Page 1

F I R S T & F O R E M O S T G U J A R AT I W E E K LY I N E U R O P E Let noble thoughts come to us from every side

અા નો ભદ્રા: ક્રતવો યન્તુ િવશ્વત: | દરેક દદશામંાથી અમને શુભ અને સુંદર દવચારો પ્રાપ્ત થાઅો

#!'

w

om

b pl gro up

Volume 39, No. 24

!%

# %

# ,

#

$

$ -

&

'0.2, 3'* #2.7 ++2' $+1(0+9 "+0

#!' &' '

.c

ww

.a

" " )

23rd October to 29th October 2010

"

&

$

!

0

#+

!"<

"

)

% %

# # !" # !" # !" # !" # !" # !" # !" # % &

%

" < & 3*,+ '2+ 357- .2)-0+9

'/*'0+ 3'* 5++2 !75++7 35+67 '7+ 32*32 # "+0

':'5

"

"+0

#+ %

# ,

'4409

"#

<$

"

!

'1.0732 3857 -.06732 3'* "82(5.*,+ $+006 " "+0

!" # !" #

# # !" # !" !"

'!

% ((( #!

* ' &! $ *"## # '

$" #

%&/" % ,"( "& "./"- 0/+*

"

J' E -$N $ ![ X E&# *E ) $J L E!G E" E!EP [& E) E # E &M[B \W L/7N #G L E# EP 6 '*J#N J 5 E !2"HP J J!EP T $N# J JA #EP ! E&E J 5 E E"HP J Y N0)WZ !J J[ E

&

)

/% (++- &./ "*/-" +0*.(+2 " ## +0*.(+2

"

"

"337.2, 3'* "337.2, !$ "+0

(&. 0-3

+ !

$

" "

# ! !

%&

*J&E$ H)E# )E P !EP E E Q G E J N 8N +J J

&$ $' # ! +- (( %+." ,,(3&*$ #+*!"#&*&/" " 1" /+ ") &* -&/&.% ..,+-/ /0- (&. /&+* !

") ("3 "*/+* '*"3 +((+2 3 (!"-.%+/ &-)&*$% ) "!#+-! "2 ./(" (+0$% %"##&"(! +(1"-% ),/+*

(

# #

# , ) # * % ! % # , #+ ' ' #+ '

# ( % ' # )

$

* % &+ !"

&

#44+5

) )

"$ )"$ ) %& ! & "! $ ( & #$ % "'$ *# $&% $ % $ %' & &" ( &+

# (&'%! " $(' ""

%" $

%" $

[&B [&,"E Y N0)WZ !J J[ J E J #!EP #J$E #)8 [&4$J( !EP H #E J ! E&E '*J# J O#&D 5 E !2"HP J J E *J&E$ !H H #E J !N5 !E V [# / K / [ J) 9L/ $G 5 K <! \#$CG J 3"E E# !E K !M[6 I W #E." #G L HP O#& E"HP J $HP *R ! E&E J [&B E )O G & H G [& )G #*J$EP '*J#N!EP 5 E !2"HP J )O G !*=& G E N J L E# EP !E! '*J#N!EP

!"

!+

%! $ %! $ ! " & ) $ !"

'

#

#

#" ;/ ..

!"

" &

સંવત ૨૦૬૬, આસો સુદ પુનમ તા. ૨૩-૧૦-૨૦૧૦થી ૨૯-૧૦-૨૦૧૦

" &&

F4 ! P E% G H #E $E&G J J G @N[ G[ G [)[? J [ # E&G J E# G" ['C [&> )J E !J J EP G J *J&E"HP J L /" #E."N E 8[ 5 S '*J#N G H$ E H #E !EP P #!E% E G" )H[& E [)P E N# J !$J['"E G CE G E# E!G #*G J

% #

%!

E# !EP ! E&E &HP '*J# J L ."EP E!EW5"H[ 1) K+5 E 1) J L[! 1) Q G G )E N)E /" [& ) EP EP / !U' K;N$N] / 5:G E CJ6!EP )P,"E P [& J'G Q G '*J# J J G ) E) @N N 5 E &E G *J$ #G J ! $

'(

"! # #

&#

"

! % % . !& ) ) !& & % !& $$ - ! % ' $& $$ & ) %# !' # $%& %$ + #% % $(% #

"

#

!

) #! "

& "%

%*

$ "

!&#$ $ #!

/

)$

! ),

!& 5/%&24",& 3522&/%&2 0' /%*"/ 1"331024 $*4*8&/3)*1

*3" &26*$&3

'02 /%*" 5#"* $)&/(&/

0/4"$4 *33 "6+* "4&-

*2"/

02

02 "./*,#)"*

"/02 "2,

0.'02% 0"% 0/%0/

."*- 3"-&3 3".42"6&- $0 5,

777 3".42"6&- $0.


2

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 23rd October 2010

ભારતીય મૂળના ઋટિકેશ દેસાઇ નેશનલ શેફ સ્પધાસમાં ટવજેતા લંડનઃ હવલ્ટશાયરમાં લ્યુકનામ પાકક િોટેલ ખાતે િાિસરી રેપટોરાંના મુખ્ય શેફ અને મિારાષ્ટ્રના પૂણેમાં જન્મેલા ઋહષકેશ દેસાઇને યુકેના નેશનલ શેફની પપધાયમાં હવજેતા જાિેર કરવામાં આવ્યાં છે. ૩૦ વષયના દેસાઈને અલ્સય કોટડ ઇનમાં રેપટોરાં શોમાં લાઇવ કુકના હવજેતા જાિેર કરાયા િતાં. સોમવારે લંડનમાં ભારતીય શેફ કે જેમણે પૌલ બોકુસે ઇસ્ન્પટટ્યુટમાં ફ્રેન્ચ ભોજન બનાવવાનો અભ્યાસ કયોય છે, તેમણે અન્ય નવ પપધયકોને ફાઇનલમાં િરાવીને પપધાયમાં હવજય મેળવ્યો છે. બહમિંગિામમાં હસમ્પસન રેપટોરાંના મુખ્ય શેફ એડમ બેનેટ અને એસેક્સમાં િોનયચચયમાં ૪૪ રેપટોરાં અને લોન્જના મુખ્ય શેફ ફ્રેડહરક ફ્રોપટર અનુિમે બીજા અને ત્રીજા િમે આવ્યાં િતાં. દેસાઇએ હનણાયયકો સમક્ષ પવાહદષ્ટ

વ્યંજનો અને ડેઝટડ રજૂ કરીને અન્ય પપધયકોની સામે હવજય મેળવ્યો િતો. પપધયકોને બે કલાકમાં હવહવધ વાનગી તૈયાર કરવા જણાવવામાં આવ્યું િતું, જે સાથે તેમને પુરતી રસોઇ સામગ્રી ઉપલબ્ધ કરાવાઇ િતી.

( $ '( )! ( $#' "

&

' '

હનણાયયકોની પેનલમાં શેફ અતુલ કોચર, જ્યુન તનાકા, જ્િોન કેમ્પબેલ, એન્જેલા િાટડને ટ, હિસ ગેલ્વીન, પીટર ગોડડન, ચીન્ગ-િે-હુઆન્ગ અને હસમોન િલપટોનનો સમાવેશ થાય છે. દેસાઇએ એવોડડ સાથે પ્રહતહિત રોક્સ પકોલરહશપ પણ મેળવી છે, જે દ્વારા તેમને પ્રખ્યાત રેપટોરાંમાં ત્રણ મહિના સુધી અભ્યાસ કરવાની તક મળશે. દેસાઇએ કેહલફોહનયયામાં લોન્ડ્રી રુમમાં શેફ થોમસ કેલર પાસે તાલીમ લેવાનું પસંદ કયુિં છે. પ્રથમ પ્રયાસમાં હવજેતા બનતા હું ખુબ જ ખુશ છું. રોક્સ પકોલરહશપ અને નેશનલ શેફ ઓફ ધ યરનું ટાઇટલ જીત્યા બાદ મેં પરીક્ષા પાસ કરી િોય તેવો અનુભવ થાય છે. અને િવે વધુ મિેનત કરવાનો સમય છે તેમ દેસાઇએ પપધાય જીત્યા બાદ જણાવ્યું િતું.

# # # ($ -$) "

$

! % !

!

! !'

લંડનઃ ૨૮ વષષીય પંજાબી મૂળની મહિલા-ગીતા ઔલખ િત્યા કેસની સુનાવણી ઓલ્ડ બેઇલીમાં સોમવારે િાથ ધરાઇ િતી. આ કેસની હવગત મૂજબ ગત વષષે ૧૬ નવેમ્બરે સનરાઇઝ રેહડયોમાં કાયયરત ગીતા ઔલખ નોથયવેપટ લંડનમાં ગ્રીનફોડડની એક શેરીમાં ઇજાગ્રપત િાલતમાં મળી આવી િતી. ગીતાના માથામાં ઇજા થઇ િતી અને તેનો જમણો િાથ ધાહરયા જેવા તીક્ષ્ણ િહથયારથી કપાયેલો િતો. ગીતાને ઇજાગ્રપત િાલતમાં સારવાર માટે િોસ્પપટલમાં જવાઇ િતી જ્યાં તેનું મૃત્યુ હનપજ્યું િતું. આ િત્યા તેના પહત િરપ્રીત ઔલખના આદેશ

/) ' &)#" #(&'

2 " 2 2

+) /*'-' ,##!#

2 2 2

+('" 1-

#

'

હરપ્રીતના માથામાં ઝનૂન સવાર હતુંઃ મારી નહીં તો કોઈની નહીં

$ # $ &

મુજબ થઇ િતી. િરપ્રીતને એવી શંકા િતી કે ગીતાનું

પરપુરુષ સાથે લફરું છે. તેથી ગીતાએ િરપ્રીત સાથે છૂટાછેડા લેવાની કાયયવાિી િાથ ધરી િતી. િરપ્રીતના માથામાં ઝનૂન સવાર િતું અને તેણે એકવાર ફોન પર ગીતાને જણાવ્યું િતું કે, ‘તું મારી નિીં તો કોઈની નિીં િોય’ આ િત્યા કેસમાં ૧૮ વષષીય શેર હસંિ સામે પણ

ટિટિશ લેખક જેકોબ્સનને બૂકસસ પાટરતોટિક

#

/ ' ',+ '

2 2

*'%&.*'%&.*'%&.-

# (-+ +$$#, 0'- - $+, #0#,1 !+/*.,1 # (-+ ,, *%# !,/'-#- &+*#1 )++*- +$$#, /-'*#-- ., 0#( *" ,, *%# (( 1+/, . '(+, ) "# &+('" 1- '* *"'

((

,

$!" '% +.$ )#%)!!,%)# *''!#! --+*,. ""% ! *'2.! $)% $( 1+! .

*.$%)# !-- .$ ) .$!

-$) & ' # ($ $ ( # $& )( $& ( ' ( # !!$+ )' ($ ( )& ( ( " $ ,% &(' + ( ' &* ($ & ( -$) '' '( -$) # %&$ )& $* &#" #( $ # $ #. # - $&

$& ''%$&('

'

!-.

&' ,% & # & ' )& $&

' ( -$)& # ' ( $# '

$) " !! ! $& +& ( ($ & ( ( ! $& ' ( " + ( $% ' $ + ( * & $ )" #(' ( ( -$) " - %$'' ' # + + !! %%&$%& ( !* ' -$)

'' /- )*0 *) ' ) '%)!

* %'! %' %)"*

&' % *** ##

*-.!'-

& &$" # # & $ -$)& #, (-

(

," "#'+ - ')# , ! !)' ! '* & $ * & ) & !* '

/ / / /

#!$ ! "' %+

#%

+* +* +* +*

#+20$+

#%

&

#

'& !+!'&*

(% %

'(%" % "& %&

/ / / /

#!$ ! "' %+

& -$ * %)

'(%" % "& %&

+

(($.

/ / / / / / /

(&

+* +* +* +*

#

%#! & #!

(&

/ / / / / / /

%&

)%*

#-- (02 4*' $'34 &'#-3

%&

' $ ! ,% ! % & $') ') & ) ')'&+'

*,

& -$ * %) 000

આરોપ દાખલ કરાયો િતો. પોલીએ આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં ૧૦થી વધુ લોકોની ધરપકડ કરી છે. કોટડમાં રજૂ કરાયેલા હસક્યુરીટી કેમેરાના ફૂટેજમાં િરપ્રીતને તીક્ષ્ણ િહથયાર ખરીદતો દશાયવાયો છે. ગત વષષે સપ્ટેમ્બરમાં જ્યારે ગીતા તેના ભાઇના લગ્નમાં ભારત ગઇ િતી ત્યારે તેણે તેના પહત માટે ફેસબુક પર એવો મેસેજ મુક્યો િતો કે ‘મેં મારી હજંદગીમાં ક્યારેય કોઇને વ્યહિને હધક્કારી નથી પરંતુ તમે..’ પરંતુ જ્યારે ગીતા તેના પહતથી દૂર િતી ત્યારે િરપ્રીતે ગીતાની બિેનને કહથત રીતે જણાવ્યું િતું કે, ‘હું જાણું છું કે તેને કોઇ બોયફ્રેન્ડ છે, તે કોણ છે મને જણાવો. હું તે બંનેની િત્યા કરીશ.’

('%&.-

$

$

ગીતા ઔલખ હત્યા કેસની સુનાવણી

&

(&

&

% " (& ) #

હિહટશ લેખક િોવડડ જેકોબ્સનને ૨૦૧૦નું પ્રહતહિત બૂકસય પ્રાઈઝ જાિેર કરતાં સાહિત્ય જગતમાં આશ્ચયય સજાયયું છે. િોવડડને આ ઈનામ તેના કોમેડી પુપતક 'ધી ફફન્કલર ક્વેશ્ચન' માટે એનાયત થયું છે. ૭૭ િજાર ડોલરના આ ઈનામ માટે સૌ થી મોખરાનું નામ ટોમ મેકાથષીનું િતું. ટોમની ન વ લ કથા માં બે જૂના પકૂલફ્રેન્ડ્ઝ મળીને પોતાના લવ, સેક્સ અને ધમય હવષેના પ્રસંગો ફરી યાદ કરે છે. અગાઉ બે વખત િોવડડનું નામાંકન બૂકસય માટે થયું િતું પરંતુ ઈનામ જીતી શક્યા નિોતા. લંડનમાં એક સમારંભમાં પાહરતોહષક પવીકારતા િાવડેડ કહ્યું િતું કે વતયમાન સમયમાં આ અદભુત પાહરતોહષકનું મિત્ત્વ ઓછું અંકાય તેમ નથી. કહવ એન્ડ્રુ મોશનના અધ્યક્ષપથાને મળેલી પાંચ હનણાયયકોની પેનલે એક કલાકની ચચાય પછી આ હનણયય કયોય િતો. તેમણે આ પુપતકને ખૂબ કોમેડી અને એટલું જ ચબરાફકયું ગણાવ્યું િતું.

#-- (02 4*' $'34 &'#-3

#-- (02 $'34 &'#-3 1+'%'3 0( $#))#)'

2'/4 42''4 0/&0/ !

'/&0/

'-

.#+- 3#-'3 '81-02#40523 %0 5, "052 !02-&7+&' 2#6'- )'/4


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 23rd October 2010

પેન્શન મેળવવાની કાનૂની લડાઈમાં ગુરખા સૈદનકોની હાર લંડનઃ વિવટશ સૈન્યમાં ફરજ બજાિી ચૂકેલા અને ૧૯૯૭ પહેલાં વનવૃત્ત થયેલા નેપાળી ગુરખાઓ વિવટશ સંરક્ષણ મંિાલય સામેનો પેન્શન મેળિિા માટેનો કેસ હારી ગયા છે. આ

ગુરખાઓએ વિવટશ સૈવનકોને મળે છે તે જ રીતે પેન્શન આપિાની માગણી કરી હતી. સંરક્ષણ મંિાલયે ઉંમર અને િંશના આધારે ગેરકાયદે ભેદભાિ રાખ્યો હોિાનો ગુરખાઓનો દાિો પણ અદાલતે નકારી કાઢ્યો હતો. જાન્યુઆરીમાં હાઇકોટેટ ચુકાદો આપ્યો હતો કે સંરક્ષણ મંિાલયે ગેરકાયદે કાયવિાહી કરી નથી. અદાલતે મંિાલયના પગલા સામેના તમામ દાિાઓ નકારી કાઢ્યા હતા અને અદાલતના આ ચુકાદાની સામે ગુરખાઓએ અરજી કરી હતી. અદાલતે બુધિારેઆપેલા ચુકાદાથી ૨૫ હજાર વનવૃત્ત ગુરખાઓને અસર પડશે. ૧ જુલાઈ, ૧૯૯૭માં ગુરખા

િડુમથક હોંગકોંગથી વિટન ફેરિિામાં આવ્યું ત્યારે વનવૃત્ત થયેલા સૈવનકોની જેમ જ પેન્શન મળિું જોઈએ તેિી આ ગુરખાઓની માગણી છે. આ ગુરખાઓને ૧૯૯૭ પછી વનવૃત્ત થયેલા સૈવનકોને મળે છે તેના િીજા ભાગનું પેન્શન ચૂકિાય છે. ૧૯૯૭ પછી વનવૃત્ત થયેલા સૈવનકોને તેમના વિવટશ સાથીઓ જેટલું જ પેન્શન મળે છે. સંરક્ષણ મંિાલય પેન્શન કટ ઓફ તારીખ યોગ્ય અને પ્રમાણસર હોિાની દલીલ કરી રહ્યું છે પણ વનવૃત્ત મેજર અને ગુરખા કલ્યાણ સોસાયટીના િડા ટીકેન્દ્રદાસ દેિાને જણાવ્યું હતું કે, અદાલતના ચુકાદાથી તેઓ ઘણા વનરાશ થયા છે અને તેઓ આગામી વદિસોમાં તેમની લીગલ ટીમ સાથે ચચાવ કરીને કેસને યુરોપીયન અદાલતમાં લઈ જિા અંગે વનણવય કરશે. ઉલ્લેખનીય છે કે, નેપાળમાંથી ભરતી કરાયેલા ગુરખાઓ છેલ્લા ૨૦ િષવથી વિવટશ સૈન્યનો ભાગ છે. ગયા િષગે વનવૃત્ત થયેલા તમામ ગુરખાઓને યુ.કે.માં રહેિાનો અવધકાર મળ્યો હતો. પહેલા અને બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં બે લાખ જેટલા ગુરખાઓ વિટન માટે લડયા હતા અને ૪૫ હજાર જેટલા વિવટશ ગણિેશમાં મૃત્યુ પામ્યા હતા. હાલના તબક્કે ૩૫૦૦ ગુરખા વિવટશ સૈન્યમાં કાયવરત છે.

3

દિવાળીની લંડન, બ્રેન્ટ અને લેસ્ટરમાં ઉજવણી કરાશે લંડનઃ લંડનમાં ૩૧મી ઓક્ટોબર, રવિિારે ટ્રફાલગર થકિેર ખાતે વિવિધ સમુદાયો આ મહાપિવની ઉજિણી કરશે. લંડનના મેયરે લંડન કવમટીના સહયોગથી વદિાળીની ઉજિણીનું આયોજન કયુું છે, જેને લેકામોબાઈલ અને ઝી ટીિીનો સહકાર પ્રાપ્ત થયો છે. આ ઉજિણીમાં સંગીત, નૃત્ય અને લાઈિ પરફોવમન્સ રજૂ કરાશે. તેમ જ વડસપ્લે અને ફૂડ થટોલનું પણ આયોજન છે. વહન્દુ, વશખ અને જૈન સમાજ વદિાળીની ઉત્સાહભેર ઉજિણી કરે છે. કાયયક્રમની વિગત તારીખઃ ૩૧ ઓક્ટોબર, સ્થળ: ટ્રફાલગર થકિેર, સમય: બપોરે ૨થી ૬:૩૦, (કાયવક્રમ, ટૂંકી નોવટસથી ફેરફાર થઈ શકે છે) ૨થી ૩ િાગે: પરંપરાગત ગરબા, ૩.૧૫થી ૩.૩૦: વદિાળીના સંદેશ સાથે કાયવક્રમની શરૂઆત, ૩.૩૦થી ૬: સમુદાવયક જૂથો અને પ્રોફેશનલ આટટીથટ સાથે આકષવક થટેજ શો. અવધકૃત મીવડયા પાટટનર ઝી ટીિીના ખાસ મહેમાનો પણ આિશે. ૬થી ૬.૩૦: કીતવન અને ભજન-આરતી બ્રેન્ટમાં અસડા અને કાઉન્સીલ દ્વારા વિિાળીની ઉજિણી અસડાએ ૧૬ ઓક્ટોબરથી સિારે ૧૦થી ૧૨ િાગ્યા દરવમયાન ગ્રાહકો માટે ભારતીય નૃત્ય અંગેનો િકકશોપ યોજીને વદિાળીની િહેલી તૈયારીનો પ્રારંભ કયોવ છે. વિવટશ એવશયન ડાન્સ ઓગગેનાઇઝેશન- હની ડાન્સ એકેડમીએ બોવલિૂડ ડાન્સ રજૂ કયોવ હતો અને ગ્રાહકોને વિના મૂલ્યે જોડાિા અને તાલીમ લેિા આમંવિત કયાું હતાં. ૩૦ ઓક્ટોબરે ઇવલંગ રોડ પર શ્રી સનાતન વહન્દુ મંવદર ખાતે બપોરે ૨થી ૭ િાગ્યા દરવમયાન દશવકો સમક્ષ ૧૩ ડાન્સ ગ્રુપ કથ્થક, ભરતનાટ્યમ, ઓડીસી અને કુચીપુડી જેિા ભારતીય નૃત્યો રજૂ કરશે. ઉપરાંત પરેડ અને રંગોળીનું પ્રદશવન યોજાશે.

િષવ ૨૦૦૯માં ૬૦,૦૦૦ લોકોએ ભાગ લીધો હતો અને તે યુકેની સૌથી મોટી વદિાળીની ઉજિણી સાવબત થયું હતું. િેન્ટ કાઉન્સીલ અને અસડા દ્વારા વદિાળીની ધમાકેદાર ઉજિણી થશે, જેમાં લેબારા

મોબાઇલ મુખ્ય થપોન્સર રહેશે. અહીં ભવ્ય પરેડ, આતશબાજી અને લેસર શોનું આયોજન કરાયું છે. ભોજનના શોખીનોને ઇવલંગ રોડનું શ્રેષ્ઠ ભોજન માણિા મળશે, જે લંડનમાં ભારતીય ખાણીપીણીનું મુખ્ય કેન્દ્ર છે. થથળ પર િહેલા આિિાથી યોગ્ય જગ્યા મેળિી શકાશે. લેસ્ટરમાં વિિાળીની ઉજિણીનું આયોજન લેથટરમાં દર િષવની જેમ આ િખતે પણ વદિાળીમાં ચારે બાજુ પ્રકાશનો ઝગમગાટ જોિા મળશે. ભારતની બહાર માિ અહીંયા જ સૌથી મોટાપાયે વદિાળી ઉજિાય છે. બેલગ્રેિ રોડ ખાતે રવિિાર, ૨૪ ઓક્ટોબરે

સાંજે છ િાગે કાયવક્રમની શરૂઆત થશે. આ પ્રસંગે લેથટર વસટી કાઉન્સીલના નેતા અને કાઉન્સીલર વિજય પટેલ, લેથટર વહન્દુ ફેથટીિલ કાઉન્સીલના પ્રેવસડેન્ટ નવિનભાઇ રાણા અને લેથટરના લોડટ મેયર કોવલન હોલ ઉપસ્થથત રહેશે. વિજય પટેલે જણાવ્યું હતું કે, ભારત બહાર લેથટરમાં સૌથી મોટી વદિાળીની ઉજિણી માટે અમે સહુ ગૌરિ અનુભિીએ છીએ અને તેની હજારો લોકો મજા માણે છે. રવિિારે સાંજે ૭ઃ૩૦ િાગે થથાવનક ડાન્સરો ક્લાવસકલ અને બોવલિૂડ ડાન્સ રજૂ કરશે. ત્યારબાદ નજીકના કોવસંગ્ટન થટ્રીટ રીક્રીએશન ગ્રાઉન્ડ ખાતે આતશબાજી યોજાશે. ૮ િાગે લેસર વડસપ્લેનું આયોજન કરિામાં આવ્યું છે. આ વદિાળીની ઉજિણીનું આયોજન લેથટર વસટી કાઉન્સીલ અને લેથટર વહન્દુ ફેથટીિલ કાઉન્સીલ દ્વારા થયું છે. આ વનવમત્તે ૬૫૦૦ લેમ્પ સાથે ૧૦૦૦ મીટર લાંબી રોશની કરાશે. રવિિારે બેલગ્રેિ ફ્લાયઓિર સિારે ૧૧ િાગે ટ્રાફફક માટે બંધ કરાશે અને બેલગ્રેિ રોડ સાંજે ૫ઃ૩૦ િાગે બંધ કરાશે, જે રાિે ૯ઃ૩૦ િાગે ખુલશે. શુક્રિાર, પ નિેમ્બરે પણ વદિાળીની ઉજિણી માટે આ રોડ બંધ રહેશે. અખબારી અહેિાલ અનુસાર લેથટર વહન્દુ ફાઉન્ડેશનના ઉપાધ્યક્ષ મગનભાઈ પટેલે જણાવ્યું છે કે પ નિેમ્બરે બેલગ્રેિ રોડ પર વદિાળીની ઉજિણી કરાશે, જેમાં ૩૫ હજાર કરતા પણ િધુ લોકો ભાગ લે તેિી સંભાિના છે. આ ઉજિણીમાં અત્યાર સુધીના સૌથી શ્રેષ્ઠ સંગીત અને આતશબાજી જોિા મળશે તથા આ સમારોહ અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો સમારોહ સાવબત થશે. ઉજિણીની િધુ વિગતો માટે www.leicester.gov.uk/diwali

િેબસાઇટની મુલાકાત લેિી.

(N zS f p s u d p V ¡, N zS f p s u Ü p f p R ¡ë g p 2 5 h j p £\ u A p ` _ u k ¡h p d p ? )

d p ¡i u s \ p A ~ i p _ p h s _ u A p ` _ u k ¡h p d p ?

lished

Å ç b p ¡ l p L z_ p d V p V p _ d õ s ¡

25

Estab

rs yea

a g p B V $& l p ¡g u X $¡` ¡L $¡Æ T B Þ X $u e p , \ p B g ¡Þ X $, Q p B _ p A p ¡õ V ²$¡g u e p , e y. A ¡k . , L $¡_ ¡X $p d y„ b B , A d v $p h p v $, b f p ¡X $p , f p S > L $p ¡V $, ` p ¡f b „ v $f , c yS > , q v $h , N p ¡h p , r v ë l u , A p N °p A _ ¡L ¡f p g p _ p B f p ¡b u , q L $g u d p „ Å f p ¡ X $p f , A ¡Þ V ¡b ¡, d p ¡ç b p k p Chat free on

TRAVEL

www.cruxton.com 0208 515 9204/ 0208 426 8444 ( v f f p ¡S d p ¡X ¡k y^ u )

email sales@cruxton.com

0208 515 9200 (Business & First Class)

Cruxton House, Harrovian Business Village, Bessborough Road, Harrow HA1 3EX

Fully bonded for ultimate protection ATOL 3348/IATA/ABTA


મિટન

4

Gujarat Samachar - Saturday 23rd October 2010

ભમિવેદાંિ િેનોરિાં ગૌરક્ષા કેન્દ્ર શરૂ થશે લંડનઃ પરંપરાગિ ધામિમક મવમધ અને કેસરીયા રંગની વેશભૂષા સાથે દેશિાં સૌ પ્રથિવાર અત્યંિ િહત્વના ગણાિા ગૌરક્ષા કેન્દ્ર (ગૌશાળા)નું આવિા િમહને ભવ્ય ઉદઘાટન થશેે. આશરે ૨.૫ મિમલયન પાઉન્ડના ખચમથી મનિામણ પાિેલી આ ગૌશાળાિાં ગાય િાટે સારી સુમવધા ઊભી કરવાિાં આવી છે. ૩૦ જેટલા સંિો પાંચ હજાર વષમ જૂના વૈમદક િંત્રો સાથે ગૌરક્ષા કેન્દ્રનું ઉદઘાટન કરશે. ન્યુ ગોકુલ ફાિમ પ્રાણીઓ િથા પયામવરણ એિ િંનેના રક્ષણ િાટેનું આદશમ થથાન િની રહેશે. ગાયને પરંપરાગિ

ભારિીય રંગે અને ફુલોથી સુશોમભિ કરવાિાં આવશે. િહેિાનોને મવમવધ કાયમિિો િથા ધામિમક મવમધઓિાં ભાગ લેવાની િક િળશે. આ પ્રસંગે ચાર યજ્ઞ કરવાિાં આવશે અને સંિો ધામિમક મવમધ કરશે. આ પ્રસંગે એિ પી ડોમિમનક ગ્રીવ અમિમથ મવશેષપદે હાજર રહેશે, ઉપરાંિ ભારિથી ભમિકરુ થવાિી ઉપસ્થથિ રહેશે. સ્થળઃ ભમિવેદાંિા િેનોર, (ફાિમ એમરયા), ઓફ મહલકફલ્ડ લેન, એલ્ડેનહાિ, હટટસ WD25 8DT. સમયઃ શમનવાર, ૬ નવેમ્િર, ૨૦૧૦ સવારે ૧૦થી ૧૨ વાગે.

ઈમિગ્રેશન નીમિથી મિઝનેસને નુકસાન લંડનઃ ઈમિગ્રેશન મનયંત્રણ નીમિથી યુકેના વેપાર-ધંધાને નુકસાન થશે િેિ સરકારની મિઝનેસ અંગેની સલાહકાર સમિમિએ જણાવિા સરકાર આ િુદ્દે વધુ દિાણિાં આવી છે. મસટી લો કંપનીએ ઈમિગ્રેશન મનયંત્રણને લીધે યુરોપની િહારથી િેને જરૂર હિી િેના કરિાં ઓછી સંખ્યાિાં કિમચારીઓની ભરિી કરવી પડી છે. કંપનીના જણાવ્યા પ્રિાણે જો િેને વૈમિક થપધામનો સાિનો કરવો હશે િો જાપાન અને અિેમરકાિાંથી કિમચારીઓની ભરિી કરવી પડશે. આવી િો અનેક કંપનીઓ છે કે જેિને ઈમિગ્રેશન મનયંત્રણ નીમિથી િોટું નુકસાન થાય છે, િેિ પ્રોફેશનલ એન્ડ મિઝનેસ સમવમમસસ ગ્રુપે જણાવ્યું હિું. આ સેક્ટર યુકેના ઉત્પાદન ક્ષેત્રિાં આઠ ટકાનો મહથસો ધરાવે છે અને યુકેિાં કુલ નોકરીઓ પૈકી ૧૧.૫ ટકા નોકરીઓ પૂરી પાડે છે.

$+ *.$ *"( *.$ . $% %

!

%% ! * + $' %-+$. ,( %% , 0 + * +,*$ , (!! * +('+ & 1 . *1

$'!( %(/)*$

#(%$ 1 (&

/// %(/)*$

#(%$

# "

1 (&

( ) ( %-'. $.1 #"'+ " +$ 0 +-* "!. ( )

-

%-'.

) !*&

",

) !*&

&+'67 +<5+6/+3)+ /3 2468-'-+ (97/3+77

468-'-+7 &

"

$ #& " ""

468-'-+7 #

સોમેન દેબનાથ અને તેમણે પોતાના તશક્ષકોને જ એચઆઇવી-એઇડ્સ અંગે માતહતી આપવાનું શરૂ કયુું. જેની ઘણાં લોકો પર અસર થઇ અને તેમણે વૈતિક સ્તરે જાગૃતત ફેલાવવાનું બીિું ઝિપ્યું. સોમેન દેબનાથે વષિ ૨૦૦૪માં તેમના તમશનની શરૂઆત કરી હતી અને સમગ્ર ભારત ઉપરાંત નેપાળ, ભુતાન, મ્યાનમાર, શ્રીલંકા, બાંગ્લાદેશ, થાઇલેન્િ, ઇન્િોનેતશયા, મલેતશયા, પાકકસ્તાન, અફઘાતનસ્તાન, તાતજકકસ્તાન, ઉજબેકકસ્તાન, તુકકમેતનસ્તાન, કઝાખસ્તાન, ઇરાન, જ્યોતજિયા, ટકષી, બલ્ગેતરયા, મેકેિોતનયા, ગ્રીસ, ઇટાલી, ક્રોએતશયા, સ્લોવેતનયા, ઓશ્સ્િયા, હંગેરી, સતબિયા, મોન્ટેન્ગ્રો, અલ્બેતનયા, રોમાતનયા, મોલ્િાતવયા, યુક્રેન, બેલારુસ, પોલેન્િ, સ્લોવેકકયા, ચેક તરપશ્લલક સતહતના કુલ ૫૬ દેશોમાં આ રોગ અંગે જાગૃતત ફેલાવવા લગભગ ૮૦,૬૦૦

& #

"

"

% "

$

468-'-+7 >>>>>>

! $

" #&

*& )-" . 0

-&7-1 -&7-1 1 7(2 2)2 "!2( 2)2 &7 7 80/"2 %9'1 "1 2"3(2 %5*"4(2 &5 2!1 7 1 $ 6 1 + 1 1' 7#2 8&. ,5 8+ 5(5

કકલોમીટરનો પ્રવાસ સાઇકલ પર કયોિ છે. તવિના કુલ ૧૯૧ દેશોમાં પ્રવાસ કયાિ બાદ કુલ ૧૬ વષિની મુસાફરી સાથે વષિ ૨૦૨૦માં તેઓ તમશન પૂરું કરશે. સોમેન એઇડ્સગ્રસ્ત બાળકો, અનાથ, સેક્સ વકકર અને ઉત્તર પૂવિ ભારતમાં આતદજાતત સમુદાયમાં સમાતજક સેવાનો સારો અનુભવ ધરાવે છે. મુસાફરી દરતમયાન તેમણે ઉલ્ફા જૂથોનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, જ્યારે અફઘાતનસ્તાનમાં તેમનું અપહરણ થયું હતું. સોમેન સારી રસોઇ બનાવતા હોવાથી તેમને છોિી મૂક્યા હતાં અને આ સ્ટોરી તવિના તમામ જનિલમાં પ્રકાતશત થઇ હતી. સિસિઃ ૨૭મી મે, ૨૦૦૪ના રોજ બંગાળથી સમગ્ર તવિના પ્રવાસની શરૂઆત કયાિ બાદ અત્યાર સુધીમાં સોમેને સમગ્ર એતશયા અને યુરોપમાં ૮૦,૬૦૦ કકલોમીટરની મુસાફરી કરી છે. અત્યાર સુધીમાં ૫૬ દેશોમાં પ્રવાસ ખેડ્યો છે અને ૩૫૦ સ્વૈશ્છછક સંસ્થાઓ, ૩,૫૬૦ શાળાઓ, ૩૭૫૦ કોલેજ, ૬૮ યુતનવતસિટી, ૧૩૯ રેિ લાઇટ એતરયા અને અનેક રેસ્ટોરાંમાં જાગૃતત ફેલાવવા અંગેના કાયિક્રમોનું આયોજન કયુું છે. તવતવધ દેશોના ૧૨ પ્રેતસિેન્ટ, ૩૮ પ્રધાનો અને ગવનિર દ્વારા સોમેનનું સન્માન કરવામાં આવ્યું છે.

# , + $ !

" " " %) * $

( ' & #

,.% . %."- # /(

લંડનઃ ભારતીય મૂળના ૨૭ વષષીય સોમેન દેબનાથ એચઆઇવી-એઇડ્સ અંગે જાગૃતત ફેલાવવા અને ભારતીય સંસ્કૃતતની પ્રચાર-પ્રસાર માટે સમગ્ર તવિમાં સાઇકલ પર મુસાફરી કરશે. પશ્ચચમ બંગાળામાં વાઘના પ્રખ્યાત અભ્યારણ્ય સુંદરવનમાં તેમનું વતન છે. તેમણે યુતનવતસિટી ઓફ કલકત્તામાંથી ઝૂઓલોજી, બોટની અને એન્થ્રોપોલોજીમાં તિગ્રી મેળવી છે. સોમેન જ્યારે ૧૪ વષિના હતાં ત્યારે તેમણે એઇડ્સ કેન્સર કરતાં પણ વધુ ઘાતક હોવા અંગેનો એક આતટિકલ વાંછયો હતો, જેમાં ઘર તવહોણા એક વ્યતિને કલકત્તાની મેતિકલ કોલેજની બહાર તેમના ગામના લોકોએ દયનીય હાલતમાં એકલો છોિી દીધો હતો. આ ઘટનાની સોમેનના મન પર ઘેરી અસર થઇ હતી અને તેમણે શાળામાં તશક્ષકોને એઇડ્સએચઆઇવી અંગે પ્રશ્નો પૂછવાનું શરૂ કયાિ, પરંતુ તેમની પાસે કોઇ જવાબ ન હતો. બે વષિ બાદ તેમણે વેસ્ટ બેંગાલ સ્ટેટ એઇડ્સ કન્િોલ સોસાયટીમાં તાલીમ લેવાનો તનણિય કયોિ

(

% ",

િંગાળી યુવક HIV-AIDS અંગે જાગૃમિ ફેલાવવા િાટે સાઇકલ પર મવશ્વ પ્રવાસે

0 ), 4 !; * * 9: 87 87 *( 87 "6 #- , * * 1 * 0 97 /& , + 2%# , 1 6 ;$ .; 3 '/ 1 - ' 2 1& -; , ; ,< # 5 * ! /

) (-

) ) ) , , ,

લંડનઃ ક્વીને િકકંગહાિ પેલેસ ખાિે દર િે વષષે યોજાિી મિસિસ પાટટી આ વખિે કરકસરના પગલાંના ભાગરૂપે િોકૂફ રાખી હોવાનું િીમડયાના અહેવાલિાં જણાવાયું છે. આ પાટટી ૧૩ મડસેમ્િરે યોજાનાર હિી અને િેિાં ૧,૨૦૦ િહેિાનો હાજરી આપવાના હિા િથા ૫૦,૦૦૦ પાઉન્ડનો ખચમ થનાર હિો. જો કે, રાણી એમલઝાિેથટુઅે હાલિાં વમરષ્ઠ દરિારીઓ સાથે િસલિ કયામ િાદ મિસિસ પાટટી િોકૂફ રાખી હિી. ‘ધ સન’ના અહેવાલિાં િકકંગહાિ પેલેસના પ્રવિાને એિ કહેિા ટાંકવાિાં આવ્યા હિા કે, ‘મિમટશ અથમિંત્રનો િાહોલ જોિાં રાજવી પમરવારે ખચમની િાિિિાં હાલ સંયિ જાળવવો યોગ્ય હોવાનું નક્કી કયુું છે.’ િકકંગહાિ પેલેસ ખાિે યોજાિી મિસિસ પાટટી િાટે ભંડોળ ક્વીનની અંગિ આવકિાંથી ફાળવવાિાં આવે છે અને આ પાટટી દર િે વષષે યોજાય છે પરંિુ ૮૪ વષટીય ક્વીનની મનકટના સૂત્રોના જણાવ્યાનુસાર, ‘મિમટશ અથમિંત્રની હાલ શું પમરસ્થથમિ છે િે ક્વીન સિજે છે અને કોઇ પણ પ્રકારના ભપકાનું પ્રદશમન કરવા ઇચ્છિા નથી.’

- ( /" (

( * ( ) ( % /+ ! ( , ( ) ) .

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

!

ક્વીનની કરકસરઃ ક્રિસમસ પાટટીનું આયોજન મોકૂફ રાખ્યું

!" " " "

!

!

#& !

!

> > > > >

$

%,

,

&

( %+ $

%,

& &

,

%

$,

-

' - 0 1? !1? - !- 3 0 A 0) 0 "5 3 , -6 # 3 '$ 0 !0 0 !1? ;99 & ?+ 3 ! - - 3' 5 6 3 3? 7 "5 0 !16 ! A 3 3' 4 3 5 8 0 -( = . 0 2 ' 1 , -6 "- *5 3 - 0 - 5%$ 1 3 <: @ - 0 0 3 3 0 !1? > - 0 - 0 ' 3 0 6A 0 !/# 3 3 - 0 5 0 ! 1 3' 5 6

,,/)+ 4(/1+ +-/78+6+*

!

$

& '' & ! $ & ) & ( , !# ' ,

" &%$&( "#

,,/)+

/-. !86++8 %+'1*7843+

! "

*

&496 .42+ 2'= (+ 6+ 5477+77+* /, =49 *4 348 0++5 95 5'=2+387 43 =496 2468-'-+

" !

$( ! $&()# % !

+

$$ $"

,

,

+ '' ) (!&#*

#' #'

& $

1+'7+ )'11 /3+7. !.43)..'86' =496 3*+5+3*+38 2468-'-+ '*:/746 ;/8. 34 4(1/-'8/43 43 8.+ ,4114;/3-

!" "

%#(+*

"

" !(!

# #' %

) %+ * ' "

"

*#% "

% &

# " $ % +& $$ +

#' #' #' #'

$$!#


મિટન

Gujarat Samachar - Saturday 23rd October 2010

સોનું ઓલ ટાઇમ મહટઃ સંજીવ મહેતા મહેતાએ જણાવ્યું લંડનઃ ઈથટ ઈન્ડિયા હતું કે હું સોનામાં કંપનીના માલિક સંજીવ તેજીની આિા રાખુ મહેતા એક સમયે રલિયન કોમોલિટીઝમાં છું. વૈલિક અથષતંત્ર સોદા કરીને એક હજુ પણ અન્થથર સપ્તાહમાં ૨.૫ લમલિયન છે અને તેને િીધે પાઉડિની કમાણી કરતા સોનું સારું વળતર સંજીવ મહેતા હતા. સંજીવ મહેતા આપે છે. મારા મતે પોતાની સંપલિને સુદ્રઢ આ વષષે સોનાનો બનાવવામાં માને છે અને રોકાણ ઔંસ દીઠ ભાવ ૧,૫૦૦ અંગે કોઇપણ પ્રકારનો િર રાખતા નથી. ૪૯ વષષીય ભારતીય મૂળના ઉદ્યોગસાહલસક સંજીવ મહેતાએ લિલટિ સામ્રાજ્ય સાથે ઐલતહાલસક રીતે જોિાયેિી અને વૈલિકથતરે નામના ધરાવતી ઈથટ ઈન્ડિયા કંપનીની માલિકી મેળવ્યાના છ વષષ થયા છે.

સામાન્ય પાસસલ દ્વારા મમસાઇલ અફઘાનથી મિટન પહોંચી લંડનઃ માની ન શકાય તેવી એક ઘટનામાં  અફઘાનનસ્તાનના સૈન્ય ઇજનેરોએ સામાન્ય પાસસલ દ્વારા એક નમસાઇલ અહીં મોકલી દીધી.  અફઘાનનસ્તાનથી  ૭૦ મીમી  ફ્લેકેટ  નમસાઇલ  પાસસલ દ્વારા  રોયલ  એરફોસસ  સુધી ૩,૮૦૦  માઇલનું  અંતર  કાપીને પહોંચી  હતી.  આ  રીતે  નમસાઇલ મળ્યા બાદ એલટટ  જારી કયુું છે. આ  નમસાઇલનો  હેનલકોપ્ટરમાં ઉપયોગ  થાય  અને  તે  નવશ્વના સૌથી  શનિશાળી  નમસાઇલ પૈકીની એક છે.  આ  પાસસલમાં  નમસાઇલ હોવાની  જાણ  થતાં  બટ્ટીશામ એરફફલ્ડ ખાતે તાત્કાનલક બોમ્બ નડસ્પોઝલ સ્કવોડને  બોલાવવામાં આવી  હતી  અને  અહીં  ફરજ પરના  ૭૦થી  વધારે કમસચારીઓને  સલામત  સ્થળે ખસેડાયા  હતા.  આ  ફકસ્સાની તપાસ  થઇ  રહી  છે.હફકકતમાં આ  ફકસ્સો  સંપૂણસપણે લાપરવાહીનો  છે. અફઘાનનસ્તાનમાં  તૈનાત  રોયલ એરફોસસના  ઇજનેરોએ હેનલકોપ્ટરમાંથી  નમસાઇલ લોન્ચર નીકાળીને સીધું પાસસલમાં લંડન  મોકલ્યું  હતું.  તેઓ  એ જોવાનું  પણ  ભૂલી  ગયા  હતા  કે પાસસલમાં નમસાઇલ છે કે નહીં.

બ્લેરની આત્મકથા ‘અ જનની’ બેડ સેક્સ એવોડડ માટે નોમમનેટ લંડનઃ ભૂતપૂવસ  વડપ્રધાન  ટોની બ્લેરની આત્મકથા ‘અ જનની’ને નલટરરી  નરવ્યુ  દ્વારા  અપાતા બેડ સેક્સ એવોડટ માટે નોનમનેટ કરવામાં  આવી  છે.  આ  સૌથી અણગમતો  એવોડટ  પરંપરાગત રીતે નવલકથાકારોને આપવામાં આવે  છે  પરંતુ  એવોડટના નનણાસયકોએ  ટોની  બ્લેર  માટે અપવાદરૂપ  નનણસય  લીધો  છે નિનટશ  દૈનનક  ‘ટેનલગ્રાફ’ના અહેવાલ  મુજબ  બ્લેરે  આ પુસ્તકમાં  તેમના પત્ની ચેરી બ્લેર સાથે  નવતાવેલી  એક  રાતનું િોભજનક  વણસન  કયુું  છે. નનણાસયકોએ તેને  ખાસ ધ્યાનમાં લીધું છે.

િોિરને થપિષી િકે છે. ભારત અને ચીનમાં તહેવારની મોસમ આવી રહી છે, જેમાં મોટા પાયે સોનાની ખરીદી થિે. હું સોનું ખરીદું છું અને મારા પૈસાનું તેમાં રોકાણ કરું છું. અડય એક એવી કોમોલિટી-મકાઇ કે જેને હું ખરીદવાનું પસંદ કરું છું કારણ કે તેની વૈલિકથતરે કુદરતી અછત છે.

5

અંતે મિમિકા હીના પટેલે કરતૂત સ્વીકાયુું મંગળવારે કોટટમાં પોતાનો ગુનો કબૂલ કયોસ લંડનઃ ગુજરાતી  મૂળની  એક  નશનિકાએ છે.  ઉંમરને  ધ્યાનમાં  રાખીને  બંને ૧૫ વષસના બે નવદ્યાથની સાથે શારીનરક સંબંધ નવદ્યાથનીઓની  ઓળખ  ગુપ્ત  રાખી છે. બાંધ્યો  હોવાની  કબૂલાત  કરી  છે.  ‘ડેઇલી શારીનરક  ગેરવતસણૂક  કરીને  પોતાના મેઇલ’  અખબારના  અહેવાલ  અનુસાર  ૩૭ હોદ્દામાં  મુકાયેલા  નવશ્વાસનો  ભંગ  કરવાનો વષસની  હીના  પટેલ  નામની  મનહલા આિેપ હીના પટેલ પર મૂકાયો છે. સાઉથપોટટ  નજીક  બકકડેલ  હાઇસ્કૂલમાં આ વષષે  શરૂઆતમાં  આિેપ થયા બાદ સપ્લાય ટીચર તરીકે  ફરજ બજાવતી હતી. તેણે પોતાના ઘરે  ફકશોરવયના બે  નવદ્યાથની હીના પટેલ હીના પટેલને  હોદ્દા પરથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા  હતા.  અદાલતે  હીના  પટેલને  એ સાથે  અનેકવાર સેક્સ  માણ્યું  હતું.  કોટટમાં થયેલી  સુનાવણી  અનુસાર  હીના  પટેલે  ફેિુઆરી શરતે પર જામીન આપ્યા હતા કે તે ફરીથી શાળાના અને  ૧૮  માચસ  વચ્ચે  આ  બંને  નવદ્યાથનીઓ  સાથે એકેય નવદ્યાથનીને મળશે નહીં. નલવરપૂલ ક્રાઉન કોટટ શારીનરક  સંબંધ  બાંધ્યો  હતો.  હીના પટેલે ગત દ્વારા ૨૨મી નવેમ્બરે સજા જાહેર કરવામાં આવશે.


6

રિટન

Gujarat Samachar - Saturday 23rd October 2010

મરિશંકર ઐયરને કેમ્બ્રિજ દ્વારા ‘ફેલો ઓફ રિરનટી હોલ’ બહુમાન

વિવનટી હોલના પ્રો. માવટિન ડૌનટોન અને મણીશંકર અૈયર

લંડનઃ ભારતની રાજ્યસભાના સાંસદ અને કોંગ્રેસના પીઢ નેતા મણીશંકર ઐયરનું તાજેતરમાં કેક્પિજ યુવનિવસથટી િાતે ઓનરરી ફેલો ઓફ વિવનટી હોલથી સસમાન કરિામાં આવ્યું. વિશ્વની સૌથી મોટી લોકશાહીમાં રાજદ્વારી અને રાજકારણ ક્ષેત્રે યોગદાન માટે તેમને આ બહુમાન આપિામાં આવ્યું છે. આ સસમાનથી ઐયર પ્રિર િૈજ્ઞાવનક થટીફન હોકકંગ જેિા

મહાનુભાિોની કલબમાં થથાન પાપયા છે. ઐયરે તેમના આ સસમાન માટે આનંદ વ્યિ કરીને વિવનટી હોલ અને કેક્પિજ યુવનિવસથટી પ્રત્યે આભાર વ્યિ કયોથ હતો. ૧૯૬૧થી ૬૩ સુધી બે િષથ માટે તેઓ અસડરગ્રેજ્યુએટ લેિલ પર કેક્પિજમાં રહ્યા હતા. ૫૦ િષથ પછી આ પ્રકારનું સસમાન મેળિનાર તેઓ પહેલા સાઉથ એવશયન છે.

દેશમાં કાયયરત હજારો રવદેશી GPની યોગ્ય તપાસ થતી નથી લંડનઃ વિદેશી ડોઝટરો કે જેઓ આરોગ્ય સંબંવધત સેિાઓ સાથે સંકળાયેલા છે અને તેઓ યોગ્ય અંગ્રેજી બોલી શકે છે કે કેમ તે અંગે તપાસ કરિા થયેલી વિનંતીને હેલ્થ િથટે નજરઅંદાજ કરી છે. વિટનમાં આિતા વિદેશી ડોઝટરો પૈકી ત્રીજા ભાગના ડોઝટરો ભાષા અથિા ક્ષમતા સંબંવધત ટેથટનો સામનો કરતા નથી, તેમ ઉપલબ્ધ માવહતીમાં જોિા મળ્યું છે. િષથ ૨૦૦૮માં એક અયોગ્ય જમથન ડોઝટરના હાથે એક પેસશનરનું કરુણ મૃત્યુ થયા બાદ પ્રધાનો તેમ જ આરોગ્ય વનયમનકારોએ ડોઝટરની ગુણિત્તા અને લાયકાતને લઈ યોગ્ય તપાસ કરિા હેલ્થ િથટોને વિનંતી કરી હતી. ડોઝટરોના વનયમનકતાથ જનરલ મેવડકલ કાઉક્સસલે આ િષથના પ્રારંભમાં તમામ િથટોને ઘવનષ્ઠ તપાસ કરિા માટે લેવિત જાણ કરી હતી.

શારીરરક સંબંધ લગ્નનો રહસ્સો છે લગ્ન સંબંધમાં બળાત્કાર ના થઈ શકે લંડનઃ દેશના એક મૌલિીએ જણાવ્યું હતું કે, લગ્ન સંબંધમાં બળાત્કાર થઈ ના શકે. એક અગ્રણી મૌલિીએ આ ખ્યાલને ગેરમાગગે દોરનાર અને અનુવિત ગણાવ્યો હતો. ઇથલાવમક શવરયામાં બળાત્કાર એટલે બળજબરીથી વ્યાવભિાર છે. જ્યાં સુધી મવહલા જે તે પુરુષની પત્ની હોય તો એને બળાત્કાર ગણી ના શકાય એિું ઇક્સડપેસડસટે શેિ મૌલાના અબુ સઈદને કહેતાં ટાંઝયા છે. પોતાની પત્ની પર બળાત્કાર કરિાના આક્ષેપ હેઠળ પુરુષો સામે િલાિી શકાય નહીં. કેમ કે

"

શરીર સંબંધ લગ્નનો એક વહથસો છે એિું વિટનમાં ઇથલાવમક શવરયા કાઉક્સસલનાં પ્રમુિ સઈદે જણાવ્યું હતું. એમણે બ્લોગ ધી સમોઆમાં અંગે આ વટપ્પણી કરી હતી અને ઇક્સડપેસડસટને જણાવ્યું હતું. સઈદે િેબસાઇટમાં જણાવ્યું હતું કે, થપષ્ટ રીતે લગ્ન સંબંધમાં કોઈ બળાત્કાર ના થઈ શકે. કદાિ આિમકતા કે અણછાજતું િતથન હોઈ શકે. કેમ કે જ્યારે તેઓ લગ્ન કરે છે ત્યારે શારીવરક સંબંધ એ લગ્નનો એક વહથસો છે એિું એ સમજતાં હોય છે. એટલે લગ્નમાં શારીવરક સંબંધ વિરુદ્ધ કાંઈ ના હોઈ શકે.

અલબત્ત, પત્નીની ઈચ્છા વિરુદ્ધ સંબંધ બાંધિામાં આિે એ યોગ્ય નથી અને એ ઈચ્છનીય નથી. વિવટશ કાયદો લગ્ન સંબંધમાં બળાત્કારને ગેરકાયદે ગણે છે. સઇદે સૂિવ્યું હતું કે, જે મવહલાઓ તેમના પર તેમના પવતએ બળાત્કાર કયાથનો દાિો કરે છે તેમણે તાત્કાવલક પોલીસમાં ના જિું જોઈએ.

બવમિંગહામમાં બની વિશ્વની સૌથી મોટી ચોકલેટ િોકલેટનું નામ સાંભળતા જ ભલભલાના મોઢામાં પાણી આિી જાય પરંતુ જો કોઈ િોકલેટનું િજન

સ્લિવમંગ મુદ્દ ે વિિાદ

૨૫૩ કકલોગ્રામ હોય અને તેમાં ૪,૩૩,૩૩૦ કેલરે ી હોય આશ્િયથ જરૂર થાય. બવમિંગહામમાં ગત સપ્તાહે એક મેગા િોકલેટ બનાિિામાં આિી છે.તેનું ફેટ ૨૨,૯૪૧ ગ્રામ છે. આ િોકલેટે વિશ્વની સૌથી મોટી િોકલેટ હોિાનું વગવનસ બુક ઓફ િલ્ડડ રેકોડડમાં થથાન મેળવ્યું છે. આ મહાકાય િોકલેટ તૈયાર કરનારા વગન્ની અને વિસ કહે છે કે તેમન આ િોકલેટ બનાિિા િાસડી, ડબલ િીમ અને િોકો પાિડરનો ભરપૂર ઉપયોગ કયોથ છે. આ કામ િૂબ જ મુશ્કેલ હતું કારણ કે તે બસયા બાદ લોકોને થિાવદષ્ટ પણ લાગિી જોઈતી હતી. આટલી મોટી િોકલેટના વમશ્રણને યોગ્ય રીતે તૈયાર કરિા િૂબ મહેનત માગી લે તેિું કામ છે. તેમણે ઉમેયુિં હતું કે તેમની િોકલેટે વિશ્વની સૌથી મોટી િોકલેટ હોિાનો રેકોડડ થથાવપત કયોથ છે અને તેના િેિાણથી થનારી આિકનું બવમિંગહામની હ્રદયરોગની હોક્થપટલમાં દાન કરાશે.

મુસ્લલમ વિલતારોમાં ગુપ્ત કેમરે ા ગોઠિિા બદલ પોલીસે માફી માગી મુક્થલમોની િધુ િસતી ધરાિતા વિથતારોમાં દેિરેિ માટે ૨૦૦ કેમરે ા ગોઠિિા બદલ પોલીસે માફી માગી છે. િેથટ વમડલેસડ પોલીસ િીફ

& $ #) !

'

3 1 0 + * #)! () + * 7 $ * &) + 1 + - 7 ) - " ) , )* + ) - * /) ) !

% $. 4)1!1 2. -$)!

3"!) !-$

##

"

## "

(,%$!"!$ 3,"!) %+() !-'!+.0% 3"!) !)0.") .! ()-!

વમડલેસડની હાઉવસંગ ગ્રુપ એકોડેડ ૧૮થી ૨૪ િષથ િચ્ચેની િય ધરાિતા બેરોજગાર યુિાનોને ૩૫ પેઈડ જોબ પ્લેસમેસટ પૈકી એક માટે અરજી કરિા આમંત્રણ આપ્યું હતુ.ં વરસેપ્શન, કથટમર કેર અને હાઉસકીવપંગ સવહતના વિવિધ ક્ષેત્રમાં આ નોકરીઉપલબ્ધ છે. અરજી માટે ૦૧૨૧ ૫૬૮ ૩૯૯૩ અથિા ૫૬૮ ૭૦૭૦ પર કેલી ભટ્ટીનો સંપકક કરો.

હાઈ કવમશનર નવલન સુરીને લેવિત જાણ કરી છે. સારા આવથથક પવરબળોની હયાતી હોિા છતા બવમથગહામ અને ભારતના પંજાબ િચ્ચે સીધી વિમાની સેિા નથી, તેમ િોકીસસે જણાવ્યું હતુ.ં

&

% "&$#%' ' #" %#($ $

& "+* % " " * ) . 18') ) ) % )7 * )" . 2 )7 65 4 * * - ) )2

.!$

બેરોજગાર યુિકો માટે નોકરીની તક

&

#'

+!1(%2 .-$.%+

ચેવરટી માટેન ું અવિયાન િેવરટી કાયોથને મદદરૂપ બનિા માટે ડેલોઈટ્ટ કંપનીના વબઝનેસ સલાહકાર રાકેશ બોડાલીયા, વિશાલ શાહ અને વદનેશ સુભ્રા આવિકામાં આિેલી સૌથી ઊંિી પિથતમાળા માઉસટ કકવલમાસજારો પર િઢાણ કરિાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. ૧૦૦ લોકોના જૂથમાં આ ત્રણેય વ્યવિ સક્ષમ હોિાનું માનિામાં આિે છે. જેઓ હેલ્પ ફોર વહરોઝ અને વિલ્ડ્રન વિથ લ્યુકેવમયા સવહતના િાર િેવરટી કાયોથ માટે ઓછામાં ઓછા ૨૫૦,૦૦૦ પાઉસડનું ભંડોળ ઊભું કરિાની આશા રાિે છે.

બવમિં ગહામથી ભારતની સીધી વિમાની સેિાનો પ્રારંભ કરિા માટે કરિામાં આિતા લોવબંગને સમથથન આપિા વબઝનેસ િોઈસ િેથટ વમડલેસડના એક્ઝઝઝયુટીિ વડરેઝટર જેપસ િોકીસસે લંડન ક્થથત ભારતના

! &

ક્થિવમંગ ક્લાસમાં છોકરાઓ સાથે જિા અંગે નોવટંગહામ ક્થથત મુક્થલમ વપતા રેહન વમઝાથએ તેમની પાંિ િષથની દીકરી ઝૈનબને વમડલેસડ થકૂલ અધિચ્ચે છોડાિી દેિાની ધમકી ઉચ્ચારી છે. વમઝાથએ જણાવ્યું હતું કે નોવટંગહામમાં આિેલી વિવલયમ બૂથ પ્રાઈમરી થકૂલમાંથી છોકરાઓ સાથે ઝૈનબને ક્થિવમંગ માટે મોકલિી જોઈએ નહીં. બીજીબાજુ થકૂલના હેડટીિર એસડી મટ્ટીસને જણાવ્યું હતું કે માતાવપતા બાળકોને ક્થિવમંગ માટે અટકાિિાનો અવધકાર ધરાિતા નથી.

બરમિંગહામથી પંજાબની સીધી ફ્લાઇટ શરૂ કરવા માગ

# "

,+ ++ ! & ! & & ' % ( * ' & " !

કોસથટેબલ વિસ સીપસે િેદ વ્યિ કરતાં જણાવ્યું હતું કે તેમની ફોસથ ત્રાસિાદને અંકુશમાં લેિા અને જાહેર જનતાના જીિનમાં પ્રિેશ કરિા િચ્ચે સમતુલન જાળિિામાં વનષ્ફળ રહી છે. પોલીસ દ્વારા ગોઠિિામાં આિેલા કેમરામાં કેટલાક ગુપ્ત હતાં. બવમિંગહામમાં થપાકકિક ુ અને િોશિુડ હીથમાં સૌથી િધુ કેમરે ા ગોઠિિામાં આવ્યાં હતાં, જેના કારણે જાહેર જનતાની થિતંત્રતા માટેના સંગઠનોએ ભારે વિરોધ દશાથવ્યો હતો. સીપસે જણાવ્યું હતું કે પ્રોજેઝટ િેક્પપયનમાં ફોસથના વ્યિથથાપનમાં ગંભીર િામીઓ રહી ગઇ હતી. મને િેદ છે કે િુબ જ મહત્િની બાબતને અમે િોટી રીતે રજૂ કરી અને સમુદાય પર તેની નકારાત્મક અસર િતાથઇ છે, તેમ તેમણે િધુમાં જણાવ્યું હતુ.ં

બરમિંગહામ રાઉન્ડઅપ.....

#"

"

&0 &0 &0 &0 &0 &0 &0

'% ) & " ' ,

"

'% ) & " '

+*.0(/ */

&( 1 /&

"- )& -+2*.

"*/ ( ),( */.

#-+) 4

#-+) 4

0)

#-+) 4

" .&/" 222 !"*/ ( +* ",/.)0) & +) ) &( !%&) */$ ( 3 %++ +) '&$ -$ ( %+/) &( +)

/%#)!+ &!0%1 2. -$)! .-

!-6 ,.0% $%12)-!2).-1 !-$ !)0+)-%1 !4!)+!"+%

!#*!'% .301 2. %0!+! .$81 .5- #.3-206 !4!)+!"+%

3++6 /0.2%#2%$ 2.+ ".-$%$

&

++/ * (

((

7 7 7 7 7 7 7

%+ ,!)+ )-&. 20!4%+4)%53* #.,

+.,&/ (

/%#)!+ "!''!'% !++.5!-#%

*


ગેસ્ટ કોલમ

Gujarat Samachar - Saturday 23rd October 2010

7

કોમનવેલ્થ-૨૦૧૦ઃ ઇસ્ટ ઓર વેસ્ટ, ઇન્ડિયા ઇઝ ધ બેસ્ટ તુષાર સિવેદી આપ કો કુછ મદદ ચાહીયે? તમને કોઈ તકલીફ છે? કોમનવેલ્થ ગેપસમાં તકલીફ જ તકલીફ પડવાની છે અને આ વખતે ગેપસ કવર કરવા ગયા કે તેમાં ભાગ લેવા ગયા તે તમામ પરેશાન થઈ જવાના છે તેવી વાતો તો ત્રીજી ઓસટોબરથી શરૂ થનારી આ મેગા ઇવેતટના એક-બે મહહના અગાઉ સંભળાતી હતી એટલે મન થોડું ડગી ગયું હતુ.ં પરંતુ હદલ્હીમાં એક વખત પહોંચો એ પછી ગેપસના કોઈ પણ સ્ટેહડયમ પર કે તેના હેડ ક્વાટટર એટલે કે એમપીસી (મેઇન પ્રેસ સેતટર) પહોંચો એ પછી ૧૪મીની પૂણાાહુહત સુધી ઉપર રજૂ કરેલા બે પ્રશ્નો તો સાંભળવા મળે જ અને માત્ર પૂછવા ખાતર જ નહીં, પણ ખરેખર તમારી તકલીફ દૂર કરી દેવા માટે પૂછાયેલા આ પ્રશ્નો તમારી તમામ મૂઝ ં વણ દૂર કરી નાખે. ત્રીજી ઓસટોબર અગાઉની તમામ શંકાઓ ૧૪મી સુધીમાં દૂર થઈ ગઈ હતી અને તેમાં મેદાન પરના ભારતના પ્રદશાનનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે. એક જ કોમનવેલ્થ ગેપસમાં ૧૦૧ મેડલ અગાઉ સયારેય ભારતને મળ્યા ન હતા તે રીતે ૧૯૮૨ના એહશયાડ (‘અપ્પ’ુ યાદ છે ને) પછી ભારતે સયારેય રમતક્ષેત્રે આવી મેગા ઇવેતટનું આયોજન કયુું ન હતુ,ં પરંતુ આજે ઓહલમ્પપક કહમહટ પણ ભહવષ્યમાં ભારતને ઓહલમ્પપક ગેપસનું આયોજન સોંપવાનું હવચારે છે તે હદલ્હી કોમનવેલ્થ ગેપસને કારણે જ. એથીય હવશેષ બાબત તો એ રહી કે લંડનમાં યોજાનારી ઓહલમ્પપક ગેપસના આયોજકો પોતાને ત્યાં કેવી તૈયારી કરવી જોઈએ અને પોતાને શું ખૂટે છે તેની ચકાસણી કરવા ભારત આવ્યા હતા અને તેઓ હદલ્હી પાસેથી શીખીને ગયા. સમગ્ર આયોજનમાં ભારતે હવિભરમાં એક છાપ પાડી દીધી છે કે અમે જ શ્રેષ્ઠ છીએ. ગેપસ અગાઉ એકબીજા પર આક્ષેપો, ભ્રિાચાર, પૂલ તૂટી પડવાની ઘટના કે છત પરથી ટાઇલ્સ પડી જવાની ઘટના, તૈયારીઓમાં હવલંબ, આ તમામ પાસા ભારત માટે કાંઈ નવા નથી. કદાચ ભારતની આ સ્ટાઇલ છે, છેલ્લી ઘડીએ જ તૈયારી કરવી અને પરીક્ષામાં

તમામને પાછળ રાખી દેવા જેવી નાનપણથી બનતી ઘટના પૈકીની જ આ ઘટના હતી. પરંતુ અંતે પહરણામ આશ્ચયાજનક લાવવું તે આપણે ગળથૂથીમાં શીખ્યા છીએ અને તેમાં કોમનવેલ્થ ગેપસ પણ બાકી ન હતી. જેટલો ભવ્ય ઉદઘાટન સમારંભ એટલો જ ભવ્યાહતભવ્ય પૂણાા હુહત સમારંભ સાથે ૧૯મી કોમનવેલ્થ ગેપસની પૂણાા હુહત થઈ ગઈ. ભારતની પ્રહતષ્ઠાને ચાર ચાંદ લગાડી દેતી કોમનવેલ્થ ગેપસ યાદગાર બની ગઈ અને વષોા સુધી હવે આ ગેપસને યાદ રખાશે. માત્ર આયોજનની દૃહિએ જ નહીં, પરંતુ રમતવીરોની સફળતાની રીતે પણ કોનવેલ્થ ગેપસે હવિભરમાં ભારતનું નામ રોશન કરી દીધું છે. ત્રીજીથી ૧૪મી ઓસટોબર દરહમયાન કોમનવેલ્થ ગેપસનું આયોજન થયું હતુ,ં પરંતુ એ અગાઉ તેની તૈયારીઓ હવશે આકરી ટીકા થઈ રહી હતી, તમામને તેના સફળ આયોજન અંગે શંકા હતી તો કેટલાક ભૂતપૂવા એથ્લેટ્સને ભારતીય રમતવીરો મેડલ જીતી શકશે કે કેમ તે અંગે શંકા હતી. ‘ફ્લાઈંગ શીખ’ તરીકે ખ્યાતનામ હમલ્ખા હસંહે તો એથ્લેહટસસમાં ભારતને મેડલ નહીં મળે તેવી પણ ભહવષ્યવાણી કરી નાખી હતી અને આજે એ તમામ ખોટા પડી ગયા છે. ભારતે મેડલની સદી પૂરી કરી અને ઐહતહાહસક બીજો િમ પણ હાંસલ કયોા. ઓસ્ટ્રેહલયાના ૭૪ ગોલ્ડ સહહત ૧૭૭ મેડલ પછી ભારત ૩૮ ગોલ્ડ સાથે ૧૦૧ મેડલ જીતી બીજા િમે રહ્યું. ભારતે આ વખતે ૩૮ ગોલ્ડ, ૨૭ હસલ્વર અને ૩૬ બ્રોતઝ સાથે ૧૦૧ મેડલ જીત્યા હતા. કોમનવેલ્થ ગેપસમાં અગાઉ સયારેય ભારત આટલા મેડલ જીતી શસયું ન હતુ.ં છેલ્લે ૨૦૦૬માં મેલબોના કોમનવેલ્થ ગેપસમાં ભારતીય દળે ૪૯ મેડલ જીત્યા હતા. આ સફળતામાં સૌથી મોટો ફાળો શૂહટંગ, કુસ્તી,

દેશ ઓસ્ટ્રેસલયા ભારત ઇંગ્લેન્ડ કેનેડા દ.આસિકા

ગોલ્ડ ૭૪ ૩૮ ૩૭ ૨૬ ૧૨

સિલ્વર ૫૪ ૨૭ ૫૯ ૧૭ ૧૧

બ્રોન્ઝ ૪૮ ૩૬ ૪૬ ૩૨ ૧૦

કુલ ૧૭૬ ૧૦૧ ૧૪૨ ૭૫ ૩૩

બોમ્સસંગ, હતરંદાજી અને બેડહમતટનનો તો રહ્યો જ, પરંતુ જેમની પાસેથી કોઈ અપેક્ષા રખાતી ન હતી તે એથ્લેહટસસમાં પણ ભારતે ૧૨ મેડલ હાંસલ કયાા હતા. કોઈ પણ મોટી ઈવેતટ દેશને અતય ઘણી રીતે ફાયદો કરાવી આપતી હોય છે અને એ રીતે જોઈતે તો ભહવષ્યમાં ઓહલમ્પપસસમાં પણ ભારતને આ સફળતાથી ફાયદો થઈ શકે છે. લંડનમાં ૨૦૧૨માં યોજાનારી ઓહલમ્પપકસમાં ભારત આથી પણ સારા દેખાવની અપેક્ષા રાખે તો તેમાં અહતશયોહિ નહીં હોય. ૧૨ હદવસની આ ઈવેતટથી ભારતને ઘણા નવા રમતવીરો મળી આવ્યા છે. શૂહટંગમાં ગગન નારંગે ચાર ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા હતા, પરંતુ હૈદરાબાદનો આ શૂટર ૨૦૦૬માં સમરેશ જંગ જીતેલા પાંચ ગોલ્ડના આંકને વટાવી શસયો નહીં. ઓસ્ટ્રેહલયાનો રસેલ માકક શૂહટંગમાં હવિમાં સવાશ્રષ્ઠ ે ગણાય છે અને તેને ભારતના ભહવષ્ય અંગે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે માકકનો જવાબ એક ભારતીય તરીકે ગવા થાય અને ભારતને મેડલ મળવાની કોઈ શસયતા નથી તેમ કહેનારાઓને મોઢેં તાળુ મારનારો હતો. રસેલ માકકે ફિ એટલું જ કહ્યું હતું કે ભારતના રંજન સોઢીને મેં તાલીમ આપી છે. હું તેનો ગુરુ છુ,ં પણ સપ્ટેપબરના અંતમાં યોજાયેલી વલ્ડટ શૂહટંગ ચેમ્પપયનહશપમાં સોઢી પ્રથમ આવ્યો હતો અને હું છઠ્ઠા િમે આવ્યો હતો. આમ તમારો શૂટર હવે ગુરુને પણ પાછળ રાખી દે છે ત્યારે ભારતના ભાહવ હવશે કાંઈ

કહેવાનું રહેતું નથી. હતરંદાજીમાં રાંચીની દીહપકા કુમારીએ સારું એવું કાઠું કાઢ્યું હતું અને બે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા હતા. અનુભવી ડોલા બેનરજી પણ હસંગલ્સ ઈવેતટમાં પાછળ રહી ગઈ હતી ત્યારે ઝારખંડના હરક્ષાચાલકની પુત્રી દીહપકાએ ટીમ ઈવેતટ બાદ હસંગલ્સ હરકવા હતરંદાજીમાં દેશને મેડલ અપાવ્યો હતો. બાવન વષા અગાઉ ભારતે એથ્લેહટસસની ટ્રેક એતડ ફફલ્ડ ઈવેતટમાં મેડલ જીત્યો હતો અને આ વખતે ૧૨ મેડલ હાંસલ કયાા જેમાં હિષ્ણા પૂહનયાનો સમાવેશ પણ થાય છે. હવમેતસ હડસ્ક થ્રોમાં પૂહનયાએ ગોલ્ડ જીત્યો તો હરવંત કૌર અને સીમા અમ્તતલે અનુિમે હસલ્વર અને બ્રોતઝ મેડલ હાંસલ કયાા હતા. એ પછી ચાર બાય ૪૦૦ મીટર હરલેમાં ભારતીય મહહલા ટીમે નાઈહજરીયા અને ઈંગ્લેતડે પાછળ ધકેલીને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. કોમનવેલ્થ ગેપસના અંહતમ ચરણમાં ભારત થોડું નબળું પૂરવાર થઈ રહ્યું હતું ત્યારે બેડહમતટનમાં સાઈના નહેવાલ, જવાલા ગટ્ટા અને અહિની પોનપ્પાએ સફળતા અપાવી હતી. છેલ્લા હદવસે હોકીમાં ભારતીય ટીમ ફેવહરટ હતી, પરંતુ મજબૂત ઓસ્ટ્રેહલયા સામે તેનો ૮-૦થી પરાજ્ય થયો હતો અને રાજપાલ હસંહની ટીમને હસલ્વર મેડલથી સંતોષ માનવો પડ્યો. પરંતુ એક તરફ હોકીની ફાઈનલ મેચ ચાલી રહી હતી ત્યારે બેડહમતટનની હવમેતસ ડબલ્સમાં જ્વાલા ગટ્ટા અને અહિની પોનપ્પાએ હસંગાપોરની જોડીને હરાવીને ફાઈલન જીતી લીધી હતી. તો સાઈના નહેવાલે હવમેતસ હસંગલ્સમાં તેને શા માટે ફેવહરટ ગણવામાં આવતી હતી તે પૂરવાર કરી દેતાં મલેહશયાની મેઉ ચૂ વાંગને હરાવીને દેશને ગોલ્ડ મેડલ અપાવ્યો હતો. સાઈના નહેવાલ એક સમયે પાછળ હતી, પરંતુ અંતે તેણે ૧૯-૨૧, ૨૩-૨૧, ૨૧-૧૩ની મેચ જીતી લીધી હતી. કોમનવેલ્થ ગેપસનું સફળ આયોજન કરીને ભારતે ટીકાકારોને તો શાંત કરી જ દીધા છે, પરંતુ સાથે સાથે ફરી એક વાર પૂરવાર કરી દીધું છે કે ખરેખર ઈમ્તડયા ઈઝ ધ બેસ્ટ. • લેખક ગુજરાતના જાણીતા સ્પોટટિ િમીક્ષક છે.


8

રમતગમત

Gujarat Samachar - Saturday 23rd October 2010

કોમનિેલ્થ રમતોત્સિનું સમાપન, ‘તપાસોત્સિ’નો પ્રારંભ નવી દિલ્હીઃ કોમનવેલ્થ ગેપસના સોનાની થાળી જેવા સફળતમ આયોજનમાં ગોટાળા, ભ્રષ્ટાચાર, લાપરવાહીના આિેપો લોઢાની મેખ જેવા બની રહ્યા છે. જોકે કોમનવેલ્થ ગેપસનું સમાપન થતાં જ આ આિેપો અંગે અનેક મોરચે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ થઇ ગયો છે. વડા પ્રધાન ડો. મનમોહન સસંહે રમતોત્સવ સાથે જોડાયેલા ગોટાળાની તપાસ માટે ઉચ્ચ મતરીય સસમસત રચી છે. પૂવવ કોપપ્િોલર એન્ડ ઓસડટર જનરલ (સીએજી-‘કેગ’) વી.કે. શુગ ં લૂના અધ્યિપદે રચાયેલી આ સસમસત ત્રણ મસહનામાં વડા પ્રધાનને પોતાનો સરપોટટ સોંપશે. વતવમાન ‘કેગ’ દ્વારા તો અગાઉ જ રમતોત્સવ સાથે જોડાયેલી સવસવધ યોજનાની તપાસ શરૂ કરી દીધી છે. સેન્િલ સવસજલન્સ કસમશન (સીવીસી) દ્વારા સવસવધ મટેસડયમ અને અન્ય ઈમારતોના સનમાવ ણના કોન્િેકટમાં ભ્રષ્ટાચારના આરોપોની તપાસ શરૂ કરી છે. સીવીસીએ સંબસં ધત કોન્િેકટ આપનાર તમામ સરકારી એજન્સીઓને મસહનામાં અહેવાલ આપવા આદેશ કયોવ છે. એટલું જ નહીં, આવકવેરા સવભાગે પણ મવતંત્ર તપાસ શરૂ કરી છે. તપાસના ભાગરૂપે મંગળવારે ભાજપના ટોચના નેતા સુધાંશુ સમત્તલના સનવાસમથાને દરોડા પડાયા હતા. સમત્તલના જમાઇની કંપનીએ રમતોત્સવ સંબસં ધત મહત્ત્વના કોન્િેક્ટ મેળવ્યા હોવાથી આ દરોડા પડ્યાનું મનાય છે. આયોજન સસમસતના અધ્યિ સુરશ ે કલમાડીએ તપાસને આવકારી હતી, પરંતુ સાથોસાથ એવો હુંકાર પણ કયોવ હતો કે હું કોઇ પણ સંજોગોમાં બસલનો બકરો નહીં બનુ.ં બીજી તરફ, મુખ્ય સવપિ ભાજપે સમગ્ર કકમસાની સંયક્ત ુ સંસદીય તપાસ સસમસત રચવાની માગણી કરતા આિેપ કયોવ છે કે રમતોત્સવનું બજેટ ૧૮૦૦ કરોડ રૂસપયાનું હતુ.ં બાદમાં આ બજેટ વધારીને ૭૦,૦૦૦ કરોડ રૂસપયા કરાયું હતુ.ં વડા પ્રધાન કાયાવલયે જ

આની મંજરૂ ી આપી હતી તો તે સમયે જ કેમ બજેટમાં જંગી વધારા અંગે પ્રશ્ન ઉઠાવાયો નહોતો. જોકે કોંગ્રેસે આ આિેપ ફગાવી દેતા કહ્યું હતું કે આ ખચવમાં સદલ્હીની માળખાકીય સુસવધા વધારવાનો ખચવ પણ સામેલ હતો, જેને રમત આયોજનનો ભાગ ગણી શકાય નહીં. આની સાથોસાથ તેણે તમામ દોસિત સામે પગલાંની ખાતરી આપી હતી. ં ારંગ પૂણાાહુદિ ઼રગ ભારતીય ભૂસમ પરના અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા રમતોત્સવ કોમનવેલ્થ ગેપસનું શાનદાર અને રંગારંગ કાયવક્રમ સાથે સમાપન થયું હતુ.ં આ સાથે જ ભારત સવશ્વમંચ પર છવાઇ ગયું હતુ.ં કોમનવેલ્થ ગેપસમાં ભાગ લેનાર ૭૧ દેશો સસહત અમેસરકા, ચીન, રસશયા, જાપાને પણ ભારતની ભવ્ય સફળતા અને મહેમાનગસતના ખરા સદલથી વખાણ કયાવ હતા. ગેપસમાં ભાગ લેનાર દેશોના એથ્લેટ્સે ગેપસ સવલેજના રૂમ, સુસવધાઓ, ભોજનને ં ઓસલમ્પપક કરતાં પણ શાનદાર બૈજીગ ગણાવ્યા હતા. ટ્રેદિયા િવાશ્રષ્ઠ ે એથ્લેટ જમૈકાની સિપલ જપપર એથ્લેટ િેસસયા મ્મમથને સવવશ્રષ્ઠ ે એથલેટ પુરમકાર માટે પસંદગી કરાઇ હતી. જ્યારે કોમનવેલ્થ ગેપસમાં અત્યાર સુધીનું શ્રેષ્ઠ પ્રદશવન કરનાર ભારતનો શૂટર ગગન નારંગ ચાર ગોલ્ડ જીતવા છતાં ડેસવડ સડક્સન પુરમકાર માટે પસંદ ન થતા સનરાશા જોવા મળી હતી. કોમનવેલ્થ ગેપસમાં શ્રેષ્ઠ પ્રદશવન, ફેર પ્લે અને પૂરી ટીમના યોગદાનના આધારે સડક્સન એવોડટ મેળવનારની પસંદગી થતી હોય છે. ‘બ્રેવો ઇન્ડિયા’ ઓમિેસલયન અખબાર ‘ડેઇલી ટેસલગ્રાફ’એ જણાવ્યું છે કે ગેપસના સફળ આયોજન માટે આયોજકોએ ખૂબ જ મહેનત કરી હોવાનું મપષ્ટ જણાય છે. ભારત આટલી સારી રીતે યજમાની કરશે તેની અમારી

ધારણા જ નહોતી. ગેપસના પ્રારંભ પૂવવે જે પણ પોલંપોલ બહાર આવી છે તે હવે ભૂલાઇ ગઇ છે અને આ ગેપસ દરેક યોગ્ય કારણસર યાદ રખાશે. ‘ધ ઓમિેસલયન’ના અહેવાલમાં જણાવાયું હતું કે ભારતમાં સવસવધ પ્રાંતના લોકો હોવા છતાં દરેક હળીમળીને જ રહે છે. દરેક ભારતીય મપોટ્સવની પાછળ પાગલ છે. મકોસટશ મીસડયાએ અહેવાલમાં જણાવ્યું છે કે હવે અમારી સમિ ભારત કરતાં શ્રેષ્ઠ યજમાની કરવાનો પડકાર છે. જશ ખાટવાની ખેંચિાણ કોમનવેલ્થ ગેપસ સવલેજને રમતોત્સવ યોગ્ય બનાવવા પાછળ કરાયેલી મહેનતનું શ્રેય સદલ્હીનાં મુખ્ય પ્રધાન શીલા દીસિતે એકલા હાથે લેવાનો પ્રયાસ કરતાં સદલ્હીના લેફ. ગવનવર તેજન્ે દ્ર ખન્નાએ સવરોધ નોંધાવ્યો છે. લેફ. ગવનવર ખન્નાએ તો આ મુદ્દે વડા પ્રધાન મનમોહન સસંહને પત્ર લખીને રજૂઆત કરી છે. ખન્નાએ કહ્યું હતું કે મુખ્ય પ્રધાનના આ પગલાંથી ગેપસ વીલેજમાં સુસવધાઓ માટે સખત મહેનત કરનાર અન્ય એજન્સીઓ હતાશ થઇ છે. જોકે શીલા દીસિતે સનવેદનને વળગી રહેતા કહ્યું હતું કે આ તેમની ટીમની સસસિ હતી. ફેનલ ે ખુશ હુઆ... સમયસર મટેસડયમ તૈયાર નહીં થવાના, ગેપસ સવલેજની ગંદકી તેમ જ અન્ય કારણોસર ટોચના દેશોએ ગેપસમાંથી ખસી જવાની ધમકી આપી હોવા છતાં સદલ્હીમાં ૧૯મી કોમનવેલ્થ ગેપસ ખૂબ સફળ રહી છે. આ શબ્દો છે કોમનવેલ્થ ગેપસ ફેડરેશન (સીજીએફ)ના પ્રમુખ માઇક ફેનલ ે ના. ફેનલ ે ે ગેપસના સમાપન સદવસે જણાવ્યું હતું કે રમતોત્સવ અત્યંત સફળ રહ્યો છે. રમતોનો અંત સકારાત્મક લાગે છે. તમામ નકારાત્મક સરપોટટના કારણે ગેપસ પહેલાં ઘણા રમતવીરો ભારત આવવા માટે અસનમ્ચચત હતા. હવે તમામ એથ્લેટ્સ ઘણા સારા સંમમરણ લઇને વતન પરત ફરી રહ્યા છે.

ઓસીઝને કચડી ભારતનો ઐતતહાતસક શ્રેણી તિજય બેંગલોરઃ ભારતે બે ટેવટ મેચની શ્રેણીમાં વિશ્વવિજેતા ઓવટ્રેવિયાને ક્લીન સ્વિપ કરીને ઐવતહાવિક વિજય મેળવ્યો છે. િૌરાષ્ટ્રના વટાર બેટ્િમેન ચેતેશ્વર પૂજારાએ શાનદાર ૭૨ રન ફટકારીને ભારતના વિજયનો પાયો નાખ્યા બાદ િવચન તેંડુિકરે અણનમ અડધી િદી ફટકારીને બીજી વિકેટ ટેવટમાં ભારતને િાત વિકેટથી વિજય અપાવ્યો હતો. મોહાિી ખાતેની પ્રથમ ટેવટમાં એક વિકેટના વિજય બાદ ભારતે આ મેચ પણ જીતીને બે મેચની શ્રેણી ૨-૦થી જીતી િીધી હતી. આ િાથે આઇિીિીના ટેવટ િમાંકમાં પણ ભારતે તેનું મોખરાનું વથાન જાળિી રાખ્યું હતું તો િર્ડડ ચેસ્પપયન ઓવટ્રેવિયા હિે પાંચમા િમે છે. મેચના પ્રથમ દાિમાં બેિડી િદી ફટકારનારા િવચન તેંડુિકરને મેન ઓફ ધ મેચ ઉપરાંત મેન ઓફ ધ વિરીઝ પણ જાહેર કરાયો હતો. એમ. વચન્નાવિામી વટેવડયમમાં રમાયેિી બીજી ટેવટમાં ભારતને ૨૦૭ રનનો િક્ષ્યાંક મળ્યો હતો. િેહિાગ માત્ર િાત રન નોધાિીને આઉટ થયો એ પછી મુરિી વિજય અને પૂજારાએ ભારતના વિજયનો પાયો નાખતી ૭૨ રનની

ભાગીદારી કરી હતી અને એ પાયાને મજબૂત કરતા પૂજારા અને િવચને શાનદાર બેવટંગ કરી હતી. છેર્િી બે-ત્રણ વિઝનથી રણજી ટ્રોફી તથા અન્ય ફવટડ કિાિ મેચોમાં રનના ઢગિા ખડકી રહેિો પૂજારા વિશ્વના િૌથી અનુભિી બેટ્િમેન િવચન તેંડિકર િાથે મળીને િધારે ખીર્યો હતો. તે ૮૯ બોિમાં િાત બાઉન્ડ્રી િાથે ૭૨ રન ફટકારીને આઉટ થયો હતો. પૂજારાની બેવટંગ જોતાં તે કારકકદદીની પ્રથમ જ ટેવટમાં િદી ફટકારશે તેિી આશા જાગી હતી, પરંતુ સ્વપનર નાથાન હોવરટ્ઝની બોવિંગમાં તે બોર્ડ થઈ ગયો હતો. અગાઉ ઓવટ્રેવિયાએ બીજા દાિમાં ૨૨૩ રન કયાા હતા.


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 23rd October 2010

9

NAPSના હોદ્દેદારો સામાન્ય સભા બોલાવવા સહમત કમલ રાવ વહીવટિાં પારદશશકતા, સમિય કાિગીરી અને મહસાબો રજૂ કરવા સમહતના મવમવધ િુદ્દે નેશનલ એસોમસએશન અોફ પાટીદાર સિાજ (NAPS)ના હોદ્દેદારો સમિય થાય અને વ્યવસ્થથત કાિગીરી ચાલે એ િાટે 'ગુજરાત સિાચાર' દ્વારા ઉપાડવાિાં આવેલ જાગૃમત અમભયાનને ચોિેરથી ટેકો િળવા સાથે પ્રારંમભક સફળતા સાંપડી રહી છે. અહેવાલોની શ્રેણી પ્રકાશીત થયા બાદ NAPSના વતશિાન કિીટી િેમ્બસશ પણ સમિય થઇને તાકીદે એન્યુઅલ જનરલ િીટીંગ બોલાવવા સહિત થયા છે અને ચેરીટી કમિશન સિક્ષ મહસાબો પણ રજૂ કરાયા છે. બીજી તરફ NAPS ની શાખા પાટીદાર સિાજ અોફ વેથટ લંડન દ્વારા તા. ૩૧-૧૦-૨૦૧૦ના રોજ સાંજે ૫૦૦ કલાકે એન્યુઅલ જનરલ િીટીંગ અને નવા સદથયોની ચૂંટણી રાખવાિાં આવેલ છે. NAPSના વતશિાન પ્રિુખ શ્રી પીયુશભાઇ પટેલને તા. ૨૨-૯૨૦૧૦ના રોજ મવમવધ પ્રશ્નો સાથે િોકલવાિાં આવેલ પત્રનો જવાબ ન િળતા તા. ૯-૧૦-૨૦૧૦ના રોજ ફરીથી એક પત્ર ઇિેઇલ દ્વારા શ્રી મપયુશભાઇ પટેલ, સેિેટરી શ્રી ઉિેશભાઇ અિીન, સીનીયર ટ્રથટી શ્રી પ્રમવણભાઇ અિીન, ભૂતપૂવશ પ્રિુખ શ્રી બાબુભાઇ પટેલ અને શ્રી જીપી દેસાઇને િોકલવાિાં આવ્યો હતો. NAPSની કારોબારી કિીટીની િીટીંગ તા. ૨૬િી સપ્ટેમ્બરના રોજ િળ્યા બાદ અને બે બે પત્રો પાઠવવાિાં આવ્યા બાદ આખરે તા.૧૪િી અોક્ટોબર, ૨૦૧૦ના રોજ રાત્રે ઇિેઇલ દ્વારા NAPSની કિીટીના િેમ્બસશના નાિે ઇિેઇલ શ્રી સીબી પટેલને િોકલવાિાં આવ્યો હતો. NAPSની એક્ઝીક્યુટીવ કિીટીના નાિે કોઇ હોદ્દદેારની સહી કે હોદ્દાનો ઉલ્લેખ કયાશ વગર િોકલવાિાં આવેલા ઇિેઇલિાં જણાવવવાિાં આવ્યું હતું કે "આપના દ્વારા િોકલવાિાં આવેલા પત્રના અનુસંધાને NAPSની એક્ઝીક્યુટીવ કિીટીની એક િીટીંગ તા. ૨૬-૯-૨૦૧૦ના રોજ િળી હતી. વષશ ૨૦૦૮ અને ૨૦૦૯ના એકાઉન્ટ્સ ચેરીટી કમિશનની વેબસાઇટ પર િૂકી દેવાિાં આવ્યા છે અને તે વેબસાઇટ પર પ્રમસધ્ધ કરાયા છે.” ઇિેઇલિાં જણાવવાિાં આવ્યું હતું કે "અંદાજે ત્રણેક વષશ પહેલા આપ પણ ટ્રથટી હતા અને આપ પણ સિાજના મવકાસ અને પ્રવૃિી સાથે સંકળાયેલા છો. અિે મવમવધ શાખાઅો દ્વારા NAPSના સદથયોના સંપકકિાં છીએ અને બને તેટલી જલદીથી 'NAPSની એન્યુઅલ જનરલ િીટીંગ બોલાવનાર છીએ.”

આ ઇિેઇલ િળતા જ શ્રી સીબી પટેલે NAPSની એક્ઝીક્યુટીવ કિીટીને તા. ૧૫ના રોજ પાઠવેલા ઇિેઇલિાં જણાવ્યું હતું કે "આપનો ઇિેઇલ િળ્યો તે બદલ આનંદ થયો. આભાર. એક્ઝીક્યુટીવ કિીટી તા. ૨૬િી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૦ના રોજ િળી અને િોડે િોડેથી પણ 'ગુજરાત સિાચાર' દ્વારા મવતેલા કેટલાક સપ્તાહો દરમિયાન જે પ્રશ્નો પૂછવાિાં આવ્યા હતા તેનો ટૂંકો જવાબ આપ્યો છે. NAPSના એક સદથય તરીકે અને ભૂતકાળના પ્રિુખ તેિજ ટ્રથટી તરીકે ચોક્કસ હું સિાજની પ્રવૃિી અને

વેસ્ટ લંડન શાખાની  એજીએમ તા. ૩૧મીએ મવકાસિાં સાિેલ છું જ અને હું આજે પણ ઉંડો રસ લઇ રહ્યો છું તે પાછળનું ખરૂ કારણ પણ એજ છે.” શ્રી સીબીએ જણાવ્યું હતું કે "આપે જુલાઇ ૨૦૦૯થી કુલ £૭૦૦ જેટલી રકિ NAPSની જાહેરખબર િાટે વાપરી હતી. વ્યવસાયીક ગરીિાને જાળવીને હું દરેક જાહેરખબરદાતા અને લવાજિી ગ્રાહક દ્વારા આપવાિાં આવતા અનુદાનને આવકારું છું. NAPS દ્વારા કેટલી જાહેર ખબર આપવાિાં આવી છે તેની સાિે હું જણાવવા િાંગુ છું કે 'ગુજરાત સિાચાર' ૧૫૦૦૦ કરતા વધારે લવાજિી ગ્રાહકો ધરાવે છે અને વધારાિાં કેટલીક હજાર નકલોનું દુકાનોિાં વેચાણ થાય છે અને હું આશા રાખું છું કે આપ સહિત થશો જ કે NAPSના સદથયો અને આિ જનતાને NAPSની પ્રવૃમિ અને કાયશિિો અંગેની િામહતી પહોંચાડવાનું ઉિદા િાધ્યિ છે. જોકે આ ઉપરાંત અિે NAPSની ઘણી બધી પ્રવૃમિ અંગેના સિાચાર કોઇ પણ પ્રકારના ચાજશ વગર પ્રકામશત કરી રહ્યા છીએ.” શ્રી સીબીએ ઇિેઇલિાં જણાવ્યું હતું કે "કેટલાક કારણોસર અને મવશેષ કરીને એક પાટીદાર હોવાના નાતે હું NAPSને વધારે સમિય કરવા અને સદથયો અને સિાજ સાથે પુન:જોડાણ કરવા કેટલાક સૂચનો કરવા િાંગુ છું. તા. ૮િી અોક્ટોબરના રોજ િેં આપણા પ્રિુખ શ્રી પીયુશભાઇએ ફોન કરતા તેિની સાથે વાત કરી NAPSને િદદ થઇ શકે તેવા કેટલાક સૂચનો કયાશ હતા. પરંતુ િારે દુ:ખ સાથે કહેવું પડે છે કે કેટલીક સાિાન્ય િામહતી (જેવી કે નાિ, સરનાિા અને સેન્ટ્રલ બોડી અને શાખાઅો હોદ્દેદારોના સંપકકની િામહતી) િાંગી હતી પણ જે હજુ સુધી શ્રી રાવ અને િને િળી શકી નથી. સાથે સાથે િને આશ્ચયશ પણ થયું કે તા. ૧૪િી અોક્ટોબરના NAPSના ઇિેઇલિાં પણ િોકલનાર તરીકે કોઇનું નાિ કે

પ્રિુખ િંત્રીની સહી નથી. હું િાની લઉં છું કે NAPSની સિગ્ર એક્ઝીક્યુટીવ કમિટી આ પત્ર િને િોકલવા અંગે સહિત હશે અથવા તો સંપૂણશપણે તેિને જણાવાયું હશે અને તેની નકલ પણ તેિની પાસે હશે.” શ્રી સીબીએ જણાવ્યું હતું કે "િારા મિત્રો, આખરે હું એટલું જ જણાવીશ કે NAPS જે પ્રિાણે હોવું જોઇએ તેવું નથી અને સિગ્ર જવાબદારી પ્રિુખ, િંત્રી અને તેના કિીટી િેમ્બસશની છે. િારા તરફથી હું બનતું કરવા તત્પર છું અને આપણા સિક્ષની 'ચેલેન્જ' અને NAPSના સદથયો તેિજ આપણી પરંપરા પ્રમત આપણી જે જવાબદારી છે તે મનભાવવાની આપણી સૌની ફરજ બની રહે છે. શુભેચ્છા સાથે શુભકાિના" 'ગુજરાત સિાચાર'ના અહેવાલોને પગલે NAPSની શાખા 'પાટીદાર સિાજ અોફ વેથટ લંડન' દ્વારા તા. ૩૧૧૦-૨૦૧૦ના રોજ સાંજના ૫થી ૧૦ દરમિયાન કાફે સોસાયટી, (પીસી વલ્ડડ પાસે) ૫ મવંડસર ક્લોઝ, વેથટ િોસ સેન્ટર, િેન્ટફડડ TW8 9DZ ખાતે િનોરંજન કાયશિિ સાથે એન્યુઅલ જનરલ િીટીંગનું આયોજન કરવાિાં આવ્યું છે. જેિાં મહસાબો રજૂ કરવા સાથે હોદ્દેદારોની વરણી પણ થશે. હોદ્દેદાર બનવા ફોિશ ભરવાની આખરી તારીખ ૨૫-૧૦-૧૦ છે. (સંપકક: ભદ્રેશભાઇ પટેલ 020 8942 4875) વાસદના િૂળ વતની અને લંડનિાં

વાસદના વતની-અગ્રણી  ડો. નગીનભાઇ પટેલ વસતા પાટીદારોિાં અગ્રણી તરીકે નાિના િેળવનાર ડો. નગીનભાઇ પટેલે જણાવ્યું હતું કે "લંડનના પાટીદારોની સૌથી પહેલી - પ્રથિ રચાયેલી NAPSની નબળી પમરસ્થથમત તેિજ પાટીદારોની એકતા મવષે ‘ગુજરાત સિાચાર’િાં કેટલાક સપ્તાહોથી અહેવાલો છપાયા છે તે બદલ ભાઈ શ્રી સી. બી. પટેલ અને કિલ રાવને ધન્યવાદ અને શાબાશી ઘટે છે. NAPSના વહીવટી તંત્રની વણસેલી અને લગભગ બેજવાબદાર કાયશવાહી, વામષશક મહસાબો - ભંડોળ અને બીજા પમરપત્રો તેિજ સરક્યુલરના અભાવ, હોદ્દેદારો અને સભ્યો વચ્ચેના તૂટી ગયેલ સૂચી અને સિાચારોની આપ-લે વગેરેની ફમરયાદો અને વ્યમિગત િંતવ્યો તેિજ ભૂતપૂવશ હોદ્દેદારોની મનરાશાભરી ટીકાઓ વાંચીને િને એિાં તથ્ય જણાય છે અને હું સહિત પણ થાઉં છું. પરંતુ ખરેખર તો આ પમરસ્થથમતના ગણેશ િંડાયા એિાં સાચો દોષ તો આપણો - સિગ્ર સભ્યોનો, ટ્રથટીઝનો, આજીવન સભ્યોનો,

ફરી ક્યારેક, જરૂર પડે ત્યારે... અમે હાજર થઇશું વાચક મિત્રો, નેશનલ એસોમસએશન અોફ પાટીદાર સિાજ અને તેની શાખાઅોના સુચારૂ, યોગ્ય અને પારદશશક વહીવટ તેિજ નીતનવી પ્રવૃિીઅોનો વ્યાપ વધારવાના ઇરાદા સાથે છેલ્લા એક િમહનાિાં 'ગુજરાત સિાચાર' દ્વારા મવશેષ જહેિત ઉઠાવી સિાજના અગ્રણીઅોનો સંપકક કરી અહેવાલો રજૂ કરવાિાં આવ્યા હતા. અિને લંડન સમહત મિટનભરિાંથી ફોન અને પત્રો િળ્યા છે અને પોતાની રીતે સૌ કોઇએ વ્યથા - તકલીફ અને મવચારો રજૂ કયાશ હતા. કોઇને નેશનલ એસોમસએશન અોફ પાટીદાર સિાજના વહીવટથી તકલીફ હતી તો કોઇને પ્રવૃિીનો અભાવ લાગતો હતો. કોઇને નેતા તરફથી પ્રમતભાવ િળતો નહોતો તો કોઇને મહસાબો રજૂ થતા ન હોવા સાિે અસંતોષ હતો. સિાજના મહતિાં સિાજના મવકાસ િાટે કમટબધ્ધ થઇને અિે િયાશદાિાં રહીને, વ્યમિગત મવરોધ કરવાના બદલે સિાજના મહતિાં અિને યોગ્ય લાગ્યું હતું તે લખ્યું હતું. અિે એક તરફી લખવા િાંગતા ન હતા તેથી વખતો વખત સિાજના હોદ્દેદારોનો ફોન, ઇિેઇલ અને પત્રો દ્વારા સંપકક કયોશ હતો. પરંતુ પાટીદાર સિાજના કિનસીબે કે તેઅો કદાચ સાચા ન હોવાના કારણે અથવા તો 'િૌન' રાખવા િાંગતા હોવાના કારણે મનખાલસ િને સિાજના કે જ્ઞામતના મહતિાં ઉિર આપવા તૈયાર થયા નહતા. સંખ્યાબંધ વાચકોએ અિને જણાવ્યું છે કે શ્રી સીબી પટેલે કેટલીય સંથથાઅોિાં કાિ કયુું છે અને તેિણે પોતાનો અનુભવ વધુ થપષ્ટ રીતે જણાવવો જોઇએ. અવા પત્રો િેં શ્રી સીબીને અપ્યા છે. જોઇએ છે હવે આગળ શું થાય છે. અિારો ઇરાદો જાગૃતી આણવાનો હતો અને અિે તેિાં સફળ થયા છીએ તેિજ તેનો આનંદ અને સંતોષ છે. હવે જવાબદારી પટેલ સિાજના અબાલ-વૃધ્ધ અને યુવા-પ્રૌઢ તિાિની છે. અિે મદશા બતાવવા પ્રયત્ન કયોશ છે અને એિાં કેટલું આગળ વધવું એ સિાજે અને સિાજના લોકોએ જોવાનું છે. અમહં ફરીથી એટલું જ કહેવાનું કે "હાક મારજો - ફરી ક્યારેક, જરૂર પડે ત્યારે...હાજર થઇશું" કમલ રાવ ન્યુઝ એડડટર હોદ્દેદારોનો જ છે. અલબિ એિાં અન્ય કારણોનો ફાળો જરૂર છે." ડો. નગીનભાઇએ જણાવ્યું હતું કે "શું આપણે બધાય સભ્યોએ જ્યારથી ગોળ અને ગાિોની સંથથાઓ ઊભી થઈ ત્યારથી દરેક િીમટંગોિાં હાજરી આપી છે? જાતને તપાસશો તો એનો જવાબ જડી જશે. સિાજની મનસ્ક્રિયતા અને િંદપ્રગમત િાટે થોડી ભૂલો બાદ કરતાં આપણે સૌ જવાબદાર છીએ. છેલ્લાં કેટલાંય વષોશથી વામષશક જનરલ િીમટંગોિાં તેિજ નવી કાયશવાહી કમિટીની ચૂંટણી વખતે કે નવા મવચારો કે પ્રવૃમિઓ રજૂ કરવાનાં હોય ત્યારે સભ્યોની ભાગ્યે જ હાજરી હોય છે. િહદઅંશે ફોરિનો અભાવ હોય અને મનયિ િુજબ થોડા સિય બાદ નવીિીટીંગિાં ફોરિના અભાવ વચ્ચે જે તે મનણશય લેવાય છે. ડો. નગીનભાઇએ જણાવ્યું હતું કે "જે સિાજ પાટીદારોની ઉિદા ઉન્નમત, એકતા અને ભવ્ય આદશશ િાટે થથપાયો હતો તે આજે મદવાથવપ્ન સિાન નષ્ટપ્રાયઃ દશાિાં છે. પુરાણ કાળથી, ભારત અને ભારતીયોની એકતા કદી હતી નમહ અને આજેય નથી - એજ દશા આજે પાટીદારોને લાગુ પાડી શકાય. ‘આરંભે શૂરા’ અને ‘દેડકાની પાંચશેરી’ની કહેવતો પણ લાગુ પાડી શકાય એવી સ્થથમત છે. સંથથાની િીમટંગોિાં સભ્યોની હાજરી જ ન હોય એના પમરણાિરૂપે

અનેક સંથથાઓ મદશાશૂન્ય, મબનપ્રગમતિય અને થથમગત થઈ જતી હોય છે. NAPSનું પણ એિ જ બન્યું છે. સિાજની આ હાલત િાટે બીજાં અનેક કારણો પૈકીનું એક લેઉઆ અને કડવાના ભાગલા પાટીદારોિાં ભાગલા, દરેકના ગોળ અને ગાિના વાડા જવાબદાર છે. બધાની 'વફાદારી' વહેંચાઈ ગઈ છે. અનેક ગોળ અને વાડાની સંથથાઓ ફટાફટ ઊભી થઈ. ગાિ અને ગોળ એટલે આજની પમરસ્થથમતને પ્રમતકૂળ - અનુમચત વરવી પ્રથા કે જેિાં વ્યમિની, હોંમશયારી, કેળવણી, આવડત, અક્કલ અને સદગુણોની કંઈ જ ગણના જ નમહ - તે િાત્ર તે વ્યમિ અિુક ગોળ કે ગાિિાં જન્િી હોય એ જ પૂરતું મનવડે છે! આિાં પોકળ અહિ અને બીજા ઉપરની સરસાઈનો ફાળો ઓછો નથી. પડતીના અન્ય કારણિાં સગાંવાદ, ખુરશીનો િોહ અને કેટલેક અંશે વેરવૃમિ પણ ગણી શકાય." ડો. નગીનભાઇએ વધુિાં જણાવ્યું હતું કે "આવી જ ઘાતક વૃમિઓ અને સંકુમચત મવચારસરણીથી - પ્રેમરત પાટીદારોની એક નવી જ સંથથા ઉભી થઈ – ફેડરેશન અોફ પાીદાર એસોમસએશન. અનુસંધાન પાન. ૩૧

!

&5 &.230&

!

32 1"-& #&12 1&04)$& 0/"*&1( ("( &"-"), 1",&1 $)2)-"6 $/ 3+

0&-)&0

/31&

2"2)/.

/"%

%'5"0&

)%%,&1&6

"

"

! #


10

Gujarat Samachar - Saturday 23rd October 2010

તમારી વાત.... કોમનવેલ્થ ગેમ્સઃ શીખવા જેવું ઘણું છે સફળતાનો કોઈ પયાાય નથી. કોમનવેલ્થ ગેપસની બાબતમાં આવું જ કંઈક થયું છે. સાત વષા અગાઉ ભારતની યજમાની નક્કી થઈ ગઈ હોવા છતાં જે ગતતએ, જે રીતે થટેતિયમ અને ખેલાિીઓના ઉતારા-ગેપસ તવલેજનું બાંધકામ હાથ ધરાયું અને છેલ્લી ઘિીએ અનેક ક્ષતતઓ બહાર આવી તે જોતાં દશેરાએ આ ઘોિું દોિશે કે કેમ તે તવશે આશંકાઓ જાગી હતી. ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપો પણ એટલા બધા થયા કે ભારતની આબરૂને બટ્ટો લાગી ગયો. અધૂરામાં પૂરું, તદલ્હીમાં તવદેશી ટુતરથટોની બસ પર આતંકવાદી મનાતો હુમલો થયો એ પછી રાષ્ટ્રમંિળ રમતોત્સવ તબલકુલ રદ થશે એવું કેટલાક દેશોએ માની પણ લીધું. પરંતુ, ૩જી ઓક્ટોબરે જાણે ચમત્કાર થયો. ભારતે જે રીતે શાનદાર ઉદઘાટન સમારંભ યોજી બતાવ્યો એનાથી સૌની બોલતી બંધ થઈ ગઈ. ખેલાિીઓએ પણ સુતવધાઓ અંગે એકંદરે સંતોષ વ્યક્ત કયોા. અલબત્ત, ખોરાકની યોગ્યતા, જીવજંતુઓ અને અડય નાની-મોટી અસુતવધાઓ છેક સુધી ચચાામાં રહ્યાં. ૧૪ ઓક્ટોબરે ઝાકઝમાળ સમાપન કાયાિમ સાથે રમતોત્સવ પૂરો થયો. ડયૂ તઝલેડિ, કેનેિા તથા તવશેષ તો ઓથટ્રેતલયા ભારત પર ઓવારી ગયા. ભારત ખતચત ગૌરવ લઈ શકે કે તેણે અપેક્ષાથી પણ વધુ સારી યજમાની કરી બતાવી. એટલું જ નહીં, તિકેટ-તિકેટરોની જ ભૂતમ છે એ આળ પર ખોટું સાતબત કરી બતાવ્યું. ભારતીય શૂટરો અને વેઈટ તલફ્ટરો, તતરંદાજો, ટેતનસ ખેલાિીઓ તથા એથલેટ્સનો દેખાવ શાનદાર રહ્યો પતરણામે ચંદ્રકો જીતવાની યાદીમાં તે બીજા િમે રહ્યું. મેિલ તવજેતાઓમાંથી મોટા ભાગના સાધારણ કુટુંબના કે ગ્રામીણ તવથતારના છે. તેમની તસતિ ભારતમાં બીજા લોકોને પણ ચોક્કસ પ્રેરણા આપતી રહેશે. જ્યારે બધું જ અથતવ્યથત અને એળે ગયેલું લાગે એ વખતે બધું સમુસૂતરું પાર પિે એનો આત્મસંતોષ અને અતભમાન ભારત જરૂર અનુભવી શકે. જો બધી તૈયારીઓ સમયસર પૂરી થઈ હોત તો ભારતની પ્રતતિાને અવશ્ય ચાર ચાંદ લાગી ગયા હોત. એતશયાિ પછી મોટો રમતોત્સવ યોજ્યાનો ભારત માટે આ પહેલો મોકો હતો. ભારતે હવે ઓતલમ્પપક્સના આયોજન

માટે આગળ આવવું જોઈએ એવું એકથી વધુ ખૂણેથી કહેવાયું છે. ભારતના રમતગમત તંત્રને પણ આવા કોિ જાગે તેમાં નવાઈ નથી, પણ હવે તેણે આત્મતચંતન કરવું જ રહ્યું. એક વખતના ભારત સરકારના ખેલકૂદ પ્રધાન મતણશંકર ઐય્યર અને બીજાઓ જુદા જુદા કારણોસર એવી તહમાયત કરી રહ્યા હોય કે રમતોત્સવ આયોજન પાછળ ગંજાવર ખચોા કરવા કરતાં એ રકમ પ્રાથતમક શાળાઓ, આરોગ્યની સુતવધા વધારવાતવકસાવવા વાપરવી જોઈએ. બાબા રામદેવ જેવા ગુરૂઓ કોમનવેલ્થ ગેપસને ગુલામીનું પ્રતીક ગણે છે. આ બધી ટીકાઓમાં તથ્યાંશ છે જ. ટીકાકારો જો કે એ ભૂલી જાય છે કે આવા મોટા રમતોત્સવ પાછળનો ખચા છેક બગાિ નથી. રમતોત્સવના બહાને દેશમાં રમતગમતના મોટા સંકુલો બંધાય છે, રથતાઓ અને વાહનવ્યવહારની મ્થથતત સુદૃઢ બને છે. ભારતને આશા છે કે લાંબા ગાળે રમતોત્સવના કારણે ૨૫ લાખ લોકોને રોજગારી મળી રહેશે. ત્રીજા દેશમાં ૫ તબતલયન અમેતરકી િોલરનું આગામી વષોામાં રોકાણ થશે. અલબત્ત, કોમનવેલ્થ ગેપસ એક બહાનું છે. સફળ આયોજન માત્ર પ્રત્યક્ષ તવદેશી રોકાણની ગેરંટી બની શકે નહીં. અડય પતરબળો પણ એ પ્રતિયામાં એટલો જ ભાગ ભજવતા હોય છે. ગેપસની બાબતમાં રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચારમાધ્યમોની ભૂતમકા પણ ચચાાના ચાકિે ચિી છે. નકારાત્મક અહેવાલોના કારણે તથા અસલામતીના ભયે ધાયાા પ્રમાણમાં પ્રેક્ષકો આવ્યા નહીં. પતરણામે, તદલ્હીમાં કમાઈ લેવાની આશા સાથે જુદા જુદા વેપાર-ધંધામાં રોકાણ કરનારાઓની તાવિી ટકો લઈ ગઈ. કોમનવેલ્થ રમતોત્સવ પૂરો થયાના ચોવીસ કલાકમાં ભ્રષ્ટાચારની આક્ષેપોની તપાસ સાથે વિા પ્રધાને તપાસ સતમતત નીમીને આવકાયા પગલું ભયુું છે. સરકારની બીજી એજડસીઓ પણ પોતાની રીતે તપાસ કરશે. આશા રાખીએ કે આવી તપાસ પણ પારદશાક રીતે થાય. કસૂરવારોને નશ્યત પણ થવી જોઈએ. તબનપાયાદાર આક્ષેપો કરનારાઓને પણ દંતિત કરવા જોઈએ. આતથાક રીતે ‘સુપર પાવર’ બનવાની સાથે એક તશથતબિ, પારદશાક અને કાયદા-કાનૂનને અનુસરનારો મજબૂત દેશ છે એવી છાપ ભારતે ઊભી કરવી જ રહી.

બિું જ જાણે ફાફડા-જલેબી! ભલેને દાક્તરો કે િાયેતટશ્યનો ચેતવણી ઉચ્ચાયાા રાખે, ગુ જ રા તી ઓ એ તવજયાદશમી કહેતાં દશેરાએ પેટ ભરીને ફાફિાજલેબી ખાધા જ. છાપાવાળાઓ તો શહેરની અિધી વસતત સરેરાશ ૧૦૦ ગ્રામ ફાફિા ખાશે એવું ગતણત માંિી કકલોના ૧૨૦થી ૧૫૦ના ભાવે ગુણી નાખી ફલાણા શહેરમાં એક તદવસમાં આટલા કરોિના ફાફિા ખવાશે એવા આગોતરા સમાચાર છાપી ધડયધડય થઈ ગયા. દશેરાના બીજા જ તદવસે ભારતનો સૌથી મોટા ઈતનશ્યલ પમ્લલક ઈશ્યૂ (IPO) આવ્યો. ભારત સરકારની માતલકીની કોલ ઈમ્ડિયા જાહેર જનતાને શેર ઓફર કરી `૧૫૦૦૦ કરોિ એકઠા કરવા માગે છે. ૨૦૦૮માં અતનલ અંબાણી જૂથે `૧૦૦૦ કરોિનું ભરણું લાવી એ પછી દેશના ઈતતહાસમાં આ સૌથી મોટું ભરણું છે. અંગ્રેજીમાં જેને ‘લલેકગોલ્િ’ કહેવાય છે તે કંપનીના શેરધારક બનવાની હોિ તો છે જ. પીળી ધાતુ એટલે કે સોનામાં પણ એવી જ લાવલાવ છે. અખબારી અહેવાલ કહે છે કે દશેરાના તદવસે અમદાવાદ તજલ્લામાં ૩૦ કરોિની કકંમતનું ૧૫૦ કકલો સોનું ખપી ગયું ભાવ ભલેને દસ ગ્રામના રૂતપયા વીસ હજાર હોય!

બીજી એક વાતની પણ નોંધ લેવી જોઈએ કે અમદાવાદમાં તવજ્યાદશમીના તદવસે ૧૪૦૦ જેટલી કાર અને ૪૫૦૦ જેટલા તિચિી વાહનો વેચાયા. એમાં ત્રીસેક જેટલી તો મોંઘેરી મતસાતિઝ બેડઝ, ૧૬ ઓિી અને ૮ કે ૧૦ બીએમિબલ્યુનો પણ સમાવેશ થતો હતો. ફાફિા-જલેબી માફક મકાનો પણ હવે ચપોચપ ઉપિી જાય છે. દશેરાના તદવસે એકલા અમદાવાદમાં નવી ૩૧ હાઉતસંગ થકીમ શરૂ થઈ. એક અંદાજ મુજબ ૨૬૮૮ જેટલા ફ્લેટ બુક પણ થઈ ગયા! આવું વલણ માત્ર અમદાવાદમાં જ હોય તો સમજી શકાય કેમ કે ફોલસા જેવા પ્રતતતિત આંતરરાષ્ટ્રીય મેગેઝીને અમદાવાદનો તવશ્વના ઝિપભેર તવકસતા શહેરોમાં સમાવેશ કયોા. સુરત, વિોદરા કે ગુજરાતના નાના-મોટા શહેરોમાં પણ ખરીદી ફાટી નીકળી છે. આ પાછળનું રહથય શું? કેટલાક કહે છે કે સતત દસમા વષષે સારા ચોમાસા તથા ખેતપેદાશના ઊંચા ભાવ, જમીન-મકાન કે મોંઘા મૂલની ગાિીઓના વેચાણનું એક કારણ છે. બીજા કેટલાક સમાંતર અથાતંત્ર-કાળા નાણાને જવાબદાર ઠેરવે છે. શક્ય છે કે ધૂમ ખરીદી પાછળ જુદા જુદા કારણો જવાબદાર હોય શકે. એક વાત નક્કી કે વેચનાર અને ખરીદનારે બંનેએ સોદામાં લાભ અને માત્ર લાભ જોયો હશે.

ચંદ્ર અને ચંદન કરતાં પણ સજ્જનોની સંગતત તિશેષ શીતળ હોય છે. - કતિ કાતિદાસ

કોમનવેલ્થ ગેમ્સ આપણા દેશને નામ રોશન કરવાની તક મળી હતી પણ કોમનવેલ્થ ગેમ્સના આયોજનમાં છબરડા વાળીને પાણી ફેરવી નાંખ્યું. કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું યજમાન પદ ૨૦૦૩માં મળ્યું મયારે કેદદ્રમાં અટલ બબહારી વાજપેયીની સરકાર હતી, અમયારે કોંગ્રેસ સરકાર છે. સરકાર ગમે તે હોય દેશની ઈજ્જતનો સવાલ છે. કરોડો રૂબપયાના પાણી થયા છતાં વ્યવસ્થથત આયોજન થયું નથી. ૧૯૮૨નો બદલ્હીનો એબશયાડ મહોમસવ થયો મયારે ઈસ્દદરાજીએ તમામ બાબત પોતાના બનયંત્રણમાં રાખેલી. નરેદદ્ર મોદીની પાછળ જ પડેલી રહેતી કેદદ્ર સરકારને જો પોતાના કામમાં ધ્યાન આપત તો આ રીતે દેશનું નામ ખરાબ ન થાત. ભ્રિાચાર કરનાર વ્યબિ ગમે તેવા થથાન ઉપર બેઠેલી હોય અને તે પણ આકરામાં આકરી સજા કરવી જોઈએ. ભગવાન રામ જ લોડડ છે એ વાક્ય ડોલરભાઈ પોપટની નમ્રતા અને બવવેક દેખાડે છે. ડોલર ભાઈને મારા અબભનંદન. હેલો એનઆરજીના લેખક હબર દેસાઈને મોદીજી સાથે સાત જનમના વેર લાગે છે. કોમનવેલ્થ ગેમમાં આટલા બધા કૌભાંડ ખૂલી રહ્યા છે મયારે એ બવષય ઉપર એક પણ શબ્દ લખવાના બદલે બસ એ એજ મોદીજીની બુરાઈની ઘીસીપીટી વાત લખી રહ્યા છે હવે તો બધા કંટાળી ગયા છે. કંઈક નવું લાવો. - નયના નકુમ, સાઉથ હેરો

આઝાદી ક્યારે! દર વષષે ભારત અને પરદેશમાં વસતાં ભારતીયો આઝાદી બદનના જશ્નનું યંત્રવત તાળીઓના ગડગડાટ અને જયનાદોથી અબભવાદન કરે છે. સમગ્ર વાતાવરણ રંગીન બની જાય છે. આપણો દેશ આજે ગુલામીથી મુિ થયો. શહીદોના અમૂલ્ય બબલદાન પછી ખરી આઝાદીના દશશન થયા છે. આજે પણ આમ જનતા રાજકીય કાવાદાવા, કેળવણી વંબચત, રહેઠાણ, વથત્રો અને શુદ્ધ પાણી, પ્રકાશના અભાવે જીવન ખૂબ જ બવપદાથી બવતાવી રહ્યાં છે. જનતાના પ્રામાબણક મતદાનનો નેતાઓ ગેરલાભ ઊઠાવી, વધુ તવંગર બને છે. ગરીબ હજુ પણ ગરીબ છે. ખરી આઝાદીના સૂરજ ઊગે તે માટે લોકજાગૃબત માટે કમર કસી તૈયાર થાઓ. મંગલ પ્રભાત પ્રબતક્ષા કરી રહ્યું છે. - નિીની પ્રમોદ મહેતા, સડબરી

વિંદુ સવિષ્ણુતા રામ જદમભૂબમના ત્રણ ભાગ પાડીને ઉિ દયાયાલયે ચૂકાદો આપ્યો. હાલ પયયંત બહંદુ તરફી ચુકાદો ૬૦૦ વષશના ઘષશણ અને ૬૦ વષશના ખટલા બાદ આવેલ છે. તે બહંદુઓની ધીરજ અને અખૂટ શ્રદ્ધાનો સચોટ પૂરાવો છે. જેને લીધે બહંદુઓ શાંબત જાળવી શક્યા. પણ આ ધૈયશની કકંમત મુસલમાનોને ભાગ આપીને ચૂકવવી પડી છે. ઉપરછલ્લા સંઘષશ, યાતના, અબવરત પ્રયત્નો શ્રદ્ધાની પાતાળગંગાએ કરેલ પ્રેરણાને આભારી છે. રામમંબદર અને જદમથથળ ફિ રામલલ્લાનું જ નહીં પણ રામના સવશ થવરૂપોનું જેમ કે મયાશદા પુરૂષોત્તમ, યોદ્ધા, રાજા તથા અદય ગ્રંથોમાં જણાવેલ તે રામરાજ્યનું પણ પ્રબતક છે તેવી આપણી હજારો વષશની શ્રદ્ધા છે. મુસલમાનોને એક તૃમયાંશ બહથસો મળતાં બહંદુઓએ કોઈ પ્રકારનો આિોશ પ્રગટ કયોશ નથી તે બહંદુઓની સબહષ્ણુતાનો પુરાવો છે. મુસ્થલમોનું તુબિકરણ કરી રહેલ ભારતની ધમશબનરપેક્ષ સરકારે આ બવગત અમરનાથ યાત્રીઓના બવશ્રામથથળના મુસલમાનના અસબહષ્ણુ બવરોધની તુલનામાં આંખ ખોલીને જોવાની અને સમજવાની જરૂર છે. ૧૦૦૦ વષશથી અયોધ્યામાં વસીને મયાંની

ભૂબમની આધ્યામમના મુસલમાનો પણ ભાગીદાર છે તેવી ઉદારતા બહંદુઓએ પાઠવી છે. જેનો આભાર વ્યિ કરવા શીયા યુવાનોએ મંબદરમાં બનમાશણ માટે ફાળો નક્કી કયોશ છે. ભબવષ્યમાં પણ બહંદના બહુધમમી ભારતીયો બવબવધમુખ ઈશ્વરપ્રેબરત આધ્યાસ્મમકતાનો પ્રસાદ પામશે. હવે આશા રાખવી કે બહંદુ અને મુસલમાનો મતભેદ ભૂલીને ઝડપથી શાંબત અને પ્રગબત તરફ પગલા લે. - રમેશ ઝાિા, નોબબરી

સત્ય સાંઈ સેવા સંસ્થાન શ્રી ભરતભાઈ સચાણીયા બલબખત સાંઈ ભજન સંધ્યા બવશેનો લેખ વાંચ્યો. એમાં ભરતભાઈ જણાવે છે કે ‘બશરડી સાંઈબાબા સંથથાન' ભારત અને ભારત બહાર અનેક લોકોપયોગી કામ કયાશ કરે છે. રાજકોટમાં હૃદયની શથત્રબિયા કરે છે અને અનેક ગરીબ દદમીઓની મફતમાં સારવાર કરે છે. પરંતુ ભરતભાઈને નમ્રતાપૂવશક જણાવું કે રાજકોટમાં જે હોસ્થપટલ હૃદયની શથત્રબિયા ગરીબ લોકોને મફતમાં કરે છે તે શ્રી સમય સાંઈ સેવા સંથથાન તરફથી પૂરી પાડવામાં આવે છે. શ્રી સમય સાંઈબાબાના ટ્રથટ દ્વારા એક હોસ્થપટલ પુટપરથીમાં (આંધ્ર પ્રદેશ) અને બીજી બેંગ્લોરમાં ચલાવાય છે. આ બંને હોસ્થપટલો ખૂબ જ મોટી છે જ્યાં દરેક જાતની બબમારીની દરેકને બબલકુલ મફતમાં સારવાર મળે છે. શ્રીમાન પૂજ્ય વડગામા પણ શ્રી સમય સાંઈબાબાના ભિ છે. - જયરામભાઈ પટેિ, વેમ્બલી

સ્મરણોની યાદોનું ભાથુ તંત્રી શ્રી થોડા સમય પહેલાં તમે ભારતની ૪૫ બદવસની યાત્રા એ જઈ આવ્યા સાથે ભવનું ભાથું નબહ પણ થમરણોની યાદોનું ભાથુ લઈ આવ્યા તથા જીવંત પથમાં સૌ વાચકોને પીરથયુ તેનો ખૂબ ખૂબ આનંદ થયો. આવી જ લાગણી સૌ કોઈ રાખે કે વહેંચીને ખાવું. મતલબ તમે ઇસ્દડયા ગયા આનંદ થયો, તે આમે નહોતા ગયા છતાં અમે વાંચીને આનંદ માણ્યો. ભારત ખેતી પ્રધાન દેશ છે જ્યાં પૈસા વગર ખેડૂતો આપઘાત કરી મરી જાય છે. જ્યારે માયાવતી લાખો કરોડોના હાર ગળામાં પહેરાવવામાં આવે છે. નવાઈ સાથે દુઃખ થાય છે, બીજું એર ઇસ્દડયાની સીધી ફ્લાઇટની ઝુંબેશ ઉપાડી છે તેમાં સફળતા મળે તો ઘણાને સુખરૂપ થશે. - ચંપાબેન સ્િામી, માંચેસ્ટર

િમમલાભ બદલ આભાર પુબિમાગશના આચાયશ ગૌથવામી બવજયકુમારના લંડનના પ્રવાસના સમાચાર ‘ગુજરાત સમાચાર’માં આપ્યા તે બદલ આપનો ખૂબ આભાર માનું છું. આ સમાચારથી ઘણા ધમશપ્રેમી ભાબવકજનો અને અબાલવૃધ્ધોને સારૂ જ્ઞાન અને જીવનનું માગશદશશન મળ્યું છે. આનું પુણ્ય આપને અને 'ગુજરાત સમાચાર'ને મળે છે. - રીછુભાઇ, રીચમંડ

‘સંસાર-રામાયણ’ ‘થવામી સબિદાનંદજી’દંતાલીવાળા શ્રી સી.બી. પટેલના ફેન છે તો તેમનું પુથતક ‘સંસારરામાયણ’ગુજરાત સમાચારમાં ચાલુ કરો તો વાચકો તેમના બવચાર જાણી શકે. આજથી પચીસ વષશ પહેલાં ‘ફૂલછાબ’માં તે કોલમરૂપે આવતી હતી, તો તમે પણ ચાલુ કરો તો સારું. - ચંદુભાઈ સોનેચા, લેસ્ટર

ગુજરાત સમાચાર અને એિશયન વોઇસને આપ કોઇ સંદેશ આપવા માગો છો? લવાજમ/વવજ્ઞાપન સંબંવિત કોઇ માવિતી જોઇએ છે? િમણાં જ ફોન ઉઠાવો અથવા ઇ-મેઇલ કરો. અમે આપને મદદ કરવા તત્પર છીએ.

Karma Yoga House, 12 Hoxton Market (Off Coronet Street) London N1 6HW

Tel: 020 7749 4080/4000 Fax: 020 7749 4081 Email:gseditorial@abplgroup.com aveditorial@abplgroup.com www.abplgroup.com


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 23rd October 2010

ચેતેશ્વર પૂજારાના આંતરરાષ્ટ્રીય ટેસ્ટ મિકેટિાં પદાપપણની ગુજરાત સિાચાર-એમશયન વોઈસ દ્વારા શાનદાર ઉજવણી અમદાવાદઃ બેંગલોરમાં ગત સપ્તાહે ભારતે ઓથટ્રેમલયા સામેની ટેથટ શ્રેણીમાં ઐમતહામસક મવજય પ્રાપ્ત કયોષ હતો. આ મેચ દ્વારા રાજકોટના યુવા મિકેટર અને ‘રનમશીન’ તરીકે જાણીતા ચેતેશ્વર પૂજારાએ આંતરરાષ્ટ્રીય મિકેટ ક્ષેત્રે પદાપષણ કયુું હતું. આ મેચમાં ચેતેશ્વરે શાનદાર ૭૨ રન કરીને ભારતને મહત્ત્વનો મવજય અપાવ્યો હતો. ચેતેશ્વરની આ મસશ્ધધની ઉજવણીમાં ‘ગુજરાત સમાચાર’ પણ સહભાગી બડયું છે. ગુજરાત સમાચારના અમદાવાદ ખાતેના કાયાષલયમાં ૧૫ ઓટટોબરે પૂજારા પમરવારના થવજનોની હાજરીમાં ધ્રુવ પૂજારાએ કેક કાપીને ચેતેશ્વરના આંતરરાષ્ટ્રીય ટેથટ મિકેટ પ્રવેશની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ મનમમિે ઉપશ્થથત રહેલા ચેતેશ્વરના મપતરાઇ ભાઇ હષષ રૂપારેમલયાએ જણાવ્યું હતું કે ચેતેશ્વર માટે અત્યારે મિકેટ જ સવષથવ છે, છતાં તે પામરવામરક મૂલ્યો, ધામમષક અને સામામજક બાબતોમાં રસ દાખવે છે. ચેતેશ્વરને ઇડડીયન પ્રીમમયર લીગ (IPL)માં શાહરૂખ ખાનની કોલકાતા નાઇટ રાઇડસષ ટીમમાં રમીને વધારે એટસપોઝર મળ્યું છે. હષષભાઇ કહે છે કે આમ તો ચેતેશ્વરને બે વષષની ઉંમરથી મિકેટ પ્રત્યે ખુબ લગાવ છે અને તેઓ નાનપણમાં સાથે મિકેટ રમતા હતા. ચેતેશ્વરના મપતા અરમવંદભાઇ અને તેના દાદા મશવલાલભાઇ અને કાકા મબપીનભાઇ પૂજારા પણ મિકેટ સાથે સંકળાયેલા હતા. અરમવંદભાઇના મામાના દીકરા ભાઇ હસમુખભાઇએ જણાવ્યું હતું કે પૂજારા પમરવારના લોહીમાં મિકેટ વહે છે અેટલ કે ચેતેશ્વરને

દિકેટ અને ચેતેશ્વર પૂજારાના પફોશમન્સ અંગે ચચાશ કરતા પૂજારા પદરવારના થવજનો અને ગુજરાત સમાચારએદશયન વોઈસના સીઈડી કમલેશ અમીન, પિકારદમિો તથા ગુજરાતના જાણીતા થપોટટસ સમીિક તુષાર દિવેદી (તસવીર સૌજન્યઃ જાટકીયા થટુદડયો)

મિકેટ વારસામાં મળ્યું છે. કૂચ મબહાર ટ્રોફી રમી ચૂકેલા હસમુખભાઇ કહે છે કે ચેતેશ્વરેના માતા રીનાબહેનનું એક થવપ્ન હતું કે તે ભારતની આંતરરાષ્ટ્રીય મિકેટ ટીમમાં રમે અને તે થવપ્ન ચેતેશ્વરે તેની બેંગલોર ટેથટ મેચ દ્વારા પૂણષ કયુું છે. મશવલાલભાઇ મિકેટમાં કોમચંગ અને અપપાયરીંગ કરતા હતી. જ્યારે અરમવંદભાઇ (છ મેચ) અને મબપીનભાઇ (૩૬ મેચ) સૌરાષ્ટ્રની ટીમમાંથી રણજી ટ્રોફી રમી ચૂટયા છે. મિકેટમાં અત્યારે ચેતેશ્વર માટે તેના મપતા અરમવંદભાઇ ફ્રેડડ, કફલોસોફર એડડ ગાઇડની ભૂમમકા ભજવી રહ્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ૨૨ વષષના ચેતેશ્વરે અંડર-19 ની ટીમમાં જોરદાર પફોષમડષ સ દ્વારા પસંદગીકારોને તેની આ પસંદગી માટે મજબૂર કયાષ હતા. ચેતેશ્વરે ૨૦૦૫-૦૬માં ફથટટ ક્લાસ મિકેટ રમવાનું શરૂ કયુું. ત્યારથી અત્યારથી સુધીમાં તેણે ૫૧

મેચની ૮૨ ઇનીંગ્સમાં ૪૦૬૨ રન કયાષ છે, જેમાં ૧૪ સદી, ૧૫ અધષ સદી, બે ડબલ અને એક ત્રેવડી સદીનો સમાવેશ થાય છે. વષષ ૨૦૦૮-૦૯માં તેણે પીઢ મિકેટરને છાજે તેવા ૧૦૦૦થી પણ વધુ રન બનાવ્યા છે. બેંગલોર ટેથટમાં તેની બેટીંગની ટોની ગ્રેગ, કમપલ દેવ, સુમનલ ગાવાથકર જેવા મિકેટ માંધાતાઓએ પ્રશંસા કરી હતી. એક રસપ્રદ વાત એ પણ છે કે ચેતેશ્વર ૨૬૬મો ભારતીય ટેથટ મિકેટર છે. આ ૨૬૫ પૈકીના ૩૫ ખેલાડીઓ કારકકદટી દરમમયાન માત્ર એક જ ટેથટ મેચ રમી શટયા છે. જ્યારે ૬૬ મિકેટર એવા છે કે તેમને દસથી પણ ઓછી ટેથટ મેચ રમવાની તક મળી છે. સદચનની સચોટ સલાહ ટેથટ શ્રેણીમાં મવજય બાદ ચેતેશ્વર પૂજારા તેના શહેર રાજકોટમાં પરત ફયોષ ત્યારે તેણે એક અખબારી ઈડટરવ્યૂમાં પોતાની પ્રથમ મેચની અંતરંગ વાતો જણાવી હતી. ઈશ્વરમાં

અખૂટ અને ગુરૂ પ્રત્યે અપાર શ્રદ્ધા ધરાવતા ભારતીય મિકેટ ટીમના નવોમદત સભ્ય અને સૌરાષ્ટ્રની શાન સમા ચેતેશ્વર તેની આ સફળતા શ્રેય તેના મપતા અને કોચ અરમવંદા પૂજારાને આપે છે. રનમશીન અને રાહુલ દ્રમવડ બાદ ટીમ ઇશ્ડડયાની નવી અમડખમ ‘દીવાલ’નું મબરુદ પામી ચૂકેલ ચેતેશ્વર રાજકોટના ૧૫૦ ફૂટ રીંગ રોડ પર અયોધયા પાકક ખાતેના મનવાસથથાને હોય ત્યારે ભગવાનની પૂજા કરવાનું ચૂકતો નથી. આ પછી તેના મદવસથી શરૂઆત થાય છે. પ્રેટટીસનું તેનું ચુથત ટાઈમટેબલ છે. તેણે ફરીથી પ્રેશ્ટટસ પણ શરૂ કરી દીધી છે, અને તા.૨૦મીથી તે વડોદારમાં ટ્વેડટી-૨૦ મેચ પણ રમવા જશે. ચેતેશ્વરે કહે છે કે તે પ્રથમ દાવમાં જ્યારે ફિ ચાર દડાનો સામનો કરી આઉટ થયો, ત્યારે ધોની, કથટટન અને સમચન સમહતના મસમનયર ખેલાડીઓએ

તેને ‘લક બાય ચાડસ’ કહી કહ્યું હતું કે ‘બોલ લો’ થઈ જવાથી તું ‘લેગ બી ફોર’ થયો. બીજા દાવની વનડાઉનની ભૂમમકા અંગે તેણે વધુમાં જણાવ્યું કે પાંચમાં મદવસની શરૂઆતમાં જ તેને કહેવામાં આવ્યું હતું કે તેણે ત્રીજા િમે જવાનું છે. સેહવાગ આઉટ થયો એ પહેલાં કોચ કથટટન અને કેપ્ટન એમ.એસ.ધોનીએ તેને નેચરલ ગેમ રમવાનું સૂચન કયુું હતું અને વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, તને બેટીંગની સમજ છે. તું તારી રીતે રમવા ફ્રી છો. જ્યારે ૫૦ રન પૂણષ કયાષ ત્યારે સમચન તેંદુલકરનો શું પ્રમતભાવ હતો? તેવા એક સવાલના જવાબમાં ચેતેશ્વરે જણાવ્યું કે સમચન મારી પાસે આવ્યો. અને પીઠ થાબડી કહ્યું કે વેરી ગુડ પછી સાવચેતીના સૂરમાં કહ્યું ‘રીલેટસ થતો નહીં, મિકેટ ઈઝ ફની ગેમ’. ડ્રેમસંગ રૂમના માહોલ મવશે તેણે કહ્યું કે નવા ખેલાડીને જરા પણ મુચકેલી ન પડે. કોચ કથટનષથી લઈને તમામ હળવા મૂડમાં હોય છે. પૂજારાનું માનવું છે કે કોચ કથટટનના માગષદશષનથી તેની કફલ્ડીંગમાં ઘણો સુધારો થયો છે. તેની બેટીંગ મટપ્સ પણ જોરદાર હોય છે. સૌરાષ્ટ્રના યુવા ઝડપી બોલર જયદેવ ઉનડકટ મવશે તેનું માનવું છે કે તે ભારતીય ટીમનો ભમવષ્યનો બોલર છે. તે ઈન અને આઉટ થવીંગ નેચરલ રીતે કરી શકે છે. કોચ કથટટન અને બોમલંગ કોચ પણ તેનાથી ખૂબ પ્રભામવત થયા છે. સમચનની મેદાન પરથી એ વાત ‘મરલેટસ’ થતો નહીં, મિકેટ ઈઝ ફની ગેમ ચેતેશ્વરનો મૂળમંત્ર બની રહેશે. કોઈપણ ખેલાડીને ટોચ પર ટકી રહેવા ચેશ્પપયનને છાજે તેવું પ્રદશષન કરવું પડે. મરલેટસ થાવ તો ફેંકાઈ જાવ.

ગાંધીવાદનો ખોટી રીતે ઉપયોગ થઇ રહ્યો છે: ગોપાલકૃષ્ણ ગાંધી

ગત સપ્તાહે ગુજરાતની બે દદવસની મુલાકાતે પધારેલા દસ આદિકન દેશોના ૧૯ પિકારોએ અમદાવાદના સાબરમતી આશ્રમની મુલાકાત લીધી હતી. મુલાકાત દરદમયાન પિકારો ગાંધી જીવન દશશનથી પ્રભાદવત થયા હતા. ગુજરાતની દવકાસયાિાના સાિી બનાવ પધારેલા અને પિકારોની ટીમમાં આદિકાના દદિણ આદિકાના નાઇજીદરયા, ઘાના, ઇજીપ્ત, મોઝામ્બબક સુદાન, બોટ્સવાના, નાદમદબયા, ઇથોદલયા અને ટાન્ઝાદનયાના પિકારોનો સમાવેશ થાય છે. ગુજરાતની કલા-સંથકૃદત અને દવકાસથી આ પિકારો ઘણાં પ્રભાદવત થયા હતા. આ દનદમત્તે ઉપમ્થથત રહેલા સરકારના માદહતી દવભાગના અદધકારી મુકુંદ પટેલ (ડાબેથી પ્રથમ) અને જયેશ દવે (જમણે છેલ્લે)એ આ દવદેશી મહેમાનોને રાજ્યની અનેકદવધ બાબતોથી માદહતગાર કયાશ હતા.

• માફી આપો પછી જ ગુનાની કબૂલાત કરું: ડો. એન. કે. અમીનઃ સોહરાબુદ્દીન એડકાઉડટર કેસમાં તાજના સાક્ષી બનવા ઇચ્છતા અને આ જ કેસના એક આરોપી ડો.નરેડદ્ર કે. અમીને ગત સપ્તાહે પોતાની અરજીની સુનાવણી દરમમયાન એક નવું જ ગતકડું કાઢયું હતું. મવગતવાર સુનાવણી માટે વધુ સમય માંગતી પોતાની મવનંતી સાથે તેમણે એવી એક અરજી રજૂ કરી છે કે, પહેલાં તેમને આ કેસમાં પોતાના ગુનાઓમાંથી માફી મળે પછી જ તે ગુનાઓની કબૂલાત કરતું મનવેદન નોંધાવવા માંગે છે.

અમદાવાદઃ ‘તમે તમારી જાતને ગાંધીવાદી ન સમજશો, ગાંધીજીએ કોઈ વાદ નહોતો થથાપ્યો અને ગાંધીવાદ શબ્દનો ઉપયોગ ખોટી રીતે થયો છે. જ્યાં વાદ હોય ત્યાં મવવાદ પણ હોય છે અને જ્યાં મવવાદ હોય ત્યાં અપવાદ પણ હોય છે. આથી તમે તમારી જાતને ગાંધીવાદી તરીકે ન જોશો, એમ ગાંધીજીના પૌત્ર ગોપાલકૃષ્ણ ગાંધીએ મવદ્યાપીઠ ખાતે સોમવારે જણાવ્યું હતું. ગૂજરાત મવદ્યાપીઠ ખાતે આયોમજત ૫૭મા પદવીદાન સમારોહમાં ૮૬૮ મવદ્યાથટીઓને પદવી એનાયત કરાઇ હતી. દીક્ષાંત પ્રવચનમાં પશ્ચચમ બંગાળના પૂ વષ રાજ્યપાલ ગોપાલકૃષ્ણ ગાંધીએ કહ્યું કે ‘જે લોકો તેમના માગષ પર ચાલ્યા તે લોકો પોતાની રીતે ગાંધી મવચારને અનુસયાષ. સરદાર પટેલ, જવાહરલાલ નહેરુ ગાંધીજીને મળ્યા તો તેમણે

પોતાની શમિઓ- ક્ષમતા ગાંધી મૂલ્ય અનુસાર કામે લગાડીને આગવી ઓળખ બનાવી.’ ગાંધીજીનો સંદેશ અત્યાધુમનક છે, તે ટયારેય ઓછો થતો નથી તેવી લાગણી પ્રદમશષત કરીને કહ્યું કે, ‘ગાંધીમવચાર એક દોથતની જેમ તમારી સાથે રહેશે, મવકટ શ્થથમતમાં તમને મનરાશ થવા દેશે નહીં. તમે ગાંધીજીને ‘ગુરુ’ નહીં પણ ‘દોથત’ માનજો. ’તેમણે જણાવ્યું કે,‘મવશ્વમાં બે મોટી સમથયાઓ છે. એક છે ગ્લોબલ ટેરમરઝમ અને બીજી ગ્લોબલ વોમમુંગ છે. આ સમથયાઓ સામે લડવા આજે ગાંધીજીનો થવદેશઅમહંસાનો સંદેશ પોથટ મોડટન છે. આધુમનક કરતાં પણ એક ડગલું આગળ.’ આ પ્રસંગે ગૂજરાત મવદ્યાપીઠના કુલપમત નારાયણ દેસાઈએ મવદ્યાથટીઓને જણાવ્યું હતું કે,‘ તમે ગાંધીજીની જેમ આજીવન કંઈક નવું શીખવાની ધગશ રાખજો.

11

હવે અિદાવાદિાં એસી મસટી બસ ઉપલબ્ધ અમદાવાદઃ ૧૪ ઓટટોબર, ૨૦૦૯ના રોજ અમદાવાદમાં બીઆરટીએસ સેવા શરૂ થઈ હતી. ૧૨.૫ કક.મી.થી શરૂ થયેલી આ સેવા ચાલુ માસના અંતે નરોડા સુધીના ૪૦ કક.મી. પૂણષ કરી લેશે.

વળી ૧૫મી ઓટટોબરથી પ્રાયોમગક ધોરણે એસી બસ શરૂ થઇ હોવાનું પયુ મન. કમમશ્નર, મે ય ર સમહતનાએ જણાવી ઉમેયુું હતું કે અગામી માસે થમાટટ કાડટ સે વા પણ કાયષ ર ત થઈ જશે . તે મ જ કાલુપુર થટેશન અને કાલુપુર બસ થટે શ નને સીધા જ સં ક ળાશે . જે થી રે લ વે ના ઉતારુઓને પણ લાભ મળશે.

મિલકત ખરીદનારા હવે છેતરાશે નહીં ગાંધીનગરઃ ગુજરાતભરના નાના નગરોથી માંડીને મહાનગરોમાં છેલ્લા કેટલાક વષષથી મોટા પ્રમાણમાં રહેણાંક અને વામણજ્ય બાંધકામો તૈયાર કરવાની તેમ જ ખરીદવેચાણની પ્રવૃમિમાં ભારે તેજી આવી છે. જો કે, આ તેજીમાં જરૂરતમંદ ગ્રાહકને ખુલ્લી જમીન ઉપર કામચલાઉ મોડેલ બતાવીને અનેક પ્રકારના થવપ્નો બતાવી પછીથી તૈયાર બાંધકામ જુદા જ પ્રકારે પધરાવવાની પેરવી કેટલાક મબલ્ડરો દ્વારા કરવામાં આવતી હોવાની ફમરયાદો વ્યાપક બનતાં હવે શહેરી મવકાસ મવભાગે એક કાયદો ઘડીને ગ્રાહકને સુરક્ષા પૂરી પાડવાનો મનણષય કયોષ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. રાજ્યભરમાં હાલ એક હજારથી વધુ જુદી જુદી સાઇટ ઉપર રહેણાંક અને કોમમષશયલ બાંધકામો ચાલી રહ્યા છે. આ બાંધકામો માટે ગ્રાહકોને આકષષવા માટે અનેક પ્રકારની સુમવધા અને બાંધકામ કેવું હશે તેની એક આકષષક જાહેરખબર અપાય છે અને આ જાહેરખબરના આધારે જ્યારે ગ્રાહક થથળ ઉપર પ્રોપટટીના બુકકંગ માટે જાય છે ત્યારે મબલ્ડરો તેમને પેપર ઉપર દોરેલા લે-આઉટ અને પ્લાનના આધારે પ્રોપટટીની જાણકારી આપવામાં આવે છે. થથળ ઉપર કેટલાક મબલ્ડરો દ્વારા પ્રોપટટીનું મોડેલ પણ રજૂ કરે છે. જ્યારે એકાદ દોઢ વષષે પ્રોપટટી ધરતી ઉપર આકાર લે છે ત્યારે બુકકંગ વખતે રજૂ કરાયેલી મવગતોથી મવપમરત અથવા તો ઘણા ફેરફારો હોય છે. ઘણા મબલ્ડરોએ સુપર મબલ્ટ-અપ એમરયાના આધારે મકાન પધરાવે છે તો ટયારેક કાપષેટ એમરયાના આધારે બાંધકામ કરાયું છે. આવા અનેક કકથસાનો ભોગ બનેલા ગ્રાહકોના મહતમાં રાજ્ય સરકાર એક કાયદો લાવવાની તૈયારી કરી રહી હોવાનું સૂત્રો કહે છે.


ગુજરાત

12

Gujarat Samachar - Saturday 23rd October 2010

ટાટા બાદ વેદાંતા પણ ગુજરાત આવશે? અમદાવાદઃ અગાઉ ગુજરાતે પશ્ચિમ બંગાળનો ટાટાનો નેનો પ્રોજેક્ટ સફળતાપૂવવક મેળવ્યા બાદ રાજ્યના મુખ્યપ્રધાન નરેડદ્ર મોદીની નજર હવે યુકે શ્થિત વેદાંતા રરસોરસવસ રિ. પર ઠરી છે. કંપનીની એલ્યુરમરનયમ રરફાઈનરીનું ઓરરથસાિી થિળાંતર કરાવી ગુજરાતમાં િાવવા તેઓ રસ િઈ રહ્યાનું હોવાનું સૂત્રો જણાવે છે. ગુજરાત સરકારના રસરનયર અરધકારીના જણાવ્યા મુજબ રાજ્ય સરકારે મુંબઈ શ્થિત આશાપુરા માઈનકેમ રિ. સાિે પ્રોજેક્ટ કરવાની યોજના ઘડી હતી તે હવે વેદાંતા સાિે હાિ ધરવા તેને સમજાવવા પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. મોદી સરકારે તાજેતરમાં રાજ્યની મારિકીની ગુજરાત રમનરિ ડેવિપમેડટ કોપોવરેશન (જીએમડીસી)ને આશાપુરા સાિે સોદો રદ કરવા સૂિના આપી હતી. આ પ્રોજેક્ટમાં હજી સુધી કોઈ પ્રગરત નહીં િઇ હોવાનું કારણ આગળ ધરાયું છે. હવે જીએમડીસી સાિેના સંયુિ સાહસ થિાપવા આમંત્રણ અપાશે, જે જોતા વેદાંતા સાિે નવો કરાર કરવાનો માગવ ખુલ્િો િયો એમ કહી શકાય. જો કે વેદાંતાના કોપોવરેટ કોમ્યુરનકેશડસના વડા પવન કૌરશક આવી કોઈ બાબત આકાર િઈ રહી હોવાનું નકાયુું છે અને ઓરરથસાિી રરફાઈનરી અડયત્ર ખસેડવાની અમારી યોજના નિી એમ જણાવ્યું હતું.

ગુજરાત ટવધાનસભાના થપીકર થવ. અશોક ભટ્ટને ગત બુધવારે અમદાવાદમાં છત્તીસગઢ ટવધાનસભાના થપીકર ધમાલાલ કૌટશકે તેમના ટનવાસથથાને જઇ ભાવાંજટલ અપપી હતી. આ વેળાએ તેમની સાથે છત્તીસગઢ ટવ.સના સટચવ દેવેન્દ્ર વમાા પણ હાજર રહ્યાા હતા. ખાટડયામાં થવ. ભટ્ટના ટનવાસથથાને જઇને શ્રી કૌટશકે થવ. ભટ્ટના પત્ની જ્યોટતબેન ભટ્ટ અને પુત્ર ભૂષણ ભટ્ટને રૂબરૂ મળી સાંત્વના પાઠવી હતી. આ વખતે તેમની સાથે ગુજરાત ટવધાનસભાના સટચવ શ્રી ડી. એમ. પિેલ અને થપીકરના અંગત સટચવ ડી. કે. વ્યાસ પણ ઉપસ્થથત રહ્યાા હતા.

કોંગ્રેસના ‘મશીન મેજીક’ના આક્ષેપને ફગાવી દેતું ચૂંટણી પંચ અમદાવાદઃ તાજતેરમાં છ મ હા ન ગ ર પા રિ કા ઓ ની િૂંટણીમાં કોંગ્રેસે મેળવેિી ભૂંડી હાર બાદ પ્રદેશ કોંગ્રેસના નેતાઓએ જણાવ્યું હતું કે િૂંટણીમાં કોઈ મોદી મેરજક િાલ્યો નિી પરંતુ મશીન મેરજક િાલ્યો છે અને તેમણે ઈવીએમ મશીનમાં ગોટાળા કરાયા હોવાિી કોંગ્રેસની હાર િઈ હોવાનો આક્ષેપ કયોવ હતો. જો કે િૂંટણી પંિે આ આક્ષેપને ફગાવ્યો હતો. કોંગ્રેસના નેતાઓએ ઈવીએમની તપાસ માટે ઈડકવાયરી કરમટીની રિના કરવામાં આવે તેવી માગણી કરી હતી. તેમજ િૂંટણી પંિ

મતદાનની શ્થિપો, મતદારોની સહીઓ, અંગુઠાના રનશાનોને વોશ આઉટ ન કરે તેવી માગણી કરી છે. પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ રસદ્ધાિવ પટેિ, રવરોધ પક્ષના નેતા શરિરસંહ ગોરહિ, અને પૂવવ મુખ્ય પ્રધાન શંકરરસંહ વાઘેિાએ જણાવ્યું હતું કે િૂંટણી પૂવવે ભાજપ રવરોધી વાતાવરણ હતું. મતદાનના રદવસે ૪ વાગ્યા સુધીનું રપિી ર૭ ટકા મતદાન િયું હતું. અને છેલ્િા એક કિાકમાં ૧પ ટકા મતદાન વધી જાય તે કોઈના ગળે ઉતરે તેવી વાત નિી. પરંતુ ઈવીએમમાં ટેમ્પરરંગ અને બોગસ મતદાન વગર આ શક્ય નિી.

SUBSCRIPTION FOR Please tick as appropriate: GUJARAT SAMACHAR & ASIAN VOICE UK G.S. A.V. Both 1 Year £25 £25 £30 2 Years £45 £45 £55 5 Years* £110 £110 £140 10 Years* £200 £200 £250 & *, * )!

&)

.

) '#

* ' . .

ASIAN VOICE

EUROPE WORLD G.S. A.V. Both G.S. A.V. Both £55 £55 £80 £70 £70 £100 £100 £100 £150 £125 £125 £180 £225 £225 £325 £300 £300 £400 £450 £450 £650 £550 £550 £800 (, **Subscriptions paid will not be refunded

Please detach this form and send it with your payment or credit card instructions to address below

GUJARAT SAMACHAR & ASIAN VOICE 12 Hoxton Market, (Off Coronet Street) London N1 6HW

#

-

E-mail: support@abplgroup.com Visit our website: www.abplgroup.com

!

0 %

%

,

$*

. $

"

"

% "

$ ")

# %

" " / % . %0 ( / " ) !" ( % " " $* ' % ( ' # " - # " # " - # % % % ( " + & % "* / *! % ,*!% ** , #! +!&%* + 0 " % " % " " , % # (, ' . # +& ," ) + $ ) *! % &! $

&

$

)

" " %)

) $

"

' ! "

(

"

")

$

( % $

$ )

"

$ " )

" %

" " "

"

કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં શૂટિંગ થપધાામાં ટસલ્વર મેડલ મેળવી ટવશ્વમાં ગુજરાતનું રોશન કરનાર લજ્જા ગોથવામીની સોમવારે મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ખાસ તેના આણંદ ટજલ્લાના ટજિોડીયા ગામના ઘરે મુલાકાત લીધી હતી અને તેને રાજ્ય સરકાર તરફથી રૂ.૫ લાખનું પ્રોત્સાહન ઇનામ, શાલ અને પુથતક આપ્યું હતું. ચૂંિણી પ્રચારની સખત સમયમયાાદા વચ્ચે પણ તેમને થોડો સમય લજ્જા અને તેના પટરવાર સાથે ગાળીને લજ્જાને ભટવષ્યમાં આગળ વધવા માિે જોઈતી તમામ મદદ પૂરી પાડવા માિેનું આશ્વાસન આપ્યું હતું. મુખ્ય પ્રધાને લજ્જાએ જે રાઈફલથી મેડલ મેળવ્યો તેનું ટનરીક્ષણ કયુું હતું. મોદીએ જણાવ્યું હતું કે આવા નાના ગામમાંથી આવીને સખત મહેનત અને લગન વડે સામાન્ય પટરવારમાંથી આવતી હોવા છતાં લજ્જાએ ગુજરાતને રમતગમતના ઈટતહાસમાં સૌથી પહેલો કોમનવેલ્થ ગેમમાં ટસલ્વર મેડલ અપાવ્યો છે. આ ટનટમત્તે રમતગમત પ્રધાન ફકકરભાઇ વાઘેલા અને આણંદના ભાજપના ધારાસભ્ય જ્યોત્સનાબેન પિેલ ઉપસ્થથત રહ્યાા હતા.

ટિટટશ એરવેઝ, એર ફ્રાન્સ અને ડેલ્ટા અમદાવાદથી ફ્લાઇટ શરૂ કરવા આતુર અમદાવાદઃ રવશ્વના એરવએશન સેક્ટરમાં હવે અમદાવાદના આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોટટની નોંધ િેવાઇ રહી છે. શહેરના સરદાર વલ્િભભાઇ પટેિ આંતરાષ્ટ્રીય એરપોટટ ટરમવનિ-૨નું િોકાપવણ િયા બાદ એરપોટટ ઓિોરરટી ઓફ ઇશ્ડડયા (એએઆઇ)ના કાયવક્ષેત્રમાં આવતા કોિકાતા, િેન્નાઇ બાદ અમદાવાદ એરપોટટનો ત્રીજા નંબર પર મોટાં એરપોટટ તરીકેનો સમાવેશ િયો છે. આ સાિે જ નવા ટરમવનિ પરિી મુસાફરોને વધુ કનેકટીવીટી સાિે આધુરનક સુરવધા મળે તે હેતુિી તાજેતરમાં કેનેડામાં યોજાયેિી ‘વલ્ડટ રૂટ્સ’ કોડફરડસ-૨૦૧૦માં અમદાવાદ એરપોટટનું પ્રેઝડટેશન કરવામાં આવ્યુ હતું. જેમાં અમદાવાદ સરહત દેશના ૨૦ જેટિા નોન મેટ્રો એરપોટટસના રડરેક્ટર ઉપશ્થિત રહ્યા હતા. વાનકુવરમાં ૧૯િી ૨૧ સપ્ટેબરના રોજ ત્રણ રદવસ માટે યોજાયેિી કોડફરડસમાં રવરવધ દેશોની ૪૦૦ િી વધુ એરિાઇડસ કંપનીઓએ ભાગ િીધો હતો. તેમ જ ૪૦૦ જેટિા બેથટ ઇડફ્રાથટ્રકિર ધરાવતા

મોડટન સુરવધાયુિ એરપોટટનું પ્રેઝડટેશન િયું હતું. જેમાં તાજેતરમાં ૩૧૬ કરોડના ખિવે તૈયાર કરવામાં આઇએસઓ૯૦૦૧ સરટટફફકેટ ધરાવતા અમદાવાદ એરપોટટનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. આ તમામ એરિાઇડસ કંપનીઓ સમક્ષ અમદાવાદ એરપોટટ ટરમવનિ-૨ના રવરવધ સુરવધાયુિ, હાઇફાઇ ટેકનોિોજી અને થટેટ ઓફ આટટ ઇડફ્રાથટ્રકિરની ખારસયતો દશાવવતું પ્રેઝડટેશન કરવામાં આવ્યું હતું. હાજર પ્રરતરનરધઓમાંિી ત્રણ એરિાઇડસ કંપનીઓએ અમદાવાદ એરપોટટ પરિી તેમના ઓપરેશન શરૂ કરવામાં રસ દાખવ્યો હતો. જેમાં રિરટશ એરવેઝ, એર ફ્રાડસ અને ડેલ્ટા એરિાઇડસનો સમાવેશ િાય છે. તેઓ આગામી સમયમાં એર ટ્રાફફક અને એરપોટટનો સવવે કરશે. તેની સામે ઓિોરરટીએ એરિાઇડસ કંપનીઓની માગ મુજબ સુરવધા આપવી પડશે. જો કે મુસાફરોને નવી ફિાઇટ સાિે નવા ડેશ્થટનેશનનો ક્યારે િાભ મળશે તે બાબત હજુ

પાઇપિાઇનમાં છે. નોંધનીય છે કે રિરટશ એરવેઝે અગાઉ અમદાવાદ એરપોટટ પરિી ઓપરેશન શરૂ કયુવ હતું પરંતુ સુરવધાના અભાવે તેને ઓપરેશન બંધ કરવુ પડ્યું હતું. આ અંગે એરપોટટના ડાયરેક્ટર અનુજ અગ્રવાિે જણાવ્યુ કે ‘કોડફરડસમાં અમદાવાદ એરપોટટનું પ્રેઝડટેશન કરતા રવરવધ એરિાઇડસ કંપનીઓ તરફિી સારો પ્રરતભાવ મળ્યો છે. તે જોતા િાગે છે કે આવનારા સમયમાં અમદાવાદ રબઝી એરપોટટ બની જશે. બીજી તરફ ગુજરાતમાંિી એરટ્રાફફક વધી રહ્યો છે. હાિમાં વારષવક ડોમેશ્થટક અને ઇડટરનેશનિ સેક્ટરમાં ૨૭ િાખ મુસાફરો અવરજવર કરે છે. હાિમાં અમદાવાદિી કેટિાક દેશોમાં જવા માટે મુંબઇ િઇને જવું પડે છે તેના બદિે આગામી સમયમાં મુસાફરોને અમદાવાદ એરપોટટ પરિી સીધી ફ્િાઇટનો િાભ મળશે. સાિોસાિ ભારતના ૨૦ જેટિા નોનમેટ્રો એરપોટટના ઇડફ્રાથટ્કિરનો રવકાસ પણ ઝડપિી વધી રહ્યો છે.’


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 23rd October 2010

0()("!% !$(-%+ ,&.$'%*" #$&) !/% /%($! N\""T O_.d`],- ;d\`_ *` g2?2+ V`0Q&" I Y`(,e]&e0 *` g??@?bb

2? -0T_

P,b 2^ N,/ Rc22

S'&", I Y`(,e]&e0 *` g?+c@bb

g2?2+bb

^ -0T_

P,b R^ J0e Rc22

2) -0T_

P,b ) E0` Rc22

S0!/d-&06 G0d_ I 7&,]e0!

2X -0T_ *` gRRXR P,b ) N,/ Rc22

8/^V&/(]5 N/"/!/5 8/^ ;+,Y] K+ RV/-/!/5 J" 7/V&] H+OX+YX5 RV/-/!/ 8/"V I"/V5 ;U^V/ RY+^/X5 ;U+YV] ?/V/"+X5 7]YY+X K+" ;/&^+ ?/V&]^/" ;/Y$5 ;U+YV] A]^VV5 ;U+YV] 6/Y/X5 N'&"]+ EX"/^,

A/^/UX5 R^/T&"'/^/X5 8/"T/,]Y5 9&] K+ D/^+&Y]5 8U(/Y "]/*5 N]Y-]T/,]5 E(UL/U I/""X5 I]L K] E(U/-U5 P+U^]X R&Y+X

;`0-&]&de0" S'&e0

:b`&.,_ /0_,- de !&e&!\! d* 2@ b0__,e(,`_D

<.,e&. J0b0e 2? -0T_ gRCCCbb

2^ A.] Rc22

*` gRRR@bb

P,b 2R Bd[ Rc2c

P/^($]$5 8&+! 9+/[5 R^($]Y 7+!["+X5 R^($]Y 7']!5 P/^V+/O 8Y+O5 P/^V+/O 8/!Y+5 7]^"+ 8/[5 ;'^]! ;+^'5 N'/U K]-5 A+$]^( K+"V/5 N'/U K]-5 N/^ 7']5 G] N'& A&^' N&VO5 NU N'& 7U^^+"5 ?'/ 7Y/^(5 G]& R^5 GU+5 G/^]&5 G/"]^( P/O

P/^($]$5 8&+! 9+/[5 G] N'& A&^' N&VO5 NU N'& VU^^+"X5 N/] K/& V+!["+5 A+$]^( K+"V/5 K/^/^(5 G]& R^5 GU+5 G/^]&5 G/"]^( P/O5 BU/^( ;Y/./^(5 ;/$ >U N/T+5 CU/^( 8& 4/V+Y*/""

Y\_]`0"&01B,Z 3,0"0e- R@ -0T_ *` g)X++

P,b 2^ E0` Rc22

CO]V]5 G&Y]X'&!/5 7/$/O/!/5 A/VXU!]V]5 G/$]^+5 7]$O]

P+&%&^(5 I]Y.&,,+^ N&VO5 7&/^0/^!+^ 8ZU/Y+5 8U!!+Y ;/"/-+5 3&/^5 7+YY/-]VV/ 4/YY&]YX5 4&", H]]X+ ;/(],/5 8'/^('/&5 D/,+ PU,,'/ 7+!["+5 2UOU/^ H/Y,+^

S0!/d-&0 I 7&,]e0! 2C -0T_

G]^( C]^(5 A+".]UY^+5 PY&X./^+5 N/&Y^X5 HY+/V P/YY&+Y 9++*5 RO+YX 9]-$5 8O,^+O5 N'Y&XV-'UY-'5 :U++^XV]S^5 RU-$"/^,5 8&^(/[]Y+

NK=<; @c VAAHKBM< NA= ;LK< ;A8= 5KGG VO OB;O=OP KB;A Y P=Y5 ;A 5KB Y N=OO NGKML; ;A KBPKY 5K;L HKBMNK<LO=

>0.%0(,_ *` gX2R @e]_ V0e(%d%

)a =,!/`0e-] Ld],"F =dd! de"T

Ce]_ Md0

)a =&[,`0 -, Md0 h /,- I /`,0%*0_]

*` gX2Rbb

*` gC2@bb

Ke."\-,_ f&(']_ c2 A.] F ?2A.] Rc2c

Ce]_ Ye]&(\0

)aJd""T V,0.' =,_d`] I <b0 F Y"" Ke."\_&[,

Ke."\-,_ f&(']_ c2 A.] F ?2A.] Rc2c

Ce]_ E0\`&]&\_

?a G, ;`db&.0" =,_d`] F Y"" Ke."\_&[,

*` g2222bb

*` g2?2Rbb

/0_,- de &e_&-, .0/&e c2 A.] F ?2A.] Rc2c

Ke."\-,_ f&(']_ c2 A.] F ?2A.] Rc2c

Ce]_ <`& G0e%0

<]0T C b0T X

?a O!,`0"- V0T Ld]," Y"" Ke."\_&[,

@e]_ J0b0e

?a OWb"d`, ;d%Td I HTd]d

*` gCC@bb

*` g+++bb

Ke."\-,_ f&(']_ c2 A.] F ?2A.] Rc2c

Ce]_ ;`\"T E0"0T_&0

?a HG6 S0!,`de L&('"0e-_ I >,e0e(

Ke."\-,_ f&(']_ c2 A.] F ?2A.] Rc2c

Ce]_ H,`0"0

?a <b&., 7&""0(,6 ;',%%0-T

*` g2@?+bb

*` g2@@cbb

Ke."\-,_ f&(']_ c2 A.] F ?2 A.] Rc2c

Ke."\-,_ f&(']_ R) A.] F ?c Bd[ Rc2c

S`\&_,_ *` gX2R 2)e]_ ;`,0_\`,_ d* ]', N0` O0_]

Lde( Hde(6 S'&e06 7&,]e0!6 ;'0&"0e- I <&e(0bd`,

2)e]_ ;`,0_\`,_ d* ]', N0` O0_]

E0"0T_&06 <&e(0bd`, I ;'0&"0e-

*` g2)^+bb

*` g2@)+bb

Ke."\-,_ f&(']_ R J0e6 2R6 RX E0` I +6 R? Yb` Rc22

Ke."\-,_ f&(']_ RX N,/ Rc22

Ce]_ E,W&.0e =&[&,`0

Gd_ Ye(,",_ :Gde( V,0.'D6 SY# >\,`]d 70""0`]06 E,W&.d# E0Q0]"0e6 E,W&.d# S0/d <0e G\.0_6 E,W&.d# Gd_ Ye(,",_ :Gde( V,0.'D6 SY

2Re]_ L0Z0&&

Lded"\"\6 LK# Lded"\"\6 LK# H0\0& :B0Z&"&Z&"&D6 LK# L&"d6 LK# Hde06 LK# E0\& :H0'\"\&D6 LK# E0\& :H0'\"\&D6 LK# 70e.d\[,`6 VS6 S0e0-0

*` gC@cbb

*` g2))+bb

Ke."\-,_ f&(']_ ?c J0e Rc22

Ke."\-,_ f&(']_ RR Yb` Rc22

Ce]_ O0_] S0`&//,0e

N"d`&-06 V0'0!0_6 V`&]&_' 7&`(&e K_"0e-_6 Pd!&e.0e =,b\/"&.

Ce]_ 5,_] S0`&//,0e N"d`&-06 S0T!0e K_"0e-_6 E,W&.d6 V0'0!0_

*` g2)^+bb

*` g2c?+bb

Ke."\-,_ f&(']_ 2) Bd[ Rc2c

Ke."\-,_ f&(']_ C Bd[ I RX P,. Rc2c

2?e]_ P\/0& I Ke-&0

2Re]_ O(Tb] I O0_],`e E,-&],``0e,0e

P\/0&6 A!0e6 Sd.'&e6 Md06 E\!/0&

<b0&e6 K]0"T6 M`,,.,6 O(Tb]

*` g2)?+bb

Ke."\-,_ f&(']_ R^ <,b6 2c I RR A.] Rc22

*` g2^++bb

Ke."\-,_ f&(']_ RC E0` I ^ Yb` Rc22

E\"]&F",( f&(']_ *` g@R@ K!0(&e, Z'0] ,"_, Z, .0e -d9 >`,*,``,- ;`0[," >0`]e,`_ *d` ]', Y&`"&e,_ Gde-deFSd"d!/d H\0"0 G\!b\`FP,"&FGde-de

Gde-deF;d`de]d B,Z 4d`%FGde-de

Gde-deFY\.%"0eGd_ Ye(,",_FGde-de

Gde-deFP\/0& V0e(%d%FLde( Hde(FGde-de

*`d! de"T g+2Cbb

*`d! de"T g+Xcbb

*`d! de"T g@R@bb

*`d! de"T g@+@bb

ZZZ$e0!0_],$]`0[," Sde]0.]U X/"+XF^/!/XV+VY/T+"#-]#U$ ;,"U \M\ @<1M 1@)M ]Y \W)) )@M <1=Q

$#&#"!%!$)+%* ," ) &,+,",'( '# !-%

PY&^(&^( O]U 7Y/T+" K+/"X *]Y ]T+Y <= O+/YX RUV']Y&X+, V] X+"" 7Y/T+" E^XUY/^-+ 7+Y!X /^, -]^,&V&]^X /[["O /^, [Y&-+X /Y+ XU.%+-V V] -'/^(+#

13


િૌરાષ્ટ્ર

14

Gujarat Samachar - Saturday 23rd October 2010

બોટાિના સશક્ષક KBCમાં ૨૫ લાખનું ઈનામ જીત્યા બોટાદઃ અિીંના ખસ ગામના લશક્ષક વનરાજલસંિ ચાવડાએ તાજેતરમાં શરૂ થયેિી ‘કોન બનેગા કરોડપલત’ (KBC) થપધાોમાં રૂ.૨૫ િાખ જીતી ગયા છે. મુંબઇથી ગત સપ્તાિે પરત ફરેિા લશક્ષકનું ગ્રામજનો તથા રાણપુર તાિુકા પંચાયતના િમુખ ભગવંતલસંિ દાયમાએ ભવ્ય થવાગત કયુું િતું. બે ભાઇ, એક બિેન અને માતા લપતા મળી પાંચ જણાનો પલરવાર ધરાવતા અને ખેતી કરી પોતાનું ગુજરાન ચિાવતા દેવુભાઇ ચાવડાના સહુથી મોટા પુત્ર વનરાજલસંિએ એમ.એ. બી.એડનો અભ્યાસ કયોો છે. વનરાજલસંિે ભાવનગર યુલન.માંથી ઈલતિાસ લવષયમાં ગોલ્ડ મેડાિીથટ થયા છે. અત્યારે તેઓ રાણપુરની ધ જન્મભૂલમ િાઇથકૂિમાં લશક્ષક છે. તેમને રાષ્ટ્રપલત દ્વારા શ્રેષ્ઠ લશક્ષકનો એવોડડ મળે તે વી ઇચ્છા છે. અગાઉ પણ વનરાજલસંિે ૨૦૦૭માં કેબીસીમાં રૂ.બે િાખ રૂલપયા જીત્યા િતા.

ભાવનગરની પી.એન.આર. સોસાયટી સંચાલલત સેરીબ્રલ પાલ્સી સેડટરમાં, શ્રી પદ્માવતી ચેલરટેબલ ટ્રસ્ટ હસ્તે લબલપનચંદ્ર બાલુભાઈ શાહના સૌજડયથી અને ‘ઇન્ડિયન એસોલસએશન ઓફ મસ્ક્યુલર લિસ્ટ્રોફી’ અમદાવાદના સહયોગથી યોજાયેલ ‘મસ્ક્યુલર િીસ્ટ્રોફી, કેમ્પનું તાજેતરમાં આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

ગીર સિંહ અભ્યારણ્ય ઓક્ટોબરથી ફરી શરૂ

ગુજરાતમાં માત્ર રાજકોટની મુસ્લલમ મસહલા ભાજપમાંથી ચૂંટાઇ

તાલાલા ગીરઃ ચોમાસાનો સમય ગીરના સાવજ માટે સંવનન કાળ િોય છે. આ સમયગાળામાં ગીર અભ્યારણ્ય, ગીર નેશનિ પાકક, દેવળીયા પાકક વગેરેમાં િવાસીઓનાં િવેશ ઉપર િલતબંધ મુકવામાં આવે છે. િવે ચોમાસું પૂણો થતાં િવે ૧૦ ઓક્ટોબરથી ફરી વનકેસરીનાં દશોન માટે િવાસીઓને િવેશ આપવાનું શરૂ થયું છે.

રાજકોટ: ગત સપ્તાિે યોજાયેિી રાજ્યની છ મિાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં ભાજપે કેટિાક મુસ્થિમોને લટકકટ આપીને પોતાની િઘુમતી લવરોધી િોવાની છાપ ભૂંસી છે. એમાં ભાજપે રાજકોટના પછાત ગણાતા જંગિેશ્વર વોડડમાં મલિિા ઉમેદવાર તરીકે મુસ્થિમ મલિિા બબીબિેન સમાને લટકકટ આપી િતી. બબીબિેન સારા એવા મત મેળવી લવજેતા બન્યા િતા. રાજ્યની છ મનપાની ચૂંટણીમાં બબીબિેન જ એક એવા મુસ્થિમ મલિિા ઉમેદવાર છે જે ભાજપની લટકકટ ઉપર ચૂંટાયા િોય. બબીબિેન સમાએ જણાવ્યું િતું કે, ‘મને જે મત મળ્યા છે તે મુસ્થિમ અને લિન્દુ બંને સમાજ તરફથી મળ્યા છે. આમ તો સતત બૂરખામાં રિેતા બબીબિેન ચૂંટણીથી સાડીમાં દેખાય છે અને

• ભાવનગરઃ પાલિતાણાના શેરડીવદર ગામે ઘાંચીની વાડીમાં કામ કરતા પોપટભાઈ એન. ગોલિિ (૬૫)ઉપર તેના જ નાનાભાઈએ પાઈપ વડે હુમિો કરી િત્યા કરી િતી. નૈવેદ્ય િોવાથી પોપટભાઈએ નાનાભાઈ રૂખડ (૪૦) અને કાકાના દીકરાને દારૂ પીવાની ના પાડતા ઉશ્કેરાઈ ગયેિા રૂખડે પાઈપથી હુમિો કયોો િતો.

#

!

!

!

# &

! # !

&

#

(

!+( ! *(

$ % "$ "& '

રાજકોટઃ સામાન્ય રીતે કોઈ પણ બેન્ક પોતાને ત્યાંથી લોન લેનારા લોકો માટે એક સરખી વ્યાજદર રાખતી હોય છે, પણ અહીંની પીપલ્સ કો-ઓપરેટટવ બેન્કે તમાકું ખાનારા અને કોઈ પણ પ્રકારનું વ્યસન નહીં રાખનારા એમ બે પ્રકારના લોકો માટે અલગ વ્યાજદર છે. બેન્કના ચેરમેન શામજીભાઈ ખૂંટે કહ્યું હતું કે ‘લોકો તમાકું ખાવા-પીવાનું છોડે એ હેતુથી અમે ધૂમ્રપાન કરનારા લોકોની દરેક લોનમાં એક ટકો વધુ વ્યાજ લેવાનું નક્કી કયુું છે, જ્યારે વ્યસન ન હોય એવા લોકોને સમયસર લોન પૂરી થયા

# ! !

$

! ! ! % #

'& '& . '$ "&, )*% &*) ' +#

*

"( ( , # /

&( )* +. ("

*

!

)* * *& )* &, *& *! &(

)$ . ! %

*!

'* $

*

(

-"*!&+* '("&( %&*"

/

&#

"

% ! "#

પછી તેમણે લોન લીધી હોય એ કુલ રકમની પાંચ ટકાની ફિક્સ ટડપોઝીટની પહોંચ ટગિટ તરીકે આપવાનું પણ નક્કી કયુું છે.’ ૧૮ વષષથી મોટી ઉંમરની દરેક ચોથી વ્યટિ તમાકુનું સેવન કરે છે એ પ્રકારના રાજ્ય સરકારના એક સવવેક્ષણ પછી રાજકોટની આ બેન્કે તમાકુ

$ '

િતો અને માંદગીના લબછાનેથી િમુખ થવામી જ મારું સવોથવ છે, તેમ કિી ગયા િતા. મિંત થવામી, કોઠારી ભલિલિય

થવામી, ત્યાગ વલ્િભ થવામી, ઇશ્વરચરણ થવામી, લવવેક સાગર થવાલમના િથતે આ લશિાન્યાસ લવલધ કરવામાં આવી િતી. આ િસંગે દેશ-લવદેશના પાંચ િજારથી વધુ િલરભિો ઉપસ્થથત રહ્યા િતા. સંતોએ ગુિાબી પથ્થરાથી ત્રણ લશખર બંધ મંલદરનું લનમાોણ કરાશે તેમ જણાવ્યું િતું.

છોડો અટભયાન અંતગષત ટવટવધ યોજના બનાવી છે. એવો પણ ટનયમ છે કે બેન્કમાં એવી જ વ્યટિને નોકરી મળશે જેને તમાકુંનું વ્યસન ન હોય. જો કે શામજીભાઈ વધુમાં કહ્યું હતું કે ‘બેન્કની સાત બ્રાન્ચમાં ૧૭૨ લોકો નોકરી કરે છે. જેમાં ૪૮ લોકોને ટવટવધ વ્યસન છે.’

!

!

--- '$ "&, )*% &*) ' +#

"!% %

અમરેલીઃ ધારીમાં પ.પૂ. િમુખ થવામી મિારાજના ગુરુ એવા યોગીજી મિારાજના જન્મ થથળે દશેરા, ૧૭ ઓક્ટોબરે બીએપીએસ સંથથા દ્વારા થવાલમનારાયણ મંલદરની લશિાન્યાસ લવલધ કરવામાં આવી િતી. આ તકે સંતોમિંતો, અનેક મિાનુભાવો ઉપસ્થથત રહ્યા િતા. યોગીજી મિારાજનો જન્મ સંવત૧૯૪૮માં વૈશાખ વદ બારસે થયો િતો. તેમની માતાનું નામ પુરીબાઇ અને લપતાનું નામ દેવચંદભાઇ િતું. બાળપણનું નામ ઝીણાભાઇ િતું. યોગીજી મિારાજે સંવત-૧૯૬૭માં ભગવત દીક્ષા-ગ્રિણ કરી થવાલમનારાયણ સંિદાયના લવથતરણ માટે કમરકસી િતી. યોગીજી મિારાજ જ્યાં જાય ત્યાં તેમનું સન્માન થતું િતું અને તેમનો સત્સંગ સમુદાય વધવા િાગ્યો િતો અને વટવૃક્ષ બની ગયું િતું. તેમણે ૨૩ જાન્યુઆરી ૧૯૭૧ના લદને દેિ ત્યાગ કયોો

તમાકું છોડો અથવા લોન પર વધુ વ્યાજ ચૂકવો

#

! "

તેમને િચાર વખતે પણ સાડી અનુકૂળ રિી િતી. બબીબિેનને ચૂંટણીમાં પલત િબીબભાઈનો સાથ ખૂબ મળ્યો િતો. જંગિેશ્વર લવથતારમાં િબીબભાઈ છેલ્િા ૩૫ વષોથી કન્થટ્રકશનના વ્યવસાયમાં છે. સમા પલરવાર છેલ્િા ૧૫ વષોથી ભાજપ સાથે સંકળાયેિો છે. કોંગ્રેસના ગણાતા આ લવથતારમાં ભાજપની પેનિ લવજેતા થતાં આશ્ચયો સજાોયું છે. િબીબભાઈ કિે છે કે ચાર દાયકાથી એવી માન્યતા છે કે િઘુમતીઓ કોંગ્રેસને જ મતદાન કરે છે, પણ િવે આ માન્યતા બદિાઈ છે. જે કામ કરે છે તેને જ મત મળે છે. તેઓ એમ પણ કિે છે કે ભાજપનું માનસ મુસ્થિમ લવરોધી છે પણ આ ખોટું છે. જો આમ િોત તો મુસ્થિમ ઉમેદવારોને ભાજપ લટકકટ જ ન આપત. બબીબિેન કિે છે કે, િવે મારી જવાબદારી વધી છે. આ એલરયાને મારે સુધારવો છે અને નાની સમથયાઓ દૂર કરવી છે. િોકોએ મને ચૂંટી છે એટિે િવે મારે બતાવવું છે કે મુસ્થિમ મલિિા શું કામ કરી શકે છે!

પૂ. યોગીજી મહારાજની જન્મભૂસમ ધારીમાં BAPS મંસિરનો સશલાન્યાિ

" !

!

+

'% ) ! ' $## ' $" *** '% ) ! $ ( , ! '$# $ $(# & % # $# $#

INDIA OPPORTUNITY We are a international hospitality group having a listed Company in India, building Hotels, Resorts & Apartments. The Group has five Hotels in USA, seven in India and one in New Zealand. Further we are building 3/4/5 star hotels & apartments in Jaipur, Hyderabad, Pune, Munnar, Vechur, Kumarkom, Karjat & various other locations in India for which land is already acquired and construction work is in process. We offer sound investment opportunities for HNI (High Networth Individuals) to join this fast growing Group on mutually agreeable terms. Contact : aceindiainvestments@yahoo.com

$

$ $%"!

%

"


મધ્ય - દમિણ ગુજરાત

Gujarat Samachar - Saturday 23rd October 2010

15

રાજકારણિી પીચ પર બેદાડે ખાતું ખોલ્યા મિિા ક્લીિ બોલ્ડ

ચારુતર મવદ્યામંડળ (સીવીએમ)ના ભારતીય મમહલા મવશ્વકોશ િકલ્પનાં ડો. પારુલટીના દોશી દ્વારા અનુવામદત અને નેશનલ બુક ટ્રસ્ટ (એનબીટી)એ િકામશત કરેલા ‘ભારતનાં લોકતંત્ર’ પુસ્તકનું મવમોચન સીવીએમના અધ્યક્ષ ડો.સી.એલ.પટેલના હસ્તે ગત સપ્તાહે થયું હતું. આ િસંગે સીવીએમના માનદ કાયયકારી મંત્રી મિ. શનુભાઈ પટેલ અને મસકાટટના મનયામક ડો. વી.એસ.પટેલ તેમજ ડો. ટીના દોશી દૃશ્યમાન છે.

ગુજરાતીઓ ગુજરાતી તરીકે ગૌરિપૂિશક ઓળખ આપતા થયા છે વડોદરાઃ ‘મને હંમેશાં દવવાિાટપિ અને કદરશ્માઈ વ્યદિત્વ પર લખવાનું પસંિ છે. ગુજરાતમાં એવી વ્યદિ એક જ છે નરેન્દ્રભાઈ મોિી. મને તેમની જીવનકથા લખવી ગમશે.’ આ શબ્િો છે ભારતના પ્રદસદ્ધ લેદખકા અને હવે પ્રકાશક શોભા ડેના. એસોદસએશન ઓફ દિદટશ ટકોલસસ દ્વારા આયોદજત એક કાયસિમમાં વિા તરીકે અને તેમની લખેલી ‘શોભા એટ દસકસ્ટટ’ પુટતક દવમોચન પ્રસંગે

તેઓ તાજેતરમાં વડોિરામાં હતા. નરેન્દ્ર મોિી દવશે વધુમાં તેમણે જણાવ્યું કે, ‘માત્ર ભારત જ નહીં દવશ્વ પણ જાણવા ઇચ્છે છે કે નરેન્દ્રભાઈ શું દવચારે છે. અયોધ્યા ચુકાિાના સમયે ગુજરાત માટે તેમણે જે દનણસય લીધો તે પદરપકવ, શાણપણભયોસ અને લાંબાગાળાનો હતો. છેલ્લા કેટલાક વષસમાં ગુજરાતીઓ ગુજરાતી તરીકે છાતી ફુલાવીને ગૌરવપૂવસક ઓળખ આપતા થયા છે.’

વડોદરાઃ દિકેટમાં કદરઅર ન જામતાં અતુલ બેિાડે આ વખતે રાજકારણની પીચ પર ઉતયોસ હતો. પરંતુ અહીં અહીં મતિારોની ગુગુલીમાં થાપ ખાઇ બેિાડે ખાતુ ખોલાવ્યા દવના ક્લીન બોલ્ડ થયો છે. વોડડ નં. ૨૦માં ભાજપના ઉમેિવાર તરીકે અતુલ બેિાડેની પસંિગી થતાંની સાથે જ તેની અદિ પરીક્ષા શરૂ થઇ ગઇ હતી. દિકેટમાં દનષ્ફળ કિાચ ગયેલો બેિાડે રાજકારણમાં સફળ થશે તેવી કાયસકરોને આશા હતી. પરંતુ આ આશા પર મતિારોને પાણી ફેરવી િીધું હતું. અતુલ બેિાડેને છોડીને ભાજપના બંને ઉમેિવાર મેિાન મારી ગયા હતા.

સુરતિા કલાકારિું લંડિિી મબરલા આટટ ગેલેરીમાં પ્રદશશિ સુરતઃ ‘દડવાઇન લાઇટ’ એ દવષયને કેન્દ્રમાં રાખીને સુરતના જાણીતા દચત્રકાર છીતુ ચૌહાણના રંગોની િુદનયાનું પ્રિશસન ૨૨-૨૩ ઓક્ટોબરે લંડનના કેટટલેટાઉન રોડ ઉપર આવેલી એમ.પી. દબરલા આટડ ગેલેરીમાં યોજાયું છે. બે વષસ અગાઉ તેમના િીકરા રજનીકાંતનાં દચત્રો અને દશલ્પોનું પ્રિશસન પણ અહીં જ

*7 %1# #+1%1 *,$ 5 )% 4C <#1 ,*( 1 @> >= ?=>= -+1&1 2,#$ *7 %1# "06 $ #+1%1 A *6 #1*6 )% 4 # 3 %1 6 1 $ #+1%1 3

(5 $1

6B

6./ a ,*]0)S f&U 6S_ Y m 0%U * U -] ) .7SE6S'U - ) . '9

" ! " )%3)45 "6&) !5%5-10 5115-0+ 31%( 8%9 135,)/ -0) 3-5-4, %-. "115-0+ 64 165) "115-0+ 31%(8%9 !5%5-10 %0( $)45 319(10 13 %09 133)4210()0') .)%4) 105%'5 ! ! " " ! # !).7%+) %0) -.. -.. 10(10 $ ! "). ").

6

/ 1% 6 !8 !1'6 1 $1 "7 6'

%1((1#17

!!' ! $ &! " &" $ & "# ! "" ! + ! "$ ! ! "'$ %, &" && ! $ $$ ' & $% $" $ 13 *635,)3 -0*13/%5-10 2.)%4) '105%'5

SHIV

TRAVEL

( 6

3 5 3 *(: +C%"06

1* ; &5(3

# % &" "! '! + & + * $" # &" # & % #"$& !& !!' ( !& ) % $ " %" !( & &" & % '! & "! ) & & $ % )4%- !)'3)5%39 10

! 020 8684 6822 ! Enquiries@shivtravel.co.uk www.shivtravel.co.uk

યોજાયું હતું. ૭૬ વષષીય છીતુભાઇ અનેક ધમોસના અભ્યાસુ છે અને તેઓ સાધનાને ધમસ સાથે એકાકાર કરીને કાવ્યને અનુરૂપ દચત્ર તૈયાર કરે છે ક્યારેક દચત્રને અનુરૂપ કાવ્ય પણ બનતું હોય છે. ધમસ અને અધ્યાત્મની સાથે જ ગુજરાતની ગ્રામીણ સંટકૃદત અને જીવન તેમનાં દચત્રોના કેન્દ્રમાં રહે છે.

વાંચો અને વંચાવો ગુજરાત સમાચાર

/] U0S 3(W% 'ISCY/3%S0 Aon%c S.U 6' QV 'Y3 GU 6_%0S. .7S0S )U #_ n'>/ 9/]n%)S 4V-S4U3Sc' GU 6_%0S. RV S'U )#U ')S L. .7_% FO1U) ES% A.0$U/ * *W GU )S0S/$'S6 .7S0S GU)U *X SDnL )Y 3%c.S) )3.S_ .7_% * *W9/ GU 0S.'S6 .7S0S GU)U EY0$S )Y n43Sc'&U - % 6.S /V [ %S hf fe gefe)S 0] 0n33S0Y -nH-S3*W3c * *W9/ GU 1P.$'S6 .7S0S )] n)3Sc$ .7];63 3Y Y &U ,0S,0 k 35c S 35]c&U *$U n( >/Sn( *Sn( )V_ n)0S 0$ 6.S(S) 0U *%S *$U </ST;. Jn% .S!Z ._Cp* )VNS) n);/n)/.)] !Z *U *$)Y -nH./ )_'-/Vd q3) q33S EY0U% 0%S 6'S E6Jn I Q$S.Wn%c n).c2 n)']c5 n)@ S. n)@ 1_ 1P.$'S6 .7S0S A3R* n3@$V 3%S0 ES%aA.0$U/ * *W9/ GU )S0S/$'S6 .7S0S %S gl fe geei)S 6] 6V' ^'4)S 0] ,V(3S0Y 6S_ )S j ie 1S [ FO1U) &/S 7%S %Y.)V_ A.0$ &%S_ %Y.)U 6S&Y)] 6;6_ 6_A.0$ 6_-S0$S)U /S' 3%S_ Y *$ *$U _ -U&U & p/ Y 7\/V_ -0S 3Y Y %Y FO1U) &/S Y 3V_ .S)3S Y *$ *$V_ .) ,W1 0%V_ )&U 3S *$S / .7S0S )U MU *V:/n%n& n)n.IY /]n % -nH 6;6_ S/cB..S_ )U ) Y U n3 %Y 6./60 *(S03S )Y GU 6V04 Y -S 6]1_ U)S 6.V(0V "` Z 3S%S GU 6_%0S. .7S0S )S *'] - )] A%Vn% A%]C])V_ A3Rn 0 06*S) 03S A3S' .S$3S_ -H 6.S /V [ *)Y 7Sn'c n)._C$ 6S&Y 7\/S)S ._ &U 7Y%)S %Y#S_ *S"3Y Y *)V_ 4V-S .) S/cB.)Y .7];63 ,)S3U 'Y4Y 3] .S0] n3KS6 Y 7p0 S. *#%S_ .W U)Y *$ * 3?/ *(S04]q 3] *(S0] 3 S0 Y 4V-S .) *)V_ .S0S_ ()-S8/ Y #+1/*1 39 ='U0S,7Y) %&S 63b *n03S0 %0+&U

; 9

પરંપરા મુજબ માતાજીની આરાધના માટે સુરતના જાણીતા વરાછા-ઉમમયાધામ મંમદરમાં આઠમ મનમમત્તે ૨૫ હજારથી વધુ ભક્તોએ માતાજીનાં મહાઆરતી કાયયક્રમમાં ભાગ લીધો હતો. મંમદર પમરસરમાં આધ્યાત્મમક સ્પંદનો જાણે ફેલાઈ ગયા હતા. ભક્તો માતાજીનાં ધ્યાનમાં જાણે આસપાસનું મવશ્વ ભૂલી ચૂક્યા હતા.

કોસંબામાં ૬ મમમિટમાં રૂ.૬ કરોડિા દાગીિાિી લૂંટ સુરતઃ કોસંબા ટાઉનમાં મોટા મંદિર રોડ ઉપર આવેલા કે. એમ. ચોક્સી જ્વેલસસમાં શદનવારે ત્રાટકેલા લૂંટારુઓએ માત્ર છ દમદનટમાં જ રૂ. છ કરોડના િાગીનાની લૂંટ ચલાવી હતી. ૩૫થી ૪૦ લૂંટારુઓ અંિાજે ૩૦ કકલો િાગીનાની લૂંટ બાિ દબન્િાટત ચાલતાં ચાલતાં ગયા હતા. િુકાનની બહાર એકઠાં થયેલાં ટોળાંને દવખેરવા માટે ટોળકીએ ફાયદરંગ પણ કયુું હતું. સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ

ધાડપાડુઓ લૂંટ કરી રહ્યા હતા ત્યારે મિિ માટે પોલીસને ૨૦થી ૨૫ ફોન થયા હતા. કોસંબા પોલીસમથકેથી એવો જવાબ મળ્યો હતો કે હાલ ટટાફના બધા માણસો બંિોબટતમાં છે આથી હાલ તાત્કાદલક કંઇ થઇ શકે એમ નથી. ગુજરાત પોલીસના ઇદતહાસમાં આ લૂંટ કિાચ સૌથી મોટી અને સનસનાટી ભરેલી છે. કોસંબા ટાઉનમાં થયેલી આ લૂંટમાં કેટલેક અંશે પોલીસની બેિરકારી પણ સામે આવી છે.


16

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 23rd October 2010

જીવંત પંથ

- સી. બી. પટેલ

ક્રમાંક - ૨૧૯

બચપન કો ભૂલા ન દેના.... આપણે વિજયાદશમી હમણાં જ ઉજિી. વદપોત્સિી પણ રૂમઝૂમ કરતી આિી રહી છે. આપણે સૌ ઈચ્છીએ કે આપણે લાંબુ આયુષ્ય ભોગિીએ, તનમન-ધનથી તંદુરસ્ત રહીએ અને પવરિારજનો સુખ-શાંવત પામે. આ બધી અપેક્ષાઓ સ્િાભાવિક અને યથાયોગ્ય છે. આજકાલ થતાં નિા રોગો વિશે આપણે િચંવતતપણે જાણીએ છીએ. એના ઉપચારો વિશે પણ માવહતી મેળિીએ છીએ. નિી દિાઓ અને નિી દિાઓ શોધનારા કે તેનો ઉપયોગ કરિા માટે વિસ્ક્રીપ્શન આપતા ડોક્ટરોના ઈરાદાઓ સારા હોિા છતાં ક્યારેક તેના ગંભીર પવરણામો પણ આિી શકે છે.

ઈવજપ્તના વપરામીડો પયયટનના સ્થળ તરીકે િષોયથી િિાસીઓને આકષયતા રહ્યા છે. ૨૦૦૦ કે તેથી િધારે િષય પહેલાં મૃત્યુ પામેલા રાજા-રાણી કે શાહી પવરિારના સભ્યોના શબ તેમાં રસાયણ ભરી સાચિી રખાતા હતા. હમણાં માંચેસ્ટર યુવનિવસયટીના સંશોધકોએ લગભગ એકાદ હજાર મમીનો અભ્યાસ કયોય. એકાદને બાદ કરતાં કોઈમાં કેશસર રોગના વચહ્નો તેમને જણાયા નહોતા. આ વિજ્ઞાનીઓનો દાિો છે કે ઔદ્યોવગક ક્રાંવત પછી કેશસરના કેસોમાં જબરો િધારો નોંધાયો છે. બીજા શદદોમાં કહીએ તો કેશસર એ આધુવનક જમાનાની, બદલાયેલી જીિનશૈલીની પેદાશ છે. એક અંદાજ મુજબ દર ત્રણ વ્યવિમાંથી એક વ્યવિનું મૃત્યુ કેશસરના કારણે થાય છે. હૃદય રોગ પછી બીજો મોટો જીિલેણ રોગ કેશસર બશયો છે. વિજ્ઞાનીઓ કહે છે કે આ રોગ માનિસવજયત છે. કુદરતી ખોરાકના બદલે આરોગ્યને નુકસાનકારક ખોરાક અને આપણી જીિનશૈલીના કારણે કેશસરને પગપેસારો કરિાનો મોકો મળ્યો છે. િાચકોને સુપેરે યાદ હશે કે અગાઉ હું ડાયાવબટીસ વિશે અિારનિાર લખતો હતો. હું ડાયાવબટીસને કાયમી વમત્ર ગણિા, તેની ભીવત ન રાખિા અને જરૂરી કાળજી રાખિા સૂચિતો હોઉં છું. છેલ્લા પાંચ િષયમાં હું જોઈ શક્યો છું કે સમાજમાં ડાયાવબટીસનો જે હાઉ હતો તે ઓછો થયો છે. ‘ગુજરાત સમાચાર’ અને ‘એવશયન િોઈસ’ દ્વારા કમયયોગ હાઉસ કે શવિ હોલમાં અને અશયત્ર ડાયાવબટીસ ઉપરાંત અલ્ઝાઈમસય કે વડમેન્શશયા જેિી બીમારીઓ વિશે ચચાય-પવરસંિાદ યોજિામાં આવ્યા છે. જ્ઞાનરૂપી િકાશ ફેલાય ત્યારે ભય અને ભીવતનો અંધકાર ભલે સંપૂણયપણે દૂર ન થાય, ઓછો જરૂર થાય છે. અમને આનંદ છે કે અમારું કોવડયું ગાઢ અંધકારમાં પણ ટમટમે છે. વિવટશ આરોગ્ય સેિાના એક ઘટકે હમણાં એિું તારણ રજૂ કયુું કે કોિેશટ્રી અને િુલ્િરહેમ્પટન જેિા શહેરોમાં ૧૭ ટકા લોકોને ડાયાવબટીસ છે. આ ઉપરાંત એિા કેટલાય લોકોને ડાયાવબટીસ હોિા છતાં કાં તો તેઓ એની ચકાસણી કરતા નથી અથિા રામભરોસે રહીને એિું માનતા લાગે છે ભગિાને બત્રીસી ચાિિા આપી છે! એક િશ્ન વમત્રો મને અિારનિાર પૂછે છે કે તમારી તંદુરસ્તીનું રહસ્ય શું? હું નમ્રપણે માનું છું કે પરમાત્માની કૃપા, પવરિારજનોની કાળજી અને શુભેચ્છકોની સદભાિનાના કારણે હું સારું સ્િાસ્થ્ય જાળિી શક્યો છું. આજે મારે એક એિી વ્યવિની અંગત િાત કરિાની છે જેને હું ખૂબ નજીકથી જાણું છું. ત્રીસેક િષય પહેલાં આ મહાશયને ડાયાવબટીસ દેખાયો. દિાઓ થઈ પણ તેઓ ખાસ ધ્યાન આપતા નહોતા. કહો કે તેઓ રામભરોસે જીિતા

હતા. પંદરેક િષય પહેલાં તેમને હોજરીમાં અલ્સર ખૂબ સતાિે. બહુ દિાઓ લે એટલે તેની આડઅસરરૂપે સુગર લેિર કંટ્રોલમાં ન રહે. આ મહાશયને બે િખત માઈલ્ડ સ્ટ્રોક પણ આવ્યો. એક િાર જ્યારે િાસ લેિામાં તકલીફ થઈ ત્યારે ડોક્ટરને બતાવ્યું ત્યારે ખબર પડી કે એક આટટરી (રિવશરા) ૬૦ ટકા જેટલી ભરાઈ ગઈ છે. આ મહાશયને લાંબું જીિિું છે. એટલે ડોક્ટરો સાથે િાત કરી, ફામાયવસસ્ટસ પાસેથી પણ જાણકારી માગી. ખૂબ િાંચ્યું. આખરે તેમણે ૬૦ િષયની ઉંમરે સ્િાસ્થ્ય જાળિિાનું અવભયાન આદયુું. હિે તેઓ દારૂનું સેિન જિલ્લે જ કરે છે. મવહનામાં બે-ચાર પાટટીઓ અને વમવટંગોમાં જિાનું થાય ત્યારે રેડિાઈન સાથે પાણી લે છે. આ મહાશયને ધ્રુમપાનની પણ કુટેિ છે, વદિસની ૫-૭ વસગારેટ ફૂંકે છે, પણ ઊંડો કસ લેતા નથી. (િેિસડેશટ બીલ વિશટનની િાત તો જાણતા હશો જ!) હલન-ચલનમાં વનયવમતતા જાળિી ફ્રૂટ્સ, તાજા શાકભાજી, છાશનો વશસ્તબિ ઉપયોગ કરે છે. સંપૂણય શાકાહારી ખોરાક, તળેલું લગભગ જિલ્લેજ, સમોસાં, બટાટાિડાને રામરામ. તમને જાણી નિાઈ લાગશે કે આ મહાશય સુગર લેિલને લગભગ કંટ્રોલમાં રાખી રહ્યા છે. હમણાં એક બીજો વરપોટટ આવ્યો. ડાયાવબટીસ માટેની જે ગોળીઓ અમેવરકામાં િપરાય છે તે અહીં પણ ઉપયોગમાં લેિાય છે. કહેિાય છે કે આ ગોળીઓથી હૃદયરોગની તકલીફ થાય છે. અલ્ઝાઈમસય પણ નિી િસ્તુ નથી. ૫૦-૫૫ પછી આપણા અિયિો બાજી સંકેલિા લાગે છે. આ અંગે ‘ગુજરાત સમાચાર’ના ૯ ઓક્ટોબરના અંકમાં માવહતીિદ વિગતો આપી છે. અલ્ઝાઈમસય એક િકારનો સ્મૃવતલોપ છે. વડમેન્શશયા પણ લગભગ આિી જ બીમારી કહેિાય. થોડા સમય પહેલાં મેં લખ્યું પણ હતું કે દર સપ્તાહે મારે લગભગ ૭-૮ સમારંભોમાં જિાનું થાય. ત્યાં જૂના-નિા પચ્ચીસેક પવરવચતોઅપવરવચતો મળે. બીજી િાર મળિાનું થાય ત્યારે એમાંના ઘણાં પૂછે પણ ખરા ‘મને ઓળખો છો?’ મારે નમ્રપણે કહેિું પડે કે ક્યાંક મળ્યાનું યાદ છે પણ નામ ભૂલી ગયો છું. મેં હમણાં િાંચ્યું હતું કે આપણે જેમ હાથ-પગની કસરત કરીએ તો એ કસાય એમ મસ્તકમાં પણ જે ગ્રે સેલ્સ, જેની સંખ્યા વબવલયશસમાં હોય છે, તેમાં સતત પવરિતયન થયા કરતું હોય છે. એમ કહેિાય છે કે શરીરના િત્યેક અંગ-ઉપાંગના નાના ભાગમાં પણ દર ૭ િષષે નિા કોષો બનતા રહે છે (વરસાયવિંગ થતું રહે છે). અલ્ઝાઈમસય માટે હમણાં એક નિી દિા આિી છે. ડોક્ટરો ભલામણ કરે તો એ લેિામાં િાંધો નહીં, પણ અનુભિીઓ કહે છે કે કોઈપણ દિામાં આખરે કોઈને કોઈ જાતનું રસાયણ (કેવમકલ) ભયુું હોય છે એથી એના લાભ અને ગેરલાભ ભોગિિા પડે.

રાષ્ટ્રભાવના ભારતને આઝાદ કરવાની તમન્નાથી ટિળકે દેશવાસીઓનાં ટદલ જીતી લીધાં અને તેઓ સાચા અથથમાં લોકમાન્ય કહેવાયા ત્યારની વાત છે. ટિળકની લોકટિયતા જોઈને એક અંગ્રેજ કંપનીને થયું કે જો લોકમાન્ય માકાથવાળી પેન બનાવીએ તો બજારમાં ઘણી ખપત થાય! કંપનીએ આ માિે અનુમટત માગતો પત્ર ટિળકને લખ્યોઃ ‘આપના નામની પેન માિે કંપનીને અનુમટત આપો તો કંપની આપની ઋણી રહેશે.’ પત્ર સાથે ‘ટિળક’ માકાથવાળી પેનનો નમૂનો પણ મોકલાયો. ટિળક ‘કેસરી’ નામનું એક દૈટનક ચલાવતા હતા. પત્ર મળ્યો ત્યારે તેઓ કાયાથલયમાં હતા. તેમણે કમથચારીઓ, ટમત્રોને પણ કાગળ વંચાવ્યો. બાદમાં ટિળકે કહ્યું, ‘આ અંગ્રેજો કમાલના છે. હવે તેઓ મારું નામ વિાવીને ટહન્દને વધુ લૂંિવા માગે છે!’ અને તેમણે અંગ્રેજ કંપનીને જવાબ લખ્યોઃ ‘પેન માિે આભાર, પણ મારા નામે મારા દેશને લૂંિવાની યોજનાને હું અનુમટત ન આપી શકું!’

જગતવનયંતાએ આપણને માનિશરીરરૂપી અદભૂત યંત્ર આપ્યું છે. નિી દિા- નિું રસાયણ સિયને સિયકાળે-સિયિકારે ફાયદો જ કરે તેિું માનિું નહીં. ડોક્ટરની સલાહ અનુસાર દિા લેિી જોઈએ, પણ બને તેટલી િમાણમાં સારી. અલ્ઝાઈમસય કે વડમેન્શશયામાં સ્મૃવતલોપ એટલે કે કશુંય યાદ ન રહેિાની ફવરયાદ સામાશય છે. એક િયોગ કરિા જેિો છે. સૂતા પહેલાં શાંવતથી હાથપગ ધોઈ, પરમાત્માનું નામ લીધા પછી ૧૦-૧૫ વમવનટમાં આખા વદિસનો કાયયક્રમ જોઈ લેિો જોઈએ. આપણાથી કોઈ ક્ષવત થઈ હોય તો બીજા વદિસે વહસાબ ચોખ્ખો કરી દેિો. ગામડાંઓમાં િાવણયાઓ રોજબરોજના િેપાર પછી સાંજે જ્યારે વહસાબ માંડે ત્યારે એક પાઈની પણ ભૂલ આિે તો એ પકડી પાડતા. ભૂલચૂક સુધારીને જ તેઓ જંપે. આપણે પણ આપણો ચોપડો ચોખ્ખો રાખિો. મગજમાં ટેશશન ન રાખીએ તો મગજને જગ્યા મળે. હકારાત્મક િલણ આમાં બહુ મદદરૂપ થાય છે. હું આિો િયોગ કરું છું એટલે તમારે કરિો જરૂરી નથી. સાંજે પડે એટલે મેં ૫-૧૦ વમવનટનો એક વપરીયડ રાખ્યો છે. તેમાં જૂની િાતો િાગોળું અને િાણી-વ્યિહાર, આચાર-વિચારનું વચંતન કરું, પણ કોઈ સામે મારે ઝઘડો થયો હોય કે કોઈએ મારું અપમાન કયુું હોય એિી નકારાત્મક િાતોને હું મનમાં િિેશિા દેતો નથી. વિદ્યાથટીકાળમાં ભાદરણમાં અવિન સંઘિી સાથે લાયિેરીમાં જતો ત્યારે તેઓ અમુક પુસ્તકો િાંચિાનો આગ્રહ કરતા અને હું ત્યાંના ગ્રંથપાલ વશિાભાઈ ભાઈલાલભાઈ પટેલે સૂચિેલા પુસ્તકો પણ િાંચતો. ૬૨ િષય પહેલાં કયું પુસ્તક િાંચતો તે યાદ કરું પણ શું િાચ્યું તે કદાચ યાદ ન પણ આિે. એિી જ રીતે િડોદરા કીવતયમંવદરમાં અમે િાંચિા જતા ત્યાર જયસુખ મહેતા પણ ત્યાં આિતા. તેઓ એન્શજવનયર બશયા ને હું બી.એસ.સી. પાસ િાસ. તેઓ ગાતા ને હું પણ ગાતો. ૧૯૫૧માં રજૂ થયેલી ફફલ્મ ‘દીદાર’નું ‘બચપન કે વદન’ ગીત આજે પણ મારા કાનમાં ગૂંજે છે. લતાઃ બચપન કે દિન ભૂલા ન િેના ઓ... બચપન કે િીન ભૂલા ન િેના શમશાિઃ આજ હંસે કલ રુલા ન િેના-૨ સાથેઃ ઓ... બચપન કે દિન ભૂલા ન િેના શમશાિઃ લંબે હૈ જીવન કે રાસ્તે-૨ આઓ ચલે હમ ગાતે હસતે ગાતે હસતે આઆઆ... આઆઆઆઆ લત્તાઃ િૂર િેશ એક મહલ બનાયે પ્યાર કા જીસ મેં િીપ જલાયે િીપ જલાયે સાથેઃ િીપ જલાકર બુઝા ના િેના આજ હસે કલ રુલા ન િેના ઓ.... બચપન કે િીન ભુલા ન િેના લત્તાઃ ઋત બિલે યા જીવન બીતે, િીલ કે તરાને હો ના પુરાને શમશાિઃ નૈનોં મેં બન કર સપન સુહાને આયેંગે એક િીન યહી ઝમાને યહીં ઝમાને સાથેઃ યાિ હમારી દમટા ન િેના આજ હસે કલ રુલા ન િેના ઓ.... બચપન કે િીન ભૂલા ન િેના આ ગીતનો સંદેશ સમજિા જેિો છે. ત્યારે નહોતું સમજાતું એ આજે બરાબર સમજાય છે. ગાયનના એ િેળા અમે ભારે શોખીન. રોમાશસ પણ

ગમે. હોમોયશસના કારણે અિનિા ભાિ જાગે એિું કુદરતે ગોઠવ્યું છે. એ કારણે ગલગવલયા પણ થાય. એમાં કંઈ ખોટું નથી. પણ બધુ િમાણમાં શોભે. મન-િચન અને કમયમાં વશસ્ત જાળિી શકીએ તો ભયોભયો. ડોક્ટરોએ આ એક િયોગ કરિાની જરૂર છે. િાત હું િડોદરાની કરતો હતો. ચં.ચી.મહેતા બહુ મોટો માણસ. ભારે ગુસ્સાિાળો અને ભારાડી. િચંડ વિચારક અને લેખક તરીકેની તેમની નામના. ભારતીય વિદ્યાભિન માટે િવડલ વમત્રો નટુભાઈ સી. પટેલ અને િ િતમભાઈ પંડ્યાએ તેમને લંડન આમંત્ર્યા ત્યારે ૩૦ િષય પહેલાં આપણી ચીઝીકની ઓફફસમાં પાટટી રાખી હતી. ખૂબ ખાધું-પીધું અને મજા કરી હતી. તેમણે એક કવિતા લખી હતી. અહીં હું બે પંવિ મૂકું છું. કોઈને આખી યાદ હોય તો લખી મોકલિા વિનંતી. ઈલા સ્મરે છે અહીં એક વેળા, આ ચોતરે આપણે બે રમેલા, િાિાજી વાતો કરતા દનરાંતે, વહેલા જમીને અહીં રોજ રાતે. વિય િાચક, બાળપણની િાતો યાદ કરો, એની િાત કરો. જૂની પણ સારી િાતો કરો. કોઈને દુઃખ થાય કે ત્રાસ થાય એિું મનમાંથી કાઢી નાખો. આ િાત એટલા માટે કરી રહ્યો છું કે મેં હમણાં ભારતના સુિવસિ લેખક ખુશિંતવસંહનું એક પુસ્તક િાંચ્યું. તેઓ લગભગ ૯૫ િષયના છે. નાની-મોટી શારીવરક તકલીફો છે પણ હજુ જોરમાં છે. તેઓ જે માને છે એ જ લખે છે. તેમની િામાવણકતા, પારદવશયતામાં શંકા રાખિાનું કોઈ કારણ નથી. પછી ભલે તમે એમની સાથે સંમત થાિ કે નહીં. તેમણે એક સરસ િાત કરી કે આરોગ્ય તન-મનધનનું સિમાણ હોિું જોઈએ. તન એટલે શરીર, એ જાળિી રાખિા મલ્લખમ કે દંડબેઠક કરિાની જરૂર નથી. અલબત્ત, તમે કરતા હો તો જુદી િાત છે. મેં જોયું છે કે સ્કૂલમાં જેઓ પુષ્કળ કસરત કરતા હતા તેમને િધારે ગેરલાભ થયો છે. અવત સિયયત્રે િજયયતે. તનની સાથે મનદુરસ્તી પણ એટલી જ જરૂરી છે. મન આપણા બોલિા-ચાલિાથી માંડી બધા અંગ-ઉપાંગોનું સંચાલન કરે. એિું જ ધનનું છે. ખુશિંતવસંહના વપતા મોટા કોશટ્રાક્ટર હતા. ૧૯૨૯-૩૦માં વિવટશ સરકારે તેમને સરનો ઈલકાબ આપ્યો હતો. ખુશિંતવસંહ કહે છે કે જીિનમાં બહુ પૈસાની જરૂર નથી. સગિડપૂિયક, આનંદની રહી શકો તો ઘણું. અલબત્ત, જેમની પાસે અપાર ધન હોય તો એમને મુબારક. ગયા શુક્રિારે લંડન સ્કૂલ ઓફ ઈકોનોવમક્સમાં શ્રીમતી નીતાબહેન અંબાણીનું િિચન હતું. બહાર નીકળતી િખતે મુકેશ અંબાણી સાથે ચાલતા ચાલતા ત્રણ-ચાર વમવનટ સામાશય િાતચીત થઈ. સારું થયું કે મને એ વિચાર ન આવ્યો કે હું કોણ ને મારી સાથે જે ચાલી રહ્યો છે તે વિિની ધવનક વ્યવિઓ પૈકીનો એક! તેમણે વસવિઓ મેળિી છે તો મેં પણ મેળિી છે ને? કૌવટલ્યના રાજનીવતના પુસ્તકના આધારે થોડા ફેરફાર સાથે મેં સૂત્ર બનાવ્યું છે કે ‘આપણા માટે સારું વિચારો, પણ અવભમાન કે આડંબર તરીકે નહીં. જગતવનયંતાએ દરેક વ્યવિને એક વમશન સાથે પૃથ્િી પર મોકલી છે, મારા જેિું બીજું કોઈ સારું નથી, વિદ્વાન નથી, બીજા ભલે મોટા હશે પણ મારી રીતે હું સમાજને કશું આપી શકું એમ છું.’ આટલી િાત વિજ્યાદશમીના એક સંકલ્પ તરીકે ગાંઠે બાંધી છે. થોડા મવહનાઓ પછી મને ૭૪ િષય પૂરા થશે, તેથી શું - so what? આજે મંગળિારે મને જાણ થઈ કે ‘એવશયન િોઈસ’ના આપણા કટારલેખક ધીરેન કાટિાના દાદીમા સંતોકબા ૯૦ િષયની ઉંમરે સ્િગષે વસધાવ્યા. આજકાલ ઘણાને હું આયુષ્યની શતાન્દદના દસકમાં જોઉં છું. િયના કોઈપણ તબક્કે હોઈએ, જીિનને બોજારૂપ-ત્રાસરૂપ નહીં પણ એક અિસર રીતે જોઈ શકીએ, જીિી શકીએ તો એ સાથયક છે. થોડામાં લખ્યું છે, પણ બહુ િાંચજો. (ક્રમશઃ)


ઉત્તર ગુજરાત - કચ્છ

Gujarat Samachar - Saturday 23rd October 2010

ઉત્તર ગુજરાતની પ્રથમ ડેન્ટલ કોલેજ-હોસ્પપટલ વસદ્ધપુરમાં બનશે મહેસાણાઃ ઉત્તર ગુિરાતમાં સૌપ્રથમ રૂ. ૫૦ કરોડના ખચવે સરકારી ડેન્ટલ કોલેિ તેમિ અધ્યતન સુજવધાયુિ ડેન્ટલ હોસ્લપટલ જસદ્ધપુરમાં બનશે. િેના માટે ૧૦૦ સીટ મંિૂર થઇ છે અને આ કોલેિ બે વષામાં કાયારત થઇ િશે. જસદ્ધપુરના ભાિપના ધારાસભ્ય અને આરોગ્ય પ્રધાન િયનારાયણ વ્યાસે તાિેતરમાં આ અંગે િણાવ્યું હતું. િયનારાયણભાઇએ કહ્યું હતું કે, ગુિરાત સરકારે જસદ્ધપુરમાં ડેન્ટલ કોલેિ અને હોસ્લપટલ બનાવવાનો જનણાય કયોા છે. અંદાિે રૂ. ૫૦ કરોડના ખચવે ૧૦ એકર િમીનમાં આ સંકુલ જનમાાણ પામશે. પ્રાથજમક ૧૦૦ સીટની મંિૂરી સામે અહીં

છોકરા-છોકરીઓની હોલટેલ, લેબોરેટરી, લટાફ ક્વાટટર, હોસ્લપટલ જબલ્ડીંગ, ઓજડટોજરયમ, પરીક્ષા હોલ સજહત જવજવધ સુજવધા ઊભી કરાશે અને અહીંના તથા આિુબાિુના જવલતારના દદદીઓને અદ્યતન ટેક્નોલોજીથી સારવાર મળી રહેશે. આ કોલેિ તથા હોસ્લપટલ બે વષામાં કાયારત થશે. ગુિરાતમાં અત્યારે અમદાવાદ અને જામનગરમાં ડેન્ટલ કોલેિ છે. ઉપરાંત જસદ્ધપુર હાઇવેથી મુજિધામને િોડતો રલતો તેમ િ કોઝ-વે લીંકરોડનું કામ રૂ. ૭૮૦ લાખના ખચવે બનાવવાની મંિૂરી મળતાં લટેટ હાઇવેથી મુજિધામ સુધીનો રોડ પહોળો થશે તથા કોઝ-વેની મરામત થશે.

પવવત્ર હાજીપીરની દરગાહે નવરાત્રીની પ્રથમવાર ઉજવણી ભુજઃ જહન્દુઓ િેને માતા તરીકે પૂિે છે એ ગાયો માટે શહાદત વહોરીને અમર થનારા હાજીપીરની દરગાહે બે વષા પૂવવે પૂ. મોરાજરબાપુએ ‘માનસ મહોબ્બત’ કથા યોજીને કચ્છના કોમી એકતાના ઈજતહાસમાં સુવણાપૃષ્ટ ઉમેયુું હતું. રણ નજીકના આ લથળ પર મુજાવર પજરવારના સહયોગથી આ વષવે પ્રથમવાર નવરાત્રીની ઉિવણી થઇ હતી. પાકકલતાનની

સરહદથી નજીકમાં આવેલી પજવત્ર દરગાહની સમીપે માતાજીના છંદ, ગરબા અને લતુજતનું ગૂંિન ભાઇચારાના બુલંદનાદને મિબૂતી બક્ષી હતી. આ અનોખી પરંપરાનો પ્રારંભ કરાવનાર લથાજનક પોલીસ, જશક્ષકના આયોિનને મુસ્લલમોએ વધાવી લીધું હતું. અત્રે મુજાવરનાં પુત્રો સજહતના ૧૦૦ યુવકો રાસ-ગરબામાં ભાગ લીધો હતો.

"

#% #%

રૂપાલની પલ્લીમાં ભક્ત મહેરામણ છલકાયો

ગાંધીનગરઃ અહીંથી ૧૩ કકલોમીટર દૂર આવેલા રૂપાલ ગામે ગત સપ્તાહે નોમના જદવસે યોજાયેલા વરદાજયની માતાના પલ્લી ધમોાત્સવમાં લાખો ભિો ઊમટી પડ્યા હતા હૈયેહૈયું દળાયું હતું. અભૂતપૂવા ભીડ વચ્ચે યાત્રા સુખરૂપ સંપન્ન થઈ હતી. પલ્લીના ઇજતહાસમાં પ્રથમવાર રૂટ પર ઠેકઠેકાણે વીજડયો કેમેરા મૂકીને આસપાસનાં ૫૦ ગામોમાં પલ્લીનું લાઇવ ટેલીકાલટ કરાતા હજારો ભાજવકો ભાવજવભોર બન્યા હતા. રૂપાલમાં મંજદર સજહત ૮ લથળોએ જવશાળ લક્રીન પર પણ લાઇવ ટેલીકાલટ કરાયું હતું. ગામના ૨૭ ચોકમાં અજભષેક માટે પલ્લી ઊભી રહી હતી. આ દરજમયાન ૧૦૦ ગ્રામથી માંડીને ૧૦૦ કકલો ઘી

!

$$!*

" "

" ! !! "(

! #

$

'*

) !

!

#%

"

' #" #"

" " & (%*

ચઢાવનારા ભાજવકોએ ભીડ િમાવી હતી. ઘી ટ્રકો અને ટ્રેકટરોમાં રાખવામાં આવ્યું હતું. ગામમાં ઘીની જાણે નદીઓ વહેતી હતી. વરદાજયની માતા પરની આલથા જદન-પ્રજતજદન વધતી િતી હોવાનું સરકારી તંત્રે પણ મહેસૂસ કયુું હતું કેમ કે, ગત વષા કરતાં આ વખતે વધુ સંખ્યામાં ભાજવકો ઊમટી પડ્યા હતા. પલ્લીવાળા વાસમાંથી પલ્લી યાત્રાનો પ્રારંભ થયો હતો. પરંપરા મુિબ સાંિે િ પલ્લી તૈયાર કરવામાં આવે છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, ગત વષવે શણગાર કરવા સમયે એક પાયો તૂટી િતા નવો પાયો લગાડાયો હતો, પરંતુ આ વખતે કોઈ અજનચ્છનીય બનાવ બન્યો ન હતો. મામલતદાર જવક્રમજસંહ

જાદવે કહ્યું કે, બાળકોને પલ્લીનાં દશાન કરાવવાનું અનોખું મહત્ત્વ હોવાથી ભાજવકો બાળકોને લઈને અહીં આવે છે. શજનવારે સવારે ૮-૩૦ વાગ્યા સુધી પલ્લીના મંજદરમાં પ્રવેશ સમય સુધી ભાજવકોની ભીડ િેમની તેમ રહી હતી. પલ્લી ધમોાત્સવમાં ગત વષવે ૭ લાખથી વધુ ભાજવકો ઊમટી પડ્યા હતા. સરકારીતંત્રને આ વખતે પણ આટલી મેદનીનો અંદાિ હતો, પરંતુ આ વખતે આઠ લાખથી વધુ શ્રદ્ધાળુઓએ પલ્લીનાં દશાન કયાાનો અંદાિ છે. અભૂતપૂવા િનમેદની ઊમટી પડવાથી રૂપાલ િતાં તમામ માગોા પર ટ્રાકફક જામ થયો હતો. વાહનો પાકક કરાવવામાં પણ તંત્રને ભારે િહેમત ઉઠાવવી પડી હતી.

17

વેલ્પપન ગ્રુપ પર ઇન્કમટેક્ષના દરોડાઃ ૨૦૦ કરોડ ભરવા પડશે ભુજ: કચ્છની જાણીતી કંપની વેલ્લપન ગ્રુપ ઉપર ઈન્કમટેક્ષ જવભાગે મોટાપાયે દરોડા પાડ્યા હતા. મુંબઈ આવકવેરા જવભાગે પાડેલા દરોડામાં અમદાવાદ, રાિકોટ અને ભુિ જવભાગ િોડાયો હતો. ગત સપ્તાહે બે જદવસની તપાસ દરજમયાન રૂ.૫૯૯ કરોડનું જડલક્લોઝર કરવામાં આવ્યું હતું. િેના પગલે આ કંપનીએ હવે રૂ.૨૦૦ કરોડનો ઈન્કમટેક્ષ ભરવો પડશે. વેલ્લપન ગ્રુપના કચ્છના અંજાર, ગાંધીધામ ઉપરાંત વાપી, મુંબઈ અને જદલ્હીમાં લગભગ ૪૦ િેટલા લથળોએ દરોડા પડાયા હતા. આવકવેરા જવભાગના ઈજતહાસમાં એક િ લથળેથી આટલું મોટું જડલક્લોઝર પહેલીવાર થયું હોવાનું લથાજનક સૂત્રો િણાવે છે.

મુંદરાવાસી આખલા યુધ્ધથી પરેશાન મુંદરાઃ શહેરને રખડતા ઢોરની સમલયાએ બાનમાં લીધું છે. ઠેર ઠેર ઢોરથી ગોબર દ્વારા થતી ગંદકી અને ભરબજારમાં આખલાઓ વચ્ચે થતા યુધ્ધના દ્વશ્યો રોજિંદા બન્યા છે. આ સમલયા નાથવામાં લથાજનક સરકારી તંત્ર જનષ્ફળ જનવડયું છે તેવા આક્ષેપ થઇ રહ્યા છે. શહેરમાં જાહેર માગાા, રહેણાંકના જવલતારોમાં છાશવારે આખલાઓ વચ્ચે યુધ્ધના બનાવો બને છે.


વિવિધા

Gujarat Samachar - Saturday 23rd October 2010

ઓટોમેટટક દાદરા અને ઓટોમેટટક ટિમાનોના દેશમાં િસતા અમારા વ્હાલા એનઆરઆઇ ભાઇઓ, ભાભીઓ અને ફુલગુલાબી ભૂલકાંિ! ઇન્ડિયામાં ઓટો-થટાટટ થકુટરને ધક્કા મારીને અને ઓટો-ટરક્ષામાં ભાિની રકઝક કરીને બેસતા હંધાય દેશીઓનાં તમને જેશ્રીકૃષ્ણ! અમને તો એમ કે ફોરેન એટલે જાણે થિગગ જ હમજી લ્યોને? પણ આ તો અમારા ભાઈબંધું ડયાંથી આિીને િાતું કરે ત્યારે ખબર પિી કે ડયાંની ં ાં તમને કોઈ એક ગ્લાસ ઓફફસુમ પાણીયે નો લાિી દ્યે! જાતે ઊઠીને પી લેિું પિે! હિે જ્યાં પાણીના હાટું જાત ઘસિી પિતી હોય ડયાં ચાકોફીની તો િાત જ ક્યાં કરિી? એ ટહસાબે જોઈ તો આંયાં અમારી લકઝરી લાઇફ છે, બોલો! ઇન્ડિયામાં પટાિાળાની લકઝરી સે એિી તો ક્યાંય નંઈ હોય. આ પટાિાળાિનું નામ પટાિાળા શીદ પડ્યું ઈ તો અમનેય નથી ખબર. પણ આ ઇંગ્લાડિના લાટસાહેબો આંયાં રાજ કરતા હૈશે ઈ ટાણે આિા નોકરોને પટ્ટા-બટ્ટા પહેરિાનો ટરિાજ કાઢ્યો હશે. આજકાલ આિા ‘યુટનફોમગ-ટાઇપ’ પટાિાળા તો ખાલી રાષ્ટ્રપટતભિનમાં ર’ઈ ગ્યા છે! પણ એટલે કાંઈ પટાિાળાની કેિર પેદા કરિાની ક્રેટિટ અંગરેજોને નથી મળી જાતી. રજિાિાના જમાનામાં બાપુના હજૂટરયા રહેતા. આખો ટદ’ પગચંપી કરે, પંખો નાખે, પાન

ખિરાિે, પ્યાલી ભરી દ્યે, આંગળીયુન ં ા ટચાકા ફોિી દ્યે, નિરાિીયે દ્યે ને ધોિરાિીયે દ્યે! બાપુ તો િાંકા િળીને પગમાં મોજિીયુય ં નો ઘાલે! બાપુની મોજિીયુંની એક નાનકિી િાતાગ છે. િાત જાણે એમ બનેલી કે અંગ્રેજોએ બાપુના રજિાિા પર અચાનક ચિાઈ કરી. મહેલમાં થઈ ગઈ અંગ્રેજોની નાસભાગ! બંદક ૂ ોિાળી ફોજ ઘિી - બે ઘિીમાં તો મહેલમાં પૂગી ગઈ. આખો મહેલ સૂમસામ. પણ ડયાં બાપુના દીિાનખાનામાં અજબ કૌતુક! બાપુ ઓરિાની િચોિચ હાિ એકલા ઊભા છે! ગોરોસાહેબ હુકમ કરે કે, ‘પકિી લ્યો એને!’ અટલે અંગરેજી ફોજનો એક દેશી ટસપાઈ બાપુને બેિી પે’રાિિા આગળ આયિો. પણ મનમાં એને એક જ સિાલઃ કે હંધાય નાસી ગ્યા, ને બાપુ કાં ખોિાઈ રયા હશે? અટલે એણે પૂછી જ લીધુ,ં ‘બાપુ, તમે જબરા

નામ તો દત્તા, પણ બોનગ એડિ બ્રોટ-અપ ઇન અમદાિાદ. ટેબલ પરથી કાગળ પિી જાય તો ઘંટિી િગાિી પટાિાળાને બોલાિે, ‘કાગળ ઉપર મૂક!’ શટનિાર એટલે એમના બૂટપોટલશનો િાર. ઓફફસે આિીને ટાંટટયા લાંબા કરીને બેસી જાય. પટાિાળાએ તેમનાં બૂટ

આંયાં બધા ઓલરાઇટ છે!

ઉતારિાનાં, ચકાચક બૂટપોટલશ કરાિી લાિિાનુ,ં પાછાં વ્યિન્થથત પહેરાિીને દોરીયે બાંધી આપિાની! દર િખતે દત્તાસાહેબ બોલે, ‘અલ્યા, દોરીઓ આટલી બધી ટાઇટ શેનો કરે છે? મારે ચાલિાનું નથી?’ પટાિાળાઓ જાદુગર હોય છે. ધોમધખતા ઉનાળામાં ઠંિું પાણી પીિું હોય તો ગમે ત્યાંથી બરફ પ્રગટ કરી આપે! તમે નાથતાનું નામ પાિો ને દાસનાં

લડલત લાિ હોં? હંધાય નાઠા પણ તમે અિીખમ!’ બાપુ ક્યે, ‘શેનો અિીખમ? આ તો અમારી મોજિી ભોંયે અિળી થઈને પિી સે. કોઈ અમને મોજિી પે’રાિે તંયે જાંઈ ને?’ અમારી ઓફફસના એક બંગાળી સાહેબ આિા જ બાપુ.

% # +; +<= 0%-.%)# ! '-

2-

)# &*& .!-

+; +<= 0%-.%)#

)&

.. 2

*)# *)#

%)# +*,! /

! '-

2-

><=;+63+ "/+ */+6+8. +8. 343

.!-

.$

/;+6+

9+

.!

><=;+63+ +8. "/?A/+6+8.

" **&!

) + %

66 8.3+

*0

>,+3

0

%)# +*,!

.>6= B

0

.$ 343

*04

.$

3; 0;97 !+8-2/<=/;

.! /

.$ %

)

.>6= B

.* !,

!+ ,.

2-

.$

*0!( !,

.>6= B

!+*-%. 2

23

+!, +!,-*) %- */).

2- B

"9;=2 8.3+

!+ ,.

*0

&9>=2 8.3+

!./,)

!

!./,)

--!)#!,-

&;36+85+ %+7+@+8+ ';+36 !+ ,. @+;+ @9=3;6381 !+ ,. 2+;.2+7

.$

--!)#!,-

.$

) -.*+ %) ) %

) -.*+ %) ) %

*0!( !,

*0!( !,

# $ #

# $ % # $ # # ,.

0

$

2-

#

+=/

%/=>;8

(*

&

& % # # ' -+ ( (

"

(1+8.+ &:/-3+6 /:+;=>;/

$ $# $# " ! +$' ) !! %&

(

+=/

$

(0 !'

( ' # (

#

7+36 3809

,+,+2963.+@< -97

!/6=98 %9+. /3-/<=/; ??? ,+,+2963.+@< -97

' # ' * %, ) % * %, ## %' & "

#%

#" &

#

!#"

' ' !& ' &

'

' !& "

,

% #$ " #" (" ,& ' &' '# %#! ! '# $!

$&

* )

$0 # $ $ ' ' $ # ( # $ % # # # ++ $ / & '

# !

98.98 1/8=<

! * $'" ! $"

# $ 0 0 "' ) $ % # ( #) ' $ ' # ( ' # $ ( 2JP:K;J TCIJ-O =LT8Q-O 4M CJ.5=JP 4O./ 8M CJ.5=JP ,S 9K ;BK 7K5J.;;J RR 0N?6M 1OF7 GDJ.6 1OF7 -;M 7J>=E7;J :J1K;J-O;O H6O0 -JBK 1>O 3M ; 1=8K 7K5J.;;J 4L;J :J1K;J -J<K ;BJ :J1K;J @. UB -9BJ ?O07 ?0= =MABO

98.3=398< +::6@

&9>=2 0;3-+ ?3=2 !+>;3=3>< 1%.$ 2- %) '/ !- '' "'%#$.-

.. 2

પેટી-કેશનો િહીિટ કરે છે, રસીદો બનાિે છે, િાઉચરો ફાિે છે, ડ્રાઇટિંગ લાઇસડસો લાિી આપે છે, ટ્રેનોનાં ટરઝિચેશન કરાિી લાિે છે, સાહેબનાં બાબાબેબીને ટનશાળેથી તેિી લાિે છે, ભાભીસાહેબનું શાક-પાંદિું લઈ આિે છે, છત્રી ટરપેર કરાિી લાિે છે, સથતા-સારા-ટકાઉ રેઇનકોટ લાિી આપે છે, થકૂટરને સટિગસ કરાિી લાિે છે. સાઇકલનાં પંચર, રેશનની ખાંિ, ગેસનો બાટલો, ટપક્ચરની ટટફકટ, પતંગની દોરી, સારી જાતના ફટાકિા, ચોપિા-પૂજનના ચોપિા, રાહતદરે મળતી જ્ઞાટત મંિળની નોટ-બુકો, ટનશાળનાં દફતર, થકૂલ-ડ્રેસનું કાપિ, તાિપત્રી, ખસ-ટટ્ટી, આયુિચેદ અને હોટમયોપથીની દિાઓ... ઓહોહો ધ ટલથટ ઇઝ એડિ-લેસ! જોકે પટાિાળાઓનાં નખરાં પણ કંઈ ઓછા નટહ! ટદિાળીની બોણીમાં જો ૫૦ ઓછા આપ્યા હોય તો બરોબર યાદ રાખે અને જે ટદિસે તમારે મોિી રાતનો ઓિરટાઇમ હોય ત્યારે જ તમારા થકુટરમાંથી હિા નીકળી ગઈ હોય! ટૂક ં માં, પટાિાળાઓ ટિનાની ઇન્ડિયન ઓફફસુંની કલ્પના અઘરી છે. પણ હમણાં હમણાં મુબ ં ઈ જેિા શે’રોમાં નિી નિી કોપોગરટે ઓફફસું ‘ફોરેન થટાઇલ’ની થતી જાય છે! પટાિાળાઓ ગોત્યા નો જિે! પાણીયે જાતે ઊઠીને પીિાનું ને ફાઇલુંય જાતે ગોતીને લાિિાની. અમને દેશીઓને આ બધું ઝાઝું ફાિતું નથી, પણ ઇ તો એિુ.ં ફોરેનની કોપી કરિામાં આિું સહન કરિું પિે! તમતમારે હાંકે રાખો બાપલ્યા, આંયાં ઇન્ડિયામાં બધા ઓલરાઇટ છે.

જમી લીધા પછી તમે ફાંદ ઉપર હાથ પસરાિતાં ઓિકારો ખાતા હો એટલી િારમાં ટેબલોની સાફસફાઈ થઈ જાય અને પછી ટરિાજ કે મુતાટબક જે તે સાહેબોનાં પાન અને મસાલા પણ હાજર થઈ જાય! િળી, દરેક પટાિાળો, સાહેબોના અલગ-અલગ ટેથટ બરોબર જાણે. પંચાલ સાહેબનું પાન મીઠું કલકત્તી, પટેલ સાહેબના મસાલામાં ૧૨૦, જોષી સાહેબના માિામાં ગુલકંદ નંખાિિાનો અને શાહભાઈના પાનમાં ટુકિા સોપારી! આ લોકોને બધું યાદ પણ હોય. દર સોમિારે, બુધિારે અને શુક્રિાર રટસક પૂજારા માટે લીલાંછમ દાતણ લાિિાનાં. દર શટનિારે દિે સાહેબ જે નાટળયેર ઘેરથી લઈ આિે તે હનુમાનજીના મંટદરે ધરાિીને પ્રસાદ લાિીને સૌને િહેંચિાનો. મંગળિારે ટસટિ ટિનાયક મંટદરમાં ધરાિિા માટેના કળીના લાિિા, દંિિતે સાહેબ માટે બપોરે લડચટાઇમની ટરસેસમાં જ બંધાિી લાિિાના. પટાિાળાઓ માત્ર ખાણીપીણી માટે જ કામમાં આિે છે તેિું નથી. તેઓ ફાઇટલંગ કરે છે,

# & (%+

! ,/ ,2

3;73812+7 +8. 98.98 :9<<3,6/

ઓફફસ-ખચચે લીધેલી ચમચીઓ આિી જાય અને ફોનનાં ટરટસિરો પણ ઊંચાં મુકાઈ જાય!

' -% 1%.$ ) % )

)# &*&

:9<<3,6/ =9 <=9: 38 !>7,+3 9;

&;36+85+

એકથટ્રા ચટણીના જલસા પટાિાળાની મહેરબાની હોય તો જ થાય! લંચ-ટાઇમ તો પટાિાળાની પ્રેઝડસ ઓફ માઇડિ ટિના ઇમ્પોટસબલ છે! ટેબલ ઉપરની ફાઇલો ખસી જાય, ગઈ કાલનાં છાપાં પથરાઈ જાય, ટટફફનો ફટાફટ ખૂલી જાય, ખુરશીઓ ગોઠિાઈ જાય, ઠંિા પાણીના ગ્લાસો હાજર થઈ જાય, પેિથે ટલ પંખાઓની ટદશા ફરી જાય, એકથટ્રા પ્લેટો આિી જાય,

.$ *0 .>6= B

' -% 1%.$ ) % ) '9>;

ખમણ હાજર! નિતાિનાં સમોસાં, ખાિાનાં દાળિિાં અને ખોટિયારની ચોળાફળી ટિથ

ડિવાઇન ડિએશન

18

%

* + " ,#(% * %, ) ,#( " * & " #% & #% '


ચૂંટણી વિશેષ

Gujarat Samachar - Saturday 23rd October 2010

ગુજરાતમાં ભાજપના જનાધારમાં િધારો છ મહાનગરપાલિકામાં ભાજપને ૫૪.૯૭ ટકા અને કોંગ્રેસને ૩૧.૩૪ ટકા મતો મળ્યા ગાંધીનગર: રાજ્યની છ ગત મહાનગરપાલિકાના મંગળવારે જાહેર થયેિા પલરણામોમાં છેલ્િા પાંચ વષષમાં ભાજપને મળેિા જનાધારમાં ૪.૩૭ ટકાનો વધારો થયો છે, જ્યારે કોંગ્રેસના જનાધારમાં ૧.૩૮ ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો છે. અિબત્ત ૨૦૦૫ અને મહાપાલિકાની ૨૦૧૦માં બેઠકોમાં નવા સીમાંકનના કારણે ૨૬ જેટિી બેઠકો વધી હોવા છતાં ભાજપને મળેિી બેઠકોમાં સીમાંત વધારો થયો છે તેની સામે કોંગ્રેસને મળેિા મતમાં ઘટાડો થવા છતાં િણ બેઠક વધારે મળી છે. રાજ્ય ચૂંટણી પંચે જાહેર કરેિા આંકડા પ્રમાણે ૨૦૦૫માં અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત, રાજકોટ, ભાવનગર અને જામનગરની કુિ ૫૩૭ બેઠકો માટે ચૂંટણી યોજાઇ હતી, જેમાં ૮ બેઠકો લબનહરીફ થઇ હતી. એટિે કુિ ૫૨૯ બેઠકો માટે યોજાયેિી ચૂંટણીમાં ભાજપને ૫૦.૬૦ ટકા મત મળ્યા હતા અને તેને ૪૨૪ બેઠકો મળી હતી. છયે કોપોષરેશનમાં ભાજપને જ સત્તા મળી હતી. તેની સામે કોંગ્રેસને ૩૨.૭૨ ટકા મતથી ૯૬ બેઠક મળી હતી. જ્યારે ૮ લબનહરીફ થયેિી

બેઠકો ભાજપને ફાળે ગઇ હોવાથી ભાજપની કુિ થટ્રેન્થ ૪૩૨ની હતી. આની સામે ૨૦૧૦માં નવા સીમાંકન બાદ કુિ ૫૫૫ બેઠકો માટે યોજાયેિી છ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં સરેરાશ ૪૪ ટકા મતદાનમાં ભાજપને ૫૪.૯૭ ટકા મત મળ્યા છે. તેમાં ભાજપને ૪૪૨ બેઠકો મળી છે. આમ, ૨૦૦૫ અને ૨૦૧૦ની સરખામણીએ ભાજપને ૪.૩૭ ટકા મત વધારે મળ્યા હોવા છતાં ભાજપની બેઠકોમાં સરેરાશ ટકાવારીના પ્રમાણમાં વધારો નહીંવત થયો છે એટિે કે ૧૦ બેઠકો વધારે મળી છે. છ મહાનગરપાલિકામાં મુખ્ય હલરફ પક્ષ એવા કોંગ્રેસની સ્થથલત જોઇએ તો પાંચ વષષમાં તેને ૧.૩૭ ટકા જેટિા મત ઓછા મળ્યા હોવા છતાં તેની બેઠકોની સંખ્યામાં વધારો જોવા મળ્યો છે. ૨૦૦૫માં કોંગ્રેસને ૩૨.૭૨ ટકાની સ્થથલતએ ૯૬ બેઠક મળી હતી. જ્યારે ૨૦૧૦માં ૩૧.૩૪ ટકા મત કોંગ્રેસને મળ્યા છે, પરંતુ તેની બેઠકો વધીને ૯૯ સુધી પહોંચી છે. આમ, જનાધાર ઘટવા છતાં કોંગ્રેસ માટે સમ ખાવા માટે એવું કહી શકાય કે ભિે જનાધાર ઘટયો પરંતુ અમારી બેઠક વધી છે.

વડોદરાના વવજેતા ઉમેદવારોની યાદી પાટટી ભાજપ ભાજપ કોંગ્રેસ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ

૯ ૯ ૯ ૧૦ ૧૦ ૧૦ ૧૧ ૧૧ ૧૧ ૧૨ ૧૨ ૧૨ ૧૩ ૧૩ ૧૩ ૧૪ ૧૪ ૧૪ ૧૫ ૧૫ ૧૫ ૧૬ ૧૬ ૧૬ ૧૭

સુનીિભાઈ સોિંકી પૂનમબેન પંચાિ સંજય બડગુજર નંલદકશોર પરદેશી ધમવેન્દ્ર પંચાિ જ્યોત્સનાબેન મકવાણા િદિીપ નેપાળી િબપીન પટેિ રસ્મમકાબેન ગોલહિ રાજેશભાઈ આયરે કુમુદબેન વસાવા અિનિ દેસાઈ િચરાગ બારોટ ભરત પટેિ સુનીતા શુકિ અલરવંદ પટેિ ડાે. િવજય શાહ મમતાબેન કાળે શબ્દશરણ ભ્રહ્મભટ્ટ ચૈતન્ય દેસાઈ િસમાબેન મોલહિે ડાે. િગરીશ પારેખ અશોક પવાર ગીતાબેન પટેિ ચંદ્રકાન્ત ઠક્કર

ભાજપ ભાજપ ભાજપ કોંગ્રેસ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ

૧૭ ૧૭ ૧૮ ૧૮ ૧૮ ૧૯ ૧૯ ૧૯ ૨૦ ૨૦ ૨૦ ૨૧ ૨૧ ૨૧ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૩ ૨૩ ૨૩ ૨૪ ૨૪ ૨૪ ૨૫ ૨૫ ૨૫

ભાિનગરના વિજેતા ઉમેદિારોની યાદી

૫ ૬ ૬ ૬ ૭ ૭ ૭ ૮ ૮ ૮ ૯ ૯ ૯ ૧૦ ૧૦ ૧૦ ૧૧ ૧૧

િશલ્પાબેન દવે જલ્વીકાબેન ગોંડિીયા મહેશભાઈ અડવાણી મેહુિભાઈ વડોદરીયા ઇમરાનભાઈ કુરેશી મનભા મોરી માિતીબેન લિવેદી કૈિાસબેન ઝાિા પી. સી. બારૈયા સુરેશભાઈ ધાંધલ્યા જેતુનબેન રાઠોડ પ્રલવણભાઈ માંડાણી ભોપાભાઈ ભડીયાદ્રા િકશોરભાઈ ચૌહાણ બાબુભાઈ સોિંકી વંદનાબેન પરમાર િકરીટભાઈ તગડી જયાબેન મકવાણા

ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ કોંગ્રેસ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ કોંગ્રેસ ભાજપ કોંગ્રેસ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ

૧૧ ૧૨ ૧૨ ૧૨ ૧૩ ૧૩ ૧૩ ૧૪ ૧૪ ૧૪ ૧૫ ૧૫ ૧૫ ૧૬ ૧૬ ૧૬ ૧૭ ૧૭ ૧૭

વોડડ ૧ ૧ ૧ ૨ ૨ ૨ ૩ ૩ ૩ ૪ ૪ ૪ ૫ ૫ ૫ ૬ ૬ ૬ ૭ ૭ ૭ ૮ ૮ ૮

વોડડ ૧ ૧ ૧ ૨ ૨ ૨ ૩ ૩ ૩ ૪ ૪ ૪ ૫ ૫

ઉમેદવારનું નામ ભરતભાઈ શાહ પ્રવીણભાઈ પટેિ પુષ્પાબેન વાઘેિા િજતેન્દ્રભાઈ પટેિ હરજીવન પરલબડયા રંજનબહેન ભટ્ટ અશોકભાઈ પરદેશી યોગેશ પટેિ વંદનાબહેન ખોડે િલિત રાજ રણવીલરસંહ જાડેજા રાખીબહેન શાહ દાદુભાઈ ગઢવી અલરવંદભાઈ વસાવ ધલમષષ્ઠાબેન માછી જયેશભાઈ તડવી ડાે. િહતેન્દ્ર પટેિ સપનાબેન માછી કેતનભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ પરસોત્તમ હેમનાણી સીમાબેન પરીખ મનોજભાઈ પટેિ મયામભાઈ શાહ ડાે. જ્યોલતબેન પંડ્યા

ઉમેદવારનું નામ રહીમભાઈ કુરેશી જાગૃિત રાવળ બાબુભાઈ મેર ઇકબાિભાઈ બામુસા કલ્પેશભાઈ પટેિ પ્રભાબેન પટેિ નરેશભાઈ મકવાણા ભારતીબેન ચૌહાણ હરેશ ચૌહાણ ઉકાભાઈ ચૌહાણ ભરતભાઈ બુધેિીયા રામુબેન વાજા ચીમનભાઈ યાદવ રાજેશ જોષી

પાટટી કોંગ્રેસ ભાજપ ભાજપ કોંગ્રેસ કોંગ્રેસ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ કોંગ્રેસ કોંગ્રેસ ભાજપ કોંગ્રેસ

19

મીનેષ શાહ ભાજપ મીનિ ગોલહિ કોંગ્રેસ શૈિેશ સોટ્ટા જનતાદળ (યુ) દીપક શ્રીવાથતવ જનતાદળ (યુ) પૂનમબેન શાહ જનતાદળ (યુ) ચંદ્રકાન્ત શ્રીવાથતવ કોંગ્રેસ રાકેશ પટેિ ભાજપ સરથવતીબેન દેસાઈ કોંગ્રેસ અશોક ખારવા ભાજપ બાળુ સુવવે કોંગ્રેસ પ્રફુલ્િાબેન પટેિ ભાજપ િચરાગ ઝવેરી કોંગ્રેસ પ્રફુિલગલર ગોથવામી ભાજપ ડાે. િનરુબેન પટેિ ભાજપ અતુિ અમીન ભાજપ ચંદ્રકાન્ત ગજ્જર ભાજપ િથમતાબેન પટેિ ભાજપ નીિેશ રાઠોડ ભાજપ ભાવેશ ભટ્ટ કોંગ્રેસ િથમતાબેન પટેિ ભાજપ જૈલમન અમીન ભાજપ રલવભાઈ પાટીિ ભાજપ મધુબેન પરમાર ભાજપ લચન્નમ ગાંધી કોંગ્રેસ િાલિસંહ ઠાકોર કોંગ્રેસ િદવ્યાબેન મહંત કોંગ્રેસ નરેન્દ્રલસંહ જાડેજા આશાબેન બદાણી ગીરીશભાઈ બાબરીયા ડાે. હરેશ નાવડીયા અભયલસંહ ચૌહાણ િનમુબેન બાંભણીયા લહમાંશુભાઈ દેસાઈ ઉલમષિાબેન ભાિ (ભટ્ટ) લદનેશભાઈ ગોહેિ પંકજલસંહ ગોલહિ ગોલવંદભાઈ કુકડેજા લદવ્યાબેન વ્યાસ મહેશભાઈ વાજા અલ્પેશભાઈ પટેિ પરેશભાઈ પંડ્યા વષાષબા પરમાર જયલદપલસંહ ગોલહિ યશપાિલસંહ ગોલહિ સરોજબેન િહેરી

ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ


20

ચૂંટણી વિશેષ

Gujarat Samachar - Saturday 23rd October 2010

સુરતના વિજેતા ઉમેદિારોની યાદી

રાજકોટના વિજેતા ઉમેદિારોની યાદી વોડડ ઉમેદવારનું નામ ૧ લક્ષ્મી રાંદેચરયા ૧ નેનાબેન િેલાણી શામજીભાઈ િાિડા દેિરાજભાઈ મકિાણા ૨ બીનાબહેન આિાયા ધમમેતદ્રભાઈ મીરાણી રાજેતદ્રચસંહ રાણા ગાયત્રીબા િાઘેલા ૩ અતુલભાઈ રાજાણી કરશનભાઈ િાઘેલા ૪ કોમલબહેન ખીરા જનકભાઈ કોટક રાજુભાઈ અઘેરા ૫ મધુબહેન કુંગશીયા સુરેશભાઈ રૈયાણી બાબુભાઈ ઉભરેજા ૬ જયશ્રીબહેન ડોડીયા અનીલભાઈ રાિોડ બાબુભાઈ ઉધરેજા ૭ રમમીબહેન ટુંડીયા િલ્લભભાઈ દુધાત્રા અરચિંદભાઈ રૈયાણી ૮ િચિણભાઈ રાિોડ ચિતીબહેન દેસાઈ કેયૂર મસરાણી ૯ રીટાબહેન પારેખ અનીલભાઈ લીંબડ કમયપભાઈ શુક્લ ૧૦ ચિજયાબહેન િાછાણી નીચતનભાઈ ભારદ્વાજ પુષ્કરભાઈ પટેલ ૧૧ નીતાબહેન િઘાચસયા પરેશભાઈ હુંબલ છગનભાઈ ભોરણીયા

પાટટી ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ કોંગ્રેસ કોંગ્રેસ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ

વોડડ ઉમેદવારનું નામ ૧૨ દીપાબહેન ચિકાણી કમલેશ મીરાણી િચિણભાઈ મારુ ૧૩ સંધ્યાબહેન વ્યાસ ભીખાભાઈ િસોયા રાજુભાઈ બોરીિા ૧૪ દમયંતીબહેન િરમોરા અચિનભાઈ પાંભર કાજલબહેન સોંદરિા ૧૫ રક્ષાબહેન બોળીયા ઉદયભાઈ કાનગડ કેતનભાઈ પટેલ ૧૬ મુક્તાબહેન સોલંકી િશરામ સાગચિયા શરદભાઈ તલસાચણયા ૧૭ િષાાબહેન સોલંકી પાંિાભાઈ િજકાણી ગેલાભાઈ રબારી ૧૮ બીબુબહેન સમા િિીણ કકયાડા નરેતદ્રભાઈ ડિ ૧૯ હીરલબહેન સોગિીયા નરેતદ્રભાઈ સોલંકી ડો. જૈમન ઉપાધ્યાય ૨૦ કૈલાશબહેન રામાણી હચરભાઈ ડાંગર કાંચતભાઈ ઘેટીયા ૨૧ મીનાબહેન મૂંછડીયા અરૂણાબહેન કાિિીયા જેસંગભાઈ ડાંગર ૨૨ દમયંતીબહેન રાિોડ િીનુભાઈ ધિા જયંચતલાલ સોરિીયા ૨૩ લીનાબહેન રાિલ ભરતભાઈ કુંબાિત સંજયભાઈ ધિા

પાટટી ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ કોંગ્રેસ ભાજપ ભાજપ ભાજપ કોંગ્રેસ કોંગ્રેસ કોંગ્રેસ કોંગ્રેસ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ કોંગ્રેસ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ

વોડડ ૧ ૧ ૧ ૨ ૨ ૨ ૩ ૩ ૩ ૪ ૪ ૪ ૫ ૫ ૫ ૬ ૬ ૬ ૭ ૭ ૭ ૮ ૮ ૮ ૯ ૯ ૯ ૧૦ ૧૦ ૧૦ ૧૧ ૧૧ ૧૧ ૧૨ ૧૨ ૧૨ ૧૩ ૧૩

ઉમેદવારનું નામ લક્ષ્મી રાંદેચરયા ચહતેશ પટેલ ભીખુ રાિોડ ઉિાશી રામીમાળી ચિજય પટેલ ધનજી િાિડા રંજન િેકરીયા ભુપેતદ્ર રાિોડ િફુલ્લ પાનસેચરયા (મંજુ) મીના ચહંગુ બાબુ િોડિાચડયા અરચિંદ ગોયાણી મંજુલા સાિચલયા આર.કે. લાચિયા મુકેશ કોચિયા જ્યોચત કોચિયા કાશ્તત બલર કકશોર કાનાણી મિાચત ગોસા જી.સી. ગોિાણી યશોધર દેસાઈ રંજન સરતાનપરા ડો. જગદીશ પટેલ ડો. મયામરાિ ફૂલે મુક્તા િચરયા ચિનોદ મોરચડયા સચતષ પટેલ જશુબહેન રાિોડ અચનલ ચબમકીટિાળા ચજગીશ દિે પારૂલ ભારતી મુકેશ દલાલ િિીણ પટેલ િીણા નાણાિટી નીરિ શાહ અચનલ પટેલ ચશલ્પાબહેન શેિ નઈમુદીન ચરફાઈ

પાટટી ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ કોંગ્રેસ કોંગ્રેસ

વોડડ ૧૩ ૧૪ ૧૪ ૧૪ ૧૫ ૧૫ ૧૫ ૧૬ ૧૬ ૧૬ ૧૭ ૧૭ ૧૭ ૧૮ ૧૮ ૧૮ ૧૯ ૧૯ ૧૯ ૨૦ ૨૦ ૨૦ ૨૧ ૨૧ ૨૧ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૩ ૨૩ ૨૩ ૨૪ ૨૪ ૨૪ ૨૫ ૨૫ ૨૫ ૨૬

ઉમેદવારનું નામ ભૂપેતદ્ર સોલંકી ગીતા પટેલ ચનરંજન ઝાંઝમેરા પરસોત્તમ માંગુકીયા શ્મમતા પટેલ મનોજ લોટિાળા ડો. રમણ પરમાર છાયા ભૂિા કાંચત ભંડેરી િિીણ ઘોઘારી મનુબહેન ખેની ઘનમયામ નાકરાણી ભીમજી પટેલ દેચિકા જાદિાણી સમીર બોધરા રાજેશ જોચળયા રંજન િસોયા મચણભાઈ માંડચિયા િી.ડી. ઝાલાિાચડયા િીચત પટેલ ભિાન સીસારા ચિનોદ ગજેરા દક્ષા જરીિાલા રાકેશ માળી જયંતી તાણી િષાા રાણા દીપક આચિકાિાળા નીચતન િાકર રંજન પટેલ રાજેતદ્ર દેસાઈ ચિજય મામતર ઉચમાલા રાણા ચપયુષ જરીિાલા અચનલ સોનલ્યા ફાચતમા યન્નીિાળા અસદ કલ્યાણી નીચતન ભરૂિા જયેશ જરીિાલા

પાટટી કોંગ્રેસ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ કોંગ્રેસ કોંગ્રેસ ભાજપ

વોડડ ૨૬ ૨૬ ૨૭ ૨૭ ૨૭ ૨૮ ૨૮ ૨૮ ૨૯ ૨૯ ૨૯ ૩૦ ૩૦ ૩૦ ૩૧ ૩૧ ૩૧ ૩૨ ૩૨ ૩૨ ૩૩ ૩૩ ૩૩ ૩૪ ૩૪ ૩૪ ૩૫ ૩૫ ૩૫ ૩૬ ૩૬ ૩૬ ૩૭ ૩૭ ૩૭ ૩૮ ૩૮ ૩૮

ઉમેદવારનું નામ મીતા િૌહાણ દીચપકા સોલંકી રશ્મમકા પટેલ પી.િી.એસ. શમાા અક્રમ અતસારી સુમન પાટીલ ગેમર દેસાઈ રાિસાહેબ પાટીલ લક્ષ્મી રાપોલુ ડો. રિીતદ્ર પાટીલ ઈકબાલ બેલીમ લક્ષ્મી િોપારે મૂળજી િક્કર િકાશ દેસાઈ કકશોરી કાપચડયા રાજેશ દેસાઈ અરચિંદ મારુ સુચિત્રા પટેલ ચહતેતદ્ર ગામીત રામકકશોર ચબંદલ કલ્પના અટોદચરયા બળિંત પટેલ રમેશ પટેલ લીલાબહેન ગિઈ બાબુ રાયકા ધનસુખ રાજપૂત રોચહણી પાટીલ ચદનેશ પટેલ સોમનાથ મરાિે રંજનચસંહ રામરૂપ ચિનોદ પટેલ ડો. ઈ.કે. પાટીલ નયના નાયક દયાશંકર ચસંઘ સુભાષ પાટીલ બસંતી રાઉત મુમતાક સોની સતીષ પટેલ

પાટટી ભાજપ કોંગ્રેસ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ કોંગ્રેસ કોંગ્રેસ કોંગ્રેસ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ કોંગ્રેસ કોંગ્રેસ કોંગ્રેસ


ભારત

Gujarat Samachar - Saturday 23rd October 2010

21

બિહારમાં કોંગ્રેસની િેઠક વધશે, પણ સરકાર નીબતશની રચાશેઃ સવવે

વિમાનના દ્વાર ખૂલે તે પહેલાં જ મોબાઈલ િાપરી શકાશે

સંઘના એજન્ડામાં અયોધ્યા નહીં, કાશ્મીરનો સંકેત

ગત ચૂંટણીમાં તેને માત્ર નવ જ બેઠક મળી હતી. રાહુલ ગાંધી પ્રચારમાં આવતા કોંગ્રેસને ગત ચૂંટણીમાં મળેલા ૬.૧ ટકા મતની સરખામણીમાં આ વખતે ૧૦ ટકા મત મળે તેવી સંભાવના છે. સૌથી વધુ મુશ્કેલી લાલુ પ્રસાદ યાદવ અને રામયવલાસ પાસવાનના ગઠબંધનને થશે. ગત ચૂંટણીમાં તેમને ૬૪ બેઠકો મળી હતી, જ્યારે આ વખતે તેમને માત્ર ૩૪ બેઠકો મળશે તેવી સંભાવના છે. ગત ચૂંટણીમાં તેમને સંયુક્ત રીતે ૩૪.૬ ટકા મત મળ્યા હતા, જ્યારે આ વખતે તેમને ૨૫ ટકા જ મત મળશે તેમ જણાય છે.

નિી વિલ્હીઃ વિમાનમાં મુસાફરી કરનારા પ્રિાસીઓ માટે મોબાઈલ ફોનનો ઉપયોગ થોિો િધુ સાનુકૂળ બની જશે. દેશભરમાં એરલાઈકસ િારા શુિિારથી અમલી થનારી નિી પ્રવિયાથી હિે વિમાન એરપોટટ પર ઉતરાણ કરે એટલે તરત જ પ્રિાસી મોબાઈલ ફોનનો ઉપયોગ કરી શકશે. આમ, વિમાનના િાર ખૂલતાં પહેલાં જ મોબાઈલ ફોન પર િાતચીત કરી શકાશે. હાલના વનયમો મુજબ વિમાન સાિ ઊભું રહી જાય અને તેના િાર ખૂલે પછી જ તેમાં બેસેલા મુસાફરો મોબાઈલ ફોનનો ઉપયોગ કરી શકે છે. પરંતુ હિે તે પહેલાં જ પાઈલટની મંજુરી મળતાંની સાથે જ એર હોથટેસ મોબાઈલ ફોનના ઉપયોગની છૂટ આપતી જાહેરાત કરશે.

નાગપુરઃ રાષ્ટ્રીય લવયંસવે ક સંઘ (આરએસએસ)ના પ્રમુખ મોહન ભાગવતે સંકતે આપ્યો છે કે સંઘના આગામી એજન્ડામાં અયોધ્યા નહીં, પણ કાશ્મીર હશે. આ સાથે જ તેમણે અયોધ્યા ચુકાદાને કારણે સાંપ્રદાયયક સદભાવ વધારવાની તક મળી હોવાનું જણાવી ઉમેયુું કે તમામ વગોોએ હવે અને તેમાં પણ ખાસ તો મુસલમાનોએ ઉમદા સંબધં ની યદશામાં આગળ વધવા નવી શરૂઆતની તક મળી છે તે ઝડપી લેવી જોઈએ. તેમણે જણાવ્યું કે અમેયરકા પણ અફઘાયનલતાનના રલતે જ જમ્મુ-કાશ્મીરમાં પાકકલતાનની મદદથી પોતાનો પગદંડો જમાવવા માંગે છે. ચીન પણ આપણને ઘેરી રહ્યું છે. આ રાજ્યના મુઠ્ઠીભર લોકો લવાયિતાની માગ કરી રહ્યા છે ત્યારે કાશ્મીરનો મુદ્દો અગ્રણી રહે તે જરૂરી છે. ‘ભગવો કે યહન્દુ ત્રાસવાદ’ શબ્દપ્રયોગ સામે સખત વાંધો ઉઠાવીને ભાગવતે રયવવારે દશેરાની રેલીને સંબોધતાં જણાવ્યું હતું કે ત્રાસવાદ અને યહન્દુઓ યવરોધાભાસી બાબત છે અને એકબીજા સાથે તેને કયારેય સાંકળી શકાય નહીં. યવશ્વમાં એક માત્ર દેશ એવો બચ્યો છે જેની પર તમે ત્રાસવાદનો

નવી દિલ્હીઃ યબહાર રાજ્યમાં ફરી એક વખત નીયતશ કુમારની સરકાર રચાશે. યબહાર યવધાનસભાના ચૂંટણી પયરણામનો તાગ મેળવવા અગ્રણી મીયડયા જૂથ ભાલકર, લટાર ન્યૂઝ અને એસી-યનલ્સન દ્વારા કરાયેલા સવગેમાં આ તારણ નીકળ્યું છે. તારણ અનુસાર, પ્રયતલપધધીઓના મતોના યવભાજનથી નીયતશ કુમાર લાભમાં રહેશે. લાલુ પ્રસાદ યાદવ અને રામયવલાસ પાસવાનના જોડાણ આરજેડીએલજેપી ગઠબંધનને ૩૪ જ બેઠકો મળશે. ગત ચૂંટણીમાં જેડી (યુ)-ભાજપ ગઠબંધનને ૩૬.૬ ટકા મત મળ્યા હતા

અને તેમણે સરકાર બનાવી હતી, જ્યારે આ વખતે તેમને ૪૧ ટકા મત મળવાની સંભાવના છે. યબહારના ૨૧,૬૪૦ લોકો સાથે કરાયેલી વાતચીતને આધારે કરાયેલા આ સવગેક્ષણમાં જેડી (યુ)-ભાજપ ગઠબંધનને કુલ ૨૪૩ બેઠકોમાંથી ૧૭૦ બેઠકો મળવાની સંભાવના છે. તેમાં નીયતશ કુમારના જેડી (યુ)ને ૧૨૦ બેઠક અને ભાજપને ૫૦ બેઠક મળશે. ૨૦૦૫ની ચૂંટણીમાં જેડી (યુ)ને ૮૮ અને ભાજપને ૫૫ બેઠક મળી હતી. કોંગ્રેસ તેના તમામ પ્રયાસ છતાં ૨૨ બેઠક મેળવી શકશે તેમ જણાય છે.

સંબિપ્ત સમાચાર

• ભારત વિિાદાથપદ સિવગ્રાહી અણુપરીક્ષણ પ્રવતબંધ સંવધ (સીટીબીટી) પર સહી કરિા તૈયારી કરી રહ્યું છે. ભારતે હંમેશા આ સંવધને પક્ષપાતી ગણાિીને ફગાિી છે. જોકે હિે નિેમ્બરના પ્રથમ અઠિાવિયામાં ભારતની મુલાકાતે આિનાર અમેવરકાના પ્રમુખ બરાક ઓબામાને આ ‘ભેટ’ અપાશે. જમવનીના વિદેશ પ્રધાન ગ્યુઇિો િેથટિેલને સોમિારે જણાવ્યું હતું કે વિદેશ પ્રધાન એસ.એમ. કૃષ્ણા સાથેની વિપક્ષીય મંિણામાં ભારત સીટીબીટી પર સહી કરિા તૈયાર હોિાના સંકેત તેમને મળ્યા છે. • ૧૮ િષવના લાંબા ઇંતઝાર બાદ દશેરાને વદિસે એટલે કે રવિિારે ભારત િાયમકિ બુસવનું વિવધિત ઉદઘાટન થયું હતું. ભારત સરકારના િાવણજ્ય પ્રધાન આનંદ શમાવ, મુખ્ય પ્રધાન અશોક ચિાણ તેમ જ પેટ્રોવલયમ પ્રધાન મુરલી દેિરા આ પ્રસંગે ઉપસ્થથત રહ્યા હતા. બાંદરા-કુલાવ કોમ્પલેક્સમાં ૨૦ એકર કરતાં િધારે એવરયામાં ફેલાયેલા ભારત િાયમકિ બુસવમાં એક જ કોમ્પ્લેક્સમાં નાના-મોટા ૨૫૦૦ ટ્રેિસવ વ્યિસાય કરી શકશે. ભારત િાયમકિ બુસવમાં

િાયમકિના કવટંગ, પોવલવશંગ, ટ્રેવિંગ, બેસ્કકંગથી માંિીને કથટમ્સ સવહતના તમામ વિભાગને એક છિ નીચે આિરી લેિાયા છે. • રેલિે પ્રધાનના િચન મુજબ રેલ કોચ ફેકટરી (આરસીએફ)એ જલંધર વજલ્લાના કપુરથલામાં પ્રથમ એર કકિીશન િબલ િેકર ટ્રેન તૈયાર કરી છે. આ ટ્રેન હાિિા અને ધનબાદ િચ્ચે દોિશે. નિી વિકસાિેલી ટ્રેન વિશે કપુરથલાની રેલ કોચ ફેકટરીના જનરલ મેનેજર પ્રદીપ કુમારે જણાવ્યું હતું કે આ પ્રથમ એર કકિીશન િબલ િેકર ટ્રેન છે તે હાિિા અને ધનબાદ િચ્ચે દોિશે. • નિરાવિ મહોત્સિ પ્રસંગે વબહારના બાંકા વજલ્લામાં દુગાવ મંવદરમાં પૂજાની વિવધ દરવમયાન ૧૬ ઓક્ટોબરે મોિી રાિે ભાગદોિ મચી જતાં ૧૦ શ્રદ્ધાળુનાં મૃત્યુ થયા હતા તેમ જ અનેક શ્રદ્ધાળુઓને ઇજા થઇ હતી. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે બવલ ચઢાિાયેલા બકરાનો એક વહથસો કેટલાક શ્રદ્ધાળુઓ પર પિી જતા અફિાતફિી મચી હતી અને ભરચક મંવદર કેમ્પસમાં ભાગદોિ મચતાં આ દુઘવટના સજાવઇ હતી.

આરોપ મૂકી ન શકો અને તે દેશ ભારત છે. ત્રાસવાદ અને યહન્દુઓ, ત્રાસવાદ અને ભગવો તેમ જ ત્રાસવાદ અને સંઘ એ યવરોધાભાસી બાબત છે અને તેઓને કયારેય એકબીજા સાથે જોડી શકાય નહીં. આ બન્નેને જોડવાના પ્રયાસો ભારતમાં યહન્દુઓની તાકાતને નબળી કરવાનો અને મુસ્લલમોની ખુશામત કરવાનો પ્રયત્ન છે. નાગપુરના રેશમી બાગ મેદાન ખાતે દશેરાની રેલીને સંબોધતાં મોહન ભાગવતે જણાવ્યું હતું કે આવી ભાંગફોડની પ્રવૃયિમાં યહન્દુઓની સંડોવણીના જૂજ કકલસા બન્યા છે અને તેના માટે સમગ્ર યહન્દુ સમુદાયને દોષ દેવો તે અયોગ્ય અને અન્યાયી છે. દેશમાં ત્રાસવાદ સામેની યબનકુશળ કામગીરીનો ઉપહાસ કરતાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે આના કારણે જ દેશમાં યહન્દુ ત્રાસવાદ શબ્દપ્રયોગનો ઉપયોગ કરવા માટે સરકાર પ્રેરાઇ છે. એક હત્યા કેસમાં કોચી શંકરાચાયોજીને બદનામ કરવાનું ઉદાહરણ ટાંકીને ભાગવતે જણાવ્યું હતું કે ખોટા પ્રચારો અને યહન્દુ સંતો તેમ જ સજજન નાગયરકોને બદનામ કરીને યહન્દુઓને ગેરમાગગે દોરવાનું નીચી કક્ષાનું કાવતરું થઇ રહ્યું છે.


22

વવવવધા

Gujarat Samachar - Saturday 23rd October 2010

‘જામી’ નજરે

હળવી ક્ષણોએ... નાટકના હોલમાંથી બહાર નીકળીને એક દશશક સીધો એ નાટકના પ્રોડ્યુસર પાસે પહોંચ્યો અને ફરરયાદ કરતાં કહેવા લાગ્યો, ‘આ વખતે નાટકનું પ્રેમદૃશ્ય જરાય વાસ્તરવક ન લાગ્યું એટલું જ નહીં, તેમની વચ્ચે પ્રેમચેષ્ટા થઈ રહી છે એવું જરાય લાગતું નહોતું.’ પ્રોડ્યુસર કહે, ‘હા, તમારી વાત સાચી છે.’ દશશક કહે, ‘આ જ નાટક ગયા વષષે જોયેલું ત્યારે તો આ દૃશ્ય ખૂબ જ રોમેન્ટટક અને રસપ્રદ હતું. એ વખતે જે કલાકારો હતા એ જ કલાકારો આ વખતે હતા ને?’ પ્રોડ્યુસર કહે, ‘ભાઈ, એ જ તો મોંકાણ છે. કલાકારો તો એ જ છે, પરંતુ એ બન્નેએ હજી બે મરહના પહેલાં જ લગ્ન કરી લીધાં છે.’ • પત્નીઃ એ તો મારી જ ભૂલ કે મેં તમને પસંદ કયાશ. બાકી મારા પપ્પાએ મને કરોડપરતના દીકરાઓ બતાવ્યા હતા. હું અત્યારે કરોડપરત હોત. પરતઃ એમ તો ભૂલ મારી પણ હતી, પણ જવા દે હવે એ બધી વાત. તારે હજીયે કરોડપરત બનવું હોય તો બની શકે છે. પત્ની (એકદમ એક્સાઇટ થઈ ગઈ)ઃ એવું કેવી રીતે? પરતઃ તારું મગજ કરોડો રૂરપયાની કકંમતનું છે. એને ડોક્ટરોને સ્ટડી કરવા આપી દે. આમ પણ વપરાયા રવનાનું અમથું જ પડી રહ્યું છે. • ટેરલફોનના મસમોટા રબલથી પરેશાન હોય એવા પરતઓ તેમ જ ઘરમાં શાંરતની અપેક્ષા રાખતા પરતઓ માટે એક રટપઃ ઘરમાં એક ટેરલફોન હોય તો એ જરૂરરયાત ગણાય. બે હોય તો એ સગવડ ગણાય. ત્રણ હોય તો એ વૈભવ ગણાય. અને એક પણ ન હોય તો એ ઘર ઘર નરહ, સ્વગશ બની જાય. •

પુરુષોત્તમ રામદાસી નઝીર ઓટલે બેઠો હતો. એના મનમાં ઘમસાણ ચાલતું હતું. શું સાચું? એને અલ્લરસાવીની વાતો યાદ આવી. કેવડા મોટા મૌલવી! આવા મોટા જ્ઞાની કંઈ ખોટું બોલે? શશયા આપણા હોવા છતાં પરાયા છે! કુરાાન જેવા પશવત્ર ગ્રંથનો કેટલોક ભાગ ઉસ્માન ખલીફાનો લખેલો છે એવી ગેરસમજથી એ ભાગ કેટલાક શશયા વાંચશે નહીં? કેટલાક શશયા પીરને માનશે નહીં! એ આપણા કઈ રીતે થઈ શકે? અલ્લરસાવી શશયાઓ શવરુદ્ધ આગ ઓકતા જ રહેતા. ‘બેટા નઝીર! ખાવાનું તૈયાર છે’- અંદરથી અમ્મીનો અવાજ આવ્યો. ‘અમ્મીજાન, મને ભૂખ નથી.’ ‘ભૂખ કેમ નથી? જો, આજે તો તારું શિય ભોજન બનાવ્યું છે.’ નઝીર ઊઠ્યો અને થાળીએ બેઠો. થાળીમાં પીરસેલાં ભોજનની સોડમ એને ખુશ કરી ગઈ. અમ્મીના હાથનું બનાવેલું ભોજન એને િાણશિય. ‘લાજવાબ, અમ્મી?’ ‘લાજવાબ...! કોણ અમ્મી કે ભોજન!’ ‘બન્ને.’ કહી નઝીર હોંશે હોંશે ખાતો રહ્યો. અમ્મી એને જોઈ રહી હતી. નજીક પાસે અલ્લરસાવીની વાતો એણે પણ સાંભળી હતી. કાલે રાતે નઝીર કહેતો હતો કે

શશયાઓ તો આપણા અવ્વલ દુશ્મન છે. અમ્મી સડક થઈ ગઈ પણ કંઈ બોલી નહીં. અત્યારે ધીરેથી એણે વાત છેડીઃ ‘બેટા, આપણે બધા મુસલમાન, એક જ અલ્લાના બંદા. શશયાનો પંથ થોડોક જુદો તેથી કંઈ એ આપણા દુશ્મન નહીં.’ નઝીર વ્યંગમાં બોલ્યો, ‘દુશ્મન નહીં એટલે સ્તો આપણી નદી ઉપરનો પુલ બંધ કયોા ને!... અને આપણે એક હોઈએ તો એમનું ને આપણું કબ્રસ્તાન અલગ અલગ કેમ?’ પુલની વાત નીકળતાં અમ્મીને એ દુખ ઃ દ ઘટના યાદ આવી. ત્યાં સુધી લાજશમયાં ને બાજીશમયાં એ બે ઇલાકાને જોડતો પુલ ખુલ્લો હતો, પણ શશયાપંથીઓનું સરઘસ પુલ પરથી પસાર થયું ન થયું ત્યાં તો બોમ્બધડાકો થયો અને હજારેક જણ અલ્લાને પ્યારા થઈ ગયા, સેંકડો ઘવાયા. ત્યારથી પુલ બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે. પેલી બાજુ લાજશમયાં ઇલાકામાં શશયાઓની બહુ વસ્તી અને આ બાજુ બાજીશમયાં ઇલાકામાં સુન્નીઓની બહુ વસ્તી. બન્ને વચ્ચે નફરત તો હતી જ, હવે પરાકાષ્ઠાએ પહોંચી. આજે હવે પાંચ વરસ થયાં, પણ બંને તરફના કટ્ટરપંથીઓ નફરતને ઘૂટં તા જ રહ્યાં છે. અમ્મી ને નઝીર વચ્ચે આવી વાતો ચાલ્યા કરતી. અમ્મી અત્યંત ધાશમાક અને કોમળ શદલની. નઝીર આવા ખોટા માગગે જાય તેથી એને ભારે આઘાત

પ્રેમીઃ હું તને ખૂબ પ્રેમ કરું છું, તું મારા રદલના ઊંડાણમાં સમાયેલી છે. પ્રેરમકા ખુશ થવાને બદલે થોડીક ધૂંધવાઈ ગઈ. પ્રેમીઃ શું તને મારું આમ કહેવું ન ગમ્યું? પ્રેરમકાઃ ગમ્યું ન ગમ્યું બાજુએ રહેવા દે, પણ મને એ કહે કે રદલના ઉપરના ભાગમાં કોણ સમાયેલું છે? • હાથીએ કીડી સાથે લગ્ન કયાાં. હાથીની સાસુએ હાથીને ઘરનું બધું કામકાજ સોંપ્યું. એક રદવસ હાથી પોતું મારતો જાય અને રડતો જાય. સાસુએ પૂછયુંઃ અલ્યા એય રડે છે કેમ? હાથી તો ડૂસકે ચડી ગયો અને બોલ્યોઃ આ હું ક્યારનો પોતાં મારું છું અને તમારી દીકરી પગલાં પાડ્યે જ રાખે છે. • દીકરો નાનો હતો ત્યારે સૂવામાં નખરાં કરતો ત્યારે મા કહેતી, ‘બેટા સૂઈ જા, નહીંતર હમણાં ગબ્બર આવી જશે.’ એક વાર દીકરાએ જીદ પકડી કે મને ચોકલેટ જોઈએ છે. માએ ધરાર ના પાડી એટલે દીકરાએ કહ્યું, ‘મા, મને ચોકલેટ આપી દે, નહીંતર પપ્પાને કહી દઈશ કે મારા સૂતા પછી રોજ ગબ્બર આવે છે.’ • સલમાન ખાન જેવું બોડી બનાવવા માગતો એક યુવક રજમમાં રોજ બે કલાક વકકઆઉટ કરતો હતો. એક વાર તેના રજમમાં એક ખૂબ જ સુંદર અને કમનીય કાયાવાળી યુવતી આવી. તેને જોઈને પેલો યુવક તેના રજમ-ઇટસ્ટ્રક્ટરને પૂછયું, ‘મારે પેલી સુંદર છોકરીને આકષષે એવું બોડી બનાવવું હોય તો કયું મશીન વાપરવું જોઈએ?’ પેલા રજમ-ઇટસ્ટ્રક્ટરે કહ્યું, ‘એ માટે તમારે રજમનું એક પણ મશીન વાપરવાની જરૂર નથી. તમે સીધા નીચે ઊતરો. જમણી બાજુએ એટીએમ મશીન છે. જો તમે એ મશીન ખૂબ સારી રીતે વાપરી શકો એમ હો તો પેલી છોકરી જરૂર તમારા તરફ આકષાશશે.’

લાગતો. તેમાં એક શદવસ નઝીરના એક દોસ્ત અલ્તાફ પાસેથી એણે જાણ્યું કે ‘ચાચીજાન! હવે નદી ઉપરનો પુલ ખુલ્લો મુકાવાનો છે... પણ કટ્ટરપંથીઓને આ ગમતું નથી. મૌલવી આનો ઘોર શવરોધ કરે છે. જુવાશનયાઓને ઉશ્કેરે છે...

કેટલાયના હાથ ભાંગશે ને કેટલાયના પગ. કોઈનો લાડલો બેટો મરશે ને કોઈના અબ્બાજાન...’ આવી કલ્પનાથી જ એ ધ્રુજી ઊઠતાં હતાં. ‘નહીં, હું

પછી કુરાાનને બાજુએ મૂકી બોલ્યો, ‘અમ્મી તું આમાં પડીશ નહીં. એ મારો અંગત મામલો છે.’ ‘અંગત? હું તારી અમ્મી છુ.ં

ખરું તો અલ્લા જાણે, પણ મારે કાને વાત આવી છે કે આપણો નઝીર પુલનું ઉદઘાટન થાય ત્યારે ત્યાં જઈને બોમ્બશવસ્ફોટ કરવાનો છે.’ ‘યા અલ્લાહ!’ - કહેતા અમ્મીને તમ્મર આવી ગયાં. અલ્તાફ તો ગયો, પણ એ પૂતળાની જેમ શનજીાવ બનીને ક્યાંય સુધી બેઠાં રહ્યાં. ‘મારો નઝીર આવું ઘોર પાતક કરે?... બોમ્બશવસ્ફોટથી તો સેંકડો મરશે - શશયાઓ તેમ જ સુન્નીઓ પણ.

આવું હરશગજ થવા દઈશ નહીં’ મનોમન એમણે આવો સંકલ્પ કરી લીધો. એમણે જોયું કે નઝીર કંઈક ભારે મનોમથનમાં છે. જોકે હવે એ ઝાઝી ચચાામાં પડતો નહીં. પણ અમ્મીની ઊંઘ હરામ થઈ ગયેલી. એક વાર એમણે નઝીરને પાસે બેસાડ્યો. એના હાથમાં કુરાાન મૂક્યું અને કહ્યું, ‘કસમ ખા બેટા! અલ્લરસાવીની સાજીશમાં તું સામેલ થઈશ નહીં.’ નઝીર થોડો ખમચાયો, પણ

અમ્મી ને બેટા વચ્ચે...’ ‘અમ્મી, મજહબની વાત હોય ત્યાં બધા નાતા દફનાવી દેવા પડે છે.’ ‘ક્યો મજહબ? લોકોને મારવાનો? લોકોમાં દુશ્મની વધારવાનો? અલ્લાહનાં સંતાનો િત્યે નફરત ફેલાવવાનો?’ ‘બસ કર, અમ્મી! બસ કર. જેહાદ એટલે જેહાદ, અમ્મી! જેહાદને રોકવા માગે તે ખતમ થાય!’ ‘તો મારો આખરી ફેંસલો

પણ જાણી લે! તું જો પુલના ઉદ્ધાટનના શદવસે ઘરબહાર પગ મૂકીશ, તો તારે મારી લાશને વટાવીને બહાર જવું પડશે.’ નઝીર ધૂંઆપૂઆં થતો ચાલ્યો ગયો. અને ઉદ્ધાટનનો શદવસ આવ્યો. અમ્મીની નજર નઝીર પર હતી. નઝીર બહાર જવાની તૈયારી કરતો હતો. અમ્મી બોલી, ‘બેટા નઝીર! તારો ઇરાદો પાકો છે, પણ હું તારી અમ્મી છુ.ં મારી આખરી ઇચ્છા પૂરી કર. મેં તારા માટે તારું શિય ભોજન બનાવ્યું છે તે ખાઈને જા!’ નઝીર ઘડીક હચમચી ગયો. અમ્મીની નજર સામે નજર ન મેળવી શક્યો. ખાવા બેઠો. એક કોશળયો, બીજો કોશળયો... પણ એના હોઠ કાળા લીલા પડવા લાગ્યા, એની આંખો મીંચવા લાગી, એ ત્યાં ને ત્યાં ઢળી પડ્યો. અમ્મીએ ઝટ ઝટ ઇન્તેકાલની ઇબાદત ગુજારી અને એકદમ મૌલવી અલ્લરસાવીને ત્યાં એમની સામે જઈને ઊભી. ‘અસ્સલામ આલેકમ ુ , ભાઈજાન! કયામતના શદવસે મને જે સજા મળે તે પણ આજે તો...’ કહી એ થોડી નીચે વળી... અને બોમ્બનો િચંડ શવસ્ફોટ થયો. બન્નેની સાથોસાથ આલીશાન મકાનના ફુરચા ઊડી ગયા. અમ્મી અલ્લાહને પ્યારી થઈ ગઈ, પણ અલ્લાહનાં સંતાનો વચ્ચે પુલ કાયમ રહ્યો. (લેખકની મરાઠી વાતાાને આધારે)


અલકમલકની િુદનયા

Gujarat Samachar - Saturday 23rd October 2010

સેડનનઃ દોઢ દાયકાની અમવરત મહેનત આખરે રંગ લાવી છે. સ્પવઝલસેસડમાં આલ્પ્સ પવોતની અંદર ચાલતું મવશ્વની લાંબામાં લાંબી ટનલનું મનમાોણકાયો પૂરું કરાયું છે. ટનલ બનાવવા માટે કુલ ૧.૩ કરોડ

બે પડકારઃ એક પહાડમાં, બીજો પાતાળમાં જંગ જીતતી માનવ-મશીનની જુગલબંિી આરપાર કરાઇ તે સાથે જ ત્યાં હાજર ૨૦૦ મહાનુભાવોએ તાળીઓથી આ ઐમતહામસક ઘટના વધાવી હતી. બંને મદશામાંથી ટનલનું બોગદું ખોદવાનું કામ ચાલુ કરાયું હતુ.ં આખરે બંને બાજુથી ચાલતા કામ વચ્ચે માત્ર ૧.૫ મીટર ખડક તોડવાનો બાકી રહ્યો ત્યારે એક બાજુ પર મહાનુભાવોને એકઠા કરીને ટીવી કેમરે ાની સામે આખરી દોઢ મીટર ખડકનું મિમલંગ કરાયું હતુ.ં સ્પવસ ટીવી પર ઘટના લાઈવ દશાોવાઇ હતી. સ્ પવ ત્ ઝ ર લે સ ડ ના ટ્રાસસપોટટ મમમનપટર મોમરત્ઝ લ્યુનબગોરે જણાવ્યું કે આ માત્ર ટનલ નથી બની, ઈમતહાસ રચાયો છે. આ ટનલ ઉત્તર અને દમિણ-પૂવો યુરોપને જોડશે. આલ્પ્સના કારણે આ બંને મવપતાર છૂટા પડી જાય છે. તે હવે હાઈ-પપીડ રેલમલસક દ્વારા જોડાશે. ટ્રેનો દોડતી થતાં સાત વષો લાગશે કારણ કે ઈટાલી અને જમોનીએ હવે આ ટનલ સાથે જોડાયેલી રેલવેલાઈન નાંખવાની છે. હાલ મવશ્વની લાંબામાં લાંબી ટનલનો રેકોડટ જાપાનના બે ટાપુઓ વચ્ચે બનાવાયેલી ૫૩.૮ કકલોમીટરની ટનલનો છે.

દવશ્વની સૌથી લાંબી ટનલ ૧૫ વષષની મહેનતથી તૈયાર ઘનમીટર ખડક તોડાયો છે. ૫૭ કકલોમીટર લાંબી આ ટનલમાં ૨૦૧૭થી ૨૫૦ કકલોમીટરની ઝડપે ટ્રેન દોડાવાશે. આ ટનલ ૯.૫ મીટર પહોળી છે અને તેને બનાવવાનો ખચો ૯.૫ મબમલયન ફ્રાસક થયો છે. આ ટનલથી ઈટામલના મમલાન અને જમોનીના ઝૂમરકને જોડતી રેલવે લાઈન પર ૩૦૦ ટ્રેનો દોડશે. સ્પવઝલસેસડના આલ્પ્સ પવોતની આલ્પાઈન મશખરમાં ૩૦ કકલોમીટર અંદર એક રાિસી િીલ મશીન દ્વારા ખડકો તોડીને બે દેશો વચ્ચેની ટનલ

બેલફાસ્ટઃ ખાણી-પીણીના મેળાનો પ્રચાર કરવા માટે પહોંચેલા બેલફાપટના મેયરને તેમનો પટંટ ભારે પડ્યો છે. તેમણે પ્રચાર-ઝુંબેશ દરમમયાન ટામેટાનો વેશ ધારણ કરીને બેસેલી મમહલાની ઉપરથી છલાંગ મારવાનો પ્રયત્ન કયોો હતો અને તેઓ તેના પર જ પડ્યા હતા. ઘાયલ મમહલાએ મેયર સામે કેસ કયોો અને વળતર પેટે ૨૪,૦૦૦ પાઉસડ ચૂકવવા પડ્યા. સાઠી વટાવી ચૂકેલા મેયર મજમ રોજસસે મમહલા પમરષદની કાયોકર લોરેન મેલોન ઉપરથી છલાંગ મારવાનો પટંટ કયોો

23

બહાર આવતા જ તમામ લોકોની આંખોમાં હષવનાં આંસુ આવી ગયાં હતાં, જ્યારે આપ્તજનો અને ચિલીના રાષ્ટ્રિચત સેબસ્ે ટટયન ચિનેરા તેમને ખુશીથી ભેટી િડ્યા હતા. ખાણમાં બોચલચવયા રાષ્ટ્રનો એક શ્રચમક િણ ફસાયો હોવાથી બિાવટથળે બોચલચવયાના રાષ્ટ્રિચત ઈવો મોરાલેજ િણ હાજર રહ્યા હતા. ચિલીના અટાકામ રણમાં સોના અને કાંસાની ખાણમાં િાંિમી ઓગટટે એક ભેખડ ધસી િડી હતી. ૧૭ ચિવસ સુધી તો એવું જ મનાતું હતું કે શ્રચમકો અંિર મૃત્યુ િામ્યા છે, િરંતુ અંિર તેઓ સેફ્ટી િેમ્બરમાં જીચવત હોવાનું જાણ થતાં જ યુદ્ધના ધોરણે બિાવ અચભયાન શરૂ કરાયું હતુ.ં સૌપ્રથમ અંિર કેમરે ા ઉતારી શ્રચમકોની સ્ટથચતની જાણકારી મેળવાઇ હતી. આ િછી તેમને િૂરતો ઓસ્સસજન, ભોજનસામગ્રી મળે તેનો પ્રબંધ કરાયો હતો. શ્રચમકોને છેલ્લા બે અઠવાચડયાથી ઓછું ખાવા સલાહ અિાઇ હતી, જેથી િાતળા ‘ફફચનકસ’માં તેઓ ઉભા રહી શકે.

૭૦ દિવસ બાિ ખાણમાંથી ૩૩ શ્રદમકો સહીસલામત બહાર કોપિયાિો (પિલી)ઃ ચિલીના કોચિયાિો નજીક સાન જોસ નામની એક ખાણમાં ૭૦ ચિવસથી ફસાયેલા ૩૩ શ્રચમકોને બહાર કાઢવાનું ઓિરેશન સફળતાિૂવકવ િાર િડ્યું છે. લગભગ ૨૦૦૦ ફૂટની ઊંડાઈએ મોત સામે ઝઝૂમ્યા બાિ ૧૩ ઓસટોબરે વહેલી સવારે તેમના

બેલફાસ્ટના મેયરને સ્ટંટ ભારે પડ્યો હતો. જોકે તેઓ લોરેનના માથા સાથે ટકરાયા હતા અને પડી ગયા હતા. થોડા સમય બાદ રોજસો તો ઉભા થઈ ગયા હતા, પરંતુ લોરેન ઊભી થઈ ન હતી અને તેને હોસ્પપટલમાં લઈ જવામાં આવી હતી. જ્યાં તેને સ્પલપ મડપકનું મનદાન થયું હતું. સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૭ની ઘટના બાદ લોરેન કામ પર જઈ શકી ન હતી. તેણે અપમાન અને ઇજા બદલ

નવજીવનનો સૂરજ ઉગ્યો હતો. આ તમામ શ્રચમકોને હેમખેમ બહાર કાઢવા માટે ‘ફફચનકસ’ નામની ચવશેષ કેપ્ટયૂલ તૈયાર કરાઇ હતી, જેને ખાણના તચળયા સુધી મોકલીને એક િછી એક વ્યચિને બહાર કઢાઇ હતી. ચવશ્વના સૌથી લાંબા બિાવ અચભયાન બાિ આ શ્રચમકો

મેયર સામે વીમેસસ કાઉસ્સસલમાં ફમરયાદ કરીને ૨૪,૦૦૦ પાઉસડનું વળતર માગ્યું હતું, જેને યોગ્ય ઠેરવાયું હતું. વળતર આપ્યા બાદ મેયરે આ ઘટના બદલ અફસોસ વ્યક્ત કયોો હતો, પરંતુ તેમણે કહ્યું હતું કે જો તેમણે થોડુંક વધુ જોર લગાવ્યું હોત તો ચોક્કસપણે તે મેલોન પરથી કૂદી શક્યા હોત. મેયરની ભૂલ બદલ સરકારી મતજોરીમાંથી વળતર ચુકવવામાં આવ્યું તેને લોકો કરદાતાઓના નાણાંનો દુરુપયોગ ગણાવે છે.


સદાબહાર સ્વાસ્થ્ય

24

Gujarat Samachar - Saturday 23rd October 2010

આદ્યશરિની આરાધનાનું પવવ હજુ હમણાં જ પૂરું થયું છે. ઘણા ભાઇ-બહેનોએ ઉપવાસએકટાણાં કયાવ હશે. અને છતાં રાત્રે ગરબે પણ ઘુપયા હશો. કવાભારવક છે કે રદવસઆખો કામની દોડધામ અને રાત્રે ગરબા રમવાના... સરવાળે થાક અને સુકતી અનુભવતા જ હશો. આથી જ આજે આપણે વાત એવા ફળની કરવી છે, જે શરીરમાં શરિનો સંચાર કરે, સંવધવન કરે. આ ફળ છે ખજૂર. ગરમ પ્રદેશનું ફળ ખજૂર ગરમ નથી, પણ ઠંડું છે. ખજૂરનો વપરાશ ઘણાં સદીઓથી થઇ રહ્યો છે, તેથી તેનો ઉદભવ કયા દેશમાં થયો તે ચોક્કસ જણાવવું મુશ્કેલ છે, પરંતુ પશવનયન ખાડીની આસપાસનો પ્રદેશ તેનું વતન હોવાનું મનાય છે. મેસોપોટેરમયમ સંકકૃરતથી લઈને પ્રાચીન ઇરજપ્તની સભ્યતા દરરમયાન પણ ખજૂર પ્રચરલત હતી. પ્રાચીન ઇરજપ્તમાં ખજૂરમાંથી દારૂ બનાવવામાં આવતો હતો. પૂવવીય અરેરબયામાં ઇ.સ. પૂવવે ૬,૦૦૦ની આસપાસ ખજૂરની ખેતી થતી હોવાના ભૂકતર પુરાવા મોજૂદ છે. સમય જતાં આરબોએ દરિણ એરશયા તથા દરિણ-પૂવવ એરશયા, ઉત્તર આરિકા, કપેન અને ઇટાલીમાં ખજૂરનો પ્રસાર કયોવ. બાઇબલમાં પણ ૫૦થી પણ વધુ વખત ખજૂરનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે. ખજૂરનો મુખ્ય પાક અરબકતાન, ઇરાન અને તેની આસપાસના દેશોમાં વધુ થાય છે.

ખજૂરનાં વૃિ ખજૂરી તરીકે ઓળખાય છે તે આપણે સૌ જાણીએ છીએ. ખજૂરીને વાવ્યા બાદ ૪થી ૭ વષવ પછી તેમાં ફળ આવે છે. ૭થી ૧૦ વષવ દરરમયાન તેમાં મહત્તમ ઉપજ થાય છે. પરરપક્વ ખજૂરીમાં દરેક રસઝનમાં ૮૦થી ૧૨૦ કકલો જેટલી ખજૂરનું ઉત્પાદન થાય છે. જોકે, આ બધી ખજૂર એકી સાથે પાકી નથી જતી, તેથી એકથી વધુ વખત લણણી કરવી પડે છે. સારી ગુણવત્તાની ખજૂર મેળવવા માટે ખજૂરી પર ઊગેલા ખજૂરને પાકતા પહેલાં કવર કરી દેવામાં આવે છે, જેથી બાકીનાં ફળ મોટાં થાય અને પિીઓ તથા વાતાવરણથી તેને બચાવી શકાય. ખજૂરમાં પોટેરશયમ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે, જે નવવસ રસકટમને તંદુરકત રાખવા માટે જરૂરી છે.

અભ્યાસ અનુસાર, ખોરાકમાં રોજ ૪૦૦ રમ.ગ્રા. પોટેરશયમ લેવાથી કટ્રોકનું જોખમ ૪૦ ટકા જેટલું ઘટાડી શકાય છે. વળી, તેમાં સોરડયમનું પ્રમાણ ઘણું ઓછું હોવાથી તે બ્લડ પ્રેશર વધતું અટકાવે છે. તેમાં ફાઇબર, રવટારમન-બી૧, બી૨, બી૩, બી૫ અને રવટારમન-એ૧ જેવાં રવટારમન્સ, કોપર, મેગ્નેરશયમ, મેંગેરનઝ અને ફોકફરસ જેવાં તત્ત્વો મળે છે. ઉપરાંત ખજૂરની એક પેશીમાંથી ૨૩ જેટલી કેલેરી મળે છે. આ ઉપરાંત ખજૂરમાંથી રવપુલ માત્રામાં લોહતત્ત્વ મળે છે. પાંડુરોગના દદવીઓએ રોજ રનયરમતપણે ખજૂરનું સેવન કરવું જોઈએ. ઉપયોગ: ખજૂર સુકાઈ જતાં ખારેક બને છે. શુભ કાયોવમાં ખારેક વહેંચવામાં આવે છે.

પૂરતું પાણી પીવાથી બ્લડ પ્રેશર કાબુમાં રહે છે, સતકકતા વધે છે આપણી નવવ રસકટમ વધુ સરિય થાય છે અને આમ આપણે વધુ એલટટ રહીએ છીએ. આ ઉપરાંત પૂરતું પાણી પીવાથી માણસનું બ્લડ પ્રેશર રનયંત્રણમાં રહેતાં ઉજાવનો વપરાશ પણ વધુ થાય છે. રસરનયર રરસચવરના જણાવ્યા પ્રમાણે, આ રનરીિણ અમારા માટે ઘણું આશ્ચયવજનક હતું કારણ કે અત્યાર સુધી મેરડકલ કટુડન્ટ્સને પાણીની બ્લડ પ્રેશર પર કોઈ અસર પડતી ન હોવાનું જ ભણાવાતું હતું.

વોશિંગ્ટનઃ પાણી પીવાથી અનેક ફાયદા થાય છે અને કવાકથ્યની દૃરિએ પણ પાણીનું ઘણું મહત્ત્વ છે. આ તો લગભગ બધા લોકો જાણતા હશે. જોકે તાજેતરમાં જ થયેલા સવવેિણમાં પાણીના વપરાશથી થતા ચોક્કસ લાભ અંગે ઘણી મહત્ત્વની જાણકારી પ્રકાશમાં આવી છે. જે અનુસાર, પાણી આપણા બ્લડ પ્રેશરને રનયંત્રણમાં રાખે છે અને સાથે આપણને વધારે 'એલટટ' રાખવામાં પણ પાણીની ઘણી મહત્ત્વની ભૂરમકા છે. પાણી પીવાથી

દૂધથી લસણની વાસ દૂર કરો લંડનઃ લસણ માત્ર હૃદય રોગથી બચવાનો અસરકારક ઇલાજ મનાય છે અને તબીબી અભ્યાસમાં પણ આ વાત પુરવાર થઇ છે. છતાં ઘણા લોકો તેની વાસના કારણે તેને ખાવાનું ટાળે છે. જોકે તાજેતરમાં અમેરરકામાં થયેલા એક સંશોધનથી માલુમ પડયું છે કે લસણ ખાધા બાદ એક ગ્લાસ દૂધ પીવાથી લસણની વાસ મહદ્અંશે દૂર થઈ જાય છે. લસણમાં એરલલ રમથાઈલ સલ્ફાઈડ નામનું રસાયણ હોય છે. પેટમાં ગયા બાદ પણ આ રસાયણ રવઘરટત થતું નથી જેથી શ્વાસમાં લસણની તીખી વાસ આવતી રહે છે. જો લસણ ખાધા બાદ ૨૦૦ મીલી દૂધ પીવામાં આવે તો આ વાસને લગભગ ૫૦ ટકા સુધી ઓછી કરી શકાય છે. લસણની વાસ દૂર કરવા માટે સ્કકપડ રમલ્કના બદલે ફૂલ ફેટ દૂધ વધુ લાભદાયી સારબત થાય છે. જો ભોજનની સાથે દૂધ પીવામાં આવે તો તેની વધારે અસર જોવા મળે છે.

#

!

"$ # #

!

" '"

!

" !

'

#$!

$! $

&#

$! '$!% #

$#

#

!

!

"#"

" ! $"

'$!%

!

# #

! ! ! ! !" !! " ! ! ! '" & ! ! !" ! !"# ! ! ! ' ( $ !! "" ! ! #! " ! ! $ $ ! ! #!

"

##

#%

!

$

!

"

!

%

#

!

'

ભારતમાં સારવાર માટે પાંચ લાખ લવિેશી આવ્યા નવી લિલ્હીઃ ગયા એક વષિમાં આશરે પાંચ લાખ લવદેશી દદદીઓ સજિરી અને સારવાર માટે ભારત આવ્યા હતા કેમ કે અડય દેશો કરતાં ભારતમાં સજિરી અને સારવાર ખચિ ખૂબ સવતો પડે છે. ભારતને વવાવથ્ય ક્ષેત્રમાં મોટું પયિટન ક્ષેત્ર બનાવવાની લદશામાં આ મહત્ત્વનો સંકત ે છે. છેલ્લા પાંચ વષિમાં જ લવદેશીઓ ઈલાજ કરાવવા માટે ભારતને વધારે પસંદ કરતા થયા છે. તેમ છતાંય ટૂક ં ા ગાળામાં ભારતે લસંગાપોર, મલેલશયા અને થાઈલેડડ જેવા મેલડકલ ટુલરઝમ માટે જાણીતા દેશોને જોરદાર ટક્કર આપી છે. ઈસ્ડડયન મેલડકલ ટ્રાવેલ એસોલસએશનના જણાવ્યા પ્રમાણે લવદેશવાસી ભારતીયો અને લવદેશી દદદીઓ માટે મેલડકલ ટુલરઝમ આકષિક લવકલ્પ બનીને ઊભરી રહ્યું છે. ગયા એક વષિમાં પાંચ લાખ લોકોએ ભારતમાં સજિરી કે સારવાર કરાવી હતી.

ઇકલારમક દેશોમાં પરવત્ર રમઝાનના મરહના દરરમયાન સૂરજ આથમે ત્યારે લેવાતો સૌપ્રથમ આહાર ખજૂર અને દહીં કે દૂધ હોય છે. ખજૂરમાં ૨૦ જુદી-જુદી જાતના એરમનો એરસડ રહેલા હોય છે, જે પાચનરિયાને સરિય કરે છે. તેથી જ, ખજૂર પથ્ય છે અને તે અડધો કલાકની અંદર શરીરને આવશ્યક એનર્વ પૂરી પાડે છે. વળી, ઉપવાસના રદવસોમાં ઉપવાસ છોડતાં પહેલાં ખજૂર ખાઈ લેવાથી અરતશય ખોરાક લઈ શકાતો નથી. આખો રદવસ ઉપવાસ કયાવ પછી રાત્રે ઉપવાસ છોડતી વખતે અકરાંરતયા થઈને ખાવું જોઈએ નહીં. તેથી જ ઉપવાસ છોડતાં પહેલાં ઘણાં લોકો ખજૂર ખાય છે, કારણ કે લોહીમાં શકકરાની અછત સજાવતાં આપણને ભૂખ લાગે છે. ખજૂર ખાઈ લેવાથી તેમાં રહેલી શકકરાને કારણે ભૂખ ઓછી થઈ જાય છે, વળી ખજૂરમાં રહેલાં પોષક દ્રવ્યો પણ શરીર શોષી લે છે. જે બાળકની હાઇટ વધતી ન હોય, અથવા તો માતા-રપતાની ઊંચાઈ ઓછી હોય, તેવું બાળક રમતું થાય ત્યારથી જ એને સવાર-સાંજ રોજ ખજૂરપાક ખવડાવવો. હૃદયના દદવીએ સવારે ચારપાંચ ખજૂર સાથે ગુલકંદ કે આમળાનું ચ્યવનપ્રાશ ખાવું અને તેના ઉપર સૂંઠવાળું એક કપ દૂધ પીવું. આમ કરવાથી હૃદય સાથે જોડાયેલી રશરા અને ધમનીઓ મજબૂત બને છે, તથા તેના કારણે હૃદયનું પસ્પપંગ પણ સુધરે છે.

કાચું આદુ ખાવાથી સ્નાયુઓમાં થતાં દુખાવામાં રાહત મળે છે કકલલંગ ગુણવત્તા છે શરદી, ખાંસી, ઉબકા આવવા સલહતની નાનીમોટી અનેક બીમારીઓમાં આદુને ભારે ગુણકારી માનવામાં આવે છે, પણ અમેલરકાના કેટલાક સંશોધકોએ કરેલા અભ્યાસમાં આદુના વધુ ફાયદા બહાર આવ્યા છે. તેમના અભ્યાસના તારણો પ્રમાણે કસરત કે ભારે શારીલરક શ્રમ કરવાથી સ્નાયુઓમાં થતા દુખાવાને કાચું આદુ ખાઇને ઘટાડી શકાય છે. અમેલરકી સંશોધકોએ અભ્યાસમાં ભાગ લેનારાઓના ત્રણ જૂથ પાડયા હતા, જેમાં એક

જૂથને કાચું આદુ, બીજા જુથને હીટ-ટ્રીટમેડટ તથા ત્રીજા જૂથને પ્લાસીબો અપાયો હતો. એ પછી તેમને હાથની શ્રેણીબદ્ધ કસરતો કરાવાઇ હતી. અભ્યાસના તારણો પ્રમાણે કસરત કયાિના ૨૪ કલાક પછી જે જૂથે કાચું આદુ લીધુ હતું તેમણે સ્નાયુઓના દુખાવામાં ૨૫ ટકાનો ઘટાડો થયો હતો, જ્યારે જે જૂથને હીટ ટ્રીટમેડટ અપાઇ હતી તેમના દુખાવામાં ૨૩ ટકાનો ઘટાડો થયો હતો. સંશોધકોએ જણાવ્યું હતું કે આદુમાં પેઇન-કકલલંગની અસરો હોવાની માડયતાને આ અભ્યાસના તારણો દ્વારા સમથિન મળ્યું છે.

ઢળતી બપોરે ભારે કસરત માટે શ્રેષ્ઠ સમય

વજન ઘટાડવામાં સંતુલલત ડાયેટ વધુ અસરકારક

લંડનઃ કસરત કે ભારે શારીલરક શ્રમ કરવાથી સ્નાયુઓમાં થતાં દુખાવામાં કાચું આદુ ફાયદાકારક હોવાનું હાલમાં જ થયેલા અભ્યાસમાં બહાર આવ્યું છે. અમેલરકી સંશોધકોના મતે દરરોજ બે ગ્રામ જેટલું કાચુ આદુ ચાવી જવાથી કસરત બાદ સ્નાયુઓમાં થતા દુખાવાને ઘટાડી શકાય છે. સંશોધકોએ વવીકાયુું છે કે આદુમાં સવિશ્રેષ્ઠ પેઇન-

ન્યૂ યોકકઃ કસરત તો સવારે જ કરવી જોઇએ તેવી સામાડય માડયતા છે, પરંતુ તાજેતરમાં થયેલા અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ભારે કસરત માટે ઢળતી બપોરનો સમય શ્રેષ્ઠ છે. માનવ શરીરના ૨૪ કલાકનું ચિ ધરાવતા શારીલરક ઘલડયાળનો અભ્યાસ કરનાર લનષ્ણાતોએ આ તારણ આપ્યું છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, ઢળતી બપોર અથવા વહેલી સાંજે આપણા શરીરનું તાપમાન પ્રમાણમાં હૂંફાળું હોય છે તેથી સ્નાયુઓ અને સાંધાઓ સ્વથલતવથાપક બને છે. કસરત

દરલમયાન સ્નાયુઓ અને સાંધાઓને ખેંચાણથી નુકસાન થવાની શક્યતા નાબૂદ થઈ જાય છે. સ્નાયુઓને મજબૂત બનાવવા માટે ખેંચવાની અને વજન ઉપાડવાની કસરતો માટે આ સમય આદશિ હોવાનું લનષ્ણાતોએ જણાવ્યું છે. જો લાંબા અંતર સુધી ચાલવાની કસરત કરવી હોય અથવા સાઇકલલંગ કરવું હોય તો સવારનો સમય આદશિ રહે છે. કારણ કે સવારના સમયે શરીરનું તાપમાન ઓછું હોય છે. તેથી સતત એકધારી લિયાઓ કરવાથી ઉત્પન્ન થતી ગરમીને શરીર વધુ સહન કરી શકે છે. દૂર સુધી ચાલવાનો અને સાઇકલલંગનો થાક ઓછો લાગે છે. સવારના સમયે કસરત કરનારાઓએ વોમિઅપ કહેવાતી કસરતો કરી લેવી જોઈએ. રાતના સમય માટે આ લનષ્ણાતોએ જણાવ્યું હતું કે રાત્રે પથારીમાં જતાં અગાઉ કોઈ લમત્ર સાથે એકાદ નાનકડું ચક્કર મારી લેવું અને પલંગમાં પડ્યા પડ્યા હાથ-પગના દરેક ભાગને થોડાક ખેંચીને છોડવાની હળવી કસરત કરવી જોઈએ એથી ઊંઘ સારી આવે છે અને સ્નાયુઓ વવવથ રહે છે.

લંડનઃ વજન ઘટાડવા માટે કસરતના બદલે સંતુલલત ડાયેટ વધુ અસરકારક સાલબત થતું હોવાનું એક તબીબી અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે. લિટનમાં એબરડીન યુલનવલસિટીના જોન વપીકમેન કહે છે કે લોકોમાં વધતી મેદસ્વવતાની સમવયા ઓછી કસરતના કારણે નહીં, પરંતુ વધારે ભોજન લેવાથી થાય છે. વપીકમેન અને તેના સાથીઓએ મેદસ્વવતા કઇ રીતે ઘટી શકે તે જાણવા છેલ્લા બે દાયકાથી લવલવધ અભ્યાસો કયાિ છે. તેમને સંશોધનો પરથી જાણવા મળ્યું હતું કે ટેક્નોલોજી પર વધારે આધાર રાખવા છતાં લોકો આજે પણ એટલા જ સલિય છે જેટલા ૨૦ વષિ પહેલાંના લોકો સલિય હતા. મતલબ કે લોકોની શારીલરક ગલતલવલધઓમાં કોઈ ઘટાડો થયો નથી. તેનો અથિ એવો થાય છે કે અસંતુલલત ભોજનના કારણે મેલદવવતાની સમવયા વધી રહી છે.


મહિલા-સૌંદયય

Gujarat Samachar - Saturday 23th October 2010

સાડી એ ભારતીય નારીની આગવી ફેશન છે. વષોોથી ફેશન બદલાતી જાય છે. પરંતુ છ વારની સાડીએ તેનું થથાન જાળવ્યું છે. સૌંદયોને મનખારનાર, ભપકાદાર અને જાજરમાન પોષાક તરીકે સાડીએ પોતાનું

ન પાટલીની ખટપટ, ન પાલવની ઝંઝટ

અણનમ થથાન જાળવ્યું છે. ભારતીય જ નહીં, મવદેશી નારીઓ પણ સાડીના આકષોણથી બચી નથી. કેટલાંક સમય પૂવવે હોમલવૂડની િમસદ્ધ અમભનેત્રી ડેમી મૂર ભારતની મુલાકાતે આવી ત્યારે સાડીમાં પોતાનું સૌંદયો ખીલવવાનો મોહ ટાળી શકી ન હતી. સાડીઓનું નામ આવે ત્યારે અલબેલી નગરી સૂરતનું નામ ન આવે એવું ભાગ્યે જ બને. સૂરતમાં તૈયાર થતી સાડીઓએ નારીઓને ઘેલી કરી છે એમ કહો તો પણ ખોટું નથી. ‘ઇમ્પોટેડે ’ સાડીઓની શોખીન લલનાઓ પણ સુરતની સાડી જોઇને છેતરાતી હશે એ એક હકીકત છે. જાણકારો તો એટલે સુધી કહે છે કે સુરતની સાડીઓ જ મવદેશમાં એક્સપોટે થાય છે અને ત્યાંથી તે દેશના લેબલ સાથે પાછી ભારતમાં આવે છે અને મવદેશી ચીજવથતુના શોખીનો મોં માગ્યા દામ આપીને તે ખરીદે છે. આ ઉપરાંત કોલકતા કોટન, મમણપુરી હેન્ડલુમ અને મુગ ં ા કોટન પણ લોકમિય છે. ક્રેપ મસલ્ક, ચામુડં ા મસલ્ક, ટસર મસલ્ક, બાંધણી, મશફોન તેમ જ મદ્રાસની મસલ્ક સાડીઓ સાથે સાથે ખાદી મસલ્કે પણ લોકોને આકર્યાો છે. કાપડ ગમે તે હોય, પણ સાડીની સુદં રતા કે લાવણ્ય અણમોલ છે એ વાતમાં મીનમેખ નથી. આજના યુગમાં ફેશનની વ્યાખ્યા બદલાતી જાય છે ત્યારે સાડીએ એક નવું થવરૂપ ધારણ કરવાનો િયત્ન કયોો છે. સદીના અંતની ફેશન પરથત નારીઓ

માટે સાડીનો એક નવો મવકલ્પ હાજર થયો છે અને આ મવકલ્પ છે ઝીપ સાડીનો. ફેશનની દુમનયામાં આજકાલ ઝીપ સાડી ઘૂમ મચાવી રહી છે. પણ આ સાડી નારીની પસંદગી પામશે કે નહીં એ વાત મવવાદાથપદ છે. પરંતુ ઘડીયાળના કાંટા સાથે ચાલતી આજની કામઢી નારી માટે આ સાડી સમય બચાવનારી સામબત થશે એ એક હકીકત છે. ન પાટલી લેવાની ખટપટ કે ન પાલવ વ્યવસ્થથત ગોઠવવાની માથાકૂટ. બસ, ઝીપ મારી દીધી એટલે તૈયાર! આ કલ્પના જરા લલચાવનારી તો છે અને સાડી પહેરતા ન આવડતી હોય તેવી આધુમનક કન્યાઓ માટે ઝીપ સાડી વરદાન રૂપ ઠરશે એની પણ ના નથી. પરંતુ આ િકારની સાડીમાં સદીઓથી ચાલી આવતી પારંપામરક લાક્ષમણક્તા જળવાઇ રહેશે ખરી આ પણ એક િશ્ન છે. િમસદ્ધ મડઝાઇનર કહે છે, ‘ઝીપ સાડી આજના યુવા વગોમાં ઘણી લોકમિય થઇ છે. માત્ર ભારતની નહીં, પરંતુ મવદેશમાં વસતી ભારતીય નારીને પણ ઝીપ સાડીએ ઘેલું લગાડ્યું છે. પહેરવામાં સરળ પડે તેવી આ છ વારની સામાન્ય સાડી છે. બંને બાજુએ ઝીપ બેસાડી પાલવ ખુલ્લો રાખવામાં આવ્યો છે અને સાડી પહેરવામાં પડતી માથાકૂટ આ સાડી પહેરવાથી દૂર થઇ જાય છે એ એક મહત્ત્વની વાત છે.’ પરંતુ સાડી પહેરવી એ પણ એ કળા છે અને સામાન્ય ભારતીય નારીને આ કળા હથતગત કરી હોવાનું ગૌરવ છે. આ કારણે પણ ઝીપ સાડી દરેક વગોની મમહલાને રીઝવવા સફળ થશે કે નહીં એની શંકા પણ કેટલાંક મડઝાઇનરોને સતાવે છે. કેટલાંક મડઝાઇનરોના જણાવ્યા મુજબ આ સાડી માત્ર ઉચ્ચ વગોની શ્રીમંત મમહલાઓના મનમાં વસશે અને છ વારની િાચીન સાડી જેવું કામણ આ સાડી કરી શકશે

કે નહીં એ પણ િશ્ન છે. તમે કોઇ પણ થટાઇલમાં સાડી પહેરો, પરંતુ સાડી એ સાડી છે. સાડી પહેરવાની થટાઇલમાં પણ ફેશન િમાણે ફરક થઇ રહ્યો છે. ટૂક ં ો પાલવ, લાંબો પાલવ, મમની સાડી, ડબલ બંગાળી, ઓછી પાટલી, વધુ પાટલી, પરંતુ સાડીના લાવણ્યમાં કોઇ ફરક પડ્યો નથી. આ સંદભવે મડઝાઇનરો કહે છે કે ઝીપ સાડીને પણ તમે તમારી મનગમતી રીતે પહેરી શકો છો. પાટલીઓને તેમ જ ઘેરને પણ તમારી જરૂમરયાત મુજબ નાનો-મોટો કરી શકો છો. અન્ય એક મડઝાઇનર પણ કંઇક આવો જ અમભિાય આપે છે. ‘આ નવા પમરધાનમાં આ બધું શક્ય છે. આમાં

ભરતકામ પર વધુ ભાર આપવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત અમુક િકારના કાપડમાં પાટલીઓ વાળવાનું ખૂબ જ મુશ્કેલ હોય છે ત્યારે આ સાડી કામમાં આવી શકે છે. પરંતુ આ માટે તમારી િાચીન સુદં ર સાડીને ઝીપ સાડીમાં ફેરવવી એ પગલું યોગ્ય નથી. આ ઉપરાંત આ ફેશન સામાન્ય નારી સુધી પહોંચે એવું લાગતું નથી. આ સાડી માત્ર ઉચ્ચ સોસાયટીની નારીના વોડેરોબ પૂરતી જ સીમમત રહેશ.ે કારણ કે આ કલ્પના ખાનગી બુટીકોની ચાર દીવાલોમાંથી બહાર આવી શકી નથી.’ જોકે ફેશન આવે છે અને જાય છે, છતાં છ વાર સાડીનું મોહાંધ કરી દે તેવું સૌંદયો શાશ્વત છે એ વાતમાં બે-મત નથી.

વાનગી

Sponsored by સામગ્રીઃ ૨૫૦ ગ્રામ ભીંડા • અડધો કપ ચણાનો લોટ • ૧ ચમચી લાલ મરચું • ૧ ચમચી ચાટ મસાલો • ૧ ચમચી અજમો • ૧ ચમચી આમચૂર પાઉડર • ચપટીક હળદર • મીઠું થવાદ મુજબ • તળવા માટે તેલ રીતઃ સૌિથમ ભીંડાને ધોઈને સૂકા કરો. પછી એને વચ્ચેથી

હિસ્પી ભીંડી

કાપીને લાંબા સમારો. કાપેલા ભીંડા પર લાલ મરચું, હળદર, ચાટ મસાલો, અજમો, આમચૂર પાઉડર અને મીઠું નાખીને હળવા હાથે મમક્સ કરો. છેલ્લે ચણાનો લોટ મમક્સ કરો. એક કડાઈમાં તેલ ગરમ કરીને મસાલા ભીંડીને કડક થાય ત્યાં સુધી તળો.

Parties P arties Weddings Weddings In-House Coordinators In-House EEvent vent C oordinators Civil Ceremonies Civil Marriage Marriage C eremonies Themed Themed EEvents vents Cultural Programs Cultural P rograms Gala Dinners Gala D inners Charity Charity FFunction unction Corporate Corporate EEvents vents

Luxury Withhoouutt Limits...

The T he L Langley angley W Watford atford | Banqueting q g & Conf Conference erence r Suites |

EExclusive xclusive V Vegetarian egetarian V Venue enue

Extras at a glimpse

Up to 900 seating capacity on 2nd floor Up to 500 seating capacity on 1st floor M ulti-storey p ublic ccar ar p ark for for 700 700 ccars ars Multi-storey public park aadjacent djacent tto o vvenue enue Tailor-made T ailor a -made packages packages Registered to hold ci civil vil marriages

Nehmina Catering Specialists in V Vegetarian eeget egetarian Cuisine

Weekday Discounts Weekday Discounts Monday Monday tto o Friday Friday Quote GS for preferential preferential rates

. Pri Private vate Parties Parties . Mendhi Nights .W Weddings/Receptions eddings/Receptions Live Cooking – Dosa Stations . Live . Pani Pani Puri . Chaat . Uniformed Serving Staff FFor or fur further ther det details ails e-mail: info@nehminacatering.com

25

State of the art LED lighting Fully disabled access and facilities

* Coming Soon * D Diwali iwali Musical Musical Evening Evening 30th October 2010 Contact us for further details

Private Private roof terrace terrace T The he L Langley: angley: G Gade ade H House ouse 3 38-42 8-42 T The he P Parade arade H High igh S Street, treet, W Watford atford H Hertfordshire ertfordshire WD17 WD17 1AZ 1A AZ Z T T:: 0 01923 1923 2 218 18 5 553 53 / 07896 07896 272 272 586 586 E E:: iinfo@langleybanqueting.co.uk nfo@langleybanqueting.co.uk w www.langleybanqueting.co.uk ww.langleybanqueting.co.uk


/50 M

N

O

P

R

P

2

Q M N O P Q S U ML MM MN MP MQ MR MU NM NN NP NR NU

S T MN

MQ

U

ML

MM

MO

MP

MR

MS MU

NM

MT NL

NN

NQ

NO NP

NR NS

NT

OL

NU OM

<V" C @;% ? . K #< H @ 3< < 4D <H >) < " G < 9< # K >/ V = C < C V ! ? ? / 8 < @!<&G ? @H < @H < @H # < C @H * B 1 J ? V#V# H G#<"@H C: K E #<"G & @ < B" G < ?

O N O O N O O R O N P N P M P O P O N

7

3 1 6

4

6

/

0

4 2

6

7

5

3

/

0 7

4

3

5

0

3 M , @ <. ? @H @( $'C N B B #? C <H #<" R KK S ? < ? G ? C G 2#<' <X &< C < < 2X C HX #< ? "C!? - V5 T MO #< B H ! ? <H D MP G "& AI MQ AI 0G ? #< C#G MS 'G ? MT 'G7G 6G NL F ) Y# $V5 NM < ? <H #< #<H& ? C!? <# NN ? ? NO G H NQ W < !G <H ? <#< ? ? ? #< ? NR < ? W H@ NS & @H G NT G! $+ OL G C G OM < ? ?

P P O N R N N P N N O O N N O O O O O N

<

?

2 <

'C

@H

?

&H

' & * ' & & , )! & ( & & &/ '7 & * * & ' & & & ' * & * & ' & & &- / ' 7 $* , , ) & , * + * ' + ' ! , &- 8 8 , !, (- !. 1 1 & ," &- / ' 7 ( ' & - & ' 9 8# , + & %&!*

#

<

#

V

<

<

#<

G

&?

D

!

G

< & /1?

-

! #

'<

:

/

3

4 6

2

0

7 1 5

6

1

5

7

4 /

2 3 0

2

7

0

1

5

3

6 /

7

6

3

0

/

2

4 5 1

4

/

1

5

7

6

3 0 2

5

0

2

4

3

1

/ 6 7

1

4 6

/

0

7

5 2 3

3

5

/

2

1

4

0 7 6

0

2

7

3

6

5

1

4

4 /

A આભાર દશગન

આભાર દશગન

જય શ્રી અંિામા જન્મ: ૧૮-૨-૧૯૫૫ (મોમ્િાસા - કેન્યા)

2

:

&

D

/

સ્વગગવાસ: ૧૧-૧૦-૨૦૧૦ (લંડન – યુકે)

સ્વ. શ્રી ભાષ્કરભાઇ બિહારીદાસ પટેલ (િેડવા) મૂળ વતન બેડવાના ઘણાં વષોો મોમ્બાસા - કેન્યામાં રહ્યા બાદ યુકે આવી હેરોમાં થથાયી થયેલા શ્રી ભાષ્કરભાઇ બબહારીદાસ પટેલ તા. ૧૧-૧૦-૧૦ સોમવારે દેવલોક પામ્યાં છે. ‘ન જાણ્યું જાનકી નાથે સવારે શું થવાનું છે?’ એ ન્યાયે મન મનાવવું જ રહ્યું. ખૂબજ પ્રેમાળ, આનંદી, લાગણીપ્રધાન અને વાત્સલ્યસભર થવજનની યાદ હંમેશા આવશે. આ દુ:ખદ સમયે રૂબરૂ પધારી અને ટેબલફોન દ્વારા આશ્વાસન આપનાર અમારા સવો સગાં સંબંધી તથા બમત્રોનો અમે અંત:કરણપૂવોક આભાર માનીએ છીએ. પરમકૃપાળુ પરમાત્મા સદ્ગતના આત્માને શાશ્વત શાંબત આપે એજ પ્રાથોના. ૐ િાંશિ: િાંશિ: િાંશિ: શિલ્પાબેન ભાષ્કરભાઇ પટેલ (ધમમપત્ની) ગં. થવ. શારદાબેન બબહારીદાસ પટેલ (માતુશ્રી) શ્રી ભરતભાઇ બબહારીદાસ પટેલ (ભાઇ) ઇન્દીરાબેન બી. પટેલ (ભાભી) સરલાબેન અને બવનોદકુમાર પટેલ (બેન – બનેવી) રેણુકાબેન અને બવજયકુમાર પટેલ (બેન – બનેવી) કેવીન (પુત્ર) બનકીશા (પુત્રી) બવનીત (ભત્રીજો) જૈમીશા (ભત્રીજી) તથા તેજલ, મેથ્યુ, બનમેશ, રબવન, બવકાસ તથા સવવે કુટુંબીજનોના જય અંબે - જય શ્રી કૃષ્ણ 33 Tenby Avenue, Harrow, Middlesex HA3 8RU.

જય શ્રીનાથજી િાવા

જય શ્રી યમુનાજી

જન્મ: ૩-૭-૧૯૨૯

બનધન: ૨૭-૯-૨૦૧૦ લંડન - યુકે

સ્વ. અમૃતલાલ છગનલાલ પિારી ઘણાં વષોો કેન્યામાં રહ્યા બાદ હાલમાં લંડન સ્થથત અમારા પ. પૂ. બપતાશ્રી અમૃતલાલ છગનલાલ પબારી તા. ૨૭-૯-૨૦૧૦ સોમવારે શ્રીજીચરણ પામતાં અમારા કુટુંબ અને થવજનોમાં ન પૂરાય તેવી ખોટ પડી છે. બમલનસાર, સહનશીલ, આનંદી અને લાગણીશીલ થવભાવને કારણે પ્રત્યેકના બદલમાં વસી જતા. પોતાના જીવનમાં ઘણી મુસીબતોનો સામનો હસતા મોઢે કરીને સાહસ, શ્રમ તથા ખંતથી જીવનમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી. પ્રેમાળ પબત, વત્સલ બપતા તથા વ્હાલસોયા દાદા અને સમભાવી ભાઇની યાદ સદાય અમારા હ્રદયમાં જીવંત રહેશે. અમારા કુટુંબ પર આવી પડેલી આ દુ:ખની વેળાએ અમારે ત્યાં રૂબરૂ પધારી, ટેબલફોન અને ઇમેઇલથી શોકસંદેશા અને આશ્વાસન પાઠવી સદ્ગતની અંબતમ યાત્રામાં ઉપસ્થથત રહી શ્રધ્ધાંજબલ અપોનાર સવવે સગાં સંબંધી, બમત્રો અને થવજનોની અમે સવવે પબરવારજનો અંત:કરણપૂવોક આભાર માનીએ છીએ. પરમકૃપાળુ પરમાત્મા પૂ. બપતાશ્રીના પૂણ્યાત્માને શાશ્વત શાંબત આપે એજ પ્રાથોના. ૐ િાંશિ: િાંશિ: િાંશિ: લી. ગં. સ્વ. પુષ્પાબેન અમૃિલાલ પબારી (ધમમપત્ની) જીતેન્દ્રભાઇ પબારી (પુત્ર) સૌ. સુશીલાબેન પબારી (પુત્રવધૂ) પ્રદીપભાઇ પબારી (પુત્ર) યતીનભાઇ પબારી (પુત્ર) સૌ. હીનાબેન પબારી (પુત્રવધૂ) સુકેશભાઇ પબારી (પુત્ર) સૌ. જેની પબારી (પુત્રવધૂ) બનલેશકુમાર ઠકરાર (જમાઇ) સૌ. વષાોબેન ઠકરાર (પુત્રી) પૌત્રો: શ્યામ, કકરણ, રોશન પૌત્રીઅો: મીરા તથા આશા દોશિત્ર: અનીષ એન. ઠકરાર દોશિત્રીઅો: અન્ના અને શીના Mrs Pushpaben Amritlal Pabari, 104A Regents Park Road, Finchley London N3 3JG Telephone 0208 349 4127 Email: pabarip@gmail.com


દેશહવદેશ

Gujarat Samachar - Saturday 23rd October 2010

મુંબઈ પરના હુમલામાં આઇએસઆઇનો હાથ લંડન: પાકિસ્તાની ગુપ્તચર એજન્સી આઇએસઆઇનો વરવો ચહેરો ફરી એિ વખત ખુલ્લો પડ્યો છે. મુંબઇ પર થયેલા હુમલા માટે તેણે ત્રાસવાદીઓને ભરપૂર મદદ િયાાના અહેવાલ છે. ભારત સરિારના ગુપ્ત દસ્તાવેજોને ટાંિીને રિટનના ન્યૂઝ પેપર ગારડિયને િહ્યું છે િે ગુપ્તચર

ઓસ્ટ્રેલિયા જતા ભારતીય લિદ્યાથથીની સંખ્યામાં ૮૦ ટકા ઘટાડો મેિબોનનઃ ઓસ્ટ્રેધલયાની યુધનવધસાટીઓમાં ૨૦૧૧ના શૈિધણક વષા માટે એડધમશન લેનારા ભારતીયોની સંખ્યામાં ૮૦ ટકા સુિીનો િરખમ ઘટાડો નોંિાયો છે. એક વષામાં ભારતીયોને ધનશાન બનાવીને કરાતાં વંશીય હુમલાઓથી ધવદેશ અભ્યાસ માટે ઓસ્ટ્રેધલયા જવાના આકષાણમાં ઘટાડો થયો છે. મેલબોના યુધનવધસાટીના વાઇસ ચાન્સેલર લીન ડેધવસે કહ્યું િતું કે ભારતીય ઉપખંડના ધવદ્યાથથીઓ પર હુમલાના અિેવાલોથી ધવક્ટોરીયા સ્ટેટની કોલેજોને અસર પિોંચી છે. તેમણે કહ્યું િતું કે કેટલીક સંસ્થાઓમાં ૯૦ ટકા જેટલો ઘટાડો થયો છે. ડેધવસે કહ્યું િતું કે ધવશ્વમાં ઓસ્ટ્રેધલયા એકમાત્ર દેશ છે જ્યાં ધવદેશી ધવદ્યાથથીની સંખ્યામાં તીવ્ર ઘટાડો થયો િોય.

પત્નીને ઇજા ન પહોંચે તે રીતે મારી શકાય! અબુધાબીઃ યુનાઇટેડ આરબ અધમરાત (યુએઇ)ની સવોા ચ્ચ અદાલતે જણાવ્યું છે કે પુરુષ તેની પત્ની અને સંતાનોને અનુશાસનમાં રાખવા માર મારી શકે, પરંતુ તેને શારીધરક ઇજા પિોંચી શકે તેટલી િદે તો માર ન જ મારી શકે. એક પુરુષે તેની પત્ની અને પુત્રીને માર મારતાં શરીર પર કાપા, ઉઝરડા અને સોળ ઊઠી ગયાના કેસમાં અદાલતે ગયા મધિને ચુકાદો આપતાં આમ જણાવ્યું િતુ.ં યુએઇમાં સ્થાધનકો કરતાં પરદેશીઓ વિુ સંખ્યામાં વસી રહ્યા છે એવા સંજોગોમાં ફેડરલ સુપ્રીમ કોટેે આપેલા ચુકાદામાં ઇસ્લામી કાયદાની છાંટ િોવા ઉપરાંત ધવદેશીઓની લાગણીને પણ નજરમાં રખાઇ છે. અદાલતે ચુકાદો આપતાં પત્ની અને પુત્રીને માર મારનાર પુરુષને દોધષત ઠેરવતાં કહ્યું િતું કે મધિલાઓને ઇજા પિોંચાડવા બદલ તે દોધષત ઠરે છે, પરંતુ સાથે એ વાતની પણ નોંિ લીિી િતી કે ઇસ્લામી કાયદો અનુશાસન માટે માર મારવાની છૂટ આપે છે. • કરાચીમાં ચૂંટણી સંબંધિત ધિંસા ફાટી નીકળતાં ૨૭ માણસો માયાા ગયા છે અને બાવન ઘવાયા છે. ધિંસાથી કરાચીમાં તનાવ વધ્યો િોવાનું અને લોકો ભયભીત થઇ ગયા છે. મુત્તધિદા-એ-કૌમી મૂવમેન્ટ (એમક્યુએમ)ની સેન્ટ્રલ સધમધતએ આિેપ કયોા કે, ધિંસામાં પિના કાયાકરો સધિત ૨૫ માણસો માયાા ગયા છે.

એજન્સી આઈએસઆઈ મુંબઈ હુમલાની તૈયારીમાં સામેલ હતી. અહેવાલ અનુસાર, પાકિસ્તાનીઅમેરરિન ડેરવડ હેડલીની પુછપરછ બાદ ૧૦૯ પાનાનો જે રરપોટિ તૈયાર િરાયો છે તેમાં એ રવશેની સંપૂણા મારહતી અપાઇ છે િે હુમલામાં આઈએસએઈએ િઇ રીતે મદદ િરી હતી. રરપોટિ પ્રમાણે હેડલીએ

અનેિ એવી બેઠિો રવશે ખુલાસો િયોા છે જેમાં આઈએસઆઈના અરિિારી અને મુંબઈ હુમલા પાછળ જવાબદાર લશ્િર-એતૈયબાના આતંિવાદી સામેલ હતા. બે અરભયાનોમાં આઈએસઆઈએ નાણાં આપ્યા હતાં. તે આઈએસઆઈ અરિિારીની મુલાિાત લઇને રમશનની મારહતી આપતો હતો.

27

પાકિસ્તાનમાં હહન્દુ બાળિોનાં અપહરણના વધતા કિસ્સા ઇસ્િામાબાદઃ પાકકસ્તાનમાં ધસંિ પ્રાંતના અંતધરયાળ ધવસ્તારોમાં રિેતા ધિન્દુ પધરવારોના બાળકોના અપિરણના કકસ્સાઓમાં ધચંતાજનક રીતે વિારો થતા ધિન્દુ સમુદાયમાં દિેશત પ્રવતથી રિી છે. વષાની શરૂઆતથી અત્યાર સુિીમાં આઠ બાળકોના અપિરણ થઈ ચુક્યા છે. આ તમામ બાળકોની સુરધિત મુધિ ત્યારે જ શક્ય બની છે જ્યારે ખંડણી પેટે જંગી રકમ ચુકવવામાં આવી િોય. ધિન્દુ સમુદાયના કેટલાક લોકો િેરાનપરેશાન થઈને નવા સ્થળે ધિજરત કરી રહ્યા છે. આ અગાઉ તાધલબાનોએ પણ ધિંદુ પધરવારોને ટાગગેટ બનાવીને

હુમલા કરવાનું શરૂ કરતાં ધિંદુ પધરવારોમાં ભયની લાગણી પ્રવતાતી િતી. પોલીસે ૩૫ ધદવસ પિેલા અપિરણ કરાયેલા પાંચ વષાના બાળક િીરજ કુમારને તાજેતરમાં જ અપિરણકારોના સકંજામાંથી છોડાવ્યો િતો. અપિરણકારોએ એક કરોડ રૂધપયાની માંગણી કરી િતી. પોલીસે તમામ અપિરણકારોને ઝડપી લીિા છે. બાળક સુરધિત રીતે પરત ફરતાં પધરવારમાં ખુશીનો માિોલ છે, પણ પધરવારના લોકો િવે કંિકોટ છોડીને અન્યત્ર જતા રિેવાનો ધનણાય કયોા છે. અિીં તેઓ પેઢીઓથી રિેતા િતા.


28

અમેશરકા-આિફ્રકા

Gujarat Samachar - Saturday 23rd October 2010

જ્યાં મહિલાઓ કરે છે પુરુષો પર ગેંગરેપ!

કંપનીઓ માટે બોજારૂપ બની રહ્યા છે જાડીયા કમમચારીઓ વોશિંગ્ટનઃ અમેરિકામાં કામ કિતા મેદટવી કમમચાિીઓ તેમના મારિકો પિ વારષમ ક ૭૩.૧ રિરિયન ડોિિના િોજ સમાન હોવાનું તાજેતિના એક અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે. ડ્યૂક યુરનવરસમ ટી ઓફ રસંગાપોિના સંશોધકોના અભ્યાસ અનુસાિ, અમેરિકામાં કામ કિતા મેદટવી કમમચાિીને થતી ટવાટથ્ય સંિરં ધત સમટયાઓથી તેમની કાયમક્ષમતા ઘટી જાય છે, જેના કાિણે ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થતા કંપની મારિકોને ઘણું નુકસાન વેઠવું પડે છે. મેદટવી કમમચાિીઓની ઓછી કાયમક્ષમતાના કાિણે કંપની પિ પડતો આરથમક િોજો તેમના કુિ ખચામમાં મહત્ત્વનો રહટસો હોય છે. આ યુરનવરસમ ટીમાં ટવાટથ્ય સેવાઓ અને રિસચમ રસટટમના

નાયિ રનદદેશક તેમ જ મુખ્ય સંશોધક એરિક ફફન્કેલ્સ્ટટને જણાવ્યું હતું કે ૪૦થી વધુ િોડી માસ ઈન્ડેકસ (અંદાજે ૪૫ ફકિો વધુ વજન) ધિાવતી મરહિા કંપનીને વારષમક ૧૬,૯૦૦ ડોિિનું નુકસાન કિે છે જ્યાિે મેદટવી પુરુષથી કંપનીને વારષમક ૧૫,૫૦૦ ડોિિનું નુકસાન થાય છે. અભ્યાસ અનુસાિ, મેદટવી કમમચાિીથી ઘટતી ઉત્પાદકતાના પરિણામે કંપનીને થતા કુિ નુકસાનમાં મરહિા કમમચાિીઓના કાિણે ૫૬ ટકા જ્યાિે પુરુષ કમમચાિીઓના કાિણે ૬૮ ટકા નુકસાન થાય છે. મેદટવી કમમચાિીઓ ઓફફસે મોડા પહોંચે છે તેમ જ કામ પણ મોડું શરૂ કિે છે જેથી સિવાળે કંપનીને નુકસાન વેઠવું પડે છે.

હરારેઃ બળાત્કારના મોટા ભાગના કેસમાં પુરુષો દ્વારા મહિલાઓ પર બળજબરી કરાતી િોય છે, પરંતુ હિમ્બાબ્વેમાં આથી ઉલ્ટો કેસ નોંધાયો છે. જેમાં એક પુરુષે ત્રણ મહિલાઓ સામે ગેંગરેપ કયાાની ફહરયાદ નોંધાવી છે. ફહરયાદીના જણાવ્યા પ્રમાણે ત્રણેય મહિલાઓએ તેને ડ્રગ્સ આપીને તેના પર ગેંગરેપ કયોા િતો તેમ જ તેની કકંમતી વતતુઓ લૂંટી લીધી િતી. હિમ્બાબ્વેમાં આ વષષે મહિલાઓ દ્વારા પુરુષો પર ગેંગરેપ કરાયા િોવાનો આ પાંચમો કેસ છે. ફહરયાદ અનુસાર, ત્રણેય મહિલાઓએ પુરુષને પોતાની કારમાં હલફ્ટ આપી િતી. ત્યાર

બાદ તેના મોઢા પર કોઈ કેફી દ્રવ્ય છાંટી દીધું િતું. વ્યહિ ભાનમાં આવ્યો ત્યારે તે તદ્દન હનવાતત્ર િાલતમાં િતો. જોકે હિમ્બાબ્વેમાં િાલ મહિલા દ્વારા કરાતા બળાત્કાર અંગે કોઈ કાયદો અસ્તતત્વમાં નથી. અન્ય એક બનાવમાં એક મહિલાએ બંદૂકની અણીએ પુરુષ પર બળાત્કાર કયોા િતો. તો ગયા મહિને બે મહિલાઓએ એક વ્યહિને તેમની સાથે જાતીય સંબંધ બાંધવા માટે મજબૂર કયોા િતો. હિમ્બાબ્વેના મીહિયાના જણાવ્યા પ્રમાણે દેશમાં મહિલાઓ દ્વારા પુરુષો પર બળાત્કાર કરવાની ઘટનાઓ સતત વધી રિી છે.

Worldwide Flights Bombay Delhi Ahmadabad Bangalore Amritsar Manila Sydney

£315 £349 £425 £387 £419 £493 £752

Dubai Nairobi Ahmadabad Mombasa Dar'Salam New York Bangkoko

£315 £398 £425 £467 £447 £272 £399

020 83856899 / 83856895

Worldwide Holiday INDO CHINA | 18 DAY

SOUTH AMERICA | 18DAY

CAMBODIA - LAOS - VIETNAM

LIMA- CUSCO - RIO DE JANERIO - IGUAZU AMAZON -SACRED VALLEY

INCREDIBLE RAJASTHAN |15 DAY

CHINA & JAPAN |18 DAY

DELHI - AGRA - JAIPUR - JODHPUR - UDAIPUR JASISALMER

BEIJING - XIAN - GUILIN - SHANGHA TOKYO KYOTO - MT . FUJI - HAKONE HIROSHIMA

THAILAND & CAMBODIA| CAMBODIA 15 DAY

AUSTRALIA & NEW ZEALAND | 23 DAY

BANGKOK - SIEM REAP - PATTAYA - CHIANG MAI CHIANG RAI - AYUTTHAYA

SYDNEY - MELBOURNE - PERTH - CAIRNS - GOLD COAST -AYERS ROCK CHRIST CHURCH AUCKLAND - QUEESTOWN - WELLINGTON

SOUTH EAST ASIA |15DAY

SRI LANKA & KERALA |15 DAY

SINGAPORE - KUALA LUMPUR - HONG KONG

COCHIN - MUNNAR - THEKKADY - KOVALAM COLOMBO - DAMBULLA - SIGRIYA - KANDY

SOUTH INDIA |15DAY

SOUTH AFRICA & MAURITIUS | 16 DAY

KOVALAM -COCHIN - THEKKADY - CHENNAI MADURAI - TRICHY - TIRUPATHI

CAPE TOWN - JOHANNESBURG - PRETORIA KNYSNA - MAURITIUS - PORT LOUIS -ILE AUX CERFS

020 84292797 / 83856863 / 83856881 tours@carltonleisure.com

www.carltonleisure.com

છડીદાર, ખબરદાર vAùckAene nmñ ivnùtI sAE su´A vAùckAene joAvvAnuù ke ‘gujrAt smAcAr’mAù æisŒ ¸tI ÀherAtAe Àe¤ kAe¤po cIj-vStunI ŠrIwI krAe a¸vA sÈvsnAe ¦pyAeg krAe tAe te mAqe amArI kAe¤ jvAbwArI n¸I. aenI yAeGytA je-te VyiKtae pAete tpAsI te aùge ino#y levAe.

Editor: CB Patel Managing Editor: Jyotsna Shah Tel: 020 7749 4091 Email: jyotsna.shah@abplgroup.com Executive Editor: Kokila Patel Tel: 020 7749 4092 Email: kokila.patel@abplgroup.com News Editor: Kamal Rao Tel: 020 7749 4001 Email: kamal.rao@abplgroup.com Editorial Department: Dhiren Katwa, Dr Jagdish Dave Chief Financial Officer: Surendra Patel Tel: 020 7749 4093 Email: surendra.patel@abplgroup.com Accounts Executive: Akshay Desai Tel: 020 7749 4087 Email: akshay.desai@abplgroup.com Business Development Manager: Urja Patel Tel: 020 7749 4098 Email: urja.patel@abplgroup.com Liji George Tel: 020 7749 4013 Email: george@abplgroup.com Advertising Manager: Alka Shah Tel: 020 7749 4002 Mobile: 07944 151 893 Email: alka.shah@abplgroup.com Kishor Parmar Tel: 020 7749 4095 Mobile: 07957 69 49 09 Email: kishor.parmar@abplgroup.com Advertising Sales Executive: Rovin John George Tel: 020 7749 4097 Email: rovin@abplgroup.com Nikhil Gor Tel: 020 7749 4009 Email: nikhil.gor@abplgroup.com Erien Dubash Tel: 020 7749 4089 Email: erien.dubash@abplgroup.com Design/Layout: Harish Dahya Tel: 020 7749 4086 Email: harish.dahya@abplgroup.com Ajay Kumar Tel: 020 7749 4086 Email: ajay.kumar@abplgroup.com Customer Service: Ragini Nayak (For Subscription press No 3) Tel: 020 7749 4080 Email: support@abplgroup.com Leicester Distributors: Europa Enterprise, Suresh Chandarana Tel: 0116 241 5234 Media Representation - Belgium: Kishore A Shah, 35 Quinten Matsijslei, Bus 24, 2018 Antwerpen, Belgium Tel: 00323 231 6269 International Advertisement Representative: Jain Group(South India) Tel: +91 44 42041122/3/4 Fax: +91 44 25362973 Mumbai: +91 222471 4122 Email: jainmedia@eth.net (BPO) AB Publication (India) Pvt. Ltd. 207 Shalibhadra Complex, Opp. Jain Derasar, Nr. Nehru Nagar Circle, Ambawadi, Ahmedabad Tel / Fax: +91 79 2646 6061 Chief Executive Director: Kamlesh Amin Tel: +91 922 710 4308 Email: kamleshamin123@yahoo.co.in Editorial Co-Ordinator (BPO): Suresh Samani (M) +91 9898441330 Email : sureshsamani@yahoo.com Dy. Editorial Co-Ordinator (BPO): Nilesh Parmar (M) +919426636912 Consulting Editor (BPO): Bhupatbhai Parekh, Ahmedabad, Gujarat Tel: +91 79 2630 4142 Rajpipla: Jyotishi Bharat Vyas Tel: 0091 2640 220525 Mumbai: Kanti Bhatt, Hemraj Shah (Jumbo Advertiser) Horizon Advertising & Marketing: 205 Shalibhadra Complex, Opp. Jain Derasar, Nr. Nehru Nagar Circle, Ambawadi, Ahmedabad Tel / Fax : +91 79 2646 5960 (M) +91 9913346487 Email : horizonadvt2009@yahoo.in Neeta Patel, (Advertising Manager) (M) +91 98255 11702 (Res.) + 91 0265 3258164 Email: neeta_abplgroup@yahoo.co.in News Representatives in Various parts of India, especially in Gujarat

& # % # ! # " "&$ $+($# & ( $# $# ( *** %! &$)% $" , ' # )' # '' $ ! " $' % " # & # % # $' % " # $

$&$# ( (& ) !

( $#'

(


સવસવધા

Gujarat Samachar - Saturday 23rd October 2010

a„vAidk iv¿y

સદવાળીના મુહૂતોષ

તા. ૨૩-૧૦-૧૦ થી ૨૯-૧૦-૧૦

૨૫ pm સુધી છે. ૬-૨૦ pmથી ૮-૦૯ સુધી શુભ ચોઘરડયું છે. તેમાં ૬-૨૦થી ૭-૨૫ pm સુધી પ્રદોષકાલ અને શુભ ચોઘરડયાના સંયોગે ઉત્તમ મુહૂતિ ધનપૂજા માટે ગણાય. કાળીચૌદશઃ નિક ચતુદિશીઃ તા. ૪-૧૧-૨૦૧૦ ગુરુવાિે સવાિે ૧૦-૨૮થી ચૌદશ બેસે છે. તેથી હનુમાનજીની પૂજા અને તાંરિક રવદ્યા માટેનો ધારમિક રદવસ છે. હદ વા ળી - શ્રી લ ક્ષ્ મી - શા ર દા ચોપડા પૂજન તા. ૫-૧૧-૨૦૧૦ શુક્રવાિે અમાસ સવાિે ૭-૩૨થી બેસે છે તે પાછલી િાિે ૪-૫૨ amના પૂિી થાય છે. તે દશિ અમાસ, પ્રદોષકાલ, રનશીથકાલયુિ છે. પ્રદોષકાલ સૂયાિથત ૪-૨૬થી ૭૨૪ pm સુધી છે. િાિે ૮-૦૭થી ૯-૫૭ સુધી લાભ ચોઘરડયું છે. મધ્યિારિ ૧૧-૪૯થી સવાિના ૫-૨૦ સુધી ક્રમે શુભ, અમૃત

Tel. 0091 2640 220 525

jyAeit¿AI rt VyAs મેષ રાહશ (અ.લ.ઇ) સપ્તાહ દિરમયાન માનરસક ઉચાટ અને ઉિેગ િહે. વહેપાિમાં આ સમય ચઢાવ-ઉતાિનો ગણાય. નોકિીમાં મનદુખના પ્રસંગો બનશે. નાણાંકીય લેવડદેવડમાં કાળજી લેવી રહતાવહ િહેશ.ે રવલંબમાં પડેલા પ્રશ્નો જેમના તેમ િહે. વડીલોની તંદિુ થતી બાબતે રચંતા િહેશ.ે વૃષભ રાહશ (બ.વ.ઉ) અત્યાિ સુધી કિેલી મહેનતનું ફળ હવે આપને મળશે. અટવાયેલા પૈસા પિત મળવાના યોગ બળવાન છે. આપ મક્કમ અને સંભાળપૂવક િ િજૂઆત કિશો તો ધાયાિ કામમાં સફળતા મેળવી શકશો. સાંસારિક જીવનમાં ઊભી થયેલી કડવાશ સમય વીતવા સાથે ઓછી થશે. હમથુન રાહશ (ક.છ.ઘ) સપ્તાહની શરૂઆતમાં ક્ષરણક લાભ મળે. ઉતાવરળયો રનણિય કિતાં નરહ, જોઈજાળવીને કામ કિવુ.ં નુકસાનીનો ભય િહેશ.ે સંતાનો બાબતે રચંતા વધશે. વાહનની લે-વેચ માટે આ સમય અવિોધવાળો જણાય. મન રચંતાથી ઘેિાયેલું િહે. રમલનમુલાકાતમાં રવલંબ સજાિય. કકક રાહશ (ડ.િ) આ સપ્તાહે આપના માટે નવા વ્યરિઓની ઓળખાણ લાભકાિક પુિવાિ થશે. નવી કામગીિીની શરૂઆત થશે. આપ જે અવિોધનો સામનો કિી િહ્યા છો તેમાંથી બહાિ આવી શકશો. નવી ખિીદી અને િોકાણમાં લાભ થશે. રમિો-થવજનો સાથેના સંબધ ં ો વધુ આત્મીય બનશે. હસંિ રાહશ (મ.ટ) સપ્તાહનો પ્રાિંભ સામાન્ય િહેશ,ે પિંતુ પાછળના રદવસો ઘણા જ સાિા િહેશ.ે અત્યાિ સુધી ઊભી િહેલી નાણાંકીય મુશ્કેલીઓનો હલ મળી િહેશ.ે આકસ્થમક સંજોગોમાં લાભ અથાિ ત્ મદદ મેળવી શકશો. જન્મના ગ્રહો બળવાન હશે તો આ સમયગાળો સોનેિી તક લઇને આવશે. કન્યા રાહશ (પ.ઠ.ણ) આપની અંગત સમથયાઓનો ઉકેલ મળતાં માનરસક બેચન ે ીવ્યથા હળવા થશે. ખચાિઓ વધતા આપની પરિસ્થથરત તંગ બનતી જશે. ધાિેલા લાભો કે આવક મળવામાં હજુ થોડોક અંતિાય જણાય છે. નોકરિયાતોને થથળાંતિ યા બદલીની શક્યતા રવશેષ જણાય છે.

તુલા રાહશ (ર.ત) નવા વેપાિ-ધંધા માટેની આપની કામગીિી આગળ વધશે. નોકિીમાં નવી તક મળવાની પણ શક્યતા છે. જૂના સંબધ ં પણ ગાઢ બનશે. આિોગ્ય માટે કાળજી િાખવી સાિી િહેશ.ે નાણાંકીય િાહત અનુભવશો. જમીનમકાનના પ્રશ્નો હલ થવાની અને વાહનખિીદીના યોગ છે. વૃિશ્ચક રાહશ (ન.ય) આ સમયમાં અંગત સમથયાઓ તથા કાલ્પરનક ભયના કાિણે થવથથતા જાળવવાનું મુશ્કેલ બને. આપના ગુચ ં વાયેલા આરથિ ક પ્રશ્નોનો ઉકેલ મળે. નોકિીમાં પરિવતિન કે બદલીનો રવચાિ સાકાિ થશે. વેપાિ-ધંધાના ક્ષેિે મુશ્કેલીઓ દૂિ થવા લાગશે. મકાન અંગેના કામ પાિ પડશે. ધન રાહશ (ભ.ફ.ધ.ઢ) માનરસક બોજ હળવો થાય. નવીન કાયોિમાં ઉત્સાહ વધશે. નવી નોકિી અથવા નવા વેપાિધંધાના આયોજન માટે ઉજ્જવળ સમય છે. મકાન-વાહનની બાબતે લાભ થશે. આપ ધાિેલા કાયોિમાં વધુ પ્રગરત હાંસલ કિી શકશો. સિકાિી-કોટટ કચેિીમાં કાયોિમાં િાહત જણાય. મકર રાહશ (ખ.જ) આપના રહતશિુઓની કોઇ કાિી ફાવશે નરહ. આ સમયમાં મકાનરમલકતના પ્રશ્નો અંગે તનાવ િહેશ.ે કોઈને કોઈ પ્રકાિના ખચાિઓ વધવાથી ઉભી થનાિી મુઝ ં વણનો ઉકેલ પણ મળશે. અહીં એક વાત યાદ િાખજો આ સમયમાં ઉતાવળા લાભ મેળવવા જશો નરહ. કુંભ રાહશ (ગ.શ.સ.ષ) આ સપ્તાહ આપના માટે રશિદદિ પુિવાિ થાય, જેથી શાંરત જાળવીને કામ કિવું રહતાવહ છે. પરિવાિમાંથી ધાયોિ સહકાિ મળશે નહીં. દામ્પત્ય જીવનમાં મતભેદ વધશે. નાણાંકીય ભીડ િહે. સાહસ જોઈ જાળવીને કિવુ.ં યાિા-પ્રવાસમાં અવિોધો આવે. નવા કિાિોમાં કાળજી જરૂિી.

વનમાળી ગોવધધનદાસ ચરાડવા નવા વષધના ચોપડા લેવા તા. ૩૦-૧૦-૨૦૧૦, આસો વદ ૮ શરનવાિે પુષ્ય નક્ષિ િાિે ૮-૦૭ સુધી છે. ચોઘરડયા સવાિે ૯-૧૧થી ૧૦-૨૩ સુધી શુભ, બપોિે ૧૨-૪૮થી ૪-૨૫ pm સુધી ક્રમેઃ ચલ, લાભ, અમૃત ચોઘરડયા છે. િાિે મધ્યિારિ પછી ૨-૦૦ વાગ્યે ૧ કલાક ઘરડયાળ પાછળ મૂકવું એટલે GMT સમય આિંભ થશે. ધનતેરશ-ધનપૂજાઃ તા. ૩-૧૧૨૦૧૦ બુધવાિે આસો વદ તેિસ બપોિે ૧-૩૦થી બેસે છે. પ્રદોષકાલ સૂયાિથત ૪-૩૦થી ૭-

આવો આંકડાકીય િંયોગ તો ભાગ્યશાળી કુટુંબને જ મળે મહિલાએ ૮-૮-૦૮, ૯-૯-૦૯ અને ૧૦-૧૦-૧૦ના રોજ બાળકને જન્મ આપ્યો રોકફોડડઃ અમેસરકાના સમશીગન સ્ટેટના રોકફોડડની બાબષરા સોપર નામની એક મસહલાએ ૧૦ ઓક્ટોબરે એક અનોખો રેકોડડ સ્થાસપત કયોષ હતો. ૧૦-૧૦૧૦ના અનોખા સંયોગ પ્રસંગે મસહલાએ પોતાના ત્રીજા બાળકને જસમ આપ્યો હતો. તમે કહેશો કે આમાં વળી શું નવાઈ છે? આ તારીખે તો અનેક મસહલાઓએ બાળકને જસમ આપ્યો છે, પરંતુ અહીં વાત જરા જુદી છે. મસહલાને આ પહેલા બે બાળકો છે, જેમાંથી એકનો જસમ ૦૮-૦૮-૦૮ના રોજ થયો હતો, અને બીજાનો જસમ ૦૯-૦૯૦૯ના રોજ થયો છે. ૩૬ વષષીય માતાએ આશ્ચયષ સાથે કહ્યું હતું કે તેની સૌથી નાની પુત્રી ક્લોઈ લકી નંબર આઠ, કેમરોન લકી નંબર નવ અને રસવવારે જસમેલી સેરા તેના માટે

લકી નંબર દસ છે. જોકે બાબષરાના ત્રણેય બાળકોના જસમ વચ્ચે જ સમાનતા છે એવું નથી. ત્રણેય બાળકનો જસમ સમય પહેલા થયો છે. અંકશાસ્ત્રના સનષ્ણાંતોએ જણાવ્યું હતું કે આ રીતે સસક્વસસમાં જસમ થવાના બનાવો ભાગ્યે જ બનતા હોય છે. જોકે ત્રણ બાળકના જસમ બાદ પણ બાબષરા અને તેનો ૩૩ વષષીય પસત ચેડ ૧૧-૧૧-૧૧ના રોજ વધુ એક બાળકની આશા રાખી રહ્યા છે.

૨૨ સુધી અમાસ િહે છે. પણ અન્નકૂટ વગેિે પડવાના ધારમિક ઉત્સવો શરનવાિે જ થશે. તા. ૭૧૧-૨૦૧૦ િરવવાિના એકમ સવાિે ૮-૦૭ સુધી છે. તેથી પંચાંગના રનયમે નૂતન વષિ િરવવાિ તા. ૭-૧૧-૨૦૧૦ના લેખાશે. અને ભાઈબીજ પણ િરવવાિના થશે. તા. ૭-૧૧-૨૦૧૦ િરવવાિે કાિતક સુદ-૨, ભાઈબીજ અને યમરિતીયા અને ચંદ્રદશિન છે. તા. ૧૦-૧૧-૨૦૧૦ બુધવાિે લાભપાંચમ અને જૈન જ્ઞાનપંચમી છે. તા. ૧૭-૧૧-૧૦ બુધવાિે પ્રબોરધની-દેવઊઠી એકાદશી છે. તુલસી રવવાહનો પ્રાિંભ થાય તે કાિતક સુદ-૧૫ િરવવાિના દેવરદવાળીએ સમાપ્ત થાય છે. ઉપિ દશાિવેલ મુહૂતોિ અક્ષાંશ ૫૨-૩૮ N િેખાંશ ૧.૦૫ W (લેથટિ) પ્રમાણેના છે. - વનમાળી ગોવધધનદાસ ચરાડવા, એમબીઇ, ઋરષ પંચાંગ કતાિ, લેથટિ

ભારતે ૧૯ વષષ બાદ ફરી યુએન સિક્યુસરટી કાઉન્સિલમાં સ્થાન મેળવ્યું ન્યૂ યોકકઃ ભારત ૧૯ વષષ બાદ યુનાઇટેડ નેશસસ સસક્યુસરટી કાઉન્સસલમાં અસ્થાયી સભ્ય તરીકે ચૂંટાયું છે. આમ હવે કાયમી સભ્યપદ માટેના ભારતના અસભયાનને પણ બળ મળશે. ૧૨ ઓકટોબરે યોજાયેલી યુએનની સામાસય સભાના ૧૯૧ સભ્ય દેશોમાંથી ૧૮૭ સભ્યોએ ભારતના સમથષનમાં મતદાન કયુું હતું. યુએનની સ્થાપનામાં સામેલ દેશોમાંથી એક માત્ર ભારતને સુરિા પસરષદમાં સાતમી વખત સભ્યપદ મળ્યું છે. ૧૯૯૨ સુધી સભ્ય રહ્યા બાદ ૧૯૯૬માં ભારતની દાવેદારીને જાપાન સામે પરાજય ખમવો

પડ્યો હતો. આ વષષે સભ્યપદ મેળવ્યા બાદ ભારત એસશયાનું પ્રસતસનસધત્વ કરશે જે અત્યાર સુધી જાપાન કરતું હતું. ભારતને સભ્યપદ અપાવવાની ઝુંબેશમાં જોડાયેલા સવદેશ પ્રધાન એસ.એમ. સિષ્નાએ ગત મસહને દસ સદવસ સુધી સયૂ યોકકમાં રહી યુએનની બેઠક દરસમયાન ૫૬ દેશના પ્રસતસનસધ સાથે મુલાકાત યોજી હતી. ભારતની જેમ દસિણ આસિકાને ૧૮૨ દેશોએ સમથષન આપી સુરિા પસરષદમાં સભ્ય બનાવ્યું છે. લેસટન અમેસરકા અને કેરેસબયન દેશોના પ્રસતસનસધત્વ માટે કોલંસબયાને અસ્થાયી સભ્યપદ અપાયું છે.

• અમેરિકાના નેવાડામાં આવેલી યુરનવરસિટી ઓફ થકાઉરટંગની ૧૦૦મી વષિગાંઠની ઉજવણી સંથકૃતના શ્લોકોના ગાન સાથે શરૂ થઇ હતી. ૧૬ ઓક્ટોબિે યોજાયેલા આ સમાિોહમાં રહન્દુઓના પરવિ ગ્રંથોના સાિની સાથે સાથે ભાિતીય સંથકૃરતની ઝાંખી કિાવાઇ હતી. ભાિતીય િાજિાિી િાજન ઝેડે આમંરિતો સમક્ષ શ્લોકોનું પઠન કયુું હતુ.ં Q&S E&A

MOM -FQ ! F,J B"B U.%*AJ #,F 0*8+A%I : Q#.0*AJ Q% A- A*@ #F/%B C Q.=A%A T A, Q( %F0 ;I4-F* 'H*B-B ;I4-F* -R*AJ Q.-J( $A,F- 6+Q<%CJ Q*-% C A F A 9B% A *K AJ *C7 H B Q. A*AJ Q.-J( #,F .A! >C ,1F/F /B. A.,

*I

<A .?I

D7

2(HU

- '/?

NQN ?'"A *EU E)I A T RM +-K A ' ?+? "? X A ? Y A U% "E. ;H5*E' $GU'U* ;H5*E' *V'?I U+*I% !?)E*A 6(U="BI U'*" 8#EU,(?*A8 '/?'?(? +,A ) )$A ;E' 'C H 9A" ? '?> )E*BI ?' H H F E"E 'J '?1(B "?' '?)? Y+""? 'B + ?

$A ?' PQ QOS (? # A "?) #B)?

,A+?K ' ?+?

U "'?I

U "

#? ' L E4 B )?

"?) #B)? &?)

;WH"BI FU*$H"

B>

,?8:A '/? ?* #?. B ? E ? ;E'&V N *? '?I L ,:BU+ ( ?%U" ?*H% #+?'?I +,E ?3 ?U*

0. E4

U"+?)

@$."A .?'E

I5 *F A-B8 'B A* "+A & B

*A?J ,F-CJ A*!I G !I *I *A2+C %A*

;F*)R ;F*B &J B A A0 0J& L ,F &1F-A 0J(J$ 1!I 1.F 0J(J$ %"B &A A 0J(J$ *A G 0J& L ,I

મીન રાહશ (દ.ચ.ઝ.થ) અહીં વધુ મૂઝ ં વણ એક પ્રકાિનો માનરસક બોજો સૂચવે છે. ઘણી ધીિજ ઘણી દાખવવી પડશે. અકળામણ વધશે. આરથિ ક લાભની આપ આશા િાખો છો તે હજુ આ સમયમાં સાકાિ થાય તેમ લાગતું નથી. આવકના નવા માગિ મળે નરહ. શેિસટ્ટાથી લાભ લેવા જતાં પથતાવું પડશે.

અને ચલ ચોઘરડયા છે. તે ગાળામાં િાિે ૧૧-૪૯થી ૧-૩૯ am સુધી શુભ ચોઘરડયામાં સ્થથિ રસંહ લગ્નનો ઉત્તમ યોગ મળે. િાિે ૧૧-૫૫થી ૧૨-૧૪ સુધી રનશીથ મુહૂતિ, શુભ ચોઘરડયું અને સ્થથિ રસંહ લગ્નમાં સ્થથિ વૃષભ નવમાંશનો જે રવશેષ ઉત્તમ યોગ ગણાય. સંવત ૨૦૬૭ (કાહતધક)નું નૂતન વષધ તા. ૬-૧૧-૨૦૧૦ શરનવાિે કાિતક સુદ ૧, રવક્રમ સંવત ૨૦૬૭, શુભકૃતનામ સંવત્સિનો શુભાિંભ થાય છે. બરલપૂજા, ગોવધિનપૂજા, અન્નકૂટ વગેિેનો ઉત્સવ છે. નવા વષિના ધંધાકીય કાયિ આિંભ કિવાનો સમયઃ સવાિે ૮-૨૧થી ૯-૨૯ સુધી શુભ ચોઘરડયું છે. બપોિે ૧૧-૪૮થી ૩-૧૫ સુધી ક્ર્મે ચલ, લાભ, અમૃત ચોઘરડયા છે. હવશેષ જાણઃ ભાિતમાં ૬૧૧-૨૦૧૦ શરનવાિે સવાિે ૧૦-

29

% C A .A

*#A.A#

Q.#F/*AJ 'I% &,"B ,F (F A A* ,.A*AJ ./F

C ,A! )A,!

N -A *AJ 3 A$A,B ./B , P -A *D I %A 8&F7+A-B8


30

બોતિવૂડ

Gujarat Samachar - Saturday 23rd October 2010

કૌન બનેગા કરોડપતિ ગેમ શોમાં નરેન્દ્ર મોદીને આમંત્રણ

ડો. વાસી(રજનીકાંત) એક વૈજ્ઞાનનક છે, જેઓ એક નિશન સાથે કાિ કરી રહ્યા હોય છે. તેઓ એવા રોબોટનું સજજન કરવા ઇચ્છતા હોય છે જે િાત્ર ચા કોફી કે નાપતો સવજ કરવાનું કાયજ જ ન કરતો હોય પણ તેનાિાં િાનવપવભાવ પણ હોય. અને આ જ નિશન સાથે તેઓ નચટ્ટી નાિના રોબોટનું સજજન કરે છે જે અદ્દલ તેિના જેવો જ દેખાય છે અને તેઓ ઇચ્છે તે તિાિ કાયોજ કરવા સજ્જ હોય છે. પણ િુશ્કેલી ત્યારે સર્જય છે જ્યારે તેઓ એક પગલું આગળ વધીને આ િશીનને લાગણીઓ અનુભવતા શીખવે છે. આ લાગણીઓથી ભરપૂર બનેલો નચટ્ટી િોફેસર વાસીની ગલજફ્રેન્ડ સાના(ઐશ્વયાજ)ના િેિિાં પડે છે. અને અંતે િેિી

નચટ્ટી િોફેસર વાસીનો દુશ્િન બની ર્ય છે. િોફેસરનો કટ્ટર દુશ્િન વૈજ્ઞાનનક(ડેન્ની) નચટ્ટીને તેની આ દુશ્િનીિાં વધારાનું િોત્સાહન પૂરું પાડે છે. તો અંતે નવજય કોનો થાય છે? િોફેસર વાસીનો કે તેિણે સજજેલા િશીનનો? આ સવાલનો જવાબ ર્ણવા રોબોટ ફફડિ જોવી રહી. આ ફફડિની ખાસ વાત એ પણ છે કે રોબોટનું ૪૦ ટકા બજેટ િાત્ર પપેનશયલ ઇફેક્ટ્સ પાછળ જ ખચજવાિાં આવ્યું છે. ફફડિિાં ઝડપથી દોડતી ટ્રેન પર દોડી રહેલો રજનીકાંત, સળગતી નબલ્ડડંગ્સ પર પપાયડરિેનની જેિ ઝડપથી સરકી જતો રજનીકાંત... આ બધું એક ભારતીય ફફડિિાં પચાવવું કોઇ દશજકને અઘરું લાગી શકે પણ સરવાળે તેને આ બધું ઘણું પસંદ પડશે.

• કલાકાર: રજનીકાંત, ઐશ્વયાજ રાય અને ડેની ડેંગ્ઝોપ્પા • નિમાાતાઃ કલાનનનથ િારન • લેખક-નિગ્િશાક: એસ. શંકર • ગીતકારઃ પવાનંદ ફકરફકરે • ગાયકઃ એ આર રહેિાન, ર્વેદ અલી અને નચનિયી • સંગીતકારઃ એ આર રહેિાન

PRESENTS

on the Square Sunday 31 October 2010 2– 6.30pm, Trafalgar Square, FREE

Organised in association with

www.london.gov.uk/diwali Supported by

OfÝcial Media Partner

સોની ટીવી ઉપર ગત સોમવારથી ફરી શરૂ થયેલા ગેમ-શો કૌન બનેગા કરોડપતત-૪ની હોટ સીટ ઉપર બોતલવૂડના બેતાજ બાદશાહ અતમતાભ બચ્ચન સામે ગુજરાતના મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી બેસે તેવી શક્યતા છે. કારણ કે આ ગેમ-શોમાં લોકોની સાથે કલાકારો અને નેતાઓને ઉપસ્થથત રહેવાના આમંત્રણો અપાયા છે. સોની ટીવી દ્વારા જે નેતાઓને આમંત્રણ અપાયા છે તેમાં નરેન્દ્ર મોદીનો પણ સમાવેશ થાય છે. અતમતાભ અને નરેન્દ્ર મોદીની દોથતીના દાવે અતમતાભે જ ખુદ આ માટે સૂચન કયુું હતું તેમ સૂત્રો કહે છે. આ થપધાા માટે લગભગ ૧૦ હજાર પ્રશ્નો તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે, જે કોમ્પ્યુટરમાં ફીડ કરાયા

હોવાથી એક પ્રશ્ન બાદ બીજો કયો પ્રશ્ન આવશે તેની માતહતી ખુદ આ શોના હોથટ અતમતાભને પણ હોતી નથી, પરંતુ જ્યારે કોઈ સેતલતિટી આમાં આમેલ થાય ત્યારે તેના માટે અલગ રીતે પ્રશ્નાવતલ તૈયાર થાય છે. આ શો માં બોતલવૂડના અનેક કલાકારો ભાગ લેશે અને જે પણ પૈસા જીતશે તે કોઈ ચેતરટીમાં આપી દેવાશે.

‘ધૂિ’ ફેઇિ જ્હોન અબ્રાહિે એનિલ૨૦૦૬િાં આચરેલા ગુના બદલ િુબ ં ઇની બાંદ્રા કોટેે ગુરુવારે ૧૫ નદવસ જેલની સર્ અને રૂ. ૧૫૦૦નો દંડ પણ કોટેે ફટકાયોજ હતો. જો કે, સેશન્સ કોટેે આ િકરણે ર્િીન િંજરૂ કરતાં તે જેલિાં જતા બચી ગયો હતો. પરંતુ હવે આ ચુકાદાને ઉપલી કોટેિાં પ ડ કા ર વા નું જ્હોન નવચારે છે. ઘટનાની નવગત િુજબ એનિલ-૨૦૦૬ના રોજ જ્હોન એક કાયજક્રિિાં ભાગ લઇને િોડી રાત્રે ઘર તરફ પરત ફરી રહ્યો હતો. જ્હોન પોતાની િનપસંદ એવી રૂ.૧૩ લાખની

યાિાહા હાયાબૂઝા પપીડ બાઇક પર સવાર થઇ પૂરપાટવેગે ખાર રોડ પરથી પસાર થઇ રહ્યો હતો. જ્હોનના બેદરકારીભયાજ ડ્રાઇનવંના પાપે બે સાઇકલસવાર યુવકના હાડકાં ભાંગી ગયાં હતા. ફૂલપપીડે રેસર બાઇક હંકારી રહેલા જ્હોને ખાર ૧૬ રોડ પર બે સાઇકલ સવારોને જોરદાર ટક્કર િારી હતી. આ દુઘટજ નાિાં જ્હોનની નવદેશથી આયાત થયેલી બાઇકને તો નુકસાન થયું જ હતુ,ં પરંતુ બે નનદોજષ નાગનરકોને પણ ગંભીર ઇર્ થઇ હતી. એ બંને ઘાયલોને સારવાર અથજે ભાભા હોલ્પપટલિાં ખસેડાયા હતા. બીજી તરફ જ્હોનને પણ કિરના ભાગે ઇર્ થઇ હતી તેથી પોતાની બાઇક ઘટનાપથળે જ છોડીને સારવાર અથજે લીલાવતી હોલ્પપટલિાં દાખલ થઇ ગયો હતો. પોલીસે જ્હોન નવરુદ્ધ કાયજવાહી હાથ ધરી હતી.

જ્હોન અબ્રાહમને ૧૫ તદવસની જેિ સજા


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 23rd October 2010

પાન નં. ૯થી ચાલુ

NAPSના હોદ્દેદારો સાિાન્ય સભા બોલાવવા સહિત ભારતીય હાઇકમિશન અંગે ફમરયાદ

તેની તરફેણિાં ફરીથી એક િાર 'િફાદારી' િહેંચાઈ ગઈ. NAPSના કેટલાક સભ્યો નિી સંસ્થા તરફ ઢળ્યા - નિા ભાગલા પડ્યા NAPSને ધક્કો લાગ્યો. ફંડ ફાળાિાં પણ ઓટ આિી અને પમરણાિે NAPSનું િાધાન્ય ઓછું થયુ.ં અત્યાર સુધી જે કંઈ ફમરયાદ રૂપે લિાયું છે, એિાં ઘણું સત્ય છે અને હશે પણ એ ભૂલોની ભૂલભૂલાિણિાં ભટક્યા કરિાથી સિાજનું NAPSનું મહત સધાિાનું નથી કે નથી એની િગમત થઈ શકિાની. આપણે સૌએ કમ્િર કસિી પડશે - થોડો સિય આપો - દરેકે દરેક સભ્ય મિચારોનું િંથન કરીને, નિી િવૃમિઓ નિા કાયસિિો - નિી પદ્ધમત પર ચચાસ મિચારણાિાંથી નિું કઇંક શોધીને સિાજને ફરીથી જીિંત જ્વલંત, સિસિાન્ય અને આબાલ વૃદ્ધ સિસને મિય બનાિી શકાય એ િાટે િૂબ િહત્ત્િની એક્ષ્ટ્રા અોડડીનરી જનરલ મિમટંગનું આયોજન કરિાની તાતી જરૂર છે. ભલે એિી મિમટંગ આિો મદિસ ચાલે - નાસ્તા-પાણી અને સિૂહ ભોજનની પણ સાથે વ્યિસ્થા કરિી પડે. જેિાં દરેકે દરેક સભ્ય િરા હૃદયથી પોતાની પમિત્ર ફરજ સિજીને અચૂક હાજરી આપે. સિાજની સહૃદય સેિા કરનારા સભ્યો આગળ આિે અને એના જિાબદારી ભયાસ હોદ્દાઓ સંભાળીને પારદશસક િહીિટ પુનઃ િસ્થામપત

કરે એટલી જ િારી િાગ છે." ડો. નગીનભાઇએ ભામિ િવૃમિ અંગે સુચનો કરતાં જણાવ્યું હતું કે "નિી કાયસિાહી કમિટીઓિાં યુિાનોને લેિા પડશે તેિજ સિાજની પડી ભાગેલી કે મનષ્ક્રિય શાિાઓને જાગૃત કરિા જહેિત ઉઠાિિી પડશે. નિી િવૃમિઓ અને નૂતન મિકલ્પોની પણ ઉગ્ર ચચાસઓ કરિી પડશે. િયોવૃદ્ધ પાટીદારો અને બીજા અનેક ગુજરાતીઓ િાટે ભેગા િળિાની તેિજ આનંદથી સિય પસાર કરિાની વ્યિસ્થા પણ કરી શકાય. ભામિક ભાઈ-બહેનો િાટે ભજન કકતસન કરિાની, યુિાનો અને િમહલાઅો િાટે સંગીત-ડાન્સયોગ િગેરે સમહત યુિા પેઢીની ઈચ્છાઓ અને આશાઓને ધ્યાનિાં લઈને આગળ િધી શકાય. સિાજના આજીિન સભ્યો અને સાિાન્ય સભ્યોને ઉદ્દાત ભાિે હોલ ભાડે આપિા, સસ્તા દરે નાની િોટી યાત્રાઅો ગોઠિિી, નાના િસંગો ઉજિિા હોલ ભાડે આપિા જોઇએ. અંતિાં NAPS અને પાટીદારોની એકતા િગમતને પંથે પડે એિી અભ્યથસના જ કરી શકુ.ં " પૂિસ લંડનિાં લેટન સ્ટોન િાતે રહેતા અને નારના િૂળ િતની શ્રી અરમિંદભાઇ સી. પટેલે જણાવ્યું હતું કે "છેલ્લા ઘણા સિયથી પાટીદાર સિાજના જે તે સંગઠનો અને

તેનો િહીિટ કરતા હોદ્દેદારોની કાયસપદ્ધમતથી િને ઘણું દુિ ઃ થાય છે. ૨૦૦૯િાં ઓગષ્ટ િમહનાિાં 'ગુજરાત સિાચાર'િાં આ અંગે િારા મિચારો િગટ કયાસ હતા અને શ્રી સી.બી.ને િળીને આપણા સિાજિાં જે મનષ્ક્રિયતા આિી છે અને આપણી ભામિ પેઢી બીજા રસ્તે િળી ગઈ છે તેિને સિાજના કાિિાં આગળ લાિિા િાટે િેં સિસ્ત પાટીદાર સિાજની મિમટંગ બોલાિિા અને જેિની પાસે સિય, શમિ અને પૈસા છે તેિને સિાજિાં સમિય કરી નિું બળ િળે અને સિાજ િૂબ આગળ આિે તે અંગે િારો અંગત િસ્તાિ િૂક્યો હતો. થોડા સિયથી 'ગુજરાત સિાચાર'િાં NAPSના સિાચાર િાંચી દુિ ઃ થયું છે અને િેં પાટીદાર હોિાના નાતે શ્રી િમિણભાઈ અિીનને ફોન ઉપર િાત પણ કરી હતી. પરંતુ િમિણભાઈના કહેિા િુજબ ચાટટડટ એકાઉન્ટન્ટે સંસ્થાના િામષસક હેિાલ ચેમરટી કમિશ્નરને િોકલિાિાં િોડું કયુું છે. તેિના કહેિા િુજબ સંસ્થાના સમિય કાયસકર થિાને બદલે લોકો અિને સલાહ-સૂચનો આપે છે પરંત ુ કાિ કરિા તૈયાર નથી." શ્રી અરમિંદભાઇએ જણાવ્યું હતું કે "િેં તેિને અંગત િત આપી બે-એક િમહનાિાં સિસ્ત પાટીદાર સિાજના લોકોની જાહેર મિમટંગ બોલાિી જે કાિ કયાસ છે તેનો હેિાલ તથા ઓમડટ

)' )$( + !)* ( ' 2$(" $/ &$ & * ,$)( &$% . * !)* $(( *

,# ). ' 3 )&&1/)) #* )-*+

*$("+ 1)- ,# ( ,#$+ +,$.

*

*+

$/ &$ +)(

(/ * +

* # ("* /$,# $. $(" * & /$,# +# * )) $"#,$(" 0 $,$(" !!& *$2 +

$ " ###

31

!

થયેલા મહસાબો રજૂ કરિા અને ભમિક્રયિાં કયા નિા કાિ કરી પાટીદાર સિાજને સમિય કરિા િાંગો છો તે રજૂ કરિા જણાવ્યું હતુ.ં જે કોઈને તન-િન અને ધનથી સેિા અને સિય આપિો છે તેિને િેિથી સાથે રાિિા જણાવ્યું હતું. સંસ્થાનો કોઈ િહીિટકતાસ બાપ-દાદાનો િુરશીનો િારસો જાળિી રાિિા િાગતા હોય તો તેિને િેિથી સંસ્થાિાંથી જિા કહો તેિાં કશું જ િોટું નથી. આપણો આટલો મિશાળ સિાજ છે અને તેિાં પૈસાની િોટ નથી. આપણી મનષ્ક્રિયતાને લઈને આપણા બાળકો ગિે ત્યાં લગ્ન કરી બેસે છે અને છેિટે છૂટાં થાય છે અને કુટબ ું ને આિી જીંદગી શોષિાનું થાય છે. આ બધા પાયાના િશ્નો છે અને દરેક કુટબ ું ના સભ્યોએ સમિય થઈ આપણા સિાજને તૂટતો અટકાિિો જોઈએ અને તે દરેકની નૈમતક જિાબદારી છે." શ્રી અરમિંદભાઇએ જણાવ્યું હતું કે "િારી NAPS ના તિાં હોદ્દેદારોને અંગત મિનંતી છે કે આ ગંદુ રાજકારણ છોડી જો િરેિર સંસ્થાનું કાિ કરિું હોય તો િુરશીની ભાિના િનિાંથી કાઢીને ફરજ યોગ્ય રીતે બજાિિી જોઇએ અને ભામિ પેઢીના મહતિાં કંઈક કરિું જોઇએ. આિ થશે તો બધા સારા દેિાઈશું અને સિાજિાં પટેલનું નાિ દુમનયા ઉપર ગાજતું રહેશ.ે "

ભારતીય હાઇકમિશન દ્વારા અપાઇ રહેલા મિસા, પાસપોટટ રીન્યુઅલ કે જુના પાસપોટટને સરન્ડર કરિા, અોિરસીઝ સીટઝન અોફ ઇન્ડીયા અને પસસન અોફ ઇન્ડીયન અોરીજીન કાડટ અંગે ઘણાં બધા િાચકો ફોન કરીને ફમરયાદો કરી રહ્યા છે. તકલીફ ભોગિતા િાચકોના િશ્નો હલ થાય અને યોગ્ય ન્યાય િળી રહે તે આશયે 'ગુજરાત સિાચાર' દ્વારા િયત્નો થઇ રહ્યા છે. જે

િાચકને તકમલફ હોય તેિને લેમિતિાં જરૂરી દસ્તાિેજ, રસીદ કે ફોિસની નકલ સાથે પોતાની ફમરયાદ કાગળની એક બાજુ લિીને શ્રી કિલ રાિને પોસ્ટ, ફેક્સ 020 7749 4081 અથિા ઇિેઇલ kamal.rao@abplgr oup.com ઉપર િોકલિા મિનંતી છે. અિે યોગ્ય િકીલની િદદ લઇને હાઇકકિશન સાથે આપના િશ્ન અંગે રજૂઆત કરી યોગ્ય ઉકેલ લાિિા િયત્ન કરીશું.

02 " /&7 "/% $0/6&/*&/4 7"8 40 02%&2 0/-*/& 6*3*4

777 */%*"/."24 $0 5,

538 !&&, 0 *.& 0 )01 &4 53 3)01 '02 805 &-*6&2 40 8052 %002 "4*0/"-7*%& -0523 *$& &"/3 &/4*- "/% 5-3& *-3 )&& 1*$&3 "/% "3"-" &"%8 &"-3 "//&% 00%3 25*4 &(&4"#-&3 *$,-&3 "/% )54/&83 "5$&3 00,*/( "34&3 ""/ "2"4)"3 )"1"4*&3 7&&43 /"$,3 "1"% 00%-&3 543 2*/,3 &" 8251 5*$&3 5,)7"3 054) 2&3)&/&23 &"-4) &"548 20%5$43 &34*6"00+" *4&.3 "/% ."/8 .02&

0/4"$4

&."*- */'0 */%*"/."24 $0 5,


32

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 23rd October 2010

વહાલા વાચક મિત્રો, મિટીશ સિર ટાઇિનો અંત આવી રહ્યો છે. આપ સવવે વાચક મિત્રોને તા. ૩૧-૧૦૧૦ના રમવવારે રાત્રે સૂતા પહેલા આપની ઘડીયાળ એક કલાક પાછળ કરવા નમ્ર મવનંતી. આિ હવેથી ભારત અને મિટન વચ્ચેના સિયનો તફાવત ૫-૩૦ કલાકનો રહેશે.

અાગામી અંકનું અાકષષણ: લંડન સ્કૂલ અોફ ઇકોનોમીક્સમાં રીલાયન્સના નીતાબેન અંબાણીનું મનનીય વક્તવ્ય લંડન પકૂલ અોફ હોંગકોંગ ઇકોનોમીક્સના થીયેટર ખાતે િુક્રવાર તા.૧૫૧૦-૧૦ની સાંજે િંપાબેન અને જમનાદાસ મોદી/ નારાયણન્ પી.એિ.ડી. ફેલોિીપ પબ્લીક લેક્ચરનું અાયોજન કરવામાં અાવ્યું હતું જેના િેર હતા લોડડ મેઘનાદ દેસાઇ. અને વિાઅો રીલાયન્સ જૂથના શ્રીમતી નીતા મુકેિ અંબાણી તેમજ લોડડ પટનથ હતા. જેનો સશિત્ર અહેવાલ તસવીરમાં સભાજનોને સંબોધી 2r”2m 4c અાગામી 'ગુજરાત સમાિાર'ના લ શ્રીમતી નીતાબેન અંબાણી. 9રહે(તસવીર સૌજન્ય: વવપુલ રાવ) અંકોમાં રજુ થિે. l યુકે પુષ્ટીમાગગીય વૈષ્ણવ મશહલા સમાજ તરફથી િરદ પુનમના રાસ ગરબા તા. ૨૩-૧૦-૨૦૧૦ િશનવાર બપોરે ૨-૦૦થી ૫-૦૦ દરશમયાન સેન્ટ બનાથન્ડેટ્સ પકૂલ, ક્લીફટન રોડ, અોફ કેન્ટન રોડ, કેન્ટન HA3

2 !

9NS ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. સંગીત શનકેિભાઇ અને ગૃપ રજૂ કરિે. સવવે ભાઇ બહેનોને શમત્ર મંડળ સાથે પધારવા આમંત્રણ છે. સંપકક : શદપીકાબેન દેસાઇ 020 8343 0888.

%+

' % ' % ' #' & % % ' % ' 2 % ' % %( *, - * ' % ' & ' ) % ' $% % & % ' ' % % %* ' ' 3 " %( ' % & & ' '& *2 * + - * 3 & & %& 1 ' 0./. '

*!! -% ' # #" # # (, )( # +$*' ( ! # " $"" # $+ ' * ' ) # # # ( !!( ) ! + ! $' $+

# $$ &* '

AAA 10 B4U ટીવી ઉપર તા. ૩૦-૯-૨૦૧૦ના રોજ વેમ્બલીના શવખ્યાત ગ્રેટ હોલમાં યોજાયેલ એશિયન એવોડડ – એશિવસથ ૨૦૧૦ના ગાલા સમારોહનું પ્રસારણ તા. ૨૪મી અોક્ટોબરના રોજ સાંજે ૬૩૦થી ૭-૩૦ દરશમયાન B4U ટીવી િેનલ પર કરવામાં આવિે. આપને કાયથક્રમ કેવો લાગ્યો તે અંગે આપના મંતવ્યો અને સૂિનો મોકલવા નમ્ર શવનંતી.

શ્રી શલંબાશિયા જ્ઞાશત મંડળ લંડન તરફથી નવરાત્રી પવથની ઉજવણી પ્રેપટન મેનોર હાઇ પકૂલ, વેમ્બલીમાં કરવામાં અાવી હતી. એ વેળાની તસવીરમાં નાના-મોટા સૌ કોઇ સાથે મળી માતાજીની ભશિનું પવથ ઉમંગભેર ઉજવી રહ્યા છીએ.

એશિયન ફાઉન્ડેિન ફોર હેલ્પ દ્વારા આર એમ આઇ હોસ્પપટલ, શિખોદરાને અંધજનોની સેવા માટે 'મોબાઇલ આઇ યુશનટ'નું દાન કરવામાં આવ્યું છે. ફાઉન્ડેિન દ્વારા ૬૬મી એમ્બ્યુલન્સનું દાન કરવામાં આવ્યું છે.

4 3

7

બ્રાહ્મણ સોસાયટી નોથથ લંડન, બરડાઇ બ્રાહ્મણ સમાજ અને યુ.કે. વાલમ બ્રાહ્મણ સમાજના સંયુિ ઉપક્રમે કકંગ્સબરીમાં ' ધ મોલ ' ખાતે અાવેલ જ્યુઇસ પકૂલના હોલમાં નવરાત્રી ગરબાનો કાયથક્રમ યોજાયો છે. માયા દીપક, અનંતભાઇ, ધ્રુવ ગઢવી, નૌિાદ ધુમાલ, શ્રીકુંજ અાદી કલાકારો ત્યાં રમઝટ જમાવી રહ્યા છે. તસવીરમાં નવરાત્રી ગરબાની એક ઝલક નજરે પડે છે.

4

; 9

,$2 !28 #*4 2 28 +";/ 7 2 -7 6' $ ;#&2# 4 #)7 )2 ) 2 4 #7 #7 2 # 2!!28 ! !2 5 *4 3 1# 4 #*4&2 !&2 3 .40 +"&, 2 );* (9 2# !%'4

5

*5 4$ ! . / ;') 0 &. &6 ." 2 5 5 .( .;! - 2 '2#. %7 . 2 ;# 4) . 2

7 5 2

; #. 2 :9 .& . ; . / . . .6 . 3 '2 / #. / +2, & # &;' .6 0 1" . 0 < "$2 .7 / $ .$2

';

&, ,*0 7 "$5 0 3 ' "

•Weddings •Parties and all •other Functions !

For Personal Service Contact:

- "."+/-"1 $/&")") &"+('

! ,*%,-# ,"#

$)

,-$./ "/$

7 05

5

.$4"

)3 2# : ", - : - - %, %4 3 , , , , :& , -#

&0 , , 9 0 0 , 8 "$5 , ( . ,! %5 - - 0", / ", 1 ) ,: &0 .4 0 - + 0

%4 6

ˆuù aAp ivl bnAvvA ivcArI rHAA Ae?

SWEET CENTRE

- "/0"-)") $/&")") &"+('

= 05

,4

%..+ 000 $*, -& !* /' #(**,+( )- +"#

!

7

&6 8

)$ ) ' # % ! () $*) ''$, -

$

:

-: ? !(7 4 >(* 6 $7? 8>! :) ! >!$4! 7 7 4 7 4# : 5 '4!'; 4# !': '4 ' 4 7 !: !: 4 ! 4 4 8 %4 4(4!5 6 $5 >! 1 (7 6 7 / 4> (7 5 "4; 4 ' 4 8 3! 7 !(7$4 $4 5 072 + $, 4 '>( &< 4! #%7 6 9 4; !(7$4 4 7 4 7'! 4 !$4 4 >$ 4 (:$4 3!5 7

# .$*' $') $!)

;

,> B

)8 : &(29

2 /

=

= A A %'@1 8 ";'!82 $8> &-; 8 C-1 : =. & C&)8& ; "; "8( = 9 '8>"8 ,$% ,: 9 ,8&,>#8( ; &,= ,8!,!8 ;$ &= "&= 8 & 8$$8> $ $8 < :#)9 $0%$ )% 8 "-; 9 7& ; &-;)8 $)8 9 4;6 , ) ,C+A 8& $(*; D/'9* ; 58 )? ) :> -=% = 3 $ ,> 9 $(*; 8& ; 8A &9 * 8*;

,+#,+

Wedding

day Birth

ties Par

al O eci Sp

sion cca

‘aeˆ ivLs’ aApnA œre aAvI, aApnI anuk u tAae, aApnI A¿AAmAù smÀvIne VyAjbI wre ivl bnAvI aApˆe. aApnA pirvArjnAenI surxAA mAqe aAje j ivl bnAvAe.

sùpk#: mnu „Kkr - 020 8998 0888. Thinking of Making A Will?

‘Ash Wills’ can prepare one for you 1. At a fixed fee 2. In the comfort of your home. For the security of your loved ones - make a will today.

Contact: Manu Thakkar 020 8998 0888 / 020 8248 5785


Gujarat Samachar - Saturday 23rd October 2010

ઇન્ડીયા પ્રોપટટી

www.abplgroup.com

33

બજાર ભાવ £૧

= = £૧ = €૧ = $૧ = £૧

સુરેશ વાગજીઅાણી ઇન્ડીયન પ્રોપટટીના વનષ્ણાંત

જો તમે આગળ નહિ વધો, તો પાછળ ધકેલાઇ જશો જો તમે આગળ નહીં વધો તો પાછળ ધકેલાઇ જશો. હાઇ સ્ટ્રીટ બેન્કો દ્વારા તમને તમારી મૂડી પર અપાતા વળતર સાથે આ વાક્ય એકદમ બંધબેસતું છે. હકીકતમાં તો વતતમાન સંજોગોને ધ્યાનમાં લઇએ તો આ વાત પણ ગેરમાગગે દોરનારી છે. ફુગાવાનો પ્રવતતમાન દર ૩.૧૪ ટકા છે ત્યારે ખરેખર તો તમારા નાણાંનું મૂલ્ય ઘટી રહ્યું છે એમ કહીએ તો પણ ખોટું નથી. તમે પાંચ ટકાના દરે કહેવાતું ઊંચું વળતર મેળવતા હો તો પણ ટેક્સ અને ફુગાવાના દરને ગણતરીમાં લો તો નજીવું વળતર છુટે. યુકેમાં વધુ ઘેરી આવથતક મંદીની વાતો ચાલી રહી છે ત્યારે અમારા મતે આજે પણ કેટલાક ક્ષેત્રો એવા છે કે જેમાં આવી ઘેરી મંદી સામે પણ પૂરતું રક્ષણ આપવા સક્ષમ છે. અમે તમને જે પ્રોપટટી ખરીદવા સૂચવીએ છીએ તેમાં જે વળતર છૂટે છે તે વળતર બેન્કો દ્વારા અપાતા વ્યાજના રકમની સરખામણીએ ઘણું વધારે છે. અંદાજે ગણતરી માંડીએ તો, ૧૦૦,૦૦૦ પાઉન્ડના રોકાણ પર તમે વષગે ૧૨,૦૦૦થી ૧૪૦૦૦ પાઉન્ડનું વળતર મેળવી શકો. આ આંકડા શહેરના હૃદયસમા વવસ્તારમાં ભાડે આપેલી પ્રોપટટી પર મળતાં વળતર આધાવરત છે. અમે અમારા ક્લાયન્ટ માટે આટલું વળતર મેળવીએ પણ છીએ. અમે છેલ્લી પ્રોપટટી શુક્રવારે વેંચી અને શવનવારે ઔપચાવરકતા પુણત થયે સોમવારે ભાડૂઆત પ્રોપટટીમાં રહેવા પણ આવી ગયા હતા. તે વદવેસ અમારી પાસે આ પ્રોપટટી માટે ચાર સંભવવત ભાડૂઆતની યાદી તૈયાર હતી. બધાને પ્રોપટટી પસંદ હતી. આવા સંજોગોમાં અમે એવા ભાડૂઆતને પસંદ કરવા પ્રયાસ કરીએ છીએ, જે લાંબા સમય રહેવા માટે તૈયાર હોય. અમે પસંદ કરેલાં ભાડૂઆત ઓછી આવક ધરાવતાં મવહલા પોલીસ છે, જેઓ હાઉવસંગ બેવનફફટ મેળવવાં હકદાર છે. તેમની ભલામણ કરનારા પણ ઘણા હતા અને તેમને સંતાનમાં એક પુત્ર છે. મતલબ કે પુત્ર સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરે છે અને તેઓ સ્થાવનક સ્તરે જ કામ કરે છે, જે સૂચવે છે કે ભાડૂઆત તરીકે તેઓ લાંબો સમય અહીં જ રહેશે. ફ્લેટ પ્રવત સપ્તાહ ૫૦૦ પાઉન્ડના ભાડે અપાયો છે. આ બાબતો દશાતવે છે કે સારી પ્રોપટટીની માકકેટમાં કેટલી સારી માગ છે. આ પ્રોપટટી ૩૧૫,૦૦૦ પાઉન્ડમાં ખરીદવામાં આવી હતી અને બે બેડરૂમનો આ ફ્લેટ મેઇદા વેલના એલ્જીન એવન્યુમાં આવેલો છે. આ ફકસ્સામાં રોકાણકારે વડપોવિટ પેટે ૪૦ ટકાનું રોકાણ કયુું

હતું, જ્યારે બાકીની ૬૦ ટકા રકમ બાય-ટુ-લેટના ધોરણે ૩.૮ ટકાના દરે એકત્ર કરાઇ હતી. મતલબ એ કે ભાડા પેટે ૨૬,૦૦૦ પાઉન્ડની આવક સામે તેને ૭,૧૮૨ પાઉન્ડનું મોગગેજ કરાવવું પડે. આ ગણતરી ૧૨૬,૦૦૦ પાઉન્ડના રોકાણ પર આધાવરત છે. શ્રેષ્ઠ વવસ્તારોમાં ક્યારેય મંદીની અસર જોવા મળતી નથી. ગયા વખતની આવથતક મંદીમાં તેણે ઘટાડા સામે િીંક િીલી છે એટલું જ નહીં, તેના મૂલ્યમાં વધારો નોંધાયો છે. ટોચના સ્થળોએ હંમેશા સારું વળતર મળી જ રહેતું હોય છે. આ ઊંચા મૂલ્યનું એક કારણ છે આવી પ્રોપટટી માટે વવદેશી રોકાણકારોનું આકષતણ. સેન્ટ્રલ લંડનમાં કાયતરત એજન્ટની વાત માનીએ તો આ વવસ્તાર પ્રત્યેના આકષતણમાં અને લોકોની પૂછપરછમાં સતત વધારો થઇ રહ્યો છે. આવા લોકોમાં બે ક્ષેત્રના લોકોની સંખ્યા સવવશેષ છે - એક તો, પ્રથમ વખત પ્રોપટટી ખરીદનારાઓની અને બીજા, વવદેશી ખરીદદારોની. નબળા પડેલા પાઉન્ડ અને પ્રોપટટીની ફકંમતોમાં ઘટાડાના લીધે આ ટ્રેન્ડ જોવા મળી રહ્યો છે. આ બન્ને પવરબળોથી વવદેશી ખરીદદારને ૫૦ ટકા ઓછા ભાવે પ્રોપટટી મળી રહી છે. આવું ભાગ્યે જ બનતું હોય છે. ધ લંડનપેપરના એક લેખમાં આ જ વાત રજૂ કરાઇ છે કે મેઇદા વેલ, પટ્ને અને વરચમન્ડમાં પ્રોપટટીના ભાવો કઇ રીતે મંદીમાં પણ ટકી ગયા છે. ક્યા વવસ્તારમાં સૌથી વધુ માગ છે તેના આધારે રસ્તાના નામ સાથેની એક યાદી તૈયાર કરાઇ છે, જેમાં મેઇદા વેલમાં આવેલું મેઇદા વેલ પ્રથમ સ્થાને છે. જ્યારે ચોથા સ્થાને એલ્જીન એવ છે કે જ્યાં અમારા રોકાણકારે તાજેતરમાં જ પ્રોપટટી ખરીદી છે. બીજા અને ત્રીજા સ્થાને અપર વરચમંડ રોડ (પટ્ને) અને લેડબ્રોક ગ્રોવ (નોવટંગ વહલ) છે. જો તમે પણ આટલું ઊંચું વળતર મેળવવા માગતા હો તો અમે તમને કઇ રીતે મદદરૂપ થઇ શકીએ તે જાણવા આજે જ અમારી ઓફફસે ફોન કરો. અમે તમને સંપૂણત માગતદશતન પૂરું પાડીશું અને સેન્ટ્રલ લંડનની પ્રોપટટીમાં મૂડીરોકાણ અમારી વવશેષતા છે. લંડનના પ્રાઇમ લોકેશન્સમાં રોકાણ કરવું લોકો ધારે છે તેના કરતાં ઘણું સરળ છે. અમે ૨૦મી ઓક્ટોબર, ૨૦૧૦ના રોજ યુકેની પ્રોપટટી અંગે સેવમનાર યોજી રહ્યા છીએ, જેમાં નામ રજીસ્ટર કરાવવા માટે ફોન કરોઃ 020 7706 0187.

રૂા. યુરષ $ રૂા. રૂા.

૭૦.૦૦ ૧.૧૩ ૧.૫૮ ૬૧.૭૫ ૪૪.૨૫

એક ગ્રામ સષનાનષ ભાવ

£

૮૬૫.૦૦

એક અૌંસ સષનાનષ ભાવ

£

૨૭.૮૦

એક અૌંસ સષનાનષ ભાવ $ ૧૩૬૭.૦૦ એક અૌંસ ચાંદીનષ ભાવ

$ ૨૪.૨૫

ક્યાં રોકાણની આકષષક તક છે તેની એક ઝલક અમદાવાદ આગામી વષષોમાં વવકાસના પંથે કેવી હરણફાળ ભરવાનું તે વવશે અમે અગાઉ લખી જ ચૂક્યા છીએ. આ શહેર વવશ્વ થતરે મૂડીરષકાણની તકસમાન બની રહ્યું છે. મષટા ભાગનું મૂડીરષકાણ વવદેશથી આવ્યું હષવાથી આમ આદમીને એ વાતનષ અંદાજ નથી કે અમદાવાદ કઈ વદશામાં આગેકૂચ કરી રહ્યું છે. અને આથી જ આ વૃવિનષ લાભ લણી શકતષ નથી. જષકે, વૃવિના આ તબક્કામાં રષકાણની તકષ માત્ર થથાવનક એનઆરઆઈ કે ગુજરાતીઓ માટે જ મયાોવદત રહેવાની નથી. આ શહેરે ‘ફષર્સો’ મેગેવિનનું ધ્યાન આકર્યુું છે અને તેણે સમગ્ર વવશ્વનું ધ્યાન દષયુું છે. ‘ફષર્સો’ મેગેવિને તેના અહેવાલમાં જણાવ્યું હતું કે વવશ્વમાં સૌથી િડપે વવકસી રહેલા શહેરષમાં અમદાવાદનષ પણ સમાવેશ થાય છે. એટલું જ નહીં, તેણે ગુજરાતના આ સૌથી મષટા શહેરને ચીનના બે મષટા શહેરષ પછીનું ત્રીજું થથાન આપ્યું છે. અમદાવાદ ભારતનું સાતમા ક્રમનું સૌથી મષટું શહેર છે અને ‘ફષર્સો’એ તેને વવકાસના મુદ્દે ચેન્નઇ તથા બેંગલષર કરતાં પણ આગળનું થથાન આપ્યું છે.

મેગેવિને અમદાવાદને ગુજરાતનષ સૌથી મષટા મેટ્રષપષવલટન પ્રદેશ ગણાવ્યષ છે. સાથષસાથ તેને ભારતીય રાજ્યષમાં સૌથી વધુ વબિનેસ ફ્રેન્ડલી શહેર ગણાવ્યું છે. અહેવાલમાં વધુમાં એમ પણ જણાવાયું છે કે ગુજરાતની નીવતઓ ટાટા નેનષ પ્લાન્ટને પશ્ચચમ બંગાળથી સાણંદ ખેંચી લાવી છે. મેગેવિને તૈયાર કરેલી ભારતના ટષચના શહેરષની યાદીમાં અમદાવાદ બેંગ્લષર અને ચેન્નઇ કરતાં પણ આગળ છે. ઉલ્લેખનીય છે કે બેંગ્લષરમાં ઈન્ફષવસસ અને વવપ્રષ જેવી મષટી કંપનીઓ આવેલી છે, જ્યારે ચેન્નઈમાં એક વષોમાં ૧,૦૦,૦૦૦ કરતાં વધુ રષજગારી ઊભી થઈ છે.અમદાવાદ મ્યુવનવસપલ કષપષોરેશનના કવમશનર આઈ.પી. ગૌતમે ‘ફષર્સો’ના અહેવાલના પ્રવતભાવમાં કહે છે કે અમદાવાદ બીઆરટીએસ,સાબરમતી વરવરફ્રન્ટ ડેવલપમેન્ટ અને કાંકવરયા લેકફ્રન્ટ જેવાં મહત્વાકાંક્ષી ઇન્ફ્રાથટ્રકચર પ્રષજેક્ટ સાથે િડપભેર વવકસી રહ્યું છે. રાજ્ય સરકાર અને થથાવનક વહીવટી તંત્ર એએમસી (અમદાવાદ

મ્યુવનવસપલ કષપષોરેશન) અને ‘ઔડા’ (અમદાવાદ અબોન ડેવલપમેન્ટ ઓથષવરટી)ના હકારાત્મક અવભગમને કારણે પણ અમદાવાદ પૂરિડપે વવકાસકૂચ કરી રહ્યું છે. આ ઉપરાંત સરકારની નીવતઓએ પણ શહેરમાં વવકાસને વેગ આપ્યષ છે.’

આ વરપષટટ નવષ પ્રષજેક્ટ લષન્ચ કરવાની અમારી જાહેરાત માટે નક્કર ભૂવમકા રચી આપે છે. પ્રષજેક્ટ શરૂ કરી રહેલી કંપની અમદાવાદમાં બાંધકામ વનમાોણ ક્ષેત્રે ૪૫ વષોનષ બહષળષ અનુભવ ધરાવે છે. અમે ટાટા નેનષ પ્રષજેક્ટની જાહેરાત થઇ તે પૂવવે જ વાચકષનું સાણંદ તરફ ધ્યાન દષયુું હતું. અમે મુખ્ય અમદાવાદથી દૂર આ વવથતારમાં મૂડીરષકાણની આકષોક તક હષવાનું જણાવ્યું હતું. અમદાવાદમાં પ્રષપટટીના ભાવષ એ િડપે વધી રહ્યા છે કે કષઇ પ્રષજેક્ટની જાહેરાત થતાં જ ચપષચપ વેચાય જાય છે. અમે સાણંદમાં ઇન્ટીગ્રેટેડ ટાઉનશીપ શરૂ કરી રહ્યા છીએ. અમદાવાદના વવકાસ થશે તે સાથે શહેરની બહાર વસવાટ કરવાનું ચલણ વધશે. ઇન્ફ્રાથટ્રકચરનષ વવકાસ થશે તે સાથે શહેર બહાર વસવાટનષ પ્રવાહ પણ વધશે. નષથો લંડનમાં એવશયનષના કારણે જે રીતે પ્રષપટટીની કકંમતષમાં વધારષ થયષ છે, તેવી જ શ્થથવત અહીં જષવા મળશે. આ એકદમ વાજબી કકંમતના એપાટટમેન્ટ્સ છે. આપનું એપાટટમેન્ટ બુક કરાવવા માટે આજે જ ભારત ખાતેની સેલ્સ ઓકફસષમાં ફષન કરષ. આપનામાંથી જે લષકષએ હજુ સુધી ભારતીય માકકેટમાં પ્રવેશ નથી કયષો તેમના માટે અહીં રષકાણની સષનેરી તક છે. આજે જ ફષન કરષઃ 0208 369 6055 અથવા ઈમેઈલ કરષઃ nfo@sowandreapdesi.com


34

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 23rd October 2010

ભાર દશશન ા અ

જય શ્રી જલારામબાપા

ૐ નમ: શશવાય

Purshottam Hathibhai Patel (Mahelav) D.O.B: 01/08/1919 – India

Demise: 11/10/10 – London, UK

મૂળ ગામ મહેળાવ, ઘણાં વષષો યુગાન્ડામાં રહ્યા બાદ હાલ લંડનમાં રહેતા શ્રી પુરૂષષત્તમભાઇ હાથીભાઇ પટેલ ૯૧ વષોની વયે તા. ૧૧-૧૦-૨૦૧૦ સષમવારના રષજ દેવલષક પામ્યા છે અને અમારા કુટુંબ અને સ્નેહીજનષમાં ન પૂરાય તેવી ખષટ પડી છે. ઘણી કઠીન પરરસ્થથતીઅષમાંથી પસાર થઇને અમષને બધાને પ્રેરણા, રહંમત અને સદાય, વાત્સલ્યસભર પ્રેમભરી હુંફ આપી છે. રમલનસાર, સહનશીલ, પરગજુ, સદાય આનંદી, બીજાને સહાયરૂપ થનાર થવજનની ખષટ કષઇ પુરી શકશે નરહં. પ્રેમવત્સલ થવભાવ દરેક સાથે સમાન ભાવી હષય. પ્રત્યેકના રદલમાં અનષખું થથાન પ્રાપત્ કરી ગયા છે. પષતાના જીવનમાં ઘણી મુસીબત તથા કષ્ટષનષ સામનષ હસતા મષઢે કરીને દરેકની રહંમત, સારી સલાહ માગોદશોન, આશ્વાસન, સરળ જીવન જીવવાની કળા સમજાવી સમપોણની ભાવના સાથે સવોત્ર એમના અૌલષકકક હાથય, શીતલ, મીઠી મહેંક પ્રસરાવી ગયા છે. કષઇને તકલીફ આપવી તેમને ગમતું ન હતું. અન્યના સુખ દુ:ખમાં સહભાગી બનનાર તથા સમાનભાવી મમતાની મૂરત એવા રપતાશ્રીની કુટુંબમાં કષઇ ખૌટ પૂરી શકશે નરહં. આ દુ:ખદ સમયે રૂબરૂ પધારી, ટેરલફષનથી આશ્વાસન અાપનાર અમારા સૌ સગાં સંબંધીઅષ તથા રમત્રષનષ અમે અંત:કરણપૂવોક આભાર માનીએ છીએ. પરમકૃપાળુ જલારામબાપા, રદવ્યંગત અક્ષર રનવારસ આત્માને ભગવાન તેમના ચરણષની સેવા કરવા થથાન આપે એજ પ્રાથોના. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

Our beloved Dada, We are sad to announce that our much loved Dada has passed away. He was a man who was warm hearted and kind natured. His favourite time passes included a good talk about anything and everything with anyone who passed his way. He was very special to us and will be greatly missed by us all dearly. Everyone who knew him knew how active and generous he was. He would go out of his way to help his friends and family with whatever they needed. He believed greatly in religion so we hope god is looking after him. We are sad to see him gone, but know he is now in a special place looking down on us, making sure we are all ok. We continue to cherish all the fond memories gathered with him over the years, there will always be a special place for him in our hearts. Love you always x

Late Mrs Maniben Purshottam Patel (Wife) Mr Maheshbhai D Patel (son-in-law) Mrs Nilanjanaben M Patel (daughter) Mr Desaibhai P Patel (son-in-law) Mrs Chandrabala D Patel (daughter) Mr Jayantibhai A Patel (son-in-law) Late Mrs Kokilaben J Patel (daughter) Grandchildren: Trushar & Jalpa, Kalpan & Hetal, Jigna, Henal and Arpit

20 Elmer Road, Catford, London, SE6 2ER (020 8244 0914) 191 Torridon Road, Catford London, SE6 1RF (020 8244 7149)


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 23rd October 2010

લોહાણા કોમ્યુનીટી યુ.કે. ની નવી વડરેક્ટરીના લોંચનો ભવ્ય સમારંભ

સેન્ટ લ્યુક્સ હોસપીસઃ ઘર આંગણે સ્વગગ જેવી સુવવધા રિન્કુ પટણી સેન્ટ લ્યુક્સમાં દદદી હતી અને તેની માતા પ્રખ્યાત ગારયકા નલીનીએ હોસપીસ માટે જરૂિી ભંડોળ એકિ કિવા માટે સંગીત જલસાનું આયોજન કયુું છે. કન્સટટમાં ગારયકા-ગીતકાિ કૃપા તેમજ ક્લારસકલ ડાન્સ ગ્રુપ એન્ગી આટટસ, રિટન્સ ગોટ ટેલેન્ટના સેમી ફાયનારલથટ થ્રીબી બોરલવૂડ અને ભાંગડાના તાલે િજૂઆત કિશે. પરિવાિે તેમના અનુભવ રવશે નીચે પ્રમાણે ચચાા કિી છે. હોસપીસમાં અમને પરિવાિ જેવો અનુભવ થયો, જે ખુબ જ સકાિાત્મક હતો અને અહીંનો માહોલ પોતાના ઘિ જેવો હતો. રિન્કુને િોગ રવશેની મારહતી પ્રાપ્ત થઇ ત્યાિે તે ભાિત આવવા ઇચ્છતી હતી, પિંતુ મુસાફિી કિવા માટે તે સક્ષમ ન હતી. જ્યાિે તેણે હોસપીસ અંગે સાંભળ્યું ત્યાિે તેના મનમાં શંકા હતી. અમાિા મનમાં પણ કડક રનયમો અને રશષ્ટાચાિનો રવચાિ આવ્યો. જો કે, આનાથી તદ્દન રવપરિત િીતે રિન્કુને પરિવાિના સભ્યની જેમ ખુબ જ સાિી સાિવાિ આપવામાં આવી. અહીં રિન્કુ કોઇ પણ સમયે સ્નાન કિી શકતી હતી. ઇચ્છા થાય ત્યાિે જમી શકતી હતી અને નસાને તેની પસંદ-નાપસંદની સંપૂણા જાણકાિી હતી. ઉદાહિણરૂપે તે ટોથટની સાથે બટિ માંગે તો થોડું નહીં, પિંતુ તેને જરૂિી પ્રમાણમાં આપવામાં આવતું હતું. એક રદવસ અમે કોઇના રગટાિ વગાડવાનો અવાજ સાંભળ્યો. હું કંઇ સવાલ કરું તે પહેલાં તેમણે પૂછ્યું કે શું હું તમાિા માટે ભજન વગાડી

/" $ ,

0

:

+

-

શકું? રિન્કુને ભજન ખુબ જ પસંદ છે. અમે રૂમમાં એકિ થયાં અને તેમણે ખુબજ સુંદિ સંગીત રપિથયું. અમાિી આંખોમાં આસું હતાં અને અમાિા માટે આ શ્રેષ્ઠ પળ હતી. આવી નાની નાની બાબતોની ગંભીિ િીતે બીમાિ દદદી પિ ઘેિી અસિ થતી હોય છે. જેઓ હોસપીસની સેવા લેવાની રવચાિણા કિતાં હોય તેમને હું સલાહ આપું છું કે સેન્ટ લ્યુક્સનો લાભ વહેલી તકે લેવો જોઇએ. તમને ખુબ જ સાિો અનુભવ થશે. રિન્કુ માટે તે થવગા હતું. તેણે સાિવાિ માટે ભાિત જવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કિી હતી, પિંતુ સાિી સેવાઓ નજીકમાં જ હતી. ઝોિાથટ્રીયન સેન્ટિ, ૪૪૦ એલેક્ઝાન્ડ્રા એવન્યુ, હેિો, HA2 9TL ખાતે ૨૦મી નવેમ્બિના િોજ કન્સટટ યોજાશે. બુકકંસ અંગેની મારહતી મેળવવા નીચે જૂઓ.

/ /

" /:

+

0

" 0 ) ): + 0 : / 0: - ) (): + 0

:

) 75 + /# )1 / 9 + 65 ) /

4

વોટફડટમાં અાવેલ જાણીતા લેંગ્લી હોલમાં શરનવાિ તા. ૨૧૦-૧૦ િોજ લોહાણા કોમ્યુનીટી યુ.કે.ની ડીિેક્ટિીના લોંચનો શાનદાિ કાયાક્રમ યોજવામાં અાવ્યો હતો જેમાં સેન્ટ્રલ કરમટીના સભ્યો, ટ્રથટીઅો તથા ડીિેક્ટિી સબ કરમટીના સભ્યો, લોડટ ડોલિ પોપટ સરહત અામંરિત મહેમાનો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થથત િહ્યા હતા. કોમ્યુનીટીની ડીિેક્ટિીની અા પાંચમી અાવૃરિ તૈયાિ કિવામાં LCUKના પ્રેરસડેન્ટ શ્રીમતી પન્નાબેન િાજા સરહત સબકરમટીના સો ભાઇબહેનોએ ભાિે જહેમત ઉઠાવી હતી. અા પ્રસંગે સૌનું ભાવભયુું થવાગત પ્રેરસડેન્ટ પન્નાબેન િાજાએ કયુું હતું જ્યાિે કન્વીનિ શ્રી અશોકભાઇ િાચે ડીિેક્ટિીની રવગતો િજુ કિી હતી. અા સમાિંભના અરતરથ રવશેષ શ્રી

સાભાર સ્વીકાર • િાજકોટના મનસુખલાલ પોપટ – કાકુભાઇ દ્વાિા પ્રકારશત મારસક 'માધુકિી'નો મળ્યો છે. • અનુપમ રમશન, મોગિી દ્વાિા પ્રકાશીત મારસક 'િહ્મરનઝાિ'ના જુલાઇ – અોગથટ માસના બે

ડીરેક્ટરીના લોંચ વેળા સભાજનોને સંબોધી રહેલ પન્નાબેન રાજા, શ્રી અશોકભાઇ રાચ અને ડીરેક્ટરી લોંચ કરી રહેલ શ્રી પ્રકાશભાઇ ઠકરાર.

પ્રકાશભાઇ ઠકિાિના વિદ્હથતે ડીિકટિીનું રવરધવત્ ઉદ્ઘાટન કિાયું ત્યાિે સૌએ તાળીઅોના ગડગડાટથી હોલ ગાજતો કિી દીધો હતો. જાણીતી હોથી કેશ એન્ડ કેિીના ડાયિેક્ટિ શ્રી પ્રકાશભાઇ તિફથી ઉદાિ ફાળો અા ડીિેક્ટિી માટે સાંપડ્યો હતો. થવ. િરતભાઇ જોબનપુિાના ધમા અંકો મળ્યા છે. • જ્ઞાન સંપ્રદાય કેળવણી ખાતુ, સાિસા દ્વાિા પ્રકારશત મારસક 'કૈવલ જ્ઞાનોદય'ના જુલાઇ અને અોગથટ માસના અંકો મળ્યા છે. • શ્રી રવશ્વ ગાયિી પ્રગટપીઠ, કાસોિ દ્વાિા પ્રકારશત મારસક 'રવશ્વ ગાયિી'ના જુલાઇ – અોગથટ માસના અંકો મળ્યા છે.

પત્ની શ્રીમતી રનમાળાબેને અાશીવાાદ પાઠવ્યાં હતાં. કાયાક્રમના અંતે પન્નાબેન િાજાએ સૌનો અાભાિ વ્યક્ત કયોા હતો. અા મારહરતસભિ સુંદિ ડીિેક્ટિી મેળવવા પન્નાબેનનો સંપકક સાધો: 07947 219 008. • ડો. મફતલાલ પટેલ દ્વાિા પ્રકાશીત મારસક 'અચલા'નો જુલાઇ માસનો અંક મળ્યો છે. • લંડન સેવાશ્રમ સંઘ દ્વાિા પ્રકાશીત 'સેવાશ્રમ ન્યુઝ'નો રિમારસક અંક મળ્યો છે. • ગુજિાત રહન્દુ સોસાયટી દ્વાિા પ્રકાશીત 'સમાજ દીપ'ના જુલાઇ – અોગથટ માસના અંકો મળ્યા છે.

#+-#3* #/3#206#2 2')5-#2 $7 20#& &#73 4* 5-7 40 34 5-7 8 #+-#3* #/3#206#2 $7 *'-+%014'2 8 &#73 4* 5/' 40 4* 5-7 8 .#2/#4* $7 *'-+%014'2 *#. #73 4* 5/' 40 2& 5-7 8

/CO/ .$$: 8:O/ + !:2/ 6=% " + ! 3 $@ O7 2/ C A+@2 $: /@(< &:) $ O+41/ &+ +$: 'C+<-=! !:2/*C $@ :)< : <" :* . ) /O0"$: +: :*C $@ :/ (0@(:$C 9:*: /=D#* ($C*D :)F5( * > *-:(:D -.@

.#2/#4* $7 '-+%014'2 &*#. " 4* 5-7 40 34 5-7 8

%: <#:*

% 2 0 )%'+ /" ''& ! ! # * $) " ! % ! : * 0 67 85 ( O ;

(: A /D% G *C @O(O$E HJH LKLJ LHIL

'=

$+: $

&B/'= %* (,C M$O+$< PN

*#2 *#. /-7 4* 5/' 40 34 5-7 8

"

*#,4+ +4* #)#/#4*152+ #/)#3#)#2 /& '14 40 4* '14 8 !

$@ M ?%: 3)=O

35

3*+6#.)2051 *04.#+- %0. 0-.(+'-& 6'/5' 40/'7)#4' '+%'34'2

704+-+/) "#42# 2#6#/ #33 #73 4* 5-7 40 4* 5) 8


36

www.abplgroup.com

કમમયોગી સડમાન ગિ સપ્તાહે પાન નંબર ૯ ઉપર 'કમયયોગી સડમાન' અંગેની મારહિી સાદર રજૂ કરવામાં આવી હિી. જો કોઇ વ્યરિ પોિ-પોિાની રીિે સારહવય, સંગીિ, કલા, સમાજ સેવા કે માનવ સેવાની િવૃરિમાં સમયદાન, અંગદાન, અનુદાન, રવદ્યાદાન કે ધનદાન આપિા હોય િો િેમની લેરખિ મારહિી સવવરે કાયાયલયને મોકલી આપવા જાહેર રવનંિી છે. વધુ મારહિી સંપકક: ર્યોવસનાબેન શાહ 020 7749 4091, કોકીલાબેન પટેલ 020 7749 4092, કમલભાઇ રાવ 020 7749 4001 અને અલકાબેન શાહ 020 7749 4002.

તસટી પેવેતલયનમાં તદવાળી િીનર-િાડસ રોમફોડટ-એસેકસના િસટી પેવેરલયનમાં ૬ઠ્ઠી નવેમ્બર, શરનવારે શાનદાર દીપાવલીની ઉજવણી રૂપે એક ભવ્ય ડીનર-ડાડસનું અાયોજન કરવામાં અાવ્યું છે. સાંજે ૭.૦૦થી મોડી રાિ સુધી ચાલનારા અા કાયયક્રમ દરરમયાન વેજ-નોનવેજ થ્રી કોષય ડીનર સાથે બોલીવુડ કફલ્મ સંગીિનું ભરપૂર મનોરંજન માણવા મળશે. વેજ અને નોનવેજ અલગ રસોડે બનિી વાનગીઅોમાં અાપને રદવાળીની સ્પેશીયલ વેરાયટી ચાખવા મળશે. ડ્રીંક્સ માટે બારની વ્યવસ્થા છે. સ્થળ: રસટી પેવેરલયન, કોલીયસય રો રોડ, કોલીયસય રો, રોમફોડટ, RM5 2BH,સંપકક 0208 924 4000.

અાપણા અતિતથ : બાળ કથાકાર કુ.ક્ષમા ભારદ્વાજ અને મિંિ શ્રી તિવબાપુ યુ.કે.માં િથમવાર ૧૫ વષયની બાળા કુ.ક્ષમા ભારદ્વાજે ઇડટરનેશનલ રસધ્ધાશ્રમ શરિ સેડટર અને સંગિ કોમ્યુનીટી સેડટરના સંયુિ ઉપક્રમે નવરાત્રી દરરમયાન યોજાયેલ શ્રી રામકથાનું સંગીિમય મધુરવાણીમાં રસપાન કરાવી ભિોને ભાવ રવભોર કરી દીધાં હિાં. માત્ર સાિ વષયની ઉમરથી કથા કરનાર અા બારળકાએ અાજ સુધીમાં ૧૪૫ કથા કરવાનો રવક્રમ સર્યોય છે. વલસાડ રજલ્લાના રવશ્વ રહડદુ પરરષદના અગ્રગણ્ય ક્રાંરિકારી મહંિશ્રી રશવબાપુ, ક્ષમા બહેન સાથે દેશરવદેશમાં ભ્રમણ કરી રહડદુવવ અને સાંસ્કૃિીક ચેિનાનો િચારિસાર કરી રહ્યા છે. સંપકક : 020 8426 0678 / 020 8427 0659.

Gujarat Samachar - Saturday 23rd October 2010

સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલ જડમ જયંતિની ઉજવણી સરદાર પટેલ મેમોરરયલ સોસાયટી (યુકે) દ્વારા સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલ જડમ જયંરિની ઉજવણીનું આયોજન િા. ૩૧-૧૦-૧૦ના રોજ સાંજે ૫-૩૦ કલાકે ડીનર સાથે કકંગ્સબરી હાઇ સ્કૂલ, અોફ સ્ટેગ લેન, કકંગ્સબરી, લંડન NW9 ખાિે કરવામાં આવ્યું છે. આ િસંગે સરદાર પટેલને અંજરલ આપવા સાથે દેશભરિના ગીિો સાથે સાંસ્કૃરિક કાયયક્રમ રજૂ કરવામાં આવશે.

ગાંધીનગર મતિલા પોલીસ મથકના ઇડસ્પેક્ટર અતનલાબેન બ્રહ્મભટ્ટ મૂળ પાટણના વિની અને ગાંધીનગર મરહલા પોલીસ મથકના ઇડસ્પેક્ટર િરીકે સેવા આપિા પોલીસ ઇડસપેક્ટર અરનલાબેન િહ્મભટ્ટ રિટનની મુલાકાિે પધાયાય હિા. ૧૯૯૬થી પોલીસ કોડસ્ટેબલ િરીકે સેવાની શરૂઆિ કરનાર અરનલાબેને ઇકોનોરમક્સમાં માસ્ટર ડીગ્રી મેળવવા ઉપરાંિ પત્રકારવવમાં ડીગ્રી મેળવી છે. ૨૦૧૦માં બઢિી મળ્યા બાદ િેમને ગાંધીનગરમાં મરહલા પોરલસ મથકમાં રનમણુંક આપવામાં આવી હિી. અરનલાબેને જણાવ્યું હિું કે "એક મરહલા િરીકે મરહલા પોલીસ મથકનું સુકાન સંભાળીને મરહલાઅોની સેવા કરિા આનંદ સાથે ગવય થાય છે. મારી નોકરી દ્વારા મરહલાઅોને મદદરૂપ થઇ શકું છું અને સ્ત્રીઅો પર થિા અવયાચાર, ડોમેસ્ટીક વાયોલડસ સામે લડી શકું છું. અરનલાબેને રિટનમાં વસિા ભારિીયો અને ખાસ કરીને મરહલાઅોને પોલીસ દળમાં જોડાવા અપીલ કરી હિી. સંપકક: આરશષ િહ્મભટ્ટ 07540 665 266.

અાપણા અતિતથ : પૂ. વ્રજરાજબાવા પૂ. વ્રજરાજબાવા ૨૫ અોક્ટોબરે લંડન પધારશે અને ૨૮ અોક્ટોબરે પરિ થશે. અાપશ્રી ગોસ્વામી ઇત્ડદરાબેટીજીના ભત્રીજા છે. અત્રે િેઅોશ્રી સુધીરભાઇ કારરયાના રનવાસસ્થાન 119 Francklyn Gardens, Edgware, Middx, HA8 8SB ખાિે રોકાશે. સંપકક: 07079 504 504.

આભાર દિમન

ૐ નમ: તિવાય જડમ: ૨૦-૬-૧૯૧૪ (કિોદ - ગુજરાિ)

'ઇન્ડિયનમાટટ' આપના આંગણે આપની સેવામાં દુર સુદરુ રિટનના ખૂણે ખૂણે વસિા ભારિીયોને િેમનું મનપસંદ િાજુ, પૌરિક અને સાત્વવક અનાજ, કરરયાણું અને મરી મસાલા પૂરા પાડવાની નેમ સાથે 'ઇત્ડડયનમાટટ' ગ્રાહકોના આંગણે જઇને ઉભુ રહ્યું છે. વેબસાઇટ દ્વારા ખરીદી કરવાનો કડસેપ્ટ હવે નવો રહ્યો નથી વયારે ભીડથી ઉભરાિા આપણા સ્ટોસયમાં જવુ,ં પાકકિંગની વ્યવસ્થા ન હોવાથી દૂર ગાડી પાકક કરવી અથવા િો લાંબુ ડ્રાઇવ કરી ખરીદી કરવા જવું હવે કંટાળાજનક બનિું ગયું છે. આનો ઉકેલ લાવ્યા છે 'ઇત્ડડયનમાટટ'ના સ્થાપક મૌલી શાહ. જે લોકો મુખ્ય શહેરની બહાર અને ખાસ કરીને દુર ગામડાઅોમાં રહેિા હોય િેમને માટે પોિાનું રિય, સાત્વવક અને આધારભૂિ ભારિીય અનાજ કરરયાણુ,ં આરોગ્ય અને બ્યુટી િોડક્ટ્સ ખરીદવા જવું બહુ િકલીફવાળું બની જિું હોય છે. 'ઇત્ડડયનમાટટ' દ્વારા આ વષયના િારંભે બનાવેલ અોનલાઇન શોપીંગ વેબસાઇટ દ્વારા સગવડદાયી રીિે ભારિીય ગ્રોસરી ખરીદી શકાય છે અને િે ગ્રાહકના ઘરના દરવાજા સુધી ડીલીવરી કરવામાં આવે છે. 'ઇત્ડડયનમાટટ' હવે લોકરિય થવા સાથે વધુ રવકાસ પામિો અોનલાઇન સ્ટોસય બની રહ્યું છે અને જુલાઇ ૨૦૧૦થી 'અમેઝોન'ના ગ્રાહકોને પણ સપ્લાય કરી રહ્યું છે. વેબસાઇટ www.indianmart.co.ukની મુલાકાિ લો.

આનંદ તમલન કેડદ્ર દ્વારા મિાત્મા ગાંધી જયંતિની ઉજવણી બરમિંગહામના રહડદુ કોમ્યુરનટી સેડટરમાં ચાલિા આનંદ રમલન કેડદ્ર દ્વારા િા. ૬-૧૦૨૦૧૦ના રોજ બુધવારે મહાવમા ગાંધી જયંરિની ઉજવણી કરવામાં આવી હિી જેમાં ઘણી મોટી સંખ્યામાં ભાઇ બહેનોએ હાજરી આપી હિી. ૨૦ વષય પહેલા આનંદ રમલન કેડદ્રની સ્થાપના થઇ િે પછીના સમયગાળામાં લગભગ ૪૦ જેટલા ભાઇ બહેનો સ્વગયવાસી થઇ ચૂક્યા છે. એ સદસ્યોના આવમાની શાંરિ અથથે શ્રાધ્ધ િસંગે િેમના નામ સાથે શ્રધ્ધાંજરલ અપયણ કરવામાં આવી હિી. સંસ્થા દ્વારા રવરવધ િવૃિી દ્વારા એકત્ર કરાઇ રહેલ રકમ ભારિમાં ગૌચારા માટે દાન કરવામાં આવે છે. સંપકક: 0121 707 3154.

In Loving Memory

જય શ્રી કૃષ્ણ

Om Namah Shivay

Jai Shree Krishna

સ્વગમવાસ: ૨૭-૮-૨૦૧૦ (િેરો –યુકે)

સ્વ. શ્રી વસંિલાલ ભગવાનજી ભટ્ટ (કિોદ) ભૂલાય બીજું બધું આપના વાત્સલ્યને ભૂલાય નતિ અગતણિ છે ઉપકાર આપના એ કદી તવસરાય નતિ પ્રેરણાદાયી પથદિમક આપ કમમયોગીના ચરણોમાં ધરીએ અમે સૌ ભાવાંજતલ

અમારા વહાલા રપિાશ્રી વસંિલાલ ભગવાનજી ભટ્ટ િા. ૨૭-૮-૨૦૧૦ના શુક્રવારે દેવ લોક પામ્યા છે. આ દુ:ખદ સમયે રૂબરૂ પધારી િથા ટેરલફોન દ્વારા રદલાસો વ્યિ કરનાર અમારા સવથે સગાં સંબંધી િથા રમત્રોનો અમે અંિ:કરણપૂવયક આભાર માનીએ છીએ. પરમકૃપાળુ પરમાવમા સદ્ગિ આવમાને સદ્ગિી િથા રચરશાંરિ બક્ષે અને અમારા કુટુંબીજનોને સ્વગયસ્થનો સંસ્કાર વારસો સાચવવાની શરિ આપે એવી િાથયના. ૐ શાંરત: શાંરત: શાંરત: કકરણ વી. ભટ્ટ અને ફેમીલી (પુત્ર - યુ.કે.) અ.સૌ. નલીની જગદીશ મહેિા અને ફેમીલી (પુત્રી - કેનેડા) િકાશ વી. ભટ્ટ અને ફેમીલી (પુત્ર - યુ.કે.) અ.સૌ. માલીની દીલીપ પંડ્યા અને ફેમીલી (પુત્રી - યુ.કે.) રાજેડદ્ર વી. ભટ્ટ અને ફેમીલી (પુત્ર - યુ.કે.) રરસકા વસંિલાલ ભટ્ટ (પુત્રી - યુ.કે.) બીપીન વી. ભટ્ટ અને ફેમીલી ((પુત્ર - યુ.કે.) તથા સવવ ભટ્ટ પરિવાિના જયશ્રી કૃષ્ણ.

Mr. Prakash Bhatt, 47 Bolton Road, Harrow. HA1 4SB. Tel: 020 8863 6885.

Mr Gunvantbhai Dahyabhai Desai (of Nadiad, India) Passed away on Friday 15th October 2010

મૂળ વિન નરડયાદના ઘણાં વષોય નૈરોબીમાં રહ્યા બાદ ૧૯૮૪માં યુકે અાવી હોકલી (સાઉથેડડ-અોન-સી)માં સ્થાયી થયેલા અમારા રપિાશ્રી ગુણવંિભાઇ ડાહ્યાભાઇ દેસાઇ િા. ૧૫-૧૦-૨૦૧૦ શુક્રવારે દેવલોક પામ્યા છે. Gunvantbhai was born on 11th July 1933 in Kapadwanj, Gujarat (India) He was one of six children. He married Vimlaben (Karamsad) in 1954 and together they went to Nairobi, Kenya where Gunvantbhai became an accountant and the Finance Director of Ogilvy & Mathers. In 1984 he came to England and settled in Hockley, Essex (near Southend-on-Sea) He pioneered the family business in the UK. He was a successful businessman as well as a loyal husband, proud father of 2 sons and devoted grandfather of 4. He was loved and respected by all those that had the honour of knowing him. We would like to express our heartfelt thanks to all those who phoned, emailed and personally passed their condolences to our family. Your kind words and prayers have given us comfort during this difficult time. We pray that God may rest Guvantbhai’s soul in peace and give our family strength. Om Shanti Shanti Shanti Vimlaben Desai (Wife) Ajay, Anjana, Meera, Hinesh Priyesh, Sonal, Bella, Sejal Girishbhai, Hasuben Kundan, Bharti, Meenal, Travis, Zeelane, Karina Anuja, Shilukumar, Deepa, Parina, Rishi Alpa, Sanjaykumar, Jaimini, Vinay, Anjali Hitesh Manubhai Desai & Family (USA) Dr. Bharat Desai & Family (Mumbai) Jayant Patel & Family (USA) Jai Shri Krishna Funeral will be held on Thursday 21st October at 4pm at Southend Crematorium, Sutton Road, Southend on Sea, Essex, SS2 5PX

1 Wedgwood Way, Ashingdon, Essex SS4 3AS Tel: 01702 543 288 Email: ajaydesai2012@gmail.com


સંસ્થા સમાચાર

Gujarat Samachar - Saturday 23rd October 2010

• પ.પૂ.રામબાપાના સાહિધ્યમાં શ્રી શજજ્ઞાસુ સત્સંગ મંડળ દ્વારા શ્રી ૧૦૮ હનુમાન ચાલીસાના મહાયજ્ઞનું અાયોજનતા.૨૪-૧૦-૧૦ના રશવવારે સવારના ૧૧ થી સાંજના ૫ સુધી મહાિસાદ સશહત કરવામાં અાવ્યું છે. શ્રી જમનાદાસ શમથત્રી અને પશરવાર એના થપોસસર છે. થથળ: શ્રી િજાપશત એસોશસએિન, ૫૧૯ નોથષ સરક્યુલર રોડ, નીસડન, લંડન NW2 7QG. સંપકક: 020 8459 5758/07973 550 310 • હિસદુ કાઉન્સસલ અોફ નોથથ (યુ.કે.)ના ઉપક્રમે રાસ-ગરબા હશરિાઇનું અાયોજન રશવવાર તા. ૩૦-૧૦-૧૦ના રોજ શવધન િો િોરમ, માંચેથટર, M22 5RX હોલ ખાતે કરવામાં અાવ્યું છે. અા હશરિાઇમાં િેથટન, બોલ્ટન, બ્લેકબનષ, માંચેથટર, અોલ્ડહામ, અાથટન, બ્રેડિડે અને લીડ્સના ભાઇબહેનો ભાગ લેિે. સૌ શહસદુ ભાઇબહેનોને અા સાંથકૃતીક કાયષક્રમ શનહાળવા ભાવભયુિં શનમંત્રણ: વધુ શવગત માટે સંપકક: દિરથભાઇ નાયી 01772 253 901. • સૂર સંધ્યા: જાણીતા હસંગર માયા દીપકના કંઠે 'ગુજર ગયા વોહ જમાના, અાતા નશહ દુબારા..' ના સુમધુર શહસદી ફિલ્મી ગીતો જે અાજે પણ ગણગણી અાનંદ મેળવીએ છીએ તે સાંભળવાનો લ્હાવો િશનવાર તા.૨૩ અોક્ટોબર ૨૦૧૦ની સાંજે ૭.૦૦ વાગ્યાથી હાઇલેસડ્સ થકૂલ, Worlds End Lane, Enfield, N21 1QQ ખાતે મળિે. શટફકટ બુફકંગ અને વધુ શવગત માટે સંપકક સાધો: શ્રી શવનુભાઇ વડગામા 020 8368 1018/07941 928 342. • કાલી થીયેટર કંપની લંડનની વાતાષ અાધાશરત નવા નાટકો વીસેક વષષથી િથતુત કરવા માટે જાણીતી છે. : ટોકબેક, તા. ૧૨ થી ૧૫ અોક્ટોબર અોવલ હાઉસ થીયેટરમાં,બ્લેક – અાઇ તા. ૧૯ અોક્ટોબરથી ૬ નવેમ્બર અોવલ હાઉસ, ગાંધી એસડ કોકોનટ્સ, તા. ૨૪ નવેમ્બરથી ૧૮ ડીસેમ્બર અારકોલા થીયેટર ખાતે ભજવાિે. વધુ શવગત માટે જુઅો વેબસાઇટ : www.kalitheatre.co.uk • ગુજરાતી કલાકાર છીતુભાઇ ચૌિાણના પેઇસટીંગ્સનું િદિષન: ગુજરાત રાજ્ય કલા અકાદમી - ભારત દ્વારા થપોસસર સુરતના ૭૬ વષષના કલાકાર છીતુભાઇ ચૌહાણના પેઇસટીંગ્સનું િદિષન તા. ૨૨ અને ૨૩ અોક્ટોબર ૨૦૧૦ના રોજ સવારના ૧૧ થી સાંજના ૭ સુધી ભારતીય શવદ્યા ભવન, એમ.પી. શબરલા શમલેનીયમ અાટે ગેલરી , ૪ એ કાસલટન, વેથટ કેસ્સસંગ્ટન, લંડન W14 9HE ખાતે યોજાયું છે. સંપકક: 020 7381 4608 • નિેરૂ સેસટર, ૮ સાઉથ અોડલી સ્ટ્રીટ, લંડન W1 K 1HF ખાતે િુક્રવાર તા. ૨૨ અોક્ટોબરના રોજ મુિાયરાનું અાયોજન સાંજના ૬.૩૦ થી કરવામાં અાવ્યું છે. જેમાં ડો.સત્યેસદ્ર શ્રીવાથતવ, શનરંજનાબેન દેસાઇ, અમરજીત ચંદન અને ડો.હીલાલ િરીદ ભાગ # ! . + # ' 2 - ; / : 1$ ;. !43 1 ! : . + - *1)+ 3 1 1 . + - + ( 4 : % 1% - 1 # ! . + # -

1$ ;. - + 0 & 2 .2 + / 77 - 78 ! + 1 1 - + / 78 66 - 7 66 ; + 3 1 !+2 / 9 - 76 '/ ;"# !+ / 1 # + + + "1 1

' 0 1

લેિે. સોમવાર તા. ૨૫ના રોજ સાંજે ૬.૨૫ કલાકે ભારતીય દ્રશ્યોના ડેશવડ બટેેલ્સના પેઇસટીંગ્સનું િદિષનનું ઉદ્ઘાટન થિે અને ૨૯ અોક્ટોબર સુધી અોફિસ સમય દરશમયાન જોઇ િકાિે. • મંગળવાર તા. ૨૬ અોક્ટોબર સાંજે ૬.૩૦થી જાહેર થથળો પર મૂકાતા શસમાશચહ્ન સમા થકલ્પચસષ શવષે ડો. સુધીર દેિપાંડેના વાતાષલાપનું અાયોજન કરવામાં અાવ્યું છે. વધુ શવગત માટે સંપકક: 020 7491 3567 • સાઉથ એશીયન લીટરેચર ફેસ્ટીવલનું અાયોજન તા. ૧૫ – ૨૫ અોક્ટોબર ૨૦૧૦ લંડનના બ્રેસટ, ક્રોયડન, ઇશલંગ, ગ્રીનીચ, હેશરંગે, હેરો, હેવરીંગ, શહલીંગ્ડન, ઇથલીંગ્ટન, મટેન, રેડબ્રીજ, વેથટશમસસટર બરોમાં અને અસય થથળોએ કરવામાં અાવ્યું છે. વધુ શવગત માટે જુઅો વેબસાઇટ: www. dscsouthasianlitfest.com

વસાહતીઅોના પ્રશ્નો અને તકલિફો દર ગુરૂવારે રાિે ૭-૦૦ કલાકે MATV Sky-793 પર

અવસાન નોંધ • ABPL ના એશિયન વોઇસના સીનીયર સયુઝ એડીટર શ્રી ધીરેન કાટવા (બશમિંગહામ)ના દાદીમા પૂ.ગં.થવ. સંતોકબેન રવજી ભોજા કાટવા (૯૦) તા.૧૮.૧૦.૧૦ સોમવારે દેવલોક પામ્યાં છે. જસમ ઝાંઝીબારમાં, મોમ્બાસા અને મ્વાસઝામાં રહ્યા બાદ યુ.કે.અાવી બશમિંગહામમાં ૩૫ વષષથી રહેતાં હતાં. સદ્ગત અાત્માની િાંશત અથથે 'ગુજરાત સમાચાર' અને 'એશિયન વોઇસ' પશરવાર પરમકૃપાળુ પરમાત્માને િાથષના. સંપકક: 0121 449 5338. • દુ:ખ સાથે જણાવાનું કે શ્રીમતી સરલાબેન શવઠ્ઠલદાસ દેવાણી, હાલ વેમ્બલી સ્થથત તા.૧૫-૧૦-૧૦ િુક્રવારે દેવલોક પામ્યાં છે. તેમના અાત્માની િાંશત અથથે તા.૨૨-૧૦-૧૦ િુક્રવારે સાંજના ૮.૦૦ થી ૯.૩૦ સુધી િાથષના રાખવામાં અાવી છે. થથળ: થવાશમનારાયણ થકૂલ, ૨૬૦ બ્રેસટફિલ્ડ રોડ, લંડન, NW10 8HE. શલ. - LCNL િેશસડેસટ અને સભ્યો.

6-%2 82)5%0

%5) 7(

2' "%- 82)5%0 ")59-')6 7(

37

THURSDAY: 7:00 PM વસાિતીઅોના પ્રશ્નો અને તકહલફો અંગે ઇસટરનેશનલ અોગગેનાઇઝેશન અોફ માઇગ્રેશન IOCના િેડ અોફ કોમ્યુહનકેશન શ્રી મારેક એફેસડોહવટ્ઝ અને આઉટરીચ કસસલ્ટસટ – ઇન્સડયા સુશ્રી ધરતી હિવેદી - સેલ્ટર સાથે ચચાથ થશે. MATVનો લોકશિય કાયષક્રમ સીબી લાઇવ જુઅો અને જોવાની શમત્રોને ભલામણ કરો. સમગ્ર શવશ્વમાં કોઇ પણ થથળે MA TV પર સીબી લાઇવ કાયષક્રમનું જીવંત િસારણ ઇસટરનેટ દ્વારા TVU Player Channel 75203 ઉપર જોઇ િકાય છે. TVU Player ડાઉનલોડ કરવા માટે જુઅો વેબસાઇટ

www.tvunetworks.com આપના મંતવ્યો આજે જ 'ગુજરાત સમાચાર'ને લખીને મોકલી આપો. કાયથક્રમમાં આપ પણ ફોન કરીને આપનો અવાજ રજૂ કરી શકો છો : ટેલી. નં. 020 8963 1001

32) 6734 *35 %00 <385 *82)5%0 2))(6 ,3856 % (%< (%<6 % <)%5 ,%44< 73 6)59) <38 %7 % 7-1) 1367 2))()( $) %5) 4538( 73 ,%9) %22< !%7)0 3* %5%16%( %6 7,) *-567 -2()4)2()27 %6-%2 3:2)( *82)5%0 (-5)'7356 :-7,-2 7,) ,%537%5 !%7)0 "%1%. %- %,%5%.

85 ")59-')6 -2'08()

1 -, % !2 35

Asian Funeral Service

Asian Funeral Services

" "

#

!0)%6) '327%'7 %22< !%7)0

Serving the Asian Community

3*

%5%16%(

35 "

3(,-% %<6)2 #86,%5 )2732 !%5/ !%5%() )2732 %553: )%5 %5'0%<6 %2/ #)0 %;

346 - 354 Foleshill Road, Coventry CV6 5AJ

00 '%006 ',%5+)( %7 2351%0

# 5%7)6

"

"

$

! %

3&-0)6 1%< 9%5<

1%-0 -2*3 6%-*82)5%06)59-')6 '31 ::: 6%-*82)5%06)59-')6 '31

0247666 5676 A division of the Heart of England Co-operative Society Ltd.

!

Losing a loved one is a traumatic time

¢

¢

We operate from our modern and fully equipped premises on Mollison Way in Edgware

Our comprehensive service includes:-

 Large prayer room (Mandir) for performing the Funeral Rites or for paying the last respects  All religious rites and wishes respected and administered  Modern, fully equipped washing & dressing facilities  Priest for final rites arranged  Funeral ceremony items provided  Repatriation arranged at short notice  Horse drawn carriages arranged Sanjay Shah and Bharat Shah are the first & foremost Indian Funeral Directors in England serving the Asian community since 1984. For an efficient & professional service, contact either

Bharat Shah,Sanjay Shah, Neeta Shah, Alka Shah or Rashmi Doshi on

020 89 52 52 52

INDIAN FUNERAL DIRECTORS

44 South Parade, Mollison Way, Edgware, MIDDX. HA8 5QL Email: info@indianfuneraldirectors.co.uk www.indianfuneraldirectors.co.uk

24 Hours Mobile: 0777 030 66 44

Call us at anytime for a complete package price UK’s leading funeral directors at your service...

"

,)/1'

"(-%,(7

$11/6

$22(7

8 $341'$7 $.' 4.'$7 4.(1$,2 8 /12( 1$6. 4.(1$, 8 ,/6(12 8 (0$31+$3+/. #

/43*$,,

7/3+

0+&(1

*/412 2(15+&( #


38

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 23rd October 2010

અને હઠે ભરાયેલા રાિણે રામના હાથે મરિા ઇનકાર કરી દીધો...

કાશ્મીર મુદ્દે ચચાા માટે ત્રણ વિષ્ટીકારોની પેનલ નવી દદલ્હી/શ્રીનગરઃ જમ્મુકાશ્મીરમાં શાંતિ થથાપવા માટે અલગિાવાદીઓ િેમ જ રાજ્યની પ્રજાના તવતવધ વગગો સાથે મંત્રણા હાથ ધરવા ભારિ સરકારે ૧૩ ઓક્ટગબરે જાણીિા

પત્રકાર તદલીપ પડગાંવકર સતહિ ત્રણ મહાનુભાવગને મંત્રણાકાર િરીકે નીમ્યા છે. જગકે, મંત્રણાકારગની આ પેનલમાં એક પણ રાજકારણીને થથાન અપાયું નથી.

vPUOD IWZ SHEHKD OY

xH^_V

gWZKZ _KZ PO WORZ ]ORYOKIJ WZKZ+ unless of course, you live in a palace

All holidays sold are covered by ATOL 3448. Prices are subject to availability and are based on Low season fares.

£ Ž

5nights = PVXWIJ

389 $}} pp MM

With traveller reviews powered by

કાશ્મીરમાં પતરસ્થથતિ થાળે પાડવા ત્રણેક સપ્તાહ પૂવવે જાહેર કરાયેલા આઠ મુદ્દાના પેકેજના ભાગરૂપ આ ઘગષણાને જમ્મુકાશ્મીરના કેટલાક પક્ષગએ મૂક સંમતિ આપી છે િગ કેટલાકે નબળગ પ્રતિસાદ આપ્યગ છે. જ્યારે અલગિાવાદીઓએ પેનલને ફગાવી દીધી છે. માતહિી કતમશનર એમ. એમ. અન્સારી અને જાણીિાં તશક્ષણતવદ રાધા કુમાર પેનલના અન્ય બે મંત્રણાકાર છે. ત્રણેય મંત્રણાકારગના નામને લીલી ઝંડી મળ્યા બાદ િેમની તનમણૂક કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા કરાઇ હિી. ગૃહ પ્રધાન પી. તિદમ્બરમે જણાવ્યું હિું કે, પેનલમાં બાદમાં હજુ વધુ એક મંત્રણાકારનગ ઉમેરગ થઇ શકે છે.

gWZKZ VJ OPSD

પાન-૧નું ચાલુ

OPZ IWVPX DOH ]_P [O VP

lKS_P[O

lHK _R_CVPX [Z_S FVSS JI_KI DOH OYY

=PVXWIJ 14 nights

549 $}} MM pp

£ Ž

With traveller reviews powered by

gWZKZ)J ZPIZKI_VPRZPI

_P[ IWZP IWZKZ)J

o_J eZX_J

POIWVPX ]_P MKZM_KZ DOH YOK IWVJ JO UHJI XVGZ DOHKJZSY HM IO VI _P[ ZPUOD+

All holidays sold are covered by ATOL 3448. Prices are subject to availability and are based on Low season fares.

£Ž

5nights • PVXWIJ

499 $Q} pp MM

With traveller reviews powered by

vEMSOKZ IWZ

hòSZDR_PVDZ jH_KIZK VP

rJI_P^HS

gWZ ]_MVI_S OY yHSIHKZ _P[ OY IWZ ŸzSHZ zZ_[C mO R_XV] ]_KMZIw UHJI _ JWOKI MS_PZ KV[Z

All holidays sold are covered by ATOL 3448. Prices are subject to availability and are based on Low season fares.

£Ž

3nights = PVXWIJ

199 $}} pp MM

અહેવાલમાં એ બાબતની ખાસ નોંધ લેવાઇ છે કે, છેલ્લા એક દસકામાં અમદાવાદમાં આધુજનક કિાનાં શહેરમાં હોય તેવી સવલતરૂપે જનમાગષ, બીઆરટીએસ શરૂ કરી છે. જેને યુએસએનો ઈટટરનેશનલ સટટેઈનેબલ ટ્રાટસપોટટ એવોડટ પ્રાપ્ત થયો છે. અમદાવાદમાં ફ્લાય ઓવસષ જિજ દ્વારા ટ્રાફફકની સમટયા હલ કરવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે, સાબરમતી જરવરફ્રટટ ડેવલપમેટટ પ્રોજેક્ટ દ્વારા જનસુખાકારીનો માગષ કંડારાયો છે. ધી મેફકટસે ગ્લોબલ ઈસ્ટટટટ્યૂટ (એમજીઆઈ) ના અંદાજ મુજબ હવે નજીકના જ ભજવષ્યમાં ભારતનાં શહેરો દેશની કુલ વસજતના ૪૦ ટકા વસજત ધરાવતાં શહેરો થઈ જશે. તેમાં ૭૦ ટકા જેટલી નવી રોજગારી-વ્યાવસાજયક તકો પણ ઉપલલધ થવાની છે. આવા સંજોગોમાં ચીન,યુરોપ અને અમેજરકા જેવાં વૈજિક રાષ્ટ્રોનાં શહેરોમાંથી રોકાણો-ઉદ્યોગોનો

With traveller reviews powered by

)*# %) &# ) # '*! ! %) !

uVZJI_ YOKZGZK VP gWVJ VJ KZ_S hM_VP _I VIJ M_KIDVPX ^ZJIw JZZ WOF SOPX DOH S_JI You don’t need an invite, just turn up

&, ( . # ) -

(

#

£ Ž

nights =3PVXWIJ

189 $}} pp MM

& ) &. 1200 &" &%. 3# !' 3* 3 - & & & &

&. ) &/

,,,

&

.

(&$ (&$ (&$ (&$

, (

/ / / /

' ( ' !( ' ( ' !( ' ( ' !(

& ) $+ - & ) ' & ( ( - &. ( ' &. , &

'

)*# %) & +"

'

'

With traveller reviews powered by

mZXOIV_IZ IWZ JOHT OY

'

n_KK_TZJW

gWZ FOKS[J XKZ_IZJI R_KTZIMS_]Z4 dZ)GZ _SKZ_[D XVGZP DOH OHK Ÿ^ZJI MKV]ZC+

All holidays sold are covered by ATOL 3448. Prices are subject to availability and are based on Low season fares.

, (

( $ ) !% # !)!&% # %) ) ! & # # %) ) (! & # # %) )

hZGVSSZ

All holidays sold are covered by ATOL 3448. Prices are subject to availability and are based on Low season fares.

પ્રવાહ અમદાવાદ તરફ આવી રહ્યો છે. જેની દેશના અટય રાજ્યોનાં શહેરોએ પણ પ્રેરણા લેવા જેવી છે. જવિપ્રજસિ અમેજરકન મેગેજઝન ‘ફોલસષ’ દ્વારા તૈયાર કરાયેલી આગામી દાયકાના જવિના સૌથી ઝડપી વૃજિ કરનારા ૧૯ શહેરોની યાદીમાં અમિાવાિ સાથે બેંગલોર અને ચેન્નાઈને ટથાન મળ્યું છે.યાદીમાં ભારત અને ચીનનાં શહેરોનું વચષટવ રહ્યું છે. ઈટફોસીસ અને જવપ્રો બેંગ્લોરની ઓળખ છે. આ બન્ને કંપનીઓ જવિમાં ૬૦,૦૦૦થી વધુ કમષચારીઓ ધરાવે છે. ચેન્નાઈ જવશે ફોલસવે કહ્યું છે કે આ શહેરે આ વષવે એક લાખથી વધુ નોકરીઓનું સજષન કયુું છે. મેગેજઝને કહ્યું છે કે આગામી દાયકાના અબષન પાવરહાઉસ ટયૂયોકક કે મુંબઈ જેવાં શહેરો નહીં હોય, પરંતુ ચીનના ચોંગફકંગ, જચલીનું સેસ્ટટયાગો, ટેક્સાસનું ઓસ્ટટન વગેરે હશે. આમ, મેગેજઝને તેનું ફોકસ હવે ટયૂયોકક, લંડન, પેજરસ, હોંગકોંગ અને ટોક્યો જેવાં શહેરોમાંથી અટય શહેરો તરફ કયુું છે.

કૂત્તે પે સસા...

_P[ IW_I)J hnrov

All holidays sold are covered by ATOL 3448. Prices are subject to availability and are based on Low season fares.

આગ્રાઃ જવજ્યાદશમીના પવવે રામના હાથે લંકાપજત રાવણનું મોત જનસ્ચચત છે, પણ આગ્રામાં રાવણે પસ્લલક જડમાટડનું કારણ આગળ ધરીને મારવાનો ઈનકાર કરી દેતા રામલીલાના દશષકોએ વીરરસના બદલે હાટયરસનું પાન કયુું હતુ.ં એક તબક્કે એવી સ્ટથજત સજાષઈ હતી કે મેદાનમાં રાવણના પૂતળાનું દહન થઈ રહ્યું હતું ત્યારે બીજી તરફ રામલીલાના મંચ પર રાવણ તલવાર વીંઝતા વીંઝતા જોશભેર ડાયલોગ બોલી રહ્યો હતો. આગ્રામાં છેલ્લા ૧૦૦ વષષથી યોજાતી રામલીલામાં આ વષવે નવો અને તદ્દન અણધાયોષ ટ્વીટટ આવ્યો હતો. રામલીલામાં જવજયાદશમીના જદવસે રાવણના મૃત્યુની ઘટના ભજવવાની હતી. જોકે સમય ઓછો હોવાથી આયોજકોની ઈછછા હતી કે કેમ બને તેમ ઝડપથી રામના હાથે રાવણનો વધ થાય, પણ રાવણનું પાત્ર ભજવતા કલાકારે મૃત્યુનું દૃચય ભજવવાનો ઈનકાર કરીને રીતસર બળવો

£ Ž

•3PVXWIJ nights

189 $Q} MM pp

With traveller reviews powered by

&, &' %

-) *

, " &( $ '$

+%

$ '$

,,, , )* !##$&*&() & +" $ !# !% & , )* !##$&*&() & +"

'

! #&

નવી દિલ્હીઃ વષષ ૨૦૦૨માં ગુજરાતમાં થયેલાં રમખાણ કેસના એક આરોપીએ સુપ્રીમ કોટટમાં અરજી કરીને સામાજજક કાયષકર જતટતા સેતલવડ સામે સાિીઓને ખોટા સોગંદનામા માટે પ્રેરવા બદલ પર જ્યુરીની કામગીરી હાથ ધરવા જવનંતી કરી છે. નરોડા પાજટયા કેસમાં છેલ્લા આઠ વષષથી કારાવાસ ભોગવી રહેલા શશીકાટત પાજટલે આિેપ કયોષ છે કે સુપ્રીમ કોટટ દ્વારા ‘સીટ’ને સોંપાયેલી તપાસ યોગ્ય અને પૂરતી નથી એવી વાત સુપ્રીમ કોટટના ગળે ઉતારવા માટે સેતલવડે જવજવધ ખોટા અને

ઉપજાવી કાઢેલા સોગંદનામાં મેળવ્યાં હતાં. અદાલતમાં જતટતા વતી આવા સોગંદનામા રજૂ થયાં છે. સુપ્રીમમાં અરજી કરતાં તેમણે જતટતા પર આિેપ કયાષ છે કે જસજટઝન ફોર પીસ એટડ જસ્ટટસ નામે ચાલતી ટવૈસ્છછક સંગઠનના વડા જતટતાએ વાતાષઓ ઘડી કાઢીને રમખાણ દરજમયાન બળાત્કારનો ભોગ બનેલા કહેવાતા પીજડતને સુપ્રીમ કોટટ સમિ ખોટા સોગંદનામાં રજૂ કરવા પ્રેયાષ હતા. બાદમાં આ પીજડતે જ ૨૦ મે, ૨૦૦૯ના રોજ ‘સીટ’ સમિ જનવેદન આપતાં પોતાના પર બળાત્કાર થયાનું નકાયુું છે.

પાન-૪૦નું ચાલુ

જથ્થો લઈ લીધો હતો. ૮૮૦ પાઉટડ વજનવાળી એક બેચના કપડાં કલાકારોએ પહેયાષ હતા તેથી તેને જરસાયકલ કરવા માટે મોકલવામાં આવશે. જ્યારે ઉપયોગમાં ન લેવાયેલ બીજી બેચના કપડાં સેવારત અજધકારીઓને વહેંચવામાં આવશે. ગયા મજહને એવા અહેવાલ આવ્યા હતા કે નાણાંભીડને કારણે મેટે ટ્રેઇની જરક્રૂટ્સને નોકરી અપાય એ પહેલાં ૧૮ મજહના જવના વેતને કામ કરવા જણાવ્યું હતું. ‘ધી બીલ’ પાસેથી કપડાં ખરીદવા પાછળ કેટલો ખચષ થયો તે જણાવવાનો મેટે ઇનકાર કયોષ હતો પરંતુ ભૂતકાળમાં પ્રજસિ થયેલા આંકડા મુજબ ૨૦૦૪માં એક પોલીસ યુજનફોમની ટટાટડડટ ફકંમત પાઉટડ ૭૪૫ ઉપરાંત વેટ આંકવામાં આવી હતી.

બદમાશો ક્યાંક... અજધકૃત પોલીસ યુજનફોમ માટે ગુંડાઓની ટોળકીઓ હજારો પાઉટડ ખચષવા તૈયાર હોય છે. ઇટટરનેટ ઉપર કોઈ પણ જાતના જનયંત્રણ જવના છેક ઓટટ્રેિલયાથી ધંધો કરતા સપ્લાયરો પાસેથી આ કપડાં ખરીદી શકાઈ તેમ હતી. આ શક્યતા ધ્યાનમાં લઈ પોલીસે ‘ધી બીલ’શોનું સંચાલન કરતા ટોકબેક થેમ્સ પાસેથી પોલીસને લાગતી વળગતી તમામ ચીજવટતુઓ ખરીદી લેવાનું નક્કી કયુું હતું. કાયષક્રમના છેલ્લા દૃચયોનું શૂજટંગ થયાના બે મજહના પછી એટલે કે ૨૫ ઓગટટે નેટ અજધકારીઓએ દજિણ લંડનમાં મટટન ખાતે આવેલી પ્રોડકશન કંપનીની કચેરીમાંથી કપડાંનો

3)! 0

!

#

ખોટાં સોગંદનામા માટે પ્રેરનાર વિસ્િા સામે પગલાં લેિા કોટટમાં અરજી

! #!)* !%

&% (!

$ '$

પોકારતા દશષકો આચચયષચજિ થઈ ગયા હતા. રાવણનું પાત્ર ભજવતો કલાકાર રાજુ, રામલીલાના આયોજકોથી એટલો નારાજ થઈ ગયો હતો કે તેણે ટટેજ પર મરવાની ના પાડી દીધી હતી. ઘટનાના સાિી બનેલાઓના કહેવા મુજબ દશષકો રાવણના અજભનયથી ભારે પ્રભાજવત થયા હતા અને તેમની વાહવાહીના કારણે જ રાવણ પોતાના બધા સંવાદો પૂરા થાય પછી જ મરવા માંગતો હતો, પણ આયોજકો તરફથી તેને ઝટપટ મરી જવાની સૂચના મળતા તે નારાજ થયો હતો. રસપ્રદ વાત એ છે કે રામલીલા મેદાન પર એક તરફ રાવણના પૂતળાને આગ ચંપાઈ હતી તો બીજી તરફ રામલીલાના મંચ પર રાવણ હજુ પણ તલવાર વીંઝીને પોતાના સંવાદો બોલતો હતો. આમ આગ્રાની પ્રજસિ રામલીલાના ૧૦૦ વષષના ઈજતહાસમાં પહેલીવાર રાવણ મયાષ જવના લંકામાં પાછો ફયોષ હતો. કદાચ આ પણ કજળયુગ આવી ગયો હોવાનો એક સંકતે હશે.

(

.

* 5 0 * 4 ( ( ( / '. + %, 2 $ ( (0 / * * * # ( ( ** 5 ( # &, (0 ( / / /$ / / ( * ( / / ." ( 1 - 2 ( *" * ( * 2 / / * ( / ( ( ( %, ( " / / / (


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 23rd October 2010

Why travel with

Southall Travel?  Number One Travel Agent to India,

sA¦¸Ael qòAvel 

with over 20 years experience

 Open 24 hours a day, seven days a week. Call us anytime

 Price guarantee will not be beaten on price

 Specialists for worldwide flights and holidays with any airline, anywhere, anytime  Fast and reliable service  Multilingual staff

offering impartial advice

 UK’s 100 Fast Track Companies (Sunday Times 2005)

 Trusted household brand for total peace of mind

sA¸e j ˆA mAqe yAºA krvAnuù psùw krˆAe?

20 v¿A#¸I qòAvelmAù anuvI aevA

Art yAºA mAqenA æ¸m nùbrnA qòAvel aejNq

 iwvsnA cAevIsey klAk ane sPtAhnA sAtey iwvs kAe¤ po smye fAen krAe

 AvnI gerùqI

amne Av bAbte kAe¤ po bIq krI ˆkˆe nih

 ivËmAù gme TyAù kAe¤ po

smye kAe¤ po aerlA¤nnI flA¤q ke hAelIdez mAqenA in¿oAùt

 zdpI ane sùtAe¿AkArk sevA  bhuA¿AIy SqAf

ewAvmuKt slAh

 yukenI 100 fASq qòek kùpnI pEkInI aek (sNde qA¤Ms 2005)

 mnnI ˆAùit mAqenuù œrœrmAù ÀoItuù ivËsnIy nAm

Call Centre open 24 hours

A BTA 80626

0208 843 6800

Think Travel, Think Southall Travel www.southalltravel.co.uk

39


40

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 23rd October 2010

For Advertising Call 020

7749 4085

Visit Our Gujarat Samachar Website:

www.abplgroup.com

$

& ' % +( * % "' * ' '

)B ( #L ( Q D [7[%#H^( [ D #L Q 5%"B L# ([) [&! F$ B 6 (BN( L H # # ( ! B I (5 H1 "%B D #B "D H # 5%"B L# J #B 0 B B B%B BN L 7 B" D 7 B[ %B "B % P EN B %D ) D H B( BN ] %B 3!EN )L%B BN H D (B H 7 B" B #BN "%B BN %D "?B H BN,#B H& BN 1 H# H"L H( 1 D#B :D H &"H TZ [) B D ) B# 9D L (B L "%L D & J H /!B"H D^ B E H H TUW SSS B 1 D " E % D "%B )H%B BN 4!EN H #N D )B" %( B )L! H%B (BN( L H E %%B BN % B P B B%B H # H""D[ B "L )H $ #L Q [ " #D B D!B H [) B H #L Q M# H B" [) B B I (5 H1 "%B )H%B BN 4!EN H H [ [ P! #H%B BN %H H B B D UT D * L " B "L )B ( BN #B L H BP "%B BN %&H L# H ([ [ B4!EN ) EN J &*! B B 6B %H L$ B

# H

#L Q L#H 7 B[ B J "B )H E D /G ! !ER )L! %EN H #B EN D BN # H EN B!P H" %B B"D !ER H H BN L" H %B B"D H H " B"D H B %H H ([ [ B )H%B# B [ %H BN 5%"B L#H B4!EN ) EN J H D 7 B[ B H [ >B L 5%D B" "B!L )L%B BN H D (B H %# /!B" "B!EN H H H %B D !B H% B%D ) D J B" BN %'P B .!B"H H D (B H B @H L 7[(; !B /!B"H H H (B H B#D H B( "%B D [% N D "D ) D H %'P USSW SX BN

H H 0 B D H " B I B%L !LP ) L H H 5%KC"D H B/ B#D &"H VS SSS B 1 D " E % D "D D D) D % E BN L#D(H H L 7 B" L %B )O H$%%B L [ P! !LP ) L B" D! F$ B <L [ B4!EN ) EN J 7 B" B 0 B B I B [ ! L 5 = H H %'P B E#B BN H H %B D "B%%B BN 4!B H %'P USSW BN H [ ! L L # "%B BN % L ) L H H 5 B H %'P USTS B B"B L" L H #B E B %B L )O (N( D #L &B)D D 8H> 7 B#D BN ([ [ B [ P! L

5%D B" "H H #L Q B D!B 0 B B I H H !L,! "D H B%L !LP )L%B EN B4!EN ) EN # H H [) B B 7B"N BN &"H UY SSS B 1 D " E % D "D ) D H B I H H B B%L !LP ) L ([ [ L B B )H%B# BN B4!EN H J 6 H! (BN( L B(H #N BN %'LP D H B " H .!BN H L B B L ( ! [% B%H H .!B"H H H #N )B" L B EN E+! [ %B(5 B B4!EN H /!BN H A L ( ! ")H B ) B H"L H( :D #H " B % B" H B H H #B \) BN FN B!H#D H 7 EC5# [)#B H H H P H # "%B BN %H#B TUW SSS B 1 B L B B%B D " " %B () D &BP%D ) D #L Q 5%"B L# #H " B % B" H B H H @ B (M D L B B B H "[ !B H"L H( D D #H " @ BN D ) B# 9D "%B BN %D H .!B"H #L Q L#H #H " @ B (2! H D "B^ B E D D EN H

'

* * ( &

' + '

(

" $&# + "+

"*

! #F)P ! F( I ] F%I ! I L P J P %L L #F M #L?P P]& P&I+L [ I !I&\ F# I :F # ]+%I F #F#

' #)"( #" ( " )&" ()& & #" (' #* &

'' * ' #+&##!' " " , '

) " #)' ' &* &#! ' " (# #!$ ( #" & ('! " ')$ & "'

) # # "' ' &#! %) & * " & #& # +& $$ ##&'

!

!

"

"#

* &' "

# ) #& * ' ( +++ * &' "

!

#)

# #

$$$ " ! ! $ #"

! ' !

]> #FQ #],&F % D#&P %(F I %P (F FQ "F% I$ #K' F $J( % F I D#&P %(F#FQ 8$P L L I +F L #F% I % I (L'F D#&F P%P )5 P !P& F , F L I D#&P (Q)I$ ] F%=L]% #F (F#FQ (I %BP L D#&F !F "F% I$L L I P %I #J F(I L FQ L L !L( P #F% $P L ] !%P F (L(&R ]> F L )P ]+9 3 %I N P %I % FQ Q %F( )] (F%L %F<L D#&F P%P JQ ] )F !3$P , P F#FQ L JQ !JQ K I $JQ , JQ #L ] !%F (] Q 3$K #FQ F((F#FQ 8$JQ L (L(&R ]> % #],&F +F L +6$ ( T %I %,L&FQ N &F &P P L F((F FQ %F( WV % D#&P %(F#FQ 8$P , P L L #F% FQ ,L&FQ P F I L F % (Q)I$ #F ] 4 I %I , I I L L Q #F%I L #I % F I (L F#FQ 8$P , P I L L I &F P #F%(F#FQ (I , I 1$F% !F L L _;9 (9 F#FQ

# ! %

,PH9 &#FQ & (F#FQ 8$P , P 1$FQ L F K I $L&FQ !F#FQ 4&L F (F#FQ (I , I #F< VY #], F ,L&FQ "F% I ^.&L3 (L&FQ %F( #F M ]%H9 ] I %F! ! I L #N N J F #F]& N L L P %I#FQ I F I #J-$P L _#FQ I +F P (F#FQ L L )%L F% (F] $F F %F# I E% L &I %_ (F JQ L F J F #F]& N F%I F FQ L L ,(L P %I ( % '(F P (F%P (I $P L P F I +F L ! & L I F ]()L %F( L F8$JQ , JQ N [DQ (L(&R ]> % I +F% %BP , P 1$F%L #S !L 9 P] ) $J( P L #],&F +F L +6$ ( T % FQ P$F , F #L FQ I P L L S I LG + %(F P , P #],&F P F L ! F((F #F M !J# F I #S (@L (F P =$F+ $PT P #L L #F%I ,F& %I F I, I\

!+ ( ! ! % ) % ! $ ! ! !

$J] P7+T %I I &I F L % F&L&I ]> I &FQ!F#FQ &FQ!I :F # ]+%I #FQ $P #FQ &L(F$L&F $J] P7+T L 3$ F ]+%I F I F#F ! I $F , F P&I+ I XW P I ZX ) U L WY ,F ](] ]!&I I L N0+ P 3$ 2 P %I (F#FQ 8$P L %Q J L 9 F (,S (F#FQ ()L WX (*T F&L&F )P P 9 #FQ 8$P , P ]+%I F F% L O%F F &I L %P! U F&FT & L(F &F F%P I F%G R )E , I

)P#FQ +F F $J] P#T L #L P&I+ F ] AP %F( F 9 M!=K (L9 P $P %(F P&I+ %(F I I, I #F T#FQ I(I /$F%L [ I !I&\ P &F((F I

_,L%F %I 1$F%L @ P&I+ ] F%I L &F.$JQ N )P#FQ $P #FQ &L(F$L&F FQ P F #F +P F ,F #FQ (I _$ P L P KC $P )N

* !

) )% + "

" )-

!

! " #

' *

%

&# '' #" (( &' #&

*

&

" *

'

& ' & '(%$

,,, ' +" $()-"

%#

Gujarat Samachar  

Gujarat Samachar weekly newspaper