Page 1

F I R S T & F O R E M O S T G U J A R AT I W E E K LY I N E U R O P E Let noble thoughts come to us from every side

અા નો ભદ્રા: ક્રતવો યન્તુ િવશ્વત: | દરેક દદશામંાથી અમને શુભ અને સુંદર દવચારો પ્રાપ્ત થાઅો

#!'

w

om .c

ww

.a

" " )

#!' &' '

b pl gro up

Volume 39, No. 17

28th August to 3rd September 2010

સંવત ૨૦૬૬, શ્રાવણ વદ ૪ તા. ૨૮-૦૮-૨૦૧૦થી ૦૩-૦૯-૨૦૧૦

#

! +35

!4*(.'0 3++*5 !4*(.'0 3++*5 !4*(.'0 3++*5

" &&

%! $ %! $ ! " & ) $ !"

%"

'

# (&'%! " $(' ""

! ++

&

: !

"

"*0 .2.181

! %

"

$

,

4*2

#

# % & * '

&$ #&' ! (

"

'. '. '. ' '.

# $

%)( %)( %)( %)(

' ' ' '

/% (++- &./ "*/-" +0*.(+2 " ## +0*.(+2

%&/" % ,"( "& "./"- 0/+*

"

!" #

"

" 9'-33 (31

32 !'7 '1 73 41 !82 '1 73 41

4*2

32 !'7 73 !82)'9 (036*)

!$

"

#

'. '. '. '. '. '. '. '.

% "&" ' # & * !

$" #

!"

%

1'.0 5'/7*0*

# % ' % !( & ! $! , &'" &'&%)& '# % & # '% &*+ ' !'& !

$

N4 =I %' =I =" >!G G =%= #I =%= '> > ,#= CJ ' ! =I "> &< ":= G I ; R%> >%OG D =" '" =" = = N" 7! 3 = 3 A/# E #D ) G " > '> > ,#= "> &< "%= > Q(D"= "> ( > G F != '8=(D Q(D" !D#= " PN != = N%+ " = E # =I G /#D G D #G G = ? 0!G D N4 %='> =" >!G D =' G ? "= > ' ? =! D ? "= = ? =I ? =I ; = ="='-!G 'I' '-!G = D %= G =%= #I %6D '> > ,#= "> &< =! D = E D/#= =I =' > F. D #=%> ":= ( =

. . . .

(&. 0-3

+ !

&$ $' # ! +- (( %+." ,,(3&*$ #+*!"#&*&/" " 1" /+ ") &* -&/&.% ..,+-/ /0- (&. /&+* !

") ("3 "*/+* '*"3 +((+2 3 (!"-.%+/ &-)&*$% ) "!#+-! "2 ./(" (+0$% %"##&"(! +(1"-% ),/+*

(

"

$

@ = = 3'I D ' ="I D 'I G =I 3 A/# E#D '> > ,#= &< "%= > Q(D"= "> ( > (%D = "> ?I =# =I N4 %='> ? "= > > =I I " K =!= > #= > ? %> ":= D ? 3 A/# = = "=9%= > K1' ;

% #

%!

"! # #

&#

"

! % % . !& ) ) !& & % !& $$ - ! % ' $& $$ & ) %# !' # $%& %$ + #% % $(% #

"

) #! "

(0 0$/3("$0 %./ -#( -6 -( $-5 '(2! ( "'$-&$-

.-1 "1 (00 3)( 1$+

#I =I D' =I " PN != = 6 N ="> > =I > D %> N /(> =I = N" 7! I2=#! G (%=#G 'I =$ = "=*!3 = 3 A/# E# ' ; %=" %=" #DN D HN " B "= ( > D% E G > ? #= =%= + " D& # " G M = %N N L N L #

'> > = ? "= = 1 > %> #= > 0!5 "> ( > F G ? "= D ? "= > D % ? +!=! D +! G "=*! = 3 = D ? "= D +!=! !GL (G G = %= #= G ? "= > 3 = ? "= > > D;= "> ":= D D % ? = D =" '" =" ?I %# ? "= D ? "= > = N( G > D;= "%= ?I #= D D /#D >! D F 3 A/# = D = "=9%= > K1D' ; D '= > ; K1D' = D = D =%= #I =%= '> > ,#= CJ ' ! =I &< ":= > Q "> ( >

#

!

& "%

%*

$ "

!&#$ $ #!

-./

/*

/

)$

! ),

.,%./# . # .-#.-

, (+ 0 +$0 0 ,1/ 3$+ ". 2*

(/ -

./

./ ,-(*!' (

444 0 ,1/ 3$+ ".,


ધિટન

2

Gujarat Samachar - Saturday 28th August 2010

રક્ષાબંિનના ધિવસે િ વડા પ્રિાનને ઘરે કેશ ફોર ક્રેશઃ જાણીબુઝીને કાર અથડાવી પારણું બંિાયુંઃ પુત્રીના િન્મથી હષોોલ્લાસ વીમો પકાવવાનું ષડયંત્ર ઝડપાયું લંડનઃ વડાપ્રધાન ડેવવડ કેમરનના ઘરે મંગળવારે રિાબંધનના વિવસે જ પારણું બંધાયું છે. વડા પ્રધાનના હોદ્દે વબરાજમાન હોય ત્યારે વપતા બનવાનું સૌભાગ્ય મેળવનાર કેમરન વિટનના ઈવતહાસમાં બીજા વડા પ્રધાન છે. વડા પ્રધાનના પત્ની સામંથાએ વસઝેવરયન દ્વારા ભરબપોરે (૧૧-૦૦ જીએમટી) પુત્રીને જન્મ આપ્યો. આમ કેમરનના પુત્રને રાખી બાંધનારી બીજી બેન મળી ગઈ છે. જન્મ સમયે નવજાત બાળકીનું વજન છ પાઉન્ડ અને એક ઔંસ (૨.૭ કકલો) નોંધાયું હતું.

કેમરન દંપતીની ૨૨ ઓગસ્ટે લેવાયેલી તસવીર

કેમરને પુત્રીજન્મની વધામણી ખાતા જણાવ્યું કે તેઓ િવિણ-પશ્ચિમ ઈંગ્લેન્ડમાં કોનનવોલ ખાતે રજાઓ માણી રહ્યા હતા ત્યારે પુત્રીનો જન્મ

વહેલો થયો એ જરાક સુખિ આંિકો હતો. માિનમાં ૩૯ વષનની સામંથા ગભનવતી થયાનું જાહેર થયું ત્યારે બાળક સપ્ટેમ્બરમાં જન્મશે એમ મનાતું હતું. તેમણે નવજાત પુત્રીને ‘માની ન શકાય તેવી સુંિર છોકરી’ ગણાવી પોતે ઉત્તેવજત થઈ ગયાનું જણાવ્યું હતું. ૪૩ વષષીય કેમરનના પવરવારમાં છ વષનની નાન્સી અને િાર વષનનો પુત્ર આથનર છે. તેમને પ્રથમ સંતાન ઈવાન સેવરિલ પાલ્સી અને એવપલેપ્સીથી પીવડત હતો અને ગત વષષે છ વષનની વયે ફેિુઆરીમાં તેનું અવસાન થયું હતું.

પોલીસ અધિકારી સામેનો કેસ લૂલો કરી નાખનારા પેથોલોધિસ્ટ સામે શંકાની સોય ટો મ લી ન્ સ ન ના મૃતિેહનું પરીિણ કયાનના એક વષન પછી ડો. ફ્રેડી પટેલે મૃત્યુના કારણો બિલી નાખ્યા હતા. શલિો બિલાયા ડો. ફ્રેડી પટેલ પછી ક્રાઉન પ્રોવસસયુશન સવવનસને લાગ્યું કે ૪૭ વષનના ટોમલીન્સનનું મૃત્યુ ઈન્ટરનલ શ્લલવડંગથી થયાનું પૂરવાર કરવું અઘરું છે, અને તેના પવરણામે પોલીસ અવધકારી સાયમન હાવૂનડ સામેનો કેસ પડતો મૂકાયો હતો.

પેથોલોવજપટ મૂળ ઝાંવબયાના મુશ્પલમ પટેલ ડો. મોહમ્મિ સઈિ સુલેમા પટેલ ઉફફે ફ્રેડી પટેલની વધુ પૂછપરછ થઈ રહી છે. ઈઆન

લંડનઃ ૨૦૦૯માં જી-૨૦ની બેઠક મળી એ વખતે થયેલી ઝપાઝપીમાં માયાન ગયેલ છાપાના વવતરક એવી વ્યવિના શરીરનું પોપટમોટડમ થયા પછી એ વરપોટડમાં શલિો બિલી નાખનાર

('%&./) ' &)#" #(&'

2 " 2 2

+) /*'-' ,##!#

2 2 2

+('" 1-

/ ' ',+ '

2 2

*'%&.*'%&.*'%&.-

" ( $ & " #

# (-+ +$$#, 0'- - $+, #0#,1 !+/*.,1 # (-+ ,, *%# !,/'-#- &+*#1 )++*- +$$#, /-'*#-- ., 0#( *" ,, *%# (( 1+/, . '(+, ) "# &+('" 1- '* *"'

"

((

માંચેસ્ટરઃ હોશ્પપટલની એપોઇન્ટમેન્ટ આપીને ઘરે પોતાની કારમાં પાછા ફરતે પેન્શનર િંપતી એલ્મા અને એવરક ગેલેન્ડસન માટે િુઃ પવપ્ન પુરવાર થઈ હતી, પરંતુ એ ઘટનાક્રમની વચ્ચે વિટનમાં મોટામાં મોટું ઇન્પયુરન્સ કૌભાંડ બહાર આવ્યું હતું. માન્િેપટરમાં ટ્રેફડડ સેન્ટર શોવપંગ કોમ્પલેસસ નજીકના રાઉન્ડએબાઉટ આ િંપતીની વનશાન માઇક્રા કાર પહોંિી ત્યારે એક લેસસસ કાર અથડાઈ હતી. લેસસસ કારના ડ્રાઇવરે અકપમાત માટે એવરકને જવાબિાર ગણાવ્યા હતા. એ પછી તેણે પોલીસને ફોન કરી એવરક સામે વંશીય દ્વેષભાવ િાખવ્યાનો આિેપ કયોન હતો. પોલીસે ૮૨ વષષીય એલ્મા અને ૮૩ વષષીય એવરકની ‘અન્ડર કોશન’ હેઠળ પૂછપરછ કરી હતી. િંપતીને આથી ઘણો આઘાત લાગ્યો હતો. શરૂઆતમાં પેન્શનર િંપતીને અને પોલીસને પણ અણસાર સુદ્ધાં આવ્યો નહોતો. આ અસસમાત ઇન્પયુરન્સ કંપનીઓને હજારો પાઉન્ડનો િૂનો િોપડનારા ગવઠયો દ્વારા સુવનયોવજત હતો. વંશવાિનો આિેપ ખરેખર તો અસસમાતની કહેવાથી ઘટનાથી પોલીસનું ધ્યાન હટાવવાનું હતું. માન્િેપટરનો આ વવપતાર ‘ક્રેશ ફોર કેશ’ માટે કુખ્યાત છે.

$! " &

% ' ) "

&

પેન્શનસસ ગેલેન્ડર દંપતી

ફ્રોડ લયુરો ઇન્પયુર ન્સ (આઇએફબી) દ્વારા પ્રવસદ્ધ કરાયેલા આંકડા સૂિવે છે કે સુવનયોવજત અકપમાતોની શ્રેમીમાં આ વવપતાર િોથા ક્રમે છે. ગવઠયાટોળી ઇરાિાપૂવનક પોતાની ગાડીને િેક મારીને વનિોનષ ડ્રાઇવરોને પાછળથી અથડાવવા મજબૂર કરે છે. એ પછી તેઓ અન્ય ડ્રાઇવર અને ઇન્પયુરન્સ સામે જાતજાતના િાવા માંડે છે. બવમિંગહામ અને લંડનના અમુક વવપતારોમાં પણ આવું ષડયંત્ર િાલે છે. ગેલેન્ડસનના કાર અકપમાતની ઘટના ઓસટોબર ૨૦૦૭માં બની હતી, પરંતુ િાલુ માસમાં અકપમાત સજનનાર ગેંગના નેતાઓને છે તરવપંડીના કાવતરા અંગે િોવષત ઠરાવાયા ત્યારે તેમને ન્યાય મળ્યાની લાગણી થઈ હતી. બહાર આવેલી વવગતો મુજબ બનનલી, લેંકેશાયરના ૩૩

વષષીય વરઝવાન અને રેહાન જાવેિ નામના ભાઇઓ નોથન વેપટ ક્લેમ્સ સેન્ટર નામે એશ્સસડન્ટ મેનેજમેન્ટ કંપનીનું સંિાલન કરતા હતા. કાયિેસરના િાવાઓની પતાવટ કરવા ઉપરાંત આ બન્ને ભાઈઓ છેતરવપંડીનું સામ્રાજ્ય પણ િલાવતા હતા. તેમણે ડ્રાઇવરોની ટીમ ભાડે રાખી હતી કહેવાય છે કે તેઓ ૭૦૦ જેટલા શંકાપપિ અકપમાતના બનાવો સાથે સંકળાયેલા છે. િરેક કેસમાં સરેરાશ પાઉન્ડ ૧૭,૦૦૦નો િાવો રજૂ કરાતો હતો. કાર માવલક તરીકે રજૂ કરીને ડ્રાઇવરોને અકપમાતિીઠ પાઉન્ડ ૫૦૦ િૂકવતા હતા. ગેલેન્ડસનની ગાડી સાથે અથડાવનાર અલિુલ્લા અહેમિ નામના ડ્રાઇવરને બે વષનની જેલ સજા ફટકારાઈ છે.' ( '

#"&* " *$ # "

' (

,

,

' )

' ( ' % *.! ' + ' ( ( - '

,& " %!" ( !& ' %() . ) &)"+* ) !,# ! '' " ( !"' (%$ +

( ',

' ." '

( ( ( ++

"

!

( ( - - .&% ( ,'!' '

 

"

!/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

#+20$+

#-- (02 4*' $'34 &'#-3

#-- (02 $'34 &'#-3 1+'%'3 0( $#))#)'

2'/4 42''4 0/&0/ !

'/&0/

'-

.#+- 3#-'3 '81-02#40523 %0 5, "052 !02-&7+&' 2#6'- )'/4   !

#-- (02 4*' $'34 &'#-3, " ' $($ ")( " (& * )* % & - ()$ ' ) ' "* ( * * +% '+ ( ,) . ' .

!

# -#' # -#' ' -( ( ( ( / ' ' ( )( + *( + ( ' -' - ( . $ "+ .! + + 
શિિન

Gujarat Samachar - Saturday 28th August 2010

ખોડદાદ સાલમુબારક પારસી બંધુઅો તા. ૨૪મી અોગસ્ટ, ૨૦૧૦ના રોજ સ્પીતામા જરથોસ્ત્રના જન્મ વદન પ્રસંગે ખોડદાદ નૂતન િષણ ઉજિી રહ્યા છે. આ પિણ પ્રસંગે સમગ્ર પારસી વબરાદરીને 'ગુજરાત સમાચાર - એવશયન િોઇસ' પવરિાર તરફથી હાવદણક શુભકામના.

બોલ્િનના મશહલા સંસદ સભ્ય પર વાહન ચલાવવાનો પ્રશતબંધ લંડનઃ કાર ચલાવતી વખતે મોબાઈલ ફોનનો ઉપયોગ કરવા બદલ બોલ્ટન સાઉથ ઈસ્ટના સંસદ સભ્ય યાસ્મીન કુરેશીને છ મહિના સુધી ડ્રાઈહવંગ કરવા પર પ્રહતબંધ મુકવામાં આવ્યો છે. લેબરના સંસદ સભ્યને પોલીસ દ્વારા ૧૦મી મેના રોજ હવગન રોડ પર અટકાવવામાં આવ્યા િતા. તેઓ બોલ્ટન મેજીસ્ટ્રેટ કોટટમાં સુનાવણી દરહમયાન િાજર પણ રહ્યા ન િતા. કુરેશીને ઈન્સ્યોરન્સ વગર ડ્રાઈહવંગ કરવા બદલ પણ દંડ ફટકારવામાં આવ્યો િતો. ઉપરાંત નવ પોઈન્ટ ધરાવતા કુરેશીને ૧,૨૫૦ પાઉન્ડ ઉપરનો દંડ ફંટકારવામાં આવ્યો િતો. ઉલ્લેખનીય છે કે ગત છઠ્ઠી મેના રોજ સંસદમાં ચૂંટાયેલા તેઓ બીજા એહશયન મહિલા સાંસદ છે, જેઓ ડેનના ભૂતપુવવ બેહરસ્ટર અને માનવ

અહધકારોના વકીલ છે. યાસ્મીન કુરેશીએ તેમના વકકલ મારફતે બેહરસ્ટર સમક્ષ માફી માગી િતી અને જણાવ્યું િતું કે િવે તેમને ટેક્સી તથા જાિેર પહરવિન સેવાનો

શિશિિ શવદ્યાથથીઓ ભારતની મુલાકાતે નવી શિલ્હી-લંડનઃ ઉદ્યોગસાહવસક વિવટશ યુિાનો તેમના િેકેશનનો ઉપયોગ િૈવિકરણની અસર અંગે પ્રાથવમક માવહતી મેળિિા કરી રહ્યા છે. આિા ૩૦ વિવટશ વિદ્યાથથીઓ અગ્રણી મલ્ટટનેશનલ કંપનીઓમાં ભારતીય વબઝનેસની પ્રવિયાનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે અને ભારતીય સંસ્કૃવતની મૂળભૂત માવહતી પણ મેળિી રહ્યા છે. તેઓ ભારતીય પવરિારો અને શાળાના શૈક્ષવણક િાતાિરણથી માવહતગાર થઇ રહ્યા છે. િડા પ્રધાન ડેવિડ કેમરનના ગ્લોબલ ફેલોવશપ પ્રોગ્રામ હેઠળ હાઇસ્કૂલના વિદ્યાથથીઓ, નિા સ્નાતકો અને યુિા પ્રવતવનવધઓ મળીને કુલ ૩૦ વિવટશ યુિાન ભારત, ચીન અને િાવઝલમાં ઊભરી રહેલા

અથણશાસ્ત્રના પવરિતણનની ઝડપ અને પવરણામોને સમજિા માટે છ સપ્તાહની રજાનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. વદટહી, મુંબઇ અને બેંગલોર ખાતે આિો અભ્યાસ કરી રહેલા આ વિવટશ વિદ્યાથથીઓ તાજેતરમાં ભારત પહોંચ્યા છે. છ સપ્તાહના આ કાયણિમમાં બે સપ્તાહ ભાષા અને સંસ્કૃવતને સમજિાનો કોસણ હોય છે. બીજા બે સપ્તાહમાં સ્થાવનક વશક્ષણ પદ્ધવત અંગે શૈક્ષવણક િાતાિરણ અને ભારતીય પાવરિાવરક જીિનનો અભ્યાસ કરિાનો હોય છે. અંવતમ બે સપ્તાહમાં િૈવિક કંપનીના મહેમાન બનિાનું હોય છે. જે દરવમયાન િૈવિકરણની અસર જાણિાની હોય છે અને ઊભરી રહેલા અથણશાસ્ત્ર પોતાનું યોગદાન કેિી રીતે આપિું તે સમજિાનું હોય છે.

3

શદવાળીના દીપ સાથે માનવતાના દીપ.... વાચક હમત્રો, ૩૧ અોગષ્ટ ૨૦૧૦ના 'ગુજરાત સમાચાર'માં અમે જણાવ્યા પ્રમાણે દીપોત્સવી હવશેષાંક માટે અમે અાપને હવનંહત કરી િતી કે, અાપણા સમાજના તન-મન-ધનથી હન:સ્વાથવ સેવા કરતા પરોપકારી ભાઇ-બિેનોના કાયવને હબરદાવવા છે. એ માટેની માહિહત મોકલી અાપવાની તારીખ અાપ સૌની માંગ ધયાનમાં રાખી ૩૧ અોગષ્ટ ૨૦૧૦ કરવામાં અાવી છે. અાપ અાવા સેવાભાવી, દાતા મિાનુભાવોને જાણતા િો તો અમને એમની સચોટ હવગત ૨૦૦ શબ્દોમાં સુવાચ્ય અક્ષરે, પાનની એક જ બાજુ લખી કાયાવલયમાં એમના ફોટા સાથે મોકલી અાપો અથવા ઇમેઇલ દ્વારા નીચે જણાવેલ સરનામે મોકલી અાપો: jyotsna.shah@abplgroup.com દાતા વ્યહિ પોતે પણ એમની માહિહત મોકલી શકે છે. સૌ લેખક-કહવ હમત્રો અાપની કલમની ધાર કરી લેખન કાયવના શ્રીગણેશ કરી દો. અાપની કૃહત અોગષ્ટ મહિનાના અંત સુધીમાં કાયાવલયમાં મળી જવી જોઇએ. નવહલકાની લંબાઇ ૬૫૦-૧૦૦૦ શબ્દોથી વધુ ન િોવી જોઇએ. અાપની કૃહત મૌહલક અને અગાઉ છપાઇ ગયેલ ન િોય એની કાળજી રાખવી. એક કોપી અાપની પાસે રાખી મૂકવા હવનંહત. શ્રી અને સરસ્વતીના સંગમ સમા હદવાળી ટાણે અાપના ધંધાની વૃધ્ધધ માટે અાપની જાિેરાત અમારા જાિેરાત હવભાગનો સંપકક સાધી બુક કરાવી દો.

શિરડીથી સાંઈબાબાની પાદુકા લંડન નહીં આવે યાસ્મીન િુરેિી

ઉપયોગ કરવામાં અગવડતા પડશે. તેમના વકકલ સ્લોએને જણાવ્યું િતું કે જ્યારે તેઓ હસલ્વર વોક્સિોલ એસ્ટ્રા કારમાં ડ્રાઈવીંગ કરી રહ્યા િતા ત્યારે એક પોલીસ અહધકારીએ તેમને અટકાવ્યા િતા.

ગુજરાત સમાચાર - એશિયન વોઇસ સૌથી વધુ કિફાયતી, સૌથી વધુ વાંચન

મુંબઈ/લંડનઃ વિદેશિાસી ભારતીય ભક્તોની માગણીને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રવસદ્ધ વશરડી યાત્રાધામમાંથી સાઈબાબાની પાદુકા લંડન લાિિાના વનણણય સામે સ્થાવનકોએ સખત વિરોધ નોંધાિતાં આખરે તે વનણણય સાઈબાબા સંસ્થાન ટ્રસ્ટે પાછો ખેંચિાની ફરજ પડી છે. લંડનમાં સેંકડો સાઈભક્તો છે અને તેઓ એક ખાસ સમારંભ યોજિાના છે, જે માટે સાઈબાબાની પાદુકા અહીં

£360* £349* £368*

લાિિા માટે આગ્રહ કરી રહ્યા છે. આિું કારણ આપીને સંસ્થાને પાદુકા લંડન લાિિાનો વનણણય

લઈ લીધો હતો. ૧૯ સપ્ટેમ્બરે પાદુકા લંડન લાિિાનો વનણણય લેિાયો હતો. જો કે આ િાત ધ્યાનમાં આિતાં જ સ્થાવનક લોકો ભડકી ઊઠ્યા હતા. તેમણે કોઈ પણ ભોગે પાદુકા વશરડીના ધામમાંથી બહાર નહીં લઈ જિા દેિાય એમ જણાવ્યું હતું.

£329* £396* £401*

આ વિરોધને પગલે સંસ્થાને નમતું જોખિું પડ્યું હતું અને સોમિારે પાદુકા નહીં લઈ જિાય એિી ખાતરી તેમણે સ્થાવનકોને આપિી પડી હતી. દરવમયાન સરકાર તરફથી પણ સંસ્થાનના વનણણયને અમાન્ય રાખિામાં આવ્યો હતો. લાખ્ખો સાંઇ ભક્તોની શ્રદ્ધા જેની સાથે સંકળયેલી છે તેનું ભગિાનને નામે વ્યિસાયીકરણ ન કરિું જોઈએ એિો વિચાર સરકાર તરફથી પણ રજુ થયો હતો.


4

નિટન

Gujarat Samachar - Saturday 28th August 2010

િહ્માકુમારીના વડાં દાદી જાનકી અગ્રણી ભારતીયો દ્વારા સડમાનનત

પ્રથમ તસવીરમાં દાદી જાનકી, જૈટમનીબહેન પટેલ અને ‘ગુજરાત સમાચાર’ - ‘એટશયન વોઇસ’ના પ્રકાશક-તંત્રી સી. બી. પટેલ. બીજી તસવીરમાં જૈટમનીબહેન પટેલ, જગદીશ ચંદર, દાદી જાનકી, અરજણભાઈ વેકરીયા તથા ટવજયભાઈ ગોયલ નજરે પડે છે.

લંડનઃ તાજેતરમાં યુકને ી ટૂકં ી મુલાકાતે આવેલા દાદી જાનકીના સડમાનરૂપે લંડનમાં ભારતીય સમુદાયના અગ્રણીઓ બ્રહ્માકુમારી ખાતે એકત્ર થયા હતા. ડેમમથટીફાઈંગ ઈન્ડડયા, ઈનક્રેમડબલ ઈન્ડડયા તથા ઈડડો યુરોમપયન મબઝનેસ ફોરમ દ્વારા આયોજીત આ કાયયક્રમમાં આશરે ૨૦૦ લોકો ઉપન્થથત રહ્યા હતા અને દાદી જાનકીના સેવાકીય કાયોય નું સડમાન કયુું હતુ.ં ઉલ્લેખનીય છે કે ઈનક્રેમડબલ ઈન્ડડયા દ્વારા તાજેતરમાં દાદી જાનકીને ‘ન્થપમરચ્યુઅલ પસયનામલટી ઓફ ધ યર’થી સડમામનત કરવામાં આવ્યા હતા.

મહડદુ ટુડન ે ા ચીફ ડાયરેક્ટર અરજણભાઈ વેકરીયાએ ‘દરેક વ્યમિ શા માટે ભારતને ચાહે છે?’ મુદ્દે દૃમિમવષયક રજૂઆત સાથે ભારતની સમૃદ્ધ સંથકૃમત તથા પરંપરા મવષે ઊંડાણ પૂવકય ની મામહતી આપી હતી. ઈડડો યુરોમપયન મબઝનેસ ફોરમ પન્ચચમ તથા ભારતના બંને ઉદ્યોગપમતઓ તથા રાજકીય નેતાઓને એક સાથે કેવી રીતે લાવે છે તે અંગે મવજયભાઇ ગોયલે મવથતૃત મામહતી આપી હતી. તેમણે એ બાબતે પણ ધ્યાન દોયુું હતું કે મબઝનેસ સાથે સંકળાયેલા લોકો ધામમયક જીવનને અનુસરે તો તેઓ સારો મબઝનેસ કરી શકે છે, તેમાં શંકાને કોઈ

• ભારતીય કંપની કોલ સેન્ટર માટે ટિટટશ કમમચારીઓની ભરતી કરશેઃ છેલ્લાં ઘણાં વષષોથી ટિટિશ કંપનીઓએ કથિમર સટવોસ કષલ સેડિર માિે ભારતમાં આઉિસષટસિંગ કયયિં છે. તેમની ક્ષમતાના વખાણ પણ થયા છે, પરંતય ઘણીવાર ગ્રાહકષ ફટરયાદ કરતાં હષય છે કે ફષનની બીજી તરફના વ્યટિ શયં બષલે છે તે સમજવયં અઘરું છે. જષ કે, હવે આ પ્રટિયામાં યય િનો આવ્યષ છે. ટિિનની કેિલીક મષિી કંપનીઓ માિે કષલ સેડિર ચલાવતી ભારતીય કંપનીએ ટમડલ્સબરષમાં ટિટિશ કમોચારીઓની ભરતી શરૂ કરી છે.

થથાન નથી. ટુમરઝમ ઓફ ઈન્ડડયા વતી જગદીશભાઈ ચંદરે ધામમયક પ્રવાસ ભારતથી કેવી રીતે શરૂ થાય છે તેની ઈનક્રેમડબલ ઈન્ડડયા મવષે પ્રાસંમગક મામહતી આપી હતી અને ભારતની મહાન ધામમયક પરંપરાને એક તંતથુ ી જાળવી રાખતો કોઈ સામાડય મસદ્ધાંત હોય તો તે પ્રેમ છે અને તેને સૌથી સુદં ર રીતે રજૂ કરતું કોઈ થમારક હોય તો તે તાજ મહેલ છે, તેમ તેમણે જણાવ્યું હતુ.ં દાદી જાનકીએ પણ ઉપન્થથત અગ્રણીઓને ભારતની ભવ્યતાની ઉમદા હૃદય સાથે યાદ અપાવી હતી. ભારત એક એવી મહાન ભવ્યતા ધરાવે છે કે જ્યાં દરેક

વ્યમિ માતા અને મમત્ર પ્રત્યે અપાર પ્રેમ ધરાવે છે. કૃષ્ણ ભગવાને ગીતામાં આપેલા સંદશ ે અંગે પણ તેમણે પોતાના મવચારો રજૂ કયાય હતા. બ્રમ્હાકુમારી બનતા હું આ બધુ કરી શકી છું તેમ તેમણે ઉમેયુું હતુ.ં એક ગુરુના અનુયાયી બનવું અથવા ગુરુ અનુયાયીઓનું સજયન કરે તેવું હું ક્યારેય ઈચ્છતી નથી. મારા જીવનનો હેતું શું છે અને મારે શું કરવું જોઈએ? આ પ્રશ્ન મેં ભગવાનને ન પુછ્યો હોય તેવો એક પણ મદવસ નથી. અલબત આ પ્રશ્નનો જવાબ પણ ભગવાને ગીતામાં આપ્યો છે. ભગવાન કહે છે મને યાદ કરો તમારા બધા પાપ ધોવાઈ જશે.

મયંબઇ સ્થથત ફથિટસષસો કંપની આગામી બે વષોમાં ૫૦૦ કરતા વધય કમોચારીઓની ભરતીની આશા રાખી રહી છે. આ માિે તે બાકકલે કષલ સેડિરને હથતગત કરવા માિે પણ વાિાઘાિષ કરી રહી છે અને તેણે બેડકને ખાતરી આપી છે કે તેઓ કામકાજને ભારત ખસેડશે નહીં. ફથિટસષસો કંપની કે જેના ક્લાયડિમાં વષડાફષન, િિટિશ િેટલકષમ અને ઓિુનષ સમાવેશ થાય છે તેની થથાપના બે દસકા પહેલાં ભારતમાં કામ આઉિસષસો કરવાના હેતયથી કરવામાં આવી હતી, પરંતય તેણે ટિિનમાં જ સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવાનષ ટનણોય કયષો છે.

સ્ટેટ બેડક ઓફ ઇન્ડડયાએ બચતકારોને વધુ નવકલ્પ આપ્યા લંડનઃ ભારતની સૌથી મષિી અને સૌથી જૂની બેડક- થિેિ બેડક ઓફ ઈસ્ડડયાએ ટિિનમાં વધય સાનયકળ ૂ , સરળ અને પારદશોક ખાતા માિે પષતાની કટિબિતાના ભાગરૂપે બચતકારષને થિેપ્ડ-રેિ બષડડની પાંચ વષોની મયદતની ખાસ યષજના રજૂ કરી છે. પાંચ વષોથી વધય મયદતના ટનધાો ટરત દર(ફફસથડ રેિ)ના બજારમાં આ નવી પાંચ વષોની થપેપ્ડ-રેિ બષડડની ઓફર શ્રેષ્ઠ દરષ ધરાવે છે. અલબત યયકમે ાં બચતકારષ તેમના નાણાંના રષકાણ પછી બે વષો બાદ કષઈ પણ પ્રકારના દંડ અથવા વ્યાજના નયકસાન વગર મેળવી તે પરત મેળવી શકે છે. થિેિ બેડક ઓફ ઈસ્ડડયા, યયકન ે ા ગ્રાહક સેવા બાબતષના વડા અટનલ અરષરાએ જણાવ્યયં હતયં કે અમારા ગ્રાહકષના

મંતવ્યષને પગલે આ પાંચ વષષીય થિેપ્ડ-રેિ બષડડ રજૂ કયાો છે. ગ્રાહકષ ઊંચા દર સાથે સંકળાયેલા ફફસથડ-રેડ બષડડને વધય પસંદ કરે છે. જષ કે પષતાની જરૂટરયાત પ્રમાણે ગ્રાહકષ તેમના નાણાંનષ ઉપયષગ કરી શકે તેવયં ઈછછતા હષય છે. અમે ઊંચા દર તથા ફ્લેસ્સસટબટલિી એમ બંનન ે ી ઓફર કરવા ઈસ્છછએ છીએ, યયકમે ાં બચતકારષ તેમની બચતને લઈ શ્રેષ્ઠ ડીલ કરે તેવષ અમારષ ઉદ્દેશ છે. આ બષડડ બચતકારષને તેમના નાણાં થાપણ તરીકે મયકવા અને શ્રેષ્ઠ દર મેળવવા ઓફર કરે છે. જષ કે ભટવષ્યમાં બેડક ઓફ ઈંગ્લેડડ બેઝ રેિમાં વધારષ કરે તષ સામાડય રીતે બચત દરષમાં વૃટિ થશે, જેને જષતા બચતકારષ તેમના નાણાં બે, ત્રણ અથવા ચાર વષો બાદ પરત મેળવી શકે છે.

• અનેક ડેન્ટીસ્ટે ૩૦૦,૦૦૦ પાઉન્ડ કરતાં વધુની કમાણી કરીઃ નવા કરાર હેઠળ ઇંગ્લેડડ અને વેલ્સના અનેક ડેડિીથિ ૩૦૦,૦૦૦ પાઉડડની કમાણી કરી રહ્યા હષવાનયં સત્તાવાર ટવગતષમાં બહાર આવ્યયં હતય.ં િેસસની ટવગતષ મૂજબ વષો ૨૦૦૮-૦૯માં ૪૧૦ ડેડિીથિે ૩૦૦,૦૦૦ પાઉડડથી વધયની કમાણી કરી હતી, જે અગાઉના વષોની સરખામણીમાં ૮ િકા વધય છે. એનએચએસ અને ખાનગીમાં કામ કરીને લગભગ ૭૦૦ ડેડિીથિે ૨૫૦,૦૦૦ પાઉડડની કમાણી કરી હતી, તેમ એનએચએસ ઇડફમમેશન સેડિર પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલી ટવગતષમાં જણાયયં હતય.ં સરકારી કમોચારીઓ અને ખાનગીક્ષેત્રના કામદારષ નષકરી ગયમાવી રહ્યા છે ત્યારે હેલ્થ પ્રષફેશનલ્સને અપાતા ઊંચા પગાર અંગે ટવવાદ ઊભષ થવાની શસયતા છે.

'#

2

%,

#+/%!#,

("#$%(%-# # /# -) #' %( (# 2 %, #+/%!# +)' 3

000 .&/%, #1*#+- !)'

# !

!

#

!

"

$

"D%1B(C < E2 +4C &/M >B1K. 5S+4B1 (B R 79&I:-1 QOPO

-0 3,(/3$ 1$*$"2(-, -% 5$##(,& #$"-0 2(-,1 2- 13(2 $4$07 2'$+$ "-*-30 127*$ 4(1(2 $+!*$7 0$$2(,& 0#1 2# $ 13..*7 2'$ %-**-5(,& %-0 ** 27.$1 -% . 027 ,# -"" 2(-,1 (02'# 71 $##(,& ,,(4$01 0($1 ,& &$+$,21 ,# + ,7 +-0$

"D%1B(C B,'C /BT.B6B $H +H 7K< GS( & B4C 1B!4B "D%1B(C 5C!4DK !F- %A1C $H B,+B -B3 J+H "D%1B(C 5C!4B %A1 /J 2J $ % & $ % ' $ . $- $ / $- ! ) ) ' % % / 6 $ $ 3 * % # ) , 7 $ 76 + "$6 $ 6 $ 4 % 13 / $ $ , ) ! ) ) 7/0 6 $ ) $ $ 5 % 12 & % <)3 + , $ 0 ' ( $ , + ), */M

(1.-1 !*$ .* 2$1 2 !*$ "-4$01 , .)(,1 "32*$07 ! ,,$01 ! **--,1 2 !*$ #$"-0 2(-,1 -0& ,8 0-**1 % 4-0 !-6$1 ,# 13& 0$# *+-,#1 .*31 +-0$ $ *1- 12-") 4$07 * 0&$ 4 0($27 -% &(%2 !-6$1 ,# &(%2 ! &1 (, #(%%$0$,2 1(8$1 %-0 $4$07 -"" 2(-,

$+!*$7

0$$2(,&

0#1 2#

(012 5 7 $+!*$7 2 #(3+ ,# 12 2$ $+!*$7 (##6 $* 6 + (* &# 5$+!*$7&0$$2(,&" 0#1 "-+

4*D S4"(

+H +B/ +L*B44B +C#H %'B4H2 ;0S@ J+J 7K, N 7B*J

?C 1B%H8=.B ,&I2 ?C/(C /*D-+H 2B1C0B

,

,

+ '' ) (!&#*

%#(+*

#' #'

" !(!

# #' %

) %+ * ' "

"

*#% "

% &

# " $ % +& $$ +

#' #' #' #'

$$!#


વિટન

Gujarat Samachar - Saturday 28th August 2010

5

વિંદુ યુિકોનાે સંઘ વશક્ષા િગગ સંપન્્ન

0-6 (:'6 42'6 .,8 5:+6 લેસ્ટરઃ વિન્દુ થવયંસેવક સંઘ (યુકે) અને વિન્દુ સેવવકા સવમતી (યુકે) દ્વારા આયોજીત વાવષયક રેવસડેન્શીયલ યુથ લીડરવશપ કોસયના ૧૦ વદવસીય સંઘ વશક્ષા વગય (એસએસવી)નો સમાપન કાયયક્રમ રવવવાર, ૮મી ઓગથટના રોજ યોજાયો િતો. આ ૩૬મો સંઘ વશક્ષા વગય િતો, જેમાં ૧૭૩ યુવકે ૩૦મી જુલાઈથી ૮મી ઓગથટ દરવમયાન લટ્ટરવથય કોલેજ ખાતે ભાગ લીધો િતો. યુકે, ડેનમાકક, જમયની તથા વસંગાપોરથી આવેલા યુવકોએ તેમાં ભાગ લીધો િતો. શાવરરીક, માનવસક/બૌવિક તેમ જ ધાવમયક બાબતોનું સમતુલન ધરાવતા આ થટ્રક્ચડડ કોષય મારફતે તેમા ભાગ લેનાર

યુવકો થવપ્રેરણાના નેતૃત્વ અંગેના પાઠ ભણ્યા િતા. આ કોષયને પ્રાથવમક, પ્રવેશ, પ્રવીણ અને પ્રબંધક એમ ચાર થતરમાં વિેંચવામાં આવ્યો િતો, જેમાં અનુભવી વશક્ષકો દ્વારા ટ્રેવનંગ આપવામાં આવી િતી. તેના અભ્યાસક્રમમાં ગેમ્સ, યોગ, માશયલ આટડસ, ધ્યાન, પ્રવચન, ચચાય, સેશન્સ, વકકશોપ, ભજનો તથા વરલેક્શન સેશન્સનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો િતો. વિન્દુ ગ્રંથો, વેવદક મેથ્સ, બેન્ડ (ઘોષ) વાવજંત્રો તથા ભજન ગીતો અંગેના ખાસ વગયનું આયોજન કરવામાં આવ્યું િતું. છેલ્લા વદવસના કાયયક્રમમાં ૬૫૦ કરતાં વધુ લોકો (માતા-વપતા, મિેમાનો સવિત)એ ભાગ લીધો

અબજોપવિ વપિાની દીકરીના લગ્ન ગરીબ માછીમાર સાથે િંડનઃ ખખડી ગયેિી અને ૮૦ વષા જૂની બોટથી અનત ભવ્ય નૌકા સુધી નજંદગીની સફરને નસીબ નસવાય કશું જ ન કહી શકાય. ગરીબ નિનટશ માછીમાર ગાય બાનગેટ અને મલ્ટી નબનિયોનર નપતાની દીકરી સારા નરસ્િેએ પરીઓના દેશમાં જ થતા હોય તેવા રોમાટસના અંતે તાજેતરમાં િગ્ન કરી િીધા છે. અબજોપનત વ્યનિની દીકરી સારા સાથે િગ્ન કયાા પછી બાનગેટ પત્નીને િઈ પોતાના વતન બંદર ડેવોન, ડાટટમાઉથ ગયો ત્યારે ૧૦૦ નમનિયન ડોિર છ ડેકની વૈભવી નૌકા નોધાન સ્ટાર િઈ ગયો હતો જેથી પનરવારજનો અને નમિોને તેના પર મનોરંજન અને સહેિ કરાવી શકાય. નોધના સ્ટાર નૌકા પર હેનિપેડની પણ સવિત છે. આ વૈભવી નૌકાનું નનમાાણ એક વષા કરતાં ઓછા સમય પહેિા થયું છે અને હાિ તે એ જ બંદર પર િાંગરેિી છે. જ્યાં બાનગેટ પોતાની ૮૦ વષા જૂની બોટમાં સહેિાણીઓને માછીમારી કરાવવા િઈ જતો હતો. નોધાન સ્ટાર નૌકા પર એંસી િોકોને આમંનિત કરાયા હતા. ગામઠી મકાનની શૈિીનું ઇન્ટટરીયર ધરાવતી નૌકાને

ચિાવવા માટે ૨૨ કમાચારીઓની જરૂર પડે છે. આઠ વષા પહેિાં બાનગેટ અને સારાની મુિાકાત થઈ હતી. સારાના અબજોપનત નપતાની અનેક વૈભવી નૌકાઓમાંની એક નૌકા પર મદદનીશ તરીકે બાનગેટને નોકરી મળી હતી, જ્યાં બન્ને મળ્યા હતા અને ગાઢ પ્રેમમાં પડ્યા હતા. સારાના ૬૨ વષાના કેનડે ીયન નપતા જ્હોન નરસ્િે નવશાળ ખાદ્યચીજોનું સામ્રાજ્ય ધરાવે છે અને ઉત્તર અમેનરકામાં સૌથી મોટો માછીમારી નૌકા કાફિાની માનિકી ધરાવે છે. સારાહ અને બાનગેટના િગ્ન ગયા જ સપ્તાહે નોવા સ્કોટીઆ ખાતે થયા હતા.

િતો. આ કાયયક્રમમાં ભાગ લેનારાઓને તેમનામાં રિેલી કૂશળતા અને જ્ઞાનને સંઘ વશક્ષા વગયમાં રજૂ કરવાની તક મળી િતી. ઓડડર ઓફ બાડડસ, ઓવેટ્સ એન્ડ ડ્રુઈડ્સના વડા ફફવલપ કેર-ગોમ મુખ્ય અવતવથ પદે ઉપસ્થથત રહ્યા િતા. આ કાયયક્રમથી તેમ જ એચએસએસ દ્વારા કરવામાં આવેલા કાયયથી ફફવલપ કેર-ગોમ ખુબ જ પ્રભાવવત થયા િતા. ફફવલપ કેર-ગોમે તેમના ટૂંકા પણ ખુબ મિત્ત્વના પ્રવચનમાં જણાવ્યું િતું કે યુવકોએ ખાસ કરીને આધુવનકતા-પરંપરા વચ્ચેની વચંતા સવિત તેમની સામેના પડકારો અંગે સારી તૈયારી કરવી પડશે.

દેશભરના કૂટણખાનાઓમાં ૧૨૦૦૦ વિદેશી મવિલા લંડનઃ આ સમાચાર વાંચતાં જ તમને આશ્ચયય થશે પણ દેશના કૂટણખાનાઓ વવદેશી મવિલા ‘સેક્સ ગુલામો’ થી ધમધમી રહ્યાં છે. કેટલાક લોકો વવદેશમાંથી લાચાર મવિલાઓનું પટાવીફોસલાવીને અપિરણ કરવામાં આવે છે પછી તેમને વેશ્યાવૃવિ કરવા ફરજ પાડવામાં આવે છે. વિટનમાં આશરે ૧૨૦૦૦ વવદેશી મવિલાઓને આ રીતે વેશ્યાવૃવિ ધંધામાં ધકેલવામાં આવી છે. વવદેશી મવિલા ‘સેક્સ ગુલામો’ ની િાલત અત્યંત દયનીય છે. તેમનું અપિરણ કરવામાં આવે છે. પછી તેમનાં પર બળાત્કાર ગુજારવામાં આવે છે અને ગેરકાયદે રીતે કેદ કરીને વેશ્યાવૃવિ કરવા ફરજ પડાય છે. તાજેતરમાં એસોવસએશન ઓફ ચીફ પોલીસ ઓફફસસસે િાથ ધરેલાે સવસે એવો વનદસેશ કરે છે કે ઈંગ્લેન્ડ અને વેલ્સમાં વવદેશથી અપિરણ કરાયેલી ૨૬૦૦ મવિલાઓને વેશ્યાવૃવત કરવા ફરજ પડાઈ રિી છે. જો કે તેમનું વવદેશથી અપિરણ કરાયું િોવાના અિેવાલને સંશોધકોનું સમથયન મળતું નથી. પોલીસ દ્વારા પ્રોજેક્ટ એક્યુમેન નામથી સતત બે વષય સુધી આ અભ્યાસ િાથ ધયોય િતો. જેનું તારણ એવો વનદસેશ કરે છે કે લંડનમાં ૯૬ ટકા વેશ્યાઓ વવદેશી છે.

• મકાન માલિકો વધુ મોગગેજ આપતા હોવાથી બેન્કોના નફામાં વધારોઃ મોગગેજ પરના નનધાાનરત દરોને કારણે મકાન માનિકો વાનષાક ૧,૭૦૦ પાઉટડ ચૂકવતાં હોવાથી બેટકો નવક્રમજનક નફો મેળવી રહી છે. નધરાણ કટોકટીના સમયે કરદાતાઓ પાસેથી નબનિયટસ પાઉટડ મેળવવા છતાં નધરાણકતાા વ્યાજના નીચા દરોનો િાભ ગ્રાહકોને અપવાનું નકારી રહ્યાં છે, તેમ નવગતોમાં બહાર આવ્યું હતું. બેટકોએ નીચા વ્યાજે થાપણો મેળવીને નફાના માર્ાનમાં તીવ્ર વધારો મેળવ્યો છે. બે વષા પહેિાં બેટકો પોતે નાણા ઉધાર િેતી હતી તેનો વ્યાજ દર અને ગ્રાહકોને નરમોગગેજે નાણા આપવાનો વ્યાજ દર વચ્ચેનો તફાવત ૧.૨૮ ટકા હતો. આજે તેના દર વધીને ૩.૨૯ ટકા થયો છે.

E*" F $E * K F 'F G3 N *O1# %+K %F? K !2# %P E E G K E$ K *"6 Y'C"EP 8K" F Y80* $E * $F M & E# K K Y%E E*" F K #G M E 8 " 5" E E*" F K Y % E (GA E*" F K K E Y*'E# F GP R +S K K E$ Y % E K 0# E*" F 9E0 K Z$"EP 0# E" +K & 'K E E E*" F F % E'K K E*" F Y % E E ; #"EP K K N E E E E F Y'CE* E7 E Z&''E "E L +P"K(E 8Y A K E*" F F G '@E K Z&'F $E 'E "E L Y % E K J *"E *E K +E "EP +E "F%E'F K E" $K K "E L Y % E !E$ "EP WV VVV K J N K N %F E Y' E (GA E*" F GP Y #E$ K K K E*" F E . E "E L K F F :KD L F K " "EP *%E+ K K %GP Y+P K J N K K" E E "E L +P"K(E #N,# '& $ "&F $+K K F M E$F $E K K F% E F (G/ E*" F 8.#K F !E' E F N *F"E F Y % E F F G '@E $E' E E*" F 'E 0# 9E0 F K" %EP F Z E N E PG Y": $'E F I$ $+F I L%E E E K I$ $'E "E L *PYBD E&[ $E K K E$ M I L%E N E"EP F 4 E U X EP[ I N L K K K K E$ K -#E$K N E $EP 'E"EP 'K K .#E$K E E T F Z# K K !E I N N F "E7 (GA Y % E E*" F $EP 'E F !E $K4 N$EP K'F G '@E $E' N +&'N $K("F K G N E# K F N E (K +P"K(E N E E $*N E"EP Y % E N *"E'K( $K K

Y % E K *$& E F $K $EP F ( E# K 0# N E F Y' Y$ (G/ E*" F ' E$K F *N " K ."*E $ E (N) GP

+N'E F K $" M Q F F("EP H K+ I'U F Y'Y' E $E' E .' E0# $F M *"E E I'U E#U $K K Y % E F $K0 "EP >EY* =E# $E * K'EP M (GA E*" F K *G $ 0#G<FY*#* +N% 6K K "E 5N'K' N' "EP "E7 K Y"Y "EP $EP F ( E# K'E 4 F1 E*" F $K*F F $E * 'E +N%6K G%E K 4'F F%F 0 %E " N *"E'K( E# K

2948/8 1:&3: $.9 <= 7&3: >)3*6 0641+8 %.6116; ?+: ; $ / )2,;)- #/ ) #4;) 1 4 4 1 &4 )/ # !3 1 #.7 4 !4 !/#/ ;#&/#!/7 &(68 1 /$1 & 1 #1)1 1 ;&(4 !/#1 /)4 1 )/7 %&/ !/7 1 1 4 4 4 +" $6 6 )/ 4 6 $/ '4# #&/ !/ 5 )7 #&/!/7 &'4 6 !4 < 1 ' 6 6 9: 0 $6 ; $ / '2* /)! 1 #/ ) /7 0 $6 ; $ / 1 /7 4 1 #4)1 1 ! # !6 $6 &/ 6 # ! ! " " / )# /!/ # $ 1 4 !6 $/&6


6

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 28th August 2010

લેસ્ટરનો પત્ર...

• શોભા જોશી

આધુનનક ટેક્નોલોજીથી બાળકોની નિંદગી બચાવશે નચલ્ડ્રસસ હાટટ સેસટર

તેમ જ ચમડલેસડ્સ ચવપતારના લોકોએ અત્યંત આિોશ વ્યક્ત કયોય છે તથા ગ્લેનફિલ્ડ હોસ્પિટલના આ ચવભાગને બિાવવા માટે ઝુંબેશ આદરી છે.

લેપટરની ગ્લેનફિલ્ડ હોસ્પિટલના ચિલ્ડ્રસસ હાટટ સેસટરમાં હવે એવા આધુચનક યંત્રનો ઉિયોગ કરાશે કે જેના દ્વારા હૃદયની બીમારીઓથી િીડાતા બાળકોની િચરસ્પથચત િર સતત નજર રખાશે, જેથી બાળકોની ચજંદગી બિાવી શકાય. આ મશીન દ્વારા ડોસટરોને તરત જ જાણ થશે કે બીમાર બાળકનું હૃદય કેવી રીતે કાયય કરી રહ્યું છે તેમ જ દદદીની દવાઓ કે પ્રવાહીની માત્રામાં વધઘટની કોઇ જરૂર છે કે નહીં. આ પ્રકારના હાટટ મોચનટરનો ઉિયોગ સમગ્ર દેશમાં િહેલી વખત ગ્લેનફિલ્ડ હોસ્પિટલમાં કરવામાં આવશે. આ િહેલાં ડોસટરો દદદીના લોહીની તિાસ દ્વારા નક્કી કરતા હતા કે દદદીનું હૃદય યોગ્ય રીતે કાયય કરી રહ્યું છે કે નહીં. આ ઉિરાંત તિાસના િચરણામો ચવશે િણ રાહ જોવી િડતી હતી અને તેમાં લાંબો સમય લાગતો હતો. હવે આ ૮૦૦૦ િાઉસડના મોચનટર દ્વારા આ કાયય એકદમ ઝડિી તેમ જ સિોટ બનશે. ગ્લેનફિલ્ડ હોસ્પિટલના ચિડીઆચિક ઇસટેસ્સસવ કેર કસસલ્ટસટ ડો. રઘુ રામૈયાના કહેવા મુજબ આ નવી મશીનનો ઉિયોગ એક એવી સારવાર માટે િણ કરાશે કે જે એકપિા કોિોયરીઅલ મેમ્બન ઓસ્સસજનેશન (ECMO) તરીકે ઓળખાય છે. આ દરચમયાન ડોસટરો દદદીના શરીરની બહારથી તેના લોહીમાં ઓસ્સસજન િંિ દ્વારા નાખે છે જેથી બાળકના કમજોર હૃદય તેમ જ િેિસાં િરથી દબાણ હટાવી શકાય. આ મશીન ચનકોલા ઓલોરેસશો નામની મચહલાએ અથાગ પ્રયત્નોથી એકઠા કરેલા નાણાંમાંથી ખરીદાયું છે. લેચમંગ્ટન પિાનાં રહેવાસી ચનકોલાનો િુત્ર જેક પિેલર જ્યારે માત્ર ત્રણ મચહનાનો હતો ત્યારે કોવેસિીના ડોસટરોએ તેને ગ્લેનફિલ્ડ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે મોકલ્યો હતો. અહીં જેકને અત્યંત ઉિમ કક્ષાની સારવાર અિાઇ હતી. ૨૦૦૧માં હૃદયની અત્યંત ગંભીર તકલીિોથી જેકનું મૃત્યુ થયું હતું. આ િછી ચનકોલાએ બાળકો માટેના આ હાટટ સેસટરની સહાયતા માટે નાણાં એકઠા કયાય હતા. આ હોસ્પિટલમાં સારવાર લેવા દેશના ચવચવધ ભાગોમાંથી બીમાર બાળકો આવે છે અને નવજીવન મેળવે છે. જોકે હાલ સમગ્ર દેશમાં એનએિએસ સેવાઓની થઈ રહેલી િેર તિાસણી દરચમયાન એવું મનાય છે કે દેશના ૧૧ હાટટ સેસટરોની સંખ્યા ઘટાડીને સાત કરી નંખાશે. આ સામે લેપટરવાસી

યુથ પ્રોિેક્ટ્સ માટે આનથિક સહાય આપતી નસટી કાઉન્સસલ

))) '! ( $%

ગીતા ભવન મંનદરમાં કલમની સોંપણી ‘વાચક રાજા’ના હાથમાં શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ વાહલા વાચક મિત્રો, પમિવતતન સંસાિનો ક્રિ છે અને અખબાિી જગતની વાત કિીએ તો િોજે િોજ નવી સવાિની જેિ પમિસ્થિતી બદલાતી હોય છે. સિયના વહેણ અને બદલાતી જતી િસ-રુમચ પ્રિાણે મનતનવા સિાચાિો મપિસી વાચકને િામહતી અને જ્ઞાનિી સમૃધ્ધ બનાવવાની નેિ સાિે 'ગુજિાત સિાચાિ' છેલ્લા ૩૭ વષતિી અહમનતશ આપની સેવા કિી િહ્યું છે. 'ગુજિાત સિાચાિ'ના કેટલાક વાચકોએ કિેલા અિુલ્ય સૂચનો બાદ આગાિી સપ્તાહોિાં વાચકોની લાગણી અને િાગણીને અનુલક્ષીને અિે મવમવધ મવભાગો અને કોલિો અંગે પમિવતતન લાવવા મવચાિી િહ્યા છીએ. આ તબક્કે અિે 'ગુજિાત સિાચાિ'ના સવવે વાચકોને નમ્ર મવનંતી કિીએ છીએ કે આપનું અખબાિ આપની પસંદગીનું બની િહે, આપને ગિતી વાચન સાિગ્રી પ્રાપ્ત િાય તે િાટે આપના સૂચનો અિને જરૂિિી જણાવશો. આગાિી સપ્તાહિી આ પાન ઉપિ લેથટિ અને બમિિંગહાિના સિાચાિો નવી જ િીતે નવા જ લેઆઉટ અને ડીઝાઇન હેઠળ પ્રકામશત કિવાિાં આવશે. આ તબક્કે વાચક મિત્રોને લેથટિના સિાચાિોનો લાભ આપવા બદલ અિે શ્રીિતી શોભાબેન જોશી અને બમિિંગહાિના સિાચાિોનો લાભ આપવા બદલ શ્રી સુભાષભાઇ પટેલનો આભાિ ટાયપલી ચવપતારમાં ૫૪૧-એ વ્યક્ત કિી ઋણથવીકાિ કિીએ છીએ.

હેસડસવથય ચવપતારમાં હીથિીલ્ડ રોડ િરનાં ગીતા ભવન મંચદરમાં શ્રાવણ માસ ચનચમિે િહેલી સપ્ટેમ્બરથી આઠમી સપ્ટેમ્બર સુધી શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાનયજ્ઞ યોજાયો છે. મુખ્ય િૂજારી આિાયય ધમયદિ વચશષ્ઠજી આ કથાનું શ્રવણ કરાવશે. ચનત્ય આરતી સાંજના છ વાગ્યે કથા દરચમયાન થશે. કથાનો સમય સાંજના ૬-૩૦થી ૮-૩૦નો છે. મહાપ્રસાદની વ્યવપથા છે. માચહતી માટે સંિકકઃ મંચદર ૦૧૨૧ ૫૫૪ ૪૧૨૦ - ૫૨૩ ૭૭૯૭

જે યુથ પ્રોજેસટ્સની નાણાંકીય સહાય સરકાર તરિથી બંધ કરાઇ છે તેને બિાવવા લેપટર ચસટી કાઉસ્સસલ તરિથી ૧૦૦,૦૦૦ િાઉસડની સહાયતા આિવાનું નક્કી કયુું છે, જેથી અધૂરી રહેલી યોજનાઓ િૂણય થઈ શકે. આમાં ઇમારતથી માંડીને તેમાં િાલતી ચવચવધ પ્રવૃચિઓ સતત િાલુ રાખવાની બાબતો સામેલ છે. આ યોજનાઓ લેપટર શહેરના યુવા વગયને માટે અત્યંત જરૂરી એવી આનંદપ્રમોદ, રમતગમત તથા શૈક્ષચણક પ્રવૃચિઓ તેમ જ માગયદશયનની સુચવધા િૂરી િાડે છે. આમાં વણદીય લઘુમતી જાચતઓ માટેનો પ્રોજેસટ િણ સામેલ છે. યોજના અંતગયત ડેપ્યુટી લીડર કાઉસ્સસલ વાઇ ડેમપ્પટર તેમ જ એસસેસ ઇનક્લુઝન એસડ િાચટટચસિેશન ચવભાગના ઇસટરીમ ડાયરેસટર ડેચવઉડ થ્રસલ શહેરના ચવચવધ યુથ પ્રોજેસટોની મુલાકાત લેશે, જેની ભલામણ યંગ િીિલ્સ િેનલ દ્વારા કરાઇ છે.

આનંદ નમલન કેસદ્રનો સ્થાપના નદન ઉિવાશે

વોરવીક રોડ િર આવેલાં શ્રી ચહસદુ કમ્યુચનટી સેસટરમાં વૃદ્ધો માટે િાલતાં આનંદ ચમલન કેસદ્ર શરૂ થયાને ૨૦ વષય િૂરાં થઇ રહ્યા છે. આ ૨૦મી સંવત્સરીની ઉજવણી િોથી સપ્ટેમ્બરે, બિોરના બેથી સાંજના છ વાગ્યા સુધી યોજાઇ છે. બિોરના બે વાગ્યાથી સાંજના િાંિ વાગ્યા પ્રાથયના, ભજન અને કેસદ્ર ચવશેની માચહતી અિાશે. યમુનાજી લોટી ઉત્સવ બાદ કેક કિાશે. મહાપ્રસાદની િણ વ્યવપથા કરાઇ છે. સંિકકઃ નરેસદ્રભાઈ તન્ના - ૦૭૯ ૪૯૨૦ ૧૫૩૧

યુવા નહંસાને રોકવા નવા પગલાંઓ યુવાન લોકો દ્વારા શહેરમાં વધતા જતાં ગંભીર ગુનાઓ તેમ જ ચહંસાને ડામવા માટે લેપટર ચસટી કાઉસ્સસલના િેચડંગ પટાસડડટસ ઓફિસરોએ નવા િગલાં લીધા છે. જેના ભાગરૂિે ૧૫ વષયના છોકરાને દસ દુકાનોમાં છરી કે િાકુ લેવા માટે મોકલવામાં આવ્યો હતો. આમાંથી બે દુકાનોએ આ બાળકને ૧૮ વષયથી મોટી ઉંમરનો માની લઈને તેને આ તીક્ષ્ણ હચથયારો વેચ્યા હતા. આથી શહેરમાં નાની ઉંમરના બાળકોને િાકુ-છરીઓ વેિતા કોઈ િણ લોકો સામે હવે અત્યંત કડક િગલાં લેવાશે. ચિચમનલ જસ્પટસ એસટ-૧૯૮૮ મુજબ આવા વેિારીઓને ૫૦૦૦ િાઉસડ સુધીનો દંડ થઈ શકે છે. છરી-િાકુ અથવા અસય વપતુઓ બાળકોને વેિવા સામેના પ્રચતબંધ ચવશેની વધુ માચહતી ક સ ઝ્ યુ મ ર ડાયરે સ ટરને ' % & & ૦૮૪૫૪ ( + , & % & % % & ૦૪ ૦૫ ૦૬ ( %#& % ) % % નંબર ઉિર % ." % ) + િોન કરીને % % % ( % +. & મે ળ વી શકાશે. 0 % % ) ( $%

,

/

નમડલેસડ્સ ડાસસ ગ્રૂપનો ફાઈનલમાં પ્રવેશ બચમુંગહામના ચમડલેસડસ ડાસસ ગ્રૂિે આ વષષે રાષ્ટ્રીય ડાસસ હચરિાઈના સેચમ િાઈનલ રાઉસડમાં હની ડાસસ એકેડમી અને દેશીતારા.કોમને હરાવીને િાઈનલમાં પ્રવેશ કયોય છે. જો તેઓ િાઈનલમાં જીતશે તો તેમને બોચલવૂડ મૂવીમાં ડાસસ કરવાનો િાસસ મળશે. ચમડલેસડ્સ ડાસસ ગ્રૂિનાં હીના િાવડાનું કહેવું છે કે લંડનમાં O2 ઈસડીગોમાં આગામી ૧૨ સપ્ટેમ્બરે ગ્રાસડ િાઇનલ જીતીશું જ. લંડનની બહારનું એક માત્ર હીના ડાસસ ગ્રૂિ જ આ િાઈનલમાં પ્રવેશ્યું છે. ગ્રૂિમાં નવ જેટલી ડાસસરો છે. હીનાનું કહેવું છે કે અમને સિનામાં િણ ખ્યાલ નહોતો કે અમે િાઈનલમાં િહોંિી જઈશું. હીનાનું કહેવું છે કે તે શાહરુખ ખાન અને ચશલ્િા શેટ્ટીને િણ મળી િૂકી છે. હીના ડાસસ ગ્રૂિે વજીયન એટલાસ્સટકના ચરિાડટ િોસસનની લંિ િાટદીમાં િણ ડાસસ કયોય હતો. તેમ જ ૨૦૦૮માં ચિટન ગ્રેટ ટેલેસટમાં િણ ડાસસ કયોય હતો.

શ્રી રામમંનદરમાં શ્રી કૃષ્ણ િસમોત્સવની ઉિવણી બચમુંગહામના પિાકકચહલ ચવપતારમાં વોલિડટ રોડ ઉિર આવેલાં શ્રી રામ મંચદરમાં શ્રીકૃષ્ણ જસમોત્સવ બીજી સપ્ટેમ્બરે સાંજના છ વાગ્યાથી ૯૧૫ વાગ્યા સુધી ઉજવાશે. સંધ્યા આરતી સાંજના છ વાગ્યે થશે. ત્યારબાદ ભજન-કીતયન-ધૂન થશે. દાંચડયા-રાસ બાદ શ્રીકૃષ્ણ જસમોત્સવ અને ત્યારબાદ િરાળની િણ વ્યવપથા કરાઇ છે. સંિકકઃ ૦૧૨૧ ૭૭૩ ૫૭૩૫

%

+ ( %

&

' * % +

%& & % " '

સુભાષ પટેલ (07962 351 170) E-mail: shanak15@msn.com

બર્મિંગહામનો પત્ર...

( % &

&

-!

) $!+ !! *' )

&$*

' '' '( #

&

!$

+( (

%,

*) %.%*)%)#

!",%#!, .%*)

$!!$+ #

%) ' ( ) %$ % %#& $- % *# $)( + %$ &&" ) %$( $&

!

" ' ) ! " ' & ! ' +! % ! " (# " " $ (# ! ! $ $ ! * + , $- $

! !( ( % %% "! " $ " $ " ' ) '

"$ '$+ "$!&"! & $"+ "! "'& "$)"" $+%& &$ & $ *&"! ""& ! # & ') )% $ $ ! / ! . ! ' !( ' $ $ "$

$

( ' & "!

* ##

#

* (' $ )" #(' & % & # (# '' * &' ' $+ &' $ (($&# , %$#'$&' % ! & ( $#' ( ()($&, ! & ( $#' ! ' ( $# $ $ )" #(' &( , # -' !!' # &$ (

#

#

%%$ #(" #(' * !

"" *'- + $* " ( , ! " ! " $!+ !! " ! $" " #$( &,%) ! $)

"%

$ " !# & !

%

"

# " !" % !

!

!-%#) /++'2 )-. '' .%*) %).!) ) ! $*+""% !!-. /, ).!-% !).% ' $ ,( 2 /,#!,2

*. ' '%( .! *("*,. .$,*/#$*/. .$! 2! ,

!' 000 $)

1 %, *) * /&


તિટન

Gujarat Samachar - Saturday 28th August 2010

7

ધ તિન્દુ એક્સતિતરયન્સઃ ધમષ, આરોગ્ય અને જીવનશૈલી લુપ્ત થતી ભાષા-સંસ્કૃતતને ધ હિન્દુ એક્સહિહિયન્સે હિન્દુઓના જીવનના હવહવધ િાસાઓ અને આજના સમયમાં હિક્ષણ અને આચિણ કેવી િીતે સુસંગત છે, જે અગાઉથી ચાલ્યાં આવે છે, તેને ઉજાગિ કયાા છે. ‘ધ હિન્દુ એક્સહિહિયન્સ બુક’માં માહિતીના હવિાળ ભંડાિ અને ઉચ્ચ તતિના વાંચનનો સમાવેિ કિવામાં આવ્યો છે. ‘ધ હિન્દુ એક્સહિહિયન્સ બુક’ ધમા, આિોગ્ય અને જીવનિૈલીના કેટલાંક અવતિણનો નીચે ઉલ્લેખ કિવામાં આવ્યો છે. ધમમ વવભાગઃ સનાતન ધમાઃ તેનો સાચો અથા ....ધમા એક બળ છે જે સમગ્ર બ્રહ્માંડને હનભાવે છે. જ્યાં ધમા છે ત્યાં િાંહત અને સમાજ છે. આથી ધમાનો માગા માનવીને એકતા અને સંતોષની લાગણી આિે છે, જે આિણે ઇચ્છછએ છીએ તેનો િણ એક હિતસો છે. આ માગામાં આિણે આંતહિક િાંહત અને ચેતના ઇચ્છછએ છીએ, િિંતુ જ્યાં સુધી સમાજમાં અને દિેક લોકો વચ્ચે િાંહત અને એકતા નિીં િોય ત્યાં સુધી દિેક વ્યહિના મનની િાંહત િક્ય નથી. આથી જ્યાં ધમા નથી ત્યાં િાંહત નથી. વેદનો ઉદભવ અને અથમઃ માનવીએ તૈયાિ કિેલા ગ્રંથમાં વેદ સૌપ્રથમ િોવાનું

અનુસાિ માનવીની પ્રકૃહત કે બંધાિણ તેના જીવન દિહમયાન ક્યાિેય બદલાતું નથી. આ અસામાન્ય માળખું છે, જે આિણને િાિીહિક, માનહસક અને લાગણીઓને જોડે છે. તણાવ, વિંતા અને ઉદાસીનતા સામે લડવાની ટીપ્સઃ તણાવ યુિ જીવનિૈલીનું હનયમન તમે તવીકાિો કે તણાવ અનુભવી િહ્યાં છો- જે જંગનો ધ હિન્દુ એક્સહિહિયન્સની બાળ પ્રવૃહિનું એક દૃશ્ય અડધો ભાગ છે. માનવામાં આવે છે અને એ કિેવું આયુવવેદઃ તમાિા માટે યોગ્ય કઇ િહિચ્તથહતમાં તમે મુચકેલ છે કે વેદ ક્યાિે આિાિ નક્કી કિે છે. તણાવ િેઠળ આવો છો તેને ... આયુવવેદના હસદ્ધાંતો ઓળખો. તેને કાબુમાં લેવાના અચ્તતત્વમાં આવ્યો. પ્રાચીન હિન્દુઓએ ભાગ્યેજ તેમના અનુસાિ બ્રહ્માંડના િાંચ તત્ત્વો - પ્રયત્નો કિો. કઇ એવી િહિચ્તથહત ધમાના ઐહતિાહસક દતતાવેજો, આકાિ, વાયુ, અહિ, જળ અને છે જે તમને તણાવમાં લાવે છે? િુતતકાલયો અને િાજકીય જમીન દ્વાિા દિેક વ્યહિનું તમે જ્યાિે તણાવમાં આવો બાબતોને સાચવી છે. આથી આગવું વ્યહિત્વ કે બંધાિણ ત્યાિે િું અનુભવો છો? તેને વેદના સમયગાળા અંગે ઘડાય છે. આ િાંચ તત્વો ઓળખવાથી તમે યોગ્ય સમયે ચોક્કસિણે કિેવું અઘરું છે. આિણા િિીિમાં િિેલી ત્રણ િાંહત મેળવવાની યુહિનું ઇહતિાસકાિોના અંદાજો મૂજબ િાયાની ઊજાા કે દોષઃ વાત અમલીકિણ કિી િકિો. (૧૨૦૦ બીસીથી (વાયુ અને આકાિ), હિત્ત આનંદ મેળવવા-ખુિ િિેવા ૪૦૦૦બીસી)માં તે અચ્તતત્વમાં (અહિ અને જળ) અને કફ સમય કાઢો. િોતાના માટે િંમેિા આવ્યો િતો, િિંતુ તે િૈકી કોઇ (જમીન અને જળ) સાથે સમય ફાળવો. સંકળાયેલા િોય છે, જે ગભાાધાન આરોગ્ય અને જીવનશૈલી િણ ચોક્કસ નથી. ધમમના અન્ય કેટલાંક વવષયોનો સમયે હનણાાયક બને છે. માટેના અન્ય કેટલાંક મુદ્દાઃ િિંિિાગત દવાઓમાં તેને સમાવેશઃ હિન્દુત્વમાં આિોગ્ય માટે િૂવા અને િચ્ચચમના ધમા આનુવંહિક જૈહવક કોહડંગ તિીકે યોગ અને ઉિવાસનું મિત્ત્વ વચ્ચેનો તફાવત અને સામ્યતા ઓળખવામાં આવે છે. આયુવવેદ દિાાવવામાં આવ્યું છે. અને હવશ્વમાં ભાિતના હવચાિો, આ પુસ્તક ખરીદવા અમારી વેબસાઇટની મુલાકાત લો હવજ્ઞાન અને સંતકૃહતમાં પ્રદાન. ‘ધ હિન્દુ એક્સહિહિયન્સ બુક’ અંગે વધુ માહિતી અને કોિી આરોગ્ય અને જીવનશૈલી મેળવવા www.thehinduexperience.orgની મુલાકાત લો વવભાગઃ અથવા info@thehinduexperience.org િિ ઇમેઇલ કિો.

બચાવવાનો અંતતમ પ્રયાસ

લંડનઃ દેશિા જાણીતા સમાજશાટિી ટટીફિ લીઓિાડડ આજથી એક વષષ માટે ગ્રીિલેન્ડમાં એવા લોકોિી વચ્ચે રિેવા જશે જેમિી ભાષા, સંટકૃનત, રિેણીકરણી િવે લુપ્ત થવાિા આરે છે. ગ્રીિલેન્ડિી ઉત્તર-પસ્ચિમે વસતા લોકો અલગ ભાષા બોલે છે. આ ભાષા બોલિારા િવે માિ ૧૦૦૦િી આસપાસ જ રહ્યા છે એવું એક સવવેમાં જણાવ્યું છે. આ ભાષા બોલિારા જ્યાં વસે છે તે ગ્રીિલેન્ડિા ઉત્તરપસ્ચિમ ભાગિું વાતાવરણ બદલાતું રિે છે અિે રાજકીય પનરસ્ટથનત પણ અસ્ટથર રિે છે. આ બે બાહ્ય દબાણોિે કારણે

તેમિે દનિણમાં ટથળાંતર કરવાિી ફરજ પડે છે. આ સ્ટથનતમાં તેઓ િાલિા ટથળે વધુ ૧૦-૧૫ વષષ કાઢી શકે તેમ છે પરંતુ ટટીફિિે ડર છે કે એકવાર ટથળાંતર શરૂ થશે એ સાથે જ તેમિી સાથે જોડાયેલી ભાષા, સંટકૃનત, રીતનરવાજો, રિેણીકરણી વગેરે ક્રમશઃ દૂર થશે. આમ િ થાય તે માટે લીઓિાડેડ તેમિી વચ્ચે રિેવાિું િક્કી કયુું છે. એક વષષિા સિવાસ દરનમયાિ તેઓ તેમિી વચ્ચેિી વાતિીત અિે કથાવાતાષ કિેવાિી ઢબિું રેકોનડિંગ કરશે. આમ આ ભાષા નવશ્વમાંથી ગાયબ થશે પરંતુ તે ડીજીટલ ફોમષમાં જળવાઈ રિેશે.

૬૫ વષષથી વધુ ઉંમરે કાયષરત વ્યકકતની સંખ્યામાં વધારો નોંધાયો લંડનઃ નિવૃત પેન્શિરો તેમિા પાછલા જીવિમાં પોતાિી આવક વધારવા પ્રયાસ કરી રહ્યા છે અિે ૬૫ વષષથી વધુ ઉંમરિી કામ કરતી વ્યનિિી સંખ્યામાં અત્યાર સુધીમાં સૌથી વધુ વૃનિ જોવા મળી છે, તેમ તાજેતરમાં પ્રનસિ થયેલી આંકડાકીય માનિતીમાં જણાવાયું છે. છેલ્લા િણ મનિિાિા ગાળામાં ૬૫ વષષથી વધુ વયિા અનધક ૪૦,૦૦૦ લોકો કામમાં જોડાયા છે, આ સાથે તેમિી કુલ સંખ્યા ૮,૨૩,૦૦૦ થઈ છે.

િેશિલ ટટેનટસ્ટટક્સે વષષ ૧૯૯૨માં આ અંગેિી આંકડાકીય માનિતી મેળવવાિી શરૂઆત કરી ત્યારબાદિું આ સૌથી વધારે પ્રમાણ છે. અગાઉ નિમાનસક ધોરણે આ વય વગષમાં કામ મેળવતી વ્યનિિી સંખ્યા ૨૬,૦૦૦થી વધુ િ િતી અેટલે પ્રત્યેક ૧૨ વ્યકકત પૈકી એક વ્યનિ ૬૫ વષષથી વધુ ઉંમર ધરાવે છે. માનિતી દશાષવે છે કે સેંકડો પેન્શિરો તેમિી આવકમાં વધારો કરવા માટે ફરી કામ પર જોડાઈ રહ્યા છે.


8

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 28th August 2010

અનુપમ સમશનમાં સ્વાતંત્ર્ય સિનની શાનિાર ઉજવણી

અનુપમ દમશન, ડેન્હામ ખાતે ભારતના થવાતંત્ર્ય દિનની શાનિાર ઉજવણી થઇ હતી. જેમાં અનુપમ દમશનના પ્રણેતા પૂ. શ્રી જશભાઇ સાહેબ અને ભાગવત કથાકાર ભૂપેન્દ્રભાઇ પંડ્યાએ ભારતના રાષ્ટ્ર ધ્વજને

અને લોડડ ડોલર પોપટ તેમજ કાઉન્સીલર રોજર રીડે દિદટશ રાષ્ટ્ર ધ્વજ લહેરાવ્યો હતો. આ પ્રસંગે વલ્લભ દનદધ મંદિરના ચેરમેન શ્રી નરેન્દ્રભાઇ ઠકરાર, જલરામ મંદિરના પ્રમુખ રજનીભાઇ ખીરોયા, દહન્િુ અગ્રણી

શ્રી શૌનક ઋષી, સૌરાષ્ટ્ર યુદન.ના ગુજરાતી દવભાગના વડા શ્રી બળવંતભાઇ જાની સદહત ૭૦૦ અગ્રણીઅો ભિો ઉપસ્થથત રહ્યા હતા. આ પ્રસંગે માકકીમાં મફત મેદડકલ કેમ્પનું અયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

• બદમુંગહામના દહંિુ કોમ્યુદનટી સેન્ટર સ્થથત આનંિ દમલન કેન્દ્ર દ્વારા ભારતના થવાતંત્ર્ય દિનની શાનિાર ઉજવણી કેન્દ્રના વદડલો દ્વારા કરવામાં આવી હતી. ટેબલ પર ગાંધી બાપુ તથા જવાહરલાલ નેહરૂની તસવીરો રાખી હાથમાં તીરંગા લઇ િેશ ભદિના નારા લગાવી હોલમાંજ કુચ કાઢવામાં આવી હતી. • એકશન એઇડ ચેરીટીના ભારતમાંના પ્રોજેક્ટ 'ઇન્ડીઆ: અ સેફ હેવન ફોર થટ્રીટ દચલ્ડ્રન' માટે લંડનમાં ફ્રીડમ રનનું આયોજન ભારતના થવાતંત્ર્ય દિન પ્રસંગે કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં ભાગ લેનાર તમામ િોડવીરોએ ૫ કકમીનું અંતર પૂણષ કયુું હતું અને કુલ્લે £૬૦૦૦ એકત્રીત કયાષ હતા. આ પ્રસંગે ઉપસ્થથત મહેમાનોએ દચત્ર પ્રિશષન તેમજ પકોડા અને આલુ ટીક્કીનો લાભ લીધો હતો. એકત્રીત થયેલી રકમમાંથી ભારતના બાળકો માટે છત્ર, દશક્ષણ, તાદલમ અને અન્ય વ્યવથથા કરવામાં આવશે.

રેડસિજ એસશયન મંડળ દ્વારા સવશ્વ સિન્િુ પસરષિ, ઇલફડડના િોલમાં ભારતના સ્વાતંત્ર્ય સિનની શાનિાર ઉજવણી કરવામાં આવી િતી. આ પ્રસંગે સાંસ્કૃસતક કાયાક્રમો, ભોજનનો લાભ લેવામાં આવ્યો િતો.

*#-+/+ *#3)#7# 0/4 /45 9 +4 # 26#-+(+'& #/& '91'3+'/%'& 0-+%+503 8*0 41'%+#-+4'4 +/ 13+7#5' ..+)3#5+0/ #8 *#-+/+ $'-+'7'4 +/ 1307+&+/) # -')#4'37+%' 5*#5 +4 *0/'45 #/& 53#/41#3'/5 4*' $'-+'7'4 -/ !-- *(!- 0%.$ '%!). - .%-" .%*)

((%#, .%*) +! % '%-.) !,-*) *-- *'% %.*,*" ((%#, .%*) 0

) *""!, --%-. ) ! %) .$! "*''*0%)# ,! ! +'3 ; +)*-: 4,+--'& 803,'34 /53'13'/'634 /7'45034 045 56&: 03, +'3 ; '/'3#- +/+45'3 0( '-+)+0/ 103541'340/ /53# 0.1#/: 3#/4('3 +'3 ; 56&'/5 +4#4 '95'/4+0/ #11-+%#5+0/4 48+5%*+/)

" ! !

વોક્સ વેગન સસરોકો આર-કપ કાર સ્પધાા જીતતો આસિત્ય પટેલ

ચેન્નઇમાં વસતા ૨૨ વષષના આદિત્ય પટેલે જમષનીના નબષગગીંગમાં દવશ્વ િ વખ્યાત વોક્સ વેગન દસરોકો આર-કપ કાર થપધાષ જીતી લઇ ગુજરાત અને ભારતને ગૌરવ અપાવ્યું છે. તેને પોલેન્ડના મેકીક થટેનહોફ અને જમષનીના અોલફ મન્થેને હરાવ્યા હતા. આદિત્યએ જણાવ્યું હતું કે "આ કાર થપધાષ જીતીને તેને ખૂબજ ગવષની લાગણી થઇ રહી છે અને ભારત બહાર પહેલો દવજય હોવાથી અનેરા અનંિની અનુભૂતી થઇ રહી છે. ૨૨ વષષનો આદિત્ય મૂળ ગુજરાતનો છે પણ ચેન્નઇમાં વસે છે અને તેની કાર બાયો ડીઝલ ગેસથી ચાલે છે. ૧૪ લેપની આ રેસમાં ઘણાં દવદચત્ર કહી શકાય તેવા મનુવસષ આવે છે.

ભારતીય મસિલાઅોની ચેઇન-મંગલસુત્ર લુંટવાના બનાવોમાં વ્યાપક વધારો વેથટ લંડનમાં વસતી એદશયન અને ખાસ કરીને ભારતીય મદહલાઅોની સોનાની ચેઇન અને મંગલસુત્રની લુંટ કરતી ટોળકીએ છેલ્લા ૩ મદહનામાં આશરે ૯૦ મદહલાઅોને દનશાન બનાવતા પોલીસ ચોંકી ઉઠી છે. ચેઇન લુટં ના બનાવો પાછળ તાજેતરમાં વધેલી 'કેશ ફોર ગોલ્ડ'ની જાહેરખબર અને આકરી આદથષક મંિી જવાબિાર હોવાનું મનાય છે. પોલીસ ડીટેક્ટીવ્સ દ્વારા આ લુટં ારાઅોને જેર કરવા માટે દવશેષ અંડર કવર અોપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. મોટે ભાગે ભારતીય – ગુજરાતી મદહલાઅોને દનશાન બનાવનાર લુંટારાઅોએ વેમ્બલી સેન્ટ્રલ, ઇલીંગ રોડ અને હલ્સષડનના ચચષ રોડ પરના માકકેટ દવથતારમાં સોનાના મંગલસુત્ર અને ચેઇન લુટ્ય ં ા છે. લુંટનો ભોગ બનેલી મદહલાઅોમાં એક મદહલાની વય તો ૮૬ વષષની હોવાનું પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે. િેન્ટ પોલીસના સીનીયર ઇન્ટેલીજન્સ એનાલીથટ માકક પાકકક ન્સને જણાવ્યું હતું કે "પોલીસ માટે હાલને તબક્કે આ સૌથી મોટો મુદ્દો છે. સોનાના િાગીના લૂંટવાના બનાવો સામાન્યત: બનતા જ હોય છે પરંતુ જે રીતે હાલમાં લુટં ના બનાવોનો દસલદસલો વધ્યો છે તે દચંતાજનક અને અગાઉ ક્યારેય જોવા ન મળ્યો હોય તેવો છે. મોટેભાગે આવા લુંટારાઅો એકલિોકલ જઇ

/3.

રહેલી મદહલાઅોને દનશાન બનાવે છે અને ચાલતા કે થકૂટર-સાયકલ પર ફરાર થઇ જાય છે. લુંટારાઅો માટે સોનાના િાગીના વેચવાનું પણ આસાન હોય છે કેમ કે 'સોનાના બિલામાં રોકડ' અપતા િુકાનિારો માટે તે આસાન હોય છે. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ તાજેતરમાં 'કેશ ફોર ગોલ્ડ'ની વધી રહેલી જાહેર ખબરો અને આદથષ ક મં િી આવા લુટં ના બનાવો માટે જવાબિાર છે. 'કેશ ફોર ગોલ્ડ'નો વેપાર કરતી અમુક કંપનીઅો તો આવા િાગીનાઅો પોથટમાં થવીકારે છે અને તેના બિલામાં રોકડ રકમ મોકલી આપે છે. વેપારની આવી રીતરસમોને કારણે લુટં ારાઅો માટે લુટં લ ે ા િાગીના વેચવાનું અને રોકડ મેળવવાનું આસાન બની જાય છે.” પોલીસને મળેલા લુંટારાઅોના વણષન મુજબ લુટં ારા શ્યામ, થથાદનક ગોરા અને અમુક કેસમાં એદશયન વણષના હોવાનું જણાયું છે. પોલીસે આવા લુંટના બનાવોને રોકવા માટે પ્લેઇન ક્લોથ પોલીસ અોફીસરોનો ખડકલો કરી તપાસ આિરી હતી, પરંતુ હજુ સુધી કોઇ લુટં ારાને જેર કરી શકાયો નથી. આવી લુટં નો ભોગ બનનાર ગુજરાતી અને એદશયન મદહલાઅોમાં ડર પેસી જાય છે અને તેને કારણે તેઅો એકલા ઘરની બહાર નીકળતા ગભરાય છે. આમ વધુ સલાહભયુું એ છે કે સોનાની ચેઇન કે મંગલસુત્ર પહેરવાનું ટાળવું જોઇએ.

*2$.4-3

9 9 9 9

4/&1 : ; 1"3&% &-&1(8 2"5*-( &1,"- 6*-%.62 ''&1 &6 7$+42*5& '1.-3 %..12 /.1$)&2 -.6 5"*+"#+& *- %*''&1&-3 $.+.412 "-% %&2*(-2 .-2&15"3.1*&2 .' "-8 %&2*(- '4++8 #4*+3 3. 8.41 1&04*1&,&-3 &6 #*'.+% %..12 -.6 "5"*+"#+& 9 & 2/&$*"+*2& *- 1&/+"$*-( "-% 433&1*-(

-%2

!

.1 .41 5&18 2/&$*"+ .''&1 '1&& &23*,"3& "-% "%5*2& $"++ "+*-

.1 .-

.1

! !

2A4C

!

%A2C PNON-C 3A?A"

O OP :3IU*LU5J% K FD H "% H"#<$ 7/7 %@ ; B 7

/& , .%

' %#/ 41'#, #/& #44+45 +/ %) % /)& % , / (%' )

,!!

!'

0--')'

,!*'!

(%)/.! *)-/'. .%*) 0#&

#3308

*+4 (+3. +4 3')6-#5'& $: 5*' 0-+%+5034

+&&-'4'9 ')6-#5+0/ 65*03+5:

%7 < &H 37 = 7 9 18 7 J 7J 7 <5 /@ =5 #8 8 8 7#@ @ 9 A' ? H 6 H 7 7J 18#> "> 7 9+ <5 7 <5 2> &7 7 <5 'F4-C *A4C$I P ON ON 5C2C'H( 8C' 0A#C 9I6A+C &G & 0D# #4A6I P EC H "% H *&8 I % ">, ? <"8 7 7 08 ) ?/8 < 7! 7@ #9 H 7 7 % *&7 7 H/"< 8 %@ .7 97 - !? 74G 'F4-C *A4C$I OQ S ON OS T ON PN ON ON Q EG H "% G ( ?H BH @ %7 < 9@ 7H% #8 8 @ 7% ?" A' ? >%; 8 ) 7 : 7 8 7 <5 9 7 H 6 H 7 7J 74G 'F4-C *A4C$I K PR ON ON PR OO ON

7 97 7 7

7#8H"5 7 7 <5 < - !?

97 74G

= 7 7 @ ?/8 9 18 7 J 7 /@ 5 = 47 9 8

@

9 7

<

?"7 < - !?

8J.E)L 2AU9*C ,4A6*A @I74 1A6 0DB#J% *+A 6,D 2AU9*C 2A'H 8J.#M #4I -5C- %I4 !.4-A 'HU5/I- -J04 !.4 >D. (C=#A!;' !.5<,


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 28th August 2010

યુકેમાં મોટાભાગના જનસમાજ પરિવતસન માટે કાયસિત ઓસસફામ યુકમ ે ાં સમગ્ર જનસમુદાય ગરીબી નાબૂદી માટે વવવવધ માગસ દ્વારા સહકાર આપવા અને અવભયાન િલાવવામાં સવિય ભૂવમકા ભજવી શકે છે. પવરવતસન માટે વવવવધ સરકાર પર પગલા ભરવા દબાણ કરવુ,ં લોકભાગીદારી તથા તેની ધારી અસર કરી શકાય છે, જેમાં સારા કારણો માટે નાણાં પણ આપી શકાય છે. ભારત, પાકકપતાન તથા બાંગ્લાદેશ સાથે મજબૂત જોડાણ ધરાવતી ઓસસફામ યુકમે ાં એવશયન સમુદાયો સાથે ઘવનષ્ઠ રીતે સંકળાયેલી છે અને િસંશનીય કામગીરી કરે છે. શીબા હામાસ ઓસસફામના દવિણ એવશયન સમુદાય સાથે સંકળાયેલા મેનજ ે ર છે. ઓસસફામની કામગીરીથી વધુ માવહતગાર કરવા તેઓ યુકમે ાં દવિણ એવશયાના સમુદાયો સાથેના સંબધ ં ો વવકસાવવા માટે કાયસરત છે. તાજેતરમાં જ તેઓ ભારતથી પરત આવ્યા છે, જ્યાં તેઓ ગરીબી નાબૂદી તથા ઓસસફામની અસય કેટલીક મહત્ત્વની કામગીરી કરતા હતા. વવવવધ સમુદાયોને સાંભળવા અને તેમના અનુભવોમાંથી વશખવા તેમ જ ઓસસફામના અનુ ભવોને તેમની સમિ રજૂ કરવાની કામગીરી શીબા હામાસ કરે છે. ગરીબી વનવારણ માટે અસય લોકો સાથે કામ કરવાનો ઓસસફામ મુિાલેખ ધરાવે છે ત્યારે આ બાબત સંગઠનની

શીબા હામાા ભારતમાં એક શાળાની મુલાકાત દરવમયાન બે વિદ્યાવથાનીઓ સાથે નજરે પડે છે.

કામગીરીનો એક જરૂરી ભાગ છે. શીબાનો જસમ ભારતમાં કેરાલામાં થયો હતો અને જનસમાજની મદદમાં તેઓ હંમશ ે ા તત્પર રહે છે તેમ જ પવરવતસનને આગળ ધપાવે છે. તેમના શાળા જીવન દરવમયાન શીબાએ અત્યંત ઓછી આવક ધરાવતા ગરીબ પવરવારના બાળકો માટે શાળામાં વધુ બેઠકો માટે તેઓ હંમશ ે ા આગ્રહ કરતા હતા. તેમનું અવભયાન સફળ વનવડ્યું હતું અને શાળામાં હંમશ ે ાને માટે ગરીબ પવરવારના બાળકો માટે બેઠકો ફાળવવામાં આવી. ઓસસફામ માટે કામ કરવાની શરૂઆત કરી તે અગાઉ શીબા પયાસ વરણ, મવહલાઓના

મુદ્દા તથા માનવ અવધકારો જેવી ઘણી બધી બાબતો પર કામ કરતા હતા. તેમણે ગુજરાતના કચ્છ વવપતારમાં વષસ ૨૦૦૧માં આવેલા ભૂકપં વખતે પવયંસવે ક તરીકે પણ િસંશનીય કામગીરી બજાવી હતી. તેમનામાં રહેલા જુપસા તથા કામ કરવાની ધગશથી તેમણે જેસડર અને એજ્યુકશ ે નમાં વદર્હી ખાતેની ઈન્સડયન ઈસપટીટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજીમાંથી પીએિ.ડીની પદવી િાપ્ત કરી છે. તે સમયગાળા દરવમયાન તેમણે પયાસવરણના મુદ્દાઓ પર ધ્યાન કેન્સિત કરવા માટે યુવાનોના જૂથની રિના કરવામાં મદદ કરી હતી. તેમણે યુનાઇટેડ નેશસસ માટે વદર્હીની યમુના નદી પર પણ સંશોધનનું કામ કયુું હતુ.ં

ઈરમગ્રન્ટ મુદ્દે રવરવધ રવકસીત દેશોમાં આકરું વલણ

વિવટશ એરિેઝ અને કકંગકિશર એરલાઇન્સ િચ્ચે સમજૂતી

કરવાિું વચિ આપે છે. આશ્રય માંગિાર તરફ યુરોપમાં ખુબ જ ઉદાર િીનત ધરાવતું પ્વવડિ પણ હવે ખુબ જ ઓછી આવકાયવ િીનત વવીકારે છે. અત્યારે બે વલણ એકિાથે જોવા મળે છે. એ એક વાવતનવકતા છે કે વૈનિક જગતમાં િંદેશા વ્યવહાર અિે પનરવહિિી િારી િગવડ િાથે એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં જવું િહેલું બન્યું છે. બીજું, મંદીિા િમયમાં ઇનમગ્રેશિ વધુ નવવાદાવપદ મુદ્દો બિી શકે છે. જોકે, નવકિતા જતા ઓવટ્રેનલયા કે બેઠા થઈ રહેલા પ્વવડિિે આ વાત લાગુ પડતી િથી. રાજકીય ઉદાર મતવાદીઓ અિે શ્રનમકોિી મુક્ત હેરફેરથી લાભ પામતું વ્યાપારજગત ઈનમગ્રેશિ મુદ્દે લોકલાગણી િમક્ષ િ ઝૂકી જવા રાજકારણીઓિે અિુરોધ કરશે.

નિી વદર્હી-લંડનઃ વિવટશ એરવેઝ અને ભારતની કકંગકફશર એરલાઇસસ વચ્ચે આવતા મવહને કોડ શેવરંગ સમજૂતી થવાની શસયતા છે. જેથી બંને કંપનીઓના મુસાફરોને એક-બીજાના વવમાનોમાં મુસાફરીનો લાભ મળશે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર વિવટશ એરવેઝના સીઇઓ વવલી વાશની ભારતની મુલાકાત દરવમયાન સત્તાવાર જાહેરાત કરાય તેવી શસયતા છે. વાશ આગામી મવહનાની શરૂઆતમાં ભારતની મુલાકાતે જવાના છે. કોડ શેવરંગ હેઠળ એક વવમાન કંપની પોતાની સાથીદાર વવમાન કંપનીની વવમાની સેવાઓ માટે વટકકટ બુક કરાવી શકશે. જાણકારોના કહેવા અનુસાર બંને કંપનીઓએ કોડ શેવરંગની િવિયાને ને આખરી ઓપ આપવાનું કામ શરૂ કરી દીધું છે.

લંડનઃ રોમાનિયાથી આવેલા જીપ્સિ વિાહતીઓિે દેશમાંથી હાંકી કાઢવા ફ્રાંિિા રાષ્ટ્રપનત નિકોલિ િરકોઝીએ મંજૂરી આપી છે, જે આ િપ્તાહે શરૂ થશે. ઓવટ્રેનલયામાં પણ ચૂંટણી પ્રચારમાં ઈનમગ્રેશિ િૌથી મોટો મુદ્દો રહ્યા બાદ મતદાિ થઈ રહ્યું છે. અમેનરકામાં પણ વચગાળાિી ચૂંટણીઓમાં ઈનમગ્રેશિ એક મહત્વિો મુદ્દો બન્યો હતો. િમૃદ્ધ દેશોમાં અગાઉ ઉદાર ગણાતા રાજકીય િેતાઓ હવે ઈનમગ્રેશિ મુદ્દે આકરા થઇ રહ્યા છે. ઓવટ્રેનલયામાં લેબરિા વડા પ્રધાિ જુલીયા નગલાડેે દેશમાં આવતા કાયદેિરિા ઈનમગ્રન્ટિી િંખ્યામાં કાપ મુકવા અંગે વચિ આસયું છે. અહીં ઘરઆંગણે પોતાિી િામાનજક ઉદારતા અંગે ગવવ લેતા વડા પ્રધાિ ડેનવડ કેમરિ પણ ઈનમગ્રેશિિે મયાવનદત

નટખટ નસસ દદદીના પ્રેમમાં આંધળી બની લંડનઃ હાટડ અને ફેફસાના ટ્રાસસપ્લાસટ માટે હોન્પપટલમાં દાખલ થયેલા દદષી સાથે સેસસ માણવા બદલ એક નસસને સપપેસડ કરવામાં આવી છે. ફેફસાનાં રોગથી પીડાતો દદષી ટ્રાસસપ્લાસટ માટે ડોનરની રાહ જોતો હતો. ૨૯ વષસની નસસ રેબેકા બેવલસને એક બોયફ્રેસડ હોવા છતાં પોતાના વોડડમાંના આ દદષીને જોઈને તેના િેમમાં પડી હતી. નસસ પેશસટને નેબ્લુલાઇઝર અને ઓન્સસજન આપવા માટે વોડડમાં જતી હતી. જો કે દદષીએ એવો આિેપ કયોસ છે કે નસસ સાથે સેસસ કરવાથી મારી

તવબયત વધુ કથળી છે. બવમુંગહામ હાટડલેસર્સ હોન્પપટલના સત્તાવાળાઓએ નસસના પરાિમની જાણ થઈ ત્યારે તેમણે રેબેકાની નવસસગ એસડ મીડવાઇફરી કાઉન્સસલને ફવરયાદ કરી હતી. કાઉન્સસલે ગત ગુરુવારે રેબેકાને ૧૨ મવહના માટે સપપેસડ કરી હતી. અગાઉ નસસનું લફરું પકડાઈ જતાં વસવનયર પટાફે તેને બીજા વોડડમાં મૂકી દીધી હતી, પરંતુ નસમે દદષી સાથેનો તેનો સંબંધ િાલુ જ રાખ્યો હતો. રેબેકાએ દદષી સાથે ૨૦૦૮ના ફેિુઆરીથી મે સુધી સેસસ માણ્યું હતું.

વષસ ૨૦૦૨માં કામ માટે મુસાફરી દરવમયાન શીબાના ધ્યાન પર આવ્યું કે પાંિથી દસ વષસ વચ્ચેની વયના બાળકો શાળાએ જતા નથી. કેટલાક બાળકો સાથે વાતો કરતાં તેમને બાળકો માટે અંગ્રેજી તથા ગવણતના ટ્યૂશન શરૂ કરવાનો વનણસય કયોસ હતો. ત્યાર બાદ અસય લોકોની મદદથી ઉત્તર િદેશના ગ્રામીણ વવપતારમાં કસયા શાળા શરૂ કરી હતી. વષસ ૨૦૦૩માં શીબા યુકે આવ્યા હતાં અને વવકાસના િેત્રમાં કામગીરી કરતાં હતાં. પોતાના બહોળા અનુભવ અને કુશળતાનો ઉપયોગ કરીને તેઓ દવિણ એવશયાના સમુદાયો સાથે ભાગીદારી ઊભી કરવા વષસ ૨૦૦૭માં ઓસસફામમાં જોડાયાં હતાં. વિવટશ એવશયન વવમેસસ એસોવસએશન સાથે ઘવનષ્ઠતાથી કામ કરતાં યુકમે ાં તેઓ ઓસસફામને એવશયન સમુદાયથી વધુ નજીક લાવવામાં મદદરૂપ બસયાં. આ એસોવસએશન યુકમે ાં ગરીબી વનવારણ માટે લોકોને મદદ કરવા ઉત્સાહી છે અને ઓસસફામ માટે એસોવસએશનમાં ભંડોળ ઊભું કરવાની કામગીરી સાથે સંકળાયેલાં છે. આ ભાગીદારી વધુ આગળ ધપી રહી છે અને હવે એસોવસએશન ઓસસફામ શોપને જૂની સાડી તથા અસય બીનજરૂરી િીજવપતુઓ આપવા લોકો તરફ નજર કરી રહ્યું છે. મવહલાઓને

પવયંસવે ક તરીકે કામ જોડાવા એસોવસએશન તેમને િોત્સાહન આપે છે. વિવટશ એવશયન વવમેસસ એસોવસએશનના વડા હરવવસદર બિીએ જણાવ્યું હતું કે અમે ઓસસફામ સાથે કામ કરીએ છીએ, કારણ કે અમે એવું માનીએ છીએ કે ઓસસફામ ઘણી સારી િેવરટી કામગીરી બજાવી રહ્યું છે. અમારા માનવા િમાણે અમે જે ભંડોળનું દાન કરી રહ્યા છીએ તેનો વવવવધ મુશ્કેલીઓના ઉકેલ માટે ઉપયોગમાં લેવાશે. ઉર્લેખનીય છે કે હરવવસદરના પવત રણજીત બિી વષસ ૨૦૦૮માં એવશયન ઓફ ધ યર હતા. રણજીત વરસાયકલીંગનો વબઝનેસ ધરાવે છે અને ઓસસફામની દુકાનોમાં િીજવપતુઓનું વરસાયકલીંગ કરવામાં ઓસસફામને મદદ કરે છે. શીબાનો જુપસો અવડખમ છે અને લોકભાગીદારીની શવિ અંગે સારી સમજ પણ ધરાવે છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, મારું મુખ્ય કામ લોકોને એક સાથે લાવવાનું છે, જે સમાન મૂર્યો ધરાવતી વ્યવિઓમાં વ્યવિગત તથા સંપથાઓને પણ તે બાબતની ખાત્રી પૂરી પાડે છે, જેથી ગરીબી નાબૂદીમાં આપણને અવત મહત્ત્વની મદદ મળશે. ઓસસફામ તથા ભારત ખાતેના તેના િોજેસટ માટે વધુ માવહતી મેળવવા અથવા દાન કરવા સંપકક કરો ૦૩૦૦ ૨૦૦ ૧૨૪૨

9

તો ૨૦૧૩માં ઇંગ્લેન્ડમાં ટેસ્ટ વિકેટનો િર્ડડ કપ લંડનઃ વન-ડે અને ટ્વેસટી૨૦ના આજના ફટાફટ વિકેટના યુગમાં ટેપટ વિકેટના ભવવષ્ય અંગે વિંતા કરી રહેલા વિકેટિાહકો માટે આનંદના સમાિાર છે. ઇસટરનેશનલ વિકેટ કાઉન્સસલ (આઇસીસી) વનયવમત ધોરણે ટેપટ વિકેટના વર્ડડ કપનું આયોજન કરવા વવિારી રહી છે. જો બધું સમુંસૂતરું પાર પડયું તો ૨૦૧૩માં ટેપટ વિકેટનો સૌિથમ વર્ડડ કપ યોજવામાં આવશે. આ વર્ડડ કપના યજમાન તરીકે વિકેટના જસમદાતા ગણાતા ઇંગ્લેસડની દાવેદારી ખૂબ જ મજબૂત માનવામાં આવે છે. આઇસીસીના િવિા કોવલન વગબ્સને જણાવ્યું હતું કે ટેપટ વિકેટના વર્ડડ કપની ફોમમેટ કઇ રાખવી તે મુદ્દે આવતા મવહને કેપટાઉન ખાતે વિકેટ બોડડની બેઠકનું આયોજન કરાયું છે. હાલના તબક્કે આ િેન્પપયનવશપ ઇંગ્લેસડમાં યોજવાનો અને તેની ફાઇનલ મેિ વિકેટના મક્કા ગણાતા લોર્સસમાં રાખવા અંગે અમારો વવિાર છે. ટેપટ વિકેટની લોકવિયતામાં વધારો થાય તે માટે અમે આ િેન્પપયનવશપ શરૂ કરવા માગીએ છીએ. આ િેન્પપયનવશપ દર બે વષમે યોજાશે. ટેપટ રેન્સકંગમાં મોખરાની છ ટીમ જ ટેપટ વર્ડડ કપ માટે ક્વોવલફાઇ થાય તેવી સંભાવના છે. નોંધનીય છે કે ટેપટ રેન્સકંગમાં ભારત હાલ મોખરાના િમે છે.

સ્કોટલેન્ડમાં હુમલાનો ભોગ બનેલા પંજાબીનું મોત લંડનઃ ગયા મવહને હુમલાનો ભોગ બનેલા ભારતીયનું પાંિ અઠવાવડયા બાદ મોત થયું છે. મૂળ પંજાબના ૩૬ વષષીય નછાતરવસંહ બોલા પર પકોટલેસડમાં પાંિ તરુણુઓએ હુમલો કયોસ હતો. તેઓ રોયલ એલેસઝાસડ્રા હોન્પપટલમાં સારવાર હેઠળ હતા. પરંતુ હુમલામાં થયેલી ગંભીર ઈજાઓથી ગયા શુિવારે તેમનું મોત વનપજ્યું હતું. નછાતરવસંહ તેના વમત્રોને મળવા માટે પકોટલેસડ ગયા હતા. પાંિ તરુણોએ ર જૂલાઈએ

તેમના પર જીવલેણ હુમલો કરતા તેમના માથા અને શરીરના અસય ભાગો પર જોરદાર માર માયોસ હતો. ત્યારથી તે બેભાન અવપથામાં હતા. તેને સઘન સારવાર વવભાગામાં રાખવામાં આવ્યો હતો અને મશીનની મદદથી શ્વાસ લેવડાવવામાં આવતા હતા. અખબારી અહેવાલો અનુસાર તરુણો હવે પથાવનક કોટડમાં હાજર થઈ ગયા છે. તેમની પર નછાતરવસંહની હત્યા કરવાનો િયાસ કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે.

ભાિતીય મૂળની આઠ મરિલા ગોલ્ડ મેડલથી સન્મારનત લંડનઃ એક જૂની કહેવત છે ‘દરેક સફળ પુરુષ પાછળ એક મવહલાનો હાથ હોય છે’ ભારતના ૬૪મા પવતંત્ર વદવસ વનવમત્તે અહીં આયોજીત કાયસિમમાં પવતની સફળતામાં યોગદાન આપતી આઠ મવહલાને ગોર્ડ મેડલથી સસમાન કરવામાં આવ્યું હતું. આ મેડલ અત્રે ઈન્સડયન જીમખાનામાં આયોજીત રાત્રી ભોજન સમારંભમાં એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા. સસમાવનત મવહલાઓમાં લોડડ નવનીત ઢોળકકયાના પત્ની લેડી એન ધોળકકયા, લૂપબા ટ્રપટના પથાપક રાજ લૂપબાની પત્ની વીણા લૂપબા, ભારતીય મૂળના લેબર પિના સાંસદ વવરેસિ શમાસના

પત્ની વનમસલ કર્હાન, કાઉસસીલર રીના મથરાણ, જસવવંદર સંધૂ, પૈમી કાંગ અને કાઉસસીલર બલબીર કૌરનો સમાવેશ થાય છે. વિટનમાં ભારતીય દૂતાવાસમાં િધાન (સમસવય) આવસફ ઈિાવહમે જણાવ્યું હતું કે પવતંત્રતા િાપ્ત કયાસ બાદથી ધમસવનરપેિ દેશ તરીકે ભારતની િગવત પર અમને ગવસ છે. હાઉસ ઓફ લોડડસમાં વલબરલ ડેમોિેટ્સના ઉપનેતા લોડડ નવનીત ધોળકકયાએ મવહલાઓનું સસમાન કરવાના પગલાને આવકાયુું હતું. આ સસમાનથી અગ્રણીઓની પત્નીઓએ પણ ગવસની લાગણી અનુભવી હતી.

નછાતરવસંહના પવરવારના એક પવજને જણાવ્યું હતું કે નછાતરના પત્ની ભારતમાં છે અને તેમને આ સમાિારથી ખુબ આઘાત લાગ્યો છે. તેમને બે નાના બાળકો છે. તેણે ઉમેયુું હતું કે તે માત્ર થોડાક અઠવાવડયા માટે પકોટલેસડ આવ્યા હતા. નછાતરના સગા-સંબંધી ફોન દ્વારા તેમની પત્નીના સંપકકમાં છે એમ આ પવજને ઉમેયુું હતું. નછાતરના મોતના સમાિારથી લંડનમાં અને પંજાબમાં રહેતા તેના પવરજનોમાં ગમનો માહોલ છવાયો છે.

બીજા વિશ્વ યુદ્ધમાં ભાગ લેનાર વૃદ્ધની હત્યા લંડનઃ બીજા વવશ્વ યુદ્ધમાં ભાગ લેનારા ૯૦ વષષીય જ્યોફ્રી બેકોનની એક િોરે હત્યા કરી હતી. િોરે બેકોનનો બસ પાસ તથા ૪૦ પાઉસડની િોરી કરી હતી. દવિણ લંડનમાં તેઓ છ વષસની વયથી જ્યાં વસવાટ કરતા તે રહેઠાણમાં પાછલા દરવાજાથી આવેલા િોરે બેકોનને માથાના ભાગમાં િહાર કરતા તેઓ જમીન પર ઢળી પડ્યા હતા. પોલીસના જણાવ્યા િમાણે જમીન પર પડી ગયા બાદ તેમણે વોકીંગ પટીકથી એલામસ વગાડ્યું હતું. તેમને ઈજા થયાના ૧૧ સપ્તાહ બાદ આ મવહનાના િારંભમાં તેમનું અવસાન થયું હતું. પોલીસ આ હત્યાની તપાસ શરૂ કરી છે.


10

Gujarat Samachar - Saturday 28th August 2010

ભારતના સાંસદો જાણે આજના દલા તરવાડી ૩૦૦થી વધુ કરોડપવત ધરાવતી ભારતીય સં સ દના સભ્યોની ‘પગારહઠ’ સામે આખરે ભારત સરકારે ઝૂ ક વું પડ્યું. સોમવારે સમાચાર વહેતા થયા કે સરકારે દરેક એમપીને મવહને ` ૫૦,૦૦૦ના દરમાયા ઉપરાંત ઓફફસ અને કોન્થટીટ્યુન્સી એલાઉન્ટ પેટે વધારાના પાંચ-પાંચ હજાર મંજૂર કયાિ છે. સંસદસભ્યોને અત્યાર સુધી ` ૧૬,૦૦૦નું વેતન મળતું હતું. (અલબત્ત, અન્ય ભથ્થાં અને સવલતો જુદી). સંયુિ સંસદીય સવમવતએ તો એક ઝાટકે એ ` ૮૦,૦૦૦ કરવાની ભલામણ કરી હતી. શરૂઆતમાં ડો. મનમોહન વસંહના િધાનમંડળના સભ્ય અંવબકા સોની અને એકાદબે અન્ય િધાનોએ હાલના તબક્કે પગારવધારો આપવા સામે વવરોધ કયોિ હતો. પરંતુ સાંસદો આગળ સરકારનું કેટલું જોર? એટલે સરકારે ` ૫૦,૦૦૦નું વેતન ઠરાવ્યું, પણ એટલેથી સંતોષ નહીં માનતા લાલુ િસાદ યાદવ અને મુલાયમ વસંહ યાદવના પક્ષોના સંસદસભ્યોએ ગત સપ્તાહે સંસદની કાયિવાહી ખોરવી નાખી. સરકારે આખરે ` ૮૦,૦૦૦ નહીં તો ` ૬૦,૦૦૦માં સોદો પાર પાડ્યો. એવું નથી કે પગારવધારામાં કોંગ્રેસ અને ભાજપ જેવા મુખ્ય રાષ્ટ્રીય પક્ષોને રસ નહોતો. ભાજપના નેતા એલ.કે. અડવાણીએ માત્ર એટલી જ સલાહ આપી કે પક્ષના સાંસદો આ મુદ્દે સમાચારમાધ્યમો અથવા સંસદમાં જાહેર માગણી ન ઊઠાવે. ભૂતકાળમાં પણ બન્યું છે તેમ, નાના-મોટા રાજકીય પક્ષો અને છેક છેવાડાનો અવભગમ દશાિવતા સાંસદો જ્યારે પોતાના લાભની વાત આવે છે ત્યારે એકમત થઈ જાય છે! પોતાની હઠ પૂરી કરાવવામાં તેમને કોઈ શેહશરમ-સંકોચ પણ નડતા નથી. ભારતીય સાંસદોને િજાના િવતવનવધ તરીકે મળતા લાભ વવશે સમાચારમાધ્યમોમાં ચચાિ થઈ રહી છે. એક અહેવાલ િમાણે, એક યા બીજા િકારની સવલતો અને ભથ્થાં ગણવામાં આવે તો એક સંસદસભ્ય વષષે ` ૩૭ લાખનો પડે છે. (મવહને ` ૩૦૦,૦૦૦) વળી, પોતાના પદ અને વગનો ઉપયોગ કરી વધારાની કેટલી આવક સાંસદો રળતા હશે તે કોઈ જાણતું નથી, અથવા જાણવાનો કોઈ માગિ નથી. ‘િજાના સેવક’ તરીકે ચૂંટણીમાં ઊભા રહીને ચૂંટાતા લોકિવતવનવધઓને વેતન મળવું જોઈએ કે નહીં તે વો િશ્ન હં મે શ ઊઠતો રહ્યો છે .

મોટાભાગના લોકશાહી દેશો થવીકારે છે કે સંસદસભ્ય પોતાના વ્યવસાય કે ધંધા-રોજગારનો થોડોઘણો ભોગ આપીને પોતાની કામગીરી બજાવતા હોય ત્યારે તેમને આવથિક વળતર આપવું જોઈએ. સંસદીય ક્ષેત્રની વારંવાર મુલાકાત, વદલ્હી આવવા-જવાનો ખચિ, વનવાસ, સંદેશાવ્યવહાર અને ઓફફસ ખચિ પણ સાંસદોએ ભોગવવો પડતો હોય છે. ટૂંકમાં, સૈદ્ધાંવતક રીતે તેઓ એક યા બીજા થવરૂપનું વેતન મેળવવા હકદાર છે. પેચીદો સવાલ એ છે કે આવું વેતન કેટલું હોવું જોઈએ અને તે કોણ નક્કી કરે? તેમના વેતનમા વનયવમતપણે વધારો થતો રહે એ વવશે ઝાઝા મતમતાંતર નથી પણ ‘દલા તરવાડી’ની માફક સાંસદો ખુદ પોતાનો દરમાયો નક્કી કરે એ વધારે પડતું છે. વળી, તેમની કામગીરીને કઈ રીતે મૂલવવી એ પણ એક મોટો િશ્ન છે. વિટનમાં પણ સાંસદો સાચા-ખોટા બહાને તગડાં ભથ્થા મેળવતા હતા તેના વસલવસલાબંધ વવગતો ગત વષષે બહાર આવી હતી. એ વખતે પણ ખાથસો ઉહાપોહ થયો હતો, અને એને પગલે કેટલાય સાંસદોએ ચૂંટણી લડી નહોતી, અથવા પક્ષોએ ‘દાગી’ સાંસદોને પડતા મૂક્યા હતા. સાંસદોના ભથ્થા અંગે નીમાયેલી સર થોમસ લેગની પેનલે કેટલાક સાંસદોને ગેરકાયદે લીધેલી ભથ્થાંની રકમ જમા કરાવવા કહેવામાં આવ્યું હતું. ચાર સાંસદો સાથે વિવમનલ ચાવજિસ રજૂ કરવાની પણ જાહેરાત કરાઈ હતી, પણ મામલો એના તકકસંગત અંત સુધી હજુ પહોંચ્યો નથી. ભારત અને વિટનના ઉદાહરણો જોતાં જણાય છે કે સાંસદોના પગાર-ભથ્થાંના વનયમન માટે થવતંત્ર અને થવાયત્ત (independent and autonomous) સંથથા હોવી જોઈએ. ભારતને લાગે-વળગે છે ત્યાં સુધી સાંસદો પોતાના ‘વવશેષાવધકાર’ નક્કી કરવાનો હક્ક અન્ય કોઈને સોંપવા સંમત થાય એવું લાગતું નથી. ભારતના દરે ક રાજ્યોની વવધાનસભાઓ (ક્યાંક તો વવધાનપવરષદો પણ), પંચાયતો અને નગરપાવલકાઓમાં પણ હવે વે ત ન-સવલત વધારાની માગ ઊઠે તેવો ભય છે. વદલ્હી સરકાર પણ તેના વવધાનસભ્યોને ૩૦૦ ટકા વેતનવધારો આપવાની છે. સરકારી વતજોરી પરનો ભાર તો હજુ પોષાય, પણ ‘વવશેષાવધકાર’ના નામે તેઓ જે રક્ષણ મેળવે છે તે લોકશાહીના હાદિથી વબલકુલ વવપવરત છે. અનેક અપરાધોનો સામનો કરતી વ્યવિઓ પણ સંસદ કે વવધાનસભ્ય તરીકે ચૂંટાઈ આવતી હોય ત્યારે તેમની પાસેથી બંધારણીય ફરજોના પાલનની અપેક્ષા રાખવી વ્યથિ છે.

ગુજરાતિાં ફરી એકવાર યુદ્ધરેખા અંકાઈ ગઈ છે સતત ૨૦૦૨થી અજેય રહેલા મુખ્યિધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ભાજપ આગામી ઓક્ટોબરમાં ફરી એકવાર ચૂટં ણી જંગમાં કોંગ્રેસ સાથે ટકરાશે. વવધાનસભા ઉપરાંત પંચાયતો, પાવલકાઓની બબ્બે ચૂટં ણીઓમાં મોદીએ પોતાની લોકવિયતા વસદ્ધ કરી બતાવી છે. ગુજરાતમાં ૧૯૮૫ પછી કોંગ્રેસ ક્યારેય ચૂટં ણી જીતી શકી નથી. (૧૯૯૦માં ભાજપ અને જનતા દળ જીત્યા હતા. ચીમનભાઈ પાછળથી કોંગ્રેસમાં જોડાયા એટલે રાજ્યમાં કોંગ્રેસનું શાસન આવ્યુ.ં ત્યારપછી શંકરવસંહ વાઘેલાના બળવા બાદ ‘ટેકો’ આપવાનું બહુમાન કોંગ્રેસને જરૂર મળ્યું હતુ)ં . છેક ૧૯૯૫થી ભાજપ સામે કોંગ્રેસનો સતત પરાજ્ય થતો આવ્યો છે. ૨૦૦૨ના ગોધરા અને અનુગોધરા કાંડ પછી ધાવમિક લાગણી ભડકાવીને મોદી ચૂટં ણીઓ જીતતા આવ્યા છે, એવા આક્ષેપમાં સંપણ ૂ િ વજૂદ જણાતું નથી, તો પણ લઘુમતી ‘નામધારી’ ભાજપને ફળતા આવ્યા છે. ૨૦૦૭ની વવધાનસભાની ચૂટં ણીઓમાં કોંગ્રેસ પક્ષ સોવનયા ગાંધીના મુખે નીકળેલા ‘મોતના સોદાગર’ શબ્દયુગ્મનો નરેન્દ્ર મોદીએ ભરપૂર ફાયદો ઊઠાવ્યો. હાલમાં જે એન્કાઉન્ટર મુદ્દો ફરી હાવી થયો છે તે સોહરાબુદ્દદીન એ વખતે પણ મોદીને ફળ્યો હતો.

૨૦૧૦માં આવું પુનરાવતિન કરવા મોદી દેખીતી રીતે જ ઉત્સુક છે. સીબીઆઈના કહેવાતા દુરુપયોગ બાબતે ભાજપના નેતાઓ જે રીતે વવવાદ જગાવી રહ્યા છે, તે જોતાં તેમનો વ્યૂહ થપિ છે. ગુજરાતની વવકાસયાત્રા અને કલ્યાણકારી યોજનાઓ બાબતે મોદી અને ભાજપ વાજબી રીતે જ યશ લઈ શકે, પણ ગળચટ્ટા પદાથિ વવના મતદારોને વરઝવી ન શકાય તેવું ભાજપ અને તેના નેતાઓ ચોક્કસ જાણે છે. ‘અફઝલ ગુરૂ’, ‘કસાબ’ અને સોહરાબુદ્દદીન જેવા રાષ્ટ્રીય-િાદેવશક પાત્રોને એટલે જ ચૂટં ણી જંગના મુદ્દાઓ બનાવવાની અને એ રીતે પોતાને રાષ્ટ્રીયતાના રંગે રંગાયેલા પક્ષ તરીકે િથથાવપત કરવાની તેમને સારી ફાવટ છે. બીજી બાજુ, લાખ કોવશશ છતાં મોદીનો કવરશ્મા નાથવાનું કોંગ્રેસ માટે મુશ્કેલ રહ્યું છે. એ વબચારા સોહરાબુદ્દદીનનો ‘સ’ બોલતાં પણ ડરે છે, અને છતાં આવું આળ મોદીએ તેના પર વસફત અને સરળતાપૂવકિ મૂકી જાણ્યું છે. આઝાદી વદને એ એ પછીના વદવસોમાં કોંગ્રેસે મુખ્ય શહેરોમાં ‘સત્ય ઉજાગર’ સંમલ ે ન કયાિ. સરકારવવરોધી જુવાળ ઊભો કરવા કોંગ્રેસ પાસે કોઈ અસરકારક હવથયાર નથી. અવમત શાહ કેસની સચ્ચાઈ અને ભ્રિાચારના કેટલાક િકરણો કોંગ્રેસ ઊઠાવે છે, પણ એ તેમને યારી આપશે કે કેમ તે એક િશ્ન છે.

તિારી વાત.... મૃત્યુ પછીનું આશ્વાસન આપણે અંગ્રેજોના દેશમાં રહીએ છીએ જ્યાં મવહલાઓને દરેક બાબતમાં સમાન હક્ક છે. આપણી બહેનોનું થમશાનમાં જવાનું ચાલુ થયું છે તે ચાલુ જ રહેશે. ૧૯૭૦ના દાયકામાં શોકસભાનું નામવનશાન ન હતું. સમાજે િાથિના કે શોકસભા ફરવજયાત કે ધાવમિક દૃવિએ હોવી જ જોઈએ તેવું કંઈ નક્કી કયુું નથી જ. આપણે લંડનનો દાખલો લઈએ તો િાથિના કે શોકસભા રાત્રે ૮ વાગ્યે હેરોમાં રાખવામાં આવે ત્યારે પીનર કે ફીન્ચલીથી ત્યાં પહોંચતા ઘરની ગાડીમાં બે કલાક લાગે. હોલમાં દોઢ કલાક અને પાછા ફરતા બે કલાક! ગાડી ચલાવનાર, જે ધંધા કે નોકરીમાંથી પાંચ વાગ્યે છૂટેલ હોય તેને પણ આરામની જરૂર હોય તે બધા ભૂલી જાય છે. નોકરી કરી થાકીને ઘરે આવેલ વહુ કે દીકરીને િેમથી ઠંડા પાણીનો ગ્લાસ ધરતો ગુજરાતી સસરો કે બાપ મેં હજુ સુધી જોયો નથી! શોકસભા કે િાથિના સભા પછી બે વદવસમાં જ અંવતમ વિયા હોય છે અને ત્યાં ફરી ભાષણ, ભજન, અંજવલ ગીત વગેરે હોય છે. જેમણે થવજન ગુમાવેલ છે તેમને આશ્વાસન પત્ર કે કાડડ મોકલવાથી તેમને વધુ સારું લાગે છે અને ઘેર આવનારને બતાવીને પણ તેમણે ઘણું સારું લાગે છે. િાથિના સભાની ખોટી ઉપાધી કરતાં આ રીત ઘણી સારી છે. બાકી તો થવજન ગુમાવનાર કુટુંબીઓ ઉપર જ બધો આધાર છે. દેખાડો કરવો કે શાંવતથી ઘરે જ ભજન-કીતિનથી થવગિથથને અંજલી આપવી એ તેમણે નક્કી કરવાનું છે. કોઈના દબાણને વશ થવાની જરૂર નથી. - વનુ જીવરાજ સોમૈયા, લેસ્ટર

જ્યોત સે જ્યોત... ‘જીવંત પંથ’ના સીબીના દરેક લેખ અથિપૂણિ અને સમજવા જેવા હોય છે. તા. ૨૭-૨-૧૦ના ગુજરાત સમાચારમાં ‘જ્યોત સે જ્યોત જગાતે ચલો, જ્ઞાન કી ગંગા બહાતે ચલો’ લેખ કેટલો સુંદર અને સત્ય ઘટનાઓની માવહતી ભરેલો હતો. કેટલાય દૃિાંતો રજૂ કરી શોચનીય પવરસ્થથવતમાં કેવો િભાવશાળી પલટો આવ્યો એ બાબતોની જાણકારી આપી છે. વનઃથવાથિભાવ, અડગ શ્રદ્ધા, અખૂટ આત્મવવશ્વાસ અને સતત પવરશ્રમથી સાવ વનરાશાજનક પવરસ્થથવત પણ કેવી સુંદર, વ્યવસ્થથત, સવિજન વહતકારી રૂપમાં ફેરવી શકાય છે એની િતીવત થાય છે. જરૂર રહે દીઘિદૃવિવાળા, વનડર, વનઃથવાથિ, થવદેશાવભમાની નેતાઓની, રાજ્યકતાિઓની. - સવવતાબહેન દો. શુક્લ

ગયા ચૂલો-ચોકો અને ધોકો બહેનોને િળે છે હવે જ સાચો િોકો...! ભૂતકાળમાં બહેનોને વધુ પડતો અન્યાય થતો હતો. માત્ર ત્રણ જ સાધનો પૂરતી જ મયાિદામાં બહેનોના જીવન પૂરા થતા હતા. ચૂલો ફૂંકવો, વાસણો ઉજાળવા અને કપડાં ધોવા. બસ બાકી બહેનોને કોઈપણ િકારની થવતંત્રતા નહોતી. એટલી હદ સુધી કે કોઈ થવજનનો દેહાંત થાય. તોયે બહેનોને અંવતમ સંથકારવવવધ િસંગોમાં પણ આપવા જવા માટે કડક વનયમો હતા. હવે આજે વતિમાન યુગમાં બહેનોને લગભગ દરેક ક્ષેત્રે સમાન હક્ક આપવામાં આવે છે અને આ બહેનો પુરૂષો કરતાં પણ વધુ આગળ નીકળી શકે

મનનો બધો મેલ ધોવાઈ જાય ત્યારે જ ઈશ્વરનાં દશશન થાય છે. - રામકૃષ્ણ પરમહંસ છે. બહેનો િત્યે થતાં અન્યાયો હવે આથતે આથતે દૂર થતા જાય છે. કદાચ કહી શકાય કે કવળયુગ પણ વવદાય લઈ રહ્યો હોય તેવું લાગે છે અને સતયુગ તરફનું આ િથમ પગવથયું પણ કહી શકાય. સમાન હક્ક, સમાન થવતંત્રતા એ થત્રી-પુરૂષોનો જન્મવસદ્ધ હક્ક છે. આ વવશ્વમાં અગર નારી શવિ ન હોય તો આ વવશ્વ સહરાના રણ જેવું જ ઉજ્જડ બની જાય કે નહીં બહેનોને મળ્યો છે હવે જ સાચો મોકો કે કે ગયા જીવનમાંથી ચૂલો-ચોકો અને ધોકો...! આ વાત કબૂલ કરશે લગભગ બધા જ લોકો... - ચંદુભાઈ કટાવરયા, વેસ્ટ રાયસ્લીપ

પત્રકારત્વની પરિભાવના આવતાં અઠવાવડયેથી શરૂ થતાં શ્રાવણ માસના પવવત્ર અવસરે આપને અને સવષે વાચકવમત્રોને અનેક શુભેચ્છાઓ. આપનો કાયિિમ એમએટીવી પર જોવાનો લાભ મળે છે. તેમાં પણ ગુરૂવાર સુરેન્દ્રભાઈ પટેલ સાથેનો વાતાિલાપ ખૂબ જ સરસ, સભર અને સજિનાત્મક રહ્યો. આપની પત્રકારત્વની પરમ ભાવના તેમજ આચારસંવહતાના વસદ્ધાંતો નજર સમક્ષ રાખી રજૂઆત કરો છો તે ખૂબ જ િશંસવનય છે. છેલ્લા આડત્રીસ વષિથી હું ગુજરાત સમાચારનો ગ્રાહક કરતાં પણ વધુ ચાહક,પૂજક છું. - મવિભાઈ સામાિી, નોટટંગહામ

રક્ષાબંધન પ્રસંગે બહેનની શુભેચ્છાઓ વ્હાલા ભાઈઓ, રક્ષાબંધનના વદવસે ભાઈના કાંડે બંધાતી રાખડી ભારતની કમાલની સંથકૃવતનું એક ઊજળું પાસું છે. આ રક્ષાબંધનનો પવવત્ર વદવસ આવી રહ્યો છે અને મારા હૈયામાં આનંદના તોરણો બંધાયા છે. ભાઈ, માતૃિેમ પછી જગતમાં ભવગની િેમનું થથાન આવે છે. ભાઈ-બહેનના િેમમાં પવવત્રતા હોય છે અને પવવત્રતા હંમેશાં શાંતતા આપે છે. આ શાંતતાનું િવતક છે. રાખડી જેઓ રક્ષાબંધનના પવવત્ર વદવસે તારા હાથને બાંધું છું. સૂયિનું એક એક ફકરણ તારા જીવનને તેના િકાશથી ઝળહળતો બનાવે અને તારી સવિ મનોકામના સંતોષપૂણિ કરે. દરેક નવિભાત તારા જીવનમાં સુંદર સંદેશા લાવે િત્યેક સંધ્યા તારા જીવનમાં ભાતભાતનાં રંગ પૂરે ને સુખના સાવથયા કાઢે અને તારા કાયિને સફળતાની ટોચે પહોંચાડે. ચંદ્રની ચાંદનીનું એક એક વબંદુ તારા હૃદય સાગરમાં સુખની હેળી ચઢાવે અને તને શારીવરક તેમજ માનવસક શાંવત અપષે એવી િાથિના. આ પવવત્ર ભાવોથી ભરેલી મારી આ રાખડી સદાયે તારી રક્ષા કરે એજ મારી અંતરની શુભેચ્છા. હરઘડી યાદ કરનારી બહેન.... - સુરેશ ચૌધરી, મુંબઈ

િાંદી થતી ગુજરાતી ભાષા ૧૯મી સદીમાં ગુલામ ભારતમાં ગુજરાતી ભાષાને ખોવાઈ જતી અટકાવીને જીવતદાન થકોટલેન્ડના વતની એલેકઝાન્ડર ફકન્લોક ફોબસષે આપેલું છે. અનુસંધાન પાન-૩૧

વાચક મિત્રોને નમ્ર મવનંતી અખબારી આલમને ચોથી જાગીર કહેવામાં આવે છે. પરંતુ તેનાથી પણ ઉપરની જાગીર એટલે ‘વાચક’. ‘તમારી વાત’ વવભાગમાં વાચકો તરફથી વવવવધ મુદ્દે સુંદર અને ગહન વવચારોનું આદાનિદાન અને વવચારદોહન થઇ રહ્યું છે. તે જોતા આ વવભાગ ‘ગુજરાત સમાચાર’નો સૌથી વધુ લોકવિય વવભાગ બની રહ્યો છે એમ લાગી રહ્યું છે. સવવે વાચક વમત્રોના પત્રો અને વવચારોનો

સમયોવચત સમાવેશ કરી શકાય તે માટે વાચક વમત્રોને નમ્ર વવનંતી કે તેઅો તેમના પત્રોની શબ્દ મયાાદા ૨૨૫ શબ્દો પૂરતી વસમીત રાખે. ચોથી જાગીરથી પણ ઉપલી જાગીર ગણાતા વાચકની વાત પર બંધન કે મયાાદા ન હોય. પણ સંપાદન કરવાના કારણે વાતનું મમા જ ન રહે તેવા સંજોગોને ટાળવા આ શબ્દ મયાાદાનું પાલન કરવા નમ્ર વવનંતી છે. - ન્યુઝ એડિટર


ગુજરાત

Gujarat Samachar - Saturday 28th August 2010

11

૫૫ િષષીય ભાનુિતીનો સ્િયંિર અમદાવાદઃ સોના અને ચાંદીના દાગીનાથી સજ્જ કસયા એક િોટી મિધાિાં હતા. તેિણે ત્રણ િુરમતયાિાંથી પમતની પસંદગી કરવાની હતી અંતે કસયાએ ઓમડયસસ પોલની િદદ લીધા બાદ પાટણના જ્યોમતષીની પમત તરીકે પસંદગી કરી હતી. રમવવારે અિદાવાદિાં એક અનોિો થવયંવર યોજાયો હતો. ૫૫ વષવના ભાનુિતી હયાસે મવના િૂલ્યે અિૂલ્ય સેવા િારા આયોમજત થવયંવરિાં પમતની પસંદગી કરી હતી. ભાનુિતીબહેન બે વષવ પહેલા બીજા પમતના મૃત્યુ બાદ મવધવા બસયા હતા અને પાટણિાં રહેતા હતા. આ થવયંવરિાં રાજ્યભરિાંથી િુરમતયા આહયા હતા. કેટલાકે ભાનુિતીબહેનને ફુલથી િુશ કયાવ, કેટલાકે નાણાકીય સુરક્ષાની િાતરી આપી હતી. અમદાવાદ-મણિનગરના સ્વામીનારાયિ મંણદર-કુમકુમ ખાતે ગત સોમવારે ૨૫ ફૂટ લાંબી રાખડી તૈયાર કરવામાં આવી હતી. મંણદરના સ્વામી પ્રેમવત્સલદાસજીએ જિાવ્યું હતું કે આ રાખડીની એ ણવશેષતા એ છે કે આ અનોખી રાખડી પર પયાાવરિ જાળવિીના પાંચ સંકલ્પ લઈ તેના પર ૫૦૦થી વધુ લોકોએ સહી કરી હતી. આ પાંચ સંકલ્પોમાં પાિીનો બગાડ કરવો નણહ, વૃક્ષો કાપવા નહીં, શક્ય હોય તો જાહેર પણરવહનનો ઉપયોગ કરવો, વીજળી-પાિી બચાવીશુંનો સમાવેશ થાય છે.

િમરષ્ઠ પત્રકાર મદગંત ઓઝાનું મનધન અમદાવાદઃ ગુજરાતના બાહોશ અને વમરષ્ઠ પત્રકારસામહત્યકાર મદગંત ઓઝા (૭૧ વષવ)નું લાંબી િાંદગી બાદ ગત ૨૧ ઓગથટ, શમનવારે અિદાવાદ િાતે મનધન થયું હતું . દં ત કથા સિાન કારકકદદીિાં મદગં ત ભાઈએ ગુજરાતી પત્રકારત્વિાં અનેક સીિામચસહો થથામપત કયાવ છે, જે ને વાચકો અને પત્રકારો ક્યારેય ભૂલી નહીં શકે. છેલ્લા ૧૦ વષવ થી તે િ ણે કોિવાદ સાિેની લડત અને ગુજરાતિાં જળ સં ચ યને પ્રોત્સાહન આપવાના ક્ષેત્રે કાયવ કયુું હતું અને છે ક સુ ધી એ કાયોવને સિમપવત રહ્યા હતા. તે િ ના પમરવારિાં તેિના પત્ની ઇલાબેન અને પુત્રી કાજલ ઓઝા વૈદ્ય છે. પાંચ દાયકાથી પણ લાંબી કારકકદદી દરમિયાન મદગં ત ભાઈએ નયા પડકાર, જનસત્તા અને સિભાવ જેવા અિબારોિાં તંત્રીપદે સેવાઓ આપી હતી. ઉલ્લેિનીય છે કે કાજલબે ન ની ગુ જ રાત સિાચારિાં ધારાવામહકરૂપે

પ્રમસદ્ધ થયેલી ‘સિી સાંજના સરનાિે ’ નવલકથાથી સહુ વાચકો વાકેફ છે અને તેિની ગત વષષે લં ડ નની િુ લાકાત

દરમિયાન અહીં વાચકો સાથે વાતાવલાપ પણ યોજાયા હતા. થવ. મદગંત ઓઝાના મનધન અંગે િુ ખ્ યપ્રધાન નરે સ દ્રભાઈ િોદીએ શ્રદ્ધાજં મલ અપવ તા તેિના અવસાન અંગે ઊંડા દુઃિ ને આઘાતની લાગણી હયિ કરી હતી. તેિણે જણાહયું હતું કે ઓઝાના મનધનથી ગુજરાતે અભ્યાસ મનષ્ઠ અને સમિય પત્રકાર ગુિાહયો છે. ગુજરાત સિાચાર પમરવારે પણ ઓઝાના મનધનથી િે દ અને દુઃ િની લાગણી અનુભવી સદગતને શોકાંજમલ અપદી હતી.

અમિત શાહની ધરપકડ િુદ્દે મિશેષામધકાર ભંગની ફમરયાદ ગાંધીનગરઃ પૂવવ ગૃહ રાજ્યપ્રધાન અમિત શાહની ૨૫ જુલાઇએ સીબીઆઇએ બપોરે બે વાગે ધરપકડ કયાવ બાદ સાંજે પોણા આઠ વાગે મવધાનસભા અધ્યક્ષના કાયાવલયને જાણ કરાયાના િુદ્દે મવધાનસભાના મવશેષામધકારનો ભંગ થયો હોવાની એક ફમરયાદ ભાજપના ધારાસભ્ય આત્િારાિ પરિારે કરી છે અને આ ફમરયાદને અધ્યક્ષ અશોક ભટ્ટે મવશેષામધકાર સમિમતને સોંપીને તપાસ કરવા સૂચના આપી છે. ૧૭ ઓગથટે ધારાસભ્ય પરિારે અધ્યક્ષને લેમિતિાં આ ધરપકડની જાણ અધ્યક્ષને

સીબીઆઇ િારા તાત્કામલક ન કરવા અંગે મવશેષામધકાર ભંગનો િુદ્દો ઉપસ્થથત કરવા મનયિ િુજબ જણાહયું હતું. આ કકથસાિાં સીબીઆઇ િારા મનયિ ૨૬૪ની જોગવાઇ િુજબ ‘તાત્કામલક’ જાણ થઇ છે કે નહીં તે પ્રશ્નની મવચારણા ચાલતી હતી તે દરમિયાન પરિાર તરફથી મવશેષામધકાર ભંગ અને અવિાનનો િુદ્દો ઉપસ્થથત કરવાની સૂચના િળી હતી. આ કકથસાિાં ગૃહના મવશેષામધકાર ભંગ અને અવિાન થાય છે કે નહીં તે નક્કી કરતાં પહેલાં મનષ્ણાતોના અમભપ્રાય િેળવવાનો અધ્યક્ષે મનણવય કયોવ છે.

મિંતન પરીખ GCCIના નિા પ્રિુખ અમદાવાદઃ ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોિસવ એસડ ઈસડથટ્રીની શમનવારે યોજાયેલી એસયુઅલ જનરલ મિમટંગ (એજીએિ)િાં આમસિા ગ્રૂપના મચંતન પરીિની નવા પ્રિુિ તરીકે પસંદગી કરવાિાં આવી છે જ્યારે િિતા ગ્રૂપના િહેસદ્ર પટેલની મસમનયર વાઈસ પ્રેમસડેસટ અને ઈસ્સસપરોન એસ્સજમનયમરંગના પ્રકાશ ભગવતીની વાઈસ પ્રેમસડેસટ તરીકે પસંદગી થઇ છે. આ સાથે જ હાઈપાવર કમિટીએ પસંદ કરેલી ૪૬ સભ્યોની આિી કારોબારીની જાહેરાત પણ કરી છે. આ નવી બોડી હવે ચેમ્બરનો વહીવટ આવતી એજીએિ સુધી ચલાવશે.

છેલ્લા રાઉસડિાં ત્રણ ઉિેદવારો હતા (૧) જયસુિ પટેલ (૨) રાજેસદ્ર રાવલ (૩)

નવદંપણત રાજેન્દ્ર રાવલ અને ભાનુમણત બહેન રાવલ

અશોક શાહ, છેલ્લી ઘડીએ અશોક શાહ થવયંવરિાંથી હટી જતા િનસુિ િજીઠીયા િેદાનિાં આહયા હતા. આ ત્રણે ઉિેદવારો થટેજ પર ભાનુિતીબહેન તેિને વરિાળા પહેરાવે તેવી રાહ જોઈને ઊભા

હતા. પરંતુ ભાનુિતીબહેન િાટે મનણવય કરવો િુશ્કેલ હતો. તેઓ ત્રણ વિત વરિાળા લઈને થટેજ પર ગયા પરંતુ કોઈ મનણવય ન લઇ શક્યા. અંતે આ સિારંભના કોમ્પીયરે રહેલા પ્રેક્ષકોને અપીલ કરીને ભાનુિતીબહેનને િુરતીયાની પસંદગી કરવા િાટે િદદ કરવા જણાહયું હતું. ઉત્સાહી ઓમડયસસ પણ િૂડિાં આવી ગયું અને ઓમડયસસ પોલ િારા ભાનુિતીબહેન િાટે રાજેસદ્ર રાવલ મવજેતા ઉિેદવાર જાહેર થયા હતા અને અંતે તેિણે રાજેસદ્ર રાવલને વરિાળા પહેરાવીને િનનો િાણીગર પસંદ કયોવ હતો. ભાનુિતીબહેને કહ્યું હતું કે િારા િનિાં રાજેસદ્ર રાવલ વસી ગયા હતા અને ઓમડયસસે તેિની તરફેણિાં િતદાન કયુવ ત્યારે હું િુશ થઈ હતી.

પૂિવ ગૃહપ્રધાન ઝડફફયાની ધરપકડના ભણકારા અમદાવાદઃ સપ્ટેમ્બરના અંત સુધીિાં ગુજરાતના એક વધુ ભૂતપૂવવ રાજ્ય ગૃહપ્રધાન જેલના સમળયા પાછળ ધકેલાશે તેવા સંકેતો િળી રહ્યા છે. સીબીઆઈના પૂવવ મડરેક્ટર આર.કે. રાઘવનના વડપણ હેઠળની થપેમશયલ ઈસવેથટીગેશન ટીિ (સીટ) હવે ગોરધન ઝડકફયાની પાછળ પડી જશે. ગુજરાત કેડરના ૨૦૦૫ની આઈપીએસ બેચના અમધકારી મહંિાશુ શુકલના વડપણ હેઠળ વષવ ૨૦૦૨િાં ગોધરાકાંડ બાદના રિિાણોિાં નરોડા ગાિ, નરોડા પામટયા અને ગુલબગવ હત્યાકાંડિાં ઝડકફયાની ભૂમિકા અંગે તપાસ કરવા િાટે એક થપેમશયલ ટીિની રચના થઇ છે. આ ત્રણેય રિિાણોિાં ૧૭૫ જેટલા લોકોના િોત થયા હતા. િુખ્ય પ્રધાન નરેસદ્ર િોદી સાિે રિિાણોિાં િાયાવ ગયેલા કોંગ્રેસના પૂવવ સાંસદ અહેસાન

જાફરીના પત્ની જાકકયા જાફરીએ દાિલ કરેલી ફમરયાદિાં હાથ ધરાયેલી પ્રાથમિક તપાસના પોતાના અહેવાલિાં સીટે ઝડકફયા, પૂવવ એ.ડી.જી.પી. એિ.કે. ટંડન અને આઈજીપી પી.બી. ગોંમદયાને દોમષત ઠરાવેલ છે. સીટના સૂત્રોએ જણાહયું હતું કે, આગાિી િમહનાિાં આ ત્રણેયની ધરપકડ થઈ શકે છે. જાફરીની ફમરયાદિાં પોલીસ અમધકારીઓ, બ્યુરોિેટ્સ અને રાજકારણીઓ સમહત ૬૨ હયમિઓ સાિે આરોપ િૂકવાિાં આહયા છે. સુપ્રીિ કોટેે ગત ગુરુવારે ગોધરા રિિાણ કેસિાં તપાસ કરવા િાટે સીટને ૩૦િી સપ્ટેમ્બર સુધીની િુદત આપી છે. મહિાંશુ શુકલ અત્યારે અિદાવાદ િાઈિ બ્રાંચના ડીસીપી તરીકે ફરજ બજાવે છે. જ્યારે હત્યાકાંડ થયો ત્યારે ટંડન અને ગોંમદયા થથળ પર હાજર ન હતા એવા પુરાવા સીટને હાથ લાગ્યા

છે. તદ્ઉપરાંત આ બંને અમધકારીઓ કેટલાક આરોપીઓના સંપકકિાં હોવાનું જણાહયું છે. ઝડકફયાને આ તપાસિાં સૌથી વધુ વાર એટલે કે પૂછપરછ િાટે ચાર વિત સીટ સિક્ષ બોલાવવાિાં આહયા હતા. જ્યારે ઝડકફયાને એવું પૂછવાિાં આહયું હતું કે રિિાણોિાં તેઓ કોના આદેશ પર કાિ કરી રહ્યા હતા ત્યારે ઝડકફયાએ િોદીના નાિનો ઉલ્લેિ નહીં કયોવ હોવાનો મવશ્વાસપાત્ર વતુળ વ ો િારા જાણવા િળ્યું છે. ઝડકફયાના ફોન કોલ્સ રેકોડેિાં સ્હહપ અને બજરંગદળના અનેક નેતાઓના નંબરો િળી આહયા છે કે જેના પુરાવા સીટ પાસે છે. આ વષષે િાચવિાં સીટ િારા િોદીની નવ કલાક સુધી પૂછપરછ કરવાિાં આવી હતી પરંતુ સુપ્રીિ કોટેે તેિનું મનવેદન િાનગી રાિવા આદેશ કયોવ છે.


12

ગુજરાત

Gujarat Samachar - Saturday 28th August 2010

નરેન્દ્ર મોદી હિવ ભક્ત પણ ખરાઃ શ્રાવણમાં એકટાણા િરૂ કયાા

નરેન્દ્ર મોદી સરકારમાં નવા ચાર પ્રધાનોનો સમાવેિ ગાંધીનગરઃ મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગત શનનવારે બપોરે કરેલા પ્રધાન મંડળના નવથતરણમાં ચાર નવા ચહેરાનો રાજ્યકક્ષાના પ્રધાન તરીકે સમાવેશ કયાા બાદ પૂવા ગૃહ રાજ્ય પ્રધાન અનમત શાહના ગૃહ, જેલ, નશાબંધી જેવા ખાતાઓ નહંમતનગરનું પ્રનતનનનધત્વ કરતાં પ્રફૂલ્લ પટેલને સોંપ્યા છે. જ્યારે અન્ય પ્રધાનોમાં મુખ્ય દંડકમાંથી બઢતી પામેલા પ્રદીપનસંહ જાડેજાને કાયદો અને ન્યાયતંિ તેમજ સંસદીય બાબતોનો, પ્રો. વસુબહેન નિવેદીને ઉચ્ચ અને ટેકકનકલ નશક્ષણ તથા મનહલા બાળ કલ્યાણ, કનુભાઇ ભાલાળાને કૃનિ અને જળસંપનિ નવભાગ સોંપવામાં આવ્યા છે. આ અગાઉ શનનવારે બપોરે ૧૨ વાગે રાજભવન ખાતે સાદા સમારંભમાં મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ઉપસ્થથનતમાં રાજ્યપાલ ડો.કમલા બેનીવાલે વારા ફરથી ચારેય પદનાનમત પ્રધાનોને હોદ્દો અને ગુપ્તતાના શપથ લેવડાવ્યા હતા. વરસાદી વાતાવરણમાં વોટરપ્રૂફ સાનમયાણામાં યોજાયેલા શપથનવનધ સમારોહમાં ગુજરાત હાઇકોટટના મુખ્ય ન્યાયમૂાિત સનહતના ન્યાયમૂાિતઓ, પ્રધાનમંડળના સભ્યો, સાંસદો, ધારાસભ્યો, વનરષ્ઠ અનધકારીઓ, કમાચારીઓ તેમ જ ચારેય

ગાંધીનગરઃ ગુજરાતના મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ચૈિ માસ દરમમયાન આખો મમિનો નવરામિના ઉપવાસ કરે છે, પણ આ વષષથી તેમણે મિવજીનો શ્રાવણ મમિનો કરવાનું િરૂ કયુું છે. શ્રાવણ મમિનો આખો એકટાણાં કરવા ઉપરાંત તેમણે એવું પણ નક્કી કયુું છે કે આ સમયગાળા દરમમયાન તેઓ બિારનું ફરાળ પણ નિીં જમે. આ જ કારણે અત્યારે મુખ્ય પ્રધાનના બંગલામાં િણ તાવડા મૂકવામાં આવ્યા છે, જેમાં પેટીસ, ચેવડો અને મચપ્સ જેવી ફરાળી વાનગી બનાવવામાં આવે છે. નરેન્દ્ર મોદી છેલ્લાં વીસેક વષષથી ચૈિ મમિનાની નવરામિ કરતા િતા, પણ આ વખતે

ડાબેથી કનુભાઈ ભાલાળા, પ્રફુલ્લભાઈ પટેલ, પ્રદીપસિંહ જાડેજા અને પ્રો. વિુબહેન સિવેદી

પ્રધાનોના પનરવારજનો તેમજ ટેકેદારો, કાયાકરો વગેરે ઉપસ્થથત રહ્યા હતા. રાજ્યપાલ ડો.કમલાના આગમન બાદ મુખ્યસનચવ એ.કે. જોનતએ પદ્નાનમત પ્રધાનો કનુભાઇ ભાલાળા (નવસાવદર), ત્યાર બાદ વસુબેન નિવેદી (જામનગર), પ્રદીપનસંહ જાડેજા (અસારવા) તેમજ પ્રફૂલ્લ પટેલ (નહંમતનગર)ને રાજ્યકક્ષાના પ્રધાન તરીકે શપથ લેવા આમંત્ર્યા હતા. શપથ લીધા બાદ તમામે રાજ્યપાલ અને મુખ્ય પ્રધાનને પગે લાગીને આશીવાાદ લીધા હતા. આ શપથનવનધની એક ધ્યાનાકિાક બાબત એ રહી કે સિાવાર કાયાક્રમમાં

શપથનવનધ બાદ નવા પ્રધાનોને રાજ્યપાલ તથા મુખ્યપ્રધાને પુષ્પગુચ્છ અપાણ કયાા હતા. આ જ રીતે સામાન્ય રીતે પ્રધાનમંડળના નવથતરણ પછી નવા પ્રધાનો સાથે પ્રધાનમંડળની બેઠક યોજીને ખાતાની ફાળવણી કરવામાં આવતી હોય છે. પરંતુ મુખ્યપ્રધાને માિ પોતાના નનવાસથથાનેથી જ નનણાય લઇ પ્રધાનોને ખાતા ફાળવણીની સૂચના આપી હતી. મુખ્યપ્રધાને આગામી થથાનનક થવરાજ્યની ચૂંટણીઓને અનુલક્ષીને પોતાના પ્રધાનમંડળના નવથતરણનો નનણાય કયોા હતો. ૨૦૦૭ નડસેમ્બરમાં ૧૨મી

નવધાનસભાની રચના થયા બાદ ડો.માયાબેન કોડનાની તથા અનમત શાહ એમ બે રાજ્યકક્ષાના પ્રધાનો સામે અલગ અલગ કેસમાં ચાજાશીટને પગલે રાજીનામા આપ્યા હતા. તેના પગલે આ ખાતાઓ કેનબનેટ પ્રધાનો તેમ જ અન્ય રાજ્યકક્ષાના પ્રધાનોને સોંપવામાં આવ્યા હતા. જો કે, અનમત શાહના રાજીનામાથી ગૃહ તથા તેને સંબંનધત ખાતાઓની સીધી દેખરેખ મુખ્યપ્રધાને થવયં કરી હતી. નરેન્દ્ર મોદી સરકારમાં હવે કુલ ૨૧ પ્રધાનોનો સમાવેશ થયો છે, જેમાં ૧૦ કેનબનેટ કક્ષાના અને ૧૧ રાજ્યકક્ષાના પ્રધાનો છે.

પિેલી વાર શ્રાવણ મમિનાનાં એકટાણાં િરૂ કયાષ છે. છેલ્લા િણ મમિનામાં નરેન્દ્ર મોદીનું વજન સાત કકલો વધ્યું િોવાથી ધમષભાવના ઉપરાંત િેલ્થને પણ ધ્યાનમાં રાખીને આ એકટાણાં િરૂ કયાષ છે અને બટાટા ખાવાનું ટાળી રહ્યા છે. રાતના સમયે તેઓ કેળાની મચપ્સ કે કેળાનો દરરોજ બનાવવામાં આવતો ચેવડો ખાઈ લે છે. નરેન્દ્ર માટે બનાવવામાં આવતી પેટીસ કોલેસ્ટરોલ-ફ્રી ઓઇલમાંથી બને છે. આ પેટીસને તળવાને બદલે સાંતળવામાં આવે છે. તેઓ આ પેટીસ દિીં સાથે ખાય છે. રાતે સૂતાં પિેલાં તેઓ જ્યુસ કે ફ્રૂટ ખાવાનું પસંદ કરે છે.

વલી ગુજરાતી ગઝલ એવોડડ માટે સાહિત્યકાર ચીનુ મોદીની પસંદગી ગાંધીનગરઃ ગુજરાતી સામિત્ય અકાદમીના વલી ગુજરાતી ગઝલ કેન્દ્ર દ્વારા વષષ ૨૦૧૦ના વલી ગુજરાતી ગઝલ એવોડડ માટે મૂધષન્ય અને પ્રયોગિીલ ગઝલકાર ચીનુ મોદીની પસંદગી થઈ છે. આ એવોડડમાં મેમેન્ટો, િાલ તથા રૂ.૧ લાખ અપષણ કરવામાં આવે છે. અગાઉના વષોષમાં ‘વલી ગુજરાતી ગઝલ’ એવોડડ અમસમ

રાંદેરી, રમતલાલ અમનલ, આમદલ મન્સુરી, જલન માતરી અને રાજેન્દ્ર િુક્લને અપષણ કરવામાં આપ્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, ચીનુ મોદી ગુજરાત સમાચારમાં ‘નટવર ધ મનદોષષ’ િાસ્ય કોલમ દ્વારા વાચકોને મોજ-મજા કરાવી રહ્યા છે. થોડા સમયમાં અમદાવાદમાં સરકાર દ્વારા એક સમારંભમાં તેમને આ એવોડડ અપષણ કરાિે.

SUBSCRIPTION FOR Please tick as appropriate: GUJARAT SAMACHAR & ASIAN VOICE UK G.S. A.V. Both 1 Year £25 £25 £30 2 Years £45 £45 £55 5 Years* £110 £110 £140 10 Years* £200 £200 £250 & *, * )!

&)

.

) '#

* ' . .

ASIAN VOICE

EUROPE WORLD G.S. A.V. Both G.S. A.V. Both £55 £55 £80 £70 £70 £100 £100 £100 £150 £125 £125 £180 £225 £225 £325 £300 £300 £400 £450 £450 £650 £550 £550 £800 (, **Subscriptions paid will not be refunded

Please detach this form and send it with your payment or credit card instructions to address below

GUJARAT SAMACHAR & ASIAN VOICE 12 Hoxton Market, (Off Coronet Street) London N1 6HW

#

-

E-mail: support@abplgroup.com Visit our website: www.abplgroup.com

!

0 %

%

,

$*

. $

"

"

% "

$ ")

# %

" " / % . %0 ( / " ) !" ( % " " $* ' % ( ' # " - # " # " - # % % % ( " + & % "* / *! % ,*!% ** , #! +!&%* + 0 " % " % " " , % # (, ' . # +& ," ) + $ ) *! % &! $

&

$

)

" " %)

) $

"

' ! "

(

"

")

$

( % $

$ )

"

$ " )

" %

" " "

"


મધ્ય - દનિણ ગુજરાત

Gujarat Samachar - Saturday 28th August 2010

ગુજરાતના પ્રથમ લોટસ ટેમ્પલનું ગોધરા નજીક વાવડી ખાતે નનમાિણ થશે ગોધરાઃ ગોધરા નજીકના વાવડી ખાતે પુદિ સંપ્રદાયના સૌથી મોટા મંદદર ‘પુદિધામ’નું દનમાાણ કરાશે. કમળ આકારના આ મંદદરનું ગત ગુરુવારે વૈષ્ણવાચાયા પૂ. દ્વા ર કે શ લા લ જી મહારાજના હસ્તે ભૂદમપૂજન થયું હતું. દ્વારકેશલાલજીએ આ પ્રસંગે જણાવ્યું હતું કે, આ ધમા સંકુલ ગોધરાની છબી ભારત અને જગતમાં બદલી નાંખશે તથા પંચમહાલ અને ગુજરાતની કકતતી અને સંસ્કૃદતની સુવાસ દવશ્વમાં પ્રસરાવશે. ગોધરાને શ્રી ઘનશ્યામલાલજીની ચરણ સ્પશા ભૂદમ તથા રંગ અવધૂત મહારાજની જડમ ભૂદમ લેખાવી પૂ.દ્વારકેશલાલજી મહારાજે કહ્યું હતું કે, ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના શરીરના તમામ અંગોની સરખામણી કમળ સાથે થઇ હોવાથી આ નંદાલય દેવાલય કમલાકાર બનાવાશે.આ કાયાક્રમમાં પુદિધામ બનાવવાનું બીડું ઝડપનારા ઉદયભાઇ દેસાઇનો પદરવાર, બેંક ઓફ બરોડા અને બેંક ઓફ

ઇન્ડડયાના ચેરમેન વગેરે આગેવાનો હાજર રહ્યા હતા. સાડા િણ લાખ ચોરસ ફૂટ જગ્યામાં દનમાાણ પામનારું આ પુદિધામ માિ ગુજરાતનું જ નહીં પરંતુ સમગ્ર ભારતનું અલૌકકક પુદિતીથા બનશે. જેમાં જ્ઞાનસંવધાન, આરોગ્યસેવા, સામાદજક સેવા અને કરુણાની પ્રવૃદિઓ, દહડદુ વૈદદક સનાતન ધમા સંવધાક અને ધમારક્ષક, સંસ્કારવધાક પ્રવૃદિઓ કરાશે. જયંતીલાલ ચંદ ચેદરટેબલ ટ્રસ્ટના ઉપક્રમે આકાર પામનારા પુદિધામમાં કૃદિમ તળાવની મધ્યમાં કમળ આકારનું બે માળનું સંકુલ ઊભું કરાશે. ગ્રાઉડડ ફ્લોર ઉપર શ્રીનાથજી પ્રભુને મંદદરમાં

દબરાજમાન કરી તેમની ગોદમાં શ્રી કલ્યાણરાય પ્રભુને દબરાજમાન કરાશે. આ સાથે દહડદુ સનાતન ધમાનાં દેવીદેવો, અિસખાનું દેવાલય પણ બનાવાશે. ભવ્ય પુદિધામમાં શ્રી દગદરરાજજી, શ્રી ય મુ ના જી ની પ્ર દત કૃ દત ઓ ની સ્થાપના તથા પદરક્રમા અને પૂજાની પણ વ્યવસ્થા કરાશે. આ ઉપરાંત પુસ્તકાલય, બગીચા, ગૌશાળા, ભક્તો માટે ગેસ્ટ હાઉસ, પુદિમાગતીય પ્રદશાન જેમાં પુદિમાગાના ૫૩૫ વષાના ઈદતહાસની ઝાંખી, પંચમહાલનો ઈદતહાસ અને જનજીવન બતાવતું સાંસ્કૃદતક કેડદ્ર આ ધામની દવદશિતા બનશે. દિલ્હી બાિ બીજું લોટસ ટેમ્પલ ભારતનું સૌપ્રથમ લોટસ ટેમ્પલ દદલ્હીમાં છે. ત્યારબાદ બીજું લોટસ ટેમ્પલ પુદિધામ સ્વરૂપે ગુજરાતના ગોધરામાં આકાર પામશે. પુદિ સંપ્રદાયના ઈદતહાસમાં ગોધરાનું પુદિધામ સૌથી મોટું કૃષ્ણમંદદર હશે.

13

સ.પ. યુનન.ના સંશોધકની અમેનરકન એવોડડ માટે પસંદગી

સુરતમાં બનેલી ગણપનતની મૂનતિની લંડનમાં પૂજા થશે

આણંદઃ અમેનરકાની ખ્યાતનામ અમેનરકન સીરાનમક સોસાયટી દ્વારા તેના પ્રનતનિત એવા ૨૦૧૧ ઇસીડી બ્રીજ નબલ્ડીંગ એવોડડ માટે સરદાર પટેલ યુનનવનસષટીના મનટરીયલ સાયન્સ વૈજ્ઞાનનક ડો. લનલત મોહન મનોચાની પસંદગી થઇ છે. આ પ્રકારનું આંતરરાષ્ટ્રીય બહુમાન મેળવનાર તેઓ ભારતના પ્રથમ સંશોધકવૈજ્ઞાનનક છે. તેમને ફ્ લો નર ડા ( અ મે નર કા ) માં જાન્યુઆરીમાં યોજાનારી એડવાન્થડ સીરાનમક્સ અને કમ્પોિીટ અંગેની વાનષષક અંતરરાષ્ટ્રીય કોન્ફરન્સમાં આ એવોડડ એનાયત કરાશે.

સુરતઃ આથથા અને ધાનમષક ઉલ્લાસના પ્રતીક ગણાતા ગણપનત મહોત્સવની ધૂમ હવે મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત સુધી નસનમત નથી રહી. નબન નનવાસી ગુજરાતીઓએ હવે આ ઉત્સવને યુરોપમાં પણ પહોંચાડ્યો છે. લંડનવાસી ભારતીયોએ સપ્ટેમ્બરમાં આયોનજત ગણપનત મહોત્સવ માટે સુરતના મંછરપુરા નવથતારમાં ફાયબરની ૧૪ ગણેશ પ્રનતમા બનાવડાવી છે. સામાન્ય રીતે મૂનતષકાર મે-જૂન મનહનામાં ગણપનત મહોત્સવની તૈયારી શરૂ કરે છે અને આ સમયગાળામાં તેમને આકષષક નડિાઇનના ગણપનતના ઓડડર

પણ મળવાના શરૂ થાય છે. થોડા સમય પહેલા મંછરપુરાના મૂનતષકાર રમણ લોનારીને લંડનથી ફાયબરની પ્રનતમા બનાવવાનો ઓડડર મળ્યો હતો. જેમાં એક મૂનતષ આઠ ફુટ અને બીજી સાડા ચાર ફુટની હતી, જ્યારે બાકીની પ્રનતમાઓ બે-બે ફુટની હતી. રમણ લોનારી કહે છે કે ફાયબરની મૂનતષઓનું ચલણ સુરતમાં નથી, પરંતુ નવદેશવાસી ભારતીયો તે બનાવડાવે છે. ફાયબરની મૂનતષને નુકશાન થતું નથી અને આ પ્રકારની મૂનતષનો પ્રથમ ઓડડર યુસુફભાઇ નામની વ્યનિએ આપ્યો હતો, જે લંડનમાં રહેતા વ્યનિને ઓળખે છે.

હીરા ઉદ્યોગકારોએ `૧૦૦૦ કરોડની કંપની સ્થાપી સુરતઃ વૈનિક હીરાબજારમાં ૮૦ ટકાથી વધુના નહથસો ધરાવવા છતાં ભારતના હીરાઉદ્યોગકારોએ રફ ડાયમંડની ખરીદી માટે નવદેશી કંપનીઓ પર આધાર રાખવો પડે છે. રફ અછતના નામે હીરાઉદ્યોગકારોએ તેના ઊંચા ભાવ ચૂકવવા પડે છે. આ પનરસ્થથનતનો સામનો કરવા તથા નિમ્બાબ્વેમાં રફ માઇન્સ પરથી

અંકુશો દૂર થતા ઊભી થયેલી રફ આયાતની તકને િડપવા અમૂલ બ્રાંડના કો-ઓપરેનટવ મોડેલમાંથી પ્રેરણા લઈ હીરાઉદ્યોગકારોએ સહકારી ધોરણે ડાયમંડ સોનસિંગ કંપની બનાવવાનું નક્કી કયુિં છે. આ કં પની નિમ્બાબ્વે સનહતના દેશોમાંથી રફ ખરીદવા માટે ટેન્ડનરંગ કરશે, જે માટે કંપનીમાં ` ૧,૦૦૦ કરોડથી

વધુનું ફંડ એકત્ર કરવાની કામગીરી શરૂ કરી છે. કંપની આઇડીઆઇ તથા સુરત ડાયમંડ એસોનસયેશનના સહકારથી આગળ વધશે અને કંપની હાલમાં આઇડીઆઇમાંથી ઓપરેટ કરાશે. કંપનીની મુખ્ય કામગીરી નવિભરમાંથી રફ ખરીદી થથાનનક ઉદ્યોગકારોને રફનો પુરવઠો પૂરો પાડવાની છે.

નડીઆદના ભાજપ અગ્રણીનું જીતુભાઇ પટેલનું અવસાન નડીઆદઃ શહેર ભારતીય જનતા પાટટીના ઉપપ્રમુખ જીતુભાઈ રામભાઈ પટેલનું ટૂંકી માંદગી બાદ ૪૫ વષષની નાની વયે ગત સપ્તાહે અવસાન થયું છે. જીતુભાઇના નનધની ભાજપ અને પનરવારમાં શોક છવાયો હતો.


14

સૌરાષ્ટ્ર

Gujarat Samachar - Saturday 28th August 2010

િોરબંદર-દ્વારકાની મુલાકાતથી અપમતાભ અપભભૂત

કીનતામંનદરની મુલાકાતે અનમતાભ બચ્ચન

પોરબંદર-દ્વારકાઃ ગુજરાતના પ્રવાસન ઉદ્યોગને વેગ આપવા અને દેશ દુનનયામાં રાજ્યની આગવી ઓળખ ઊભી કરવા ગુજરાતના બ્રાડડ એમ્બેસેડર બનેલા અનમતાભ બચ્ચને અમદાવાદ બાદ પોરબંદર અને દ્વારકા ખાતે બીજા તબક્કામાં ‘ખૂશ્બુ ગુજરાત કી’ એડ ફફલ્મનું શૂનટંગ કરી શનનવારે મુંબઇ પરત ફયાય હતા. નબગબીએ સુદામાપુરી-પોરબંદરમાં જૂના બંદરે નાંગરેલી હજારો ફફનશંગ બોટની વચ્ચે જઈ બોટમાં શૂનટંગ કયુું હતું. તેમણે અહીંના વહાણવટા ઉદ્યોગ અંગે માનહતી પણ મળેવી હતી. ઉપરાંત તેઓ મહાત્મા ગાંધીના જડમથથળ કીનતયમંનદરની

મુલાકાતે પણ ગયા અને અહીં ગાંધીજી અને કથતુરબાના ફોટાને વંદન કરતાં બોલ્યા કે, ‘રાષ્ટ્રનપતા ઔર રાષ્ટ્રમાતા કે, ચરણો મેં શત શત પ્રણામ..’ તેમણે એવો અનભપ્રાય વ્યકત કયોય હતો કે, આજે પણ ગાંધી મૂલ્યો પ્રથતુત છે જ...જેની આખું નવશ્વ નોંધ લઈ રહ્યું છે. કીનતયમંનદરની નવનઝટ બુકમાં બચ્ચને લખ્યું હતું કે, ‘કીનતયમંનદર એક મહાન થથલ હૈ, ઓૈર પાવન ભૂનમમેં કુછ પલ નબતા કે અત્યંત ગવય ઔર શાંનત મીલી, પૂ. બાપુ કે નવચારો કે, સમક્ષ અપને આપકો પાકર માનો બડા ઉદ્ધાર હો ગયા.’ અનમતાભ બચ્ચને પોરબંદર બાદ દ્વારકામાં શૂનટંગ કયુું હતું.

સ્વામી રામદેવની ભારત નનમાાણ યાત્રાનો દ્વારકાથી પ્રારંભઃ યોગાચાયય થવામી રામદેવજી પોતાની ‘ભારત નનમાયણ યાિા’નો પ્રારંભ દ્વારકામાં જડમાષ્ટમી,૨ સપ્ટેમ્બરથી કરશે. યાિાના પ્રથમ નદવસે જ દ્વારકા ખાતે ‘નવરાટ સંત સંમેલન’નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

ગોમતીઘાટ અને છપ્પનસીડી નવથતારમાં શૂનટંગ કયાય પછી તેમણે શારદાપીઠની મૂલાકાત લીધી હતી. જ્યાં શંકરચાયય વતી તેમના પ્રનતનનનધ નારાયણજી બ્રહ્મચારીએ તેમનું ઉપરણું ઓઢાડી થવાગત કયુય હતું. સાંજના સમયે સંગમ નારાયણ મંનદર પાસે શૂનટંગ કયુું હતું. નબગ બીની હાજરીમાં ગોમતીઘાટ ખાતે ૧૦૦૮ નદવાની મહાઆરતી યોજાઇ હતી. જેમાં અનમતાભ યાનિકોને દ્વારકા દશયનાથથે આમંિણ આપતો ડાયલોગ બોલ્યા હતા કે, ‘મથુરા સે દ્વારકાધીશ યહાં આયે તો આપ નહીં આઓગે..!!!’

પિતાને દીકરીઓની અનોખી શ્રદ્ધાંજલી રાજકોટઃ પૂવય કોપોયરેટર રાજુભાઈ સોરઠીયાના નપતા ગોનવંદભાઈનું અવસાન થતાં તેમની થમશાનયાિામાં પુિી અને પૌિીએ કાંધ આપી સમાજને નવો રાહ નચંધ્યો હતો. એટલું જ નહીં થવ. ગોનવંદભાઈના બેસણાના નદવસે પણ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ રાખી વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવ્યું હતું. ભાજપના ધારાસભ્ય ગોનવંદભાઈ પટેલ, શહેર ભાજપ પ્રમુખ ધનસુખભાઈ ભંડેરી, પૂવય પ્રમુખ નીનતનભાઈ ભારદ્વાજ, ટપુભાઈ લીંબાનસયા, નરેડદ્રભાઈ સોલંકી , જૈમનભાઈ ઉપાધ્યાય, અંજલીબેન રૂપાણી વગેરે ઉપસ્થથત રહી વૃક્ષારોપણ કયુું હતું.

ધોરાજીના શામજીભાઈ આંટાળા રાજસ્થાનમાં જળસંચય માગગદશગક રાજકોટઃ સૌરાષ્ટ્ર-ગુજરાતમાં કૂવા નરચાજય ઝૂંબેશના પ્રણેતા શામજીભાઈ આંટાળા રાજથથાનની જળસમથયાના નનવારણ માટે માગયદશયન આપશે. આગામી તા.૩૦મીએ જયપુર ખાતે રાજથથાન યુનન. અને રાજથથાન સરકારના સંયુક્ત ઉપક્રમે જળ સમથયા અને તેના ઉકેલ અંગે યોજાનાર સેમીનારમાં તેઓ ખાસ ઉપસ્થથત રહેશે. શામજીભાઈએ અઢી દાયકા પહેલાં એકલે હાથે સૌરાષ્ટ્રમાં કૂવા નરચાજય ઝુંબેશનો પ્રારંભ કયોય હતો. કૂવા નરચાજયની સરળ

પધ્ધનતની શોધ પછી લોકો અને ખેડૂતો એ પધ્ધનતને અપનાવે તે માટે તેઓ સૌરાષ્ટ્રના ગામડે ગામડે ફયાય હતા. નન:થવાથયભાવે તેમણે આદરેલી એ ઝુંબેશ અંતે રંગ લાવી હતી. ૧૯૮૯થી ૨૦૦૦ના વષય દરનમયાન શામજીભાઈએ િણ લાખ કૂવા નરચાજય કરાવ્યા હતા. એમની આ ઝુંબેશની આંતરરાષ્ટ્રીયથતરે નોંધ લેવાઈ હતી. સીએનએન આઈબીએન અને નરલાયડસ ઈડડથટ્રીઝ દ્વારા વષય ૨૦૦૯માં તેમને ‘નરયલ હીરો ઓફ ઈસ્ડડયા’ એવોડડ એનાયત થયો હતો.

લેસ્ટરના દાતાઓના સહયોગથી ખંભાળીયામાં સેવા કાયોગ

ખંભાળીયાઃ લાયન્સ ક્લબના ઉપક્રમે લેથટર (યુ.કે.) નનવાસી અનંતભાઈ મહેતા, ભગવાનજીભાઈ ભરખડા તથા ચંદ્રેશભાઈ શ્રીમાનકરના આનથિક સહયોગથી તાજેતરમાં અહીં રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન થયું હતું, જેમાં ૭૫ જેટલા ભાઈઓબહેનોએ ઉત્સાહપૂવિક ૨૨૫૦૦ બોટલનું રક્તદાન કયુું હતું. દરેક રક્તદાતાઓને દાતા તરફથી થમૃનતભેટ મળી હતી.

આ નનનમત્તે લેથટર સ્થથત લનલતાબેન બી. ભરખડા તથા મનમોહન જમનાદાસ ગાંધી પનરવારના આનથિક સહયોગથી શ્રમજીવીઓને રાહત દરે હાથલારી(રેકડી) આપવામાં આવી હતી. ઉપરાંત લેથટર નનવાસી થવ. કથતુરબેન જેરામભાઈ દતાણીના આનથિક સહયોગથી ગરીબ પનરવારોને નવનવધ જીવન જરૂરી ચીજવથતુઓ અપાઇ હતી.

• લેહમાં પોરબંદરનો જવાન શહીદઃ થોડા નદવસો પહેલા કાશ્મીરના લેહમાં વાદળ ફાટવાથી અત્યાર સુધીમાં ૧૭૦થી વધુ લોકોના મૃત્યુ થયા છે અને લશ્કરના ૩૩થી વધારે જવાનો ગૂમ થયા હતા. તેમાં પોરબંદર છાંયાના ૨૫ વષયના લશ્કરના જવાન મુનાફબીન અલ્લારખાભાઈ બીનસલમા ગૂમ થયા બાદ તેનો તાજેતરમાં મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો, મુનાફબીનના મૃતદેહને પૂરા લશ્કરી સડમાન સાથે પોરબંદર મોકલવામાં આવ્યો હતો. ગત સપ્તાહે છાંયાના દેવજી ચોક નવથતારમાં આ જવાનને ગાડડ ઓફ ઓનર સાથે અંનતમ નવદાય આપવામાં આવી હતી. તેની અંનતમ યાિામાં અનેક નાગનરકો સનહત નવનવધ આગેવાનો ઉપસ્થથત રહ્યા હતા.


ઉત્તર ગુજરાિ - કચ્છ

Gujarat Samachar - Saturday 28th August 2010

લેસ્ટરનું પ્રવિવનવધમંડળ નાગોરમાં ભારિીય સંસ્કારોથી અવભભૂિ

યુિકના અપમૃત્યુ કેસમાં બે પત્રકારો સામે પોલીસ ફવરયાદ મહેસાણાઃ ઉત્તર ગુજરાતના ઊંિામાં ગયા શુિિારે પોલીસથટેશન સામે એક યુિાને જ્વલનશીલ િિાહી છાંટીને કરેલી આત્મહત્યાના કેસમાં પોલીસે બે ખાનગી ન્યુિ ચેનલના પત્રકારો સામે આત્મહત્યાની િુષ્િેરણાનો ગુનો િાખલ કરતાં સનસનાટી મચી ગઈ છે. પોલીસ ફદરયાિ િમાણે બે ટીિી ચેનલના પત્રકારોએ આ વ્યદિને સળગિાનું નાટક કરિાનું કહીને તેના શરીરે આગ લગાડિા માટે કહ્યું હતું.

પત્રકારોના મસાલેિાર દૃશ્યો લેિાના ચક્કરમાં આ યુિાન ભડભડ સળગી ગયો હતો. પરંતુ હાજર કોઈ પત્રકારે તેને કેરોસીન છાંટતો કે બાિમાં દિિાળી ચાંપતો અટકાવ્યો નહોતો. એટલું જ નહીં, બચાવ્યો પણ નહોતો. આ ઘટનાના ઘેરા િત્યાઘાત પડ્યા હતા. આ સમગ્ર ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં લઈને ગાંધીનગર રેન્જ આઈજી એ.કે.શમાયએ પણ ઊંિા પહોંચીને ઘટનાથથળનું દનદરક્ષણ કયુું હતું.

ભુજમાં સાયન્સ મ્યુવિયમ બનશે નાગોરમાં યોજાયેલા સત્કાર સમારંભમાં મંચસ્થ લેસ્ટરના વિદ્યાથથીઓ સાથે સંયોજક ભાસ્કર સોલંકી

રાયધણપર તાઃ ભુજઃ ‘ચાલીસ હજાર ગુજરાતીઓની વચ્ચે લેથટર શહેરમાં રહ્યા પછી પણ જે સંથકારો નથી મળ્યા તે આજે અમને માત્ર આઠ દિવસમાં તમારી વચ્ચેથી જોવા અને જાણવા મળ્યા છે.’ ઇંગ્લેન્ડના લેથટર શહેરમાં રુશી મીડ શાળાના દશક્ષકો અને દવદ્યાથથીઓનું એક પ્રદતદનદિ મંડળ તાજેતરમાં નાગોર ખાતે આઠ દિવસ રોકાયા બાિ જ્યારે પોતાના ઉપરોક્ત પ્રદતભાવો આ શબ્િોમાં વ્યક્ત કયાા ત્યારે ઉપસ્થથત અનેકની આંખોમાં

સંતોષ અને હષાની લાગણી જોવા મળી હતી. આ પ્રદતદનદિમંડળના સન્માનમાં નાગોર ગામના લોકોએ યોજેલા સત્કાર સમારંભમાં લેથટર અને થથાદનક લોકોના ગુજરાતી સંથકારોનું આિાન-પ્રિાન પણ થયું હતું. યુકેથી આવેલા મેથ્યુ નામના યુવાન દવદ્યાથથીએ માત્ર આઠ દિવસ બાિ પોતાનો ભાવ લોકો સમક્ષ ગુજરાતી ભાષામાં વ્યક્ત કરીને સૌને આશ્ચયાચકકત કરી િીિા હતા. પ્રદતદનદિમંડળના સંયોજક

અને રુશી મીડ હાઇથકૂલના થથાપક ચેરમેન ભાથકર સોલંકીએ જણાવ્યું કે, અહીંના લોકો દ્વારા દતલક કરીને થવાગત કરવામાં આવ્યું તે પછી આ દવિેશી ગુજરાતીઓને પોતાની દહન્િુ સંથકૃદત પ્રત્યે ભારોભાર માન ઊપજ્યું છે. આ તબક્કે તેમણે વાલીઓને અપીલ કરતાં જણાવ્યું હતું કે, તમારા બાળકોને અત્યારથી જ ઉચ્ચ દશક્ષણ મેળવવા માટે માનદસક રીતે તૈયાર કરતા રહો. ઉપરાંત અન્ય દવદ્યાથથીઓએ પણ અહીં ખુશી વ્યક્ત કરી હતી.

ભુજઃ સાયન્સ દસટી માત્ર અમિાિાિમાં જ નહીં ગુજરાતના મહત્ત્િના થથળોએ પણ આિા સંકુલનું દનમાયણ થાય તેિી નેમ સાથે રાજ્ય સરકારે આયોજન હાથ ધરતાં ભુજમાં રૂ. ૨૫ ખચષે સાયન્સ કરોડના મ્યુદિયમનું દનમાયણ કરિામાં આિશે અને તેના સલાહકાર

તરીકે જાણીતા ખગોળશાથત્રી ડો. જે.જે. રાિલની દનમણૂક પણ કરિામાં આિી છે. ભુજ ઉપરાંત િડોિરા, રાજકોટ અને ભાિનગર ખાતે કુલ રૂ. ૧૦૦ કરોડના ખચષે ચાર સાયન્સ મ્યુદિયમનું આગામી ટૂંક સમયમાં દનમાયણ કરિાનું આયોજન છે.

બે કચ્છી કવિને ભાષા સન્માન ભુજઃ કચ્છી ભાષાની રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ નોંધ લેતી િથમ ઘટનામાં ૨૦ ઓગથટે દિલ્હી સ્થથત કેન્દ્રીય સાદહત્ય અકાિમીએ કચ્છી ભાષાના દિકાસ માટે કાયયરત જાણીતા સાદહત્યકાર માધિ જોશી ‘અશ્ક’ તથા કચ્છી સજયક

કદિ તેજને ભાષા સન્માન એિોડડ આપિાની જાહેરાત કરી છે. કેન્દ્રીય સાદહત્ય અકાિમી દ્વારા માન્ય થયેલી ૨૪ ભાષાઓમાં િર િષષે અપાતા પુરથકારોની સમકક્ષ ‘ભાષા સન્માન’ આપિામાં આિે છે.

15

વિકેટ િેિી કચ્છમાં ફૂટબોલ ફીિર ભુજઃ સમગ્ર ભારતમાં દિકેટ ખુબ જ લોકદિય છે અને કચ્છ પણ એમાંથી બાકાત નથી. પરંતુ અત્યારે આ દિકેટ િેિી દજલ્લામાં દિદ્યાથથીઓનું ધ્યાન ફૂટબોલ તરફ િોડ્યું છે. રોટલી કલબ ઓફ ભુજ દ્વારા આયોદજત થકોટલેન્ડના રાષ્ટ્રીય સોકર ખેલાડી માઇકલ કાલ્ડરનું કોદચંગ પામેલા ખેલાડીઓની આઠ ટીમો િચ્ચે ગત સપ્તાહે ભુજમાં દજલ્લાની સંભિતઃ િથમ ફૂટબોલ લીગ ટુનાયમેન્ટ શરૂ થઈ છે અને તેની ફાઇનલ મેચ ૨૫મી ઓગથટે રમાશે. િથમ મેચમાં (વ્હાઇટ હાઉસ ૧-૦થી અને બીજી મેચમાં માંડિી એ’ ટીમ ૪-૩થી દિજયી થઇ હતી.

ગાંધીધામ મહેશ્વરી સમાજના ધમમગુરુનું અિસાન ગાંધીધામઃ અહીંના ગણેશનગર મહેશ્વરી મેઘિાળ સમાજના સેિાભાિી, સામાદજક, શૈક્ષદણક કાયોયમાં િિાન કરનારા, લેખક અને જ્યોદતષ આચાયયપિ ધરાિતા સમાજના ધમયગુરુ ખીમજીભાઈ િલુભાઈ ગરિા (ઉ.િ. ૬૪)નું ગત સપ્તાહે અિસાન થયું હતું. તેમની સેિાકીય કાયોયની જ્યોત સિાય િળહળતી રાખિાના દનધાયર સાથે સમાજ દ્વારા તેમને શ્રદ્ધાંજદલ આપિામાં આિી હતી.


16

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 28th August 2010

જીવંત પંથ

- સી. બી. પટેલ

ક્રમાંક - ૨૧૪

હું પણ મોજ કરું છું, ઘાયલ, તું પણ મોજ કરી લે. મોજ કરી લે મોજ કરી લે ભીતર ખોજ કરી લે, ઘાયલ, તું પણ મોજ કરી લે. આજે રિાબંધનના શુભદિને ‘જીવંત પંથ’માં આગળ વધીએ એ પહેલાં ગઝલનરેશ અમૃત ઘાયલની આ પંદિ ટાંકવાનું મન સકારણ થાય છે. ગઈકાલે સાંજે લંડનની પશ્ચિમે ડેનહામખાતે આવેલ અનુપમ દમશનમાં કીતતનસંધ્યામાં લાભ લેવાનો મને અવસર સાંપડ્યો. વ્યાસપીઠ ઉપર યોગીબાપાનું સુંિર કટઆઉટ દબરાજમાન હતું. આધુદનક ફોટોગ્રાફી અને જે રીતે કોઈ શ્રદ્ધાળુ કલાકારે યોગી બાપાને શાલ પહેરાવી હતી કે જાણે ન પૂછો વાત. યોગીબાપાના મેં િશતન કયાત છે. સાિે જ તેઓ ઉચ્ચ કોદટના સંતપુરૂષ હતા. કટઆઉટમાંથી જાણે હમણાં જ તેમનું અટ્ટહાતય રેલાવતા હોય. અનુપમ દમશનના િેશ-િેશાવરના િરેક કેન્િમાં િમયેક મદહનાની ૨૩ તારીખે યોગીબાપાના દનવાતણદિને અિૂક કીતતનસંધ્યાનો કાયતક્રમ યોજાય છે. ભારત, અમેદરકા કે દિટનમાં શક્ય હોય મયારે આ કીતતનસંધ્યામાં હું જઈ પહોંિું છું. ખૂબ મોજ આવે છે. સોમવારે તો પ.પૂ. જશભાઈ સાહેબ પણ ખાસ પધાયાત હતા અને અનુપમ દમશન યુકેના િમુખ શ્રી દવનુભાઈ નકારજાની વષતગાંઠ દનદમત્તે પૂ. સાહેબે િાસંદગક આશીવતિન પણ આપ્યા. અમૃત ઘાયલ-સાહેબની ઉપરની પંદિમાં જો ‘ભીતર ખોજ’ શબ્િ ઉપર ધ્યાન કેશ્ન્િત ન કરાય તો ‘મોજ કરી લે, મોજ કરી લે’ એ િીલાિાલુ અથત ઘટાવાની લગારેય જરૂર નથી. વ્યાસપીઠ ઉપરથી તવામીનારાયણ સંિિાયના ગીતભજન, પિ તો હોય જ. િહ્માનંિના બે સુંિર પિ સાંભળ્યા તો આપણા સૌના જાણીતા અને માનીતા માયાબહેન િીપકે પણ કણતદિય અને દવિારિેરક ગીત રજૂ કયાત. બાજુમાં બેઠેલા સુરેન્િભાઈ (ભવનવાળા) મને કહે, ‘આ સાહેબનું કામકાજ બહુ સીધુ-સારું. બાકી તવામીનારાયણ સંતથાના કાયતક્રમમાં સામાન્યપણે વૈષ્ણવ ગીતનો લાભ ન મળે.’ જોકે એ અથતમાં અનુપમ દમશન સાિા અથતમાં અનુપમ છે. નર-નારીના કોઈ ભેિ નથી, સંિિાયોના આટાપાટામાં પણ પૂ. સાહેબ અને સૌ અટવાતા નથી. સનાતન ધમતની એક આવકારિાયક વ્યાખ્યા એટલે અનુપમ દમશન. પાછા વળતા મધરાત વીતી ગઈ હતી. પણ માયાબહેને ગંગા સતીનું જે ભજન રજૂ કયુું હતું એ હજુ મારા મનમાં ગૂંજ્યા કરે છે. તે આપ સમિ શબ્િોમાં તો હું રજૂ કરી શકું ને? આજે સવારે બે વતતુ સદવશેષ સારી લાગી. મારી બહેનોએ આવીને મને રાખડી બાંધી. જીવનમાં અપેિા કરતાં અને યોગ્યતા કરતાં અદત દવશેષ પામી રહ્યો છું. પરમામમાની અસીમ કૃપા, માતાદપતાની િેણ અને મારી બહેનોનો હેતભાવ સંપૂણતપણે જાણે ગેરંટી છે. પણ એમાં હું આગળ વધું તે પહેલાં ગંગા સતીનું ભજન સાંભળી લઈએ. ભભિ કરવી તેને રાંક થઈને રહેવું ને, મેલવું અંતરનું અભભમાન રે; સદગુરુ ચરણમાં શીશ નમાવી, કર જોડી લાગવું પાય ...ભભિ જાભતપણું છોડીને અજાભત થાવું ને, કાઢવો વરણ ભવકાર રે; જાભત પાંભત નભહ હભરના દેશમાં ને, એવી રીતે રહેવું ભનમાાન રે ...ભભિ પારકા અવગુણ કોઈના જુએ નભહ રે, એને કહીએ હભરના દાસ રે; આશા ને તૃષ્ણા એકે નભહ ઉરમાં, એને દૃઢ કરવો ભવશ્વાસ ...ભભિ ભભિ કરો તો એવી રીતે કરજો, પાનબાઈ! રાખજો વચનમાં ભવશ્વાસ રે

ગંગાસતી એમ બોભલયાં રે, તો તો જન્મ સફળ થઈ જાય રે ...ભભિ. લગભગ ૧૧-૩૦ના સુમારે આ કીતતનસંધ્યા હતી તે શદમયાણામાંથી બહાર નીકળ્યો મયારે એક માજી મળ્યા. તેમનું નામ ખબર નથી. પણ તેઓ આવા કાયતક્રમોમાં અવારનવાર મળી જાય છે. માજી શબ્િ અધૂરો લાગે છે. માજી શબ્િ િયોગ હું હંમેશ બાના ભાવથી કરું છું. તેઓ કહે, ‘ભઈ, માયાબહેને ગંગાસતીનું જે ભજન સંભળાવ્યું તે તમે છાપજો. તમને ગંગાસતીની ખબર છે ને! મેં પૂછ્યું, ‘કેમ બા?’ તો તેઓ કહે, ‘અમે આવું બધું તમારા છાપાંમાં વાંિીએ છીએ.’ માજીની વાત સાિી છે.

‘વીજળીના િમકારે’ એક સરસ મજાનું પુતતક તવામી િહ્મવેિાન્તજીએ સાિર રજૂ કયુું છે. લગભગ ૨૧૫ પાનના પુતતકમાં એટલું બધું સમવશીલ દસંિન કયુું છે કે મજા પડી જાય. આ લેખમાં તો હું બહુ સંદિિમાં એનો ઉલ્લેખ કરી શકું. આ પુતતકનું સંકલન શ્રી દવઠ્ઠલભાઈ િજાપદતએ કરીને આપણ સૌને ઉપકૃત કયાત છે. ‘વીજળીના િમકારે’માં તવામી િહ્મવેિાન્તજીના િવિનોનું સંકલન કરવામાં આવ્યું છે. અને ‘તવામીશ્રી િહ્મવેિાન્તજી વતતમાન સમયની એક જાગૃત હશ્તત છે’, એમ જણાવી આ પુતતકમાં િજાપદત સાહેબે િતતાવનામાં જણાવ્યું છે કે, ‘માંગરોળથી ૩૦ કક.મી. િૂર સૌરાષ્ટ્રના સાગરકાંઠે માધવપુર (ઘેડ)ના પાિરે એક જીવંત આધ્યાશ્મમક કેન્િ આવેલું છે, જે ‘ઓશો આનંિઆશ્રમ’ નામથી જાણીતું છે. નાદરયેળથી મનોરમ્ય વનરાજીથી આચ્છાદિત આશ્રમમાં પૂ. તવામી િહ્મવેિાન્ત વષોતથી ધૂણી ધખાવી બેઠા છે..... થોડાં વષોત પહેલાં પૂ. તવામીજીએ ગંગાસતીજીના ભજનો પર િવિનો આપેલા. ગુજરાતમાં ઘેર-ઘેર લોકગીતો દ્વારા લોકજીભે વહેતા ગંગાસતીના ભજનો આધ્યાશ્મમક ઉપદનષિ જેવા છે. પૂ. તવામીજીએ આ ભજનોની સાિી સમજ આ િવિનોમાં આપી છે એમ પૂ. દવઠ્ઠલભાઈ િજાપદત પુતતકની િતતાવનામાં લખે છે. ગંગાસતીના અન્ય એક ભજનમાં તેઓ પાનબાઈને વીજળીના િમકારે મોતી પરોવવાનું કહે છે. આ વીજળીનો િમકારો એટલે શું? તેવો િશ્ન જાગે તે તવાભાદવક છે. વીજળીનો િમકારો એટલે શું? પોતે કોણ છે? તેવો િશ્ન જાગે તે વીજળીનો િમકારો છે. આ િશ્ન માણસના દિત્તમાં પરોવાઈ જવો જોઈએ. દજંિગી તો એમ જ પસાર

થઈ જાય છે, પણ તેમાં ક્યારેય આવા િમકારા થતા હોય છે. દિય વાિક, જો ગંગા સતીના જીવનકાયત અને અિભૂત આધ્યામમને ભજન દ્વારા માણવું હોય તો આ છે પુતતકનું િાદિતથાન. નવભારત સાદહમય મંદિર, ૧૩૪, દિન્સેસ તટ્રીટ, મુંબઈ ૪૦૦૦૦૨ અથવા િેરાસર પાસે, ગાંધી રોડ, અમિાવાિ-૩૮૦૦૦૧. મૂલ્ય છે માિ રૂદપયા ૧૪૦.

ગંગાસતીની જીવનકથા ગંગાસતીની જીવનકથા ખૂબ સંદિિમાં આ મુજબ છે. સૌરાષ્ટ્રની ધરતી સંતોની ભૂદમ છે. અધ્યામમના પાઠ ભણવા માટે કોલેજ કે યુદનવદસતટીમાં જવું જરૂરી નથી. રામકૃષ્ણ પરમહંસ કે કબીરે શાળા જોઈ નહોતી. મીરાંબાઈ MBA થયા નહોતા કે નરદસંહ મહેતાને હજુ નોબેલિાઈઝ વાળાઓએ તેમની યાિીમાં સામેલ કયાત નથી. ગંગાસતી એ સામાન્ય ગ્રામીણ મદહલા હતા, તેઓ સંત હતા, ભિ હતા અને કદવયિી પણ હતા. ગંગા સતીના િાગટ્યનો સમય બહુ િાિીન નથી. માિ િોઢસો વષત પહેલાંની વાત કરું છું. સમયશોધક એવા એક દનવૃત્ત આઈપીએસ અદધકારી શ્રી મજબૂતદસંહ જાડેજાએ વષોત સુધી રઝળપાટ અને મથામણ કરી ગંગા સતીના જીવનની સમય હકકકતોનું સંશોધન કરેલું છે. તેઓશ્રીએ તે વખતના ઈદતહાસના પૂરાવાઓ સાથે ‘શ્રી કહળસંગ ભગત, ગંગાસતી અને પાનબાઈની સંશોધનિેરક જીવનકથા’ એ નામથી પુતતક િકાદશત કયુું છે. તેના આધારે હું આ હકકકત રજૂ કરવા દનદમત્ત બન્યો છું. પાદલતાણાથી આશરે ૩૫ કક.મી.ના અંતરે રાજપરા નામનું એક નાનું ગામ છે. તે ગામમાં શ્રી ભાઈજીભી સરવૈયા અને રૂપાળીબા નામે એક ધમતપારાયણ િંપદતને મયાં ગંગાસદતનો જન્મ થયો હતો. નાનપણમાં ગંગાબા ઉફફે હીરાબાના નામે તેમને સૌ કોઈ ઓળખે. પાનબાઈનો જન્મ પણ આ જ ગામમાં થયેલો. પાનબાઈ હમીરભાઈ ખવાસની િીકરી હતી. પાનબાઈ અને ગંગાબા ઉંમરે લગભગ સરખા. બંને ધમત પારાયણ તેથી બંનેને એકબીજા સાથે સારું ગોઠવાયું હતું. નાની ઉંમરથી ગંગાબા (ગંગા સતી) પાનબાઈને ધમતમય જીવન જીવવાની િેરણા અને માગતિશતન આપતા. ભાવનગર જીલ્લાના ધોળા જંકશન રેલ્વે તટેશનથી ૯ કક.મી.ના અંતરે કાળુભાર નિીના કાંઠે સમઢીયાળા નામનું નાનું ગામ છે. આ ગામમાં કલાજી ગોહેલ (કલભા બાપુ) અને વખતુબા નામે િંપદત ધમતપરાયણ જીવન જીવતા હતા. ઈ.સ. ૧૮૭૪માં આ પદવિ િંપદતને મયાં એક પુિ રત્નનો જન્મ થયો. તેનું નામ રાખ્યું, ‘કહળસંગ’. નાની ઉંમરથી આ બાળકનું મન િભુપરાયણ હતું. પુિ ઉંમરલાયક થતાં માતા-દપતાએ કહળસંગ માટે પુિને જે દિશામાં રસ હોય, તેમાં પૂરા સહયોગી થાય, વધુને વધુ િેરણા આપે અને ઘરસંસાર-વ્યવહાર સાિવે તેવી સુલિણાની શોધ આિરી. આ અગાઉ કહળસંગને દગરનારના એક અવધૂત યોગીએ ગૃહસંસારની વચ્ચે રહીને અલૌકકકની ખોજ કરવા િેદરત કયાત હતા. યોગાનુયોગ, આ જ સમયે રાજપરા ગામની સુકન્યા ગંગાબા દવશે જાણ થઈ. માંગુ નંખાયું અને બંનેના ૧૮૬૪માં લગ્ન થયા. હવે વાત જરા વધારે દવકટ બને છે. ગંગાબા રાજપરા િાલ્યા જશે એ ખ્યાલથી પાનબાઈ અંિરથી પારાવાર િુઃખ અનુભવતા હતા. તે

જમાનામાં િદિય કુટુંબોમાં િીકરીને સાસરે વળાવે મયારે ગૃહકાયતમાં મિિ કરે તે હેતુથી િીકરીની સાથે એક િાકર બાઈ - વડારણને મોકલવાનો દરવાજ હતો. પાનબાઈને તેમના માતા-દપતાની મંજૂરીથી ગંગાબાઈ સમદઢયાળા લઈ ગયેલા. ગંગાબા પોતે ધમતદનષ્ઠ અને પદતપરાયણ. પદત અને પત્ની અલખના સહયાિી હતા. િભુ ભજનની સાથે સાથે ગૃહજીવનની તેમની ગાડી ખૂબ સારી રીતે િાલતી. ગંગાબાઈએ બે પુિીઓને જન્મ આપ્યો. કાળક્રમે તેઓને યોગ્ય ઘરાનામાં વરાવેલી. વષોતના દવતવા સાથે ભજન-કીતતન, ભદિ, જપ-તપ, સાધના અને સંત-સેવાથી આ િંપદતના જીવનની સુવાસ આખા પંથકમાં ફેલાવા લાગી. બંને પુણ્યામમાઓની પાછળ-પાછળ પાનબાઈ પણ િાલતા રહ્યા. કહળસંગ બાપુની ભૂદમકા ઉચ્ચત્તર હતી. કહેવાય છે કે તેમણે એક મૃત ગાય પર પાણી છાંટ્યું અને ગાય ઊભી થઈ િાલવા લાગી. આવા િમમકાર દવશે ઝાઝું લખવાની અહીં સંભાવના નથી. ભગત બાપુ કહળસંગે ૨૧ જાન્યુઆરી ૧૮૯૪ના રોજ િેહમયાગ કરી સમાદધ લીધી. તેના બીજા જ દિવસથી કરૂણામયી મા

કન્યાવાળું કુટુંબ ક્યારેય ખાલીપો અનુભવતું નથી ‘જીવંત પંથ’ના ૧૪ ઓગષ્ટના લેખમાં છેલ્લા પેરેગ્રાફમાં મેં સીતાનું હરણ કરી નાંખ્યું છે. કલ્પનાબહેને મને એ વવશે જણાવ્યું તે માટે તેમનો આભારી છું. અમેવરકામાં જે સંશોધન થયું એ મુજબ કન્યા વવનાનું કુટુંબ ક્યારેય ખાલીપો અનુભવતું નથી. એ વાક્યમાં ગંભીર ભૂલ થઈ છે. પણ હડકવામાં ધ્યાનચૂક થઈ એ માટે સમગ્ર માતૃશવિ મને માફ કરે. ગંગાસતીએ પાનબાઈને ભદિના પાઠ ભણાવવા શરૂ કયાત. ગંગાસતી હવે રોજ એક ભજન રિતાં અને પાનબાઈને ભાવાથત-ગૂઢાથત માતાના વામસલ્યથી સમજાવતાં. સતત ૫૨ (બાવન) દિવસમાં ૫૨ ભજન તૈયાર થયાં. પાનબાઈને ભદિ,યોગ અને જ્ઞાનની ઊંડી સમજ આપી. જીવન જાગૃદત માટે જરૂરી પુરૂષાથત, સંયમ, મયાગ, વૈરાગ્ય, દનભતયતા અને સંતસેવાના પાઠ ભણાવ્યા. પોતાની રીતે ગંગાસતીએ પદતને આપેલું વિન પૂરું કયુું ને બરાબર ૧૫ માિત ૧૮૯૪ના રોજ ભગવતી ગંગાસતીએ િેહ મયાગીને પદતની પાછળ િતથાન કયુું. હવે પાનબાઈ એકલા પડી ગયા. ગંગાસતીના િેહદવલય પછી પાનબાઈને એકલાં જીવવાનું અમયંત કપરું હતું. ગંગાસતીના િેહદવલય પછી િણ દિવસ સુધી આમમદિંતન કરીને િણ દિવસમાં િણ ભજનની રિના કરીને પાનબાઈએ ૧૯ માિત ૧૮૯૪ના રોજ િેહમયાગ કયોત. દિય વાિક, ‘વીજળીના િમકારે’ પુતતક ના મેળવી શકો તો પણ અિે માયાબહેન કે એવા કોઈ સૂરસાધકનો સંપકક થાય મયારે ગંગાસતીને સાંભળવાનો લાભ અવચય મેળવશો. આજના શુભદિને આટલું જ. અતતુ..... (ક્રમશઃ)


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 28th August 2010

સંકટને તકમાં ફેરવવાની કુશળતા મુખ્ય િધાન નરેન્દ્ર મોદીમાં કાયમ જોવા મળી છે. એ ‘કકલસસ ઈન્ન્ટટંક્ટ’ સાથે ‘ઓફેન્સ ઈઝ બેટટ ડિફેન્સ’ની ફોર્યુસલા સાથે રાજકારણમાં સડિય છે. માણસ એકાકી છે. પોતાનો જ ડમિ અને પોતાનો જ દુશ્મન છે. એ શું ડવચારે છે એની ભાગ્યે જ કોઈ સાથે વાત કરે છે. વ્યૂહરચનામાં એ ચાણક્ય છે. ૧૯૯૫ના ગાળામાં તો એ પોતાને ડવશે ‘ગુજરાતના ચાણક્ય’ જેવું ડવશેષણ વપરાય એનો આગ્રહી જીવ હતો. ૧૯૯૫ના એ ચાણક્ય અને આજના મહા-ચાણક્ય મોદી વચ્ચે ઘણો ફરક છે. એ સતત િજાના ડદલોડદમાગ પર છવાયેલા રહે એની વેતરણમાં જ હોય છે. કોઈ ડવવાદ હોય કે પોતાનું માકકેટીંગ હોય, નરેન્દ્ર દામોદારદાસ મોદીનું ડદમાગ ક્યારે કઈ વાટ પકિશે એ કહેવાનું એમના અંતરંગ ડમિ તરીકે પોતાને ઓળખાવતા ટવજનો માટે મુશ્કેલ છે. આવા જ નાજુક તબક્કે એ પોતાની કેડબનેટનું ડવટતરણ કરવાનો ડનણસય લે એ પણ ચમત્કાર બની જાય છે. ચોફેર સંકટના વાદળ ઘેરાયેલાં હોય ત્યારે પણ એ બેપરવા થઈને કામે વળે છે. ડવધાનસભાના ચોમાસુ સિને માિ બે જ ડદવસમાં પૂરું કરવાનું આયોજન કરે છે. એ પૂવવે પોતાના િધાનમંિળમાં ચાર નવા સાથીઓનું ઉમેરણ કરે છે. ડનષ્ઠાવંતોને નાણીને એ સરપાવ આપે છે. ગૃહ રાજ્યિધાન અડમત શાહના જેલવાસ પછી અડમત વાળાં ઢગલાબંધ ખાતાંની જવાબદારી ડવડવધ િધાનોને આપી ખરી, પણ એકાએક ડવટતરણ કરીને િદીપડસંહ જાિેજા, વસુબહેન ડિવેદી, િફુલ્લભાઈ પટેલ અને કનુભાઈ ભાલાળાને રાજ્યિધાન પદના શપથ લેવિાવીને આશ્ચયસ સજવે છે. પક્ષમાં રાષ્ટ્રીય મહત્વાકાંક્ષા અને વિા િધાન થવાની અંતરેચ્છા ધરાવનાર મોદીના રાષ્ટ્રીય ટતરે અને રાજ્ય ટતરે ભાજપમાં પણ ડવરોધીઓ ઓછા નથી. ક્યારેક સુષુપ્તાવટથામાં છે તો ક્યારેક િગટપણે ડવરોધ માટે આગળ આવીને યુ-ટનસ લે છે. સામી છાતીએ મોદી સાથે લિવા જતાં પૂરા થઈ

૨૦૧૪ પહેલાં િાહુલ ગાંધી ભાજપના ચાણક્યો એવું માનીને બેઠા હતા કે આગામી લોકસભા ચૂંટણીમાં એટલે કે વષસ ૨૦૧૪માં વિા િધાનપદના ઉમેદવાર તરીકે નરેન્દ્ર મોદી અને રાહુલ ગાંધી ટકરાશે. જોકે હમણાંની અમારી ડદલ્હીની મુલાકાત દરડમયાન કોંગ્રેસછાવણી અને ભાજપના ગઢમાંથી જે સંકેતો મળ્યા એ જોતાં વષસ ૨૦૧૪ પૂવવે રાહુલબાબાને વિા િધાનપદની ખુરશી પર આરૂઢ કરાવાશે. રાહુલને વિા િધાન િો. મનમોહન ડસંહે કેડબનેટમાં જોિાવા ઓફર કરી, પણ એનો સડવનય ઇનકાર કરીને પક્ષની પુનઃ બાંધણીમાં સડિય થવા માટે પક્ષના મહામંિીના હોદ્દે રહીને રાહુલ ગાંધી કામે વળ્યા. એ સાંસદ તો છે. માતા સોડનયા પણ સાંસદ છે. કાકી મેનકા અને ડપતરાઈ વરુણ ગાંધી પણ ભાજપના સાંસદ છે. મનમોહન કેડબનેટમાં જોિાઈને વિા િધાન બનવા િયત્ન કરવા કરતાં વિા િધાન બનીને બીજી મુદ્દત માટે સંકલ્પ કરવાની ડદશામાં કોંગ્રેસના ચાણક્યો કામે વળ્યા લાગે છે. માની લઇએ કે આ વાત વહેતી કરાઈ હોય તો પણ જે સવવે મોદીને નંબર વન મુખ્ય િધાન ગણાવે છે એ જ સવવે રાહુલની લોકડિયતામાં ઘણો ઉછાળો આવ્યાનું નોંધે છે જરૂર. આવા સંજોગોમાં રાહુલ માટે િો. મનમોહન ડસંહ ડસંહાસન ખાલી કરી આપે અને રાષ્ટ્રપડતપદ ગ્રહણ કરે તો રાહુલ માટે જુલાઇ ૨૦૧૨ પછી વિા િધાન થવામાં અનુકૂળતા વધે જરૂર. વતસમાન રાષ્ટ્રપડત િડતભાતાઈ પાટીલની મુદ્દત જોકે જુલાઇ ૨૦૧૨માં પૂરી થાય છે. એ પહેલાં લોકસભાની ચૂંટણી થાય તો પણ રાહુલબાબાને માટે રાષ્ટ્રપડતભવનની અનુકૂળતા જરૂર રહે. વયોવૃદ્ધ ભાજપી નેતા લાલ કૃષ્ણ અિવાણીનો જીવ પણ વિા િધાનપદમાં છે. ભલે ઉંમર ઘણી થઈ હોય. રખે ને દેશમાં કાંઈક અણધાયાસ સંજોગો સજાસય અને લોકસભાની ચૂંટણી વહેલી આવી પિે અથવા એકાદ વષસ પાછી ઠેલાય તો પણ રાહુલ ગાંધી માટેના સંજોગો ઉજ્જવળ રહેવાની શક્યતા છે. ભાજપ સવાસનુમતે મોદીને પોતાના વિા િધાનપદના ઉમેદવાર જાહેર કરે તો જુદી વાત છે.

અરમતાભ અને શૂટીંગ ગુ જ રાતના બ્રાન્િ એર્બે સે િ ર અડમતાભ બચ્ચન ગુજરાત પયસટનની કફલ્મના શૂટીંગના બીજા તબક્કામાં અમદાવાદના ગાંધી આશ્રમ, પોરબંદરના ગાંધી જન્મટથળ કીડતસમંડદર અને દ્વારકાના જગત મંડદરમાં આંટો દઈ આવ્યા. મીડિયામાં બોડલવૂિના શહેનશાહ છવાયેલા રહ્યા. એમની માણસાઈભરી વાતો પણ અખબારો અને ટીવી માધ્યમોમાં ચમકતી રહી. જોકે અડમતાભના પહેલીવારના આંટા અને શૂટીંગ જેટલી ગાજવીજ આ વખતે ના રહી. કારણ વરસાદ અને સોહરાબુદ્દદીન કાંિની ગાજવીજ વધુ િભાવી રહી. બોડલવૂ િ ના અડભને તા-અડભને િીઓ રોજ ગુજરાતમાં આંટાફેરા કરવા માંિે અને પોતાને મોદીના ફેન ગણાવે એટલા માિથી રાજ્યની િજા પર અસર થતી નથી. ઉલટાનું ક્યારેક મોદીની ટીકા કરનાર ટમૃડત ઈરાની હવે ભાજપની મડહલા પાંખ નાં અધ્યક્ષા તરીકે ગુ જ રાત આવીને સીબીઆઈડવરોધી કેસેટ વગાિી ગયાં એનાથી પેલી તુલસીવાળો િભાવ પડ્યો નહીં. ડદલ્હીના ચાંદની ચોકમાં ‘તુ લ સી’ હારી ગયાં અને હવે નાં ‘મડણબહેન’ િજાના ડદલોડદમાગમાંથી દૂર થવા માંડ્યા છે. ક્યારેક શિુઘ્ન ડસંહા તો ક્યારેક પરેશ રાવલ, મોદી-ચાલીસાનો જાપ કરી જાય છે. પરેશનાં પત્ની અને ક્યારેક સૌંદયસ સામ્રાજ્ઞીમાંથી અડભનેિી બનેલાં ટવરુપ સંપટ મોદીસરકારના ડશક્ષણ િકલ્પમાં જોતરાય છે. કોઈ અડભનેતાને ગુજરાતમાં ટટુડિયો ટથાપવામાં રસ છે તો કોઈને બીજા લાભ ખાટવામાં સરકારનો સહયોગ ખપે છે. બધાને માટે જાદુઈ ચાવી એક જ છે. ગુજરાત આવો, મોદીજીનાં વખાણ કરો, સરકારી આડતથ્ય પામો અને પોતાના ડહતનાં કામ કઢાવો. અડભનેતાઓ કરતાં પણ ગુજરાતના મુખ્ય િધાન મોદી મોટા અડભનેતા છે એ છાપ સાથે ગુજરાતની મુલાકાત લેનારા બોડલવૂિના અડભનેતા મુંબઈ પાછા ફરે છે. હવે હોડલવૂિ ભણી નજર દોિાવવાની જરૂર ખરી. શક્ય છે કે હમણાં ડહંદુ થનાર હોડલવૂિની મશહૂર અડભનેિી જુડલયા રોબર્સસને ગુજરાત લાવવાનાં ચિો ગાંધીનગરે ગડતમાન કરી પણ દીધાં હોય. અનુસંધાન પાન-૩૧ +*

મોદી કેરિનેટનું રિસ્તિણ

વલ્લભભાઈ પટેલનું હતું એ વાત આનંદીબહેન માટે ઉજ્જવળ ભાડવની પરંપરાનો ડનદવેશ કરનારી બની શકે.

.

હરિ દેસાઈ

હેલો એનઆરજી....

જવાનું માનનારા સાંસદો અને ધારાસભ્યો તક મળે ત્યારે અવનવું કરી બેસવા તત્પર હોય છે. આજે પણ એવા ઘણા છે. કેટલાકે મોદીડનષ્ઠાના વાઘા ચિાવીને એમના ઈશારે દોટ મૂકીને ડનષ્ઠાવંતોમાં નામ નોંધાવ્યાં છે. જોકે રાજકારણમાં કશું ટથાયી હોતું નથી. ડમિો અને દુશ્મનોનું પણ એવું જ છે. નવા ઉમેરાયેલા િધાનો અને બીજા હયાત િધાનો પણ કાયમ મોદીડનષ્ઠા જાળવનારા ન જ હોઈ શકે. મોદીડનષ્ઠા સદૈવ જાળવનાર એકમેવ િધાન એટલે આનંદીબહેન પટેલ. ગુજરાતમાંથી મોદીને બહાર કઢાયા ત્યારે પણ આનંદીબહેન એમના ભણી ડનષ્ઠાવંત રહ્યાં. સંભવતઃ એટલા માટે જ મોદી રાષ્ટ્રીય રાજકારણમાં જાય ત્યારે ગુજરાતનું સુકાન આનંદીબહેનને સોંપીને જાય એ વાત ડનડવસવાદ છે. એમાં ટપધસક બનવા ઉતાવળા થયેલા અડમત શાહ હવે કપાઈ ગયા છે. અગાઉ હરેન પંડ્યા પણ કેશુભાઈ પટેલના અનુગામી બનવાના ઉત્સાહમાં સાવ ફેંકાઈ ગયા હતા એ વાત ગુજરાતના રાજકારણના જાણકારોને કહેવાની ના હોય. ગુજરાતમાં મહાઅપવાદની અડનવાયસતાના સંજોગોમાં જ કોઈ વાડણયા-બ્રાહ્મણને મુખ્ય િધાનપદ મળી શકે. મહદ્અંશે મોદીના અનુગામી બનવા માટે પટેલ જ હોવું અડનવાયસ છે. એ દૃડિએ આનંદીબહેનનું નામ અગ્રિમે આવે. અત્યારે મોદી સરકારમાં સૌથી િભાવી િધાન તરીકેનું ટથાન પણ એ જ ભોગવે છે, ભલે એમનો સત્તાવાર િમ વજુભાઈ વાળા અને નરોત્તમ પટેલ પછી આવતો હોય. અિે ૧૯૪૬માં તત્કાલીન ગવનસર જનરલ (વાઈસરોયમાંથી નવો હોદ્દો ગ્રહણ કરનાર) લોિડ માઉન્ટબેટને વચગાળાની જે સરકારના સભ્યોની નામાવડલ જાહેર કરી હતી એમાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું નામ િીજા િમે હતું એ વાતની બહુ ઓછાને જાણ હશે. ૧ સપ્ટેર્બર, ૧૯૪૬ના રોજ વાઈસરોય હાઉસ ખાતેથી જે સત્તાવાર અખબારી યાદી િસાડરત કરાઈ હતી તેમાં પહેલું નામ ડવદેશી બાબતો અને રાષ્ટ્રકૂળ સંબંધોનો અખત્યાર સંભાળનાર પંડિત જવાહરલાલ નહેરુનું હતું. બીજું, સંરક્ષણનો હવાલો સંભાળનાર સરદાર બલદેવ ડસંહનું અને એ પછીના િમે ગૃહ (માડહતી અને િસારણ સડહત)નો અખત્યાર સંભાળનાર સરદાર

17

$"&

'

% $ /

%? %5

&$"%"+ , +

2 -

+ * %, ! * /', $"# - )/ / " ) &+ "+ %* * )-

) # )&"

8

"5$8 / <7.#%

$ 5%9 <

' %- ,2 , ) 0$ % 1 ' , % ! ,

F $$? 9 8 9 8 5L "? 8$)'5"5@ '< < F = '< 9 $5 8 5&8 "&(< F )8 A > ) < 8 8 F 5 B 69 @ ' 5#D

8

( % '

,

8 < "5

$

%

8

"? / <(8#% ? $"5@ <

&

$<

"? $$?

, ) % 5L

) %

5'8 < 8$)'5"5@

'

'< <

F I0/ 8 !L#5 F "? ? !L#5 F ")5%5 8,) F )"?)5 F ?$8 F %8 F ' 5 F 3 " F '<$5# 8 C)5 F 8%8 8$ F "(4" 8%8 F *5 5 9 -) F I)@ 5 ?$ 9 -) F )8 '5 9 -) F 1)5 / <(8#% 9 -) F + ? 5 8 '< $8 F 5@'!5L F ")5%5 5@' F ?%< ! :$< F !<& ;$8 F 5 8 $; 8 F )<' ;$8 F I*@' 5 F )"?)5 ' 5 5@' F I % ( 9 5 <%8 F 2>( #9) 5K 5 I' <$<

,

)3 *2

+ .

) 5 5@ %? "5 %8 %J 1)@ $8)<,( 5 5 "? 5 (9! 1)@ < ,#?$ '<L =I$# > $A 9!'? #""" $

D = '< A 8')D$8 <" ? $E G1)5 H < 8 $ !

$"5 $" '<L $= 8# C)5 "5$5 / &< ' 9 I' "5 = < G1)5 H"5@ ? $? ) & !

$"&

) *!

'

.

% $ /

2 /

+*

5'8 <

"< 8$)8

? I $5@

8

( & /* % +' (%


18

ભારત

Gujarat Samachar - Saturday 28th August 2010

NRIને મતાધિકાર આપતું ધિલ રાજ્યસભામાં રજૂ નવી દિલ્હીઃ જવદેશમાં રહેતાં ભારતીય નાગજરકોને મતાજધકાર આપવા માટેનું જવધેયક ઓગલટે રાજ્યસભામાં રિૂ કરાયું હતું. આ જવધેયક અમલી બનતાં િ જવદેશમાં વસતાં ભારતીયો (NRI)ની વતનમાં લોકશાહી પ્રજિયામાં ભાગ લેવાની ઇચ્છા પૂરી થશે. કાયદાપ્રધાન એમ. વીરપ્પા મોઇલીએ જરપ્રેઝડટેશન ઓફ પીપલ (એમેડમેડટ) જબલ, ૨૦૧૦ રિૂ કરતાં એનઆરઆઇની નોંધણીની પદ્ધજત, મતદાનની પદ્ધજત તથા ચૂંટણીઓમાં ઉમેદવારી કરવાની શરતો અંગે જવલતૃત સમિ આપી હતી. તેમણે સૂજચત જવધેયકનો ૨૦૦૬નો મુસદ્દો પાછો ખેંચી લેતા િણાવ્યું હતું કે, મુસદ્દામાં NRIને મતાજધકાર આપવાની પદ્ધજતની જવગતો ન હોવાથી તેને પાછો ખેંચી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું હતું કે આ નવું જવધેયક સવષગ્રાહી છે. જવદેશવાસી ભારતીયો મતાજધકાર આપવા માટે સતત માગણી કરતા આવ્યાં છે તેનો જનદદેશ કરતાં

કાયદા પ્રધાને િણાવ્યું હતું કે, સરકાર ઘણા લાંબા સમયથી આ મુદ્દે જવચારણા કરતી હોવા છતાં મતદાર યાદીઓમાં તેમની નોંધણી અને ભારતની બહારથી તેમને મત આપવા દેવાની વ્યવલથા અંગે વ્યવહાજરક મુચકેલીઓના કારણે આ માગણી લવીકારી શકાઈ નહોતી. ભારતની બહાર રહેતાં આ નાગજરકોની મતાજધકારની અજધકારની માગણી કાયદેસરની છે અને તેમને આવો અજધકાર આપવાથી તેઓ લોકશાહી પ્રજિયામાં સામેલ થઈ શકશે. મોઇલીએ વધુમાં ગૃહમાં િણાવ્યું હતું કે કાયદા અને ડયાય જવષયક સંસદીય લટેસ્ડડંગ કજમટીએ ૨૦૦૬ના જબલને તપાસી નોંધણી, મતદાન પદ્ધજત અને ઉમેદવારીની શરતો સજહત જવલતૃત જવગતો ધરાવતા જવધેયકની રચના કરવાની ભલામણ કરી હતી. સજમજતની ભલામણના આધારે િૂનું જવધેયક પરત ખેંચીને સંસદના વતષમાન સત્રમાં નવું સવષગ્રાહી જવધેયક લાવવા જનણષય કરાયો હતો.

• દુષ્કાળનો સામનો કરી રહેલા ઝારખંડના હજારી બાગ જિલ્લાના પતરાનું બ્લોક હેઠળ િરાડ ગામના લગભગ ૨૦૦૦ ખેડૂતોએ રાષ્ટ્રપજતને પત્ર પાઠવીને ઇચ્છામૃત્યુની માગણી કરી છે. ઝારખંડમાં બે વષષથી ભયંકર દુષ્કાળ પડે છે અને િમપદપલામુના આ જવલતારના ખેડૂતો કંઈ પણ ઉગાડી શકતા ન હોવાથી તેમને ખાવાનાં પણ સાંસા છે. • અમેજરકા સાથેના પરમાણુ કરાર મુદ્દે સરકારને ૨૦૦૮માં ટેકો પાછો ખેંચી લઇ સીપીઆઇ-એમ મહાસજચવ પ્રકાશ કરાત વડા પ્રધાન મનમોહન જસંહ અને યુપીએ અધ્યક્ષા સોજનયા ગાંધીને સબક શીખવવા ઇચ્છતા હતા. લોકસભાના ભૂતપૂવષ અધ્યક્ષ સોમનાથ ચેટર્ષએ તેમની આત્મકથા ‘કીજપંગ ધ ફેઇથ: મેમરી ઓફ એ પાલષમેડટેજરયન’માં આ વાતનો ઘટલફોટ કયોષ છે. • શારીજરક સંબંધો વેળાએ કોડડોમનો ઉપયોગ મકરૂહ (ઇશ્વરે બનાવેલાં જનયમોની જવરુદ્ધમાં) છે તેવો ફતવો મુસ્લલમ સંગઠન દારૂલ ઉલુમ દેવબંધે ફરમાવ્યો છે. પોતાની વેબસાઇટ પર હલાલ અને હરામ સંબંધી મામલા અંગે એક પ્રશ્નના િવાબમાં દેવબંધે આ અજભપ્રાય

!

આપ્યો હતો. • ભારતના અથષતંત્રની કરોડરજ્જુ ગણાતા નાજસકસ્લથત કરડસી નોટ્સ પ્રેસ (સીએનપી)નું સંચાલન કરતા સરકારી બાબુઓએ કરોડો રૂજપયાની િકાતચોરી કયાષનું ખૂલ્યું છે. નાજસક મહાનગરપાજલકાના કજમશનરના િણાવ્યા મુિબ, ચલણી નોટો તૈયાર કરવા માટે વપરાતા કાગળની આયાત ઉપર રૂ. ૨૩.૯૮ કરોડની િકાતચોરી બદલ સીએનપીને રૂ. ૨૪૦ કરોડનો દંડ ફટકારાયો છે. • રેલવે પ્રધાન મમતા બેનર્ષએ ૨૧ ઓગલટે રાજ્યસભામાં િણાવ્યું હતું કે માઓવાદી હુમલાઓમાં ટ્રેનોની ગજતજવજધઓ ૨૧૭ વખત ખોરવાઈ છે. આથી રેલવેને રૂ. ૧,૦૦૦ કરોડની ખોટ ગઈ છે. માઓવાદી દ્વારા અપાયેલા બંધના ૭૫ એલાનથી ૪૧૬ ટ્રેનો રદ કરવી પડી હતી અને ૭૦ માલગાડીને પણ અસર થઈ હતી. • ભારતીય સશલત્ર દળોના ઇજતહાસમાં પહેલી વાર હોદ્દા પરના કોઇ લેફ્ટનડટ િનરલ નાણાકીય ગેરરીજતઓમાં કજથત સંડોવણી બદલ

#-0

(I -V&L(I 5-.-IV )(L -M9 R0L P2L R (T /L 'V'I 0"I "I e)f(I CI/ -I!Q e32 , 2I((L )Ng /2L T , 2I( .T 5@I! AL ]\\c e32h(MV (I- ,N$(I% P P ,N$=P$T(P )# -TG =&I( /P P

*%

'1+8.+ %:/-3+6

+=/

$/=>;8

કોટટ માશષલનો સામનો કરશે. ૩૩ કોપ્સષ કમાડડરના ભૂતપૂવષ લેફ્ટનડટ િનરલ પી. કે. રથ પસ્ચચમ બંગાળના સુખનામાં જમજલટરી લટેશનની બાિુમાં ૭૦ એકર િમીન પર શૈક્ષજણક સંલથા ઊભી કરવા ખાનગી જબલ્ડરને 'નો-ઓબ્િેક્શન જસષટફફકેટ' આપવામાં તેમની ભૂજમકા બદલ ૩૦ ઓગલટથી કોટટ માશષલનો સામનો કરશે. • પાફકલતાનસ્લથત આતંકવાદી સંગઠન લચકર-એ-તોઇબા તહેવારોના જદવસોમાં ભારતમાં ત્રાટકે તેવી ભીજત સૂચવતા ગુપ્તચર અહેવાલોના પગલે ભારત સરકારે રાષ્ટ્રવ્યાપી એલટટ ઘોજષત કયોષ છે. ખાસ તો અમદાવાદ, સુરત, જદલ્હી, મુંબઇ, કોલકતા, બેંગલોર, િયપુર અને જતરુવનંતપુરમ િેવા શહેરોને વધુ સતકક રહેવા તાકીદ કરાઇ છે. • આંધ્ર પ્રદેશના ગંટુર જિલ્લામાં એક ડયાયાધીશે ભારતીય ડયાય તંત્રના ઇજતહાસમાં ૨૦ ઓગલટે નવો રેકોડટ લથાપતાં એક િ જદવસમાં ૧૧૧ જિમીનલ કેસોના ચુકાદાઓ આપ્યા હતા. ૧૧૧ કેસોમાંથી ૭૮માં તો આરોપીઓ ગુનો કબૂલ કરી લીધો હતો. મોટા ભાગના કેસો ચોરી, મારામારી, ઘરેલુ ઝઘડા, માગષ અકલમાતો સંબંજધત હતા.

#

.>6= C 1%1/0

&9>; :9<<3,6/ =9 <=9: 38 >7,+3 9; >,+3 3; 0;97 +8-2/<=/; 3;73812+7 +8. 98.98 :9<<3,6/ 98.3=398< +::6A +; +<= 2'/0'+% +% (,( 00 4 '+% -,.# ) /' 3'0& +"' + # )/ " 4/ 0#/ 0& ,2 .>6= C +; +<= 2'/0'+% ,+% ,+% !! 1 +% (,( 00 4 '+% -,.# ) /' 3'0& +"' + # )/ " 4/ 0#/ 0& ,2 .>6= C ">84+, 2'/0'+% *.'0/ . &'*) 1//,,.## & +"'% ."& " 0# !0, #. 0& .>6= C %;36+85+ /;+6+ 9+ 0# 0& ,26 0& + .>6= C ><=;+63+ +8. /@B/+6+8. 343 0# 0& !0, #. 4/ &>;5/A " 4/ 3'0& +"' + "'++#./ #-0#* #. 0& .>6= C %9>=2 0;3-+ @3=2 +>;3=3>< 3'0& 1 ' "#- .0 0& ,2#* #. " 4/ '+!)1"#/ )) $)'%&0/ .>6= C $ ,,(#" +" - '" "#-,/'0 4 4 5 -#. -#./,+ "'/!,1+0 66 8.3+ " 4/ C 9;=2 8.3+ #- .0 ,2 #01.+ #! //#+%#./ ! + /0,- '+ +"' %9>=2 8.3+ #01.+ //#+%#./ ! + /0,- '+ +"' %;36+85+ $+7+A+8+ &;+36 "#- .0 0& ,2#* #. A+;+ A9=3;6381 "#- .0 0& ,2#* #. 2+;.2+7 4/ 2+;.2+7 +8. (+3<289./?3 4/ +6+1+ 0& #-0#* #.

/:+;=>;/

કેરળના ઇલ્વાન્ચેરી ગામે રવવવારે પરંપરાગત લગ્નવવવિ બાદ ખુશખુશાલ ભૂતપૂવવ કેન્દ્રીય પ્રિાન શવશ થરુર અને તેમના દુબઇ સ્થથત થત્રીવમત્ર સુનદં ા પુષ્કર. થરુરના વતનમાં આવેલા ૨૦૦ વષવ પુરાણાં પૈતૃક મકાનમાં યોજાયેલા લગ્ન પ્રસંગે બન્ને પવરવારના અંગત થવજનો ઉપસ્થથત હતા. વતરવનન્તપુરમના સાંસદ શવશ થરુરે આઇપીએલ વવવાદના કારણે વવદેશી બાબતોના રાજ્યકિાના પ્રિાનપદેથી રાજીનામું આપવું પડયું હતુ.ં

!"

*%

<6/ 90 )312= " 4/ 3'0& +"' + "'++#./ 0# %-9=6+8. 4/ '0& +"' + "'++#./ .>6= C %@3=B/;6+8. 0& #-0#* #. " 4/ 4 !, !&

!

શ્રીનગર: ‘કાચમીરમાં રહેવું હોય તો ઇલલામ અપનાવી લો અને આંદોલનમાં અમારો સાથ આપો નહીં તો કાચમીર ખીણમાંથી બોજરયા-જબલતરા બાંધી લો...’ કાચમીરના શીખોને આતંકવાદીઓ તરફથી આવાં ધમકીભયાષ પત્રો મળી રહ્યાં છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ખીણમાં શીખ સમુદાય સહુથી મોટો અલ્પસંખ્યક સમુદાય છે. તેમની સંખ્યા અંદાિે ૬૦ હજાર િેટલી છે. કાચમીરમાં શીખોના એક સંગઠને િણાવ્યું કે તેમના સમુદાયના અનેક લોકોને અલગ-અલગ લથળેથી આ પ્રકારની ધમકીવાળા અનામી પત્રો મળી રહ્યાં છે.

સંવિપ્ત સમાચાર

!

$

શીખોને િમકીઃ ‘ઇથલામ અપનાવો કે કાશ્મીર છોડો’

+=/

"T :2Ie)e/)N#IZ(V& 5/:2$L

$I/L W 5-.W :%1W

a d ^\]\ 5IV P a \\%L ]\ \\ ?P7! K7".( 5Te5 3( ]]a 0X /T" 2P8+0L 3Y2 (W "T :2I-L )e/)N#IZ(V& 5/:2$L e4 R3 e6-I0.

. -I((P 3Y2I&H)P e320X (P :!Q7" 5I%P )Ng(L 5I-;L =5I& $/L R )2I-IV 23P ] +T!0 )I#L(L (P *O0 >O! (P =5I& . -I((P 5I%P 0I22I(MV /6P3P &M0Z, -M L%L 2L5-M L(I H<IG $PU/L3V / (P 'Z(I/PE/ #P3 (P 3P4(I H<IG(I &3Z( $PM&I M&I 3L20X P2I R I3 -V"1 -/(I% -(T I-(I )N#Z -V 0- %Z0I, e2DI=&I( 3L20X (P e6-I0.-IV = ! %.P0I -M L (I1L.P/(I &M0Z, &3Z((T 0I, -13P

5V)

98.98 1/8=< 7+36 3809

,+,+2963.+A< -97

/6=98 $9+. /3-/<=/; @@@ ,+,+2963.+A< -97

#%

[W

"T :2Ie- )e/)N#IZ(V& 5/:2$L H#I+6P( -I-$T/I 5L "L )!Q0 3P/L 5X e(/V (I+P( (" ! e($P4 -6P$I

=-M . -I( e323eB . -I( #P3h . -I( Ie%Z R.I . -I( 6(M-I( . -I( ,S/2 . -I( e32)M/I# . -I( Z . -I( )N . -I( e2e3F . -I( 52Z 5I-I7. . -I(

]\\] b`] `\] _\] ^`] ^\] ]`] ]\] b` `] ^`

=-M . -I( $P- 3L23BL I$Y R. (P 6(M-I( . -I((P 0UJ -M L H<IG H<IG(L -I1I (P 8?T "/L ,/P0L I/ 3I0 =5I&LH)P ,P! )2I-IV 23P


વિશેષ

Gujarat Samachar - Saturday 28th August 2010

19

એક વ્યવિ, જે કાયદો અને કળા બંનેને પોષી શકે છે વિરેન વ્યાસ અમદાવાદઃ જીવનમાં રોજિંદા કામ અને ફરિો સાથે શોખ પણ પૂરો કરવાનું કામ ઘણું અઘરું હોય છે. વ્યાવસાજયક ફરિો અને ધંધા-રોિગારલિી પ્રવૃજિઓમાં ગળાડૂબ માણસોને ‘શોખ’ પરવડતો નથી અથવા રસ-રૂજિની ઈિર પ્રવૃજિઓ કરવા સમય મળતો નથી પરંતુ, ગુિરાતના એક ઉચ્ચ પોલીસ અજધકારી પોતાની ફરિરૂપે કાયદો અને વ્યવટથા જાળવવાનું કામ કરી રહ્યા છે અને સાથોસાથ પોતાની અંદર છૂપાયેલા એક જિત્રકારને પણ પોષી રહ્યા છે. તાિેતરમાં િ અમદાવાદથી દજિણ ગુિરાતના નવસારીમાં જિલ્લા પોલીસ અજધિક તરીકે જનમાયેલા અિય કુમાર િૌધરી એક અચ્છા જિત્રકાર પણ છે. પેઇડટીંગની દુજનયાના જાણીતા માંધાતા મકબુલ ફફદા હુસૈન (એમ.એફ) અને સઇદ હૈદર રઝા િેવા જિત્રકારોએ તેમના ‘એબટટ્રેઝટ’ પેઇડટીંગની નોંધ લીધી છે. એમ. એફ. હુસૈને તેમના જિત્રોને ‘જલજવંગ આટટ ફોમમ’ તરીકે વણમવ્યા હતા. જિજટશ જિત્રકારોથી પ્રભાજવત અિય કુમારે જિત્રકાર બનવા માટે ઝયારેય તેનું જશિણ લીધું નથી. પરંતુ નાનપણથી

તેમના મનમાં જિત્ર પ્રત્યે લગાવ હતો અને તેમાં માતા અને નાનાજીનું વધારે પ્રોત્સાહન મળ્યું. ઝારખંડ રાજ્યના િમશેદપુરમાં િડમેલા-ઉછરેલા આ શખસે િમશેદપુર અને જબહારના પાટનગર પટણામાં કોલેિકિાનું જશિણ મેળવ્યું છે. તેમના જિત્રોનું પ્રથમ પ્રદશમન બોકારોમાં ૧૯૮૪માં યોજાયું ત્યારે તેમની ઉંમર માત્ર ૧૧ વષમની હતી. શાળાકીય અભ્યાસની સાથે ખાસ કરીને પ્રતીકાત્મક જિત્રો માટે તેમને ઘણા ઇનામ-પ્રોત્સાહન મળ્યા. ત્યારબાદ જદલ્હીની ઇન્ડડયન ઇડટટીટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજીમાંથી જસજવલ એડજીજનયરીંગમાં બી.ટેકના અભ્યાસ દરજમયાન પેઇડટીંગ બનાવવાનો શોખ તેમણે જાળવી રાખ્યો અને ત્યાં પણ પોતાના જિત્રોનું પ્રદશમન યોજ્યું. હવે અિય કુમારે ફફગરેટીવને બદલે પેઇડટીંગ જવશ્વમાં એડવાડસ ગણાતી ‘એબટટ્રેઝટ’ આટટ પર હાથ અિમાવ્યો અને તેમાં સફળ થયા. ઉપરાંત તેમણે મુંબઇ, જદલ્હી, અમદાવાદ, ડયૂ યોકક, લંડનમાં યોજાયેલા ગ્રુપ એન્ઝઝજબશનમાં પણ પોતાના જિત્રો રિૂ કયામ અને સરાહના મેળવી. નાનપણથી અત્યાર સુધીમાં અંદાિે ૧૦ હજાર

( $ '( )! ( $#' "

&

' '

! % !

!

,

જિત્રો બનાવી િૂકેલાનું અિય કુમારનું હવે પછીનું આયોિન ઓટટ્રીયા, િમમની અને પેજરસ િેવા શહેરોમાં વ્યજિગત પેઇડટીંગ એન્ઝઝજબશન કરવાનું છે. કળા પરથી ફિલ્મ બની અિય કુમારના એબટટ્રેઝટ જિત્રો પર મુંબઇમાં ફફલ્મ જનમામતા ધમમેડદ્રનાથ ઓઝાએ ૨૨ જમજનટની એક ફફલ્મ બનાવી છે. આ ‘અ ટટ્રોક જવથ ટકવેર’ ફફલ્મ દ્વારા કળા િગતને જિત્રોની એક નવી ઓળખ આપવાનો પ્રયાસ છે. કળાને સમિવા પણ

# # # ($ -$) "

$

પોતાના એક પેઇન્ટીંગ સાથે અજય કુમાર ચૌધરી

! !'

$

$ '

# $ # $ &

$!" '% +.$ )#%)!!,%)# *''!#! --+*,. ""% ! *'2.! $)% $( 1+! .

*.$%)# !-- .$ ) .$!

-$) & ' # ($ $ ( # $& )( $& ( ' ( # !!$+ )' ($ ( )& ( ( " $ ,% &(' + ( ' &* ($ & ( -$) '' '( -$) # %&$ )& $* &#" #( $ # $ #. # - $&

#

*-.!'-

!-.

& &$" # # & $ -$)& #, (-

$& ''%$&('

&' ,% & # & ' )& $&

' ( -$)& # ' ( $# '

$) " !! ! $& +& ( ($ & ( ( ! $& ' ( " + ( $% ' $ + ( * & $ )" #(' ( ( -$) " - %$'' ' # + + !! %%&$%& ( !* ' -$)

'' /- )*0 *) ' ) '%)!

* %'!

*,

%' %)"* & -$ * %) 000 & -$ * %) ,# )%3 .%*)- 0 ).%)# .* . - #!).- ,! '-* 0!' *(!

માનવીને કળાની િરૂર હોય છે. એક કલાકાર િ પોતાની કળા સાથે વાતો કરી શકે છે. આવી િ કળા અને કલાકાર વચ્ચેના સંવાદો આ ફફલ્મમાં રિૂ થયા છે. આ બંનેના સંવાદોમાં સમય કેવી રીતે પસાર થતો જાય છે તેનું મહત્ત્વ તેમાં દશામવ્યું છે. કળા પર અત્યાર સુધી ઘણી ફફલ્મો બની છે પણ કંઇક અલગ બનાવવાના પ્રયાસના લીધે િ આ ફફલ્મ મોરક્કો ઇડટરનેશનલ ફફલ્મ ફેન્ટટવલમાં જહટ થઇ હતી. આટટ ફફલ્મો માટે ખાસ યોજાતા આ ફફલ્મ ફેન્ટટવલમાં ‘અ ટટ્રોક જવથ

ટકવેર’ ફફલ્મે અનોખું ટથાન પ્રાપ્ત કયુું હતું. આ ફફલ્મે કેરળ, બજલમન (િમમની) અને કોલકાતા ફફલ્મ ફેન્ટટવલમાં પણ ટથાન મેળવ્યું છે. અિય કુમારે ગુિરાત સમાિાર સાથેની િિામમાં િણાવ્યું હતું કે, ‘આટટ પર ઘણા પુટતકો લખવામાં આવ્યા છે. તે બધા પુટતક વાંચ્યા પછી પણ િે જ્ઞાન પ્રાપ્ત નથી થતું તે આ માત્ર ૨૨ જમજનટની ફફલ્મ િોતા થઇ િશે. કળા, કલાકાર, સમય અને િગ્યા આ િાર બાબતોને સાંકળીને આ ફફલ્મ તૈયાર થઇ છે. મારા એબટટ્રેઝટ પેઇન્ડટંગનું મુંબઇમાં પ્રદશમન યોજાયું હતું ત્યારે ધમમેડદ્રનાથ સાથે મારી મુલાકાત થઇ હતી. આ ફફલ્મ માટે અમે છેલ્લાં બે વષમથી કામ કરી રહ્યાં છીએ. કળા િગત પર ઘણી ફફલ્મો બની છે પણ આ ફફલ્મ કંઇક રીતે અલગ છે.’ ધમમેડદ્રનાથ ઓઝાએ મુંબઇથી ગુિરાત સમાિારને િણાવ્યું હતું કે ફફલ્મ ફેન્ટટવલ બાદ હવે આ ફફલ્મ દ્વારા ભારતના બાળકોને જશિણ પણ અપાશે. પ્રાથજમક અને માધ્યજમકના જવદ્યાથથીઓ િે વષોમથી એક િ પદ્ધજતનું જશિણ લે છે તે જવદ્યાથથીઓને આ ફફલ્મ દ્વારા પ્રેરણા મળશે. ગુિરાતના પોરબંદર,

રાિકોટ, િેતપુર, પાટણમાં ફરિ બજાવી િૂકેલા અિય કુમારે િે શાળાઓમાં અભ્યાસ કયોમ હતો તે ઝારખંડ, જબહાર અને ઉિર પ્રદેશની શાળાઓમાં આ ફફલ્મ દ્વારા કળાનું જશિણ આપવામાં આવશે. સંગીત અને ચિત્રનો અનોખો સમન્વય સામાડય રીતે જિત્રો તો િોઇને માણી શકાય છે. પરંતુ ભારતમાં જિત્ર અને સંગીત સાથેનો સમડવય પ્રથમવાર થયો છે. િો કે પન્ચિમી દેશોમાં આ પજરકલ્પના પ્રિજલત છે. મુંબઇ ન્ટથત સંગીત જદગ્દશમક અનુપમ જ્યોજતએ અિય કુમારના એબ્ટટ્રેઝટ જિત્રોમાંથી પ્રેરણા મેળવીને તેના આધારે સંગીતની ટ્યૂન તૈયાર કરી છે, િેથી જિત્રોને િોવાની સાથે તેના ‘વેવ્સ’ પણ માણી શકાય છે. આ ટ્યૂન સાંભળીને પ્રજ્ઞાિિુઓ પણ જિત્રોને માણી શકે છે. અિય કુમાર કહે છે કે, ‘પેઇડટીંગ અને સંગીતની દુજનયામાં ઘણી સામ્યતા છે. િેમ સંગીતના બેજઝક સાત સૂર છે, તેમ પેઇડટીંગમાં પણ પ્રાથજમક સાત રંગ છે.’ આ જિત્રોને આધારે તૈયાર થઇ રહેલ સાઉડડ ઇડટટોલેશન આલ્બમ આ વષમના અંત સુધીમાં જરલીઝ થશે.


20

પવવ નવશેષ

Gujarat Samachar - Saturday 28th August 2010

શ્રીકૃષ્ણના અવતારનું રહસ્ય ૫૦૦૦ વષષ પૂવષની વાત છે. જ્યારે પૃથ્વી પર યુિજિય અને કજિયાખોર રાજાઓનો ભાર વધી ગયો મયારે ગૌમાતાનું રૂપ ધારણ કરીને પૃથ્વી દેવતાઓ પાસે ગઈ અને જવનંતી કરી કે મારો ભાર ઉતારો. દેવતાઓ તેને લઈ બ્રહ્મલોકમાં બ્રહ્માજી પાસે ગયા. બ્રહ્માજીએ બધાને લઈને ક્ષીરસમુદ્રના કકનારે િઈ ભગવાન જવષ્ણુની પુરુષસૂિ િારા િાથષના કરી. ભગવાન જવષ્ણુએ બ્રહ્માજીના મનમાં સંદેશ મોકલ્યો. હું યાદવ કુળમાં િન્મ લઈશ, પરંતુ મારું બાળપણ નંદ િશોદાની સાથે ગોકુળમાં જવતાવીશ. તમામ દેવતાઓ તથા ઋજષમુજનઓએ પણ મારી સહાય માટે અવતરવું. બધા અસુરોમાં કંસ અમયંત બળવાન અને ક્રૂર હતો. તેની જપતરાઈ બહેન દેવકીના લિ િસંગે િ તેનો રથ ચલાવતી વખતે િ તેણે આકાશવાણી સાંભળી કે દેવકીના આઠમા પુિને હાથે તેનું મૃમયુ થશે. તે દેવકીને મારવા તૈયાર થઈ ગયો, પરંતુ દેવકીના પજત વાસુદેવજીની ન્યાયયુિ જવનમ્ર વાણીથી તે જવચાર પડતો મૂક્યો અને દેવકીવાસુદેવને કારાગારમાં નાખ્યા. દેવકીના પહેલા છ પુિોને તેણે મારી નાખ્યાં. સાતમા ગભષમાં

ભગવાન અનંતશેષજી પધાયાષ. તેમને િભુની જદવ્ય યોિનાથી વાસુદેવની અન્ય પત્ની રોજહણીજીના ગભષમાં સ્થાનાંતર કરવામાં આવ્યા તેથી તેમનું નામ સંકષષણ અથવા બલરામ પડ્યું. આ પછી પૂણષ પુરુષોત્તમ ભગવાન કૃષ્ણે સૌિથમ પોતાના વામસલ્ય ભાવમય શુદ્ર ભિ વસુદેવજીના મનમાં િવેશ કયોષ, મયાંથી દેવકીના મનમાં િવેશ્યાં અને મયાંથી દેવકીના ગભષમાં િવેશ્યા. દેવકીનું તેિ સેંકડો સૂયષ િેવું વધી ગયું. બ્રહ્મા, શંકર, ઈન્દ્ર, ચંદ્ર, ગણેશ આજદ દેવતાઓએ આવીને ગભષસ્થ ભગવાનની સ્તુજત કરી. તેમણે િભુને ‘સમયમ્

પવવ વવશેષ પરમ્’ કહી સંબોધ્યા. તેમણે કહ્યું કે આજદ નારાયણ શ્રીકૃષ્ણ તમામ ભૌજતક તથા આધ્યાત્મમક સૃજિનું મૂળ કારણ છે. તેમનું ‘કૃષ્ણ’ તરીકેનું જિભુિ સ્વરૂપ તમામ અવતારોનું તથા જવષ્ણુ સ્વરૂપોનું પણ મૂળ છે. ઋજષમુજનઓ તપસ્યા, બ્રહ્મચયષ આજદ વ્રતોનું પાલન કરી બ્રહ્મ પદને પામે છે, પરંતુ પરં-બ્રહ્મ સ્વરૂપ કૃષ્ણના ચરણોના ભિ નથી થતાં, તેમની બુજિ અજવશુિ હોવાથી પરમ પદ િાપ્ત કયાષ પછી પણ

તેમનું પતન થાય છે. કૃષ્ણ સંતભિોના રક્ષણ માટે તથા આસુરી અભિોના જવનાશ માટે િગટે છે. ‘પજણિાણાય સાધુનાં જવનાશાય ચ દુષ્કૃતામ્ ધમષ સંસ્થાપનાં થાષય સંભવાજમ યુગે યુગે...’ શ્રાવણ માસના વદ પક્ષની અિમીએ (આ વષષે બીજી સપ્ટેમ્બર) રાિે ૧૨ વાગ્યે જ્યારે મથુરા નગરીમાં કંસના કારાગારમાં કૃષ્ણ િગટ થયા મયારે સમગ્ર પૃથ્વી શુભ શુકનોથી

શોભી ઊઠી, લોકોના હૃદયમાં ઉલ્લાસ વ્યાપી ગયો. બ્રાહ્મણો અને સંતો રાિે ઊઠીને અજિમાં આહુજત આપવા લાગ્યા, કંસનો ડર ભૂલીને બધા લોકો જદવ્યાનંદ અનુભવવા લાગ્યા, વાતાવરણ પજવિ ધ્વજનઓથી ગુંજી ઊઠ્યું. દેવતાઓ પુષ્પવષાષ કરવા લાગ્યા, અપ્સરાઓ, ગંધવોષ અને કકન્નરો ગાવાં તથા નાચવા લાગ્યા. આ સમયે કંસના કારાગારની કોટડીમાં સૌિથમ િભુ ચતુભુષિ જવષ્ણુ રૂપે િગટ

થયાં. આ બાળકના ચાર હાથો શંખ-ચક્ર-ગદા-પદ્મથી જવભૂજષત હતાં. ગળામાં કૌસ્તુભમજણ અને સુંદર પીતાંબરધારી િભુ તેિસ્વી ઘનશ્યામ વણષમાં િગટ્યા. વાસુદેવ અને દેવકી િભુનાં દશષન કરી આશ્ચયષચકકત થઈ ગયાં, તેમનાં કેવાં સદ્ભાગ્ય કે િભુ તેમના િારા અવતયાષ. િભુએ કહ્યું, ‘હે દેવકી, વાસુદેવ તમે મારાં િન્મોિન્મના ભિ છો. પહેલા તમે પૃજિ તથા સુતમા નામનાં િજાપજત હતાં. તે સમયે તમારે મયાં હું ‘પૃજિગભષ’ રૂપે િગટ્યો હતો. આ પછી તમે કશ્યપ અને અજદજત રૂપે િગટયાં અને હું તમારે મયાં ‘વામન દેવ’ તરીકે િગટ્યો હતો. હવે હું મારા મૂળ ‘કૃષ્ણ’ સ્વરૂપે િગટીને તમને કૃતાથષ કરી રહ્યો છું. અમયારે કંસના કારાગારના તમામ દરવાજા ખુલી ગયાં છે. તમારી બેડીઓ પણ તૂટી ગઇ છે. િારપાળો સૂઈ ગયાં છે. માટે તમે મને ગોકુળમાં શ્રીનંદ મહારાિ તથા માતા યશોદા પાસે મૂકી આવો, તથા તેમના કૂખે િન્મેલી યોગમાયા સ્વરૂપ કન્યાને લઈ આવો.’ વરસતા વરસાદમાં બે કાંઠે વહેતી યમુનામાં વાસુદેવજીને અનંતશેષજીનું છિ મળ્યું. તેઓ ગોકુળમાં િઈને બાળકોની અદલાબદલી કરી લાવ્યા અને

ફરી પાછી યથાવત બેડીઓ પહેરી, દરવાજા બંધ થઈ ગયા અને કંસને ખબર પહોંચ્યા કે દેવકીને પુિી િન્મી છે. ભગવાન કૃષ્ણે પોતાના શુદ્ર ભિો વ્રિવાસીઓ સાથે એક ગ્વાલબાલ રૂપે અનેક જદવ્ય લીલાઓ કરી અને કેટલાક ભિોને દાસ્ય ભાવે, કેટલાકને સખ્ય ભાવે, કેટલાક ગોપગોપીઓને વામસલ્ય ભાવે તથા વ્રિની યુવા ગોપીઓને દાંપમય ભાવે જદવ્ય આનંદ આપ્યો. ભૌજતક સંસારમાં આપણા તમામ સંબંધો શારીજરક સ્તર પર હોય છે અને તે જિગુણામમક િકૃજતના સ્પશષથી બંધનકતાષ બને છે. જ્યારે આપણી ભાવના, લાગણી અને િેમને કૃષ્ણ તરફ વાળીએ છીએ મયારે આપણા જદવ્ય સ્વરૂપને જાગૃત કરીએ છીએ. આપણી મૂળભૂત સ્વરૂપગત કૃષ્ણભજિનો જવકાસ કરીએ છીએ અને િભુના ધામમાં િઈને તેમની શાશ્વત લીલામાં હનુમાનજીની િેમ દાસ તરીકે, અિુષનની િેમ સખા તરીકે, નંદિશોદાની િેમ વામસલ્ય ભાવમાં માતાજપતા તરીકે અને અંતે િેમણે પોતાનું સવષસ્વ કૃષ્ણ માટે ન્યોછાવર કયુું હતું તે ગોપીઓની િેમ શૃંગાર રસ અથવા માધુયષ રસમાં પણ િભુની સાથે આપણે આનંદ કરી શકીએ છીએ.

આપણાં સૌ માટે ‘માવતર’ બનવાની તક

બીલીમોરામાં માધવલાલનું મહાવીર વૃધ્ધાશ્રમ એટલે નનરાધારોનો આધાર દસ વષષ પહેલાં એ મહાશય બીજે કશે નહીં અને વૃદ્ધાશ્રમોની જાતરાએ નીકળ્યા હતા. જાતરાય નહીં એને થટડી ટૂર જ કહેવાય. કેમ કે મુંબઈના પચાસ પંચાવન જેટલા અને ગુજરાતના સિર અઢાર જેટલા વૃદ્ધાશ્રમો તેઓ ફરી વળ્યા હતા. કારણ? કારણ એટલું જ તેઓ પોતેય એક વવધવાશ્રમ અને વૃદ્ધાશ્રમ શરૂ કરવા ઈચ્છતા હતા. કારણ? કારણ એટલું જ કે તેમને અંતરના આશીવાષદ પ્રાપ્ત કરવા હતા. કારણ? કારણ એટલું જ અંતરના આશીવાષદ હજી સુધી કોઈ પણ શોવપંગ મોલમાં કે ચેઈન થટોસષમાં વેચાતા મળતા નથી કે મળવાના નથી. કારણોની આ કડી અહીં જ અટકાવી દેવી પડે એમ છે. કેમ કે બધી બાબતોમાં કારણ શોધવાની કવાયત કરવાની આપણને સૌને આદત પડી ગઈ છે. માધવલાલ પુરોવહતને મળ્યા પછી કારણ પૂછવાની ઈચ્છા માંડી વાળવી પડે. એવો એમનો થવભાવ. બાકી નહીં એવી કોઈ અંગત પીડા કે દુઘષટનાઓ એમાં કારણભૂત. એમના વપતાજી લીલી વાડી મૂકીને થવગગે સીધાવેલા. તો માધવલાલનું પોતાનું પણ પત્ની અને બે દીકરાઓનું સુખી કુટુંબ. તો પછી વૃદ્ધાશ્રમ શરૂ કરવાની જફામાં પડવાનું કંઈ કારણ ખરું? વાત છેવટે આવીને અટકી પડી કારણ પર જ અને એ માટે એમને મળ્યા વસવાય ખુલાસો શી રીતે મળે? ••• એમના જ શબ્દોઃ ‘એમ તો કચ્છના ભૂકંપ વખતે મેં સોએક

છોકરાં દિક લેવાનો વવચાર કરેલો અને તેના માટેની કાયષવાહી પણ શરૂ કરેલી. પણ એમાં અનેક કાનૂની ગૂંચો નડી. એટલે એ વાત પડતી મૂકી. આ ઉપરાંત નાનાં નાનાં સામાવજક કાયોષ અને કાયષક્રમોનું આયોજન હું કરતો હતો. પછી મને થયું કે નાનાં નાનાં કામ બહુ થયાં. હવે કંઈક સરખું કરીએ. લોકોના આશીવાષદ પ્રાપ્ત કરીએ.’ આટલું એકશ્વાસે બોલી ગયા પછી તે શ્વાસ ખાવા થોભ્યા. આપણને થાય કે આશીવાષદ પ્રાપ્ત કરવા હોય તો રથતે જતા વભખારીને રૂવપયો-બે રૂવપયા પકડાવી દીધા હોય તોય બે-ત્રણ પેઢી સુખી થવાના આશીવાષદ તે આપી દે. સાતેક પેઢી ચાલે એટલા આશીવાષદ જોઈતા હોય તો દસની પિી પકડાવી દેવાની. બાકી આવો વૃદ્ધાશ્રમ ઊભો કરવાની જફામાં પડવાની જરૂર ખરી? સારું થયું કે હોઠ પર આવી ગયેલી દલીલ શબ્દરૂપે બહાર ન નીકળી, કેમ કે માધવલાલ તો ઊભા થઈને વૃદ્ધાશ્રમ બતાવવા માટે અંદર ચાલ્યા ગયા હતા અને અંદર જતાં જે દૃશ્ય નજરે પડ્યું તે જોયા પછી મનમાં ઊગેલો ઉપહાસનો ભાવ શમવા લાગ્યો હતો. તેને બદલે જે જોયુંસાંભળ્યું તે વધુ થપશ્યુું. ••• ત્રણ માળનું જૂનું પુરાણું, ખખડધજ મકાન, તેમાં રહેતા લોકોના દેખાવ સાથે બરાબર મેચ થાય એવું. દસ-બાર વૃદ્ધ પુરૂષો અને છ-સાત વૃદ્ધાઓ અને પચીસેક વવધવાઓ પોતાના

ઘરમાં બેઠાં હોય એવા વનરાંતથી બેઠાં છે. પોતાના ઘરમાં બેઠાં હોય એવી વનરાંત ફક્ત ત્યાંનો માહોલ સમજાવવા પૂરતું લખ્યું છે. ખરેખર તો તેઓ એથીય વધુ વનરાંતથી બેઠાં હતાં. સાંભળવું કે થવીકારવું કઠણ લાગે પણ પોતાના ઘરમાં એવી વનરાંત નહીં હોય તેથી જ તેઓ અહીં આવ્યાં હશે ને. બસ થટેન્ડ પર બસની રાહ જોઈને ઊભેલા મુસાફરો જેવી સૌની સ્થથવત હતી. ક્યારે બસ આવે અને પોતાને લઈ જાય. પણ નહોતી બસ આવતી કે નહોતું ઘેર પાછા જઈ શકાતું. જીવનના એવા તબક્કે સૌ અહીં આવ્યાં હતાં અને તેમનો આ તબક્કો આનંદમય, સુખમય તેમજ વનરામય બનાવવાનો પ્રયત્ન માધવલાલ કરી રહ્યા હતા. મુંબઈના ભાનુબહેન પોતાના પવતના અવસાન પછી એ અહીં આવી ગયાં. તેમની બન્ને દીકરીઓ પોતપોતાના શ્રમજીવી પવતઓ સાથે સાસરે દુબાઈ હતી અને એક દીકરો... વયોવૃદ્ધ ભાનુબહેનને નબળી આવકવાળો દીકરો સાચવે એમાં એની પત્ની રજામંદ નહોતી. દીકરાને એની ઘરવાળી છોકરાંઓને લઈને છોડી જાય એ પહેલાં પંચાવનનાં ભાનુબહેન જ ઘર છોડીને ચાલી નીકળ્યાં. આખી વજંદગી વસલાઈ મશીન ચલાવતાં રહેલા ભાનુબહેનના પગ પણ પહેલા જેવા ક્યાંથી ચાલે? એટલ એમણે સંચો પણ હવને અખ્યાતો કરી દીધો-પણ હવે જવું ક્યાં એ પ્રશ્ન નહોતો.. એમ શી રીતે બન્યું. કારણ કે તેમણે મુંબઈના છાપામાં

‘મહાવીર વવધવાશ્રમ’ની જાહેરખબર વાંચી હતી. જેમાં માધવલાલે ચોખ્ખું લખ્યું હતું કે ફી નહીં આપી શકનારી વવધવાઓને પ્રાયોવરટી. પત્ર દ્વારા બધી વવગતો પુછાવીને બધુ સંતોષકારક જણાતાં તેઓ અહીં આવી ગયાં. તેમના ચહેરા પર ઝળકતો સંતોષ જ મહાવીર વવધવા કમ વૃદ્ધાશ્રમનું મેરીટ સવટિફફકેટ છે. આવાં તો અહીં અનેક પાત્રો છે, જે જીવતી જાગતી કહાણીઓ સમાં છે. સમાજશાથત્રીઓ વવધવાશ્રમ કે વૃદ્ધાશ્રમને સમાજનું કલંક ગણાવે છે. જેને જે ગણવું હોય તે ગણે. અહીં રહેતાં વૃદ્ધો અને વવધવાઓ તો ‘મહાવીર વૃદ્ધાશ્રમ’ને પોતાનું ઘર જ ગણાવે છે અને કેમ ન ગણાવે? માધવલાલની પ્રવેશ માટેની પ્રાથવમક અને સૌથી મહત્ત્વની શરત એ કે દાખલ થવા આવનારની હાલત બેહાલ હોવી જોઈએ એટલે કે નાણાં ન ચૂકવી શકે એવી હોવી જોઈએ. લો, બીજી કોઈ સંથથા કરતાં આ તો વવપરીત શરત થઈ. આ શરત અંતગષત આવતાં હોય તેવી વવધવા બહેનોને તેમજ વડીલોને પ્રથમ પસંદગી. આ બીજી લાયકાત. કારણ? નાણાં ચૂકવી શકે એ તો કોઈ પણ વૃદ્ધાશ્રમમાં સમાઈ શકશે. નાણાં ન ચૂકવી શકનારા ક્યાં જશે? આટલું વાંચ્યા પછી આપણને લાગે કે આ તો ખોટનો ધંધો છે. આમાં ખોટ છે એની ના નહીં, પણ આ ધંધો નથી જ, એ પણ એટલું જ

સાચું છે. વવધવા બહેનોને મન તો આ આશ્રમ વનરાધરોના આધાર સમો છે. તેઓ અહીં લાચારીપૂવષક નહીં બલ્કે થવમાનપૂવષક જીવે છે અને જરાય ઓવશયાળાં રહ્યાં વવના આનંદથી વદવસો ગુજારે છે. સવારે ચા સાથે નાથતો, નવેક વાગે ગરમ નાથતો, સાડા અવગયારે જમવાનું. સાડા ત્રણે ચા અને સાડા છએ પાછું ભોજન અને આ બધુંય સમયસર. એક પણ ટંક પાડ્યા વવના. આવું તો કોઈ ઘરમાંય ન સાચવે. એમ એક સજ્જન કહે ત્યારે લાગે કે તેઓ સાચું કહે છે. પણ રોજેરોજ આટલા લોકોનો ખચષ કાઢવો શી રીતે? માધવલાલ જણાવે છે; ‘અમારા ટ્રથટીઓ અમારી સંભાળ રાખે છે. તેમ મુંબઈની ‘માનજ્યોત સંથથા’ પણ અમને મદદ કરે છે. છતાંય અમારી જરૂવરયાત તવળયા વવનાના કૂવા જેવી છે. જેટલું ઠાલવો એટલું ઓછું પડે. મકાનનું ભાડું મવહને બત્રીસો. ઉપરાંત રસોઈયણ તેમજ કામવાળી બહેનોનો પગાર. રોજેરોજ તાજું શાકભાજી લાવવાનો ખચષ. આ વસવાય જમવાનું, નાથતો તો ખરો જ. અહીં અપાતું દાન આવકવેરાની કલમ ૮૦-જી મુજબ કરમુક્ત છે. દાતાઓ પણ અવારનવાર નાણાં મોકલે છે. છતાંય તૂટ પડે છે, એ હકીકત છે.’ આમ છતાંય માધવલાલની ઇચ્છા આ આશ્રમને વધુ મોકળાશવાળી ખુલ્લી જગ્યાએ લઈ જવાની છે. જ્યાં વૃદ્ધો વનરાંતે હરીફરી શકે અને

પોતાની ગમતી પ્રવૃવિ કરી શકે. સાચી વાત છે એમની. આવો વવચાર કરવાના ક્યાં પૈસા બેસે છે? જોકે તેમને વવશ્વાસ છે કે તેમનું આ સપનું હકીકતમાં પલટાશે. કેમ કે તેમને વવશ્વાસ છે દાતાઓ પર, લોકોની સદભાવનાઓ પર. આથી જ તેઓ જેમાં ચોખ્ખી જ ખોટ દેખાતી હોય એવાં કામ હાથ પર લે છે અને પૂરી વનષ્ઠાપૂવષક પાર પાડે છે. હાલ તો માધવલાલનો સંપકક મહાવીર વૃદ્ધાશ્રમ, તીનબિી, વવશ્રામગૃહથી આગળ, બીલીમોરા, પીન ૩૯૬૩૨૧. મો. ૯૯૨૫૬૭૩૦૨૧, ૯૬૦૧૮૩૬૫૪૩ પર કરી શકાય અથવા ૦૨૬૩૪૨૭૩૦૨૧ ઉપર. ચેક યા ડ્રાફ્ટ મહાવીર કલ્યાણ અને વવકાસ ટ્રથટના નામે મોકલી શકાય. મહાવીર વૃદ્ધાશ્રમની વવધવા બહેનોમાં, કોને ખબર, ક્યાં આપણી જ દૂરની માસી કાકી કે કોઈ યાદ આવી જાય. ગુજરાતમાં જ નહીં, કદાચ દેશભરમાં અનન્ય કહી શકાય એવો આ અનોખો વવધવાશ્રમ અને વૃદ્ધાશ્રમ માત્ર નાણાંનો અભાવે ગડથોવલયાં ખાય એ તો આપણા માટે ક્ષોભજનક કહેવાય. આવી સેવાવૃવિ અને સમપષણવૃવિવાળી સંથથા અને સંચાલકને આપણે કમ સે કમ એટલું તો કહી શકીએ કે, તમતમારે ખચષની વચંતા કયાષ વવના કામ કયગે રાખો. ભલા માણસો તમે અમારા માવતરોની જવાબદારી લેતા હો તો અમે તમારા ખચષની જવાબદારી ન ઉપાડી લઈએ?


પવવ દવશેષ

Gujarat Samachar - Saturday 28th August 2010

• શ્રી BAPS સ્વામિનારાયણ િંમિર, ૧૦૫-૧૧૯ િેન્ટફિલ્ડ રોડ, નિસડિ NW10 8LD ખાતે શ્રી કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી ઉત્સવિું અયોજિ તા. ૨-૯૨૦૧૦ ગુરૂવારિા રોજ કરવામાં આવ્યું છે. સવારે ૯-૦૦થી રાતિા ૮-૦૦ અિન્નકુટ દશશિ, ઉત્સવ સભા રાત્રે ૮-૦૦થી ૧૦૦૦ અિે શ્રી કૃષ્ણ જન્મોત્સવ આરતી રાત્રે ૧૦-૦૦ કલાકે થશે. આખો નદવસ ભગવાિિા અિે પંચાજીરીિી દશશિ પ્રસાદીિો લાભ મળશે. સંપકક: 020 8965 2651. • સરે ગુજરાતી મિન્િુ સોસાયટી દ્વારા તા. ૫-૯૨૦૧૦િા રોજ જન્માષ્ટમી પ્રસંગે થોટટિ રોડ, થોટટિ હીથથી સવારે ૧૦ કલાકે હરેકૃષ્ણ મંનદર, વોટિડટ જવા માટે કોચ ટ્રીપિું આયોજિ કરવામાં આવ્યું છે. જ્યારે તા. ૧૯-૯-૨૦૧૦િા રોજ સાઉથેન્ડ અોિ સી ખાતે ગણેશ નવસજશિ ઉત્સવમાં ભાગ લેવા માટે કોચ થોટટિ રોડ, થોટટિ હીથથી સવારે ૯ કલાકે ઉપડશે. સંપકક:ભાવિાબેિ 020 8684 4645. • જલારાિ જ્યોત િંમિર, રેપ્ટિ એવન્યુ, સડબરી, વેમ્બલી HA0 3DW ખાતે તા. ૨-૯-૨૦૧૦િા રોજ સાંજે ૫૦૦થી રાતિા ૧૨-૦૦ દરનમયાિ જન્માષ્ટમી ઉત્સવિું અયોજિ કરવામાં આવ્યું છે. રાત્રે ૧૧ કલાકે કૃષ્ણ જન્મ થશે અિે પ્રસાદિો લાભ સાંજે ૬-૦૦થી ૮૩૦ મળશે. જલારામ ભજિ દર ગુરૂવારે સાંજે ૬-૩૦થી ૧૦-૦૦ દરનમયાિ થશે. સ્વયંસેવકોિી જરૂર છે. સંપકક: સીજે રાભેરૂ

જન્માષ્ટમી ઉત્સવની ઉજવણી તા. ૨-૯-૨૦૧૦ ગુરૂવાર 07958 275 222. • રેડમિજ એમિયન િંડળ અને સોશ્યલ ઇન્ડીયન ટ્રેમડિનલ એસોમસએિન દ્વારા જન્માષ્ટમી ઉત્સવિી ઉજવણીિું આયોજિ નવશ્વ નહન્દુ પનરષદ હોલ, ઇલિડટ ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રસંગે તા. ૫-૯૧૦િા રોજ વોટિડટ હરેકૃષ્ણ મંનદરિી કોચ ટ્રીપિું આયોજિ કરવામાં આવ્યું છે. • નવનાત સેન્ટર, હૈઝ ખાતે તા. ૨૯-૮-૨૦૧૦િા રોજ બપોરે ૧૨થી ૯ સુધી જન્માષ્ટમી ઉત્સવિી ઉજવણીિું અયોજિ કરવામાં આવ્યું છે. સાંજે ૬-૦૦ કલાકે જન્મોત્સવ ઉજવાશે. નૃત્ય, પ્રસાદ વગેરેિો લાભ મળશે. સંપકક: ફકરણ ભુવા 07956 436 574. • શ્રી મિન્િય મિિન દ્વારા તા. ૨-૯-૨૦૧૦િા રોજ સવારે ૯૦૦થી સત્તાવીસ પાટીદાર સેન્ટર, િોટટી એવન્યુ, વેમ્બલી ખાતે જન્માષ્ટમી ઉત્સવિું આયોજિ કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રસંગે પૂ. શ્રી તેજોમયાિંદજીિા ગીતા પરિા પ્રવચિ અિે ભનિસંગીતિો લાભ મળશે. સંપકક: 07855 891 040. • શ્રી જલારાિ િંમિર, ૩૯-૪૫ અોલ્ડફિલ્ડ લેિ સાઉથ, ગ્રીિિડટ UB6 9LB ખાતે તા. ૨-૯૨૦૧૦ ગુરૂવારે સવારે ૧૧-૦૦થી જન્માષ્ટમી ઉત્સવિું આયોજિ કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રસંગે ભજિ સત્સંગ આરતી, િળાહાર

પ્રસાદ અિે શ્રી કૃષ્ણ જન્મોત્સવિો લાભ મળશે. સંપકક: 020 8578 8088. • રેડનિજ ગુજરાતી વેલ્િેર એસોનસએશિ દ્વારા તા. ૩-૯૨૦૧૦ શુક્રવારે બપોરે ૧૨થી ૪ દરનમયાિ જન્માષ્ટમી ઉત્સવિું અયોજિ કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં બાલકૃષ્ણિે સુશોનભત પારણે ઝુલાવવાિો, મટકી િોડવાિો અિે મહાપ્રસાદિો લાહવો મળશે. સંપકક: ભાિુબેિ પીપરીયા 020 8270 2303. • શ્રી જલારાિ ઝુંપડી, હંસલોિા ઉપક્રમે તા. ૨-૯૨૦૧૦િા રોજ સવારે ૮થી રાતિા ૯ સુધી જન્માષ્ટમી ઉત્સવિું અયોજિ કરવામાં આવ્યું છે. દર કલાકે આરતીિો અિે સવારિા ૧૧થી ૬ દરનમયાિ િળાહારિો લાભ મળશે. સંપકક: 020 8569 5710. • શ્રી ભારતીય િંડળ, ઇન્ડીયિ એસોનસએશિ, ટેમસાઇડ, ૧૦૩ યુનિયિ રોડ, આશ્ટિ અંડર લાઇિ, OL6 8JN ખાતે શ્રી અંબાજી મંનદરમાં જન્માષ્ટમી ઉત્સવિું અયોજિ તા. ૧-૯-૨૦૧૦િા રોજ કરવામાં આવ્યું છે. સાંજે ૬ કલાકે મેયર પધારશે અિે ૭થી ૧૦ દરનમયાિ શ્રી કૃષ્ણ કથા, શ્રી કૃષ્ણ જન્મ, પારણું, થાળ અિે પ્રસાદિો લાભ મળશે. જન્માષ્ટમી પ્રસંગે તા. ૩૧થી તા. ૫-૯-૨૦૧૦

દરનમયાિ શ્રી કૃષ્ણ કથાિું આયોજિ કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં શ્રી ભરત ભગત શ્રી કૃષ્ણ કથામૃતિું રસપાિ કરાવશે. સંપકક: 0161 330 2085. • ગુજરાત મિન્િુ સોસાયટી, સાઉથ મીડો લેિ, પ્રેસ્ટિ PR1 8JN ખાતે તા. ૨-૯-૨૦૧૦િા રોજ જન્માષ્ટમી ઉત્સવિું આયોજિ કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રસંગે સવારે ૯થી દૈનિક આરતી, અખંડ ધૂિ તેમજ સાંજે ૬-૧૫થી યમુિાજી લોટી ઉત્સવ, ઉચ્છવણી ૭-૩૦થી શ્રીકૃષ્ણ જન્મ વગેરેિો લાભ મળશે. િળાહારિો લાભ મળશે. િહ્મલીિ શ્રી રામભિિા નશષ્ય શ્રી ભરત ભગતિા ભજિ ફકતશિ અિે આખ્યાિિો કાયશક્રમ તા. ૨૮ સુધી રોજ સાંજે ૭-૩૦થી ૯-૧૫ સુધી રાખવામાં આવ્યો છે. સંપકક: 01772 253 901. • રાધાકૃષ્ણ શ્યાિા િંમિર, બાલમ હવેલી, ૩૩ બાલમ હાઇ રોડ, SW12 9AL ખાતે તા. ૨-૯-૨૦૧૦િા રોજ સાંજે ૭થી ૧૦ દરનમયાિ જન્માષ્ટમી ઉત્સવિું આયોજિ કરવામાં આવ્યું છે. ભગવાિિા જન્મ અિે સ્નાિ ફકતશિિો લાભ મળશે. તા. ૩િા રોજ સવારે ૧૦ કલાકે િંદ મહોત્સવ ઉજવાશે. તા. ૪ અિે ૫-૯-૨૦૧૦િા રોજ સવારે ૧૧થી ૫ દરનમયાિ જલારામ બાપાિી કથાિો લાભ મળશે. તા. ૬થી ૮ દરનમયાિ સવારે ૧૧થી ૫ દરનમયાિ શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પંડ્યાિી કથાિો લાભ મળશે. સંપકક: 020 8675 3831. • શ્રી રાિ િંમિર, ૮ વોલિડટ

21

હરે કૃષ્ણ મંદિર, વોટફડડ ખાતે જન્માષ્ટમી ઉત્સવની ઉજવણી હરે કૃષ્ણ મંદિર, ભદિ વેિાંત મેનોર, દહલફિલ્ડ લેન, એલ્ડનહામ, વોટિડડ WD25 8DT (સેટ નેવ માટે પોસ્ટ કોડ WD25 8DT) ખાતે તા. ૨૯-૨૦૧૦ના રોજ ગુરૂવારે જન્માષ્ટમી ઉત્સવની ઉજવણીના શાનિાર કાયયક્રમનું અયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ભારતની બહાર થતા જન્માષ્ટમી ઉત્સવની ઉજવણીનો આ સૌથી મોટો મહોત્સવ છે અને આશરે ૬૦ હજાર ભિો સમગ્ર િેશમાંથી વોટિડડ પધારે તેવી શક્યતાઅો છે. તા. ૨-૯-૨૦૧૦ ગુરૂવારના રોજ બપોરે ૧૨૦૦થી મધરાત્રી સુધી અને તા. ૫-૯-૨૦૧૦ રદવવારે બપોરે ૧૨-૦૦થી રાત્રીના ૧૦-૦૦ સુધી જન્માષ્ટમી ઉત્સવની ઉજવણી થશે. બાળકોના

દવસ્તારમાં આ વષષે હજારો બાળકો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જેમ ભૂરા રંગે રંગાશે અને કેટલાક બાળકો વાંસળી તેમજ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની જેમ મોરદપંછ ધારણ કરી ઉત્સવની ઉજવણી કરશે. આ પ્રસંગે પધારનાર દવશાળ ભિ સમુિાય માટે ૧૦૦ રસોઇઆઅો દ્વારા આશરે ૬૫,૦૦૦ ભિો માટે શાકાહારી ભોજન તૈયાર કરવામાં આવનાર છે. આ પ્રસંગે ભગવાનની પ્રદતમાઅોને ૨૩ કેરટે સોનાના પાંિડાઅો અને ૪૦૦૦ જેટલા િૂલોથી શણગારવામાં આવશે. આ પ્રસંગે દવશેષ પ્રિશયનનો લાભ પણ મળશે. મહોત્સવ પ્રસંગે બાળકોના નૃત્ય, નાટીકા અને ગીત-સંગીત ભજનનો લાભ મળશે. સંપકક: 01923 851 003.

રોડ, સ્પાકકિુક, બનમિંગહામ ખાતે તા. ૨-૯-૨૦૧૦િા રોજ સાંજિા ૬થી જન્માષ્ટમી ઉત્સવિું આયોજિ કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં સંધ્યા આરતી, ભજિ-ફકતશિ, દાંડીયા રાસ, અિે સાંજે ૯-૦૦ કલાકે શ્રી કૃષ્ણ જન્મોત્સવિો લાભ મળશે. સંપકક: 0121 773 5735. • શ્રી રામ મંનદર, નહલયાડટ, લેસ્ટર LE4 5GG ખાતે તા.

૨-૯-૨૦૧૦િા રોજ જન્માષ્ટમી ઉત્સવિું અયોજિ કરવામાં આવ્યું છે. સાંજે ૫-૩૦ ગોપાલ સહસ્ત્રિામ થશે અિે રાત્રે ૮ કલાકે કૃષ્ણ જન્મોત્સવિી ઉજવણી થશે. પનવત્ર શ્રાવણ માસ પ્રસંગે તા. ૮-૯-૨૦૧૦ સુધી ભવ્યાનતભવ્ય પૂજાિુંઆયોજિ કરવામાં આવ્યું છે. તા. ૫-૯૧૦િા રોજ જલારામ પ્રસાદીિો લાભ મળશે. સંપકક: 0116 266 4642.


22

હાસ્ય દરબાર

Gujarat Samachar - Saturday 28th August 2010

રક્ષા કરો, રક્ષા કરો...

નિવાઇન નિએશન

‘જામી’ નજરે

બે વષષ ડેતિંગ કયાષ પછી એક કપલ છૂિું પડી ગયુ.ં છ મતિના પછી તેઓ અચાનક ફ્રેન્ડની પાિટીમાં ભિકાઈ ગયા. ત્યારે યુવતીએ બડાશ િાંકવા માિે કહ્યું, ‘મારી સગાઈ થઈ ગઈ છે. મારા ફિયાન્સેની ટ્રેઇતનંગ પૂરી થશે એ પછીના વેકશ ે નમાં અમે લગ્ન કરવાના છીએ.’ પેલા યુવકે કહ્યું, ‘તારો ફિયાન્સે શાની ટ્રેઇતનંગ લઈ રહ્યો છે? યુવતીએ કહ્યું, ‘તમતલિરીની.’ યુવકે કહ્યું, ‘બરાબર છે. એ પછી તારો ફિયાન્સે લગ્ન કરવા માિે પૂરપે રૂ ી રીતે તૈયાર થઈ ગયો િશે.’ • તભખારીઃ સાિેબ, દસ રૂતપયા આપો. શેઠઃ કેમ? એક-બે નિીં ને સીધા દસ રૂતપયા માગે છે? તભખારીઃ મોબાઇલ રીચાજષ કરાવીને ગલષફ્રન્ે ડને મેસજ ે મોકલવો છે. શેઠઃ આજકાલના તભખારીઓ પણ ખરા છે કે

હળવી ક્ષણોએ... મોબાઇલ તો રાખે છે, સાથે ગલષફ્રન્ે ડ પણ રાખે છે. તભખારીઃ સાિેબ, મારી પાસે મોબાઇલ તો પિેલથ ે ી જ િતો. ગલષફ્રન્ે ડ આવી એ પછી ભીખ માગવાનો વારો આવ્યો છે. • યુિ પૂરું થતાં એક સૈતનક રણભૂતમ પરથી ઘરે આવ્યો. તેની પત્નીએ બનાવેલું ખાવાનું તેને ભાવ્યું નિીં એિલે પ્લિે માં રિેવા દીધુ.ં પત્નીઃ આમ ખાવાનું છંડાય? આપણા નેતાઓ કિે છે કે ખોરાક આપણને તજતાડશે. સૈતનકઃ એ બધું તો બરાબર, પણ આપણા દુશ્મનને આ ખોરાક જઈને ખવડાવશે કોણ? • પ્રેમીએ પ્રેતમકાને કહ્યુંઃ આજે રાતે આપણે િંમશ ે માિે આ શિેર છોડીને જતા રિીશુ.ં પ્રેતમકાઃ મારા તરિથી પાકું છે, તારું પાકું છેન? ે પ્રેમીઃ તું િાઇમે તૈયાર થઈ જજે.

પ્રેતમકાઃ તારે એની તચંતા કરવાની જરૂર નથી. મારા પતતએ એક અઠવાતડયા પિેલાં જ મારો સામાન બાંધીને તૈયાર રાખ્યો છે. • એક બુતિશાળી તપતાએ તેમની પુત્રીને ગુસ્સે થઈને કહ્યુંઃ મેં તને ના પાડી િતી છતાં તેં પેલા છોકરા સાથે પ્રેમથી વાત કરીને? પુત્રીઃ તમને શું વાત કરું પપ્પા. ગઈ કાલે સાંજે તે રડતોરડતો મારી પાસે આવ્યો અને બોલ્યો કે તેની કાકી મરી ગઈ છે. એિલે તેને સાંત્વન આપવા માિે જ હું તેની સાથે પ્રેમથી વાત કરતી િતી. આ સાંભળીને તપતાએ કહ્યુંઃ બેિી, તું આ રીતે પ્રેમથી વાત કરીશ તો ધીરે-ધીરે તે તેના આખા કુિબ ું ને મારી નાખશે. • તચત્ર-પ્રદશષનના િોલમાં એક મતિલા પ્રવેશી. આખું પ્રદશષન જોઈને તેણે તચત્રકારનાં ખૂબ વખાણ કયાાં. છેક છેલ્લે દરવાજા પર પિોંચી ત્યાં એક તચત્ર જોઈને

તે બોલી ઊઠી, ‘અરે, આખું પ્રદશષન આિલું સરસ અને છેક છેલ્લે આિલું ભદ્દું અને બેડોળ તચત્ર કેમ મૂક્યું છે?’ તેની સાથે ઊભેલા પતતએ કહ્યું, ‘ડાતલાંગ, આ તચત્ર નથી, દપષણ છે.’ • પત્ની ચંપા સાથે બજારમાં િરવા નીકળેલા ચંગએ ુ કહ્યુંઃ હું તને તારા જન્મતદવસ પર સુદં ર તગિિ આપવા માગું છુ.ં સામેની દુકાનમાં લિકે છે એ સાડીનો રંગ તને કેવો લાગે છે? ચંપાઃ બહુ સરસ છે. ચંગુઃ તબલકુલ આ જ રંગનો રૂમાલ મેં તને તગિિ આપવા લીધો છે. • મનીષઃ મેં બે-બે લગ્ન કયાાં, પણ બન્ને લગ્નોએ મને રોવડાવ્યો. તવનોદઃ કેમ? પત્ની છોડીને જતી રિી કે પછી ત્રાસદાયક િતી? મનીષઃ પિેલી પત્ની મને છોડી જતી રિી ત્યારે હું ખૂબ રડેલો, જ્યારે બીજીને કેિલુય ં કરગયોષ પણ મને છોડવા નથી માગતી એિલે િજીયે રડું છુ.ં

જેમ જેમ રક્ષાબંધનના દિવસો નજીક ને નજીક આવતા ગયેલા તેમ તેમ નટવરનો અજંપો વધતો ગયેલો. એક તો દપતાની આળસની િકૃદત એટલે એને કોઈ ભાઈ-બેન નહીં. ભાઈ ન હોય તો ચાલે; પણ, બેન વગર દહંિુ તરીકે જીવાય કેવી રીતે? ભાઈબીજ, રક્ષાબંધન જેવા તહેવાર તો બેનકેન્ડિત જ તહેવારો છે. આવા તહેવારોમાં બેન વગરના બાપડા નટવરની કેવી િશા થાય? પણ, નટવરને ક્યારેય પોતાનાં િુખ ઃ ને લેખામાં લીધું નહોતું. એને તો કાયમ જગતભરની બેનોના ભાઈ થવું ગમેલ.ું એટલે આ રક્ષાબંધને એને સોદનયાબેનના બહુ દવચાર આવતા. દબચારાં સોદનયાજી! દપત્ઝા અને સોનેટનો રૂડોરૂપાળો ઇટાલી જેવો િેશ છોડી રાજીવના િેમમાં પડી ઇન્ડડયા આવ્યાં ને દબચારાં આવ્યાં મળવાં અને ઇન્ડડયાની િજાએ, ખાસ કરીને કોંગ્રેસ,ે એમને ‘િળવાં! બેસાડી િીધાં. એક તો ઇટાલી છોડી પારકે િેશ આવી વસવાનું; ભરજુવાનીમાં દવધવા થવાનું અને પછી મા તરીકે રાહુલના ભદવષ્યની દચંતામાં ને દચંતામાં આખા િેશનો વહીવટ કરવાનો. આવી બાપડાં દબચારાં સોદનયાજી રક્ષાબંધનને દિવસે કેવું ‘ફિલ’ કરે? અરેરરે !ે પારકે પરિેશ ભાઈ ક્યાંથી લાવવો? કોને ભાઈ લેખી રાખડી બાંધવી? કોને? સોદનયાજી જ સૌની રક્ષા કરતાં હોય ત્યાં એ કોને રક્ષા કરવા દવનવે? ‘રાખડી બંધાવો વીરા રાખડી બંધાવો આજ...’ એવું ગુજરાતી ગીત પણ - સાસરું ગુજરાતમાં હોવાથી સોદનયાજીએ ગોખી રાખેલ.ું પણ, ગુજરાતી સમજે એવા દિલ્હીમાં ગુજુ કોંગ્રેસીઓ તો કોણ? ભરત સોલંકી તો િીકરા જેવો લાગે - િીકરાને ઓછી રાખડી બંધાય? એવું જ અમરદસંહના ‘સન’નું પણ. એના દપતા હોય અને દિલ્હીમાં હોય તો સોદનયાજી રાખડી બાંધે એ શોભે, પણ... હા, એક અહેમિ પટેલને એ રાખડી બાંધી શકે. જોકે અહેમિભાઈ વગર રાખડી બંધાવે સોદનયા મેડમની વ્હારે ધાયેલા જ છે. પણ, પછી કોઈએ સોદનયાજીએ કહ્યુંઃ ‘ગુજરાતીઓ તો બધા તમારે માટે સાસદરયા લેખાય - એટલે

તમારે રાખડી બાંધવા તો દપયદરયા જ શોધવા પડે.’ એટલે ગુજરાતીને રાખડી બાંધવાનું માંડી વાળવાનું અહેમિભાઈની સલાહથી નક્કી કયુ.ું અને ત્યાર પછી એમને થયું કોણ એવું બળવાન છે કે જે એમની - સોદનયાજીની રક્ષા કરી શકે? િૌપિીનાં ચીર જેમ કૃષ્ણે પૂરલ ે ાં એવું કૃષ્ણ-કાયય કરી શકે એવો ભ્રાતા કોણ બની શકે? સોદનયાજીએ આ બાબતે અહેમિભાઈને બિલે દિયંકાની સલાહ લીધી. દિયંકાને સોદનયાજી પૂછેઃ ‘બેટા, તારા મામા તરીકે કોણ શોભે?’ દિયંકાએ કહ્યુંઃ ‘મમ્મી, હું બનાવું એ પહેલાં તેં મનમોહનદસંહજીને મામા બનાવી જ િીધેલા છે.’ સોદનયાજી ખંધું હસ્યાંઃ ‘તું કોમેડટ ન કર. માત્ર નામ સજેસ્ટ કર...’ અને દિયંકાએ એક પછી એક નામ મોટેથી બોલવાનું શરૂ

નટવર - ધ નનદદોષ નિનુ મદદી કયુુંઃ ‘લાલુ યાિવ?’ સોદનયાઃ ‘નહીં?’ દિયંકાઃ ‘મમ્મી, લાલુ અને મુલાયમ કૃષ્ણ કુળ - યાિવ કુળના છે.’ સોદનયાઃ ‘નહીં એટલે નહીં’ દિયંકાઃ ‘તો.....તારા મનમાં કોઈ છે?’ અને સોદનયાજીએ કહ્યુંઃ ‘બેટા, મેં રાખડી ડેડવર મોકલાવી િીધી છે.’ ‘ડેડવર? દલંકન તો ક્યારનાય ગુજરી ગયા.’ ‘હા, પણ, ઓબામા જીવે છે ને! બેટા, મારી રક્ષા કરવાની ક્ષમતા એક જ જણમાં છે અને એ ઓબામામાં. શું કહે છે?’ દિયંકાએ કહ્યુંઃ ‘રાહુલને પૂછી તને મોબાઈલ કરીશ, હોં મમ્મી...’

ભારતીય સંસ્કૃતતનો અમર વારસો સાચવતું


રમતગમત

Gujarat Samachar - Saturday 28th August 2010

દમ્બુલા મેચમાં પરેરા અને અમ્પાયરે ભારતને હરાવ્યું

પાકિસ્તાનનો નવ વષષે ઇંગ્લેન્ડમાં ટેસ્ટ વવજય

બનાવીને ટીમને નવજય અપાવ્યો હતો. ભારતીય બેટ્સમેનો પાસે શ્રીલંકાના ઝડપી બોલસવના ઝંઝાવાતનો કોઇ જવાબ નહોતો અને પ્રવાસી ટીમે સમયાંતરે નવકેટો ગુમાવી હતી. અમ્પાયર ધમવસન ે ાના નનણવયથી સેહવાગ સંતષ્ટ ુ જણાતો નહોતો. કાનતવક નવ રનની ટૂકં ી ઈનનંગ્સ રમીને ખોટા નનણવયનો નશકાર બન્યો હતો. આ પછી યુવરાજે બાજી સંભાળવાનો પ્રયાસ કયોવ હતો, પણ બીજા છેડે સતત નવકેટ પડતી હતી. આઉટ ઓફ ફોમવ રોનહત શમાવએ ૧૧, રૈનાએ આઠ તથા ધોની દસ રન બનાવી આઉટ થતાં ભારત એક સમયે ૧૦૦ રન સુધી પહોંચી શકશે કે કેમ તે શંકા હતી. યુવરાજે સવાવનધક ૩૮ રન કયાવ હતા. શ્રીલંકા માટે પરેરાએ ૨૮ રનમાં પાંચ, મનલંગાએ ૨૧માં બે તથા કુલશેખરાએ ૩૧ રનમાં બે નવકેટ હાંસલ કરી હતી.

લંડનઃ મોહમ્મદ આમમર, સઇદ અજમલે મચાવેલા તરખાટથી પાકિસ્તાને યજમાન ઇંગ્લેન્ડને તેની જ ધરતી પર હરાવ્યું છે. પ્રથમ બે ટેસ્ટમાં િારમા પરાજય પછી ત્રીજી ટેસ્ટ મેચમાં પ્રવાસી પાકિસ્તાને ચાર મવિેટે મવજય મેળવ્યો હતો. જોિે મવજય માટેના ૧૪૮ના લક્ષ્યાંિને હાંસલ િરવા પાકિસ્તાને ભારે સંઘષષ િરવો પડ્યો હતો. ઇંગ્લેન્ડને તેની જ ધરતી ઉપર પાકિસ્તાને ૨૦૦૧ બાદ પ્રથમ વાર ટેસ્ટમાં પરાજય આપ્યો છે. ઇંગ્લેન્ડ સતત છ ટેસ્ટમાં મવજય બાદ પ્રથમ વાર હાયુું છે. પ્રથમ ઇમનંગ્સમાં ઇંગ્લેન્ડના ૨૩૩ સામે પાકિસ્તાને ૩૦૮ રન િયાષ હતા. ઇંગ્લેન્ડનો બીજો દાવ ૨૨૨માં સમેટાઇ ગયો હતો. મેચમાં િુલ છ મવિેટ ખેરવનારા મોહમ્મદ આમમરને મેન ઓફ ધ મેચ જાહેર િરવામાં આવ્યો હતો. ઇંગ્લેન્ડના પરાજય માટે િેપ્ટન સ્ટ્રાઉસે બેટ્સમેનોને જવાબદાર ઠેરવ્યા હતા.

દમ્બુલ્લાઃ મેન ઓફ ધ મેચ પેસ બોલર તુષારાએ કરેલા કારકકદદીના સવવશ્રષ્ઠ ે પ્રદશવન અને અમ્પાયસવના ચાર ખોટા નનણવય નિકોણીય શ્રેણીની એક મહત્ત્વપૂણવ મેચમાં ભારતને શરમજનક પરાજયના પંથે દોરી ગયા હતા. જ્યારે યજમાન શ્રીલંકાએ આ લીગ મેચ આઠ નવકેટે જીતીને ફાઇનલમાં સ્થાન પાકું કરી લીધું છે. ટોસ જીતીને પ્રથમ બેનટંગ કરનાર ભારતીય ટીમ શ્રીલંકન બોલસવનાં ઘાતક પ્રદશવન સામે ૩૩.૪ ઓવરમાં માિ ૧૦૩ રન બનાવીને ઓલઆઉટ થઇ ગઇ હતી. જવાબમાં શ્રીલંકન ટીમે ૧૫.૧ ઓવરમાં જ બે નવકેટે ૧૦૪ રન કરી લીધા હતા. અમ્પાયર ધમવસને ાના ખોટા નનણવયોથી ભારતે સેહવાગ, કાનતવક, રૈના અને યુવરાજની મહત્ત્વપૂણવ નવકેટ ગુમાવી હતી. પરાજય વખતે બાકી બોલના

USA Green Cards

Start a New Life in America

નહસાબે ભારતનો તેના વન-ડે ઈનતહાસમાં આ સૌથી મોટો પરાજય હતો. શ્રીલંકન ટીમે બોનસ સાથે કુલ ૧૧ પોઇન્ટ મેળવીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કયોવ હતો. ભારતે હવે ફાઇનલમાં પ્રવેશવા માટે ન્યૂ ઝીલેન્ડને હરાવવું પડશે. બોલસવનાં શાનદાર પ્રદશવન બાદ આસાન લક્ષ્યાંક સામે મેદાને પડેલા શ્રીલંકન ઓપનસવ જયવદવને અને નદલશાને પ્રથમ નવકેટ માટે માિ ૯.૨ ઓવરમાં ૭૯ રન બનાવીને ટીમના ફાઇનલમાં પ્રવેશનો પાયો નાખી દીધો હતો. ઇશાંતે નવમી ઓવરમાં બંને ઓપનસવને આઉટ કરીને ભારતના પરાજયનું અંતર થોડુકં ઘટાડ્યું હતુ.ં નદલશાને ૨૩ બોલમાં ૩૫ તથા જયવદવનએ ે ૩૫ બોલમાં ૩૩ રન ફટકાયાવ હતા. શ્રીલંકાને નવજય માટે ૨૫ રનની જરૂર હતી ત્યારે તરંગાએ ૧૨ તથા સુકાની સંગાકરાએ ૧૩ રન

23

ભારતના ગોલ્ફર અજજુન અટવાલે નોથુ કેરોલલનામાં યોજાયેલી વ્યાન્દહામ ગોલ્ફ ચેમ્પિયનલિિ જીતીને યજએસ િીજીએ ટૂર ટાઇટલ જીતનારો પ્રથમ ભારતીય અને છઠ્ઠો એલિયન બન્યો છે. ટાઇટલ જીત્યા બાદ અટવાલે કહ્યું હતજં કે સાચજં કહું તો મને હજજ લવશ્વાસ જ થતો નથી. મારું સ્વપ્ન સાકાર થયજં હોવાથી કઇ રીતે ખજિી વ્યક્ત કરું તે જ સમજાતજં નથી. ૩ િોટ્ની સરસાઇ છતાં ટાઇટલ જીતવાના આરે િહોંચ્યો ત્યારે ખૂબ જ નવુસ હતો.

Living, working and retiring to the USA has never been easier and buying a home there has never been cheaper. A $500,000 investment into a US Government approved Regional Center, will qualify you and your immediate family for the EB-5 Visa – a Green Card for life. You may work in any job, run any business, retire and gain US citizenship. American Life, Inc. has been securing Green Cards for hundreds of people for over 14 years. We are the largest and most popular EB-5 investment company with a 100 per cent success rate. The investor, spouse and unmarried children under 21 all qualify for the visa with the right to apply for (dual) citizenship after five years. We have Asian investors who will provide references. Please contact Richard Robinson, in the UK, on + 44 (0) 207 408 9450; richard@eb5-visa.net or visit www.eb5-visa.net. American Life Inc. sales are managed by Taroa Investment Company Ltd, 16 Hanover Square, London W1S 1HT.

Better investments for a Better life


સદાબહાર સ્વાસ્થ્ય

24

તમે ઘણી વખત અનુભવ્યું હશે કે અચાનક જ શરીરના કોઇ ભાગમાં દુખાવો થવા લાગે છે. આપણે નજીવી બાબત ગણીને તેને ખાસ મહત્ત્વ આપતા નથી, પરંતુ તબીબી તનષ્ણાતો માને છે કે આ પ્રકારના દુખાવા આપણને બીમારીનો સંકત ે આપતા હોય છે. આમ દુખાવાની ઉપેક્ષાથી ટયારેક તેના માઠાં પતરણામ પણ ભોગવવાં પડે છે. અહીં કેટલાક ત્રાસદાયક દુખાવાની યાદી રજૂ કરી છે. શારીતરક દુખાવાનું કારણ દરેક વ્યતિએ અલગ હોઇ શકે છે, તેથી દુખાવો લાંબો સમય ચાલુ રહે તો ડોટટરને કટસલ્ટ કરવાનું જ તમારા થવાથથ્યના તહતમાં છે. • ખભાનો દુખાવોઃ કોઈ ખાસ પ્રકારની પ્રવૃતિ જેમ કે ૧૦ તમતનટની વોમષ અ૫ એકસરસાઈઝ કે ટેતનસ રમ્યા બાદ ખભામાં દુખાવો થવો અથવા તો ખભાના હલનચલનમાં મુશ્કેલી થવી. વધારે કામ કરવાથી ખભામાં તણાવ આવી જાય છે. આથી ત્યાંની માંસપેશીઓ ખેંચાવાથી ખભા તથા તેના સાંધામાં બળતરા થવા લાગે છે. મોટા ભાગની મતહલાઓને મેનોપોઝના સમયમાં આ પ્રકારની બળતરાનો ભોગ બનવું પડે છે. ડોટટરને કટસલ્ટ કરીને તેમની સલાહ પ્રમાણે પેઇનકકલર લેવી, જેથી પીડા અને બળતરા ઓછી થાય. તે તસવાય ખભાને િોકવાઇઝ અને એન્ટટ િોકવાઈઝ ગોળ-ગોળ ફેરવવાની કસરત કરવી. હબષલ તેલથી કરેલો મસાજ પણ ફાયદો કરશે.

"

Gujarat Samachar - Saturday 28th August 2010

• ઘૂટં ણની પીડાઃ ઘૂટં ણ જકડાઈ ગયા હોય કે ઘૂટં ણ વાળવામાં તકલીફ થતી હોય, કે ઘૂટં ણ સીધા કરવામાં તકલીફ થતી હોય અથવા સવારે ઉઠયા બાદ તો ઘૂટં ણમાં તવશેષ પીડા થતી હોય છે. જે વ્યતિઓ અતત થથૂળ હોય તેમને આ પ્રકારની તકલીફ વધારે થતી હોય છે. અથવા તો જે વ્યતિઓ આયુવદવે પ્રમાણે વાયુ પ્રકૃતત ધરાવતી હોય તેને આવો દુખાવો વધારે પ્રમાણમાં થાય છે.

#

! $ )

#% $ $

$$! ''' " ( !! $ "

#

!

"$ # #

!

" '"

!

" !

"&

'

#$!

$! $

# $

$$ ! $ )! ' $ %

&#

$! '$!%

#

! !

$

##

!

"#"

" ! $"

'$!%

!

# #

! ! ! ! !" !! " ! ! ! '" & ! ! !" ! !"# ! ! ! ' ( $ !! "" ! ! #! " ! ! $ $ ! ! #!

"

-3 +#+ $,"% $ / ' + 0 ) (. ( ( + ( )1 (. ( + + + (.

#%

!

$

#

! $ ) #% $ $" $ "

# $#

કન્ટડશનમાં દુખાવો એક જ થતનમાં થતો હોય છે. આની પાછળનું મુખ્ય કારણ એવું હોય છે કે તપતરયડ દરતમયાન હોમોષટસમાં ફેરફાર થતા હોય છે. તેના કારણે એવો દુખાવો રહે છે. એ ઉપરાંત યોગ્ય ફીતટંગવાળી િા પહેરવામાં ન આવે તો પણ આ

બ ળ ત રા નો અહેસાસ થતો નથી, પરંતુ આરામ કયાષ બાદ જ્યારે ફરીથી ઉઠવું હોય કે બેસવું હોય કે ચાલવું હોય તો પણ અસહ્ય પીડા થવા લાગે છે. આવી પીડાનો ભોગ બનનાર થત્રીઓએ હલનચલન તો ટાળવું ન જોઈએ. હંમશ ે ાં એન્ટટવ રહીને ધીરે ધીરે પણ કામ કરતા રહેવું જોઈએ. ડોટટરની સલાહ પ્રમાણે જ એવી દવાઓ લો જેનાથી કાતટિલજ ે નું પુનઃ તનમાષણ થાય અને પીડામાં પણ રાહત મળે. • સ્તનમાં થતો દુખાવોઃ થતનમાં થતો દુખાવો કે થતન કડક થઈ જવા એ સાયતિક અને નોનસાયતિક બંને પતરન્થથતતમાં જોવા મળે છે. એટલે કે ઘણી બધી મતહલાઓને તેમના માતસક ધમષના સમયના થોડા તદવસ પહેલાં થતનમાં દુખાવો થતો હોય છે અને થતન ભારે થઈ જતાં હોય તેવું અનુભવાય છે. માતસક ધમષ પૂરાં થતાં પતરન્થથતત સામાટય બની જાય છે. જ્યારે નોન-સાયતિક

પ્રકારનો દુખાવો થતો હોય છે. આવી પીડાનો પ્રાથતમક ઉકેલ એ છે કે ગરમ અથવા ઠંડા પાણીનો શેક કરવાથી પીડામાં રાહત મળશે. એ ઉપરાંત ડોટટરને બતાવીને તેમની સલાહ પ્રમાણે દવાનું સેવન કરો. જોકે ૩૦ વષષની ઉંમર બાદ થતનમાં પીડા થતી હોય તો મતહલાઓએ તવના તવલંબે ડોટટરનો સંપકક સાધીને મેમોગ્રાફી દ્વારા થતી થતનની તપાસ કરાવવી જ જોઈએ. • હહપ્સમાં થતો દુખાવોઃ પગનો સૌથી ઉપરનો ભાગ એટલે કે તનતંબમાં પીડા થતી હોવાથી સીધા ઊભા રહેવામાં તકલીફ થતી હોય છે. ભારતીય મતહલાઓ યોગ્ય પોશ્ચરમાં કેવી રીતે ઊભા રહેવું તે બાબત પ્રત્યે બરાબર ધ્યાન જ નથી આપતી. પતરણામે આ પતરન્થથતતનો ભોગ બનતી હોય છે. તનતંબના દુખાવાનું કારણ અથથમા પણ હોઈ શકે છે. તે તસવાય જો શરીરમાં થટીરોઈડનું પ્રમાણ વધી જતું હોય તો પણ આ દુખાવો થઈ શકે છે. જે વ્યતિઓ દારૂનું વધારે સેવન કરતી હોય તેને પણ સમય જતા તનતંબની

પીડાનો ભોગ બને છે. જો પીડા પર ધ્યાન આપવામાં ન આવે તો ઓન્થટયો-આથષરાઇતટસ પણ થઈ શકે છે. • પીઠદદદઃ પીઠના નીચેના ભાગ (લોઅર બેક)માં થતી પીડા, તે ભાગ જકડાઈ જવો એવી તકલીફ રહેતી હોય તો તેની પાછળનું

શારીરરક દુખાવાને નજરઅંદાજ ન કરો

4*2 # % 1 + +6 ,% 1 , 2+ +6 ,% / + / *2 # 2#"+ %+2 + + -3 +#+ $,"% #/ , !, 1 , $ / + & 1 0 , + &16 1 6/ !+ , # % +2 +)2 # , , ! -2 / + "+ %+2 + + #/ , , + , *2 6 ! ! . ( 1 2- 5 ) + 0 '+ 0 / & ( 0 * ( ( ( # '+ ( (0 ) ) - - ( !-0 - 0+ ( ( , 0 % ( " $ #$

થથૂળ કાય વ્યતિઓ, ખાસ તો મતહલાઓ, ઓછું હલનચલન કરે છે અને તેમના શરીરનું સમગ્ર વજન પગ પર આવે છે. આથી આ પ્રકારનો દુખાવો થાય છે તે તસવાય ઘૂટં ણના સાંધામાં ફ્લુઇડ ઇરેટશન થાય છે. તેના કારણે બળતરા થતી હોય છે. કામ કરતી વખતે આ

"

#

!

'

હાઇ બ્લડપ્રેશરની બીમારી યુવા પેઢીને ભરડો લઇ રહી છે લંડનઃ ખાણી-પીણીની ખરાબ આદતથી આજની યુવા પેઢીમાંથી એક તૃતતયાંશ લોકો હાઇ બ્લડ પ્રેશરથી પીડાય છે. વૃદ્ધાવથથાની સમથયા ગણાતી લોહીના ઊંચા દબાણની બીમારીએ ૧૬થી ૩૪ વષષની વયના ૩૫ ટકા જુવાતનયાને ભરડામાં લીધા છે. લોઇડ ફામષસી દ્વારા તિટનમાં ૮૦૦૦થી વધુ લોકોના કરાયેલા પરીક્ષણમાં દર ૨૦માંથી એકને લોહીનું દબાણ તીવ્રથી માંડી અતત તીવ્ર જણાયું છે. ખાણી-પીણીની આદત ઉપરાંત વ્યાયામનો અભાવ પણ આ માટે કારણભૂત મનાય છે. આ બીમારીથી હૃદયરોગ, લકવો અને મૂત્રતપંડની સમથયાનું જોખમ વધે છે. લોઈડ ફામષસીએ સવવે કરાવ્યો હતો.

કારણ વધારે ભારે સામાન ઉઠાવવો, ટયારેક પડી ગયા હો, કબતજયાત રહેતી હોય, ઘણી વાર સુધી વળેલા રહેવ,ું ખોટી રીતે બેસવું કે પછી મણકામાં ટયૂબરકોલોતસસ હોઈ શકે છે. પીઠદદષમાં કફતઝયોથેરપીની સારવાર ઉિમ રહેશ.ે જો પીડા અસહ્ય થઈ ગઈ હોય તો મણકામાં ટયૂબરકોલોતસસ છે કે નહીં તેની તપાસ કરાવવા માટે જરૂરી ટેથટ કરાવો. • ગરદનમાં થતો દુખાવોઃ માથાને સહેજ પણ હલાવતા ગરદન જકડાઈ જતી હોય કે પીડા થતી હોય કે ટયારેક ટયારેક આ કારણથી ખભા તથા હાથમાં દુખાવો થતો હોય છે. ઉંમર વધવાની સાથે ગરદનમાં દુખાવો થવો આમ તો સામાટય છે. મોટા ભાગે તેનું કારણ સવાષ ઇકલ થપોન્ટડલાઇતટસ, ખોટા પોશ્ચરમાં લાંબા સમય સુધી બેસવું એ હોઈ શકે છે. એક જ ન્થથતતમાં લાંબો સમય ઊભા રહેવાનું આવે તો પણ આ દુખાવો થઈ શકે છે. તનષ્ણાત ડોટટરને બતાવીને યોગ્ય દદષતનવારક દવા લેવી જોઈએ. તેમજ એટયૂપ્રશ ે તરથટ કે

સેક્સ માત્ર દસ રમરનટ સુધી બેસ્ટ લંડનઃ પતત-પત્ની કે થત્રી-પુરુષ વચ્ચે કેટલા સમય સુધી સેટસ માણવાની તિયાને શ્રેષ્ઠ કહી શકાય તે અંગે મતમતાંત રો પ્રવતવે છે. આ અંગે હજુ નક્કર તારણો મેળવી શકાયાં નથી, પણ તાજે ત રમાં થયે લા અભ્યાસના આધારે સૂચવાયું છે કે થત્રી અને પુરુષ વચ્ચે ૧૦ તમતનટ લાંબી સે ટ સની તિયા ચાલે તો તે આદશષ ગણી શકાય, આથી વધુ લાંબો સમય બન્ને વ્યતિ વચ્ચે કં ટાળો જટમાવે છે. સોસાયટી ફોર સે ટ સ થે રાપી એટડ તરસચષ દ્વારા થયેલા સવવેમાં આવરી લેવાયેલી વ્યતિઓની સે ટ સલાઈફનો

ઊં ડાણપૂ વ ષ ક અભ્યાસ કરાયા જણાયું હતું કે માત્ર ૧૦ તમતનટની સેટસ તિયા થત્રી અને પુરુષ બંનેને સંતોષ અને આનંદ આપી શકે છે. આ સંથથા દ્વારા સે ટ સની સમથયાથી પીતડત લોકોને સલાહ અને સારવાર અપાય છે . સવવે ના તારણ અનુસાર, થત્રી અને પુરુષ વચ્ચે એકથી બે તમતનટ સુધી ચાલતી સે ટ સની તિયા ઘણી ઓછો સમયગાળો ગણાય. ત્રણથી સાત તમતનટ સુ ધી ચાલતી સે ટ સની તિયા થવીકાયષ છે જ્યારે ૧૩ તમતનટથી વધારે સમય સુધી ચાલતી સેટસની તિયા ઘણી વધારે પડતી ગણી શકાય. આમ જો સેટસની તિયા ૭થી ૧૩ તમતનટ સુધી ચાલે તો તે ઈચ્છનીય ગણી શકાય. લોકોમાં સામાટય માટયતા

" % /, " ' * $ " ) " !$

!

કફતઝયોથેરતપથટનો સંપકક કરવો જોઈએ. • પગમાં થતો દુખાવોઃ તહપ્સથી માંડીને પીઠની નીચેના ભાગમાં પીડા થતી હોય તો એ દુખાવો એક પગમાં અથવા તો બંને પગમાં થઈ શકે છે. આ દુખાવો વય વધતા મતહલાઓમાં સામાટય થઈ ગયો છે. તેની પાછળનું કારણ તડથક પ્રોલેપ્સ એટલે કે કરોડરજજુ ડીજનરેટ થવા લાગે છે ત્યારે તેમાંથી ફ્લુઇડ નીકળે છે અને તેના કારણે આખા પગમાં પીડા થવા લાગે છે. આ જ રીતે હાથનું કાંડ,ું અંગૂઠો તથા આંગળીઓમાં પીડાબળતરા થતી હોય, ખાલી ચઢી જતી હોય, ખાસ કરીને રાત્રે તો આ પીડા કોણી સુધી વધી શકે છે. વધારે પડતું તસલાઈ કામ કરતી કે વધારે લેખનકાયષ કરતી હોય તેવી મતહલાઓને આ પીડા થઈ શકે છે. પીડાને ડામવા માટે દવા લેવી જોઈએ અને રાત્રે સૂતા પહેલાં તરથટ ન્થપલટટ (પ્લાન્થટક ફ્રેમ પર આવતો પટ્ટો) બાંધવો જોઈએ, જેથી પીડા અને સોજો ઓછો થશે. પગના પંજામાં પણ આ જ રીતે એડીઓમાં દુખાવો થતો હોય, ખાલી ચડતી હોય તથા ચામડીમાં થપશષ જ ન અનુભવાતો હોય તો ટાસષલ ટનલ તસટડ્રોમ હોઈ શકે છે. જે થત્રીઓના પગ એકદમ સીધા હોય તેને આ પ્રોબ્લેમ વધારે પ્રમાણમાં થઈ શકે છે. તેમણે લીલાં શાકભાજી ખાવા જોઈએ જેથી યુતરક એતસડ તનયત્રંણમાં રહેતા દુખાવામાં રાહત મળે. ખાસ કરીને થત્રીઓ મોટા ભાગે આવા તવતવધ પ્રકારના દુખાવાનો ભોગ બનતી જ હોય છે. ઘરની સંભાળ અને અટય કામકાજ હોવાથી તે આવા દુખાવાને ઝાઝું મહત્ત્વ આપતી નથી. જોકે આવી બધી બાબતો પ્રત્યે તવશેષ કાળજી રાખીને વહેલી તકે તેનો ઉપચાર કરાવવો જોઈએ.

એવી છે કે થત્રી અને પુરુષ વચ્ચે સે ટ સની તિયા ઘણા લાંબા સમય સુધી ચાલવી જોઈએ, પણ સેટસ થેરતપથટના મતે સેટસની તિયા ૧૦ તમતનટ સુધી ચાલે તો તેને સંતોષકારક ગણી શકાય. ઘણાં થત્રી અને પુરુષો માને છે કે સેટસની તિયા તો આખી રાત ચાલવી જોઈએ તો જ સેટસનો સાચો આનંદ માણી શકાય છે, પણ સંશોધક એતરક કોટટી કહે છે કે આ માટયતા ભ્રામક અને ખોટી છે . આથી થત્રી અને પુ રુ ષમાં લાંબા ગાળે તનરાશા અને અસંતોષ જટમે છે. પેન થટે ટ યુ તનતવષસ ટીમાં સાયકોલોજીનાં એસોતસયે ટ પ્રોફેસર કોટટીનું કહેવું છે કે લોકો સેટસના રોમાંચની ખોટી માટયતા છોડી વાથતતવકતા થવીકારે તે જરૂરી છે.

/ " &/ # " 0 & % $ % ' * + . " *

London Clinic: 020 7476 2530 Leicester Clinic: 0116 266 3939

Ayurvedic Herbal Clinic Ltd. %

218 Melton Road, Leicester LE4 7PG UK www.ayurvedichelpline.com email: ayurvediccourse@aol.com Mob.: 07801 027 571

% ( " *

& "+

'

$

"

+


મહિલા-સૌંદયય

Gujarat Samachar - Saturday 28th August 2010

કોલેજ જતી સ્ટુડન્ટ હોય કે ગૃહહણી, બધાને લેટેસ્ટ ટ્રેન્ડની વસ્તુ વાપરવાનો ક્રેઝ હોય છે. પણ એ ટ્રેન્ડ સૌથી ફોલો કરવામાં આપણે આપણી જરૂહરયાતોને હવસારે પાડી દેતા હોઇએ છીએ. બહુ ઓછા લોકો પોતાનું કામ, પ્રોફેશન વગેરેને ધ્યાનમાં રાખીને ફેશનને અપનાવતા હોય છે. થોડા સમય પહેલાં કલચની ફેશન હતી, પણ આ કલચ પાટટી માટે જ સારાં લાગે છે. તેને લઈને કોલેજ કે ઓફફસ ન જ જઈ શકાય. નાનાં હેન્ડલવાળી ફક્ત હાથમાં જ રાખી શકાય એવી બેગ્સ અત્યારે ટ્રેન્ડમાં છે, પણ રોજ લોંગ રૂટ પર ટ્રાવેલ કરીને ઓફફસ જવા આવી બેગ કમ્ફટેેબલ ન લાગે. દરરોજ ઓફફસ પહોંચવા લોંગ રૂટ પર ટ્રાવેહલંગ કરવા

સાથે બ્લેક બેગ લઈને ઊભેલી યુવતીની પ્રહતભા ચોક્કસ જ રેડ ડ્રેસ સાથે મેહચંગ રેડ બેગવાળી માનુની કરતાં વધારે હશે. હેન્ડબેગ્સ માટે બ્લેક કલર સૌથી સારો અને આદશશ છે કારણ કે આ એક એવો કલર છે કે જે મોટા ભાગના બધા જ કલર સાથે સારો લાગે છે, જ્યારે રેડ બેગ બ્લેક કે બ્લુ કલરના ડ્રેસ સાથે સૂટ થશે. બ્રાઇટ કલસશની ફન્કી હેન્ડબેગ કોલેજમાં તેમ જ લેધરના ટેક્સચરવાળી ન્યુટ્રલ કલસશની બેગ ઓફફસમાં સારી લાગશે. સાઇઝ મેટસસ હેન્ડ બેગ પસંદ કરવામાં તમારા હાઇટ અને ફફગર પણ એક મહત્ત્વનો ભાગ ભજવશે. એક ઊંચી યુવતી કોઈ પણ સાઇઝની બેગ વાપરી શકે છે જ્યારે ઓછી હાઇટ અને પાતળું ફફગર ધરાવતી યુવતીએ બલ્કી સાઇઝની બેગ્સ વાપરવી ટાળવી જોઈએ. ઊંચા કદની મહહલા માટે આઇહડયલ બેગ સાઇઝ એટલે હમહડયમ કે પછી લાજશ. તેના હાથમાં પકડવાની હેન્ડ હેલ્ડ બેગ સારી નહીં લાગે. ઓછી હાઇટની યુવતીઓને શરીરથી નજીક પકડેલી નાની સાઇઝની બેગ સારી લાગશે. બેગના હેન્ડલની લંબાઇ પણ હેન્ડબેગ ચૂઝ કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. બેગના હેન્ડલની લંબાઇ એટલી જ હોવી જોઈએ કે બેગ લટકાવ્યા પછી હીપ્સના ભાગથી ઉપર સુધી જ પહોંચે. કમરથી વધારે નીચે સુધી લટકતી બેગ સ્ત્રીના પોસ્ટરને બગાડી શકે છે. હેવી ફફગર ધરાવતી યુવતીઓએ સ્કવેર કે રેક્ટેન્ગ્યુલર શેપની બેગ વાપરવી જે તેમના ગોળમટોળ ફફગરને કોન્ટ્રાસ્ટ લુક આપશે. જ્યારે પાતળું ફફગર

પસંદગીમાં કાળજી જરૂરી માટે શોલ્ડર બેગ જ અનુકૂળ રહે. મેચિંગની મૂંઝવણ હેન્ડબેગ ઓવરઓલ આઉટફફટ સાથે મેચ થાય છે કે નહીં એ સવાલ દરેકને થતો હોય છે. પૂરી રીતે તૈયાર પછી જ્યારે બેગ લઈને અરીસામાં જુઓ ત્યારે ખબર પડે કે બેગનો ડ્રેસ સાથે મેળ ખાતો જ નથી, પણ બેગને ડ્રેસ સાથે મેચ કરવાની જરૂર છે જ નહીં. હકીકતમાં તો બેગને પૂરા ડ્રેસ સાથે કોન્ટ્રાસ્ટ લુક આપવા માટે ઉપયોગમાં લઇ શકાય. લાલ ડ્રેસ

ધરાવતી યુવતીને રાઉન્ડ શેપની બેગ સારી લાગશે. ક્વોચિટી-પેટનસ બેગની ક્વોહલટી પસંદગી કરતી વખતે બીજી પણ ઘણી બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. જેમ કે, બેગનું બહારનું મટીહરયલ અને અંદરનું લાઇહનંગ હાઇ ક્વોહલટી મટીહરયલથી બનેલું હોય. એના પર લગાવેલો કંપનીનો લોગો ચેક કરો કે એ

સામગ્રીઃ બે કપ રાજગરાનો લોટ • બે નાનાં પાકાં કેળાં છુંદો કરેલા • ત્રણ ચમચી ઘી • બે ચમચી ખોટું દહીં • સિંધવ મીઠું • અડધી ચમચી લાલ મરચાંનો પાઉડર • દોઢ ચમચી તલ • તળવા માટે તેલ રીતઃ રાજગરાના લોટને વાિણમાં લઈને એમાં ઘી નાંખીને એકદમ મિળો. એમાં છૂંદો કરેલાં પાકાં કેળાં, ખાટું

સારી ક્વોહલટીનાં છે કે નહીં. બેગમાં તમારી જરૂહરયાતના હહસાબે એકસ્ટ્રા પોકેટ્સ કે એકસ્ટ્રા હઝપવાળી બેગ મળે તો ઉત્તમ. બેગનું આઉટર મટીહરયલ પણ સારી ક્વોહલટીનું અને રફ એન્ડ ટફ હોવું જોઈએ. રોજબરોજના યુઝ માટે લેધર ખૂબ સારું રહેશે. જ્યારે વરસાદની મોસમમાં વોટરપ્રૂફ મટીહરયલની બેગ તમારા સામાનને પાણીથી પ્રોટેક્ટ કરશે.

કેળા-રાજગરાની પુરી

દહીં, સ્વાદ પ્રમાણે સિંધવ મીઠું, લાલ મરચાંનો પાઉડર અને તલ

CELEBRITY Restaurant & Bar

Pure Vegetarian

નાખો. આ પછી જરૂર મુજબ પાણી નાખીને િોફ્ટ લોટ બાંધવો. આ લોટમાંથી બારથી િોળ એકિરખા લૂઆ બનાવો. લૂઆમાં રાજગરાના લોટનું અટામણ લગાવીને એની જાડી પૂરી વણવી. એક કડાઈમાં તેલ ગરમ કરીને બધી પૂરીને બન્ને બાજુથી િરખી તળી લો. ગરમ-ગરમ પૂરી છૂંદો કે દહીં િાથે િવવ કરો.

Calcutta Designer’s

SAJILEE

Exibition cum Sale

Sarees, Suits, Kurta’s Announces Outdoor Catering Tops, Laggies and for Marriage, Engagement, Immitation Jewellary Birthday Parties & other Rakhi Festival Discount 20 % Occasions. Designer Stiching Work Done For Table booking and 710, Kenton Road, near Outdoor catering V.B. & Sons, Kingsbury.

Tel : 020 8204 0444 Mobile : 07946 679 119

Ha3 9QX. Tel : 0208 204 4009

Parties P arties W Weddings eddings Coordinators IIn-House n-House EEvent vent C oordinators C Civil ivil M Marriage arriage C Ceremonies eremonies T Themed hemed EEvents vents C Cultural ultural P Programs rograms G Gala ala D Dinners inners Charity unction C harity FFunction Corporate C orporate EEvents vents

Luxury Withhoouutt Limits...

The T he L Langley angley W Watford atford | Banqueting q g & Conf Conference erence r Suites |

EExclusive xclusive Vegetarian Vegetarian V Venue enue

Extras at a glimpse

Up to 900 seating capacity on 2nd floor Up to 500 seating capacity on 1st floor M ulti-storey p ublic ccar ar p ark for for 700 700 ccars ars Multi-storey public park aadjacent djacent tto o vvenue enue T aailor-made pac kages Tailor-made packages Registered to hold ci vil marriages civil

Nehmina Catering Specialists in V Vegetarian eget egetarian e Cuisine

Weekday Discounts Weekday Discounts Monday Monday tto o Friday Friday Quote GS for pr preferential eferential rates

. Pri Private vate P Parties arties . Mendhi Nights .W eddings/Receptions Weddings/Receptions . Li Live ve Cooking – Dosa Stations . Pani Pani Puri . Chaat . Uniformed Serving Staff FFor or fur further ther det details ails e-mail: info@nehminacatering.com

25

State of the art LED lighting Fully disabled access and facilities

* Coming Soon * Diwali D iwali Musical Musical Evening Evening 30th October 2010 Contact us for further details

Pri Private vate roof terr terrace ace The L The Langley: angley: Gade G ade H House ouse 38-42 3 8-42 T The he P Parade arade High H igh S Street, treet, W Watford atford Hertfordshire H ertfordshire WD17 WD17 1 1AZ AZ A Z T: 0 T: 01923 1923 2 218 18 553 553 / 07896 07896 272 272 586 586 E:: iinfo@langleybanqueting.co.uk E nfo@langleybanqueting.co.uk www.langleybanqueting.co.uk w ww.langleybanqueting.co.uk


26

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 28th August 2010

૧૬૭ ૧

૪ ૮

૧૦ ૧૧ ૧૪

૧૨

૧૫

૧૬

૧૩

૧૭

૧૮

૧૯ ૨૦

૨૧

૨૩

૨૪ ૨૭

૨૨ ૨૫

૨૬

૨૮

૨૯

૩૧

૩૦

૩૨

(૩) ૨. અણગમો, થાકથી ઉપજે ૩. જંગલમાં લાગતી આગ (૨) ૪. શ્રીકૃષ્ણ અને અજુથન (૨+૪) ૫. જ્ઞારત, જાત (૨) ૬. પાંખ, શાખા (૩) ૭. ગરમ (૨) ૯. એક ફરસાણ (૫) ૧૦. પાંચ ઘરે ફરી રભિા માગવી (૪) ૧૧. પગનો તરળયાનો ભાગ (૨) ૧૨. નાની કળીઓ જોડી બનાવેલી સેર (૩) ૧૩. કસ, સત્વ (૨) ૧૫. જુદા જુદા મત હોવા (૪) ૧૭. રવચાર કરવા ભેગા મળવાનું જાહેર મકાન (૪) ૨૧. બળતરા, અગન (૨) ૨૨. ઓકટ્રોય (૩) ૨૩. રનમૂથળ, સમૂળગું ખલાસ (૩) ૨૪. પરચૂરણ (૩) ૨૫. શ્રીમંત, માલ....(૨) ૨૬. શેરોના ભાવમાં મંદી આવવી (૩) ૨૭. વગર, રસવાય (૨) ૩૦. ધરતીનો છેડો (૨)

(૪) (૨) (૩) (૫) (૨) (૪) (૨) (૪) (૫) (૨) (૨) (૨) (૨) (૨) (૬) (૨) (૨) (૨) (૫) (૩)

માાં

ત ર

મં દ

હા

ડા વા

કો

વા

બો

મ રર

હે મ

ડો. અરનલ મહેતા

અમેરિકાનો સ્વતંત્ર સંગ્રામ તથા ચા જેવી રવરવધ ચીજવથતુ પર  આબકારી  જકાત  તથા કરવેરા  લાદતા  અનેક  પગલા ભરાયા  હતા.  રિટનના  આ આકરા  પગલાનો  ભારે  રવરોધ થયો  હતો,  જેમાં  બોથટનમાં કોલોનીવાસીઓ  અને  રિરટશ સૈરનકો  વચ્ચેની  અથડામણનો પણ સમાવેશ થાય છે, જેમાં પાંચ લોકોના  મોત  થયા  હતા.  આ ઘટના બાદ ખુબ ઓછા લોકરિય ટી  એસટને  બાદ  કરતા મોટાભાગના  વેરા  પાછા ખેંચવાની ફરજ પડી હતી. જેથી કેટલાક  કોલોનીવાસીઓ ભારતીય  મૂળના  નાગરરકોનો વેશપલટો  કરી  બોથટન  હાબથર પર ચા ભરીને  આવેલા જહાજમાં ઘુસીને  ચાને  સમુદ્રમાં  ફેકીં દીધી હતી,  આ  ઘટના  વષથ  ૧૭૭૩માં બોથટન  ટી  પાટસીમાં  પરરણમી હતી.  વોરશંગ્ટને  જણાવ્યુ ં હતુ ં કે બોથટનની  ઘટના  અમેરરકાના ઈરતહાસમાં  અભૂતપૂવ થ હતી. કોલોનીવાસીઓ પર વેપાર તથા ઉત્પાદન કામગીરી પર રનયંત્રણો લાદ્યા હતા. ઉપરાંત અમેરરકાના પન્ચચમ  ભાગમાં  જમીન  બાબતે પણ મયાથદા લાદી હતી. રિરટશ પાલાથમસે ટમાં  પોતાના  િરતરનરધ નહીં  હોવાથી  તથા  તેમના રહતોને  લઈ  વાત  રજૂ  કરવા રાજકીય  િરિયામાં ભાગીદારીના  અભાવને  લઈ કોલોનીવાસીઓ  ભારે  નારાજ

યા

ઠો

રદ

રા

શા

વા

સા

કો

ઠું

૨૧ કા

િે

ર ળો

હતા.  કોલોનીવાસીઓએ િરતરનરધ  નહીં  તો  કરવેરા નહીંના  સૂત્ર  સાથે  ભારે  રવરોધ કયોથ  હતો. રપટ (એલ્ડર), કકંગ જ્યોજથ  ત્રીજા  તથા  વડા  િધાન લોડડ  નોથથ  જેવા અગ્રણી નેતાઓ તરફથી  રવરોધ  થવા  છતા રિટન  ઝૂસયુ ં ન  હતુ ં અને બોથટન  બંદર  બંધ  કરવા  તથા મેસચ્ે યુએટ્સને  રદ્દ  કરવા  જેવા વધુ આકરા પગલા ભયાથ હતા. આ  પગલાથી કોલોનીવાસીની મુચકેલીઓ વધી હતી.  ત્યાર  બાદ કોલોનીવાસીઓ  અને  રિરટશ રનયમનકારો  (રેડકોટ)  વચ્ચે લેન્સસંગ્ટન,  કોનકોડડ  અને મેસચ્ે યુસટ્ે સમાં  બસકર  રહલ્સ ખાતે  સશથત્ર  અથડામણ  થઈ હતી.  ૪  જુલાઈ,૧૭૭૬ના  રોજ કફલાલ્ડેલકફયામાં  આઝાદીની જાહેરાત સાથે ન્થથરત વધુ ગંભીર બની  હતી.  અમેરરકામાં કોલોનીવાસીઓ સાથેના સંઘષથને રિટનમાં  સયારેય  મોટુ ં સમથથન મળ્યુ ં ન  હતુ.ં   ઉપરાંત  રિટનમાં જ  કોલોનીવાસીઓ    િત્યે સહાનુભરૂ ત  હતી.  રિરટશ સરકાર  કોઈ  પણ  િકારની બાંધછોડ કરવા માગતી ન હતી અને  તેન ે પરરણામે  તે અમેરરકામાં  િાંરત  અને આઝાદીની જાહેરાતને લઈ શાંરત સમજૂતી  સાધવામાં  રનષ્ફળ રનવડી હતી. અમેરરકામાં  બોથટનની મુલાકાત  લઈએ  ત્યારે  લગભગ અઢી  માઈલની  સફરમાં  ત્યાં  જે િાંરત  થઈ  હતી  તેની  સાથે સંકળાયેલા  થથળોનો  ઈરતહાસ જોવા મળે  છે. આ માટે  બસ ટુર પણ ઉપલબ્ધ છે.

જુ

પ કૂ

ચો

૬ ૪

૮ ૩

૨ ૬

ળી

કા ઠી વ

નુ

ઈરતહાસની આિસી....

(ભાગ-૧)  જુલાઈ  ૧૭૭૬માં  ૧૩  અમેરરકન કોલોનીએ થવતંત્રતાની જાહેરાત કરી  હતી  અને  ત્યારબાદ થવતંત્રતાની  લડાઈમાં  તેમને  જે રવજય  મળ્યો  હતો,  તે ઈરતહાસમાં એક ચાવીરૂપ ઘટના હતી, જે  અમેરરકા માટે  જ નહીં પરંત ુ રિટન  અને  સમગ્ર  રવશ્વ માટે  મહત્ત્વની હતી. જે  કોલોની સામે  િશ્નાથથ  મૂકાયો  હતો  તેમાં કનેસટીકટ,  ડેલવેર,  જ્યોર્થયા, મેઈન,  મેરીલેસડ,  મેસચ્ે યુસટ્ે સ, સયૂ  હેમ્પશાયર,  સયૂ  જસસી,  સયૂ યોકક,  પેન્સસલવેનીયા,  રહોડ આઈસલેસડ,  વમોથ સટ  અને વરજથરનયાનો  સમાવેશ  થાય  છે. આ  કોલોનીઓ  સમૃદ્ધ  અને મુખ્યત્વે  થવસંચારલત  હોય  છે. રિટનના નફાકારક ભોગવટાને લઈ તેઓ નારાજ હતા. અલબત  આ  ઉપરાંત  ઘણા એવા  મુદ્દા  હતા  જેન ે કારણે સંઘષથમાં  વધારો થયો હતો.  સૌ િથમ  રિટને  ફ્રાંસ  સાથે  મળી ઉત્તર અમેરરકામાં  યુદ્ધ (૧૭૫૬૬૩)માં  સફળતા  મેળવી  હતી અને  થથારનક  સમુદાયોમાં કોલોનીઓ  અંગે  શાંરત  અને સુરિાને  સુરનન્ચચત  કરી  હતી. આ  ઘટના  બાદ  રિટન  માનતું હતુ ં કે  કોલોનીઓએ ભરવષ્યમાં તેમની સુરિા અંગે  તેમનો બોજ સહન  કરવો  જોઈએ.  ત્યાર પછીના ૧૨ વષથ સુધીના ગાળામાં કાનૂની  દથતાવેજ,  ખાંડ,  ધાતુ

૭ ૪

તા. ૨૧-૮-૨૦૧૦નો જવાબ ૧. નાશ ૫. ખારવો, ખલાસી ૮. શહેર વચ્ચે આવેલો ઊંચો રમનારો ૯. જાતજાતનું તરેહવારનું ૧૦. પંખીનું ઘર ૧૧. પુષ્કળ, ઘણું ૧૨. તંગી, મુચકેલી ૧૪. ચાહવા-ઈચ્છવા યોગ્ય, સુંદર ૧૬. રભન્ન વણથના થત્રી-પુરૂષથી ઉત્પન્ન થયેલું ૧૮. િકાર, ઢબ ૧૯. ભોજન પીરસવાનું વાસણ ૨૦. નોબત, નગારું ૨૨. થથળ, ઠેકાણું ૨૩. અવાજ, ધ્વરન ૨૪. ફાયદો થાય તેવું ૨૭. વરસયતનામું ૨૮. મગ્ન, લીન ૨૯. કલંક, બટ્ટો ૩૧. દશથન કરવા ઈચ્છુક ૩૨. ચતુર, શાણું

સુડોકુ-૧૬૬નો જવાબ નવ ઊભી લાઈન અને  નવ આડી  લાઈનના  આ  ચોરસ સમૂહના  અમુક  ખાનામાં ૧થી ૯ના અંક છે અને બાકી ખાના ખાલી છે. તમારે ખાલી ખાનામાં  ૧થી  ૯  વચ્ચેનો એવો આંક મૂકવાનો છે કે જે આડી  કે  ઊભી  હરોળમાં રરરિટ ન થતો હોય. એટલું નહીં, ૩x૩ના બોક્સમાં ૧થી ૯  સુધીના  આંકડા  આવી જાય.  આ  રિઝનો  ઉકેલ આવતા સપ્તાહે.

૮ ૧ ૯

૩ ૬ ૫

૨ ૪ ૭

૪ ૨ ૬

૭ ૮ ૧

૯ ૫ ૩

૫ ૭ ૨

૬ ૯ ૪

૧ ૩ ૮ સંકલન યશવંત કડીકિ

ચૂસો ઝેિ, પામો અમૃત!

તા. ૨૮-૮-૧૦થી ૩-૯-૨૦૧૦ સુધી

એક  વખત  સમથથ  થવામી રામદાસે  રશષ્યોની  ગુરુભરિની  પરીિા  કરી. આશ્રમના  બાગમાંથી  નાની પાકી  કેરી  લઈને  પગે  બાંધી દીધી. ઉપર પાટો બાંધ્યો જેથી ગૂમડું  થયું  હોય  એવું  લાગે. બીજા  રદવસે  તેમણે  રશષ્યસભામાં  કહ્યું,  ‘રશષ્યો,  પગે ગૂમડું  થયું  હોવાથી  બહુ  પીડા થાય  છે.’  એક  રશષ્ય  ઊભો થયો,  ‘ગુરુર્  આજ્ઞા  કરો  તો ઉપાય-ઔષધ કરીએ.’ ગુરુર્ બોલ્યા,  ‘ઉપાય  એક  જ  છે. કોઈ  ગૂમડામાંથી  પરુ  મોં  વડે ચૂસી  લે  તો  ગૂમડું  તરત  મટી જાય.’ બધા રશષ્યો એકમેકનું મોં તાકવા લાગ્યા. ગુરુર્ િત્યે પૂજ્યભાવ  સૌને  હતો,  પણ ગૂમડાંનું  પરુ  કેમ  ચૂસાય? કદાચ  આખા  શરીરે  ગૂમડાં ફૂટી  નીકળે  અને  પરુ  મોંથી ચૂસવાની વાત જ કેવી કમકમાં ઉપજાવે  તેવી...  ખાથસી  વાર કોઈ ઊભું  ન થયું. થોડી વારે તેજથવી  આંખવાળો  રશષ્ય ઊભો  થયો,  જઈને  ગુરુર્ના પગનું  ‘ગૂમડું’  ચૂસવા  લાગ્યો. આચચયથ! ગૂમડામાંથી તો પરુને બદલે  મીઠો  અમૃત  જેવો કેરીનો  રસ  નીકળ્યો.  ગુરુર્ ખુશ  થતા  બોલ્યા,  ‘વત્સો,  જે ઝેર પીવા તૈયાર થાય છે  તેને જ  અમૃત  મળે  છે.  આ  રશષ્ય હંમેશાં અમૃત પામશે.’ અને તે રશષ્ય  હતા  ચિવતસી  રાજા છત્રપરત રશવાર્.

૨૮ ઓગસ્ટઃ શ્રાવણ વદ-૪. િાંરતકારી અને  આષથદૃષ્ટા કરસનદાસ મુળર્ની પુણ્યરતરથ (મૃત્યુઃ ૨૮-૮-૧૮૭૧). ૨૯  ઓગસ્ટઃ  શ્રાવણ-૪,  નાગપાંચમ,  રિાપંચમી.  નાગપાંચમે નાગદેવતાના પૂજનનુ ં રવશેષ મહત્ત્વ છે. સપથપજા ૂ એ દ્રરવડોના સંથકાર છે,  પરંત ુ આયોથના  આગમન  બાદ  સપથપજા ૂ   લગભગ  બધા  વગોથએ સામાસય રૂપે થવીકારી છે. ધારમથક કથાઓમાં સાપ-નાગના મહાત્મ્યનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે. સપથપજા ૂ  એ ભારત ઉપરાંત ઇરજપ્ત અને દરિણપૂવ થ એરશયાના દેશોમાં પણ પરાપૂવથ થ ી થતી આવી છે. સાપ અને નાગ ઉપરથી  નાગા  આરદવાસીઓની  એક  જારત  પણ  ઉત્તર-પૂવમથ ાં  જોવા મળે છે. પુરાણોમાં નાગના ૧૨ કુળો છે - અનંત, વાસુકી, શંખ, પદ્મ, કંબલ,  કાકૌટક,  અશ્વાતાર,  ધૃતરાષ્ટ્ર,  શંખપાલ,  કારલયા,  તિક અને  રપંગળ.  આ  બારેય  કુળોના  નાગની  પૂજા  વષથના  બારેમાસમાં વારાફરતી વદ કે સુદ પાંચમે થાય છે. એમાંય શ્રાવણ માસમાં આવતી પંચમીને  નાગપંચમી  તરીકે  ઉજવાય છે.  શ્રાવણ  વદ-૫ની  રતરથ રિાપંચમી તરીકે  પણ ઓળખાય છે. ગુજરાતના િથમ મુખ્ય િધાન ડો. ર્વરાજ મહેતાની જસમજયંતી (જસમઃ ૨૯-૮-૧૮૮૭). ૩૦ ઓગસ્ટઃ શ્રાવણ વદ-૫. ૩૧ ઓગસ્ટઃ શ્રાવણ વદ-૬, રાંધણ છઠ્ઠ, છઠ્ઠીનો ઉત્સવ.  ૧ સપ્ટમ્ે બરઃ શ્રાવણ વદ-૭, શ્રીકૃષ્ણ જયંતી, શીતળા સાતમ. ગુજરાતી ગઝલ  િેત્ર ે નૂતન  કંડારનાર  ગઝલકાર  ‘અમર’  પાલનપુરીની જસમજયંતી  (જસમઃ  ૧-૯-૧૯૩૫).  તા.  ૧-૫-૧૯૪૭ઃ  જાતીય  રહંસાના રવરોધમાં ગાંધીર્ દ્વારા કોલકતામાં આમરણ ઉપવાસ શરૂ. તા. ૧-૫૧૯૪૭ઃ  ઇસડીયન થટાસડડડ ટાઇમ (આઈએસટી)નો િારંભ. ૨  સપ્ટમ્ે બરઃ  શ્રાવણ  વદ-૮,  જસમાષ્ટમી,  ગોકુલાષ્ટમી,  શ્રીકૃષ્ણ જયંતી  (ભાગવત).  ભગવાન  કૃષ્ણનો  જસમરદવસ  એટલે  આપણો જસમાષ્ટમીનો  તહેવાર.  જસમાષ્ટમીનુ ં પવથ  ગોકુળ,  મથુરા,  વૃંદાવન, ડાકોર  અને  દ્વારકામાં  ઉમંગ-ઉલ્લાસભેર  ઉજવાય  છે.  રહસદુ જનમાનસમાં સવથથવીકૃત અને માસય દેવ તરીકે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ એ રીતે  જોડાઈ  ગયા  છે  કે  એ  અવતારને  કૃષ્ણાવતાર  ગણાવાયો  છે. ભારતભરમાં આ તહેવાર ઉજવાય છે એટલે તમે એને રાષ્ટ્રીય તહેવાર તો પણ ખોટુ ં નથી. પૂજ્ય મોટાનો જસમરદન (જસમઃ ૨-૯-૧૮૯૮). તા. ૨-૮-૧૯૪૬ઃ  પંરડત  નેહરુ  અ-રવભાર્ત  ભારતની  િથમ  સરકારના િથમ વડા િધાન બસયા. ૩ સપ્ટમ્ે બરઃ શ્રાવણ વદ-૯, નંદ મહોત્સવ, ર્વંરતકા પૂજન. સાિર યુગના  સમથથ  ગુજરાતી  સારહત્યકાર  નરરસંહરાવ  ભોળાનાથ રદવેરટયાની જસમજયંતી (જસમઃ ૩-૯-૧૮૫૯). તા. ૩-૯-૧૯૩૯ઃ રિટન અને ફ્રાસસ દ્વારા જમથની રવરુદ્ધ યુદ્ધની ઘોષણા.


દેશહિદેશ

Gujarat Samachar - Saturday 28th August 2010

27

ભારતીય સરહદે શસ્ત્રોનો પાકકસ્તાનમાં પૂર રાહત કેમ્પમાં ગંજ ખડકતું ચીન હહન્દુઓને ગૌમાંસ પીરસાયું વોશિંગ્ટનઃ ભારતીય સરહદે ચીનનો લશ્કરી સળવળાટ વધી રહ્યો છે. સામ્યવાદી ચીને ભારતની સરહદે લાંબા અંતર સુધી પ્રહાર કરવાની ક્ષમતા ધરાવતાં ખતરનાક અને આધુનનકતમ ટેક્નોલોજીથી સજ્જ સીએસએસ-૫ નમસાઈલ્સ ગોઠવ્યા છે. આ ઉપરાંત બહુ ટૂકં ા સમયગાળામાં જ ભારતીય સરહદો પર ગોઠવી શકાય તે રીતે યુદ્ધ નવમાનોની ફોજ તૈનાત કરવાનો પ્લાન પણ તેણે તૈયાર કયોો છે. ચીનની નહલચાલથી ભારતીય સરહદો અને ભારતીય ઉપખંડમાં લશ્કરી ઘષોણ વધે તેવી શક્યતા હોવાનું અમેનરકી સુરક્ષા એજન્સી પેન્ટાગોનના અહેવાલમાં જણાવાયું છે. પેન્ટાગોને સનસનાટી મચાવે તેવા અહેવાલમાં જણાવ્યું છે કે ચીન ગુપ્ત રીતે અણુશટત્રોનો ખડકલો કરી રહ્યું છે. તેણે

અણુશટત્રોની નવી નડનલવરી નસટટમ નવકસાવી છે અને ૧૫૦૦ કકલોમીટર સુધીની પ્રહાર ક્ષમતા ધરાવતા એન્ટીનશપ નમસાઈલ્સ તેમ જ નવમાનવાહક યુદ્ધ જહાજો પર હુમલો કરી શકે તેવા નમસાઈલ્સ નવકસાવ્યા છે. આ ઉપરાંત જમીન પરથી પ્રહાર કરી શકે તેવા બેલસ્ે ટટક નમસાઈલ્સ અને ક્રુઝ નમસાઈલ્સ પણ નવકસાવ્યા છે. ચીનનો અણુશટત્રોનો આ ખડકલો સમગ્ર નવશ્વ સામે ખતરો સજીો શકે છે અને નવશ્વ શાંનતને જોખમાવી શકે છે. ભારત-ચીન વચ્ચે રાજકીય અને આનથોક સંબધં ો ભલે નવકસી રહ્યા હોય, પણ ભારતની નતબેટ, અરુણાચલ પ્રદેશ સરહદે ચીન દ્વારા સરહદની સીમાનો ભંગ કરવાના વધેલા બનાવો અને ચીનના સૈનનકોનું વધેલું પેટ્રોનલંગ તનાવ વધ્યાના સંકતે ો છે.

ઈસ્િામાબાદઃ લવનાશક પૂરનો ભોગ બનેલા પાકકસ્તાનમાં લઘુમતી લહન્દુ સમુદાયના સેંકડો લોકો ઘરબાર તણાઇ જતાં લનરાલિત બનીને રાહત કેમ્પોમાં આિય લઈ રહ્યા છે. આવા રાહત કેમ્પમાં અલધકારીઓ દ્વારા તેમને ભોજનમાં ગૌમાંસ પીરસાતાં લહન્દુ સમુદાય દ્વારા ઉગ્ર લવરોધ પ્રદશોનો કરવામાં આવ્યાં હતાં. લ્યારી ખાતે છેલ્લા થોડાંક લદવસથી ચાલુ કરાયેલા રાહત કેમ્પમાં આશરો લઇ રહેલા ૪૦૦૦ લનરાલિતોમાં બાગરી જાલતના ૬૦૦ લહન્દુઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. તેમને અન્ય લનરાલિતોની સાથે ભોજનમાં ગૌમાંસ અપાયું હતું. મોહન બાગરી નામના એક લનરાલિતે જણાવ્યું હતું કે અમે લહન્દુ છીએ અને અમારા ધમોમાં ગૌમાંસ ખાવા પર પ્રલતબંધ હોવા છતાં અમને આ જ ખોરાક આપવામાં આવે છે. ચહેરા પર પારંપલરક છૂદં ણાંઓ

ધરાવતી લહન્દુ સમુદાયની કેટલીક મલહલાઓએ પોતાનાં બાળકો સાથે કેમ્પ છોડી દઇને એવી માગણી કરી હતી કે તેમને અન્ય કોઈ કેમ્પમાં ખસેડવામાં આવે. આ ઘટનાની જાણ થતાં લઘુમતી લવભાગના ઉચ્ચ અલધકારીઓ દોડી આવ્યા હતા. લઘુમતી લવભાગના પ્રધાન એમ. કોલહસ્તાનીએ ખુલાસો કયોો હતો કે કેમ્પમાં લહન્દુ લનરાલિતો હોવાની જાણ ન હોવાથી આ ઘટના બની છે. હવે તેમને રાંધલ ે ા ખોરાકને બદલે સીધું-સામાન આપવામાં આવશે, જેથી તેઓ પોતાની જરૂર મુજબ રાંધીને ભોજન કરી શકે. આ ઘટના પછી તમામ રાહત કેમ્પોમાં અલધકારીઓ તપાસ કરી રહ્યા છે કે અન્ય કેટલા સ્થળોએ લહન્દુ લનરાલિતો છે. બાગરી સમાજના લોકો મૂળ મહારાષ્ટ્રમાંથી વહેતી નદીના

કકનારે વસતા હતા. આ લનવાસીઓ અંગ્રેજોના શાસનકાળ દરલમયાન એક વખત ભીષણ દુકાળ પડતાં પોતાનું વતન છોડીને સીંધમાં સ્થાયી થયા હતા. અંતે પાકકસ્તાને ભારતની પૂર સહાય સ્વીકારી પાકકસ્તાને પૂર પીલડતો માટે ભારત દ્વારા આપવામાં આવેલી પાંચ લમલલયન ડોલરની સહાય આખરે સ્વીકારી છે. અમેલરકાએ પૂર રાહત સહાયતા સ્વીકારી લેવા માટે પાકકસ્તાનને સૂચન કયાો બાદ આખરે પાકકસ્તાને આ સહાય સ્વીકારી છે. પાકકસ્તાનના આ લનણોયને ભારતે આવકાયોો છે અને વધુ સહાયની ઓફર પણ કરી છે.

પાકકસ્તાને આ સહાય આપવા બદલ ભારતનો આભાર પણ માન્યો છે. પાકકસ્તાનના લવદેશ પ્રધાન શાહ મહેમુદ કુરશ ે ીએ યુનાઇટેડ નેશનસના વડા મથક ખાતે પાકકસ્તાન અંગે મહાસભાના ખાસ સત્રના ભાગરૂપે જણાવ્યું હતું કે અમે ભારતીય ઓફર સ્વીકારવા માટે સંમત થઈ ગયા છીએ. ભારતની સહાયને સ્વીકારવામાં પાકકસ્તાન તરફથી શરૂઆતમાં ભારે આનાકાની થઇ હતી. અમેલરકાએ હોનારત પછી ભારત દ્વારા જાહેર કરાયેલી સહાયને રાજકીય દૃલિકોણથી ન જોવા પાકકસ્તાનને સલાહ આપી હતી.

ઓસ્ટ્રેલિયામાં લિશંકુ સરકારના અણસાર મેિબોનનઃ છેલ્લાં કેટલાક દાયકામાં પ્રથમ વખત ઓસ્ટ્રેલલયામાં ૨૧ ઓગસ્ટે યોજાયેલી સામાન્ય ચૂટં ણીમાં ઉમેદવારોની હારજીત એકદમ પાતળા અંતરે થાય તેવી સંભાવના ઊભી થઇ છે. ઓસ્ટ્રેલલયાના પ્રથમ મલહલા વડાં પ્રધાન જુલલયા લગલાડડ ફરી વખત તેમના હરીફ ટોની એબ્બોટ્ટને આકરો પડકાર આપી રહ્યા હોવાનું જનમત સવવેક્ષણમાં જાણવા મળ્યું છે. દેશનાં ૭૭૦૦ સ્થળોએ ઊભાં કરાયેલાં મતદાન મથકો સ્થાલનક સમય અનુસાર સવારે આઠ કલાકે ખુલ્લા મૂકાયા હતા. ૧૪ લમલલયનથી વધુ લોકોએ મતાલધકારનો ઉપયોગ કયોો હતો. છેલ્લી ઘડીના ઓલપલનયન પોલમાં લગલાડડ અને એબ્બોટ્ટ વચ્ચે જોરદાર ટક્કર હોવાનું જણાયું છે. મતદાન મથકો પર ૪૩ લમલલયન બેલટે પેપર મૂકાયા હતા તો ૭૦,૦૦૦ લોકોના સ્ટાફને કામે લગાવાયો હતો. અંલતમ ઓલપલનયન પોલમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે ૪૮ વષષીય લગલાડડની ઓસ્ટ્રેલલયન લેબર પાટષી પાતળી સરસાઇથી આગળ છે. હવે ઉમેદવારોનું ભાલવ પ્રાદેલશક ગણતરીઓ પર આધાલરત છે. સવવેમાં જણાવાયું હતું કે લગલાડડનું બાકી રહેલું અઢી મલહનાનું વડાં પ્રધાનપદ અદ્ધરતાલ છે. તેમની લેબર પાટષી બાવન ટકા સાથે લીડ કરે છે. જ્યારે લવપક્ષની કોએલલશન પાટષી ૪૮ ટકા સાથે થોડીક પાછળ છે.

-&!+$ + , %#$, $-'% %+*% / !%( , *

/

,$ -#-+,

% &!, 0

+(

!(-! '")*

' $$ "' ( '$ "

'' ++!.

" $ $$

' #$

' !*,

$ " $"

(

$ %

& $" # $$ & # ! $ " # $"

##

$

'

' (

)

# %

&

#

&+ 0

' "

" " $ $ $"

03, 487 245- )*487 )11 485 +4856-6 .--6 )3, 702-7)*1-6 &0607 ::: */)9)3 3-7 /)9)3 43,43 '

-375- ) )671-74:3 "4), $-1 34 2)01 03.4 */)9)3 3-7

!*0. ((5 (+ 0! %* ..+3 10 +" 0$%/ 3+.( (%#$0%*# 1((5 (% !*/! . 0%(( 1((5 (% !*/! 0+ ,!."+.) %2%( !.!)+*5 ! 1.! , .'%*# "+. 1, 0+ ./ +* 0$! ++./0!, * $+1/! 0!.%*# 1& . 0% 1*& % * ( ( !# * +* !# 1%/%*!/ ".!/$(5 ++'! 5 +1. /0 . $!"/

!(

.!)%!.

"$ ! "$

+1/! 4

*-1!0%*#

"

!&" * +"%

& +.& " ' "+0 &

& "! ! ' %

"! & "! "$ $

#"

#"

#$ %

#

#

"

"!

) %+ ! ##* ."+! +& ' &'#

"% %(, +* &)'&) + - %+* /!" "+"&%* # ) +"&%* ")+! 0 )+" * ,*" # - %+* $"% )* +

& !

!

!

$"

!

$"

$ #

!! %

"# %%% !

!

$"

" & $ #


28

વિવિધા

Gujarat Samachar - Saturday 28th August 2010

a„vAidk iv¿y

ડરબનના ગોપાિ મંવદરમાં ઓબામા તમારા ચરણોમાં... શ્રદ્ધાળુઓ િૂંટાયા અગાઉ, પડોશી ઓટ્ટાવા જટેટની એિ મસ્જિદમાં મુસ્જલમો નમાિ અદા િરતા ત્યારે પણ આવો િ હુમલા િરાયો હતો. શ્રી સુબ્રમણ્યમ અલાયમ, વેરુલમ િેથોદલિ ચચચ અને દડવાઇન લાઇફ સોસાયટીની જથાદનિ શાખાઓમાં પણ લૂંટારાઓ દ્વારા હુમલાના બનાવો બન્યા છે. તાિેતરમાં િાર ઉઠાંતરીના પ્રયાસની એિ અન્ય ઘટનામાં પોલીસે બે લૂંટારાને ઠાર માયાચ હતા. આમાંથી એિ લૂંટારા પાસેથી મસ્જિદમાં િરાયેલી લૂંટની એિ ઘદડયાળ અને અન્ય કિંમતી વજતુઓ પણ મળી આવી હતી.

ડરબનઃ શહેરથી આશરે ૩૦ કિલોમીટર દૂર આવેલા વેરુલમ શહેરના શ્રી ગોપાલ મંદદરમાં પાંચ બુિાનીધારીઓ દ્વારા હુમલો િરીને શ્રદ્ધાળુઓને લૂંટી લેવાની ઘટનાથી દહન્દુઓમાં રોષ ભભૂિી ઊઠ્યો છે. મંદદરમાં શ્રદ્ધાળુઓ પૂજાઅચચનામાં લીન હતા ત્યારે લૂંટારાઓ તેમની કિંમતી વજતુઓ લૂંટીને શ્રદ્ધાળુની િાર લઇને ભાગી ગયા હતા. છેલ્લા િેટલાિ સપ્તાહોમાં મંદદરો, મસ્જિદો અને ચચોચમાં લૂંટના બનાવો વધી ગયા હોવાથી પોલીસે પેટ્રોદલંગ સઘન બનાવવામાં સહયોગ આપવા સંજથાઓને અપીલ િરી છે.

BOMBAY DELHI AHAMADABAD BANGALORE AMRITSAR

£315 £349 £425 £387 £419

jyAeit¿AI rt VyAs મેષ રાવિ (અ.િ.ઇ) આ સપ્તાહમાં મહત્ત્વનું કામ સફળતાપૂવક ા પાર પડતાં આનંદની લાગણી અનુભવશો. મમત્રો તથા થવજનોનો સહકાર મળતાં સાનુકળ ૂ તા જણાશે. નાણાંકીય દૃમિએ આ સમય થોડોક કટોકટીભયોા રહે. જોકે આપની આમથાક જરૂમરયાત યા અપેક્ષાઓ પ્રમાણે નાણાં ઊભા કરી શકશો. મુંબઇના પરા વિલતાર દાદરના એક લટોરમાં યુએસ પ્રેવસડન્ટ બરાક ઓબામાના ફોટાિાળાં ચાઇનીઝ બનાિટનાં ફ્લિપ-લિોપ્સ જબરદલત િેચાઈ રહ્યાં છે. દુકાનમાવિકના જણાવ્યા પ્રમાણે, તેણે એક જ અઠિાવડયામાં ૨૫૦ રૂવપયાનાં આ ફ્લિપ-લિોપ્સની ૧૦૦ જોડી િેચી છે અને જબરદલત વડમાન્ડને િીધે લટોક પૂરો થિા આવ્યો હોિાથી હિે તેણે બીજો ઓડડર આપ્યો છે.

315 £398 £467 £447 £272

DUBAI NAIROBI MOMBASA DAR' SALAM NEW YORK

FLIGHTS HOTLINES

020 8554 2500 020 8426 1266 020 8672 5757

FARES ARE INCLUSIVE OF TAX AND SUBJECT TO AVAILABILITY, LOW SEASON FARES.

020 8429 2797

TOUR HOTLINE CHINA & JAPAN

18 DAY

CULTURAL CHINA & JAPAN BEIJING - XIAN - GUILIN - SHANGHA - TOKYO KYOTO - MT . FUJI - HAKONE HIROSHIMA

JAPAN & SOUTH KOREA

15 DAY

SCENIC JAPAN & SOUTH KOREA TOKYO - MT . FUJI - HAKONE - KYOTO - KAMKURA OSAKA - SEOUL - PUSAN - JEJU ISLAND

SOUTH AMERICA

18 DAY

GRAND SOUTH AMERICA

તા. ૨૮-૮-૧૦ થી ૩-૯-૧૦

Tel. 0091 2640 220 525

KENYA & SEYCHELLES

15 DAY

AUSTRALIA & NEW ZEALAND 23 DAY

SYDNEY - MELBOURNE - PERTH - CAIRNS GOLD COAST - AYERS ROCK - CHRIST CHURCH AUCKLAND - QUEESTOWN - WELLINGTON

BOTSWANA & ZAMBIAI

16 DAY

BOTSWANA & ZAMBIA SAFARI

LIMA- CUSCO - RIO DE JANERIO - IGUAZU AMAZON -SACRED VALLEY

KENYA SAFARI & EXOTIC SEYCHELLES NAIROBI - MASAI MARA - LAKE NAKURU - PRASILIN ISLAND - MAHE

CHOBE - OKANVANGO DELTA KALAHARI - VICTORIA FALLS

SOUTH AFRICA & MAURITIUS 16 DAY

CLASSIC CHINA

INDO CHINA

17 DAY

18 DAY

વસંહ રાવિ (મ.ટ) સપ્તાહ દરમમયાન જીવનસાથી સાથે મનદુખના પ્રસંગો સજાાશ.ે વેપાર-નોકરીમાં અશાંમત રહે. વાણી-વતાનમાં સંયમ મેળવશો તો નુકસાન ટાળી શકશો. સંતાન બાબતે મચંતા રહેશ.ે યાત્રાપ્રવાસથી લાભ રહેશ.ે ધમાઅધ્યાત્મમાં મન પરોવશો. વગદાર વ્યમિ સાથેની ઓળખાણ લાભ અપાવશે.

વૃષભ રાવિ (બ.િ.ઉ) કૌટુમં બક અને વ્યવહામરક કામકાજમાં મવશેષ સાવધાની રાખવી પડશે. વહેવારમાં અથવા અન્ય રોકાણ માટે હાલ લોન કે ઉધાર લઇને કામ કરવાથી વધુ નુકસાનની સંભાવના છે. જોકે નોકરી કરનારા માટે આ સમય કસોટીનો ગણાય. જશ ઓછો મળશે. આમથાક વહેવારમાં થોડા લાભની શક્યતા છે. વમથુન રાવિ (ક.છ.ઘ)

આપના માટે આ સમય ધીમે ધીમે સાનુકળ ૂ થશે. આપના માગા આડેના અંતરાયો હળવા બનતા જણાશે. મવનાકારણ મચંતાઓ છોડશો અને મહેનત ચાલુ રાખશો તો પ્રયત્ન એળે જશે નમહ. આપના મહતશત્રુઓ પણ ફાવી શકશે નમહ. મકાન-મમલકતના પ્રશ્નો અંગે મચંતા રહેશ.ે

આ સમયમાં એક પ્રકારની ઉદાસીનતા યા વ્યગ્રતાની લાગણીનો અનુભવ થશે. આપના મવચારોને અમલમાં મૂકવા મુશ્કેલ જણાતાં તનાવ રહેશ.ે નાણાંકીય દૃમિએ થોડી મવકટ પમરસ્થથમતમાંથી માગા કાઢવો પડશે. આવક સામે ખચાાના યોગ બળવાન છે. અહીં નોકમરયાતોને નવી તક મળશે.

આ સમય દરમમયાન આપની અંગત મુઝ ં વણોને કારણે બેચન ે ી મવષાદ યા વ્યથાનો અનુભવ થાય. આયોજન અનુસાર કામગીરી ન થતાં અજંપો વધશે. મનરાશ થયા મવના પ્રયત્નો જારી રાખશો તો અવશ્ય શ્રેય મળશે. આ સપ્તાહમાં આવકના પ્રમાણમાં જાવક વધુ રહેશ.ે અણધાયાા ખચાથી નાણાંભીડ અનુભવશો.

કકક રાવિ (ડ.હ) મન થોડીક બેચન ે ી અનુભવશે. મુશ્કેલીમાં મમત્રો તથા થવજનોના સહકાર લાભદાયી પુરવાર થાય. આ સપ્તાહ દરમમયાન નાણાંકીય પ્રશ્નો વધુ સતાવશે. વેપાર-ધંધાના ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલાઓને આ સપ્તાહમાં વધુ કાયાબોજ રહેશ.ે ધામમાક પ્રસંગોથી માનમસક શાંમત અનુભવશો. એકંદરે આ સપ્તાહ શાંમતમય પસાર થાય.

કન્યા રાવિ (પ.ઠ.ણ)

તુિા રાવિ (ર.ત)

વૃિશ્ચક રાવિ (ન.ય) સપ્તાહ દરમમયાન આપ કેટલાક પ્રસંગોથી મચંતામુિ બની શકશો. એકંદરે માનમસક થવથથતા જળવાશે. નવીન પમરસ્થથમત સાથે સાનુકળ ૂ તા સાધશો તો વધારે આનંદ માણી શકશો. નાણાંકીય પમરસ્થથમત વધુ બગડે નમહ તે માટે ખચા ઘટાડજો. આવક વધારવાના પ્રયત્નો સફળ થાય તેમ નથી.

બરાક ઓબામા મુફ્લિમ કે વિલતી? વોશિંગ્ટનઃ પ્રમુખ બરાિ ઓબામાના ધમચ બાબતે ઊભો થયેલો દવવાદ વિયોચ છે. વોદશંગ્ટનના દવવાદાજપદ દિજતી ધાદમચિ નેતા ફ્રેન્િલીન ગ્રેહામે ઓબામાના દપતા મુસ્જલમ હોવાથી તેમનો િન્મ મુસ્જલમ તરીિે થયો હોવાનું દનવેદન િરતા આ દવવાદ ઉભો થયો હતો. િોિે હવે તેમણે એવું દનવેદન િયુું છે િે બરાિ ઓબામા એિ સમદપચત દિજતી

છે, તેમ િ તેઓ દરરોિ પ્રેયર પણ િરે છે. પ્રમુખના પ્રદસદ્ધ ધાદમચિ સલાહિાર દબલી ગ્રેહામના પુત્ર ફ્રેન્િદલને એિ ટીવી ચેનલને િણાવ્યું હતું િે, બરાિ ઓબામા હવે એિ દિજતી છે, પરંતુ તેમના દપતા મુસ્જલમ હોવાથી તેમનો િન્મ એિ મુસ્જલમ તરીિે થયો હતો. વ્હાઇટ હાઉસના પ્રવક્તા દબલ બટટને િણાવ્યું હતું િે પ્રમુખ ઓબામા સમદપચત દિજતી છે.

SCENIC SOUTH AFRICA & EXOTIC MAURITIUS

CAPE TOWN - JOHANNESBURG PRETORIA - KNYSNA - MAURITIUS - PORT LOUIS -ILE AUX CERFS

SRI LANKA & KERALA

15 DAY

SCENIC KERALA & EXOTIC SRI LANKA COCHIN - MUNNAR - THEKKADY - KOVALAM COLOMBO - DAMBULLA - SIGRIYA - KANDY All

tours

are

subject

BEIJING - XIAN - GUILIN SHANGHAI WUHAN - YANGTZE RIVER CRUISE

SOUTH INDIA

15 DAY

GRAND SOUTH INDIA KOVALAM -COCHIN - THEKKADY - CHENNAI MADURAI - TRICHY - TIRUPATHI to

a v a i l a b i l i t y.

Te r m s

VIETNAM - CAMBODIA - LAOS

SOUTH EAST ASIA

15 DAY

SINGAPORE - MALAYSIA - HONG KONG

and

conditions

a p p l y.

BOOK ONLINE @ WWW.CARLTONLEISURE.COM

: 6 8 6& 6 7 "7 : 6 7 /7 8 6 6 6 7 EH !B 7 7 6 6 B ? 6 3;# 6 7 ; "A 6 ?B ; ; ; ? ; #6 9 ? ;I 7 ? 9 6 6 ; 7 ; # ; ; ? "@ 6 I 6B 46 ; ; & 6A 7 ; ? ' - ; 6A 8B! 7 6 /7 8 6 6 6 7 6 EG "( <) FDED 7 6 EG I 6 I. 6 7 8 6 6 ; ; ; & 6A 7 6 6 /7 6 EF EF FDED 6 ? > I 56 #6 6 A 6 " 6 ?# 6A 6 6 "@ ; I A+ ; /7 8 6 6 6 7 +; " 6 0? ; /7 7 , I 6 16 7 ; 7 7 -"6 7 ; ; /7 8 6 6 6 7 ? "A 8* = 7 ? ; -J? ; ?% " 6# "9 7 ;

% & %

! #

"

! ' # " !

$

+; -; 6 7 6 "26#; 6 6 6 6 ; ?$ ? FDED 6 6 7 6 6 ; ; > I 56 6 C

; 6 7 6 7 I I


Gujarat Samachar - Saturday 28th August 2010

ધન રાશિ (ભ.ફ.ધ.ઢ) આ સમયમાં સજાાિા પ્રસંગો અને કેટલીક અણધારી સફળિાથી માનતસક ઉત્સાહ-ઉમંગ વધશે. પ્રગતિનો માગા ખૂલશે. આપના આવક-જાવકના પલડાંને જો સમિોલ નહીં રાખો િો આ સમયમાં નાણાંભીડ અનુભવશો. નોકતરયાિોને સફળિા અને પ્રગતિની િકો મળશે. મકર રાશિ (ખ.જ) વેપાર-ધંધામાં ઉન્નતિ જણાય. તવરોધીઓ-હરીફો પર તવજય મળશે. જમીન-સંપતિના પ્રશ્નો અંગે માનતસક તિંિા રહેશ.ે તનધાાતરિ યોજનામાં અવરોધોથી પતરણામ દૂર ઠેલાાશે. કૌટુતં િક જીવનમાં ધીરજ જાળવીને શંકાકુશક ં ા છોડશો િો આનંદ મળશે.

કુંભ રાશિ (ગ.િ.સ.ષ) આ સપ્તાહમાં કોઇ પણ કાયા ધીરજ અને શાંતિથી કરવાની સલાહ છે. મનમાં ઉિાટ રહેશ.ે ઉિાવળે કામ કરિાં થોડી મુશ્કેલીની સંભાવના વધશે. કૌટુતં િક િાિિોમાં દોડધામ રહે. માંગતલક પ્રસંગો સંદભભે પ્રવાસ થાય. નાણાંકીય મુઝ ં વણ ઓછી થાય. મીન રાશિ (દ.ચ.ઝ.થ) આ સમયગાળામાં નોકરી-ધંધામાં અગત્યની િકો મળશે. ઉન્નતિની િક મળે િો ઝડપી લેજો. નોકતરયાિની નોકરી િદલવાની ઇચ્છા ફળશે અને સારી િક પ્રાપ્ત થાય. વેપાર-ધંધાના તવકાસને લગિા કામકાજમાં પ્રગતિ થશે.

29

જાપાનમાં મુકાશે કેળાંનાં વેન્ડીંગ મશીનો ટોકકયોઃ અમેલરકાની ફૂડ લડસ્ટ્રિબ્યુટર કંપની ટોક્યોમાં મળેલી સફળતાના પિલે જાપાનમાં એક સાથે ઘણાં બધાં વેન્ડીંિ મશીન લિાવવાની યોજના બનાવી રહી છે. આ કોઇ લસિારેટ, કોર્ડ િીન્ક્સ કે બીજા કોઇ સ્નેક્સ વેન્ડીંિ મશીનની વાત નથી, પણ કેળાંનાં વેન્ડીંિ મશીનની વાત છે. ઠેર ઠેર બેન્કોનાં એટીએમ મશીન જોવા મળે છે તે જ ધોરણે હવે અમેલરકાની ડેલ ફૂડ કંપનીએ જાપાનમાં કેળાં વેચવા વેન્ડીંિ મશીન લિાવવાની યોજના બનાવી છે. દેશ-લવદેશમાં લવલસિારેટ, લિન્કસ, સ્નેક્સ, બ્રેડ વિેરે આઇટમ્સનાં વેન્ડીંિ મશીન્સ નવાઇની વાત નથી, કેળાં વેચવાનું વેન્ડીંિ મશીન ખરેખર નવું જ પિલું છે. ડોલ કંપનીના આ વેન્ડીંિ મશીન કેળાને ૫૫.૪ લડગ્રી ફેરનહીટ પર રાખવામાં આવશે. કેળાને તરોતાજા રાખવા માટે આ ટેમ્પરેચર એકદમ યોગ્ય છે. કંપની જાપાનમાં એક સાથે ઘણાં બધાં મશીન્સ લિાવવા માિે છે. પ્રાયોલિક ધોરણે િોઠવાયેલા આ વેન્ડીંિ મશીનમાંથી લોકો ૪.૫ ડોલરમાં અડધો ડઝન કેળાં ખરીદી શકે છે.

• સાઉદી પુરુષનો ૨૨ વીંછી ખાવાનો વર્ડડ રેકોડડઃ સાઉદી આરબના માજેદ અલ મલલકી નામના યુવાને ૨૨ જીવતા વીંછી પેટમાં પધરાવીને લિનેસ બુક ઓફ વર્ડડ રેકોર્સસમાં પોતાનું નામ નોંધાવ્યું છે. આમ તો માજેદે ૨૨મી જાન્યુઆરીએ આ રેકોડડ નોંધાવ્યો હતો, પરંતુ લિનેસ બુકના સત્તાવાળાઓએ તેના દાવાની ખરાઇ કયાસ પછી તેને માન્યતા આપી છે. આ અિાઉ ૨૧ જીવતા વીંછી ખાવાનો લવક્રમ અમેલરકાના ડીન શેર્ડનના નામે નોંધાયેલો હતો, તેને સાઉદીના માજેદે તોડ્યો છે.

Q&S E&A

I5 *F A-B8 'B A* "+A & B

*A?J ,F-CJ A*!I G !I *I *A2+C %A*

MOM -FQ ! F,J B"B U.%*AJ #,F 0*8+A%I : Q#.0*AJ Q% A- A*@ #F/%B C Q.=A%A T A, Q( %F0 ;I4-F* 'H*B-B ;I4-F* -R*AJ Q.-J( $A,F- 6+Q<%CJ Q*-% C A F A 9B% A *K AJ *C7 H B Q. A*AJ Q.-J( #,F .A! >C ,1F/F

;F*)R ;F*B &J B A A0 0J& L ,F &1F-A 0J(J$ 1!I 1.F 0J(J$ %"B &A A 0J(J$ *A G 0J& L ,I /B. A.,

% C A .A

*#A.A#

Q.#F/*AJ 'I% &,"B ,F (F A A* ,.A*AJ ./F

C ,A! )A,!

N -A *AJ 3 A$A,B ./B , P -A *D I %A 8&F7+A-B8

*I

! & !)>) 5*D!?0? D %B ' ?+ (>(> D%B )>7*> (># 2!>/ " *> D 2!>/ ".>%? =+ %"?

/ &<6 27 / 8 8 / )/ / 6 : / / " /, / / /5 / $ 6 1 /7: '1 $ 4 3? '1 / %1 - '1 // / " /: 8 : : $ 6 / ;6 '1 /7 :( $ 7% # / / >0! 4 7 , / 5 '1 4.=* / + 1 7% : 0! / 3 4 / 1 6 " 4" 7 9

&>I+.>+? ! +>+ (>- D%> :KD )%&1E# 7*I< 1>"B ,J .B&>+$E$>%? )@8 C,? (?)>+? 6,B )BM L#@ D%> )@ )>+? 2D* C D %? >*>)>E .? *> 2D* !D &+B/>% ".>%? =+ %"?

37

'<

+>!%? I.$?"? &%? !)>) 4 > D B%B )>%D D !B &A+? "/B HGG /3* B

6 #+B

>) )'! +?/@E

%B >% ? +> ?/@E

1E& F ;? I.9 @ )2>+>

0&$*",*34 *. &84&.4*/. /'4 /.6&23*/. &./6"4*/. ,5-#*.( &"4*.( ,&$42*$ &$/2"4*/. ,"34&2*.( 2*6&7"93 &.$*.( ,, 490&3 /' %/5#,&(,":*.( $/.3&26"4/2*&3 3500,9 ".% '*4

&3*(.&2

*4$)&.3 "4)2//- !"2%2/#&3 500,9 .34",,

,, 490&3 /' %&3*(.&2 4*,&3 "%)&3*6&3 "6"*,"#,& "4 42"%& 02*$&3 /2$&,"*. $&2"-*$ ."452", 34/.& -"2#,& (2".*4& 15"24: 7/2+4/03 0/2$&,"*. 34"24 '2/- ; 18#2*%(& /"% &,

"9&3

*%%,&3&8

& -"*, #"4),".%,4% "/, $/-

2"%& !&,$/-&

&, 777 #"4),".% $/ 5+

&

/3*


30

બોલિવૂડ

Gujarat Samachar - Saturday 28th August 2010

જોન અબ્રાહમ બંને પગનો વીમો ઉતરાવશે

િંિિ કામઠેકર ઉિફે વિ શોટ િંિુ (િીલ દિદતિ મુકેશ) અિે દપંકી પાલકર (િીદપકા પાિુકોણ) બંિે મુંબઈિી એક ચાલીમાં રિે છે. મધ્યમ વગગીય પદરવારિી આ ચાલીમાં દપંકીિો પદરવાર તો જોવા મળે છે પણ િંિૂિા ઘરિો કોઇ સભ્ય િથી જોઇ શકાતો. પણ િા તેિા ત્રણ લિંગા દમત્રો જોવા મળે છે. િંિૂ બોક્સસંગિો શોખીિ િોય છે અિે તે દવખ્યાત બિી જાય છે. તો બીજી તરિ દપંકી થકેદટંગ ડાડસિા માધ્યમ દ્વારા ચાલીમાંથી બિાર િીકળી િવી િુદિયામાં જવાિા સપિા જુએ છે. આ બંિેિા જીવિમાં સમયાંતરે એવા વળાંકો આવે છે જેિા લીધે બંિેિું જીવિ િભાદવત થાય છે. બોક્સસંગિો શોખીિ િંિુ પોતાિા િરીિોિે એક િૂંક માત્રથી િીચે પાડી િેવા માટે સિમ છે. તે િર શુક્રવારે સટ્ટા ફકંગ ઉથમાિ અદલ(પીયુષ દમશ્રા) માટે લડે છે. અિે તે િર વખતે જીતે છે. દપંકી એક

કસાયેલા સ્નાયુઓિા કારણે યુવાિોમાં લોકદિય અિે સેકસી અદભિેતાિી ઇમેજ ધરાવતા જોિ અિાિમ િવે િોદલવૂડિી અદભિેત્રી જેિફિર લોપેઝિા માગગે આગળ વધવાિા િયાસમાં છે. કારણ કે, જોિ તેિા બંિે પગિો રૂ. ૧૦ કરોડિી રકમિો વીમો ઉતારવાિું દવચારી રહ્યો છે. સૂત્રોિા જણાવ્યા અિુસાર ‘િોથતાિા’ ફિલ્મમાં પોતાિા ચુથત શરીરિે ફિલ્મ પડિે બતાવિારા ૩૭ વષશિા જોિે શરીરિા આ ભાગ સામેિા કોઇપણ સંભદવત જોખમિે આવરી લેવા એક પોદલસી લેવાિો દિણશય કયોશ છે. અિાિમે જણાવ્યું િતું કે િા, મેં આ અંગે દવચાયુું છે, પરંતુ આ કાયશવાિી િજુ િગદતમાં છે. આ માટે મેં દવદવધ લોકો સાથે બેઠકો યોજી છે. આ તબક્કે હું વધુ કંઇ પણ કિી શકું તેમ િથી. અલબત્ત, જોિ માટે આ કાયશ આસાિ િથી, કેમ કે, ભારતિી વીમા કંપિીઓ સેદલદિટીઓિા બોડીપાટટિો વીમો ઉતારતી િથી. જો આમ બિશે તો, જોિ ભારતિો િથમ અદભિેતા િશે જેિા શરીરિા અંગિો વીમો ઉતારવામાં આવ્યો િોય. ઉલ્લેખિીય છે કે અગાઉ િદિણિા સુપરથટાર રજિીકાંતે પોતાિા અવાજિો કોપીરાઇટ(વીમો) લીધો િતો. જેથી કોઇ તેિી મંજરૂ ી વગર તેિા અવાજિી િકલ િ કરી શકે.

શોદપંગ મોલમાં િોકરી કરતી િોય છે. જે 'ઇક્ડડયા'સ ગોટ ટેલેડટ'િા માધ્યમ દ્વારા રૂ. ૫૦ લાખ જીતવાિા સપિા િેખે છે, પણ એક અકથમાત તેિા થવપ્નોિે ચકિાચૂર કરી િે છે અિે તે અકથમાતમાં પોતાિી આંખો, િોકરી અિે આત્મદવશ્વાસ ગુમાવી બેસે છે. પણ િંિુિું િોત્સાિિ દપંકીિે તેિા લિ તરિ િરીથી ધ્યાિ કેક્ડિત કરવા િેરણા આપે છે. આંખો િ િોવા છતાં દપંકી તેિી થપશશવાિી, સાંભળવાિી, સુંઘવાિી તમામ તાકાતિો ઉપયોગ કરી પોતાિું થવપ્ન પૂણશ કરવાિા િયાસોમાં જોડાઇ જાય છે. આમ િંિુ અિે દપંકી પોતપોતાિા િસીબિે કારણે દવપદરત પદરક્થથદતમાં મુકાયા બાિ પણ તેમિા થવપ્નોિે પાર પાડવાિા િયત્નોમાં લાગી જાય છે. િવે આગળ શું થાય છે તે જાણવા ફિલ્મ જોવી રિી.

• બેનરઃ યશરાજ ફિલ્મ્સ • નનમમાતમઃ આદિત્ય ચોપરા • ગીતકમરઃ રોદિત સરકાર, મોદિત ચૌિાણ, અિુષ્કા મિચંિા, દશલ્પા રાવ વગેરે • સંગીતકમરઃ આર. આિંિ

&## " )', $.

'

) * &+*

% &+ $!+

" &

,

&

&

&

'

.

)

&

!)'

+ ) + *,( ) *, ** !& ))''- & ! *+ ) $ ') & !& * ,). '#($+')& )%* !

,

! #

! !

! !

!

! ! !

! ! !

!

' #

!

$

" !

! #

!

%&

"

,

,

"

) CR & = ; %;#; ; A $>E 'C ; '! !$; " ) CR & D%- ; @ >E '* ; !$; ;E . >E ( >E ) CR & D%- ; @ (@ @ B R$3; @ "= $(H C @ "= $ @ @ %;/0 ; !C !C ;E $'@">E @ @ @ 2'; = @ 8E ; @ = !(= >E ) CR & D%- ; @ @ R$R R$ ; >E ';7E 6; @ K @ G ) CR &= D%- ; @ C ;! ; >E >E 8E > @ ;! ( = !E > =U = ?" @ "= @ B' ;E '; ( = !E > D%- ; @ @ #= @ @ @ ;!= R$R != @ E0 @ 91;5 + >E @ ; = ;!C 2C,"@ 'C-$ C @ ($@ R I </ R ';!= L @ G D%- ; @ ;!; ; A 4! >E /$9 @ . ; ;!= ;'@ U @ %>E ( >E !E > 8E D%- ; @ ;'@ ) CR & %= = @ ($@ ;!; V$ ;E >E R!$ I . >E @ ; ;! = @ CR " = ;! ; >E >E M ; G ;!; ; @ = C != ;$= @ "S ; A ; (@ C ( C @ = 8E > = ( C @ @ @ R %; ;E :E @ R %; ;E 'E = = C != #= @ KO R $' ;E "S ; N ; = ;EG @-"; KQ $&I = ;E CI ( ; @ @ ; ;! @ 8E > = ( = @ ;"$; ;E "= ( = D%- ; @ @ @ E (@!;. C @ 91;5

D%- ; @ ; = ' @/ @ = P R I D%- ; @ ; = (= ; @'; ! #

+ C '; @ R%$R"E >E / ; ;J @ = @ @ = !;( @ ;!; @$; @ >E ';7E >E (%@ @ = R " = ;! ; >E >E O >$; G ;!= T ! ; = @ !E > H @ @ C CI ;!; ! ;E F ;' @ @ $; ;E "; >E ( >E @ @ @ >J @ @ E (@!;. C @ E0 + ; @ ';7E "; @ @ ; G ;!= B != ;E %= E >E @ > '; ;$$>E >E ( >E @ ; ;! @ @ @ $;/ >%;/0 2 ; @ ; >J @ @ R I </ R ';!= @ @ ;E ">E >J @ = @ C ;!= E> D%- ; " "

!

%$ %


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 28th August 2010

પાન-૧૦નું ચાલુ

તમારી વાત.... ગુજરાતી સાહિત્યમાં ઘણી જગ્યાએ તેનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે. આજે ભારતમાં ગુજરાતી ભાષા માંદી છે. સરકારી ગ્રાન્ટ કાપ, રાજનીહત વગેરે પહરબળો શાળાઓમાં ગુજરાતી ભાષાના વગોો બંધ થવા માટે જવાબદાર છે. દેશના આહથોક હવકાસમાં ગુજરાતી ભાષાનો મોટો ફાળો છે. આજે આઝાદી પછી આજની પેઢી પોતાની માતૃભાષા બોલવામાં શરમ અનુભવ છે. હવદેશી ભાષા, પશ્ચિમનાં િવા સાથે િાથ હમલાવી અપનાવી લેવામાં ગૌરવ અનુભવે છે. યુ.કે.માં પણ િાલ વાલીઓના ઠંડા આવકાર અને પૂરતા ફંડના અભાવને કારણે ગુજરાતી કલાસ બંધ થઈ રહ્યા છે. આ તબક્કે એલેકઝાન્ડર કકન્લોક ફોબસોને ફરી આપણા કોહટ કોહટ વંદન. સૂતેલા સમાજને જાગાડો અને આપણી સંસ્કૃહતને જીવંતદાન આપી દાન આપો. - પ્રમોદ મહેતા - નલીની મહેતા, સડબરી

વાતોમાં રામરાજ્ય લગભગ ૭૦ વષો પિેલા મોિનદાસ ગાંધી હિંદુસ્તાનથી ગુલામીની મુહિ માંગવા હિટીશ િાઉસ ઓફ લોડઝોમાં ગયા િતા. તે પછી આઝાદીના ૬૩ વષો પછી બીજો ‘ધોતીયાવાળા‘ મોરારી બાપુ િાઉસ ઓફ લોડઝોમાં આશીવાોદ દેવા ગયા. એક માંગવા આવ્યા બીજા દેવા આવ્યા. મોરારીબાપુનો વ્યવસાય રામકથા કરવાનો ને રામરાજ્ય કેવું િતું તે સમજાવવાનો છે. રામરાજ્ય આપણી પાસે િકીકતમાં એક વાતાો જેવું છે. પણ હિહટશ િાઉસ ઓફ લોર્સો ખરેખરૂ રામરાજ્ય િલાવે છે. ગોરાકાળાના ભેદ વગર હિટનમાં પ્રેગનન્ટ માતાને

પ્રેગનન્સીના પૈસા મળે, બાળકનો જન્મ થવાની સાથે િાઇલ્ડ બેહનફીટથી માંડીને મફત સ્કૂલ, મફત દવા - ડોક્ટર, કામ વગરના િોય તો બેનીફીટ, ઘર વગરનાને ઘર, ઘડપણમાં રીટાયડડ બેનીફીટ, મફત િરવા ફરવા લઈ જવા, ટ્રાવેહલંગ પાસ વગેરે સહિત બીજા ઘણા બધા લાભ મળે. હિટીશ પાલાોમેન્ટમાં કેટલી સભ્યતા સુટટાઈમાં આવવું, સ્પીકરને સન્માન તેની સરખામણીમાં હિન્દુસ્તાન આઝાદીને ૬૩ વષો પાલાોમેન્ટમાં કોઈ જાતની સભ્યતા નિી, જેવા ફાવે તેવે વેશે જવું, કાયદાનું પાલન નિીં અને કટકી ખાઈને ખીસ્સા ભરવાની નીહત. પૂ. મોરારી બાપુએ ખરેખર ત્યાં આશીવાોદ દેવાની જરૂરત છે. - તુલસીભાઈ યાદવ, વેમ્બલી

કૃષ્ણ દવેની કવવતાઓની મોજ ‘ગુજરાત સમાિાર અને એહશયન વોઇસ‘ તેમજ લોિાણા કોમ્યુનીટી વેસ્ટ લંડનના ઉપક્રમે ગુજરાતના હવખ્યાત કહવ શ્રી કૃષ્ણ દવેની કહવતાઅોનો કાયોક્રમ ખૂબ જ મોજથી માણ્યો. કહવતા વાંિવાની મજા તો આપણને આવે જ છે પરંતુ તેજ કહવતા તેના રિહયતા કહવના મુખેથી સાંભળવાની મળે ત્યારે મઝા કાંઇક અોરજ િોય છે. શ્રી દવેની કહવતાઅો ખરેખર જ સાંપ્રત પ્રવાિને અનુલક્ષીને ભ્રષ્ટ રાજકારણીઅો અને લાલિુ વેપારીઅો પર કટાક્ષ કરતી િતી. બાળકો માટેની કહવતા પણ ખરેખર ખૂબ જ સુંદર િતી અને કહવ જ તે લાગણીને અનુભવી શકે. હું આશા રાખું છું કે હું જ્યાં મોટો થયો િતો તે દિેગામમાં કૃષ્ણ દવે પણ મોટા થયા િશે. સ્થાહનક કહવ શ્રી પંકજ વોરાની કહવતાઅો અને િાસ્ય રિનાઅોનો આનંદ

મારા માટે બોનસ સમાન િતો. આ તબક્કે એક નમ્ર સૂિન છે કે ‘ગુજરાત સમાિાર‘ એક ગુજરાતી વાિક ગ્રુપની રિના કરે અને તે ગ્રુપ દર માસે એક વખત મળે તો અનિદ મઝા આવશે. - ગુલાબ મમસ્ત્રી, ઇમેઇલ દ્વારા

ગુજરાત કી ખુશ્બુ અહમતાભ બચ્ચનને કરોડો લોકોએ હદલ હદમાગમાં વસાવ્યા છે. ભારત તથા હવદેશમાં ખૂબ જ આદર ધરાવનારા આદરણીય અહમતજી પોતાની કફલ્મ ‘પા‘ના પ્રીમીયર શો માટે ગુજરાત તથા અનેક રાજ્યોમાં ગયા. ગુજરાતના હવકાસની જેને રાત હદવસ હિંતા છે તે આદરણીય મોદીજીએ ગુજરાતના પ્રવાસ ઉદ્યોગ માટે અહમતજીને યોગદાન આપવા હવનંતી કરી. જેનો અહમતજીએ તુરતજ સ્વીકાર કયોો અને ગુજરાતના િાન્ડ એમ્બેસેડર બન્યા. ગુજરાતીઓના ગવોની વાત એ કે અહમતજીએ સ્વૈશ્છછક રીતે પોતાનો કકંમતી સમય ગુજરાતના હવકાસ માટે ફાળવ્યો. ગયા મે - જુન માસમાં ‘ગુજરાત કી ખુચબુ‘ની જાિેરાતમાં શુહટંગ માટે કછછ, જુનાગઢ, સોમનાથમાં તેમની લગ્ન હતથી િોવા છતાં ગુજરાતના પ્રવાસ ઉદ્યોગના હવકાસ માટે પહરશ્રમ કયોો. અહમતજીએ બીજા તબક્કામાં ઓગસ્ટ મહિનામાં અમદાવાદમાં સાબરમતી આશ્રમમાં કલાકો સુધી ખુલ્લા પગે શુહટંગ કરીને મિાત્મા ગાંધીની આરાધના કરી. ત્યાર બાદ મિાત્મા ગાંધીના જન્મ સ્થળ પોરબંદર અને દ્વારકા નગરીમાં શુહટંગ કયુું જે કદી પણ ભુલાશે નહિ. એક ગુજરાતી તરીકે હું અને મારો પહરવાર ગુજરાતના હવકાસ માટે તેમણે જે કામ કયુું છે તેના ઋણી રિીશું. - ભરત સચાણીયા, લોરેલ વ્યુ

31

પાન-૧૭નું ચાલુ

હેલો એનઆરજી... અમીન પર મંડાયેલી નજર

સોહરાબુદ્દદીન કાંડમાં માત્ર જેલવાસી આઈપીએસ અધિકારીઓ જ નહીં, રાજ્યની ભાજપ સરકાર માટે પણ ‘તાજના સાક્ષી’ બનવા સજ્જ ડો. નરેન્દ્ર અમીન મુશ્કેલીઓ સજજે એ સ્વાભાધવક છે. આ ડો. અમીન વળી પાછા સોહરાબ-કૌસરબીની હત્યા અંગે પુસ્તક લખી રહ્યા છે. જેલમાં રહીને આ પુસ્તક લગભગ પૂરું કરવા આવેલા ડો. અમીનને ‘તાજના સાક્ષી’ બનાવીને ધનદોોષ છોડવા સામે ડી.જી. વણઝારા સધહતનાએ અદાલતમાં ધવરોિ નોંિાવ્યો છે. વળી ડો. અમીનની હત્યા માટેનું કાવતરું ઘડાયાની વાતો પણ વહેતી થઈ છે. કોઈ પણ ભોગે અમીન સીબીઆઈની છાવણીમાં બેસી ના જાય એને માટે પ્રયત્નો થઈ રહ્યાં છે.

હત્યાકાંડમાં ભાજપી અગ્રણીઓ અમદાવાદમાં હાઈ કોટટ સંકલ ુ સામે જ અધમત જેઠવાની હત્યાના ચકચારી કેસમાં કોડીનાર પાધલકાના ઉપપ્રમુખ ધિવા (પ્રતાપધસંહ) સોલંકીએ સોપારી આપ્યાનું હવે ખુદ ગુજરાત પોલીસ જ જણાવી ચુકી છે. સોલંકી ભાજપના સાંસદ ધદનુ સોલંકીનો સગ્ગો ભત્રીજો છે. એ પોતે ભાજપનો હોદ્દેદાર છે. એની માતા તો કોડીનાર પાધલકાનાં ભાજપી પ્રમુખ છે. ગુજરાતના નાણાં પ્રિાન વજુભાઈ વાળાના કારધડયા રાજપૂત સમાજના જ ધદનુ સોલંકી અને ધિવા સોલંકી પાછા ભાજપના ગોત્રના છે. ગુજરાતમાં ભાજપની જ સરકાર છે. એના હસ્તકની પોલીસ જ સાંસદના ભત્રીજા ધિવાને આ ચકચારી કેસમાં આરોપી જાહેર કરે છે. સૌરાષ્ટ્રમાં ખાણમાફિયાઓનાં કાંડમાં ભાજપના ઘણા નેતાઓની સંડોવણી અત્યાર સુિી બહાર આવી છે. જેઠવાની હત્યા પાછળ પણ ખાણમાફિયાનાં ધહતધવરુદ્ધની તેની પ્રવૃધિ જવાબદાર મનાય છે. પોરબંદરમાં તો ભાજપની સરકારમાં પ્રિાન રહી ચુકલ ે ા બાબુ બોખધરયા અને બીજા અગ્રણીઓ હમણાં સીબીઆઈના સોહરાબુદ્દદીન તપાસમાં ઝપાટામાં આવવામાં છે.

અને છેલ્લે... સોહરાબુદ્દદીન કાંડ અને સીબીઆઈ તપાસ પ્રકરણ હમણાં ભારતીય સંસદમાં ચમક્યુ.ં ચારાકાંડ િેઈમ લાલુ પ્રસાદ યાદવે કોંગ્રેસ અને ભાજપ વચ્ચે ગુપ્ત સમજૂતી થઈ હોવાનું કહીને મુખ્ય પ્રિાન મોદીને બચાવી લેવાનો સોદો થયાનો િડાકો કયોો હતો. જોકે રાજનેતાઓની ધવશ્વસનીયતા સામે જ પ્રશ્નાથોના યુગમાં લાલુ પાછા કોઈ અખબારના અહેવાલને ટાંકીને સીબીઆઈએ મોદીને ધિનચીટ આપ્યાનું કહીને ગંભીરતાને હળવાિમાં િેરવી નાંખી. આવતા ધદવસોમાં સોહરાબુદ્દદીન પ્રકરણમાં કયા મોટાં માથાંની િરપકડ થાય છે એની સૌને પ્રતીક્ષા છે. બાય િ વે, અધમત િાહ હજુ સાબરમતી જેલમાં છે.


32

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 28th August 2010

સોમાલિયામાં સશસ્ત્ર હુમિામાં છ સાંસદ સલિત ૩૨ના મૃત્યુ મોગિદશુઃ સોમાલિયામાં મંગળવારે સશસ્ત્ર બળવાખોરોએ એક હોટેિ પર હુમિો કરીને ૩૨ િોકોને મારી નાખ્યા હતા, જેમાં છ સંસદ સભ્યોનો પણ સમાવેશ થાય છે. રાષ્ટ્રપલત લનવાસ પાસે જ આવેિી મુના હોટેિમાં બળવાખોરો સુરક્ષા જવાનોના વેશમાં ઘુસી ગયા હતા. પહેિાં તેમણે અંધાધૂંધ ગોળીબાર કયોો હતો અને પછી હુમિાખોરોમાંથી એકે આત્મઘાતી લવસ્ફોટથી પોતાની જાતને ફૂંકી મારી હતી. અિ શબાબ નામના ઇસ્િામી ઉગ્રવાદી સંગઠને આ હુમિાની જવાબદારી સ્વીકારી છે. સંગઠનના નેતા શેખ અિી

મહમૂદ રાગેએ કહ્યું હતું કે તેના સંગઠનના ‘સ્પેશ્યિ ફોસો’એ હુમિો કયોો છે. ઘટનાસ્થળે હાજર સંસદ સભ્ય અબ્દુિ રહમાન ઇબ્દીના જણાવ્યા પ્રમાણે ચારેતરફ માનવદેહો લવખરાયેિા પડ્યા છે, અને બહુ

પાકિસ્તાનમાં ત્રણ આત્મઘાતી વિસ્ફોટ પેશાિરઃ હાલમાં ભીષણ પૂરનો સામનો કરી રહેલાં પાકકજતાનમાં ૨૩ સપ્ટેમ્બરે વધુ ત્રણ આત્મઘાતી હુમલામાં ૩૮ લોકો માયાા ગયા હતા અને ૫૦થી વધુને ઇજા થઇ હતી. માયાા ગયેલાઓમાં એક ભૂતપૂવા સાંસદનો પણ સમાવેશ થાય છે. પાકકજતાનના દરિણમાં વજીરરજતાનમાં મસ્જિદ ઉપર થયેલા આત્મઘાતી હુમલામાં ૨૬ લોકોનાં મૃત્યુ થયા હતા. ભૂતપૂવા સાંસદ મૌલાના નૂર અફઘારનજતાનની સરહદે આવેલા વરિરરજતાન આરદવાસી પ્રદેશમાં મસ્જિદની અંદર નમાિ અદા કરતા હતા ત્યારે રવજફોટ કરાયો હતો.

જ ભયાનક માહોિ છે. િગભગ એક કિાક સુધી આ િોલહયાળ સંઘષો ચાલ્યો હતો. અિ શબાબ અને સરકારી સુરક્ષા દળો વચ્ચે છેલ્િા બે લદવસથી અથડામણ ચાિે છે. મુના હોટેિ સરકારી અલધકારીઓમાં ખૂબ જ જાણીતી છે, કેમ કે સરકારી લનયંત્રણ ધરાવતા લવસ્તારમાં છે અને ત્યાં સુરક્ષા બંદોબસ્ત પણ ચુસ્ત હોય છે, છતાં હુમિાખોરો તેમનો બદઇરાદો પાર પાડવામાં સફળ થયા હતા.

: 8 =

ઓલિસામાં વેદાંતાની મંજૂિી િદ ભુિનેશ્વરઃ ભારત સરકારે મંગળવારે વેદાંતા રરસોરસાસને ઓરરસામાં બોક્સાઇટ ઉત્ખન માટે આપેલી પયાાવરણીય મંિૂરી રદ કરી નાખી છે. રિટનસ્જથત ભારતીય અરનલ અગ્રવાલની મારલકીની વેદાંતા રરસોારસાસ છેલ્લા કેટલાક રદવસોથી ભારતની કેઇના ઇંરડયા કંપનીને હજતગત કરવાના મુદ્દે સમાચારમાં છે. િોકે આમાં પણ તેની સામે પડકારો ઉભા થઇ રહ્યા છે. સરકારે રચેલી સરમરતના રરપોટટના આધારે કુલ ૧.૭ રબરલયન ડોલરના પ્રોિેક્ટની પયાાવરણીય મંિૂરી કરવાનો રનણાય લેવાયો છે. પયાાવરણ પ્રધાન િયરામ રમેશે આ જાહેરાત કરતાં કહ્યું હતું કે પ્રોિેક્ટમાં કાયદાકીય િોગવાઇઓનું ગંભીર ઉલ્લંઘન થયું છે. આ રનણાય સાથે કોઇ રાિકારણ, પૂવાગ્રહ િોડાયેલા નથી. સરમરતના અહેવાલ અનુસાર, વેદાંતાના પ્રોિેક્ટથી લગભગ ૭૦ લાખ ચોરસ કકલોમીટરમાં ફેલાયેલા િંગલ બરબાદ થઇ િશે. આ ઉપરાંત ડોંગરરયા કોંધ આરદવાસીના અસ્જતત્વ માટે પણ આ યોિના ખતરારૂપ ગણાવાઇ હતી. • રવશ્વભરમાં જાણીતા સામરયક 'ન્યૂઝ વીક' દ્વારા તૈયાર કરાયેલી દુરનયામાં આદરપાત્ર ૧૦ નેતાઓની યાદીમાં ભારતીય વડા પ્રધાન મનમોહન રસંહે ટોચનું જથાન મેળવ્યું છે. રવશ્વના શ્રેષ્ઠ ૧૦૦ દેશોની યાદીમાં ભારત ૭૮મા જથાને છે, પણ મનમોહન રસંહને 'અન્ય નેતાઓ િેમને પ્રેમ કરે છે તેવા નેતા' તરીકે ગણાયા છે.

/ - 2 :

$:. #!7> #*: 7 =+ # > 38 : B &(? 8 D #8 8 !70 )7#)> 7% : )7 ) 7 !7 ; )7!7-" /:F 7(7 =$8 ' < : )7 : #*8 : 7! #8 ' < &: 7 : 8 8 7, 7$8 6# : #*:&7 !7 ; $ 6! 7 6! )D* 7&7 8&7 8 2:5 ) & 7 )D* (? 7# !%': )47* 7 7> D &) 7! #&7 9> #*:': : D& -< !7> #E !%8 ' ': 7# CAA 7 - 1D !7) !%':

/$, ,& , / 2!- $ , $ ,$/

,3 '/ , :'( . *2 1$ ! : #, / / / ," 2 - &, &3 ," / &2 &, 2 2 , , ,3 , 0 :'( 1 /#, :# / . #- '/ / ( , 2 / 2 ,4 , 89 2 ) 8676 - $+ #, 3.

! 1 !-$ -&.%*!

*

12 + , / 3

,+ %3 -3 3 *

, $% *

, (

).

* #* %

*

%%

'%

' +

!

!*0!(

' &-

2% 9

&:

' #* %

' *

!2 1' ( 4,,7 *&(.&( (23$41$.3 *13) $7 $137 (&(03*/. (/0,( $0$&*37 /13) !/43) .'*$. 4.+$%* *2)(2 4+$1$3* ")$,* $3)*$6$'* ")$,* -*3$ 2 !0(&*$, ")$,* )*,,* $.*1 //',( /%* $.&)//1*$. !*88,(1 #*3) 6*3)/43 $1,*& .*/. .'*$. !6((32 !$5/41*(2

'

3

#* ,

1((. !31((3

/1(23

$3(

/.'/.

"(, 9

!

.

6 ) 1 +2 &. + 5 #+ . 1 #$3 , 5 . 1 1 + + +2 . 1 # 5# (0 + / + + 1 - # &1 .

5&( - + , , , %+ %2 +" + / 5# / &. , * . *, .

%2 4

ˆuù aAp ivl bnAvvA ivcArI rHAA Ae? ‘aeˆ ivLs’ aApnA œre aAvI, aApnI anuk u tAae, aApnI A¿AAmAù smÀvIne VyAjbI wre ivl bnAvI aApˆe. aApnA pirvArjnAenI surxAA mAqe aAje j ivl bnAvAe.

sùpk#: mnu „Kkr - 020 8998 0888. Thinking of Making A Will?

‘Ash Wills’ can prepare one for you 1. At a fixed fee 2. In the comfort of your home. For the security of your loved ones - make a will today.

!

Contact: Manu Thakkar 020 8998 0888 / 020 8248 5785

"

24.& +4/ (-=+,4) (- /7+.4-5 '4 9< :; ;8 #7$3 #)5 < /0%61*- :898

SWEET CENTRE •Weddings •Parties and all •other Functions !

% &' & %) $ ""

)

#(%&

#" '# ("

%'

#"'

#%

'

% !#" & ! '#

$!

!

For Personal Service Contact:

- "/0"-)") $/&")") &"+('

- "."+/-"1 $/&")") &"+('

! ,*%,-# ,"#

$)

Wedding

,-$./ "/$

,+#,+

6

=

. , 1

' &,+

1 7

9 ; * ": 1: !'6 1 >'( 3 ,9 8% " >!$1! 6 9 1 1: 9 1 &.1' 1 + > $& 1 7 !&9 &1 & 1 6 !9 !9 1 ! 1 1: 1 7 >'"1 2% $1 * 4 ( '6 2 1 < 1 $1 5" 1 1 7 0! 6 !'6$1 2 -6/ ) $* 1 #%6 1! 6 1; !2 % 1%6

( 3-

Adhya Shakti Mataji Temple + %

/% 1!/!-

0--$*/(2 +* ! (!"' &"-! ,+-/. +#$( )&($. )

3-

, 76 & , ,%, + / '/$/

&3 5

)> @

, " % 3 % * % 00 ' + % 3*3! 3% % 3* % % %4 3* 3 ' ' ( % % , / 3 , ( ).

/

Bir

y thda

ties Par

sion cca O al eci Sp


ઇન્ડીયા પ્રોપટટી

Gujarat Samachar - Saturday 28th August 2010

www.abplgroup.com

33

િજાર ભાવ £૧ £૧ £૧ €૧

સુરેશ વાગજીઅાણી ઇન્ડીયન પ્રોપટટીના નનષ્ણાંત

$૧

= = = = =

રૂા. યુરો $ રૂા. રૂા.

૭૨.૨૫ ૧.૨૨ ૧.૫૪ ૫૯.૨૦ ૪૬.૯૦

એક ગ્રામ સોનાનો ભાવ

£

૨૫.૪૦

એક અૌંસ સોનાનો ભાવ

£

૭૯૧.૦૦

એક અૌંસ સોનાનો ભાવ $ ૧૨૧૮.૦૦ એક અૌંસ ચાંદીનો ભાવ

$ ૧૭.૮૦

ધોલેરાથી મોડેલ ચાઇના ભારત અને ચીન વચ્ચે સૌથી મોટો વવરોધાભાસ શું છે? ભારતમાં દરેક વ્યવિ ઉદ્યોગસાહવસક છે અને પ્રગવત કરવા ઝંખે છે અને પ્રગવત થતી નથી તેનું કારણ સરકાર છે. જ્યારે ચીનમાં સરકાર જ ઉદ્યોગસાહવસક છે. આથી જ ચીનમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ખૂબ જ સુગ્રવથત માળખું ધરાવે છે અને વ્યાપક સ્તરે તેનું સરસ સંચાલન થાય છે. ભારતની સફળતા માટે પણ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું માળખું ઉભું કરવું જ પડશે અને વ્યાપક સ્તરે તેનું સરસ સંચાલન પણ કરવું પડશે. ચીનના શેન્ઝેનમાં ૧૯૮૦માં શરૂ થયેલા પ્રથમ મોડેલ પ્રોજેક્ટ પર નજર ફેરવીશું તો આપણને કારણ જાણવા મળશે કે આજે આ દેશ સમગ્ર વવિ માટે વવકાસનું પ્રતીક કેમ બની ગયો છે. વવિ તેનું અનુસરણ શા માટે કરી રહ્યું છે. શેન્ઝેન ચીનમાં સ્થપાયેલો પ્રથમ ‘સેઝ’- મતલબ કે સ્પેશ્યલ ઇકોનોવમક ઝોન - હતો. જહાજ વનમાાણ કરતા એક નાનકડા ગામમાંથી આજે તે વવિનું ઔદ્યોવગક અને આવથાક કેન્દ્ર બન્યું છે. તેની પ્રગવતની ઝલક સમગ્ર ચીન પર જોવા મળે છે. ૧૯૮૦માં સ્થાપના થઇ ત્યારથી જ શેન્ઝેને વવકાસની હરણફાળ ભરી છે. પહેલા છ વષા સુધી તેણે પ્રવત વષા ૪૪ ટકા લેખે વૃવિદર હાંસલ કયોા હતો. ચીનમાં ૧૯૮૦માં શું બન્યું હતું તેની વચંતા આપણે શા માટે કરી રહ્યા છીએ? કારણ છે શેન્ઝેન અને હાલ ગુજરાતમાં જે કંઇ બની રહ્યું છે તેના વચ્ચેની સામ્યતા દશાાવવાનું. ભારત સરકારે ૨૦૦૯માં સ્પેશ્યલ

ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વરવજયન (એસઆઇઆર - ‘સર’) તરીકે ઓળખાતો એક કાયદો પસાર કયોા છે. આ કાયદો છઠ્ઠી જાન્યુઆરી, ૨૦૦૯માં અમલી બન્યો. આ કાયદાનો ઉદ્દેશ વવિના સૌથી ઝડપે વવકસતા દેશ જેવું વૈવિક સ્તરનું હબ વવકસાવવાનો છે. આ કાયદા તળે ચોક્કસ વવસ્તારને ‘સર’જાહેર કરવાની જોગવાઇ છે. આ પછી જે તે વવસ્તારને વવવવધ નીવતઓ અને સંયુિ ભાગીદારીના આધારે ઊંચા આવથાક વવકાસ માટે પસંદ કરાશે. ધોલેરાને ‘સર’ઝોન જાહેર કરાયો છે. ૨૩૬૦ ચોરસ કકલોમીટરમાં ફેલાયેલો આ વવસ્તાર શેન્ઝેન કરતાં ૩૬૦ ચોરસ કકલોમીટર મોટો છે. ધોલેરાનો વવકાસ મહત્ત્વાકાંક્ષી વદલ્હી-મુંબઇ

કોવરડોર પ્રોજેક્ટનો એક ભાગ છે. આ પ્રોજેક્ટનો મુખ્ય ઉદ્દેશ તો ભારતના છ રાજ્યોમાં ઔદ્યોવગક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વવકસાવવાનો છે, જેમાં ઔદ્યોવગક વસાહતો વવકસાવવા ઉપરાંત કોરીડોરના સમગ્ર રૂટ પર આવેલા રાજ્યોને રેલવે, રોડ, બંદર અને હવાઇ માગગે જોડવાનો સમાવેશ થાય છે. આ પ્રદેશને વૈવિક ઉત્પાદન અને ટ્રેવડંગ હબ તરીકે વવકસાવાઇ રહ્યો છે. પ્રોજેક્ટ થકી આ પ્રદેશમાં પાંચ જ વષામાં રોજગારીની તકોમાં બે ગણો, ઔદ્યોવગક ઉત્પાદનમાં ત્રણ ગણો અને વનકાસમાં ચાર ગણો વધારો થવા અંદાજ છે. આ પ્રોજેક્ટને ખાનગી-પ્રજાલક્ષી ભાગીદારી અને વવદેશી રોકાણ દ્વારા ભંડોળ પૂરું પડાશે. બંધારણીય જોગવાઇમાં એ વાતની કાળજી લેવાઇ છે કે ભારતમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના સમાન સ્તરે વવકાસ માટે સરકારે ખાનગી અને વવદેશી પેઢીઓ એમ બન્ને સાથે સહયોગ સાધવો જોઇએ. મતલબ કે તે દશાાવે છે કે તેણે નબળાઇને પારખી છે. આ તબક્કે અન્ય દેશોએ સફળતાપૂવાક અજમાવેલી અને અપનાવેલી નીવતને અનુસરવાનું ડહાપણભયુું છે. આ જ કારણસર અમે સૂવચત પ્રોજેક્ટમાં

છુપાયેલી તકો તમારી સમક્ષ રજૂ કરી રહ્યા છીએ. અમે જે પ્લોટ ઓફર કરી રહ્યા છીએ તે ધોલેરાના ‘સર’વવસ્તારમાં આવેલા છે અને વવકાસના પગલે તેના ભાવમાં તીવ્ર વધારો નોંધાશે. ધોલેરામાં પ્લોટની ખરીદી આદશા મૂડીરોકાણ છે. એક તો પ્લોટ ખરીદવાથી તેના સારસંભાળ અને સવવીસ ચાજીાસ ચૂકવવા નહીં પડે. બીજું, ૫૦૦૦ પાઉન્ડનું પણ મૂડીરોકાણ કરી શકશો. ત્રીજું, પ્રોપટવીના મૂલ્યમાં વધારો એ ખરેખર તો જમીનની કકંમતમાં વધારો હશે, પ્રોપટવીમાં નહીં. ચોથું, તમે પ્રોજેક્ટના ખૂબ જ પ્રારંવભક તબક્કે જ રોકાણ કરશો. ગુજરાતીઓની કલ્પના બહાર ધોલેરાનો વવકાસ થવાનો છે. અને મહત્તમ વવકાસ પ્રોજેક્ટના પ્રારંવભક તબક્કામાં જ થવાનો છે. અમે આ પ્રોજેક્ટમાં જરૂરી તપાસ કરી ચૂક્યા હોવાથી તમારે વચંતાનું કોઇ કારણ નથી. જો ચીનમાં આવેલો વવસ્તાર વષગે ૪૪ ટકાના દરે વૃવિ પામી શકતો હોય તો આ વવસ્તારનો વવકાસ તો કેટલો ઊંચે જશે? ધોલેરામાં રોકાણ કરવા માટે અત્યારે જ ફોન કરો. અમે ભારતભરમાં, ખાસ તો મુંબઇ અને અમદાવાદમાં રોકાણ ધરાવીએ છીએ અને આ બન્ને સ્થળે અમારી ઓકફસ પણ છે. જો તમે અહીં કંઇ ખરીદી કરવા માગતા હો તો પળોજળમુિ ખરીદી માટે ફોન કરો. જો તમને રસ હોય તો તમારું નામ info@sowandreap.co.uk ઉપર નોંધાવો અથવા અમને 0203 384 5323 ઉપર ફોન કરો.

સો એન્ડ રીપ પાસે શા માટે આવવું જરૂરી છે? • ટાઇટલ ક્લીયરની અને બિલ્ડરની સંપૂણણ ચકાસણી. • થથાબનક ઉપસ્થથતી (ભારતમાં અોફફસ) T: 0203 384 5323 F: 0845 900 0303

• યુકેમાં હોય તેની સાથે સોદો. • હાલની બમલક્તોનું વેચાણ

E: info@sowandreapdesi.com W: www.sowandreapdesi.com

31 Southwick Street, Paddington, W2 1JQ

• ભારત અને યુકેમાં ફાઇનાન્સ મળી રહેશે • ગુજરાતી અને બહન્દી િોલતો થટાફ


34

www.abplgroup.com

હાઇડ પાકકિાં તા. ૨૬િીએ 'વોક ફોર હાટટ એન્ડ મટ્રોક' હ્રિય અને થટ્રોકના રોગો માટે િધુ સંશોધનો િઇ શકે તે માટે જરૂરી ફંડ એકત્ર કરિા NPMIR દ્વારા તા. ૨૬-૯-૨૦૧૦ના રોજ ૫ અને ૧૦ કકલોમીટરની િોકના કાયષિમ 'િોક ફોર હાટટ એન્ડ થટ્રોક'નું આયોજન તા. ૨૬-૯-૧૦ના રોજ લંડનના હાઇડ પાકક ખાતે કરિામાં આવ્યું છે. આ માટેના ફોમષ તેમજ અન્ય માહતી આપને િેબસાઇટwww.npimr.orgપરિી મળી રહેશે. આજે ભલે આપણે કે આપણા સગા - સંબંધી કે વમત્ર આ બીમારીિી પીડાતા ન હોઇએ પણ બની શકે છે કે ભવિષ્યમાં આપણા કોઇ અાપ્તજન આ વબમારીનો ભોગ બની શકે છે અને તે સમયે આપણે કરેલું િાન અને પ્રયત્નો તેમને મિિરૂપ િશે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે હ્રિય અને થટ્રોકની બીમારીને કારણે મોટી સંખ્યામાં લોકો મોતને ભેટે છે. યુકેમાં િર પ વમવનટે એક વ્યવિને થટ્રોકનો હુમલો તેમજ િર ૬ વમવનટે હ્રિય રોગનો હુમલો આિે છે. માટે જ આ ક્ષેત્રે જાગૃતી ખૂબ જ જરૂરી છે. તો આજે જ આપનું નામ આ િોક માટે નોંધાિો અને વમત્રો - પવરવચતો પાસેિી ફંડ એકત્ર કરીને અન્યોના જીિનને બચાિિામાં મિિ કરો.

BAPS શ્રી મવાદિનારાયણ િંદિર, બદિિંગહાિ દ્વારા શ્રાવણ િાસ પ્રસંગે યોજાયેલા ત્રણ દિવસના પારાયણિાં મથાદનક કાઉન્સીલર પૌલા સ્મિથ અને જેરી ઇવાન્સ સદહત દવશાળ સંખ્યાિાં ભક્તોએ લાભ લીધો હતો. આ વષષે દહન્િુ પુરાણોિાં જણાવ્યા િુજબ કઇ રીતે પાદરવાદરક િુલ્યોને િજબૂત કરવા તેના 'થીિ'નો સિાવેશ કરવાિાં આવ્યો હતો અને સાધુઅોએ તે દવષે પ્રવચનો કયાગ હતા. િંદિર દ્વારા તા. ૪-૯૨૦૧૦ના રોજ જન્િાષ્ટિીની ઉજવણી કરવાિાં આવશે.

Gujarat Samachar - Saturday 28th August 2010

અવસાન નોંધ • મૂળ સોજીત્રાના ઘણાં િષોષ કલીરો - યુગાન્ડામાં રહેલા, યુકે આિી લેથટરમાં અને હાલ થિીન્ડનમાં રહેતા થિ. ડો. હસમુખભાઇના પત્ની ગં. થિ. પુષ્પાબેન પટેલ તા. ૧૮-૮૨૦૧૦ બુધિારે િેિલોક પામ્યાં છે. તેમના પાવિષિ િેહની અંવતમવિયા તા. ૨૭-૮૨૦૧૦ શુિિારે K i n g s d o w n Crematorium, Kings Down Road, Swindon, SN25 6SGમાં ૧૨-૪૫ કલાકે રાખિામાં આિી છે. સંપકક: અતુલભાઇ 01793 701 197. • મૂળ િતન સોજીત્રાના નૈરોબીમાં ઘણાં િષોષ રહ્યા બાિ હાલ હેરો સ્થિત અમારાં માતુશ્રી ગં. થિ. ચંદ્રકાન્તાબેન (લલીતાબેન) કનુભાઇ પટેલ તા. ૨૧-૮-૨૦૧૦ શવનિારે શ્રીચરણ પામ્યાં છે. તેમના પાવિષિ િેહની અંવતમ વિયા તા. ૨૬-૮-૨૦૧૦ ગુરુિારે ૧૨ િાગે Golders Green Crematorium, Hoope Lane, London NW11 7NLમાં રાખિામાં આિી છે. સંપકક: જયેશ કે પટેલ 020 8908 6298, Diptesh K. Patel 020 8861 6698.

આભાર િશગન

જય શ્રીનાથજી જન્િ: (િારેસલાિ – ટાન્ઝાદનયા)

જય શ્રી જલારાિ બાપા મવગગવાસ: (લંડન – યુકે)

મવ. અ.સૌ. હસ્મિતાબેન દિલીપભાઇ પટેલ (અોડ) િાતા-પત્ની, ભદગની, િાિીિાં તથા નાનીિાં મવરૂપે કિગઠ હતી એ નારી, સ્નેહથી સીંચી કુટુંબની ફૂલવાડી પૂરા કયાગ કોડ સહુના, વગર કોઈ આશાએ, હસતાં લીધી દચરદવિાય, રડતાં િૂક્યા અિ સૌને, કિગયોગી તિારા આત્િાને પ્રભુ રાખે દનજ ચરણોિાં એવી અંતરની આશા અિારી.

મૂળ િતન અોડ, િારેસલામ ટાન્ઝાવનયામાં ઘણાં િષષ રહ્યા બાિ હાલ સવબષટન, સરે સ્થિત મારાં ધમષપત્ની શ્રીમતી હસ્થમતાબેન તા. ૧૪-૮-૨૦૧૦ રવિિારે િેિલોક પામતાં અમારા કુટુંબમાં સ્નેહાળ થિજનની ખોટ પડી છે. ખૂબ જ પ્રેમાળ, આનંિી, લાગણીપ્રધાન અને િાત્સલ્યસભર થિજનની ખોટ કોઇ પૂરી શકશે નવહં. આ િુ:ખિ સમયે રૂબરૂ પધારી, ટેવલફોન અને ઇમેઇલિી વિલાસો આપનાર અમારા સિષ સગાં સંબંધી તિા વમત્રોનો અમે અંત:કરણપૂિષક આભાર માનીએ છીએ. પરમકૃપાળુ પરમાત્મા સદ્ગતના આત્માને શાશ્વત શાંવત આપે એજ પ્રાિષના. ૐ શાંદિ: શાંદિ: શાંદિ: શ્રી દિલીપભાઇ ઇન્િુભાઇ પટેલ (પદિ) વિશાલ વિલીપભાઇ પટેલ (પુત્ર) મીરા વિશાલ પટેલ (પુત્રિધૂ) મીલી પટેલ (પુત્રી) ઇશાન િી. પટેલ (પૌત્ર) નમ્રતા પટેલ (ભાણી) મુકેશભાઇ ઇન્િુભાઇ પટેલ (જેઠ) મુકેશભાઇ અને નીરૂબેન પટેલ (ભાઇ – ભાભી) વિમલાબેન પટેલ (માતુશ્રી) જયશ્રીબેન અને ભાથકરભાઇ પટેલ (બહેન-બનેિી) ભાિનાબેન પટેલ (બહેન) સવવ કુટુંબીજનોના જય શ્રીકૃષ્ણ 4 Sylvan Gardens, Surbiton, Surrey, KT6 6PP Tel: 0208 390 4000 / 07956 433356

આભાર િશગન જય શ્રી નાથજી

શ્રીજી િિાિે શિણ, વલ્લભ િિાિે શિણ દવઠ્ઠલ િિાિે શિણ, યિુના િિાિે શિણ ગુરૂિેવ િિાિે શિણ, બાળક િિાિે શિણ, દગદિિાજ ધિણ।।

જય શ્રી અંબેિા

મૂળ િતન ભાિરણના, ૧૯૬૦માં આવિકા ગયા, ૧૯૭૦માં ભારત પાછા આવ્યા અને ૧૯૮૧માં યુકે આિી લંડનમાં થિાયીિયેલા અમારા વપતાશ્રી ધીરુભાઇ િલ્લભભાઇ પટેલ, તા. ૧૫-૮-૨૦૧૦ રવિિારે િેિલોક પામ્યા છે. તેમનો થિભાિ ખૂબજ પ્રેમાળ, આનંિી, િાત્સલ્યસભર અને લાગણીપ્રધાન હતો. િરેક પ્રત્યે સમભાિ ધરાિતા વપતાશ્રી વમત્રોમાં અને કુટુંબીજનોના હ્રિયમાં અનોખું થિાન પ્રાપ્ત કરી ગયા છે. અમારા કુટુંબમાં સ્નેહાળ થિજનની ખોટ કોઇ પૂરી શકશે નવહં. આ િુ:ખિ સમયે રૂબરૂ પધારી, ટેવલફોન કે ઇમેઇલ દ્વારા વિલાસો આપનાર અમારા સિષ સગાં સંબંધી તિા વમત્રોનો અમે અંત:કરણપૂિષક આભાર માનીએ છીએ. પરમકૃપાળુ પરમાત્મા પૂ. વપતાશ્રીના પૂણ્યાત્માને શાશ્વત શાંવત આપે એજ અંત:કરણની પ્રાિષના. ૐ શાંદિ: શાંદિ: શાંદિ: રાજુભાઇ (R.D.) ધીરુભાઇ પટેલ (પુત્ર) નયના આર. પટેલ (પુત્રિધૂ) જલ આર. પટેલ, કુશ આર. પટેલ અને વશિ આર પટેલ (પૌત્રો) થિ. ચંિુભાઇ િલ્લભભાઇ પટેલ (ભાઇ) થિ. તારાબેન સી. પટેલ (ભાભી) થિ. ઇન્દ્રિિન િલ્લભભાઇ પટેલ (ભાઇ) ગં. થિ. બકુલાબેન િી. પટેલ (ભાભી - ઇન્ડીઆ) શ્રી નવિનચંદ્ર એમ. પટેલ (બનેિી) થિ. વિકુબેન એન. પટેલ (બહેન) થિ. શાંવતભાઇ આર. પટેલ (બનેિી) થિ. હસુબેન એસ. પટેલ (બહેન) શ્રી મહેશભાઇ સી. અમીન (બનેિી) કરૂણાબેન એમ. અમીન (બહેન) હેમાબેન પી. પટેલ (ભત્રીજાિહુ) પ્રવિણભાઇ ચંિુભાઇ પટેલ (ભત્રીજો) મીરા પ્રિીણભાઇ પટેલ (પૌત્રી) પૌરિ ઇન્દ્રિિન પટેલ (ભત્રીજો - ઇન્ડીઆ) ભીખુભાઇ (બાપુ) તિા મીનાબેન પટેલ અને પવરિાર વિષ્ણુભાઇ તિા કામીનીબેન પટેલ અને પવરિાર ભાથકરભાઇ તિા ગીતાબેન પટેલ અને પવરિાર ભાિેશભાઇ તિા જ્યોવતબેન પટેલ અને પવરિાર જયુભાઇ તિા મીતાબેન પટેલ અને પવરિાર હસમુખભાઇ તિા વનશાબેન પટેલ અને પવરિાર મનુભાઇ ડાહ્યાભાઇ પટેલ (ભાઇ) તિા જ્યોત્સનાબેન અને પવરિાર નરેન્દ્રભાઇ ડાહ્યાભાઇ પટેલ (ભાઇ) તિા જયશ્રીબેન અને પવરિાર શવશકાંતભાઇ તિા મંગળાબેન પટેલ અને પવરિાર વબમલ સુમનભાઇ પટેલ (ભત્રીજા) તિા વિષ્મા અને પવરિાર િથા સવવ દિત્રો અને પદિવાિના જયશ્રી કૃષ્ણ.

મવ. શ્રી ધીરૂભાઇ (િોટા) વલ્લભભાઇ પટેલ (ભાિરણ) જન્િ: ૩૦-૪-૧૯૩૭ મવગગવાસ: ૧૫-૮-૨૦૧૦ (લંડન – યુકે)

Our Beloved Granddad, We are very sad that you are not with us any more but you will be in our hearts forever. Dada you were very loving, caring and selfless gentleman. Dada, your love, your thoughts, your simple way of life, your smiling face, your kindness and generosity will always be with us forever in our hearts and souls. You were always there for us when we needed you. May God rest your immortal soul in eternal peace. Grandchildren Jal, Kush & Shiv 6 Talma Gardens, Twickenham, Middlesex TW2 7RD Home Number: 0208 892 8469 Business Number: 0208 892 0093 Mobile: 07958 410262


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 28th August 2010

• યુનિવનસિટી પ્રધાિે સૂચિ કયુું

શિકાગોમાં િબ્દ અને સૂરનો િાનદાર મહોત્સવ નિકાગો નિવાસી, ડો. અિરફ ડબાવાલાિી િબ્દસાધિાિે સસમાનિત કરવા માટે ફ્રેસડઝ ઓફ નિકાગો આટટ સકકલ તરફથી ઓગથટ મનહિામાં સાત અિે આઠ તારીખે એક ભવ્ય મહોત્સવ નિકાગોિા જૈિ સેસટર સભાગૃહ ખાતે યોજાઈ ગયો. આ નવનિષ્ટ કાયિિમમાં ઉપસ્થથત રહેવા માટે અમેનરકા અિે ભારતથી અિેક મહાિુભાવો અિે કનવઅો ઉપસ્થથત રહ્યા હતા. સાતમી ઓગથટિી રમણીય સાંજે નિકાગોિા જૈિ સેસટરિા સભાગૃહમાં ડો. અિરફ ડબાવાલાિે ફ્રેસડઝ ઓફ નિકાગો આટટ સકકલ તરફથી ખાસ એવોડટ આપવામાં આવ્યો. આ નવનિષ્ટ કાયિિમમાં ડો. અિરફ ડબાવાલાિી સજિકતાિે નબરદાવતા જાણીતા કનવ શ્રી નચિુ મોદીએ જણાવ્યું કે "અિરફે એિી િવી ગઝલમાં મૂળગામી વાત કરવા માટે ‘તળ’ િબ્દિો ઉપયોગ કયોિ છે.’ કનવ કહે છેઃ ‘એક છે ગઝલ જે તળમાં છે, મુિાયરે િહીં." કનવ ડો. નવિોદ જોિીએ અિરફિી કાવ્ય પ્રનતભાિે નબરદાવતા કહ્યુંઃ "અિરફિી

(ડાબેથી) ભરત દેસાઈ, સૌલમિ મુન્શી, ચંદ્રકાન્ત શાહ, કૃષ્ણ દવે, અલનિ જોષી, અશરફ ડબાવાિા, મધુમતી મહેતા, સ્નેહિતા પંડ્યા, પ્રીતમ િખિાણી, લચનુ મોદી, લવનોદ જોષી, શ્યામિ મુન્શી

ગઝલો દાદિે અનતિમી જાય છે.’ કનવ પરંપરા અિે આધુનિકતા બેઉિો સમ્યક રીતે નવનિયોગ કરે છે." જાણીતા કનવ, નિબંધકાર અિે કટારલેખક અનિલ જોિીએ અિરફિા કનવકમિિે નબરદાવતા જણાવ્યું હતું કે "અિરફ જાણે છે કે કનવતા એ જીંદગીિો પુરાવો છે. કનવ કમિ એટલે દીવો ઠરવો િ જોઈએ એ િરતે વાવાઝોડાિી આરતી ઉતારવી! અિરફ િવા જ ભાવ પ્રદેિિો કોલબંસ છે." ગુજરાતી ભાષાિા ગદ્યથવામી મધુ રાયે જણાવ્યું કે "મધુબહેિ અિે અિરફ એવા િાયરો છે કે જે એકબીજાિા પ્યારિા િિામાં ચકચૂર છે અિે િાયરી બાય પ્રોડક્ટ છે."

કનવ અિરફ ડબાવાલાિા ફ્રેસડ, કફલોસોફર અિે િાયર પત્ની ડો. મધુમતી મહેતાએ અિરફ નવિે જણાવ્યું કે, "આજથી ૩૫ વષિ પહેલાં મેનડકલ કોલેજમાં કનવતાએ જ અમિે નમત્રો બિાવ્યા છે. અિરફિું વ્યનિત્વ, નવનવધ થવરૂપે એિી ગઝલમાં પ્રગટ થતું જોયું છે. મારે તો બધી રીતે જલસા છે. હું િબરી િથી, સીતા પણ િથી પણ પ્રેમિા રામબાણ હું જાણું છું." નિકાગો આટટ સકકલિા ફ્રેસડઝ તરફથી યોજાયેલા આ સમારંભ રાતિા બે વાગ્યા સુધી ચાલ્યો અિે હકડેઠઠ ભરાયેલા શ્રોતાઓ છેક સુધી બેસી રહ્યા. કાયિિમિે અંતે ડો. અિરફ

હતું કે યુનિવનસિટીઓએ આનથિક રીતે િબળા નવદ્યાથથીઓ માટે ખાસ ક્વોટાિી ફાળવણી કરવી જોઇએ. ડેનવડ નવલેટ્સે જણાવ્યું હતું કે સામાજીક સ્થથરતા જાળવવા યુનિવનસિટીઓએ આનથિક રીતે િબળા પણ હોંનિયાર બાળકોિે લોવર એ લેવલિા નરઝલ્ટ સાથે પ્રવેિ આપવો જોઇએ. સમગ્ર નિટિમાં નવદ્યાથથીઓ યુનિવનસિટીમાં પ્રવેિ મેળવવા ખાસી જહેમત ઉઠાવી રહ્યાં છે.

ચુિીલાલ વેલજી મહેતા પાનરતોનષક, જેવાં અિેક સસમાિોથી િાયર અિરફ ડબાવાલા નવભૂનષત છે. ડો. અિરફિો કાવ્યસંગ્રહ ‘ધબકારાિો વારસ’ ભાવિગર યુનિ. અિે સૌરાષ્ટ્ર યુનિ.માં એમ.એમ.િા અભ્યાસિમમાં પાઠ્યપુથતક તરીકે પસંદ કરવામાં આવેલ છે. આ નવનિષ્ટ સમારંભમાં ડો. મધુસૂદિ કાપનડયાિે લાઈફટાઈમ એનચવમેસટ એવોડટ પ્રદાિ કરવામાં આવ્યો હતો. ‘ટહુકો’ ડોટ કોમિા જયશ્રીબહેિ ભિાએ ગુજરાતી કનવતા અિે સંગીતિી ઉત્તમ સેવા બદલ ખાસ એવોડટ અપાયો હતો. કનવ સંમેલિમાં સવિશ્રી નચિુ મોદી, અનિલ જોિી, નવિોદ જોિી, કૃષ્ણ દવે, અિરફ ડબાવાલા, મધુમતી મહેતા, કમલેિ િાહ, ચંદ્રકાંત િાહ, પ્રીતમ લખલાણી, અબ્દુલ વનહદ ‘સોઝ’ અિે ભરત દેસાઈએ ખૂબ રંગત જમાવી હતી. બીજા નદવસે આઠમી ઓગથટિી સાંજે નવખ્યાત ગાયક શ્યામલ સૌનમલ અિે આરતી મુિિીએ જાણીતા કનવઓિા ગીતોિી રમઝટ બોલાવીિે શ્રોતાઓિે ડોલાવી દીધાં હતાં. તબલા પર આલાપ દેસાઈએ રંગ જમાવ્યો હતો.

- લવનેશ લવરાણી અને સબીર કપાસી

ડબાવાલાએ સસમાિિા પ્રત્યુત્તરમાં ખૂબ જ િમ્રતાથી જણાવ્યું હતું કે "આ સસમાિ ગુજરાતી િબ્દ અિે ગુજરાતી ભાષાિું સસમાિ છે. અમેનરકામાં ગુજરાતી ભાષાિું ભનવષ્ય ખૂબ જ સલામત છે એિી ખાતરી આપ સૌિો કનવતાપ્રેમ જોઈિે અવશ્ય થાય છે. ખરેખરી દાદા તો શ્રોતાઓિે આપવી જોઈએ." ડો. અિરફિે ગઝલ ક્ષેત્રે ઇસ્સડયિ િેિિલ નથયેટર તરફથી અપાતો કલાપી એવોડટ, ગુજરાતી સાનહત્ય પનરષદિું પાનરતોનષક, ગુજરાત રાજ્ય સાનહત્ય અકાદમીિો પુરથકાર, ગુજરાતી નલટરરી એકેડમી ઓફ િોથિ અમેનરકા દ્વારા અપાતું

અવસાન નોંધ • મૂળ જામખંભાનળયાિા ખૂબ જ

સેવાભાવી શ્રી રણછોડભાઇ ધિજીભાઇ બરછા તા.૧૨-૮-૧૦ ગુરૂવારે ૯૪ વષિિી ઉંમરે જામખંભાનળયામાં દેવલોક પામ્યા છે. પ્રભુ તેમિા અાત્માિે િાંનત અાપે એવી પ્રાથિિા. ઇસ્સડયામાં એમિા પુત્ર અરનવંદભાઇ અિે પત્ની પુષ્પાબેિ બરછાિો સંપકક: 02833 234 101 / 234 102. • અોડિા મૂળ વતિી અિે મોરોગોમાં રહ્યા બાદ હાલ યુકે સ્થથત કે.પી.એક્ષ. ટ્રાવેલ કંપિીિા શ્રી નદલીપભાઇ પટેલિા ધમિપત્ની શ્રીમતી હસ્થમતાબેિ પટેલિું ૬૧ વષિિી વયે િનિવાર તા. ૧૪-૮૨૦૧૦િા રોજ અકથમાતે અવસાિ થયેલ છે. રનવવારે તા. ૨૨-૮-૨૦૧૦િા રોજ બપોરે ૨ વાગે પટિીવેલ નિમેટોરીયમમાં તેમિા અંનતમ સંથકાર કરાયા હતા. પ્રભુ તેમિા અાત્માિે િાંનત અાપે એવી પ્રાથિિા. સંપકક: નદલીપભાઇ પટેલ 020 8390 4000 અથવા 07956 433 356.

ખોટી રીતે સરકારી િાભ મેળવનાર જેિ ભેગો કરાયો નવિસિ ગ્રીિિા એક રહેવાસી પાસે પોતાિી માલીકીિી પ્રોપટથી હોવાં છતાં જરૂનરયામંદ િાગનરક હોવાિી રજૂઆત કરીિે ખોટા લાભ મેળવતા આ વ્યનિિે બનમિગહામ સીટી કાઉસ્સસલિી બેનિકફટ ફ્રોડિી તપાસમાં ઝડપી લઇિે જેલમાં મોકલી આપ્યો હતો. પેરોટ થટ્રીટ ખાતેિા ૪૫ વષિિા ચમિ તેજીએ ખોટી રજૂઆતો કરીિે ૪,૩૯૬.૨૦ પાઉસડિા હાઉનસંગ બેનિકફટ મેળવ્યાં હતાં, જેથી બનમુંગહામ િાઉિ કોટેટ તેિે િવ મનહિાિી જેલિી સજા ફટકારી હતી. ઉલ્લેખિીય છે કે તેજી પાસે પોતાિી માલીકીિી પ્રોપટથી હોવા છતાં તેણે

જરૂનરયાતમંદ િાગનરક હોવાિી રજૂઆતો કરીિે સરકારી લાભ મેળવ્યાં હતાં. કેનબિેટ મેમ્બર ફોર ફાયિાસસિા ચાસસેલર રાસદલ િીએ જણાવ્યું હતું કે હાલિો સમય તમામ માટે કપરો છે, પરંતુ તેિે માફ કરી િકાય િહીં. આ સૂચવે છે કે અમે િહેરમાં બેનિકફટ ફ્રોડિા પ્રમાણમાં ઘટાડો કરવા પ્રનતબદ્ધ છીએ. અમે યોગ્ય વ્યનિ સુધી લાભ પહોંચાડવા માંગીએ છીએ. જે વ્યનિિી અસય કોઇ ખોટી રીતે લાભ લઇ રહ્યાં હોવાિી િંકા હોય તો કાઉસ્સસલિી બેનિકફટ ફ્રોડ હોટલાઇિ પર ફોિ કરો. ૦૧૨૧ ૩૦૩ ૯૯૯૦.

&$ (

$

તે િહીં હોવાિું સાનબત કરવામાં આવ્યું હતુ.ં આ મનહિાિી િરૂઆતમાં ફોરેિ ઓકફસ સામે વળતરિો દાવો હાઈકોટટમાં ગુમાવ્યા બાદ ૩૭ વનષિય ડેનરક એજયીમેિિે હવે મોટા કાયદાકીય ખચિિો સામિો કરવો પડિે. ગયા સપ્તાહે તેણે જણાવ્યું હતું કે મારી સાથે આ િું બિી રહ્યું છે તે અંગે હું દુખી થઈ ગયો હતો. એગયીમેિ લંડિિા ગ્રીિવીચમાં રહે છે અિે તેિો જસમ વષિ ૧૯૭૨માં થયો હતો.

!

%

( " % $ * &$ (

$ &% $ % ( *% @ %$

!% $"( $ !")

"

( % !"

! $ * ! &$ ""&%& #% " $/<=:7 05312<; ;<+: 28</5; =55 8+:.

! (%

& #

"

"

# $% %

&

* &$ *%

$ '

%! * ! " )

%

) !$

@ @ "

" ) & @ #"" #$ %&"! @

*%

&%

&'$ * $ %& %"'& $ %$ !

&

$"'#

(

*%

@

સ્નેહ સંગમ ડે સેન્ટર ફીફ્ટી પ્િસ, બલમિંગહામ દ્વારા તા. ૧૭ના રોજ ભારતના સ્વાતંત્રય લદનની ઉજવણીની શાનદાર ઉજવણી એસ્ટન મેનોર લિકેટ ક્લબ, બલમિંગહામ ખાતે કરવામાં આવી હતી જેની તસવીર. તા. ૨૧ના રોજ સંગીત સંધ્યાનું અયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સંપકક: જશુભાઇ 0121 608 6572.

( *

% !% $"( $ $ $ *"& $ ! $! & ! !* "$ ( ! *"& $ ! * &$ *% @ ! ' % & $'# & % $ $% !

પોતાના દેશના પોલિસ કમમીને લિટનમાં પ્રવેશવા દેવા ઈન્કાર નિનટિ અનધકારીઓએ એક પોનલસ કમથીિે િવ વષિ જૂિા પાસપોટટ ફોટોગ્રાફ સાથે તેિો ચહેરો િહીં મળતા ત્રણ મનહિા માટે યુકમે ાં પ્રવેિ કરવા દેવા પર પ્રનતબંધ ફરમાવ્યો છે. આ પોનલસ કમથી તેમિો સાથીદાર હોવાિું મેટ્રોપોનલટિ પોનલસે જણકારી આપી હતી, પરંતુ બોડટર પોલીસ સત્તાવાળાઓએ તેિે િજર અંદાજ કરી હતી. વ્યનિિા કાિ તથા હોઠિી જાડાઈ ફોટોગ્રાફ સાથે મેળ િહીં બેસતા પાસિપોટટમાં દિાિવાયેલ વ્યકકત

! '# $ $" '$ )"' '! "! "! &( & ( % ") & # ! ) & % ! ! )# $ %

&"'$% & "

35

$

"

! %"'& !"$&

% "'!&%

! !

(

6+35 %+5/; ;4?5374>8:5. -8 =4 )/,;3</ >>> ;4?5374>8:5. -8 =4

#+:.//9

735

)

%" %

&%

"

$

"

*%


36

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 28th August 2010

આપણા અચતચથ: શ્રી ચગજુભાઇ ભરાડ

આપણા અચતચથ: શ્રી દીલસુખભાઇ શેઠ

ગણિત ણિજ્ઞાનના ભેખધારી અને સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રના ૧૦૦૦ કરતા િધુ ગામડાઅોમાં ૧૦ લાખથી િધારે પાઠ્ય પુસ્તકો ણિના મુલ્યે આપનાર અને બે લાખ ણિધ્યાથથીઅોને મેણડકલ અને એન્જીનીયણરંગના અભ્યાસ માટે િેરિા અને માગગદશગન આપનાર શ્રી ણગજુભાઇ ભરાડ તા. ૧થી ૬ સપ્ટેપબર દરણમયાન શ્રી મનુભાઇ તેરૈયાના મહેમાન બન્યા છે. તેમિે શ્રી ભરાડ ણિશ્વ ણિધ્યાપીઠની સ્થાપના પિ કરી છે જેમાં બીએડ અને એન્જીનીયરીંગ કોલેજો પિ શરૂ થઇ છે. તેમની સાથે સૌરાષ્ટ્ર યુણનિણસગટીના ણશક્ષિ ણિભાગના િોફેસર શ્રી હરીિસાદ જોશી પિ પધાયાગ છે. તેમિે ણિણિધ ણિષયો પર આધારીત ૧૦ પુસ્તકો, ૨૦ રીસચગ પેપર અને ૧૦૦ જેટલા લેખો લખેલા છે. સંપકક: 07836 673 271 / 020 8427 0591.

ગુજરાતની ટોચની હોટેલોમાં સ્થાન પામતી અને સૌરાષ્ટ્રની િથમ એિી ફાઇિ સ્ટાર હોટેલ ધ ઈમ્પપણરયલ પેલેસના ચેરમેન અને હોટલ સીલ્િર પેલેસ રાજકોટના ણડરેક્ટર તેમજ રાજકોટ તથા સુરતમાં જમીનકન્સ્ટ્રકશનના વ્યિસાય સાથે સંકળાયેલા શેઠ ણબલ્ડસગના સ્થાપક ચેરમેન તેમજ જૂની પેઢીના આગેિાન શ્રી દીલસુખભાઈ શેઠ હાલ યુકેની મુલાકાતે પધાયાગ છે. તેઅો તા. ૧-૯-૨૦૧૦ સુધી લંડનમાં રોકાિ કરશે. તેમની સાથે કોસ્મીક એન્જીનીયરીંગ કંપનીના લણલત રામજીભાઇ, ણિરબાઇ મણહલા કોલેજના સુણિટેન્ડન્ટ શ્રી ણિનોદભાઇ દિે અને રાજકોટની મલ્ટીપ્લેક્સ ણસનેમાના શ્રી મનુભાઇ બાગાભાઇ પિ યુકેની મુલાકાતે પધારી રહ્યા છે. ૮૦ રૂમ ધરાિતી ઇપપીરીયલ પેલેસ હોટેલ ૨૦૦૪માં કાયગરત થઇ હતી અને િાઇનશોપ, ૨ બેંક્વેટીંગ હોલ, બે બોડડ રૂમ, પલટીકુઝીન રેસ્ટોરાં, સ્િીમીંગપુલ અને જીમ્નેશીયમ સણહત અન્ય સિલતોનો સમાિેશ કરિામાં આવ્યો છે. સંપકક 07405 811 651. www.theimperialpalace.biz અને www.shethbuilders.com

કથાકાર શ્રી કનૈયાલાલ ભટ્ટ યુકેની મુલાકાતે ણિખ્યાત કથાકાર અને સાણહત્યસંગીતના રસજ્ઞ શ્રી કનૈયાલાલ ભટ્ટ – રાજકોટિાળા બે કથાના અયોજન માટે યુકે પધાયાગ છે. તેમની િથમ કથાનું આયોજન ણસધ્ધાશ્રમ શણિ સેન્ટર ખાતે થયું હતું અને હાલમાં તેમની બીજી કથા તા. ૨૮-૮-૨૦૧૦ સુધી શ્રી આય્યપાન કોણિલ, ૩૬ મેશન્સ એિન્યુ, હેરો HA3 5AR ખાતે બપોરે ૨થી ૬ દરણમયાન ચાલી રહી છે. સંપકક: 07405 209 174.

જેજે વર્ડડ હેર્થ લી.ના શ્રી જગદીશભાઇ વાણીચંદ મહેતા (ડાબી તરફ ઉભા રહેલા)ના સુપત્ર ુ ચચ. ડો. કુશલ મહેતાની સગાઇ પ્રસંગે તસવીરમાં ડાબેથી શ્રીમતી જાગૃચતબેન જગદીશભાઇ મહેતા, શ્રી જગદીશભાઇ મહેતા, નીચે બેઠલ ે ા કુ. ચસધ્ધી જગદીશભાઇ મહેતા, ડો. કુશલ મહેતા, વાગ્દત્તા ડો. સોનલ ચદપકભાઇ મહેતા, નીચે બેઠલ ે ા રાહુલ ચદપક મહેતા, શ્રીમતી નીતાબેન ચદપકભાઇ મહેતા અને શ્રી ચદપકભાઇ ચંદભ ુ ાઇ મહેતા નજરે પડે છે.

2010

!+(

5+

" $5(

5+

#

(25(/%(3

! !1 $55(0' 5+( 23(45,*,164 ,00(3 $0' 8$3'4 &(3(/10: 10 5+ (25(/%(3

!$%.( 1) 5(0 ; &

! *"(%

'

&

" !

")

$/(

!,5.(

1/2$0: ''3(44 !(.

1%,.(

/$,. !$%.( 1) !(0 '

%& &# * !( * !' ' "

0&$4( 1)

3(',5

#

&

%& $( # *

$3' $:/(05 .($4(

"!'

! & ' "!

19510

*"( !

' "!& '

$..

!* (%' "%

% ! "%

' "! # %"(# "

4,$0 64,0(44 6%.,&$5,104 5' $3-(5 )) 1310(5 533((5 10'10

)),&,$. !" (',$ $350(3

$5(*13: 2104134 210413(' +$3,5:

7(05 $0$*(' %:

'" & ! (& ! && (

)),&,$. $5(3(34

#

• પંકજ સોઢા દ્વારા પ્રસ્તુત નાટક 'દીકરીનો બાપ.કોમ'ના નાટ્ય શોનું આયોજન તા. ૧૮-૯-૨૦૧૦ િોટસગમીટ થીએટર હાઇસ્ટ્રીટ, ણરકમન્સિથગ WD3 1EH (જે બી પટેલ 020 8346 2419) ખાતે, તા. ૧૯-૯-૨૦૧૦ના રોજ નોધગપપટન એકેડેમી, િેણલંગબરો રોડ, નોધગપપટન NN3 8NH (સુરેશભાઇ 07884 166 657) ખાતે તા. ૨૪-૯-૨૦૧૦ ડજાનોલોજી સીટી એકેડેમી થીએટર, શેરિુડ રાઇસ, નોટીંગહામ NG7 7AR (ભાિેશ જાની 07968 480 796) ખાતે, શ્રી લોહાિા મહાજન હોલ, ણહલયાડડ રોડ, લેસ્ટર LE4 5GG (મી. બી 07860 280 655) ખાતે તેમજ તા. ૨૬-૯-૨૦૧૦ના રોજ િોટસગમીટ થીએટર હાઇસ્ટ્રીટ, ણરકમન્સિથગ WD3 1EH (સંપકક: દીપા 07947 561 947) ખાતે કરિામાં આવ્યું છે. • શ્રી જલારામ ઝુંપડી, હંસલોના ઉપક્રમે તા. ૩૦-૮-૨૦૧૦ નાગપંચમીના ણદિસે સિારે ૮થી સાંજના ૫ સુધી પૂજા અચગન અને દર ગુરૂિારે સાંજે ૭થી ૮ સુધી સાંઇબાબાના ભજન તેમજ રાતના ૮થી ૯ દરણમયાન શ્રી જલારામ બાપાના ભજન રાખિામાં આિેલ છે. ણનત્ય આરતી સિારે ૯-૩૦, બપોરે ૧૨-૩૦ અને સાંજે ૬-૩૦ કલાકે કરિામાં આિે છે. સંપકક: 020 8569 5710. • શ્રી ગુજજર ક્ષત્રિય સમાજ, લેસ્ટર દ્વારા તા. ૨૯-૮-૨૦૧૦ના રોજ બપોરે ૧૨થી ૬ દરણમયાન શ્રી ગીરનારા સોની સમાજ, ૫, સેન્ટ જેપસ સ્ટ્રીટ, લેસ્ટર LE1 3SU ખાતે િીણત ભોજનનું આયોજન કરિામાં આવ્યું છે. સંપકક: કંચન લખમિ 01530 456 783.

સુધારો તા. ૨૧-૮-૨૦૧૦ પાન નં. ૪૩ પર લખાયેલ લેખ 'ડાયસ્પોરા લેખક જાની અને માયાના મોક્ષની સંગીતભરી સફર'માં કણિિર ન્હાનાલાલની અટક ભૂલમાં દિે લખાઇ હતી જે અંગે ણદલગીરી વ્યિ કરીએ છીએ.

vAùckAene nmñ ivnùtI sAE su´A vAùckAene joAvvAnuù ke ‘gujrAt smAcAr’mAù æisŒ ¸tI ÀherAtAe Àe¤ kAe¤po cIj-vStunI ŠrIwI krAe a¸vA sÈvsnAe ¦pyAeg krAe tAe te mAqe amArI kAe¤ jvAbwArI n¸I. aenI yAeGytA je-te VyiKtae pAete tpAsI te aùge ino#y levAe.

Editor: CB Patel Managing Editor: Jyotsna Shah Tel: 020 7749 4091 Email: jyotsna.shah@abplgroup.com Executive Editor: Kokila Patel Tel: 020 7749 4092 Email: kokila.patel@abplgroup.com News Editor: Kamal Rao Tel: 020 7749 4001 Email: kamal.rao@abplgroup.com Editorial Department: Dhiren Katwa, Dr Jagdish Dave Chief Financial Officer: Surendra Patel Tel: 020 7749 4093 Email: surendra.patel@abplgroup.com Accounts Executive: Akshay Desai Tel: 020 7749 4087 Email: akshay.desai@abplgroup.com Business Development Manager: Urja Patel Tel: 020 7749 4098 Email: urja.patel@abplgroup.com Liji George Tel: 020 7749 4013 Email: george@abplgroup.com Advertising Manager: Alka Shah Tel: 020 7749 4002 Mobile: 07944 151 893 Email: alka.shah@abplgroup.com Kishor Parmar Tel: 020 7749 4095 Mobile: 07957 69 49 09 Email: kishor.parmar@abplgroup.com Advertising Sales Executive: Rovin John George Tel: 020 7749 4097 Email: rovin@abplgroup.com Nikhil Gor Tel: 020 7749 4009 Email: nikhil.gor@abplgroup.com Erien Dubash Tel: 020 7749 4089 Email: erien.dubash@abplgroup.com Design/Layout: Harish Dahya Tel: 020 7749 4086 Email: harish.dahya@abplgroup.com Ajay Kumar Tel: 020 7749 4086 Email: ajay.kumar@abplgroup.com Customer Service: Ragini Nayak (For Subscription press No 3) Tel: 020 7749 4080 Email: support@abplgroup.com Representations - Editorial Birmingham: Subhashchandra Patel 07962 351 170 Email: shanak15@msn.com Editorial Leicester: Shobha Joshi Leicester Distributors: Europa Enterprise, Suresh Chandarana Tel: 0116 241 5234 Manchester: Kunjal Buch Tel: 0161 283 8607 Email: kkbuch@hotmail.com Media Representation - Belgium: Kishore A Shah, 35 Quinten Matsijslei, Bus 24, 2018 Antwerpen, Belgium Tel: 00323 231 6269 International Advertisement Representative: Jain Group(South India) Tel: +91 44 42041122/3/4 Fax: +91 44 25362973 Mumbai: +91 222471 4122 Email: jainmedia@eth.net (BPO) AB Publication (India) Pvt. Ltd. 207 Shalibhadra Complex, Opp. Jain Derasar, Nr. Nehru Nagar Circle, Ambawadi, Ahmedabad Tel / Fax: +91 79 2646 6061 Chief Executive Director: Kamlesh Amin Tel: +91 922 710 4308 Email: kamleshamin123@yahoo.co.in Editorial Co-Ordinator (BPO): Suresh Samani (M) +91 9898441330 Email : sureshsamani@yahoo.com Dy. Editorial Co-Ordinator (BPO): Nilesh Parmar (M) +919426636912 Consulting Editor (BPO): Bhupatbhai Parekh, Ahmedabad, Gujarat Tel: +91 79 2630 4142 Rajpipla: Jyotishi Bharat Vyas Tel: 0091 2640 220525 Mumbai: Kanti Bhatt, Hemraj Shah (Jumbo Advertiser) Horizon Advertising & Marketing: 205 Shalibhadra Complex, Opp. Jain Derasar, Nr. Nehru Nagar Circle, Ambawadi, Ahmedabad Tel / Fax : +91 79 2646 5960 (M) +91 9913346487 Email : horizonadvt2009@yahoo.in Neeta Patel, (Advertising Manager) (M) +91 98255 11702 (Res.) + 91 0265 3258164 Email: neeta_abplgroup@yahoo.co.in News Representatives in Various parts of India, especially in Gujarat

& # % # ! # " "&$ $+($# & ( $# $# ( *** %! &$)% $" , ' # )' # '' $ ! " $' % " # & # % # $' % " # $

$&$# ( (& ) !

( $#'

(


સંસ્થા સમાચાર

Gujarat Samachar - Saturday 28th August 2010

તા. ૨૯-૮-૨૦૧૦થી તા. ૪-૯૨૦૧૦ દરમિયાન શ્રીિદ ભાગવત જ્ઞાનયજ્ઞ પારાયણનું અને તા. ૫-૯-૨૦૧૦ના રોજ ૫૧ કુડં ી મવષ્ણુ યાગનું આયોજન સવારના ૧૦થી સાંજના ૫-૩૦ દરમિયાન કરવાિાં આવ્યું છે. કથાનું રસપાન શ્રી શરદભાઇ વ્યાસ, વલસાડવાળા કરાવશે. તા. ૨૯ના રોજ બપોરે ૨-૦૦ કલાકે પોથીયાત્રા નીકળશે. ગુરૂવારે સાંજે ૭-૧૫ કલાકે િંમદરિાં જન્િાષ્ટિી ઉજવાશે. કથા દરમિયાન મવમવધ મદવસોએ મવમવધ િનોરથોની ઉજવણી કરવાિાં આવશે. સંપકક: 01772 253 901. • શ્રી કૃષ્ણ મંદિર, બેવરલી રોડ, બોલ્ટન BL1 4DT ખાતે તા. ૨૯-૮-૨૦૧૦થી તા. ૪-૯૨૦૧૦ સાંજે ૪થી ૭ દરમિયાન શ્રીિદ ભાગવત સપ્તાિનું આયોજન કરવાિાં આવ્યું છે. જેિાં કચ્છથી પધારેલા શ્રી િિેશભાઇ ભટ્ટ કથાનો લાભ આપશે. દરરોજ કથા મવરાિ બાદ આરતી - િિાપ્રસાદનો લાભ િળશે. સંપકક: શ્રી િોિનભાઇ પટેલ01204 497 420. • દચન્મય દમશન, યુકે દ્વારા 'િાતા મપતા બનવાનો આનંદ' મવષય પર થવાિી તેજોિયાનંદજી સાથે બે સાંજની બેઠકનું આયોજન તા. ૩૧-૮-૨૦૧૦

• શ્રી જલારામ સેવા ટ્રસ્ટ હંસલો દ્વારા તા. ૧૯-૯૨૦૧૦ના રોજ સવારે ૧૦૩૦થી સાંજના ૬-૩૦ દરમિયાન સાઉથેન્ડ અોન સી ખાતે સતત છઠ્ઠી વખત શ્રી ગણેશ મવસજજનના કાયજક્રિનું આયોજન કરવાિાં આવ્યું છે. જેની મવગતવાર િામિતી 'ગુજરાત સિાચાર' અને 'થટાર પ્લસ' પર જોવા િળશે. સંપકક: 020 8569 5710. • ઇસ્ટ લંડન અને એસેક્સ બ્રહ્મ સમાજ દ્વારા શ્રી ભૂપન્ે દ્રભાઇ પંડ્યાના 'ગીતા જ્ઞાન યજ્ઞ'નું અંગ્રેજી અને ગુજરાતીિાં આયોજન તા. ૩૧-૮-૧૦થી ૫૯-૨૦૧૦ દરમિયાન િરીબેન બચુભાઇ નાગરેચા િોલ, ૧૯૮૨૦૨ લેયટન રોડ, લંડન E15 1DT ખાતે કરવાિાં આવ્યું છે. તિાિ મદવસે પ્રસાદ, ભજન અને પ્રવચનનો લાભ િળશે. સંપકક: સુભાષ ઠાકર 07977 939 457. • શ્રી સનાતન મંદિર, ઇલીંગ રોડ, વેમ્બલી ખાતે શ્રીિદ ભાગવત સપ્તાિનું આયોજન તા. ૧૮-૮-૨૦૧૦થી તા. ૨૪-૮૨૦૧૦ સુધી કરવાિાં આવ્યું છે. જેિાં વ્યાસપીઠ પર શ્રી િિેશભાઇ ભટ્ટ સંગીતિય શૈલીિાં કથાનું રસપાન કરાવશે. સંપકક: 07944 124 810. • ગુજરાત દહન્િુ સોસાયટી, પ્રેથટનના પાંચ પાટોત્સવ પ્રસંગે # ! . + # ' 2 - ; / : 1$ ;. !43 1 ! : . + - *1)+ 3 1 1 . + - + ( 4 : % 1% - 1 # ! . + # -

1$ ;. - + 0 & 2 .2 + / 77 - 78 ! + 1 1 - + / 78 66 - 7 66 ; + 3 1 !+2 / 9 - 76 '/ ;"# !+ / 1 # + + + "1 1

' 0 1 1 -, % !2 35

િંગળવાર અને તા. ૧-૯૨૦૧૦ બુધવારના રોજ સાંજના ૭-૦૦થી ૯-૦૦ દરમિયાન સત્તાવીસ પાટીદાર સેન્ ટર, ફોટટી એવન્યુ, વેમ્બલી HA9 9PE ખાતે કરવાિાં આવ્યું છે. જેિાં થવાિીજી સાથે પ્રશ્નોત્તરીનો પણ લાભ િળશે. સંપકક: 07957568 879. • ધ વાંઝા કોમ્યુનીટી અોફ સાઉથ લંડન દ્વારા ભગવાન મશવ અને મિંગળાજ િાતા અંગે પ્રવચન અને ભજન કાયજક્રિનું આયોજન આચજ મબશપ લેન્ફ્રેન્ક થકૂલ, મિચિ રોડ, ક્રોયડન CR9 3AS ખાતે તા. ૨૮-૮૨૦૧૦ના રોજ સાંજે ૬-૦૦થી કરવાિાં આવ્યું છે. િિાપ્રસાદ પછી ધૂન અને નવાગિના શ્રી મશવાશ્રિના શ્રી િંસદેવ ગીરીજી બાપુના પ્રવચનનો લાભ િળશે. સંપકક: અરૂણભાઇ ટાંક 020 8336 1966. • શ્રી સ્વાદમનારાણ મંદિર, ધિજ ભમિ િેનોર, વુડલેન, થટેનિોર HA7 4LF ખાતે તા. ૩૦-૮૨૦૧૦ સોિવારના રોજ મશવપૂજન કાયજક્રિનું આયોજન કરવાિાં આવ્યું છે. સંપકક: 020 8954 0205. • શ્રી કચ્છ સત્સંગ

સ્વામીનારાયણ મંદિર (વુલીચ), સેન્ટ િાગાજરટ્ે સ ગ્રોવ, પ્લિથટેડ દ્વારા ભૂજ થવામિનારાયણ િંમદરના િિંત પૂ. શ્રી ધિજનદં ન દાસજી તથા અન્ય સંતોની ઉપસ્થથતીિાં વામષજ ક પાટોત્સવ પ્રસંગે શ્રી િમરકૃષ્ણ િિારાજના અમભષેક અને પારાયણનું આયોજન કરવાિાં આવ્યું છે. તા. ૨૯ના રોજ સવારે ૧૦૩૦ કલાકે નવમનમિજત િંમદરનું ખાત િુહુતજ કરવાિાં આવશે. તા. ૨૮-૮-૨૦૧૦ના રોજ સવારે ૧૧થી ૪-૦૦ દરમિયાન ફન ડે અને શ્રી મવનોદ પટેલના ભજન કાયજક્રિનું આયોજન સાંજે ૭-૦૦ કલાકે કરવાિાં આવ્યું છે. તા. ૨૯ના રોજ સવારે ૧૧-૦૦ કલાકે પૂ. િિંત થવાિીના કથામૃતનો લાભ િળશે. સંપકક: 020 8854 0823. • શ્રી કચ્છ સ્વામીનારાયણ મંદિર, અપ્ટન પાકક, ઇથટ લંડન ખાતે ભૂજથી પધારેલા સંતોની ઉપસ્થથતીિાં રાજકોટના મવખ્યાત કલાકાર શ્રી મવનોદ પટેલના ભમિસંગીત કાયજક્રિનું આયોજન કરવાિાં આવ્યું છે. સંપકક: કાનજીભાઇ જેસાણી 07836 780 168.

6-%2 82)5%0

%5) 7(

2' "%- 82)5%0 ")59-')6 7(

37

'અોિફામ'ના િીબ હમાો અને જોનૈદ જીલાની સાથે વાતાોલાપ િર ગુરૂવારે રાત્રે ૭-૦૦ કલાકે MATV Sky-793 પર

THURSDAY: 7:00 PM અોિફામ દ્વારા ભારતમાં બાળકોને અપાઇ રહેલા શિિણ, ટેકો તેમજ તેમના જીવનને બદલી નાંખતા સેવા કાયોો અંગે અોિફામના સાઉથ એશિયન કોમ્યુશનટી એંગેજમેન્ટ મેનેજર સુશ્રી િીબા હમાો અને બીએમઇ પ્રેસ અોફફસર જોનૈદ જીલાની સાથે ચચાો કરિે શ્રી સીબી પટેલ. ભારતમાં વસતા કેટલાય બાળકોને તેમની મૂળભૂત જરૂશરયાત સમાન શિિણ અને અન્ય ટેકો મળી િકતો નથી. જેને કારણે તેમના ભાશવ પર અસર પડે છે. તેઅો આપણા તરફ આિાની મીટ માંડીને બેઠા છે જેથી તેઅો સુખી, સુરશિત અને સમથો બની પોતાનું કાયો ચાલુ રાખી િકે. ડો. ઠાકોરભાઇ પટેલ અને રાજકોટના સરગમ ક્લબના શ્રી ગુણવંતભાઇ ડેલાવાળા સાથે વાતાોલાપ કરિે શ્રી સીબી પટેલ.

www.tvunetworks.com આપના મંતવ્યો આજે જ 'ગુજરાત સમાચાર'ને લખીને મોકલી આપો. કાયયક્રમમાં આપ પણ ફોન કરીને આપનો અવાજ રજૂ કરી શકો છો : ટેલી. નં. 020 8963 1001

32) 6734 *35 %00 <385 *82)5%0 2))(6 ,3856 % (%< (%<6 % <)%5 ,%44< 73 6)59) <38 %7 % 7-1) 1367 2))()( $) %5) 4538( 73 ,%9) %22< !%7)0 3* %5%16%( %6 7,) *-567 -2()4)2()27 %6-%2 3:2)( *82)5%0 (-5)'7356 :-7,-2 7,) ,%537%5 !%7)0 "%1%. %- %,%5%.

85 ")59-')6 -2'08()

%

"!

!

' "

$

! ! &

Asian Funeral Service " "

#

!0)%6) '327%'7 %22< !%7)0

Bina, Jyoti or Amarshi Patel Tel: 020 8303 1274

3*

%5%16%(

35 "

3(,-% %<6)2 #86,%5 )2732 !%5/ !%5%() )2732 %553: )%5 %5'0%<6 %2/ #)0 %; 00 '%006 ',%5+)( %7 2351%0

# $ Losing a loved one is a traumatic time

# 5%7)6

"

"

$

! %

3&-0)6 1%< 9%5<

1%-0 -2*3 6%-*82)5%06)59-')6 '31 ::: 6%-*82)5%06)59-')6 '31

!

¢

¢

We operate from our modern and fully equipped premises on Mollison Way in Edgware

Our comprehensive service includes:-

 Large prayer room (Mandir) for performing the Funeral Rites or for paying the last respects All religious rites and wishes respected and administered Modern, fully equipped washing & dressing facilities Priest for final rites arranged Funeral ceremony items provided Repatriation arranged at short notice Horse drawn carriages arranged Sanjay Shah and Bharat Shah are the first & foremost Indian Funeral Directors in England serving the Asian community since 1984. For an efficient & professional service, contact either

Bharat Shah,Sanjay Shah, Neeta Shah, Alka Shah or Rashmi Doshi on

020 89 52 52 52

INDIAN FUNERAL DIRECTORS

44 South Parade, Mollison Way, Edgware, MIDDX. HA8 5QL Email: info@indianfuneraldirectors.co.uk www.indianfuneraldirectors.co.uk

24 Hours Mobile: 0777 030 66 44

Call us at anytime for a complete package price UK’s leading funeral directors at your service...

"

,)/1'

"(-%,(7

$11/6

$22(7

8 $341'$7 $.' 4.'$7 4.(1$,2 8 /12( 1$6. 4.(1$, 8 ,/6(12 8 (0$31+$3+/. #

/43*$,,

7/3+

0+&(1

*/412 2(15+&( #


38

www.abplgroup.com

• દવક્ટોદરયાના કલ્ચરલ કદમશનર પદે મધુ ભાદટયાઃ મવક્ટોમરયા સરકાર દ્વારા ભારતીય િમહલા િધુ ભામટયાની બહુમવધ સાંથકૃમતક કમિશનર તરીકે મનિણૂક કરાઇ છે. તેિને આ ઉચ્ચ પદ આપવાનો હેતુ

Gujarat Samachar - Saturday 28th August 2010

રાજ્યિાં બહુમવધ સાંથકૃમતક અને વૈમવધ્યલક્ષી પ્રવૃમિ મવકસાવવાનો હોવાનું સરકારી સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું. રાજ્યના વિા જ્હોન િમ્બી દ્વારા ૬૦ વષણનાં િધુ ભામટયાની આ િહત્ત્વના કાયણ િાટે પસંદગી

vPUOD IWZ SHEHKD OY

xH^_V

gWZKZ _KZ PO WORZ ]ORYOKIJ WZKZ+ unless of course, you live in a palace

All holidays sold are covered by ATOL 3448. Prices are subject to availability and are based on Low season fares.

£ Ž

5nights = PVXWIJ

389 $}} pp MM

With traveller reviews powered by

gWZKZ VJ OPSD

OPZ IWVPX DOH ]_P [O VP

lKS_P[O

_P[ IW_I)J hnrov

lHK _R_CVPX [Z_S FVSS JI_KI DOH OYY

All holidays sold are covered by ATOL 3448. Prices are subject to availability and are based on Low season fares.

=PVXWIJ 14 nights

549 $}} MM pp

£ Ž

With traveller reviews powered by

gWZKZ)J ZPIZKI_VPRZPI

_P[ IWZP IWZKZ)J

o_J eZX_J

POIWVPX ]_P MKZM_KZ DOH YOK IWVJ JO UHJI XVGZ DOHKJZSY HM IO VI _P[ ZPUOD+

All holidays sold are covered by ATOL 3448. Prices are subject to availability and are based on Low season fares.

£Ž

5nights • PVXWIJ

499 $Q} pp MM

With traveller reviews powered by

vEMSOKZ IWZ

hòSZDR_PVDZ jH_KIZK VP

rJI_P^HS

gWZ ]_MVI_S OY yHSIHKZ _P[ OY IWZ ŸzSHZ zZ_[C mO R_XV] ]_KMZIw UHJI _ JWOKI MS_PZ KV[Z

All holidays sold are covered by ATOL 3448. Prices are subject to availability and are based on Low season fares.

£Ž

કરવાિાં આવી હતી. ભામટયાએ તેિની મનયુમિ અંગે આનંદ વ્યિ કરતા કહ્યું હતું કે ઓથટ્રેમલયાની સરકારે ભારતીય મવદ્યાથથીઓ પર હુિલાઓની ઘટનાઓ પછી સજાણયેલી તંગમદલી દૂર કરવા નક્કર અને િહત્વનાં પગલાં લીધાં છે. તિાિ પ્રકારની ગેરસિજૂતીઓ દૂર કરવા િાટે હું સરકાર અને ભારતીયો વચ્ચે નવો સેતુ બાંધીશ.

3nights = PVXWIJ

199 $}} pp MM

With traveller reviews powered by

પાન-૧નું ચાલુ

પ્રફુલ્લભાઈ... પ્રફુલ્લભાઇએ ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિમતના ટોચના એક હોદ્દેદારને પણ આ ફ્લાઇટ શરૂ કરવા મનણણય લેવાઇ ગયાનું જણાવી હવે સિાવાર જાહેરાતની ઔપચામરિા જ બાકી હોવાનું કહ્યું હતુ.ં એર-ઇંમિયાનું સંચાલન કરતા નાગમરક ઉડ્ડયન િંત્રાલયના વિા જ્યારે આવી ખાતરી આપી હોય ત્યારે થવાભામવક છે કે કોઇના િનિાં સહેજ પણ શંકા ન રહે. પરંતુ પ્રધાન પ્રફુલ્લભાઇનું વચન પોકળ સામબત થયું છે. હાલિાં લંિનના પ્રવાસે આવેલા ગુજરાતના એક ભૂતપૂવણ કોંગ્રેસી ધારાસભ્યે પણ એવી લાગણી વ્યિ કરી હતી કે તો મવદેશવાસી આ ગુજરાતીઓને એક વધુ અન્યાય થયો છે. ભૂતકાળિાં આ જ એરઇંમિયા દ્વારા ‘ગુજરાત સિાચાર’ અને ‘એમશયન વોઇસ’ સાપ્તામહકોની વ્યાપક ઝુબ ં શ ે ના પગલે (િુખ્ય પ્રધાન નરેન્િ િોદીની દરમિયાનગીરીથી) અિદા વા દ-લં િ ન-અિદા વા દ સીધી ફલાઇટ શરૂ કરાઇ હતી. અટલ મબહારી વાજપેયીની નેતૃત્વ હેઠળની એનિીએ સરકારના શાસન સિયની આ વાત છે. શરૂઆતિાં પ્રમત સપ્તાહ બે ફ્લાઇટ ઓપરેટ થતી હતી. જોકે આ સીધી ફ્લાઇટને એટલો બહોળો પ્રમતસાદ િળ્યો કે ટૂકં સિયિાં જ તેની સંખ્યા વધારીને પાંચ કરાઇ હતી. એર-ઇંમિયાના આ મનણણય પરથી કોઇ પણ અંદાજ લગાવી શકે છે કે સીધી

hZGVSSZ

)))

gWVJ VJ KZ_S hM_VP _I VIJ M_KIDVPX ^ZJIw JZZ WOF SOPX DOH S_JI You don’t need an invite, just turn up

£ Ž

nights =3PVXWIJ

189 $}} pp MM

With traveller reviews powered by

mZXOIV_IZ IWZ JOHT OY

n_KK_TZJW

gWZ FOKS[J XKZ_IZJI R_KTZIMS_]Z4 dZ)GZ _SKZ_[D XVGZP DOH OHK Ÿ^ZJI MKV]ZC+

All holidays sold are covered by ATOL 3448. Prices are subject to availability and are based on Low season fares.

સાથ-સહકાર આપનાર વિદેશી નાગવરકોની ભૂવમકાનો ઋણ સ્િીકાર કરીને તેમને સદમાનિા માગે છે. આિતા િષષે ૨૬ માચષે બાંગ્લાદેશ સરકાર કુલ ૧૦૦ વિદેશી નાગવરકોનું વિવિધ રીતે સદમાન કરશે. જોકે તેમાં ભારતનાં તત્કાલીન િડાં પ્રધાન ઈન્દદરા ગાંધીને સૌથી વિશેષ વિતાબ આપિામાં આિશે કારણ કે યુદ્ધ સમયે બાંગ્લાદેશને તેમણે આપેલો સહકાર અવિતીય હતો. તેમણે આઝાદીની લડતના લડિૈયાઓને તાલીમ આપી હતી અને લાખ્િો વિસ્થાવપતોને શરણાગવત આપી હતી.

ઢાકાઃ બાંગ્લાદેશ સરકાર ૧૯૭૧ના યુદ્ધમાં વિશેષ સહકાર આપિા બદલ તે સમયનાં ભારતીય િડાં પ્રધાન ઈન્દદરા ગાંધીને વિશેષ વિતાબ આપીને સદમાનશે. ‘લોિંડી મવહલા’ તરીકે જાણીતાં સ્િ. ઈન્દદરા ગાંધીએ તે સમયે કુનહે પૂિક વ બાંગ્લાદેશને જબરજસ્ત સાથ ન આપ્યો હોત તો બાંગ્લાદેશ આઝાદ ન થઈ શક્યું હોત તે આિી દુવનયા જાણે છે. બાંગ્લાદેશ સરકારના એક િવરષ્ઠ અવધકારીએ જણાવ્યું હતું કે આિતા િષષે આઝાદીની ૪૦મી િષવગાંઠની ઉજિણીના ભાગરૂપે બાંગ્લાદેશ સરકાર તેમની આઝાદીની પાકકસ્તાની દળો સામેની લડતમાં

ફ્લાઇટ િાટે તેને કેટલા પ્રવાસી િળતા હશે. વાજપેયી સરકાર ગઇ અને િનિોહન મસંહની યુપીએ સરકાર રચાઇ. થોિાંક જ સિયિાં કોઇ પણ કારણ આપ્યા વગર અિદાવાદ-લંિન સીધી ફ્લાઇટ બંધ કરી દેવાઇ. અનેક થતરે અવારનવાર રજૂઆત થઇ, પણ સાંભળે કોણ? આખરે ગત મિસેમ્બરિાં પ્રફુલ્લભાઇએ અિદાવાદિાં આયોમજત મવશ્વ ગુજરાતી પમરષદિાં ઉપસ્થથત મવશ્વભરિાંથી આવેલા ગુજરાતી પ્રમતમનમધઓને સંબોધતાં ઘટતું કરવા ખાતરી આપી. પણ પ્રફુલ્લભાઇ વચન ભૂલી ગયા. નેશનલ કોંગ્રેસ ઓફ ગુજરાતી ઓગગેનાઇઝેશન્સ (NCGO)ના પૂવણ પ્રિુખ સી.બી. પટેલે અિદાવાદ-લંિન સીધી ફ્લાઇટ ઝુબ ં શ ે નું સુકાન સંભાળ્યુ.ં ગુજરાતિાં આ ઝુબ ં શ ે વમરષ્ઠ પત્રકાર શ્રી ભૂપતભાઇ પારેખે સંભાળી. ભારત સરકાર તથા ગુજરાત સરકારના પ્રધાનોથી િાંિીને મવદેશવાસી ગુજરાતીઓની ખેવના કરતા સંસદ સભ્યો અને મવધાનસભ્યોનો સંપકક કરાયો. મિટનના પ્રવાસીઓની લાગણી નાગમરક ઉડ્ડયન િંત્રાલય સુધી પહોંચાિાઇ. હથતાક્ષર ઝુબ ં શ ે પણ થઇ. છેવટે લોકલાગણીનો મવજય થયો અને રાજ્યપ્રધાન પ્રફુલ્લભાઇ પટેલે ચોથી જુલાઇએ અિદાવાદિાં જાહેર કયુું કે આગાિી ઓક્ટોબરથી સીધી ફ્લાઇટ શરૂ કરાશે. અને પ્રફુલ્લભાઇ ગિે તે કારણસર છેલ્લી ઘિીએ પાણીિાં બેસી ગયા! ગુજરાતને થતો અડયાય

£ Ž

•3PVXWIJ nights

189 $Q} MM pp

With traveller reviews powered by

! ! # $(' % # $% ! & * ! ))) ! % "" # % $ ( $% ))) ! % " $% ( $% ! % "" # % # $ " ! #$ ! % "" # % $ (

આભારભાવ વ્યિ કરવા ૪ સપ્ટેમ્બરે અિદાવાદિાં એક સિારંભનું આયોજન કયુું હતું ત્યારે જ આ ખેદજનક ઘટનાક્રિ ઉભો થયો હોવા છતાં સિારંભ યથાવત રખાયો છે, પણ તેનો એજન્િા હવે ભારત સરકારને તેનું વચન પૂરું કરવાના િાગોણ મવચારવા પર કેસ્ન્િત થશે. ભારત સરકારના નાગમરક ઉડ્ડયન િંત્રાલયના ગુજરાતીઓ પ્રત્યેના આ ઓરિાયા વલણના મવરોધિાં મવદેશવાસી ભારતીય સિુદાય દ્વારા અિદાવાદિાં આયોમજત સિારંભિાં મવમવધ પક્ષના ટોચના નેતાઓ અને િીમિયાના પ્રમતમનમધઓની હાજરીિાં ભારત સરકારના ઉપેક્ષાભયાણ વલણ અંગે ચચાણ કરીને ભામવ કાયણક્રિ નક્કી થશે. મિટનવાસી ભારતીયોની આ નારાજગીને સિાજના અન્ય વગણનું પણ સિથણન સાંપડ્યું છે. અિદાવાદના અગ્રણી િો. સુમનલ િી. પોપટે કહ્યું હતું કે ગુજરાતીઓ પ્રત્યેના આ અન્યાયી વલણના મવરોધિાં ગુજરાત ચેમ્બસણ ઓફ કોિસણ એન્િ ઇન્િથટ્રીઝ, રોટરી ક્લબ, લાયન્સ ક્લબ સમહતના મવમવધ સંગઠનોએ એક થઇને અવાજ ઉઠાવવો જોઇએ.

જાણે અધુરું હોય તેમ, એર ઇન્ડિયાએ ફ્રેડકફટટ ખાતેનું તેનું હબ આગામી નવેમ્બરમાં રદ કરી દદલ્હીના નવા ટમમીનલે ખસેિવાનું નક્કી કરતા અમદાવાદથી અમેદરકા જવાની એક માત્ર િાયરેક્ટ ફ્લાઇટ પણ રદ થશે. (NCGO)ના વતણિાન ચેરિેન પ્રવીણભાઇ અિીને પણ રાજ્યપ્રધાન પ્રફુલ્લભાઇ પટેલને પત્ર પાઠવીને વચનનું પાલન કરવા યાદ અપાવી છે. પત્રિાં તેિણે જણાવ્યું છે કે મવન્ટર ટાઇિટેબલિાં અિદાવાદ-લંિન સીધી ફ્લાઇટ શરૂ કરવા અગાઉ થયેલી જાહેરાતનું સત્વરે પાલન થવું જોઇએ. અિદાવાદ-લંિન વચ્ચે પ્રવાસ કરતાં િુસાફરોની સંખ્યા વધી છે તે વાથતમવિાની પણ ઉપેક્ષા થઇ શકે નહીં. (NCGO)ના ભૂતપૂવણ ચેરિેન સી.બી. પટેલે લંિનઅિદાવાદ વચ્ચેની િાયરેક્ટ ફ્લાઇટ પુનઃ શરૂ કરવાની જાહેરાત કરનાર નાગમરક ઉડ્ડયન રાજ્યપ્રધાન પ્રફુલ્લ પટેલ તથા મિમટશ ગુજરાતી સિુદાયની આ િાગણીને સિથણન આપનાર ગુજરાતના પ્રધાનો તથા સંસદ સભ્યો અને ધારાસભ્યો પ્રમત

+

uVZJI_ YOKZGZK VP

All holidays sold are covered by ATOL 3448. Prices are subject to availability and are based on Low season fares.

બાંગ્લાદેશ સ્વ. ઈન્દદરા ગાંધીને વવશેષ વિતાબ આપશે

.$

! # ' "*, ' *(& & ,( )& % ! * * + *(& )& ,( )& ) " % ! # ' / ' "*1+ ! $,(+ *(& )& ,( )& #& ' ((# *(& )& ,( )& ! *," ' *"+!' '& , " '" !, !51!31) 1/'1!--% 3( #3/"%1 3/ 3( #3/"%1 (!1!$ //.!- (' ,-* / ' ,( * !2 !1"! . */ / *(& )& ,( )& * &"++"(' )6!,) 1/'1!--% (/0$! 4*!. *" / ,! (. & * *(& )& ,( )& ..+/3 !.$ %6 %!1 %,%"1!3)/.2 !341$!7 3( /5%-"%1 !,!1!- !7!.3) !.$)182 3( ..)5%12!17 %,%"1!3)/.2 /+ ( % * ,"('+ 0 *(& ,! ,( ,! (. & * (* , "%+ + ,! ' "*1+ +", /

% !*-!. &/1 3(% !"/5% %5%.32 2-)3!"%. !21!.) /.

,%!2% /.3!#3 /1 !.$)1

3)! 0

* 5 0 * 4 ( ( ( / '. + %, 2 $ ( (0 / * * * # ( ( ** 5 ( # &, (0 ( / / /$ / / ( * ( / / ." ( 1 - 2 ( *" * ( * 2 / / * ( / ( ( ( %, ( " / / / (

)*# %) &# ) # '*! ! %) !

&, ( . # ) -

(

#

( $ ) !% # !)!&% # %) ) ! & # # %) ) (! & # # %) ) & ) &. 1200 &" &%. 3# !' 3* 3 - & & & &

&.

,,,

) &/ &

, (

(&$ (&$ (&$ (&$

.

/ / / /

& ) $+ - & ) ' & ( ( - &. ( ' &. , &

, (

' ( ' !( ' ( ' !( ' ( ' !(

'

)*# %) & +"

'

'


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 28th August 2010

Why travel with

Southall Travel? Number One Travel Agent to India,

sA¦¸Ael qòAvel 

with over 20 years experience

 Open 24 hours a day, seven days a week. Call us anytime

 Price guarantee will not be beaten on price

 Specialists for worldwide flights and holidays with any airline, anywhere, anytime Fast and reliable service Multilingual staff

offering impartial advice

 UK’s 100 Fast Track Companies (Sunday Times 2005)

 Trusted household brand for total peace of mind

sA¸e j ˆA mAqe yAºA krvAnuù psùw krˆAe?

20 v¿A#¸I qòAvelmAù anuvI aevA

Art yAºA mAqenA æ¸m nùbrnA qòAvel aejNq

 iwvsnA cAevIsey klAk ane sPtAhnA sAtey iwvs kAe¤ po smye fAen krAe

 AvnI gerùqI

amne Av bAbte kAe¤ po bIq krI ˆkˆe nih

 ivËmAù gme TyAù kAe¤ po

smye kAe¤ po aerlA¤nnI flA¤q ke hAelIdez mAqenA in¿oAùt

 zdpI ane sùtAe¿AkArk sevA bhuA¿AIy SqAf

ewAvmuKt slAh

 yukenI 100 fASq qòek kùpnI pEkInI aek (sNde qA¤Ms 2005)

 mnnI ˆAùit mAqenuù œrœrmAù ÀoItuù ivËsnIy nAm

Call Centre open 24 hours

A BTA 80626

0208 843 6800

Think Travel, Think Southall Travel www.southalltravel.co.uk

39


40

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 28th August 2010

For Advertising Call 020

7749 4085

Visit Our Gujarat Samachar Website:

www.abplgroup.com

,

) &

$] Q#Q s ?0Q e T ] T#Z * K] $s &#Z ] ]F0 Z#U_ v-# s*C ]-U_ $ [ Z (QC &Z -/e Q Z Z .O *Z+] =)Q$Q* 1-Z s(s+)# $Q 9 [ $1d T )] 1]) Z 0Q_',T#Z ]F0 #-Q +Q Z 7)_ `X Q Q,Q(Q_ $] Q#Q =)-0Q)#Z hgg s(s+)# $Q 9 0U "T + -Q#T #Z ( "*Q- Q T#Z *Z $] Q#U_ ' * #Z 9) DtsH ] Q+U *Q T Z $] Q#T (1Z # #Z &U sI Q U ) e T hm -/e #Q sAS> )# -90Z Z #Q =)-0Q)#Z *] \ #T s -"Q*T !T"] Z (QC hk -/e#T #Q#T -)Z $] Q#Q 0^D ( 0Q10 -Z&0Q (Q [ $] Q#Q $]Z \ (#T(Q_ T & Q-Z +Q #Q Q_#Z *]2)Q 1 Q_ iggo(Q_ .O *-Q(Q_ -Z+T 0Q 1-Z 0Q +Q $Q 9 #T &#T Z #Q -/e $ T Z Z - Qe s _ $Z $* sG a$#T EQ9 *

#

&

* W *T 1 T #Z ? Y+ $ T #Z *u !*s()Q# a $ #T(Q_ Q( * ] 1 ] 9 *#Z 0Q 60 0Q Z#T EQ9 * ]*!Q* s1 1 T Z#Q D ( -/c Z Z#Z lgg ggg $Q 9 'Q *T !T"Q 1 Q Z#T &Zs ` 0Q (Q_ s-s+)( s1+ Z-Q (] Q BQ1 ] Z &Zs ` *-Q(Q_ sAS? )# 1 U #Q#] 1]-Q#T 1 T Q_ Z Z s0sI (Z,-T 1 T Z#T a$#T#T 0Z-Q T 0]s.)+ #Z -R f 0Q (Q)?$Z0#Z $ %Q)!] )] Z #]"e ; $ #.Q)*#Q ]&b#Q sAS> )##T a$#T(Q_ 1Q+(Q_ (Q 0]#] ? Q% Z Z (Q( -)? Z #Z Z sE # #Z (Zs* Q(Q_ 0Z<0 #Z [ s# + s0? 960 *T \ Q( *Z Z Q(T -/e 0U"T(Q_ $] Q#T a$#T#T -"U &Z EQ_ ] 'T *-Q#T sAS> )##T )] #Q Z $] Q#Q_ (Q Q s$ Q 0Q Z

77 ). $ . 77 77 -" 2 ). ,! '1 5 ( / 77 77 -" 2 ). 3$ 5 ( / 77 77 ). 8" 2 ). *, , .# ( / 77 77 ). 3 . "&! , 5 77

&

*1Z ] T# * $+#Q T% S2 2)U s - ? T]:0#T $Q* 0%, Q T DZ s* )] Z Z $] Q#T (Q T#] (] Q 'Q #] s1?0] $] Q#Q &Z =)-0Q)(Q_ #Q Z Z Z#U_ 1Z-U_ Z \ !*Z (Q_ s& #Z0 0Z90 1]) Z $ s!.Q(Q_ #U ' - \ , --Q#] 1]) Z Z s!.Q(Q_ Ds &I Q T Q( T*T *T#Z , -"T . Q) Z s& #Z0#Z 0%, &#Q--Q (Q [ ] u!W %];)We+Q # T 1] T Z(Q_ (1Z# Ds &I Q #Z a 0QM_ #Z Q0 *-Q#T DZ* Q 1]) Z -"U(Q_ Z Z P_ 1 U_ \ q 9 *#Z #Z (]&Q + - Qe s _ #Q s-L(Q_ B T #Q( (Z,--Q#U_ (QM_ 8)Z) Z Q(T !0 -/e(Q_ N_ 2)Q_ 1] . Z#T (#Z &* # T $*_ U 5)Q_ 0U"T (Q*T a$#T EQ9 * hgg s(s+)# $Q 9 [ #s1_ $1d Z 7)Q_ 0U"T Z#Z #s1 ] V` r

& & $ (

' ( "

&

!I =I &GS!S& ? F 1 #&= = = ? #@ 4D$ GS'!D '#=!= D F = D RQQ S S! = , ? D = D 'D = F ? ? 'G#= = :D = !D @ F G!?&D & F ?# @ =& M @I =I = = =) = D @I = S E D , = ? 'D#=!G 5 = D GS'!D S#9 = &= ! ! $ D G =I ! D = S O G = G ? =& S = # #? =S' ? '= != ? ' ? #@I 'D#= D F GS'!D ? ! D ? 5G K ? =S! ? '#D U ? ? > / S 3 D ? S5 I = G = ? D S5 I = D -!D ?8G D D !D &S' , = -!D GS'!D G = = S #= G = = D ?8= ' = G F =& =I S5 I = G = S !! B GS% = ? D D G @ =S' = ? @P S5 I = 2E , = D -!D ?8G ' G D ? S5 I = ? C G &#=! D = ? G I @ ; =$D G 2E , ? @ F G!?& =& ? $ F D I@ G!?& @ F

( !(

G!?& D D ? =& =I &' = ? '? D S $ ! G!?& S $ #D D = ? =1 @I ' @I 4D$ GS'! ? '#=!= D F D ? D = D S O 1 #'= G #= = G & !I G!?&D G = & = ?' ? G F = =I D U ? C G ' G + = ? D G!?& ? ? ? = G D GS'!D ! D = H =I ? !I G!?&D # @ =& '= ? + = D G!?& = G = S =? #= =' = = F GS'!D D!@I '#=!= D F = S S = ? $; @I ' I@ D #= = !I S#9 = &= ! ! $ D = =I S#2 @P ' @I 2 SE ! = S6 @ G SD $ & L G D @ &S' = / ,7? =I G = @P 'G#= @I =& S = = 1 @I ' @I GS'!D = D RQQ S S! = , ? # @ ;S = ? '#=!= = D 'D F ? 'G#= I@ 'D#= D GS'!D @I =I S ! 2 E =I G = @P ' I@

D? = G$ S#2 = =I GS'!D G = = = = S = D , &I I ? = = D = -!D ?8= 'G#= G :D D GS'! =&D RQQ S S! = , 1 = ( =I ? D D ? !I G!?&D =& ? ' ? + = D =& G ! D G = S S = = C C#O E/ = 2 E #O &@ ? 'N* G ' G = S S = = C C#O E/ = 2E #O D.& #G ? S#S# S# =& G = =I H =I ? G G <S = =T =O ' = .D &D S3 ! D ? ="? = ? D 1'= =##= = E @I = GS'!D &I =0 @I ' @I D.& = RQQ S S! = , 1'= , @ #= #= U D = GS'!D '#=!= D F D @P D = != =I D D JA S $ 0 @I 'G#= @I =& S = U #= 0 @I D H =I = G ? .D & #G ? ? , G!D @ =I ? ? 'G#= I@ G!?& &C3G =1 I@ ' @I

! %

.B$ B ;-5) 0( +1 %.* 2E 5 ?@ 1 . / B +1 "&! 1 . 1, 4 . 9(". 1 +1 >=A +1 5# 3 . E +1 5" 1 E %. . +1 2!:2 .B$ 9 1 2 7 . *".$5 . .; 5 5 !: .: B . . 5 3 8$ 3 6 % 3 $2 1 +1 9 *".$ %5#5 2 . 2 . ( . +1 . " .D 9 *" 9 #5 5 +" !. !5"9 %9 5 .B" "8' "9 " . 5 B" . 6 B CB!B 9 $: < 1 4 %. . +1 . ( #; 5 " .D 9 9 !. ! # #5

( &

( &

' #)"( #" ( " )&" ()& ' + '

(

" $&# + "+

& #" (' #* &

'' * ' #+&##!' " " , '

sE #(Q_ Z<+Q \ +Q 0() T -"U $ Q_ s-!Z.T #Q "0Q*Q#Z Q* Z -? T -"Q*] W& -Q +Q4)] Z @ $*Q_ 9(!*(Q_ $ #d"$QC tsI ]-Q (,T *1T Z [ +T (Z +#Q 1Z-Q+ #U0Q*

) " #)' ' &* &#! ' " (# #!$ ( #" &# '' #" (( &' #&

& ('! " ')$ & "'

) # # "' ' &#! %) & * " & #& # +& $$ ##&'

.# , ). 4 0 , , ,4 . ). . - + 2

!

!

" "#

* &' "

# ) #& * ' ( +++ * &' "

#)

!

# #

$$$ " ! ! $ #"

& & *+

'Q* T)] $QR ? Q#T Z( $]+Z9 T -Z+T (s1+Q JQ*Q 9( $Q)Z+ &Q, ]#T 0_3)Q ? Qs# (s1+Q #Q 9(!*#Q il Q Z +T Z )Q -/c +_ #(Q_ + ' "] " &Q, ]#Q 9( s-!Z.T (Q Q JQ*Q )Q Z -"Q*Z s(BZ.##Q Q* Z )Q -/c sE #(Q_ s-!Z.T (Q Q 9( $Z+Q &Q, ]#T 0_3)Q W& $ T -"T Z # 0#Q #U0Q* 0 hppo(Q_ s-!Z.T (Q Q JQ*Q om klm &Q, ]#] 9( )] 1 ] 5)Q*Z Z#Q !0 -/e $ T 0_3)Q hj m Q T -"T#Z ik n Q )] Z

* !

) )% + "

" )-

!

! " #

(

&

" *

'

& ' & '(%$

,,, ' +" $()-"

%#

Gujarat Samachar  
Gujarat Samachar  

Gujarat Samachar weekly news paper