૈગનિ બળોએ ગિદ્રોહ િયોષ હતો જે અન્ય શહેરોમાં ફેલાઇ િયો હતો. જેમાં ૫૧ સૈન્ય અગધિારીઓ અને િમષચારીઓ સગહત ૭૦ લોિોના મોત ગનપજ્યા હતા. બાંગ્લાદેશની સેનાના પ્રિિા ગિિેગડયર જનરલ મોહમ્મદ મસૂદ રઝાિે િહ્યું િે, અમને ખાસ સુચના મળી છે િે સેનાના િેટલાંિ અગધિારી લોિતાંગિિ સરિારને પદભ્રષ્ટ િરિાનું ષડયંિ રચી રહ્યા છે. િેટલાંિ િટ્ટરપંથી અગધિારીઓ આ િોગશશમાં સામેલ છે. તેઓના પ્રયાસોને ગનષ્ફળ િરી દેિામાં આવ્યા છે. • અફઘાગનવતાનમાં રહેલાં નાટો અને આઈએસએએફ દળોને પાકિવતાનમાંથી પુરિઠો પૂરો પાડનારા દરેિ ટ્રિ ઉપર ૧૦૦૦ ડોલરનો ચાજષ લેિા પાકિવતાન સરિાર ગિચારી રહી છે. આ ચાજષ પાકિવતાનનાં ભૂગમદળનાં નેશનલ લોજીસ્વટિસ સેલ દ્વારા લેિાશે તેમ પણ જાણિા મળ્યું છે. • હોંિિોંિની એિ હોટટલમાં સ્વિત્ઝલલેન્ડના એિ ઝિેરીએ

દશષનાથવે ગયા હતા, જ્યારે પુત્ર પણ બહાર ગયો હતો. પ્રવીણભાઇ પર હુમલા બાદ તેમના ઘરમાંથી કોઇ વથતુની લૂંટ ચલાવવામાં આવી નથી. જેથી તેમની હત્યા પાછળ લૂંટનો ઇરાદો નનહ હોવાનું પ્રાથનમક અનુમાન છે. જોકે ધંધાકીય બાબતો કે અંગત કારણોસર તેમની હત્યા કરાયાની નદશામાં પણ પોલીસે તપાસ આદરી છે. ટુંક સમયમાં હત્યારા સુધી પહોંચવામાં સફળતા મળવાની શક્યતા છે. પ્રવીણભાઇનો નાનો પુત્ર શરદ તથા મોટા પુત્ર રલ્મમનના પત્ની સોમવારે જ ભારતથી એન્ટવપષ પહોંચ્યાં હતાં. જેઓ આ ઘટનાની જાણ થતા ભાંગી પડયાં હતાં. આ ઘટનાને પગલે એન્ટવપષમાં વસતા ગુજરાતીઓ તથા હીરાઉદ્યોગકારોમાં ફરી ફડક પેસી ગઇ છે.

ગિલાની સરકારનું ભાગિ કોટટના હાથમાં ઇસ્લામાબાદઃ પાકિવતાનમાં ગિલાની સરિારનું ભાગિ સુપ્રીમિોટટ નક્કી િરશે. રાષ્ટ્રપગતને બંધારણ હેઠળ મુગિ નહીં મળી હોિાનું પુરિાર થશે તો શું ગિલાની સરિાર સ્વિત્ઝરલેન્ડની સરિારને પિ પાઠિશે િે િેમ? સુપ્રીમ િોટટટ એ બાબતે સરિાર પાસે પહેલી ફેિુઆરીએ જિાબ માગ્યો છે. ભારે સુરક્ષા િચ્ચે સુપ્રીમ િોટટમાં ઉપસ્વથત થયેલા ગિલાનીને આિામી સુનાિણી િખતે વ્યગિિત રીતે ઉપસ્વથત રહેિામાંથી િોટટટ મુગિ આપી છે. પાકિવતાનના િડા પ્રધાન યુસુફ રઝા ગિલાનીએ ૧૯ જાન્યુઆરીએ િોટટમાં જણાવ્યું િે, તેઓ ન્યાયતંિનો આદર િરે છે. અદાલતના અનાદરનું તેઓ ગિચારી પણ શિતા નથી, પરંતુ ઝરદારી સામેના ભ્રષ્ટાચારના િેસો ફરી ઓપન િરી શિતા નથી. બંધારણે તેમને મુગિ આપી છે.

સંવિપ્ત સમાચાર બાથરૂમમાં અિવમાતે ૧૦ લાખ પાઉન્ડની નીલમની િીંટી ભૂલી જતાં માથે હાથ દઇને રોિાનો િારો આવ્યો છે. માિ થોડીિ ગમગનટોના િાળામાં જ આ ચોરી થઈ િઈ હોિાથી હોટટલના િોઈ વટાફની સંડોિણી હોિાનું પોલીસ માને છે. ચોપાડટ િંપનીના િોપ્રેગસડટન્ટ િેરોલાઇન ગ્રુસી-ગશફેલને બાથરૂમમાંથી બહાર નીિળ્યાંને થોડીિ ગમગનટોમાં જ અહેસાસ થઈ િયો હતો િે તે િીંટી ભૂલી િયાં છે. ૪૯ િષષીય ગ્રુસીએ જણાવ્યું હતું િે ફોર ગસઝન્સ હોટટલના હાબષર વ્યૂ બોલરૂમના બાથરૂમમાં બપોરે નહાિા િયા ત્યારે તેણે િીંટી ઉતારી હતી. • પાકિવતાનના ભૂતપૂિષ લશ્િરી શાસિ પરિેઝ મુશરષફે વિદેશ પાછા ફરિાની યોજના પાછી ઠટલી છે. સરિારે તેમને પાકિવતાન આિતાં જ ગિરફતાર િરિાની ચેતિણી આપતાં મુશરષફે યોજના પાછી ઠટલી છે. મુશરષફ હાલમાં જાતે જ દેશિટો ભોિિી રહ્યા છે. અગખલ પાકિવતાનના નેતાઓએ મીગડયાને જણાવ્યું િે પક્ષના અગ્રણીઓ સાથે ચચાષને અંતે મુશરષફે પાકિવતાન પાછા ફરિાની યોજના ટાળી દીધી છે. ભૂતપૂિષ રાષ્ટ્રપગતના પ્રિિતા મુહમદઅલી સૈફે જણાવ્યું િે મુશરષફ આ િષલે પાછા ફરશે નહીં. તેમના નજીિના ગમિ તેમને પાકિવતાન હમણા ન આિિા સલાહ આપી રહ્યા છે. અિાઉ ગસંધના ગૃહ પ્રધાન મંજુર િાસને જણાવ્યું

પતંગોત્સિ માણતા મસ્કતના ગુિરાતીઓ મસ્કતઃ મથકત ગામને મથકત ગુજરાતી સમાજ દ્વારા આયોનજત પતંગ મહોત્સવ મહોત્સવે ઘેલું લગાડ્યું હતું. ૧ ૩ મી જા ન્ યુ આ રી એ દ નર યા કક ના રે ૮૦૦થી ૮૫૦ જેટલી બહોળી સંખ્યામાં લોકો ઉપલ્થથત રહીને આ મહોત્સવનો જહાવો લીધો હતો. રંગબેરંગી કપડાઓમાં સજીને આવેલા બધા સભ્યો જાણે મોટો કોઈ એક પનરવાર હોય એવું વાતાવરણ સજાષયું હતું. મથકત ગુજરાતી સમાજે સવષ લોકોનું તલ-ગોળના લાડુથી થવાગત કયુું હતું. જોતજોતામાં તો સમગ્ર આકાશ પતંગોથી છવાઈ ગયું હતું. મહાનગર મથકતનો દનરયાકકનારો જાણે બીજું ગુજરાત હોય એમ લાગી રહ્યું

હતું. સવારે ૯-૩૦થી સાંજે ૩ વાગ્યા સુધી સમગ્ર કકનારો ગુજરાતીઓથી ભરેલો હતો. સહેલગાહ માટે આવેલા નવદેશી સહેલાણીઓ અને થથાનનક લોકોએ પણ આ કાયષક્રમને માણ્યો હતો. ગુજરાતી સમાજ પ્રમુખ અરનવંદભાઈ ટોપરાણી, મહામંત્રી ચંદ્રકાન્ત ચોથાણી, નદનેશભાઈ પવાણી, જીતેન્દ્ર માલવ, સ્નેહ જાની, પાનથષવ દેસાઈ, ચેતન ઠક્કર, પંકજ પારેખ, મહેન્દ્ર વીંછી, મહેશ મહેતા વગેરેએ સમગ્ર આયોજન કયુું હતું.

હતું િે મુશરષફને િરાચી પહોંચતાં જ ગિરફતાર િરી લેિાશે. • અગભનેતામાંથી રાજિારણી બનેલા શોટિન શિુઘ્ન ગસંહા ૧૮ જાન્યુઆરીએ પાકિવતાનના ભૂતપૂિષ પ્રમુખ જનરલ મોહમ્મદ ગઝયા હિની પુિી ઝૈન ગઝયાને મળ્યા હતા. ગઝયા સાથે તેમના ભાઈ-બહેનના સંબંધો છે અને તેમની સાથે તેઓ લાિણીથી િાઢ રીતે જોડાયેલા છે. તેઓ છેલ્લાં ૨૫ િષષથી આ સંબંધ ગનભાિે છે. શિુઘ્ન ગસંહા સાથે ભાજપના િગરષ્ઠ નેતા યશિંત ગસંહા અને સૈયદ શાહનિાઝ હુસૈન તથા એનસીપી નેતા સુપ્રીયા સુલે પણ જનરલ ગઝયાનાં ગનિાસવથાને તેમના પુિીને મળિા િયા હતા. • પૂિષ ચીનમાં બનેલી એિ ઘટનામાં એિ મગહલાએ દીિરીની ચાહતને સંતોષિા પોતાને અિતરેલા દીિરાનું ગશશ્ન િાપી નાખ્યું હતું. ૨૩ િષષની આ મગહલા ગજઆંિસુ પ્રાંતની યાંચેંિ શહેરી િતની છે. તેને આ િૃત્ય બદલ િોટટટ પાંચ િષષની સજા ફટિારી હતી. ઝીઆઓ મેંિના નામની આ મગહલાએ માચષ ૨૦૧૧માં યાયા નાના દીિરાને જન્મ આપ્યો હતો. તે િખતે જીઆઓ એમ િહી રહી હતી િે િાશ તેને દીિરી અિતરી હોત. આ પછી ૧૫ ઓિવટ, ૨૦૧૧ના ગદિસે ઝેનની માતા બાળિના રડિાનો અિાજ સાંભળીને રૂમમાં ધસી િઈ હતી અને ત્યારે તેણે જોયું હતું િે બાળિ યાયા લોહીના ખાબોગચયામાં પડ્યું હતું અને તેનું ગશશ્ન િાપી નંખાયું હતું. ડોિટરોએ યાયાની સજષરી િરી તેનું ગશશ્ન ફરી જોડી તો આપ્યું છે, પરંતુ તે પ્રજોત્પગત નહીં િરી શિે.

!/-(!+ .!2$) # " )' + "

$)

' ! ' ' ,+ ,'(& * !

)" "

$$ &

'" ,

$& #

&. &. '(

-

!

.

(& $ )' + " % *!

)

%$%#, &'

)(&'0/ %.,*

•Weddings •Parties and all •other Functions

'*$#!"!# 3 $)'( 3

.1(/$

%%$./

1*"!( 3 1"!( 3

!

#

+ ( $)( %& $& #$(

%' '() " (( ( '+

SWEET CENTRE

3 3

For Personal Service Contact:

- "/0"-)") $/&")") &"+('

- "."+/-"1 $/&")") &"+(' 3

! ,*%,-# ,"#

$)

,-$./ "/$

,+#,+

3

0#

(


હાસ્ય

Gujarat Samachar - Saturday 28th January 2012

‘શોલે’ િફલમનો મંકોડો

િોતા િૈ’ કે પછી ‘દબંગ’ કેમ ન િોય, દામુકાકા તો એમ જ કિે કે ‘શોલે જેવી નંઈ!’ િવે આ બે ફિલ્મોની સરખામણી જ શા માટે કરવી જોઈએ? છેવટે એક હદવસ દામુકાકા લાગમાં આવ્યા. વાત એમ બનેલી કે નજીકના ટાઉનમાં ‘શોલે’ આવેલી. અને દામુકાકા મોટે ઉપાડે એ ફિલ્મ જોઈ આવ્યા પછી ઘરના ઓટલે બેઠાં જુવાહનયાઓ આગળ ‘શોલે’નાં વખાણ કરતાં િતાં. ત્યાં અચાનક એક જણે પૂછી નાખ્યું, ‘દામુકાકા, એ બધું તો ઠીક, પણ ‘શોલે’માં તમે મંકોડાવાળો સીન જોયો કે નંઈ?’ ‘મંકોડાવાળો સીન?’ દામુકાકા મૂંઝાણા. જુવાહનયાઓ િામામાં આવી ગયા, ‘લ્યો, મંકોડાવાળો સીન નો જોયો? તો ‘શોલે’ શું જોયું?’ દામુકાકા ટેડશનમાં. આ તો ઇજ્જતનો સવાલ! જે ફિલમનાં આટઆટલાં વખાણ કરે છે એમાં મંકોડાવાળો સીન જ એમને ખબર નંઈ? કેમ િાલે! પણ દામુકાકા એમ છોડે? બીજા જ હદવસે ટાઉનમાં જઈને ‘શોલે’ જોઈ આવ્યા. પછી કિે ‘િા, વાત ખરી િોં? ઓલ્યો ગબ્બર ઇના િાથ ઉપર મંકોડો િાલતો િોય ઇને ઝબ્બ કરીને મારી નાખે છે.’ જુવાહનયા કિે, ‘દામુકાકા, સીન તો જોયો, પણ એનો મતલબ િમજાણો?’ દામુકાકા કિે, ‘મતલબ? એનો વળી મતલબ શું?’ તો કિે, ‘ઇ જ તો છે ને? િવે િરી વાર શોલે જોયાવો અને પછે ક્યો કે ગબ્બરે મંકોડો કેમ મારી નાયખો?’

ડિવાઇન ડિએશન

ઇંગ્લાંડ નામના રૂપાળા દેશના રૂપાળા ઘરોમાં બેઠાં બેઠાં રૂપાળા ટીવીમાં રૂપાળું ડીવીડી પ્લેયર લગાડી હિડદી ફિલમું જોતાં અમારા િંધાય વ્િાલા એનઆરઆઈ ભાઈઓ, ભાભીઓ ને વાર અડોશીપડોશી એમને ગલગોટા જેવાં ભૂલકાંવ! ઇન્ડડયામાં ૩૫ રૂહપયાની ડીવીડીમાં ચાર ત્યાં લેટેસ્ટ ફિલ્મની કેસેટ ચાર ફિલમુંનો જલસો માણતા િંધાય દેશીઓનાં જોવા ભેગા થાય. ખાસ્સું જણનું ૩૦-૩૫ જેશ્રીકૃષ્ણ! િવે તો હિડદી ફિલ્મું જે દી’ આંયાં હરહલઝ ઓહડયડસ થાય. ફિલ્મ થાય ઇ જ હદવસે ડયાં પણ હરહલઝ થાય છે, ને ચાલુ થતાં પિેલાં ‘આમાં કિે છે કે કરણભાઈ જોિર નામના એક જણે તો તો ઓલું ગાયન છે, ને તેની નવી હિડદી ફિલમનું હિહમયર જ લંડનમાં ઓલ્યો િીરો છે, ઓલી માધુરીવાળું ગાયન તો બે રાખ્યું છે. મૂળ આપણે ઇન્ડડયનો ભલે દુહનયાના છેડે વાર જોયું છે...’ વાળી જઈને વસીએ, હિડદી ફિલ્મું હવના આપણને નો વાતું ચાલતી િોય. હરમોટ વગરના િાલે. ડયાંથી અમારા એક ભાઈબંધ આવેલા તે કોઈ અંગ્રેજી ચોપાહનયામાં છપાયેલો સવવે અમને વી.સી.આર.ની અડોઅડ છોકરડાની બતાડીને કિેતા િતા કે ‘હિટનમાં વસતા માંડ એકાદ ૧૫ ટકા ઇન્ડડયનો ડયાંની પે-ચેનલું સબસ્ક્રાઇબ પરમેનડટ જગ્યા િોય. કરે છે, પણ ડીવીડી પ્લેયરની વાત કરો તો એનું કામ ‘િાસ્ટ િોરવડડ’ ડયાંના ૯૦ ટકા ઇન્ડડયનુંના ઘરમાં ડીવીડી કરવાનું! જેવું કોઈ િાલતું ગાયન આવે કે કેસેટમાં પ્લેયર છે!’ જાિેરખબરું આવે કે તરત લંડનથી આવેલો મારો ઓલ્યો ઝોકાં ખાતો િોય તોય ભત્રીજો મને કે’તો તો કે ડયાંના લડલત લાિ ઝબકીને જાગે અને િાસ્ટ િોરવડડ એક ૪૮ સ્ક્રીનવાળા િેમસ મલ્ટીપ્લેક્સમાં હદવાળી ટાણે ૪૦-૪૦ સ્ક્રીનુંમાં કરી દ્યે! અમારા ગામમાં સૌથી પિેલું વી.સી.આર. હિડદી ફિલમું િાલતી િોય! લો, બોલો. િમણાં િમણાંથી અમારા ઇન્ડડયામાં ઘણી લાવનાર દામુકાકા. ખાધેપીધે સુખી અને જરા મૂવી ચેનલું આવી ગઈ, અને કેબલવાળાને લિેરી લાલા. એમની એક ખાસ ટેવ િતી, મહિને માંડ અઢીસો-ત્રણસો રૂહપયા દેતાં ઓલ્યો આખી ફિલ્મ પૂરી થાય એટલે ઊભા થતાં થતાં ૬૦-૭૦ ચેનલું બતાડે. પણ આ સેટેલાઇટ કિે, ‘ઠીક િવે, શોલે જેવી નંઈ!’ દર વખતે આવું બોલવાનું કારણ શું? તો ચેનલું ગુજરાતનાં ગામડે ગામડે પિોંચી ઇ પિેલાં વી.સી.પી.નો જમાનો િતો! ઈ જરા ધ્યાનથી િાંભળજો... દામુકાકા જ્યારે પિેલી વાર મુંબઈ ગયેલા જમાનામાં એને વીસીઆર કે’તા. ગામડાંમાં કોઈ સુખી ઘર િોય તેને ત્યાં ત્યારે હમનવાા ટોકીઝમાં તેમના ભત્રીજાએ તેમને વી.સી.આર. િોય જ. અને અઠવાહડયે એકાદ ‘શોલે’ બતાડેલી. ત્યારથી તે ‘શોલે’ના આહશક.

બે વરસ પછી િરી મુંબઈ જાવાનું થયું ત્યારે ભત્રીજાને ઘરે બેગ મૂકતાંની સાથે બોલેલા, ‘ઓલ્યું શોલે જોવા મળે કે?’ દામુકાકાનાં નસીબ સારાં કે ‘શોલે’ ફિલ્મ હમનવાામાં જ પાંચ વરસ સુધી ચાલતી રિેલી. દામુકાકાએ ટોટલ ત્રણ વાર હમનવાામાં ‘શોલે’ જોયેલી. ‘શોલે’ના એ ક્રેઝનો હું પણ સાક્ષી છું. છેક ૧૯૭૪માં હરહલઝ થયેલી આ ફિલ્મ જ્યારે ૧૯૮૧માં પિેલી વાર ટીવીમાં બતાડવામાં આવેલી ત્યારે મેં મારી સગી આંખે જોયેલું કે આખા મુંબઈની સડકો પર જાણે કરફ્યુ િોય તેવો સન્નાટો િતો! પણ દામુકાકાના આ િહ્મવાક્ય ‘ઠીક િવે, શોલે જેવી નંઈ’ સાંભળીને ગામના જુવાહનયાઓ બહુ અકળાય. ભલભલી ‘કુછ કુછ

+*

અનુસંધાન પાન-૩૬

.

આંયાં બધા ઓલરાઇટ છે!

19

$"&

'

&$"%"+ , +

D+> *=

+ * %, ! * /', $"# - )/ / " ) &+ "+ %* * )-

6

6

% $ /

D $$= D ; ': D )6 ? D 4 @ 57

$

,:1&+8(6> -=D$> *= #: B5.6"C#8 4$:73)+ %*#= +6' 2)=

7 6 7 $4 < ) : 6 >

7 6 4J "= 7 " < 4> 6$)'4"4> 6 4&6 "&(: 6 ' 4#B

': :

"= . :(6#% = $"4> :

9 *6 8 .6 ! 7/ )# &=1&: 6 $:

"= $$=

4J

4'6 : 6$)'4"4>

#: 6 #8 ': :

D G/. 6 !J#4 D "= = !J#4 D ")4%4 6,) D )"=)4 D =$6 D %6 D ' 4 D 2 " D ':$4# 6 A)4 D 6%6 6$ D "(3" 6%6 D *4 4 7 -) D G)> 4 =$ 7 -) D )6 '4 7 -) D 0)4 . ( : 6#% 7 -) D + = 4 6 ': $6 D 4>'!4J D ")4%4 4>' D =%: ! 8$: D !:& 9$6 D 4 6 9$6 D ):' 9$6 D G*>' 4 D )"=)4 ' 4 4>' D G % 7( 4 :%6 D 1<( #7) 4I 4 G' :$:

0)=* ,:E ;D*)# < *? .D,A. ) 4 4> %= "4 %6 %H 0)> $6):,( B ; ': ? 6')B$6 " : 4 4 "= 4 (7! 0)> : ,#=$ ':J ;G$# < $? = $C E0)4 F : 6 7!'= #""" $ $ ! = $ -9' 5.> #: $6 @ (6 ; : %=# *=

' 7 G'

"4 ; ) & !

$"&

:

E0)4 F"4> =

) *!

'

.

% $ /

= G $4>

$=

+*

( & /* % +' (%


20

બોતલવૂડ

Gujarat Samachar - Saturday 28th January 2012

અમેસરકન અસિનેત્રી અને પોતાના લોકસિય ટોક શોથી જાણીતી બનેલી ઓપરા સિનફ્રે તાજેતરમાં મુબ ં ઈમાં બચ્ચન પસરિારની મહેમાન બની હતી. ઓપરાએ પણ ઐશ્વયાાની નિજાત પુત્રીને રમાડીને શુિચ્ે છા પાઠિી હતી.

આ ફફલ્મની કહાની એક જ મકાનમાં રહેતા છ યુવાનોની આસપાસ ફરે છે. ઈરફાન (ભૌહમક સંપત), સમીર (કરનવીર શમાા), કબીર (કુનાલ પંત), જોગી (રોહહત અરોરા), સફલ (પહરમલ આલોક) અને રજત (રોહહન રોબટટ) હદલ્હીમાં રહેતા હોય છે. હજારો ઉત્તર ભારતીયોને પોતાના વતનમાં ઉચ્ચ અભ્યાસ અથવા તો કારફકદષી હવકસાવવાની યોગ્ય તક મળતી નથી અને તેથી જ તેઓ અલગ અલગ જગ્યાએ જતા હોય છે.

આ છ લોકો પણ આવી જ ઉજ્જવળ તક માટે હદલ્હી આવ્યા હોય છે. આ છ લોકો મધ્યમ વગષીય કોલોનીનો બે બેડરૂમ-હોલફકચનનો એપોટટમેન્ટમાં રહેતા હોય છે. તેઓ આ ઘરને ‘સડ્ડા અડ્ડા’ કહીને બોલાવતા હોય છે. તેઓ હબન્દાસ અંદાજમાં જીવતા હોય છે. જોકે, સમય પસાર થતા તેમના જીવનમાં અનેક મુશ્કેલ પહરટ્પથહતઓ આવતી રહે છે અને તેઓ પોતાની રીતે તેનો સામનો કરે છે અને પોતાનું ભહવષ્ય જાતે નક્કી કરે છે.

• સનમાાતાઃ રાજીવ અગ્રવાલ, રમેશ અગ્રવાલ અને તરુણ અગ્રવાલ • લેખક-સદગ્દશાકઃ મુિઅમ બેગ • સંગીતકારઃ સમીર ટંડન, બેન્ડ ઓિ બોય્િ, રામજી ગુલાટી • ગાયકઃ સુનનનધ ચૌિાણ, શાનિદ માનલયા, રાજ, અિાન શાિ, નીરજ શ્રીધર, બેન્ડ ઓિ બોય્િ, રામજી ગુલાટી • ગીતકારઃ પ્રશાંત પાંડેય, સંદીપ નાથ, રામજી ગુલાટી, સમીર ટંડન અને કરણ ઓબેરોય

સંગીિ તદગ્ગજ એન્થની એનએફડીસીના ચેરમેનપદે રમેશ સસપ્પી નેશનલ ફિલ્મ ડેવલપમેન્ટ ગોન્સાલ્વેઝનું તનધન કોપોોભારતના રેશન એનએિડીસીના ચેરમેનપદે પીઢ ફિલ્મ નનમાોતા રમેશ નસપ્પીની નનમણૂક થઈ છે. નસપ્પી શોલે ફિલ્મને કારણે નવખ્યાત બન્યા છે. તેઓ ઓમપુરીનું સ્થાન લેશે. માનિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલયે જવાિર વટ્ટાલ અને ઓનરયા નસનેમેટોગ્રાિર એ. કે. નબરની નનમણૂક કોપોોરેશનના સ્વતંત્ર ડાયરેક્ટર તરીકે કરી છે.

ક્યાં છે લૈલા ખાન? ભારતના પ્રથમ મ્યુનિક એરેન્જર એન્થની પ્રભુ ગોન્સાલ્વેિનું જાન્યુઆરીએ ૮૪ વષોની વયે નનધન થયું િતું. ગોવાના મરડાવ નજીક દનરયાકાંઠે આવેલા ગામ મજોરદામાં જન્મેલા ગોન્સાલ્વેિના સંગીત પ્રત્યેના પ્રેમે નિંદુસ્તાની સંગીત સાથે ગોઅન ગીતો જોડવા પ્રેરાયા િતા. તેઓ બમ્બોનલમમાં ગોવા મેનડકલ કોલેજમાં સારવાર દરનમયાન મૃત્યુ પામ્યા િતા. તેમને ન્યુમોનનયા અને લો બ્લડ પ્રેશરની તકલીિ િતી. તેમના ઘરમાં પત્ની મેનલટા, પુત્ર ફકરણ અને પુત્રી લક્ષ્મી છે. તેઓ નશક્ષક િતા અને આરડી બમોન, પ્યારેલાલ રામપ્રસાદ શમાો સનિતના સંગીત નદગ્ગજોને તેમણે સંગીતની તાલીમ આપી િતી. અમર અકબર એન્થની ફિલ્મનું નવખ્યાત ગીત માય નેમ ઈિ એન્થની ગોન્સાલ્વેિ એ પ્યારેલાલ દ્વારા ગોન્સાલ્વેિને અપાયેલી સંગીતાંજનલ િતી. તેમણે અનનલ નબશ્વાસ, ગુલામ િૈદર, શામ સુંદર, નૌશાદ, સનચન દેવ બમોન, સનિતના સંગીતકારો સાથે કામ કયુું િતું.

પાફકસ્તાની અનભનેત્રી લૈલા ખાન અને તેના પનરવારને ગુમ થયાને ઘણો સમય થયો છે ત્યારે તેની શોધ માટે એન્ટી ટેરનરસ્ટ સ્ક્વોડ (ATS)જોડાઇ છે. સ્કવોડ િવે લૈલાના ઘરમાં રિી ચુકેલાં શંકાસ્પદ પુરુષની શોધમાં છે. પોલીસના કિેવા મુજબ કાશ્મીરી નાગનરક અનતક ખાન દરેક જગ્યાએ લૈલાની સાથે િતો અને પોતાની ઓળખ છૂપાવવા માટે તે ભૂગભોમાં જતો રહ્યો િોવાનું માનવામાં આવે છે. એટીએસએ લૈલાના મુંબઇ ખાતેના ઓનશવારાના િલેટમાંથી ઓછામાં ઓછી ૧૦૦ તસવીરો જપ્ત કરી છે અને આ તસવીરોમાંથી અનતક એકેયમાં નથી. ઉપરાંત લૈલા અનતકના સંપકકમાં આવી િોવાનો કોઈ પુરાવા પણ તેમને મળ્યા નથી. એટીએસના અનધકારીઓને અનતક નવશે કોઈ જ માનિતી નિોતી અને આ કેસની પૂછપરછ દરનમયાન કેટલાક લોકોએ તેનો ઉલ્લેખ કયાો બાદ અનધકારીઓને તેના અંગે જાણ થઇ િતી. લૈલાના પાડોશીઓ સનિત અનેક લોકોએ જણાવ્યું િતું કે અનતક આ પનરવારનો ‘વોચમેન’ જેવો િતો.

લારા દત્તાને ત્યાં ‘ડાતલિંગ ડોલ’નો જન્મ ટેહનસ ખેલાડી મહેશ ભૂપહત સાથે લગ્ન કરનારી લારા દત્તાએ શુક્રવારે બપોરે દીકરીને જન્મ આપ્યો છે. ભૂપહતએ ટ્વવટર પર હમત્રો તથા ચાહકોને આ સમાચાર પાઠવતાં લખ્યું હતું, ‘પુત્રી જન્મી છે!! આઇ લવ યુ....’ આ વાતની જાણ થતાં જ માતા-હપતા બનેલાં લારા-ભૂપહત પર શુભેચ્છાઓની વષાા થઈ રહી છે. માતા અને પુત્રી પવપથ છે. ગયા વષાના ઓગપટ માસમાં લારાએ ગભાવતી હોવાની જાહેરાત કરી હતી. હોટ્પપટલમાં દાખલ થતાં અગાઉ છેલ્લે-છેલ્લે લારા ટોક શો ક્વીન ઓપ્રાહ હવન્ફ્રેના માનમાં પરમેશ્વર ગોદરેજે યોજેલી પાટષીમાં ઉપટ્પથત રહી હતી. સોમવારે રાત્રે હવન્ફ્રે અને પોતાના ફેવહરટ કો-પટાર શાહરૂખ ખાનને મળીને રોમાંહચત થઈ ઊઠેલી લારાએ ટ્વવટ કયુું હતું- 'ઓપ્રાહ અને એસઆરકે (જેમના પ્રત્યે મને અત્યંત આદર છે), આ હદવસ યાદગાર બનાવી દેવા બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર! હવે હું ખુશ થઈને હોટ્પપટલમાં દાખલ થઈ શકું છું!'

હૃતિકનો પ્રેરણાસ્ત્રોિ શરીરને ચુપત અને સ્નાયુબદ્ધ રાખવાના આગ્રહી હૃિતક રોશન હંમેશા કંઈક નવું કરવા માટે જાણીતો છે. તેણે જણાવ્યું હતું કે તંદુરપતી માટે તેને ૬૬ વષષીય મહહલામાંથી પણ પ્રેરણા મળી છે. ૩૭ વષષીય હૃિતકે તેના ટ્વવટર એકાઉન્ટમાં એક ફોટો મૂક્યો છે. જેમાં ૬૬ વષષીય મહહલા હૃિતકની સાથે જ હજમમાં કસરત કરતી દશાાવાઈ છે. હૃિતક માટે આ મહહલા તેના માટે પ્રેરણાનો નવો પત્રોત છે. તેણે જણાવ્યું હતું કે ૬૬ વષષીય મહહલા માધવી લાડ મારી સાથે જ હજમમાં વ્યાયામ કરે છે અને સારા આરોગ્ય અંગે મને તેમની પાસેથી

પ્રેરણા મળે છે. મારી તંદુરપતી અંગે હું ટૂંક સમયમાં ફોટા મૂકીશ. આ મહહલા ગુજરાતી હોવાની સંભાવના છે. આમ હૃિતકની પ્રેરણા એક ગુજરાતી મહહલા બન્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે હૃિતક તેના શરીરને જાળવવા માટે ઘણો જ રસ ધરાવે છે અને આ માટે હનયહમત હજમમાં જાય છે.


બોલિવૂડ

Gujarat Samachar - Saturday 28th January 2012

અમારો સંબંધ ઉંલધયા જેવો છેઃ લવદ્યા બાિન

21

પાફકસ્તાનમાં પણ ખાન લિપુટીનું રાજ

ગત વષષે બોદિવૂડમાં છવાઇ ગયેિી દવદ્યા બાિનને તેના પ્રેમી અને યુટીવીના સીઈઓ દસદ્ધાથા રોય કપૂરે મુંબઇના જૂહુમાં રૂ. ૧૪ કરોડનો સી-િેદસંગ ફ્િેટ ભેટ આપ્યો છે. આ ફ્િેટ જે દબક્ડડંગમાં આવેિો છે તે દબક્ડડંગનું નામ જોગાનુજોગ દવદ્યાની પ્રથમ ફિડમનું નામ જ છે. આ દબક્ડડંગનું નામ ‘પદરણીતા’ દબક્ડડંગ છે. આ વાતની જાણ થયા બાિ હવે બોદિવૂડમાં એવો ગણગણાટ થઇ રહ્યો છે કે દસદ્ધાથા-દવદ્યાનું દિવ-ઇન દરિેશનદશપનું પ્િાદનંગ છે. દસદ્ધાથા આ ફ્િેટથી ઘણો ખુશ છે, તેણે આ ફ્િેટનો સોિો તાજેતરમાં કયોા હતો. દવદ્યાની ‘ધ ડટધી દપક્ચર’ દહટ જતાં દસદ્ધાથા અને દવદ્યા બન્ને માટે તે િકી સાદબત થયો છે. સદચન તેંડુિકર, સૈિઅિી ખાન, સંજય િત્ત, સુભાષ ઘાઇ જેવી નામી હસ્તીઓ જે એસ્ટેટ એજડટ પાસેથી પ્રોપટધી ખરીિી ચૂકી છે તે જ એસ્ટેટ એજડટ પાસેથી દસદ્ધાથષે દવદ્યા માટે ફ્િેટ ખરીદ્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. દવદ્યાને પણ ફ્િેટ બહુ જ ગમ્યો છે અને તે માચા-૨૦૧૨ સુધીમાં આ ફ્િેટમાં સ્થાયી થવાનું દવચારે છે, કારણ કે ફ્િેટનું નવીનીકરણ કરવામાં હજુ થોડો સમય િાગશે. દવદ્યા અને દસધ્ધાથષે તેમની ભાદવ યોજનાઓ અંગે મૌન રાખ્યું છે. જોકે દવદ્યાએ થોડા સમય અગાઉ કહ્યું હતું કે, ‘નજીકનાં ભદવષ્યમાં િગ્ન કરવાનો મારો કોઇ દવચાર નથી, મને િગ્ન કરવાનું ગમશે. પરંતુ મારા અને દસદ્ધાથાના સંબંધનું વણાન કરવા માટે ‘ઉંદધયું’ શબ્િ બરાબર બંધબેસતો શબ્િ છે, કારણ કે અમારો સંબંધ ટેસ્ટી, સ્વીટ, સ્પાઇસી અને સોડટી છે.’

‘વષા ૨૦૦૭થી ભારતીય ફિડમો પાફકસ્તાનના દસનેમા ઉદ્યોગને વેગ આપવાનો એક સ્રોત બની હતી. ચાર વષાની અંિર જ બોઝસ ઓફિસ પર ૩૦૦ ટકા જેટિો વધારો થઇ ગયો હતો. હવે એક દવિેશી માકકેટ તરીકે બોિીવૂડ પાફકસ્તાનની અવગણના કરી શકે તેમ નથી. આ પ્રદતબંધ ઉઠાવ્યા પછી નવેમ્બર૨૦૦૭માં જ્હોન અબ્રાહમ અદભદનત ફિડમ ‘ગોિ’ ત્યાં દરદિિ થયેિી સૌ પ્રથમ ભારતીય ફિડમ હતી. હવે િર વષષે પાફકસ્તાનમાં સરેરાશ ૫૦ દહડિી ફિડમો દરદિિ થાય છે. ખાન દિપુટીની ફિડમો રૂ. એક કરોડથી િોઢ કરોડમાં વેચાય છે. જ્યારે હૃદતક રોશન, સૈિ અિી ખાન અને અક્ષય કુમારની ફિડમોના રૂ. ૩૭.૫ િાખથી રૂા. ૭૫ િાખ મળે છે. ફિડમ સજાક મહેશ ભટ્ટે જણાવ્યા પ્રમાણે, પાફકસ્તાનમાં ઘણું કૌશડય છે, જેને ભારતીય ફિડમ સજાકોએ તક આપવાની જરૂર છે. તેમ જ સાથે મળીને ફિડમો બનાવવાથી પણ બંને િેશને િાભ થશે.

બોિીવૂડની ખાન દિપુટી માિ ભારતમાં જ નહીં પણ, પાફકસ્તાનમાં પણ રાજ કરે છે. આદમર ખાનની ‘થ્રી ઇદડયટ્સ’ ફિડમે પાફકસ્તાનમાં રૂા. પાંચ કરોડ તે મજ શાહરુખ ખાનની ‘માય નેમ ઇિ ખાન’એ રૂ. ૫.૨૫ કરોડ અને સિમાન ખાનની ‘બોડીગાડડ’ ફિડમે આ બંનથ ે ી આગળ વધીને રૂ. છ કરોડનો દબિનેસ મેળવ્યો હતો. શાહરુખની ફિડમ ‘ડોન-ટુ’ રૂ. ૭.૨૫ કરોડની કમાણી કરશે એવી આશા છે. કેટિાક સમીક્ષકોએ જણાવ્યા પ્રમાણે, હવે પાફકસ્તાન બોિીવૂડમાં પાંચ મોટા િદરયાપાર માકકેટમાનું એક છે અને ટૂક ં સમયમાં જ ઓસ્ટ્રેદિયાના દબિનેસને ટક્કર મારી આગળ વધશે. પાફકસ્તાન સરકારે ૨૦૦૬માં ભારતીય ફિડમો પર મૂકિ ે ો પ્રદતબંધ ઉઠાવી િીધો હતો. પરંતુ એક વષા પછી ત્યાં ભારતીય ફિડમોનો દબિનેસ વધ્યો હતો. પાફકસ્તાનના જાણીતા દડસ્ટ્રીબ્યુટર દરફ્િાત દસદ્દીકીએ કહ્યું હતું કે,

ફિલ્મ ટિટિક્સ ટિખત કાઝમીિું અવસાિ જાણીતા ફિડમ સમીક્ષક દનખત કાિમીનું ૨૦ જાડયુઆરીએ સ્તન કેડસરનાં કારણે અવસાન થયું હતું. કાિમી િર શુિવારે જે ફિડમ રજૂ થતી હતી તેની સમીક્ષા િખતા હતા, જેને હજારો ફિડમ ચાહકો રસપૂવાક વાંચતા હતા. ૧૩મી જાડયુઆરીના દિવસે તેમણે છેડિી વખત ‘ચાિીસ ચોયાાશી’ ફિડમની સમીક્ષા િખી હતી. તેમણે દિડહીમાં અંદતમ શ્વાસ િીધા હતા. ૫૩ વષાના કાિમી ૧૯૮૭માં ટાઇમ્સ ઓિ ઇક્ડડયામાં જોડાયા હતા અને અખબારના વદરિ પિકાર અને ફિડમ દિદટઝસ હતા.

ઓસ્કારની રેસમાંથી ભારતીય ફિલ્મ બહાર આ વષષે મલયાલમ ફિલ્મ ‘એદામમન્તે માકન અબુ’ સત્તાવાર રીતે ઓલકાર એવોડડ માટે નામાંફકત થઇ હતી અને ટોચની નવ મવદેશી ફિલ્મની શ્રેણીમાં લથાન મેળવ્યું હતું. જોકે તે ટોચની પાંચ ફિલ્મ તરીકે નામાંફકત થવામાં મનષ્િળ ગઈ છે. આ મલયાલમ ફિલ્મના નવોમદત મદગ્દશશક સલીમ અહમદ છે. ફિલ્મની કથા એક વૃદ્ધ મુસ્લલમ દંપતી પર

આધામરત છ. જેમાં તેમના હજ પર જવા માટેના સંઘષશની વાત વણશવાઈ છે. આ ફિલ્મે ઘણા ભારતીય એવોડડ જીત્યા હતા. જેમાં ચાર રાષ્ટ્રીય સન્માન અને આઇએિએિઆઈના ખાસ જ્યુરી એવોડડ સમાવેશ થાય છે. અગાઉ ૨૦૦૨માં આશુતોષ ગોવારીકરની ‘લગાન’ને ઓલકાર એવોડડની ટોચની પાંચ ફિલ્મમાં નામાંકન મળ્યું હતું.

યશ ચોપરા હવે હોલિવૂડ ભણી ભારતીય ફિડમોદ્યોગના દિગ્ગજ ફિડમકાર યશ ચોપરાની પ્રદતદિત કંપની ‘યશરાજ ફિડમ્સ’ ( વા ય આ ર એ િ ) હ વે આંતરરાષ્ટ્રીય માકકેટમાં પ્રવેશી રહી છે અને હવે એક નવી

કંપનીના નામ સાથે આ બેનર હેઠળ હોદિવૂડમાં પણ ફિડમનું દનમાાણ કરશે. ‘ વા ય આ ર એ િ એડટરટેનમેડટ’ નામની આ નવી કંપની અમેદરકા અને આંતરરાષ્ટ્રીય માકકેટ માટે ફિડમ દનમાાણ કરશે. યશ ચોપરાએ ૪૧ વષા અગાઉ સંવંધધીત કરેિો સ્ટુદડયો અને તેમનું બેનર વાય.આર.એિ. આ નવી કંપનીમાં રોકાણ કરશે. યશ ચોપરાનો નાનો પુિ ઉિય ચોપરા વાય.આર. એિ. એડટરટેનમેડટમાં ચીિ એક્ઝિઝયુટીવ ઓફિસર તરીકે કાયારત છે. ઉિય ચોપરાએ આ દવશે કહ્યું હતું કે, ‘િશાકોને મનોરંજન મળે અને સમાજમાં જાગૃદત િેિાય એવી ગુ ણ વ ત્તા સ ભ ર ફિડમોનું દનમાાણ

કરવાનો અમારા પદરવારનો મૂળ મંિ રહ્યો છે. મારામાં પણ આવો ગુણ ઉતયોા છે, સાથે સાથે નાનપણથી જ મને અમેદરકન ફિડમો પ્રત્યે આકષાણ રહ્યું છે. આના કારણે જ હું આ નવા સાહસ તરિ િોરાયો છું.’ આ બેનર હેઠળ ફિડમ દનમાાણ માટે ઉિયે જોનાથન રેઈમેન જેવા હોદિવૂડના દિગ્ગજ કસબીને મનાવી િીધાં છે. અત્યારે આ નવી કંપની ‘ધ િોંગેસ્ટ વીક’ નામની કોમેડી ફિડમનું દનમાાણ કરી રહી છે, જેમાં જેસન બેટેમેન, ઓદિદવયા દવડડ અને દબિી િુડુપ જેવા કિાકારો અદભનય કરશે. આ ફિડમનું િેખન અને દિગ્િશાન પીટર ગ્િાડિને સોંપાયું છે અને દનમાાતા તરીકે ઉિય અને નેિા અરમાદનયા છે. યશ ચોપરાની બોિીવૂડની કંપની વાય.આર.એિ. નું સંચાિન તેમના મોટા પુિ આદિત્ય ચોપરા સંભાળે છે.

'2!

! #"

# " #! 2 1 !

'

' !

'2 & "

"

"

( 2

!

1

2

'!

2!

2 1

!

' 2 #!" '2

2

!! !

%(

#!!

2!

2 1

" # 2 1

!

'2

$ "

2

2

! 2 1

!

'2

! #"

( 2

'2!

! #" !

'2

'2

!!

#2

2 1

1

!

" # 2 1 2 1

!

!

!

'2

!

#! 2 1

" # 2 1

'2 & " '2 !! '2 " '2 " '2 "

2

!

! #"

'2

"

&

"

" # 21 " # 21

2! ' "21

'

!

21 '!

21

!

'2 ! ! '2 & " ! '2 # #!

! 21 " # 21 "" # 21

+++ )$ '! "(%#! ,) (& $ '

'

*,)0 .), /-+

('*

* )$ '! "(%#! ,) (&

"#

$ "

"

# " # !

'! %


ભારત

22

Gujarat Samachar - Saturday 28th January 2012

ભારતના વિઝા ઓન અરાઇિલની યાદીમાં િધુ ૧૩ રાષ્ટ્રોનો સમાિેશ નવી રદલ્હીઃ ભારત સરકારે પ્રવાસનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે યુરોપ, દડિણ-પૂવચ અને મધ્ય એડશયાના ૧૩ રાષ્ટ્રોના નાગડરકોને ભારતની ડવઝા ઓન અરાઇવલ યાદીમાં સમાવેશ કયોચ છે. સરકાર માને છે કે આ દેશો તરફથી સલામતીની ન્થથડતની ડચંતા કરવાની જરૂર નથી. ભારત દ્વારા ડવઝા ઓન અરાઇવલ (વીઓએ) યાદીમાં મલેડશયા, થાઈલેડડ, બ્રુનેઈ, થપેન, િાડસ, જમચની, ન્થવડન, રડશયા, યુક્રેન, કઝાખથતાન, બ્રાડઝલ અને દડિણ

આડિકાનો સમાવેશ કરાયો છે. ભારતમાં વાડષચક ૬ લાખ ડવદેશી પ્રવાસીઓનાં આગમન સાથે પ્રવાસન િેત્ર નોંધપાત્ર આવક સજષે છે, જોકે, વૈડિક પ્રવાસન િેત્રે ભારતનો ડહથસો બહુ જ ઓછો છે. સમયસર દરડમયાનગીરીથી આ િેત્રનો ખૂબ જ ઝડપથી ડવકાસ થઈ શકે છે. ૧૨મી પંચવષષીય યોજનામાં આ િેત્રમાં ૨.૪ કરોડ નોકરીઓનાં સજચનનો લક્ષ્યાંક સેવાયો છે. ગયા વષષે વીઓએ યોજના હેઠળ ૧૦,૦૦૦થી વધુ ડવઝા ઇશ્યૂ કરાયા હતા.

અણુસબમરરન 'નેપાા' ભારતને સોંપતું રરશયા મોસ્કોઃ રશિયાની નેપાા ન્યૂશિયર-પાવડડ એટેક સબમરીન ભારતીય નૌકાદળને ૨૩ જાન્યુઆરીએ રશિયાનાં દૂર પૂવાનાં બંદર શિમોશરયે ખાતે એક ભવ્ય સમારોહમાં સોંપાઇ હતી. આ સબમરીનનું નવું નામ આઇએનએસ 'ચક્ર' રાખવામાં આવ્યું છે અને તે, ભારતને ૯૦ કરોડ ડોલરનાં લીઝ ઉપર ૧૦ વષા માટે આપવામાં આવેલી છે. અમેશરકા, રશિયા, ચીન, ઈંગ્લેન્ડ અને ફ્રાંસ પછી ભારત, આ િકારની સબમરીન ધરાવનારો દુશનયાનો છઠ્ઠો દેિ બની રહેિે. આ પૂવવે ભારતે રશિયાની ચાલલી વગાની ન્યૂશિયર સબમરીન ૮૦ના દાયકામાં રશિયા પાસેથી લીઝ ઉપર િાપ્ત કરી હતી. • ઉત્તર પ્રદેશમાં રૂ. પાંચ હજાર કરોડનું NRHM કૌભાંડઃ કંપ્િોલર એડડ ઓડડટર જનરલે ઉત્તર પ્રદેશમાં ‘રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ આરોગ્ય યોજના (NRHM)માં થયેલા કૌભાંડની તપાસ કરે છે. તેમને રાજ્યના બે ડઝન જેટલા ડજલ્લાઓમાં આ યોજનામાં ગેરરીડત થઈ હોવાનું માલૂમ પડ્યું છે. આ યોજના હેઠળ રૂ.૫૦૦૦ કરોડનો ઉત્તર પ્રદેશમાં ખચચ થયો છે અને તેમાં મોટાપાયે ગેરરીડત થઇ હોવાનું તપાસમાં જણાઈ રહ્યું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ૨૦૦૫-૦૬માં કેડદ્રીય આરોગ્ય મંત્રાલયે ઉત્તરપ્રદેશમાં ૭૧ ડજલ્લામાં આરોગ્ય સુડવધાઓ માટે ૧૦,૦૦૦ કરોડ ફાળવ્યા હતા. અલહાબાદ વડી અદાલતે આ કેસની તપાસ સીબીઆઈને સોંપી હતી.

! #

' $

#

"

!

સંરિપ્ત સમાચાર • મુંબઈ ટ્રીપલ બ્લાસ્ટ કેસના આરોપી ઝડપાયાઃ મહારાષ્ટ્ર એટીએસે મુંબઈમાં ગત વષષે ૧૩ જુલાઈએ થયેલા ડિપલ બ્લાથટ કેસમાં એક મહત્ત્વની સફળતા હાંસલ કરી હોવાનો દાવો કયોચ છે. ૨૭ લોકોનો જીવ લેનારી આ ઘટનામાં પોલીસે ડબહારમાંથી બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. ત્રાસવાદ ડવરોધી દળના વડા રાકેશ માડરયાએ જણાવ્યું હતું કે, ‘૧૨ જાડયુઆરીએ નકી અહમદ વાસી શેખ (૨૨) અને નદીમ અખ્તર અશફાક શેખ (૨૩)ની ધરપકડ કરી હતી, પરંતુ આ ગુનાનો માથટરમાઇડડ ઇન્ડડયન મુઝાડહદ્દીનનો મહત્ત્વનો માણસ યાડસન ભટકલ અને આઇઇડીને ગોઠવનારા હજુ પણ ફરાર છે. આ ગુના માટે નકીને રૂ. ૧.૫ લાખ આપવામાં આવ્યા હતા. આ ગુના માટે હવાલા ચેનલ મારફતે ઓછામાં ઓછા રૂ. ૧૦ લાખ વાપરવામાં આવ્યા હતા. • ગડકરીએ મોદીની તરફેણ કરતાં જેડી(યુ) નારાજઃ ભાજપના પ્રમુખ નીડતન ગડકરીએ ગુજરાતના મુખ્ય પ્રધાન નરેડદ્ર મોદીની વડાપ્રધાનપદના ઉમેદવાર તરીકે તરફેણ કરતા એનડીએનો ઘટક પિ જેડી(યુ) નારાજ થયો છે અને કહ્યું છે કે હાલના તબક્કે આ પ્રકારના ડનવેદનનું કોઈ મહત્ત્વ રહેતું નથી. જેડી(યુ)ના અધ્યિ શરદ યાદવે સોમવારે કહ્યું હતું કે ‘૨૦૧૪ હજી ઘણું દૂર છે. ત્યાં સુધીમાં તો ગંગા નદીમાંથી ઘણું પાણી વહી ગયું હશે. ભડવષ્યમાં શું બને છે તે જોઈએ.’ ગડકરીએ રડવવારે કહ્યું હતું કે નરેડદ્ર મોદીમાં પિપ્રમુખ અને વડા પ્રધાન બનવાનું સામર્યચ છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે ડડસેમ્બરમાં તેઓ પિ પ્રમુખ પદ છોડે ત્યારે મોદી તેમના અનુગામી બનશે તો તેઓ તેમને ટેકો આપશે. જોકે નીડતન ગડકરીએ ફેરવી તોળીને જણાવ્યું હતું કે પિના વડાપ્રધાન પદના ઉમેદવાર ચૂંટણી પછી જ નક્કી કરાશે અને યોગ્ય સમયે જ તેની જાહેરાત કરાશે. • જાહેરસભામાં રાહુલ ગાંધી પર બૂટ ફેંકાયુંઃ કોંગ્રેસના મહામંત્રી રાહુલ ગાંધી પર સોમવારે દહેરાદૂનમાં ચૂંટણીસભા દરડમયાન એક વ્યડિએ બુટ ફેંઝયું હતું. કુલદીપ નામની વ્યડિની પોલીસે તરત જ ધરપકડ કરી લીધી હતી. આ ઘટનાના બે ડદવસ પહેલાં અહીં ટીમ અન્નાના સભ્યો સાથે આ જ પ્રકારની ઘટના ઘટી હતી. આ ઘટના બાદ રાહુલે કહ્યું કે ‘રાહુલ ગાંધી પર બુટ અને ચપ્પલ ફેંકવાથી તે ભાગી જશે તેવી કોઈની ખોટી પડરકલ્પના છે. જો કોઈ તેનો ગુથસો ઠાલવવા માગતું હોય તો તે બે-ત્રણ બુટ ફેંકી શકે છે. પણ તેનાથી મને કોઈ ફકક પડતો નથી.’ રાહુલે આ સાથે ઉમેયુું હતું કે જુતું ફેંકનારો યુવાન ભાજપનો જ હશે. દરડમયાન કોંગ્રેસે પણ આ ભાજપનું જ કૃત્ય હોવાનો આરોપ મૂઝયો છે. • ચૂંટણીમાં એક્ઝઝટ પોલ પર પ્રરતબંધઃ પાંચ રાજ્યોમાં ચૂંટણી દરડમયાન એન્ઝઝટ પોલ પર ચૂંટણીપંચે પ્રડતબંધ મૂઝયો છે. ચૂંટણી પંચે ૨૮ જાડયુઆરી ૨૦૧૨ના સવારથી ૩ માચચ, ૨૦૧૨ની સાંજ સુધી એન્ઝઝટ પોલ હાથ ધરવા કે તેનાં પડરણામો રજૂ કરવા પર પ્રડતબંધ મૂઝયો છે. ૨૮ જાડયુઆરીએ મડણપુરથી ચૂંટણીની શરૂઆત થઇ રહી છે અને ૩ માચચના રોજ ગોવા અને ઉત્તર પ્રદેશમાં ચૂંટણીનો છેલ્લો ડદવસ છે.

!

!

% B 6 ? BA H $' : G !6H/ -// 6!6 '>- 6 6 : $ 6!6 6 : H $' 8> != 6 (= ;" 2: 6H ! ? = H +(7 5! 6 :! .6 8! 8! 7 H' 7 9! 8"6 6 6' : H $' "> 6$:"6 != 6 6> 6!6 '>- 6 6 : !(:$6 7 '$" ($6 6 6> = ' 6$:% = 7

$+2

"

" *+/

%

%0 !

: 8 !6 7 =

**/ ! = ' 6$:% 6

'41 :0'7'9 4*/' -3'/2 )53

.5/97'3 #:6+73'71+9 +'7 #.++(' 2+)9754/)8 ++4' '?'7 2 /84 #97++9 :7 :('/ ! 5= :('/ % '= 3'/2 ;0+<+28 +/3 '+ ! & ! :997'. 66 $.'/8+7 2+)9754/)8 ":</ /-. #97++9 '= 3'/2 ;0+<+28 +/3 '+

! " ! ! (0 " ,1 , ,! . ' % F : D H $' C !6H/ // ! = 36$:" (= " ; 2: 6- H ! 6H @ H' 7 9! ":*

:

%

:(/2++ 5254> :(/2++ /7)2+ +'7 '' '4*/7 "5'* 3'/2 ;0+<+28(.:0

'3/2' +<+22+7> ":</ #:29'49+ 5, 3'4 $+2

! % F H0" = 36$:" (= "; 2: 6-

%

66

!

!

%

$

" # !%

!

< 3 8 3) ?! 3 3 5 8 ": 8# 3 $6? /8%3 8 4 ?% 4 = 8 @

%1 0

% 1 %

1/

' ( % % /( - , % "

1 , % +& /

/

./ :!7

' % .

! "

$

"

$3 3 ) ? 8 $3 $3 ! ; .8 ;& $6 3 3 5 < 8 ($3% ; %3$3 8 8 ?!?! 08-8 3 5 . ? 8 ?! 3$ 3 8!3 5 ? > 3> "6 3?"# 8 .3 > 3 5 3< 3) 5 3 "3% 3 5 3< "3% 5 3 "3% ?! 3 8 6 !< 3 "3% ? 3 ? 8" 3 ? 3 8 5 3 8 '%; ;, . 5 3 $6 ; 3 3 32 8 "3 8 * !5 8 5 3 5 3 8 3 5 3 9 31 B ?!"3 ? + 3 7A 8 3 ! 3 3 $ , ;

!

!

• ભારતીય હવાઈ દળે કાશ્મીરમાં ખરાબ હવામાનનાં કારણે અટવાયેલાં ૧,૩૭૭ લોકોને થથળાંતડરત કયાચ હતાં. ડડઝાથટર મેનેજમેડટ સેલે જણાવ્યું હતું કે ૮૨૭ યાત્રીઓને શ્રીનગર લઈ જવાયા હતાં, આ તમામ ભારે ડહમવષાચને પગલે શ્રીનગર-જમ્મુ હાઇવે બંધ થઈ જતાં અને ફ્લાઇટો રદ થતાં અટવાયા હતા.

0,8" 1,6" ) 3& +4%8 )%3-3%&4 !5(3!5)399 >? <<< = <<< ?<< &6 >?< 2 -6+ *3#:&3 0,8" $6)! .5+$ &-.3+4 -3'4 &6 )5( 9 )39 1,6" /3 .4. 7 0,8" +4%-3 .9' ; +8

#

% BE <28 !7 G H $' F !6H/ +*, , H4 7 )$7 %:H!> 6 =! : :!*)' '6 : 6 BA $&? '8 7 6 6# 6 ; !(:$6 7 17 '$" #%: % % %/ 1 % . - $, %" / 1 1 ' ) . #* % ' . % , % ,

#'4958./ $+2

!

! #

' " &

# !

& #

!

& #

$ )

#

!

" #

$ !

# #

!


રવરવધા

Gujarat Samachar - Saturday 28th January 2012

23

હળવી ક્ષણોએ... નાટકના હોલમાંથી બહાર નીકળીને એક દશશક સીધો એ નાટકના પ્રોડ્યુસર પાસે પહોંચ્યો અને ફરરયાદ કરતાં કહેવા લાગ્યોઃ આ વખતે નાટકનું પ્રેમદૃશ્ય જરાય વાતતરવક ન લાગ્યું. એટલું જ નરહ, તેમની વચ્ચે પ્રેમચેષ્ટા થઈ રહી છે એવું પણ જરાય લાગતું નહોતું. પ્રોડ્યુસરઃ હા, તમારી વાત સાચી છે. દશશકઃ આ જ નાટક ગયા વષષે યોજેલું ત્યારે તો આ દૃશ્ય ખૂબ જ રોમેન્ટટક અને રસપ્રદ હતું. એ વખતે પણ આ જ કલાકારો હતા જે આ વખતે હતા. બરાબરને? પ્રોડ્યુસરઃ ભાઈ, એ જ તો મોકાણ છે. કલાકારો તો એ જ છે, પરંતુ એ બન્નેએ બે મરહના પહેલાં લગ્ન કરી લીધાં છે. • સામે ઉભા છે એ સજ્જન કોણ છે? એ સજ્જન નથી, નેતા છે. • એક યુવતી તેની રમત્રને, ‘હું ચાર બાળકવાળા કરોડપરતને પરણવાની છું...’ રમત્ર: બહુ સરસ, નવી કંપની ખોલવા કરતા આ એતટાન્લલશ્ડ ફમશ ટેકઓવર કરવી શું ખોટી.’ • એક પ્રવાસી (રટકકટચેકરને): ટ્રેન આટલી મોડી જ દોડતી હોય તો આ ટાઇમટેબલ શા કામના? રટકકટચેકર: જો આ જ ટ્રેન સમયસર આવશે તો તમે કહેશો કે આ વેઇટીંગ રૂમ શા કામના? • નવા ઇજનેરની ભરતી વખતે હ્યુમન રરસોરસશસ રડપાટટમેટટ વાળાએ તેને સવાલ પૂછ્યો, ‘સાંજે છ વાગતા જ તમને કમ્પ્યુટર બંધ કરી, કામ સમેટીને ઘરે જવાની ઉતાવળ

પૃથ્વી પર ડાયનાસોર પહેલાંના સરરસૃપનાં જીવાશ્મિ િળ્યાં લંડનઃ વિજ્ઞાનીઓએ આશરે ૨૬.૫ કરોડ િષષ જુના એક સવરસૃપ જાનિરનાં જીિાશ્મિ શોધ્યા છે. દવિણ બ્રાવિલના વરયો ગ્રાન્ડના ડો સલ નાિના એક સ્થળે ખેતરિાં ખોદકાિ દરવિયાન આ જીિની ખોપડી િળી છે. વિજ્ઞાનીઓએ તેનું નાિ પંપાફોવનયસ વિકે રાખ્યું છે. આ જીિાશ્મિનું કદ શ્વાન જેટલું છે. વિજ્ઞાનીઓના િાનિા પ્રિાણે ડાયનાસોર પ્રજાવતના જન્િના ચાર કરોડ

િષષ પહેલાં પૃથ્િી પર આ જીિો હરતાફરતા હતા. આ પછી આ સવરસૃપ પ્રજાવત લુપ્ત થઈ ગઈ. વિજ્ઞાનીઓના િાનિા પ્રિાણે પંપાફોવનયસ વિકે ઠંડા લોહીિાળા જાનિરોની પ્રજાવતિાં આિે, જે પોતાની પાંખોથી વશકાર કરતા હતા. તેના જીિાશ્મિ બ્રાવિલિાંથી િળ્યાં છે, પરંતુ પંપાફોવનયસ વિકે જીિતા હતા ત્યારે તે તિાિ િહાદ્વીપોિાં એક સાથે જોડાયેલા હતા તેિ િાનિાિાં

%/ 5 %/ 5 %/ 5

&+-! +1/ 3$+#$ +0 4 '-- "- 2*

આિે છે. આ પ્રકારના જીિોનાં જીિાશ્મિઓ અત્યાર સુધીિાં િાત્ર રવશયા, કિાકકસ્તાન, ચીન અને દવિણ આવિકા જેિા પ્રદેશોિાં જ જોિા િળતા હતા. ફેડરલ યુવનિવસષટી વપઆિીના જીિવિજ્ઞાવનક ડો. જુઆન કાલોષસ વસસ્નેરોસે જણાવ્યું હતું કે આ પહેલાં દવિણ આવિકાિાંથી ૧૮ ફૂટ લાંિા જીિના જીિાશ્મિ િળ્યાં હતાં.

%/ 5 %/ 5 %/ 5

2) / 1( (,#( ,&+(0' 0.$$*(,& 01 %%

નહીં હોય ને?’ ‘ના સાહેબ, મને એવી ટેવ નથી, એ બધું તો હું દસ રમરનટ પહેલા જ કરી લેતો હોઉં છું.’ • કોલેજના ટેરલફોન ફોન બૂથ મૂકાયેલી નોરટસઃ ‘છોકરાઓએ એક સમયે ત્રણથી વધારે છોકરીઓને ફોન ન કરવો, અને છોકરીઓએ એક છોકરા સાથે ત્રીસ રમરનટથી વધારે વાત ન કરવી’ • સંતાને કોઇકે પૂછ્યું, ‘તમે આવતા જટમે શું બનવા માંગો છો?’ ‘ગરોળી...’ ‘કેમ?’ પૂછનારે આશ્ચયશ વ્યક્ત કયુું. ‘કારણ કે મારી પત્ની ફક્ત ગરોળીથી ડરે છે...’ સંતાએ ફોડ પાડ્યો. • પુત્રી: માં, હું જનક સાથે કદી લગ્ન નહીં કરું, કારણ કે તે તદ્દન નાન્તતક છે, નકકમાં તો માનતો જ નથી,” મા: તું કફકર ન કર દીકરી, લગ્ન થઇ જવા દે, પછી એ આપોઆપ માનતો થઇ જશે.’ • ડોક્ટર: તમને મારી દવાથી ફાયદો થતો લાગે છે... દદદી: હા, તમને પણ મારા રોગથી ફાયદો થતો હોય તેમ લાગે છે. • એક કેદી બીજાને, ‘તને કેટલા વષશની સજા થઇ છે?’ ‘અઢાર વષશની...ને તને?’ ‘પંદર વષશની...’ ‘તો પછી તું જ તારો ખાટલો બારણા પાસે રાખ, તારે વહેલા જવાનું છે.’ •


24

સદાબહાર સ્વાસ્થ્ય

Gujarat Samachar - Saturday 28th January 2012

સુખી થવું હોય તો પથારીમાં જમણી નહીં ડાબી બાજુ ઊંઘો

બનાના ડાયટ, એપિ ડાયટ, કેરટ ડાયટ જેવા વન ફૂડ જનરિ ડાયટમાં વ્યરિ રદવસો સુધી માત્ર એક જ ચીજ ખાઈને જીવે છે. પરંતુ તમે એ ભૂિી જાવ છો કે તમે જે એક ચીજ પસંદ કરી છે એનાથી શરીરને સંતરુ િત ન્યુરિશન મળતું નથી. શરીરને ચિાવવા માટે બે-પાંચ ચીજની જરૂર નથી હોતી. રવટારમન્સ અને રમનરશસ યોગ્ય માત્રામાં ન મળતાં

જ્યારથી સ્લિમ એન્ડ રિમ દેખાવાની ફૅશન શરૂ થઈ છે ત્યારથી િોકો ઝટપટ વજન ઉતારી દે છે, પણ પછી શરીર નખાઈ જાય છે. વજન ઘટાડવા મચી પડેિા મોટા ભાગના િોકો ઝટપટ રરઝશટ મેળવવા માટે શોટટકટ્સ અપનાવે છે અને પછી પલતાય છે. કહેવાનો મતિબ કે જો સાચી રીતે વજન ઉતારવામાં ન આવે તો એનાથી ફાયદા કરતાં નુકસાન વધુ થાય છે. કદાચ વધુ વજનને કારણે ન થાય એટિી તકિીફો ખોટી રીતે વજન ઉતારવાથી થઈ શકે છે. આથી જ જો તમે પણ વજન રનયંત્રણમાં રાખવા ઇચ્છતા હો તો શું નહીં કરવાનું એટિું સમજી િો... ૧) ડાયેટિંગ એિલે ભૂખ્યા રહેવું આ ખૂબ જ જૂની અને જાણીતી માન્યતા છે. ઘણા િોકો એમ માને છે કે ડાયટ કન્િોિ કરવો એટિે શરીરની જરૂરરયાત કરતાં ખૂબ ઓછું ખાવુ.ં જોકે આમ કરવાથી પાચનશરિ મંદ પડતી જાય છે. આપણી બોડીની બધી જ રસલટબસને કાયયરત રાખવા માટે જરૂરી ઊજાય ક્યાંકથી તો મેળવવી જ પડે છે. જરૂરી ઊજાય મેળવવા માટે શરીરના મસશસ ઓગળે છે. પૂરતું કેસ્શશયમ ન મળતાં હાડકાંમાંથી કેસ્શશયમ ઓછું થાય છે અને એ નબળાં પડે છે. ભૂખ્યા રહીને વજન ઘટાડવાથી ચામડી િબડી પડે છે. વાળ, નખ અને સ્લકન સૂકાં અને બેજાન થઈ જાય છે. ૨) વન ફૂડ ડાયિ આજકાિ કોઈ પણ એક ચીજ ખાઈને વજન ઉતારવાની ફેશન પણ ખૂબ ચાિી છે.

પાંચ ખોટી પદ્ધતિ હોમોય ન્સ અને એન્ઝાઇબસનું િેવિ ખોરવાય છે અને શરીરની કાયયક્ષમતા ઘટે છે. ઓછી કેિરી ધરાવતી ચીજોમાં શરીરને ટકાવી રાખવા માટે જરૂરી િોટીન, કાબોય હાઇડ્રેટ અને ફેટનું યોગ્ય કોસ્બબનેશન નથી હોતુ.ં ડાયેરટશ્યનોના િેટલે ટ રરસચય અનુસાર રવરવધ િકારના રંગોવાળી, રવરવધ રવટારમન્સ, રમનરશસ, ફાઇબર, કાબોય હાઇડ્રેટ અને િોટીન ધરાવતી ચીજો સિમાણ ખાવી જરૂરી છે. ૩) હાઈ પ્રોિીન ડાયિ સંતરુ િત આહાર ન મળવાથી મસશસ અને હાડકાં ગળે છે એવી જાગૃરત આવી છે ત્યારથી ડાયેરટંગ કરનારા િોકો માત્ર િોટીન ડાયટને વધુ મહત્વ આપવા માંડ્યા છે.

ડાયેરટંગ દરરમયાન શરીરને િોટીન મળતું રહે તો જ મસશસ જળવાઈ રહે છે. જોકે િોટીન ડાયટ રથયરી વધુ ચિણમાં છે. એના પણ અનેક ગેરફાયદા છે. ઓન્િી િોટીન ડાયટમાં શરીરમાં પુષ્કળ િોટીન એકઠું થાય છે. શરીર બધું જ િોટીન પચાવી નથી શકતુ.ં િોટીનને પચાવીને નકામાં અમીનો એરસડ શરીરની બહાર ફેંકાઈ જાય એ માટે કકડનીએ વધુ કામ કરવું પડે છે. જો શરીરમાં િોટીનનો અરતરેક થઈ જાય તો એને કારણે ગાઉટ અને સાંધાના દુખાવાની શરૂઆત થાય છે. િાંબો સમય આ ડાયટ પર રહેવાથી કકડની ડેમજ ે થઈ શકે છે. ૪) સ્લલટિંગ િેબ્લેટ્સ ઓછી કેિરીવાળો ખોરાક

-.*$ #*!// $%,/(/0.4 !0 %#-,-+(#!* .!0%/

િેવાથી શરીરમાં નબળાઈ આવી જાય છે એટિે કેટિાક િોકો ભૂખ્યા રહેવાની સાથે શરીરમાં એનજીય જળવાઈ રહે એવી ગોળીઓ િે છે. ભૂખ ન િાગે અથવા તો ઓછી ભૂખ િાગે એવી સ્લિરમંગ ટેબ્િેટ્સ િઈને ભૂખ પર રનયંત્રણ જાળવવાની કોરશશ કરે છે. આ બન્ને િકારની ગોળીઓથી નેચરિી જ ભૂખ ઘટી જતાં ખોરાકનું િમાણ ઘટી જાય છે. મ સ્ શટ - રવ ટા રમ ન્ સ ની ગોળીઓથી શરીરની રવટારમન્સની અછત પૂરી થઈ શકે છે, પરંતુ હાથે કરીને ઊભી કરવામાં આવેિી મરહના-બે મરહનાની અછતને કારણે બ્રેઇનને પૂરતું ન્યુરિશન મળતું નથી. આ રીતે વજન ઉતારવાથી િાંબા ગાળે મગજ ધીમું પડવા માંડે છે. ૫) ઓન્લી એક્સરસાઇઝ ઘણા િોકો જીભ પર કન્િોિ નથી રાખી શકતા એટિે ખાવામાં કન્િોિ નથી કરતા, પણ પછી ખાધેિું પચાવવા માટે રદવસમાં બેથી અઢી કિાક સતત એક્સરસાઇઝ કયાય કરે છે. આ રીત ખૂબ થકવી નાખનારી છે. " % /, " ' * $ " ) " !$

.

!,)(0 (,&'

'!**!

,$ *--. !*!34 !** %'.1,!&!. '!. !/0! !0%**(0% -!$ '+%$!"!$ 1)!.!0 '-,% *(,(# %/($%,#% +!(* +/"'!**! $."'!**! #-+ %"/(0% 222 $."'!**! #-+

જો રનયરમત અને હેવી કસરત કરતા હો, પણ સાથે ખાવામાં જન્ક-ફૂડ, રિઝવવેરટવ્સવાળુ,ં તળેિું વધુ િેતા હો તો એનાથી વજન નહીં ઊતરે. દસ ગુિાબજાંબુ પેટમાં પધરાવી દેવા અને પછી એનાથી વજન ન વધે એ માટે કિાક પસીનો પડે એટિી એક્સરસાઇઝ માટે જામી પડવું એ ઠીક નથી. વધુ પડતી કસરત સાંધા અને સ્નાયુની હેશથ બગાડી નાખે છે. વજન ઘટ્યા પછીની તકલીફો આડેધડ ડાયેરટંગથી આજકાિ ખૂબ નાની ઉંમરે ઓસ્લટયોપોરોરસસ થવા િાગ્યો છે. ખૂબ પાતળી યુવતીઓને િેગ્નન્સી દરરમયાન બ્િડિેશર અને અન્ય તકિીફો રહે છે. ડાયેરટંગમાં જેવું ઢીિું મુકાય એટિે તરત જ વજન બેહદ વધી જાય છે. વારંવાર વજનમાં મોટા વધારા-ઘટાડાને કારણે શરીર હામયની ગુમાવી બેસે છે. આથી શરીર બેડોળ બનવા માંડે છે. પુરુષો એપિ શેપના (હાથ-પગ નોમયિ, પણ ફાંદ વધી જાય) અને લત્રીઓ પેર શેપની (કમર નોમયિ, પરંતુ થાપા અને ગાિ ફૂિી જાય) થઈ જાય છે. ભૂખ્યા રહેવાને કારણે કુપોષણ થવાથી રવટારમન્સની ઊણપ પેદા થાય છે જે રોગિરતકારક શરિ ઘટાડે છે અને શરીરનો લટેરમના ઘટાડે છે.

/ " &/ # " 0 & % $ % ' * + . " *

Ayurvedic Herbal Clinic Ltd. 218 Melton Road, Leicester LE4 7PG UK www.ayurvedichelpline.com email: ayurvediccourse@aol.com Mob.: 07801 027 571

& "+

'

$

• વજન ઘટાડવું હોય તો લાલ રંગની પ્લેટમાં જમોઃ જમમન અને સ્વિસ રિસચમિોનું કહેિું છે કે જે લોકો લાલ િંગની રિશ કે લાલ િંગના ગ્લાસમાં ખાિા-પીિાનું િાખે તો િોરજંદા િાયટ કિતાં ૪૦ ટકા જ ખાઈ શકે છે. લાલ િંગ એ િેન્જિ, વટોપ કે અિિોધની રનશાની છે એટલે નાવતો કિતી િખતે કે જમતી િખતે લાલ િંગની પ્લેટ્સ નજિ સામે િાખિાથી સાઇકોલોરજકલી જ વ્યરિને ઓછું ભોજન કિિાની ઇચ્છા થાય છે. રિસચમિોએ ભોજન માટે ૧૦૯ યુિાનોને લાલ, બ્લુ અને િાઇટ પ્લેટો આપીને નોંધ્યું હતું કે સફેદ પ્લેટમાં સૌથી િધુ અને િેિ પ્લેટમાં સૌથી ઓછું ખાિાનું ખિાયું હતું.

ખાસ નોંધ

London Clinic: 020 7476 2530 Leicester Clinic: 0116 266 3939

% ( " *

લંડનઃ જીિનમાં સુખની અનુભરૂ તનો ઇલાજ જાણો છો? એક અભ્યાસના તાિણ પ્રમાણે િાતે પથાિીમાં િાબા હાથે સૂતી વ્યરિ સુખ અનુભિે છે. મતલબ કે જે લોકો િાત્રે પથાિીમાં િાબે સૂતા હોય છે તે જીિનમાં ખુશ િહે છે અને ઓછી તંગરદલી અનુભિે છે. સિવેક્ષણના અભ્યાસ બાદ રનષ્ણાતોએ મત વ્યિ કયોમ છે કે જે લોકો િાત્રે પથાિીમાં જમણે સૂતા હતા તેના મુકાબલે િાબે સૂતા લોકો જીિન પ્રત્યે િધુ આશાિાન દૃરિકોણ ધિાિતા હતા. તેઓ કામનો િધુ બોજ અને તંગરદલી સહન કિિામાં સક્ષમ હતા. આ લોકો િધુ આત્મરિશ્વાસ સાથે લાંબા સમય સુધી એક જ વથળે નોકિી કિિા ટેિાયેલા હોય છે. એટલું જ નહીં, પથાિીમાં જમણે સૂતા લોકોની સિખામણીએ િાબે સૂતા લોકો િધુ કમાણી કિતાં હોિાનું પણ જાણિા મળ્યું હતુ.ં ભાિતીયો એ ઉરિ તો જાણે જ છે કે ‘જમણે (પિખે) સૂએ તે િોગી, ને િાબે (પિખે) સૂએ તે રનિોગી’, પણ આ તો કંઇક નિી િાત છે.

"

+

‘સદાબહાર સ્વાસ્થ્ય’ વવભાગમાં અપાયેલી કોઇ પણ માવહતી કે ઉપચારનો અમલ કરતાં પૂવવે આપના શરીરની તાસીર ધ્યાનમાં રાખવા અને તબીબી વનષ્ણાંતનું માગગદશગન મેળવવું વહતાવહ છે. - તંત્રી


મનહલા-સૌંદયય

Gujarat Samachar - Saturday 28th January 2012

બીમાંથી કાઢવામાં આવતું આ તેલ હલકા લીલાશ પડતા રંગનુ,ં કોઈ પણ િકારની સુગધ ં મવનાનું હોય છે. આ તેલમાં ચીકાશનું િમાણ પણ ખૂબ ઓછું હોય છે. ગ્રેપસીડ ઓઇલના આ જ ગુણધમોોને લીધે એ એવા લોકો માટે આદશો બને છે, જેમને વાળમાં તેલની ચીપ-ચીપ પસંદ નથી. ગ્રેપસીડ ઓઇલ ઓછી ચીકાશનો ગુણધમો ધરાવતું હોવાથી તેલનો ભાર માથા પર લઈને ઊંચકવાનું પસંદ ન કરતાં લોકો માટે આ તેલ વાપરવાનું આસાન છે, કારણ કે વધારે ચીકણું ન હોવાથી આ તેલ વજનમાં પણ હલકું હોય છે. ચીકાશ ન હોવાને લીધે આ તેલ બીજા તેલોની સરખામણીમાં વધુ ઝડપથી વાળમાં અને ટકેલ્પમાં એબ્સોબો થઈ જાય છે. જ્યારે ગ્રેપસીડ ઓઇલને લેવશડર કે એવા બીજાં એસેસ્શશયલ ઓઇલ્સ સાથે મમક્સ કરીને

તંદુરસ્ત વાળ માટેનું હેલ્થ ટોનનક વાળમાં મનયમમત તેલ નાખવાથી વાળમાં ચમક આવે છે અને એ મજબૂત તથા ઘેરા બને છે. દાદીમા આમ કહીને વાળમાં તેલ નાખવાની સલાહ આપતા હતા. કેટલાક લોકોને આ વાત તથ્યમવહીન જણાતી હશે, પણ મવજ્ઞાન કહે છે કે વાળની તંદરુ ટતી માટે તેને તેલનું મનયમમત પોષણ મળવું જરૂરી છે. લાંબા, જાડા અને ચમકીલા વાળ હોવા એ દરેક ટત્રીની મહેચ્છા હોય છે, પણ આજકાલ દરેકને વાળ ખરવાની, વાળ ડલ થઈ જવાની અને વાળમાં ચમક જ ન હોય એવી તકલીફ સતાવતી હોય છે. આ બધા જ િોબ્લેમ્સથી છુટકારો મેળવવા માટે વાળની યોગ્ય સંભાળ જરૂરી છે. અને આમાં વાળમાં મનયમમત રીતે તેલ નાખવાનું સૌથી મહત્ત્વનું છે. ગ્રેપસીડ ઓઇલ વાળમાં આપણે મોટા ભાગે લોકો કોપરેલ, આમળાનું તેલ અને બદામનું તેલ નાખતાં હોય છે, પણ ગ્રેપસીડ એટલે કે દ્રાક્ષના બીના તેલના વાળ માટે ખૂબ ફાયદા જોવા મળ્યા છે. દ્રાક્ષના

ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે ત્યારે એનો ફાયદો વધી જાય છે, કારણ કે એ વાળને વધુ મુલાયમ બનાવે છે અને વાળને મોઇટચરાઇઝ કરે છે, જેથી વાળ મેનજ ે બ ે લ પણ બને છે. વાળ માટે વપરાતું ગ્રેપસીડ ઓઇલ હોટ ઓઇલ િીટમેશટમાં પણ વાપરી શકાય છે. તેલ લાઇટ અને ઝડપથી એબ્સોબો થતું હોવાને લીધે તેલને ગરમ કરીને લગાવવાથી વાળ મજબૂત અને ચમકીલા બને છે. ગ્રેપસીડ ઓઇલના મનયમમત વપરાશથી ડ્રેશડ્રફ તેમ જ વાળમાં થતી જૂ કે એવી કોઈ પણ તકલીફમાંથી પણ છૂટકારો મેળ છે. વાળમાં કરવામાં આવતાં ડીપકશડીશમનંગમાં વાપરવામાં આવતી હેશડમેડ િોડક્ટ્સમાં પણ આ તેલ વાપરી શકાય છે. ગ્રેપસીડ ઓઇલ વાપરવાનો સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે આ તેલ નોમોલ, ડ્રાય કે ઓઇલી કોઈ પણ િકારના વાળમાં લગાવવા માટે ઉપયોગી છે. વાળને જો વધારવાની ઇચ્છા હોય તો

25

ગ્રેપસીડ ઓઇલ ખાસ વાપરો, કારણ કે આ તેલમાંથી વાળના ગ્રોથ માટે જરૂરી એવું મવટામીન-ઈ ખૂબ મોટા િમાણમાં મળી રહે છે. આને લીધે વાળ મજબૂત પણ બને છે. સુક્કા અને બરછટ થઈ ગયેલા વાળને મરપેર કરવા માટે ગ્રેપસીડ ઓઈલ ફાયદાકારક છે, કારણ કે આ તેલ સૂકા વાળના ક્યુમટકલને નરમ બનાવીને દરેક વાળને મજબૂત બનાવે છે. ત્વચા માટે પણ ઉત્તમ ગ્રેપસીડ ઓઇલ અગાઉ કહ્યું એમ મોટા ભાગની કોટમેટીક િોડક્ટ્સમાં મુખ્ય સામગ્રી બની છે. એનો જો ત્વચા માટે મનયમમત વપરાશ કરવામાં આવે તો સ્ટકનમાં ગ્લો આવે છે. દ્રાક્ષ એ

ફળ તરીકે પણ મેમડમસનલ ક્વોમલટીઓથી ભરપૂર છે. ગ્રેપસીડ ઓઇલથી કેટલાક ચામડીના રોગોમાં પણ રાહત મળે છે. આ તેલમાં એસ્ટિશજશટ િોપટટીઓ હોય છે, જે ખૂલલ ે ાં રોમમછદ્રોને બંધ કરવામાં મદદ કરે છે. એ ઉપરાંત એ લચી પડેલી સ્ટકનને ટાઇટ પણ બનાવે છે. સ્ટકન પર થતાં સનબનો અને ખીલમાં રાહત આપવા માટે ગ્રેપસીડ ઓઇલ લોકમિય છે. જો તમને શરીરમાં વજનની વધ-ઘટને લીધે થયેલા ટિેચ-માકકની તકલીફ હોય તો રોજ મનયમમતપણે એ ભાગ પર ગ્રેપસીડ ઓઇલ લગાવો અને ચેશજ જોવા માટે તૈયાર થઈ જાઓ.

સામગ્રીઃ એક કપ બાજરીનો લોટ • બે બાફેલા અને છૂદં લ ે ા બટાટા • પા કપ સમારેલી મેથી • બે સમારેલાં લીલાં મરચાં • બે ચમચી સમારેલું લીલું લસણ • અડધી ચમચી લાલ મરચું • અડધી ચમચી લાલ મસાલો ), "#( , • મીઠું ટવાદ િમાણે" •- એક ચમચી તેલ • ઉપર લગાવવા માટે ઘી. રીતઃ બાજરીના લોટમાં પાણી નાખીને લોટ બાંધો. હવે એક પેનમાં તેલ ગરમ કરો. એમાં

સમારેલી મેથી નાખીને સાંતળો. પછી એમાં લીલું લસણ અને લીલાં મરચાં નાખીને ફરી સાંતળો. એમાં લાલ મરચુ,ં ચાટ મસાલો, છૂદં લ ે ા બટાટા અને મીઠું મમક્સ કરો. પછી બાજરીના લોટના લૂઆ કરીને જાડી રોટલી #22 ).(- વણો. + એના પર પૂરણ પાથરી બીજી રોટલીથી કવર કરો અને કકનારી દબાવો. 3એક નોનસ્ટટક તવી ગરમ કરી તૈયાર કરેલી ટટફ રોટીને બન્ને તરફ શેકો. એને નીચે ઉતારી ઘી લગાવીને પીરસો.

બાજરાપોટેટો રોટી

* # &#,#(! #( .$ + -# .($ # )) , ,.**&1 *.+ / ! - +# ( )) )(&1 .&& 0 #(! - +#(! , +/# (! ! ' (*-#)( #+-" 1 * +-1 ((#/ +, +1 #/ )' 1 " - ), "#( , #22 ).(- + ) %- #& +-# , )+*)+ - ( 0 #(! .( -#)( ,* # &#,-, .( + &, * # & #, ).(- (# )+' 0 #-#(! ,- 3 / #& &

)(-

-

'& ," )(#

NOW

LATE CHRISTMAS

OPEN

PARTY

Italian Pizza & Pasta Restaurant _PSHST NF mEHWQS ER WII l=WINWF CS@?EFWIN=NS? R@EH WU=E@? =E CEIN=NUNWF?- ?CE@=? ?=W@? =E RW?PNEF NUEF? ER CW?= E@ U<@@SF= QSFS@W=NEF?- ]EI=N fE=N N? _PS rN=7 dW:NINEF FS9 :SF=<@Sv \N=P N=? >DD C@NF=ST UPWN@? 9N=P l=WINWF 'oWHE<? oWUS?Ú .W? CS@ N=? FWHS1? pFQIN?P =@WF?IW=NEF47E< US@=WNFI7 9EF1= PW:S ?SSF N= WF79PS@S SI?S NF =PS ^jv o@S?PI7 UEEKST CN66W? WFT CW?=W? N? =PS HWNF REU<? V<= E<@ mSWT rPSR- PW? WTTST RS9 =9N?=? WFT ?CSUNWI=NS?'1$ '+ /". #'11')+ ."+*'(.'1*, 0(. 51" 23131! -1$3'1, =PS@S W@S =9E CN66W E:SF? =E WUUEHHETW=S VE=P :SQ WFT FEF5:SQS=W@NWF IE:S@?v p:S@7 TN?P N? UEEKST R@S?P R@EH E<@ KN=UPSF? V7 PN? S8CS@NSFUS =SWH ER l=WINWF UPSR?v iN:S UEEKNFQ ER CN66W? WFT CW?=W? N? WF WTTST RSW=<@S WFT 9NII US@=WNFI7 UEF=@NV<=S =E =PS WHVNSFUS ER =PN? R@S?P WFT SISQWF= SW=S@7v \N=P W C@N:W=S @EEH RE@ <C =E yD CSECIS- =PS@S N? WHCIS ?CWUS =E WUUEHHETW=S VN@=PTW7 CW@=NS? E@ UE@CE@W=S TNFFS@?v \N=P W ?=@W=SQ7 =E UEF?=WF=I7 NHC@E:S WFT TS:SIEC E<@ ERRS@NFQ- =PS qN@SU=E@? WFT hWFWQSHSF= =SWH W= _PS rN=7 dW:NINEF PECS 7E< 9NII WII SFME7 =PN? FS9 @S?=W<@WF= WFT IEEK RE@9W@T =E 9SIUEHNFQ 7E< :S@7 ?EEFv ]EI=N fE=N # eCSF hEFTW7 =E `<FTW7 (> FEEF =NI ((CHv

T. 0208 924 4000

Fri 27th Jan

50%OFF Your Food Bill Throughout January 2012

\N=PNF _PS rN=7 dW:NINEF- rEIINS@ aE9 aEWT- aEHRE@T- ah" >sm

_PS WHW6NFQ sI<S? s@E=PS@? 4.3&(*" '%* 6 + rE<@?S s<RRS= qM <F=NI iW=S

ONLY £28.95 BUY YOUR TICKETS T.020 8924 4000

WWW.THECITYPAVILION.CO.UK


26

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 28th January 2012

૨૨૪ ૧

૧૦

૧૨ ૧૫

૧૬ ૨૧

૨૪

૧૭

૩૬

૧૪ ૧૮

૧૯

૨૨

૨૩

૨૫

૨૬ ૨૯

૩૧

૧૧

૧૩

૩૨

૨૭

૩૭

૨૮

૩૦ ૩૩

૮ ૯

૨૦

૩૪

૩૫

૩૮

૧. મગ્ન, લીન ૨. શાસન, સિકાિ ૩. િિ, લોહી ૪. મુલાકાત ૫. તક, મોકો ૬. મીઠી ટીકા, વક્રોરિ ૮. મૃત્યુ ૯. ખુશામત ૧૧. ઓછાડ ૧૪. ભૂખમિાનું સંકટ ૧૫. પિસ્પિ ૧૭. નાસ્તો, ભાથું ૧૯. બદદુવા ૨૧. જુવાિ, એક અનાજ ૨૩. અંગત, રવરશષ્ટ ૨૫. કેસૂડો, ખાખિો ૨૬. આશીવાોદ ૨૮. પીડા, કષ્ટ ૨૯. આપરિ, સંકટ ૩૦. ઘડો, પાઠ ૩૨. મિતાપણું, સંપ ૩૪. શ્વાસનો એક િોગ ૩૫. એક કઠોિ

૩ ૪ ૩ ૩ ૨ ૩ ૪ ૩ ૩ ૨ ૬ ૩ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ ૩ ૩ ૩ ૨ ૨ ૨

તા. ૨૧-૧-૧૨નો જવાબ ૧. છેવટ, રનવેડો ૪. મેિવણી, રમશ્રણ ૭. અણુ, ધૂિ ૮. જુદું, રભન્ન ૯. અરભપ્રાય, િાય ૧૦. જંગલ ૧૧. લીલું ઘાસ ૧૨. કોપ, િોષ ૧૩. ચિબી, મેદ ૧૪. ચચાો, તકિાિ ૧૬. કિોડ ૧૮. નશામાં ચકચૂિ િહેનારું ૨૦. છૂટ, પિવાનગી ૨૨. અક્કલ, બુરિ ૨૪. બાિવાનાં લાકડાં ૨૭. શ્રમ, મહેનત ૨૯. રનવાસસ્થાન ૩૧. િમાપરત, િમાકાંત ૩૩. બદનામી પામેલું ૩૬. સૂઝ, સમજ ૩૭. ઠંડું ૩૮. ઓછું, ખિાબ

૫ ૪ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૪ ૨ ૨ ૪ ૩ ૩ ૩ ૪ ૨ ૨ ૨

િ

ફે

તા

િ

રવ

િો

ફે

રવ

યો

પા

િો

તી

ડો

રવ

ખે

તા

િા

વી

વા

ભ દા ને

શો

શ બા

બં

િી

ક સ મ્યા

૭ ૫

૪ ૬

િ

બ બ

િ

િ

વો

િો

લ પ

િા

ન્યા

િ

ડો

૭ ૬

િ

ભૂં અ

વે

નવ ઊભી લાઈન અને નવ આડી લાઈનના આ ચોરસ સમૂહના અમુક ખાનામાં ૧થી ૯ના અંક છે અને બાકી ખાના ખાલી છે. તમારે ખાલી ખાનામાં ૧થી ૯ વચ્ચેનો એવો આંક મૂકવાનો છે કે જે આડી કે ઊભી હરોળમાં રરરિટ ન થતો હોય. એટલું નહીં, ૩x૩ના બોક્સમાં ૧થી ૯ સુધીના આંકડા આવી જાય. આ રિઝનો ઉકેલ આવતા સપ્તાહે.

સુડોકુ-૨૨૩નો જવાબ ૯ ૧ ૨ ૩ ૮ ૫ ૬ ૪ ૭

૮ ૬ ૭ ૯ ૧ ૪ ૫ ૩ ૨

૩ ૪ ૫ ૭ ૨ ૬ ૮ ૯ ૧

૫ ૭ ૧ ૮ ૩ ૨ ૯ ૬ ૪

૬ ૩ ૪ ૧ ૫ ૯ ૭ ૨ ૮

૨ ૮ ૯ ૬ ૪ ૭ ૩ ૧ ૫

૧ ૯ ૬ ૪ ૭ ૮ ૨ ૫ ૩

૪ ૫ ૮ ૨ ૬ ૩ ૧ ૭ ૯

૭ ૨ ૩ ૫ ૯ ૧ ૪ ૮ ૬

બેંગાલૂરુની રેસ્ટોરાંમાં પીરસાય છે ‘ગોલ્ડ-પ્લેટેડ’ ઢોંસો! બેં ગાલૂ રુઃ સાઉથ ઇન્ડિયન વ્યંજનોના શોખીનોમાં ઢોંસો ખાનારાનો એક મોટો ચાહક વગગ છે. ઢોંસાના આ બહોળા ચાહક વગગને ધ્યાનમાં રાખીને જ બેંગાલૂરુની એક રેસ્ટોરાંમાં સોનાનાં વરખવાળો ઢોંસો પણ પીરસાય છે. પ્લેઇન ઢોંસા, મસાલા ઢોંસા, ફુદીના ઢોંસા સહહત સંખ્યાબંધ વેરાયટીમાં ઢોંસા ઉપલલધ છે અને તેની કકંમત પણ રૂ. ૫૦થી ૧૦૦ની આસપાસ હોય છે, પરંતુ બેંગાલૂરુની રાજભોગ રેસ્ટોરાંના મેનુકાિડમાં હવે ગોલ્િ-પ્લેટેિ ઢોંસો પણ ઉમેરાયો છે. જોકે, 'લક્ઝરી કમ્સ એટ અ પ્રાઇસ' ઉહિ આ ગોલ્િ-પ્લેટેિ ઢોંસાને પણ લાગુ પિે છે, જેની કકંમત રૂ. ૧,૦૧૧ રાખવામાં આવી છે. રેસ્ટોરાંના ભાગીદારો પૈકી એક વસંત

કુમારે જણાવ્યું હતું કે, ગોલ્િ-પ્લેટેિ ઢોંસાનો ઓિડર આપનારા દરેક ગ્રાહકની થાળીમાં ઢોંસા ઉપર એક ગ્રામ સોનું પીરસાય છે, જે શુદ્ધ સોનાનાં ૧૨ x ૧૨ સે.મી.નાં વરખનાં સ્વરૂપમાં હોય છે. બેંગાલૂરુના પોશ હવસ્તાર મલ્લેશ્વરમમાં આવેલી રાજભોગ રેસ્ટોરાંના માહલકો માટે તો આ ગોલ્િ-

એક રદવસ એક રશકાિી પરિવાિ માટે ભોજનની વ્યવસ્થા કિવા જંગલમાં ગયો. ત્યાં તેને એક હિણ દેખાયું એટલે તે એને માિવા દોડ્યો. હિણ પોતાના પ્રાણની િક્ષામાં દોડી િહ્યું હતું અને રશકાિી પણ પૂિી તાકાતથી એની પાછિ ભાગી બુરિનો િહ્યો હતો. એવામાં તેણે િસ્તામાં એક ઝાડની નીચે એક સાધુને જોયા. રશકાિીએ તેમને જોઈને એકદમ હાંફતાં-હાંફતાં પૂછયુંઃ એ બુઢ્ઢા, તેં અહીંથી કોઈ હિણને જતાં જોયું છે? હું એને માિવા માટે એનો પીછો કિી િહ્યો છું. સાચું કહેજે, નરહતિ માિા પરિવાિની ભૂખ સંતોષવા હિણને બદલે તને જ ઉપાડી જઈશ.

પ્લેટેિ ઢોંસો રેસ્ટોરાંના માકકેહટંગનો એક અનોખો રસ્તો જ છે, પરંતુ આ બાબત એમ પણ દશાગવે છે કે ભારતનો નવોસવો સમૃદ્ધ બનેલો મધ્યમ વગગ રૂહપયા ખચગતો થયો છે. વસંત કુમારે ઉમેયુું હતું કે, તેમની રેસ્ટોરાંના સોનાનાં વરખવાળા ઢોંસાને સ્વાદશોખીનો તરફથી જે પ્રહતસાદ સાંપિયો છે તે ખૂબ જ હકારાત્મક છે, આ ઢોંસો રેસ્ટોરાંનો 'ચીપ પન્લલહસટી સ્ટંટ' હોવાના આક્ષેપોને તેમણે ફગાવી દીધો હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે તેમની રેસ્ટોરાંના ઢોંસા માટે જે વરખ વપરાય છે તે માટે રેસ્ટોરાંએ બેંગાલૂરુ કોપોગરેશનનું સેફ્ટી સહટડકફકેટ મેળવ્યું છે અને વરખ પણ રાજસ્થાનની એક આઇએસઓ સહટડફાઇિ કંપની પાસેથી મેળવવામાં આવે છે.

સાધુએ કહ્યુંઃ જે આંખે જોયું છે એ બોલી નથી શકતી અને જે મોં બોલી શકે છે એણે કંઈ જોયું જ નથી. સાધુનો જવાબ સાંભિીને રશકાિી રવચાિમાં પડી ગયો. તેનો ગુસ્સો જતો િહ્યો. ત્યાિે સાધુએ પ્રયોગ રશકાિીને સમજાવતાં કહ્યુંઃ બુરિપૂવોકનું કમો કિવાથી બીજાના પ્રાણોની િક્ષા કિી શકાય છે. મેં બુરિપૂવોક ઉિિ આપીને સત્યનો િસ્તો ન છોડ્યો અને હિણનો જીવ બચાવ્યો. તું પણ બુરિનો ઉપયોગ કિીને તાિા પરિવાિનું ભિણપોષણ કિ અને રહંસાનો િસ્તો છોડી દે. રશકાિીએ સાધુને એવું જ કિવાનું વચન આપ્યું.

દીવાદાંડી...

હરરને ભજતાં હજુ... - પ્રેમળદાસ

હરિને ભજતાં હજુ કોઈની લાજ જતાં નથી જાણી િે; જેની સુિતા શામરિયાની સાથ, વદે વદે વાણી િે. વહાલે ઉગાયોો, પ્રહલાદ રહિણ્યકશ્યપુ માયોો િે; રવભીષણને આપ્યું િાજ, િાવણ સંહાયોો િે. વહાલે નિરસંહ મહેતાનો હાિ હાથોહાથ આપ્યો િે; ધ્રુવને આપ્યું અરવચિ િાજ પોતાનો કિી સ્થાપ્યો િે. વહાલે મીિાં તે બાઈનાં ઝેિ, હિાહિ પીધા િે. પાંચાિીનાં પૂયાો ચીિ, પાંડવ-કામ કીધાં િે. આવો હરિ ભજવાનો લ્હાવો, ભજન કિશે િે; કિ જોડી કહે પ્રેમિદાસ, ભિોનાં દુઃખ હિશે િે.


અમેહરકા–આહિકા

Gujarat Samachar - Saturday 28th January 2012

27

ભારતીયોએ અમેહરકામાં $ ૨.૮૬ હિહલયન ખર્યાા કેન્યાના ચાર ટોચનાં નેતાઓ સામે કોટટમાં કેસ ચાલશેઃ વોશિંગ્ટનઃ વષષ ૨૦૧૦ દરમિયાન અિેમરકાની િુલાકાત લેનારા દરેક ભારતીય પ્રવાસીઓએ અહીં રોકાણ દરમિયાન સરેરાશ બે લાખ રૂમિયા કરતાં વધુ ખર્યાષ છે. આથી અિેમરકાને ૨.૮૬ મબમલયન ડોલર (અંદાજે રૂ. ૧૪૪ મબમલયન)ની આવક થઇ છે. અિેમરકા અથષતંત્ર િાટે આમથષક અસર બહુમવધ હશે તે સારી રીતે જાણનારા અિેમરકી પ્રિુખ બરાક ઓબાિાએ ૧૯ જાસયુઆરીએ વધુ મવદેશી પ્રવાસીઓને આકષષવા િાટે ભારત, બ્રામિલ અને ચીનને લક્ષ્યાંક બનાવ્યા છે કે જેથી તેિનો દેશ ટોચના વૈમિક પ્રવાસન િુકાિ તરીકેનો દરજજો જાળવી રાખશે. ફ્લોમરડાિાં મડિની લેસડ ખાતે ઓબાિાએ જણાવ્યું હતું કે િડિી આમથષક મવકાસ, મવશાળ વથતી અને િધ્યિ

વગષની સ્થથમત સુધરતાં ભારત, ચીન અને બ્રામિલ જેવા દેશોિાંથી વધુ ને વધુ પ્રવાસીઓ અહીં આવી રહ્યા છે. કેિ કે, આ દેશિાંથી લોકોને અિેમરકા આવવું અને િુલાકાત લેવી સરળ બની રહે તે િાટે મવિા મનયિો હળવા કરવા સમહતના અનેક િગલાંઓ તેિણે ભયાાં છે. ભારત, ચીન, બામિલથી આવતા પ્રવાસીઓએ વષષ ૨૦૧૦િાં અિેમરકન અથષતંત્રિાં લગભગ ૧૫ મબમલયન અિેમરકી ડોલરનું

યોગદાન આપ્યું છે અને હજારો નવી નોકરીઓ ઊભી કરી છે. વામણજ્ય મવભાગના આંતરરાષ્ટ્રીય વેિાર વહીવટી તંત્રના નવા આંકડા અનુસાર વષષ ૨૦૧૦િાં ૬.૫૧ લાખ કરતાં વધુ ભારતીય પ્રવાસીએ અિેમરકાની િુલાકાત લીધી હતી. આ સંખ્યાિાં ૨૦૦૩ની સરખાિણીિાં ૧૩૯ ટકા વધારો થયો છે. ૨૦૦૩િાં ૨.૭૨ લાખ ભારતીય પ્રવાસીઓએ અિેમરકાની િુલાકાત લીધી હતી. ૨૦૧૦ની સરખાિણીિાં વષષ ૨૦૧૬િાં અિેમરકાનો પ્રવાસ કરનારા ભારતીય િુસાફરોની સંખ્યાિાં ૫૦ ટકા વધારો થાય તેવી શક્યતા છે. અિેમરકાની િુલાકાત લેનારા ભારતીય િમહલા પ્રવાસીની સરેરાશ ઉંિર ૪૪ વષષ, જ્યારે િુરુષોની ઉંિર સરેરાશ ૪૨ વષષ હતી.

સંહિપ્ત સમાચાર • અમેસરકાના સૌથી મોટા સિસમનલ કોપીરાઇટ કેસ હેઠળ સિાવાળાઓએ સવશ્વની સૌથી મોટી ફાઈલ શેસરંગ સાઈટ્સ મેગાઅપિોડ ડોટકોમને બંધ કરી છે. તેમ જ કોપીરાઈટ િાઈમ બિલ સાત વ્યસિઓ અને બે કોપોણરેશન સામે આરોપો મૂકીને તેમની ધરપકડ કરી છે. જોકે આને કારણે હેકસણની નજર હવે એફબીઆઈ અને જબ્ટટસ સડપાટટમેટટની વેબસાઈટ હેક કરવા તરફ વળશે તેવું મનાય છે. કોપીરાઈટ વકકની ઓનલાઈન પાયરસી દ્વારા આ લોકોએ ગુનો આચયોણ હોવાના આરોપો તેમના પર મૂકવામાં આવ્યા છે. અમેસરકાના ટયાયસવભાગના અસધકારીઓ અને એફબીઆઈ દ્વારા આ િાઈમને અમેસરકાના ઇસતહાસમાં સૌથી મોટો કોપીરાઈટ િાઈમ ગણાવતાં આખરે સાઈટને બંધ કરવાનો સનણણય લેવામાં આવ્યો હતો. • ઓનલાઈન એટસાઈકલોપેસડયા અથાણત્ માસહતીનો ખજાનો એવી િેબસાઈટ વિકકપીવડયાએ અમેસરકામાં ઘડાનારા એબ્ટટપાયરસી કાયિાના સવરોધમાં તેની ઈંબ્લલશ વેબસાઈટ ૨૪ કલાક માટે બંધ રાખી હતી. સવકકપીસડયા ઉપરાંત આવી બીજી અનેક વેબસાઈટ્સે આ િટતાસવત કાયિાનો અલગઅલગ રીતે સવરોધ િશાણવ્યો છે. સવકકપીસડયા ઈટટરનેટ પર સૌથી વધુ સવસિટ કરાતી સાઈટ્સ પૈકી એક છે. શા માટે સવરોધ?: અમેસરકાની સેનેટમાં િોટેકટ ઈટટેલેકચ્યુઅલ િોપટટી એક્ટ સવચારણા હેઠળ છે અને હાઉસ ઓફ સરિેિટટેસટવ્િમાં ટટોપ ઓનલાઈન પાયરસી એક્ટ સવચારણા હેઠળ છે. • ફેડરલ લયૂરો ઓફ ઇટવેબ્ટટગેશને અમેસરકામાં જુિા જુિા હેજ ફંડમાં ફરજ બજાવતાં કુલ સાત વ્યસિની ડેલ ઇટકોપોણરેશનના શેરમાં ઈનસાઈડર ટ્રેવડંગ હાથ ધરવા બિલ ધરપકડ કરી છે. યુએસમાં આ ઈનસાઈડર ટ્રેસડંગ કેસમાં અત્યાર સુધીની સૌથી લાંબી ચાલેલી તપાસમાં સરકારને મહત્ત્વની સફળતા મળી છે. જે સાત વ્યસિની ધરપકડ કરાઇ છે તેઓ પાંચ અલગ-અલગ હેજ ફંડ અને ઇટવેટટમેટટ ફમણમાં ફરજ બજાવે છે. તેમની સામેના ખટલામાં ડેલ ઇટક.ના શેરમાં ઇનસાઇડર ટ્રેસડંગ દ્વારા કુલ ૬૨

સમસલયન ડોલરનો નફો મેળવ્યાની ફસરયાિ થઈ હતી. યુએસમાં અગાઉ ગેસલયન ગ્રૂપ હેજ ફંડના ટથાપક રાજરત્નમે આચરેલા ઈનસાઇડર ટ્રેસડંગ જેવો જ આ કેસ હોવાનું જણાયું છે. યુએસની મેનહટન કોટટના વકીલ િીત ભરારાએ જણાવ્યું હતું કે, િુભાણલયપૂવણક આ કેસની હકીકત અગાઉ જેવી જ છે. આ કેસમાં સમત્રોના એક સમૂહ દ્વારા સિસમનલ કલબ શરૂ કરાઈ હતી જેનો ઉદ્દેશ નફો રળવાનો હતો અને તેમના સાથીઓ આંતસરક માસહતીની આપલે કરતાં હતાં. • વ્હાઇટ હાઉસની બહાર ઓક્યુપાય મૂવમેટટની રેલી આગળ વધી રહી હતી ત્યારે વ્હાઇટ હાઉસ કંપાઉન્ડમાં સ્મોક બોંબ ફેંકવામાં આવ્યો હતો. આ ઘટના પછી એક કલાક માટે વ્હાઇટ હાઉસને સીલ કરી િેવામાં આવ્યું હતું. સસિેટ સસવણસના િવિાના જણાવ્યા અનુસાર વ્હાઇટ હાઉસ પાસેથી રેલી પસાર થઇ રહી હતી ત્યારે વ્હાઇટ હાઉસનાં કંપાઉટડમાં ટમોક બોંબ ફેંકવામાં આવ્યો હતો. આ રેલીમાં ૧,૦૦૦ િિશણનકારી સામેલ હતા. અમેસરકન સમય િમાણે ૧૭ જાટયુઆરીએ આ ઘટના બની હતી. ઘટના પછી વ્હાઇટ હાઉસને એક કલાક માટે સીલ કરી િેવાયું હતું અને આસપાસના સવટતારને ઘેરી લેવાયો હતો. આ ઘટના બની ત્યારે અમેસરકન િમુખ ઓબામા અને પત્ની વ્હાઇટ હાઉસમાં હાજર ન હતાં. • નવેમ્બરમાં વ્હાઇટ હાઉસ પર ગોળીબાર કરનાર ૨૧ વષટીય યુવક ઓટેટગાહરનાટડેિને િમુખ બરાક ઓબામાની હત્યાનો પ્રયાસ કરવાના આરોપ હેઠળ િોસષત ઠેરવાયો છે. ૧૮ જાટયુઆરીએ િાખલ કરાયેલા આરોપનામા અનુસાર આરોપી ઓટેટગા-હરનાટડેિે ઓબામાની હત્યા કરવા કોલંસબયા સજલ્લામાં ગોળીબાર કયોણ હતો. ૧૬ નવેમ્બરથી જેલમાં બંધ આ યુવકની સવરુદ્ધ કોલંસબયા સજલ્લાની ફેડરેલ ગ્રાટડ જ્યુરી સમક્ષ આરોપનામું િાખલ કરાયું હતું. ઓબામાની હત્યાના િયાસ ઉપરાંત આ યુવક પર હસથયારો દ્વારા અસધકારીઓની હત્યા કરવાના તથા અમેસરકાની સંપસિને નુકસાન પહોંચાડવાનું કાવતરું કરવાના આરોપ પણ મૂકાયા છે.

૧૩૦૦નો જીવ લેનાર હિંસામાં સંડોવણીનો આરોપ

કાલેસ્સજન જામતના નાઈરોબી, લંડનઃ ચાર તેિના રુટો વષષ અગાઉ કેસયાિાં મવ થ તા રો િાં ચૂટં ણી િૂવન વે ી મહંસાિાં િી ણ ગ્રા કમથત સંડોવણી બદલ કેસયાવાસીઓ િર કેસયાના નાયબ વડા ભારે પ્રભુત્વ ધરાવે પ્રધાન તથા નાણાં છે. પ્રધાન ઉહુરુ મ્યુગેઇ આ ઇ સી સી ના કેસયાટ્ટા અને ભૂતિૂવષ ચુકાદા િછી તેના ઉચ્ચ મશક્ષણ પ્રધાન વિવિયમ સમોઇ રુટો મવરોધરૂિે દેશિાં મવમલયિ રુટો સમહત ઉહુરુ મ્યુગેઇ કેન્યાટ્ટા ચાર ટોચના નેતા સાિે ધ હેગ ધરિકડ કરાઈ નથી અને દેખાવો થાય તેવી મચંતા િણ આરોિીએ છે. સિગ્ર દેશિાં સંવદે નશીલ સ્થથત ઈસટરનેશનલ મિમિનલ તિાિ કોટટ (આઇસીસી)િાં કેસ આઇસીસીને સહકાર આિવા શહેરોિાં સશથત્ર િોલીસ અને ઓકફસરો ચલાવાશે. તેિની સાિે હત્યા, જણાવાયું છે. ટ્રાયલ શરૂ થવા અસડરકવર બળાત્કાર, બળજબરીથી અંગે કોઈ તારીખ જાહેર થઈ ગોઢવાઈ ગયા છે. જોકે, તત્કાળ થથળાંતર િાટે િરોક્ષ નથી. ૨૩ જાસયુઆરીના આ પ્રત્યાઘાતોનાં જવાબદારી અને િાનવતા ચુકાદા સાિે અિીલ કરવાનો અહેવાલો િળ્યાં નથી. આઇસીસીના ચીફ મવરુદ્ધના અિરાધના આરોિો તેિને અમધકાર છે. કેસયાટ્ટા અને રુટો પ્રોસીક્યુટર લુઈસ િોરેનોછે. ચૂટં ણી અગાઉની મહંસાના લાંબા ગાળાિાં ૧,૩૦૦ લોકો આગાિી વષષના િાચષ િાસિાં ઓકામ્િોએ છ વ્યમિ સાિે થનારી કેસયાની ચૂંટણીિાં આરોિો િૂક્યા હતા, િરંતુ િાયાષ ગયા હતા. કેસયાટ્ટા અને રુટો ઉિરાંત, પ્રિુખિદની ઉિેદવારી કરવા ત્રણ જજની િેનલે ભૂતિૂવષ બે અલગ કેસિાં મસમવલ યોજના ધરાવે છે. કોટટના િોલીસ વડા હુસૈન અલી અને સમવષસના વડા ફ્રાસ્સસસ ચુકાદા િછી િણ બન્નેએ જુમનયર મિમનથટર હેન્રી કોથગી િુથાઉરા અને રેમડયો ટોક શો ચૂટં ણીિાં ઉભા રહેવાનું નકાયુાં સાિે આરોિો થથામિત કરતા હોથટ જોશુઆ અરાિ સાંગ નથી. કેસયાની વગશાળી જામત િૂરતાં િૂરાવા ન હોવાનો સાિે િણ કેસ ચાલશે. કોઈની કકકુયુના કેસયાટ્ટા અને ચુકાદો આપ્યો હતો. • સુિણણ મંવિર અંગે વિિાિાસ્પિ વટપ્પણીઃ ટીવી હોટટ જે લેનોએ અમૃતસરનાં સુિસસદ્ધ સુવણણ મંસિર અંગે કરેલી સટપ્પણીને ભારતે િુભાણલયપૂણણ ગણાવી છે. એનબીસી ચેનલના લોકસિય 'ધ ટુનાઇટ શો'ના હોટટ લેનોએ શોમાં

સુવણણ મંસિરની તસવીર બતાવી તે સરપબ્લલકન પાટટીના િમુખપિના ઉમેિવાર સમટ્ટ રોમનીનું સમર હોમ હોવાનું કહ્યું હતું. હાલ અમેસરકાના િવાસે એનઆરઆઇ બાબતના િધાન વ્યાલાર રસવએ લેનોની આ સટપ્પણીને વખોડી હતી.


28

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 28th January 2012

અઠવાડિક ભડવષ્ય તા. ૨૮-૧-૧૨ થી ૩-૨-૧૨ Tel. 0091 2640 220 525

‘વતિમાં સારવાર કરાવવાથી પોતીકો સ્પશષ મળે છે’

જ્યોવતવિ ભરત વ્યાસ

મેિ રાવશ (અ.લ.ઇ) અરમાનો સાિાર થતાં તમે ગવિાસની િેડી િંડારી શિશો. આ માટે જોઈતી સગવડો પણ ઊભી િરી શિશો. નાણાંિીય ક્ષેત્રે હવે ધીમે ધીમે સારી પ્રગગત થશે. પગરસ્પથગત સુધરશે. આવિમાં વૃગિની તિો મળશે.

વૃિભ રાવશ (બ.િ.ઉ) આ સમયમાં માનગસિ ઉશ્િેરાટ િે ઉગ્રતા વધવાના પ્રસંગો સજાષશે. સંયમથી વતષશો તો પગરસ્પથગત બગડતી અટિશે. ઉતાવળા ગનણષયો ન લેવાની સલાહ છે. તમારી આસપાસની સ્પથગત મનોસંઘષષ પેદા િરશે.

વમથુન રાવશ (ક.છ.ઘ) માનગસિ બોજ ધીમે-ધીમે હળવો થશે. ગનધાષગરત માગષ પર તમે સફળતાપૂવષિ આગળ વધી શિશો. અવરોધ િે ગવઘ્નો પાર પડે. જરૂગરયાત પૂરતી આવિ થશે અને આગથષિ ભીંસ છતાંય તમારું િામિાજ અટિશે નગહ.

કકક રાવશ (ડ.હ) માગષ આડેના ગવઘ્નો તાણ પેદા િરશે. જોિે ધીરજ ન ગુમાવવા સલાહ છે. અશાંગત પણ રહેશે. નાણાંિીય દૃગિએ આ સમયમાં આવિના પ્રમાણમાં જાવિ પણ સારી રહેશે તેથી સાચવીને ખચષ િરજો. નોિરી-ધંધામાં સાનુિૂળ તિ મેળવી શિશો.

વસંહ રાવશ (મ.ટ) આ સપ્તાહ દરગમયાન મનોદશા ગવષાદભરી જણાશે. ગનણષયો લેવામાં ગુંચવાશો. ગનરાશા અને બેચેનીનો અનુભવ થશે. ગવના િારણ ગચંતાઓથી વ્યથા જાગશે. તમારી આગથષિ બાબતો અંગે જણાતી મુશ્િેલીમાંથી માગષ મેળવી શિશો.

કુંભ રાવશ (ગ.શ.સ.િ) મનની મુરાદ બર ન આવતા માનગસિ અશાંગત િે અજંપો રહેશે. માગષ આડેના અંતરાયો ધારો છો તેટલી ઝડપથી દૂર ન થતાં ગનરાશા જણાશે. ખચાષઓની જોગવાઈ ઊભી થવાની આશા રહે છે. િામ પૂરતા નાણાં તમને મળી રહેશે.

કન્યા રાવશ (પ.ઠ.ણ) ગ્રહયોગો સાનુિૂળ અને પ્રોત્સાહિ સ્પથગતનું ગનમાષણ થતાં ગવિાસ સૂચવે છે. માગષ આડેનાં અંતરાયો દૂર થશે. મહત્ત્વની પ્રવૃગિઓથી આનંદ થશે. આ સમયમાં આગથષિ બાબતો અંગેની મુશ્િેલીમાંથી માગષ મેળવશો.

તુલા રાવશ (ર.ત) અગમ્ય િારણસર બેચેની અનુભવશો. િશું અશુભ િે અગનષ્ઠ બનવાની આશંિા છોડશો તો રાહત મળશે. અંગત પ્રશ્નો યથાવત રહેશે. ખોટી ગચંતાઓ છોડજો. નાણાંિીય િટોિટીમાંથી તમને ઉિેલ મળશે.

વૃિશ્ચક રાવશ (ન.ય) આ સમયમાં અગમ્ય િારણસર બેચેની િે ઉદાસીનો અનુભવ જણાશે. ખોટી ગનરાશા મનનો િબજો ન લે તે જોજો. મૂંઝવણો ગવશે જેમ વધુ ગવચારશો તેમ વધશે. આવિ ગમે તેટલી વધે તો પણ નાણાંભીડ જણાશે.

ધન રાવશ (ભ.ફ.ધ.ઢ) સાનુિૂળ અને સફળ સમયથી માનગસિ સ્પથગત સારી રહેશે. મનનો ભાર હળવો થાય. ગચંતાના વાદળો ગવખેરાતા જણાશે. જરૂરી ખચાષઓ િે મૂડીરોિાણ અંગે જોઈતી સહાય, લોન વગેરે મેળવી શિશો. િામિાજો અટિશે નગહ.

મકર રાવશ (ખ.જ) આ સમયના ગ્રહોની ચાલ જોતાં માનગસિ શાંગત ડહોળાય તેવા પ્રસંગો જણાશે. ગવપગરત સંજોગોમાં ધીરજ ગુમાવશો તો વધુ શોષાવું પડશે. ધીરજ, ડહાપણથી િામ લેજો. આગથષિ જવાબદારીઓ વધારશો નગહ. આવિ િરતા ચૂિવણી વધશે.

મીન રાવશ (દ.ચ.ઝ.થ) અંગત બાબતથી અજંપોવ્યથાનો અનુભવ થાય. નાણાંિીય તિલીફોમાંથી બહાર નીિળવાનો માગષ મળે. અન્યોની મદદથી િામ પાર પડે. ખચષ અને ચૂિવણીથી આવિ વપરાઈ જશે. અણધાયાષ માગગે લાભની આશા ફળે નગહ.

ડાે. હેમલ શાહ અને સાઉથોલના ઠાકોરભાઈ દેસાઈ

અમદાિાદઃ ગવદેશવાસી ગુજરાતીને આમ તો તેમના દેશમાં ગવગવધ બીમારીઓમાં અદ્યતન સારવાર મળે છે, પરંતુ જ્યારે તેઓ વતનમાં સારવાર િરાવે છે ત્યારે તેમને સંતોષ પણ મળે છે. એિ જમાનામાં ગવદેશોમાં અદ્યતન સારવાર ઉપલબ્ધ હોવાથી ગુજરાતના દદદીઓ ગંભીર બીમારીની સારવાર માટે યુિ-ે યુએસએ જેવા દેશોની વાટ પિડતા હતા, પરંતુ હવે તેમાં પગરવતષન આવ્યું છે. ગુજરાતમાં પણ હવે વૈગિિ િક્ષાની મેગડિલ સુગવધા ઉપલબ્ધ થઇ છે. આધુગનિ હોસ્પપટલ્સ, ગનષ્ણાત ડોક્ટસષ, સારવાર લેટપે ટ ટેિનોલોજીનો અહીં સમન્વય થયો છે. ઇપટ આગિિાના નિુરુથી લંડનના સાઉથોલમાં ૪૦ વષષથી પથાયી થયેલા અને નગડયાદના વતની ૮૬ વષદીય ઠાિોરભાઇ પી. દેસાઇને પથાગનિ પતરે દાંતની ઉિમ સારવાર ઉપલબ્ધ હોવા છતાં તેમણે તેના માટે અમદાવાદની પસંદગી િરી, િારણ િે અહીં ગિટન િરતા

સપતી છતાં સવોષિમ સારવાર મળે છે. ઠાિોરભાઇના મતે અહીંનું ઘરેલું વાતાવરણ, પોતાની ભાષા અને પોતીિો પપશષ સાજા થવામાં મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. શહેરના જાણીતા ડેન્ટીપટ હેમલ શાહ િહે છે િે, અહીં એિ જ પથળે દાંતની ગિજ, રુટ િેનાલ, ઇમ્પ્લાન્ટ જેવી તમામ પ્રિારની ગુણવિાયુક્ત સારવાર ઉપલ્બધ થાય છે, જ્યારે ગવદેશોમાં દાંતની ગવગવધ સારવાર માટે જુદી જુદી ગિગનિમાં જવું પડે છે. યુિે જેવા દેશમાં સારવાર માટે ડોક્ટરની ઝડપથી એપોઇન્ટમેન્ટ પણ મળતી નથી જ્યારે અહીં માત્ર થોડાં િલાિોમાં ડોક્ટર મળે છે. વતનમાં મળતી સારવારથી સંતિ ુ ઠાિોરભાઇના પત્ની સુશીલાબહેને પણ ભગવષ્યમાં સારવાર માટે અહીં આવવાનું નક્કી િયુું છે. તેઓ માને છે િે યુિમે ાં ભલે ગનશૂલ્િ સારવાર મળે પણ અહીં જેવો સંતોષ ત્યાં મળતો નથી.

ટ્રાફિક નિયમોિા ભંગ બદલ છ વષષિો ટેનિયો દંડાયો હ્યુસ્ટનઃ મેકિસિોમાં છ વષષના બાળિને જાહેર માગષ પર તેની ટોય મોટરસાઇિલની સવારી િરવા બદલ દંડ િરાયો છે. ગિસમસ ગગફટ તરીિે આ ટોય મોટરસાઇિલ બાળિને ભેટમાં મળી હતી. તે ચલાવતાં એસયુવીમાં અથડાઇ જતાં પોલીસે લાઇસન્સ વગર વાહન હંિારવા ને આડેધડ

મોટરસાઇિલ ચલાવવા બદલ દંડ ફટિાયોષ છે. આ ઘટના મેકિસિન શહેર િલાઇદાદ જયૂઅરેઝમાં બની હતી. બાળિની માતા િાલાષ નોઇગરગાએ જણાવ્યું હતું િે ટ્રાકફિ પોલીસના ન્યાયમાં ખામી છે અને દંડ ખોટો છે. મારો પુત્ર છ વષષનો છે. તેની પાસે લાઇસન્સ િયાંથી હોય?

વિખ્યાત કોડાક કંપની નાદારીના આરે ન્યૂ યોકક: છેલ્લા ૧૨૫ વષષથી ફોટોગ્રાફી ક્ષેત્રે દુનિયાભરમાં જાણીતી કંપિી કોડાક હાલ આકરી આનથષક કટોકટીમાં મૂકાઇ છે. આ અમેનરકી કંપિીએ જ પોતાિે િાદાર જાહેર કરવા અરજી કરી છે. ચંદ્ર પર પ્રથમ પગલું પાડિાર િીલ આમષથટ્રોંગે પણ કોડાકિા કેમેરા દ્વારા જ ચંદ્રિી પ્રથમ તસવીરો ઝડપી ચંદ્રિું અદભૂત સૌંદયષ પૃથ્વીવાસીઓિે બતાવ્યું હતું. જોકે નડનજટલ ટેકિોલોજીિી ઝડપ સામે હારી ગયેલી કોડાક કંપિી

મોટા પાયે ખોટમાં ગયા બાદ હવે વધુ આનથષક બોજો સહિ કરવાિી સ્થથનતમાં િથી. કંપિી થથાપિા જયોજષ ઈથટમેિે ૧૮૯૨માં કરી હતી. હાલ માત્ર અમેનરકી એકમોિે જ િાદાર જાહેર કરાયા છે. અમેનરકા બહાર સહયોગી એકમો પહેલાંિી જેમ જ કામ કરશે. કંપિીએ ફોટોગ્રાફી સાથે સંકળાયેલી ૧૧૦૦ નડનજટલ પેટન્ટ પણ વેચવા નિણષય લીધો છે. કંપિીિા નિણષયથી ભારતીય એકમોિે અસર િહીં પડે.

vAùckAene nmñ ivnùtI sAE su´A vAùckAene joAvvAnuù ke ‘gujrAt smAcAr’mAù æisŒ ¸tI ÀherAtAe Àe¤ kAe¤po cIj-vStunI ŠrIwI krAe a¸vA sÈvsnAe ¦pyAeg krAe tAe te mAqe amArI kAe¤ jvAbwArI n¸I. aenI yAeGytA je-te VyiKtae pAete tpAsI te aùge ino#y levAe.

Editor: CB Patel Managing Editor: Kokila Patel Tel: 020 7749 4092 Email: kokila.patel@abplgroup.com Consulting Editor: Jyotsna Shah Mobile: 07875 229 223 Email: jyotsna.shah@abplgroup.com News Editor: Kamal Rao Tel: 020 7749 4001 Email: kamal.rao@abplgroup.com Editorial Department: Dhiren Katwa, Dr Jagdish Dave Chief Financial Officer: Surendra Patel Tel: 020 7749 4093 Email: surendra.patel@abplgroup.com Accounts Executive: Akshay Desai Tel: 020 7749 4087 Email: akshay.desai@abplgroup.com Chief Operating Officer: Liji George Tel: 020 7749 4013 Email: george@abplgroup.com Business Development Manager: Urja Patel Tel: 020 7749 4098 Email: urja.patel@abplgroup.com Advertising Manager: Alka Shah Tel: 020 7749 4002 Mobile: 07944 151 893 Email: alka.shah@abplgroup.com Kishor Parmar Tel: 020 7749 4095 Mobile: 07957 69 49 09 Email: kishor.parmar@abplgroup.com Advertising Sales Executive: Rovin John George Tel: 020 7749 4097 Email: rovin@abplgroup.com Nihir Shah Tel: 020 7749 4089 - Mobile: 07875 229 111 Email: nihir.shah@abplgroup.com Design/Layout: Harish Dahya Tel: 020 7749 4086 Email: harish.dahya@abplgroup.com Ajay Kumar Tel: 020 7749 4086 Email: ajay.kumar@abplgroup.com Customer Service: Ragini Nayak (For Subscription press No 3) Tel: 020 7749 4080 Email: support@abplgroup.com Leicester Distributors: Europa Enterprise, Suresh Chandarana Tel: 0116 241 5234 Media Representation - Belgium: Kishore A Shah, 35 Quinten Matsijslei, Bus 24, 2018 Antwerpen, Belgium Tel: 00323 231 6269 International Advertisement Representative: Jain Group(South India) Tel: +91 44 42041122/3/4 Fax: +91 44 25362973 Mumbai: +91 222471 4122 Email: jainmedia@eth.net (BPO) AB Publication (India) Pvt. Ltd. 207 Shalibhadra Complex, Opp. Jain Derasar, Nr. Nehru Nagar Circle, Ambawadi, Ahmedabad Tel / Fax: +91 79 2646 6061 Chief Executive Director: Kamlesh Amin Tel: +91 991 334 6487 Email: kamleshamin123@yahoo.co.in Editorial Co-Ordinator (BPO): Nilesh Parmar (M) +919426636912 Consulting Editor (BPO): Bhupatbhai Parekh, Ahmedabad, Gujarat Tel: +91 79 2630 4142 Rajpipla: Jyotishi Bharat Vyas Tel: 0091 2640 220525 Mumbai: Kanti Bhatt, Hemraj Shah (Jumbo Advertiser) Horizon Advertising & Marketing: 205 Shalibhadra Complex, Opp. Jain Derasar, Nr. Nehru Nagar Circle, Ambawadi, Ahmedabad Tel / Fax : +91 79 2646 5960 (M) +91 9913346487 Email : horizonadvt2009@yahoo.in Neeta Patel, (Advertising Manager) (M) +91 98255 11702 (Res.) + 91 0265 3258164 Email: neeta_abplgroup@yahoo.co.in News Representatives in Various parts of India, especially in Gujarat

& # % # ! # " "&$ $+($# & ( $# $# ( *** %! &$)% $" , ' # )' # '' $ ! " $' % " # & # % # $' % " # $

$&$# ( (& ) !

( $#'

(


રમતગમત

Gujarat Samachar - Saturday 28th January 2012

29

ઇંગ્લેન્ડને ત્રણ દિવસમાં િછાડતું િાકિસ્તાન રાજસ્થાન સતત બીજા વષષે રણજી ચેમ્પિયન મેન ઓફ ધ મેચ જાહેર દુબઈઃ પાકિસ્તાની બોલર િરાયો હતો. ઉમર ગુલના તરખાટ સામે લંચ અગાઉ જ બીજા દાવમાં પણ ઇંગ્લેન્ડના બીજા દાવની ઇંગ્લેન્ડનો ધબડિો થતાં શરૂઆત થઈ ગઈ હતી પાકિસ્તાને પ્રથમ ટેસ્ટમાં અને િેપ્ટન સ્ટ્રાઉસની હરીફ ટીમને દસ વવિેટે વવિેટ પણ ઇંગ્લેન્ડે ગુમાવી હરાવી હતી. આમ હતી. ઉમર ગુલે એ પછી પાકિસ્તાને ત્રણ ટેસ્ટની વધુ ત્રણ વવિેટ ખેરવીને શ્રેણીમાં ૧-૦ની સરસાઈ ઇંગ્લેન્ડના પતનની મેળવી છે. દુબઈ સ્ટેવડયમમાં ઇંગ્લેન્ડના પરાજયનો પાયો નાખતો ઉમર ગુલ શરૂઆત િરી દીધી હતી. એિ તબક્કે પ્રવાસી ટીમે રમાયેલી મેચમાં ૧૯ જાન્યુઆરીએ ત્રીજા વદવસે િુલ સ્િોરે તેના તમામ ખેલાડી ૮૭ રનમાં સાત વવિેટ ગુમાવી પાકિસ્તાનની ટીમ તેના પ્રથમ આઉટ થતાં પાકિસ્તાનને મેચ દીધી હતી. જોનાથન ટ્રોટે ૪૯ રન દાવમાં ૩૩૮ રન નોંધાવી જીતવા ૧૫ રન િરવાના હતા હતા જ્યારે આઉટ થઈ ગઈ હતી. ૧૪૬ જે તેણે િોઈ નુિસાન વવના ફટિાયાા રનની લીડ બાદ ઇંગ્લેન્ડનો િયાા હતા. પ્રથમ દાવમાં સાત ઇંગ્લેન્ડની ઇવનંગ્સના અંત બીજા દાવમાં પણ ધબડિો સવહત મેચમાં ૧૦ વવિેટ ભાગમાં ગ્રીમ સ્વાને ૩૯ થયો હતો અને ૧૬૦ રનના ખેરવનારા સઈદ અજમલને રનનું યોગદાન આપ્યું હતું.

િેન્નઈઃ રાજપથાને રિાયેલી ફાઇનલિાં પાંચિા અને અંહતિ હદવસે િેચ ડ્રો રિી િતી. આ સાથે જ સતત બીજા વષમે રાજપથાનની ટીિ રણજી ટ્રોફી ચેસ્પપયન જાિેર થઈ િતી. ફાઇનલ િેચ ડ્રોિાં જતાં રાજપથાન પ્રથિ દાવની જંગી સરસાઈને આિારે હવજેતા બન્યું િતુ.ં હૃહષિેશ િાહનટિરના નેતૃત્વિાં રાજપથાનની ટીિ ૨૦૧૦-૧૧ની હસઝનિાં પણ ચેસ્પપયન બની િતી. આિ સળંગ બીજી હસઝનિાં તેિણે રણજી ટ્રોફી જીતી લીિી િતી. ચેપોિ પટેહડયિ ખાતે રિાયેલી ફાઇનલિાં રાજપથાને પ્રથિ દાવિાં ૬૨૧ રનનો હવશાળ પિોર નોંિાવ્યા બાદ

ટોપ-૧૦ઃ આઇસીસી ટેસ્ટ રેન્કીંગમાં સ્થાન ટકાવતા સહિન અને ઝહિર દુબઈઃ ઓપટ્રેહલયા સાિેની ટેપટ શ્રેણીિાં િંગાળ પ્રદશાન છતાં આઈસીસીના ટેપટ હિિેટ િિાંિિાં સહચન તેંડુલિર નવિા િિે યથાવત્ રહ્યો િતો જ્યારે ઝહિર ખાન િોખરાના દસ બોલરિાં ટિી રહ્યો િતો. બેહટંગ અને બોહલંગ િિાંિિાં ભારતીય ખેલાડીઓિાં િાત્ર સહચન અને ઝહિર જ ટોપ-૧૦િાં ટિી શિયા િતા. બીજી તરફ હવશ્વિાં િોખરાની ટેપટ ટીિ ઇંગ્લેન્ડ સાિે પાકિપતાનને દસ હવિેટે હવજય અપાવનારો ઓફ-સ્પપનર સઇદ અજિલ િોખરાનો સ્પપનર બની ગયો છે. બોહલંગ િિાંિિાં તે િાલિાં ત્રીજા પથાને છે. ૩૪ વષષીય સ્પપનરે પ્રથિ દાવિાં સાત તથા બીજા દાવિાં ત્રણ હવિેટ લીિી િતી. તે અત્યારે ૭૬૨ પોઇન્ટ સાથે ત્રીજા િિે છે. જ્યારે સાઉથ આહિિાનો ડેલ પટેઇન ૮૯૬ પોઇન્ટ અને ઇંગ્લેન્ડનો જેપસ એન્ડરસન ૭૯૯ પોઇન્ટ સાથે અનુિિે પ્રથિ અને બીજા િિે છે. સઇદ અજિલે એિ જ િેચના પ્રદશાન સાથે નવ િિાંિની છલાંગ લગાવી િતી. બેહટંગના િિાંિિાં ઇંગ્લેન્ડના બેટ્સિેનો િાટે સારા સિાચાર નથી, િેિ િે િૂિ અને ઇયાન બેલના િિાંિિાં ઘટાડો થયો છે. િૂિ પાંચિા તથા બેલ સાતિા િિે પિોંચી ગયો છે. સહચન તેંડુલિર ૭૭૪ પોઇન્ટ સાથે નવિા િિે છે. િેહવન પીટરસન ટોપ-૧૦િાંથી આઉટ થઈ ગયો છે.

શાહિદ આહિદીને જેકપોટ તો લાગ્યો, પણ દેશહિતમાં નકાયોો ઢાકાઃ પાકિપતાની ઓલરાઉન્ડર શાહિદ આહિદીને બાંગ્લાદેશ પ્રીહિયર લીગ (બીપીએલ) ટ્વેન્ટી૨૦ હિિેટ ટૂનાાિેન્ટની પ્રથિ િરાજીિાં ઘણા આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલાડીઓની વચ્ચે સવાાહિિ સાડા ત્રણ િરોડ રૂહપયા (સાત લાખ ડોલર)િાં ખરીદવાિાં આવ્યો િતો. સૌથી િોટી કિંિતે ખરીદાયો િોવા છતાં પાકિપતાનના ઓલરાઉન્ડર શાહિદ આહિદીએ દેશ તરફથી રિવાની બાબતને પ્રાિાન્ય આપીને ૩.૫ િરોડ રૂહપયાની ઓફર ફગાવી દીિી િતી. વતાિાન સિયિાં ઓપટ્રેહલયા ખાતે હબગબેશ ટી૨૦ ટુનાાિેન્ટ રિી રિેલા આહિદીએ જણાવ્યું િતું િે બીપીએલની તારીખો ઇંગ્લેન્ડ સાિેની વન-ડે તથા ટ્વેન્ટી૨૦ િેચો સાથે ટિરાઇ રિી છે. આ િારણથી િેં દેશને વિારે પ્રાિાન્ય આપી બાંગ્લાદેશ ખાતેની ટ્વેન્ટી૨૦ લીગ નિીં રિવાનો હનણાય િયોા છે. હું ઇંગ્લેન્ડ સાિેની શ્રેણીની રાિ જોઉં છું. આહિદીને ગુપ્ત બીહડંગિાં છ ટીિો ખરીદવા િાગતી િતી. આ ટુનાાિેન્ટ ફેબ્રુઆરીિાં રિાશે. ઢાિા ગ્લેહડયેટસાના હિનાઝ ખાને િહ્યું િતું િે અિારી ટીિે આહિદીને સાત લાખ ડોલરિાં ખરીદ્યો છે જે બીપીએલ િરાજીિાં સૌથી વિારે રિિ છે. વેપટ ઇન્ડીઝના ઓપનર હિસ ગેઇલને ૫,૫૧,૧૦૦ ડોલરિાં બહરસાલ બનાસા ટીિે તથા તેના સાથી ખેલાડી િાલોાન સેપયુઅલ્સને ડુરોન્ડો રાજશાિી ટીિે ૩.૬ લાખ ડોલરિાં ખરીદ્યો છે. બીપીએલ ભારતના આઇપીએલ ફોિમેટ િુજબ રિાશે.

તાહિલનાડુને િાત્ર ૨૯૫ રનિાં આઉટ િરી દીિું િતુ.ં બીજા દાવિાં રાજપથાને પાંચ હવિેટે ૨૦૪ રન નોંિાવીને દાવ હડિલેર િરીને િરીફ ટીિને ૫૩૧ રનનો િપરો લક્ષ્યાંિ આપ્યો િતો. સાિે તાહિલનાડુએ આઠ રનિાં બે

હવિેટ ગુિાવી પછી િેચ પડતી િુિાઈ િતી. રણજી ટ્રોફી ચેસ્પપયન રાજપથાનને બે િરોડ રૂહપયાનો પુરપિાર િળ્યો િતો જ્યારે તાહિલનાડુને રનસા અપ રિેવા બદલ એિ િરોડ રૂહપયાનો પુરપિાર એનાયત િરાયો િતો.

London : 02089510111 New Brochure out now

Website: www.sonatours.co.uk Email: info@sonatours.co.uk

Sp eci al O

Sona Tours 2012 Early bird ffe r

Discount Special Offer

Book early for Easter specials into Europe Receive 8%* off when you pay in full at the time of booking before 31st of January on all European coach and flight tours only.

All tour bookings done before 15th February will enter into a free draw for a free holiday* within India for 6 days to Golden Triangle. * Terms and Conditions Apply

Sona Tours offer SPECIAL DISCOUNTED PRICES for large groups, communities and organizations. Ask our groups department for best rates. Australia, New Zealand and Fiji Prices from: Adults £4650 Dates: Feb 04, Oct 05, Nov 02, Dec 01, Jan 12

Alaska Cruise-Canada Rockies Mountains 26 Days

Special offer get £150 off if booked before 30th April

South America:

Prices from: Adults £2375 Dates: May 16, Jun 20, Jul 18, Aug 15, Sep 05 Special offer get February

26 Days

Special offer get £200 off if booked before 29th

Prices from: Adults £3100 Dates: Jun 16, Jul 14, Aug 18, Sep 15, Oct 20 Special offer get £100 February

February

16 Days

Special offer get £100 off if booked before 29th February

East Coast America

Special offer get February

£50 off if booked before 15th

West Coast America

(San Francisco, Las Vegas, Grand Canyon, Los Angeles)

Prices from: Adults £ 2100 12 Dates: Apr 11,May 15, Jun 13,Jul 11,Aug 15, Sep 19, Days Oct 17 & 31 27 Special offer get £50 off if booked before 15th February

Mauritius & South Africa Prices from: £2540 Dates: Sep 22, Oct 20, Nov 10, Dec 24, Jan(2013)12

(Beijing, Xian, Guilin, Shanghai)

Prices from: £ 2150 14 Dates: Apr 21, May 19, Jun 23, Jul 28, Aug 4 & 18, Days Sep 15, Oct 27 Special offer get £100 off if booked before 15th February

(Niagara Falls, Buffalo, New York, Washington)

Prices from: £1699 8 Dates: Apr 05,May 10,Jun 07,Jul 05, Aug 09,Sep 13, Days Oct 11 & 25

14 Days

off if booked before 29th

China with Yangtze cruise

Taiwan and South Korea Prices from: Adults £2400 Dates: Aug 11, Sep 08, Oct 20, Nov 10, Dec 08

£50 off if booked before 29th

Japan, Hong Kong and Macau

Chile, Argentina, Brazil with Amazon

Prices from: Adults £6700 Dates: Jun 20, Jul 18, Sep 26, Nov 21

13 Days

South America: Peru, Bolivia and Chile 19 Days

Special offer get £100 off if booked before 31st March

Prices from: Adults £4200 Dates: Mar 19, Jun 04, Jul 02, Sep 10, Nov 05 All tours with Indian meals and Indian tour guides.

FOR WORLD WIDE TOURS CONTACT OUR OFFICE London Office: SONA TOURS LTD, Premier House, 112 Station Road, Edgware, Middlesex, HA8 7BJ, UK I T: +44 (0) 208 951 0111 I F: +44 (0) 208 951 0555 India Office: 279/A Masjid Moth, 3rd Floor, South Extension – II, New Delhi – 110 049. INDIA

T: +91 11 46003737/46003838 F: +91 11 26 259695

19 Days


30

ધારાવાહિક નવલકથા

નુબા પણ ચિંતાતુર િહેરે સરલાબે ન ની બાજુ માં બેસી ગયા અને ઇશારાથી પૂ છ્ યું ‘શું થયું ? ’ હાથનાં ઇશારે સાંત્ વન આપી સરલાબેને પુછ્યું, ‘બેન જરા થપષ્ટતાથી કહો તો ખબર પડે, શું કહ્યું એણે?’ ‘લગ્ન કરવાની ધસીને ના પાડે છે અને અમને સૌને કહી દીધું કે ફોસસ કરીશું તો ઘર છોડીને જતો રહેશે. અમને તો કાંઈ સમજણ પડતી નથી.’ ‘પણ ઓચિંતુ તમે કેમ હમણાં લગ્નનું દબાણ કરો છો, બેન?’ ‘જો સરલા, તને પેટ છુટી વાત કરું . હમણાં આ કાયસ ક્ર મમાં ભાગ લે વા ઇન્ડડયાથી ઘણા લોકો આવ્યા છે. તેમાં એક છોકરી મને અને નીલેશને ખૂબ ગમી ગઈ છે અને એ છોકરીનાં મમ્મીપપ્પા પણ અહીં જ છે. એ લોકોને ય વાંધો નથી. પણ અમારો કુંવર જ તૈયાર નથી. ખબર નહીં એનાં મગજમાં શું છે! મને થયું કે કકશન અને નમન યુચનવચસસટીમાં જાય તે પહે લાં એને સમજાવી જોઇએ...’ ‘તમને યાદ છે તે ચદવસે એ લોકોએ જ નહોતું કહ્યું કે - ચિતને લગ્ન કરવા માટે ફોસસ નહીં કરતાં!’ ‘હા, પણ એને આગળ ભણવું નથી તો પછી લગ્ન કરીને ઠેકાણે પડે - કાંઈ નાનો થોડો છે, છવ્વીસનો થવાનો આ વષષે.’ ‘તમે ચિંતા નહીં કરો, હું છોકરાઓ આવે ને એટલે એમને વાત કરું છું. એવું હોય તો સાંજે તે મ ની ટે ચનસ કલબમાં કે જ્યાં જવું હોય ત્યાં જાય અને ચદલ ખોલીને વાત કરી લે.’ ‘અમે અને નાથ હરીનાં વડીલે એ પણ પૂછ્યું કે તને કોઈની સાથે ‘લવ’ હોય તો કહી દે, એવું હોય તો પછી પેલી છોકરીને ખોટી આશામાં લટકાવી ન રાખીએ ને?’ લતાબે ન ને આશ્વાસન આપીને શાંત કરી ફોન તો મૂ ક્ યો, પરં તુ સરલાબે ન ને ખ્યાલ આવી ગયો કે કાંઈક ગંભીર વાત લાગે છે કે નહીં તો ચિત આટલી હદે ન જાય. કેક લઇને પાછા આવતાં કકશનને યુ ચનવચસસટીનું શોચપંગ કરવા નીકળેલી નંદા

Gujarat Samachar - Saturday 28th January 2012

બડવાઇન બિએશન

રથતે મળી ગઈ. સ્ને હાની લાગણી જાણ્યા પછી કકશન ખૂ બ િૂ પ િાપ રહે છે તે વાત નંદાએ નોંધી હતી, પરંતુ હવે એ વાત ઉખેડવાનું એને યોલય ન લાલયું એટલે એ વાત ત્યાં જ દફનાવી દેવી જોઈએ એમ માની મૌન જ રહી હતી. પરં તુ આજે રથતામાં મળેલી નંદાને કકશને એક ચવનંતી કરી ‘મારે એક વાર સ્નેહા સાથે વાત કરવી છે’. નં દા એના મોટા ભાઈની નંદવાયેલી લાગણીને સમજે છે છતાં એને લાગે છે કે

એનાં પે લાં નકક જે વા અનુ ભ વમાંથી બહાર નથી નીકળી એટલે થોડી રાહ ન જોઈ શકે તું?’ ‘નંદુ, મારે એને એક વાર સમજાવવી છે કે હવે ઇન્ડડયા પાછી જશે તો કોઈ જલ્દી લગ્ન કરવા તૈયાર થશે ખરું? ખાસ કરીને આપણાં લોકોની મેડટાલીટી આપણને ખબર છે તે સંદભસમાં કહું છું...’ ‘એટલે તું એની ઉપર ફક્ત દયા બતાવવા લગ્ન કરવા માંગે છે?’ ‘ડોડટ ટેઇક મી રોંગ! મને સાિે જ એ ગમે છે ફક્ત હું

નંદાને એના ભાઈ ઉપર એટલું વ્હાલ આવ્યું ને કે જો ઘરે હોત તો જરૂર એને કે જાદૂની ઝપ્પી આપી દીધી હોત, પરંતુ એ એટલું જ બોલી, ‘આઈ એમ સો પ્રાઉડ ઓફ યુ માય બબગ બ્રધર! ઓકે, આજે સાંજે આપણે ત્રણ જણ બહાર જઈશું, પછી તમને બંનેને કોઈ જગ્યાએ એકલા મૂકી હું લેઝને મળવા જઈશ, આમે ય તેને મળવા આજે જવાની જ હતી પણ, સ્નેહા આવવા તૈયાર થાય તો જ - ઓકે?’ કકશન સ્નેહાને મળીને વધારે દુ ખી થશે ! પરં તુ એવી ચનષ્ઠુરતા આિરવાનો થવભાવ સરલાબેનનાં કોઈ પણ સંતાનમાં નથી. તો ય બને ત્યાં સુધી એ વાતને ટાળવા િયત્ન કરતી હોય તેમ કહ્યું, ‘કકશુ, હજુ તો એ

એને વાથતચવક સમજાવવા માંગુ છું જેથી એને મારે માટે જરાય લાગણી હોય તો ફરીથી ચવિારી શકે... અને... અને મારે એ પણ સાચબત કરવું છે કે બધાં જ પરદેશમાં રહે તાં આપણા એચશયનો ખરાબ નથી હોતાં.’

‘મારા ડાહ્યા ભાઈલા, આ સાચબત કરવાની વાત નથી, આ લાગણીની વાત છે. એને કોઈ એવી લાગણી ન થતી હોય તો એ શું કરે?’

૨૩

A

0

1

0 / 3 4;

:

: ? :% +0" 0 A

) $

- નયના પટેલ

( 7 3 0 3( 3 : 7

3 0

0

6 0 0 3 ;4 # 0 " 3

#

7 "( : 7

&

0

7

0

:1

3 <

: = 3

0 * 0

* % !

7 # & <

0 ' 7

0

ચિતને પરાણે પરણાવશે તો એકલા ચિતની જ નહીં, આવનારી છોકરીની ચજંદગી ય બગડશે! નમન આવે પછી નક્કી કરીશું કહી તત્કાળ પૂરતી વાત ટાળી તો ખરી. કકશનને સ્નેહાને મળવાની ઉતાવળ છે અને આ બાજુ ચિતની ન્થથચત પણ કફોડી છે, શું કરવું જોઈએ તે બધા પોતપોતાની રીતે ચવિારે છે. કે થીને મળવા ગયે લી સ્નેહા આવી. તેને પણ ઘરનું વાતાવરણ ખૂબ ભારે લાલયું. શોપ ઉપરથી નમન આવ્યો અને એને પણ વાતાવરણનું ભારણ કળાયું. ધનુબાએ સરલાબેનને ઇશારો કરી નમનને ચિતની વાત કરવા કહ્યું. સરલાબેને જોયું કે દીકરો થાકીને આવ્યો હતો એટલે ધીરજ આપતાં ધનુબાને કહ્યું, ‘બા, એને થોડો ચરલેક્સ થવા દો પછી કકશન એને કહેશે.’

‘જો નંદુ, તું એના વતી દલીલો ન કર. એની લાગણી હમણાં ઘવાયેલી છે એટલે થવાભાચવક છે એની સંવેદના બુઠ્ઠી થઈ ગઈ હોય. પરંતુ થોડી કળ વળે પછી સંવેદના સળવળશે ત્યારે મને અને એને બંનેને એવો અફસોસ ન રહે કે અમે ખુલ્લા ચદલે વાત નહોતી કરી.’ થોડું અટકીને આગળ બોલ્યો, ‘અને એ એક વાર મને ના પાડશે એનાં મોંથી તો હું પછી કદીએ... હું એક ખરાબ થવપ્નું આવ્યું હતું માની લઈશ.’ નંદાને એના ભાઈ ઉપર એટલું વ્હાલ આવ્યું ને કે જો ઘરે હોત તો જરૂર એને કે જાદૂની ઝપ્પી આપી દીધી હોત, પરંતુ એ એટલું જ બોલી, ‘આઈ એમ સો િાઉડ ઓફ યુ માય ચબગ બ્રધર! ઓકે, આજે સાંજે આપણે ત્રણ જણ બહાર જઈશું, પછી તમને બંનેને કોઈ જલયાએ એકલા મૂકી હું લેઝને મળવા

( : A > : # 0 < 5 2" 3 3 0

કહી કકશન તરફ જોયું. ટીવી જોવાનો અચભનય કરતા કકશનની મનની આંખો તો સ્નેહાને જ શોધે છે. તેનું ધ્યાન નહોતું એટલે સરલાબેને ફરી એ જ વાત કકશનને કરી. નમન ઉપર ફ્રેશ થવા ગયો હતો તે ણે નીિે આવી કકશનની પાસે બેઠક જમાવી. કકશને ચિતની વાત નમનને ઇંન્લલશમાં કરી એટલે ધનુ બાનો ચમજાજ ગયો, ‘અંગ્રેજીમાં કેમ વાત કરો છો? ઘરનો ચનયમ યાદ છે ને કે ઘરમાં ગુ જ રાતીમાં જ બોલવાનું?’ કકશન આમે ય અકળાયેલો હતો જ એટલે એની અડફેટમાં બા આવી ગયા, ‘બા, તમે આટલા વષોસથી આ દેશમાં રહો છો તો ઇંન્લલશ કેમ ન શીખ્યા?’ ધનુ બાની પે ઢીનાં મોટા ભાગનાં બધાની આ જ દલીલ હતી - ‘લે કર વાત, અંગ્રેજી ભણવા જાઉં કે આ તારા ડેડી, કાકા અને ફોઈનું ભરણપોષણ કરું? સમય જ કોને હતો એવી બધી ‘લપ’ કરવાનો.’ ‘બા, એ ‘લપ’ ન કહેવાય એ નેસેચસટી કહેવાય.’ નમના જવાબમાં ધનુબાને ‘નેસેચસચટ’ શબ્દ ન સમજાયો એટલે પૂછ્યું, ‘એ નેસેસે... ખબર નહીં શું બોલે છે!’ સ્નેહા, નમન અને કકશન માટે િા બનાવીને રૂમમાં આવી, બંને જણને બદલે તેણે કહ્યું, ‘બા, ને સે ચસટી એટલે જરૂચરયાત.’ ‘થેંક્સ સ્નેહા.’ કહી નમને ધનુબાને સમજાવવા િયત્ન કયોસ, ‘જુઓ બા, આ સ્નેહા પણ ઇંચડયાથી આવી ત્યારે ક્યાં એને આવડતું હતું પણ હવે શીખે છે ને?’ ‘એની વાત અલગ છે...’ (કડવું બોલવા માટે ઉપડેલી જીભને હવે કંટ્રોલમાં રાખતાં શીખવા માંડ્યા છે ધનુબા.) પછી નમન અને કકશન તરફ જોઈ પૂછ્યું, ‘પણ તમે લોકો અંગ્રેજીમાં વચ્ચે વચ્ચે ‘ગે’... ‘ગે’ શું કહેતા હતાં?’ (ક્રમશઃ)

જઈશ, આમે ય તેને મળવા આજે જવાની જ હતી પણ, સ્નેહા આવવા તૈયાર થાય તો જ - ઓકે?’ ‘નો ઓકે સીસ, યુ હેવ કડવીડસ હર - મને તારામાં ચવશ્વાસ છે. િાલ, મમ ફોન કરે તે પહેલાં ઘરે પહોંિું.’ કહી નંદાને માથે ટપલી મારી તે ની કાર તરફ િાલવા માંડ્યું. નંદાની આંખમાં તેનાં મોટા ભાઈ માટે નો િે મ છલકાતો રહ્યો અને તે શોચપંગ કરવામાં ફરી મશગૂલ થઈ ગઈ. ઘરે આવી જોયું તો ધનુબા ચિંતાતૂર મોઢે બેઠા હતાં. મમને પૂછતાં ચિતની વાત ખબર પડી. ટીવી જોતાં કકશનની અને નંદાની આંખો મળી, હવે શું કરવુંનો િશ્ન બંનેની આંખમાંથી બહાર ન નીકળી આવે તેની સાવિેતી રાખી બંન્ને જણે આંખો ફેરવી લીધી. જે વાતને એ લોકો ટાળતા હતાં તે સાવ સામે આવીને ઊભી રહી છે હવે આ વડીલોને કઈ રીતે સમજાવવા કે

0 > ! 7 <

; :

3

0 7 ,3

નોંધઃ ‘કેડી ઝંખે ચરણ’ નવલકથાનું કથાવસ્તુ, બનાવો વગેરે સંપૂણણ કાલ્પનનક છે. કોઈ પણ વાચકના જીવનમાં એવું બન્યું હોય તો તે સંજોગવશાત્ ગણવું.' - લેખક

. 8" 8 : 7

<

=

7 "9 < 7 3 <

)7 0 7 "

0 7

; 6

$

:$ # 0( @ : -0 3 # 0

>

A > #!

% ) "

&

#

#!

(((

&

"

"

#'

>

7 0


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 28th January 2012

31

'9/N 0Q9 3V.N$PX '9 >L"/ :W,22OW 6[H C8L7L $U9 >SA+9 kF &Z J !J&# k(5 J% J b !J&# 1$M%X % !L X & U% 6M CJ%J k #J^ $S& n0 ) ( L&X L +J% +Z"J' % MZ "k> 3$J#J U% +S1 % L #S $J +EJ,S #M&J J &L L , L D +(& X S (L A# !S V$J% $S& J "k> 3$J#J U% +S1 % #JZ ) n0 ( L&X S k #S1)L$J Lk &X X L U% %(J#JZ J(S S J +S1 % J #S S % J% L!S J J$^ S S k#k 5=T % %L U #M U)"J S J'J % !p(S S 7 #J' J J U% +S1 %#JZ cd I# S S#JZ cf %S+L T1+ %,L ) U S %S I# T. X$&S !J I# +J S #J# k( #S1 L +@ S %S I##JZ #% 1+L +^ X& +L5 # !S % W +J S S# %L#X X& % J$J S "J J&L ) U (J ) U & (J65 %S+L T1+ #J T 5&L1 +J S &L \ ,X + S 5 T1 L ,X + %S &X% % % J$J S %S+L T1+ S +,S&J L o L ) U S !J I##JZ !S+J L ( J(L ) J$ (L D T X&Xq +@ (L #S1 %S &X% % L !J I##JZ % J$JZ S J U% +S1 %#JZ (Jk $J L %,S JZ ha (*^ JZ )J1 J!J q J%S S #'(J MZ $MZ Y7 J &l#JZ M7 LI"J S k%(J% S +EJ, M %J (J MZ $MZ

$U9 ?VB>2L ,L82Y& ?V:2V

S$ [<6L&

(JZ.$J L HZ ,\ X X ( %,S(J J(L MZ # S X ,\ ,X&L T % J(L ,X (MZ &J S S ,\ L +k(^+ X 5 J !H 8S#J' S +(J%S ! X%S +JZ S %S 2$k> S MI J$ J$ S J %JZ +S1 % S L S %J J R4 #Zk % S <L J q ,(S&L J(S&L S &S %S+L T1+ S !J M J %(J S L +,S&J L S( )^ S & ) J$ S S P! ) ,X$ (J n0 ( L&X +S1 %#JZ !S JZ !S J k(k $X U#S%J CJ%J #Zk % ,S(&L JZ )^ %L ) U S #Zk %#JZ +(J% +JZ L J% L Pp S +/+Z J )^ +S1 %#JZ L X ) J$ S J J k)$J J+ %L S M %J L k%(J%X k!#J% ) ( L&X #J !J S J(J k+` ,X##JZ #P (J #J T +Z X (J FX" M"(S S J(J k,1 M )M0 )J J,J%L U% ,X##JZ $JZ M %J L ZM &J MZ ,X$ % S(MZ (J J(% "$M`"$M` &J MZ ,X$ X 5( S J(J U% ,X##JZ #P (J#JZ +Z X %J (X X ,\ L %J (H L %L X S # J +Z J X X %L Z S J ,X$ /$J%S % L J% k (J&X#JZ J X k (+ & J M"( J ( L&X S J U% ,X# % L M% % S(MZ &J S S k #S1)L$J k A;# L L J J ( L&X S &J %#JZ %J L ) J L (J O N[!X #J T J "k> 3$J#J U% +S1 % I%

=LA.L5L2N FS73Q<Z$ $L;\ :! 9?S: ?S,2>Z *8V[.5S2 0S>L! ./L $U9>Z >V2:5S2 3+T:

,X(J L )J1 J!J S J U% +S1 %#JZ %J-$JZ , JZ ,\ J ,S +^ $Xk !S S+J J U%% +X &!S T& S +J J!S S J'J L S %S L %Jq $S&JZ )J1 J!J +X &!S X (,J& L ,J L J2$MZ U i J X #J%L &J L L %L S #J%L !H +S(J %S S +(J%S %#J %# .,J J5 X .,J P S )M0 )J J,J%L "X 9Q ! MZ # S #'S S j :J$ #JZ bhfe L 5 J$L $S&JZ ge (*^ JZ k #^'J!S )M & M %J +#J J% #JZ "k> 3$J#J U% +S1 % k(*S 8k+0 $S& p,S%J (JZ L J U% +S1 %#JZ X X ( %,L M"( &S(J J2$JZ S S# J J2$J #M ! # S %S 5 Jk U%% L # #'S S #JGZ %X 65 )%L% S S LJ ,X(J L HZ J L , L J +S1 % k(*S

$U9 ?V77LW [27Z:L5S2 =O$: >L/S ?S,2>Z *8V[.5S2 $U9>Z >V2:5S2 >L12L5S2 ./L &O*9L. >7L(L92L 7S2S\W& #,N+9 $VM$:L 3+T:

5L/K7V7LW

J.2 +T$2V:V\ >I !$<N37SA+ )S

ભારતીય અને સાઉદી રોકાણકારોને જમીન ફાળવવા ગરીબ ઈવિયોવપયનોનું બળજબરીપૂવવક સ્િળાંતર લંડનઃ માનવ અધિકાર જૂથ હ્યુમન રાઈટ્સ વોચના ધરપોટટમાં ઘટસ્ફોટ કરાયો છે કે ઈધથયોધપયાએ સાઉદી અરેધિયન અને ભારતીય રોકાણકારો માટે ફળદ્રુપ જમીનો ફાળવી છે. અને આ માટે પોતાના હજારો ગરીિ નાગધરકોને અન્યત્ર સ્થળાંતર કરી જવાની ફરજ પાડી છે. આ ગરીિ નાગધરકોને શાળાઓ, દવાખાના અથવા સ્વચ્છ જળની સુધવિા ધવનાના ગામડાંમાં મોકલાઈ રહ્યાં છે. ધિટન સધહત આંતરરાષ્ટ્રી ય દાતાઓએ ગ્રામ્યકરણ કાયયક્રમ હેઠળ વસવામાં મદદ કરી હતી તેવા ધવસ્તારોમાંથી ૨૦,૦૦૦ પધરવારોને ખસેડી દેવાયાં છે. િીજી તરફ, ભારતીય, સાઉદી અને ઈધથયોધપઅન કંપનીઓ પશ્ચચમના ગામ્િેલાના ધવસ્તારમાં રોકધડયા પાકની ઉપજ આપતી

એક ધમધલયન એકરથી વિુ જમીન પર કિજો જમાવવા કાયયવાહી કરી રહી છે. આ ઉપરાંત, છ ધમધલયન એકર જમીન ધવદેશી કંપનીઓને લીઝ પર આપી દેવાઈ છે અને વિુ પાંચ ધમધલયન એકર જમીન આપવાની યોજના છે. ઈધથયોધપયાની સરકારે એવો િચાવ કયોય છે કે કોઈને િળપૂવકય ખસેડાતાં નથી અને ૧.૫ ધમધલયન ઈધથયોધપઅનોને મદદરૂપ થવાની ગ્રામ્યકરણ યોજના ચાલુ જ રખાશે. જોકે, હ્યુમન રાઈટ્સ વોચ સંસ્થા દ્વારા ગામ્િેલા ધવસ્તારમાં ૧૦૦થી વિુ લોકોના લેવાયેલા ઈન્ટર્યુમ ય ાં તેમનું સ્થળાંતર દિાણ હેઠળ કરાયું હોવાનું વારંવાર જણાવાયું હતુ.ં ધરપોટટ અનુસાર િળપૂવકય સ્થળાંતર, મનસ્વી િરપકડો અને અટકાયત, િળાત્કાર અને

અન્ય જાતીય ધહંસા સધહત મોટા પાયે માનવ અધિકાર ઉલ્લંઘનો કરાયાં છે. આમમી દ્વારા િાકિમકીનું વાતાવરણ સજયવામાં આર્યું હતુ.ં લોકો કહે છે કે તેમને અનાજ અપાતું નથી અને મરવા છોડી દેવાયા છે. તેઓ પાછાં આવી ન શકે તે માટે તેમની જમીનો ધવદેશીઓને આપી દેવાય છે. ધિધટશ સહાયની વાત કરીએ તો અન્ય કોઈ પણ દેશ કરતાં સૌથી વિુ સહાય ઈધથયોધપયાને અપાય છે. ૨૦૧૦થી ૨૦૧૫ની વચ્ચે તેને ૧.૩ ધિધલયન પાઉન્ડની સહાય મળવાની છે. ઈધથયોધપયા સધહત કેટલાક આધિકન દેશો ગલ્ફ, સાઉથ એધશયા અને ફાર ઈસ્ટના ધવદેશી ઈન્વેસ્ટરોને તેમના માટે પાક ઉગાડી ધનકાસ કરવા પોતાની ફળદ્રુપ જમીનોનું જોરદાર માકકેધટંગ કરી રહ્યાં છે.

9L1L $RD-7W[09 GN2L/\ ?<S:N2L >@>W&2V :L6 :! 9?S: $U9 ?V72L 9S>N,TA> [27Z:L5S2 =O$:

J)L(J^ I k ( )S J +S1 %#JZ #S S m J &X X X +#J(S) ) U S ,XK5 &#JZ !L!L +J%(J% !J k 5 J ^ $S&J ] S %S X S "J' % J% ,X$ X J +S1 % %L !&#S1 +k(^+ J S S !L X & 6M J #S SqZ J$%S % <L $S)"J #X, "J T& J J2$J #M ! "k> 3$J#J U % +S 1 % ce &J J k+` U% 1(J$ ^ #S 1 #JZ %J# J$ +&J# S +M%kF +Z"J' P%L J T S ,\ 6Sq "J*J +J S !Lq "J*J M %J L (J k,1 L p J !X& J ,X$ S(J J&L#!B 5 J CJ%J +S(J J$ S +S1 % 2$k> J X J J %#JZ (J U% +S1 %#JZ +S(J (J U% ?Xk& L k#) +J S +Z P ^ S %k 5 _ $S&MZ S J( J )k (J%S cg p1$M J%L "k> 3$J#J U % +S1 % #JZ +(J%S ba L ! X% J d aa %k#$J X T %J-$X S J +Y X /$JZ J +S1 % L #M&J J & ) X X J #J T =$. 9S>N,TA> 7L+T E:NA& >L/S :N4+Y& %L9U ) #S 1 L 2$(5 J E+TA,Y& ?V!> 9%L8L )S %(J#JZ J(L S

સમયનો સમય ખરાબ ચાલતો લાગે છેઃ લીપ સેકન્ડ રદ કરવા વવવવધ દેશો વચ્ચે મતભેદો જીનિવાઃ વિિનાં ટાઇમકીપસસ િચ્ચે વિિ-ઘવિયાળના સમયમાં સમયાંતરે લીપ સેકન્િ ઉમેરિાનાં મામલે મતભેદો સર્સયા છે. જીવનિા ખાતે મળેલી બેઠકમાં ૪૦ િષસ જૂની આ પરંપરા બંધ કરિાની દરખાસ્ત કરિામાં આિી હતી. જોકે આ અંગે સિસસંમવત સાધી શકાઈ નહોતી. લીપ સેકન્િને રદ કરિાના પ્રસ્તાિ અંગે િધુ અભ્યાસ જરૂરી છે તેિું કારણ રજૂ કરીને ઇન્ટરનેશનલ ટેવલકોમ્યુવનકેશન યુવનયન દ્વારા આ વનણસય મુલતિી રખાયો છે. પૃથ્િીનાં પવરભ્રમણ સાથે તાલમેળ વમલાિિા વિિની એટવમક ઘવિયાળોમાં િખતોિખત લીપ સેકન્િ ઉમેરિાની પ્રથા ૪૦ િષસથી અમલમાં મુકાઈ છે. સૂયસ અને ચંદ્રનાં ગુરુત્િાકષસણ બળથી પૃથ્િીનું પવરભ્રમણમાં ધીમું થાય ત્યારે સમયની સુસંગતતા ર્ળિિા તેમાં લીપ

સેકન્િ ઉમેરિામાં આિે છે. છેલ્લાં ૪૦ િષસમાં ૨૪ િખત વિિની ઘવિયાળોમાં લીપ સેકન્િ ઉમેરિામાં આિી છે. દર િષષે ૩૦ જૂન અને ૩૧ વિસેમ્બરે લીપ સેકન્િ ઉમેરિામાં આિે છે. આઈટીયુના ચેરમેન એલાન જેવમસને કહ્યું હતું કે આ અંગેનો વનણસય હાલ પિતો મુકાયો છે અને દરખાસ્ત સાત સભ્યોનાં ગ્રૂપને વિચારણા માટે મોકલાઈ છે. છેલ્લા એક દાયકાથી આ અંગે વિવિધ સ્તરે ચચાસઓ ચાલી રહી છે જેમાં મતમતાંતરો સર્સતાં કોઈ આખરી વનણસય લઈ શકાયો નથી. વનષ્ણાતોનો એિો મત છે કે દર િખતે િૈવિક સમયપત્રકમાં લીપ સેકન્િ ઉમેરિામાં આિે છે. આ પછી આખા વિિનાં કમ્પ્યૂટસસમાં તે પ્રમાણે મેન્યુઅલી સમય એિજસ્ટ કરિામાં આિે છે. આ એક ખચાસળ પ્રવિયા છે જેમાં ભૂલ થિાની પણ

સંભાિના છે. લીપ સેકન્િ એિજસ્ટ કયાસ વિના હાઇટેક ઘવિયાળો સોલાર ટાઇમથી આગળ દોિે છે, જેને કારણે દર ૧૦૦ િષષે વિિની ઘવિયાળોના સમયમાં ૧૫ સેકન્િનો તફાિત સર્સય છે. વિવટશ પ્રવતવનવધએ આ અંગે કહ્યું હતું કે લીપ સેકન્િ ઉમેરિાનું રદ કરિાથી તેની સામાવજક કાનૂની અને ધાવમસક અસરોનો પૂરેપૂરો અભ્યાસ કરાયો નથી. અમેવરકાના પ્રવતવનવધએ કહ્યું હતું કે હિે જ્યારે લોકો સેટેલાઈટ બેઝ્િ નેવિગેશન વસસ્ટમ અપનાિતાં થયાં છે ત્યારે આ જૂની પરંપરા ચાલુ રાખિાનું ઉવચત નથી. આ બેઠકમાં ૭૦ દેશના પ્રવતવનવધઓ એકઠા થયા હતા. જેમાં અમેવરકા, ફ્રાન્સ, જપાને લીપ સેકન્િ રદ કરિાની તરફેણ કરી હતી જ્યારે વિટન, ચીન અને ર્પાને િધુ અભ્યાસ પર ભાર મુક્યો હતો.


32

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 28th January 2012

કાગવડ પાસે રૂ. ૨૫૦ કરોડના ખચચે ખોડલધામનું નનમાાણ થશે

વશલાપૂજનવિવિ દરવમયાન સંતો-મહંતો સાથે નરેશ પટેલ, ખોડલિામમાં ઉમટી પડેલા લેઉઆ પટેલો અને ઇન્સેટમાં હેવલિોપ્ટર દ્વારા સતત પુષ્પિષાથ અને વિનેસ િુિ ઓફ િલ્ડડ રેિોડડના સટટીકફિેટની તસિીર

રાજિોટઃ રાજિોટ વજલ્લાના વીરપુર (જલારામ) પાસેના િાગવડ ગામે ૧૦૦ એિર જમીનમાં લેઉવા પટેલ સમાજના િુળદેવી મા ખોડલના ભવ્ય મંવદર અને વવરાટ સંિુલખોડલધામની વશલાપૂજનવવવધ વનવમત્તે લાખો લોિો તો ઉમટી જ પડ્યા હતા સાથોસાથ લેઉવા પટેલોએ જ્ઞાવતના ઉત્િષષ અને એિતા માટે િરોડો રૂવપયાનું દાનનો ધોધ વહેવડાવ્યો હતો. ૫૦થી વધુ સંતોની ઉપસ્પથવતમાં વૈવદિ મંત્રોચ્ચાર સાથે વશલાપૂજન વવવધ થઇ હતી. જેમાં પૂજ્ય પ્રમુખપવામી મહારાજના ટેવલફોવનિ આશીવાષદ પણ મળ્યા હતા. ૨૧ જાન્યુઆરીએ વશલાપૂજન સમયે દેશવવદેશમાંથી ઉમટેલા લેઉવા પટેલ સમાજના પવરવારો દ્વારા માત્ર ત્રણ િલાિમાં િુલ રૂ.૧૮૦ િરોડનું દાન ખોડલધામ િપટને મળ્યું હતું. જેમણે દાન જાહેર િયુું હોય તેમને મંચ પર િોલાવાતા હતા તેમનું સન્માન િરાતું હતું અને તેમણે આપેલી રિમની જાહેરાત િરાતી હતી. ખોડલધામના િપટી નરેશભાઇ પટેલે જણાવ્યું િે ખોડલધામનો હેતુ સમાજના સંગઠન, ઉત્થાન

માટેનો છે અને સાથે જ રાષ્ટ્રોત્થાન માટેનું િાયષ થશે. આ ખોડલધામ મંવદર વષષ-૨૦૧૫ સુધીમાં સંપન્ન થશે. જેમાં ભરતપુરના ગુલાિી પથ્થર વપરાશે. ૧૩૬ ફૂટ ઊંચુ માતાજીનું મંવદર િનશે. જેમાં લેઉવા પાટીદાર સમાજનાં ૧૪ િુળદેવીઓનું પણ પથાપન િરાશે. આ ખોડલધામમાં ત્રણ તિક્કામાં િાયષ થશે. જેમાં પ્રથમ તિક્કામાં સમાજનાં જરુવરયાતમંદ િાળિો માટે વશક્ષણ સંિુલ, હોપટેલ તૈયાર િરાશે અને તેમને પગભર િરાશે. િીજા તિક્કામાં પપોટટસ સંિુલ, પપધાષત્મિ પરીક્ષા, ઉચ્ચ વશક્ષણ માટેનું િેવનંગ સેન્ટર િનશે. ત્રીજા તિક્કામાં િૃવષ સંશોધન િેન્દ્ર િનશે. જેમાં હવરત ક્રાંવત દ્વારા રાષ્ટ્રોત્થાનનું િાયષ થશે. િેશુભાઇ પટેલનું સૂચિ વનિેદન આ પ્રસંગે લેઉવા પટેલ સમાજના મોભી, પૂવષ મુખ્ય પ્રધાન િેશુભાઈ પટેલે માવમષિ અને સૂચિ ઉદિોધન િરતા જણાવ્યું હતું િે, આપણે હંમેશા સમાજને આપ્યું છે અને આપતા રવહશું. પરંતુ, જો િોઈ પડાવી જાય તો તે આંચિી લેતા પણ અચિાશું નહીં, વાંિ વગર જો િોઈ એિ ગાલે તમાચો મારે તો, સામે િે થપ્પડ ચોડી દેજો, તેવો લલિાર પણ િેશુભાઈએ િયોષ હતો. જંગી મેદનીને સંિોધન િરતા તેમણે િહ્યું િે, પવામી વવવેિાનંદે િહ્યું હતું િે, ઊઠો, જાગો અને ધ્યેય પ્રાવિ સુધી મંડ્યા રહો. આપણે ઊઠી અને જાગી તો ગયા છીએ. પરંતુ, આગળ વધવાનું િાિી છે. આપણી જાગૃવત આડે જો િોઈ રોડા નાખવા આવશે તો, લેઉવા પટેલના આ યુવાનો તેને તેનું પથાન િતાવશે. સમજનારા શાનમાં સમજી જાય તે રીતે

નેતાઓ-િસુિેન વિિેદી,આનંદીિેન, વસદ્ધાથથ પટેલ, િેશુભાઇ પટેલ

ભદ્રના કિલ્લાનું નવિનીિરણ િરાશે અમદાિાદઃ અમદાવાદ ૬૦૦ વષષ જૂના ભદ્રના કિલ્લાના નવવનીિરણની િામગીરી ૨૬ જાન્યુઆરીથી હાથ ધરાશે અને ભદ્ર વવપતારને પેડેસ્પિયન ઝોન તરીિે વવિસાવીને પ્રદૂષણરવહત આનંદ-પ્રમોદના જાહેર પથળ તરીિે વવિાસ િરવાનું આયોજન હાથ ધરાયું છે. અમદાવાદ મ્યુવનવસપલ િોપોષરેશનના િવમશનર ગુરુપ્રસાદ મહાપાત્રાએ િહ્યું હતું િે ભદ્ર કિલ્લાથી ત્રણ દરવાજા સુધીનો વવપતાર ૭૪.૩૯ િરોડ રૂવપયાને ખચચે ભદ્ર પ્લાઝાના નામે વવિસાવવામાં આવશે.

* - ' * %+ ' % % + % * % %( % ' * & ) ' % / !'# % '

% & / % ' . - & / & & % % % , ' * * % & ' % % & ) ' %/ & % % % & & $ ' ' % % & %/ %"%/ % '

તેમણે િહ્યું િે, લેઉવા પટેલ સમાજ હંમેશા આપવામાં માને છે અને આપતા રવહશું. હેવલિોપ્ટરમાંથી સતત પુષ્પિષાથ આ િાયષક્રમમાં ૨૧ લાખથી વધુ લોિો ઊમટી પડ્યા હતા. જ્યારે, િાયષક્રમ શરૂ થયો ત્યારથી લઇને પૂણષ થયો ત્યાં સુધી હેવલિોપ્ટરમાંથી લોિોના સમૂહ ઉપર ગુલાિની પાંદડીનો સતત વરસાદ થતો હતો. હેવલિોપ્ટર પુષ્પવષાષ િરતું ત્યારે ઉપસ્પથત લોિો ચીવચયારી િરી પુષ્પોને વધાવી લેતા હતા. મવહલાઓએ ઘરેણાનું દાન િયુું ખોડલધામમાં ઉમટી પડેલી મેદનીએ પણ ત્યાં મુિેલી હૂંડીમાં દાન પેટીમાં ભાવથી દાન અપષણ િયુું હતું. આ અંગે ખોડલધામ િપટના પ્રમુખ નરેશભાઈ પટેલે િહ્યું િે, જાહેર થયેલા દાનનો વહસાિ માંડવો િાિી છે અને હૂંડીમાં મુિાયેલા ઘરેણા, રોિડ રિમની ગણતરી પણ િાિી છે. મવહલા ભક્તો એ પણ ખુશીથી દાન આપ્યું હતું અને ગળામાં, િાનમાં પહેરેલા સોના, ચાંદીના આભૂષણો દાનરૂપે માતાજીના ચરણોમાં ધયાષ હતા. જાહેર થયેલું દાન અને હૂંડીનું દાન મળીને દાનનો આંિડો રૂ. ૨૦૦ િરોડથી વધારે થાય એવી શક્યતા છે. ખોડલધામ પ્રોજેક્ટ ૨૫૦ િરોડનો પ્રોજેક્ટ છે. અને આ પ્રોજે્ક્ટ માટે ગયા વષચે ૮૦ િરોડનું દાન થયું હતું અને આ વખતે રૂ. ૨૦૦ િરોડથી વધારે આંિડો થશે. વટકિટ ભાડાના નાણાં રાખી, િાિી દાનમાં આપો પૂવષ મુખ્ય પ્રધાન િેશુભાઈ પટેલે લોિોને મંચ ઉપરથી એવી અપીલ િરી હતી િે અહીંથી જે લોિો િસમાં િે અને વાહનમાં આવ્યા છે, તેમાં જવાની રિમ સો-િપસો રૂવપયા રાખીની િાિીની રિમ અહીંયા દાનમાં આપતા જાવ. હું પણ મારા વખપસામાં જે તે રિમ દાનમાં આપું છું. આ અપીલની અસર થઈ હતી અને લોિોએ

િાગવડનું મેદાન છોડ્યું તે પહેલાં દાનપેટીઓ અને હૂંડી છલિાવી દીધી હતી. વશલાપૂજનમાં હસ્તિૂનનનો િલ્ડડ રેિૉડડ ખોડલધામમાં એિસાથે ૨૧,૦૦૦ દંપતી દ્વારા થનારી ૨૧,૦૦૦ વશલાની પૂજનવવવધનો વવશ્વવવક્રમ તો િનવાનો જ હતો, પણ એ એિ જ સમયે અને પથળે જ એિસાથે સૌથી વધુ મુખ્ય દાતા િોણ િોણ? • સુરત ખોડલધામ િવમટી રૂ. ૨૫ િરોડ • વસંતભાઇ ગજેરા,સુરત રૂ. ૫,પપ,૫૫,૫૫૫ • િાલાજી ડેવલપસષ રાજિોટ રૂ. ૨ િરોડ ૧૧ લાખ • હવરધવા પવરવાર વતી રમેશ-વવનુભાઇ ધવા રૂ. ૧ િરોડ ૧૧ લાખ ૧૧ હજાર • જયંતીભાઇ વહરપરા,સુરત રૂ. ૧ િરોડ • ગંગાિહેન પરસાણા રૂ. ૬૦ લાખનું દાન. લોિોએ શેિહેન્ડ િયાષનો એટલે િે હપતધૂનન િયાષનો વવશ્વવવક્રમ પણ લેઉવા પાટીદાર સમાજે પોતાના નામે િયોષ છે. િપટી નરેશ પટેલે િહ્યું હતું િે ‘આ રેિોડટની અમને િે વદવસ પહેલાં જ ખિર પડી એટલે અમે પણ સવારે સવાનવ વાગ્યે હપતધૂનન િરીને આ રેિોડટ િયોષ હતો. આ રેિોડટમાં એ તમામ લોિોએ એિિીજા સાથે હાથ વમલાવ્યા હતા, જે િધા વશલાની પૂજનવવવધમાં િેઠા હતા.’ આ વશલાપૂજનવવવધમાં ૨૧,૦૦૦ દંપતી ભાગ લેવાનાં હતાં, પણ છેલ્લી ઘડીએ સંખ્યામાં વધારો થતાં ૨૪,૪૩૫ દંપતીઓએ વશલાપૂજનવવવધ િરી હતી. પૂજનવવવધમાં િેઠેલા ૪૮,૮૭૦ લોિોએ એિસાથે હપતધૂનન િયાષ એ વવક્રમની નોંધ ૧૧ વાગ્યે વગનેસ િુિ ઓફ વલ્ડટ રેિોડટસમાં થઇ હતી અને સવાઅવગયાર વાગ્યે એનું સવટટકફિેટ પણ શ્રી ખોડલધામ વનમાષણ સવમવતને અપષણ થયું હતું.

ભારતીય યુવતીએ ચાલુ ટ્રેને બાળકને જન્મ આપ્યોઃ નામ રાખ્યું ‘ઝટપટ’ ન્યૂ યોિકઃ ન્યૂ જસસીમાં રહેતી ભારતીય-અમેવરિન રવિતા રોવજંદા ક્રમ મુજિ િેનમાં ન્યૂ યોિક જઇ રહી હતી ત્યારે તેણે ચાલુ િેને િાળિને જન્મ આપ્યો હતો. આમ તેના માટે આ મુસાફરી સૌથી વધુ યાદગાર િની રહી છે. િેનના મુસાફરોએ િાળિનું નામ પણ ‘ઝટપટ’ રાખ્યું છે. ન્યૂ જસસીના હેરીસનમાં રહેતી ૩૧ વષસીય મવહલા રવિતા સરિારે િહ્યું હતું િે, િાળિના જન્મ પૂવચે થતી પીડા મેં અનુભવી હતી. પરંતુ મને તે સાચી લાગી ન હતી િારણ િે િાળિના ગભષનો સમય પૂણષ થવામાં હજુ સમય િાિી

ચેકિંગ િરાવવા જવાનો વનણષય િયોષ હતો. તેના પવતએ િારમાં જવાનું માંડી વાળતાં તેઓ હેરીસનથી િેનમાં મે ન હ ટ ન ની રો સે વે લ્ ટ હોસ્પપટલ જવા રવિતા અને આવદત્ય ‘ઝટપટ’ સાથે નીિળ્યા હતા. હોસ્પપટલમાં હતો. જોિે પછી તેને ખિર પથારીમાં થ ી પોતાના ખોળામાં પડી ગઇ હતી િે તેનું િાળિ િાળિને રાખતા મવહલાએ લાંિા સમય સુધી રાહ જોઇ િહ્યું હતું િે િાળિની િંઇ શિે તેમ નથી. રવિતા સરિારે તેના ૩૦ અલગ જ યોજના હશે. તેથી વષસીય પવત આવદત્ય સૌરભ તે વહેલો આવી ગયો છે. ચાલુ સાથે સોમવારે વનયવમત િેને જ મવહલાને દુઃખાવો

ઉપડયો હતો. તેણે પવતને આ અંગે જાણ િરી હતી. િેનમાં મુસાફરી િરી રહેલી અન્ય મવહલાઓ મદદમાં આવી હતી અને તેમના સહિારથી સવારે ૧૦ વાગે િાળિનો જન્મ થયો હતો. એિ નાની છોિરીએ તેનું જાિીટ પણ િાળિ માટે આપવાની ઓફર િરી હતી. મેનહટન પટેશનથી મવહલાને િાળિ સાથે હોસ્પપટલમાં દાખલ િરવામાં આવી હતી. જે માટે તેમણે ભીડવાળા વલન્િન ટનલમાં જવાનું ટાળ્યું હતું. એ પછી તેઓ મુસાફર ‘પાથ’ પિડીને જવા ઉપડયા હતા.


બ્રિટન

Gujarat Samachar - Saturday 28th January 2012

વહેમ અને અંધશ્રધ્ધાનું નનવારણ 'વહેમ અને અંધશ્રધ્ધા'ના નનવારણ માટે 'ગુજરાત સમાચાર'માં ચચાાના ચોતરે નવભાગમાં ઘણાં બધા વાચકોના પત્રો છપાયા છે તે જાણીને ખરેખર ખૂબજ આનંદની લાગણી થાય છે. હજુ સુધી કોઇ અખબારે ન લીધો હોય તેવો નનણાય લઇને વળી 'ગુજરાત સમાચાર'ના જાગૃત અને નનડર તંત્રી શ્રી સીબી પટેલે દર અઠવાડીયે સામે ચાલીને આવતી ૮૦૦ પાઉન્ડની આવકને તરછોડીને નવો રાહ નચંધી પોતાના સમાજ તરફના ઉત્તરદાયીત્વને નનભાવ્યું છે. સમાજના સૌથી અસફળ રહેલા, જેમની માનનસક અને આનથાક હાલત નબળી હોય અને જેમના સંજોગો ખૂબજ નવપરીત હોય તેવા લોકો અખબારોમાં આવતી વહેમ અને અંધશ્રધ્ધાને ઉત્તેજન આપતી જાહેરખબરોથી લોભાઇને કે પ્રેરાઇને પોતાની આવક ગુમાવે છે. આ ઉપરાંત તેમની સમસ્યાઅોનું નનરાકરણ પણ થતું ન હોવાથી તેમને છેતરાયા જેવી લાગણી થાય છે અને નાસીપાસ થઇ જાય છે. ઘણી વખત આવા ઠગ જેવા જ્યોનતષીઅો, બાબાઅો અને ધુતારાઅો ભારતમાંથી પોતાનો ધંધો ચલાવતા હોવાથી અનહંની કોટટ કે ટ્રેડીંગ સ્ટાન્ડડટના હાથ પણ તેમના સુધી પહોંચતા હોતા નથી. તાજેતરમાં જ મને નનડયાદના ડો. જેરામ જે. દેસાઇ દ્વારા લખાયેલ પુસ્તક 'વહેમ – અંધશ્રધ્ધા પાન-૧૬નું ચાલુ

નનષેધ' વાંચવા મળ્યુ.ં દરેક વાચકોને આ પુસ્તક વાંચી જવા હું મારી અંગત ભલામણ કરું છુ.ં ડો. દેસાઇએ આ પુસ્તકમાં અંધશ્રધ્ધા, ભૂતપલીત, જ્યોનતષ, ચમત્કાર, પુનજાન્મ, નવનવધ પ્રકારની માન્યતાઅો, આપણા ધમોા તેમજ અન્ય બાબતો અંગે નવસ્તૃત પ્રકાશ પાડ્યો છે. ૬૧૩ પાનના આ પુસ્તકને વાંચતા જ આપણને લાગે કે લોકો કેવી રીતે બગભગતોના ષડયંત્રોનો ભોગ બને છે. 'ગુજરાત સમાચાર'માં જગ્યાની અનુકળ ુ તાએ આ પુસ્તકમાંથી અમુક લેખો તેમજ અંશો પ્રકાશીત કરવા હું નમ્ર નવનંતી કરું છુ.ં જેથી નનદોાષ અને ભોળા વાચકોને આવા ધુતારાઅોના કારસ્તાનો અંગે સમજ પડે. લંડનથી પ્રકાશીત થતા અન્ય એક મેગઝ ે ીનમાં આજકાલ જ્યોનતષ, ભૂતભૂવા અને અંધશ્રધ્ધાને પ્રેરતી જાહેરાતોનો ખૂબજ વધારો થઇ ગયો છે. આ મેગઝ ે ીનમાં એક જાહેરાતમાં તો વાચકો ગેરમાગગે દોરાય તે રીતે જાહેરખબર પ્રકાશીત કરવામાં આવી છે. જાણે કે મેગઝ ે ીનના પત્રકારે કે મેનજ ે મેન્ટની ટીમે જાતે બધાનો જ્યોનતષો અને મહારાજોનો અભ્યાસ કયોા અને પછી તેમને છેલ્લે બધી તકલીફોનું નનરાકરણ કરનાર વ્યનિનો મેળાપ થયો. શું આવી જાહેરખબરો છાપવી તે ટ્રેિગ ં સ્ટાન્ડડટનો ભંગ નથી? વાચકો પોતેજ નક્કી કરવું જોઇએ કે

જીવંત પંથ...

જેમ િાયાપબટીસના દદદીને પાળવી પિતી ચરી આખરે તો તેના પહતમાં જ હોય છે તેમ અહીં પાળવામાં આવતા ગાંધી પસદ્ધાંતો અહીંના પવદ્યાથદીઓના જીવનમાં અસરકારક ભૂપમકા ભજવતા જ હશે. પવદ્યાપીઠ એટલે નાનકિું શાંપત પનકેતન. અહીં સદગત પ્રવીણ શેઠ અને િો. જગદીશ દવેના પુથતક ‘પૂવય આપિકાના ગુજરાતીઓ’ તેમ જ પ્રો. પ્રવીણ શેઠ અને િો. પ્રદીપ મપલક દ્વારા પલપખત ‘હેપનીંગ્સ થટેટ ગુજરાતઃ એ લાઇવ કેસ ઓફ કેનિુઇઝમ’નું લોિડ ભીખુ પારેખના હથતે લોકાપયણ થયું. લોિડ પારેખની હાજરીમાં બોલવાનું હોય તો લવારા જ કરવા પિેને? તમે મારી વાતો સાંભળો છો તેમ બીજા પણ સાંભળી લે છે... ૪થી જાન્યુઆરીએ ઉમરેઠમાં પૂ. મોરાપર બાપુની કથાનો લાભ લીધો - આગામી અંકોમાં બાપુના મુખે સાંભળેલી કોયલીના મનસુખરામ માથતર (વાયા પૂ. રામભિજી)ની ‘કથા’ માંિીશું. ૧૨ જાન્યુઆરીએ પવવેકાનંદ જયંતી. વષોય બાદ ધમયજમાં ના જઈ શક્યો. અમદાવાદમાં પવશ્વ ગુજરાતી સમાજ દ્વારા એક ભવ્ય સમારંભમાં લોિડ ભીખુભાઈ પારેખનું સન્માન થવાનું હતું. તેમાં ઉપટ્થથત થઈ ધન્યતા અનુભવી. આ છ સિાહમાં પપરવારના સારા - માઠાં પ્રસંગો ઘટનાઓમાં પણ હાજરી આપવાની ફરજ બજાવવા, ઈશ્વરેચ્છા અનુસાર શપિમાન રહ્યો. આટલા વષોયમાં પહેલી વખત કોઇના કહ્યે (સંતાનોના થતો!) ૧૨ પદવસ ફયોય. સુજ્ઞ વાચક પમત્રો, પ્રાથપમક, માધ્યપમક અને ઉચ્ચતર અભ્યાસ માટે ભારત જેવા દેશમાં પ્રવાસ કરવો આવચયક છે. હું ભારત સહેતુક જઇ પહોંચ્યો હતો. ઘણું જોયું, જાણ્યું, ખૂબ પ્રભાપવત થયો છું. પણ આ તબક્કે બે પ્રસંગોનો ઉલ્લેખ ટાળી શકતો નથી. મારી આદત કહો તો આદત, અને પનયમ કહો તો પનયમ. ભારત પહોંચુ કે પહેલી મુલાકાત ભાદરણમાં મહાકાલેશ્વરના પશવ મંપદરની હોય. પશવજીને ભજવામાં કોઇ ખચાય, ભપકાની જરૂર નહીં. બે-ચાર ચલોક બોલીએ ને ગાંિીઘેલી વાતો કરીએ. ઇશ્વરનું કરવું કે ભાદરણ જવાના માગગે જ અનુપમ પમશન આવે છે. સાતમી જાન્યુઆરીએ અહીં અનુપમ પમશનમાં ભજનસંધ્યાનો

આવી જાહેરખબરોનો પ્રનતભાવ કેવો આપવો. અખબારના સંચાલકોએ પણ ખરેખર પોતાની જવાબદારી સમજવી જોઇએ અને ધનલાભને ન જોતા પોતાના ઉત્તરદાયીત્વને સમજવું જોઇએ. નનહં તો પછી વાળ્યા ન વળે પણ હાયાા વળે તેવો ઘાટ થાય તો નવાઇ નનહં. - રશ્મીકાંત કટારીયા, વેમ્બલી ••• નિય વાચક નમત્રો, અંધશ્રધ્ધા, વહેમ, જ્યોતિષ તવદ્યા કે તવધીતવધાનની આડમાં મતહલાઅો, યુવિીઅો અને ભોળા લોકોનું આતથિક, માનતિક અને શારીતરક શોષણ કરિા લેભાગુ િત્વો િામે 'ગુજરાિ િમાચાર' દ્વારા કરવામાં આવેલી પહેલને વાચકો િરફથી જોરદાર પ્રતિિાદ િાંપડ્યો છે. અમે વાચકોને નમ્ર અપીલ પણ કરીએ છીએ કે આવી જાહેરાિો થકી મતહલાઅો, યુવિીઅો અને ભોળા લોકોનું આતથિક, માનતિક અને શારીતરક શોષણ કરિા લેભાગુ િત્વોનો ભોગ બનેલા લોકોને આપ જાણિા હો િો િેમને ન્યાય અપાવવામાં મદદ કરો અથવા િો અમને જણાવો જેથી અમે િેમને મદદ શકીએ. િેમની તવગિ િંપણ ૂ પિ ણે ખાનગી રહેશ.ે આ અંગે આપનું શું મંિવ્ય છે? આપના મંતવ્યો ન્યુઝ એનડટર શ્રી કમલ રાવને Gujarat Samachar, Karmayoga House, 12 Hoxton Market, London N1 6HW પોસ્ટ દ્વારા, ફેક્સ નં. 020 7749 4081 દ્વારા કે પછી kamal.rao@abplgroup.com

પર ઇ-મેઇલ દ્વારા મોકલો.

લ્હાવો લેવાનો મોકો મળ્યો. ભજન-કકતયનથી લાભ જ લાભ છે. એકાંતમાં તો તેને માણવાની મજા છે જ, પણ સામૂપહક ભજનકીતયન થકી તમે ટોળામા પણ એકાંત માણી શકો. તમારામાં ચેતનાનો સંચાર કરે તેનું નામ પ્રભુ પ્રાથયના. અહીં સાંભળેલા ભજન-કીતયન અને તેને રજૂકતાય ગાયકવૃંદની યાદી રજૂ કરી છે. તો સાથે તેને સંગીતથી સજાવનારા સાજીંદાઓના નામ પણ આપ્યા છે.

ભજનો અને ગાયકો • જીવને કાજે પદવ્ય પવભુ તમે... ઉત્પલભાઈ પટેલ (અનુપમ પમશનના વ્રતધારી સાધક સંતભાઈ) • સહજાનંદ થવામી અંતયાયમી ... રાજુભાઈ િે (વ્રતધારી સાધક સંતભાઈ) • પ્રેમે વંદન પ્રેમે વંદન... અશોકભાઈ (વ્રતધારી સાધક સંતભાઈ) • સહુના મનમંપદરમાં રહેતો અનુપમનો વાસી રે... કલ્પેશ વ્યાસ (અમદાવાદ) • પૂવયનું પુણ્ય પ્રગટ થયું જયારે... કુ. યેશા પટેલ (અમદાવાદ) • ભૂતલ ભપિ પદારથ મોટું... ઉત્પલભાઈ પટેલ (વ્રતધારી સાધક સંતભાઈ) • આજે અહી મંપદર છે... રાજુભાઈ િે (વ્રતધારી સાધક સંતભાઈ) • ધૂણી રે ધખાવી બેલી... કલ્પેશ વ્યાસ (અમદાવાદ) • પાયોજી મૈને રામ રતન ધન... કુ. યેશા પટેલ (અમદાવાદ) • હે સ્નેહલ પસંધુ દયાળુ પ્રભુ... અનુપમ સુરવૃંદ

સાજીંદા કલાકારો • કી-બોિડ: મુકેશભાઈ પટેલ (વ્રતધારી સાધક સંતભાઈ ) • તબલા: કેયુરભાઈ (વ્રતધારી સાધક સંતભાઈ) • તબલા: ચેતન વ્યાસ (અમદાવાદ) • ઢોલક: રાહુલ પટેલ (વિોદરા) • ઓક્ટોપેિ: સૌમ્ય પટેલ (મોગરી) • સાઈિ રીધમ: પનચચલ ઓઝા (મોગરી) જોકે એક આખું ભજન પણ તમારા સૌના લાભાથગે રજૂ કરું છું. આ ભજન એટલે...

ધૂણી રે ધખાવી બેલી અમે તારા નામની... ધૂણી રે ધખાવી બેલી અમે તારા નામની અમે તારા નામની રે અલખના રે ધામ ની રે..... ધૂણી રે ધખાવી બેલી..... ભૂલો રે પડ્યો રે હંસો આંગણે ઊડીને આવ્યો તન-મનથી તરછોડાયો, મારગ મારગ અથડાયો

33

ઇરાન પર નનયંત્રણો લાદતું યુરોનપયન યુનનયન લંડનઃ ઇરાનને તેના પરમાણુ કાયયક્રમ અંગે વાટાઘાટો પુનઃ શરૂ કરાવવા માટે મજબૂર કરવાના આશયે યુરોપપયન યુપનયને (ઈયુ) ઇરાન પર અભૂતપૂવય પનયંત્રણો લાદ્યાં છે, જેમાં ઇરાનની સેન્ટ્રલ બેંકની અથકયામતો િીઝ કરવાનું પગલું પણ સામેલ છે. પિપ્લોમેવસના જણાવ્યા પ્રમાણે, 'ઈયુ'ના ૨૭ પવદેશ પ્રધાનો દ્વારા િસેલ્સમાં લેવાયેલાં આ પગલાંમાં ઇરાન સાથે ક્રૂિ ઓઇલ અને પેટ્રોપલયમ પેદાશો અંગેના નવા કોન્ટ્રાક્વસ કરવા પર પ્રપતબંધનો પણ પનણયય લેવાયો છે. જોકે, હાલના કોન્ટ્રાક્વસ જુલાઈ, ૨૦૧૨ સુધી જારી રહેશ.ે 'ઈયુ'ના પિપ્લોમેવસ આ પગલાંને ઇરાન પ્રત્યેના 'ટ્વવન ટ્રેક એપ્રોચ'ના ભાગરૂપ ગણાવે છે, જેનો એક આશય ઇરાનના પરમાણુ કાયયક્રમને હતોત્સાહ કરવાનો અને બીજો આશય મંત્રણા માટેની આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયની તૈયારી દશાયવવાનો છે, જોકે ઇરાનનું કહેવું છે કે તેનો પરમાણુ કાયયક્રમ શાંપતપૂણય હેતઓ ુ માટે છે. પિપટશ પવદેશ પ્રધાન પવપલયમ હેગે કહ્યું હતું કે, આ પગલાં ઇરાનનો પરમાણુ કાયયક્રમ રોકવા માટેનો 'ઈયુ'નો દૃઢ પનચચય દશાયવે છે. 'ઈયુ' ઇરાનની મધ્યથથ બેંકની અથકયામતો િીઝ કરવા પણ સંમત થયું છે. ઇરાનને મંત્રણાનાં મેજ પર આવવા મજબૂર કરવાની સાથે સાથે તેના પરમાણુ કાયયક્રમ માટે ભંિોળ રોકવાના હેતથુ ી આ પનણયય લેવાયો છે.

હે ગમ ના પડે રે એને ઠાકુર તારા નામની ધૂણી રે ધખાવી બેલી... કોને રે કાજે રે જીવડા ઝંખના તને રે લાગી કોની રે વાટ્યું જોતા ભવની આ ભાવટ ભાગી હે તરસ્યું રે જાગી જીવને ભક્તિ કેરા જામની ધૂણી રે ધખાવી બેલી... આપણે સહુ કોઇને કોઇ પ્રકારે ધૂણી ધખાવીને જ બેઠા છીએને? ભારતમાં કે ભારત બહાર આપણે વ્યપિગત પવકાસ, પાપરવાપરક પ્રગપતની સાથોસાથ દેશ અને સમાજ માટે પણ યથાશપિ, યથામપત અનુદાન આપી રહ્યા છીએ જ ને! ૨૦૧૧ની ઉત્તરાયણની સાંજે મેં કરેલું પરાક્રમ યાદ છેને? નરેન્દ્રભાઇ-પ્રવીણાબહેનના એપાટડમેન્ટની ટેરેસ પર પનયપમત વોક કરતો હતો. જગ્યાથી જાણકાર હતો. પણ એક સાંજે આકાશમાં ઉિતા તુક્કલ, ગુબ્બારા જોવા ગયો તેમાં અથિાયો, પિી ગયો. હું તો આ વાત ભૂલી ગયો હતો. પરંતુ એરપોટડ પર બે પમત્રો મળી ગયા. કેમ સીબી, આ વખતે શું પરાક્રમ કયુું છે? તમે જ કહો, આવા પમત્રો હોય તો દુચમનની જરૂર ખરી?! ઉત્તરાયણના પદવસે આ વખતે ટેરેસ પર તો નહોતો ગયો, પણ આ વખતની સાંજ ખરેખર કૈલાસધામ સુધી લઇ ગઇ હતી. કરનાળીમાં કુબેરેશ્વર મહાદેવનું મંપદર છે. સાંજના આ પૌરાપણક, ઐપતહાપસક મંપદરે જઇને બેઠો. ઘાટને લગોલગ નમયદા મૈયાના નીર હતા. સૂરજ પટ્ચચમ પદશાએ પોઇચા ગામ ઉપર પવપલન થઇ રહ્યો હતો. જમણે ચાણોદ ગામ નજરે પિતું હતું. એક બાજુ માંિવા અને બીજી બાજુ ગંગનાથ નજરમાં આવતા હતાં. આ થથળનું આગવું ધાપમયક અને ઐપતહાપસક મહત્ત્વ છે. સત્તાવનની ક્રાંપત વેળા અનેક વીરોએ આશરો મેળવ્યો હતો. ઇપતહાસના પૃષ્ઠોમાં વાંચેલી વાતો નજર સામે પચત્રપટ થવરૂપે તરવરતી હતી. અને હું એકલો બેઠો હતો. નથી કંઇ બોલ્યો, નથી કંઇ ચાલ્યો. બસ શાંપતથી બેઠો જ રહ્યો. પટ્ચચમ પદશામાં સૂયય આથમી રહ્યો છે, આ જ પદશામાં આપણી કમયભૂપમ પિટન છે. ૪૫ વષયથી પિટનમાં છું. અહીં ૪૫ પમપનટ બેઠો - આંતપરક તૃપિ સાંપિી, પણ તેને વ્યિ કરવા નથી મારી પાસે શબ્દભંિોળ કે નથી આવિત. પણ ધૂણી તો ધખાવી જ છે, હોં... અને તાપણીનો તાપ મને એકલાને જ નહીં, આપણને સહુ કોઇને ઉષ્મા આપી રહ્યો છે. ચાલો ત્યારે ફરી મળીશું... (ક્રમશઃ)


34

www.abplgroup.com

એન જ્હોન સામે તપાસ થશે... કાઉ. એન જ્હોનને આ અંગે પૂછતાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે "આ બધું બકવાસ છે અને મારે તેમાં કશું છૂપાવવાનું નથી. જ્યાં સુધી સમગ્ર તપાસ પૂણા ન થાય ત્યાં સુધી હું કશું કહી શકું નવહં." અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે ૨૦૧૧ની શરૂઆતમાં શીરડી સાંઇ બાબા મંવદરને બંધ કરાવવા માટે િેસટ કાઉન્સસલના કેટલાક લોકો િયત્નશીલ હતા અને તે સમયે 'ગુજરાત સમાસચાર એવશયન વોઇસ' દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી ઝૂંબેશને લોર્ઝા, એમપીઅો અને અસય વહસદુ સંગઠનોના નેતાઅો તરફથી વ્યાપક િવતસાદ સાંપડ્યો હતો. જેથી વેમ્બલીના સાંઇ બાબા

Gujarat Samachar - Saturday 28th January 2012

પાન નં. ૩૮થી ચાલુ

મંવદરના સમથાનમાં તેઅો આગળ આવ્યા હતા અને તમામ સહકાર આપવાની બાંહેધરી આપી હતી. િોફેશનલ અને કાનુની સલાહ બાદ જ્યારે મંવદરના સંચાલકોએ ૨૧-૨-૧૧ના રોજ અસલ પ્લાનીંગ એપ્લીકેશન પાછી ખેંચી લેતા કાઉન્સસલે એસફોસામેસટ નોટીસ આપવાનું નક્કી કયુું હતું. તે પછી તા. ૨૩-૨૧૧ના રોજ સાંજે ૭ કલાકે િેસટ કાઉન્સસલ ખાતે પ્લાનીંગ કવમટીની બેઠક મળી ત્યારે આશરે ૨૦૦ જેટલા સાંઇ સમથાકો ઉપન્થથત રહ્યા હતા. જેને પગલે સાંઇ બાબા મંવદરને સયાય મળ્યો હતો. જોકે હજુ મંવદરને અમુક તકલીફોનો સામનો તો કરવો જ પડે છે.

પાન નં. ૧થી ચાલુ

In Loving Memory

ઘરની બહાર નીકળો... ન મળે તે માટે કાયદો લાવવા વવચારી રહી છે. કેમ કે યુકેની સરેરાશ પાવરવારીક આવક £૨૬,૦૦૦ છે અને તેના કરતા વધારે બેનીફીટ્સ જો કોઇને મળતા હોય તો તે કરદાતાઅો માટે અયોગ્ય કહેવાય. જોકે સોમવારે રાત્રે અમુક નેતાઅોએ ચાઇલ્ડ બેનીફીટને આ મયાાદામાંથી બાકાત રાખવાની માંગણી કરતાં થયેલા મતદાનમાં સરકારની ૨૫૨ વવરૂધ્ધ ૨૩૭ મતે હાર થઇ હતી. આમ થતાં સરકારના િથતાવ સામે િશ્નાથોા ઉભા થયા છે. બીજી તરફ વધુ કમાણી કરતા લોકોને ચાઇલ્ડ બેનીફીટ ન આપવા સરકાર વવચારી રહી છે. આમ થશે તો ૬૮૦,૦૦૦ પવરવારોને અસર થશે અને બે બાળકોવાળા પવરવારને £૧,૭૫૦નું નુકશાન થશે.

જાણીતા લોહાણા કાયયકર ભાનુભાઇ ગઢીયાનું નનધન જાણીતા સામાજીક કાયાકર અને લોહાણા અગ્રણી શ્રી ભાનુભાઇ ગઢીયાનું ભારત ખાતે ૮૦ વષાની વયે તા. ૨૨-૧-૧૨ના રવવવારે વનધન થયું છે. રાજકોટ ખાતે તા. ૨૩-૧-૧૨ના રોજ તેમના અંવતમ સંથકાર કરવામાં આવ્યા હતા. રેડવિજ એવશયન મંડળ 'રામ', સોશ્યલ ઇસડીયન ટ્રેવડશનલ એસોવસએશન 'સીતા'માં તેમણે વવવવધ હોદ્દાઅો પર તેમજ લોહાણા કોમ્યુવનટી ઇથટ લંડનના વાઇસ િેવસડેસટ તરીકે છેલ્લા ૨ વષાથી સેવાઅો આપતા હતા. અવનવા કાયાક્રમો અને મંવદર યાત્રાઅો માટે જાણીતા ભાનુભાઇએ 'ગુજરાત સમાચાર'ના િવતવનવધ તરીકે ખૂબજ સુદં ર સેવા આપી હતી અને પોતાના વમત્રો સંબધં ીઅો પાસેથી લવાજમ ઉઘરાવી કાયાાલયને મોકલતા હતા. િભુ તેમના આત્માને શાંવત અપપે તેવી 'ગુજરાત સમાચાર' પવરવારની િાથાના. લોહાણા કોમ્યુવનટી ઇથટ લંડન તેમજ જલારામ સેવા ટ્રથટ – જલારામ ઝુપં ડી, હંસલો દ્વારા તેમને શ્રધ્ધાંજવલ અપાણ કરાઇ છે. સંપકક: વબસદુબને વ્યોમેશભાઇ ગઢીયા 020 8599 9603.

Shankar Bhagwan

Shrinath ji

DOD 20/1/2012 (Crawley-Sussex)

DOB 10/11/1923 (Pandori, India)

G.S. Jayalaxmi Chimanbhai Patel (Karamsad) It is with great regret that Jayalaxmi Chimanbhai Patel sadly passed away on 20/1/2012. Your love and blessings are with us forever. We feel blessed to have been a part of your life. You have touched our lives in the most amazing way and we will miss you more than words can ever say. We wish to convey our sincere gratitude to all our relatives and well wishers for their support. May God rest your soul in eternal peace. Om Shanti: Shanti: Shanti: Sunal K. Patel (grandson) Daughter in laws Daughters Nephews GS Kundanben H. Patel Virumati J Patel Dinkar A. Patel GS Hina K. Patel Mina A Desai Mahendra J. Patel GS Urvashi K. Patel Pratima J Patel Kirit J. Patel GS Raksha J Patel Bhupendra J. Patel Chandrakant A. Patel Grandchildren: Pratiksha, Milan, Jagruti, Suryakant A. Patel Pranav, Jasmin, Dimple, Deval, Nalisha, Tanvi, Ashwin A. Patel Harshil, Jaymina, Inka, Sunal, Ricky, Kinna Funeral will be held on Friday January 27th 2012. Body will be brought home at 3pm and at 4.30pm cremation will be held at Surrey & Sussex Crematorium, Balcombe Road, Crawley, West Sussex, RH10 3NQ

7 Vivienne Close, Langley Green, Crawley, West Sussex RH11 7US. Tel:01293 539599.

આભાર દશયન

આભાર દશયન

જય શ્રી નાથજી બાવા

જય શ્રી યમુના મહારાણી

જય શ્રી કૃષ્ણ

જન્મ: ૨૭-૦૧-૧૯૬૫

સ્વગયવાસ: ૨૧-૧૨-૨૦૧૧

જન્મ: ૩૦-૯-૧૯૨૨ (સુણાવ – ગુજરાત)

સ્વ. શ્રી નનલેશભાઇ કાન્તીભાઇ પટેલ (મહુધા) દારેસલામ મૂળ વતન મહુધાના, લંડન ટૂટીંગમાં થથાયી થયેલા શ્રી વનલેશભાઇ કાસતીભાઇ પટેલ તા. ૨૧-૧૨-૨૦૧૧ બુધવારના રોજ દેવલોક પામતાં અમારા કુટુંબમાં વ્હાલસોયા વદકરાની ખોટ પડી છે. તેઅો ખૂબજ લાગણીશીલ, આનંદી અને િેમાળ હોવાથી દરેકના હ્રદયમાં અનોખું થથાન િાપ્ત કરી ગયા છે. 'ન જાણ્યું જાનકી નાથે સવારે શું થવાનું છે' એ ન્યાયે મન મનાવવું જ રહ્યું.

આ દુ:ખદ સમયે રૂબરૂ પધારી, ટેવલફોન કે ઇમેઇલ દ્વારા અમને વદલાસો આપનાર સવપેનો અમે અંત:કરણપૂવાક આભાર માનીએ છીએ. પરમકૃપાળુ પરમાત્મા સદ્ગત આત્માને પરમ શાંવત આપે એજ િાથાના. ૐ િાંશિ: િાંશિ: િાંશિ: With deepest regrets we announce the sudden death of Nilesh Kantilal Ambalal Patel on 21-12-2011 Wedensday. You touched many hearts through love and thoughtfullness. You gave so much joy and laughter and you will never be forgotten. May god rest your eternal soul in peace Alex Lowe Patel, Rhea, Aadi (Wife, Daughter, Son)

સવીતાબેન કાસતીભાઇ અંબાલાલ પટેલ (માતા) ઉષાબેન રમણભાઇ અંબાલાલ પટેલ (કાકી) પલ્લવીબેન પીનલકુમાર પટેલ (બેન - બનેવી) નીરૂ ભૂપેસદ્ર અને અનુજ પટેલ, મીરા તથા શીવમ પટેલ મનુભાઇ અને મનહરબેન મણીબેન ચીમનભાઇ પટેલ (નાની) કમળાબેન પી. પટેલ (કાકી) શારદાબેન જયંવતભાઇ (માસી) િફૂલ્લભાઇ અને મીનાબેન (કાકા - કાકી) સરોજબેન અને રશ્મીકાંત (માસા - માસી) વીનુભાઇ અને નયનાબેન (કાકા - કાકી) ભૂપેસદ્ર અને તારાબેન (મામા - મામી) મહેસદ્રભાઇ અને દક્ષાબેન (કાકા - કાકી) ભાષ્કર અને વષાા (મામા - મામી) વવજયભાઇ અને શીલ્પા (કાકા - કાકી) ભૂપેસદ્ર અને થમીતા (ભાઇ – ભાભી) કૌવશક અને શેફાલી (કાકા - કાકી) મયંક અને મનજય (ભાઇ – ભાભી) જીતુભાઇ સરોજ, વીરૂભાઇ ગીતા, ભાવેશ શીનલ, વિતેશ િીવત, સેજલ, આવશષ રાખી (ભાઇ-ભાભી) હવષાકા, દક્ષા, સેજલ, રેશ્મા, ઇમીશા, વબનતા (બહેનો), વવશાલ, અાકાશ, શીવાલી, શીનલ, વિતેશ, વિયા, જેમી, સીમી, રીસીત, કુનલ, જયકકશન, નીકી, ગોપી, વચંતન, આયાન. OM Shanti: Shanti: Shanti: મીરા અને શિવમના જયશ્રી કૃષ્ણ 5 Stapleton Road, Tooting Bec, London SW17 8BA

જય શ્રી હનુમાનજી સ્વગયવાસ: ૨૦-૧-૨૦૧૨ (લંડન – યુકે)

સ્વ. શ્રી જશભાઇ ગોરધનભાઇ પટેલ (સુણાવ) મૂળ વતન સુણાવના ઘણાં વષોા કંપાલા, યુગાસડામાં રહ્યા બાદ યુકે આવી લંડન થથાયી થયેલા અમારા વહાલસોયા વપતાશ્રી જશભાઇ ગોરધનભાઇ પટેલ ૮૯ વષાની વયે દેવલોક પામ્યા છે. ખૂબજ માયાળુ, ધમાપરાયણ અને કુટુંબ િત્યે ખૂબજ લાગણી ધરાવતા હતા. વનખાલસતા, િેમભાવ, અને દયાભાવભયાા સંથકારોએ જેમણે જીવતર જીવતાં વશખવ્યુ એવા સ્નેહભયાા થવજનની ખોટ કોઇ પુરી કરી શકશે નવહં. આ દુ:ખદ પળોએ રૂબરૂ પધારી, ટેવલફોન કે ઇમેઇલ દ્વારા વદલાસો આપનાર અમારાં સવા સગાં સંબંધી તથા વમત્રોનો અમે અંત:કરણપૂવાક આભાર માનીએ છીએ. પરમકૃપાળુ પરમાત્મા પૂ. વપતાશ્રીના આત્માને પરમ શાંવત આપે એજ િાથાના. ૐ િાંશિ: િાંશિ: િાંશિ: Jashbhai was born in Sunav, India on 30th Sept 1922 and also lived in Kampala and London. He peacefully passed away in London at the age of 89 years. He leaves behind his wife Lalitaben, grandchildren Nisha, Akash, Sagar and Krupa, daughter-in-laws Illaxi and Priti and children Chandrakant, Kumudini and Bharat. Dada loved his family dearly, always lived life to the full and left a lasting impact on all those he encountered. We are grateful to have had the privilege to share our lives with such an outstanding Husband, Father, Grandfather and Friend to everyone. He will be sorely missed by us all.

પશરવારના જયશ્રી કૃષ્ણ OM Shanti: Shanti: Shanti:

Funeral will be held on 26th January 2012 at 10.45am at Breakspear Crematorium, Breakspear Rd, Ruislip, HA4 7SJ 8A Waverley Road, Rayners Lane, HA2 9RB Tel: 020 8868 2569.


સંસ્થા સમાચાર

Gujarat Samachar - Saturday 28th January 2012 n

જલારામ જ્યોત, રેપ્ટિ એવન્યુ, સડબરી, વેમ્બલી HA0 3DW ખાતે ગુરૂવારે સાંજે ૭થી ૯-૩૦ દરહમયાિ જલારામ ભજિ, િસાદ અિે આરતી કાયયક્રમિું અિે દર શહિવારે સવારે ૯-૦૦થી ૧૦-૩૦ યોગા અિે ૧૧થી ૨-૦૦ િિુમાિ ચાહલસા અિે તે પછી િસાદિા કાયયક્રમિું આયોજિ કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: સીજે રાભેરૂ 07958 275 222. n પૂ. રામબાપાના સાહિધ્યમાં શ્રી જીજ્ઞાસુ સત્સંગ મંડળ દ્વારા શ્રી ૧૦૮ િિુમાિ ચાલીસાિા કાયયક્રમિું આયોજિ તા. ૨૯-૧૧૨ રહવવારે સવારે ૧૦થી ૪ દરહમયાિ હવશ્વ હિન્દુ પહરષદ મંહદર, ૨ લેડી માગયરેટ રોડ, સાઉથોલ, UB1 2RA ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. પપોન્સરર સાઉથોલ લેડી માગાયરેટ મંહદર – સુદશયિ ભાટીયા છે. મિાિસાદિો લાભ મળશે. સંપકક: 020 8459 5758 / 07973 550 310. n આધ્યશદિ માતાજી મંદિર, ૫૫ િાઇપટ્રીટ, કાઉલી UB8 2DX ખાતે તા. ૨૯-૧-૨૦૧૨િા રહવવારે બપોરે ૩-૩૦ કલાકે ભારતિા ગણતંત્ર હદિિી ઉજવણી અિે ભજિ કાયયક્રમિું આયોજિ કરવામાં આવ્યું છે. તે પછી આરતી અિે મિાિસાદિો લાભ મળશે. સંપકક: 07882 253 540. n િેન્ટ ઇન્ડીયન એસોદસએશન કોમ્યુદનટી રીસોસસ સેન્ટર દ્વારા તા. ૨૬-૧-૧૨િા રોજ સવારે ૧૦-૦૦ કલાકે ૧૧૬ ઇલીંગ રોડ, વેમ્બલી HA0 4TH ખાતે ભારતિા ગણતંત્ર હદિિી ઉજવણીિું આયોજિ કરવામાં આવ્યું છે. કાયયક્રમ પછી િાપતાિો લાભ મળશે. સંપકક: અહિતા રૂપારેલીયા 07971 813 370. n ગાયત્રી પદરવાર યુકે તરફથી તા. ૨૯-૧-૧૨િા રહવવારિા રોજ બપોરે ૨ કલાકે વસંત પંચમી િસંગે ગાયત્રી હદપ યજ્ઞિું આયોજિ કડવા પાટીદાર સેન્ટર, કેન્મોર એવન્યુ, િેરો HA3 8LU ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: 020 8578 8105. n ગુજરાત દિન્િુ સોસાયટી, સાઉથ મેડોલેિ, િેપટિ PR1 8JNદ્વારા િવા GHS લેડીઝ પપોર્સય ગૃપિી રચિા કરવામાં આવી છે. જે અંતગયત તા. ૮-૨-૧૨થી દર બુધવારે સાંજિા ૭થી ૯ દરહમયાિ સંપથાિા મુખ્ય િોલમાં ૧૬થી ૫૦ વષયિી વયિી મહિલાઅો હવહવધ રમત ગમત રમશે. બીજી તરફ િવા GHS ફોક ડાન્સ ક્લાસીસિી શરૂઆત તા. ૭-૨-૧૨થી કરવામાં આવશે. જેમાં દર સોમવારે સાંજે ૭થી ૯ દરહમયાિ ૧૨ વષયથી મોટી વયિા લોકો રાસગરબા, રમઝણીયું, ટીપણી તેમજ અન્ય પારંપહરક નૃત્યિો લાભ લઇ શકશે. સંપકક: પુણણીમાબેિ પટેલ સંપકક: 01772 253 901. n BAPS ચેરીટીઝ દ્વારા શહિવાર તા. ૨૮-૧-૨૦૧૨િા બપોરે ૪-૦૦થી સાંજિા ૮-૩૦ દરહમયાિ બોિમેરો ડોિર રીક્રુટમેન્ટ ડ્રાઇવિું આયોજિ િીસડિ BAPS પવાહમિારાયણ મંહદરિા રીસેપ્શિ હવપતારમાં કરવામાં આવ્યું છે. ૧૮થી ૩૦ વષયિી વયિા કોઇ પણ વ્યહિ એન્થિી િોલિ ડોિર રજીપટરમાં પોતાિું િામ બોિમેરો દાતા તરીકે િોંધાવી શકશે. વેબસાઇટ www.anthonynolan.org પર જોવા હવિંતી. n રેડદિજ ગુજરાતી વેલ્ફેર એદશદસએશન દ્વારા તા. ૨૭-૧૧૨ શુક્રવારે સંપથાિા મેઇિ િોલમાં ભારતિા ગણતંત્ર હદિિી ઉજવણીિા કાયયક્રમિું આયોજિ કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં દેશ માટે જાિિી આહુહત આપિારા શિીદોિે વંદિ કરવા સાથે ધ્વજવંદિ, રાષ્ટ્ર ગીત ગાિ અિે ભોજિિો લાભ મળશે.સંપકક: ભાિુબિે પીપરીયા 020 8270 2303.

n

રાધાકૃષ્ણ મંદિર, ઇન્ડીયિ એસોહસએશિ, પકોફીલ્ડ પટ્રીટ, િેધરશો, અોલ્ડિામ Ol8 1QJ ખાતે તા. ૨૮-૧-૧૨િા રોજ શહિવારે સાંજે ૬-૩૦થી ૯-૦૦ દરહમયાિ િહરદ્વારથી પધારેલા શાપત્રી પવામી શ્રી િહરવલ્લભદાસજી અિે સંતો દ્વારા હશક્ષાપત્રી પૂજિ કાયયક્રમિું આયોજિ કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: 0161 683 0043. n સત્ કેવલ સકકલ યુકે દ્વારા બ્રેન્ટ ઇન્ડીયિ એસોહસએશિ, ૧૧૬ ઇલીંગ રોડ, વેમ્બલી HA0 4TH ખાતે મિાબીજ ઉત્સવ કાયયક્રમિું આયોજિ તા. ૨૯-૧-૧૨િા રોજ બપોરે ૨ કલાકે કરવામાં આવ્યું છે. આ િસંગે પવાગત, પૂ. ગુરુજીિા િવચિ, અિેવાલ, ઉપાસિા આરતી અિે મિાિસાદિો લાભ મળશે. સંપકક: યશવંત પટેલ 07973 408 069. n ઇન્ટરનેશનલ દસધ્ધાશ્રમ શદિ સેન્ટર, ૨૨ પામરપટિ રોડ, િેરો HA3 7PR ખાતે બાળકો અિે યુવાિો સંપકૃતિા શ્લોકો સારી રીતે બોલી શકે તે માટે ગત તા. ૨૨-૧-૧૨થી એક ક્લાસિું આયોજિ કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં શ્રી ઇ. આર. બાલાજી હવષ્ણુ સિપત્રિામ, ગીતા, લલીતા સિપત્રિામ અિે હિન્દુ ધમયિા શાપત્રોિા શ્લોકો અંગે અંગ્રેજીમાં સમજ આપી યોગ્ય રાગ સાથે શ્લોકો કંઠપથ કરવા માગયદશયિ આપશે. કોઇ પણ િકારિા વય કે જાતી ભેદ વગર દર રહવવારે સવારે ૧૦થી ૧૧-૩૦ દરહમયાિ આ વગોયિો મફત લાભ મળશે. સંપકક: 020 8426 0678.

ભજનીકો ખિલ્યા બેફામ રાધેશ્યામ! શ્રી સીતારામ પખરવાર, લેસ્ટરનો ભજનોત્સવ

www.abplgroup.com

ડો. મીના દેસાઇ સાથે સવાાઇકલ કેન્સર અંગે વાતાાલાપ િર ગુરૂવારે રાત્રે ૭-૦૦ કલાકે MATV Sky-793 પર

THURSDAY: 7:00 PM સેન્ટ્રલ માંચેપટર યુહિવહસયટી િોસ્પપટલ્સ, NHS ફાઉન્ડેશિ ટ્રપટ, માંચેપટર રોયલ ઇન્ફમયરીિા ગાયિેકોલોજીકલ સાયટોલોજીિા ક્લીિીકલ િેડ, સાયટોપેથોલોજીપટ કન્સલ્ટન્ટ ડો. મીિા દેસાઇ CBE સાથે સવાયઇકલ કેન્સર અિે બ્રેપટ કેન્સર અંગે ચચાય કરશે કોકકલા પટેલ. આ િસંગે ભારતિા િજાસત્તાક હદિે દેશભહિિા ગીતો રજૂ કરશે રાહશ રાગા. MATVિો લોકહિય કાયયક્રમ સીબી લાઇવ જુઅો અિે જોવાિી હમત્રોિે ભલામણ કરો. સમગ્ર હવશ્વમાં કોઇ પણ પથળે Sky793 પર MA TV પર સીબી લાઇવ કાયયક્રમિું જીવંત િસારણ અથવા ઇન્ટરિેટ દ્વારા TVU Player Channel 75203 ઉપર જોઇ શકાય છે. TVU Player ડાઉિલોડ કરવા માટે જુઅો વેબસાઇટ

www.tvunetworks.com આપના મંતવ્યો આજે જ 'ગુજરાત સમાચાર'ને લખીને મોકલી આપો. Email: cblive_matv@yahoo.co.uk

શ્રી હિન્દુ મંહદર લેપટર ખાતે તા. ૨૧-૧-૧૨ શહિવારે શ્રી સીતારામ પહરવારિો ભજિ ધૂિ કાયયક્રમ યોજાયો િતો. જેમાં બહમિંગિામ, હમલ્ટિ કકન્સ, લંડિ, િોહટંગિામ, લાફબરો, િોધયમ્પટિ, વેહલંગિબરોિા ભજિીકોએ આખી રાત ભજિોિી રમઝટ બોલાવી િતી. શ્રી માધુભાઇ સોિીએ જણાવ્યું િતું કે આટલા બધા ભજિીકો એક સાથે ભેગા થાય તેજ શુકિ છે અિે બધાિે સાંભળવા મળે તે આપણું અિોભાગ્ય છે. અત્રે ૧૯૭૨માં કાટવાબાપાએ ગાયેલા ભજિોિે યાદ કરાયા િતા. િપતુત તસવીરમાં કાટવા બાપાિા પૌત્ર અિે એહશયિ વોઇસિા કટાર લેખક હધરેિ કાટવા અિે ગૃપ ભજિો રજૂ કરી રહ્યા છે. (તસવીર – અિેવાલ: હદપક જોશી)

Asian Funeral Service " "

# ! . + # ' 2 - ; 1$ ;. - + 0 & 2 .2 '0 / : 1$ ;. - !43 1 ! + / 77 - 78 ! + 1 1 - + 1 : . + - *1)+ 3 1 1 / 78 66 - 7 66 ; + 1 . + - + (4 : % 1% 3 1 !+2 / 9 - 76 '/ ;"# - , % - 1 # ! . + # - !+ / 1 # + + + "1 1 !2 35

"

Serving the Asian Community 346 - 354 Foleshill Road, Coventry CV6 5AJ

0247666 5676 A division of the Heart of England Co-operative Society Ltd.

- ! )$ . ' + -

#

"

'!("$

Asian Funeral Services

35

$

! %

#%&"

$'

' - $' & $* . ' ) $ % $ $% $$ & ' "$ ' ) '$ $ $( -& $ ) % -& $ ) - - $ ( % $ ' $ ' , $* % #

' % ' $

'


36

દેશવિદેશ

Gujarat Samachar - Saturday 28th January 2012

નાઇજીવરયામાં વિવરયલ બોમ્બ બ્લાસ્ટ ગુજરાતી, મહારાષ્ટ્રીયન િવહત ૨૦૦થી િધુના મૃત્યુ અબુજા: નાઇજીરિયાના બીજા નંબિના સૌથી મોટા શહેિ કાનોમાં કટ્ટિપંથીઓ દ્વાિા કિાયેલા શ્રેણીબદ્ધ હુમલામાં બે ભાિતીયો સરહત ૨૦૦થી વધુ લોકો માયાા ગયા છે. બે ભાિતીયોમાંથી એક ગુજિાતી યુવાન કેવલ િાજપૂત છે જ્યાિે બીજો મહાિાષ્ટ્રનો વતની હરિપ્રસાદ ભૂસળ છે. ગુજિાતી યુવાન કેવલકુમાિ િાજપુત મધ્ય ગુજિાતના દેવગઢ બારિયાના વતની હતો. આ ઉપિાંત અનેક ઇજાગ્રથતોમાં બે બાળકો સરહત છ ભાિતીયોનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ તમામને બોમ્બની કિચ વાગવાથી ઇજા થયાનું મનાય છે. આત્મઘાતી બોમ્બસા સરહત ઉગ્રવાદીઓ દ્વાિા ચાિ પોલીસ થટેશન્સ, ઇરમગ્રેશન ઓફિસ, નાઇજીરિયાની ગુપ્ત પોલીસ અને દેશની સુિક્ષા સેવાના હેડ ક્વાટટસાને લક્ષ્યાંક બનાવીને કિાયેલા શ્રેણીબદ્ધ બોમ્બ રવથિોટો અને ત્યાિ બાદ ઉગ્રવાદીઓ અને સુિક્ષા દળો વચ્ચે સજાાયેલી ગોળીબાિની િમઝટમાં ૨૦૦થી વધુ લોકો માયાા ગયા છે. જોકે કાનો થટેટ પોલીસે સત્તાવાિ મૃત્યુઆંક ૧૮૬ હોવાનું જણાવ્યું હતું. ઇજાગ્રથતોમાંથી કેટલાકની હાલત ગંભીિ હોવાથી મૃત્યુઆંક વધવાની સંભાવના છે. બોમ્બ રવથિોટો બાદ

કાનોમા શ્રેણીબદ્ધ વિસ્ફોટ બાદ મચેલી અફડાતફડીઃ (ડાબે) વિસ્ફોટનો ભોગ બનેલો દેિગઢ બારીયાનો િતની કેિલકુમાર રાજપુત

શહેિમાં સત્તાવાળાઓ દ્વાિા ૨૪ કલાકનો કિફ્યૂ લાદી દેવાયો હતો. બોમ્બ રવથિોટોમાં ઘટનાથથળે જ માયાા ગયેલાઓમાં એક આત્મઘાતી બોમ્બિ, એક થથારનક પત્રકાિ અને ત્રણ પોલીસ અરધકાિીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. ઇજાગ્રથતોની સંખ્યા રવશે હજી સુધી થપષ્ટ થયું નથી. બોમ્બ વડે કિાયેલા હુમલાની જવાબદાિી બોકો હિમ ઉગ્રવાદી સંગઠને થવીકાિી છે. આ સંગઠનના પ્રવકતાએ જણાવ્યું કે, કાનોની રવરભન્ન જેલોમાં િખાયેલા તેના સભ્યોને છોડવાનો સિકાિે ઇનકાિ કયોા હોવાથી હુમલા કિાયા છે. ઉગ્રવાદીઓના હુમલામાં માયાા ગયેલાઓમાં કેટલાક રવદેશી નાગરિકોનો પણ સમાવેશ થાય છે. રવદેશી

પાન-૧૦નું ચાલુ

તમારી િાત... ખરેખર આજની નવી પેઢીએ આપણાં પ્રશ્નોનું અધ્યયન કરવું જરૂરી છે અને આપણા બહુજ લવચાર માંગી િેતા સામાજીક પ્રશ્નો અંગે ખૂબજ સુદં ર સંદેિ નવિથામાં રજૂ થાય છે. આપણા ધમદ અને સંપ્રદાયના અમુક િોકો જે રીતે ધમદના નામે િુટં ે છે તથા િોકોમાં ખોટી ઘેિછા ઉભી કરે છે તેનું સુદં ર લનરૂપણ નવિકથામાં કયુું છે. નયનાબેનને સુંદર નવિકથા િખવા બદિ તેમજ 'ગુજરાત સમાચાર'ને તે પ્રલસધ્ધ કરવા બદિ અલભનંદન. - હષષનીત બ્રહ્મભટ્ટ, નોબબરી

તો શું એ રકમ હિે પાછી લઈ શકશો? આપણી લિકેટ ટીમે ઓથટ્રેલિયામાં વરવું પ્રદિદન કયુું છે. લિથતની તો ધજ્જીયા ઉડાવી દીધી, લગલ્િી દંડાની રમત જેવું લિકેટ રમ્યા. આ બાબતે સરકાર ચૂપ છે અને લિકેટ બોડડ થીંગડા મારે છે. આપણે વલ્ડડ કપ જીત્યાં હતાં ત્યારે આ ખેિાડીઓને ફૂિડે વધાવી િગભગ દરેક રાજ્ય સરકારોએ લિકેટ ટીમના પોતાના રાજ્યના ખેિાડીઓને માતબર રકમ તેમજ

નાગરિકોની ઓળખ હજી થઇ નથી. થથારનક લોકોએ બોમ્બ રવથિોટો બાદ પોલીસ થટેશન્સની ઇમાિતોમાંથી ધુમાડા નીકળતા જોયા હતા અને બોમ્બ રવથિોટોનો પ્રચંડ અવાજ સાંભળ્યો હતો. કાનો શહેિમાં રસિીયલ બોંબ બ્લાથટમાં ગંભીિ િીતે ઇજાગ્રથત દેવગઢ બારિયાનાં યુવાનનું સાિવાિ દિરમયાન મોત નીપજ્યું હતું. આ બનાવની જાણ થતાં જ વતનમાં વસતાં પરિવાિજનોમાં ઘેિા શોકની લાગણી િેલાઈ ગઇ છે. ભાઇના મોતની ખબિ સાંભળતા જ આઘાતમાં સિી પડેલા તેના ભાઈને સાિવાિ માટે દવાખાને દાખલ કિવો પડયો છે. દશેક માસ પૂવવે દેવગઢ બારિયાનો કેવલકુમાિ

જમીનના પ્િોટ વગેરે ભેટ આપ્યા હતા. રેલ્વેએ દરેકને ફથટડ કિાસ એરકંડીિન મુસાફરી માટે આજીવન પાસ આપ્યા તો ખાનગી કંપનીઓએ પણ ખોબિે ખોબિે ભેટો ધરી હતી. ઇતકમટેક્ષના કાનૂન મુજબ ભારતમાં રૂલપયા ૫૦ હજારની ભેટસોગાદ ઉપર ૩૦ ટકા વેરો ભરવાનો થાય છે. પણ આ બાપુઓને તો ઇતકમટેક્ષમાંથી પણ વેરામુલિ મળી ગઈ. કોથળાના કોથળા ભરાય એટિા પૈસા ગજવામાં આવી ગયા પછી આ લિકેટવીરોએ જણાવ્યું હતું કે ‘અમે તો દેિનું ગૌરવ વધાયુું છે.’ આ દેિપ્રેમીના દીકરાઓને કહેવાનું મન થાય છે ઓથટ્રેલિયામાં દેિ યાદ ન આવ્યો, ત્યાં સહેવાગને કેમ બળતરા કાઢવી પડી? ધોની લમલડયા સમક્ષ રીટાયર થવાની કેમ વાતો કરવા માંડ્યો? લવશ્વકપની જીતના ગાંડપણમાં અપાયેિા કરોડો રૂલપયા િું હવે પાછા માંગી િકાિે? - જગદીશ ગણાત્રા, વેલીંગબરો

પાકકસ્તાનમાં િાચી લોકશાહી ક્યારે? આપણાં 'ગુજરાત સમાચાર'માં પાકકથતાનમાં સરકાર અને સેના આમને સામને લવષેના લવથતૃત સમાચાર વાંચીને જણાવવાનું કે મરહૂમ કાયદે આઝમ ઝીણા સાહેબની

કાલીદાસ િાજપુત પોતાના પરિવાિની આરથાક સ્થથરત સુધાિવા માટે રૂરપયા કમાવવા માટે આરિકાના નાઈજીરિયા ગયો હતો. જ્યાં ખાનગી પેઢીમાં તે નોકિી કિતો હતો. કેરમકલના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલો કેવલકુમાિ ૨૧ જાન્યુઆિીએ કામ પૂરું થયે સેલ્િ ડ્રાઈવ કિીને તેના બે રમત્રો સાથે પિત િિતો હતો ત્યાિે કાનો શહેિમાં અચાનક બોમ્બ રવથિોટ થયા હતા. હાથ વડે િેંકાયેલો બોમ્બ સીધો તેની કાિ નીચે આવીને અથડાતાં તેની કાિ હવામાં િંગળાઈ હતી. જેમાં પૂણે અને નેપાળના એક-એક યુવાન ઉપિાંત કેવલ એમ ત્રણેય રમત્રોનું મોત નીપજ્યું હતું, તેમ કેવલના રપતા કાલીદાસે ભાિે હૈયે જણાવ્યું હતું. તેમણે વધુમાં કહ્યું હતું કે કાનોમાં િહેતા રબપીનભાઈ ઠનકાિીયા સાથે માિી વાત થતાં તેમણે પોતે મને આ બાબતે જણાવ્યું છે અને હાલ ત્યાં કિફ્યુ હોવાથી તેનો મૃતદેહ લાવવામાં મુશ્કેલી સજાાય તેમ છે. કેવલને પરિવાિમાં એક ભાઈ અને ચાિ બહેનો અને માતા-રપતાનો સમાવેશ થાય છે. આમાંથી એક બહેનના લગ્ન થઈ ગયા છે. કેવલે પોતાના લગ્ન બહેનોને સાસિે વળાવ્યા પછી જ કિવાનો રનણાય લીધો હતો.

જીદને િીધે અખંડ ભારતના થયેિા બે ટુકડા ખુબજ કમનસીબ પુરવાર થયા છે. આઝાદ પાકકથતાનમાં આજ લદવસ સુધી િોકિાહી માત્ર નામની જ રહી છે. મોટા ભાગે ત્યાં િશ્કરી રાજ ચાલ્યું છે. છેલ્િા ચાર વષદથી િોકિાહી સરકાર પર આજે તાનાિાહીનો ખતરો થયો છે. જે ખુબજ લનંદાને પાત્ર છે. પાકકથતાનમાં મોટાભાગની પ્રજા ખુબજ ગરીબીમાં જીવે છે. બીજી બાજુ રાજકીય િોકો ગળાડુબ ભ્રષ્ટાચારમાં મહાિે છે અને પોતાના અને હમદદદીઓના ખીથસા ભરવામાં જ વ્યથત છે. ત્રાસવાદીઓની સંખ્યા વધતી જાય છે, કાયદાના નામે પાકકથતાન આજે ખુબજ નીચિી કક્ષાએ છે. જે ભારત અને પાકકથતાનની પ્રજા માટે માટે ખુબજ લચંતાની બાબત છે. ભારત સરકારે એનઆરઈને મતાલધકારની ભેટ આપવાની ઘોષણા કરી તે ખૂબજ આવકાર પાત્ર છે. લવદેિવાસી ભારતીયોને ઓવરસીઝ કાડડ આપવા માટે હાિમાં રહેિી બે થકીમનું જોડાણ કરીને ભારતીયોને દેિમાં જવાની સરળતા કરી આપી છે. ભારતના પ્રથમ મલહિા ફોટો પત્રકાર હોમાઇ વ્યારાવાિાએ ૯૯ વષદની ઉંમરે વડોદરામાં દુલનયાને અિલવદા કરી. ભગવાન તેમના

• આતંકવાદને પ્રોત્સાહન આપનાર પાકકથતાન હવે ખુદ તેનો ભોગ બની રહ્યું છે. તાલિબાનોએ એક પહાડી ઉપર પાકકથતાની સૈલનકોની લનદદયતાપૂવદક હત્યા કરતો વીલડયો પ્રકાલિત થતાં ચકચાર મચી છે. વીલડયોમાં આંખે પટ્ટી અને હાથકડી બાંધેિા પાકકથતાનના ૧૫ સૈલનકોને કતારબદ્ધ ઉભેિા દિાદવાયા છે. બાદમાં તાલિબાની આતંકવાદીઓ તેમને પોઇતટ બ્િેતક રેતજથી ઠાર મારે છે. પાન-૧૯નું ચાલુ

‘શોલે...’ દામુકાકા ભાિે મૂઝં ાણા. િિી એક વાિ ‘શોલે’ જોયુ,ં પણ મંકોડો માિવાનો મતલબ નો હમજાણો! પાછા ગામડે આવીને જુવારનયાઓ આગળ તો બોલાય નરહ કે કાંઈ હમજાણું નંઈ, અટલે ગુપચુપ ગુપચુપ િિી એક વાિ ‘શોલે’ જોઈ નાખ્યું છતાંય ‘શોલે’ના મંકોડાનું િહથય દામુકાકાને પલ્લે નો પડ્યુ.ં આખિે એમણે જુવારનયાઓ આગળ કબૂલાત કિવી પડી કે બાપલ્યા, મંકોડાને કેમ માિી નાંખે છે ઇ હમજાણું નંઈ. જુવારનયાઓએ સમજાવ્યું કે ‘દામુકાકા, િામગઢના છોકિાને ડાકુઓ ઉપાડી લાવીને ગબ્બિરસંહને પૂછે છે કે આ છોકિાનું શું કિીએ?

આત્માને િાંલત આપે. - ભરત િચાણીયા અને પવરિાર, લૌરેલ વ્યુ, લંડન

િરદાર સ્મારકની રચના સરદાર પટેિ મેમોલરયિ સોસાયટી યુકે સુથતી ખંખરે ી નાખે અને િંડનની અતય સંથથાઓ સાથે હાથ લમિાવી નવી સલમલતનું ગઠન કરવામાં આવે તે આજના સમયની માગ છે. ૧૯૪૭માં સરદારશ્રીએ ૫૬૨ રજવાડાંઓને ભારત સંઘમાં ન ભેળવ્યા હોત તો આજનું ભારત જોવા ન મળત. ભારત-પાકકથતાન અને રાજ-રજવાડાઓનું ત્રીજું રાજ્ય હોત. જુનાગઢ - હૈદ્રાબાદને નમાવીને ભારત સંઘમાં ભેળવ્યા. કાશ્મીરે ભારતમાં જોડાવાનો લનણદય પાકકથતાનના આિમણ બાદ કયોદ. તેના ફળ આપણે ભોગવીએ છીએ. લતબેટ માટે સરદારની દુરદં િ ે ીતા ધ્યાનમાં િેવામાં આવી હોત તો ચાઈનાનો દુઃખાવો ન રહેત. આવા િોખંડી મહાપુરૂષ શ્રી સરદાર વલ્િભભાઈ પટેિનું બેનમૂન થમારક િંડનમાં બનાવવું જોઈએ. જેમાં ૧૯૪૭ પહેિાની લિલટિ હકુમત હેઠળના ઈિાકા તેમજ રાજા રજવાડાની હેઠળના લવથતારના િોકોની હાિત - પલરસ્થથલત - સંથકૃલત - વાહન વ્યવહારની

જવાબમાં ગબ્બિ કંઈ પણ બોલ્યા રવના મંકોડાને માિી નાખે છે. મતલબ કે આ છોકિાને મંકોડાની જેમ મસળી નાખે!’ અંહં... દામુકાકાને છેક હવે સમજાણુ!ં પહેલી વાિ ‘શોલે’ જોયાને અને આ મંકોડાને ભેદ સમજાણા વચ્ચે બાિ વિસનાં વહાણાં વાઈ ગયેલાં! આજે તો આ મંકોડાનો ભેદ ખૂલ્યાને પણ બીજાં બાિેક વિસ થઈ ગયાં, પણ હજીય જ્યાિે જ્યાિે ટીવી પિ ‘શોલે’નું ગાયન આવે કે ઓલ્યો સીન આવે, હંધાય ગામલોકો દામુકાકાના મંકોડાને યાદ કિીને ખડખડ હસે છે! લ્યો ત્યાિે, તમે કદીક ડીવીડી પિ ‘શોલે’ જુઓ ત્યાિે અમાિા દામુકાકાને જરૂિ યાદ કિજો! બાકી આંયાં બધા ઓલિાઇટ છે!

સગવડ આઝાદી સંગ્રામનો ઈલતહાસ ગાંધી સરકારની આગેવાની હેઠળ થયેિ િડતો વગેરન ે ે આવરી િેવા જોઈએ. દેિના લવભાજન વખતે ઊભા થયેિ પ્રશ્નો જે રીતે સરદારે પોતાની આગવી કુનેહથી ઉકેલ્યા તેની આજની પેઢીને જાણકારી મળવી જરૂરી છે. આવું બેનમૂન થમારક બનાવવા માટે શ્રી નારાયણ દેસાઈ, ગુણવંત િાહ, થવામી સલિદાનંદ, દીનકર જોિી, મોરારી બાપુ, પ્રવીણ િહેરી, કાસ્તત ભટ્ટ લવ. મહાનુભાવોને બોિાવી એક કાયદિાળા ગોઠવી થમારકનો તખ્તો તૈયાર કરવો જોઈએ. ગુજરાત સરકાર - ભારત સરકારનો સહકાર સાથે િંડનના ભામાિાઓ ધાલમદ ક કાયોદ તેમજ સામાલજક કાયોદ માટે દાન આપે તો સોનામાં સુગધ ં ભળે. - જે.બી.ચાચા, ડેગન ે હામ

ટપાલમાંથી તારિેલ.ું .. • રમાકાંત એમ. પટેલ, વેમ્બિી વેદ વ્યાસ દ્વારા ક્ષમા લવષે િખાયેિ વાક્ય ટાંકતા જણાવે છે કે "ક્ષમા િહ્મ છે, ક્ષમા સત્ય છે, ક્ષમા અલભમાન છે, ક્ષમા તપ છે, અને ક્ષમા પલવત્રતા છે, ક્ષમા એ જ સંપણ ૂ દ જગતને ધારણ કરી રાખ્યું છે."


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 28th January 2012

કોના બાપની દીવાળી: પોલીસે સમય જાણવા £૩૫૦૦૦ ખર્યાા

n હ્યુમન સટવાસ ટ્રથિ યુકે તરફથી થવામી કૃષ્ણાનંદ આશ્રમની ગૌશાળાના લાભાથષે તા. ૧૪-૧-૧૨ના રોજ દેપાળા સેસિરમાં દેપાળા યુવા કલાકારોએ 'વી ગોિ િેલેસિ' કાયાિમ રજૂ કરી કુલ આજકાલ મોબાઇલ ફોન, કોમ્પ્યુિર, િીવી, રેટડયો અને અસય ઇલેક્ટ્રોટનક્સ £૧૨૦૦નું દાન એકત્ર કયુું હતું. હજુ દાન ગંગા સાધનોનો ઉપયોગ એિલો બધો વધી ગયો છે કે સમય જાણવા માિે ઘડીયાળની ચાલુ જ છે. સંપકક: ટહંમતભાઇ 020 8346 6686. મદદ પણ ન લેવી પડે. પરંતુ લંડનની મેટ્રોપટલિન પોલીસે છેલ્લા બે વષા દરટમયાન સમય જાણવા માિે 'થપીફકંગ ક્લોક'નો ઉપયોગ કરી કુલ £૩૫,૦૦૦ પાઉસડ બગાડ્યા હતા. જ્યારે ડાયરેક્િરી ઇસકવાયરી પાછળ આશરે બે લાખ િોયડનમાં રહેતા અને મૂળ ડભોઉના વતની પાઉસડ બગાડ્યા હતા. શીવ ટ્રાવેલ્સવાળા શ્રીમતી જયશ્રીબેન અને શ્રી મેિ પોલીસે સમય જાણવા માિે આશરે ૧૧૫,૦૦૦ ફોન કયાા હતા. મેિ ટવજયભાઇ રટસકભાઇ પિેલના સુપુત્ર ટચ. પોલીસના પ્રવક્તાએ ખુલાસો કરતાં જણાવ્યું હતું કે "જ્યાં ઇસિરનેિની સગવડ ટરતેશના શુભલગ્ન વેરાખડીના વતની શ્રીમતી ઉપલબ્ધ નહોતી તેવા થથળેથી પુરાવા માિે ચોક્કસ સમય જાણવા અને ચોક્કસ તરૂલત્તાબેન અને શ્રી ફકરીિકુમાર દેસાઇભાઇ સંપકકની માટહતી મેળવવા આ ફોન કરાયા હતાં." અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે સમય પિેલના સુપુત્રી ટચ. ટદિા સાથે તા. ૯-૨-૧૨ના જાણવા માિે કરાતા ફોન કોલનો ખચા ૩૧ પેસસ લાગે છે. હવે આપણાં મનમાં રોજ આનંદ, ગુજરાત ખાતે ટનરધાયાા છે. એવો સવાલ ઉભો થાય કે શું તેઅો તેમના વોકીિોકી સેિ દ્વારા પોલીસ નવદંપત્તીને 'ગુજરાત સમાચાર' પટરવાર તરફથી કંટ્રોલરૂમને કે પોલીસ થિેશને ફોન કરીને આ માટહતી પૂછી ન શકે? શુભકામનાઅો.

શુભ મવવાહ

ખાળે ડુચા અને દરવાજા ઉઘાડા... બેરોજગારીના કારણે ન્થથતી બગડી ગઇ છે. સરહદો સુરટિત રાખવાના બદલે સરકાર ગેરકાયદે વસાહતીઅોની તરફેણ કરે છે અને તેને કારણે વસાહતીઅોની સંખ્યામાં વધારો થયો છે. સરકારે આ મુદ્દે ખુલ્લી ચચાા કરવી જોઇએ." એમ્પલોયમેસિ ટમટનથિર ટિસ ગ્રેયલીંગ અને ઇમીગ્રેશન ટમટનથિર ડેટમયન ગ્રીને જણાવ્યું હતું કે "ટિિનની ઇમીગ્રેશન સીથિમમાં સંગઠનીય અંધેરને કારણે મોિી સંખ્યામાં લોકોએ બેનીફીટ્સ લેવા માિે દાવો કરી રહ્યા છે. તેને કોઇ પણ સંજોગોમાં ચલાવી લેવામાં આવશે નટહં અને લેબરને તેઅો જે મૂકી ગયા હતા તે બદલ શરમ અનુભવવી જોઇએ. અમે તાકીદે આ સમથયાનો ઉકેલ લાવી દઇશું. આ માિે અમે પ્રથમ મજબૂત ઇટમગ્રેશન સીથિમ અમલી બનાવશું અને બીજું અમે નવી પેઢીની ડેિા ટસથિમ બનાવશું જેમાં લાયકાત ધરાવતા ન હોય તેમને કોઇ રીતે બેનીફીટ્સ મળશે નટહં. ભુતકાળમાં આવા બેનીફીિ લેનારની નાગરીકતા અંગે કોઇ નોંધ રખાતી નહોતી." બન્ને નેતાઅોએ જણાવ્યું હતું કે "અમે તપાસ કરીશું કે જે લોકો બેનીફીટ્સ લે છે તેઅો ખરેખર તે માિે હક્કદાર છે કે નટહં. અમે કેિલાક એવા લોકોને શોધી કાઢ્યા છે જેમના સામે ગંભીર પ્રશ્નાથા ટચહ્નો લાગેલા છે. ઇમીગ્રેશન થિેિસ કે પછી બેનીફીટ્સનો હક્ક નટહં ધરાવતા લોકોને

બોલાવીને અમે તપાસ કરીશું. જોકે તેના બેનીફીટ્સ બંધ કરતા ત્રણ માસ લાગશે." જે આંકડા જાહેર થયા છે તેમાં ગત વષષે ૨૦૧૧માં બેરોજગારી, ઇસકમ સપોિડ, કેરસા એલાઉસસ અને અિમતાના લાભ લેનારા કુલ ૫.૫ ટમટલયન લોકોમાં ટવદેશમાં જસમેલા કુલ ૩૭૧,૦૦૦ લોકો હોવાનું બહાર આવ્યું છે. જેમાંના ૨૫૮,૦૦૦ યુરોપીયન ઇકોનોટમક ટવથતારની બહારના દેશોના હોવાનું જણાયું છે. ઇયુ દેશના કામ કરવા માંગતા લોકો અટહ બેનીફીટ્સ મેળવી શકે છે જ્યારે પૂવમીય યુરોપના અમુક દેશના લોકો રજીથટ્રેશન થકીમમાં નોંધાયાના બાર માસ બાદ જ લાભ મેળવી શકે છે. બેનીફીટ્સ લેનારા લોકોમાં સૌથી મોિી સંખ્યા પાફકથતાન, સોમાલીયા અને ભારતના લોકોની છે. તેમની સાથે બાંગ્લાદેશ, ઇરાન અને ઇરાકના લોકો પણ જોડાયેલા છે. હાલમાં નેિ ઇમીગ્રેશનની સંખ્યા ૨૫૨,૦૦૦ છે જે રેકોડડરૂપ છે. ટમટનથિરો શ્રી ગ્રેયલીંગ અને શ્રી ગ્રીને જણાવ્યું હતું કે "લોકોમાં પ્રથમ નજરે એવી લાગણી હોય છે કે અસય દેશના લોકોને કોઇ જ બેનીફીટ્સ મળવા જોઇએ નટહં. પરંતુ જેમણે અટહં કામ કયુું હોય તેમને મુશ્કેલીના સમયમાં મદદ ન થાય તે બીન વ્યવહારીક ગણાશે." િેલીગ્રાફે આ અંગે કરેલા સવષેમાં કુલ ૬૦% લોકોએ જણાવ્યું હતું કે આવા વસાહતીઅોને કોઇ પણ

પાન નં. ૧થી ચાલુ

ટહસાબે બેનીફીટ્સ આપવા જોઇએ નટહં. જ્યારે ૩૨% લોકોએ જણાવ્યું હતું કે તેમણે કરેલ કમાણી મુજબ તેમને લાભ આપી શકાય. ત્રણ િકા લોકોએ જણાવ્યું હતું કે દેશની હાલત સુધરે ત્યારે તે અંગે ટવચારી શકાય. જ્યારે માત્ર ચાર િકા લોકોએ જણાવ્યું હતું કે તેમને ટિટિશ નાગરીકની જેમ જ સમાન લાભ આપવા જોઇએ. અત્રે હાલમાં બેરોજગારી ભથ્થુ પ્રટત સપ્તાહ £૬૭.૫૦ અને અિમતા ભથ્થુ £૯૪.૨૫ લેખે આપવામાં આવે છે. હાઉસીંગ બેનીફીિની રકમ તેથી વધારે છે જેને સરકાર £૨૬,૦૦૦ની આવક મયાાદા મૂકી કાપવા માંગે છે. જે લોકોએ સતત બે વષા કામ કયુું હોય અને પછી બેકાર થઇ ગયા હોય તેમને બેકારી ભથ્થા ઉપરાંત કામ ન હોવાના કારણે કે પછી તટબયત સારી ન હોવાના કારણે કામ ન થતું હોય તો £ ૬૭.૫૦ જેિલું બીજુ એમ્પલોયમેસિ સપોિડ એલાઉસસ મળે છે. જ્યારે એસાયલમ પર આવેલા લોકોને તો મફતમાં જ ભોજન અને રહેવાની વ્યવથથા સરકાર દ્વારા અપાય છે. સરકાર હાલમાં ટવટવધ રીતે યુરોપમા અસય દેશોમાંથી થઇ રહેલા ધસારાને િાળવા પ્રયત્નશીલ છે. સરકાર ટવદેશમાં જસમેલા લોકોને મળતી નોકરીઅો પર પણ કાબુ મેળવવા માંગે છે કેમ કે છેલ્લા દસકામાં ૯૦% નોકરીઅો ટવદેશમાં જસમેલા લોકોને મળી હતી.

(". -" 3+0 (++'&*$ /+ 03 ,-+,"-/3 !+ 3+0 2 */ /+ ."(( 3+0- ,-+,"-/3 ./ ("/ !" ( 2&/% ,-+,"-/3 . (".

નેપાલમાં ગુરખાઅોને £૩.૭ મમમલયનની મદદ ટિટિશ આમમીમાં સેવાઅો આપતા ગુરખાઅોની નોકરીમાંથી છિણી કરવામાં આવનાર છે ત્યારે ટિિનના ઇસિરનેશનલ ડેવલપમેસિ સેિેિરી એસડ્રયુ માઇકલે નેપાળમાં ગુરખા જીલ્લામાં આવેલા ગામડાઅોમાં પીવાના શુધ્ધ પાણી અને અસય સવલતોના ટનમાાણ માિે £૩.૭ ટમટલયનની મદદ કરવાની જાહેરાત કરી છે. છેલ્લા ૩૦ વષામાં મદદની રકમ ૨૫% વધારવામાં આવી છે. એસડ્રયુ માઇકલે નેપાલના રાપાસીંગ ગામના રહીશોને જણાવ્યું હતું કે "તમને સહકાર આપવા બદલ અમે ટિિનમાં ગૌરવ અનુભવીએ છીએ. તમારા યુવાનોને અમારા ટિટિશ આમમી માિે મોકલો છો તો બદલામાં અમે આ રીતે તમારુ સસમાન કરીએ છીએ."

મિમિશ પ્રમિમનમિમંડળ ભારિ જશે

માંચેથિરના સેલફડડ ખાતે બોિીંગ ડેના ટદવસે ભારતીય ટવદ્યાથમી અનુજ ટબડવે હત્યા બાદ ભારતીય ટવદ્યાથમીઅોના ભાટવ અંગે યુટનવટસાિીઝ યુકે દ્વારા ચચાા યોજાઇ હતી. બીજી તરફ ભારતીય ટવદ્યાથમીઅોને ટિિનમાં તેમની સુરિા વ્યવથથાની ખાતરી કરાવવા લોડડ કમલેશ પિેલ, ઇથિ લંડન યુટનવટસાિીના વાઇસ ચાસસેલર પ્રો. પેટ્રીક મેક્ઘી સટહત અસય અગ્રણી ટશિણટવદોનું પ્રટતટનટધ મંડળ આગામી માચા માસમાં ભારતના મુંબઇ, ટદલ્હી અને હૈદ્રાબાદની મુલાકાત લેનાર છે. સેસટ્રલ લંડનમાં યોજાયેલી એક પત્રકાર પટરષદમાં યુટનવસમીિી યુકે અને ટિટિશ કાઉન્સસલે સેલફડડમાં મોતને ભેિેલા ભારતીય યુવાન અનુજ ટબડવેના ટનધન બદલ ખેદ વ્યક્ત કયોા હતો અને ભારતીયટ વદ્યાથમીઅોની સુરિા અંગે સઘન ચચાા કરી હતી. આ બેઠકમાં યુટનવસમીિી યુકેના પ્રેટસડેસિ

અને ટિથિોલ યુટન.ના વાઇસ ચાસસેલર એટરક થોમસ, ઇથિ લંડન યુટનવટસાિીના વાઇસ ચાસસેલર પ્રો. પેટ્રીક મેક્ઘી, યુટન. યુકેના ટચફ એક્ઝીક્યુિીવ ટનકોલા ડેસડ્રીજ, ટિટિશ કાઉન્સસલના એકા. કોઅોડમીનેિર અને ઇમીગ્રેશન એડવાઇઝર હેલન ક્લ્યુઝ, યુટન. યુકેના પોલીસી એડવાઇઝર જો એિવુલ, યુટન. યુકેના ડાયરેક્િર અોફ કોમ્યુટનકેશસસ નાઇજેલ સીમેસસ, યુટન. યુકેના પ્રેસ અોફફસર હેલન બાકકર અને ઇથિ લંડન યુટનવટસાિીના પ્રેસ અોફફસર ગેરેથ ગ્રીન ઉપન્થથત રહ્યા હતા. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે દર વષષે આશરે ૫૩૪,૦૦૦ ટવદ્યાથમીઅો યુકે અભ્યાસ કરવા આવે છે જેમાંના ૪૫,૫૦૦ ભારતીય હોય છે અને તેની સુરિા માિે ટવટવધ પગલા લેવામાં આવે છે. વધુ અહેવાલ માટે જુઅો એશિયન વોઇસ પાન નં. ૧૩.

લોહીના વેપાર બદલ... રોમાનીયામાં રહેતી ટદકરીની તસવીર બતાવી ટદકરીને નુકશાન પહોંચાડવાની ધમકી આપી વેશ્યાવૃત્તી કરવા મજબૂર કરાઇ હતી. સંડોવાયેલા ફકરીિ રાભેરૂએ આ યુવતી સાથે બળજબરીપુવાક શારીટરક

"//&*$. "

37

* $&1" 3+0

&*$. 0-3 + ! &*$. 0-3 +*!+* "( ) &( &*#+ # ./ ("/ +) " .&/" 222 # ./ ("/ +)

સંબંધો બાંધ્યા હતા અને તેને એક સપ્તાહ માિે ઘરે પણ રાખી હતી. આિલું જ નટહં યુવતી દ્વારા વેશ્યવૃત્તી થકી થતી કમાણી પણ લઇ લેવામાં આવી હતી. લેથિર મક્યુારીના અહેવાલ મુજબ ભોગ બનેલી યુવતી અંગ્રેજી બોલી શકતી નથી અને રોજે રોજના ત્રાસથી કંિાળીને તે લંડન ભાગી છૂિી હતી. પરંતુ એવો આિેપ થાય છે કે તેનું પાછું અપહરણ કરીને લેથિર ભેગી કરવા ટ્રેનમાં બેસાડી દેવાઇ હતી પરંતુ ટ્રેન ઉપડે તે પહેલા ફરીથી તે ભાગવામાં સફળ રહી હતી.

+0- (+ ( ("//&*$. .," & (&./ + 2% / -" 3+0 2 &/&*$ #+-

પાન નં. ૩૮થી ચાલુ

તપાસ િૂકડીના ડીિેક્િીવ કોસથિેબલ થિુ પામરે જણાવ્યું હતું કે આ તપાસ ખૂબજ અઘરી અને જિીલ હતી. ભોગ બનેલ ૨૨ વષાની યુવતી ખૂબજ મજબૂત હતી અને તેણે તપાસ માિે છેક સુધી ખૂબજ સહકાર આપ્યો હતો. અમે આ બદલ તેના ખૂબજ આભારી છીએ." ચોંકાવનારા કેસમાં લેથિરશાયર કોસથિેબ્યુલરીની ટસરીયસ િાઇમ િીમે યુકે બોડડર એજસસી અને સીરીયસ અોગષેનાઇઝ્ડ િાઇમ એજસસીએ સાથે મળીને તપાસ આદરી હતી.


38

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 28th January 2012

$ "! !"

#

#

"

%%%

% % 1+ "/ 5(/ !6 $&/

' #%

4 !7 /&&/ 37 #6(/ /- , %

% .

4

,

,

% % , +

("* 3/ % "(+(27 4 (+ !+$

/$-(-& 2(,$ # 71 5$$*

, (+ ) + 0 ,

7 '.. ". 3*

)

$8 &

8 ./+( # 2 5(/ !6 $2 ' /'4

#

% %

%

'

( ,

% . %

% ) )

% .

02 " + ( ' ' + , . %- ' % % , ( % -

&

,

!"

1 -

< = &0 9 > &(!/7 )6! 2$2&#2 ;:: 6 ,

$-2.-

, 2. /,

(/!/ 2 &/ /#2 (/ 4 )6! 2$2&#2 $4*.2 4 $4*.6> *( &, 3 !6 $2 ' '6 ( ! -

% * %

, , /

00.5 . # (##+$1$6 ' 6

) % %-

)

$,!+$7

3#!307

$-2.- . # $-2.- (##+$1$6

//+7

1 . +(-& . # (##+$1$6 ' 6

3#!307

$,!+$7

લોહીના વેપાર બદલ લેસ્ટરના બ્રેસટ િાઉ.ના નેતા િાઉન્સસલર એન જ્હોન સામે તપાસ થશે િીરીટ રાભેરૂ સહહત ચાર દોહિત શીરડી સાંઇ બાબા મંહદરની પ્લાનીંગ એપ્લીિેશન બાબતે વગ વાપરવાનો આક્ષેપ 

શીરડી સાંઇ બાબા મંહદરની હવવાદાસ્પદ બનેલ પ્લાનીંગ એપ્લીકેશનનો હનણવય લેવામાં પોતાની વગ વાપરી મહત્વની ભૂહમકા ભજવનાર િેસટ કાઉન્સસલના નેતા કાઉન્સસલર એન જ્હોન તપાસનો સામનો કરી રહ્યા છે. એક લેબર કાઉન્સસલર દ્વારા લીક કરવામાં આવેલા ઇમેઇલને આધારે ચોંકાવનારી માહહતી બહાર આવી છે. િેસટ કાઉન્સસલના લેબર ગૃપના નેતા દ્વારા ધમકી આપવાના અને પ્લાનીંગ કમીટીના સદસ્યો પર દબાણ આપવાના આક્ષેપ અંગે લેબર નેતા એડ હમહલબેસડ તેમજ અહધકારમંડળોને જાણ કરવામાં આવી છે. લેબર નેતા એન જ્હોન સામે આક્ષેપ છે કે તેમણે પ્લાનીંગ કમીટીના

!

કાઉન્સસલરોને સૂચના આપી હતી કે તેમણે હહસદુ મંહદરની હવરોધમાં વોટ કરવો. જે પ્લાનીંગ કાયદાની હવરુધ્ધ છે અને પ્લાનીંગ કમીટીના સદસ્યોએ જે તે પ્લાનીંગ એપ્લીકેશન અંગે જરૂરી ધારાધોરણોને અનુસરીને પોતાની રીતે સ્વતંત્ર હનણવય લેવાનો હોય છે. તેમની સામે અસય આક્ષેપ એવો છે કે પ્લાનીંગ કમીટીમાં પોતાનો મત રજૂ કરનાર કાઉન્સસલરને ધમકાવ્યા હતા અને તેમની

" $" &

%$

$-4

5)14 16.7 8)6,9;9)=-4 +7 <3

'& %

#

! " !(!

$(

" # ;: .9 @ ' " ' 1/0;: $7 )6+<6 1/0;: 75*):)

#8-+1)4 !)+3)/-: >1;0 " % ( '# $(

' '

@ @ @ @ @

975 8 8

"!

7) )97,) !79*)6,)9 ?,-9)*), 0-66)1 #! $

"

% !

$ #$

<*)1 16+ )

&

રોમાનીયાથી લવાયેલી યુવતીને બળજબરીપૂવવક વેશ્યવૃત્તી માટટ દબાણ કરવા બદલ લેસ્ટર ક્રાઉન કોટટે લેસ્ટરના ૫૯ વષવના કકરીટ રાભેરૂ સહહત કુલ ચાર જણાને દોહષત ઠટરવ્યા છે. લેસ્ટરના બેલગ્રેવ ખાતે શલલી સ્ટ્રીટમાં રહેતા કકરીટ રાભેરૂએ ભોગ બનેલ યુવતીને ઘરમાં ગોધંી રાખી હોવાના અને તેની સાથે શારીહરક સંબંધો રાખ્યા હોવાનું પણ પુરવાર થયું છે. જ્યોજવ અવરામ (૨૪) જ્યોર્વના ટોમા (૩૧) કકરીટ રાભેરૂ અને લેસ્ટરના નોથવકફલ્ડ્સના હવક્ટોહરયા રોડ ઇસ્ટ ખાતે રહેતા ક્લોડીયા ઘેસસીયુ (૩૩)ને ૧૪ હદવસના ટ્રાયલ બાદ પોતાના ફાયદા માટટ વેશ્યાવૃત્તી કરાવવા બદલ લેસ્ટર ક્રાઉન કોટટે દોહષત ઠટરવ્યા હતા. ક્લોડીયા

%"

7;-4 $9)6:.-9: ("' "( %*

<5*)1 "! "!

' @ @ @ @ @

અનુસંધાન પાન. ૩૪

8 8 516 ;>7 :0)916/ " (# " @ 88 @ 88

#$ ! & " 16 ! "

' " 05-,)*), <5*)1 -401 ")237; 0<2

ઉપરાંત સ્ટાસડડેસ બોડે અોફ ઇંગ્લેસડ કે જે લોકલ ગવનવમસે ટની કાયવવાહીના ધોરણો પર નજર રાખે છે તેને પણ જાણ કરવામાં આવી છે. હલબરલ ડટમોક્રેટના ડટપ્યુટી લીડર કાઉ. ડટહનયલ િાઉને 'ગુજરાત સમાચાર'ને જણાવ્યું હતું કે "લીક થયેલ ઇમેઇલ દ્વારા સ્થાહનક કાઉન્સસલના લેબર ગૃપની હચંતાજનક વતવણકું બહાર આવી છે. આ અંગે લેબર નેતાગીરીને જરૂરી તપાસની સત્તા છે અને જે રીતે િેસટ કાઉન્સસલનો વહીવટ ચાલે છે તે અંગે સ્થાહનક જનતાને હૈયાધારણ આપવું જોઇએ. " હલક થયેલા ઇમેઇલમાં જણાવેલ અમુક બાબતોને કાઉન્સસલની ૨૦૧૧ની હમહનટોનું પણ સમથવન મળ્યું છે જેમાં પ્લાનીંગ કમીટીમાં થયેલ બદલાવની માહહતી મળે છે.

>>> 8)6,9;9)=-4 +7 <3

%+

05-,)*), "! "!

સામે હશસ્તના પગલા ભરવા ધમકી આપી હતી. તેમની સામે ત્રીજો આક્ષેપ એવો છે કે તેઅો મંહદરની પ્લાનીંગ અરર્ માટટ ફેિઆ ુ રી ૨૦૧૧માં મળનાર પ્લાનીંગ કમીટીની મીટીંગમાંથી એહશયન (હહસદુ) કાઉન્સસલરને દૂર કરવા માંગતા હતા. કાઉન્સસલર એન જ્હોન સામે ચોથો આક્ષેપ એ છે કે તેઅો લેબર પાટલી અને કાઉન્સસલના પ્લાનીંગ પરમીશન અંગેના ધારાધોરણોનું પાલન કરવામાં હનષ્ફળ ગયા હતા. કાઉન્સસલર જ્હોન દ્વારા કરાયેલા કહેવાતા હનયમ ભંગ અંગે કાઉન્સસલના મોનીટરી અોકફસર સમક્ષ રજૂઆત કરવામાં આવી છે જેઅો કાઉન્સસલરોના કોડ અોફ કંડક્ટ અંગે નજર રાખે છે. આ

' '

975 8 8

!

!#

""

$

@ @ @ @ @

$7976;7 -> (793 &)6+7<=-9 ,576;76 7: 6/-4-: "&

"

" $

"

@ @ @ @ @ !"

ઘેસસીયુ (૩૩)ને કોટટે તેજ સમયે ૧૨ માસની સજા ફટકારી હતી જ્યારે અસય ત્રણને પછીથી સજા ફટકારવામાં આવશે. ભોગ બનનાર યુવતીને ૨૦૧૦ના અંતમાં રોમાનીયાથી રેસ્ટોરંટમાં વેઇટર તરીકે નોકરી આપવાની લાલચ આપી હિટન લાવવામાં આવી હતી. પરંતુ જ્યારે તે અહહ આવી ત્યારે તેને રોજ રાત્રે ૧૫ વ્યહિઅો સાથે શારીહરક સંબંધ બાંધવો પડતો હતો. ભોગ બનેલ યુવતીને તેની

! $ ! +1.'(1+ '6)+1 !+6:.)+7 %461* %.*+

'78

!+3* '6)+1 84 3*.'

અનુસંધાન પાન. ૩૭

+6

6'3)-+7

$# .975 01+)/7 #)6 9)6+1:+7 )4/)9? )9 : #)4))5 )197*1

કિરીટ રાભેરૂ 

%

&

# "

! #" &

"448.3, #

2'.1 /92(4 5'6)+1 ;'-44 )4 90 "

551;

/ %" . .* 0 $'

$'$.2

+" $ ' ##", #,*( 3 +") ! 2- 1""&

!

''' $ #!"# ' %$


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 28th January 2012

Why travel with

Southall Travel?  Number One Travel Agent to India,

sA¦¸Ael qòAvel 

with over 20 years experience

 Open 24 hours a day, seven days a week. Call us anytime

 Price guarantee will not be beaten on price

 Specialists for worldwide flights and holidays with any airline, anywhere, anytime  Fast and reliable service  Multilingual staff

offering impartial advice

 UK’s 100 Fast Track Companies (Sunday Times 2005)

 Trusted household brand for total peace of mind

sA¸e j ˆA mAqe yAºA krvAnuù psùw krˆAe?

20 v¿A#¸I qòAvelmAù anuvI aevA

Art yAºA mAqenA æ¸m nùbrnA qòAvel aejNq

 iwvsnA cAevIsey klAk ane sPtAhnA sAtey iwvs kAe¤ po smye fAen krAe

 AvnI gerùqI

amne Av bAbte kAe¤ po bIq krI ˆkˆe nih

 ivËmAù gme TyAù kAe¤ po

smye kAe¤ po aerlA¤nnI flA¤q ke hAelIdez mAqenA in¿oAùt

 zdpI ane sùtAe¿AkArk sevA  bhuA¿AIy SqAf

ewAvmuKt slAh

 yukenI 100 fASq qòek kùpnI pEkInI aek (sNde qA¤Ms 2005)

 mnnI ˆAùit mAqenuù œrœrmAù ÀoItuù ivËsnIy nAm

Call Centre open 24 hours

A BTA 80626

0208 843 6800

Think Travel, Think Southall Travel www.southalltravel.co.uk

39


40

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 28th January 2012

Gujarat Samachar  
Gujarat Samachar  

Gujarat Samachar weekly news paper