Page 1

આ અંકમાં વાંચો • હેલો એનઆરજી

પાન -૯ • સદાબહાર સ્વાસ્થ્ય પાન - ૨૪ • આંયા બધા ઓલરાઇટ છે પાન - ૧૭ • નવલકથાનું રસપ્રદ પ્રકરણ પાન -૩૦ • તસવીરે ગુજરાત પાન - ૧૬

80p Let noble thoughts come to us from every side Volume 40, No. 42

/ ,-'$

07 1',.* &/*3& 07 &2512 9 $* &.41 4*0) !#

-4

!

1 4 / $- 1 +/ %3

- -

-$5

9

3

". 6 7 "$ -4 %3 1&,37 &$

1

&1 ,/

&22.7

2*0

)&74 & 6**-

-$5 9

-* / /" /

") 0

&/ 51

3

3 / # -#1

$ % &.,0+ 1&) "0,5 **0& &8&3 $*/'.*7 !*.

/ /" /

3**0

$7"5$ / 3 /# -

53**5 !*.

! ! &-)&.* 1&) 13*45 &5* 10)10

)&74 & 6**-

2/

0 2 / $) /"/ 1 - / /"

&/ 51

!

"

2/

- -"1 3 3 -4 1 / 1!"3

!

"22*3 !115,0+ 1&) *&3 !115,0+ *( 5&5,10 10)10 $ !*. )&74 & 6**-

&/ 51 2/

)/

!,#

)/

!&

)/

&)"+* )

)/

)"

)/

,

1

(

- -

' "

25th February to 2nd March 2012

સંવત ૨૦૬૮, ફાગણ સુદ ૩ તા. ૨૫-૦૨-૨૦૧૨ થી ૦૨-૦૩-૨૦૧૨ અા નો ભદ્રા: ક્રતવો યન્તુ િવશ્વત: | દરેક દદશામંાથી અમને શુભ અને સુંદર દવચારો પ્રાપ્ત થાઅો

1

- -

First & Foremost Gujarati Weekly in Europe

"

)/

' $($

)/

મંદીથી ત્રસ્ત ટિટિશ લોકો જોબ માિે ભારત સ્થળાંતર કરી રહ્યા છે લંડન, મુંબઇઃ ટિટિશ નાગટિક સામાન્ય સંજોગોમાં સ્થળાંતિ માિે ઓસ્ટ્રેટિયા, સ્પેન કે અમેટિકા પિ પહેિી પસંદગી ઉતાિે છે, પણ હવે ‘સમય’ બદિાયો છે. ટિટિશ િોકો જોબની તિાશ માિે એટશયા, તેમાં પણ ખાસ કિીને ભાિત ભણી આશાભિી મીિ માંડી િહ્યા છે. ટિિનમાં મંદીના કાિણે િોજગાિીનું િમાણ તટળયે પહોંચ્યું છે અને ઓક્સફડડ યુટનવટસિિીના સ્નાતકોને પણ ક્લાકક, વેઈિિ અને ઓફફસ આટસસ્િન્િ જેવી જોબ િેવાની ફિજ પડી િહી છે, ત્યાિે ભાિત સ્થળાંતિ માિે િોકટિય સ્થળ બન્યું છે. એક અંદાજ અનુસાિ, ભાિતમાં વ્હાઈિ કોિિ જોબ માિે િોજ જે ટવદેશી કામદાિોનું આગમન થાય છે તેમાંથી ૪૦ િકા યુકેથી આવે છે.

! !

)/ "

! # !

#

() & "% * % * !(%"

.&((

--- !(%"

.&((

( ,$

( ,$

" !

ભાિતના આઈિી અને સોફ્િવેિ સેક્િિના મુખ્ય સંગઠન નાસકોમ (નેશનિ એસોટસએશન ઓફ સોફ્િવેિ એન્ડ સવવીસીસ કંપનીસ)ના ગ્િોબિ ટ્રેડ એન્ડ ડેવિપમેન્િ ટવભાગના વાઈસ િેટસડેન્િ અટમત ટનવસિકાિ માને છે કે આગામી બે દાયકા સુધી આ િવાહ ચાિુ િહેશે. ટિિનમાં િીિેિ સેક્િિમાં વેચાણમાં વધાિો જણાતાં અથિતંત્રમાં સુધાિાના સંકેત તો મળી િહ્યા છે, પિંતુ સમગ્રતયા બેિોજગાિીમાં વધાિો થયો છે. ગયા વષષે એક્સચેન્જ િોકસિ કિન્સી યુકેના સવષે મુજબ યુકેના અથિતંત્રની નબળી હાિતના કાિણે દિ ચાિમાંથી ત્રણ ટિટિશ નાગટિક ટવદેશમાં સ્થાયી થવા ઈચ્છે છે. ટિન્ડસે અને ટમક ગોડડન દંપતી

##% "

,$ &((* %+, (-'+&(.

(- ) / ('&/ (' "

#05#45+% 1(('3 &6.54 +)*54 #94

;

105#%5

#7,+ #5'. #/0+-$*#+

&6.54 +)*54 #94

;

13

"' 60&'35#-' 4633'0&'3 1( 0&+#0 2#442135 %+5+:'04*+2

!+4# '37+%'4 (13 0&+# 6$#+ %*'0)'0

"',*"

કેન્િના ટમડસ્િોન ખાતેની તેમની ટમિકત વેચી બે સંતાનો - ૧૩ વષિના પુત્ર હ્યુજ અને ૧૧ વષિની પુત્રી પોિી - સાથે ૨૦૦૮માં મુંબઈ િહેવા જતા િહ્યા છે. ટિિનમાં તેમના જીવનશૈિીની સિખામણીએ મુંબઈમાં તેઓ ફાઈવ સ્િાિ કક્ષાના આટિશાન મકાનમાં િહે છે. પસિનિ સ્િાફ ધિાવે છે અને ઊંચા વેતન મેળવે છે. ભાિતીય જીવનશૈિીની િશંસા કિતા ટમક કહે છે, ‘ભાિતનું ભટવષ્ય ઊજળું હોવાના ખ્યાિ સાથે દિેક ભાિે આશાવાદી અટભગમ ધિાવે છે. જ્યાિે યુિોપમાં ટનિાશાનો માહોિ છવાયેિો છે.’ િોકોની માનટસક્તામાં જોવા મળતા આ તફાવતે જ ટમકને તેનું વતન છોડવા માિે િેયોિ હતો. અનુસંધાન પાન-૩૧

&%+ -*/

( !

" ,* %' /(- -',%& /(- ) ++

! #013 #3-

1/(13& 1#& 10&10

/#+. 4#.'4 4#/53#7'. %1 6-

888 4#/53#7'. %1/


2

રિટન

Gujarat Samachar - Saturday 25th February 2012

ક્વીન રિન્દુ શાળાની મુલાકાત સાથે ડાયમન્ડ જ્યુરબલી પ્રવાસ આિંભશે લંડનઃ હર મેજેથટી ધ ક્વીન ઓફ યુનાઈટેડ કિંગ્ડમ એલલઝાબેથ-લિતીય અને ડ્યુિ ઓફ એડડનબરા લિન્સ ફિલલપ ક્વીનની ડાયમન્ડ જ્યુડબલી ટુરના પ્રથમ ડિવસ ૨૯ માચચે ગ્રેટર લંડનમાં એજવેરસ્થથત ડહન્િુ િૃષ્ણઅવંતી પ્રાઈમરી થિૂલની મુલાિાત લેશે. આ ડનડમત્તે શાળામાં થમારિ ટેડિસ્થિનું અનાવરણ, સંગીત અને નૃત્ય સાથે ભવ્ય િોમ્યુડનટી થટેજ શો અને ફોટોગ્રાફી પ્રિશશન િાયશક્રમો યોજાનાર છે. યુડનવસશલ સોસાયટી ઓફ ડહન્િુઈઝમના પ્રેડસડેન્ટ રાજન ઝેડે જણાવ્યું હતું િે સરિારી ભંડોળ સાથે ડિટનની પ્રથમ ડહન્િુ શાળાની મુલાિાત સાથે ડાયમન્ડ જ્યુડબલી ટુરનો આરંભ િરવાની ક્વીનની શુભચેષ્ટાથી યુિે અને ડવશ્વમાં ડહન્િુ સમુિાય સન્માડનત થયો

ક્વીન એલિઝાબેથ અને લિન્સ ફિલિપ

છે. ક્વીન ૬ ફેિુઆરી, ૧૯૫૨ના ડિવસે ગાિીએ આવ્યાં હતાં અને તેમની તાજિોશી ૨ જૂન, ૧૯૫૩ના ડિવસે થઈ હતી. શાસનની ડાયમન્ડ જ્યુડબલી ડનડમત્તે મહારાણી અને ડ્યુિ ઓફ એડડનબરા આ વષચે ઈંગ્લેન્ડ, થિોટલેન્ડ, વેલ્સ અને નોધશનશ આયલચેન્ડનો પ્રવાસ ખેડશે. િૃષ્ણ-અવંતી પ્રાઈમરી

થિૂલની થથાિના ૨૦૦૮માં થઈ હતી. િૃષ્ણ-અવંતી પ્રાઈમરી થિૂલના નવા ચેર ઓફ ગવનશસશ યુવરાજ રાણાએ જણાવ્યું હતું િે ક્વીને તેમના ડાયમન્ડ જ્યુડબલી વષશમાં િૃષ્ણ-અવંતી થિૂલની મુલાિાત લેવાનું િસંિ િયુું તે હેરો માટે ડવશેષાડધિાર અને સન્માન છે. આ ડહન્િુ શાળાની થથાિનામાં મિિ િરનારી ઘણી થથાડનિ શાળાઓનાં વડાઓને અમે આમંત્રીશું અને અનોખા પ્રસંગની ઉજવણી િરીશું. િૃષ્ણ-અવંતી થિૂલના ગવનશર અને ભડિવેિાંતા મેનોરના ટેમ્િલ પ્રેડસડેન્ટ શ્રુલતધમાા દાસે જણાવ્યું હતું િે શ્રદ્ધાના સહયોગી તરીિે અમે માનીએ છીએ િે ક્વીનની મુલાિાત ડશક્ષણમાં ડહન્િુ સંપ્રિાયને માન્યતામાં અડત મહત્ત્વિૂણશ બની રહેશે.

યુવાન લિલિશરોને નોકરીમાં િાધાન્ય આપોઃ ગ્રેલિંગ

એલશયન વોઇસ પોલિલિકિ, પબ્લિક િાઇિ એવોર્ઝઝ 'ગુજરાત સમાચાર અિે એમસયિ િોઇસ' દ્વારા જાહેર ક્ષેત્રે ઉત્કૃષ્ઠ સેિા કામગીરી બજાિિાર રાજકારણીઅો અિે અટય અગ્રણીઅોિું સટમાિ કરિા પાંચમા એમશયિ િોઇસ પોમલમટકલ, પન્લલક લાઇફ એિોર્ઝવ કાયવક્રમિું આયોજિ તા. ૨૩ ફેિુઆરી, ૨૦૧૨િા રોજ હાઉસ અોફ કોમટસ ખાતે કરિામાં આવ્યું છે. આ પ્રસંગે મુખ્ય મહેમાિ તરીકે હાઉસ અોફ કોમટસિા ભૂતપુિવ થપીકર બેરોિેસ બેટ્ટી બુથરોય્ડ ઉપન્થથત રહેશે. આ પ્રસંગે મિમિધ મિભાગિા કેમબિેટ મમમિથટર, શેડો મમમિથટસવ, સેક્રેટરીઝ અિે મિમિધ ક્ષેત્રિા મબઝિેસ અગ્રણીઅો ઉપન્થથત રહેશે. 'ગુજરાત સમાચાર'િા લિાજમી િાચકોિા કરકમળમાં આ સપ્તાહે અમે એમશયિ િોઇસ પોમલમટકલ પન્લલક લાઇફ એિોર્ઝવિી તસિીર સહ મામહતી આપતું િોશર રજૂ કરિામાં આિી રહ્યું છે. આિતા સપ્તાહે તેિો મિશેષ અહેિાલ રજૂ કરિામાં આિશે.

િંડનઃ એમ્પ્લોયમેટટ મમમિથટર લિસ ગ્રેલિંગે કહ્યું છે કે િોકરીદાતાઓએ મિદેશીઓિા બદલે િોકરીમાં યુિાિ મિમટશરોિે પ્રાધાટય આપિું જોઈએ. પૂિવ યુરોપિા લોકોિા ફાળે િોકરીઓ જતી અટકાિિા યુકે કંપિીઓએ તેમિી પ્રાયોમરટી યાદીમાં મિમટશ િાગમરકોિે ટોચિા થથાિે મૂકિા જોઈએ, તેમ ગ્રેમલંગે કહ્યું હતુ. મમમિથટરે િેલ્ફેરિા લાભિા દાિેદારોિે મોટી કંપિીઓમાં કામિો અિુભિ આપિાિી સરકારી યોજિાિો બચાિ કયોવ હતો.

૭૦ ટકાથી વધુ પરિવાિો ગિીબાઈના આિે િંડનઃ મિટિમાં ૭૦ ટકાથી િધુ પમરિારો આિકજાિકિા બે છેડાં ભેગા કરિાિા સંઘષવમાં િાણાકીય રીતે ગરીબાઈિી િજીક પહોંચી ગયાં છે અિે ભાિિધારો તેમજ આિકમાં ઘટાડો િધશે તો તેમિે બેિડો માર પડશે, તેમ િેટમમ્સ પેરન્ટટંગ િેબસાઈટિા સંશોધિમાં જણાયું છે. સતત િધતા એિજીવ મબલ અિે ઊંચા જીિિખચવિા કારણે કેટલાક માતામપતા સંતાિોિી જરૂમરયાત પૂરી કરિા માટે પોતાિા આહારમાં કાપ મૂકી રહ્યાં છે.

િેબસાઈટ દ્વારા ૨૦૦૦થી િધુ માતાઓિો સિવે કરાયો હતો, જે અિુસાર બાળકોિે ખિડાિી શકાય તે માટે પાંચમાંથી એક માતા મિયમમતપણે ભોજિ લેતી િ હતી. સિવે હેઠળિી આશરે ૩૩ ટકા માતાઓએ જીિિ ચલાિિા માટે મમત્રો અિે સગાંઓ પાસેથી િાણા ઉધાર લીધાં હતાં. ૨૫ ટકા લોકોિા જીિિ ક્રેમડટ કાડડ પર મિભવર બટયાં છે. પાંચ ટકા પમરિારો મિયમમતપણે ઊંચા વ્યાજ દરે ટુંકી મુદતિી પેડે લોિ લેતાં હોય છે.

%/ 5

%/ 5 %/ 5 %/ 5

%/ 5 %/ 5

&+-! +1/ 3$+#$ +0 4 '-- "- 2* $1 (+ &$,1 %-/

3(05 53((5 10'10 "

(0'10

-+#$/0

(.

/$,. 4$.(4 (92.13$51634 &1 6#163 "13.'8,'( 3$7(. *(05

!

$,31%, $.. )13 %(45 '($.4 2,(&(4 1) %$**$*(

2) / 1( (,#( ,&+(0' 0.$$*(,& 01 %%

!

$.. )13 5+( %(45 '($.4 !


તિટન

Gujarat Samachar - Saturday 25th February 2012

'ગુજરાત સમાચાર' તથા 'એડશયન વોઇસ'ની સંઘષચમયસફળદાયક ડસધ્ધધના ૫, મે'૨૦૧૨ના રોજ ૪૦ વષચ પૂરાં થઇ રહ્યાં છે એ "રુબી જયંડત"ના ઐડતહાડસક અવસરે સૌ વાચકોની સેવામાં અમે અવનવા અડભયાનો અાદયાિ છે. જેની યાદી નીચે મુજબ છે. ૧. પોલીટીકલ એન્ડ પબ્લીક લાઇફ એિોડડ: તા.૨૩-૨-૧૨, ગુરૂવારે હાઉસ અોફ કોમન્સ ૨. યુથ કોન્ફરન્સ: તા.૩-૩-૧૨, શડનવારે સ્કૂલ અોફ અોરીએન્ટલ એન્િ અાડિકન સ્ટિીઝ યુડનયન અોફ લંિન, લંિન ૩. વિટીશ પંજાબી વિશેષાંક (ત્રીજી અાવૃવત): એડિલ – ૨૦૧૨ ૪. દેિદયા ગાલા ચેવરટી નાઇટ: તા. ૨૧ એડિલ, ૨૦૧૨, ડસટી પેવેડલયન, રોમફોિડ ૫. 'ગુજરાત સમાચાર-એવશયન િોઇસ'ની રૂબી જયંવત પ્રસંગે વિશેષાંક અને વિમોચન સમારોહ મે - ૨૦૧૨ અને સ્થળ પછીથી જાહેર કરાશે ૬. FBI (ફાયનાન્સ, બેન્કીંગ, ઇન્સ્યોરન્સ) વિશેષાંકનો લોકાપપણ તા. ૨૪-૫-૧૨ હાઉસ અોફ કોમન્સ ૭. વિવટશ તાવમલ્સ તા. ૩૧મી મે, ૨૦૧૨ સ્થળ પછીથી જાહેર થશે. ૮. માયા દીપકના સંગીત કાયપક્રમ: મે, ૨૦૧૨ - લંિન, લેસ્ટર, બમડિગહામ, માંચેસ્ટર ૯. ચાલો ગુજરાત - અાનંદ મેળો: તા. ૧૬ અને ૧૭ જૂન, ૨૦૧૨ હેરો લેઝર સેન્ટર, હેરો ૧૦. ૧૨મો એવશયન એચીિસપ એિોડડ: તા. ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨ - ગ્રોવ્સનર હાઉસ હોટેલ, પાકકલેન, લંિન ૧૧. વિટીશ એવશયન િુમન્સ વિશેષાંક: પછીથી જાહેર થશે આ ઉપરાંત અા વષવે ભૂજ, NRI હેન્િબૂક, િેવલપમેન્ટ મોિેલ અોફ ગુજરાત; સૂરત, રાજકોટ, બરોિા NRI ગાઇડ્સ, 'અાઇ કેર', મેિીકલ ટૂરીઝમ, િોપટટી સ્પેશીયલ તથા લગ્નોત્સુકોને માગચદશચન અાપતા વેિીંગ સ્પેશીયલ ડવશેષાંક અાપના કરકમળમાં સાદર કરશે.

ઓક્સફડડના સ્નાતકોને કલાકક અને િેઈટરની નોકરી કરિી પડે છે લંડનઃ યુકેમાં મંદીની અસર હેઠળ નોકરીઓની તીવ્ર અછતના કારણે ઓક્સફિડ યુડનવડસચટીના સ્નાતકોને પણ બાર ટેન્િસચ અને વેઈટર તરીકે નોકરી લેવાની ફરજ પિતી હોવાનું સવવેમાં જણાયું છે. ઓક્સફિડના ૩,૫૦૦ ગ્રેજ્યુએટ્સ પાસેથી મળેલી માડહતી અનુસાર લગભગ ૨૦૦ સ્નાતકો ઓફફસ િાકક, સેલ્સ આડસસ્ટન્ટ અથવા બાર કમચચારી જેવી કામગીરીમાં રોકાયેલાં છે, જ્યારે ઘણાં સ્નાતકો િોક્ટર, બેન્કર અથવા કન્સલ્ટન્ટની કારકીડદચ ધરાવે છે. • મેડીકલ સ્કૂલોમાં સ્ત્રીઓને ઉચ્ચ હોદ્દા આપોઃ જો મેડિકલ સ્કૂલોમાં મોટા હોદ્દા પર વધુ મડહલાઓને સ્થાન નહીં મળે તો રીસચચ ભંિોળના લાખો પાઉન્િ ગુમાવવા પિશે. ચીફ મેડિકલ ઓફફસર ડેમ સેલી ડેવિસની દરખાસ્તો મુજબ લૈંડગક સમાનતાને િોત્સાડહત કરતી યુડનવડસચટી ડવભાગોને જ મેડટકલ રીસચચ માટે સહાય અપાશે. ડિડટશ તબીબોમાં ૪૨ ટકા સ્ત્રીઓ હોવા છતાં માત્ર ૧૪ ટકા ડિડનકલ િોફેસસચ મડહલાઓ છે.

E" 4 . 2 2: %)"#3 E"1% 3 6 9 3% 2 2 9 6 6 9 "2 "2 2 7 2- %202E& 9

"2

2 7 9(

9'% 2:

9

% ( . () .

C 4 2 % 2 2 D 2- @>@ " 2 2 2 @@ 2: E# "9 % ! 6 "9

%" ! 6;/ @ @

. .

. .

&6

2 3

%

3 6

9 ; 6 2 3 6 6

" $#

6>;65

(92,;

$,3

$ "# )+''&(*

.

(

"

8 +8E

#

E7

C&

-- 6965,; #;9,,;

'# (&+' &$

#

)

(

,'"(-

! (

$- & #

' " 6;/ @ @

. .

*# 8 5

* .

6;/ . .

*

. .

@ @

3- > 4

!. $6

2 < 3 2E& 3 %2 6 3 6 2 %

65+65

(>

#$ "

3

" % *+(

=== ()73.96<7 *64

"

&(

*

*

#> !." 8 . -3 *

* # * * < . : >. ! 1 #< * #2 (*$ 1 . * * 3- 0 . 1 '0 , * 9 , * & , * 9 , !. . . . 1 * 7 & / .% *3 A :0(5 <:05,:: !<)30*(;065: ;+B * . * !. * * *# 8 . , /,8<, 7(?()3, ;6 <1(9(; #(4(*/(9 :0(5 &60*, "2 3 ,2& 9 2 7 ) 3 %5 2 * $1 , / *3 * * $1 . . # > * ; - * # * * . .>! 1 #= 3 * * $1 1 * , . . , >. . )* * 8 1 * > 3 , 1 . . * , * *# * 1+ # !> * . . > * . 3 $. .

: -

JET AIRWAYS & AIR INDIA SALE NOW ON

y e a r s

l p L z_ p d V p V p Å ç b p ¡ _ d õ s ¡ a g p B V $& l p ¡g u X $¡` ¡L $¡Æ T B Þ X $u e p , \ p B g ¡Þ X $, Q p B _ p , A p ¡õ V ²$¡g u e p , e y. A ¡k . , L $¡_ ¡X $p , d y? b B , A d v $p h p v $, b f p ¡X $p , f p S >L $p ¡V $, ` p ¡f b ? v $f , c yS >, q v $h , N p ¡h p , r v ë l u , A p N °p A _ ¡L ¡f p g p , _ p B f p ¡b u , q L $g u d ? Å f p ¡, v $p f , A ¡Þ V ¡b ¡, d p ¡ç b p k p

The Obero

i Mauritius

s auritiu

~

kM essro u o T Le

Chat Free Anytime on www.cruxton.com

Discounted First & Business Class Deals Flat Bed, Lounge, Free Limo from/to Home, Comfort (t&c)

Call Now 0208 515 9200 Go on Spoil Yourself

0208 515 9204/0208 515 9205/6 email s a l e s @ c r u x to n . c o m

( v f f p ¡S d p ¡X ¡k y^ u )

9

E# 27 E/ 9

'

=== ()73.96<7 *64

##

2 6 9

&

d p ¡i u s \ p A ~ i p _ p h s _ u A p ` _ u k ¡h p d p ?

TRAVEL

2 2- B *6 % 8 %02& 2 A= *6 %

E 9)%"3 E"#6$2: 8 *6 E"E" E"$ 9 2 E"#6$2: 9 ) 2 3 :4 "$; 6 6 2 ! 6 "9

( N zS f p s u d p V ¡, N zS f p s u Ü p f p R ¡ë g p 2 5 h j p £\ u A p ` _ u k ¡h p d p ? )

25

"2 9

46kg (Economy) 69kg (Business Class)

Established

"$; 4: 2- ?=

~

ઐતિહાતિક અવિરે અવનવા અતિયાનો

3

India Incredible ages ack Holiday P

Cruxton House, Harrovian Business Village, Bessborough Road, Harrow HA1 3EX

Virgin Atlantic SALE to Delhi, Nairobi, Dubai, US & Canada Economy, Premium Economy & Upper Class Fully bonded for ultimate protection ATOL 3348/IATA/ABTA Chat Free Anytime on www.cruxton.com

Great Deals on Emirates A380 from Manchester & London Heathrow to Dubai & beyond.


4

ધિટન

Gujarat Samachar - Saturday 25th February 2012

સેક્સ હુમલાખોર ભારતીયને યુકેમાં વસવાટ કરવાનો માનવાધિકાર તેને યુકેમાં અપવાદરૂપ નથી. વતચમાન લંડનઃ સગભાચ દદથી પર સંજોગોમાં સનાડે અન્યો માિે ર હે વા ની જાતીય હુમલો કરનારા મંજૂરી અપાઈ વાપતટવક જોખમ હોવાના ભારતીય નસચ ટમટલન્દ હતી. જોકે, પુરાવા નથી. ફેિુઆરી સનાડેનો પાટરવાટરક એ સે ક્ સ ના ૨૦૧૦માં સનાડેએ એસેક્સની જીવનનો અટધકાર માન્ય ચેમ્સફોડિસ્પથત હાલોચ હોસ્પપિલ ખાતે ૨૧ રાખી તેને યુકેમાંથી હદપાર તેના રહેઠાણ વષથીય સગભાચ દદથી સાથે કરાયો નથી. સનાડેને ૧૨ મટહનાની જેલની સજા થઈ ટમટલન્દ સનાડે ખાતેના તેના જાતીય હરકતો કયાચ પછી તેને હતી. જોકે, ટવટચત્રતા એ છે પડોશીઓએ કહ્યું હતું કે ૧૨ મટહનાની જેલની સજા થઈ કે તેની પત્ની અને બાળકો ટમટલન્દની પત્ની વેણી અને હતી. કદાચ ભારત પાછાં ચાલ્યાં તેના બાળકો ભારત પાછાં જોકે, સાંસદોએ કહ્યું હતું ચાલ્યાં ગયાં છે. સનાડેએ તેની કે દર વષસે ૪૦૦ ટવદેશીને ગયાની પણ શક્યતા છે. જેલમાંથી મુક્ત કરાયેલા પત્ની અને બાળકો ભારતમાં ટિિનમાં પત્ની, ગલચફ્રેન્ડ સનાડેએ ઈંગ્લેન્ડમાં બે હોવાનું પવીકારતા કહ્યું હતું કે અથવા બાળકો હોવાના દાવા સંતાનના ટપતા બન્યાના તેઓ આગામી સપ્તાહે પાછાં સાથે આટિિકલ ૮નો દુરૂપયોગ આધારે યુરોપીઅન કન્વેન્શન ફરશે. અપર ઈટમગ્રેશન કરતાં અિકાવવાના હોમ ઓન હ્યુમન રાઈર્સના ટિબ્યુનલના પ્રેટસડેન્િ જસ્ટિસ સેિેિરી થેરેસા મેની પ્રટતજ્ઞા આટિિકલ ૮ની ભૂટમકાએ બ્લેકે ચુકાદામાં જણાવ્યું હતું બાબતે આનાથી શંકા ઉભી અપીલ કરતા તેના કે ટવદેશી અપરાધીના થાય છે. આના કારણે આિકાવવા પાલાચમેન્િ અને ન્યાયતંત્ર વચ્ચે પાટરવાટરક જીવનને સન્માન ડીપોિેિશનને આપવું જરૂરી હોવાનું દશાચવી આટિિકલ ૮નો ઉપયોગ ઘષચણ થઈ શકે છે. • ટિટિશ ડ્રાઈવર સામે અકટમાતના આરોપઃ એક ટિટિશ વાહનચાલક સામે ઉિર ફ્રાન્સના કેલોન્સ- એન-શેમ્પેન નજીક અકપમાતમાં માનવવધ અને ઈજા પહોંચાડવાના આરોપ લાગી શકે છે. પકીઈંગ હોટલડે પછી વસસેપિરશાયરની એલ્વેચચચ ચચચ ઓફ ઈંગ્લેન્ડ ટમડલ પકૂલના ટવદ્યાથથીઓની પાિથીને ઘેર લાવવા દરટમયાન નામ નટહ અપાયેલો ટિટિશ ડ્રાઈવર વાહન ચલાવતી વખતે જ ઉંઘી ગયો હોવાની શંકા છે. એ ૨૬ મોિરવે પર રટવવારના અકપમાતના કારણે ૫૯ વષચના પીિર ટરટપંગ્િને જાન ગુમાવ્યો હતો અને ૧૧ લોકો હોસ્પપિલમાં છે.

યુકેના રીિેઈલ વેચાણમાં ઉછાળો લંડનઃ જાન્યુઆરી મટહનામાં ટિટિશ રીિેઈલ વેચાણમાં અનપેટિત વધારો થયો હતો. નાગટરકોએ ફટનચચર અને પપોર્સચના સામાનની ભારે ખરીદી કરી હતી. આનાથી અથચતંત્ર વૃટિ તરફ આગળ વધતું હોવાના સંકેતોને બળ મળ્યું છે. ધ બેન્ક ઓફ ઈંગ્લેન્ડ અને સરકાર આશા ધરાવે છે કે ફૂગાવો ઘિી રહ્યો છે ત્યારે ગ્રાહકો વધુ ખચચ કરીને નાજૂક અથચતંત્રને િેકો આપશે. ઓફફસ ફોર નેશનલ પિેિેસ્પિક્સના આંકડા અનુસાર રીિેઈલ વેચાણના જથ્થામાં માટસક ૦.૯ િકાનો વધારો થયો હતો, જે તેને વાટષચક ૨.૦ િકાનો વધારો આપશે. અથચશાપત્રીઓએ રીિેઈલ વેચાણમાં માટસક ૦.૪ િકાના ઘિાડાની આગાહી કરી હતી. આની સામે ટડસેમ્બરમાં દુકાનદારોએ નાણાતંગી ધરાવતાં ગ્રાહકોને આકષચવા ભારે પ્રી-ટિસમસ ટડપકાઉન્િ જાહેર કરતા વેચાણોમાં માટસક ૦.૬ િકાનો વધારો નોંધાયો હતો

ગુજરાતની કલા-સંટકૃટતનું પ્રચારક-પ્રસારક

ગુજરાત સમાચાર

!

.' $ 1 #' 1 &#$ 1 ) 1 (" &)+ 1 && .+ ) #$( 1 +$ , )&% 1 + # (( $ 1 ( &.,$/ 0 + 1 )! +$/ ( +.' 1 + ,-)*)/ + $( . $ * $ & .,$( ,, & ,, ! + , --+ -$/ #)- & &,

બાળસંભાળ માટે ૧૦,૦૦૦ પાઉન્ડની લોન આપવા સૂચન લંડનઃ મોંઘવારીમાં બે છેડાં ભેગાં કરવાની મુશ્કેલી અનુભવતાં પેરન્ટસ બાળસંભાળના ખચચને પહોંચી વળવા ૧૦,૦૦૦ પાઉન્ડની લોન મેળવી શકે તેવી યોજના સરકાર વવચારી રહી છે. સ્વતંત્ર વિન્ક-ટેન્ક સોવશયલ માકકેટ ફાઉન્ડેશને માતાવપતા પરનો બોજો હળવો કરવા આ દરખાસ્ત મૂકી છે. સવવે મુજબ ૫૫ ટકા પેરન્ટ્સને ચાઈલ્ડકેર ખચાચળ લાગે છે. ફાઉન્ડેશને નેશનલ ચાઈલ્ડકેર કન્ટ્રીબ્યુશન સ્કીમ ઘડવા સૂચન કયુું છે, જેમાં વષવે ૧૨,૦૦૦ પાઉન્ડિી વધુ આવક મેળવતા માબાપ ઉચ્ચક રકમ મેળવી શકે છે અને ટેક્સ વ્યવસ્િા દ્વારા નીચા વ્યાજે પુનઃચુકવણી કરી શકે છે. અભ્યાસમાં ૩ વષચ માટે ચાઈલ્ડકેરમાં ૭,૮૦૦ પાઉન્ડની ચુકવણી કરતાં પવરવારનું ઉદાહરણ અપાયું છે. યોજના હેઠળ ૩ વષચ સુધી

ઊંચા દરના પેન્શનની િેક્સ રાહત ઘિાડાશે લંડનઃ સારી નાણાકીય સ્પથટત ધરાવતાં લોકો તેમની ટનવૃટિ માિે નાણાનું રોકાણ કરે છે ત્યારે તેમને વધુપડતી ઉદાર કરરાહતો મળતી હોવાનું ટલબરલ ડેમોિેિ કેટબનેિ ટમટનપિર ડેની એલેકઝાન્ડરે કહ્યું છે. એલેકઝાન્ડરની દરખાપત અનુસાર તેમની મળતી ૪૦

$ #$! !" $ !" "# !" $ ' #" ( # ! # "" !! !" "" $# # " ' % & $% # " $ #$! !" $ !" "# !" $ $ %" $ ' ! !% ! $ !# "$! % ! $ !# $ & #

%

!% !#* ' $ ("' !%

%'

)

(

િકાની કરરાહત અડધી થઈ ૨૦ િકા થશે, જેનાથી સરકારી ટતજોરીને વષસે ૭ અબજ પાઉન્ડથી વધુની બચત થશે. લઘુતમ વેતન મેળવતા કામદારો વષસે ૧૨,૫૦૦ પાઉન્ડ સુધીની આવક મેળવતા હોય તેમને ઈન્કમ િેક્સ ભરવો જ ન પડે તેવી પણ તેમની દરખાપત છે.

&

(* !*

**&0

અઠવાવડયે ૫૦ પાઉન્ડના બદલે ૧૧ વષચ સુધી સપ્તાહે ૧૪ પાઉન્ડ ચુકવવાના િશે. જો પવરવારની આવક અંગત એલાવન્સ મયાચદા (હાલ ૭,૪૭૫ પાઉન્ડ)િી નીચે જાય તો ચુકવણી બંધ િઈ જશે અને ૨૦ વષચ પછી માંડી વળાશે. એક બાળક જન્મિી ૨૧ વષચનું િાય ત્યાં સુધી માતાવપતા તેની પાછળ ૨૧૮,૦૦૦ પાઉન્ડ ખચચ કરે છે. ટેક્સ ક્રેવડટ કાપ અને બાળસંભાળના વધતા ખચચના કારણે ઘણી માતાએ નોકરી છોડી દેવી પડી છે. ગયા વષચના એવિલ સુધી વર્કિંગ ટેક્સ ક્રેવડટ ચાઈલ્ડકેર ખચચના ૮૦ ટકાને આવરી લેતી હતી, જે એક બાળક માટે સપ્તાહના ૧૭૫ પાઉન્ડ અને બે અિવા વધુ બાળક માટે સપ્તાહના ૩૦૦ પાઉન્ડની હતી. આ પછી વેલ્ફેર વબલ ઘટાડવા ટેક્સ ક્રેવડટમાં કાપ મૂકી ૭૦ ટકા કરાઈ છે.

-(, ,$(' (* & *" ' $ + % 1$'" "$. -+

2 ( $%

/

%% ,( 0

& $% )* .$' # % $ "& $% (& .& # ) *$ "& $% (& +$, #-* #$%% ( (!! $%% + ' $"# ( (' ('

,+ &

)


ડિટન

Gujarat Samachar - Saturday 25th February 2012

5

શીખ એથ્લેટ અને પ્રેક્ષકોને ઓડલમ્પપક ૭૭ ટકા ડિડટશ યુવા વગા ‘નોમોફોડિયા’થી પીિાય છે સ્થળે કકરપાણ લઈ જવાની છૂટ લંડનઃ શીખ ખેિાડી સ્પધયકો અને પ્રેક્ષકો કેટિીક શરતોને આધીન રહીને િંડનમાં ૨૦૧૨માં યોજાનારા ઓદિમ્પપક સ્થળે કકરપાણ સાથે જઈ શકશે. સ્થળ પર સિામતીના સઘન પગિાં િેવાયાં હોવા છતાં શીખોને તેમની પરંપરા દનભાવવા છૂટછાટ અપાશે. િંડન ઓદિમ્પપક ૧૦૧૨ આયોજન એજન્સીના પ્રવકતાએ જણાવ્યું હતું કે આયોજકો ધાદમયકતાની તકેદારી સાથે ઓદિમ્પપકનું આયોજન કરવા દવચારતા હોવાથી શીખોને તેમના ધાદમયક પ્રતીક કકરપાણ સાથે પ્રવેશની છૂટ અપાશે. જોકે, માટે શીખોએ તેઓ તેમના

બાકીના ચાર ધાદમયક પ્રતીકોનું પણ તેઓ વહન કરી રહ્યા હોવાનું દશાયવવું પડશે. અથાયત ‘કડા’, કચ્છા, કંગા અને કાપ્યા દવનાના કેશ પણ ધારણ કરેિા હોવા જોઇએ. માધ્યમોના અહેવાિ મુજબ વસ્ત્રો નીચે છુપાવાતી કકરપાણની િંબાઇ મહત્તમ ત્રણ ઇંચની હોવી જોઇએ. આયોજકો ઇચ્છે છે તમામ ધમયના િોકો ઓદિમ્પપકનો િાભ િઇ શકે. પ્રવેશ સ્થળે સિામતી રક્ષકોને કકરપાણ બતાવવી પડશે પણ તેનાથી શીખને દવમુખ કરવામાં નહીં આવે. સિામતીની તકેદારી રાખતી ટુકડીએ દવદવધ ધમયના િોકો સાથે ચચાયદવચારણાને અંતે આવા દનણયય િીધા છે.

ટ્રેવર ફિલિપ્સની લિશ્ચિયન જૂથો સામેની ટીપ્પણી િંડનઃ ઈનિનલટી એન્ડ હ્યુમિ રાઈટ્સ કનમશિિા ચેરમેિ ટ્રેવર ફિલિપ્સે ઈનિનલટી લોિમાંથી મુનિ ઈચ્છતાં નિશ્ચચયિ જૂથો નિટિમાં શરીઆિા કાયદાિું શાસિ ઈચ્છતા મુશ્લલમો જેવા હોવાિી ટીપ્પણીમાંથી પીછેહઠ કરવાિો ઈિકાર કયોો છે. ફિનલપ્સિી આ ટીપ્પણીઓિો

નવરોધ થયો છે. ફિનલપ્સે કહ્યુ હતુ કે મંનદરિા દરવાજે ધાનમોક સત્તાિો અંત આવવો જોઈએ તેવા દાવામાં કશું નવવાદાલપદ િથી. રોમિ કેથોનલક એડોપ્શિ એજન્સીઓ અિે જાહેર સેવા આપતાં સંપ્રદાય જૂથો બાકીિા સમાજથી અલાયદા કાયદા હેઠળ કામગીરી બજાવી શકે િનહ.

િં ડ નઃ મો બા ઇ લ િો િ આ જ િા સ મ ય િી જરૂનરયાત બિી ગયો છે એ વાતમાં શંકા િથી, પરંતુ નિનટશ િાગનરકોિે આ સાધિ માટે થોડો વધારે પડતો લગાવ હોવાિું લાગે છે. એક અભ્યાસ અિુસાર ઘણી મોટી સંખ્યામાં નિનટશ િાગનરકો ‘િોમોિોનબયા’ (િો મોબાઇલ િોનબયા)થી પીડાય છે, અથાોત્ મોબાઈલ િોિથી અલગ થવાિી વાતે જ તેઓ િિડી ઊઠે છે. સંશોધિિા તારણ મુજબ પ્રત્યેક ત્રણમાંથી બે મોબાઇલ વપરાશકાર સેલિોિથી અલગ થવાિું નવચારી પણ

િથી શકતા. મોબાઇલિી સૌથી વધુ અસર યુવાિોમાં જણાય છે અિે ૧૮થી ૨૪ વષોિા વયજૂથમાં ૭૭ ટકા યુવાિો ‘િોમોિોનબયા’થી પીડાય છે. જ્યારે ૫૫ વષો અિે તેથી વધુ ઉંમરિાં ૬૨ ટકા લોકો આ કક્ષામાં આવે છે. ૬૧ ટકા પુરુષોિી સરખામણીમાં ૭૦ ટકા મનહલાઓ મોબોિોનબયાિો નશકાર બિેલી હોવાિું આ અભ્યાસમાં જણાયું હતું. ડેઇલી મેલિા અહેવાલમાં જણાવાયું હતું કે ચાર વષો પહેલાં થયેલા સવગે વખતે ૫૩ ટકા લોકો મોબોિોનબક હતા તે સંખ્યા વધીિે હવે ૬૬ ટકા થઈ ગઈ છે.

ઈન્ટરેસ્ટ ઓન્લી લોન્સમાં ડિપોડિટ વધીને ૫૦ ટકા થઈ િંડનઃ લપેનિશ મોગગેજ જાયન્ટ સાન્ટાન્ડરે ઈન્ટરેલટ ઓન્લી લોન્સ પર ઓછામાં ઓછી ૨૫ ટકાિી ડીપોનિટિા બદલે ૫૦ ટકા કરી છે. જો ગ્રાહકોએ ૧૦૦,૦૦૦ પાઉન્ડિું હોમ ખરીદવું હોય તો ડાઉિ પેમેન્ટ તરીકે અત્યારે ૨૫,૦૦૦ પાઉન્ડ ભરવા પડે છે. તેિી

સામે ૫૦,૦૦૦ પાઉન્ડ ભરવા પડશે. જોકે, ગ્રાહકો માટે મોટુ ડાઉિ પેમેન્ટ ચુકવવાિુ મુચકેલ બિશે. પહેલી વખત હોમલોિ લેિારાઓ ઈન્ટરેલટ ઓન્લી યોજિા પસંદ કરતા હોય છે. લટાન્ડડડ મોગગેજ પુિઃ ચુકવણી કરતા રીપેમેન્ટ્સ ઘણું િીચું રહે છે.

લિટનની એક કંપનીએ લિન્સ લવલિયમ અને કેટ મીડિટનની તેમના િગ્નના ડ્રેસ સાથેની બાબબી ડોિ તૈયાર કરી છે.

ભારતની જારાવા જાડત મુદ્દે હાઉસ ઓફ કોમન્સમાં ચચાાની માગણી લંડનઃ ભારતના આંદામાન ટાપુઓમાં જારાવા આદદવાસી જાદતનો પ્રવાસીઓ માટે પયયટન આકષયણ તરીકે દુરૂપયોગ અને શોષણ કરવા સામે ભારત સરકાર દ્વારા કોઈ કાયયવાહી થઈ નથી, તે મુદ્દાને આગળ ધરી દિદટશ ટોરી સાંસદ માઈક ક્રોક્કાટટે હાઉસ ઓફ કોમન્સમાં ચચાયની માગણી કરી છે. દિબરિ ડેમોક્રેટ્સના અન્ય ત્રણ

સાંસદનો ટેકો આ દરખાસ્તને સાંપડ્યો છે. વધુ સાંસદો તેમાં જોડાય તો નવાઈ નદહ. જારાવા આદદવાસી મદહિાની દવડીઓએ ભારત અને દવશ્વમાં દવરોધનો વંટોળ જગાવ્યો છે. પયયટકો માટે અિગ માગય અને ભારતની સુપ્રીમ કોટટના ૨૦૦૨ના આદેશ મુજબ આંદામાન ટ્રન્ક રોડ બંધ કરવાની માગણી પણ ઠરાવમાં કરાઈ છે.


6

લેસ્ટર-બર્મિંગહામ

Gujarat Samachar - saturday 25th february 2012

મોગગેજના દેવાંમાં ડૂબેલાં હજારો પરરવાર મિડલેસડ્સિાં હજારો પમરવાર દેવાંનાં બોજની ગંભીર સિતયાથી પીડાતાં હોવાનું મથસક ટેસક ફાઈનાન્સસયલ ઈસક્લુઝન સેસટરના નવા અભ્યાસિાં જણાવાયું છે. આ અભ્યાસ કસઝ્યુિર ક્રેમડટ કાઉસસેમલંગ સમવિસ(cccs) દ્વારા કરાવાયો છે. અભ્યાસ જણાવે છે કે વેતટ મિડલેસડ્સિાં ૨૦૦૫થી િોગગેજ લેનારાં પાંચિાંથી એક કરતા વધુ િકાનિામલકો રીપેિેસટ સંબંધે સિતયા ધરાવે છે. ૨૧ ટકા પ્રોપટટીઓિાં ઓછાિાં ઓછી બે િામસક ચુકવણીઓ કરાઈ નથી અથવા સંપૂણિપણે ચુકવાઈ નથી. આંકડાઓ અનુસાર ૨૦૦૫થી વેચાયેલાં ૧.૫ ટકાથી વધુ િોગગેજના િકાનોનો પુનઃ કબજો લેવાયો છે અથવા રીપઝેશન ઓડડરને પાત્ર છે. વેતટ મિડલેસડ્સના ૪૧થી ૪૬ ટકા િકાનિામલકો ‘િોગગેજ કેદીઓ’ બની ગયા છે કારણકે તેિની મિલકત પર વતિિાન દેવાંબોજ તેના િૂલ્યના ૮૫ ટકા જેટલો હોવાથી તેઓ િકાન છોડી પણ શકતા નથી. ચુકવણીની સિતયા ધરાવતાં પમરવારની સંખ્યા ૨૦૦૫િાં ૪૮૯૯ હતી, તે વધીને ૨૦૧૦િાં ૧૧,૪૯૯ થઈ હતી. સરેરાશ િકાનિામલકના િાથે ૧૧૧,૮૪૭ પાઉસડનો િોગગેજ હતો. વેતટ મિડલેસડ્સના ૧૫૧,૦૦૦ પમરવારિાંથી ૮.૬ ટકા તેિની કુલ આવકના ૨૫ ટકા ક્રેમડટ કાડ્સિ, પસિનલ લોસસ અને અસય અસુરમિત દેવાંની ચુકવણી પાછળ ખચગે છે.

ઠગને ૧૨ મરહના માટટ કોમ્યુરનટી ઓડેર બમિિંગહાિના જૂઠાબોલા સેલ્સિેન નદીમ યાસીનને જેલની સજાિાંથી િુમિ િળી હતી. ગયા સોિવારે કોવેસટ્રી િેમજતટ્રેટ્સ કોટડ દ્વારા તેને ગ્રાહક સુરિા કાયદાના ભંગ બદલ ૧૨ િમહનાની કોમ્યુમનટી સેવાિાં ૨૪૦ કલાકના અવેતન કાિ તથા ખચિના !

"

$ + 0 *)$(- , ,2,- ' $ + 1- (,$)( -. (&& $, ** & +$-$,# $-$3 (,#$* ( -.+ &$, -$)( ,2&.' .' ( $"#-, -$)( &$-2 $''$"+ -$)( +/$ , !+ /$ $( $''$"+ -$)( ' -- + ).+- ( +$ .( & +/$ , + / $& & 1* +-, $( &$-$" -$)(, ( ! '$&2 & 0 $/)+ . &$!$ $( ( ( $ ()0 -# && & (". " , $( $ ' + -#$ ("&$,# .% + -$

વામષિક તપોટ્સિ તપધાિિાં ૩૪ મિમટશ યુમનવમસિટીઓિાંથી ૭૦૦થી વધુ મવદ્યાથટીઓને એકત્ર કરવાિાં નોંધપાત્ર સફળતા િેળવી હતી. આ િાટે તટુડસટ્સ ફોરિના રાષ્ટ્રીય પ્રિુખ પ્રણવ ભાનોટની નેતાગીરી અમભનંદનને પાત્ર છે. યુવાન મિમટશ મહસદુઓ િાટે આદશિરૂપ પ્રણવના કહેવા િુજબ પ્રશંસાના બદલે રચનામિક ટીકાને તેઓ આવકારે છે.

૫૦૦ પાઉસડ ચુકવવાનો આદેશ કરાયો હતો. અન્તતમવ નમહ ધરાવતાં ભારે મડતકાઉસટનું વચન આપી હોજ મહલના યાસીને ડબલ ગ્લેમઝંગ્સની ખરીદી િાટે લલચાવ્યા હતા. તેણે કેસસરના નદીમ યાસીન દદટી અને સાત પેસશનરો સમહત અનેક લોકો સાથે આવી ઠગાઈ કરી હતી.

સંરિપ્ત સમાચાર

બ્રામાં રોકડ છૂપાવવાની ચોરકળા મિડલેસડની તટેફોડડ પોતટ ઓફફસની એક કિિચારી લીએન વ્હીવોલે (૨૪) ગલ્લાિાંથી છ િમહના સુધી તેની િાની લાઈમનંગિાં ૬૪૦ પાઉસડની નોટો સંતાડીને ચોરી કરી હતી. આ ચોરી િાટે તેણે મહસાબો ઉલટસૂલટ કયાિ હતા. કેન્નોક િેમજતટ્રેટ્સ કોટેડ ૧૨ િમહનાની કોમ્યુમનટી સેવાિાં ૮૦ કલાકના અવેતન કાિ અને ખચિના ૮૫ પાઉસડ ચુકવવા આદેશ કયોિ હતો.

સતત ૧૨ કલાકનો ભજન કાયાિમ મિડલેસડના સંખ્યાબંધ ભજનપ્રેિીઓ ૧૨ કલાકથી વધુના આધ્યાન્મિક ભજન કાયિક્રિિાં ભાગ લેવા આગાિી શમનવાર, ૩ િાચિના મદવસે તલાઉ મહસદુ ટેમ્પલ (sl1 2Xu)િાં ઉિટી પડશે. મસરીભાઈ જેરામભાઈ પાણખણીઆની પાંચિી પૂણ્યમતમથ મનમિત્તે તેિના પમરવાર દ્વારા ભજન કાયિક્રિનું આયોજન કરાયું છે. સંતના ગુણ તેિજ ઈતટ આમિકા અને યુકેિાં ઉપદેશોના કારણે િસરીભાઈએ મહસદુમવના પાયારૂપ સનાતન ધિિના અનુયાયીઓિાં સસિાન અને મવશ્વસનીયતા પ્રાપ્ત કયાિ હતા.

નેશનલ રહન્દુ ર્ટુડન્ટ્સ ફોરમની સફળતા યુરોપિાં સૌથી િોટા નેશનલ મહસદુ તટુડસટ્સ ફોરિ દ્વારા વેતટ મિડલેસડ્સના મટપટોન ખાતે ગયા શમનવારે તેની આઠિી

$(

* #(+ "+ %* &) &( * ) $ #

$ $ &

#

$ !

# '+! ,

' $ %

! + ! " $

' $ #

% # # $ )(*

$ #

• હરરએ ધ ઈન્ડીપેન્ડન્ટની ઓફર ફગાવીઃ અન્યના લખાણો પોતાના નામે ચડાવવા બદલ ધ ઈન્ડીપેન્ડન્ટમાંથી સથપેન્ડ કરાયેલા જોહાન હરરએ અખબાર સાથે પુનઃ જોડાવાની ઓફર ફગાવી દીધી છે. ન્યૂસ પેપરના એડડટર રિસ બ્લેકહર્ટટે ચાર મડિનાની અવેતન રજાઓ પછી તેની કોલમ ફરી શરૂ કરવા િડરને આમંત્રણ આપ્યું િતુ. જોકે, િડરએ તેમનુ પુથતક લખવાનું આયોજન િોવાનું જણાવી ઓફર ફગાવી િતી. • ચૂંટાયેલા મેયર અંગે ચચાાઃ બડમિંગિામના મેયર ચૂંટાયેલા િોવા જોઈએ કે કેમ તે બાબતની ચચાામાં પેનડલથટોમાં માઈકલ હેસેલ્ટટનનો સમાવેશ થાય છે. બડમિંગિામ યુડનવડસાટી ખાતે આગામી બુધવાર ૨૯ ફેિુઆરીના ડદવસે સાંજે ૬.૦૦ વાગ્યાથી શરૂ થનારી ચચાામાં રાજકારણીઓ અને કોમ્યુડનટી નેતાઓ ઉપસ્થથત રિેશે. વધુ ડવગતો માટે ૦૧૨૧ ૪૧૪ ૮૭૮૨ નંબર પર ફોન કરશો. • ભંડોળ એકત્ર કરવા ફન રનઃ બડમિંગિામના ડવદ્યાથથીઓને ભંડોળ એકત્ર કરવા માટેની ફન રન થપોટટ રીડલફ માઈલમાં ભાગ લેવાનો અનુરોધ કરવામાં આવે છે. ભાગ લેનારા લોકો ફન રનમાં દોડી, કૂદી, જોડગંગ અથવા કાટટ વ્િીલ પણ કરી શકે છે. ડસટી સેન્ટરમાં રડવીવાર, ૨૫ માચચે આયોડજત કાયાિમની વધુ ડવગતો sportrelief.com/schoolstuff વેબસાઈટ પરથી મેળવી શકાશે. • રાજેશ ચોપરાની નવી ભૂરમકાઃ રાજેશ ચોપરા બાયોટેકનોલોજી કંપની ઈ-થેરપ્યુડટઝસમાં નોન- એસ્ઝિઝયુડટવ ડડરેઝટર તરીકે જોડાયા છે. માન્ચેથટરની ડિથટી િોસ્થપટલમાં િેમેટોલોડજકલ ઓન્કોલોજીના ભૂતપૂવા ડિડનકલ ડડરેઝટર રાજેશ ચોપરા (૫૦) ૨૦૦૯થી સેલ્જેન કોપોારેશન ખાતે ડ્રગ ડેવલપમેન્ટ ડવભાગના વાઈસ પ્રેડસડેન્ટ છે. તેઓ યુકેમાં રોયલ કોલેજ ઓફ ફીડિડશયન્સ તેમ જ રોયલ કોલેજ ઓફ પેથોલોડજથટ્સના ફેલો છે. • ધ રામદા બરમિંગહામ હોટલનું વેચાણઃ ઓલ્ડબરીમાં ધ રામદા બડમિંગિામ િોટલને વોલ્વરિેમ્પટનના ડબિનેસમેન ગુરરજત મહાલે ખરીદી લીધી છે. ૮૧ બેડરીમની આ િોટલમાં ૩૫થી વધુ કમાચારી છે. િોટલના ડિઅલથી ડિલસ્થથત ભૂતપૂવા માડલકો ફોટટમીઅર ગ્રુપ એડડમડનથટ્રેશન ક્ષેત્રમાં જવાથી ગયા મડિનાના મે મડિનાથી આ િોટલ વેચાણ માટે મૂકાઈ િતી.

cAeerInAe y? aAjkAl œrmAù cAerIaAe œoI ¸Ay e. te¸I bcvA mAqe aAp aApnA œrnI bArIaAe t¸A pe qIaAe mAqe lAeŠùdnI isKyAeirqI gñILs t¸A gIvAA wrvAÀ (Collapsible Security Grilles) fIq krAvAe. gAd#n t¸A dòA¤ve mAqenA geqós (Gates) t¸A rImAeq kùqòAel geqós sA¸e re¤l©Gs (Railings) po bnAvI ane ifq krI aApIae Iae. œrnI aùwr Sqenle¤s SqIl ane GlAs beleSqòed po bnAvI fIq krI aApIae Iae. wukAnAe t¸A œr mAqe isKyAeirqI bhu j~rI e. amAe tmAre TyAù aAvI Free Estimate krI aApIae Iae. yAw rAŠAe.

"

& $ & $ & " ( %$ " $ " " $

&

( &

Unit No. 9, London Group Business Park, 715 North Circular Road, London NW2 7AQ.

Tel: 020 8450 1284 Mobile: 07956 418 393 Fax: 020 8450 9885 www.kpengineering.co.uk

$ & " ( %$

$

*.$'" ('! ,$(' *0 (!! (( ' -+,*$ + & $' *$',

,#'$ !& /$ &

+ %&

' *" '$ % "$'"

$

(

+ (

&

& " " ! & ( , &

Manufacturers and Installers of Quality Steel Fabrications Domestic & Commercial • Steel Doors • Gates • Window Grilles • Stainless Steel & Glass Balustrade • Fire Escape • Staircases • Railings

æivoA¤ ane mnuA¤ mkvAoAnAe sùpk# krAe:

$

&($$ % # " ) % ,

' $ ( & $ *# ) -

&

'

$ &

-))&0 & # $% "' ! # #''#! & " #* & #" $ & ' " & '& " & & #") %& #" # ! "'#

#$ " & # ,$%#$, " & * & ! %#"' & # $#( & ' " $ $#( & * &' % $

(',

! *** "#%! " "

,

'& #!

&

* ++ &

&

"#%! " "

'& #!


ગિટન

Gujarat Samachar - Saturday 25th February 2012

હેરોની બસીસમાં મગિંિની ઘટનામાં ૫૨.૬૩ ટકાનો વધારો લંડનઃ સ્થાવનક લંડન એિેમ્બલીના િભ્ય નવીન શાહે મંગળવાર, ૧૪ ફેબ્રુઆરીએ મેયર બોરીસ જ્હોન્સનની મુલાકાત લઈ હેરોની બિીિમાં મવગંગમાં ભારે વધારા અંગે વચંતા વ્યક્ત કરી હતી. ટ્રાસિપોટડ ફોર લંડન દ્વારા જાહેર કરાયેલા આંકડા મુજબ િમગ્ર લંડનમાં બિમાં લૂંટની ઘટનામાં િરેરાશ ૧૮.૨ ટકાનો વધારો થયો છે. મેટ્રોપોલીટન પોલીિના આંકડા અનુિાર લંડન ટ્રાસિપોટડ નેટવકક પર ધ્યાન રાખતા ઓફફિરોમાંથી અડધોઅડધ નોકરીમાં નથી.

મેટ્રોપોલીટન આંકડા અનુિાર હેરો માટે િેફર ટ્રાસિપોટડ ટીમનો વેકેસિી રેટ ૪૬.૧૫ ટકા છે. આનો અથચ એ છે કે બજેટમાં નાણા ફાળવવા છતાં જગાઓ માટે ઓફફિરોની ભરતી કરાઈ નથી. સ્થાવનક લંડન એિેમ્બલીમાં લેબર પાટટીના િભ્ય નવીન શાહે જણાવ્યું હતુ કે હેરોની બિમાં લૂંટમાં ૫૨.૬૩ ટકાનો નાટ્યાત્મક વધારો ગંભીર વચંતાજનક છે. અસય પ્રકારના ગુના ઘટી રહ્યાં છે તે િારી વાત છે, પરંતુ આવા વહંિક ગુના વધે તે વચંતા ઉપજાવે છે.

પોલીસ અટિકારી ટડઝાઈને જેલની સજા લંડનઃ ‘વિવમનલ ઈન યુવનફોમચ’ નામ અપાયેલા સ્કોટલેસડ યાડડ કમાસડર અલી ટડઝાઈ બીજી વખત ભ્રષ્ટાચાર માટે અપરાધી ઠરવાથી ત્રણ વષચ માટે જેલમાં મોકલાયા હતા. વડઝાઈએ અલ-બગદાદી િાથે ખાનગી ઘષચણમાં હોદ્દાનો દુરુપયોગ તેમની ધરપકડ કરવામાં કયોચ હતો. વડઝાઈને ૨૦૧૦માં ચાર વષચ માટે િજા થઈ હતી, પરંતુ અપીલ પછી જેલની બહાર આવી ગયા હતા. િાઉથવાકક િાઉન કોટડના જસ્ટટસ સૌન્ડસબના ૧૩ ફેબ્રુઆરીના ચુકાદાથી વડઝાઈ કદી પોલીિ યુવનફોમચ પહેરી નવહ શકે.

િેન્ટમાં બંધ લાઈિેરીઓ ફરી ખોલવાનો પ્લાન ખોરવાયો લંડનઃ બ્રેસટમાં લેબર પાટટીએ લાઈબ્રેરીઓ પુનઃ ખોલવાની યોજનાને અવરોધી હતી. કાઉન્સિલરોએ વવલેિડેન લાઈબ્રેરી િેસટર િમારકામ માટે બંધ કરાઈ છે ત્યારે તેના વપરાશકારોને િેવા આપવા માટે વિકલવૂડ, કેસિાલ રાઈઝ અથવા નીસ્ડેનમાં બંધ લાઈબ્રેરીઓ પુનઃ ખોલવાની વવનંતી ફગાવી દીધી હતી. વલબરલ ડેમોિેટ કાઉન્સિલરોના દબાણ થકી એન્ઝઝઝયુવટવે મુદ્દો વવચારવા લીધો હતો. વલબરલ ડેમોિેટ નેતા અને િડબરી કાઉન્સિલર પોલ લોબબરે

જણાવ્યું હતું કે કાઉન્સિલનાં ખુદના આંકડા મુજબ બરોની દવિણે ત્રણ બંધ લાઈબ્રેરીમાંથી બે લાઈબ્રેરી પુનઃ ખોલવાનો ખચચ વચગાળાની િેવા માટે બાજુએ રખાયેલાં બે વમવલયન પાઉસડના ત્રીજા ભાગનો કે અડધાથી પણ ઓછો થશે. તેમણે કહ્યું હતુ કે વવલેિડેનની આિપાિ મકાન ભાડે રાખવા કરતા ગ્રેસજ રોડ પરથી કામચલાઉ િેવા આપવાની િાથે બંધ લાઈબ્રેરીઓ પુનઃ ખોલવાની બાબત વધુ કાયચિમ અને ઓછો ખચાચળ માગચ છે.

7

ટ્રેક્ટરોની ચોરીથી ટિટટશ ખેડૂતો દુઃખી લંડનઃ નિટનમાં ગયા વષષે ૩૦૦૦થી વધુ ટ્રેક્ટરોની ચોરી ખેતરોમાંથી કરાતાં ખેડૂતોના નનવાાહને અસર થઈ છે. એગ્રી-ક્રાઈમમાં ઊછાળો આવતાં ખેડતૂ ોને વષષે ૫૦ નમનિયન પાઉન્ડથી વધુનું નુકસાન થયું છે. યુકેમાં દર સપ્તાહે ૧.૫ નમનિયન પાઉન્ડની કકંમતની બાંધકામ અને ખેત મશીનરી ચોરાય છે. અપરાધ ગેંગોએ ગયા વષષે ચોરેિાં ટ્રેક્ટરોનાં અડધોઅડધ સ્મગનિંગ નેટવકક દ્વારા સાઉથ આનિકા અને ઈરાક જેવાં દેશોમાં વેચાયાનું મનાય છે.


જિટન

8

Gujarat Samachar - Saturday 25th February 2012

સો ટચના સોના િેવી પ્રામાજિકતાઃ £ ૬૦ હજારની ઘજિયાળો પોલીસને સોંપી લંડનઃ રાજકારણી અિે મોટા માથાંિા ચોમેર ચચાિતા કૌભાંડો વચ્ચે પણ િામાનણકતા જીવંત હોવાિું ઉદાહરણ નિટિમાં જોવા મળ્યું છે. એસેક્સિા ચોકવેલ રેલવે સ્ટટિિ સામે ડ્રટિેજિું સફાઇકામ કરતા અરોન લાજચિે બગાસુ ખાતા પતાસુ મળી ગયું હતું. જો કે તેણે િામાનણકતા દાખવીિે ૨૧ હજાર પાઉન્ડિી કકંમતિી રોલેકસ ઘનડયાળિું આ 'પતાસુ' પોલીસિે સોંપી દીધું હતું. જોકે, રેલેિો રહેવાસી લાજિ એટલો િસીબવાિ છે કે સ્થાનિક ટટનલનવઝિ ન્યૂસિા કમિચારીઓ સાથે તે આ સ્થળે ફરી પહોંચ્યો ત્યારે બીજી ત્રણ કકંમતી ઘનડયાળ (રોલેક્સ, ઓમેગા અિે ફ્રાન્ક મૂલર) પણ જાણે તેિી રાહ જોઈિે જ પડી હતી. આ ચાર મૂલ્યવાિ ઘનડયાળિી કુલ કકંમત ૬૦,૦૦૦ પાઉન્ડ છે. જો, મૂળ માનલક ૩૦ નદવસમાં સામે િહીં આવે તો ઘનડયાળો

સફાઇકમથીિે જ પરત અપાિે અરોિ લાજિ િામિો સફાઇ કામદાર તેિા રોજીંદા ક્રમ મુજબ િેરીિી સફાઇ કરી રહ્યો હતો. ત્યારે તેિે ગટરમાંથી ૧૮ કેરેટિા સોિાિી ૨૧ હજાર પાઉન્ડિી કકંમતિી રોલેકસ ઘનડયાળ મળી હતી. જો કે, આ ઘનડયાળ નખસ્સામાં મૂકવાિું િલોભિ ટાળી તેિા મૂળ માનલક સુધી પહોંચાડવા માટટ તેણે પોલીસિે સોંપી હતી. લાજિિે કદાચ તેિી િામાનણકતાિું ઇિામ પણ મળિે. પોલીસ સૂત્રોિા

ચચચ ઓફ ઈંગ્લેન્ડે જેલોમાં અગ્રભૂમમકા ગુમાવી લંડનઃ જેલોમાં અન્ય ધમોિ માટટ પણ ચેપલીિ- જિરલ ઓફ ધ નિઝિ સનવિસ જેવા હોદ્દા ઉભા કરવાિી સરકારિી યોજિા હોવાથી ચચિ ઓફ ઈંગ્લેન્ડ જેલોમાં ધમિિા વડા તરીકેિી ભૂનમકા ગુમાવી િકે છે. આવા ઉદ્દામવાદી

પગલાિા નવરોધીઓ તેિે ચચિિી વગ અિે સરકાર સાથે સંબંધોિા ધોવાણ તરીકે નિહાળી રહ્યાં છે. ચેપલીિજિરલ ઈંગ્લેન્ડ અિે વેલ્સિી ૧૪૪ જેલમાં િાથિિા માટટ જગ્યાિી જોગવાઈ સનહત ધાનમિક શ્રદ્ધાિી બાબતોમાં િીનતઓ નવકસાવે છે.

જણાવ્યા મુજબ ૩૦ નદવસમાં રોલેકસ સનહત ઘનડયાળોિો મૂળ માનલક સામે િહીં આવે તો આ ઘનડયાળો બે સંતાિોિો નપતા અિે વેસ્ટ મેિેજમેન્ટ કંપિીમાં કામ કરતા લાજિિે પરત કરાિે. સૂત્રોિા કહેવા મુજબ આ ઘનડયાળોિાં ગુમ થયાિી કોઇ ફનરયાદ મળી િથી. બીજી તરફ લાજને જણાવ્યું હતું કે ઘનડયાળો ખરેખર તેિે આપવામાં આવિે તો તેિે વેચીિે તે સૌથી પહેલા દેવું ચૂકતે કરિે અિે સાથીઓ સાથે થોડીક રકમ વહેંચિે.

પાટટ-ટાઈમ વકકરોથી બેરોજગારી ઘટી

જિટનથી હદપાર બલજિત જસંહને સ્વીકારવા અફઘાજનસ્તાનનો ઇનકાર

લંડનઃ સંપૂણણ સમયની નોકરી નહિ મળવાથી પાટટ-ટાઈમ કામ કરતા લોકોની સંખ્યા વધી છે. આથી, યુકેની કુલ બેરોજગારી િળવી બની િોવાનું ઓફિસ િોર નેશનલ ટટેટેસ્ટટક્સના આંકડા કિે છે. સરકારી આગાિીકારો એમ કિે છે કે જાિેર ક્ષેત્રની િજારો નોકરીની ખાઈ પૂરવામાં ખાનગી ક્ષેત્ર હનષ્િળ જતાં ૨૦૧૨ના અંતે કુલ બેરોજગારી ૮.૭ ટકા થશે. હવકલ્પના અભાવે પાટટ-ટાઈમ કામ કરનારા લોકોની સંખ્યા ૮૩,૦૦૦ સુધી વધવા સાથે કુલ આંકડો ૭.૯ હમહલયન થયો છે. પહરણામે, યુકેનો ૧૭ વષણનો હવક્રમી ૨.૬૮ હમહલયન બેરોજગારી આંક ઘટીને ૨.૬૭ હમહલયન થયો છે. હડસેમ્બર સુધીના ત્રણ મહિનામાં પૂણણ સમયની ૧૦,૦૦૦ નોકરી ઓછી થવા છતાં કુલ રોજગારીમાં ૬૦,૦૦૦નો વધારો થયો છે.

લંડનઃ નિટિથી અફઘાનિસ્તાિ હદપાર કરાયેલા બલમજત મસંહ (૨૩) રાષ્ટ્રનવહોણા િાગનરક તરીકે કાિૂિી ઉપેક્ષાિી હાલતમાં ફસાઈ ગયા છે, કારણ કે અફઘાિ સરકાર તેમિે તક વધુ જણાતા તેઓ નિટિ પોતાિા િાગનરક તરીકે ગયા હતા અિે તેમણે સ્વીકારવા તૈયાર િથી. સત્તાવાળાઓિે જાણ પણ કરી અફઘાનિસ્તાિમાં જન્મ્યા હતી. ત્રણ વષિ નિટિિા વેસ્ટ હોવાિો બલનજત નસંહિો દાવો નમડલેન્ડ્સમાં રહેલા બલનજત િકારી ૧૯ મનહિાિી સજા નસંહ મજૂરીિું કામ કરતા હતા કરી હતી અિે િજરકેદમાં અિે નિનટિ મનહલા સાથે રખાયા છે. કોઈ દસ્તાવેજો િ એન્ગેજમેન્ટ કયાિ હતા. હોવાથી બલનજત નસંહ ઓળખિા દસ્તાવેજો િ અફઘાનિસ્તાિમાં કામકાજ કે હોવાથી ૨૦૧૦માં તેમિે િવાસ કરી િકતા િથી. અફઘાનિસ્તાિ પરત મોકલી બલનજત નસંહિો દાવો છે દેવાયા હતા. જોકે, કાબૂલિા કે ૧૯૯૦િા આંતરનવગ્રહમાં સત્તાવાળાઓએ બલનજત તેઓ પાંચ વષિિી વયે માતા નસંહિે જેલભેગા કરી દીધા અિે સાવકા નપતા સાથે હતા અિે અફઘાનિસ્તાિમાં અફઘાનિસ્તાિમાંથી િાસી કાયિરત અમેનરકિ છૂટ્યા હતા. પાકકસ્તાિ, ધારાિાસ્ત્રી કકમ્બલને મોટલેિા બહનરિ અિે ઈનજપ્તિો િવાસ હસ્તક્ષેપ પછી બલનજત કરી આખરે ઓબ્સ્િયામાં નસંહિે ગયા મનહિે મુક્ત સ્થાયી થયા હતા. આશ્રયિી કરાયા હતા. • ઓટબોનને મેરેજ ટેક્સ બ્રેક્સની શક્યતા નકારી ઃ આગામી મનહિે બજેટમાં પનરણીત યુગલો માટટ કરિી છૂટછાટો આપવાિી િક્યતા િાણાિધાિ જ્યોજચ ઓટબોનને િકારી છે. પનરણામે ટોરી સાંસદોમાં રોષ ઉભો થયો છે. ટટક્સ નસસ્ટમમાં લગ્નિે સહાયરૂપ બિવાિો મુદ્દો કોએનલિિ સમજૂતીમાં છે.

ફીવધારા સામે કાનૂની યુદ્ધમાં હાર લંડનઃ યુનિવનસિટીઓમાં નવદ્યાથથીઓ પાસેથી ૯,૦૦૦ પાઉન્ડ સુ ધીિી ફી વસૂલ કરવાથી માિવ અનધકાર અિે સમાિતાિા કાયદાિો ભંગ થતો હોવાિી કેમ્લસિા પીટરબરોિા કેલુમ હલલી અિે સાઉથ લંડિિા નિક્સટિિા કેટી મૂરિી દલીલો હાઈ કોટટે ફગાવી દીધી હતી. લંડિ કોટેિા લોડે જસ્ટટસ એલીઆસ અિે નમ. જસ્ટટસ કકંગે ચુકાદામાં જણાવ્યું હતું કે

નબઝિેસ સેક્રેટરી મવન્સ કેબલ આ નિયમોિા અમલ કરતા પહેલા પબ્લલક સેક્ટર ઈક્વનલટી ફરજોિા પાલિમાં નિષ્ફળ ગયા છે. જોકે, જજોએ સ્પષ્ટ કયુું હતું કે િોંધપાત્ર અમલ થઈ ચૂક્યો હોવાથી નિયમોિે રદ કરવાિું યોગ્ય િનહ ગણાય. તરૂણ નવદ્યાથથીઓ વતી દલીલ કરાઈ હતી કે ફીવધારો ઉચ્ચ નિક્ષણ માટટ અવરોધ ઊભો કરિે.

(8 /$*( ",0'184 5' ,*+

6$.,59 6 !

16%.(

.$:,0*

"+,5( "11'*3$,0 1.'(0 1$- +1,&( 6$.,59 $0' 4463$0&( 8,5+ $))13'$%.( 23,&(

& , ##) ! '(& ( $# ' &* $ $ ( # )&( & # $&" ( $# %! ' " !

"

)

' ( ! % ) '

###

( ,0)13&(' )3$/( ,4&1605 10 ,*+ 4(&63,59 4+115 %1.5 .1&-,0* 104(37$513(9 ,*+ 4(&63,59 05(30$. .$:,0* // ($.(' 0,54 6..9 8(.'('

!

#($34 0463$0&( $&- *6$3$05(( (04$ (* 1

/6 $5(.

& $& , , $& " ! # + ! $& & ,

",0'18 (0(3*9 3$5,0* (( 0) & %)#" " #(%& + *$ (+-# +*$ +*$ +-+*/+

+#-).

+-# *"

+(&" 3

+*"&/&+*.

,,(3

# (.

(( 0.

4 4 4 4 4 4 4

+(+) + +!%&* #2 +-' 0 & &-+ & +. *$#(#. * - *!&.!+

.

#&!$

)*'& " )#&! ,(($ % &+ (($') %')

')

+ #$*

(( 4 4 4 4 4 4 4

./#- +(&" 3. #./ # (. 1 &( (#

$$


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 25th February 2012

હેલો એનઆિજી હરિ દેસાઈ આતંકવાદનાં િાજકાિણ ફરી એક વાર આતંકવાદના મુદ્દે મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ગુજરાત કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ અજુનુ મોઢવાડિયા એકમેકની સામે ભીિાયા છે. સવુપક્ષી બેઠકોમાં નક્કી થયા મુજબ કેન્દ્ર સરકાર આતંકવાદ સામે લિવા માટે કિક કાયદો લાવવા કૃતસંકલ્પ હતી. જોકે મુખ્ય પ્રધાન મોદી સડહતના દેશના દસેક મુખ્ય પ્રધાનોએ આગામી પહેલી માચુથી અમલી બની રહેલા નેશનલ કાઉન્ટર ટેરડરઝમ સેન્ટર (એનસીટીસી)ના મુદ્દે કેન્દ્ર સરકારને ભીંસમાં લેવાનો જંગ આરંભ્યો છે. કાયદો અને વ્યવટથાની જાળવણી એ રાજ્ય સરકારના બંધારણીય અડધકાર ક્ષેિમાં આવતો ડવષય હોવા છતાં કેન્દ્ર સરકાર આતંકવાદના મુદ્દે કોઈ પણ રાજ્યમાં તપાસ અને ધરપકિોનો અડધકાર એનસીટીસીના આધારે પોતાના હાથમાં લઈને રાજ્યોના અડધકાર પર તરાપ મારી રહ્યાના મુદ્દે મોદીએ ‘ડદલ્હીની સલ્તનત’ સામે બ્યૂગલ ફૂક્ં યું છે. યુપીએની છાવણીનાં મમતા બેનરજી અત્યારે પશ્ચચમ બંગાળનાં મુખ્ય પ્રધાન હોવા છતાં કોંગ્રેસથી વંકાયેલાં છે. એ પણ મોદીએ શરૂ કરેલી ઝુબ ં શ ે માં જોિાયાં છે. ભાજપશાડસત રાજ્યોના મુખ્ય પ્રધાનો ઉપરાંત તડમળનાિુનાં મોદી-ડમિ મુખ્ય પ્રધાન જયલડલતા જયરામ તેમ જ ડિપુરાના માકકસવાદી મુખ્ય પ્રધાન પણ એનસીટીસી ડવરુદ્ધના જંગમાં સામેલ થતાં ટવાભાડવક રીતે કેન્દ્રની કોંગ્રેસના વિપણ હેઠળની યુપીએ સરકાર ભીંસમાં આવી છે. અમેડરકા કે ડિટન સડહતના દેશોમાં સત્તાપક્ષ અને ડવપક્ષ મળીને આતંકવાદ સામે જંગ ખેલાતો હોય છે, પણ ભારતમાં આ મુદ્દો કમનસીબે રાજકીય બની જાય છે. મોદીના ડવરોધ બ્યૂગલ સામે ગુજરાત કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ મોઢવાડિયાએ અવાજ ઊઠાવતાં મુખ્ય પ્રધાનની બેવિી નીડતનો ઉલ્લેખ કયોુ છેઃ ‘ગુજરાતમાં આતંકવાદી ઘટનાઓની જવાબદારી મુખ્ય પ્રધાન લેતા નથી અને એ માટે કેન્દ્ર પર દોષારોપણ કરે છે. બીજી બાજુ, કેન્દ્ર આતંકવાદ સામે લિત ચલાવવા માટે કોઈ પગલાં લેવા ધારે ત્યારે એની સામે ડવરોધ કરે છે.’ મુખ્ય પ્રધાન મોદી માટે ડિસેમ્બર ૨૦૧૨ ચૂટં ણીનો મડહનો છે.

ચૂટં ણી એ પહેલાં પણ આવે. મહારાષ્ટ્ર, ડદલ્હી અને આસામમાં કોંગ્રેસ સતત િણ-િણ મુદ્દત માટે ડવધાનસભા ચૂટં ણી જીતી હોવાનો ડવક્રમ મોદીએ હજુ તોિવાનો છે. વળી માધવડસંહ સોલંકીએ ગુજરાતમાં ૧૮૨ ડવધાનસભા બેઠકોમાંથી ૧૪૯ બેઠકો જીતીને સજજેલો ડવક્રમ પણ તોિવાનું લક્ષ્ય મોદીએ આ વેળા પક્ષ કાયુકરો સામે રાખીને ૧૫૦ બેઠકો જીતવાની મહત્વાકાંક્ષી રાખી છે. મુખ્ય પ્રધાન મોદી માટે ગુજરાતમાં ભાજપને જીતાિીને સત્તા ટકાવવી અડનવાયુ છે, અન્યથા રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સીએ જળગાંવ તથા સમજૌતા એક્સપ્રેસ પ્રકરણમાં રા.ટવ. સંઘ - ડહંદુ મહાસભા સાથે સંકળાયેલા પ્રચારકો અને કાયુકરોને બોમ્બ બ્લાટટના આરોપીઓ તરીકે જેલવાસી કયાુ છે અને ગોધરાકાંિ તેમ જ અનુગોધરા કાંિને લગતા ખટલાઓ જે રીતે સુપ્રીમ કોટટની ડનગરાનીમાં આવી રહ્યા છે એ જોતાં કોણ જાણે શું થઈ શકે એ કહેવું મુચકેલ છે. રાજ્ય અને કેન્દ્રમાં સત્તા ડવના આ સંતાપને ખાળવાનું મોદી માટે મુચકેલ છે.

ગુજકોકનું ભૂત સળવળ્યું ગુજરાતમાં એકદમ કિક આતંકવાદ ડવરોધી કાનૂન બનાવવા માટે મોદી સરકારે ડવધાનસભામાં પાંચ-પાંચ વખત જે ગુજકોક ડવધેયક પસાર કરાવ્યું છે એને ફરીને મુખ્ય પ્રધાન મોદીએ કોંગ્રેસ અને ડદલ્હીની સલ્તનત પર વાર કરવા માટે તાજું કયુું છે. ગુજકોકને કેન્દ્ર સરકાર અને રાષ્ટ્રપડતની મંજરૂ ી મળતી નથી, જ્યારે મહારાષ્ટ્રની કોંગ્રેસ સરકાર આવા જ મકોકા કાનૂન હેઠળ ભગવી ડિગેિને વષોુથી જેલવાસમાં જાળવી રહી છે. કેન્દ્રમાં વાજપેયી સરકાર હતી અને મહારાષ્ટ્રમાં ડશવ સેના અને ભાજપની સરકાર હતી ત્યારે જ બનાવાયેલા મકોકા કાનૂનનો ઉપયોગ અત્યારે જળગાંવ બોમ્બડવટફોટ પ્રકરણમાં ડહંદવુ ાદી નેતાઓ અને કાયુકરો ડવરુદ્ધ થઈ રહ્યો હોવાની હકીકત ભાજપ તથા સંઘ પડરવારને અકળાવે છે. મકોકા કાનૂનની જોગવાઈઓ એટલી કિક છે કે સાધ્વી પ્રજ્ઞા, ટવામી અડસમાનંદ સડહતનાને સુપ્રીમ કોટટમાં પણ આતંકવાદી ખટલાઓમાં જામીન કે રાહત મળતી નથી. કમનસીબી તો જુઓ કે સમગ્ર દેશ સામે આતંકવાદી હુમલા થાય ત્યારે એમની સામે સંયક્ત ુ લિત ચલાવવાને બદલે રાજકીય ખેંચતાણો અને રાજકીય લાભાલાભની ઝુબ ં શ ે ો ચલાવાય છે. ગુજરાતમાં આતંકવાદી હુમલાઓમાં સવુધમુના લોકો પ્રભાડવત થયા છે. સમગ્રપણે પ્રજા

9

સામે દ્રોહ કરનારા આતંકવાદીઓને કોઈ નાત-જાત કે ધમુ હોતો નથી.

ભવનાથના મેળાને અપશુકન મહા ડશવરાડિનું પવુ આવે ત્યારે જૂનાગઢના ડગરનારની તળેટીએ ભવનાથના મેળાનું મહાત્મ્ય કાંઈક અનેરું છે. આ જ ભવનાથના મેળામાં ભડજયાં-ગોટા વેચતાં સાઈકલસવાર નામે ધીરજલાલ અંબાણીએ આપબળે અને ટવદૃડિથી મહાકાય ડરલાયન્સ સામ્રાજ્યના સૂિધાર ધીરુભાઈ અંબાણી બની શક્યા હતા. પુરુષાથુ અને પ્રારબ્ધ બેઉનો સુમળ ે સધાય તો ડરલાયન્સઅંબાણી ચમત્કાર સજાુઈ શકે. આ વષજે ભવનાથના મેળે નવ લાખ જેટલા ભાડવકો આવ્યાં, પણ જે પ્રકારે નાસભાગ થઈ એમાં સાત ભાડવકોનાં કરુણ મૃત્યુ થયાં અને ૭૦ જેટલા શ્રદ્ધાળુઓ ઈજાગ્રટત બન્યાં. ખૂબ કરુણ ઘટના સજાુતાં ૨૦૦ વષુથી ચાલી આવતી શાહી સ્નાનની પરંપરાને આ વષજે ખંડિત કરવામાં આવી. જોકે આ દુઘટુ ના અંગે અદાલતી તપાસની કોંગ્રેસે માગણી કરીને મૃતકના પડરવારને રૂ. ૫ લાખ અને ઈજાગ્રટતને રૂ. ૫૦ હજાર વળતર તરીકે રાજ્ય સરકાર ચુકવે એવો આગ્રહ સેવ્યો છે. જૂનાગઢ મહાપાડલકામાં કોંગ્રેસનું શાસન છે એટલે કોંગ્રેસ પ્રમુખ સોડનયા ગાંધીના રાજકીય સલાહકાર અને સાંસદ અહમદ પટેલ સડહતનાએ આ માગણી કરી છે એટલે ફરીને રાજકીય ઉહાપોહ થવો ટવાભાડવક છે. જોકે િાકોરમાં આવી દુઘટુ ના સજાુઈ ત્યારે જશ્ટટસ બી.જે. ડદવાનના વિપણ હેઠળ અદાલતી તપાસ ડનયુક્ત થઈ હતી. સરકારે સત્યને પ્રગટવા દેવું જોઈએ અને જવાબદારો સામે પગલાં લેવાની જરૂર છે. હજુ થોિા વખત પહેલાં જ જૂનાગઢમાં થેલસ ે ડે મયાનાં દદદી બાળકોને એઈડ્સયુક્ત લોહી અપાયું એ વાત હજુ તાજી જ છે.

શંકિરસંહનું ઐક્ય રમશન મોદીના સદભાવના ડમશન ડવરુદ્ધ શંકરડસંહના ઐક્ય ડમશનની આજકાલ બોલબાલા છે. ભાજપના ભગવા ખેસ ધારણ કરી લેનારા કોંગ્રેસી આગેવાનો ઉપરાંત છઠ્ઠા કતાડરયા કોંગ્રેસી આગેવાનો ભીતરાઘાત કરે નહીં એની તકેદારી રાખીને કોંગ્રેસને ડિસેમ્બર ૨૦૧૨માં સત્તામાં લાવવાના સંકલ્પ સાથે એના પ્રચાર રથના સારડથ બનેલા શંકરડસંહ વાઘેલા માટે આગામી ડદવસો ખાટસા કઠણાઈ ભરેલા છે. અનુસંધાન પાન-૩૩


10

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 25th February 2012

તમારી િાત.... વિશ્વ શાંવતમાં પવલતો ચાંપતો ઇરાનનો અણુ કાયયક્રમ નિી વદલ્હી અને બીજા બે દેશોની રાજધાનીમાં બોમ્બ વિથફોટો પછી પશ્ચિમ એવશયામાં ઇરાન અને અમેવરકા-ઇઝરાયિ િચ્ચે તનાિ િધ્યો છે. િળી, ઇરાને યુરેવનયમ શુવિકરણની ક્ષમતા મેળિી િીધાનો દાિો કરીને બળતામાં ઘી હોમ્યું છે. ઇરાને તો એિો પણ દાિો કયોય છે કે હિે તે પોતાના દેશમાં સંિવધયત યુરેવનયમનો ઉપયોગ પરમાણુ સંયંત્રોમાં કરી રહ્યું છે. ઇરાની ટેવિવિઝને આના ફૂટેજ પણ દશાયવ્યાં છે. ઇરાનની આ જાહેરાતને વનષ્ણાતો ભિે શંકાની નજરે જોઇ રહ્યા હોય, પણ એ તો પાક્કું છે કે ગાઇિગાડીને આ જાહેરાત કરીને ઇરાન પશ્ચિમને પડકારી રહ્યું છે. ઇરાને આ જાહેરાતના કિાકો બાદ વિટન અને ફ્રાન્સને અપાતો ઓઇિ પુરિઠો બંધ કરી દીધો છે, અને યુરોવપયન યુવનયનના બાકીના દેશોનો ઓઇિનો પુરિઠો બંધ કરી શકે છે તેિી ધમકી ઉચ્ચારી છે. ગ્રીસ અને થપેન જેિા યુરોપીય દેશ અત્યારે ભારે આવથયક સંકટમાં છે. આ સંજોગોમાં જો તેમને ઇરાન પાસેથી મળતો ઓઇિ પુરિઠો બંધ થઇ જાય તો તેમની શ્થથવત િધારે કફોડી બને તેમ છે. ઇરાનથી તેિની આયાત એક એિો મુદ્દો છે જેને કારણે ભારત, િીન અને રવશયા જેિા દેશ જ નહીં, પણ જપાન અને સાઉથ કોવરયા જેિા દેશને પણ પ્રવતબંધોને સમથયન આપિું પરિડે તેમ નથી. આ દેશો અમેવરકાના વમત્ર છે, પણ તેમની જરૂરતોના િગભગ દસ ટકા ઓઇિ ઇરાનથી આિે છે. જો તેઓ ઇરાન પાસેથી ઓઇિ પુરિઠો િેિાનુ બંધ કરી દે તો તેમને ભારે મુચકેિીનો સામનો કરિો પડે તેમ છે. તેની પાસે રહેિા ખવનજ તેિના ભંડારના કારણે જ ઇરાન પર પ્રવતબંધ મૂકિાના બધા જ પ્રયાસો િગભગ વનષ્ફળ ગયા છે. રવશયા, િીન અને ભારત જેિા દેશ ઇરાન પરના

પ્રવતબંધનો વિરોધે કરે છે. આ દેશો માને છે કે ઇરાનને અણુ શથત્રો બનાિતા રોકિાનો એકમાત્ર ઉપાય મંત્રણા છે. ઇરાનનો પરમાણુ ક્ષમતાનો દાિો અત્યારે ભિે કદાિ સાિો ન પણ હોય, પણ વનષ્ણાતોના મતે આ િષયના અંત સુધીમાં ઇરાન અણુશથત્ર બનાિિાની ક્ષમતા હાંસિ કરી િેશે. ઇરાને પોતાના પરમાણુ કાયયિમ સંદભલે િાટાઘાટોનો પ્રથતાિ મૂક્યો છે. આ જાહેરાતોનો ઉદ્દેશ િાટાઘાટો માટે દબાણ ઊભું કરિાનો અને પોતાના પક્ષને મજબૂત કરિાનો છે. દુવનયાના મોટા ભાગના દેશ તો એમ જ ઇચ્છશે કે અથડામણ ન થિી જોઇએ, પણ ઇઝરાયિ અને અમેવરકાએ આિમક િિણ અપનાવ્યું છે. ઇઝરાયિને આશંકા છે કે જો ઇરાન પરમાણુ હવથયાર બનાિી િેશે તો ઇરાનની સાથે ઉગ્ર એિા વશયા સંગઠન વહઝબુલ્િાહનું જોર પણ િધશે. ઇરાન વહઝબુલ્િાને સમથયન આપતું રહ્યું છે અને આ સંગઠન સાથે ઇઝરાયિની દુચમનાિટ જાણીતી છે. પરમાણુ શવિ સંપન્ન ઇરાન થિાભાવિક રીતે મુશ્થિમ વિશ્વનું નેતા બની જશે અને આમ થાય તો ઇઝરાયિ માટે મુચકેિ શ્થથવત સજાયય તેમ છે. આથી જ ઇઝરાયિે િારંિાર હુંકાર કયોય છે કે ઇરાનને પરમાણુ હવથયાર બનાિતું રોકિા તે ઇરાન પર હુમિો પણ કરી શકે છે. બીજી તરફ, અમેવરકાની સમથયા એ છે કે ઇઝરાયિનું સમથયન કરિાની તેની નીવત છે, અને મજબૂરી પણ. અમેવરકા-ઇઝરાયિનું ઇરાનવિરોધી આિમક િિણ વિશ્વના અન્ય દેશો માટે નુકસાનકારક સાવબત થઇ શકે તેમ છે. વિશ્વને અશાંવતમાં હોમાતું બિાિિા માટે વિશ્વના િગદાર દેશોએ સાથે મળીને બન્ને પક્ષકારોને થિીકાયય હોય તેિો સમાધાનકારી માગય શોધિો રહ્યો.

ભારતીયોનું વિદેશમાં કાળું નાણુંઃ રૂ. ૨૪.૫ લાખ કરોડ! વિદેશી બેન્કોમાં ભારતીયોની માવિકીનું કેટિું નાણું જમા છે? આ સિાિના જિાબમાં અત્યાર સુધી મનઘડત આંકડા, દાિા રજૂ થતા હતા. જોકે હિે કંઇક વિત્ર થપષ્ટ થયું છે. આ આંકડો છે ૨૪.૫ િાખ કરોડ. વદમાગ િકરાિે િડાિી દે તેિો આંક છે, પણ પાયાવિહોણો નથી. ભારતની ટોિની ગુપ્તિર સંથથા સીબીઆઇના વડરેક્ટર એ. પી. વસંહે આ આંકડો આપ્યો છે. ઇન્ટરપોિના ભ્રષ્ટાિારવિરોધી કાયયિમમાં તેમણે આ માવહતી આપી હતી. સીબીઆઇ જેિી સંથથાના વનયામક કંઇ કહે ત્યારે તેમાં ભરોસો મૂકિો જ રહ્યો. કરિેરો ન ભરિા માટે કાળું નાણાં વિદેશની બેન્કમાં મોકિી દેિાયું છે. એક બાજુ ભારતમાં કુપોષણના કારણે સેંકડો બાળકો મૃત્યુ પામે છે અને બીજી બાજુ દેશનું અધધધ વબનવહસાબી નાણું વિદેશી બેન્કોમાં પડ્યું છે. ટેક્સ હેિન ગણાતા મોરેવશયસ, થિીત્ઝરિેન્ડ અને આયિલેન્ડની બેન્કોમાં આ નાણાં છે. હિે એ પણ થપષ્ટ છે કે વિદેશી બેન્કોમાં સૌથી િધુ નાણાં ભારતીયોના છે. અત્યાર સુધી વિદેશમાં કાળાં નાણાં અંગે વિરોધાભાસી અહેિાિો આવ્યા છે. મુખ્ય વિરોધ પક્ષ ભાજપથી માંડીને યોગગુરુ બાબા રામદેિે જુદા જુદા આંકડા આપ્યા છે. પણ હિે સીબીઆઇના વનયામકે મગનું નામ મરી પાડ્યું છે ત્યારે હિે સરકાર પાસે બહાનાબાજી કરિાની રહેતી નથી. આ નાણાં પાછા કઇ રીતે આિી શકે એ સિાિનો જિાબ હિે શોધિો જોઇએ. નાગપુરમાં િાિતી રામકથામાં એક ધમયગરુુ એ આ સંદભલે વટપ્પણી કરતાં કહ્યું હતું કે

સીબીઆઇના વડરેક્ટરે તો વહંમત દાખિી, િડા પ્રધાન આિી વહંમત દાખિશે? સાિો આંકડો એમની પાસે તો હોિાનો જ. તો જાહેર જનતાના િાભાથલે કેમ તેઓ નક્કર કાયયિાહીની જાહેરાત નથી કરતાં? ભાજપે તો આ મુદ્દે ખાથસો હોબાળો કયોય હતો, અને અડિાણીએ તો ભ્રષ્ટાિારના મુદ્દે યાત્રા પણ યોજી હતી. એને પ્રજાનો પ્રોત્સાહક પ્રવતસાદ નહોતો મળ્યો તે અિગ િાત છે. વિપક્ષ ભાજપ આ મુદ્દો િોકો િચ્ચે િઇ જઇ શકે તેમ હતો, પણ કણાયટકમાં યેવદયુરપ્પાના કકથસા પછી ભાજપ ઢીિોઢફ છે. મનમોહનના નેતૃત્િ હેઠળની યુપીએ સરકાર દાગદાર હોિા છતાં સરકાર િાિે છે એનું એક કારણ નબળો વિરોધ પક્ષ પણ છે. પણ હિે આ કાળાં નાણાં પાછા િાિી શકા કે કેમ? એ મુદ્દે સરકાર સવિય થાય એ જરૂરી છે. આ માટે જે તે દેશની સરકારોને વિશ્વાસમાં િઇ કામ કરિું પડે, કારણ કે આ નાણાં એ દેશ માટે એક આવથયક તાકાત છે. સાિી માવહતી મેળિીને એ નાણાં પાછા િાિિા ખાથસી મહેનત કરિી પડે એ બરાબર પણ એ માટે સરકાર જાણી જોઇ બેદરકારી દાખિે એ ના પાિિે. આ કામ મુચકેિ હોિાનું નાણાં પ્રધાન પ્રણિ મુખરજી કહી િૂક્યા છે, પણ અશક્ય તો નથી ને? આખરે તો આ નાણાં ગેરકાયદે વિદેશમાં ગયા છે અને જે દેશમાં કુપોષણના કારણે બાળકો મૃત્યુ પામતા હોય એિા દેશના નાણાં વિદેશની બેન્કોમાં પડ્યા રહે એ િિાિી ના શકાય. મનમોહન સરકારે આ માટે ગંભીરતાથી પ્રયત્ન કરિા રહ્યા.

જેની પાસે ધૈયય છે અને જે મહેનતથી ગભરાતો નથી, સફળતા તેની દાસી છે. - દયાનંદ સરસ્વતી

નનદોયષનું નનકંદન ‘તમારી વાત’ વવભાગમાં પ્રેસ્ટનના પ્રવવણભાઈ ગાંધીએ વેજીટેવરયન ઉપર જે પ્રકાશ પાડેલ છે તે ખરેખર ધન્યવાદને પાત્ર છે. તેમણે થોડામાં ઘણું સમજાવી દીધેલ છે. મનુષ્ય જાવતએ દવરયામાં, પૃથ્વી ઉપર કે આકાશમાં પશુ-પક્ષી, કૂકડાં, બકરાં, ચાર પગાં અને પાંખોવાળાં તેમજ સપપ, ઉંદર, વીંછી, કીડીમંકોડા સવવેને પોતાના પેટમાં પધરાવવામાં જરા પણ મણા નથી રાખી. જે વબલ્કુલ વનદોપષ જીવ છે અને તેમણે મનુષ્ય જાવતનું કાંઈ બગાડેલ નથી. આજે ચારે કોર આ વનદોપ ષ જીવની હાયથી ૯૯ ટકા માણસની બુવિ બહેર મારી ગઈ છે અને માણસ જાત અંદરોઅંદર મહાભારતના યુિની જેમ વગર મોતે મરે છે. બધાને ફિ પોતાનો જ સ્વાથપ દેખાય છે. કોઈ કોઈના માટે હમદદદી બતાવતું નથી, ઉલ્ટાનાં હવથયારો આપે રાખે છે અને પીઠ થાબડે રાખે છે. ચડ જા બેટા શૂલીપે જેવી દશા છે. - ખીમજીભાઈ પરમાર, લેસ્ટર

સીબી લાઈવ અને ગુજરાતી ભાષા MATV ઉપર દર ગુરૂવારે CB LIVE કાયપક્રમ જનતા માટે ખૂબ જ આશીવાપદરૂપ છે. દર અઠવાવડયે જુદા જુદા મહાનુભાવો આવી દશપક વમત્રોને સલાહ-સૂચના આપે છે તે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. આ કાયપક્રમ દર ગુરૂવારે હું જોઉં છું તેમાં મને લાગે છે કે ૧ કલાકના કાયપક્રમને બદલે થોડો વધારે સમય આપવામાં આવે તો દશપક વમત્રોને તેમના સવાલો પૂછવા માટે સમય મળે. બીજું જ્યાં સુધી માતા, દાદી અને નાની તેમના બાળકો સાથે ગુજરાતીમાં વાત નહીં કરે ત્યાં સુધી ગુજરાતી ભાષા બોલાતી થશે નહીં. ભલે આપણે ગમે તેટલા વકકશોપ ગોઠવીએ અથવા તો સ્કૂલો કરીએ પણ ખાટલે મોટી ખોટ એ છે કે આ દેશમાં ગુજરાતી ભાષાનો પાયો જ રહ્યો નથી. આપણે સંપણ ૂ પપ ણે જો ગુજરાતી નહીં બોલીએ તો ઊગતી પેઢી તે શીખી નહીં શકે અને 'શું શા પૈસા ચાર' કહેવત સાચી પડશે. માનું છું આ લખાણથી બહેનોને પ્રેરણા મળશે અને ગુજરાતી ભાષાને ગૌરવવંતુ સ્થાન મળશે. - ચંદભ ુ ાઈ કાનાણી, નોથથ હેરો

એક ગરીબનો ‘વેલન્ે ટાઈન ડે’ ફેબ્રઆ ુ રી ૧૪, ૨૦૧૨ના વદવસે ‘વેલન્ે ટાઈન ડે’ની ઉજવણી નોથપ અમેવરકા, યુરોપ અને ભારતમાં પણ હવે વધારે પ્રમાણમાં થઈ રહી છે અને તેમાંય ખાસ કરીને આ વદવસને ધંધાકીય વદવસ બનાવી મોંઘી ભેટ વવ. આપવાની પ્રથા કરી ખચાપળ બનાવી દીધો છે. ‘વેલન્ે ટાઈન ડે’ની જેને ગતાગમ નથી એવા લોકો એમના જીવનમાં પ્રેમને કેવી રીતે જીવતો રાખે છે એ જો ખરેખર જાણવું હોય તો આપણી ગુજરાતી ભાષાના ગજબના લેખક શ્રી કકશનવસંહ ચાવડાના અમર પુસ્તક ‘અમાસના તારા’માં એમણે વણપવલ ે ો એક અનુભવ વાંચવો રહ્યો. તેમાં એક જુવાન મજૂર હાથગાડી ધૂમ તાપમાં ધકેલતો હતો એની હાથગાડીમાં એક જુવાન સ્ત્રી બેઠી હતી. બંને જણા હસતાં-હસતાં એક બીડી એકબીજાને આપીને પીતા હતા અને કહેતા હતા કે 'તું પહેલાં બીડી પી અને પછી મને આપ.' આમાં કોઇએ એકબીજાને મોટી ભેટ નથી આપી કે નથી

સુદં ર કાડડ. એકબીજાને સરસ રેસ્ટોરન્ટમાં ડીનર માટે નથી લઈ ગયા કે કોઈએ એકબીજાને સુગધ ં ીદાર ગુલાબના ફૂલો નથી આપ્યા. વળી આ એમનો પ્રેમ માત્ર ‘વેલન્ે ટાઈન ડે’ પૂરતો પણ મયાપદીત નથી આ તો એમના દરરોજના જીવનની વાત છે. અત્યારે સૌએ ‘વેલન્ે ટાઈન ડે’નો અથપ ખૂબ જ સંકવુ ચત બનાવી દીધો છે અને જાણે કે આ વદવસ માત્ર પ્રેમી-પ્રેમીકા પૂરતો મયાપ વદત બનાવી દીધો છે. તમે મા-બાપ, ભાઈ-બહેન, દાદા-દાદી, પુત્રો, પુત્રીઓ, પૌત્રો, પૌત્રીઓ, વશક્ષકો, વમત્રો, કમપચારીઓ, પાડોશીઓ વવ.ને તમારા 'વેલન્ે ટાઈન' કહી શકો છો. અને આ સંબધ ં ો ચોવીસે કલાક અને ૩૬૫ વદવસના હોવા જોઈએ અને તે સંબધ ં ો ટકાવી રાખવા, તેમાં વૃવિ કરવા - બાંધછોડ કરવી પડે, ભોગ આપવો પડે, વનઃસ્વાથપ ભાવ હોવો જોઈએ, વવશ્વાસ અને અંતઃકરણનો પ્રેમ હોવો જોઈએ. જો આ હશે તો જ ખરા ‘વેલન્ે ટાઈન ડે’ની ઉજવણી કરી ગણાશે. બાકી ૧૪-૨-૧૨=૦ ગણાશે. - સુરશ ે અને ભાવના પટેલ, મારખમ, કેનડે ા

એક મચ્છર.... મચ્છર માનવીને કાનમાં કહે છે લોહી તારું ચૂસીને તગડું થઉં છું હું, ક્યાં સુધી તે ચાલશે તને ખબર નથી! મારી માદા પેદા કરે તારામાં ઝેરી મેલરે રયા, મરશે કે મારશે તેની તને ખબર નથી! ફેલાવીએ અમે ઘણી જાતના મેલરે રયા, અને વાઈરસ શું કરવું તે તને ખબર નથી! દવાઓ તેં ઘણી શોધી પણ અમે ધોઈ પીધી, નવી દવા કે રસી ક્યારે શોધાશે તને ખબર નથી! ધુમાડા કે કોઈલની અમને કંઈ પરવા નથી, ઓલ આઉટથી અમે કદી આઉટ થતા નથી! આતંકવાદી કરતાં અમારો આતંક ઓછો નથી, ત્રાસવાદીઓ તારે બદલે અમને પતાવી શકતા નથી! તારું લોહી પીને કોઈ ઉપકાર અમે કયોથ નથી માણસે માણસને બચાવી અમારા પર આતંક કરવો રહ્યો! - ડો. રનતલાલ પટેલ, વડોદરા

મન મારું મન મારું જપ્યા કરે (રાગઃ પરદેશી પરદેશી જાના નહીં) મન મારું મન મારું જપ્યા કરે - હવર તારું નામ હંકારી જીવનનૈયા તારા ભરોસે જગનો સુકાની મારો સુકાની તું છે... મન મારું રોમે રોમે લગની તારી લાગી છે હૈયામાં ભવિની જ્યોત જાગી છે આંખલડી અટકે છે તારા દશપનમાં મનડું મસ્ત બન્યું છે તારા કીતપનમાં હંકારી જીવન નૈયા તારે ભરોસે જગનો સુકાની મારો સુકાની તું છે... મન મારું ઘટ ઘટનો વાસી બેઠો મારા ઘટમાં તું દોરવણી આપે છે અંતર પટમાં તું ભિોને તું સહાય કરે છે સંકટમાં આઠે પ્રહર આનંદ મારા અંતરમાં હંકારી જીવન નૈયા તારે ભરોસે જગનો સુકાની મારો સુકાની તું છે... મન મારું - ચંનિકા શેઠ, નોરટંગહામ

ગુજરાત સમાચાર અને એિશયન િોઇસને આપ કોઇ સંદેશ આપિા માગો છો? લિાજમ/વિજ્ઞાપન સંબંવિત કોઇ માવિતી જોઇએ છે? િમણાં જ ફોન ઉઠાિો અથિા ઇ-મેઇલ કરો. અમે આપને મદદ કરિા તત્પર છીએ.

Karma Yoga House, 12 Hoxton Market (Off Coronet Street) London N1 6HW

Tel: 020 7749 4080/4000 Fax: 020 7749 4081 Email:gseditorial@abplgroup.com aveditorial@abplgroup.com www.abplgroup.com


Gujarat Samachar - Saturday 25th February 2012

www.abplgroup.com

11


12

ગુજરાત

Gujarat Samachar - Saturday 25th February 2012

એર-ઇંડિયાની અમદાવાદ-લંિન સીધી ફ્લાઇટ અદ્ધરતાલ

સામાન્ય રીતે લગ્ન પાટટી પ્લોટમાં કે ઘર આંગણે થતાં હોય છે, પરંતુ ૧૭ ફેબ્રુઆરીએ અમદાવાદના વાડજ વવપતારની એક હૉસ્પપટલમાં એક યુગલ લગ્નગ્રંથીએ જોડાયું હતું. ૧૧ ફેબ્રુઆરીએ વરરાજા ભાવવન મુંજપરાને પગમાં ફ્રેકચર થતાં તેમને હૉસ્પપટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. તેઓ રંગેચંગે જાન લઇને લગ્ન કરવા જઈ શકે એવી કોઇ સ્પથવતમાં ન હોવાથી લગ્ન સમય સાચવવા વર અને કન્યા કલ્પનાના પક્ષે હૉસ્પપટલમાં જ તેમનો હપતમેળાપ કરાવ્યો હતો.

• યુરોપના તબીબો ગુજરાતમાં આયુુવેદ સંશોધન માટે તત્પરઃ મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની મુલાકાતે આવેલા ફ્રાન્સ, સ્વવત્ઝલલેન્ડ અને યુરોપના અન્ય દેશોના ૧૭ જેટલા આયુવલેદ તબીબો ગુજરાતમાં આયુવલેદના વવકાસ અને સંશોધનથી ખૂબ જ પ્રભાવવત થયાં હતાં. વર્ડડ ઇન્ડો કર્ચરલ હેવરટેજ સોસાયટી, ફ્રાન્સના ઉપક્રમે આ તબીબો ગુજરાતમાં આયુવલેદના અભ્યાસ અથલે ગત સપ્તાહે આવ્યા હતા. ડો. કકરણ વ્યાસ અને ડો. નરેશ ભટ્ટના નેતૃત્વમાં આ ડેવલગેશને મુખ્ય પ્રધાન સાથે આયુવલેદ, નેચરોપથી, ઔરાચક્ર વચકકત્સા વવજ્ઞાન વવષયક ચચાા કરી હતી.

B!'E"$ :

અમદાવાદઃ નિટનવાસી ભારતીયોની અમદાવાદ-લંડન સીધી ફ્લાઇટની માગણી અદ્ધરતાલ જ રહી છે. ગુજરાતના દૈનનકમાં અહેવાલ પ્રકાનિત થયો હતો કે એરઇંનડયાએ અમદાવાદ-મુબ ં ઇ-લંડન સીધી ફ્લાઇટ િરૂ કરી છે. જોકે એર-ઇંનડયાની અમદાવાદ અને લંડન સ્થથત ઓફિસે આવી કોઇ ફ્લાઇટ િરૂ થયાનું નકાયુું છે. અહેવાલમાં જણાવાયું હતું કે અમદાવાદથી લંડન જતાં પ્રવાસીઓને હવે મુબ ં ઇમાં ફ્લાઇટ બદલવી નહીં પડે અને એ જ નવમાનમાં લંડન પહોંચિે. આ સીધી ફ્લાઇટ કોઇ આગોતરી જાહેરાત વગર ૧૫ િેિઆ ુ રીથી િરૂ કરાઇ છે. આ સમાચારથી નિટન આવતા-જતા ગુજરાતીમાં આનંદનું મોજું િરી વળ્યું હતુ.ં જોકે તેમનો આનંદ ક્ષણજીવી નીવડ્યો હતો. તેમણે નટકીટ બુકીંગ માટે ટ્રાવેલ એજડટનો સંપકક સાધ્યો તો તેમણે આવી કોઇ ફ્લાઇટ ઓપરેટ થતી ન હોવાનું જણાવ્યું હતુ.ં અમદાવાદ-લંડન-અમદાવાદ ફ્લાઇટ

ફ્લાઇટ ૧૩.૩૦ કલાકે લંડનથી ઉપડી સવારે ૪ વાગે મુબ ં ઇ ને ૫.૩૦ કલાકે ઉપડી ૬.૩૦ કલાકે અમદાવાદ પહોંચિે. ઝુબ ં શ ે ચાલુ છે, અને રહેશે ‘ગુજરાત સમાચાર’-‘એનિયન વોઇસ’ દ્વારા અમદાવાદ-લંડન-અમદાવાદ સીધી ફ્લાઇટ માટે લાંબા સમયથી ઝુબ ં િ ે ચાલે છે. મુબ ં ઇ એરપોટટ પર ફ્લાઇટ બદલવામાં વડીલો, નવકલાંગો, સગભાો થત્રીઓ, નાના બાળક સાથે પ્રવાસ કરતી માતાઓ વગેરને ી હાલાકી ધ્યાનમાં રાખી સીધી ફ્લાઇટ િરી િરૂ કરવા નવનવધ થતરે રજૂઆત કરાઇ છે. જોકે રજૂઆતો તંત્રના બહેરા કાને જ અથડાઇ છે. સીધી ફ્લાઇટ િરૂ થાય તો પ્રવાસીઓની હેરાનગનત ઘટવા સાથે સમય ને નાણાંનો બગાડ પણ અટકે તેમ છે. ‘ગુજરાત સમાચાર’‘એનિયન વોઇસ’ તો સીધી ફ્લાઇટ િરૂ થાય તે માટે સતત પ્રયત્નિીલ છે અને રહેિે જ, પરંતુ વાચકનમત્રોને પણ અનુરોધ કરવાનો કે તેઓ પણ સંબનં ધત સત્તાધીિો સમક્ષ આ મુદ્દે વધુને વધુ રજૂઆત કરે.

માટે ઝુબ ં િ ે ચલાવતા ‘ગુજરાત સમાચાર’‘એનિયન વોઇસ’ના પ્રનતનનનધઓએ આ અંગે અમદાવાદ તથા લંડન ખાતે એરઇસ્ડડયાનો સંપકક સાધતા તેમણે પણ આવી કોઇ ફ્લાઇટ િરૂ થયાનો ઇડકાર કયોો હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે અમદાવાદથી લંડનના પ્રવાસીને એરબસમાં મુબ ં ઇ જઇને ત્યાંથી ફ્લાઇટ બદલી બોઇંગ ૭૭૭માં બેસવું પડિે. જોકે તેમણે એ વાતને સમથોન આપ્યું હતું કે અમદાવાદથી જતી ફ્લાઇટનો સમય બદલાતાં પ્રવાસીઓનો મુબ ં ઇ એરપોટટ પર વેઇટીંગ સમય ઘટિે. નવું સમયપત્રક નવા સમયપત્રક અનુસાર, અમદાવાદલંડન ફ્લાઇટ અમદાવાદથી સવારે ૪ વાગે ઉપડી પ.૦૫ કલાકે મુબ ં ઇ પહોંચિે અને મુબ ં ઇથી સવારે ૭.૧૦ કલાકે ઉપડીને ૧૧.૩૦ કલાકે લંડન પહોંચિે. નરટનોમાં

:,( : 1 ?0":$<1 5B #

< 8H#": != : :,( A #< :

< ? != : &? :# /"&(:" !: @ :,( < /"&1 : #< <'=C

; 4 4 9 6 F ( ; * <+ : ; @ ; 6 ; : F!A 8F! 9% 6 ";'! : !? 6 ; !F * 4 % = :# = "8( : ,; : (! E ;# !? E %9 6*$! 4 ?!6* 8 8 6 ";( : -6";( DC !7 6 7< 4 4%!

"; 9 8 !8% 8 % .8 4* : 8* "4 ! ;G %!%!? 9 8% 4 9 4 4%! 8F! 9%!6 4 ; > 8 :F 34 4 26 6 %! ,; > 8 5 B :F 4 4%! 8% 7 :0 = 8 F */6& 7 8$!

? #?( B#C+( B $:"(,1 $:"(,1 :1 > $?+( @ &? : 7-( #)?&: < ( & (: ? : ?! & # : H# @ $ "=H +( $:"(,1 H4!: (<( 6@ : :,( G $? # B 2A < ? B1 4< '< !?, : :,( ?6B$ 1 @' $B ?#? ? &?#): (D

)? % $B

$< )B.

*": B !: @

$B

?#C < 1 <!

!:#< 9H#": !: @ ! ? !:3 B #B !:#< &? (: < !=$: : $B ) F1

A

B

/":

< #

4 ?

?

4 9 ;

&:

;

&: #B" ); ,( ?#C < (?&: (")## + #(& %%#)

B

= : :IF( H)C "'#" # & *

* !

"$( % & (")## + #(& # ( # ( & ' ))) " " #(& ' # (

Call for the cheapest fares now Price Buster – We beat any quote or match it Flights / Holidays / Accomodation ! $ $ %# "

$ " !%#

$ $ ! "!

' !% & "

# # '

#

$

' !%


મધ્ય - દક્ષિણ ગુજરાત

Gujarat Samachar - Saturday 25th February 2012

www.met.police.uk/terrorism

IT’S PROBABLY NOTHING, BUT... વલસાડ જિલ્લાના ધરમપુરમાં છેલ્લા ૧૩ વષષથી અનોખી જિવ ઉપાસના કરી રહેલા રૂદ્રાિ જવિેષજ્ઞ બટુકભાઈ વ્યાસે આ વષષે ૨૦ લાખથી વધુ રૂદ્રાિનું સવા ૩૧ ફૂટ ઊંચું જિવજલંગ બનાવીને કલા અને કૌિલ્યનો અનોખો પજરચય આપ્યો છે. પ્રથમ વષષે તેમણે માત્ર ૧૧ ઈંચનું િ જિવજલંગ રૂદ્રાિ વડે બનાવ્યું હતું. ત્યારબાદ દર વષષે તેની ઊંચાઈ વધારી છે. આ મહાજિવજલંગને સતત ત્રીજા વષષે જલમ્કા બુક ઓફ રેકોડડમાં સ્થાન મળવાની િક્યતા છે.

• ચાંલ્લાની રકમનું એમ્બ્યુલન્સ માટે દાનઃ ભરૂચના સંજિપ્ત એકડા લેઉવા પાટીદાર સમાજના પ્રમુખ જયંતીભાઈ પટેલના પુત્ર મૌનેષના લગ્ન માલકકનપુરાના દદનેશભાઈ પટેલની પુત્રી નૃપા સાથે સમાજના ૧૬માં સમૂહ લગ્નોત્સવમાં આમોદ ખાતે ૧૭ ફેબ્રુઆરીએ યોજાયા હતા. લગ્ન બાદ નવદંપતીનો ભરૂચમાં સત્કાર સમારંભ યોજાયો હતો. જયંતીભાઈએ તાલુકાની પ્રજાને તાત્કાદલક સારવાર મળી રહે તેવા ઉમદા આશયથી પુત્રના લગ્ન દનદમત્તે સત્કાર સમારંભમાં મળેલા અંદાજે રૂ. બે લાખની રકમ ભરૂચના ટીજેપી મેમોદરયલ ચેદર. ટ્રસ્ટને એમ્બ્યુલડસ ખરીદવા માટે દાન આપી અનુકરણીય કાયય કયુું છે.

• સુરત-જદલ્હીની નવી સમાચાર ફ્લાઇટનુ ં ભાડું ઘટ્યું: એર ઇન્ડડયાએ ૧૪ ફેબ્રુઆરીથી સુરત-દદલ્હી અને દદલ્હી-સુરતની એડવાડસ દટકકટના ભાવ ઘટાડ્યા છે. સૂત્રો મુજબ આ સ્કીમમાં ૧૪ દદવસ પહેલા દટકકટ બુક કરાવનાર પ્રવાસીઓને એક તરફનું ભાડું હવે રૂ. ૨૯૩૫ થશે. • ચીમનભાઇ સાથીનું જનધનઃ ચરોતરના સહકારી ક્ષેત્રના અગ્રણી, આણંદ એજ્યુકેશન સોસાયટીના પૂવય ચેરમેન, નયા પડકાર અખબારના તંત્રી અને ચરોતર નાગદરક સહકારી બેંકના તથા ચરોતર ગેસ સહકારી મંડળીના સ્થાપક ચીમનભાઈ પટેલ ‘સાથી’નું ટૂંકી માંદગી બાદ ૧૯ ફેબ્રુઆરીએ દનધન થતાં ચરોતર પંથકમાં શોકની લાગણી ફેલાઈ છે.

IF YOU SEE OR HEAR SOMETHING THAT COULD BE TERRORIST RELATED, TRUST YOUR INSTINCTS AND CALL THE CONFIDENTIAL

ANTI-TERRORIST HOTLINE. OUR SPECIALLY TRAINED OFFICERS WILL TAKE IT FROM THERE.

0800 789 321 YOUR CALL COULD SAVE LIVES

13


ઉત્તર ગુજરાિ - કચ્છ

14

Gujarat Samachar - Saturday 25th February 2012

પ્રાંતિજ રમખાણ કેસમાં પૂવવ તિતિશ કોન્સ્યુલરે ઈશ્વર સાક્ષીએ સોગંદનો ધરાર ઇનકાર કયોવ કોઈ જ ધમવ પાળિો નથી. જજે િેમને ભારપૂવવક પૂછયું કે, િો શું િમે ઈશ્વરમાં માનો છો? ત્યારે િેમણે કહ્યું કે, હું ઈશ્વરમાં નથી માનિો. આ સંવાદો બાદ જજ ગીિા ગોપીએ સ્પષ્ટ કરિાં કહ્યું કે, કાં િો િેમણે ઈશ્વરના નામે સોગંદ લેવા પડે અથવા િેમની જુબાની અધૂરી ગણાશે. ઈયાન રીક્સે અંિે તિિનની કોિોવમાં જે પ્રકારે જુબાની પૂવવે સોગંદ લેવામાં આવે છે િે લેિાં કહ્યું હિું કે, હું સોગંદ લઉં છું કે, હું સંપૂણવ સત્ય કહીશ, બીજું કશું નહીં કહું. સો હેલ્પ મી ગોડ! પોલીસે િો ઉદાસીનિા જ દાખવી હિી ઉલ્લેખનીય છે કે પ્રાંતિજ પાસે ૨૭મી ફેિુઆરી, ૨૦૦૨ના તદવસે િાિા સુમો અિકાવી તહંસક િોળાએ બે તિતિશ નાગતરકોની હત્યા કરી હિી િે કેસમાં ફતરયાદી ઈમરાન દાઉદને મદદ કરવાના ઇરાદે િે સમયે તિતિશ હાઈકતમશનમાં વાઈસ-કોસસલનો હોદ્દો ધરાવિા ઈયાન રીક્સ હત્યાકાંડના સ્થળે આવ્યા હિા. જે દરતમયાન િેમને એક અવાવરું મકાનમાંથી કેિલાક માનવ-કંકાલનો તહસ્સો મળ્યો હિો.

હિંમતનગરઃ ગોધરાકાંડ બાદનાં રમખાણોમાં પ્રાંતિજ નજીક બે તિતિશરોની થયેલી હત્યાના કેસમાં પૂવવ તિતિશ રાજદ્વારીની લંડનમાંથી વીતડયો કોસફરન્સસંગ દ્વારા જુબાની દરતમયાન રસપ્રદ ઘિના સર્વઈ હિી. કાયવવાહીના પ્રારંભે તનયમ મુજબ દરેક સાક્ષીને ઈશ્વરની સાક્ષીએ જે સોગંદ લેવડાવવામાં આવે છે િે લેવાનો રાજદ્વારીએ ઇનકાર કયોવ હિો. પોિે ઈશ્વરમાં જ માનિા ન હોવાથી આ પ્રકારના સોગંદ લઈ શકે નહીં િેવી િેમણે દલીલ કરી હિી. સુપ્રીમ કોિટના આદેશથી રમખાણોના જે કેસની તવશેષ િપાસ થઈ છે િેવા આ કેસમાં બે તિતિશ રાજદ્વારીઓ ઈયાન રીક્સ અને હોવડટ પાર્કિંસસને તિિનથી આ રીિે જુબાની આપી હિી. રમખાણોના સમયે મુંબઈમાં હાઈકતમશનમાં ઉચ્ચ હોદ્દો ધરાવિા ઈયાન રીક્સે સ્કાઈપી દ્વારા ૧૮ ફેિુઆરીએ આ કેસમાં સાક્ષી િરીકે જુબાની આપી હિી. કાયવવાહીના પ્રારંભે જજે િેમને પૂછયું કે, િેઓ કયા ધમવમાં માને છે? ત્યારે િેમણે કહ્યું કે, હું

!/-(!+ .!2$) # " )' + "

$)

%' '() " (( ( '+

.1(/$

ગાંધીનગર તજલ્લામાં આચારસંતહતાનો અમલ શરૂ થયો છે. આ બેઠક પરથી ભાજપના તસતનયર આગેવાન અને તવધાનસભાના પૂવવ અધ્યક્ષ મંગળદાસ પટેલનું અવસાન થતાં બેઠક ખાલી પડી હતી. તવધાનસભાના બજેટ સત્ર દરતમયાન જ આ પેટાચૂંટણી યોજાવાની હોવાથી ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે જંગ જામશે. • શ્વાનની બેન્ડબાજા સાથે સ્મશાનયાત્રા ઃ ગાંધીધામમાં છેલ્લા ૧૪ વષવથી એક પતરવાર સાથે રહેલ પાલતું શ્વાન (સ્વીટી)નું ૧૮ ફેબ્રુઆરીએ લાંબી બીમારી બાદ મૃત્યુ થતા પતરવાર તહબકે ચડ્યો હતો. ઘરના વફાદાર સભ્ય બનીને રહેનાર સ્વીટીને તચર તવદાય આપવા માટે મુખ્ય બજારમાંથી બેન્ડ બાજા સાથે નીકળેલી અંતતમયાત્રા જોઈને પશુપ્રેમીઓ તથા અન્ય લોકોની આંખો તભંજાઈ ગઈ હતી.

સમાચાર

(& $ )' + " % *!

)

%$%#, &'

(

1*"!( 3 1"!( 3

%%$./

• કંડલા-મુન્દ્રા બંદર ભાગીદારઃ સંતિપ્ત બંદરીય વ્યાપાર ક્ષેત્રે જેને હરીફ ગણવામાં આવતાં હતાં તેવાં કચ્છના બંને મહાબંદરો હવે ભાગીદારીમાં આવી ગયાં છે, તુણા ખાતે કંડલા પોટટ ટ્રસ્ટ હસ્તકના બંદર ઉપર ચાર ટી શેઇપ જેટી બાંધવાની મુન્દ્રા અદાણી બંદરની દરખાસ્તનો ગત સપ્તાહે અંતે સ્વીકાર થયો હતો. જેથી હવે નવા ઇતતહાસના મંડાણ થયાં હતાં. કે.પી.ટી. ટ્રસ્ટ બોડટ બેઠકમાં અદાણી કંપનીએ પ્રેઝન્ટેશન આપ્યા બાદ તેની દરખાસ્તને મંજૂરી અપાઇ હતી. • માણસામાં ૧૮ માચચે પેટાચૂંટણીઃ રાજ્યની માણસા તવધાનસભા બેઠકની પેટાચૂંટણી ૧૮મી માચચે યોજવાની જાહેરાત કેન્દ્રીય ચૂંટણીપંચે કરી છે. ચૂંટણી અંગેનું જાહેરનામું ૨૨ ફેબ્રુઆરીએ પ્રતસદ્ધ થશે. માણસા બેઠકની ચૂંટણી જાહેર થતાંની સાથે જ ૧૬ ફેબ્રુઆરીથી

0#

)(&'0/ %.,* '*$#!"!# 3 $)'( 3

ગુજરાત સરકારના રમતગમત અને યુવા સાંસ્કૃતતક પ્રવૃતિ તવભાગ, નતડયાદના હતરઓમ આશ્રમ અને કચ્છ તજલ્લા વહીવટી તંત્રના સંયુક્ત ઉપક્રમે મુંદ્રા-માંડવી વચ્ચે ૧૫ ફેબ્રુઆરીએ યોજાયેલી નૌકા સ્પધાામાં શઢવાળી ૫૩ નૌકાએ ભાગ લીધો હતો. તીવ્ર પવનને કારણે આ સ્પધાા માત્ર દોઢેક કલાકમાં જ પૂણા થઇ ગઇ હતી. અરબી સમુદ્રમાં સૂસવાટા મારતા પવનના સથવારે સડસડાટ જતી રંગબેરંગી હોડી નજરે પડે છે.

SWEET CENTRE •Weddings •Parties and all •other Functions !

!

3 3

For Personal Service Contact:

- "/0"-)") $/&")") &"+('

3

- "."+/-"1 $/&")") &"+('

!

3

,*%,-# ,"#

$)

,-$./ "/$

,+#,+

*'

*)"*) - -.

!! &$ ) (' '$! - #!! '' & ! '' & # ') ( ! $& ( & #' $& # & ( $# $)& " !' # #*$!* +( # ( + ( $# ( $# &(& (# ($ $)& & ( & # ( & #( ' )& & # ( & $!!$+ ') ( $" # ')%& " & # #$+ + & %! - # $)& &$! # $#( #) # ( " !(& ( $#

#

! " " &+

!'$ +(

* !! (

" ' * ' ( )' ( +++ %$",

%)& * ( & # ..- '+ ('

" '' %# %& %""%+ )' %$

#

,

$(%$ % # " ,

-,(-,

#

!

"%

#

#!"

+1)(), -&( $ !"

/&+)/ *-+&* '- 0* 222 *-+&* '- 0*

&&%+ "$ %

!

! " &.*

-3&+

For More Info Call:

+ (( &

$

- &

( ' ( ' ( ' ( ' ( ' ( ' (,. '.)'+#/

020 8900 2828

www.rimzim.co.uk %%!

" " " " " " # ) 2'0& )) *

))

"

/, &"#*- ! ) # -##) . 111 2*/./ # *)(2#$$(#--

"

)'

'# %*+ .* # ++,*0#" 2 .%# #$#. ,& ) *!&#.2

"

$ 222 $)'%&0/ '+"' !,* 222 0'*#-,.00. 1#) !,* # " ## ' $ $" % &$ $ ! "$ $" % )) * (,. .#"'0 # '0 ! ."/ !!#-0#"


સૌિાષ્ટ્ર

Gujarat Samachar - Saturday 25th February 2012

15

સંવિપ્ત સમાચાર

જીવ સાથે વશવના વમલન સમાન જૂનાગઢના ભવનાથ તળેટીના મેળામાં કાશ્મીરથી આવેલા અને કોમ્પ્યુટરનું જ્ઞાન ધરાવતા સાધુ જગમોહનગીરી ગુરુ મહંત બનમંડીગીરીજી લેપટોપનો ઉપયોગ કરતા નજરે પડતા અન્ય લોકોમાં તેમણે અનોખું આકષાણ જગાવ્યું હતું.

ગોંડલના પટેલ પરિવાિે બે રવધવા પુત્રવધૂઓનાં પુનઃ લગ્ન કિાવ્યા ગોંડલઃ એક સમયે વિવિધ સમાજ-જ્ઞાવિઓમાં વિધિા વિિાહ િર્યય ગણાિા હિા. પરંિુ હિે સમયના પવરિિયનની સાથો સાથો લોકોની વિચારસરણી પણ બદલાઇ છે. રાજકોટ વજલ્લાના ગોંડલમાં પટેલ પવરિારમાં બે-પુિોના મૃત્યુ બાદ વિધિા પુિિધૂઓને સસરાએ પુિીઓની જેમ રાખીને િાજેિરમાં િેમના પુન:લગ્ન કરાિી વપિાની જિાબદારી વનભાિી હિી. આ પ્રસંગે ઉપસ્થથિ િમામની આંખો વભંજાઇ ગઇ હિી. ગોંડલના પૂવનિનગરમાં રહેિા અને ઓટો મોબાઇલનું ગેરેજ ચલાિિા છગનભાઇ લાલજીભાઇ રૈયાણીનો હયોય ભયોય અને ખુશહાલ પવરિાર હિો. પરંિુ કુદરિને િેમની આ ખુશી મંજૂર ન હિી. મોટા પુિ રજનીભાઇને બે િષય પહેલા કકડનીની બીમારી થિા િે મૃત્યુ પામ્યા હિા. રજનીભાઇની વિદાય વિસરાઇ ન હિી. ત્યાં જ બીજા નંબરના પુિ

નીવિનભાઇનું અકથમાિમાં મૃત્યુ થિાં પવરિારમાં કલ્પાંિ છિાયો હિો. બંન્ને પુિો પવરણીિ હોિાથી િેમના ઘેર પણ સંિાનો હિા. પવરણામે છગનભાઇ હૈયું કઠણ રાખીને વિધિા પુિિધૂઓ સાથે વપિાની જેમ રહેિા હિા. છગનભાઇએ પૂિિધુઓ િથા િેમના સંિાનોના ભવિષ્યનું વહિ જોિા ગિ નિરાવિ દરવમયાન મોટી પૂિિધૂ કાજલબેનના પુન:લગ્ન જૂનાગઢમાં કરાવ્યા હિા. ત્યારબાદ ગિ સપ્તાહે બીજી પુિિધૂ મવનષાબેનના લગ્ન રાજકોટના લેઉિા પટેલ પવરિારના પુિ સાથે આયય સમાજ વિવધથી સંપન્ન કરી ખરા અથયમાં વપિાની ભૂવમકા ભજિી હિી. રજનીભાઇને સાિ િષયના લગ્નજીિનમાં એક પુિ-પુિી હિા ર્યારે નીવિનભાઇને પણ એક પુિ-પુિી હિા. આથી છગનભાઇએ આ ચારેય સંિાનોને માટે રૂ. બેથી અઢી લાખની વડપોઝીટ પણ કરી હિી.

• તલગાજરડાવાસીઓ માટે અનોખી આરોગ્ય યોજનાઃ પૂ.મોરારરબાપુની પ્રેરણાથી તેમના વતન તલગાજરડા ગામની દરેક વ્યરિને ૨૩ ફેબ્રુઆરીથી આરોગ્ય કાડડ મળશે અને આ કાડડ દ્વારા જે તે વ્યરિને રૂ. ૧૦,૦૦૦ની મયાાદામાં મહુવાની હનુમંત હોસ્પપટલ ખાતે કોઈ પણ પ્રકારની સારવાર રવના મૂલ્યે મળી શકશે. આ આખી યોજનાને રિત્રકૂટધામ આરોગ્ય યોજના નામ આપ્યું છે. તલગાજરડાની વસરત ૬ હજારથી વધુ છે અને આ યોજના હેઠળ એક માસના નવજાત રશશુથી માંડી ૧૦૦ વષાના વૃદ્ધને આવરી લેવાશે. પૂ. મોરારરબાપુ વારંવાર કહેતા હોય છે કે આરોગ્ય, અન્ન અને રશક્ષણની સુરવધા રવનામૂલ્યે મળવી જોઈએ. • રાજકોટ-મુંબઈની જેટની ફ્લાઇટનું ભાડું વધ્યુંઃ રાજકોટમુંબઈ વચ્ચે છેલ્લા કેટલાક સમયથી મુસાફરોની અવર-જવર વધતાં ખાનગી રવમાની કંપનીઓએ તેના ભાડામાં પણ રૂ. ૪ હજારથી બાર હજાર સુધીનો વધારો કયોા છે. ૧૫ ફેબ્રુઆરીએ રાજકોટથી ઉપડેલી જેટ એરવેઝની ફ્લાઇટની રટકકટના દર રૂ. ૬૨૩૪ હતા, જોકે આ દર ફ્લાઇટ ઉપડે એ પહેલાં થયેલાં બુકીંગથી વધી જાય છે. છેલ્લે સાંજે ફ્લાઇટ ઉપડે મયારે રટકકટના રૂ. આઠથી નવ હજાર જેટલા કરવામાં આવે છે. • જપાન અલંગને વવકસાવશેઃ સમગ્ર રવશ્વના રશરપંગ વ્યવસાયમાં ૪૦ ટકા રહપસો ધરાવતા જાપાન રશપ ઓનસા અને જપાન સરકારનું સંયુિ પ્રરતરનરધ મંડળ તાજેતરમાં અલંગ રશપ બ્રેકકંગ યાડડની મુલાકાતે આવ્યું હતું. જપાને અલંગમાં પોતાના જહાજો રરસાયકલ માટે મોકલવા તમપરતા દાખવી છે. આ માટે રૂ. ૧૧૨ કરોડના ખિચે અલંગને વધુ ઇકો ફ્રેન્ડલી બનાવવા માટે રવરવધ સુરવધા આપવાની પણ તૈયાર દશાાવી હતી.

• ટંકારામાં બોધોત્સવ યોજાયોઃ મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મહારશવરાત્રીના પવચે પવામી દયાનંદ સરપવતીજીના જન્મપથળ રાજકોટ રજલ્લાના ટંકારામાં આયોરજત ઋરષ બોધોમસવમાં સંબોધન કરતા જણાવ્યું કે ભારત વષાની મૂળભૂત શરિ જ આધ્યાસ્મમક અનુષ્ઠાનની પ્રાણશરિથી જ વૈિારરક આંદોલન દ્વારા ગુજરાત જ નરહ ભારતભૂરમ પણ રવશ્વને માગાદશાક બનશે. ટંકારામાં મહરષા દયાનંદ સરપવતીજી ટ્રપટ આયોરજત આ બોધોમસવમાં ભારતના ૧૩ રાજ્યોના આયા સમાજના વરરષ્ઠ અગ્રણીઓ અને પ્રરતરનરધઓ ઉપસ્પથત હતા. આ પ્રસંગે રવરવધ સેવાભાવીઓનું મુખ્ય પ્રધાનના હપતે સન્માન કરાયું હતું. • દવરયામાં તરણ થપધાા યોજાઇઃ િોરવાડથી વેરાવળના દરરયામાં ૧૭ ફેબ્રુઆરીએ રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ૨૭મી વીર સાવરકર સમુદ્ર તરણ પપધાા યોજાઈ હતી. જેમાં કુલ છ ભાઈઓ અને ૧૧ બહેનો મળી ૧૭ પપધાકો જોડાયા હતા. કઠીન ગણાતી આ પપધાામાં સુરતના યુવાને ૫.૪૯ કલાકમાં ૨૧ નોરટકલ માઈલ તથા યુવતીએ ૩.૪૮ કલાકમાં ૧૬ નોરટકલ માઈલનું અંતર કાપી પ્રથમ ક્રમ મેળવ્યો હતો. આ પપધાામાં સુરતના પપધાકોનો દબદબો રહ્યો હતો. આ પપધાામાં બીજા ક્રમે આવનાર મહારાષ્ટ્રના મૂકબરધર યુવાને સામાન્ય પપધાકોની પહેલા પપધાા પૂણા કરી હતી, જ્યારે અન્ય િારેય પપધાકોએ રુટ પર જ ડ્રોપ લીધો હતો.

વાંકાનેરના યુવરાજ કેસરીદેવવસંહના લગ્ન રાજ્થથાનના વશરોહીના મહારાજા દૈવવતંસહની રાજકુમારી યોવગનીકુમારી સાથે ૧૭ ફેબ્રુઆરીએ સાથે માઉન્ટ આબુ ખાતે યોજાયા હતા. વાંકાનેરમાં ૧૯ ફેબ્રુઆરીએ યોજાયેલા સત્કાર સમારંભમાં મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઉપસ્થથત રહીને નવદંપતીને આશીવાાદ પાઠવ્યા હતા.

• રાજવીના રાજ્યાવભષેક અને લગ્નના પુથતકનું વવમોચનઃ ભાવનગરના મહારાજા કૃષ્ણકુમારરસંહજીની જન્મશતાસ્દદની ઉજવણી રનરમત્તે રવરવધ સંપથાઓ દ્વારા કૃષ્ણકુમારરસંહજીના યોગદાનની પમણાંજરલ તથા તેમના રાજ્યારભષેક અને લગ્ન અંગેના પુપતકનું રવમોિન અનેક મહાનુભાવોની ઉપસ્પથરતમાં ૧૯ ફેબ્રુઆરીએ ભાવનગરમાં કરવામાં આવ્યું હતું.


16

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 25th February 2012

ગુજરાતમાં મોટો સવાલઃ કેન્દ્ર કહે તે જ આતંકવાદી? તસવીરે ગુજરાત વવષ્ણુ પંડ્યા શું કોઈ િદેશની સરકાર કહે તેને આતંકવાદી ન કહેવાય અને કેન્દ્ર સરકાર કહે તે ને જ આતંકવાદી ગણાય? આ સવાલ હમણાં નેશનલ કાઉન્ટર ટેરરરઝમ સેન્ટર (એનસીટીસી)ને કારણે ચારે તરફ ઊઠ્યો. કેન્દ્ર સરકારના ગૃહ સરચવના જણાવ્યા િમાણે આ તો આતંકવાદ-રવરોધી પગલાંનો જ એક કાનૂની ભાગ છે, તેનો રવરોધ કરવા જેવું કશું જ નથી. આ તો સરકારી સરચવની દલીલ થઈ. ખાતાંનો િધાન અને સરકાર જે રનણણય લે તેનો બચાવ કરવાનું કામ તેમની ફરજનો એક ભાગ હોય તેમ વતતે છે. થોડાક સમય પહેલાં ગરીબ અને ગરીબીની વ્યાખ્યામાં આયોજન પંચની દલીલો એવી જ હતી ને? પછી અન્ય ખાતાંના િધાન જયરામ રમેશે દરરમયાનગીરી કરી હતી. તેને લીધે પરરભાષા બદલવાની ફરજ પડી તો અરધકારીઓએ વળી પાછા એ રથતે ચાલવાનું રાખ્યુ!ં આતંકરવરોધી કાનૂનમાં કેન્દ્રનો હાથ ઉપર રહે તો પછી રાજ્યોમાં કાયદો-વ્યવથથાની જવાબદારીનો છેદ જ ઊડી જાય છે. આવી સ્થથરતનો પહેલો અવાજ ઓરરસામાં ઊઠ્યો. મુખ્ય િધાન નવીન પટનાઇકે તો બીજાં રાજ્યોના મુખ્ય િધાનોનેય અપીલ કરી કે આ કાયદાનો સખત રવરોધ થવો જ જોઈએ. પટનાયક આ રવરોધના રથતાને દૂર સુધી લંબાવીને, આગામી રદવસોમાં થડડ ફ્રન્ટ (િીજો મોરચો) બનાવવાનાં સપનાં સેવે છે. આપણે ત્યાં મોટા ભાગે થડડ ફ્રન્ટની હાલત થડડ ક્લાસ ફ્રન્ટ જેવી રહી છે એટલે મોટા રાષ્ટ્રીય ગણાતા રાજકીય પિો વચણથવ તૂટી શકતું નથી. હા, તેમની સાથે ગઠબંધનમાં જોડાયેલા િાદેરશક પિો નાક દબાવીને ધાયુું કરાવી લે છે ખરા, પણ િીજી શરિનો અસરકારક િવેશ - અનેક િયોગો થવા છતાં - હજુ સુધી શક્ય બન્યો નથી. નવીન પટનાઇક એવું ઇચ્છે છે કે કોંગ્રેસ અને ભાજપ રસવાયના રાજકીય પિોએ િીજો મોરચો રચીને સિા હાંસલ કરવી જોઈએ. આમ કરવા માટે આતંકરવરોધી કાયદાનો સંગરઠત રવરોધ કરવાથી શરૂઆત તો થઈ છે, પણ તે આ એકાદ મુદ્દાથી આગળ જઈ શકે તેમ છે ખરું? આજ સુધીના અનુભવો બેમાંથી એક પિ કોંગ્રેસ કે ભાજપની સાથે રહેવું અને બીજાનો રવરોધ કરવો, તેવી પરરસ્થથરત ઊભી થાય ત્યાં સુધીની રહી છે. તમે ભાજપનો ‘કોમવાદી’ તરીકે રવરોધ કરો અને કોંગ્રેસને રનષ્ફળ શાસક ગણાવી તેને હાંરસયામાં રાખો, પછી જે પિો ભેગા થાય તે કેવાક શરિશાળી બને? સામ્યવાદ વિા ડાબેરી પિોનું ગઠબંધન એક િયોગ તરીકે પસ્ચચમ બંગાળમાં કેટલાંક વષોણ સુધી ચાલ્યુ,ં પણ છેલ્લી ચૂટં ણીમાં કોંગ્રેસથી છૂટા પડેલા જૂથે તૃણમૂલ કોંગ્રેસના નામે ડાબેરીઓને પસ્ચચમ બંગાળમાં પરારજત કરી દેવાથી આખો સીનારરયો બદલાઈ ગયો છે. મુબ ં ઈ મહાનગરપારલકામાં રશવ સેના અને ભાજપનું જોડાણ સફળ રહ્યું, પણ કોંગ્રેસ-એનસીપીનું રનષ્ફળ ગયુ.ં ભારતનાં રાજકારણની આ રચિરવરચિ તાસીર અને તસવીર છે!

કેન્દ્ર અને રાજ્ય વચ્ચે સંવાદ અને વવખવાદ આતંકરવરોધી કહેવાતાં પગલાંથી કેન્દ્ર સરકારે વળી પાછો જે જૂનો અને જાણીતો બંધારણીય મુદ્દો સળગાવ્યો તે કેન્દ્ર અને રાજ્ય વચ્ચેના સંવાદ અને રવખવાદનો છે! કેન્દ્રની પાસે કેટલી સિા રહેવી જોઈએ અને રાજ્ય કેટલો અરધકાર ભોગવે તે રવવાદનું મૂળ આપણા બંધારણીય સમવાય તંિમાં છે. કેન્દ્ર પાસે જે અબારધત અરધકારો છે તેનાથી રાજ્યોમાં, રીતસર ચૂટં ાયેલી સરકારોને ય સરખી રીતે ચાલવા દેવામાં આવતી નથી અને તેમાં કેન્દ્ર િારા (રાષ્ટ્રપરતના આદેશથી) રનયુિ કરાતા રાજ્યપાલ કેન્દ્રના એજન્ટ તરીકે કામ કરે છે તેવી ફરરયાદ ૧૯૭૦થી ૧૯૮૦ના દાયકામાં તીવ્રતાથી ઊઠી હતી. મીનુ મસાણીના િયાસોથી આ મુદ્દે સરકારરયા તપાસ પંચની ભલામણોના સંદભતે - એક મોટી ચચાણ પરરષદ યોજવામાં આવી હતી તેમાં ગુજરાતમાંથી િા. પુરુષોિમ ગ. માવળંકરે ભાગ લીધો, તે ચચાણનું પુથતક જોતાં એમ લાગે કે અરે, આ િશ્નો તો એવાને એવા, આજેય હાજર છે! ગુજરાતને આના એકથી વધારે અનુભવો છે! છેક ૧૯૫૬માં ગુજરાતી િજાની લાગણી અને માગણીની રખલાફ જઈને રિભાષી મુબ ં ઈ રાજ્યરચના થઈ તે પહેલો િયોગ હતો. તેને લીધે મહાગુજરાત આંદોલન થયું અને દેશમાં જાણીતા ‘ચાચા’ (નહેરુ ચાચા)ની સમાંતરે ગુજરાતે આંદોલનના બીજા ‘ચાચા’

(ઇન્દુચાચા) સજ્યાણ હતા! ગુજરાતમાં રાજ્ય રવરુદ્ધ કેન્દ્રનો બીજો મોરચો નમણદા બંધનો હતો. ૧૯૭૪માં ગુજરાતમાં અનાજ-તેલની તંગીના સમયે પૂરતો જથ્થો ન આપવાથી તે સમયની ચીમનભાઈ પટેલ સરકાર મુચકેલીમાં મુકાઈ અને તેમાંથી રવદ્યાથથીઓનું નવરનમાણણ આંદોલન ભડકો બનીને ચાલ્યુ,ં છેવટે મુખ્ય િધાને રાજીનામું આપવું પડ્યુ.ં (જોકે તેમાં ચીમનભાઈનો રવરોધ કરનારા, તેમના જ પિના એક જૂથનોય રહથસો હતો.) ‘ગુજરાતને થતા અન્યાય’ની એક લાંબી યાદી કંઈ આજકાલની નથી, છેક રાજ્યરચના થઈ - ૧૯૬૦માં - ત્યારની છે. દરેક સરકાર ગુજરાતમાંથી ચૂટં ાયેલા સંસદ સભ્યોની બેઠકો બોલાવીને, કેન્દ્ર સરકાર તરફથી ગુજરાતને થતા અન્યાયના િશ્નોની યાદી વણણવતી પુસ્થતકા રવતરરત કરે છે. દસ કે વીસ વષણ પહેલાંના એ યાદીમાંના િશ્નો આજે ય એવા ને એવા હોય, રહે તેનો મતલબ એ કે રદલ્હીની નજર કાં તો સમાન ન્યાયથી સુસગ ં ત નથી અથવા તો રાજ્યની માગણીનો અરતરેક છે. આમાં કેટલીક વાર કેન્દ્રના કાનૂનો અને રનણણયો પણ કારણ બની જાય! ૧૯૭૫-૭૬માં કેન્દ્રમાંથી આંતરરક કટોકટી લદાઇ, રિ-સેન્સરશીપ આવી અને ‘મીસા’ હેઠળ અટકાયતો શરૂ થઈ ત્યારે ગુજરાત સરકારે તેમ કરવાની ધસીને ના પાડી દીધી હતી. પરરણામે ગુજરાતમાં બાબુભાઈ જ. પટેલની સરકારે િરતબંધાત્મક ૧૪૪મી કલમ લાગુ ના પાડી, અખબારોની અરભવ્યરિ બરકરાર રાખી, આંદોલનકારીની અટકાયત ‘મીસા’ના કાનૂન હેઠળ ના કરી... ‘ગારડડયન’નો િરતરનરધ રલફશુલ્ત્ઝ ત્યારે ગુજરાતમાં હતો. રદલ્હી કરતાં અહીં સાવ અલગ સ્થથરત હતી, પૂરતી મોકળાશ હતી એટલે ગુજરાતને તેણે ‘થવતંિતાનો િીપ’ ગણાવ્યુ.ં રીિામાં અમદાવાદમાં ફરતી વખતે તેણે મને કહ્યું કે આ તો રટપીકલ ગુજરાતનું રટપીકલ ગુજરાતીપણું છે! રાજ્ય રવરુદ્ધ કેન્દ્ર - એ બહુ સારી સ્થથરત ના ગણાય, પણ તેનો રવચાર બંને છેડે થવો જોઈએ. સિાનું કેન્દ્રીકરણ એકલાં શાસન પૂરતું કે વહીવટીમાં જ મયાણરદત નથી રહેત,ું રાજકીય પિોમાં પણ દેખાય છે. રદલ્હી રહેતો હોય તે સવોણચ્ચ અને રાષ્ટ્રીય, પણ િદેશમાં કામ કરતો ગમે તેવો શરિશાળી હોય તેણે પેલાના હાથની નીચે કામ કરવું પડે! રાજકીય પિો રાજ્યોમાં ‘પયણવિે ક’, ‘િભારી’, ‘રનરીિક’ વગેરે નામનાં છોગાં સાથે કોઈને રદલ્હીથી રાજ્યોમાં મોકલે છે. રાજ્યના િમુખ કે મુખ્ય િધાને તેને રાજી રાખવા પડે! વીસેક વષણ પહેલાંની ગુજરાતમાં ચાલેલી રાજકીય રમુજ એવી હતી કે આવો એક િભારી કેન્દ્રમાં મોવડી મંડળને કંઈ ઊલટાસુલટું ના કહે તે માટે અમદાવાદના ‘બેથટ ટેઇલર’ પાસે તેમના કપડાં એક જ રાતમાં તૈયાર કરાવીને ‘સિેમ ભેટ’ આપ્યાં હતાં... કોણે, તે વખતના મુખ્ય િધાને!! ગુજરાતમાં ઘનચયામભાઈ ઓઝાને મુખ્ય િધાન તરીકે રદલ્હીએ જ મોકલેલા, તે સફળ ન થયા તે પછી રદલ્હીએ રવધાનસભા પિના નેતા તરીકે કાંરતલાલ ઘીયાને ઠોકી બેસાડ્યા તો તેની રવરુદ્ધમાં ચીમનભાઈ પટેલે ચૂટં ણીમાં ઉમેદવારી નોંધાવી, જીત્યા પણ ખરા! રાજકીય પિમાં કોંગ્રેસમાં એ પહેલો બળવો હતો, વીસેક વષણ પછી ભારતીય જનતા પિમાં શંકરરસંહ વાઘેલાએ રવરોધ નોંધાવીને નવો પિ પણ થથાપ્યો હતો. કેન્દ્રીકરણ અને રવકેન્દ્રીકરણનો આવો મામલો આજે પણ નષ્ટ નથી થયો. મુખ્ય િધાને ૨૫ જાન્યુઆરીએ ભાવનગરમાં રાજ્યપાલની હાજરીમાં ‘સમવાય તંિના સન્માન’ની વાત કરી, તે સીધે સીધી, રાજ્યપાલ િારા લોકાયુિની રનમણૂકના રવરોધનો ઇશારો કરતી હતી. હવે આતંકરવરોધી કાયદા સેન્ટરના િશ્ને તો જયલરલતા, મમતા બેનરજી, નવીન પટનાઇકની સાથોસાથ નરેન્દ્ર મોદીએ પણ રવરોધનો થવર કાઢ્યો છે. આવનારા રદવસો, આવા ઘણા બધા મુદ્દે કેન્દ્ર રવરુદ્ધ રાજ્યની દૃચયાવરલ પૂરી પાડશે. રદલ્હી એનસીટીસીની તરફેણ કરે છે અને ગુજરાતને આતંકીઓ સામેના ‘ગુજકોક’ કાનૂન કરવાની ના પાડે છે, આ રવરોધાભાસને શું કહેશો? એટલું જ ને કે ‘આતંકવાદ’ની વ્યાખ્યા માિ કેન્દ્ર સરકાર કરશે, ગુજરાત કે બીજી સરકારો નરહ!!

નકસલવાદી ગુજરાતી અવજતા! પુથતકનું નામ છે ‘કેરાલાસ નકસલબારી.’ સીધે સીધું નહીં તોયે જુદી રીતે તેનો સંબધં ગુજરાતની સાથે છે. હા, એક ગુજરાતી કન્યા - નામે અરજતા - કઈ રીતે નકસલી બની અને કેરળમાં હાહાકાર મચાવ્યો, જનમટીપની સજા દરરમયાન લગભગ પાગલ બનાવી દેવાઈ. ૧૯૭૭માં છુટી ત્યારે તેની ઉંમર માંડ ૨૭ વષણની હતી! અરજતાનાં સંથમરણો આલેખતું આ પુથતક તેણે પોતે લખ્યું છે અને ગુજરાતી રશરિકા માતા - મંદાકકની - માટે સ્નેહભયાણ રવધાનો કયાું છે. મંદાકકનીનો જન્મ ભાવનગરમાં થયો હતો, અને

કોઝીકોડમાં ગુજરાતી શાળામાં અધ્યાપન કરાવે. ત્યાં જ કુરિક્કલ નારાયણ સાથે પરરચય થયો. સામ્યવાદી િવૃરિમાં બંને જોતરાયાં. ું નો રનવાણહ થતો. પછી ૧૯૬૨માં મંદાકકનીના પગાર પર કુટબ સામ્યવાદના ભાગલા પડ્યા. ઉદામ દંપતીએ નકસલવાદનો રથતો પકડ્યો. ૧૯૬૮ની ૨૪ નવેમ્બરે પસ્ચચમ ઘાટના જંગલમાં, જે ૬૦ નકસલીઓએ આક્રમણ કયુું ત્યારે અરજતા ૧૮ વષણની હતી, ને શારીરરક-માનરસક િાસ પછી ૧૯૭૭માં છૂટી ત્યારે તે ૨૭ વષણની કૃદ્ધ મરહલા હતી. જેલમાં જ તેને નકસલ-રવદ્રોહના પરપોટાની જાણ થઈ એટલે મુરિ પછી ‘અન્વેષી’ નામે સંથથા શરૂ કરી, જે આજેય કેરળમાં પીરડત મરહલાઓની ભેરૂ બની રહી છે. ૧૯૭૯માં અરજતાએ મલયાલમ ભાષામાં આત્મકથા લખી, ૧૯૮૨માં તે િકારશત થઈ. અંગ્રેજીમાં સંજુ રામચંદ્રને ૨૦૦૮માં િકારશત કરી ફાંસીએ ચઢ્યા, ખુવાર થયા. ખુદ પસ્ચચમ બંગાળની સામ્યવાદી સરકારે પણ તેને ઝનૂનપૂવકણ દબાવી દેવાના િયાસો કયાણ. રિટનની એક રશરિકા મેરી ટેઇલર આવી હતી ભારતની યાિાએ. રબહાર-બંગાળમાં તેનો નકસલીઓ સાથે ભેટો થયો અને કોઈ એક કેસમાં જેલવાસ થયો. ભારતમાં જેલમાં ગાળેલા વષોણની આત્મકહાણી તેણે લખી છે. આજે નકસલવાદ પણ રાજકીય તકવાદ અને થથારપત રહતોનો મંચ બની ગયાની ફરરયાદ નકસલ-અનુભવોમાંથી પસાર થયેલાઓ કરી રહ્યા છે ત્યાં પરરવતણનનો આદશણ રહેતો નથી, માિ તેવું સૂિ મહોરું બનાવીને ચલાવાયું છે. તેના નેતાઓ એકબીજાની સામે બાખડે છે, નાણાં એકરિત કરે છે અને સમય આવ્યે આસપાસના બીજા દેશમાં ભાગી છૂટીને આશ્રય મેળવે છે. તેમના જૂથો જે રહંસા ખોરી કરે છે તેને કોઇ રીતે શોષણરવરોધ નામ આપી શકાય તેમ નથી, સામાન્ય માણસોને ય મારી નાખીને આતંક ફેલાવે છે, તેની સામે કેટલાક િદેશોમાં - સાલ્વા જુડમૂ જેવાં િજાકીય સંગઠનો પણ ઊભાં થવા માંડ્યા છે. નકસલવાદની અનેક આવૃરિ છે, ક્યાંક તે ‘માઓવાદી’ તરીકે ઓળખાય છે, ક્યાંક ‘રપપલ્સ ગ્રૂપ’ બને છે. નેપાળમાં રાજાશાહી - લોકશાહીની રશરથલતાએ માઓવાદીઓને શાસન સુધી પહોંચાડી દીધા છે. ભારતમાં આજે એવી કોઈ પરરસ્થથરત નથી કે નકસલીઓ તેમના આતંકના રથતે સિા પર આવી શકે. મધ્ય િદેશ અને છિીસગઢમાં મતદારોએ તે પુરવાર કરી બતાવ્યું છે. આપણી એક ગુજરાતી કન્યા - અરજતા - તેની સાવ યુવા વયે, વીસમી સદીના છઠ્ઠા દશકમાં - નકસલવાદી બની હતી અને, ૧૯૭૭માં જ્યારે લાંબા કારાવાસ પછી છૂટી ત્યારે સિાવીસ વષણની હતી, તેની દાથતાન આત્મકથા થવરૂપે મલયાલમ ભાષામાં પહેલાં આવી, હવે તેનો અંગ્રેજી અનુવાદ પણ િકારશત થયો છે. ગુજરાતની કન્યા નકસલવાદી કઈ રીતે બની? સવાલ રસિદ છે. ગુજરાતમાં જુદા જુદા સાવણજરનક જીવનનું ખેડાણ કરનારી સંથથા-સમુદાયો ઓછા નથી. અહીં ગાંધીજનોની પરંપરા છે, ૧૮૫૭થી ૧૯૪૭ સુધી સશથિ થવાતંત્ર્ય જંગમાં ભાગ લેનારાઓની એક લાંબી કતાર છે. કોંગ્રેસ સમાજવાદી પિ અને પછી િપોસા-સંસોપાના સમાજવાદીઓ છે. સામ્યવાદી પિના બે કે તેથી વધુ ફાંટા અસ્થતત્વ ધરાવે છે. થવતંિ પિનો િભાવ અહીંનાં રાજકારણમાં રહેલો. થવ. ચંદ્રકાંત દરુ જેવા ‘રેરડકલ હ્યુમેરનથટો’એ ઇમજણન્સી દરરમયાન મહત્ત્વનો ભાગ ભજવ્યો હતો. દરલત સંગઠનો રવકરસત થતાં રહ્યાં તેમ દરલત સારહત્ય પણ રચાયુ.ં ‘ખામ’ અને ‘ઓબીસી’ની લહેર પણ આવી અને ગઈ. સવોણદય સમાજ, રાષ્ટ્રીય થવયંસવે ક સંઘ અને તે પહેલાં રહન્દુ મહાસભાએ પણ પોતાના રવચાર ફેલાવ્યા છે... પણ નકસલવાદ? ગુજરાતના આરદવાસી રવથતારમાં ક્યારેક તેવો સંકતે મળતો રહ્યો, પણ તેની અસર જોવા મળી નથી. હા, ગુજરાતની સરહદે મહારાષ્ટ્ર અને મધ્ય િદેશના કેટલાક રવથતારોમાં નકસલ-િવૃરિ દેખાતી રહી છે. અરજતાની નકસલભૂરમ ગુજરાતમાં નહીં, કેરળમાં રહી! અરજતાના રપતા કુરઠનકલ નારાયણ મંબઈમાં અરવભારજત સામ્યવાદી પિના કાયણકતાણ હતા. પહેલાં સીપીઆઇ, પછી સીપીઆઇ (માકકસીથટ) અને છેલ્લે સીપીઆઇ (માકકસીથટલેરનરનથટ). હજી છેવટનો મુકામ બાકી હતો તે આ તમામમાંથી છૂટકારાનો અને ભ્રમ રનરસનનો. અનુસંધાન પાન-૨૬

નોંધઃ શ્રીલંકાથી દવિણ ભારતના િવાસે પહોંચેલા તંત્રી-િકાશક સી.બી. પટેલ વવવવધ કાયયક્રમોમાં અવત વ્યસ્ત હોવાથી તેમની લોકવિય કોલમ ‘જીવંત પંથ’ આ સપ્તાહે િકાવશત કરી શક્યા નથી તે બદલ વદલગીર છીએ. - વ્યવસ્થાપક


હાસ્ય

Gujarat Samachar - Saturday 25th February 2012

વેકશ ે નોમાં વવમાનુમં ાં હવિયું કાઢતા અને રોજેરોજ કારો લઈને દોિાદોિ કરતાં અમારાં વહાલાં એનારાઈ ભાઈઓ, ભાભીઓ અને ઈટટમેન કલર ભૂલકાંવ! ઈન્ડિયામાં હજી બળદગાિાંથી માંિીને છકિા અને ખખિધજ ટેમ્પાથી માંિીને ઈમ્પોટેિે કારોમાં હાલી નીકળતા હંધાય દેશીઓના જેશ્રીકૃષ્ણ! ઈન્ડિયામાં બાય-રોિ લોડગ જનની મોટે ભાગે બોવરંગ હોય છે. એક તો રટતા બરોબર ન હોય, અને જો હોય તો દર પચાસ કકલોમીટરે દસવીસ રૂવપયાનો ટોલ-ટેક્સ દેવો પિે. પણ ઈન્ડિયાની રેલવે જનની બવ એડટરટેઈવનંગ હોય છે. જો તમે સીધુસ ં ાદું સેકડિ ક્લાસનું બુકકંગ કરાયવું હોય તો મજો જ મજો છે સાહેબ! મુબ ં ઈથી અમદાવાદ લગી જે જાત જાતની એડટરટેઈવનંગ આઈટમું આવે છે એમાં ટાઈમપાસ ક્યાં થઈ જાય ઈ ખબર જ નો પિે. ભરૂચ અંકલેશ્વરની આસપાસ એક વશંગદાણા છોિો, ન્ટમત પણ નહીં હોતું. વેચનારો ફેવરયો આવે છે. તે પ્લાન્ટટકની કોથળીમાં પેક વભખારીઓની વેરાયટી શરૂ થાય છે. કરેલાં, છોતરાં ફોલેલાં વશંગદાણા વેચે છે. તે હંમશ ે ા કહે છે, બેસરૂ ા અવાજમાં તંબરૂ ો લઈને ભજન ગાતા, ‘ઐશ્વયાાના ગાલ જેવી ગોરી ગોરી મટત મજાની વશંગ લઈ પગે લંગિાતા (અથવા તો લંગિાવાનો ઢોંગ લેવો!’ વળી પાછો કહે, ‘આ તો વમિલ ક્લાસનો બદામપાક!’ ‘મોઢામાં કુિમ્ુ -કુિમ્ુ થાય ને મગજના દરવાજા ખૂલ!ે ’ ‘ફાિી-તોિીને ખાઈ જાવો!’ વઘારેલી ચણાની દાળ વેચનાર દરેક ફેવરયાનો એક જ લહેજો હોય, ‘દા...લ ચણાની!’ મારા બેટાઓ કાપેલી િુગ ં ળી, કાચી કેરી અને લીંબુ વમક્સ કરીને એવી ટટાઈલથી આપણી સામે કૃષ્ણ ભગવાનની અદામાં એક પગ ઉપર બીજો પગ ચિાવીને દાળ બનાવે કે આપણા મોંમાં પાણી આવી જ જાય! ફેવરયાઓ આપણી આ નબળાઈ જાણી ગયા હોય છે એટલે પહેલા-બીજા ઘરાકનો ઓિેર બનાવવામાં જાણીજોઈને વાર લગાિતાં હોય છે! તમે જો સવારની ગાિીમાં મુબ ં ઈથી નીકળો તો બોરીવલીથી ચા-કોફીવાળા ચિે. મારા બેટાઓ ફળફળતું ગરમ દૂધ ચકલીવાળી ટટેનલેસ ટટીલની ટાંકીયું લઈને ગમે એટલી વગરદીમાં એવી વસફતથી નીકળે કે પોતેય નો દાઝે ને કોઈ પેસડે જરેય નો દાઝે! ચા-કોફી તો એવી ગરમાગરમ વરાળ કાઢતી આપે કે હાળું બબ્બે કપ ઠઠાિી દેવાનું મન થઈ જાય! ચા-બા પીને બરોબર તમારી ભૂખ ઊઘિવાનો ટાઈમ થ્યો હોય ડયાં તો દહાણુ ટટેશન આવે. દહાણુ ટટેશન એટલે નેચરલ નાટતા પાણીનું જંક્શન હમજી લ્યો! દાિમ, નારંગી, સફરજન, કેરીની સીઝનમાં કેરી અને ‘ફ્રેશ તાજુ’ં નાવળયેર પાણી ભરેલા તરોપા! અહીં દહાણુથી જ ઘાંસમુ ાં ઘાંસું ક્વોવલટીની ચણાની દાળ અને ચના ચોર ગરમના ફેવરયા ચિે. પણ અહીં સુધીના ફેવરયાઓમાં શોબાજી ઓછી અને આઈટમની ક્વોવલટીમાં દમ વધારે. અરે વલસાિમાં જે ચીકુવાળી ફેવરયણો ચિે તે વબચારી બોલે તો સંભળાય પણ નહીં! સરસ મજાની છાબિીમાં છ-છ ચીકુ ગોઠવેલાં હોય, તેને તમારી સામે લંબાવીને ધીમા, મધુર અવાજે પૂછ,ે ‘ચીકુ લેવાના કે, ભાઈ?’ પણ આ બધું ‘સોફ્ટ-સેવલંગ’ નવસારી સુધી. જેવા તમે સુરત પહોંચ્યા નથી કે પ્લેટફોમા પરના ફેવરયા તમારું માથું ખાઈ જાય. ‘ચાય ગરમ... ભવજયાવાલે... હુરતની ઘારી... સુતરફેણી લેવાના કે... ચેવિાવાલે... પુરીટસાક, પુરીટસાક, પુરીટસાક... કોન્લ્િંક્સ બોલે કોન્લ્િંક્સ...’ વદવસના ટાઈમની તમામ ટ્રેનો સુરત ટટેશને શા માટે વીસ-વીસ વમવનટ કેમ ઊભી રહે છે તેનો ભેદ અમને હજી નથી સમજાયો, પણ આ વીસ વમવનટ દરવમયાન તમે કાંઈ ખાઓ કે ન ખાઓ, પીઓ કે ન પીઓ તમારી બારી આગળથી એના એ જ અિધો િઝન ફેવરયાઓ કમસે કમ ૧૪૪ વાર પસાર થઈને બૂમો પાિતા જાય છે! સુરત પછીની મુસાફરીમાં એક બાજુ કંટાળો વધતો જાય છે તો બીજી તરફ એડટરટેઈનરોમાં વધારો થાય છે. ટાબવરયાંઓ આવીને ઊભા રહે છે. એમાંથી બે ટાબવરયાં એટબેટટોસનાં ઠીકરાં આંગળીઓમાં ભેરવીને તાલ આપતાં કફલ્મી ગાયનો ગાવા લાગે છે. બીજાં બે ટાબવરયાં ‘બુગી-વુગી’ની જેમ િાડસ કરવા લાગે છે. કમરને ઝટકા આપીને, હાથ-પગને ટટેપ-ટુ-ટટેપ ઘુમાવીને તેઓ નાચે છે. કોઈ કોઈ વખત આ દૃશ્ય ધ્રુજાવી દેનારું હોય છે, કારણ કે નાચનારાં ટાબવરયાંના ચહેરા પર હાટય તો

કરતા), આંખે આંધળા (અથવા આંધળા હોવાનો િોળ કરતા) અને ક્યારેક સૂગ ચિે એટલા ગંદા-ગોબરા વભખારીઓનો જાણે પાવસંગ-શો ચાલતો હોય તેવું લાગે છે. પણ અમુક વભખારીઓ ટટાઈલમાં હોય છે. કંઈ બોલ્યાચાલ્યા વગર દરેકના હાથમાં છાપેલું કાિે પકિાવી દે છે. તેમાં લડલત દાનની અપીલ હોયઃ આ બાઈ વવધવા છે, જડમે બ્રાહ્મણ છે, કાશીની રહેવાસી છે વગેરે વગેર.ે .. આપણે વાંચી રહીએ એટલે તે મૂગ ં ે મોંઢે હાથ લંબાવીને ઊભી રહે. ટાઈમપાસ માટે ટાઈમપાસ મેગવે ઝનો લઈને ફેવરયા નીકળે. આમાં જૂનાં મેગવે ઝનો પણ હોય, તે સટતાં ભાવે મળે! એક ક્રોસવિે પઝલ અને પેન-ગેમના ગુજરાતી મેગવે ઝનનું નામ જ ‘ટાઈમપાસ’ છે!

આપણું રેલવે એન્ટરટેઈનમેન્ટ!

ક્યારેક હામોાવનયમ અને ઢોલક લઈને બુલદં અવાજે કવ્વાલીઓ ગાતા કલાકારો આવી ચિે ત્યારે જલસો પિી જાય. તમે જ્યાં બેઠા હો તેની આસપાસ જરા શોખીન મુસાફરો બેઠા હોય તો આ જલસો ખાટસો કલાક જેટલો ચાલે! વીસ-વીસ અને પચાસ-પચાસ રૂવપયાની નોટો હામોાવનયમ ઉપર મુકાતી જાય, ઘૂઘં રુ પહેરલ ે ા હાથ વિે ઢોલક પર થાપ વાગતી જાય અને એક પછી એક જાણી-અજાણી કવ્વાલીગઝલો-નઝમો ગવાતી જાય... લાિ આવું બધું વાંચીને તમને એમ થાતું હશે કે હાળુ,ં આંયાંની ટ્રેનોમાં આવું નંઈ. આંયાં તો ગોવરયાવ ગપચપ બેસી રયે! પણ વચંતા નો કરો, અમારે ત્યાંય એવું જ છે. તમે જો એ.સી. ચેર-કારમાં કે ફટટે ક્લાસમાં બેઠા હો તો એવું જ છે. ફરક એટલો જ કે આપણા દેશીઓ વાત્યું બવ કરે - પણ બાજુવાળા હાયયે નંઈ, મોબાઈલમાં! લ્યો ત્યારે ઝીંકે રાખો બાપલ્યા, આંયાં બધા ઓલરાઈટ છે!

આંયાં બધા ઓલરાઇટ છે!

ડિવાઇન ડિએશન

17


www.abplgroup.com

18

Gujarat Samachar - Saturday 25th February 2012

< : :C :" )# P #: !: : E #> : > ; ? ! 1.

Her Majestyâ&#x20AC;&#x2122;s Diamond Jubilee Celebrations

-

"

:

< @ A > >

: M KH ; I HH

. "D ; &; ; >#>!;

"%

:

:!: > ; ; :

: JI L JHIJ &:C ;;; )*:)&=& 46,

P

A

G

&>(&

% !# "

$

" $

#*39*

.11*33.92 !9.8* "-* .8= &:.1.43 411.*6 4; 4&) 42+46) 77*< "*1

"&'1* 4+ > 5*6 5*6743 (4967* :*,*8&6.&3 ).33*6 3(19).3, 6*(*58.43 )6.307 +911 '&6 +&(.1.8= 8-649,-498 8-* *:*3.3, .:* &3) &3) )&3(.3, 8.11 1&8* > > > > >

* (% %* #% #" " ) % " * !$ ! #" #" & # # * " ! #" "' % # * " ! "' % $%# ' " "'% ( % '

%# & ' #% ' # 301*7;&6 '% " % 46&/ % # % -&62&/ % ! %(&' 3&3) &).&)

> ; ; : :C : P0 &:6:P' A N < : & : : O > N P$ #A &O ; LH ; #%F :C ; # ; &: ! > :C > '%F > B # ; !: ; < #; ; D @ @ > AI G ># A : R A F > C P : > !>7 :C : A : ! P2P A ; &AR# > B @ > #> > E #> >I , AI D D D D R#/ > > & >& > > > > G >I R >" R#/ > @ / C!G @ A!> > R5R G !D$D / C!G >I @ >" G @ I >& $D D D &> #> >$D D$ @ < #>"> D R >MR A

>

"' 41496 64(-96* ):*68 911 5&,* > &1+ 5&,* > &.3 6438 &3) > &(0 &,*

&).&) !96*3)6&3&,&6 3&3) $&30&3*6 &/048

-&:3&,&6

-&62&/ &64)&

301*7;&6

'G?/ !G >I R . > G( @ @ 7> > P# : =, > $ > #: :C #$> A > >I >" )# R #> 1G D( G $A > I POOQ >I #>I > D > D R +4 #L RA A+!AI A @ > G ' G A > & > D D &A / -D >R!/ R +4 RA @ F >* > @ AI H # AN D &H >: >I 3/ &I >R! > G > ! R5R G '>! R >" > G >I D D / C! > @ >" G > /0@R I 7> > >" @ )# @ > @ R #> @ $ > > E @ 9 ; &: #: > >$ 3 > > :/ >$ P' C < :" A : >$ #>": : : : P : @ #:!; : ? '>#: : #: ; & #

P D$<,

= ; : ? > 1. 4: : P' > +@ AQ > > > R > @ D C > E &H > &' > @ D;> / > D @ R M &6 > AI &@ D D > @ > &@ #I > @ AK @ > D @R G @ >& @ D 8R9R#R' F @ > @#>"> !G G @ I @ G$ @ @ > S# >I $> > @ 1 >#@ # A R# > E > @ #D &> A G + > G F @ > D &AR# > @ #IR >" D 8R9 > #> @ > S# >I D I G B >$D D > > $@% > > I @ A BR >#$D F !@ = '$D > 2 >I 1 E!@ &I#D > J F !> > 2 @ #D > B #> &' > @ $D

Q A A! :#; A

A

5P8 : ; !A R#

; >

*

1*&7* (438&(8 6 6 6

&23.0 *-8& "*1 *:)&=& =&-44 (4 90 -&6&8 &00&) '-&6&80&00&) =&-44 (4 90 &/9 &8*1 "*1 1.436&/*3)6& =&-44 (42

67 67 67

=4873& !-&- "*1 40.1&'*3 5&8*1 "*1 10& !-&"*1

*#'&" & $ %#($ #! # $ ' $ %#($ #! & $ %#($ #!


рк╡рк┐рк╡рк┐ркзрк╛

Gujarat Samachar - Saturday 25th February 2012

19

рк╣рк│рк┐рлА ркХрлНрк╖ркгрлЛркП... ркоркВркЬрлБркП ркбрлЛркХрлНркЯрк░ркирлЗ рккрлЛркдрк╛ркирлБркВ ркжрлБркГ ркЦ рк╡ркгркгрк╡ркдрк╛ркВ ркХрк╣рлНркпрлБркВркГ ркорк╛рк░рк╛ рккркдркдркирлЗ ркХрлЛркИ ркЬркмрлНркмрк░ ркорк╛ркиркдрк┐ркХ рк░рлЛркЧ ркеркпрлЛ рк▓рк╛ркЧрлЗ ркЫрлЗ. ркбрлЛркХрлНркЯрк░рлЗ ркЖрк╢рлНркЪркпркгркерлА рккрлВркЫркпрлБркВркГ ркЕрк░рлЗ ркПрк╡рлБркВ ркдрлЛ рк╢рлБркВ ркеркпрлБркВ ркЫрлЗ? ркоркВркЬрлБркГ ркХрлЗркЯрк▓рлАркпрлЗ рк╡рк╛рк░ рк┐рлБркзрлА рк╣рлБркВ ркмрлЛрк▓ркдрлА рк░рк╣рлБркВ ркЫрлБркВ ркЕркирлЗ рккркЫрлА ркЫрлЗрк╡ркЯрлЗ ркоркирлЗ ркЦркмрк░ рккркбрлЗ ркЫрлЗ ркХрлЗ ркдрлЗркоркгрлЗ ркдрлЛ ркПркХрлЗркп рк╢ркмрлНркж рк┐рк╛ркВркнрк│рлНркпрлЛ ркЬ ркиркерлА. ркбрлЛркХрлНркЯрк░рлЗ ркоркВркЬрлБркирлЗ ркЖрк╢рлНрк╡рк╛рк┐рки ркЖрккркдрк╛ркВ ркХрк╣рлНркпрлБркВркГ ркмрк╣рлЗрки, ркП рк░рлЛркЧ ркиркерлА, рккркг ркЗрк╢рлНрк╡рк░ркирлА ркорлЛркЯрлА ркХрлГ рккрк╛ ркЧркгрк╡рлА ркЬрлЛркИркП. ркШркгрлА ркЗркЪрлНркЫрк╛ ркЫркдрк╛ркВ ркорк╛рк░рк╛ркерлА ркЖрко ркмркирлА рк╢ркХркдрлБркВ ркиркерлА, ркоркирлЗ ркорк╛ркирк╢рлЛ? тАв рккркдркд-рккркдрлНркирлА рк╡ркЪрлНркЪрлЗ ркЭркШркбрлЛ ркеркпрлЛ. ркирк╛рк░рк╛ркЬ рккркдркд ркПрко ркЬ ркУрклрк┐рк┐рлЗ ркЬрк╡рк╛ ркирлАркХрк│рлА ркЧркпрлЛ. рк┐рк╛ркВркЬрлЗ рккркдркдркП ркШрк░рлЗ рк┐рлЛрки ркХркпрлЛркг. ркдрлЗркирлЛ ркЧрлБрк╕рлНрк┐рлЛ рк╣ркЬрлА ркКркдркпрлЛркг ркирк╣рлЛркдрлЛ ркЫркдрк╛ркВ ркдрлЗркгрлЗ рккрлВркЫркпрлБркВ, тАШркЦрк╛рк╡рк╛ркорк╛ркВ рк╢рлБркВ ркмркирк╛рк╡рлНркпрлБркВ ркЫрлЗ?тАЩ рккркдрлНркирлАркирк╛ ркоркЧркЬркирлЛ рккрк╛рк░рлЛ рккркг рк╣ркЬрлА ркКркВркЪрлЛ ркЬ рк╣ркдрлЛ. ркдрлЗркгрлЗ ркЧрлБрк╕рлНрк┐рк╛ркорк╛ркВ ркЬрк╡рк╛ркм ркЖрккрлНркпрлЛ, тАШркЭрлЗрк░.тАЩ рккркдркдркГ ркарлАркХ ркЫрлЗ. ркоркирлЗ рк░рк╛ркдрлЗ ркЖрк╡ркдрк╛ркВ ркорлЛркбрлБркВ ркерк╡рк╛ркирлБркВ ркЫрлЗ, ркдрлБркВ ркЦрк╛ркИркирлЗ рк┐рлВркИ ркЬркЬрлЗ. тАв рккркдркд-рккркдрлНркирлА рккрлЛркдрк╛ркирк╛ ркЭркШркбрк╛ркирлЛ ркЕркВркд рк▓рк╛рк╡рк╡рк╛ ркПркХ ркоркзрлНркпрк╕рлНркерлА рккрк╛рк┐рлЗ ркЧркпрк╛ркВ. ркоркзрлНркпрк╕рлНркерлАркП рккркдркдркП рккрлВркЫркпрлБркВ, тАШркоркирлЗ рккрк╣рлЗрк▓рк╛ркВ ркПркХ рк┐рк╡рк╛рк▓ркирлЛ ркЬрк╡рк╛ркм ркЖрккрлЛ. ркдркирлЗ рк┐рлМркВркжркпркгрк╡рк╛рки рккркдрлНркирлА ркЧркорлЗ ркХрлЗ ркмрлБркдрк┐ркорк╛рки?тАЩ рккркдркдркП ркХрк╣рлНркпрлБркВ, тАШркоркирлЗ рк┐рлБркВркжрк░ рккркдрлНркирлА рк╣рлЛркп ркдрлЛ рк╡ркзрлБ ркЧркорлЗ.тАЩ ркоркзрлНркпрк╕рлНркерлАркП ркПрк╡рлЛ ркЬ рк┐рк╡рк╛рк▓ рккркдрлНркирлАркирлЗ ркХркпрлЛркг, тАШрк╣рлЗркирлНркбрк┐рко рккркдркд ркЧркорлЗ ркХрлЗ ркмрлБркдрк┐рк╢рк╛рк│рлА?тАЩ рккркдрлНркирлАркП ркХрк╣рлНркпрлБркВ, тАШркмрлБркдрк┐рк╢рк╛рк│рлА ркЬ рк╡рк│рлА.тАЩ ркоркзрлНркпрк╕рлНркерлАркП ркХрк╣рлНркпрлБркВ , тАШркдркорк╛рк░рк╛ ркмркирлНркирлЗ ркирлА

ркдркХрк▓рлАрк┐ ркП ркЫрлЗ ркХрлЗ ркЬрлЗ ркЪрлАркЬ ркдркорк╛рк░рлА рккрк╛рк┐рлЗ ркиркерлА ркПркирлА ркЕрккрлЗ ркХрлНрк╖рк╛ ркдркорлЗ ркПркХркмрлАркЬрк╛ рккрк╛рк┐рлЗ ркерлА рк░рк╛ркЦрлЛ ркЫрлЛ.тАЩ тАв ркПркХ ркЪрлЛрк░ ркЭркбрккркерлА ркжрлЛркбрлАркирлЗ ркирк╛рк┐ркдрк╛ркВ ркорлЗркИрки рк░рлЛркб рккрк░ ркКркнрлЗрк▓рк╛ рккрлЛрк▓рлАрк┐ркирлЗ ркЕркеркбрк╛ркИ ркЧркпрлЛ. рккрлЛрк▓рлАрк┐ркГ ркХрлЛркг ркЫрлЗ ркдрлБркВ? рккрк╣рлЗрк▓рк╛ ркдрлЛ ркЪрлЛрк░ ркЧркнрк░рк╛ркпрлЛ рккркЫрлА ркдрлНркпрк╛ркВркерлА ркнрк╛ркЧркдрк╛ ркнрк╛ркЧркдрк╛ ркмрлЛрк▓рлНркпрлЛркГ ркЪрлЛрк░ ркдрк┐рккрк╛рк╣рлАркГ ркЦрк░рлЛ ркЧрк╛ркВркбрлЛ ркЫрлЗ, рккрлЛрк▓рлАрк┐ ркЬрлЛркбрлЗ ркоркЬрк╛ркХ ркХрк░рлЗ ркЫрлЗ. тАв ркПркХ ркЬрк╛ркбрк╛ рк╡рлНркпркдрк┐ркП ркПркХ ркдркжрк╡рк┐ ркдрлЗркирк╛ ркмрк╛рк│ркХркирлЗ рккрлВркЫрлНркпрлБркВркГ ркмрлЗркЯрк╛, ркдрлБркВ ркорк╛рк░рк╛ ркЬрлЗрк╡ркбрлЛ ркмркирлАркирлЗ рк╢рлБркВ ркХрк░рлАрк╢? ркжрлАркХрк░рк╛ркП ркдрк░ркд ркЬ ркЬрк╡рк╛ркм ркЖрккрлНркпрлЛркГ ркбрк╛ркпрлЗркдркЯркВркЧ. тАв ркЪркВркЧрлБркГ рк╣рлБркВ ркЕркорлЗркдрк░ркХрк╛ркирлЛ рк╣рк╡рлЗ рккркЫрлАркирлЛ рк┐ркорлБркЦ ркмркирк╡рк╛ ркорк╛ркЧрлБркВ ркЫрлБркВ. ркоркВркЧрлБркГ рккрк╛ркЧрк▓ ркЫрлЗ ркХрлЗ рк╢рлБркВ? ркЪркВркЧрлБркГ ркХрлЗрко ркнрк╛ркИ, ркЖ ркорк╛ркЯрлЗ рккрк╛ркЧрк▓ рк╣рлЛрк╡рлБркВ ркЬрк░рлВрк░рлА ркЫрлЗ? тАв ркЪркВркЧрлБ рккрк╛ркЧрк▓ркЦрк╛ркирк╛ркирк╛ ркбрлЛркХрлНркЯрк░ркирлЗ ркорк│рлНркпрлЛ ркЕркирлЗ ркдрлЗркоркирлЗ рккрлВркЫркпрлБркВркГ ркдркорк╛рк░рк╛ рккрк╛ркЧрк▓ркЦрк╛ркирк╛ркорк╛ркВркерлА ркХрлЛркИ рккрк╛ркЧрк▓ ркнрк╛ркЧрлА ркЫрлВркЯрлНркпрлЛ ркЫрлЗ? ркбрлЛркХрлНркЯрк░ркГ ркирк╛, ркХрлЗрко? ркЪркВркЧрлБркГ рк╣ркоркгрк╛ркВ ркЬ ркХрлЛркИ ркорк╛ркгрк┐ ркорк╛рк░рлА рккркдрлНркирлАркирлЗ рк▓ркИркирлЗ ркнрк╛ркЧрлА ркЧркпрлЛ ркЫрлЗ. тАв рк┐рлЗркдркоркХрк╛ркП рк┐рлЗркоркерлА рккрлЛркдрк╛ркирк╛ ркдрк┐ркп ркорк╛ркЯрлЗ ркЪрк╛ ркмркирк╛рк╡рлА. рк┐рлЗркорлАркГ ркЖ ркЪрк╛ ркдрлЛ ркаркВркбрлА ркЫрлЗ. рк┐рлЗркдркоркХрк╛ркГ ркЦрк╛рк┐ ркжрк╛ркдркЬрк┐ркВркдрк▓ркВркЧркирлА ркЫрлЗ ркирлЗ ркПркЯрк▓рлЗ.

{n┬е├░Lke Mk├╖k{├нke [u├нk├░├╜e ├зkufku ┬гkuMx ┬гe ┬гes ┬гe├НMko {k┬║k 2000-2006{kt W├н├Гkk├ЛLk ├Ъk├Юu├╖k {kxu

┬┐NQZ/NN/NH0NW┬й┬╢N^NWUI00NN\NX^NW\^/NX├КX├ИN^├Б┬╢ZW$XIX┬┐NXINX}NX0[}H}HV}H┬з0NR/NH>NX┬Ж0N:├Е┬ЭNN┬е/N┬ГX├ХH^NWU]}NX0[[N5^KU/N┬Х9~ sR ├╛fu Au, ├░├Дw ├Гkz├нkwt ├╕kh{ ├ЪkR ├╛fu Au yLku Mkt┬╝r├░├нk yk├╕k nkrLk MkSo ├╛fu Au. yuf s├░k├зk├Лkh W├н├Гkk├Лf ├нkhefu y{u yMkh├╕k├║M├нk {kuz├╖kuLkk {k├╖efkuLkku Mkt├Гkfo fh├░k yLku {V├нk{kt, s\he Mkw├Дkhk fh├░k {kxu y{khk├Ъke ├╛├╡├Ю ├нk{k{ ┬л├ЮkMk fhe h├Мkkt Aeyu. Lke[u ├Л├╛ko├░u├╖k [kxoLkku W├Гk├Юku├╕k fheLku ├нk{k├Бt {kuz├╖ [fkMk├░kLke yLku ├▓u ├нk{u yMkh├╕k├║M├нk {kuz├╖ ├Дhk├░├нkk nku ├нkku y{khku Mkt├Гkfo fh├░kLke y{u ├нk{Lku ┬╝kh├Гkq├░of r├░Lkt├нke fheyu Aeyu. ┬гe VkuLk 0800 009 4837 ├Гkh fku├╖ fhku y├Ъk├░k www.refsafetybeko.co.ukLke {w├╖kfk├нk ├╖ku ├▓u ├нk{khe ├ГkkMku yMkh├╕k├║M├нk {kuz├╖ Au yLku ├нku{kt ┬╛k{e Au y├Ъk├░k Mk├▓oR Au, y├Ъk├░k ├Юku├╕├Ю he├нk ufk{ fh├нkwt Lk├Ъke ├нkku f]├Гkk fheLku ├нkk├нfkr├╖f ├нkuLku ├зkt├Д fhe ├Лku yLku yLku y{Lku ├зkku├╖k├░ku. Lke[u ├Л├╛ko├░u├╖k yMkh├╕k├║M├нk {kuz├╖kuLkwt W├н├Гkk├ЛLk ├▓L├Юwykhe 2000 yLku yku├╡xku├зkh 2006Lke ├░├е[u ├Ъk├Юwt n├нkwt. hu┬оx├╕k ├Г├╖ux ├Гkh (Lke[u r[┬║k{kt sqyku) {kuz├╖ Lkt├зkh yLku rMkhe├Ю├╖ Lkt├зkh ├зktLku ├▓uR ├╛fk├Ю Au. ├▓u ├нk{khk {kuz├╖Lkku rMkhe├Ю├╖ Lkt├зkh Lke[uLkk{kt├Ъke fkuR ├Гk├╜ yuf yktf├Ъke ├╛\ ├Ъk├нkku nku├Ю ├нkku f]├Гkk fheLku y{khku Mkt├Гkfo fhku: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06. ├▓u ├нk{u yMkh├╕k├║M├нk ┬лkuz├╡x ├Дhk├░├нkk nku├Ю ├нkku ├нk{khu ├╛wt fh├░wt ├▓u ├нk{u yMkh├╕k├║M├нk ┬лkuz├╡x ├Дhk├░├нkk nku y├Ъk├░k ├нk{khe ┬лkuz├╡x yMkh├╕k├║M├нk Au fu fu{ ├нku ├зkk├зk├нku yrLk├╣├нk nku ├нkku ┬гe VkuLk Lkt├зkh 0800 009 4837 ├Гkh Mk├░khu 8.00 f├╖kf├Ъke hk┬║ku 8.00 f├╖kfLke ├░├е[u VkuLk fhku, ├нku Mk├│knLkk 7 r├Л├░Mk ┬╛w├Х├╖ku nku├Ю Au. ├нk{u ├Я├Юkhu VkuLk fhku ├н├Юkhu ├нk{khk {kuz├╖ Lkt├зkh yLku rMkhe├Ю├╖ Lkt├зkh ├нki├Юkh hk┬╛ku. ├▓u s\h ├Гkz├╛u ├нkku, y{u y{khku yuf ├нkk├╖{e├зk├Ш yu├ВLsrLk├Юh ├нk{khk ┬╜hLke {w├╖kfk├нk ├╖u yLku {V├нk{kt s\he Mkw├Дkhk fhu ├нkuLkk {kxu ├Ф├Ю├░M├Ъkk fhe├╛wt. y{u y{khk fku├╖ MkuLxh ├Гkh yt├╕k├║uS ├зkku├╖├нkk yku├Гkhuxhku ├Дhk├░eyu Ae {kxu f]├Гkk fheLku yt├╕k├║uS ├зkku├╖├нkk ├Ф├Ю├В├╡├нkLku ├нk{khe Mkk├Ъku hk┬╛k.

y{khe ├нk{k{ ┬лkuz├╡xTMkLke Mk├╖k{├нke y{khe W├е[┬еk{ y├╕k├║├нkk Au, ├Юwfu yLku ├Юwhku├Гke├ЮLk Mk├╖k{├нkeLkk {k├Гk├Лtz Mkt├нkku┬╗k├░k ├нk{k{Lkwt M├░├нkt┬║k he├нku ├Гkrh├╗k├╜ fh├░k{kt yk├░u Au.

yMkh├╕k├║M├нk {kuz├╖ Lkt├зkhku CDA539FS CDA539FW CDA539FX CDA543FS CDA543FW CDA543FX CDA645FW CDA647FS CDA647FW

CDA648FS CDA648FW CDA653FS CDA653FW CDA653FX CDA659FS CDA751FS CDA751FX CDA752FS

├зkufku ├зk├║kLzLkk yL├Ю fkuR ├Гk├╜ hur┬гshuxh y├Ъk├░k ┬лkuz├╡xTMk yMkh├╕k├║M├нk Lk├Ъke Beko Plc. Beko House, Caxton Way, Watford WD18 8UF.

CDA752FW CDA752FX CA5411FFS CA5411FFW CA5411FFX CA7014FFX CA7015FFS CA7015FFW CA7015FFX

CS460FF (W) CS460FFS CS460FFSD CS461FFW CS461FFS CSA4706FFX CSB4606FFS CSB4606FFSD CSB4606FFW


20

બોલિવૂડ

Gujarat Samachar - Saturday 25th February 2012

આ ફિલ્મ મૂળ તમમલ ફિલ્મની રીમેક છે. ફિલ્મની કહાની એક મહન્દુ યુવકની છે, જે મિસ્તી ધમમની યુવતી સાથે પ્રેમમાં પડે છે. ધમમનો તિાવત બંનેને નજીક આવવામાં નડતરરૂપ છે. સમિન (પ્રતીક બબ્બર) મુંબઈમાં રહે છે. પ્રતીક પહેલી વાર જસ્સી (એમી જેક્સન)ને કાળા રંગની સાડીમાં જોવે છે અને તેને પહેલી નજરનો પ્રેમ થઈ જાય છે. સિીનનો પમરવાર મુંબઈમાં જે ઘરમાં ભાડે રહે છે, જસ્સી તે ઘર મામલકની દીકરી હોય છે. સિીન જસ્સી સમક્ષ પોતાના પ્રેમનો ઈકરાર કરે છે, પરંતુ જસ્સી માત્ર તેની મમત્ર બનવા તૈયાર થાય છે. સમય જતાં જસ્સીનાં મનમાં પણ સિીન માટે પ્રેમ જાગે છે, પરંતુ તે તેના રૂમિિુસ્ત મપતાથી ડરે છે. કેમ કે સિીન મરાઠી બ્રાહ્મણ છે, અને જસ્સી મલયાલમ મિસ્તી છે. બંનેનાં ધમોમની સાથે તેમની સંસ્કૃમત પણ અલગ છે. બસ ત્યાંથી શરૂ થાય છે, બે યુવાન હૈયાઓની એકબીજાને મેળવવા માટેની લડત. જેમાં અનેક ઉતાર-િિાવ • નિમમાતમ: ગૌતમ મેનન, રેશમા ઘાટલા, વેન્કટેશ બાદ આખરે લવ સ્ટોરી ફિલ્મનો સોમસુંદરમ • નિગ્િશાક: ગૌતમ મેનન • સંગીતઃ એ. અંત આવે છે. હવે આ અંત કેવો આર. રહેમાન • ગીતકમરઃ જાવેદ અખ્તર આવે છે તે જાણવા ‘એક દીવાના • ગમયકઃ એ. આર. રહેમાન, શ્રેયા ઘોષાલ વગેરે થા’ ફિલ્મ જોવી રહી.

રોમેન્ટિક ફિલ્મ

'2!

! #"

(

"!%

"

'2

' "

#

'2 & "

"

2 1

"

" # 2 1

2

2

'!

2!

2 1

"

' 2 #!"

2

%(

2!

2 1 !

'2

!! "

#!!

" # 2 1

"

'2

$ "

2

2

! 2 1

"

'2

! #"

( 2

"

2

#2

2 1

"

'2!

! #" "

'2

& "

'2

!!

'2

1

"

! "

$ !" # 2 1

"

2 1

"

!

"

'2

!

#! 2 1

" # 2 1

'2 & " '2 !! '2 !! '2 " '2 "

&

" # 21 " # 21 " # 21 2! "! 2

21

"

'!

21

"

'2 # " # 21 '2 & " ! '2" # '2

" # 21 " # 1 #

" # 21

+++ )$ '! "(%#! ,) (& $ '

'

*,)0 .), /-+

('*

* )$ '! "(%#! ,) (&

"#

$ "

"

# " # !

'! %

સંજય દત બનશે સરમણ મુંજા વષષ ૧૯૯૯માં ‘ગોડમધર’ નામની ફિલ્મ બનીહતી, જે પોરબંદરની સંતોકબેન જાડેજાના જીવન પર આધારરત હતી. સંતોકબેન એકલા હાથે આખા પોરબંદરમાં અંડરવલ્ડડની કામરગરી ચલાવતા હતાં. હવે તેમના પરત, એટલે કે સરમણ મુંજાના જીવન પર આધારરત ફિલ્મ બની રહી છે. ‘ગોડમધર’માં શબાના આઝમીએ સંતોકબેનની ભૂરમકા ભજવી હતી. આ માટે તેમને નેશનલ એવોડડ પણ મળ્યો હતો. ઉપરાંત, રવનય શુક્લા રદગ્દરશષત આ ફિલ્મને અન્ય ઘણા નેશનલ એવોડડ મળ્યા હતાં. સંતોકબેનના જીવન કરતાં ય વધુ નાટ્યાત્મક, ખતરનાક અને રોમાંચક વળાંકો અને ઘટનાક્રમો સરમણ મુંજાના જીવનમાં બનેલાં. મહારાણા રમલમાં ચુકવાતા વેતન ઉપર કેટલાંક અસામારજક તત્તવો દ્વારા કામદારો પાસેથી ઉઘરાણા કરવામાં આવતાં. જેની સામે વાંધો ઉઠાવતાં સરમણને પ્રથમ મોટી માથાકૂટ થઈ અને તે રક્તરંરજત પણ બની. સરમણના હાથે થયેલા આ પહેલા ખૂન પછી વેરઝેરનો દોર શરૂ થયો અને એક અપરારધક સામ્રાજ્યનો ઉદય થયો. ગેંગસ્ટર બનેલા સરમણની હત્યા પણ નાટ્યાત્મક અને સનસનીખેજ હતી. બખરલા ગામે રાસગરબાના કાયષક્રમ દરરમયાન તેનું ખૂન થયું હતું. ત્યારબાદ ગેંગનો દોરીસંચાર સંતોકબેને સંભાળેલો. હવે, સરમણ મુંજા પર આધારરત આ ફિલ્મ અષ્ટરવનાયક પ્રોડક્શન હાઉસના બેનર હેઠળ બનશે. સોહમ શાહ રદગ્દરશષત આ ફિલ્મમાં સંજય દત્ત મુખ્ય ભૂરમકામાં દેખાશે. મોટા બજેટની આ ફિલ્મ મે મરહનામાં શરૂ થશે. જોકે, ફિલ્મનું નામ હજી નક્કી નથી કરાયું. આ ફિલ્મમાં રવવેક ઓબેરોય અને રચત્રાંગદા રસંહ પણ જોવા મળશે.


બોલલવૂડ

Gujarat Samachar - Saturday 25th February 2012

સલમાન બનશે મસીહા

ઉત્તર િદેશની ૬૩ જેલોિાં સજાની િુદત પૂરી થઇ ગઇ િોવા છતાં િાત્ર દંડની રકિ ન ભરી શકવાના કારણે કેદ થયેલા ૪૦૦ જેટલા લોકો િુકત થવાિાં સલિાન ખાન િદદ કરશે. આહથવ ક કારણોસર દંડ નહિ ભરી શકનારા કેદીઓની દંડની રકિ ભરવાની ઓફર સલિાને કરી છે. સલિાનની ચેહરટેબલ સંસ્થાએ આવા કારણોસર સબડી રિેલા કેદીઓને િદદ કરવાની ઓફર કરતો પત્ર જેલ સત્તાવાળાઓને લખ્યો છે. જેલ સત્તાવાળાઓએ કાયદા હવભાગને આ પત્ર િોકલી આપ્યો છે. તેની િંજરૂ ી િળ્યા બાદ વિીવટીતંત્રિાં સંસ્થા રૂ. ૪૦ લાખ જિા કરાવશે.

જોકે આ અંગે િાચવિાં ઉત્તરિદેશની હવધાનસભાની ચૂટં ણીઓ પૂણવ થયા બાદ હનણવય લેવાિાં આવશે. રાજ્યના જેલ હવભાગના વડા હવજય કુિાર ગુપ્તાના જણાવ્યા િુજબ કોઇ ગુના બદલ જયારે દોહષતને સજા થાય છે, ત્યારે કેદની સજા ઉપરાંત તેને ચોક્કસ રકિનો દંડ પણ ચૂકવવાનું કિેવાિાં આવે છે. જો આ કેદી દંડની રકિ ભરવાિાં અસિથવ િોય તો તેને વધારાની સજા ભોગવવી પડે છે. જોકે સલિાન પોતે કાનૂની સિસ્યાઓથી ઘેરાયેલો છે. અગાઉ તેની િુબ ં ઇિાં હિટ એન્ડ રન કેસ તથા જોધપુરિાં હચંકારા હશકાર કેસિાં ધરપકડ થઇ િતી.

ટીના દેસાઈને હોલલવૂડની લોટરી લાગી મોડેલ અને અભિનેત્રી ટીના દેસાઈની પહેલી બોભલવૂડ ફિલ્મ ‘યહ િાસલે’ હજુ ભિલીઝ પણ નથી થઈ ત્યાં તેને હોભલવૂડમાં કામ કિવાની ઓિિ મળી છે. બે વષષ અગાઉ મુબ ં ઈ ભિફ્ટ થયેલી બેંગ્લોિની આ મોડેલ ‘ધ બેટટ એક્ઝોભટક મેિીગોલ્ડ હોટેલ’ નામની હોભલવૂડ ફિલ્મ સાઇન કિી છે, જેનું હાલમાં જયપુિમાં િૂભટંગ ચાલી િહ્યું છે. આ ફિલ્મમાં ‘ટલમડોગ ભમલ્યોનેિ’ િેઇમ દેવ પટેલ પણ દેખાિે. ફિલ્મના ટીના દેવની પ્રેભમકાના િોલમાં છે’ અને આ િૂભમકાને લઈને તે ખૂબ જ ઉત્સાભહત છે. આ િોલ મળ્યો તે પહેલાં ટીનાએ ત્રણ ઓભડિન આપ્યા હતા. પહેલું ઓભડસન કાસ્ટટંગ ડાયિેક્ટિે, બીજું ડાયિેકટિ જોન મેડ્ડને ે અને ત્રીજું ઓભડિન િિી મેડ્ડને લીધું હતુ.ં મોડેલ તિીકે ટીના ૩૮ જાહેિખબિોમાં કામ કિી ચૂકી છે. જેમાંથી કેટલીક જાહેિખબિોમાં તે િાહરૂખ ખાન, આભમિખાન અને સૈિ અલી ખાન જેવા ટટાસષ સાથે પણ ચમકી હતી.

શિિણ-આરોગ્ય સશિત શિશિધ સેિાકાયોો માટે દેિ-શિદેિમાં જાણીતા સત્ય સાંઈબાબાના જીિન આધાશરત શનમાો ણ થનારી એક ફિલ્મમાં ભજશનક અનુપ જલોટા આ રીતે સાંઈબાબાના પાત્રમાં દેખાિે. સત્ય સાંઇબાબાનું ગત િષષે જ લાંબી બીમારી બાદ દશિણ ભારતના પુટ્ટપથથી ખાતે શનધન થયું િતુ.ં

21

‘કૃષ્ણ વસસીસ કન્હૈયા’ અને પરેશ રાવલ લંડનમાં હિ ન્ દી રંગભૂહિના નાટક ‘કૃષ્ણ વસસીસ કન્િૈયા’ને િે ૨૦૧૧િાં અભૂતપૂવવ સફળતા સાંપડ્યાં પછી ભરત અિીન અને િુકેશ ગઢવી દ્વારા સ્થાહપત ફે ન્ ટા સી આ ઈવેન્ટ્સ સાથે સંકળાઈને અહભનેતા પરેશ રાવલ એહિલ ૨૦૧૨િાં લોકોને િસાવવા ફરી લંડનની િુલાકાતે આવી રહ્યા છે. અિેહરકાિાં ૨૦૧૧િાં ભારે સફળતા િેળવી આ નાટક ગયા વષષે સૌિથિ વખત લંડનિાં ભજવાયું િતું. લંડનના દશવકોની ભારે િાગને િાન આપી પરેશ રાવલ ફરીથી લંડન આવવા તૈયાર થયા છે. આિ, એહિલ ૨૦૧૨િાં ‘કૃષ્ણ વસસીસ કન્િૈયા’ નાટક લંડનવાસીઓને િાણવા િળશે. આ વષષે પરેશ રાવલ િેરો, વેમ્બલી, ઈલ્ફોડડ, િાયસ (Hayes) અને સેન્ટ્રલ લંડનિાં એહશયન સિુદાય સાથે હનકટનો નાતો બાંધશે. આ નાટક એહિલ ૨૦૧૨ની તારીખો ૫, ૬, ૭, ૮, અને

૯િીએ રાત્રે ભજવાશે. ગુરૂવાર, ૫ એહિલે (૧૯.૩૦ કલાકે) ઈસ્ટ લંડનિાં ઈસ્ટબરી કોમ્િીિેન્સીવ સ્કૂલ ખાતે, શુક્રવાર, ૬ એહિલે (૧૮.૩૦ કલાકે) િેરોિાં િેચ એન્ડ િાઈ સ્કૂલ ખાતે, શહનવાર, ૭ એહિલે (૧૯.૩૦ કલાકે) િૈઝિાં નવનાત સેન્ટર ખાતે, રહવવાર, ૮ એહિલે (૧૮.૩૦ કલાકે) સેન્ટ્રલ લંડનિાં લોગાન િોલ ખાતે અને આખરી શો સોિવાર, ૯ એહિલે (૧૮.૩૦ કલાકે) વેમ્બલીના કોપલેન્ડ કોમ્યુહનટી સ્કૂલ ખાતે યોજાશે. વધુ હવગતો અને હટકકટોની વ્યવસ્થા િાટે ભરત અિીનનો ૦૭૭૦ ૩૮૫ ૬૧૫૭ નંબર પર સંપકક કરવો અથવા events@fantasiaads.co.uk

ને ઈિેઈલ કરવો. વધુ િાહિતી િાટે www.fantasiaevents.bizની િુલાકાત લેવી અને તિે w w w. c h i l l i t i c k e ts . c o m

વેબસાઈટ પરથી હટકકટોની ખરીદી પણ કરી શકશો.


22

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 22th February 2012

!


વ્યાપાર

Gujarat Samachar - Saturday 25th February 2012

‘ડેસ્ટિનેશન વેડડંગ’ થકી લગ્ન ખચચ ઘિાડો અમદાવાદઃ એસિલ-જૂનની આગામી લગ્ન સિઝનમાં ખચચ ઘટાડવા માટે ઘણાં દંપતી દૂરના ટથળે લગ્ન કરવાની યોજના બનાવી રહ્યા છે. ધસનક લોકો દૂરના ટથળે લગ્ન કરતા હોય છે, પરંતુ હવે નવી પેઢીના દંપતીઓ લગ્નના ખચચમાં ૪૦ ટકા િુધી બચત કરવા માટે હેસરટેજ હોટેલો અને પેલેિનો ઉપયોગ કરતા થયા છે. તેમાં તેઓ આમંસિતોની િંખ્યા ઘટાડીને ખચચ ઓછો કરી શકે છે. સદલ્હી, મુંબઈ, ચેન્નાઈ અને કોલકાતાના ક્લાયડટ્િ ગોવા, જયપુર, ઉદયપુર, પોંસડચેરી અને થાઇલેડડ જેવા ટથળો પર લગ્ન કરવાનું પિંદ કરે છે. નવી સદલ્હીની બેકટુકલ્ચરના સવનીત ચૌહાણ કહે છે કે, ‘તમે દૂરના ટથળે લગ્ન કરો

ત્યારે મહેમાનોની યાદી ઘટી જાય છે. તેથી ફાયદો થાય છે.’ ગયા વષષે તેમણે ૩૫ વેસડંગ્િનું ડેસ્ટટનેશન આયોજન કયુું હતું. આ સિઝનમાં આવા લગ્નની િંખ્યા વધીને ૫૦ થઇ છે. આસથચક મંદીના કારણે લગ્નના બજેટમાં ઘટાડો થયો છે. ભારતીયો િોનાની ખરીદીમાં િમાધાન કરતા નથી તેથી લગ્નના બીજા ખચચ ઘટાડો કરે છે. એક િમયે વૈભવનું િદશચન કરવા માટે ડેસ્ટટનેશન વેસડંગ કરવામાં આવતાં હતાં, પરંતુ હવે ખચચ ઘટાડવા માટે તેની લોકસિયતા વધી છે. મેરી મી વેસડંંગ્િના િહ-ટથાપક કેસ્ડડિ પરેરા કહે છે, ‘મહેમાનોની યાદી ટૂંકી કરવા માટે થાઇલેડડ જેવા ટથળોની માંગ વધી છે.’

• છ માસ પછી સેન્સેક્સ ૧૮,૦૦૦ને પાર ઃ ભારતમાં મોંઘવારીમાં ઘટાડાથી આગામી સમયમાં રીઝવવ બેંક ધિરાણ નીધત ઢીલી કરવા િેરાશે તેવા આશાવાદે ધવદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારોની આકષવક લેવાલી રહેતાં છ મધહનાના ગાળા બાદ ૧૫ ફેબ્રુઆરીએ સેડસેક્સે ફરી ૧૮,૦૦૦નું સ્તર પાર કયુું હતું. ગ્રીસની દેવા કટોકટી હળવી કરવા માટે રાહતના પગલાં લેવાતાં તેમજ એધશયાના બજારો છ માસની ટોચે પહોંચતાં વૈધિક શેરબજારોની હૂંફ પાછળ સ્થાધનક બજારમાં પણ તેજીનો પવન ફૂંકાયો હતો.

સદલ્હીમાં મોટા લગ્ન િમારોહમાં ઓછામાં ઓછા ૮૦૦ મહેમાન હાજરી આપે છે અને િસત વ્યસિ ઘણો મોટો ખચચ આવે છે. જયપુરમાં આ લગ્ન િમારોહ સનકટના ૩૦૦ લોકોને આમંિણ આપીને યોજી શકાય અને તેમાં ખચચ પણ ઓછો આવે છે અને લગ્ન િમારોહ જીવનભરનું િંભારણું બની રહે છે. સવદેશવાિી ભારતીય દંપતી માટે યુકેમાં એક સદવિનો ખચચ ૨૫,૦૦૦ પાઉડડ આવે છે. તેના બદલે તેઓ ભારતમાં લગ્ન યોજે તો િણ સદવિનો ભવ્ય લગ્ન િમારોહ ૬૦,૦૦૦ પાઉડડમાં યોજી શકાય છે. કેટલાક કકટિામાં મહેમાનો પોતાના રોકાણનો ખચચ જાતે ઉઠાવે છે.

• હવે ફેસબુકનો IPO આવશેઃ કોઈ મોટું ઉત્પાદન કે કમવચારીઓની ફોજ નહીં હોવા છતાં ધબધલયડસનો વેપાર કરતું ફેસબુક અમેધરકાનો ચોથો સૌથી મોટો આઈપીઓ લાવવાની તૈયારીમાં છે. તેનું મૂલ્ય લગભગ ૧૦ ધબધલયન ડોલર જેટલું હશે. આઈપીઓ એધિલથી જુન દરધમયાન મૂડીબજારમાં િવેશે એમ મનાય છે. જનરલ મોટસસે ૨૦૧૦માં ૨૦.૧ ધબધલયન ડોલર, ધવઝાએ ૨૦૦૮માં ૧૭.૯ ધબધલયન ડોલરનો તથા એટીએનટીએ ૨૦૦૦માં ૧૦.૬ ધબધલયન ડોલરનો ઈશ્યૂ યોજયો હતો.

23

ભારતમાં સૌથી વધુ રોકાણ ગુજરાતમાં નવી દિલ્હીઃ ગુ જ રાત ભારતમાં સૌથી આકષવ ક મૂડીરોકાણના સ્થળ તરીકે ઊભરી આવ્યું છે. ગુજરાતમાં વષવ ૨૦૧૧ના અંત સુ િી ૧૬.૨૮ લાખ કરોડની મૂ ડીરોકાણની દરખાસ્તો આવી હતી જે મૂડીરોકાણની સૌથી વિુ સં ખ્ યામાં દરખાસ્તો છે. એસોસીએટ ચેમ્બર ઓફ કોમસવ એડડ ઇડડસ્ટ્રી ઓફ ઇન્ડડયા (એસોચે મ ) દ્વારા જણાવાયું છે કે ગુજરાત કુલ લાઈવ ઇડવે સ્ ટમે ડ ટના મામલામાં પણ ૧૩.૫૨ ટકાની ધહસ્સેદારી િરાવે છે. ઇડડસ્ટ્રી સં સ્ થા દ્વારા થયે લા અભ્યાસમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે વષવ ૨૦૧૧ના વષવના અંતે ૧૨૦.૩૪ લાખ કરોડના કુ લ લાઈવ મૂ ડીરોકાણમાં ગુ જ રાતની ધહસ્સેદારી ૧૩.૫ ટકા હતી. ગુ જ રાત ઉપરાંત મહારાષ્ટ્રે ૧૪.૧૪ લાખ કરોડનું રોકાણ આકધષવત કયુું છે જ્યારે આં ધ્ર િદે શ માં ૧૨.૯ લાખ કરોડની રોકાણ દરખાસ્તો આવી છે. જ્યારે તાધમલનાડુ છઠ્ઠા સ્થાન પર છે. અહીં ૯.૧૩ લાખ કરોડની મૂ ડીરોકાણની દરખાસ્તો આવી છે. ઝારખંડ સાતમા સ્થાને છે.

ઈન્ફોસીસ ગુજરાતમાં રોકાણ માિે ઈચ્છુક અમદાવાદઃ ભારતીય અથચતંિે સવપરીત િંજોગોમાં પણ ખૂબ િારી કામગીરી કરી છે. ભારતીય અથચતંિમાં આઇટી ઉદ્યોગ અગ્રેિર રહ્યો છે. ઉદ્યોગે ૨૩ લાખ લોકોને રોજગારી આપી છે અને જીડીપીમાં ૫.૬ ટકાનો ફાળો આપ્યો છે. આઇટી ઉદ્યોગ અનેક િેક્ટરમાં વૃસિને વેગ આપવા મધ્યટથીનું કામ કરે છે. ગુજરાતને લાગે વળગે છે ત્યાં િુધી ઉત્પાદન ક્ષેિમાં અગ્રેિર રાજ્ય છે અને આઇટી િેક્ટરમાં પણ સવકાિની ખૂબ જ િંભાવનાઓ છે એમ ઇડફોસિિના ચેરમેન

સશબુલાલે જણાવ્યું હતું. આઇટી અને આઇટીઇએિ િેક્ટરમાં ગુજરાતે ઝડપી િગસત કરી છે અને ઇડફોસિિ પણ અહીંની સનષ્ણાતોની ભરતી કરે છે. પરંતુ રાજ્યમાં આઇટી ઉદ્યોગના સવકાિ માટે િસહયારા િયાિોની જરૂર છે. આ િસહયારા િયાિો શૈક્ષસણક, િરકાર અને કંપનીઓ તરફથી થવા જોઇએ. િરકારે આઇટી ઉદ્યોગને પરવડે તેવા ભાવે જમીન પૂરી પાડવી જોઇએ એમ સશબુલાલે ગુજરાત ઇલેક્ટ્રોસનકિ એડડ િોફ્ટવેર ઇડડટટ્રીઝ એિોસિએશન (ગેસિયા)ના એવોડડ િમારોહમાં જણાવ્યું હતું.


24

સદાિિાર સ્વાસ્થ્ય

Gujarat Samachar - Saturday 25th February 2012

શારીરરક ચુસ્ત-દુરસ્ત રહેવા માટે આખા ધાટયવાળી ચીજે ખૂબ જ રહતકારી હોવાનું અત્યાર સુધી મનાતું રહ્યું છે. હવે રવજ્ઞાનીઓએ પણ અનેક સંશોધનો પછી તારવ્યું છે કે આખા ધાટયવાળી ચીજો ખૂબ હેલ્ધી હોય છે. આથી જ ડાયટમાં પણ આજકાલ હોલ ગ્રેનની ફેશન ચાલી રહી છે એમ કહી શકાય. ગ્રેન એટલે કે ધાટય હોય કે કઠોળ, બન્નેને અનેક રીતે ખાઈ શકાય છે; પરંતુ એને ફણગાવવાની રીત ખૂબ જ પૌરિક ગણાય છે. હેલ્ધી સીઝન ગણાતા રશયાળામાં તો સ્પ્રાઉટેડ અનાજ શરીર માટે અરત ઉત્તમ મનાય છે. અનાજને ફણગાવશો કઇ રીતે? કઠોળ કે અનાજને ઓછામાં ઓછા આઠ કલાક સુધી પલાળવાં અને પાણી એટલું રાખવું કે જેથી એ પાણી શોષાઈને દાણા ફૂલી જાય. આ ફૂલેલા દાણાને મુલાયમ, પાતળા સુતરાઉ કપડામાં બાંધીને પોટલી બનાવવી. આ પોટલીને હૂંફાળી જગ્યાએ ઢાંકીને રાખવી, જેથી એને ગરમાવો મળી રહે. જેટલો વધુ ગરમાવો મળશે એટલા જલદી ફણગા ફૂટશે. ઉનાળામાં અનાજ જલદી ફણગે છે, જ્યારે રશયાળામાં બારથી ચોવીસ કલાકમાં સારા ફણગા નીકળે છે. ક્યું ધાન્ય ફણગાવી શકાય? મગ, મઠ, વાલ, ચણા, વટાણા, ઘઉં, બાજરી, જુવાર, ચોળા, મેથી, કાબુલી ચણા અને સોયાબીન જેવાં ધાટયો ફણગાવી શકાય છે. દાણા અંકુરરત થવા માટેનો સમય ઉષ્ણતામાન પર આધાર રાખે છે. રશયાળામાં ફણગા ફૂટવાની રિયા ધીમી હોય છે.

અંકુરીકરણની પ્રરિયાથી અનાજ અને કઠોળમાં કાબોોહાઇડ્રેટ અને પ્રોટીન વધુ સુપાચ્ય બને છે. પોષક તત્વોમાં કેટલો વધારો? અનાજ કે કઠોળમાં ફણગા ફૂટવાથી રવટારમન બી કોમ્પ્લેક્સ અને એમાંય ખાસ કરીને થાયરમન એટલે કે રવટારમન બી-૧, રાઇબોટલેરવન એટલે કે રવટારમન બી-૨ અને નાયરસનનું પ્રમાણ બમણું થાય છે. ફણગાવવાથી અનાજમાં રહેલું લોહતત્વ શરીરમાં સહેલાઈથી શોષાય છે. લોહતત્વ

લોહીમાં હીમોગ્લોરબન બનાવવા માટે જરૂરી છે. અંકુરીકરણની પ્રરિયાથી અનાજ અને કઠોળમાં કાબોોહાઇડ્રેટ અને પ્રોટીન વધુ સુપાચ્ય બને છે. સૂકાં કઠોળમાં રવટારમન ‘સી’ની માત્રા લગભગ નજીવી હોય છે, પરંતુ તેને ફણગાવવાથી એમાંનાં પોષક દ્રવ્યો બમણાં બને છે અને રવટારમન ‘સી’ આશરે દસગણું વધે છે. ફણગાવેલાં કઠોળથી શરીરમાં રવટારમન ‘એ’ બનાવતા કેરોરટન નામના પદાથોનું પ્રમાણ

વધે છે. આંખ અને ચામડીના રોગો માટે રવટારમન ‘એ’ ઘણું ફાયદાકારક નીવડે છે. અનાજ પાણીને શોષીને ફૂલે છે એટલે એનું બહારનું પડ ફાટે છે અને એના રેસા નરમ બને છે. એટલે એને રાંધવામાં ઓછો સમય લાગે છે. આ કારણે જ ફણગાવેલાં અનાજ કે કઠોળ બાળકો અને વૃદ્ધો માટે સુપાચ્ય બને છે. આજકાલ બજારમાં રવરશિ પ્રકારનું, જાળીવાળું પાત્ર સ્પ્રાઉટમેકરના નામે મળે છે. એનો ઉપયોગ અનાજ કે કઠોળને ફણગાવવામાં થાય છે. ફણગાવેલાં કઠોળને અધકચરાં બાફીને મીઠું, મરી, લીંબુ, ચાટમસાલા કે સેલડ સાથે ખાઈ શકાય છે. આ રસવાય અધકચરા પકાવેલા કાંદામાં કોબી, ટમેટાં, કાકડી અને ગાજર સાથે પૌરિક સેલડ પણ બનાવી શકાય છે. ટયુરિશરનસ્ટના મતે જોઇએ તો, ગુણવત્તા અને સ્વાદની દૃરિએ એક સેન્ટટમીટર જેટલા ફણગા ઉત્તમ ગણાય છે. જેમ-જેમ ફણગા મોટા થાય તેમ-તેમ એના સ્વાદમાં પાણીનું પ્રમાણ વધવાથી ફફકાશ આવે છે. મગને ફણગાવવાથી એમાં રવટારમન બી કોમ્પ્લેક્સની માત્રા બમણી થઈ જાય છે. રોજ એક મુઠ્ઠી ફણગાવેલા મગ દરેક વયના લોકો માટે સુપર ટોરનક પુરવાર થાય છે. જોકે આયુવવેદ રનષ્ણાતો કહે છે કે ફણગાવેલાં કઠોળ શરિપ્રદ તો હોય છે, પરંતુ પચવામાં ભારે અને વાયુકર છે. એને ઘી કે તેલમાં રહંગ અને લસણનો વઘાર કરીને લેવાંમાં આવે તો વધુ સારું.

ડાયાબિટીક મબિલાઓને વૃદ્ધાવસ્થામાં િિેરાશનું જોખમ વધી જાય છે /J\5H. /I DH $Q/G1M.]

/I 3<Q*DH 2"8G.,G; 1G/I

DH $QBM92G [.5Q&.H /P@' 3G@*5

DH3*H 3H.G1M. [.5Q&.H (8P O'

;IC[;F 4GAG-G3 DH ;Q*P:H 3G*G] 3Q[,5 3P[84G "I&5G*.G ?48@+G/ .M ;Q$G6 DH $QBM92G [.5Q&.H /P@' 3G@'5 *+G DH3*H 3H.G1M. [.5Q&.H (8P O' *G WV X WX+H WZ Y WX ;I-H 3GR L/G 0G =(N9. 4I O .G $M53M. *+G 3G*G].G .=4 3GQ 2E ,Q/[* DH 1G1I2G *+G DH3*H .6H.H1M. 'G5H4G.G 3QA).M 3G. /H 2"8*H DH ;Q*P:H 3G*G].G $5) ;G+M 4I O /-G5M6 %M *P / 3GQ 2E /) 2"8[* DH ;Q*P:H 3G*G].G $5).H /.M #5M /.G .I K7 ;34M /-5G3)H 5G8H 3G*G].G $5).H /I\ *+G ,9S..P .=4 ><G8P 6M8G 2G824IU 3QA) ;G+M [8.Q*H 3G*G].H /J\ /.G #5M 0E WY 3H.H' & $G69M *+G /I\3GQ &P *H *3G3 8@*I *M DH ;G+M & 6 .M 89M *P ,5M 3GQ 2EP /P*G.G #5M 3G*G].H /-5G3)H 5G88G 3G'N *M .P 4I O 3P .Q /5 ;Q/ T 5H 'G 3 3M78H 6M8G [8.Q*H 4I O 3GQ 6" 6" 9<M5P.IQ *M .IQ 'G 3 'N16 *+G *G5H! .H$M 3I&1 %M (-," ' (' (*' "-* " & *# ! (*," &),(' %%#'! (-*!" -! / (. ',*/ # +, * , * *(-!"

,( ,( ,( ,( ,( ,( ,( ,( ,( ,(

/+ /+ /+ /+ /+ /+ /+ /+

#*&#'!"" & ' " +, * * (* + (%,(' * +,(' % $)((% #%,(' / '+ -,(' (' ('

,( ,( ,( ,( ,( ,( ,( ,( ,(

/ ,0&2 & ,+# ) &./ '(,/ % 1 , * &) "!+&- +' +& $* &) ",* * &) . +./,.%&* / '&*,0&2

/+ /+ /+ /+ /+ /+ /+ /+ /+ /+

ડેટ્રોઇટઃ ડાયાબિટીસની દદદી હોય તેવી મ બહ લા ઓ માં વૃદ્ધાવપથામાં િહેરાશનું જોખમ વધી જાય છે. તાજેતરમાં થયેલા અભ્યાસ અનુસાર જેમને મે ટા િો બલ ઝ મ (ચયાપચય)ની બિયા સંિંધી તકલીફો રહેતી હોય તેવી ડાયાબિટીક મબહલાઓને િહેરાશનું જોખમ સબવશેષ રહે છે. અમેબરકાના ડેટ્રોઇટની હેન્રી ફોડડ હોસ્પપટલના તિીિો દ્વારા હાથ ધરાયેલા અભ્યાસનાં તારણો મુજિ, ૬૦ વષષથી ઓછી વયની ડાયાબિટીક મબહલાઓમાં ડાયાબિટીસ કંટ્રોલમાં હોવા છતાં િહેરાશનું વ્યાપક

" % /, " ' * $ " ) " !$

પ્રમાણમાં જણાયું હતું. અભ્યાસનું એક તારણ એવું પણ હતું કે ડાયાબિટીક મબહલાઓ કરતાં ડાયાબિટીક પુરુષોમાં િહેરાશનું પ્રમાણ વધું હતું. જ્યારે ડાયાબિટીસ સારી રીતે કંટ્રોલમાં હોય તેવી ૬૦થી ૭૫ વષષની મબહલાઓની શ્રવણશબિ જેમનો ડાયાબિટીસ સારી રીતે

/ " &/ # " 0 & % $ % ' * + . " *

ખાસ નોંધ

London Clinic: 020 7476 2530 Leicester Clinic: 0116 266 3939

Ayurvedic Herbal Clinic Ltd. 218 Melton Road, Leicester LE4 7PG UK www.ayurvedichelpline.com email: ayurvediccourse@aol.com Mob.: 07801 027 571 $* &) ",*

% ( " *

& "+

'

$

કંટ્રોલમાં ન હોય તેવી તે ઉંમરની અન્ય મ બહ લા ઓ ની સરખામણીમાં ઘણી સારી જણાઇ હતી. હો સ્ પપ ટ લ ના બડપાટડમેન્ટ ઓફ ઓટેલાબરંગોલોજી એન્ડ નેક સજષરી હેડ ડેરેક જે. હાંડઝોએ કહ્યું હતું કે, ‘સામાન્ય રીતે વૃદ્ધાવપથામાં થોડી ઘણી િહેરાશ તો આવતી જ હોય છે પરંતુ ડાયાબિટીસના દદદીઓમાં િહેરાશનું પ્રમાણ થોડું વધારે જોવા મળે છે. ખાસ કરીને એવા કકપસાઓમાં કે જેમાં બ્લડગ્લુકોઝ લેવલ્સ દવા અને આહાર દ્વારા બનયંબિત ન હોય.’

"

+

‘સદાબહાર સ્વાસ્થ્ય’ વવભાગમાં અપાયેલી કોઇ પણ માવહતી કે ઉપચારનો અમલ કરતાં પૂવવે આપના શરીરની તાસીર ધ્યાનમાં રાખવા અને તબીબી વનષ્ણાંતનું માગગદશગન મેળવવું વહતાવહ છે. - તંત્રી


મહિલા-સૌંદયય

Gujarat Samachar - Saturday 25th February 2012

તેને ‘સ્ક્રીન’, ‘ફિલ્મિેર’ સપહતના અનેક એિોડડ મળ્યા છે, અને મળી રહ્યા છે. જોકે માસૂમ અને રમપતયાળ ચહેરો ધરાિતી પિદ્યા તેની અપભનય કલા કરતાં િણ તેની સાડીઓ માટે િધારે જાણીતી છે. મોટા ભાગના જાહેર સમારંભમાં તે િરંિરાગત ભારતીય િોશાકમાં અને એ િણ ખાસ સાડીઓમાં જ જોિા મળે છે. એ િછી તેના િેિપરટ પડઝાઇનર સબ્યસાચી મુખર્નના કલેકશનની હોય કે કોઈ બીજા પડઝાઇનરની, તેની સાડીઓ હંમેશાં િખાણિા લાયક હોય છે. પિદ્યાની સાડીની સાથે તેનાં બ્લાઉઝ િણ જોિા જેિાં હોય છે. પિદ્યા બાલન ભારતીય િેસ અને બોડી ધરાિે છે, એટલે તેના િર િેસ્ટનન કરતાં ઇક્ડડયન િોશાક ૧૦૦ ટકા િધારે સારા લાગે છે. આમ િણ ભારતીય સ્ત્રીઓ જ્યારે સાડી િહેરે ત્યારે િધારે સુંદર દેખાય છે. પિદ્યા તમને જુદી-જુદી સ્ટાઇલની, જુદી જુદી બનાિટની સાડીઓમાં જોિા મળશે. જેમ કે, બનારસી પસલ્ક, પ્લેન હેડડલૂમ નેટ, નેટ અને બ્રોકેડ, પમટસ એડડ મેચ, િગેરે-િગેરે. તેની િસંદગી િણ ઊડીને આંખે િળગે તેિી હોય છે. ટયારેક બોડડરિાળી બ્લેક કલાપસક સાડી, એના ઘેર િર રેડ - ગોલ્ડન

25

સાથે િહેરેલું રેડ િેલ્િેટનું બ્લાઉઝ િણ પ્રોિર મેચ છે. જોકે બધામાં પિદ્યા બાલન િૂરતી એક િસ્તુ કોમન જોિા મળશે અને તે છે થ્રી-િોથન સ્લીિ. તેણે િોમનલ સાડી િહેરી હોય કે િછી સેમી િોમનલ, બ્લાઉઝની બાંયની સ્ટાઇલ સરખી જ હોય છે. આથી આને આિણે હિે પિદ્યાની પસડગનેચર સ્ટાઇલ માની શકીએ, પિદ્યાએ હિે લોકોમાં િણ પ્રકારનાં બ્લાઉઝ િહેરિાનો ટ્રેડડ શરૂ કરી દીધો છે, જે એક ખરેખર સારો ટ્રેડડ સાપબત થયો છે.

આ ઉિરાંત ઓછામાં ઓછી જ્વેલરી િહેરિાની સ્ટાઇલ તેને પસબિલ અને િધારે બ્યુપટિુલ બનાિે છે. ટયારેક િાળ બાંધેલા હોય અને ટયારેક ખુલ્લા, િણ ભારતીય નારીની આગિી ઓળખ એિી પબડદી પિદ્યાને એકસ્ટ્રા િોઇડટ્સ અિાિી જાય છે. તેમ જ તે ગમે ત્યાં તેનું સુંદર સ્માઇલ આિિાનું નથી ચૂકતી અને એ જ તેના જેિી સ્ટાઇલ અિનાિિા માગતા બધા માટે જરૂરી છે. ઓલ ઓિર પિદ્યાની સ્ટાઇલ િૂરી રીતે ભારતીય. સાદગી અને સુંદરતાનો સમડિય.

સામગ્રીઃ પોણો કપ ઓગાળેલું ઘી • છાલ કાઢીને છીણેલાં એક કકલો ગાજર • દોઢ કેન ઉકાળેલું દૂધ • બે કપ સાકર • ૧૦૦ ગ્રામ ખોયા • ગરમ પાણીમાં પલાળેલી, છાલ કાઢેલી અને કાપીને નાની ચીરી કરેલી " - પાણી ), "#( , ૧૫ બદામ • પા કપ • એક ચપટી સેફ્રન (કેસર) - પાણીમાં પલાળેલું • અડધી ચમચી એલચીનો ભુક્કો રીતઃ ખોયા છીણીને બાજુ પર મૂકો. મોટા પેનમાં ગાજર અને દૂધ લો. મમશ્રણ ઊકળવા આવે ત્યાં સુધી ગરમ કરો. તાપ ધીમો કરો

અને બધું દૂધ સુકાઈ ન જાય ત્યાં સુધી ગાજરને સતત હલાવતા રહીને રાંધો. ગાજરમાં ઘી રેડો. તેમાં ખોયા નાખો. તેને થોડીક મમમનટ માટે સાંતળો. તેમાં ખાંડ નાખો. તેને રાંધવાનું ચાલુ રાખો. ગાજરનું મમશ્રણ #22 ).(- સુ+કાઈ ન જાય ત્યાં સુધી તેને હલાવો. તેને બનનર પરથી નીચે ઉતારો. તેમાં કેસર, એલચીનો 3ભુક્કો અને બદામ નાખીને હલાવો. પીરસતા પૂવવે ફરીથી ગરમ કરો. અને ઉપર કેસર, એલચીનો ભુક્કો અને બદામથી સજાવીને સવન કરો.

ગાજર કા િલવા

* # &#,#(! #( .$ + -# .($ # )) , ,.**&1 *.+ / ! - +# ( )) )(&1

)(-

-

'& ," )(# +*

િકકનું કોક્બબનેશન તેમ જ બ્લાઉઝની બ્રોકેડ મટીપરયલની સ્લીિ વ્યપિને અનોખી સુંદરતા આિે છે. રેડ બોડડરિાળી િાઇટ સાડી

.

ફિલ્મનું નામ ભલે ‘ધ ડટટી પિક્ચર’ હતું, િણ તેમાં પિદ્યા બાલનનો અપભનય બહુ બ્યુટીિુલ હતો. આ ફિલ્મમાં બેસ્ટ એક્ટટંગ માટે

.&& 0 #(! - +#(! , +/# (! ! ' (*-#)( #+-" 1 * +-1 ((#/ +, +1 #/ )' 1 " - ), "#( , #22 ).(- + ) %- #& +-# , )+*)+ - ( 0 #(! .( -#)( ,* # &#,-, .( + &, * # & #, ).(- (# )+' 0 #-#(! ,- 3 / #& &

$"&

'

&$"%"+ , +

D+> *=

+ * %, ! * /', $"# - )/ / " ) &+ "+ %* * )-

6

6

% $ /

D $$= D ; ': D )6 ? D 4 @ 57

$

,:1&+8(6> -=D$> *= #: B5.6"C#8 4$:73)+ %*#= +6' 2)=

7 6 7 $4 < ) : 6 >

7 6 4J "= 7 " < 4> 6$)'4"4> 6 4&6 "&(: 6 ' 4#B

': :

"= . :(6#% = $"4> :

9 *6 8 .6 ! 7/ )# &=1&: 6 $:

"= $$=

4J

4'6 : 6$)'4"4>

#: 6 #8 ': :

D G/. 6 !J#4 D "= = !J#4 D ")4%4 6,) D )"=)4 D =$6 D %6 D ' 4 D 2 " D ':$4# 6 A)4 D 6%6 6$ D "(3" 6%6 D *4 4 7 -) D G)> 4 =$ 7 -) D )6 '4 7 -) D 0)4 . :(6#% 7 -) D + = 4 6 ': $6 D 4>'!4J D ")4%4 4>' D =%: ! 8$: D !:& 9$6 D 4 6 9$6 D ):' 9$6 D G*>' 4 D )"=)4 ' 4 4>' D G % 7( 4 :%6 D 1<( #7) 4I 4 G' :$:

0)=* ,:E ;D*)# < *? .D,A. ) 4 4> %= "4 %6 %H 0)> $6):,( B ; ': ? 6')B$6 :" 4 4 "= 4 (7! 0)> : ,#=$ ':J ;G$# < $? = $C E0)4 F : 6 7!'= #""" $ $ ! = $ -9' 5.> #: $6 @ (6 ; : %=# *=

' 7 G'

"4 ; ) & !

$"&

:

E0)4 F"4> =

) *!

'

.

% $ /

= G $4>

$=

+*

( & /* % +' (%


26

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 25th February 2012

૨૨૭ ૧

૨ ૭

૧૦ ૧૧

૧૨

૧૩

૧૪ ૧૫

૧૭

૧૮

૧૯ ૨૧

૨૩ ૨૪

૩૫

૨૨ ૨૬

૩૦ ૩૨

૩૩

૧૬

૨૦

૨૫

૨૯

૨૭ ૨૮

૩૧ ૩૪

૩૬

૩૭

૧. કૃવિમ, બનાિટી ૨. પખિાવડયાની નિમી વતવિ ૩. જાજરૂ ૪. દશાનન, લંકેશ ૫. મક્કાની યાિા ૬. વિસ્તી સનનો છઠ્ઠો માસ ૮. િાકર, સેિક ૧૧. કાિના નાના ટુકડા ૧૩. દાણાદાર લોટ ૧૪. અમદાિાદનો એક વિસ્તાર ૧૫. ઝપાટાબંધ, ધમધોકાર ૧૬. કાઠું, બાંધો ૧૭. કુસંપ, વિરો ૧૮. રણકારો ૧૯. એક નેતા રામવિલાસ...... ૨૨. લાલિ, લાંિ ૨૪. મિકોડ ૨૭. પેગંબર ૨૮. બાણ, શર ૩૦. પીરસેલું ભાણું ૩૩. એક અનાજ ૩૪. હાિ, િેરો

૩ ૨ ૩ ૩ ૨ ૨ ૩ ૩ ૨ ૩ ૬ ૨ ૪ ૩ ૪ ૨ ૩ ૩ ૨ ૩ ૨ ૨

તા. ૧૮-૦૨-૧૨નો જવાબ ૧. િતુર માણસ, રત્ન ૩. પ્રત્યક્ષ, સાક્ષાત ૭. કામદેિ, મદન ૯. બોજ, ભાર ૧૦. લીટી, હદ ૧૨. કાગળ, કાપડ િ. (કાપતાં પડતો કિરો) ૧૫. ખુશાલીને પ્રસંગે ભેટની િહેંિણી ૧૭. નડતર, ફાંસ ૨૦. અંકુશ, ધાક ૨૧. સોઈ, જોગિાઈ ૨૩. નાની ફૂલાિેલી રોટલી ૨૫. એક કઠોળ  ૨૬. જમીન, પૃથ્િી ૨૯. ઊંિી જાતનું ૩૦. પાંદડું, પણણ ૩૧. ભૂલિૂક ૩૨. હલકા કુટુંબનું ૩૪. સન્યાસીનું જલપાિ ૩૫. આદત, ટેિ ૩૬. કમાઈ, કમાણી ૩૭. મવહલા

૩ ૬ ૩ ૩ ૨ ૪ ૩ ૩ ૩ ૪ ૩ ૨ ૩ ૨ ૨ ૩ ૩ ૪ ૧ ૪ ૧

ખો

ખે

કો

ર પા ર વિ

જા

પા

રા

િા

ત બા બ

લા

ટ ક

િ

ટા

કા

રો

કે શૈ

વિ

રો

ગ મ

બા

લા

લ મ

ફ િ

દા

િ

રો

૩૬

િ

હા

૨ ૪

૨ ૨

૩ ૯

કા

જી

િા

િ ફા

૬ ૪

નવ ઊભી લાઈન અને નવ આડી લાઈનના આ ચોરસ સમૂહના અમુક ખાનામાં ૧થી ૯ના અંક છે અને બાકી ખાના ખાલી છે. તમારે ખાલી ખાનામાં ૧થી ૯ વચ્ચેનો એવો આંક મૂકવાનો છે કે જે આડી કે ઊભી હરોળમાં રરરપટ ન થતો હોય. એટલું નહીં, ૩x૩ના બોક્સમાં ૧થી ૯ સુધીના આંકડા આવી જાય. આ રિઝનો ઉકેલ આવતા સપ્તાહે.

૫ સુડોકુ-૨૨૬નો જવાબ ૭ ૫ ૯ ૧ ૪ ૮ ૬ ૨ ૩

૧ ૬ ૪ ૩ ૨ ૫ ૮ ૯ ૭

૩ ૨ ૮ ૯ ૭ ૬ ૪ ૧ ૫

૬ ૧ ૫ ૮ ૯ ૨ ૩ ૭ ૪

૮ ૯ ૩ ૪ ૬ ૭ ૧ ૫ ૨

૨ ૪ ૭ ૫ ૧ ૩ ૯ ૮ ૬

૯ ૭ ૨ ૬ ૩ ૧ ૫ ૪ ૮

૫ ૩ ૧ ૨ ૮ ૪ ૭ ૬ ૯

૪ ૮ ૬ ૭ ૫ ૯ ૨ ૩ ૧

• ભારતીય મહિલા િોકી ટીમે ધમાકેદાર પ્રદશશન કરીને કેનેડાને ૪-૧થી િરાવીને લંડન ઓહલમ્પિક્સ િોકી ક્વોહલફાઇંગ ટૂનાશમેન્ટમાં િોતાનો પ્રથમ હવજય મેળવ્યો િતો. હવમેન્સ વગશમાં રહવવારે રમાયેલા અન્ય બે મુકાબલામાં ઇટાલીએ િોલેન્ડને ૪-૧થી તથા સાઉથ આહિકાએ યુક્રેનને ૨-૦થી િરાજય આપ્યો િતો. મેન્સ વગશમાં િોલેન્ડે કેનેડાને ૩-૨થી તથા િાન્સે હસંગાિોરને ૯-૦થી િરાજય આપ્યો િતો. પાન-૧૬નું ચાલુ

ગુજરાતમાં મોટો... એક ગુજરાતી કન્યા અહજતા ૧૮મા વષષે ક્રાંહતપ્રવૃહિમાં જોડાયેલી. તેના હિતા મલયાલી, િણ માતા ગુજરાતી. મંદાકકનીના માતાહિતા ભાવનગર હજલ્લામાં રિેતા. કમશકાંડી બ્રાહ્મણની િુત્રી મંદાકકની બીજા હવશ્વ યુદ્ધથી જ મુંબઈમાં અભ્યાસની સાથે જન-આંદોલનમાં ભાગ લેવા માંડી. િિનું મુખિત્ર ‘હિિલ્સ વોર’ હવતરીત કરે, હવદ્યાથથી-િાંખ ચલાવે. ત્યાં જ કિડાંના કારખાનામાં કામ કરતા મલયાલી નારાયણન્ સાથે િહરચય થયો, તે િણ આંદોલનકારી એટલે સમાન પ્રવૃહિ થઈ. એક વાર મોરારજીભાઈ દેસાઈએ સહચવાલયમાં કામ કરતી મંદાકકનીને રાજકીય પ્રવૃહિ ન કરવા જણાવ્યું િતું, િણ માને કોણ? અહજતાએ જેને ‘મા’ તરીકે યાદ કરી છે તે મંદાકકની-નારાયણ િછીથી કેરળમાં રાજકીય પ્રવૃહિ કરવા િિોંચે છે. કોઝીકોડની

ગુજરાતી શાળામાં મંદાકકની િિેલાં હશહિકા અને િછી આચાયશ બની. આ િહરશ્રમી માતાના િગારમાંથી જ કુટુંબનો હનવાશિ થતો. સાપયવાદી આંદોલનમાં અનેક આઘાતો આવ્યા, ચીન અને રહશયા, સ્તાહલન કે માઓઃ આ પ્રશ્નો ઊઠતા રહ્યા તેમ તેમ નારાયણનની પ્રવૃહિ બદલાતી રિી. તેને માટે જેલ િણ ભોગવવી િડી. ૧૯૬૭માં િમ્ચચમ બંગાળમાં નકસલ આંદોલન ચાલ્યું. એક વષશ િછી કેરળ સુધી િિોંચ્યું. ૧૮ વષશની અહજતા તેમાં જોડાઈ. ૧૯૬૮ની ૨૪મી નવેપબરે કેરળના િમ્ચચમી ઘાટનાં ગાઢ જંગલોમાં થલાસ્સેરીિુલિલ્લીમાં જે હવપ્લવી હુમલો થયો તેમાં અહજતા સામેલ િતી. તેને િકડવા માટે ચારેતરફ જાિેરાતો અને શોધખોળ થઈ. ‘િોસ્ટર વુમન’ તરીકે અહજતાનું નામ લોકોના િોઠે ચઢ્યું. કોટટમાં ચાલેલા મુકદ્દમામાં તેને સખત સજા થઈ. જેલમાં તેના િર અત્યાચાર થયા, િાગલ કરી મુકે તેવી િરકતો થઈ,

બળાત્કારની ધમકી અિાઈ, માતાને મળવા ન દીધી... જનમટીિની સજા - આ ૧૮ વષશની ગુજરાતણે - અનેક સંકટો સાથે ભોગવી, ૧૯૭૭માં તેને મુક્ત કરવામાં આવી. ૧૯૯૩થી તેણે િોતાની જાતને નકસલ-પ્રવૃહિ અને સંસ્થાની અલગ કરી દીધી. િવે તે કોત્રીકાંડમાં ‘અન્વેષી’ નામની સામાહજક સં સ્ થા ચલાવે છે. સ્ત્રીઓ િરના જુલમ-શોષણની હખલાફ આ સં સ્ થા લડે છે . યુ ડીએફ સરકારના એક પ્રધાને નાની વયની બાળકી િર બળાત્કારની કોહશશ કરી તેની સામે આં દોલન ચલાવ્યું , છેવટે િેલા પ્રધાનને િોદ્દા િરથી જવું િડ્યું . ગાંજા પ્લાન્ટે શ નમાં ચાલતા શોષણને તેણે વાચા આિી... તેની આ સામાહજક પ્રવૃહિ લગાતાર ચાલે છે. અહજતા એક વ્યવસાયી િઠાણને િરણી છે, બે બાળકો છે અને કોત્રીકોડની બજારમાં બાઇક િર નીકળે ત્યારે ‘અહજતા ’દી’નો માિોલ સરજાય છે!


ભારત

Gujarat Samachar - Saturday 25th February 2012

દેવામાં ડુબેલી કકંગકિશરને મદદનો સરકારનો ઇન્કાર નવી દિલ્હીઃ આશથિક કટોકટીનો સામનો કરી રહેલી ભારતની ખાનગી એરલાઇન્સ કંપની કકંગફશિરને કોઈ પણ પ્રકારની મદદ કરવાનો ભારત સરકારે ૨૦ ફેબ્રુઆરીએ ઇનકાર કરતા શલકરકકંગ શવજય માલ્યાની માશલકીની શવમાની કંપની વધુ મુશ્કેલીમાં મૂકાઈ છે. અધુરામાં પૂરું ફ્લાઇટો રદ થવાને કારણે ડાયરેકર જનરલ ઓફ શસશવલ એશવએિને (ડીજીસીએ)કંપની પાસેથી ફ્લાઇટો રદ કરવા અંગે સ્પષ્ટતા માગી છે. કકંગકફિર એરલાઇન્સની સેવાઓ સોમવારે સતત ત્રીજા શદવસે પણ ખોરવાઇ હતી. દેિભરના શવશવધ મોટા િહેરોમાંથી ઉડાન ભરનારી • ત્રાસવાદી વવરોધી રાષ્ટ્રીય સેડટર (એનસીટીસી)ની રચનાની ભારત સરકારનો િયાસ રાજકીય વવવાદમાં ફસાયો છે. વિનકોંગી મુખ્ય િધાનોએ તેને રાજ્યોના અવધકારનું ઉલ્લંઘન ગણાવીને વવરોધ કયોો છે. ઉપરાંત યુપીએ સરકારના સાથી પિ તૃણમૂલ કોંગ્રેસે પણ આ એનસીટીસીનો વવરોધ કયોો છે. જોકે, કેડદ્ર સરકારે એનસીટીસી દેશવિતમાં િોવાનું જણાવ્યું િતું.

વવજય માલ્યા

તેની લગભગ ૪૫ ફ્લાઇટો રદ થઇ હતી. કકંગકફિરના અશધકારીઓ એરલાઇન્સના બેંક ખાતા સ્થશગત કરાતા તેને ચાલુ કરવા આવકવેરા શવભાગ સાથે ચચાિ કરી રહ્યા છે. એરલાઇન્સે બેંક એકાઉન્ટ પરના પ્રશતબંધ દૂર થાય અને કમિચારીઓને બાકી વેતન ચૂકવાયા પછી જ ફ્લાઇટોની અવર-જવર સામાન્ય થાય તેવી આિા વ્યશિ કરી છે. કકંગકફિરની ફ્લાઇટો રદ

થતાં (ગેર) લાભ લેવાના ઉદ્દેિથી અગ્રણી એર લાઇન્સોએ છેલ્લા થોડાક શદવસથી ઘણાં અશત વ્યસ્ત રૂટો પરનાં ભાડાંમાં ૧૦થી ૨૫ ટકા સુધીનો વધારો કયોિ છે. અશત વ્યસ્ત એવા શદલ્હીમુંબઇ માગિ પર સામાન્ય રીતે વન-વેનું ભાડું રૂ. ૪,૫૦૦થી ૫,૦૦૦ હોય છે. હાલમાં આ રૂટ પરની શટકકટનો ભાવ રૂ. ૬,૫૫૫ અને રૂ. ૭,૩૦૫ કરી દેવાયો છે. એવી જ રીતે, શદલ્હી-બેંગલોર રૂટ પરનું વન-વે ભાડું સરેરાિ રૂ. ૬,૦૦૦થી ૭,૫૦૦ હતું. હાલમાં આ રૂટ પર રૂ.૧૨,૦૦૦થી ૧૪,૦૦૦ સુધીનું શટકકટ ભાડું લેવામાં આવે છે.

કસાબની ડાયરીમાં મુંબઇ હુમલાનો કોડ હતો મુંબઇઃ ૨૬ નવેમ્િર ૨૦૦૮ના રોજ મુંિઇમાં હુમલો કરવા માટે પિોંચેલા આતંકવાદી અજમલ કસાિ અને તેના નવ આતંકવાદી સાથીઓ વસવાય તેની એક મિત્ત્વની એવી ડાયરી સમુદ્રના રસ્તે કરાંચીથી અિીં આવી િતી. આ ડાયરી કુિેર નૌકાથી મળી આવી છે. જેનો ઉપયોગ આતંકવાદીઓને મુંિઇ પિોંચાડવા માટે કયોો િતો. આ નૌકાને આતંકવાદીઓએ ૨૩ વડસેમ્િર ૨૦૦૮ના રોજ અરિ સાગરમાં િાઇજેક કરી િતી. આ ડાયરી ઉદૂોમાં લખેલી છે. જેમાં મુંિઇ અને કરાંચીના સ્થાનોના અિાંશ અને દેશાંતરનો ઉલ્લેખ છે. ડાયરી દ્વારા જાણ થાય છે કે આ તમામ આતંકવાદીઓ એક સાથે આવ્યા િતા અને શિેર પિોંચતા તેઓ ખાસ સ્થાનને વનશાન િનાવવા માટે પાંચ ગ્રૂપમાં વિેંચાઇ ગયા િતા.

ગોવામાં કિથ વાઝે રેલી સંબોધતાં ચૂંટણીપંચની તપાસ

પણજીઃ દવિણ ગોવાના વારકા ખાતે ૧૪ ફેિઆ ુ રીએ યોજાયેલી કોંગ્રેસની રેલીને વિવટશ સાંસદ કકથ વાઝે સંિોધન કરતાં ચૂટં ણી આચારસંવિતાનો ભંગ થાય કે કેમ તે મુદ્દે ચૂટં ણીપંચે વનષ્ણાતોનો મત માગ્યો િતો. ગોવામાં યોજાનારી ચૂટં ણી અગાઉ કોંગ્રેસના ઉમેદવાર વાલડકા આલેમાઓએ યોજેલી રેલીને વિવટશ સાંસદે સંિોધન કયુું િતુ.ં જોકે વાઝને લાગે વળગે છે ત્યાં સુધી વનયમો સ્પષ્ટ છે. કોઈ વવદેશી ભારતમાં ચૂટં ણીમાં ભાગ લઈ શકતો નથી કે ચૂટં ણી સાથે સંકળાઈ શકે નિીં. વાઝ ગોવામાં એક વિઝનેસ કોડફરડસને સંિોધવા આવ્યા િતા. ગોવા ચેમ્િર ઓફ કોમસસે તેમને િોલાવ્યા િતા. કોંગ્રેસની રેલીને સંિોધન કરવું તે પોતાની અંગત િાિત િોવાનું તેમણે જણાવ્યું િતુ.ં તેઓ છેલ્લા ૨૦ વષોથી વાલાડકાને ઓળખતાં િતાં.

સંવિપ્ત સમાચાર • રાષ્ટ્રપવત િવતભા પાવટલના પુત્ર અને મિારાષ્ટ્રમાં કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય રાવસાિે િ શે ખાવતને વજલ્લા કલે ક્ ટરે વિનવિસાિી ૧ કરોડ રૂવપયા જપ્ત કરવાના કેસમાં નોવટસ આપી છે. વજલ્લા કલેક્ટર રાહુલ મિીવાલે કહ્યું િતું કે શેખાવત ઉપરાંત અડયોને ૧૫ ફેિુઆરીએ નોવટસ આપી છે. • વિટનમાં કાયમી વસવાટ માટે યુરોવપય સંઘના નાગવરકો સાથે િોગસ લગ્નનું રવજસ્ટ્રેશન કરાવનાર ૧૫ ભારતીયોની વિટનના સત્તાવાળાઓએ ગત સપ્તાિે ધરપકડ કરી છે. આ કૌભાંડમાં પંજાિના વતની અને ૨૯ વષષીય ભાંગડા ગાયક ગેરી સંધુ નો પણ સમાવેશ થાય છે. જેને ભારત પાછો મોકલવામાં આવ્યો છે. વિવટશ સત્તાવાળાઓએ દ્વારા જુદા જુદાં સ્થળે અને આ ભારતીયો જ્યાં ગેરકાયદે નોકરી કરતા િતા તેવી કંપનીઓમાં સચો ઓપરેશન િાથ ધરાયું િતું. • કરોડો રૂવપયાનાં ટુ-જી કૌભાંડમાં કવથત સંડોવણીના આરોપોનો સામનો કરી રિેલા અને વવરોધીઓની ટીકા તથા આક્રમક તે વ ર વચ્ચે ઘે રાયે લા કે ડ દ્રના ગૃિિધાન પી. વચદમ્િરમે ૧૯ ફેિુઆરીએ આસામના ગુવાિાટી ખાતે એક કાયોક્રમ દરવમયાન કિૂલાત કરી િતી કે તેમણે રાજકારણમાં િવેશીને મોટી ભૂલ કરી છે અને તેને િદલે મેં ટેવનસ ખેલાડી તરીકે મારી કારકકદષી વવકસાવી િોત તો ઘણું સારું િતું. • ઉત્તર િદેશ વવધાનસભાની ચૂંટણીના ચોથા તિક્કાનું મતદાન ૧૯ ફેિુઆરીએ સાંજે સમાપ્ત થયું િતું. આ તિક્કામાં ૫૭ ટકાથી વધુ મતદાન થયું િતું. ચોથા તિક્કામાં રાજધાની લખનઉ સવિત ૧૧ વજલ્લાની ૫૬ િેઠકો પર મતદાન થયું િતું. મતદાન શાંવતપૂણો રહ્યું િતું, અને ક્યાંયથી કોઈ અવિય ઘટનાની ખિર નથી મળી. • રાજકીય નેતાઓની સરભરામાં સરકારી તંત્ર કેવી રીતે કાયદાની િિાર જઇને તેમને વ્યવસ્થાઓ પૂરી પાડે છે તેનો વધુ એક દાખલો જોવા મળ્યો છે. ૨૦૧૦માં તત્કાવલન કેડદ્રીય નાગવરક ઉડ્ડયન િધાન િફુ લ્ લ પટે લ ના દીકરીના સાસવરયાઓ વવદેશ િવાસે જઇ શકે તે માટે એર ઇન્ડડયાએ તેમને મોટું વવમાન પૂરું પાડયું િોવાનું િિાર આવ્યું છે. સરકાર માંદી વવમાની કંપનીને ઉગારવાને િદલે તેને વધુ ખાડામાં ધકેલી રિી છે, જેના પર એર ઇન્ડડયાને િેઠી કરવાની જવાિદારી િતી તે િફુલ્લ પટેલને ‘સાચવવા’ જ અનેક ખાલી િેઠકો સાથે વવમાનને રવાના કરવામાં આવ્યું િતું.

SUBSCRIBE NOW TO # $!" &1;0 %-/-;)91)6

-4/1<5 744)6, %"73 4) 12*4) 5(534 ,<4; A )91: %"73 4) 12*- 4) "7 /% 5/& 4) 5-7 34 5-7 ,<4; A 014, A ">1:: )6, )91: 4) 12*- /% 5/& 4) 5-7 ;)4? %"73 /% 5/& 4) 5-7 ">1;@-94)6, %"73 4) 5-7 34 5-7 <:;91) ">1;@-94)6, 34 5-7 -4/1<5 4791),- 1&$*""73 4) "7 )679)51+ ">1;@-94)6, 5-7 34 5-7 ">1:: )91: 4) 12*- 4) 5-7 ">1:: ;)4? 34 5-7 "+7;4)6, %7"3 4) 12 /% 5/& 2% 54) 5( 4) &14 9-4)6, %"73 2% 5-7 ,<4; A

!

'" &1;0 %-/-;)91)6

M.I.L. MatchMaker

-)4: 4) 5(

5)14 16.7

R

Hundreds of genuine Asian matrimonial listings

,<4; A

-)4:

)9 ):; >1;0 76/376/ 4) &# 4) "7 4) 5- 4) &14 4) 06 A )9 ):; 4) &# 4) "7 /% 5-7 4) &14 4) 06 %5-4 A "914)63) -9)4) 4) 06&.#&2 %5-4 A 58-91)4 !<::1) /0 */4&2/"/% "7 4) 5/& 4) &14&.#&2 4) $40#&2 20. ,<4; A "7<;0 5-91+) 6*3*4*/( &25 2(&/4*/" "/% 2"8*%"73 ,<4; A <:;9)41) ->(-)4)6, )6, 4) 06&.#&2 %"73 ,<4; A 016) "8-+1)4 6*3*4*/( &*+*/( !*"/ )"/()"* &)&/8)&/ 0/( 0/( "$$"5 34 12*- /% "7 4) 5/& 34 5-7 4) 5(534 34 &14&.#&2 4) $40#&2 4) 06&.#&2 ,<4; A 58-91)4 1;1-: 7. 797++7 %"73 /*()43 "$$0.0%"4*0/ 6*3*4*/( ("%*2 "'* "3"#-"/$" "#"4 &,/&3 &8 "/% "22",&$) 34 12*4) "7 4) 5/& 4) 5-7 4) 5( 4) &14 ,<4; A ?89<: %"73 4) "7 4) 5-7 4) 5(534 4) &14 ,<4; A #<93-? %"73 4) 12*- 4) "7 4) 5/& 2% 5-7 2% &14 ,<4; A %1-;6)5 )5*7,1) %"73 4) "7 2% 5-7 4) &14 20. A "8-+1)4 ! ' #! "914)63) >1;0 )4,1=-: A 74,-6 &-:; >1;0 1)/)9) )44: &1"24 4) "7 %"73 A 9-);-9 <62)* %"73 4) $40#&2 ,<4; A #0)14)6, "8-+1)4 )6/373 );;)?) %"73 4) &14&.#&2 ,<4; A <4/)91) %"73 5/&

016) >1;0 !1=-9

27

9<1:- "8-+1)4 "-8;-5*-9

*)*)0741,)?: +75 >>> *)*)0741,)?: +75

the original

and

way to meet

Completely

FUN, EXCITING

INEXPENSIVE

YOUR PERFECT PARTNER

CONFIDENTIAL

All this for only £9 per year, and you recieve 3 editions. Simply send you remittance to: MatchMaker International Ltd. PO Box 430, Pinner, Middlesex, HA5 2TW U.K. or simply order your copy online on:

WWW.PERFECT-PARTNER.COM Visit UK’s Asian matrimonial website for Internet matrimonials & E-matching by Email service “Specialists in Gujarati Matchmaking and Personal Introduction Service”

76,76

/-6;:

TEL: 020 8868 1879


વવવવધા

28

"

Gujarat Samachar - Saturday 25th February 2012

% )

* )

$ "

# %

.Y2U'( &\3(Yb ,q2?. \ ,q2?. 50U-$ (\ 5uK /6\ $\ -U ] )#\ \ .Y2U'(-Ub /` U# /2Yb ` 5/ U/X b "U (Y5U/ 2_qM (U#U X. ` X(U )q/#U-\ qE (-Ub q2A- ( .Y2U +\/` U/X 5vh \ Y /U$ 5-U U/ (\ q3.( 2` 5 -U(\ \ ^ .`8. 5U-Uq (\ q%h )q/2$h(` 0U22U -U ] .Y2U(`(Yb 53qG /# /U. $\ S/X \ -\ -U(X X ^ 5$$ @)'Uh:- +(X /6\0Ub /` U/ +v/-Ub 1 2'2U -U ] -UC 3_Qq# q5qK )[/$X (%X .Y2U( 0` ` $\-(X Z31$U (Y,2 (\ $ q5qK 5U%\ <.`%X 0 1 ,X /2U(X U (X 5/ U-#X )# 2'Y S/ \ Y /U$ 5-U U/ (\ q3.( 2` 5 lo%X mo 24h(U .Y2U -U ] 3q(2U/ n -U h mklm(U q&25\ EY(\ \0\/X .Yq(2q5h X * 0b"( U$\ .Y% `<*/<5(Yb .` ( /X /6\0 \ .Y2U )q/4& .Y% `<*/<5-Ub w2((U q2q2' Q\C` *U (U<5 U.&` -\q"q5( )`q0q 75 -Xq".U (\ 1U 5q6$ (Ub B#X >.U25Uq. ` ,U 0\3\ .Y2U( 0` ` ^2X /X$\ )`$U(X -6\9 U (\ )q/)[#h /X 3 ^ (\ U.hq2M-Ub 1 ')X 3 ^ $\ q23\ .Y2U(`(\ $ (Y,2`(U 56,U X +(U22U 5U%\ $\-(\ >.26UR 50U6 )# )3\ `<*/<5-Ub -(\5U-(\ Dr`J/(U 5C` (\ -U h&3h((X $ )# 5-Uq2N \

"

%

& "

0%$+ * + V*=- q"/\7 / D`tY5/ (\ 0\ ; & + !+ +X+X5X <.[5 /X)` i/ ; "+ 1 q5@ < (/0 U <5\0 + ,%# / + "0 mk 24h(X 2.\ E\< (U 5a%X .Y2U( U W<50/ + $+ ^q+(\ V*5 ' - )+ `(`q-@ (\ q5 X q6<&Y (\ 2 j(U ;.Q ; #3 + 0U *@ U 0 ` (\ @ <] " ) `-\"X ( + + q"/\7 / * 2-f< <" 7@ (h0 *^5h ' )( .Yq(2q5h X )/Ub$ q5 X q6<&Y (\ 2 j(U 56.` -Ub 0`< /\0X (\3(0 < /DU @ X- .b q3.( 5`q3.0 < /DU (\ (U(U )U.U )/ $/$X -[ U3\ (2$/ )6\0S) .` (U ,U/$-Ub "U.\0Ub 2 h(U +U1 ` -U ] q(d3Y= q3Q# )[Rb )U"2U(Yb ,b"`1 ,Yb /2Ub -U ] q2LU%e -U ] 2Uq4h /UOX. @)'Uh )/ 'Uq/$ \ ) X @)'Uh(U $\ @)'h `(\ Dq$qP$ q(#Uh. `(X )\(0 5-Q $\-(U q".U (\ ,b"`1 C /2U(U )q/#U-`(X / [ $ /2U -bqC$ /2U-Ub 23\ L` 5U6q5 $U(X 5U X ,U2(U (\ :5U6 '/U2(U/U (\ 2`"i(X (2U \3 /U3\ $\ (\ 36\/(X ^ 0X I@$/X. c)(X $/*%X q(?#U$ -U h&3h( (\ `q b )2U-Ub 23\ ` $-\ q(d3Y= `<*/<5-Ub ,U 0\2U(` /5 '/U2$U 6` $` $-U/X 2. (\ 5b) j(X 5b)[#h q2 $` 5U%\ /q22U/ mp *^EY /X mklm 5Y'X-Ub )/ S)Ub (U(\ -\ 0 /2U q2(b$X \ `<*/<5-Ub +\! ` -.Uhq&$ \ (\ $\ ")%X ,/U /6X \ %X q(/U3U(\ U12U 37. +(\ $\- 0&X (g'#X /U22U q2(b$X \ ! ' "; !+ 9 + 5 8678 ' #!+ + 77 96 - 3 + : 96 + 2 ' (. 0 0 0 .; !;#5 4 (w (U %`(h6` @FX /5\0 @H\/ 0b"( sY+ @ ]3(`d /5\0 @H\/ T@ ( ` ](6U- ` i /`" * $ ' 2. (\ 5b) j(X 5b)[#h q2 $` 5U%\ 3q(2U/ mp *^EY /X mklm 5Y'X-Ub )/ S)Ub (U(\ -\ 0 /2U q2(b$X +\! Q-$U -.Uhq&$ 6`2U%X `$Rb /q @F]3( R/X \ & ' lo%X mo 24h(U .Y2U * %' 3U U6U/X 0< )X/52U-Ub 23\ * # ( ' ` $-\ U %X /q @F]3( /U>.Yb (q6 6`. $` 5Y/QU(U U/#`5/ $-(\ U.hA--Ub ,U 0\2U &\2U3\ (q6

સારવાર માટે ગુજરાત પર પસંદગી ઉતારતા વવદેશી દદદીઓ

અઠવાડિક ભડવષ્ય તા. ૨૫-૨-૧૨ થી ૨-૩-૧૨ Tel. 0091 2640 220 525

અમદાવાદઃ ગુજરાત મેડકિલ ટુરરઝમ માટે ભારતનું મહત્ત્વનું િેન્િ બની રહ્યું છે. રવરવધ દેશોમાં વસતા ગુજરાતી તો વતનમાં જુદા-જુદા પ્રિારની સારવાર િરાવવાનું પસંદ િરે છે, સાથોસાથ રવદેશીઓ પણ હવે અહીં ઉપલબ્ધ આધુરનિ સારવારનો લાભ લઇ રહ્યા છે. છેલ્લા િેટલાિ સમયથી ગુજરાતના થયેલા ચોમુખી રવિાસ અને પ્રવાસન પથળોને િારણે રવદેશી પ્રવાસીઓ તથા ગુજરાત બહારના દદદીઓનો પ્રવાહ વધ્યો છે. તેઓ મેરડિલ ટુરરઝમનો રવિલ્પ અપનાવી રહ્યા છે. શહેરના સેટેલાઇટ રવપતારમાં અત્યાધુરનિ સાધનોથી સજ્જ મલ્ટી પપેરશયારલપટ અને િોપમેરટિ ડેન્ટલ હોસ્પપટલ ધરાવતા જાણીતા ડેન્ટીપટ ડો. હેમાંગ ઝાલાના જણાવ્યા પ્રમાણે તેમને ત્યાં બેંગ્લોર, મુંબઇ િે પૂણે જેવા ભારતના અન્ય શહેરોના દદદીઓ તો સારવાર માટે આવે જ છે, પરંતુ યુિે, અમેરરિા, િેનેડા, નેધરલેન્ડ, જમમની, આરિિા, ઓપટ્રેરલયા, રમડલ ઇપટ દેશોના દદદીઓ પણ આવે છે. આ આિષમણનું મુખ્ય િારણ એ છે િે અહીં અન્ય દેશોની સરખામણીએ ખૂબ જ આધુરનિ સારવાર મળે છે અને તે પણ પપધામત્મિ દરે. અહીંની રિ રન ક્ સ - હો સ્ પપ ટ લ્ સ માં તાલીમબિ પટાફ, પવચ્છ

જ્યોશતશષ ભરત વ્યાસ

મેષ રાશિ (અ.લ.ઇ)

વાતાવરણ અને સારવારમાં ડોક્ટરનો પોતીિો પપશમ મળતો હોવાથી દદદીઓ સંતિ ુ રહે છે. યુિન ે ા ચેટહામવાસી અને િરમસદના વતની અરુણભાઇ પુરોરહત િહે છે િે તેઓ ડો. ઝાલા પાસે દાંતની રવરવધ સારવાર િરાવવાનું પસંદ િરે છે િારણ િે યુિમે ાં નાણાં ખચદીને પણ આવી સારવારમાં સંતોષ નથી મળતો અને ઘણી વાર છેતરામણીનો અનુભવ થાય છે. અરુણભાઇ તેમના સંબધ ં ી-રમત્રોને પણ દાંતની તમામ સારવાર અહીં િરાવવાનું સૂચન િરે છે. લંડનથી સારવાર માટે અહીં આવેલા બીજા એિ દદદી િાંરતભાઇ ચાવડા જણાવે છે િે તેમણે રવશ્વના અનેિ દેશોનો પ્રવાસ ખેડ્યો છે અને તેઓ દર બે વષષે ભારતની મુલાિાત પણ લે છે. પરંતુ તેમણે તેમના દાંતની સારવાર માટે ડો. ઝાલાની પસંદગી િરી છે. અહીં રિરનિમાં દદદીના તમામ રેિોડડની વ્યવસ્પથત જાળવણી થતી હોવાથી સારવાર બાદ પણ િોઇને િંઇ તિલીફ પડે તો તેના રેિોડડ જોઇને તરત જ તેનું રનરાિરણ િરવામાં આવે છે.

vAùckAene nmñ ivnùtI sAE su´A vAùckAene joAvvAnuù ke ‘gujrAt smAcAr’mAù æisŒ ¸tI ÀherAtAe Àe¤ kAe¤po cIj-vStunI ŠrIwI krAe a¸vA sÈvsnAe ¦pyAeg krAe tAe te mAqe amArI kAe¤ jvAbwArI n¸I. aenI yAeGytA je-te VyiKtae pAete tpAsI te aùge ino#y levAe.

આ સમય સાનુિૂળ અને સફળ નીવડતાં માનરસિ સ્પથત સારી રહેશે. રચંતાના વાદળો દૂર રવખેરાશે. આરથમિ પરરસ્પથરત સુધરશે. આવિ વધે. ખચમની જોગવાઈ િરી શિશો. જવાબદારી પાર પડે. શેર-સટ્ટાથી લાભ નથી. િોઈના રવશ્વાસે રધરાણ િરવાથી હારન થાય.

વૃષભ રાશિ (બ.વ.ઉ) આવેશ અને ગુપસાને િાબૂમાં રાખજો. પવમાનનો પ્રશ્ન બનાવશો તો અંતે તમારે જ નુિસાન ભોગવવું પડશે. તમારી ધારણા મુજબના લાભ મળે નહીં. આવિ અંગેનો અસંતોષ અિળાવશે. િરજ િે ચૂિવણી અંગે સહાય મળશે. નોિરરયાતોને િાયમભાર અને જવાબદારી વધશે.

શમથુન રાશિ (ક.છ.ઘ) પરેશાનીનો અંત આવશે. મહત્ત્વની તિો મળતાં રવિાસ જણાશે. ઉત્સાહપ્રેરિ પ્રસંગો બને. મુશ્િેલીઓ અને રવિટ પરરસ્પથરતમાંથી માગમ મળશે. અણધારી મદદથી િામ પાર પડે. વેપાર-ધંધાલક્ષી યોજનામાં સારી પ્રગરત જણાશે. મિાન-રમલિત માટે ગ્રહયોગ સાનુિૂળ છે.

કકક રાશિ (ડ.હ) અંગત મુંઝવણથી મન અશાંત રહેશે. રહંમત અને આત્મરવશ્વાસ ટિાવશો તો જ પ્રગરત થશે. મુશ્િેલીઓને પાર પાડી શિશો. આ સમયમાં નાણાંભીડનો અનુભવ થાય. આવિ િરતાં જાવિનું પ્રમાણ વધશે. તમારું વ્યવસ્પથત આયોજન જ તમને ઉગારી શિશે.

શસંહ રાશિ (મ.ટ)

& ( ! !' !% !* # ! " ! $ %."" !"+

$ " & ! $ # $ $ ! ! " ! ) ! $

0

#

" $ ! "

1* + ".2& " .1/0 4,'&0

+1* + 4 +0& 0,,( %,' + %. +$!%. &2" -) "/ (&!/ "+',4 #" /0 5 #""!/ (&!/ ,+ 0" "+".,1/)4 , 333 '1/0$&2&+$ , 1( ,+ 0" &! " #' #&$%

,+0

&

&* 0 % &

મૂંઝવતા પ્રશ્નોનો સાનુિૂળ ઉિેલ આવતા રાહત જણાશે. તનાવમાંથી મુરિ મળશે. આગેિૂચ િરી શિશો. આરથમિ પ્રશ્નોના ઉિેલ માટે પરરસ્પથરત સારી બનતી જણાશે. વધારાની આવિ ઊભી થશે. નોિરીના ક્ષેત્રે જો િોઈ મુશ્િેલી હશે, અંતરાય હશે તો દૂર થતાં જણાશે.

કન્યા રાશિ (પ.ઠ.ણ) આ સમયમાં હવે મહત્ત્વના વળાંિે પહોંચ્યા હો તેવી લાગણી અનુભવશો. આયોજન હશે તો તિનો બરાબર ઉપયોગ િરી શિશો. આરથમિ રચંતામાંથી બહાર નીિળી શિશો. આવિવૃરિના ઉપાયોગ િારગત નીવડશે. જુની લેણી રિમ, લોન વગેરે પરત મેળવી શિશો.

તુલા રાશિ (ર.ત) સપ્તાહમાં આનંદ-પવપથતા પ્રાપ્ત િરશો. પ્રગરતિારિ સંજોગો આશા પ્રેરશે. મૂંઝવણો હલ થશે. આવિની દૃરિએ બહુ સાનુિૂળતા ન લાગે. ખચમનું પ્રમાણ વધશે, તેથી આરથમિ ગોઠવણો પાછળ ધ્યાન િેસ્ન્િત િરવું પડે. નોિરરયાતો માટે સમય પ્રગરતિારિ છે.

વૃિશ્ચક રાશિ (ન.ય) મનોસ્પથરત ગૂંચવાયેલી રહેશે. અલબત્ત મૂંઝવણ િાલ્પરનિ જ હશે. નાણાંિીય જવાબદારી વધશે. આવિ િરતા ખચમનાં પ્રસંગો, લાભમાં અંતરાય જણાશે. મોટા સાહસમાં પડશો નરહ. નોિરરયાતોને તેમના પ્રયત્નોનું શુભ ફળ મળે. અવરોધમાંથી નીિળશો.

ધન રાશિ (ભ.ફ.ધ.ઢ) આ સમય રહંમત અને પવપથતા ટિાવી રાખવામાં મદદરૂપ થશે. રનરાશાજનિ, નિારાત્મિ રવચારો છોડી દેજો. નાણાંિીય આયોજનને વ્યવસ્પથત રાખજો, નરહ તો હેરાન થશો. ખોટા ખચમ વધી જવા સંભવ છે. હજુ અટવાયેલા લાભ િે ઉઘરાણી મેળવવામાં રવલંબ વધે.

મકર રાશિ (ખ.જ) આ સમયમાં આશાપપદ માહોલ સજામતાં માનરસિ આનંદ અને શાંરત અનુભવશો. ખોટી રચંતાઓને મનમાં લાવવા ન દેશો. આવિ ગમે તેટલી વધે તો પણ નાણાંભીડ જણાશે. િૌટુંરબિ અને ગૃહોપયોગી ચીજવપતુ પાછળ ખચમ વધે. હરીફોથી રચંતા રાખવાને િારણ નથી.

કુંભ રાશિ (ગ.િ.સ.ષ) પવપથતા જાળવવામાં ગ્રહયોગ મદદરૂપ થશે. ખોટી રચંતા રાખવાની જરૂર નથી. િશું અરનિ બનવાનું નથી. નાણાંિીય સ્પથરત વધુ બગડે નહીં તે માટે ખચમ પર િાબુ રાખજો. આવિ વધવાના પ્રયત્નો ઝાઝા સફળ થશે નરહ. નોિરીમાં પરરવતમન, બદલીના િામિાજો થઈ શિશે.

મીન રાશિ (દ.ચ.ઝ.થ) હજુ તમારા માગમ આડે િેટલાિ અવરોધો છે તેને પાર િરવા તરફ ધ્યાન આપજો. ઉતાવળા સાહસથી દૂર રહેજો. રવનાિારણ રવખવાદ િે ઘષમણમાં ઉતરશો તો હેરાન થશો. આરથમિ દૃરિએ તમારી રચંતા િે બોજ હળવો થતાં લાગે. નાણાંિીય ગોઠવણ થતી જણાય. આરથમિ આયોજન પાર પાડી શિશો.


દેશવિદેશ

Gujarat Samachar - Saturday 25th February 2012

પરમાણુ તાકાતનું પ્રદશશન કરી વિશ્વને પડકારતું ઇરાન તહેરાનઃ પશ્ચિમી દેશો દ્વારા લદાયેલાં આકરાં નિયંત્રણોિો વળતો જવાબ આપતાં ઇરાિે તેિા તેહરાિ નરસિચ નરએક્ટર ખાતે સૌપ્રથમ વખત ઘરઆંગણે તૈયાર કરાયેલા ન્યુનિયર ફ્યૂઅલ રોડ્સિું પરીક્ષણ કરી નવશ્વિે તેિી પરમાણુ તાકાતિો પનરિય આપ્યો છે. બીજી તરફ અમેનરકી પ્રમુખ ઓબામાએ ઇરાિિા આ ઘટિાિમિાં પગલે તેિે એકલું પાડવા નવશ્વિે હાકલ કરી છે. ઉત્તર તહેરાિમાં આવેલા નરસિચ નરએક્ટર ખાતે ઇરાિિા પ્રમુખ મહેમૂદ અહેમદીિેજાદિાં િેતૃત્વમાં યોજાયેલા એક કાયચિમમાં ઇરાિમાં બિેલા સવચપ્રથમ ન્યુનિયર ફ્યૂઅલ રોડિે નરએક્ટરમાં લોડ કરાયું હતું. આ કાયચિમિું ઇરાિિી સરકારી ટીવી િેિલ પર જીવંત પ્રસારણ કરાયું હતું, જેમાં ઇરાિિા એટનમક

એિજીચ ઓગગેિાઇઝેશિિા વડા ફેરેયદૂિ અબાસ્સી સનહતિા પરમાણુ નવશેષજ્ઞો અહેમદીિેજાદિે ન્યુનિયર ફ્યૂઅલ રોડિે નરએક્ટરમાં લોડ કરવાિી પ્રનિયા અંગે સમજાવતા જોવા મળ્યા હતા. આ પ્રનિયાિે ઇરાિિી મોટી ટેનિકલ નસનિ ગણાવાઇ રહી છે, કેમ કે આ ઇસ્લાનમક પ્રજાસત્તાક રાષ્ટ્રે પશ્ચિમી દેશોિા અિે યુએિિાં આકરાં નિયંત્રણો છતાં ન્યુનિયર ફ્યૂઅલ સાઇકલિાં પાસાંઓમાં મહારત હાંસલ કરી લીધી છે. બ્રિટન-ફ્રાન્સને ઓઇલ નહીં યુરોપીય યુનિયિે લગાવાયેલા પ્રનતબંધોિા જવાબમાં ઈરાિે નિટિ અિે ફ્રાન્સિે ઓઈલ આપવાિી િા પાડી છે. ઈરાિિા ઓઈલ મંત્રાલયિા પ્રવકતાએ કહ્યું હતું કે અમે હવે નિટિ અિે ફ્રાન્સમાં ઓઈલિી નિકાસ અટકાવવાિો નિણચય

ફ્લોરિડામાં માસુમ પુત્રની હત્યા કિતી ગુજિાતી માતા લેઇક લેન્ડઃ આવેશમાં આવેલી એક ગુજરાતી માતાએ તેના એક વષષના માસૂમ બાળકને પાણીમાં ડુબાડીને મારી નાખ્યા બાદ તેણે પણ આત્મહત્યા કરવા પ્રયાસ કયયષ હતય. અમેરરકામાં ફ્લયરરડાના લેઈક લેન્ડ ખાતે રહેતી નેહા પટેલે વષષ પહેલા બાળકને જન્મ આપ્યય હતય. નવજાત રશશુનું ઈશાન નામકરણ કરાયું હતું. ગત ગુરુવારે સવારે નેહાનય પરત રસેશ પટેલ ચાર વષષની દીકરીને શાળાએ મૂકવા ઘરેથી નીકળ્યય હતય ત્યારબાદ નેહા તથા ઈશાન ઘરમાં એકલા હતા. ઈશાન ભાંખયરડયા માતા તરફ આગળ વધ્યય કે નેહાએ તેના ગાલ ઉપર લપડાક

લીધો છે. આ ઓઈલ અન્ય દેશોિે અપાશે. જોકે યુરોપીયિ દેશો કહે છે કે તેમિી પાસે ઓઈલિો પૂરતો જથ્થો છે. તેઓ આગામી ૧૨૦ નદવસ સુધી તેમિી માગિે પહોંિી શકે તેમ છે. પાક-અફઘાન-ઇરાન એક પશ્ચિમિી સત્તાઓએ ઇરાિ ઉપર લાદેલા પ્રનતબંધો અિે અફઘાિ તાનલબાિોિે િાથવા અમેનરકા દ્વારા હાથ ધરાતા પ્રયત્નોિી પચિાદભૂમાં ૧૭ ફેિુઆરીએ ઇરાિ, અફઘાનિસ્તાિ અિે પાકકસ્તાિિા પ્રમુખોિી નશખર-પનરષદ યોજાઈ હતી. જેમાં પાકકસ્તાિિા ઝરદારી, ઇરાિિા એહમદીિેજાદ અિે અફઘાનિસ્તાિિા પ્રમુખ હમીદ કરઝાઈએ પોતાિા દેશોિાં કાયોચમાં હસ્તક્ષેપ િહીં કરવા કે નવઘ્ન રૂપ િહીં બિવા દુનિયાિા દેશોિે અિુરોધ કયોચ હતો.

લગાવી દીધી હતી. પછી પુત્રને બાથટબમાં ડૂબાડીને તે ઘરની બહાર નીકળી ગઈ હતી. નેહા પાછી ફરી ત્યારે ઈશાન રનચચેત પડ્યય હતય. પયલીસ પૂછપરછમાં નેહાએ કહ્યું કે મૃત ઈશાનને મેં નવા કપડાં પહેરાવ્યા હતા. પછી તેને છાતીએ વળગાડીને હું ટયયયટા સીએના કારમાં તેને લઇને નીકળી પડી હતી. ટેમ્પા એરપયટટના પાકકિંગમાં કાર પાકક કયાષ બાદ નેહાએ આપઘાત કરવાનય રનધાષર કયયષ હતય. પાકકિંગ પ્લયટના છત ઉપરથી તેણે કુદી પડવા પ્રયાસ કયયષ હતય. જયકે તેની રહલચાલ શંકાસ્પદ જણાતા પયલીસે તેની અટકાયત કરીને પૂછપરછ કરતાં સમગ્ર ઘટના બહાર આવી હતી.

Website: www.sonatours.co.uk | Email: info@sonatours.co.uk

સંવિપ્ત સમાચાર • રશવ તાંડવ બાદ રશવજીની આંખમાંથી આંસુનાં બે ટીપાં પડ્યાં હતાં, જેમાંનું એક રાજસ્થાનના પુષ્કરમાં અને બીજું પાકકસ્તાનના કટસરાજ મંરદર નજીક પડ્યું હયવાનું મનાય છે. આ કટસરાજ મંરદરમાં સયમવારે રશવરાત્રી ઊજવાઇ હતી. ભારત, કેનેડા અને ઇંગ્લેન્ડથી આવેલા અનેક શ્રદ્ધાળુઓએ પૂજા-અચષના અને હયમહવન કયાષ હતા. ભારતીય શ્રદ્ધાળુઓનું એક જુથ ખાસ કરીને રશવરાત્રી ઊજવવા માટે જ પાકકસ્તાનના ચકવાલ રજલ્લામાં આવેલા કટસરાજ મંરદરે આવ્યું હતું. • યૂિેનનાં એક મરહલા સંગઠનનાં કાયષકતાષઓ તરફથી રતરંગાનું અપમાન કરવાની ઘટના પર ત્યાંની સરકારે પગલાં ભયાષ છે. આ મરહલાઓ ગત ૧૯ જાન્યુઆરીનાં રયજ ભારતીય દૂતાવાસ સામે પ્રદશષન દરરમયાન રતરંગાનું છડેચયક અપમાન કયુું હતું. પયલીસનું કહેવું છે કે, આ રતરંગાના અપમાન બદલ આ તમામ મરહલાઓને ચાર વષષ સુધીની કડક સજા થઈ શકે છે. • શ્રેણીબદ્ધ કૌભાંડયમાં ફસાયેલા જમષનીના પ્રમુખ રિશ્ચચયન વુલ્ફે ૧૬ ફેિુઆરીએ રાત્રે માત્ર સાડા ત્રણ રમરનટમાં જ ટીવી પ્રસારણ દ્વારા પયતાનું રાજીનામું જાહેર કરતાં યુરયપને તેનાં દેવાની કટયકટીમાંથી બહાર કાઢવા મથી રહેલાં વડાં પ્રધાન મકકેલની મુચકેલી વધી છે. • ચાર માસ જૂના જપાનના સૌથી મયટા આરથષક કૌભાંડમાં પયલીસે સાતની ધરપકડ કરી છે, જેમાં ઓલમ્પસ કંપનીના પૂવષ પ્રમુખ, બેન્કસષનય સમાવેશ થાય છે. આ લયકયએ મેરડકલના સાધનય અને કેમેરાની બનાવટમાં ૧.૭ રબરલયન ડયલરનું કૌભાંડ આચયુું હતું. • ભારતના પાડયશી દેશ માલરદવમાં છેલ્લા કેટલાક રદવસયથી ચાલી રહેલી અંધાધૂંધી બાદ અહીંના નેશનલ મ્યુરિયમને ફરી ખયલાયું હતું. જયકે, ઘણા રદવસય બાદ ખુલેલા આ મ્યુરિયમમાં પ્રારચન રહંદુ તેમ જ બૌદ્ધ ધમષ સાથે સંકળાયેલી મૂરતષઓને દેશમાં આટલા રદવસ ચાલેલી અંધાધૂંધીમાં તયડી પડાઇ હયવાનું જાણવા મળ્યું હતું. • ભારતમાં ફૂગાવાનય ઉંચય દર ભલે લયકયની રયરજંદી રજંદગીને હેરાન કરતય હયય પણ એક વૈશ્વક સવવેમાં દેશની આરથષક રાજધાની મુંબઇ અને રાષ્ટ્રીય રાજધાની નવી રદલ્હીને દુરનયાભરમાં સૌથી સસ્તા ચાર શહેરયમાં સ્થાન મળ્યું છે. • આંતરરાષ્ટ્રીય રેરટંગ સંસ્થા મૂડીિ દ્વારા ઈટલી, સ્પેન અને પયટુટગલના ડેટ િેરડટ રેરટંગમાં ઘટાડય કયયષ છે. યુરયપના કુલ ૯ દેશયનાં રેરટંગમાં ઘટાડય થયય છે. મૂડીિે ફ્રાન્સ, રિટન, ઓશ્સ્િયા પર નાણાકીય સંકટ યથાવત્ જાળવ્યું છે. મૂડીિના મતે આ તમામ દેશયમાં યુરયિયન ડેટ િાઈરસસની માઠી અસર થઈ શકે છે. • રિરટશ રાણી એરલિાબેથ-બીજાં ગયા વરસે ઓસ્િેરલયાની મુલાકાતે આવ્યાં ત્યારે એમની સામે અધષનગ્ન થઇ ગયેલા એક ઓસ્િેરલયન નાગરરકને ૭૫૦ ડયલરનય દંડ થયય હતય. • અમેરરકી પ્રમુખ ઓબામાએ નાણાકીય વષષ ૨૦૧૩ માટે બજેટ રજુ કરતાં આરબ િાંરતના સાક્ષી બની ચૂકેલા દેશયને ૭૭ કરયડ ડયલરનું ભંડયળ પૂરું પાડવાનય પ્રસ્તાવ મૂક્યય છે. પાકકસ્તાનને ૨.૨ રબરલયન ડયલરની નાણાકીય સહાય આપવા દરખાસ્ત છે.

29

London : 02089510111

Sp eci al O

Sona Tours 2012 Early bird ffe r

Discount Special Offer

Book early for Easter specials into Europe Receive 5%* off when you pay in full at the time of booking before 29th of February on all European coach and flight tours only.

All tour bookings done before 15th February will enter into a free draw for a free holiday* within India for 6 days to Golden Triangle. * Terms and Conditions Apply

Sona Tours offer SPECIAL DISCOUNTED PRICES for large groups, communities and organizations. Ask our groups department for best rates.

SPECIAL TOUR OF JAPAN after completion of RAM KATHA. STARTS FROM 13TH AUG TO 21ST AUG. Tour Includes : OSAKA,BULLET TRAIN FROM KYOTO TO NAGOYA,MT.FUJI,TOKYO AND MANY MORE. Price from : £1900 + Flight book before 31st March get £100 off.

Australia, New Zealand and Fiji Prices from: Adults £4650 Dates: Oct 05, Nov 02, Dec 01, Jan 12

Alaska Cruise-Canada Rockies Mountains 26 Days

Special offer get £150 off if booked before 30th April

Prices from: Adults £2375 Dates: May 16, Jun 20, Jul 18, Aug 15, Sep 05 Special offer get February

Highly Successful and in demand

South America:

£50 off if booked before 29th

Japan, Hong Kong and Macau 26 Days

Special offer get £200 off if booked before 29th

Prices from: Adults £3100 Dates: Jun 16, Jul 14, Aug 18, Sep 15, Oct 20 Special offer get £100 February

February

16 Days

Special offer get £100 off if booked before 29th February

14 Days

off if booked before 29th

China with Yangtze cruise

Taiwan and South Korea Prices from: Adults £2400 Dates: Aug 11, Sep 08, Oct 20, Nov 10, Dec 08

13 Days

Highly Successful and in demand

Chile, Argentina, Brazil with Amazon

Prices from: Adults £6700 Dates: Jun 20, Jul 18, Sep 26, Nov 21

9 Days

(Beijing, Xian, Guilin, Shanghai)

Prices from: £ 2150 14 Dates: Apr 21, May 19, Jun 23, Jul 28, Aug 4 & 18, Days Sep 15, Oct 27 Special offer get £100 off if booked before 15th February

Highly Successful and in demand

Mauritius & South Africa Prices from: £2540 Dates: Sep 22, Oct 20, Nov 10, Dec 24, Jan(2013)12

South America: Peru, Bolivia and Chile 19 Days

Special offer get £100 off if booked before 31st March

Prices from: Adults £4200 Dates: Mar 19, Jun 04, Jul 02, Sep 10, Nov 05 All tours with Indian meals and Indian tour guides.

FOR WORLD WIDE TOURS CONTACT OUR OFFICE London Office: SONA TOURS LTD, Premier House, 112 Station Road, Edgware, Middlesex, HA8 7BJ, UK I T: +44 (0) 208 951 0111 I F: +44 (0) 208 951 0555 India Office: 279/A Masjid Moth, 3rd Floor, South Extension – II, New Delhi – 110 049. INDIA

T: +91 11 46003737/46003838 F: +91 11 26 259695

19 Days


ધારાવાહિક નવલકથા

કારનાફાડી ગયુચારેં હતુય .ં ટાયરએ લોકોનેકોઈ અંદાજ તો આવી જ ગયો કે કોણે આ પરાક્રમ કયુું હશે, પરંતુ હમણાં તો ઘરે જવાની ગોઠવણ કરવાની હતી! ત્યાં જ કકશને રેથટોરાંના માલલક બચુભાઈને તેમની કાર તરફ જતાં જોયા તેમને બોલાવી પલરસ્થિલત સમજાવી અને પૂછ્યું કે તેમણે સી.સી. ટી.વી. કફટ કરાવ્યું છે કે નહીં? નસીબસંજોગો સી.સી. ટી.વી. હતું એટલે કાલે પોલીસ આવે તો તેમને એ જોવા દેવાની ગોઠવણ કરી. બચુભાઈએ જ તેમને લલફ્ટ ઓફર કરી, પણ નંદાને લેવાની જવાની હોવાિી તેમનો આભાર માની ટેક્સી બોલાવી અને મોબાઈલિી નંદાને અને નમનને પણ પલરસ્થિલત જણાવી. નમન હમણાં જ ઘરે પહોંચ્યો હતો. તેણે પૂછ્યુ,ં ‘લેવા આવુ?ં ’ કકશને ના કહી અને ઘરમાં કોઈને હમણાં ન કહેવાની ચેતવણી આપી ટેક્સીની રાહ જોવા લાગ્યો. રડતાં અવાજે સ્નેહાએ કહ્યું, ‘પેલો મને શાંલતિી નિી જીવવા દેવાનો અને મારે લીધે તમને પણ...’ કકશને એનો હાિ સ્નેહાનાં મોંઢા પર મૂકી દીધો અને પોતાનાં હોઠ પર આંગળી રાખી તેને ચૂપ રહેવાનું કહ્યું. ‘સ્નેહા, અહીં કાયદાનાં હાિ એકલા લાંબા જ નિી, મજબૂત પણ છે. એણે હાિે કરીને પોતાને માટે જ મુશ્કેલી ઊભી કરી છે. કોટટમાં આ બધી િૂફ રજૂ િશે ત્યારે શું િશે તેની એને કલ્પના નિી.’ ટેક્સી આવી ત્યાં સુધીમાં બંને વચ્ચે એક વાત નક્કી િઈ કે લડવોસસનું પતે તે પહેલાં નંદા લોનો જ અભ્યાસ કરતી હોવાિી એ સ્નેહા જેવી સ્થિલતમાં હોય તે વ્યલિ લડવોસસ પછી અહીં કાયદેસર બીજા લગ્ન કરી શકે કે નહીં? કરી શકે તો તો સવાલ જ નિી, પરંતુ ન કરી શકે તેમ હોય તો - ઇઝ ધેર એની વે? - કોઈ બીજો રથતો હોય તો તે જાણી લાવે. ત્યાં સુધીમાં સ્નેહાને લવચાર કરવા માટે

Gujarat Samachar - Saturday 25th February 2012

સમય પણ મળશે. ટેક્સીવાળાને નંદાને લઈને કયા સરનામે જવાનું છે તે જણાવ્યા પછી સ્નેહાનાં મનમાં ઘણા લદવસોિી ઊઠતો એક સવાલ ધીમે સાદે કકશનને પૂછ્યો, ‘મને ખબર છે તમે હવે જે િશ્ન હું પૂછવાની છું તેનો સાચો જવાબ જ આપશો....’ કહી કકશનની સામે જોયુ.ં કકશને મલકીને જવાબ આપ્યો, ‘ખાત્રી છે જ તો પૂવભ સ લૂ મકા બાંધવાની શી જરૂર છે?’ ‘બસ, આમ જ. ઓકે, અત્યાર સુધીમાં તમને કોઈ...’ ‘આને કહેવાય મગને પગ ફૂટ્યા’ કહી મલક્યો અને બોલ્યો, ‘સાચું કહું, તને જોઈ તે પહેલાં ઘણી છોકરીઓ ગમતી - ઇડક્લુડીંગ ઐશ્વયાસ, કટરીના અને બીજી ઘણી અમેલરકન/લિલટશ એક્ટ્રેસીસ. બોલ તેમાંિી મને કોણ ‘હા’ પાડે એમ તને લાગે છે?’ સ્નેહા લાડ લમલિત અવાજે બોલી, ‘મશ્કરી નહીં કરો, સાચું કહો ને!’ કકશને ગંભીર મોઢું રાખી કહ્યું, ‘પહેલાં મારા કલાસની,

વષસનાં િાય ત્યારિી ડેટીંગ શરૂ કરી દે.’ ‘મારું ‘િોબડુ’ં તો જો પછી તારી કલ્પનાનાં ઘોડાને છૂટો મૂક.’ ‘િોબડુ’ં તો રુ...’ બોલતાં બોલતાં અટકી ગઈ સ્નેહા. જે રથતેિી એ દૂર રહેવા માંગે છે તે જ રથતે તેની ગાડી ફરી ફરીને કેમ આવે છે? ‘િેડક યુ... મારી મમને કહેજે તેને બહુ સારુ લાગશે. કારણ મારું નામ રાખવા પાછળ મારો શ્યામલ રંગ જવાબદર છે. અમે નાના ત્યારે નમન મને ખીજવતો કે - મમ તને હોસ્થપટલમાંિી વેચાતો

સરલાબેને અજ્ઞાન દશાાવતાં કહ્યું, ‘સાચું કહો છો? મને તે વવશે ખબર નથી, હું તો માનતી હતી કે એ તો ધોવિયા લોકોમાં જ એવું હોય.’ નંદા સરલાબેનને વ્હાલથી ગાલ પર ચૂંબન કરી બોલી, ‘મારી ક્યુટ મમ, ધેટ કેન હેપડડ ઇન એની કમ્યુવનવટ. ઇન્ડડયન ફિલ્મમાં પણ હવે તો એ વવષે બતાવવામાં માંડ્યું છે. ઇમ્બેલેડસ હોમાડસને પવરણામે એમ થાય, મમ.’ પછી આખી થકુલની અને પછી આખી કોલેજની બધી રૂપાળી છોકરીઓ મને ગમતી પણ હું કોઈને ગમવો જોઉંને? તારે એમ પૂછવું જોઈ કે તમે કોઈને ગમો છો કે નહીં?’ ‘તમારા િશ્નનો તમે જ જવાબ આપો.’ ‘ખરી છે, કોઈ મને કહે નહીં તો મને કેમ ખબર પડે?’ ‘એટલે તમને કોઈએ હજુ ડેટીંગ માટે પૂછ્યું જ નિી? મને એમ કે પરદેશમાં તો ૧૫/૧૬

લઈ આવી છે એટલે જ તું મમ કે ડેડ કોઈનાં જેવો નિી લાગતો.’ ત્યાં તો લેઝનું ઘર આવી ગયુ.ં કકશને નંદાને ફોન કયોસ એટલે તરત તે આવી અને ટેક્સીમાં બેસી ગઈ. બેસતાં બેસતાં કકશન તરફ જોઈને અંગૂઠો ઉપર અને પછી નીચે બતાવી ઇશારાિી એ લોકોની વાતનો શો લનણસય આવ્યો તે પૂછ્યુ.ં કકશને અંગૂઠાને વચ્ચે રાખીને કોઈ લનણસય લીધો નિી

એમ જણાવ્યુ.ં સ્નેહા બંને ભાઈબહેનની ઈશારાની ભાષા જોઈને મલકાતી રહી. પછી નંદાએ ભાલવન સાિેના બનાવ લવશે પૂછ્યુ.ં કકશને ટૂકં માં બધું

૨૭

0

1

0 / 3 4;

:

: ? :% +0" 0 A

) $

- નયના પટેલ

કહ્યું ત્યાં તો ઘર આવી ગયુ.ં ધીમેિી ચાવી ફેરવી ઘરમાં ગયા અને લસટીંગમાં આવી જોયું તો સરલાબેન અને નમન બંને રાહ જોતાં બેઠાં હતાં. ‘મમ, કેમ તું વ્હેલી આવી ગઈ?’ ‘મારા કામનો છેલ્લો લદવસ હતો એટલે એક વાગ્યે ફોરમેને કહ્યું કે જવું હોય તો જા. એટલે મેં નમનને બોલાવ્યો મને લેવા માટે. પણ મને લોકોને કેમ આટલું મોડું િયુ?ં બે વાગવાનાં!’ નંદાએ કાંઈ બફાઈ જાય નહીં એનું ધ્યાન રાખી જવાબ આપી દીધો, ‘મમ, હવે અમે પાછા અમારા ફ્રેડડસને ત્રણ મલહને મળીશું એટલે વાતોમાં મોડું િયુ.ં ’ સરલાબેન સ્નેહાને બતાવી બોલ્યા, ‘પણ તમારી વાતોમાં આ છોકરીને બોર કરીને?’ કકશન સરલાબેનનાં ખોળામાં માિું મૂકી સૂઈ ગયો. રસોડામાં ચા બનાવવા કેટલની થવીચ ઓન કરવા ગયેલો નમન આવીને કકશનનાં પગ

( : A > : # 0 < 5 2" 3 3 0 A

એવું હોય.’ નંદા ઊઠીને સરલાબેનને વ્હાલિી ગાલ પર ચૂબ ં ન કરી બોલી, ‘મારી ક્યુટ મમ, ધેટ કેન હેપડડ ઇન એની કમ્યુલનલટ. ઇસ્ડડયન કફલ્મમાં પણ હવે તો એ લવષે બતાવવામાં માંડ્યું છે. ઇમ્બેલડે સ હોમસડસને પલરણામે એમ િાય, મમ.’ ‘તે એ તો મેનાપોઝ વખતે ય હોમોસડઝ ઇમબેલડે સ િઈ જાય એટલે િોડા કાંઈ આપણે ‘હોમો સેક્ષ્ચઅ ુ લ’ િઈ જઈએ છીએ?’ બધાં સરલાબેનની વાત પર હસી પડ્યા. સરલાબેન ભોંઠા ન પડે એનું ધ્યાન રાખી નમને કહ્યું, ‘મમ, તું ભણી હોત તો સારી વકીલ િઈ હોત.’ એક ખૂબ મોટી ગેરસમજને દૂર કરવાનો એ ત્રણે યુવાનોએ જાણે કમ્મર કસી હોય તેમ નંદાએ સરલાબેનને સમજાવતાં કહ્યું, ‘મમ, જડમિી જ એ ઇમ્બેલડે સ હોય ત્યારે મેન હોવા છતાં તે થત્રી જેવું વતતે અને તે કફલ પણ એવું જ કરે અને એ જ રીતે થત્રીને હોય તો શી કફલ્સ લાઇક અ મેન અને બીહેવ લાઇક ધેમ. (અને એ જ િમાણે થત્રીને એવું હોય તો પુરુષ જેવી લાગણી અનુભવે અને એ જ રીતે વતતે.)’ સરલાબેને આ લવષયની અણસમજ અને ભયંકર લચંતાના ભાર સાિે પૂછ્યુ.ં ‘તમે એમ કહેવા માંગો છો લિત ‘લેઝલબયન’ છે?’ આટલી ગંભીર વાત હોવા છતાં પણ સરલાબેનનાં ભોળપણ પર બધાં જ હસી પડ્યાં. કકશન, ‘મમ, મેનને એવું હોય તો ‘ગે’ કહેવાય અને વુમનને...’ ‘ઓકે, હવે સમજી ગઈ.’ માિું નકારમાં હલાવીને બોલ્યાં, ‘અહં, હજુ મારા મગજમાં એ બેસતું નિી.’ લસટીંગ રૂમના બારણા પાસે અવાજ સાંભળતા સૌની નજર ત્યાં ગઈ... (ક્રમશઃ)

તરફ બેઠો. સરલાબેન, સ્નેહા અને નંદા વાતમાં હતાં ત્યાં સુધીમાં ઇશારામાં કેમ ગયું તે પૂછી લીધુ.ં સરલાબેનને લિતનાં જવાબ જાણવામાં રસ હતો, ‘ચાલો એ બધી વાત પછી, લિતે શું કહ્યું તે કહો...’ એક ક્ષણ માટે રૂમમાં સોંપો પડી ગયો. નંદાની કોમનસેડસ યોગ્ય સમયે જરૂર એને સહાય કરે છે તેમ આજે પણ કરી, ‘મમ, ડેડ અને ફોઈ-ફુઆને કાંઈ કહીયે તે પહેલાં અમારે તને કાંઈ કહેવું છે.’ નમન અને કકશન નંદાની આ સૂઝ પર વારી ગયા. સ્નેહા ચા બનાવવા અંદર જતી હતી તેને અટકાવી કકશન બોલ્યો, ‘સ્નેહા, તું બેસ અને સાંભળ આપણા સમાજની કરુણતા.’ વડવાઇન વિએશન

30

( 7 3 0 3( 3 : 7

3 0

0 0

6 0 0 3 ;4 # 0 " 3

#

&

# & <

0

7 :1 3 <

: = 3

0 * 0

7 "( : 7

* % !

7

0 ' 7

નમન અને કકશન રસોડામાંિી ટી-પોટમાં ચાનું પાણી, ખાંડ અને દૂધ લઈને જલ્દી જલ્દી આવી ગયા. નંદાએ ચા બનાવતાં બનાવતાં સરલાબેનને પૂછ્યુ,ં ‘મમ, તને લાગે છે કે કોઈ ખાસ કારણ વગર લિત ના કહેતો હશે?’ ‘આજના છોકરાઓ શું લવચારે છે તે અમને કેમ ખબર પડે? વાતમાં મ્હોણ નાંખ્યા વગર કહી દો ને, એને વાંધો શો છે?’ કકશને લહંમત ભેગી કરી ધીમા થવરે પૂછ્યુ.ં ‘મમ, હોમોસેક્થયુઅલ એટલે શું તે તને ખબર છે?’ અચાનક આ શબ્દો સાંભળી સરલાબેન ચોંકી ગયા, ‘કેમ એ વાતને અને લિતની વાતને...’ કકશન, નમન અને નંદાએ એક સાિે સરલાબેન સામે જોઈને હકારમાં માિું હલાવ્યુ.ં સરલાબેન તેમનું અજ્ઞાન દશાસવતાં કહ્યું, ‘તમે સાચું કહો છો? મને તે લવશે પૂરી ખબર નિી, પણ હું તો માનતી હતી કે એ તો ધોલળયા લોકોમાં જ

0

7 ,3

0 > ! 7 <

; :

3

0

)7 0 7 "

0 7

નોંધઃ ‘કેડી ઝંખે ચરણ’ નવલકથાનું કથાવસ્તુ, બનાવો વગેરે સંપૂણણ કાલ્પનનક છે. કોઈ પણ વાચકના જીવનમાં એવું બન્યું હોય તો તે સંજોગવશાત્ ગણવું.' - લેખક

. 8" 8 : 7

:$ " > # 0( < @ : -0 7 "9 < = 3 # 0 7 3 <

; 6 >

$

A > #!

% ) " &

#

#!

(((

&

"

#'

7 0


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 25th February 2012

ગ્રીસના પ્રાચીન ઓલિમ્પિયા પયુલિયમમાં ધાડ િડી એથેન્સઃ દલિણ ગ્રીસમાં જ્યાંથી પ્રાચીન રમતોત્સવ ઓલિમ્પિક્સની શરૂઆત થઇ હતી ત્યાં આવેિા એમ્સસયસટ ઓલિમ્પિયા પયુલિયમમાં સંગ્રહાયેિી અનેક પ્રાચીન અને દુિભ લ ચીજવસ્તુઓ સશસ્ત્ર િૂટં ારાઓ ધાડ િાડીને િૂટં ી ગયા હતા. િૂટં ારુઓ કમલચારીને બાંધીને િૂટં ચિાવી ફરાર થઈ ગયા હતા. ગ્રીસના સાંસ્કૃલતક પ્રધાન િેવિોસ ગેરૌિેનાસે િૂટં ની આ ઘટના િછી રાજીનામું આિી દીધું હતુ.ં પયુલિયમના શો-કેસમાં ગોઠવવામાં આવેિી પ્રાચીન ચીજોમાંથી કેટિી ચીજો ચોરાઈ ગઈ છે તેનો િોિીસ અને પયુલિયમના સંચાિકોને તત્કાળ અંદાજ મળ્યો નથી, િણ ૬૦ જેટિી ચીજો ચોરાઈ હોવાનું જાણવા મળે છે. સ્િોર્સલ સત્તાવાળાઓ જુિાઈમાં િંડન ખાતે યોજાનાર ઓલિમ્પિક્સ માટેની ઓલિમ્પિક જ્યોત પ્રગટાવવા ૧૦ મેના રોજ પયુલિયમ ખાતે કાયલક્રમ યોજવાનું આયોજન કરી રહ્યા હતા ત્યારે જ િૂટં ની આ ઘટના બની છે. ગ્રીસમાં છેલ્િા બે મલહનમાં પયુલિયમમાં િૂટં ની આ બીજી મોટી ઘટના છે.

31

િાન-૧નું ચાિુ

મુકામ... વતન નિટન છોડીને ભારતમાં વસવાટ કરવાના નનણણય અંગે નિસડસે કહે છે, ‘નિટન નાદારી તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, અને દરેક હતાશ છે. બીજી તરફ, અનેક નવરોધાભાસ છતાં પણ ભારત નવી ઊંચાઇ સર કરી રહ્યું છે. તેનું અથણતંત્ર આ વષષે િગભગ સાત ટકાના દરે નવકાસ હાંસિ કરશે તેવી ધારણા છે. ભારતના માગોણ પર તમને બેસટિી કાસણના નવા મોડેિ, નરક્શા, બળદગાડાં, સાઈકિો, ગાય - અને કેટિીક વખત હાથી પણ - બધું એક સાથે જોવાં મળે છે.’ અનમત નનવસરકાર કહે છે, ‘એનશયન બજારો ઝડપભેર નવકસી રહ્યાં છે. ભારત અને નિટનના ઐનતહાનસક અને સાંટકૃનતક સંપકોણના કારણે પણ નિનટશ નાગનરકો માટે ભારત સાથે અનુકૂિન સાધવું મુશ્કેિ નથી.’ જોકે, ગોડડન દંપતી માટે નવરોધાભાસના મહાનગર મુંબઈમાં ટથાયી થવું સરળ નહોતું. તેમને એ જાણીને આંચકો પણ અનુભવ્યો હતો કે મુંબઈ નવશ્વના સૌથી ખચાણળ શહેરોમાંનું એક છે. કેસટમાં

કેન્ટથી ભારતના મહાનગર મુંબઇમાં આવીને વસેિા ગોડડન િલરવારના સભ્યો (ડાબેથી) લિન્ડસે, િુત્રી િોિી અને માઇક

૧૮મી સદીના તેમના પાંચ બેડના કોટેજ કરતાં મુંબઈમાં છેક નવમા માળે આવેિા અને તે પણ ચાર બેડના એપાટડમેસટની કકંમત ત્રણ ગણી વધુ હતી. ગોડડન દંપતીએ ભારતમાં નમત્રો બનાવ્યા છે, પણ શરૂઆતમાં તકિીફ જણાતી હતી. ૧૩ વષણના હ્યુજને વતનની યાદ બહુ જ પજવતી હતી અને ગયા સપ્ટેમ્બરમાં ઈટટબોનણમાં બોનડિંગ ટકૂિમાં પ્રવેશ મેળવ્યો હતો. પોિીને પણ યુકેના નમત્રો યાદ તો આવે છે, પરંતુ ભારતીય ટેક્સટાઇિ કંપનીનાં બાળ મોડેિ તરીકે કામ કરવામાં તેને ખૂબ મઝા આવે છે. પોિી તો હવે નહસદી બોિતાં પણ શીખી ગઈ છે. નિટનમાં ગત સપ્તાહે પ્રનસદ્ધ થયેિાં બેરોજગારીનાં આંકડા અનુસાર ૧૬થી ૨૪

વષણના યુવાવગણ માટે બેરોજગારી સૌપ્રથમ વખત એક નમનિયનના આંકને વટાવી ગઈ છે. જુિાઈ અને સપ્ટેમ્બર મનહનાઓ વચ્ચે કમણચારીઓની સંખ્યામાં ૩૦૫,૦૦૦નો ઘટાડો થયો છે, જે ૧૯૯૨ પછીનો સૌથી મોટો ઘટાડો છે. સમગ્રપણે બેરોજગારી ૨.૬૨ નમનિયન છે, જે ૧૯૯૪ પછી સૌથી ઊંચી છે. નમક ભારતની સરખામણી ૧૯૩૦ના દાયકાના અમેનરકા સાથે કરે છે. ભારતમાં સંપનિની આશ્ચયણજનક નવનવધતા છે. મુંબઈના અંબાણીઓ સયૂ યોકકના કાનષેગીઓ જેવા છે. તેઓ તવંગર હોવા સાથે શનિશાળી પણ છે અને ભારતના ભનવષ્યનો એક મહત્ત્વનો નહટસો પણ છે. િાન-૩૮નું ચાિુ

ભારતીય... ડો. ભગવતી કેનપટિ માકકેટ્સમાં નવશેષતા સાથે ફાઈનાન્સસયિ અને આનથણક બાબતોમાં વ્યાપક અનુભવ ધરાવે છે. તુકકી, ચીન, અને ઈનજપ્તમાં ફાઈનાન્સસયિ ટેકનનકિ આનસટટસસ ટીમોનું નેતૃત્વ પણ સંભાળી ચૂક્યા છે. ડો. ભગવતી સેસટ્રિ એનશયા, યુરોપ, રનશયા, બાંગિાદેશ, શ્રી િંકા અને ક્યુબા સંબનં ધત નવદેશી નીનતનવષયક મુદ્દાઓ પર કામ કરવાનો નોંધપાત્ર અનુભવ ધરાવે છે. તેમણે ફાઈનાસસ અને આનથણક નવષયો અંગે કેટિાક પુટતકોમાં પ્રકરણો પણ િખ્યા છે અને ભારતના ફાઈનાન્સસયિ અખબાર ‘નબઝનેસ ટટાસડડડ’ના તેઓ નનયનમત કોિનમટટ છે. ભગવતીએ નદલ્હીની સેસટ ટટીફસસ કોિેજમાંથી કફઝીક્સમાં માટટસણ નડગ્રી મેળવી હતી. તેમણે ટિોઆન ટકૂિ, મેસચ્ે યુસટ્ે સ ઈન્સટટટ્યૂટ ઓફ ટેકનોિોજીમાંથી ફાઈનાસસ નવષયમાં માટટર ડીગ્રી તેમ જ યુએસએની ટફ્ટ્સ યુનનવનસણ ટીમાંથી ફાઈનાસસ નવષયમાં પીએચ.ડીની નડગ્રી મેળવી છે. ડો. ભગવતી પનરણીત છે અને તેમને સંતાનમાં એક પુત્રી છે.

0800 049 4238 talktalk.co.uk/global

A brighter home for everyone

ESSENTIALS PACKAGE: Subject to status, acceptance & availability in your area. One-off £30 connection fee, min 12-month term & conditions apply. New/reconnected phone lines subject to a one-off £50 connection fee & credit check. Payment by Direct Debit only. You must take £13.80/month line rental. Calls to 0871 will cost no more than 10.22p/min & to 070 no more than 48.50p/min. All chargeable calls subject to 13.1p connection fee. Essentials package currently at promotional price of £3.25 a month: Available to new Essentials customers. Not available: with any other offers & may be withdrawn any time, or to those needing a new phone line. £3.25 a month subscription fee applies for 12 months as £3.25 credit to first 12 bills. Calls & all other charges apply as standard. Promotional price available until 14/03/12. Standard £6.50 per month charge applies thereafter. 500 mins for £5 (GLOBAL MINUTES BOOST) *1p/min based on customer making 25 calls at 20mins (average call time on TalkTalk base). Minutes can be used to call at any time the international destinations set out on our website at talktalk.co.uk/global. 60mins max duration/call applies, usage above 60mins or in excess of 500 minutes per month will be charged in accordance with discounted international tariff. Inclusive mins don’t roll over & any unused mins are lost. Partial mins rounded up to nearest min & deducted from allowance. Excludes calls to international premium & non-geographic numbers. Boosts have minimum 30 day duration. Once added, Boost remains in place until customer opt-outs or contract ends. 48hrs notice required to remove Boost prior to end of 30-day billing period that applies to customer’s account. If Boost is removed through customer’s bill cycle full charge will still apply & is non-refundable. TalkTalk reserve right to exclude any destination within a 30-day notice. All information and prices correct at time of going to print. Full Ts&Cs at talktalk.co.uk/policies & prices at talktalk.co.uk/pricing. GMB0212


રમતગમત

32

Gujarat Samachar - Saturday 25th February 2012

2

2 '

!2

ડિસ્બેનમાં ટીમ ઇંડિયાની કારમો રકાસ

)

" #

"

a F D X ce%> e)#D e d "F O O #D %'QX F %D! M 3 !X M GT F %D M O M M AM8Q DR )" D$ "F )Q%D DR Ge !D " DR M! #D Q 58F F " DR D" J D! M )i"Q " $D- D" Gi"D! M M (R+! 58F " Q M Q 9 D" Q 8D( M G1 i G "D! M e%> e)#D e M D"F - 'X e%&M D' Q !Qi! M M 58F (R5 D e%e% D!X6 Q !Q M M 58F DR ife V !Qi D D!X6 Q -!D"M ( $ &M ,!D"M 58F Q D D e D"Q D N J %D F P!D"F D%&M " F D" e %D#Q DR J"D ")M%D F " F M M(F ")M%D F O 1G ()M%D F *!D"M! e"E5 e (G "M e) Q G4! " -!D D" D! O F (D M .!D! D! Q HS M D8 58F M O F $D M #D D N D " -!D D" D! g D5 M ( F F D"F Ge; Q e%e&? %D M O F ( D D D DR F" D (G D F %D F #D F D N M M D De% D %P!D F Fi Q M Q"M % G 9M" M 5 D!F 6DRe F F " DR R D e"% X DR F %M M M F E5 e e%'M M& F M Ge !D F (R+! GT F &Qe' Fe 58F e%'M ( D D O$%%F F F " DR &D Q F 9 D%F &Q' "F M D G; ")F M &Q' Q e%"Q "F M D G; ')? 4 AC'3 #C+&4 C B 6 ' 6 A 7 %4 *#4 4%B 9 A C($ '; *B *424C+ ; &= 6 *7C',$4 *=1 4 A*= #B 4 *< /$ 6 @ #4 ? 4 %; (9 9 ; #7,$ C')$ 9 A %9&8 C+=*4B ;#91 6 '4$;&/* c "M#J e)R(Dd #M O " DR I HS DR G+ %! D (0!Q GR ! % X D" J O &Q' GR )Q! %F C D D Q Q M#D \a %'X O M F " F %! D I HS D (0!Q DR D)M 58F )Q! O GB' I HS D (0!Q DR D D e D G8 G8F D )M M D D D F F Q ( D%M& D! M

વિસ્બેનઃ ટીમ ઇંવડયાએ બોવિંગમાં ધબડકો કયાા બાદ ધુરંધર બેટ્સમેનોએ પણ ઘૂંટણીયા ટેકિતાં ગાબા ખાતે રમાયેિી િનડેમાં શ્રીિંકા સામે ભારતનો ૫૧ રને પરાજય થયો છે. ગાબા ખાતે ભારતનો આ સતત બીજો પરાજય છે. આ પૂિવે ભારતીય ટીમે ઓટટ્રેવિયા સામે ઘૂંટવણયા ટેકવ્યા હતા. શ્રીિંકાએ આપેિા ૨૯૦ રનના પડકારજનક િક્ષ્યાંક સામે ભારતીય ટોપ ઓડટરનો િધુ એક િખત ધબડકો થયો હતો. વિરાટ કોહિીએ સંઘષાપૂણા અડધી સદી િટકારી હતી અને અંતમાં ઈરિાન પઠાણે તોિાની બેવટંગ કરીને ભારતના જીતની આશા જગાિી હતી,

2

પરંતુ સામે છેડે યોગ્ય સાથ ના મળતા ભારતને હારનો સામનો કરિો પડ્યો. ભારતીય ટીમ ૪૫.૧ ઓિરમાં ૨૩૮ રને ઓિઆઉટ થઈ ગઈ હતી. ભારત તરિથી વિરાટ કોહિીએ સૌથી િધુ ૬૬ રન બનાવ્યા હતા જ્યારે ઈરિાને ૩૪ બોિમાં ૭ ચોગ્ગાની મદદથી ૪૭ રન કયાા હતા. આ ઉપરાંત સુરેશ રૈનાએ ૩૨, ગંભીરે ૨૯ અને સવચને ૨૨

1 7 +2 %. + (1 " 0 1 , + 9 + 1 , $+ $2 + 1 1 + + +2 + / +& ," , * . + + 1 $ 8 55 , $+2 + 8 55 1 %.". . , $ +2 %. + %1 . * , .

9 !+ . . + , !#4 $1 ), 3 . +9 1 + " 0 !. , 9% $1 !+ , "-'!+ $!+ . ++ , 65 + + . +4 , " +".

+

રન કયાા હતા. આ પૂિવે ભારતીય ટીમનો ઓટટ્રેવિયા સામે ૧૧૦ રને કારમો પરાજય થયો હતો. ટોસ જીતીને પ્રથમ બેવટંગ કરનાર ઓટટ્રેવિયાના પાંચ વિકેટે ૨૮૮ રનના સંગીન ટકોર સામે ભારતીય ટીમ ૪૩.૩ ઓિરમાં ૧૭૮ રનના ટકોરે તંબુભેગી થઇ ગઇ હતી. મેન ઓિ ધ મેચ બેન વહલ્િૈન્હોસે ૩૩ રનમાં પાંચ વિકેટ ઝડપીને ભારતની બેવટંગ િાઇનઅપ િેરવિખેર કરી નાખી હતી. ભારતે ૩૬ રનના ટકોરે તેના ચાર બેટ્સમેન ગુમાિતા પરાજય વનવિત બન્યો હતો. જોકે સુકાની ધોનીએ અડધી સદી નોંધાિીને કેટિાક સમય સુધી ઓટટ્રેવિયન ટીમને વિજયથી દૂર રાખી હતી. તેણે ૮૪ બોિમાં બે બાઉન્ડ્રી તથા એક વસક્સર િડે ૫૬ રન બનાવ્યા હતા.

+ + +

2

2

!2

%2

a F D X D ce%> e)#D e d F )M Q M e)#D (R5 D M )D "F F W D F c(R d (M. ( D D"d D!DX#! DR "D%F #M%D :

! * 5 $T c(R

# !2

)

! ! -, " -. /, d (Qe( &

" ! &

( +

! !

! !

e&! %G

;5 &4"9

! :& #9 9D=

C % 7 %4 *#4 4% -$;.* 4"9 (4+ /*0 > C % 7 %4 *#4 4% & 4"9 (4+ ' 4? > #9 9 % 7 %4 *#4 4%

#

# !

#

$! !%

&

# # " # !

# #

" $

%

#

#

#

# " #

$ !

# #

!

+! 7

6 * * // - 1 ) #*$ /! - 0+ ') / / - ) - ) * - ) /

)5 0 *

*3

+ 2 2 / * / + 4 2 * )

). , ) )2 - /" + 4 / / / 0 * ) )0 ) )0 * * / * * ) / 0 3

/ * /5 * * ) * + /

%2 1 4 *7 * *3 * *0 / / /

* + 7 * + * 3 * / * % *7 & * * + '/( , 1 *3 * / *

* / 6 / 2 2 / # . / 2 " # * * *

4 + / 4+ * *$ 7 7 *

* * &) * ( - -%

) (

& ,- . # # $ # * # & ) ) # # #* #' & $ " & & # # $ &! # & % ) . & + # &

! % F DR D #M%D R8 M F " %D c G "D "

દુ બ ઈઃ કે વિન પીટરસનની શાનદાર સદી અને એવિટટર કૂકની િધુ એક શાનદાર ઇવનંગ્સની સહાયથી ઇંગ્િેન્ડે અહીં રમાયેિી ત્રીજી િન-ડે વિકેટ મેચમાં પાકકટતાન નિ વિકે ટ થી હરાિીને ચાર મેચની શ્રેણી ૩-૦થી કબ્જે કરી હતી. પાકકટતાને ૨૨૨ રન કયાા હતા, જે ના જિાબમાં ઇંગ્િે ન્ ડે ૩૭.૨ ઓિરમાં એક વિકેટે ૨૨૬ રન નોંધાવ્યા હતા. પીટરસન ૧૧૧ રન નોંધાિી અણનમ રહ્યો હતો જ્યારે કૂકે ૮૦ રન નોંધાવ્યા હતા. ટોસ જીતીને પ્રથમ બે વટંગ કરનારી પાકકટતાનની ટીમ માટે શાવહદ આવિદીએ ૫૧ તથા ઉમર અકમિે ૫૦ રન નોંધાવ્યા હતા. સ્ટટિન કિન અને ટટુઅટટ બ્રોડે ત્રણ-ત્રણ વિકે ટ િીધી હતી. પાકકટતાનનો આરંભ કંગાળ રહ્યો હતો અને તેણે ૫૦ રનમાં ચાર વિકેટ ગુમાિી દીધી હતી.

!% ! ! !

0 % $ 2 ( !1 ! # ! # ! &D"Fe" i F! e X D% DO (R%M D)Q & O M Q D D M e)R(D Q Q 58F % G F )Q! M c "M#J e)R(Dd " D )Q! M O #F % i O Q (G F " D F% N M i Q Q O 9e (=D)M D DR F M e)#D GR Q D )D# D j% (D F O J J%X j% (D F <D"D F i%%D DR %M M M !G O DR " ^ e)#D DR F \ e)#D D j% DR "M#J e)R(D Q Q M M c(R d F 5 D D \b`\ DR ) F _[ D D! D DR (D 5 e&!D DR F %M# e 7. Q F D'D F! #F # (R5 Le M 9e K$ )%D D M D" M e T()D! e 7. Q F %M D M %D D %D 5 D!M#D c(R d GR #@! M ( D F (M%D (M. " DR e%e% 9he (#D) M ( Q Y (e%X(F( J"F D! M )D# DR (R M c Q ME5 %D!Q#.( 9Q M* d )D !QX M .%!M "M M 2!e; C M D F G i$%F D .(M#U (M%D D8 e&! Q M e) "R G "R ie O # G e Je D D M D% % " "J F D! M %D -!D D" Q Q M# )M Q D N \] (=D) Q 5%"A - e%>D( % M D N M"D/!G F 7J <D"D % Z&Q D! M

ઇંગ્લેન્ડે વિજયની હેવિક નોંધાિી

& ( #) ,+ * $ # # % $ & & % $ & * & & $ $ !# # ' &$ & & # $ % $ $ $ " & * # &

# # & &

&

.

%

7 ' */ ' * * ' "- , 6 0 ( 6 ( * 4 0 ' 6 ' ( ' . - - ' ' '. '+ * ( & ' ( #*% ! ' * 0 ' ' 0 5 3123 ' * ' $' ( & ' .)

' * 21 ' * * * ' * ' * *


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 25th February 2012

િાન-૯નું ચાલુ

હેલો એનઆરજી... એક સાંધે ત્યાં તેર તૂટે એવો ઘાટ જોકે હવે નહીં હોવા છતાં મોદી સેના ક્યાં ધાડ પાડશે એ કહેવું મુશ્કેલ છે. વળી કોંગ્રેસના પેલા વવજ્ઞાપનમાં વસદ્ધાથથ ચીમનભાઈ પટેલ થકી આશ્વયથવચહનોને અવગણીને મોદીની થતુવત કરવામાં આવ્યાના મુદ્દે ગુજરાત કોંગ્રેસ મૂંઝવણમાં મુકાઈ છે. કોંગ્રેસને આગામી ચૂંટણીમાં શરદ પવારની એનસીપી રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પણ કનડશે અને મોદીના વ્યૂહ જેમ મહાપાવલકાઓની ચૂંટણીમાં સફળ રહ્યા હતા એમ વવધાનસભાની ચૂંટણીમાં પણ સફળ રહેવાની ધાથતી શંકરવસંહ, શવિવસંહ અને અજુથનવસંહને રહે છે. ઓછામાં પૂરું, મહાગુજરાત જનતા પાટટીવાળા ગોરધન ઝડફફયા સાથે જોડાણ કરવાથી પણ

ગઈ વખતે કોંગ્રેસ નુકસાનમાં રહી હોવાથી એણે વ્યૂહ બદલવા પડશે.

કુલિમત સાિે તવાઈ ગુજરાત યુવનવવસથટી સમગ્ર ગુજરાતની સૌથી મોટી યુવનવવસથટી અને એના કુલપવત પદે વબરાજતા ડો. પવરમલ વિવેદીએ આજકાલ ભૂગભથવાસમાં જવું પડ્યું છે. પોલીસે તેમની સામે ભ્રષ્ટાચાર અને એટ્રોવસટીના મુદ્દે એફઆઈઆર દાખલ કરવી પડી છે કારણ કે અદાલતોના આદેશ છે. જોકે કુલપવત મુખ્ય પ્રધાન મોદી અને મહેસૂલ પ્રધાન આનંદીબહેન પટેલના અંતરંગ સાથી અને વવશ્વાસુ ગણાતા હોવાથી છેલ્લાં કેટલાંક વષોથથી ગાંધીનગરના સુરક્ષા કવચથી બચવા પામ્યા છે. હવે જૂન ૨૦૧૨માં ડો. વિવેદીની બીજી વારની ય મુદ્દત પૂરી થાય છે અને એમના અનુગામી વનયુિ કરવા માટેની પ્રવિયાના

ભાગરૂપ સચથ કવમટી રચાઈ ચુકી છે. ઉપકુલપવત ડો. મુકુલ શાહ કુલપવત થવા થનગને એ થવાભાવવક છે. પવરમલભાઈના ખટલા ટાઢા પડે ત્યારે એ કોઈ નવી યુવનવવસથટીના કુલપવત વનયુિ થાય કે ધારાસભે જાય એની પ્રતીક્ષા છે, ડો. કમલેશ જોશીપુરાની જેમ.

અને છેલ્લે... સદભાવના વમશન પછી આચાયથ-ભગવંતોનું આશીવાથદ વમશન આરંભતાં મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્રભાઈએ ગાંધીનગરસ્થથત વવશ્વાવમિી જૈન મંવદરે જઈને આચાયથ પ્રેમસુવરશ્વરજી મહારાજના આશીવાથદ લીધા. હવે પછી બીજા ધમથગુરુઓના આશીવાથદ પણ લેશે. કેટલાક ધમથગુરુઓ તો મુખ્ય પ્રધાન અને વવપક્ષના નેતા બેઉને વવજયના આશીવાથદ આપશે અને જે જીતે તેને માટે પોતાના આશીવાથદ ફળ્યાનું માનશે.

$" ## # !

! ! "#

#

!

& & !# &#

33

" #" "

# " ' # % # !! & ! #$ # " # # ' ! $ ' $ #" ! "

%

# ! % #

' $ $ #

' $!

"

# !

ડાઉ કેમિકલ્સ લંડન ઓમલમ્પિકિાં પ્રાયોજક તરીકે રહેશે જઃ આઈઓસી જેની િાલલકી હાલ િાઉ કેલિકલ્સ કંિનીની છે. તેઓ તેિની જવાબદારી નીભાવી રહ્યા છે. ભારતની કોટટ અને સરકારને તેની જાણ છે. આથી તિારી લાગણી અિે ચોક્કસ સિજીએ છીએ િણ પ્રાયોજક તરીકે િાઉ કેલિકલ્સ રહેશે જ. તેિાં જરા િણ અનૈલતકતા નથી જણાતી.' ઇમ્ડિયન ઓલલમ્પિક એસોલસએશને ઇડટરનેશનલ

નવી મિલ્હીઃ ઇડટરનેશનલ ઓલલમ્પિક કલિલટએ ઇમ્ડિયન ઓલલમ્પિક એસોલસએશનને શબ્દોિાં જણાવ્યું છે કે 'લંિનિાં રિાનારી ઓલલમ્પિકિાં િાઉ કેલિકલ્સ પ્રાયોજક તરીકે રહેશે જ. અિને ભારતિાં ૧૯૮૪િાં થયેલ ભોિાલ દુઘટઘ ના અને અસરગ્રસ્તો પ્રત્યે સહાનુભલૂ ત છે. તે ગેસ દુઘટઘ ના તે વખતની યુલનયન કાબાઘઇિ કંિનીના પ્લાડટિાં બની હતી

ઓલલમ્પિક કલિટી િર ભારે નારાજગી સાથે દબાણ કયુું હતું કે િાઉ કેલિકલ કંિની ભોિાલ દુઘટઘ ના િાટે જવાબદાર છે. તેઓ િીિીતોને વળતર આિવાિાં કે િાનવીય અલભગિિાં ઉણા ઉતયાઘ છે તેવી ભારતભરિાં લાગણી પ્રવતતે છે આથી લંિન ઓલલમ્પિકના પ્રાયોજક તરીકે િાઉ કેલિકલ્સ ને રદ કરવા જોઈએ.

: 0 + ( )# &,# 2 ( , , 1 . * + ( , ( 8 6 45 ( : , (0 , 7 33 * 9 33 (! ( + * " ! ! (0 % ( ( (0 , , ( " (0 ( , ( : 0 + ( )# &,# / , ', : $. : ( ( ( * 0+ : 0$ ( , , # "

&

" !

!" $ 7-

"

'5)-

! # &

41 73

# &

! # &

%

41

% "

" " )&$-!

)-$ ! ")+ * +%$(#

+,

0+'6+ *3 237 3(6758)7 '2; *5.9+ :';6 3 4'5/.2, '003:+* .2 3+ 5++2 '2+ ')32 '2+ '2* 3+ 5++2 '5/ $.00',+ .26.*+ 7-+ 4'5/ 37-+5:.6+ ;385 )'5 :.00 (+ 73:+* ':'; $'$-! * +%$(# )(

$(#, .+/

)


34

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 25th February 2012

JAI SWAMINARAYAN

આભાર દશગન

IN LOVING MEMORY

જય શ્રી સ્વામીનારાયણ

જય શ્રી નાથજી

જડમ: ૧૦-૯-૧૯૪૩

સ્વગગવાસ: ૧૨-૨-૨૦૧૨ (યુ.એસ.એ)

સ્વ. શ્રીમતી પ્રભાવતીબેન નગીનભાઇ પટેલ

SHANTABEN MADHUBHAI PATEL

સમજાતું નથી આ અણચેતવ્યું શું થઈ ગયું, એક દદવડો બુઝાયોને અંધારૂ બધે થઈ ગયું. નથી માનતું હૃદય, નથી થતો કુટુંબને દવશ્વાસ, કે નથી તમે આજ અમારી આસપાસ. ધરીએ અંજદલ અશ્રુદભની હૃદય પર પથ્થર ધરી, આપ જ્યાં રહો ત્યાં સદા ખુશ રહો એજ અમારી આશ.

21/01/1930 – 13/02/2012 (Ndola, Zambia)

અમને જણાવતાં આત્યંત િુ:ખ થાય છે કે અ.સૌ. શ્રીમતી પ્રભાવતીબેન નગીનભાઇ પટેલ કકીરા, કંપાલામાં ઘણાં વષોય રહ્યા બાિ હાલ નોથય લંડન સ્થથત, અમેવરકા ફરવા ગયા હતાં ત્યાં તા. ૧૨-૨-૨૦૧૨ રવવવારે સૌ કુટુંબીજનોને વવલાપ કરતાં મૂકી અનંતની યાત્રાએ ચાલી નીકળ્યાં. 'ન જાણ્યુંજાનકી નાથે સવારે શું થવાનું છે?" એ ન્યાયે મન મનાવવું જ રહ્યું. ખૂબજ લાગણીશીલ, પ્રેમાળ, અને પ્રસન્ન પ્રવતભા ધરાવતાં મમતાની મૂવતય પ્રભાવતીબેન સવયના હ્રિયમાં અનોખું થથાન પ્રાપ્ત કરી ગયા છે. આ િુ:ખિ સમયે રૂબરૂ પધારી, ટેવલફોન કે ઇમેઇલ દ્વારા વિલાસો આપનાર તથા સદ્ગતના આત્માની શાંવત અથથે પ્રાથયના કરનાર અમારાં સવય સગાં સંબંધી તથા વમત્રોનો અમે આભાર માનીએ છીએ. પરમકૃપાળુ પરમાત્મા સદ્ગતના આત્માને પરમ શાંવત આપે એજ પ્રાથયના. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ: નગીનભાઇ અંબાલાલ પટેલ (પતિ) કલ્પેશ નગીનભાઇ પટેલ (પુત્ર) ઉવવીબેન કલ્પેશભાઇ પટેલ (પુત્રવધૂ) સૂયયકાન્તભાઇ અંબાલાલ પટેલ (ભાઇ) ભાનુબેન સૂયયકાન્તભાઇ પટેલ (ભાભી) સંજીવકુમાર કનુભાઇ પટેલ (જમાઇ) સોનલબેન સંજીવકુમાર પટેલ (પુત્રી) વવરેન્િ સૂયયકાન્તભાઇ પટેલ (ભત્રીજો) નીતાબેન વવરેન્િકુમાર પટેલ (ભત્રીજાવહુ) વમનેષ સૂયયકાન્તભાઇ પટેલ (ભત્રીજો) મેઘનાબેન વમનેષભાઇ પટેલ (ભત્રીજાવહુ) વિપેનકુમાર ખંભાતા (જમાઇ) રૂપલબેન વિપેનકુમાર ખંભાતા (ભત્રીજી) મુકુન્િભાઇ બાબુભાઇ પટેલ (ભાઇ) અવમતાબેન મુકુન્િભાઇ પટેલ (ભાભી) અ.સૌ. તારાબેન ચંિુભાઇ પટેલ (બહેન) Grandchildren: Rahil, Yashvi, Nikhil, Reya, Divya, Hemik, Nirav, Chandni, Riva, Nishil, Jay, Maya, Diya. સવવ કુટુંબીજનોના જયશ્રી કૃષ્ણ

130 Liverpool Road, London N1 1LA Tel: 020 7607 3150

શ્રી દશરડી સાંઇબાબા

જડમ: તા.૩-૭-૧૯૫૫ (કંપાલા-યુગાડડા) દેહાવસાન: તા.૧૫-૨-૨૦૧૨ (દદલ્હી-ઇન્ડડયા)

Hemixa H. Patel Bina A. Patel Prafula M. Patel Ameeta J. Patel

“If tears could build a stairway and thoughts a memory lane we’d walk right up to heaven and bring you home again” We Miss You Very Much Neema, Heenal, Krishna, Nishale, Annika, Carissa, Misha, Vanisha, Nikhil & Shanil Sons in law Akhil & Nikesh

ૐ 41 Fulmer Road, London E16 3TE Email: harishhems@aol.com

સમજાતું નથી આ અણચેતવ્યું શું થઈ ગયું, એક દદવડો બુઝાયોને અંધારૂ બધે થઈ ગયું, હતો મધ્યાડહે સુરજ, તોય ઘોર અંધારૂં બધે થઈ ગયું, ઉડી ગયું પંખીને ખાલી દપજરૂં રહી ગયું, કહેવું હતું ઘણું પણ તમે અચાનક ચાલ્યા ગયા, હતી ખેવના હૈયે કે ભવ પરભવ સંબંધો આજ રહે, ત્યાં હળવેથી અમારા કાનમાં ‘તથાસ્તુ’ કોઈ કહી ગયું, અંજદલ આપતા હૈયું તૂટે છે અને શ્રદ્ધાંજદલ આપતાં શબ્દ ખૂટે છે.

ર ા દશગન ભ ા અ

સ્વ.શ્રી નયનભાઇ ગોરધનભાઇ પટેલ (ઉમરેઠ)

Harish M. Patel Ashwin M. Patel Mahendra S. Patel Jitendra N. Patel

શ્રી જલારામબાપા

ઉમરેઠના મૂળવતની અને કંપાલા યુગાન્ડામાં જન્મેલા અમારા નાનાભાઇ વચ. નયનભાઇ ગોરધનભાઇ પટેલે ભારત પ્રવાસ િરવમયાન તા. ૧૫ ફેબ્રુઅારી, બુધવારે ટૂંકી માંિગી ભોગવી અણધારી જ વચરવવિાય લઇ લીધી. અત્યંત પ્રેમાળ, વનખાલસ, વનમયળ થવભાવ ધરાવતા કૂળિીપકની અકાળે વચરવવિાયથી અમારો સમગ્ર પવરવાર ઉંડા શોકમાં ડૂબી ગયો છે. અમારો એ વહાલસોયો ભાઇ એની પાછળ પ્રેમાળ પત્ની સ્થમતા, બે િીકરા સંિીપ અને અવપયત, માતા પૂ. સવવતાબા તેમજ ભાઇઅો, ભાભીઅો, બહેનો, બનેવી સવહત સૌ કુટુંબીજનોને વવલાપ કરતા છોડી ગયો છે. એક સ્નેહાળ થવજનની વચરવવિાયથી અમારા પવરવાર તેમજ એના વમત્રોને ભારે ખોટ પડી છે. અમારા કુટુંબ પર અાવી પડેલ આ િુ:ખિ પળે રૂબરૂ પધારી અમારા િુ:ખમાં સહભાગી બનનાર તેમજ ફોન, પત્ર કે ઇમેલ દ્વારા અમને શોકસંિેશા પાઠવી અમોને અાશ્વાસન અાપનાર તેમજ િુ:ખિ પળે વિલ્હીમાં અમારી પડખે સતત ઉભા રહેનાર સોબટી પવરવારના અમે ખુબ ઋણી છીએ. સિગતના અાત્માની શાંવત અથથે પ્રાથયના કરનાર અમારા સગાં સંબંધી, વમત્રો તથા સ્નેહીજનોનો અમે અંત:કરણપૂવયક અાભાર માનીએ છીએ. પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા અમારા વહાલસોયા થવજનના અાત્માને શાંવત અાપે એવી હ્િયપૂવયક પ્રાથયના. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ: થવ. ગોરધનભાઇ િાજીભાઇ પટેલ ગં.થવ. સવવતાબેન ગોરધનભાઇ પટેલ (માતુશ્રી-લંડન) સ્થમતાબહેન નયનકુમાર પટેલ (ધમયપત્ની) સંિીપ નયનભાઇ પટેલ (પુત્ર-લંડન) તથા અવપયત નયનભાઇ પટેલ (પુત્ર-લંડન) મહેશભાઇ તથા જયોવતબેન પટેલ (મોટાભાઇ તથા ભાભી-લંડન) વનરંજનભાઇ તથા નયનાબેન પટેલ (નાનાભાઇ તથા ભાભી-યુએસએ) અમરીશભાઇ તથા વજજ્ઞાસાબેન પટેલ (નાનાભાઇ તથા ભાભી-યુએસએ) મંિાકકનીબેન તથા વવક્રમલાલ પટેલ (મોટીબહેન તથા બનેવી-યુએસએ) અજીતાબેન તથા વિનકરકુમાર (નાનીબહેન તથા બનેવી-યુએસએ) ભત્રીજાઅો: પ્રવતક એમ. પટેલ (યુ.કે); કુનાલ એમ. પટેલ (યુ.કે), વહતુન એન. પટેલ (યુએસએ), િેવાંગ એ. પટેલ (યુએસએ). ભત્રીજીઅો: કંગના એમ. પટેલ (યુ.કે), વનકકતા એન. પટેલ (યુએસએ), જવનષા એ. પટેલ (યુએસએ) ભાણાઅો: ઉવમયલ વી. પટેલ (યુએસએ) તથા ઇશાન ડી. પટેલ (યુએસએ)-ભાણાવહુ: રોવનકા વી. પટેલ ભાણીઅો: શીતલ વી. પટેલ (યુએસએ), છાયા ડી. પટેલ (યુએસએ), રુહાની ડી. પટેલ (યુએસએ) અરવવંિભાઇ તથા ચંવિકાબેન પટેલ ( સાળા તથા સાળાવેલી-યુ.કે) જીતુભાઇ તથા જયશ્રીબેન પટેલ (સાળા તથા સાળાવેલી-યુએસએ) બકુલભાઇ તથા અમીતાબેન પટેલ (સાળા તથા સાળાવેલી-યુ.કે.)

પ્રાથગના સભા: સદગિના અાત્માની શાંતિ અથથે િા.૨૩ ફેબ્રુઅારી, ગુરૂવારે સાંજે ૭.૦૦થી ૧૦.૦૦ દરતમયાન શ્રી સત્તાવીશ પાટીદાર સેન્ટર, ફોટટી એવન્યુ, વેમ્બલી પાકક, મીડલસેક્સ, HA9 9PE ખાિે પ્રાથવના સભા રાખવામાં અાવી છે. Mr. Mahesh G. Patel, 222 East Lane, North Wembley, HA0 3LF, Tel: 0208 904 3232


Gujarat Samachar - Saturday 25th February 2012 n

ગઢીયા પરિવાિ દ્વારા તા. ૨૫-૨-૧૨ શનનવારના રોજ લોહાણા કોમ્યુનનટી ઇથટ લંડનના વાઇસ િેનસડેન્ટ થવ. શ્રી ભાનુભાઇ ગનિયાને શ્રધ્ધાંજનલ અપાણ કરવા નવશ્વ નહન્િુ પનરષિ, ઇલફડટ નહન્િુ સેન્ટર, ૩, ક્લીવલેન્ડ રોડ, ઇલફડટ IG1 1EE ખાતે એક ભજન સંધ્યાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સાંજે ૬૦૦ િસાિ, આરતીનો લાભ મળશે. સંપકક: વ્યોમેશભાઇ ગિીયા 020 8599 9603. n પૂ. િામબાપાના સારિધ્યમાં શ્રી જીજ્ઞાસુ સત્સંગ મંડળ દ્વારા શ્રી ૧૦૮ હનુમાન ચાલીસાના કાયાક્રમનું આયોજન તા. ૨૬-૨૧૨ રનવવારે સવારે ૧૧થી ૫ િરનમયાન સોશ્યલ ક્લબ હોલ, નોથાવીક પાકક હોસ્થપટલ, હેરો HA1 3UJ (કાર પાકક ૩ સામે, નલથટર યુનનટ) ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. િસાિીનો લાભ મળશે. સંપકક: 020 8459 5758 / 07973 550 310. n રમડલેન્ડ્સ એિ એમ્બયુલન્સના લાભાથથે શ્રી કકશોરભાઇ વિીયા અને તેમના પુત્ર ચેતન દ્વારા ફંડરેઇઝીંગ ડીનર એન્ડ ડાન્સ કાયાક્રમનું આયોજન તા. ૩૧-૩-૧૨ના રોજ યુનનટી ક્લબ, ન્યુટાઉન ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: 07941 373 822. n આધ્યશરિ માતાજી મંરિિ, ૫૫ હાઇથટ્રીટ, કાઉલી UB8 2DX ખાતે તા. ૨૬-૨-૨૦૧૨ રનવવારે બપોરે ૩-૩૦થી ૫૧૫ િરનમયાન શ્રી રાજ ગંભીર અને કલાકારોના ભજન-ભોજન કાયાક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: જશવંતભાઇ માઇચા 07882 253 540. n ભાિતીય રવદ્યાભવન, ૪એ, કાસલટાઉન રોડ, લંડન, W14 9HE ખાતે તા. ૨૩-૨-૧૨ ગુરૂવારના રોજ સાંજે ૬-૩૦ કલાકે ભારતના િજાસત્તાક નિનની ઉજવણીના કાયાક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ િસંગે ભારતના એક્ટીંગ હાઇ કનમશ્નર શ્રી રાજેશ િસાિ ઉપસ્થથત રહેશે. આ િસંગે સાંથકૃનતક કાયાક્રમનો લાભ મળશે. સંપકક: 020 7381 3086. n મલાવી રશવ સત્સંગ મંડળ દ્વારા તા. ૨૬-૨-૧૨ રનવવારના રોજ રામગરીયા શીખ કોમ્યુનનટી સેન્ટર, ૨૭૦ નેનવલ રોડ, અોફ ગ્રીન થટ્રીટ લંડન, E7 9QN ખાાતે મહા નશવરાત્રી ઉત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સવારના િાથાના બાિ ૧૨-૦૦ કલાકે ભજન આરતી થાળ થશે અને તે પછી બપોરે ૨ વાગ્યે િસાિનો લાભ મળશે. સંપકક: કુસુમબેન રાજાણી 020 8504 8117. n અોિોમીિા સેન્ટિ, ૧૨૬ વીટન એવન્યુ ઇથટ, ગ્રીનફડટ, UB6 0PY ખાતે તા. ૨૯-૨-૧૨ના બુધવારના રોજ અનતમનસ અવતરણ નિનની ઉજવણી કરવામાં આવશે. આ િસંગે સવારે ૧૧-૩૦થી ૧૨-૦૦ સાઇનમાં ધ્યાન થશે અને સાંજે ૭-૩૦થી ૮-૩૦ િાથાના, ધ્યાન સંગીત તેમજ વાચનનો લાભ મળશે. સંપકક: 020 8903 6504. n શ્રી સનાતન મંરિિ એન્ડ કોમ્યુરનટી સેન્ટિ, ૮૪ વેમથ થટ્રીટ, (અોફ કેથેરાઇન થટ્રીટ) લેથટર LE4 6FQ ખાતે તા.

સંસ્થા સમાચાર

હોળી ઉત્સવના કાયથક્રમો

www.abplgroup.com

35

યુ્ગાન્ડા મેનડકલ નમશન અને 'ચક્રથી ચરખા સુધી'નો વાતાથલાપ િિ ગુરૂવાિે િાત્રે ૭-૦૦ કલાકે MATV Sky-793 પિ

તા. ૭મી માચાના રોજ હોળી અને તા. ૮ મી માચાના રોજ ધુળેટી ઉત્સવની ઉજવણી થશે. આપના નવથતારમાં કોઇ સંગઠન, મંનિર કે સંથથા દ્વારા હોળી ઉત્સવની ઉજવણીના કાયાક્રમનું આયોજન કરાયું હોય તો તેની માનહતી 'સંથથા સમાચાર' નવભાગમાં છાપવા માટે અમને 'ગુજરાત સમાચાર' કાયાાલય ખાતે પોથટ, ફેક્સ નંબર 020 7749 4081 અથવા email: kamal.rao@abplgroup.com ઉપર તા. ૨૫-૨-૧૨ પહેલા મોકલવા નવનંતી છે. જે માનહતી અમે તા. ૩-૩-૨૦૧૨ના અંકમાં િનસધ્ધ કરીશું. ૨૬-૨-૧૨ના રોજ સવારે ૧૦ થી ૧ િરનમયાન 'હાટટ અવેરનેસ ડે'નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં િી હેલ્થ ચેકઅપ અંતગાત બ્લ્ડ િેશર, બ્લ્ડ કોલોથટ્રોલ લેવલ, બ્લ્ડ સુગર લેવલ અને બોડી માસ ઇન્ડેક્ષની મફત તપાસ કરવામાં આવશે. આ િસંગે બપોરે ૧૨-૦૦થી કોરોનરી હાટટ ડીસીઝ નનષ્ણાંત ડો. નનલેશભાઇ સામાણી ઉપસ્થથત રહી જરૂર માગાિશાન અને સલાહ આપશે. સંપકક: 0116 266 1402.

મહાત્મા ગાંધી નનવાથણ નિનની ઉજવણી મહાત્મા ગાંધી ફાઉન્ડેશન, યુકે દ્વારા મહાત્મા ગાંધી નનવાાણ નિનની ઉજવણીના એક કાયાક્રમનું આયોજન તા. ૨૮-૨-૨૦૧૨ મંગળવારે સાંજે ૬ કલાકે કડવા પાટીિાર સેન્ટર, કેનમોર એવન્યુ, હેરો HA3 8LU ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. આ િસંગે િાથાના, ભજન અને બાપુને શ્રધ્ધાંજનલ

અપાણ કરવામાં આવશે. આ િસંગે ફાઉન્ડેશનના ટ્રથટી તરીકે સુિીઘા સેવા આપનાર થવ. પુરૂષોત્તમભાઇ રાજાને શ્રધ્ધાંજનલ અપાણ કરવામાં આવશે. આ િસંગે ભારતના હાઇકનમશ્નર, હેરો અને બ્રેન્ટના મેયર, એમપીઅો તેમજ લોર્ઝા અને અન્ય અગ્રણીઅો ઉપસ્થથત રહેશે.

THURSDAY: 7:00 PM આનિકાના જરૂરતમંિોની વહારે ચિતા 'યુગાન્ડા મેનડકલ નમશન' નવષે ડો. ચેતનભાઇ મોરજરીયા સાથે તેમજ ભારતીય નવદ્યા ભવન્સના આગામી નાટક 'ચક્રથી ચરખા સુધી'ના નાટ્ય નનિથેશક શ્રી રાજુભાઇ બારોટ સાથે નાટક અંગે મેનેજીંગ એનડટર કોકકલાબેન પટેલ ચચાા કરશે. MATVનો લોકનિય કાયાક્રમ સીબી લાઇવ જુઅો અને જોવાની નમત્રોને ભલામણ કરો. સમગ્ર નવશ્વમાં કોઇ પણ થથળે Sky793 પર MA TV પર સીબી લાઇવ કાયાક્રમનું જીવંત િસારણ અથવા ઇન્ટરનેટ દ્વારા TVU Player Channel 75203 ઉપર જોઇ શકાય છે. TVU Player ડાઉનલોડ કરવા માટે જુઅો વેબસાઇટ

www.tvunetworks.com

આપના મંતવ્યો આજે જ 'ગુજિાત સમાચાિ'ને લખીને મોકલી આપો. Email: cblive_matv@yahoo.co.uk

પ્રાથથના સભા નોથા વેમ્બલી સ્થથત ઉમરેઠના મૂળ વતની શ્રી નયનભાઇ ગોરધનભાઇ પટેલનું ૫૭ વષાની વયે નિલ્હી ખાતે ૧૫ ફેબ્રુઅારીએ િુ:ખિ નનધન થયું છે. સિગતના અાત્માની શાંનત અથથે તા.૨૩ ફેબ્રુઅારી, ગુરૂવારે સાંજે ૭.૦૦થી ૧૦.૦૦ િરનમયાન શ્રી સત્તાવીશ પાટીિાર સેન્ટર, ફોટટી એવન્યુ, વેમ્બલી પાકક, મીડલસેક્સ, HA9 9PE ખાતે િાથાના સભા રાખવામાં અાવી છે. સંપકક ફોન: 020 8904 3232.

Asian Funeral Service " "

# ! . + # ' 2 - ; 1$ ;. - + 0 & 2 .2 '0 / : 1$ ;. - !43 1 ! + / 77 - 78 ! + 1 1 - + 1 : . + - *1)+ 3 1 1 / 78 66 - 7 66 ; + 1 . + - + (4 : % 1% 3 1 !+2 / 9 - 76 '/ ;"# - , % - 1 # ! . + # - !+ / 1 # + + + "1 1 !2 35

"

#

"

$

! %

!

& '!#

Asian Funeral Services

Serving the Asian Community 346 - 354 Foleshill Road, Coventry CV6 5AJ

0247666 5676 A division of the Heart of England Co-operative Society Ltd.

- ! )$ . ' + -

"$%!

$'

' - $' & $* . ' ) $ % $ $% $$ & ' "$ ' ) '$ $ $( -& $ ) % -& $ ) - - $ ( % $ ' $ ' , $* % #

' % ' $

'


36

www.abplgroup.com પાન-૩૮નું ચાલુ

મહાશિવરાત્રીના... પગપાળા જતા યાવિકો પણ આગળ વધી શકતા નહોતા અને જૂનાગઢ તરફથી અવવરત ધસારો ચાલુ રહ્યો હતો જેને કારણે સાંજે પવરસ્થથવત વણસી હતી. ઘટનાને નજરે વન હા ળ ના ર શ્રદ્ધાળુઓના જણાવ્યા અનુસાર, પાંચ કલાક સુધી ટ્રાફફક જામ થઇ ગયો હતો. પોલીસે મેળા તરફ આગળ વધી રહેલા લોકોને અટકાવીને પરત ફરવા જણાવ્યું હતુ.ં આ સમયે કોઇક વાતે અફવા ફેલાતા લોકોમાં નાસભાગ મચી ગઇ હતી. અનેક લોકો નીચે પડી ગયા તો અનેક લોકો ગુગ ં ળામણથી બેભાન થઈ ગયા હતા. ભીડ એટલી બધી હતી કે બેભાન થયેલા લોકોને પણ કલાકો સુધી સારવાર આપવા માટે હોસ્થપટલ લઈ જઈ શકાયા નહોતા. ઘાયલો અને મૃતકોને વાહનોના બોનેટો પર સુવડાવવા પડ્યા હતા. હજારો લોકોને બસ સવહતના વાહનો ઉપર ચડીને પોતાની વજંદગી બચાવવાનો જંગ ખેલવો પડ્યો હતો. સાંજે ૬:૩૦ વાગ્યે આ ધક્કામુક્કી

શરૂ થઇ તેની ચાર-ચાર કલાક સુધી તંિ બચાવ કામગીરી કરવામાં વનષ્ફળ નીવડ્યું હતુ.ં માનવ મહેરામણ ઉમટ્યો આ ઘટનાને પગલે સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર થતબ્ધ બની ગયું હતુ.ં મેળાના થથળે મોબાઈલ ફોન સવવિસ પણ જામ થઈ જતાં

મેળામાં ગયેલા લાખો લોકોના પવરવારજનોમાં વચંતાનું મોજું ફેલાયું હતુ.ં મહાવશવરાવિના મેળામાં સામાન્ય રીતે મહાવશવરાવિના વદવસે વધુમાં વધુ આઠથી દસ લાખ લોકોની મેદની થતી હોય છે. પરંતુ આ વષષે વશવરાવિના આગલા વદવસે રવવવાર હોવાથી ધારણા કરતાં વધારે એટલે કે, અંદાજે સાતેક લાખ લોકો ઉમટી પડ્યા હતા. આથી વહીવટી તંિ અને પોલીસ તંિ માટે પણ લોકોને વનયંિણમાં રાખવાનું મુશ્કેલ બની ગયું હતું.

Gujarat Samachar - Saturday 25th February 2012

સંતોનો સવાાનમ ુ તે નનણાય દુઘટિ ના બાદ તમામ અખાડાઓનાં સંતોની બેઠક યોજાઇ હતી. જેમાં સવાિનમુ તે એવો વનણિય લેવાયો હતો કે, દર વષષે યોજાતું નાગા બાવાઓનું સરઘસ આ વખતે મૃતકોનાં માનમાં બંધ રાખવું સાથે શાહી સ્નાન પણ ફક્ત પ્રવતકાત્મક રીતે કરવુ.ં આ વનણિયને પગલે સાધુ-સંતો રાિે પો ત પો તા નાં અખાડામાંથી નીકળી મૃગીકુડં માં ફક્ત સ્નાન કરીને ભવનાથ દાદાનાં દશિન કરી બાદમાં પોતાનાં કાયમી થથાને પરત ફરી ગયા હતા. દર વખતની જેમ આ વષષે ભવનાથનાં મુખ્ય માગોિ પર નાગા બાવાઓનું સરઘસ નીકળ્યું નહોતું અને સંતોનાં પ્રવતકાત્મક સ્નાન બાદ મેળો પૂણિ થયેલો જાહેર થયો હતો. સંતોની આ બેઠકમાં અવિ અખાડાનાં ગોપાલાનંદજી, અચ્યુતાનંદજી, ચાંપરડાનાં મુક્તાનંદજી, જૂના અખાડાનાં મહામંડલેશ્વર વવશ્વંભર ભારથીજી, ઇન્દ્ર ભારથીજી, મોટા પીરબાવા તનસુખગીરીજી, હવરહરાનંદ ભારથીજી, મધુસદુ નવગરીજી વગેરે સંતો ઉપસ્થથત રહ્યા હતા.

. /5).'

!

*

(!

(!) %

&% &%

(

!# %

&"!

!

* #

9 /8 </9. -7+'9 7+-7+9 9.'9 3> (+25;+* 854 ".'/2+4 !'50/(.'/ '9+2 6'88+* '<'> 54 7/*'> '9 9.+ '-+ 5, +'9. (75:-.9 ' .+'79(7+'1 9.'9 45 54+ )'4 .+'2 (:9 .+ -';+ :8 3+357/+8 9.'9 +;+4 *+'9. )'4459 89+'2 + </22 (+ /4)7+*/(2> 3/88+* '4* <+ </22 '2<'>8 7+3+3(+7 9.+ 658/9/;+ /36')9 .+ .'* 54 '22 5:7 2/;+8 4 +;+7 25;/4- .:8('4* ' 6+7,+)9 '4* /486/7'9/54'2 ,'9.+7 ' *+*/)'9+* 854 '4* ,7/+4* '4* ' 05>,:2 '3'?/4- 6+7854 &+ </8. 95 )54;+> 5:7 8/4)+7+ 9.'41 95 '22 9.58+ <.5 .';+ 8:66579+* :8 '9 9./8 */,,/):29 9/3+ (> 9.+/7 67+8+4)+ '4* 3+88'-+8 5, 8>36'9.> '4* )54*52+4)+8 &+ 67'> 95 5* 95 -/;+ ./3 +9+74'2 6+')+ '9+ !'50/(.'/ '9+2 ,'9.+7 /73'2'(+4 ! '9+2 59.+7 $ 7 /2'3 '9+2 "/89+7 7 .'7'9 '9+2 759.+7 /4 2'< $ +6.+<8 ":4/2 '9+2 '3'2 '9+2 !'0'4 '9+2 $ ++7' " '9+2 ':-.9+7 %/8.'2 " '9+2 "54 $ "'7>:(+4 '9+2 7',:2(.'/ '9+2 '8/ '4* '8' $ '4:(.'/ # '9+2 '9.+7 4 '< "';/9'(+4 '9+2 59.+7 4 '< '*-52 /6'1(.'/ '9+2 .'48.>'3(.'/ '9+2 '*-52 759.+7 4 '< 8 </22 '77/;+ '9 /7).<55* 5:79 *-<'7+ /**2+8+= 54 7/*'> 9. +(7:'7> '9 '3 </22 (+ +4*54 +3+9+7> 7+3'957/:3 52*+78 /22 !5'* 54*54 & '9 '3 )2(", "3&, )1$(6//% /413 %'6"1& )%%,&2&7 &, -"), 5)2(",0"3&,! (/3-"), $/ 4+

DV <] DV BWn H5:V?V HV

- ?D lIHVE 6 6B *%6 $A 6 > "6&$) $ 6 6""9B 5B 6 6 ," 6" %$ A %> A 8 < 8 # 8#9B I%B 9 $ >4 I .A A > = 6!9 6&

7ND ff h fjgi BV3F`G 5X7FV< OH5dHVK fi g gefg Ga:? k EX3_

!

%+$ %

&#, ( $'*&% k

/CVF >Id?

@ @[ KlH<VB]? 7ICV0 @8^G 5V:V

(!

&-/18

DV<V @mW Cl5?W OHU@] 3Dd9 L<W 1 ?VFW S]L=W Kc6W 3Z8YbB?W A\GHV:W 3DdE`5W <DVFV /MDV?] PCX FV4] l?7 6F;`DVa 1HW 2<F?W /IV .DVFW

QW .TF @XUJ`RD DLVFV7 6 908 < $I" 6 > # 6 ? > 6 FH G GEFG #9-"6 > / 9# ,"8 6 6B 6 8 3B 9 6"8 > ' > 9B J& 9 I 7+ > " 8 6 A D$ K 6 /> > #( A 6B " D"8 # 6 A 8 9 "6 > < 6 908 A < 6 6!9 ; :C /& > 8 /> 6" 6 > 6 8 %B >#6 > 6 %>#> 6 6A > > 8 > 6 $B, 6 A > > K" 6B 6 8 K" ' 6"8 "8 / 9 > /6 D 6 4 6 8 ?I A @ > 16 6 > I 6$A 6 6 6B $"D $ 6B $B B 8 6 <"D 6 6 8 8 6 < 6 908 6 & 6 > #62 #6BI > /6 D 6

/-#2 ). . ' *) 2 ) , . ' *) 2*.-) . ' /"#. , 2-#, . ' /"#. , -#($& . ' /"#. , $,/ . ' /"#. , 1".%$(),%1&. & -# " , 0$) ($, # 0$) 2 $!

#$'+ . ' /"#. , $) 1 ",/.$ . ' /"#. , $) 1 " $-# . ' *) $) 1 $. ) , . ' *) $) 1 ,/) . ' *) $) 1 . $,$. . ' *) $) 1 #, 2 ($-# /- ) )% 2 ($. $) ) 1&"3 '1".%$(),% ") 6"-)."1"8".

( '

4.&1", 1$'' # ' *) /) 2 .# ,/ ,2 . ) *) ( .*,$/( *' ,$'' * $'' $'' *) *) . +( $) ' ,-# ) . ( $) *,.# # + ' / ,/6&12 ,&"2& %/."3& 3(& -/.&8 3/ 3(& ("1)38 ). 3(& #/7

"8&.%1" "3&,

".',&8

/"%

"23#/41.&

"23 422&7


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 25th February 2012

વ્હેમ, જ્યોતિષ તિદ્યા તિશે ‘ગુજરાત િમાચાર’ ઈન્ટરનેટ ઉપર અહીંયા કેનડે ામાં વાંચતો હોઉં છુ.ં િૌ િથમ તો અંધશ્રદ્ધા, વહેમ, જ્યોસતષ સવદ્યાને લગતી જાહેરખબરોને ન લેવા માટે 'ગુજરાત િમાચાર'નો જબરદસ્ત સનણાય અસિનંદનને પાત્ર તથા દાદ માગી લે તેવો છે અને તે પણ અત્યારે દુસનયામાં જુદા જુદા દેશોમાં મંદીનું મોજું િિરાઈ રહ્યું છે તેવા િમયમાં. બાકી અત્યારે તો ગળાકાપ હસરફાઈના િમયમાં જુદા જુદા િમાચાર પત્રો ખુબ જ નફો કરવા અને એક નંબરનું બની રહેવા માટે ફોન હેકીંગ કરી રોમાંચક પણ તથ્યથી પર એવા િમાચારો, સ્ટોરીઝ ગેરરીસતઓથી ઉપજાવી છાપવા માટે િયત્નો કરતા હતા. આવા િમયે આ સનણાય લેવા માટે ‘ગુજરાત િમાચાર’ િાથે િંકળાયેલી િવા વ્યસિઓ ધન્યવાદને પાત્ર છે. લોકોને આવા લેિાગુ અને કહેવાતા બગિગતોથી બચાવવા માટે આપ િૌ િેવા કરી રહ્યા છો, િાથે િાથે િમાજમાં જાગૃસત ફેલાવવાના િચોટ િયત્ન કરી રહ્યા છો. અંધશ્રદ્ધા, વહેમ, જ્યોસતષ સવદ્યા, દોરા-ધાગા, િૂત-િૂવા, જાદુ-ટોણા સવ. ઈંગ્લેન્ડ, અમેસરકા, કેનેડા, આસિકા, ઓસ્ટ્રેસલયા, ન્યૂ ઝીલેન્ડ તથા મીડલ ઈસ્ટમાં રહેતા આપણા ગુજરાતી-િારતીયો લોકોમાં અને તે પણ િણેલા લોકોમાં આ બદી િયજનક રીતે ફેલાઇ રહી છે. કોમ્પ્યુટર અને ઇન્ટરનેટના જાણકાર ઘણા લોકો અંધશ્રધ્ધા ફેલાવે તેવા ઇમેઇલ ફોરવડડ કરે છે અને જો તમે દિ સમત્રોને તે ઇમેઇલ ફોરવડડ કરશો તો લાિ પામશો અને નસહં કરો તો નુકશાન થશે તેમ જણાવે છે. આવી જ રીતે અમુક લોકો મોબાઇલ ફોન દ્વારા ટેક્સ્ટ મેિજ ે પણ ફોરવડડ કરે છે. આવા ચમત્કાર થશે તેમ જણાવતા ઇમેઇલ કે ટેક્સ્ટ મોકલનારને તેમનો જ ઇમેઇલ પાછો મોકલીને આિાર વ્યિ કરી તેવા ઇમેઇલ હું ડીલીટ કરી નાંખું છુ.ં છેર્લે ‘ગુજરાત િમાચાર’ જાહેરખબર મરણ િિંગે ફિ લેવા પૂરતું લેતા નથી. હું અને

મારા બનેવી મહેન્દ્રિાઈ પટેલ (લંડન) શ્રી િી.બી. પટેલને ‘ગુજરાત િમાચાર’ની ઓફફિે આ દુખ ઃ દ િિંગે મળવા ગયા હતા ત્યારે િૌથી િથમ તેઓ અમોને તેમના સ્ટાફ રૂમમાં લઈ ગયા. ત્યાં તેમણે અમોને આશ્વાિન આપી અને હાજર રહેલા દરેકની પાિે સ્વ. સમલી તથા સ્વ. બેબી કેઈરાને શ્રદ્ધાંજલી રૂપે એક એક મંત્રનું ઉચ્ચારણ કરાવ્યુ.ં ઓફફિમાંથી બહાર નીકળ્યા અને મન હળવું થયુ.ં ધંધાકીય ક્ષેત્રે જેટલો જ ફાળો િામાજીક ક્ષેત્રમાં ‘ગુજરાત િમાચાર’નો છે તેવું ત્યારે લાગ્યું અને કૌટુબ ં ીક લાગણીનો અનુિવ થયો. સુરશ ે અને ભાવના પટેલ, મારખમ, કેનડે ા સિય વાચક સમત્રો, અંધશ્રધ્ધા, વહેમ, જ્યોસતષ સવદ્યા કે સવધીસવધાનની આડમાં મસહલાઅો, યુવતીઅો અને િોળા લોકોનું આસથાક, માનસિક અને શારીસરક શોષણ કરતા લેિાગુ તત્વો િામે 'ગુજરાત િમાચાર' દ્વારા કરવામાં આવેલી પહેલને વાચકો તરફથી જોરદાર િસતિાદ િાંપડ્યો છે. વાચકોએ પણ જાગૃત થઇ આવા દુષણોનો ફેલાવો કરતા તત્વોને પડકાર ફેંકવાની જરૂર ઉિી થઇ છે. અમે વાચકોને નમ્ર અપીલ પણ કરીએ છીએ કે આવી જાહેરાતો થકી મસહલાઅો, યુવતીઅો અને િોળા લોકોનું આસથાક, માનસિક અને શારીસરક શોષણ કરતા લેિાગુ તત્વોનો િોગ બનેલા લોકોને આપ જાણતા હો તો તેમને ન્યાય અપાવવામાં મદદ કરો અથવા તો અમને જણાવો જેથી અમે તેમને મદદ શકીએ. આપના મંતવ્યો ન્યુઝ એસડટર શ્રી કમલ રાવને Gujarat Samachar, Karmayoga House, 12 Hoxton Market, London N1 6HW પોસ્ટ દ્વારા, ફેક્િ નં. 020 7749 4081 દ્વારા કે પછી kamal.rao@abplgroup.com પર ઇ-મેઇલ દ્વારા મોકલો. કમલ રાવ

હતરદ્વાર શ્રી સ્િામીનારાયણ આશ્રમના સંિો લંડનની મુલાકાિે

ચંદ્રેશભાઈ િથા શ્રીમિી મીનાબહેન તનરંજની યુકેની મુલાકાિે

હસરદ્વાર શ્રી સ્વામીનારાયણ આશ્રમના િંતો તા. ૧૬થી ૨૨ દરસમયાન પોટુડગલ અને તા. ૨૫ ફેબ્રુઆરીથી તા. ૧ માચા દરસમયાન બેર્જીયમની િત્િંગ મુલાકાત બાદ તા. ૨-૩૧૨થી લંડનની મુલાકાતે પધારી રહ્યા છે. િંત મંડળ તા. ૭-૪-૨૦૧૨ િુધી યુકેના સવસવધ શહેરોમાં સદવ્ય િત્િંગ િવચનનો લાિ આપશે. િંત મંડળ ૬ નોરવુડ એવન્યુ, વેમ્બલી HA0 1LY ખાતે સબરાજશે. િંપકક: હસરવર્લિદાિજી 07584 092 792.

િુિસિદ્ધ યાત્રાધામ શ્રી િંતોષી માતાજી મંસદર મોસવયા, ગુજરાતના િંચાલક શ્રી ચંદ્રેશિાઈ સનરંજની તથા શ્રીમતી મીનાબહેન સનરંજની માઁ કૃપા ફાઉન્ડેશન (યુ.કે.)ના ચેરમેન શ્રી બાબુિાઈ તથા શ્રીમતી નલીનીબેન કટારીયાના આમંત્રણને માન આપી આગામી તા. ૧૦-૨-૧૨થી ૧૮-૫-૧૨ િુધી યુ.કે. પધાયાા છે. માતાજીના ચરણની પુજા તથા દશાનનો અનન્ય ર્હાવો લેવા િંપકક: 07424 253 604.

37

શ્રી અાદ્યશતિ મંતિરના લાભાથથે હેરો અાટટ સેન્ટરમાં કકશોરકુમાર નાઇટ

અકિબ્રીજ સવસ્તારના શ્રી અાદ્યશસિ માતાજીના મંસદરના લાિાથદે ગત ૨૮ જાન્યુઅારી, શસનવારે રાત્રે હેરો અાટડ િેન્ટરમાં "અનફરગેટેબલ ફકશોરકુમાર" નાઇટનું અાયોજન કરવામાં અાવ્યું હતું. અા યાદગાર કાયાક્રમમાં સ્થાસનક કલાકાર કેતન કંિારાએ હૂબહુ ફકશોરકુમારનો કંઠ રજૂ કરતાં શ્રોતાજનો અાફરીન થઇ ગયા હતા. કેતનિાઇ િાથે છાયા જાનીએ લતા મંગેશકર અને અાશા િૌંિલેના કંઠે ૬૦, ૭૦ અને ૮૦ના દાયકાના ફફર્મો ગીતો રજૂ કયાું હતાં. ફફર્મ 'ચલતીકા નામ ગાડી"નું હાલ ' કૈિા હૈ જનાબ કા' ગીતમાં કેતન કંિારા િાથે બીના સમસ્ત્રીએ કંઠ અાપ્યો હતો.

કેિન કંસારા

ભિન પ્રસ્િુિ નાટક 'ચક્રથી ચરખા સુધી' િારતીય સવદ્યાિવન િસ્તુત શ્રી સદનકર જોશીના પુસ્તક અાધાસરત એક અસિવાચન "ચક્રથી ચરખા િુધી' નાટક ટૂંક િમયમાં લંડનના રંગમંચ પર અાવી રહ્યું છે. જેનું નાટ્ય રૂપ અને સનદદેશન શ્રી રાજૂિાઇ બારોટે કયુું છે. કૃષ્ણ (મોહન) અને ગાંધી (મોહનદાિ કરમચંદ ગાંધી) િુધી માયથોલોજી અને રીયાલીટી, શાંસત અને ન્યાયનો અાપણો અનન્ય વારિો. િેક્ષક અને કલાકાર બન્ને ગાંધી અને કૃષ્ણત્વને અોળખતો થાય, કૃષ્ણત્વ અને ગાંધીની િમજ કેળવે એવું અા નાટક અાગામી માચા, એસિલ, મે અને જૂન મસહના દરસમયાન િારતીય સવદ્યાિવનના રંગમંચ પર અાવવા તડામાર તૈયારી કરી રહ્યું છે. નાટ્ય શો રાખવા ઇચ્છનારે િુરેન્દ્રિાઇ પટેલનો 0794 107 0217 ઉપર િંપકક કરવો.

નહેરૂ સેન્ટરના કાયયક્રમો ૮ સાઉથ અોડલી સ્ટ્રીટ, લંડન, W1K 1HF સંપકક: 020 7491 3567 n

ટાગોર અને સિનેમા તેમજ ટાગોર ઇન એડવટાાઇઝમેન્ટ સવષે ICCR િદશાન મંગળવાર તા. ૨૮-૨-૧૨ િાંજે ૬-૧૫ કલાકે. િાંજે ૭ કલાકે ફોકિ અોન ટાગોિા વીમેન્િ કેરેક્ટર સવષે િંગીતા દત્તા િેઝન્ટેશન કરશે. n લવ ઇન પશશીયન પોએટ્રી, ઇન્ડીયન સ્ટોરીટેલીંગ એન્ડ ચાઇનીઝ મ્યુઝીક: નાઇટીંગેલ – સ્સ્િંગ ફલ્ાવર – બટરફ્લાય બુધવાર તા. ૨૯-૨-૧૨ િાંજે ૬-૩૦. n બીબીિી વર્ડડ બુક ક્લબ રેકોડડીંગ: અસમતાવ ઘોષ અને હેસરયટ સગલબટડ ચચાા કરશે: ગુરૂવાર તા. ૧-૩-૧૨ િાંજે ૬-૩૦ કલાકે

1. #.2'!#/

.

)-#/&

0#)

)-/ 333

.4 /! .##. !,* .4 /! .##. !,*

,.( #.*'0 +" 01"#+0 '/ ,.( #%'/0. 0',+ .'0'/& '0'5#+/&'- +" 01. )'5 0',+ #.* +#+0 #00)#*#+0 ..' %# +" .0+#./&'- '/

*#" 4 '/ #.2'!# 2 ') )# '/ $,. '**'%. 0',+


38

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 25th February 2012

$ "! !"

#

#

"

%%%

! ! 1+ "/ 5(/ !6 $&/

#

4 !7 /&&/ 37 #6(/ /- , %

4

#

!

! *

%

! ! :

! "

8 ./+( # 2 5(/ !6 $2 ' /'4

!"

(

( ! ! (

*$, 51 '"$*-*49 "6"*-"#-&

1&/*/( 4*.& %"93 " 7&&, ". 40 1.

."*- +"-"2".

9")00 $0 5,

'

! *

< = &0 9 > &(!/7 )6! 2$2&#2

(

(

#

$ (

! *

;:: 6

! % !

%

, )

(

&/40/

(/!/ 2 &/ /#2 (/ 4 )6! 2$2&#2 $4*.2 4 $4*.6> *( &, 3 !6 $2 ' '6 $

)

! & !

( ( +

"2207 0"% *%%-&3&8 ) "8

!

મહાશિવરાત્રીના મેળામાં માતમ

મહા શિવરાશિના પવવની સોમવારે શહન્દુ સમુદાય દ્વારા ભારે ભશિભાવ અને ઉમંગ-ઉલ્લાસ સાથે ઉજવણી થઈ. શિવ મંશદરો વહેલી સવારથી મધરાત સુધી ‘હર હર મહાદેવ’ અને ‘ૐ નમઃ શિવાય’ના નારાથી ગુંજી ઊઠ્યા હતા. ઠેર ઠેર રુદ્રપાઠ અને મહામૃત્યુંજય મહામંિના પાઠ થયા હતા. આપની સમક્ષ રજૂ કરેલી તસવીર કોટાના શિવપુરી ધામમંશદરની છે, જ્યાં એક, બે કે પાંચ, દસ નહીં, પૂરાં ૫૨૫ શિવશલંગોનું સ્થાપન થયું છે. આ શિવશલંગો પર દૂધજળનો અશભષેક કરવા માટે શ્રદ્ધાળુઓનો મહેરામણ ઉમટ્યો હતો.

!

" $" &

%$

$-4

%

5)14 16.7 8)6,9;9)=-4 +7 <3

>>> 8)6,9;9)=-4 +7 <3

$(

8 8 516 ;>7 :0)916/ " (# " @ 88 @ 88 @

" # ;: .9 @ ' " ' 1/0;: $7 )6+<6 1/0;: 75*):) 75*):) 41/0;: 764? .975

#8-+1)4 !)+3)/-: >1;0 "

05-,)*), $# $#

) )

#$ ! & " 16

975 8 8 !! !!

' " 05-,)*), <5*)1 -401 ")237; 0<2

@ @ @ @ @

%# &

"! "$

<5*)1 $# $#

' @ @ @ @ @ ' #

7;-4

) )

$9)6:.-9:

975 8 8 !! !!

!+3* '6)+1 84 3*.'

"# " #%

$$

&

@ @ @ @ @

@ @ @ @ @

$7976;7 -> (793 &)6+7<=-9 ,576;76 7: 6/-4-: $(

$

$" &

$ "

#$

લંડનઃ યુકસ્ે પથત ભાિતીય હાઈ કગમિનિ પદે ડો. જૈગમની ભિવતીની ગનમણૂક થઇ છે. ૨૭ ફેબ્રઆ ુ િીએ હોદ્દો સંભાળિે. નગલન સુિીના અનુિામી બનનાિા ડો. ભિવતી િુજિાતના વતની છે. ઈસ્ડડયન ફોિેન સગવષસના ૧૯૭૬ની બેચના ભિવતી બેસ્જજયમ, લક્સમબિષ અને યુિોગપયન યુગનયનમાં ભાિતીય એમ્બેસડે િ તિીકે કામિીિી સંભાળી ચૂક્યા છે. ૩૩ વષષની દીઘષ કાિકકદદીમાં તેઓ ભાિતીય ગવદેિ મંિાલય, નાણા મંિાલય તેમ જ વજડડ બેડકમાં કોપોષિટે ફાઈનાડસના વડા સગહતના મહત્ત્વના હોદ્દાઓ પિ ફિજ બજાવી ચૂક્યા છે. અનુસંધાન પાન-૩૧

+6

6'3)-+7

$# .975 01+)/7 #)6 9)6+1:+7 )4/)9? )9 : #)4))5 )197*1

અનુસંધાન પાન-૩૬

ભારતીય હાઈ કશમિનર પદે ડો. જૈશમની ભગવતી

%

&

# "

! #" &

"448.3,

2'.1 /92(4 5'6)+1 ;'-44 )4 90

!"

!

# "

551;

''' $ #!"# ' %$

* !

) )%

+ "

" )-

$# "

7) )97,) !79*)6,)9 ?,-9)*), 0-66)1

<*)1 16+

િવાડી બંધ િાખવામાં આવી હતી. હોનારત કઇ રીતે સર્જાઇ? ભવનાથ જવા માટે એસટીની બસની વ્યવપથા દિ વષષની જેમ કિવામાં આવી હતી. િગવવાિે બપોિે ચાિેક વાગ્યે એસટીની એક ભવનાથ તિફ જતી બસ અને એક જૂનાિઢ તિફ આવતી બસ બન્ને ગિિનાિ દિવાજાથી દોઢેક કકલોમીટિ દૂિ આવેલા પાજનાકા પૂલ પાસે બંધ પડી િઈ હતી. ભવનાથ જતો િપતો અહીં સૌથી સાંકડો છે. જમણી બાજુ ઊંચી પહાડી અને ડાબી બાજુ બે બસ બંધ પડી જતાં આવતો-જતો ટ્રાકફક ખોિવાયો હતો. તંિ દ્વાિા આવી સ્પથગતને પહોંચી વળવા માટે કોઈ વ્યવપથા નહોતી એટલે ટ્રાકફક જામ વધી િયો હતો.

! $ ! +1.'(1+ '6)+1 !+6:.)+7 %461* %.*+

'78

%

"-*/( 0"% !&.#-&9 *%%-&3&8 ) "8

5%#529

જૂનાગઢના મેળામાં ધક્કામુક્કીમાં સાત કચડાયાં

જૂનાગઢઃ ગિગિવિ ગિિનાિની તળેટીમાં દિ વષષે યોજાતા પિંપિાિત મહાગિવિાિીના મેળામાં ભાિદોડની કરુણાંગતકા સજાષતા ઉમંિઉજલાસના પથાને િોકનું મોજું ફિી વળ્યું હતુ.ં ભવનાથ મેળા તિફ જતા માિષે પાજનાકા પુલ પિ સજાષયલ ે ી આ કરુણાંગતમાં સાત શ્રદ્ધાળુઓના કચડાઇ જવાથી મૃત્યુ નીપજ્યા હતા. જેમાં બે મગહલા, ચાિ પુરુષો અને એક દોઢ વષષની બાળકીનો સમાવેિ થાય છે. આ ઉપિાંત ૪૦થી વધુને નાનીમોટી ઇજા થતાં તેમને સાિવાિ માટે હોસ્પપટલે ખસેડવા પડ્યા હતા. મહાગિવિાગિના આિલા ગદવસે િગવવાિે સજાષયલ ે ી કરુણાંગતકાને પિલે દિ વષષે દબદબાભેિ નીકળતું નાિા બાવાઓનું સિઘસ અને સાધુઓના અખાડાઓની

% ! !)

!&.#-&9

5%#529

&/40/ 0"% &/40/ *%%-&3&8 ) "8

11-9

, *

&

" *

'

& ' & '(%$

,,, ' +" $()-"

%#


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 25th February 2012

Why travel with

Southall Travel?  Number One Travel Agent to India,

sA¦¸Ael qòAvel 

with over 20 years experience

 Open 24 hours a day, seven days a week. Call us anytime

 Price guarantee will not be beaten on price

 Specialists for worldwide flights and holidays with any airline, anywhere, anytime  Fast and reliable service  Multilingual staff

offering impartial advice

 UK’s 100 Fast Track Companies (Sunday Times 2005)

 Trusted household brand for total peace of mind

sA¸e j ˆA mAqe yAºA krvAnuù psùw krˆAe?

20 v¿A#¸I qòAvelmAù anuvI aevA

Art yAºA mAqenA æ¸m nùbrnA qòAvel aejNq

 iwvsnA cAevIsey klAk ane sPtAhnA sAtey iwvs kAe¤ po smye fAen krAe

 AvnI gerùqI

amne Av bAbte kAe¤ po bIq krI ˆkˆe nih

 ivËmAù gme TyAù kAe¤ po

smye kAe¤ po aerlA¤nnI flA¤q ke hAelIdez mAqenA in¿oAùt

 zdpI ane sùtAe¿AkArk sevA  bhuA¿AIy SqAf

ewAvmuKt slAh

 yukenI 100 fASq qòek kùpnI pEkInI aek (sNde qA¤Ms 2005)

 mnnI ˆAùit mAqenuù œrœrmAù ÀoItuù ivËsnIy nAm

Call Centre open 24 hours

A BTA 80626

0208 843 6800

Think Travel, Think Southall Travel www.southalltravel.co.uk

39


40

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 25th February 2012

A brighter home for everyone

ESSENTIALS PACKAGE: Subject to status, acceptance & availability in your area. One-off £30 connection fee, min 12-month term & conditions apply. New/reconnected phone lines subject to a one-off £50 connection fee & credit check. Payment by Direct Debit only. You must take £13.80/month line rental. Calls to 0871 will cost no more than 10.22p/min & to 070 no more than 48.50p/min. All chargeable calls subject to 13.1p connection fee. Essentials package currently at promotional price of £3.25 a month: Available to new Essentials customers. Not available: with any other offers & may be withdrawn any time, or to those needing a new phone line. £3.25 a month subscription fee applies for 12 months as £3.25 credit to first 12 bills. Calls & all other charges apply as standard. Promotional price available until 14/03/12. Standard £6.50 per month charge applies thereafter. 500 mins for £5 (GLOBAL MINUTES BOOST) *1p/min based on customer making 25 calls at 20mins (average call time on TalkTalk base). Minutes can be used to call at any time the international destinations set out on our website at talktalk.co.uk/global. 60mins max duration/call applies, usage above 60mins or in excess of 500 minutes per month will be charged in accordance with discounted international tariff. Inclusive mins don’t roll over & any unused mins are lost. Partial mins rounded up to nearest min & deducted from allowance. Excludes calls to international premium & non-geographic numbers. Boosts have minimum 30 day duration. Once added, Boost remains in place until customer opt-outs or contract ends. 48hrs notice required to remove Boost prior to end of 30-day billing period that applies to customer’s account. If Boost is removed through customer’s bill cycle full charge will still apply & is non-refundable. TalkTalk reserve right to exclude any destination within a 30-day notice. All information and prices correct at time of going to print. Full Ts&Cs at talktalk.co.uk/policies & prices at talktalk.co.uk/pricing. GMB0212

Gujarat Samachar  
Gujarat Samachar  

Gujarat Samachar weekly news paper