Page 1

F I R S T & F O R E M O S T G U J A R AT I W E E K LY I N E U R O P E Let noble thoughts come to us from every side

અા નો ભદ્રા: ક્રતવો યન્તુ િવશ્વત: | દરેક દદશામંાથી અમને શુભ અને સુંદર દવચારો પ્રાપ્ત થાઅો

"(,)( ) ! $!!&"+"/

**).

"&

' $& $(#) * '+*"+, -* (, ) -%

સંવત ૨૦૬૭, વૈશાખ વદ ૧૧ તા. ૨૮-૦૫-૨૦૧૧થી ૦૩-૦૬-૨૦૧૧

/L #MW0 O;.IW( N3(

,E/&,/-EP O )% "8.E -O+E 0 *O( -EP -O 0O *A

-(H @E:5*/ X)(H )E5S0 -E#M <)L3H.0 O*/

#-*2( $-& ). 3 #

W= E1 DE(H 9.OW&4E E.S /E /E /E /E ?H -(O" 3-ES

%/-1+

VUUV L/P#H 5E'L ":-EC/ &'E ":JR$1H W24L W2<Y& &'E 5 O# -EW6&H -E#M 5P) T /O

4")*%-1 +0% !/(/)'/ !

$

2%( "1-6 #)0&/):

'

))1% %;%4

!)/ 3)1 (%:5 % 9)). %0 62 %4.-1+ %8%-/%&/) *24 3%4')/

30

)E5S0-EP N /L E 0L)#O) #H2H >H" 2 /L L "L2H 0L7@OW(75 (L 0LG7@ 0 2<&I O -O 0H 3 3O

!

%.(%/) 2%( 4))1 64))6 24)56 %6) 21(21 " !)/ 3)1 (%:5 % 9)). %0 62 30

!

L F 0O )% -O 0H 3 E.

$

#KQ 5-.-EP

2(+) %1) 246, -1',/): !)/ 3)1

%-, < %33/:

28th May to 3rd June 2011

!

Volume 40, No. 4

... * '+*"+, -* (, ) -%

21 62 %6 %0 30 71 %0 62 30

ગુજરાતનો વિકાસઃ કૃવિ ક્ષેત્રે ૧૬.૭૩ ટકા, ઉદ્યોગ ક્ષેત્રે ૧૦ ટકા

)/ -E/H (2H 3E E(O 3I,E/P, ' /BO !L

પ્રમુખ ઓબામાનું યુકે આગમન

ભલે પધાયાા... ગાંધીનગિઃ ગુજરાતના મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ થોડા દદવસ પૂવવે ગુજરાતનો જીડીપી (ગ્રોસ ડોમેસ્ટટિ પ્રોડક્ટ) વૃદિ દર ચીન િરતાં પણ વધારે હોવાનું તેમ જ િૃદિ ક્ષેત્રના દવિાસથી ગ્રામીણોની ગરીબી ઘટ્યાનું િહ્યું હતું. તેમની આ વાતને હવે આંિડાનું સમથથન મળ્યું છે. દડરેક્ટોરેટ ઓફ ઈિોનોદમક્સ એન્ડ ટટેટેસ્ટટિના અહેવાલ અનુસાર, વિથ ૨૦૧૦-૧૧માં ગુજરાતની જીડીપીમાં વધારો થયો છે અને વૃદિ દર ૧૧.૫૮ ટિા નોંધાયો છે. રાજ્યે િૃદિ, ઉદ્યોગ અને સેવા ક્ષેત્રે દવિાસ સાધ્યો છે. દડરેક્ટોરેટ ઓફ ઈિોનોદમક્સ એન્ડ ટટેટેસ્ટટિે તૈયાર િરેલા આંિડાએ ટપષ્ટ િયુું છે િે ગુજરાતમાં િૃદિ ક્ષેત્રે જબરદટત દવિાસ થયો છે. િૃદિ ક્ષેત્રનો દવિાસ દર વધીને ૧૬.૭૩ ટિા અને સેવા ક્ષેત્રનો દવિાસ દર વધીને ૧૨.૨૪ ટિા થયો છે જ્યારે ઉદ્યોગ ક્ષેત્રે દવિાસ દર ૧૦ ટિા છે. છેલ્લા દસિામાં પહેલી વાર ૨૦૦૯-૧૦ અને ૨૦૧૦-૧૧ એમ સતત બે વિથમાં જીડીપી ગ્રોથ રેટ બે આંિડામાં પહોંચ્યો છે. ગુજરાતનો આદથથિ દવિાસ દર ૧૦.૨૩ ટિા છે.

* % -) 2).+ !+# ( &2 ( + &# & -+ / & " ()&# 2 )) )+& 0# ,- '#(.- ,* # & &, / #& &

3

3 3 !#

$

$

!

( %$ " ( !! ! %

'

( !!

(2 ')+ 0)+& 0# ,-#( -#)( + / #& & .( - & *+# & , && ).+ 1* +-, && ! + , + ,. $ - -) / #& #&#-2 #, , +/# / #& & !)+ ( # ( .,-+ &#

# &&& !

!%

#05#45+% 1(('3 &6.54 +)*54 #94

;

105#%5

#7,+ #5'. #/0+-$*#+

&6.54 +)*54 #94

;

વિથ ૨૦૦૦ પછીના દસિામાં ગુજરાતમાં ચોમાસું પણ સતત સારું રહ્યું છે, નમથદા િેનાલનું નેટવિક દવટતયુું છે જેનો સીધો લાભ રાજ્યના અથથતંત્રને મળ્યો છે. વાયબ્રન્ટ સદમટ બાદ રાજ્યમાં મોટા પાયે મૂડીરોિાણ થયું છે તેના ફળટવરૂપે ગુજરાતનો દવિાસ દર ઊંચો ગયો છે. નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં રાજ્યની દવિાસગાડી ટોપ દગયરમાં દોડે છે. ૨૦૦૯-૧૦માં રાજ્યના અથથતંત્રે ૧૦.૨૩ ટિાના દરે દવિાસ િયોથ હતો. વિથ ૨૦૦૧માં આવેલા દવનાશિ ભૂિંપ અને ૨૦૦૨માં થયેલા િોમી તોફાનો પછી ગુજરાતના અથથતંત્રને થોડોિ ફટિો પડ્યો હતો, પણ મુખ્ય પ્રધાનના દવઝનના લીધે ગુજરાતે સતત આગેિૂચ િરી છે. છેલ્લા દસિામાં એટલે િે ૨૦૦૧-૦૨થી ૨૦૧૦-૧૧માં ગુજરાતના અથથતંત્રે અગાઉના દસિાના દર િરતાં ૧૦.૩ ટિાનો વધારો નોંધાવ્યો છે. છેલ્લા એિ દસિાથી ગુજરાતનું નેતૃત્વ નરેન્દ્ર મોદી સંભાળી રહ્યા હોવાથી આનો પૂરેપૂરો યશ તેમને જાય છે. જીડીપીનો વૃદિ દર ૨૦૦૧-૦૨માં ૮.૭૩ ટિા, ૨૦૦૨-૦૩માં ૭.૮૯ ટિા, ૨૦૦૩-૦૪માં ૧૫.૦૨ ટિા અને ૨૦૦૪-૦૫માં ૮.૬૧ ટિા રહ્યો હતો.

"' 60&'35#-' 4633'0&'3 1( 0&+#0 2#442135 %+5+:'04*+2

!+4# '37+%'4 (13 0&+# 6$#+ %*'0)'0

13

અમેરિકાના પ્રમુખ બિાક ઓબામા ત્રણ રિવસના રિટન પ્રવાસે આવી પહોંચતા બકકંગહામ પેલેસના પ્રાંગણમાં ક્વીન એરલઝાબેથ-બીજાંએ ભવ્ય ગાડડ ઓફ ઓનિ દ્વાિા તેમને આવકાયાા હતા. પ્રમુખ ઓબામાએ સોમવાિે પત્ની રમશેલ સાથે આયલલેન્ડના નાનકડાં મનીગાલ ગામની મુલાકાત લીધી હતી. (પ્રમુખ ઓબામા પાકિટતાનના ભારત પ્રત્યેના વલણ માટે શું માને છે? તે જાણવા વાંચો પાન નં. ૨૭)

! #013 #3-

1/(13& 1#& 10&10

/#+. 4#.'4 4#/53#7'. %1 6-

888 4#/53#7'. %1/


2

હિટન

Gujarat Samachar - Saturday 28th May 2011

હિટનિાં ભારતીય ૮ વષષિાં ૩.૮ લાખ વધ્યા લંડનઃ ઈંગ્લેન્ડ અને વેલ્સમાં રહેતાં લઘમતીઓની સંખ્યામાં માત્ર આઠ વષષના ગાળામાં ૨૫ લાખનો વધારો થયો છે. ઓફિસ ઓિ નેશનલ ટટેટેસ્ટટક્સ (ઓએનએસ)ના અંદાજિત આંકડા અનુસાર ૧૭.૫ લાખનો વધારો ઈજમગ્રેશનના અને ૭૩૪,૦૦૦નો વધારો વધતા િન્મદરના કારણે છે. આ વધારાનો અથષ એ છે કે ૨૦૦૧થી ૨૦૦૯ના સમયગાળામાં લઘુમતી વસતીમાં ૩૭ ટકાની વૃજિ થઈ છે. અશ્વેત અને એજશયન િૂથોમાં ભારતીય વસતી ૩૮૦,૦૦૦ વધીને ૧૪.૩ લાખ થઈ છે, જ્યારે પાફકટતાનીઓની વસતી ૭૨૮,૦૦૦ના વધારા સાથે ૧૦ લાખે પહોંચી છે. ઓએનએસ અનુસાર, દેશની વસતીમાં દર છ વ્યજિમાંથી એક વ્યજિ હવે વંશીય લઘુમતી અથવા બીનશ્વેત પચચાદભૂ ધરાવતી હશે. અભ્યાસ હેઠળના આઠ વષષમાં પસ્ચચમ યુરોજપયન અને કોમનવેલ્થ દેશોમાંથી ઈજમગ્રન્ટ્સના ધસારાથી શ્વેત જવદેશીઓની વસતીમાં ૫૫૦,૦૦૦નો વધારો થયો છે. ઈજમગ્રેશન, િન્મદરમાં વૃજિ અને રાજ્યાશ્રયની માગણીના કારણોસર અશ્વેત અને એજશયન બેકગ્રાઉન્ડ ધરાવતાં િૂથોનાં

લોકોની સંખ્યામાં ૨૦ લાખ લોકોનો વધારો થયો છે. ઓએનએસ દ્વારા ઈજમગ્રેશન ગણતરી, સેન્સસનો ડેટા તથા િન્મ અને મરણના રેકોર્સષનો આધાર લઈ વતષમાન વસતી અંદાિો સાથે તાળો મેળવાયો હતો. માઈગ્રેશનવોચના સર એન્ડ્ર્યુ ગ્રીને આશંકા વ્યિ કરી છે કે િો આ દરે ઈજમગ્રેશન વધશે તો આગામી ૨૦ વષષમાં જિટનની વસજત ૭૦ જમજલયને પહોંચશે. જિજટશ ન હોય તેવી શ્વેત વસતીમાં માત્ર ૫૫૩,૦૦૦નો વધારો િણાયો છે, િેમાંથી ૫૧૪,૦૦૦ લોકો માઈગ્રન્ટ્સ તરીકે ઈંગ્લેન્ડ અને વેલ્સમાં આવ્યાં છે. આ લોકો યુરોપમાં અન્યત્ર િન્મેલાં છે. િોકે ઓટટ્રેજલયા, ન્યૂ ઝીલેન્ડ, કેનેડા અને દજિણ આજિકામાંથી પણ મોટો લોકપ્રવાહ આવ્યો છે. મોટા ભાગનો વધારો જિટને ૨૦૦૧માં યુરોજપયન યુજનયનમાં િોડાયેલાં દેશો માટે પોતાના દ્વાર ખુલ્લાં મૂક્યાં તે પછી અને ખાસ કરીને પોલેન્ડ અને પૂવષ યુરોપનાં લોકોનાં કારણે છે. અશ્વેત અને એજશયન િૂથોમાં ભારતીય વસતી ૩૮૦,૦૦૦નો વધારા સાથે ૧૪.૩ લાખ અને પાફકટતાની વસતી ૭૨૮,૦૦૦ના વધારા સાથે ૧૦ લાખની થઈ છે.

ભારતીય ટેલેન્ટથી કેિરન સરકારને પરસેવો છૂટ્યો લંડનઃ પોતાના દેશના પ્રોફેશનલ્સને નોકરીઓ આપવામાં સૌથી વધારે અવસર ઊભા કરનાર દેશની ડેવીડ કેમરન સરકારે અત્યારે ઇમમગ્રેશન મનયમોને વધારે કડક બનાવતાં મવદ્યાથથીઓ અને પ્રોફેશનલ્સના મવઝા બાબતે કડક કાયદાઓ લાગુ કરી દીધા છે. આમ છતાં ત્યાં ભારતીય તેમજ નોન યુરોમપયન દેશોના ટેલેન્ટેડ પ્રોફેશનલ્સને લઈને ખાસ્સો ડર ઊભો થયો છે. ‘હાઉસ ઓફ કોમન્સ’ની પબ્લીક એકાઉન્ટ્સ કમમટીએ એ વાત ઉપર મિંતા વ્યક્ત કરી છે કે અત્યારે પણ ‘ઇન્ટર કંપની ટ્રાન્સફર’ દ્વારા ભારતીય તેમજ નોન યુરોમપયન દેશોના પ્રોફેશનલ્સ મિટન સુધી પહોંિી રહ્યા છે. કમમટીએ ખાસ એ વાત ઉપર ભાર આપ્યો છે કે કેટલીય ભારતીય આઇટી કંપનીઓ પોતાના કમમિારીઓને ટ્રાન્સફર કરીને મિટન મોકલી રહી છે. સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ આ રસ્તે હજારો પ્રોફેશનલ્સને તાજેતરમાં જ અહીં મોકલવામાં આવ્યા છે. આ અંગ જાણકારોનું કહેવું છે કે કદાિ મિટનને એ વાતનો ડર રહેતો હશે કે ભારતીય પ્રોફેશનલ્સ, ટેલેન્ટની બાબતે મિમટશ પ્રોફેશનલ્સ કરતાં સવાયા સામબત થયા છે. આ જ કારણ છે કે કેમરન સરકાર મયામમદત સંખ્યામાં ભારતીય તેમ જ નોન યુરોમપયન દેશોના પ્રોફેશનલ્સને મિટનમાં કામ કરવાની પરવાનગી આપી રહી છે.

દેશમાં સોમવારે ભારે પવન સાથે ધૂળની ડમરી ઉડતા લોકો મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગયા હતા તેમ જ ઠેર ઠેર ટ્રાફિકને પણ અસર થઇ હતી. ઇંગ્લેન્ડ અને સ્કોટલેન્ડમાં સોમવારે ૧૩૦ ફકલોમીટરની પ્રતત કલાકની ઝડપે વાવાઝોડું િૂંકાવાની આગાહી કરવામાં આવી હતી, પરંતુ સદનસીબે થોડા કલાકોમાં જ વાવાઝોડું શાંત થઈ ગયું હતું.

સ્મિથ પર હુિલાની યોજના િહિના અગાઉ ઘડાઈ િતી લંડનઃ ધાજમષક બાબતોના જશિક ગેરી સ્ટમથ પર શેરીમાં હુમલો કયાષના લગભગ એક મજહના પહેલાથી તેમને શાળાની બહાર મારવાની યોિના ચાર મુસ્ટલમ જવદ્યાથથીઓ, અકમોલ હુસેન (૨૬), શેખ રશીદ (૨૭), અઝાદ હુસેન(૨૫) અને જસમોન આલમે(૧૯) ઘડી હોવાનું જાણી શકાયું છે. સીક્યુજરટી સજવષસીસ દ્વારા અકમોલની કારમાં છુપાવાયેલાં જાસૂસી સાધનમાં હુમલાના ઘટનાટથળેથી તેઓ ભાગી છૂટ્યાં ત્યારે થયેલી વાતચીત રેકોડડ થઈ હતી. રેકોજડિંગમાં આ જવદ્યાથથીઓ એમ કહેતા સંભળાય છે કે આ એ િ પ્રાણી છે િેને આપણે મારવા અને ખતમ કરવા માગીએ છીએ. $ & $" & !# ( ) #$ # ! !! % & % ' )!& ! $ #) # "" ) ! !# % % & !# ( )

Your local Hub: Hot Red Chillies!!!! Authentic Punjabi Cuisine: Hot Red Chillies!!!! Taste the Difference at: Hot Red Chillies!!!!

Your local Curry House right here in Eastcote… no more travelling to Southall to experience the mouth tingling authentic flavours and culinary bonanza of North India

The sensational flavours of Punjab varying from the rustic Makki ki Roti with Sarson ka Saag to the award winning Punjabi Chicken Masala • Special Punjabi Chaats • Top notch breads • Delicate Kebabs and Tikkas

• Rich Punjabi Curries • Distinctive Indo-Chinese delights • Special Punjabi breakfast

All available to you locally now!!!!! Add a Punjabi Zing to your house parties, office gatherings, events and occasions available at special prices.

,- +$ 000 #))

&$"#-

219 Field End Road, Eastcote, Pinner HA5 1QZ OPEN 7 DAYS A WEEK, 12NOON TO 11PM OPEN PLAN KITCHEN • FULLY LICENSED & AIR CONDITIONED

!! +,

' $ ! ,% ! % & $') ') & ) ')'&+'

% " .

$

," "#'+ - ')# , ! !)' ! '* & $ * & ) & !* '

!! +,

)+ )%*

)+

&& .+ +$

-.+( + (,! +,

+* +* +* +*

&

/ / / /

)&$

1

'& !+!'&*

(($.

/ / / / / / /

&& ., / / / /

)'*& ' (- +1

)

+)'$, %$ )'

&& .,

/ / / / / / /

+* +* +* +*

TEL: 020 8868 0900 !

અનેક જવષયોનું જશિણ આપતા હતા. ગયા વષષની ૧૨મી િુલાઈએ નજીકના માઈલ એન્ડથી ચાલીને શાળાએ િતા હતા ત્યારે સવારના આઠ વાગ્યા પછી આ ગેન્ગ દ્વારા તેમના પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. વ્હાઈટહાઉસે િણાવ્યું હતું કે તેઓ શાળામાં ધાજમષક જશિણના વડાના પદે હોવાથી િ તેમને હુમલાનો જશકારબનાવાયા હતા. કોટડ સમિ એવી રિૂઆત થઈ હતી કે ટોળકીએ સ્ટમથ પર હુમલો કયોષ તેની િણો અગાઉ હુસેન એમ કહેતો સંભળાય છેઃ દરેકને કવાયત તો યાદ છે ને? એક સાથે બેન્ગ, બેન્ગ, બેન્ગ, બેન્ગ. આ પછી હુમલો થાય છે તેની ૧૦ જમજનટ સુધી રેકોજડિંગ શાંત રહે છે.

% 15 FF O

ly ng y. LL pp oki wa BI ons a n bo ake-a OD iti whe or t FO Cond AD very 2011 UR ) – IMA deli pril YO hurs OPT ng a d of A -T ify ri en un ec de til (S se sp or or id un a e al Ple tabl V ur yo

KING OF PUNJABI CUISINE

રેકોજડિંગનાં અંશો સ્નેસષિૂક ક્રાઉન કોટડ સમિ જાહેર કરવામાં આવ્યાં હતાં, િેમાં ઈટટ લંડનમા બોઉ ખાતેની સેન્ટ્રલ િાઉન્ડેશન ગલ્સષ ટકૂલમાં ધાજમષક જશિણના વડા સ્ટમથ પર હુમલાની યોિના હુસેને ઘડી હોવાનું િણાય છે. રેકોજડિંગમાં હુસેન કહે છેઃ આ િ કૂતરાને આપણે મારવા અને ખતમ કરી નાખવા ઈચ્છીએ છીએ. તે ઈટલામની હાંસી ઉડાવે છે અને લોકોનાં મનમાં શંકાઓ ઊભી કરે છે. કોઈ મુસ્ટલમ ન હોય છતાં ઈટલામનું જશિણ આપવાની નોકરી કેવી રીતે કરી શકે? િજરયાદી વકીલ સારા વ્હાઈટહાઉસે રિૂઆત કરી હતી કે સ્ટમથ ગભષપાત,ઈચ્છામૃત્યુ અને ટત્રીની ભૂજમકા સજહત

&,

,

+ ( &.,$/ )!

&& .,

EAT IN • TAKEAWAY • HOME DELIVERY

3(05 53((5 10'10 "

(0'10

(.

/$,. 4$.(4 (92.13$51634 &1 6#163 "13.'8,'( 3$7(. *(05

!

!

$.. )13 5+( %(45 '($.4

$,31%, "$

#$

#

$.. )13 %(45 '($.4 2,(&(4 1) %$**$*(

! #$" $

"#

"

#

( & "(

"! "$ $ ' #

%


રિટન

Gujarat Samachar - Saturday 28th May 2011

સ્ટીલ જાયન્ટ ટાટા યુકેમાં ૧૫૦૦ કમમચારીઓ ઘટાડશે લંડનઃ અગ્રણી થટીિ ઉમપાદક ટાટા કંપની યુકેની તેની ત્રણ ફેક્ટરીમાંથી ૧૫૦૦ નોકરીમાં કાપ મૂકશે. કંપનીના આ પિિાંથી ઉદ્યોિ અને દેશના અથષતંત્રને મોટો ફટકો પડશે તેવું અથષશાથત્રના ગનષ્ણાતો માની રહ્યા છે. ભારતીય કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે તેના થકનથોપષ પ્િાન્ટને બંધ કરવા અથવા મોટા ભાિની કામિીરી બંધ કરવાની તેની યોજના છે, જેનાથી ૧૨૦૦ નોકરીને અસર થશે. આ ઉપરાંત, ટીસાઇડમાં આવેિાં પ્િાન્ટ્સમાં પણ ૩૦૦ નોકરીમાં કાપ મૂકાશે. જોકે, આિામી પાંચ વષષ દરગમયાન તેના િોન્િ િોડક્ટ્સ ગબઝનેસમાં ૪૦૦ ગમગિયન પાઉન્ડનું રોકાણ કરવાની જાહેરાત પણ કંપનીએ કરી હતી. કમષચારી યુગનયનોએ જણાવ્યું હતું કે નોકરીઓમાં કાપની અસર યુકેમાં ટાટાના ૮ ટકા વકકફોસષને થશે. ટાટા કંપનીના જણાવ્યા મુજબ છેલ્િાં બે વષષથી તેના િોન્િ િોડક્ટ્સ ગડગવઝને ખોટ સહન કરી છે અને કન્સટ્રક્શન ઉદ્યોિ સગહત તેના કેટિાક મુખ્ય માકકેટ્સમાં પણ ઘટાડો નોંધાયો છે. જે કમષચારીઓની નોકરી જવાની છે તેમને શક્ય તમામ સહાય અને મદદ કરવાની જાહેરાત પણ ટાટા કંપની દ્વારા કરવામાં આવી હતી.

સીલીએક રડસીઝ અંગે રનદાન જાગૃરત અરિયાન ૩૦ જૂને કામદારોની હડતાળ

લં ડ નઃ ગિટનમાં સીિીએક ગડસીઝના ગનદાન અને તે અંિે જાગૃગતને વધારવા તે મ જ ગ્િુ ટે ન મુ િ આહારની િાપ્યતાની જરુગરયાતને સુધારવાના સીિીએક યુકેના અગભયાનમાં િોડડ ધોળકકયા અને િોડડ િૂમ્બા આઈટીવીનાં ગધસ મોગનિંિ કાયષ િ મના રેગસડેન્ટ ડોકટર સેિેગિટી ટીવી જીપી ડો. ગિસ થટીિી એમબીઈ અને શેફ કફિ ગવકેરી સાથે જોડાયા હતા. સીિીએક ગડસીઝ ગિટનમાં દર ૧૦૦માંથી એક વ્યગિને અસર કરે છે. િંભીર િકારના આ ઓટોઈમ્યુન રોિમાં શરીરનું રોિિગતકારક તંત્ર ઘઉં, જવ અને અને રાઈમાં મળતાં ગ્િુટેન સાથે િગતગિયા કરે છે, જેના પગરણામે રોિિગતકારક શગિ શરીર સામે જ આિમણ કરે છે. જો સમયસર ગનદાન કરવામાં ન આવે તો આ રોિના કારણે બીનફળદ્રુ પ તા(ઈન્ફગટડ ગિટી), વારં વાર કસુ વાવડ, ઓથટીઓપોરોગસસ અને આંતરડાનાં કેન્સર પણ થાય છે. તાજે ત રના સં શોધન અનુ સાર દદદીઓમાં રોિના િક્ષણો ઉમપન્ન થાય તેના પછી

ગનદાન કરી શકવા માટે સરેરાશ ૧૩ વષષ રાહ જોવી પડે છે અને અસરગ્રથતોમાંથી માત્ર ૧૦થી ૧૫ ટકાનું જ ગનદાન કરી શકાયું છે. ગિટનમાં ૫૦૦,૦૦૦થી વધુ િોકો ગનદાન કરાયા વિરનાં છે અને જોખમ હેઠળ જીવી રહ્યાં છે. સીિીએક યુકેના જાગૃગત સપ્તાહ ’ધ ગ્િુટેન ફ્રી ચેિેન્જ’ના ભાિરૂપે ૧૮ મેએ પાિાષમેન્ટમાં આયોગજત કાયષિમમાં એથથર રેન્ટઝેન સીબીઈ સગહત સાંસદો, િોડડ અને ચેગરટીના સમથષકો હાજર હતાં. િોડડ ધોળકકયા અને િોડડ િૂ મ્ બાએ સીિીએક રોિોથી પીડાતાં દદદીઓ માટેની સખાવતી સંથથા સીિીએક યુકે તથા આ રોિ ગવશે જાગૃગત અને ગનદાનને સુધારવાના અને ગ્િુટેનમુિ આહારની જોિવાઈ વધારવાના તે ના અગભયાનને સમથષ ન આપ્યું હતું. ગ્િુટેન િોગટન ઘઉં, જવ અને રાઈમાં મળે છે . આ ત્રણમાંથી િેડ, પાથતા, ગપઝા, કેક્સ અને બીઅર વિેરે બને છે. સોસેજ, સોસ, સોયાસોસ તેમ જ અન્ય ઘણાં િોસેથડ ઉમપાદનોમાં પણ ગ્િુ ટે ન નો ઉપયોિ થાય છે.

લંડનઃ દેશનાં પબ્લિક સેક્ટરમાં બે વષષ સુધી વેતનવધારાને થથગિત કરાયાથી ભારે રોષે ભરાયેિા કામદાર સંિઠનો દેશને થંભાવી દેવાના મૂડમાં છે. ૧૦ િાખથી વધુ યુગનયન સભ્યો ૩૦મી જૂનના રોજ હડતાળનું આયોજન કરી રહ્યાં છે. સરકારને સૌથી વધારે અસર થાય તે માટે શ્રેણીબધ્ધ વોકઆઉટ કરાશે. ગશક્ષકો, ટેક્સ અગધકારીઓ, યુગન.િેક્ચરસષથી માંડી કોથટિાડડ કન્ટ્રોિસષ સુધીના મુખ્ય કમષચારીઓ હડતાળમાં જોડાશે.

3

‘એફબીઆઇ-૨૦૧૧’ મેગેઝીન વાચકોને સતત અવનવી વાચન સામગ્રી પિરસતા રહેતા 'ગુજરાત સમાચાર અને એપિયન વોઇસ' દ્વારા પસધ્ધહસ્ત અને અનુભવી લેખકો દ્વારા લખાયેલા પવપવધ લેખો સપહત સપવસ્તર માપહતી ધરાવતો 'એફબીઆઇ-૨૦૧૧' મેગેઝીનનો અંક સવવે લવાજમી ગ્રાહકોના કરકમળમાં સાદર રજૂ કરતા અમે ગવવની લાગણી અનુભવીએ છીએ.

ધારમમક સંપ્રદાયોની પરરષદની સ્થાપના લંડનઃ હાઉસ ઓફ કોમન્સમાં ૧૬મી એગિિે ભારતમાં ગવકસેિા ગહન્દુ, જૈન, બુધ્ધ, શીખ અને પારસી (ઝોરોથટ્રીઅન) ધમષ-સંિદાયોનાં નેતાઓનું ઐગતહાગસક સંમિ ે ન યોજાયું હતુ.ં જેમાં ધમષ-સંિદાયોની પગરષદ (કાઉન્સીિ ઓફ ધાગમષક ફેઈથ્સ)ની થથાપના થઈ હતી. કન્ઝવવેગટવના સાંસદ થટીફન હેમન્ડ દ્વારા િાયોગજત તથા િેબરના સાંસદ િારેથ થોમસ અને ગિબડેમના સાંસદ જ્હોન હેગમંગ્સના ટેકા સાથે સંમિ ે નનું આયોજન કાઉન્સીિ અધ્યક્ષ ડો. નટુભાઈ શાહ અને એક્ઝીક્યુગટવ બોડડ દ્વારા થયું હતુ.ં થટીફન હેમન્ડે શાંગતપૂણષ વસવાટ, યુકમે ાં ગબઝનેસ અને વ્યવસાય દ્વારા ગવગવધ સેવાઓ માટે ગિગટશ ગહન્દુ, જૈન, બુધ્ધ, શીખ અને પારસી સંિદાયોનાં િદાનની કદર કરવા સાથે આ પહેિ માટે નેતાઓને અગભનંદન આપ્યા હતા. ૧૦૦થી વધુ મહેમાનોની ઉપબ્થથગતમાં યાન િવિોક(બૌધ્ધ), અગનિ ભાનોટ(ગહન્દુ), ડો.નટુભાઈ શાહ(જૈન), ભાઈસાહેબ મોગહન્દર ગસંઘ (શીખ), દોરાબ ગમથત્રી (ઝોરોથટ્રીઅન) તેમ જ ત્રણ સાંસદો અને જયશ્રી કુન્ડુ (ભારતીય હાઈ કગમશન) દ્વારા દીપ િિટાવીને પગરષદનું ઉદ્ઘાટન કયુિં હતુ.ં અનુષા સુિમણ્યમ અને તેમનાં જૂથે િાથષના નૃમયો કયાષ હતાં.

ડો. શાહે ભારતમાં ગવકસેિાં ધમષસિં દાયોની સમાન સાંથકૃગતક પશ્ચાદભૂની વાત કરવા સાથે ધમષનો અથષ સમજાવ્યો હતો. વ્યગિનાં અસીગમત ફિકના કાયષ અને કતષવ્યો, શારીગરક અને આધ્યાબ્મમક જીવનમાિષ, ગવચાર અને િવૃગિ ધમષમાં સમાઈ જાય છે. તે તમામ જીવોનાં કલ્યાણ માટે મન અને હ્રદયની શુધ્ધતા સાથે િેમ, કરૂણા અને સમાનભાવ તથા વ્યગિ, પગરવાર, સમાજ, સંિઠનો અથવા સરકારો માટે પગવત્ર ગનયમો દશાષવે છે. તેમણે કહ્યું હતું કે ઘણી વખત સામાન્ય િજામાં ધમષસિં દાયો અંિે િેરસમજ થતી હોવાથી કાઉન્સીિ તેમની જાગૃગત વધારવા િયાસ કરશે અને જાહેર ક્ષેત્રનાં મુદ્દાઓ પરમવે તેમના મૂલ્યો સમજાવશે. વધુ માગહતી માટે તથા થવૈબ્છછક મદદ કરવા નટુભાઈ શાહનો સંપકક કરવો. ફોન ઃ ૦૨૦ ૮૨૦૦ ૦૮૨૮, ઈમેઈિ- info@dharmicfaiths.org

(N zS f p s u d p V ¡, N zS f p s u Ü p f p R ¡ë g p 2 5 h j p £\ u A p ` _ u k ¡h p d p ? )

d p ¡i u s \ p A ~ i p _ p h s _ u A p ` _ u k ¡h p d p ?

hed

Å ç b p ¡ l p L z_ p d V p V p _ d õ s ¡

25

lis Estab

rs yea

Atlantis - The Palm Dubai

a g p B V $& l p ¡g u X $¡` ¡L $¡Æ T B Þ X $u e p , \ p B g ¡Þ X $, Q p B _ p A p ¡õ V ²$¡g u e p , e y. A ¡k . , L $¡_ ¡X $p d y„ b B , A d v $p h p v $, b f p ¡X $p , f p S > L $p ¡V $, ` p ¡f b „ v $f , c yS > , q v $h , N p ¡h p , r v ë l u , A p N °p A _ ¡L ¡f p g p _ p B f p ¡b u , q L $g u d p „ Å f p ¡ X $p f , A ¡Þ V ¡b ¡, d p ¡ç b p k p

Chat free on

TRAVEL Chat Free anytime

www.cruxton.com 0844 993 4510 / 0208 515 9204 ( v f f p ¡S d p ¡X ¡k y^ u )

email sales@cruxton.com

0844 993 4525 (Business & First Class)

Cruxton House, Harrovian Business Village, Bessborough Road, Harrow HA1 3EX

Fully bonded for ultimate protection ATOL 3348/IATA/ABTA


રિટન

Gujarat Samachar - Saturday 28th May 2011

સ્ટીલ જાયન્ટ ટાટા યુકેમાં ૧૫૦૦ નોકરીમાં કાપ મૂકશે લંડનઃ અગ્રણી થટીિ ઉમપાદક ટાટા કંપની યુકેની તેની ત્રણ ફેક્ટરીમાંથી ૧૫૦૦ નોકરીમાં કાપ મૂકશે. કંપનીના આ પિિાંથી ઉદ્યોિ અને દેશના અથષતંત્રને મોટો ફટકો પડશે તેવું અથષશાથત્રના ગનષ્ણાતો માની રહ્યા છે. ભારતીય કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે તેના થકનથોપષ પ્િાન્ટને બંધ કરવા અથવા મોટા ભાિની કામિીરી બંધ કરવાની તેની યોજના છે, જેનાથી ૧૨૦૦ નોકરીને અસર થશે. આ ઉપરાંત, ટીસાઇડમાં આવેિાં પ્િાન્ટ્સમાં પણ ૩૦૦ નોકરીમાં કાપ મૂકાશે. જોકે, આિામી પાંચ વષષ દરગમયાન તેના િોન્િ િોડક્ટ્સ ગબઝનેસમાં ૪૦૦ ગમગિયન પાઉન્ડનું રોકાણ કરવાની જાહેરાત પણ કંપનીએ કરી હતી. કમષચારી યુગનયનોએ જણાવ્યું હતું કે નોકરીઓમાં કાપની અસર યુકેમાં ટાટાના ૮ ટકા વકકફોસષને થશે. ટાટા કંપનીના જણાવ્યા મુજબ છેલ્િાં બે વષષથી તેના િોન્િ િોડક્ટ્સ ગડગવઝને ખોટ સહન કરી છે અને કન્સટ્રક્શન ઉદ્યોિ સગહત તેના કેટિાક મુખ્ય માકકેટ્સમાં પણ ઘટાડો નોંધાયો છે. જે કમષચારીઓની નોકરી જવાની છે તેમને શક્ય તમામ સહાય અને મદદ કરવાની જાહેરાત પણ ટાટા કંપની દ્વારા કરવામાં આવી હતી.

સીલીએક રડસીઝ અંગે રનદાન જાગૃરત અરિયાન ૩૦ જૂને કામદારોની હડતાળ

લં ડ નઃ ગિટનમાં સીિીએક ગડસીઝના ગનદાન અને તે અંિે જાગૃગતને વધારવા તે મ જ ગ્િુ ટે ન મુ િ આહારની િાપ્યતાની જરુગરયાતને સુધારવાના સીિીએક યુકેના અગભયાનમાં િોડડ ધોળકકયા અને િોડડ િૂમ્બા આઈટીવીનાં ગધસ મોગનિંિ કાયષ િ મના રેગસડેન્ટ ડોકટર સેિેગિટી ટીવી જીપી ડો. ગિસ થટીિી એમબીઈ અને શેફ કફિ ગવકેરી સાથે જોડાયા હતા. સીિીએક ગડસીઝ ગિટનમાં દર ૧૦૦માંથી એક વ્યગિને અસર કરે છે. િંભીર િકારના આ ઓટોઈમ્યુન રોિમાં શરીરનું રોિિગતકારક તંત્ર ઘઉં, જવ અને અને રાઈમાં મળતાં ગ્િુટેન સાથે િગતગિયા કરે છે, જેના પગરણામે રોિિગતકારક શગિ શરીર સામે જ આિમણ કરે છે. જો સમયસર ગનદાન કરવામાં ન આવે તો આ રોિના કારણે બીનફળદ્રુ પ તા(ઈન્ફગટડ ગિટી), વારં વાર કસુ વાવડ, ઓથટીઓપોરોગસસ અને આંતરડાનાં કેન્સર પણ થાય છે. તાજે ત રના સં શોધન અનુ સાર દદદીઓમાં રોિના િક્ષણો ઉમપન્ન થાય તેના પછી

ગનદાન કરી શકવા માટે સરેરાશ ૧૩ વષષ રાહ જોવી પડે છે અને અસરગ્રથતોમાંથી માત્ર ૧૦થી ૧૫ ટકાનું જ ગનદાન કરી શકાયું છે. ગિટનમાં ૫૦૦,૦૦૦થી વધુ િોકો ગનદાન કરાયા વિરનાં છે અને જોખમ હેઠળ જીવી રહ્યાં છે. સીિીએક યુકેના જાગૃગત સપ્તાહ ’ધ ગ્િુટેન ફ્રી ચેિેન્જ’ના ભાિરૂપે ૧૮ મેએ પાિાષમેન્ટમાં આયોગજત કાયષિમમાં એથથર રેન્ટઝેન સીબીઈ સગહત સાંસદો, િોડડ અને ચેગરટીના સમથષકો હાજર હતાં. િોડડ ધોળકકયા અને િોડડ િૂ મ્ બાએ સીિીએક રોિોથી પીડાતાં દદદીઓ માટેની સખાવતી સંથથા સીિીએક યુકે તથા આ રોિ ગવશે જાગૃગત અને ગનદાનને સુધારવાના અને ગ્િુટેનમુિ આહારની જોિવાઈ વધારવાના તે ના અગભયાનને સમથષ ન આપ્યું હતું. ગ્િુટેન િોગટન ઘઉં, જવ અને રાઈમાં મળે છે . આ ત્રણમાંથી િેડ, પાથતા, ગપઝા, કેક્સ અને બીઅર વિેરે બને છે. સોસેજ, સોસ, સોયાસોસ તેમ જ અન્ય ઘણાં િોસેથડ ઉમપાદનોમાં પણ ગ્િુ ટે ન નો ઉપયોિ થાય છે.

લંડનઃ દેશનાં પબ્લિક સેક્ટરમાં બે વષષ સુધી વેતનવધારાને થથગિત કરાયાથી ભારે રોષે ભરાયેિા કામદાર સંિઠનો દેશને થંભાવી દેવાના મૂડમાં છે. ૧૦ િાખથી વધુ યુગનયન સભ્યો ૩૦મી જૂનના રોજ હડતાળનું આયોજન કરી રહ્યાં છે. સરકારને સૌથી વધારે અસર થાય તે માટે શ્રેણીબધ્ધ વોકઆઉટ કરાશે. ગશક્ષકો, ટેક્સ અગધકારીઓ, યુગન.િેક્ચરસષથી માંડી કોથટિાડડ કન્ટ્રોિસષ સુધીના મુખ્ય કમષચારીઓ હડતાળમાં જોડાશે.

3

‘એફબીઆઇ-૨૦૧૧’ મેગેઝીન વાચકોને સતત અવનવી વાચન સામગ્રી પિરસતા રહેતા 'ગુજરાત સમાચાર અને એપિયન વોઇસ' દ્વારા પસધ્ધહસ્ત અને અનુભવી લેખકો દ્વારા લખાયેલા પવપવધ લેખો સપહત સપવસ્તર માપહતી ધરાવતો 'એફબીઆઇ-૨૦૧૧' મેગેઝીનનો અંક સવવે લવાજમી ગ્રાહકોના કરકમળમાં સાદર રજૂ કરતા અમે ગવવની લાગણી અનુભવીએ છીએ.

ધારમિક સંપ્રદાયોની પરરષદની સ્થાપના લંડનઃ હાઉસ ઓફ કોમન્સમાં ૧૬મી એગિિે ભારતમાં ગવકસેિા ગહન્દુ, જૈન, બુધ્ધ, શીખ અને પારસી (ઝોરોથટ્રીઅન) ધમષ-સંિદાયોનાં નેતાઓનું ઐગતહાગસક સંમિ ે ન યોજાયું હતુ.ં જેમાં ધમષ-સંિદાયોની પગરષદ (કાઉન્સીિ ઓફ ધાગમષક ફેઈથ્સ)ની થથાપના થઈ હતી. કન્ઝવવેગટવના સાંસદ થટીફન હેમન્ડ દ્વારા િાયોગજત તથા િેબરના સાંસદ િારેથ થોમસ અને ગિબડેમના સાંસદ જ્હોન હેગમંગ્સના ટેકા સાથે સંમિ ે નનું આયોજન કાઉન્સીિ અધ્યક્ષ ડો. નટુભાઈ શાહ અને એક્ઝીક્યુગટવ બોડડ દ્વારા થયું હતુ.ં થટીફન હેમન્ડે શાંગતપૂણષ વસવાટ, યુકમે ાં ગબઝનેસ અને વ્યવસાય દ્વારા ગવગવધ સેવાઓ માટે ગિગટશ ગહન્દુ, જૈન, બુધ્ધ, શીખ અને પારસી સંિદાયોનાં િદાનની કદર કરવા સાથે આ પહેિ માટે નેતાઓને અગભનંદન આપ્યા હતા. ૧૦૦થી વધુ મહેમાનોની ઉપબ્થથગતમાં યાન િવિોક(બૌધ્ધ), અગનિ ભાનોટ(ગહન્દુ), ડો.નટુભાઈ શાહ(જૈન), ભાઈસાહેબ મોગહન્દર ગસંઘ (શીખ), દોરાબ ગમથત્રી (ઝોરોથટ્રીઅન) તેમ જ ત્રણ સાંસદો અને જયશ્રી કુન્ડુ (ભારતીય હાઈ કગમશન) દ્વારા દીપ િિટાવીને પગરષદનું ઉદ્ઘાટન કયુિં હતુ.ં અનુષા સુિમણ્યમ અને તેમનાં જૂથે િાથષના નૃમયો કયાષ હતાં.

ડો. શાહે ભારતમાં ગવકસેિાં ધમષસિં દાયોની સમાન સાંથકૃગતક પશ્ચાદભૂની વાત કરવા સાથે ધમષનો અથષ સમજાવ્યો હતો. વ્યગિનાં અસીગમત ફિકના કાયષ અને કતષવ્યો, શારીગરક અને આધ્યાબ્મમક જીવનમાિષ, ગવચાર અને િવૃગિ ધમષમાં સમાઈ જાય છે. તે તમામ જીવોનાં કલ્યાણ માટે મન અને હ્રદયની શુધ્ધતા સાથે િેમ, કરૂણા અને સમાનભાવ તથા વ્યગિ, પગરવાર, સમાજ, સંિઠનો અથવા સરકારો માટે પગવત્ર ગનયમો દશાષવે છે. તેમણે કહ્યું હતું કે ઘણી વખત સામાન્ય િજામાં ધમષસિં દાયો અંિે િેરસમજ થતી હોવાથી કાઉન્સીિ તેમની જાગૃગત વધારવા િયાસ કરશે અને જાહેર ક્ષેત્રનાં મુદ્દાઓ પરમવે તેમના મૂલ્યો સમજાવશે. વધુ માગહતી માટે તથા થવૈબ્છછક મદદ કરવા નટુભાઈ શાહનો સંપકક કરવો. ફોન ઃ ૦૨૦ ૮૨૦૦ ૦૮૨૮, ઈમેઈિ- info@dharmicfaiths.org

(N zS f p s u d p V ¡, N zS f p s u Ü p f p R ¡ë g p 2 5 h j p £\ u A p ` _ u k ¡h p d p ? )

d p ¡i u s \ p A ~ i p _ p h s _ u A p ` _ u k ¡h p d p ?

hed

Å ç b p ¡ l p L z_ p d V p V p _ d õ s ¡

25

lis Estab

rs yea

Atlantis - The Palm Dubai

a g p B V $& l p ¡g u X $¡` ¡L $¡Æ T B Þ X $u e p , \ p B g ¡Þ X $, Q p B _ p A p ¡õ V ²$¡g u e p , e y. A ¡k . , L $¡_ ¡X $p d y„ b B , A d v $p h p v $, b f p ¡X $p , f p S > L $p ¡V $, ` p ¡f b „ v $f , c yS > , q v $h , N p ¡h p , r v ë l u , A p N °p A _ ¡L ¡f p g p _ p B f p ¡b u , q L $g u d p „ Å f p ¡ X $p f , A ¡Þ V ¡b ¡, d p ¡ç b p k p

Chat free on

TRAVEL Chat Free anytime

www.cruxton.com 0844 993 4510 / 0208 515 9204 ( v f f p ¡S d p ¡X ¡k y^ u )

email sales@cruxton.com

0844 993 4525 (Business & First Class)

Cruxton House, Harrovian Business Village, Bessborough Road, Harrow HA1 3EX

Fully bonded for ultimate protection ATOL 3348/IATA/ABTA


નિટિ

4

Gujarat Samachar - Saturday 28th May 2011

લંડનઃ શહેરમાં આગામી ૧૨મી જૂનના રોજ રથયાત્રાનું આયોજન થયું છે. વવશ્વભરમાંથી આવનાર હજારો શ્રધ્ધાળુઓ અને ધાવમષક ગુરુઓ ૪૦ ફૂટ ઊંચા રથને િેંચી જશે, જેમાં ભગવના જગન્નાથ, બહેન સુભદ્રા અને મોટાભાઇ બલરામ વબરાજેલા હશે. આ રથોને હાઈડ પાકકથી ટ્રફાલગર થક્વેર િાતે લઈ જવાશે. ગીત-સંગીત તથા નૃત્યો રથયાત્રાની શોભામાં

લંડનઃ બોવલવૂડ અગ્રણી અવભનેતા અવમતાભ બચ્ચનનું નામ ભારતની વવશ્વભરમાં ઓળિ એવા ‘તાજમહાલ અને કામસૂત્ર’થી પણ ઘણું મોટું છે! અવમતાભ બચ્ચનનું ભારતીય ફફલ્મોદ્યોગમાં યોગદાન એ વવષયે વ્યાખ્યાન આપતાં ભારતીય વસનેમા અને સંથકૃવતના વનષ્ણાત રસેલ ડાયરે કહ્યું કે, ‘અવમતાભને કારણે ભારતને દુવનયામાં કામસૂત્ર તથા તાજમહાલ કરતાં પણ વધુ ઓળિ મળી રહી છે.’ ઓટસફડડના પ્રવતવિત વાવષષક ફોડડ લેક્ચર - ૨૦૧૧માં પોતાના પ્રવચન દરવમયાન ડાયરે કહ્યું કે ‘માણસની નૈવતક લાગણીઓને ફફલ્મો દ્વારા વાચા આપવામાં બચ્ચન મહાન વક્તા છે’. તેમણે ભારત બહાર લાિો ચાહકોના હૃદય જીત્યાં છે. ગત સપ્તાહે અહીં ‘અવમતાભ બચ્ચનઃ વહસદી ફફલ્મોમાં સંવેદના અને વસતારો’ વવષયે વ્યાખ્યાન અપાયું ત્યારે િાસ કરીને

LSEમાં

RE.ACTિી બોડલીઅન લાઈબ્રેરીમાં શેક્સપિઅરના િત્રને પનહાળતા અપમતાભ બચ્ચન

ઓટસફડડ સ્થથત ભારતીય મૂળના વવદ્યાથથીઓ સવહત ૩૦૦ જેટલા શ્રોતાઓ જોડાયા હતા. ડાયરે વધુમાં કહ્યું કે, ભારતીય ફફલ્મની વવશ્વભરમાં અલગ ઓળિ છે અને તેની હોવલવૂડ સાથે તુલના ન કરી શકાય. આ પ્રસંગે બચ્ચન પણ હાજર હતા. વવવલયમ શેટસવપઅરના ચાહક અવમતાભ બચ્ચન જ્યારે અહીં શેકસવપઅરના ૧૬૨૩માં તૈયાર થયેલા પ્રથમ નાટસંગ્રહને

કોન્કોલાિું નલસ્ટીંગ થશે

જોઈ તેઓ એટલા ભાવુક થઈ ગયા હતા કે થોડીવાર માટે તેઓ બોલી પણ શટયા નહોતા. પ્રાચીન બોડલીઅન લાઈિેરીમાં તેમને શેકસવપઅરના નાટકનો પત્ર જોઈને તેમણે કહ્યું હતું કે આ િરેિર અતુલ્ય છે. તેમણે પોતાની કારફકદથીમાં પણ શેકસવપઅરના કેટલાક સંવાદો બોલ્યા હોવાથી તેમણે આ પત્ર પર િૂબ જ લાગણી સાથે હાથ ફેરવ્યો હતો.

તબીબ સામે GMC દ્વારા તપાસ લંડનઃ એક વિથતી તબીબને તેના ૨૪ વષથીય દદથીને સારવાર સાથે પ્રાથષનાથી વદલાસો આપવાનો પ્રયાસ મોંઘો પડ્યો છે. આ અંગે ૨૮ વષથીય ડો. વરચડડ થકોટની જનરલ મેવડકલ કાઉસ્સસલ (જીએમસી) દ્વારા તપાસ થઇ રહી છે. થકોટે દદથીને જીસસમાં શ્રિા રાિવાનું જણાવતા તેમને વશથતભંગના પગલાનો સામનો કરવો પડશે. થકોટ જે મેવડકલ સેસટરમાં પ્રેસ્ટટસ કરતા હતા ત્યાં જાણીતા વિથતી ડોટટરો કામ કરે છે. જોકે તેઓ પોતાના પર લાગેલા આક્ષેપોનો સામનો કરશે.

લંડનઃ માઈવનંગ ક્ષેત્રે અગ્રણી ભારતીય જૂથ વેદાંતા તેની આવિકા િાતેની કોપર ઉત્પાદક પેટાકંપનીનું લંડન થટોક એક્ષચેસજ (LSE)માં વલથટીંગ કરાવવા વવચારી રહી છે. કોસકોલા કોપર માઈસસ નામની આ કંપનીનું અંદાજીત મૂલ્ય ૪.૫ વબવલયન પાઉસડ છે અને તેનો ઝાંવબયામાં બહોળો વ્યાપ છે. સ્થવત્ઝલલેસડના કોમોવડટી જૂથ ગ્લેનકોર બાદ લંડનના શેરબજારમાં પ્રવેશનારી કોસકોલા માઈવનંગ અને કોમોવડટી સાથે સંકળાયેલી બીજી વવદેશી કંપની હશે.

અવભવૃવિ કરશે. આ વનવમત્તે વવશ્વભરના ભારતીય સમુદાય માટે લંડન આથથાનું કેસદ્ર બનશે. ટ્રફાલગર એક એવું થથળ છે જ્યાં સમગ્ર પવરવાર સાથે મળી ભારતીય સંથકૃવત, વશક્ષણ અને પ્રદશષનની ઝલક વનહાળી તેની મજા માણી શકશે. આ પ્રસંગે ભાવવક ભક્તો કાયષવશવબર, ભારતીય ભોજનની મજા માણી શકશે.

લંડનઃ વહસદુ ફોરમ ઓફ ગ્રેટ વિટને RE.ACTની ઝૂંબેશને સમથષન આપ્યું છે, જેનો ઉદ્દેશ માનવજાત માટે ઈંગ્લીશ બેકાલોરીએટ (માધ્યવમક શાળા અથવા કૉલેજ અભ્યાસક્રમ પૂરો કરનાર વવદ્યાથથીઓ માટે ધાવમષક સેવા)માં ધાવમષક વશક્ષણ આપવાનો છે. ૨૦મી ફેિુઆરીથી આ ઝૂંબેશ શરૂ થઈ ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં સેક્રેટરી ઓફ થટેટ ફોર એજ્યુકેશન માઈકલ ગોવને સંબોધીને જીસીએસઈ આરઈને ઈંગ્લીશ બેકાલોરીએટમાં સમાવવાની વવનંતી કરતી અરજી પર અંદાજે ૧૧૦,૦૦૦ કરતા વધુ લોકોએ હથતાક્ષર કયાષ છે. આ ઝૂંબેશ લોકોને www. reactcampain.co.uk વેબસાઇટ પર ઓનલાઈન હથતાક્ષર કરવા તથા સરકાર પર દબાણ લાવવા પોતાના ક્ષેત્રના સંસદ સભ્યોને લેવિત

રજૂઆત કરવા પણ પ્રોત્સાહન આપે છે. કેટલીક હથતીઓ, ટોચની શૈક્ષવણક સંથથાઓ, ધાવમષક વડાઓ તથા સંસદ સભ્યોની યજમાનીમાં વહસદુ ફોરમ ઓફ ગ્રેટ વિટન જોડાયું છે. જ્યાં કોઈ પણ ઝૂંબેશ પર જો ૧,૦૦,૦૦૦ કરતા વધુ હથતાક્ષર થાય તો તે હાઉસ ઓફ કોમસસમાં તેના પર ચચાષ કરવા લાયક બને છે. વહસદુ ફોરમ ઓફ વિટનના સેક્રટે રી જનરલ ભારતી ટેલરે કહ્યું હતું કે અમારી સરકારને વવનંતી છે કે ઈંગ્લીશ બેકાલોરીએટના જીસીએસઈ આરઈને બહાર રાિવાના વનણષયની સમીક્ષા થાય. નવા પવરપત્ર અને આ મહત્ત્વના ક્ષેત્રને જાળવી રાિવા તથા અસય પરંપરાગત ધમષ સાથે વહસદુત્વ અંગે જ્ઞાન આપવા તે પ્રોત્સાહજનક બની રહેશ,ે જેથી સમાજના વવકાસમાં મદદરૂપ બનશે.

• લંડનઃ અશ્વેત તરૂણ થટીફન લોરેસસની ૧૮ વષષ પહેલા ૧૯૯૩માં થયેલી હત્યા સંબંધે ગેરી ડોબ્સન અને ડેવવડ નોવરસ સામે મુકદ્દમો ચલાવાશે. સાઉથ ઈથટ લંડનના એલ્ધામમાં બસ થટોપ પર ૧૮ વષષના એ લેવલના વવદ્યાથથી લોરેસસની છરીથી હત્યા કરાઈ હતી.

79 "2 )6 200)4'-%/ 2%15 -*) 28)4 4-6-'%/ //1)55 28)4 $-//5 & % # $#

246%+%+)

")/

! "$ $ '$

"

% $ '&

"

$

"

/$- # 61

5$$*

, 2. /,

(1(2.0 4(1 23#$-2 4(1 /.31$1 3-, 00($# / 02-$0 .2'$0 % ,(+6 ,$,!$01 ++ //+(" 2(.-1 3-#$0 .(-2 1$ 612$, ,/+.6,$-2 1/.-1.01'(/ "$02(%(" 2$1 //+(" 2(./$"( + (1(2.0 (1 %.0 0(4 2$ ,$#(" + 20$ 2,$-2 230 +(1 2(.1 0(2(1' "(2(7$,(+6 /$0,(2 $&(120 2(.- 1 0(2(1' "(2(7$- $1(#$-"$ /$0,(21 %.0 - 2(.- + .0*$01 $&(120 2(.- "'$,$ 16+3, 3, - (&'21 !

"=$= Z8=3""=F "A '= X $= =$ Z8D A 1 X' = > X' '= *A D A 0' > A" "= !A$ )= '> > C A G @ '> ( C " > "=$= "= B D '=F $ D =#A%= "= =X = )=:= A' )"= A X $= =$ *A D A'> )"> A = =F *(A A D D =%'(A = =F X' = =F "=' $ +#=F (A A =$ A "=$= $ '> = X I D A *H > '&'?F "?/ C% > $*A A = $ > "& > (>'=I A 9$ = (>'=I )$ = A "=$= )A'=#;"=F #D = > A )*=#< '= > 2 >% "A $> > U A 5=- V"*='>$ .#= A X' =) 40 W = ="A "D %'= X' F >

< <

! # # " 1574%1') (8-524

2&-/)

%3-)4 2%( -//-1+,%0 )16 0%-/ 51%1%8%6- ,260%-/ '2 7.

$ " - % "(+(2 2$ (-#( 3) 0 2( -# $-& +( /$ *(-& +($-21 .5+ -#1.- .31$ ++ 0#1 -$ (-"'+$6 .-#.-

= &660* +5** 3 867316 3 87< 3 &2)0.2, -&5,*6

!*0

5*64326.'.0.7< 73 )*0.9*5 7-* 4&5(*0 73 <385 039*) 32*6 &7 7-*.5 )33567*46

3'.0*

%! 73 *67 &7* .2 !3:2 *;7 &< *0.9*5< 063 '&2/ 75&26+*5 &9&.0&'0*

"

*67 &7*

=

"

=$'= #= ' ? "=*> > "A&''= )F

J $D

"*='>$ Z8=3" X'3="Y* > & 1 7> =)A "? D >%>"D$= 'A0 X ')=$> NTQNML "= '%=% ?$D*> TTMPQ RNKML TQKLS NQPON

=

=$ = =3> =F =" D )E ,# 0'> =$ $'="=F

'(A

)F0 = A =#A%?F = , " B+) > %" SK [ *A & $"?X6 A =1 A

!

$* 7&/*

લંડનઃ ડેવવડ કેમરન સરકારે વિવટશ યુવનવવસષટીઓને અપાતા ભંડોળમાં ભારે કાપ મૂટયો હોવાથી ઘણી યુવનવવસષટીઓ નાદારીને આરે આવી ગઇ છે. કેટલીક યુવનવવસષટીઓએ તો ઘણા કોસષ બંધ કરી દીધા છે. એટલું જ નહીં કેટલીક યુવનવવસષટી સાથે જોડાયેલા પ્રોફેસરો અસય થથળોએ નોકરીઓ શોધી રહ્યા હોવાથી અહીંની યુવનવવસષટીઓની હાલત કફોડી થઇ ગઇ છે. હવે વધુ અભ્યાસ માટે અહીં આવવા ઇચ્છતા ભારતીય વવદ્યાથથીઓ માટે પ્રવેશ લેતાં પહેલાં યુવનવવસષટી વવશે તપાસ કરવાનું વધુ જરૂરી બની ગયું છે. અહીં વિવટશ અને યુરોવપયન સંઘના વવદ્યાથથીઓ કરતા ભારતીય અને અસય દેશોના વવદ્યાથથીઓ પાસેથી ત્રણ ગણી ફી વસૂલાતી હોવાથી વિવટશ યુવન.ઓમાં વવદેશી વવદ્યાથથીઓની માગ વધુ હોય છે. ઘણી યુવનવવસષટીઓને ટકી રહેવા વવદેશી વવદ્યાથથીઓ પાસેથી વસૂલાતી જંગી ફી મહત્ત્વની હોય છે. ભારતમાં વિવટશ યુવન.ના એજસટ મોટી સંખ્યામાં છે અને ટયારેક તો વવદેશી વવદ્યાથથીઓની શૈક્ષવણક લાયકાતને પણ ધ્યાનમાં લીધા વગર તેમને પ્રવેશ આપવામાં આવે છે.

ઝૂંબેશિે નહન્દુ ફોરમિું સમથથિ

246+%+)5

! "#

સરકારી સહાયમાં કાપથી યુનિ.ઓિી હાલત કફોડી

લંડિમાં ભવ્ય રથયાત્રાિું આયોજિ

તાજથી પણ મોટું છે અનમતાભ બચ્ચિિું િામઃ ડાયર

#

!

&67 *0.9*5<

!

"

!

!

#

,*276

"


લિટન

Gujarat Samachar - Saturday 28th May 2011

શબ્દોની પસંદગીમાં કાળજી રાખીશઃ કેનેથ ક્લાકક લંડનઃ જબ્થટસ સેક્રેટરી કેનેથ િાકકે બળાત્કારની સજા સંબંલધત લવવાદમાં માફી માગી હતી અને ભલવષ્યમાં શલદોની પસંદગીમાં કાળજી રાખવાની ખાતરી આપવા સાથે રાજીનામાની માગણીને નકારી હતી. િાકકે રેલડયો ઈસટર્યૂામાં તમામ બળાત્કાર ગંભીર હોતાં નથી તેવી કરેલી લટપ્પણીથી રાજકીય લવવાદ સજાાયો હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે તમામ બળાત્કાર ગંભીર જ હોય છે તેમ તેઓ હંમેશાં કહે છે અને બળાત્કાર અંગે સજા કરવાની માગાદલશાકા બદલવાનો તેમનો કોઈ ઈરાદો નથી. જો બળાત્કારી પોતાનો ગુનો કબૂલે તો તેમની જેલની સજા અડધી કરવાની દરખાથતનો જબ્થટસ સેક્રેટરીએ અગાઉ બચાવ કયોા હતો. આ લવવાદના પલરણામે લમશ્ર સરકાર સજામાં ઘટાડાની દરખાથત પડતી મૂકશે તેવા સંકેતો અપાયા છે. પોલીસ વડાઓએ પણ આ દરખાથતનો લવરોધ કયોા હતો.

મહિલાને ઇલેક્િોહનક્સના સાધનોની એલજીિ! નોહટંગિામશાયરઃ એક મલહલા વીજળીથી ચાલતા ઉપકરણોથી એ હદે એલલાજક છે કે તે ટેલલલવઝન જોઇ શકતી નથી, રેલડયો સાંભળી શકતી નથી કે મોબાઇલ ફોન પર વાત પણ કરી શકતી નથી. નોલટંગહામશાયરમાં રહેતી જેલનસ ટનીલિફ નામની આ મલહલા તબીબી પલરભાષામાં 'ઇલેક્િો સેબ્સસલટલવટી' તરીકે ઓળખાતી અને જ્વલ્લે જ જોવા મળતી સમથયાથી પીલડત છે. ૫૫ વષાની જેલનસને ત્રણ વષા અગાઉ બોવેલ કેસસર થયું હતું ત્યારે તેણે કેમોથેરાપી લીધી હતી તે દરલમયાન તે 'ઇલેક્િો સેબ્સસલટલવટી'ના સકંજામાં આવી હતી. તે ઇલેબ્ક્િક કેટલનો પણ ઉપયોગ કરી શકતી નથી અને તેણે વોલશંગ મશીન પણ આઉટહાઉસ (ઘરની બહાર આવેલી ઓરડી)માં રાખ્યું છે. ઇલેક્િોમેગ્નેલટક તરંગોથી બચવા તેણે ઘરની બારીઓ પણ થપેલશયલ મલટલરયલથી ઢાંકીને રાખવી પડે છે. આમ, જેલનસ તેની પલરબ્થથલતને કારણે આધુલનક લવશ્વથી સંપૂણાપણે અલલપ્ત રહે છે.

બચતમાં ૯ હિહલયન પાઉન્ડની અછત લંડનઃ લિલટશરોની બચત ઘટી રહી છે. જો હવે તેમને લનવૃલિકાળમાં આરામદાયક જીવન વીતાવવું હશે, આરોગ્ય માટેના ખચાા પૂરાં પાડવા હશે અને દેવુ ચૂકવવું હશે તો દર વષલે ૧૬,૭૦૦ પાઉસડ વધારે બચાવવાં પડશે. ચાટટડટ ઈસથયુરસસ ઈસથટીટ્યુટ (સીઆઈઆઈ)નાં એક અહેવાલ મુજબ આગામી પેઢી જ્યારે લનવૃિ થશે ત્યારે તેને મદદરૂપ થવા માટે દેશ પાસે ૯ લિલલયન પાઉસડની જંગી અછત હશે. અત્યારે પણ વહેલાં લનવૃિ થનારાં ઘણાં લોકો પાસે બચતો ઓછી હોય છે અને આવક ઓછી થવાની હોય ત્યારે માથે વધુ દેવુ હોય છે. સંથથાના જણાર્યા મુજબ તો માતા-લપતા અથવા ખુદ પોતાના આરોગ્યના ખચા માટે મોટાભાગના લોકોની સંપલિમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો હશે. અહેવાલ મુજબ આગામી ૨૦ વષામાં ૯૦થી વધુ વય ધરાવતાં લોકોની સંખ્યામાં ત્રણગણો વધારો થશે.

લંડન ઓલલમ્પિકની મશાલ બીજા દેશોમાં નહીં ફરે લંડનઃ શહેરમાં આગામી વષષે યોજાનાર ઓટલમ્પપકની મશાલ યાત્રા માિેના માગષની જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે. આ વખતે યજમાન દેશ એિલે કે ટિિનમાં જ આ મશાલને ફેરવવામાં આવશે. છેલ્લે વષષ ૨૦૦૮માં ચીનના બીટજંગમાં યોજાયેલ ઓટલમ્પપક માિે મશાલયાત્રા દરટમયાન ઘણા દેશોમાં અવરોધો ઊભા કરવાના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા હતા. આ મ્થથટતને જોતા ઓટલમ્પપકના આયોજકોએ મશાલને અન્ય દેશોમાં મશાલને લઈ જવાના ટનણષયમાં ફેરફાર કયોષ છે. લંિન ઓટલમ્પપકની મશાલ ટિિનમાં આશરે

૧,૩૦૦ કક.મી.ની યાત્રા કરશે અને આશરે આઠ હજાર લોકો તેને લઈ દોિશે. યાત્રા ઓટલમ્પપક રમતોના જન્મ થથળ ગ્રીસથી લાવ્યાના એક ટદવસ બાદ શટનવારે, ૧૯મી મે, ૨૦૧૨ના રોજ શરૂ થશે. ૭૦ ટદવસની યાત્રા દરટમયાન મશાલ ટિથિલ, કાટિિફ, ટલવરપૂલ, બેલફાથિ, ગ્લાસગો, એબરિીન, ન્યુકાસલ, માન્ચેથિર, શેફીલ્િ,નોટિંગઘામ, ઓક્સફોિિ,

સાઉધ્પપ્િન અને િોવર જેવા શહેરોમાં જશે. મશાલ લઈને દરરોજ ૧૨ કલાકની યાત્રા કરવામાં આવશે. છેલ્લે ૨૭મી જુલાઈ,૨૦૧૨ના રોજ મશાલ લંિનના ઓટલમ્પપક થિેટિયમ ખાતે આવશે, જ્યાં ઓટલમ્પપક રમતોનો પ્રારંભ થશે. ઓટલમ્પપક મશાલની પરંપરા પ્રાચીન ગ્રીસથી શરૂ થઈ હતી, જ્યાં સંદેશવાહકોને મશાલ લઈને થપધાષના સમયની માટહતી આપવા માિે મોકલવામાં આવતા હતા. આ ઉપરાંત આ માધ્યમથી રમતો દરટમયાન યુધ્ધને મોકૂફ રાખવાની પણ ટવનંતી કરવામાં આવતી હતી.

આયલલેન્ડ સાથેના સંબંધોમાં ભૂલોનો સ્વીકાર કરતાં ક્વીન એલલઝાબેથ-૨ લંડનઃ લિટનનાં આયલલેસડ સાથેના મુશ્કેલીભયાા સંબંધો બાબતે લિટનની ખેદજનક અને પથતાવાપૂણા ભૂલોને કવીન એલલઝાબેથ-૨ દ્વારા થવીકાર થયો હતો. તેમણે પોતાની સિા દરલમયાન કરેલાં મહત્ત્વપૂણા પ્રવચનોમાંનું એક પ્રવચન ગત સપ્તાહે ડબ્લલનમાં કયુું હતું. ગત સદીની હ્રદયદ્રાવક અશાંલત અને નુકસાન માટે થપષ્ટ માફી માગવાથી તેઓ થોડાં કદમ દૂર રહ્યાં હતાં. તેમણે ડબ્લલન કાસલમાં સિાવાર ભોજન સમારંભ વખતે સીમાલચહ્નરૂપ પ્રવચનમાં

આઈઆરએ દ્વારા ડ્યૂક ઓફ એલડનબગાના નજીકના સંબંધી અલા ઓફ માઉસટબેટનની હત્યાનો ઉલ્લેખ કયોા હતો, પરંતુ પ્રવચનનો મુખ્ય સૂર સહનશીલતા અને સમાધાનનો હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે આપણે ભૂતકાળ સામે નમવું જોઈએ, પરંતુ તેનાથી બંધાવું ન જોઈએ. આયલલેસડની ચાર લદવસની ઐલતહાલસક મુલાકાતમાં કવીને આ પ્રથમ પ્રવચન કયુું હતું. આ પ્રવચન દરલમયાન વડા પ્રધાન ડેલવડ કેમરન પણ હાજર હતા.

5

વાહષિક ૬૫,૦૦૦ પાઉન્ડની આવક એટલે સુખી લગ્નજીવન લંડનઃ તાજેતરમાં પ્રકાલશત થયેલા એક પુથતક પ્રમાણે જે દંપતીના ઘરમાં ૬૫ હજાર પાઉસડની વાલષાક આવક હોય તેમનું લગ્નજીવન સુખી કહી શકાય. લેખક ડેવીડ િૂકસના પુથતક ‘સોલશયલ એલનમલ’માં લાંબા લગ્નજીવનનું મૂલ્ય વાલષાક ૬૫૦૦૦ પાઉસડની સમકક્ષ ગણાવાયું છે. જે દંપતીઓ લાંબા સમયથી બ્થથર લગ્નજીવન લવતાવે છે તેઓ અલવવાલહતો કરતાં વધારે સંતુષ્ટ હોય છે. િૂકસના મત પ્રમાણે સંબંધોનું મૂલ્ય નાણાં કરતાં વધુ હોય છે અને લવદ્યાથથીઓએ જે લોકો લગ્ન કરવા જઈ રહ્યા હોય તેમના પર અભ્યાસ કરવો જોઈએ.

૧૦૦ વષલે લેલટન શબ્દકોશ તૈયાર થયો લંડનઃ મધ્યકાલીન લેટિન ભાષાનો બૃહદ શબ્દકોશ િૂંક સમયમાં પ્રકાટશત થશે. લગભગ ૧૦૦ વષષથી ‘ટિક્શનરી ઓફ મેટિએવલ લેટિન ફ્રોમ ટિટિશ સોસસીસ’ નામનો અનોખો શબ્દકોશથી ભાષા ટનષ્ણાતો, ટસક્કાનાં સંગ્રહકો, સંશોધકો અને પ્રાચીન વંશાવલીઓને જાણવા ઉત્સુકોને લાભદાયક પૂરવાર થશે. આમ તો, ૨૦મી સદીના આરંભે જ ટનષ્ણાતો મધ્યકાલીન લેટિન ભાષાનો શબ્દકોશ તૈયાર કરવા માિે સામગ્રી એકત્ર કરી રહ્યા હતા. ૧૯૩૪માં પહેલી વખત ટિટિશ, આઈટરશ સ્રોતો થકી લેટિન શબ્દોની યાદી તૈયાર થઈ હતી. ૧૯૬૫માં તેના શબ્દકોશની કામગીરીએ જોર પકડ્યું હતું. ઐટતહાટસક ટસધ્ધાંતો પર આધાટરત આ શબ્દકોશના સંપાદન અને સંકલનનું કાયષ ૧૯૭૯થી િો. િેટવિ હોલેિ સંભાળી રહ્યા છે.૧૯૭૫માં સૌ પહેલા એ અને બી શબ્દોનો કોશ તૈયાર કરાયો હતો.


6

દિટન

Gujarat Samachar - Saturday 28th May 2011

કિશોર વાદિયા દ્વારા સેન્ટ લુક્સ હોસપીસને ફંડની ઓફર

ટોરી પક્ષને વૈદવધ્યપૂણણ બનવામાં BACLની મિિ

#

#.

) $ $ '

# # ( 0 $

#U )2R 1L4)-U I7L9 47L-PV 3U#- 4)L :U ."O 15R-R I7L9-PV L4( 2R )R :U3 )2L4R -5L 4f /U2Z 147L-O #K4 4:R "R 14R5L @5O 8 T - /U2Z-O eI?% % 2R67O-R 3P 2T LV 7R5L -f -L U .( N?'3L e7$L N@5 8 T - 9R?%42LV 4#Q 47L-PV 4:R "R .-O e7$L-O %T S 4O 15R U .( :U3 4f /U2Z # "R #R 2L4O # 7R09L % .4*O )2-R /U2Z /O #K4O +D)L7R#U -R 4f ;3LV 4#Q 47L-O "R )R D*6 9e:)-O )2L2 #K4O 2Le:)O 2R67O 8 U "U #U K0K - #7PV :U3 )U 4f.G -R )2L2 7C3 +D)L7R#U .UD% 2L4/)R :R $ L)R 7R5L 2L4L e7$L N@5 8 T - 9R?%42LV 2U 57L-U e7 B. .( .9V+ 4O 8 U "U 0L0)-PV L9 >3L- 4L 7PV #K4O "R T 4f.G 9L*R )2L4R -O 9L $-L 9/T+ 0R FL ?' ,4L7)L 0R /U%LFLA9 .( 4#Q 47L-L 4:R8R 2L4L 5V'- 0e2[ :L2 -R e'-04U-L e7$L N@5 8 T - 9R?%42LV /U%U 0Q* .( "R #R2LV /U%U .'L78U )U 3U<3 9L $ -R ( P 7JL-L /U%LFL/ )2-R 26O 8 8R 2:R0L-O 4O-R 0L0) -Y,O 4L 8U T U%O 2Le:)O 9L*R-O *7L ,Q4O 4f ,Q4LV +D)L7R#U *7L /U%LFLA9 9L*R-O )2L4O e7$L 4f e7$L 9R?%42LV D7O L47L2LV 78R -e:V 2L4O 7R09L %-L :U2.R# .4 %S0 .4*O e7$L 4f 9V0eV ,) )2L2 2Le:)O 26O 4:R8R 0 #- $ $ 1 $ $ ) $- 3 % &. 1L4)-L e7$L 2R677L 2L%S-O 4f D7O L47L-L 3P-L %S' M W '22LV & D*6U "R =3LV )2R 1L4)-L e7$L 2R677L 2L%S-O 4f .O 8 U "U ?T HU 2P#0 "RX ",.610

1$' !,&614,$ 10'10 " !

159(.. $0$.5,'(

1$' 10'10 :%4,'*(

(/%(4610 64((6 $018(4 7,.',0*5

1$'

ઉદ્દામવાિી સુધારા તરફી સરકાર તરીકે ગણાવતા તેમણે કહ્યું હતું કે િેશના ભદવષ્ય માટે, દિદટશ પ્રજા અને બજારોને સ્થથરતા આપવા આપણે સાથે જ રહેવાની જરૂર છે. સાંસિ હેદરંગ્ટનને અદભનંિન પાઠવવામાં લોડે પોપટ પણ જોડાયા હતા. લોડેસ અને કોમન્સમાં દબઝનેસમેનોની વધુ જરૂર હોવા પર તેમણે ભાર મૂક્યો હતો. તેમના વિવ્યને વધાવી લેવાયું હતું. ચાર વષિ પછી જનરલ ઈલેક્શનમાં દવજયની આશા િશાિવતા નોથિ ઓક્સફોડેશાયરના સાંસિ બાલ્ડ્રીએ પક્ષનાં મુખ્ય ભૌગોદલક દવથતારોમાં એક બદમિંગહામ હોવાનું જણાવ્યું હતું.

મંદિરમાં ચોરી બિલ સજા ૧૯ વષષીય એરોન હમ્પેજને જાન્યુઆરીમાં દવલેનહોલમાં મહાદશવ શદિ મંદિરમાં ચોરી કરવા બિલ બે વષિની જેલ સજા થઇ હતી. દહન્િુ મંદિરને િાનમાં મળેલા હજારો પાઉન્ડની ચોરી કરવા બિલ સજા પામેલા હમ્પેજને વોલ્વરહેમ્પ્ટન ક્રાઉન કોટેે સુનાવણીમાં કહ્યું હતું કે તે િરરોજ આશરે ૧૦૦ પાઉન્ડનો ખચિ તો ડ્રગ માટે કરતો હતો.

# "

$ !

# #

15( 64((6

# ',0%74*+

$ ,

+( 0',$ (064(

$4',))

1

(. #

.$5*19

! ,.$$2

$ $ , 97L4-L b _\*O 0.U4-L ^ _\ 5L 9U27L4*O 8PE7L4 1 $,0 1//70,6; (064( 10*5,*+6 $0&+(56(4

61&-2146

1$'

0 - )

'

'

-( )1 ) *$ ,# ( !. ) ) )

'

' ' ) )

'

1 '

* ' ' - " '. % / * * #* & + - 1 ' '.

!

" ! $%'

!

# &

!/* + .+ % #. $ # * "# # + , # $ "

! 0',$ !,5$ 22.,&$6,10 (06(4 !,&614,$ 10'10 " !

$ % 1

$

(

",.610

$ $ 2, $ !

%

1$'

( $ !

"$ $ ' % $ $ $-

(

(

+

'% ) ! ' $## ' $" *** '% ) ! $ ( %$$ $ $(# & % # $# $#

$ $ , 97L4-L b _\*O 0.U4-L ^ _\ 5L 9U27L4*O 8PE7L4 - # # ' * ' ' ' # ( ) $ $ & # $ ' ' 7C3 +D)L7R#U -R !Q 77L-O 9V0eV ,) /O R O )2L2 #K4O 9V.( Q Z 2Le:)O 2L4O 7R09L % -L :U2.R# .4 c d e71L 2LV*O 26O 8 8R e7$L /O 'U;3P2?R % !R e5D% @5O 8 T - /U2Z /U%U D.Re9M/ 8 T - -R -L 2*L6L :R&6 +4R I L4-L e7$L-O 9V.( Q Z 2Le:)O !L4 U522LV e71Le#) 47L2LV 7O "R # # * ' ' !

!

$;(5

,4/,0*+$/

(4-(.(; 64((6

# $ . # # ' # ( ' # $ $ ' * *

www.stlukeshospice.org

વાંચો અને વંચાવો

• બદમિંગહામના ઇથકોન મંદિરમાં ૧૨મો વાદષિક ૨૪ કલાક માટે ભદિ ગીત, સંગીત અને નૃત્યના કાયિક્રમ યોજાશે. આ કાયિક્રમની શરૂઆત શદનવાર, ૨૮મી મેએ સાંજે પાંચ વાગે શરૂ થશે અને રદવવાર, ૨૯મી મેએ સાંજે ૧૦ વાગે પૂણિ થશે. આ દનશૂલ્ક કાયિક્રમ ડુડલી રોડ ઈથટ, દટદવડેલમાં શ્રી બાલાજી ટેમ્પલમાં યોજાશે. જેમાં ભાગ લેવા જાહેર આમંત્રણ છે. વધુ માદહતી માટે મુલાકાત લો. #

$ $ , 97L4-L b \\ *O 0.U4-L ^ _\ 5L 9U27L4*O 8PE7L4 (064(

જોગીયાએ િરેક વિાની ઓળખ આપી હતી. લેથટરના ૨૪ વષિના કરણ મોિા અને હટેફોડેશાયરના દહતેશ ટેલર સદહત ટોરી પક્ષનાં દવજેતા ઉમેિવારોને ભવ્ય માનાંજદલઓ સાથે સાં જનો આરંભ થયો હતો. પોતાના શાળાકીય જીવનથી જ સમદપિત ટોરી રહેલા સાંસિ હેદરંગ્ટને રાજકીય દવજય હાંસલ કરવામાં દવશાળ ટેકા સાથે મિિરૂપ થવામાં બીએસીએલનો આભાર માન્યો હતો. તેમનું વિવ્ય રમૂજ અને વ્યંગ્યસભર હતું. કોમ્યુદનદટઝ સેક્રટે રી એદરક દપકલ્સે સાંસિ હેદરંગ્ટન સાથે લાંબા સમયના પદરચયને વાગોળ્યો હતો. દમશ્ર સરકારને

!

1 2.166

કકશોરભાઈ વાદિયાએ ચેદરટી માટે યોજેલ દડનર-ડાન્સ કાયિક્રમ દ્વારા એકત્ર થયેલું ભંડોળ સેન્ટ લુક્સ હોસપીસને આપવાની ઓફર કરી છે. આ આયોજન દ્વારા લગભગ ૧,૫૪૦ પાઉન્ડ એકત્ર થયા હતા (જે પૈકી ૪૨૫ પાઉન્ડનો ખચિ થયો હતો). કકશોરભાઇના પુત્ર િીકરા ચેતને આ ચેરીટી કાયિની યજમાની કરી હતી, જે ન્યુટાઉનમાં યુદનટી ક્લબ ખાતે યોજાઈ હતી. તેમાં આશરે ૧૫૦ લોકોએ ભાગ લીધો હતો અને આ કાયિક્રમ ૧૪મી મેના રોજ યોજાયો હતો. આ અંગે વધુ માદહતી મેળવવા કે ચેદરટી કાયિમાં મિિ માટે મુલાકાત લો.

ડાબેથી લોડડ પોપટ, અતુલ પાઠક, વિસ્ટોફર ફેનવીક, રવવ ગીડર, રણબીર સૂરી, વરકી સહેગલ, ટોની બાલ્ડ્રી અને રેમી રેન્જર

www.soundsforthesoul.org

$ $ * , 3 $ , 97L4-L \a _\ *O 0.U4-L ^ _\ 5L $ $ * , % + $ $ , / ( 0.U4-L ] \\*O ` _\ 5L 9U27L4*O 8PE7L4 $037+$4 64((6

બવમિંગહામઃ યુવાન દિદટશ એદશયનો અને મદહલાઓને ટોરી પક્ષમાં જોડાવા માટે પ્રોત્સાદહત કરવાનું રાષ્ટ્રીય અદભયાન ચલાવતાં ગ્રૂપ દિદટશ એદશયન કન્ઝવવેદટવ દલન્ક (BACL) દ્વારા વોટફોડેના કન્ઝવવેદટવ સાંસિ રીચાડે હેદરંગ્ટનના માનમાં ભોજન સમારંભનું આયોજન કરાયું હતું. દિટનમાં દમશ્ર સરકારની રચના થયાની પ્રથમ વષિગાંઠના સમયે જ લંડનની ભવ્ય કાલ્ટેન ક્લબમાં આયોદજત રાઉન્ડ ટેબલ સમારંભમાં આશરે ૮૦ જેટલાં મહાનુભાવો ઉપસ્થથત હતાં. સાંસિ હેદરંગ્ટનની સાથે અદતદથદવશેષ કોમ્યુદનદટઝ સે ક્રેટરી એદરક દપકલ્સ ઉપરાંત, સાંસિ ટોની બાલ્ડ્રી, લોડે ડોલર પોપટ, બહુએવોડે દવજેતા,સૌમ્ય દબઝનેસમેન અને BACLના ચાવીરૂપ થથાપક રેમી રેન્જર, ગુજરાત સમાચાર-એદશયન વોઇસના તંત્રી અને પ્રકાશક સી.બી. પટેલ અને બીએસીએલનાં ચેરમેન રણબીર સુદર અને સેક્રેટરી દરકી સહેગલ ઉપસ્થથત હતાં. BACLની યુવા સદમદતના અધ્યક્ષ અદમત

!# ! ! ! "%

!# $%

#

%

#

%


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 28th May 2011

The international calling card with nothing to hide

ÂŁ5 International Calling Card

No vanishing minutes No hidden charges Just clear calls Pick one up from your local corner store or ø shop

Cards expire 90 days after last use. You can find them in around 30,000 corner shops. Go to o2.co.uk/callingcard for terms and call rates.

7


8

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 28th May 2011

એકજ મડિનામાં ૧૧િજાર વષષ જેટલી ડવિીયો જોતા ડિડટશસષ નેલસન નવડીયોસેન્સસના અભ્યાસ મુજબ ગત એનિલ માસ દરનમયાન યુકેમાં રહેતા ૨૬.૯ નમનલયન લોકોએ ઇન્ટરનેટ પર અોકફસમાં તેમજ ઘરે કુલ૬.૨૭ નબનલયન નમનનટ જેટલી નવડીયો જોઇ હતી. લોકોએ સરેરાશ રોજની સાત નમનનટ જેટલી યુ-ટ્યુબ પર નવડીયો જોઇ હતી. બીજી તરફ લોકોએ સપ્તાહમાં એક નદવસ આખો ટીવી જોવામાં નવતાવતા હોવાનું બહાર આવ્યું છે. નિટનમાં BBCની વેબસાઇટને ૯.૧ નમનલયન, VEVOને ૫.૩ નમનલયન અને ફેસબુકને ૪.૪ નમનલયન લોકો જુએ છે.

આ તે તિબૂચ કે સુરંગ પૂનવિય ચીનના જીંગ્સુ િાંતના ડાન્યાંગ શહેર નજીક ખેતરોમાં વાવેલા તડબૂચ જલદીથી મોટા થઇને પાકી જાય તે માટે ખેડૂતોએ વધુ િમાિમાં િનતબંનધત રાસાયિીક દવા વાપરતા તડબૂચ સુરંગની જેમ ફાટવા માંડ્યા છે. ગયા વષષે તડબૂચના ભાવ વધતા લોકોએ મોટા િમાિમાં વાવેતર કયુું હતું અને 'લોભનો થોભ' ન રહેતા વધારે િમાિમાં દવા નાંખતા 'બોમ્બ ધડાકા' થઇ રહ્યા છે.

આ તે કેવી બીમારી મેન્સફીલ્ડમાં રહેતી જેનીસ ટુનીક્લીફ નામની ૫૫ વષિની બે બાળકોની માતાને જો આઇફોન, ઇન્ટરનેટ, અોવન, ઇથટ્રી કે અન્ય ઇલેક્ટ્રીક સાધનોની નજીકમાં આવે તો તેને માથામાં અને છાતીમાં દુ:ખાવો અને ઉબકા આવે છે તથા અચાનક જ હાથ-પગમાં ઝિઝિાટી થવા લાગે છે. જો પડોશના ઘરમાં વાઇ-ફાઇ ઇન્ટરનેટ ચાલતું હોય તો પિ જેનીસની હાલત ખરાબ થઇ જાય છે. જેનીસની નજીક આઇફોનને વીસ નમનનટ રાખવામાં આવે તો જેનીસને જાિે કે તેનું માથુ ખીંટીએ ભેરવી દીધું હોય તેવી પીડા થાય છે. ત્રિ વષિ પૂવષે બાઉલ કેન્સરના કારિે કેમોથેરાપી લીધી હોવાના કારિે આમ થયું હતું. ટીવી કે અન્ય મનોરંજનના સાધનો ન હોવા છતાં જેનીસ જીવનભર વીજળી વગર ખુશ રહીશ એમ કહે છે.

પૈસો બોલે છે િસુતીની પીડા ભોગવવી ન પડે એ માટે સુખી મનહલાઅો સીઝેરીયન કરાવવાનું પસંદ કરે છે એમ યુનનવનસિટી અોફ ગ્લાસગોના અભ્યાસમાં બહાર આવ્યું છે. છેલ્લા ૩૦ વષિમાં સીજેરીયન દ્વારા બાળજન્મના બનાવોમાં ત્રિ ગિો વધારો થયો છે. વષિ ૨૦૦૦ સુધી અમીર હોય કે ગરીબ સીજેરીયનનો દર સમાન હતો. પરંતુ તે પછી સાધનસંપન્ન મનહલાઅો વધુ િમાિમાં સીઝેરીયન કરાવતી હોવાનું બહાર આવ્યું છે.

આ વષષે છોત્તેરીયો દુકાળ પિશે વરસાદ ન પડવાના કારિે નિટનની ખેતીવાડી અત્યારે મહાભયાનક નુકશાનનો સામનો કરી રહી છે. જો આગામી બે સપ્તાહ સુધીમાં વરસાદ નનહં વરસે તો હલસિ, વટાિા, િોકોલી, થિાઉટ્સ અને ગાજર જેવા શાકભાજીનો પાક નાશ પામે તેવી શક્યતા છે. આ અગાઉ ઘઉં અને બારલીનો ૧૨% જેલો પાક તો નાશ પામ્યો જ છે. દનિિ-પૂવિ અને મધ્યથથ ઇંગ્લેન્ડની બ્થથતી પિ સારી નથી. કારિ કે છેલ્લા અઢી માસમાં માત્ર ૪.૧ સેમી વરસાદ જ પડ્યો છે. ૧૯૭૬માં આવેલા કુખ્યાત દુકાળ વખતે માત્ર ૫.૭ સેમી વરસાદ પડ્યો હતો. કેમ્િીજશાયરમાં તો માત્ર ૧ સેમી વરસાદ જ આ વષષે પડ્યો છે. મેટ અોકફસના િવિાએ પિ જિાવ્યું હતું કે "કમનસીબે આ મનહનાના અંત સુધી દેશના દનિિ અને પુવિ ભાગમાં કોઇ જ વરસાદ પડે તેવી શક્યતા જિાતી નથી.

ઘડિયાળ જોતા આવિે છે! ૧૦થી ૧૨ વષિની વયજૂથના બાળકો પૈકી પોિા ભાગનાબાળકોને પારંપનરક ઘનડયાળનો સમય જોતા આવડતુન ં થી. કારિ કે તેમને મોબાઇલ ફોનમાં સમય જોવાની આદત છે. તેમાંના ૨૩ % બાળકો તો પારંપનરક એનાલોગ ઘનડયાળ જોતા કદી શીખ્યા જ નથી. જ્યારે ૧૦થી ૧૬ની વયના ૨.૨ નમનલયન બાળકો મોબાઇલ ફોનમાં ઘનડયાળનો સમય જોવાનું નશખ્યા છે. બોલો વાંક કોનો!

%# ! $ (

રાષ્ટ્રશાયર ઝવેરચંદ મેઘાણીની સ્મૃિત તાજી કરતો સમારંભ ગાંધીજીએ અાદરેલા સત્યાગ્રહ સંગ્રામ વખતે સોરઠી ધરતીના એક સપૂત ઝવેરચંદ મેઘાિીની કલમે અાલેખાયેલ શૌયિગીતો, સોરઠી સંતવાિીના લોકગીતો અાજેય લોકગાયકોની જીભે રમે છે ત્યારે સૌ ભારતીય, ગુજરાતીના હૈયે દેશિેમના ઘોડાપૂર ઉમટે છે. ગાંધીજીએ મેઘાિીને રાષ્ટ્રશાયરનું નબરૂદ અાપ્યું હતુ.ં ૧૮૯૬ની ૨૮ અોગષ્ટે અમરેલી નજલ્લાના ચોટીલા ગામે જન્મેલ અા વનિક સપૂતે સોરઠી ધરતી સૌરાષ્ટ્રને અાલેખતી અનેક નવલકથાઅો અાપિા સમાજને ભેટ ધરી છે. 'ગુજરાત સમાચાર' તથા 'એનશયન વોઇસ' દ્વારા અાપિા અા રાષ્ટ્રશાયર ઝવેરચંદ મેઘાિીને યાદ કરતો એક કાયિક્રમ અાગામી અોગષ્ટ માસમાં યોજવાનું અાયોજન થઇ રહ્યું છે. જે કોઇ ભાઇબહેનને મેઘાિી રનચત કાવ્યકૃનત થવરસંગીતબધ્ધ રીતે રજૂ કરવી હોય તેઅોએ કોકકલા પટેલ 020 7 749 4092 અથવા કમલ રાવનો 0207 749 4001ઉપર સંપકક કરવો.

પ્રેમ કરવાનું ભારે પડ્યું ઇથટ અોફ ઇંગ્લેન્ડ એમ્લયુલન્સ સનવિસને ૧૯૭૧થી સેવા આપતા જ્હોન નનકોલ નામના ૬૧ વષિના પરનિત પેરામેનડકને સેન્ટ જ્હોન એમ્લયુલન્સની ૧૭ વષિની કેડેટ બેનાિડેટ્ટ રોડ્સને િેમ કરવાનું ભારે પડ્યું છે. તે સમયે ૫૯ વષિના જ્હોને પોતાનાથી ૪૦ વષિની ટીનેજરને િેમ કયોિ હતો અને પોતે તેનો વાલી છે તેવો નકલી લેટર સત્તાવાળાને લખતા ફસાયો હતો. જ્હોનને ભરોસો તોડવા બદલ નોકરીમાંથી ઘેર કાઢવામાં આવ્યો હતો. રોજના છ કપ કોફી પીવાથી િોથટેટ કેન્સર વધવાનું જોખમ ૬૦% જેટલું ઘટે છે તેવું સંશોધન બોથટનની હાવિડડ થકૂલ અોફ પબ્લલક હેલ્થ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. જ્યારે ૩ કપ કોફી પીનાર વ્યનિને િોથટેટ કેન્સર થવાનું જોખમ ૩૦% જેટલું ઘટે છે. અમેનરકામાં ૪૫૦૦૦ લોકો કોફી પીવા માટે દર વષષે લોકોને ઉત્તેજન આપે છે.

& ' % % ($ # # $ # " $ & "# # $ " # & " ! "$) $

!

" ( $ & " # "

$! " &

% ' ) "

&

'% ! %% &$ ( "$ " )% $"'# " )% " )% $ ( !%'$ !

"! ) ""! &% $' % % '$"%& $ !! "

"

$

%

468-'-+7 & #

) !) ' & + $ #' $ % ' $ %& !$ + ' $& !& $ $ !'% $ ! % & % !' ' & ' $ & % $& )& %!' ' $%& ! % !) ' &! #' &! ' $ "&'$ % ! % $ #' $ "$ ( !'% )!$ *" $ ) ( & !$

$

!'%

%

# #

)!$ &! *" $

$ & $+

$

!'$% )

&!%" !

&

!"

' " $&! % *

%"

$

!

$!

+

%

&

$ #& " ""

468-'-+7

"

#

468-'-+7

& #

"

"

%

! $

" #& "

>>>>>>

!" " " "

!

#& !

!*

!%"#

! !

1+'7+ )'11 /3+7. !.43)..'86' =496 3*+5+3*+38 2468-'-+ '*:/746 ;/8. 34 4(1/-'8/43 43 8.+ ,4114;/3-

,,/)+ 4(/1+

!& &

!)

$

&+'67 +<5+6/+3)+ /3 2468-'-+ (97/3+77

"

& $ %&

$

+-/78+6+*

!" "

,,/)+

!

/-. !86++8 %+'1*7843+

$

! "

&496 .42+ 2'= (+ 6+ 5477+77+* /, =49 *4 348 0++5 95 5'=2+387 43 =496 2468-'-+


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 28th May 2011

ભવનના ચેરમેન દલાલજીની ચાર દાયકાની સેવાને ભવ્ય અંજમલ - જ્યોત્સના શાહ રવિિાર તા. ૧૫મે ૨૦૧૧ની સાંજે ભારતીય વિદ્યા ભિન - લંડનના આંગણે ભારતીય સમાજના સફળ ઉદ્યોગપવતઓ, હાઉસ ઓફ લોર્સસ અને કોમસસના અગ્રણીઓ, સામાવજક અગ્રણીઓ અને ભારતીય કલા સંથકાર િેમીઓ – શુભેચ્છાકોની ઉપસ્થિતીમાં ભારતીય વિદ્યાભિન યુ.કે.ના ચેરમેન શ્રી માણેક દલાલ OBE ની ૩૮ િષસની એકધારી સેિાઓને અંજવલ આપી ભાિભીની વિદાય આપિામાં આિી હતી. સમગ્ર સમારંભમાં દલાલજી છિાઈ ગયા હતા. ભારતીય હાઈકવમશનર શ્રી નવલન સૂરીની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલા આ સમારંભ દલાલજીની લોકવિયતાનું અનોખું ઉદાહરણ હતું. વિવિધ િિાઓએ ગ્રેટ વિટનમાં ભારતીય વિદ્યાભિનને વશરમોર સમું બનાિિા બદલ શ્રી દલાલજીએ આપેલ અનુદાનની ભારોભાર િશંસા વ્યિ કરી ભવ્ય અંજવલ અપપી હતી. સૌ િિમ ભારતીય વિદ્યા ભિનના િૈવિક થતરના િાઈસ િેવસડેસટનો સંદેશો જથટીસ શ્રી બી.એમ. કૃષ્ણને િાંચી સંભળાવ્યો. તેમણે જણાવ્યું કે ચેરમેન શ્રી દલાલ અનેકોને ભિનના ટ્રથટી, શુભેચ્છકો અને વમત્રો બનાિિામાં સફળ રહ્યા તેમજ દાતાઓ સવહત સૌને એમનો સમય, સલાહ અને આવિસક અનુદાન આપિા િેયાસ એ જ એમની વસવિનું અનેરું િમાણ છે.

પ્રસ્તુત તસવીરમાં ડાબેથી શ્રી બી. એન, મિષ્ના, શ્રીમતી મિષ્ના, શ્રી માણેક દલાલ OBE, ભારતના હાઇકમમશ્નર શ્રી નમલન સુરી

ભિનના િાંસળી િાદનના વશક્ષક શ્રી ક્લાઈિ બેલના વિદ્યાિપી અનુપા સચદેિે શ્રી દલાલજીનું સુંદર પોટ્રેઈટ બનાવ્યું હતું જે ભિનના પેટ્રન અને ભારતીય હાઈકવમશનર શ્રી નવલન સૂરીના હથતે દલાલજીને એનાયત કરાયું હતું. હાઈકવમશનરશ્રીએ સૌનું હાવદસક થિાગત કરતાં જણાવ્યું કે, ‘શ્રી દલાલે ભારતમાં રહેતા અને વિટનમાં િસતા ભારતીયો િચ્ચેના સાંથકૃવતક સંબંધોને િધુ બળિત્તર બનાિિામાં મહત્િપૂણસ ભૂવમકા ભજિી છે. હેમરસ્થમિ અને કૂલહામના મેયરશ્રીએ દલાલજીને અવભનંદન આપતાં જણાવ્યું કે ‘તમે જે કામ કયુું છે તે અદભૂત છે. તમારા સમાજ માટે એ કલગીસમાન છે. ભિન સાિે ગાઢ રીતે સંકળાયેલા અને એના પેટ્રન લોડડ નિનીતભાઈ ધોળકીયા જેઓ દલાલજીને ૪૦ િષસિી જાણે છે તેમણે જણાવ્યું કે ‘દલાલે એમની કાયસશૈલી દ્વારા એવશયનોને એકસૂત્રે બાંધી જે અનુદાન આપ્યું છે તે અિણસનીય છે.’ ભિનના ભૂતપૂિસ ટ્રથટી લોડડ

હમીદે જણાવ્યું કે ‘શ્રી દલાલજીએ ભિન માટે એમની ભરપૂર શવિ - સામર્યસ ખચપી ખરા અિસમાં સેિા કરી માગસદશસન પૂરું પાડી એક ભવ્ય સેસટર ઊભું કરિામાં શ્રેષ્ઠ રાજદૂતની ભૂવમકા વનભાિી છે.’ ભિનના િાઈસ ચેરમેન સર મોટા વસંઘ QC એ દલાલજીને પૂિસ અને પસ્ચચમના સંગમની અદની િોર્કટ ગણાવ્યા. માનદ સેક્રેટરી ડો. જ્હોન મૂરે દલાલજીના કાયોસને હૃદયથપશપી અંજવલ અપસતા જણાવ્યું કે, ‘અમારા ચેરમેન વિદાય લઈ રહ્યા છે એ અમારા માટે દુઃખદ બીના છે. એમના અસામાસય નેતૃત્િના કારણે અમારા સેસટરે ફૂલી ફાલી વસવિનું વશખર સર કયુું છે. એમની દીઘસદ્રવિ, શાણપણ અને મજાક કરિાની સુંદર શૈલી માટે પણ આભાર વ્યિ કયોસ. ભિનના એક્ઝીક્યુટીિ ડાયરેક્ટર ડો. નંદકુમાર, જેમણે દલાલજી સાિે રોજ-બરોજના કાયોસ કરી વનકટતા સાધી હતી એમણે જણાવ્યું કે ‘દલાલજીનું વ્યવિત્િ ખૂબ જ અદના િકારનું

છે. તેઓ સરળ છે. પરંતુ પોતાના વસિાંતોને વનષ્ઠાપૂિસક િળગી રહે છે. શ્રી દલાલજીના અનુગામી, નિા ચેરમેન શ્રી જોગીસદર સંગરે જણાવ્યું કે, ‘દલાલજીની કામ કરિાની શૈલી અનોખી છે. પારદશસક િહીિટ અને કાયસ િત્યેની વનષ્ઠા સરાહનીય છે. એમના જિાને કારણે અમે ખાલીપો જરૂર અનુભિીશું. શ્રી દલાલે એમનો િવતભાિ આપિા ભાિુક િઈ જણાવ્યું કે ‘િત્યેક િિાઓએ એમને સુંદર શબ્દોિી નિાજ્યા છે એ સૌનો અંતઃકરણપૂિસક આભાર માનું છું. ભિનના ડાયરેકટર, થટાફ અને ખાસ કરીને વશક્ષકોની મુિમને િશંસા કરતાં વશક્ષકોને વબરદાિતા ‘ટોપ ઓફ ધેર ગેમ’ કહી સંબોધ્યા હતા અને આર્સસ કાઉસ્સસલ, વમલેનીયમ કવમશન અને ઉદારમના દાતાઓનો સવિશેષ આભાર વ્યિ કયોસ હતો.' આ િસંગે ખાસ સુિેનીયર ‘અિર દલાલજી’ િકાવશત કરાયું હતું અને સૌને સાદર િયું હતું.

9

તા. ૨૫થી એર ઇન્ડડયાની મવમાની સેવા હીથરોના ટમમિનલ – ફોર પરથી મળશે એર ઇન્ડિયાના વિમાનો તા. ૨૫-૫-૨૦૧૧ બુધિારના સિારથી હીથરોના £૧૭૦ વમવિયનના ખચચે સુખ સુવિધાથી સંપન્ન બનાિાયેિા અને યુરોપના સૌથી શ્રેષ્ઠ ગણાતા ટવમિ નિ – ફોર પરથી ઉપિશે અને ઉતરાણ કરશે. એર ઇન્ડિયાના મુસાફરોને હિેથી ચેક ઇનની િધુ મોકળાશભરી જગ્યા અને અિાયદી વિશેષ નિી વિમીયમ િોંજનો િાભ મળશે. આ ઉપરાંત મુસાફરોને િેિા આિનારાઅોને પણ િધુ સારી જગ્યા અને સુવિધા મળશે. તા. ૨૫ના રોજ AI131 ઉતરાણ કરનારી અને AI130 ઉપિનારી િથમ ફ્લ્ાઇટ બનશે. એર ઇડિીયાના તમામ મુસાફરોએ ટવમિનિ ફોરના ઝોન જી (G) ઉપર ચેક ઇન કરિાનું રહેશ.ે હીથરોના ટવમિનિ ફોર પર સ્થળાંતર કરિાના િસંગે

એર ઇન્ડિયાના કમિચારીઅો ભારતીય પારંપવરક િસ્ત્રો પવરધાન કરીને સૌનું વહડદી ભાષામાં સ્િાગત કરશે અને મુસાફરોનું ફુિહાર પહેરાિીને તેમજ બરફીની ટ્રે અપિણ કરી અવભિાદન કરશે. વિવટશ એરપોટટ અોથોરીટીના વચફ એક્ઝીક્યુવટિ કોવિન મેથ્યુઝે જણાવ્યું હતું કે "મને આનંદ છે કે એર ઇન્ડિયા હિેથી ટવમિનિ ફોર પરથી ઉપિશે જેને પગિે મુસાફરી િધુ આસાન થશે અને આધુવનક એરપોટટ સુવિધાનો મુસાફરોને અનુભિ થશે. અમે િધુ રોકાણ હીથરો માટે કરી રહ્યા છે જેને પગિે ભારતની મુસાફરી કરિા માટેનું યુરોપનું િથમ નંબરનું એરપોટટ બનશે." િધુ માવહતી માટે તમારા ટ્રાિેિ એજડટ અથિા એર ઇન્ડિયાનો સંપકક કરિા વિનંતી છે.

લાલ માંસ અોછુ ખવાય તો ૧૭ હજારના જીવ બચે લાલ માંસ તેમજ િોસેસ કરેલા માંસનો અોછો િપરાશ, િધુ િમાણમાં ફાઇબર ધરાિતો ખોરાક ખાિાિી અને વનયવમત કસરત કરિાિી આંતરડાના કેસસરિી મોતને ભેટતા ૧૭ હજાર લોકોના જીિ બચી શકે

છે. િર્ડડ કેસસર રીસચસ ફંડના જણાવ્યા મુજબ જે લોકો ૫૦૦ ગ્રામ કરતા અોછુ લાલ માંસ ખાય છે તેમાંના ૪૩% લોકોને આંતરડાનું (બાઉર્સ) કેસસર િિાની શક્યતા અોછી રહે છે.


10

Gujarat Samachar - Saturday 28th May 2011

તમારી વાત.... મનમોિન સરકારઃ નક્કર કામ વસવાય આરો નથી સાલસ વ્યવિત્િ ધિાિિા અને ‘િાજકાિણી’ કિિાં અથણશાથત્રી િિીકે િધુ જાણીિા ડો. મનમોહન વસંહે બે િષણ પૂિચે ફિી દેશની બાગડોિ સંભાળી ત્યાિે બધા આશ્ચયણચફકિ થઇ ગયા હિા. કોંગ્રેસના નેતૃત્િ હેઠળની યુનાઇટેડ પ્રોગ્રેવસિ એલાયન્સ (યુપીએ) સિકાિે શાસનનો પહેલો િાઉન્ડ સફળિાપૂિણક જરૂિ પૂિો કયોણ હિો, પિંિુ ૨૦૬ બેઠકો સાથે પોિે ફિી સત્તા મેળિશે િેિો અંદાજ કોંગ્રેસ સવહિ યુપીએને પણ નહોિો. ૨૦૦૪ની ચૂંટણી કિિાં ૬૧ બેઠકો િધુ મળી હિી. વિજય મળ્યો એટલે સફળિાના કાિણો પણ શોધાયા. મનમોહનની સાફસૂથિી છબી, કલ્યાણકાિી યોજનાઓનો સફળિાપૂિણક અમલ, આવથણક નીવિઓ િગેિેને જશ અપાયો. જોકે બીજી ટમણમાં સીન બદલાઇ ગયો છે. બીજી ટમણનાં બે િષણ પૂિાં થયાં છે ત્યાં િો લોકોની િાડ પડી ગઇ છે. િાજાના કુંિિની જેમ િધિી મોંઘિાિી, અને આસમાનને આંબી જાય િેિા કૌભાંડો. આ બે મુદ્દે લોકો મનમોહન સિકાિના કોઇ ખુલાસા સાંભળિાના મૂડમાં નથી. દેશમાં સૌથી મોટું રૂ. ૧,૭૫,૦૦૦ કિોડનું ટુ-જી થપેક્ટ્રમ કૌભાંડ, કોમનિેલ્થ ગેમ્સ કૌભાંડ સામે આવ્યાં. આજે આ કૌભાંડ માટે જિાબદાિ ગણાિા મોટાં માથાંઓ ભલે જેલના સવળયા ગણિા હોય, પણ લોકોમાં એિી છાપ ઉપસી છે કે સિકાિે આંખ આડા કાન કયાણ હોિાથી જ કૌભાંડીઓને મોકળું મેદાન મળ્યું હિું. વિદેશી બેન્ક એકાઉન્ટોમાં જમા પડેલા અબજો રૂવપયાના કાળાં નાણાંનાં મામલે પણ સિકાિ ખિાબ િીિે ઘેિાઈ ગઈ. આ અને આિા અનેક કાિણોસિ સુપ્રીમ કોટટ, વસવિલ સોસાયટીએ સિિ સિકાિને સાણસામાં િાખી. સિકાિ સાિી છબીના કાિણે જીિી હિી, પિંિુ બે િષણમાં કાળા ધબ્બા લાગી ગયા. લોકોમાં છાપ ઉપસી કે સિકાિે ભ્રષ્ટાચાિીઓને ખુલ્લેઆમ છૂટ આપી છે. આક્રોશ િધ્યો. આ િોષને િાચા આપિા એક

વચનગાિીની જરૂિ હિી. આ કામ અન્ના હજાિેના ઉપિાસ આંદોલને કયુું. લોકો લોકપાલ વબલના પક્ષમાં એકઠા થઈ ગયા. દેશમાં પહેલી િખિ સિકાિને વિધેયકનો મુસદ્દો િૈયાિ કિિામાં વસવિલ સોસાયટીને સામેલ કિિા ફિજ પડી. આ બે િષણમાં વચત્ર બદલાઈ ગયું છે. િાજકીય પંવડિો માને છે કે શાસનકાળની અડધી મુદિ િીિી ગઇ છે અને અત્યાિ સુધી એિું એક પણ કામ નથી થયું જેના જોિે સિકાિ મિ લેિા મિદાિો સમક્ષ જઈ શકે. િાજકીય પંવડિો જ નહીં, સામાન્ય લોકો પણ માને છે કે સિકાિ ખાસ કંઈ જ નક્કિ કામ કિી શકી નથી. યુપીએના સાથી પક્ષો એ ભૂલી ગયા છે કે સાિાં કાયોણ થિાની આશાએ જ મિદાિો િેમને ફિી સત્તા સોંપી હિી. સિકાિી આંકડાઓ પ્રમાણે, કલ્યાણકાિી યોજનાઓ પિ યુપીએ સિકાિની પાછલી ટમણની સિખામણીએ કેટલાય ગણા િધાિે ખચાણ કિાયા છે. જેમ કે, ગ્રામીણ વિકાસનું બજેટ અઢી ગણું િધ્યું. સિકાિે આ અને આિી યોજનાઓમાં નાણાંકીય ફાળિણી િધાિી કેમ કે આ યોજનાઓ જ િેમની જીિનો આધાિ બની હિી. પિંિુ ભ્રષ્ટાચાિે આડો આંક િાળ્યો છે. યોજનાઓ માટે ફાળિાયેલાં નાણાં સામાન્ય નાગવિક સુધી પહોંચે િે પહેલાં જ ચિાઇ જિા લાગ્યા. પંચાયિ થિિેથી શરૂ થયેલા ભ્રષ્ટાચાિનો ભોવિંગ વિિાટ થિરૂપ લેિો ગયો. િાજેિિમાં જાહેિ થયેલા પાંચ િાજ્યોના ચૂંટણી પવિણામોમાં પણ આ કોંગ્રેસ િચણથિની સિકાિને ખાસ કંઇ ખુશ થિા જેિું હાથ લાગ્યું નથી. આસામમાં ભલે ફિી સત્તા મળી હોય, પિંિુ કેિળમાં સ્થથવિ સુધિી નથી. ૨૦૧૨માં ઉત્તિ પ્રદેશ, ગુજિાિ, ઉત્તિાખંડ, ગોિામાં યોજાનાિ વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ સિકાિ માટે અવિપિીક્ષા સમાન પુિિાિ થશે. ઉત્તિ પ્રદેશ અને ગુજિાિ જેિાં મોટાં િાજ્યો લોકસભામાં ચૂંટણીની વદશા અને પાટથીઓની દશા પણ નક્કી કિશે. મિદાિોને આકષણિા હશે િો નક્કિ કામ કિી દેખાડિું પડશે અને ફિી િેમનો વિશ્વાસ જીિિો પડશે. અને ડો. મનમોહન વસંહ માટે આ કામ સહેલું નથી.

જ્ઞાવત-િમમ આિાવરત વસતી ગણતરીઃ િેતુ ઉમદા છે, પણ... વિશ્વના સૌથી મોટા લોકશાહી દેશમાં હિે જ્ઞાવિ આધાવિિ િસિી ગણિિીનો ઐવિહાવસક વનણણય લેિાયો છે. ભાિિમાં ૧૯૩૧ પછી પ્રથમ િખિ આ પ્રકાિે ગણિિી થશે. લાંબા સમયની અિઢિ બાદ સિકાિે િેના પિ મંજૂિીનું મત્તુ માયુું છે. ગણિિીમાં જ્ઞાવિ ઉપિાંિ ગિીબી િેખા હેઠળ િહેિા લોકોને પણ આિિી લેિાશે. આશિે ૩૫૦૦ કિોડ રૂવપયાના ખચચે િસિી ગણિિીના આંકડા માચણ-૨૦૧૨ સુધીમાં મળિા ધાિણા છે. આ િાિણો વિવિધ સિકાિી વિભાગોને અપાશે. આમ દિેક ધમણ અને જ્ઞાવિમાં ગિીબી િેખા નીચે જીિિા લોકોનું ચોક્કસ પ્રમાણ જાણિા અને ફિ ગિીબ પ્રજાને જ સિકાિી યોજનાઓનો લાભ મળે િે માટે આ કિાયિ હાથ ધિાઇ િહી છે. મનમોહન સિકાિનો ઉદ્દેશ િો બહુ સાિો છે, પિંિુ િેનો યોગ્ય અમલ થિો જરૂિી છે. ભાિિીય સમાજ વ્યિથથામાં અનેક ધમણ, સંપ્રદાય, જ્ઞાવિ, પેટાજ્ઞાવિ છે. ભાષા પણ અનેક છે િો સાંથકૃવિક િૈવિધ્યિા પણ ખિી. છિાં જે સદભાિ અને એિા છે િે વિશ્વમાં િખણાય છે. આિા આ દેશમાં ગિીબી િેખા નીચે જીિનાિા પણ મોટા ભાગે થિમાની છે. પવિશ્રમ કિી પિસેિાની કમાણીમાંથી જીિન વ્યિીિ કિે છે. િેથી મોંઘિાિીના જમાનામાં િેમને સહાય નહીં, પણ સિકાિી યોજનાઓનો લાભ િો મળિો જ જોઈએ. િચેવટયાઓ અને ડાબા હાથે કમાનાિા ગિીબ બનીને લાભ લઈ જિા હોિાથી જરૂવિયાિમંદો સિકાિી લાભ વિનાના િહે છે.

જો જ્ઞાવિઓની િાથિવિક આવથણક, સામાવજક સ્થથવિની જાણકાિી મેળિી શકાશે િો િે એક નિા સામાવજક ન્યાય માટેનો આધાિ બનશે. ગિીબોના ઉત્થાનની યોજના પણ િધુ િાથિવિક બનશે. સમાજના આ િગણને સહાયરૂપ થિું હોય િો, યોજનાનું કદ કેટલું હોિું જોઈએ? ફાળિણી કેટલી કિિી? કયા ક્ષેત્રે યોજનાની જરૂિ છે? આ બધી બાબિો નક્કી કિિા સંભવિિ લાભાથથી જાણિા જરૂિી છે. આમ સિકાિનો વનણણય આિકાયણ છે, પણ ભાિિમાં જેમ બને છે િેમ આિી ગણિિી કિનાિા અને જેની ગણિિી થાય િે બધા જ પ્રામાવણકિાથી વિગિો આપશે િો જ મૂળ હેિુ વસદ્ધ થશે. અનેક લોકો એિા હશે કે જે આ ગણિિીની કિાયિનો દુરુપયોગ કિિાની ફફિાકમાં હશે, અને કેટલાક ગેિલાભ ઉઠાિિામાં સફળ પણ થશે. આમ લાભની સાથે આિી િસિી ગણિિીના જોખમો પણ છે. વિવિધ િાજકીય પક્ષો લાંબા સમયથી આ પ્રકાિે િસિી ગણિિીની માગણી કિિા હિા. િેમને કચડાયેલા, ગિીબ િગણના ઉત્થાનમાં િસ છે િેિું િો કોઇ છાિી ઠોકીને કહી શકે િેમ નથી. નેિાઓની આ રૂવચનું મૂળ કાિણ એ છે કે િેઓ કયા િાજ્યમાં િેમના માટે શું સંભાિના છે િે ચકાસિા માગે છે. િાજકાિણીઓ મિબેંક ઊભી કિીને ગેિલાભ ઉઠાિી શકે છે. ભવિષ્યમાં લઘુમિીમાં જે હશે િે એક અનામિ જેિી વિવશષ્ટ માગણીઓ લઈ આંદોલનો કિે િેિો ખિિો પણ ખિો જ. આમ જ્ઞાવિ-ધમણ આધાવિિ િસિી ગણિિી બાદ આિા દૂષણો ઊભા ન થાય િે જોિાનું છે.

બે બાબતોથી ડરો ઃ એક તો ઈશ્વરથી અને બીજું જેને ઈશ્વરનો ડર નથી તેનાથી. - યહૂદી કહેવત

મનુભાઈ માિવાણીની ચીર વવદાય આપણા 'ગુજરાત સમાચાર'ના તા. ૨૧મી મે'ના અંકમાં સુશ્રી કોકીલાબેન પટેલનો અહેવાલ તેમજ ‘જીવંત પંથ’ વાંચીને ખૂબજ દુખ થયું. ભારત બહાર, ભારત અને ગુજરાતના ગૌરવ સમાન આદરણીય મનુભાઈ માધવાણીએ આ જગતની ચીર વવદાય લીધી. સાચા અથથમાં વૈષ્ણવ જીવનનું પાલન કરનારા આ મુઠ્ઠી ઉચેરા માનવીએ પોતાના વપતાશ્રીનો ધંધો વવમતારીને હજારો ભારતીય પવરવારોને રોજી રોટી આપી ને સધ્ધર કરેલા. યુગાન્ડામાં ઈદી અમીનના ત્રાસને લીધે કારાવાસ ભોગવ્યો, કરોડોના નુકશાનથી જરા પણ ડગમગ્યા વગર ફરીને માધવાણી ગ્રૂપને જળહળતી સફળતા અપાવી તે ખૂબ જ િસંશાને પાત્ર છે. ધનની જરા પણ કમી ના હતી અને સાથે સાથે વનરાવભમાની એવા આ મહા પુરુષે માનવતાના કાયથમાં કોઇ જ કમી રાખી ના હતી. ધાવમથક અધ્યાત્મમક જીવન જીવીને અનેક ધમાથદાના કાયોથ કરેલા જે તેનું જમાપાસું હતું. ભગવાન તેના આમમાને શાંવત અપપે અને તેમના પવરવારજનોને આ વસમી વવદાયના શોકમાં વહંમત અને શવિ આપે તેવી અમારી િભુ ને િાથથના. - ભરત સચાણીયા અને પરરવાર, લૌરેલ વ્યુ

રદવંગત મનુભાઇને અંજરિ અાપતા કેટિાક અગ્રણીઅોના સંદેશા કાયાાિયને મળ્યા છે જનુભાઇ કોટેચા, પ્રમુખ,નોથા િંડન િોહાણા કોમ્યુરનટી: "મનુભાઇની વવદાયના સમાચાર મળતાં સમગ્ર લોહાણા સમાજને ભારે અાંચકો લાગ્યો. 'જનવિય' થવું કોઇક વવરલ વ્યવિના ભાગ્યમાં કયારેક બને છે. મનુભાઇ એ જનવિય વ્યકકત હતા. નરેસદ્રભાઇ ઠકરાર- પ્રમુખ, શ્રી વલ્િભરનરિ યુ.કે, શ્રી સનાતન મંરદર વેમ્બિી: એવશયન અને વહન્દુ સમાજના અાધાર મતંભ સમા શ્રી મનુભાઇની વચરવવદાયથી ભારે અાંચકો લાગ્યો. શ્રી સનાતન મંવદર એમની દીઘથકાળની સેવાને હરહંમેશ યાદ કરશે. અરજણભાઇ વેકરીઅા, પ્રમુખ, રહસદુ ફોરમ અોફ રિટન: મનુભાઇ અમારા પેટ્રન હતા. તેઅો એક સાચા માગથદશથક, સહ્દય સલાહકાર, યોગ્ય વદશાસૂચક હતા. સદાય હસતો વનમથળ ચહેરો ધરાવનાર એ મહામાનવ એમના અાંગણે અાવેલા કોઇને ખાલી હાથે પાછા જવા નવહ દેતા. અરનિભાઇ શાહ, રહસદુ સ્વયંસેવક સંઘ: મનુભાઇની વચરવવદાયથી ખૂબ દુ:ખ થયું. એમના પવવત્ર અામમાને િભુ શાંવત અાપે. પન્નાબહેન રાજા, પ્રમુખ, િોહાણા કોમ્યુરનટી અોફ યુનાઇટેડ કીંગ્ડમ: લોહાણા જ્ઞાવતમાં અજોડ મથાન ધરાવતા મનુભાઇએ માત્ર ગુજરાતી કે ભારતીય સમાજને જ નહીં પરંતુ સમગ્ર એવશયાઇ સમાજને તન,મન અને ધનથી સાથ-સહકાર અાપ્યો છે. અાપે દાન અથાગ તોયે અવભમાન નવહ અંગ, કાઢયા ના પાછા કદી કોઇને, એવા લોહાણા સપૂતને નમન.' રવનુભાઇ ભટેશા - ટ્રસ્ટી BAPS સ્વારમનારાયણ મંરદર: મનુભાઇ સાથે મારે ૧૯૯૨થી સારો ઘરોબો થયેલો. પૂ.બાપાના અાશીવાથદથી અમે નીસડન મંવદર વનમાથણનું કામ અારંભ્યુ મયારથી મનુભાઇએ ખૂબ સહકાર અાપ્યો હતો. તેમણે અાવિકા અને અહીંના મંવદરોમાં ખૂબ સેવા અાપી છે. એમના જવાથી અમારી સંમથા અને સમાજને ભારે ખોટ પડી છે. ઇશ્વરભાઇ ટેિર-પ્રમુખ ગુજરાત રહસદુ સોસાયટી: મનુભાઇ એવી વ્યવિ હતા જે નાનામાં નાના માણસને સત્મમત મળતા. િેમટન મંવદરના વનમાથણમાં એમનો અનન્ય ફાળો રહ્યો છે. અમારે માટે એક પવરવારજન સમા હતા. બીઝનેસ, સમાજ અને ધમથક્ષેત્રે એમણે કરેલી ઉમદા સેવા વચરકાળ રહેશે.

શીિુભાઇ ભીમજીયાણી: નાનામાં નાના માણસ સાથે મોટાઇ મૂકીને વાત કરે. અાદરણીય મનુભાઇએ સવથ િમયે અામમીયતાભયોથ વતાથવ રાખી સજ્જનતાના દશથન કરાવ્યાં છે. િીરજિાિ શાહ-બાિમ, મનુભાઇ એક ઉદાર સખાવતી હતા. અાવિકાના એવશયાઇ સમાજમાં તેઅો ખુબ લોકવિય હતા. એમની સખાવતો અને સેવાઅો વષોથ સુધી યાદ રહેશે. પૂવા કાઉન્સસિર અંજના પટેિ: મનુભાઇના સમાચાર વાંચી ખૂબ દુ:ખ થયું. િભુ એમના અામમાને શાંવત અાપે.

ભારત બોિપાઠ ક્યાંથી લે? ‘ગુજરાત સમાચાર’ તા. ૭ મે'ના તંત્રી લેખમાં ‘ભારત બોધપાઠ લે’ એ શીષથક વાંચ્યું તથા ૨૬૧૧ના હુમલા માટે ભારત અમેવરકા જેવી કાયથવાહી ન કરી શકે? એ િશ્નાથથ મૂક્યો. મારા મતે ભારત આવું કંઈ ના કરી શકે કારણ કે ભારતના રાજકારણીઓમાં રાષ્ટ્રિેમ- રાષ્ટ્રભવિ કે દ્રઢ મનોબળ નથી. કારણ દરેક પોતાના ઘર ભરવા કરોડપવત થવા જ રાજકારણમાં િવેશે છે. શહીદો માટે મુંબઈમાં ઈમારત બંધાણી તેમાં રાજકારણીઓ અને સરકારી કમથચારીઓએ ફ્લેટ લખાવી લીધા. જ્યારે શવહદો માટે પણ આદરમાનમયાથદા ન રખાતા હોય મયાં બીજી કોઈ અપેક્ષા ક્યાંથી રખાય? અમેવરકા જેવી રાષ્ટ્રભવિ - િેમ આપણી પાસે નથી. બીજી ઘણું બધું છે. દા.ત. રામભવિ, કૃષ્ણ ભવિ, કથા ભવિ વવગેરે. ભવિ હોય મયાં મવાથથ ન હોય, સમપથણ ન હોય. એમાંય રાષ્ટ્રભવિનું સમપથણ બધા કરતાં ઘણું મોટું છે. આ અન્ના સાહેબને િભુએ ખબર નહીં ક્યાંથી મોકલ્યા તે રાષ્ટ્રમાં ભ્રષ્ટાચાર વવરુદ્ધ ભરતીનો જુવાળ ઉમટ્યો જે પાછો સાગરના ઓટની જેમ શાંત ન થઈ જાય તો સારું. શ્રી મેઘાણીજીની જન્મજયંવત ઓગષ્ટમાં ઉજવવા વવશે ‘જીવંત પંથ’માં વાંચ્યું. આ કાયથક્રમમાં ભાગ લેવા ઈચ્છું છું. રિ ટપકતી, વશવાજીનું હાલરડું કે કસુંબીનો રંગ મેં મારા વવદ્યાથથી કાળમાં અમારા ગુરૂકૂળના કાયથક્રમોમાં ખૂબ ગાયા છે. - મનુભાઈ કોટક, પીનર નોંિ ઃ ક્રોયડનથી જશભાઈ પટેલ સાહેબે શ્રી મેઘાણી સાહેબના અમુક ગીતો - સવિશેષ એક ગીત તો તેમના હસ્તાક્ષરમાં મોકલી આપ્યું છે તે બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. જે ભાઈ-બહેનોને રસ હોય તેમને ગીતો-કાવ્યો મોકલિા નમ્ર વિનંતી. - સયૂઝ એરડટર

દીકરાને પત્ર તા. ૩૦મી એવિલના અંકમાં િકાવશત કરવામાં આવેલ ‘માતાના નામે દીકરાને પત્ર’ વાંચ્યો. વાંચતાં વાંચતા આંખમાંથી થોડા અશ્રુઓ પણ રેલાયા. વાત આમ તો સામાન્ય જેવી જ છે - પરંતુ તેમાં રહેલો ગુઢ અથથ સમાયેલો છે. પત્રમાં જે વ્યથાનું વણથન કયુું છે તેવી જ દશા આપણા યુવાન વગથના છોકરા છોકરીઓની છે. પત્રમાં જે દશાથવાયું છે તે તદ્દન સમય છે. સામાન્ય કુટુંબના મા-બાપો પણ પોતાના સંતાનના લગ્નમાં ઘણી વખતે વધારે પડતો ખચથ અને દેખાડો કરે છે. અંતમાં એટલી જ િાથથના કરવાની કે વિન્સ વવવલયમ અને કેટ (કેથરીન)નું લગ્ન દરેક રીતે સફળ થાય અને તેમના હાથે ખૂબ જ સારાં કામો થાય જેથી દુવનયામાં મા-બાપ પોતાના સંતાનને તેમનો દાખલો આપે. આ નવદંપવત લેડી ડાયેનાના પગલે ચાલે અને કાયોથ પૂરા કરે. - મયૂર અને અરૂણા ઠાકર

ગુજરાત સમાચાર અને એિશયન વોઇસને આપ કોઇ સંદેશ આપવા માગો છો? લવાજમ/વવજ્ઞાપન સંબંવિત કોઇ માવિતી જોઇએ છે? િમણાં જ ફોન ઉઠાવો અથવા ઇ-મેઇલ કરો. અમે આપને મદદ કરવા તત્પર છીએ.

Karma Yoga House, 12 Hoxton Market (Off Coronet Street) London N1 6HW

Tel: 020 7749 4080/4000 Fax: 020 7749 4081 Email:gseditorial@abplgroup.com aveditorial@abplgroup.com www.abplgroup.com


Gujarat Samachar - Saturday 28th May 2011

www.abplgroup.com

11


ગુજરાત જેટ એરવેઝની વડોદરાથી મુંબઈ-દદલ્હીની હંગામી ફ્લાઇટ શરૂ

સાચું ન બોલવા મારા પર પ્રધાનનું દબાણ હતું: સંજીવ ભટ્ટ અમદાવાદઃ ૨૦૦૨ના ગોધરાકાંડના પગલે મુખ્ય િધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પોતાના ડનવાસટથાને યોજેલી ઉચ્ચટતરીય બેઠકોમાં કેટલીક સૂચના આપી હતી તે સત્ય હકીકતો સુિીમ કોટેે ડનમેલી ટપેડશયલ ઈન્વેટટીગેશન ટીમ (સીટ)ને ન કહેવા રાજ્યના એક તત્કાલીન િધાન તરફથી મને ભારે દબાણ કરાયું હતું, તેમ આઈપીએસ અડધકારી સંજીવ ભટ્ટે જસ્ટટસ નાણાવટી તપાસ પંચ સમક્ષ પોતાની ઉલટ તપાસમાં ઘટટફોટ કરતા ખળભળાટ મછયો છે. સંજીવ ભટ્ટે ગોધરાકાંડ મુદ્દે સુિીમ કોટે સમક્ષ કરેલા સોગંદનામા મુદ્દે એક ટવૈસ્છછક સંટથાએ તેમની ઉલટ તપાસ કરીને શ્રેણીબદ્ધ સવાલો પૂછયા હતા. આ સોગંદનામામાં સંજીવ ભટ્ટે આક્ષેપ કયોષ છે કે, ‘જ્યારે સીટ તરફથી મને પૂછપરછ માટે સમન્સ પાઠવાયા ત્યારે અને હું સીટમાં હાજર થઉં ત્યારે ગુજરાત

03"

2&3)

2&3)

& ! '

(

#

"

&

03" "

! "

! %

!& $"4&2 '02 "/8 0$$"3*0/ "/8 7)&2& */ 4)& '02 /("(&.&/4 ")&/%* /*()4 *24)%"8 "248 //*6&23"28 "/% "/8 04)&2 (00% 0$$"33*0/ .*/*.5. 1&01-&

/420%5$*/( $)*-%2&/93

!& 12&1"2& 6"2*&48 0' '2&3) 03" "4 8052 1-"$& '02 8052 (5&343

*/( '02 .02& %&4"*-3

054) /%*"/

5/+"#*

)*/&3&

&01&/

%"83 " 7&&,

777 3"2"3)7"4)8 $0.

/(%"5 /% 2,& "12/%"5 1' 2,& 2,%"5 1' 2,& '"/"1(5" (%5" '"3", " "01*&1-4, -"% -,%-, ! (+& .+ (,,&/ '-4 .+ ($)&1 6 6 6 -/ ($)&10 2/&,%/"#'"( "1&* '",2#'"( ",%5" /"+(*"#&, "1&*

-,1"$1 ",(0'" +(, "1&* 2)&0'( "1&*

2&3)

$

$

03"

(

03"

- $ &, + %- % % $ * $ $* && $' & % # & $ & $ . ) % ( & % %

2&3)

03"

& ) $* & $ ) ( & ) ) $ ) &" -! .

03"

03"

2&3)

2&3)

અમદાવાદઃ રન-વેના સમારકામના લીધે અમદાવાદ એરપોટટ ૧૦-૩૦થી ૫ વાગ્યા સુધી બંધ રાખવામાં આવે છે. જેથી આ દરમમયાન અમદાવાદથી આવતી-જતી મુંબઈ, મદલ્હીની ફ્લાઇટોના સમયમાં જેટ એરવેઝે ફેરફાર કયાા છે. આ ફ્લાઇટો અમદાવાદને બદલે વડોદરાથી ઓપરેટ કરાશે. મુંબઈની ફ્લાઇટ નંબર ૯ ડબલ્યુ ૨૦૪૯ બપોરના ૨-૧૫ વાગ્યે મુંબઈથી ઊપડી ૩-૧૫ વાગ્યે વડોદરા પહોંચશે. જ્યારે ૯ ડબલ્યુ ૨૦૫૦, ૩-૪૫ વાગ્યે વડોદરાથી ઊપડીને ૪-૪૫ વાગ્યે મુંબઈ પહોંચશે.

03"

આણંદઃ અનુપમ મમશનના અધ્યક્ષ પૂ. સાહેબજી ૩૦મે થી ૭ જૂન દરમમયાન અનુપમ મમશનના દ્વારા સ્વવત્ઝલલેસડમાં આંતરરાષ્ટ્રીય મશમબર યોજાશે, જેમાં યુ.કે., અમેમરકા, કેનેડા તથા ભારતના ૩૦૦ જેટલા યુવક-યુવમતઓ ભાગ લેશે. લંડનથી તેઓ ૧૩ જૂને અમેમરકા પધારશે. અમેમરકામાં પેસ્સસલવેમનયા રાજ્યમાં આવેલા અનુપમ મમશન એલનટાઉન મંમદરનો પાટોત્સવ, યુથ કેમ્પ, જ્ઞાન મશમબર, સાંવકૃમતક જેવા મવમવધ કાયાક્રમો ૨૩મી જુલાઈથી ૩૦ જુલાઈ દરમમયાન યોજાશે. આ ઉપરાંત અમેમરકાના મવમવધ રાજ્યમાં ‘જ્ઞાન સત્ર’ પણ યોજાશે, જેમાં લોસ એસજલસ, મિમોસટ, મપયોમરયા, એલનટાઉન, મરચમસડનો સમાવેશ થાય છે. ૮થી ૧૦ જુલાઈ દરમમયાન કેનેડાના ટોરસટો ખાતે જ્ઞાનમશમબર તથા યુથ કેમ્પનું આયોજન પણ કરાયું છે. અમેમરકાથી તેઓ પુનઃ ૮ ઓગવટે લંડન પધારશે અને ૨૯ સપ્ટેમ્બર સુધી ત્યાં રોકાશે. ૩૦ સપ્ટેમ્બરે લંડનથી મુંબઈ અને બીજી ઓક્ટોબરે તેઓ બ્રહ્મજ્યોમત મોગરી પધારશે.

સરકારના એક ઉચ્ચ કક્ષાના પદાડધકારી મને મળવા આવ્યા હતા. તેમણે મને સીટને સાચી હકીકતની જાણ ન કરવા દબાણ કયુું હતું.’ આ આક્ષેપનો ઉલ્લેખ કરી એડ્વોકેટ બી.એમ. મંગુકકયાએ સંજીવ ભટ્ટને પૂછયું કે, ‘તમને યાદ છે કે, તમારો કોણે સંપકક કયોષ હતો?’ તેના જવાબમાં તેમણે કહ્યું કે, ‘એ સમયના એક િધાને મારો સંપકક કયોષ હતો.’ પત્રકારો સાથેની વાતચીતમાં સંજીવ ભટ્ટે આડકતરો ડનદદેશ આપતા કહ્યું કે, ‘આ િધાન તેમને એક કોમન ડમત્રના ડનવાસે મળ્યા હતા અને અહીં તેમણે મુખ્ય િધાને આપેલી સૂચનાઓ ડવશે સીટમાં કોઈ જ સત્ય હકીકતો જાહેર ન કરવા સમજાવવા િયાસ કયોષ હતો.’ ભટ્ટે આ ડમત્રનું નામ નહોતું આપ્યું પરંતુ એટલું કહ્યું હતું કે, આ ડમત્ર અત્યારે ઉચ્ચ જ્યુડડડશયલ અડધકારી છે.’

2&3)

પૂ. જશભાઈ સાહેબ દવદેશમાં ધમવયાત્રાએ

2&3)

અમદાવાદઃ ગુજરાતમાં આકાશવાણીની ટથાપના સાથે િથમ ગુજરાતી ઉદઘોષક અને ન્યૂઝ રીડર તરીકે ભારે લોકચાહના મેળવનાર લેમ્યુઅલ હેરીનું વૃદ્ધાવટથાની બીમારીના કારણે ૧૯મીએ ૮૨ વષષની ઉંમરે અવસાન થયું છે. હેરી વડોદરાના ગાયકવાડ ટટેટ દ્વારા શરૂ કરાયેલ ગુજરાતના સૌિથમ રેડડયો ટટેશનમાં ૧૯૪૭માં જોડાયા હતા. રાષ્ટ્રની આઝાદી બાદ ૧૯૫૦માં આકાશવાણીનું અમદાવાદ કેન્દ્ર શરૂ થતાં તેઓ અહીં પણ િથમ ઉદઘોષક બન્યા હતા. અલગ ગુજરાત રાજ્યની ટથાપના બાદ આકાશવાણી અમદાવાદમાં િાદેડશક સમાચાર ડવભાગની ટથાપના થતાં પહેલી મે ૧૯૬૦ના રોજ િથમ ગુજરાતી જ બુલેટીન હેરીભાઈએ વાંછયું હતું. તેમના દ્વારા અશાંત સમય અને રમખાણો દરડમયાન સંચારબંધી અંગેની જાહેરાત માટે તેમનો અવાજ લોકડિય બની ગયો હતો. લગભગ ત્રણ દાયકા સુધી શ્રેષ્ઠ ન્યૂઝ રીડર તરીકે સેવા આપ્યા બાદ તેઓ ૧૯૮૯માં સેવાડનવૃત્ત થયા હતા. મોહમ્મદ રફી, મુકેશ સડહતના ગાયકો, ખ્યાતનામ સંગીતકારોના કાયષક્રમોની હેરીભાઈએ સુંદર રજૂઆત કરી હતી. તેમના અવસાનથી રેડડયો જગતમાં કદી ન પૂરાય તેવી ખોટ પડી છે.

વ્યાસપીઠ જેટલો સમન્વય રાજપીઠે નથી કયોવ થાઈલેન્ડઃ થાઈલેસડના મચઆંગમાઈ ખાતેના સુઆન બુઆ મરસોટટના પ્રાકૃમતક વાતાવરણમાં ગત સપ્તાહે યોજાયેલી મોરામરબાપુની રામકથામાં પૂ.બાપુએ કથાનો અને કથાકારોનો મમહમા કરતાં કહ્યું હતું કે વ્યાસપીઠે જેટલો સમસવય કયોા છે, એટલો રાજપીઠે નથી કયોા. જોડવાનું જેટલું કામ વ્યાસીપીઠે કયુું છે એટલું કોઈએ નથી કયુું. તેમણે ઉમેયુું હતું કે કથા સાંભળે એને વવગા મળે કે ન મળે પણ ‘વવ’ અવશ્ય મળે છે અને વવગા મળે એ જરૂરી નથી.

03"

આકાશવાણીના પૂવવ ગુજરાતી ન્યૂઝ રીડર હેરીનું અવસાન

Gujarat Samachar - Saturday 28th May 2011

2&3)

12


ગુજરાત

Gujarat Samachar - Saturday 28th May 2011

અમદાવાદનું અનોખું ટવામમનારાયણ મ્યુમિયમ એક રૂરપયાના ચલણ ટટેમ્પ પર લખી આપેલ પાવર ઓફ એટનની પર સહી પણ જોવા મળે છે. અમદાવાદના કાળુપરુ મંરદરની મૂરતણ િરતષ્ઠા વખતે ખુદ સહજાનંદ ટવામીએ જે આભૂષણો, વટિો પહેયાણ હતા અને જે ચીજ-વટતુઓ ઉપયોગમાં લીધી હતી તથા તેજડે દ્રિસાદજીના હટતે લખાયેલી રશક્ષાપિી પણ જોવા મળે છે.

ઝવરેન વ્યાસ અમદાવાદઃ રવરવધ િકારના મ્યુરઝયમ માટે જાણીતા અમદાવાદમાં હવે એક અનોખા િકારના સંગ્રહાલયનું તાજેતરમાં મુખ્ય િધાન નરેડદ્ર મોદીના હટતે લોકાપણણ થયું છે. આ

શહેરના નારણપુરા રવટતારમાં ૩૧ હજાર ચોરસવાર જમીનમાં પથરાયેલ આ ભારતનું સવણિથમ ઇકોફ્રેડડલી મ્યુરઝયમ છે. ભગવાન ટવારમનારાયણની િસાદીની ચીજ-વટતુઓ ચીરકાળ સુધી જાળવી રાખવા ટથપાયેલા મ્યુરઝયમની દરેક ઇંટ ફ્લાયએશની છે. અહીં એલ.ઇ.ડી ટેકનોલોજી આધારરત ઊજાણનો

13

...અને ઓબામાએ મોદીને કહ્યું, ‘થેન્ક યુ’ મોદીના આ પુસ્તકનો ભેટ સ્િરૂપે સ્િીકાિ કિતાં સહ્વદયતાપૂિવક આભાિ અને પ્રસંશાની િાગણી વ્યક્ત કિી છે અને જણાવ્યું છે કે આપણા રિશ્વને જે નિા અને જરટિ પડકાિોનો સામનો કિિાનો છે તેમાં આપણે બંને િાષ્ટ્રો (અમેરિકા અને ભાિત) સાથે મળીને કાયવ કિીશું એિી મને આશા છે. ‘આપની આ (પુસ્તક)ની અદ્દભૂત ભેટ માટે આભાિ માનું છું’, એમ બિાક ઓબામાએ જણાવ્યું છે.

ગાંધીનગરઃ અમેરિકાના પ્રમુખ બિાક ઓબામાએ ગુજિાતના મુખ્ય પ્રધાન નિેન્દ્ર મોદી રિરખત ક્લાઇમેટ ચેંજ રિષયક પુસ્તક ‘‘કન્િેરનયન્ટ એકશનઃ ગુજિાત’સ રિસપોન્સ ટુ ચેિેન્જીસ ઓફ કિાઇમેટ ચેન્જ ગુજિાત ઇરનશ્યેટીિ’’ સાભાિ સ્િીકાિીને મુખ્ય પ્રધાનને આભાિ અને અરભનંદન આપતો પત્ર પાઠવ્યો છે. બિાક ઓબામાની સહી સાથેના વ્હાઇટ હાઉસના પત્રમાં અમેરિકન પ્રમુખે નિેન્દ્ર

અમદાવાદથી નવી દસ ડોમેસ્ટિક ફ્લાઈિ શરૂ થશે મ્યુઝિયમનું ભવ્ય સંકુલ ભગવાન સ્વાઝમનારાયણની ૧૪ ઇંચ પહોળી અને ૧૮૦ ફૂટ લાંબી કુંડળીને ઝનહાળતા તેજેન્દ્રપ્રસાદજી, મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તથા અન્યો

મ્યુરઝયમની રવશેષતા એ છે કે અહીં ભગવાન ટવારમનારાયણના જીવન સાથે જોડાયેલી રવરવધ ચીજવટતુઓ િદરશણત કરાઈ છે. ભગવાન ટવારમનારાયણે જે ૧૧ ધામમાં રવચરણ કયુું હતું તે અમદાવાદ, જેતલપુર, વડતાલ, ધોળકા, ધોલેરા, ગઢડા, છપૈયા, જૂનાગઢ, મૂળી, અવધ અન ભૂજના નામે અહીં ખંડ બનાવવામાં આવ્યા છે અને જે ધામમાં જે ચીજ-વટતુઓનો ઉપયોગ કયોણ હતો તેની અહીં કુદરતી સાધનો અને દ્રવ્યોથી જાળવણી કરીને તેને િસાદીરૂપે અહીં િદરશણત કરવામાં આવી છે. આ રવરવધ ચીજ-વટતુઓમાં ભગવાન ટવારમનારાયણની મૂરતણ તેમની દાઢ, તેમના અસ્ટથ, નખ, લાકડાની ચાકડી, ચરણારવંદની છાપ, રવરવધ પોષાક, વાસણો, ચાંદીની થૂક ં દાની, વાંસળી, કંઠી, પાઘડી, તકકયા, ગાદલા, રજાઇ, ચરણરજનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત અત્યાર સુધી ક્યારેય િદરશણત ન થયેલ અને અલભ્ય એવા શ્રીજી મહારાજના હટતાક્ષર, લખાણ અને તે વખતે એક સત્સંગીને

!"

આ મ્યુરઝયમનું ટવારમનારાયણ સંિદાય અને ધમણને કેડદ્રમાં રાખીને તેનું રનમાણણ મોટા મહારાજ અને ‘બાપજી’ના નામથી જાણીતા તેજડે દ્રિસાદજી દ્વારા થયું છે. તેમણે રવદેશના છ-સાત દેશોના મ્યુરઝયમ રનહાળ્યા બાદ આવા સંકલ ુ નું સપનું સેવ્યું હતુ.ં ટવારમનારાયણ સંિદાય - કાળુપરુ અને વડતાલ એમ બે ગાદીથી શરૂ થઇને હવે એક વટવૃક્ષ બની ગયું છે. આજે સહજાનંદ ટવામી, મુક્તાનંદ ટવામી, રામાનંદ ટવામી, શાટિીજી મહારાજ, ભગતજી મહારાજ, યોગીજી મહારાજ, મુક્તજીવનદાસજી, પૂ.બાપાશ્રી, હરરટવરૂપદાસજી એમ બધે જ રશક્ષાપિી, વચનામૃત, જનમંગલના પાઠનું પૂજન થાય છે. આ તમામ શાખાઓ પાસે સંિદાયના ઇરતહાસ સમાન કોઇપણ ગ્રંથ, મૂરતણ, લેખ, દટતાવેજ, પૂજા પેટી, ચશ્મા જેવી અનેક ચીજ-વટતુઓ હતી તેનું અહીં અત્યાધુરનક લેબોરેટરીમાં રિઝવવેશન ટેકનોલોજીથી આયુષ્ય વધારવામાં આવે છે.

ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આ િસાદી વટતુઓના દશણનની સાથે દૃશ્યશ્રાવ્ય માધ્યમ દ્વારા મહારાજના જીવન કવનના રહટયો ઉપદેરશત થતા જોવા મળે છે. મ્યુરઝયમના િફુલ ખરસાણીના જણાવ્યા મુજબ આ મ્યુરઝયમ શા માટે બનાવવામાં આવ્યુ,ં બાપજીનો સંકલ્પ, મેકકંગ ઓફ મ્યુરઝયમ અંગેની એક કફલ્મ પણ ઓરડટોરરયમના રવશાળ પડદા પર દશાણ વવામાં આવે છે. મ્યુરઝયમના સંચાલક સંદીપભાઇ શેઠે જણાવ્યું હતું કે અત્યારે આ સરેરાશ ૫૦૦ લોકો િદશણનની મુલાકાતે આવે છે જ્યારે શરનવાર, રરવવાર તથા અડય જાહેર રજાઓમાં મુલાકાતીઓની સંખ્યા ૧૫૦૦ની આસપાસ રહે છે. અહીં મુલાકાતીઓની સુરવધા માટે રવશાળ પાકકિં ગ તથા કેડટીનની સવલત પણ છે. મ્યુરઝયમ દર સોમવારે બંધ રહે છે. મ્યુરઝયમમાં બીજું શું જોવાલાયક છે તે જાણવા આ અનોખા ટથળની મુલાકાત લેવી જ રહી.

&!

#

VARIETY FOODS #

#7

$

, 4

/$= :

અમદાવાદઃ દેશના આઠમા નંબરના સૌથી વ્યટત એવા અમદાવાદના સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોટટ પર હવે મુસાફરોને કેટલાક નવા ડોમેસ્ટટક ડેસ્ટટનેશન સાથે વધુ ફ્લાઈટોની સેવા આપવાનો એરપોટટ ઓથોરરટી ઓફ ઈસ્ડડયાએ રનણણય કયોણ છે. એરલાઇડસ કંપનીઓ વચ્ચેની ગળાકાપ ટપધાણમાં મુસાફરોને પણ વધુ સુરવધા મળી રહેશે. અત્યારે અહીંથી ડોમેસ્ટટક અને ઈડટરનેશનલ સેક્ટરમાં દરરોજ ૧૧૦થી વધુ ફ્લાઈટ ઓપરેટ થાય છે. જેમાં ડોમેસ્ટટક સેક્ટરમાં િરતરદન બે હજારથી વધુ મુસાફરોની અવરજવર છે. બીજી તરફ સમર રશડયુલ પૂણણ થયા બાદ ઓગટટ માસથી રવરવધ એરલાઈડસ કંપનીઓએ ડોમેસ્ટટક ફ્લાઈટો શરૂ કરવાની

%@? 6 6 6 < : 6 6" 6 :!"< ":) 6 B"+ 4 4= %76 / / / 3 2 -$

: #7 &:

B .< 4 : 4 4 "= 4 -4% <

તૈયારી દશાણવી છે. જે મુજબ જેટ એરવેઝ અમદાવાદથી રદલ્હી, કોલકાતા, બેંગલુરુ- રિવેડદ્રમ અને પૂના-હૈદરાબાદની એમ ચાર નવી ફ્લાઈટ શરૂ કરશે. લો કોટટ એરલાઇડસ ટપાઇસ જેટ પણ ગોવાની ફ્લાઈટ બંધ કરી પુનાની ડેઈલી ફ્લાઈટ શરૂ કરશે. જ્યારે ગો એર પણ મુંબઈરદલ્હી અને બેંગલુરુની ફ્લાઈટ શરૂ કરશે. આ ઉપરાંત અડય એક કંપની ભોપાલની ફ્લાઈટ ઓપરેટ કરવાનું રવચારે છે. ઈસ્ડડગો આગામી િણ મરહના સુધી નવી એક પણ ફ્લાઈટ ઓપરેટ નહીં કરે, પરંતુ રવડટર રશડયુલમાં નવી ફ્લાઈટ શરૂ કરવા રવચારે છે. નોંધનીય છે કે ગત રવડટર રશડયુલમાં રવરવધ એરલાઇડસ કંપનીઓએ અમદાવાદ એરપોટટ પરથી નવી નવ ફ્લાઈટ શરૂ કરી હતી.

< <1

/ - $

"8 >

2!"3

8

4

9 / / ,-' / .' *3$ / ) - $/$ 8 ($ - 3 !2 3 3 +3 %1 $ 2 - - 3 - / / / ") 0 - 2 & -4 / !#2 A 0:3 2<B 6 : * 4 6 4" 4 ; 4. 4 ": 4 A 5( -<$ 6 4 ; 4= C 6 7= 4 ": 4 6 9'$ A $< 4 6 %4 4 6 7= B/ 4 ": 4 6 '9 $ A ": 4 6 9'$ 4= #<B = 6 < 6 <

6 9'$

) # 2 / 3 3 3 -

VARIETY FOODS & OFF LICENCE #

# !

"

"

5 3 / 3

"

"

$!

#


સૌરાષ્ટ્ર

14

Gujarat Samachar - Saturday 28th May 2011

પાટીદાર સમૃદ્ધિ યોજના રથ દ્વારા રૂ. ૧૧૪ કરોડ એકત્ર મોરબીઃ પાટીદાર સમાજના વિદ્યાથથીઓ જે ખાસ કરીને ગામડેથી શહેરમાં અભ્યાસ માટે આિે છે તેમના માટે શહેરોમાં શૈક્ષવિક સંકુલો બનાિિા માટે િષષ ૨૦૦૩માં જામનગર વજલ્લામાં વસદસર ગામે આિેલા ઉવમયાધામથી મોરબીના ઉદ્યોગપવત ઓ.આર. પટેલ અને ગોવિંદભાઈ િરમોરાની આગેિાની હેઠળ સમૃવિ યોજના રથનું પ્રસ્થાન થયું હતું. આ રથ દ્વારા સૌરાષ્ટ્રના ૭૫૦ જેટલા ગામમાં પવરભ્રમિ કરી રૂ. ૫૧ કરોડ એકત્ર કરિાનો સંકલ્પ કરિામાં આવ્યો હતો. પરંતુ સમાજના દાતાઓએ ‘ઉમ્મીદ સે દુગના’ એટલે કે ૫૧ કરોડના લક્ષ્યાંક સામે રૂ. ૧૧૪ કરોડ આપી ભંડોળ કરી આપ્યું હતું. હિે આ દાન પિ શૈક્ષવિક કાયષ માટે જ િપરાશે તેમ ઓ.આર. પટેલ અને ગોવિંદભાઈએ જિાવ્યું હતું. ગત માસમાં તા. ૨૦થી ૨૪ દરવમયાન આ રથ

અમદાિાદમાં જ્યાં પાટીદાર સમાજના પવરિારો રહે છે એિા વિસ્તારોમાં ફયોષ હતો અને વિશાળ શોભાયાત્રા પિ નીકળી હતી. આ ચાર વદિસ દરવમયાન અમદાિાદમાં સી.જી. રોડપર શૈક્ષવિક સંકુલ બનાિિા માટે રૂ. છ કરોડ દાન એકત્ર થયું હતું. ગોવિંદભાઈએ વિશેષમાં એમ પિ જિાવ્યું હતું કે આ રથ દ્વારા સમાજને સંગવઠત અને વિકવસત કરિાનો અમે સંદેશ િહેતો મૂકિાની સાથે સમાજમાં વિવિધ પ્રસંગે થતાં ખોટાં ખચાષ અટકાિી એ રકમ શૈક્ષવિક કાયોષ માટે કરિા તેમજ કુવરિાજોમાં આિી બેટી બચાિો અવભયાન દ્વારા અમે સમાજમાં જાગૃવત ફેલાિિાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ. ઉવમયા માતાજીના આશીિાષદથી રથના પવરભ્રમિ દ્વારા એકત્ર થયેલાં ભંડોળમાંથી સૌરાષ્ટ્રના વિવિધ શહેરોમાં શરૂ કરાયેલી હોસ્ટેલમાં ૧૭ હજાર જેટલાં વિદ્યાથથીઓને સુવિધા મળે છે.

જૂનાગઢ જજલ્લાના સૂિાપાડાના દજરયામાં આ જસઝનની પ્રથમ વ્હેલ શાકક માછીમારી બોટમાં ફસાતા પ્રકૃજત નેચર કલબના જીગેશ ગોજહલ તથા વન જવભાગે તેને ભારે જહેમત બાદ મુજિ કરી હતી. આ શાકક ૧૨ ફૂટ લાંબી અને બેથી િણ ટન વજન ધરાવતી માદા હતી.

ગીરમાં ૪૮૦ દીપડાઃ વસતી ગણતરી પૂણણ તાલાલાઃ રાજ્યમાં દીપડાની હાથ ધરાયેલ ત્રી-વદવસીય વસતી ગણતરી ૧૮મીએ સાંજે પાંિ વાગ્યે પૂણિ થઈ હતી. દીપડાની જ્યાં વધુ વસતી છે તેવા ગીર અને ગીરનાર જંગલ વવસ્તાર તથા બૃહદગીરનાં રેવન્યુ વવસ્તારોમાં જુનાગઢ અને અમરેલી વજલ્લામાં પાંિ વષિ પહેલા ૪૧૦ દીપડા નોંધાયા હતાં જેની સામે પાંિ વષિમાં દીપડાની સંખ્યામાં પંદર ટકા વધી હોવાનું વન વવભાગ જણાવે છે. આ બંને વજલ્લામાં અંદાજે ૪૮૦ દીપડા હોવાની સંભાવના છે.

સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં વરસાદી માહોલ ગાંધીનગરઃ અરબી સમુદ્રમાં સર્િયેલા હવાના દબાણને કારણે ઉત્તર-પશ્ચિમ કચ્છ-સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વવસ્તારોમાં ગત સપ્તાહે અવારનવાર વરસાદી ઝાપટાં પડ્યા હતા. કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર કચ્છની સાથે ઉત્તર અને દવિણ ગુજરાતમાં પણ મોસમમાં પલ્ટો આવી ગયો હતો. કેટલાક વવસ્તારોમાં ૩૦થી લઇને ૬૫ કક.મી. સુધીની ઝડપે પવન સાથે ભારે વરસાદ ખાબકી પડયો

હતો. કચ્છમાં વીજળી પડતાં એક વ્યવિનું મોત થયું હોવાના અહેવાલ છે. આ દરવમયાન વાવાઝોડુ ફરીને પાકકસ્તાનના કરાિી થઈને કચ્છને ટિ કરે અને તેને કારણે ભારે પવન સાથે વરસાદ પડવાની શકયતા હોવાની હવામાન વવભાગની િેતવણીને પગલે કંડલા અને મુંદરા પર ત્રણ નંબરના ભયજનક વસગ્નલ લગાવવામાં આવ્યા હતા.

પ્રજાવત્સલ મહારાજા કૃષ્ણકુમારજસંહજીના જન્મ શતાબ્દદ મહોત્સવનો ઉદ્દઘાટન સમારોહ ગત ૧૯મી મેએ ભાવનગરમાં યોજાયો હતો. આ પ્રસંગે િવધાનસભામાં જવરોધપક્ષના નેતા શજિજસંહ ગોજહલ, યાિાધામ જવકાસ બોડડના ચેરમેન મહેન્દ્ર જિવેદી, થથાજનક ધારાસભ્ય જવભાવરીબેન દવે તથા અન્ય અગ્રણી નાગજરકો ઉપબ્થથત રહ્યાા હતા.

જૂનાગઢના વૃધ્ધની ૨૫૦૦ કક.મી.ની સાઇકલ યાત્રા જૂનાગઢઃ શહેરના ૬૫ વષષીય નાગજીભાઈ મેઘજીભાઈ વાળા એક સામાન્ય પવરવારના સભ્ય છે અને તેઓ એક તરવરીયા યુવાન જેવી સ્ફૂવતિ ધરાવે છે. તેમના જીવનમાંથી યુવાનોએ બોધ લેવા જેવી બાબત એ છે કે માણસ શરીર અને મન પાસેથી કેવું કામ લઈ શકે? નાગજીભાઈએ ૩ માિિના રોજ િૈત્રી નવરાત્રીમાં માતાજીનાં દશિન કરી સાઇકલ યાત્રાનો પ્રારંભ કયોિ હતો. તેમણે ભૂતનાથ મહાદેવ મંવદરથી પ્રસ્થાન કરી િોટીલા, વરુડી, માટેલ ઔધગામ માતાનો મઢ (કચ્છ), આડેસર, રાધનપુર, અંબાજી, ઊંઝા, પાવાગઢ, અરણેજ, દડવા, સાળંગપુર, વીછીંયા, પરબવાવડી થઈ ૨૫૦૦ કકલોમીટરનું અંતર કાપી તાજેતરમાં જૂનાગઢ પરત આવ્યા હતા.

પાટડીનાં રણમાં ભૂખમરાથી યુવાનનું મોત સુરેન્દ્રનગરઃ વજલ્લાના પાટડી તાલુકાના રણમાં ગત સપ્તાહે ભૂખમરાને કારણે એક યુવાનનું મોત થતાં ખળભળાટ મચ્યો હતો. પાટડીથી ૧૫ કક.મી. દૂર મીઠાઘોડાના રણમાં યુવાનની લાશ પડી હોવાની ખબર મળતા ઝીંઝુવાડાની પોલીસ સ્થળે આવી હતી. લાશને બારીકાઇથી જોતા એકપણ ઘાનું વનશાન ન હતું. પોસ્ટમોટટમ વરપોટટમાં યુવાનનું મોત ભૂખમરા/તરસને કારણે થયું હોવાનું જણાવ્યું હતું.

SWEET CENTRE

$% & %* %$#' ! $$%& % * % # $$%& % * ' $ $$%& % *

, & ,

!

$

!

+ / &

))) & ) # $)& $ (!

- "/0"-)") $/&")") &"+('

cAeerInAe y? aAjkAl œrmAù cAerIaAe œoI ¸Ay e. te¸I bcvA mAqe aAp aApnA œrnI bArIaAe t¸A pe qIaAe mAqe lAeŠùdnI isKyAeirqI gñILs t¸A gIvAA wrvAÀ (Collapsible Security Grilles) fIq krAvAe. gAd#n t¸A dòA¤ve mAqenA geqós (Gates) t¸A rImAeq kùqòAel geqós sA¸e re¤l©Gs (Railings) po bnAvI ane ifq krI aApIae Iae. œrnI aùwr Sqenle¤s SqIl ane GlAs beleSqòed po bnAvI fIq krI aApIae Iae. wukAnAe t¸A œr mAqe isKyAeirqI bhu j~rI e.

,*%,-# ,"#

$)

!)+

-# .( 4

3

- "."+/-"1 $/&")") &"+('

,-$./ "/$

,*+

6$.,59 6 !

,+#,+

16%.(

.$:,0*

"+,5( "11'*3$,0 1.'(0 1$- +1,&( 6$.,59 $0' 4463$0&( 8,5+ $))13'$%.( 23,&(

4,,7 *&(.&( (23$41$.3 *13) $7 $137 (&(03*/. (/0,( $0$&*37 /13) !/43) .'*$. 4.+$%* *2)(2 4+$1$3* ")$,* $3)*$6$'* ")$,* -*3$ 2 !0(&*$, ")$,* )*,,* $.*1 //',( /%* $.&)//1*$. !*88,(1 #*3) 6*3)/43 $1,*& .*/. .'*$. !6((32 !$5/41*(2

( ,0)13&(' )3$/( ,4&1605 10 ,*+ 4(&63,59 4+115 %1.5 .1&-,0* 104(37$513(9 ,*+ 4(&63,59 05(30$. .$:,0* // ($.(' 0,54 6..9 8(.'('

#($34 0463$0&( $&- *6$3$05(( (04$ (* 1

æivoA¤ ane mnuA¤ mkvAoAnAe sùpk# krAe:

/6 $5(.

Unit No. 9, London Group Business Park, 715 North Circular Road, London NW2 7AQ.

Tel: 020 8450 1284 Mobile: 07956 418 393 Fax: 020 8450 9885 www.kpengineering.co.uk

1((. !31((3

",0'18 (0(3*9 3$5,0*

/1(23

$3(

/.'/.

"(, 9

'

! * ( ' #( ! '#

))%

(8 /$*( ",0'184 5'

Manufacturers and Installers of Quality Steel Fabrications Domestic & Commercial • Steel Doors • Gates • Window Grilles • Stainless Steel & Glass Balustrade • Fire Escape • Staircases • Railings

*&

-# .(4

, ' 1 # (" 0$-#).- *+$)+ ()-$

!

amAe tmAre TyAù aAvI Free Estimate krI aApIae Iae. yAw rAŠAe.

#" " & % #$ "

!)+

+$

For Personal Service Contact:

!

$2

•Weddings •Parties and all •other Functions

"

$ % # " # '% )

,%10 1,-+ / &

&'

$!

!& #"

% ) ! "&(% "

$ !

! '

!& #" '& '#

& #("'

& &

% ' & #"

#' ! ## " &

"

" & (%% " % # " " $ &&$#%'


Gujarat Samachar - Saturday 28th May 2011

www.abplgroup.com

15


16

Gujarat Samachar - Saturday 28th May 2011

જીવંત પંથ

- સી. બી. પટેલ

ક્રમાંક - ૨૩૭

અવેરે જ શમે વેર, ન શમે વેર વેરથી (પણ વેવલાવેડાની વાત નહીં...હોં!) ઇલલઝાબેથનો અકસીર ઇલાજ મહારાણીએ ગત સપ્તાહે ચાર દિવસની યાત્રા િરદમયાન દિદિશ આઇદરશ સંબધ ં ોમાં અવણણનીય હકારાત્મક વલણ પેિા કયય.ું ૧૦૦ વષણ પૂવવે તેમના િાિા પંચમ જ્યોજણ આયલવેન્ડની મયલાકાતે ગયા હતા ત્યારે સંજોગો અત્યંત દવપદરત હતા. સેંકડો વષોણ સયધી આયલવેન્ડ દિિનની કોલોની હતય.ં તેનયં આદથણક શોષણ તો થયયં જ સાથોસાથ આયલવેન્ડની કેથદલકધમમી પ્રજા ઉપર પ્રભાવ તથાપવા તકોિલેન્ડ અને નોથણ ઇંગ્લેડથી આયોજનપૂવક ણ લઇ જવાયેલા લાખો પ્રોિેતિંિનો એક મોિો પ્રશ્ન ઉભો થયો હતો. દિિનની સૌથી જૂની કોલોની અને તે પણ સૌથી પડોશનો િેશ હોય ત્યારે જો તે માથયં ઊંચકે તો કેમ ચલાવી લેવાય? છેલ્લા ૧૨૫ વષણથી આ સંઘષણ વધયને વધય રિપાત ભયોણ બની ચૂક્યો હતો. ૧૯૧૬માં ડલલીન શહેરની મેઇન પોતિ ઓફિસ નજીક િેખાવકારો ઉપર દિદિશ સશતત્ર સૈદનકોએ ધાવો બોલાવી િીધો. જદલયાંવાલા બાગ જેવયં જ કંઇક થયય,ં પણ ક્રૂરતાપૂણણ વ્યવહાર દ્વારા જનતાનો અવાજ કાયમી ધોરણે રુંધી શકાતો નથી. ૧૯૨૨માં અંતે થાકીને દિિને આઇદરશ દરપબ્લલક થવા િીધય,ં પણ ભાગલા પાડોની નીદત દિદિશ મયત્સદ્દીગીરીના પાયામાં છે. આપણે ભારતના ભાગલા વખતે પણ આ જોયયં જ છેન? ે આયલવેન્ડ િાપયની ઉત્તરીય છ કાઉન્િીને નોધણનણ આયલવેન્ડ તરીકે નવો િેશ કે પ્રાંત ગણાવીને યયનાઈિેડ ફકંગ્ડમ ઓિ ઇંગ્લેન્ડ, તકોિલેન્ડ, વેલ્સ એન્ડ નોધણનણ આયલવેન્ડ એમ નવયં રૂપાળયં નામ અપાયય.ં આઇદરશ પ્રજાએ પોતાની સંપણ ૂ ણ િાપયની તવતંત્રતા માિે જંગ ચાલય રાખ્યો, પણ માત્ર દહંસાના ધોરણે જ આ ચળવળ ચાલય રહી. દિદિશ વલણ આદથણક, સામાદજક સમાનતા તથા અન્ય તતરે વધય સાહચયણજનક રહ્યું હોવા છતાં વખત આવ્યે, બળનો ઉપયોગ પણ થયા કયોણ. છેવિે ૧૯૯૮માં ઉભય પિને જ્યારે લાગ્યયં કે હવે સંપણ ૂ ણ જીત અશક્ય છે ત્યારે સહઅબ્તતત્વની ભૂદમકા ઉપર મંજરૂ ીની મહોર લાગી. દિદિશ અને આઇદરશ સરકારો ઉપરાંત પ્રોિેતિંિ અને કેથદલક ઘિકોએ પણ તેને બહાલી આપી. તે વાતને વષોણ થયા. ખૂબ પૂવત ણ ય ૈ ારી, ઊંડા સંશોધન અને ભવ્ય ભદવષ્યની આગાહીસૂચક અનેકદવધ કાયણક્રમો આિી ઝીણવિપૂવક ણ તૈયાર કયાણ બાિ પહેલી વખત દિદિશ મહારાણીએ તવતંત્ર આયલવેન્ડની તળભૂદમ ઉપર પ્રથમ વખત પગલાં માંડ્યાં. મહારાણી જ્યાં જ્યાં ગયાં ત્યાં ત્યાં તેમનો ઉમળકાભેર સત્કાર થયો, તો સામી બાજય તેમણે પણ મૈત્રીનો હાથ લંબાવીને ઉષ્માપૂણણ પ્રદતસાિ આપ્યો હતો. તેમનો આ વ્યવહાર િાિ માગી લે છે. ભયાનક ભૂતકાળ દવશે માિી માગી નહીં, પણ sadness & regreat (િયઃખ અને અિસોસ) વ્યિ કયાણ . ડલલીન કાસલમાં ગયા બયધવારે સાંજે એક તિેિ ડીનરમાં પણ મહારાણીએ ગદરમાપૂણણ વિવ્ય આપતાં તેમના અંકલ લોડડ માઉન્િ બેિનની હત્યાનો ઉલ્લેખ કયોણ, પણ ઉપરછલ્લો જ. મયખ્ય વાત કરી બન્ને પડોશી િેશો એકબીજાને પૂરક બન્યા છે ત્યારે હવે આ

સંબધ ં ને વધય મજબૂત બનાવવા માિે આગળ વધવા શયં કરવય? ં મહારાણીએ માત્ર મલમપટ્ટા જ નથી કયાણ, પણ વષોણજન ૂ ી બીમારીને જડમૂળથી િૂર કરે તેવી િીઘણજીવી િવા પણ પૂરી પાડી છે.

પ્રવાસના પ્રારંભે ઓબામાના ઉદગારો ૧૨૦૦ માઇલ છેિે આઇસલેન્ડમાં જ્વાળામયખી િાટ્યો અને અવકાશમાં અબજો િન રાખ, કપચી, રેતી આિી ઓકી રહ્યો છે. ગત વષવે થયયં હતયં એવયં જ કંઇક િરી વખત હવાઇ ઉડ્ડયન િેત્રે થશે એવી ભીદત પ્રવતવે છે. સાવચેતી તરીકે પ્રેદસડેન્િ બરાક ઓબામાનો કાિલો આયલવેન્ડથી લંડન મંગળવારે આવવાનો હતો તે એક દિવસ વહેલો સોમવારે સાંજે જ આવી પહોંચ્યો. છ દિવસની યયરોપ યાત્રામાં ઓબામા એક દિવસ આયલવેન્ડ, ત્રણ દિવસ દિિન, બે દિવસ ફ્રાન્સ (જી૨૦ િેશોની કોન્િરન્સ માિે)માં મયકામ કરશે અને પછી પોલેન્ડની મયલાકાત પણ લેશ.ે અમેદરકાની ૩૧ કરોડની વતતીમાં ૩.૬ કરોડ આઇદરશ વંશજો છે. અમેદરકાના ૩૭ પ્રેદસડેન્ટ્સમાંથી લગભગ ૨૭ના દપતૃ પિે કે માતૃ પિે આયલવેન્ડમાં મૂદળયાં છે. સોમવારે બરાક ઓબામા અને તેમના જીવનસાથી દમશેલ ઓબામા માત્ર ૩૦૦ જણાંની વતતી ધરાવતા એક નાનકડાં ગામડાંમાં જઇ પહોંચ્યા. મનીગાલ નામના આ ગામમાં ૧૮૪૦ આસપાસના ગાળામાં ઓબામાના િાિાના િાિા (માતૃ પિે) રહેતા હતા. તેઓ જ્યાં રહેતા હતા તે નાનકડા, િેરસ ે મકાનની પણ ઓબામા િંપતીએ મયલાકાત લીધી. આઠમી પેઢીએ સંબધ ં માં દપતરાઇ ભાઇ અને બહેન થતાં તવજનો સાથે તેમણે તથાદનક પબમાં એક ગીનેસ પણ પીધો. નોંધપાત્ર એ છે કે મહિઅંશે િરેક વ્યદિ માિે, િરેક સમજય વ્યદિ માિે જીવનમાં ક્યારેક ને ક્યારેક તો એવો તબક્કો આવતો જ હોય છે, જ્યારે તેને ‘હું કોણ?’ તે જાણવાની ઉત્કંઠા જાગતી હોય છે અને પોતાનાં મૂદળયાં શોધતાં પોતાની જાતને રોકી શકતા નથી. આમાં પણ વળી, લોકશાહીમાં ૧૨ િકા મતિારો કોઇ એક ધમણ કે સંતકૃદતના હોય તો તો બેવડો લાભ. ઓબામા અગાઉ દબલ દિન્િન, બયશ (દપતા અને પયત્ર), કેનડે ી, દનકસન બધા એક યા બીજા સમયે આયલવેન્ડમાં જઇને ઘંિ વગાડીને (આઇદરશ ભાષામાં) ઘોષણા કરી છેઃ અમે તમારા છીએ. પણ ઓબામાએ વોદશંગ્િનથી યયરોપ પ્રવાસે રવાના થતાં પૂવવે બીબીસીના એન્ડ્રુ મારને એક મહત્ત્વનો ઇન્િરવ્યય આપ્યો હતો. દવશ્વમાં સૌથી શદિશાળી િેશના નેતા ખૂબ જ્ઞાની છે, દચંતક છે અને પદરવતણન (Change)ના ઉપાસક છે. દવવેકપૂણ,ણ મક્કમ તથા િૂરોગામી અસર જન્માવે તેવો મત વ્યિ કરતા તેમણે જણાવ્યયંઃ ભારત સાથેના સંબધ ં ના ઉપલિમાં પાફકતતાન ઓલસેશન (વળગણ)થી પીડાય છે અને તેણે તેની દવચારસરણી બિલવી પડશે.’ ઓબામાના શલિો હતાઃ They (Pakistan) have to reorient themselves.

શાંદત અને સદહષ્ણત ય ા દ્વારા સહયોગનો નવો માગણ પાફકતતાને કંડારવો જ પડશે. ઓસામા જેવો

કોઇ ઝેરી નાગ પાફકતતાનમાં આશરો લેતો હોય તો તેનો ખાત્મો બોલાવવાની અમેદરકાની િરજ છે, એમ પણ ઓબામાએ તપષ્ટ શલિોમાં કહ્યું. ઇરાક, અિઘાદનતતાન, મધ્ય-પૂવ,ણ પાફકતતાનમાં ભલે જંગી ખચણ અને ભારે માત્રામાં જાનમાલની ખયવારી છતાં અમેદરકા પલાયનવાિમાં માનતયં નથી. ઇરાકના સૈદનકોને લશ્કરી તાલીમ આપવાનયં કામ કરતો દિિનનો છેલ્લો સૈદનક તાજેતરમાં દિિન પરત િયોણ છે. તેનયં નામ જાણવા જેવયં છે - દમ. દચકન. આજે પણ યયએસ આમમી ઇરાકમાં છે જ. દિિનના સૈદનકો ત્યાં િરજ બજાવી ચૂક્યા છે અને જરૂર પડ્યે ઇરાકના સયરિા િળોને તાલીમ આપવા પાછા જશે પણ ખરા, તેમની બહાિયરી, જવામિમી માિે લેશમાત્ર શંકા નથી. જોકે ઇરાકમાં દિદિશ સૈદનકો એક િુકડીનયં સયકાન સંભાળતા દિિનના મેજરનયં નામ હતયં - મેજર કાવડડ. િયદનયામાં વ્યદિના નામ અને કામમાં પણ કેિલો દવરોધાભાસ જોવા મળતો હોય છે, નહીં? પ્રેદસડેન્િ ઓબામા સાથે ૧૫૦૦ જણાનો કાિલો છે. ઘણાને આ આંકડો દવચારતા કરી િે છે. ભારત કે ચીનના પ્રમયખ કે વડા પ્રધાન અમેદરકા કે દવિેશ પ્રવાસે જાય છે ત્યારે તેમની સાથે ૫૦થી ૧૦૦ લોકોનો કાિલો હોય છે. થોડા સમય પૂવવે ડેદવડ કેમરન ભારત પ્રવાસે ગયા હતા તો તેમની સાથે ૪૦૦ જણાંનો રસાલો હતો. આમાં વદરષ્ઠ પ્રધાનો, િોચના અદધકારીઓ અને પત્રકારો ઉપરાંત ઉદ્યોગજગતના માંધાતાઓનયં દવશાળ પ્રદતદનદધ મંડળ પણ સામેલ હતય.ં તો અમેદરકી પ્રમયખનો કાિલો આિલો દવશાળ કેમ? યયએસ પાલાણ મન્ે િ અને સયરિાના દનયમો અનયસાર, પ્રમયખ જ્યારે પણ દવિેશપ્રવાસે જાય ત્યારે તેમના કાિલામાં તદ્દન સરખી િેખાતી અત્યંત સયરદિત ત્રણ કેદડલેક કાર હોવી અદનવાયણ છે. આમાંથી કોઇ પણ એક કારમાં પ્રમયખ પ્રવાસ કરે, જ્યારે બાકીની બે કાર ખાલી હોય છે. આ ત્રણેય કાર માત્ર બયલિે પ્રૂિ જ નહીં, બોમ્બપ્રૂિ હોય છે. કાર પર બોમ્બ િેંકાય કે મશીનગનમાંથી ધાણીિૂિ ગોળીબાર થાય, પ્રમયખને ઉની આંચ પણ ન આવે. ધારો કે, હુમલામાં િાયર ચીરાઇ ગયા તો? ડોન્િ વરી, આ બધી કાર માત્ર વ્હીલ પ્લિે પર પણ પૂરઝડપે ભાગી શકે છે. ભૂતકાળમાં અમેદરકા હુમલામાં તેના પ્રમયખને ગયમાવી ચૂક્યયં છે, અને હવે તો દવશ્વમાં આતંકવાિના રાિસે પણ પંજો પ્રસાયોણ છે ત્યારે લોખંડી સયરિા વ્યવતથા અદનવાયણ છે. ઓબામાના કાિલા સાથે અદત આધયદનક હોબ્તપિલને પણ િક્કર મારે તેવી હાઇ-િેક એમ્લયયલન્સ પણ હોય છે - જેથી તાકીિના સંજોગમાં પ્રમયખને જરૂરી સારવાર પણ તત્િણ આપી શકાય. આ માિે ડોકિસણનો કાિલો પણ હોય. ફ્રાન્સમાં જી-૨૦ િેશોની બેઠકમાં આદથણક તેમ જ અન્ય મહત્ત્વના પ્રશ્નોની ચચાણ હોય તો તે દવષયના દનષ્ણાતો અને અદધકારીઓની પણ જરૂર પડવાની. દવશ્વના સૌથી શદિશાળી િેશ જ્યારે દવિેશ પ્રવાસે નીકળ્યા હોય ત્યારે પત્રકારો થોડાં કંઇ તેમનો પીછો છોડવાના હતા? પ્રમયખ ઓબામાની રજેરજની માદહતી મેળવીને િયદનયાને તેનાથી વાકેિ કરવા પત્રકારોનો દવશાળ કાિલો તેમની સાથે જોડાયો છે.

િૂક ં માં કહેવાનયં તાત્પયણ એિલયં જ કે અમેદરકી પ્રમયખનો રસાલો કંઇ શોભાનો ગાંદઠયો નથી. કાિલામાં સામેલ િરેકનયં આગવયં મહત્ત્વ છે ન્યયદિયર આયયધોના તંત્ર સદહત. ખેર, મૂળ વાત પર આવીએ. ગયા રદવવારે પાફકતતાનમાંથી આપણા ભૂતપૂવણ દવિેશ પ્રધાન ડેદવડ દમદલબેન્ડે બીબીસીને આપેલા ઇન્િરવ્યયમાં કહેલા બે વાક્યો સહુએ નોંધવા જેવા છે. દમદલબેન્ડે કહ્યુંઃ પાફકતતાનનો અત્યારે અહમ્ ઘવાયો છે. તે આરોપીના પાંજરામાં મૂકાઇ ગયયં હોવાથી મૂઝ ં ાઇ ગયયં છે. આ અથણમાં જોઇએ તો, પદરવતણન (Change) શલિનો ઓબામા વારંવાર ઉપયોગ કરે છે. પરંતય ઓબામા માત્ર ઉભા ઉભા તમાશો દનહાળવામાં નથી માનતા. તેઓ જરૂર પડ્યે મેિાનમાં ઉતરીને યોગ્ય દનણણય લઇ શકે છે. શાંદતના માગણનો પ્રવાસી જ્યારે િયશ્મન બેિામ બાજી ખેલતો હોય તો ગિલતમાં ન રહી શકે. ભારતે અને ભારતવાસીઓએ (પછી તે િેશમાં વસતાં હોય કે િદરયાપારના િેશોમાં) આ પિાથણપાઠ શીખવા જેવો, અને અમલમાં મૂકવા જેવો છે.

૨૧મી મેએ પૃથ્વીનો લવનાશ! કેિલાક ઘેલાઓ પોતે િયઃખી થાય તેના કરતાં બીજાને વધય િયઃખ િેતા હોય છે. અમેદરકાના ૮૯ વષણના પાિરી હેરોલ્ડ કેમ્પીંગની જ વાત કરોને. આ વડીલ રેદડયો-િીવી િોડકાતિર તરીકે નામ અને િામ બન્ને કમાયા છે. પણ કોણ જાણે તેમને શી કુબદય િ સૂઝી કે ડીંગ મારવાનયં શરૂ કયયું - ૨૧ મેના રોજ િયદનયાનો ખાત્મો થશે કે ખાત્માની શરૂઆત થશે. તમે અત્યારે ‘ગયજરાત સમાચાર’માં આ કોલમ વાંચી રહ્યા છો મારી અને તમારી હયાતીનો આથી મોિો બીજો ક્યો પયરાવો જોઇએ? આખી િયદનયા સલામત છે. પૃથ્વી પર પ્રલય પણ નથી આવ્યો અને દવનાશ પણ નથી થયો. આવા વહેમી-તવાથમી લોકો તેમનો અંગત રોિલો શેકવા માિે કેિલી હિે નીચા ઉતરી શકે છે તેનયં આ ઉજળયં ઉિાહરણ છે.

યુગાન્ડામાં મુસવ ે ીની યયગાન્ડામાં તખ્તાપલિ થઇ અને યોવેરી મયસવે ીનીએ સત્તાસૂત્રો સંભાળ્યા. તેણે કંઇક કેિલાય સારા પગલાં લીધા હતા. સરમયખત્યાર ઈિી અમીન અને બેરન એબોિેએ િેશનયં લગભગ નખ્ખોિ કાઢ્યયં હતય.ં મયસવે ીનીએ િેશમાં બ્તથદત થાળે પાડવા ઘણયં કામ કયય,ું પણ અત્યારે તેમનયં માનસ જે રીતે વતણનમાં પ્રદતદબંદબત થાય છે તે કેિલાયને માિે દચંતાજનક છે. તેઓ રાજકીય દવરોધીઓ ઉપર દનિણયતાથી જયલમ ગયજારી રહ્યા છે. િેશ પાસે જે થોડીઘણી આદથણક તાકાત છે તેને વેડિી રહ્યા છે. િાખલા તરીકે જોઇએ તો, તેમણે ૭૫૦ દમદલયન ડોલરના ખચવે સયખોઇ િાઇિર પ્લન ે ખરીિવાનયં નક્કી કયયું છે. આવા દનણણયો આખરે તો િેશને નાિારીના આરે જ િોરી જશે. થોડાક સમય પૂવવે યોજાયેલી ચૂિં ણીમાં ઉત્સાહભેર તેમના હાથમાં િેશનયં શાસન સોંપનારા લોકોમાં હવે આક્રોશ પ્રવતવે છે. (ક્રમશઃ)

Presents

www.setasia.tv

FRIDAY - SATURDAY 9PM channel 782*

associate sponsors:

channel 805*

*Sony Entertainment Television Asia is available on satellite/Sky as part of and on Virgin Media as part of


ઉત્તર ગુજરાત - કચ્છ

Gujarat Samachar - Saturday 28th May 2011

િાનેરા નગરપાદિકામાં હવે ભાજપનું શાસન હિંમતનગરઃ નજલ્લાની ધાનેરા નગરપાનલકાના પ્રમુખની ગત સપ્તાહે યોજાયેલી ચૂંટણીમાં આખરે ભાજપના ચંનિકાબેન ખંડેલવાલ ૧૨ નવરુદ્ધ ૭ મતે નવજેતા જાહેર થયા હતા. નગરપાનલકા પ્રમુખ પ્રેમાભાઈ તરફથી અઢી વષલની ટમલ પૂણલ થતા બીજી ટમલ મનહલા માટે અનામત હોવાથી પ્રમુખની ચૂંટણી સાથે નવવાદોનો પ્રારંભ થયો હતો. જેમાં ભાજપની બહુમતી હોવા છતાં છેલ્લી ઘડીએ ભાજપના બે સભ્યોના રાજીનામાના કારણે ભાજપ

કોંગ્રેસ વચ્ચે નવ-નવની ‘ટાઇ’ પડી હતી. તેથી નચઠ્ઠી ઉછાળાતા પ્રમુખ પદે કોંગ્રેસના ગંગાબેન નવરમાભાઈ કોંગ ચૂંટાયા હતા. પરંતુ પછી બે રાજીનામા અને એક સસ્પેન્ડ મળી કુલ ૩ બેઠકની પેટાચૂંટણીમાં ભાજપની જીત થતા તેના ૧૨ સભ્યોની બહુમતી થઇ હતી. જેના કારણે કોંગ્રેસ પ્રમુખ નવરુદ્ધ અનવિાસની દરખાસ્ત રજૂ થવા સાથે બજેટ પણ ત્રણ વખત નામંજૂર થયું હતું. જેથી કંટાળીને પ્રમુખ ગંગાબેન કાગે રાજીનામું ધરી દીધું હતું.

ઉત્તર ગુજરાતના રાધનપુર-સાંતલપુર પંથકના ખેડુતોને ખેતી માટે પાણી મળી રિે તે માટે રાધનપુરમાં નમમદા યોજનાની ૪૦ જેટલી કેનાલ-પેટા કેનાલનું મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના િથતે ૨૧મી મેએ ખાતમૂહુતમ કરવામાં આવ્યું િતું. આ પ્રંસગે થથાહનક ધારાસભ્ય શંકરભાઇ ચૌધરી, ભાવહસંિ રાઠોડ સહિત અગ્રણી નાગહરકો ઉપસ્થથત રહ્યાા િતા. આ સૂહચત ૯૫૨ કકલોમીટર લાંબી િવહવધ કેનાલ દ્વારા ૧૬૦ જેટલા ગામની એક લાખ િેકટર જમીનને હસંચાઇનો લાભ મળશે.

રતનપુરની ‘િોકદનકેતન’ સંસ્થામાં સદભાવના પવથ પાલનપુરઃ સરહદી બનાસકાંઠા નજલ્લામાં નશક્ષણ ક્ષેત્રે સેવા આપનાર રતનપુરની ‘લોકનનકેતન’ સંસ્થાને તાજેતરમાં સ્થાપનાના ૫૦ વષલ પૂણલ થતા સંસ્થા તેની સુવણલ જયંનત ઉજવી રહી છે. આ નનનમત્તે સંસ્થા દ્વારા સદભાવના પવલની ઉજવણી થઇ હતી. આ પ્રસંગે જાણીતા કથાકાર પ.પૂ. રમેશભાઈ ઓઝાએ વતલમાન સમયમાં નશક્ષણના થયેલા વ્યાપારીકરણના કારણે નવકાસ જરૂર થયો છે પરંતુ સમાજની ઉન્નનત ન થઈ હોવાનું જણાવી તેમણે ભારતને ગરીબ નનહ પરંતુ દેશના મેનેજમેન્ટ અને ઇ-ગવલનન્સને ગરીબ ગણાવ્યું હતું.

કેન્યામાં કચ્છી યુવતીએ દેશનું પ્રદતદનદિત્વ કયુું ભૂજઃ વૈનિક બેરોજગાર અને યુવા ઉદ્યોગ સાહનસકોને પ્રોત્સાહન મળે તેવી નીનતની પ્રનતબદ્ધતા અંગે તાજેતરમાં નૈરોબી(કેન્યા)માં યોજાેયલી કોમનવેલ્થ યૂથ કોન્ફરન્સમાં કચ્છી યુવતીએ ભારતના યુવાનોનું પ્રનતનનનધત્વ કયુું હતું. કચ્છના યુવા અગ્રણી હનરતા મહેતાએ અને માઇક્રો ક્રેનડટ યોજના અંગે સબળ રજૂઆત કરી હતી. કોમનવેલ્થ સનચવાલયના માલલબરો હાઉસ ખાતે યોજાયેલી આ પનરષદનું ઉદ્ઘાટન સેક્રેટરી જનરલ કમલેશ શમાલએ કયુું હતું.

17

ક્રાંદતતીથથનાં સંચાિન માટે GMDC સાથે કરાર

ગાંધીનગરઃ કચ્છ-માંિિીના સપૂત અને ક્રાંવતકારી નેતા પંવિત શ્યામજી કૃષ્ણિમાય મેમોરીયલ ક્રાંવતતીથયનું વનમાયણકાયય શ્યામજી કૃષ્ણ િમાય મેમોરીયલ સોસાયટી દ્વારા કરાયું છે. આ ક્રાંવતતીથયના સંચાલન માટે તાજેતરમાં સાંથકૃવતક પ્રધાન ફકીરભાઈ િાઘેલા અને રાજ્ય કક્ષાના પ્રધાન ઈશ્વરવસંહ પટેલની ઉપન્થથવતમાં ગુજરાત વમનરલ િેિલપમેડટ કોપોય. (જી.એમ.િી.સી)ના મેનેવજંગ

વિરેક્ટર િી.એસ. ગઢિી તેમ જ યુિા અને સાંથકૃવતક પ્રવૃવિઓ વિભાગના સવચિ ભાગ્યેશ જહાએ સમજૂતી કરાર કયાય હતા. ક્રાંવતતીથયનો વશલાડયાસ ૪-૧૦-૦૮ના રોજ થયો હતો અને તેનું લોકાપયણ માત્ર ૧૪ મવહનાના ટૂંકાગાળામાં તા. ૧૩૧૨-૨૦૧૦ના રોજ થયું હતું. અત્યાર સુધી કુલ ૧૪૯,૦૦૮ જેટલા રાજ્ય તેમજ દેશવિદેશના પ્રિાસીઓએ ક્રાંવતતીથયની મુલાકાત લીધી છે.

કચ્છીની દવદેશી જનથિના તંત્રી મંડળમાં વરણી સાબરકાંઠા હજલ્લાના હભલોડા અને માલપુર તાલુકાની આધુહનક સુહવધાયુક્ત મામલતદાર કચેરીનું મિેસૂલ પ્રધાન આનંદીબેન પટેલે લોકાપમણ કયુું િતું તે વેળાની તસવીર. આ પ્રસંગે થથાહનક સંસદ સભ્ય, કલેકટર તથા અન્ય ઉચ્ચ અહધકારીઓ ઉપસ્થથત રહ્યાા િતા.

હવે કચ્છમાં તડબૂચનું ઉત્પાદનઃ દદલ્હીમાં દનકાસ ભૂજઃ કાળઝાળ ગરમીમાં તડબૂચની માગ વધુ રહે છે. એક જમાનામાં તડબૂચ આયાત થતાં હતા હવે અહીં તેનું ઉત્પાદન શરૂ થયું છે. એક એકરે સરેરાશ ૧૦ ટન તડબૂચનું ઉત્પાદન થાય છે

અને તેની નનકાસ નદલ્હી ખાતે પણ થાય છે. કચ્છમાં અત્યારે ૧૫૦૦ હેક્ટર જમીનમાં તડબૂચનું ઉત્પાદન લેવાય છે અને ૧૨,૫૦૦ ટનનું ઉત્પાદન સીઝનમાં થાય છે.

ભુજઃ કચ્છમાં ખગોળના પ્રચાર-પ્રસાર માટે કાયયરત લોકવિજ્ઞાન કેડદ્રની સંચાલક સંથથા ઈન્ડિયન પ્લેનેટરી સોસાયટીની આ િષયના પ્રવતવિત મહાિીર એિોિડ માટે પસંદગી થઇ છે. જ્યારે સૂયય ફરતે િલયના શોધક અને ખગોળશાથત્રી તથા આ સોસાયટીના અધ્યક્ષ િો. જે. જે. રાિલની મલેવશયાથી પ્રવસદ્ધ

થતાં આંતરરાષ્ટ્રીય જનયલના સહમુખ્ય તંત્રી પદે પણ િરણી કરિામાં આિી છે. તાવમલનાિુનું ભગિાન મહાિીર ફાઉડિેશન વિજ્ઞાન, કલા સવહતના ક્ષેત્રોમાં નોંધપાત્ર પ્રદાન આપતી દેશભરની સંથથાઓને છેલ્લા ૧૩ િષયથી આ એિોિડ એનાયત કરે છે. જેમાં રૂ. દસ લાખ, પ્રમાણપત્ર તથા મેમેડટો આપિામાં આિે છે.


18

હાસ્ય

Gujarat Samachar - Saturday 28th May 2011

હાઇબ્રીડ ઘોડા અને હાઇ-યીલ્ડડંગ ગાયુંના દેશમાં વસતા અમારા વહાલા એન.આર.આઇ. ભાઈઓ, ભાભીઓ અને ગલગોટા જેવાં ભૂલકાંવ! ગાયને ઝાડ-પાંદડાં-છોડવા ખાઈ હાટું હડતાલું પડાવી દેતા દેશના હંધાય જાય. એમાં જો કમ્પાઉડડમાં દેશીઓના ઝાઝા કરીને રામ રામ! ગાય ઘૂસી ગઈ તો કાઢવી પહેલાં એમ કે’તા કે ‘ઇલ્ડડયા ઇઝ ભારે! અ કડટ્રી ઓફ સ્નેઇક ચામમસમ એડડ પણ છોકરાંવને બવ મજા મેજજજશયડસ’. પણ હવે એવું નથી. હવે પડે. ગાયનો ટાઇમ થ્યો નથી સાપના ખેલ બતાવતા ગારુડી ભાગ્યે જ કે રોટલી ખાવા આવીને ઊભી જોવા મળે છે અને જાદુગરો તો નથી! તમે રસોડામાં આમતેમ પ્રેમાભાઈ હોલમાં શો કરતાં થઈ ગયા. કરતાં હો તો ‘અં...મ્ભાં..’ હવે ઇલ્ડડયાની ઓળખ આપવી હોય તો કરીને જરમાઇડડર મોકલે. એમ કહી શકાય કે ‘ઇલ્ડડયા ઇઝ અ ઘરનું છોકરું તરત દોડતું કડટ્રી વ્હેર યુ ફાઇડડ શોપ્સ ઓન ધ આવે, ‘મમ્મી, રોટલી આપ’ ફૂટપાથ એડડ કાઉઝ ઓન ધ રોડ!’ ગાય આવી!’ બાબલો કે ઇલ્ડડયામાં ભાગ્યે જ કોઈ એવું બેબલી રોટલી ખવડાવે એટલે ટાઉન કે જસટી હશે જ્યાં રસ્તા પર ગાયું ગાયબહેન હાલીને જાય બીજા જોવા ન મળે. (મુંબઈ, જદડહી જેવાં ઘરે, ‘અં..મ્ભાં...’. ગાય માથું મેટ્રોના અમુક જવસ્તારો જસવાય). આ તો મારીને ઝાંપોય ખખડાવે. ઠીક છે હજી વરસાદ નથી થ્યો, એક આખો જદ’ ગાય રખડી વરસાદ થઈ જાવા દ્યો, હંધીય ગાયું રોડ રખડીને એનું પેટ ભરે. ઉપર બેસેલી જોવા મળશે! કાં? તો ક્યે, આપણને એમ થાય કે આ ગાયુંને ભીની કીચડવાળી ભોંય પર ગાયો આટલી રખડતી ફરે છે બેસવું નો ગમે! તો ભેંશું કેમ રખડતી નથી ભ ર ટ્રા ફફ ક માં દેખાતી? તો કારણ એમ આં ય ાં બધા ઓલરાઇટ છે ! ઓફફસ-ટાઇમને કારણે છે કે રબારીઓ ભેંસને તો લડલત લાિ ઊભરાતી બસ કેમ નો બહુ સાચવે. એને હાલી આવતી હોય, ગાય નવડાવે, ધોવડાવે, ખોળ ઊભી તો નો થાય, જરાક હલેય નહીં, ખવડાવે અને જાતજાતનાં વાનાં કરે. પછી ડ્રાઇવર-કંડકટર ઊતરે, હડે હડે કરે, કારણ કે ભેંશ જદવસના બે ટંક થઈને એક-બે ગોદા મારે તંય ખસે. પણ જેવી આઠથી દસ જલટર દૂધ આપે. જ્યારે બસ જાય કે તરત પાછો રોડ ઉપર ગાય માંડ ત્રણ-ચાર જલટર. એટલે અજડંગો! ગાયની માવજત શું કામ કરવી? છો શાકભાજીની દુકાનવાળા તો એક રખડતી! લાંબો ડંડૂકો રાખે. કાં? દા’ડામાં પાંચ ગાયો આમ પાછી શાણી. સાંજ પડે વાર ગાય આવીને મોઢું નાખીને કાંક ને એની મેળે રબારીના ઘેર પહોંચી જાય. કાંક લઈને હાલતી થાય! સોસાયટીયુંમાં રબારી દૂધ દોહી લે પછી પાછી કમ્પાઉડડની દીવાલ પરથી મોં નાખીને છૂટી. રાત્રે સોસાયટીના મેદાનમાં

%,

9 9

- /

+

9

ડિવાઇન ડિએશન

ઇન્ડિયાની આઇિેડટીઃ સિક પર ગાય!

આવીને બેસે. સવારે જુઓ તો પોદળાં જ પોદળાં! રબારીઓ તો ગાયની ફકંમત જાણી ગયા છે એટલે જરૂર પૂરતો જ ભાવ આપે છે. પણ બાકીની ઇલ્ડડયન પ્રજાને માટે ગાય એટલે માતા! ગાય ગાભણી થઈ હોય તો બે રોટલી વધારે ખવડાવે અને જબચારી જવયાય ત્યારે પેલો રબારી તો ભાળ કાઢવાય ન આવે, પણ ધમમપ્રેમી અડોશીપડોશીઓ ગાયની ચાકરી કરે. તેને શીરો ખવડાવે, વાછરડીને નવડાવે. જેવી ગાય બેઠી થવાનો સમય આવે કે રબારી હાજર! કારણ કે હવે એક બે મજહના ગાય વધારે દૂધ આપવાની. એટલે તેને ખીલે બાંધવા લઈ જાય.

- 29

.

,

+ , + , QU #G @ S D QOPP 8@ + ? W,/ A #JW % (G1"&@

+ " I%G Q RO @ S RO +#D, I @ $ #? POOP 8@ &;#@ ?%?$ $= +? G

$ 2 %?# /# F4 /# I( M X D ><#W W((?, QV #G QOPP .+(

%,

!

, )

?J (*M ? "?' I @ #?J @ QP (*M ? $A( I #? H W( ? #D2$G 7@ RO #G QOPP : E

+

09

3

#?5 PQ $ #? I #? H W)( #,? X D $ #? P PPP C " BK @ ( #A ?J ( A T +0$I

Q D QOPP

%, + #, )

9 &

%,

+2 1 , + , : +# 56 4 +2

+

+

+ +

-* . , + , 9 # . +; . ,; +# + . 9 . +2 +

4 ,: , + , '+2+ .

$ #?

SP 3$W9 @ S D QOPP

%, ( , + + $= $ #?

)

QSP C " BK @

?% +0$I

%G 6+J #? H -$? " A I @ G W %?) (AJ H #? H #,G%"? @ %@ +.(%G ? JA "A L %?(@ &I

+J N !I 0

, " - 8 ,7

ટૂંકમાં, રબારીઓ માટે તો ગાય એક આજીજવકાનું સાધન જ છે, પરંતુ બાકીના જહડદુઓ માટે ગાય એક મહાન ધાજમમક પ્રતીક છે! આવું શા કારણે? જવાબ કદાચ ભૂતકાળની સંસ્કૃજતમાંથી મળે. જ્યારે ટ્રેક્ટરો નહોતાં, ખેતી માટેનાં યંત્રો નહોતાં, વાહન નહોતાં ત્યારે ખેતરમાં હળ ચલાવવા માટે અને ગાડાં ચલાવવા માટે બળદની જરૂર પડતી. આ બળદને જડમ આપનારી પણ ગાય માતા જ હતીને? ટૂંકમાં, ભારત જેવા ખેતીપ્રધાન દેશ માટે ગાય એક ‘ઇકોનોજમક ફોસમ’ હતી! એટલે જ કદાચ આપણે ગાયની

પૂજા કરવા લાગ્યા. શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે કે નહીં તે તો રામ જાણે, પણ અમને લાગે છે કે આપણા કનૈયાના ફોટા ગાય સાથે જોઈ જોઈને ઇલ્ડડયન પલ્લલક ગાયની પૂજા કરતી થઈ ગઈ. ગાયની મહત્તા વધતી જ ગઈ... ગાયનાં શુકન સારાં ગણાય, મકરસંક્રાંજતમાં ગાયને ઘાસ ખવડાવવાથી પુણ્ય મળે (ગાયને આફરો ચડી જાય છે તે કોઈ નથી જોતું), વડીલના મૃત્યુ પછી વૈતરણી પાર કરવા માટે ગાય કે વાછરડીનું દાન કરવામાં આવે, અમુક ધાજમમક જવજધઓમાં ગૌમૂત્રનો ઉપયોગ થાય... આ બધાને કારણે અને ખાસ તો જવશ્વ જહંદુ પજરષદના પેલા ‘ગૌવધબંધી’ના આંદોલનને કારણે ગાય હવે એટલી ‘સેક્રેડ’ થઈ ગઈ છે કે ડંડો મારતાં પહેલાં સો વાર જવચાર કરવો પડે. અમદાવાદીઓ કહે છે તેમ, ‘અડ્યા વગર વાત કરો!’ રબારીઓ એટલા જબરા છે હું નથી માનતો કે દૂધ આપવાને સક્ષમ હોય તેવી ગાયને કોઈ કતલખાને હાંકી જવાની જહંમત કરે. બાકી કોઈ ગાય મરવા પડી હોય કે મરી ગઈ હોય તો તેનો વહીવટ જબચારા સામાડય નાગજરકો જ કરતા હોય છે, તે મેં વારંવાર જોયું છે. તે વખતે તેનો માજલક રબારી ફરકતો પણ નથી હોતો. મને ઘણી વાર જવચાર આવે છે કે ભેંશ આટલું બધું દૂધ દ્યે છે તો આપણે એની પૂજા કેમ નથી કરતા? અને ગાયની જ પૂજા કાં કયયે રાખીએ છીએ? જવચાર કરતાં હમજાણું કે ગાય જ બરોબર છે, કારણ ઇ ફોટોજેજનક છે! કનૈયો ભેંશને ટેકો દઈને વાંસળી વગાડતો હોય તો કેવું લાગે? - અટલે ઝીંકે રાખો બાપડયા, આંયાં બધા ઓલરાઇટ છે!


ભારત

Gujarat Samachar - Saturday 28th May 2011

મુંબઇ હુમલામાં આઇએસઆઇનો હાથ હતોઃ હેડલી

કસનમોઝીની ધરપકડ, સતહાર જેલમાં

મિકાગો, નવી મિલ્હી, ઇસ્લાિાબાિઃ મુબ ં ઈ હુમલાના સહ-આરોપી તહવ્વુર હુસૈન રાણા મવરુદ્ધ અમેમરકાના મશકાગોમાં સોમવારે સુનાવણી શરૂ િઈ ગઈ છે. જેમાં પાકકથતાનની ગુપ્તચર સંથિા આઈએસઆઈ અને આરોપીઓ રાણા તિા ડેમવડ હેડલી વચ્ચે સંબધં ો હોવાનું જણાવાયું હતુ.ં મશકાગોની ડકકસન ે ફેડરલ મબસ્ડડંગમાં સુનાવણી દરમમયાન અમેમરકાના સહાયક એટનની જનરલ સારા થટ્રાઈકરે કહ્યું હતું કે પાકકથતાન મૂળના કેનમે ડયન નાગમરક રાણાએ પાકકથતાન મૂળના અમેમરકન નાગમરક હેડલીને મુબ ં ઈ આતંકી હુમલા બાદ કહ્યું હતું કે ‘ભારતીયો આને જ લાયક હતા’. થટ્રાઈકરે કહ્યું હતું કે રાણાએ પોતાના જૂના મમત્ર હેડલીની મદદ કરી હતી, જેણે મુબ ં ઈ હુમલા પહેલા ટાગગેટ બનાવાયેલા

નવી સદલ્હીઃ ટુ-જી સ્પેકટ્રમ કૌભાંડમાં ડીએમકેના સાંસદ અને કરુણાનનનિનાં પુત્રી કનનમોઝીની ૨૦ મેના રોજ િરપકડ કરી નિહાર જેલમાં મોકલી દેવાઇ છે. નવશેષ સીબીઆઇ કોટટે કલાઇનાર ટીવીના નડરેઝટર શરદ કુમારના પણ જામીન રદ કરિાં િેની પણ િરપકડ કરાઇ છે. કનનમોઝી અને શરદ કુમાર પર ૧.૭૬ લાખ કરોડ રૂનપયાના ટુ-જી સ્પેકટ્રમ કૌભાંડમાં કલાઇનાર ટીવી મારફિે ૨૦૦ કરોડ રૂનપયાની લાંચ લેવાનો આરોપ છે. નદલ્હી હાઈ કોટટે ટુ - જી કૌભાંડ માં નવનવિ ટટ નલકોમ કં પ નીઓના પાંચ એક્ઝઝકયુ નટવ્ઝની જામીન અરજી નકારી કાઢી છે. િેમાં યુનનટટકના એમડી સંજય ચંદ્રા, નરલાયન્સ એડીએજીના એમડી ગૌિમ દોશી, ડીબી નરયલ્ટીના પ્રમોટર નવનોદ ગોયેન્કા અને નરલાયન્સના હનર નાયર સામેલ છે.

ડેસવડ હેડલી

તહવ્વુર હુસૈન રાણા

મવમવધ થિળોની મુલાકાત લીધી હતી તેમ જ તેની ફોટોગ્રાફી કરી હતી. રાણાની સુનાવણી પર આખી દુમનયાની નજર છે. કારણ કે આમાં મુબ ં ઈ હુમલા માટે જવાબદાર ગણાવાતા આતંકી સંગઠન લશ્કર-એ-તોઈબા અને આઈએસઆઈ વચ્ચેના સંબધં ોનો ખુલાસો િઈ શકે છે. ૫૦ વષનીય રાણાએ પોતાનો ગુનો કબૂલ કયોો નિી, પરંતુ પાકકથતાનની સૈમનક થકૂલના તેના મમત્ર હેડલીએ પોતાનો ગુનો કબૂલ કરી લીધો છે. હેડલીએ

થવીકાર કયોો હતો કે તે હાકફસ સઈદના ઉશ્કેરણીજનક ભાષણિી પ્રભામવત િયો હતો. હેડલીએ હાકફઝ સઈદ અને ઝકી-ઉર રહેમાન સાિે તેની મુલાકાત અંગે પણ જાણકારી આપી હતી. પાકકસ્તાનનો લૂલો બચાવ પાકકથતાન સરકારે પાકકથતાની મૂળના અમેમરકન નાગમરક હેડલીના તે આરોપોને ફગાવ્યા છે જેમાં તેણે જાસૂસી સંથિા આઈએસઆઈએ મુબ ં ઈમાં હુમલો કરવામાં લશ્કર-એતોઈબાની મદદ કરી હતી.

• પ. બંગાળના મુખ્ય પ્રિાન પદે શપથ લીિા બાદ મમિા બેનરજીએ પ્રથમ મહત્વના નનણણયની જાહેરાિ કરિાં કહ્યું છે કે િેમની સરકાર િાિા મોટરના નસંગરુ ખાિેના પ્લાન્ટમાંથી ૪૦૦ એકર જમીન ખેડિ ૂ ોને પરિ આપી દેશ.ે જો ટાટા જૂથ ઇચ્છે િો ૬૦૦ એકર જમીનમાં ફેઝટરી સ્થાપી શકે છે. િેમના ૩૮ સભ્યોના મંત્રીમંડળમાં કોંગ્રેસના બે સભ્યો સામેલ છે. • િાનમલનાડુના પયાણવરણ િેમ જ પ્રદૂષણ નનયંત્રણ િથા અલ્પસંખ્યક કલ્યાણ પ્રિાન એન. મનરયમ નપચઈનું સોમવારે સવારે નિરુવેલાનગુનરનચમાં એક માગણ અકસ્માિમાં મોિ નીપજ્યુ.ં દુઘટણ નામાં ખેલ િેમજ યુવા કલ્યાણ મંત્રી એન આર નશવાપથી પણ ઘવાયા છે. • નવદેશી અને દેશી નકારાત્મક કારણો ભેગાં થિાં મુબ ં ઇ શેરબજારનો સેન્સેઝસ ૩૩૩ પોઇન્ટ ઘટીને અઢી મનહનાની નીચી સપાટીએ ગબડ્યો

! &

સંસિપ્ત સમાચાર હિો. આ સાથે સેન્સેઝસ ૨૮ ફેબ્રઆ ુ રી પછી પહેલી વાર ૧૮,૦૦૦ની નીચે ગબડીને ૧૭,૯૯૩.૩૩ની સપાટીએ બંિ રહ્યો હિો. યુરોપના દેવા નીચે દબાયેલા દેશોના રેનટંગ ઘટાડવામાં આવિા નવશ્વભરના શેરબજારમાં મીની બ્લેક મન્ડટ જેવું વાિાવરણ હિુ.ં • ભારિના અત્યાિુનનક કમ્યુનનકેશન ઉપગ્રહ જીસેટ-૮નું ૨૧ મેના ફ્રેન્ચ ગયાનાના કૌર અંિનરક્ષ કેન્દ્રથી યુરોનપયન પ્રક્ષેપણ યાન ‘એનરયન સ્પેસ’ની મદદથી સફળ પ્રક્ષેપણ કરાયું હિુ.ં આ ઉપગ્રહથી ડાયરેકટ-ટુ-હોમ (ડીટીએસ) સેવા વિુ સારી બનશે. • ઉત્તર પ્રદેશમાં િૂળની ડમરી સાથે ભારે પવન સાથે ફૂક ં ાયેલી આંિીમાં

#& %$) %

'%

, $% (%'

$%

% # $%" ' $# !

&

!!

&' % & $$ (+ # (% * &'

*** & )'% ) ! $ (

#! #

19

યુપીએ શાસનની બીજી ટમમના બે વષમ પૂરા થયા છે અને ત્રીજું વષમ શરૂ થયું છે ત્યારે ૨૨ મેના રોજ વડા પ્રધાન મનમોહન સસંહ અને યુપીએના અધ્યિા સોસનયા ગાંધીએ ‘યુપીએ સરકાર: લોકો સમિ અહેવાલ’ પ્રસસદ્ધ કયોમ હતો. આ બે વષમમાં અનેક કૌભાંડો અને ભ્રષ્ટાચારને કારણે તેની છસબ ખરાબ થઈ છે. વડા પ્રધાને કહ્યું હતું કે કૌભાંડોમાં કસૂરવારોને કાયદાની પ્રસિયા દ્વારા સજા કરાશે અને ભસવષ્યમાં આવા કૌભાંડો ન થાય તે માટે પગલાં લેવાશે.

અસ્ત્ર મિસાઈલનું પમિક્ષણ સફળઃ ભારતે ૨૦ મેએ ચાંદીપુર સ્થિત ટેથટીંગ સેન્ટર પરિી હવાિી હવામાં હુમલો કરવાની ક્ષમતાવાળી બેલેસ્થટક મમસાઈલ ‘અથત્ર’નું સુપરસોમનક થપીડિી પમરક્ષણ કયુું હતું. ડીઆરડીઓના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ મમસાઈલ દુશ્મનના મવમાનની શોધ કરવા અને સુપરસોમનક ગમતિી તેને નષ્ટ કરવામાં સમક્ષ છે. આ મમસાઈલ દુશ્મનના મવમાનને ૮૦ કકલોમીટર દૂરિી મનશાન બનાવવામાં સક્ષમ છે. અંમતમ પમરણામ બાદ મમસાઈલને ફાઈટર મવમાન સુખોઈ-૩૦માં સજ્જ કરાશે. ૨૧ મેના રોજ ૪૦થી વિુ લોકોનાં મૃત્યુ થયાં છે અને અનેક લોકો ઘવાયાં છે. અનેક સ્થળે વૃક્ષો િરાશાયી થવાની ઘટના બની છે. • કણાણટકના રાજ્યપાલ હંસરાજ ભારદ્વાજને જોરદાર ફટકો પડ્યો છે. કેન્દ્ર સરકારે કણાણટકમાં રાષ્ટ્રપનિ શાસન લાદવાની ભારદ્વાજની ભલામણને રનવવારે રાત્રે ફગાવી છે. વડા પ્રિાન મનમોહન નસંહની અધ્યક્ષિા હેઠળની રાજકીય બાબિોની કેનબનેટ સનમનિની બેઠકમાં આ નનણણય લેવાયો હિો. યુપીએ-૨ સરકારની બીજી વષણગાંઠની ઉજવણી બાદ િરિ જ આ નનણણય લેવાયો હિો. • નબહારના મિુબની નજલ્લામાં રનવવારે એક માનવરનહિ ફાટક પર ગરીબ રથ એઝસપ્રેસ સાથે જીપ ટકરાિાં થયેલા અકસ્માિમાં ૧૯ મનહલા સનહિ ૨૦ વ્યનિનાં મોિ નીપજ્યાં છે. જાન ગુમાવનારા િમામ જીપમાં મુસાફરી કરિા હિા.


20

બોલલવૂડ

Gujarat Samachar - Saturday 28th May 2011

• નિમમાતમઃ નબમતા નાયર • નિગ્િશાકઃ પ્રવલ રામન • કલમકમરઃ બટથકા િોપિા, સબતશ કૌબશક, ઇમાદ શાહ, રાજવીર અરોરા, બનબશકાન્ત કામત વગેરે • ગીતકમરઃ ઇમાદ શાહ, રિેલ વગષીસ • ગમયકઃ સુમન શ્ર઼ીધર, ઇમાદ શાહ અને રિેલ વગષીસ • સંગીત નિગ્િશાકઃ સમીરુબિન

મિમિષા લામ્બા ફસાઇ રમરનષા લામ્બા તાજેતિમાં વાયા દુબઈ, ફ્રાન્સના કેન્સથી મુંબઈ આવી ત્યાિે કસ્ટમ્સને શંકા જતાં તેની બેગ તપાસતા તેમાંથી અંદાજે રૂ.૪૦ લાખના હીિાના દાગીના નીકળ્યા હતા. પ્રથમવાિ પૂછપિછમાં તેણે એવું કહ્યું કે આ દાગીનાની જાણ કસ્ટમ્સને કિવાની હોય તેની તેને ખબિ નહોતી. બીજીવાિ પૂછપિછમાં તેણે એવું કહ્યું કે આ દાગીના તેના નથી, તે એક જવેલિી બ્રાન્ડના છે અને તેને પ્રમોશન માટે આપ્યા હતા, તેવું કહીને ફેિવી તોળ્યું છે. જોકે કસ્ટમ સત્તાવાળાઓએ ૧૬ કલાક પૂછપિછ બાદ તેને મુક્ત કિી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે એરમિેટ્સની ફ્લાઈટમાં વાયા દુબઈ ફ્રાન્સના કેન્સથી મુંબઈ આવી હતી. તેની બેગમાં સોનાની બંગડીઓ, હાિ, એરિંગ અને અન્ય સોનાના અને હીિાના દાગીના મળી આવ્યા હતા. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ દાગીનાની ખિીદીની વાત તેણે છુપી હોવાથી તેની ધિપકડ કિાઇ હતી.

સંજુબાબાને મેક-અિ ભારે લાગ્યો રજનીકાંત મનુષ્ય બવજ્ઞાનને મોટું ગણે છે કે પછી એવા સુપરનેિરલ પાવરને કે જે તેના જીવનની િધી ઘટનાઓનું બનયંત્રણ કરે છે? એમાં પણ તમે જો એક મેબિકલ થટુિન્ટ હોય તો બવજ્ઞાન તરિ તેનો મત રહે તે થવાભાબવક જ છે છતાં અમુક એવી ઘટનાઓ િને છે જેિી તમને િીજી વખત બવિારવા પર મજિૂર કરે તો તમે કયો બનણોય લેશો? કંઇક આવી જ થટોરી છે ‘૪૦૪’ની. એક મેબિકલ કોલેજની હોથટેલની રૂમ નંિર ૪૦૪માં િતી ઘટનાઓ પરની આ ફિલ્મમાં સંજોગો સામે મનુષ્ય કઈ રીતે નતમથતક િઈ જાય છે અને િાિતને દશાોવવામાં આવી છે. અબનરુદ્ધ (બનબશકાન્ત કામત) મેબિકલ કોલેજમાં પ્રોિેસર છે અને મેબિકલ િેત્રમાં તેનાં કાયોો જાણીતા છે. તે માત્ર બવજ્ઞાનમાં બવશ્વાસ રાખે છે અને પોતે જોયેલી િાિતોને જ માનવા માટે

તૈયાર છે, સાંભળેલી નહીં. તે કોઈ એવા સુપરનેિરલ પાવરમાં નિી માનતો જે માણસની સમજણની િહાર હોય. આવું જ કંઈક તેની કોલેજની હોથટેલની રૂમ નંિર ૪૦૪માં િઈ રહ્યું છે. ત્યાં િનતી ઘટનાઓ દરેક માણસના સમજણની િહાર છે. આ રૂમ સાિે રેબગંગને લગતો એક ભૂતકાળ રહેલો છે અને લોકો માને છે કે ત્યાર પછી જ રૂમમાં આ ઘટનાઓ િનવા લાગી છે. કોલેજના પ્રિમ વષોમાં અભ્યાસ કરવા માટે અબનરુદ્ધ જેવું જ બવિારતો એક બવદ્યાિષી અબભમન્યુ (રાજવીર અરોરા) આવે છે અને લોકોએ તેને ખૂિ મનાવ્યો હોવા છતાં પણ તે આ રૂમમાં જ રહેવા ઇચ્છે છે અને જોવા માગે છે કે સાિે જ આવું કંઈક િની રહ્યું છે કે નબહ. ત્યાર િાદ તેની સાિે જે િને છે એ તેનો ભ્રમ છે કે સાિે જ આવું કંઈક છે એ આ ફિલ્મમાં જોવાનું રહ્યું.

‘અરિપથ’ની રિમેકમાં કાંચા ચીનાના િોલ માટે મેક-અપથી બનેલી ટાલ છોડીને હવે સંજય દત્તે માથેથી વાળ ઉતિાવ્યા છે. મેકઅપથી થતી ટાલનું વજન બે કકલો જેટલું હતું. આટલું વજન સાથે સંજુએ બે રદવસ સુધી શૂરટંગ પણ કયુું, પણ તેને માથુ દુખવાનું શરૂ થયું એટલે તેણે દીવની હોટેલ અઝાિોના સલૂનમાં માથે ટાલ કિાવી લીધી અને હવે તે હળવાશ અનુભવે છે.

!

! # &

હોસ્પિટલમાં દબિણ ભારતીય ફિલ્મોના સુપરથટાર રજનીકાંતની તબિયત નાજુક િનતા તેમને આઇસીયુમાં દાખલ કરાયા છે. જોકે તિીિોએ જણાવ્યું છે કે ૬૧ વષષીય રજનીકાંતની સ્થિબત સારી છે અને બિંતા કરવા જેવું કશું જ નિી. રજનીકાંતની પત્ની લતાએ રજનીકાંતના લાખો િાહકોને તેમના આરોગ્ય બવશે અિવાઓ નહીં માનવાની અપીલ કરી છે. લતાએ મીબિયાને પણ રજનીકાંતના આરોગ્ય બવશે ખોટા અહેવાલો પ્રબસદ્ધ નહીં કરવા અનુરોધ કયોો છે.

$ # %

! "

# ' !% %

#

"


બોલિવૂડ

Gujarat Samachar - Saturday 28th May 2011

રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ એવોડડ ‘દબંગ’ સવષશ્રેષ્ઠ મનોરંજક ફિલ્મ

૫૮મા રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ એવોડડસ ૧૯મી મેએ જાહેર થયા છે. જેમાં સલમાન ખાનની સુપરહીટ ફિલ્મ ‘િબંગ’ની આ વષશની સવશશ્રષ્ઠ ે મનોરંજક ફિલ્મના એવોડડ માટે પસંિગી થઇ છે. મલયાલમ ફિલ્મ ‘અિમંતે મકન અબુ’ને આ વષશની સવશશ્રષ્ઠ ે ફિચર ફિલ્મ જાહેર થઇ છે. રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ એવોડડસમાં આ વષષે િદિણ િાંતનો િબિબો રહ્યો હતો. ‘અિમંતે મકન અબુ’ના અદિનેતા સલીમ કુમારની સવશશ્રષ્ઠ ે અદિનેતાના એવોડડ માટે પસંિગી કરાઈ છે. ઉપરાંત તદમલ ફિલ્મ આિુકલમ માટે ધનુષની સવશશ્રષ્ઠ ે અદિનેતા તરીકે પસંિગી થઈ છે. મરાઠી ફિલ્મ ‘બાબુ બેડડ બાજા’ની અદિનેત્રી દમતાલી જગતાપને સવશશ્રષ્ઠ ે અદિનેત્રી તરીકે પસંિગી થઇ છે. આ ઉપરાંત ‘કબીરા ખડા બઝારા મેં’ ફિલ્મની દવશેષ જયૂરી એવોડડ માટે પસંિગી થઇ છે. આ ફિલ્મના દિગ્િશશકને રૂ. એક લાખ રોકડા અને સ્મૃદત દચહ્ન આપવામાં આવશે. અરુણીમા શમાશ સવશશ્રષ્ઠ ે દિગ્િશશક તરીકે પસંિગી પામ્યા છે. બોદલવૂડ ફિલ્મ ‘િો િૂની ચાર’ને સવશશ્રષ્ઠ ે દહડિી ફિલ્મનો એવોડડ જાહેર થયો છે. રાષ્ટ્રીય એકતા માટે બનેલી ફિલ્મ ‘મોનેર માનુસ’ની સવશશ્રષ્ઠ ે ફિલ્મના નરગીસ િત્ત એવોડડ માટે પસંિગી થઇ છે.

૨૨ વષણ પહેલા ‘હિદેવ’માં ઓયે ઓયે... ગીત માટે નસીરુહિન શાહે સરોજ ખાનના મટેપ્સ પર ડાન્સ કયાણ બાદ હવે આટલા લાંબા સમય પછી તેઓ ફરીથી સરોજ ખાનના મટેપ્સ પર ડાન્સ કરવાની તૈયારી કરે છે. હમલન લુથરીયાની નવી ફફલ્મ ‘ડટટી હપક્ચર’માં નસીરુહિન ડાન્સ કરતાં જોવા મળશે. રસપ્રદ વાત એ છે કે ગત વષષે એક ફફલ્મમાં સાથે જોવા મળેલા નહસરુિીન અને હવદ્યા બાલન ફરી આ ફફલ્મમાં સાથે આવી રહ્યા છે. સૂિોએ જણાવ્યું હતું કે દહિણની અહભનેિી હસલ્ક સ્મમતાના જીવન પર આધાહરત આ ફફલ્મમાં હવદ્યા બાલન મુખ્ય ભૂહમકામાં જોવા મળશે. આ માટે તેણે વજન પણ વધારવાનું શરૂ કયુું છે. ફફલ્મના

એશ-અભિની ફિલ્મ રૂ. ૨૮ કરોડમાં વેચાઇ દિગ્િશશક રાજકુમાર સંતોષીની નવી ફિલ્મ ‘લેડીઝ એડડ જેડટલમેન’નું શૂદટંગ શરૂ થતાં પહેલાં જ તેને એક ફિલ્મ કોપોશરેશને રૂ.૨૮ કરોડમાં ખરીિી છે. આ ફિલ્મમાં અદિષેક બચ્ચન અને ઐશ્વયાશ રાય કામ કરી રહ્યા છે. આ બંને અદિદનત ‘ગુરુ’ ફિલ્મ દહટ થઈ હતી. જોકે ‘રાવણ’ િલોપ ગઈ હતી. ‘લેડીઝ એડડ જેડટલમેન’ જૂનમાં િલોર પર જશે. આ વાતને રાજકુમાર સંતોષીએ સમથશન આપ્યું છે. જોકે તેમણે ફિલ્મની વેચાણ ફકંમત દવશે ચચાશ કરવાનું ટાળ્યું હતું.

૨૨ વષષ બાદ ‘ઓયે ઓયે’ હનમણિી એકતા કપૂરે ‘ડટટી હપક્ચર’માં નસીરુહિન શાહને ડાન્સ કરાવવાનું નક્કી કરી લીધું

છે, તો નસીરે પણ ચોક્કસાઈના આગ્રહ સાથે પરફેટટ ડાન્સ મટેપ માટે પ્રેસ્ટટસ શરૂ કરી છે.

હવે ફિલ્મકારો લિકેટ રમશે અત્યારે ઇન્ડડયન િીદમયર લીગ (આઇપીએલ)નો માહોલ બરાબર જામ્યો છે ત્યારે ચાર િારતીય ફિલ્મ ઇડડસ્ટ્રીઝે સાથે મળીને 'સેદલદિટી દિકેટ લીગ' (સીસીએલ)ની રચના કરી છે. આ લીગમાં બોદલવૂડ અને િદિણ િારતીય ફિલ્મઉદ્યોગના કલાકારોને સામેલ કરાશે અને તેમના વચ્ચે દિકેટનું મહાયુદ્ધ થશે. સીસીએલની પહેલી દસઝનમાં બોલીવૂડ, તદમળ, તેલુગુ અને કન્નડ ફિલ્મ ઇડડસ્ટ્રીઝ એમ કુલ ચાર ટીમો છ લીગ મેચ અને ત્યાર બાિ એક િાઇનલ ગેમ રમશે. આ મેચમાં સુનીલ શેટ્ટી અને સલમાન ખાન

મુંબઈ હીરોઝનું નેતૃત્વ કરશે. બોલીવૂડની આ દિકેટ ફ્રેડચાઇઝીના માદલક સોહેલ ખાન એડટરટેઇડમેડટ છે. એજ રીતે કન્નડ, તદમળ અને તેલુગુ ટીમનું નેતૃત્વ અનુિમે સુિીપ, સૂયાશ અને દવક્ટરી વેડકટેશ કરશે. આ અંગે સુનીલ શેટ્ટીએ જણાવ્યું હતું કે, 'આ લીગની રચનાનો ઉદ્દેશ િારતના બે લોકદિય માધ્યમ દિકેટ અને ફિલ્મોને એક સાથે મૂકવાનો છે. દસનેમા અને દિકેટને સાથે લાવવાનો અનોખો દવચાર છે.' સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ, 'િાઇનલ ટીમની પસંિગી સેદલદિટી પ્લેયર કેટલું સારું રમે છે તેના આધારે થશે.’

21

નોનવેજ! ના બાબા ના એક વાત પરથી કહી શકાય કે કરીના લાલચુ નથી. પેટા સંમથા દ્વારા સેટસી શાકાહારી તરીકે જાણીતી કરીનાએ તાજેતરમાં માંસાહારી પ્રોડટટની જાહેરાતમાં કામ કરવાની ના કહી દીધી હતી. આ માટે તેને એક.. બે... નહીં પરંતુ પુરા છ કરોડ મળવાના હતા. હવે એવું જણાય છે કે તે શાહહદથી ભલે છૂટી પડી હોય પરંતુ શાકાહારી બનવાની શાહહદની શીખ તે છોડી શકી નથી. કરીનાની પ્રેરણાથી હંમેશા નોનવેજ પસંદ કરનારો હવવેક ઓબેરોય શાકાહારના પ્રેમમાં પડી ગયો છે. જોકે કરીનાને તેના ક્લોઝ બોયફ્રેન્ડ સૈફઅલી ખાનને સંપૂણણ શાકાહારી બનાવવામાં સફળતા મળી નથી.


$Q I $Q[ &$FQ L # )F L <F W F &HS -L # )F P >')F(F IB+ ,F L $F&FQ '\ &F)H # )F L F*)F H &HS "L H QI F H$F H &L ^ $Q I "P'HS N$ # )F $L I:,L *F $F M F P F*)F H$FQ H )F 8%PS H &H I:,L H P CQ P $ -L)F $F QI IQ N >')F(P IB+ '\ & P H X [$' L L H <L[$ F [ *F ,F$L H '\ $F M <: F) 4%P [$' S L P -_ P F [ ), -L'FQ $7%F H L L $F&H ,F L '\ &)F IQ $ %IQ 'H ' H H QI $F&F & 'P " P [)@F, &)F 'F H [ *F &F% *&$F%F [) F EQ Y L [$;P &H N #'L "H^ L P F [ ), H ( FQ -P CQ FBQ "L3 F 3 L "L3 $FQ L $FQ F 3 3 IQ X [ ]H ['5 $FQ - F [ H "H_ "F I ,IQ & %I) H #H - H P Q [ F $V & L F FQ ]H /%F " 'H [ L L P I:,P ,$^%P "-F& H ( F L'H %I) H [ L 'F!P $F%PW L "P'H Y['5 $FQ $ QK H P P ^ H :;H L Z ]H H I:,F$FQ ( F'H [ S ,F QI CQ IQ N $U L L KQ H -P H H ]HS "& L $U H- H X F& L %FW H Q I $F IQ I F) FQ ,L6,$L $Q I L EQS -T #F F& CQ -T ' * JR $Q SI N$ ,F-L" Q SI F& 'H $P H L N $F&H ]H

ગ્રીનફડડ વિલો ટ્રી લાયન્સ ક્લબ દ્વારા સેન્ટ માર્સસ હોસ્પિટલ ફાઉન્ડેશનને ઉદાર સખાિત

પ્રપિુિ િસવીરમાં સખાવિનો ચેક અપયણ કરિા જમણેથી ક્લબના પ્રહસડેસટ શ્રી કાસિીભાઇ નાગડા, સેસટ માર્સય િોન્પપટલ ફાઉસડેશનના ફંડરેઇહિંગ એર્િીર્યુટીવ શ્રી આદમ ફેડર િેમજ લાયન મિેસદ્ર પટણી નજરે પડે છે.

ગ્રીનિડડ વિલો ટ્રી લાયડસ ક્લબ દ્વારા સંથથાની ૨૫મી ચાટડર એનીિસશરી િસંગે સેડટ માક્સશ િોન્થપટલ િાઉડડેશનને ઉદાર સખાિત તરીકે £ ૨,૧૫૦ની રકમનો ચેક લાઇિ જીમ િોજેક્ટ માટે ગત બુધિારે અપશણ કરાયો િતો. આ િંડ એકત્ર કરિા માટે ગત ૨ એવિલ, ૨૦૧૧ના રોજ ચાટડર ડીનર નાઇટનું આયોજન કરાયું િતું જેમાં સૌએ મનભાિન ભોજન અને ગીત સંગીતનો આનંદ માણ્યો િતો. આ કાયશિમ યાદગાર બનિાનું િધુ એક કારણ એ િતું કે તે વદિસે ભારતીય વિકેટ ટીમે વિિકપમાં વિજય

મેળવ્યો િતો. િાઉડડેશનના એક્ઝીક્યુટીિ આદમ િેડરે જણાવ્યું િતું કે "આિું દાન આપિા બદલ હું લાયડસ ક્લબનો આભારી છુ.ં અમે ખરેખર સમાજ દ્વારા અપાતા દાન પર વનભશર છીએ. આ નાણાં ઘણા બધા લોકોના કામમાં આિશે અને સેડટ માક્સશ િોન્થપટલ ખાતે આિનાર દદતીઅોને ઘણો લાભ થશે. ગ્રીનિડડ વિલો ટ્રી લાયડસ ક્લબ દ્વારા સખાિત કરનાર સૌ કોઇનો આભાર વ્યક્ત કરાયો િતો. કાયશિમના કડિીનર લાયન મધુ શાિ િતા.

શ્રી કડવા પાટીદાર સમાજ–યુકેના િોદ્દેદારો િમુખ; રાજેડદ્ર ચાંગેલા, ઉપિમુખ: કીરીટ ત્રાંબડીયા, સેિેટરી: મનોજ અરદેશના, જોઇડટ સેિેટરી: મૃદુલાબેન કલારીયા, ખજાનચી: નરેડદ્ર દલસાણીયા, કમીટી મેમ્બસશ સિશશ્રી અરવિંદ કંટારીયા, ભગિાનજી અઘેરા, ભરત ચાંગેલા, ચંપાબેન ભાલોડીયા, ગુણિંત ચાંગેલા, િંસાબેન કણસાગરા, ડો. જયંવતલાલ દેપાણી, કુ. વિષ્ણા ચાંગેલા, મનસુખલાલ ભાલોડીયા, મનસુખલાલ કંટારીયા, નયના અરદેશના, નીવતન ચાંગેલા, શાંતાબેન રાયાણી,, કુ. શીિાની કંટારીયા, ડો. સુવનલ ભાલોડીયા. ટ્રથટી મંડળ: સિશશ્રી ડો. મગનલાલ અરદેશના, પુરૂષોત્તમ દલસાણીયા, રતીલાલ કણસાગરા, સૂયશકાડત સિાણી, ડો. સુશીલાબેન ભૂત.

ભજન સંધ્યાનો કાયયક્રમ િગવત વિમેડસ એસોવસએશન દ્વારા માતૃવદન િસંગે તા. ૧૭-૪-૨૦૧૧ના રોજ બપોરે ભજન સંધ્યા કાયશિમનું આયોજન કરિામાં આવ્યું િતું. જેમાં આશરે ૨૦૦ જેટલા સદથયો ઉપન્થથત રહ્યા િતા. આ િસંગે વિવિધ ભજન કલાકારોએ જુના નિા ભજનો દ્વારા માતૃિંદના કરી સૌને મુગ્ધ કરી દીધા િતા. િગવત વિમેડસ એસોવસએશન દ્વારા િગર િંડે

પયશટન, ઉજાણી, અંતાક્ષરી, નિરાત્રી, વદિાળી જેિા પિોશ તેમજ િેલ્થ સેવમનારનું આયોજન કરિામાં આિે છે. દર શવનિારે ચાલતા યોગાના િગોશનું આયોજન પણ કરિામાં આિે છે. આ િસંગે શ્રી ખંભાયતા, શ્રી બકરાણીયા તેમજ શ્રી ગજ્જર પવરિાર દ્વારા સૌનો આભાર વ્યક્ત કરાયો િતો અને થિાવદષ્ટ ભોજન કરી સૌ વિખૂટા પડ્યા િતા.

હિસદુ કાઉન્સસલ બ્રેસટના િોદ્દેદારો વિડદુ કાઉન્ડસલ બ્રેડટના ૨૦૧૧-૧૩ના િોદ્દેદારોની તા. ૧૩-૫૨૦૧૧ના રોજ કરિામાં આિી િતી. ચેરમેન: મનુભાઇ મકિાણા, િાઇસ ચેરમેન: અરવિંદભાઇ ધૂતીયા, સેિેટરી: શ્રી અવિનભાઇ ગલોરીયા, ખજાનચી: શ્રી મિેડદ્રભાઇ પટ્ટણી, મદદનીશ ખજાનચી: સુમંતરાય દેસાઇ, સોશ્યલ સેિેટરી: દીપાબેન પોપટ, કમીટી મેમ્બસશ: અવિનભાઇ િાલાઇ, દક્ષાબેન પટેલ અને ભૂતપૂિશ િેવસડેડટ: વનમશલાબેન પટેલ.

કમાલ નકલી િાથની સબતીયાના િતની અને િાલ અોથટ્રીયામાં રિેતો વમલો નામનો ૨૬ િષશનો યુિાન તેનો ખુદનો િાથ કપાિીને નકલી બાયોનીક િાથ લગાિિા તૈયાર થયો છે. કારણે એટલું જ કે િિે તેને નિા નકલી િાથ િડે ઘણા બધા કાયોશ કરિા છે. મીલોને આજથી દસ િષને પિેલા મોટરસાયકલ પરથી પડી જતા અકથમાત થયો િતો અને તેના જમણા િાથે ખૂબજ ગંભીર ઇજાઅો થઇ િતી. જેને કારણે વમલો તેનો જમણો િાથ

ઉપયોગમાં લઇ શકતો નિોતો. પરંતુ િિે વમલો વિયેનાની જનરલ િોન્થપટલમાં સેિા આપતા િો. અોથકાર અથઝમાન પાસે પોતાનો િાથ કપાિિા તૈયાર થયો છે. નિો િાથ તેના મગજના સંિેદનને સેડસર દ્વારા ઝીલશે અને તેના આદેશ મુજબ કામ કરશે. આ િાથ ખાિા માટે કોળીયા ભરી શકશે અથિા તો નાનકડી િથતુઅો ઉચકી શકશે પરંતુ તેને િાળિો િશે તો બીજા િાથની મદદ લેિી પડશે.

P =L & &F )F *L P -F $FQ G: %&T -T H * N L : H%&T *L P =L & -T &F H * N $Q SI &L ,F-L" #F)$FQ 'H ,&, F& I[ %F$FQ .%FQ% -T $(L $FBQ $F P P F& ' 'P L ]H " 'H F P X *L M Q I L P &H$FQ H F H $K.%P 'L [$;P L L IQ F& K %IQ Q SI $U $F H $F&H - H 'L [$;P K %IQS Y$F H .%FQ "L H - H Z Q SI *L F F' & X [ *F L"F Q I L H& H "L [* F& &)F H - H L FQ '\ H )F F' H - H 2%F&L L L [$;P L EQS '\ ) L CQ H& H "L [* F& *F $F M BQ P O,F F& H H I;H ,F L '\ BQ L H ]H H ,F L L H [$' $(L '\ H [$;P K0%IQ Y*IQ Q I H& H "L [* F& %F N -T Z Q SI *IQ )F BQ ) L P H& H ; [* F& %F L ]H ,IQ & L O,F F& [ F H H I;H L L <L 3 L X $-F&F ,#F$FQ Y 9 F?F P $[-$FZ [)+% & <) H &AF - F <) F L L$ L $P F )F $FQ K %IQS &$F2$F FQ F P L $F! &H L $F M L -L'FQ *IQ &)IQ P ,#F$FQ "L,L'F 'P P$FQ H F ( H )F 8%PS $-F&F F &)IQ P X <L[$ FS *IQ FD H)F H $F&H FQ,H H &-L*L <L$HS N$ -T ^% 1%F&L $F&H ]H P &H & " QI QI &EQ P F&H FQ,H *IQ H L

આપણા અહિહથ: પ્રભાિ દેવ ભોજક િડોદરામાં િસતા અને ભાિનગર રાજ્યના રાજ્યગાયક િાસુદેિ ભોજકના સૌથી નાના પુત્ર િભાતદેિ ભોજક યુકેની મુલાકાતે પધાયાશ છે. તેઅો ઉત્તમ કક્ષાના ગીત, ગઝલ, ભજન અને ગરબાના ગાયક છે અને આકાશિાણી તેમજ દૂરદશશન પર કાયશિમો રજૂ કરે છે. સંપકક: 07866 744 230.

વેમ્બલીમાં વેરાયટી ફૂડ્સ ઇથટ લંડનમાં જાણીતું િેરાયટી િુડ્સ િિે િેમ્બલીના ઇલીંગ રોડ પર આિી ગયું છે. થપાયસીસ, પીકલ્સ, તાજો લોટ, ફ્રોજન િૂડ્સ અને અનેક ખાધા ખોરાકીની ચીજ િથતુ મળશે. િધુ માવિતી માટે જુઅો જાિેરાત પાન નં. ૧૩.

નિેરૂ સેસટરના કાયયક્રમો ૮ સાઉથ અોડલી સ્ટ્રીટ, લંડન W1K 1HF 020 7491 3567. n કવિિર રવિડદ્રનાથ ટાગોરના જોશુઆ રોઝેનબગશ મુખ્ય સંગીતને બોલીિુડ વિડદી મિેમાન તરીકે ઉપન્થથત રિેશ.ે ફિલ્મોમાં કરાયેલ એડપ્ટેશન n વિતેલા િષોશના કલાકારોને અંગે અનુરાધા રોમા ચૌધરી અને યાદ કરિા રાધીકા ચોપરાના વદયા ચિબતતી રજૂઆત કરશે. ગીત સંગીત કાયશિમનું આયોજન n ટ્રીમ્િ અોિ ધ માકકેટ: વચત્ર શુિિાર તા. ૩-૬-૨૦૧૧ સાંજે િદશશનનું આયોજન સંજીિ ૬-૩૦ કલાકે કરિામાં આવ્યું છે. ખાંડેકર દ્વારા તા. ૩૧-૫- n ૪૨-૪૫ કોલ્ડિાબશર લેન, ૨૦૧૧ના રોજ સાંજે ૬-૧૫ િેઇઝ UB3 3ET ખાતે કલાકે કરિામાં આવ્યું છે. માતાજીના જાગરાતા અને n રાશી બીજલાણીના ભારત માતાજીની ચોકીનું આયોજન નાટ્યમ કાયશિમનું આયોજન તા. તા. ૨૮-૫-૨૦૧૧ શવનિારે ૩૧-૫-૨૦૧૧ સાંજે ૭ કલાકે સાંજે ૯-૩૦થી િિેલી સિાર કરિામાં આવ્યું છે. સુધી કરિામાં આવ્યું છે. સંપકક: n 'એન ઇન્ડડયન પોરીટા: રજનીભાઇ 07957 204 927. સીલેક્ટેડ રાઇટીંગ અોિ કોનનેવલયા સોરાબજી'ના n શ્રી થિાવમનારાયણ મંવદર, કુસુમબેન િડગામા દ્વારા અમદાિાદ દ્વારા િકાવશત સંપાવદત પુથતકનું તા. ૧-૬- માવસક 'શ્રી થિાવમનારાયણ'નો ૨૦૧૧ સાંજે ૬-૩૦ કલાકે એવિલ-મે-૨૦૧૧નો ગુજરાતી વિમોચન કરાશે. બીબીસીના તેમજ અંગ્રેજીનો અંક મળ્યો છે.


રમતગમત

Gujarat Samachar - Saturday 28th May 2011

23

સિોટિયાઓના મતે મુંબઇ ઇંટિયન્સ ચેમ્પપયનઃ શ્રીલંકન િીટમયર લીગમાં ૧૨ ગ્રીમ મ્મમથનો એક રન ૭૮ હજાર રૂટપયામાં પડ્યો ભારતીય ટિકેિરો ભાગ લેશે મુંબઈઃ ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની ચોથી મિઝનની ફાઇનલની ઘિીઓ ગણાઇ રહી છે. એક િેમિ-ફાઇનલિાં રોયલ ચેલેડજિસ બેંગ્લોર અને ચેન્નઇ િુપર કકંગ્િ જ્યારે બીજી િેમિફાઇનલિાં િુંબઇ ઇન્ડિયડિ િાિે કોલકતા નાઇટ રાઇિિસ ટકરાશે. આિાં મિજેતા ટીિ ૨૮ િેના રોજ ફાઇનલિાં ટકરાશે. િટોમિયાઓના િતે િુંબઇ ઇંમિયડિ ચેન્પપયન બનિા િાટે ફેિમરટ છે. આઇપીએ-મિઝન ફોર અનેક રીતે યાદ રહે તેિી છે.

જેિ કે, આ મિઝનિાં પોલ િેલથાટી, બમિનાથ, શોન િાશસ જેિા યુિા મિકેટિસ છિાઈ ગયા છે તો જાદુઇ લેગ મપીનર શેન િોનને મનવૃમિ જાહેર કરી છે. બહુ ગાજેલા ગ્રીિ ન્મિથ, રોિ ટેલર, શેન િોટ્િન જેિા િુપર મટાર પ્લેયિસ ખરીદનાર ટીિ િેડચાઇઝીને િાથે પડ્યા છે. ચીયર ગલને ન્મિથના રંગીન મિજાજ મિશે ઘટમફોટ કયોસ હતો. જેની િાથે જ ન્મિથની કફયાડિીએ તેની િાથે િગાઈ તોિિા ધિકી આપી હતી. પૂણે

િોમરયિસ િાથે કરારબદ્ધ ગ્રીિ ન્મિથ પોતાની ગલસિેડિને િનાિિા દમિણ આમિકા પરત ફયોસ છે. ગ્રીિ ન્મિથને ૫૦૦,૦૦૦ િોલરિાં કરારબદ્ધ કરિાિાં આવ્યો હતો. ન્મિથે આ િખતે ૪ િેચિાં ૧૦.૫૦ ની એિરેજથી િાત્ર ૪૨ રન કયાસ હતા. આિ, ન્મિથનો એક રન તેની િેડચાઈઝીને રૂ. ૭૮ હજારિાં પડ્યો હતો. જોકે, િેક્કન ચાજસિિસનો કેિરન વ્હાઈટ િૌથી િધુ િાથે પડ્યો હતો. વ્હાઈટનો એક રન ૮૨,૦૨૨િાં પડ્યો હતો.

કોણ જીત્યું? કોણ હાયુું? ૧૭ મેઃ કકંગ્સ ઇલેવન પંજાબ (૨૩૨/૨)એ રોયલ ચેલેડજસસ બેંગલોર (૧૨૧)ને ૧૧૧ રને હરાવ્યું ૧૮ મેઃ ચેન્નઈ સુપર કકંગ્સ (૧૫૨/૫)એ કોચી ટપકસસ (૧૪૧/૫)ને ૧૧ રને હરાવ્યું ૧૯ મેઃ પૂણ વોનરયસસ (૧૧૮/૬)ને કોલકતા નાઇટ રાઇટ રાઇડસસ (૧૧૯/૩)એ ૭ નવકેટે હરાવ્યું ૨૦ મેઃ મુંબઈ ઇમ્ડડયડસ (૧૩૩/૫)ને રાજપથાન રોયટસ (૧૩૪/૦)એ ૧૦ િવકેટે હરાવ્યું ૨૧ મેઃ ડેક્કન ચાજસસસ (૧૯૮/૨)એ કકંગ્સ ઇલેવન પંજાબ (૧૧૬)ને ૮૨ રને હરાવ્યું ૨૧ મેઃ નદટહી ડેરડેનવટસ (૫૬/૩) પૂણે વોનરયસસ (૦) કોઈ નરિટટ નનહ ૨૨ મેઃ ચેન્નઈ સુપર કકંગ્સ (૧૨૮/૮)ને રોયલ ચેલેડજસસ બેંગલોર (૧૨૯/૨)એ ૮ નવકેટે હરાવ્યું ૨૨ મેઃ કોલકતા નાઇટ રાઇડસસ (૧૭૫/૭)ને મુંબઈ ઇમ્ડડયડસ (૧૭૮/૫)એ ૫ નવકેટે હરાવ્યું • આવિિીની કેપ્ટનશીપ છીનિાઇઃ આયલલેડડ સામેની આગામી શ્રેણી માટે પાકકપતાન નિકેટ બોડેડ શાનહદ આનિદીને વનડે ટીમના કેપ્ટન પદેથી દૂર કયોસ છે. બોડડના ચેરમેન ઇજાજ બટ્ટે ઇપલામાબાદ ખાતે જણાવ્યું હતું કે, મે ૨૮ અને ૩૦ના રોજ આયલલેડડ સામેની બે વન-ડે મેચમાં નસનનયર બેર્સમેન નમસબાહ ઉલ હક ટીમની આગેવાની કરશે. આ નનણસય અંગે કારણ આપ્યા વગર બટ્ટે જણાવ્યું હતું કે આનિદી વન-ડે ટીમમાં એક ખેલાડી

તરીકે રમશે, કેપ્ટનશીપ નમસબાહ સંભાળશે. આનિદીને નવશ્વ કપમાં પાક. ટીમનો કેપ્ટન બનાવાયો હતો. તાજેતરમાં વેપટ ઇંમ્ડડિ સામે વનડે શ્રેણીમાં તેની કેપ્ટનશીપમાં ટીમે ૩-૨થી નવજય મેળવ્યો હતો. વેપટ ઇમ્ડડિથી પરત ફયાસ બાદ આનિદીએ કહ્યું હતું કે લોકો તેના કામમાં દખલ કરે તે તેને પસંદ નથી. તેણે કોઈનું નામ લીધું ન હતું. પણ પછી જાહેર થયું હતું કે ટીમના મુદ્દે તેને મુખ્ય કોચ વકાર યુનુસ સાથે મતભેદ ઊભા થયા હતાં.

માકકેટિંગમાં ધોનીની લોકટિયતાઃ િોપ-૧૦માં મથાન લંડનઃ ભારતીય નિકેટ કેપ્ટન ધોનીએ જાહેરખબરના માકકેટમાં લોકનિયતાના મામલે ટેનનસના બેતાજ બાદશાહ રફેલ નડાલ તથા નદગ્ગજ બાપકેટબોલ ખેલાડી કોબે બ્રાયડટને પણ પાછળ રાખી દીધા છે. માકકેટમાં બ્રાડડ એપબેસેડર બનાવવાની યાદીમાં ભારતનો યુવરાજ નસંહ ૪૯મા િમે છે. પપોર્સસ િો મેગેનિને કંપનીઓની બ્રાડડ વેચવા માટે જે ખેલાડીઓની સૌથી વધારે માગ છે તેની એક

યાદી તૈયાર કરી છે, જેમાં ધોનીનો ટોપ ટેન પપોર્સસમેનમાં સમાવેશ થયો છે. આઇસીસી વટડડ કપમાં ભારતને ચેમ્પપયન બનાવનાર ધોની દસમા િમે છે. જામૈકાનો મ્પિડટર યુસૈન બોટટ યા દીમાં િથમ પથાને છે. ફૂટબોલ પટાર નિમ્પટયાનો રોનાટડો તથા લાયોનલ મેપસી અનુિમે ત્રીજા અને ચોથા પથાને છે. બીજા િમે એનબીએ તથા નમયામીનો પટાર લેબ્રોન જેપસ છે. નિકેટ વટડડ કપમાં પ્લેયર ઓફ

ધ ટૂનાસમેડટ બડયા બાદ યુવરાજની પણ જાહેરખબર ક્ષેત્રે માગ વધી છે. ચીનનો બાપકેટબોલ ખેલાડી યાઓ નમંગ ઇજા સામે સતત િિૂમી રહ્યો હોવા છતાં ૧૧મા પથાને છે. ટેનનસમાં કલે કોટડનો બાદશાહ નડાલ ૧૬મા પથાને છે. આ યાદીમાં સૌથી ચચાસપપદ ખેલાડીઓમાં લેનવસ હેમમ્ટટન પાંચમા, માનરયા શારાપોવા ૨૨મા, વેઇન રુની ૨૮મા તથા એડડી મરે ૩૨મા પથાને છે.

કોલંબોઃ આઇપીએલ-મિઝન ફોર પૂણસતાના આરે છે ત્યારે શ્રીલંકાિાં જુલાઇ-ઓગમટથી શ્રીલંકન પ્રીમિયર લીગ શરૂ થઇ રહી છે. ૧૮ મદિિ ચાલનારી લીગિાં પણ પ્રત્યેક ટીિ ઈલેિનિાં ચાર મિદેશી ખેલાિી રાખી શકશે. શ્રીલંકાના િાત પ્રાંતની ટીિો િચ્ચે લીગ રિાશે. શ્રીલંકાના મિકેટ બોિડના અહેિાલ પ્રિાણે, ભારતના ૧૨ ખેલાિીઓએ શ્રીલંકન લીગિાં રિિાની તૈયારી બતાિી છે. જેિાં િુનાફ પટેલ, અમિન, પ્રિીણ કુિારનો િિાિેશ થાય છે. શ્રીલંકન બોિડની િેબિાઇટિાં આ ત્રણ ઉપરાંત મદનેશ કામતસક, ઈરફાન પઠાણ, િમનષ પાંિે, િનોજ મતિારી, પોલ િલથાટી, રિીડિ જાિેજા, િૌરભ મતિારી, ઉિેશ યાદિ અને મિનય કુિારનો ઉલ્લેખ છે. ભારતીય મિકેટ બોિડને આ યાદી જોઇને પ્રિીણ કુિાર, િુનાફ પટેલ અને અમિનના નાિ જાણીને આચચયસ થયું હશે કેિ કે ભારતીય મિકેટ ટીિ શ્રીલંકાની પ્રીમિયર લીગના અરિાિાં જ ઈંગ્લેડિના પ્રિાિે ચાર ટેમટ, િન િે શ્રેણી અને એક ટ્િેડટી-૨૦ રિિા જિાની છે. આ ત્રણેય ખેલાિીઓ ભારતની ટીિ તરફથી રિિા િાટે િિાિાશે તે લગભગ મનન્ચચત છે

છતાં તેઓએ કેિ ભારતનું મિકેટ રિિાનું છોિીને શ્રીલંકન લીગ રિિાનું પ્રાધાડય આપ્યું તે િિજાતું નથી. શ્રીલંકન પ્રીમિયર લીગિાં િેમટ ઈંમિઝના ગેલ, પોલાિડ ઉપરાંત ઓમટ્રેમલયાના િોનસર, મિચચયન, પાકકમતાનના આમિદી, અખ્તર, ઉિર અકિલ, બાંગલાદેશનો ઈકબાલ, િાઉથ

આમિકાના અબે િોકકેલ, મગબ્િ, નેધરલેડિનો ઓ'બ્રાયન જેિા ૩૩ મિદેશી ખેલાિી રિિાના છે. આિાં ખેલાિીઓની હરાજી નહીં થાય પણ શ્રીલંકન બોિડ જ તેિના બજેટ પ્રિાણે ગ્રેિ પાિીને મનન્ચચત રકિ આપશે. આિતા િષને રકિ બિણી થશે. 'એ' ગ્રેિના ખેલાિીને ૧૮ મદિિ િાટે અંદાજે રૂ. ૨૦ લાખ િળશે.

ભારતને બોક્સિંગમાં વિશ્વ સ્તરે ગૌરિ અપાિનાર સ્ટાર બોસિર િીજેજદ્ર વિંહે ૧૭ મેના રોજ વિલ્હીની ફ્લાઇંગ કલબ ખાતે િોફ્ટિેર એક્જજવનયર અને વિવટશ હાઇકવમશનમાં કાયયરત અચયના વિંહ િાથે પ્રભુતામાં પગલાં પાડ્યાં હતાં. લગ્નમાં નજીકના પવરિારજનો, બોક્સિંગના િાથી ખેલાડીઓ, કોંગ્રેિના મહાિવચિ રાહુલ ગાંધી હાજર રહ્યાાં હતા.


સદાબહાર સ્વાસ્થ્ય

" % /, " ' * $ " ) " !$

જાણીને નવાઇ લાગશે કે માખીઓ અને માણસોમાં ઘણા જીટસ સમાન હોય છે અને એટલે જ સફરજનનો જે ફાયદો માખીઓને થયો એટલો જ ફાયદો માણસોને પણ થઈ શકે છે એવો ચાઇનીઝ તરસચિરોનો દાવો છે.

/ " &/ # " 0 & % $ % ' * + . " *

London Clinic: 020 7476 2530 Leicester Clinic: 0116 266 3939

Ayurvedic Herbal Clinic Ltd. 218 Melton Road, Leicester LE4 7PG UK www.ayurvedichelpline.com email: ayurvediccourse@aol.com Mob.: 07801 027 571

% ( " *

& "+

'

$

"

+

અભ્યાસના તારણ અનુસાર, સફરજનમાં રહેલાં એન્ટટ-ઓન્સસડટટ તત્ત્વોને કારણે એતજંગ પ્રોસેસ ધીમી પડે છે અને શરીરના કોષોના ઓન્સસડેશન થકી ડેમેજ થતું અટકે છે. વોતશંગ્ટનનાં ટેમી ફલાયન નામનાં ડાયટેતશયનનનું કહેવું છે કે તદવસમાં ત્રણેય ભોજન પહેલાં એક એપલ ખાવામાં આવે તો એનાથી લાઇફતટાઇલ સંબંતધત અનેક રોગો અટકાવી શકાય છે. અમેતરકામાં ટેમીનો ડાયટ પ્લાન ખૂબ પ્રચતલત થયો છે. સામાટય રીતે તદવસમાં ત્રણ વાર મુ ખ્ ય ભોજન હોયઃ િે ક ફાતટ, લં ચ અને તડનર. એપલ ડાયટ મુજબ આ ત્રણેય ભોજન વખતે જમવાની

શરૂઆત કરતાં પહે લાં એક સફરજન ખાવું. સફરજન ખાધા પછી જેટ લી ભૂ ખ હોય એ મુ જ બ પૌતિક અને બે લે ટ સ કે લ રીવાળો ખોરાક લે વો. ભોજનની શરૂઆતમાં જ સફરજન ખાવાથી એમાં રહેલું ફાઇબર, તવટામીન-સી અને એટટી-ઓન્સસડટટ તત્ત્વો શરીરને મહત્તમ ફાયદો કરે છે. પહેલાં જ સફરજન ખાવાથી જમતી વખતે વ્યતિ અકરાંતતયાની જેમ ખાઈ જ નથી શકતી. સફરજનના પોષક તત્ત્વો મધ્યમ કદનું એક સફરજન આશરે ૮૦ થી ૯૦ કેલરી ધરાવે છે . એમાં મુ ખ્ યત્વે ફાઇબર અને તવટામીન-સી મુખ્ય પોષક તત્વો રહેલાં છે.

એમાં સોતડયમ નથી હોતું, પરં તુ પોટે તશયમ અને ફોતફરસનું પ્રમાણ સારું હોય છે . આ ફે ક ટરને કારણે લોહીનું દબાણ યોગ્યા માત્રામાં જળવાઈ રહે છે. આથી બ્લડપ્રે શ ર નોમિ લ રહે છે. એમાં કોલેતટરોલ ન હોવાથી એ રિવાતહનીઓ માટે પણ ફાયદાકારક છે. સફરજનના ગર કરતાં ફળની છાલ વધુ ગુણકારી હોય છે. તવટામીન-સી અને તવટામીન-એ બંનેનું પ્રમાણ છાલમાં સૌથી વધારે હોય છે. પાચક ફાઈબર પણ છાલમાં જ વધુ હોય છે. સફરજનને કાપીને ખુલ્લુ મૂકી રાખવાથી એ કાળું પડતું જાય છે. એ બતાવે છે કે એમાં મોટી માત્રામાં આયનિ રહે લું છે . આયનિ લોહીમાં તહમોગ્લોબીન બનાવવામાં મદદ કરે છે તે બધા જાણે જ છે. કાચું સ ફરજન ખાવાથી કબતજયાત મટે છે. એમાં રહેલું ફાઈબર આં ત રડાંમાં મળને આગળ વધારે છે. અધકચરું બાફેલું સફરજન ખાવાથી જાડા થઈ ગયા હોય તો મળ બંધાય છે. અને ઝાડા અટકે છે. રોજ સફરજન ચાવી-ચાવીને ખાવાથી મોઢામાં રહેલા બેકટેતરયા નાશ પામે છે. અને દાંત ચોખ્ખા તથા મજબૂત થાય છે. સફરજનની જાતો લાલ, લીલા અને પીળા

રં ગ ના તવતવધ શે ડ વાળાં સફરજન હોય છે. અમેતરકા અને તિટનમાં આશરે ૨૫૦૦ જાતનાં સફરજન થાય છે . તવશ્વભરમાં થઈને આશરે ૭૫૦૦ જાતનાં સફરજનનું અન્તતત્વ છે. હેલ્ ધી રેવસપી સફરજનની હેલ્ધી રેતસપી છે એનું કાંદા સાથેનું સેલડ. કાંદામાં ખૂબ જ અસરકરાક ફ્લેવેનોઇડ્સ રહેલાં છે. એ ઉપરાંત સફરજનમાં પુ ષ્ કળ માત્રામાં તવટામીન-સી રહેલું છે. કહે વાય છે કે ૧૦૦ ગ્રામ સફરજનમાંથી ૧૫૦૦ તમલીગ્રામ તવટામીન સી મળી શકે છે. આ તત્ત્વ શરીરની રોગપ્રતતકારક શતિ વધારે છે. કાંદા અને સફરજન બંનેમાં રહે લાં પોષક તત્ત્વોનું કોન્બબનેશન એકમેકના ગુણને વધારે છે. આ ઉપરાંત એમાં પોતલફફનોલ્સ અને ફ્લે વે નોઇડ્સ કે તમકલ્સ પણ પુ ષ્ કળ માત્રામાં હોવાથી એ શરીરને કોઈ પણ પ્રકારના કે ટ સરના કોષોના તવકાસથી રક્ષણ પૂ રું પાડી શકે છે.

ખાસ નોંધ ‘સદાબહાર સ્વાસ્થ્ય’ વવભાગમાં અપાયેલી કોઇ પણ માવહતી કે ઉપચારનો અમલ કરતાં પૂવવે આપના શરીરની તાસીર ધ્યાનમાં રાખવા અને તબીબી વનષ્ણાંતનું માગગદશગન મેળવવું વહતાવહ છે. - તંત્રી +*

દરરોજ એક સફરજન ખાવાથી માત્ર ડોકટર જ દૂર રહે છે તેવું નથી, જીવનની અંતતમ ઘડી પણ દૂર થઈ જાય છે . હોંગકોંગની ચાઇનીઝ યુ તનવતસિટીના તરસચિ રોએ ફળોનો રસ ચૂસીને જીવતી માખીઓ પર પ્રયોગ કયાિ બાદ નોંધ્યું છે કે સફરજન તનયતમત ખાવાથી આવરદામાં ૧૦ ટકા વધારો થાય છે. તરચસિરોએ એક ગ્રૂ પ ની ફ્રૂ ટ ફ્લાઇસને નોમિ લ ડાયટ ઉપરાંત સફરજનનો રસ આપ્યો હતો અને બીજા ગ્રૂ પ ને માત્ર નોમિલ ડાયટ આપ્યો હતો. સફરજનથી વંતચત રહનારી માખીઓની આવરદા સરે રાશ પાંચ તદવસ જે ટ લી ઓછી નોંધાઇ હતી, જ્યારે સફરજનનો રસ પીનારી માખીઓ સરેરાશ ૫૦ તદવસ જેટલું જીવી હતી. એટલું જ નહીં, એ માખીઓ ઉંમર વધ્યા પછી પણ તફૂતતિથી દોડી, ઊડી અને ફરી શકતી હતી. તમને

Gujarat Samachar - Saturday 28th May 2011

.

24

$"&

'

&$"%"+ , +

D+> *=

+ * %, ! * /', $"# - )/ / " ) &+ "+ %* * )-

6

6

% $ /

D $$= D ; ': D )6 ? D 4 @ 57

$

,:1&+8(6> -=D$> *= #: B5.6"C#8 4$:73)+ %*#= +6' 2)=

7 6 7 $4 < ) : 6 >

7 6 4J "= 7 " < 4> 6$)'4"4> 6 4&6 "&(: 6 ' 4#B

': :

"= . :(6#% = $"4> :

9 *6 8 .6 ! 7/ )# &=1&: 6 $:

"= $$=

4J

4'6 : 6$)'4"4>

#: 6 #8 ': :

D G/. 6 !J#4 D "= = !J#4 D ")4%4 6,) D )"=)4 D =$6 D %6 D ' 4 D 2 " D ':$4# 6 A)4 D 6%6 6$ D "(3" 6%6 D *4 4 7 -) D G)> 4 =$ 7 -) D )6 '4 7 -) D 0)4 . :(6#% 7 -) D + = 4 6 ': $6 D 4>'!4J D ")4%4 4>' D =%: ! 8$: D !:& 9$6 D 4 6 9$6 D ):' 9$6 D G*>' 4 D )"=)4 ' 4 4>' D G % 7( 4 :%6 D 1<( #7) 4I 4 G' :$:

0)=* ,:E ;D*)# < *? .D,A. ) 4 4> %= "4 %6 %H 0)> $6):,( B ; ': ? 6')B$6 :" 4 4 "= 4 (7! 0)> : ,#=$ ':J ;G$# < $? = $C E0)4 F : 6 7!'= #""" $ $ ! = $ -9' 5.> #: $6 @ (6 ; : %=# *=

' 7 G'

"4 ; ) & !

$"&

:

E0)4 F"4> =

) *!

'

.

% $ /

= G $4>

$=

+*

( & /* % +' (%


મનહલા-સૌંદયય

Gujarat Samachar - Saturday 28th May 2011

સમયની સાથે સૌંદયય પ્રસાધનોમાં પણ નવા નવા વવકલ્પો ઉપલબ્ધ થયા છે. વલવટીકના તો વવવવધ રંગો હોય જ છે, હવે તો વાળને પણ વવવવધ રંગ કરીને એક આગવી ઓળખ ઉભી કરી શકાય છે. વાળને અમોવનયા જેવા કેવમકલનો ત્રાસ આપીને પણ હેર કલરને અપનાવી લેવાયા છે. જોકે હેર કલર કરાવ્યા પછી તેનું યોગ્ય જતન જરૂરી છે. આથી વાળની સુંદરતા લાંબો સમય ટકશે અને મવહનાઓ પછી પણ તે ફ્રેશ અને વાઇબ્રડટ દેખાશે. વાળ પર કલરને લાંબો સમય ટકાવવા માટે અહીં કેટલીક ટીપ્સ રજૂ કરી છે. • હેર કલર લગાવતાં પહેલાં તમારા વાળ એ હેર કલરનાં કેવમકલ્સને સહન કરી શકશે કે નહીં એની ચકાસણી કરો. જો વાળ પહેલેથી જ સૂયયપ્રકાશથી ડેમેજ્ડ અને સૂકા થઈ ગયા હોય તો એના પર કલર લગાડવાથી એ વધારે ખરાબ થશે. એટલે કલર લગાવતાં પહેલાં વાળને ખરાબ થવાથી બચાવો અને જો કલર કરાવવો જ હોય તો વાળમાં કલર કરવા પહેલાં ડીપ કન્ડડશવનંગ કરો. • કલર લગાવવાની તરત પહેલાં વાળમાં શેમ્પુ ન લગાવવું. જોકે વાળને અઠવાવડયા સુધી ધોયા વગરના રાખીને મેલા વાળમાં કલર કરવાની પણ જરૂર નથી. વાળને ૨૪થી ૨૬ કલાક પહેલાં શેમ્પૂ કરી શકાય. વાળને આટલા કલાક પછી જ કલર કરવાનું કારણ એ જ કે વાળમાં જરૂરી એવા કુદરતી તેલનું જમા થવું જરૂરી છે. આથી કલર સારી રીતે એબ્સોબય થશે અને કલર લાંબા સમય સુધી ટકશે. • કલરવાળા વાળ પર વાપરવામાં આવતાં શેમ્પૂ અને કન્ડડશનર પર પણ ધ્યાન આપો. જો એ શેમ્પૂ પ્રોડક્ટ્સ કલર કરેલા વાળ માટે બનેલી ન હોય તો તમે ખોટું શેમ્પૂ વાપરી રહ્યા છો. કલર લગાવ્યા પછી વાળમાં ફક્ત કલર વાળ માટેનાં શેમ્પૂ અને કન્ડડશનર જ વાપરો, જેથી વાળ નરમ રહે. વાળમાં કન્ડડશવનંગ કરવાથી વાળને કુદરતનાં હાવનકારક તત્ત્વોથી રક્ષણ મળશે. ગમે તે શેમ્પૂ

કલરનો બધો જ શેડ ઝાંખો પાડી દેશે. આથી વાળ ધોવા માટે પહેલાં નવશેકા પાણીનો ઉપયોગ કરો અને ત્યાર બાદ ઠંડા પાણીથી શેમ્પૂના ફીણને ધૂઓ. • કલર કયાય પછી વાળને તડકાથી બને તેટલા બચાવો. બહાર નીકળતી વખતે વાળને વકાફફથી કવર કરો. જો તડકામાં વધારે વાર કપડાં સૂકવવામાં આવે તો એ પણ ઝાંખા પડી જાય છે, એટલે તડકો વાળની શી હાલત કરશે એ તો વવચારવું જ રહ્યું. બીજો ઉપાય એ છે કે વાળને ડીપ કન્ડડશવનંગ કરો જેથી વાળને તડકાની આડઅસર ન થાય. • વાળમાં કલર કરાવ્યા પછી ન્વવવમંગપૂલમાં જવાનું ટાળો. ન્વવવમંગ પૂલનું ક્લોવરનયુક્ત પાણી કલરનો શેડ બદલી નાખશે, કારણ કે કલરમાં રહેલું અમોવનયા અને પાણીનું ક્લોવરન આ બે કેવમકલ્સ એક સાથે ભળવાથી વાળનો કલર ડેમેજ થશે તેમ જ વાળમાં ન્વપલ્ટ એડડ, વાળ તૂટવા તેમ જ બરછટ થવા એવી તકલીફ થઈ શકે છે. • વાળમાં કલર કરાવ્યા પછી તમારે વજમમાં વટીમ લેવાનું અને બોટ ટબ બાથ પણ બંધ કરવું પડશે. કારણ કે એનાથી પસીનો થાય છે જે વાળનાં રોમવછદ્રોને ખોલી દેશે. એ કલર વહેલો ઊતરી જવામાં કારણભૂત બનશે. • કલર કરાવ્યા પછી ઓછામાં ઓછાં બે અઠવાવડયા સુધી વાળમાં આયયવનંગ, હોટ કલસય ન કરાવો. આમ કરશો તો વાળને જરૂર કરતાં વધારે હીટ મળશે. વાળ પર આવાં મશીનો વાપરતાં પહેલાં જે જેલ લગાવવામાં આવે છે એમાં થોડા પ્રમાણમાં આલ્કોહોલ હોય છે, જેનાથી વાળો કલર ખૂબ વહેલો ખરાબ થશે. • સામાડયત્ વાળમાં કલર કરાવ્યાના છએક મવહના બાદ એ કુદરતી રીતે ઝાંખા પડવાની શરૂઆત થાય છે, પણ જો એ બહુ ઓછા સમયમાં જ ખરાબ થવા માંડે કે નીકળવા માંડે તો સમજવું કે એની બરાબર સંભાળ લેવાતી નથી. નાની-નાની બાબતોનું ધ્યાન રાખવાથી હેર કલર લોંગ લાન્વટંગ બનાવી શકાય છે.

જતન કરવું જરૂરી વાપરવાથી વાળ બરછટ બની જાય છે. • કલર કયાય પછી વાળને વારંવાર ધોવા નહીં. જો રોજ ધોયા વગર ન જ ચાલતું હોય તો એકાંતરે વાળ ધોવા અને જો ચાલતું હોય તો અઠવાવડયામાં બે વખત જ વાળ ધોવા કાફી છે, કારણ કે કલરમાં રહેલા કેવમકલ્સથી વાળ થોડ ડ્રાય થઈ જાય છે. અને વધારે શેમ્પૂ કરવાથી ડ્રાયનેસમાં વધારો થશે. એ ધ્યાનમાં રાખો કે સામાડય શેમ્પૂ ફક્ત વાળ જ નહીં, વાળનો કલર પણ ધોઈ નાખશે. • કલર કરેલા વાળને ધોવા માટે વપરાતું પાણી જો હાડડ હશે તો એમાં રહેલા વમનરલ્સ વાળને નુકસાન પહોંચાડશે. એટલે ફફલ્ટડડ પાણીથી વાળ ધોવાથી કલર લાંબો સમય ચાલશે અને વાળને પણ હાવન નહીં પહોંચે. • વાળને ધોતી વખતે પાણી કેટલું ગરમ છે એના પર ધ્યાન આપવું જરૂરી છે. ગરમ પાણીથી વાળ તૂટશે તેમ જ વાળમાંથી રેડ

25

િમલીજુલી સબ્ઝી સામગ્રીઃ ૧૦૦ ગ્રામ ફણસી • ૧૦૦ ગ્રામ ગાજર • ૧૦૦ ગ્રામ વટાણા • અડધો કપ બારીક સમારેલી પાલક • એક ખમણેલો કાંદો • બે સમારેલાં ટમેટાં • એક ચમચી મેંદો • અડધો કપ દૂધ • એક ચમચી લસણની પેવટ • અડધી ચમચી લીલાં મરચાંની પેવટ • એક ટુકડો ખમણેલું આદું • એક ચમચી ગરમ મસાલો • એક ચમચી લાલ મરચું • ચપટી હળદર • મીઠું વવાદ પ્રમાણે • ચાર ચમચા તેલ • બે ચમચા મલાઈ • સજાવટ માટે કોથમીર રીતઃ ફણસી અને ગાજરને બારીક સમારો. સમારેલાં ફણસી, ગાજર અને વટાણાં બાફી લો. હવે એક પેનમાં તેલ ગરમ કરો. એમાં ખમણેલા કાંદા અને મેંદો નાખીને સાંતળો. હવે એમાં પાલક અને ટમેટાં ઉમેરીને ફરી સાંતળો. ત્યારબાદ એમાં લસણ, લીલાં મરચાં, આદું, ગરમ મસાલો, લાલ મરચું અને હળદર નાખીને ફરી સાંતળો. હવે એમાં દૂધ નાખીને હલાવો. એની સાથે બાફેલાં શાક નાખી ઢાંકીને ચડવા દો. ઉપર મલાઈ અને કોથમીર નાખીને પીરસો.

સુંદર દેખાવું સહેલું નથી: જેનનફર લોપેઝ સુંદરતા મેળવવી કોને ન ગમે? પરંતુ આ સુંદરતા મેળવવાનું એટલું આસાન નથી. આ માન્યતા છે પ્રખ્યાત મોડેલ, સસંગર અને અસિનેત્રી જેસનફર લોપેઝની. તાજેતરમાં ‘પીપલ’ મેગેસઝન દ્વારા બીજી વખત સવશ્વની સૌથી સુંદર સ્ત્રીનો સખતાબ મેળવનાર ૪૧ વષષની જેસનફર કહે છે કે આ સ્થાને મારી પસંદગીથી હું બહુ જ સન્માસનત થવાની લાગણીનો અહેસાસ કરું છું. જોકે હું આ સન્માનને લાયક સમજતી નથી. જેસનફર કહે છે કે તેના મતે સુંદર દેખાવું એ કોઈ સરળ કામ નથી. ‘આ મારા વ્યવસાસયક કામનો એક િાગ છે. હું નથી ઈચ્છતી કે લોકો એમ સવચારે કે આ તો બહુ જ સરળ કામ છે.

આમાં બહુ જ સમય અને મહેનત લાગે છે.’ જેસનફર તેની સુંદરતાનું રહસ્ય છતું કરતાં કહે છે, ‘મારા જીવનમાં બહુ જ પ્રેમ છે. હું પોતાને બહુ જ ખુશનસીબ સમજું છું કે હું આટલી આકષષક વ્યસિ છું, પણ હું હંમેશા માનું છું કે અસલી સુંદરતા તમારા સદલમાં હોય છે.’ ગાયક માકક એન્થની સાથે લગ્ન કયાષ પછી ૨૦૦૮માં જેસનફર જોસડયાં બાળકોની માતા બની અને ત્યાર પછીથી તે પડદા પરથી ગાયબ જ થઈ ગઈ હતી. આ પછી સીધી જ મ્યુસઝક સરઆસલટી શો અમેસરકન આઈડોલમાં તે જજ તરીકે જોવા મળી હતી અને ફરી લોકોમાં છવાઇ ગઇ હતી.

1HKPLQD&DWHULQJ Specialists in Vegetarian Cuisine

;! -!  ,!PUMV'ULOTPUHJH[LYPUNJVT >!^^^ULOTPUHJH[LYPUNJVT

9HJHWDULDQ&XLVLQH ‹-VVKPZV\YWHZZPVU

‹4V\[O^H[LYPUN]LNL[HYPHUJ\PZPUL ‹4LU\Z[HPSVYLK[VZ\P[`V\YL]LU[ ‹-YLZOS`JVVRLKMVVK\ZPUNVUS`[OLÄULZ[PUNYLKPLU[Z ‹*VU[LTWVYHY``L[JSHZZPJJH[LYPUN\ZPUN[YHKP[PVUHSYLJPWLZ [LJOUPX\LZ ‹:H[]PR1HPU :WLJPHS+PL[VW[PVUZH]HPSHISL ‹3P]LJVVRPUNZ[H[PVUZ ‹6\[ZPKL*H[LYPUN:LY]PJLMVYHSS<2]LU\LZHUKSVJH[PVUZ

‹*H[LYPUNZWLJPHSPZ[ZMVY!>LKKPUNZ9LJLW[PVUZ *VYWVYH[L+PUULYZ4LOUKP5PNO[Z.HSH+PUULYZ 7YP]H[L7HY[PLZ 4\JO4VYL

;! -!  ,!PUMV'SHUNSL`IHUX\L[PUNJV\R >!^^^SHUNSL`IHUX\L[PUNJV\R

c)HUX\L[PUN *VUMLYLUJL:\P[LZc

7YLMLYYLK=LNL[HYPHU*H[LYLYZMVY;OL3HUNSL`  


26

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 28th May 2011

૧૯૮ ૧

૩ ૫

૧૦

૧૧ ૧૨

૧૩

૧૪

૧૫

૧૮ ૨૧

૧૯ ૨૨

૨૪ ૨૬

૧૬

૧૭

૨૦ ૨૩ ૨૫

૨૭

૧. વે.ઈન્ડડઝ પિકેટ ટીમનો ભૂતિૂવવ સુકાની ..... પરચાડડઝ ૨. ભારતને પવશ્વકિ જીતાડનારો સુકાની ૩. ભારતીય પિકેટ ટીમના િસંદગીકાર ૪. તરછોડી કાઢેલું ૭. રાત્રે સુગંધ આિતો છોડ ૮. જાપળયું, બાકુ ૯. સોનાનો પસક્કો ૧૩. ઓસ્ટ્રેપલયન પિકેટ ટીમનો સુકાની ૧૪. તળાવ કે સરોવરનો કકનારો ૧૫. િોતાની તરફ આકષવનારું ૧૭. જકાત, વેરો ૧૮. રાજાની મુખ્ય રાણી ૨૦. દુકાન ૨૨. સાયડસ ૨૩. િગની આંટણ

૪ ૫ ૩ ૪ ૪ ૩ ૫ ૫ ૨ ૩ ૨ ૪ ૨ ૩ ૩

તા. ૨૧-૫-૧૧નો જવાબ ૧. પિકેટની સવોવત્તમ સ્િધાવ ૨. એપશયનો એક દેશ ૫. આઘે, લાંબે ૬. જોડકું ૭. રાત્રે મુકામ કરવો તે ૧૦. મૃત્યુ, પનધન ૧૧. બાનામાં આિેલા િૈસાનું ખત ૧૨. વીસ ઘા કાગળ ૧૩. ત્રણ િૈડાંવાળું વાહન ૧૪. નોકરીમાંથી રજા આિવી ૧૬. બૂમબરાડા ૧૮. ક્ષણ, સેકંડ ૧૯. અંદર નપહ તે ૨૧. લીલા રંગનું િક્ષી, શુક ૨૨. આકરું, મુશ્કેલ ૨૪. રાજાનો આદેશ ૨૫. માળાનો મણકો ૨૬. ગાળવાનું પછદ્રાળુ સાધન ૨૭. નગરનું વાસી

૪ ૩ ૨ ૩ ૪ ૩ ૪ ૨ ૨ ૩ ૩ ૨ ૩ ૩ ૩ ૩ ૨ ૩ ૫

શ્રી

વં

લં

કા

કે

િ

રં

િ

ડો

શા વ

ળાં

ળી

પ્ર

દો

પિ

લ પવં

રા

ડો

મા

રા

દી

િ

ચી

લું

રા

સી

ખા થા

રો

ખી ર

વૈ ત

ર ણી

છૂ

યું

૭ ૯

૪ ૪

૨ ૭

૨ ૪

૫ ૧

પત

૭ ૬ ૨

વ સ્તુ

િ

ચાં

કા

દે

નવ ઊભી લાઈન અને નવ આડી લાઈનના આ ચોરસ સમૂહના અમુક ખાનામાં ૧થી ૯ના અંક છે અને બાકી ખાના ખાલી છે. તમારે ખાલી ખાનામાં ૧થી ૯ વચ્ચેનો એવો આંક મૂકવાનો છે કે જે આડી કે ઊભી હરોળમાં રરરિટ ન થતો હોય. એટલું નહીં, ૩x૩ના બોક્સમાં ૧થી ૯ સુધીના આંકડા આવી જાય. આ રિઝનો ઉકેલ આવતા સપ્તાહે.

સુડોકુ-૧૯૭નો જવાબ ૯

૧ ૨

૮ ૬

૯ ૭

૪ ૩

૨ ૮

૬ ૫

૫ ૯

૭ ૧

૩ ૪


ркжрлЗрк╢рк╡рк╡ркжрлЗрк╢

Gujarat Samachar - Saturday 28th May 2011

27

ркХрк░рк╛ркЪрлАркирк╛ ркирлЗрк╡рк▓ ркмрлЗркЭ ркорлБрк▓рлНрк▓рк╛ ркУркорк░ркГ ркнрк╛рк░ркд рккрлНрк░ркдрлНркпрлЗркирлЛ рккрлВрк╡рк╡ркЧрлНрк░рк╣ рккрк╛ркХркХрк╕рлНркдрк╛ркиркирлА ркорлЛркЯрлА ркнрлВрк▓: ркУркмрк╛ркорк╛ ркУркмрк╛ркорк╛ркП рк┐рк╣рлНркпрлБркВ ркЕркорлЗ рк▓рк░рк┐рк╛ркирк╛ркВ рккрлНрк░ркорлБ ркЦ рк╢рк╛ркВрк▓ркд рк╕рлНркерккрк╛ркп ркдрлЛ ркдрлЗркирлЛ рккрк░ ркЖркдркВркХрк╡рк╛ркжрлА рк╣рлБркорк▓рлЛ ркЬрк┐ркВркжрк╛ ркХрлЗ ркорлБркжрк╛рк╛? рк▓ркВркмрк░рк╛рк┐ркбркиркГ ркУркмрк╛ркорк╛ркП рк╣ркдрлБркВ рк┐рлЗ ркнрк╛рк░ркд рк╕рк╛ркерлЗркирк╛ркВ рк┐рк╛ркн рккрк╛ркХрк┐рк╕рлНркдрк╛ркиркирлЗ рк╕рлАркзрлЛ

ркХрк░рк╛ркЪрлАркГ рк┐рк╛ркХркХрк╕рлНркдрк╛ркиркорк╛ркВ рк╕ркжрк┐ркп ркдрк╛ркжрк▓ркмрк╛ркирлА ркЖркдркВркХрк╡рк╛ркжрлАркУркП рк┐рк╛ркХркХрк╕рлНркдрк╛ркиркирк╛ рк┐рлЛркЯркЯ ркжрк╕ркЯрлА ркХрк░рк╛ркЪрлАркорк╛ркВ ркирлЗрк╡рк▓ ркПрк░ркмрлЗркЭркирлЗ рлзрлм ркХрк▓рк╛ркХ рк╕рлБркзрлА ркзркорк░рлЛрк│рлАркирлЗ рк▓рк╛ркжрлЗркиркирлА рк╣ркдрлНркпрк╛ рк┐ркЫрлАркирлЛ рк╕рлМрк┐рлА ркжрк╡ркирк╛рк╢ркХ рк╣рлБркорк▓рлЛ ркХркпрлЛрк╖ ркЫрлЗ. ркЖ ркЖркдрлНркоркШрк╛ркдрлА рк╣рлБркорк▓рк╛ркорк╛ркВ рк╕рлИркирлНркпркирк╛ рлзрлж ркЬрк╡рк╛ркирлЛ ркорк╛ркпрк╛рк╖ ркЧркпрк╛ ркЫрлЗ ркЬрлНркпрк╛рк░рлЗ рлзрлл ркШрк╛ркпрк▓ рк┐ркпрк╛ ркЫрлЗ. рк╕рк╛ркорк╕рк╛ркорк╛ ркЧрлЛрк│рлАркмрк╛рк░ркорк╛ркВ ркЪрк╛рк░ ркЖркдркВркХрк╡рк╛ркжрлАркУ рк┐ркг ркорк╛ркпрк╛рк╖ ркЧркпрк╛ ркЫрлЗ. ркорлЗрк╣рк░рк╛рки ркмрлЗркЭ рк┐рк╛ркХркХрк╕рлНркдрк╛ркиркирлБркВ рк┐рк░ркорк╛ркгрлБ рк╢рк╕рлНркдрлНрк░рк╛ркЧрк╛рк░ ркоркирк╛ркдрк╛ ркПрк░рклрлЛрк╕рк╖ркирк╛ ркоркВркЭрк░рлВ ркПрк░ркмрлЗркЭрк┐рлА рлзрлл ркорк╛ркЗрк▓ркирк╛ ркЕркВркдрк░рлЗ ркЬ рк╣рлЛркЗ ркЖ рк╣рлБркорк▓рк╛ркирлА ркЧркВркнрлАрк░ркдрк╛ рк╡ркзрлА ркЬрк╛ркп ркЫрлЗ. ркЖркдрлНркоркШрк╛ркдрлА рк╣рлБркорк▓рк╛ркЦрлЛрк░рлЛркП ркХрк░рк╛ркЪрлАркирк╛ рк┐рлАркПркиркПрк╕ ркорлЗрк╣рк░рк╛рки ркмрлЗркЭ рк┐рк░ ркХрк░рлЗрк▓рк╛ рк╣рлБркорк▓рк╛ ркжрк░ркжркоркпрк╛рки ркЕркорлЗркжрк░ркХрлА ркмркирк╛рк╡ркЯркирк╛ ркмрлЗ ркЬрк╛рк╕рлВрк╕рлА ркВ рлА ркорк╛ркпрк╛рк╖ рк╣ркдрк╛ ркЕркирлЗ ркжрк╡ркорк╛ркирлЛ рк┐ркг рклрлВркХ ркмрлЗркЭркирлА ркорлБркЦрлНркп ркЗркорк╛рк░ркд рк┐рк░ ркХркмркЬрлЛ рк┐ркг ркЬркорк╛рк╡рлНркпрлЛ рк╣ркдрлЛ. ркЖ рк╣рлБркорк▓рк╛ркП ркжркоркжрк▓ркЯрк░рлА ркПрк░ркмрлЗркЭркирлБркВ рк░рк┐ркг ркХрк░рк╡рк╛ркирлА рк┐рк╛ркХркХрк╕рлНркдрк╛ркирлА рк╕рлИркирлНркпркирлА рк┐ркоркдрк╛ рк╕рк╛ркорлЗ рк╕рк╡рк╛рк▓ ркКркнрк╛ ркХркпрк╛рк╖ ркЫрлЗ. рлирлжрлжрлпркорк╛ркВ рк░рк╛рк╡рк▓ркжрк┐ркВркбрлАркорк╛ркВ ркЖркоркорлА рк╣рлЗркб ркХрлНрк╡рк╛ркЯркЯрк╕рк╖ рк┐рк░ рк┐ркг ркЖркдркВркХрлАркУ ркдрлНрк░рк╛ркЯркХрлНркпрк╛ рк╣ркдрк╛ ркЕркирлЗ рк╣ркЬрлБ ркЖ ркоркжрк╣ркирлЗ

ркмрлАркЬрлА ркдрк╛рк░рлАркЦрлЗ ркЕркорлЗркжрк░ркХрк╛ркирк╛ ркжрк╡рк╢рлЗрк╖ ркжрк│рлЛркП рк┐рк╛ркХркХрк╕рлНркдрк╛ркирлА рк╕рлИркирлНркпркирлЗ ркЕркВркзрк╛рк░рк╛ркорк╛ркВ рк░рк╛ркЦрлАркирлЗ ркЗрк╕рлНрк▓рк╛ркорк╛ркмрк╛ркж ркиркЬрлАркХркирк╛ ркЕркмрлЛркЯрк╛ркмрк╛ркжркорк╛ркВ рк▓рк╛ркжрлЗркиркирлЛ ркЦрк╛ркдркорлЛ ркмрлЛрк▓рк╛рк╡рлА ркжрлАркзрлЛ рк╣ркдрлЛ. ркдрк╛ркжрк▓ркмрк╛ркиркирк╛ рккрлНрк░рк╡ркХрлНркдрк╛ ркЕрк╣рлЗрк╕рк╛ркирлБрк▓рлНрк▓рк╛ ркЕрк╣рлЗрк╕рк╛ркирлЗ ркПркХ ркЖркВркдрк░рк░рк╛рк╖рлНркЯрлНрк░рлАркп рк╕ркорк╛ркЪрк╛рк░ ркПркЬркирлНрк╕рлАркирлЗ рклрлЛрки ркХрк░рлАркирлЗ ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ ркХрлЗ, тАШркЖ рк╣рлБркорк▓рлЛ ркУрк╕рк╛ркорк╛ ркжркмрки рк▓рк╛ркжрлЗркиркирлА рк╢рк╣рк╛ркжркдркирлЛ ркмркжрк▓рлЛ ркЫрлЗ ркЕркирлЗ ркП рк╡рк╛ркдркирлЛ рк┐рлБрк░рк╛рк╡рлЛ ркЫрлЗ ркХрлЗ, ркЕркорлЗ рк╣ркЬрлБ рк┐ркг ркПркХрк╕ркВрк┐ ркЕркирлЗ ркдрк╛ркХркдрк╡рк╛рки ркЫрлАркП.тАЩ ркПрк░ркмрлЗркЭ рк┐рк░ рк░ркжрк╡рк╡рк╛рк░рлЗ рк░рк╛ркдрлНрк░рлЗ ркЖркзрлБркжркиркХ рк╣ркжрк┐ркпрк╛рк░рлЛ рк╕рк╛рк┐рлЗ рк╕ркЬрлНркЬ ркдрлНрк░рк╛рк╕рк╡рк╛ркжрлАркУркП рк┐рк╣рлЗрк▓рк╛ ркЧрлНрк░рлЗркиркбрлНрлЗ рк╕ ркЭрлАркВркХрлАркирлЗ ркмрлНрк▓рк╛рк╕рлНркЯ ркХркпрк╛рк╖ рк╣ркдрк╛ ркЕркирлЗ ркдрлНркпрк╛рк░ ркмрк╛ркж ркЬрлЛрк░ркжрк╛рк░ ркЧрлЛрк│рлАркмрк╛рк░ ркЕркирлЗ рк░рлЛркХрлЗркЯрк╣рлБркорк▓рк╛ ркХркпрк╛рк╖ рк╣ркдрк╛. рк┐рк╛ркХркХрк╕рлНркдрк╛ркиркирк╛ ркЧрлГрк╣ рккрлНрк░ркзрк╛рки рк░рк╣рлЗркорк╛рки ркоркжрк▓ркХрлЗ ркХрк╣рлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ ркХрлЗ, рлм рк╣рлБркорк▓рк╛ркЦрлЛрк░ ркЖркдркВркХрлАркУркорк╛ркВрк┐рлА рлк ркорк╛ркпрк╛рк╖ ркЧркпрк╛ ркЫрлЗ ркЬрлНркпрк╛рк░рлЗ ркмрлЗ ркирк╛рк╕рлА ркЫрлВркЯрк╡рк╛ркорк╛ркВ рк╕рклрк│ рк░рк╣рлНркпрк╛ ркЫрлЗ. ркПрк░ркмрлЗркЭ ркЦрк╛ркдрлЗ рлзрлз ркЪрк╛ркЗркирлАркЭ ркЕркирлЗ рлм ркЕркорлЗркжрк░ркХрки ркорк│рлАркирлЗ ркХрлБрк▓ рлзрлн ркжрк╡ркжрлЗрк╢рлАркУ рк╣ркдрк╛, ркЬрлЗркоркирлЗ рк╕рлИркирлНркп рк┐рк╛рк░рк╛ рк╕рлБрк░ркжрк┐ркд рк╕рлНрк┐рк│рлЗ ркЦрк╕рлЗркбрлА рк▓рлЗрк╡рк╛ркпрк╛ рк╣ркдрк╛.

ркХрк╛ ркмрлБ рк▓ / ркЗ рк╕рлН рк▓рк╛ ркорк╛ ркмрк╛ ркжркГ ркдрк╛рк▓рк┐ркмрк╛ркиркирк╛ рк╡ркбрк╛ ркорлБрк▓рлНрк┐рк╛ ркорлЛрк╣ркВркоркж ркЙркорк░ркирлЗ ркмрлЗ рк▓ркжрк╡рк╕ ркЕркЧрк╛ркЙ ркЖркЗркПрк╕ркЖркЗркирк╛ ркнрлВркдрккрлВрк╡рк╡ рк╡ркбрк╛ ркЬркирк░рк┐ рк╣рк╛ркорлАркж ркЧрлБрк┐ ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ рккрк╛ркХрк┐рк╕рлНркдрк╛ркиркирк╛ ркХрлНрк╡рлЗркЯрлНркЯрк╛ркерлА ркЙркдрлНркдрк░ рк╡рк▓рк┐рк▓рк░рк╕рлНркдрк╛ркиркорк╛ркВ рк┐ркЗ ркЬрк╡рк╛ркдрлЛ рк╣ркдрлЛ ркдрлНркпрк╛рк░рлЗ ркдрлЗркирлЗ ркорк╛рк░рлА ркиркВркЦрк╛ркпрлЛ ркЫрлЗ. ркПрк┐ ркЕрклркШрк╛рки ркирлНркпрлВрк┐ ркЪрлЗркирк┐ркирк╛ ркЕрк╣рлЗрк╡рк╛рк┐ркерлА ркЦрк│ркнрк│рк╛ркЯ ркоркЪрлА ркЧркпрлЛ ркЫрлЗ. ркмрлАркЬрлА ркдрк░ркл ркдрк╛рк▓рк┐ркмрк╛ркирлЗ ркдрлЗркирк╛ ркЯрлЛркЪркирк╛ ркирлЗркдрк╛ркирлА рк╣ркдрлНркпрк╛ркирк╛ ркЕрк╣рлЗрк╡рк╛рк┐рлЛркирлЗ рк░рк▓ркжркпрлЛ ркЖрккркдрк╛ркВ рк┐рк╣рлНркпрлБркВ ркЫрлЗ рк┐рлЗ, ркорлБрк▓рлНрк┐рк╛ ркЙркорк░ ркЬрлАрк▓рк╡ркд ркЫрлЗ ркЕркирлЗ рк╕рк┐рк╛ркоркд рк╕рлНркерк│рлЗ ркЫрлЗ. ркЕрклркШрк╛рки ркЯрлАрк╡рлА ркЪрлЗркирк┐ 'ркЯрлЛрк┐рлЛ ркирлНркпрлВрк┐'ркирк╛ ркЕрк╣рлЗрк╡рк╛рк┐ркорк╛ркВ ркЕрклркШрк╛рки ркирлЗрк╢ркирк┐ рк▓ркбрк░рлЗркХрлНркЯрк░рлЗркЯ ркУркл рк▓рк╕ркХрлНркпрлБрк▓рк░ркЯрлАркирк╛ рк╕рлВркдрлНрк░рлЛркирлЗ ркЯрк╛ркВрк┐рлАркирлЗ ркЬркгрк╛рк╡рк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлНркпрлБркВ ркЫрлЗ рк┐рлЗ, ркмрлЗ рк▓ркжрк╡рк╕ ркЕркЧрк╛ркЙ ркорлБрк▓рлНрк┐рк╛ ркЙркорк░ ркХрлНрк╡рлЗркЯрлНркЯрк╛ркерлА ркЙркдрлНркдрк░ рк╡рк▓рк┐рк▓рк░рк╕рлНркдрк╛рки ркЬркЗ рк░рк╣рлНркпрлЛ рк╣ркдрлЛ ркдрлНркпрк╛рк░рлЗ ркдрлЗркирлЗ ркорк╛рк░рлА ркиркВркЦрк╛ркпрлЛ рк╣ркдрлЛ. ркЕрк╣рлЗрк╡рк╛рк┐ркорк╛ркВ ркЙркорлЗркпрлБрлБркВ рк╣ркдрлБркВ рк┐рлЗ ркорлБрк▓рлНрк┐рк╛ркирлЗ ркорлЛркдркирлЗ ркШрк╛ркЯ ркЙркдрк╛рк░ркирк╛рк░ рк┐рлЛркг ркЫрлЗ ркдрлЗ рк╕ркВркмркзркВ ркорк╛ркВ рк┐рлЛркЗ ркорк╛рк▓рк╣ркдрлА ркорк│рлА ркиркерлА. ркЬрлЛрк┐рлЗ ркПрко ркоркирк╛ркЗ рк░рк╣рлНркпрлБркВ ркЫрлЗ рк┐рлЗ рк┐рк╛ркжрлЗрки рккрк╛ркХрк┐рк╕рлНркдрк╛ркиркорк╛ркВ ркарк╛рк░ ркорк░рк╛ркпрк╛ ркмрк╛ркж ркЖркЗркПрк╕ркЖркЗ рккрлЛркдрк╛ркирк╛ рккрк░ркирлБркВ ркжркмрк╛ркг ркжрлВрк░ рк┐рк░рк╡рк╛ ркорлБрк▓рлНрк┐рк╛ ркЙркорк░ркирлЗ ркорлЛркдркирлЗ ркШрк╛ркЯ ркЙркдрк╛рк░рлА рк╢рк┐рлЗ ркЫрлЗ. рккрк╛ркХрк┐рк╕рлНркдрк╛ркирлА ркорлАрк▓ркбркпрк╛ркП ркерлЛркбрк╛ рк▓ркжрк╡рк╕ ркЕркЧрк╛ркЙ ркЕрк╣рлЗрк╡рк╛рк┐ ркЖрккрлНркпрк╛ рк╣ркдрк╛ рк┐рлЗ ркорлБрк▓рлНрк┐рк╛ ркЙркорк░ркирлЗ ркЬрлАрк╡ркдрлЛ рк┐рлЗ ркорк░рлЗрк┐рлЛ рккрк┐ркбрк╡рк╛ ркорк╛ркЯрлЗ рк╡рк╣рлЗрк┐рлА ркдрк┐рлЗ рк╡рлНркпрк╛рккрк┐ ркУрккрк░рлЗрк╢рки рк╣рк╛рке ркзрк░рк╛рк╢рлЗ.

: 9/: 9   /, B= , 9, /, A4> 3 &: . 640=

=> !, B , 9/7, =6, < ?4=01< : 8 D  7, => 10A =0, > = < 08 , 49492 : 9> : #> > , A, !: 9> < 0, 7  9. 7?/0= ( : < %?0- 0. , 72, < B , 911 , 8 7: : ;= ) , 9. : ?@ 0< , 9/ 8 , 9B 8:< 0

   

 /, B= &: . 640= , 9/ > 30 7, =6, > 3 ?90 10A =0, > = < ?4=0 1< :8 D  ;0< ;0< =: 9 < 08 , 49492 B , 911 , 8 7: : ;=  9. 7?/0= , 72, < ) , 9. : ?@ 0< , 9/ 8 , 9B 8:< 0 /, B= , => 0< 9 ?< : ;0 - B 7423> 

> 3 ?90  7, => 10A 1< :8 /?7>  D  347/ D   =0, > = < 08 , 49492 $: 7, 9/ ?92, < B '7: @ , 64,  ?=> < 4,  9. 7?/0= C0. 3 

 /, B= 3, < /3, 8 *, > < ,  1< :8

> 3 ?90  D  17423> = *, 8 ?9: > < 4 , 92: > < 4 , /< 49, > 3  9. 7?/0= 0/, < 9, > 3 &4=3460=3 , 9/ 8 , 9B 8:< 0 

 > 3 ?90 /, B= > , 74, 9 'A4== 07423> = - B 17423>  1< :8 /?7> = D

 347/ D  C0 <7, 9 / ?=> <4,  9 . 7?/0 = 'A 4> 40. 3> 09=> 049  > , 7B

рккрк╛ркХрк┐рк╕рлНркдрк╛ркиркирлЗ ркЬ ркерк╡рк╛ркирлЛ ркЫрлЗ ркдрлЗ рко ркУркмрк╛ркорк╛ркП рк┐рк╣рлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ. ркУ ркмрк╛ ркорк╛ ркП ркмрлАркмрлАрк╕рлАркирлЗ ркЖрккрлЗ рк┐рк╛ ркЗркирлНркЯрк░рк╡рлНркпрлБркорк╛ркВ рк┐рк╣рлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБ рк┐рлЗ рк╣рлБркВ ркдрлЗрко ркЬ рк▓рк┐ркЯркиркирк╛ркВ рк╡ркбрк╛ рккрлНрк░ркзрк╛рки рк┐рлЗ рко рк░рки ркмркВ ркирлЗ ркПрк╡рлБркВ ркорк╛ркирлАркП ркЫрлАркП рк┐рлЗ, рккрк╛ркХрк┐рк╕рлНркдрк╛ркиркирлБркВ ркнрк╛рк░ркд рккрлНрк░ркдрлНркпрлЗ ркирлБркВ рк╡рк┐ркг рк╡ркзрк╛рк░рлЗ рккркбркдрлБркВ рккрлВ рк╡ рк╡ ркЧрлНрк░ рк╣рк╡рк╛рк│рлБркВ ркЫрлЗ . ркЖ ркорк╛ркирк▓рк╕рк┐ркдрк╛ркорк╛ркВ рк╣рк╡рлЗ рклрлЗ рк░ рклрк╛рк░рлЛ рк┐рк╛рк╡рк╡рк╛ркирлА ркЬрк░рлВрк░ ркЫрлЗ. рккрк╛ркХрк┐рк╕рлНркдрк╛рки ркорк╛ркЯрлЗ рк╡ркзрлБ ркЦркдрк░рлЛ ркмрк╛рк╣рлНркп рккрк▓рк░ркмрк│рлЛ рк┐рлЗ ркмрк╛рк╣рлНркп ркдркдрлНркдрлНрк╡рлЛ ркирк╣рлАркВ рккркг ркЖркВ ркд рк▓рк░рк┐ ркдркдрлНркдрлНрк╡рлЛркирлЛ ркЫрлЗ.

рк╢рк╛ркВрк▓ркдрккрлВ ркг рк╡ ркЕркирлЗ ркорлИ ркдрлНрк░рлАрккрлВ ркг рк╡ рк╕ркВ ркмркВ ркзрлЛркирлЛ рк┐рк╛ркн ркЖркЦрк░рлЗ ркдрлЛ рккрк╛ркХрк┐рк╕рлНркдрк╛ркиркирлЗ ркЬ ркорк│рк╡рк╛ркирлЛ ркЫрлЗ . рккрк╛ркХрк┐рк╕рлНркдрк╛ркирлЗ ркдрлЗркирлА ркжрк░рлЗрк┐ ркмрк╛ркмркдрлЛркирлЗ ркнрк╛рк░ркдркирк╛ ркжрлГрк▓рк┐рк┐рлЛркгркерлА ркорлВ рк┐ рк╡рк╡рлЛ ркЬрлЛркИркП. ркжрк░рлЗ рк┐ ркмрк╛ркмркдрлЛркорк╛ркВ ркнрк╛рк░ркдркирлЗ ркжрлЛрк╖ ркжрлЗрк╡рк╛ркирлБркВ рк╡рк┐ркг ркЫрлЛркбрк╡рлБркВ ркЬрлЛркИркП. ркЖрко рк┐рк░рк╡рк╛ркерлА рккрк╛ркХрк┐рк╕рлНркдрк╛рки рк╕ркВ рккрлВ ркг рк╡ ркЖрк▓ркерк╡рк┐ рккрлНрк░ркЧрк▓ркд рк┐рк░рлА рк╢рк┐рк╢рлЗ . ркнрк╛рк░ркд рк╕рк╛ркерлЗ рккрк╛ркХрк┐рк╕рлНркдрк╛ркирлЗ ркорлБркХрлНркд рк╡рлНркпрк╛рккрк╛рк░рлА ркЕркирлЗ ркЖрк▓ркерк╡рк┐ рк╕ркВркмркВркзрлЛ ркмрк╛ркВркзрк╡рк╛ ркЬрлЛркИркП ркЕркирлЗ ркнрк╛рк░ркдрлЗ рккрлНрк░ркЧрк▓ркдркирлЛ ркЬрлЗ ркорк╛ркЧрк╡ ркЕрккркирк╛рк╡рлНркпрлЛ ркЫрлЗ ркдрлЗркирлЗ ркЕркирлБрк╕рк░рк╡рлБркВ ркЬрлЛркИркП.

ркЖрк╡рк┐ркХрки ркжрлЗрк╢рлЛркирк╛ рк╡рк╡ркХрк╛рк╕ ркорк╛ркЯрлЗ ркЕркмркЬрлЛ ркбрлЛрк▓рк░ркирлА рк╕рк╣рк╛ркп ркЖрккркдрлБркВ ркнрк╛рк░ркд ркПркЬрк┐рк╕ ркЕркмрк╛ркмрк╛ркГ ркЖркжрк┐ркХрк╛ркирк╛ ркжрлЗрк╢рлЛркирк╛ркВ ркЫ ркжркжрк╡рк╕ркирк╛ рккрлНрк░рк╡рк╛рк╕рлЗ ркЧркпрлЗрк▓рк╛ ркнрк╛рк░ркдркирк╛ рк╡ркбрк╛ рккрлНрк░ркзрк╛рки ркоркиркорлЛрк╣рки ркжрк╕ркВрк╣рлЗ ркЖ ркжрлЗрк╢рлЛркирлЗ ркжрк╡ркХрк╛рк╕ ркорк╛ркЯрлЗ ркЕркмркЬрлЛ ркбрлЛрк▓рк░ркирлА ркоркжркж ркХрк░рк╡рк╛ркирлА ркЬрк╛рк╣рлЗрк░рк╛ркд ркоркВркЧрк│рк╡рк╛рк░рлЗ ркИркжрк┐ркпрлЛркжрк┐ркпрк╛ркирлА рк░рк╛ркЬркзрк╛ркирлАркорк╛ркВ ркХрк░рлА рк╣ркдрлА. ркЖркжрк┐ркХрк╛-ркнрк╛рк░ркд рклрлЛрк░ркоркирк╛ ркжрк┐ркдрлАркп рк╕ркВркорлЗрк▓ркиркирлЗ рк╕ркВркмрлЛркзркдрк╛ рк╡ркбрк╛ рккрлНрк░ркзрк╛ркирлЗ ркЖркЧрк╛ркорлА ркдрлНрк░ркг рк╡рк╖рк╖ркорк╛ркВ рк┐рк╛ркВркЪ ркЕркмркЬ ркбрлЛрк▓рк░ркирлБркВ ркЛркг ркЖрк┐рк╡рк╛ ркЙрк┐рк░рк╛ркВркд, ркЖркжрк┐ркХрки ркжрлЗрк╢рлЛркорк╛ркВ ркирк╡рлА рк╕ркВрк╕рлНрк┐рк╛ркУ ркЕркирлЗ рккрлНрк░ркжрк╢рк┐ркг ркХрк╛ркпрк╖рк┐рко рк╢рк░рлБ ркХрк░рк╡рк╛ рк╡ркзрлБ рлнрлж ркХрк░рлЛркб ркбрлЛрк▓рк░ркирлА ркЖркжрк┐рк╖ркХ ркоркжркж ркЖрк┐рк╢рлЗ ркдрлЗрко рк┐ркг ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ. ркЖркжрк┐ркХрк╛ркирк╛ ркХрлБркжрк░ркдрлА рк╕рлНрк░рлЛркдрлЛ ркЕркирлЗ ркмркЬрк╛рк░рлЛ рк╕рлБркзрлА рк┐ркЧрк┐рлЗрк╕рк╛рк░рлЛ ркХрк░рк╡рк╛ркирк╛ ркорк╛ркорк▓рлЗ ркнрк╛рк░ркд рк┐рлЛркдрк╛ркирк╛ рк╣рк░рлАркл ркЪрлАрки ркХрк░ркдрк╛ркВ ркШркгрлБркВ рк┐рк╛ркЫрк│ рк╣рлЛрк╡рк╛ркирлБркВ ркжркирк╖рлНркгрк╛ркдрлЛ ркорк╛ркирлЗ ркЫрлЗ ркдрлЗрк╡рк╛ркВ рк╕ркВркЬрлЛркЧрлЛркорк╛ркВ ркЖркжрк┐ркХрк╛ркирк╛ ркжрк╡ркХрк╛рк╕ ркЕркирлЗ ркЦрк╛рк╕ ркХрк░рлАркирлЗ ркжрк╢рк┐ркг ркЕркирлЗ рк┐рк╛ркпрк╛рк░рлВрк┐ ркорк╛рк│ркЦрк╛ркирк╛ ркжрк╡ркХрк╛рк╕ркорк╛ркВ

ркоркжркжрк░рлВрк┐ рк┐рк╡рк╛ркирлБркВ ркЖрк┐рк╛рк╕рки рк╡ркбрк╛ рккрлНрк░ркзрк╛ркирлЗ ркЖрккрлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ. ркдрлЗркоркгрлЗ ркЖркжрк┐ркХрк╛ркорк╛ркВ ркнрк╛рк░ркдрлАркп ркнрк╛ркЧрлАркжрк╛рк░рлА рк╡ркзрк╛рк░рк╡рк╛ ркорк╛ркЯрлЗ ркЕркирлНркп ркХрлЗркЯрк▓рлАркХ ркпрлЛркЬркирк╛ркУркирлА ркШрлЛрк╖ркгрк╛ рк┐ркг ркХрк░рлА рк╣ркдрлА, ркЬрлЗркорк╛ркВ ркИркжрк┐ркпрлЛркжрк┐ркпрк╛ ркЕркирлЗ ркжркЬркмрлВркЯрлА рк╡ркЪрлНркЪрлЗ ркирк╡рлА рк░рлЗрк▓рк╡рлЗрк▓рк╛ркИрки ркжрк╡ркХрк╕рк╛рк╡рк╡рк╛ рлйрлж ркХрк░рлЛркб ркбрлЛрк▓рк░ркирлА рк╕рк╣рк╛ркпркирлЛ рк┐ркг рк╕ркорк╛рк╡рлЗрк╢ рк┐рк╛ркп ркЫрлЗ. рк╡ркбрк╛ рккрлНрк░ркзрк╛рки ркоркиркорлЛрк╣рки ркжрк╕ркВрк╣рлЗ ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрлБ рк╣ркдрлБркВ ркХрлЗ ркЖркжрк┐ркХрк╛ ркнркжрк╡рк╖рлНркпркорк╛ркВ рк╡рлИркжрк┐ркХ ркжрк╡ркХрк╛рк╕ркирлБркВ ркирк╡рлБркВ ркХрлЗркирлНркжрлНрк░ ркмркирлА рк╢ркХрлЗ ркдрлЗрк╡рлА рк╡рлНркпрк╛рк┐ркХ рк┐ркоркдрк╛ркУ ркзрк░рк╛рк╡рлЗ ркЫрлЗ. ркПркЪркЖркИрк╡рлА/ркПркИркбрлНрк╕ рк╕рк╛ркорлЗркирлА рк▓ркбрк╛ркИ, рк╕рк╛рк┐рк░ркдрк╛ рк╕рлНркдрк░ркорк╛ркВ рк╕рлБркзрк╛рк░рлЛ, ркжрк╢рк╢рлБ ркорлГркдрлНркпрлБркжрк░ ркШркЯрк╛ркбрк╡рк╛ ркдрк┐рк╛ рк▓рлЛркХркдркВркдрлНрк░ркирлЗ ркоркЬркмрлВркд ркХрк░рк╡рк╛ркирлА ркжркжрк╢рк╛ркорк╛ркВ ркирлЛркВркзрк┐рк╛ркдрлНрк░ ркХрк╛ркоркЧрлАрк░рлА рк┐рк╡рк╛ ркЕркВркЧрлЗ ркдрлЗркоркгрлЗ рккрлНрк░рк╢ркВрк╕рк╛ ркХрк░рлА рк╣ркдрлА. рк╕ркоркЧрлНрк░ ркЖркжрк┐ркХрк╛ркорк╛ркВ ркИ-ркирлЗркЯрк╡ркХркХ рккрлНрк░рлЛркЬрлНркХрлНркЯркирлА рк╕рклрк│ркдрк╛ркирк╛ рк┐ркЧрк▓рлЗ ркнрк╛рк░ркд-ркЖркжрк┐ркХрк╛ ркпрлБркжркирк╡ркжрк╕рк╖ркЯрлА рк╕рлНрк┐рк╛рк┐рк╡рк╛ркирлА ркжрк░ркЦрк╛рк╕рлНркд рк┐ркг ркдрлЗркоркгрлЗ ркорлВркХрлА рк╣ркдрлА.

  AAA =: 9, > : ?< = .: ?6   491: =: 9, > : ?< = .: ?6

      

        

    /, B= , => 0< 9 ?< : ;0 - B 7423> 

> 3 !, B  10A =0, > = 1< :8 /?7> D 347/ D 7, => < 08 , 49492 $: 7, 9/ ?92, < B '7: @ , 64,  ?=> < 4,  9. 7?/0= C0. 3

ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ рк┐рлЗ, ркнрк╛рк░ркд рккрлНрк░ркдрлНркпрлЗркирлЛ ркдрлЗркирлЛ рк╡рк╖рлЛрк╡ ркЬрлВркирлЛ рккрлВрк╡рк╡ркЧрлНрк░рк╣ ркП ркдрлНркпрк╛ркВркирк╛ркВ рк╢рк╛рк╕рк┐рлЛркирлА ркорлЛркЯрлА ркнрлВрк┐ ркЫрлЗ. рккрк╛ркХрк┐рк╕рлНркдрк╛ркиркирк╛ркВ рк╢рк╛рк╕рк┐рлЛ рк╡рк╖рлЛрк╡ркерлА ркнрк╛рк░ркдркирлЗ ркПрк┐ ркЦркдрк░рк╛рк░рлВркк рккркбрлЛрк╢рлА ркдрк░рлАрк┐рлЗ ркЬ ркЬрлЛркдрк╛ ркЖрк╡рлНркпрк╛ ркЫрлЗ ркЕркирлЗ ркорлВ рк┐ рк╡ркдрк╛ ркЖрк╡рлНркпрк╛ ркЫрлЗ . рк╣рк╡рлЗ ркирк╛ркВ ркмркжрк┐рк╛ркпрлЗ рк┐рк╛ рк╕ркВ ркЬрлЛркЧрлЛркорк╛ркВ рккрк╛ркХрк┐рк╕рлНркдрк╛ркирлЗ ркдрлЗ ркирлА ркЖ ркорк╛ркирк▓рк╕рк┐ркдрк╛ркорк╛ркВ ркзрк░ркорлВ рк│ ркерлА рклрлЗ рк░ рклрк╛рк░рлЛ рк┐рк░рк╡рк╛ркирлА ркЬрк░рлВрк░ ркЫрлЗ . рккрк╛ркХрк┐рк╕рлНркдрк╛рки ркорк╛ркЯрлЗ рк╕рлМркерлА ркорлЛркЯрлЛ ркЦркдрк░рлЛ ркнрк╛рк░ркд ркирк╣рлАркВ рккркг ркЖркВркдрк▓рк░рк┐ ркдрлНрк░рк╛рк╕рк╡рк╛ркжркирлЛ ркЫрлЗ, ркдрлЗрко ркУркмрк╛ркорк╛ркП ркдрлЗ рко ркирлА рк▓рк┐ркЯрки ркорлБрк┐рк╛рк┐рк╛ркд рккрк╣рлЗрк┐рк╛ ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ. ркнрк╛рк░ркд ркЕркирлЗ рккрк╛ркХрк┐рк╕рлНркдрк╛рки рк╡ркЪрлНркЪрлЗ

   9/ ?7B  /, B= , 47, =3 !, 9=: < ,@ ,< A4> 3 !?6> 349, > 3   1< :8 D  17423> = /, B= B;< ?= 1< :8  /?7> D

> 3 ?7B 347/ D /, B= !, 7> , 1< :8  /?7> = D > 3 ?7B 347/ D 4, 9< ?4=0 > 3?7B 

/, B='. , 9/49, @ 1< :8 /?7> D 347/D  =3, < 492 < ::8 A4> 3 , /?7> =

    

 /, B= 3, < /3, 8 *, > < , > 3 '0;> 08 - 0< A4> 3 ) , 4=39: /0@ 4 , 9/ , /, < 9, > 3  1< :8 D

  17423> = *, 8 ?9: > < 4 , 92: > < 4 , /< 49, > 3 0/, < 9, > 3 &4=3460=3 , 9/ 8 , 9B 8:< 0 

 /, B= &: . 640= , 9/ > 30 > 3 '0;> 08 - 0< 7, =6,  < ?4=0 1< :8 D  ;0< ;0< =: 9 , 72, < B , 911 , 8 7: : ;=  9. 7?/0= ) , 9. : ?@ 0<  , 9/ 8 , 9B 8:< 0

098 , < 6 ": < A, B 0< 8 , 9B  9. 7?/0= => : 94,  &?==4,  497, 9/ 'A0/09

/, B=( ?< 60B 1< : 8 

> 3'0;> 08 - 0< /?7> = D  . 347/ D 

   

   

> 3 ?2?=>  /, B= < , . ?7, = &: 8 , 94, - B 17423>  1< :8 /?7> = D

 347/ D /, B= $0< ? : 74@ 4, , 9/ > 3 ": @ 08 - 0< 3470  1< :8 /?7> = D  347/ D

> 3?2?=> /, B=, => 0< 9?< : ;0- B 7423>  1< :8 /?7>  D  347/ D 9. 7?/0 $: 7, 9/ ?92, < B '7: @ , 64,  ?=> < 4,  C0. 3

 /, B=?=> < , 74, "0A > 3": @ 08 - 0<  D +0, 7, 9/ , 9/ 454 1< :8 /?7> = 347/ D

> 3 ?2?=>  /, B= , 47, =3 !, 9=: < ,@ ,< A4> 3 !?6> 349, > 3 1< :8 D  17423> =

 /, B ?< : ;0 ( : ?< - B . : , . 3  > 3 ?2?=>  1< :8 /?7> = D  347/ D 0724?8 0< 8 , 9B  9. 7?/0= : 77, 9/ 'A4==  > , 7B ?=> < 4,  < , 9. 0 40. 3> 09=> 049 /, B= 349, A4> 3 *, 92> C0 > 3 ": @ 08 - 0< &4@ 0< . < ?4=0 < : 8 /?7> =D 347/ D

, A, 49< ?4=0 < :8

> 3": @ 08 - 0< D   17423> = , B=&, 5, => 3, 9 ( : ?< > 3": @ 08 - 0< 1< :8 /?7> = D  49. 7?=4@ 0 : 1 17423> =

   > 3 0. 08 - 0<  '< 4, 96,  0< , 7,  : , 1< :8 /?7> = D  49. 7?=4@ 0 : 1 17423> =

    > 30- < ?, < B /, B=?=> < , 74, "0A +0, 7, 9/ , 9/ 454 1< :8 /?7> = D 347/ D

.. 41523 6 ,4+ 0',%0 / ( %.3 %0' 0',%0 4152

*5,'( 3

10'10 )),&(  " #$!" # 2( / ,( 2 153(  "4%4,10 !1%' '*6 %2(  ,''.( 3( 7    $    # 

  

       

  

   ( ,&( 34( 2

  ( .410 !1%' ( ,&( 34( 2 $      # 

  

 

 0',% )),&(

 

 %3,' 14+ 2' .112 "154+ 74( 03,10 8 ( 6 ( .+, 8      #  

        


28

અમેલરકા-કેનેડા

Gujarat Samachar - Saturday 28th May 2011

કેલિફોલનિયામાં ભારતીયોઃ દસકામાં ૪૬ ટકા વૃલિ

પટેલ દંપતીએ બનાવટી દવા વેચવાનો ગુનો કબૂલ્યો

ન્યૂ યોકકઃ કેચલફોચનથયા સ્ટેટમાં ભારતીય-અમેચરકનોની વસતી છેલ્લાં ૧૦ વષથમાં ૪૬.૪ ટકા વધી છે. યુએસ સેડસસ બ્યુરો દ્વારા તાજેતરમાં રજૂ કરાયેલા સેડસસ ૨૦૧૦ના ડેટામાં આ જાણવા મળ્યું છે. કેચલફોચનથયામાં વષથ ૨૦૦૦માં ભારતીયોની વસતી ૩,૬૦,૩૯૨ હતી, જે ૨૦૧૦માં વધીને ૫,૨૮,૧૭૬ થઇ છે. જોકે, ડયૂ યોકક સ્ટેટમાં ભારતીયોની વસતીમાં નચહવત્ વધારો નોંધાયો છે. સેડસસ બ્યુરો જેને ‘એચિયન ઇશ્ડડયડસ ઓડલી’ કેટેગરી કહે છે તે ડયૂ યોકકમાં ૧૦ વષથમાં ફક્ત ૫.૯ ટકા જ વધી છે. ૨૦૦૦માં ડયૂ યોકકમાં ૨,૯૬,૦૫૬ ભારતીયો હતા અને ૨૦૧૦માં આ આંકડો ૩,૧૩,૬૨૦ થયો છે. કેચલફોચનથયાનાં કેટલાક િહેરોમાં તો ભારતીયોનો રીતસર વસતી-ચવસ્ફોટ થયો છે.

વોશિંગ્ટનઃ ન્યૂ જિસીમાં રહેતા પિેલ દંપતીએ ભારતમાં ઉત્પાસદત બનાિિી સિસ્ક્રિપ્શન દિાઓ િેચિાનો આરોપ કબૂલી લીધો છે. કેિમાં પિેલ દંપતીને ૧૦ િષષની જેલ અને દંિની િજા થઇ શકે છે. િજાની િુનાિણી ૨૩ ઓગક્રિે થશે. ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯માં એફબીઆઈને જાણ થઇ હતી કે ૪૭ િષષનાં નીતા પિેલ ઈન્િરનેિ પર સિયાગ્રા, સિઆલીિ, લેસિટ્રા િસહતના

લોસ એડજલસને પાછળ રાખીને ચિમોડટ ભારતીયોની સૌથી વધુ વસતી ધરાવતું કેચલફોચનથયાનું બીજા ક્રમનું િહેર બડયું છે. ૪૩,૮૨૭ ભારતીયોની વસતી સાથે સાન જોસ પ્રથમ ક્રમે છે ચિમોડટ અને જ્યારે લોસ એડજલસમાં ભારતીયોની વસતી અનુક્રમે ૩૮,૭૧૧ અને ૩૨,૯૯૬ છે. ૨૦૦૦માં સાન જોસ, ચિમોડટ અને લોસ એડજેલસમાં ભારતીયોની વસતી અનુક્રમે ૨૮,૩૦૧, ૨૧,૬૧૮ અને ૨૯,૬૦૪ હતી. ઇસ્ટ બેના સાન રેમોનમાં ૨૦૦૦માં ભારતીયોની વસતી ૧,૪૬૩ હતી, જે ૧૦ વષથમાં ૪૫૯ ટકા વૃચિ સાથે ૮,૧૭૯ થઇ છે. ક્યુચપથટનોમાં ભારતીયોની વસચત ૨૦૦૦માં ૪,૫૪૬ હતી, જે ૧૦ વષથમાં ૧૮૯.૯ ટકા વધીને ૧૩,૧૭૯ થઇ છે.

અમેરિકાના રમસૌિી સ્ટેટમાં ભયંકિ વાવાઝોડાએ ૧૨૫થી વધુનો ભોગ લીધો છે અને ભાિે તબાહી વેિી છે. ભાિે વિસાદ સાથેના વંટોળે સંપૂણણ તબાહી મચાવી છે. સ્ટેટ ઇમિજન્સી જાહેિ કિતા ગવનણિે કહ્યું હતું કે યુદ્ધના ધોિણે િાહત-બચાવ કામગીિી હાથ ધિાઇ છે.

• સિસિ ગ્રૂપના સિિમ પંસિતને ૭૨ કરોિ રૂસપયાનું બોનિઃ સિસિ ગ્રૂપના ભારતીય-અમેસરકન િીઇઓ સિિમ પંસિત એક િમયે સિશ્વમાં િૌથી ઓછો પગાર (માત્ર એક િોલર) લેનારા િીઇઓ હતા, પરંતુ આજે તેઓ િૌથી િોચ પર છે. સિસિ ગ્રુપને મંદીમાંથી બહાર કાઢિા માિે કંપનીએ તેમને ‘સરિેન્શન એિોિડ’ તરીકે ૧.૬૦ કરોિ િોલરનું બોનિ આપિાની જાહેરાત કરી છે.

Worldwide Holiday 020 84292797 / 83856863 / 83856881 tours@carltonleisure.com

SOUTH EAST ASIA SPECIAL 12 DAY - EXOTIC SINGAPORE & MALAYSIA TOUR

AFRICA SPECIAL 14 DAY - CLASSIC KENYA SAFARI

ફામાષક્રયુસિકલ્િ પેિન્િેિ ઉત્પાદનોનાં જેનેસરક ક્રિરૂપો િેચાણ માિે મૂકે છે. નીતા અને તેના ૫૭ િષષના પસત હષષદ પિેલે બનાિિી દિાઓની ૩૦૦,૦૦૦ િેબ્લેટ્િના િેચાણ-િોદા કયાષ હતાં. તેમની િાથે ૩૧ િષષનો મલય ઘોષ પણ કામ કરતો હતો. એસિલ ૨૦૧૦માં યુનાઈિેિ ક્રિેટ્િમાં પિેલ દંપતીની િાથે ઘોષની પણ ધરપકિ થઈ હતી.

• કેનેડામાં નવરચિત પ્રધાન મંડળમાં બે ચિખોને સામેલ કરાયા છે. જેમાં ટોરોડટોના બ્રેમેચલયા ગોરે માલ્ટન ચવસ્તારમાંથી પ્રથમ વાર િૂંટાયેલા બાલ ઘોસાલ તેમ જ એડોડટનના ટીમ ઉપ્પલનો આમાં સમાવેિ થાય છે. કેનેડામાં બીજી મેના રોજ મતદાન થયું હતું. જલંધર નજીકના મુકુદપુર ગામના ૫૦ વષષીય ઘોસાલ વીમા ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યાં છે. તેમણે ચિખ નેતા અને છ વાર સંસદ સભ્ય રહી િૂકેલા ગુરબક્િ મલ્હીને હરાવ્યા છે. મલ્હીએ પશ્ચિમ જગતમાં પહેલા ચિખ સંસદ સભ્ય બનીને ૧૯૯૩માં ઇચતહાસ રચ્યો હતો. • અમેચરકાની આગવી ઓળખ જેવી ચવશ્વની સૌથી પહેલી ગગનિુંબી ઇમારત ‘ધ એમ્પાયર સ્ટેટ ચબલ્ડીંગ’ ઉપરાંત યહુદીઓના પ્રાથથના સ્થાન ઉપર હુમલા કરવાનું કાવતરું ઘડવાના આરોપસર બે યુવકોની ધરપકડ કરાઇ છે. અેમ્પાયર સ્ટેટ ચબલ્ડીંગ ઉડાવી દેવા પાછળ તેમનો હેતુ લોકોની હત્યા કરીને અમેચરકાની પ્રચતષ્ઠાને ફટકો મારવાનો હતો.

vAùckAene nmñ ivnùtI sAE su´A vAùckAene joAvvAnuù ke ‘gujrAt smAcAr’mAù æisŒ ¸tI ÀherAtAe Àe¤ kAe¤po cIj-vStunI ŠrIwI krAe a¸vA sÈvsnAe ¦pyAeg krAe tAe te mAqe amArI kAe¤ jvAbwArI n¸I. aenI yAeGytA je-te VyiKtae pAete tpAsI te aùge ino#y levAe.

14 DAY - SINGAPORE - MALAYSIA - THAILAND TOUR 12 DAY - SPLENDOURS OF TANZANIA 15 DAY - CULTURAL THAILAND

16 DAY - TWIGA SAFARI ( KENYA & TANZANIA )

15 DAY - DISCOVER CAMBODIA & THAILAND

15 DAY - SCENIC SOUTH AFRICA

18 DAY - CLASSIC INDO CHINA TOUR

15 DAY - WILDERNESS OF BOTSWANA & ZAMBIA

15 DAY - THE VIETNAM EXPERIENCE TOUR

16 DAY - CHARMING KENYA & MAURITUS

15 DAY - EXOTIC BALI & MALAYSIA TOUR

15 DAY - EXOTIC MAURITIUS & SEY CHELLES

15 DAY - THE JUNGLES OF BORNEO TOUR

18 DAY - GRAND SOUTH AFRICA & ZAMBIA

VLD DEPARTURES FROM MARCH TO NOVEMBER

ROYAL RAJASTHAN |15 DAY DELHI - AGRA - JAIPUR - UDAIPUR - JODHPUR - JAISALMER

AUSTRALIA & NEW ZEALAND | 21 DAY SYDNEY - MELBOURNE - AYERSROCK - ALICE SPING - PERTH -AUCKLAND WELLINGTON - QUEENSTOWN - ROTORUA - CHRISTCHURCH

EXOTIC KERALA & SRI LANKA |15 DAY COCHIN - MUNNAR -ALEPPEY - KOVALAM - COLOMBO KANDY - DAMBULLA - BERUWALA

Worldwide Flights Most Affordable flights to Any Destination Bombay £399 Delhi £389

Ahmadabad £468 Baroda £589

Low season fares are from, exclude taxes & subject to availability

CLASSIC CHINA & SOUTH KOREA | 19 DAY BEIJING - XIAN - WUHAN - SHANGHAI YANGTZE RIVER CRUISE - SEOUL - PUSAN - JEJU ISLAND

GRAND SOUTH AMERICA | 18 DAY LIMA - RIO DE JANERIO - IGAUZU MACHU PICCHU - BUENOS AIRES

PRICE MATCH GUARANTEE 020 8385 6870 / 83856899 info@carltonleisure.com

www.carltonleisure.com

Editor: CB Patel Managing Editor: Kokila Patel Tel: 020 7749 4092 Email: kokila.patel@abplgroup.com Consulting Editor: Jyotsna Shah Mobile: 07875 229 223 Email: jyotsna.shah@abplgroup.com News Editor: Kamal Rao Tel: 020 7749 4001 Email: kamal.rao@abplgroup.com Editorial Department: Dhiren Katwa, Dr Jagdish Dave Chief Financial Officer: Surendra Patel Tel: 020 7749 4093 Email: surendra.patel@abplgroup.com Accounts Executive: Akshay Desai Tel: 020 7749 4087 Email: akshay.desai@abplgroup.com Business Development Manager: Urja Patel Tel: 020 7749 4098 Email: urja.patel@abplgroup.com Liji George Tel: 020 7749 4013 Email: george@abplgroup.com Nikhil Gor Tel: 020 7749 4009 Email: nikhil.gor@abplgroup.com Advertising Manager: Alka Shah Tel: 020 7749 4002 Mobile: 07944 151 893 Email: alka.shah@abplgroup.com Kishor Parmar Tel: 020 7749 4095 Mobile: 07957 69 49 09 Email: kishor.parmar@abplgroup.com Advertising Sales Executive: Rovin John George Tel: 020 7749 4097 Email: rovin@abplgroup.com Design/Layout: Harish Dahya Tel: 020 7749 4086 Email: harish.dahya@abplgroup.com Ajay Kumar Tel: 020 7749 4086 Email: ajay.kumar@abplgroup.com Customer Service: Ragini Nayak (For Subscription press No 3) Tel: 020 7749 4080 Email: support@abplgroup.com Leicester Distributors: Europa Enterprise, Suresh Chandarana Tel: 0116 241 5234 Media Representation - Belgium: Kishore A Shah, 35 Quinten Matsijslei, Bus 24, 2018 Antwerpen, Belgium Tel: 00323 231 6269 International Advertisement Representative: Jain Group(South India) Tel: +91 44 42041122/3/4 Fax: +91 44 25362973 Mumbai: +91 222471 4122 Email: jainmedia@eth.net (BPO) AB Publication (India) Pvt. Ltd. 207 Shalibhadra Complex, Opp. Jain Derasar, Nr. Nehru Nagar Circle, Ambawadi, Ahmedabad Tel / Fax: +91 79 2646 6061 Chief Executive Director: Kamlesh Amin Tel: +91 922 710 4308 Email: kamleshamin123@yahoo.co.in Editorial Co-Ordinator (BPO): Nilesh Parmar (M) +919426636912 Consulting Editor (BPO): Bhupatbhai Parekh, Ahmedabad, Gujarat Tel: +91 79 2630 4142 Rajpipla: Jyotishi Bharat Vyas Tel: 0091 2640 220525 Mumbai: Kanti Bhatt, Hemraj Shah (Jumbo Advertiser) Horizon Advertising & Marketing: 205 Shalibhadra Complex, Opp. Jain Derasar, Nr. Nehru Nagar Circle, Ambawadi, Ahmedabad Tel / Fax : +91 79 2646 5960 (M) +91 9913346487 Email : horizonadvt2009@yahoo.in Neeta Patel, (Advertising Manager) (M) +91 98255 11702 (Res.) + 91 0265 3258164 Email: neeta_abplgroup@yahoo.co.in News Representatives in Various parts of India, especially in Gujarat

& # % # ! # " "&$ $+($# & ( $# $# ( *** %! &$)% $" , ' # )' # '' $ ! " $' % " # & # % # $' % " # $

$&$# ( (& ) !

( $#'

(


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 28th May 2011

a„vAidk iv¿y તા. ૨૮-૫-૧૧ થી ૩-૬-૧૧

Tel. 0091 2640 220 525

jyAeit¿AI rt VyAs મેષ રાદિ (અ.લ.ઇ) આ સમય દરસમયાન મનની મયરાદો સાિાર થતી જણાશે. સાનયિૂળતાનો લાભ ઉઠાવજો. લાગણીઓને િાબૂમાં રાખશો તો શાંસત જળવાશે. આ સમયમાં પ્રગસતનો માગવ ખૂલતો જણાય. આવિવૃસિ માટટ મહેનત સફળ થશે. નોિસરયાતો માટટ વાતાવરણ સાનયિૂળ બનશે.

વૃિશ્ચક રાદિ (ન.ય) આ સમયમાં આપના અગત્યનાં પ્રશ્નોના ઉિેલમાં મૂંઝવણ અને તંગસદલી જણાશે. ધાયાવ અંદાજ પ્રમાણે પ્રમાણે ન થવાથી સનરાશા અનયભવાય. મનોબળ મક્કમ બનાવજો. આસથવિ મૂંઝવણોના િારણે આ સમયમાં નવીન િામગીરી િે યોજનાઓમાં અવરોધ જણાય.

વૃષભ રાદિ (બ.વ.ઉ) ફળતા, સાનયિૂળતાઓનયં વાતાવરણ સજાવતા સમય મજાનો નીવડશે. પયરુષાથવ ફળશે. મહત્ત્વનાં િામિાજમાં પણ પ્રગસત જોવા મળે. માનસસિ ઉત્સાહ અનયભવશો. આપની આસથવિ પસરશ્થથસત તંગ યા મયચિેલરૂપ ન બને તે માટટ હવે જાગૃત બનજો. ખોટા ખચવ થવા ન દેશો.

ધન રાદિ (ભ.ફ.ધ.ઢ) આ સમયમાં અન્ય સાથે ઘષવણ િે વાદસવવાદથી સવખવાદનયં વાતાવરણ સજાવશે. સંયમ અને શાંસતથી વતવજો. ખોટા સવવાદ ટાળજો, નસહ તો સંબંધો બગડશે. િોઈ બાબતમાં સવચારપૂવવિ આગળ વધવયં. નોિરી-ધંધામાં આ સમય ખૂબ જ મહેનત માંગી લેશે.

દમથુન રાદિ (ક.છ.ઘ) આ સમયમાં આપની મનોદશા સિધાભરી રહેતી જણાશે. સનણવયો લેવામાં ગૂંચવાશો. સનરાશા અને બેચેનીનો અનયભવ વધય થશે. અિારણ સચંતાઓથી વ્યથા જન્મે. આસથવિ પસરશ્થથસત સામાન્ય રહેશે. સબનજરૂરી અને વધય પડતા ખચવ-હાસનના પ્રસંગોથી સચંતા રહે.

મકર રાદિ (ખ.જ) આ સમયમાં વધય િામિાજને િારણે માનસસિ શાંસત હણાતી જણાય. વધય પડતા ખચવનાં પ્રસંગો પણ જોવા પડટ. સંતાનો અંગેની સમથયાઓ વધતી જાય. પ્રસતિૂળતા, અજંપાનો અનયભવ થાય. મિાન સંબંસધત સમથયા જણાશે. મયચિેલીનો ધાયોવ ઉિેલ ન આવે.

કકક રાદિ (ડ.હ) માનસસિ અશાંસત િે તનાવમાંથી મયસિ મેળવવામાં ગ્રહયોગ મદદરૂપ નીડવશે. અલબિ િેટલીિ વ્યસિઓ સાથે માનસસિ સંઘષવના પ્રસંગો સજાવય. આપની િેટલીિ મહત્ત્વની પ્રવૃસિમાં પ્રગસત અવરોધાશે. આવિનો નવો થત્રોત શોધવો પડશે. દિંહ રાદિ (મ.ટ) સપ્તાહના ગ્રહયોગો જોતાં આ સમયમાં આપને પડિારોનો સામનો િરવો પડશે. આપની મહેનત મયજબ યશ િે લાભ ન મળતાં મન વ્યથા અનયભવશે. આ સમય નાણાંિીય દૃસિએ એિ યા બીજી રીતે સચંતાપ્રદ જણાશે. નોિસરયાતોને હવે પસરવતવનની તિ મળી શિશે. કન્યા રાદિ (પ.ઠ.ણ) આપના અંગત પ્રશ્નો અને િેટલીિ યોજનાઓનાં સનરાિરણમાં આ સમયના ગ્રહયોગ મદદરૂપ બનતાં જણાશે. અંતરાયો ધીમે ધીમે દૂર થતાં સવિાસ થતો જણાશે. મહત્ત્વની િામગીરી ભસવષ્યમાં ઉન્નસત િરાવે. આ સમયમાં વધય પડતો ખચાવળ નીવડશે. તુલા રાદિ (ર.ત) આ સપ્તાહ દરસમયાન લાગણી અને થવમાનના પ્રશ્ને સદલ અજંપાની લાગણી અનયભવશો. ધાયાવ પ્રમાણેની પસરશ્થથસત ન જણાતાં ઉત્પાત અનયભવશો. નોિરી િરતાં હો તો આપના માટટ સમય હજી સારો નથી. જવાબદારીઓનો બોજો વધતો જણાય. પ્રસતિૂળ સંજોગોનો સામનો િરવો પડટ.

ભારતીય વિદ્યાથથીએ માઉન્ટ લ્હોત્સે સર કયોો કાઠમંડુઃ ઉિર પ્રદેશના નોઈડાના ૧૭ વષષીય કિશોરે અસાધારણ બેવડી સસસિ સર િરી છે. સૌથી નાની ઉંમરે માઉન્ટ એવરેથટ સર િરવાની સસસિ મેળવ્યા બાદ તેણે માઉન્ટ લ્હોત્સે પવવતીય સશખર પણ સર િયયું છે. ૧૨મા ધોરણનો સવદ્યાથષી અજયવન વાજપેયી ૧૯ મેના રોજ બે નેપાળી શેરપા માગવદશવિો સાથે સવશ્વના ચોથા ક્રમના સવોવચ્ચ સશખર માઉન્ટ લ્હોત્સેની ૮,૫૧૬ મીટર ઊંચી ટોચે પર પહોંચ્યો હતો.

પવવતારોહિ અજયવનની મહત્ત્વાિાંક્ષા સહમાલયના ૮,૦૦૦ મીટરથી ઊંચા ૧૦ સશખરો સર િરનાર સૌપ્રથમ ભારતીય બનવાની છે. ગયા વષષે તેણે સવશ્વના સવોવચ્ચ સશખર માઉન્ટ એવરેથટની ૮,૮૪૮ મીટરની ટોચે પહોંચનાર સૌથી નાના ભારતીયની સસસિ મેળવી હતી. ૨૦૦૯માં ૧૬ વષવની ઉંમરે એવરેથટ સર િરીને તેણે મહારાષ્ટ્રના ૧૮ વષષીય િૃષ્ણા પાટીલનો સવક્રમ તોડ્યો હતો.

29

અપવરણીત વહન્દુ મવહલાને ઇક્વલ પ્રોપટથી રાઇટ્સ નવી દિલ્હીઃ વારસામાં મળેલી િે સહ-પક્ષિારો ધરાવતી સમલિતમાં અપસરણીત સહન્દય મસહલાને પણ સહન્દય સક્સેશન એક્ટમાં સયધારા મયજબ અન્ય પયરુષ સભ્યો જેટલો જ સહથસો મળે છે, તેમ સયપ્રીમ િોટટે ઠરાવ્યયં છે. સહ-પક્ષિારો ધરાવતી સમલિતમાં સમાન વારસાઇ હિ અગાઉ સહન્દય અસવભિ િુટુંબના પયરુષ સભ્યો પૂરતો જ મયાવસદત હતો. જોિે સહન્દય સક્સેશન એક્ટમાં

સયધારાને પગલે િેટલાિ રાજ્યોએ સહ-પક્ષિારો ધરાવતી સમલિતમાં સમાન વારસાઇ હિ પસરવારની અપસરણીત મસહલાઓ માટટ પણ લંબાવ્યો છે. િોટટે િહ્યું હતયં િે સમલિતની વહેંચણીનો આદેશ થઇ ગયો હોય અને મસહલા દાવેદાર જે-તે રાજ્યની સવધાનસભા િારા િાયદામાં િરાયેલા સયધારા વખતે પોતે અપસરણીત હોય તો પોતાના ઇક્વલ પ્રોપટષી રાઇટ માટટ દાવો િરી શિે છે.

= # M$ = 9 L B2 B2 @$: %M4 &9

A-

& A

9 :

M$0!

9 =#=+

" 9"

: 9

= 9 E %E L "= $9

;7 "'=%=

HGH 9 : ="B : &9 = M 9# A 9 ;B 3= N 3= : B : 9 ": - 92 J M $& 9B ="B : &9 = ": $9 9B $%= 9& &B F "= 9B ) 9 9": $%: " 9"= *!9B : M "9% 'C J #9 K #9 < A 9 1 =/!9#:1 9$ 9": M&M5 M

=& 3A,#= A ># 1 A" ? :#: 3A,#= ; 9 = 9 #N 9B M$#B O' =#: M$69 =#: $1 ; : M; 4 &B 9 39M7 M$ 9 9B M$#B A : &B F 9"=#: .!M4 ;B M # "= 3= < >#9 &B B A $9 < 9 > M$ 9 39M7 = M$ =%!A

"9 A &;" $ A "9 : JI %:$ 9$" 9$9

E 9 .!M4 ;#9 9 #=$:

98B 9

= M$ =% 9B A

"=#;B A A : ": 9$= A 3A,#= ;B M "9 "

#=% "A

9 % ? 9": '=#9 D 9B(!; 9 A : "$9 9B $%=

A

કુંભ રાદિ (ગ.િ.િ.ષ) આ સમયમાં આપ માનસસિ મૂંઝવણો અનયભવશો. માગવમાં િેટલાંિ અવરોધો જણાશે. નાણાંિીય પસરશ્થથસત પર નજર રાખવી જરૂરી છે. આવિ િરતાં ખચવ વધી ન જાય તે જોજો. આસથવિ વ્યવહારો િે િામિાજોમાં સાવધ નસહ રહો તો નયિસાન ભોગવવયં પડટ. મીન રાદિ (િ.ચ.ઝ.થ) સપ્તાહ દરસમયાન આપનો પયરુષાથવ યોગ્ય સદશામાં િરવાથી સનશ્ચચત સફળતા સાંપડશે. સતત િાયવશીલ રહેજો. ધીરજનાં ફળ મીઠાં હોય છે. જો ધીરજ ધરશો તો આસથવિ સમથયા ગમે તેટલી ઘેરી હશે તો પણ હલ થશે. નાણાંિીય સમથયાઓ દૂર િરવા પ્રયત્ન િરજો. એિાદ-બે નવા લાભના પણ યોગ છે.

#& # # "# ) # , * & ( ) + % # #) ) ( * # % # #

&$ % , ,! ' ' ) # #& ' '

: .# $3 6 . 0&/ .: / . 3 6 6 # . . 9 3 3 #7 3 -8 # .$ 80 08 3 6 6 . / 3#/ 3 . / .#3 / . 3 !/ " 5 3 .,8 +. #. # 8 '3 / : ;/ 6 . / . 6 %2 '3 / 3 18 4 .8 . 3 : .!."3 ( . 8 . / 3 #/ . 6 ."3 6

%

6 . . . .8 #8 .#3 !/ " 5 . / '.* 1 .!/ " "3 : / . 9 "9

$ $:) 3 3 3 3 3 ;/ . "3

% $

!

5 4 ( 0 * ) )1 * #+ / * ) 0 * , 0 4 6* &- ) 1 1 7 * #+ / * 1 '* )1 * ) 2 +1 )2 ) - -

! "'

) 4% ) * #+ / * 0 - , + () - -

*

" (#

- 0 0

#

$ ) * #+ / * 0 - -" 0 " -" ) .

* -

/ 1 3 0


30

દેશવિદેશ

Gujarat Samachar - Saturday 28th May 2011

ચીનની પાકકસ્તાનને સલાહઃ ભારત અલ-કાયદા કનેકશનઃ સરહત પડોશી દેશો સાથે સંબંધ સુધારો ફ્રાન્સમાં ભારતીયની ધરપકડ ઇસ્લામાબાદઃ ચીનની નેતાગીરીએ પાકકથતાનને ભારત િસિતના પડોશી દેશો િાથેના િંબંધો િુધારવા િલાિ આપી છે. પાકકથતાનની ભૂસમ પર ઉછરી રિેલા ત્રાિવાદ તરફ ગંભીર સચંતા વ્યક્ત કરતાં ચીને જણાવ્યું છે કે સવશ્વનો સવશ્વાિ જીતવા તેણે ત્રાિવાદીઓ િામે કાયણવાિી કરવી જોઇએ. ચીનના િત્તાવાર પ્રવાિે પિોંચેલા પાકકથતાનના વડા પ્રધાન યુિુફ રઝા સગલાનીને ચીની િત્તાસધશો દ્વારા આ િલાિ અપાઇ છે. રાજકીય િૂત્રોએ જણાવ્યા મુજબ, ત્રાિવાદ અંગે સચંતા જાિેર કરતાં ચીને પાકકથતાનમાં ચાલતા અને આતંકવાદ ફેલાવતા મદ્રેિાઓ ભણી પણ સચંતા જાિેર કરી છે. ચીને િલાિ આપી છે કે પાકકથતાને પોતાનાં સિતો જાળવવા અમેસરકા અને ભારત િાથેના િંબંધો િુધારવા જોઇએ. પાકકથતાનની આસથણક સ્થથસત િુધારવા ચીન િૈદ્ધાંસતક

રીતે તૈયાર છે, પરંતુ અંદાજપત્રીય િિાયના રૂપમાં રોકડ િિાય આપવા ચીને ઇનકાર કરી દીધો છે. ચીને જણાવ્યું છે કે િથતા વ્યાજદરે તે ઋણ આપી શકે છે. પાકકથતાને ચીની િરકારને કહ્યું છે કે અફઘાસનથતાનમાં શાંસત થથાપવાની િંભાવના ખૂલી છે એવામાં ચીને ત્યાં પ્રભાવશાળી ભૂસમકા અદા કરવી જોઇએ. પાકને ચીનનો ટેકો પાકકથતાનમાં લાદેનની િત્યાના િંદભણમાં અમેસરકા િાથેના પાક.ના તંગ િંબંધોના િંદભણમાં ચીન તરફથી ખુલ્લો ટેકો મેળવ્યા બાદ ૨૦ મેના રોજ વડા પ્રધાન સગલાનીએ તેમના ચીન પ્રવાિનું િમાપન કયુું િતું. ગીલાનીએ ચીનનો ટેકો મેળવવા ઉપરાંત ચીન તરફથી સવશાળ આસથણક અને િંરક્ષણ પેકેજ પણ મેળવ્યું િતું. ચાર સદવિના મુલાકાતના અંસતમ સદવિે સગલાની ચીનના પ્રમુખ હ્યુ સજન્તાઓને મળ્યા િતા.

નવી દિલ્હી/પેરીસઃ ફ્રાજસની પોલીસે ત્રાસવાદી સંગઠન અલકાયદાના ત્રાસવાદી હોવાની શંકાને પગલે મદુરાઈના વતની અટકાયત કરીને પૂછપરછ કરી છે. મોહમ્મદ નનયાઝ નામનો આ ભારતીય કટ્ટરવાદી હોવાનો ફ્રાજસ પોલીસે દાવો કયોો છે, તે અવારનવાર પાકકથતાનની મુલાકાતે પણ જતો હતો.

ફ્રાજસમાં વષોોથી સોફ્વેટર એન્જજનનયર મોહમ્મદ નનયાઝને તેના પાકકથતાન ખાતેના સંપકોો અંગે સવાલો પૂછાયા હતા. ત્રીસ વષોની આસપાસનો નનયાઝ અવારનવાર પાકકથતાન જતો હતો. તેના સંબંધો કરાંચી ન્થથત નશયા નવરોધી જૂથ જુનદુલ્લાહ સાથે પણ છે. અમેનરકાએ આ જૂથ પ્રનતબંનધત જાહેર કરેલું છે.

'$

કુવૈતમાં પાક., ઈરાન, ઈરાકના નાગરરકોને પ્રવેશ પર પ્રરતબંધ મનામાઃ કુવત ૈ ે પાકકથતાન, ઈરાક, ઈરાન, સિરીયા અને અફઘાસનથતાન જેવા દેશોના નાગસરકોના કુવત ૈ માં પ્રવેશ પર િંપણ ૂ ણ પ્રસતબંધ મૂક્યો છે. આ પ્રસતબંધમાં તમામ પ્રકારના ટુસરથટ, સવઝીટર તેમ જ સબઝનેિ સવઝાનો િમાવેશ થાય છે. ઉપરોક્ત પાંચ દેશોમાં આંતસરક અશાંસત તેમ જ વકરતા જતાં ત્રાિવાદને પગલે કુવત ૈ દ્વારા આ આકરો સનણણય લેવાયો છે.

$&

$ %&

$ !

$

)

( ! $

'

& $

&

##) & $& ) &" $ & ! !) "$ &" " (," * * * " , % ," * * *-% , % *(," * (-#+ % *#!",(' ('!* ,-% ,#('+ (' ! ,,#'! ," #%. * / * ' (* (&#'! ,() ( 0(-* ) % ++ * %% . *0 " ))0 ' )*(- ( 0())0 ," #*," 0 (,+ ( %(. "-!+ *(& -&&0 0 (-#+ * ' & * ' ) + (-+#'+ ) " %% "'

%

યમનના સાન્ના ખાતે સરકારરવરોધીઓએ ઉગ્ર દેખાવો સાથે રવશાળ રેલી યોજી હતી. યમનના પ્રમુખ અલી અબ્દુલ્લા સાલેહના રાજીનામાની માગણી વધુ તીવ્ર બની છે તો બીજી તરફ સાલેહના સમથથકો પણ આ માગણીનો રવરોધ કરતા હોવાથી સંઘષથ ઉગ્ર બનવાના એંધાણ વતાથય છે.

##)

$

(#

-

'

%% 0(-*

$

(," * / ,# * & * ," * ( * & * ))0 * #*," 0 ,( +" * & * (,+ ( %(. "-!+ ' % ++#'!+ *(& -&&0 0 * ' & *+ " %%0 * & * * ' ) * ("' * & * * , #& %#, ' ') %#& +# "#* !& + ' %% * % ,#. + (- * (-* '! % /#,"(-, 0(- ," * /(-% $-+, '( %# , %% ) " %% "'

! !


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 28th May 2011

મનુ - બાળપણમાં એક િત્યાગ્રહી પણ ખરો!

$)&

& * "

'(

$#

શ્રી રસત શાહ MBEના માનમાં િત્કાર િમારંભ

સૌએ તનણયય કયોય કે બીજે તદવસે ડાઈતનંગ હોલમાં બેસવુ,ં શ્લોક બોલવો ‘સહ વીયયં કરવાવહે’ પરંતુ ખોરાક સામે જોવું પણ નહીં અને તેમ જ બડયુ.ં સવાર સાંજ તશક્ષકોને જાણ થઈ અને છેવટે ત્રીજે તદવસે (ફરી પાછું મૌન અને ઉપવાસ) તિડસીપાલ શુક્લ સાહેબ પોતે આવ્યા, ખૂબ િેમ અને મીઠાશથી સૌને ‘સત્યાગ્રહ’નું કારણ પૂછ્યું - મૌનને કારણે મનુએ લેતખત જવાબ આપ્યો. અને શુક્લ સાહેબને તે રૂચ્યો અને યોગ્ય પગલાં ત્વતરત લેવાયા. સૌમાં આનંદની લાગણી ફેલાઈ ગઈ અને મનુએ શરૂ કરેલા ‘સત્યાગ્રહ’ની જીત થઈ. આજે મનુભાઈ દેહ-થવરૂપે આપણી વચ્ચે નથી ત્યારે તવદ્યાથદી કાળના મનુના ‘સત્યાગ્રહ’ની યાદ ફરી તાજી થઈ. અલવિદા મારા વમત્ર અલવિદા, રહેજે પ્રભુના ચરણોમાં સદા જીિનભર મૈત્રી નીભાિી અમ સંગ પ્રીત કરી અને અચાનક આમ દોસ્ત હાથમાંથી જીંદગી કેમ સરી સૌ પ્રથમ અને અંતમાં હું, સુદં ર જીિન ખૂબ દી અને ઈશ્વર વનઃશંક કહેશે જ, દોસ્ત આિ મારી સમી

- રજનીકાંત જે. મહેતા મુબ ં ઈની મુનશી- થથાતપત િથમ પલ્લલક થકૂલ હંસરાજ મોરારજી પલ્લલક થકૂલમાં ૧૨મે વષયને ઉછેરે પહોંચેલા આ બે તવદ્યાથદીઓ એક બાંકડે (બેડચ) બેસતા. સરખી ઉંમર, સરખા તવચારો, કુટબ ું થી દૂર રહ્યાનું સરખું આનંદ-તમતિત દુ:ખને કારણે પરમ તમત્રો. આ હતા મનુભાઈ માધવાણી અને હું. તે હતો ગાંધી-યુગ. સૌ ગાંધી રંગે રંગાયેલા. ભારતની આઝાદી તે એક માત્ર લક્ષ્ય! બાપુ કહે સત્યને હંમશ ે ા વળગી રહો, સત્યનો આગ્રહ રાખો (સત્યાગ્રહ) અને હંમશ ે ા આખરે તો સત્યની જ જીત થશે. (સત્યમેવ જયતે) આવા સદવચનો તવદ્યાથદીઓની નસેનસમાં વસી ગયેલા - મનુ (મનુભાઈ) અને મારી પણ. પલ્લલક થકૂલના ડાઈતનંગ હાલના અમુક તનયમો જેમાં ‘ઓમ સહનાવવતુ’ બોલયા બાદ અને ખાવાનું બધું તપરસાઈ ગયું હોય ત્યારે જ જમવાનું આરંભ કરવાનુ.ં આ બધી તવતધ પંદરેક તમતનટ ચાલે. સૌને ખૂબ ભૂખ લાગી હોય, ખોરાક નજર સામે હોય પરંતુ તનયમ એટલે તનયમ. આનો કોઈને પણ મનુ અને મને પણ વાંધો નહીં. પરંતુ સોટી ફૂટપટ્ટી લઈને ઊભેલો જમ જેવો લાગતો મેતિકનો તવદ્યાથદી (નામ ખાસ નથી લખતો કારણ તે પણ આજે થવગયથથ છે) સોટી મારીને જે રીતે આ તનયમનું પાલન કરાવતો તે ઘણાને (મનુ અને મને ખાસ) જરાય ન ગમતુ.ં તેના ડરને કારણે અમારા જેવા ઘણા બાળકોની ભૂખ પણ મરી જતી. પરંતુ સૌ અસહાય થઈને બેસી રહેત.ું તબલાડીને ગળે ઘંટ કોણ બાંધ?ે ૧૨ વષયના મનુને એક તવચાર આવ્યો. મને પણ સાથે લીધો. શા માટે ઉપવાસ સાથે ‘સત્યાગ્રહ’ ન કરવો! બાપુએ અડયાય સામે ઝઝૂમવાનું શું નથી કહ્યું? અને બીજે જ તદવસે સત્યાગ્રહની શરૂઆત કરવી તેમ નક્કી થઈ ગયુ.ં બીજા ચાલીસેક તવદ્યાથદીઓ આમાં જોડાયા. મનુએ સભા બોલાવી, નાના ૧૨ વષયના તવદ્યાથદીના આત્મતવશ્વાસે સૌના તદલ જીતી લીધા.

શુક્રવાર તા. ૧૫ એતિલ ૨૦૧૧ના રોજ જાણીતા સોલીસીટર િી રતત શાહને મહારાણીએ MBE એવોડટથી નવાજ્યા એના માનમાં એમના તમત્રોએ એક સડમાન સમારંભ હેરો લ્થથત િી કડવા પાટીદાર સેડટરના હોલમાં યોજ્યો હતો. આ િસંગે ૩૫૦ જેટલા મહેમાનો ઉપલ્થથત રહ્યાં હતાં. કેડયાના કીરાગોયામાં ગરીબ કુટુંબમાં જડમેલ િી રતતભાઈ શાહે થવબળે પોતાની કારકકદદી ઘડી અને સમાજમાં અનેક ચેરીટેબલ સંથથાઓ સાથે જોડાઈ નોંધપાત્ર અનુદાન આપ્યું છે. ૩૪ વષય પોતાની ‘શાહ એડડ બકક’નામે સોલીસીટર પેઢી થથાપી ૧૭ જેટલા સોલીસીટરોને પોતાના હાથ નીચે તૈયાર કરી એનેકોની શુભેચ્છા મેળવી છે. લાયડસ કલબ ઓફ એનતસલડ, મેસોવીક લોજીસ, ઓશવાળ એસોતસએશન ઓફ ધ યુકે, િેડટ ઇલ્ડડયન એસોતસએશન આદી સંથથાઓમાં નોંધપાત્ર અનુદાન આપી લોકચાહના મેળવી છે. કરતા રહે એવી શુભેચ્છા અને અતભનંદન િી રતીભાઈની ઉજ્જવળ કારકીદદીમાં પાઠવી થવાતદષ્ટ ભોજનની મોજ માણી સૌ એમના પત્ની અને એમની કંપનીના ચાટટડટ તવખરાયા હતા. એકાઉડટડટ કાડતાબેનનો ફાળો પણ અનડય રહ્યો છે. તંદુરસ્ત રહેવા કલારસિક બનો આ િસંગે ઓશવાળ મન અને તનથી આરોગ્યમય રહેવું હોય તો એસોતસએશન ઓફ ધ યુ.કે.ના આટટ ગેલેરી, નાટકો અને ગીતસંગીતના સાંથકૃતતક ભૂતપૂવય િેતસડેડટ િી કાયય ક્ર મો તનયતમતપણે જોવા જરૂરી છે એમ રમણીકભાઈ જે. શાહ અને િેડટ ઇડડીયન એસોતસએશનના નોવવેજીયન યુતન. અોફ સાયડસ એડડ ટેકોનોલોજીએ ભૂતપૂવય િેતસડેડટ િી ધનજીભાઈ કરેલા ત્રણ વષય લાંબા અભ્યાસમાં જણાયું છે. યુતન. દ્વારા કુલ ૫૦,૭૯૭ જેટલા લોકોને િશ્નો તન્નાએ પોતાના રતતભાઈ સાથેના અનુભવોની રજૂઆત પૂછ્યા હતા જેમાં માણસો માટે સાંથકૃતતક િવૃતિ કરી હતી. તાજેતરમાં રતતભાઈએ િફુલ્લલત જીવન લાવે છે. જ્યારે મતહલાઅો ‘િીડમ ઓફ ધ તસટી ઓફ સાંથકૃતતક કાયયક્રમ જુએ તેના કરતા તેમાં ભાગ લે તો લંડન’નો એવોડટ પણ મળ્યો હતો. વધુ લાભ મેળવે છે તેમ જણાયું હતુ.ં તેઓ સદ્કાયોય વધુને વધુ

તદવંગત મનુભાઇને અંજતલ અાપતા કેટલાક અગ્રણીઅોના સંદેશા કાયાયલયને મળ્યા છે. પૂ.રામબાપા-તજજ્ઞાસુ સત્સંગ મંડળ: પુરુષાથયથી પૈસા મળે, ધન, ધાડય ધાયુયં મળે, પણ સજ્જનતાના સત્વ સરખી ખાનદાની ના મળે. ગૃહથથી જીવનમાં મનુભાઇ એક સંત પુરુષ હતા. ઉદાર સખાવત છતાં તેઅો તનરાતભમાની હતા. પૈસા મળ્યા પછી પણ સહેજ પણ અતભમાન ન અાવે એવો એક દેવતા પુરુષ હતો. સર ગુલામ નૂન: તેઅો એક ઉદારમના મહામાનવ હતા. તેઅોને જાણવા-અોળખવા એમની બાયોગ્રાફી વાંચવી જોઇએ. અાતિકા અને તિટનમાં એમણે કરેલાં જનકલયાણ અને સેવાલક્ષી કાયોયની હંમેશા નોંધ લેવાશે. તદવંગતની સેવાની સરાહના કરતા સંદેશા કેટલીક સંથથાના અગ્રણીઅોએ અાપ્યા છે જે પાન ૧૦ ઉપર િતસધ્ધ થયા છે.

!"

-$(" .), ///0+ &* ! ). %%'$+

# $,(

-

),)&$ $ +# $( " + ( #') ( ( * &- - / & ! '( )# ## & & % & - )& +# $$! ( ' # # $& ( . # (' % " (( #( $# $# $# ($ $# $# ()&# " ( + "" '') $" & & * " #( & * " #')& # # ' + "" '' # &' '%$#' " (-

& # ( . +, " )* - )) b*?:M d(93 6T@'U*R6M "L3+L1 P4N1,L4M 9M14L ,R-L4 -7N-b(,L) ,Tb,(L4 2U=2L 4N/M,M #, -N3 /,L39 ?4L:L/L* GT, 1 L3RJ3 >*U3 *R-N3 1L >% /N /Lf HL3 L 9U1,L) &L U3 -: H 7>& .=%> 48A3= (A ,8A3=

0=&B #

!

, $'

$$'(

,) # , *! # ( /

# ' ./ 0

7E,@'G 0=I8(> ()=

,' !*

(

7E,@'G $;2/=2(F b*69 ^\ ! %' b*?:M d(93 6T@'U*R6M 21N,UCM !V!UCM /DM,L) S*L3,L) :b3HL3 b8 S7 ,R-L4 -7N-b(,L) /,L39 BL 1)Q3L eV*L6, #2-N3 EM,L)f /Lf &L U3 7E,@'G *I<' /=2(F b*69 W ` <2Ub([4X! 9L)R ! %' 1NV/ 7M3&M CV/ SJ3 /Y;4U3 !U6L 1DL9 1T9N3 1*N3L >2L P1L3M 3L1RJ3 b(K-(M :T*3L/L* -%'M /T#,L) #!IL)-N3M GT, &L U3 I45A6 08=1=9= . _^ \] <2Ub(Z4X! a.F ] %O3 a6:R4L (R -:R4L ! %' b*?:M S*L3,L) L7Mb6J,L) ,L!RJ3 9U1,L) CV/ SJ3 0M1L7V 3 3L1RJ3 EM 7T41 -%'M 6T#,L) c@'RJ3 1 L3RJ3 GT, ()L 9L)R ,R 3A(L1LV 6(L A)5U %C3=7 0=+72D42 0?I:+=) . a ]^ ! $ 3 b% M% ,R "L ,L,M 6M$L .M 9L)R

$!

)

' $#

#$, '

$$'( .

).!

!

# #. $!*'(

, ($!

$!$*' ) *#

.

$"%$( ) ! +

$$'(

! %'

&* ' " #)

*)) '( # #. $!$*'

$ #. , # $,( *!!

#. $!$*'

0

$#( '+ )$' ( * !) )$ .$*' $ )(

(*'

( *# )(

$$'( #$, + !

) $!

)$

'( #(*' #

$$'( ' % ' ,$' * ' #)

* ! ). #() !! ) $# )

.'( $

-% ' #

.$*

#0) $ ,'$#

$$( # *(

! "

31

' $& ( &$(*")* . #)) ) ,%


32

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 28th May 2011

FBI-2011 વિશેષાંકનું હાઉસ અોફ કોમકસમાં - કમલ રાિ 'એશિયન વોઇસ અને ગુજરાત સમાચાર' દ્વારા છેલ્લા ૧૧ વષષથી પ્રકાિીત થતા 'ફાઇનાન્સ, બેન્કીંગ અને ઇન્થયુરંિ – ૨૦૧૧' FBI-2011 મેગેઝીનનું શવમોચન તા. ૧૯-૫-૨૦૧૧ ગુરૂવારના રોજ પ્રશતષ્ઠીત હાઉસ અોફ કોમન્સના મેમ્બસષ ડાઇનીંગ રૂમમાં યોજાયેલા િાનદાર સમારોહમાં ટ્રેઝરીના શચફ સેક્રેટરી શ્રી ડેની એલેક્ઝાન્ડર દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે હોમ અફેસષ શસલેક્ટ કશમશટના ચેરમેન અને લેથટર ઇથટના એમપી શ્રી કકથ વાઝ, નોથષ વેથટ કેમ્મ્િજિાયરના ટોરી એમપી શ્રી િૈલેષ વારા અને શવથામના ટોરી એમપી પ્રીશત પટેલ સશહત શવશવધ ઉદ્યોગ-વેપારગૃહોના અગ્રણી અક્ઝીક્યુટીવ્સ અને સામાજીક અગ્રણીઅો ઉપમ્થથત રહ્યા હતા. ઇડટીરીયર ડેકોરેશન અને વુડન વોલ્સ માટે જગમશહૂર એવા શશલ્પ અને થથાપત્યના અફલાતુન થમારકસમા હાઉસ અોફ કોમડસના મેમ્બસસ ડાઇનીંગ રૂમમાં સેડડવીચ અને સમોસાના કેનાપીસ અને શિંક્સ બાદ સાંજના સાત વાગ્યે સમારોહની શરૂઆત 'ગુજરાત સમાચાર અને એશશયન વોઇસ'ના શબઝનેસ ડેવલપમેડટ મેનજ ે ર શ્રી જ્યોજસના થવાગત પ્રવચનથી થઇ હતી. શ્રી જ્યોજજે ઉપસ્થથત રહેલા સૌ મહેમાનોનું થવાગત કરી સમારોહના સંચાલક અને 'એશશયન વોઇસ'ના કડસલ્ટીંગ એશડટર, ગ્લોબલ એસેટ

શનમંત્રણ આપ્યું હતુ.ં હોમ અફેસસ સીલેક્ટ કશમટીના 'ફાઇનાકસ બેન્કકંગ અને ઇકસ્યુરશ ં ' મેગઝ ે ીનનું વિમોિન કરતા ડાબેથી ટ્રેઝરીના વિફ સેક્રટે રી શ્રી ડેની એલેક્ઝાકડર, ચેરમેન અને પ્રથમ એશશયન એમપી શ્રી કકથ િાઝ, શ્રી સીબી પટેલ અને લાયકા મોબાઇલના વિફ એક્ઝીક્યુટીિ વમવલકદ કાંગલે નજરે પડે છે. એમપી શ્રી કકથ વાઝે ગત સપ્તાહે અવસાન પામેલા એશશયન દેશ છે અને તે શવશાળ શિશટશ ગ્લોબલના સહયોગ વગર શક્ય પોતાના ટૂકં ા પણ મનનીય પ્રવચનમાં જણાવ્યું હતું કે "આજે સમુદાયના જાણીતા સપુત અને સમુદાયમાં સમાયેલા તમામ બડયો નહોત. મારા જીવનમાં પ્રથમ વખત આમ સખાવતી શ્રી મનુભાઇ ફૂલમાળા અપસણ કરી સડમાન માધવાણીને શ્રધ્ધાસુમન અપસણ કરાઇ રહ્યું છે જે બદલ આપ સૌનો કરી સદ્ગતને શ્રધ્ધાંજશલ અપસણ હું આભારી છુ.ં સૌ પ્રથમ તો હું કરવા અનુરોધ કરતા સૌએ એક શ્રી સી.બી. પટેલને ખાતરી આપું શમશનટ મૌન પાળી શદવંગત છું કે હું તેમનો સંદશ ે ો મારા મનુભાઇને અંજશલ અપસણ કરી FBI-2011ના સમાજ પરત્વે ખૂ બ જ મહત્વપૂ ણ સ સહયોગી મં ત્ર ીઅો સુધી મુ ખ્ ય હતી. જવાબદારી અદા કરી રહ્યો છે . પહોંચાડીશ અને સાથે તે મ ની આ થપોડસરર લાયકા મોબાઇલ અને શ્રી કકથ વાઝે જણાવ્યું હતું કે પરં ત ુ તાજે ત રમાં જ બહાર ઝુ બ ં શ ે સફળ થાય તે માટે તે મ ને લાયકા મનીના ચીફ "જ્યાં સુધી આપણે નાણાંકીય ક્ષેત્રે આપણી તજજ્ઞતા અને જ્ઞાનનો આવેલા અહેવાલો મુજબ સરકાર ફાઇનાડસીયલ અોકફસર શ્રી શુભચ્ે છા પાઠવું છુ.ં ” દેશના અથસતત્ર ં ની પ્રત્યેક શવકાસ નશહં કરીએ અશહં વસતા શિશટશ એશશયનના શમશલડદ કાંગલેએ પોતાના ટૂકં ા કડીને લક્ષમાં લે ત ા શ્રી ડેનીએ પ્રવચનમાં જણાવ્યુ ં હતુ ં કે "હું આ થવજનોની 'ફે શ મલી શવઝીટ'ની ત્યાં સુધી આપણે ં માં શવઝા અરજીઅો નકારવામાં આવે તબક્કે એશશયન વોઇસ અને જણાવ્યું હતું કે "દેશના અથસતત્ર

મુખ્ય મહેમાન વિફ સેક્રેટરી શ્રી ડેની એલેક્ઝાકડરને ફૂલમાળ પહેરાિી શુભકામના પાઠિતા કુ. ક્સેનીયા સોસાક

મેનજ ે મેડટ કંપની પેરાફીનીયમ પાટટનસસના થથાપક તેમજ અગ્રણી ફાઇનાડસીયલ એક્સપટટ શ્રી અલ્પેશ પટેલનો પશરચય આપ્યો હતો. કાયસક્રમનું સુકાન સંભાળતા શ્રી અલ્પેશ પટેલે ઉપસ્થથત સૌ મહેમાનોનું ભાવભયુું થવાગત કરી

'એશશયન વોઇસ - ગુજરાત સમાચાર'ના ૪૦ વષસની ઝાકઝમાળભરી સફળતા અને સખાવતી પ્રવૃશિઅોનો ઉલ્લેખ કરી સેડટ લ્યુક્સ ચેશરટી અને રેફલના ઇનામોની યોજનાની જાહેરાત કરી સૌને તેમાં અનુદાન આપવા અનુરોધ કયોસ હતો. તેમણે ગુજરાત સમાચાર – એશશયન વોઇસ'ને શવતેલા ચાળીસ વષસ દરશમયાન સહકાર આપનાર તમામ વાચકો, જાહેરખબર દાતાઅો અને સહયોગીઅોનો આભાર વ્યક્ત કરી એમપી શ્રી કીથ વાઝને પ્રવચન કરવા

કાયજક્રમના સંિાલક શ્રી અલ્પેશ પટેલ

કશું જ સાશબત કરી શકીશું નશહં. આપણે આપેલા યોગદાનને માડયતા મળે તે માટે કંઇક કરવું જ પડશે. મને આનંદ થાય છે કે આપણા સમાજના યોગદાનને અનુમોદન મળી રહ્યું છે અને સાથે સાથે આપણી આગામી પેઢી પણ નાણાંકીય ક્ષેત્રે જોડાવા માટે કશટબધ્ધ બની રહી છે. 'ગુજરાત સમાચાર અને એશશયન વોઇસ' આ વષજે ૪૦મા વષજે પ્રવેશી રહ્યા છે અને એકમાત્ર આજ અખબારો આપણા સમાજ વતી ઝુબ ં શ ે ઉપાડી રહ્યા છે. પ્રશત સપ્તાહ એક પછી એક સમાજના શવકાસ અને શહત માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહેતા શ્રી સીબી પટેલ અને તેમની ટીમનો આ સેવાઅો બદલ સમગ્ર એશશયન સમુદાય વતી હું આભાર વ્યક્ત કરૂં છુ.ં ” આ પ્રસંગે 'ગુજરાત સમાચાર – એશશયન વોઇસ'ના તંત્રી અને પ્રકાશક શ્રી સીબી પટેલે પળનો પણ શવલંબ કયાસ વગર એશશયન સમાજના શહત માટે બોલતા જણાવ્યું હતું કે "શિટન એક મહાન

હોમ અફેસજ સીલેક્ટ કવમટીના િેરમેન અને એમપી શ્રી કીથ િાઝ

ત્યારે કરાતી અપીલ પર પ્રશતબંધ મૂકવા માંગે છે. આવી ફેશમલી શવઝીટ મોટે ભાગે લગ્ન, મૃત્યુ કે માંદગીના સમયે લેવામાં આવતી હોય છે. હું અત્રે પધારેલા શ્રી ડેની એલેક્ઝાડડરને શવનંતી કરૂ છું કે તેઅો અમારો આ સંદશ ે ો તેમના સહયોગીઅો સુધી પહોંચાડે. કારણ કે અમે માનીએ છીએ કે શલબરલ ડેમોક્રેટ પાટટી જનતાનો પક્ષ છે અને માનવ અશધકારો પરત્વે તેમનું વલણ મજબૂત છે.” શ્રી સીબીએ પોતાના પ્રવચનમાં જણાવ્યું હતું કે "હાલની સરકારે સિાનું એક વષસ પૂણસ કયુું છે અને ઘણાં બધા મજબૂત દાવેદારો હોવા છતાં સરકારમાં ઉચ્ચ થથાને એક પણ એશશયન ચહેરો જોવા મળતો નથી. હું એ સંદશ ે ો આપવા માગું છું કે એશશયન સમુદાય પાસે માત્ર વેપાર ઉદ્યોગ જ નશહં પણ રાજકારણમાં પણ કાઠું કાઢી શકે તેવા ઘણાં સક્ષમ ઉમેદવારો છે અને સરકારમાં તેમનો સમાવેશ કરાય તેવી તાતી જરૂશરયાત છે.” આ કાયસક્રમના આયોજન લાયકા ટેલ અને લાયકા મની, યુનથે ટા અને વીએફએસ

લાયકા મોબાઇલના વિફ એક્ઝીક્યુટીિ વમવલકદ કાંગલે

ગુજરાત સમાચાર'ને તેની સફળ સફરના ૪૦મા વષસમાં પ્રવેશ પ્રસંગે અશભનંદન પાઠવું છુ.ં સમગ્ર શવશ્વમાં વસતા વસાહતીઅોને સેવા આપવાના શુભહેતએ ુ અમને ખૂબજ સફળતા આપવા સાથે આ થતરે પહોંચાડ્યા છે. આજે અમે ૧૯ દેશોમાં સેવા આપી રહ્યા છીએ. જનતાએ અમારા દ્રશિકોણને સમજ્યો છે અને તેને પગલે જ્યારે તમામ ક્ષેત્રે મોંઘવારી વધી રહી છે ત્યારે અમે માત્ર એક પેડસ પ્રશત શમશનટના દરે ફોન સેવા આપી શક્યા છીએ.” દેશના ૨ ટ્રીલીયન પાઉડડના અથસતત્ર ં માટે જવાબદાર એવા સમારોહના મુખ્ય મહેમાન અને દેશની ટ્રેઝરીના શચફ સેક્રટે રી શ્રી ડેની એલેક્ઝાડડરનું સુશ્રી અશીમા માનોચાએ ફૂલહાર પહેરાવી શુભચ્ે છા પાઠવ્યા બાદ શ્રી ડેની એલેક્ઝાડડર, શ્રી સીબી પટેલ અને લાયકા મોબાઇલ અને લાયકા મની'ના ચીફ ફાઇનાડસીયલ અોકફસર શ્રી શમશલડડ કાંગલેએ FBI-2011નું શવશધવત શવમોચન કયુું હતુ.ં આ પ્રસંગે ટ્રેઝરીના શચફ સેક્રટે રી શ્રી ડેની એલેક્ઝાડડરે

યુનેસ્ટાના મેનેજીંગ ડીરેક્ટર વિક્રમ ગોયલ

એશશયન સમુદાયનું યોગદાન ખૂબ જ મહત્વપૂણસ છે. હું આશા રાખું છે કે એશશયન વેપાર ઉદ્યોગ ક્રમશ: વધુને વધુ મજબૂતાઇથી શવકાસ પામશે અને અમે ટ્રેઝરી તરફથી જે શનણસયો લઇ રહ્યા છીએ તેને કારણે તમારા લક્ષ્યાંકોને શસધ્ધ કરી શકશો. આ કાયસક્રમમાં માત્ર ' એ ફ બી આ ઇ - ૨ ૦ ૧ ૧ ' ના શવ મો ચ ન ની સાથે યુનથે ટા, ઇસ્ડડયાનો પણ શુભારંભ થયો હ તો . યુનથે ટાના મેનજી ે ગ ં ડીરેક્ટર અને ભારતની રીયલ એથટેટ ઉદ્યોગના ટોચના અનુભવી અગ્રણી શ્રી શવક્રમ ગોયેલે યુનથે ટા દ્વારા સાકાશરત શવશવધ પ્રોજેક્ટ અંગે માશહતીસભર મલ્ટી મીડીયા પ્રેઝડટેશન રજૂ કયુું હતું અને ભારતના રીયલ એથટેટ ક્ષેત્રે શવકાસની ક્ષીશતજ યુનથે ટાના સથવારે સર કરવા આહ્વાન કયુું હતુ.ં તેમણે આ તબક્કે રોકાણ માટેની શવશવધ તકો અંગે પણ માશહતી આપતા જણાવ્યું હતું કે "ભારતના અથસતત્ર ં ની સાથે સાથે

રીયલ એથટેટ ક્ષેત્રે પણ અદ્ભૂત શવકાસ થઇ રહ્યો છે અને તેનો લાભ આપવા અમે અત્રે આવ્યા છીએ. 'FBI-2011' મેગઝ ે ીન શવમોચન કાયસક્રમના અડય થપોડસરર 'VFS ગ્લોબલ' ભારતના શવઝા અને સરડડર સશટટફીકેટ્સ માટે અત્રેના ભારતીય હાઇકકમશન સાથે સહયોગ કરીને સેવા આપે છે. VFS ગ્લોબલ સમગ્ર શવશ્વમાં શવશવધ દેશો માટે શવઝા આપવાનું કાયસ કરી રહી છે અને અત્રે યુકે બોડટર એજડસી અને ભારતમાં શિશટશ હાઇકશમશન સાથે રહીને સેવા આપે છે. FBI-2011 મેગઝ ે ીનનું શવમોચન થતાં જ વેપાર – ઉદ્યોગ ક્ષેત્રના મહાનુભાવો અને શનષ્ણાંતો દ્વારા લખાયેલા શવશવધ માશહતસભર લેખો પર નજર મારવા ઉપસ્થથત મહેમાનોએ મેગશે ઝનની નકલ ઉત્સાહભેર મેળવી લીધી હતી. સમારોહના અંતે 'એશશયન વોઇસ - ગુજરાત સમાચાર'ના શબઝનેસ ડેવલપમેડટ મેનજ ે ર શ્રી એલ જ્યોજજે ઉપસ્થથત રહેલા ચીફ સેક્રટે રી શ્રી ડેની એલેક્ઝાડડર, સતત ૧૧ વષસથી FBI-2011 માટે સાથ સહકાર આપનાર

વબઝનેસ ડેિલપમેકટ મેનેજર શ્રી એલ જ્યોજજ

એમપી શ્રી કકથ વાઝ અને તેમની ટીમના સૌ સદથયોનો, કાયસક્રમને થપોડસર કરનાર લાયકા મોબાઇલ, યુનથે ટા ઇડડીયા પ્રોપટટીઝ અને વીએફએસ ગ્લોબલના યુરોપના વડા શ્રી જીતેન વ્યાસનો, ઉપસ્થથત રહેલા સૌ માનવંતા મહેમાનોનો, સવજે વાચક શમત્રો, ફોટોગ્રાફર શ્રી રાજ ડી. બકરાણીયા, થટાફના સદથયો

અને સૌને પ્રેરણારૂપ એવા સીબીનો આભાર વ્યક્ત કયોસ હતો. શ્રી જ્યોજજે આ તબક્કે શિશટશ એશશયન વુમન મેગઝે ીનના જૂન૨૦૧૧માં થનારા શવમોચનની અને ૧૧મા એશશયન એશચવસસ એવોડટસ આગામી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૧માં સુશવખ્યાત વેમ્બલી થટેડીયમ ખાતે યોજવાની જાહેરાત કરી હતી. તસિીર સૌજકય: રાજ ડી. બકરાણીયા


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 28th May 2010

33

ચીફ સેિેટરી શ્રી ડેની એલેક્ઝાન્ડર દ્વારા વવમોચન

ડાબેથી વેસ્ટ્રા વેલ્થના એન્ડ્રયુ પામર અને બેન્ડીશ ગુડકા, બીએ ફાઇનાન્સ અને મોગગેજના કમલેશ પટેલ અને ટીમ ડ્રેક્સ તેમજ એડ. મેનેજર કકશોર પરમાર.

ડાબેથી સામ ટ્રાવેલના રમવણક વહંડોચા અને વનસા રાની

ડાબેથી કોમશટીયલ ડાયરેક્ટના અવનતા પટેલ, ભરત પટેલ, અલ્પેન પટેલ, હીનલ પટેલ, અલ્પા પટેલ, વચરાયુ પટેલ

ડાબેથી પ્રાઇડ વ્યુ પ્રોપટટીના જેસલ પટેલ, હેરોલ્ડ બેન્જામીન સોલીસીટરના કીથ ફ્લાવેલ અને વવજય પરીખ અને પ્રાઇડ વ્યુ મેનેજમેન્ટના વવશાળ પટેલ

ડાબેથી ઇન્ડીગો વસક્યુરીટીઝના વનલેશ તેરૈયા અને રાઇટ મેનેજમેન્ટના અવનલા તેરૈયા

ડાબેથી ક્લાયડેસડેલ બેન્કના મેનેજર વિસ નાયડુ તેમજ બીએ ફાઇનાન્સ અને મોગગેજના કમલેશ પટેલ

એન્ડરસન રોઝ સોલીસીટસસના શાલીની ભાગસવ

ડાબેથી ABPLના અક્ષય દેસાઇ, ડીકે એડવટાસઇવઝંગના બલવવંદર વસંઘ અને ARMTના પૂજા ઠકરાર

ડાબેથી ન્યુઝ એવડટર શ્રી કમલ રાવ, એમપી શ્રી શૈલેષ વારા, VFS ગ્લોબલના રીજનલ હેડ, ડાબેથી રેશનલ FXના રાજેશ અગ્રવાલ યુરોપ શ્રી જીતેન વ્યાસ, ઝુમ ફાઇનાન્સના શ્રી દશસન રોય, VFS ગ્લોબલના વરજનલ મેનેજર શ્રી ડાબેથી ટ્રેઝરીના વચફ સેિેટરી શ્રી ડેની એલેક્ઝાન્ડર, લાયકા મોબાઇલના વચફ એક્ઝીક્યુટીવ સંદીપ રાણા, VFS ગ્લોબલના હેડ-IHC અોપરેશન્સ યુકે શ્રી મોવહત પાંડે અને ધ કરન્સી ડાયરેક્ટના સામ ઠકરાર વમવલન્દ કાંગલે, એમપી પ્રીવત પટેલ, શ્રી સીબી પટેલ અને અન્ય મહેમાનો

કનસલ્ટન્ટ ડો. અરૂણ કુમાર, સાહની કન્સલ્ટીંગના ડીરેક્ટર અોપીન્દર એસ. સાહની અને એર ઇન્ડીયાના પૌલા ચટરાજ

ડાબેથી શાસોવનક સેન્ટરના વવપુલ ઠાકર અને જગદીશ ઠાકર, વમઝુહો બેંકના વજતેશ ઇલાવીયા અને ABPL ગૃપના સુરેન્દ્રભાઇ પટેલ

યુનેસ્ટા પ્રોપટટીઝ વલ.ના લોરેઇન વડંગરે, ડીના ભુડીયા અને જ્યોવત ગોયલ

હેલ્થ મેટસસના જય પંચમતીયા અને ABPL ગૃપના રોવવન જ્યોજસ

ડાબેથી હોલીડે મુડના ચંદર ગોયલ અને રોમી નાયર અને તેમના પુત્ર આકાશ નાયર તેમજ લાયકા મોબાઇલના કાશ્મમર વનજાર

ડાબેથી જ્હોન કવમંગ રોઝના ડાયરેક્ટસસ અતુલ મોરઝરીયા, વાસંતી પટેલ અને વદવલપ ઉનડકટ તેમજ ઠાકર એન્ડ કંપનીના ભગીરથ ઠાકર

ABPL ગૃપના ડીરેક્ટર ડો. મેરૂલ પટેલ અને એમપી શ્રી શૈલેષ વારા

ડાબેથી શ્રી સીબી પટેલ, નેટવેસ્ટ બેન્કના અરૂણા પટેલ, મેજર એસ્ટેટના વદનેશ સોનછત્રા, લાયન્સ ક્લબ કકંગ્સબરીના વવનોદ પાંડે

ડાબેથી RMG વેલ્થ મેનેજમેન્ટના રેમન્ડ મેકગોંગલ, ફોરમ ઇન્સ્યુરંશના ડીરેક્ટર બેરી મામતોરા, ફેબ હોમ્સના ઉદય પટેલ, ન્યુટન IT વલ. ના જય પટેલ, વેસ્ટન કે એકાઉન્ટન્ટ્સના કકરણ પટેલ, NPIMRના જયશ્રી શાહ અને ABPL ગૃપના અલકાબેન શાહ


34

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 28th May 2011

In Loving Memory

Shree Shantinath Namah

Shree Mahaviray Namah

અ.સૌ. કિશોરી રમેશ ગદાણી 19th April 1953 – 9th May 2011 માના કાળજા કેરો કટકો 'કકશોરી' કાળના ક્રૂર પંજાએ છીનવી માની લાડલી ઘડપણમાં 'મા'ની એ લાકડી ચાલી સૌને છોડી, વવધાતાએ ભારે વજ્રાઘાત આપી કરી કસોટી વિકરી વિતલને િેત કરશે કોણ? વિકરા વરકીનને માથે િાથ ફેરવશે કોણ? વિકરા - સમા જમાઇ અરકેશ કરે છે આક્રંિ, ત્રણ ત્રણ ભાઇઅોની એ લાડલી બેન, આજે તું અમારી વચમાં નથી, એ માનવા અમારું મન તૈયાર નથી, સિેિે ન સિી સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે તું સિાય અમારી વચમાં જીવતી રિીશ...પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા તારા પૂણ્યાત્માને જ્યાં િો ત્યાં શાસ્વત શાંવત બક્ષે એવા, અમ સૌની અંતરની પ્રાથથના. સોમવાર તા. ૯ મે, ૨૦૧૧ની રાત્રે અ. સૌ. કિસોરીબેન રમેશભાઇ ગદાણીએ ૫૮ વષષની વયે અચાનિ દેહ ત્યાગ િરતાં અમારા િુટુંબમાં ભારે આઘાત અને દુ:ખની લાગણી વ્યાપી ગઇ છે. ટૂંિી બબમારીએ અણધાયાષ કિશોરીબેનને અમ સૌ થવજનો પાસેથી છીનવી લઇ ખૂબજ દુ:ખ પહોંચાડ્યું છે. એનો સદાય હસમુખો ચહેરો, મળતાવડો થવભાવ, િૌટુંબબિ ભાવના તથા સૌનો પ્રેમ જીતવાની િળા અમને સદ્ગત કિશોરીની યાદ હરહંમેશ અપાવતા રહેશે. ખાસ િરીને માતા તારાબેન પબત રમેશભાઇ અને બદિરા - બદિરીની િરૂણ હાલત િલ્પના પણ િરી શિતા નથી. અમારા િુટુંબ પર આવી પડેલ આ આઘાતજનિ પળોમાં અમારા સૌ સગાં સંબંધી, સ્નેહીજનો તથા બમત્રોએ અમને આશ્વાસન આપી કિશોરીને ભાવભરી અંજબલ આપી તે સૌનોઅમે હાબદષિ આભારમાનીએછીએ. સદ્ગતની અંબતમબિયા વેળા ઉપસ્થથત રહી અંજબલ અપષનાર તેજ અમારા બનવાસથથાને રૂબરૂ પધારી, ટપાલ િે ટેબલફોન તથા ઇમેઇલ દ્વારા શોિ સંદેશાઅો પાઠવનાર સૌ િોઇના અમે ઋણી છીએ. જન્મેે છે તેનું મૃત્યુ બનસ્ચચત છે એ જાણવા છતાં જીરવવું અઘરૂં છે. પરમિૃપાળુ પરમાત્મા સદ્ગત આત્માને સદ્ગબત આપે અને શાશ્વત શાંબત બક્ષે એવી પ્રાથષના. ૐ શાંવત: શાંવત: શાંવત: Ramesh H Gadani (husband) Rickin R Gadani (son) Hital A Shah (daughter) Arkesh Shah (son-in-law) Arun H Gadani (brother-in-law) Kusum A Gadani (sister-in-law) Pravin Desai (brother-in-law) Urmila P Desai (sister-in-law)

From all of us, our beloved Kishori No more with us, just a wonderful memory We will all miss you dearly every night and day Rest your soul in eternal peace the almighty God, we pray

It is very hard to believe that today you are not with us. However spiritually you will always be with us. It was Monday 9th May 2011, that Kishori suddenly left all of us at the age of only 58 after a short illness. Her ever smiling face is constantly with us and her loving nature inspired and touched everyone’s heart. The beautiful times we had together will always remain evergreen in our memories. We thank all our relatives and friends who came to pay tribute at the prayer meeting and all those who came to bid a final farewell at the funeral. Also our thanks to all who have continued to give their support in visiting us at our homes and to those who sent messages of condolence by letters, emails and telephone calls to our extended family members. Although naturally we are all destined to die, it is extremely hard to bear the blow of the sudden and unexpected demise of our loved-one. May the ever merciful Lord rest her soul in eternal peace Om Shanti Shanti Shanti

Taraben B Mehta (mother) Yogesh B Mehta (brother) Hitesh B Mehta (brother) Dilesh B Mehta (brother) Rita Y Mehta (sister-in-law) Trupti H Mehta (sister-in-law) Chetna D Mehta (sister-in-law) All nieces and nephews

Yogendra Varia (brother-in-law) Ranjan Y Varia (sister-in-law) Chamanlal V Kamani (brother-in-law) Priya C Kamani (sister-in-law) Harshad Shah (brother-in-law) Jyostna H Shah (sister-in-law) Family members of Gadani and Mehta Parvair

Ramesh Gadani, 020 8905 3363, 07884 405987, Email: rameshgadani@hotmail.com Taraben Mehta: 07956 837497 www.kishorigadani.com


Gujarat Samachar - Saturday 28th May 2011 n

BAPS સ્વાહમનારાયણ મંહદર હવેલી, ૧૦૫-૧૧૯ બ્રેન્ટ ફફલ્ડ રોડ, નીસડન, લંડન NW10 8LD ખાતે તા. ૨૯-૫-૨૦૧૧ રવવવારે સાંજના ૫થી ૭-૧૫ દરવમયાન યોગી જયંવત ઉત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ િસંગે લોડટ ડોલર પોપટની હાઉસ અોફ કોમન્સમાં વરણી બદલ અને શ્રી અશોક રાભેરૂને કમાન્ડર અોફ ધ વવક્ટોવરયન એવોડટની નવાજેશ બદલ તેમનું સન્માન કરાશે. મહાિસાદનો લાભ મળશે. n અનુપમ હમિન દ્વારા યોગી જયંવત વશવબર અને યોગીજી મહારાજના ૧૨૦મા િાગટ્ય વદનની ઉજવણીના શાનદાર કાયસિમનું આયોજન શ્રી મવામીનારાયણ સ્મપરીચ્યુઅલ, કલ્ચરલ અને કોમ્યુવનટી સેન્ટર, બ્રહ્મજ્યોવત, ધ લી, વેમટનસ એવન્યુ, ડેનહામ UB9 4NA ખાતે તા. ૨૭-૨૮ અને ૨૯મી મે, ૨૦૧૧ના રોજ પૂ. શ્રી જશભાઇ સાહેબની ઉપસ્મથતીમાં કરવામાં આવનાર છે. આ િસંગે તા. ૧૯ના રોજ સવારે ૧૦થી બપોરના ૧ દરવમયાન લોડટ ડોલર પોપટ, શ્રી ફકશોરભાઇ ગોકલ તેમજ શ્રીમતી પન્નાબેન ગોકલને અનુપમ વમશન દ્વારા શાવલન રત્ન એવોડટ એનાયત કરાશે. મહાિસાદનો લાભ મળશે. સંપકક: 01895 832 709. n આનંદમુહતિ ગુરૂમાના ધાવમસક િવચનનું આયોજન તા. ૨૭ અને ૨૮ મેના રોજ સાંજના ૭થી ૯ અને તા. ૨૯ અને ૩૦ મે'ના રોજ સાંજના ૫થી ૭ દરવમયાન ગ્રીનફડટ હોલ, રાયમલીપ રોડ, ગ્રીનફડટ UB6 9QN ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: એ.કે. બાસરા 07977 201 226. n પૂ. રામબાપાના ૯૧માં જન્મવદનની શાનદાર ઉજવણીના કાયસિમનું આયોજન જીજ્ઞાસુ સત્સંગ મંડળ દ્વારા તા. ૨૯-૫૨૦૧૧ના રોજ સવારે ૯થી સાંજના ૬ દરવમયાન બાયરન હોલ, હેરો લેઝર સેન્ટર, િાઇમટ ચચસ એવન્યુ, હેરો HA3 5BD ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. આ િસંગે રામ ધૂન, મહાયજ્ઞ, હનુમાન ચાલીસા અને મહા લંગર િસાદનો લાભ મળશે. સંપકક: ભારતીબેન કંટારીયા 020 8459 5758 / 07973 550 310. n શ્રી જલારામ મંહદર, ગ્રીનફડટ દ્વારા તા. ૫-૬-૨૦૧૧ રવવવારના રોજ સવારના ૯થી તા. ૬-૬-૨૦૧૧ સોમવાર સુધી રાંદલ માની પૂજાના કાયસિમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સવારે ૯ કલાકે પૂજા - મથાપના, ૧૧ કલાકે ગોયણી, રાતના ૮થી ૧૦ ગરબા અને ભજન, રાતના ૧૦થી સવારના ૬ દરવમયાન જાગરણ અને સોમવારે સવારે ૭-૦૦ કલાકે ઉત્થાપન થશે. સંપકક: મંવદર 020 8578 8088. n શ્રી સ્વાહમનારાયણ મંહદર, મટેનમોરના ૫મા મથાપના વદવસનું આયોજન તા. ૨૨થી ૩૦મી મે દરવમયાન કરવામાં આવ્યું છે. આ િસંગે તા. ૨૭ના રોજ સાંજે રાસ ઉત્સવ, તા. ૨૮ના રોજ સાંજે ભજન, તા. ૨૯-૫-૧૧ના રોજ સવારે ૭થી ઘનશ્યામ મહારાજ મહા અવભષેક, બાબબેક્યુ અને મહાિસાદનો લાભ મળશે. તા. ૩૦ના રોજ કથા સમાપ્ત થશે. સંપકક: 020 8954 0205. n શ્રી રામ મંહદર, વહલયાડટ રોડ, રોઝ વોક, લેમટર LE4 5GG ખાતે તા. ૨૯-૫-૨૦૧૧ના રોજ સમુહમાં શ્રી ભુવનેશ્વરી માતાની કથાનું આયોજન સવારના ૧૦-૩૦થી બપોરના ૧-૩૦ દરવમયાન કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: 0116 266 4642. n શ્રી જલારામ મંહદર, ગ્રીનફડટ દ્વારા તા. ૨૮-૫-૨૦૧૧ શવનવારે

# ! . + # ' 2 - ; 1$ ;. - + 0 & 2 .2 '0 / : 1$ ;. - !43 1 ! + / 77 - 78 ! + 1 1 - + 1 : . + - *1)+ 3 1 1 / 78 66 - 7 66 ; + 1 . + - + (4 : % 1% 3 1 !+2 / 9 - 76 '/ ;"# - , % - 1 # ! . + # - !+ / 1 # + + + "1 1 !2 35

સવારે ૧૧-૧૫ કલાકે ૨૧ હનુમાન ચાલીસાના કાયસિમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: મંવદર 020 8578 8088. n હિન્દુ ફોરમ અોફ હિટનની વાવષસક સામાન્ય સભા AGM અને િવવવધ વકકશોપનું આયોજન તા. ૨૯-૫-૨૦૧૧ રવવવારે સવારે ૧૦થી બપોરના ૩ દરવમયાન નવનાત વવણક એસોવસએશન, વિન્ટીંગ હાઉસ લેન, હેઇઝ, UB3 1AR ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: 020 8965 0671. n સંગમ એડવાઇઝ સેન્ટર, ૨૧૦ બન્ટટ અોક બ્રોડવે, એજવેર ખાતે તા. ૩-૬-૨૦૧૧ શુિવારે સવારે ૧૧થી ૩ દરવમયાન 'હેલ્પીંગ હેન્ડ ફન ડે'નું અયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ િસંગે વવવવધ િવૃવિનો લાભ મળશે. િવેશ મફત છે. n NBA એન્ટરટેનમેન્ટ્સ દ્વારા પરેશ રાવલના નાટક 'વિષ્ના વવસસસ કનૈયા'ના શોનું આયોજન તા. ૩૦-૫-૨૦૧૧ના રોજ ન્યુ એલેક્ઝાન્ડ્રા થીએટર, બવમિંગહામ ખાતે થશે. સંપકક: આસીત પટેલ 07981 578 785. n હવખ્યાત ગઝલગાયક જગજીતહસંઘના લાઇવ ઇન કોન્સટટ કાયસિમનું આયોજન વસમ્ફની હોલ, બ્રોડ મટ્રીટ, બવમિંગહામ B1 2EA ખાતે તા. ૨૮-૫-૨૦૧૧ના રોજ સાંજે ૬-૦૦થી (સંપકક: 0121 780 3333) અને તા. ૨૯-૫-૨૦૧૧ સાંજે ૭-૦૦ કલાકે HMV હેમરસ્મમથ એપોલો, ૪૫ ક્વીન કેરોલાઇન મટ્રીટ W6 9QH ખાતે (સંપકક: 0844 844 4748) કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: શૈલેષ પટેલ 07790 782 627. n એહિયન મ્યુઝીયમ મ્યુહઝક, બ્રેડફડટ રોડ, લંડન W3 7SP ખાતે ગઝલ સમ્રાટ જગજીત વસંઘ સાથે એક વદવસના એડવાન્સ ગઝલ કોસસનું આયોજન તા. ૩૦-૫-૨૦૧૧ના રોજ બપોરના ૩થી ૭ દરવમયાન કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: જસેલ નાંઢા 020 8735 0262.

શુભલગ્ન શ્રીમતી િીવતબેન અને શ્રી હેમંતભાઇ ચંદુભાઇ મટ્ટાણીના સુપુત્રી વચ. શેફાલીના શુભલગ્ન શ્રીમતી વહમાદ્રીબેન અને શ્રી હરેન્દ્રભાઇ ધુતીયાના સુપુત્ર વચ. હવષસલ સાથે વનરધાયાસ છે. શ્રીમતી િીવતબેન અને શ્રી ભરતભાઇ મગનલાલ લુક્કાના સુપુત્ર વચ. ભાવનીતના શુભલગ્ન વચ. શ્રધ્ધા સાથે વનરધાયાસ છે. બન્ને નવદંપિીને ગુજરાત સમાચાર પવરવાર તરફથી શુભકામનાઅો

સંસ્થા સમાચાર 35 સદ્ગુરૂ કબીર સેવા સમાજની પ્રવૃત્તિ દર ગુરૂવારે રાત્રે ૭-૦૦ કલાકે MATV Sky-793 પર

THURSDAY: 7:00 PM સદ્ગુરૂ કબીર સેવા સમાજ યુકેના આમંત્રણથી જામનગરથી પધારેલા મહંત શ્રી ૧૦૮ શ્રી રામેશ્વરદાસજી, ટ્રમટીશ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પારેખ અને શ્રી ભરતભાઇ પટેલ સાથે સંમથાની િવૃવિ વવષે વાતાસલાપ કરશે 'ગુજરાત સમાચાર'ના એડવટાસઇવઝંગ મેનેજર શ્રીમતી અલકાબેન શાહ. MATVનો લોકવિય કાયસિમ સીબી લાઇવ જુઅો અને જોવાની વમત્રોને ભલામણ કરો. સમગ્ર વવશ્વમાં કોઇ પણ મથળે MA TV પર સીબી લાઇવ કાયસિમનું જીવંત િસારણ ઇન્ટરનેટ દ્વારા TVU Player Channel 75203 ઉપર જોઇ શકાય છે. TVU Player ડાઉનલોડ કરવા માટે જુઅો વેબસાઇટ

www.tvunetworks.com આપના મંતવ્યો આજે જ 'ગુજરાત સમાચાર'ને લખીને મોકલી આપો. કાયિક્રમમાં આપ પણ ફોન કરીને આપનો અવાજ રજૂ કરી િકો છો : ટેલી. નં. 020 8963 1001

અવસાન નોંધ જીંજા યુગાન્ડાના રમણભાઇ એન. બ્રધસસવાળા શ્રી રમણભાઇ ખમારનાં ધમસપત્ની શ્રીમતી સુધાબેનનું તા. ૨૨-૫-૨૦૧૧ના રવવવારે સાંજે દુ:ખદ વનધન થયું છે. પરમકૃપાળુ પરમાત્મા એમના આત્માને શાંવત આપે એવી િાથસના. સદ્ગતની અંવતમવિયા શવનવાર તા. ૨૮મી મે, ૨૦૧૧ સવારે ૧૧ કલાકે ગોલ્ડસસગ્રીન વિમેટોવરયમ ખાતે કરાશે. સંપકક: સમીર ખમાર 020 8447 5557 / 07759 456 430.

Asian Funeral Service

Asian Funeral Services

" "

Serving the Asian Community

"

#

"

$

! %

346 - 354 Foleshill Road, Coventry CV6 5AJ

0247666 5676 !

A division of the Heart of England Co-operative Society Ltd.

Losing a loved one is a traumatic time

¢

¢

We operate from our modern and fully equipped premises on Mollison Way in Edgware

Our comprehensive service includes:-

 Large prayer room (Mandir) for performing the Funeral Rites or for paying the last respects All religious rites and wishes respected and administered Modern, fully equipped washing & dressing facilities Priest for final rites arranged Funeral ceremony items provided Repatriation arranged at short notice Horse drawn carriages arranged Sanjay Shah and Bharat Shah are the first & foremost Indian Funeral Directors in England serving the Asian community since 1984. For an efficient & professional service, contact either

Bharat Shah,Sanjay Shah, Neeta Shah, Alka Shah or Rashmi Doshi on

020 89 52 52 52

INDIAN FUNERAL DIRECTORS

44 South Parade, Mollison Way, Edgware, MIDDX. HA8 5QL Email: info@indianfuneraldirectors.co.uk www.indianfuneraldirectors.co.uk

24 Hours Mobile: 0777 030 66 44

Call us at anytime for a complete package price UK’s leading funeral directors at your service...

"

,)/1'

"(-%,(7

$11/6

$22(7

8 $341'$7 $.' 4.'$7 4.(1$,2 8 /12( 1$6. 4.(1$, 8 ,/6(12 8 (0$31+$3+/. #

/43*$,,

7/3+

0+&(1

*/412 2(15+&( #


36

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 28th May 2011

આભાર દશયન જય શ્રી

ભદ્રકાલી િા

જય શ્રી જલારાિ

જય શ્રી કૃષ્ણ

શ્રી િહાવીરાય નિ:

જન્િ: ૧૪-૩-૧૯૪૮ (ભાદરણ-ગુજરાત)

સ્વગયવાસ: ૧૮-૫-૨૦૧૧ (લંડન – યુકે)

જન્િ: ૭-૩-૧૯૬૫ (નૈરોબી - કેન્યા)

શ્રી શાંમતનાથાય નિ: સ્વગયવાસ: ૬-૫-૨૦૧૧ (લંડન – યુકે)

સ્વ. અમિત મવયયષ શાહ (M R Pharms) સ્વ. શ્રી અમિનભાઇ બાબુભાઇ પટેલ (ભાદરણ) મૂળ વિન ભાદરણના હાલ વેમ્બલી સ્થથિ શ્રી અનિનભાઇ બાબુભાઇ પટેલ િા. ૧૮-૫-૨૦૧૧ બુધવારે દેવલોક પામ્યા છે. ખૂબજ પ્રેમાળ, મળિાવડા, વાત્સલ્યસભર અને કુટબ ું ના સ્નેહાળ થવજનની ખોટ કોઇ પૂરી શકશે નનહં. આ દુ:ખદ સમયે રૂબરૂ પધારી, ટેનલફોન કે ઇમેઇલ દ્વારા નદલાસો આપનાર િથા સદ્ગિના આત્માની શાંનિ અથથે પ્રાથષના કરનાર અમારાં સવષ સગાં-સંબધં ી િથા નમત્રોનો અમે અંિ:કરણપૂવકષ આભાર માનીએ છીએ. પરમકૃપાળુ પરમાત્મા સદ્ગિના પૂણ્યાત્માને શાિિ શાંનિ આપે એજ પ્રાથષના. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ: રંજનબેન અતિનભાઇ પટેલ (ધમમપત્ની) નહિેન અનિનભાઇ પટેલ (પુત્ર) અ.સૌ. નિષ્ના એિ. પટેલ (પુત્રવધૂ) ડો. ભાવેન અનિનભાઇ પટેલ (પુત્ર) થવ. હષષદભાઇ બાબુભાઇ પટેલ (ભાઇ) ગં. થવ. શારદાબેન એિ. પટેલ (ભાભી) બિુભાઇ બાબુભાઇ પટેલ (ભાઇ - યુએસએ) અ.સૌ. પુષ્પાબેન બી. પટેલ (ભાભી) કકરણભાઇ બાબુભાઇ પટેલ (ભાઇ – યુએસએ) જયેશભાઇ બિુભાઇ પટેલ (ભત્રીજો - યુએસએ) અ.સૌ. િેજલ જે. પટેલ (ભત્રીજાવહુ) નવપુલભાઇ હષષદભાઇ પટેલ (ભત્રીજો - નનડયાદ) અ.સૌ. અનનિા વી. પટેલ (ભત્રીજાવહુ) નિજેશ બિુભાઇ પટેલ (ભત્રીજો - યુએસએ) અ.સૌ. અિષના (અપુ) બી. પટેલ (ભત્રીજાવહુ) નીલ કીરણભાઇ પટેલ (ભત્રીજો - યુએસએ) સવમ કુટુંબીજનોના જયશ્રી કૃષ્ણ

ઇલફડડ લંડન નનવાસી મારા પનિ અનમિનું દુ:ખદ અવસાન ૪૬ વષષની વયે િા. ૬-૫-૨૦૧૧ના રોજ થયેલ છે. થવભાવે સરળ, સહુને મદદરૂપ થવાની ભાવના અને ઉદાર નદલના સદ્ગુણો અમારા સૌ માટે માગષદશષક હિા અને રહેશે. અમારા કુટુંબ પર આવી પડેલ આ દુ:ખની વેળાએ રૂબરૂ પધારી, ટેનલફોન, ઇમેઇલ, ટેક્સ્ દ્વારા અમને આિાસન પાઠવનાર િેમજ પ્રાથષના સમયે અને અંનિમયાત્રામાં હાજરી આપી સવષ સગાં સંબંધી, નમત્રો અને સૌએ અમારા દુ:ખમાં સહભાગી થઇ અમને આિાસન અને નહંમિ આપેલ િે સૌના આભારી છીએ. પરમકૃપાળુ પરમાત્મા સદ્ગિના આત્માને નિર શાંનિ આપે એજ પ્રાથષના. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ: It is with profound sadness that we announce the untimely demise of Amit Viryashchandra Shah on 6 May, 2011. He was a devoted son, adoring father, beloved husband, loyal brother and a true friend to all. We will miss him dearly and will cherish memories of his wit, kindness and quirky sense of humour. His devotion to his family was exemplary and he will always remain forever in our hearts. We wish to convey our sincere gratitude to all who supported us in our time of grief and during his illness. We were touched to receive many messages of condolences, donations and flowers. May his soul rest in peace. Bijal Amit Shah (Wife) Anand & Darshan (Sons) Viryash & Jyotsna Shah (Parents) Hetal, Emma Shah & Family (Brother) Jagjivan Dayalji & Urmilaben Lakhani (In-Laws) Meena Ramesh Parmar (Sister-in-law) Shital Bipin Mistry (Sister-in-law)

181 St Johns Rd, Wembley, Middlesex, HA9 7JP Tel: 020 8903 2415

Bijal Amit shah, 40 Ranelagh Gardens, Ilford, Essex IG1 3JR Tel: 020 8924 6556

ng Memory In Lovi

ૐ Namah Shivay

ભૂલાય બીજું બધું આપના વાત્સલ્યને ભૂલાય નમહ અગમણત છે ઉપકાર આપના એ કદી મવસરાય નમહ પ્રેરણાદાયી પથદશયક આપ કિયયોગીનાચરણોિાં Jai Shree Ambema ધરીએ અિે સૌ ભાવાંજમલ

કુંભાર ફનળયા, ગુજરાિના મૂળ વિની થવ. કમળાબેન હીરજીભાઇ વેડરનું િા. ૯-૫-૨૦૧૧ સોમવારે ૮૨ વષષની વયે દુ:ખદ અવસાન થયેલ છે. સદ્ગિ અત્યંિ ધાનમષક, સીધા - સાદા, સરળ, હસમુખા, મળિાવડા થવભાવના હિા. અમારા આત્મીયજનની િીરનવદાયથી અમે પનરવારમાં વનડલની છત્રછાયા ગુમાવી છે. આ દુ:ખદ સમયે રૂબરૂ પધારી, ટેનલફોન િથા ઇમેઇલ દ્વારા નદલાસો આપનાર અમારાં સવષ સગાં સંબંધી િથા નમત્રોનો અમે અંિ:કરણપૂવષક આભાર માનીએ છીએ. કરૂણાનનનધ ભગવાન ભોળાનાથ પૂ. કમળાબાના પુણ્યાત્માને શાિિ શાંનિ અપથે એવીપ્રાથષના. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ: It is with our deepest regret and sorrow to sadly announce the loss of our beloved Mother, Grandmother and Great Grandmother, Kamlaben Hirji Wader. Kamlaben, or Baa as she was fondly known, was the eldest in our family. With her strong family values she has enriched the lives of all those who had the good fortune to know her. Her memories will always be with us and she will remain in our thoughts, prayers and hearts forever. We wish to convey our sincere gratitude to all our relatives and friends for their support - Jai Shree Krishna.

Late Kamlaben Hirji Wader 4th June 1928 – 9th May 2011

જન્િ: ૪-૬-૧૯૨૮ (કુંભાર ફમિયા - ગુજરાત) કૈલાસવાસ: ૯-૫-૨૦૧૧ (લંડન – યુકે)

Arvind Wader (Son) Usha Wader (Daughter in Law) Mukesh Wader (Son) Daksha Wader (Daughter in Law) Jagdish Wader (Son) Harsha Wader (Daughter in Law) Ashok Wader (Son) Shila Wader (Daughter in Law) Niru Patel (Daughter) Bhikhulal Patel (Son in Law) Rita Wader (Daughter) Minesh Patel (Grandson) Minal Patel (Grand Daughter in Law) Amit Patel (Grandson) Joshna Patel (Grand Daughter in Law) Preeti Patel (Grand Daughter) Sachin Patel (Grand Son in Law) Grand Children: Reena, Bijal, Sonam, Neelam, Deepika, Jessica, Jaymini, Suraj and Saagar. Great Grand Children: Neyha and Dhilan.

6 Appledore Close, Edgware, Middlesex, HA8 6DE Tel: 020 8952 6531.


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 28th May 2011

શ્રી સનાતન મંશિર િેમ્બલીના પ્રથમ પાટોત્સિની ઉજિણી ૩૦ અન્નકૂટ અને બાર જ્યોદતયદિંગના િશયન, તા. ૨ શ્રી ગાયત્રી યજ્ઞનું અને તા. ૫ રદવવારે શ્રી િક્ષ્મી નારાયયણ યજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: 020 8903 7737. n દિન્સ દવદલયમ અને કેટ દમડલતનના શાહી લગ્ન પ્રસંગની સમગ્ર દવશ્વમાં ભારે ચચાય હતી. નવિંપત્તીને સૌ કોઇએ મોંઘામાં મોંઘી ભેટ આપી હતી. પરંતુ બદમિંગહામના આનંિ દમિન કેસદ્રના ૩૫૦ જેટિા સિથયોએ નવિંપત્તીનું જોડુ અખંડ રહે તેવી શુભકામના અને શુભાદશષ સાથે અંગ્રેજીમાં ભાષાંતર કરાવીને 'સપ્તપિી' મોકિી આપી હતી.

શ્રી સનાતન મંદિર, વેમ્બલીના પ્રથમ પાટોત્સવની ઉજવણી કરવા સાત દિવસના શાનિાર કાયયક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રસંગે શદનવાર તા. ૨૮ મેથી તા. ૫-૬-૨૦૧૧ રદવવાર િરદમયાન શ્રીમિ ભાગવત કથાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં સાધ્વીજી દિત્રલેખા િેવીજી કથાનું રસપાન કરાવશે. કથા િરદમયાન ભગવાન શ્રી રામ જસમ, કૃષ્ણ જસમ, ગોવધયન પૂજા, રૂક્ષ્મણી દવવાહની ઉજવણી કરવામાં આવશે. તા. ૨૯-૫-૨૦૧૧ રદવવારે શ્રી સરથવદત યજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તા.

% ' $%" '

$

$!

# " "#$! ""!& ! !

$

$"

! !

!!!

! SUBSCRIPTION FOR Please tick as appropriate: GUJARAT SAMACHAR & ASIAN VOICE ' '( '( -

+0% 4 4 4

-

-

ASIAN VOICE +0% 4 4 4

-

+0% -

-

4 4 4

+ /1!/".&!$ 3$ . ,($ /$ , 3 !3 "%$-1$ +. $!&0 .#

GUJARAT SAMACHAR & ASIAN VOICE 12 Hoxton Market, (Off Coronet Street) London N1 6HW

$(

2

E-mail: support@abplgroup.com

-

'

"

(

'

'

+&!',

)

www.abplgroup.com

#,

%'

%

! $ )*'

%

0

)

%

,

$*

. $

"

"

" " / % . %0 ( / " ) !" ( % " " $* ' % ( ' # " - # " # " - # % % % ( " + & % "* 5 /& * 1/&*$// 1!(&" 0&+*/ 0#6 " % " % " " , % # %$-1$ , 3 !($ 0+ 1' . 0 ) "% . /& * +&"$

% "

" !

! #

" "#

"

! ! #

"

!

$ # !

%

!

!

"

% # "

" !

" !

! #

! # ! ! !

37

યુકે એશિયન શિમેન્સ કોન્ફરન્સ દ્વારા હેલ્થ સેશમનાર યોજાયો યુકે એદશયન દવમેસસ કોસફરસસ દ્વારા હેલ્થ ચેમ્પપયસસ ઉમમીલાબેન પટેલ અને મીનાબેન પટેલના સાથ સહકારથી તા. ૭-૫-૨૦૧૧ના રોજ ક્રોયડનના કોપયુદનટી વોિંટરી એક્શન ખાતે એક હેલ્થ સેદમનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેનો ૧૨૦ જેટિા એદશયન સમુિાયના િોકોએ ઉત્સાહભેર ભાગ િીધો હતો. UKAWCના ચેરપસયન જ્યોત્સનાબેન પટેલ તેમજ કમીટી મેપબસયના માગયિશયન હેઠળ પ્રસ્તુત તસવીરમાં ડાબેથી ઉવમિલાબેન પટેલ, ક્રોયડનના ડે. મેયર યોજાયેિા આ કાયયક્રમમાં ક્રોયડનના ડેપ્યટુ ી મેયર સુસાન વવનબોનિ, જ્યોત્સનાબેન પટેલ અને મીનાબેન પટેલ કાઉમ્સસિર સુસાન દવનબોનન અદતદથ દવશેષ એદશયન િોકોમાં હ્રિયના રોગોના વધતા પ્રમાણ અંગે તરીકે ઉપમ્થથત રહ્યા હતા અને આવા સેદમનારની દચંતા વ્યક્ત કરી આરોગ્યમય જીવન કેવી રીતે જીવવું ઉપયોગીતા દવક્ષે વક્તવ્ય આપ્યું હતુ.ં તે અંગે સમજ આપી હતી. UKAWCના ઉપપ્રમુખ અને કોપયુદનટી ક્રોયડન હેલ્થ સદવયસ ખાતે કાડડીયોિોજી કસસલ્ટસટ વોિંટરી એક્શન દ્વારા 'હેલ્થ ચેપપીયસસ' તરીકે તાદિમ તરીકે સેવા આપતા ડો. આસીફ કાસીમે ખૂબજ પામેિા ઉદમયિાબેન પટેિે અોથટીયો-આથયરાઇટીસ, મહત્વનું અને જરૂરી એવું પ્રેઝસટેશન રજૂ કયુિં હતુ.ં આ અોથટીયોપોરોદસસ, આરોગ્યપ્રિ આહાર અને ઉપરાંત હેડ કાડડીયાશક રીહેબીિીટેશન નસય સારાહ કસરતના ફાયિા દવષે દવથતૃત સમજ અને માદહતી દહક્સે હ્રિય રોગના િિડીઅોએ િેવી જોઇતી આપી હતી. આ પ્રસંગે ઉપમ્થથત રહેિા ડો. જીગ પટેલે સારસંભાળ, આરોગ્યપ્રિ આહાર અને કસરત દવષે છેલ્િી દમદનટે દનમંત્રણ મળવા છતાં ઉપમ્થથત રહીને સમજ આપી હતી. દિંચણ અને થાપાના રીપ્િેસમેસટના ફાયિા અને ક્રોયડન હેલ્થ સદવયસના રેડીયોગ્રાફર મીનાબેન ગેરફાયિા દવષે સમજ આપી હતી. શાહે વયથક મદહિાઅોને સતાવતા અોથટીઅોપોરોસીસ દિદટશ હાટટ ફાઉસડેશન માટે મેરાથોન િોડનાર અને હાડકાની બીમારીઅોના જોખમ તેમજ તેનાથી મીનાબેન પટેિે 'હેલ્ધી હાટટ' પર પ્રવચન આપી સાઉથ બચવા માટેની જરૂરી કસરત અંગે સમજ આપી હતી


38

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 28th May 2011

$ "! !"

#

#

"

%%%

!"

#

! =7#.; )A4; -B 02;

(@ -C!;22;(?C ,/B4;);9 8&1

,;/%,/-;C );4E0 +;.

(@

/ -;9

< 0B )$ -B 0> 3 3B

B )$ 0@6:>

(@ 0@6:BK(64 28%? -B 0> 3 3B

I J 2< F! K'24-;C 5B- #>0>2/>

+D :;74*/&> )A4; -B 0> 3 ;3@

HGG

4;-;((> "2;+';/> 4;&@ 5B- #>0>2/> /2;-;C

&"

%) '

"

%

23@

)$ #

( !

%! " ) # $ #

"" )

#

!

# મહાવીર સ્વામીના લલાટે સૂયયતિલક

#

$ &$ (

7+36 3809 :+8.;=;+?/6 -9 >5

&*

!312=< 66 8-6><3?/ &9 +8->8 !312=< 38 +6+.3?/< !312=< 38

%:/-3+6 #+-5+1/< @3=2 $

27/.+,+. %$ %$ B B B B B

<=9:9?/; 38

%$ #

&$ ' !

'% ! %%

#"!#%

( $

"'$%

જ્વાળામુખી વિસ્ફોટ

$ ;B *%

!=< 0; B

::

!=< :: $" B B

>,+3 38-

લંડનઃ આઈસલેટડમાં જ્વાળામુખી ફાટવાથી આકાશમાં રાખના વાદળો ફેલાઇ જતાં રિટનના હવાઇ પરરવહન પર રવપરરત અસર પડી છે. રિટન આવતી અને અહીંથી રવાના થતી અનેક ટ્રાટસ-એટલાન્ટટક ફ્લાઈટ્સ ખોરવાઈ ગઈ છે. એરલાઇટસ ઓપરેટસસને ૨૫૦ ફ્લાઈટ્સ રદ કરવા ફરજ પડી છે. સ્કોટલેટડથી હવાઇ પરરવહન ખોરવાઇ જતાં હજારો પ્રવાસી અટવાઇ ગયા છે. ડચ એરલાઈન ઓપરેટર કેએલએમ દ્વારા ટયૂ કાસલ સરહત ચાર રિરટશ શહેરો માટે ફ્લાઈટ્સ રદ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત ફ્લાયબી, ઈઝીજેટ, અને એર રલંગસ દ્વારા પણ ફ્લાઇટ્સ કેટસલ કરવામાં આવી હોવાના અહેવાલ છે. જ્વાળામુખી ફાટવાથી આકાશમાં ફેલાયેલાં રાખનાં વાદળો આ સપ્તાહના અંત સુધીમાં રિટનના અટય રવસ્તારોમાં પહોંચે તેવી શક્યતા જણાતી નથી. અમેરરકાના પ્રમુખ બરાક ઓબામાને પણ જ્વાળામુખીની

:: ::

9=/6

>7,+3 %$ %$

) B B B B B

9+ +;9.+ #9;,+8.+; A./;+,+. 2/88+3

%

>,+3

;97 : : * "" * "" )"$

27/.+,+. >7,+3 /623 $+459= 2>4

$

&"! ' $& &;0 "

)

આતંકનો ઓછાયો

@@@ :+8.;=;+?/6 -9 >5

'

)"$

ટ્રાટસ-એટલાન્ટટક હિાઇ સેિાને બાનમાં લેતો

'&"!

&/6

!! ! &

લંડન પર

લંડનઃ મવશ્વનાં મોસ્ટ વોન્ટેડ આતંકવાદી ઓસામા મબન િાદેનના મોતનો બદિો િેવા આતંકવાદીઓ સમિય થઇ િહ્યા છે. અિ-કાયદાના વડા િાદેનના અનુગામી બનેિા ઇમજપ્તના ૫૧ વષષના સૈફ અિ અદિે પબ્ચિમી દેશોને ધમકી આપતાં કહ્યું છે કે િંડનમાં મોટા પાયે હુમિાની યોજના ઘડાઇ િહી છે. આ ધમકી બાદ મિટનમાં સઘન સુિક્ષા ગોઠવાઇ છે. મિમટશ ટ્રાન્સપોટટ પોિીસે િંડનમાં દોડનાિ ટ્રેન, સ્ટેશન અને અંડિગ્રાઉન્ડ મવસ્તાિોમાં ઊંડી તપાસ હાથ ધિી છે. તામિબાનના પ્રવકતાએ કહ્યું હતું કે, અિ અદિ માને છે કે મિટન યુિોપની કિોડિજ્જુ સમાન છે અને તેને તોડવાની જરૂિ છે. તામિબાન અને અિકાયદાનાં િીડિે પાકકસ્તાનની સિહદ સાથે સંકળાયેિા અફઘામનસ્તાનના મવસ્તાિમાં વાતિીત બાદ આ મનણષય િેવામાં આવ્યો છે.

સનાિન તહંદુ ધમયમાં તિલક એ ધમયભાવનાનું પતવત્ર પ્રિીક છે. િસવીરમાં મહાવીર સ્વામી પ્રભુના લલાટે નજરે પડિું તિલક અતિલ-ગુલાલ, કંકુ કે ચંદનનું નહીં, પણ સૂયકય કરણનું છે! ગાંધીનગર નજીક કોિા ગામના જૈન આરાધના કેન્દ્રના ભવ્ય મંતદરમાં પ્રસ્થાતપિ મહાવીર સ્વામીના લલાટે દર વષષે મે મતહનાની ૨૨ િારીખે િપોરે ૨ કલાક અને ૭ તમતનટે સૂયતય િલક થાય છે. જોકે આમાં ચમત્કાર નહીં, પણ તવજ્ઞાન છે. શ્રેષ્ઠ તિલ્પકળાના નમૂનાસમાન આ દેરાસરના તનમાય ણ સમયે તિલ્પ, ગતણિ અને જ્યોતિિાસ્ત્રનો ગહન અભ્યાસ કરીને માત્ર એક જગ્યાએ એ રીિે છેદ રખાયો છે જ્યાંથી દર વષયની ૨૨ મેના રોજ િપોરે ૨ ને ૭ તમતનટે સૂયન ય ું કકરણ સીધું પ્રભુ મહાવીરના લલાટ પર પડે... અને િે તિલક સમાન દીપી ઊઠે. આ અદભૂિ અને આકષયક નજારો સાિ તમતનટ સુધી તનહાળી િકાય છે. સૂયતય િલકની અજાયિીભરી ઘટનાની આ અદભૂિ િસવીર છે.

)

વિટનમાં ૧.૮૧ લાખ ‘ઘરજમાઇ’

&;+8<0/;<

;97 : : * "" * ""

&% 0;97 23-+19 %+8 ;+8-3<-9 +61+;A +; < %+6++7 !+3;9,3 #$ # $&

"! $

% %! '

B B B B B

&9;98=9 !/@ *9;5 (+8-9>?/; .798=98 9< 81/6/< %)

% &

% ! %# '

=9

% #

B B B B B $%

રાખનાં વાદળોની અસર નડી હતી. તેમને રિટન સમયસર પહોંચવા માટે આયલલેટડની મુલાકાત ટુંકાવવાની ફરજ પડી હતી. પ્રમુખ ઓબામા તેમના રનયત સમયપત્રક કરતા એક રદવસ વહેલા રિટન પહોંચી ગયા હતા. આઈસલેટડના પ્રમુખ ઓલાફુર ગ્રીમસને સીએનએનને જણાવ્યું હતું કે જ્વાળામુખીનો આ નવો રવસ્ફોટ અભૂતપૂવસ સ્તરનો હોવાં છતાં ઉડ્ડયન ક્ષેત્રને માટે મોટી તારાજી સજલે તેવી શક્યતા નથી. જ્યારે રિટનના ટ્રાટસપોટટ સેક્રેટરી ફફરલપ હેમટડે

જણાવ્યું હતું કે ૨૦૧૦ની સરખામણીએ આ આફતનો સામનો કરવા રિટન ઘણી સારી તૈયારી ધરાવે છે. આ વખતે રાખના વાદળોમાંથી રવમાનોનું ઉડ્ડયન કરવું કે કેમ તે અંગેના રનણસય રવમાન કંપનીઓ પર છોડી દેવામાં આવ્યા છે. જોકે આ માટે આખરી મંજૂરી તેમણે સત્તાવાળાઓ પાસેથી લેવાની રહેશે. આઈસલેટડની એર સ્પેસને તો શરનવારે જ જ્વાળામુખીના રવસ્ફોટ બાદ બંધ કરી દેવામાં આવી છે. જોકે, રનષ્ણાતો એમ કહે છે કે અત્યારનો અને ગયા વષસના રવસ્ફોટમાં ઘણો ફરક છે. ગયા વષસની સરખામણીએ આ વષસનો રવસ્ફોટ ખાસ નુકસાનકારક નથી. અગાઉની સરખામણીએ આ વષલે જ્વાળામુખીમાંથી ફેંકાતી રાખનાં કણો ઘણાં મોટાં છે અને તેથી ઝડપથી ધરતી પર પડી જાય છે અને વાદળો સાથે તે બહુ દૂર જઈ શકતાં નથી. આમ હવાઇ ઉડ્ડયન ક્ષેત્રે ગયા વષસ જેવી કટોકટી સજાસવાની શક્યતા નથી.

& "#

!

# ''' $ #!"# ' %$

લંડનઃ કોમન્સ પબ્લિક એકાઉન્ટ કમમટીના મિપોટટ અનુસાિ, ૧.૮૧ િાખ વસાહતીઓ મવઝાની મુદત પૂિી થવા છતાં મિટનમાં િહી પડ્યા છે. છેલ્િાં અઢી વષષમાં જેમણે મિટન છોડી દેવાનું હતું તેવા િોકોની સંખ્યામાં યુિોપીય યુમનયન (ઇયુ)ની બહાિથી આવેિાં મવદ્યાથથીઓ અને કામદાિોનો સમાવેશ થાય છે. યુકે બોડટિ એજન્સીના કહેવા મુજબ બહાિ જતાં િોકોની ગણતિી કિતાં ન હોવાથી કેટિા િોકો સ્વદેશ પિત ગયાં છે તેનો આંકડો નથી. કેટિાક મવદેશી કામદાિો સિકાિની ઈમમગ્રેશન મયાષદામાંથી મુક્ત હોવાથી મિમટશ કામદાિોને નોકિી ગુમાવવી પડે છે તેવી મિંતા પણ આ મિપોટટમાં વ્યકત કિવામાં આવી છે.


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 28th May 2011

Why travel with

Southall Travel? Number One Travel Agent to India,

sA¦¸Ael qòAvel 

with over 20 years experience

 Open 24 hours a day, seven days a week. Call us anytime

 Price guarantee will not be beaten on price

 Specialists for worldwide flights and holidays with any airline, anywhere, anytime Fast and reliable service Multilingual staff

offering impartial advice

 UK’s 100 Fast Track Companies (Sunday Times 2005)

 Trusted household brand for total peace of mind

sA¸e j ˆA mAqe yAºA krvAnuù psùw krˆAe?

20 v¿A#¸I qòAvelmAù anuvI aevA

Art yAºA mAqenA æ¸m nùbrnA qòAvel aejNq

 iwvsnA cAevIsey klAk ane sPtAhnA sAtey iwvs kAe¤ po smye fAen krAe

 AvnI gerùqI

amne Av bAbte kAe¤ po bIq krI ˆkˆe nih

 ivËmAù gme TyAù kAe¤ po

smye kAe¤ po aerlA¤nnI flA¤q ke hAelIdez mAqenA in¿oAùt

 zdpI ane sùtAe¿AkArk sevA bhuA¿AIy SqAf

ewAvmuKt slAh

 yukenI 100 fASq qòek kùpnI pEkInI aek (sNde qA¤Ms 2005)

 mnnI ˆAùit mAqenuù œrœrmAù ÀoItuù ivËsnIy nAm

Call Centre open 24 hours

A BTA 80626

0208 843 6800

Think Travel, Think Southall Travel www.southalltravel.co.uk

39


40

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 28th May 2011

Gujarat Samachar  

Gujarat Samachar weekly news paper

Gujarat Samachar  

Gujarat Samachar weekly news paper