Page 1

F I R S T & F O R E M O S T G U J A R AT I W E E K LY I N E U R O P E Let noble thoughts come to us from every side

અા નો ભદ્રા: ક્રતવો યન્તુ િવશ્વત: | િરેક દિશામંાથી અમને શુભ અને િુંિર દવચારો પ્રાપ્ત થાઅો

! ! 25th June to 1st July 2011

(< $<1 (< ,<& = ,<& 6 & &!9 36/,#(

િંવત ૨૦૬૭, જેઠ વિ ૯ તા. ૨૫-૦૬-૨૦૧૧થી ૦૧-૦૭-૨૦૧૧

=C) ?0':C! >+!

&!9 36/,#( D"!9 "6,B) &6 = 1"<+9') ?#(

#-*2( $-& ). 3

%6( %(&6@ ? " .'6 &?$6 ) #?! &6@ &? )? #4

4")*%-1 +0% !/(/)'/ !

#,*.)

'

"6,B)&6@ & > (< 6 )<" ?" 9*9 29 * (< < * < 9 )<-3?C!-, !< )<8-3 ) *1 : ? &? )9 + +?

%-, 8 < 7 )? " &? )9 + 6'

#00,6

Volume 40, No. 8

"

/#& .*3 !'-$,'6

''.# #7#1

', 0'. &#62 # 5''+ #- 3/ #1+*.) #4#*,#$,' (/1 0#1%',

%/ 5 1! ( %/ 5 %/ 5 ,&)-) %/ 5 %/ 5 '(, %/ 5 * % -) 2).+ !+# ( &2 ( + &# & -+ / & " ()+& 0# ,- '#(.- ,* # & &, / #& &

0-

0'.

#+&#,' /#& 1''. 31''3 /1'23 #3' /.&/. ', &#62 # 5''+

#- 3/

;A ,&'&6@ 0-

"( &6(9 !*9 +6 6!? +:%6(@% (5? <

,#( %/("

નવ બેઠકો પછી પણ સરકાર અને સસસવલ સોસાયટીના મતભેદોનો અંત નથી નવી દિલ્હીઃ લોકપાલ બિલનો મુસદ્દો તૈયાર કરવા માટે રચાયેલી સંયુકત સબમબતના સભ્યો વચ્ચેના મતભેદો નવ-નવ િેઠકો પછી પણ દૂર થઇ શક્યા નથી. લોકપાલની બનમણૂક અને તેમને દૂર કરવાને મુદ્દે સરકારના પ્રબતબનબિઓ અને બસબવલ સોસાયટીના સભ્યો વચ્ચે મડાગાંઠ પડી છે. બિલ પર મંગળવારે મળેલી નવમી અને છેલ્લી િેઠકમાં પણ આ મુદ્દે સવવસંમબત સાિી શકાઇ નહોતી. હવે આ મતભેદોની યાદી તૈયાર કરીને અંબતમ બનણવય માટે

3

3 3

0 )+%

-/ + (* 0 *$0 '-*(# 4+--# "- 1)

(2 ')+ 0)+& 0# ,-#( -#)( + / #& & .( - & *+# & , && ).+ 1* +-, && ! + , + ,. $ - -) / #& #&#-2 #, , +/# / #& & !)+ ( # ( .,-+ &#

/) 4 1(0*(. (##3 222 '-*(# 4+--# "- 1)

#05#45+% 1(('3 &6.54 +)*54 #94

;

105#%5

#7,+ #5'. #/0+-$*#+

&6.54 +)*54 #94

;

મનમોહન કેબિનેટને સુપરત કરાશે. સોમવારે સબમબતના સભ્ય અને માનવ સંસાિન બવકાસ પ્રિાન કબપલ બસબ્િલે દાવો કયોવ હતો કે લોકપાલ બિલના મુસદ્દા પર ૮૦ થી ૮૫ ટકા સંમબત સિાઈ ગઈ છે. જોકે અંબતમ િેઠકના અંતે બસબવલ સોસાયટીના સભ્યોએ સરકારના વલણ અંગે બનરાશા વ્યક્ત કરી હતી. લોકપાલ બિલનો મુસદ્દો તૈયાર કરવા માટે રચાયેલી સંયુક્ત સબમબતની અંબતમ િેઠક પર સમગ્ર દેશવાસીઓની નજર

"' 60&'35#-' 4633'0&'3 1( 0&+#0 2#442135 %+5+:'04*+2

!+4# '37+%'4 (13 0&+# 6$#+ %*'0)'0

13

હતી. િેઠક િાદ બસબવલ સોસાયટીના સભ્યો પ્રશાંત ભૂષણ અને અરબવંદ કેજરીવાલે સરકારી બિલની જોગવાઈઓ પર નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. િીજી તરફ, વડા પ્રિાન ડો. મનમોહન બસંહે મંગળવારે મોડી સાંજે નવી યુપીએના ઘટક દળોની િેઠક યોજી હતી, જેમાં સરકારી પ્રબતબનબિઓએ છેલ્લી િેઠક અંગે માબહતી આપી હોવાનું મનાય છે. ગાંિીવાદી અન્ના હજારે અગાઉ જ ચેતવણી ઉચ્ચારી ચૂક્યા છે કે જો સરકાર ૧૫ ઓગસ્ટ સુિીમાં લોકપાલ બિલ સંસદમાં રજૂ નહીં

કરે તો ૧૬ ઓગસ્ટથી તેઓ ફરી ઉપવાસ આંદોલનના મંડાણ કરશે. દિદવલ િોિાયટી દનરાશ કેજરીવાલે કહ્યું હતું કે સરકારે વડા પ્રિાન, ન્યાય તંત્ર, સાંસદોને લોકપાલ હેઠળ આવરી લેવાનો ઇન્કાર કયોવ છે. જ્યારે લોકપાલની બનમણૂક અંગે સરકારે એવી લાગણી વ્યક્ત કરી છે કે પાંચ સરકારી પ્રબતબનબિ અને િે અન્ય રાજનેતાઓ સબહત કુલ દસ લોકો લોકપાલ પસંદ કરશે. અનુસંધાન પાન-૨૦

! #013 #3-

1/(13& 1#& 10&10

/#+. 4#.'4 4#/53#7'. %1 6-

888 4#/53#7'. %1/


વિટન

2

Gujarat Samachar - Saturday 25th June 2011

ફિવલપ્િભાઈ, શું મુન્લલમો ખરેખર િમાજમાં ભળી રહ્યાં છે? લંડનઃ લિટનના ઈક્વાલિટી એન્ડ હ્યુમન રાઈટ્સ કલમશનના અધ્યક્ષ ટ્રેવર ફિલિપ્સ ઈવેન્જલિકિ લિલતીઓ ભેદભાવ બાબતે િલરયાદ કરવામાં મુસ્લિમો કરતાં વધુ બળવાખોર હોય છે અને મુસ્લિમો લિલટશ સમાજમાં ભળવામાં વધુ સારા હોય છે તેવી લવલિોટક ટીપ્પણી લવવાદ સજજે તેમ મનાય છે. વાલતવમાં એ પ્રશ્ન પણ ઉઠે છે કે મસ્લજદોના બેકયાડડમાં ત્રાસવાદનો ઉછેર થતો જોવા મળ્યો હોય તેવી હાિતમાં ઈક્વાલિટી એન્ડ હ્યુમન રાઈટ્સ કલમશનના અધ્યક્ષ મુસ્લિમો લિલટશ સંલકૃલત સાથે બરાબર ભળી ગયા હોવાની અને લિલતીઓની ઈવેન્જલિકિ િલરયાદો વધુ રાજકીય વગ માટેની શંકાલપદ ઈચ્છાથી વધુ કશું હોતી નથી, તેમ કેવી રીતે ચોક્કસપણે જણાવી શકે. આ સાથે લિલટશ સમાજમાં સારી રીતે

હળીમળીને રહેતાં લિલટશ લહન્દુઓ અંગે કોઈ અભ્યાસ શા માટે કરાયો નથી તેવો પ્રશ્ન પણ ઉભો થાય છે. ટ્રેવર ફિલિપ્સે આલિકન અને કેરલે બયન માઈગ્રન્ટ્સ પર અસલહષ્ણુ લવચારોનો પ્રભાવ વધારવાનો આક્ષેપ મુખ્ય પ્રવાહના ચચોો પર િગાવ્યો હતો. ચચો પર દમન થતું હોવાનો ભારે ઉહાપોહ કરાઈ રહ્યો છે, પરંતુ પરંપરાગત ચચોો સામે પડકારરૂપ વધુ સાચો મુદ્દો તો એ છે કે તેમના નવજીવન અને સિળતાને ઉત્તેજન આપનારા િોકો પ્રાચીન કાળના ધમોમાં માને છે અને જે મારા મતાનુસાર આધુલનક, બહુવંશીય અને બહુસાલકૃલતક સમાજ સાથે સુસગ ં ત નથી, તેમ તેમણે સન્ડે ટેિીગ્રાિને જણાવ્યું હતુ.ં તેમણે એવી ટીપ્પણી પણ કરી હતી કે ધમોસપ્રં દાયોનો ઉપહાસ કરવાની આજકાિ િેશન થઈ ,- +$ 000 #))

&$"#-

!! +,

& # +$ $ % #&( &( % ( &(&%*&

% " .

$

. . . . . . .

!! +,

($)

%

+$

. . . .

)&$

1

&% * &%)

''#-

&,

, + ( &.,$/ )!

#+

$ #$! !" $ !" "# !" $ ' #" ( # ! # "" !! !" "" $# # " ' % & $% # " $ #$! !" $ !" "# !" $ $ %" $ ' ! !% ! $ !# "$! % ! $ !# $ & #

)+ ,-

(* !* %

*-

&& .,

3(05 53((5 10'10 "

(0'10

+

#-

+

(.

-(, ,$(' (* & *" ' $ + % 1$'" "$. -+ %% ,( 0 2 ( $% / & $% )* .$' # % $ "& $% (& .& # ) *$ "& $% (& +$, #-* #$%% ( (!! $%% + ' $"# ( (' ('

/$,. 4$.(4 (92.13$51634 &1 6#163 "13.'8,'( 3$7(. *(05

!

!

$.. )13 5+( %(45 '($.4

$,31%, "$

#$

#

$.. )13 %(45 '($.4 2,(&(4 1) %$**$*(

આપ્યા બાદ ૧૯૮૨માં નાઇટીંગેલ િોડડમાંથી કાઉન્સિલર તરીકે ચૂંટાયા હતા. તે પછી તેમની િરણી ટેકનીકલ િવિથિ કવમિનના િાઇિ ચેરમેન અને ડેપ્યુટી મેયર તરીકે થઇ હતી. િો સ ડ ઝ િ થ થ કાઉન્સિલ દેિની એકમાત્ર કાઉન્સિલ છે જ્યાં ઝીરો કાઉન્સિલ ટેક્ષ છે અને યુકેમાં 'બેસ્ટ િેલ્યુ ફોર મની' તરીકે તેની ગણના થાય છે. શ્રી ગોવિંદીયાની િરણી તેમણે આપેલી િેિાઅોને કારણે થઇ છે. િોસડઝિથથ કાઉન્સિલ દ્વારા ઘણા િષોથથી નિરાત્રી માટે ફંડીંગ ગ્રાસટ આપિામાં આિે છે.

+ , +)'

#,#- 000 -# % -, 1 #+ ) .% )' )+ ) )( )(

લં ડ નઃ કાઉન્સિલર રવિ ગોવિંદીયાની તાજેતરમાં િોસડઝિથથ કાઉન્સિલના નેતાપદે િરણી કરિામાં આિી છે. ૧૭% એવિયન િમુદાય ધરાિતી િોસડ્ઝિથથ કાઉન્સિલ ગુજરાતીઅોની િિતી ધરાિતી દેિની ચોથા નંબરની અને એવિયનોની િૌથી િધુ િિતી ધરાિતી યુકેની આઠમા નંબરની કાઉન્સિલ છે. શ્રી ગોવિંદીયા યુગાસડાના જીંજામાં જસમેલા છે અને ક્વીન મેરી કોલેજમાંથી કાયદાનો અભ્યાિ કયોથ છે. તેમણે િેસ્ટનથ નેિનલ બિ કંપનીમાં કંડક્ટરથી કારકકદદીની િરૂઆત કરી હતી અને વિવિધક્ષેત્રે િેિા

+,

"' +) ".$ .' # ) &"# (! &)+ '+#-, + $%))+ ( +

. . . . . . .

&& .+

-.+( + (,! +,

વાલતવમાં આ દેશ કે જ્યાં મસ્લજદોના વાડામાં ત્રાસવાદનો ઉછેર થતો જોવાયો છે અને ઘૃણાના ઉપદેશકો મુસ્લિમો લવરૂધ્ધ ભેદભાવ માટે પસ્ચચમ અને લિટનને દોષ દેતાં આવ્યાં છે. ઈલટ િંડનની મધ્યમાં પસ્ચચમીકરણના લવરોધમાં મલહિાઓને બુરખા પહેરવાની ધાકધમકી આપવા સાથે તાલિબાનનો બળવો જાગી રહ્યો છે તેવા દેશમાં રેસ ઈક્વાલિટી ચેરમેન કેવી રીતે સૂચવી શકે કે લિલતીઓ કરતા મુસ્લિમો વધુ સારી રીતે લિલટશ સંલકૃલત સાથે એકીકૃત થયાં છે અને ભેદભાવની િલરયાદો કરે છે! એ વાંચીને પણ આઘાત િાગે છે કે લિલટશો સાથે સૌથી વધુ સારી રીતે ભળી ગયેિાં છે અને અન્ય કોઈ કોમ્યુલનટી કરતા સાચી પ્રગલત સાધી છે તેવા લિલટશ લહન્દુઓ અંગે કોઈ અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો નથી.

+ / &

&& ., . . . .

*) *) *) *) )+

+)'$, %$ )'

+! !"&* , &(" + (& &) % # ) % ( % ) &

)'*& ' (- +1

)+

કેન્ટરબરીના ભૂતપૂવો આચોલબશપ િોડડ કેરી જેવાં વલરષ્ઠ ચચોનત ે ાઓએ લિલતી ધમોને દબાવી દેવા બદિ સમાનતા કાયદાઓ પર પ્રહાર કયાો હતા, પરંતુ ફિલિપ્સે કહ્યું હતું કે સજાતીયતા અંગે ઘણા લિલતીઓ દ્વારા કરાયેિાં કાનૂની કેસ રાજકીય પ્રભાવ હાંસિ કરવાના હેતપ્રુ લે રત પ્રયાસ હતાં.

&& .,

*) *) *) *)

)

ગઈ છે, પરંતું પંથોની કામગીરીમાં હલતક્ષેપ બંધ થવો જોઈએ.

કાઉન્સિલર રવિ ગોવિંદીયા િોસડઝિથથ કાઉન્સિલના નેતાપદે

! #$" $

"#

"

#

( & "(

"! "$ $ ' #

%


હિટન

Gujarat Samachar - Saturday 25th June 2011

બીબીસી હિન્દી ચાલુ રિેશે : પટ્ટેન

ચેતતા રિેજો: ઠગાઇના વિુ બે બનાવ બિાર આવ્યા કમલ રાવ 'ગુજરાત સમાચાર'ના તા. ૪ જૂનના અંકમાં ‘ચેતતા રહેજો’ શીષષક નીચે શ્રી સૂયષકાન્તભાઇ પટેલ સાથે થયેલ છેતરપપંડીના જેવો જ બનાવ ફોરેટટ ગેટ પવટતારમાં રહેતા પવનુભાઇ પટેલ નામના ગુજરાતી સદ્ગૃહટથ સાથે પણ થયો હતો અને તેમણે £ ૨૦૦૦ રોકડા, સોનાની ચેઇન અને સોનામાં મઢેલી રૂદ્રાક્ષની માળા ગુમાવી હતી. બીજા અલગ બનાવમાં ઇલફડડના ન્યુબરી પાકક ખાતે રહેતા પિનેશભાઇ શેઠ નામના ગૃહટથ ગઠીયાઅોના સકંજામાંથી છટકી જવામાં સફળ રહ્યા હતા. ટેટકોમાં ફરજ બજાવતા અને ફોરેટટ ગેટ પવટતારમાં રહેતા પવનુભાઇ પટેલ નામના સિગૃહટથ ૨૬-૭-૨૦૦૯ના રોજ ઘરેથી પોટટ અોફફસ જતા હતા ત્યારે સેન્ટ ટટીફન્સ રોડ પર એક નેપાળી જેવો લાગતો યુવાન મળ્યો હતો અને 'બોમ્બે સોલીસીટર'નું સરનામુ પૂછી લોટરી લાગી હોવાનું જણાવ્યું હતું. પોતે ગેરકાયિેસર વસાહતી હોવાથી પોતાને ઇનામની રકમ નપહં મળે એમ જણાવ્યું હતું. બીજી તરફ અન્ય એક સુટ-બુટમાં સજજ યુવાને ત્યાં આવી પવનુભાઇને ભાગીિારીમાં લોટરીની પટકીટ

£ ૨૦,૦૦૦માં ખરીિી લે વા જણાવ્યું હતું. પવનુભાઇ તૈયાર થતાં સુટબુટમાં સજ્જ યુવાન નેપાળી અને પવનુભાઇને લઇને કારમાં જુિા જુિા ટથળે ફયોષ હતો અને પવનુભાઇને પટકીટ પકડાવી લોટરી એજન્સી 'કેમલોટ'ને ફોન કરાવી નંબરની પણ ખરાઇ કરાવી હતી. પવનુભાઇએ £૨,૦૦૦ રોકડા, સોનાની ચેઇન અને સોનામાં મઢેલી રૂદ્રાક્ષની માળા આપતાં જ મોકો લઇ બન્ને રફૂચક્કર થઇ ગયા હતા. અદ્દલ સૂયષકાન્તભાઇની જેમજ પવનુભાઇ સાથે ઠગાઇ કરાઇ હતી. પવનુભાઇએ પોલીસને ફપરયાિ કરી હતી પરંતુ તે ગુનેગારો પકડાયા હોવાનો પોલીસનો કોઇ જવાબ મળ્યો નથી. આવો જ બીજો બનાવ ગયા વષષની આખરમાં ઇલફડડના ન્યુબર્ી પાકક ખાતે રહેતા પિનેશભાઇ શેઠ સાથે થયો હતો. પિનેશભાઇ કેમેરોન રોડ, સેવન કીંગ્ઝમાં આવેલી ‘ડોક્ટસષ હાઉસ’ નામની સજષરીમાં એપોઈન્ટમેન્ટ હોવાથી એલગ્રીન રોડ પર ચાલતા જતા હતા ત્યારે સવારના અપગયારેક વાગ્યાના સુમારે સજષરીથી થોડેક જ િૂર નેપાળી જેવા માણસે ભાંગ્યાતૂટ્યા અંગ્રેજીમાં

સોલીસીટસષની ઓફીસનું સરનામુ પૂછ્યું હતું. પિનેશભાઇ વાત કરતા હતા ત્યારે જ સૂટમાં સજ્જ અને હાથમાં િીફકેસ ધરાવતા એપશયન યુવાને નજીક આવી 'આપણે આ પબચારાને મિિ કરીએ, પાછળ હાઈરોડમાં સોલીસીટસષની ઓફીસ છે ત્યાં તેને લઈ જઈએ' તેમ જણાવ્યું હતું. પિનેશભાઇ સમગ્ર પવટતારમાં કોઈ સોલીસીટસષની ઓફીસ નથી તેમ જાણતા હોવાથી મક્કમ હતા. પરંતુ તે િરપમયાન નેપાળીએ પગમાં પહેરેલા મોજામાંથી નોટોની થોકડી કાઢી િસ હજાર પાઉન્ડ છે તેમ કહેતા પિનેશભાઇને િાળમાં કંઈ કાળું લાગતા ‘હું ડોક્ટર સાથેની એપોઇન્ટમેન્ટ માટે મોડો થાઉં છું.’ કહીને ત્યાંથી ચાલતી પકડી હતી. ડોક્ટર સાથેની મુલાકાત બાિ અડધા એક કલાક પછી પણ તે બંને માણસો રટતા ઉપર જ કાંઈક વાટાઘાટ કરતા ઊભા હતા અને પિનેશભાઇને જોઈને હાથ પકડીને ખેંચવા લાગતા પિનેશભાઇને ખાતરી થઈ ગઈ હતી કે બન્ને જણા મળેલા છે અને કંઈક ગેરકાયિેસરનું કામ કરવામાં સંડોવવા માગે છે. જેથી તેઅો ગાળો ભાંડી પાછળ જોયા વગર ઝડપથી ચાલ્યા ગયા હતા. જો પિનેશભાઇએ થોડો સાથ આપ્યો હોત તો તેમને પણ ચૂનો લાગી જાત.

ઓક્સફડડઃ બીબીસી હિન્દી સહવિસને 'ખૂબ જ મિત્ત્વ'ની ગણાવતાં બીબીસી ટ્રસ્ટના અધ્યક્ષ લોડડ હિસ પટ્ટેને કહ્યું િતું કે ભંડોળમાં જંગી કાપ છતાં હિન્દી સહવિસીસ ચાલુ રિેશે. ભંડોળમાં કાપને કારણે તેના ભહવષ્ય પર ગંભીર અસર પડી િતી. તાજેતરમાં જ ટ્રસ્ટના અધ્યક્ષનો િોદ્દો સંભાળનાર પટ્ટને જણાવ્યું િતું કે હિન્દી સહવિસીસના વધતા મિત્ત્વ અને ભારત સાથે ઇંગ્લેન્ડના ગાઢ સંબંધોને ધ્યાનમાં રાખતા તેઓ ભંડોળમાં જંગી કાપ છતાં પણ હિન્દી સહવિસીસ ચાલુ રાખવા બધા જ પ્રયત્નો કરશે. હિન્દી સહવિસીસ ફરીથી સવારે અને સાંજે સમાચાર આપવાનું શરૂ કરશે તેમ તેમણે ઉમેયુું િતું.

3

એજવેરના 'સંગમ' હોલમાં ‘મેઘાણી મહોત્સવ’ ૧૮૯૬ની ૨૮ અોગષ્ટે સુરેન્દ્રનગર જજલ્લાના ચોટીલા ગામે વજણક કુટુંબમાં જન્મેલ સાજહત્યકાર, કજવ, લેખક ઝવેરચંદ મેઘાણીએ લોકગીતો, દેશભકકત ગીતો સજહત અનેક લઘુકથાઅો, નવલકથાઅો અાપણા સમાજને ભેટ ધરી છે. ગાંધીજીએ મેઘાણીને 'રાષ્ટ્રશાયર'નું જબરૂદ અાપ્યું હતું. 'ગુજરાત સમાચાર' તથા 'એજશયન વોઇસ' દ્વારા એજવેર સ્થથત 'સંગમ' એજશયન વુમન્સ એસોજસએસનના સહયોગ સાથે અાપણા અા રાષ્ટ્રશાયર ઝવેરચંદ મેઘાણીની જન્મજયંજત જનજમત્તે ૨૮ અોગષ્ટ, રજવવારે બપોરે ૩.૦૦થી ૬.૦૦ દરજમયાન 'મેઘાણી મહોત્સવ' ઉજવવાનું ભવ્ય અાયોજન કયુું છે. અા કાયયક્રમમાં પ્રવેશ ફ્રી છે પરંતુ હાજરી અાપવા ઇચ્છુક ભાઇ-બહેનોએ વહેલાસર અગાઉથી જ નામ નોંધાવવાના રહેશે. મયાયજદત બેઠકો હોવાથી વહેલો તે પહેલોના ધોરણે પ્રવેશ મળશે જેની સૌએ નોંધ લેવા જવનંતી. જનરાશ થઇ પાછા જવું ના પડે એ માટે અાપના નામ સત્વરે કાયાયલયમાં નોંધાવવા જવનંતી. કોકકલાબેન પટેલ 020 7 749 4092, 0207 749 4080 અથવા કમલ રાવનો 0207 749 4001 ઉપર સંપકક કરવો.

માઈગ્રન્ટ વકકરોના અહિકારની રક્ષા કરોઃ લોડડ િોળકકયા લંડનઃ હાઉસ ઓફ લોડડસમાં ગત સપ્તાહે ચચાષ િરપમયાન લોડડ નવપનત ધોળફકયાએ માઈગ્રન્ટ ડોમેસ્ટટક વકકરોનાં અપધકારોનાં રક્ષણની પહમાયત કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે આપણે આપણા જ ઈપમગ્રેશન પનયમો તરફ ખાસ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. માઈગ્રન્ટ ડોમેસ્ટટક વકકરો તેમના કામ અને રહેઠાણ માટે તેમના નોકરીિાતાઓ પર આધાપરત છે. ખાનગી ઘર-પપરવારમાં શું થાય છે તે લગભગ જોઈ શકાતું નથી. તે બળજબરીપૂવષકના લગ્ન જેવી સ્ટથપત હોય છે, જેની સમટયા આપણે કોઈ જાણતાં નથી. અસરગ્રટતોને પૂરતી સહાય મળી રહે તે માટે અહીં અને િપરયાપારના પિપટશ હાઈ કપમશનોમાં તંત્ર બરાબર ગોઠવાયેલું છે. નોકરીિાતાઓની હાજરી પવના ડોમેસ્ટટક વકકરોનાં નાના સેમ્પલ મારફતે પવઝાની સ્ટથપત પર

િેખરેખ રાખવાનું શક્ય છે. યુકેમાં પ્રવેશતાં માઈગ્રન્ટ ડોમેસ્ટટક વકકરોની સંખ્યા આશરે ૧૫,૦૦૦ જેટલી છે, જે ઓછી નથી. ઘણાં ફકટસાઓમાં વકકર અને નોકરીિાતા વચ્ચેનાં સંબંધ સારા હોય છે, પરંતુ આપણે શઠ નોકરીિાતાઓ પર નજર રાખવાની છે. આપણે ખાસ કરીને, બાળમજૂરી અંગે ધ્યાન આપવાનું રહે છે, કારણકે બાળકો ગુલામીનાં સહેલાઈથી પશકાર બને છે. લોડડ ધોળફકયાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આંતરરાષ્ટ્રીય ટતરે એવાં પણ પુરાવાઓ છે કે જે બાળકો પોતાના પપરવારોથી પવખૂટા પડી ગયા હોય તેઓ સહેલાઈથી ધમકી અને અંકુશોને તાબે થઈ જાય છે. કેટલાક બાળકોની હેરાફેરી થાય છે, જ્યારે કેટલાંક પાસે તેમના માબાપે લીધેલાં કરજની ચૂકવણી કરવા ફરપજયાત મજૂરી કરાવાય છે.

(N zS f p s u d p V ¡, N zS f p s u Ü p f p R ¡ë g p 2 5 h j p £\ u A p ` _ u k ¡h p d p ? )

d p ¡i u s \ p A ~ i p _ p h s _ u A p ` _ u k ¡h p d p ? Å ç b p ¡ l p L z_ p d V p V p _ d õ s ¡

Le Meridien - Dubai

Jumeirah Beach Hotel - Dubai

Atlantis - The Palm Dubai

25 Establish

a g p B V $& l p ¡g u X $¡` ¡L $¡Æ T

B Þ X $u e p , \ p B g ¡Þ X $, Q p B _ p Beautifu l Mauritiu s A p ¡õ V ²$¡g u e p , e y. A ¡k . , L $¡_ ¡X $p d y„ b B , A d v $p h p v $, b f p ¡X $p , f p S > L $p ¡V $, ` p ¡f b „ v $f , c yS > , q v $h , N p ¡h p , r v ë l u , A p N °p A _ ¡L ¡f p g p _ p B f p ¡b u , q L $g u d p „ Å f p ¡ X $p f , A ¡Þ V ¡b ¡, d p ¡ç b p k p

y e a r s

TRAVEL

Chat Free anytime

Dubai (T&C)

Chat free on

ed

White Sands - Mombasa

www.cruxton.com 0844 993 4510 / 0208 515 9204 ( v f f p ¡S d p ¡X ¡k y^ u )

email sales@cruxton.com

0844 993 4525 (Business & First Class)

Cruxton House, Harrovian Business Village, Bessborough Road, Harrow HA1 3EX

Fully bonded for ultimate protection ATOL 3348/IATA/ABTA


વિટન

Gujarat Samachar - Saturday 25th June 2011

લંડનઃ અઝીબો ગ્રૂપના ગ્રૂપ ચેરિેન િયંક બી. પટેિ, ઓબીઈને ફાઈનાન્સસયિ સમવષસીસ ઈસડસ્ટ્રી અને એસટ્રેપ્રીસયોરમશપ ક્ષેત્રિાં

શીનાની આગેકૂચ

સન્માન

લંડનઃ યુકેની અગ્રણી ઉદ્યોગસાહસ સંસ્થા નેશનિ બોડડ ઓફ યંગ એસટરપ્રાઈઝના ટ્રસ્ટીપદે શીના અિીનની મનિણૂક થઇ છે. અગાઉ નોથષ િંડન કોિેજીએટ સ્કૂિના

સમવષસીસ (UVS)નો સિાવેશ થાય છે. ફોરેન એક્સચેસજ અને પેિેસટ સ્પેસ ક્ષેત્રે તેઓ દેશિાં અગ્રેસર છે. િયંક પટેિે તેિની મબઝનેસ મસન્ધધઓની કદરરૂપે સંખ્યાબંધ એવોર્સષ હાંસિ કરેિા છે. તેિને િંડન મબઝનેસ એવોર્સષ દ્વારા એસટ્રેપ્રીસયોર ઓફ ધ યર ૨૦૦૨ અને એસટ્રેપ્રીસયોર ઓફ ધ યર ૨૦૦૪ તરીકે સસિામનત કરાયા હતા. િયંક પટેિનું ૨૦૦૪િાં ભારતના ભૂતપૂવષ વડા પ્રધાન આઈ.કે. ગુજરાિના હસ્તે નવી મદલ્હીિાં એવોડડ ફોર એક્સેિસસથી સસિાન થયું હતું. ઝડપી મવકાસ અને સફળતાએ િયંક પટેિને િેનેજિેસટ ટુડે દ્વારા મિટનના ટોપ ૧૦૦ ઉદ્યોગસાહમસકની યાદી સમહત મવમવધ પ્રકાશનોિાં સ્થાન અપાવ્યું છે. તેઓ યંગ પ્રેમસડેસટ્સ ઓગનેનાઇઝેશન (YPO)ના સભ્ય તથા રોયિ સોસાયટી ફોર ધ એસકરેજિેસટ ઓફ આટડસ, િેસયુફેક્ચસષ એસડ કોિસષ (RSA)ના ફેિો છે. તેઓ યુકેની કેટિીક પ્રમતમિત મબઝનેસ એવોડડસની મનણાષયક પેનિિાં સ્થાન ધરાવે છે.

સેવાઓ બદિ ઓફફસર ઓફ ધ ઓડડર ઓફ ધ મિમટશ એમ્પાયર (OBE)નું સસિાન એનાયત થયું છે. િયંક એક રોકાણકાર અને અને એસટ્રેપ્રીસયોર (ઉદ્યોગસાહમસક) છે, તેિની ફાઈનાન્સસયિ સમવષસીઝ વગેરે પાંચ ખંડોિાં પ્રસરેિાં છે. તેિના મબઝનેસ પોટડફોમિયોિાં કરસસીઝ ડાયરેક્ટ મિમિટેડ, ટોર કરસસી એક્સચેસજ (TorFx ) અને યુમનવસષિ વેટ

મવદ્યાથથી તરીકે શીનાએ કંપની પ્રોગ્રાિિાં ભાગ િીધો હતો અને હવે યંગ એસટરપ્રાઈઝ અેલ્યુમ્નસ તરીકે નેશનિ બોડડિાં છે. તેિણે કોકડેિના િેનેમજંગ મડરેક્ટર તરીકે સેવા આપી હતી. આ પછી શીનાએ યુમનવમસષટી ઓફ ઓક્સફોડડિાં ફીિોસોફી, પોમિમટક્સ અને ઈકોનોમિક્સનો અભ્યાસ કયોષ છે. તેિની યુમનવેસચસષ મિમિટેડના ક્લાયસટોિાં બાક્લનેઝ કેમપટિ, આરબીએસ, બ્િેકસ્ટોન એસડ બેઈન કેમપટિનો સિાવેશ થતો હતો. શીના હાિ ૧૧ મબમિયન પાઉસડના ગ્રોથ ઈમિટી ઈસવેસ્ટર વેસચર કેમપટિ/ પ્રાઈવેટ કેમપટિિાં કાિ કરે છે. શીના કહે છે કે, યુવાનો િાટે રહેિી તક બાબતે હું રોિાંચ અનુભવું છું. ટ્રસ્ટી તરીકે િારું િક્ષ્ય રાષ્ટ્રીય મવમિનીકરણથી સખાવતો િાટે જે તક િળશે તેનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે.

!

!

" ! $%'

+

'% ) ! ' $## ' $" *** '% ) ! $ ( %$$ $ $(# & % # $# $#

2&3)

03"

2&3)

03"

2&3)

03"

( $

& ! '

(

#

"

&

"

! "

! %

!& $"4&2 '02 "/8 0$$"3*0/ "/8 7)&2& */ 4)& '02 /("(&.&/4 ")&/%* /*()4 *24)%"8 "248 //*6&23"28 "/% "/8 04)&2 (00% 0$$"33*0/ .*/*.5. 1&01-&

/420%5$*/( $)*-%2&/93

03"

2&3)

03" 03"

!

2&3)

!& 12&1"2& 6"2*&48 0' '2&3) 03" "4 8052 1-"$& '02 8052 (5&343

03"

*/( '02 .02& %&4"*-3

2&3)

054) /%*"/

5/+"#*

)*/&3&

&01&/

%"83 " 7&&,

777 3"2"3)7"4)8 $0.

= &660* +5** 3 867316 3 87< 3 &2)0.2, -&5,*6 $* 7&/*

!*0

5*64326.'.0.7< 73 )*0.9*5 7-* 4&5(*0 73 <385 039*) 32*6 &7 7-*.5 )33567*46

3'.0*

%! 73 *67 &7* .2 !3:2 *;7 &< *0.9*5< 063 '&2/ 75&26+*5 &9&.0&'0*

"

*67 &7*

=

"

#

!

&67 *0.9*5<

!

"

!

!

#

,*276

"

2&3)

રીમજયોનિ સ્ટોર િેનેજર ઓફ ધ યર બનવા િાટે સ્ટોર િેનેજરોની ભિાિણ કરવાિાં આવે છે. આ પછી, મવજેતાની પસંદગી થાય તે પહેિા તેિના મડમવઝનિ ડાયરેક્ટર, િેનેમજંગ ડાયરેક્ટર અને ઓપરેશસસ ડાયરેક્ટર ડેમવડ ફનનેસ દ્વારા િુિાકાત અને ઈસટવ્યુષ િેવાિાં આવે છે

OBE

03"

સફળતાની જાહેરાત કરવાિાં આવી હતી. ઉચ્ચ અમધકારીઓ દ્વારા

લંડનઃ ગઠબંધન સરકાર ચાર વષષ સુધી ભારતને વામષષક ૨૮૦ મિમિયન પાઉસડની સહાય ચાિુ રાખશે તેિ સંસદીય પેનિના સૂત્રે કહ્યું હતું. જો કે, પેનિે વષષ ૨૦૧૫િાં તેિની નીમતિાં ફેરફારની િાગ કરી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય મવકાસ પર સંસદીય સમિમતના અધયક્ષ િાલ્કિ િુસે જણાવ્યું હતું કે ઇંગ્િેસડ ભારતને સહાય આપવી જોઈએ કેિ કે તેનો આધાર ભારતિાં ગરીબી નાબૂદી િાટે આ સહાયથી કેટિો ફેર પડી શકે છે તે બાબત પર હોવો જોઈએ. પેનિે કહ્યું હતું કે ઇંગ્િેસડે શૌચાિય, ગરીબી નાબૂદી અને કુપોષણના ક્ષેત્રિાં ભારતને સહાય કરવી જોઈએ. પેનિે નોંધયું હતું કે ભારતિાં ૪૦ કરોડથી વધુ િોકોની દૈમનક આવક ૧.૨૫ ડોિરથી ઓછી છે. એકબાજુ ઇંગ્િેસડિાં જાહેર સુમવધાઓિાં કાપ છે ત્યારે ભારતને સહાય આપવા અંગે મિટનિાં ઉગ્ર ચચાષ થઈ રહી છે.

મયંક પટેલને

2&3)

લંડનઃ ટોટનહાિના મવક્સ સ્ટોર િેનેજર રાજ પટેિે પરંપરાગત ગ્રાહક સેવા પધધમતની આજે પણ કિષચારીઓ અને ગ્રાહકો દ્વારા પસંદ કરાતી હોવાની સામબતી આપી હતી. બીજી વખત મવક્સ સ્ટોર િેનેજર ઓફ ધ યર એવોડડ મવજેતા રાજ પટેિે ૨૦૦૪િાં પણ આ સસિાન િેળવ્યું હતું. િોટાભાગના સ્ટોરિાં ફૂટબોિનું િહત્ત્વ વધી રહ્યું છે ત્યારે સાઉથેસડના રાજ અને તેિની ટીિ શોપ ફ્િોર પર જૂની છતાં સારી ગ્રાહક સેવા પર ધયાન કેન્સિત કરે છે. તેઓ પોતાની ટીિનું સિગ્રતયા જ્ઞાનજાણકારી અને વેચાણક્ષિતાને વધારવા િાટે વધુ આતુર છે, જેથી તેઓ શોપ ફ્િોર પર ગ્રાહકો સાથેના વ્યવહારોિાં નવી કુશળતાઓનો ઉપયોગ કરી શકે. કડક મનણાષયક પ્રમિયાને અનુસયાષ પછી રાજની

ભારતને સહાય યથાવત રાખવા ભલામણ

03"

રાજ પટેલને વવક્સ સ્ટોર મેનેજર ઓફ ધ યર એવોડડ

2&3)

4


Gujarat Samachar - Saturday 25th June 2011

www.abplgroup.com

5


6

રિટન

Gujarat Samachar - Saturday 25th June 2011

!, " $ + ", '

#

બરમિંગિામમાં BAPIOનું સંમેિન યોજાયું િેસ્ટિમાં મરિિા સંમેિન તથા કમમયોગી સન્માન સમાિોિ

*

$

-&

&4 4* : G$ 4 /=&:G&> 4 ; < "= & I : D D 9 >(!> S+ >!A (U!D 3'>!&>H (> >H >&>H >H >& > !> M N S +- ->&>4' 9G-DS-H "> * T' D 3> !J 4 6 <$6 !6 : @ 6 % 8? : : 7> !6 ? #6 % < G &>(D &>(A S+ > (U "> A I +A .G' G &>(D S+ > @5) F,! -D4 (!A &B)> > )D+A " E !D (U "> A I +>!A S+!H A (+A " ,D &>(G ">-"G L /'>(D "( &*,D D $>$ D G G;- -&'&'>K > &!D <>(> "+>&>H +,D !S.H " &!D (>. G+>!A !D &>(A +D$-> "( &>(> ">-"G L!A "S(@7 S D ">- ( > (.D+>!A S+!H A (+>&>H +,D 3> 4!6 !J &6 6 '4 G % : = "6 % 8? = @ 7D '= = !J ( 4> %: &>& (U S!' S+ > @5) F,! -D4 (!D &G )A "+A G G &D &>(A (U .> S&,! # @4 '> )H ! !D &G )A "A .G' G &>(A (U # # ' %%! ( $# #( & $'+ !! > D +D)> &>(> $ $# $# S+ > -D4 (!D &G )A ">,D "(H B &>(D 3'>! (> +BH G F &>(> 7 >+D G .> S&,! A S+ > -D4 (!D ".J D 2'>H -B A &>(A (U!> 9G-DS-H &>H S+)H$ ,D = =.4,& 4 =0& 4 6 4G' 6 : ( 4> 6 #%: (D S+ > @5) F,! -D4 ( >S L# 0)>- G !D &>4 D7 ( S-+>' &>H ! .> - #G G $C D 1'>H A &!D &>(A (U &> E , !> S!' &>"!> #G G8>6- &*A , F D #G G8>6-!>H $D -D &> E O "> 4 !G K >' D : 4!6 =- " 5+" <% G$%: E = !: = ;C 4 * F = &> :%= #:"= : /=&:G&> & 4B 4 < "6 '= : "G7 ) (U "( 9G-DS-H >)B (A , >' D ".D)> &D (U !A >- A (A A G &>(> <>(> ">'D)A &>S. A D + B S+ G!A =( " E +> >(G F &D &G )D)> #G G8>6- S!' &>"-(!> ! .G' G &>(A (U &!D "> A "G7 (+>&>H +,D ? 7->&>H &D &>(A S-7 &&>H &>(A S+ G !J A , > ! .G+> A ,G +> &> E!A G S+ G .G A ! A +> ? 7->&>H " &D &>(A -&7'>!D # $ #) * ' !%! # $" "( &G F)A , G G &D (U "G7 A &G )G D ".D)> (U D!A &>& =S('> G &D +>H A )A A .G' D!A "C( A > (AP >- A (A )D+>!A &!D >- -)>. "+>&>H +D D 3> 4!6 !J ! ) 4 <$6 !6 : !4 6 % 8? &D &>(A +D$-> !> .G&"D "( >$A $> B +D)>H Q :E 'G( @5) F,!R E$ "( ,>K+D)A =(A &>S. A %(A!D &>(A (U!A "S(@7 S D ">- (A T >(A &D*+A , G G = 4& = C 4 = :#$$4 4 ; 6 'A 4!4 6 =$4 I = %7> %: G &D ">-"G L "> G &D*++> &> E!A (AS-5 ".J G !> ,G G * !>H #G E8>?# "B(>+> S+!> &D &!D ">-"G L "A , A,BH !S. G &>(D ->(A -D+> &> E 9,H-> (+A .G' +> G -D+> $(G$( ! .G+> S+,D #S('> (+A .G' G &>(D '> -(!>&D D ) +>!BH (.D,D &D (U D "C "( -D+>!A 9,H-> F >&A!A #S('> -S. &>& 9S %>+G # $ #) * ' !%! # $" "( &G F)A , G G &>(A +D$-> !> .G&"D "( >$A $> B +D)>H Q G4 E/ -R $ E .D * -H"C K &>S. A "+>&>H +A D " $ / " " ( " ) ( " $ $ ( + + #

'

" " + ( (

%%! ( $# #( & ($& $# $#

4! 6 G$ 4

:

0+ , /, % "/ $ " + " " , . " $ !($#

4!4 /H= 4 1! 6

24!4 !9 6 4 $4 4>

$:" :

બનમુંગહામઃ બરમિંગહામના ઈડટિનેશનલ કડવેડશન સેડટિમાં શરનવાિ, ૪ જૂને રિરટશ એસોરસએશન ઓફ ફીરઝરશયડસ ઓફ ઈક્ડડયન ઓરિરજન (BAPIO)ના વારષણક સંમેલનનું આયોજન કિવામાં આવ્યું હતું. આ સંમેલન- કોડફિડસમાં સમગ્ર દેશમાંિી રવરવધ થપેરશયારલટી ધિાવતાં ડોટટિો, જનિલ પ્રેક્ટટશનિો અને ડેક્ડટથટો સરહત ૩૦૦ ડેલીગેટોએ હાજિી આપી હતી. એ જ સાંજે ભાિતીય ભોજન સમાિંભનું આયોજન કિવામાં આવ્યું હતું, જેમાં પ્રરસધ્ધ રિકેટ લેજડડ્સ સુરનલ ગાવસકિ,

ઈમિાન ખાન ઉપિાંત, નામી સંગીતકાિો, BAPIOના ચેિમેન ડો. િમેશ મહેતા, ડો. કેશાણલ રસંઘલ અને ડો. હસમુખ શાહ પણ ઉપક્થિત હતા. યુકેની આ સંથિામાં નોંધપાત્ર પ્રદાન આપવા બદલ તેના વેલ્શ રડરવઝનને ખાસ ઈનામ અપાયું હતું. બીજા રદવસ, િરવવાિ, ૫ જૂને ગ્લોબલ એસો. ઓફ ફીરઝરશયડસ ઓફ ઈક્ડડયન ઓરિરજન (GAPIO)નું અધણવારષણક સંમેલન બરમિંગહામના િાઊન પ્લાઝામાં યોજાયું હતું. આ સંમેલનમાં પાંચ ખંડમાંિી તબીબો મોટી સંખ્યામાં ઉપક્થિત િહ્યાં હતાં.

કોવેન્ટ્રીના મોદી પરિવાિની રપતાને શ્રધ્ધાજંરિ કોવેડટ્રીના મોદી પરિવાિે રવઠ્ઠલદાસભાઈના જીવનની ઉજવણી માટે સંપૂણણપણે યોગ્ય રદવસ ‘ફાધસણ ડે’ પસંદ કયોણ હતો, જેમની મૃત્યુરતરિ પણ જોગાનુજોગ આ જ તાિીખે આવતી હતી. િરવવાિ, ૧૯ જૂને લેથટિના રહડદુ મંરદિમાં પરિવાિ અને રમત્રોએ બપોિ પછી ભજન

અને ભોજનના કાયણિમમાં ભાગ લીધો હતો. પૌત્ર રજતેશ મોદીએ પોતાના દાદાને ભાવસભિ અંજરલ આપતા તેમને એક દંતકિારૂપ અને અનોખા વ્યરિ તિીકે ગણાવ્યા હતા અને તેમની ખોટ સતત જણાતી હોવાનું કહ્યું હતું.

%# ! $ (

લેટટર ન્ટથત મનહલાઅોના અનેક પ્રશ્નો નવષે એક ચચાાસભાનું અાયોજન કરવામાં અાવ્યું છે. સાથે સાથે લેટટરમાં વસતા અાપણા ગુજાર રત્નોનું 'કમાયોગી' સડમાન કરવાનું પણ અાયોજન કરાયું છે. શનનવાર, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૧ બપોરે ૨.૩૦ થી ૬.૦૦ દરનમયાન બેલગ્રેવ નેબરહુિ સેડટર, Rothley Street LE4 6LF, Leicester ખાતે મનહલાઅોના પ્રશ્નોની ચચાા અને 'કમાયોગી' સડમાનનો કાયાક્રમ રાખવામાં અાવ્યો છે. જે કોઇ ભાઇ-બહેનને લેટટરમાં સમાજ, નશક્ષણ, સંગીત, ભાષા, જનસેવા તેમ જ વ્યવસાયક્ષેત્રે સરાહનીય કાયાપ્રવૃનિ કરતા ભાઇ-બહેનોની માનહતી હોય તેમણે અને કાયાક્રમમાં ભાગ લેવા ઇચ્છા ધરાવતા હોય તે લોકોએ લેટટરમાં નયનાબેન પટેલનો 07800 548 111; જીવાભાઇ અોિેદરાનો 077185 11124 અથવા કાયાાલયમાં કમલ રાવ તથા કોફકલાબેન પટેલનો 0207 749 4080 ઉપર સંપકક કરવો.

લેટટરમાં ૧૯ જૂને પ્રથમવાર ઇન્ડિયન સમર ફેન્ટટવલનું આયોજન થયું હતું. મેયર સર પીટર સોડસબીએ ફેન્ટટવલનું ઉદધાટન કયુું હતું. ફફનીક્સ નિનઝટલ નસનેમાનાં નબન્ડિંગમાં ભારતીય ફફડમો સાથે, ભારતીય સંગીત, નૃત્ય, યોગ, મહેંદી, ભારતીય ભોજન વગેરેએ ચાર હજાર લોકોને મંત્રમુગ્ધ કયાા હતા. તસવીરમાં ‘એન ઇન્ડિયન સમર’ને લોંચ કરતા (િાબેથી) ટચ રેઇનબોના નબનપન, મેયર સર પીટર સોડસબી, િાયવનસાટી ઓફફસર દીપક જોશી અને પૂવા લોિડ મેયર મંજૂલા સૂદ નજરે પિે છે.

• શીતલ મોરઝરીયાની નવી નનમણૂકઃ કોમ્યુરનકેશડસ એજડસી હેનોવિ દ્વાિા શીતલ મોિઝિીયાને કંપનીની હેલ્િકેિ પ્રેક્ટટસમાં સીરનયિ કડસલ્ટડટ તિીકે રનમણૂક આપવામાં આવી છે. તેઓ ક્લ્યુ કોમ્યુરનકેશડસમાંિી અહીં જોડાશે. તેમણે અગાઉ ક્લયુ અને કોહન એડડ વોલ્ફના હાઈ પ્રોફાઈલ ક્લાયડટ્સને ઉત્પાદન અને કોપોણિેટ જાહેિ સંપકક સલાહ પૂિી પાડી હતી.

" ( $ & " #

&

$! " &

"

% ' )

&

"

! '% ! %% &$ ( "$ " )% $"'# " )% " )% $ ( !%'$ !

"! ) ""! &% $' % % '$"%& $

# !

!

#

!

"

$

-0 3,(/3$ 1$*$"2(-, -% 5$##(,& #$"-0 2(-,1 2- 13(2 $4$07 2'$+$ "-*-30 127*$ 4(1(2 $+!*$7 0$$2(,& 0#1 2# $ 13..*7 2'$ %-**-5(,& %-0 ** 27.$1 -% . 027 ,# -"" 1(-,1 (02'# 71 $##(,& ,,(4$01 0($1 ,& &$+$,21 ,# + ,7 +-0$ (1.-1 !*$ .* 2$1 2 !*$ "-4$01 , .)(,1 "32*$07 ! ,,$01 ! **--,1 2 !*$ #$"-0 2(-,1 -0& ,8 0-**1 % 4-0 !-6$1 ,# 13& 0$# *+-,#1 .*31 +-0$ $ *1- 12-") 4$07 * 0&$ 4 0($27 -% &(%2 !-6$1 ,# &(%2 ! &1 (, #(%%$0$,2 1(8$1 %-0 $4$07 -"" 1(-,

$

&:$4

$+!*$7 0$$2(,&

0#1 2#

(012 5 7 $+!*$7 2 #(3+ ,# 12 2$ $+!*$7 (##6 $* 6 + (* &# 5$+!*$7&0$$2(,&" 0#1 "-+

$*$!0 2(,& 7$ 01 (, 31(,$11


Gujarat Samachar - Saturday 25th June 2011

વિટન

7

િેન્ટમાં નવરાત્રીની ગ્રાન્ટ બંધ થતાં ઉગ્ર વવરોધ

નોથષ વેસ્ટ િંડનના િેસટ લવસ્તારમાં આવેિી ૩૦ જેટિી શાળાઅોમાં નવરાત્રી િસંગની ઉજવણી માટે અપાતી ગ્રાસટ બંધ કરાતા િેસટ લવસ્તારના ૬,૦૦૦ જેટિા રહીશોએ સહીઅો કરેિી એક પીટીશન નવરાત્રી ઉત્સવનયં સમથષન કરતા િેસટ કાઉન્સસિના િીબરિ ડેમોિેટ પાટલીના નેતા કાઉન્સસિર પોિ િોબષરને તા. ૩૧-૫-૧૧ના રોજ સાંજે અપષણ કરી હતી. જે પીટીશન શ્રી િોબષરે કાઉન્સસિ કમીટીને સોંપી હતી. િેસટ કાઉન્સસિ લવસ્તારમાં ચાિતા નવરાત્રી કાયષિમો માટે અપાતી ગ્રાસટને બંધ કરવામાં આવતા િેસટ લવસ્તારમાં રહેતા હજારો લહસદય બાળકો, મલહિાઅો અને રહેવાસીઅોમાં વ્યાપક ઉશ્કેરાટ ફેિાયો હતો. આ અગાઉ િેસટ કાઉન્સસિ દ્વારા નવરાત્રી ઉત્સવની ઉજવણી માટે કાઉન્સસિ દ્વારા શાળાઅોના હોિ કોઇ પણ ચાજષ વસયિ કયાષ વગર અપાતા હતા. પરંતય શાળાઅોને • લિઝ હિલી અને અરુણ નાયરના છૂટાછેડાઃ ગયા વષષના અંતમાં ઓસ્િેલિયન લિકેટર શેન વોનષ સાથે લિલટશ અલિનેત્રી અને િારતીય ઉદ્યોગપલતની પત્ની એિીઝાબેથ હિલીના સંબંધો ઉજાગર થયા બાદ જેની ઘણા સમયથી શંકા સેવાતી હતી તે ઘટનાએ આખરે વાસ્તલવક સ્વરૂપ ધારણ કયયું છે. ગત સપ્તાહે લિઝ હિલી અને િારતીય અરુણ નાયરે ચાર વષષનાં િાંબા િગ્નજીવનનો માત્ર ૯૨ સેકસડની સયનાવણી બાદ અંત આણ્યો હતો. િંડનમાં હાઇ કોટટની ફેલમિી લડલવઝનના લિન્સસપાિ રજીસ્િી લડન્સ્િક્ટ પેની કુલશંગે યયગિની ઇચ્છાને માસય રાખીને છૂટાછેડા િેવાની તેમની અરજીને મંજૂર કરી હતી. સયાયાધીશે આદેશ આપ્યો હતો કે અરુણ નાયરની ‘અયોગ્ય વતષણૂક’ના કારણે લિઝ હિલી િગ્નનો અંત આણી છૂટાછેડા િેવા માટે હકદાર હતી. કોટટના આદેશ મયજબ નાયરની વતષણૂકના કારણે હિલી િલતવાદી સાથે રહેવા ઇચ્છતી નહીં હોવાની બાબત યોગ્ય છે. • થુસા પર ગોળીબારના આરોપીઓ સામે ટ્રાયિ: ટોમ્સવૂડ લહિની પાંચ વષષની બાળા થયશા કમિેશ્વરન પર ગોળીબારની ઘટનામાં હુમિાના ત્રણ અપરાધી સામે નવા વષષમાં ઓલ્ડ બેઈિી ખાતે મયકદ્દમો ચિાવાશે. ૨૯ માચચે સ્ટોકવેિ ખાતે તેના કાકાની દયકાન સ્ટોકવેિ ફૂડ એસડ વાઈન સ્ટોરમાં થયસાને પીઠમાં ગોળી વાગ્યા પછી તે કમરથી નીચેના િાગમાં લવકિાંગ થઈ ગઈ હતી. આ હુમિામાં થયસાની માતા, ૧૨ વષષના િાઈ અને ત્રણ વષષની બહેનને કોઈ ઈજા થઈ ન હતી, પરંતય ૩૫ વષલીય શોપ આલસસ્ટસટ રોશન સેલ્વકુમારને માથામાં ઈજા થઈ હતી. આ ઘટના સંબંધે કેમ્બરવેિના કેમ્બરવેિ સયય રોડના રહેવાસી નાથાલનયેિ ગ્રાસટ (૨૦), િામ્બેથના બ્િેક લિસસ રોડના રહેવાસી કાઝીમ કોિાવોિ(૧૮) અને સ્િેધામના ઓકાડેિ રોડના રહેવાસી એસથોની મેકકલ્િા(૧૯) સામે હત્યાના િયાસના બે કાઉસટનો આરોપ િગાવાયો હતો. • વેલ્ફેર બેલનફફટની મયાાદાની પુનઃ લવચારણાઃ દેશમાં વેલ્ફેર બેલનફફટની વાલષષક ૨૬,૦૦૦ પાઉસડની મયાષદા રાખવાના વચન અંગે પયનઃ લવચારણા લમલનસ્ટસષ કરશે. આ મયાષદાના પલરણામે હજારો ગરીબ પલરવારોને િંડન બહાર જવાની ફરજ પડશે તે સરકારને સમજાયયં છે. કસઝવચેલટવે ચૂંટણીમાં એવયં વચન આપ્યયં હતયં કે કોઈ પલરવારને સરેરાશ પલરવારને થતી કમાણીથી વધય વેલ્ફેર બેલનફફટ અપાશે નલહ. નાણાં િધાન જ્યોજષ ઓસ્બોનચે કસઝવચેલટવ પાટલીની કોસફરસસમાં કહ્યું હતયં કે સામાસય પલરવાર કમાણીમાંથી જે મેળવે છે તેથી વધય િાિ ૫૦,૦૦૦ પલરવાર મેળવે તે વાજબી નથી. ટોરી વેલ્ફેર રીફોમ્સષ લમલનસ્ટર િોડટ ફ્રોઈડે જણાવ્યયં હતયં કે મોટા પલરવારો ખોટી રીતે દંડાય નલહ તે જોવા તેઓ આતયર છે. નવી બેલનફફટ મયાષદા ૨૦૧૩થી અમિમાં આવે છે અને ૫૦,૦૦૦ જેટિાં પલરવારો સપ્તાહે સરેરાશ ૯૩ પાઉસડનો િાિ ગયમાવશે, જેમાંથી ત્રીજા િાગની અસરગ્રસ્તો પાંચથી વધય સંતાન સાથેની સીંગિ માતાઓ છે.

સ્વતંત્ર હવાિો અપાતા શાળાઅોએ ચાજષ વસયિ કરવાનયં શરૂ કયયું હતયં. જેને પગિે કાઉન્સસિે ગ્રાસટ આપવાનયં શરૂ કયયું હતયં. આમ અત્યારે કાઉન્સસિ દ્વારા આપવામાં આવતી તમામ ગ્રાસટની રકમ શાળઅોના હોિ પેટે ખરચવામાં આવે છે. જો ગ્રાસટ બંધ થઇ જાય દરક સ્થળે તો નવરાત્રી ઉત્સવની ઉજવણી કરવાનયં શક્ય બને તેમ નથી. ગ્રાસટ બંધ થતા લહસદય કાઉન્સસિ, િેસટ સલહત લવલવધ સંસ્થાઅોએ કુિ ૬,૦૦૦ જેટિી પીટીશન એકત્ર કરી હતી. કાઉન્સસિર િોબષરે જણાવ્યયં હતયં કે "છેલ્િા ૩૦ વષષથી િેસટ લવસ્તારમાં નવરાત્રી ઉજવાય છે અને હજારો રહેવાસીઅો તેમાં િાગ િે છે. નવ લદવસના આ ઉત્સવની ગ્રાસટ િેબર સરકાર દ્વારા બંધ કરાઇ છે તે શરમની વાત છે. ખરેખર તો મોટો ખચોષ કરીને કરાતા કાઉન્સસિના ઉત્સવો આ પવષની સરખામણીએ કાંઇજ નથી.

િંડનના એક સ્ટોરમાં ગત સપ્તાહે પ્રથમ ૧૦૦ ગ્રાહકો માટે ‘એરાઈવ હાફ નેકેડ, િીવ ફુલ્િી ડ્રેસ્ડ’ (અધાનગ્ન થઇને આવો અને સંપૂણા કપડાં પહેરીને બહાર નીકળો)ની અનોખી ઓફર રાખવામાં આવી હતી, જે અંતગગંત અનેક નસીબદાર યુવક-યુવતીઓએ આ ઓફરનો િાભ િેવા ઉમટી પડ્યા હતા.

• હેરો કાઉન્સીલનો કોમ્યુનનટી ફેસ્ટટવલઃ નોથથ વેટટ લંડનના હેરોમાં રવવવાર, ૨૬ જૂને ‘અંડર વન ટકાય’ વાવષથક કોમ્યુવનટી ફેસ્ટટવલ ઝૂમ લેઈઝર, હેરો વ્યૂ ખાતે બપોરનાં ૧૨ થી સાંજના ૮ વાગ્યા દરવમયાન હેરો કાઉન્સીલના વાવષથક કોમ્યુવનટી ફેસ્ટટવલ ‘અંડર વન ટકાય’ મ્યુવઝકલ કાયથક્રમ શરૂ થશે. જેમાં પાંચ એવશયન મ્યુવઝક ટટાસથ- એચ ધામી રોમી શાય, કકરન ડી, અબ્બાસ હાસન, ડીજે ક્રેશ અને લંડન રેપર બાશી ધૂમ મચાવશે. વધુ માવહતી માટે સંપકક: 020 8416 8167.


8

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 25th June 2011

યુવાન અમીત મકવાણાનું કાર અકસ્માતમાં કરૂણ મોત 'ગુજરાત સમાચાર - એશિયન વોઇસ'ના આગામી સોપાનો હેરો-હેચેન્ડમાં રહેતા ૪૮ વષષના અમીત બાલુભાઇ રામજી મકવાણાનું ૧૨ જૂન, રવવવારની વહેલી સવારે ગંભીર કાર અકથમાતમાં કરૂણ અવસાન વનપજ્યું છે. લંડનની એક ફામાષથયુટીકલ કંપનીમાં ચીફ એકઝીકયુટીવ અોફફસર તરીકે ફરજ બજાવતા હતા. અમીતભાઇ નીસડન સ્થિત 'હવર ૐ હોલીડેઝ'વાળા હરીશભાઇ અને સ્નેહલતાબેન ગોવહલના જમાઇ િાય છે. સદગત એમની પાછળ પત્ની શવમષલા અને બે નાના બાળકો વિયંકા અને રાહુલને છોડી ગયા છે. સદગતના અાત્માને િભુ શાંવત બક્ષે એવી િાિષના.

'ગુજરાત સમાચાર અને એશિયન વોઇસ' દ્વારા આયોજીત ૮૫ વષષ કરતા વધુ વયના વશિલોનો સેશમનાર લંડનમાં વસતા ૮૫ વષષ કરતા વધુ વયના વવડલોના સેવમનાર, - સ્નેહ વમલનનું આયોજન આગામી મવહને કરવા વવચારી રહ્યા છીએ. આપના ઘરમાં, વમત્રવતુષળમાં કે સગા સ્નેહીજનોમાં કોઇ વવડલ ૮૫ વષષ કરતા વધુ વય ધરાવતા હોય તો તેમનો ટૂંકો બાયોડેટા અને ફોટો પોથટ, ફેક્સ નંબર 020 7749 4081 દ્વારા અિવા તો ઇમેઇલ : kamal.rao@abplgroup.com ઉપર મોકલવા વવનંતી. સંપકક: કોફકલાબેન પટેલ 020 7 749 4092 અિવા કમલ રાવ 0207 749 4001.

આપણે ઘણું ખરૂં તો આપણા દાદા પરદાદાના અનુભવો અને અગાધ જ્ઞાનને આધારે વશખીએ છીએ. આપના દાદા-પરદાદાઅો પાસેિી આપણને વારસામાં માત્ર ધન દોલત જ નવહં સંથકાર, વશક્ષણ અને સેવાનો અમુલ્ય વારસો પણ મળે છે. પરંતુ એવા પણ કેટલાક લોકો આ શહેર કે દેશમાં વસે છે જેમની પાસે કદાચ ધન દોલત તો હશે જ પરંતુ દાદા પરદાદાઅોનો સંથકાર વારસો નવહં હોય. આજ આશય સાિે 'ગુજરાત સમાચાર અને એવશયન વોઇસ' દ્વારા વિટન તેમજ ખાસ કરીને

%

'ગુજરાત સમાચાર અને એવશયન વોઇસ' દ્વારા આગામી મવહનાઅોમાં વવવવધ કાયષક્રમોનું આયોજન અને વવશેષાંકોના વવમોચનનું સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં ભાગ લઇને આપના વેપાર અને વ્યવસાયને આગેકુચ કરવામાં મદદ તો કરી જ શકશો સાિે આપના િોફાઇલને પણ મજબૂત કરી શકશો. વાચક વમત્રો માટે અવનવી માવહતી અને વાંચન સામગ્રીનો રસિાળ લઇને આવનાર મેગેઝીન આપને ઘેર બેઠા મળી શકે છે અને હજુ સુધી 'ગુજરાત સમાચાર અને એવશયન વોઇસ' લવાજમ ભરી મંગાવતા ન હો તો મોડુ કરવાની જરાય જરૂર નિી. આજે જ ફોન ઉઠાવો અને લવાજમ ભરો. તા. કાયયક્રમ / વિશેષાંક કોઅોડડીનેટર ૨૯-૬-૧૧ વિવટશ એવશયન વુમન રોવીન જ્યોજષ ૩૦-૬-૧૧ અક્ષયપાત્ર ફંડરેઇઝીંગ ડીનર જ્યોત્સનાબેન શાહ અને એલ. જ્યોજષ ૯-૭-૧૧ ઇથટ લંડન થપેશ્યલ સુરેન્દ્ર પટેલ - કોફકલાબેન પટેલ ૧૬-૭-૧૧ ખાના, પીના, ગાના અને નાચના વવશેષાંક વનવહર શાહ અને કોફકલાબેન પટેલ ૨૩-૭-૧૧ વિવટશ પંજાબીઝ વનવખલ ગોર ૨૩-૭-૧૧ વિવટશ ગોઅન્સ એલ. જ્યોજષ ૩૦-૭-૧૧ ગુજરાતી વુમન કોન્ફરન્સ અને કમષયોગી એવોર્ઝષ, લેથટર કોફકલાબેન પટેલ ૬-૮-૧૧ વિવટશ એવશયન યુિ સેમીનાર રૂપાંજનાબેન દત્તા - અલકાબેન શાહ ૨૮-૮-૧૧ રાષ્ટ્ર શાયર મેઘાણી મહોત્સવ કોફકલાબેન પટેલ, જ્યોત્સનાબેન શાહ અને કમલ રાવ ૪-૯-૧૧ ગુજરાતી ભાષા સેમીનાર કોફકલાબેન પટેલ – કમલ રાવ ૧૬-૯-૧૧ એવશયન એવચવસષ એવોર્ઝષ એલ. જ્યોજષ અક્ષયપાત્ર ફાઉન્ડેશન દ્વારા તા. ૧૧-૭-૧૧ના રોજ સાંજે ૭-૦૦િી ૯-૦૦ દરવમયાન પૂ. સંતશ્રી મોરારી બાપુના 'અક્ષયપાત્ર મુવમેન્ટ' વવષેના વાતાષલાપનું આયોજન એક્સેલ ICC અોડીટોવરયમ, વન વેથટનષ ગેટવે, રોયલ વવક્ટોરીયા ડોક, લંડન E16 1XL ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં 'ગુજરાત સમાચાર અને એવશયન વોઇસ' પણ સહયોગ આપી રહ્યા છે. વધુ માવહતી માટે સંપકક: 020 7749 4080.

! # $"

!

, +/ '$-# ,- *! -$ ) *$ ) /% , . ( # , ) 1- 1 &'$ 5- ' $)" +/ '$ .$*)!*, .# -$ ) *((/)$.3 /, ., & , *, -+ ))$)" 3 ,- $) '/ - - 0 , ' -/ --!/' ( " 4$) *0 ,$)" # '.# , +# ,( 3 */). ) 3 !$) ) )&$)" ) *.# , .# ( - -+ $ ' $--/ - *! + ,.$ /' , -$")$!$ ) .* .# -$ ) *((/)$.3 '-* #*-. .# +, -.$"$*/- -$ ) #$ 0 ,- 1 , .* , *")$- ) , 1 , */.-. ) $)" #$ 0 ,- 1$.#$) .# -$ ) *((/)$.3 ! 3*/ , '**&$)" .* 0 '*+ 3*/, , , $) ( $ - ' - .#$- $- ) 2 '' ). *++*,./)$.3 */ 1$'' , -+*)-$ ' !*, " ) , .$)" ) 1 /-$) -*/ 1$'' ', 3 # 0 . ' -. *) 3 ,5- ( $ - ' 2+ ,$ ) ) 1$'' ) .* (*)-., . ).#/-$ -( ( $.$*) ) + ,-/ -$0 + ,-*) '$.3 *( $) 1$.# 2 '' ). *((/)$ .$*) -&$'') , ./,) 1 *!! , -.$(/' .$)" ) , 1 , $)" )0$,*)( ).

. (".

.'42 4./- 1"(

&5

,(0. / 3 ,,-+3 6 - 1"( ! /". 0* ", +1 +1 * ++' "#+-" /% 0*" -& ". ) 4 % *$" 2&/%+0/ ,-&+- *+/& "

6 $% & %* %$#' ! $$%& % * % # $$%& % * ' $ $$%& % *

"

$ ))) & ) # $)& $ (!

&+'67 +<5+6/+3)+ /3 2468-'-+ (97/3+77

468-'-+7 & #

% !

$

! # % ! " "

( $!

" #% # ( !( ! !" '

&#

" ! !

#

##!

!" $!

#

468-'-+7

& #

"

"

%

>>>>>>

! $

" #&

!" " " "

!

#& !

! !

1+'7+ )'11 /3+7. !.43)..'86' =496 3*+5+3*+38 2468-'-+ '*:/746 ;/8. 34 4(1/-'8/43 43 8.+ ,4114;/3-

## ! #

-$ ) /-$) -- / '$ .$*)- . ,( *" */*2.*) ,& . !! *,*) . ., *) *) *,

$ #& " ""

468-'-+7

"

"

)

% !

#

&

.

,,/)+ 4(/1+ +-/78+6+*

!" "

,,/)+

!

/-. !86++8 %+'1*7843+

$

! "

&496 .42+ 2'= (+ 6+ 5477+77+* /, =49 *4 348 0++5 95 5'=2+387 43 =496 2468-'-+


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 25th June 2011

'રાઈટ ટુ અપીલ'ની જોગવાઇ બચાવો આજે જ પીટીશનમાં સહી કરો લિટનમાં સગાંસંબંિીઓ િગ્ન, વાલષષક કાયષિમ અને અંલતમલવિી જેવાં પાલરવાલરક િસંગોમાં હાજરી આપવા માટે આવતા નજીકના થવજનોની ‘રાઈટ ટુ અપીિ’ની જોગવાઈ નાબૂદ કરવા દરખાથત મૂકાતા યુકેના વંશીય િઘુમતી સમુદાયે તીવ્ર લવરોિ નોંિાવ્યો છે.

'ગુજરાત સમાચાર અને એલશયન વોઇસ' દ્વારા આ મનથવી સરકારની યોજનાનો લવરોિ કરવા સૌ વાચકોને તેમના સગાં, થવજનો અને લમત્રો સલહત સૌને મોટા િમાણમાં આ અપીિમાં સહી કરવા નમ્ર લવનંતી કરવામાં આવે છે.

અમે અલહં નીચે સહી કરનાર સૌ માનીએ છીએ કે 'રાઇટ ટુ અપીિ'નો અલિકાર સરકાર દ્વારા રદ કરવા માટે જે યોજના થઇ રહી છે તે સંપૂ્ણષપણે અયોગ્ય અને કોઇપણ રીતે ન્યાયી ઠેરવી શકાય તેવી નથી. અમારા સંબંિીઅો લવશ્વભરમાં ખૂણેખૂણે વસેિા છે અને તેઅો િગ્ન, અંલતમલવિી જેવા લવલવિ િસંગોએ અમારી મુિાકાત િેતા હોય છે. હોમ અોકફસની લનણષય િેવાની િલિયા મુંઝવણભરી હોવાથી જ 'રાઇટ ટુ અપીિ' ખૂબજ જરૂરી છે. આ અલિકાર મળવાથી એ ચોક્કસ થશે કે કોઇના પણ પલરવારજનોને ખોટી રીતે યુકેમાં િવેશતા રોકી શકાશે નલહં. આ કાયદાના અમિથી બીનજરૂરી તનાવ વિશે અને એલશયન ક્રમ નામ

આ પીલટશન પાિાષમેન્ટ સમક્ષ રજૂ કરાશે અને તેની એક નકિ આ ઉદ્દેશમાં સહકાર આપી રહેિાં સાંસદો મારફત ૧૦, ડાઊલનંગ થટ્રીટ ખાતે વડા િિાનને મોકિવામાં આવશે. અમે સવતે વાચકોને લવનંતી કરીએ છીએ કે પીટીશનમાં એક વ્યલિ એક જ વખત સહી કરે.

સમુદાયમાં અસંતોષ અને લવરોિ વિશે. આથી જ સરકાર જ્યારે 'રાઇટ ટુ અપીિ'ના આ અલિકારને રદ કરવા માટે િથતાવ િાવી રહી છે ત્યારે વિુ નુકશાન ન થાય તે માટે અમે આપને અપીિ કરીએ છીએ કે ખૂબજ મહત્વ િરાવતા 'રાઇટ ટુ અપીિ'ના અલિકારને જાળવવો. આપના સહી કરેલા આ ફોમમ આપ ન્યુઝ એડડટર શ્રી કમલ રાવને પોસ્ટ દ્વારા 'ગુજરાત સમાચાર' કાયામલય, 12 Hoxton Market, London, N1 6HW અથવા તો ઇમેઇલથી kamal.rao@abplgroup.com ઉપર આથવા ફેક્સ નં. 020 7749 4081 ઉપર મોકલવા ડવનંતી.

પોસ્ટકોડ સાથે સરનામુ અને ફોન નંબર

સહી

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

હેરોના દીપ રૂપારેલીયાનું ટ્રેન નીચે કચડાતાં મોત

બર્મિંગહામના યજય સુદ્રાના હત્યારાને આજીવન કેદ

હેરોમાં વસતા માત્ર ૧૮ વષષના આશાથપદ યુવાન દીપ િદીપભાઇ રૂપારેલિયાનું ગત તા. ૧૦-૬-૨૦૧૧ના રોજ સાંજે કેન્ટન રેિવે થટેશન નજીક ટ્રેન નીચે કચડાઇ જતાં કરૂણ મોત લનપજ્યું હતું. શરૂઆતમાં દીપની અોળખ થઇ શકી નહોતી પરંતુ પાછળથી મરનાર યુવાન દીપ હોવાનું જણાયું હતું. દીપ તા. ૧૦ના રોજ સાંજે લમલ્ટન કકન્સથી હ્યુથટન તરફ જઇ રહેિી ૭-૪૭ની 'િંડન લમડિેન્ડ' ટ્રેનની નીચે આવી ગયો હતો. બનાવની જાણ થતાં જ નેટવકક રેિના અલિકારીઅો અને િંડન એમ્બ્યુિન્સ સલવષસના પેરા મેલડક્સ ઘટના થથળે િસી ગયા હતા. પરંતુ તે પહેિા તો દીપના િાણપંખેરૂ ઉડી ગયા હતા અને પેરા મેલડક્સે દીપને ઘટનાથથળે જ મૃત જાહેર કયોષ હતો. બનાવ અંગે લિલટશ ટ્રાન્સપોટટ પોિીસ અને મેટ પોિીસના અલિકારીઅો પણ ઘટના થથળે િસી ગયા હતા અને તપાસ આદરી હતી. જોકે લિલટશ ટ્રાન્સપોટટ પોિીસના િવિાએ જણાવ્યું હતું કે પોિીસ સમગ્ર બનાવની તપાસ 'બીન શંકાથપદ' બનાવ તરીકે કરી રહી છે. િોહાણા સમાજમાં આ બનાવને પગિે ગમગીની ફેિાઇ ગઇ હતી અને સમાજમાં અફવા િવતતે છે કે દીપે સંભવત: આત્મહત્યા કરી હતી. જોકે પોિીસ કે અન્ય સત્તાવાળાઅો તરફથી કોઇ સમથષન મળતું નથી. દીપના લપતા િદીપભાઇના ભાઇ સુિીરભાઇ રૂપારેલિયા યુગાન્ડાના િનાઢ્ય અગ્રણી તરીકે જાણીતા છે. િદીપભાઇનો તા. ૨૧-૬-૨૦૧૧ના રોજ ફોન દ્વારા સંપકક કરતા તેમણે આ બનાવ અંગે કોઇપણ વાત કરવાનો ઇન્કાર કયોષ હતો.

બલમિંગહામના આડડીંગ્ટન લવથતારમાં માશષ િેન પર રહેતાં ૨૧ વષષના નવયુવાન યજય સુદ્રાની હત્યા કરવા બદિ િામાહ લિન્સ નામના ૧૬ વષષના કકશોરને બલમિંગહામ િાઉન કોટટ દ્વારા આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવી છે. ઇંગ્િેન્ડના ગુજરાતી સમાજમાં અરેરાટી ફેિાવનાર હત્યા કેસમાં મોતને ભેટેિ યજય ગત તા. ૯-૭-૧૦ના રોજ રાત્રે ૧૧-૨૦ કિાકે બલમિંગહામ એરપોટટ સ્થથત 'ડબ્િયુ એચ થમીથ' શોપમાં નોકરી પૂરી કરીને ઘરે આવતો હતો ત્યારે તેના ઘરથી માત્ર ૧૦૦ યાડટના અંતરે િામાહ લિન્સે હુમિો કરી છરાના ઘા મારી ગંભીર ઇજા પહોંચાડી હતી. ઘવાયેિ યજય જેમ તેમ કરીને ઘરે પહોંચ્યો હતો પરંતુ તેની માતાના ખોળામાં જ તે ઢળી પડ્યો હતો. પોિીસના અનુમાન મુજબ િૂંટ કરવાના ઇરાદે યજય પર હુમિો કરાયો હતો.

9


10

Gujarat Samachar - Saturday 25th June 2011

તમારી વાત.... સરદાર પ્રવતમાનો વવરોિઃ ખંવિત માનવસક્તા ગુજરાતમાં કંઇક સારું કાયો હાથ ધરાય કે તરત જ ટવરોધના ઝંડા કેમ લહેરાવા લાગે છે તે સમજાતું નથી. િીકા પણ હંમશે ા હકારાત્મક વલણ સાથે હોવી જોઇએ, નકારાત્મક માનટસક્તા સાથે નહીં. ટવરોધમાં વજૂદ હોય તો તે પણ આવકાયો છે. પરંતુ કેિલાક તો ગુજરાતનું નામ પડે કે ભૂરાંિા થાય છે. હવે તેમના હાથમાં સરદાર પિેલની િટતમાનો મુદ્દો આવ્યો છે. ગુજરાત સરકારે એક મહત્ત્વાકાંક્ષી િોજેક્િ હાથ ધયોો છે - સરદાર સરોવર નમોદા ડેમ િોજેક્િ સાઇિ નજીક ‘લોહપુરુષ’ની ટવરાિકાય િટતમા પથાપવાનો. સાધુ બેિ પર પથપાનારી આ િટતમાની ઊંચાઇ હશે પ૯૭ ફૂિ. હાલ ટવશ્વમાં સૌથી ઊંચી િટતમા ચીનમાં છે. સ્પિંગ િેમ્પલ બુદ્ધની આ િટતમા ૪૨૦ ફૂિ ઊંચી છે. તેના કરતાં સરદારની િટતમા ૧૭૭ ફૂિ અને અમેટરકાના પિેચ્યુ ઓફ ટલબિષી કરતાં ૧૫૧ ફૂિ ઊંચી હશે. ટવરોધીઓની દલીલ છે કે આ િોજેક્િ પાછળ ખચાોનારા ૨૦૦ ટમટલયન પાઉન્ડનો ઉપયોગ ગરીબીનાબૂદી માિે કરવો જોઇએ. િીકાકારોની દલીલ છે કે આ તો મુખ્ય િધાન નરેન્દ્ર મોદીનું રાજકીય ગતકડું છે, આનાથી લોકોને શું લાભ? આ રકમમાંથી ગરીબો માિે આરોગ્ય, ટશક્ષણ, આવાસની સુટવધા ઉભી કરોને. આ િીકાકારોને એ યાદ કરાવવું રહ્યું કે નરેન્દ્ર મોદીએ પોતાની કે પોતાના પક્ષના કોઇ નેતાની નહીં, રાષ્ટ્રટવભૂટત સરદાર વર્લભભાઇ પિેલની િટતમા પથાપવાનો િોજેક્િ હાથ ધયોો છે. આ રાજપુરુષની રાજકીય કુનહે અને ટવચક્ષણતાથી થકી જ આજે ભારત અખંટડત છે. બાકી ટિટિશ શાસકો તો દેશમાંથી જતાં જતાં ભાગલાવાદનો પલીતો ચાંપતા જ ગયા હતા ને? આ રજવાડાંઓને ઇંટડયન ઈન્ડીપેન્ડટ્સ એક્િ તળે ભારત કે પાકકપતાનમાં ભળવું કે પવતંત્ર બનવું તેનો ટનણોય કરવાનો ટવકર્પ મળ્યો હતો. કાશ્મીરથી કન્યાકુમારીના વ્યાપમાં ફેલાયેલા ૫૬૬ રજવાડાંઓને સરદારે જ એકતાંતણે બાંધ્યા હતા. હૈદરાબાદના ટનઝામ તો લગભગ પાકકપતાનના ખોળે બેસવાની તૈયારીમાં હતા. શામ,

દામ, દંડ, ભેદથી સરદારે તેમને સમજાવ્યા હતા. એક વગો વળી એવો આક્ષેપ કરે છે કે સરદારે તો મુસ્પલમોની બહુમતી ધરાવતા (જે હળાહળ અસત્ય છે) હૈદરાબાદ પર કબ્જો જમાવવા આક્રમણનો આદેશ પણ આપ્યો હતો. ૭૩ વષો પહેલા બનેલી ઘિનામાં પણ ‘મુસ્પલમ ફેક્િર’ શોધવા પાછળનું િયોજન શું છે તે સમજાતું નથી. કેિલો બાટલશ અને હાપયાપપદ િયાસ! સરદારની કુનહે થકી જ ભારત અખંટડત છે તે તો ઇટતહાસના પૃષ્ઠોમાં નોંધાયેલી હકીકત છે. અને એ પણ એિલી જ કડવી સચ્ચાઇ છે કે આ લોખંડી પુરુષના િદાનની રાષ્ટ્રીય પતરે પૂરતી નોંધ લેવાઇ નથી. આજે ફાસફૂટસયા નેતાઓના નામે પણ અનેક યોજનાઓ અને ઠેર ઠેર બાવલાં જોવા મળશે. અરે, ઉત્તર િદેશનાં મુખ્ય િધાન માયાવતીએ તો જીવતેજીવ પોતાનાં બાવલાં ઉભા કરવા સરકારી ટતજોરીના અબજો રૂટપયા ખચષી નાંખ્યા છે. સરદારની પમૃટતમાં શું નક્કર થયું છે? જવાબ શોધતા ફાંફાં પડી જશે. સંપણ ૂ પો ણે લોકભાગીદારીથી સાકાર થનારા સરદાર િટતમા િોજેક્િના િીકાકારો ટવરોધ કરવા ઉત્તર િદેશ કેમ નથી ગયા તે સમજાતું નથી. નમોદા ડેમ નજીક માત્ર સરદારની િટતમા જ નથી પથપાવાની. મુખ્ય િધાન નરેન્દ્ર મોદીની યોજના અનુસાર, િટતમાની સાથે મ્યુટઝયમ પણ સાકાર થશે જેમાં સરદારની જીવનકથનની સાથોસાથ દેશના પવાતંત્ર્ય સેનાનીઓની સંઘષોગાથા હશે. આ પથળ દેશની ભાટવ પેઢીને રાષ્ટ્રવાદ, ઇટતહાસ, અધ્યાત્મનો પટરચય કરાવશે. તેઓ આ પથળને યુવા પેઢી માિે િેરણાપત્રોત બનાવવા માગે છે. મુખ્ય િધાન નરેન્દ્ર મોદીનો આગવો ગુણ છેઃ તેમનું કાયોકૌશર્ય હંમશે ા િીકાના આક્રમણ વચ્ચે જ ખીર્યું છે. આથી આ િોજેક્િના સાકાર થવા ટવશે તો શંકા નથી જ. પરંતુ એક ભારતીય તરીકે, ગુજરાતી તરીકે, આપણા સહુની નૈટતક ફરજ બને છે કે સરદાર સાહેબના આ ટવશ્વઊંચરે ા પમારકને તનમન-ધનથી સહયોગ આપીએ.

સ્વામી વનગમાનંદનું મૃત્યુઃ રાજકીય શરમ મહાત્મા ગાંધીએ અન્યાય સામે આમરણ અનશનના શપત્રનો અકસીર ઉપયોગ કયોો હતો. ટિટિશસોને તેમણે ઝૂકાવ્યા અને ભારતને આઝાદીના પંથે દોરી ગયા. આજેય અન્યાય સામે ‘ગાંધી ચીંધ્યા’ માગગે અનશનના શપત્રનો ઉપયોગ તો થાય છે, પરંતુ જીવ છૂિી જશે તો પણ ન્યાય મળશે કે કેમ તેની કોઇ ગેરન્િી નથી. આવા અનશનથી લોકજુવાળ ઉભો થવાનો ન હોય, વોિબેન્કને ફિકો પડવાનો ન હોય તો શાસકોને ટચંતા નથી. અત્યારના શાસકો ટિટિશ શાસકો કરતાં પણ જાડી ચામડીના છે. ઉપવાસીનો જીવ જાય તો પણ તેમને દરકાર નથી. આ છે વતોમાન રાજકારણનો વરવો ચહેરો. ભ્રષ્ટાચાર અને કાળાં નાણાંના મુદ્દે પહેલાં અન્ના હજારે અને પછી બાબા રામદેવનાં અનશને દેશભરમાં ઉચાિ જગાવ્યો હતો. બાબાના નવ ટદવસના ઉપવાસ તોડાવવા અંદરખાનેથી સરકાર િયત્નશીલ હતી. સંતો-મહંતો હટરદ્વાર પહોંચ્યા. બાબાને પારણાં કરાવતાં ફોિો-ટિપીંગ્સ છાપાંિીવીમાં છવાઇ ગયા હતા. બરાબર આ જ ઘડીએ દહેરાદૂનની જ હોસ્પપિલમાં યુવા સંન્યાસી પવામી ટનગમાનંદ અંટતમ શ્વાસ લઇ રહ્યા હતા. આ ૩૪ વષષીય પવામી ગંગા તિમાં ગેરકાયદે ઉત્ખનનના ટવરોધમાં ૧૯મી ફેિઆ ુ રીથી આમરણ ઉપવાસ પર હતા. ચાર મટહનાથી અનશન છતાં કોઇને તેની પરવા સુદ્ધાં નહોતી. ઉત્તરાખંડમાં ભાજપનું શાસન છે અને દેખીતી રીતે જ પવામી ટનગમાનંદના મૃત્યુ પર કોંગ્રેસને ભાજપની િીકા કરવાની તક મળી ગઇ. આ બનાવે દેશભરમાં અરેરાિી જગાવી છે. પવામીને ઝેર આપીને મોતના મુખમાં ધકેલી દેવાયાના પણ અહેવાલ છે. કારણ ગમે તે હોય, પણ લોકટહતાથગે અનશન પર બેઠલે ાં પવામીએ જીવ ગુમાવ્યો છે તે હકીકત છે. આ ઘિના પરથી એક વાત એ પણ સાટબત

થઇ છે કે આજના જમાનામાં કોઇ ગમે તેિલા સાચા ઉદ્દેશ અને ટનષ્ઠા સાથે ઉપવાસ આંદોલન કરે, પણ િચારના બૂટં ગયાં કે ઢોલનગારાં ટવના રાજકીય પક્ષો, સમાજ કે તંત્ર તેની િત્યે ઘોર ઉદાસીન રહે છે. રામદેવના અનશન પર ભાજપે મનમોહન સરકાર પર પપતાળ પાડી હતી. લોકસભામાં ટવરોધ પક્ષનાં નેતા સુષ્મા પવરાજ દહેરાદૂન પહોંચ્યાં હતાં. પરંતુ પવામી ટનગમાનંદ અંગે જાણવામાં કોઇને રસ નહોતો. િચાર માધ્યમો પણ ફરજ ચૂક્યા હતા. બાબાનું બ્લડિેશર વધી ગયાના િેકકંગ ન્યૂઝ આપતી િીવી ચેનલોને પણ પવામી ટનગમાનંદના અંટતમ શ્વાસની ટચંતા નહોતી. ગંગા નદીની િવતોમાન હાલત જોતાં જ સમજાઇ જશે કે - ભાજપ હોય કે કોંગ્રેસ લાપરવાહીમાં બધાં એકસરખા છે. ઉત્તરાખંડમાં ગેરકાયદે ઉત્ખનનનો મોિો િશ્ન છે. ખટનજ માકફયાઓને છાવરવામાં અને હાઇડ્રો પાવર િોજેક્િનાં કૌભાંડોમાં નેતાઓની ભાગબિાઇ છે. આથી જ તો ગંગા નદીને િદૂટષત કરતા, નુકસાન કરતા તત્વો-ઉદ્યોગો ટવરુદ્ધ ભાગ્યે જ કોઇ પગલાં લેવાયા છે. ગંગાની સફાઇ માિેની યોજનાને ભ્રષ્ટાચાર અને ગેરવ્યવપથા ભરખી જાય છે. ગંગા એકશન પ્લાનને ૨૦ વષો થયાં. ૨૦૦૦ કરોડ રૂટપયાનું પાણી કયાો પછી જાણવા મળ્યું કે ગંગા હવે તો પહેલાં કરતાં પણ અનેકગણી િદૂટષત થઇ ચૂકી છે. હવે વર્ડડ બેન્કે ગંગા સફાઇ અટભયાન માિે રૂ. ૭૦૦૦ કરોડ ફાળવ્યા છે. અગર સરકાર િદૂષણ ફેલાવતા ઉદ્યોગ, ખનન માકફયા અને ભ્રષ્ટ અમલદારશાહીના ચુગ ં ાલમાં સપડાયેલી રહેશે તો ગંગા મેલી જ રહેવાની. એક ભગવાધારીના મૃત્યુનું કલંક તંત્રના કપાળે લાગેલું છે. ગંગા નદીના શુદ્ધ, ટનમોળ જળ થકી જ આ કલંક ધોઇ શકાશે.

ક્રોધ એ િનબબળતાની નનશાની છે. - દયાનંદ સરસ્વતી

યોગગુરૂ કે નાણાગુરૂ? રામદેવ બાબાની સંપદિ અને એમનું સામ્રાજ્ય વાંચીને હેરાન થઈ ગયો. બાબાની 'પડદે કે પીછે'ની વાત તો હમણાં બહાર આવી કે આ બાબા મીલીયોનેર છે. આ ગુરૂજીના 'દાંત ચાવવાના જુદા ને બતાવવાના જુદા' અને પાછા પોતે પોતાની જાતને સાધુ કહે છે. સાધુને આ નાણા ભેગા કરવાની શી જરૂર? બાબાએ સરકાર પાસે માંગણીઓ મૂકી છે એ કોઈપણ સરકારના વશની વાત નથી. એમની માગણી લવીકારવા જાય તો દેશનું બંધારણ આખું બદલવું પડે. ભ્રષ્ટાચારને કાબુમાં લેવો જોઈએ પછીથી બીજી માગણી કરવી જોઈએ. અન્ના હજારે કરે તે પ્રમાણે કરવું જોઈએ. બાબાની મીટીંગમાં પોલીસે જુલમ કરેલો તેમાં આપણા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કહે છે કે કેન્દ્રમાં બેઠેલી કોંગ્રેસ સરકારે દેશના ૧૨૦ કરોડ લોકોને જવાબ આપવો પડશે. વાહ સાહેબ વાહ! તમે ભુલી ગયા કે તમારે પણ કરોડોના કૌભાંડનો જવાબ આપવો પડશે. ચોરને કહે ચોરી કરો, શાહુકારને કહે જાગતા રહો. આવું આપણા પોલીટીક્સમાં ચાલે છે. - એમ. એમ. ઘારી, લેસ્ટર

વિન્સ ઓનસસ લીસ્ટ ૨૦૧૧ આપણાં 'ગુજરાત સમાચાર'માં મહારાણીના જન્મ દદવસે બહુમાન પ્રાપ્ત કરનાર ૩૦ એદશયોનોના સમાચાર વાચીને જણાવવાનું કે આ ખૂબજ પ્રસંશાને પાત્ર સમાચાર છે અને તેમાય ગુજરાતી મૂળના ૬ લોકોનો સમવેશ થયો છે. ગુજરાત લવદણિમ યુગમાં પ્રવેશ્યું છે અને દુદનયાભરમાં રહેતા અનેક ગુજરાતીઓ ગુજરાતનું નામ રોશન કરે છે ગુજરાતની શાનને ચાર ચાંદ લગાવે છે. મહારાણીના બહુમાન મેળવનારા તમામને અમારા હાદદિક અદભનંદન. આજ અંકના પ્રથમ પાને ત્રાસવાદી ડેદવડ હેડલીનું અમેદરકાની કોટટમાં લફોટક દનવેદન દવષે જણાવવાનું કે ગુજરાતમાં રહેતા મુસ્લલમોએ કુખ્યાત ત્રાસવાદી લશ્કરે તોયબાની મદદ માગી હતી તે ખૂબ જ દનંદાને પાત્ર છે. ગુજરાત માં રહેતા મોટા ભાગના મુસ્લલમો શાંદતમાં માનનારા છે. પરંતુ માનવ અદધકારના નામે તીલતા સેતલવાડ જેવા ગુજરાતની શાંદતને ડામાડોળ કરવાના કાવતરા રચે છે જે આ દનવેદનથી સાદબત થાય છે. આદરણીય મોદીજીએ અનેક વાર ગુજરાતની શાંદત અને સુરક્ષા માટે 'ગુજકોક કાયદા'ની માંગણી કેન્દ્ર સરકાર પાસે કરેલી છે પરંતુ તે નકારી દેવામાં આવેલી. વોટ બેંકની રાજનીદતમાં અંધ કોંગ્રેસ પક્ષને સામાન્ય જનતાની સુરક્ષાની કોઇ પડી નથી. દવવાદાલપદ દચત્રકાર એમ.એફ. હુસેનનું લંડનમાં અવસાન થયું. કલાકાર સારા હતા પરંતુ તેમણે દહંદુ દેવી-દેવતાઓના નગ્ન દચત્રો દોરીને દુદનયા ભરના દહંદુઓનું અપમાન કરેલું તે ખૂબજ દોષને પાત્ર છે. - ભરત સચાણીયા, લૌરેલ વ્યુ

જ્ઞાવતપ્રથાનું લટકવણયું તા. ૪ જૂનના શ્રી કમલ રાવનો લેખ વાંચી આનંદ થયો. આપણા સમાજની ખુબી-ખામી જાણવા મળશે. આપણે જ્ઞાદતપ્રથાનું લટકદણયું ક્યારે છોડીશું? રામાયણની ચોપાઈ સાથે ‘કરત કરત અભ્યાસ સે, જડમદત હોત સુજાણ.’ દહન્દુમાં ધમોિપદેશ સાથે બાવા-સાધુઓ, સંતોને જંતરમંતર કરનારાઓનું દેશમાં આગમન થાય છે. ભાઈશ્રી દહન્દુઓમાં પોતાનું ધમિપુલતક ‘ગીતા’ છે એ કેટલા આયિ-દહન્દુઓ જાણે છે? દહન્દુઓમાં ધમિજ્ઞાનનું ભણાવે કોણ? બાળકને ધમિજ્ઞાનબચપણથી જ આપવું જોઈએ. - નીછાભાઈ સોલંકી, લેસ્ટર

વિવટશ સરકારનો અન્યાય 'ગુજરાત સમાચાર'ના તા. ૧૧-૬-૨૦૧૧ના અંકમાં મેં 'દિદટશ સરકારનો અન્યાય' પત્ર વાંચ્યો હતો. ખરેખર મારા જોડે પણ એવું જ થયું છે. હું પણ મુંબઈ દિદટશ હાઈકદમશનની પત્ર વહેવાર કરી કરીને થાકી ગઈ. હું તો લંડન આવી ગઈ પણ મારો નાનો દીકરો ૧૮ વષિની ઉંમરથી ઉપરનો હોવાથી આવી શક્યો નથી. મારી આખી ફેદમલી અહીં છે પણ નાનો દીકરો નથી. જેથી મનમાં દુઃખ રહ્યા કરે છે. તો આનો કોઈ સુખદ ઉકેલ આવે એ માટે હું પણ સાથ સહકાર દેવા તૈયાર છું. - શાંતાબહેન મકવાણા, વેમ્બલી

ગુજરાતીને જીવંત રાખવાના ‘ગુજરાત સમાચાર’ના પ્રયત્નો કોકીલાબહેન તથા સી.બી. પટેલ સાહેબ કુશળ હશો. તા.૧૫-૫ વડોદરાથી હું અને મારા પુત્ર આદશષને ત્યાં આવ્યો છું. થોડો સમય અત્રે રોકાવાનો છું. તમારો તા. ૧૪-૫-૧૧ના ‘ગુજરાત સમાચાર’માં પાન-૩૨ પરનો અહેવાલ વાંચી અત્યંત પ્રભાદવત થયો છું. ગુજરાતી ભાષાની જાણકારી અને જીવંત રાખવા ‘ગુજરાત સમાચાર’ જે મહેનત કરે છે તેને હૃદયથી દબરદાવું છું. જુદા જુદા જાણકાર, સાદહત્યકાર તથા અનુભવીઓએ સાથે જે અહેવાલમાં ગુજરાતી ભાષા માટે સંકલન કયુું તે ખરેખર પ્રશંસદનય ઉપરાંત અમલમાં મૂકવા જેવું છે. - પ્રભાતદેવ ભોજક, નોથથ વેમ્બલી

‘ચાર દાયકાની સફળ-સફર’ 'ગુજરાત સમાચાર'એ ૪૦ વષિનો અનોખો યુગ પૂરો કયોિ તે બદલ શ્રીમાન સી.બી. તથા 'ગુજરાત સમચાર'ના સવવે સભ્યોને ખૂબ ખૂભ અદભનંદન. ચાર દાયકાનો આ પ્રવાસ શ્રી સી.બી.ની અથાક મહેનત, સંઘષિ, કુનેહ તેમજ તેમના પ્રકાશનના સહયોગીઅોનો સહકાર તથા મહેનત દાદ માગી લે છે. કોઈ પણ કાયિમાં ‘ધીરજના ફળ મીઠાં’ એ કહેવત જરૂર સફળ થાય છે. આજે ‘ગુજરાત સમાચાર’ તથા ‘એદશયન વોઈસ’ની પ્રગદત ગુજરાતી સમાજમાં જ નહીં પરંતુ દરેક માધ્યમોમાં અગ્રેસર રહેવાનો ગવિ જરૂર માણી શકે છે. ગુજરાતના મુખ્યપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પણ સાચું જ કહ્યું છે કે 'જ્યાં ગુજરાત સમાચાર તથા સી.બી. ત્યાં જ ગુજરાત છે.' આપ સવવેને અમારા કુટુંબની શુભકામના કે હજુ વધી સફળ દાયકાઓ પૂણિ કરે અને વધુ ને વધુ સફળતા પ્રાપ્ત કરે છે. - મોહન જોબનપુત્રા, રીકમન્સવથથ

માનવીય સંવેદનશીલતા ઝીલતું ‘ગુજરાત સમાચાર’ ‘ગુજરાત સમાચાર’ની ૪૦મી વષિગાંઠ ઉજવાઈ ગઈ. આ સાપ્તાદહક પાસે ૪ દાયકા વૈદવધ્યપૂણિ અનુભવોનો સમૃદ્ધ ખજાનો છે. કમલ રાવ સમયાંતરે જૂની વાતોની યાદ તાજી કરીને આ ખજાનાના મોતી પ્રગટ કરે છે ત્યારે મજા પડી જાય છે. સી.બી.એ સતત હરતાં ફરતાં રહીને લોકોની એમની બાજ નજરે દનહાળ્યા છે. સાદી વાતનો સમાચારોમાં પલ્ટી નાખવાની તીવ્ર નજર છે, તે ‘જીવંત પંથ’માં જોવા મળે છે. સમાજના દરેક લતરના લોકો સાથે તેમનો ભેટો થયો છે. મેળાપના પ્રસંગોને તેઓએ વાંચકો સુધી પહોંચાડ્યા છે. ‘ગુજરાત સમાચાર’ના લખાણોમાં અથિ વગરની ગપસપ નથી હોતી, પરંતુ ઘણી બાબતોમાં માનવીય સંવેદનશીલતા પ્રગટે છે.

ગુજરાત સમાચાર અને એિશયન વોઇસને આપ કોઇ સંદેશ આપવા માગો છો? લવાજમ/વવજ્ઞાપન સંબંવિત કોઇ માવિતી જોઇએ છે? િમણાં જ ફોન ઉઠાવો અથવા ઇ-મેઇલ કરો. અમે આપને મદદ કરવા તત્પર છીએ.

અનુસંધાન પાન - ૩૦

Karma Yoga House, 12 Hoxton Market (Off Coronet Street) London N1 6HW

Tel: 020 7749 4080/4000 Fax: 020 7749 4081 Email:gseditorial@abplgroup.com aveditorial@abplgroup.com www.abplgroup.com


હિટન

Gujarat Samachar - Saturday 25th June 2011

11

કોનનેલીઆ સોરાબજીના જીવન અને કવનની ઊજવણી લંડનઃ ભારત અને હિટનમાં સ્ટેહડયમના વડાં મોહનકા આખી હજંદગી વ્યતીત કરી તેમના સમયના સૌથી નોંધપાત્ર મોિતાએ ઉષ્માસભર સ્વાગત નાખી િતી. મહિલા વ્યહિત્વ પૈકીના એક કરીને માિોલ સર્યોય િતો. હિહટશ પાલાયમેસટમાં કોનનેલીઆ સોરાબજીના જીવન બીબીસીના કાયદા સંવાદદાતા ચૂંટાયેલા (૧૮૯૨) સૌિથમ અને કાયયની યાદગાર ઊજવણી જોશુઆ રોઝેનબગને કાયયિમનું ભારતીય દાદાભાઈ નવરોજીના લંડનના નેિરૂ સેસટરમાં ૧ જૂન, અધયક્ષસ્થાન સંભાળ્યું િતું. આ જીવનઆલેખક ઝેરબાનુ ગીફોડડ, બુધવારના હદવસે ભરચક પછી કુસૂમ વડગામાએ સ્થાન કોનનેલીઆના ભત્રીજા અને િેક્ષાગૃિમાં કરવામાં આવી િતી. સંભાળ્યું િતું, જેમણે કોનનેલીઆ લંડનની કકંગ્સ કોલેજમાં ક્લાહસક્સ શીખવતા આ કાયયિમમાં મનને બાંધી રીચાડડ સોરાબજી, શેલના રાખે તેવાં વિાઓની ર્યોહત મુનસીફ અસય વણઝાર દ્વારા કોનનેલીઆ વિાઓ િતાં. આ પછી સોરાબજીની કારકીહદયના કોનનેલીઆએ અભ્યાસ અનેક પાસાં તેમજ ભારત કયોય િતો તે અને હિટનમાં તેમના ઓક્સફોડડની સમરહવલે સમકાલીનો પર તેની અસર કોલેજના હિધ્સસપાલ ડો. હવશે છણાવટ કરવામાં ડો. એલાઇસ પ્રોચસ્કા, જોશુઆ રોઝનિગશ, એલાઈસ િોચાસ્કાએ આવી િતી. કુસૂમ વડગામા અને મોદનકા મોહતા સમરહવલેના ગૌરવની વાત આ કાયયિમ સંપૂણયપણે કરતા જણાવ્યું િતું કે િથમ સોરાબજીનાં પત્રોનાં ભવ્ય મહિલા ધારાશાસ્ત્રી કોનનેલીઆ સંગ્રિ, ઉત્તમ કિેવાય તેવાં સોરાબજી હવશે જણાવ્યું િતું. ફોટોગ્રાફ્સના હવમોચન સાથે જ હિસ્તી-પારસી પહરવારમાં સોરાબજી, ભારતના િથમ સંકળાયેલો િતો. સમગ્ર કાયયનું જસમેલાં કોનનેલીઆ અને મહિલા વડાં િધાન ઈધ્સદરા ગાંધી સંપાદન કુસૂમ વડગામાએ કયુું બોમ્બેમાં કાયદાના હવદ્યાથથી તેમ જ હિટનના િથમ મહિલા િતું. પોતાનાં હવષય તરફ તેમનું તરીકે શરૂઆત પછી ઈંગ્લેસડમાં વડાં િધાન માગાયરેટ થેચર આ સમહપયત ધયાન હચરસ્થાયી િેમ આગમન અને કાયદાનો સ્થળે રિેતાં િતાં. અને ચાિનાની િસવિહિયા અભ્યાસ આગળ વધારવા આ િવચનોની મધયમાં સમાન િતું. કુસૂમ વડગામાએ ઓક્સફોડડ યુહનવહસયટીમાં દાખલ પૌલીન ગ્રેસને કોનનેલીઆ સંપાહદત કરેલા સંગ્રિનું નામ થવા સુધીની હવગતે વાત સોરાબજીના ત્રણ પત્રોનું વાંચન An Indian Portia: વડગામાએ કરી િતી. આ માગય કયુું િતું. એક પત્રમાં Selected writings of કઠણ િતો અને િવાસની મંહઝલ કોનનેલીઆએ લંડનમાં મિાત્મા Cornelia Sorabji સિેલી ન િતી, પરંતુ મક્કમ ગાંધી સાથે તેમની મુલાકાતનું 1866 to 1954 છે, જે મનોબળ સાથે કોનનેલીઆએ આ વણયન કયુું િતું. એક એક શેક્સહપયરની નાહયકા દ્વારા બધાં કષ્ટ, પરીક્ષાઓ અને શબ્દને પીવા ઓહડયસસમાં અવરોધો વટાવી ઓક્સફડડ હનરવ શાંહત છવાઈ િતી. એક કિેવાતી કથની જેવું છે. અનેક મુલાકાતીઓને યુહનવહસયટીની હડગ્રી િાંસલ કરી સ્વતંત્ર હવચારશહિ ધરાવતી બાજુના પગહથયાં પર બેસવું િતી. આવી હસધ્ધધ િાંસલ મહિલા તરીકે કોનનેલીઆએ પડ્યું િતું અને જગ્યા ન િોવાથી કરનારાં તેઓ િથમ હિહટશ કે મિાત્માના અનુયાયી બનવાનો લોકોને િવેશનો પણ ઈનકાર ભારતીય મહિલા િતાં. આ પછી સ્પષ્ટ ઈનકાર કયોય િતો અને કરાયો િતો, તેવાં ભરચક તેમણે ભારતીય સ્ત્રીઓને જીવનનાં અંત સુધી બિાદૂર ઓહડટોહરયમમાં નેિરુ બંધનોમાંથી મુિ કરવામાં વ્યહિત્વ બની રહ્યાં િતાં.

૫ાંચમી જૂને મોડી રાત્રે નવી દિલ્હીમાં સ્વામી રામિેવના ઉપવાસ સ્થળે થયેલા પોલીસ અત્યાચારના દવરોધમાં ભારતમાં ઠેર ઠેર દવરોધ પ્રિશશન થયા હતા. લંડનમાં પણ પાલાશમેન્ટ હાઉસ સામે રદવવાર, ૧૯ જૂને કેટલાક દિનદનવાસી ભારતીયો, એક્શન અગેન્સ્ટ કરપ્શનના સુદનતા પોદ્દાર, પતંજદલ યોગ પીઠ (યુકે) ટ્રસ્ટ દ્વારા દિલ્હી પોલીસની કાયશવાહીના દવરોધમાં િેખાવો તથા સૂત્રોચ્ચાર કરવામાં આવ્યા હતા.

માઈગ્રન્ટસ કોઈપણ નોકરીઓ કરે છે, અન્યો કરતા જ નથીઃ માઈગ્રન્ટસને ઈનામ મળવું જોઈએ, દંડ નહિ લંડનઃ ભૂતપૂવવ લેબર મિમિસ્ટર ફ્રાન્ક ફિલ્ડે આશરે ૪૦૦,૦૦૦ િવી િોકરીઓ િાઈગ્રન્ટ્સ હસ્તક ગઈ હોવાિું કહી સરકારિી ટીકા કરી હતી. ડેઈલી ટેલીગ્રાિિા અહેવાલ િુજબ આ આંકડો કુલ પ્રાપ્ય િોકરીઓિાં ૮૭ ટકા થાય છે. તેિણે કેિરિ સરકારિા વેલ્િેર સુધારાઓિે પૂરતાં ઉદ્દાિવાદી ગણાવ્યાં િ હતાં કારણકે તે કાિ િમહ કરિારાિે દંડ િથી કરતા કે બેમિફિટ મસસ્ટિિાં િાળો આપિારાિે ઈિાિ આપતાં િથી. તેિણે બેમિફિટ મસસ્ટિિે સરળ બિાવવાિી દરખાસ્તો પણ િકારી હતી. તેિણે િેશિલ ઈન્સ્યુરન્સ િાટે કાિ કરિારા અિે તેિાં િાળો

આપિારા લોકોિે ‘ સારા અિે મવશ્વસિીય’ ગણાવીિે તેિિે િદદ િાટે અન્ય લોકો અિે ખાસ કરીિે જેણે સિાજિે કશું આપ્યું િ હોય તેિિી સરખાિણીએ પ્રાથમિકતા િળે તેવી મહિાયત કરી હતી. જોકે, તેઓ એક બાબત સિજવાિાં મિષ્િળ ગયા છે કે િૂળ વતિીઓ કરતા િાઈગ્રન્ટ્સ વધુ સમિય છે અિે યોગ્ય મશક્ષણ સાથેિા ‘સારા અિે મવશ્વસિીય’ લોકો છે, જેઓ મિયમિત િેશિલ ઈન્સ્યુરન્સ અિે કરવેરા ચૂકવે છે! તેઓિે તો ઈિાિ આપવું જોઈએ, દંડવાિા િા હોય! આ વસાહતીઓ કોઈ પણ િોકરીઓ કરી પોતાિા પમરવારિો મિવાવહ કરવા તૈયાર હોય છે.

Commercial Property Auction Thursday 7th July 2011 The Millennium Hotel, 44 Grosvenor Square, London W1K 2HP

On behalf of Joint LPA Receivers, Administrators, Barclays bank, Co Operative Estates and others 31 lots to be offered, including: LEISURE INVESTMENT

Derby DE1 2ND LA Fitness, Carrington Street On Behalf of LPA Receivers Entirely let to LA Leisure Ltd until 2041. Fixed increases.

Rent £76,978.68 p.a.x.

Leeds LS19 7EN LA Fitness, Haworth Lane, Yeadon On Behalf of LPA Receivers Entirely let to LA Leisure Ltd until 2041. Fixed increases. Fraser Court/Fraser House, Ipswich

OFFICES WITH POTENTIAL

SHOPPING CENTRE INVESTMENT

Ipswich IP1 1HN

Dover CT16 1TT

Fraser Court/Fraser House, 23 Museum Street 24,684 sq ft Major reversion December 2011. Residential/ Hotel development potential (subject to consents).

Rent £370,000 p.a.x.

Bedford MK40 2BF 51 Bromham Road 14,967 sq ft Residential development potential (subject to consents).

& ! +* ) !( !! -' ( # ! ' !" ! ! , ) ! & '$ $ ( ! #' " ' % " ! ! " &

) . ( . + / ( % ( # 0 % . ( " % &)

1$ , % . /

!,

, , (

( .

+ ,

18 Gordon Street Let to Cath Kidston until 2021 Close to Glasgow’s prime retailing thoroughfare.

On Behalf of LPA Receivers Tenants include Royal Bank. Prominent city centre location.

% - % %

,

% . , .

Rent £50,000 p.a.x.

.

RETAIL

Sun Alliance & Kirby House, Little Park Street

On Behalf of LPA Receivers 18,313 sq ft Suitable for hotel and/or residential conversion (subject to consents).

,

Rent £175,991 p.a.x.

Glasgow G1 3PB

Rent £190,098 p.a.x.

).

On Behalf of LPA Receivers 20 retail units, 10 studios, food court, gallery space and a 300 space multi-storey car park.

Coventry CV1 2JZ

Station House, 4-8 High Street

, ( *

Charlton Shopping Centre & Car Park, High Street

Vacant Possession

West Drayton UB7 7DJ

( % ( )& /

Rent £152,306.52 p.a.x.

PUBLIC HOUSE/RETAIL

Worcester WR1 3LL 10 Broad Street & 2-5 Crown Passage

Rent £165,000 p.a.x. RETAIL/OFFICE

Orpington BR6 0LG Templegate House, 115-123 High Street On Behalf of LPA Receivers Five retail units with self-contained modern office. Situated adjacent to The Walnuts Shopping Centre.

Rent £276,210 p.a.x.

Loughborough LE11 1TN

On Behalf of LPA Receivers Tenants include JD Wetherspoon plc and Laura Ashley Limited.

12 Baxter Gate

Rent £236,000 p.a.x.

Rent £9,324.70 p.a.x.

John Mehtab: +44 (0)20 7034 4850

www.acuitus.co.uk

Busy town centre location.


12

ગુજરાત

Gujarat Samachar - Saturday 25th June 2011

સોમાલી ચાંચચયા ઊના નજીક ભૂલા પડયા

કન્યા કેળવણી અને શાળા પ્રવેશોત્સવ પ્રસંગે મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોિીએ ગત સપ્તાહે ભાવનગર દજલ્લાના દશહોર તાલુકાના વરલ, ટાણા અને જાંબાળા ગામોમાં જઇને પ્રાથદમક શાળા અને આંગણવાડીના બાળકોનું નામાંકન કરાવ્યું હતું. વરલ ખાતે ગ્રામસમાજે નરેન્દ્રભાઇ મોિીની અનોખી પુસ્તક તુલા કરી હતી અને તેમના વજન બરાબર રૂ.પ૧૦૦૦ની કકંમતના ૩પ૧ પુસ્તકો શાળાના ગ્રંથાલયમાં ભેટ આપ્યા હતા. આ દનદમત્તે મુખ્ય પ્રધાને જણાવ્યું કે કોઇ વ્યકકતની રૂદપયા, સોના, ચાંિીથી તુલા થાય છે પણ, દહન્િુસ્તાનમાં આ કિાચ પ્રથમ પ્રસંગ છે કે સમાજ ભાગીિારીથી પહેલીવાર ગ્રંથતુલા થઇ છે. આ જ બતાવે છે કે, સમાજમાં વાંચે ગુજરાત અદભયાનથી પુસ્તક પ્રેમ અને સરસ્વતી જ્ઞાન સાધનાની જાગૃદત આવી છે.

• સાદિક જમાલ એન્કાઉન્ટર કેસની તપાસ પણ CBIને સોંપાઈઃ મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને તત્કાલીન નાયબ વડાપ્રધાન અડવાણીની કથિત હત્યા કરવા આવેલા સાથદક જમાલના એન્કાઉન્ટરની તપાસ ગુજરાત હાઇ કોટટે સીબીઆઈને સોંપી છે. આ સાિે સોહરાબુદ્દીન અને તુલસી પ્રજાપથત એન્કાઉન્ટર બાદ હવે આ ત્રીજો એન્કાઉન્ટર કેસ સીબીઆઈને સોંપાયો છે. હાઇ કોટેના ન્યાયમૂથતિ એમ.આર. શાહના આ હુકમિી ગુજરાત પોલીસમાં સન્નાટો વ્યાપી ગયો છે. હવે અનેક પોલીસ અથધકારીઓ સકંજામાં આવી શકે છે. સાથદકનું અમદાવાદ પોલીસ દ્વારા નરોડામાં વષિ ૨૦૦૩માં એન્કાઉન્ટર િયું હતું.

$# &'

" ! #'$#

$% #'$# $

" ! $" %%$)

! , ( - + ' &

ઊનાઃ છેલ્લા કેટલાક સમયિી પવનની થદશામાં ફંગોળાતા ૧૪ સોમાલીયન ચાંચીયા ગત સપ્તાહે ઊના નજીકના દથરયાકાંઠટ તણાઇ આવતાં સુરક્ષા એજન્સીઓ અને પોલીસ તંત્ર ચોંકી ઉઠયું હતું. ૧૦ થદવસિી ભુખ્યા-તરપયા ૧૪ ચાંચીયા અને યમનના ત્રણ માછીમારોની ધરપકડ કરીને સઘન પૂછતાછ હાિ ધરી હતી. ઊનાિી આઠ કક.મી.ના અંતરે આવેલા નાંદણ ગામના દથરયાકકનારે એક બોટમાંિી કેટલાક અજાણ્યા શખસોને જોઇને ગ્રામજનોએ તુરંત જ સરપંચ થવરાભાઇ ચૌહાણને જાણ કરી હતી જેિી તેમણે ઊના પોલીસને જાણ કરતાં પોલીસ કાફલો દોડી આવ્યો હતો અને હબસી જેવા લાગતા ૧૪ લોકોને ઝડપી લીધા હતાં. આ અંગે થદલ્હીની ગુપ્તચર એજન્સીને જાણ િતા ત્યાંિી અથધકારીઓ ઊના દોડી આવ્યા હતા અને તપાસ હાિ ધરી હતી. 'હમ્મા હમ્મા સોમાલીયા' જેવી થવથચત્ર ભાષા બોલતા અને સાવ અશકત જણાતા શખસો સોમાલીયન

!

!

ચાંચીયા હોવાનું જણાતા, તુરંત જ પિાથનક પોલીસે ઉચ્ચ અથધકારીઓ તેમ જ કોપટ ગાડેને જાણ કરી હતી અને વેરાવળના દુભાષીયાની પણ મદદ લેવાઇ હતી. દુભાષીયાના સહારે ચાંચીયાઓની પૂછતાછ કરાતાં તેઓ ૧૭ માછીમારો ગત તા. ૧લી મેના રોજ સોમાલીયાના તુહેન ટાપુિી માછીમારી કરવા નીકળ્યા હતાં. દથરયામાં માછીમારી કરતી વખતે તા. ૨૦મી મે આસપાસ બોટમાં ખામી સજાિતા બંધ પડી ગઇ હતી. જેિી પવનની થદશામાં દથરયાના મોજાની િપાટો ખાતા ભારતની જળસીમામાં આવી ચડયા હતાં. પથરણામે અન્ય ચાર સોમાથલયન ચાંચીયાઓની પોલીસે શોધખોળ હાિ ધરતા દથરયાકાંઠાિી િોડટ દૂર ત્રણ ચાંચીયા તરતા મળી આવ્યા હતાં. જયારે એક ચાંચીયાને તરતા નહીં આવડતું હોવાિી બોટમાં જ બેસી રહ્યો હતો જેને કાંઠટ લાવવા કોપટ ગાડટે હેથલકોપ્ટરની પણ મદદ લીધી હતી પણ સફળતા મળી નહોતી. અંતે એ ચાંચીયો જાતે જ

%$ && $# !

-

' ' ' ' . * 0 '1 ' " ' ). + / ( (

0 /

+

(!

+ /

& / ' + #, + $' ' + % ( ( '

%&

+ + ' '. ' '.

+ +

બોટમાંિી લાકડાનું પાટીયુ તોડીને તરતો તરતો કાંઠટ આવી પહોંચ્યો હતો. તમામ ૧૭ શખ્સો છેલ્લાં ૧૦ થદવસિી ભૂખ્યા- તરપયા હોવાિી તેમને ભોજન આપ્યા બાદ સારવાર માટટ હોસ્પપટલે ખસેડાયા હતાં. બાદમાં પોલીસ ઉપરાંત કોપટ ગાડે અને સુરક્ષા એજન્સીઓ દ્વારા તમામની પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. પ્રાિથમક પૂછતાછમાં એવું જાણવા મળ્યું હતું કે તમામ ૧૭ શખ્સો સોમાલીયન ચાંચીયા નિી. યમનના છ માછીમારો મધદથરયે માછીમારી કરી રહ્યા હતા ત્યારે ૧૪ સોમાલીયન ચાંચીયાઓએ તેઓના અપહરણ કરી લીધા હતા. જે પૈકીના યમનના ૩ માછીમારોને તેમણે અન્ય બોટમાં પરત મોકલી દીધા હતા, જ્યારે ૩ માછીમારો સાિે બોટમાં જ હતા એ દરથમયાન અચાનક બોટનું એન્જીન ખરાબ િઈ ગયું હતું. આ ચાંથચયાઓ ભારતીય જળસીમામાંિી ઓઇલ ટટન્કરનું અપહરણ કરવા માગતા હતા તેવું તપાસમાં બહાર આવ્યું છે.


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 25th June 2011

# "

!( $ !( . @+ " :$/M% -

0L 1 $3

++ 1 1

G :G 2D 30

+ ( + . ' I"++@=A* ' %) 0H#A .FN.4*0(+ ' ) ")

N%J/B6 0DN)%@+G

1O+G :G& K

"7 3 + &!1) 1&%# !+ $39 2 +# + $3 3 1 ,& *3 6 "3 +4 . 0 $3 !1 - *3 6 "3 - " "3

++

. 1 7 +4 # "3 - ,& *3 6 "3 $!1 4 +4 ( 3 1 1 $: 3 + 8 1&%# 9! + 3 9"7 *3 6 1 - 3 + 2 + - #4 - +( 3 1

$A61A %G @ %D 8D + %G @ B+ @I. &IO' )BI' %.A )BI' &C!D < D 'D5 ,B? )$@.@$ "D) 5*9 N. @0%A N.N/> * )

") ' $ ' " ") $ .& . " & ( .

' $ ,

.D'0@

&+

(

'

" )%

,& *3 6 "3 +4 1 +; $ - 3 1 4 + 1 +#- +#- " "3 *3 6 +4 3 + + / - + 3 !+) . 1 - + 3 9!"1 9 5 ".' #19 + 3 +4 $+ " "3

,@I'A "@+G%D @-.@ )@ E

@ #A +N 7;E/% +@./G

13


ગુજરાત

14

Gujarat Samachar - Saturday 25th June 2011

બોપલવૂ ડ ના જાણીતા સંગીતકાર અને સુરતના વતની ઈસ્માઈલ દરબારે ગત સપ્તાહે મુખ્ય પ્રધાન નરે ન્ દ્ર મોદીની ગાંધીનગરમાં સૌજન્ય મુ લાકાત લીધી હતી. ઈસ્માઈલ દરબારે ગુ જ રાતના પવકાસને દેશમાં પશરમોર ગણાવ્યો હતો અને મુખ્ય પ્રધાનના દૂ રં દે શીભયાા ને તૃ ત્વથી િોતે અત્યં ત પ્રભાપવત થયા છે એમ જણાવી િોતે જનતાની સે વા માટે સપમાિ ત રહે શે એવો સંકલ્િ વ્યક્ત કયોા હતો. ભાજિના માધ્યમથી ગુજરાતની અને દેશની સેવા માટે પ્રપતબદ્ધતા વ્યક્ત કરતાં તેમણે આ મુલાકાતને તેમના જીવનની સવાાપધક યાદગીરી ગણાવી હતી.

બીમાર બાળકો માટે અત્યાધુગનક સારવાર એક જ સ્થળે ઉપલબ્ધ અમદાવાદઃ ગુજરાતમાં નવજાત અને અન્ય બીમાર બાળકોની મોંઘી સારવાર જેમને પરવડે તેમ નથી તેવા પલરવારો માટે અહીંની જાણીતી કેર ઇન્ન્ટટટ્યૂટ ઓફ મેલડકલ સાયન્સીઝ (CIMS) હોન્ટપટલે ‘લસમ્સ ફકડ્સ’ લવભાગ શરૂ કયોષ છે. આ લવભાગનું ઉદઘાટન આરોગ્ય િધાન જયનારાયણ વ્યાસ અને મલહલા- બાળ લવકાસ રાજ્ય િધાન વસુબહેન લિવેદીએ ૧૯મી જૂને કયુું હતું. આ અંગે હોન્ટપટલના મેનેલજંગ લડરેક્ટર ડો. લમલન ચગે કહ્યું હતું કે ‘રીટા કેયૂર પરીખ ચેલરટેબલ િટટ’ દ્વારા અપાયેલા રૂ. ૧ કરોડના ભંડોળથી આ લવભાગ શરૂ થયો

છે. આ ભંડોળમાંથી ગરીબ બાળકો આધુલનક અને શ્રેષ્ઠ સારવાર મળશે. બાળકોના આરોગ્ય માટે તમામ આધુલનક સારવાર અહીં ઉપલબ્ધ થશે. બાળરોગ લનષ્ણાત ડો. અલમત લચતલીયાએ કહ્યું હતું કે, આ લવભાગમાં સપ્તાહના સાત લદવસ અને ૨૪ કલાક પેલડયાલિક લિલટકલ કેર ટપેશ્યાલીટટ, લનઓનેટોલોજીટટ, પેલડયાલિક કાલડડયોલોજીટટ અને પેલડયાલિક કાલડડયાક સજષન સલહતની ઇનહાઉસ ટીમ હાજર છે. અન્ય લનષ્ણાત ડો. કશ્યપ શેઠે કહ્યું હતું કે બાળકોની જરૂલરયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને અહીં વાતાવરણ ઊભું કરાયું છે.

; ! 8 ; 1 4# 4 /!4 );" ! 8 4< !4#; &4< );" ; ' : 8 !4#; (< ? #; #; 245 *(6 4! 6 +"4 "8$ /!4 /$6.( 8 26.( , 4 6 &4 4#6 - /26"$ @ (6 38 ! !8 #8@( 9-'6"$ ;!'>"$ !608' 8 $ <7 4! #6

હીરા ઉદ્યોગમાં ૨૧ વષષની રેકોડડ તેજી

સ્વગણષમ ઉજવણીએ છ-છ ગગગનસ વર્ડડ રેકોડડ સર્યાષ

અમદાવાદઃ ગુજરાતના હીરા ઉદ્યોગમાં ૨૧ વષષનો રેકોડડ તોડતી તેજી આવતા હાલ હીરાના કારખાનેદારો અને રત્ન કલાકારોને ઘી-કેળા થઈ ગયા છે. વષષ ૨૦૦૮માં હીરા ઉદ્યોગમાં ભયંકર મંદી હતી, આ વષષે બજારનું ટનષઓવર રૂ. ૮૦૦ કરોડથી વધીને રૂ. ૧૯૦૦ કરોડ થવાની ધારણા છે. ગુજરાત ડાયમંડ એસો.ના િમુખ લલલત ઠુમ્મરે આ કહ્યું હતું કે, ગુજરાતના હીરા ઉદ્યોગમાં આશરે ૨૦ લાખ રત્ન કલાકારો કામ કરે છે. જેમાં મુખ્યત્વે, સુરત, અમદાવાદ, જૂનાગઢ, અમરેલી અને ભાવનગરમાં ૧૭૦૦૦ હીરાના કારખાના ધમધમે છે.

ગાંધીનગરઃ ગુજરાતની થથાપનાના થવવણિમ જયંતી વષિની ઉજવણીએ છ અનોખા વવશ્વ વવક્રમ સર્યાિ છે અને તેની નોંધ વગવનસ બુક ઓફ વર્ડડ રેકોડડડ લઇને આ છ અલગ અલગ કક્ષાના વવશ્વ વવક્રમની નોંધ િમાવણત કરી છે. તાજેતરમાં મુખ્ય િધાન નરેન્દ્ર મોદીની ઉપસ્થથવતમાં યોજાયેલી કેવબનેટમાં આ વવશ્વવવક્રમની જાણકારીને સૌએ વધાવી લીધી હતી. આ અંગે સરકારી િવક્તા જયનારાયણ વ્યાસ અને સૌરભ પટડલે જણાવ્યું છે કે, થવવણિમ જયંતી ઉજવણીના સમાપન સમારોહમાં યોજાયેલા સાંથકૃવતક કાયિક્રમ ‘આગેકદમ

• ગુજરાતમાં ખરીફ વાવેતરનો પ્રારંભ: ગુજરાતમાં ચોમાસાની આગમનની ઘડીઓ ગણાઈ રહી છે ત્યારે મેઘમહેરની આશા સાથે રાજયના ૫૦ લાખથી પણ વધારે ખેડત ૂ ો ખરીફ-૨૦૧૧ ઋતુના વાવેતર માટે સજ્જ બની ગયા છે. સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ અને દલિણ ગુજરાતના કેટલાક લવટતારોમાં લિમોનસૂન ટવરૂપે વરસાદ પડવાની શરૂઆત થઈ જતાં ખેડત ૂ ોએ ખરીફ વાવેતરનો િારંભ કરી દીધો છે. જે લવટતારોમાં ચાર-પાંચ ઇંચ વરસાદ પડી ચૂક્યો છે ને જ્યાં પાણીની સુલવધા ઉપલબ્ધ છે તેવા લવટતારોમાં ભીમ અલગયારસથી ખેડત ૂ ોએ તેમાના કઠોર કમષયજ્ઞના ભાગીદારસમા બળદની પરંપરાગતરીતે પૂજા કરીને ખેતીના શ્રી ગણેશ કયાષ છે. કૃલષ લવભાગના સૂિોના જણાવ્યા મુજબ, સામાન્ય રીતે રાજ્યમાં છેલ્લા િણ વષષની સરેરાશને લિમાં લઈએ તો ૮૬.૯૯ લાખ હેકટર લવટતારમાં વાવેતર થાય છે. ૨૦૧૦માં લગભગ ૯૮ ટકા વાવેતર થયું હતુ.ં આ વષષે લવભાગે કૃલષ ઉત્પાદન વધારવાની સાથે ઉત્પાદકતા વધારવા તેમ જ વાવેતર લવટતાર વધારવા ઉપર ધ્યાન કેન્ન્િત કયુષ છે. જે મુજબ વષષ ૨૦૧૧ માટે ૯૦ લાખ હેકટર લવટતાર વાવેતરનો અંદાજ રાખવામાં આવ્યો છે. • છેતરપિંડીના કેસમાં ગુજરાતી ફફલ્મ અપભનેતા િોલીસને શરણેઃ આણંદ પંથકના ગુજરાતી ફફલ્મના લનમાષતા સાથે રૂ. ૩૫ લાખની માતબર રકમની છેતરલપંડી કરવાના ગુનામાં સંડોવાયેલા ગુજરાતી ફફલ્મ અલભનેતા લવિમ ઠાકોરે ૨૦ જૂને આણંદ ગ્રામ્ય પોલીસ સમિ શરણાગલત ટવીકારી હતી. જોકે લવિમ ઠાકોરે હાઈ કોટડમાંથી આગોતરા જામીન મેળવ્યા હોઈ પોલીસે તેની લવલધવત ધરપકડ કરી હાઈકોટડના હુકમ અનુસાર મુિ કરેલ હોવાનું જાણવા મળે છે.

*'

8!

#

)'

$" $" $" $" $" $" # ) 2'0& )) *

* ) * ) * ) * ) * ) * ) (,. '.)'+#/

# # #

& 222 $)'%&0/ '+"' !,* 222 0'*#-,.00. 1#) !,* "" ! % " "$ %% ) &" &$ ' "" ( & & #"$& &$ ' )) * (,. .#"'0 # '0 ! ."/ !!#-0#"

8 $<

&

!

$ % # " # '% )

#" " & % #$ "

! '#

"

!" "!

"#

!

& #!

%# $

"

%

#($# $%

&

#($#

& &-

#

#($# (+

#

&&$+

!"$#(

& !

#

#($#

& &-

'

! * ( ' #( *&

!& "$

#

!!

) ' ' # % #' ) ' '(& '' # ( #' $# ! #' ' $ - ($, #' & ' '( ' # % ! #' "$ '()& ' ' !%' # !! & - # . " "%&$* ' '! % % (( &#' ! * " & # ! * # ' ! # ' #)' !$ #

"$ "" "! !

;#8/

%

%

)) 06 /26

બપોરના સુમારે લવિમ ઠાકોર આણંદ પોલીસમથકે આવી પહોંચતા જ ટટેશન બહાર લોકોના ટોળાં ઉમટી પડ્યા હતા. આ અંગે મળતી વધુ લવગતો મુજબ આણંદ તાલુકાના ઝાખરીયા ગામના ગુજરાતી ફફલ્મ લનમાષતા પરેશ પટેલની બે ફફલ્મોમાં મુખ્ય અલભનેતા અને ગાયક તરીકે કામ કરવા પેટે લવિમે રૂ. ૨૫ લાખ લીધા હતી. આ રકમ લીધા બાદ લવિમે એક પણ શૂલટંગમાં ભાગ લીધો ન હતો અને નાણાં પચાવી પાડ્યા હતા. આ બનાવ અંગે પરેશભાઈએ આણંદ ગ્રામ્ય પોલીસમથકમાં ફલરયાદ નોંધાવી હતી. • જૈન મુપનરાજ પનવાાણસાગરજી કાળધમા િામ્યાઃ કોબા ખાતેના જ્ઞાન મંલદરમાં લવલશષ્ટ સેવાઓ આપનાર કૈલાસ શ્રુતસાગર ગ્રંથસૂલચના સજષક જૈન મુલન લનવાષણસાગરજી મ.સા. ૧૭ જૂને મહાવીર જૈન આરાધના કેન્િ ખાતે કાળધમષ પામ્યા છે. આચાયષ ભગવંત પદ્મસાગરસૂરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબના લશષ્ય ઉપાધ્યાય શ્રી ધરણેન્િસાગરજી મહારાજના લશષ્ય લનવાષણસાગરજી મહારાજ ૬૦ વષષના હતા. તેઓની પાલખી ૧૮ જૂને કોબા તીથષથી નીકળીને જૂના કોબા ગઈ હતી. • કોંગી આગેવાન-ઉદ્યોગિપત મેજર પવનોદચંદ્ર જોશીનું પનધન: કોંગ્રેસના વલરષ્ઠ નેતા, જાણીતા ઉદ્યોગપલત અને સહકારી આગેવાન મેજર લવનોદચંિ જોષીનું ગત શલનવારે ગાંધીનગરમાં લનધન થયું છે. તેઓ ૭૧ વષષના હતા. સદગતની અંલતમયાિામાં કોંગ્રેસ િદેશ િમુખ અજુન ષ મોઢવાલડયા, લવપિી નેતા શલિલસંહ ગોલહલ, પૂવષ મુખ્ય િધાન શંકરલસંહ વાઘેલા વગેરે જોડાયા હતા. સદગત કોંગ્રેસના િદેશ મહામંિી લનલશત વ્યાસના સસરા હતા. કોંગ્રેસના ઉચ્ચ નેતા અહમદ પટેલે જોશી પલરવારને સાંત્વના પાઠવી હતી.

સંપિપ્ત સમાચાર

6 '4#6@# A ! 8 &% # !%6

-&8"-(= 6

થવરગાનનો વવશ્વવવક્રમ અને એવિલ-૨૦૧૧માં થવવણિમ માગગી અખંડ થવરચનામાં ધારી પંચમદા દ્વારા ૨૯૧ કલાક ૨૯ વમવનટ સુધી એકધારા ૨૯ રાગનું સંતુરવાદન કરીને વવશ્વવવક્રમનું િમાણપત્ર મેળવ્યું છે. ર્યારે એવિલ-૨૦૧૧માં અમદાવાદની તબલા તાલીમ સંથથાના મુંજાલ મહેતા આયોવજત ૩૧૫ તબલાવાદકોની વસવિ માટડનું િમાણપત્ર હાંસલ થયું છે. મુખ્ય િધાને વગવનસ બુક ઓફ વર્ડડ રેકોડડની આ વવશ્વવવક્રમ િમાવણત એવોડડની ભેટ જનતાને સમવપિત કરી હતી.

ગુજરાત’માં ૪૫૦૦ કલાકારોએ એકસાથે ભાગ લઇને વવશ્વના સૌથી મોટા નૃત્ય અને સંગીતના કાયિક્રમ તરીકે વગવનસ વર્ડડ રેકોડડની માન્યતા મેળવી છે. આ ઉપરાંત વગવનસ બુક ઓફ વર્ડડ રેકોડડ દ્વારા અન્ય પાંચ કાયિક્રમોને િમાવણત કરાયા છે તેમાં એક સાથે થવવણિમ ચેસ સમારોહ યોજીને શતરંજની રમતનો વવશ્વવવક્રમ, નવેમ્બર૨૦૧૦ દરવમયાન વડનગરમાં થવવણિમ તાનારીરી મહોત્સવમાં ગુજરાતી શાથત્રીય ગાવયકા ધારી પંચમદા દ્વારા ૧૦૧ કલાક અને ૨૩ વમવનટ લગાતાર શાથત્રીય ગાન, ૨૧૪ રાગ અને ૨૭૧ બંવદશોની િથતુવત સાથે અખંડ

&'

$!

!& #"

% ) ! "&(% "

$ !

! '

!& #" '& '#

& #("'

& &

% ' & #"

#' ! ## " &

"

" & (%% " % # " " $ &&$#%'


Gujarat Samachar - Saturday 25th June 2011

www.abplgroup.com

15


16

Gujarat Samachar - Saturday 25th June 2011

જીવંત પંથ

- સી. બી. પટેલ

ક્રમાંક - ૨૪૦

આપણું આરોગ્ય, આપણા હાથમાં કાયમી રમત્રની કાળજી પણ કાયમ માટે જ હોય... પાંચેક વષષ પહેલાં હું બાથરૂમમાં પડી ગયો હતો. મારી કઠણાઇ કેટલાકને હાકયાકપદ લાગશે, પણ તેમાં રહેલો સંદેશો મહિમ લોકો સુધી પહોંચાડવો જરૂરી હોવાનું માનીને મેં આ કટારના શ્રીગણેશ કયાષ. સાંિત જીવનના િસંગો, વવષયો આવરી લઇને હું વિય વાચકો આપ સૌ સાથે એકમાગગી વાતાષલાપ કરું છું. તેની કંઇક ખૂબીઓ હશે તો કેટલીક ખામીઓ પણ હોવાનું હું કવીકારું છું. અવારનવાર કેટલાક વાચકવમત્રો દ્વારા સૂચનો થાય છે, િસન્નતા પણ વ્યિ થાય છે અને ઝયારેક ટીકાટીપ્પણ કરતા હોય છે. આપના તરફથી જે કંઇ િવતભાવો મને મળે છે તેના વવશે સાચે જ ગંભીરતાપૂવષક વવચારું છું, અને તેના અમલ માટે શઝય તમામ િયાસ પણ કરું છું. જોકે એક સાવહત્યિેમી સજ્જને તો રૂબરૂ મળીને એવું સૂચન કયુું હતુંઃ ‘સીબી, જો તમે સાદાં-સીધાં શબ્દોના બદલે થોડાંક વવદ્વતાભયાષ શબ્દોનો ઉપયોગ કરો તો કટાર બહુ સરસ જામે.’ તેમણે પોતાની દલીલના સમથષનમાં ગુજરાતી ભાષાના ટોચના કટારલેખકોના નામ પણ ટાંઝયા. મેં તેમને જવાબ આપતાં કહ્યું હતું, ‘અલ્યા ભાઇ, રાજા ભોજ જેવા વદગ્ગજોની હરોળમાં આ ગાંગા તેલીને શું કરવા મૂકો છો? મેં તો મારા મનની ભાવના રજૂ કરવા કટાર શરૂ કરી છે.’ ગાંધીજી કહેતા હતા કે ભાષા તો એવી હોવી જોઇએ કે કોવશયો પણ સમજી શકે. બાપુએ સૂચવેલા ૧૧ વ્રતોમાંથી ભલે ત્રણનો સંતોષજનક સાધક બની શઝયો નથી, પણ ભાષા અંગેની સલાહનો તો મેં શઝય તેટલો અમલ કરવા સતત િયાસ કયોષ છે. હું િવત સપ્તાહે પાંચેક, અને ઝયારેક તો તેનાથી પણ વધારે જાહેર િસંગોમાં હાજરી આપું છું. દર અઠવાવડયે મને બે-ચાર કે છ વમત્રો-કવજનો પૂછે છેઃ તમારા ‘વમત્ર’ શું કરે છે? માતૃશવિ વવશેષ પૃચ્છા કરે છેઃ કાયમી વમત્ર કેમ છે? ભાગ્યે જ કોઇ વાચક એવો હશે કે જે મારા ‘કાયમી વમત્ર’ને જાણતો ન હોય. અને તેના વવશે જાણવું જરૂરી પણ છે. સમાજશાકત્રીઓ કહે છે કે કોઇની પણ સાથે કાયમી વમત્રતા કે કાયમી શત્રુતા સંભવ જ નથી પછી તે પવરવાર હોય કે રાજકારણ હોય કે અન્ય રીતે ગમા-અણગમા ઉભા થાય જ. પવરણામે સંબંધોના સમીકરણમાં પણ અવશ્ય ફેરફાર થતો હોય છે. પણ આમાં હું ડાયાવબટીસને અપવાદ ગણું છું. જો એક વાર ડાયાવબટીસ ભેટી પડ્યો તો સંબંધ કાયમનો જ ગણવો રહ્યો. તેને થાબડભાણા કરીને, ભાઇબાપા કરવા પડે તો તેમ કરીને પણ સાચવવો જ રહ્યો. તે ને ખુ શ રાખવામાં જ સમજદારી છે. તે વંકાય તો ડાયાવબટીસથી થતાં કકડની, હૃદય સં બં વધત શારીવરક તકલીફો અંગેઅંગમાં ફરી વળે હોં! કેટલાક વાચકવમત્રો, વળી કહેતા હોય છે કે તમને ડાયાવબટીસ કાયમી હોવા છતાં એકદંરે ઠીકઠાક લાગો છો, હોં... અરે ભાઇ, તેની બરાબર માવજત કરું છું તેથી બધું સાંગોપાંગ અને ઠીકઠાક જણાય છે. આ શરીર પણ સજષનહારે અદભૂત બનાવ્યું છે, ખરેખર. માતાવપતાની દેણગી છે ભલા. પણ બીજાના આરોગ્યની કાળજી લેતા ડોઝટરો પણ ઝયારેક પોતાના આરોગ્ય વવશે ગફલતમાં રહેતા હોય છે. મને યાદ છે, મુંબઇમાં પાંચ-સાત વષષ પૂ વ વે ભારતના ટોચના હાટટ સજષ ન ને હૃદયરોગનો તીવ્ર હુમલો આવ્યો હતો અને આશરે ૫૦ વષષની વયના આ ડોઝટર કવગવે વસધાવી ગયા. જોકે કેટલાક સહૃદયી વાચકો મને પૂછે છેઃ અરે, તમારી વાત કરો ને... કેટલી દવા ખાવ છો? ભોજનમાં શું લ્યો છો? અને શું ટાળો છો? જોકે મારે અહીં આ બધી વાતો નથી કરવી. કેમ કે દરેકની તાસીર, ડાયાવબટીસનું િમાણ અલગ અલગ હોય છે , તે થી કોઇ એક વ્યવિનું ખાણીપીણીનું ધોરણ, જીવનશૈલી તમામને લાગુ કરી શકાય નહીં. પણ તમને એક આડવાત કહું. દરે ક મોટરગાડી - ઇન્ટરનલ કમ્બશન એન્જીનના - એક જ વસદ્ધાંતના આધારે દોડતી હોય છે, પછી તે કાર પેટ્રોલ સંચાવલત હોય, વડઝલ સંચાવલત કે ગેસ સંચાવલત. એન્જીનમાં ચોક્કસ જગ્યાએ કપાકક થાય અને તેનાથી ઉત્પન્ન થતી

ઉજાષના આધારે કાર સડસડાટ દોડે. પછી તે મવસષવડઝ બેન્ઝ હોય કે જગુઆર. આજે વિટનમાં જ નહીં, જ્યાં પણ ભારતીયો વસે છે ત્યાં મવસષડીઝ બેન્ઝ કે જગુઆર, લેઝસસ જેવી લઝઝુવરયસ કાર સડસડાટ દોડાવતા જોવા મળે છે. ૧૪ વષષ પૂવવે હું ડ્રાઇવીંગ કરતો હતો ત્યારે કોઇ ચોક્કસ કંપનીની જ કારની ઘેલછા નહોતી, અને આજેય નથી. પણ આશરે બે’ક દસકા પૂવવેનો એક િસંગ તમને કહું, કદાચ તમને પણ રસ પડશે. મારે એક િસંગમાં હાજરી આપવા જવાનું હતું. તે સમયે પાંચેક ગાડીઓ અમારી પાસે હતી - તેમાં મવસષડીઝ પણ ખરી. હું તો સેકન્ડ હેન્ડ ખરીદેલી ટોયોટા કરીના લઇને સમારં ભ માં પહોંચ્યો. િવેશદ્વાર પાસે કાર પાકક કરી ત્યાં સામે જ મારા વ્યાવસાવયક િવતકપધગીના દીકરાની ગાડી પણ પાકક થયેલી હતી. લાલચટ્ટાક રંગની આઉડી કાર હતી - નવું જ રજીકટ્રેશન હતું. તેને વળી શું શૂર ચડ્યું તે મારી પાસે આવ્યો અને પૂછ્યું તમારી ગાડી કઇ છે? મેં તેમને હાથના ઇશારે કાર દેખાડતા કહ્યું, ‘આ ક્રીમ કલરની...’ તેની સાથેના બે-ત્રણ વમત્રોએ કંઇક મજાક અને ઉપહાસભયાષ કવરે કહ્યુંઃ ‘હેં, હોય નહીં...!?’ હું મોટા ભાગે આવી વાતને હળવાશથી લેતો હોઉં છું, પણ કોઇ ચીંટીયો ભરે તો જાત પર જાઉં. મેં કહ્યું, ‘ભાઇ, મને ખબર છે

હેરિયેટ વોલ્ટિ

કે તું આ ગાડી પર મવહને પાઉન્ડ ૧૨૦૦નો હપ્તો બેન્કને ચૂકવે છે, જ્યારે મારી એકેય કાર પર પેનીનું પણ કરજ નથી.’ મારી વાત તે શાનમાં સમજી ગયો. ખે ર , એક વમકે વનક અમુ ક જ ગાડીનો વનષ્ણાંત હોય તેમ વ્યવિના દદષમાં પણ એવું જ છે. દદગીને સલાહ આપવાનું કામ જે તે વવષયના વનષ્ણાત ડોઝટરોનું છે. અને આમ પણ વગર લાયકાતે કોઇને દાિરી સલાહ આપવી તદ્દન બેજવાબદારી ભયુું છે. આથી કોઇને ખાવાપીવા અંગે કે મેવડસીન અંગે સલાહ-માગષદશષન આપું તો તે અજૂગતું જ કહેવાય. ડાયાવબટીસ તેમ જ તેની સાથે સંકળાયેલા કકડની, હાટટ સવહતના અન્ય રોગો અંગે સરકાર પણ હાલમાં ખૂબ વચંવતત છે. આ અંગે આપણે થોડાક આંકડા જોઇએ. નોવો નોડગીકક કંપની કે જે ડાયાવબટીસના સાધનો અને દવાઓ માટે વવશ્વકતરે ટોચનું કથાન ધરાવે છે તેણે ઊંડા અભ્યાસ બાદ એક અહેવાલ તૈયાર કયોષ છે. જે અનુસાર, વિટનની લગભગ ૬થી ૬.૨૫ કરોડની વસતીમાંથી અત્યારે ૫.૪ ટકાને એટલે કે ૨૨.૬૦ લાખ લોકોને ડાયાવબટીસ હોવાનું પુરવાર થયું છે. આશરે ૮ લાખ એવા ખુદાબક્ષો છે કે જે ડોઝટર પાસે જઇને બ્લડ ટેકટ કરાવવાની આળસ કરે છે, પણ તેમને ડાયાવબટીસની ઓછીવતી અસર ઘેરી વળી છે. અત્યારે આ આંકડાઓ છે તે ૨૦૩૦ સુધીમાં વધીને ગંજાવર થઇ જશે. અને હું આ ઇંગ્લેન્ડની જ વાત કરું છું, યુકેની નહીં. નોવો નોડગીકક કંપનીના જણાવ્યા મુજબ, જે રીતે આ દરદનો વ્યાપ વધી રહ્યો છે તે જોતાં આશરે ૧૪.૩૦ લાખ વ્યવિને પૂરો કે ઓછા-વધતા અંશે અંધાપો આવશે. ૧૦.૫૦ લાખ લોકોને કકડનીની ત્રાસદાયક તકલીફના રોગ શરૂ થશે. અને ડાયાવબટીસ કન્ટ્રોલમાં ન હોવાથી િવત વષષ ૮૦૦૦ વ્યવિને એક કે બન્ને પગ કપાવવા પડશે. વિય

વાચકવમત્રો, હું આ બધું કહીને તમને ડરાવવા માગતો નથી કે કોઇ પણ િકારની વચંતામાં પરોવી દેવા માગતો નથી, પણ સાથેસાથે બીજા આંકડાઓ પણ જોઇએ કે હવે કરવું શું. ડાયાવબટીસ અંગે સરકારને NHS મારફતે જે ખચષ થાય છે તે પણ વચંતાનો વવષય છે. અત્યારે ડાયાવબટીસના દદગીઓ પાછળ િવત વષષ ઓછામાં ઓછા નવ વબવલયન પાઉન્ડનો ખચષ થાયછે. આ જ અભ્યાસ જણાવે છે કે ૨૦૩૦માં આ ખચષ વધીને ત્રણ ગણો થશે. ટૂંકીને ટચ વાત કરું તો આપણું આરોગ્ય આપણા હાથમાં છે. આપણા ‘ગુજરાત સમાચાર’માં અવારનવાર ડાયાવબટીસ અંગે સાદી સમજ રજૂ કરતા રહીએ છીએ. આ ઉપરાંત અમે ડાયાવબટીસ અંગે ચચાષ, હેલ્થ સેવમનાર સવહતના ૮-૧૦ કાયષક્રમો પણ યોજ્યા છે. જેમાં ડોઝટરો, ડાયાવબટીસના વનષ્ણાતો અને દદગીઓએ હાજર રહીને આ મુદ્દે ગહન ચચાષ કરી છે. હું ડાયાવબટીસ અંગે સાદી કાળજી એટલી રાખું છું કે સંપૂણષ શાકાહારી ભોજન કરું છું - જેમાં ૪૦ ટકા લીલા શાકભાજીના સલાડ અને ફળફળાવદ (અમુક જ ફળ વધુ ખવાય, હોં) હોય છે. સમોસા, બટાટાવડા આદી જવલ્લેજ. ચેવડા, ફાફડાને બદલે જીભ સળવળે ત્યારે સેવ-મમરા. વદવસમાં બે વખત આંગળીઓમાં સોય (નીડલ લગાવીને) સુગર લેવલ ચેક કરું છું. ડોઝટરોએ કહ્યા િમાણેની સુચનાનું પાલન કરવા કવટબદ્ધ રહું છું. આથી વજન, બ્લડ િેશર આપોઆપ લગભગ વનયંત્રણમાં રહે છે. આપણા સમાજમાં બેઠાડું જીવન જીવનારાઓને એક જ અરજ છે કે હલનચલન કરો. દરરોજ થોડુંક ચાલવાનું રાખો. આપણા સમાજમાં પુ રુ ષોની સરખામણીએ માતૃશવિ કેમ લાંબુ જીવે છે? તેઓ સતત નાનામોટા ઘરકામમાં િવૃત હોય છે. રસોઇ બનાવવી, વાસણો ધોવાં, કપડાંને ઇકત્રી કરવી, હાઉસ વિવનંગ વગેરે જેવી અનેક શારીવરક િવૃવિથી તેમનું આરોગ્ય એકંદર જળવાય છે. આથી જ તો કત્રી બહુ લાંબુ જીવે છે. આપણા અખબારના તંત્રીમંડળમાં હીરાભાઇ શાહ નામના વવરષ્ઠ સભ્ય હતા. તે ઓ હં મે શા કહે તા કે હું પુ ત્ર વધૂ ને ઘરકામમાં શઝય તેટલી મદદ કરું છું. આપણા સમાજમાં દારૂએ કરેલો પગપેસારો પણ વચંતાજનક છે. તાજેતરમાં જ એક વાઇન વડકટ્રીબ્યુશન કંપનીનો વરપોટટ વાંચવામાં આવ્યો. કંપનીએ છેલ્લા વષષમાં વેચાણમાં આઠ ટકાનો જ્યારે નફામાં ૧૯ ટકાનો વધારો નોંધાવ્યો છે. કારણ? લોકો વાઇન બહુ પીવે છે. રેડ વાઇન આરોગ્ય માટે સારો હોવાનો દાવો થતો હોવાથી કેટલાક લોકો ગટગટાવ્યે જાય છે. પરંતુ અવત સવષત્ર વજ્યષત્ એ પણ યાદ રાખવું જોઇએને? કોફી મગજ માટે સારી છે, અને ચા તંદુરકતી માટે સારી કે વાઇન તવબયત માટે સારી એવા અનેક સમાચારો છપાતા રહે છે અને તેના સમથષનમાં સવવેના તારણોનો સહારો લેવાતો રહે છે. જોકે હમણાં આવો જ એક દાવો કરનારી અમેવરકન કંપની પર કાનૂની પગલાં તોળાઇ રહ્યાં છે. આ કંપનીએ એક વૈજ્ઞાવનક અભ્યાસ માટે નાણાં ફાળવ્યા હતા. આ વરપોટટના આધારે દાવો થયો હતો કે જો યુવતી િસૂતીકાળ દરવમયાન આલ્કોહોલ લે તો આરોગ્યને લાભ થાય છે. હવે કંપની પર આ દાવા બદલ કેસ કરવા વહલચાલ શરૂ થઇ છે. બહુ ઓછા લોકો જાણતા હશે કે આ બધા સવવે જવલ્લે જ તટકથ અને ધંધાકીય વહતથી પર હોય છે. તમને ખ્યાલ હશે જ કે થોડાંક સમય પૂવવે બજારમાં લો-સુગરના વબસ્કકટની બોલબાલા હતી. પોતાની કેલરી અંગે વચંવતત લોકો માટે આ વબસ્કકટ હોવાનો દાવો થયો હતો. બાદમાં જણાયું હતું કે આ ‘લો-સુગર’ વબસ્કકટમાં જ વધુ સુગર હોય છે. હમણાં જ એક વરપોટટ વાંચવા મળ્યો. પોલ કફડમેન નામનાં એક સજ્જન ૮૬ વષષનાં છે. તેમના વમત્ર વબલ લોન્ગફડટ ૯૧ વષષના છે. તેઓ વનયવમત સાથે ૧૦ માઇલ દોડવા જાય છે. દરેક માણસે પાછળ કૂતરું પડ્યું હોય તેમ દોડવાની જરૂર નથી. હું પણ દોડવા નથી જતો. હા, અઠવાવડયે ૪-૫ વખત ૧૫થી ૨૦ વમવનટ વિકક વોકકંગ જરૂર કરું છું. અરે, આ પણ ન થઇ શકતું હોય તો પથારીમાં

પડ્યાં પડ્યાં શવાસન કે ઊંડા શ્વાસ લેવાનો વ્યાયામ તો કરી શકો ને? વિટનમાં આજે ૬૫ વષષથી મોટી વયની નવ લાખ વ્યવિઓ એવી છે કે જે કેન્સર કે તેના જેવા કોઇ પણ અસાધ્ય રોગથી પીડાતી નથી તેઓ ૧૦૦ વષષનું આયુષ્ય ભોગવશે. વડપાટટમેન્ટ ફોર વકક એન્ડ પેન્શને જણાવ્યા િમાણે, સરેરાશ દર વષવે વ્યવિનું ૪૪ વદવસ આયુષ્ય વધે છે. જોકે વ્યવિને ધુમ્રપાન કે અવતશય દારૂની આદત ન હોય કે તેની જીવનશૈલી બેઠાડું ન હોય તે જરૂરી છે, હોં. પણ આયુષ્ય વધવાની વાત મારે જરા અલગ રીતે મૂકવી છે. લાંબા આયુષ્યનું કરશું શું? ડેઇમ હેવરયેટ વોલ્ટર પોતે ૬૦ વષષના છે, પણ લાગે છે ૪૦ વષષનાં એઝટ્રેસ જેવાં (આ સાથે ફોટો મૂઝયો છે, તેના પર જરા નજર કરજો...). હવે તે બહેન લગ્ન કરવાનાં છે અને તે પણ પહેલી વખત. તેઓ અમેવરકન એઝટર ૬૧ વષષના ગાય પોલ સાથે ઘરસંસાર માંડશે. આટલી મોટી ઉંમરે પરણવાનું શું કારણ? જરાક કુંવારાઓને જઇને પૂછજો. કોઇ વ્યવિ કાયમ માટે એકલવાયી રહી શકતી નથી. અને સમાન વવચાર-વયના લોકો કોઇ પણ ઉંમરે પરણે તો તેમાં ખોટું શું છે? જોકે મોટી વયે પણ કુંવારા રહી ગયેલા લોકોએ ઊંઘ બગાડવાની જરૂર નથી. એક બીજો પણ અભ્યાસ હમણાં જાણવા મળ્યો. થોડાંક મવહના પહેલાં વિટનનાં એક મવહલાં વનવૃત થઇને કેનરી આઇલેન્ડ ફરવાં ગયાં હતાં. જ્યાં તેમનું ખૂન થઇ ગયું. કેનેરી આઇલેન્ડ, મોરોક્કો અને ગેમ્બીયા જેવા દેશોમાં અહીંથી મોટી વયની વવધવા કે લગ્નભંગ કત્રીઓ ફરવા જાય છે અને ત્યાં તેમને લાયક કંપની શોધી લે છે. ૫૬ વષષનાં એક મવહલા તો ૧૮ વષષના યુવાનને પરણીને વિટન પણ લઇ આવ્યાં હતાં. આપણા શરીરમાં કુદરતે કરેલી કમાલનું આ પવરણામ છે. દરેકના શરીરમાં હોમોષન્ સ હવડયાપટ્ટી કરતા હોય છે. મોટી વયે બં ધાતા સં બં ધો માત્ર વાસના સંતોષવા માટે જ હોય છે તેવું માનવાને કોઇ કારણ નથી. આપણાં સમાજના િશ્નો સૂચવું અને ઝયાંક મયાષદા ચૂકું તો માફ કરજો, પણ હકીકત એ છે કે ભારતીય સમાજમાં વહન્દુ , જૈ ન અને શીખ સમાજમાં અવવવાવહત મવહલાઓનું િમાણ અન્ય સમાજ કરતાં વધુ હોવાનું એક અભ્યાસમાં જણાવાયું છે. નાની વયે વવધવા થયેલી મવહલાઓ પાસે સમાજ અપેક્ષા રાખે કે તે કત્રી આજીવન ‘ગંગા કવરૂપ’ તરીકે જ જીવન વીતાવે તો તે કેટલું બેહૂદું ગણાય? પવરસ્કથવતમાં પવરવતષન થઇ રહ્યું છે. આયુષ્યબળ વધશે, અને સાધન સંપન્ન મોટી વયની કત્રીઓની સંખ્યા વધશે તેમ તેમ નવી સમકયાઓ ઉભી થશે ત્યારે શું કરીશું? યહૂદીઓની મુખ્ય સંકથા બોડટ ઓફ ડેપ્યુટીઝ ઓફ વિટીશ જ્યુઝ વિટનમાં કાયષરત તમામ યહુદી સંકથાઓનું મધ્યકથ સંગઠન છે. તેમના ચીફ એસ્ઝઝઝયુવટવને મળવાનો અવસર મને અવારનવાર મળે છે . યહૂદી સમાજે તે મ નો સં ક કારવારસો, સં ખ્ યાબળ જાળવવા ખૂ બ વ્યવસ્કથત રીતે આયોજન કયુું છે. તેઓ પાયાના િશ્નો વવશે એકસંપ થઇને રહેવામાં માને છે. બીજી બાજુ , આપણે અને ક જ્ઞાવતઓ, સં િ દાયોમાં વહેંચાયેલા છીએ. આપણે યુવા પેઢીઓ માટે પાણી પહેલાં પાળ બાંધવામાં હંમેશા ઉપેક્ષાભયુું વલણ અપનાવ્યું છે. આપણે યહૂદીઓની જેમ તમામ મોરચે - પછી તે વેપારઉદ્યોગ હોય કે સામાવજક વવકાસ - આગેકૂચ કરવી હશે તો આ વલણ ટાળવું પડશે. કલમને વવરામ આપતાં પૂવવે ફરી એક વખત ડાયાવબટીસ સાથે ‘કાયમી ભાઇબંધી’ ધરાવતા વિય વાચકવમત્રોને એટલું જ કહેવાનું કે તમારા કવજનો તો તમારી કાળજી લેશે જ, પરંતુ તમે જાતે પણ જરૂરી કાળજી રાખજો. અનેક તકલીફોથી બચી જશો. ડોઝટરોની સુચનાઓનું અવશ્ય પાલન કરજો અને હોતી હૈ, ચલતી હૈનું વલણ ટાળજો. તમે તમારી જાત માટે કાળજી લેતા હશો ત્યારે કોઇને તમે ‘વેવદયા’ પણ લાગશો, પણ તેમની દરકાર કરતા નહીં. આખરે તો આપણું આરોગ્ય છે, આપણે જ સાચવવાનું છે. વાતો તો ઘણી છે, પણ આપણો સંબંધ પણ દીઘષકાવલન છે....ને? (ક્રમશઃ)


рк╕рлМрк░рк╛рк╖рлНркЯрлНрк░

Gujarat Samachar - Saturday 25th June 2011

ркЧрлАрк░ркирк╛ рккрлНрк░рк╡рк╛рк╕рлАркУркорк╛ркВ ркПркХ рк▓рк╛ркЦркирлЛ рк╡ркзрк╛рк░рлЛ

рк╡рк╛ркВркХрк╛ркирлЗрк░ркорк╛ркВ рк░рк╛ркЬрк╡рлАркУ ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ ркирк░рлЗркирлНркжрлНрк░ ркорлЛркжрлАркирлБркВ рк╕ркирлНркорк╛рки

рк╕рлЛркоркирк╛рке ркоркВркжркжрк░рлЗ ркнркХрлНркдрлЛ ркорк╛ркЯрлЗ ркбрлНрк░рлЗрк╕-ркХрлЛркб рк╡рлЗрк░рк╛рк╡рк│ркГ рк╕рлЛркоркирк╛рке ркорк╣рк╛ркжрлЗрк┐ркирк╛ ркоркВрк╡ркжрк░ркорк╛ркВ рк╢рлЛркЯркбрк╕, ркмркорлБркЬркбрк╛, ркЯрлВркВркХрк╛ ркеркХркЯркб, рк▓рлЛ рк┐рлЗркеркЯ ркЬрлАркирлНрк╕ ркЕркирлЗ ркирк╛ркЗркЯ ркЧрк╛ркЙрки рккрк╣рлЗрк░рлАркирлЗ ркжрк╢ркЬрки ркХрк░рк┐рк╛ ркЖрк┐ркирк╛рк░ркирлЗ ркЧркд рк╕рккрлНркдрк╛рк╣ркерлА рккрлНрк░рк┐рлЗрк╢ ркЖрккрк┐рк╛ркирлБркВ ркмркВркз ркХрк░рк╛ркпрлБркВ ркЫрлЗ. ркоркВрк╡ркжрк░ ркЯрлНрк░ркеркЯркирк╛ ркорлЗркирлЗркЬрк░ ркХркорк▓рлЗрк╢ рк░рк╛рк┐рк▓рлЗ ркХрк╣рлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ ркХрлЗ, тАШркорлЛркЯрк╛ рк╢рк╣рлЗрк░рлЛркорк╛ркВркерлА ркЖрк┐ркдрк╛ ркХрлЗ рк╡рк┐ркжрлЗрк╢ркирк╛ ркнркХрлНркдрлЛ ркоркВрк╡ркжрк░рлЗ ркЖ рккрлНрк░ркХрк╛рк░ркирк╛ркВ ркЯрлВркВркХрк╛ ркХрккркбрк╛ркВ рккрк╣рлЗрк░рлАркирлЗ ркЖрк┐ркдрк╛ рк╣рлЛрк┐рк╛ркерлА ркЕркорк╛рк░рлЗ ркЖ рк╡ркиркпрко ркХрк░рк┐рлЛ рккркбрлНркпрлЛ ркЫрлЗ. ркЪрлЛрккрк╛ркЯрлА ркмрк╛ркЬрлБркорк╛ркВ рк╣рлЛрк┐рк╛ркерлА ркдрлЗркУ ркжрк╢ркЬрки ркХрк░рлАркирлЗ рк╕рлАркзрк╛ ркжрк╡рк░ркпрлЗ ркЬркИ рк╢ркХрк╛ркп ркПрк┐рлА ркнрк╛рк┐ркирк╛ркерлА ркЖ

рк░рк╛ркЬркХрлЛркЯркГ рк┐рк╛ркВркХрк╛ркирлЗрк░ркорк╛ркВ рлзрлпркорлА ркЬрлВркирлЗ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркд ркЕркирлЗ рк░рк╛ркЬркеркерк╛ркиркирк╛ рлирлм рк░рк╛ркЬ рккрк╡рк░рк┐рк╛рк░рлЛркП ркирк░рлЗркирлНркжрлНрк░ ркорлЛркжрлАркирлБркВ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркирк╛ рк╡рк┐ркХрк╛рк╕ркирк╛ ркпрк╢ркерк┐рлА рк╢рк╛рк╕ркХ ркдрк░рлАркХрлЗ рк╕ркирлНркорк╛рки ркХркпрлБрлБркВ рк╣ркдрлБркВ. тАШркИрк╡ркдрк╣рк╛рк╕ркирлЗ ркЬрлЗ ркЬрлАрк┐рлА ркЬрк╛ркгркдрк╛ рк╣рлЛркп ркП ркЬ ркИрк╡ркдрк╣рк╛рк╕ рк░ркЪрлА рк╢ркХрлЗ ркЫрлЗ.тАЩ ркЖркЭрк╛ркжрлА рккркЫрлА рк░рк╛ркЬрк┐рлАркУ рк╡рк┐рк╢рлЗркирлЛ рк╕рк╛ркЪрлЛ ркИрк╡ркдрк╣рк╛рк╕ рк▓рлЛркХрлЛ рк╕рлБркзрлА рккрк╣рлЛркВркЪрлНркпрлЛ ркиркерлА. рк╕ркирлНркорк╛ркиркирлЛ рккрлНрк░рк╡ркдркнрк╛рк┐ ркЖрккркдрк╛ ркорлЛркжрлАркП ркХрк╣рлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ ркХрлЗ, тАШркорк╛рк┐ рк░рк╛ркЬрк┐рлАркУркирк╛ рк╢рлЛркЦ ркЕркирлЗ рк╡рлНркпрк╕ркирлЛркирлБркВ рк┐ркгркЬрки ркеркпрлБркВ ркЫрлЗ. ркдрлЗркоркирк╛ ркдрлНркпрк╛ркЧ, ркдрккрк╢рлНркЪркпрк╛ркЬ ркЕркирлЗ ркХрк░рлБркгрк╛ рк╡рк┐рк╢рлЗ ркХркоркирк╕рлАркмрлЗ ркХрлЛркИркП ркХркВркИ рк▓ркЦрлНркпрлБркВ ркиркерлА, рк░рк╛ркЬрк┐рлАркУ рк╕рк╛ркерлЗ ркЖ рк░рлАркдрлЗ ркЕркирлНркпрк╛ркп ркеркпрлЛ ркЫрлЗ,

ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркирк╛ рк╡рк┐ркХрк╛рк╕ркорк╛ркВ рккркг ркдрлЗркоркирк╛ рк╕рк╛рк╣рк╕, рк╡рк╣ркВркоркд, ркдрккрк╢рлНркЪркпрк╛ркЬ, ркХрлМрк╢рк▓рлНркп, ркХрлБркирлЗрк╣ркирлЗ рк╣рк┐рлЗ ркЬрлЛркбрк┐рк╛ ркЫрлЗ.тАЩ ркдрлЗркоркгрлЗ рк░рк╛ркЬрк┐рлАркУркП ркжрлЗрк╢ркирлА ркЕркВркЦрк╡ркбркдркдрк╛, рк▓рлЛркХрк╢рк╛рк╣рлА, ркмркВркзрк╛рк░ркг ркорк╛ркЯрлЗ рк╕рк┐рк╛ ркЫрлЛркбрлА ркП рк╡рк┐рк░рк▓ ркИрк╡ркдрк╣рк╛рк╕ ркЫрлЗ ркдрлЗрко ркЬркгрк╛рк┐рлА ркдрлЗркоркирлА ркдрлНркпрк╛ркЧ, ркдрккрк╢рлНркЪркпрк╛ркЬ ркЕркирлЗ ркХрлБркирлЗрк╣-ркХрлМрк╢рк▓рлНркпркирлЗ рк╡ркмрк░ркжрк╛рк┐ркдрк╛ рк░рк╛ркЬрк┐рлА рккрк╡рк░рк┐рк╛рк░рлЛркорк╛ркВ ркЦрлБрк╢рлА ркЫрк┐рк╛ркЗ ркЧркЗ рк╣ркдрлА. ркХрлЛркВркЧрлНрк░рлЗрк╕ркирк╛ рккрлВрк┐ркЬ ркХрлЗркирлНркжрлНрк░рлАркп рккрлНрк░ркзрк╛рки ркПрк┐рк╛ рк┐рк╛ркВркХрк╛ркирлЗрк░ркирк╛ ркорк╛ркЬрлА рк░рк╛ркЬрк┐рлА рк╡ркжркЧрлНрк┐рлАркЬркпрк╡рк╕ркВрк╣ ркЭрк╛рк▓рк╛ркирк╛ ркпрлБрк┐рк░рк╛ркЬ ркХрлЗрк╕рк░рлАркжрлЗрк┐рк╡рк╕ркВрк╣ркЬрлАркП ркорлБркЦрлНркп рккрлНрк░ркзрк╛ркиркирк╛ рк╣ркеркдрлЗ ркХрлЗрк╕рк░рлАркпрлЛ ркЦрлЗрк╕ ркзрк╛рк░ркг ркХрк░рлА ркнрк╛ркЬрккркорк╛ркВ рккрлНрк░рк┐рлЗрк╢ ркХркпрлЛркЬ рк╣ркдрлЛ.

ркдрк╛рк▓рк╛рк▓рк╛ркГ ркЧрлАрк░ркирк╛ркВ ркЬркВркЧрк▓ркорк╛ркВ ркЦрлБрк▓рлНрк▓рк╛ркорк╛ркВ рк╡рк╕ркВрк╣ркирлЗ ркЬрлЛрк┐рк╛ркирлЛ ркжрлЗрк╢рк╡рк┐ркжрлЗрк╢ркирк╛ркВ рккрлНрк░рк┐рк╛рк╕рлАркУркорк╛ркВ рк╢рлЛркЦ рк┐ркзрлА рк░рк╣рлНркпрлЛ ркЫрлЗ. ркЧркд рк┐рк╖ркЬ ркЬрлВркирлирлжрлжрлпркерлА ркорлЗ рлирлжрлзрлж рк╕рлБркзрлАркорк╛ркВ рллрлзрлмрлм рк╡рк┐ркжрлЗрк╢рлАркУ рк╕рк╡рк╣ркд ркХрлБрк▓ рлжрли,рлжрлл,рлпрлмрлм рккрлНрк░рк┐рк╛рк╕рлАркУркП ркЧрлАрк░ркирлА ркорлБрк▓рк╛ркХрк╛ркд рк▓рлАркзрлА рк╣ркдрлА. ркЬрлЗркорк╛ркВ рк┐рки рк╡рк┐ркнрк╛ркЧркирлЗ ркХрлБрк▓ рк░рлВ. рли. рлзрлм ркХрк░рлЛркбркерлА рк┐ркзрлБркирлА ркЖрк┐ркХ ркеркЗ рк╣ркдрлА. ркЖ рк┐рк╖рк╖рлЗ ркЧрлАрк░ркирк╛ рккрлНрк░рк┐рк╛рк╕рлАркУркорк╛ркВ ркЧркд рк┐рк╖ркЬ ркХрк░ркдрк╛ рлпрло,рлорлмрлзркирлЛ рк┐ркзрк╛рк░рлЛ ркеркпрлЛ ркЫрлЗ. ркЖ рк┐рк╖рк╖рлЗ ркХрлБрк▓ рк░рлВ. рлй ркХрк░рлЛркб рлирлй рк▓рк╛ркЦ рлкрлз рк╣ркЬрк╛рк░ рлмрлнрлмркирлА ркЖрк┐ркХ ркеркЗ рк╣ркдрлА ркЬрлЗ ркЧркд рк┐рк╖ркЬ ркХрк░ркдрк╛ рк░рлВ. рлжрлз, рлжрлм, рлнрлк,рлорлйрлм рк┐ркзрк╛рк░рлЗ ркЫрлЗ. ркирк╛ркирк╛ рклрк╛ркоркЬрк╣рк╛ркЙрк╕ркирк╛ркВ ркорк╛рк╡рк▓ркХрлЛркП рккркг ркжрлЗрк╢-рк╡рк┐ркжрлЗрк╢ркирк╛ рккрлНрк░рк┐рк╛рк╕рлАркУркирлЗ ркЦрк╛ркЯрк▓рк╛ ркЙрккрк░ ркмрлЗрк╕рк╛ркбрлА ркжрлЗрк╢рлАркХрк╛рк╡ркаркпрк╛рк┐рк╛ркбрлА ркерк┐рк╛рк╡ркжрк╖рлНркЯ ркнрлЛркЬркиркирлА ркорлЛркЬ ркХрк░рк╛рк┐рлА рк╣ркдрлА.

тАв рк╕рлНрк╡рк╛ркдркВркдрлНрк░рлНркп рк┐рлЗркирк╛ркирлА ркЬркпркВркдркнрк╛ркИ ркХрк╕рк╡ркирлБркВ ркЕрк╡рк┐рк╛рки: ркнрк╛рк┐ркиркЧрк░ рк╡ркЬрк▓рлНрк▓рк╛ркирк╛ рккрк╛рк╡рк▓ркдрк╛ркгрк╛ркирк╛ркВ рк┐ркдркирлА ркЕркирлЗ рк╣рк╛рк▓ ркирлНркпрлВ ркЬрк╕ркерлА (ркЕркорлЗрк╡рк░ркХрк╛) рк╡ркирк┐рк╛рк╕рлА ркЬрк╛ркгрлАркдрк╛ ркерк┐рк╛ркдркВркдрлНрк░рлНркп рк╕рлЗркирк╛ркирлА, ркЖрк░ркЭрлА рк╣ркХрлБркоркдркирк╛ркВ рк╕рлИрк╡ркиркХ, рккрк┐ркХрк╛рк░ркирлЗ ркХрлБрк╢рк│ рк┐рк╣рлАрк┐ркЯркХркдрк╛ркЬ ркЬркпркВркдркнрк╛ркИ ркЬрлЗ. ркХрк╡рк┐ (ркЙ. рлорлл)ркирлБркВ ркЧркд рк╕рккрлНркдрк╛рк╣рлЗ ркЕрк┐рк╕рк╛рки ркеркпрлБркВ ркЫрлЗ. ркдрлЗркУ рк▓рлЛркХ ркирлЗркдрк╛ ркХркеркдрлБрк░ркмрлЗрки ркЕркирлЗ ркЬрлЛрк░рк╡рк╕ркВрк╣ ркХрк╡рк┐ркирк╛ркВ ркЬрлНркпрлЗрк╖рлНрка рккрлБрк┐ ркЕркирлЗ ркбрлЛ. ркЙрк╖рк╛ркмрлЗрки рк░рк╛ркоркирк╛рк░рк╛ркпркг рккрк╛ркаркХркирк╛ркВ ркорк╛рк╕рлАркирк╛ ркжрлАркХрк░рк╛ ркнрк╛ркИ рк╣ркдрк╛. рлзрлпрлкрлиркирк╛ркВ ркнрк╛рк░ркд ркЫрлЛркбрлЛ ркЖркВркжрлЛрк▓рки, рлзрлпрлкрлкркирлА ркнрлВркЧркнркЬ рккрлНрк░рк╡рлГрк╡рк┐ркорк╛ркВ ркдрлЗркоркгрлЗ рк╕рк╡рк┐ркп ркнрк╛ркЧ рк▓рлАркзрлЛ рк╣ркдрлЛ. тАв ркЬрк╛ркоркиркЧрк░ркирлЗ рк┐рлМрк░рк╛рк╖рлНркЯрлНрк░ркирлБркВ рккрлЗрк╕рк░рк┐ ркмркирк╛рк╡рк╛рк╢рлЗркГ ркерк┐рк╡ркгркЬрко ркЬркпркВрк╡ркд, ркорлБркЦрлНркп рккрлНрк░ркзрк╛рки рк╢рк╣рлЗрк░рлА рк╡рк┐ркХрк╛рк╕ ркпрлЛркЬркирк╛ рк╣рлЗркарк│ ркЬрк╛ркоркиркЧрк░ ркорк╣рк╛ркиркЧрк░рккрк╛рк╡рк▓ркХрк╛ркирлЗ рк╡рк┐ркХрк╛рк╕ркХрк╛ркорлЛ ркорк╛ркЯрлЗ ркорк│рлЗрк▓рлА ркЧрлНрк░рк╛ркирлНркЯркорк╛ркВркерлА рк░рлВ. ркмрлЗ ркХрк░рлЛркбркирк╛ ркЦркЪрк╖рлЗ рк╕рлБрк╢рлЛрк╡ркнркд рк╕рк╛ркд рк░ркеркдрк╛, ркПрко.рккрлА. рк╢рк╛рк╣ рк╕ркХркХрк▓, рк░рлВ. рлорлм рк▓рк╛ркЦркирк╛ ркЦркЪрк╖рлЗ ркирк┐рк╡ркирк╡ркоркЬркд ркХркорк▓рк╛ ркирк╣рлЗрк░рлВ ркмрк╛ркЧ, рк░ркВркЧркоркдрлА ркиркжрлА рккрк░

рк┐рк╣рлЛрк░рк╛ркирк╛ рк╣ркЬрлАрк░рк╛ рккрк╛рк╕рлЗ рккрлБркиркГ рк╡ркирк╡ркоркЬркд ркмрлНрк░рлАркЬ, ркЭрк╛ркВрк╕рлАркирлА рк░рк╛ркгрлАркирлА рккрлНрк░рк╡ркдркорк╛ркирлБркВ ркЕркирк╛рк┐рк░ркг ркдркерк╛ ркерк┐рк╛ркорлА рк╡рк┐рк┐рлЗркХрк╛ркиркВркж ркЧрк╛ркбркбркиркирлБркВ рк▓рлЛркХрк╛рккркЬркг ркЧркд рк╕рккрлНркдрк╛рк╣рлЗ ркорк╣рлЗрк╕рк▓ рлВ рккрлНрк░ркзрк╛рки ркЖркиркВркжрлАркмрлЗрки рккркЯрлЗрк▓рлЗ ркХркпрлБрлБркВ рк╣ркдрлБ.ркВ ркЕрк┐рлЗ ркЙркЪрлНркЪ рк╡рк╢ркХрлНрк╖ркг рк░рк╛ркЬрлНркп рккрлНрк░ркзрк╛рки рк┐рк╕рлБркмрки рлЗ рк╡рк┐рк┐рлЗркжрлАркП ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ ркХрлЗ, ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркирлА рк╡рк┐ркХрк╛рк╕ркЧрк╡ркд рк╕рк╛ркерлЗ ркЬрк╛ркоркиркЧрк░ рк╢рк╣рлЗрк░ркирлЛ рк╡рк┐ркХрк╛рк╕ рккркг рк╣рк░ркгрклрк╛рк│ ркнрк░рлА рк░рк╣рлНркпрлЛ ркЫрлЗ. ркЬрк╛ркоркиркЧрк░ркирлЗ ркЭрк╛ркЬрк░ркорк╛рки ркмркирк╛рк┐рлА ркдрлЗркирлЗ рккрк╛ркЫрлБркВ рк╕рлМрк░рк╛рк╖рлНркЯрлНрк░ркирлБркВ рккрлЗрк╡рк░рк╕ ркмркирк╛рк┐рлА рк╡рк┐рк╢рлНрк╡ рк╕ркоркХрлНрк╖ ркорлВркХрк┐рлБркВ ркЫрлЗ. тАв ркжрлБркмркЗркирк╛ркВ ркорк╕рк┐рк▓рк╛ркирлА ркЬркорлАрки рккркбрк╛рк╡рк╡рк╛ркирлБркВ ркХрк╛рк╡ркдрк░рлБркВркГ ркжрлБркмркИ рк╕рлНркеркеркд ркПркХ ркорк╡рк╣рк▓рк╛ркирлА ркХрк╛ркВркЧрк╡рк╢ркпрк╛рк│рлА ркЧрк╛ркорлЗ ркЖрк┐рлЗрк▓рлА ркХркХркВркоркдрлА ркЬркорлАркиркирк╛ ркмрлЛркЧрк╕ ркжркеркдрк╛рк┐рлЗркЬрлЛ ркмркирк╛рк┐рлА рккркЪрк╛рк┐рлА рккрк╛ркбрк┐рк╛ркирлЛ ркХрк╛рк░рк╕рлЛ ркХрк░ркирк╛рк░ ркжрк╕ рк╢ркЦрк╕рлЛ рк╡рк┐рк░рлБрк┐ рклрк╡рк░ркпрк╛ркж ркирлЛркВркзрк╛рк┐ркдрк╛ рккрлЛрк▓рлАрк╕рлЗ ркдрккрк╛рк╕ рк╢рк░рлВ ркХрк░рлА ркЫрлЗ. ркЬрлВркирк╛ркЧрквркирк╛ рк┐ркдркирлА ркЕркирлЗ рк┐рк╖рлЛркЬркерлА ркжрлБркмркИ рк░рк╣рлЗркдрк╛ ркдркерк╛

рк░рк╛ркЬркХрлЛркЯркирлА ркоркзрлБрк░рко рк╣рлЛрк╕рлНркерккркЯрк▓ркирк╛ ркбрлЛ. рк╣рлЗркорк╛ркВркЧ рк╣рк░рлАрк╢ркЪркВркжрлНрк░ рк┐рк╕рк╛рк┐ркбрк╛ркирлА рк╕рк╛рк│рлА ркЬркпрк╢рлНрк░рлАркмрлЗрки ркЬркерк▓ркирлА ркХрлЛркарк╛рк░рлАркпрк╛ ркЧрк╛рко рккрк╛рк╕рлЗркирк╛ ркХрк╛ркВркЧрк╡рк╢ркпрк╛рк│рлАркирлА рк╕рлАркоркорк╛ркВ ркЖрк┐рлЗрк▓рлА ркХрк░рлЛркбрлЛркирлА ркЬркорлАркиркирк╛ ркмрлЛркЧрк╕ ркжркеркдрк╛рк┐рлЗркЬрлЛ ркмркирк╛рк┐рлА ркдрлЗркирлЗ рк┐рлЗркЪркирк╛рк░ рк░рк╛ркЬркХрлЛркЯркирк╛ ркЕркорлАркд рк╢рк╛ркВрк╡ркдрк▓рк╛рк▓ ркорк╣рлЗркдрк╛, ркирлЛркЯрк░рлА рк╡рк┐рк░рлЗркирлНркжрлНрк░ ркнркЯрлНркЯрлА ркдркерк╛ рк┐ркХрлАрк▓ рккрлНрк░рк╢рк╛ркВркд ркорлБркерк░рк╛ркжрк╛рк╕ ркЬрлЛрк╖рлА рк╕рк╡рк╣ркд ркжрк╕ рк▓рлЛркХрлЛ рк╕рк╛ркорлЗ рклрк╡рк░ркпрк╛ркж ркХрк░рлА ркЫрлЗ. ркЖ рк╢ркЦрк╕рлЛркП ркЧрлЛркВркбрк▓ рк╕ркм рк░ркЬрлА. ркХркЪрлЗрк░рлАркорк╛ркВ ркмрлЛркЧрк╕ ркХрлБрк▓ркорлБркЦрлНркдрлНркпрк╛рк░ркирк╛ркорлБркВ ркмркирк╛рк┐рлА рккрлЛркдрк╛ркирк╛ ркирк╛ркорлЗ рккрк╛рк┐рк░ ркУркл ркПркЯркиркерлА ркХрк░рлА рк░рк╛ркЬркХрлЛркЯркирк╛ рк░ркорлЗрк╢ рккрлБркирк╛ркнрк╛ркИ ркмрк┐рк╛рк│рк╛ркирлЗ ркЬркорлАрки рк┐рлЗркЪрлА рк╣ркдрлА. тАв рк░рлВ. рллрлж ркХрк░рлЛркбркирлА ркХрлЗрк┐рк░ ркХрлЗрк░рлАркирлБркВ рк╡рлЗркЪрк╛ркгркГ ркдрк╛рк▓рк╛рк▓рк╛ рккркВркеркХркирлА рк╕рлБрккрлНрк░рк╡рк╕рк┐ ркХрлЗрк╕рк░ ркХрлЗрк░рлАркирлА рлкрлн рк╡ркжрк┐рк╕ркирлА рк╕рлАркЭрки рлзрло ркЬрлВркиркерлА рккрлВрк░рлА ркеркИ ркЫрлЗ. ркдрк╛рк▓рк╛рк▓рк╛ ркорк╛ркХркХрлЗркЯрлАркВркЧ ркпрк╛ркбркбркорк╛ркВ рк┐рлАркЬрлА ркорлЗркерлА ркХрлЗрк╕рк░ ркХрлЗрк░рлАркирлА ркЬрк╛рк╣рлЗрк░ рк╣рк░рк╛ркЬрлА рккрлНрк░рк╛рк░ркВркн ркеркпрлЛ

рккрлНрк░ркХрк╛рк░ркирк╛ркВ ркХрккркбрк╛ркВ рккрк╣рлЗрк░ркдрк╛ рк╣ркдрк╛. ркдрлЗркоркирлЗ ркЬрлЛркИркирлЗ ркзрлАркорлЗ-ркзрлАркорлЗ ркеркерк╛рк╡ркиркХ рк▓рлЛркХрлЛ рккркг ркдрлЗркоркирлБркВ ркЕркирлБркХрк░ркг ркХрк░ркдрк╛ рк╣ркдрк╛. рк┐рк╛ркд рк┐ркзрлБ ркЖркЧрк│ рки рк┐ркзрлЗ ркЕркирлЗ ркнркЧрк┐рк╛рки рккрлНрк░ркдрлНркпрлЗркирлА рк╢рлНрк░рк┐рк╛ ркЕркХркмркВркз рк░рк╣рлЗ ркдрлЗ ркорк╛ркЯрлЗ ркЖ рк╡ркиркпрко ркмркирк╛рк┐рлАркирлЗ ркдрлЗркирлЛ ркдрк╛ркдрлНркХрк╛рк╡рк▓ркХ ркЕрк╕рк░ркерлА ркЕркорк▓ рк╢рк░рлВ ркХркпрлЛркЬ ркЫрлЗ.тАЩ ркирк┐рк╛ ркбрлНрк░рлЗрк╕-ркХрлЛркб ркЙрккрк░рк╛ркВркд ркЯрлНрк░ркеркЯрлЗ ркоркВрк╡ркжрк░ркорк╛ркВ рк▓рлЗркзрк░ркирлА ркХрлЛркИ рккркг рк┐ркеркдрлБ рк▓ркИ ркЬрк┐рк╛ркирлА ркоркирк╛ркИ ркХрк░рлА ркЫрлЗ, ркЬрлЗркирлЗ ркХрк╛рк░ркгрлЗ рк╣рк┐рлЗ ркмрлЗрк▓рлНркЯ, рк┐рлЛрк▓рлЗркЯ, рк▓рлЗркбрлАркЭ рккрк╕ркЬ ркХрлЗ рк▓рлЗркзрк░-ркмрлЗрк▓рлНркЯркирлА рк╡рк░ркеркЯ-рк┐рлЛркЪ ркЬрлЗрк┐рлА рк┐ркеркдрлБркУ рккрк╣рлЗрк░рлАркирлЗ ркоркВрк╡ркжрк░ркорк╛ркВ ркЬркИ рк╢ркХрк╛рк╢рлЗ ркирк╣рлАркВ.

тАв рк╕рк┐рк╕рк┐ркирлА ркЕркирлЛркЦрлА рк╕рк┐рк╕рк┐ркГ рк╡рк┐рк╢рлНрк╡ркнрк░ркорк╛ркВркерлА рлз.рлнрлл рк▓рк╛ркЦ ркЬрлЗркЯрк▓рк╛ рк╡рк┐ркжрлНркпрк╛ркеркерлАркУркП ркЬрлЗ рккрк░рлАркХрлНрк╖рк╛ ркЖрккрлА, ркП ркорк╛ркЗрк┐рлЛрк╕рлЛрклрлНркЯ рлирлжрлжрлй рк┐ркЬркЬркиркирлА рккрк░рлАркХрлНрк╖рк╛ркорк╛ркВ рк░рк╛ркЬркХрлЛркЯркирлА рк╡рк╕рк╡рк┐ ркжрлЛрк╢рлАркП ркдркорк╛рко рк╡рк┐рк╖ркпрлЛркорк╛ркВ рккрк╛рк╕ ркеркЗ, ркмрлЗ рк╡рк┐рк╖ркпрлЛркорк╛ркВ рккрлВрк░рлЗрккрлВрк░рк╛ рлзрлжрлжрлж ркорк╛рк░рлНрк╕ркЬ ркорлЗрк│рк┐рлА ркорк╛ркЗрк┐рлЛрк╕рлЛрклрлНркЯркирлЛ рк░рлЗркХркбркб ркХрк╛ркпрко ркХркпрлЛркЬ ркЫрлЗ. рк╡рк╕рк╡рк┐ркП рк╕ркдркд ркЖрка ркХрк▓рк╛ркХ ркУркирк▓рк╛ркЗрки рккрк░рлАркХрлНрк╖рк╛ ркЖрккрлА рк┐ркбркбркорк╛ркВ рлзрлжрлжрлж, рк┐ркбркб ркПрк░рлНрк╕рккркЯркб рлзрлжрлжрлж, ркорк╛ркЗрк┐рлЛрк╕рлЛрклрлНркЯ ркПрк░рлНрк╕рлЗрк▓ркорк╛ркВ рлорллрлн, ркПрк░рлНрк╕рлЗрк▓ ркПрк░рлНрк╕рккркЯркбркорк╛ркВ рлпрлжрлм, рккрк╛рк┐рк░ рккрлЛркЗркирлНркЯркорк╛ркВ рлорлнрлп, ркПрк░рлНрк╕рлЗрк╕ркорк╛ркВ рлнрлорлз ркорк╛ркХркХрк╕ рк╕рк╛ркерлЗ ркдркорк╛рко рк╡рк┐рк╖ркпрлЛркорк╛ркВ рк╕рклрк│ркдрк╛ ркорлЗрк│рк┐рлА рк╣ркдрлА.

рк┐ркВрк╕рк┐рккрлНркд рк┐ркорк╛ркЪрк╛рк░

65+65  

17

рк╣ркдрлЛ. рлкрлн рк╡ркжрк┐рк╕ ркЪрк╛рк▓рлЗрк▓рлА рк╕рлАркЭрки ркжрк░рк╡ркоркпрк╛рки ркдрк╛рк▓рк╛рк▓рк╛ ркорк╛ркХркХрлЗркЯрлАркВркЧркорк╛ркВ рло,рлйрли,рлзрлпрлн ркХрлЗрк░рлАркирк╛ ркмрлЛрк░рлНрк╕ркирлБркВ рк┐рлЗркЪрк╛ркг ркеркпрлБркВ рк╣ркдрлБ.ркВ ркЬрлЗркирк╛ рк░рлВ. рлзрлн.рллрлж ркХрк░рлЛркб ркЦрлЗркбркд рлВ рлЛркирлЗ ркорк│рлНркпрк╛ рк╣ркдрк╛. ркЙрккрк░рк╛ркВркд ркЕркВркжрк╛ркЬрлЗ рлзрлн рк▓рк╛ркЦ ркмрлЛрк░рлНрк╕ркирлБркВ ркдрк╛рк▓рк╛рк▓рк╛ рк╡рк╕рк┐рк╛ркпркирк╛ ркЕркирлНркп рк╕рлЗркирлНркЯрк░рлЛркорк╛ркВ рк┐рлЗркЪрк╛ркг ркеркпрлБркВ рк╣ркдрлБ.ркВ ркЬрлЗркорк╛ркВ ркЦрлЗркбркд рлВ рлЛркирлЗ ркЕркВркжрк╛ркЬрлЗ рк░рлВ. рлйрлл ркХрк░рлЛркб ркорк│рлНркпрк╛ рк╣ркдрк╛. ркдрк╛рк▓рк╛рк▓рк╛ рккркВркеркХркорк╛ркВ ркЖ рк┐рк╖рк╖рлЗ ркХрлЗрк░рлАркирлЗ рк╢рк░рлВркорк╛ркВ ркХркорлЛрк╕ркорлА рк┐рк░рк╕рк╛ркж ркдрлНркпрк╛рк░ркмрк╛ркж рккрлНрк░рк╡ркдркХрлВрк│ ркЖркмрлЛрк╣рк┐рк╛ркирк╛ ркХрк╛рк░ркгрлЗ ркорк╛ркарлА ркЕрк╕рк░ ркеркИ рк╣ркдрлА. тАв ркмркЧрк┐рк░рк╛ ркирк╛ркЧрк╕рк░ркХ ркмрлЗркирлНркХ рккрк░ ркХрлЛркВркЧрлНрк░рлЗрк┐ркирлЛ ркХркмркЬрлЛркГ ркмркЧрк╕рк░рк╛ ркирк╛ркЧрк╡рк░ркХ рк╕рк╣ркХрк╛рк░рлА ркмрлЗркирлНркХркирлА ркдрк╛. рлзрлпркирк╛ рк░рлЛркЬ ркЪрлВркЯркВ ркгрлА ркЕркирлЗ ркоркдркЧркгркдрк░рлА ркпрлЛркЬрк╛ркЗ рк╣ркдрлА. ркЫ рк╡ркбрк░рлЗрк░рлНркЯрк░рлЛркирлА ркмрлЗркаркХ ркорк╛ркЯрлЗ ркмрк╛рк░ ркЙркорлЗркжрк┐рк╛рк░рлЛ рк┐ркЪрлНркЪрлЗ ркпрлЛркЬрк╛ркпрлЗрк▓рк╛ ркЬркВркЧркорк╛ркВ ркоркд ркЧркгркдрк░рлА ркжрк░рк╡ркоркпрк╛рки ркЙркорлЗркжрк┐рк╛рк░, ркЯрлЗркХркжрлЗ рк╛рк░рлЛ ркЕркирлЗ рк╡ркбрк░рлЗрк░рлНркЯрк░рлЛ рк┐ркЪрлНркЪрлЗ рк╢рк╛рк╕рлНркжркжркХ ркЯрккрк╛ркЯрккрлА ркмрлЛрк▓рлА рк╣ркдрлА. ркЕркВркдрлЗ ркХрлЛркВркЧрлНрк░рлЗрк╕ркирк╛ ркЙркорлЗркжрк┐рк╛рк░рлЛ рк╡рк┐ркЬркпрлА ркмркирлНркпрк╛ рк╣ркдрк╛. ркоркдркжрк╛рк░рлЛ ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ рлнрлж ркЯркХрк╛ ркЬрлЗркЯрк▓рлБркВ рк┐ркзрлБ ркоркдркжрк╛рки ркирлЛркВркзрк╛ркпрлБркВ рк╣ркдрлБ.ркВ

#*'7. 8* === 965( :6;89 *6 ;2 2 &. 1 05-6965( :6;89 *6 ;2

      

        93* *5&6896*7 8-93* +( >9 8&1. &3 ;. 77 *1. , -87 ) > -30. /: -864  +;3:9 @

 /03+ @   $=0:?,83( 5+ ;9:80( 0, */ :, 59:, 05 5*3 ;+, 9  :( 3>

91= *5&6896*7 3) 91=  +( >9 &. 1&7- &3746&: &6 =0:/ ;2:/05( :/ -864  @

  -30. /:9 8- 91=  +( >9 -864  +;3: @ =5697  /03+ @ 8- 91= 77 <56*77 +( >9;. 864 +;3:9 @  /03+ @ 8- 91= &18& +( >9 -864  +;3:9 @  /03+ @ 8-91= 

+( >9 (&3). 3&: . &3 69. 7* -864 +;3: @  /03+ @  9/( 805. 8664 =0:/ ( +;3:9 5*3 ;+, 9 , 54 ( 82 !68=( > , 84 ( 5>  9:650(  #;990(  053( 5+ $=, +, 5

9, 978 *5&6896*7 6) 9, 978  8- 9, 978  780*, 09 -864 69. 7* ? 

1&70&

 ( 5-- ( 4 36679  5*3 ;+, 9( 3. ( 8> %( 5*6;<,8 ( 5+ 4 ( 5> 4 68, 

10'10 )),&( 0',% )),&(

&3&642 . ( !496 4+ 8- 9, 978  +( >9 9645* -864  +;3:9 @  /03+ @ 

*58*2 '*6 *5&6896*7

#43)*67 4+ 9645* 8- 9, 978 

 +( >9 -864  +;3:9 @

 /03+ @ 

8-*58*2 '*6 -&6)-&2 $&86& 

 +( >9 ;. 8- "&. 7-34)*: . &3) &)&63&8 -864 -30. /:9 @  

6&(91&7 42 &3. & 8- 9, 978  +( >9 ) > -30. /: -864  +;3:9 @

 /03+ @ 

 5*3 ;+, 9 '( 4 ;56:80( 5. 6:80  ( +805( :/ , +( 85( :/  #09/02, 9/ ( 5+ 4 ( 5> 4 68, 

77 8- 8-9, 978 +( >9;. <56*77 864  +;3:9 @  /03+ @

69. 7*780*,

8-*58*2 '*6 1&70& 09 ?  -864 

  +( >9 8- 9, 978  78 9, 978 &78*63 9645* ) > 30. /: -864  +;3: @  /03+ @

 5*3 ;+, 9 ( 3. ( 8>  ( 5-- ( 4 36679 %( 5*6;<,8 ( 5+ 4 ( 5> 4 68, 

 5*3 ;+, 9 "63( 5+ ;5. ( 8>  $36<(20(  ;9:80(  ?, */

( ;. 77 8-9, 978 +( >9(*3. &6. 7 864  +;3: @  /03+ @ ;. 77 &6. 7 ) > -30. /:  8- 9, 978  +( >9 -864  +;3: @  /03+ @ 1&7- 8- 9, 978 +( >9&. &3746&: &6;. 8-908-. 3&8- -864  @  -30. /:9  +( >9 864 &, . ( 4+ 8&1=  8- 9, 978 +;3:9 @  /03+ @ 

 +( >9645* ) > !496 8- 9, 978 *6( */  -864  +;3:9 @  /03+ @

 633( 5+ , 3. 0;4 , 84 ( 5>  5*3 ;+, 9 $=099  :( 3>  ;9:80(  8( 5*, 0, */ :, 59:, 05

960*= 8-*58*2 '*6 +( >9 !  -864  +;3:9 @  */ 03+ @ -. 3& 8496 8-*58*2 '*6 

 +( >9 780*, -864  @  7, 8 7, 8965  5*3 ;+, 9 , 0105. &0( 5 ;3305 '( 5. :?, $/( 5. /( 0

*(*2 '*6 *5&6896*7 8- *(*2 '*6 6. &30& *6&1& 4& -864  +;3:9 @  05*3 ;90<, 6- -30. /:9 8- *(*2 '*6 +6. (& 

 +( >9498- -864 +;3:9 @ /03+ @ 05*3 ;90<, 6- -30. /:9

*'69&6= *5&6896*7 8- *'69&6=  +( >99786&1. & *; %*&1&3) / . ( 5+. -864 +;3:9 /03+ @

4: *2 '*6 *5&6896*7 *69 41. :. & 8- 4: *2 '*6 

 +( >9 ( 5+ -. 1*  -864  +;3:9 @  /03+ @

9786&1. & *; 8- 4: *2 '*6  +( >9 %*&1&3) . / . ( 5+ -864 +;3:9 /03+ @ +( >9 -. 3&;. 8-

8-4: *2 '*6 $&3, 8>* . : *6 (69. 7*  864 +;3:9 @  /03+ @

  864 &;&. 3 69. 7* 8- 4: *2 '*6 @   -30. /:9 ( >9 &/ &78-&3 8-4: *2 '*6 -864  +;3:9 @  05*3 ;90<, 6- !496 -30. /:9

.. 41523 6 ,4+ 0',%0 ( %.3 %0' %,0 )11' %0' 0',%0 4152 *5,'( 3

 " #$!" # 2( / ,( 2 153(  "4%4,10 !1%' '*6 %2(  ,''.( 3( 7    $    # 

  

       

  

   

 %3,' 14+ 2' .112 "154+ 74( 03,10 8   ( 6 ( .+, 8      #  

        


18

ઉત્તર ગુજરાત - કચ્છ

Gujarat Samachar - Saturday 25th June 2011

શામળાજીમાં ૧૫ જૂને પૂનમ તનતમત્તે ચંદ્રગ્રહણ શરૂ થાય િે પહેલાં જ શામતળયાના દશમન કરવા માટે ભકિોની ભીડ જામી હિી.

ઊંઝામાં રૂ. ૨૮.૭૦ લાખની લૂંટ ઊંઝાઃ ગંિબર્રના વેપારી અને શહેરમાં િ રહેતા ભરતભાઈ ગોયલ (અગ્રવાલ) અિે ળવનોદકુમાર કળપલકુમાર નામની વેપારી પેઢીમાં ભાગીદાર છે. તેઓ ળનત્યક્રમ મુિબ ૧૮મી િૂને રાિે ળહસાબ પતાવી રૂ. ૨૮.૭૦ લાખ લઈને થકૂટર પર પોતાના ઘરે િઈ રહ્યાં હતાં ત્યારે શહેરના ગોલ્ડન ચોકડી ળવથતારમાં જીપમાં આવેલા શખસોએ વેપારીને આંતરીને આ થેલો ઝૂંટવી ફરાર થઈ ગયા

હતા. વેપારીએ આ અંગે ઊંઝા પોલીસ મથકે ર્ણ કરતાં પોલીસે નાકાંબંધી કરી લૂંટારુઓને ઝડપી લેવા કવાયત હાથ ધરી હતી. વધુમાં આ જીપ જી.િે.૨ ળસરીઝની હોવાનું પણ ભરતભાઈએ ફળરયાદમાં િણાવ્યું છે. પોલીસ તપાસ દરળમયાન તે મોડી રાિે ઊંઝાપાટણ તરફના રોડ પર એક જીપ ળબનવારસી હાલતમાં મિી આવતાં પોલીસે તેની તપાસ હાથ ધરી હતી.

& !

"

$ $

#"

• નારાયણ પટેલ તનયંતિિ બજાર સંઘના ચેરમેનપદે ચૂંટાયાઃ ગુિરાત રાજ્ય ળનયંળિત બર્ર સંઘના હોદ્દેદારોસભ્યોની એક બેઠક સોમવારે ઊંઝામાં મિી હતી. િેમાં ઊંઝા ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બર્ર સળમળતના પૂવમ ચેરમેન અને ધારાસભ્ય નારાયણભાઈ એલ. પટેલની સતત ચોથીવાર રાજ્ય ળનયંળિત બર્ર સંઘના ચેરમેનપદે સવામનુમતે ળબનહરીફ વરણી થઈ હતી. • િુલસી કેસમાં મુદ્દામાલ મે ળવિી સી.બી.આઈઃ તુ લ સી એન્કાઉન્ટર કેસનો મુદ્દામાલ સી.બી.આઈ.ને સોંપવાના પાલનપુરની એળડશનલ ળડથટ્રીક્ટ એન્ડ સેશન્સ કોટડના હુકમને પગલે તેને મેિવવા સી.બી.આઈ.ની ટીમ ગત સપ્તાહે પાલનપુર આવી હતી. • મગફળીના વધુ ભાવથી ખેડૂિો ખુશખુશાલઃ બનાસકાંઠા ળિલ્લામાં વરસાદની આગાહી વચ્ચે ખેડૂતો ઉનાિુ મગફિી લેવામાં પરોવાયા છે. આ વખતે સારા ભાવ મિતા ખેડૂતો ખુશખુશાલ િણાય છે. આ સરહદી ળિલ્લામાં ખેડૂતો મોટાભાગે ઉનાિુ ળસઝનમાં મુખ્યત્વે બાિરીનું વાવેતર કરે છે. પરંતુ મિૂરોની ભારે અછતના કારણે કેટલાક ખેડૂતો મગફિીનું પણ વાવેતર કરે છે. ફુવારા પદ્ધળતના ળપયતથી વવાયેલ મગફિીનો પાક અનુકૂિ હવામાનના કારણે હળરયાિો દેખાય છે. પાણીની તીવ્ર અછત વચ્ચે પણ આ વખતે મગફિીનું મબલખ ઉત્પાદન થયુ છે અને માકકેટયાડડમાં મગફિીનો મણ દીઠ ૮૦૦થી ૧૦૦૦ રૂળપયાનો ઊં ચો ભાવ મિી રહ્યો છે. • કલોલ િાલુકામાં અડવાણીએ રૂ.૧.૮૫ કરોડ ફાળવ્યાઃ ગાંધીનગરના સાંસદ અને પૂવમ નાયબ વડાિધાન લાલકૃષ્ણ અડવાણીએ તેમને મિતી ળવથતાર ળવકાસ ગ્રાન્ટમાંથી કલોલ તાલુકાના ચાર ગામોના કામો માટે રૂ. ૧.૮૫ કરોડની ફાિવ્યા છે. આ ચારેય કામો માગોમને સંબંળધત છે. ઉપરાંત કલોલ તાલુકાના નારદીપુર ગામના સેમી સરક્યુલર રોડના િોઈળનંગ કલોલ-માણસા માગમના વાઈડનીંગનું કામ છે. કરનારનપુરા-હાજીપુરા રોડ, ર્મિા રોડ તથા રાલજીપુર વડસર રોડના કામનો પણ તેમાં સમાવેશ થાય છે.

• કચ્છ માટે નમમદાની નવી પાઇપલાઇનઃ કચ્છને પીવાનું પાણી પૂરું પાડતી ઢાંકીથી માળિયા સુધીની નમમદાની ખુલ્લી નહેર દર વખતે સુરેન્દ્રનગરના ખેડૂતો દ્વારા ળસંચાઈ માટે પાણી ચોરવામાં આવતાં ખાસ કરીને ઉનાિાના ળદવસોમાં અછત સર્મય છે. આ સમથયાના સરિ ઉકેલ માટે અને સરહદી ળિલ્લા કચ્છની તરસ છીપાવવા કાયમી અને ઐળતહાળસક કહેવાય એવો ળનણમય લેવાયો છે. સિંગ ૧૨૦ કકલોમીટરની નહેરની હરોિમાં રૂ. ૮૦૫ કરોડના િંગી ખચચે એક નવી પાઇપલાઇન પાથરવામાં આવશે, િેના ટેન્ડર પણ બહાર પડી ગયા હોવાનું પાણી પુરવઠા બોડડ િણાવે છે. • કચ્છની સંસ્કૃતિનું જમમનીમાં પ્રદશમનઃ કચ્છની હથતકિા અને ઝીણવટભરી કારીગરીના નમૂના માિ દેશમાં િ નળહ પરંતુ ળવદેશમાં િમમનીમાં પણ ભારે લોકળિય છે તેવું તાિેતરમાં િ મ્યુન્થટર યુળનવળસમટીની મુલાકાત લઈ આવેલી કચ્છ યુળનવળસમટીની ળવદ્યાથથીનીઓ કહે છે. કચ્છ યુળનવળસમટીના અંગ્રેજી ળવભાગના િમમની સ્થથત વેથટવેલ્સ યુળનવળસમટી મ્યુન્થટર સાથે થયેલા શૈક્ષળણક આદાનિદાનના કરાર મુિબ ભૂિથી િમમની ગયેલી પૂર્ ભરતભાઈ દવે તથા સનોબર ઇકબાલ હુસેન પીરનું કહેવું છે કે ૧૫ ળદવસના િમમનીના ળનવાસ દરળમયાન કચ્છની હથતકિા કારીગરી, ભરતકામ, હાથવણાટ કામ તથા રણનું ખાથસું એવું આકષમણ િમમનોમાં િોવા મળ્યું હતું. • ફ્રેન્ડ્સ ગ્રૂપમાં ઈન્કમટેક્સના દરોડાઃ મીઠાનું ઉત્પાદન, ળશળપંગ, ઈમ્પોટડ-એક્સપોટડ, ળરયલ એથટેટ, ટેક્ષ્ટાઈલ, કેળમકલ ળરફાઈનરી સળહતના ળબઝનેસ સાથે સંકિાયેલી ગાંધીધામની ફ્રેન્ડ્ઝ ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝમાં ૧૬ િૂને રાિકોટની ઈન્વેસ્થટગેશન વીંગ દ્વારા પાડવામાં આવેલા દરોડ દરળમયાન ઢગલાબંધ દથતાવેિો કબિે લેવામાં આવ્યા છે અને કંપનીમાંથી અંદાિે રૂ. ૧૦૦ કરોડની િંગી કરચોરી ઝડપાઈ હોવાનું આવકવેરા ળવભાગના સૂિોએ િણાવ્યું હતું. બીજી તરફ કંપનીના કમમચારી સુરેશ વૈદ્યને ત્યાંથી રૂ. ૫૧ લાખ રોકડા અને ૨૪ લાખના સોનાના દાગીના મિી આવ્યા છે. જ્યારે બીર્ કમમચારી હરેશ નોતાણીને ત્યાંથી પણ રૂ. ૬૮ લાખની મત્તા મિી આવી છે.

સંતિપ્ત સમાચાર

"& "&

# "&

#

"

#

"

"

% "

%

" !

$

$ $

#&

"!

" # " "

#

!

! " !

# "

$

"


મધ્ય - દક્ષિણ ગુજરાત

Gujarat Samachar - Saturday 25th June 2011

રક્તદાનમાં અગ્રેસર લેઉઆ પાટીદાર

નવસારીના વતની હેમંત પટેલની AAHOAના ચેરમેનપદે વરણી નવસારીઃ અમેભરકામાં મોટેલ વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા વ્યવસાભયકોનું સંગઠનએભશયન અમેભરકન હોટલ ઓનસો એસોસીએસન (AAHOA)ના વષો ૨૦૧૧ના ચેરમેન તરીકે હેમંત ઉિફે ‘હેન્રી’ ધીરૂિાઈ પટેલ (ટીંબાનવસારી)ની વરણી થઇ છે. ૧૫થી ૧૮ જૂન િરભમયાન લાસ વેગાસ ખાતે કન્વેશન યોજાયું હતું. જેમાં હેમંત પટેલ અને એમના બોડડ ઓિ ભડરેક્ટરની શપથભવભધ થઇ હતી. ૨૦૧૦ના ચેરમેન તરીકે સી.કે. પટેલ (ચંદ્રકાંત

પટેલ)એ સેવા આપી હતી. હેમંત પટેલનો અમેભરકાના િૂતપૂવો રાષ્ટ્રપભત ભબલ ભિન્ટન સાથે ગુજરાતમાં િૂકંપ સહાય માટે િારત પધારેલ ૫૦ વ્યભિઓના પ્ર ભત ભન ભધ મં ડ ળ માં સમાવેશ થયો હતો. આ ઉપરાંત મીયામી, ફ્લોરીડા ચેમ્બસો ઓિ કોમસોના પ્રમુખ પણ રહી ચૂક્યા છે. લેઉઆ પાટીિાર સમાજની પ્રવૃભિમાં પણ તેઓ સભિય છે. હેમંત પટેલની વરણીથી નવસારી-ટીંબાબારડોલી ભવટતારમાં આનંિની લાગણી પ્રસરી છે.

• વલસાડ જિલ્લા બેન્કનો માતબર નિોઃ વલસાડ ભજલ્લા સેન્ટ્રલ કો.ઓ. બેંકની સામાન્ય સિા ૧૬ જૂને યોજાઇ હતી. જેમાં બેંકના ચેરમેન અરભવંિિાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે ગત વષષે રૂ.૧.૪૫ કરોડનો આપણે ચોખ્ખો નિો કયોો છે અને બેંકની તમામ પ્રકારની થાપણો રૂ. ૩૧૬.૭૪ કરોડ થયેલ છે, જેમાં ચાલુ વષષે ૧૭.૬૬ ટકાનો વધારો થયો છે જે બેંકની સદ્ધરતા જ બતાવે છે. • દજિણ ગુિરાતમાં જવજવધ સરપંચની ચૂટં ણીઃ વલસાડ તાલુકાના નનકવાડા તથા િગોિ ગામના સરપંચ માટે ગત સપ્તાહે યોજાયેલ ચૂંટણીમાં નનકવાડામાં ઉમેશ મનુિાઈ પટેલ તથા િગોિમાં નરેશ િગવાનિાઈ પટેલ ચૂટં ાયા છે. ગણિેવી તાલુકાના કાંઠા ભવિાગના માસા ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ તરીકે િાજપના અશોક િગુિાઈ પટેલ અને વાડી ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ તરીકે ભવપુલ મહેશિાઈ પટેલ ચૂટં ાયા છે. અંકલેશ્વર તાલુકાના સારંગપુર ગામે યોજાયેલી સરપંચની પેટાચૂટં ણીમાં કેતન પટેલને ભવજય થયો છે. હાંસોટ તાલુકાના તેલવા ગામની બે સભ્યોની પેટાચૂટં ણીમાં ગુલામ

B!'E"$ :

નવસારીઃ સમસ્ત લેઉઆ પાટીદાર સમાજ ટ્રસ્ટ છેલ્લા પાંચ વષષથી રક્તદાન શિશિરોનું આયોજન નવસારીની રેડક્રોસ બ્લડ િેંકની મદદથી કરે છે. સમાજના પ્રમુખ જેરામભાઈ પટેલ તથા અન્ય ટ્રસ્ટીઓ લોકોની સુખાકારી માટે શવશવધ કાયષક્રમોનું આયોજન કરે છે. વષષ ૨૦૦૫થી શનયશમત રક્તદાન શિશિરનું આયોજન થાય છે. સમાજ દ્વારા શનમાષણ પામેલ શ્રી નશવનચંદ્ર સાંસ્કૃશતક ભવન દશિણ ગુજરાતમાં અગ્રેસર છે. ગત સપ્તાહે રક્તદાતા શદન શનશમત્તે અહીં શવશવધ કાયષક્રમ યોજાયા હતા.

ગત સપ્તાહે ભાદરણ પીપલ્સ કો.ઓ.બેંકનો શતાબ્દી મહોત્સવ યોજાઇ ગયો. આ પ્રસંગે કેન્દ્રીય પ્રધાનો જદનશા પટેલ, ભરતજસંહ સોલંકી, ધારાસભ્યો રાિેન્દ્રજસંહ પરમાર, અજમત ચાવડા તથા કલ્પેશ પટેલ (કેમરોન ઇન્ડ. વડોદરા), રાિુ પટેલ (સુરેશ ટોબેકો) વગેરે અગ્રણીઓ હાિર હતા. આ તમામે બેંકના કમમચારીઓ, ડાયરેક્ટર, સભ્યોની કામગીરી અને બેંકની પ્રગજતને જબરદાવીને તમામ પ્રકારનો સહકારની ખાતરી આપી હતી. બેંકના ચેરમેન શૈલેષ પટેલે સહુને આવકાયામ હતા.

• સુરતમાં ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ િેસ્ટટવલઃ સુરત ખાતે ગત સપ્તાહે પ્રથમવાર યોજાયેલા ઈન્ટરનેશનલ ફિલ્મ િેસ્ટટવલમાં લગાન ફિલ્મ દ્વારા જાણીતી બનેલી અભિનેત્રી ગ્રેસી ભસંહ, ઓિબીટ ફિલ્મોનાં કલાકાર ઓમ પુરી અને િારૂક શેખ શહેરના મહેમાન બન્યા હતા. બોભલવૂડના આ ભિગ્ગજોએ સુરતમાં િર વષષે આવો ફિલ્મ િેસ્ટટવલ યોજવાનો મત વ્યિ કયોો હતો. ઓમ પુરીએ જણાવ્યું હતું કે અમે તો અત્યાર સુધી સુરતને પ્લેગ માટે ઓળખતા હતા પરંતુ હવે સુરતને જોતા તેની શકલ બિલાયેલી લાગી છે.

મોહમંિ મલેક અને મહેબબ ૂ યાકુબ મલેકનો ભવજય થયો હતો. • અંકલેશ્વર GIDCમાં આગ: અંકલેશ્વર જીઆઇડીસીની યુપીએલ-૨ કંપનીમાં ગત શુિવારે િોરેકસ ટેકનીકલ પ્લાન્ટનાં રીએક્ટરમાં ધડાકો થયો હતો. ધડાકો એટલો પ્રચંડ હતો કે તેનો અવાજ ૧૦ થી ૧૨ ફકલોમીટર સુધી સંિળાયો હતો. ધડાકા બાિ આગ િાટી નીકળતાં કંપનીમાં નાસિાગ મચી ગઇ હતી. ડીપીએમસી તથા અન્ય કંપનીઓ આગ બુઝાવવામાં લાગી ગઇ હતી. ઘટનામાં ત્રણ કમોચારીઓ િાઝી ગયાં હતાં. • ચરોતરમાં પિીઓ નામશેષ થઈ રહ્યાા છેઃ તાજેતરમાં ખંિાતમાં પયાોવરણ સંબધ ં ીત ભવષય પર યોજાયેલા એક સેભમનારમાં ભવજ્ઞાનના અભ્યાસુ અને ભવશેષજ્ઞ પ્રા. સતીષ પરમારે જણાવ્યું હતું કે, જીવસૃભિમાં જ નહીં પણ પયાોવરણમાં પણ િેરિાર થઈ રહ્યા છે. માનવીનું સરેરાશ આયુષ્ય ઘટી રહ્યું છે. સુનામીની આિતે ભવકરાળ ટવરૂપ ધારણ કયુું છે. વૃક્ષની જાત ઘટી રહી છે. ચરોતરમાંથી પણ અનેક પક્ષીઓ નામશેષ થઈ રહ્યા છે. ઉનાળામાં ગરમીને

નીકળી રહ્યું છે. જો કે ગત સપ્તાહે આ ઘટના માટે પાણી પુરવઠા પ્રધાને ઓ.એન.જી.સી. ને જવાબિાર ગણાવી હતી અને કંપની દ્વારા િૂગિોમાં જે ગેસનું પ્રેસર વધી ગયું છે તે ઓછું કરવાની કામગીરી શરૂ કરી છે. આ અંગે ઓલપાડના અસરગ્રટત ભવટતારની મુલાકાત બાિ રાજ્યના પૂવો નાણાં પ્રધાન સનત મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે ઓલપાડ પંથકમાં જમીનની નીચે રેતી છે, પથ્થર કે ખડક નથી. ઓલપાડ પંથકના સોંિલાખારા, ટકારામાં તેમ જ મહંમિપોર ગામની જમીન ધીરે ધીરે નીચે બેસી રહી છે. અત્યાર સુધીમાં ઓલપાડની જમીન ૧૬ સે.મી. જેટલી નીચે બેસી ચૂકી છે. • સૌથી ઊંચી પ્રજતમા ટથાપવામાં મુશ્કેલીઃ કેવભડયા ખાતે નમોિા નિી પરના સરિાર સરોવર બંધ નજીક સાધુ બેટ ઉપર સરિાર પટેલની ૧૮૨ મીટર ઊંચી પ્રભતમા મૂકવાની રાજ્ય સરકારની યોજનામાં અડચણ આવી છે. સરિાર વલ્લિિાઈ નેશનલ ઇસ્ન્ટટટ્યૂટ ઓિ ટેકનોલોજીના અહેવાલ પ્રમાણે સરકારે પ્રભતમા માટે પસંિ કરેલી જગ્યા પ્રભતમાનો િાર સહન કરી શકે તેવી સક્ષમ નથી.

બિલે વરસાિ અને ચોમાસામાં વરસાિને બિલે ગરમી પડે છે. જૈભવક ભવભવધતા અને ગ્લોબલ વોભમુંગથી પ્રજા વાકેિ બની પયાોવરણ અને જીવસૃભિને બચાવવા જાગૃત નહીં બને તો આિતો વધતી રહેશ.ે • સુથાર સમાિના મોભી રાષ્ટ્રીય સજમજતમાં: તાજેતરમાં નવી ભિલ્હી ખાતે અભખલ િારતીય ભવશ્વકમાો વંશજ સવોોત્થાન સંગઠનનું એક રાષ્ટ્રીય સંમલ ે ન યોજાયું હતુ.ં જેમાં ગુજરાતના ઠાકોરિાઇ ભમટત્રીને રાષ્ટ્રીય કાયોકારણીમાં સમાવી પ્રિારી મંત્રી તરીકે સવાોનમુ તે ભનયુિ કરાયા છે. આ સંમલ ે નમાં િેશના અંિાજે ૨૫ હજાર ડેલીગેટ્સ હાજર રહ્યા હતા. • ઈસનપોરમાં પણ પાણીના િૂવારા ઊડ્યા!ઃ ઓલપાડ ટાઉનમાં િૂગિોમાં ગેસનું પ્રેસર વધતાં ૨૦ જૂનથી ઓલપાડ તાલુકાના અન્ય ગામોમાં પણ પાણીના િૂવારા તથા ઝરણા િૂટવાની શરૂઆત થઈ છે. ઓલપાડથી માત્ર પાંચ ફકલોમીટરના અંતરે આવેલા ઈસનપોર ગામમાં એક બોરમાંથી પાણીના િૂવારા ઊડ્યા હતાં. છેલ્લા પંિરેક ભિવસથી ઓલપાડ ટાઉનમાં ૧૬થી વધુ ટથળો પર જમીનમાંથી પાણી

સંજિપ્ત સમાચાર

:,( : 1 ?0":$<1 5B #

< 8H#": != : :,( A #< : ; 4 4 9 6 F ( ; * <+ : ; @ ; : F!A 8F! 9% 6 ";'! : !? ; !F * 4 % = :# = "8( : ,; : (! E ;# !? E 9% 6*$! 4 ?!6* 8 8 6 ";( : -6";( !7 6 7< 4 4%! "; 9 8 !8% 8 % .8 4* "4 !

19

< ? != : &? :# /"&(:" !: @ :,( < /"&1 : #< <'=C

6 ; 6

;G

%!%!? %8 4 9 4 4%! 8F! 9%!6 4 ; > 8 :F 34 4 26 6 %! ,; > 8 5 B :F 4 4%! 8% 7 :0 = 8 F */6& 7 8$! 9

DC : 8*

? #?( B#C+( B $:"(,1 $:"(,1 :1 > $?+( @ &? : 7-( #)?&: < ( & (: ? : ?! & # : H# @ $ "=H +( $:"(,1 H4!: (<( 6@ : :,( G $? # B 2A < ? B1 4< '< !?, : :,( ?6B$ 1 @' $B ?#? ? &?#): (D

)? % $B

$< )B.

*": B !: @

$B

?#C < 1 <!

!:#< 9H#": !: @ ! ? !:3 B #B !:#< &? (: < !=$: : $B ) F1

A

B /":

4 ?

?

4 9 ;

&:

;

%

&: #B" ); ,(

< #

?#C < (?&:

B

= : :IF( H)C

"'#" #

%%#)

& *

* !

"$( % & (")## + #(& # ( # ( & ' ))) " " #(& ' # (

!" "

" "

#

# "

"

"

$

#

"

% #

(")## + #(&

% "" #! "

!"

"

!

" "

!"

# "

" #

" "


20

ભારત

Gujarat Samachar - Saturday 25th June 2011

મતલબ કે, લોકપાલની પસંદગી રાજનેતાઓ ઈચ્છે તે રીતે થશે. વધુમાં ભ્રષ્ટાચારી સામે ફરરયાદ નોંધતા પહેલા લોકપાલ દ્વારા તેની સુનાવણી થશે અને પછી ફરરયાદ નોંધાવાશે. ઉપરાંત કોટટમાં કેસ ચલાવતા પહેલા પણ

ગુનાની સુનાવણી કરતા પહેલા આરોપીની સુનાવણી કરવામાં આવે. આ રીતે તો ૧૧ સભ્યોનું લોકપાલ ટૂંક સમયમાં જ પડી ભાંગશે. બેઠક દરરમયાન જસ્ટટસ સંતોષ હેગડેએ આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો. આ ઉપરાંત, દરેક તબક્કે આરોપીને કેસમાં થઈ રહેલી પ્રગરત અંગે વાકેફ કરાશે. આમ

લોકપાલ દ્વારા ભ્રષ્ટાચાર કેસના આરોપીની સુનાવણી હાથ ધરાશે. કેજરીવાલે આક્રોશ વ્યક્ત કરતા કહ્યું હતું કે, દુરનયામાં ક્યાંય આવી જોગવાઈઓ નથી કે, ભ્રષ્ટાચાર જેવા ફોજદારી

કેસ ચાલતા પૂવવે જ આરોપી પાસે કેસને લગતી તમામ રવગતો આવી ગઈ હશે. પ્રશાંત ભૂષણે આરોપ મુક્યો હતો કે, સરકાર માત્ર પ્રરતકાત્મક કાયદો અને લોકપાલ ઈચ્છે છે.

પાન-૧નું ચાલુ

ઠેરના ઠેર...

કરટબદ્ધતા વ્યક્ત કરી હતી. રસબ્બલના કહેવા પ્રમાણે, આ અંગે સરકારે દેશની જનતાને વચન આપ્યું હતું અને તેને પુરું કરવામાં આવશે. સોસનયા-મનમોહન ફરી ગયા: હજારે અંરતમ બેઠકના આગલા રદવસે ગાંધીવાદી અન્ના હજારેએ કહ્યું હતું કે કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ સોરનયા ગાંધી અને વડા પ્રધાન ડો. મનમોહન રસંહથી ઘણી આશા હતી. તે બંને આશાનું કકરણ હતાં. પરંતુ વચ્ચે શું ગરબડ થઇ તે ખબર નથી. સરકારનાં વલણમાં પરરવતાન આવ્યું છે. મનમોહન રસંહ રવષે તેમણે કહ્યું કે, ‘હું એ વાતે સહમત છું કે તેઓ પ્રામારણક વડા પ્રધાન છે. પરંતુ તેઓ શું કરી શકે. તેઓ રરમોટ કંટ્રોલથી સંચારલત છે. આ એવું છે કે જાણે કોઇ તેમને કહે છે કે ચૂપ રહો, નહીંતર કાન કપાઇ જશે.’ અન્નાએ ઉપવાસ ન કરેઃ હેગડે કણાાટકના લોકાયુકત અને લોકપાલ રબલ મુસદ્દા સરમરતના સભ્ય સંતોષ હેગડેએ કહ્યું છે કે અન્ના હજારે ૧૬મી ઓગટટથી ઉપવાસ કરવાની જાહેરાત કરી છે તેની તરફેણમાં તેઓ નથી. તેમણે કહ્યું કે અન્નાજીએ ભ્રષ્ટાચાર રવરુદ્ધ તેમની લડત ચાલુ રાખવી જોઈએ, પરંતુ તાત્કારલક ઉપવાસ પર ન ઊતરી જવું જોઈએ. તેમણે દેશભરમાં પ્રવાસ કરીને લોકોને ભ્રષ્ટાચાર મુદ્દે બની રહેલા ઘટનાક્રમથી મારહતગાર કરવા જોઈએ.

લોકપાલ બિલઃ કોણ શું કહે છે? સિસવલ િોિાયટી ભારત િરકાર (૧) વડા પ્રધાન અને ન્યાયિંત્રને લોકપાલ હેઠળ (૧) વડા પ્રધાન લોકપાલના દાયરામાં સામેલ, પણ આવરી લો. કેટલીક શરિો સાથે. (૨) સાંસદોની સંસદ ગૃહમાં વિવણૂંકને લોકપાલમાં (૨) સાંસદોની વિવણૂવક લોકપાલના દાયરામાંથી મૂકો. બાકાિ. (૩) લોકપાલમાં સીબીઆઈની મવમજલન્સ મવંગ (૩) સીબીઆઈની મવજીલન્સ પાંખ અને સેન્ટ્રલ અને સેન્ટ્રલ મવમજલન્સ કમમશન મવમલન કરો. મવજીલન્સ કમમશનનું લોકપાલમાં મવમલનકરણ (૪) ‘કેગ’ને લોકપાલના િાગ િરીકે સ્વીકારો. નહીં. (૫) િમામ અમધકારીઓને લોકપાલ હેઠળ આવરી (૪) ‘કેગ’ લોકપાલનો િાગ નહીં. લો. (૫) માત્ર ટોચના અમધકારીઓને જ લોકપાલ (૬) લોકપાલને પ્રોમસક્યુશનની સત્તા, ફોન ટેપ હેઠળ. કરવાની સત્તા આપો. (૬) લોકપાલને પ્રોમસક્યુશનની સત્તા નહીં. (૭) ગુનેગાર માટે લઘુત્તમ જેલની સજા છ મમહના ગૃહ સમચવની મંજૂરી બાદ જ ફોન ટેપ કરી અને મહત્તમ સજા જન્મટીપ નક્કી કરો. શકશે. (૮) મનમણૂંક પ્રમિયા માટેની સમમમિમાં વડા પ્રધાન, (૭) ગુનેગાર માટે મહત્તમ ૧૦ વષવની કેદ. મવપક્ષના નેિા, ઉપરાંિ સુપ્રીમના બે જજ, હાઇ (૮) લોકપાલ મનમણૂંક સમમમિમાં વડા પ્રધાન કોટટના બે ચીફ જસ્ટીસ, મુખ્ય ચૂંટણી કમમશનર, ઉપરાંિ મવરોધ પક્ષના બંને ગૃહના નેિાઓને ‘કેગ’ને સમાવો. સ્થાન. (૯) લોકપાલની હકાલપટ્ટી માટે સંબંમધિ (૯) માત્ર સરકાર જ સુપ્રીમ કોટટમાં લોકપાલને સત્તાધીશને ફમરયાદ કરી શકાય. હટાવવાની ફમરયાદ કરી શકે. હવે પછી શું થશે ? લોકપાલ સંયુક્ત મુસદ્દા સમમમિની મંગળવારે મળેલી નવમી અને અંમિમ બેઠકમાં સવવસંમમિ સાધી શકાઇ નથી. બન્ને પક્ષોએ એકબીજાને પોિપોિાના મુસદ્દા સોંપ્યા છે. બન્ને પક્ષો વચ્ચે સંમમિ અને અસંમમિના જે-જે મુદ્દા હશે િેને જુલાઈના પ્રથમ સપ્તાહમાં યોજાનારી સવવપક્ષીય બેઠકમાં રજુ કરાશે. િમામ મુખ્ય પ્રધાનો અને રાજકીય પક્ષોના પણ અમિપ્રાય લેવાશે અને પછી કેમબનેટ સમક્ષ રજુ કરાશે.

કેજરીવાલના કહેવા પ્રમાણે, અગાઉ જે છ મુદ્દાઓ પર મતભેદ ચાલુ હતા, તે હજુ પણ યથાવત છે. સરકાર ઈચ્છે છે કે, લોકપાલ માટે રબલ આવે. જ્યારે રસરવલ સોસાયટીના સભ્યો લોકપાલ અને લોકાયુક્ત અંગેનો કાયદો એક સાથે ઈચ્છે છે. સરકાર વચન પાળશેઃ સસબ્બલ બેઠક બાદ કેન્દ્ર સરકારના માનવ સંશાધન રવકાસ પ્રધાન કરપલ રસબ્બલે કહ્યું હતું કે

લોકપાલ મુસદ્દો કેરબનેટ સમક્ષ રજૂ કરાશે. જેમાં અમારો મુસદ્દો હોય શકે છે, તેમનો મુસદ્દો હોય શકે છે અથવા બંને મુસદ્દાની સંયુક્ત જોગવાઈઓ પણ હોય શકે છે. આ અંગેનો મુસદ્દો રાજકીય પક્ષોને મોકલાશે અને રાજકીય પક્ષોની સંયુક્ત બેઠકમાં તેની ચચાા થશે. રસબ્બલે મોનસૂન સત્રમાં કડક જોગવાઈઓ ધરાવતો લોકપાલનો ખરડો રજૂ કરવાની

#5 3'81 '8'39'* "'3'0 $ A9 !;(? 44/<+89'8?

?+'89 )+2+(8':/54

44;'2 '3/2? '? ;:/4- /)4/) 3 "93*'= 6* 91= 78'68/3- ,642 52 '8 !;/92/6 "5)/'2 2;( 859<+458 %'2+ !;/92/6 '458 /**>

4:8? 59: 542? @ 44* $+-

6+8 6+8954

./1*6+3 93*+6 =+'67 4, '-+ '6+ ,6++ '*2/88'3)+ 43 $+- ,44* )+ 6+'2 '3* 74,8 *6/307 ;/11 (+ 564:/*+*

2+'9+ '295 45:+ 5;8 ,58:.)533/4- +<+4:9 43 ";4*'?

$4/7;+ .'0'4 "'4*.?' <+4/4-

:. ;-;9:

,642 52 84 52 '8 '84./22 533;4/:? +4:8+

'1+ /9:8/): '4* ")5:2'4* #8/6

+5'68 43 8/*'? :. ;-;9: '3* 6+8963 43 54*'? :. ;-;9: ,46 *+8'/17 51+'7+ )438')8 '3= 43+ 4, 8.+ 2+2(+67 1/78+* (+14;

44;'2 +4+8'2 ++:/4-

43 ";4*'? :. "+6:+3(+8 '8 "'::'</9 ':/*'8 +4:8+ 468= :+39+ %+2(1+= '60 43*43 /**<

'<'8':8/ +9:/<'2

78'68/3- ,642 &+*4+9*'? :. "+6:+3(+8 '8 '84./22 533;4/:? /-. ").552 &+'*/3- '3+ '=+7 #

/='2/ +.,/2 /-.:

43 "':;8*'? :. 5<+3(+8 '8 #.+ 85=4 54,+8+4)+ +4:8+ 43- 6/:+ "8'8/43 5564'). "498. !9/71/5 43*43 58 ,;8:.+8 *+:'/29 (551/4- 54 '4? 5, :.+ '(5<+ +<+4:9 62+'9+ )54:'): 7.;/3(.'/ 43 /6'3(.'/ 43 6':/3(.'/ 43 '.+3*6'(.'/ 43 1+'7+ 348+ 8.'8 8.+ 2'3'-+2+38 6+7+6:+ 8.+ 6/-.87 4, 386= **2/77/43

2+'9+ </9/: ;9 54 === 1'8'39'*9'3'0;1 )53


હાસ્ય

Gujarat Samachar - Saturday 25th June 2011

આ સંસ્કૃતિ એટલે શું?

આપણી આજની સંસ્કૃતિ છે.’ ‘હવે થોડું થોડું હમજાય છે.’

તિએિડસ છે. જેના સગડ પેઢી દર પેઢી આજ લગી ઊિરી આયવાં છે. પણ એનો મિલબ એમ નથી કે ઈ આપણી આજની સંસ્કૃતિ છે.’ ‘આ ‘પણ’ પછીનું નો હમજાણું.’ અમે દાઢીએ હાથ ટેકવિાં બોલ્યા. ‘હમજવાની િાવી એક જ છે દીકરા.’ વખિકાકા હીંિકો અટકાવીને એક એક િબ્દ છૂટો પાડીને બોલ્યા, ‘સાંસ્કૃતિક વારસો અને સંસ્કૃતિ બે અલગ અલગ વસ્િુ છે.’ અમે ફરી ડોકું ધુણાવ્યું. ‘દાખલા િરીકે,’ વખિકાકાએ પગ વડે હીંિકાને હળવી ઠેસ મારી. ‘ભરિનાટ્યમનો ડાડસ ઈ આપણો સાંસ્કૃતિક વારસો છે. પણ ભરિનાટ્યમના કલાસું હોય અને ઈનું આરંગેિમ નાટકના હોલમાં થાય ઈ

અમે કહ્યું. ‘બીજો દાખલો લે.’ વખિકાકાએ હીંિકાને જરા જોરથી ઠેસ મારી. ‘નવરાિીમાં ગરબા ગાવા ઈ આપણી સાંસ્કૃતિક પરંપરા છે. પણ મલ્ટીકલર લાઇટું અને સ્ટીતરયોફોતનક સાઉડડમાં, તટકકટું રાખીને, સ્પોડસરું મેળવીને કોમતિોયલ એંગલથી ગરબા કરવા ઈ આપણી આજની સંસ્કૃતિ છે.’ ‘પણ કોમતિોયલાઇઝેિનથી સંસ્કૃતિનો નાિ નથી થિો?’ અમે ઠાવકાઈથી સવાલ કયોો. ‘જ્યાં લગી પ્રજા જીવિી છે ત્યાં લગી સંસ્કૃતિનો નાિ નો થાય મૂરખા!’ વખિકાકા જરા હસી પડ્યા. પછી કહે, ‘દીકરા, િું ફરી ભેળસેળ કરી રહ્યો છે. પરંપરાઓની જાળવણી ઈ સંસ્કૃતિ નથી, પરંપરાનું સાિત્ય ઈ પણ સંસ્કૃતિ

%$ " $ %*$) $ . '# "' ( '+ $ $ - (( % " $)( % %+ $)'. %$ %$ % ' $ +

'%*& ()

!" #! & $

" # "

!! % ! " ! % &" ! #! !! ! & # " " # % $ !" " % !# "!

. ( $

$

&

!! "

!" # " & # !# & # "

#" "

?=><,7,=4,

"<4.0 =>,<>= 1<:8 D * # ! ?=><,74, * (! #$ ! (+ * &$%# )" !# #

?<:;0

" " "

$!&%

$"

$

#!

'

$

" ,,,

(

"&

/ %*$) $)( % *!

*$

(!#

0A +0,7,9/

%#

* !!

"<4.0 =>,<> 1<:8 D

$&# $

#

"<4.0 =>,<> 1<:8 D $!&% # " #& %&# $ ! !$% # % ) ! %$ $$ " #&

# '

454

!

"<4.0 =>,<> 1<:8 D $$ #&$$

* * '! * $% ! # * $ $ !% * &$%#

* * * * *

!

!

"<4.0 =>,<> 1<:8 D *E( # $$ $ # :>=A,9, +,8-4, *E # % * % + $ # * E )" !# * $ * $ *E$ $!&% # * E $" # % ! % +

%

% "

)" !# %

અનુસંધાન પાન-૩૦

#

()' $ ) % "

નથી. પણ પરંપરાનો બદલાવ સંસ્કૃતિ છે. સંસ્કૃતિ કાંઈ હજાર વરસ પુરાણી િીજ નથી. ઈ િો આજની આપણી જીવવાની રીિ છે. જો આપણે ગરબાનું કોમતિોયલાઇઝેિન કરીએ છીએ િો દીકરા, ઈ આપણી સંસ્કૃતિ છે. આપણે એવા છંઈએ!’ ‘એટલે?’ ‘એટલે એમ કે આપણે સૌથી પહેલા સ્વીકારી લેવું જોંઈ કે ગરબાનું કોમતિોયલાઇઝેિન આપણને ફાવી લયું છે. આપણી તહડદી કફલ્મું આપણને ફાવી ગઈ છે. પેડટ, િટટ, જીડસ અને સૂટ આપણને ફાવી લયાં છે. ઇંશ્લલિ તમતડયમની તનિાળું ફાવી ગઈ છે અને કાંઈ પણ કામ કરાવવા હાટું પૈસા દેવા અને લેવા આપણને ફાવી લયા છે.’ ‘અને જે ફાવી લયું છે ઈ-’ ‘ઈ જ આપણી આજની સંસ્કૃતિ છે ગાંડા!’ વખિકાકા ગંભીરિાથી બોલ્યા, ‘ધારાસભા કે લોકસભામાં ડાકુઓ કે હત્યારા હોય ઈ આપણી સંસ્કૃતિનો ભાગ છે અને ભ્રષ્ટાિારી જયલતલિાને જનિા ખોબલે ખોબલે વોટ આપે છે ઈ પણ આપણી જ પરજાનું સાંસ્કૃતિક લક્ષણ છે. ફક્ત કથકલી અને ભરિનાટ્યમ િાતમલનાડુની ઓળખ નથી, આ પણ છે!’ અમે િૂપ થઈ ગયા. ‘ભાઈ, સંસ્કૃતિ ઈ આખી પરજાનું સામૂતહક તબહેતવયર છે.’ વખિકાકાએ હીંિકો અટકાવ્યો. ‘ઇંલલાંડ, અમેતરકામાં આપણા દેિીઓ તબિારા આખું વીક મહેનિમજૂરી કયાો પછી રતવવારે મંતદરમાં જાય િો ઈ હવે એમનું સાંસ્કૃતિક લક્ષણ કહેવાય.’ અમને ધીરે ધીરે ગેડ પડી રહી હિી.

ડિવાઇન ડિએશન

પશ્ચિમની સંસ્કૃતિ હાયયે પડખાં ઘસવા છિાંય નખતિખ ગુજરાિી રહેલાં અમારાં વહાલાં વહાલાં એન.આર.આઇ. ભાઈઓ, ભાભીયું કરીને બાજુમાં મૂક્યાં અને હીંિકાને અને બે કલ્િરમાં ઊછરેલાં ગુલાબના હળવેકથી હલાવિાં મને સામો સવાલ ગોટા જેવાં ભૂલકાંવ! જે શ્રી કૃષ્ણ! કયોો, ‘પહેલા િું મને ઈ ક્યે કે સંસ્કૃતિ આજકાલ ઇશ્ડડયામાં ભારિીય અટલે િું?’ સંસ્કૃતિના રખેવાળું વધી લયા છે અટલે મેં ફટ લઈને કીધું, ‘સંસ્કૃતિ એટલે છાિવારે ભારિીય સંસ્કૃતિ ઉપર જાણે આપણી પરંપરા. આ આપણાં મંતદરો, આિમણુંય વધી લયાં હોય એમ લાગે. િાસ્િો, પુરાણો, ધાતમોક તરવાજો, બે ઘડી ગમ્મિ ખાિર રામને ગોગલ્સ તિલ્પ-સ્થાપત્યકલા...’ પહેરેલા નો િીિરી િકાય, રામ િો ‘ટૂંકમાં થોથાં!’ વખિકાકા વચ્ચે જ ઠીક, રાવણનેય ડબલ્યુડબલ્યુએફના બોલ્યા. હું ગૂંિવાણો. વખિકાકા કહે, પહેલવાન જેવો િીિરીએ િો ઘણાનાં ‘થોથાં ઈ સંસ્કૃતિ નથી. કોિરેલા પથરા નાકનાં ટીિકાં િડી જાય. ઈ સંસ્કૃતિ નથી. પુરાણોની કથાઉં અમેતરકામાં કોઈકે ગણપતિબાપાના સંસ્કૃતિ નથી. હજારો વરસનો ઇતિહાસ ફોટાવાળી ટોઇલેટની સીટું બહાર ઈ સંસ્કૃતિ નથી. ઈ હંધાય સંસ્કૃતિના પાડેલી એમાં ઘણો હોબાળો થઈ લયો. સગડ છે.’ અમારા ઇશ્ડડયાવાળાય કાંઈ ઓછા ‘હમજાણું નંઈ.’ અમે ડોકું ધુણાવ્યું. નથી. સીિાનો રોલ કરનારી એક્ટ્રેસ ‘મોંહે-જો-ડેરો િું છે?’ િૂંટણીમાં જીિી જાય ઈ િો હમજ્યા, વખિકાકાએ પૂછયું. પછી જાિે જ પણ રાવણનો રોલ કરનાર અરતવંદ જવાબ દીધો. ‘કાળિમે દટાઈ ગયેલા તિવેદીયે ઇલેકિનું જીિે! નગરના અવિેષ છે. ઈ અને ઈ બધું િો ઠીક મારા જોઈને આંયાં બધા ઓલરાઇટ છે! હમજાય છે આપણને ભાઈ, પણ આમ કે ઈ લડલત લાિ ઓવરોલ જુઓને િો જમાનામાં છોકરાંવ હાળું ઇશ્ડડયાનું કલ્િર િેનાથી રમિાં, બૈરાંવ િું બદલાઈ યુું હોય એમ લાગે. છોકરાંવને િણગાર કરિાં, ઘરસંસાર કેવાં પૂરો ગાયિી મંિ બોલિાં નો આવડે, રાિરિીલાં વડે િાલિો, કે પછી ઈ િો ઠીક, ‘ગુરુર્ોહ્મા’ને બદલે નગરની રિના વાંહે કેવાં પ્લાતનંગ ‘ગુરુભ્રમ્મા’ બોલે! થિાં. ટૂંકમાં ઈ જમાનામાં જે થાિું ઈના અમે આવા તવિારોમાં અટવાણા સગડ આપણને ખોદકામ કરિા મળ્યાં.’ હિા ડયાં વખિકાકા આવી િડ્યા. હજી અમે અમારી આરામખુરિી જરા એમણે હીંિકે આસન જમાવીને છાપું આગળ ખસેડી. ‘ઈ જ રીિે.’ હાથમાં લીધું ત્યાં જ અમે સવાલ કયોો, વખિકાકાએ હીંિકો ઝુલાવ્યો. ‘વખિકાકા, િમને નથી લાગિું કે ‘ખજૂરાહોનું મંતદર ઈ જમાનાના સગડ આપણા દેિની સંસ્કૃતિ દા’ડે દા’ડે સંઘરીને આજ લગી ઊભું છે. આપણા વીસરાિી જાય છે?’ વેદો, ઉપતનષદો, િાસ્િો, પુરાણો માય વખિકાકા મલકાણા. છાપાં ગડી તડયર ફ્રેડડ, ઈ જમાનાના સાંસ્કૃતિક

21

* E )!% &# % &$ *E# ) $# *E ( #& $ *E $&# ' $ *E %$ *

# +

#

! #$ "<4.0 =>,<> 1<:8 D *E *"% %!&# D *E & * E !# %!&# D *E # *E ! %# D *E% *E *$ %!&# D *E *E )" # D * * * * * *

"<4.0 =>,<> 1<:8 D #!* # $% $" !# $ ! $!&% % A4>3 *,92>C0 #4@0< ! " %% * $ "!# & %# $&# $ ! ' % % ! * #

&

!# %

!#

%

%!&# D %!&# D %!&# D ! * #%

<?4=0 & "# D

%! $& % *!&

AAA =6,9/,3:74/,B= .:8 ' #*

:9>,.> =6,9/,3:74/,B= .:8

* "

#!&" " #%&# *$ (

$

$


દેશહવદેશ

22

Gujarat Samachar - Saturday 25th June 2011

બે દાયકાના સૌથી હવનાશક પૂરમાં પૂવવ ચીન તબાિ પાંચ હમહલયન લોકો બેઘરઃ લાખો એકર જમીન પાણીમાં બૈજિંગઃ વિનાશક પૂરે પૂિો ચીનમાં ભારે વિનાશ િેયોો છે. આશરે પાંચ વમવલયનથી િધુ અસરગ્રવતોને સલામત વથળે ખસેડાયા છે. પ્રાથવમક અંદાજ મુજબ, પૂરથી ૯૩ કરોડ ડોલરનું નુકસાન થયું છે. સતત એક મવિનાથી ચાલતા ભારે િરસાદને કારણે જીિનજરૂરી ચીજિવતુના ભાિ આસમાને પિોંચ્યા છે. ચીનમાં કેટલાક સમયથી થઈ રિેલી અનરાધાર િષાોને લીધે હુબી અને ઝેવઝયાંગ પ્રાંતોના વિશાળ વિવતારોને જળબંબાકાર બનાવ્યા છે. આશરે એક વમવલયન એકરથી પણ િધુ ખેતીલાયક જમીન ઉપર પૂરનાં પાણી ફરી િળ્યાં છે. ચીનની સત્તાિાર સમાચાર સંવથા વઝન્હુઆ ન્યૂઝ એજન્સીના અિેિાલ અનુસાર, પૂરથી ૧૦૦૦ જેટલાં વ્યાપારી સંકુલોની કાયોિાિી ઠપ્પ થઇ ગઇ છે અને ૫.૭ વમવલયનથી િધુ લોકોનો રોવજંદો જીિનવ્યિિાર ખોરિાઈ ગયો છે. પૂરના લીધે ૭૦૦૦થી પણ િધુ મકાનો તૂટી પડયાં છે કે તેને

ઘણું નુકસાન પણ થયું છે. આ વિનાશથી આશરે કુલ મળી ૯૩ કરોડ ડોલરનું નુકસાન થયું િોિાનો અંદાજ છે. ભારે િરસાદને લીધે ઠેર ઠેર ભૂપ્રપાત થયા છે અને તેથી અનેક ઘરો દટાઈ ગયાં છે. આ મવિનામાં જ પૂિો અને દવિણ ચીનમાં આિેલાં પૂરને લીધે ૧૭૦નાં મૃત્યુ થયા છે કે તેઓ લાપત્તા બન્યાં છે. છેલ્લાં ૨૦ િષોનું આ સૌથી િધુ વિનાશક છે. આથી શાકભાજીનો પાક ૨૦ ટકા ઓછો થશે.

શ્રીલંકન પ્રમુખને યુએસ કોટટની નોપટસ

ઝવાહિરી અલ-કાયદાનો વડો

કોલંબોઃ શ્રીલંિાના ન્યાય મંત્રાલયને દેશમાં ચાલુ લડાઈ દરનમયાન તાનમલ નાગનરિોના મોત સંદભગે રાષ્ટ્રપનત મનહન્દા રાજપક્ષેના નામે એિ યુએસ િોટિ તરફથી જારી સમન્સ મળ્યું છે. અરજદારોનો આરોપ છે િે શ્રીલંિામાં ચાલુ ગૃહયુદ્ધ દરનમયાન તાનમલ નાગનરિોની ખોટી રીતે હત્યા િરાઇ છે. ૭૦ના દશિથી લઈને ૨૦૦૯ સુધી શ્રીલંિામાં તનમલ નવદ્રોહી સંગઠન એલટીટીઈ અને સરિાર વચ્ચેની લડાઈ ચાલુ હતી.

કેરોઃ વિશ્વના સૌથી ખતરનાક આતંકિાદી સંગઠન અલ-કાયદાના િડા ઓસામા વબન લાદેનને અમેવરકી કમાન્ડો દ્વારા ઠાર મરાયાના દોઢ મવિના બાદ લાદેનના ખાસ સાથીદાર અયમન અલ ઝિાવિરીએ અલ-કાયદાનું નેતૃત્િ સંભાળ્યું છે. ઝિાવિરી પાકકવતાન અને અફઘાવનવતાનની બોડડર પરથી અલ કાયદાનું સંચાલન કરશે તેમ માનિામાં આિે છે. અમેવરકા દ્વારા ઝિાવિરીના માથા માટે ૨.૫ કરોડ ડોલરનું ઇનામ જાિેર કરાયું છે. ઇવલામી િેબસાઇટ અંસાર અલ મુજાવિદ્દીન પર એક વનિેદન જારી કરાયું છે. જેમાં જણાિાયું છેઃ જનરલ કમાન્ડ દ્વારા અલ કાયદાના સુપ્રીમો તરીકેની જિાબદારી િિેથી શેખ ડો. અબુ મુિમ્મદ અયમાન અલ ઝિાવિરીને સોંપિામાં આિે છે. અલ્લાિ તેમની રિા કરે. તેઓ િિેથી ગ્રૂપના સિલેસિાો રિેશે અને ગ્રૂપ પર તેમનો અંકુશ રિેશે. !! $

$

$ "

$

"

$

$

#

" # "

!

!

$ $ "

# " "

$# # #

$

$

( * & ,)* +

જિજિવાઃ વિદેશી બેન્કોમાં પડેલું કાળું નાણું દેશમાં પાછું લાિિા માટે ભારતમાં જનજાગૃવત ઝુંબેશ શરૂ થઈ છે ત્યારે સ્વિત્ઝલલેન્ડની બેન્કોમાં અનેક ભારતીયોનાં િષોોથી ઘરબાયેલા કાળાં નાણાંની માવિતી મેળિિાનું ભારત સરકાર માટે િિે આસાન બનશે. ૧૭ જૂને વિીસ સંસદ દ્વારા ભારત સવિત અન્ય દેશો સાથે કરાયેલી ટેક્સ ટ્રીટીમાં જરૂરી સુધારા કરિાની દરખાવતને મંજૂરી અપાઇ િતી. પવરણામે વિીસ સરકાર સાથે ડબલ ટેક્સેશન એગ્રીમેન્ટ્સ કયાો િશે તે દેશો તેમનાં દેશનાં ખાતેદારોનાં આઈબીએએન નંબર કે સોવશયલ વસક્યોવરટી નંબર આપીને આ ખાતેદારનાં વિીસ ખાતામાં કેટલી રકમ પડી છે તે જાણી શકશે અને અન્ય જરૂરી માવિતી મેળિીને કાનૂની સિાય મેળિી શકશે. આમ િિે ભારત સરકાર માટે ખાનગી વિીસ બેન્કોમાં પડેલાં કાળા નાણાંનું પગેરું મેળિિાનું સરળ બનશે.

વાંચો અને વંચાવો ("&$+#

+$ (

*)

*$ +

, '$*# & ) !*( '$$" ! )( ' #)!+ ' *' ( #) , % ' ) #)' # %$("+ . . * % !*( $)) '+ $"" +%$ #) $# ' (

$

$

#

(

ભારત હવે સ્વીસ બેન્કોમાં પડેલા નાણાંની પવગતો મેળવી શકશે

$ # # $ # # "$

# ,

"

" "

"

'$*# & ) !*( '$$" ! ) ' #)!+ ' *' ( #) , ( % ' ) #)' # %$("+ . . * % !*( +%$ #) $# ' ( )* !-*,# * $(!)*' ,$)(

!

3 ' * (0 *% : ; *; 8 , , / * 4; 0, 0 , - * * 0

cAeerInAe y?

" 7 6 "0 , 0 ;&$ * ;4 0* ; 9 * 0 ; , , *

* %0

;4 , % *; * * ;4 3 8 *4 * ;4 * * ;4 0 2 * *< ;4 '0% *4 ; - ;4 0 ! 0 . - * * 4 8 0 3 "0 , + 4 , ,#

# "

0 ,

! 1 ),

,

6

*

4

03 + 5

"6 &/ 7

3) //

31

*()3

$3.#&1 )*,% 7

(0 *%

0

,

,

..+ &"1,6 3. "5.*% %*2"//.*-3

,

0"

7

aAjkAl œrmAù cAerIaAe œoI ¸Ay e. te¸I bcvA mAqe aAp aApnA œrnI bArIaAe t¸A pe qIaAe mAqe lAeŠùdnI isKyAeirqI gñILs t¸A gIvAA wrvAÀ (Collapsible Security Grilles) fIq krAvAe. gAd#n t¸A dòA¤ve mAqenA geqós (Gates) t¸A rImAeq kùqòAel geqós sA¸e re¤l©Gs (Railings) po bnAvI ane ifq krI aApIae Iae. œrnI aùwr Sqenle¤s SqIl ane GlAs beleSqòed po bnAvI fIq krI aApIae Iae. wukAnAe t¸A œr mAqe isKyAeirqI bhu j~rI e. amAe tmAre TyAù aAvI Free Estimate krI aApIae Iae. yAw rAŠAe.

, /&$*", %*2$.4-3 '.1 #..+*-(2 #&'.1& 4-&

.+&- %&/.2*3 1&04*1&%

Manufacturers and Installers of Quality Steel Fabrications Domestic & Commercial • Steel Doors • Gates • Window Grilles • Stainless Steel & Glass Balustrade • Fire Escape • Staircases • Railings

æivoA¤ ane mnuA¤ mkvAoAnAe sùpk# krAe:

.-3"$3

Unit No. 9, London Group Business Park, 715 North Circular Road, London NW2 7AQ.

"//,6

&3"*, "(&-3 '.1

).,%&12

Tel: 020 8450 1284 Mobile: 07956 418 393 Fax: 020 8450 9885 www.kpengineering.co.uk

Congratulation to Rob and Swati Kreamer on their new baby girl arrival

# #

!

!

! # $ ! ! "

"

!

$

• પાક.માં વધુ એક પત્રકાર પર હુમલોઃ પાકિથતાનમાં વધુ એિ પત્રિાર હુમલાનો ભોગ બન્યો છે. પોલીસ યુનનફોમમમાં સજ્જ િેટલાિ માણસોએ તેના પર હુમલો િયોમ હતો. એિ સમયે નિટનના ‘ગાનડિયન’ અખબારમાં િામ િરતા વિાર કિયાનીએ વષમ ૨૦૦૮માં શિમંદ આઇએસઆઇ એજન્ટો દ્વારા તેનું અપહરણ િરીને જુલમ ગુજાયોમ હોવાની વાત િયામના પાંચ નદવસ બાદ તેના પર આ હુમલો થયો હતો. • છેતરપપંડી બદલ હોંગકોંગની ટોચની પબઝનેસ વુમનને જેલઃ હોંગિોંગની અદાલતે ૩.૭ નમનલયન ડોલરનું શેરબજાર િૌભાંડ આચરનાર ટોચનાં નબઝનેસ વુમનને સાડા ત્રણ વષમની િેદની સજા ફટિારી છે. હોંગિોંગની જનરલ ચેમ્બર ઓફ િોમસમનાં ભૂતપૂવમ વડાં ૫૦ વષમનાં નલલી નચયાંગને ગયા સપ્તાહે છેતરનપંડી, િાવતરું અને ગેરમાગગે દોરતી માનહતી પૂરી પાડવા બદલ દોનષત ઠેરવ્યાં હતાં. નલલી નચયાંગને ‘અપ્રામાનણિતાનું મૂળ’ ગણાવનારા જજ આટબટિ વોંગે જણાવ્યું હતું િે આ ટોચનાં નબઝનેસ વુમને હોંગિોંગની ‘આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાંિીય મથિ’ તરીિેની પ્રનતષ્ઠાને લાંછન લગાવ્યું છે. • સંપપિ એકઠી કરવામાં અમેપરકા પહેલા ક્રમેઃ સમગ્ર નવશ્વમાં સૌથી વધારે સંપનિ એિઠી િરવામાં ભારત ચોથા િમે આવ્યું છે અને જો સંપનિ એિઠી િરવાનો હાલનો દર જળવાઈ રહેશે તો આગામી સમયમાં હજુ પણ સ્થથનત સુધરી શિે છે. બોથટન િન્સસ્ટટંગ ગ્રૂપે તાજેતરમાં એિ અભ્યાસ હાથ ધયામ બાદ રજૂ િરેલા ગ્લોબલ વેટથ નરપોટિમાં નવશ્વમાં વષમ ૨૦૧૦માં સૌથી વધારે સંપનિ એિઠી િરનાર દેશોમાં યુએસને ટોચના થથાને મૂિયું હતું જ્યારે તેના પછી અનુિમે ચીન, યુિે અને ભારત આવે છે. • સમાજનું ઇસ્લામીકરણ કરવા ૬૭ ટકા પાકકસ્તાનીઓની તરફેણઃ મુસ્થલમોમાં ઈથલામનો િટ્ટરવાદ િેટલો ફેલાયો છે તેનો નચતાર તાજેતરમાં પાકિથતાનમાં યોજાયેલા એિ સવગેનાં તારણ પરથી જાણવા મળે છે. આ સવગે મુજબ મોટા ભાગનાં પાકિથતાનીઓ એટલે િે આશરે ૬૭ ટિા પાકિથતાનીઓએ મત વ્યક્ત િયોમ હતો િે, સમાજનું ઈથલામીિરણ િરવું જોઈએ અને તેની પ્રનિયા હાથ ધરીને એિ જ ઝાટિે પૂરી થવી જોઈએ.

$

! ' )" $ ! # # ) ( $ # % # ! " ! ! ! ! ' ! # # &# "# & "# $ #$! % $ " "# ! $ # # &" $ ! # " " $ $! #!$"# $ & # !" "

* - (" /. %

# ( % ,

+

#+ $ ) ( % % # & '! % #

#'

(" * "

"$ #$ #$ # #$ %" $ " !% % ( $$ ' $ # $ " %( # " #$ %" $ & $( $ $ "$ #$ #$ " %#( " $( " " " $# $ " & $ # # #% $ " % # " $ % # " !% "

(" *

#


અલકમલક

Gujarat Samachar - Saturday 25th June 2011

અજબ પ્રેમ કી ગજબ કહાનીઃ પત્નીને બહેન બનાવી તેના પ્રેમી સાથે વળાવી મેરઠઃ હિન્દી કફલ્મની કિાનીને પણ ઝાંખી પાડી દે તેવી એક સત્ય ઘટના મેરઠમાં બની છે. એક પહતએ તેની જ પત્નીને બિેન બનાવી અને પછી તેને તેના પ્રેમી સાથે લગ્ન કરાવી આપ્યાનો અનોખો કકથસો અિીં નોંધાયો છે. જોકે, આ સમગ્ર ઘટનામાં નીતીશ નામના યુવાનની દહરયાહદલીની સાથોસાથ જીવનની મોટી કમનસીબી પણ સંકળાયેલી છે. નીતીશના લગ્ન નેિા નામની યુવતી સાથે નક્કી થયાં િતાં, પણ નેિા પોતાના પ્રેમી સાથે ભાગી ગઇ. આથી ઘરની આબરૂ બચાવવા માટે નેિાના હપતાએ પોતાની નાની

દીકરી આરતીનાં લગ્ન નીતીશ સાથે કરી નાખ્યા. લગ્નના બે હદવસ બાદ આરતીએ ધડાકો કયોષ . પહત નીતીશને કિી દીધું કે તેણે તો તેના પ્રેમી સાથે લગ્ન કરી લીધાં છે. આવી સ્થથહતમાં કોઇ પણ યુવક અયોગ્ય પગલું ભરી શકે છે, પણ નીતીશે ખૂબ જ ધૈયષ જાળવ્યું અને િજુ તો બે હદવસ પિેલાં જ પત્ની બનેલી આરતીને પોતાની બિેન બનાવીને રાખડી બંધાવી લીધી. આ પછી તેણે કફલ્મ ‘િમ હદલ દે ચૂકે સનમ’ની જેમ આરતીના પ્રેમીની શોધખોળ શરૂ કરી. આઠમી જુલાઇએ નીતીશે

રુદ્રપુરમાં રિેતા આરતીના પ્રેમી હવનીતને બોલાવ્યો અને િસતા મુખે આરતીનો િાથ તેના િાથમાં સોંપી દીધો. આટલી ઉદારતા દાખવ્યા છતાંય નીતીશની મુશ્કેલીનો અંત નથી. કેમ કે, આરતીનાં માતાહપતાના રોષનો સામનો તે કરી રહ્યો છે. આરતીનાં માતાહપતાએ નીતીશને કાયદાકીય પગલાં ભરવાની ધમકી આપી છે. અનેક આંટીઘૂટં ીવાળા આ કકથસા અંગે મેરઠના ડીઆઇજી પ્રેમપ્રકાશે જણાવ્યું કે આ કેસમાં કાનૂની પગલાં ભરતાં પિેલાં પોલીસ થથાહનક પહરવાર પરામશષ કેન્દ્રની સલાિ લેશ.ે અમેરરકાના કોલોરાડો બટેટના ડેન્વર શહેરની ૪૮ વષષીય સારાહ વેર્ટન (ડાબે) અને ૪૧ વષષીય કટડની રમત્થેલે સોમવારે કાઠમંડુના એક મંરદરમાં રહન્દુ રવરધથી સજાતીય લગ્ન કયાષ હતા. રહંદુ રવરધથી તેમ જ જાહેર સમારંભ યોજીને લેસ્બબયન મેરેજ કરાયા હોય તેવો આ રવશ્વનો પહેલવહેલો કકબસો છે.

દોઢ વષષમાં ઉંદરની એક જોડીનો ૬૦૦ સભ્યનો મહા પરરવાર!

ચશ્માના આધુનનક ગ્લાસથી આંખો વડે કરો રેકોનડિગ

પીથમપુર (ધાર)ઃ કોઇના ઘરમાં બે-ચાર ઉંદર આવી જાય તો પણ તેમને ભગાડવા કે પકડવાના પ્રયાસો કરાય છે, પરંતુ પીથમપુરમાં એક મહિલાનો સફેદ ઉંદરો પ્રત્યેનો પ્રેમ પ્રાણી સંરક્ષણની હદશામાં નમૂનારૂપ ઉદાિરણ બની ગયો છે. આ મહિલાના ઘરમાં આજે કુલ ૪૦૦ ઉંદર છે. દોઢ વષષ પિેલાં માત્ર બે સફેદ ઉંદરથી શરૂઆત થઇ િતી, પરંતુ િવે ઉંદરોની સંખ્યા વધીને ૪૦૦ થઇ ગઇ છે. તેણે ૨૦૦ ઉંદર તો ઇન્દોરના પ્રાણી-સંગ્રિાલયમાં આપી દીધા છે. આજે માત્ર હવદ્યા જ નિીં, પરંતુ તેમનો સમગ્ર પહરવાર ઉંદરોની દેખભાળ કરે છે. પીથમપુર સેક્ટર-૩માં આવેલા ટેહલફોન એક્સચેન્જમાં નોકરી કરનાર સુરેશ હસસોહદયાનાં પત્ની હવદ્યા હસસોહદયાને સફેદ ઉંદરોમાં બહુ રસ છે. તેમણે ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯માં બે ઉંદર ખરીદ્યા િતા. ઉંદરની જોડી ૨૧ હદવસમાં બચ્ચાંને જન્મ આપે છે અને એક વખત ૧૨થી ૧૫ બચ્ચાં થાય છે. આજે ઉંદરો માટે એક હદવસમાં એક કકલો ચોખા, અડધો હલટર દૂધ જોઇએ છે. તેમની પાછળ દર મહિને આશરે રૂહપયા ૧૫૦૦નો ખચષ થાય છે.

લંડનઃ આવનાર સમયમાં ફોટોગ્રાફ પાડવા માટે કેમેરા કે અતિ આધુતનક મોબાઈલની પણ જરૂર પડશે નહીં. અમેતરકા સ્થિિ સોતશયલ મીતડયા કંપની તિયોન ઇિીએ હવે ૯૨ પાઉન્ડ કકંમિની ગ્લાસની એવી જોડી બજારમાં ઉિારવાની િૈયારી કરી લીધી છે જેનાિી યૂિસસ પોિાની આંખ મારફિે દરેક બાબિો રેકોડડ કરી શકશે અને ત્યારબાદ બ્લુ ટ્રુિની મદદિી આને અપલોડ પણ કરી શકશે. ફેસબુક અિવા િો અન્ય સોતશયલ વેબસાઈટ ઉપર રેકોડડને અપલોડ કરીને જોઈ શકાશે. પોિાની આંખોિી યૂિર કઈ ચીજો જોઈ રહ્યો છે િે િમામ બાબિો આ ગ્લાસમાં રેકોડડ િશે અને િેનું રેકોતડિંગ િશે. આ ગ્લાસની ફ્રેમમાં કેમેરા ગોઠવાયેલા હશે જેિી કઈ

પ્રકારની બાબિો રેકોડડ િઈ રહી છે િે અન્યો જાણી શકશે નહીં. આની મુખ્ય તવશેષિા એ છે કે આ ગ્લાસની ફ્રેમમાં બેટરી હશે જે ત્રણ કલાક સુધી રેકોતડિંગ કરવાની ક્ષમિાવાળી હશે જેિી એસ્ટટતવટી કે ઇવેન્ટ રેકોડડ કરવા માટે પૂરિો સમય મળશે. કેમેરાને બંધ કરવા અિવા િો તરચાજસ કરવાની પણ જોગવાઈ રહેશે. આમાં કોમ્પ્યુટરમાં ઇમેજ ડાઉનલોતડંગ કરવા અને ચાતજિંગ માટે યુએસબી પોટડ રહેશે. આઠ જીબી મેમરી કાડડની પણ િેમાં સુતવધા રહેશે. તિયોન આઈએ દાવો કયોસ છેકે િેની પ્રોડટટ એક મોટી તસતિ િરીકે રહેશે કારણ કે ઘણા રેકોડેડડ વીતડયો ટૂંકા હોય છે. જ્યારે આમાં વધારે સમય સુધી કેમેરાને સિિ ચાલુ રાખવાની િેમાં વ્યવથિા છે.

")592'4*

'1+ /897/)9

!2%1 3+7

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@ @#

@ @#

0.,

@

@

0., 0.,

@# @

@# @

0.,

@

@

0.,

@

@

@

@

@

@#

2( 3' 2( 2( %/2 0$ 82+ 5, %/-.9 $!71 5)2( -$)!- $)--%01 !-$ %6#301).-1 !2%1 2( 3-%

!'7/8

2(

/84+>2'4*

!2%1

2( 3+7

'>8

3'

2(

2(

0$ 3'

2(

!'457'3/) "</9?+72'4* !2%1 3+7

"</9?+72'4*

2(

!'7/8

!2%1 3+7 0$

9'2>

3'

'>8

!2%1 3+7

'>8

'>8

12

0$

!'7/8 *'>8 2( 3'312 .+**+7 57-+ $!71 5)2( -$)!- $)--%0 #:71+>

3'312

'>8

!2%1 3+7

0$

%/2 0$ '2'-' +=97' *'9+ 2( 3+7

575))5

'>8

!2%1 3+7

2(

"6'/4 !2%1

%/2

2(

'2'-' %/2%,"%0

"6'/4

2(

589' 7';'

!2%1 3+7 3' 2(

0$ %/2

"9'7

2(

->69 </9. /2+ 7:/8+ !2%1 3+7 0$

12

. 0!)- .30-%7 -#+3$%1 )-2%0-!+ &+)'(21

%/2 2(

"5:9. ,7/)' </9. ':7/9/5:8 %/!02

2( .4%,"%0

0.,

"

+% .

(

'&)"* ' "

- % &

"5:9.+74 '7/((+'4 %/!02 0$ %#%,"%0 '89 ,7/)' )-#+3$%1 1!0) )- '!-$! !-$ !1!) ,!0! %/!02

!2% 2( %/2 4)1)2)-' '!-$!

!)0.")

=)2:8/;+ !+7: $%/!02 2( %/2%,"%0 .'7 .'3 '>8 #5:7 0., !2%1

%/2 2(

+ *"&%

0., @# @# !*303 0., @ @# .,"!1! !-8)"!0 !-$ !0 1 !+!!, 0., @# @# 0., @ @#

2(

.'7*.'3 </9. 37/98'7 '4* $'/8.45*+;/ '>8 .'7*.'3 </9. 37/98'7 $'/8.45*+;/ +*'74'9. *'>8 '>8 #5:7 0., 0., @ !2%1

'>8 #5:7 0.,

0.,

@

@#

0.,

@

@#

0.,

@

@#

0.,

@

@#

0., 2( !-

@

0.,

@

@

0.,

@

@#

0.,

@

@

0.,

@

@

0.,

@

@#

!2%1 3+7 2(

'/2'8.

'48'75;'7

!2%1 3'

2(

'/2'8.

'>8

2( %/2

'48'75;'7

!2%1 3'

2(

:19/4'9.

'>8

%/2 2(

7+'9+7 !:40'( !2%1

#2

2(

"7/ '41'

"

!2%1

./4'

+7+2'

%/!02

5'

2( .4

$/+94'3 !2%1

- +% .

54- 54-

)2( -$)!- %!+1 !2%1 3+7 2( 3'

'>8

2(

#2

'7 '89

2( %/2 2(

54- 54-

!2%1 3+7

0$

:897'2/'

+< &+'2'4*

.4 2(

2( !-

.4 12

'>8 2(

+ *"&%

@ %230-

$!71

'7 '89 !2%1

2(

(

%/!02

'3(5*/'

%/2%,"%0

!2%1 3+7

69/54'2 %230- 2( %#

'&)"* ' "

%/2 2(

.4

2(

'>8 .4 2(

/0/

'>8

2( %/2%,"%0

"5:9. 3+7/)' !+7: !2%1 2( %/2

7-+49/4'

'&)"* ' "

7'?/2

*'>8

- % &

0.,

+% .

>67:8 *'>8 %/!02 2( 3+7 !-$ 2( %/2%,"%0 0., =)2:8/;+ 3'74'9. (> +2/)569+7 *'>8 $!71 3+7 2( ';8.'19/ !/9. 2( .4%,"%0 0., 0., >'7 >579/2/4- 2( .4%,"%0

લાસ વેગાસની ૨૨ વષષની બટેપશા રેન્ડોલે એક જ રસરટંગમાં પોતાના કમર, હાથ અને પગ પર ૩૨૦૦ ટેટૂ ત્રોફાવીને ૩૧૦૦ ટેટૂનો જૂનો વર્ડડ રેકોડડ તોડ્યો છે. આ મરહલાએ આમ તો ૩૬૦૦ ટેટૂ ત્રોફાવવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું હતું, પરંતુ ૩૨૦૦ ટેટૂની વેદના સહન કયાષ બાદ પોતાનું સાહસ અટકાવી દીધું હતું. સોયની વેદના કારણે ઘણી વાર તેણે ચીસો પાડી હતી અને તેની આંખમાં આંસુ આવી ગયા હતા.

@#

%/2 2(

&% &% $ "# "% & ,,,

@

(

@

+ *"&%

@# @#

%*) !&#" -) &$ !&#" -) &$

@ @ @# @#

23


િોબિવૂડ

24

Gujarat Samachar - Saturday 25th June 2011

આ પ્રકારની એક જ ટ્રેનની સફરમાં બે પ્રેમ કિાનીઓને એકસાથે ‘ લ િ - એ ક્ સ પ્રે સ ’ માં દશાણિિામાં આિી છે. સુભાષ ઘાઈના પ્રોડ્ક્શન િાઉસ મુક્તા આટટસ િેઠળની આ ફફલ્મમાં એક એિું કપલ જોિા મળશે જેમનાં લગ્ન તો થિાના િોય છે, પરંતુ કોઈપણ એકમેક સાથે પરણિા માટે તૈયાર નથી. ટ્રેનમાં બંનેના પહરિારો સહિત તેઓ લગ્ન માટે જઈ રહ્યાં િોય છે અને બંને પહરિારો ટ્રેનનો માિોલ એક મોટા સેહલબ્રેશન જેિો કરી લે છે. િિે આગળ શું થાય છે તે જાણિા આ ફફલ્મ જોિી રિી. બીજી સ્ટોરી િષોણ પિેલાં છૂટા પડેલા બે પ્રેમીઓની છે. યોગાનુયોગ તેઓ ટ્રેનમાં એકબીજાને મળે છે. બંને એ બાબત જાણી જાય છે કે િષોણ પછી પણ તેમની િચ્ચેનો પ્રેમ િજી ઓછો થયો નથી, પરંતુ છોકરીના લગ્ન કોઈ બીજા યુિક સાથે નક્કી થઈ ગયાં િોય છે. શું બંને પોતાનો પ્રેમ મેળિિાના તમામ પ્રયત્નો કરશે?

આિમરને કચ્છીઓ યાદ છે!

આલમર ખાનની સુપરલહટ કફલ્મ ‘િગાન’ રીિીઝ થયાને ગત સપ્તાહે એક દસકો પૂણણ થયો. આ લનલમત્તે આલમરે મુબ ં ઇમાં પાટદી યોજી હતી. જેમાં અલમતાભ બચ્ચન પણ આવ્યા હતા, કારણ કે તેમણે આ કફલ્મમાં તેમનો અવાજ આપ્યો

કોમેડી-રોમેન્ટિક ફિલ્મ

ટ્રેનની સફરને િંમેશા ફફલ્મોમાં એક મિત્ત્િપૂણણ ભાગ તરીકે બતાિિામાં આિે છે. જોકે માત્ર ટ્રેનની સફર પર જ આખી ફફલ્મ બનાિિામાં આિી િોય એિી ફફલ્મો તો ખૂબ જ ઓછી િશે.

છે. આ તબક્કે તેણે કચ્છવાસીઓને ખાસ યાદ કરતા કહ્યું કે, ‘િગાન’ના લનમાણ ણમાં મને ખાસ કરીને ભૂજવાસીઓએ અનન્ય સાથ-સહકાર આપ્યો છે. હું તેમનું ઋણ ભૂિી શકું તેમ નથી અને આ ઋણ ચૂકવવા જ ભૂજમાં મને જેમણે અસાધારણ સહકાર આપ્યો છે તેમને મુબ ં ઈ આવવાનું આમંત્રણ આપ્યું છે. લનમાણતા તરીકે આલમરની આ પ્રથમ કફલ્મ હતી. આલમરે કહ્યું હતું કે, ‘મેં કચ્છ-ભુજથી પાંચથી છ કિાકાર-કસબી અને અમને મદદરૂપ થનારાને મુબ ં ઈ બોિાવ્યા છે. આમાં ‘મેકકંગ

ઓફ િગાન’ ડોક્યુમન્ે ટરી કફલ્મ બનાવવામાં પ્રકાશભાઈ અને ભૂજમાં િગાનને કંડારવામાં લસંહફાળો આપનારા નાથાભાઈનો સમાવેશ થાય છે. કચ્છીઓ ખૂબ શાંત-સરળ છે. શૂલટંગથી તેમને તકિીફ પડી હશે પણ તેમણે ફલરયાદ નથી કરી. તેથી મારે મન કચ્છવાસીઓનું સ્થાન ઘણું ઊંચું છે.’

બિપાશાનો દસકો પૂણણ બોલિવૂડમાં ઘણા કિાકારો ‘આયારામ ગયારામ’ થઈ ગયા, પણ ચૂિબૂિી લબપાશાએ કારકકદદીનો એક દસકો પૂણણ કયોણ છે. તેણે ‘અજનબી’, ‘રાઝ’, ‘લજસ્મ’ અને ‘નો એન્ટ્રી’ જેવી સફળ કફલ્મો આપી છે. આ અંગે લબપાશા બસુ કહે છે કે, ‘બોલિવૂડમાં મને દસ વષણ પૂરા થયાં એની ખબર પણ ન પડી છતાં હું એટિું ચોક્કસ કહી શકે મારી આ સફર ઉત્તમ રહી. હું મારા કામથી સંતુષ્ટ છું. મોટાં બેનરોની કફલ્મોમાં પણ દરેક વખતે મેં મારા કામને પુરવાર કરવાનો પ્રયત્ન કયોણ. મને ખાતરી છે કે ‘રાઝ’ અને ‘લજસ્મ’ લસવાય પણ િોકો મને ‘ધૂમ-૨’, ‘િમ્હા’, ‘કોપોણરેટ’ અને ‘બચના એ હસીનો’ વગેરે જેવી કફલ્મો માટે યાદ રાખશે.’

• નિમમાતમઃ સુભાષ ઘાઇ • નિગ્િશાકઃ સની ભમ્બાણી • કલમકમરઃ ઓમ પુરી, સાહિલ મિેતા, હિકાસ કત્યાલ, મનન્ત રહિ, પ્રીયમ સલાિ • ગમયકઃ નીરજ શ્રીધર, સુહમત્રા ઐયર, કમાલ ખાન, નરીન્દર હસંિ લકી • ગીતકમરઃ કુમાર • સંગીતકમરઃ જયદેિ કુમાર

! ## 6

$"## - "/< % -

!

$"1

% - ".".

#

& 4 . 4 .

- 1

!

"

+ -) - . 2 . *4(- #1 #4 8: - - -6 - 1 1 1 9797 "/ . -6 ;7 - - 4 1 4 - "5 - "1 "# - . - -6 -' /6 1 -,6 & 1

1 3

0

1 - 1 -

" !! $# *' " (( $# ( )$ '

-6

-

! ' # # $*) )$

- 4 1 4 0,6 0,6 - - 6/ - 4

<!+ . 6<

) () ) ( $ # + '" !! $# ! ' # ,,,

(

-

)'

$*#

$' $# ) $# # ) $#

#&* '- $#) $

) #$ !

# #

( (

- % )' !!

- #1

%' +

$* $

(

- % )'

$*

$ *

) $#

*( $

*#

'


િોટલવૂડ

Gujarat Samachar - Saturday 25th June 2011

શટમતાએ કારકકદદી િદલી

સંજુબાબા બનશે બાબા રામદેવ?

પટમર સંતમન કે િમઈ-બહેન હોવું કોઈ સહેલી વમત નથી. કમરણ કે તેમની પમસેથી ઘણી આશમ હોય છે અને જો તેમમં ભનષ્િળતમ મળે તો તેમને મોટું નુકસમન થમય છે. આભમર ખમનનો િમઈ િૈસલ ખમન અને કમજોલની બહેન તનીશમ એનમ સૌથી મોટમં ઉદમહરણ છે. આવું જ કંઈક ભશલ્પમ શેટ્ટીની બહેન શભમતમ સમથે પણ થયું છે. તેણે વષા ૨૦૦૦મમં યશરમજ ફિલ્મ્સની ‘મોહબ્બતે’ સમથે પોતમની કમરફકદષી શરૂ કરી હતી, પરંતુ ત્યમરબમદ તેને કોઈ મોટી સિળતમ મળી નથી. હવે તેણે લંડનમમં ઇન્ટીરીયર ભડઝમઇનીંગનો છ મભહનમનો કોસા શરૂ કયોા છે. શભમતમનમ આ ભનણાય ભવશે ભશલ્પમ કહે છે, ‘શભમતમએ અન્ય કમરફકદષી તરિ ધ્યમન વમળ્યું છે અને અમે તેનો ઉત્સમહ વધમયોા છે. અમને થયું કે તે લંડનમમં આ કોસા કરી લે તો તેનમ મમટટ ખૂબ જ સમરું રહેશે.’

યોગ ગુરુ બાબા રામદેવની નજીક હોવાનું મનાતા ભદગ્દશશક મભણશંકર હવે બાબાના ઉપવાસની તાજેતરની ઘટના અંગે ફફમમ બનાવાનું ભવચારે છે. બીજી તરફ એવી પણ ચચાશ છે કે મભણશંકર તેમના માનીતા કલાકાર સંજય દત્ત પાસે બાબાનો રોલ કરાવશે. સૂત્રો કહે છે કે આ ફફમમમાં નવી ભદમહીના રામલીલા મેદાન ખાતે રામદેવજીના ઉપવાસ પર થયેલી પોલીસ કાયશવાહીની ઘટનાને પણ આવરી લેવાશે. મભણની નજર હવે બાબાની તમામ 'ભહલચાલ' પર છે અને ફફમમ માટે તેઓ સૌથી નક્કર માભહતી મેળવવાના ફફરાકમાં છે. આ ભદગ્દશશકની અગાઉની ફફમમ રાજકારણીઓ દ્વારા ભવદેશની બેંકોમાં જમા થતા નાણા પર આધારીત હતી. મભણએ કહ્યું હતું કે, કાળા નાણાંને દેશમાં પરત લાવવાના બાબાના પ્રયત્નોથી તેમને ઘણી પ્રેરણા મળી છે અને તેના પગલે જ તેમણે આ ફફમમ બનાવી હતી. સંજય તેમને કયારેય ના નથી પાડતો.

રજનીકાંત સાધનાને સમન્સ હવે સ્વસ્થ

વીતેલા જમાનાની જાણીતી અભિનેત્રી સાધના સામે તેના પડોશી યુસુફ લાકડાવાલાએ મુંબઇની બાંદ્રા મેટ્રોપોભલટન મેભજસ્ટ્રેટ કોટટમાં કરેલા માનહાભનના દાવાના કેસમાં કોટેટ સાધનાને સમન્સ મોકલાવ્યું છે. ગત ઓગસ્ટ મભહનામાં સાધનાએ સાંતાક્રુઝ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફભરયાદ નોંધાવી હતી કે લાકડાવાલાએ તેને તેના ૩૦૦૦ સ્કવેરફૂટના િાડાના ફ્લેટમાંથી હાંકી કાઢવા મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી. યુસુફ લાકડાવાલાએ આ આક્ષેપો નકારી કાઢ્યા હતા અને સાધના સામે માનહાભનનો દાવો માંડ્યો હતો.

પૂજા ભટ્ટ સામે કોિટનું વોરંિ મુંબઇની એક કોટટે ૧૮મી જૂને અભિનેત્રી-ભનમમાતમ પૂજા િટ્ટ સમમે એક કેસમમં કોટે સમિ હમજર નહીં થવમ બદલ વોરંટ જારી કયુું હતું. પૂજાએ તેની ફિલ્મ 'રોગ'નું પોપટર બીિત્સ હોવમનમ એક કેસમમં કોટેમમં

હમજર થવમનું હતું. જાન્યુઆરી ૨૦૦૫મમં પૂજાની આ ફિલ્મની રજૂઆત સમયે દભિણ આભિકન મોડટલ એભલનમ હમ્મમનને ફિલ્મનમ પોપટરમમં બીિત્સ રીતે દશમાવવમ બદલ કેટલમક લોકોએ િટ્ટ સમમે કેસ કયોા હતો.

! &

દભિણ િમરતીય ફિલ્મોનમ સુપરપટમર રજનીકમંત ભસંગમપોરની મમઉન્ટ એભલઝમબેથ હોસ્પપટલમમંથી ગત સપ્તમહે મુક્ત થયમ છે. રજનીકમંતને શ્વમસોચ્છ્વમસની તકલીિ બદલ ત્યમં દમખલ કરમયમ હતમ. રજનીકમંતનમ જમમઈ ધનુષે જણમવ્યું હતું કે સુપરપટમર સંપૂણાપણે પવપથ છે. રજનીકમંતે પોતમનમ ચમહકોને લખેલમ ચમર પમનમનમ પત્રમમં જણમવ્યું હતું કે તેઓ ટૂંક સમયમમં જ અભિનય િેત્રે પુનરમગમન કરશે અને તેમની અધૂરી ફિલ્મ ‘રમણમ’નું શૂભટંગ પૂણા કરશે. ૬૧ વષષીય રજનીકમંતને ચેન્નઈથી ૨૮મી મેનમ રોજ ભસંગમપોરની હોસ્પપટલમમં દમખલ કરવમમમં આવ્યમ હતમ.

#& %$) %

'%

, $% (%'

$%

% # $%" ' $# !

&

!!

&' % & $$ (+ # (% * &'

*** & )'% ) ! $ (

#! #

રાણી કેમ ગુસ્સે થઇ? રાણી મુખજીશની ભજંદગીમાં સંજય લીલા િણસાલીની ફફમમ બ્લેકનું સવોશચ્ચ સ્થાન છે. એ ફફમમ દ્વારા જ રાનીને રાષ્ટ્રીય સન્માન પણ મળ્યું હતું અને ત્યારે તે સંજયના ખૂબ વખાણ કરતી હતી, પણ હવે સંજય સાથે તેને વાંકુ પડ્યું છે. સંજયે તાજેતરમાં કહ્યું છે કે, રાણીની ઇચ્છા હતી કે એની શાભહદ સાથેની ફફમમનું નામ ‘હભડપ્પા’ જ રહે, પણ મારી બહેનની ફફમમનું નામ પણ અમે ‘હભડપ્પા’ જ ભવચાયુું હતું. રાણીએ ત્યારે મારી અને ‘યશરાજ ફફમમ્સ’ વચ્ચે વાત કરાવી હતી અને મેં નામ બદલવાની સાફ ના કહેતા ફફમમનું નવું નામ ‘ભદલ બોલે હભડપ્પા’ આપવાનું સૂચન ‘યશરાજ ફફમમ્સ’ને રાણીએ જ કયુું હતું. આ વાતની જ્યારે રાણીને જાણ થઈ ત્યારે તે િડકી ઊઠી. રાણીએ કહ્યું, મારે ‘યશરાજ’ અને સંજય સાથે સારા સંબંધો હોવાથી મેં બંને વચ્ચે વાત કરાવી હતી. ફફમમનું નામ બદલવાનો ભનણશય કલાકાર નથઈ કરતો અને મેં ‘યશરાજ’ની ‘ભદલ બોલે હભડપ્પા’ના નામ માટે કોઈ પ્રસ્તાવ આપ્યો ન હતો. સંજયે આ રીતે ફ્ફ્મમના નામ ભવશે મને વચ્ચે લાવવી જોઈએ નહીં.

25

ટિટ્ટિટ્સ

બંગાળીમાંથી ભહન્દી ફફમમોમાં આવેલી માલા ભસંહાને બંગાળી ફફમમના સેટ પર જોઈને ગીતા બાલીએ એ હદે પ્રિાભવત થયા હતા કે તેમણે માલાની મુલાકાત ભદગ્દશશક કેદાર શમાશ સાથે કરાવી. તેમણે જ માલાને ‘રંગીન રાતે’ ફફમમમાં પહેલો બ્રેક આપ્યો હતો.

ગોભવંદા પહેલી વખત એક ઘભડયાળની જાહેરાત દ્વારા કેમેરા સામે આવ્યો હતો. એ પછી ગોભવંદાને પાંચ ફફમમોમાં ભવલન તરીકે કામ મળ્યું હતું, પરંતુ હીરો તરીકે ‘લવ ૮૬’ ફફમમ મળતા તેણે આ પાંચેય ફફમમો છોડી દીધી હતી.


26

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 25th June 2011

૨૦૧ ૧

૩ ૫

૧૦

૧૧

૧૨

૧૩

૧૪

૧૬

૧૭

૧૯

૨૦

૨૬

૧૫

૧૮ ૨૧ ૨૨

૨૩ ૨૫

૨૪

૨૭ ૨૯

૧. બપતા, પપ્પા ૨. ભવ્ય ૩. સુસ્ત, આળસુ ૬. કામદેવનું એક નામ ૭. લાગ, મોકો ૮. ઈનામ, બબિસ ૯. પેગ્સસલનું લખેલું ભૂસવાનું સાધન ૧૦. આજુબાજુ, અહીં-તહીં ૧૧. મંદ મંદ હસવું તે ૧૩. િણની ટુકડી ૧૫. એક જાતનું રંગીન ભાતીગળ પાથરણું ૧૬. શહેર કે ગામ વચ્ચેનો બમનારો ૧૮. પ્રીત, સ્નેહ ૨૨. કિા, વગૂ ૨૪. પોતીકું, ખાનગી ૨૬. ઋબષમુબનઓ ....... કરે ૨૭. પુષ્કળ, ઘણું

૨ ૪ ૨ ૩ ૨ ૪ ૩ ૬ ૬ ૩ ૪ ૩ ૨ ૩ ૩ ૨ ૨

તા. ૧૧-૬-૧૧નો જવાબ ૧. રાજા, મહારાજા ૩. એકલું હોય તેવું ૫. સો, શતક ૬. સાપ-નોબળયાનો ખેલ કરનાર ૭. છબી, ફોટો ૧૦. માંહેની બાજુ, ભીતર ૧૧. ખ,જ, શબ્દોવાળી રાબશ ૧૨. શેરી, પોળ ૧૩. મહાદેવજીના હાથમાં રહેલું હબથયાર ૧૪. એક વજન માપ ૧૬. બેટ, દ્વીપ ૧૭. લોકોબિ ૧૯. કૃબિમ, નકલી ૨૦. અબભપ્રાય ૨૧. લાકડું વહોરવા મારવો પડે ૨૩. મોરની માદા ૨૪. એક સૂકો મેવો ૨૫. કામમાં મગ્ન રહેવું ૨૯. માવજત, કાળજી

૪ ૫ ૨ ૩ ૪ ૩ ૩ ૨ ૩ ૩ ૨ ૪ ૪ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩

ઢા

કા

વા લૂ

વા

ડી

ડે

દા

વા

દી

મે

રી

દા

રા

ઢ કા

ખે

તા યુ

બ દા

ગી

વા દા

વા

ગ ખ

લો

દૂ

મા શા

વો

ળી ક બા

લા

ઠ રો

૭ ૭

૧ ૮

૯ ૨

૯ ૬

િવ ઊભી લાઈિ અિે િવ આડી લાઈિિા આ ચોરસ સમૂહિા અમુક ખાિામાં ૧થી ૯િા અંક છે અિે બાકી ખાિા ખાલી છે. તમારે ખાલી ખાિામાં ૧થી ૯ વચ્ચેિો એવો આંક મૂકવાિો છે કે જે આડી કે ઊભી હરોળમાં નરનિટ િ થતો હોય. એટલું િહીં, ૩x૩િા બોક્સમાં ૧થી ૯ સુધીિા આંકડા આવી જાય. આ નિઝિો ઉકેલ આવતા સપ્તાહે.

સુડોકુ-૨૦૦નો જવાબ ૯

૫ ૭

૩ ૪

૯ ૧

૪ ૯

૭ ૬

૨ ૮

૬ ૫

૮ ૩

૧ ૨

સમસ્યાનો ઉકેલ વાસ્તવવક હોવો જરૂરી

મેનેજમેન્ટ મંત્ર

ઈતિહાસની આરસી.... પ્રથમ ઇંગ્લલશ વસવવલ વોરઃ સૈન્યોની આગેકચૂ ૧૭મી સદીની મધ્યમાં ઈંલલેસડ ભારે રાજકીય અને લશ્કરી અરાજકતામાં ફસાયું હતુ.ં સ્કોટલેસડ, આયલલેસડ અને વેલ્સ પણ તેમાં ઘેરાયાં હતાં. કકંગ ચાલ્સૂ અને ડો. અનિલ મહેતા સંસદ વચ્ચેનો સશસ્િ સંઘષૂ બસબવલ વોર તરીકે જાણીતો છે. રાજા-સંસદ વચ્ચે બંધારણીય, ધાબમૂક અને આબથૂક મતભેદોમાંથી ઉદભવેલો આ સંઘષૂ નવ વષૂ (૧૬૪૨-૫૧) સુધી ચાલ્યો અને તેમાં રાજાની હાર થઈ હતી. સંસદ સાથે ચાલ્સૂ પહેલાના ઝગડાં તેના ૧૬૨૫-૧૬૪૯ના શાસનમાં સતત સંઘષૂનું કારણ બસયા હતા. કકંગ ચાલ્સૂને સ્કો્ટશ સામે લડવા તેમ જ અસય લશ્કરી સંઘષોૂ (ફ્રાસસ અને સ્પેન )માટે નાણાંની જરૂર હતી, પરંતુ સંસદે તેની માગણી ન સ્વીકારી. તાનાશાહ તરીકે તે સંસદના અબભપ્રાય સ્વીકારતો નબહ અને પોતાની ધાબમૂક તથા બવદેશનીબતઓ સાથે સંમત થવા સંસદને સમજાવી શકતો નબહ. રાજાએ ૧૬૩૮માં સ્કોબટશ ધાબમૂક (પ્રીસ્બીટેબરયન) રીતરીવાજોને એંગ્લલકન ચચૂની જેમ સમાન બનાવવા પ્રેયર બૂક લાદવાનો બનણૂય કયોૂ, પરંતુ તેનો બવરોધ થયો હતો. ચાલ્સલે ૧૬૪૨માં હાઉસ ઓફ કોમસસ પર હલ્લો બોલાવી પાંચ અગ્રણી સાંસદોની ધરપકડ કરવા કરેલા બનષ્ફળ પ્રયાસ પછી સંબધ ં ો વધુ વણસ્યાં હતાં. સંસદનો બળવાખોરીનો મૂડ પારખી રાજા નોબટંગહામ ચાલ્યો ગયો હતો અને ત્યાંથી તેણે પ્રજા સામે યુધ્ધ જાહેર કરી ઓક્સફોડડ નજીક વડું મથક સ્થાપ્યું હતુ.ં ઈંગ્લલશ બસબવલ વોર કોઈ પણ રીતે લોડડસ અને સામાસય જનતા વચ્ચેનો સંઘષૂ ન હતો. સમાજના તમામ વગૂને તેની અસર થઈ હતી. રાજા અને સંસદની બતરાડમાં સમુદાયો અને પબરવારોમાં પણ ભંગાણ પડ્યું હતુ.ં વોરબવકશાયરમાં એજબહલ (૧૬૪૨) ખાતે અબનણાૂયક લડાઈ પછી સંસદીય દળોએ કેગ્બ્રિજના સાંસદ અને કમાસડર ઓબલવર ક્રોમવેલના નેતૃત્વમાં યોકકશાયરના માસ્ટડન મૂર ખાતે ૧૬૪૪ની લડાઈમાં જીત મેળવી હતી. આ સાથે રાજાએ ઉત્તરનો પ્રદેશ ગુમાવ્યો અને પછીના વષલે નવા મોડેલ આમમી સાથે રાઉસડહેડ્સે સર થોમસ ફેરફેક્સ અને ક્રોમવેલના સંયિ ુ કમાસડ હેઠળ લેસ્ટર નજીક નાસબી ખાતે ૧૬૪૫ની લડાઈમાં વધુ એક જીત મેળવી. રોયબલસ્ટોની હાર અને ૧૬૪૬માં રાજા પકડાયા પછી તેની સાથે સમાધાનના પ્રયાસો િ નષ્ફળ ગયા. કકંગ ચાલ્સૂ નાસીને આઈઝલ ઓફ બવટ પહોંચ્યો હતો. સ્કોબટશ પ્રીસ્બીટેબરયન ચચૂને સહન કરવાની ધાબમૂક છૂટછાટોના બદલામાં તેણે ગુપ્ત રીતે સ્કોબટશ રોયબલસ્ટોનો સાથ મેળવ્યો જે બસબવલ વોરના બીજા તબક્કા તરફ આગળ લઈ ગયો, પરંતુ તે લાંબો ચાલ્યો નબહ. ઈંલલેસડ પર હુમલો કરનારા સ્કોટ્શને ક્રોમવેલ આમમીએ ૧૬૪૮માં પ્રેસ્ટોન નજીક હરાવ્યા હતા. બદનામ થઇ ચુકલ ે ા રાજા સામે દેશદ્રોહનો ખટલો ચાલ્યો હતો અને ગુનગ ે ાર સાબબત થતાં મોતની સજા અપાઈ હતી. લંડનમાં તેના પેલસ ે (અત્યારનું બેસક્વેબટંગ હાઉસ)પાસે ઊભા કરાયેલાં માંચડા પર જાસયુઆરી-૧૬૪૯માં જાહેરમાં બશરોચ્છેદ કરાયો હતો. કકંગ ચાલ્સૂ પ્રથમ ટ્રાયલ પછી દેહાંતદંડ અપાયેલો એકમાિ રાજા હતો અને તેણે બહાદુરી સાથે તેનો સામનો કયોૂ હોવાનું કહેવાય છે. બેસક્વેબટંગ હાઉસના પ્રવેશદ્વાર પરની તેની અધૂપ્રબતમા તેના દેહાંતદંડનું સ્થળ દશાૂવે છે. ટ્રફાલગર સ્ક્વેરમાં નેલ્સનના સ્તંભ પાસે તેની અશ્વારોહી પ્રબતમા શોભાયમાન છે.

દૂૂ

કા

વ્યા જ

બો

એક વાર ઉંદરોની સભા ભરાઈ હતી. આ સભામાં ચચાૂનો મુખ્ય મુદ્દો એ હતો કે તેમની જાની દુશ્મન બબલાડીના આગમનની ભાળ કેવી રીતે મેળવવી કે જેથી તેનાથી બચી શકાય. રોજ એવું બનતું કે ઉંદરો પોતપોતાના કામમાં વ્યસ્ત હોય કે સાથે બેઠા હોય ત્યારે અચાનક બબલાડી આવતી, આક્રમક હુમલો કરતી અને ઉંદરને બશકાર બનાવીને જતી રહેતી હતી. રોબજંદા આ ઘટનાક્રમથી ઉંદરો હેરાન-પરેશાન થઈ ગયા હતા. તેમને બબલાડીના આવવાની જાણ અગાઉથી મળી જાય તો એ સાવધ થઈને પોતાના દરમાં જઈને છુપાઈ શકે. જોકે ઉંદરો માટે લાખ રૂબપયાનો સવાલ એ હતો કે કેવી રીતે બબલાડીના આવવાની આગોતરી જાણકારી મેળવી શકાય. આ મુદ્દે ઉંદરોએ ભેગાં થઈને ચચાૂ સભાનું આયોજન કયુું હતું. સભામાં એક પછી એક બવબવધ મુદ્દાઓની ચચાૂ કરવામાં આવી. અને સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવાનો પ્રયત્ન પણ કરવામાં આવ્યો. અચાનક એક ઉંદરે ઉકેલ આપ્યો કે બબલાડીના ગળે જો ઘંટ બાંધવામાં આવે તો તેની આવવાની જાણકારી અગાઉથી મેળવી શકાય અને સાવધાન રહી શકાય. દરેક ઉંદરને આ વાત ખૂબ જ પસંદ પડી ગઈ. બધાં જ આ ઉપાયો સાંભળીને ખુશ થઈ ગયા અને તાનમાં આવી ગયા. તેમને તેમની મુશ્કેલીમાંથી નીકળવાનો માગૂ મળી ગયો તે જાળીને સૌ પોરસાવા લાલયા. સૌએ તે નવજુવાન ઉંદરની યુબિને તાળીઓથી વધાવી દીધી. અચાનક ઉંદરના ટોળામાંથી એક ઉંદરે પ્રશ્ન કયોૂ કે આઇબડયા તો સરસ છે, પરંતુ બબલાડીના ગળે ઘંટ બાંધશે કોણ? આ પ્રશ્ન સાંભળી સૌ અવાચક બની ગયા. બધાં એકબીજાની સામે જોવા લાલયા અને આખરે કોઈ ઉપાય બવના જ સભા બવખેરાઈ ગઇ. મેનેજમેસટના સંદભૂમાં વાતાૂનો સાર એ છે કે જેને અમલમાં મૂકી શકાય તેવા લક્ષ્યને જ નજર સામે રાખવું જોઈએ. અથવા તો પ્રોજેક્ટને આગળ વધારવા આડે આવતી કોઈ મુશ્કેલીમાંથી ઉગરવા માટે અમલમાં મૂકી શકાય તેવા રસ્તા જ અપનાવવા જોઈએ. Good Decision comes from experience, but experience comes from bad decision… This is life… So don’t worry for any mistake…. Go ahead & learn from them.


ભારત

Gujarat Samachar - Saturday 25th June 2011

‘મહારાજા’ દેવાળુંઃ એર-ઇંડડયા પાસે પગાર માટે નાણાં નથી મુંબઈઃ ભારતની સરકારી તિમાન સેિા એર-ઈસ્ડડયા ગંભીર નાણાકીય કટોકટીમાંથી પસાર થઈ રહી છે. ગયા મતહને તેના ૪૦,૦૦૦ જેટલાં કમમચારીને િેતન આપી શકાયાં ન હતાં. સતત બીજા મતહને કોઈ બોનસ પણ ચૂકિાયું ન હતું. ગયા મતહને ઓઈલ કંપનીઓએ ફ્યુઅલ તબલના નાણાં નતહ ચૂકિાયા હોિાથી તિમાનો માટે ફ્યુઅલ આપિા ઈનકાર કરી દેતાં એર-ઈસ્ડડયા તેની કેટલીક ફ્લાઈટ્સ રદ કરિાની ફરજ પડી હતી. હિે દાઝ્યા પર ડામની તેમ િેતનો નતહ મળતા રોષે ભરાયેલા કમમચારીઓએ અચાનક હડતાળ પાડિાની ધમકી પણ આપી છે. એર-ઈસ્ડડયાના ચેરમેન અને મેનેતજંગ તડરેક્ટર અરતિંદ જાધિે ૧૬ જૂને કમમચારીઓની માફી

માગતા કહ્યું હતું કે એરલાઈન અતત પડકારજનક અને કટોકટીપૂણમ તબક્કામાંથી પસાર થઈ રહી છે. આ માટે તેમણે િધતાં દેિાં, વ્યાજના િધતાં બોજાં અને િધેલાં ફ્યુઅલ ખચમને જિાબદાર ગણાવ્યાં હતાં. તેમણે સરકારની સહાય મળિા સાથે ટુંક સમયમાં પગાર ચુકિાઈ જિાની કમમચારીઓને ખાતરી આપી હતી. જોકે, અત્યાર સુધી ૩૩,૦૦૦ પાઈલટ્સ, કેતબન અને ગ્રાઉડડ થટાફ તથા ૭૦૦૦ જેટલાં હંગામી િકકરોને પગાર ચૂકિાયાં નથી. એક સમયે ‘આકાશના મહારાજા’ તરીકે ઓળખાતી એરલાઈનને િધુ સુતિધા તિનાની ડોમેસ્થટક કંપનીઓ કકંગકફશર, જેટ અને ઈસ્ડડગોના પડકારનો સામનો કરિો પડે છે. એર- ઈસ્ડડયા હિે ભારતના

આંતતરક હિાઈ િિાસ બજારનો ૧૫ ટકાથી ઓછો તહથસો ધરાિે છે. ૫.૪ તબતલયન પાઉડડના દેિાંના ડુંગર હેઠળ દબાયેલી એર-ઈસ્ડડયાએ ગયા નાણાંકીય િષમના િથમ છ મતહનામાં ૪૭૬ તમતલયન પાઉડડની ખોટ જાહેર કરી હતી. એર- ઈસ્ડડયાએ ફ્યુઅલ તબલના નાણાં નતહ ચૂકિતાં દતિણ ભારતની ઓછામાં ઓછી ચાર ફ્લાઈટ્સ ગયા મતહને રદ કરાઈ હતી અને ‘કેશ એડડ કેરી’ સમજૂતી પછી સરકારી ઓઈલ કંપનીઓએ ફ્યુઅલ પુરિઠો આપ્યો હતો. તબ ઝ ને સ - ઉ દ્યો ગ નું બેકગ્રાઉડડ ધરાિતા િફુલ પટેલને નાગતરક ઉડ્ડયન િધાન બનાિાયા ત્યારે તેઓ એરઈસ્ડડયા અને હિાઈ ફદ્યોગની તસકલ બદલી નાખશે તેિી લોકોને આશા અને અપેિા હતી,

પરંતુ આજે ભૂતપૂિમ ‘મહારાજા’ને તેના મહેનતુ કમમચારીઓને િેતન ચૂકિિાના પણ ફાંફાં પડે છે. િફુલ પટેલના િધાનપદ હેઠળ એર-ઈસ્ડડયાએ અમદાિાદથી લંડનના હીથ્રો જતી લાભકારક સીધી ફ્લાઈટ્સ બંધ કરી દીધી છે. આશ્ચયમની િાત એ છે કે ખાનગી એરલાઈડસને ભારત અને યુકે િચ્ચે થલોટ્સ અપાય છે અને તેઓ જોરદાર નફો કરે છે. આ જ રીતે મધ્ય પૂિમ દેશોની એરલાઈડસ પણ કમાણી કરે છે. અને દુઃ ખની િાત એ છે કે એરઈસ્ડડયા નાદારીની ગતામમાં ધકેલાઈ ગઈ છે. આમાં િાંક કોનો છે? આ કેિી રીતે થયું? િમતા અને નફો તતળયે જઇ બેઠા છે અને ભ્રષ્ટાચારે સુકાન સંભાળી લીધું છે.

સાંઈ બાબાના રૂમમાં રૂ. ૩૮ કરોડની સંપડિ સ્વામી નિગમાિંદિે ઝેર અપાયું હતું પુટ્ટપથથીઃ આંધ્ર િદેશના પુટ્ટપથથી સ્થથત િશાંતત તનલયમ આશ્રમમાં સત્ય સાઇ બાબાના ખાનગી રૂમમાંથી અંદાજે રૂતપયા ૩૮ કરોડની સંપતિ મળી છે. સત્ય સાંઇના ખાનગી રૂમમાંથી ૯૮ કકલો સોનું, ૩૦૭ કકલો ચાંદી અને રોકડા રૂતપયા ૧૧.૫૬ કરોડ મળ્યા છે. થોડુંક તિદેશી ચલણ પણ મળ્યું છે. સત્ય સાઇના ૨૪મી એતિલે મહાિયાણ બાદ ૧૬ જૂને સત્ય સાંઇ સેડટ્રલ ટ્રથટે તેમના ખાનગી

રૂમ યજુર મંતદરને િથમ િાર ખોલ્યો હતો. બધો જ માલસામાન પાંચ જીપમાં ભરીને પુટ્ટપથથી થટેટ બેંકમાં લઇ જિામાં આવ્યો હતો. સોના, ચાંદીને એક્સાઇઝ તિભાગમાં જમા કરાિી દેિાયા છે. સત્ય સાંઇ બાબાની હજારો કરોડ રૂતપયાની સંપતિની દેખરેખ રાખિાની જિાબદારી અત્યારે આંધ્ર િદેશ સરકારના નાણાં સતચિ િી. સુબ્રમણ્યમને સોંપિામાં આિી છે.

હનરદ્વારઃ ગંગાની રક્ષા માટે સમનપિત થવામી નનગમાનંદના મોતનું રહથય વધુ ગહેરાયું છે. નનગમાનંદના મોત પહેલા લખાયેલા પ્રાથનમક મેનિકલ નરપોટટ અનુસાર તેમનું મોત કોઇ કાવતરા હેઠળ નનપજાવાયું હોવાનો ઉલ્લેખ છે. હનરદ્વારના મુખ્ય મેનિકલ ઓફિસર પી.કે. ભટનાગર અને ખાણ માફિયા જ્ઞાનેશ કુમારની નવરુદ્ધમાં દાખલ કરાયેલી એિઆઇઆરમાં જણાવાયું છે કે ઇલાજના પ્રથમ ચરણમાં જ નનગમાનંદને ઝેર અપાયું હોવાની સંભાવના છે. બાદમાં નવી નદલ્હી સ્થથત લાલા પેથ લેબમાં આ વાત બહાર આવી હતી કે તેમના શરીરમાં ઓરગેનોિોથિેટ જંતુનાશક ઉપસ્થથત છે. જ્યારે નનગમાનંદના પોથટમોટટમ નરપોટટમાં જણાવાયું છે કે સાધુનું મોત કોમામાં જતા રહેવાના કારણે થયું છે. ગંગા નદીના પટમાં ચાલી રહેલા ગેરકાયદે ખોદકામના નવરોધમાં લગભગ ચાર માસ સુધી ઉપવાસના કારણે જીવ ગુમાવનારા થવામી નનગમાનંદને ૧૬ જૂને સાંજે સમાનધ અપાઇ હતી.

-

સંડિપ્ત સમાચાર • ભારતનાં નવનવધ મંનદરો ઉપર થઇ રહેલા ત્રાસવાદી હુમલાઓએ જ થવામી અસીમાનંદને 'બોંબ કા બદલા બોંબ'નો નસદ્ધાંત રજૂ કરવા ઉશ્કેયાિ હતા. ગુજરાતનાં અક્ષરધામ મંનદર ઉપર, જમ્મુનાં રઘુનાથ મંનદર ઉપર અને વારાણસીનાં સંકટ મોચન મંનદર ઉપર થયેલા હુમલાઓનો બદલો લેવાના ઇરાદે અસીમાનંદે ૨૦૦૭ના િેબ્રુઆરીમાં ભારત-પાફકથતાન વચ્ચેની સમજૌતા એક્સપ્રેસમાં બોંબ નવથિોટનું કાવતરું ઘડ્યું હતું. નવથિોટમાં ૬૮નાં મોત થયાં હતાં. નેશનલ ઇન્વેથટીગેશન એજન્સીએ, આ કેસમાં ચાજિશીટ રજૂ કયુું છે. • ભાજપ અધ્યક્ષ નનનતન ગિકરીથી નારાજ થયેલા પાટટીના વનરષ્ઠ નેતા ગોપીનાથ મુંિેએ પાટટી છોિી દેવાની ધમકી આપી છે. મુંિેએ નનનતન ગિકરી પર આરોપ લગાવ્યો છે કે તેમનું રાજકીય ઓછું કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યો છે. મુંિે હાલ કોંગ્રેસના મોટા નેતાઓના સંપકકમાં છે જેથી હવે ભાજપની ઉંઘ હરામ થઇ ગઇ છે. • મહારાષ્ટ્રના ભૂતપૂવિ મુખ્ય પ્રધાન નવલાસરાવ દેશમુખે સનસનીખેજ ધિાકો કરતાં જણાવ્યું છે કે મુંબઇની નવવાદાથપદ આદશિ હાઉનસંગ સોસાયટીમાં સૈન્યના ભૂતપૂવિ વિાઓ - જનરલ દીપક કપૂર અને જનરલ એન. સી. વીજને ફ્લેટ્સ િાળવવા તેમણે નનયમો સાથે ચેિાં કયાિ હતા. • નાનસકમાં નોંધાયેલા ૧૦ વષિ અગાઉના બનાવટી થટેમ્પ પેપરના કેસમાં આરોપી અબ્દુલ કરીમ તેલગીને ખાસ કોટેટ ૧૦ વષિની સખત કેદની સજા કરી હતી. અને રૂ. નવ લાખનો દંિ િટકાયોિ હતો. બનાવટી થટેમ્પ પેપર કૌભાંિમાં તેલગી નવરુદ્ધ ૪૭ કેસો થયા છે. હાલ તે બેંગ્લોરની જેલમાં છે. • આસામમાં ૧૭ જૂને એક મોટી ટ્રેન દુઘિટના ટળી હતી. સુરક્ષા જવાનોએ ટ્રેનમાં નવથિોટકોને નનસ્ક્રિય બનાવી દેવામાં સિળતા મેળવી હતી. પોલીસના એક જવાને રૂનટન સચિ પ્રનિયા દરનમયાન ટ્રેનની અંદર પ્લાન્ટ કરેલા એક નવથિોટકને શોધી કાઢયો હતો અને ત્યારબાદ તેને નનસ્ક્રિય કરાયો હતો. બોમ્બ મળ્યો ત્યારે ટ્રેનમાં ૧૧૦૦ પ્રવાસી હતા. • સુપ્રીમ કોટટમાં રજુ કરેલા સોગંદનામામાં નદલ્હી પોલીસે રામલીલા મેદાનમાં ભ્રષ્ટાચાર અને કાળાં નાણાં સામે આમરણાંત ઉપવાસ પર બેઠેલા યોગગુરુ બાબા રામદેવ અને તેમના સમથિકોને ભગાિવા માટે કરેલી કાયિવાહીને યોગ્ય ગણાવી છે. પોલીસના આ સોગંદનામા અંગે સુપ્રીમ કોટેટ બાબા રામદેવ ટ્રથટ પાસે જવાબ માગ્યો છે. • સુપ્રીમ કોટેટ ૧૫ જૂને એન્િોસિમેન્ટ નિરેકટોરેટ દ્વારા નોંધાયેલા કેટલાક ‘િેમા’ ભંગના કેસોમાં દંિ પેટે રૂ. ૯ કરોિ એન્િોસિમેન્ટ નિરેક્ટોરેટ (ઇિી)ને ચૂકવવા આદેશ આપ્યો છે. જે પૈકી પ્રથમ હપ્તા પેટે એક સપ્તાહની અંદર રૂ. ૨૫ લાખ જમા કરાવવા જાતે બની બેઠેલા ગોિમેન ચંદ્રાથવામીને િરમાન કયુું હતું.

1

#, #) ( & "* - . , / , , - &. * & &3 ( & & & & " !* & '" # ! ! ' ! % * - ' 1 ", % % ! ! % !% ! !. " " " " " (# ' ! %, , ' + % " !

! " ! %

& !

*

&

' & #)

#'* (% $ ! " ! %$

27

! !

'

$) * !. %

&- - 2 * 3 * +

* *3 +

" ! ! ' %

0 & * $ ( * ' & ' -

$(# %) (& # && ' " (%% ) %'&$#

! % !

$(%'

" ! $"

%&


'% $A 3&A A 'J %AO D ( J &A 3&A A %A Ad! A @O b! %A'C C 'C N . D $ J J c '% $A N Q *AO N d. %J (A ! C *C+DO a -O Ad-O. #O A 5 C #A'C%AO C H C g !N(C- *C '.C J #O Ad-O. 'J ! N \^ %N %A) J -O Ad-O. \^%N N \^%N 1&A'J +D !+D N*A N -%& C 5C ' c a d! A #J A *,U A'J `_ A (A**A A J !D9 A !4!A >O *,U \[[ A (A*C+ d! A #J A *A C %g A* !D9 !4!A %J N +? 'C a # C A%AO &D* &D* C #Cg J *) C J #J A . A 1&AO A A *C J &D* J -O#N C J .J*A (A/&A b+DO #J A ! C -O8 dI J c &D* R A A A N *J "Ld%(C C $Gd% A J a 5-X .N8 ( K N *N Y O D #N5&N b ' N ( A 5-X .N8 ( K %T &A N !.(C #A' \[[ ?d!&A "A G 'C #A' ][[ ' C-'C #A' ^[[ c %O D J J *;J A* A !G0&DO b-' %32(C !A- # A&T J N c a O DR &A' %' &J %J'C #C*C ' %A+G A -A %T '.J .M %O DR %V $C &A' %' &A &A' %J'C $C #C*C ' %A+G A -A %T '.J .M a %A - d%9 J R %A'C !fC %A'A C % A Y DO "F( "N%X g C J J J % A& 1&A'J J A Y ( J !M-A ( *J J %A=O A Y .*J J C

!A-J

'A J J d%9R %A'C !fC C % DO "F( "N%X !G0&DO N %T +DO @O #' J %A -R +DO @O d%9R %T @O L C % (J *N BK Q % C a "H( A #G L *J A %A -J %A - J @OR -A.J# %A'C !fC %A K "H( ( g %A -R %T (e C &AZ "H(*A)NR N %A'C (X:3L %A K ( g %A -R %A'J N (X:3L ! C "H(*A)NR %A'A *J A -D C %A - J %A'A '" C #J "H( !DO OD (N (J A g a .-#3 'A J \\ *A/&J *C J (C P C C C )J A'C '<N . N *A%AO J A %W%AO AO 'N 6&N J J 8D -A%AO !fC J @O b J $ *A J #J O !C J N& DO N A%AO C AO 'A C *C C + C c *A " J A C .)A.) N EP (A C 6&DO J #N(C b$ *A J % J #9C- AO 4&A J N %J #J AO 'A A*C C + AO c a d%9J #Cg J !G &DO b A'AO N (e *A AO . AO J c #Cg d%9J @O b.A *A AO N . AO ! 5J (C C %A%(N # C &N c !.J(A !G &DO b %L c +DO T A'C $Ad* !fC J @O .N DO L A'J 'N !d A A J J %J J %A9 *A'- A' DO J N T (DO @O .N N !J(C J N C J g .S c #C N d%9 .J b%T J J %A'A A A C *A 'C . C AO c !.J(N d%9 W C J #N5&N b AO J %A C *A C *A .J*A& c #C N d%9 .J b 'J ' 7 &X C *A J %T J J @O ! C J % J N C J A(C J %A'A A A -A J !' C c


અમેરરકા

Gujarat Samachar - Saturday 25th June 2011

ડોક્ટર ગૌતમ ગુપ્તા એફબીઆઈના મોસ્ટ વોન્ટેડ શિકાગોઃ અમેરરકાની ટોચની ગુપ્તચર સંસ્થા એફબીઆઇના મોસ્ટ વોડટેિ રલસ્ટમાં ભારતીય િોર્ટર ગૌતમ ગુપ્તા ‘ચમર્યા’ છે. િો. ગુપ્તા વજન ઉતારવાનું વચન આપતી જાહેરાતો િરસદ્ધ કરીને અનેક દદધીઓને ખોટના ખાિામાં ઉતાયાસ હોવાનો તેમ જ અમેરરકાની વીમા કંપનીઓને છેલ્લા એક દાયકામાં ૨.૫ કરોિ િોલરનો ચૂનો ચોપડ્યો હોવાનો આરોપ છે. િો. ગુપ્તાની એફબીઆઈ દ્વારા દેશવ્યાપી શોધ ચાલે છે અને ઈડટરપોલને પણ

આ ભાગેિુને પકિવા માટે એલટિ કરાઇ છે. ગૌતમ ગુપ્તાએ ઈરલનોઈની બ્લ્યુ ક્રોસ અને બ્લ્યુ રશલ્િ તેમ જ મેરિકલેઈિ પાસે ખોટા કેસો રજૂ કરીને છેલ્લા એક દાયકામાં ૨.૫ કરોિ િોલરની મેરિિેઈમની રકમ ખોટી રીતે પિાવીને રફુચક્કર થઈ ગયો છે. મેરિિેઈિ ઓછી આવક ધરાવતાં અમેરરકનો માટેનો હેલ્થ કાયસક્રમ છે જેમાં દદધીઓને સરકાર દ્વારા સહાય કરાય છે. ૫૭ વષસના ગુપ્તા સામેનો કેસ

કરાચીના ભારતીયો ભારતમાં હુમલા કરવા ઇચ્છતા હતા: હેડલી

ભારતીય શેફ ઉપમા બનાવી ૧ લાખ ડોલર જીત્યા

વોશિંગ્ટનઃ પાકકથતાનીઅમેલરકન ત્રાસવાદી અને મુંબઈ હુમલાના આરોપી ડેલવડ હેડલીએ લિકાગો કોટટમાં જુબાની આપતા વધુ એક ઘટથફોટ કયોષ છે. તેણે કહ્યું હતું કે કરાચીમાં રહેતા કેટલાક ભારતીયો ત્રાસવાદી સંગઠન લશ્કર-એ-તોઈબા સાથે મળીને કામ કરવા માગતા હતા. હેડલીનો ઈિારો માકફયા ડોન દાઉદ ઈબ્રાહીમ તરફ હતો, જે કરાચીમાં જ હોવાનું મનાય છે. લિકાગો કોટટમાં મુંબઈ હુમલાના સહઆરોપી તહવ્વુર રાણાના કેસની સુનાવણી દરલમયાન ૧૨ સભ્યોની જયૂરી સમક્ષ પાંચ લદવસની પૂછપરછમાં હેડલીએ કહ્યું હતું કે કરાચી સ્થથત ‘કેટલાક’ ભારતીયો લશ્કર-એતૈયબાના અબ્દુર રહેમાન હાિીમ સૈયદ ઉફફે પાિા સાથે મળીને ભારતમાં ત્રાસવાદી હુમલા કરવા ઈચ્છતા હતા. એક પ્રશ્નના જવાબમાં હેડલીએ કહ્યું હતું કે પાિા આ ભારતીયોને મળવા માટે કરાચીમાં આવ્યો પણ હતો.

વોશિંગ્ટનઃ ડયૂ યોકકની હાલ બંધ થઇ ચૂકેલી ઇન્ડિયન રેસ્ટોરાં 'તબલાં'ના ભારતીય-અમેરરકન મારલક-શેફ ફ્લોયિ કેડ્રોઝ 'ટોપ શેફ માસ્ટસસ'ની ત્રીજી રસઝનમાં ઉપમા બનાવીને એક લાખ િોલરનું ઇનામ જીત્યા છે. મુંબઇમાં જડમેલા કેડ્રોઝે કેરલફોરનસયાના િરતસ્પધધી શેફ્સ ટ્રેસી િેસ જારિિડસ અને મેરી સુ રમરલકેનને હરાવ્યા હતા. કેડ્રોઝે ઇનામની પૂરેપૂરી રકમ ડયૂ યોકકની માઉડટ રસનાઇ સ્કૂલ ઓફ મેરિરસનના યંગ સાયન્ડટસ્ટ્સ કેડસર રરસચસ ફંિને દાનમાં આપી દીધી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે કેડ્રોઝના રપતાનું મોત કેડસરની બીમારીથી જ થયું હતું. કેડ્રોઝે ભોજનની સ્પધાસમાં ઉપમા જેવી ભારતની લોકરિય બ્રેકફાસ્ટ રિશ સામેલ કરતાં શરૂઆતમાં જજીસની પેનલમાંથી કેટલાકે વાંધો ઉઠાવ્યો હતોય

મજબૂત કરવા માટે એફબીઆઈએ િોર્ટર ગુપ્તાના કમસચારીઓ અને દદધીઓની કબૂલાતને ધ્યાનમાં લીધી છે. એફબીઆઈના િવક્તાના જણાવ્યા મુજબ ગુપ્તાનો તેના રહેઠાણ પર કે રિરનક પર પત્તો નથી. છેતરરપંિી કરવાના આરોપમાં તેને ૩૫ વષસની જેલની સજા થઈ શકે છે. ન્સ્િંગ ફફલ્િની કોટિમાં રજૂ કરાયેલા દસ્તાવેજો મુજબ ગુપ્તા અમેરરકાથી ભાગીને ભારતમાં ર્યાંક છુપાયા હોવાની આશંકા છે.

જોકે પછીથી કેડ્રોઝે સ્વારદષ્ટ ઉપમા બનાવવા ઉપયોગમાં લીધેલા મરીમસાલાથી અને રસોઇ બનાવવા િત્યેના તેના લગાવથી જજીસને િભારવત કયાસ હતા. 'ટોપ શેફ માસ્ટસસ'માં રવજેતા બનીને કેડ્રોઝ રશકાગોની 'ફ્રોડટેરા રિલ' રેસ્ટોરાંના રરક બેલેસ અને ડયૂ યોકકની 'રેિ રુસ્ટર' રેસ્ટોરાંના માર્સસ સેમ્યુઅલ્સન જેવા ટોચના શેફ્સની હરોળમાં આવી ગયા છે.

29

શવમાન દુઘઘટનામાં ભારતીય તબીબ દંપતીનું મૃત્યુ વોશિંગ્ટનઃ વલરષ્ઠ ભારતીયઅમેલરકન જયૂરોલોલજથટ અને તેમના તબીબ પત્નીનું એક લવમાન દુઘષટનામાં લનધનથી ભારતીય સમુદાયમાં િોકની લાગણી પ્રસરી છે. લસંગલએસ્જજન ધરાવતું લવમાન ઉડ્ડયન બાદ ઓહીયોમાં મકાઇના ખેતરમાં તૂટી પડ્યું હતું. તાલમલનાડુના વતની અને જયૂ જસનીમાં થથાયી થયેલા ડો. લવશ્વનાથન્ રાજરમન્ અને ડો. મેરી જે. સુંદરમ્ વોલિંગ્ટન ડીસીમાં પુત્રી કાવ્યા લવશ્વનાથનને મળ્યા બાદ ૧૭ જૂને કોલંબસ આવવા રવાના થયા હતા.

ડયૂહવ ે નમાં યોજાયેલા પાંચમા ઇન્ડડયન-યેલ સંસદીય નેતાગીરી કાયઘક્રમમાં ભારતના રાજ્ય િધાન સશચન પાઇલટ, સાંસદ સુશિયા સૂલ, ઇડડો-અમેશરકન ફોરમના રમેિ ચંદન, જય પાંડાએ હાજરી આપી હતી.

• ભારતના વતની અને આકષષક દેહલાલલત્ય ધરાવતાં અમેલરકાના એટનની રીમા બજાજ પર વેશ્યાવૃલિનો આરોપ મૂકાયો છે. રીમા બજાજ સામે કોઈ પુરુષ સાથે ૫૦ ડોલરમાં સેક્સ માણવાની ઓફર કયાષનો આરોપ મૂકાયો છે. ઓગથટ ૨૦૧૦માં બજાજ એક થકૂલથી ૧૦૦૦ ફૂટ નજીકના અંતરે જ તેમના ગ્રાહકને મળવા ગયા હતા અને સેક્સની ઓફર કરી હતી તેવું અખબારી અહેવાલોમાં જણાવાયું છે.

# ) & ) 96 166-9 ); 85 @ @ *? & ;2*7 (86*7 ; 87/.:.7,. $8=<1 87-87 ?7;:6)*-6 $<9-6,9)*0)1 #):051 0)6< ")6,?) )6,) " # ");-4 9<6)*-6 $<3-:01

@

0)=)6

-6;9-

$ %&# ) & ) 96 166-9 ); @ @ @ *? *<287*5 ;;8,2*<287 8/ "*<2-*: $*6*3 ); %77;16/ 1/0 $;9--; $( "1?<:0 # ");-4 "9)=16 516

# ) % $ & '/ % % ) % +

+

% % + % &

) , %

'

&

&

& % & & & $ & % + ) ( & % %-

F @ ; 4 ? F H + > F 4>) 9G 4 @* = FG :$ F :G 6 4 @* = F = =@ : :$ F G G + 4 4 : < ' F 4 $ 4 4 : 4 F : : = : < G > ' F !4 4 < G > : > 8 6 F ,4 ) 8 F > 8 @ $6 $ F : : : .; G @ F EBB = = 6 : ( ) 4 6 1 4 4 = 7# != F I 4> 4 45 A 6 7G 4 F 4 @* 7> = :G 4 F 3G 4 7 7 < 4 -:0 6 : ' F > = > & 4 @ : ; /= <" F 4 4 : ( ) 4 4 : = G :% G ) 4 F : G = 4 @ CDBB F = 4 6 72 4 G : G ) 4 $

)

% % - % * % % " % & $ )

$& ) & ) 96 166-9 ); 85 @ @ @ *? "23 &7287 & ); 0)=)6 -6;9):0=)6;*0)1 "9),18*0)1 -=-6,9)*0)1 %0)379*0)1 $*< <1 =5? " %1+3-;: @ 9-: @ .9-- :-);16/ ? % #%$ ); 81*7* *1*3*7 2552*:-; #8*$% # '167, "78); $& ) & ) 96 *? =3*:*< 27-= $8,2.<? "9-:;76 $7<;0 -),7> )6- "# :0>)9*0)1 %)?479 # $*< <1 =0=;< " ,166-9 " %4<; @ @ ? $ " $:2 =<,11 .>* "*<.5 866=72<? 6,1) ,6: (-:; 6, #7), !#% ! % & # '-421*0)1 '-3)91) $01=4)4 '-3)91) )621*0)1 -9)1 )14):0 -9)1 )? 015)61

)

.

$=7-*? <1 =0=;< " #)6+007,*0)1 0)<0)6

% *

Call: 020 8707 5335 07956 694473 / 079611 99203 55-52 Bell Road, Hounslow, Middlesex TW3 3PB

Visit: www.ashianabanquetinghall.com E: info@ashianabanquetinghall.com

:2;17* *7-2: #)62< "78);

!'

%#)

$858 9.:/8:6*7,. 8/ *?*-:*<1 '*-1 27

) !+ *

? $:2

@

)

27-2

.975 ;0- )0)*0)9);) *? 0)6,)9 0)66) .975 6,1) 87-*? <1 =7. 96 :6)+3: .975 %2,4.<; @ 79 579- 16.795);176 %1+3-;: 76;)+; 0)=)6 -6;9$<9-6,9) ");-4 (.- <1 =5? 96 %2,4.;< @ @ $=:.7-:*+1*2 1*7=+1*2 " # "*<.5

$)

#

277.: @

":.625*+.7 $=4.;12 1*>7*

# ,86.-? %:28

<

'

% #


30

ભારત

Gujarat Samachar - Saturday 25th June 2011

બબનરાવે ૨૨ વષષથી પૈસાને હાથ નથી લગાડ્યો બીડઃ એક તરફ આખી દુનિયા સાચા-ખોટા રસ્તે પૈસો ભેગો કરી લેવા માટે પાગલ બિેલી દેખાય છે ત્યારે બીડ નિલ્લાિો એક રહીશ એવો પણ છે કે િેણે છેલ્લા ૨૨ વષષથી રૂનપયાિે હાથ સુદ્ધાં િથી લગાવ્યો. બીડ નિલ્લાિા કૈિ તાલુકાિા આડસ ગામિા ખેતમિૂર બબિરાવ મ્હાસ્કેએ પ્રનતજ્ઞા લીધી છે કે તે રૂનપયાિે હાથ િહીં લગાવે અિે છેલ્લા ૨૨ વષષથી તે આ પ્રનતજ્ઞા પાળી રહ્યો છે. ૨૨ વષષ અગાઉ બબિરાવે રૂનપયા બાબતે થયેલા ઝઘડામાં કેટલાક લોકોિે પોતાિો જાિ ગુમાવતા િોયા હતા ત્યારથી તેિે થયું કે રૂનપયા િ તમામ અનિષ્ટોિું મૂળ છે. આ પછી બબિરાવે દૃઢ નિધાષર કયોષ હતો કે પોતે જીવતેજીવ ક્યારેય િાણાંિે સ્પશષિ િહીં કરે. બબિરાવ મ્હાસ્કેિી વય આશરે ૫૮ વષષ છે. પાન-૨૧નું ચાલુ

આ સંસ્કૃતત એટલે... ‘સંસ્કૃનત ઈ કાંઈ બંનધયાર ટાંકું િથી, ઈ તો વહેતો પ્રવાહ છે. અિે પ્રવાહ વહેતો રહે તો િ જીવતો રહે. પ્રવાહિા પલટાવાથી ઈ કાંઈ પ્રવાહ મટી િતો િથી. એવું િ સંસ્કૃનતિું છે. ઈ પલટાતી રહે છે, બદલાતી રહે છે એિાથી કાંઈ એિો િાશ િથી

થાતો.’ ‘સવાલ ફક્ત એટલો િ છે કે એ પ્રવાહ કઈ નદશામાં િઈ રહ્યો છે?’ મેં મિે આવડે એટલું ડહાપણ ડહોળ્યું. ‘કઈ નદશામાં-’ વખતકાકા સહેિ હસ્યા. પછી હળવેકથી હીંચકાિે ઠેસ મારી, ‘ઈ િક્કી કરિારી યે પરજા િ છે. હું, તું કે કોઈ ભગવાધારી િહીં!’ વખતકાકાિી ઘણી વાતો

પછી ભલે તે િરેકૃષ્ણ મંહદરનું આંદોલન િોય કે વે મ્ બ લી નું િીરડીના સાંઈબાબાનું મંહદર, એરઈન્ડડયાના હવમાનનું અમદાવાદમાં સીધું ઉતારણ કે ભ્રષ્ટાચાર હવરુદ્ધનું સિી આંદોલન. અિીંની ઝડપથી વિી જતી જીંદગીમાં માતૃભાષા ગુજરાતી ધોવાઈ ન જાય તેની જાગૃહત. આવા તો અસંખ્ય દાખલાઓ છે. પત્રકાર જગતમાં માસ કોમ્યુહનકેિનનો ભારેખમ િબ્દ છે. 'ગુજરાત સમાચારે' આને અત્યંત સરળ બનાવી જાણ્યો છે અને સમાચાર કે લેખને એક સુંદર કલા તરીકે ઉચ્ચ તતરે પિોંચાડ્યું છે. પાન-૧૦નું ચાલુ

તમારી વાત...

પોતાિી પ્રનતજ્ઞાથી રોજીંદા જીવિમાં ઘણી અગવડો પડતી હોવા છતાં તે બાબતે તે ગવષ અિુભવે છે. ‘હું ક્યારેય બહાર ચા પીતો િથી કે િમતો િથી કારણ કે તેમ કરવાથી મારા નિણષયિો મારે ભંગ કરવો પડે’ તેવું િણાવતા બબિરાવ િેમિા ખેતરમાં મિૂરીકામ કરે છે તે ખેતમાનલક પણ તેમિી મિૂરીિું વળતર સીધું તેમિા પનરવારિિોિે ચૂકવે છે. બબિરાવિે ગામ બહાર મુસાફરી પર િવું પડે તો પુત્ર કે કોઈ ઓળખીતાિે પોતાિી સાથે લઈ જાય છે.ે બબિરાવ કહે છે કે રોિેરોિ કોઈ રાિકારણી ગરીબોિા નહસ્સાિે છીિવી લઈ તે રૂનપયા નવદેશોમાં ઠાંસી રહ્યાિા હેવાલો કાિે પડે છે ત્યારે મિે ગવષ છે કે િેિી સાથે પાપિો એક લાંબો ઈનતહાસ િોડાયેલો છે તેવી આ વસ્તુિે હું સ્પશષ સુદ્ધાં કરતો િથી. નવચારવા િેવી હોય છે. વાત તો આય નવચારવા િેવી ખરી. પણ જાવા દ્યોિે, આંયાં ઘણી પરજા એવી છે િે હાવ ઘેટાં િેવી છે. િે નદશામાં ધકેલો ઈ નદશામાં જાય. હવે ઈયે આમ િોવા જાવ તો પરજાિું સાંસ્કૃનતક લક્ષણ થ્યું. ખરું કે િંઈ? અટલે ઝાઝી ઝંઝટમાં પડ્યા નવિા ઝીંકે રાખો બાપલ્યા, આંયાં બધા ઓલરાઇટ છે!

'ગુજરાત સમાચાર'ની સમગ્ર ટીમ ધડયવાદને પાત્ર છે. - જગદીશ ગણાત્રા, વેલિંગબરો

ટપાલમાંથી તારવેલું

પાન-૪૬નું ચાલુ

સંઘષષ.... પહરવારના બજેટ પર બોજારૂપ િોવાં છતાં અંગત સાજસજ્જાનું માકકેટ જોરમાં છે. ગયા વષગે હિહટિરોએ િેરિેહસંગ, મેકઅપ અને અડય સૌંદયશ પ્રસાધનો પાછળ ૧૩ હબહલયન પાઉડડથી વધુ એટલે કે વ્યહિદીઠ ૨૧૬ પાઉડડ ખર્યાશ િતાં. પ્રોપટટી હનષ્ણાતોએ આ વષગે ૧૦,૦૦૦ િોપ્સ બંધ થવાની આગાિી કરી છે, કારણ કે હબન્ડડંગ સોસાયટીઓ, હરક્રુટમેડટ સલાિકારો અને એતટેટ એજડટો િાઈ તટ્રીટ્સમાંથી પીછેિઠ કરી રહ્યા છે. અત્યારે છ િાઈ તટ્રીટ િોપ્સમાંથી એક ખાલી જ પડી છે. અડયોની તુલનાએ કેટલાંક હરટેલ હબઝનેસ માટે હબઝનેસ િવામાન સારું જણાય છે. ફૂડ અને હિડક હબઝનેસ જોરમાં છે, પરંતુ ફેિન

!

જેવાં હબઝનેસ ઘટી રહ્યાં છે. ખાલી દુકાનોની વાત આવે છે ત્યારે પણ ઉત્તર અને દહિણનું હવભાજન વધતું જોવાં મળે છે. લંડન અને સાઉથ-ઈતટમાં મોટાં કેડદ્રોને હરટેલ વાવાઝોડાંની અસર થઈ છે, ત્યારે ટોપ-૨૦ મોટાં હરટેલ સેડટસશમાંના બે-તૃહતયાંિ ખાલી તટોસશ ઉત્તરમાં અને ૨૦ ટકા હમડલેડડ્સમાં છે અને જાિેર િેત્રનાં ખચશમાં કાપથી તેમાં વધુ નુકસાન થિે. આહથશ ક મંદી આપણી િાઈ તટ્રીટ્સના બંધારણ અને દેખાવને ધરમૂળથી બદલી રિી છે.

પાન-૪૬નું ચાલુ

ભારતીય ગ્રોસર... કેમ્મ્િિમાંથી એમબીએ થયેલા અિે અહીં િ ગ્રોસરી શોપ ધરાવતા નબઝિેસમેિ અરેઇિ યુનિવનસષ ટીિા ચાન્સેલર બિવાિી ઉમેદવારી માટે ૫૦ િોનમિેશન્સ મેળવી શક્યા છે. એકેડને મક્સસ, પ્રોફેસર, ધમષિતે ાઓ સનહત નવનવધ િૂથો તરફથી તેમણે િોનમિેશન્સ મેળવ્યાં છે. ટીકાકારો અરેઇિિી ઉમેદવારીિે પમ્લલનસટી સ્ટન્ટ ગણાવે છે, પરંતુ યુનિવનસષ ટી સેિટે માંથી તેમિે મળેલાં ૫૦ િોનમિેશન્સ દશાષવે છે કે તેમિી પાસે સમથષિ છે. ૧૬ વષષિી વયથી કેમ્મ્િિશાયરમાં રહેતા આ સ્થાનિક શોપકીપર કહે છે કે મોટી દુકાિો સ્ટ્રીટિી શોભા ઘટાડે છે આથી િ કેમ્મ્િિમાં મોટાં સ્ટોસષ આવે તેિા નવરોધી છે. અલદુલ અરેઇિ સામે િાયિ લલેસડે િી તીવ્ર સ્પધાષ છે, િેઓિે કેમ્મ્િિિા સ્નાતકોએ શરૂ કરેલા અનભયાિિું સમથષિ છે. અનભિેતા અિે પીઢ પવષતારોહક નમ. લલેસડે િે િોનમિેશિ અપાવવા તેમિા િૂથે ફેસબૂકિો સહારો લીધો હતો. મેદાિ-એિંગમાં મેન્સફફલ્ડ પણ છે, િેમણે નશક્ષણિે બજાર પનરબળોિી પહોંચથી દૂર રાખવાિી બાહેંધરી આપી છે.

અમરનાથ યાત્રા માટે ૨.૨૫ લાખ શ્રદ્ધાળુ નોંધાયા જમ્મુઃ દહિણ કાશ્મીર હિમાલયમાં ૧૩,૫૦૦ ફૂટ ઊંચે અમરનાથ યાત્રા ધામમાં બરફના હિવહલંગના દિશન કરવા માટે અંદાજે ૨.૨૫ લાખ શ્રદ્ધાળુઓએ નોંધણી કરાવી છે. જમ્મુ એડડ કાશ્મીર બેડકના નોડલ ઓફફસરે જણાવ્યું િતું કે દેિનાં હવહવધ કેડદ્રોમાંથી ૨,૨૫,૦૭૮ શ્રદ્ધાળુઓએ અમરનાથ યાત્રા માટે નોંધણી કરાવી િતી. ૧,૧૩,૦૪૮ શ્રદ્ધાળુઓએ બાલતાલ માગગે જ્યારે ૧,૧૨,૦૨૮ શ્રદ્ધાળુઓએ પરંપરાગત પિલગામ-અમરનાથ માગગે યાત્રા કરવાનું પસંદ કયુું છે. શ્રી અમરનાથ શ્રાઇન બોડેે ૧૦મી મેના રોજ નોંધણીની કાયશવાિી િરૂ કરી િતી.

• આપની કટાર ‘જીવંત પંથ’ અત્યંત રસદાયક અને પ્રેરણાદાયક િોય છે. આ સાથે ફેિુઆરીના જનકડયાણમાં પ્રગટ થયેલ આથશર એિની હનરાિ માણસને આિા બતાવે એવી કથની છે. યોગ્ય લાગે તો આપના ‘જીવંત પંથ’માં રજૂ કરવા કૃપા કરિો. આપનો આભારી. - ઘનશ્યામ પટેલ • તટેનમોરના જેઠાલાલ વલ્લભદાસ તહંડોચા દ્વારા 'ગુજરાત સમાચાર'ની પ્રિન્તત કરતી સુંદર કહવતા અમને સાંપડી છે.

%!

" "& $ &

#

$

"

!# %!

!" " # "& #" " & " & ! $ " " " "! "" # "! #! % # " !" !" " ! "" $ ! " " % ! !# ! " " !# ! #! % #

"

#

! &

! &

"

!


Gujarat Samachar - Saturday 25th June 2011

Reception area Sitting capacity: 1200 Bride and Groom separate dressing rooms Licensed bar Full Air Conditioned Big and beautiful chandelier-light colours can be changed as per choice. 700 car park facility This is a perfect venue for reception, wedding or for any other occasion. Dates are available in this year

www.abplgroup.com

31


32

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 25th June 2011

શિટનમાં ગુજરાતી શિક્ષણનું પતન 'ગુજરાત સમાચાર'માં તાજેતરમાં ગુજરાતી ભાષાના પતન અંગે ચચાાબેઠકનો અહેવાલ રજૂ કરાયો હતો. જોકે, મારા મતે ગુજરાતી સમુદાયની શાળાઓનાં મૃત્યુના એક મહત્ત્વના કારણનો તેમાં કોઈ ઉલ્લેખ ન હતો. આ કારણ નબળી રીતે ભણાવવા અંગેનું હતું. શરૂઆતના વષોામાં આ શાળાઓમાં સારી હાજરી જોવા મળતી હતી કારણ કે નબળું શશિણ હોવાં છતાં, માતાશપતા તેમના બાળકોના બોલવામાં, સાંભળવામાં, વાચન અને લેખનમાં મદદરૂપ થઈને શશિણની ખાઈને પૂરી કરી શકતા હતા. તાજેતરના વષોામાં યુવાન માતાશપતાઓ ગુજરાતી ભાષામાં કુશળતા ધરાવતાં ન હોવાથી બાળકોને ટેકારૂપ બની શકતા નથી. વામતવમાં, મારી પોતાની શાળામાં માતાશપતા ગુજરાતી ભાષા બરાબર સમજી શકતાં ન હોવાથી ગુજરાતી મકૂલની પેરન્ટ્સ મીશટંગ અંગ્રેજીમાં રાખવાની શવનંતી કરતા હતા. આથી, અમે પેરન્ટ્સ માટે પણ ક્લાસીસ શરૂ કયાાં હતાં! ૧૯૯૦ના દાયકાના મધ્ય કે ઉિરાધામાં પેરન્ટ્સનું જૂથ ગુજરાતી ભાષામાં ઘણું ઓછું શશશિત હતું. તેઓ ઝડપથી એ બાબત સમજી ગયાં હતાં કે કંટાળાજનક જૂની ગુજરાતી ભાષાની શાળામાં હાજરી આપવા કરતા વીક એન્ડ્સમાં અભ્યાસિમ બહારની અન્ય િકારની િવૃશિથી તેમના બાળકોને વધુ લાભ થશે. શીખવવાનું ઘણું નબળું હતું તેવી ગુજરાતી શાળામાં જવા માટે ઈચ્છા નશહ ધરાવતાં બાળકો પર દબાણ કરવામાંથી પેરન્ટ્સને થોડી રાહત પણ મળતી હતી. અભ્યાસિમના શવકાસને ટેકો આપવા માટે શશિકના શવકાસ માટેની વ્યૂહરચનાનો શવચાર પણ કદી આ સામુદાશયક શાળાઓના વડાઓના શદમાગમાં િવેશ્યો જ ન હતો. બાળકો માટે મુખ્ય િવાહની શાળાઓના શશિકોનો અનુભવ શ્રેષ્ઠ કિાનો હતો ત્યારે ગુજરાતી સમાજની શાળાઓના શશિકો નબળું શીખવે તેને મવીકારવા તમે તેજમવી અને કુશળ શવદ્યાથથી પર દબાણ કરી શકો નશહ તેમ તેઓ જોઈ શક્યા નશહ. આથી, અનેક શશિકો સારા હોવાં છતાં મોટા ભાગના શશિકો યુકેમાં શીખવવાની સિાવાર તાલીમ ધરાવતા ન હતા. સમાજની શાળાઓએ પોતાના શશિકોને તાલીમ આપવા મેઈનમટ્રીમ શાળાઓ અથવા તાલીમ સંમથાઓ સાથે સંપકોા જાળવવાની કોઈ દરકાર રાખી ન હતી. OFSTED ઈન્મપેકટર તરીકે મારા ઈન્મપેકશનો દરશમયાન, મને ગુજરાતીનું સૌથી સારું શશિણ આપતી શાળાઓમાંની એક લેમટરમાં મેઈનમટ્રીમ શાળા જોવા મળી હતી. શાળાના ગુજરાતી ભાષાની શશશિકા મોડડન લેન્ગવેજીસ ડીપાટડમેન્ટમાં તૈયાર થયાં હતાં. તેઓ મૌશખક, કલ્પના અને ગશતસંવેદકો સશહતના શવશવધ શશિણ અશભગમોનો ઉપયોગ કરતાં હતાં. તેમણે પોતાના પાઠોમાં શ્રેષ્ઠ મૂલ્યાંકન ટેકશનક્સનો ઉપયોગ કયોા હતો અને તેમના શવદ્યાથથીઓ તમામ ચાર (બોલવું, સાંભળવું, વાચન અને લેખન) કુશળતામાં િગશત કરતા હતાં અને સરળ રીતે તેમના થકી પાઠ શીખવામાં આનંદ મેળવતા હતા તે જોઈ શકાતું હતું ગુજરાતી શાળાઓનો મૃત્યુઘંટ વાગી રહ્યો છે તે અંગે સંશોધન કરવાનો શવચાર આવકારદાયક છે, પરંતુ તેમાં અત્યાર સુધી જે ચચાાઈ ગયું છે તેનાથી શવશેષ કશું બહાર આવશે નશહ. આ પગલાંઓમાં ભારતની મુલાકાતો લેવી (જેમકે, શાળાઓ બાળકોને ફ્રાન્સ લઈ જાય છે), ગુજરાતી પશરવારો અને સામાશજક જૂથો દ્વારા ગુજરાતી બોલવા અને લખવા પર વધુ ધ્યાન કેન્ન્િત કરવું, પેરન્ટ્સ દ્વારા વધુ સમથાન, વધુ અને સારા મિોતો અને તાલીમબધ્ધ મવયંસેવકો વગેરેનો સમાવેશ

થાય છે. આ બધી વાતો મહત્ત્વની છે છતાં, હું માનું છું કે આપણે ગુજરાતી ભાષાના શ્રેષ્ઠ વ્યાવસાશયક શશિકો અને વડા ગુજરાતી શશિકો તૈયાર કરવાની આવશ્યકતા છે. સમાજના નેતાના રાજકારણને શાળાના િવેશદ્વારની બહાર જ છોડી દેવું જોઈએ. આ પછી જ આપણે આપણા બાળકોને આપણી ભાષા, આપણી સંમકૃશત અને આપણી અન્મમતા તરફ પાછાં વાળી શકીશું. આપણે આપણી માતૃભાષા, બોલી, આપણી ઓળખ, આપણા ગૌરવ અને આપણા ભશવષ્ય અને આપણા બાળકોના ભશવષ્યને નવેસરથી િાપ્ત કરી શકીશું. - જયંતિલાલ િન્ના, (લેખક તિવૃત્ત તિન્સિપાલ, એજ્યુકેશિ એડવાઈઝર અિે અોફસ્ટેડ ઈસસ્પેકટર છે)

જગતની કોઈ પણ ભાષા િાશ્વત નથી હું કોઈ શવદ્વાન કે જાણકાર નશહં પણ એક સાધારણ ભાષાિેમી છું. ગુજરાતી ભાષા મને બોલવી-સાંભળવી અને વાંચવી-લખવી ગમે છે. મને પણ આપણા સંતાનો અને સંતાનોના સંતાનો ગુજરાતી ભાષાથી દૂર થતા જાય છે તે િવાહ ગમતો નથી. યુરોપ-અમેશરકા સશહત શવદેશોમાં વસતા ગુજરાતીઓ માટે માિ ગુજરાતી ભાષા નશહ પણ તમામ ગુજરાતી સંમકાર અને સંમકૃશત જ ગુમાવી દેવાનો વામતશવક ભય બારણું ખખડાવી રહ્યો છે. પણ મને લાગે છે કે કેટલીક બાબતોમાં આપણે પોતે મપષ્ટ નથી. (૧) ગુજરાતી ભાષા શાશ્વત નથી. જગતની કોઈ પણ ભાષા શાશ્વત નથી. ગુજરાતી ભાષા ટકી રહેશે તો પણ તેનું મવરૂપ બદલાતું જ રહેશે. અત્યારે આપણે જેને ગુજરાતી તરીકે ઓળખીએ છીએ તે ભાષા માિ ૧૫૦-૨૦૦ વષાથી િચશલત બની છે. અને આજના ગુજરાતમાં આવતા ૧૫૦-૨૦૦ વષા પછી જે ભાષા બોલાતી હશે તે કદાચ ગુજરાતી ભાષામાંથી ઉતરી આવેલી કોઈ નવી ભાષા હશે. કેમ, આપણે અપભ્રંશ અને િાશચન ગુજરાતી છોડી આવાાશચન ગુજરાતી નથી અપનાવી ? અત્યારે હું જે શબ્દો વડે આ લખાણ લખી રહ્યો છું તે શબ્દો આજથી ૩૦૦ વષા પછી કોઈ ગુજરાતીને સમજવા હશે તો તેણે ઘણી મહેનત કરવી પડશે. નરશસંહ મહેતા, શામળ ભટ્ટ, િેમાનંદ, અખા વગેરે આપણાં શિય કશવઓએ કશવતા લખતી વખતે જે મૂળ શબ્દો વાપયાા હતા તેનો દાખલો આપણી નજર સામે જ છે. આજે એ હમતિતોમાં લખાયેલા મૂળ શબ્દો વાંચીએ તો આપણને એમની કશવતામાં કંઈ સમજાય નશહ અને કોઈ ગુજરાતી શબ્દકોષમાં તેનો અથા પણ મળે નશહ. અંગ્રેજીનો દાખલો લઈએ તો શેક્સશપયરના નાટકના મૂળ શબ્દો સમજનારા કેટલા અંગ્રેજો આજે ઈંગ્લાંડમાં છે ? (૨) ભાષાની જેમ સમાજ, સંમકૃશત, રહેણીકહેણી, પહેરવેશ, ખાનપાન, રીતશરવાજ કશું ક્યારે ન્મથર રહ્યું છે કે રહેવાનું છે ? આજથી ૧૦૦ વષા પહેલા ક્યો ગુજરાતી ખુલ્લા માથે બહાર નીકળવાની શહમ્મત કરી શકતો હતો અને આજે ક્યા ગુજરાતીમાં માથે ટોપી કે પાઘડી પહેરીને બહાર નીકળવાની શહમ્મત છે ? પશરવતાન જગતનો શનયમ છે. ન્મથરતા અને મથશગતતા એક અપવાદ છે. (૩) આપણને જે ડર સતાવે છે તે ગુજરાતી ભાષા ગુમાવવાનો કે આપણાં રીતશરવાજો ગુમાવવાનો નશહ પણ આપણી અન્મમતા, આપણું આત્મગૌરવ, આપણી આગવી ઓળખ, આપણા સુસંમકારો, આપણો

સાશહત્ય વારસો, આપણી ઉજ્જ્વળ પરંપરાઓ વગેરે ગુમાવવાનો ડર છે. અને આ ડર વાજબી છે. આપણે આપણી એક ગુજરાતી તરીકેની ઓળખ શા માટે ગુમાવવી જોઈએ ? પણ મને ખાતરી છે કે આપણામાં જે ટકાવવા જેવું છે તે ચોક્કસ ટકી રહેશે અને જેને વળગી રહેવા જેવું નથી તે ધીમે ધીમે ચાલ્યું જ જવાનું છે. સમય સમયનું કામ કરશે પણ ઘીના ઠામમાં ઘી પડી રહેશે. (૪) કોઈ પણ કચ્છી માડુને કચ્છી બોલી ભૂંસાઈ જવાનો કોઈ ડર લાગતો નથી. શા માટે ? કારણ કે જ્યારે કોઈ બે કચ્છી ભેગા થાય ત્યારે કચ્છીમાં જ વાત કરવી તેવો શનયમ તેઓએ અપનાવ્યો છે. જેની કોઈ શલશપ નથી એવી નાનકડી બોલી આવા એક સાદા શનયમથી ટકી રહી શકી છે. આ શનયમનું ગુજરાતી ભાષાિેમીઓએ અનુકરણ કરવા જેવું છે. -માવજીભાઈ મુંબઈવાળા, મુંબઇ. (િોંધ: માવજીભાઇ મુંબઇવાળા પત્રલેખકિું ઉપિામ છે અિે ઉત્િાહી, હોંશીલો, તિષ્ઠાવાિ ગુજરાિી પત્રકાર િરીકે ૧૯૬૪થી ૧૯૮૬ િુધી જુદા જુદા ગુજરાિી અખબારમાં અિે ૧૯૮૭થી ૨૦૦૧ િુધી મુંબઈ શેર બજારિા વતહવટીિંત્રમાં અતધકારી િરીકે િેવા આપી હિી. ૨૦૦૧થી તબલકુલ તિવૃત્ત થયા બાદ ઘરે બેઠા બેઠા www.mavjibhai.com વેબિાઈટ શરૂ કરી છે. જેમાં બાળગીિો જોડકણાથી લઇિે જુિા ગુજરાિી ફફલ્મોિા ગીિો અિે અસય ઘણું બધું ગુજરાિી ભાષાિે આજીવિ જીવીિ રાખે િેવું િાતહત્ય ધરબાયેલું પડ્યું છે. આ વેબિાઇટમાં કોમ્પ્યુટર પર ગુજરાિીમાં કઇ રીિે લખવું િે પણ તશખવ્યું છે. માવજીભાઇિે કોઇ જ ફંડ કે િહાયિી જરૂર િથી બિ િેમિે િો ગુજરાિી ભાષા અિે ગુજરાિી િાતહત્યિો િિાર િિાર કરવો છે. િલામ માવજીભાઇિે અિે િેમિા અતભયાિિે... )

ગુજરાતી ભાષાનું ગૌરવ કોઈપણ સંમકૃશત જેવી કે ભાષા, ધમા, તહેવાર, રીતરીવાજો, પુમતકો, જીવંત રાખવા હોય તો સમાજે, વ્યશિઓએ, સંમથાઓએ ભોગ આપવો પડે છે. તો જ અન્મમતા જળવાય. બધાનું મૂળ ભાષા છે. તે ધરતીના મૂળમાંથી ઉગી નીકળે છે. પોતાની માતૃભાષાનું ગૌરવ હોવું જોઈએ. પરંતુ અહીં તે બાબતે શનન્ષ્િયતા જોવા મળે છે. ગુજરાતી બોલતા નથી આવડતું તેથી અંગ્રેજી કોન્વેટ કલ્ચર પશરવારોમાં પાંગરી રહ્યું છે. ગુજરાતીઓ આજથી નહીં જાગો તો આવનારા દાયકામાં ગુજરાતી ભાષા આ દેશમાંથી ધીરે ધીરે ઓછી થતી જશે. િજાની અન્મમતા માતૃભાષાના ધાવણ પામ્યા વગર ન જળવાઈ શકે. આપણી માતૃભાષા સંમકૃત છે જેની દશા શું છે લખવાની જરૂર નથી. પણ જાણ ખાતર જમાનીમાં સંમકૃત ભાષાની શરસચા યુશન. છે. અંગ્રેજી ભણવું એક વાત છે. અંગ્રેજી દ્વારા ભણવું એ જુદીવાત છે. માતૃભાષા એ આપણી આંખ છે. આંખ વધારે સારું જોઈ શકે એ માટે અન્ય ભાષાના શ્રેષ્ઠ ચશ્માની મદદ લેવી જોઈએ. પાવડરના દૂધનો શવરોધ નથી, પરંતુ પાવડરના દૂધને માતાના ધાવણ કરતાં વધારે આદર મળે તેનો શવરોધ છે. આ દેશમાં અંગ્રેજી વગર વ્યવહાર ન થાય. અભ્યાસ થઈ શકે તેમ નથી. તે ચોક્કસ વાત છે. અંગ્રેજીનો આપણે શવરોધ પણ નથી. ગુજરાતી કશવઓ, મંશદરો, સા.સંમથાઓ, મકૂલોમાં ચાલે છે ખુબ સારું છે. પરંતુ સાથે ગુજરાતીમાં વકતૃત્વ મપધાા, કાવ્ય પઠન, લખવાની મપધાા, શબ્દોની મપધાા શવ. ગુજરાતી ભાષાને બળ મળશે સાથે િોત્સાશહત બાળકોને કરવા જોઈએ નહીંતર થોડા વષોા પછી કલાપી, મેઘાણી, દલપતરામ, ગો.શિપાઠી, અનુસંધાન પાન. ૩૩

The Co-operative Funeralcare in association with Int. Siddhashram Shakti Centre cordially invites you to participate in

Hanuman Chalisa Recital for Diversity

Date: Saturday 9th July 2011 From 6pm to 11pm Venue: HARROW LEISURE CENTRE (BYRON HALL) Christchurch Ave, Harrow, London, HA3 5BD By: Gurudev Dr. Rajeshji, Bhagwanji Chohan, Sharad Mistry, Vinodbhai Dhokia and special performance on Hanuman Chalisa by Mira Salat.

Food will be served from 6pm to 7:30pm

For further information contact: Sharad Mistry - 07976 738671 Bhagwanji Chohan - 07588 879467 Chhaya Gathani - 07932 715902 Int. Siddhashram Shakti Centre - 020 8426 0678

www.co-operativefuneralcare.co.uk / www.siddhashram.com

()'9 0%%0 28 6 /1 !4$ 1 !0 0C 1 (1! 3 0 1 $8 0 08 4 0 <; ? =;<< 4 #A%%0# 0 #7 (08 0 > 1 @ %0*"0 (2 1 /1 !4$ 1 !0 0C 0 +" 0%0 28 4 #0( # 0 28 0"7 #4$ 4 7 (!, !9.4!1 7 4 0 +" 0%0 0 &9 7 $0 $4%0 !0 5 !4$ 1 !0 0C (4% A#%0# $8 28 0% "2: B)4# 0!8-

A% 2$ 5$ A! 4& $ 5 A&#1' $ 5 /1 &2 0 0#7 !28 /1 A $1 0 0#7 !28 (!, !4$ 1 !0 0C (4% #0 0 !28 $8 0 " !0 0C

A#%0#

4


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 25th June 2011

33

પાન નં. ૩૨િી ચાલુ ઉમાશંકર જોશીની ઓળખ ભૂિી જવાશે. પૂ. મોરાતર બાપુ, અસ્લમતા પવમ દર વષમ ઉજવે છે તેમાં સાતહમયકારો, કતવઓ બોિાવી સારા તવષયમાં સંશોધન દ્વારા પ્રોમસાતહત કરે છે. પૂ. બાપુએ ગુજરાતી સાતહમય કોષમાં મોટું દાન આપેિ છે કારણ કે ભાષા ટકે. આપણે બીજું કાંઈ ન કરીએ તો ઘરમાં બાળકો સાથે, ફેતમિી મેમ્બસમ સાથે ગુજરાતીમાં વાત કરીશું તોય ઘણું. સજાગ ન રહીએ તો પાછળની પ્રજા માફ કરશે નહીં. - પ્રફુલ્લ પંડ્યા, લેસ્ટર

આપણી ગુજરાતી ભાષા આપણે જે દેશમાં જઈશું મયાં ગુજરાતી ભાષા જીવંત રાખવાની જરૂર છે. હજુ પણ મોડું થયું નથી. ઊઠ્યા મયાંથી સવાર ગણીને ચાિો. આપણે બાળકોને ગુજરાતી શીખવાડીએ. જ્યારથી બાળકો બોિતા શીખે મયારથી જ આપણી ભાષા શીખવવી જોઈએ. કાિી ઘેિી ભાષામાં ગુજરાતી બોિે તો કેટિું મીઠું િાગે અને એમની જીભ પણ વળશે. મોટા થયા પછી બોિવા જશે તો બાળકોની જીભ વળશે નતહ એટિે એમને ગુજરાતી બોિવાનું પણ ગમશે નહીં, જેથી બાળકોને ગુજરાતી ભાષામાં જ નાની નાની કતવતા ગાવી, વાંચન કરાવવું. જ્ઞાન સામે ગમ્મત આવશે. બોિવાની તહંમત આવશે. આપણે બેસીને વાતચીત કરતા હોઈએ. જોક્સ કરતાં હોઈએ જો એમને સમજણ ન પડતી હશે તો મયાંથી ઊઠીને ચાલ્યા જશે અને જો સમજણ પડતી હશે તો એમને પણ ગમ્મત પડશે અને શીખવાનું મળશે. ગુજરાતી ભાષા મહાન છે. આપણએ અંગ્રેજી બોિવાથી ઈંસ્લિશ નથી બની જવાના. આપણી ભાષાથી ધમમ અને સંલકાર સચવાય છે. સંલકૃતત જીવંત રાખવાનો આપણો ધમમ છે. વાર તહેવારે બાળકોને મંતદર િઈ જવા જોઈએ. નાના બાળકોને નાના-નાના ભજન શીખવાડવા જોઈએ. આપણા ધમમલથળોએ રોજ ૧ કિાક કાઢી ગુજરાતી વગમ ચિાવવો જોઈએ. મુસિમાનો એમની મસ્લજદમાં બાળકો અમુક ઉંમરના થાય તે પહેિાં એમની ધમમબુક કુરાન વંચાવીને પૂરી કરાવે જેથી બાળકોને એમની ભાષા પણ શીખવા મળે અને નાનપણથી જ સંલકારનું તસંચન થાય. કહેવતોનો અથમ સમજાવવો. બાળકોને ઉમસાહ આવશે. જે ઘરમાં વડીિો સાથે બાળકો રહેતા હશે તેઓને ગુજરાતી ભાષા શીખવામાં આનંદ આવશે અને જલ્દી શીખી જશે. આપણી ભાષાનું આપણને ગવમ હોવું જોઈએ. ગુજરાતી ભાષાનું મહમવ બાળકોને સમજાવવું જોઈએ. એક તદવસ ગુજરાતીમાં બોિવાનો તદવસ રાખવો જોઈએ જેથી બાળકોને જલ્દી શીખવા મળશે તે તદવસે બધાએ જ ગુજરાતીમાં બોિવું. મારી તો ભગવાનને નમ્ર તવનંતી એ છે કે સાિે જનમ મોહે ગુજરાિી દીજો, મીઠી મધુરી મારી ગરિી ગુજરાિી. હષાાબહેન તમસ્ત્રી, િુલ્િર હેમ્પટન

: -. 8 .6 3: 8+8"$ 8&.&8,7$

ગુજરાતી ભાષા, સાદહત્ય અને તેના દશક્ષણ અંગે વિકશોપ

આપણી માતૃભાષા એટિે આપણી માતૃભાષા - એના જેવી બીજી કોઈ જ માતૃભાષા આપણા ગુજરાતીઓ માટે નથી. આપણી માતૃભાષા ઘણી જ સરળ અને મૃદુભાષા છે. આપણા ગુજરાતમાં જુદી જુદી કોમના માણસોની વલતી છે. જેમ કે પટેિ, વાતણયા, દેસાઈ, ખત્રી, તમલત્રી, મોચી, ઘાંચી, સુરતી, પારસી, મેમણ તેમજ વોરા કોમની વલતી છે. બધાં જ ગુજરાતી ભાષા બોિતા હોય છે, પણ બોિવા બોિાવામાં ઘણો જ ફરક હોય છે. બાર ગામે બોિી બદિાય. એ પ્રમાણે બોિી પણ જુદી જુદી પ્રકારની સાંભળવા મળે છે. કાિી કાિી ગુજરાતી ભાષા સાંભળવી હોય તો પારસીભાઈની અને કાિુ કાિુ સુરતી ભાષા બોિનારા મેમણ-વોરા િોકોને વાત કરતાં સાંભળીએ મયારે અનેરો આનંદ આવે છે. આપણા દરેક ગુજરાતીઓને ગુજરાતી ભાષા બોિતા - વાંચતા આવડવું જોઈએ. આપણને ગુજરાતી બોિતા-વાંચતા આવડતું હોય તો આપણા ધમમના બધા ધાતમમક ગ્રંથોનો ઉપયોગ આપણા જીવન માટે ઘણો જ મહમવનો ભાગ ભજવી શકે અને આધ્યાસ્મમક પ્રવૃતિમાં પણ આગળ વધી શકાય. આપણે ઘરમાં બધા સાથે ગુજરાતી જ બોિવું જોઈએ અને ઘરમાં નાના બાળકો હોય તો એમની સાથે ગુજરાતીમાં જ વાત કરવી જોઈએ જેથી કરીને બાળકો ગુજરાતી બોિતા શીખે અને સાથે સાથે એમને ગુજરાતી િખતાં પણ શીખવાડવું જોઈએ. નાનપણમાં જ જો એમને શીખવાડમાં આવે તો મોટા થાય મયારે એમને ગુજરાતી - બોિવા વાંચવાની તકિીફ ન પડે. આજની યુવાન પેઢી જ જ્યારે ઈંલિીશ બોિતા હોય તો પછી એમના બાળકો પણ ઈંલિીશમાં જ બોિવાના. અહીંની મેઈન ભાષા ઈંલિીશ છે જેથી આજની પ્રજા વધારે પડતું ઈંલિીશમાં જ બોિવાનું પસંદ કરે છે. એને કારણે આપણું ગુજરાતી ભૂિાતું જાય છે.

'ગુજરાત સમાચાર તથા એતશયન વોઇસ' અને સંગત સેન્ટરના સંયુકત ઉપક્રમે ગુજરાતી ભાષાજ્ઞાન અને અાપણા રીતતરવાજ તવષયક એક સેતમનાર ગત ૭ મે, શતનવારે હેરોના સંગત સેન્ટરમાં યોજાયો હતો. પ્રો.જગદીશ દવેના નેતૃમવ હેઠળ ગુજરાતી ભાષાજ્ઞાન અંગે થયેિ રસપ્રદ ચચામની ફિશ્રુતત રૂપે ૪ સપ્ટેમ્બર રતવવારે સવારે ૧૧ થી ૬ દરતમયાન 'સંગત' સેન્ટર, 28, સનક્રોફટ રોડ, HA3 7NSખાતે ગુજરાતી ભાષા, સાતહમય અને એના તશક્ષણ અંગે ખાસ વકકશોપનું અાયોજન કરવામાં અાવ્યું છે. ભાગ િેવા ઇચ્છુક ભાઇ બહેનોએ કાયામિયમાં કમિ રાવ 0207 749 4091 અથવા કોકકિા પટેિનો 0207 749 4092 ઉપર સંપકક કરવો. આપણી માતૃભાષા તેમજ આપણા દેશની સંલકૃતત આ દેશમાં જળવાય રહે એ માટે આપણે બનતા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. જો ગુજરાતી આવડતું હશે તો આપણો ધમમ પણ સચવાઈ રહેશે. મુસ્લિમ તેમજ જ્યુઈઝ કોમ એમના બાળકોને નાનપણથી જ ધમમનું જ્ઞાન આપે છે તો આપણા ગુજરાતીઓ આપણા બાળકોને ગુજરાતી બોિતા િખતાં વાંચતા શીખવાડતા નથી. તો પછી એમને આપણા ધમમ પ્રમયેનું જ્ઞાન ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય? માટે મા-બાપે અને ઘરનાં વડીિોએ એમના બાળકોને ગુજરાતી બોિતા-િખતા શીખવાડવા માટે બનતાં પ્રયાસો કરવા જોઈએ. રતિલાલ ટેલર – સાઉથગેટ * ગોતિંદભાઇ કુંભારીયાનો પત્ર પછીથી પ્રકાશીિ થશે.

ઇથટ લંડનમાં લેયટન થટોન સ્થિત હરીબેન બચુભાઇ નાગરેચા હોલ ખાતે તા. ૫-૬૧૧ના રોજ શ્રી સાંઇ બાબાના ભજન કિતતનના િાયતક્રમનું શાનદાર આયોજન િરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં દદવસ દરદમયાન સૌએ િાિડ આરતી, બાબાના અદભષેિ, પૂજા, સાઇ સત્ય વ્રત પૂજા, ધૂપ અને બન્ને સમયે ભોજન પ્રસાદીનો લાભ લીધો હતો.

.

8(8'$

/ 8-12%7 *26&48*)2 05#!,'

આપણી માતૃભાષા

,

"

0/$3$

: -. 8 .6 : . 3 ' . " 1: . . : 3 .# . 0 1 3 : 5 0 . 5: $

! " "

:

( $" # "& !

#

"

%#

3 : 3 . 3 . . 16 .( 61 . . 5 2 . . . 3 . 1 5& . . .( 5& 1+1 . : .8 .7 . .6 3: . .7 3 3 * . 7 5: : % 1 *5 ! 3 3 7/ . * .7 0 5 4 .

1+1 . 5 : / . 0 : ) 8 3 59 3

):-

&-5;-

0* 1,2 .+('2 $& !! 0* 1,2 '01.('2 $& !! 0* 1,2 1-('2 $& !! " % $ $"%#$ % 0:05 #/)/ /0 1,2 !*1./('2 $ ! -( .( 1,2 .+('2 '01.('2 !& 0* 1,2 .+('2 !& /0 1,2 1-('2 0* 0* 1) '01.('2 1-('2

! ! !

! ! !

" # & # & $ ! $ !

!! !! !! );9/02 )2/)50 $ & " # $ ! ! # $ ! ! $ ! ! ! ! $ ! ! ! !

$0+2-: ? ? )5, ? /)8): #63)520 %

68 #/6= *66205.9 +65:)+: 0:; /)::0 )86::)4 !):-3

'#

! " !):-3 /)5; !)5,>) 3)04-, *> -<-8> 65- 786<-, 653> 65-

)561 69:)5) &08; &)2)50 #/6=

86;7 *66205. 73-)9- +65:)+:

$04-9


34

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 25th June 2011

થાઇલેન્ડમાં પૂ.મોરારીબાપુએ 'માનસ રાિણ'ની નિમી કથામાં રાિણના વ્યકકતત્િનાં પાસા રજૂ કયાાં દે શ વિદે શ , જલ, થલ, િન ઉપિન અને વિમગીરી કૈ લ ાસધામ ખાતે યોજાતી પૂ . મોરારીબાપુ ન ી કથામાં દુ વ નયાભરના િવરભકતો િરખભે ર , શ્રધ્ધાપૂ િ વ ક રામનામની પાિનગં ગ ામાં ડૂ બ કી મારિા ઉત્સુ ક બને છે . બાળપણથી જ બાપુ ન ી કથા સાંભ ળનાર લં ડ નસ્થથત લોિાણા દં પ વતની ઇચ્છાને માન અાપી બાપુ એ ગત મે ૨૧મે એ થાઇલે ન્ ડમાં નિ વદિસની રામકથા કરી િતી. એની કે ટ લીક વિગતો અત્રે રજૂ કરીએ છીએ. ૨૧મે ' થી ૨૯ મે દરમમયાન થાઇલે ડ ડ ખાતે યોજાયે લ મિમિષ્ટ પ્રકારની નિ મદિસની કથામાં પૂ . બાપુ એ 'માનસ રાિણ' મિષય ઉપર સું દ ર ચચાા કરી. ડયૂ ય ોકક મ ાં િસતા કથાપ્રે મ ીઅો પૂ . બાપુ ને સતત કહ્યા કરતા કે અાપશ્રીની કથાનું અમે અાયોજન કરીએ, નિ મદિસ કથા સાંભ ળીએ, સે િ ા કરીએ પણ અંદરથી રાિણ જતો નથી એનું િું કરિું ? એ પછી પૂ . બાપુ એ જ ડયુ ય ોકક ખાતે ૨૦૦૨ની કથામાં રાિણનો મિષય લીધો પરં તુ ત્યારબાદ તે અ ોશ્રીને થયું કે નિ મદિસમાં દસ મથતકિાળા રાિણને પૂ ર ો કરિો િકય નથી એટલે તે મ ણે નક્કી કયુું કે દસમાથાળા રાિણની દસ ભાગમાં કથા કરિી. ડયુ ય ોકક થ ી િરૂ થયે લ માનસ રાિણ મું બ ઇ, કોઇમ્બતૂ ર , હમરદ્વાર, બ્રામિલના ગાઢ એમે િ ોન જં ગ લમાં ફરતી ફરતી મે ર ઠ, શ્રીલં ક ાના કોલં બ ો ને રાક્ષસતાલ થઇને થાઇલે ડ ડમાં પહોંચ ી. થાઇલે ડ ડની હમરયાળી પ્રકૃ મ ત િચ્ચે મનોરમ્ય સુ અ ાન બુ અ ાના મરસોટટ ન ા મિિાળ સભાખં ડ માં નિમી માનસ રાિણ કથા યોજાઇ. બાપુ એ 'રાિણ' મિષય પર િં ક ા કરનારાની િં ક ાનું િમન કરતાં જણાવ્યું કે , 'અાપણને કે િ ળ દસ માથા ને િીસ હાથિાળો રાિણ જ દે ખ ાય છે પણ રાિણ જો નીંદ નીય છે તો િં દ નીય પણ છે ! ' થાઇલે ડ ડમાં યોજાયે લ કથાના યજમાનઅાયોજક હતા લં ડ નસ્થથત લોહાણાકૂ ળ ના યુ િ ાન

પંચમવતયા પવરિારજનો પુ. બાપુનું અવિિાદન કરી રહ્યાા છે.

ધમા પ્રે મ ી િીતૂ લ પં ચ મમતયા. િોટફોડટ સ્થથત શ્રી િીતૂ લ ભાઇનો અમારા મે ને જીં ગ એડીટર કોકકલા પટે લે સં પ કક સાધી થાઇલે ડ ડમાં યોજાયે લ ી કથા મિષે મામહતી મે ળ િી હતી. િીતૂ લ ભાઇએ કહ્યું કે , 'શ્રીલં ક ામાં 'માનસ રાિણ'નો અાઠમો ભાગ ચાલતો હતો ત્યારે જ નક્કી થયે લું કે જો નિમો ભાગ થાઇલે ડ ડમાં યોજાય તો સારું . હું (િીતૂ લ ભાઇ) અને મારી પત્ની દે હુ મત ૨૦૦૮માં થાઇલે ડ ડ હોલીડે કરિા ગયાં હતાં ત્યારે જ દે હુ મતની ખાસ ઇચ્છા હતી કે થાઇલે ડ ડના સુ અ ાન બુ અ ામાં જ પૂ . બાપુ ન ી કથા યોજિી.' બેં ગ કોકની ઉત્તરે ૭૦૦ કક.મીટર દૂ ર અને ક નાના-મોટાં મં મ દરોથી િોભતું હીલ થટે િ ન જે િું મચંગ મઇ એક િાંત િહે ર છે . એની ચોમે ર હરીયાળી િચ્ચે ૧૬ એકરમાં અાિે લ સુ અ ાન બુ અ ા રીસોટટ ખૂ બ મનોરમ્ય થથળ છે . િણે ક િષા પહે લ ાં જ અહીં કથાનું સમગ્ર અાયોજન થઇ ગયું હતું . પરં તુ થાઇલે ડ ડમાં રાજકીય અંધાધૂં ધ ી ફાટી નીકળતાં કથા રદ કરિી પડી હતી. ત્યારબાદ દે હુ મત અકાળે જ અા ફાની દુ મ નયા છોડી જતાં કથા મોકૂ ફ રહી.' બાળિયથી જ પૂ . મોરારીબાપુ ન ી રામકથા સાંભ ળતા દે હુ મતબહે ન

બાપૂ થ ી ખૂ બ પ્રભામિત હતાં અને િીતૂ લ ભાઇ પણ છે લ્ લા િીસે ક િષા થ ી પૂ . બાપુ ન ી કથાના રં ગે રં ગ ાયે લ ા છે . ૧૯૯૨માં નૈ ર ોબીના કકસુ મુ મ ાં એમણે પહે લ િહે લ ી કથા સાંભ ળે લ ી. િીતૂ લ ભાઇએ પત્નીનો મનોરથ પૂ ર ો કરિા પૂ . બાપુ ન ા અાિીિાાદ લઇ ૨૧મે દરમમયાન થાઇલે ડ ડમાં કથાનું અાયોજન કયુું હતું . બાપુ દ્વારા દર િષષે જામનગર મજલ્લાના જોમડયામાં તમામ કથાકારોનું િણ મદિસનું મમલન 'મિિે ણ ી' યોજાય છે . રામાયણ, ભગિદગીતા કે ભાગિતકથા કરતા કથાકારોનું અા િષષે થાઇલે ડ ડમાં મમલન યોજાય એિી ઇચ્છા વ્યકત કરતાં ૨૦૦ જે ટ લા કથાકારો અને ૧૦૦ જે ટ લા કલાકારો સુ અ ાન બુ અ ાની કથામાં ભાગ લે િ ા ગયા હતા. બાપુ સાથે અાટલી મોટી સં ખ્ યામાં કથાકારો પરદે િ પ્રિાસ કરતા હોય એિી અા પ્રથમ ઘટના હતી. ગુ જ રાતભરના કથાકારો, કલાકારો અને દે િ મિદે િ થી અાિે લ ા હમરભકતોના રહે િ ા-ઉતરિા માટે અાખો મરસોટટ દસ મદિસ માટે બુ ક કરી લીધો હતો. રોજ સિારે ૧૦થી બપોરના ૧ સુ ધ ી કથા ચાલતી. ફાર ઇથટમાં યોજાયે લ ી બાપુ ન ી

કથામાં ભોજનની વ્યિથથા માટે બેં ગ કોકના મહડદુ , પં જા બી િે પ ારીઅો દ્વારા ઇસ્ડડયાથી રાિન મં ગ ાવ્યું હતું . રાજકોટથી રસોયા અને મદદનીિ બહે ન ો સાથે ૨૦ જણની ટીમે સિારના નાથતાથી માંડ ી બપોરનું લં ચ અને સાંજ નું ડીનર સૌને પીરથયું હતું . બપોરની કથા પછી દરરોજ સાંજે ગુ જ રાતના જાણીતા લોકકલાકારો દ્વારા લોકસામહત્યની રસલહાણ થતી અને મિદ્વાનોનાં િકતવ્ય અને કાવ્યગોમિ માણિા મળતી.' પૂ . મોરારીબાપુ ન ી નિમી 'માનસ રાિણ' કથાની પૂ ણ ાાહૂ મત અાિતા મમહને (જુ લ ાઇમાં) જયાંથ ી અારં ભ થયો હતો એ અમે મ રકાના ડયુ ય ોકક મ ાં પૂ ર ી થિે . થાઇલે ડ ડમાં ભારત પછી સૌથી િધુ દે િ દે િ ીઅોની પૂ જા થાય છે . અહીં પોણા સાત કરોડની િસતીમાં ૯૦% બૌધ્ધ ધમમીઅો છે . ભારત અને થાઇલે ડ ડની સં થ કૃ મ તમાં ઘણું સામ્ય જોિા મળે છે . સદીઅો પૂ િ ષે થાઇલે ડ ડની રાજધાનીનું નામ અયોધ્યા હતું . અહીં મિલ્પથથાપત્યના મં મ દરો જોિા મળે છે .

લંડનના તમામ પોલીસ સ્ટેશનમાં વિવિધ ધમમના ચેપલીન રાખિાનો વનણમય લેિાતા પ્રથમ િખત હેરોના વસધ્ધાશ્રમ શવિ સેન્ટરના અગ્રણી શ્રી રાજેશજી પરમારની િરણી હેરો પોલીસ મથકના વહન્દુ ચેપલીન તરીકે કરિામાં આિી છે.

Charity No. 1071912

SATSANG, KATHA & KIRTAN BY

Sant Tarlochan Das ji On Sunday 26 June 2011 from 1pm to 8pm BY MEDITATING DAILY

BY MEDITATING DAILY

• Level of Efficiency will increase in your life. • Your Energy Level will go higher. • Stress level starts decreasing and leads to 0 stress level. When there is no stress one can lead a harmonious life with themselves and with their loved ones. • You will feel relaxed, more aware of your self and surroundings, which will lead to Self Realization.

• Once your mind and body is at peace. You will be able to sleep effortlessly. Your face will glow. You will become humble and kind. • Your egoistic mind will vanish and bring up a new life in you. You will blossom and shower by Almighty’s grace. It will bring a Purity of mind & soul. Ultimately you will become one with Almighty oneness.

In today’s day and age we are blessed with many luxuries and comforts, however there seems to be something missing. The feeling of incompleteness is felt due to the yearning of one’s soul. In our modern & hectic life style, one’s looking for peace of mind, Body & soul. To live a peaceful life and how one shall achieve peace in this fast & furious life, one should Meditate daily. Meditation is not only for yogis and sages; it’s also beneficial in our corporate Environment, home, schools, colleges and universities. You are Cordially Invited to Attend:

Allum Hall Manor House / 2 Allum Lane Borehamwood. WD6 3PJ Admission is Free with Vegetarian Food & Refreshments provided so We humbly request attendees please do not bring any refreshments with you.

Free Transpot available from: Kingsbury, Wembley & Harrow, Birmingham, Ilford, Leicester, Wolverhampton, Gravesend and Southall For more information please contact • Das Raju Marshall (PRO) +44 (0) 7961 939 010 www.sachkhandnanakdham.com, Email:info@sachkhandananakdham.com


Gujarat Samachar - Saturday 25th June 2011

www.abplgroup.com

35


36

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 25th June 2011

આપણા અસતસિ: રમેશભાઈ અને કંચનબહેન રામાણી ગુ જ રા ત ભ ર માં ‘ગૌપ્રેમી’ અને સખાવત માટે જાણીતા રામાણી પતરવારના શ્રી રમેશભાઈ અને તેમનાં ધમસ પ ત્ની શ્રીમતી કં ચ નબહે ન યુ રોપનો પ્રવાસ પૂરો કરી ૧લી જુ લાઈથી ૧૦ તદવસ રમેશભાઈ રામાણી માટે લંડનના પ્રવાસે પધારી રહ્યા છે. કડવા પાટીદાર જ્ઞાતતના રામાણી પતરવાર દ્વારા રાજકોટમાં કોઠારીયા રોડ ઉપર લગભગ ૧૦૦ એકરમાં આયસ સંતકૃતતના આધુતનકતા સાથેના સુભગ સંગમ જેવા ‘તવાતત તવશ્વ મંગલ ગૌ ગ્રામ’ નામના ટાઉનશીપમાં ૧,૧૧૧ બં ગ લા ટેનામેન્ટનું કન્તટ્રક્શન ચાલી રહ્યું છે. ભારતભરમાં સૌ પ્રથમ વખત અતહ ‘સપ્ત ગૌ માતા પ્રતદક્ષણા

રેડસિજ ગુજરાતી વેલ્ફેર એસોસસએશનના હોદ્દેદારો ચેરમેન: રતીલાલ વ્યાસ, વાઇસ ચેરમેન: શરદભાઇ વ્યાસ, સેક્રેટરી: રમેશભાઇ પોપટ, ટ્રેઝરર: જયંતતભાઇ પટેલ, કમીટી મેમ્બસસ: ભાનુબેન પીપરીયા, કોકકલાબેન શુક્લા, ઇંદુબેન ડોડીયા, દમયંતતબેન મહેતા, કાંતતભાઇ ઠાકર, પ્રફૂલભાઇ પટેલ, પરષોત્તમભાઇ પટેલ. સંતથા દ્વારા દર મતહનાના એક તદવસે તવાતથ્યની તચકકત્સા માટે ડો. રામચંદ્ર પંડ્યા સદતયોના બ્લડ સુગર અને બ્લડ પ્રેશર ચેક કરીને યોગ્ય સલાહ સૂચન આપે છે અને લંડનમાં મળતા અન્ય બેનીફીટ માટે શ્રી કીથ જોડડન મતહને એક વખત સલાહ સૂચન કરે છે. સંપકક: ભાનુબેન પીપરીયા 020 8270 2303.

મં તદર’નું તનમાસણ થશે . હાલમાં આ ટાઉનશીપમાં ગાયો માટે આધુ તનક પદ્ધતતની હોતટેલ ચાલે છે જેમાં ૨૦૦થી વધુ ગાયોને ઓગગે તનક ઘાસચારો આપવામાં આવે છે. મુલાકાતીઓને ગાયના કંચનબહેન રામાણી દૂ ધ , ઘી, ગૌમુ ત્ર અને છાણનો વપરાશ કરવાથી લોકોના આરોગ્ય ઉપર કેવી સારી અસર થાય છે તેની પુસ્તતકા આપવામાં આવે છે . યુ . કે . માં વસતા ‘ગૌ પ્રે મી’ ગુજરાતીઓને મળવા શ્રી રમેશભાઈ ખુબ જ ઉત્સુક છે. લંડનના રોકાણ દરમ્યાન 'ગુજરાત સમાચાર'ના એડવટાસઇ તઝંગ મે ને જ ર શ્રી કકશોરભાઈ પરમારના તેઓ મહેમાન છે. ફોન ઃ ૦૭૮૭૫ ૨૨૯ ૦૮૮.

In Loving Memory

શ્રી ગણેશજી

જયશ્રી સત્ કૈવલ

DOB: 1/1/1917

Demise: 16/6/2011

Mrs Jibaben (Kamlaben) Harmanbhai Patel (Chaklasi)

પૂ. જીબાબેન (કમળાબેન) હરમાનભાઇ પટેલ (ચકલાસી)

વાંઝા સમાજ યુકેના હોદ્દેદારો

Om Bhrurbhuva Sva: Tat Saviturvarenyam Bhargo: Devasya Dhimahi Dhiyoyona: Prachodayat

તા. ૮-૫-૧૧ના રોજ વાંઝા સમાજ યુકેની એજીએમમાં નીચે મુજબના હોદ્દેદારોની વરણી કરવામાં આવી હતી. પ્રમુખ: કુ. સુતનતા પુરષોત્તમ ચુડાસમા, ઉપપ્રમુખ: રમતણકભાઇ નાથાલાલ પરમાર, સેક્રેટરી: શ્રીમતી રેખા શરદભાઇ વાઘેલા, આસી. સેક્રેટરી: શ્રીમતી વીણાબેન રસીકભાઇ વાઘેલા, ખજાનચી અશોકભાઇ દામજીભાઇ ભારાખડા, આસી. ટ્રેઝરર: તહતેશ ભીખુભાઇ તપઠીયા: કમીટી મેમ્બસસ: અરૂણભાઇ ભૂંડીયા, ભગવાનજી દોઢીયા, ભરત ગોતહલ, શ્રીમતી દક્ષા ગોતહલ, જવાહરલાલ દાવદ્રા, કનૈયાલાલ પરમાર, કેતવન વાઢેર, શ્રીમતી સરીતા ભૂંડીયા, શ્રીમતી સરોજબેન દાવદ્રા, કો. અોપ્ટ. કમીટી મેમ્બસસ: શ્રીમતી ભારતી તપઠીયા, શ્રીમતી તનલા વાઘેલા. શ્રીમતી તવપ્ના નાંઢા, શરદભાઇ વાઘેલા, તવતંત્ર એકાઉન્ટન્ટ: કકશોરભાઇ સોનીગ્રા, ટ્રતટીઝ: બાબુલાલ પરમાર, દામજીભાઇ ચાવડા, તલલાધરભાઇ તશકોતરા, મણીલાલ મકવાણા, મણીલાલ બોરખટારીયા અને વેબમાતટર: જતીન બોરખટારીયા.

It is with our deepest regret to sadly annouce the loss of our mother who passed away on 16th June 2011. Our mother would never hurt a soul and always wanted to please everyone. Her last wishes were to see her children reunite and become a family again. We vow to make that commitment to her so she can rest in peace. Your memories will always be with us and remain in our hearts and thoughts forever. She will be greatly missed by us and all her grandchildren. May your soul rest in peace. Late Suryakant Patel (Son) Natwarlal Patel (Son) Vinodkumar Patel (Son) Urmilaben Patel (Daughter) Pushpaben Patel (Daughter) Sarojben Patel (Daughter) and all the families. Jai Satkaival 3 Lingwell Road, Tooting, London, SW17 7NQ.

ઋણ સ્વીકાર સ્વ. ખીમજીભાઇ અોધવજી સસદપરા 1906-1986

સ્વ. નાિાલાલ ખીમજી સસદપરા 1933-2007

શ્રી ખોસડયારમા મૂળ ભાણવડ (ઇન્ડીયા)ના વતની ત્યાર બાદ પ્રથમ કકીરા, બાદમાં ઘણાં વષોસ લુગાઝી (યુગાન્ડા)માં રહ્યા બાદ ૧૯૭૨માં યુકે આવી ડન્સટેબલમાં તથાયી થયેલાં અમારા માતુશ્રી હેમકુંવરબેન ખીમજીભાઇ તસદપરા તા. ૭-૬-૨૦૧૧ના મંગળવારે વહેલી સવારે પ્રભુશરણ પામતાં અમારા કુટુંબમાં મમતાભરી માતાની ખોટ પડી છે જે કદી પૂરી શકાશે નતહં. તેઅો તેમના જયેષ્ઠપુત્ર સાથે રહેતા હતા. આનંદી, પ્રેમાળ, તમલનસાર, ધમસપરાયણ, સાદગીભયુું જીવન, લાગણીપ્રધાન, તેમના આ સદ્ગુણો થકી સૌના હ્રદયમાં એક અનોખું તથાન પ્રાપ્ત કરી ગયા છે. જો નીલ પવવત જેવું કાજળ હોય, મહાસાગર જેવો ખડીયો હોય, કલ્પવૃક્ષના ડાળની કલમ હોય, પૃથ્વી જેવડો કાગળ હોય અને એ સવવને લઇને સાક્ષાત્ સરસ્વસત સવવકાળ લખ્યા કરે તો પણ હે 'મા' આપના ગુણો સવષે લખી ન શકે. અો 'મા' તેરી સુરતસે અલગ ભગવાન કી સુરત ક્યા હોગી, ઉસકો નસહ દેખા હમને કભી, પર ઉસકી જરુરત ક્યા હોગી.

Mrs Hemkuvarben Khimjibhai Sidpara

હેમકુંવરબેન ખીમજીભાઇ સસદપરા ભાણવડ (ઇન્ડીયા) 01.01.1921 – 07.06.2011

જન્મો જન્મ અમો તમારા સંતાન બનવાને ભાગ્યશાળી બનીએ. કારણ અમોએ ભગવાનને પ્રત્યક્ષ નથી જોયા, પરંતુ ભગવાનના તવરૂપના દશસન તમારા તવરૂપમાં કયાસ છે. તમારા થકી આ દુતનયા જોવાને ભાગ્યશાળી બન્યા છીએ. એ 'મા'ને અમે કેમ તવસરીયે. અમારા કુટુંબ પર આવી પડેલ આ દુ:ખદ પળોમાં રૂબરૂ પધારી, ટેતલફોન કે સીમપ્થી કાડડ દ્વારા અમને તદલાસો આપનાર અમારા સગાં સંબંધી, સ્નેહી તથા તમત્રોનો અમે અંત:કરણપૂવસક આભાર માનીએ છીએ. પરમકૃપાળુ પરમાત્મા પૂ. માતુશ્રીના પૂણ્યાત્માને શાશ્વત શાંતત આપે એજ પ્રાથસના. ૐ શાંસિ: શાંસિ: શાંસિ: સ્વ. ખીમજીભાઇ અોધવજીભાઇ સિદપરા (પસિ) તવ. નાથાભાઇ ખીમજીભાઇ તસદપરા (પુત્ર) તવ. વલ્લભભાઇ ખીમજીભાઇ તસદપરા (પુત્ર) રમણીકભાઇ ખીમજીભાઇ તસદપરા (પુત્ર) રમાબેન રમણીકભાઇ તસદપરા (પુત્રવધૂ) અમૃતલાલ ખીમજીભાઇ તસદપરા (પુત્ર) અંજનાબેન અમૃતલાલ તસદપરા (પુત્રવધૂ) બાબુલાલ ખીમજીભાઇ તસદપરા (પુત્ર) લતાબેન બાબુલાલ તસદપરા (પુત્રવધૂ) તવનોદભાઇ ખીમજીભાઇ તસદપરા (પુત્ર) નીતાબેન તવનોદભાઇ તસદપરા (પુત્રવધૂ) શરદભાઇ કેશવજીભાઇ કનાડીયા (જમાઇ) પુનમબેન શરદભાઇ કનાડીયા (પુત્રી) પ્રવીણકુમાર સુદશસનભાઇ કાતવયા (દોતહત્રજમાઇ) ધતમસષ્ઠાબેન પ્રવીણકુમાર કાતવયા (દોતહત્રી) મતનષભાઇ રમણીકભાઇ તસદપરા (પૌત્ર) ધ્રુબેન મતનષભાઇ તસદપરા (પૌત્રવધૂ) ભરતભાઇ જીવનભાઇ પંચાલ (દોતહત્રજમાઇ) ચારૂબેન ભરતભાઇ પંચાલ (દોતહત્રી) ભાવેશભાઇ લખુભાઇ નારણ (દોતહત્રજમાઇ) જેસીકાબેન ભાવેશભાઇ નારણ (દોતહત્રી) તનતેશભાઇ રમેશભાઇ પંચાલ (દોતહત્રજમાઇ) મીનાબેન તનતેશભાઇ પંચાલ (દોતહત્રી) િપ્રષાબેન તવવેકકુમાર તનેજા (દોતહત્રી) તવવેકકુમાર તનેજા (દોતહત્રજમાઇ) દેવીનાબેન અમૃતલાલ તસદપરા (પૌત્રી) આરતીબેન તવનોદભાઇ તસદપરા (પૌત્રી) તમલેશભાઇ શરદભાઇ કનાડીયા (દોતહત્ર) રોહનભાઇ મતનષભાઇ તસદપરા (પ્રપોત્ર)

મેઘનબેન ભાવેશભાઇ નારણ (પ્રદોતહત્રી) ભાતવનીબેન બાબુલાલ તસદપરા (પૌત્રી) સચીનભાઇ શરદભાઇ કનાડીયા (દોતહત્ર) જોશભાઇ મતનષભાઇ તસદપરા (પ્રપૌત્ર)

જયનાબેન પ્રતવણકુમાર કાતવયા (પ્રદોતહત્રી) મરીસાબેન ભરતભાઇ પંચાલ (પ્રદોતહત્રી) અતલશાબેન તનતેશભાઇ પંચાલ (પ્રદોતહત્રી) સિદપરા પસરવારના જયશ્રી કૃષ્ણ

62 Great Northern Road, Dunstable, Bedfordshire LU5 4BT Tel: 01582 604 028 / 07760 259 696.


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 25th June 2011

37

વિઠ્ઠલદાસ મામતોરાને MBE એનાયત

અોિરસીઝ ફ્રેન્ડ્ઝ અોફ બીજેપી કન્િેન્શનને ભાજપના અધ્યક્ષ શ્રી નીવતન ગડકરી સંબોધન કરશે

ગુજરાતના જાસપુરમાં જડમેલા અને મલાવીથી યુકે આવી માંચેસ્ટરમાં સ્થાયી થયેલા શ્રી તવઠ્ઠલિાસ મામતોરાને તિડસ ચાલ્સય દ્વારા તાજેતરમાં MBE એવોડડ અને 'ધ અોડડર અોફ મસટી' એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. ઇન્ડડયન એસોતસએશન, માંચેસ્ટર, તહડિુ રીલીજીયસ સોસાયટી, લોહાણા એસોતસએશન અને ઇડટરનેશનલ તલગ અોફ ફ્રેડડશીપ એસોતસએશન સતહત તવતવધ સંસ્થાઅો દ્વારા એતશયન સમુિાયને સેવાઅો અપયણ કરવા બિલ તેમને MBE એવોડડ એનાયત થયો હતો. તેઅો અત્યારે હેલ્ડ ગ્રીન, સ્ટોકપોટડમાં રહે છે.

અોવરસીઝ ફ્રેડડ્ઝ અોફ બીજેપી (યુકે) દ્વારા અોવરસીઝ ફ્રેડડ્ઝ અોફ બીજેપી કડવેડશનનું આયોજન લંડનના સીટી પેવેલીયન ખાતે તા. ૧૬-૭-૨૦૧૧ના રોજ કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં ભારતથી આવેલા ભારતીય જનતા પાટટીના અધ્યક્ષ શ્રી નીતતન ગડકરી સંબોધન કરશે. આ કાયયક્રમના આયોજન માટે જરૂરી ચચાય તવચારણા

કરવા ભૂતપૂવય ધારાસભ્ય અને બીજેપી તિલ્હીના િવક્તા શ્રી તવજય જોલી (જમણે) યુકેની મુલાકાતે આવ્યા છે. શ્રી તવજય જોલીએ અોવરસીઝ ફ્રેડડ્ઝ અોફ બીજેપી (યુકે)ના વાઇસ િેતસડેડટ શ્રી લાલુભાઇ પારેખ (ડાબે) સાથે 'ગુજરાત સમાચાર – એતશયન વોઇસ' કાયાયલયની મુલાકાત લીધી હતી.

=1 $.9=.6+.;

!

નહેરૂ સેન્ટરના કાયયક્રમો ૮ સાઉથ અોડલી સ્ટ્રીટ, લંડન W1K 1HF સંપકક: 020 7491 3567. n ચાંિ ચેઝેલેની તિટનમાં રંગદ્વેષ પર બનાવાયેલ ફીલ્મ 'થ્રો અોફ ધ ડાયસ'ના શો'નું આયોજન તા. ૨૪-૬-૧૧ના રોજ સાંજે ૬-૩૦ કલાકે કરવામાં આવ્યું છે. n 'ઇન્ડડયન આઇડીયાઝ ઇન ધ મોડનય વલ્ડડ' લેક્ચર સીરીઝ અંતગયત િીજા લેક્ચર 'રામાયણ અને મહાભારત: એડશીયડટ ટેલ્સ વીથ કડટેમ્પરરી ટ્વીસ્ટ' તવષે ડો. તનકોલસ સટનના વક્તવ્યનું આયોજન તા. ૨૭-૬-૨૦૧૧ના રોજ ૬-૩૦ કલાકે કરવામાં આવનાર છે. n બબીતા તબશ્વાસના તચિ િિશયન : ધ બ્લ્યુ ગોડ, અ સાગા અોફ ઇમોટડલ લવ'નું આયોજન તા. ૨૮-૬-૧૧ના રોજ સાંજે ૬-૧૫ કલાકે કરવામાં આવ્યું છે. n મલ્ટી તલંગ્યુઅલ ઇવનીંગ અોફ પોએટ્રી, આટ્સય અને મ્યુતઝકનું આયોજન તા. ૨૯-૬૧૧ના રોજ સાંજે ૬-૩૦ કલાકે કરવામાં આવ્યું છે. n 'બોમ્બે : અ પસપેપક્ટીવ અોફ ધ સીટી ફ્રોમ અબોવ' તવષે ડો. જેહાંગીરના વાતાયલાપનું આયોજન તા. ૩૦-૬-૧૧ના રોજ સાંજે ૬-૩૦ કલાકે કરવામાં આવ્યું છે.

%!

!#

%1. 9;.<=2028>< <2*7 ,12.?.;< @*;-< 2< 18<=.- .?.;B B.*; +B & C< 5.*-270 7.@< @..452.< <2*7 '82,. *7- >3*;*= $*6*,1*; =8 1878>; ;2=2<1 <2*7< 9*; .A,.55.7,. / =1.;. 2< <86.87. B8> 478@ @18 1*< +;84.7 +8>7-*;2.< *7- -.<.;?.< ;.,8072=287 /8; =1.2; >72:>. ,87 =;2+>=287 =8 =1. ,866>72=B *7- =1. 7*=287 =1.7 95.*<. 78627*=. =1.6 /8; 87. 8/ =1. *@*;-< 52<=.- +.58@ *4. <>;. =1*= B8> /255 27 =12< *9952,*=287 /8;6 *7- <.7- 2= +./8;. =1 >0><= +B 98<= /*A 8; .6*25 =8 .8;0. %.5 *A 6*25 *** *+950;8>9 ,86 / B8> *;. <.7-270 2= +B 98<= =1. *--;.<< 2< ; .8;0. " ;8>9 *;6* )80* 8><. 8A=87 *;4.= 87-87 (

;

@*;- *=.08;2.< "5*=27>6 @*;- /8; ><27.<< ".;<87 8/ =1. ).*; ,* % ** )*&% . & * *, ** % - )0 * %* & + .&) % % $&%*+) + %, % ' ** &% &) *& # **, * 85- @*;- /8; ";8/.<<287*5 8/ =1. ).*; )& ** &% #* % %0 # . & - * # + +* & + ) &* % ')& ** &% 85- @*;- /8; (86*7 8/ =1. ).*; % ) & % + &% % &%&,) & .&$ % . & * $ * % %+ $ )" % %0 &* % # 85- @*;- /8; $98;=< ".;<87*52=B 8/ =1. ).*; . ) &) / ## % % *'&)+* 85- @*;- /8; ,12.?.6.7= 27 866>72=B $.;?2,. % ) & % + &% & %0 % - , #1* * )+& &$$,% +0

85- @*;- /8; )8>70 7=;.9;.7.>; 8/ =1. ).*; &,% %+) ') % ,) . + ')&- % +) " ) &) & &' ) + % *, ** ,# ,* % ** ,*+ #&. 0)* 85- @*;- /8; ,12.?.6.7= 27 .-2* ;=< *7- >5=>;. &$ &% . & * $ $ )" % ') %+ % )& *+ $ % $ )+ % ,#+,) 85- @*;- /8; ><27.<< 27 866>72=B ,* % ** &,* + + * $ $&%*+) # &%+) ,+ &% +& &$$,% +0 85- @*;- /8; &72/8;6.- *7- 2?25 $.;?2,.< ,+*+ % % - $ %+ % ,% &)$ &) - # * )- * &) &%+) ,+ &% +& + &$$,% +0 + )&, %0 & + &- * )- *

9952,*=287 8;6 *6. 8/ =1. 8627.. @*;- *=.08;B 8627*=.- >7-.; 87=*,= .=*25< 8/ =1. 8627.. %.5 .6*25 ";.<.7= !,,>9*=287 8/ =1. 8627.. "5.*<. 02?. ?*52- ;.*<87< 27 +;2./ @1B B8> @2<1 =8 78627*=. =12< 9.;<87

હીમાલયા કારપેટનું મેગા ક્લીયરન્સ સેલ સાઉથોલ, સ્લાઉ અને માબયલ આચય તવસ્તારમાં આવેલા તહમાલયા કારપેટનું ક્લીયરડસ સેલ ચાલુ છે. કારપેટ, વાયનલ, રેઝીનડટ, સોફા, બેડ અને અડય ફતનયચર અતહં સેલના ભાવે મળશે. ફીટીંગ, અંડર લે, ડીલીવરી મફત કરી આપવામાં આવે છે. ઘર, અોફફસ, હોટેલ અથવા કોઇપણ જગ્યાએ કાપપેટ માટે મફત એસ્ટીમેટ પણ અપવામાં આવશે.

7B ";.?28>< @*;-< *,12.?.6.7=< ;.,8072=287

સાભાર સ્િીકાર n શ્રી જતીનભાઇ રમણભાઇ પટેલ દ્વારા િકાતશત 'વસો માતસક પતિકા'નો એતિલ૧૧નો અંક મળ્યો છે. n વતણક એસોતસશન યુકે દ્વારા િકાતશત તિમાતસક મુખપિ 'વતણક િકાશ'નો એતિલજૂન માસનો અંક મળ્યો છે. n કાકુભાઇ પોપટ, રાજકોટ દ્વારા િકાતશત 'માધુકરી'નો માચય માસનો અંક મળ્યો છે. n રાષ્ટ્ર ચેતના િકાશન એડડ ચેતરટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા િકાતશત માતસક 'તવશ્વ તહડિુ સમાચાર'નો મે માસનો અંક મળ્યો છે. n જ્ઞાન સંિિાય કેળવણી ખાતુ સારસા દ્વારા સંચાતલત માતસક 'કૈવલ જ્ઞાનોિય'નો જૂન માસનો અંક મળ્યો છે.

)8>; ,>;;.7= !,,>9*=287 869*7B )8>; 7*6. *7- ,87=*,= -.=*25< %.5

8+25.

!

%!

.6*25 $

% ! "#!

$$

* * ,% (, - %+ . ) ) )* %&$ % + % % % ' % %+ ' % # & !, * &$') * % & $ % %+ ' )*&% # + * * # +* + . %% ) , *1 * &% * % # )&,' . ## %&+ %+ )+ % %0 #& , . + $ $ )* & + ', # ) ) % + !, % ')& ** % &) ) +& %*,) ) & +) %*' ) % 0 % )% ** + $ % $ %+ % $ $ )* & + *+ & * % & % ,! ) + $ ) . ## '# 0 %& )&# % + &$ % + &% &) !, % ')& ** &, % %&$ % + 0&,)* # 0&, . * +& &$ % + &%* % %+) * $,*+ &##&. + ') * ) &)$ + % ) + * % +,) & + ''# %+ &, $ 0 ,* % + &% # * + + *' ')&* %*, %+ . %% )* . ## %%&,% ++ . ) * ) $&%0 % + '+ $ ) * % & ,! ) + $ ) . ## ', # * + % $ * & + * &)+ # *+ % + * % . %% )* + ) + - %+ 0 . ## #*& '' ) % &,) + &% ... '# )&,' &$ ## %&$ % + &% &)$* $,*+ ) &,) & * &% &) &) + + , ,*+

*=.08;B $987<8;<

!//2,2*5 %'

.-2* "*;=7.;

1*;2=B 8/ %1. ).*;

!//2,2*5 *=.;.;<

?.7=

*7*0.- +B


સદાબહાર સ્વાસ્થ્ય

38

Gujarat Samachar - Saturday 25th June 2011

અપથમાની વ્યનિને તકલીફ થાય છે ત્યારે રેપ્પપરેટરી ટ્રેક સામાડય કરતાં અનેક ગણો સેપ્ડસનટવ થઈ જાય છે. સાથે વાતાવરણમાં રહેલ ધૂળ-માટી જેવી વપતુઓથી પણ શ્વાસ લેવામાં સમપયા ઊભી થાય છે. આટલું જ નહીં કોઈ તીવ્ર સુગંધ, કેનમકલ અથવા દવાને

યોગ્ય સારવાર, સાવચેતીથી અંકુશમાં રાખી શકાય લીધે પણ એલર્ન થઈ શકે છે. એવી વપતુઓ કે જેનાથી એલર્ન થાય છે તેને એલજપેડસ કહેવામાં આવે છે. સૂકો કફ હોય તો અપથમા થવાની શટયતાઓ વધી જાય છે. આ કફ હંમેશાં રાત્રે જોવા મળે છે અને કોઈ સામાડય દવા લેવાથી તેના પર કોઈ ખાસ અસર પડતી નથી. શ્વાસ લેવામાં તકલીફ,

" % /, " ' * $ " ) " !$

છાતીમાં ભારેપણું, સારી ઊંઘ ન આવવી, નાક વહેવું, નાક બ્લોક થવું વગેરે અપથમાનાં લક્ષણ હોઈ શકે છે. જો ઘરમાં કોઈને પહેલેથી અપથમા હોય તો બાળપણમાં શ્વાસ લેવામાં તકલીફથી તેનું જોખમ વધી જાય છે. ધૂળ, નસગારેટના ધુમાડા, ધુમાડા છોડતાં ફટાકડા, તણાવ, ફૂડ એલર્ન, વાતાવરણમાં વધારે

/ " &/ # " 0 & % $ % ' * + . " *

London Clinic: 020 7476 2530 Leicester Clinic: 0116 266 3939

Ayurvedic Herbal Clinic Ltd. 218 Melton Road, Leicester LE4 7PG UK www.ayurvedichelpline.com email: ayurvediccourse@aol.com Mob.: 07801 027 571

& "+

'

$

"

+

પડતી ગરમી કે ભેજથી અપથમા જોર પકડે છે. શ્વાસ ચઢતો હોય તેવા દરદી થોડાંક જ વષોનમાં ઓપ્ટસજનની ઊણપ અનુભવે છે. બોડી નટશ્યૂઝ અથવા ઓપ્ટસજનની ઓગનનમાં ઉણપની સાથે થાક પણ અનુભવવા લાગે છે. આ દરનમયાન કોઈના શ્વાસ ભારે થઈ જાય, ચક્કર આવવા લાગે અથવા ધડકનો તેજ થઈ જાય તો સમર્ લેવું કે મેનડકલ ઈમરજડસીની જરૂર છે. િારિાર આ એક િકારની ક્રોનનક કપ્ડડશન છે અને દરદીને આ બીમારીની સાથે રહેવાનું શીખી લેવું પડે છે. જેટલી ઝડપથી તેની ઓળખ થઈ જાય અને ટ્રીટમેડટ શરૂ કરી દેવામાં આવે તેટલી જલદી તેના પર કડટ્રોલ કરી શકાય છે. જોકે છેલ્લા એક

.

+*

% ( " *

$"&

પેઇન કકિરથી હૃદયરોગના દદદીઓને જોખમ

કઇ રીતે કરિો કન્ટ્રોલ?

'

% $ /

• શટય હોય ત્યાં સુધી ભેજથી દૂર રહો. એર કપ્ડડશનરનો ઉપયોગ કરો. • બાથરૂમ હંમેશાં પવચ્છ રાખો. • કોઈ પણ જગ્યાએ પટીમ (વરાળ) ન થવા દેશો. એટઝોપટ ફેનનો ઉપયોગ કરો. • ઈડડોર લલાડટ્સ બેડરૂમમાં ન રાખશો. • વહેલી સવારે આઉટડોર એપ્ટટનવટીમાં ભાગ ન લેશો. • ભેજ અને તેજ હવા ફૂંકાતી હોય તેવા વાતાવરણમાં બહાર ન નીકળશો અને બારી-દરવાજા પણ બંધ રાખો. • ઓનશકું અને ગાદીને હંમેશાં કવર ચઢાવેલા રાખો. અઠવાનડયામાં એક વાર ચાદરોને ગરમ પાણીથી અવશ્ય ધૂઓ. • કાપપેટ વગરનું તનળયું તમારા માટે ઉત્તમ છે. જો તમારે કારપેટ રાખવી પડે તેમ હોય તો તેને નનયનમત રીતે વેટયુમ ક્લીનરથી ક્લીન કરો. સફાઈ કરતી વખતે માપક અવશ્ય પહેરો. • વોશેબલ પડદાને ઓછામાં ઓછું ત્રણ અઠવાનડયાંમાં એક વાર ગરમ પાણીથી અવશ્ય ધૂઓ. • કોઇ રૂમમાં વધારે લાંબો સમય ગાળવાનો હોય તો જગ્યાને ભીનાં કપડાંથી અવશ્ય લૂછો. • એસી અને હીટરના ફફલ્ટરને નનયનમત રીતે બદલતાં રહો. • પાલતુ િાણીઓથી હંમેશાં દૂર રહો. જો કોઈ નમત્ર કે સંબંધીને ત્યાં આવાં િાણી હોય તો ત્યાં તમે પોતાની સાથે એલર્ન મેનડનસન અવશ્ય રાખો. • જો ઘરમાં કોઈ પાલતુ િાણી હોય તો તેને નલનવંગ એનરયામાં જ રહેવા દો. તેને બેડરૂમમાં િવેશવા દેશો નહીં. આવાં િાણીઓને અઠવાનડયે સારી રીતે સ્નાન કરાવતા રહો. દશકમાં અપથમાની ટ્રીટમેડટમાં ઘણાં પનરવતનન આવ્યાં છે. હવે માત્ર ઓરલ મેનડનસન પર જ નહીં, ઈડહેલસન અને નેબ્યૂલાઈઝર ટ્રીટમેડટ પર વધારે ધ્યાન અપાય છે. તેનાથી દવાઓ સીધી ર્ભ સુધી પહોંચે છે. સાથે ઓરલ મેનડનસનથી થનાર સાઈડ ઇફેટટથી પણ છુટકારો મળે છે. આ ઈડહેલર, ડ્રાય પાવડર ઈડહેલર (ડીપીઆઈ) અને મીટડટ ડોઝ ઈડહેલસનનાં ફોમનમાં બજારમાં મળે છે. રોગીની તપાસ કયાન પછી જ સાચી ટ્રીટમેડટને જાણી શકાય છે તેથી જાતે ઉપચાર કરવાનું વલણ ટાળવું જોઇએ. તમને જાણીને નવાઇ લાગશે કે ટયારેક અયોગ્ય ડાયટના કારણે પણ અપથમા થઇ શકે છે. ફાપટ ફૂડને એટ્રેપ્ટટવ બનાવવા તેમાં અનેક કલરનો ઉપયોગ કરાય છે. નિઝવપેનટવ તો તેમાં ઘણી સંખ્યામાં હોય છે.

અપથમાનો એટેક આ િકારના ફાપટ ફૂડથી પણ આવતો હોય છે. ફૂડમાં વપરાતા કલસન અને નિઝવપેનટવથી હંમેશાં જે એલર્ન થાય છે તે એલર્ન ભૂતકાળમાં ઘરના કોઈ સદપયને હોય જ છે. વલ્ડટ હેલ્થ ઓગપેનાઇઝેશનના મતે દુનનયામાં અપથમાના આશરે ૩૦૦ નમનલયન રોગી છે. ખાસ કરીને વષાનઋતુમાં અપથમાના દરદીની પ્પથનત વધુ ખરાબ થાય છે, કારણ કે આ નદવસોમાં વાતાવરણમાં એલજપેડસ વધી જાય છે. આવામાં નનયનમત રીતે દવા લેવી ખૂબ જ જરૂરી છે. ડોટટરે સૂચવેલી દવા અવશ્ય લેવી જોઈએ. એક અભ્યાસથી જાણવા મળે છે કે દરરોજ દવાઓ લેવાથી તમે અપથમાના એટેકથી બચી શકો છો.

$

વોશિંગ્ટનઃ આઇબ્રૂફોન જેવી પેઇન કિલર ગોળીઓ લેવાનું હૃદયરોગના એિ વાર થયેલા હુમલાવાળા દદદીઓ માટે જોખમિારિ છે. ડેનમાિકની િોપન હેગન યુનનવનસિટી દ્વારા િરવામાં આવેલા નવા અભ્યાસમાં આ વાત જાહેર થઈ છે. સંશોધિોનું એવું શોધી િાઢ્યું િે, નોનસ્ટીરોઇડલ એન્ટી ઇન્ફ્લામેટ્રી ડ્રગ (એનએચએસઆઇડી)નો ઇલાજ શરૂ થવાના એિ સપ્તાહમાં આ પ્રિારના લોિોને હૃદયરોગનો હુમલો ફરી થઈ શિે છે. આવા લોિોના મૃત્યુ થવાની આશંિા ૪૫ ટિા સુધી વધી જાય છે. જો એનએસએઆઇડીનો ઇલાજ ત્રણ મનહના સુધી ચાલુ રહે તો આ આશંિા ૫૫ ટિા સુધી વધી જાય છે.

માઈગ્રેનનું કારણ વિટાવમન-બી અને ફોવિક એવિડની ઉણપ મેલબોનનની યુનનનવન સટીના સંશોધકોએ તારવ્યું છે કે નવટાનમન બી અને ફોનલક એનસડ જેવી ચીજોની ઉણપને કારણે પણ માઈગ્રેન થઈ શકે છે. નવટાનમન બી કોમ્લલેટસ અને ફોનલક એનસડની ઉણપથી જલદીથી થાકી જવુ,ં હાંફ ચડવી, સુપતી લાગ્યા કરવી તેમ જ કોરોનરી આટટરીને લગતા અડય રોગોની સંભાવનાઓ રહે છે. સંશોધકોનું માનવું છે કે ઘણી વાર માઈગ્રેન દરનમયાન લોહીમાં હોમોનસપટેઈન કેનમકલનું િમાણ વધી જાય છે. નવટાનમન-બી અને ફોનલક એનસડથી હોમોનસપટેઈનનું િમાણ ઘટે છે એટલે માઈગ્રેનના દદદીને લાંબા સમય સુધી આ સપ્લલમેડટ્સ આપવામાં આવે તો જરૂર ફાયદો થાય છે.

ખાિ નોંધ

&$"%"+ , +

D+> *=

+ * %, ! * /', $"# - )/ / " ) &+ "+ %* * )-

6

6

D $$= D ; ': D )6 ? D 4 @ 57

‘િદાબહાર સ્િાસ્થ્ય’ વિભાગમાં અપાયેિી કોઇ પણ માવહતી કે ઉપચારનો અમિ કરતાં પૂિવે આપના શરીરની તાિીર ધ્યાનમાં રાખિા અને તબીબી વનષ્ણાંતનું માગગદશગન મેળિિું વહતાિહ છે. - તંત્રી

,:1&+8(6> -=D$> *= #: B5.6"C#8 4$:73)+ %*#= +6' 2)=

7 6 7 $4 < ) : 6 >

7 6 4J "= 7 " < 4> 6$)'4"4> 6 4&6 "&(: 6 ' 4#B

': :

") $ %

$ *"' %'

"= . :(6#% = $"4> :

9 *6 8 .6 ! 7/ )# &=1&: 6 $:

"= $$=

4J

4'6 : 6$)'4"4>

': :

D G/. 6 !J#4 D "= = !J#4 D ")4%4 6,) D )"=)4 D =$6 D %6 D ' 4 D 2 " D ':$4# 6 A)4 D 6%6 6$ D "(3" 6%6 D *4 4 7 -) D G)> 4 =$ 7 -) D )6 '4 7 -) D 0)4 . ( : 6#% 7 -) D + = 4 6 ': $6 D 4>'!4J D ")4%4 4>' D =%: ! 8$: D !:& 9$6 D 4 6 9$6 D ):' 9$6 D G*>' 4 D )"=)4 ' 4 4>' D G % 7( 4 :%6 D 1<( #7) 4I 4 G' :$:

) 4 4> %= "4 %6 %H 0)> $6):,( B ; ': ? 6')B$6 " : 4 4 "= 4 (7! 0)> : ,#=$ ':J ;G$# < $? = $C E0)4 F : 6 7!'= #""" $ $ ! = $ -9' 5.> #: $6 @ (6 ; : %=# *=

' 7 G'

"4 ; ) & !

$"&

:

E0)4 F"4> =

) *!

'

.

% $ /

#

"" %%

= G $4>

' " * % "$ ,

( ,

( & /* % +' (%

&

$"

&

*'$( $ # % %% ! %& & ' & $ # %&% $" ! # + &$ & !& "$ " #'& $ ! %#"$&% $ & %&$ ! & $ ' & "! # '&* &$ & !&% ! % & &( *'$ " %% %

& '#

$=

+*

$!

4;,6 (*0 564)1,27 !0/3 64)1,27 4/38 (/37 !86,77 ,56,77/43 *.,7 (/37 (:, =49 86/,+ ,:,6=8./3- ,17, (3+ -48 6,79187 ".,3 42, (3+ -,8 ( 6,, 437918(8/43 ;/8. 496 <5,6/,3*,+ =96:,+/* 4*846

#: 6 #8

0)=* ,:E ;D*)# < *? .D,A.

$

&

+

$

"

! " " ' & '# $ % $ " '

' !"

"

" " " ;;; 2(6<;461+ *42 (=96:,+(

"

!

! "

!! & " # ' & " $ !" " # ' !! & !


મહિલા-સૌંદયય

Gujarat Samachar - Saturday 25th June 2011

તમને અનેક લોકો પરફ્યુમનો ઉપયોગ કરતા જોવા મળશે, પણ આની સાથોસાથ તમે એ વાતની પણ નોંધ લીધી હશે કે ઘણા લોકોને પરફ્યુમ કેવા પ્રકારનું વાપરવું જોઇએ તેની ગતાગમ હોતી નથી. ખરેખર તો તમારી ફ્રેગ્રન્સ ખૂબ પસસનલ અને લાંબા સમય માટેની છાપ છોડતો મેસજ ે આપતી હોવી જોઈએ. આથી જ પરફ્યુમ ખરીદવા જતાં પહેલાં તમારો મૂડ પરફ્યુમ ખરીદવા માટે સજજ છે કે નહીં એ જરૂર ચકાસી લો, કારણ કે તમારે તમારા મૂડ, થટાઇલ, કોમ્પ્લેક્સ, ડાયટ અને શોખ પરથી પરફ્યુમ ખૂબ મોટા કલેકશનમાંથી પસંદ કરવાનું છે. જો તમારો થવભાવ ચંચળ હોય તો થપોટટી કે ફ્રેશ નોટ્સવાળી ફ્રેગન્સ પસંદ કરો. જો તમે થવભાવે ખૂબ લાગણીશીલ કે તીવ્ર હો તો તમારા માટે મથક કે વૂડી નોટ્સ પફફેક્ટ છે. જો નેચર થોડો રંગીન કે રમતતયાળ હોય તો ફ્રૂટી નોટ્સ તમારા નેચર સાથે પફફેક્ટલી બ્લેન્ડ થશે. હવે પરફ્યુમ શોપના કાઉન્ટર પર જાઓ અને તમારા નેચર પ્રમાણે ચૂઝ કરો પરફ્યુમ. પરફ્યુમની નોટ્સ વિશે જાણો પરફ્યુમની ત્રણ નોટ્સ હોય છે. ટોપ નોટ્સ, મીડલ નોટ્સ અને બેઝ નોટ્સ. ટોપ નોટ્સઃ આ પરફ્યુમ થપ્રે કરતાંની સાથે જ આવતી સૌથી પહેલી સુગધં છે. પરફ્યુમની બનાવટમાં આ નોટ્સ પર ખૂબ ધ્યાન આપવામાં આવે છે, કારણ કે ફથટટ ઇમ્પ્રેશન ઇઝ લાથટ ઇમ્પ્રેશનવાળો તનયમ અહીં પણ ચાલે છે. આથી જો ટોપ નોટ સારી હોય તો વ્યતિ એ પરફ્યુમ ખરીદવા માટે પ્રેરાય છે. ટોપ નોટ્સ ફ્રેશ કે થટ્રોન્ગ હોય છે અને લગાવ્યાની ૧૦થી ૩૦ તમતનટ સુધી ટકે છે.

મિડલ નોટ્સઃ આ નોટ્સને હાટટ નોટ્સ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ નોટ્સમાં આવતી સુગધં નોટ કરતા પ્રમાણમાં ઓછી ડ્રામેતટક હોય છે. તમડલ નોટ્સ ટોપ નોટ્સ કરતાં વધારે સમય સુધી ટકે છે અને સામાન્ય રીતે પરફ્યુમ લગાવ્યાની ૧૦થી ૪૫

તમતનટ પછી આવવાનું શરૂ થાય છે. બેઝ નોટ્સઃ આ દરેક પરફ્યુમ અને કોલોનનો ફાઇનલ પાટટ છે. આ નોટ્સમાં ઓલમોથટ ઉપરની બંને નોટ્સના ઇન્ગ્રીતડયન્ટનો સમાવેશ હોય છે. મથક એટલે કે કથતુરી આ નોટ્સમાં કોમન ઇન્ગ્રીતડયન્ટ છે. પરફ્યુમ િાપરિાની સાચી રીત • પરફ્યુમની બોટલને હંમશ ે ાં ઠંડી અને સૂકી જગ્યાએ રાખો બોટલને હંમેશાં ઊભી સ્થથતતમાં જ રાખવી. • કપડાં પર પરફ્યુમ ન લગાવો, કારણ કે ડાઘ રહી જવાનો ડર રહે છે. તમારા વાળને ક્યારેય તમારી ફેવતરટ

સુગધં માં ન ભેળવો. • બોડીના જે પાટ્સસ હવા સાથે વધારે સંપકકમાં આવે એના પર પરફ્યુમ લગાવો. પરફ્યુમની બીજા પર અસર તમે જયારે હેવી પરફ્યુમ લગાવો ત્યારે તમને એવું લાગશે કે તમારામાંથી ખૂબ સરસ સુગધં આવે છે, પણ એ એક સારા સેન્ટ કરતાં ક્યાંક વધારે અસર તો નથી કરતુંને એનું પણ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. તમારું થટ્રોન્ગ અને હેવી પરફ્યુમ જેમ તમે લોકોની પાસેથી પસાર થાઓ એમ તેમના માટે માથાનો દુખાવો બની શકે છે. ઘણા લોકોને આવાં પરફ્યુમ અને સુગંધી પદાથોસની એલર્સ હોય છે એટલે પરફ્યુમ લગાવતી વખતે પોતાની પસંદ સાથે લોકોનો પણ ખ્યાલ રાખવો જરૂરી છે. પરફ્યુમની કેટલીક આડઅસરો • નાકમાં બળતરા થાય તેમ જ એમાંથી પાણી વહેવાનું શરૂ થઈ શકે. • સૌથી કોમન આડઅસર એટલે માથાનો દુખાવો. કેટલીક વાર દુખાવો એ હદ સુધી વધી જાય કે તમારે એ વ્યતિ અને જગ્યા બંનથે ી દૂર જતું રહેવું પડે. • ગળામાં ખંજવાળ આવે, બળતરા અને સોજો થાય. • પરફ્યુમની સ્થકન પર પણ આડઅસર થઈ શકે. જેમ કે રેતશઝ થવા અને એનું ફોલ્લીઓમાં પતરવતસન થવુ.ં

39

ચટપટા સમોસા સામગ્રીઃ ૫૦૦ ગ્રામ બટાટા • ૨૫૦ ગ્રામ મેંદો • ૫૦ ગ્રામ વનસ્પતિ ઘી • ત્રણ ચમચા િેલ • ત્રણ ચમચા જીરું • છથી આઠ લીલાં મરચાં • એક ટુકિો વાટેલું આદું • ત્રણ ચમચી કોથમીરનાં પાન • ત્રણ-ચાર ચમચી ધાણા પાઉિર • બે ચમચી ગરમ મસાલા • બે ચમચી ચાટ મસાલા • સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું રીતઃ બટાટાને બાફીને, િેની છાલ કાઢીને િેને છૂંદી નાખો. િેલને કિાઈમાં ગરમ કરો અને જીરું ગોલ્િન બ્રાઉન થાય એટલે િેમાં વાટેલાં મરચાં અને આદું નાખો. મરચાં બરાબર િળાઈ જાય ત્યાં સુધી સાંિળો. ત્યાર બાદ ધાણા પાઉિર નાખો. વીસ સેકન્િ પછી બટાટા, મીઠું, ગરમ મસાલો, ચાટ મસાલો અને કોથમીર નાખો. બધું

તમશ્રણ એકદમ ભેળવીને ઠંિુ પાિવા દો. આિરણઃ મેંદો, પીગળેલું વનસ્પતિ ઘી, મીઠું અને બરફ જેવા ઠંિા પાણી વિે મધ્યમ કઠણ લોટ બાંધો. િેને ૨૦ તમતનટ એમ જ રાખી મૂકો. િેમાંથી આઠ લૂઆ બનાવ્યા બાદ લંબગોળ ચપાટી વણો. િેના બે ભાગ કયાા બાદ િેના કોન બનાવો. િેમાં પૂરણ ભરો. ધારને બંધ કરવા િેને પાણીથી ભીની કરો. હવે િેને ગરમ િેલમાં ધીમા િાપે િળો. આમાંથી ૧૬ સમોસા બને છે.

• ત્વચાને કાંતિવાન અને સુંદર બનાવવા માટે િાજું દહીં લઈને આખા ચહેરા, ગરદન અને હાથ પર લગાવો. ચહેરા પર હળવા હાથે મસાજ કરીને પછી સુકાવા દો. દસ તમતનટ બાદ નવશેકાં પાણીથી ચહેરો ધોઈ નાખો. • પાકેલાં પપૈયાંનો છૂંદો કરી િેમાં બે-ત્રણ ટીપાં લીંબુનો રસ ભેળવો. આ પેકને ચહેરા પર લગાવી દસ-પંદર તમતનટ સુધી રહેવા દો અને પછી પાણીથી ધોઈ નાખો. આનાથી ત્વચામાં િરિ ચમક આવે છે. • ટમેટાને છોલીને િેને ક્રશ કરી લો. ચહેરા પર લગાવીને સુકાવા દો. ટમેટામાં રહેલું એતસતિક િત્ત્વ ત્વચાનાં ‘પીએચ’ને સંિુતલિ કરી રોમતછદ્રોને સંકોચે છે. િે પછી ચહેરાને પાણીથી ધોઈ નાંખો. ત્વચા તનખરી જશે. • રાત્રે સૂિાં પહેલાં હોઠ પર ગ્લલસરીન અથવા તલપ જેલ લગાવો. એથી હોઠ આખો તદવસ કોમળિાભયાા રહેશે.

1HKPLQD&DWHULQJ Specialists in Vegetarian Cuisine

;! -!  ,!PUMV'ULOTPUHJH[LYPUNJVT >!^^^ULOTPUHJH[LYPUNJVT

9HJHWDULDQ&XLVLQH ‹-VVKPZV\YWHZZPVU

‹4V\[O^H[LYPUN]LNL[HYPHUJ\PZPUL ‹4LU\Z[HPSVYLK[VZ\P[`V\YL]LU[ ‹-YLZOS`JVVRLKMVVK\ZPUNVUS`[OLÄULZ[PUNYLKPLU[Z ‹*VU[LTWVYHY``L[JSHZZPJJH[LYPUN\ZPUN[YHKP[PVUHSYLJPWLZ [LJOUPX\LZ ‹:H[]PR1HPU :WLJPHS+PL[VW[PVUZH]HPSHISL ‹3P]LJVVRPUNZ[H[PVUZ ‹6\[ZPKL*H[LYPUN:LY]PJLMVYHSS<2]LU\LZHUKSVJH[PVUZ

‹*H[LYPUNZWLJPHSPZ[ZMVY!>LKKPUNZ9LJLW[PVUZ *VYWVYH[L+PUULYZ4LOUKP5PNO[Z.HSH+PUULYZ 7YP]H[L7HY[PLZ-\ULYHSZ 4\JO4VYL

;! -!  ,!PUMV'SHUNSL`IHUX\L[PUNJV\R >!^^^SHUNSL`IHUX\L[PUNJV\R

c)HUX\L[PUN *VUMLYLUJL:\P[LZc

7YLMLYYLK=LNL[HYPHU*H[LYLYZMVY;OL3HUNSL`  


40

રમતગમત

Gujarat Samachar - Saturday 25th June 2011

ત્રીજી ટેસ્ટ ડ્રોમાં, પણ ઇંગ્લેન્ડ ૧-૦થી મસમરઝ જીત્યું સાઉથમ્પ્ટનઃ લેફ્ટી બેટ્સમેન કુમાર સંગાકારાની શાનદાર સદી અને સમરડવરા સાથે તેણે પાંિમી ડવકેટ માટે નોંધાવેલી ૧૪૧ રનની ભાગીદારી વડે શ્રીલંકા ઇંગ્લેન્ડ સામેની િીજી અને અંડતમ ટેપટ ડ્રોમાં ખેંિી જવામાં સફળ રહ્યું હતું. પાંિમા ડદવસે વરસાદનું ડવઘ્ન નડ્યું ત્યારે શ્રીલંકાના બીજા દાવમાં પાંિ ડવકેટે ૩૩૪ રન થયા હતા. િથમ દાવના આધારે ઇંગ્લેન્ડે મેળવેલી ૧૯૩ રનની સરસાઇને બાદ કરતાં શ્રીલંકાએ વધુ ૧૪૧ રન કયાો હતા. વરસાદના કારણે છેર્લા તબક્કાની રમત શટય નહીં બનતા અપપાયસષે મેિને પડતી મૂકવાનો ડનણોય કયોો હતો. આ સાથે ઇંગ્લેન્ડે િણ ટેપટની શ્રેણીને ૧-

૦થી જીતી હતી. ટ્રેપલેટ મેન ઓફ ધ મેિ બન્યો હતો. શ્રીલંકાના બીજા દાવનું

vAùckAene nmñ ivnùtI sAE su´A vAùckAene joAvvAnuù ke ‘gujrAt smAcAr’mAù æisŒ ¸tI ÀherAtAe Àe¤ kAe¤po cIj-vStunI ŠrIwI krAe a¸vA sÈvsnAe ¦pyAeg krAe tAe te mAqe amArI kAe¤ jvAbwArI n¸I. aenI yAeGytA je-te VyiKtae pAete tpAsI te aùge ino#y levAe.

#-)+ "*;.4 ( !#(! #-)+

7314* "*;.4 &.4 5*14 37314* 8*;.4 *+84/97<8 ,75 )(,.&-#(! #-)+ @7;:6* %0*0 7+ 5*14 2@7;:6* :0*0 *+84/97<8 ,75 0, #-)+ *5*4 $*7 &.4 5*14 3*5*4 9*7 *+84/97<8 ,75 #-)+# & * +-' (- 019.6 *;>* 9 */-1:0 *=. "# #( ( # & # + %<9.6-9* "*;.4 &.4 5*14 :<9.6-9* 8*;.4 *+84/97<8 ,75 ).(-, 1 .-#/ 3:0*@ .:*1 &.4 5*14 *3:0*@ -.:*1 *+84/97<8 ,75 .,#( ,, / &)*' (( ! + '92* "*;.4 &.4 5*14 <92* 8*;.4 *+84/97<8 ,75 121 .79/. &.4 5*14 /.79/. *+84/97<8 ,75 13014 79 &.4 5*14 613014 /79 *+84/97<8 ,75 / +-#,#(! ( ! + 43* %0*0 &.4 7+ 5*14 *43* :0*0 *+84/97<8 ,75 1:079 "*95*9 &.4 7+ 5*14 31:079 8*95*9 *+84/97<8 ,75 / +-#,#(! & , 1 .-#/ $7=16 706 .79/. &.4 5*14 97=16 *+84/97<8 ,75 ,#!( 2).*91:0 *0@* &.4 5*14 0*91:0 -*0@* *+84/97<8 ,75 2*@ <5*9 &.4 5*14 *2*@ 3<5*9 *+84/97<8 ,75 .,-)' + +/# $*/161 *@*3 79 %<+:,918;176 89.:: 7 &.4 5*14 :<8879; *+84/97<8 ,75 # ,- + #,-+# .-)+, <978* 6;.9891:. %<9.:0 0*6-*9*6* &.4 # *+ , (- -#)( &!#.' 1:079. %0*0 #<16;.6 *;:12:4.1 <: 6;>.98.6 .4/1<5 &.4 (- +( -#)( & / +-#, ' (*+ , (- -#/ *16 97<8 %7<;0 6-1* &.4 *? <5+*1 5*14 2*165.-1* .;0 6.; . &# -#)( ( # /- %0*41+0*-9* 7584.? !88 *16 .9*:*9 9 .09< */*9 19,4. 5+*>*-1 05.-*+*- &.4 *? "# 1 .-#/ #+ -)+ *54.:0 516 &.4 5*14 3*54.:0*516 @*077 ,7 16 #-)+# & ) + #( -)+ 14.:0 "*95*9 )(,.&-#(! #-)+ 0<8*;+0*1 "*9.30 05.-*+*- <2*9*; &.4 $*#*& @7;1:01 0*9*; (@*: &.4 .' # *6;1 0*;; .59*2 %0*0 .' ) / +-#, + )+#3)( / +-#,#(! +% -#(! %0*41+0*-9* 7584.? !88 *16 .9*:*9 9 .09< */*9 19,4. 5+*>*-1 05.-*+*&.4 *? 5*14 0791A76*-=; @*077 16 - & / +-#,#(! ( ! + $.: 5*14 6..;*)*+84/97<8 @*077 ,7 16 0, *+ , (- -#/ , #( +#)., * +-, ) ( # ,* # &&2 #( .$ + -

& # % # ! # " "&$ $+($# & ( $# $# ( *** %! &$)% $" , ' # )' # '' $ ! " $' % " # & # % # $' % " # $

$&$# ( (& ) !

( $#'

(

મુખ્ય આકષોણ સંગાકારાની સદી હતી. જેણે કેટલાક શાનદાર શોટ્સ રમવાની સાથે ધીરજપૂવોક બેડટંગ કરીને િવાસી ટીમને સંકટમાંથી બહાર કાઢી હતી. સંગાકરાએ ૧૬ બાઉન્ડ્રી વડે ૧૧૯ તથા સમરવીરાએ નવ બાઉન્ડ્રી વડે અણનમ ૮૭ રન કયાો હતા. શ્રીલંકન ટીમના વળતા િહારમાં ઇંગ્લેન્ડનો પણ ફાળો રહ્યો હતો અને તેના ફફર્ડસષે કેટલાક કેિ પડતા મૂટયા હતા. શ્રીલંકાનો િથમ દાવ દસ ડવકેટે ૧૮૪ રનમાં જ સમેટાઇ ગયો હતો, જેના જવાબમાં ઇંગ્લેન્ડે આઠ ડવકેટે ૩૭૭ રન કરીને દાવ ડડકલેર કયોો હતો. વરસાદે મેિ અટકાવી ત્યારે શ્રીલંકાએ પાંિ ડવકેટે ૩૩૪ રન કયાો હતા.

અમભનવ મબન્દ્રા લંડન ઓમલમ્પપક માટે ક્વોલીફાઈ નવી મદલ્હીઃ બૈબજંગ ઓબલમ્પપકના ગોર્ડ મેડલ બવજેતા ભારતીય બનશાનેબાજ અબભનવ બબન્દ્રા આવતા વિષે રમાનાર લંડન ઓબલમ્પપક રમવા ક્વોલીફાઈ થયો છે. બબન્દ્રાએ જમિનીના પયુબનકમાં રમાતી આઈએસએસએફ વર્ડડ કપ શૂબટંગ ટુનાિમેન્ટના ૧૦ મીટર એર રાયફલ સ્પધાિમાં ક્વોલીફાઈંગ રાઉન્ડ દરબમયાન ૬૦૦માંથી ૫૯૬ પોઈન્ટ મેળવ્યા છે. તે અન્ય આઠ બનશાનેબાજ સાથે સંયુક્ત છઠ્ઠા સ્થાને રહ્યો હતો. જોકે શૂટઆઉટમાં ૫૨.૬ પોઈન્ટ હાંસલ કરી તે ફાઈનલમાં પહોંચ્યો હતો. ફાઈનલમાં બબન્દ્રા ૬૪૬.૨ પોઈન્ટ સાથે આઠમા સ્થાને રહેવા છતાં ઓબલમ્પપક માટડ ક્વોલીફાઈ થવામાં સફળ રહ્યો હતો. કારણ કે ઉપરના િમમા ૬ બનશાનેબાજ પહેલેથી જ અન્ય સ્પધાિ દ્વારા ક્વોલીફાઈ થઈ ગયા હતા. જેથી બબન્દ્રાને લોટરી લાગી હતી.

ઇંગ્લેન્ડની વન-ડે ટીમમાં સમમત પટેલનું પુનરાગમન લંડનઃ શ્રીલંકા સામેની વન-ડડ બસબરઝ માટડ ઇંગ્લેન્ડની ટીમમાં નોબટંગહામશાયરના સબમત પટડલ અને સમરસેટના િેગ કકસ્વેટરનો સમાવેશ કરાયો છે. બવકેટકીપર િેગને મેટ પ્રાયરના સ્થાને સમાવાયો છે. સબમત પટડલ અને િેગ કકસ્વેટર શબનવારે રમાનારી નેટવેસ્ટ ટ્વેન્ટી૨૦ તેમ જ શ્રીલંકા સામેની પાંચ વન-ડડમાં રમશે. વિિના પ્રારંભે ટડસ્ટ બિકેટમાંથી બનવૃબત જાહેર કરનાર ઓલરાઉન્ડર પોલ કોબલંગવૂડને બેમાંથી એક પણ ટીમમાં સ્થાન મળ્યું નથી.

નેટવેસ્ટ બસબરઝ માટડની ઇંગ્લેન્ડની વન-ડડ ટીમનું સુકાન એલીસ્ટર કૂક સંભાળશે. જ્યારે ટીમના અન્ય સભ્યોમાં એન્ડરસન, બેલ, બોપારા, બ્રોડ, ડડનિબાચ, ફીન, કકસ્વેટર, મોગિન, સબમત પટડલ, પીટરસન, સ્વાન, ટ્રોટ અને વોક્સનો સમાવેશ થાય છે.

યાડડીની મિકેટમાંથી બ્રેક લેવાની જાહેરાત લંડનઃ ટ્રેપકોથીક બાદ ઈંગ્લેન્ડનો વધુ એક ડિકેટર ડડિેશનનો ડશકાર બન્યો છે. ઈંગ્લેન્ડના ઓલરાઉન્ડર અને સસેટસના કેપ્ટન માઇકલ યાડડીએ ડિકેટમાંથી અડનશ્ચિત સમય માટે બ્રેક લેવાની જાહેરાત કરી છે. યાડડીને વર્ડડ કપ દરડમયાન ડડિેશનનો હુમલો આવ્યો હતો અને તે ટીમ છોડીને પવદેશ પરત ફયોો હતો. ૩૦ વષડીય શ્પપનર અને ડમડલ ઓડડર બેટ્સમેને ઈંગ્લેન્ડ તરફથી નોંધપાિ દેખાવ કયોો હતો. વર્ડડ કપમાંથી વહેલા પરત ફરેલા યાડડીએ મે મડહનાથી કાઉન્ટી ડિકેટ રમવાનું શરૂ કરી દીધું હતુ. જોકે તેની હાલતમાં ખાસ સુધારો દેખાયો નહતો. જેના કારણે હવે તેણે ડિકેટમાંથી અડનશ્ચિત સમય માટે બ્રેક લેવાની જાહેરાત કરી દીધી છે.

શ્રીલંકન બોડડ આમથિક કટોકટીમાંઃ રૂ. ૩૧૭ કરોડની જરૂર કોલંબોઃ શ્રીલંકન બિકેટ બોડડ આબથિક કટોકટીમાં સપડાયું છે. શ્રીલંકન બોડડ ઇચ્છે છે કે વર્ડડ કપ આયોજન પાછળ કરાયેલા ખચિથી તેના પરની નાણાંકીય ભીંસ વધી ગઇ છે અને તેને તેમાંથી બહાર આવવા આશરે રૂ. ૩૧૭ કરોડની જરૂર છે. બોડડડ આ માટડ સરકાર પાસે ગ્રાન્ટની અને બેન્ક પાસે સોફ્ટ લોનની માગ કરી છે. શ્રીલંકાના બિકેટ બોડડડ સરકારને આશરે બે બબબલયન રૂબપયાની ગ્રાન્ટ મંજુર કરવાની તેમ જ સરકાર સંચાબલત બેન્ક ઓફ સીલોન તરફથી આશરે ૧૫ કરોડની લોન અપાવવા માટડ બવનંતી કરી છે.

ટીમ ઇંમડયા માટે આગામી ૧૦ મમિના નોનસ્ટોપ મિકેટ

કકંગ્સ્ટનના સબીના પાકકમાં ૧૮ જૂને રમાયેલી શ્રેણીની અંમતમ અને પાંચમી વન-ડે બાદ મસમરઝ મવજેતા ટીમ ઇંમડયાના ખેલાડીઓ ટ્રોફી સાથે. આ મેચમાં ભારતનો સાત મવકેટે પરાજય થયો હતો. પ્રવાસી ભારતીય ટીમે પ્રથમ ત્રણેય મેચ જીતીને શ્રેણી તો જીતી હતી, પરંતુ બાકીની બન્ને વન-ડેમાં તેનો પરાજય થયો હતો.

મુંબઇઃ ઇંગ્લેન્ડ અને વેપટ ઇન્ડીઝ સામે આ વષષે ઘરઆંગણે રમાનારી શ્રેણી માટે ભારતીય ડિકેટ કન્ટ્રોલ બોડડ (બીસીસીઆઇ)એ કાયોિમ જાહેર કરી દીધો છે. આ સાથે જ ભારત એડિલ ૨૦૧૨ સુધી લાગલગાટ ડિકેટ રમશે એ ડનશ્ચિત થઇ ગયું છે. વર્ડડ કપ-૨૦૧૧થી સતત રમી રહેલી ભારતીય ડિકેટ ટીમને હવે ટયારે ડવરામ મળશે તે કહેવું મુચકેલ થઇ ગયું છે. ટીમની આંતરરાષ્ટ્રીય ડસઝન આઠ માિષે ઓપટ્રેડલયા સામેની ડિકોણીય શ્રેણી સાથે પૂરી થશે. ઓપટ્રેડલયાથી પાછા ફયાોના થોડા ડદવસમાં દોઢ મડહના સુધી આઇપીએલ ડસઝન ફાઇવમાં રમશે. આઇપીએલ બાદ શ્રેણી ગોઠવવા પણ બીસીસીઆઇએ આયોજન શરૂ કરી દીધું હશે. આઇપીએલ - ડસઝન ફાઇવને બાદ કરાય તો ભારત ફેબ્રુઆરી સુધીમાં કુલ ૧૩ ટેપટ, ૨૩ વનડે, ૩ ટ્વેન્ટી૨૦ મેિ રમશે. ભારતીય ડિકેટ ટીમ હાલ વેપટ ઇન્ડીઝ િવાસે છે. વેપટ ઇન્ડીઝ સામેની ટેપટ શ્રેણીનો

૨૦ જૂનથી શરૂ થઇ છે, િીજી જુલાઇએ પૂરી થશે. આ ટેપટ શ્રેણી બાદ ભારતીય ટીમને માંડ એકાદ સપ્તાહનો આરામ મળશે. ૧૫ જુલાઇએ ભારત સમરસેટ સામે િણ ડદવસીય િેશ્ટટસ મેિમાં રમશે. આ પછી ૨૧ જુલાઇથી ઇંગ્લેન્ડ સામે ૪ મેિની ટેપટ શ્રેણીનો િારંભ થશે. ભારત માટે નંબર-વનનો તાજ જાળવવા આ શ્રેણી ખૂબ જ ડનણાોયક છે. ઇંગ્લેન્ડમાં ભારતને પાંિ િેશ્ટટસ મેિ પણ રમવાની છે. ઇંગ્લેન્ડ િવાસ બાદ કેટલાક ડિકેટસોને િેશ્પપયન્સ લીગમાં રમવાનું થશે. િેશ્પપયન્સ લીગ બાદ ઇંગ્લેન્ડ સામે પાંિ વન-ડે એક ટ્વેન્ટી૨૦ની શ્રેણી ઘરઆંગણે રમવાની થશે. ૨૮ ઓટટોબરે આ શ્રેણી પૂરી થશે. આ પછી ૬ નવેપબરથી વેપટ ઇન્ડીઝ સામે ૩ ટેપટ, પાંિ વનડેની શ્રેણીનો િારંભ થઇ જશે. વેપટ ઇન્ડીઝ સામેની શ્રેણી પૂરી થયાના પાંિ ડદવસ બાદ ઓપટ્રેડલયા િવાસે જવાનું થશે. જેમાં ભારત ટેપટ શ્રેણી ઉપરાંત શ્રીલંકા, ઓપટ્રેડલયાને સાંકળતી ડિકોણીય શ્રેણીમાં પણ રમશે.

આમિદીને રૂ. ૪.૫ મમમલયનનો જંગી દંડઃ પાકકસ્તાન બિકેટ બોડડની આચારસંબહતાના ભંગ બદલ દોબિત ઠરેલા બરતરફ કેપ્ટન શાબહદ આબિદીને બશસ્ત સબમબતએ રૂ. ૪.૫ બમબલયનનો જંગી દંડ ફટકારાયો છે. જોકે હવે તેને ઇંગ્લેન્ડમાં ટી૨૦ લીગ રમવા મંજૂરી મળી જશે. અગાઉ આબિદીએ જણાવ્યું હતું કે બશસ્ત સબમબતના કોઇ પણ બનણિયનો હું આદર કરવા માટડ તૈયાર છું. આબિદી ૧૬ જૂને પીસીબીની બશસ્ત સબમબત સામે હાજર થયો હતો.

# # "# ) # , * & ( ) + % # #) ) ( * # % # #

&$ % , ,! ' ' ) # #& ' '

: .# $3 6 . 0&/ .: / . 3 6 6 # . . 9 3 3 #7 3 -8 # .$ 08 08 3 6 6 . / 3#/ 3 . / .#3 / . 3 !/ " 5 3 .,8 +. #. # 8 '3 / : ;/ 6 . / . 6 %2 '3 / 3 18 4 .8 . 3 : .!."3 ( . 8 . / 3 #/ . 6 ."3 6

%

6 . . . .8 #8 .#3 !/ " 5 . / '.* 1 .!/ " "3 : / . 9 "9

:) 3 3 3 3 3 ;/ . "3


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 25th June 2011

41

a„vAidk iv¿y તા. ૨૫-૬-૧૧ થી ૧-૭-૧૧

Tel. 0091 2640 220 525

jyAeit¿AI rt VyAs મેષ રાવશ (અ.લ.ઇ) આ સમયમાં આપની મહેનિ લેખે લાગશે. કામકાજોમાં પણ પ્રગતિ જોવા મળે. આતિિક દૃતિએ સમય શુભ હોવાિી બોજ હળવો િાય. નાણાંકીય ગોઠવણ માટે સાનુકૂળિા છે. સંપતિના પ્રશ્નો ગૂંિવાઇ શકે છે. નોકતરયાિ માટે આ સમય તમશ્રફળ આપનાર છે.

તુલા રાવશ (ર.ત) આપના અગત્યના ગુંિવાયેલા પ્રશ્નો હલ િવામાં વાર હજુ િોડોક સમય લાગી શકે છે. સપ્તાહ દરતમયાન અજંપો અને બેિેની વધશે. મનમાંિી કાલ્પતનક તિંિાના બોજને કાઢવો જરૂરી. આતિિક આયોજન પાર પાડી શકશો. નોકતરયાિોને લાભ મળવાના યોગ છે.

વૃષભ રાવશ (બ.વ.ઉ) આપનો આ સમય કેટલીક અગત્યની બાબિો અંગે તિંિાપ્રદ બનિો જણાય. થવાથથ્યને કારણે કેટલાંક કાયોિ ખોરંભે પડશે. નાણાંકીય દૃતિએ જોિાં સમય ખિાિળ િિો લાગે. આપની બિિ વપરાિી જણાશે. જાવકનું પ્રમાણ વધી ન જાય િેની કાળજી રાખજો.

આ સપ્તાહ દરતમયાન આપ કેટલાક પતરવિિન તનહાળી શકશો. આપની પતરસ્થિતિ બદલાિી જણાશે. આપે હવે નોકરી-ધંધાના પ્રશ્નો અંગે સાવધ રહેવું પડશે. આપના તવરોધી અંિરાય ઊભા કરિા જણાશે. આતિિક મુશ્કેલી વધિી જોવા મળશે.

વમથુન રાવશ (િ.છ.ઘ) અંગિ બાબિોને આ સમયમાં હલ કરી શકશો. આવકવૃતિ જણાશે. બાકી ઉઘરાણી-લેણાં પરિ મેળવી શકશો. નાણાંકીય િંગીમાંિી છૂટકારો મળશે. નવીન સ્રોિોમાંિી આવકના પ્રયત્નો ફળશે. નોકતરયાિોને પ્રયત્નોનું શુભ ફળ મળે. અવરોધ ઘટશે.

ધન રાવશ (ભ.ફ.ધ.ઢ) આ સમયમાં આવકવૃતિનો માગિ મળે. નોકરી અને ધંધાની સમથયામાં કોઈ સારો ઉકેલ મળશે. ભાતવ લાભ માટે ઉન્નતિની િક મળે. મકાનજમીનના પ્રશ્નો તિંિા ઉપજાવે. ખોટા ખિિ અવરોધ વધારશે. કૌટુંતબક કારણસર મિભેદ જાગશે.

િિક રાવશ (ડ.હ) આપના મનની સ્થિતિ િણાવગ્રથિ અને અજંપાભરી રહેશે. ઉત્પાિ વધિો જણાશે. આતિિક દૃતિએ આ સમય શુભ જણાય છે. આવકમાં ખાસ મોટો વધારો િવાની શક્યિા નિી કે કોઈ મોટો લાભ મળવાની પણ આશા નિી. ખિિનું પ્રમાણ વધુ િવાની શક્યિા છે. વસંહ રાવશ (મ.ટ) આ સમયમાં આપની યોજનામાં પ્રગતિ િિી જોઈ શકશો. સફળિા મળિા ઉત્સાહ વધશે. આવેશ અને ઉગ્રિાને કાબૂમાં રાખજો. કોઈ નવા સાહસમાં નાણાં રોકવા નતહ, નુકસાની અને વ્યયના યોગ છે. સારી નોકરી મેળવવાના પ્રયત્નોમાં સફળિા મળે. િન્યા રાવશ (પ.ઠ.ણ) આ સમયમાં આપની મનોસ્થિતિ િંગ અને અશાંિ રહેશે. ધીરજ રાખીને કામ કરશો િો પતરસ્થિતિ સુખદ અને સાનુકૂળ બનાવી શકશો. ઉિાવળા બનશો નતહ. આતિિક રીિે સમય મધ્યમ છે. વધારાની આવક ઊભી કરવા વધુ મહેનિ કરવી જરૂરી છે.

(ડાબે) ૧૫ જૂને મોડી રાત્રે સદીના સૌથી લાંબા ખગ્રાસ (સંપૂણણ) ચંદ્ર-ગ્રહણ સાથે ચંદ્રની થાળી તામણવણણી બની રહેતા અલૌકિિ આિાશી દૃશ્ય સર્ણયું હતું. દેશવવદેશમાં િરોડો લોિોએ આ અદભૂત ખગોળીય ઘટના વનહાળી હતી. છેલ્લાં ૧૧ વષણમાં આ સૌથી લાંબું ગ્રહણ હતું. હવે પછી આવું સંપૂણણ ચંદ્રગ્રહણ ૨૧૪૧માં જોવા મળશે. ઃ અને (જમણે) એિ તરફ લાખો લોિો ચંદ્રગ્રહણનો નર્રો જોવા આિાશ તરફ નજર માંડીને બેઠા હતા ત્યારે બીજી તરફ ગ્રહણ વનવમત્તે હર્રો શ્રદ્ધાળુ લોિોએ પવવત્ર ગંગા નદીમાં ડૂબિી લગાવીને સ્નાન િયુું હતું.

છ મહિના પિેલાં જ દુષ્કાળની આગાિી કરતું સાધન હિકસાિતા ભારતીય

વૃિશ્ચિ રાવશ (ન.ય) મેલબોનણઃ ભારિીયવંશના એક સંશોધકે દાવો કયોિ છે કે, દુષ્કાળ પડે િે પહેલાં છ મતહને િેની

આગાહી કરવાની પિતિ િેણે તવકસાવી છે. ઓથટ્રેતલયાની તવક્ટોતરયા યુતનવતસિ ટીના

તશશુિોષ બરુઆએ જણાવ્યું હિું કે, િેમનાં સાધનો દ્વારા તવથિારોની શુષ્કિા અને પાણીનાં િળ િિા હવામાનમાં િિા ફેરફારો સતહિ ભૂિકાળના સંયોગો ઉપરિી, દુષ્કાળની પતરસ્થિતિની આગાહી શક્ય છે. આ સાધનિી છ મતહના પહેલાં જ દુષ્કાળની આગાહી કરી શકાય છે. આ સાધનિી જળથિરોના વ્યવથિાપકો દુષ્કાળની અસર

મિર રાવશ (ખ.જ) આ સમયમાં આપને સફળિા મળિી જણાશે. માનતસક શાંતિ મળશે. અગત્યની પ્રવૃતિઓ માટે પ્રોત્સાહક િક મળશે. નોકતરયાિને પુરુષાિિનું ધાયુું ફળ મળે. બદલી-બઢિી અંગેની આપની ઇચ્છા સાકાર િિી જણાય. મુશ્કેલીના સંજોગોમાંિી બહાર નીકળશો.

!

ઓછી િાય િે રીિે પ્રયત્નો કરી શકશે અને િે સંબધ ં ી રણનીતિ પણ ઘડી શકશે િેમ પણ ડો. બરુઆએ જણાવ્યું છે. િેમણે વધુમાં કહ્યું હિું કે, અગાઉના સંશોધનો વરસાદની ઉણપ ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રીિ કરિાં રહ્યાં છે, પરંિુ િેમનું આ મોડેલ પાણીનો સંગ્રહ, ઝરણાંનો પ્રવાહ, જમીનમાં રહેલાં જળ અને િેના બાષ્પીભવન વગેરન ે ે પણ આવરી લે છે.

!

%

+ * ' " ! !( " # & " * ," ( " !( " ! !) ! % % ! '- # % ! " ! ' ! % ! " #$ .( % % ! ! " # & " ' #( ! ) )

િુંભ રાવશ (ગ.શ.સ.ષ) આ સમય દરતમયાન મનની અશાંતિ નકારાત્મક વલણ ન જન્માવે િે જોજો. આપના પ્રયત્નો અને પુરુષાિિનું ફળ દૂર જણાય છિાં મહેનિ િાલુ રાખજો. નોકરીના ક્ષેત્રે ધાયાિ પતરણામ મળશે. નવા યાત્રા-પ્રવાસનું આયોજન િાય. મહત્ત્વની વ્યતિની મદદ મળે.

&

! %#

##& "

$$

#" #" #"

% ! ( ( #

! "

'%

મીન રાવશ (દ.ચ.ઝ.થ) આ સમયમાં વ્યિિ-તિંિાઓ કરીને મનની શાંતિ ગુમાવશો નતહ. શંકા-વહેમ મનને વધુ અથવથિ કરી મૂકશે. ઈશ્વર પર ભરોસો રાખીને િાલજો. અહીં આવકમાં વૃતિને અવકાશ જણાય છે. નોકરીના પ્રશ્નોના ઉકેલ માટે આ સમયના યોગ સાનુકૂળ છે.

"#!

!

% "#$ "

21/ +0+2'4-103

"#!

"#

!

"#!

#

, 0 , 8 8 3 0 0 ! % , 3 .5 ) , : , .5 0 3 $ :( -: "3 0 0 - , ,5 - ," 0 - "3 , 3 0 0> 3 3 "% 0 , *, , 8 , 0 ,: > , # ,+ *, , ,: 2 - 7 ! 4 6:/ , 3 , , : 0 <- , !5 5 3 ; !5 5 - '=3 3 - - ! % , 3 ,5 : '=3 !5 , 3 - ! % , 3 ,5 - , ,5 0 - , 3 : 0! '=3 0 ,% . ,%& , 0 : ! % , 3 , 1 !5 9 !, 3 !

$"

"#!

$ "

&

9#,+ #+74-.+ +04+2: +'2 1.8 #2-0-48 ,52),

6'-.'(.+ #5+3*'8

( &+*0+3*'8

% ! )* (

"# ! "#$)#&+ &

6'-.'(.+ #,523*'8 0* 2-*'8

! "$'" ) &!& & % )+&(*! "($"% ! $ 6'-.'(.+ "'452*'8 0* "50*'8


42

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 25th June 2011

ભાર દશાિ ા અ

જય શ્રીિાથજી

જય શ્રી કૃષ્ણ

જન્મ: ૧૯૧૭ (બોસરઆવી – ભારિ)

સ્વગાવાસ: ૧૬-૬-૨૦૧૧ (લંડિ – યુકે)

પરમ ભગવદીય પૂ. જીબાબેિ (કમલાબેિ) હરમાિભાઇ પટેલ (ચકલાસી) વાસાંસસ જીણાાસિ યથા સવહાય િવાસિ ગૃહણાસિ િરોપરાસણ | િથા શરીરાસણ સવહાય જીણાાન્યન્યાસિ સંયાસિ િવાસિ દેહી || જેમ મિુષ્ય જૂિાં વસ્ત્રો ત્યજી િવાં વસ્ત્રો ધારણ કરે છે, િેમ દેહધારી આત્મા, જૂિાં શરીરો ત્યજી બીજાં િવાં શરીરો પામે છે.

શ્રીજી િમારે શરણ, વલ્લભ િમારે શરણ, સવઠ્ઠલ િમારે શરણ, યમુિા િમારે શરણ ગુરૂદેવ િમારે શરણ, બાળક િમારે શરણ, સગસરરાજ ધરણ।। અમારા પરમ ભગવદીય પ. પૂ. જીબાબેન (કમલાબેન) હરમાનભાઇ પટેલ ગુરૂવાર તા. ૧૬-૬-૨૦૧૧ના રોજ દેવલોક પામ્યાં છે. મમતાભરી માતા, દાદીમા, નાનીમા અને વાત્સલ્યસભર તેમજ ગંગાની શીતળતાની ઠંડક આપનારી જગતજનની પ્રેમાળ અને અમીભરી મૂરત એવી જનેતાની ખોટ કોઇ પૂરી શકશે નતહં. ભૂલાય બીજું બધું આપિા વાત્સલ્યિે ભૂલાય િસહ અગસણિ છે ઉપકાર આપિા એ કદી સવસરાય િસહ પ્રેરણાદાયી પથદશાક આપ કમાયોગીિાચરણોમાં ધરીએ અમે સૌ ભાવાંજસલ આ દુ:ખદ સમયે રૂબરૂ પધારી તથા ટેતલફોન દ્વારા અમને તદલાસો આપનાર તથા તેમના આત્માની શાંતત અથથે પ્રાથયના કરી શ્રધ્ધાંજતલ અપયનાર અમારા સવય સગાં સંબંધી તથા તમત્રોનો અમે અંત:કરણપૂવયક આભાર માનીએ છીએ. પરમકૃપાળુ પરમાત્મા પૂ. માતુશ્રીના પૂણ્યાત્માને શાશ્વત શાંતત આપે એજ પ્રાથયના. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ: સ્વ. સૂયયકાન્ત હરમાનભાઇ પટેલ (પુત્ર) સુશીલાબેન એસ. પટેલ (પુત્રવધૂ) શ્રી રજનીકાંત એસ. પટેલ (પૌત્ર) અ.સૌ. અનીતા આર. પટેલ (પૌત્રવધૂ) સ્વ. જયંતતભાઇ એમ. પટેલ (જમાઇ) ઉતમયલાબેન જે. પટેલ (પુત્રી) શ્રી સુયયકાન્ત એસ. પટેલ (જમાઇ) અ.સૌ. પુષ્પાબેન એસ. પટેલ (પુત્રી) શ્રી અરતવંદલાલ આર. પટેલ (જમાઇ) અ.સૌ. સરોજબેન એ. પટેલ (પુત્રી) "With deep regret we are saddened to have lost our beloved Grand Mother and Great Grandmother. Ba will always be in our hearts, minds and inspiration in our life." May her soul rest in peace.

GRANDCHILDREN: Hemina; Rajesh, Dipika; Sanjay, Naseem, Hiten, Rina, Nehal and Rena; GREATGRANDCHILDREN: Amit, Anisha,Ayesha, Reema, Ria, Raeesa, Rayyan, Tayen, Leah, Dillon;

122 Northcote Road, London, SW11 6QU Tel: 020 7228 0489.


સંસ્થા સમાચાર

Gujarat Samachar - Saturday 25th June 2011

ક્વીન્સબરી ઇકો-કલ્ચરલ ફેસ્ટીવલનું આયોજન તા. ૩-૭૨૦૧૧ના રોજ બપોરે ૧૨થી ૫ દરબમયાન ઇટોન ગ્રોવ પાકક – ક્વીન્સબરી NW9 ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં મફત સાયકલ રીપેર, સાંપકૃબતક નૃત્ય, ફેસ પેઇન્ટીંગ, બાળકોના કાયયક્રમો, શાકાહારી ફુડ ટેપટીંગ વગેરને ો લાભ મળશે. સંપકક: જયંબતભાઇ પટેલ 07774 108 453. n જૈન સમાજ, માંચસ્ ે ટર દ્વારા હેલ્થ મેલાનું આયોજન તા. ૨૫-૬૨૦૧૧ના રોજ સવારે ૧૦થી ૪ દરબમયાન જૈન કોમ્યુબનટી સેન્ટર, ૬૬૯ પટોકપોટટ રોડ, લેવન્ે સુલ્મ, માંચપે ટર ખાતે કરવામાં આવેલ છે. જેમાં મફત હેલ્થ ચેક ઉપરાંત બવબવધ સેબમનાર અને િદશયનનો લાભ મળશે. સંપકક: અશોક મહેતા 07956 965 778. n ધ કો-અોપરેટીવ ફ્યુનરલ કેર અને ઇન્ટરનેિનલ શસધ્ધાશ્રમ શબિ સેન્ટર દ્વારા તા. ૯-૭-૨૦૧૧ના રોજ સાંજે ૬થી ૧૧ દરબમયાન હેરો લેઝર સેન્ટર, બાયરન હોલ, હેરો HA3 5BD ખાતે હનુમાન ચાલીસાના કાયયક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક શરદ બમપત્રી: 07976 738 671. n કેરબ ે ીયન શિન્દુ ક્લચરલ સોસાયટી, ૧૬ અોપટેડ રોડ, બિક્ષ્ટન બહલ, લંડન SW2 2BB ખાતે બહન્દુ યુવાનોની બવશેષ જરૂબરયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને બહન્દુત્વ અને બહન્દુ સંપકૃબત અંગે તા. ૨૬-૬-૧૧ના રોજ બપોરે ૨ કલાકે બવશ્વની સંપકૃબતમાં બહન્દુત્વનું િદાન બવષે ડો. એચ.વી.એસ. શાપત્રી તેમજ તા. ૩-૭-૧૧ના રોજ બહન્દુત્વની બવબધઅો બવષે પંબડત આર. શંકર િવચન આપશે. સંપકક: 07904 991 884. n પ. પૂ. રામબાપાના સાશિધ્યમાં શ્રી જીજ્ઞાસુ સત્સંગ મંડળ દ્વારા શ્રી ૧૦૮ હનુમાન ચાલીસાના મહાયજ્ઞનું આયોજન તા. ૨૬-૬-૨૦૧૧ રબવવારે સવારે ૧૧-૦૦થી ૫-૦૦ દરબમયાન સોપયલ કલ્બના હોલમાં, નોથયવીક પાકક હોસ્પપટલ, વોટફડટ રોડ, કાર પાકક – ૩ સામે HA1 3UJ ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. કાયયક્રમ બાદ મહાિસાદીનો લાભ મળશે. પપોન્સરર મહેશ્વરીબેન જોશી અને પબરવાર છે. સંપકક: 07973 550 310. n સંત શ્રી તરલોચન દાસ જીના સત્સંગ કથા અને કકતયન કાયયક્રમનું આયોજન તા. ૨૬-૬-૧૧ના રોજ બપોરે ૧થી રાતના ૮ દરબમયાન અલમ હોલ મેનોર હાઉસ, ૨ આલમ લેન, બરહામવુડ WD6 3PJ ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં ભોજન િસાદી અને નાપતાનો લાભ મળશે. સંપકક: 07961 939 010 અથવા જુઅો જાહેરાત પાન નં. ૩૪. n આદ્યિશિ માતાજી મંશદર, ૫૫ હાઇ પટ્રીટ, કાઉલી, UB8 2DX ખાતે તા. ૨૬-૬-૨૦૧૧ના રોજ સાંજના ૫થી ૫-૩૦ દરબમયાન n

# ! . + # ' 2 - ; 1$ ;. - + 0 & 2 .2 '0 / : 1$ ;. - !43 1 ! + / 77 - 78 ! + 1 1 - + 1 : . + - *1)+ 3 1 1 / 78 66 - 7 66 ; + 1 . + - + (4 : % 1% 3 1 !+2 / 9 - 76 '/ ;"# - , % - 1 # ! . + # - !+ / 1 # + + + "1 1 !2 35

ભજન કાયયક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં મહાિસાદનો લાભ મળશે. સંપકક: જશવંતભાઇ માઇચા 07882 253 540. n છાહુ ડાન્સસસના કાયસક્રમનું આયોજન તા. ૨૫-૬-૨૦૧૧ સાંજે ૭૩૦ કલાકે સેન્ટ એથેલબગય'સ સેન્ટર ફોર રીકન્સીલીએશન એન્ડ પીસ, ૭૮ બબશપ્સગેટ, લંડન EC2N 4AG ખાતે કરવામામાં આવ્યું છે. સંપકક: 020 7496 1618. n અનુરાધ પૌડવાલના ૨૦૦૧ પછીના િથમ કાયયક્રમનું આયોજન તા. ૩-૭-૧૧ના રોજ સાજે ૭ કલાકે ડી મોંટફટટ હોલ, લેપટર ખાતે (સંપકક: 0116 233 3111) અને તા. ૧૦-૭-૧૧ના રોજ સાંજે ૭-૩૦ કલાકે કેડોગન હોલ, લંડન ખાતે (સંપકક: 020 7730 4500) કરવામાં આવ્યું છે. n એશિયન મ્યુશિક સર્કિટ દ્વારા 'હવેલી સંગીત અને વેદોના પાઠ'ના કાયયક્રમનું આયોજન તા. ૨-૭-૧૧ના રોજ સાંજે ૭ કલાકે ભારતીય બવદ્યા ભવન, ૪એ કાસલટન રોડ, લંડન W14 9HE ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં બેંગલોર અને ઇન્દોરથી આવેલ કલાકારોના બે ગૃપ કાયયક્રમ રજૂ કરશે. સંપકક: 020 7381 3086. n ડાયટ, અસ અને એન્વાયરમેન્ટ બવષે બીબીસી બચફ એડવાઇઝર ફોર કોપોયરટે રીપપોન્સીબીલીટી અને કોપોયરટે રીપપોન્સીબીલીટી ગૃપના ચેરમેન શ્રી યોગેશ ચૌહાણા વડપણ હેઠળ એક પેનલ બડપકશનનું આયોજન તા. ૨૮-૬-૨૦૧૧ના રોજ સાંજે ૬થી ૮ દરબમયાન એક્સેન્ચર, ૩૦ ફેન્ચચચય પટ્રીટ, લંડન ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. િવેશ માટે RSVP: info@proveg.org. n જૈન નેટવકિ દ્વારા તા. ૨૫-૬-૧૧ શબનવારે સાંજે ૫થી ૭-૩૦ દરબમયાન જૈન નેટવકક, ૬૪-૬૮ કોબલન્ડેલ એવન્યુ, લંડન NW9 5DR ખાતે 'મેલોડી એન્ડ મુવ્સ' નામના નૃત્ય - ગીત - સંગીત કાયયક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: 020 8200 0828.

શુભલગ્ન n શ્રીમતી

ધનુબને અને શ્રી કાનજીભાઇ ખીમજીભાઇ જેસાણીના સુપત્ર ુ ી બચ. દીપાના શુભલગ્ન શ્રીમતી કાંતાબેન અને શ્રી મુરજીભાઇ હરજીભાઇ ભોજાણીના સુપત્ર ુ બચ. રબસક સાથે તા. ૨૬-૬-૨૦૧૧ સવારે ૧૦-૩૦ કલાકે બનરધાયાય છે. નવદંપત્તીને 'ગુજરાત સમાચાર' પબરવાર તરફથી શુભકામનાઅો. n બાકરોલના વતની અને બેબડંગ્ટનમાં રહેતા શ્રીમતી મંજલ ુ ાબેન અને શ્રી રજનીકાંતભાઇ સોમાભાઇ પટેલના સુપત્ર ુ સમીરના શુભલગ્ન રૂદેલના વતની શ્રીમતી વનીતાબેન અને રાજેન્દ્રભાઇ રતીલાલ પેલના સુપત્ર ુ ી આશીકા સાથે તા. ૧૪-૮-૧૧ના રોજ બપોરે ૧-૩૦ કલાકે બનરધાયાય છે. બન્ને નવદંપત્તીને 'ગુજરાત સમાચાર' પબરવાર તરફથી શુભકામનાઅો.

%

"!

!

' "

$

સેવાનો સમન્વય: ડો. ચાય પટેલ અને શ્રી હરીન ઠાકર દર ગુરૂવારે રાત્રે ૭-૦૦ કલાકે MATV Sky-793 પર

THURSDAY: 7:00 PM શહેરના ઉદ્યોગ સાહસીક અને 'કોમ્બેટ પટ્રેસ'ના અપીલ ચેરમેન ડો. ચાય (ચૈતન્ય) પટેલ CBE અને જમયન ગૃપના સીનીયર એક્ઝીક્યુટીવ અને ચેરીટી અોગગેનાઇઝેશન અક્ષયપાત્રના ટોચના સમથયક શ્રી હરીન ઠાકર સાથે માનવ સેવા અને અન્ય બવબવધ બવષય પર વાતાયલાપ કરશે શ્રી સીબી પટેલ. MATVનો લોકબિય કાયયક્રમ સીબી લાઇવ જુઅો અને જોવાની બમત્રોને ભલામણ કરો. સમગ્ર બવશ્વમાં કોઇ પણ પથળે MA TV પર સીબી લાઇવ કાયયક્રમનું જીવંત િસારણ ઇન્ટરનેટ દ્વારા TVU Player Channel 75203 ઉપર જોઇ શકાય છે. TVU Player ડાઉનલોડ કરવા માટે જુઅો વેબસાઇટ

www.tvunetworks.com આપના મંતવ્યો આજે જ 'ગુજરાત સમાચાર'ને લખીને મોકલી આપો. કાયસક્રમમાં આપ પણ ફોન કરીને આપનો અવાજ રજૂ કરી િકો છો : ટેલી. નં. 020 8963 1001

! ! &

Asian Funeral Service

Asian Funeral Services

Serving the Asian Community

43

" "

Bina, Jyoti or Amarshi Patel Tel: 020 8303 1274

346 - 354 Foleshill Road, Coventry CV6 5AJ

"

#

"

$

! %

# $

0247666 5676

!

Losing a loved one is a traumatic time

A division of the Heart of England Co-operative Society Ltd.

¢

¢

We operate from our modern and fully equipped premises on Mollison Way in Edgware

Our comprehensive service includes:-

 Large prayer room (Mandir) for performing the Funeral Rites or for paying the last respects All religious rites and wishes respected and administered Modern, fully equipped washing & dressing facilities Priest for final rites arranged Funeral ceremony items provided Repatriation arranged at short notice Horse drawn carriages arranged Sanjay Shah and Bharat Shah are the first & foremost Indian Funeral Directors in England serving the Asian community since 1984. For an efficient & professional service, contact either

Bharat Shah,Sanjay Shah, Neeta Shah, Alka Shah or Rashmi Doshi on

020 89 52 52 52

INDIAN FUNERAL DIRECTORS

44 South Parade, Mollison Way, Edgware, MIDDX. HA8 5QL Email: info@indianfuneraldirectors.co.uk www.indianfuneraldirectors.co.uk

24 Hours Mobile: 0777 030 66 44

Call us at anytime for a complete package price UK’s leading funeral directors at your service...

"

,)/1'

"(-%,(7

$11/6

$22(7

8 $341'$7 $.' 4.'$7 4.(1$,2 8 /12( 1$6. 4.(1$, 8 ,/6(12 8 (0$31+$3+/. #

/43*$,,

7/3+

0+&(1

*/412 2(15+&( #


44

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 25th June 2011

ં નલ શ્રદ્ધાજ ।। િૈિં નિતદન્તત શસ્ત્રાનણ િૈિં દહનત પાવકઃ ।। ।। િ ચૈિં ક્લેદયતતાયાપો િ શોષયનત મારુતઃ ।।

પ્ર. બ્ર. પૂ. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ

ૐ શ્રી કૃષ્ણ શરણં મમ્

અક્ષરવાસ: ૧૪-૬-૨૦૧૧ (લંડિ – યુકે)

જતમ: ૧૯-૯-૧૯૩૮ (મોમ્બાસા - કેતયા)

જેમણે નિખાલસતા, પ્રેમભાવ અિે દયાભાવભયાા સંસ્કારો દ્વારા અમિે જીવતર જીવતાં શીખવ્યુ.

સ્વ.અ.સૌ. હંસાબેિ રમણભાઈ િાયક (તરભોણ - િૈરોબી – વેમ્બલી – લંડિ)

(શ્રી રમણભાઈ પ્રાગજીભાઈ િાયકિા પત્ની) દુ:ખ સાથે જણાવવાનું કે અમારા પદરવારના મોભી શ્રીમતી હંસાબેન રમણભાઇ નાયકનું મંગળવાર તા. ૧૪-૬-૨૦૧૧ના રોજ ૭૨ વષિની ઉંમરે દુ:ખદ અવસાન થયું છે. અનંતા અનંત ઉપકારી અમારા ‘ભાભી’ (મોટા બા) મમતાભયાિ િેમથી અમારું પાલનપોષણ કરી, ઉત્તમ સંસ્કારોનું દસંચન કરી, આદશવાિદનો ધોધ વહાવી અમારા વ્યદિત્વને તમે દવકસાવ્યું. મમતા અને િેમનો ખોળો પાથયોિ, જીવ િત્યે િેમનો ભાવ િગટાવ્યો, સંસ્કારો તથા સદ્ભાવની મૂડી વારસામાં આપી, સુખ શદિની સુરભી વહાવી, દહમાલયથી ઊંચી, જળથી વધારે દનમિળ, ફૂલોથી વધારે કોમળ, િેમાળ હૃદયી તીથિસમાન અમારા ભાભી (મોટા બા)! તમને કરોડો વંદનથી િેમથી ભરપૂર શ્રદ્ધાંજદલ. અમારા કુટુંબ પર આવી પડેલ આ દુ:ખદ પળોમાં રૂબરૂ પધારી, ટેદલફોન દ્વારા અમને દદલાસો આપનાર અમારા સગાં સંબંધી, સ્નેહી તથા દમત્રોનો અમે અંત:કરણપૂવિક આભાર માનીએ છીએ. પરમકૃપાળુ પરમાત્મા પૂ. ભાભીના પૂણ્યાત્માને શાશ્વત શાંદત આપે એજ િાથિના. ૐ શાંતતઃ શાંતતઃ શાંતતઃ તિ. આપનો પતરવાર. રમણભાઈ િાગજીભાઈ નાયક ધીરૂભાઈ િાગજીભાઈ નાયક શ્રીમતી ઊદમિલાબેન ધીરૂભાઈ નાયક ચંદ્રવદન િાગજીભાઈ નાયક શ્રીમતી કાશ્મીરાબેન ચંદ્રવદન નાયક શ્રીમતી ભારતીબેન દેસાઈ દદનકરભાઈ િાગજીભાઈ નાયક શ્રીમતી ઉષાબેન દદનકરભાઈ નાયક અભયભાઈ સુખલાલ મહેતા શ્રીમતી મંગળાબેન અભયભાઈ મહેતા

જયંત રમણભાઈ નાયક શ્રીમતી ભાવના જયંત નાયક દહતેન્દ્ર રમણભાઈ નાયક શ્રીમતી ભવદનકા દહતેન્દ્ર નાયક શૈલેષ ધીરૂભાઈ નાયક શ્રીમતી શોભા શૈલેષ નાયક શ્રીમતી પૂદણિમા હેમંતકુમાર દેસાઈ હેમંતકુમાર હસમુખભાઈ દેસાઈ કમલ દેસાઈ શ્રીમતી રેશમા કમલ દેસાઈ

શ્રીમતી ભાદવની દવક્રમકુમાર મેનન દવક્રમકુમાર આર. મેનન પરેન ચંદ્રવદન નાયક શ્રીમતી નીપા પરેન નાયક કુમારી ફાલ્ગુની ચંદ્રવદન નાયક િશાંત દદનકરભાઇ નાયક શ્રીમતી મીનલ િશાંત નાયક નીરવ દદનકરભાઈ નાયક કુમારી મદહતા જંયત નાયક કુમારી દિયંકા શૈલેષ નાયક

દદલન હેમંતકુમાર દેસાઈ કુમારી અમીષા દહતેન્દ્ર નાયક કુમારી નીકકતા શૈલેષ નાયક કુમારી નીના પરેન નાયક જોશ પરેન નાયક ભાસ્કરભાઈ ખંડુભાઈ નાયક શ્રીમતી નીરૂબેન ભાસ્કરભાઈ નાયક પરેશ ભાસ્કરભાઈ નાયક શ્રીમતી હીના પરેશ નાયક દેવ્યાંગ ખંડુભાઇ નાયક

Ramanbhai Pragjibhai Naik, 40 Montpelier Rise, Wembley, Middx. HA9 8RQ Tel.: 020 8904 5932.


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 25th June 2011

‘સંગમ’નું સંગીન કાયય ઃ £૧૫૦૦નું ભંડોળ

હવશાળ વડલાના પિદશયક થવ. િંસાબિેન રમણભાઈ નાયક હંિાબહેનનો જન્મ ઈ.િ. ૧૯-૯૧૯૩૮ના રોજ મોમ્બાિામાં િયો. એમિે પ્રાિમમક અને માધ્યમમક ભિતર મોમ્બાિા ખાતે જ પૂરું કયુ.ું તેમનાં લગ્ન તા. ૨૮-૧૧૯૫૫ના વિંતપંચમીના પમવત્ર મદવિે મોમ્બાિા ખાતે શ્રી રમિભાઈ પ્રાગજીભાઈ નાયક િાિે િયા. તેમના બે પુત્રો શ્રી જયંતભાઈ અને શ્રી મહતેન્દ્રભાઈ છે. હંિાબહેને વિુધવૈ કુટબ ું કમની ભાવનાને જીવનમાં વિી લીધી હતી. િામામજક, રાજકીય, ધામમઝક અને પામરવામરક કાયોઝને િફળ બનાવવામાં પોતે હંમશ ે ા અગ્રેિર રહ્યા. પોતાના ખુશમમજાજી અને મમલનિાર પ્રેમાળ તવભાવને લીધે તેઓ માત્ર પોતાના પમરવારમાં જ નમહ પરંતુ મમત્રવગઝ, તવજનોમાં િૌના ‘ભાભી’ બની ગયા. ઈ.િ. ૧૯૭૫માં પમરવારજનો િાિે ઈંગ્લેન્ડમાં લંડન ખાતે તિળાંતર કયુ.ું પમરવારના વડીલો અને નાનેરાઓના િાિ-િહકારિી લંડન ખાતે વ્યવસ્તિત તિાયી િવા માટે કકંમતી િાિ આપ્યો. કંજિ ુ ાઈિી નહીં પિ હંમશ ે ા કરકિર કરીને જીવવું જોઈએ એ જીવનમનયમ એમિે આખા પમરવારને શીખવાડ્યો. બાળકોમાં િાચા િંતકારોનું મિંચન કરી પમરવારને િમૃદ્ધ, િંપિ ૂ ઝ વ્યિનરમહત અને મઘમઘતો કયોઝ . વષોઝ મવતતાં મવશાળ પમરવારના ‘ભાભી’ અને ‘મોટાબા’ બની રહ્યા.

સાભાર થવીકાર n અનુપમ મમશન મોગરી દ્વારા પ્રકામશત 'બ્રહ્મમનઝઝર' મામિકનો મે માિનો અંક મળ્યો છે. n નવનાત વમિક એિોમિએશન અોફ યુકેના મુખપત્ર 'નવનાત દપઝિ'નો મે માિનો અંક મળ્યો છે. n હરેકૃષ્િ મુવમેન્ટ દ્વારા પ્રકામશત મામિક 'બેક ટુ ગોડહેડ'નો મે જૂન માિનો અંક મળ્યો છે. n પ્રજ્ઞાચિુ મમહલા િેવા કુંજ દ્વારા પ્રકામશત મામિક 'વૃિપત્રીકા'નો મે માિનો અંક મળ્યો છે. n ભારતીય મવદ્યાભવન દ્વારા પ્રકામશત 'ન્યુઝ'નો મે જૂન માિનો અંક મળ્યો છે. n લેતટરના મનછાભાઇ િોલંકી દ્વારા પ્રકામશત હમર અોમ મોટાના િંમિપ્ત પ્રવચનોની પુસ્તતકા મળી છે.

બનઝટોક બ્રોડ વે, એજવેર સ્તિત બહેનોની િંતિા ‘િંગમ’ એડવાઇઝર િેન્ટર અને એની િામામજક િેવાઓિી મોટાભાગના વાચકો પમરમચત છે. તાજેતરમાં ‘િંગમ’ની ઉત્િાહી બહેનોએ પેડીંગ્ટન તટેશનિી બે મમમનટના રતતે આવેલ ‘ઇન્ડીગો’ હોટલ ખાતે એક ‘ટી પાટટી’નું આયોજન કયુું હતુ.ં જેનો હેતુ ‘િંગમ’ના નવા પ્રોજેક્ટ ‘ડોમેતટીક વાયોલેન્િ’ (ઘરેલૂ મહંિા)ના ફંડ એકત્ર કરવાનો હતો. આ પ્રિંગે ‘િંગમ’ના તતંભ િમી તિાપક બહેનો, નવી કમમટી અને ઉદારમના દાતા બહેનો લેડી ઉષાબેન, બાગ્રી, મીનળબેન મહેતા, જ્યોમતબેન શાહ િમહત અનેકોની હાજરી ધ્યાન ખેંચે તેવી હતી. આ િમારંભમાં ‘ગુજરાત િમાચાર’ને જાિીતા હોટેલીયર અને હોટેલના મામલક કુલશ ે ભાઈ શાહે ખાિ આમંત્રિ પાઠવ્યું હતુ.ં ‘િંગમ’ના વાઇિ પ્રેમિડન્ટ મપયુષાબેન મવરાિીએ એમના પ્રેરક વક્તવ્યમાં આજિી ચાળીિેક વષઝ પહેલા તિાપેયલા ‘િંગમ એડવાઇઝ િેન્ટર'નો ટૂકં ો પમરચય આપ્યો હતો. એ વેળા ઇતટ આમિકાિી અત્રે

ધમઝમા ભરપૂર શ્રદ્ધા અને મવશ્વાિ િકી તેઓ જીવનના અનેક કપરા િમયમાંિી બહાર આવ્યા. ગૂિં િ, ભરત અને િીવિની કળાને ‘જૂનામાં નવુ’ં કરી ઘરની િજાવટ કરી. પમરવારના બધા બાળકો માટે જીવનપયુંત જાતે કપડાં િીવ્યા. ઘરને જ પોતાની કમઝભમૂ મ બનાવી. અંતમાં કેન્િરના રાજ રોગની મબમારીમાં િપડાયાં અને તા. ૧૩મી જૂન, ૨૦૧૧ િોમવારે તટ્રોકનો જબરો હુમલો િયો. જે એમના માટે ઘાતક નીવડ્યો. િવઝ પમરવારને કલ્પાંત કરતાં મૂકી મંગળવાર તા. ૧૪-૬-૨૦૧૧ના રોજ તેમનો પુણ્યાત્મા અનંતની યાત્રાએ મિધાવ્યો. ‘હિંદગીનો એ િ તો સાચો પડઘો છે ‘ગની’, િોય ના વ્યહિ ને એનું િ નામ બોલાય કરે છે’. - ગની દિીંવાલા

"!) / % $) ( %/ ") # ' # " ( % " # $) ( " ( " + " " "- " (- # .)

!

' &%

*

" ( # % " % $) % " # " $ + " % ' " " " ( " % )

'$&"

!

%

" " # # " " & , (

િમયની માંગ છે. આ ઘરેલૂં મહંિા શારીમરક, શાસ્દદક, નાિાંકીય, માનમિક ત્રાિ તિા િામામજક બંધનોને કારિે િતી હોય છે એ મવષે મવના મૂલ્યે ‘િંગમ’ તરફિી કાઉન્િેલીંગ િેવા પૂરી પડાય છે. જેિી બહેનો પોતાનું જીવન તવમાનભેર િારી રીતે જીવી શકે. જો કે ભાઈઓ અને બાળકો માટે પિ કાઉન્િેલીંગ િુમવધા છે. આ પાટટી માટે હોટેલીયર શ્રીમતી કલ્પનાબેન કુલશ ે ભાઈ અને એમની પુત્રી કમવતા શાહે પિ પોતાનો અમૂલ્ય િમય ફાળવી મવના મૂલ્યે આ પાટટી માટે િુદં ર િગવડતા પૂરી પાડવા ખાિ આભાર માનવામાં આવ્યો હતો. ‘ફેશન શો’નું આયોજન પિ કરાયું હતુ.ં ‘િંગમ’ના પ્રેમિડેન્ટ શ્રીમતી રૂપાબેન મમતત્રીએ જિાવ્યું હતું કે આ કાયઝક્રમ દ્વારા તેઓએ લગભગ £૧૫૦૦નું ભંડોળ એકત્ર કયુું હતુ.ં આવી િમાજ િેવી બહેનોને એમના અમૂલ્ય યોગદાન માટે અમભનંદન આપવા ઘટે!

ઉપસ્થિત અગ્રગણ્ય મહિલાઓની તસવીર.

આવી વિેલ બહેનોની એકલતા ટાળવા અને મૂઝ ં વિોને વાચા આપવા તેમજ માતૃભાષામાં િલાહ-િૂચનો આપી શકાય એ હેતિુ ી કેટલીક દીઘઝદૃષ્ટા મમહલાઓના મવચાર બીજમાંિી આ વટવૃિ ફાલ્યું હોવાનું જિાવ્યું હતુ.ં િમય અને િંજોગો અનુિાર જરૂમરયાતો મુજબ એની િેવાઓમાં ઉમેરો િતો ગયો. એમશયન બહેનોની આ િંતિામાં હવે વિઝ-જાત-ધમઝ કે જામતના ભેદભાવ મિવાય િૌ કોઈને વેલફેર બેનીફીટ્િ, ઇમમગ્રેશન આમદની મફત િલાહ, માગઝદશઝન પૂરાં પડાય છે તેમજ મવમવધ વગોઝનું િંચાલન પિ િાય છે. એમનો નવો પ્રોજેક્ટ આજના

! SUBSCRIPTION FOR Please tick as appropriate: GUJARAT SAMACHAR & ASIAN VOICE +0% 4 4 4

#!

' '( '( -

-

-

ASIAN VOICE +0% 4 4 4

-

"

$ !

#

-

4 4 4

# #

!

GUJARAT SAMACHAR & ASIAN VOICE 12 Hoxton Market, (Off Coronet Street) London N1 6HW

$(

2

E-mail: support@abplgroup.com

-

Profesional

'

"

(

'

'

+&!',

)

www.abplgroup.com

#,

%'

%

! $ )*'

0 %

)

%

,

$*

. $

"

"

" " / % . %0 ( / " ) !" ( % " " $* ' % ( ' # " - # " # " - # % % % ( " + & % "* 5 /& * 1/&*$// 1!(&" 0&+*/ 0#6 " % " % " " , % # %$-1$ , 3 !($ 0+ 1' . 0 ) "% . /& * +&"$

% "

" !

4085

&

$# &

' ) #!

&$ &)

' #) ( # $

' #) # " ) %

#

#

)

%&# ) !&$ ! )(!!

$% !

! #

" "#

"

! ! #

"

!

$ # !

%

!

!

"

% # "

" !

" !

$ )

&$

!

+0% -

+ /1!/".&!$ 3$ . ,($ /$ , 3 !3 "%$-1$ +. $!&0 .#

#

To advertise in Gujarat Samachar call: 020 7749

$

45

#

"

!

! #

! # ! ! !


46

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 25th June 2011

$ "! !"

#

#

"

%%%

!"

#

! =7#.; )A4; -B 02;

(@ -C!;22;(?C ,/B4;);9 8&1

,;/%,/-;C );4E0 +;.

(@

/ -;9

< 0B )$ -B 0> 3 3B

B )$ 0@6:>

(@ 0@6:BK(64 28%? -B 0> 3 3B

I J 2< F! K'24-;C 5B- #>0>2/>

+D :;74*/&> )A4; -B 0> 3 ;3@

HGG

4;-;((> "2;+';/> 4;&@ 5B- #>0>2/> /2;-;C

&"

%) '

"

%

23@

)$ #

( !

%! " ) # $ #

"" )

#

!

#

)

!! ! &

બજારમાં ટકી રહેવા માટે નાના વેપારીઓ ઝઝૂમી રહ્યા છે લંડનઃ અગાઉ રિટનની હાઈ તટ્રીટ્સમાં આંટો મારવા સાથે ફ્લોરરતટની દુકાનેથી ગુલદતતો ખરીદવાનું કે અન્ય કોઇ નાનીમોટી ચીજવતતુ ખરીદવાનું સામાન્ય ગણાતું હતુ.ં જોકે હવે સમય બદલાઇ રહ્યો છે. રરટેલસસ પોતાનું અસ્તતત્વ ટકાવવા મરરણયા પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. સુપર માકકેટ્સ અને મોટાં ચેઈન તટોસસના આક્રમણ સામે તપધાસ ના સંઘષસમાં હારી-થાકી ગયેલાં ન્યૂસ એજન્ટ્સ, બુચસસ અને તવતંત્ર ફેશન તટોસસની સંખ્યા સતત ઘટી રહી છે. તવતંત્ર હાઈ તટ્રીટ તટોસસમાં પરંપરાગત રરટેલસસ કે છૂટક વેપારીઓના બદલે ત્રીજા ભાગનો રહતસો હવે કાફે, પબ્સ, રેતટોરાં અને ટેકઅવે તટોસસનાં કબજામાં આવી ગયો છે. ૭૫,૦૦૦ રિરટશ રરટેલસસના

#

અભ્યાસમાં આ તારણ નીકળ્યું છે. ઈન્તયુરન્સ કંપની સીમ્પલી રબઝનેસ દ્વારા કરાયેલાં અભ્યાસ અનુસાર, હાઈ તટ્રીટ રબઝનેસમાં છેલ્લાં બે વષસમાં તવતંત્ર શોપ્સનું પ્રમાણ ઘટીને પાંચ ટકા થયું છે, જે ૨૦૦૮માં છ ટકા હતુ.ં બીજી તરફ, આ જ સમયગાળામાં હેરડ્રેસસસનું પ્રમાણ ચાર ટકાથી વધીને પાંચ ટકા અને બ્યુટી સલૂન્સનું પ્રમાણ બે ટકાથી વધીને ત્રણ ટકા થયું છે. ન્યૂસ એજન્ટ્સ અને બુચસસની શોપ્સની સંખ્યા તદ્દન ઘટી ગઈ છે અને બુચસસ તો ટોપ- ૨૦ની યાદીમાંથી જ નીકળી ગયાં છે. અભ્યાસના તારણ પરથી જણાય છે કે હવે આપણા હાઈ તટ્રીટ્સના શોરપંગ રલતટમાં વાળ કપાવવા જવાનું કે નખનાં સૌંદયસને વધારવાની વાતની પ્રાથરમકતા વધી ગઈ છે. રિટનની હાઈ તટ્રીટ્સના

$ &$ ( &/6

@@@ :+8.;=;+?/6 -9 >5

'

)

&* $ % !=< 0; B :: !=< 73837>7 =@9 <2+;381

&"! ' $& &;0 "

!312=< 66 8-6><3?/ &9 +8->8 !312=< 38 +6+.3?/< !312=< 38

%:/-3+6 #+-5+1/< @3=2 $

27/.+,+. "! "!

' '

B B B B B

<=9:9?/; 38

"!

9+ +;9.+ #9;,+8.+; A./;+,+. 2/88+3 #! $

"

$ ;B *%

% !

B B

>,+3 38-

$"

આચિકાના અખાતમાં આતંક ફેલાવતા સોમાલી ચાંચચયાઓએ રચવવારે સૌરાષ્ટ્રના સાગરકાંઠે ‘પહોંચતાં’ તંત્ર દોડતું થઇ ગયું છે. લોકોની સતકકતાથી જૂનાગઢ ચજલ્લાના ઊના નજીકના દચરયાકાંઠેથી રચવવારે આ ચાંચચયાઓ ઝડપાઇ ગયા હતા. ૨૦ મેના રોજ બોટ બંધ પડી જતાં આ ચાંચચયાઓ દચરયાના મોજાની થપાટો ખાતાં ખાતાં ભારતીય જળસીમામાં આવી પહોંચ્યા હતાં. કેટલાય ચદવસથી ખાધાપીધા વગર અધમૂઆ થઇ ગયેલા કુલ ૧૭ ચાંચચયા અને તેમના કબ્જામાં રહેલા ત્રણ યમની અપહૃત માછીમારોને પોલીસે અટકમાં લીધા છે. તેમની પાસેથી મળેલી માચહતીના આધારે નૌકા દળે હેચલકોપ્ટર મોકલીને જીવ બચાવવા હવાચતયા મારી રહેલા બીજા ત્રણ ચાંચચયાને બચાવી લીધા હતા. (અહેવાલ માટે જૂઓ પાનઃ ૧૨)

ભારતીય ગ્રોસર કેમ્બ્રિજના ચાન્સેલર પદની હોડમાં લંડનઃ ભારતીય શોપકિપર અબ્દુલ અરેઇન ડ્યુિ ઓફ એડિનબગગ ડિન્સ કફડલપના અનુગામી બનવા હડરફાઇમાં ઉતયાગ છે. ડિન્સ કફડલપ િેમ્બ્રિજ યુડનવડસગટીના ચાન્સેલરનો િડતડિત હોદ્દો છોિી રહ્યા છે

:: ::

9=/6

>7,+3 "! "!

) B B B B B

!=< :: $"

>,+3

;97 : :

)"$ 27/.+,+. >7,+3 /623 $+459= 2>4

અનુસંધાન પાન-૩૦

'&"!

7+36 3809 :+8.;=;+?/6 -9 >5

)"$

બદલાતાં ચહેરાંમા હેર ડ્રેસસસ અને બ્યુટી સલૂન્સની સંખ્યા વધી રહી છે. અભ્યાસમાં કેટલીક પ્રાદેરશક રવસંગતતા પણ તપષ્ટ થઈ છે. વેલ્સમાં હાઈ તટ્રીટ રબઝનેસના ૧૭ ટકા પબ્સ કે બાર હતતક છે, જે રાષ્ટ્રીય સરેરાશથી બે ટકા વધુ છે. જ્યારે તકોટલેન્ડમાં તવતંત્ર તટોસસનાં સાત ટકા હેરડ્રેસસસ અને છ ટકા ટેક-અવે શોપ્સ છે, જે સામાન્ય માપદંડ કરતાં વધુ છે. સાઉથ-ઈતટમાં હાઈ તટ્રીટ શોપ્સનાં બે ટકા તો ફ્લોરરતટ છે, જે સરેરાશ કરતાં બમણાં છે. રરટેલ એનારલતટો કહે છે કે હેરડ્રેસસસ અને બ્યુટી સલૂન્સની સંખ્યા વધવા પાછળ તે શરુ કરવા માટે ઓછાં ખચસ અને સુપર માકકેટ્સ જેવાં મોટાં તપધસકોની ગેરહાજરી મુખ્ય કારણ છે.

&;+8<0/;<

' '

;97 : :

&% 0;97 23-+19 %+8 ;+8-3<-9 +61+;A +; < %+6++7 !+3;9,3 !

!#

""

$

B B B B B

&9;98=9 !/@ *9;5 (+8-9>?/; .798=98 9< 81/6/< "&

"

" $

"

B B B B B !"

&

!

# ''' $ #!"# ' %$

ત્યારે અબ્દુલ અરેઇને તેના માટે દાવેદારી નોંધાવી છે. ૧૭ જૂને સાંજે યુડનવડસગટીના ૧૦૮મા ચાન્સેલરના પદ માટે નોડમનેશન બંધ િરાયા પછી ઉમેદવારોના નામની જાહેરાત િરાઈ હતી, જેમાં અબ્દુલ અરેઇન ઉપરાંત િાયન બ્લેસેિ, લોિડ સેઈન્સબરી અને બેડરસ્ટર માઈિલ મેન્સકફલ્િનો પણ સમાવેશ થાય છે. િયુિ ઓફ એડિનબગગ ડિન્સ કફડલપ વષગ ૧૯૭૬થી િેમ્બ્રિજ યુડનવડસગટીના ચાન્સેલર છે અને તેઓ જૂનના અંતમાં ડનવૃત્ત થઇ રહ્યા છે. નોબેલ અથગશાસ્ત્રી અમત્યગ સેન પણ જેમના ગ્રાહિ છે તે સ્થાડનિ ગ્રોસર અબ્દુલ અરેઇને

આગામી ચાન્સેલરની ચૂંટણીમાં ઝુિાવ્યું છે. ૮૦૨ વષગ જૂની યુડનવડસગટીના વિા માટે ૧૪મી અને ૧૫મી ઓક્ટોબરે મતદાન યોજાશે. િેન્યામાં જન્મનાર ૪૬ વષષીય અરેઇનના પડરવારનું મૂળ જલંધરમાં છે. તેના ડપતાનો જન્મ જલંધરમાં થયો હતો. અનુસંધાન પાન-૩૦


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 25th June 2011

Why travel with

Southall Travel? Number One Travel Agent to India,

sA¦¸Ael qòAvel 

with over 20 years experience

 Open 24 hours a day, seven days a week. Call us anytime

 Price guarantee will not be beaten on price

 Specialists for worldwide flights and holidays with any airline, anywhere, anytime Fast and reliable service Multilingual staff

offering impartial advice

 UK’s 100 Fast Track Companies (Sunday Times 2005)

 Trusted household brand for total peace of mind

sA¸e j ˆA mAqe yAºA krvAnuù psùw krˆAe?

20 v¿A#¸I qòAvelmAù anuvI aevA

Art yAºA mAqenA æ¸m nùbrnA qòAvel aejNq

 iwvsnA cAevIsey klAk ane sPtAhnA sAtey iwvs kAe¤ po smye fAen krAe

 AvnI gerùqI

amne Av bAbte kAe¤ po bIq krI ˆkˆe nih

 ivËmAù gme TyAù kAe¤ po

smye kAe¤ po aerlA¤nnI flA¤q ke hAelIdez mAqenA in¿oAùt

 zdpI ane sùtAe¿AkArk sevA bhuA¿AIy SqAf

ewAvmuKt slAh

 yukenI 100 fASq qòek kùpnI pEkInI aek (sNde qA¤Ms 2005)

 mnnI ˆAùit mAqenuù œrœrmAù ÀoItuù ivËsnIy nAm

Call Centre open 24 hours

A BTA 80626

0208 843 6800

Think Travel, Think Southall Travel www.southalltravel.co.uk

47


48

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 25th June 2011

Gujarat Samachar  

Gujarat Samachar weekly news paper