Page 1

FIRST & FOREMOST GUJARATI WEEKLY IN EUROPE

Let noble thoughts come to us from every side અા નો ભદ્રા: ક્રતવો યન્તુિવશ્વત: | દરેક ડદશામંાથી અમનેશુભ અનેસુંદર ડવચારો પ્રાપ્ત થાઅો

80p

Volume 42, No. 26

સંવત ૨૦૬૯, આસો વદ ૭ તા. ૨૬-૧૦-૨૦૧૩ થી ૦૧-૧૧-૨૦૧૩

ડવશેષ અહેવાલ

યુગાન્િામાંઅગ્રણી એડશયનોનું પ્રેડસિન્ટ એવોિડથી સન્માન પાન ઃ ૮

અ¸щ¢Ь§ºЦ¯Ъ¸Цє¾Ц¯ કºЪ ¿કЪએ ¦Ъએ.

Fly to India

Worldwide Specials

Mumbai £445 Ahmedabad £439 Delhi £445 Bhuj £575 Rajkot £565 Baroda £499 Amritsar £495 Goa £515

Nairobi £485 Dar Es Salam £559 Mombasa £549 Dubai £335 Jo’burg £499 Durban £639 Cape Town £625 Bangkok £469

Arabian Courtyard Hotel & Spa – Dubai

2 Adults & 1 Child 5 Nights with Full Breakfast Direct Flights from £589 Per Person

BOOK ONLINE

020 3475 2080 ±Ь╙³¹Ц·º³Ъ µĄЦઇªÂ, Ãђ»Ъ¬ъઅ³щÃђªъ» ¸Цªъઅ¸³щµђ³ કºђ. G We offer visa service for India, Australia and USA. G Above are starting prices and subject to availability.

www.holidaymood.co.uk

<

(8076 -+,76 %;6

લખનઉઃ ઉત્તર પ્રદેશની રાજધાની લખનઉ પાસે આવેલા ઉન્નાવ જજલ્લાના દૌજિયા ખેિા ગામની જમીનમાં ૧૦૦૦ ટન સોનું દટાયેલું હોવાના દાવા બાદ ભારતીય પુરાતત્વ જવભાગે ખોદકામ શરૂ કયુું છે. ૧૯મી સદીના રાજા રાવ રામ બખ્શ જસંહના કકલ્લામાંસોનાનો ખજાનો દટાયેલો દાવો સાધુશોભન સરકારે કયોોછે. શોભન સરકારેદાવો કયોો છે કે રાજા રાવ રામ બખ્શ જસંહે તેમના સપનામાં આવીને આ ખજાના જવશેમાજહતી આપી છે. બહોળો અનુયાયી વગો ધરાવતા શોભન સરકારના શબ્દોમાં ભરોસો મૂકીને લાખો રૂજપયાના ખચચે ખોદકામ શરૂ કરાવવાના ઉત્તર પ્રદેશ સરકારના જનણોયને બહુમતી વગો ભલે અંધશ્રદ્ધાથી પ્રેજરત પગલુંગણાવે, પણ થથાજનક ગ્રામજનોનેજવશ્વાસ છે કે બાબાની વાત સો ટચના સોના જેવી સાજબત થશે. જમીનના પેટાળમાંથી સુવણોભંિાર મળશેજ. આકકિયોલોજીકલ સવચે ઓફ ઇંજિયા (એએસઆઇ) દ્વારા ૧૮ ઓક્ટોબરથી ખોદકામ શરૂ થયુંછે, અને મંગળવાર સુધીમાં એકાદ મીટર ઊંિુંખોદકામ થયુંછે, જેમાં માટીના પૌરાજણક વાસણો મળ્યા હોવાનું જાહેર થયું છે. જનધાોજરત ઊંિાઇ સુધી ખોદકામ કરતાંએકાદ મજહનો લાગી શકેછે. ખોદકામના પ્રારંભ પૂવચેમુખ્ય પ્રધાન અજખલેશ યાદવના સહયોગી અને િેરી

સુવણણભંડારની શોધ એક સાધુનેઆવેલા સપનાનેસાચુંમાનીને ઉત્તર પ્રદેશ સરકારેખોદકામ શરૂ કરાવ્યું

<

$

$

!

<

<

"

લોકોની નજરનુંકેન્દ્ર બનેલુંદૌડિયા ખેિા

કાનપુરમાંઆવેલા ફતેહપુરના ઐજતહાજસક કકલ્લામાં આશરે ૨,૫૦૦ ટન સોનુંદટાયેલુંછે. 'સરકાર', સ્વપ્ન અનેસોનું શોભન સરકારનેઆવેલાં એક સપનાના આધારે રાજ્ય સરકારે ૧,૦૦૦ ટન જેટલું સોનુ ં બહાર કાઢવા કવાયત સદથયોની ટીમ આ સંશોધન કરી રહી છે. એક મીટર જેટલુંખોદકામ હાથ ધરી છે. જોકે કેટલાંક લોકો થયુંછે, જેમાંએક પુરાતન દીવાલ કહેછેકેમહેલમાંથી સોનુંબહાર તેમ જ માટીના કેટલાક પાત્રો મળી કાઢવા માટે સરકારે પહેલીથી જ આવ્યા છે. તેનેજાળવીનેસંશોધન તારીખ નક્કી કરી દીધી હતી અને શોભન સરકારનો ઉપયોગ કરીને આગળ ચાલી રહ્યુંછે. હજુતો આ ભંિાર મળ્યો નથી સરકાર રાજા રાવ રામ બખ્શ ત્યાં શોભન સરકારે બીજું એક જસંહના મહેલમાં દટાયેલું સોનું સપનુંજોયાનો દાવો કયોોછે. તેમનું બહાર કાઢવા માગેછે. કહેવું છે કે ઉત્તર પ્રદેશનાં અનુસંધાન પાન-૨૭

ફેિરેશનના અધ્યક્ષ સુનીલ કુમાર યાદવે સાધુ શોભન સરકારની મુલાકાત લીધી હતી અને બંને વચ્ચે ૪૦ જમજનટ સુધી બંધ રૂમમાંવાતચીત થઇ હતી. શોભન સરકારે ખજાનો મળવાની સ્થથજતમાં અમુક જહથસો રાજયના જવકાસમાંખચો કરવાની માગ કરી છે. કકલ્લાની આસપાસ ભારેભીિ જમા થઇ છે. ખોદકામને જોવા માટેદૂર-દૂરથી લોકો પહોંચી રહ્યા છે. ચારે તરફ ઉમટી રહેલા લોકસમૂહ વચ્ચે ભારે સલામતી વ્યવથથા સાથે આ સંશોધન ચાલે છે. એએસઆઈના નાયબ વિા પી. કે. જમશ્રાના વિપણ હેઠળ ૧૨

"

(8076 -+,76 %;6

26th October to 1st November 2013

! " " %$

<

%$

*35

! $

%(807

!

#

%235 %5/ " #

$

! "

31*35( 3%( 32(32 !

" %!

!

#

1%-0 6%0)6 6%175%9)0 '3 8/

::: 6%175%9)0 '31 327%'7

%12-/&,%%5%6

35

%00

35 %'/%+)( !3856 &-.,% 5%())4


2

શિટન

26th October 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

અથથતંત્રના સુધારામાંએશિયન ઉદ્યોગસાહશસકોનુંપ્રદાન

લંડનઃ શિટનમાં મધ્યમ બજારની અને સૌથી વધુ વેચાણ ધરાવતી ખાનગી કંપનીઓની સફડે ટાઈમ્સ ‘ટોપ િેક ૨૫૦’ (Top Track 250) લીગની યાદીમાં લથાન મેળવી અનેક એશિયન કંપનીઓએ સીમાશચહ્નરૂપ શસશિ હાંસલ કરી છે. હરણફાળ ભરતી મધ્યમ બજારની ખાનગી કંપનીઓને ‘૧૦ પરસેફટ ક્લબ’ તરીકે ઓળખાવાય છે અને આવી ૨૫૦ કંપનીમાંથી ૧૪ કંપનીના લથાપક એશિયનો છે. એશિયનો સંચાશલત આ કંપનીઓ દેિના આશથિક સુધારની ગશતમાં િદાન આપી રહી છે. ટોપ િેક ૨૫૦ના અહેવાલ અનુસાર એક જૂથ તરીકે આ ૨૫૦ કંપનીએ ગયા વષષે લગભગ £૬૮ શબશલયનની રેવફયુ ઉભી કરી હતી, જે દેિના કુલ ઘરેલુ ઉત્પાદ (GDP)ના ૪.૫ ટકાની સમકક્ષ છે. આ કંપનીઓ સમગ્ર શિટનમાં ફેલાયેલી છે અને ૪૦૦,૦૦૦થી વધુ લોકોને રોજગારી આપે છે. ગયા ધંધાકીય વષિમાં જ ૩૬,૦૦૦થી વધુનો લટાફ તેમાં જોડાયો હતો. ૨૦૧૨માં શમડ-માકકેટ ક્ષેિમાં અગ્રેસર આ ૨૫૦ કંપનીના જૂથમાં મજબૂત દેખાવ ધરાવતા એશિયન િદિિકોની યાદી આ સાથે આપી છે. વાશષિક ‘ટોપ િેક ૨૫૦’ લીગ ટેબલનું સંકલન ફાલટ િેક દ્વારા કરાયું છે, જેમાં ટોપ િેક ૧૦૦ યાદી પછી ૨૫૦ યુકે કંપનીઓને તેમના તાજા વેચાણ આંકડા- વધેલું વેચાણ અથવા ઓપરેશટંગ િોફફટમાં વૃશિ અનુસાર ગોઠવાઈ છે. આ વષિના ટાઈટલ લપોફસર યુકન ે ા શમડ-માકકેટની ગશતિીલ કંપનીઓમાં મજબૂત િશતશનશધત્વ ધરાવતા ગ્રાફટ થોનિટન છે. િાકકલઝ ે પણ આ યાદીના લપોફસર છે. ટોપ ટ્રેક ૨૫૦ યાદીમાંએશિયન કંપનીઓ • લાયકામોબાઈલ- વેચાણ £૬૩૩.૩ શમ., નફો £૧૧.૩ શમ. લાયકામોબાઈલના ગ્રાહકો ઉચ્ચ ગુણવત્તા અને નીચી ફકંમતના ઈફટરનેિનલ કોટસ કરવા માટે તેના િીપેઈડ મોબાઈલ સીમકાર્સિનો ઉપયોગ કરે છે. સુભાસકરન અલીરાજાહ (૪૧) દ્વારા ૨૦૦૪માં લથાશપત લંડનના આ ગ્રુપના જણાવ્યા અનુસાર તેના ૩૦ શમશલયન ગ્રાહકો છે અને ૭૦૦થી વધુ કમિચારી ધરાવે છે. • સાઉથોલ ટ્રાવેલ- વેચાણ £૨૮૩.૪ શમ., નફો £૧૩.૪ શમ. મૂળ તો ભારતનો િવાસ ખેડતા શિશટિ એશિયનો માટે ફ્લાઈટ્સનું વેચાણ કરતા મોકાનું લથાન ધરાવતા શબઝનેસ સાઉથોલ િાવેટસ િવાસન શબઝનેસમાં ફેરવાઈ ગયો છે. તેના ચીફ એક્ઝીક્યુશટવ કુલજીન્દર બશહયા (૪૦)એ ૧૯૯૭માં ૨૪ વષિની વયે ધંધો સંભાળ્યા પછી આ પશરવતિન થયું હતુ.ં કંપની હવે ફ્લાઈટ્સ અને પેકજ ે હોલીડેઝ ગોઠવવાની સાથે કાર ભાડે આપવાનું તેમ જ ઈફલયુરફસ કામકાજ પણ સંભાળે છે. તેનું કોપોિરટે િાવેલ શડશવઝન પણ શવકાસ કરી રહ્યું છે. • 99p પટોસસ- વેચાણ £૨૭૦.૨ શમ., નફો £૭.૩ શમ. શિટનમાં ૨૨૫ લટોસિ અને ડબ્લલનમાં ૩ Euro 50 લટોસિથી કામકાજ

ચલાવતા શડલકાઉફટ રીટેલરે શવલતૃશતકરણ ચાલુ જ રાક્યું છે. તેણે જુલાઈમાં આયર ખાતે િથમ લકોશટિ લટોર લોફચ કયોિ હતો અને બોડડરની ઉત્તરે વધુ ૨૦ લટોર ખોલવા શિવાશષિક યોજનાની જાહેરાત પણ કરી છે. ચીફ એક્ઝીક્યુશટવ નાશદર લાલાણી (૬૪)એ આ શબઝનેસની લથાપના ૨૦૦૧માં કરી હતી. • યુનાઈટેડ હોલસેલ (પકોટલેન્ડ)- વેચાણ £૨૦૨.૫ શમ., નફો £૨ શમ. શિટનમાં ૧૯૯૭માં ચૂટં ાયેલા સૌિથમ મુબ્લલમ સાંસદ મોહમ્મદ સરવર દ્વારા ૨૦૦૨માં યુનાઈટેડ હોલસેલ (લકોટલેફડ)ની લથાપના કરી હતી. ગ્લાસગોબ્લથત આ કેિ એફડ કેરી ફમિ ગ્રોસરી, આટકોહોશલક શિફક્સ અને ે ા નામથી ૧૦૦ લવતંિ દુકાનોને પણ તમાકુનું વેચાણ કરે છે. તે ડે-ટુડન પૂરવઠો પૂરો પાડે છે. તેની todaysgreatdeal.com વેબસાઈટ દ્વારા ગ્રોસરી, વલિો અને હોલીડેઝ માટે શડલકાઉફટ વાઉચર ઓફર થાય છે. • ડેલુઈ- વેચાણ £૨૦૦.૯ શમ., નફો £૧૭.૭ શમ. આ ફામાિલયુશટકલ રીટેઈલરની લથાપના ચીફ એક્ઝીક્યુશટવ કકરીટ પટેલ (૬૩) દ્વારા ૧૯૭૫માં કરવામાં આવી હતી. તેમણે સૌિથમ િોપ સાઉથબરો, કેફટમાં ખરીદી હતી. સાઉથ ઈંગ્લેફડમાં આ કંપનીના ૨૧૫ આઉટલેટ્સ ઉપરાંત, શડબ્લિલયુિન અને હોલસેલ શબઝનેસ પણ છે. • જેજેફૂડ સશવસસ- વેચાણ £૧૮૦.૬ શમ., નફો £૨.૪ શમ. આ એબ્ફફટડ કંપની લવતંિ ફાલટ-ફૂડ વેપારધંધાને ફૂડ, કેટશરંગ શડલપોઝેબટસ અને સફાઈકામની સામગ્રીનું વેચાણ કરે છે. ૫૭ વષિના મુપતફા કકયામીલે૧૯૮૮માં જેજે ફૂર્સની લથાપના કરી હતી. અત્યાર સમગ્ર ઈંગ્લેફડમાં તેમના આઠ ડેપો છે, જ્યાંથી રેલટોરાં, પલસ અને સ્નેક વાફસમાં શડશલવરી થાય છે. • VIP કોમ્પ્યટુ ર સેન્ટર- વેચાણ £૧૮૦.૬ શમ., નફો £૨.૪ શમ. નાના રીટેઈલસિ અને હાઈ-લિીટ ચેઈફસને સેવા આપતા જથ્થાબંધ આઈટી શબઝનેસની કંપની પસિનલ કોમ્પ્યટુ સિ માટે પૂજાિ અને સોફ્ટવેરનું શવતરણ કરે છે. વોશરંગ્ટનમાં આવેલી આ કંપનીએ ૨૦૧૧માં સીએમએસ કોમ્પ્યટુ સિ હલતગત કયાિ પછી કોમ્પ્યટુ રના છૂટા ભાગ જોડવાનું એસેમ્બશલંગ કાયિ પણ કરે છે. કંપનીનું સંચાલન લથાપક જત્તી સાહની (૪૭) અને તેમની પત્ની અવનીત (૪૨) કરે છે. • રેશડસન બ્લુએડવશડિયન- વેચાણ £૧૬૪.૫ શમ., નફો £૩૩.૪ શમ. ગ્લોબલ હોટેલ િાફડ રેશડસન લલુ સાથે ભાગીદારીમાં એડવશડડયન દ્વારા લંડન, માફચેલટર અને શગટડફડડમાં ૧૪ લક્ઝરી હોટેટસનું સંચાલન થાય છે. કોપોિરટે શબઝનેસમાં મંદી હોવાં છતાં તેના લથાપક જસમીન્દર શસંહ (૬૨)ના જણાવ્યા મુજબ તેઓ નવીનીકરણ અને નવી હોટેલની ખરીદી પાછળ £૩૦૦ શમ.નો ખચિ કરી રહ્યા છે.

• કકંગ્સલેન્ડ વાઈન્સ એન્ડ સ્પપશરટ્સ- વેચાણ £૧૬૧.૩ શમ., નફો £૩.૯ શમ. ફકંગ્સલેફડ એવો દાવો કરે છે કે શિટનમાં વપરાિ થતાં વાઈનની દરેક ૧૫ બોટટસમાં એક બોટલ તેની કંપનીની હોય છે. આ કંપની ટેલકો, ધ કો-ઓપ અને નાના લવતંિ રીટેઈલસિ સશહતના ગ્રાહકોને િાફડેડ અને પોતાના લેબલવાળાં વાઈન અને બ્લપશરટનો પુરવઠો પૂરો પાડે છે. • અરોરા હોસ્ડડંગ્સ- વેચાણ £૧૫૭.૯ શમ., નફો £૨૧.૨ શમ. સુરીન્દર અરોરા (૫૫)એ હીથ્રોના એરલાઈન લટાફ માટે બેડ અને િેકફાલટ સેવા ચલાવ્યા પછી ૧૯૯૯માં પોતાની હોટેલ ચેઈનની લથાપના કરી હતી. આ ગ્રુપ માફચેલટર, હીથ્રો અને ગેટશવક એરપોટ્સિ નજીક સાત હોટેલ ધરાવે છે અને રમતગમતના લથળોએ વધુ હોટેટસ શવકસાવવાની યોજના ધરાવે છે. • ઈપટ એન્ડ ફૂડ્સ- વેચાણ £૧૪૬.૬ શમ., નફો £૫ શમ. આ કંપની શિટનમાં વંિીય ફૂર્સના સૌથી મોટા આયાતકાર અને િોસેસસિમાંની એક છે. તે મુખ્ય સુપરમાકકેટ્સ તેમ જ ૭૦ ટકા લવતંિ એશિયન રીટેલસિ અને રેલટોરાંને પૂરવઠો પૂરો પાડે છે. ટોની દીપ વહોરા અને તેમના ચાર ભાઈઓએ નવા આવેલાં ઈશમગ્રફટ્સને ભારતીય આહાર પૂરો પાડવા ૧૯૭૦ના દાયકામાં વુટવરહેમ્પટન ખાતે એક લટોર ખોલવા સાથે શબઝનેસ િરૂ થયો હતો. • IDIS - વેચાણ £૧૪૫.૬ શમ., નફો £૧૧.૬ શમ. દદદીઓને તેમના દેિમાં સામાફયપણે અિાપ્ય હોય તેવી દવાઓનું શવતરણ કરે છે. સરેબ્લથત આ કંપની ફામાિલયુશટકલ અને બાયોટેકનોલોજી કંપનીઓ પાસેથી ૨૦,૦૦૦ દવાઓ મેળવે છે અને હેટથકેર માટે પૂરી પાડે છે. સીબીપીઈ કેશપટલના પીઠબળ સાથેની આ કંપનીનું સંચાલન મેનશે જંગ શડરેક્ટર ટોની દત્તા (૫૦) દ્વારા થાય છે. • સન માકક- વેચાણ £૧૪૨.૩ શમ., નફો £૯.૮ શમ. રેમી રેન્જર (૬૬) આ હોલસેલ શબઝનેસ ૧૯૯૫માં િરૂ કરવામાં આવ્યો હતો. મુખ્યત્વે શમડલ ઈલટ અને આશિકાના શવશવધ લટોસિમાં ફૂડ અને અફય ઉત્પાદનોનું શવતરણ િરૂ કરાયું હતુ.ં સન માકક પોતાની જ રેફજનું ઉત્પાદન કરે છે અને યુશનશલવર, ક્રાફ્ટ અને હેઈફજ જેવાં મબ્ટટનેિનટસ વતી તેમનું શડબ્લિલયુિન કરે છે. • અલબ્રૂક કેિ એન્ડ કેરી- વેચાણ £૧૨૯.૨ શમ.,નફો £૨.૩ શમ. ફુખરે ા ખાશલદ ૧૬ વષિના જ હતા ત્યારે તેમણે લંડનમાં કેિ એફડ કેરી શબઝનેસ િરૂ કયોિ હતો. તેમણે ૨૦૦૩માં બાજુમાં આવેલી એક જગ્યાને ચક ૮૯ ભારતીય રેલટોરાંમાં બદલી નાખી હતી. કોફફરફસ અને બેફક્વેશટંગ લયૂટ સાથેની રેલટોરાં બોલીવૂડ સેલશે િટીઝમાં લોકશિય પૂરવાર થઈ છે.

Have you had an accident in the last 3 years?

Accident Claims


26th October 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

વિજયભાઈ અનેભીખુભાઈ પટેલની વિઝનેસ રણનીવિનો સ્માટટવનણણય

લંડનઃ સન્ડે ટાઈમ્સ દ્વારા મિટનના તેજીસભર મિડિાકકેટની ખાનગી કંપનીઓની ‘ટોપ િેક ૨૫૦’ યાદી પ્રકામિત થયાં પછી મિમટિ અથથતંત્રિાં એમિયનોનાં પ્રદાનનો ઈનકાર થઈ િકે તેિ નથી. તેિના મિઝનેસિાં વેચાણવૃમિ થવાં સાથે પ્રોફિટિાં પણ નોંધપાત્ર વધારો જોવા િળ્યો છે. આ ઉપરાંત, ગ્રાન્ટ થોનનટોને જે કંપનીઓને રોકાણ ઘટાડી નવેસરથી અન્યત્ર ધ્યાન કેન્ન્િત કરવા સલાહ આપી હતી, તેિની કાિગીરી પણ નોંધપાત્ર છે. િેમસટડનન્થથત િાિાથથયુમટકટસ મડન્થિબ્યુટર વેિેઈડ હેટથકેર આનું થપિ ઉદાહરણ છે. વેિેઈડ હેટથકેરના થથાપક વિજયભાઈ (૬૩) અને ભીખુભાઈ પટેલ (૬૬) દ્વારા ૨૦૦૨િાં િન્ટટનેિનલ િાિાથથયુમટકલ પેઢીઓ પાસેથી આવચયક પ્રીન્થિપ્િન ડ્રગ્સ ખરીદવા એમ્ડીિાિથ (Amdipharm) નાિનો નવો મિઝનેસ િરૂ કરવાિાં આવ્યો હતો. આ િન્ને ભાઈઓએ ૮૦ દેિિાંથી ૫૦થી વધુ પ્રોડક્ટ્સનો પોટટિોમલયો તૈયાર કયોથ હતો,

જેનાથી £૧૧૦ મિમલયનથી વધુની આવક થતી હતી. ગયા વષથના ઓક્ટોિર િમહનાિાં તેઓ પ્રાઈવેટ ઈમિટી િિથ મસન્વેનને આ ધંધો વેચવા તૈયાર થયા હતા, જે સોદાિાં કંપનીનું િૂટય £૩૬૭ મિમલયન મનધાથમરત કરાયું હતું. આ પછી મસન્વેને આ કંપનીનું તેની અન્ય એક કંપની િક્યુથરી િાિાથિાં મવમલનીકરણ કરી દીધું હતું. એમ્ડીિાિથના ચેરિેન મવજયભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, ‘એમ્ડીિાિથ મિઝનેસની થથાપના અને તેને વતથિાન આંતરરાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રે મવકસતો જોવાિાં ભીખુભાઈ અને િને ઘણો જ આનંદ થયો હતો. અિે મનન્ચચતપણે િાનીએ

છીએ કે િક્યુથરી સાથે જોડાઈને મિઝનેસને વધુ આગળના થતરે લઈ જવાનો, મિઝનેસને વધુ ગણતરીને લાયક િનાવવાનો આ સાચો સિય છે. મસન્વેન ટીિના ક્ષેત્રીય કૌિટય અને સિગ્રતયા મિઝનેસને મવકસાવવાની તેિની દૃમિથી અિે પ્રભામવત થયા છીએ. આ કારણથી આગળ વધવા િાટે તેિની સાથે ભાગીદારીિાં જોડાતાં અિને ખુિી થઈ છે.’ આ સં યુ ક્ત કંપ નીિાં નોંધપાત્ર લઘુિતી મહથસો ધારણ કરીને અને મસન્વે ન સાથે કાિ કરીને એમ્ડીિાિથ વધુ નક્કર મિઝનેસિાં મવકાસ સાધી િકે છે.

• રેલવે પ્રવાસમાં ત્રીજો વગગ શરુ કરાશેઃ લિટનના રેલવે પ્રવાસમાં ત્રીજો વગગ શરુ થવાના એંધાણ છે. સરકાર સંચાલલત ઈસ્ટ કોસ્ટ લાઈનના ખાનગીકરણની યોજનામાંલંડનથી એબરડીન સુધીની મુખ્ય લાઈનમાં અલગ અલગ ત્રણ વગગના પ્રવાસની દરખાસ્ત રખાઈ છે. આ સાથે રેલવે પ્રવાસની ઘલડયાળ ૫૦ વષગ પાછી ધકેલાશેતેવો આક્ષેપ મજૂરસંઘો દ્વારા કરાયો છે.

10%

e xt r a f r e e

From Britain’s Favourite Basmati* www.tilda.com *Britains Favourite Basmati. Source: IRI Grocery Outlets, Basmati branded leaders in volume and value. 52 weeks 7/7/12.

વિટન

3


4

બ્રિટન

શિશટિ સમર ટાઇમનો અંત ઘડીયાળ એક કલાક પાછળ કરજો

વહાલા વાચક શમત્રો, શિશટિ સમર ટાઇમનો અંત આવી રહ્યાાે છે. આપ સવવે વાચક શમત્રોને તા. ૨૬-૧૦-૧૩ના િશનવારે રાત્રે સૂતા પહેલા આપની ઘડીયાળ એક કલાક પાછળ કરવા નમ્ર શવનંતી. આમ હવેથી ભારત અને શિટન વચ્ચેના સમયનો તફાવત ૫-૩૦ કલાકનો રહેિે.

ત્રાસવાદ અંગેબેસામેઆરોપ

લંડનઃ મેટ્રોપોતલટન પોતલસ કાઉન્ટર ટેરતરિમ કમાન્ડ દ્વારા એક સપ્તાહ અગાઉ પકડાયેલા બે પુરુષ સામે ત્રાસિાદ ગુનાઓ સંબંધે ૨૦ ઓક્ટોબરની રાત્રે આરોપો લગાિાયા છે. MI5 દ્વારા ગુપ્ત માતહિી એકત્ર કરાયા પછી િુકથી મૂળના અને અસ્જજતરયન મૂળના બે તિતટશ નાગતરકોની ખાસ કાયષિાહીમાં ધરપકડ કરાઈ હિી. નાસી રહેલા આરોપીઓ સાથેની કારનેટાિર ઓફ લંડન

નજીક અટકાિાઈ હિી. આ બન્ને સામેત્રાસિાદ પ્રવૃતિ આચરિાની િૈયારી અથિા િેના ઈરાદાસર અન્યોને મદદ કરિા િેમ જ ઓળખના બનાિટી દપિાિેજો ધરાિિાના આરોપ લગાિાયા હિા. આિી જ અન્ય કાયષિાહીમાં આિરબૈજાની મૂળ અને પાકકપિાની મૂળની બે વ્યતિને િેપટ લંડન અને સાઉથઈપટ લંડનમાંથી પકડી લેિાઈ હિી. આ બન્નેનેશતનિારેકપટડીમાંથી મુિ કરાયા હિા

NHSનો ખચસ ઘટાડવા

ભારતીય શસસ્ટમ

લંડનઃ હોસ્પપટલોએ િેમનો ખચષ ઘટાડિા ભારિમાં ઉપયોગમાં લેિાિી પ્રોડક્શન લાઈન સજષરી તસપટમનો ઉપયોગ કરિો જોઈએ િેમ ‘મોતનટર’ના ચીફ એક્િીક્યુતટિ ડેશવડ બેનેટે જિાવ્યું છે. આરોગ્ય સેિામાં પપધાષ પર તનયંત્રિ રાખિી સંપથાના િડાએ કહ્યું હિુ કે કોન્ટ્રાક્ટ્સ પાર પાડિા િધુ ખાનગી પેઢીના ઉપયોગ સતહિના ધરમૂળ ફેરફારો તિના NHSનું અસ્પિત્િ નતહ જળિાય. િીવ્ર પપધાષથી NHSનેખચષઘટાડિાની ફરજ પડશે. ભારિીય પ્રોડક્શન લાઈન તસપટમ હેઠળ િષષે મોતિયાના ૩૦૦,૦૦૦થી િધુ ઓપરેશન કરાય છે, જેમાંતનષ્િાિ સજ્યષન શપત્રતિયાની સૌથી જતટલ પ્રતિયા પૂરી કરે છે અને સરળ કામગીરી સપિાંપટાફ દ્વારા પૂરી થાય છે. જોકે, લેબર પાટથીના શેડો હેજથ સેિેટરી એન્ડી બનસહામે આરોગ્ય સેિામાં ખાનગીકરિના પ્રયાસની ભારે ટીકા કરી હિી.

Please come and visit us at the Diwali Shopping Festival 2013 at Harrow Leisure Centre on Sat 26th & Sun 27th October 2013 with all your OCI/PIO documents for a Free Assessment & Quote

THE JATANIA GROUP N R I S E R V I C E S F O R A L L T H E FA M I LY

NRI’S WITHOUT AN OCI/PIO & PAN CARD CANNOT ALWAYS DEPOSIT, WITHDRAW, TRANSFER MONEY OR BUY PROPERTY IN INDIA. GET YOURS TODAY! ¶щ ×ક¸Цє³Ц®Цє કº¾Ц, ĺЦ×µº કº¾Ц, ઉ´Ц¬¾Ц ´¦Ъ EB? ·Цº¯¸Цє є¡ºЪ± Ц® કº¾Ц ¸Цªъ p|vHovp 396 ¬Ъ´ђ¨Ъª o~q |~m{ ;&$9B qmv0l =?D A?E6)B 9B,Bકы" #EB =6Ĭђ´ª-³Ь ' :CB' 85D %CB:4¾щ¥ 3F;B 5 @$B>G$ OCI<B$0EB? ⌐ PIO=*Dઅ³щ ઉ´¹ђ¢Ъ ¶³щ2¦щ. # 0EB$?+ E67;*! =$B;4 9 )=6 3F;B C @$PAN *C' 5$ @ %'CARD E/=0B -$4.4 9 )=6&

PRODUCTS • OCI and PIO Assistance (Applications, PIO to OCI, Transfer

BENEFITS

of OCI from Old to New Passport) • Attestation of Birth & School-Leaving Certificates (First Class/Executive Magistrate Stamp from India) • Retrieval of Birth & School-Leaving Certificates from India • Mortgages (5% Deposit Only Required) • PAN Card Applications • Wills/Probate • Surrender of Indian Passports (Surrender Certificates) • Notary Affidavits for OCI (Non-Availability of Indian Passport, Translation, Change of Particulars), Apostille Services • Translation of Documents from Guajarati/Hindi to English • 5 Year Visas to India • Naturalisation/Registration Certificates • Retrieval of Kenyan/Tanzanian/Ugandan Birth Certificates

• Family Owned Business originating from Kenya/Uganda • Company is built around a Strong Set of Values • Gujarati/Hindi Speaking Professionally Trained Staff • First-Class Customer Service • Excellent Product Knowledge • Evening and Weekend Appointments Available • Home and Work Visits Available • Fast Track services upon request without queues to suit clients • 10% of profits will be donated to charities affiliated to The Jatania Group • Group Discounts/Commissions for Referrals Available (Friends and Family) • Modern offices Situated in Harrow, London, however services are offered Nationally

• Free Consultation (No Win/No Fee, Full Refund Guaranteed)

429-433 Pinner Road, North Harrow HA1 4HN T 020 8515 2781 E nri@thejataniagroup.com W www.thejataniagroup.com Nearest Station

North Harrow (Metropolitan Line). 2 Mins Walk. Car Parking Available

YO U R FA M I LY I S O U R FA M I LY

We Guarantee Dealership Quality Without Premium Prices

email. info@sapphireautos.co.uk web. www.sapphireautos.co.uk

26th October 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ગોરા લૂંટારાએ ભારતીય વેપારી શમ્મી અટવાલનેટ્રક નીચેફેંકી દેતા મૃત્યુ

લંડનઃ ભારતીય મૂળના બિઝનેસમેન શમ્મી અટવાલની એસેટસના િાર્કિંગમાં હત્યા થતાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. વ્હાઇટ ગેન્ગના દસ શથત્રસજ્જ લૂંટારુ સામે લડતા ૪૫ વષષીય શમ્મીને દોડતી ટ્રક નીચે ફેંકી દેવાતા ઘટનાથથળે જ તેનું મૃત્યુ નીપજ્યું હતું. ગોરા લૂંટારુનો ઈરાદો શમ્મીની કેશ એન્ડ કેરી દુકાનને લૂંટવા અને તોડફોડ કરવાનો હતો. આ ઘટના સંદભભે ૧૯ ઓટટોિરે બલથુઆબનયાના િે નાગબરક વવડમાન્ટાસ ગોનસ્કોવ્સ (૨૬) અને ઔવિમાસ વડવલયુનાસ (૨૭) સામે મેનથલોટર અને લૂંટફાટનો આરોપ લગાવાયો હતો. સોમવાર, ૧૪ ઓટટોિરે શમ્મી અટવાલ ૩૭ વષષની પત્ની દીપા સાથે રોબજંદા બશડ્યૂઅલ પ્રમાણે કામ કરી રહ્યો હતો. અચાનક દુકાનની િહાર આવેલી િે િીએમડિલ્યૂ કારમાંથી હબથયારિંધ અને માથક લગાવેલા ૧૦ ગોરા લોકો ઉતરી

ટ્રેઈની ટીચસસને સ્કોલરશિપમાં વધારો

લંડનઃ સૌથી પ્રતિભાશાળી તિદ્યાથથીઓને શૈક્ષતિક કારકકદથી િરફ આકષષિા ટ્રેઈની ટીચસષને હાલ અપાિી £૨૦,૦૦૦ની પકોલરતશપમાં િધારો કરી £૨૫,૦૦૦ કરિામાં આિી છે. આગામી શૈક્ષતિક િષષથી આ ૨૫ ટકાના િધારાનો અમલ કરાશે. સરકારે ક્લાસરૂમના પટાન્ડર્સષને સુધારિા અને તશક્ષિક્ષેત્રે િકકફોસષની અછિ તનિારિા આ યોજના ઘડી છે. મેથ્સ, ફીતિક્સ, કેતમપટ્રી અનેકોમ્પ્યુતટંગ શીખિિાં આ તિષયોમાં ઊચ્ચ ડીગ્રીઓ ધરાિનારા આગળ આિે િે માટે િેમને ઉદાર કેશ એિોડડ પિ અનામિ રખાશે. ઉજલેખનીય છેકે આ મહત્ત્િના તિષયોમાંતશક્ષકોની ભારે િંગી અનુભિાય છે. થડડ કલાસ તડગ્રી સાથેનાગ્રેજ્યુએટ્સને િાતલમ લેિા માટે £૯૦૦૦ની ઓફર કરાશે.

શમ્મીની કેશ એન્ડ કેરી શોપ તરફ ધથયા હતા. ચાર જણાએ શોપમાં ઘૂસી શમ્મીને ધમકાવી નાણાં માગ્યા હતા. િે સંતાનના બપતા શમ્મીએ શથત્રસજ્જ લૂંટારુને પડકારી નાણાં નબહ મળે તેમ કહી દુકાનની િહાર કાઢવા પ્રયત્ન કયોષહતો. પત્ની અને દુકાનની સલામતી માટે બચંબતત શમ્મીએ સામનો કરી િધાનેદુકાનની િહાર હાંકી કાઢ્યા હતા. લૂટં ારુઓએ િીજા સાથીઓનેપણ િોલાવી લેતા પબરસ્થથબત નાજુક િની હતી. દુકાન લૂંટવામાં બનષ્ફળતાથી રોષે ભરાયેલા લૂંટારાઓએ શમ્મીનેભારેમાર મારી રથતા પર પૂર ઝડપેઆવતી ટ્રક નીચેફેંકી દીધો હતો. શમ્મીનો પબરવાર વષોષથી પંજાિથી બિટનના એસેટસમાં થથાયી થયો છે. કેસની તપાસ કરતાં બડટેસ્ટટવ ચીફ ઇન્થપેટટર નીલ બાલ્ડોકે ઘટનાને ઘૃણાથપદ જણાવી ઘટનાના સાક્ષી લોકો વ્હાઇટ ગેંગના મેમ્િસષનેઓળખવામાંમદદ માગી હતી.

20% OFF

Only for Gujarat Samachar Readers

Special Diwali Offer :

with this Voucher- till end of November

The new and exciting Indian restaurant in Eastcote

Masala Art, 99 Field End Road, Eastcote, Middlesex HA5 1QG 020 8868 8872 info@masalaart .co.uk www.masalaart .co.uk

Discount on Christmas booking and Outdoor Catering. Please call for booking and grab this attractive opportunity. Restaurant closed on Monday.

Mercedes Benz Servicing & Repairs MOT’s while you wait Full Diagnostics Genuine Parts & Lubricants

Ĭ╙¾® ÃЦ»Цઇ ¸╙Â↓¬Ъ ç´щä¹Ц»Ъçª Â╙¾↓Â, MOT ¯°Ц અ×¹ ºЪ´щºỲ¢ ¸Цªъ·ºђÂЦ´ЦĦ ³Ц¸... ÂщµЦ¹º અђªђ

Sapphire Autos Lexus House, Rosslyn Crescent, Harrow HA1 2RZ

020 8427 8779 CALL TODAY

of % i 50 lersh p Up

to

dea rices p

f


26th October 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

5


6

લિટન

મેલિકલ ટુરીઝમ લવશેષાંક

ચશયાળાની ઋતુ આવી રહી છે ત્યારે આપણાં ઘણા બધા વડીલો અને ચમત્રો ભારતની મુલાકાતે જશે. ગુજરાતના ચવચવધ શહેરો અને મુંબઇમાં લેટેલટ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને ચવચવધ િકારની સારવાર, શલત્રચિયા અને સેવા સુચવધા આપતા તબીબો અને હોન્લપટલ્સ અંગેની સુંદર તસવીર સહ માચહતી આપતો ૩૨ પાનાનો 'મેચડકલ ટુરીઝમ – ડેલટીનેશન ઇન્ટડયા' ચવશેષાંક સવવે લવાજમી ગ્રાહકોને સાદર કરીએ છીએ.

બાળકોનેટેબલેટ કોમ્પ્યુટરનુંવળગણ

લંડનઃ ચિટનમાં મોબાઈલ ફોન ધરાવતાં બાળકોની સંખ્યામાં સૌિથમ વખત ઘટાડો થયો છે. બાળકોની પસંદ બદલાઈ છે, જેઓ હવે ઈટટરનેટ સંપકક કરવા ટેબલેટ કોમ્પ્યટુ ર તરફ વળ્યાં છે. ઓફકોમના ‘ચિલ્ડ્રન એટડ પેરટટ્સઃ મીચડયા યુઝ એટડ એચટટ્યુડ્સ’ ચરપોટટમાં જાણવા મળ્યું છે કે મોબાઈલની માચલકી ધરાવતાં પાંિથી ૧૫ વષષના વયજૂથના બાળકોની સંખ્યા ગયા વષષના ૪૯ ટકાની સરખામણીએ ઘટીને ૪૩ ટકા થઈ છે. આઠથી ૧૧ વષષના વયજૂથના મોબાઈલધારક બાળકોની સંખ્યા ૨૮ ટકાથી ઘટીને ૧૫ ટકા થઈ ગઈ છે. આ વયજૂથના ૧૮ ટકા બાળકો હવે લમાટટફોનનો ઉપયોગ કરે છે અને ટેબલેટ કોમ્પ્યટુ ર ધરાવનારા પણ ૧૮ ટકા છે. તમામ વયના બાળકો માટે ટેબલેટ કોમ્પ્યટુ ર ચવશેષ પસંદગીનું સાધન બટયું છે. પાંિથી ૧૫ વષષના વયજૂથના બાળકોમાં ૨૦૧૨ પછી ટેબલેટનો ઉપયોગ ૧૪ ટકાથી ત્રણ ગણો વધી ૪૨ ટકા થયો છે. નવાઈની વાત તો એ છે કે ત્રણ-િાર વષષના ૨૫ ટકાથી વધુ બાળકો ઘરમાં ટેબલેટ કોમ્પ્યટુ રનો ઉપયોગ કરે છે. આ જ િમાણે, પાંિથી સાત વષષના બાળકોમાં ટેબલેટનો ઉપયોગ અચત ઝડપે ૧૧ ટકાથી વધી ૩૯ ટકા તેમ જ આઠથી ૧૧ વષષના બાળકોમાં ટેબલેટનો ઉપયોગ ૧૩ ટકાથી વધી ૪૪ ટકાએ પહોંિી ગયો છે.

26th October 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ઝોરોસ્ટ્રિયન ઓલ પાટટી પાલાામેન્ટરી ગ્રુપની ટ્રથાપના

ઝોરોસ્થિયન ઓલ પાટટી પાલાામેન્ટરી ગ્રુપની થથાપના પછી લોડડકરણ રિરલમોરરયા(ડાિેપ્રથમ) એરરક પીકલ્સ અનેપારસી અગ્રણીઓ ઉપસ્થથત હતા

લંડનઃ હાઉસ ઓફ કોમટસના મેમ્બસષ ડાઈચનંગ રૂમમાં ૧૪ ઓક્ટોબરે ઝોરોન્લિયન ઓલ પાટટી પાલાષમેટટરી ગ્રુપની લથાપના કરાઈ હતી. ઝોરોન્લિયન િલટ ફંડ ઓફ યુરોપની મદદ સાથે આ જૂથની લથાપનાની જાહેરાત િેલ્સીના લોડડ રિરલમોરરયા CBL, DL અને સાંસદ ગારેથ થોમસ દ્વારા થઈ હતી. આ િસંગે ૧૦૦થી વધુ સાંસદો, લોડ્સષ અને ઝોરોન્લિયન ઈટટરનેશનલ (પારસી) કોમ્યુચનટીના અગ્રણીઓ, યુકેન્લથત ભારતના

કાયષકારી હાઈ કચમશનર ડો.રવરેન્દ્ર પોલ, કોમ્યુચનટીઝ એટડ લોકલ ગવમવેટટ્સ માટેના સેિેટરી ઓફ લટેટ એરરક રપકલ્સ, એમપી ઉપન્લથત હતા. આ નવા જૂથના િથમ િેરમેન તરીકે હાઉસ ઓફ લોડ્સષમાં િથમ પારસી સભ્ય લોડટ ચબચલમોચરયા અને સેિેટરી તરીકે સાંસદ ગારેથ થોમસને િૂંટવામા આવ્યા હતા. આ નવું સંસદીય જૂથ પારસીઓ અને પાલાષમેટટ વચ્ચે મહત્ત્વપૂણષ સંપકક પૂરો પાડશે.

ઇદ મુ બારક

‘ગુજરાત સમાિાર અને એચશયન વોઇસ’ના સવવે મુન્લલમ ચબરાદરો - વાિક ચમત્રોને અમે ‘બકરી ઇદ’ િસંગે મુબારક બાદી પાઠવીએ છીએ. આ વષવે સાઉદી અરેચબયા ખાતે ભાવપૂવષક અતૂટ આલથા સાથે ચવના ચવઘ્ને હજ યાત્રા પૂણષ થઇ હતી. વડાિધાન ડેચવડ કેમરનના સત્તાવાર ચનવાસ લથાન ૧૦ ડાઉનીંગ લિીટ, લંડન ખાતે ઇદ ચમલનના કાયષિમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં ‘ગુજરાત સમાિાર – એચશયન વોઇસ’ના તંત્રી શ્રી સીબી પટેલ ઇદની ઉજવણીમાં ઉપન્લથત રહ્યા હતા.

ગાંધીજીના ‘ચરખા’ની લલલામી

લંડનઃ મહાત્મા ગાંધીએ ‘ભારત છોડો આંદોલન’ વખતે યરવડા જેલમાં ઉપયોગમાં લીધેલા ‘િરખા’ સચહત તેમની સાથે સંબંચધત ૬૦થી વધુ મૂલ્યવાન વલતુની ચલલામી ચિટનના ઓક્શન હાઉસમાં પાંિ નવેમ્બરે થશે. િરખાની લઘુતમ બોલી £૬૦,૦૦૦ની રખાઈ છે. ગાંધીજીએ પૂણન ે ી જેલમાં ઉપયોગ કરેલા િરખાને અમેચરકન ફ્રી મેથોચડલટ ચમશનરી ફ્લોઈડ પફરને ભેટ આપ્યો હતો. પફર ભારતીય ચશક્ષણ અને ઔદ્યોચગક સહકારી મંડળીના ક્ષેત્રના અગ્રણી હતા. ઓક્શન હાઉસ મુલોક્સના લપેચશયચલલટ

રરચડડવેથટવૂડ બ્રૂક્સેકહ્યું કે આ તમામ વલતુ ગાંધીજી સાથે વણાયેલી હોવાથી અચત મૂલ્યવાન છે. તેઓ યરવડા જેલમાં હતા ત્યારે ચવદેશી વલત્રોનો ચવરોધ કરવા અને ભારતીય-લવદેશી કપડાંને િોત્સાહન આપવા તેમણે િરખાનો ઉપયોગ કયોષ હતો. તેનું અસાધારણ મહત્ત્વ છે. મુલોક્સ દ્વારા થનારી ચલલામીમાં ૧૯મી સદીના ટીપુ સુલતાનના પેઈન્ટટંગ્સ, મહારાજા રણચજતચસંહનું ૧૮૦પનું ચિત્ર, મુન્લલમ સૈચનકો દ્વારા ચિટટ કરાયેલા નાનકડા કુરાનનો પણ સમાવેશ થાય છે.


26th October 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

7


શવિેષ અહેવાલ

8

26th October 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

યુગાન્ડાના અગ્રણી એશિયનોનુંપ્રેશિડન્ટના એવોડડથી િન્માન

એવોડડવવજેતાઓની યાદીઃ • રાજકીયઃ સર અમરનાથ મૈની,

મહેશદ્ર મહેતા, શ્રીમતી સુગરાબહેન વિસરામ, શફિક અરેન, ગુરદયાળ વસંહ, બીકેએસ િીરજી CBE, પી.આઈ.પટેલ, અવનલ ક્લકક, એ.જી.મહેતા • કોમ્યુવનટીની સેવાઃ ડો. મુખ્તાર અહમદ, ડો. સુધીર રુપારેવલયા, ટી.એસ.ચૌધરી, ડો. મુલતિા, એસ.એસ.ગુપ્તા, • શૈક્ષવિકઃ પ્રોિેસર ધરમ ઘાઈ, પ્રોિેસર યશ ટંડન, પ્રોિેસર મહમૂદ મામદાની, ડો. િલી જમાલ

વડન્લિક્ટ લટેવડયમમાં યોજાયો હતો. એિોર્સસ ત્રણ કેટગ ે રી- રાજકીય, શૈક્ષવણક અને કોમ્યુવનટીની સેિા-માં િહેંચાયા હતા. ઈદી અમીને એવશયનોની હકાલપટ્ટી કયાસના ચાર દાયકાના િધુ સમયથી યુગાશડાની ન્લથવત અલગ છે. સામાવજક અને આવથસક દૃવિએ તેમાં નોંધપાત્ર સુધારો થયો છે અને થતો રહેશ.ે યુગાશડાની આગિી સમલયાઓ છે, પરંતુ કયા દેશને સમલયા નથી હોતી? ચાશસેલર જ્યોજસ ઓલબોનને પણ આ િષસના જુલાઈમાં ૧૧ ડાઉવનંગ લિીટ

Study in Universities

¥ђºЪ³ђ ·¹?

UK / IRELAND / USA / CANADA

BA, B.Sc, M.Sc, MA, MBA, MBA top up, BA top up, ACCA, CIMA, LLB at Univerisity

- University CAS from £2500 - Highly trusted CAS from £800

ખાતે આયોવજત રીસેપ્શનમાં અગ્રણી વિવટશ યુગાશડન એવશયનોની નોંધપાત્ર આવથસક પ્રદાન બદલ પ્રશંસા કરી હતી. આ કોમ્યુવનટીને તેને લાયક મોભાનું લથાન અપાિિા બદલ યુગાશડામાં જશમેલા રાજકારણીઓ શૈલષે િારા, એમપી અને લોડડ ડોલર પોપટ યશના અવધકારી છે. સન્માવનત મહાનુભાવ ડો. સુધીર રુપારેવિયાઃયુગાશડામાં સૌથી િધુ સંપવિના ખાનગી માવલક ડો. સુધીર રુપારેવલયા (૫૭) ઈલટ આવિકાના સૌથી ધનિાન વ્યવિ ગણાય છે. ડો. રુપારેવલયાએ વશક્ષણ, ઈશલયુરશસ, બેન્શકંગ, હોન્લપટાવલટી, કશિેશશશસ અને ફ્લોવરકલ્ચર સવહત અનેક ક્ષેત્રોમાં કાયસરત રુપારેવલયા ગ્રુપ ઓિ કંપનીઝ દ્વારા આ પોવઝશન હાંસલ કરી છે. તેમના પત્ની જ્યોત્સના રુપારેવલયા મૂળ જ્યોત્સના નાગ્રેચા હતાં. તેમના ત્રણ સંતાન છે. ડો. વિી જમાિઃ ડો. જમાલ જાણીતા પીઢ જનાસવલલટ છે. કેશયાના મોમ્બાસામાં જશમેલા ડો. જમાલ આગામી મવહને ૭૩ િષસના થશે. તેઓ ૧૯૪૬થી ૧૯૭૨ દરવમયાન યુગાશડામાં રહ્યા હતા અને ૨૦૦૫માં પરત િયાસ પછી હજુ ત્યાં જ રહે છે. ઈલમાઈલી મુન્લલમ કોમ્યુવનટીના ડો. જમાલે તમામ યુગાશડન શયુસપેપસસ, િાનકુિર સન માટે લખ્યું છે અને વિવિધ શૈક્ષવણક જનસલ્સ પણ લખ્યાં છે. માચસ મવહનામાં તેમણે લખેલું પુલતક ‘યુગાશડા એવશયશસઃ ધેન એશડ નાઉ, હીઅર એશડ ધેર’ પ્રવસદ્ધ થિાનું છે. પ્રોફેસર ધરમ ઘાઈઃ પ્રોિેસર ધરમ ઘાઈએ કેશયા તેમ જ ઓક્સિડડ (BA) અને યેલ (PhD) યુવનિવસસટીઓમાં અભ્યાસ કયોસ હતો. તેઓ યુગાશડાની માકેરરે ે યુવનિવસસટીમાં ઈકોનોવમક્સ શીખિતા તેમ જ યુવનિવસસટી ઓિ નાઈરોબી ખાતે ઈકોનોવમક્સના પ્રોિેસર અને ઈન્શલટટ્યુટ િોર ડેિલપમેશટ લટડીઝના વડરેક્ટર હતા. તેમણે િલ્ડડ બેશક દ્વારા વનયુિ કવમશન ઓન ઈશટરનેશનલ ડેિલપમેશટમાં શાંવત નોબેલ

- A1, B1, B2, C1, ESOL

Assistance for experienced solicitor services We are currently working with : Greewich, Canterbury, Christ Church, Glyndwr, University of Ulster, Anglia Ruskin, University of Sunderland, BPP, University of Chester, University of Wales, trinity saint david London, huge range of highly trusted / public funded & A rated Colleges.

124, Whitechapel Road, 1st Floor, London E1 1JE Tel: 020 8617 9667 M: 07833 491 851 / 07861 895 008. email: info@zaahasolutions.co.uk www.zaahasolutions.co.uk

GOOD NEWS! WE ARE HERE TO PROTECT YOU

SECURITY SPECIALISTS

Manufacturers and installers of quality Steel Fabrications Domestic and Commercial. Collapsible Security Grilles, Window Fixed Bar Grilles, Wrought Iron Gates, Ornamental remote control Gates, Railings, Fire escapes Stair Cases and Steel Door.

Call for free estimate: Pravin, Ketan or Manubhai on

Tel: 020 8903 6599 Mobile: 07956 418 393 Add: 592c Atlas Road, Wembley, HA9 0JH

Fax No: 020 8900 9715

www.kpengineering.co.uk

! &

"& $ $ $& !& $

#

% !

$

! &

(* !*

%

-(, ,$(' (* & *" ' $ + % 1$'" "$. -+

2 ( $%

.(1# . &/ 3 . 1 $5 . *1, $- 1 C" - .$ ! - .$ ! - 1 - / . $ -% - 2 / 4 #B "- 1 $-6 1 > . ? 0 .". ' - 1 @9A B""- 1 4 1 ; . < ". $ .". ' - 1 @8= #B "- 1 4 1 < . = ". $ .". ' - 1 @8=

%% ,( 0

FARES ARE EXCLUDING ALL THE TAXES.

Mumbai £65 Ahmedabad £65 Baroda £145 Rajkot & Bhuj £185 Goa £95

Tel: 020 8472 7017 3928

www.ptctravel.co.uk

$

$ ! !

/ 3 ." / / " -" . 1 ' -B 7 B"+ . ) 4 7 1 6/ 4 - 6/ :< - /6 .". ' # 2 1 %1 - . . 1 / 4

$ #$! !" $ !" "# !" $ ' #" ( # ! # "" !! !" "" $# # " ' % & $% # " $ #$! !" $ !" "# !" $ $ %" $ ' ! !% ! $ !# "$! % ! $ !# $ & #

પાવરતોવષક વિજેતા અને કેનડે ાના પૂિસ િડા પ્રધાન લેલટર પીઅસસનના અધ્યક્ષપદ હેઠળ સીવનયર ઈકોનોવમલટ તરીકે સેિા આપી હતી. તેમણે યેલ યુવનિવસસટીના ઈકોનોવમક ગ્રોથ સેશટર ખાતે એક િષસ વિવઝવટંગ િેલોની કામગીરી બજાિી હતી. તેઓ ૧૯૭૩માં ઈશટરનેશનલ લેબર ઓગનેવનઝેશનના રીસચસ ઓિ ધ િલ્ડડ એમ્પ્લોયમેશટ પ્રોગ્રામના વડરેક્ટર વનયુિ થયા હતા. પી.આઈ.પટેિઃ મરણોિર એિોડડ મેળિનારા પી.આઈ.પટેલે ૧૯૪૮થી ૧૯૭૧ દરવમયાન કમ્પાલા વસટી કાઉન્શસલમાં સૌથી લાંબી સેિા આપી હતી. યુગાશડા લિતંત્ર થયું તે િષસમાં તેઓ કમ્પાલાના મેયર હતા. અગ્રણી વબઝનેસ અને કોમ્યુવનટી નેતા તરીકે લોકો અને દેશના ભલા માટે અવિરત સેિા કરિા સાથે તેઓ પ્રેરણાદાયી વ્યવિત્િ બની રહ્યા હતા. સુગરાબહેન વવસરામઃ યુગાશડાના પ્રથમ મવહલા સાંસદોમાંના એક સુગરાબહેન વિસરામને મરણોિર એિોડડ એનાયત કરાયો હતો. અવલદીના વિસરામના પૌત્ર હૈદર વિસરામના પત્ની સુગરાબહેનને લત્રીઓના અવધકારો માટે લડત ચલાિનારા તરીકે િધુ યાદ કરાય છે. કમ્પાલામાં ઈથનાશેરી િેવમલીમાં ૧૯૨૩માં જશમેલા સુગરાબહેને હૈદર સાથે લગ્ન કરિા માટે ઈલલામ ધમસ અપનાવ્યો હતો. તેમના વપતા મોહમદઅલી જમાલે ૧૨ િષસની િયે પાફકલતાનથી ઈલટ આવિકામાં લથળાંતર કયુસ હતુ. તેમણે પોતાનો કોટન અને વટમ્બર વબઝનેસ લથાપિા અગાઉ અવલદીના માટે કામ કયુસ હતુ. સુગરાબહેનની માતા કાિકાબ અહા વમરઝા ઈરાની મૂળના હતા. યુગાશડાના એક દૈવનક અખબાર શયુ વિઝન દ્વારા તાજેતરમાં ‘ઈન્શડવિઝન’ પૂવતસ લોશચ કરી છે, જેનું લક્ષ્ય યુગાશડન એવશયનોનો અિાજ બની રહેિાનું છે. યુગાશડાના યુિાન ભારતીયોમાં બે યુિાન રાજીિ રુપારેવલયા અને વમતુલ જોબનપુત્રા આગિી રીતે પ્રભુત્િ ધરાિે છે અને શાંત રહીને કોમ્યુવનટીની સેિામાં સંકળાયેલા છે. તેઓ સૌથી સાહવસક અને સમૃદ્ધ સમુદાયોમાંની એક ગુજરાતી કોમ્યુવનટીના લોહાણા જ્ઞાવત સાથે સંબધ ં ધરાિે છે.

%)#" " 3 0) & 3 #(%& 3 )-&/. 3 + 3 3 3 3 3

"" & ( $# ( $# ! ()" # (' ' ,( #' $# & # $( &' %% !' ($ &'( & # %% & & )# ! %% !' ($ ( $)&( $ %% ! # )%& " $)&( ) ! * +' # ( $)&( ' & ( $# &* $)(' ( "" & ( $# &)! '

2 2 2 2 2

. #$ . +. *$#(#. * - *!&.!+ -( *"+ #1 +-'

3 3 3 3 3

2 2 2 2

*$'+' &*$ ,+-# +*$ +*$ 0 ( (0),0-

3 3 3 3

/

& $% )* .$' # % $ "& $% (& .& # ) *$ "& $% (& +$, #-* #$%% ( (!! $%% + ' $"# ( (' ('

CHEAP AIR TICKES for INDIA call 020 8903 6007 / 6154

( T & C apply, Retail agent for ATOL holders

£1.25 / KG MINIMUM 30KG EACH BAG PICK UP SERVICE AVAILABLE, NO CUSTOMDUTY, PLEASE CALL -0208 902 1177, 07402 974 435

*T & C apply

UK 2 INDIA CARGO SERVICE

AGENTS- CROYDON 0208 251 9799 KENTON-0208 905 0107 HARROW-0208 427 0045 SOUTHALL- 0208 571 0357 HOUNLSOW-0203 118 7042 LEICESTER-0116 251 2831

!

"

#

2 2 2 2 2 / 2 / 2 2 2

!

>Æ»щ׬³Ц કђઇ ´® ç°½щ°Ъ ¯¸Цλ અщº ´ЦÂ↓» અ¸щ ´Ъક અ´ કºЪ³щ ¶Ц¹ એº ·Цº¯ ¸ђક»Ъ¿Ь.є ¸ЦĦ £3-00* per Kg

AGENT REQUIRED ALL OVER UK. OPPORTUNITY TO EARN EXTRA MONEY Contact: 0783 753 5538

WEMBLEY (HEAD OFFCE) TEL 020 8903 6007 / 6154 HARROW: TEL 020 8427 0045 SOUTHALL: TEL 07417 562 211 LEICESTER: TEL 0116 251 2831

*T & C apply

- ધીરેન કટ્િા યુગાશડાના પ્રેવસડેન્શશયલ ઓનસસ વલલટમાં ૧૮ યુગાશડન એવશયનોનું નામાંકન કરિામાં આવ્યું હતુ.ં આ એવશયનોમાં એક પીઢ જનાસવલલટ, ઈલટ આવિકાના સૌથી ધનિાન, ત્રણ પૂિસ મેયર અને ત્રણ વશક્ષણવિદનો સમાિેશ થયો હતો. સશમાવનતોમાં વહશદુ, શીખ અને મુન્લલમ પચચાદભૂ ધરાિનારા પણ હતા, જે આ દેશની સૌથી મોટી સંપવિમાંની એક સમાવિિતા અને ધાવમસક ઐક્યનું પ્રતીક રહ્યું છે. દેશની ૫૧મી લિાતંત્ર્ય ‘ઉહુરુ’ િષસગાંઠ વનવમિે આ પ્રવતવિત સમારંભના યજમાન યુગાશડાના પ્રેવસડશટ વહઝ એક્સેલશસી જનરલ યોિેરી કાગુટા મુસિે ન ે ી હતા. આ કાયસક્રમ ૯ ઓક્ટોબરે પન્ચચમ યુગાશડાના રુકુન્શગવર ટાઉનના રુકુન્શગવર

·Цº¯·º¸Цє¸ђ¶Цઇ» µђ³, ªЪ¾Ъ અ³щ»щ´ªђ´ ¸ђક»ђ from £40* WE DELIVER WITH A PEACE OF MIND FOR YOU

KENTON : CROYDON :

Agents

Tel 020 8905 0107 Tel 020 8251 9799

45, ROCHFORD WAY, CROYDON CR0 3AG

OUR NEW BRANCH OPEN IN HOUNSLOW Tel: 02031187042


મિટન

26th October 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

9

સાંસદો વત્રી દામિણ્ય ભૂલ્યાઃ િેટકૌભાંડી દોસાંઝ £૧૩ મિમિયન મિન્સ ચાલ્સસભારતની િુિાકાત િેશે લંડનઃ નિન્સ ચાર્સથ અને ડચેસ સ્વિન્સનનેઊભા રહેિાની ફરજ પડી પરત ન ચૂકિેતો િધુજેિ ઓિ કોનાવોલ કેનમલા

લંડનઃ મહિલા સમાનતાની ઘણી વાતો છતાં હિટનમાં ખુદ સમાનતા હમહનસ્ટર અને સાત મહિનાના સગભાાજો સ્વિન્સનને અસમાનતાનો કડવો અનુભવ થયો છે. િાઉસ ઓફ કોમચસમાં વડાપ્રધાન ડેવિડ કેમરનની પ્રશ્નોત્તરી સમયે જો થોડાક મોડાં આવ્યા ત્યારે કોમચસ ગ્રીન બેન્ચિસ પર સેંકડો સાંસદો બેસી િૂક્યા િતા. કોઇ બેઠક ખાલી ન િતી ત્યારે જોને ઊભા રિેવા હસવાય છૂટકો ન િતો. તેઓ આખી પ્રશ્નોત્તરી દરહમયાન ઊભા રહ્યાં િતાં. મહિલા સમાનતાની વાતો કરનાર હદગ્ગજ નેતાઓ બાજુમાં બેઠા િોવા છતાં કોઈએ મહિલા હમહનસ્ટરને બેસવા દેવા પોતાની

લંડનઃ ઓગષેનાઈઝ્ડ વિવમનલ ગેસગના િડા સંદીપ નસંહ દોસાંઝ (૩૧)ને £૩૮ વમવલયનના િેટ િૌભાંડમાં ભૂવમિા બદલ આિરે £૧૩ વમવલયન રેિસયુ અને િટટમ્સ વિભાગ (HMRC)ને પરત ચૂિિિા આદેિ િરાયો છે. દોસાંઝને ૧૫ િષથની જેલ થયેલી છે અને જો આ રિમ પરત બેઠક છોડવાનુંસૌજચય બતાવ્યુંન ન િરે તો િધુ ૧૦ િષથનો જેલિાસ િતું. સાંસદોના આ પ્રકારના ભોગિિો પડિે. દોસાંઝને ત્રણ વ્યવિારથી ત્યાં િાજર અચયોને મવહનામાં છૂપાિાયેલી વમલિતોમાં ભારે આશ્િયા અને ક્ષોભની £૩ વમવલયન તેમ જ લાગણી જચમી િતી. નોંધપાત્ર £૧૨,૮૮૭,૬૮૫.૪૭ની બાિીની રિમ છ મવહનામાં પરત ચૂિિિા બાબત એ છે કે જો સરકારમાં આદેિ િરાયો છે. મહિલા અહધકાર માટેની લડત ગ્રેિસેસડ, િેસટના સંદીપ વસંહ િલાવેછેઅનેપોતેઊભાંરિીને દોસાંઝે િાબથન િેવડટ તરીિે આ લડતમાંપાછાંપડયાંિતાં. જાણીતા ઈયુ એમીિસસ

સંનિપ્ત સમાચાર

• ઘૂસણખોર રાણીને બેનનફિટ્સ કાપ અંગે પૂછવા માગતો હતોઃ બકિંગહામ પેલસ ે ની બહાર ૧૪ ઓક્ટોબરે છ ઈંચના કિચન નાઈફ સાથે પિડાયેલા ડેવિડ બેલ્મારે પોતાના ગુના િબૂલ્યા હતા. જોિે, હેવરસજ, નોથથ લંડનના ૪૪ િષથના ડેવિડે િોટટ સમિ િહ્યું હતું િે તેના બેવનકફટ્સમાં મૂિાયેલા િાપની રજૂઆત રાણીને િરિા માગતો હતો. ડેવિડ ૨૦ ટુવરટટોની હાજરીમાં પેલસ ે ના નોથથ સેસટર દરિાજામાં ઘૂસણખોરી િરતા ઝડપાયો હતો. • નવદ્યાથથીઓને શાળાએ ધૂમ્રપાનની છૂટ આપીઃ લીડ્ઝના રાઉસધીની એલ્મેટ સેસટ્રલ ટિૂલમાં ૧૧ િષથ ના વિદ્યાથથીઓને પણ ધૂમ્રપાન િરિાની છૂટ અપાતા વિિણ સત્તાિાળા રોષે ભરાયા હતા. લીડ્ઝ વસટી િાઉન્સસલના વિિણ વિભાગે િાળાને આિી પદ્ધવત બંધ િરી દેિાનો આદેિ આપ્યો હતો. વિદ્યાથથીઓ પાસેથી વસગારેટ જપ્ત િરી લેિાતી હતી, પરંતુ િાળામાંથી ભાગી જતાં રોિિા રીસેસના સમયે તેમને વસગારેટ પાછી આપી દેિાતી હતી. • સ્થૂળ પેશન્ટ્સ તરિ માન દશાાવવા તબીબોનેસલાહઃ હેલ્થ િોચડોગ નેિનલ ઈન્સટટટ્યુટ ફોર હેલ્થ એસડ િેર એક્સેલસસ (NICE) દ્વારા ટથૂળ પેિસટ્સ તરફ માન દિાથિિા તબીબોને સલાહ અપાઈ છે. પેિસટ મેદટિી હોય તેમાં તેમનો િોઈ િાંિ િે દોષ હોિાનું િલણ ડોક્ટરોએ દાખિિું ન જોઈએ તેમ નિી ગાઈડલાઈસસમાં જણાિાયું છે. વિટનમાં મેદન્ટિતાની ન્ટથવત િધી છે ત્યારે NHS ને િષષે £૫ વમવલયનનો બોજો ઉઠાિિો પડે છે. • તાવીજ જપ્ત થતા બાળકીને શાળામાંથી ઉઠાડી લીધીઃ નોવટંગહામ એિેડમે ીમાં અભ્યાસ િરતી છ િષથની સાવનયા ગળામાં તાિીજ સાથે રમત િરતી હોઈ વિવિિાએ તાિીજ જપ્ત િરી લીધું હતું. આનાથી નારાજ મુન્ટલમ વપતા મુહમ્મદ તાવરિે વિરોધરૂપે તેને િાળામાંથી ઉઠાડી લીધી હતી. આથી વિટનની સૌથી મોટી િાળા નોવટંગહામ એિેડમે ીએ વિદ્યાવથથનીઓ િગથમાં જ્વેલરી પહેરી િિે તે માટે તેના યુવનફોમથ અંગે વનયમો બદલી નાખિા પડ્યા છે. • શ્વાનિેમીએ પશુસંસ્થાને મબલખ દાન આપ્યુંઃ જમથન િેફડટ શ્વાન ચેલ્સીને જીિલેણ ટટ્રોિ પછી મોતની વનદ્રામાં સુિડાિી દેિાયાના બે મવહનામાં તેના માવલિ િેવિન જ્હોસસનનું પણ હાટટ એટેિથી મોત થયું હતું. સતત સાથી રહેલાં પોતાના શ્વાનની યાદમાં ટટીિેનેજ, હટટફોડટિાયરના િેવિને એવનમલ ચેવરટી RSPCAને £૩૬૪,૫૬૮નું દાન િયુું હતું. • જીવનમાં૩૬ વખત હેરસ્ટાઈલ બદલતી નિનટશ મનહલાઓઃ એિ નિા સિષે અનુસાર સરેરાિ વિવટિ ટત્રીઓ તેમનાં જીિનિાળમાં ૩૬ િખત હેરટટાઈલ બદલે છે. સિષેમાં ૧૮થી ૬૫ િષથની િયની ૫૬૦ મવહલાને તેમના િાળની ટટાઈલ વિિે િશ્ન િરાયો હતો. માત્ર ૬ ટિા ટત્રીએ જ આખા જીિનમાં એિ ટટાઈલ રાખી હોિાનું િહ્યું હતું. ૪૧ ટિા ટત્રીએ દર બે િષષે અને ૧૯ ટિાએ દર િષષે િાળ િપાિી ટટાઈલ બદલતી હોિાનું િહ્યું હતું. દર છ મવહને િાળની ટટાઈલ બદલનારી ટત્રીઓ ચાર ટિા હતી. • શહેરી નવસ્તારોમાં પાંચમાંથી એક લગ્ન બનાવટીઃ ઈંગ્લેસડ અને િેલ્સના િહેરી વિટતારોમાં પાંચમાંથી એિ લગ્ન બોગસ હોિાની ચેતિણી લોિલ રવજટટ્રેિન સવિથસ એસોવસયેિનના ચેરમેન માિક વરમરે આપી છે. બનાિટી લગ્ન સમારંભોના કિટસા બહાર આિિાનું િધ્યું છે, પરંતુ સત્તાિાર આંિડા િરતા પણ સમટયા ગંભીર છે. તેમણે િહ્યું હતું િે ઘણી િાખત તો લગ્ન નિલી હોિાની િંિા છતાં રવજટટ્રારે લગ્ન િરાિિાની ફરજ પડે છે. • બાળકને જન્મ આપતી સ્ત્રીની સરેરાશ વય વધીઃ સંતાનને જસમ આપિાની ટત્રીની સરેરાિ િય સૌથી ઊંચે ગઈ છે. ઓકફસ ફોર નેિનલ ટટેટેન્ટટક્સ અનુસાર ઈંગ્લેસડ અને િેલ્સમાં બાળિને જસમ આપતી ટત્રીની િય ૩૦ િષથ િરતા થોડાં સપ્તાહ જ ઓછી હોય છે. આમાં પણ િથમ િખત બાળિને જસમ આપતી ટત્રીની િય પણ ૨૮ િષથ િરતા િધુ હોય છે. િારકિદથીના મહત્ત્િે પાવરિાવરિ જીિનને બદલી નાખ્યું છે. સરોગેટ માતાને અપાતાં નાણાં ખચાથ તરીિે નવહ પરંતુ િળતરરૂપે ગણિામાં આિે છે.

એલાિસસીસમાં િેપારની છેતરવપંડી િરિા િંપનીઓની જાળ રચી હતી. આ િિારના િથમ િેસમાં દોસાંઝ અને ગેસગે જાસયુઆરી ૨૦૦૯થી છ મવહનાના ગાળામાં જ £૩૮ વમવલયનનું ફ્રોડ િયુથ હતુ. આ િેસના પવરણામે િાયદો બદલિામાં આવ્યો હતો. દોસાંઝે ફ્રોડની રિમમાં પોતાના વહટસામાંથી િૈભિી લાઈફ ટટાઈલ જીિિા ઉપરાંત, રોલ્સ રોઈસ, મસથીડીસ અને રેસજ રોિર જેિી લક્ઝરી િાર ખરીદી હતી. તેણે યુનાઈટેડ એવમરેટ્સના ઓફિોર બેસિ એિાઉસટ્સમાં નાણા છુપાિિાનો િયાસ પણ િયોથ હતો. HMRCએ આ ખાતાં ઓળખી િાઢી તેમાંની રિમોનો જપ્તી ઓડટર મેળવ્યો હતો.

નિેમ્બરમાં ભારત અને શ્રીલંિાની મુલાિાતે આિી રહ્યા છે. િોલંબોમાં િોમનિેલ્થ હેડ્સ ઓફ ગિમષેસટ (CHOGM)ની વિખર પવરષદમાં વિસસ ચાલ્સથ રાણીનું િવતવનવધત્િ િરિે. પવરષદ અગાઉ િાહી દંપતી ભારતમાં નિ વદિસનું રોિાણ િરિે. વિસસ ઓફ િેલ્સ અને ડચેસ ઓફ િોનથિોલ દહેરાદૂન, વદલ્હી, મુંબઈ, પૂણે અને િોચીની મુલાત લેિાના છે. વિવટિ સરિાર ભારત સાથેના સંબંધો મજબૂત િરિા િવટબદ્ધ હોિાનું દિાથિાિે. વિસસ િથમ િખત ચોગમમાં તેમની માતાનું ટથાન લઈ રહ્યા છે, પરંતુ આ બેઠિ વિિાદથી ખરડાિે તેમ જણાય છે. શ્રી લંિા તેનો માન અવધિાર રેિોડટ સુધારી િિી ન હોિાનું િારણ

દિાથિી િેનેડાના િડા િધાને હાજરી આપિાનું નિાયુું છે. ગામ્બીઆએ પણ િોમનિેલ્થ સાથે છેડા ફાડિાની જાહેરાત િરી દીધી છે. વિસસ ચાલ્સથને િોમનિેલ્થમાં ભારે રસ છે. તેઓ ૧૪ નિેમ્બરે શ્રી લંિામાં જ ૬૫મો જસમવદન ઉજિિે. રાણી એનલઝાબેથ નિતીય ૧૯૭૩ પછી પહેલી િખત જ ચોગમમાં હાજર નવહ રહે. બકિંગહામ પેલેસ દ્વારા ૮૭ િષથના રાણી લાંબા િિાસો ખેડે નવહ તેની સમીિા િરિામાં આિી હતી.


10

26th October 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

સાધુનુંસપનું, સુવણણખજાનો અનેતંત્રની ‘સતિયતા’

ઉિિ પ્રદેશના ઉન્નાવ રજલ્લામાં આવેલા ડૌરડયા ખેડા નામના ખોબા જેવડા ગામ રવશે પખવારડયા પહેલાં ભાગ્યે જ કોઇ જાણતું હતુ,ં પણ છેલ્લા અઠવારડયાથી આ ગામ ભાિતભિમાં લોકમુખે ચઢી ગયું છે. આ ગામની ધિતીમાં પ્રદેશના ભૂતપૂવો િાજવી િામ બખ્શ રસંહનો ૧૦૦૦ ટન સોનાનો ખજાનો ધિબાયેલો છે. આવો દાવો શોભન સિકાિ નામના એક સાધુએ સ્વપ્નના આધાિે કયોો, અને આખો દેશ જાણે સોનેિી સપનામાં મ્હાલવા લાગ્યો છે. સાધુએ ચીંધલે ા સ્થાને લોખંડી પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવાયો છે. પુિાતન સંશોધન ક્ષેત્રે કાયોિત દેશની ટોચની સંસ્થા આકકિયોલોજીકલ સવવે ઓફ ઇંરડયા (એએસઆઇ)એ અહીં ખોદકામ શરૂ કયુું છે. ભેંસ ભલે ભાગોળે દેખાતી પણ ન હોય, પણ છાશ માટેની ધમાધમ શરૂ થઇ ગઇ છે. જે ઊંડાણે ખજાનો દટાયેલો હોવાનું મનાય છે તેટલા ઊંડાણ સુધી પહોંચતા એકાદ મરહનો થાય તેમ છે, પણ અહીં લોકમેળો જામ્યો છે. આજુબાજુથી લોકો મોટી સંખ્યામાં ઉમટી િહ્યા છે, અને દેશી રહસાબ માંડી િહ્યા છે જો સોનું આપણા બધાની વહેંચી દેવામાં આવે તો ભાગમાં કેટલા તોલા આવે! લોકોના ધસાિાને ખાળવામાં તંત્રના પગે પસીનો ઉતિી િહ્યો છે. વાત ગ્રામજનોની જ નથી, આખાદેશની ટીવી ચેનલોના રિપોટટસો પણ અહીં ઉતિી પડ્યા છે, અને પળે-પળનું લાઇવ કવિેજ કિી િહ્યા છે. સહુ કોઇ ૧૦૦૦ ટન સોનાના જથ્થાની પહેલી ઝલક પામવા તત્પિ છે. આજનું ભાિત ભલે આધુરનકતાના પંથે હિણફાળ ભિી િહ્યું હોય, પિંતુ અહીં સાધુનું સપનું પણ ‘સાકાિ’ થઇ શકે છે. દેશ અને દુરનયા રવજ્ઞાનના નવા નવા શોધ-સંશોધન કિીને રવકાસપંથે નવી રદશામાં આગેકચૂ કિી િહ્યા છે, ત્યાિે માત્ર એક સપનાને આધાિ બનાવીને ભાિતીય પુિાતત્વ રવભાગ ખોદકામમાં જોતિાઇ ગયો છે તે મજાક સમાન લાગે છે. શોભન સિકાિ નામના સાધુએ સપનાની જાહેિાત કિી અને સિકાિ ખજાનો મેળવવાના કામે લાગી ગઇ છે. પુિાતત્વ રવભાગની પ્રાથરમક તપાસનો એક અહેવાલ કહે છે કે જમીનના પેટાળમાં કંઇક ભાિે ધાતુ દટાયેલી હોવાનું જણાય છે. પિંતુ બીજા એક પુિાતત્વરવદ્ કહે છે કે જમીનના પેટાળમાં મીઠાનો ભંડાિ દટાયેલો હોવાની પણ એક શક્યતા છે. સાચું કંઇ પણ હોય, ૧૦૦૦ ટન સુવણો ખજાનાનું સપનું જોનાિ સાધુ શોભન સિકાિ છટકબાિી શોધવા લાગ્યા છે. બાબાએ તેમના સપનાને વાજબી ઠેિવતા જોશભેિ સિકાિને ઓફિ કિી હતી કે હું દસ લાખ રૂરપયા જમા કિાવવા તૈયાિ છુ,ં જો ખજાનો ન નીકળે તો િકમ જપ્ત કિી લેજો. અને જો ખજાનો મળ્યો તો મને રનયત રહસ્સો આપવો પડશે. હવે એકાદ મીટિ ખોદકામ થઇ ગયું છે અને માટીના વાસણના ભંગાિ રસવાય કંઇ મળ્યું નથી ત્યાિે બાબાનો સૂિ બદલાયો છે. હવે તેઓ કહે છે કે ખોદકામની પદ્ધરત યોગ્ય ન હોવાથી ખજાનો મળશે જ તેની કોઇ ગેિટં ી નથી. આ િીતે કંઇ સોનાનો

જથ્થો નહીં મળે, હું કહું તેમ ખોદકામ કિશો તો ખજાનો મળશે. બાબા આટલું જ કહીને અટક્યા નથી. તેમણે આની સાથે સાથે વધુ એક સપનાનો ઉલ્લેખ કિતાં કહ્યું છે કે હજુ બીજા બે સ્થળોએ પણ સુવણો ખજાનો જમીનમાં ધિબાયેલો પડ્યો છે. આમાંથી એક સ્થળ ફતેહપુિના આદમપુિના કકલ્લામાં તો ૨૫૦૦ ટન સોનું જમીનમાં ધિબાયેલું છે! ડૌરડયા ખેડા ગામમાં દટાયેલા ગુપ્ત ખજાનાની ભરવષ્યવાણી કિનાિા સાધુ બાબાનો આ રવસ્તાિમાં ભાિે પ્રભાવ હશે તેમાં બેમત નથી, પણ અહીં સવાલ પાછો એ જ આવે છે કે કોઇ એક વ્યરિના સપનાને આધાિ બનાવીને ખોદકામની ઝૂબ ં શ ે શરૂ કિી દેવાનું કેટલા અંશે વાજબી છે? ભાિતમાં તો આપણને ઠેકઠેકાણે જૂના જમાનાના િાજા-િજવાડાંઓના મહેલો-કકલ્લાઓમાં અઢળક ખજાનો દટાયેલો હોવાની અગરણત વાતો સાંભળવા મળશે. ડૌરડયા ખેડાના સમાચાિો અખબાિોમાં ચમક્યા બાદ ગુજિાતમાં જ ચાિેક સ્થળોએ જમીનમાં આવા દલ્લા ભંડાિાયેલા પડ્યા હોવાનો અહેવાલો પ્રરસદ્ધ થયા છે. તો શું સિકાિ આ તમામ સ્થળોએ ખોદકામ શરૂ કિશે? ખિેખિ તો ભાિત સિકાિના પુિાતત્વ રવભાગે આવા જાણ્યા-અજાણ્યા કકસ્સાઓ અને વાતાોઓને આધાિ બનાવીને કોઇ નીરત ઘડવી જોઇએ. દેશમાં જીણોશીણો પડેલા તમામ મહેલો-કકલ્લાઓની યાદી તૈયાિ કિવી જોઇએ. આ મહેલો-કકલ્લાઓમાં િહીને શાસન કિનાિા પૂવો િાજાઓ-મહાિાજાઓને ત્યાં કામ કિી ચૂકલે ા લોકોના વંશજો સાથે ચચાો કિવી જોઇએ. અને વાતમાં કંઇક તથ્ય જણાય તો પુિાતત્વ રવભાગે વૈજ્ઞારનક પદ્ધરતથી તે સ્થળનું પિીક્ષણ કિાવવું જોઇએ. રિપોટટ પોરઝરટવ આવે તો પછી પુિાતત્વરવદ્દોએ ખોદકામ કિવું કે કેમ તેનો રનણોય લેવો જોઇએ. આ અગાઉ પણ પણ દેશમાં અનેક સ્થળોએ ખોદકામ વેળા સોના-ચાંદી સરહતની બહુમૂલ્ય સંપરત (ઓછાવિા પ્રમાણમાં - ટનબંધ તો નહીં જ) મળી ચૂકી છે અને ભરવષ્યમાં પણ આવું બને તો કોઇને વાંધો હોય શકે નહીં. પિંતુ ડૌરડયા ખેડા ગામમાં જે થઇ િહ્યું છે તે જાણ્યે-અજાણ્યે અંધરવશ્વાસ વધાિનાિી ઘટના જ છે. એક બાબાને સપનું આવે અને ખોદકામ શરૂ થઇ જાય તે વાત જ તકિસગ ં ત નથી. દેશમાં અંધરવશ્વાસના નામે પિ અનેક ઘટનાઓ બનતી િહે છે ત્યાિે એવો સંદશ ે ન જવો જોઇએ કે સિકાિ આવા અંધરવશ્વાસનું સમથોન કિે છે. ડૌરડયા ખેડાની ઘટનામાં કેન્દ્ર સિકાિ અને પુિાતત્વ રવભાગે ઉતાવરળયું પગલું લઇને ભાંગિો જ વાટ્યો છે એમ કહી શકાય. જો ડૌરડયા ખેડામાં ખજાનો ન મળ્યો તો શુ?ં એ પ્રશ્નનો જવાબ પુિાતત્વ રવભાગે રવચાિી િાખવો જોઇએ. અને જો શોભન સિકાિ (આ સાધુનું નામ છે) િાિા સૂચવાયેલો ખજાનો મળી આવે તો પણ પુિાતત્વ રવભાગે ખોદકામ સંબરં ધત ચોક્કસ નીરત બનાવવી જોઇએ કે જેથી ભરવષ્યમાં માત્ર સપનાઓને આધાિે તો ખજાનાની શોધ ન જ થાય.

આંતરિક કટોકટીનો સામનો કિી િહે લા પાકકસ્તાનના શાસકોએ દેશ વાસીઓનું ધ્યાન અન્યત્ર દોિવા માટે ફિી કાશ્મીિ િાગ આલાપ્યો છે. કાશ્મીિ સમસ્યાના ઉકેલ માટે તેણે હંમેશની જેમ આ વખતે પણ મધ્યસ્થી કિવા અમેરિકાને અનુ િોધ કયોો છે , અને અમે રિકાએ પણ દિ વખતની જેમ જ હસ્તક્ષે પ નો ઇન્કાિ કિતાં આ મુદ્દાને રિ-પક્ષીય ગણાવ્યો છે. ભાિત અગાઉ પણ કાશ્મીિ મુદ્દે અન્ય કોઇ દેશની મધ્યસ્થી નકાિી ચૂક્ યો છે (અને બંને દે શો વચ્ચે ના ૧૯૭૨ના સીમલા કિાિમાં આમ નક્કી થયું જ હતું) ત્યાિે પાકકસ્તાનનું આ ગતકડું સ્પષ્ટપણે તેનો નાપાક ઇિાદો છતો કિે છે . પાકકસ્તાન ભાિત તિફ રમત્રતાનો હાથ લંબાવે છે, પણ તેની નીરત મુખ મેં િામ બગલ મેં છુિી જેવી છે. એક તિફ તેણે કાશ્મીિ મુદ્દો ફિી આંતિિાષ્ટ્રીય તખ્તે ચગાવવા પ્રયાસ કયોો છે. તો બીજી તિફ, સિહદી ક્ષેત્રમાં છાશવાિે ફાયિીંગ કિીને માહોલને તનાવપૂ ણ ો બનાવી િહ્યું છે. એટલું જ નહીં, ભાિતમાં આતંકવાદી પ્રવૃરિ આચિતા સંગઠનો અને તેના

વડાઓને આશ્રય આપી િહ્યું છે. આવા કિતૂતોથી પાકકસ્તાનને શું ફાયદો થશે તે તો ઇશ્વિ જાણે, પણ આવા નકાિાત્મક વલણથી આં ત િિાષ્ટ્રીય સ્તિે પણ તેની છાપ વધુ ખિડાઇ છે તેમાં બેમત નથી. પાકકસ્તાનને રવશ્વસ્તિે મળતા સમથોનમાં ઘટાડો થયો છે, કેમ કે બીજા દેશો પણ હવે તેનો અસલી ચહેિો જાણી ગયા છે. અમેરિકાના સૌથી મોટા દુ શ્મન ઓસામા રબન લાદેન ને આશિો આપી પાકકસ્તાને આતં કવાદ સામે લડવાના પોતાના દાવાઓની પોકળતા જાતે જ છતી કિી હતી. આમ અમેરિકા અને તેના સહયોગી દેશો પણ પાકકસ્તાનના ઇિાદાને ઓળખી ગયા છે. પાકકસ્તાન જો ભાિત સાથે સં બંધ સુધાિવા ઇચ્છતું હોય તો તે ણે પોતાની નીરત બદલવી પડશે. તેણે ભાિતમાં આતંકવાદી પ્રવૃરિ આચિતા તત્વોને નાથવા પડશે. કાશ્મીિના નામે આતં ક વાદને ઉિેજન આપીને બિબાદી રસવાય કંઇ મળવાનું નથી તે તે ણે સમજવું પડશે . કોઇ પણ સમસ્યાના ઉકેલ નો રવકલ્પ યુ દ્ધ નથી, વાતચીત-મંત્રણા થકી જ આ શક્ય છે.

પાકિસ્તાની નીતતઃ મુખ મેંરામ બગલ મેંછુરી

સંવાદ: કાંઇક નવવન

મહિનામાંએક વખત બપોરેમળવાનો 'સંવાદ'નો આપનો હવચાર મારા માટે િેરણાદાયક રહ્યો. ઇટન કોલેજના શ્રી જય લાખાણી અનેસૌરાષ્ટ્ર યુહનવસસીટીના વાઇસ ચાન્સેલર ડો. મિેન્દ્ર પાડલીયા જેવા હવદ્વાનોને સાંભળવા અને તેમની સાથે ચચાા કરવા માટે કોઇ ફોરમ િોય તેવુંમારા તો ધ્યાનમાંનથી. ગુજરાતના લોકસંગીત હવષે ડો. પાડલીયાએ ઉઠાવેલી જિેમત અનેછેલ્લેતેમણે'આપણા ભારતનું ભાહવ ઉજ્જવળ છે' તેવાત ખૂબ જ િેરણાદાયક રિી. આ વાતેમારા શરીરમાંપુશ્કળ રિસંચાર કરી દીધો. તમે િજુ પણ આવા 'સંવાદ'ના કાયાિમોનું આયોજન કરશો તો મનેતેમાંજોડાતા આનંદ થશે. - ગુલાબ વમસ્ત્રી, લંડન

ઢોંગી નેતાઓ

લાલુિસાદ યાદવ કરોડો રૂહપયાના કૌભાંડમાં દોહષત ઠયાા છે અને તેનો બચાવ કરવા આપણા વડાિધાનેઘણાંઉધામા કયાા. 'ચોરનો સાક્ષી ઘંટી ચોર અનેરેવડીવાળાનો સાક્ષી ગંડરે ીવાળો.' િવેભારતની િજાને આ દૃિાંત ઉપરથી સમજવાનું છે ઇલેક્શન નજદીક આવે છે સીધો સાદો સરસ અને કોઈને નુકસાન ન થાય અનેટાઢેપાણીયેખસ જાય એવો આ ે ને મત ના છેલ્લો ઉપાય છે. એક પણ માણસ કોંગ્રસ આપેતો જ તેમનેહશક્ષા થાય. લાલુિસાદનેત્રણ વષાની કેદશ વષાની જેલ મળેતો પણ ભ્રિાચારમાંકાંઈ ફેર પડશે નિીં. કારણ અબજો રૂહપયા કોંગી (ઢોંગી) નેતાઓએ ભારતને લૂટં ી લઈ ભારત તથા ભારતની િજાનેપાયમાલ કરી દીધી છે. ગમેતેટલી જેલ મળેપણ એમની પાસેના લૂટં ના નાણામાંથી થોડા નાણાંજેલના કમાચારીઓને આપશે એટલે જેલમાં પણ મિેલ થઈ જશે. જો ભારતમાં કોંગ્રસ ે ચૂટં ાઈ આવશે તો બાબા રામદેવ, અન્ના િઝારેતથા નરેન્દ્રભાઈ મોદી કોઈ રિેશે નિીં. આપણેઆપણી કબરો ખોદીનેતૈયાર રાખવી. - િનજીપ્રિાન દાવડા, બટમિંગહામ

આત્મગૌરવ ગુમાવીનેજીવવું એ તો મૃત્યુથી પણ ખરાબ છે. - ભતુુિવર

વાંચીને ખૂબ જ દુ:ખ થયુ.ં ભારતની િજા ધાહમાક ઉત્સવોમાંલાખોની સંખ્યામાંમંહદરોમાંજાય છેઅનેદર વષતેકોઇ નેકોઇ અકપમાત થતો જ િોય છે. જેમાટે આયોજનનો અભાવ અનેપથાહનક તંત્રની બેદરકારી જવાબદાર િોય છે. મંહદરોમાંલોકોનેશાંહતથી પૂજાપાઠ અને દશાનનો લાભ મળે તે માટે ખૂબ જ સચોટ વ્યવપથાની જરૂર છે. આ માટે રપતાનું રીપેરીંગ કરાવવુ,ં મંહદરોમાં થતી ગંદકી દુર કરવવી, લોકોને સતત અફવાથી દુર રિેવા જણાવવુંઅનેઉત્સવ િસંગે સુરક્ષા કમસીઅો અનેવોલંટીયસાનુંિમાણ વધારવાની ખૂબ જ જરૂર છે - ભરત સચાણીયા અનેપવરવાર, લંડન

વાચકોનેપ્રોત્સાિન

આપણું સાપ્તાહિક ‘ગુજરાત સમાચાર’ હનયમીત વાંચુછુ.ં 'ગુજરાત સમાચાર' દ્વારા અવારનવાર દરેક ક્ષેત્રે અપાતા એવોડડથી આપણા વાચકોને ઘણો જ ઉત્સાિ અને િોત્સાિન મળે છે. મેં પણ ‘કમાયોગી’ એવોડડમેળવ્યો છેઅનેતેબદલ ઘણો ગવાથાય છે. 'ગુજરાત સમાચાર'માં આવતા દરેક પાને પાને હવષયો બદલાતાંરિેછે, જેઆવકાયાછે. દરેક હવષયોને ખૂબ જ સુદં ર રીતેરજૂકરો છો. આખુંછાપુંએક જ બેઠકેવાંચી જવાનુંમન થાય છે. હવશેષમાંનયનાબેન પટેલ િપતક લખાયેલ ‘કેડી ઝંખેચરણ’નુંલોકાપાણ લંડન ખાતેઆપણા કાયાાલયના શહિ િોલમાંશ્રી સી.બી. પટેલના શુભિપતેકરવામાં આવ્યુંતેજાણી ઘણી ખુશી થઈ. - ચંવિકા શેઠ, નોટિંગહામ

ગુજરાતી ભૂલાશે

આ દેશમાંથી ‘ગુજરાતી ભાષા’ નજીકના ભહવષ્યમાં જ ભૂલાતી જશે. જેનો ખ્યાલ કરી આપે અંગ્રેજી ભાષામાં વધુ સમાચાર આપી િાલનાં નવા જનરેશનનેિોત્સાહિત કરવા ‘Asian Voice’ ચાલુ મિાત્મા ગાંિીજીના ત્રણ વાંદરાં આજના રાજકારણીઓ પણ ગાંધીજીના વાંદરાની કરેલ. જેનેહુંખરેખર આવકારદાયક પગલુંમાનુંછુ.ં માફક જ વતતે છે. કેટલાક િધાનો આપણા દેશની ‘એહશયન વોઈસ’ ચાલુકયાાપછી આપણેકિી શકીએ બિેનોની લાજશરમ લૂટં ાતી િોવા છતાંઆંખ - મોઢુંઅને કે, જે થયું તે સારા માટે જ થયુ.ં આગામી વષોામાં કાન બંધ રાખી મનફાવેતેવાંહનવેદનો કરતાંિોય છે. ‘ગુજરાત સમાચાર’ની ભાષા અંગ્રેજી રિેશ.ે કારણ? આજના િધાનો લાંચ રુશ્વત વગર કોઈનેય મદદ ગુજરાતી ભાષા ‘લખનારા-વાંચનારા’નો વગા આ કરતા નથી. છેક ઉપરથી લઈનેનીચેસુધી અમલદારો દેશમાંથી ‘હવલીન’ થયો િશે. દરહમયાન આપે સૌનેલૂટં તા શરમાતા નથી. કોલસાની ખાણોમાંકરોડો ‘એહશયન વોઈસ’નું લવાજન વધારેલ િોય ગ્રાિકો રૂહપયાની લાંચ લઈનેકોઈનેઈજારો સોંપતાંશરમાતા તરફથી સારો આવકાર મળ્યો િશે. એમ હુંમાનુંછુ.ં અંતમાંઇચ્છુંછુંકે‘ગુજરાત સમાચાર’ વધુનેવધુ નથી. ગરીબ ખેડત ૂ ોની િાલત હદનિહતહદન કથળતી જતી િોવા છતાં લૂટં વામાં પાછી પાની કરતા નથી. લોકહિય પત્ર બની રિે. - શ્રી ગોવવંદભાઈ કુભ ં ારીઆ, િીપિોન જમીનો મફતના ભાવેપડાવી - મોટા મિાલયો બાંધીને પોતાના સ્નેિી સંબધ ં ીઓના નામે ફાળવતાં શરમાતા હુંનાખુશ છું નથી. - તૈયાર થયેલ ધાન્યની ખરી કકંમત આંકવામાં 'ગુજરાત સમાચાર તેમજ એહશયન વોઈસ'નું આવતી નથી. મફતમાંપડાવવુંએ આજના િધાનોનો લવાજમ ૩ પાઉન્ડ વધાયુુંતેનાથી બધા વાચકો ખુશ છે મુદ્રાલેખ છે. અહતવૃહિ કેઅનાવૃહિથી ખેડત ૂ ોનેથયેલ પણ હું નાખુશ છુ.ં મેં આપને પિેલાં લખેલ કે બંને નુકસાનીની કોઈ િધાનોનેહચંતા નથી. પેપરના લવાજમના ૪૦ પાઉન્ડ કરો. તો પણ વિાલા - રમાકાંત મ. પટેલ, વેમ્બલી વાચકો ખુશીથી તેઆપશે. અત્યારેકેટલી મોંઘવારી છે. ‘ગોડ ઓફ વિકેટ’ સવચન તેંડુલકરની વિકેટ તેનુંદ્રિાંત લખુંછુ.ં હુંપપાકકબ્રુક, બહમુંગિામમાંરહુંછું અનેમારા ઘરેથી ચારેક માઈલ દૂર આવેલી િાટડલન્ે ડ જગતનેઅલવવદા િોસ્પપટલમાંએપોઈન્ટમેન્ટ િોય ત્યારેહુંટેક્સીમાંજાઉં હિકેટ જગતમાં તેમજ હવશ્વના રમત િેમીઓમાં એટલેટેક્સીવાળાનેજવાના દશ અનેઆવવાના દશ સચીન તેંડુલકરનું નામ ખૂબ જ માનથી લેવાય છે. પાઉન્ડ આપવા પડે. આની સામેતમો તો એક વષાના હિકેટના તમામ રેકોડડ જેમણે સરતાજ કયાા છે તે આટલા પેપર અનેઘણાંબધાંમેગઝ ે ીન આપો છો તો તે ભારતનો રમતવીર છે. પોતાની અંહતમ ટેપટ ૨૦૦મી કેમનુંપોશાય? મનેતો એમ જ લાગેછેકેઆ બધા ટેપટ માદરેવતન મુબ ં ઈમાંરમવાની ઈચ્છા જાિેર કરી મનેમફત મળેછે. છેજેથી આ અંહતમ ટેપટ પોતાની માતા પણ જઇ શકે. િવેનીચેએક ઉખાણુંલખુંછુંતો વિાલા વાંચકો આજ હદવસ સુધી તેમણેસચીનની કોઇ પણ ટેપટ જોઇ તેનો જવાબ આપશેતો આનંદ થશે. નથી. આ અંહતમ ટેપટ ખૂબ જ અહવપમરણીય તો િશે પડી પણ ભાંગી નહીં, કિકા થયા બેચાર, સાથે હવશ્વભરના રમતવીરો અને ચાિકો માટે પણ પાંખ ટવનાની ઊડી ગઈ, તમેચતુર કરજો ટવચાર ઉત્તેજનાત્મક િશે. રંગ લાગ્યો મનેડોલરીયો - લાગ્યો રંગ મધ્ય િદેશના મંહદરમાં ભાગદોડમાં ૧૧૫થી વધુ મનેડોલરીયો લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા અનેસેંકડો લોકો ઘાયલ થયા તે - િનજી પ્રિાન દાવડા, બટમિંગહામ

ગુજરાત સમાચાર અનેએિશયન વોઇસનેઆપ કોઇ સંદેશ આપવા માગો છો? લવાજમ/વવજ્ઞાપન સંબંવિત કોઇ માવિતી જોઇએ છે? િમણાંજ ફોન ઉઠાવો અથવા ઇ-મેઇલ કરો. અમેઆપનેમદદ કરવા તત્પર છીએ. Karma Yoga House, 12 Hoxton Market (Off Coronet Street) London N1 6HW

Tel: 020 7749 4080/4000 Fax: 020 7749 4081

Email:gseditorial@abplgroup.com aveditorial@abplgroup.com www.abplgroup.com


26th October 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

11

To order your free international sim, text INDIA to 66202 or visit any ø store and get 15% off ambalafoods.com

Minimum top-up ÂŁ10. Prices correct as of 17 September 2013. UK calls to landlines. Terms apply, see o2.co.uk. Open to all O2 mobile customers only. Maximum 1 code per mobile number. UK.16+ only. Offer ends 10 November 2013. Code must be used by 30 November 2013. Terms apply, see o2.co.uk/terms


12

ગુજરાત

26th October 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

LEGAL VOICE

મોદીનો પ્રચાર ૧૦,૦૦૦ NRI કરશે

SOLICITORS

Mitesh Patel

ઈ×ç¹Ьºº ÂЦ°щÂЪ²Ъ Âђ±Ц¶Ц ³ કº¾Ъ §ђઈએ

»╙¾×Â Âђ╙»╙ª› કђÜ¹Ь╙³ªЪ³щ ¸Ц╙ï¢Цº કº¾Ц³Ьє અ╙·¹Ц³ ÃЦ° ²¹Ь↨¦щકы¯щ¸®щ¾½¯º આ´³ЦºЪ ¾Ъ¸Цકі´³Ъઓ ÂЦ°щ Âђ±Ц¶Цs કº¾Ц³Ьє ªЦ½¾Ьє §ђઈએ. અ³Ь·¾ અ³щ Âє¿ђ²³ ±¿Ц↓¾щ ¦щ કы §ђ ¯щઓએ Âђ╙»╙ªº³Ъ Âщ¾Ц »Ъ²Ъ Ãђ¯ ¯ђ ¾½¯º³Ьєઊє¥ЬĬ¸Ц® ¸щ½¾¾Ц³Ъ ¿Ä¹¯Ц ¾²Ъ r¹ ¦щ. Ĭ╙¯╙Η¯ ઈקºЪ »ђ µ¸↓ »щ╙¾× ¡Ц¯щ Âђ╙»╙ªº અ³щ ´Цª↔³º ╙¸¯щ¿ ´ªъ»щ »ђકђ³щ એ ÃકЪક¯³щ Ö¹Ц³¸Цє »щ¾Ц §®Цã¹Ьє ¦щકыઈrĠç¯ »ђકђ ¾Ъ¸Цકі´³Ъઓ ÂЦ°щÂЪ²Ъ § Âђ±Ц¶Цs કºщ ¯щ³Ъ º¡Ц¸®Ъએ Âђ╙»╙ªº³Ъ Âщ¾Ц »щ¾Ц°Ъ ¾½¯º¸Цє¸ÃǼ¸ q╙ˇ ¸щ½¾¾Ц³Ъ ¿Ä¹¯Ц અ³щક¢®Ъ ¾²Ъ r¹ ¦щ. ╙¸¯щ¿ Ö¹Ц³ ±ђºЪ કÃщ ¦щ કы, ‘¾Ъ¸ђ ઉ¯Цº³Цº કі´³Ъ³Ьє કЦ¸ § ¿Ä¹ એª»Ьє ઓ¦Ьє ¾½¯º ઓµº કº¾Ц³Ьє Ãђ¹ ¦щ અ³щ Âђ╙»╙ªº³ЬєકЦ¸ ¯щ¸³Ц ŬЦ¹×ª ¸Цªъ¸ÃǼ¸ ¾½¯º ¸щ½¾¾Ц³Ьє Ãђ¹ ¦щ. Ĭr³Ц ÂÛ¹ ÂЦ°щ¾Ъ¸Цકі´³Ъ ¾ЦªЦ£Цª કº¯Ъ Ãђ¹ Ó¹Цºщ ઓ¦Ъ ºક¸ ¥аક¾Ъ³щ ¾Ъ¸Цકі´³Ъ ¦ªકЪ r¹ ¯щ¾Ьє ´╙º®Ц¸ ºÃщ¾Ц³Ъ ¾²Ь¿Ä¹¯Ц Ãђ¹ ¦щ.│ ╙¸¯щ¿ કÃщ ¦щ કы, ¾Ъ¸Цકі´³Ъઓ ÂЦ°щ ¾ЦªЦ£Цª કº¾Ц³ђ ¯щ¸³ђ અ³Ь·¾ Ãє¸¿ щ Цє ╙³¡Ц»Â ºΝђ ³°Ъ. ‘આ¾Ъ ¾ЦªЦ£Цªђ »Цє¶Ъ અ³щ કіªЦ½Ц§³ક ¶³Ъ ºÃщ ¦щ. ¸ЦºЦ એ¾Ц ŬЦ¹×Π´® ¦щ, §щ¸³щ ¾Ъ¸Цકі´³Ъઓએ ¿λઆ¯¸Цє ઓ¦Ъ ºક¸ ઓµº કºЪ ïЪ. Ë¹Цºщ »╙¾×Âщ ¯щ¸³Ц કыÂ¸Цє ¸±± કºЪ Ó¹Цºщ આ § ŬЦ¹×γщ ¸а½ ઓµº કºЦ¹щ»Ъ ºક¸ કº¯Ц Ãrºђ ´Цઉ׬ ¾²Ь ºક¸ ¸½Ъ ïЪ.│ ╙¸¯щ¿ અ³щ¯щ¸³Ъ કі´³Ъ ¯ºµ°Ъ આє¡ђ ઉ£Ц¬³ЦºЦєઉ±Цú® એક»±ђક» ´╙º®Ц¸ ³°Ъ. ĭЪ¬¸ ઓµ ઈ×µђ¸›¿³ ¥щ»щק³Ц કЦº®щ rÃщº¸Цє ĬЦΆ °ઈ ¿કы»Ц µЦઈ³ЦЩ×¹» Â╙¾↓ÂЪ ઓ°ђ╙ºªЪ³Ц Âє¿ђ²³¸Цє ¶ÃЦº આã¹Ьє ¦щ કы ´Â↓³» ઈקºЪ³Ц ±Ц¾щ±Цºђ ¾Ъ¸Цકі´³Ъએ ઓµº કºщ»Ъ ĬЦºє╙·ક ઓµº ³કЦºЪ કЦઢъ અ³щ Âђ╙»╙ªº ´ЦÂщ°Ъ કЦ³а³Ъ »Цà ¸щ½¾щ ¯ђ ºщºЦ¿ Ħ® ¢®Ь¾½¯º ¸щ½¾щ¦щ. ² »ђ ÂђÂЦ¹ªЪ ´® ¹ђÆ¹ કЦ³а³Ъ »Цà ¸щ½¾¾Ц Âђ╙»╙ªº³Ц ઉ´¹ђ¢³Ц ¸а๳щ ╙¾╙¾² ĬકЦ¿³ђ°Ъ ¸r¾щ ¦щ. આ ĬકЦ¿³ђ¸Цє ¸ÃǼ¸ ´╙º®Ц¸ђ ¸щ½¾¾Ц Âђ╙»╙ªº³Ц ઉ´¹ђ¢³Ьє¸Ãǽ¾ ±¿Ц↓¾Ц¹ ¦щ. »ђ ÂђÂЦ¹ªЪ³Ц ¥Ъµ એĨЪĹЬ╙ª¾ ¬ъ¸׬ ì³ કÃщ ¦щ, ‘Âђ╙»╙ªº ÂЦ°щ ¯¸ЦºЦ Ŭщઈ¸³щ અ³Ьº¾Ц³ђ અ°↓ એ ¦щ કы ¯¸³щÂЦ¥ђ અ╙²કЦº Ãђ¹ ¯щ¸Ь§¶ ¾½¯º ¸½Ъ ¿કы.│ ╙¸¯щ¿ ઉ¸щºщ¦щકыઈrĠç¯ ã¹╙Ū³Ъ Ĭ°¸ ·ЦÁЦ ઈєЩÆ»¿ ³ Ãђ¹ Ó¹Цºщ ¾Ъ¸Цકі´³Ъ ÂЦ°щ ÂЪ²Ъ Âђ±Ц¶Цs કº¾Ц°Ъ »ђકђ³щ ³Ц®Цє³Ъ £®Ъ ઓ¦Ъ ¥аક¾®Ъ °¾Ц³Ъ ¿Ä¹¯Ц ¾²Ъ r¹ ¦щ. ‘¸ђªЦ ·Ц¢щ Ŭщઈ¸ કº³ЦºЦ ´Â↓³» ઈקºЪ Ŭщઈ¸ ÂЦ°щ Âєક½Ц¹щ»Ц કЦ³а³Ъ ·ЦÁЦĬ¹ђ¢ અ°¾Ц ¯¶Ъ¶Ъ ´╙º·ЦÁЦ°Ъ ´╙º╙¥¯ Ãђ¯Цє ³°Ъ. ±щ¡Ъ¯Ъ ºЪ¯щ § આ ¸ђªЪ ¸ç¹Ц ¦щ. §ђકы, ઈrĠç¯ ã¹╙Ū³Ъ Ĭ°¸ ·ЦÁЦ ઈєЩÆ»¿ ³ Ãђ¹ Ó¹Цºщ આ¾Ъ ¸Ьäકы»Ъ અ³щક¢®Ъ °ઈ r¹ ¦щ- આ¾Ц »ђકђ ¸¹ ´Ãщ»Ц § Â¸Ц²Ц³ કº¾Ц ¸r¾Ъ »щ¾Ц¹ ¯щ¾Ъ ´╙ºЩç°╙¯¸ЦєÃђ¹ ¦щ.│ »╙¾× ╙¾╙¾² કђÜ¹Ь╙³ªЪઓ³Ъ §λ╙º¹Ц¯ђ Âє¶є²щ અ╙¾º¯ Âщ¾Ц કºЪ ºÃщ» ¦щ. ¯щ³Ц çªЦµ¸Цє¢Ь§ºЦ¯Ъ, ╙Ã×±Ъ, ઉ±Ь↓, ¸щ׬ъ╙º³, ç´щ³Ъ¿ અ³щ ´ђªЭ↔¢Ъ¨ Â╙ï ∟≈°Ъ ¾²Ь ·ЦÁЦ ¶ђ»Ъ ¿ક¯Ц ક¸↓¥ЦºЪઓ ¦щ. ¯щઓ ¯¸ЦºЪ ·ЦÁЦ¸Цє ¶ђ»Ъ ¿ક¯Ц Âђ╙»╙ªÂ↓ ´® ¦щ. »щ╙¾×Â Âђ╙»╙ªÂ↓ »є¬³ અ³щ ¶╙¸↨¢ÃЦ¸¸Цє ઓЧµÂђ ²ºЦ¾¯Ъ ºЦ∆Ъ¹ કЦ³а³Ъ ´щઢЪ ¦щ. §ђ ¯¸щ ¾Ъ¸Цકі´³Ъ ÂЦ°щ ÂЪ²Ъ Âђ±Ц¶Цs³Ц ¢щº»Ц· ╙¾¿щ ¾²Ь ¸Ц╙Ã¯Ъ ઈɦ¯Ц Ãђ ¯ђ ¸Ãщº¶Ц³Ъ કºЪ ╙¸¯щ¿ ´ªъ»³ђ 0208 881 7777 ³є¶º અ°¾Ц mpatel@levenes.co.uk ´º Âє´ક↕કºЪ ¿કђ ¦ђ.

Have you had an Accident? Has your solicitor visited you? Is your personal injury claim taking too long? I I

We offer you an excellent service. We visit you at home and arrange for treatment. Lawyers who speak your language

0800 118899

I

Email: mpatel@levenes.co.uk Website: www.levenes.co.uk Ashley House, 235-239 High Road, Wood Green, London N22 8HF

સાળગંપુરના સ્મૃરતમંરદરમાંબીએપીએસના વડા પ્રમુખસ્વામી મહારાજ દ્વારા ૧૬ ઓક્ટોબરેગુરુપરંપરાની મૂરતાપ્રરતરિત કરવામાંઆવી હતી. સાથોસાથ બેસુશુરિત નવયુવાનોએ ધમા, સમાજ અનેરાષ્ટ્રની સેવાના રિવેણી સંગમ માટેભાગવતી દીિા પણ લીધી હતી. જેમાંપ્રમુખસ્વામી મહારાજેભાવનગરના ડો. કેતનભાઈનેઅદભુતાનંદદાસ સ્વામી અને અન્ય અમેરરકાના ફ્લોરરડાવાસી અનેમૂળ મહેળાવના જીજ્ઞેશ રાજેશભાઇ પટેલનુંયજ્ઞાનંદદાસ સ્વામી નામારભધાન કયુુંહતું.

સંરિપ્ત સમાચાર

• પોલીસેઆસારામના વધુરરમાન્ડ ન માગ્યાઃ બળાત્કારના આરોપમાં ફસાયેિા આસારામનેમંગળવારેગાંધીનગરની કોટટમાંરજુકરાયા હતા. જ્યાં પોિીસે તેમના વધારે ડરમાઝિ ન માગતા ગાંધીનગર કોટેટ તેમને જ્યુિીશીયિ કથટિીમાં મોકિવા આદેશ કયોિ છે. જોકે, આસારામને અમદાવાદની જેિમાંરાખવાનેબદિેજોધપુર િઇ જવાયા છે. ત્યાંની કોટટમાં ૨૫ ઓક્ટોબરેરજુકરાશે. ઉલ્િેખનીય છેકેઆસારામ સામેજોધપુરની એક સગીરાએ બળાત્કારનો આરોપ મુક્યો હતો. પછી સુરતની બે બહેનોએ આસારામ અને તેમના પુત્ર પર બળાત્કાર અને મારપીટનો આરોપ મુક્યો હતો. આસારામ પર અમદાવાદમાંકેસ નોંધાયો હતો.આિી અમદાવાદ પોિીસ તેમના ટ્રાસ્ઝઝટ ડરમાઝિ મેળવીનેતેમનેગુજરાતમાંિઇ આવી હતી. બીજી તરફ આસારામની મુશ્કેિીઓમાંવધારો િઇ રહ્યો હોય તેમ તેના રસોઇયાએ પણ તેમની ડવરુધ્ધમાંપોિીસનેડનવેદન આપ્યુંહોવાનું કહેવાય છે. બળાત્કાર કેસના સહ આરોપીમાંઆસારામની પત્ની લક્ષ્મી, પુત્રી ભારતી અનેમડહિા આશ્રમની સંચાડિકા ધ્રૂવીનુંનામ બહાર આવતાં પોિીસેતેમની પૂછપરછ કરી હતી. જેમાંપત્ની િક્ષ્મીએ એવુંકહ્યુંહતુંકેહું પડત આસારામના કરતૂતોિી તંગ આવી ગઇ છુ.ં

Vacancy for office clerk

We require office clerks to work in our legal / debt recovery department in Croydon, Surrey. Basic computer skill necessary MS Word & Excel To apply please send CV to mail@remys.co.uk for further information www.sllcapital.com Part of Safeloans Group

Tel: 020 8688 4231

Are you looking for a college transfer? Have you passed your English Test (B2)?

! "$

* ,! +-(($" * & "&+, $$ * ' )- $",1 $-%"&"-% /"& '/+ ''*+ ,"'+ 0, &,"'&+ '&+ *. ,'*" +

'* ! + *'% '&$1 2 *'&, # ''* -$$1 ",, *'% '&$1 2 * & ! ''* ,"' ''* -$$1 ",, *'% '&$1 2

$

'

¾╙¬»ђ ¸Цªъકыº ¾ક↕º §ђઇએ ¦щ

3 Years Visa rk Rights 20 Hours Wo e work full tim to ts n e d n e Dep as £1875 Fees as little # %

રતવારીએ કહ્યું હતું કે, અમારામાંિી ઘણાએ મોદી માટે પ્રચાર વખતે ઉપિબ્ધ રહી શકાય તે માટે ડિસેમ્બરની વાડષિક મુિાકાત રદ કરી છે. અમેડરકામાં ઉદ્યોગપડત ચંદ્રકાંત પટેલ ઓવરસીઝ િેઝડ્સ ઓફ બીજેપી સંગઠનના અગ્રણી છે. તેઓ નવેમ્બરિીિી શરૂ િતી છત્તીસગઢ, મધ્યપ્રદેશ અને ડદલ્હીની ડવધાનસભા ચૂંટણીમાં કામ કરશે. તેઓ કહે છે કે િગભગ પાંચ હજાર ભારતીય અમેડરકન આવતા વષવે ચૂંટણી પૂવવેભારત આવશે. તેઓ કહેછે કે, અમારી ટીમ અમેડરકામાં ભારતીયોને મતદાતા તરીકે નોંધણી કરાવવા કહે છે, જેિી તેઓ ચૂંટણી સમયે ભારતમાં હોય તો મતદાન કરી શકે. મોદીના પ્રચાર અડભયાનમાં NRIની સીધી ભાગીદારી અંગે લોડડ મેઘનાદ દેસાઇ કહે છે કે આ ચેતન ભગતની પેઢી છે, જે પડરવતિન ઇચ્છેછે. તેમનેમોદીની જીત દેખાય છે અને તેઓ તેમાં ભાગીદાર િવા ઇચ્છેછે.

• મુકશ ે અંબાણીએ નરેન્દ્ર મોદીની પ્રશંસા કરીઃ ગાંધીનગરસ્થિત પંડિત દીનદયાળ પેટ્રોડિયમ યુડનવડસિટી (પીિીપીયુ)નો પદવીદાન સમારંભ યોજાયો હતો. આ પ્રસંગેપીિીપીયુના ચેરમેન અનેડરિાયઝસ ઇઝિથટ્રીઝના અધ્યિ મુકશ ે અંબાણીએ મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનાંવખાણ કરતા કહ્યું હતું કે, તમે ૬૪૦ ડવદ્યાિથી સાિે હથતધૂનન કયુ,ું જે આ ડવદ્યાિથીઓની ડજંદગી બદિી નાખશે. તેમણેમોદીનેપીિીપીયુના આધારથતંભ ગણાવી યુડન.ના ડવકાસમાંતેમનો અભૂતપૂવિફાળો હોવાનો એકરાર કયોિહતો. • ડ્રગ્ઝ સાથેઆરિકન દંપતી પકડાયુંઃ અમદાવાદ એરપોટટિી ૩૧ કકિો પ્રડતબંડધત એપેડ્રાઇન હાઈડ્રોક્લોરાઈિ નામના ડ્રગ્ઝના ૧૦૪ પેકટે સાિે આડિકાના મિાવીમાંજતાંએક આડિકન દંપતીનેકથટમ ડવભાગેગત સપ્તાહેપકડ્યુંછે. પકિાયેિા ડ્રગ્ઝની કકંમત આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાંત્રણ કરોિ રૂડપયા અનેથિાડનક બજારમાં૩૧ િાખ જેટિી હોવાનુંમનાય છે. આશ્ચયિની બાબત એ છે કે, આ દંપતી ડદલ્હીિી અમદાવાદ િોમેસ્થટક એરિાઇઝસમાંડ્રગ્ઝનો જથ્િો િઈનેઆવ્યુંહતુ.ં • સતીષ વમાાનાં પોરબંદરના બંને એન્કાઉન્ટર બોગસ? ગુજરાત સરકાર સામે બાિ ભીિનારા આઇપીએસ અડધકારી સતીષ વમાાએ આજિી અઢી દાયકા પૂવવેપોરબંદરમાંકરેિા બેકડિત એઝકાઉઝટર તિા એક કથટોડિયિ િેિ અંગેનો અહેવાિ ગત સપ્તાહેગુજરાત હાઇકોટટસમિ રજૂ િયો હતો. અહેવાિમાં સતીષ વમાિએ કરેિા એઝકાઉઝટરો બોગસ હોવાનો ડવગત ચચાિપોિીસમાંિઇ રહી છે. હાઇકોટટના આદેશિી રચાયેિી ડવશેષ ટીમેતેમનો અહેવાિ સીિબંધ કવરમાંહાઇકોટટનેસુપ્રત કયોિહતો.

G FOR IF YOU ARE LOOKIN

Has your college been REVOKED?

!

ગાંધીનગરઃ ડવદેશવાસી ભારતીયો (NRI) સામાઝય રીતે ડશયાળામાં વતનમાં આવે છે. પણ આ વખતે તેઓ ડશયાળા પછી આવવાનું આયોજન કરી રહ્યા છે. આ ડસઝનમાં ભારત આવનારા ઘણા NRI ભાજપના વિા પ્રધાનપદના ઉમેદવાર નરેન્દ્ર મોદીના ચૂંટણીપ્રચારમાં વ્યથત રહેશે. સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ યુકે, યુરોપ, અમેડરકા અને દડિણ-પૂવિ એડશયાઈ દેશોના િગભગ દસેક હજાર NRI મોદીના પ્રચાર માટેઆવશે. આ માટેતેઓ તેમની ડદવાળીની મુિાકાત કે ડશયાળાની રજાઓ રદ કરી રહ્યા છે. કેટિાક NRI પોતાના વતનનાં શહેરો અને ગામિાંમાં પ્રચાર કરશેતો કેટિાક મોદીની ટીમમાં કામ કરશે. યુકેમાં િગભગ સાિા ત્રણ હજાર જેટિા NRI ભારતમાં ૨૦૧૪ની ચૂંટણી વખતે આવવાનું આયોજન કરી રહ્યા છે. યુકે અને યુરોપમાં ઓવરસીઝ િેઝડ્સ ઓફ બીજેપીના મહામંત્રી અરમત

!# ! $

"

T: 0203 617 1372 / 075 51 51 51 67

ÂЦ°щºÃЪ³щકы´¦Ъ અ¸Ьક ક»Цકђ ¸Цªъ ´¢Цº Ĭ╙¯ ક»Цક £≡-≈√ Âє´ક↕: ´Ъ´» કыº ¾щܶ»Ъ Peepal Care Wembley 07578 424 631 "

! "

!

!

# # # # #


26th October 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

13


14

જીવંત પંથ

26th October 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

Dharmasya Moolah Arthah - સી. બી. પટેલ

ક્રમાંક - ૩૩૦

“Economic prosperity is the basis of sustaining civilisation”

વડિલો સડિત સહુ વાચક ડિિો, જોતજોતામાં આપણે સહુ દિપોત્સવી પવવ ઉજવશું. ધનતેરસે લક્ષ્મી આરાધના અને ત્યારબાિ ચોપડા પૂજન થશે. આ બધી આપણી પરંપરા છે. કેટલાક ધનતેરસના દિવસે ધન ધોવે છે. કેટલાક આ શીખને માથે ચઢાવીને પોતીકું ધન શુિ, સિઉપયોગી અને વંશપરંપરાગત શાશ્વત રહે તે માટે જાગ્રત હોય છે. ચાણક્ય ઋડિએ સંતકૃતિાં ધિમતય િૂલમ્ અથમઃ શ્લોક લખ્યો છે. શ્લોકનો અથવ કંઇક આવો છેઃ િાનવ સંતકૃડતનું અસ્તતત્વ ટકાવવા િાટે આડથમક સમૃડિ આવશ્યક છે. પરંતુ આ શ્લોકનો ક્યાંક અને ક્યારેક કંઇક અઘદટત અથવ થતો જોવામાં આવે છે. ચીલાચાલુ ‘ધરમ’ માટે જ નાણાં ફાળવવા તે આવશ્યક પણ નથી કે ડહાપણભયુું પણ નથી. સૌએ પોતપોતાની રીતે પોતાના તન-િન િાટે, પડરવારજનોની સુખાકારી અને નજીકના સગાં-તવજનોનાં ડિતને સાચવી લઇને પોતાના ધિમ કે સંપ્રદાય િાટે યથાિડત અને યથાશડિ દાન કરવું જ જોઇએ તેિાં બેિત નથી. પરંતુ તમારી કમાણીમાંથી ‘૧૦ ટકા’ કે ‘૧૫ ટકા’ કે ’૨૦ ટકા’ નાણાં ફાળવવા જ જોઇએ તેવો આપણા કોઇ ધમવના શાથત્રમાં આિેશ આપવામાં આવ્યો નથી. અને જો આવો કોઇ આિેશ અપાયો હોય તો પણ તે ધમવ કે દવચારધારા, માનવીય, સામાદજક કે રાષ્ટ્રીય પ્રશ્નો ન ઉકેલી શકે કે કલ્યાણકારી ન થઇ શકે તેમ મારું નમ્રપણે માનવું છે. ‘એદશયન વોઇસ’ના ૧૯ ઓક્ટોબરના અંકમાં દિટન સ્થથત આપણા સાહદસકો શદિસભર રીતે વેપાર-ઉદ્યોગ િેત્રે જે નક્કર કિમ ઉઠાવી રહ્યા છે તે દવશેનો લેખ કિાચ આપ સહુએ વાંચ્યો જ હશે. આ લેખની કેટલીક બાબતોનો ઉલ્લેખ કરવો આવશ્યક માનું છું. પૂરઝિપે ડવકસી રિેલી ૨૫૦ કંપનીઓિાંથી ૧૪ કંપનીઓ એડશયનોની િાડલકીની છે. માથાિીઠ વથતીના પ્રમાણમાં આપણું અનુિાન વધુ છે તેમ કહી શકાય. આ ૧૪ ધૂરંધરો ક્યા છે? જરા યાિી પર નજર ફેરવો... • સુભાષકરન્ અલ્લીરાજાહ (લાયકામોબાઇલ) • કુલદજંિર બદહયા (સાઉથોલ ટ્રાવેલ) • નાદિર લાલાણી (99P થટોસવ) • મોહમ્મિ સરવર (યુનાઇટેડ હોલસેલ) • કકરીટ પટેલ (ડે લૂઇ) • મુથતફા કકયામીલ (જેજે ફૂડ સવવીસ) • જિી સહાની (વીઆઇપી કમ્પ્યુટર સેન્ટર) • જસમીન્િર દસંહ (રેદડસન બ્લૂ એડવદડિયન) • કકંગ્સલેન્ડ વાઇન્સ એન્ડ સ્થપદરટ્સ • સુરીન્િર અરોરા (અરોરા હોલ્ડીંગ્સ) • ટોની િીપ વહોરા (ઇથટ એન્ડ ફૂડ્સ) • આઇડીઆઇએસ • રેમી રેન્જર (સન માકક) • ફુખેરા ખાદલિ (અલિૂક કેશ એન્ડ કેરી) સુજ્ઞ વાચકો, આપને જાણ તો હશે જ, પણ ફરી યાિ કરાવું કે સફળતાને વરેલા આપણા આ સાહદસકોમાંથી લગભગ બધા જ દિટનમાં જ ઉછરેલા છે. બીજું એ પણ જણાવું કે કેટલાક સુદશદિત છે, કેટલાક વધારે સુદશદિત છે તો આ બધા જ ભણતર કરતાં ઘડતરથી વધુ ઘડાયેલા છે. તેમના માતા-દપતાએ તેમજ પદરવારે આપણા સમાજને આપેલું આ નજરાણું જ ગણી શકાય. સિભાગ્યે આપણા સમાજમાં એક યા બીજી રીતે વેપાર-ઉદ્યોગ, વ્યવસાય, દશિણ, કળા અને સમાજસેવામાં ઉચ્ચ દસદિ મેળવનારાઓની સંખ્યા સારી એવી છે અને તે ઝડપથી વધી પણ રહી છે. આ વાત આપણને ઉજળા ભદવષ્યનો આશાથપિ સંકેત આપે છે. કિાવા કરતાંબચત કરવી, સંગ્રિ કરવો અને સડવશેિ તેનો સદુપયોગ કરવો તે વધુ કપરું છે. પાળેલા પશુની લાિનો આડેધડ ઢગલો કરી

નાખવાથી તે થોડાક સમયમાં જ ગંધાય જાય છે, તેમાં જીવાત પડી જાય છે. પરંતુ આ જ લાિને જો સુદનયોદજત રીતે ખેતરમાં પાથરી િેવામાં આવે તો મબલખ પાક મેળવી શકાય છે. આપણે ધમવથય મૂલમ્ અથવની જે વાત કરી તે અનુસાર, વ્યદિ પોતાના સંપ્રિાયને કે માનવસેવાને ઉિાર હાથે ફાળો આપે તો તે બહુ સારુ, પણ તેના પદરણામે થોિાઘણા સંતો, ગુરુઓ કે કિેવાતા સાધુઓ રાજાશાિી ઠાઠિાઠિાંિિાલવા લાગેછે ત્યારે આ બાબત જે તે ધિમના અનુયાયીઓને આંખિાં કણાની જેિ ખટકવા લાગે છે. જો કોઇ વ્યદિ આવા ગુરુ કે સંત સામે અવાજ ઉઠાવે તો તેણે ‘શ્રાપ’નો સામનો કરવા તૈયાર રહેવું પડે છે. આવી વ્યદિએ સામાદજક બદહષ્કારનો સામનો કરવા પણ તૈયાર રહેવું પડે છે. દાનધિમની પરંપરાથી િાંિીને સાિાડજક સુધારા િાટે અવાજ ઉઠાવનાર વ્િોરા કોિના િો. અસગર અલી એસ્જજડનયરનેજીવનના અંડતિ શ્વાસ સુધી સિાજ બિાર રિેવુંપડ્યુંિતુ.ં આ તબક્કે એક બીજી પણ એક આડ વાતનો ઉલ્લેખ કરી જ લઉં. આપણામાંથી મોટા ભાગના લોકોએ કોઇને કોઇ સમયે જાણ્યું હશે કે ડિજદુ, જૈન, શીખ ધિમના અનુયાયીઓનેઆકિમવા િાટેઅજય ધિમીઓ નીતનવા આયોજન કરતા રિે છે. લગભગ ૩૫ વષવ પૂવવે લંડનમાં એક ગુજરાતી ભાઇ કે જેઓ જન્મે દહન્િુ હતા તેમણે એક યા બીજા કારણસર દિથતી ધમવ અપનાવી લીધો હતો. તેમણે જીહોવાઝ દવટનેશીશ સંપ્રિાયની કંઠી પહેરી લીધી. બાિમાં તે ભાઇ દ્વારા સેંકડો ભણેલાગણેલા આ સંપ્રિાયમાં જોડાયા. હું કોઇ ધમવની સારાસારતાની વાત કરવા માગતો નથી, પરંતુ આ જ સંપ્રિાય સાથે સંકળાયેલો એક બીજો પ્રસંગ ટાંકુ. આજથી પંિરેક વષવ પૂવવે ન્યૂ યોકકની ઇંદડયા ડે પરેડમાં ચીફ ગેથટ તરીકે હાજરી આપવાનો અવસર મને સાંપડ્યો હતો. તે સિયે િારી સાથે બોડલવૂિના ટોચના કલાકાર ગોડવંદા પણ િાજર િતા. ઇંદડયા ડે પરેડમાં િર વષવે બોદલવૂડની એક હથતી અવશ્ય હાજર રહે છે. અમે બન્નેએ ભારતીય દતરંગો ફરકાવ્યો તે સાથે પરેડનો પ્રારંભ થયો. આ સમયે મેં જોયું કે જીહોવાઝના ધમવના કેટલાક અનુયાયીઓ એક પ્રેસ દરલીઝ વહેંચી રહ્યા હતા. જેમાં દહન્િુ કે જૈન ધમવના ક્યા ગુરુ કે થવામીએ કેટલો દવિેશ પ્રવાસ કયોવ તેના આંકડા રજૂ થયા હતા. આ આંકડા આંચકાજનક હતા. આજે પણ તમને કોઇ પણ એરલાઇનમાં પ્રવાસ કરતાં બે-ચાર સાધુ-સંતો તો નજરે પડી જ જાય છે ને? આ જ સમયગાળામાં યોજાયેલી એક ચચાવસભામાં પણ આ મુદ્દો ઉઠ્યો હતો. ‘પૈસો તો હાથનો મેલ છે...’, ‘(મરતી વખતે) સાથે કશું લઇ જવાનું નથી તો બધું ભેગું કરવાનો મતલબ શું છે..?’ ‘તમે કમાવ અને અમને આપો...’ કેટલાક ધમવગરુુ ઓ આવો બોધપાઠ આપણને આપતા રહે છે, અને આપણે બધું સાંભળતા રહીએ છીએ. બેઠકમાં ઉપસ્થથત બધાએ લગભગ એવો સૂર વ્યિ કયોવ હતો કે યથાયોગ્ય પ્રવૃડિિાંયથાશડિ ધન અવશ્ય આપવું જોઇએ, પણ આવો ડનણમય લેવાિાં ડવવેકબુડિ પણ વાપરવા જોઇએ. દાન સુપાિને િોય, કુપાિને નિીં. ધમવના ઓઠા તળે કોઇ તમને બેવકૂફ બનાવી રહ્યું નથી એ વાતનું તમને ભાન હોવું જોઇએ. દેવું કરીનેદાન ન કરાય. તેમાં ડહાપણ નથી. દખથસા ખાલી હોય, િંફાસ િારવી અને તાળીઓ િેળવવી તેતો ઘોર પાપ છે. પોતાની જીવનશૈલી, પોતાની દનવૃદિ, પોતાની પદરવારની સામાદજક જરૂદરયાતના ઉપલક્ષ્યમાં યથાયોગ્ય રકમ ફાળવ્યા બાિ જે ફાજલ રહે તેમાંથી કંઇક સત્કાયવમાં વપરાય તે સખાવત એમ ચાણક્ય ઋદષ કહે છે.

સાધન સંપન્ન પરિવાિની પીડા

ખૂબ પદરશ્રમ અને ત્યાગ દ્વારા સાધનસંપન્ન થયા બાિ શું? મોટા ભાગના તવંગરોને તેમના સંતાનો

- Chanakya (Kautilya's Arthashastra)

આયોજન એક કલાકારે કયુું િતું. એ કલાકારે જ િને ડનિંિણ ભારપૂવમક આપ્યું િતું. સંકુલમાં જ આવેલા હોલમાં આ કાયવક્રમ યોજાયો હતો. આ ધાદમવક સંથથાને લગભગ ત્રીસેક વષવથી ગુજરાત સમાચાર તેમજ અમારા વાંચકો શક્ય તેટલો સહયોગ આપતા રહ્યા છે. બે િસકા પૂવવે સંથથામાં મોટા પાયે રામકથાનું આયોજન થયું હતું. સંથથાનો ઉદ્દેશ સંકુલની જગ્યામાં મંદિર અને સમાજકલ્યાણ કેન્દ્રની થથાપના માટે જરૂરી ભંડોળ એકત્ર કરવાનો હતો. ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય, તેમ નાના-મોટા સહુ િાતાઓએ અઢળક સહાય કરી અને આશરે બેથી અઢી લાખ પાઉન્ડનું ભંડોળ એકત્ર થયું. જનતા જનાિવને ઉિાર હાથે સહકાર આપ્યો તો ‘ગુજરાત સમાચાર’ અને ‘ન્યૂ લાઇફ’એ પણ એક પેની ચાજવ કયાવ વગર મબલખ પ્રદસદિ આપી. તે વેળા કથા આયોજકને આવું આયોજન પાર પાડવા સામાન્ય રીતે ૧૫ હજાર પાઉન્ડનું બજેટ ફાળવવું પડતું હતું. જરૂરી ભંિોળ એકિ કરવા આઇ. કે. પટેલ તેિ જ કેટલાક િોટા ગજાના શ્રેષ્ઠીઓને િારી ગાિીિાંલઇનેહુંવારંવાર આ કથાિાંિાજર થયો િતો. મારી રીતે ફંડફાળો એકત્ર કરવામાં કંઇક નક્કર અનુિાન આપ્યું હતું. આ પછી િસ-બાર વષવ પૂવવે આ જ થથળે મંદિરનો દશલાન્યાસ દવદધ થયો ત્યારે પણ હું ખડે પગે સેવામાં હાજર હતો. ફૂલ નહીં. પણ ફૂલની પાંખડી રૂપે ૧૦૦૦ પાઉન્ડની નાની સેવા પણ ધરી હતી. જોકે િંડદર સંકુલનું ડનિામણ કાયમ પૂરું થયું ચોથી સત્તાની જવાબદાિી અખબારી આલિનેચોથી જાગીર કિેવાય છે. અને પ્રાણપ્રડતષ્ઠા સિારોિ યોજાયો ત્યારે બાજી સિાજસેવા કરવી, સાંપ્રત જીવનની આરસી બનવું પલટાઇ ગઇ. અને આપણા જનજીવનને િાસદાયક પડરબળો અજય કોઇ પ્રકાશનના તંિી, મંદિરના ટ્રથટ સાિેઅવાજ ઉઠાવીનેસિાજની ચોકીદારી તેઆ સંચાલકોને પોતેઅઢીથી િણ લાખ પાઉજિનુંદાન ચોથી સિાની જવાબદારી અને ફરજ ગણાય છે. આપશેતેવી જાિેરાત થઈ િતી. ટ્રથટીઓ સદહતના તે અથવમાં આપના બન્ને સાપ્તાદહકો ગુજરાત સમાચાર અગ્રણીઓ ખુશ ખુશ હતા. િાતા ‘મોટા’ હતા એટલે અને એદશયન વોઇસ તટથથ અને દનડર રહ્યા છે તે તેમની પસંિ-નાપસંિને દવશેષ મહત્ત્વ અપાઇ રહ્યું વાતનો અમને આનંિ છે. ભલભલા ચમરબંધી હોય હતું. મંદિરના પ્રાણપ્રદતષ્ઠા વેળાએ કથાનું આયોજન કે માલેતુજાર હોય કે બની બેઠેલા ગુરુઓ હોય થયું હતું, મોટો શદમયાણો બાંધવામાં આવ્યો હતો તેમની થહેજ પણ શેહશરમ રાખ્યા વગર સત્ય જેમાં એક થટોલ િાતાની પ્રકાશન કંપનીને ફાળવાયો હકીકત આધાદરત ઘટથફોટ કરવાની ફરજ આ બન્ને હતો. એક થટોલ ફાળવવાની મૌદખક ખાતરી અમને પણ અપાઇ હતી. અમે તો ગાડીમાં બધું પ્રકાશન સાપ્તાદહકો નભાવવા દ્રઢદનશ્ચયી છે. હું એમ પણ દવશ્વાસપૂવવક કહી શકું કે આ બન્ને સામગ્રી, પ્રચાર સાદહત્ય ભરીને જઈ પહોંચ્યા. સાપ્તાદહકો ૨૫,૦૦૦ લવાજમી ગ્રાહકો અને લાખો અમારા આગમનની જાણ થતાં જ સંથથાના એક વાચકો ધરાવે છે. અમે અમારી ફરજ દનષ્ઠાપૂવવક અગ્રણી િોડી આવ્યા. આખી વાત માંડી ને પછી બજાવીએ છીએ તેવું સહુ આપ માનો છો તે િશાવવે ધીમેથી કહ્યું કે દાતા તંિીએ એવી શરત િૂકી છેકે છે કે આપ અમારા વલણને સમજી શક્યા છો. કોઇ આ તથળે અજય કોઇ પ્રકાશન કંપનીનો તટોલ પણ અખબાર ત્યારે જ સમાજની બિી સામે અવાજ રાખી શકાશે નિીં તેથી તમે અહીં થટોલમાં તમારું ઉઠાવવા સિમ બને છે જ્યારે તેને વાચકોનું પીઠબળ પ્રકાશન સાદહત્ય પ્રિદશવત કરી શકશો નહીં. િાતાએ હોય છે, અને આ બાબતમાં અમે ખરેખર બહુ જ એટલું મોટું િાન જાહેર કયુું હોવાથી ટ્રથટીઓ માટે સિભાગી છીએ. તાજેતરમાં આપના તરફથી કેટલાક તેમને નારાજ કરવા પોષાય તેમ હતું નહીં. પણ સલાહસૂચનો પણ મળ્યા છે, જે િશાવવે છે કે આપને આપણે તો સંથકાર-શરમ ન છોડી શકીએને? અમે અમારી કામગીરીથી સંતોષ છે. કચરો વાળીચોળીને સહુએ મન મનાવ્યું કે ચાલો, કંઇ વાંધો નહીં. અન્ય ડથટબીનમાં જ પધરાવવો પડે, તેને કાપવેટ નીચે પ્રકારે સંથથાની સેવા કરીશું. અમે ટીકાનો એક શબ્િ િબાવી િેવાથી તો તે વધારે કોહવાય, અને વધારે પણ લખ્યો નહીં. અમે દવિાય લીધી. ગંધાય, એમપણ કેટલાક વાંચકોએ જણાવ્યું છે. આ પ્રાણ પ્રડતષ્ઠા ડવડધના અિેવાલ-ફોટોગ્રાફ િાટે જ વાત સમાજને નુકસાનકારક દવચારને પણ લાગુ સંતથાનો સંપકક સાધ્યો. અહીં પણ ‘મોટા’ િાતા પડે છે, અને ખોટી પરંપરાને પણ લાગુ પડે છે. આપ નડ્યા. સંથથાના હોદ્દેિારોએ કહ્યું કે તમને આ સહુના સતત સમથવનને હું આશીવાવિ ગણું છું. માદહતી કે ફોટોગ્રાફ આપવાનું શક્ય નથી, કેમ કે અમારા તંત્રીમંડળના સાથીિારો પણ જાગ્રત છે. આ માદહતી એક્સક્લુદઝવલી પ્રકાશક િાતા જ તેઓ પણ માને છે કે આપની સેવા કરવી એ જ પ્રદસિ કરશે. અને એક અિર પણ ન છાપ્યો. તે ‘મોટા’ િાતા પાસે અમારું તે શું ગજુ?ં ! અમે મંદિરના અમારી સહુ કોઇની ફરજ છે. ધિમતય િૂલમ્ અથમનો િતલબ િાિ આડથમક કતાવહતાવઓને મૂંઝવણમાં મૂકવા માગતા નહોતા. બાબતો પૂરતો સીડિત નથી. તે સૂત્ર આપણા વાત પડતી મૂકી. એક ભવ્ય દનમાવણની વાત વાચકો માનવધમવ સાથે પણ સંકળાયેલું છે, અને એક સુધી પહોંચાડી ન શક્યાનો અફસોસ જરૂર હતો, અખબાર તરીકે અમે માનવધમવ દનભાવવાનું ક્યારેય પણ સંચાલકો સામે મનમાં કોઇ દ્વેષ નહોતો. જે ચૂકતા નથી. ધમવ એટલે ટીલાં ટપકાં તેવો સીદમત વાચકોએ વ્યદિગત પૂછ્યું તેમને વાથતદવિા અથવ કરતાં નહીં હોં, બાપલા... જણાવી. ટૂકં માં, જલકમલવત્ રહીને બધું સહજતાથી લોકસારિત્યના ડાયિામાંરદલની િજૂઆત થવીકારી લીધું. આ જ સંકુલમાં મારા મુખ્ય મહેમાન પિે તાજેતરમાં મારે એક ધાદમવક સંકુલમાં યોજાયેલા લોકસાદહત્ય અને ડાયરાના કાયવક્રમમાં મુખ્ય લોકસાદહત્યનો કાયવક્રમ યોજાયો હતો. મહેમાન પિે હાજરી આપવાની હતી. કાયમક્રિનું આ પ્રગદતની રફતાર આગળ વધારશે કે કેમ તેવા પ્રશ્ન સતાવતા હોય છે. થોડાક મદહના પૂવવે આ લેખમાળામાં મેં િીજી પેઢીએ ડિકિ પાવિો અને પછી ફક્કંફક્કા ડવશે લખ્યું િતું. જો સંતાનોને પદરવારના ધંધા-વ્યવસાયમાં પ્રવૃિ કયાવ હોય, સારી કેળવણી આપી હોય, અને સાથે જ સખાવતમાં યથાયોગ્ય અનુિાન આપ્યું હોય તો - િાવમિડ યુડનવડસમટીના એક સવવેના તારણ પ્રિાણે પદરવારમાં લક્ષ્મીજીની થથાપના િીઘવકાલીન બની શકે છે. અહીં જેમનો ઉલ્લેખ કયોવ છે તે પ્રમાણમાં યુવા ધનાઢયોમાંથી લગભગ બધાને વ્યદિગત જાણું છું. તેમની જીવનગાથા દવશે જાણશો તો તમને સમજાશે કે તમામે મન હોય તો માળવે જવાય તે ઉદિને અિરસઃ જીવનમાં અપનાવી છે. જોકે િાિ ધનસંચય જ થયો િોય અને લખલૂટ નાણાંનો ઢગલો િોય તો િોટા િાથા ડસક્યુડરટી ગાિડના પિેરા વગર િરીફરી શકતા નથી. સામાન્ય માણસ જે પ્રકારે હરીફરી શકે તેવું સૌભાગ્ય તેમને સાંપડતું નથી. થોિી ઉદારતા િોય, નમ્રતા િોય, સિજદારી િોય અને પરસેવો પાડ્યા પછી પર સેવાની ભાવના િોય તો આ ધનપ્રાડિ અવશ્ય પચેછે. આવા અદતશય ધનાઢયો માટે ચાણક્ય ઋદષ એમ પણ કહે છે કે તેઓએ તેમની દસદિ અને સામર્યવનો હંમશ ે ા દનયંત્રણપૂવકવ અને યથાયોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરવો જોઇએ.

અનુસંધાન પાન-૨૭


26th October 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

15


કચ્છ-દશિણ-મધ્ય ગુજરાત

16

26th October 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

આ§щ§ ¸є¢Ц¾ђ....

એક ¾Á↓³Ьє»¾Ц§¸....

¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº £∟≡.≈√ + એ╙¿¹³ ¾ђઇ £∟≡.≈√ = ¶4щÂЦΆЦ╙Ãકђ £≈≈.√√ એક ÂЦ°щ¸ЦĦ £∩∩.√√ ¶¥¯ £∟∟.√√ એª»щકы∫√%³Ъ ¶¥¯...

'¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº' ╙¾´Ь», ╙¾ΐÂ³Ъ¹ અ³щ ╙¾ç9¯ Â¸Ц¥Цºђ... અ¾³¾Ц »щ¡ђ, કђ»¸ђ અ³щ ╙¾·Ц¢ђ³ђ ¸׾¹... ╙¾╙¾² ╙¾¿щÁЦєકђ, ╙±¾Ц½Ъ ઔєєક અ³щ કы»×щ ¬º £щº ¶щ«Ц ¸µ¯ ¸щ½¾ђ...

સુરતમાંપાટીદાર ટ્રપટની મલ્ટી પપેશિયાશિપટ હોસ્પપટિનુંખાતમૂહુતત

¸ЦĦ £≈-≈√ ¾²Цºщ·ºЪ³щઆ´³Ц Âє¯Ц³ђ ¸Цªъ'એ╙¿¹³ ¾ђઇÂ' ¸є¢Ц¾ђ..

»¾Ц§¸ ¸Цªъ¹ђÆ¹ ¶ђÄÂ¸Цє  કºђ ¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº અ³щએ╙¿¹³ ¾ђઇ ¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº એ╙¿¹³ ¾ђઇÂ

'¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº' અ³щ'એ╙¿¹³ ¾ђઇÂ'³Ьє¾Á↓³Ьє»¾Ц§¸ ¸ЦĦ £∩∩ એª»щºђ§³Ц ¸ЦĦ ≥ ´щ×Â

µыº ╙¾¥Цº®Ц ´¦Ъ ¹Ьºђ´ અ³щ ╙¾ΐ³Ц »¾Ц§¸³Ц ±ºђ¸Цє ¡ЦçÂђ £ªЦ¬ђ કº¾Ц¸Цє આã¹ђ ¦щ §щ³Ъ ³℮² »щ¾Ц ³İ ╙¾³є¯Ъ ¦щ. Please note the substantial reduction in subscription rates for Europe and world after reconsideration.

¯Ц. ∞-∞√-∞∩°Ъ »¾Ц§¸³Ц ³¾Ц ±º આ ¸Ь§¶ ºÃщ¿щ

G.S.

UK A.V. Both

1 Year £27.50 £27.50 2 Years £50 £50

£33 £60

EUROPE G.S. A.V. Both

WORLD G.S. A.V. Both

£75 £75 £125 £140 £140 £240

£85 £160

£85 £150 £160 £280

¡Ц ³℮²њ ·ºЦ¹щ» »¾Ц§¸³Ьє╙ºµі¬ ¸½¿щ³ÃỲ

¸Ãщº¶Ц³Ъ કºЪ³щઆ µђ¸↓³щકЦ´Ъ³щ¥щક કыĝы╙¬ª/¬ъ╙¶ª કЦ¬↔³Ъ ¸Ц╙Ã¯Ъ ÂЦ°щ³Ъ¥щ³Ц º³Ц¸щ¸ђક»Ъ આ´ђ

GUJARAT SAMACHAR & ASIAN VOICE

ઇ-એ╙¬¿³ ¸Цªъ ╙Ŭક કºђ Tel: 020 7749 4080 / 020 7749 4000 Fax: 020 7749 4081 www.abplgroup.com 12 Hoxton Market, (Off Coronet Street) London N1 6HW

E-mail: support@abplgroup.com NAME

www.abplgroup.com

ADDRESS POST CODE £

Card No:

TEL:

Please charge my VISA / ACCESS / MASTERCARD for

Card Expiry date

Signature

Date

Â╙¾¿щÁ ³℮²: ‘¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº│ અ³щ‘અщ╙¿¹³ ¾ђઇÂ│³Ц Âѓ ĠЦÃકђ³щ§®Ц¾¾Ц³Ьєકы§щઅђ ĝы¬Ъª કЦ¬↔°Ъ ¯°Ц ç¾Ъ¥ કЦ¬↔°Ъ ¯щ¸³Ьє»¾Ц§¸ ·º¿щ, ·ºщ¦щ¯щઅђ³Ц ¶′ક çªъª¸щת¸Цє‘Asian Business Publications Ltd’ »¡Цઇ³щઅЦ¾¿щ. અЦ ¶Ц¶¯ ¡Ц ³℮² »щ¾Ъ. Cheque payable to Gujarat Samachar / Asian Voice »¾Ц§¸Ъ ĠЦÃકђ ¸Цªъઅ¢Ó¹³Ъ Âа¥³Ц: અЦ´ Ãђ»Ъ¬ъ¸Цє §¾Ц³Ц Ãђ અ³щ ¯щ ¸¹ ±º╙¸¹Ц³ ─¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº અ³щ અщ╙¿¹³ ¾ђઇÂ┌ ¶є² કºЦ¾¾Ц Ãђ¹ કы આ´³Ь º³Ц¸Ь ¶±»Ц¹Ьє Ãђ¹ ¯ђ અ¢Цઉ°Ъ ¯щ³Ъ :® »щ╙¡¯¸Цє ª´Ц», µыÄ કы ઇ¸щ» ˛ЦºЦ ¸ђક»¾Ц ╙¾³є¯Ъ. µђ³ ´º અщ ઔєє¢щ ¾Ц¯¥Ъ¯ ³ કº¾Ц ╙¾³є¯Ъ ¦щ. અђЧµÂ ¿╙³¾Цºщ અ³щ º╙¾¾Цºщ ¶є² ºÃщ ¦щ.

• સુરતના અઠવાલાઈન્સ જૈન સંઘમાં ૨૦ ઓક્ટોબરે સુરતના જ ૧૯ વષષીય મુનિ અનિિંદિચંદ્રસાગરજીનો શતાવધાનનો કાયવક્રમ યોજાયો હતો. જેમાં તેમણે અનેક લોકોએ પૂછલ ે ા ૧૦૦ જેટલા પ્રશ્નોના સફળ રીતે ક્રમસર સાચા જવાબ આપી સૌને ચોંકાવ્યા હતા. પહેલો પ્રશ્ન દવિણ ગુજરાત વીર નમવદ યુવનવવસીટીના કુલપવત દક્ષેશ ઠાકરેપૂછ્યો હતો.

સુરતઃ શહેરમાં પાટીદારો સવહત વવવવધ દાતાઓના સહયોગથી અંદાજે રૂ. ૫૦૦ કરોડના ખચચે વનમાવણ પામનારી મલ્ટીથપેવશયાવલટી હોસ્થપટલનું સોમવારે ખાતમૂહુતવ થયું હતુ.ં હીરા ઉદ્યોગની જાણીતી પેઢી

મુખ્ય દાતાઓિા િામ

• વલ્લભ લાખાણી-બાવન કરોડ • સવજી ધોળકકયા-૧૨ કરોડ • લવજી બાદશાહ-૧૧.૧૧ કરોડ • લાલજીભાઇ પટેલ-તુલસીભાઇ ગોટી-૯ કરોડ • ગોવવંદભાઇ ધોળકીયા-વી. બી. નારોલા-૮ કરોડ • મનહર કાકવડયા-૫ કરોડ • અરવવંદ માવાણી- પ કરોડ • બાકીના ૫૧ લાખના ૧૯૦ દાતા (ટ્રથટી) કકરણ એક્ષ્પોર્સવના વલ્લિિાઇ લાખાણી દ્વારા રજુ થયેલો વવચાર અને સુરતના પાટીદારો સવહત વવવવધ જ્ઞાવતના દાતાઓ દ્વારા અપાયેલા લાખો-કરોડો રૂવપયાના દાનને પગલે રાજયની અને સંભવતઃ દેશની સૌથી મોટી હોસ્થપટલનું વનમાવણ પામશે. શહેરના કતારગામ, ે નની વથતાદેવડી રોડ મ્યુ. કોપોવરશ અંદાજે ૧૭ હજાર ચોરસમીટર

ત્યાર બાદ સંઘમાં હાજર અનેક લોકોએ જુદા-જુદા વવષયના ૧૦૦ પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા. આ ઉપરાંત હાજર વસંચાઈ પ્રધાન િાિુવાિાણીએ પણ પ્રશ્ન પૂછ્યા હતા. પ્રશ્નોતરીનો કાયવક્રમ લગભગ દોઢ કલાક જેટલો સમય ચાલ્યો હતો. ત્યાર બાદ મૌન વ્રત તોડી મુવન અવભનંદનચંદ્રસાગરજીએ પંદર વમવનટમાં પૂછાયેલા ૧૦૦ પ્રશ્નોના ક્રમસર સચોટ જવાબ આપ્યા હતા.

·Цº¯ ¾щàµыº ĺçª ·Цº¯·º¸Цє ∞≈√ §щª»Ъ ¥щºЪªЪઓ ÂЦ°щ Âєક½Ц¹щ» ¦щ. ±Ц¯Ц ¯ºµ°Ъ ¸½¯Ц ±Ц³³Ъ Âє´а®↓·Цº¯³Ц ¢ºЪ¶ђ ¸Цªъ¸ђક»щ¦щ. એª»Ьє § ³ÃỲ ¯щ±Ц³³Ъ ºક¸³ђ કы¾Ъ ºЪ¯щઉ´¹ђ¢ °¹ђ ¯щ³Ъ ¸Ц╙Ã¯Ъ ±Ц¯Ц³щ¸½щ¦щ.

જમીન પર સૂવચત સમથત પાટીદાર ટ્રથટ દ્વારા સંચાવલત કકરણ હોસ્થપટલનું મુખ્ય પ્રધાન િરેન્દ્ર મોદી તેમ જ દાતા લવજીિાઇ બાદશાહેભૂવમપૂજન કયુું હતુ.ં આ પ્રસંગે મુખ્ય પ્રધાને જણાવ્યું હતું કે, સદીઓથી ચાલી

પાછોતરા વરસાદથી પશ્ચચમ કચ્છમાંિારેિુકસાિ

િખત્રાણાઃ કચ્છમાં પડેલા પાછોતરા વરસાદને કારણે પસ્ચચમ કચ્છના ખેડૂતો મોટું નુકસાન થયું છે. સૌથી વધુ મગફળી અને કપાસનું વાવેતર કરનારા નખત્રાણા અને અબડાસાના ખેડૂતોને ભારે ખોટ ગઇ છે. એક બાજુ મંદી છે અને બીજી બાજુ લાખો ઉછીના નાણાં અને વધરાણ લઈને કપાસ, મગફળીનું વાવેતર ખેડૂતોએ કયુું હતું. એક સમયે ખેડૂતોને એવું હતું કે, હવે ઊભેલા પાકને કાઢવાની તૈયારી કરવી પડશે, પણ તે પહેલાં જ તૈયાર પાક પર અઢળક વરસાદ પડતાં ખેડૂતોને લાખો રૂવપયાનું નુકસાન વેઠવું પડ્યું છે.

કે.ડી.સી.સી. બેંકિા ચેરમેિવાઇસ ચેરમેિિી વરણી

િૂજઃ કે.ડી.સી.સી. બેંકમાં ભાજપ પ્રેવરત પેનલને થપષ્ટ બહુમતી મળી છે. ભૂજના પૂવવ નગરપવત દેવરાજિાઇ ગઢવીની ચેરમેનપદે અને રાપરના આવતી પરંપરામા મહાજનો દ્વારા પ્રદીપનસંહ સોઢાની વાઇસ જે રીતે સમાજસેવાના કામો ચેરમેનપદે સવાવનુમતે વરણી કરવામાં આવતા હતા તે રીતે કરવામાં આવી હતી. તાજેતરમાં આજે સુરતના મહાજનો દ્વારા ડાયરેકટસવની ચૂંટણીમાં ૧૨માંથી હોસ્થપટલના વનમાવણ માટે આઠ બેઠકો ભાજપ પ્રેવરત આયોજનો કરવામાં આવ્યા છે. પેનલને મળી હતી. બેંકના સુરતના ધનપવતઓ માટે પૈસા નવવનયુક્ત હોદ્દેદારોએ બેંકની કમાવવા કે નવી કાર લાવવી ડાબા આવથવક સ્થથવત સુધારવાની સાથે હાથનો ખેલ છે, પણ સંપવતનો રોકાયેલા નાણાં પરત લેવાની સદુપયોગ આવી પ્રવૃવિ દ્વારા જ અને ખેડૂતોને ઉપયોગી બનવાનું કરી શકાતો હોય છે. વચન આપ્યું હતું. • કપડવંજના પૂવવ ધારાસભ્ય બુધાજી જીતાજી ચૌહાણનું ૮૦ વષવની વયે ૨૦ ઓક્ટોબરે અવસાન થયું છે. ૧૯૭૨થી ૧૯૭૫, ૧૯૭૫થી ૧૯૮૦ તેમ જ ૧૯૮૦થી ૧૯૮૫ સુધી એમ ત્રણ ટમવ સુધી વવધાનસભામાં પ્રવતવનવધત્વ કયુું હતું. પછાત વગવ વવકાસ વનગમના ચેરમેન તરીકે પણ સેવા આપી હતી.

અђÂЪઆઇ અ³щ·Цº¯³Ц ╙¾¨Ц³Ъ Âщ¾Ц

અ¸щઆ´³щ·Цº¯³Ц ╙¾¨Ц અ³щઅђÂЪઆઇ ¸щ½¾¾Ц ¸Цªъ¸±± કºЪ¿Ьє ³¾Ъ અº ¯щ¸§ ³¾Ц ´Ц´ђª↔´º અђÂЪઆઇ ĺЦ×µº કºЦ¾¾Ц ¸½ђ. અ¸Цºђ ¥Ц§↓¦щ¸ЦĦ £25 Contact Nilesh Shah 0208 453 5666 / 07961 816 619 DX Telecom, Radha Silk House, Unit 8, 190 Ealing Road, Wembley HA0 4QD

─ĬЦ¸Ц╙®ક¯Ц અ³щ´Цº±¿↓ક¯Ц એ અ¸Цºђ ¸ЬĩЦ»щ¡ ¦щ.┌

·Цº¯ ¾щàµыº ĺçª³Ц Ĭ¸Ь¡ĴЪ ³ЦºЦ¹® ´Ъ. ¿¸Ц↓·Цº¯¸ЦєºÃЪ ·Цº¯·º¸Цє°¯Ц ±Ц³³Цє╙¾¯º®³Ъ ´ђ¯щ±щ¡·Ц½ કºщ¦щ.

·Цº¯³Ц ¢ºЪ¶ђ³щ¸±± કº¾Ц આ§щ§ Âє´ક↕કºђ

Âє´ક↕њ ·Цº¯ ¾щàµыº ĺçª

55 Loughborough Road Leicester LE4 5LJ

Tel.: (0116) 266 2652 / 216 1698

0800 999 0022 Charity Reg No Email: info@indiaaid.com 1077821 WE ACCEPT CREDIT/DEBIT CARD ⌡ ⌡

Pure Vegetarian Restaurant ⌡ Open 7 Days a week Mon-Thur 10am to 8pm Fri-Sat-Sun 10am to 10pm

for family tables do advance bookings

¾щEªъºЪ¹³ »ђકђ ¸Цªъ¡Ь¿¡¶º..... ઈ»µ¬↔¸Цєઆ×ªЪ E³Ьєઆ¢¸³

´єD¶Ъ કºЪ: કђÙ¯Ц કºЪ, ÂЦ¢, ´Ц»ક ´³Ъº, Seating capacity upto 80 guests ±Ц» ¸¡³Ъ, ´³Ъº ╙ªŨЦ ¾¢щºщ Party booking ´ºЦ«Ц: ¸Ь»Ъ, ¢ђ¶Ъ, આ»Ь, ´³Ъº welcome અ╙İ¯ÂºЪ કЮ»¥Ц ⌡ ¯є±ºЬ Ъ ºђªЪ/³Ц³ ⌡ ¥³Ц ·¯ЬºЦ Ãщ׬¸щઈ¬ ઈЩ׬¹³ çªЦઈ» ´Ъ¨Ц: ∞∟°Ъ ¾²Цºщ¾щºЦઈªЪ (કђ°¸Ъº ´Ъ¨Ц, ¸ђÂЦ ´Ъ¨Ц, ¥Ъ»Ъ ´³Ъº ´Ъ¨Ц ╙¾.) »çÂЪ - ╙¸àક ¿щક, ઈªЦ╙»¹³ કђµЪ

43, York Road, Near Punjab National Bank , Ilford IG1 3AD Tel: 020 8514 3004


સૌરાષ્ટ્ર-ઉત્તર ગુજરાત

26th October 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

17

મૂળભ ુ ાઇ મોઢવાડીયા હત્યા કેસમાંતમામ દસ આરોપી નિદોોષ જાહેર

ગાંધીનગર જિલ્લાના કલોલ તાલુકાના સોજા ગામની શેઠ એચ. એમ. સાવયિજનક હાઈસ્કૂલની BEST ECO SCHOOL-2013 તરીકેપસંદગી થઇ છે. કલોલના ગ્રીન-પ્લેનેટ ઉપક્રમેશહેરની સેન્ટ ઝેજવયસયહાઈસ્કૂલ ખાતેઆયોજિત એક કાયયક્રમમાંઆ શાળાનેબેસ્ટ ઈકો સ્કૂલનો એવોડડ એનાયત થયો હતો. શાળાના આચાયયભાવેશભાઈ િોષીએ જિલ્લા જશક્ષણાજધકારી જવનયગીરી ગોસાઇના હસ્તેઆ એવોડડસ્વીકાયોયહતો. કલોલ તાલુકાની ૪૦થી પણ વધુશાળાઓ પૈકી સોજા હાઈસ્કૂલની પસંદગી થતા શાળા પજરવાર અનેગ્રામિનો ગૌરવ અનુભવેછે. શાળાની ઈકો કલબના બાળકો અનેકન્વીનર રાકેશ પ્રજાપજત ‘રાહી’ એ કરેલી સુંદર કામગીરીનેઆચાયયેજબરદાવી હતી. પયાયવરણના િતન-રક્ષણ-સંવધયન-માટે ‘રાહી ઈકો ક્લબ’ અનેકજવધ કાયયકરેછે.

પોરબંદરઃ પોરબંદરના મ્હેર અગ્રણી અને કોંગ્રેસના ચુસ્ત ટેકેદાર મૂળુભાઈ ગીગાભાઈ મોઢવાડિયાની સાત વષષ પૂવવે થયેલી હત્યાના કેસમાં ફરરયાદી પક્ષ કેસ સારબત ન કરી શકતા પોરબંદર સેશન્સ કોટેે ભીમા દુલા ઓિેદરા સરહત તમામ ૧૦

આરોપીઓને સોમવારે રનદોષષ જાહેર કયાષ હતા. આ બહુચરચષત કેસમાં રાજ્યના કૃરષ પ્રધાન બાબુભાઈ બોડિડરયાની પણ સંડોવણી હોવાના આક્ષેપ સાથે મૃતકના પરરવારે તેમને પણ આરોપી ગણવા દાદ માગી હતી.

મૂળુભાઈની ગત ૧૬ નવેમ્બર, ૨૦૦૫ના રોજ રાત્રે ૧૨:૦૦ વાગ્યાના સુમારે તેમના ઘર પાસે નજીક અંધાધુંધ ગોળીબાર કરીને હત્યા થઇ હતી. પોલીસે આ કેસમાં ભૂતપૂવષ ધારાસભ્ય કરશનભાઈ ઓિેદરાના ભાઈ ભીમા દુલા તેના પુત્ર લક્ષ્મણ

Ready Possession Villas in GOA

ભીમા, ભાણેજ-મેરામણ ઉફફે લંગી, સામત ગોગન ઓિેદરા, રાજુ કરશન ભારવાિીયા, દુદા હાજા, વેજા પરબત, રાણા સુકા, દેવા ભુવા, જેઠા વેજા સરહતના દસ આરોપીઓ સામે હત્યા સરહતની રવરવધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધ્યો હતો.

• અમરેલી નગરપાલલકાના બળવાખોર પ્રમુખ-ઉપપ્રમુખ સલિતના ભાજપના ૧૯ સભ્યોની પક્ષમાંથી િકાલપટી કરાયા બાદ નગરપાલલકા લનયામકેતમામ સદસ્યોનેસભ્યપદેથી િટાવતા િવેદોઢ ડઝન બેઠકોની પેટાચૂંટણી યોજાશે. પાલલકાના ભાજપના બળવાખોર પ્રમુખ કાળુભાઈ પાનસુરીયા, ઉપપ્રમુખ પરેશ આચાયયસલિતના ભાજપના ૧૯ સભ્યોને બળવો કરી પક્ષના આદેશની અવગણના કરવા બદલ ગત સપ્તાિેપ્રદેશ ભાજપે તમામની પક્ષમાંથી િકાલપટ્ટી કરી િતી. નગરપાલલકાની ૩૬ બેઠકોમાંથી ર૯ બેઠક પર ભાજપેલવજય મેળવ્યો િતો. બીજી ટમમમાટે પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખની ચૂંટણી બાદ આ ૧૯ સભ્યોએ બળવો કયોમિતો.

I I I

DETACHED FREEHOLD VILLAS READY POSSESSION 24 X 7 SECURITY

I I I

3 BEDROOMS ALL WITH ENSUITES RESORT LIKE AMENITIES 365 DAYS MANAGEMENT SERVICES

Tel : 0208 903 5500

www.dreamwoods.in 212, Kenton road, Harrow, HA3 8BX www.aumltd.com


18

26th October 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

શુંમધ્યસત્ર ચૂંટણી વહેલી યોજાશે? તસિીરેગુજરાત વિષ્ણુપંડ્યા

૨૦૧૪ની ચૂંટણી પાસે આવતી જશે તેમ તેમ રાજકીય જમીન પરનો દારુગોળો વધુ વવથફોટક બનતો રહેશે તેને માત્ર દીપોત્સવીના ફટાકડા અનેફૂલઝરની સાથેસરખાવવાનુંઠીક નથી. આ પ્રવિયા અને પ્રવતવિયાઓ તો ૨૦૧૪ પછીના દેશનો નકશો તૈયાર કરવાની છે! કઈ રણનીવત અજમાવી રહ્યા છે તેઓ? રાહુલ ગાંધીએ શરદ પવારના ગઢ મનાતા મહારાષ્ટ્રમાં જઈને કાયયકતાયઓને ખુલ્લી રીતે જણાવી દીધુંકેતમેબધા મહેનત કરશો તો એનસીપીનો ટેકો લેવાની જરૂરત નહીં રહે. પવાર સાથેની કોંગ્રેસની દોથતી અને યુપીએમાં સામેલગીરી એ ભારતીય રાજકારણની આઠમી અજાયબી છે. યાદ આવે છે કે આ શરદ પવાર કોંગ્રેસમાંથી છૂટા પડીને જાહેરમાં બોલતા થયા હતા કે વવદેશી મવહલા ભારતનાં વડા પ્રધાન બને એ અમને હરગીઝ મંજૂર નથી. એટલા માટે તો નવો પક્ષ - રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાટટી (એનસીપી) - બનાવી! પી. એન. સંગમા તેમની સાથે હતા, પણ રાષ્ટ્રપ્રમુખની ચૂટં ણીમાંઉમેદવારી કરવાની પહેલાંજ તેમણેએનસીપીથી છેડો ફાડી નાખ્યો હતો. અત્યારેતેઓ મેઘાલયમાંપોતાનો નાનો સરખો પ્રાદેવશક પક્ષ ચલાવી રહ્યાંછે. પણ પવારની ‘પાવર’ મહત્ત્વાકાંક્ષા તો પહેલથે ી અવધક અનેઅલગ છે. આ દેશના વડા પ્રધાન બનવાની મહેચ્છા ધરાવનારા રાજકીય નેતાઓની જેકતાર લાગી છેતેમાંશરદ પવાર પણ એક છે. ‘હવેહું

સાથેકોંગ્રેસ ચલાવી, પણ આંતવરક કટોકટી પછી ૧૯૭૭ની ચૂટં ણીમાં કેદદ્રમાંવબનકોંગ્રેસી સરકારનો વાવટો ફરક્યો. એક રીતેતેજુદા જુદા રાજકીય પક્ષો (સંગઠન કોંગ્રેસ, ભારતીય લોક દળ, જનસંઘ, સમાજવાદી પક્ષ, લોકશાહી કોંગ્રેસ વગેરે)નું વવલીનીકરણ હતું અને જનતા પક્ષ થથપાયો. પણ ચૌધરી ચરણ વસંહ, રાજ નારાયણ વગેરન ેી ભાંજગડને લીધે પક્ષ તૂટ્યો, કેદદ્ર સરકાર પણ ના રહી. આવો જ રાજકીય તમાશો પછીથી વવશ્વનાથ પ્રતાપ વસંહની જનતા દળ - સરકાર ભાજપ-ડાબેરી પક્ષોનાં સમથયન પાછું ખેંચવાથી થયો. ગઠબંધનની અત્યાર સુધીની ત્રણ કેદદ્ર સરકારો - એનડીએ, યુપીએની શાસન કરી શકી છે. જોકેકોંગ્રેસનેએમ લાગેછેકેસાથી પક્ષોનેલીધેતેધાયુુંકામ કરી શકી નથી. અટલ વબહારી વાજપેયીની સરકાર વખતે પણ અદય પક્ષોના વરસામણા-મનામણા તો હતાંજ, પરંતુવાજપેયી એદડ ટીમની કુશળતાનેલીધેએ સરકાર ઠીક ચાલી હતી. યુપીએ સરકારમાંતો કોણ, કોની સાથેકેસામેઅનેકોનેવતટીનેચાલેછેએ જ સમજ પડતી નથી. હવે સવાલ એ છે કે ૨૦૧૪ની નવી સરકારનું ગઠબંધન-ગવણત કેવુંરહેશ?ે આની આસપાસ કેટલાક ફટાકડા ફૂટી રહ્યા છે. ૨૦૧૪ની લોકસભા ચૂટં ણી આ દીપોત્સવીથી છેક પવરણામ આવી જાય ત્યાંસુધી જાતભાતનુંદારુખાનુંઅનેરોશની અજમાવશે! ખરેખર આ વખતની લોકસભા ચૂટં ણી દેશનો રાજકીય નકશો કેવો જોઈશે એના ધમાસાણનો અંદાજ પૂરો પાડશે. રાજકીય પક્ષો તેની તમામ તાકાત અજમાવવા તરફ દોડી રહ્યા છે. આમાંસહુથી વધુપ્રભાવ ‘ધનશવિ’નો રહેવાનો પણ તેની સાથેજ શાસન માટેના મુદ્દાઓ પણ મોટો પડકાર છે. રાહુલ ગાંધીએ ‘ગરીબોની સાથે કોંગ્રેસ’ની ઉત્તેજક વાત કરીને ગામડાંના શ્રોતાઓને ‘વારતા’ પણ કહી કે જૂઓ, જૂઓ, મારી મા શ્રીમતી સોવનયા ગાંધીની ગરીબો પ્રત્યે કેવી વદલસોજી છે કે ફૂડ વસક્યુવરટી વબલ વખતે બીમાર હોવા છતાં ‘મત માટેનું બટન’ દબાવવાનો આગ્રહ અનેવજદ રાખી હતી! શ્રીમતી ઇસ્દદરાને કોઈએ - કદાચ એક ખુશામતખોર વચત્રકારે ‘ભારતમાતા’ કહ્યાંહતાં. તત્કાલીન કોંગ્રેસ પ્રમુખેતેમને‘ઇસ્દદરા ઇઝ ઇસ્દડયા’ ગણાવ્યા હતા. હવે સુકાન રાહુલ ગાંધી લેવા માગે છે અને પોતાનાં માતાને ‘ભારતના ગરીબ માટે સમવપયત, સવિય અને સંવદે નશીલ, ત્યાગી મહાન માતા’ ગણાવવા કોવશશ કરી રહ્યાંછે. હા ભાઈ, આવાં‘ત્યાગમૂવતય’ તો નેહરુ-ગાંધી પવરવારમાંજ હોયને? જોકે ઇવતહાસમાં તો એવું નોંધાયેલું છે કે નેહરુ પવરવારે એક આનંદભવન દેશનેઅપયણ કરીનેઆખો દેશ લઈ લીધો હતો! ચૂટં ણીનુંરણવશંગુફૂકં વા રાહુલેગુજરાતથી શરૂઆત કરી હતી અને ‘ગુજરાતનાંપવરવતયન’ની ઘોષણા પણ કરી નાખી હતી. હજુસુધી તો તેનુંકોઈ દેખીતુંપવરણામ આવ્યુંનથી. કેટલાક અનુભવી કોંગ્રસ ે કાયયકરો કહે છે કે પવરણામ આવશે પણ નહીં! વતયમાન ચૂટં ણીમાં ભૂ-રાજકીય (વજઓ-પોવલવટકલ) ફેક્ટર વધુ અસરકારક છે અને સા-વ નજીકની રાજકીય ઘટનાઓના ઇવતહાસની યેઅસર છે.

ચૂટં ણી નહીં લડુ’ં એવું કહે તો પણ તેમની મહત્ત્વાકાંક્ષા જરા સરખીયે ઓછી થવાની નથી એ સૌ કોઈ જાણેછે. હમણાંતેઓ ભાજપના પૂવયપ્રમુખ નીવતન ગડકરીની સાથેએક મંચ પર જોવા મળ્યા. કહ્યુંકેરાજકારણ કેસમાજકારણમાંઅથપૃશ્યતા હોવી જોઈએ નહીં. આ વાક્યનેપરંપરાની સચ્ચાઈ સાથેજોડી દઈએ તો એમ કહેવાય કેરાજકારણમાંકોઈ કાયમી દોથત હોતા નથી, કોઈ કાયમી દુશ્મન હોતા નથી. છતાં હકીકત એ છે કે રાજકીય અથપૃશ્યતા અલગ અલગ રીતે હયાત છે. ૧૯૫૨માં પહેલી ચૂંટણી વખતે, જવાહરલાલ નેહરુના વચગાળાના પ્રધાન મંડળમાંઉદ્યોગ પ્રધાન તરીકેજેમની પસંદગી થઈ હતી તેડો. શ્યામાપ્રસાદ મુખરજીએ ભારતીય જનસંઘ પક્ષની થથાપના કરી કે તુરંત નેહરુજીએ સવટિફફકેટ આપ્યું હતું. આ જનસંઘ તો આર.એસ.એસ.નું ગેરકાયદે સંતાન છે. પત્યુ.ં ત્યારથી જનસંઘ એટલે સંઘનું ફરજંદ. ફાંસીવાદી. ગાંધી-હત્યારો પક્ષ. કોમવાદી. કટ્ટર વહદદુવાદી... આ બધા ‘લેબલ’ લગાડીનેજનસંઘથી કોંગ્રેસેઅથપૃશ્યતા થથાવપત કરી દીધી! એટલે સુધી કે સરદાર વલ્લભભાઈની સંમવતથી કેટલાક રાજ્યોના કોંગ્રેસ એકમોએ ૧૯૫૦માં ઠરાવ પસાર કયોય કે દેશભિ આર.એસ.એસ.એ કોંગ્રેસમાં જોડાઈ જવું જોઈએ. કોંગ્રેસ પ્રમુખ પુરુષોત્તમદાસ ટંડન, ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્ય પ્રધાન ડી. પી. વમશ્રા વગેરેપણ તેવા આગ્રહી હતા. જવાહરલાલનેજેવી ખબર પડી કેતુરત પ્રદેશ કોંગ્રેસના પ્રમુખોને ‘ઘઘલાવી’ નાખ્યા, ‘આર.એસ.એસ.નો કોંગ્રેસ-પ્રવેશ? વબલકુલ નહીં! ક્યારેય નહીં!’ પુરુષોત્તમદાસ ટંડને કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખપદેથી દૂર કરવાના પેંતરા રચાયા તેમાંનું એક કારણ આ પણ હતુ.ં ૧૯૬૭માં ડો. રામમનોહર લોવહયાએ અને ૧૯૭૫માં જયપ્રકાશ નારાયણે જનસંઘ સાથેની ‘અથપૃશ્યતા’ તોડી, અને ૧૯૯૬ પછી તો અટલ વબહારી વાજપેયીની કેદદ્ર સરકારમાં બીજા ઘણા પક્ષો ભળ્યા હતા. આજની પવરસ્થથવતમાં કોંગ્રેસની રણનીવત ‘એકલા ચલો’ની છે? કેટલાક આ સવાલ રાહુલ ગાંધીના વ્યવહારનેલીધે કરવા લાગ્યા છે. જવાહરલાલના જમાનામાં કોંગ્રેસનું એકચિી શાસન હતું. ૧૯૬૭ પછી રાજ્યોમાંતેવુંરહ્યું નહીં, પણ કેદદ્રમાં કોંગ્રેસ બરકરાર હતી. ૧૯૬૯માં શ્રીમતી ઇસ્દદરા ગાંધીએ ડાબેરીઓના (બહારના) ટેકા

! (

%*( '( % +(

! (

-* %)!&%

! (

&("

! ( %

અનુસંધાન પાન-૩૮

$ . ( $!+$ (!, #)& , !# #

($!*

"

*+ %* !) !%!*

, *& )! %

*+( #!) *!&%

! #

$

$ !% ' ($!*

(!*!)

!*!/ %) !'

%

& " APPPOINTED TRAVEL AGENT

56, Plashet Road, London E13 0RQ Tel: 020 8548 8090

Tel: 0208 548 8090

Ahmedabad fr £110 Mumbai fr £110 Delhi fr £65 Bangalore fr £75

Dubai Nairobi Goa Kochi

' # "' # " " %%% "' # "

fr 81 fr 188 fr £75 fr £170

All fares are excluding taxes

SPECIAL FARES ON BA AND JET AIRWAYS We do visas to India, Dubai and China

Many more destinations and airlines available.

Email: info@travelviewuk.co.uk Package Tours to Kerala-God’s own country available Website: www.travelviewuk.co.uk Fully protected Atol bonded. Special baggage allowance 46k

"

!#

# &

Special fares to INDIA on


26th October 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

19


20

બોલલવૂડ

26th October 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

કોમેડી-ડ્રામાએક્શન ફિલ્મ

બોસ (અક્ષયકુમાર)ને પોતાનું સાચું નામ શું છે તે ખબર નથી. નાનપણમાં વપતા પર આવેલા એક ખૂનનો આરોપ પોતાના પર લઈ તે ૧૪ વષષની ઉંમરે જ જેલમાં ગયો હતો. જેલમાંથી પાછો આવ્યા પછી તેણે પોતાનું રાજ જમાવ્યું છે. તેની સાથે તેનો નાનો ભાઈ (વશવ પંવડત) પણ રહે છે. વશવ પંવડતને અંફકતા (અવદતી રાવ હૈદરી) સાથે પ્રેમ થઈ જાય છે. અંફકતાનો ભાઈ આયુષમાન ઠાકુર (રોવનત રોય) એક ભ્રષ્ટ પોલીસ અવિકારી હોય છે. આયુષમાન વશવને એક એવા ખોટા કામમાં િસાવી

દે છે જેથી તે જેલમાં પહોંચી જાય છે. આયુષમાન ઇચ્છે છે કે વશવને જેલમાં જ મોત મળે. આયુષમાન બોસને જ વશવને મારવાની સુપારી મોકલે છે અને એ જ સમયે પોતાના બંને પુત્રોને શોિતો બોસનો વપતા પણ હવરયાણા પહોંચે છે. તેને ખબર પડી જાય છે કે બોસ જ તેનો મોટો દીકરો છે. વપતા પાસેથી જ બોસને ખબર પડે છે કે તેણે જેની સુપારી લીિી છે એ બીજું કોઈ નહીં પણ પોતાનો જ ભાઈ વશવ છે. હવે આગળની સ્ટોરી જાણવા ‘બોસ’ ફિલ્મ જોવી રહી.

અનેક યાદગાર હિન્દી ફફલ્મોનુંસજજન કરનાર દંતકથારૂપ ફફલ્મકાર યશ ચોપરાની થમૃહતમાંશરૂ કરવામાં આવેલા યશ ચોપરા મેમોહરયલ એવોડડનો પ્રથમ એવોડડહવતરણ સમારોિ ૨૦ ઓક્ટોબરેમુંબઇમાંયોજાયો િતો. જેમાંસૂરસામ્રાજ્ઞી લતા મંગશ ે કરનેઆ એવોડડથી સન્માહનત કરવામાંઆવ્યાંિતાં. આ સમારંભમાં શ્રીદેવી, િેમા માહલની, અહનલ કપૂર, સુભાષ ઘાઈ, અક્ષય કુમાર, હજતેન્દ્ર, રાની મુખરજી, હસહમ ગરેવાલ, અનુષ્કા શમાજઅનેસોનાલી બેન્દ્રેવગેરેઉપસ્થથત રહ્યાા િતા.

‘રામલીલા’માંઝવેરચંદ મેઘાણીનુંનામ સમાવાશે

સંજય લીલા ભણશાળીની નવી અને વવવાદમાં સપડાયેલી ફિલ્મ ‘રામલીલા’માં ઝવેરચંદ મેઘાણીની અમર રચના ‘મન મોર બની થનગાટ કરે...’નો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. પરંતુ તેમાં મેઘાણીજીને ક્રેવડટ ન આપવાનાં મુદ્દે છેલ્લા કેટલાક • ‘એક કા ડબલ’ની લાલચમાંઅક્ષય ખન્ના ફસાયોઃ એક ના ડબલ નાણાંમેળવવાની લાલચમાંવવનોદ સમયથી વવવાદ છેડાયો હતો. ખન્નાના પુત્ર અક્ષય ખન્નાએ રૂ. ૫૦ લાખ ગુમાવ્યાંછે. એક દંપતીએ તેને૪૫ વદવસમાંરૂ. ૫૦ લાખનાંએક કરોડ સોમવારે રાત્રે ઝવેરચંદ કરી આપવાની લાલચ આપતા તેફસાયો છે, અનેહવેતેણેપોલીસમાંફવરયાદ કરી છે. આ કેસની તપાસ ક્રાઇમ મે ઘ ાણીનાં પૌત્ર પીનાકી બ્રાસચની ઇકોનોવમક ઓફેન્સસસ વવંગ કરી રહી છે. આ કેસની વવગતો મુજબ સપ્ટમ્ેબર ૨૦૧૦માંએક પાટટીમાં મે ઘ ાણીને ભણશાળી પ્રોડકશનનાં કોમન ફ્રેસડના માધ્યમથી અક્ષય ખન્ના આ ઠગ દંપતી સત્યબ્રત ચક્રવતટી અનેતેની પત્ની શોનાનેપ્રથમ વખત મળ્યો હતો. અનેતેમનાંવચ્ચેઓળખાણ થઈ હતી. આ દંપતીએ કોમોવડટી માકકેટમાંકામ કરતી ઇસટેક્સ ઇવમજેટ પ્રા. એક્ઝીક્યુટીવ પ્રોડયુસરે જાણ કરી વલવમટેડ કંપનીમાંઉચ્ચ પદેહોવાનો દાવો કયોોહતો અનેઅક્ષયનેતેમાંનાણાંરોકવાંજણાવ્યુંહતુ.ં અક્ષયેવળતર હતી કે, ફિલ્મની શરૂઆતની ક્રેવડટમાં િોટા સાથે મેઘાણીજીને અનેનફા અંગેપૂછપરછ કરતાંતેમણેતેનેરોકાણની રકમ ડબલ કરીનેપરત કરવાની ઓફર કરી હતી.

સ્થાન આપવામાં આવશે. આથી હવે આ વવવાદ અહીં અટકી ગયો હોવાનું માનવામાં આવે છે. ‘રામલીલા’ ફિલ્મમાં ઝવેરચંદ મેઘાણીની રચના ‘મન મોર બની થનગાટ કરે...’ પરનાં ગીતનું ફિલ્માંકન કરવામાં આવ્યું છે. પરંતુ તેમાં મેઘાણીજીનું નામ ન હોવાનાં મુદ્દે તેમનાં પૌત્ર પીનાકીભાઇ મેઘાણીએ નારાજગી વ્યક્ત કરતો એક પત્ર સંજય લીલા ભણશાળીને લખ્યો હતો. આ ઉપરાંત સાવહત્યકારો અને મેઘાણી ચાહકો પણ નારાજ થયા હતા.

અદનાન સામીને૩ મહિનાના વધુહવઝા

પાકકસ્તાની ગાયક અને સંગીતકાર અદનાન સામીને ભારતમાં રહેવા માટે વધુ ત્રણ મવહનાના વવઝા આપવામાંઆવ્યા છે. સામીના વવઝાની મુદત છ ઓક્ટોબરે પૂણો થયા પછી પણ તેઓ ભારતમાં રહેતા વવવાદ સર્ોયો હતો. મુંબઈના ડેપ્યુટી પોલીસ કવમશનર સંજય વશંત્રેએ આ અંગે જણાવ્યું હતું કે ગૃહ મંત્રાલયે વવઝાની મુદત લંબાવતો ફેક્સ મોકલ્યો છે. છ ઓક્ટોબરે ભારતના વવઝાની મુદત સમાપ્ત થયાંપછી પણ તેણેદેશ ન છોડતાં મુંબઈ પોલીસે તેની પાસે ખુલાસો માગ્યો હતો.

SKANDA HOLIDAYS EXPLORE THE WORLD 18 DAY

SCENIC SOUTH AFRICA – MAURITIUS – DUBAI

Dep: 05 Oct, 07 Nov, 31 Dec, 01 Feb, 05 Mar, 10 Apr

*£2599

16 DAY–SOUTH AMERICAN DISCOVERY (PERU – ARGENTINA – BRAZIL) Dep: 29 Nov, 03 Jan, 09 Feb, *£2899 29 Mar, 20 Apr

23 DAY AUSTRALIA – NEW ZEALAND – FIJI Dep: 19 Oct, 07 Nov, 01 Dec, 07 Jan, 01 Mar, 05 Apr *£4199

14 DAY WONDERS OF COSTA RICA – PANAMA Dep: 19 Oct, 29 Nov, 05 Jan, *£1699 21 Feb, 31 Mar 18 DAY GRAND SOUTH AMERICA

(BRAZIL – ARGENTINA – PERU – CHILE – BOLIVIA)

Dep: 01 Nov, 29 Dec, 31 Jan, 05 Mar, 07Apr

15 DAY SOUTH EAST ASIA (SINGAPORE – MALAYSIA – THAILAND)

Dep: 6 Nov, 1 Dec, 25 Dec, 12 Jan, 19 Feb , 31 Mar (OFFER ENDS 15 OCT)

*£1699

15 DAY ANCIENT SUMATRA – JAVA – BALI Dep: 03 Oct, 01 Nov, 31 Dec, *£2399 27 Jan, 01 Mar, 09 Apr

SPECIAL OFFERS

10 DAY – EXOTIC KERALA TOUR --------------- £1149 08 DAY – CLASSIC JORDAN TOUR ------------ £1399 14 DAY – ANCIENT CHINA TOUR ---------------- £1499 08 DAY – EXOTIC SEYCHELLES ----------------- £1349 12 DAY – SCENIC JAPAN TOUR ---------------- *£2499 07 DAY – OMAN HIGHLIGHTS TOUR ------------ £949 11 DAY – CLASSIC THAILAND TOUR ---------- £1099

*£4099

18 DAY CLASSIC INDO CHINA

(VIETNAM – CAMBODIA – MALAYSIA – LAOS)

Dep: 14 Oct, 18 Nov, 2 Dec, 2 Jan, 07 Feb, 31 Mar, 01 May *£2399 16 DAY – TEMPLES OF SOUTH INDIA – RELAX IN GOA Dep: 31 Oct , 29 Nov , *£1699 31 Dec, 29 Jan, 05 Mar

15 DAY SCENIC ROCKIES & ALASKA CRUISE TOUR Dep: 24 May, 7 Jun, 21 Jun, 12 Jul, 2 Aug, 6 Sep. (OFFER ENDS 30 OCT) *£2399

AND MUCH MORE TAILOR MADE TO SUIT YOU Note: Vegetarian meals available in all our tours

www.skandaholidays.com

EVERY DAY DEPARTURE - PRIVATE & GROUP TOURS 0207 18 37 321 Lines Open From 7 AM TO 11 PM - 7 DAYS A WEEK 0121 28 55 247 All Price Per Person, Terms and conditions applies

contact@skandaholidays.com

CALL US FOR DISCOUNTED AIR TICKET WORLD WIDE


26th October 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

અમારો ઈન્ડીયન ટાઈમ!

મોિું થાય એમાં ક્યાં કાંઈ ખાટુંમોળું થઈ જાવાનું હતું?’ આ મુંબઈવાળાને અમારી મેડટાબલટી હમજાતી જ નથી. અને તમારા જેવા એનઆરઆઈને તો બાપલ્યા, હમજાવવું અટલે આસમાનના તારા તોિવા બરોબર છે. કારણ, તમને મન તો પંદર બમબનટ એટલે... પંદર બમબનટ! અને અમારા મન પંદર બમબનટ એટલે કાંઈ નબહ બાપલ્યા! અમારા એક ભાઈબંધને એક ટેવ છે. ઈ રોજ એમ કેય કે, ‘તમે મારી બે બમબનટ રાહ જોજો, હું હમણાં અિધી કલાકમાં આવું છું!’ લો બોલો! તમે તો એમ જ કહેવાના કે બાપુ,

આંયાંબધા ઓલરાઇટ છે! લડલત લાિ

બે બમબનટને અિધી કલાકમાં કાંઈ ફેર ખરો કે નંઈ? પણ અમારા ભાઈબંધનો જવાબ હંમેશા તૈયાર હોયઃ ‘લે, અિધી કલાક તો આમ બે બમબનટમાં વયો જાય!’ ટૂંકમાં, તમને એનઆરઆઈ લોકોની જ ટાઈમની બહુ, શું કે’વાય, ‘પંચ્યુઆલીટી’ હોય, બાકી અમારા રાજકોટમાં એકબીજાને મળવાનો ટાઈમ દેતા

હોઈએ તો એમ જ કહેવાય કે, ‘આઠ-સાિા આઠે આવું છુ.ં ’ પછી સાિા આઠે મોબાઈલમાં રીંગ

પાછા અમે રાજકોટવાળા બોલવામાં ભારે પાકા હોં? ‘હું તો બરોબર નવ વાગે જીગાના ગલ્લે ટચ થઈ ગ્યો તો!’ જાણે દોિતાં દોિતાં જીગાના ગલ્લે બરોબર

મારીને કહેવાનું કે, ‘એક-બે બમબનટમાં નીકળું છું હોં?’ વચમાં ઘિીક શામજીકાકાના જયુિાને ટહુકો કરતા જાવાનું છે.’ આમાં બે બમબનટ એટલે પંદર બમબનટથી પચ્ચીસ બમબનટ કાંઈ પણ હોઈ શકે. અને ઘિીક ટહુકો કરવાનો મતલબ એમ હમજવાનો કે પાંચદસ બમબનટ તો સાચી જ. ભાઈ, એમ કંઈ રોિ પરથી બાઈક પર જાતાં જાતાં બાલ્કનીમાં ઊભેલા જયુિાને ટહુકા થાતા હશે? ઈ તો માત્ર હાથ થ્યો કે’વાય!

નવને ટકોરે આવીને થપ્પો કયોો હોય! ‘બે બમબનટમાં ચા પીને જઈએ...’ કે ‘એક જ બમબનટમાં તૈયાર થઈને નીકળું છુ.ં ..’ એ બધું તો સમજ્યા પણ અમારા રાજકોટમાં તો એવા સુપરમેનો છે કે દહાિામાં દસ વાર એમ જ કહેતા હોય કે ‘એક જ સેકડિ હોં? હમણાં જરા ટોઈલેટ જઈને આવું છું!’ સુપરમેન એક સેકડિમાં સૂસૂ કરી શકે છે કે નબહ ઈ તો આપણે કાટુુન નેટવકક કે િીવીિીમાં નથી

જોયું, બાકી અમારા રાજકોટમાં એક સેકડિમાં તો લોકો પાન ખાઈ લ્યે, ફોન કરી લ્યે, ડહાઈ લ્યે, બાર કાણાંવાળા બૂટની દોરીયું બાંધી લ્યે, અને દસ-દસ બમબનટ લાંબી દલીલો પણ એક જ સેકડિમાં કરી લ્યે! અમારા બીજા એક ભાઈબંધને એવી ટેવ છે કે તમે કાંઈ બિથકસ કરતા હોત (બિથક્સ કરવા માટે સબજેક્ટું અને ટાઈમની અમારે ખોટ જ ક્યાં છે? બિકેટ, રાજકારણ, ફફલ્મો, બરલાયડસ... કોઈ પણ બવષય પર અમે રાજકોટની સાઈઝની બે બમબનટ જેટલું તો બોલી જ શકીએ.)... હા, તો તમે કાંઈ બિથકસ કરતા હોય ત્યાં જેવું તમે તમારું બોલવાનું શરૂ કરો ત્યાંથી જ ઈ વચ્ચે તમને અટકાવતો જાય. ‘એક સેકડિ... એક સેકડિ... ભાઈ એક સેકડિ...’ તમે દોઢ બમબનટે તમારું વાક્ય પૂરું કરો ડયાં લગીમાં ઈ વચ્ચે ઓગણીસ વાર ‘એક સેકડિ’ બોલી ગ્યા હોય. છેવટે તમે તમારી દલીલ અધવચ્ચે પિતી મૂકીને પૂછો કે, ‘બોલો, શું કહેતા હતા?’ ત્યારે એ ભાઈ શરૂઆત કરે, ‘તમેએએ...’ એમ કરીને એ પહેલાં તો એમનું ‘એ...એ...’ બરોબર બાર સેકડિ સુધી લંબાવે. પછી ઉમેરશે, ‘તમે જે કહો છો ઈ ડિવાઇન ડિએશન

ટાઈમ-ટુ-ટાઈમ સવારે ઊઠી, ટાઈમ-ટુ-ટાઈમ જોબ પર જાતા અને ટાઈમ-ટુ-ટાઈમ સૂઈ જાતા હંધાય એનઆરઆઈ ભાઈઓ, ભાભીઓ અને ‘ઈન-ટાઈમ’ ભૂલકાંવ! ઈન્ડિયામાં ઈન્ડિયન ટાઈમે ઊઠતા ને ઈન્ડિયન ટાઈમે નોકરી-ધંધો કરતાં હંધાય દેશીઓનાં જેશ્રીકૃષ્ણ! અમારા ઈન્ડિયામાં જો ખરેખર કોઈને ટાઈમની પરવા હોય તો ઈ મુંબઈવાળાવને! બબચારાવને રોજ ૮-૩૭ની લોકલ અથવા ૯-૦૭ની ફાથટ પકિવી પિે અને પાછા વળતાં ૧૯-૫૩ની બોરીવલી ફાથટ નો મળે તો ૨૦-૦૪ની અંધેરી થલો પકિીને વળી એકાદ બીજી લોકલ પકિવી પિે. આ મુંબઈવાળા અમારા રાજકોટમાં આવીને જ્યારે એમ બોલે કે ‘મારે તો રોજ આઠ સુિતાલીસની ફાથટ પકિવી જ પિે’ ત્યારે અમે દાંત કાઢીએ. ‘આલેલે, આઠ સુિતાલીસ વળી શું? એમ કયોને કે ભાઈ પોણા નવની ગાિીમાં જાવ છું?’ પણ મુંબઈગરો અમને ઉલ્ટી પટ્ટી પઢાવતો હોય એમ અવળું બોલે, ‘આઠ બપથતાલીસની તો લોકલ છે. ઈ પકિું તો ટોટલ પંદર બમબનટ લેટ થાય!’ અમને તો નવાઈ જ લાગે, ‘બાપ રે? બે બમબનટમાં આટલો બધો ફેર પિી જાય?’ પછી એક બગાસું ખાઈને અમે તો એમ જ કહેવાના કે, ‘ઠીક મારા ભાઈ, પંદર બમબનટ

હાસ્ય

21

હંધયુ બરોબર. પણ એક જ સેકડિ માટે મારી વાત સાંભળી લ્યો.’ આટલું કીધા પછી બીજી દસ સેકડિ સુધી આંખો બંધ કરીને ભ્રમરો તંગ કરીને ભાઈશ્રી ન્થથર થઈ જાય. આ પછીની કઈ સેકડિે તેઓશ્રી એક સેકડિની વાત કરશે એની આપણે રાહ જોવાની! આંયાં હંધાય લોકો પાસે ટાઈમ જ ટાઈમ છે. દસ પંદર બમબનટ મોિું થાય એને તો મોિું જ નો કહેવાય. તમે ઈંગ્લેડિવાળા તો પાંચ બમબનટમાં ઊંચાનીચા થઈ જાવ પણ આંયા તો બબ્બે કલાક લગી અમારાં પેટનાં પાણી યે નો હાલે. ગામિામાં જઈને તમે એસ.ટી. બસનું પૂછો તો એમ નો પૂછાય કે હવે પછીની બસ કેટલા વાગે આવશે? ડયાં તો એમ પૂછવું પિે કે ‘બે વાગ્યાની બસ કેટલા વાગે આવે છે?’ પણ ટાઈમનું એવું છે કે રાહ કોણ જોઈ રહ્યું છે અને રાહ જોનારાની ગરજ કેટલી છે! બાકી અમથા અમથા ય તમે પાંચ બમબનટ મોિા પહોંચો તોય તમને હંભળાવ કે, ‘અલ્યા, તમારી તો અમારે કેટલી વાટ જોવી? આંયા તમારી રાહ જોઈ જોઈને અમે તો પાબળયા થઈ ગ્યા!’ હવે અમારી જ વાત લ્યો ને, અમે આ લેખ લખવામાં બે બદવસ મોિા પડ્યા છતાં અમારા તંત્રીએ ઉઘરાણી કરી કે તરત અમે કીધું, ‘બચંતા નો કરો, બે જ બમબનટમાં લેખ લખી દઉં છું.’ અટલે તમતમારે ઝીંકે રાખો બાપલ્યા, આંયાં બધા ઓલરાઈટ છે!


22

વિવિધા

26th October 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

હળિી ક્ષણોએ...

બોયફ્રેન્ડ (ફોન પર)ઃ ડડયર, આજે તું ક્યા કલરની ડલપસ્ટીક લગાડીને આવવાની છે? ગલલફ્રન્ે ડઃ (ગુસ્સામાં) બસ, તમને લોકોને માત્ર આવી જ વાતો કેમ મનમાં આવતી હોય છે? બોયફ્રેન્ડઃ ઠીક છે... ફૂગાવાને ડામવા માટે, રૂડપયાને ગબડતો અટકાવવા માટે અને માકકેટના નરમાઈભયાલ વાતાવરણને સુધારવા માટે અથલતત્ર ં માં ઓછામાં ઓછી દખલગીરી કરીને તેજી તરફના વલણમાં સુધારો કરવા માટે ભારતીય ડરઝવલ બેન્કે કેવાં પ્રકારના પગલાં લેવાં જોઈએ? ગલલફ્રન્ે ડઃ (બે ક્ષણ પછી) અં... ડપન્ક કલરની ડલપસ્ટીક ! • બન્તાની મા મરી ગઈ. એક વરસ પછી બન્તાનો બાપ અમેડરકાથી પાછો આવ્યોઃ એને પત્નીના મોતની ખબર પડતાં જ બન્તા પર ગુસ્સે થઈ ગયોઃ ‘તુન ં ે મુઝે બતાયા ક્યું નડહ?’ બન્તાઃ મૈં ને સોચા, સરપ્રાઈઝ દુગ ં ા... • આજકાલ ભારતીય ટીવી ચેનલો પર રસોઈ શોમાં હવે જરા જુદી રીતે રેડસપી આપવામાં આવે છે. ‘નમક સ્વાદ અનુસાર...’ ‘પ્યાઝ, ટમાટર, આલુ, અદરક, ભીંડી, ગોબી વગેરા અપની ઔકાત અનુસાર!’ ‘આપ કો મહંગાઈ મુબારક!’ • છૂટાછેડાની કોટટમાં પપ્પુએ જજ સાહેબને કહ્યું ‘સરજી, મૈં મેરી બીવી સે ડબલકુલ ખુશ નહીં હું.’

પપ્પુની બૈરી તરત બોલી ઊઠી, ‘કમીને, સારા મહોલ્લા ખુશ હૈ... બસ તેરે હી નખરે હૈ!’ • ચંગુઃ આજે દોડવામાં હું બીજા નંબરે આવ્યો. મંગુઃ શાબાશ! કેટલા જણ દોડેલા? ચંગુઃ બે... • છગને ડોક્ટર મગન પાસે જઈને ફડરયાદ કરી, ‘સાહેબ, ૧૦૦ રૂડપયાની દવા લઉં છું પણ કંઈ ફાયદો નથી થતો.’ ‘તો હવે ૮૦ રૂડપયાની દવા લખી આપું છુ,ં ’ ડોક્ટર મગને કહ્યું, ‘હવે દરરોજ ૨૦ રૂડપયાનો ફાયદો થશે, બસ?’ • સન્તાઃ મેરી ગલલ-ફ્રેન્ડ કે સાથ પહલી હી મુલાકાત કે બાદ મૈં એક મડહને તક ખાના નહીં ખા સકા. બન્તાઃ આહાહા... ઈતના પ્યાર? સન્તાઃ નહીં, ઉસ ફાઈવ સ્ટાર રેસ્ટોરન્ટ મેં મેરે પૂરે મડહને કી પગાર ખતમ હો ગઈ થી! • છગન ઓફફસમાં ડરસેસ દરડમયાન ચા પીતાપીતા કહી રહ્યો હતો, ‘મને અને મારી વાઈફને કોઈ અલગ ન કરી શકે.’ ‘વાહ! એ તો ઘણું સારું કહેવાય!’ મગન બોલ્યો, ‘તમારા બંને વચ્ચે એટલો બધો પ્રેમ છે!’ ‘ના એવું નથી.’ છગન બોલ્યો, ‘જ્યારે અમે બંને ઝઘડતા હોઈએ ત્યારની વાત છે.’ •

Dubai Holidays

T & C apply

3* Hotels Fr. £415 pp 4* Hotels Fr. £465 pp 5* Hotels Fr. £515 pp

0208 952 7400

Email : sales@citimax.co.uk Website: www.citimax.co.uk

Non Stop Flights +3 Nights Accomodation on twin sharing basis. Including Breakfast and Airport taxes

10336

Restricted and Limited Availibility –Above Quote based on 29 Nov departure

SUPER SEAT SALE From

MUMBAI : £ DIU : £ DELHI : £ GOA : £ AHMEDABAD : £ RAJKOT : £

475 AMRITSAR : 574 PORBANDER : 496 BHUJ : 511 VADODARA : 488 BANGKOKO : 575 COLOMBO :

DECMBER SCHOOL HOLIDAYS & CHRISTMAS SPEND in INDIA

£489 £574 Fares Fr £586 Non Stop Flights £499 Limited Availibility £488 £488 Based on Dept.14-22 DEC

Restricted offer & travel period / Conditions Applies

£749 pp

Returning 1st weekend in January

CALL NOW

0208 952 7400


26th October 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ભારત-રશિયા વચ્ચેઅનેક મુદ્દેસંમશત સધાઈ

મોસ્કોઃ ભારતના વડા પ્રધાન ડો. મનમોહન સિંહે તેમની ત્રણ સિવિની રસિયાની યાત્રા િરસમયાન િોમવારે રાષ્ટ્રપસત વ્લાસિમીર પુસતન િાથે મુલાકાત કરીને ત્યારબાિ િંયુક્ત ઘોષણાપત્ર જાહેર કયુું હતું. વડા પ્રધાન મનમોહન સિંહે કહ્યું છે કે ભારત અને રસિયાના િંબંધો િમયની કિોટી પર ખરા ઊતયાા છે. તેમણે કહ્યું કે ભારતની સવિેિ નીસતમાં રસિયાનું મહત્ત્વનું થથાન છે. ડો. સિંહે રસિયાની સિંતા િૂર કરવાનો પ્રયાિ કરીને કહ્યું કે રસિયા ભારતની િંરક્ષણ જરૂસરયાતો માટે ‘અસનવાયા’ િાથી છે અને રહેિે. તેમણે કહ્યું કે પડકારોનો િામનો કરવા માટે સિપક્ષીય િંબંધોને બિલાતા િમયને અનુરૂપ ઢાળવા જોઈએ. રાષ્ટ્રપસત પુસતન િાથે બેઠક અગાઉ વડા પ્રધાને િંરક્ષણ, સવજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી, ઊજાા, વ્યાપાર અને રોકાણના ક્ષેત્રમાં બંને િેિોના િંબંધોમાં પ્રગસત અંગે ખુિી વ્યક્ત કરી. તેમણે પુસતનને કહ્યું કે, ‘આ

ખરેખર એક ખૂબ જ લાભિાયક ભાગીિારી છે, જેમાં તમે યોગિાન આપ્યું છે.’ પુસતને કહ્યું કે બંને િેિો વચ્ચે વ્યૂહાત્મક િંબંધ લાંબા ગાળાના છે. બંને િેિો વચ્ચે િારો િહયોગ છે. તેને વધુ િારો કરી િકાય તેમ છે. તેમણે કહ્યું કે ‘બંને િેિો વચ્ચે લશ્કરી ટેક્નોલોજી િસહત લગભગ તમામ મહત્ત્વના ક્ષેત્રોમાં િહયોગ છે. આપણે સિક્િ અને અન્ય ક્ષેત્રોમાં પણ િહયોગ કરી રહ્યાા છીએ.’ જે િંયુક્ત ઘોષણાપત્ર જાહેર કરવામાં આવ્યું છે તેમાં અનેક આંતરરાષ્ટ્રીય મુદ્દે િંમસતનો

ઉલ્લેખ છે. જેવા કે બંને િેિો ઇચ્છે છે કે િીસરયાનો મુદ્દો બળથી નહીં, રાજકીય રીતે ઉકેલવો જોઈએ. િીસરયા અંગે સજસનવા-૨ બેઠક વહેલી તકે બોલાવો, અફઘાસનથતાનમાં િાંસત માટે ત્યાંની િરકારના પ્રયાિને ટેકો, ત્યાંના સવપક્ષના જૂથોએ પણ તેનો આિર કરવો જોઈએ. બંનન ે ું માનવું છે કે ત્રાિવાિ અફઘાસનથતાનની િાંસત અને સ્થથરતા માટે જોખમ છે. વડાપ્રધાન મનમોહનસિંહને ‘મોથકો થટેટ ઈસ્ન્થટટયૂટ ઓફ ઈન્ટરનેિનલ સરલેિન્િ’ િારા માનદ્ ડોક્ટરેટની પિવીથી િન્માસનત કયાા છે. તેને ડો. સિંહે તેમના માટે મોટું િન્માન ગણાવ્યું અને કહ્યું કે તે ભારતની જનતા પ્રત્યે રસિયાની જનતાના સ્નેહ અને બંને િેિો વચ્ચેના િંબંધ મજબૂત હોવાનું પ્રતીક છે. ડો. મનમોહન સિંહ તેમના પ્રસતસનસધ મંડળ િાથે મંગળવારે િીનના બીસજંગ િહેરમાં પહોંચ્યા છે. અહીં તેઓ સિપક્ષીય િિાા હાથ ધરિે.

સંક્ષિપ્ત સમાચાર

• રાષ્ટ્રીય જનતા દળ પ્રમુખ લાલુપ્રસાદ યાદવ અને જનતા દળના સાંસદ જગદીશ શમાાનું મંગળવારે લોકસભાનું સભ્ય પદ રદ કરાયું છે. રાંચીમાં બહુચષચાત ઘાસચારા ગોટાળા કેસમાં દોષિત થયેલા બંનેસાંસદોનેપાંચ વિાની જેલ સજા થઇ છે. સોમવારે ભ્રષ્ટાચારના એક કેસમાં જેલમાં બંધ કોંગ્રેસના સાંસદ રષશદ મસૂદનું રાજ્યસભાનું સભ્યપદ રદ્ કરવામાંઆવ્યુંહતું. ષબહારના સારણ બેઠક પરથી સાંસદ પદેચૂંટાયા છે. • જમ્મુકાશ્મીરના મુખ્ય પ્રધાન ઓમર અલદુલ્લાએ સોમવારેકહ્યુંહતંકેજો પાકકવતાન અંકુશરેખા પર યુદ્ધષવરામનો ભંગ કરવાનો ષસલષસલો જારી રાખેતો કેન્દ્ર સરકારે અન્ય ષવકલ્પો પર પણ ષવચારણા કરવી જોઈએ. જો પાકકવતાન ભારતને નુકસાન કરશેતો અમેતાકાત સાથેજવાબ આપવામાંસક્ષમ છીએ તેમ પણ ઓમર અલદુલ્લાએ કહ્યુંહતું. • જાણીતા વકીલ રામ જેઠમલાણીનેપક્ષમાંથી બહાર નીકાળ્યા બાદ ભાજપના માથેનવી આફત આવી છે. જેઠમલાણીએ હવે ભાજપ ઉપર માનહાષનનો કેસ દાખલ કયોા છે, તેમણે ભાજપના સંસદીય બોડડને પ્રષતવાદી બનાવીનેતેના તમામ સભ્યો પાસેથી રૂ.૫૦ લાખના વળતરની માગણી કરી છે. તેમણે ભાજપમાંથી બરતરફ કરતી વખતે ષવષવધ નેતાઓએ કરેલી ષટપ્પણીથી પ્રષતષ્ઠાને નુકસાન થયાનો દાવો કયોાછે. • પાકકવતાન કાશ્મીર મામલેઅમેષરકાની દખલગીરી ઇચ્છેછે. તેનેએવુંલાગેછેકેઆ રીતેજ આ મુદ્દાનો ઉકેલ આવી શકશે. પાકકવતાનના વડાપ્રધાન નવાઝ શરીફે જણાવ્યું હતું કે ભલે આ મુદ્દે ભારત ત્રીજો પક્ષકાર ઇચ્છતું નથી. પણ, ષવશ્વની મોટી

London Contact Hash Vora Tel: 07875 137 981

CREATING QUALITY FOR OUR CUSTOMERS

Manufacturers of Potato Crisps & Snacks

KOLAK SNACK FOODS LTD

308-310 Elveden Road, Park Royal, London NW10 7ST (UK). T: +44 20 8965 5331 F: +44 20 8961 9313 E: sales@kolak.co.uk

W: www.kolak.co.uk

દેિશવદેિ

23

શષિઓએ આ મુદ્દાનો ઉકેલ લાવવા માટે આગળ આવવું જોઇએ. શરીફે વોષશંગ્ટન જતાં પહેલા લંડનમાંમીષડયા સાથેવાતચીત દરષમયાન આ અંગે જણાવ્યુંહતું. • કેન્દ્રીય પ્રધાન અને કોંગ્રેસના નેતા કષપલ ષસબલને છેલ્લા કેટલાક વખતથી કષવતા લખવાનો શોખ જાગ્યો છે. તાજેતરમાં તેમણે કોંગ્રેસના કટ્ટર રાજકીય હરીફ એવા ગુજરાતના મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર કષવતા લખી હતી. વવાભાષવકપણે જ આ કષવતામાં તેમણે મોદીનાં ગુણગાન નથી ગાયાં, પણ મોદીએ કરેલા ષવકાસના મોટા દાવાઓ પર તીખો કટાક્ષ કયોાછે. હવેએવુંકહેવાય છેકેષસબલેમોદી પર લખેલી કષવતા પરથી ટૂંક સમયમાં ગીત પણ તૈયાર થશે. • અંદાજે રૂ. ૩,૫૪૮ કરોડના ઓગવટા વેવટલેન્ડ વીવીઆઇપી હેષલકોપ્ટર સોદાના દલાલ ગુઇદો રાલ્ફ હશ્કની સ્વવસ અષધકારીઓએ ધરપકડ કરી છે. તેને ટૂંક સમયમાં ઇટાલી લઈ જવાશે. ઇટાષલયન ન્યૂઝ વેબસાઇટ લા ષરપસ્લલકાના જણાવ્યા મુજબ જો તેસ્વવસ ફેડરલ કોટડમાંપ્રત્યાપાણ માટેઅપીલ કરશે તો તેને લાવવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. જોકે સ્વવત્ઝલલેન્ડની એક કોટેડ તેને ઇટાલી લઈ જવાની મંજૂરી આપી દીધી છે. • કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન સુશીલકુમાર ષશંદેની જમ્મુની મુલાકાતના એક ષદવસ પૂવલે પાકકવતાને ભારતના રહેણાક ષવવતારોમાં તોપમારો કયોા છે. હુમલામાં બીએસએફનો એક જવાન અને એક પોલીસ કમાચારી ઘાયલ થયા છે. તોપમારાથી અનેક ઘરો અને દુકાનોને નુકસાન પહોંચ્યું છે. હુમલા પછી લોકોએ ગામ ખાલી કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. આ વિલે પાકકવતાને ૧૩૬મી વખત યુદ્ધ ષવરામનો ભંગ કયોાછે. તેછેલ્લાંઆઠ વિામાંસૌથી વધુછે.


24

સદાબહાર સ્વાસ્થ્ય

26th October 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

સ્ટ્રેટ રાખવી અને બન્ને ઘૂટં ણ સાથે મળીને શરીરનું ુ ન યોગ્ય જળવાય એનું ધ્યાન રાખવુ.ં સંતલ • જ્યારે પણ તમે કોઈ કસરત કરો તો ધ્યાનમાં રાખો કે એને પૂરી રીતે કરો. મતલબ કે વેઇટરલટ્ટટંગ કે પુશઅપ્સમાં ઊઠક-બેઠક કરતી વખતે પહેલાં સંપણ ૂ િ ઊભા થાઓ અને સંપણ ૂ િ બેસો. ઊભા થયા ન થયા અને ફટ કરતાં બેસી જવાની ભૂલ સયારેય ન કરશો. એનાથી તમારા સ્નાયુની ટલેટ્સસરબલીટી અને મજબૂતાઇ બન્ને વધશે. • પ્રેટ્સટસથી પફફેસશન આવે છે એ વાત સાચી, પરંતુ એસસરસાઇઝ માટે તો નહીં જ, કારણ કે એક જ પ્રકારનું વકકઆઉટ વારંવાર કરતા રહેવાથી એક ઘરેડમાં બંધાઈ જશો, જે સ્ટ્રેંગ્થ અને બોડીરબટ્ડડંગ એમ બન્ને માટે અયોગ્ય છે. આથી દર ૧૫ રદવસે કે મરહને તમારે તમારી વકકઆઉટ પેટનિમાં ફેરફાર કરતા રહેવું જોઈએ. • રજમમાં કસરત કરનારા લોકોએ ફરરજયાત સુપરવાઇઝરની દેખરેખ હેઠળ જ કસરત કરવી જોઇએ. જ્યારે પણ કોઈ હેટ્સટક એસસરસાઇઝ કરો તો એમાં તમને ગાઇડ કરવા માટે ટ્રેઇનર તો હોવો જ જોઈએ. તમારી બોડી-ટાઇપ અને સ્ટેરમના જોઈને ટ્રેઇનર તમને કઈ કસરત કેવી રીતે કરવી એનું માગિદશિન આપે છે. એમાં જરાક ચૂક ઘણી વાર મોટી મુસીબત ઉભી કરી શકે છે. રજમમાં નવા આવેલા લોકો જ નહીં, જૂના લોકોએ પણ સુપરવાઇઝરની દેખરેખ હેઠળ જ કસરત કરવી જોઈએ, કારણ કે કેટલીક વાર રેગ્યુલર કસરત કરનારા લોકો પણ એકની એક કસરતમાં પોશ્ચરમાં ગોટાળો કરી શકે છે.

આજકાલ લોકો શારીરરક ચુસ્તી માટે બહુ જાગ્રત થઇ રહ્યા છે. સહુ પોતપોતાની રીતે શરીરને રનરોગી, સ્ફૂરતિલું રાખવા પ્રયાસ કરે છે. કોઇ વોક કરે છે, કોઇ જોગીંગ કરે છે, કોઇ યોગ કરે છે. તો કોઇ વળી કસરત કરવા રજમમાં જાય છે. કોઇ પણ પ્રકારે રનયરમત એસસરસાઇઝ કરવી ફાયદાકારક છે, પરંતુ જો એને યોગ્ય રીતે કરવામાં આવે તો. આ વખતે અહીં કેટલીક એવી ભૂલો પ્રત્યે ધ્યાન આંગળી ચીંધી છે, જે ભૂલોને તમારે રજમમાં એસસરસાઇઝ દરરમયાન ટાળવી જોઇએ. જો આ બાબતની કાળજી નહીં રાખો અને રજમમાં આ ભૂલોનું પુનરાવતિન કયાિ કરશો તો શરીરને કાયમી નુકસાન થવાનું જોખમ છે. નવુ-ં નવું રજમમાં જવાનું શરૂ કયુું હોય અને મસડસ પેઇન થાય એ સ્વાભારવક છે, કારણ કે હજી તમારા શરીરને કસરતની આદત નથી પડી, પરંતુ રજમ જોઇન કયાિને મરહનો થઈ ગયા બાદ પણ કસરત કયાિ પછી શરીરમાં દુખાવો થયા કરે છે? રજમમાં કસરત કરતી

જિમમાંક્યારેય ન કરવા િેવી ભૂલ

વખતે સયારેક વાગી ગયું હોય એવું બન્યું છે? તો સાવચેત થઈ જાઓ. બની શકે કે રજમમાં વકકઆઉટ કરવાની તમારી પેટનિ જ ખોટી હોય. જે વકકઆઉટ કરતા હો એમાં તમારું બોડી-પોશ્ચર અયોગ્ય હોય. જો આ બાબત તરફ ધ્યાન ન આપવામાં આવે તો લાંબા ગાળે સાંધાનો દુખાવો કે શરીરના કોઈ અવયવમાં મચકોડ આવવાથી લઈને કાયમી ખોડખાંપણ રહી શકે છે. વોમમ-અપમાંખાસ ધ્યાન વોમિ-અપ કસરત કરતી વખતે મોટા ભાગે થતાં ગોટાળા રવશે જાણીતા ફફટનેસ-એસસપટટ રમકી મહેતા કહે છે, ‘રજમમાં એન્ટર થયા બાદ જ વોમિ-અપ કરવાનું હોય એટલે કસરત કરનારામાં એનજીિ ભરપૂર પ્રમાણમાં હોય છે. આ સમયે વ્યરિ દે ધનાધન વોમિ-અપ કરવા માંડે તો તે જોખમી છે. વોમિ-અપ એસસરસાઇઝ કરો

ત્યારે એ ખૂબ હળવાશથી અને ધીમે-ધીમે કરવી જોઈએ. એમાં શરીરને ઝટકા આપીને ઊઠક-બેઠક ન કરવી જોઈએ. ઝૂકતા સમયે શરીરના પાછળના ભાગનું ખાસ ધ્યાન રાખવુ.ં ઓકવડટ એન્ગલમાં કસરતો ન કરવી. ઘરે જો કસરત કરતા હો તો બને એટલી રસમ્પલ કસરતો જ કરવી.’ હવે જોઈએ કેટલીક એવી ભૂલો જે મોટા ભાગે રજમમાં કસરત કરતા સમયે લોકો કરતા હોય છે. • રજમમાં કસરત કરતી વખતે તમારા બોડીને કે બોડીવેઇટને ઝટકો ન લાગે એનું ધ્યાન રાખવુ,ં કારણ કે એનાથી ઈજા થવાની શસયતા છે. તમારે જે મસડસ બનાવવા છે એ માટે સ્મૂધ વેઇટ-ટ્રેઇરનંગ જરૂરી છે. ઓકવડટ પોરઝશનમાં બોડીને ટ્વવસ્ટ કરવાથી કે ઝટકો આપવાથી સાંધામાં દુખાવો, સ્નાયુઓમાં ખેંચાણ અને ફ્રેક્ચર પણ થઈ શકે છે. • એકદમ ઝપાટાબંધ કસરત કરવા લાગી પડવું એ પણ

ખોટી રીત છે, કારણ કે એનાથી તમારો કસરત કરવાનો હેતુ પાર પડવાનો નથી. મસડસની સાઇઝ અને સ્ટ્રેંગ્થ વધારવી હોય તો ધીરે રહીને સ્મૂધલી કસરત કરશો તો જ એનો કોઈ અથિ સરશે. થોડો સમય ફાળવીને શાંરતથી વકકઆઉટ કરો. • પુશ-અપ્સ કે વેઇટરલટ્ટટંગ માટે ઉભડક પગે નીચે બેસો ત્યારે શરીર સીધી રેખામાં હોય અને યોગ્ય સમતુલા જળવાય એનું ધ્યાન રાખવુ.ં આગળ કે પાછળ વધારે પડતું ઝૂકવું નહીં. ખભા ટટ્ટાર રાખવા, ગરદન

કોલ્ડવિંક્સથી દાંતને િગ્સ જેટલુંજ નુકસાન

લંડનઃ સિટન ડેન્ટલ એસોસસએશનેપ્રયોગોના અંતેએ બાબત શોધી કાઢી છેકેકોઈ પણ મસિલા બેલીટર જેટલી કોલા કેતે વગગનું ગેસયુક્ત પીણું સતત પાંચ વષગ સુધી પીવે તો તેના દાંતમાં એટલો જ સડો પેદા થાય છેજેટલો મેથામ્ફેટામાઈનના વ્યસનીઓ કે કોકેઈન જેવા નશીલા પદાથોગનું સેવન કરનારા વ્યસનીઓના દાંતમાં પેદા થતો િોય છે. મેથામ્ફેટામાઈન, ક્રેક કોકેઈન કે સણસણાટ સાથે ગેસ છોડતાં પીણાઓ દાંતને એકસરખું નુકસાન પિોંચાડે છે અને તેમને દાંતની એક સમાન જ સમસ્યા સર્ગય છે. આ સમસ્યામાંદાંત ધીમે ધીમે ખરતા ર્ય છે. તેના પરનું પડ ખવાતું ર્ય છે અને દાંત મૂળમાંથી તૂટી કે ઉખડી ર્ય છે. મેથામ્ફેટામાઈન અને ક્રેક વ્યસનીના મોઢાનેનુકસાન કરેછે. મીઠાં પીણાંદાંતના સડાનું જોખમ વધારે છે. ગેરકાયદે ડ્રગ મોઢામાં લાળનું પ્રમાણ ઘટાડે છે તેથી મોઢામાંથી જોખમી તત્વો ધોવાઈ જવાનુંપ્રમાણ પણ ઘટેછે.

Bathland (uk) Ltd Inspiration to Installation

30%

PEARSONS CLAIMS LTD.

70%

off on all off all Ex Display Branded Sanitaryware Name Crosswater, Grohe, Laufen, Hansgrohe Ideal Standard, Roca and also other leading brands Bathroom Supply & Install * Visit our Brand New showroom

* Why compromise on quality when you can get designer kitchen at trade prices

878 Uxbridge Road Hayes Middlesex UB4 ORR Tel: 020 8573 7305 Tel: 07791 050 220 E-mail: bathlandukltd@aol.com

www.bathland.com

COMMERCIAL AND DOMESTIC INSURANCE CLAIMS!

No win no fee* Contact Pearsons (experienced Insurance Loss Assessors) for all your Insurance claims

• Do you have an Insurance claim? • Do you know what you can claim for? • Why not have an expert to handle your claim? • Fire • Flood • Water Damage • Burglary • Impact • Subsidence Claims

Have you suffered a burst pipe or fire? Have you been the victim of crime? If yes, call Pearsons Claims Ltd in the first instance. Pearsons are here to help.

Pearsons Claims Ltd.

વવભાગમાં અપાયેલી કોઇ પણ માવહતી કે ઉપચારનો અમલ કરતાં પૂવવે આપના શરીરની તાસીર ધ્યાનમાં રાખવા અને તબીબી વનષ્ણાંતનું માગગદશગન મેળવવુંવહતાવહ છે. -તંત્રી

Contact: Tel: 020 8868 4349 (M) 07831 876 663 Fax: 020 8868 7870 Email: ashokbhatt@pearsonsclaims.com www.pearsonsclaims.com We also advise in Gujarati, Hindi & Urdu *Terms and conditions apply

/ &.2/, /2 &.15*2& "#/54 9/52 .&"2&34 $&.42& $",, /52 4&"- /. /.%/.

7*4) &.42&

‘સદાબહાર સ્વાસ્થ્ય’

(Authorised & Regulated by Financial Conduct Authority) We act for you and not for the Insurance company

45%&.4;3 *.".$&

/.4"$4 &4"*,3 45%&.4 /..&$4 %5$"4*/. /.35,4".$9 *34" *() 42&&4 /5.3,/7 *%%,&3&8 ! &, ).%*.'/ 345%&.4$/..&$4 *.'/ 777 45%&.4 /..&$4 *.'/

ખાસ નોંધ

With over 40 years experience dealing with the major insurance companies including Prudential, Direct Line, Legal & General, Aviva, Churchill and LV

*2-*.()"-

*4*:&.3)*0

)&''*&,%

,/5()

.4&2."4*/.",

*0,/-"

.%&'*.*4& &"6& 4/ &-"*. 0/53& *3" .(,*3) &34 2*4*3) "330/24 "452",*3"4*/. 45%&.4 *3" .(,*3) &34 !/2+ &2-*4 84&.3*/. )".(& /' -0,/9&2 Get £20 off with .42&02&.&52 .6&34/2 *3" .(,*3) &34 this advert


મહિલા-સૌંદયય

26th October 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

આજકાલ લોકોના જીવનમાં તનાવ અને દોડધામ વધી ગયા છે. ઓકિસ હોય કે ધંધો કામનું ભારણ પણ વધી ગયું છે. આથી જ કોઈ પણ વ્યપિના ચહેરા પર જો ડાકક સકકલ જોવા મળે તો એનું કારણ તે વ્યપિની ઊંઘ, થાક અને કમ્પ્યુટર કક્રીનની સામે કલાકો સુધી બેસી રહેવાને કારણે જ થયાં હશે એવું માની લેવાય છે. જોકે તાજેતરમાં થયેલા કેટલાક અભ્યાસ જણાવે છે કે ડાકક સકકલ થવાનાં કારણોમાં પડહાઇિેશન, એપનપમયા અને પલવરના રોગો જેવી કેટલીક બાબતો પણ જવાબદાર છે. કઈ રીતેથાય છે? ચામડીની અંદર જાળાની જેમ પાતળી લોહીની નસો િેલાયેલી હોય છે. જેમાંથી લોહીના લાલ રિકણો પાસ થાય છે. આ પ્રોસેસમાં કેટલાક કણો નસમાંથી લીક થાય છે અને એના ક્લીનઅપ સેશન દરપમયાન કેટલાંક તત્ત્વો પેદા થાય છે જેને લીધે લાલ રિકણો કાળા તેમ જ બ્લુ થઈ જાય છે અને એ આંખોની આજુબાજુની સ્કકન પર કાળા રંગમાં દેખાય છે. આ સકકલ આંખની આસપાસ જ કેમ દેખાય છે? કારણ કે આ પાટટની સ્કકન સૌથી પાતળી હોય છે. સામાકય કારણો ક્યા? ઉંમર: વધતી વય એ ડાકક સકકલ્સ વધવા માટેનું સૌથી મોટું કારણ છે, કારણ કે જેમ ઉંમર વધતી જાય છે એમ સ્કકન િાય થતી જાય છે અને ડાકક સકકલ્સનો રકતો મોકળો થાય છે. ઉંમર વધવાની સાથે આંખોની આજુબાજુની સ્કકન વધુ પાતળી

લેટનાઇટ પાટટીઓ, કમોકકંગ અને પિસ્કકંગ ડાકક સકકલ થવામાં ખૂબ મોટો ભાગ ભજવે છે. કેકિન અને આલ્કોહોલયુિ પીણાઓના વધુ પડતા સેવનથી શરીરમાં પાણીનું પ્રમાણ ઘટે છે, જેને લીધે પડહાઇિેશન થાય છે અને એ ડાકક સકકલમાં પપરણમે છે. તિકોઃ સૂયયના તડકામાં વધુ

બનતી જાય છે અને એને લીધે એ વધુ ડાકક દેખાય છે. સ્ટ્રેસ: માનપસક કે શારીપરક કોઈ પણ પ્રકારની તાણની અસર ચહેરા પર દેખાય છે. ખાસ કરીને આંખ નીચેનાં કાળાં કૂંડાળાં શરીર અને મનની સ્કથપત રજૂ કરી દે છે. વધુ પડતો કાયયબોજ, પૂરતી ઊંઘ ન લેવી, હાઇપરટેકશન, કૌટુંપબક પ્રશ્નો, નાણાંકીય તંગી, સંબંધોમાં સમકયા વગેરે જેવાં કારણોને લીધે પણ આ સમકયા થાય છે. પચંતા અને થાક ભેગા થાય ત્યારે એ ચહેરા પર ડાઘા તેમ જ આંખની નીચે કાળાં કૂંડાળાં બનીને દેખાય છે. ડિહાઇિેશન: ઘણી વાર શરીરમાં જરૂર કરતાં વધારે પાણી સુકાઈ જવાથી એટલે કે શરીરમાં પાણીનું પ્રમાણ ઘટી જવાથી ત્વચા સૂકી અને નબળી થઈ જાય છે. ટૂંકમાં બીમારીને લીધે પણ ડાકક સકકલ્સ થઈ શકે છે. પોષણનો અભાવ: પૌપિક આહાર ન લેવાથી પણ ચહેરા પર ડાકક સકકલ્સ આવી શકે છે. આથી

પ્રોટીન, પવટાપમકસ અને પમનરલ્સથી ભરપૂર ભોજન દરરોજ જમવું શરીરની હેલ્થ અને સવયગ્રાહી સુંદરતા માટે આવશ્યક છે. આરોગ્ય સંબંપધત કોઈ પણ પ્રકારના પ્રોબ્લેમને ટાળવા કરવા માટે ખાવાપીવા પર ધ્યાન આપવું જરૂરી છે. સ્ મો કકંગ - ડિ ન્ કકંગઃ

વાનગી

સામગ્રીઃ (જલેબી માટે) માવો એક વાટકી • મેંદો એક વાટકી • ચણાનો લોટ એક વાટકી • બેકકંગ પાવડર એક ચપટી • ઘી તળવા માટે • દૂધ એક ચમચો • પપકતાંની ચીરીઓ જરૂર પૂરતી ચાસણી માટેઃ ખાંડ બે વાટકી • કેસર થોડાં તાતણાં • પાણી જરૂર પૂરતું • એલચી પાવડર પા ચમચી માવા રીતઃ માવો, ચણાનો લોટ, મેંદો અને બેંકકંગ પાવડર પમસસ કરો. તેમાં દૂધ ઉમેરીને ખૂબ હલાવી એકદમ પમસસ કરો. ઈચ્છો તો પમસસરથી

SHREE JALARAM JYOT MANDIR NEW VIRPURDHAM IN WEMBLEY WASP, REPTON AVENUE, SUDBURY, WEMBLEY, MIDDX HA0 3DW TEL: 020 8902 8885 / 07958 275 222 Email: mahajanwadi@aol.com BUSES:18/92/245 STATION: SUDBURY TOWN IN ASSOCIATION WITH: LOHANA COMMUNITY WEST LONDON & LM(UK) TRUST ORGANISES FOLLOWING EVENTS

╙±¾Ц½Ъ

કЦ½Ъ¥ѓ±¿ - ¿╙³¾Цº, ∟ ³¾щܶº ¹§¸Ц³ ´аB ÂЦє§³Ц √≡.∩√°Ъ ĬÂЦ± ÂЦє§³Ц √≠.√√°Ъ ºЦ╙Ħ³Ц √≤.√√ ÂЬ²Ъ I ¥ђ´¬Ц ´а§³ - º╙¾¾Цº, ∩ ³¾щܶº ¶´ђº³Ц √≠.∩√°Ъ ºЦ╙Ħ³Ц √≥.√√ ÂЬ²Ъ, ĬÂЦ±³ЬєÂЦє§³Ц √≠.√√°Ъ ºЦ╙Ħ³Ц √≤.∩√ ÂЬ²Ъ..... ¹§¸Ц³ µЪ £∟≈.√√ ... ¶щã¹╙Ū ´аB કºЪ ¿કЦ¿щ¸є╙±º ˛ЦºЦ ´аB³Ъ ÂЦ¸ĠЪ ´аºЪ ´Ц¬¾Ц¸Цєઆ¾¿щ. I અ³−³કвª ±¿↓³њ Âђ¸¾Цº, ∫ ³¾щܶº, ¶´ђºщ ∞.√√°Ъ ºЦ╙Ħ³Ц ≤.√√ ÂЬ²Ъ. ±º ¶щક»Цકыઆº¯Ъ °¿щ. ¯¸Цºђ ĬÂЦ±²ºЦ¾¾Ц ¸Цªъ ¶´ђº³Ц ∞∟.√√ ¾Ц¢щ¿કЦ¿щ. ´º±Ц ¹§¸Ц³ આ¾કЦ¹↓¦щ. ¸ЬŹ આº¯Ъ ¶´ђº³Ц √∞.∞≈ ક»Цકы°¿щ. ¹§¸Ц³ આ¾કЦ¹↓¦щ. I

§»ЦºЦ¸ §¹є¯Ъњ

¢Ьι¾Цº, ≡ ³¾щܶº°Ъ º╙¾¾Цº, ∞√ ³¾щܶº ÂЬ²Ъ. ¢Ьι¾Цº, ≡ ³¾щ.-·§³ અ³щ·ђ§³ ÂЦє§³Ц ≡°Ъ ºЦ╙Ħ³Ц ≥.∩√ ¿Ьĝ¾Цº, ≤ ³¾щ.- §»ЦºЦ¸ ક°Ц ¶´ђº³Ц ∩°Ъ ÂЦє§³Ц ≠. ક°ЦકЦº ¿ЦçĦЪ> º╙¾·Цઇ ક°Ц MA TV ´º ¯Ц. ≤ અ³щ≥ ³¾щܶº

§»ЦºЦ¸ §¹є¯Ъ - ¿╙³¾Цº, ≥ ³¾щܶº ∟√∞∩

આº¯Ъ Â¾Цº³Ц ∞√ ક»Цકы°¿щ. ¶Ц¾³Ъ અ³щ·§³ ¶´ђº³Ц ∩ ÂЬ²Ъ, §»ЦºЦ¸ ક°Ц ¶´ђº³Ц ∩°Ъ ÂЦє§³Ц ≠ ÂЬ²Ъ. ક°ЦકЦº ĴЪ ¿ЦçĦЪC º╙¾·Цઇ. ¶Ц´Ц³Ц §×¸╙±³³Ъ ઉ§¾®Ъ અ³щકыક ÂЦє§³Ц ≡ ક»ЦકыÓ¹Цº ¶Ц± ∟∞∫ ±Ъ¾Ц³Ъ આº¯Ъ. º╙¾¾Цº, ∞√ ³¾щ.- ·§³ ¶´ђº³Ц ∟.∩√°Ъ ¶´ђº³Ц ≈.∩√ ÂЬ²Ъ. §»ЦºЦ¸ ક°Ц ¶´ђº³Ц ∩°Ъ ÂЦє§³Ц ≠ ÂЬ²Ъ. Ó¹Цº ¶Ц± ĬÂЦ±. (¹§¸Ц³ ¶³¾Ц³ђ »Ц· »ђ)

¯Ь»ÂЪ ╙¾¾ЦÃњ ¹§¸Ц³ђ આ¾કЦ¹↓¦щ. ¶Ь²¾Цº, ∞∩ ³¾щܶº, ÂЦє§³Ц √≡.∩√°Ъ ºЦ╙Ħ³Ц ∞√.√√ ÂЬ²Ъ. ĬÂЦ±³ЬєÂЦє§³Ц √≠.√√. ╙³¹╙¸¯ કЦ¹↓ĝ¸ђњ §»ЦºЦ¸ ·§³њ ±º ¢Ьι¾Цº, ÂЦє§³Ц ≡°Ъ ºЦ╙Ħ³Ц ≥. આº¯Ъ³ђ ¸¹ ÂЦє§³Ц ≡.∫≈ અ³щ¯щ´¦Ъ ĬÂЦ±. ¹§¸Ц³ ç´ђ×º╙¿´ £∩√∞ Ã³Ь¸Ц³ ¥Ц»ЪÂЦњ ±º ¿╙³¾ЦºщÂ¾Цº³Ц ∞∞°Ъ ∞ ÂЬ²Ъ. Ó¹Цº ¶Ц± ĬÂЦ±. ç´ђ×º╙¿´ £∟√∞ આ´³Ц ╙³¾ЦÂщ¯¸Ц¸ ĬકЦº³Ъ ´аB કºЦ¾¾Ц ´аBºЪ³Ъ ã¹¾ç°Ц ¸½Ъ ¿ક¿щ. અ¸щઆ´³Ц ¯¸Ц¸ કЦ¹↓ĝ¸ђ- ¸Ц¯ЦC-ક°Ц-·§³ђ ¾¢щº³ щ Ьєઆ¹ђ§³ કºЪ ¿કЪએ ¦Ъએ.

Âє´ક↕њ ÂЪ§щºЦ·щι C. ¸¿ι ¬Ъ. ¢╙ઢ¹Ц અЩç¸¯Ц¶Ãщ³

સમય ગાળવાને લીધે પણ પપગમેકટેશનની તકલીિ થઈ શકે છે જેને લીધે ડાકક સકકલ બને છે. તડકામાં રહેવાથી આંખોની નીચેની ત્વચામાં વધુ પ્રમાણમાં મેલપનન પ્રોડ્યુસ થાય છે અને એ ડાકક થવા લાગે છે. હોમોનનલ ચેકજઃ કત્રીઓમાં પ્રેગ્નકસી અને મેકકટ્રુએશન

07958 275 222 આº. «કºЦº 07956 863 327 ╙¾§¹Ц¶Ãщ³ 07946 304 651 એ¸. ¢ђકЦ®Ъ 07905 348 333 અλ®Ц¶Ãщ³ ¸є╙±º 020 8902 8885

07903 824 675 020 8907 4345 020 8841 1585 020 8991 0908

દરપમયાન હોમોનયમાં બદલાવ આવે છે જેની અસર તેમની ત્વચા પર પહેલાં દેખાય છે. જેમાંથી એક અસર એટલે ડાકક સકકલ. એલર્નઃ એવી કોઈ પણ ચીજ કે જેનાથી આંખોમાં ખંજવાળ જેવું લાગે એ આગળ જઈને ડાકક સકકલ થઈ શકે છે. આંખોની આજુબાજુની સ્કકનને ખંજવાળવાથી પણ કાળાં કૂડં ાળાં થાય છે. આ પસવાય કેટલીક િૂડ એલજીયથી પણ આંખોની આજુબાજુની ત્વચા કાળી લાગે છે. આરોગ્ય અનેિાકકસકકલ એડનડમયા: આયનયની કમીથી કેટલાક કકકસામાં ડાકક સકકલ થઈ શકે છે. જેનો ઇલાજ ડાયટ પ્લાનમાં પસમ્પલ ચેકજ લાવીને કરી શકાય. લોહીમાં આયનયની કમીથી એપનપમયા થાય છે, જેને લીધે શરીરમાં ઓસ્સસજનેટેડ બ્લડનો સપ્લાય ઘટી જાય છે અને ડાકક સકકલ થાય છે. આ તકલીિ ટાળવા માટે હંમેશાં લીલાં શાકભાજીઓથી ભરપૂર એવો આયનય પરચ ડાયટ લેવો જોઈએ.

પણ આને એકરસ કરી શકો છો. આ જલેબીના તૈયાર પમશ્રણને ૩૦-૪૦ ં પાણી પમપનટ રહેવા દો. ખાંડમાં થોડુક ઉમેરી એક તારી ચાસણી તૈયાર કરો. તેમાં કેસર અને એલચીનો પાવડર ભેળવો. એક પેનમાં ઘી ગરમ કરી તેમાં તૈમાં તૈયાર પમશ્રણની જલેબી બનાવો. મધ્યમ આંચે બંને બાજુએ જલેબી બ્રાઉન રંગની તળી લો. કડાઈમાંથી કાઢીને જલેબીને ચાસણીમાં નાંખો. થોડી વાર પછી બહાર કાઢી લો. પપકતાંની ચીરીઓથી સજાવો.

BABA

25

ડિહાઇિેશન: ડાકક સકકલ થવા માટેનાં કારણોમાં પડહાઇિેશનની તકલીિ મોખરે છે. જ્યારે શરીરને પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી ન મળે ત્યારે કેટલાક ભાગોમાં એની અસર વધુ પ્રમાણમાં દેખાય છે. આ માટે પદવસના ૮-૧૦ ગ્લાસ પાણી પીવું જોઈએ તેમ જ પાણીનું પ્રમાણ હોય એવાં ફ્રેશ ફ્રૂટ્સ પણ ખાવાં જોઈએ. ચા, કોિી, આલ્કોહોલ જેવા કેકિનયુિ પીણાંઓ ટાળવા જોઇએ. ડલવરના રોગો: પલવરની કામગીરી જો ખોટવાય તો જાતજાતના પલવરના રોગો થઈ શકે છે જેના કારણે પણ ડાકક સકકલ થઈ શકે છે. આથી જ ડાકક સકકલ થયાં હોય ત્યારે તે વ્યપિને કોઈ પલવરની તકલીિ થઈ હોય એવું પણ શસય છે. પહપેટાઇપટસ પણ એવા જ પલવરના રોગોનો એક પ્રકાર છે.

! ! %

$ "

&

!%

&

" !

# $

$

! !

$ # !

!

"

"$ #

"$

HOLIDAYS LTD.

Experience the world of Baba Holidays

AIR HOLIDAYS - With Vegetarian Meals

"

"$

6178

Far East with Hongkong 18 Days 10th Nov. Far East 15 Days 8th Sept., 13th Nov Australia+Newzealand+Fiji Jan 2014. 25 days, Adult £4850 visiting MELBOURNE, CAIRNS, SYDNEY, CHRISTCHURCH, AUCKLAND, MT COOK AREA, QUEENS TOWN, FRANCE JOSEF. Vietnam and Cambodia 15 days. 10th November Cyprus 8 days, 18 Sept, fr Adult: £675, Child £625 (2-11 Yrs.) Turkey 8 days 13 October 2013., fr Adult: £675 Child £535 (2-11 Yrs) Greater Punjab: 15 days Depart 27th October Adult £1449 SriLanka + Kerala Depart 17th Nov 2013, 10th January 2014 Adult: £1745 15 Days if fully paid by 31/01/2012 £125 off per person.

Imperial Cities of Morroco -Tour 9 days Depart: 15th Nov. Adult £775 Tunisia Special 8 days with INCLUDED EXCURSIONS 7th Dec.

KERALA SPECIAL Depart:10th Nov-Return: 19th Nov Adult £1145. IF FULLY PAID BY 15th SEPTEMBER £100 reduction per person Fareast with Hongkong - Depart - Jan 2014 East Africa tour - Depart - 2 March 2014

COACH HOLIDAYS

Dublin depart: 10th Nov 4 days. Adult £315

BY CRUISE

Panama Cruise

7th December visiting miami, Cartagena Colombia, day light Transit Pananama canal, Puntarenas, Costa Rica- Puerto Chiaps Cabo San Lucas Mexico, Losangeles. Return: 24/12/13

1st December Carribean Cruise

Special Jalaram Katha 10th May 2014 8 days.

East Africa 2/13/13 visiting Kampala, Machinson Falls with safari, Nairobi, Masaimara, Nakuru, Mombasa, Malindi, Dar Es Salaam, Zanzibar.

PICK UP ALSO POSSIBLE FROM LUTON, EDGWERE NORTH LONDON, NEWBURY PARK STATION EAST LONDON

Tel: 0116 266 2481

E-mail: info@babaholidays.com www.babaholidays.com 145 Melton Road Leicester, LE4 6QS


રિરિધા

26 ૧

૧૧ ૧૨ ૧૭

26th October 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

૧૪

૧૫

૪ ૧૦

૧૩

૧૮

૨૫

૨૬

દુ ગાષ શ ટિ ના ગ પા લ કા

૨૪

ર ર

આં જ ણી

ધ્ર પ્ર

૨૦

દે

િો

વી જ ળી

ન રા િ મ ૧૬

૧૯

૨૧ ૨૨ ૨૩

દાહોદમાંજન્મેલા રનશા દેસાઇ અમેરિકાનાંસહાયક પ્રધાન

તા.૧૯-૧૦-૧૩નો જવાબ

ણ કું ત

ટત દ્વં દ્વી દ

ઢો

સ દ્ધ ર

મા

પ્યા

ટર યા લો લી વા દ

કા

શ તા યુ

રો

શો િ ર

લી ખ

જ ગા ર

સૂ ડી કી

ડો

ખો

કા ચું કું વા રું

આડી ચાવીઃ ૧. ભાદરવી પૂનમેગુજરાતના આ તીથથેમેળો ભરાય છે. ૩ u ૩. ધ્વની, નાદ ૩ u ૬. શરીર, કાયા, દેહ ૨ u ૭. રાજસ્થાનનો એક પ્રદેશ-પ્રાંત ૩u ૮. પહેલાનું, પ્રારંભનું, મૂળ ૨ u ૯. ......સબસેબૂરી ચીજ હૈ ૩ u ૧૦. ઇડલી-ઢોંસા સાથે પીરસાતી દાળ ૩ u ૧૧. પ્રજાનું રક્ષણ કરનારી જ્ઞાટત ૩ u ૧૩. કુપાત્ર માણસ ૪ u ૧૪. દાળમાં નંખાતું કાળું ખાિું ફળ ૩ u ૧૭. કથન, વચન, બોલ ૨ u ૧૮. કચરો વાળવાનું ઝાડુ ૪ u ૨૦. ઝેર, પોઈઝન ૨ u ૨૧. ભાગ્યશાળી, લકી ૫ u ૨૫. થોડુંક જરીક ૩. u ૨૬. રાજીનામાનો કાગળ. ૪. ઊભી ચાવીઃ ૧. આકાશ, ગગનમંડળ ૪ u ૨. સકંજામાંલેવું૨ u ૩. મૂંગુ, બોલી ન શકે તેવું, બેભાન ૪ u ૪. ......ટવના વેલો ન ચઢે ૨ u ૫. દેવાલય, િેમ્પલ ૩ u ૭. કચરો, ગંદકી ૨ u ૮. િટયવાદ, શુટિયા, થેટકસ ૩ u ૯. યોગ્ય, ઉટચત, લાયકાતવાળું૩ u ૧૦. સાિુસંતોનુંવ્યાખ્યાન ૪ u ૧૨. ત્રણ ખૂણાવાળી આકૃટત ૩ u ૧૫. બિા મસાલા નાખેલી વાનગી, સ્વાટદષ્ટ, ચિાકેદાર ૫ u ૧૬. પહેચાનપત્ર, આઇડેશ્ટિિી કાડડ ૫ u ૧૯. હજાર કરવું તે ૨ u ૨૨. મહોર મુદ્રા, છાપ (અં) ૨ u ૨૩. એક જાતની ટવટશષ્ટ ઘોડાગાડી ૨ u ૨૪. ગટત, સ્પીડ, ઝડપ ૨.

સુ ડોિુ -૩૧૦ ૪

૭ ૧

૩ ૭ ૨ ૮ ૩ ૭ ૮ ૯ ૨ ૫ ૭ ૫ ૧ ૮ ૯ ૭ ૩ ૨ ૬ ૨ ૭ ૮

સુડોિુ-૩૦૯નો જવાબ ૯ ૨ ૮ ૧ ૬ ૪ ૫ ૩ ૭

૩ ૫ ૧ ૨ ૭ ૮ ૯ ૬ ૪

૬ ૭ ૪ ૫ ૩ ૯ ૧ ૮ ૨

૪ ૧ ૭ ૮ ૯ ૫ ૩ ૨ ૬

૨ ૬ ૯ ૪ ૧ ૩ ૭ ૫ ૮

૮ ૩ ૫ ૬ ૨ ૭ ૪ ૧ ૯

૫ ૮ ૩ ૯ ૪ ૨ ૬ ૭ ૧

૧ ૪ ૨ ૭ ૫ ૬ ૮ ૯ ૩

૭ ૯ ૬ ૩ ૮ ૧ ૨ ૪ ૫

નવ ઊભી લાઈન અને નવ આડી લાઈનના આ ચોરસ સમૂહના અમુિ ખાનામાં૧થી ૯ના અંિ છે અનેબાિી ખાના ખાલી છે. તમારેખાલી ખાનામાં ૧થી ૯ વચ્ચેનો એવો આંિ મૂિવાનો છેિેજેઆડી િે ઊભી હરોળમાંરરપીટ ન થતો હોય. એટલુંનહીં, ૩x૩ના બોક્સમાં૧થી ૯ સુધીના આંિડા આવી જાય. આ રિઝનો ઉિેલ આવતા સપ્તાહે.

• ટિટિશ માતા કિરણ મહાજનનેતેની બેજોડકાંપુત્રીઓ સાથેપુનઃ ટમલન થયુંછે. પોલીસ દ્વારા આ બે બહેનોનેબચાવી લેવાઈ હતી. બેસપ્તાહ અગાઉ નાઈરોબીમાંશાળાએ જઈ રહેલી ૧૪ વષષની જોડકાંબહેનોનું અપહરણ કરાયુંહતું. પોલીસ અટિકારીઓના વેશમાંઅપહરણકારો તેમનેરાજિાનીના પશ્ચચમ ટવસ્તારના એક ઘરમાંલઈ ગયા હતા. અપહરણકારોએ અગાઉ £૬૩૦,૦૦૦ની બાનની રકમ માગી હતી.

FURNISHED FLAT FOR SALE IN JUHU, MUMBAI 2 BHK+2 BATH, posh furnished flat of NRI, full security, for sale for grand living or vacation in posh Juhu, close to beach, Gardens, Iscon & Haveli Temples, top hotels, restaurants, hospitals, schools. Price in the region of Rs 3.6 crores. Please contact Shashank Bhatt on Tel: 001 732-801-3156 (USA) e-mail : moonbeamsnb@aol.com or Kiran at 00 91-981 957 7686 until 2nd November

વોરિંગ્ટન: અમેટરકાના રાષ્ટ્રપટત બરાિ ઓબામાએ દેવાની મયાષદા વિારવા અંગેના ટવિેયકને ગત સપ્તાહે મંજૂર કરીનેતેનેકાયદાનુંસ્વરૂપ આપ્યું છે. આથી હવે૧૬,૭૦૦ ટબટલયન ડોલરની અત્યારની દેવાની મયાષદામાં વિારો થઇ ગયો છે. આમ છેલ્લા કેિલાક ટદવસથી ચાલી રહેલી કિોકિીનો અંત આવ્યો છે. ટવશ્વ બેટકના અધ્યક્ષ રજમ યંગે જણાવ્યું કે આ ટવકાશસીલ દેશો માિેએક સારા સમાચાર છે. ટવશ્વ અથષવ્યવસ્થા પર એક પ્રકારનું જોખમ હતું જે

દુર થઇ જતાં આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયને રાહત થશે. વ્હાઉિ હાઉસના મીટડયા સટચવ જ કાનથેએ એક ટનવેદન બહાર પાડી જણાવ્યું હતું રાષ્ટ્રપટત

અમેરિકાની શટડાઉન કટોકટી ઉકેલાઇ

ªђ»¾°↓⌐ ºщ╙¾ç¯Цº¸Цєઆ¾щ»Ъ ±ЬકЦ³ ¸Цªъµв» / ´Цª↔ªЦઇ¸ ¿ђ´ આ╙Âçª×ª §ђઇએ ¦щ. Ù»щÄÂЪ¶» ક»Цકђ અ³щ¢Ь¬ ºщઇª અђµ ´щ¸щת. ╙¾¢¯ ¸ЦªъÂє´ક↕: 07407 235 811.

£ºકЦ¸¸Цє¸±± §ђઇએ ¦щ

એظ - ºщ¸Цє ºÃщ¯Ц ╙Ã×±Ь µы¸Ъ»Ъ ¸Цªъ £ºકЦ¸, ŬЪ³Ỳ¢ ╙¾¢щºщ¸Цªъ╙¾ΐЦÂЬ¶Ãщ³³Ъ §λº ¦щ. અ«¾Ц¬Ъ¹Ц³Ц ∟≈ ક»Цક³Ьє કЦ¸ ºÃщ¿щ. ╙¾¢¯ ¸ЦªъÂє´ક↕: 07407 235 811.

$

! !

!

! $

¹Ь.કы.¸Цє ºÃщ¯Ц ¾щ1ªъ╙º¹³ ¬ђÄªº ´╙º¾Цº³щ અઢЪ ¾Á↓³Ц ¶Ц½ક³Ъ ÂЦºÂє·Ц½ અ³щ ºÂђઇ, ÂЦµÂµЦઇ ¯щ¸§ ºђ§¶ºђ§³Ц £ºકЦ¸¸Цє ¸±± ¸Цªъ ╙Ã×±Ъ ¶ђ»Ъ ¿કы ¯щ¾Ц ¶Ãщ³³Ъ §λº ¦щ. ºÃщ¾Ц §¸¾Ц³Ъ ĴщΗ ã¹¾ç°Ц Â╙ï આકÁ↓ક ´¢Цº ¸½¿щ. Âє´ક↕: 07896 888 186.

યુ.એસ. એજન્સી ફોિ ઇન્ટિનેશનલ ડેિલોપમેન્ટ (USAID)માં આરસસ્ટન્ટ એડરમરનસ્ટ્રેટિ તિીકે ફિજ બજાિી િહ્યાંછે. રનશા આ જાણી બહુ ખુશ છેકેતેનાંકામની કદિ થઇ છે. તે કહે છે કે, હું માિા પરત સુબ્રત, બેદીકિીઓ સાફ્યા મેકૈન અંગે એિું કહેિાય છે કે, અને કાવ્યાનો આભાિ માનિા તેઓ સામાન્ય િીતે કોઇની પણ માગું છું, આ તેમની જ પ્રેિણા પ્રસંશા કિતા નથી. આથી જ્યાિે અને શુભેચ્છા છે કે હું અહીં જ્હોને રનશાના િખાણ કયાા પહોંચી છું. ત્યાિે અમેરિકન મીરડયાએ તેની આ ખુશીના પ્રસંગે રનશાના ખાસ નોંધ લીધી હતી. જ્હોન માતા-રપતા કનુભાઇ અને મેકૈન િષા ૨૦૦૭માં ઓબામા લતાિેન દેસાઇ ઉપિાંત તેમનાં સામે પ્રમુખ પદ માટે ચૂંટણી સાસુ–સસિા અનુ શિસ્વાલ, લડ્યા હતા. શનલાંિર શિસ્વાલ અનેરનશાનો રનશા દેસાઇ લગ્ન બાદ ભાઇ શિનાક દેસાઇ પણ હાજિ રબસ્િાલ થયાં છે. તેમણે હતા. તેમનો જન્મ દાહોદમાંથયો યુરનિરસાટી ઓફ િરજારનયામાંથી હતો. તેસાત િિસનાંહતા ત્યાિે બી.એ.ની ડીગ્રી મેળિી છે. જ તેમનાં માતા-રપતા અમેરિકા સપ્ટેમ્બિ ૨૦૧૦થી તેઓ આવ્યા હતાં.

¿ђ´ આÂЪçª×ª §ђઇએ ¦щ

#' % "

³щ³Ъ §ђઇએ ¦щ

વોશિંગ્ટનઃ અમેરિકાના પ્રમુખ બિાક ઓબામાએ ફિીથી એક ગુજિાતીને તેમની ટીમમાં સ્થાન આપ્યું છે. યુએસ સેનેટે મધ્ય ગુજિાતના દાહોદમાં જન્મેલા શનિા દેસાઇ શિસ્વાલની સહાયક રિદેશ પ્રધાન તિીકે રનમણૂક કિી છે. રનશા દરિણ અને મધ્ય એરશયાની બાબતોમાં ધ્યાન આપશે. આટલા ઊંચા હોદ્દા સુધી પહોંચનાિ રનશા પ્રથમ ભાિતીય છે. રનશા દેસાઇની રનમણૂક અંગે ડેમોક્રેરટક પાટટીના સેનેટિ જ્હોન મેકૈને કહ્યું હતું કે, રનશા દેસાઇ રબસ્િાલ યુિાન અને હોંરશયાિ છે. આટલી નાની િયે તેમને મોટી જિાબદાિી સોંપાઇ છે, પિંતુ તેઓ તમામ જિાબદાિીને ખૂબ જ યોગ્ય િીતે રનભાિશે તેની અમને ખાત્રી છે. જ્હોન

#

# !

' !

&

!

³щ³Ъ §ђઇએ ¦щ

Ĭђµы¿³» ´╙º¾Цº³щ≈ અ³щ∟ ¾Á↓³Ц ¶щ¶Ц½કђ³Ъ ÂЦºÂє·Ц½ અ³щ ºÂђઇ, ÂЦµÂµЦઇ ¯щ¸§ ºђ§¶ºђ§³Ц £ºકЦ¸¸Цє ¸±± ¾¢щºщ¸Цªъ╙Ã×±Ъ અ³щ°ђ¬Эѕ£®ЬєઔєєĠщ8 ¶ђ»Ъ ¿કы¯щ¾Ц ¶Ãщ³³Ъ §λº ¦щ. ÂЦ°щºÃЪ³щકыºΝЦ ¾¢º µº§ ¶7¾Ъ ¿કЦ¿щ. ºÃщ¾Ц §¸¾Ц³Ъ ĴщΗ Â¢¾¬ Â╙ï આકÁ↓ક ´¢Цº ¸½¿щ. Âє´ક↕: 07951 348 844 / 07730 515 372 / 01914 475 031.

ઓબામાએ ટવિેયક પર હસ્તાક્ષર કયાષ છે. જેના લીિે સરકારને ૧૫ જાટયુઆરી ૨૦૧૪ સુિી તંત્ર ચલાવવા માિેના બજેિખચષની રકમ ફાળવાશે.

» ╙¾Á¹ક ∟≡ ¢Ц¸ ´ЦªЪ±Цº ¹Ь¾ક, ╙ĮªЪ¿ ÂЪªЪ¨³, 5¸º ∟≠ ¾Á↓, ÃЦઇª ≈' ≥" આઇªЪ Ġщ˹Ьએª ¸ЦªъÂЬ¿Ъ», ÂєçકЦºЪ ક×¹Ц §ђઇએ ¦щ. ક×¹Ц અ°¾Ц ¯щ³Ц ¾Ц»Ъએ µђ³°Ъ Âє´ક↕ કº¾Ц ╙¾³є¯Ъ. ¢ђ½¶Ц² ³°Ъ.

Mr. and Mrs. Patel 07958 730 400 07448 250 546.

³щ³Ъ §ђઇએ ¦щ

ĝђ¹¬³¸Цє ºÃщ¯Ц Ĭђµы¿³» ઇЩ׬¹³ ´╙º¾Цº³щ ∞¾Á↓³Ъ ╙±કºЪ³Ъ ÂЦºÂє·Ц½ અ³щºÂђઇ, ÂЦµÂµЦઇ, »ђ×ļЪ, આ¹³—¢ ¯щ¸§ ºђ§¶ºђ§³Ц £ºકЦ¸¸Цє¸±± ¸ЦªъÂЦ°щºÃЪ³щકЦ¸ કºЪ ¿કы ¯щ¾Ц અ³Ь·¾Ъ, ¸Ц¹Ц½Ь અ³щ ¸Ãщ³¯Ь ¶Ãщ³³Ъ §λº ¦щ. ºÃщ¾Ц §¸¾Ц³Ъ ĴщΗ ã¹¾ç°Ц Â╙ï આકÁ↓ક ´¢Цº ¸½¿щ. Âє´ક↕: 0740 3979 160.

Change of Name

I, Chirag Kumar Patel son of Chandrakant Bhai Patel, resident of Flat 52A Ratcliff Road London E7 8DD, have change my name from 'Chirag Kumar Patel' to 'Dipal Kumar Patel' as confirmed by Deed Poll. From now onwards everybody should call me by my new name Dipal Kumar Patel.

Matrimonial

1978 Born Vanik Female, British Citizen, Height 5’3, Vegetarian, Educated, seeking a Gujarati vegetarian, British Citizen life Partner age between 33 to 39. Interested candidates email their recent picture & details on Email: Shreevivah.Matrimonialuk@gmail.com


26th October 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

અને સંથકૃનત માટે ગૌરવ ધરાવો છો... તો પછી આ મંનદરના જીવંત પંથ.... મહોત્સવનો લોકડાયરામાં લોકો ઉમટ્યા હતા. પ્રાણપ્રનતષ્ઠાન અહે વ ાલ અને ફોટોગ્રાફ કેમ આગતા-થવાગતાની પરંપરા પ્રકાનિત કયાા નહોતા?’ બહે ન બહુ નનભાવવામાં આવી. સંથથાના એક અગ્રણીએ પ્રાસંનગક સંબોધન કરતાં ભાવુક થઇ ગયા હતા. તેમનો પ્રશ્ન સંકલુ નનમાાણ માટે રામકથાના સીધો-સટ હતો અને મારો જવાબ આયોજનથી માંડીને અઢી લાખ હતો કે મારા સંબોધનમાં આ જ તો પાઉન્ડનું ભંડોળ એકત્ર થયાની બધી કહેવાનું હતું કે મંનદર સંચાલકોએ વાતો કરી પણ આમાં ‘ગુજરાત અહેવાલ અને તસવીરો અમને સમાચાર’ કે તેના વાચકો કે સી.બી. આપવાનો પણ ઇન્કાર કરી દીધો પટેલે ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી હતો. આ બહેન જેવો પ્રશ્ન કેટલાય થવરૂપે આપેલા અનુદાનને સાવ જ ભાઇ-બહે નોના િનિાં પણ નજરઅંદાજ કયુ.ું મિત્રો, હું કાળા િાથાનો કદાચ ઉઠ્યો હિેતેમવચારીનેજ સાિાન્ય િાનવી છુ,ં સાધુસતં હું આ સ્પષ્ટતા કરવાનું જરૂરી નથી. મારો પણ પ્રવચનનો વારો સિજુંછુ.ં વાત અહીં ઉપકાર આવ્યો, અને - કચવાતા મને પણ મેં યાદ કરાવ્યું કે મંનદર નનમાાણ ગણાવવાની નહોતી, પણ પ્રોજેક્ટે આકાર લીધો ત્યારથી વાથતનવિાની યાદ અપાવવાની ં ા િોઢેસહન કરી માંડીને તે સાકાર થતાં સુધી પુષ્કળ હતી. બધુંિૂગ અહેવાલો દ્વારા વાચકો સુધી લેવાિાં હું બહાદુરી સિજતો ુ કો માનહતી પહોંચાડી છે. ગુજરાત નથી. ‘સહેજા સીતમ, આંસઓ સમાચારના વાચકોએ પણ ભરપૂર પીયે જા, બુરાઇ કે બદલે ભલાઇ કકયે જા...’ ગીત મહન્દી ફિલ્િી આનથાક સહયોગ આપ્યો છે. આ ડાયરો પૂરો થયો. બધા પરદે જ સારું લાગે, અસલ જમી રહ્યા હતા. કેટલાય નમત્રોએ નજંદગીમાં તો તમારે અન્યાય તેમજ આવીને મારી નનખાલસ અને ઉપેક્ષા સામે અવાજ ઉઠાવવો જ સંયમ ભરેલી રજૂઆત બદલ પડે. એક વ્યનિ તરીકે મને તેમની તેમનો સંતોષ વ્યિ કયોા. એક વાત યોગ્ય ન લાગી હોય તો મારે બહેન િનેવાત કરવા એક બાજુ તેમને જવાબ આપવો જ જોઇએ. ં ા મોંએ બધું સાંભળી લઇ ગયા. બહેન સુમિમિત હતા, જો મેં મૂગ અને તેમનો પુત્ર પણ ઉચ્ચ નિક્ષણ લીધું હોત તો કોઇએ મને મેળવીને એક કંપનીમાં ઊંચો હોદ્દો ‘નબચારો’ ગણાવીને હમદદદી પણ સંભાળે છે. બહેને નવનયપૂવકા પણ દાખવી હોત, પણ મને આવી બહુ મક્કમતાથી પ્રશ્ન પૂછ્યોઃ ‘અમે હમદદદી પસંદ નથી. િેમિકલ સાયન્સ કહે છે કે ગુજરાત સમાચારના વષોાજનૂ ા િરીરની કોઇ તકલીફ હોય તો ગ્રાહકો છીએ. તમે આપણા ધમા અનુસંધાન પાન-૧૪

મૂગ ં ા મોઢે સહન કરવું ભયજનક બની િકે છે. થોડુકં ઉહું થવા દો, થોડુકં પનરવારજનો કે સાથીઓને જાણવા દો અને ડોક્ટરને બધી વાત કરો. આપણા િાસ્ત્રની પે’લી વાતાાતો તિેજાણો છો ને? એક સાપ કાયમ ડાહ્યોડમરો થઇને ગૂચં ળું વળીને પડ્યો રહેતો હતો. ત્યાંથી પસાર થતા બધા તેને કાંકરીચાળો કરતા રહેતા હોવાથી સાપ દુખ ઃ ી દુખ ઃ ી થઇ ગયો હતો. સદનસીબે તેને એક સાચા ગુરુ મળી ગયા. તેમણે રોનજંદા ત્રાસમાંથી બચવાનો ‘મંત્ર’ આપતા કહ્યુંઃ િૂિં ાિો િારવો, દંિ િારવાની જરૂર નથી. સુજ્ઞ વાચક નમત્રો, સમજી ગયાને? મારી લાગણીને વ્યિ કરવા મને ‘યુગ વંદના’માં ઝવેરચંદ મેઘાણીએ પ્રકાનિત કરેલી ચાર પંનિ યથોનચત જણાય છેઃ બિરાદર નવજવાન, અમ રાહથી છો દૂર રે’જે... અમોનેપંથ ભૂલલ ે ા ભલેતું માની લેજ,ે કદી જો હમબદલી આવે, ભલે નાદાન કે’જે, બિચારા કહીશ ના, લાખો ભલે બિક્કાર દેજ.ે.. હું આવા ધુરધં રોએ ચીંધલ ે ા માગગે મારી નાવ હંકારવા સદા પ્રયત્નિીલ રહું છુ.ં અને હા, છેલ્લી વાત, પે’લા ‘મોટા’ દાતાની. મોટા ઉપાડે અઢી લાખ પાઉન્ડનું દાન જાહેર કરનાર દાતાએ આ જ સુધીમાં દાન પેટે રાતી પેની પણ પરખાવી નથી. (ક્રમશઃ)

પાન-૧નુંચાલુ

૧૦૦૦ ટન...

બે અઠવાનડયાંથી મહેલમાં સવગે કરી રહેલા એએસઆઇના નનષ્ણાતોએ જણાવ્યું હતું કે, મહેલમાં નિનલંગ કરતાં ૨૦ મીટર નીચે જમીન કરતાં કોઇક અલગ ધાતુ જેવો પદાથા અથડાયો હતો. આ કઈ ધાતુ છે તે ખોદકામ કયાા બાદ જ જાણી િકાય છે. નનષ્ણાતોની અનેક ટીમોએ આ મંનદરની મુલાકાત લીધી હતી અને તેમને ખજાનો હોવા અંગે પોનઝનટવ નસગ્નલ આપ્યા હતા. સાધુનેજ્યારેિહંત િળ્યા િોભન સરકારના દાવા પ્રમાણે, રાજા રાવ રામ બખ્િ નસંહે તેમના સપનાંમાં આવીને મહેલમાં દટાયેલું સોનું સાચવવા માટે જણાવ્યું હતું. આ સપનાં નવિે િોભન સરકારે કેન્દ્રીય પ્રધાન ચરણ દાસ મહંતને જણાવ્યું હતું. તેમણે સાધુની વાતને ગંભીરતાથી લઈને એએસઆઇને આ વાતની જાણકારી આપી હતી. બીજી તરફ, િોભન સરકારે ખોદકામ િરૂ થયા બાદ દાવો કયોા હતો કે આજના સમયમાં થવપ્નના આધારે ખોદકામ થતું નથી. આ સોનું રાવ રામ બખ્િ નસંહનું નથી, પરંતુ નાના રાવ પેિવાનું છે. પેિવાએ તાત્યા ટોપે અને ઝાંસીની રાણીની સાથે ઉત્તર પ્રદેિમાં ૧૮૫૭ના નવદ્રોહનું નેતૃત્વ કયુા હતું. િોભન સરકારે તમામ માનહતી સરકારને મોકલ્યા બાદ રાજા રાવ રામ બખ્િના કકલ્લાનું

ખોદકામ કરવાનો નનણાય લેવામાં આવ્યો છે. ‘સપનાંના સોદાગર’ કોણ છે? િોભન સરકારનો જન્મ ઉત્તર પ્રદેિના કાનપુર નજલ્લામાં િકુલનાપૂવા ગામમાં થયો હતો. કાનપુર નાગર નજલ્લામાં આવેલા બીપીએમજી કોલેજમાં તેમણે અભ્યાસ કયોા છે. િોભન સરકાર થવામી સતસંગ આનંદના અનુયાયી છે. આ થવામીનાં માગાદિાન હેઠળ તેમણે યોગનવદ્યા િીખી હતી. બાદમાં િોભન સરકારે કાનપુરના ભાગપુર નજલ્લામાં નવિાળ આશ્રમ બનાવ્યો હતો. તેમણે બનાવેલા આશ્રમમાં અનેક પ્રસંગે હજારો લોકો ભેગાં થાય છે. રાજા રાિ બખ્િ મસંહ કોણ? થથાનનક ઇનતહાસકારોના જણાવ્યા અનુસાર રાજા રાવ રામ બખ્િ નસંહને ભારતની આઝાદી માટેની પહેલી લડાઇ ૧૮૫૭ના નવપ્લવ દરનમયાન નિનટિરો દ્વારા હરાવવામાં આવ્યા હતા. રાજા રાવ રામ બખ્િ નસંહને બાદમાં પકડીને ફાંસીએ ચડાવી દેવાયા હતા. તેમના કકલ્લાની નીચે મોટો ખજાનો હોવાની વાત જાણ્યા બાદ અંગ્રેજોએ પણ ખજાનો િોધવાનો પ્રયત્ન કયોા હતો, પણ કિું હાથ લાગ્યું ન હતું. હજાર ટન સોનુ?ં િક્યતા ઓછી આ મહેલમાં ૧,૦૦૦ ટન સોનું દટાયું હોવાની સંભાવના ખૂબ જ ઓછી છે. રાજા રાવ રામ બખ્િ નસંહ એટલું નવિાળ સામ્રાજ્ય ધરાવતા નહોતા કે

27

તેઓ તે સમયે ૧,૦૦૦ ટન જેટલું સોનું ભેગું કરી િકે. ઉપરાંત રાજા રાવ રામ બખ્િ નસંહના પૂવાજો પણ એટલા સદ્ધર નહોતા. વળી, આ નવથતારમાં એવી કોઇ આનથાક પ્રવૃનત પણ ધમધમતી નહોતી કે રાજા ૧,૦૦૦ ટન સોનું ભેગું કરી િકાય તેટલી આવક મેળવી િકે. આ તમામ પનરસ્થથનત ધ્યાનમાં લેતા નનષ્ણાતો મળે છે કે મહેલના ખોદકામ બાદ ૧,૦૦૦ ટન જેટલું સોનું હાથ લાગે તેવી સંભાવના ખૂબ જ ઓછી છે. દાવેદાર કોણ કોણ? વતામાન બજારભાવ પ્રમાણે ૧૦૦૦ ટન સોનાનું મૂલ્ય આિરે ત્રણ લાખ કરોડ રૂનપયા થાય. આટલો મોટો દલ્લો જોઇને કોઇની પણ લાળ ટપકે તે થવાભાનવક છે. ખજાનો તો મળ્યો નથી, પણ તેના દાવેદારોની લાઇન લાગી છે. કોણ છે આ દાવેદારો? • રાજાના વંિજોએ. • ઉત્તર પ્રદેિ સરકારે • સાધુ િોભન સરકારે ૨૦૦ ટન સોનાનો ઉપયોગ નવથતારના નવકાસ માટે કરવા કહ્યું • ગ્રામજનોએ ગામમાં એરપોટટ, રથતા વગેરે બનાવવા ભાગ માગ્યો • આ નસવાય પણ કેટલાકે પોતાને રાજાના વંિજો ગણાવીને સોનામાં ભાગ માગ્યો હતો, પણ ગ્રામજનોએ આ લોકો નકલી હોવાનું કહી ભગાડી દીધાં. • બહુજન સમાજ પાટદીના નરેિ અગ્રવાલ.

OVERSEAS CITIZEN OF INDIA (OCI) & PERSON OF INDIAN ORIGIN (PIO) BHARAT PATEL

OF AHMEDABAD: OCI - PIO CONSULTANT

Will be in UK from 7th October’13 to 7th November’13 and will give free advice for OCI/PIO and its connected documentations such as: I NATIVITY CERTIFICATE I FIRST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE stamp (Attestation) I Procurement of fresh/new CERTIFICATE of BIRTH from India (only person who is alive can apply)

UK Contact: 07512 837 951

You could meat Bharatbhai at Harrow Leisure Centre Diwali shopping festival on 26th and 27th October 2013 and On Thursday 31st October from 12.30 pm to 6 pm. at SAS Consultancy office, 220 Wards Road Ilford IG2 7DY ±ç¯Ц¾щ§ђ³Ъ §λ╙º¹Ц¯ ઔєє¢щ+®કЦºЪ Ãђ¹ ¯щ¸ ¦¯Цє¡аª¯Ц ±ç¯Ц¾щ§ђ ¸Цªъ¸ає¨¾® અ³Ь·¾¾Ц³Ъ §ºЦ ´® §λº ³°Ъ. ¯¸ЦºЪ ´ЦÂщ¯¸ЦºЦ ¯щ¸§ ¯¸ЦºЦ ¸Ц¯Ц-╙´¯Ц કы±Ц±Ц-±Ц±Ъ³Ц ¯¸Ц¸ ±ç¯Ц¾щ§ђ³Ъ કђ´Ъઅђ ઇ¸щઇ»°Ъ ¸ђક»¿ђ ¯ђ ¯¸ЦºЪ ¸Ьє¨¾®³ђ ºç¯ђ §λº°Ъ ¿ђ²Ъ આ´¾Ц¸Цєઆ¾¿щ. §щª»Ц Ãђ¹ ¯щª»Ц ¯¸Ц¸ ±ç¯Ц¾щ§ђ³Ъ કђ´Ъઅђ ÂЦ°щઅ¸Цºђ Âє´ક↕કºђ.

Get full satisfaction in personal meet. Please note that without documents no one will be look after for any inquiry

Bharat Patel, A/2, Shefali Apts, B/h L D College Hostels Nr. Passport Office, Polytechnic Ahmedabad - 380015 Phone : 07926 307 872, 07926 309 436 E-Mail: aakashoci@yahoo.com / info@aakash.co.in Website: www.aakash.co.in


28

рк╡рк┐рк╡рк╛рк│рлА ркЕркВркХркирк╛ ркмрк╣рк╛ркирлЗ рк╕ркорк╛ркЪрк╛рк░ рк╡рк╛ркВркЪркиркирлА рк╣рлЛрк│рлА

ркЖркк рк╕рлМ 'ркЧрлБркЬрк░рк╛ркд рк╕ркорк╛ркЪрк╛рк░ ркЕркирлЗ ркПрк╢рк╢ркпрки рк╡рлЛркЗрк╕'ркирлБркВ рк▓рк╡рк╛ркЬрко ркнрк░рлЛ ркЫрлЗ ркдрлЗ рккрк╛ркЫрк│ркирлЛ ркорлБркЦрлНркп рк╣рлЗркдрлБ рк╢ркиркпркорлАркд рк░рлАркдрлЗ рк╕ркорк╛ркЪрк╛рк░ ркЕркирлЗ ркЕркбркп рк╡рк╛ркВркЪрки рк╕рк╛ркоркЧрлНрк░рлА ркорлЗрк│рк╡рк╡рк╛ркирлЛ рк╣рлЛркп ркЫрлЗ. ркЖркерлА ркЬ 'ркЧрлБркЬрк░рк╛ркд рк╕ркорк╛ркЪрк╛рк░ ркЕркирлЗ ркПрк╢рк╢ркпрки рк╡рлЛркЗрк╕' ркЕркирлЗркЕркорлЗрк╕рлМ рк╕рк╡рк╡рлЗрк▓рк╡рк╛ркЬркорлА ркЧрлНрк░рк╛рк╣ркХрлЛ рк┐ркдрлНркпрлЗрк╕ркорк╢рккркеркд рк░рк╣рлЗрк╡рк╛ рк╣ркВркорк╢ рлЗ рк╛ рк┐ркпркдрлНркирк╢рлАрк▓ рк░рк╣рлАркП ркЫрлАркП. рк┐рк╢ркд рк╡рк╖ркеркирлА ркЬрлЗрко ркЖ рк╡рлЗрк│рк╛ рккркг 'ркЧрлБркЬрк░рк╛ркд рк╕ркорк╛ркЪрк╛рк░ ркЕркирлЗркПрк╢рк╢ркпрки рк╡рлЛркЗрк╕' рк┐ркжрк╡рк╛рк│рлА рккрк╡ркеркирк╛ рк╕рккрк░ркорк╛ рк╢ркжрк╡рк╕рлЛркорк╛ркВ ркЖркк ркЬрлЗркирлА ркШркгрк╛ркВ рк▓рк╛ркВркмрк╛ рк╕ркоркпркерлА рк░рк╛рк╣ ркЬрлЛркЗ рк░рк╣рлНркпрк╛ ркЫрлЗркдрлЗрк╕рлБркжркВ рк░ рк╡рк╛ркдрк╛ркеркЕрлЛ, ркХрк╢рк╡ркдрк╛ркЕрлЛ, ркорк╛ркЧркеркжрк╢ркеркХ ркЕркирлЗркоркирлЛрк░ркВркЬркХ рк▓рлЗркЦрлЛ, ркХрк╛ркЯрлБрки ркЯ - ркЬрлЛркХ ркЕркирлЗрк░ркВркЧркмрлЗрк░ркЧ ркВ рлА ркдрк╕рк╡рлАрк░рлЛ рк╕рк╢рк╣ркд ркнрк░рккрлБрк░ рк╡рк╛ркВркЪрки рк╕рк╛ркоркЧрлНрк░рлА (ркЬрк╛рк╣рлЗрк░рк╛ркдрлЛркерлА ркнрк░рккрлВрк░ ркирк╢рк╣ркВ) ркзрк░рк╛рк╡ркдрлЛ ркЧрлНрк▓рлЛрк╕рлА рккрлЗрккрк░ рккрк░ ркЫрккрк╛ркпрлЗрк▓ ркоркирлЛрк░ркорлНркп ркжрлАрккрк╛рк╡рк╢рк▓ ркЕркВркХ ркЖрккркирк╛ ркХрк░ркХркорк│ркорк╛ркВрк╕рк╛ркжрк░ ркЕрккркеркг ркХрк░рк╢рлЗ. рк╕рк╛ркерлЗ рк╕рк╛ркерлЗ ркЫрлЗрк▓рлНрк▓рк╛ркорк╛ркВ ркЫрлЗрк▓рлНрк▓рк╛ рк╕ркорк╛ркЪрк╛рк░рлЛркерлА ркЕркорк╛рк░рк╛ рк╕рлМ рк╡рк╛ркЪркХрлЛ рк╡ркВрк╢ркЪркд рки рк░рк╣рлЗ ркдрлЗ ркорк╛ркЯрлЗ ркЖ ркЕркВркХ ркЙрккрк░рк╛ркВркд ркдрк╛. рли ркирк╡рлЗркорлНркмрк░, рлирлжрлзрлйркирк╛ 'ркЧрлБркЬрк░рк╛ркд рк╕ркорк╛ркЪрк╛рк░ ркЕркирлЗ ркПрк╢рк╢ркпрки рк╡рлЛркЗрк╕'ркирк╛ ркЕркВркХрлЛ рккркг рк░рк╛ркмрлЗркдрк╛ ркорлБркЬркм рк┐ркХрк╛рк╢рлАркд ркерк╢рлЗркЕркирлЗрк╢ркжрк╡рк╛рк│рлА ркЕркВркХ рккркг рк┐рк╕рлНркдрлБркд ркХрк░рк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рк╢рлЗ. ркЕркорк╛рк░рк╛ рк╕рлБркЬрлНркЮ рк╡рк╛ркЪркХрлЛркирлА ркЬрк░рлВрк╢рк░ркпрк╛ркдркирлЗрк╕ркоркЬрлАркирлЗркЕркорлЗрк╢ркжрк╡рк╛рк│рлА ркЕркВркХркирлА ркдрлИркпрк╛рк░рлАркирк╛ ркмрк╣рк╛ркирлЗ ркЕркбркп ркорлЗркЧрлЗркЭрлАркиркирлА ркЬрлЗрко ркЖрккркгрк╛ рк░рк╛ркмрлЗркдрк╛ ркорлБркЬркмркирк╛ 'ркЧрлБркЬрк░рк╛ркд рк╕ркорк╛ркЪрк╛рк░ - ркПрк╢рк╢ркпрки рк╡рлЛркЗрк╕'ркирк╛ ркЕркВркХрлЛ ркмркВркз рк░рк╛ркЦркдрк╛ ркиркерлА ркЕркирлЗ рк╕ркжрк╛ркп ркЕркорк╛рк░рк╛ ркЕркЦркмрк╛рк░рлЛ рк░рк╛ркмрлЗркдрк╛ ркорлБркЬркм рк╡рк╛ркЪркХрлЛркирлЗркЕрккркеркг ркХрк░рлАркП ркЫрлАркП. ркорк╛ркдрлНрк░ ркдрк╛. рлпркорлА ркирк╡рлЗркорлНркмрк░, рлирлжрлзрлйркирлЛ ркЕркВркХ ркмркВркз рк░рк╛ркЦрк╡рк╛ркорк╛ркВркЖрк╡рк╢рлЗ ркЬрлЗркерлА ркЕркорк╛рк░рк╛ рк╢ркирк╖рлНркарк╛рк╡рк╛рки рк╕рк╣ркпрлЛркЧрлАркЕрлЛ рккркг ркдрлЗркоркирк╛ рккрк╢рк░рк╡рк╛рк░ рк╕рк╛ркерлЗ рк╢ркжрккрлЛркдрлНрк╕рк╡рлА рккрк╡ркеркирлА ркЙркЬрк╡ркгрлА ркХрк░рлА рк╢ркХрлЗ. ркЖрккркгрк╛ ркЖ ркмркирлНркирлЗ рк╕рк╛рккрлНркдрк╛рк╢рк╣ркХрлЛркирк╛ рк▓рк╡рк╛ркЬркорлА ркЧрлНрк░рк╛рк╣ркХрлЛ рк╣ркВркорлЗрк╢ ркорк╛ркЯрлЗ ркЕркоркирлЗрк╡рк░рлЗрк▓рк╛ ркЬ ркЫрлЗркЕркирлЗркдрлЗркоркирлА рк╕ркВркЦрлНркпрк╛ркорк╛ркВрккркг рк╕ркдркд ркЙркорлЗрк░рлЛ ркеркдрлЛ рк░рк╣рлЗ ркЫрлЗ ркП ркЕркорк╛рк░рлА ркЖрккркирк╛ рк┐ркдрлНркпрлЗркирлА ркнрк╢рк┐ ркЕркирлЗ рк╕ркорккркеркгркирк╛ ркЖрк╢рк╢рк╡рк╛ркеркж рк╕ркорк╛рки ркЫрлЗ. ркЕркирлЗркЫрлЗрк▓рлНрк▓рлЗ, ркЬрлЛ ркЖркк 'ркЧрлБркЬрк░рк╛ркд рк╕ркорк╛ркЪрк╛рк░ ркЕркирлЗркПрк╢рк╢ркпрки рк╡рлЛркЗрк╕'ркирк╛ рк▓рк╡рк╛ркЬркорлА ркЧрлНрк░рк╛рк╣ркХ рки рк╣рлЛ ркдрлЛ ркЖркЬрлЗркЬ ркЖрккркирлБркВрк▓рк╡рк╛ркЬрко ркнрк░рлЛ ркЕркирлЗрк╢ркжрк╡рк╛рк│рлА ркЕркВркХ, ркХрлЗрк▓ркбрлЗркбрк░ рк╕рк╢рк╣ркд ркЕркбркп рк╢рк╡рк╢рлЗрк╖рк╛ркВркХрлЛ ркнрлЗркЯ ркорлЗрк│рк╡рлЛ. ркЖрккркирлЛ рк╕рк╣рлНрк░ркжркпрлА - ркХркорк▓ рк░рк╛рк╡ Travel & Transport

338 Kilburn High Road, London, NW6 2QN E-mail: sales@skywaystravel.biz

JET AIRWAYS fr. ┬г480.00 Inc tax DIRECT TO MUMBAI

(2 Min walk from Kilburn Jubilee line Station),

Travel anytime now until 5th Dec 2013. Book before 11th Oct 2013 We offer a 3 day visa service for 6 Months & 5 Years Visas. We also offer a OCI & POI service Indian Visa Service only ┬г15* *Form filled on pc only, ┬г20 for hand written

┬гтИЮ

┬╢┬║ ┬╖╨ж┬╛

= ┬гтИЮ = ┬гтИЮ = тВмтИЮ = $тИЮ = ркПркХ ─а╨ж┬╕ ├В╤Т┬│╨ж┬│╤Т ┬╖╨ж┬╛ ркПркХ ркЕтЕЬ├В ├В╤Т┬│╨ж┬│╤Т ┬╖╨ж┬╛ ркПркХ ркЕтЕЬ├В ├В╤Т┬│╨ж┬│╤Т ┬╖╨ж┬╛ ркПркХ ркЕтЕЬ├В ┬е╨ж╤Ф┬▒╨к┬│╤Т ┬╖╨ж┬╛

Rates

╬╗╨ж. тЙетЙе.тИлтИЪ тВм тИЮ.тИЮтЙд $ тИЮ.тЙатИЮ ╬╗╨ж. тЙдтИл.тИЯтЙИ ╬╗╨ж. тЙатИЮ.тЙбтИЪ ┬г тИЯтЙа.тИЯтИЪ ┬г тЙдтИЮтЙИ.тИЪтИЪ $ тИЮтИйтИЮтИЯ.тИЪтИЪ $ тИЯтИЯ.тИЪтЙИ

One Month Ago

╬╗╨ж. тИЮтИЪтИЪ.тЙИтИЪ тВм тИЮ.тИЮтЙе $ тИЮ.тЙатИЪ ╬╗╨ж. тЙдтИл.тИлтЙИ ╬╗╨ж. тЙатИЯ.тЙдтИЪ ┬г тИЯтЙа.тЙИтИЪ ┬г тЙдтИЯтЙИ.тИЪтИЪ $ тИЮтИйтИЯтИЪ.тИЪтИЪ $ тИЯтИЮ.тЙатИЪ

26th October 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

1 Year Ago

╬╗╨ж.

тЙдтЙИ.тИЪтИЪ тВм тИЮ.тИЯтИй $ тИЮ.тЙатИЪ ╬╗╨ж. тЙатЙе.тИЮтИЪ ╬╗╨ж. тЙИтИй.тИЮтИЪ ┬г тИйтИл.тИЮтЙИ ┬г тИЮтИЪтЙатИЯ.тЙИтИЪ $ тИЮтЙбтИЪтИЪ.тИЪтИЪ $ тИйтИЮ.тЙдтИЪ

рк╕рк╛рко ркЯрлНрк░рк╛рк╡рлЗрк▓рлНрк╕ ркПркирлНркб ркЯрлВрк╕рк╕ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ рк╡ркзрлБ рк╡рк╡рк╢рк╛рк│ рк╕рлНркерк│рлЗрк╕рлНркерк│рк╛ркВркдрк░ ркХрк░рк╛ркпрлБркВ

рк╕рк╛рко ркЯрлНрк░рк╛рк╡рлЗрк▓рлНрк╕ ркПркбркб ркЯрлВрк╕рке ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ рк╕рлНркерк╛рккркирк╛ркирк╛ рлкрлж рк╡рк╖рке рккрлВркгркеркеркпрк╛ ркмрк╛ркж рк╡ркзрлБрк╢рк╡рк╢рк╛рк│ ркЕркирлЗрк╡ркзрлБрк╕ркЧрк╡ркбркжрк╛ркпрлА рк╕рлНркерк│рлЗ рлнрлзрлк рк░рлЛркорклркбркЯ рк░рлЛркб, рк▓ркВркбрки E12 6BT ркЦрк╛ркдрлЗрк╕рлНркерк│рк╛ркВркдрк░ ркХрк░рк╡рк╛ркорк╛ркВркЖрк╡рлНркпрлБркВркЫрлЗ. рлзрлпрлнрлйркорк╛ркВ рк╕рлНркерк╛рккрк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлЗрк▓ рк╕рк╛рко ркЯрлНрк░рк╛рк╡рлЗрк▓рлНрк╕ ркПркбркб ркЯрлВрк╕ркеркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ ркЫрлЗрк▓рлНрк▓рк╛ рлкрлж рк╡рк╖ркеркерлА ркЯрлНрк░рк╛рк╡рлЗрк▓ ркЗркбркбрк╕рлНркЯрлНрк░рлАркорк╛ркВрк░рк╣рлАркирлЗркорк╛ркдрлНрк░ ркнрк╛рк░ркдрлАркп ркЕркирлЗ ркПрк╢рк╢ркпрки ркЬ ркирк╢рк╣ркВрккркг рк╢рк╡рк╢рк╛рк│ ркЬрки рк╕ркорлБркжрк╛ркпркирлЗрк╕рлЗрк╡рк╛ ркЖрккрк╡рк╛ркорк╛ркВркЖрк╡рлЗркЫрлЗ ркЕркирлЗрк╢рк╡рк╢рк╛рк│ ркЧрлНрк░рк╛рк╣ркХ рк╡ркЧркеркирлЛ рк╕рк╣ркХрк╛рк░ рк╕рк╛ркВрккркбрлНркпрлЛ ркЫрлЗ. рк╕рк╛рко ркЯрлНрк░рк╛рк╡рлЗрк▓рлНрк╕ ркПркбркб ркЯрлВрк╕рке рк╢рк╡рк╢рк╡ркз рлкрлж ркХрк░ркдрк╛ рк╡ркзрлБрк╢рк╡ркЦрлНркпрк╛ркд ркПрк░рк▓рк╛ркЗрки ркорк╛ркЯрлЗркорлБркЦрлНркп ркЕркирлЗркорк╛ркбркпркдрк╛рк┐рк╛рккрлНркд ркПркЬркбркЯ ркЫрлЗркЕркирлЗрк╕рлНркерк│ рккрк░ рк╢ркЯркХрлАркЯ ркЗрк╕рлНркпрлБркХрк░рлА рк╢ркХрлЗркЫрлЗ. рк╕рк╛рко ркЯрлНрк░рк╛рк╡рлЗрк▓рлНрк╕ ркПркбркб ркЯрлВрк╕ркирке рк╛ ркбрк╛ркпрк░рлЗркХрлНркЯрк╕ркерккрлАркПрк╕ ркХрк╛ркВркЧ ркЕркирлЗркЬрлЛрк╣рлНрки ркХрк╛рк▓рлАркпрк╛ ркдрлЗркоркЬ ркорлЗркиркЬ рлЗ рк░ рк░рлЛркп рккрк╛рк╕рлНркХрк▓ркирк╛ ркирлЗркдрлГркдрлНрк╡ рк╣рлЗркарк│ рк╕рлНркЯрк╛рклркирк╛ рк╕рлМ рк╕ркжрк╕рлНркпрлЛ рк╕ркдркд ркЧрлНрк░рк╛рк╣ркХ рк╕рлЗрк╡рк╛ ркорк╛ркЯрлЗ рк╕ркорк╢рккркеркд рк░рк╣рлЗ ркЫрлЗ. рк╢рлНрк░рлА ркХрк╛ркВркЧ ркЕркирлЗ рк╢рлНрк░рлА ркХрк╛рк▓рлАркпрк╛ ркдрлЗркоркирлА рк╕рклрк│ркдрк╛ркирлБркВрк╢рлНрк░рлЗркп ркдрлЗркоркирлА рк╕рк░рк╕ ркЧрлНрк░рк╛рк╣ркХ рк╕рлЗрк╡рк╛ ркЕркирлЗрк╡рклрк╛ркжрк╛рк░ ркЧрлНрк░рк╛рк╣ркХрлЛркирлЗркдрлЗркЕрлЛ ркЖрккрлЗ ркЫрлЗ. ркЖрк╢ркеркеркХ ркоркВркжрлА ркЕркирлЗ ркХркЯрлНркЯрк░ рк╣рк╢рк░рклрк╛ркЗ рк╣рлЛрк╡рк╛ ркЫркдрк╛ркВ рк╕рлМ ркЧрлНрк░рк╛рк╣ркХрлЛркирлЗ рк╡рлНркпрк╛ркЬркмрлА ркнрк╛рк╡рлЗрк╕рлЗрк╡рк╛ ркЖрккрк╡рк╛ ркЖркдрлБрк░ рк░рк╣рлЗркЫрлЗ. рк╕рк╛рко ркЯрлНрк░рк╛рк╡рлЗрк▓рлНрк╕ ркПркбркб ркЯрлВрк╕рки рке рлЛ рк╕ркорк╢рккркеркд рк╕рлНркЯрк╛ркл рк╢рк╡рк╢рк╡ркз рк╕ркорлБркжрк╛ркпркирк╛ ркЧрлНрк░рк╛рк╣ркХрлЛ рк╕рк╛ркерлЗркдрлЗркоркирлА рк┐рк╛ркВрк╢ркдркп ркнрк╛рк╖рк╛ркЕрлЛ ркмрлЛрк▓рлА рк╢ркХрлЗркЫрлЗ. рк╕рк╛рко ркЯрлНрк░рк╛рк╡рлЗрк▓рлНрк╕ ркПркбркб ркЯрлВрк╕ркеркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ рк╢ркжрк╡рк╛рк│рлА ркЕркирлЗ ркЖркЧрк╛ркорлА рк╕рлАркЭрки ркорк╛ркЯрлЗркЧрлБркЬрк░рк╛ркд, ркнрк╛рк░ркд ркЕркирлЗрк╢рк╡рк╢рлНрк╡рк╡рлНркпрк╛рккрлА ркжрлЗрк╢рлЛркирлА рк╡рлНркпрк╛ркЬркмрлА ркнрк╛рк╡ркирлА ркПрк░ рк╢ркЯркХрлАркЯ ркЕркирлЗ ркжрлБркмркЗ, ркХрлЗрк░рк╛рк▓рк╛, ркЧрлЛркЖ ркЕркирлЗ ркЕркбркп рклрк╛рк░ ркЗрк╕рлНркЯ ркжрлЗрк╢рлЛркирк╛ рк╣рлЛркЯрлЗрк▓ рккрлЗркХркЬрлА рлЗ рк╕ркирлБркВркмрлБркХркХркВркЧ ркХрк░рк╡рк╛ркорк╛ркВркЖрк╡рлЗркЫрлЗркдрлЗркоркЬ рк╢рк╡ркЭрк╛ркирлА рк╕рлЗрк╡рк╛ ркЖрккрк╡рк╛ркорк╛ркВркЖрк╡рлЗркЫрлЗ. рк╕ркВрккркХркХ: 020 8477 7105.

рк╕рк╛ркнрк╛рк░ рк╕рлНрк╡рлАркХрк╛рк░

ркЕрлЛрк╢рк╡рк╛рк│ ркПркЬрлНркпрлБркХрлЗрк╢рки ркЯрлНрк░рк╕рлНркЯ ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ рк┐ркХрк╛рк╢рлАркд 'ркЕрлЛрк╢рк╡рк╛рк▓ ркпрлБрке ркЯрлБркбрлЗркПркбркб ркЯрлБркорлЛрк░рлЛ'ркирлЛ ркЕркВркХ ркорк│рлНркпрлЛ ркЫрлЗ. n рк╢рлНрк░рлА ркЖркгркжрк╛ркмрк╛рк╡рк╛ рк╕рлЗрк╡рк╛ рк╕ркВрк╕рлНркерк╛ ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ рк┐ркХрк╛рк╢рк╢ркд 'ркЕркиркВркж рк╢рк╡ркЪрк╛рк░ ркзрк╛рк░рк╛'ркирлЛ Tel: 020 7328 1178 ркЕ┬╕╨ж┬║╤Т ├з┬к╨ж┬╡ ┬в╨м┬з┬║╨ж┬п╨к ркЕ┬│╤ЙтХЩ├Г╤Ф┬▒╨к ┬╖╨ж├Б╨ж┬╕╨ж╤Ф┬╛╨ж┬п ркХ┬║╨к ┬┐ркХ╤Л┬ж╤Й. Subject to TтФВs & CтФВs ркЕркВркХ ркорк│рлНркпрлЛ ркЫрлЗ. n ркнрк╢рк┐ рк╡рлЗркжрк╛ркВркд ркорлЗркирлЛрк░ ркбркпрлБркЭрк▓рлЗркЯрк░ркирлЛ ркорк│рлНркпрлЛ ркЫрлЗ. n ркнрк╛рк░ркдрлАркп рк╢рк╡ркжрлНркпрк╛ркнрк╡рки рк┐ркХрк╛рк╢рк╢ркд (┬│╨к┬е╤Й┬╕╨м┬з┬╢┬│╨ж ├з┬░┬╜╤Т┬│╤Т ├В┬╕╨ж┬╛╤Й┬┐) ┬б╨ж├В тХЩ┬▒┬╛╨ж┬╜╨к ркЕ╤Т┬╡┬║ ркбркпрлБркЭрк▓рлЗркЯрк░ ркорк│рлНркпрлЛ ркЫрлЗ. ркЕ┬╕┬▒╨ж┬╛╨ж┬▒, ┬┤╨ж┬╛╨ж┬вркв, ┬м╨жркХ╤Т┬║, ├В╨ж┬║╤Ф┬в┬┤╨м┬║ ├Г┬│╨м┬╕╨ж┬│, ┬б╤ТтХЩ┬м┬╣╨ж┬║ n ркирк╣рлЗрк░рлВ рк╕рлЗркбркЯрк░, рк▓ркВркбрки ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ ┬╕╤ФтХЩ┬▒┬║, ┬┤╨ж┬╗╨к┬п╨ж┬о╨ж, тХЩ┬▒┬╛, ├В╤Т┬╕┬│╨ж┬░, ├В╨ж├В┬о┬в╨к┬║, ┬п╨м┬╗├В╨к├д┬╣╨ж┬╕, ┬г1399 ┬г1199 рк┐ркХрк╛рк╢рк╢ркд ркЗ-ркбркпрлБркЭрк▓рлЗркЯрк░ ркорк│рлНркпрлЛ ркЫрлЗ. n рк╢рлНрк░рлА рк╢рк╕ркзрлНркзрк╛рк╢рлНрк░рко рк╢рк╢рк┐ рк╕рлЗркбркЯрк░ ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ ┬з╨░┬│╨ж┬вркв, ┬┤╤Т┬║┬╢╤Ф┬▒┬║, ┬▒┬м┬╛╨ж (┬║╨ж╤Ф┬▒┬╗ ┬╕╨ж┬п╨ж), ├Г├БтЖУ┬▒ рк┐ркХрк╛рк╢рк╢ркд 'рк╢рк╕ркзрлНркзрк╛рк╢рлНрк░рко рк╢рк╢рк┐'ркирлЛ ркЕркВркХ тХЩ┬╕┬╣╨ж┬о╨к, ┬│╨ж┬в╤Й╬Р┬║, ╦Ы╨ж┬║ркХ╨ж, ┬╢╤Й┬к ╦Ы╨ж┬║ркХ╨ж, ┬║╨ж┬зркХ╤Т┬к, ркорк│рлНркпрлЛ ркЫрлЗ. ┬╛╨к┬║┬┤╨м┬║, ┬втДо┬м┬╗, ┬║┬о╨м╤Ф1 (┬║╨ж┬╕┬▒╤Й┬╛ ┬┤╨к┬║), 1┬╕┬│┬в┬║, n ркнрк╛рк░ркдрлАркп рк╣рк╛ркЗркХрк╢ркорк╢рки ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ ркХ├Й┬ж, ркФ╤Ф╤Ф1┬║, ┬╖╨м┬з, ркЖ┬┐╨ж┬┤╨м┬║╨ж ┬╕╨ж┬п╨ж┬│╤Т ┬╕ркв, рк┐ркХрк╛рк╢рк╢ркд 'ркЗркирлНркбркбркпрк╛ ркбрк╛ркпркЬрлЗрк╕рлНркЯ'ркирлЛ ркЕркВркХ ┬│╨ж┬║╨ж┬╣┬о ├В┬║╤Т┬╛┬║, ркХ╤Т┬к╤К╬Р┬║ ┬╕├Г╨ж┬▒╤Й┬╛, ┬╕╨ж┬к╤К┬╗, ┬┤╨ж┬к┬о, ркорк│рлНркпрлЛ ркЫрлЗ. ркФ╤Ф╤Ф┬╢╨ж2, ┬в╨ж╤Ф┬▓╨к┬│┬в┬║ (ркЕ╬д┬║┬▓╨ж┬╕), ркЕ┬╕┬▒╨ж┬╛╨ж┬▒ n

┬в╨м┬з┬║╨ж┬п ┬▒┬┐тЖУ┬│ ┬п╨ж. тИЮтЙИ ┬│┬╛╤Й├Ь┬╢┬║┬░╨к тИй тХЩ┬м├В╤Й├Ь┬╢┬║ тИЯтИЪтИЮтИй

AHMEDABAD, PAVA GADH, DAKOR, SARANGPUR, HANUMAN, KHODIAR MANDIR, PALITANA, DIU,SOMNATH, SASAN GIR, TULSISHYAM, JUNAGADH, PORBANDAR, DADVA (RANDAL MAA ), HARSHAD MIYANI, NAGESHWAR, DWARKA, BED DWARKA, RAJKOT, VIRPUR, GONDAL, RANUJA (RAM DE PIR) JAMNAGAR, KUTCH, ANJAR, BHUJ, ASHAPURA MADH, NARAYAN SAROVAR, KOTESHWAR MAHADEV, MATEL, PATAN, AMBAJI, GANDHINAGAR (AKSHARDHAM), AHMEDABAD.

┬▒тХЩ╬д┬о ┬╖╨ж┬║┬п ркХ╤Л┬║╨ж┬╗╨ж

ркЙ┬┤┬м┬╛╨ж┬│╨к ┬п╨ж┬║╨к┬б: тИЮтЙд┬╕╨к ┬╡╤Л─оркЖ ╨м ┬║╨к - тЙб ┬╕╨ж┬етЖУтИЯтИЪтИЮтИл SOUTH INDIA - KERALA

Departing 18-2-2014 to 7-3-2014 E: shivamgroup@hotmail.com 29 Holmfield Avenue, Stoneygate, Leicester LE2 2BG

┬з┬╣ ┬╕╨ж┬п╨ж

┬з┬╣ ┬в╨м╬╗┬▒╤Й┬╛

┬│┬╛┬║╨ж─ж╨к┬╕╨ж╤Ф┬г┬к├з┬░╨ж┬┤┬│, ┬╕╨ж┬п╨ж4┬│╨ж ┬е╤Ф┬м╨к┬┤╨ж┬л, ┬╕╨ж┬п╨ж4┬│╤Т ┬┐╨ж╤ФтХЩ┬п ├Г┬╛┬│, ┬в╨ж┬╣─ж╨к ├Г┬╛┬│, ┬╕╨ж┬п╨ж4 ┬п╤Й┬м┬╛╨ж, ┬║╨ж╤Ф┬▒┬╗┬╕╨ж┬│╨ж ┬╗╤Т┬к╨ж, ┬╗╬г┬╕╨к┬┤╨░3, ─┤╨к ├В├У┬╣┬│╨ж┬║╨ж┬╣┬о ркХ┬░╨ж, тХЩ┬┐┬╛╬╗─й╨жтХЩ┬╖├Б╤ЙркХ, ┬╗2тХЩ┬╛тХЩ┬▓, ├В┬в╨жркЗтХЩ┬╛тХЩ┬▓, ┬╛╨ж├з┬п╨м┬┤╨░┬з┬│ ┬в╨м┬з┬║╨ж┬п╨к, тХЩ├Г├Ч┬▒╨к ркЕ┬│╤Й ркФ╤Ф╤Ф─а╤Й4┬╕╨ж╤ФркХ┬║╨ж┬╛╨к ┬┐ркХ╤Л┬ж╤Й. All kind of Religious ceremony.

├В╤Ф┬┤ркХтЖХ┬в╨ж┬╣─ж╨к ┬╖┬║┬п ├г┬╣╨ж├В; Mob: 07590011605; 0208 259 2006;

email: vyasgayatri2000@gmail.com

рк╣рлЗрккрлНрккрлА ркбрлНрк╡рлЗрк▓ ркПрк╕рлНркЯрлЗркЯ ркПркЬркирлНркЯрлНрк╕ркирлА рк▓рлЛркХрк╡рк┐ркпркдрк╛ркорк╛ркВркеркЗ рк░рк╣рлЗрк▓рлЛ рк╕ркЬрлНркЬркб рк╡ркзрк╛рк░рлЛ

рк╡рлЗрк╕рлНркЯ рк▓ркВркбркиркирк╛ ркирлЛркеркерк╡рлБркб рк╢рк╣рк▓ ркЦрк╛ркдрлЗ ркЖрк╡рлЗрк▓ рк╣рлЗрккрлНрккрлА ркбрлНрк╡рлЗрк▓ ркПрк╕рлНркЯрлЗркЯ ркПркЬркбркЯрлНрк╕ркирлЛ рк╢рк╡рк╢рк╡ркз рк┐ркХрк╛рк░ркирлА рк╕рлЗрк╡рк╛ркЕрлЛ ркЕркирлЗркЧрлНрк░рк╛рк╣ркХ ркЙрккркпрлЛркЧрлА ркЕрк╢ркнркЧркоркирлЗ рккркЧрк▓рлЗрк▓рлЛркХрк╢рк┐ркпркдрк╛ркорк╛ркВрк╕ркЬрлНркЬркб рк╡ркзрк╛рк░рлЛ ркеркЗ рк░рк╣рлНркпрлЛ ркЫрлЗ. рк╣рлЗрккрлНрккрлА ркбрлНрк╡рлЗрк▓ ркПрк╕рлНркЯрлЗркЯ ркПркЬркбркЯрлНрк╕ ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ рк╢ркжрк╡рк╛рк│рлА рккрк╡рке рк┐рк╕ркВркЧрлЗ 'рк╢рк╡рк╢рлЗрк╖ рк╢ркжрк╡рк╛рк│рлА рк╕рлНрккрлЗрк╢рлНркпрк▓ ркЕрлЛрклрк░'ркирлЛ рк▓рк╛ркн ркЖрккрк╡рк╛ркирлА ркЬрк╛рк╣рлЗрк░рк╛ркд ркХрк░рк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлА ркЫрлЗ. ркЖ ркЕрлЛрклрк░ ркЕркВркдркЧркеркд ркдркорк╛рко ркирк╡рк╛ рк╕рлЗрк▓рлНрк╕ ркЕркирлЗ рк▓рлЗрк╢ркЯркВркЧрлНрк╕ рккрк░ркирк╛ ркХрк╢ркорк╢ркиркорк╛ркВ ркирк╡рлЗркорлНркмрк░ ркорк╛рк╕ркирк╛ ркЕркВркд рк╕рлБркзрлА рллрлж% рк╢ркбрк╕рлНркХрк╛ркЙркбркЯ ркЖрккрк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рк╢рлЗ. рк╣рлЗрккрлНрккрлА ркбрлНрк╡рлЗрк▓ ркПрк╕рлНркЯрлЗркЯ ркПркЬркбркЯрлНрк╕ ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ рк░рлЗрк╢рк╕ркбрлЗркбрк╢рлАркпрк▓ ркЕркирлЗ ркХрлЛркорк╢рк╢рлАркпрк▓ рк╕рлЗрк▓рлНрк╕ ркЕркирлЗ рк▓рлЗрк╢ркЯркВркЧрлНрк╕, рк┐рлЛрккркЯрк╢рлА ркорлЗркирлЗркЬркорлЗркбркЯ, ркЧрлЗрк░ркЯркВ рлАркб рк░рлЗркбркЯ ркЕркирлЗ рккрлЛркЯркЯрклрлЛрк▓рлАркпрлЛ ркорлЗркирлЗркЬркорлЗркбркЯркирлА рк╕рлЗрк╡рк╛ ркЖрккрк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлЗ ркЫрлЗ ркЕркирлЗ рк╢рк╡рк╢рк╡ркз ркХрлНрк╖рлЗркдрлНрк░рлЗ рк╣ркЬрлБрккркг рк╡ркзрк╛рк░рлЗрк┐рлЛрккркЯрк╢рлАркирлА ркдрлЗркоркирлЗркЬрк░рлВрк░ ркЫрлЗ. рк┐рлЛрклрлЗрк╢ркирк▓ ркЕркирлЗрккрк╕ркеркирк▓ рк╕рк╢рк╡ркерк╕ркирлЛ ркХрлБрк▓ рлирлл рк╡рк╖ркеркирлЛ рк╕рлБркжрлАркШркеркЕркирлБркнрк╡ ркзрк░рк╛рк╡ркдрк╛ рк╣рлЗрккрлНрккрлА ркбрлНрк╡рлЗрк▓ ркПрк╕рлНркЯрлЗркЯ ркПркЬркбркЯрлНрк╕ ркПрк╕рлЛрк╢рк╕ркПрк╢рки ркЕрлЛркл рк░рлЗрк╢рк╕ркбрлЗркбрк╢рлАркпрк▓ рк▓рлЗрк╢ркЯркВркЧрлНрк╕ ркПркЬркбркЯ рк╕ркВрк╕рлНркерк╛ рк╕рк╛ркерлЗ рк╕ркВркХрк│рк╛ркпрлЗрк▓ ркЫрлЗ. рк╣рлЗрккрлНрккрлА ркбрлНрк╡рлЗрк▓ ркПрк╕рлНркЯрлЗркЯ ркПркЬркбркЯрлНрк╕ ркирлЛркеркерк╡рлБркб, ркорлБрк░рккрк╛ркХркХ, рк╢рк░ркХркоркбрк╕ рк╡ркерке, рк╣рлЗркЪ ркПркбркб, рккрлАркирк░, рк╣рлЗрк░рлЛ, рк░рк╛ркпрк╕рлНрк▓рлАркк, ркЗрк╕рлНркЯ ркХрлЛркЯ ркЕркирлЗ рк▓ркВркбрки рк╡рлЗрк╕рлНркЯркПркбркбркорк╛ркВ рк┐рлЛрккркЯрк╢рлА ркЦрк░рлАркжрк╡рк╛, рк╡рлЗркЪрк╡рк╛ ркХрлЗ ркнрк╛ркбрлЗ рк▓рлЗрк╡рк╛-ркорлЗрк│рк╡рк╡рк╛ ркорк╛ркЯрлЗ рк╕рлЗрк╡рк╛ркЕрлЛ ркЖрккрк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЕрк╛рк╡рлЗ ркЫрлЗ. рк╕рк░ркирк╛ркорлБ: рк╣рлЗрккрлНрккрлА ркбрлНрк╡рлЗрк▓ ркПрк╕рлНркЯрлЗркЯ ркПркЬркбркЯрлНрк╕, рлзрлн ркЬрлЛркПрк▓ рк╕рлНркЯрлНрк░рлАркЯ, ркирлЛркеркерк╡рлБркб рк╢рк╣рк▓рлНрк╕, HA6 1NU рк╕ркВрккркХркХ: 020 8427 9345 www.happydwell.co.uk and Email: info@happydwell.co.uk

n рлирли ркЧрк╛рко рккрк╛ркЯрлАркжрк╛рк░ рк╕ркорк╛ркЬркирлА рк╡рк╛рк╢рк╖ркеркХ рк╕рк╛ркзрк╛рк░ркг рк╕ркнрк╛ ркдрк╛. рлирлн-рлзрлжрлзрлйркирк╛ рк░рлЛркЬ ркмрккрлЛрк░рлЗ рлзркерлА рлп-рлйрлж ркжрк░рк╢ркоркпрк╛рки ркХрлЛрккрк▓рлЗркбркб рк╕рлНркХрлВрк▓, рк╕рлЗрк╕рлАрк▓ ркПрк╡ркбркпрлБ, рк╡рлЗркорлНркмрк▓рлА HA9 7DU ркЦрк╛ркдрлЗ рк░рк╛ркЦрк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлА ркЫрлЗ. ркЬрлЗркорк╛ркВ ркоркирлЛрк░ркВркЬрки, рк╢рлИркХрлНрк╖рк╢ркгркХ ркПрк╡рлЛркбрлНркЭрке, рк░рлЗрклрк▓ ркбрлАркирк░ркирлЛ рк▓рк╛ркн ркорк│рк╢рлЗ. рк╕ркВрккркХркХ: ркжркХрлНрк╖рлЗрк╢ рккркЯрлЗрк▓ 07984 187 708.

6,TMFBEJOHTPMJDJUPST GPS/3*TFSWJDFT t0$*1*0DBSET - Preparing full application - Transferring OCI visa on to new passport - Re-issue of OCI / PIO card (if lost or stolen) - 100% money back guarantee (subject to T&C) - Avoid the Indian High Commission queues

t1"/DBSEBQQMJDBUJPOT t"GmEBWJUT4VSSFOEFSPG*OEJBOQBTTQPSU t*OEJBO8JMMT1PXFSPG"UUPSOFZ t*NNJHSBUJPOBOE/BUJPOBMJUZ 502-504 Honeypot Lane Stanmore Middlesex HA7 1JR

tJOGP!QJOEPSJBMBXDPN

XXXQJOEPSJBMBXDPN

─┤╨к┬│╨ж┬░#

┬╣┬╕╨м┬│╨ж#

┬╖╨жркЗ┬╢╨к┬з┬│╨ж ркЙ├У├В┬╛╤Т

─┤╨к ┬╣┬╕╨м┬│╨ж4 ─м├У╬д ркХ╨╢┬┤╨ж, ─м╤Й┬╕, ┬▒┬╣╨ж ркЕ┬│╤Й┬╖тХЩ┼к┬│╨м╤Ф├з┬╛╬╗┬┤ ┬ж╤Й. ─┤╨к4 ┬╛╤М├ж┬о┬╛╤Т ркЕ┬│╤Й┬п┬╕╨ж┬╕ ┬╖┼к╤Т┬│╨ж ркЙ├Ц┬▓╨ж┬║ ├Г╤Й┬п╨мркЕ╨ж┬┤╤Й3├Ф┬╛╨к ┬┤┬║ ┬┤┬▓┬║╨ж┬╕┬о╨к ркХ┬║╨к ркЕ┬│╤Й4┬╛╤Т ркЙ┬┤┬║ ┬┤╨м╬У╨к ркХ╨╢┬┤╨ж┬│╨к ┬╛├Б╨жтЖУркХ┬║╨к ┬╖тХЩ┼к┬│╨м╤Ф┬▒╨ж┬│ ркХ┬╣╨мтЖи┬ж╤Й. ркЕ╨ж┬┤┬│╨ж ┬з┬╗┬┤╨ж┬│┬░╨к ┬п┬╕╨ж┬╕ ┬▒╤Т├Б╤Т┬│╤Т ┬│╨ж┬┐ ┬░ркЗ ─м┬╖╨м┬е┬║┬о┬╕╨ж╤ФтХЩ─м┬п╨к ┬░╨ж┬╣ ┬ж╤Й. ┬п╤Т ┬╕╨ж┬║╨ж ├г├Г╨ж┬╗╨ж ┬╛╤М├ж┬о┬╛╤Т ┬е╨ж┬╗╤Т, ркЕ╨ж┬╛╨ж ┬╣┬╕╨м┬│╨ж┬┤╨ж┬│ ркХ┬║╨к ркХ╨╢┬┤╨ж ┬╕╤Й┬╜┬╛╨кркП.

┬п╨ж. ┬┐тХЩ┬│┬╛╨ж┬║, ┬п╨ж. тЙе ┬│┬╛╤Й├Ь┬╢┬║ тИЯтИЪтИЮтИй ├В┬╕┬╣: ┬╢┬┤╤Т┬║╤ЙтИЮ ┬░╨к тИл ├В╨м┬▓╨к ├з┬░┬╜: ┬║╨ж┬▓╨жркХ╨╢├ж┬о ┬к╤К├Ь┬┤┬╗, тИйтИй ┬╢╨ж┬╗┬╕ ├Г╨жркЗ┬║╤Т┬м SW 12 9AL, London

┬│╤Т┬░тЖУ┬╗╤Ф┬м┬│┬╕╨ж╤Ф┬░╨к ркХ╤Т┬е┬│╨к ├г┬╣┬╛├з┬░╨ж ркХ┬║┬╛╨ж┬╕╨ж╤ФркЕ╨ж┬╛╨к ┬ж╤Й ├В╤Ф┬┤ркХтЖХ┬║╤Ф┬з┬│┬╢╤Й┬│ ┬┤┬к╤К┬╗ 0208 681 2742

Northern Line: Stop: Balham or Clapham south, Buses: 155, 355, 249 (stop: Balham New Road)


26th October 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

29

અઠવાડિક ભડવષ્ય ફાઇન ફેધર ડેન્ટલ નિનનક્સઃ નનષ્ણાતોના હાથેનિશ્વ સ્તરની ટ્રીટમેન્ટ તા.તા.૨૬-૧૦-૨૦૧૩ ૧૪-૯-૨૦૧૩ થી થી ૧-૧૧-૨૦૧૩ ૨૦-૯-૨૦૧૩ Tel. 0091 2640 220 525

જ્યોશતષી ભરત વ્યાિ

મેષ રાશિ (અ,લ,ઇ)

તુલા રાશિ (ર,ત)

માનવસક તનાવ હળવો થશે. વવઘ્નોને પાર કરીને વનધાાવરત માગગે આગેકૂચ કરી શકશો. આવથાક ભીંસ છતાંય તમારું કામકાજ અટકશેનહીં. ઉતાવળા સાહસથી દૂર રહેજો. બોજ-કરજ વધારવા નહીં. નોકવરયાતનેહજુ સંજોગો સારા સુધરતા જણાશે નહીં. નોકરી પવરવતાન માટેહજુ યોગ્ય સમય નથી. વેપાર-ધંધાના ક્ષેત્રેતમારા પ્રયત્નો સફળ થશે.

મહત્ત્વની કાયારચનાઓ સાકાર થતી જણાય. સજાનાત્મક કામ થઈ શકશે. વનરાશાના વાદળા વવખેરાતા લાગશે. આવથાક પવરન્થથવતને વધુ બગડતી અટકાવી શકશો. જરૂરી આવક ઊભી થાય. મહત્ત્વના પ્રશ્નો હલ કરી શકશો. નોકવરયાતો માટે સફળતા અને પ્રગવતની તકો વધે. લાભદાયી માહોલ સજાાય. સંજોગો-સાનુકૂળ થાય.

નવા કામકાજોમાં પ્રગવત ઉત્સાહવધાક બનશે. જોકે નાણાંકીય બાબતોનો ઉકેલ મેળવવાનું મુશ્કેલ બનશે. નોકવરયાતોની સમથયા ઉકેલાશે. વવરોધીઓ વહતશત્રુઓ ફાવશે નવહ. ધંધા-વેપારના ક્ષેત્રે સફળતા-લાભ જણાશે. મકાનવમલકતની બાબત માટે સમય પ્રવતકૂળ બનતો જણાશે. વડીલો તરફથી હૂંફ અનેસ્નેહ વધશે.

આયોજન ખોરવાય ન જાય તેની કાળજી રાખજો. માનવસક વિધા અને અવનણાયાત્મકતાના કારણે યોગ્ય સમયેયોગ્ય પગલુંન ભરી શકાતા લાભ દૂર ઠેલાતો જણાશે. એકાગ્રતા અને એક જ લક્ષ રાખીને ત્વવરત અમલ કરવાથી જ વવકાસ થાય. આ સમયમાં નાણાંકીય સમથયાઓ હળવી બનશે. ખચા અને જવાબદારીઓ પૂરતાંનાણાંઊભા થાય.

કાલ્પવનક વચંતાઓ મનને કોરી ખાશે. લાગણીઓને કાબૂમાં રાખવી જરૂરી છે. નાણાંકીય દૃવિએ આવક કરતાં જાવક વવશેષ રહે. આવથાક સંકડામણ ઉકેલવાના માગા વવચારી લેવા પડશે. ધીરેલા નાણાં મળવાની આશા રાખશો નવહ. જમીનમકાન કે સંપવિના લગતા કામકાજોમાં પણ સાનુકૂળતા જણાતી નથી.

સફળતા અને સાનુકૂળતાનું વાતાવરણ સજાાતા આ સમય મજાનો નીવડશે. પુરુષાથાફળશે. મહત્ત્વના કામકાજોમાંપણ પ્રગવત જોવા મળશે. માનવસક ઉત્સાહ વતાાશે. આવથાક દૃવિએ સમય શુભ હોવાથી આવથાક બોજો હળવો થાય. નાણાંકીય ગોઠવણો માટેસાનુકૂળ સમય છે. ઉઘરાણી કે લેણી રકમો મેળવી શકશો. નોકવરયાતો માટેવમશ્ર સમય છે.

તમારો સંયમ સારી ભૂવમકા અને પ્રગવતનો માગા સજીા આપશે. વચંતાનો બોજો હળવો થશે. આવથાક જરૂવરયાતને સંતોષી શકશો. પ્રયત્નો ફળશે. અટવાયેલા લાભ કે ઉઘરાણી મળે. નવીન કામગીરી માટે નાણાંની જોગવાઈ કરી શકશો. વ્યવસાયના ક્ષેત્રે અણધારી સમથયાઓ સજાાશે. જોકે તેનો ઉકેલ પણ મળી રહેશે.

માનવસક થવથથતા જાળવી શકશો. પ્રવૃવિઓ વવકાસ તરફી થતાં આત્મવવશ્વાસ વધશે. નવરચના અને લાભદાયી તકો મળતાં ઉત્સાહ વધશે. ઉઘરાણીના કામકાજ પતાવી શકશો. આવકજાવક બંનેરહેશ.ે લાભ સામે વ્યય પણ થશે. નોકવરયાતો માટે આ સમય કાયાબોજ વધારનારો સમય છે. ધાયુુંફળ મળેનવહ.

સપ્તાહ દરવમયાન મહત્ત્વની બાબતો અંગે માનવસક ટેટશન જણાશે. ખોટી વચંતા અને પરેશાનીનો અનુભવ થાય. અગત્યના કામકાજોમાંઅંતરાયો જણાશે. આવથાક બાબત અંગે વધુ સજાગતા દાખવવી પડશે, નવહ તો નુકસાન અનેઅણધાયાા ખચા વધશે. અગાઉથી વનધાાવરત કામકાજોમાંઅંતરાયોનો સામનો કરવો પડશે.

માગા આડેના વવઘ્નો વધતાં માનવસક તનાવ પણ વધશે. જોકે પણ ધીરજ ન ગુમાવવા સલાહ છે. ધીરજના ફળ હંમેશા મીઠા મળેછે. નાણાંકીય દૃવિએ જોતાં આ સમયમાં આવકના પ્રમાણમાં જાવક પણ સારી રહેશે. આંધળા આવથાક સાહસ કરવાનું ટાળજો, નવહ તો નુકસાનનો ફટકો ખમવો પડે. નોકરી-ધંધા અંગે સાનુકૂળ તક મેળવી શકશો.

એક બાજુથી નાણાં આવશે તો બીજી બાજુથી ખચાામાંપણ વધારો થશે. નવા કામકાજોમાં જોઈતી સાનુકૂળતા મળશે. વવકાસનો તબક્કો શરૂ થશે. નોકવરયાતને અટવાયેલા લાભ મળશે અને ઉન્નવતનો માગા ખૂલશે. વહંમત અને થવથથતા ટકાવી રાખવા જરૂરી છે. સંપવિના પ્રશ્નો યથાવત્ રહેતા જણાશે. વવનાકારણ માનવસક ઉત્પાક અને બેચેનીની લાગણી રહેશ.ે

વવપરીત સંજોગોમાંથી માગા મળતાંવચંતાના વાદળો વવખેરાશે. નાણાંકીય તકલીફો દૂર થશે. ખચાાઓ માટે જરૂરી નાણાંની વ્યવથથા કરી શકશો. વમત્રોથવજનો ઉપયોગી બનશે. એકાદ સારો લાભ પણ મળશે. નોકવરયાતો માટે ગ્રહયોગ શુભ જણાય છે. પ્રવતકૂળતામાંથી માગા મળશે. વવરોધીના વવઘ્નો પાર કરી શકશો. વેપાર-ધંધામાંપવરન્થથવત પ્રોત્સાહક જણાશે.

વૃષભ રાશિ (બ,વ,ઉ)

શમથુન રાશિ (ક,છ,ઘ)

કકકરાશિ (ડ,હ)

શિંહ રાશિ (મ,ટ)

કન્યા રાશિ (પ,ઠ,ણ)

વૃિશ્ચક રાશિ (ન,ય)

ધન રાશિ (ભ,ફ,ધ,ઢ)

મકર રાશિ (ખ,જ)

કુંભ રાશિ (ગ,િ,િ,ષ)

મીન રાશિ (દ.ચ.ઝ.થ)

અમદાવાદ શહેરમાંદાંતની સારવાર કરાવવાના વથતુનો ઉપયોગ કરેછે. ફાઇન ફેધર વિવનકની ટોચના ઘણા બધા વવકલ્પો ઉપલબ્ધ છે, પણ વવવવધ વનષ્ણાતો એમની થપેશીયાવલટી અનુસાર કામ વનષ્ણાંતોની ટીમના મુખ્ય પ્રણેતા ડો. કેવલ શાહ કરે ત્યારે સારવારની ક્વોવલટી વધી જાય તે લેટથે ટ ટેકનોલોજીના વહમાયતી હોવાથી થવાભાવવક છે. વિવનકમાંરેવડયેશન-મુક્ત ડીજીટલ એક્સ-રે દાંતના દદદીઓનેવનષ્ણાંત ડેટટીથટની સેવા અનેઆરવીજીનો ઉપયોગ કરેછે. આ પદ્ધવતથી સરળતાથી મળી રહેતેઉદ્દેશથી જ વડસેમ્બર- દાંતની કોઈ પણ સમથયાનુંતરત વનદાન થવાની ૨૦૧૧માંફાઇન ફેધર ડેટટલ વિવનકનો પ્રારંભ સાથોસાથ દદદીને પણ કોઈ આડઅસર નથી કરાયો છે. અહીં દાંતની તમામ સારવાર થતી. આ જ રીતે અમેવરકાની માઇલથટોન વનષ્ણાંતો જ કરતા હોવાથી સારવારની સાયન્ટટફફક કંપનીએ ભારતમાં ડેટટલ મેજીક સફળતાનો દર ૯૯ કરતાં પણ વધુ છે. આ વોટડ નામની ઇટજેક્શન વસથટમ લોટચ કરી કે વલ્ડડ-કલાસ કટસેપ્ટ અમદાવાદમાંશરૂ કરવાનો તરત ડો. કેવલ શાહે ફાઈન ફેધરમાં તેને શ્રેય આઇઆઇએમ-અમદાવાદના બે અપનાવી લીધી હતી. આ મેજીક વોટડની ગ્રેજ્યુએટ્સ મનીષ શમાા અને મનીન વવશેષતા એ છે કે દદદીને ઇટજેક્શન આપતાં જોબનપુત્રાને ફાળે જાય છે. યુએસ જરાય દુખતું નથી. દદદીનો ઇટજેક્શન માટેનો વસટીઝનશીપ ધરાવતા, પણ હવેઅમદાવાદમાં ભય અનેબેચન ે ી બંનેખતમ થઈ જાય છે. રહેતા મનીષ શમાાના મતે, સારવારની ક્વોવલટી ફાઈન ફેધરના એક પેશટટ શ્રીમતી પલ્લવી ં ઇથી તો શ્રેષ્ઠ હોવી જ જોઈએ, સાથોસાથ વિનીકમાં પારેખનેખાસ દાંતની સારવાર માટેજ મુબ થવચ્છતા પણ એટલી જ જરૂરી છે. આ જ અમદાવાદ આવવાનું કારણ પૂછતાં તેમણે કારણથી ફાઈન ફેધરમાં થટરીલાઇઝેશન માટે થપેશ્યાવલથટોની ટીમ અને ડેટટલ મેજીક વોટડ સવાશ્રષ્ઠ ે બી-િાસ ઓટોિેવનો ઉપયોગ થાય ઇટજેક્શન વસથટમ - બેબાબત પર ખાસ ભાર છે અને શક્ય હોય ત્યાં સુધી વડથપોઝેબલ મૂક્યો હતો. તેમના પવતએ પણ ફાઈન ફેધર

પ્રત્યેઆભારની લાગણી વ્યક્ત કરતાંકહ્યુંહતું કે કમસે કમ એક વિવનક તો એવું છે જ્યાં મારી પત્ની રાજીખુશીથી દાંતની સારવાર કરાવવા આવેછેઅનેપાછા ફરતાંપણ એકદમ ખુશવમજાજમાંહોય છે. ફાઈન ફેધરના વનષ્ણાતોની ટીમમાં ડો. કેવલ શાહ (પ્રોથથો), ડો. નરેશ સોની (ડેટટલ ડાયોગ્નોથટીક), ડો. પાથોા મુખજીા (રૂટ કેનલ થપેવશયાવલથટ), ડો. અનીશ વતવારી (ઓરલ સજાન અને ઇમ્પ્લાટટોલોજીથટ), ડો. પૂવા પટેલ (ડેટટલ ડાયગ્નોથટીક), ડો. તેજલ નાઈક (પેઢાના સજાન અનેઇમ્પ્લાટટોલોજીથટ) અનેડો. પૂવાાપટેલ (બાળકોના દાંતના થપેવશયાવલથટ)નો સમાવેશ થાય છે. ફાઇન ફેધર વિવનક થકી અમદાવાદમાં યુએસ-યુકે જેવી શ્રેષ્ઠ ગુણવિાની સારવાર ઉપલબ્ધ બની છે, અને તે પણ અમદાવાદના દરે. અમદાવાદમાં યુએસ-યુકે જેવી શ્રેષ્ઠ ગુણવિાની સારવાર, અમદાવાદના દરે પૂરી પાડતા ફાઇન ફેધર વિવનક્સની વધુ વવગત માટે સંપકકઃ ફોનઃ +૯૧-૯૦૯૯૯ ૬૪૦૨૭ વેબસાઇટઃ www.finefeather.in


30

26th October 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

દીપાવમલ પવયના કાયયક્રિો

ધનતેરસ – ધનપૂજન: તા. ૧ શુક્રવાર * કાળીચૌદશ તા. ૨ શમનવાર * મદવાળી - શારદાપૂજન : તા. ૩ રમવવાર * નૂતન વષયતા. ૪ સોિવાર BAPS સ્વામિનારાયણ િંમદરના કાયયક્રિો ગુજરાત મિન્દુસોસાયટી, સાઉથ િેડોલેન, ૪ નૂતન વષથપ્રસંગેબપોરે૧૨થી ૨ ગોવધથન પૂજા, નદવાળી પવથની ઉજવણી. સાંજે ૭ કલાકે ચોપડા તેમજ સાંજે૪થી ૯ અન્નકૂટ દશથન. તા. ૫ યમુનાજી પૂજન, સોમવાર તા. ૪ નૂતન વષથ પ્રસંગે મંગળા BAPS થવાનમનારાયણ સંથથા યુકન ે ા નવનવધ પ્રેસ્ટન

મંનદર ખાતેદીપાવનલ પવથના કાયથક્રમોનુંનીચેમુજબ આયોજન કરવામાંઆવ્યુંછે. n BAPS થવાનમનારાયણ મંનદર, ૧૦૫-૧૧૯ બ્રેસટકફલ્ડ રોડ, નીસડન, લંડન NW10 8LD ખાતે રનવવાર તા. ૩-૧૧-૨૦૧૩ના રોજ દીપાવલી પવથ પ્રસંગે સાંજે ૫-૩૦ થી ૬-૩૦ ચોપડા પૂજન અને રાત્રે ૮થી ૮-૩૦ દરનમયાન આતશબાજી થશે. સોમવાર તા. ૪ના રોજ અન્નકૂટ દશથન બપોરે૧૨થી ૯ દરનમયાન થશે. રાજભોગ આરતી બપોરે ૧૨ કલાકેઅનેરાતના ૯ સુધી દર અડધા કલાકેઆરતી થશે. સુરક્ષાના કારણોસર મંનદર પનરસરમાં બેગ કેમરે ા વગેરે લઇ જઇ શકાશે નનહં. જે યોગી હોલ, થવાનમનારાયણ થકૂલમાં ડીપોઝીટ કરી શકાશે. પાકકિંગની વ્યવથથા વેમ્બલી થટેડીયમના ગ્રીન કાર પાકકમાંમફત કરવામાંઆવી છે. જ્યાંથી શટલ બસ સેવાનો તેમજ નીસડન થટેશનથી મંનદર સુધી આવવા માટે રનવવારે થપેશ્યલ નદવાળી બસ સેવા શરૂ કરવામાંઆવી છે. બસ નંબર ૨૦૬ અને૨૨૪ની સેવા પણ બન્નેનદવસેમળશે. બન્નેનદવસ દરનમયાન ગરમ નાથતાનો લાભ મળશે. BAPS યુકન ે ા અસય મંનદરોમાંસોમવાર તા. ૪ નવેમ્બરના રોજ અન્નકૂટ દશથન સનહતના અસય કાયથક્રમો આ મુજબ છે. * બનમિંગહામ બપોરે૧૨થી રાતના ૮ * કોવેસટ્રી બપોરે ૧૨થી સાંજના ૬ * લેથટર બપોરે ૧૨થી રાતના ૮ * લાફબરો બપોરે ૧થી સાંજના ૬ * લુટન સવારે૧૧-૩૦થી રાતના ૮ * આશ્ટન - માંચથેટર બપોરે૧૨થી સાંજના ૭ * નોટીંગહામ બપોરે ૧૨થી ૬, * પ્રેથટન સોમવાર ૧૧-૩૦થી બપોરના ૭, * સાઉથેસડ અોન સી બપોરે ૧૨થી રાતના ૮ * વેનલંગબરો સવારે૧૧થી સાંજના ૭-૩૦. વધુ માનહતી માટે જુઅો www.londonmandir.baps.org ફોન નં. 020 8965 2651.

ગુજરાત નહસદુસોસાયટી, સાઉથ મેડોલેન, પ્રેથટન PR1 8JN ખાતેદીપાવનલ પવથપ્રસંગેરનવવાર તા. ૨૭-૧૦-૧૩ આરતી થાળી સુશોભન અનેરંગોળી હનરફાઇ બપોરે૩ કલાકે* ૨-૧૧-૧૩ના શનનવારે બપોરે ૩ કલાકથી બાળકો માટે નદવાળી પાટલી, તા. ૩ રનવવારેનદવાળીની રાત્રેઆતશબાજી થશે. તા. ૪ સોમવારે નૂતનવષથ પ્રસંગે અન્નકૂટ થશે. સવારની આરતી ૮ કલાકે, અન્નકૂટ, રાજભોગ અને આરતી બપોરે૧૨-૩૦ અનેપ્રસાદ બપોરે૨ કલાકેમળશે. સંપકક: 01772 253 901.

અનુપિ મિશનના દીપાવમલના કાયયક્રિો

અનુપમ નમશન, બ્રહ્મ જ્યોનત, ધ લી, વેથટનથ એવસયુ, ડેનહામ UB9 4NA ખાતે દીપાવનલ પ્રસંગેપૂ. હષથદભાઇની ઉપન્થથતીમાંતા. ૧ શુક્રવારે સાંજે ૭થી ૯ લક્ષ્મી પૂજન - શારદા પૂજન અને પ્રસાદ. રનવવાર તા. ૩ સવારે ૧૧-૩૦ નૂતન વષથ સભા, ૧-૦૦ કલાકેપ્રથમ અન્નકૂટ આરતી અનેતે પછી દર અડધા કલાકેબપોરે૩ સુધી આરતી થશે. ઉત્સવ દરનમયાન દરરોજ મહાપ્રસાદનો લાભ મળશે. સંપકક: 01895 832 709.

શ્રી વલ્લભમનધી યુકેશ્રી સનાતન મિન્દુ િંમદરના કાયયક્રિો

શ્રી વલ્લભનનધી યુકેશ્રી સનાતન નહસદુમંનદર, ઇલીંગ રોડ, વેમ્બલી HA0 4TA ખાતેધનતેરસ તા. ૧, તા. ૨ કાળી ચૌદશ શનનવારે૨૧ હનુમાન ચાનલસા સાંજે ૫થી ૬, નદવાળી રનવવાર તા. ૩ ચોપડા પૂજન સવારે ૧૦થી ૧૨. નૂતન વષથ અને અન્નકૂટ દશથન તા. ૪ સોમવારે સવારે ૬થી રાતના ૮. તુલસી નવવાહ તા. ૧૭ના રોજ સવારે૧ કલાકે. તા. ૭થી ૯ રોજ સવારે૧૦થી બપોરે૧ દરનમયાન જલારામ ચનરત્ર કથાનો લાભ કથાકાર નવશાલભાઇ પંડ્યા આપશે. સંપકક: 020 8903 7737 * લેટન થટોન શ્રીનાથજીની હવેલી ખાતે તા. ૩ નદવાળી પ્રસંગેહાટડીના દશથન સવારે૭થી રાતના ૮ * તા.

Unit-B3, Pheonix Industrial Estate, Rosslyn Crescent-Harrow, Middlesex, HA1 2SP, Tel: 020 8861 0699, Mob: 07940 468 332; email: kishortank@hotmail.com

Tiffin Service 7 Days

SK Caterers Ltd અЦ´³щÂЦ±º કºщ¦щ ÂЦЩÓ¾ક, ÂЦ±Ь, ç¾Ц╙±Γ અ³щ¿ЬÖ² ¿ЦકЦÃЦºЪ ·ђ§³

અ«¾Ц╙¬¹Ц³Ц ÂЦ¯щ¹ ╙±¾Â ªЪµЪ³ Â╙¾↓Â

અЦ ઉ´ºЦє¯ »Ъ»Ц ¯Ц=є´Ц¯ºЦє Collection (ªЪ³³Цє³╙Ã), ¡Цє¬¾Ъ, ઢђક½Цє, ¸щ°Ъ³Ц only ¢ђªЦ, ╙¸Ä ·>¹Цє, SK કыªºỲ¢³Ъ ╙¾Å¹Ц¯ ´Ц®Ъ´ЬºЪ ¾Ъ° ¯Ц= »Ъ»Ц ¸ÂЦ»Ц ´ЪÂЪ³щ¶³Ц¾щ»ЬєªъçªЪ ´Ц®Ъ¥ª®Ъ અђ¬↔º ¸Ь§¶ ¶³Ц¾Ъ અЦ´¾Ц¸Цє અЦ¾¿щ. I ´Ц¯ºЦє-કºકºЦє °щ´»Цє, ´ºђ«Ц, ºђª»Ъ, µºЦ½Ъ ¥щ¾¬ђ, SK ¥щ¾¬ђ, ´Ц´¬Ъ ¢Цє╙«¹Ц ¯щ¸§ ¯¸Ц¸ ĬકЦº³Ъ ¢Ь§ºЦ¯Ъ-´є=¶Ъ ¾Ц³¢Ъઅђ અЦ´³Ц અђ¬↔º ¸Ь§¶ ¶³Ц¾Ъ અЦ´Ъ¿Ьє. I અЦ´³Ц £ºщ ¢Цઇ કы »<³ђ ¿Ь·ĬÂє¢ Ãђ¹, ¶°↓¬ъ ´ЦªЪ↓, એ³Ъ¾Â↓ºЪ ´ЦªЪ↓ કы Â¢ЦєÂє¶є²Ъ, ╙¸Ħђ³Ъ ¸ÃщµЪ» Ãђ¹ અ¸щઅЦ´³щÓ¹ЦєઅЦ¾Ъ ¢º¸Ц¢º¸ ¾Ц³¢Ъઅђ અ³щ¥ª´ªЦ µºÂЦ® ´ЪºÂЪ અЦ´³ђ ĬÂє¢ ¹Ц±¢Цº ¶³Ц¾Ъ ±ઇ¿Ьє. Order in Weekend Special: As per your order we make Patra, Khandvi, Dhokra, Pani-Puri with Testi Chatni, Bhel-Puri, Dahi Papdi Chaat, Mix Bhajia. We are Specialist for Thepla, Paratha, Rotli, Pharari Chevdo, SK chevdo, Papdi Gathia. We make all type of Gujarati-Panjabi Delicious food as per your order.

We are doing outside catering

લોટી ઉત્સવ બપોરે૧૨થી ૧ અનેતા. ૧૩ તુલસી નવવાહ. * લેટનથટોન સનાતન મંનદર ખાતે તા. ૩ સાંજે૬થી ૭ ચોપડા પુજન અનેતા. ૪ બપોરે૧થી ૯ અન્નકૂટ દશથન. સંપકક: 020 8989 7539. n શ્રી જલારામ મંદિર, ગ્રીનફડડ, ૩૯-૪૫ અોલ્ડફીલ્ડ લેન, UB6 9LB ખાતેતા. ૩ નદવાળી પ્રસંગે ચોપડા પૂજન અને આરતી રાત્રે ૮થી ૧૧. ચોપડા પૂજન માટેવહેલાસર બુકકંગ કરાવવા નવનંતી. નૂતન વષથઅનેઅન્નકૂટ દશથન તા. ૪ના રોજ સવારે ૯થી ૧૨ અનેબપોરે૧થી ૮. તા. ૯ અને૧૦ ના રોજ જલારામ જયંનત પ્રસંગે સત્સંગ, ભજન કકતથન અને કથાનો લાભ મળશે. તા. ૧૩ના રોજ તુલસી નવવાહ બપોરે૩થી ૬ અનેપછી પ્રસાદ. સંપકક: 020 8578 8088. n દિલ્સડન શ્રી સ્િાદમનારાયણ મંદિર, ૨૨૦૨૨૨ નવલ્સડન લેન, લંડન NW2 5RG: કાળીચૌદશ તા. ૨ના રોજ ૧૦૮ હનુમાન ચાલીસા સવારે૧૧થી ૫, સાંજે૬થી ૭-૩૦ આરતી. તા. ૩ લક્ષ્મી પૂજન, તા. ૪ અન્નકૂટ દશથન સવારે ૮થી સાંજના ૭ આરતી સવારે ૧૧ વાગે. સંપકક: 020 8459 4506. n ઇસ્ટ લંડન શ્રી કચ્છ સત્સંગ સ્િાદમનારાયણ મંદિર, ૨૨-૨૪ શાફ્ટ્સબરી રોડ, ફોરેથટ ગેટ, લંડન E7 8PD: તા. ૨ કાળીચૌદશ – હનુમાન પૂજન સાંજે ૭થી ૮, તા. ૩ નદવાળી-લક્ષ્મી પૂજન સવારે ૧૧થી રાતના ૧૨, આતશબાજી સાંજે૭-૦૦, નૂતન વષથ: તા. ૪ અન્નકૂટ આરતી સવારે ૧૧, દશથન સવારે૮થી સાંજના ૭-૩૦. તુલસી નવવાહ તા. ૧૬ શનનવાર મંડપ થથાપન અને તા. ૧૭ સવારે ૮થી નવવાહ, પ્રસાદ અને ઉત્સવ. સંપકક: 020 8470 9375. n સ્ટેનમોર શ્રી સ્િાદમનારાયણ મંદિર, ધમથભનિ મેનોર, વુડલેન, થટેનમોર, HA7 4LF ખાતે તા. ૨ શનનવારેહનુમાન પૂજન સાંજે૬-૩૦થી, તા. ૩ રનવવારેલક્ષ્મી પૂજન સાંજે૫-૩૦થી અનેસાંજે૭થી આતશબાજી, તા. ૪ સોમવારે નૂતન વષથ પ્રસંગે સવારે૭થી અન્નકૂટ ઉત્સવ અનેદર કલાકેથપેશ્યલ આરતી રાતના ૮ સુધી થશે. સંપકક: 020 8954 0205. n શ્રી જલારામ જ્યોત મંદિર, WASP રેપ્ટન એવસયુ, સડબરી, HA0 3DW ખાતેકાળીચૌદશ - શનનવાર, તા. ૨ યજમાન પૂજા સાંજના ૭.૩૦થી અનેપ્રસાદ. ચોપડા પૂજનઃરનવવાર, તા. ૩ સાંજના ૬.૩૦થી ૯ તેમજ પ્રસાદ. અન્નકૂટ દશથનઃસોમવાર, તા. ૪ બપોરે૧થી રાતના ૮. દર બેકલાકેઆરતી થશે. જલારામ જયંતીઃ તા. ૭ ગુરુવાર ભજન ભોજન સાંજના ૭થી ૯.૩૦, શુક્રવાર તા. ૮ જલારામ કથા બપોરના ૩થી ૬. શનનવાર તા. ૯ જલારામ જયંતી નદવસે આરતી સવારે ૧૦ કલાકે, જલારામ બાવની અનેભજન બપોરના ૩ સુધી અને જલારામ કથા બપોરના ૩થી સાંજના ૬ સુધી. કેક કપાશેસાંજના ૭ કલાકેઅનેતેપછી ૨૧૪ નદવાની આરતી થશે. રનવવાર તા. ૧૦ ભજન બપોરના ૧થી ૩ સુધી. જલારામ કથા બપોરના ૩થી સાંજના ૬ સુધી. તેપછી પ્રસાદનુંનવતરણ કરાશે. તુલસી નવવાહઃ બુધવાર તા. ૧૩ સાંજના ૭.૩૦થી ૧૦ અનેપ્રસાદ સાંજના ૬.૩૦થી કરાશે. સંપકક: મંનદર - 020 8902 8885. n તારાપુર યુકે દ્વારા તા. ૨૭-૧૦-૧૩ના રોજ સાંજના ૫થી ૧૦ દરનમયાન અોએસીસ એકેડેમી, શલલી રોડ, શલલી, સરે CR9 7AL ખાતે નદવાળી ઉત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રસંગે ગીત, સંગીત, રાસગરબા અને ભોજનનો લાભ મળશે. સવવે તારાપુરવાસીઅો તેમજ બહેન નદકરીઅોને સનપરવાર પધારવા નવનંતી. સંપકક: ભીરેન અમીન 020 8642 2069. n જીપી પ્રમોશસસ દ્વારા કેવેસડીશ બેસકવેીટીંગ, એજવેર રોડ, કોનલસડેલ, લંડન NW9 5AE ખાતે નદવાલી 'રંગ-એ- મહેફીલ' કાયથક્રમનુંઆયોજન તા. ૮-૧૧-૧૩ના રોજ સાંજે ૭-૩૦થી મોડે સુધી કરવામાંઆવ્યુંછે. જેમાંથ્રી કોસથડીનર, વાઇન અને સોફ્ટ નિંક્સનો લાભ મળશે. સંપકક: જીપી દેસાઇ 020 8452 5590 અથવા જુઅો જાહેરાત પાન ૨૦. n દિસિુ મંદિર, વેનલંગબરો ખાતે તા. ૩ના રોજ

આરતી, સ્નેહ નમલન, અન્નકૂટ દશથન, ગોવધથન પૂજા, ભનિ સંધ્યા અનેમહાપ્રસાદનુંઆયોજન કરાયુંછે. સંપકક: મંનદર 01933 222 250. n ક્રોયડન દિસિુકાઉન્સસલ દ્વારા તા. ૨-૧૧-૧૩ના રોજ બપોરે૧૨થી ૫ દમનરયાન વ્હીટગીફ્ટ શોપીંગ સેસટર – નોથથએસડ ખાતેનદવાળી ઉત્સવનુંઆયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રસંગે ગીત, સંગીત, સાંથકૃનતક નૃત્યો, દાંડીયા રાસ, મનોરંજન અને નાથતાપાણીનો લાભ મળશે. બપોરે ૨થી ૩ દરનમયાન ક્રોયડનના મેયર સંબોધન કરશે. સંપકક: અજય જોબનપુત્રા 07710 236 542. n સધકકદિસિુસેસટર દ્વારા તા. ૧૦-૧૧-૧૩ના રોજ નદવાળી ઉત્સવની ઉજવણી સાંજે૬થી ૯ દરનમયાન સેસટ ફેઇથ્સ કોમ્યુનનનટ એસડ યુથ સેસટર, રેડ પોથટ નહલ, નોથથડલીચ, લંડન SE24 8JQ ખાતેકરવામાં આવી છે. સંપકક: કાઉન્સસલર સુનનલ ચોપરા 07930 343 360. n રેડદિજ ગુજરાતી િેલ્ફેર એસોદસએશન દ્વારા તા. ૭-૧૧-૧૩ના રોજ બપોરે ૧થી ૪ દરનમયાન દીપાવનલ ઉત્સવનુંઆયોજન VHP મંનદર, ઇલફડડ નહસદુ સેસટર, ૪૩ ક્લીવલેસડ રોડ, ઇલફડડ IG1 1EE ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં ગીત સંગીત અને ભોજનનો લાભ મળશે. સંપકક: સૂયથકાંતભાઇ પટેલ 020 8270 2303. n રેડિીજ એદશયન મંડળ – રામ દ્વારા તા. ૮-૧૧૧૩ના રોજ બપોરે ૧૨-૩૦થી ૫-૩૦ દરનમયાન પ્રબા બેસકવેટીંગ થયુટ, ૩૦૦-૩૧૦ હાઇ રોડ, ઇલફડડ IG1 1OW ખાતે નદવાળી ઉત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં ગીત-સંગીત, મનોરંજક કાયથક્રમો અને ભોજનનો લાભ મળશે. સંપકક: અોધવજીભાઇ મગુડીયા 020 8590 9834. n યુકેશ્રી પુષ્ટીમાગગીય િૈષ્ણિ મદિલા સમાજ દ્વારા તા. ૯-૧૧-૧૩ના રોજ બપોરે ૧થી ૪ દરનમયાન રાધા કૃષ્ણ મંનદર, શ્યામા હાઉસ, ૩૩ બાલમ હાઇ રોડ, લંડન SW12 9AL ખાતેભાઇબીજ ઉત્સવની ઉજવણી થશે. નોથથમાંથી કોચ ઉપડશે. સંપકક: હંસાબેન પટેલ 020 8660 9650. n િાંઝા સમાજ યુકેદ્વારા તા. ૧૭-૧૧-૧૩ના રોજ કડવા પાટીદાર સેસટર, કેસમોર એવસયુ, હેરો HA3 8LU ખાતે બપોરે ૧૨-૩૦થી ૬-૩૦ દરનમયાન નદવાળી ઉત્સવનુંઆયોજન કરવામાંઆવ્યુંછે. આ પ્રસંગે મનોરંજક કાયથક્રમો, પ્રવચન અને ભોજનનો લાભ મળશે. સંપકક: સુનનતા ચુડાસમા 07946 458 610. ચક-89 સ્યુટ ટુ, ૧૦૫ બોસડ થટ્રીટ, મીચમ, સરે CR4 3HG ખાતેતા. ૨-૧૧-૧૩ના રોજ સાંજના ૭થી મોડે સુધી નદવાળી ડીનર એસડ ડાસસ પાટલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રસંગે થ્રી કોસથ ઇન્સડયન ફ્યુઝન બફે ડીનર, ૪ થટાટડર અને ૫ મેઇસસ સાથેબોલીવડુભાંગરા, ૭૦ના દાયકાના હીટ ગીતો અને કકથમત રેનડયોના ડીજે સુનરસદર લાઇવ ગીતો રજૂકરશે. સંપકક: www.chak89.com n

આ તેદુધી છેકેપછી સાંબેલુ....

નોથથવેમ્બલીમાંરહેતા અને નનવૃિી જીવન જીવતા શ્રી જયંનતભાઇ પટેલ અને તેમના પત્ની જસુમતીબેને એક બે ફૂટ નનહં પણ લગભગ પાંચ ફીટ લાંબી દુધીઅો ઉગાડી છે. એક પછી એક લાંબી દુધીઅો ઉગાડતા પટેલ દંપનિએ તેમની પ્રથમ ૫૭ ઇંચ લાંબી દુધી થથાનનક મંનદરમાં પ્રસાદ તરીકે અપથણ કરી હતી અનેહજુ પાંચ ફીટ જેટલી લાંબી દુધીઅોનો પાક લણવાની તૈયારી છે. પ્રથતુત તસવીરમાં જશુમતીબેન દુધીઅો સાથેનજરેપડેછે.


26th October 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

અોશવાલ એસોસસએશન અોફ યુકન ે ી સાઉથ લંડન િાખા દ્વારા અોિવાલ મહાજન વાડી, ૧ કેમ્પબેલ રોડ, િોયડન CR0 2SQ ખાતે તા. ૨૭-૧૦-૧૩ના રોજ બપોરે ૨થી ૮ દરમમયાન મદવાળી સ્નેહમમલન કાયયિમનુંઆયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રસંગે વેરાયટી િો, ગુજરાતી નાટક, ગીતસંગીત અને ડીનર વગેરેનો લાભ મળિે. n લેસ્ટર ફ્રેડડ્ઝ અોફ OCHS દ્વારા પ્રમત માસ છેલ્લા િમનવારે યોજાતા વાતાયલાપ અંતગયત આ વષષેઅોક્સફડડસેડટરના ડો. જેસીકા ફ્રેઝીઅર 'હાઉ ટુબી ગોડ – અ ટૂર થ્રુધ મેની વેદાંતાઝ' મવષય પર તા. ૨૬-૧૦-૧૩ના રોજ સાંજે૬-૩૦થી ૯૦૦ દરમમયાન બેલગ્રેવ નેઇબરહુડ સેડટર, રોથલી થટ્રીટ, લેથટર LE4 6LF ખાતેવાતાયલાપ કરિે. સંપકક: www.ochs.org.uk n પ. પૂ. રામબાપાના સાસિધ્યમાં શ્રી જીજ્ઞાસુ સત્સંગ મંડળ દ્વારા શ્રી ૧૦૮ હનુમાન ચાલીસાના મહાયજ્ઞનું આયોજન તા. ૨૭-૧૦-૧૩ના રમવવારે સવારે ૧૧થી ૫ દરમમયાન સાધુ વાસવાણી સેડટર, ૨૫ મિકલવુડ લેન, લંડન NW2 1HP, વજીયન એક્ટીવ હેલ્થ ક્લબ સામે રાખવામાંઆવ્યુંછે. સંપકક: 020 8459 5758 / 07973 550 310. n ઇડટરનેશનલ સસધ્ધાશ્રમ શસિ સેડટર, ૨૨ પામરથટન રોડ, હેરો HA3 7RR ખાતે મદપાવલી મહોત્સવ મનમમત્તે શ્રી રામ કથાનું આયોજન તા. ૨૬-૧૦-૧૩થી ૩-૧૧-૨૦૧૩ રોજ સવારે ૧૧થી બપોરના ૨ દરમમયાન કરવામાં આવ્યું છે. વૃંદાવનથી મવદેિની ધરતી પર પ્રથમવાર કથા કરવા પધારેલા જાનકી દેવી કથાનો લાભ આપિે. સંપકક: 020 8426 0678. n નેશનલ એસોસસએશન અોફ પાટીદાર સમાજ (NAPS) દ્વારા શ્રી યદુનાથજી મહોદયશ્રી (કડી ગાદી) ની ઉપસ્થથતીમાં તા. ૨૭-૧૦-૧૩ના રોજ બપોરે ૧-૩૦ દરમમયાન NAPS પાટીદાર સમાજ હોલ, ૨૬બી ટૂટીંગ હાઇ થટ્રીટ, નેટવેથટ બેડકની ગલીમાં, લંડન ખાતે 'ગીરિમા' કાયયિમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું n

છે. આ પ્રસંગે શ્રી યદુનાથજી મહારાજના વચનામૃત, અન્નકુટ અનેપ્રસાદી નો લાભ મળિે. સંપકક: પ્રવીણભાઇ અમીન 020 8337 2873. n કડઝવવેટીવ ફ્રેડડ્ઝ અોફ ઇન્ડિયા અનેગેવીન બાવષેલ એમપી, િોયડન સેડટ્રલ દ્વારા તા. ૨૮૧૦-૧૩ સોમવારે સાંજે ૭-૩૦ કલાકે ઇવનીંગ રીસેપ્િનનું આયોજન મવહ્ટગીફ્ટીયડસ ક્લબહાઉસ, િોહામ મેનોર રોડ, સાઉથ િોયડન, સરેCR2 7BG ખાતેકરવામાંઆવ્યુંછે. આ પ્રસંગે કોડઝવષેમટવ પાટટીના ચેરમેન ગ્રાડટ િેપ્સ MP પધારિે. પ્રવેિ વહેલા તેપહેલાના ધોરણે મળિે. સંપકક: 020 8660 0491. n સંગીત સરીતા દ્વારા 'ભારતીય મસનેમાના ૧૦૦ વષયની ઉજવણી'ના કાયયિમનું આયોજન તા. ૨૬-૧૦-૧૩ના રોજ સાંજે૭ કલાકેપીપુલ સેડટર, અોચાયડસ ડ ન એવડયુ, લેથટર LE4 6DP ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: 0116 261 6000.

ધ નહેરૂ સેન્ટરના કાયષક્રમો

(૮ સાઉથ અોિલી સ્ટ્રીટ, લંિન W1K 1HF સંપકક: 020 7491 3567) n તા. ૨૯-૧૦-૧૩ સાંજે૬-૧૫ કલાકેપ્રદિયન: મેસજ ે અોફ પીસ – રમીતા ભાદુરી. (તા. ૧-૧૧૧૩ સુધી) * તા. ૨૯-૧૦-૧૩ સાંજે ૬-૩૦ પુથતક મવમોચન: ધ સેકડડ હોમલેડડ: પોલીિ રેફ્યુઝી ઇન ઇસ્ડડયા ડો. અનુરાધા ભટ્ટાચારજી. * બુધવાર તા. ૩૦-૧૦-૧૩ સાંજે૬-૩૦ કલાકે સંગીત: મહડદુથતાની ક્લામસકલ મેલોડીઝ પ્રો. સુગાતા માજીયત દ્વારા. * તા. ૫-૧૧-૧૩ સાંજે ૬-૧૫ કલાકે પ્રદિયન: ઇડવેડટેડ માયથોલોજી બાય રમવડદ્ર સાલ્વે, ચાઇ જનયલ. (તા. ૮-૧૧૧૩ સુધી)* તા. ૫-૧૧-૧૩ સાંજે૬-૩૦ કલાકે 'ટ્રીબ્યુટ ટુઇમોટડલ મોહમ્મદ રફી કાયયિમ - કથા યુકેદ્વારા. * તા. ૮-૧૧-૧૩ સાંજે૬-૩૦ કલાકે વાતાયલાપ 'એમ આઇ મહડદુ? કવેશ્ચડસ યંગ પીપલ આથક' ડો. મનક સટન, અોક્સફડડ સેડટર ફોર મહડદુથટડીઝ. * તા. ૧૨-૧૧-૧૩ સાંજે૬૩૦ કલાકેનૃત્ય: ડાડસ એડડ મેથ્સ. જીગિો, ડો. દેબાલદેવ જાના.

સંટથા સમાચાર

િીવાળી ફેસ્ટટવલ – ૨૦૧૩

પંકજ સોઢા પ્રથતુત દીવાળી ફેસ્થટવલ – ૨૦૧૩નુંઆયોજન તા. ૨૬ અને૨૭ અોક્ટોબર ૨૦૧૩ િમન-રમવવાર દરમમયાન સવારે ૧૦થી રાતના ૮, બાયરન હોલ, હેરો લેઝર સેડટર, હેરો HA3 5BD ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં શ્રેષ્ઠ મનોરંજન, િોપીંગ, હમરફાઇઅો, ફેિન િો અનેફૂડ ચોપાટીનો લાભ મળિે. આ પ્રસંગે ટીવી સીરીયલ સાથ નીભાના સાથીયાની અમભનેત્રીઅો ગોપી અને કોકકલાબેનને મળવાનો મોકો મળિે. આ મેળાના થપોડસરર થકાયમલંક, થટેટ બેડક અોફ ઇસ્ડડયા, લાયકા, વીટી રાઇસ, લમવડસ સોલસીસીટર છે. સંપકક: દક્ષા 07951 396 597.

31

NAPS દ્વારા સરિાર વલ્લભભાઇ પટેલ જન્મ જયંશત અનેશિવાળી ઉત્સવ ઉજવાિે

નેિનલ એસોમસએિન અોફ પાટીદાર સમાજ (NAPS) દ્વારા સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલ જડમ જયંમત અને મદવાળી ઉત્સવનું આયોજન તા. ૩૧-૧૦-૧૩ના રોજ ગુરૂવારે સાંજે૭ કલાકેડીનર સાથેઆચયમબિપ લેડફ્રેડક થકૂલ, મમચમ રોડ, િોયડન CR9 3AS ખાતે કરવામાંઆવ્યુંછે. આ પ્રસંગે મિમટિ મિખ એસોમસએિનના ચેરમેન અનેસન માકકમલ.ના થથાપક ડો. રેમી રેડજર MBE - FRSAમુખ્ય પ્રવચન કરિેતેમજ સાંથકૃમતક કાયયિમનો લાભ મળિે. આ પ્રસંગે એમપીઅો, કાઉસ્ડસલસય અને સામાજીક - ધામમયક નેતાઅો તેમજ અગ્રણીઅો ઉપસ્થથત રહેિેઅનેસરદાર પટેલનેશ્રધ્ધાંજમલ અપયણ કરિે. સંપકક: પ્રવીણભાઇ અમીન 020 8337 2873. અવસાન નોંધ n વૈષ્ણવ સંઘ અોફ યુકેદ્વારા શ્રી જલારામ જયંશત મૂ ળ વતન ગાડાના, યુગાડડા ઠાકોરજીના થવરૂપ સડમુખ શ્રી જલારામ માતૃસેવા મંડળ દ્વારા ૯ રાસગરબાના મસાકામાં ઘણાં વષોય રહેલા કાયયિમનું નવેમ્બરેVHP મહડદુમંમદર, કલીવલેડડ આયોજન તા. ૨૭-૧૦-૧૩ના હાલ હાઇગેટ સ્થથત શ્રી રોડ, ઇલ્ફડડખાતેસાંજે૭.૩૦ થી ૧૦.૩૦ રોજ સવારે ૧૧થી બપોરના ૨ જગદીિભાઇ છગનભાઇ પટેલ દરમમયાન શ્રી જલારામ જયંમત મનમમત્તે દરમમયાન કેનન કોમ્યુમનટી તા. ૨૦-૧૦-૧૩ રમવવારે ભજન-સત્સંગનો કાયયિમ રાખવામાં સેડટર, ૧-૧૭ વેમ્બરો રોડ, સવારે અચાનક દેવલોક પામ્યા છે. પ્રભુ તેમના આત્માને િાંમત અાવ્યો છે. 07958 461667 થટેનમોર HA7 2DU ખાતે આપે. સંપકક: 020 7607 7211. 'ગુજરાત સમાચાર' અને'એશિયન કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: વોઇસ'નુંવષષનુંલવાજમ માત્ર £૩૩... મિલુબેન પટેલ 07828 208 HINDU PRIEST એટલેરોજના માત્ર ૯ પેન્સ 181. Ketul Joshi (Vedic

સનાતન મંશિર વેમ્બલી દ્વારા નવરાત્રી ઉત્સવનુંઆયોજન

સનાતન મંમદર વેમ્બલી દ્વારા નવરાત્રી ઉત્સવ પ્રસંગે ગરબા અને તા. ૧૧-૧૨-૧૩ અોક્ટોબરના રોજ ત્રણ મદવસ દરમમયાન િત ચંડી યજ્ઞનું આયોજન કરવામાંઆવ્યુંહતું. આ પ્રસંગેઆઠમના રોજ મોટી સંખ્યામાંઉપસ્થથત રહી ભક્તોએ ૧૦૮ આરતીનો લાભ લીધો હતો. તા. ૧૩ના રોજ ટીબી, બ્લડ પ્રેિર અને ડાયાબીટીિ ચેકઅપનો કાયયિમ રખાયો હતો.

International Maharaj) Hindu Religious Cenremoneis

╙Ã×±Ь²Ц╙¸↓ક ╙¾²Ъ §щ¾Ъ કы»*, ÂÓ¹³ЦºЦ¹® ક°Ц, þ³, ¢Цઇ, ¸Цє¬¾Ц ºђ´®, ¥Цє±»ђ - ¸Цª»Ъ, ÂÓÂє¢, Â¾Ц ´Цє¥ આ³Ц, Ù¹Ь³º» ¾¢щºщ¢Ь§ºЦ¯Ъ ╙Ã×±Ъ અ³щĠщ+¸Цє.

કºЦ¾¾Ц Âє´ક↕કºђ

Contact: T: 0208 951 5596 M: 07903 735 365 Email :

Ketul_joshi@hotmail.co.uk W : www.hindupriestkjoshi.co.uk


32

26th October 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

રિઅલ એસ્ટેટમાંિોકાણ માટેભાિતભિમાંઅમદાવાદ સૌથી મહત્ત્વનુંકેન્દ્ર z અમદાવાદની આજુબાજુ સતત આવી રહેલાં નવા ઔદ્યોગિક રોકાણોના પિલે ગરઅલ એસ્ટેટ માકકેટ પર રાષ્ટ્રીય કક્ષાના ડેવલપસસની નજર z સાણંદ, બાવળા, બિોદરા, ગવરમિામ, બેચરાજી, દહેિામ, કઠવાડા, મહુડી, પેથાપુર સગહતના તમામ ગવસ્તારોમાં ગબલ્ડસસ સગિય z બોશ, ગહટાચી, હાઇ ગરલ ઇલેક્ટ્રોગનક્સ, કોલિેટ પામોગલવ, હ્યુજડાઇ ટ્રાજસફોમસર,

અમદાવાદ નજીકના સાણંદમાં ટાટા મોટસસની બહુચગચસત નેનો કારના પ્લાજટના આિમન બાદ છેલ્લાં ત્રણ વષસથી શહેર ફરતે અજય ગવસ્તારોમાં પણ સતત રોકાણ આવી રહ્યા છે. સાથોસાથ શહેર આસપાસ ગવગવધ ટાઉનગશપના પ્રોજેક્ટ્સ પણ ગનમાસણ પામી રહ્યા છે. તેના કારણે ગરઅલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રમાં રોકાણ માટે ગહજદુસ્તાનમાં અમદાવાદ નવું અને મહત્ત્વનું કેજદ્ર બની રહ્યું છે. સાણંદ અને આસપાસના ગવસ્તારોમાં થતાં ઝડપી ઔદ્યોગિક ગવકાસના પિલે ગરઅલ એસ્ટેટ માકકેટમાં

રોકાણની તકો આકષસક બની છે. સાણંદને સેટેલાઇટ ગસટી તરીકે આયોજનમાં ગવકસાવવાના સાણંદ-નળ સરોવર રોડને ‘પ્રવાસી પથ’ તરીકે ગવકસાવવાના ગનણસયના પિલે આ ક્ષેત્રની પ્રિગત સતત વધશે એ તેવું જાણકારોનું સ્પષ્ટ માનવું છે. આવાં અનેક પગરબળોને કારણે રાષ્ટ્રીય કક્ષાના મોટાભાિના ગબલ્ડસસની નજર અમદાવાદ પર છે. ગરઅલ એસ્ટેટ ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ અમદાવાદની આસપાસ ટાટા મોટસસ, ફોડડ, પ્યુજોના અંદાજે રૂ. ૪૦૦૦ કરોડનાં

રોકાણો આવ્યાં પછી અહીં ગરઅલ એસ્ટેટની તેજી બરકરાર રહીને સતત આિળ વધી રહી છે. આ ગવસ્તારોમાં ગમલકતના ભાવમાં સારા પ્રમાણમાં ઉછાળો આવ્યો છે. ગરઅલ્ટી માકકેટનાં સૂત્રોમાંથી મળતી માગહતી અનુસાર બોશ, ગહટાચી, હાઇ ગરલ ઇલેક્ટ્રોગનક્સ, કોલિેટ પામોગલવ, હ્યુજડાઇ ટ્રાજસફોમસર અને એઆઇએ એન્જજગનયગરંિ જેવી કંપનીઓ ગબઝનેસ માટે જમીનો ખરીદી રહી છે. અત્યાર સુધી િુજરાત બહારના ગરઅલ્ટી ડેવલપસસ અમદાવાદમાં રોકાણ કરવા માટે ખચકાતા હતા, પરંતુ ટાઉનગશપ

પ્રોજેક્ટ્સને મળતી સફળતાને પિલે રાષ્ટ્રીયસ્તરે કામ કરતા ગબલ્ડસસની નજર અમદાવાદના ગરઅલ્ટી માકકેટ પર ઠરી છે. ગરઅલ એસ્ટેટ કજસલ્ટજસી સાથે સંકળાયેલા લોકોના જણાવ્યા મુજબ છેલ્લાં થોડા સમયમાં ગમલકતના ભાવમાં અઢીિણાથી વધુ ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. પ્રાઇમ લોકેશનમાં જે લક્ઝુગરયસ ફ્લેટ ૬૩ લાખ સુધીમાં મળતો હતો તેની કકંમત રૂગપયા દોઢ કરોડથી વધુ થઇ િઇ છે. કોગમસશયલ પ્રોપટટીને લાિે વળિે છે ત્યાં સુધી લિભિ ૭૫ લાખ ચોરસ ફીટ જગ્યામાં બાંધકામ ચાલુ છે. ઔદ્યોગિક રોકાણો અને સારી માળખાકીય સુગવધાના કારણે ગરયલ્ટી સેક્ટરની વૃગિની તકો અનેકિણી વધી િઇ છે. ગવશ્વના નકશામાં ઝડપી ગવકસતાં શહેરની ઓળખ પ્રસ્થાગપત કયાસ બાદ આિામી વષોસમાં પણ પ્રોપટટી માકકેટમાં ભાવ વધવાનો ગસલગસલો જળવાઇ રહેશે એમ આ ક્ષેત્રના

એઆઇએ એન્જજગનયગરંિ જેવી કંપનીઓ જમીનો ખરીદે છે z અમદાવાદ નજીક ચાંદખેડા-િાંધીનિર રોડ સુધી બીઆરટીએસ ટ્રેક લંબાવવાથી પ્રોપટટી માકકેટને ફાયદો થશે z સાણંદનો ‘સેટેલાઇટ ગસટી’ તરીકે સમાવેશ કરવાથી નળ સરોવર, બાવળા-બિોદરા રોડ સુધી પ્રોપટટી માકકેટમાં હલચલ વધી

જાણકારોનું કહેવું છે. અમદાવાદ શહેરના એક પોશ ગવસ્તારમાં થોડા સમય પહેલા અધધધધ.. કહી શકાય તે ભાવે જમીનનું વેચાણ થયું. ગરઅલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રે મંદી હોવાની ચચાસ વચ્ચે શહેરમાં થયેલા એક સોદાએ ગબલ્ડર-ડેવલપસસમાં ઉત્તેજના જિાવી છે. લાંબા સમય બાદ શહેરમાં સો કરોડ રૂગપયાથી વધુનો સોદો થયો હોવાનું બહાર આવ્યું છે. એક ટ્રસ્ટની ૨૩ હજાર વાર જમીનનો સોદો રૂ. ૧૩૭ કરોડમાં થયો છે. એટલે કે આ જગ્યાની એક વારની કકંમત રૂ. ૫૯૫૬૫ જેટલી થાય છે. અહીં ગબલ્ડરનું ૫૦૦ ફલેટનું ગનમાસણ કરવાનું આયોજન છે. ૨૩ હજાર વાર જગ્યા પર હવે ગબલ્ડર દ્વારા બે અને ત્રણ બેડરૂમ, હોલ અને કકચનના ફ્લેટ તૈયાર કરાશે. અહીં ફલેટ માટે કજસ્ટ્રકશનની કામિીરી શરૂ કરાશે તેમ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું. આગથસક મોરચે ૨૦૦૪-૦૫થી ૨૦૦૯-૧૦ના િાળામાં િુજરાતની

કુલ વૃગિ ૨૧૧ ટકા થઇ છે, જે તાગમલનાડુ, આંધ્ર પ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રની હરોળમાં છે. તેની સીધી અસર ગરઅલ એસ્ટેટ માકકેટ પર પડે છે. સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ અમદાવાદમાં પરાં ગવસ્તારના ભાવ હવે બેંિલુરુ, હૈદરાબાદ, ચેન્નાઇ, પૂણેના પરાં ગવસ્તારની એકદમ નજીક છે. આિામી સમયમાં ગવગવધ ઇજડસ્ટ્રીયલ પ્રોજેક્ટ્સના અમલીકરણ થવાથી સંખ્યાબંધ કમસચારીઓ સ્થળાંતર કરી અહીં નોકરી માટે આવશે અને ગમલકતના ભાવ પર તેની સારી અસર પડશે. તેથી ભગવષ્યમાં ભાવમાં પણ વધારો થવાનો અંદાજ છે, તેથી વહેલાસર રોકાણ કરવું ગહતાવહ માનવામાં આવે છે. જો કે આ ક્ષેત્રના જાણકારો માને છે કે, કોઇ પણ ગમલકતની ખરીદી કરતા પહેલા તેની સાથે સંકળાયેલી ગવગવધ બાબતોની ચકાસણી કરી લેવી જોઇએ. કારણ કે, ઘણીવાર ઓછા ખચચે વધુ કે સારું મેળવવાની લાલચમાં નાણાં િુમાવવા પડે છે.


26th October 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

રરઅલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રમાંગુજરાત અગ્રેસરઃ એસોચેમનો અહેવાલ

ભારતમાં રરઅલ એસ્ટેટ સેક્ટરમાં પૂણણ થયેલા રિરિધ પ્રોજેક્ટ્સની દૃરિએ સમગ્ર દેશમાં ગુજરાત પ્રથમ સ્થાને છે. અગ્રણી ઇડડસ્ટ્રી અસોરસએશન- ધ એસોરસએટેડ ચેમ્બસણ ઓફ કોમસણ એડડ ઇડડસ્ટ્રી ઓફ ઇન્ડડયા ‘એસોચેમ’ના રરપોટટ મુજબ જૂન ૨૦૧૩માં પૂરા થયેલા પ્રથમ ત્રણ મરિનામાં ભારતનાં ૨૦ રાજ્યોમાં રરઅલ એસ્ટેટ સેક્ટરમાં જે પ્રોજેક્ટ્સ પૂરા થયા છે એમાં ગુજરાત પ્રથમ સ્થાને છે. આ કુલ પ્રોજેક્ટ્સમાં ગુજરાતનો રિસ્સો અંદાજે ૩૫ ટકા છે. જૂન ૨૦૧૩માં સુધીમાં ગુજરાતમાં રરઅલ એસ્ટેટ સેક્ટરમાં રૂ. ૧૦૩૫ કરોડનું મૂલ્ય ધરાિતા પ્રોજેક્ટ્સ પૂણણ થયા છે. ગત િષષે આ જ સમયગાળામાં માત્ર રૂ. ૩૯ કરોડના પ્રોજેક્ટ્સ પૂરા થયા િતા.

એસોચેમના રરપોટટ મુજબ જૂનમાં પૂરા થયેલા પ્રથમ ક્વાટટરમાં ભારતમાં રૂ. ૨૯૭૧ કરોડના પ્રોજેક્ટ્સ પૂરા થયા છે, જે ૨૦૧૨ના આ સમયગાળામાં રૂ. ૧૯૭૬ કરોડના િતા. પૂરા થયેલા પ્રોજેક્ટ્સના મૂલ્યમાં ૫૦ ટકા કરતાં િધુનો

િધારો થયો છે. જૂનમાં પૂરા થયેલા ક્વાટટરમાં ભારતમાં રરઅલ એસ્ટેટ સેક્ટરમાં નિું રોકાણ રૂ. ૫૮૮૪ કરોડ જેટલું થયું છે, જ્યારે ગુજરાતમાં રોકાણ અંદાજે રૂ.૫૦૦ કરોડનું થયું િતું. રાષ્ટ્રીય સ્તરે રરઅલ એસ્ટેટ સેક્ટરમાં અત્યારે કુલ રોકાણ રૂ.૧૪ લાખ કરોડ જેટલું છે, એમાં ૧૫ ટકા રિસ્સા સાથે ગુજરાત બીજા ક્રમે છે. ગુજરાતમાં રરઅલ એસ્ટેટ સેક્ટરમાં અત્યારે રૂ.૨.૧૦ લાખ કરોડનું ઇડિેસ્ટમેડટ થઈ રહ્યું છે. રાષ્ટ્રીય સ્તરે રરયલ એસ્ટેટ સેક્ટરમાં અત્યારે રૂ.૯.૪૦ લાખ કરોડના મૂલ્યના પ્રોજેક્ટ્સ અમલીકરણ િેઠળ છે, જેમાં ગુજરાતનો રિસ્સો ૧૩ ટકા છે. ગુજરાતમાં રૂ. ૧.૧૦ લાખ કરોડના મૂલ્યના પ્રોજેક્ટ્સ અમલીકરણ િેઠળ છે.

અમદાિાદમાંએક પ્લાેટની કકંમત રૂ. ૧૦૦ કરોડ?!

પરઅલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રે ભલે મંદીની ચચાા હોય પણ તે િાતને ખોટી પાડતી હોય તેિો એક સોદો અમદાિાદમાં થયો છે. અમદાિાદનું પ્રોપટટી માકકેટ મુંબઇના પ્રોપટટી માકકેટની જેમ ઊંચું જઇ રહ્યું છે. અમદાિાદમાં એસ.જી. હાઇિે પર આિેલા પ્રહલાદનગર ગાડડન પાસે ૮૦૦૦ ચોરસ મીટરના પ્લોટનુંિેચાણ અંદાજેરૂ. ૯૦ કરોડથી ૧૦૦ કરોડમાં થયું હોિાનું સૂત્રો કહે છે. આ પ્લોટ પરઅલ એસ્ટેટના વ્યિસાય સાથે છેલ્લાં ૪૦ િષાથી સંકળાયેલા પપરિારેખરીદ્યો છે. આ પ્લોટની ખરીદી માટે ખરીદનારે પ્રપત ચોરસિાર માટે રૂ. ૧,૧૧,૧૧૧નો ભાિ ચૂકવ્યો છે.

આ પ્લોટને ખરીદિા માટે છેલ્લાં બે િષાથી બે પબલ્ડર િચ્ચેસ્પધાાહતી. અમદાિાદના પરઅલ એસ્ટેટ માકકેટમાં છેલ્લાં બે િષાથી જોરદાર વૃપિ જોિા મળી રહી છે તેમ સૂત્રોએ િધુમાં કહ્યું હતું. થોડા સમય પહેલા િેચાયેલા પ્લોટની કકંમત અત્યાર સુધીમાં સૌથી િધુ રકમ છે. આ સોદા પરથી એિો કયાસ કાઢી શકાય કે અમદાિાદનું પ્રોપટટી માકકેટ હજુ િધશે, પણ ઘટશે નહીં. પરઅલ એસ્ટેટ કન્સલટન્ટનું કહેિું છે કે અમદાિાદના પ્રોપટટી માકકેટના ભાિ ટયાં જઇનેઅટકશેતેઅંગેઅત્યારે કહી શકાય તેમ નથી.

વિદેશિાસીઓ િતનમાં રોકાણ કરિા ઈચ્છુક

ડોલર-પાઉન્ડ સામે રૂપપયો નબળો પડતાં પિદેશિાસી ભારતીયો િતનના પ્રોપટટી માકકેટમાં રોકાણ કરિા ઇચ્છે છે અને તેમનો પ્રોપટટીમાં રોકાણ કરિામાં રસ પણ િધ્યો છે. તેમની પમલકત ખરીદિાની પૂછપરછ પણ િધી છે. એક સિવે મુજબ પ્રોપટટીમાં રોકાણ માટે તેઓ બેંગલોર, અમદાિાદ, ચેન્નઇ, મુંબઇ અને દહેરાદૂનની પસંદગી કરી રહ્યા છે. આ ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા લોકોના મત પ્રમાણે જો તેઓ અત્યારે પ્રોપટટીમાં નાણાંનું રોકાણ કરે તો તેમને અંદાજે ૨૫ ટકા જેટલો ફાયદો થાય તેમ છે.

33

હવેજમીનનો ઉતારો ઓનલાઈન મળશે

જમીન સાથેજોડાયેલ માપલકીહક અનેમહેસલ ૂ ી પિગતોની ઉપલબ્ધી અંગેગુજરાત સરકારેતાજેતરમાં એક અપત મહત્ત્િનો પનણાય લીધો છે. અત્યાર સુધી ગામના ઉતારા જે તે ગ્રામપંચાયત કે તાલુકા ઓકફસેથી જ મળતા હતા, હિેતે ગામ નમૂના નંબર-૭નો ઉતારો ગુજરાતમાં ગમે ત્યાંથી ગમે તે વ્યપિ સરળતાથી લઈ શકશે. આ માટેરાજ્યના મહેસલ ૂ પિભાગેખાસ િેબસાઈટ બનાિીનેતેનેલોકો માટે શરૂ કરી છે. ગુજરાત સરકારના જીસ્િાન કનેક્ટટપિટી પસિાયના નેટિકકમાં અલગ ફોમવેટથી લોન્ચ થઈ શકે તેિી www.anyror. gujarat.gov.in િેબસાઈટ ઉપરથી જમીન અંગેના સરકારી દસ્તાિેજો ઉપલબ્ધ થઈ રહ્યા છે. પ્રારંપભક તબક્કે અલગ કરાયેલા ૭-૧૨ના ઉતારામાંથી માત્ર ૭ નંબરનો ઉતારાનેરાજ્ય વ્યાપી સાિાજપનક કરાયો છે. તબક્કાિાર ૮-અ અને નમૂના નંબર-૬ જેિા પિપિધ સરકારી પત્રો પણ ઉપલબ્ધ થશે. આ પહેલનેકારણેઈ- ગ્રામ કે ઈ- ધરા કેન્દ્રો કે પછી આપણો તાલુકો િાયબ્રન્ટ તાલુકો (એટીિીટી) કેન્દ્રો પર કામનું ભારણ, ખેડત ૂ ો, જમીન માપલકોની લાઈનો બંધ થશે. નાના સ્તરેથતાં ભ્રષ્ટાચાર, અપધકારી કે કમાચારીઓના તુમાખીભયાાિલણ પણ અંકુશ મૂકાશે. ઓનલાઈનથી કોનેફાયદો ? ૧. પિદેશોમાં િસતા જમીન માપલકો કે ખેડત ૂ ો પોતાની જમીનની તમામ પિગતોથી અિગત રહી શકશે. ૨. કબ્જેદારનેમાપહતી મળતા તેની સજાગતા િધતા

જમીન સબંધીત છેતરપપંડી, ખોટી રજૂઆતોમાં ઘટાડો થશે. ૩. સરકારને લેન્ડ મેનજ ે મેન્ટ કરિું સરળ રહેશ.ે ઉતારાની અવિકૃતતા ક્યાંથશે આિી નકલ જ્યારે અન્ય ગામના ઈ-ગ્રામ, તાલુકાના ઈ-ધરા કેન્દ્ર કે પછી કોઈ પણ પ્રાઈિેટ કમ્પ્યુટર કે કનેક્ટટપિટી દ્વારા લેિામાં આિે ત્યારે તે સત્તાિાર ગણિામાં આિશે નહીં તેિી સ્પષ્ટતા મહેસલ ૂ પિભાગે કરેલા પપરપત્રમાંથઈ છે. ઓનલાઈન ઉપલબ્ધ થયેલી નકલ પર બેનોંધ મૂકાયેલી રહેશ.ે તેમાં સ્પષ્ટતા કરાઈ છે કે આિી નકલો સત્તાિાર નહીં હોય અને િધારાની માપહતી માટે જે તે મામલતદાર કેકલેટટર પાસેજિુ.ં નકલોની અપધકૃતતા પણ અપધકારીઓ દ્વારા જ થશે. ઉતારા અપ ટુડેટ રહેશે ઓનલાઈન ઉપલબ્ધ થનારા ઉતારાને અપટુડટે રાખિામાં આિશે. તેમાં પજલ્લો, તાલુકા, ગામનુંનામ, સિવેનંબર, જમીનની પિગતો, ક્ષેત્રફળ, આકાર, સત્તાપ્રકાર, જમીનનો ઉપયોગ, ખેતરનું નામ, પરમાટસા, કબ્જેદારની પિગતો, બોજા અને બીજા હકોની તમામ પિગતો તેમ જ તમામ પિગતોથી અપટેડ રહેશ.ે નંબર-૭ પછી શું? ગુજરાત સરકાર હિે તબક્કાિાર ૮-અ. નંબર-૬નેપણ ઓનલાઈન કરશે. આ ડેટાનું કલેટટર ઓકફસ દ્વારા િેપરકફકેશન બાદ જમીનના ખાતેદારોના ફોટા સાથેની પિગતો, દસ્તાિેજો ઓનલાઈન બનશે.


34

26th October 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ધોલેરાિાંમિલકત ખરીદતાંપહેલાંશુંસાવચેતી રાખશો? મિલકતના ખરીદ-વેચાણિાંરોકડના વહેવાર કરનારનેહવેનાણાંનો સ્રોત પણ પૂછાશે

F રબડડર કેડેવલપર કંપની આ રવટતારમાંકેટલા સમયથી કાયિરત છે. આ કંપની કેટલી રવશ્વાસુ છે તે અંગે ટથારનક ટત્રોતથી તપાસી લેવું જોઈએ. F ડેવલપર કંપનીની માળખાકીય તથા બંધારણીય મારહતીની તમામ રવગત મેળવી લેવી જોઈએ. F જ્યાંબાંધકામ થવાનું છે ત્યાં તે જમીનનો કબજો કંપની કે રબડટર પાસે છે કે નહીં તેતપાસવુંજોઈએ. F ડેવલપર કંપની સાથે કામ કરતી ટીમની પૂરી મારહતી મેળવવી જોઈએ. જેથી રબડડરે કરેલા વાયદા પૂણિ કરવા ટીમની સિમતા છે કે નહીં તેની ખાતરી કરી શકાય. F કંપનીના પાયાના કમિચારી જેમ કે આકટીટેક્ટ, એલ્શજરનયસિ, ચાટટડટ એકાઉશટશટસની ભૂતકાળની કામગીરી તપાસવી જોઈએ. F ડેવલપર કંપનીની કામ કરવાની પદ્ધરત પારદશિક છેકેનહીં તેચકાસવું જોઈએ. જેમ કે

તેમણે કાપષેટ એરીયાની ટપષ્ટતા કરેલ છે કે નહીં. રોડ તથા બીજી સગવડો માટેકુલ કપાત કેટલી ગણી છેતેજાણવુંજોઇએ. F ડેવલપરે પ્રોજેક્ટની મંજૂરી સંબંરધત સત્તાવાળાઓ પાસેથી લીધેલી છે કે નહીં તથા મંજૂર થયેલા નકશાની નકલ તેમની પાસેઉપલબ્ધ છે કે નહીં તે જાણવું જોઇએ. F ડેવલપરે જે-તે પ્રકારના રવકાસ માટે આપેલ સમયમયાિદાની નોંધ લેવી જોઈએ અનેઅગાઉ કરેલ બાંધકામ સમય પ્રમાણેપૂણિકરેલ છેકેનહીં તેજાણવુંજોઈએ. F ડેવલપરે વેબસાઈટ ઉપર દશાિવેલ મારહતીની ચકાસણી કરવી જોઈએ અને તેની સત્યતા બીજા ટત્રોતથી ચકાસવી જોઈએ. F ડેવલપરનુંઆરથિક પાસુંતપાસવુંખૂબ જ જરૂરી છે. કંપનીની બેંક એકાઉશટની રવગત તથા બેલેશસશીટ ચેક કરવા જોઈએ. તથા કંપનીની ટકીમ કોઈ રાષ્ટ્રીયકૃત બેંક દ્વારા મંજૂર થયેલ છેકેકેમ તેપણ જોવુંજોઈએ.

ભારતનાં મોટાં શહેરોમાં ઘણાં લોકો હવે લકઝુરરયસ ઘરની ખરીદી કરી રહ્યા છે. દેશના આરથિક પાટનગર મુંબઈમાં હવે રૂ. ૧૦૦ કરોડનાં અરત ભવ્ય મકાન કેએપાટટમેશટ ખરીદવાનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે. પોશ અને સમૃદ્ધ રવટતારોમાં લોકો હવે અત્યાધુરનક સુખસગવડો અનેસજાવટ ધરાવતા મકાનો ખરીદી રહ્યા છે. ડોલરમાં એની કકંમત ગણવા જઈએ તો ૧.૬ કરોડ ડોલર થાય અને આવા એપાટટમેશટનો ચોરસફૂટદીઠ ભાવ ગણીએ તો તે૩૦૦ ડોલર જેટલો થવા જાય છે. મેનહટનમાં આવાં મકાન ૪૨ લાખ ડોલરમાં

સરળતાથી મળી જાય. સામાશય રીતે દરિણ મુંબઇમાં મલબારરહલ અનેઅડટામાઉશટ રોડ જેવા રવટતારો આવા લક્ઝુરરયસ મકાનોનાં વેચાણ માટે જાણીતા છે પણ હવે તેની આસપાસના વરલી તેમ જ લોઅર પરેલ જેવા રવટતારોમાં પણ આવાં મોંઘાં મકાનો અને એપાટટમેશટનું વેચાણ થઈ રહ્યું છે. આ રવટતારમાં હાઉરસંગ સોસાયટીઓ અને ઝૂંપડપટ્ટી તોડીને ઉંચી રબલ્ડડંગો બનાવવામાં આવી રહી છે, જોકેઅહીં લોકોનેઅડટામાઉશટ રોડ પરનાંમકાનો જેવી પ્રાઈવસી તો ન મળે પણ મકાનનું કદ અને દરરયાનો નજારો જોવાની મજા માણી શકાય છે.

મુબ ં ઈમાંહવેઅલ્ટ્રા લક્ઝુરિયસ ઘિ વસાવવાનો ટ્રેન્ડ

ધ પ્રીવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટમાં ૧૫ ફેબ્રુઆિીથી કિવામાં આવેલા સુધાિાને કાિણે રમલકતની લેવડદેવડમાં િોકડના વહેવાિો કિનાિા રિલ્ડિો પણ ગમે ત્યાિે સોનીઓની માફક મની લોન્ડરિંગ એક્ટની નવી જોગવાઈઓનો રશકાિ િની શકે છે. તેમણે પણ રમલકતની લે વેચના દિેક સોદાઓનો િેકોડડ ૧૦ વષષ સુધી સાચવી િાખવો પડશે. ગુનાઈત કામ કિીને મેળવેલા નાણાંનું રમલકતની ખિીદીમાં િોકાણ કયુું હશે તો તે લેનાિ પણ ગુનેગાિ ગણાઈ શકે છે. પ્રીવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટમાં કિેલા નવા સુધાિાને પરિણામે સામાન્ય ફ્લેટ ધાિક પણ ફ્લેટ વેચવામાં

િોકડાના વહેવાિો કિશે તો ફસાઈ શકશે. આ પૈસો ગુનાઈત પ્રવૃરિ કિીને મેળવ્યો હોવાનું

અને રમલકત વેચનાિે જાણી સમજીને તે નાણાં લીધા હોવાનું પ્રસ્થારપત થાય તો તેવા સંજોગોમાં તે નાણાં જપ્ત કિી લેવામાં આવશે. વેચનાિે આ કાયષ સમજી-રવચાિીને કયુું હશે તો તે પણ ગુનેગાિ ગણાશે. ઉદાહરણઃ મગનભાઇ પોતાની જમીન કે મકાનનું વેચાણ કિવા ઇચ્છે છે. આ જમીન કે મકાન

કોઈ પોલીસ કે સિકાિી અરધકાિી ખિીદે છે. આ રમલકત ખિીદવા માટે તેણે ભ્રષ્ટાચાિ કિીને નાણાં મેળવ્યા હશે અને તે િોકડેથી ચૂકવીને તેને ખિીદી હશે તો આ અંગે રમલકત વેચનાિને ત્યાં તપાસ થઈ શકે છે. તેની સામે પોલીસ કે સિકાિી અરધકાિીને બ્લેકના નાણાં વ્હાઈટમાં રૂપાંતરિત કિી આપવામાં મદદ કિવાનો આક્ષેપ થઈ શકે છે. રિનરહસાિી નાણાંને વ્હાઈટના નાણાંમાં રૂપાંતરિત કિવામાં મદદગાિી કિવાનો આિોપ મની લોન્ડરિંગ એક્ટના છેલ્લામાં છેલ્લા સુધાિાને કાિણે લાગી શકશે. આ મદદગાિી કિવા િદલ રમલકત વેચનાિ પણ દસ વષષની જેલની સજાને પાત્ર િની શકે છે.

પ્રોપટટી શોમાંત્રણ રિવસમાંચાિ લાખ મકાન બુક

અમદાવાદમાં તાજેતરમાં યોજાયેલા એક પ્રોપટટી શોમાં ત્રણ જ રદવસમાં રેરસડેલ્શશયલ અને કોમરશિયલના અંદાજે ચાર લાખ મકાનનું બુકકંગ થયુંછે. આ પ્રોપટટી શોના આયોજક ‘ગુજરાત ઇલ્શટટટ્યૂટ ઓફ હાઉસીંગ એશડ એટટેટ ડેવલપસિ’ (ગાહેડ)ના પ્રમુખ ઋષભ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદમાં યોજાયેલા પ્રોપટટી શો પ્રત્યે લોકોમાંઆકષિણ વધ્યુંછે, જેનેપગલેઆ વષષેચાર

લાખ મકાન બુક થયાં છે, જેમાં ૮ ટકા કોમરશિયલ મકાન છે. જોકે પ્રોપટટી શોનુંફાઇનલ કાઉલ્શટંગ પૂરું થતાં દોઢ મરહનો લાગશે. પરંતુ રૂ. ૧૪ લાખથી રૂ. ૬૫ લાખ સુધીની કકંતમના ૭૦ ટકા મકાનનું બુકકંગ થયું છે. જ્યારે રૂ. ૬૫ લાખથી રૂ. ૧.૫૦ કરોડ સુધીની કકંમતનાં૧૨ ટકા મકાન બુક થયાંછે. આ પ્રોપટટી શોમાં૭૦ ડેવલપરેભાગ લીધો હતો અને૨૭૦ પ્રોજેક્ટ રડટપ્લેકરવામાંઆવ્યા હતા.


35

26th October 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ધોલેરાના પયાાવરણીય વવકાસ માટેસહયોગ આપવા ફ્રાન્સ સરકાર તત્પર

ફ્રાન્સના બિઝનેસ ડેલીગેશન સાથેમુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો પરામશશઃ ગુજરાત અનેફ્રાન્સ વચ્ચેસહભાગીતાના બવબવધ ક્ષેત્રો બવકસાવાશે

ગુજરાતના મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે ગત સપ્તાહે ફ્રાજસના ભારતસ્થથત રાજદૂત ફ્રાન્કોસ રરચીયર (Mr. FRANCOIS RICHIER)ના નેતૃત્વમાંઆવેલા ફ્રાજસના બિઝનેસ ડેલીગેશને ગુજરાત સાથે સહભાગીતાના ક્ષેત્રો બવકસાવવા ફળદાયી પરામશશકયોશહતો. ફ્રાજકોસ બરચીયર ફ્રાજસની ૧૪ કંપનીઓના પદાબધકારીઓનું ડેલીગેશન લઇનેગુજરાત આવ્યા હતા અને ગુજરાત સરકારના અબધકારીઓ સાથે િેઠક યોજીને શહેરી માળખાકીય સુબવધા, સોલીડ વેથટ અને વોટર મેનજ ે મેજટ, અિશન ટ્રાજસપોટટઅને બડફેજસ ઇકવીપમેજટ, ધોલેરાથપેબશયલ ઇજવેથટમેજટ બરજ્યન તેમ જ સોલાર એનજીશ સબહતના ગુજરાતના બવકાસના ક્ષેત્રોમાં ફ્રાજસની કંપનીઓના સહયોગ અંગેબવગતવાર ચચાશકરી હતી. ફ્રાજકોસ બરચીયરે મુખ્ય પ્રધાન સાથે વન-ટુ-વન િેઠક પણ કરી હતી. ફ્રાજસના ડેલીગેશનનું નેતૃત્વ કરી રહેલા ફ્રાજકોસ બરચીયરે ગુજરાત જેવા પ્રગબતશીલ રાજ્યના બવકાસ અને પ્રશ્નોના ઉકેલમાં સહભાગી થવાની અને નોલેજ શેરીંગની તત્પ્રતા વ્યકત કરી હતી. ગુજરાતની આ મુલાકાત દરબમયાન તેમણે

જણાવ્યું હતું કે, ‘અમારી જે ક્ષેત્રમાં બનપૂણતા છે તેનો લાભ પયાશવરણની દૃબિએ સંવદે નશીલ એવા ધોલેરાને આપવા અમે તત્પર છીએ. અને તેને ગ્રીન બસટી તરીકે બવકસાવવા રાજ્ય સરકારનેમદદ કરવા પણ આતુર છીએ. ધોલેરાનું ‘ઇકોફ્રેજડલી બસટી’ તરીકેનુંબનમાશણ કરવા ત્યાં ખૂિ જ િહોળા પ્રમાણમાં તક રહેલી છે, તેમ બરચીયરે જણાવ્યું હતુ.ં મુખ્ય પ્રધાને આ ઉપરાંત ગુજરાતમાં બડફેજસ ઇકવીપમેજટ મેજયુફેકચરીંગ સેકટરને બવકસાવવા તેમ જ બડફેજસર ઓફસેટના ઉત્પાદનો માટે કૌશલ્યવાન માનવશકકત બવકાસ માટેના ઇજનેરી બશક્ષણ માટે ફ્રાજસના સહયોગની અપેક્ષા વ્યકત કરી હતી. તેમણે ગાંધીનગરને સોલાર બસટી િનાવવા ઉપરાંત ગુજરાતના પ૦ જેટલા શહેરોમાં કલીનબસટી પાઇલોટ પ્રોજેકટ અજવયે સોલીડ વેથટ મેનજ ે મેજટ અનેવેથટર વોટર બરસાઇકલીંગ ટેકનોલોજી બવકસાવવા, મેટ્રોરેઇલ પ્રોજેકટ તથા થમાટટબસટી, પોટટ બસટી તથા અિશન ડેવલપમેજટેનુંમોડેલ બસટી િનાવવાના અબભગમની ભૂબમકા પણ આપી હતી. ગુજરાત સરકાર બવકાસ દ્વારા સામાજયો માનવીનું જીવન ઉંચુલાવવા સાથેભારતના

બવકાસ માટેગુજરાતના બવકાસની વ્યૂહરચના તેમણે પ્રથતુત કરી હતી. ફાજસની અગ્રણી ૧૪ કંપનીઓમાંથી સંખ્યાિંધ કંપનીઓએ ગુજરાતમાં પ્રોજેકટ બવકસાવવાની પ્રબતિધ્ધતા સાથે ગુજરાત સરકારના વબરષ્ઠ અબધકારીઓ સાથે ચચાશ કરી હતી. મુખ્ય પ્રધાનની ફ્રાજસના ડેલીગેશન સાથેની િેઠકમાંરાજ્ય સરકારના અબધક મુખ્ય સબચવ મહેશ્વર શાહુ, મુખ્ય પ્રધાનના અબધક અગ્રસબચવ એ. કે. શમાા, મુખ્ય પ્રધાનના સબચવ રિજય નહેરા અનેબદલ્હીના ગુજરાતના અગ્ર બનવાસી કબમશ્નર ભરતલાલ તથા ધોલેરા થપેબશયલ ઇજવેથટમેજટ બરજ્યન ડેવલપમેજટ ઓથોબરટીના ચીફ એસ્ઝઝઝયુટીવ ઓકફસર એ. ડી. ચાંદનાણી ખાસ ઉપસ્થથત હતા. િીજી તરફ ધોલેરાને થપેબશયલ ઇજવેથટમેજટ બરજ્યન

(સર) જાહેર કયાશિાદ તેમાંકુલ ૯૦, ૩૭૦ હેઝટર જમીનમાંથી ૨૬,૦૦૦ હેઝટરથી વધુ જમીન સંપાદન કામ પૂણશ થઇ ગયું છે, તેમ સૂત્રો જણાવેછે. ઉલ્લેખનીય છેકેઅગાઉ કેજદ્રીય નાણાંપ્રધાન પી. રચદમ્બરમે ધોલેરા સબહત સાત િીજા થમાટટબસટીના બવકાસ માટેનાણાંકીય સહાયની જાહેરાત કરી છે. તેમના જણાવ્યા મુજિ આ પૈકી િેને થમાટટ ઈજડથટ્રીયલ બસટી તરીકે બવકસાવવામાં આવશે. જેમાં ધોલેરા અને મહારાષ્ટ્રના સેજદ્રા િીડકીનનું નામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. નાણા પ્રધાનની આ જોગવાઈની જાહેરાત પછી ધોલેરા ઈજડથટ્રીયલ થમાટટ બસટીને જરૂરી વેગ મળશે તેવી આ ક્ષેત્રના જાણકારોને આશા છે. ધો લે રા - થ પે બશ ય લ ઇજવેથટમેજટ બરજ્યન (સર)માં અનેક ડેવલપર-બિલ્ડસશ બવબવધ પ્લોટીંગ-િંગલોઝ વગેરેની થકીમનું બનમાશણ કરી રહ્યાા છે.

આ બવથતારમાંસૌથી મોટી થકીમ રજૂ કરનાર અમાની ગ્રૂપ પાસે બવદેશમાં વસતા ભારતીયો માટે સુદં ર યોજના છે. અમાની ગ્રૂપના ચેરમેન અને મેનબેજંગ ડાયરેઝટર રહમાંશભ ુ ાઇ સંપતના જણાવ્યા મુજિ અમાની ગ્રૂપે તેની જુદી જુદી થકીમોમાં બવદેશવાસી ભારતીયો (NRI) માટેબવશેષ એબરયા ફાળવેલા છે. અનેફક્ત NRI માટેકાતરક સુદ સાતમ તા. ૯/૧૧/૨૦૧૩ સુધીમાં જે પણ રકમ પ્લોટના િૂકકંગ પેટે જમા કરાવવામાં આવશેતેમનેજમા થયેલ રકમના ૫૦ ટકા રકમનુંd ealingmart.com નું શોબપંગ કાડટ આપવામાં આવશે. આ શોપીંગ કાડટ દ્વારા તેઓ ૧૫૦૦થી પણ વધારે પ્રોડઝટસમાંથી કોઈપણ પ્રોડઝટ પસંદ કરીને મફત મેળવી શકશે. આ િૂકકંગ માટેની રકમ ઓનલાઈન પણ જમા કરાવી શકાય છે. િૂકકંગની રકમ

ઓનલાઈન જમા થતા તરત જ ડીલીંગમાટટનુંશોબપંગ કાડટિૂકકંગ કરાવનારને કુરીયર દ્વારા મોકલી આપવામાં આવશે. શોબપંગ કાડટનો નંિર લોગીન કરવાથી આપની િૂકકંગ એમાઉજટના ૫૦ ટકા રકમની આપ ડીલીંગમાટટમાંથી બિલકુલ મફત ખરીદી કરી શકો છો. આ ઓફર ફક્ત NRI બમત્રો માટે જ છે. આ ઉપરાંત અમાની ગ્રૂપ દ્વારા રજીથટ્રેશન તેમ જ પ્લોટ ઉપર િાંધકામ કરી આપવામાંઆવેછે તથા કોપોશરેશન િેજક દ્વારા હાઉબસંગ લોન પણ ઉપલબ્ધ છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ધોલેરા ‘સર’ના બવકાસ માટે અમાની ગ્રૂપ દ્વારા ગુજરાત સરકાર સાથે રૂ. ૧૦૦૦ કરોડનાં સમજૂતી કરાર કરવામાં આવ્યા છે. આકકિટેક, એસ્જજબનઅર અને ગવશનમેજટ એપ્રુવ્ડ કોજટ્રાઝટર સામેલ છે. જેઅમાની ગ્રૃપના પે રોલ પર છે. ગુજરાતમાં સવશપ્રથમવાર ડેવલપમેજટ પ્રોજેઝટ્સ અનેટ્રેકકંગ બસથટમ અમાની ગ્રૂપેઓનલાઇન કરી છે. જેના અંતગશત દરરોજ સાઇટ ઉપર થતા કામની જાણકારી તથા ફોટો વેિસાઈટ પર અપલોડ કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ડેવલપમેજટ ટીમ િહુમૂલ્ય ગ્રાહકો સાથે કોજફરજસ કરીનેતેમના મંતવ્ય મેળવેછે.


36

યુવાન અગ્રણી યોગેશ ચંદભ ુ ાઇ કાનાણીનુંદુ:ખદ નનધન

લોિાણા કોમ્યુશનટી સાઉથ લંડનના ભૂતપુવષ પ્રેશસડેતટ અને જાણીતા સામાજીક અગ્રણી શ્રી ચંદભ ુ ાઇ કાનાણી અને સ્વ. શાંતાબેન કાનાણીના સુપુિ યોગેશભાઇ કાનાણીનું ૪૭ વષષની યુવાન વયે ગત તા. ૭ અોક્ટોબર, ૨૦૧૩ના રોજ દુ:ખદ શનધન થયું છે. સદ્ગત પોતાના પાછળ યુવાન પત્ની શનલુબન ે કાનાણી, ભાઇ અલ્પેશભાઇ કાનાણી, બિેન પ્રીશતબેન બદીયાણી અને પશરવારને શવલાપ કરતા મૂકી ગયા છે. ગત તા. ૭ના રોજ યોગેશભાઇ પોતાના િંમશ ે ના ક્રમ મુજબ બેડશમતટન રમવા ગયા િતા ત્યારે અચાનક જ ઢળી પડ્યા િતા અને સારવાર મળે તે પિેલા તેમણે દેિ ત્યજી દીધો િતો. યોગેશભાઇ

'એશશયન વેશડંગ એક્ઝીબીશન'ના સ્થાપક અને મેનજી ે ગ ં ડાયરેક્ટર િતા અને યુકમ ે ાં 'એશશયન બ્રાઇડલ શો'ના તેઅો પાયોનીયર િતા. ૧૯૯૩થી તેઅો આ શો કરતા િતા અને આજે તેમનું આ સાિસ ૨૦મા વષષમાં પ્રવેશ્યું છે. જેમ જેમ એશશયન સમુદાયનો યુકમ ે ાં શવકાસ થતો ગયો િતો તેમ તેમ તેમણે પોતાના વેપારનો વ્યાપ વધાયોષ િતો અને આજે વેશડંગ ઇતડસ્ટ્રીમાં તેમની ગણના મોટા અને સૌથી સફળ પ્રદશષક તરીકે થતી િતી. યોગેશભાઇ એશશયન શમડીયામાં પણ જાણીતા િતા. યોગેશભાઇના ધમષપત્ની અને મેનજી ે ગ ં ડીરેક્ટર નીલુબન ે કાનાણીએ 'આટલા લાંબા સમય સુધી મદદરૂપ થઇ સિકાર આપનાર સૌનો આભાર વ્યિ કરી આવો જ સિકાર આપવા સૌને શવનંતી કરી િતી.

26th October 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

¥є±º¹Ц ´╙º¾Цº અÓ¹є¯ ±Ь:¡ ÂЦ°щ ´╙º¾Цº³Ц ¸ђ·Ъ એ¾Ц

ĴЪ º╙¯»Ц» ¥є±º¹Ц³Ъ

╙¥º ╙¾±Ц¹³Ц Â¸Ц¥Цº ´Ц«¾щ¦щ. ç¾/¿Ъ» ³щ¯Ц, ઉ˜ђ¢´╙¯, ´ºђ´કЦºЪ,ÂЦ¸Ц╙§ક કЦ¹↓કº, ¢Ь§ºЦ¯Ъ»щЩÄÂકђ³³Ц ç°Ц´ક

શ્રી બાવીસ ગામ પાટીદાર સમાજ દ્વારા નવરાનિ મહોત્સવ યોજાયો

શ્રી બાવીસ ગામ પાટીદાર સમાજ દ્વારા અલ્પટટન સ્કૂલમાં નવરાશિ મિોત્સવનું અાયોજન કરવામાં અાવ્યું િતું. અા નવ શદવસ દરશમયાન અાબાલવૃધ્ધ સૌ કોઇએ મા અાદ્યશશિના ગરબારાસમાં ભાગ લીધો િતો. અાઠમના પશવિ શદવસે સંસ્થાના પ્રમુખ શ્રી દક્ષેશભાઇ પટેલ અને એમની કશમટીએ પાંચ વષષથી માંડી ૧૨ વષષ સુધીના બાળકોના પરંપરાગત પોશાક અને ગરબાની િશરફાઇ રાખી િતી. તસવીરમાં ભાગ લેનાર ભુલકાઅો સાથે સ્પધાષના શનણાષયક કોકકલા પટેલ અને કાન્તતભાઇ પટેલ.

સૌથી વધુવંચાતુઅને વેચાતુ'નંબર વન' અખબાર એટલે'ગુજરાત સમાચાર'

NATIONAL ASSOCIATION OF PATIDAR SAMAJ Invites you to join in the

CELEBRATION OF SARDAR PATEL’S BIRTH ANNIVERSARY AND DIWALI ON THURSDAY 31ST OCTOBER 2013,

7.00pm (commencing with Dinner) at Archbishop Lanfranc School, Mitcham Rd., Croydon, Surrey CR9 3AS (Bus 264) Dr. Rami Ranger MBE, FRSA, Chairman of the British Sikh Association,is to join as the Keynote Speaker,

(24 ઑĪђ¶º 1922 - 13 ઑĪђ¶º 2013)

Âú¢¯³Ц આÓ¸Ц³Ъ ¿Цє╙¯ અ°›ĬЦ°↓³Ц Â·Ц ¯Ц. 25 ઑĪђ¶º 2013 ¸¹ : ÂЦє§³Ц 8.00 °Ъ 10.00 ç°½ : ઓ¿¾Ц» Âщתº,

COOPERS LANE ROAD, NORTHAW, POTTERS BAR, HERTS. EN6 4DG

º╙¯કЦકЦ Ãє¸щ¿Ц ¯щ¸³Ц ´╙º¾Цº§³ђ³Ц, Âє¶є²Ъઓ³Ц અ³щ╙¸Ħђ³Ц ĸ±¹¸Цє એક ¹Ц±λ´щઅ¸º ºÃщ¿щ. Email: condolences@comcraft.com

સાભાર સ્વીકાર

n વસોથી તેજસભાઇ આર જોશી દ્વારા પ્રકાશશત 'વસો માશસક પશિકા'નો અંક મળ્યો છે. n પ્રજ્ઞાચક્ષુ મશિલા સેવા કુંજ દ્વારા પ્રકાશીત માશસક 'વૃક્ષ પશિકા'નો અંક મળ્યો છે. n જ્ઞાન સંપ્રદાય કેળવણી ખાતુ, સારસા દ્વારા પ્રકાશશત 'કેવલ જ્ઞાનોદય'નો અંક મળ્યો છે. n રાષ્ટ્ર ચેતના પ્રકાશન અને ચેશરટેબલ ટ્રસ્ટ, અમદાવાદ દ્વારા પ્રકાશીત 'શવશ્વ શિતદુ સમાચાર' અંક મળ્યો છે. n ઇસ્કોન દ્વારા પ્રકાશીત 'બેક ટુ પ્રભુપાદ' અને 'બેક ટુ ગોડિેડ'ના અંકો મળ્યા છે. n સમતવય સેવા ટ્રસ્ટ, િશરદ્વાર દ્વારા પ્રકાશીત માશસક 'સમતવય સેવા પથ'નો અંક મળ્યો છે.

સનાતન મંશદર ક્રોલી ખાતે ખૂબજ ધામધૂમપૂવષક નવરાિી મિોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું િતું. જ્યાં ક્રોલી, રેડશિલ, ગેટવીક, બ્રાઇટન સશિત આજુબાજુના નગરોના અબાલ વૃધ્ધ સૌએ રાસગરબા અને માતાજીના દશષનનો લાભ લીધો િતો.

Incorporating Asian Funeral Services

Serving the Asian community 346-354 Foleshill Road, Coventry CV6 5AJ

024 7666 5676 A division of the Heart of England Co-operative Society Ltd.

º±Цº ¾à»··Цઇ ´ªъ»щ·Цº¯ ¸Цªъ╙³ç¾Ц°↓·ђ¢ અЦعђ ¦щ. ¯щ ¹Ц± કº¾а¯щઅЦ´¬Ъ µº§ ¦щ.

You are invited to join in

“GIRIKANDRA” and ANNAKUT PRASAD

in the presence of SHRI YADUNATHJI MAHODAY,

1.30pm On SUNDAY 27th October 2013,

at Patidar Samaj Hall, 26B Tooting High Street, London SW17 0RG

Contact: Mr Babubhai A Patel, 020 8655 0194, Cllr Rameshchandra S Patel, 07985 477839, Pravinbhai Amin 0208 337 2873, Piyushbhai Patel 020 8977 8223

Asian Funeral Service " "

"

#

"

$

! %


26th October 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

સરહદેપાકિસ્તાની અટિચાળાંઃ ગૃહ પ્રધાનેપ્રવાસ ટૂંિાવવો પડ્યો

સાંબા (જમ્મુ અને કાશ્મીર)ઃ પાકિસ્તાન સૈન્ય દ્વારા છેલ્લા નવ દિવસમાં ૨૬ વખત યુદ્ધ દવરામનો ભંગ િરવામાં આવ્યો છે, જેના િારણે, મંગળવારે ભારત સરિારના ગૃહ પ્રધાન સુદિલ િુમાર દિંિેને સરહિની મુલાિાતનો તેમનો િાયયક્રમ રિ િરવા ફરજ પડી હતી. છેલ્લા િેટલાિ દિવસથી સરહિે પાકિસ્તાની સેના દ્વારા અવારનવાર થઇ રહેલા ગોળીબારનેધ્યાનમાંરાખીનેગૃહ પ્રધાને આ ક્ષેત્રની મુલાિાત લેવાનું આયોજન િયુું હતું. જોિે સરહિી ક્ષેત્રમાંપ્રવતયતા તનાવને

જયપુરઃ ભારતે ૧૬ ઓક્ટોબરે અહીં રમાયેલી મેચમાંવન-ડેતિકેટ ઈતતહાસનો બીજા નંબરનો હાઈએસ્ટ રન ચેઝનો રેકોડડ નોંધાવતા ઓસ્ટ્રેતલયાનેકાયમ યાદ ધ્યાનમાંલઇનેતેમનેઆ ક્ષેત્રમાં રહી જાય તેવો પરાજય આપ્યો પ્રવાસ ન િરવા સલાહ હતો. મેચ જીતવા માટેના ૩૬૦ આપવામાં આવી હતી. બાિમાં રનનો પડકાર ભારતે ૪૩.૨ દિંિેએ તેમનો િાયયક્રમ ટૂંિાવી ઓવરમાં ઝીલી લઈને વર્ડડ ચેમ્પપયન હોવાની લાયકાત પુરવાર નાખ્યો હતો.

મંગળવારેદિંિેએ જમ્મુઅને િાશ્મીરના મુખ્ય પ્રધાન ઓમર અબ્િુલ્લા સાથે બીએસએફના જવાનોની સાંબા સેક્ટરમાં મુલાિાત િરી હતી. દિંિેએ જણાવ્યું હતું િે, સમગ્ર િેિ જવાનોની સાથે છે. દિંિેએ જાહેરાત િરી હતી િે, અધયલશ્િરી િળોના દનવૃત્ત જવાનોનેપણ એ જ સવલતો અનેલાભો મળિે, જે દનવૃત્ત સૈદનિોનેમળેછે.

ભારત

37

જયપુર વન-ડેમાંભારતનો ‘વવરાટ’ વવજય

કરી હતી. આ ઐતતહાતસક તસતિ દરતમયાન કોહલીએ પણ અનોખો કકતતીમાન બનાવતા વન-ડેમાં ભારતના સૌથી ફાસ્ટેસ્ટ સદી ફટકારનાર બેટ્સમેન બનવાની તસતિ મેળવી હતી. કોહલીએ બાવન બોલમાં જ અણનમ ૧૦૦ રન ફટકાયાા હતા. અગાઉનો

રેકોડડસેહવાગના નામે૬૦ બોલમાં સદી પૂરી કરવાનો હતો. આ ઉપરાંત રોતહત શમાાએ ૧૨૩ બોલમાંઅણનમ ૧૪૧ અનેધવને ૮૬ બોલમાં૯૫ રન ફટકાયાાહતા. ઓસ્ટ્રેતલયાએ ટોસ જીતીને૫૦

ઓવરોમાં પાંચ તવકેટે ૩૫૯ રન કયાાહતા. જોકેભારતેમાત્ર ૪૩.૩ ઓવરોમાં માત્ર એક જ તવકેટ ગુમાવીનેપડકાર પાર પાડ્યો હતો. ભારતનો ઓસ્ટ્રેતલયા સામે નવ તવકેટથી આ પ્રથમ તવજય હતો.


38

સત્વસભર, માહિતીસભર, જ્ઞાનસભર

26th October 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com પાન-૪૦નુંચાલુ

‘હિટન છોડો’....

આ સંદશ ે ામાં ઇમમગ્રકટ્સને એવું પૂછવામાં આવ્યું હતું કે શું તેઓ મવઝા પૂરા થયા પછી પણ મિટનમાં રોકાયા છે? જોકે, ઇમમગ્રકટ્સનું કહેવું છે કે આ પ્રકારનો મેસજ ે મેળવનાર પાન-૧૮નુંચાલુ

શુંમધ્યસત્ર ચૂંટણી...

જનતા દળ (યુ), પટનાયકનું બીજું જનતા દળ, મુલાયમ મસંહની સમાજવાદી પાટટી, માયાવતીની બસપા, કરુણામનમધનો ડીએમકે અને ચંદ્રા બાબુ નાયડુનો તેલગ ુ ુ દેશમ્ પાટટી કોની સાથે રહેશ?ે કાચમીરના મુખ્ય પ્રધાન ઓમર અબ્દુલ્લા અને આંધ્રના જગમોહન રેડ્ડી નરેકદ્ર મોદી મવશે હકારાત્મક અમભપ્રાય ધરાવતા થયા તેના સંકતે ો કેવા હશે? મશવ સેનાના બે ફડચાં તેના પોતાના આપઘાતનો રથતો બતાવે છે તે સમજશે કે બંને એકમિત થઈને ભાજપની સાથે રહેશ?ે પશ્ચચમ બંગાળમાં કમ્યુમનથટ ડાબેરી મોરચાને હંફાવનાર મમતા બેનરજી અને તૃણમૂલ કોંગ્રેસ િીજા મોરચાની

લોકોની સંખ્યા અનેક ગણી વધુ છે. ઉલ્લેખનીય છે કે અગાઉ વડા પ્રધાન ડેમવડ કેમરનનાં કાયાાલયનાં વલણથી મવવાદ વકયોા હતો. અગાઉ કહેવાયું હતુ,ં ‘તમને અહીં રહેવાનો કોઈ અમધકાર નથી, તેથી તમારે મિટન છોડવું પડશે.’ જોકે,

શક્યતા તપાસી રહ્યાં છે તેની સાથે કોણ કોણ જઈ શકે? ડાબેરીઓ સીપીઆઈ અને સીપીએમ મુખ્યત્વે - આવા મોરચાની મથામણ તો કરે છે, પણ હજુ સુધી ક્યાંય ફાવટ આવી નથી. શું મુલાયમ એકડ કંપની તેની સાથે મળીને ‘ભાજપ તેમ જ કોંગ્રેસ’, બન્નેની સાથે ચૂટં ણી લડવાની રણનીમત બનાવશે? અત્યારે તો ચૂંટણી પહેલાની રાજકીય પમરશ્થથમત એકદમ પ્રવાહી છે. જાણે કે બે જ હેતુ થપષ્ટ છે. એક તો કોંગ્રેસ અને ભાજપ - બંને ‘સૌથી વધુ બેઠકો’ મેળવી લેવાની મેરેથોન માટે તૈયારી કરી રહ્યા છે. જેને વધુ બેઠકો મળે અને જે સત્તા મેળવવા તરફ હોય તેની સાથે જનારા

વડા પ્રધાન કાયાાલયના પ્રવક્તાના જણાવ્યા પ્રમાણે, હવે ટેક્થટ મેસજ ે ની ભાષા બદલાઈ છે. નવો સંદશ ે ો કહે છે, ‘અમારા રેકોડડ મુજબ તમે મિટનમાં રહેવાની યોગ્યતા ધરાવતા નથી. મહેરબાની કરીને આ મામલે ચચાા કરવા માટે અમારો સંપકક કરો.’

અકય પક્ષો સમિય રહે એવો સીનામરયો છે. જો િીજો મોરચો એટલો મજબુત બને કે ભાજપકોંગ્રેસની સમકક્ષ બેઠકો મેળવે તો નકશો બદલાય. પણ એવું તો કંઈ થવાનું નથી. મવજેતા બેઠકોનું વગટીકરણ જ નવી સરકાર બનાવે તો કોંગ્રેસનું યુપીએ અથવા ભાજપનું એનડીએ - બેમાંથી એકને કેકદ્ર સરકાર બનાવવાનું નસીબ મળે. આ મસવાય િીજો મવકલ્પ આજે દેખાતો નથી. એટલે ચૂટં ણી પહેલાં કે પમરણામો પછી, ગઠબંધનની સરકાર થથામપત થશે એટલું જ અત્યારે નક્કી છે. અત્યારથી જે વ્યૂહરચનાઓના સોગઠાં ફેંકાયા છે તેમાં પણ તેની જ અસરો છે. કેટલાકને તેમાં એવી યે આશા છે કે દેવે ગોવડા, ચંદ્રશેખર, આઇ. કે. ગુજરાલની જેમ કોઈ અલગ ચહેરો વડા પ્રધાન બની શકે. એવું માનનારાઓના ચહેરા પર મવશફુલ મથશ્કકંગની લાલાશ પણ છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં નરેકદ્ર મોદી અને રાજથથાન-મધ્ય પ્રદેશમાં રાહુલ ગાંધીની મોટી સભાઓ અને કાયાકતાા સંમેલનમાં ભાષણો સાંભળતાં હવે લાગે છે કે ક્યાંક મધ્યસિ ચૂંટણી વહેલી તો નહીં આવી પડે ને?


26th October 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

39


40

26th October 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

www.abplgroup.com

GUJARAT SAMACHAR

For Advertising Call 020 7749 4085

§»ЦºЦ¸ ¸³Ъ ĺЦ×µº અ³щ ´ЦÂ↓» Â╙¾↓Â

ઇЩ׬¹Ц ´ьÂЦ ¸ђક»¾Ц અ³щ¸є¢Ц¾¾Ц³Ьє·ºђÂЦ´ЦĦ ç°½ ²¸ЦકЦ અђµº Same Day અ³щNext Day delivery G ¶′ક ĺЦ×µº°Ъ ´ьÂЦ ¸ђક»Ъ ¿કЦ¿щ ·Цº¯·º¸Цє´ЦÂ↓» ¶Ц¹ એº µŪ £2.50/kg G G

UK³Ъ Âѓ°Ъ Âç¯Ъ ´ЦÂ↓» Â╙¾↓Â

કђઇ ´® ¾²ЦºЦ³ђ કы¦Ь´ђ ¥Ц§↓»Ц¢¿щ³╙Ãє Forest Gate

¸ЦĦ £2.50 per Kg અщક Чક»ђ ´® ¸ђક»Ъ ¿કЦ¹

Kenton

G G

≈-≡ ╙±¾Â¸ЦєÃђ¸ ¬Ъ»Ъ¾ºЪ

કђઇ ´® ઇ»щÄĺЪક અ³щ ઇ»щÄĺђ╙³Ä ¾ç¯Ь ¸ђક»Ъ ¿ક¿ђ.

G ¯¸ЦºЦ ´ЦÂ↓»³Ьє અђ³»Цઇ³ ĺъકỲ¢ કºђ...

Sudbury

Wembley

No Hidden – No Extra Charges - No Custome Duty* * T & C Apply 782 Harrow Road, Sudbury, 226 Ealing Road, Wembley, 25A Oakdale Road 398 Kenton Road, UK (local) ¯°Ц world³Ц કђઇ´® ç°½щ´ЦÂ↓» ¸ђક»¾Ц Âє´ક↕કºђ Middlesex HA0 3EL Middlesex HA0 4QL Forest Gate, London E7 8JU Kenton, Middlesex HA3 9DW Opening time 7 days a week 8am to 8pm.

Tel: 020 8586 2612

ટ્રફાલ્ગર સ્ક્વેરમાં મિવાળી પવવનો જલસો

આપની સેવામાંવવશ્વસનીય, ઉપયોગી, વવપુલ વાંચન રજૂ થયું. આપેમાણ્યુંતેમાટેઆભાર. વધુઆવતા અંકે. થેન્ક યુ...

લંડનઃ ટ્રફાલ્ગર ટક્વેરમાંલંિનના મેયર દ્વારા આયોટજત ટદવાળી િવવની ઉજવણીમાં સુપ્રટસિ ટસતારવાદક અનુષ્કા શંકર અને તેની બહેન નોરા જોન્સ સંગીતની રસલ્હાણ િીરસશે. ૨૭ ઓક્િોબર, રટવવારેયોજાયેલા આ કાયવક્રમમાં લેજન્િરી ટસતારવાદક િંટિત રટવ શંકરના બન્નેિુત્રીઓ તેમના નવરટિત આલ્બમ ‘ટ્રેટસસ ઓફ યુ’ના અંશ િણ રજૂકરશે. કાયવક્રમ બિોરના બે વાગ્યે શરૂ થશેઅનેસાંજના સાત વાગ્યે સમાિન થશે. કાયવક્રમના ભાગરૂિે િરંિરાગત અનેઅવાવિીન તેમ જ લાઈવ ટહન્દી ગીત-સંગીત, નૃત્ય, ગરબા, ટવાટદષ્ટ ખાણીિીણીના ટિોલ્સ ઉિરાંત બાળકો માિે અનેકટવધ મનોરંજક પ્રવૃટિઓનું િણ આયોજન થયુંછે. લંિનના બહુસાંટકૃટતક દશવકો

P & R TRAVEL, LUTON

2413

Tel: 01582 421 421

After Business Hours / Bank Holidays / Sundays 07910 878 775 E-mail: info@pandrtravel.co.uk www.pandrtravel.co.uk HONEYMOON/TAILOR MADE PACKAGES:

PLEASE CONTACT US. DO NOT BOOK ONLINE. WE HAVE SPECIAL CONTRACTS & CONTACTS WITH MOST HOTELS WORLD-WIDE. WE WILL NEGOTIATE FURTHER EXTRA DISCOUNTS, CANNOT NEGOTIATION ONLINE. ALSO PLESE CALL FOR FLIGHTS ONLY AS WELL, WE WILL TRY AND FIND BEST DEAL FOR YOU. WHY PAY MORE?

WORLDWIDE HOLIDAYS FROM 14 Nights Orlando RO £590 p.p 5 Nights Dubai, BB £450 p.p 14 Nights Mombasa, BB £575 p.p

Special Packages with FREE STOPOVER in Dubai , inc. Hotel & Transfers, HB

Ahmedabad From (p.p.) 3 Nights £595p.p.

Singapore Bangkok Hong Kong Mumbai Ammedbad

£515 £455 £475 £415 £435

Mumbai 3 Nights

From (p.p.) £575p.p.

WORLDWIDE FLIGHTS from

New York San Francisco Los Angeles Chicago Orlando

£330 £490 £475 £450 £450

Nairobi Dar Es Salaam Johannesburg Entebbe Mombasa

£490 £520 £485 £505 £450

Toronto Halifax Vancouver Edmonton Calgary

£415 £550 £425 £595 £475

INDIA

*Subject to availability

All Package/Flights are inclusive of Airport Taxes. All Offers are subject to availability & date of travel determines the price.

World Wide Packages Euro Star Or Coach Packages Cruise Or Safari

£460

fr

Ph&Fax: 0208 904 3228

Ph&Fax: 0208 621 4378

Ph.&Fax: 0208 903 6233

‘મિટન છોડો’ મેસેજથી ઇમમગ્રન્ટ્સમાંફફડાટ

લંડન: એક સમયે ભારતીયોએ દેશમાં વસતા ભારતીયો સટહત ટિટિશ શાસકો માિે ‘ક્વીિ હજારો ગેરકાયદે ઇટમગ્રન્ટ્સમાં ઇંટિયા’ (ભારત છોિો) આંદોલન ફફિાિ ફેલાયો છે. જોકે ટિિન છેડ્યું હતુ.ં હવે ટિિન સરકારે છોિી જવાનું જણાવતો મેસજ ે આ ગેરકાનૂની ઇટમગ્રન્ટ્સને ટિિન દેશમાં કાયદેસર વસવાિ કરતાં દેશ છોિાવવા માિેઅટભયાન શરૂ કેિલાક ભારતીયોને િણ મળતાં કયુુંછે. નવો ટવવાદ જાગ્યો છે. હોમ બોિડર એજન્સી તરફથી ઓફફસેિણ આ ભૂલ કબૂલતાંકહ્યું સમક્ષ િરફોમવ કરવા માિે ખાનગી કોન્ટ્રાક્િર કેટિિા દ્વારા હતું કે ૫૮,૮૦૦ લોકોમાંથી ઉત્સાટહત અનુષ્કા શંકરે કહ્યું હતું ગેરકાયદે વસતા ૬૦,૦૦૦ ૧૪,૦૦૦ લોકોને ભૂલથી કે, ‘મારો જન્મ આ શહેરમાંથયો ઇટમગ્રન્ટ્સને ‘ટિિન છોિો’નો એસએમએસ, ઈ-મેલ તથા િોટિ ે મોકલાયો છે. ટિિનમાંથી દ્વારા સંદશ ે ો મોકલાયા હતા. છે અને તાજેતરમાં જ અહીં ફરી મેસજ અનુસંધાન પાન-૩૮ રહેવા આવી છુ,ં ત્યારે લંિનમાં જતા રહેવાના આ ફરમાનથી ટદવાળી ઉત્સવમાં સામેલ થવાનું મારાંમાિેટવશેષ મહત્ત્વ છે.’ ટદવાલી ઈન લંિન કટમિી અને મીટિયા િાિડનર ઝીના ! ) %# $ # સહયોગથી યોજાનારા આ ટનઃ " # $ #' $ શુલ્ક કાયવક્રમની મુખ્ય ટિોન્સર *:; #.42*+4. "*9,.4 $.9=2,.: લેબારા મોબાઈલ કંિની છે. (794- (2-. લંિનના મેયર બોટરસ જ્હોન્સને જણાવ્યું હતું કે, ‘લંિનની ગટતશીલતા અનેસમૃટિમાંપ્રદાન )@ # આિતી કેિલીક કોમ્યુટનિી ટવના ".9 લંિન આિલું જોશીલું અને ! ! 9*6,1.: રોમાંિક નગર બની શક્યુંન હોત. ( ) &"%! " # આિણા ટદવાળી ઉત્સવમાં તેનું -(2 (26 +!7! પ્રટતટબંબ ઝીલાય છે. તેમાંથી પ્રાપ્ત !+(-& .!$ શાંટત, આિસી સન્માન અને %$ અશુભ િર શુભના ટવજયનો #!) ! %!!% શટિશાળી સંદશ ે ટહન્દુ, શીખ //%0 ..2(-& .!$ 0($&%12.#* !0!$% અને જૈનની જેમ લંિનવાસીઓ %.4 '.02.- %!2' &# $% # %.4 માિે િણ મહત્ત્વિૂણવ છે. હું 7+ !# તમામને ખુશહાલ અને સમૃિ $ ($ &#) # !# ટદવાળીની શુભચ્ેછા િાઠવુંછુ.ં’ ! # $ લેબારા મોબાઈલ-યુકન ેા ! %.4 મેનટેજંગ ટિરેક્િર જસ્ટિન $8.,2*4 7//.9 7+24. :;*9;: /975 ? *8;78 :;*9;: /975 ? કોકેટરલ, ઝી યુરોિના સીઈઓ %' :;*9;: /975 ? નીરજ ધીંગરા અને ટદવાલી ઈન લંિન કટમિી ૨૦૧૩ના િેરમેન અમીત અગ્રવાલે લંિનવાસીઓને 5*24 3<5+78*9,.4 05*24 ,75 555 )3,"./!0#%+1%04(#% #., દીિોત્સવીની શુભચ્ેછા િાઠવી છે.

$.6- "*9,.4 ;7

# $ " #

www.jalaramuk.com

Hotel only deals or Pickup from Delhi or Mumbai

Visa to India, Kenya, Canada

CALL

%

884>

TRAVLIN STYLE 0208 954 0077 GREAT PRICES IN ALL MAJOR CITIES.

www.travelinstyle.co.uk

GS 26th October 2013  

Gujarat Samachar weekly news paper

GS 26th October 2013  

Gujarat Samachar weekly news paper