Page 1

F I R S T & F O R E M O S T G U J A R AT I W E E K LY I N E U R O P E Let noble thoughts come to us from every side

અા નો ભદ્રા: ક્રતવો યન્તુ િવશ્વત: | દરેક દદશામંાથી અમને શુભ અને સુંદર દવચારો પ્રાપ્ત થાઅો

$# &' ! ! %$ && $# ! ( !

%&

! , - + ' & & /

23rd July to 29th July 2011

)?6" -? " 1?+ #@ 1?+ ": + +&= 8:41(-

). 3

(#

"

!

$% #'$# $

' + + +

" ! $" %%$)

%-, 8 ? ; .B '$ +B .= 0 :,

"

/#& .*3 !'-$,'6

''.# #7#1

', 0'. &#62 # 5''+ #- 3/ #1+*.) #4#*,#$,' (/1 0#1%',

&+

#

&+

0-

0'.

#+&#,' /#& 1''. 31''3 /1'23 #3' /.&/. ', &#62 # 5''+

#- 3/

0-

&

&+

૨૧ જિંદગીનો ભોગ લેનાર મુંબઇના જિજરયલ જિસ્ફોટોના આરોપીઓને શોધિા દેશવ્યાપી તપાિ

&+ (

&+

$ !%!

&+

$

&+

) %&!

&+

"

! # !

.

'

+ +

&+

(

!

':1D.+:C + A -? : .?'"B' "=/= 7=! / -? ? !?/= .?28BE&21 &? .?<28 . /6%> B +B .= 0 0B

4")*%-1 +0% !/(/)'/

#,*.)

+

+&= 8:41(- F'&= ':1D. +:"@ 6'?0=,. B(-

#-*2( $-&

*:-%*-+:C B '$ !3,: +B): . (B& +:C +B .B (9

' ' ' ' . * 0 '1 #, + $' ' ' '. ' " ' ). + / ( ( % ( ( ' ' '. " ! #'$#

સંવત ૨૦૬૭, અષાઢ વદ ૮ તા. ૨૩-૦૭-૨૦૧૧થી ૨૯-૦૭-૨૦૧૧

-? "@E. B5,>E& A0&

/

#00,6

Volume 40, No. 12

( - + + / 0

#

!

%& # " ' " '

%"

*#%%

))) %"

*#%%

% (!

% (!

મુબ ં ઇઃ ભારતની આવથિ ક રાજધાની મુબ ં ઇમાં ૧૩ જુલાઇએ થયેલા શ્રેણીબદ્ધ વિટફોટોની ઘટનાને એક સપ્તાહ થિા આવ્યું છે, પરંતુ તપાસનીશ સંટથાઓ આતંકિાદીઓનું પગેરું શોધી શકી નથી. નેશનલ ઇટિેસ્ટટગેવટિ એજટસી (એનઆઇએ) તથા જુદાં જુદાં રાજ્યોના ૧૦૦૦ જેટલા અવધકારીઓ તપાસમાં જોડાયા છે. જુદી જુદી તપાસ એજટસીઓ દ્વારા ૧૦ રાજ્યોમાં દેશનું અત્યાર સુધીનું સૌથી વિરાટ માનિશોધ અવભયાન છેડ્યું છે. ટપેવશયલ ટાટક ફોસિ (એસટીએફ) અને એસ્ટટ ટેરવરટટ ટક્વોડ

(એટીએસ) દ્વારા આતંકીઓને શોધિા મહારાષ્ટ્ર ઉપરાંત ગુજરાત, રાજટથાન, વદલ્હી, મધ્ય પ્રદેશ, પસ્ચિમ બંગાળ, ઝારખંડ, કણાિટક, કેરળ અને ઉત્તર પ્રદેશ પર ધ્યાન કેસ્ટિત કરાયું છે. ૧૩ જુલાઇએ સાંજે માત્ર ગણતરીની વમવનટોમાં જ ત્રણ ભરિક વિટતારોમાં થયેલા ત્રણ બોમ્બ વિટફોટોમાં ૨૧ વનદોિષ લોકોનાં મોત નીપજ્યાં છે અને ૧૦૦થી િધુ ઘાયલ થયાં છે. આ શ્રેણીબદ્ધ વિટફોટોના કારણે મુબ ં ઈિાસીઓને ૨૬/૧૧નાં ભયાનક ત્રાસિાદી હુમલાની િસમી યાદ તાજી થઈ ગઈ છે. માત્ર ૧૫ વમવનટના અંતરમાં જ ત્રણ વિટફોટો થતાં

.

.

www.trainingconnect.co.uk

.

.

.

. .

.

Australia China Dubai India Russia UK Successfully trained over 32,000 students

Certificates within 20 days

.

.

.

મુંબઇના શ્રેણીબદ્ધ જિસ્ફોટમાં સ્િિન ગુમાિનાર યુિાનનું આક્રંદ.

લોકો અને િહીિટી તંત્ર પણ એક સમયે િધુ વિટફોટો થશે તેિી દહેશતથી ફફડી ગયા હતા. આ વિટફોટોના કારણે ગુજરાત સવહત દેશભરમાં એલટટ જાહેર કરિામાં આવ્યું હતુ.ં લચકર-એ-તોઈબા અને ઈસ્ટડયન મુજાવહદ્દીન પર આ ત્રાસિાદી હુમલો કરિાની શંકા

છે. જોગાનુજોગ, મુબ ં ઈ શહેરને ૨૬/૧૧ના રોજ વિનાશક હુમલાનો ભોગ બનાિનારા ત્રાસિાદીઓમાંથી એકમાત્ર જીવિત પકડાયેલા અજમલ કસાબના જટમવદિસે જ ત્રાસિાદીઓએ તેમનો મનસૂબો પાર પાડ્યો છે. અનુિંધાન પાન-૨૦

ESOL with citizenship Points Based Test Spouse Visa Test Student Visa Extention Test Citizenship Courses for Settlement

.

Online numeracy and literacy courses

.

Courses from £200

.

Multilingual Staff

To enrol or enquire about your nearest centre, call our team on 0207 099 2400

OUR

100% COMMITMENT

YOU PAY ONLY ONCE & WE TRAIN YOU TILL YOU PASS

#05#45+% 1(('3 &6.54 +)*54 #94

;

105#%5

#7,+ #5'. #/0+-$*#+

&6.54 +)*54 #94

;

"' 60&'35#-' 4633'0&'3 1( 0&+#0 2#442135 %+5+:'04*+2

!+4# '37+%'4 (13 0&+# 6$#+ %*'0)'0

13

! #013 #3-

1/(13& 1#& 10&10

/#+. 4#.'4 4#/53#7'. %1 6-

888 4#/53#7'. %1/


2

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 23rd July 2011

મમમિબેન્ડે મમમિયન પાઉન્ડનું દાન મેળવ્યું

ક્રોયડન ટચઉન સેસટર રમિિચર, ત્રીજી જુલચઈએ સૌપ્રથિ રથયચત્રચ ઉત્સિની ઊજિિી મનમિત્તે મિશચળ સચંસ્કૃમિક પચટટીિચં ફેરિચઈ ગયું િિું. ભગિચન જગન્નચથનચ ભિોએ બે કલચક સુિી િરે કૃષ્િનચ િંત્ર અને સંગીિિય નૃત્ય સચથે િચિચિરિને ભમિિય બનચિી દીિું િિું. મિશેષ અમિમથ અને સચંસદ િચલ્કોિ મિક્સે શ્રીફળ િિેરિચ અને ભગિચન જગન્નચથનચ રથ આગળની ભૂમિ સ્િચ્છ કરિચ સમિિની મિમિઓિચં ઉત્સચિભેર ભચગ લીિો િિો. રથયચત્રચનું સિચપન પચકક મિલ રીક્રીએશનલ ગ્રચઉસડિચં થયું િિો. ૯૦૦થી િિુ ભચમિકોએ ભચરિીય ભોજનપ્રસચદનો લચભ લીિો િિો. ક્રોયડનનચ ડેપ્યુટી િેયર, કચઉન્સસલર ડેમિડ કફત્ઝ અને િેિનચ પત્ની, કચઉન્સસલર મિમિિોિને રથયચત્રચ ઉત્સિનો આનંદ િચણ્યો િિો. સચઉથ લંડનિચં આ પ્રકચરનો પ્રથિ ઉત્સિ િિો. યુકેિચં ઘિચ િષોાથી લંડન, બ્રચઈટન, બમિિંગિચિ અને લેસ્ટર સમિિનચ શિેરોિચં આ ઉત્સિ ઉજિચય છે.

કેર હોમ્સમાં યોગ્ય સંભાળનો અભાવ લંડનઃ દેશના કેર હોમ્સમાં બીમાર અને અશિ વૃદ્ધોની યોગ્ય સારસંભાળ લેવાતી નથી, તેમ ચેરરટીઝ એજ યુકે નામની સંટથા અને હેલ્થ ફાઉન્ડેશનના અભ્યાસમાં જણાવાયું છે. અભ્યાસમાં હકીકતો અનુસાર બીમાર વૃદ્ધ લોકોને પીડાથી બૂમો પાડતાં રહેવાં દેવાય છે, કેટલાંકને ખોટી દવાઓ અપાય છે અને પરરવારજનોને તેમના ટવજનોનાં ટવાટથ્ય અંગે મારહતી અપાતી નથી. કેર હોમ્સમાં રખાયેલાં વૃદ્ધોનાં સગાંઓ સાથે મુલાકાતોમાંથી િાપ્ત મારહતીનો અભ્યાસમાં ઉલ્લેખ થયો છે. અગાઉના સંશોધન મુજબ કેર હોમ્સમાં રહેતાં દસમાંથી સાત વૃદ્ધો ખોટી દવાઓ અપાવાના, ડોઝ ચૂકાઈ જવાના અને દવાઓની આડઅસરો રવશે તપાસ નરહ થવાના રશકાર બને છે. ઘણાં સગાંઓએ

લંડનઃ દેશમાં લેબર પાટટીએ સત્તા ગુમાવ્યા પછી નોંધપાત્ર ઘટનામાં એડ મમમલબેન્ડે સ્વિસસ્વિત પ્રોપટટી મમમલયોનર એન્ડ્રુ રોઝેનફેલ્ડ પાસેિી પક્ષ માટે ૧ મમમલયન પાઉન્ડના દાનની બાંહેધરી મેળિી છે. આ દાન તબક્કાિાર મળશે અને તેનો ઉપયોગ િધુ બેઠકો હાંસલ કરિા માટે િશે. લેબર પાટટી માટે ગોડડન બ્રાઉને ૨૦૦૮માં હેરી પોટરની લેમિકા જે કે રોમલંગ પાસેિી આટલી જ રકમ દાનમાં મેળિી હતી. િાનગી દાતાઓ પાસેિી મોટું સમિથન મેળિિામાં અત્યાર સુધી મનષ્ફળ મમમલબેન્ડ માટે આ દાન મોટી સફળતા છે.

• શીખ અમિકચરી કકરપચિ રચખી નમિ શકે: જેલમાં ફરજ બજાવવા દરરમયાન છ ઈંચ લાંબી કકરપાણ પહેરવા બદલ ડબદીના જગદીપરસંહ ઢીન્સાને નોકરીમાંથી બરતરફ કરવાના જેલ સત્તાવાળાઓના રનણોયને ધ બરમિં ગહામ એમ્પ્લોયમેન્ટ રિબ્યુનલે યોગ્ય ઠરાવતાં ઢીન્સાની વળતર મેળવવાના કેસમાં હારી થઇ છે. જગદીપરસંહ ડોવગેટ રિઝનમાં તાલીમાથદી જેલ અરધકારી હતા. શીખ અરધકારીના કકરપાણ પહેરવાથી બી કેટગ ે રીની જેલમાં કેદીઓ વચ્ચે રહંસાને ઉત્તેજન મળશે તેવું કારણ દશાોવી ઢીન્સાને નોકરીમાંથી દૂર કરાયા હતા. જગદીપરસંહે રિઝનનું સંચાલન કરતી ખાનગી કંપની સેરકો અને ન્યાય રવભાગના સેક્રટે રી ઓફ ટટેટ જમ્ટટસ કેન ક્લાકક રવરૂદ્ધ વંશીય ભેદભાવ અને કનડગતના મુદ્દે વળતરના દાવા કયાો હતા. જોકે, તેમણે ગેરવાજબી હકાલપટ્ટીનો દાવો પાછો ખેંચી લીધો હતો.

જણાવ્યું હતું કે કેન્સર સરહતના વૃદ્ધ દદદીઓ તેમને પીડાશામક ઔષધો કે િેકફાટટ આપવાની બૂમો પાડતાં રહે છે અને તેમની સંભાળ લેનારી નસોો નાટતાે કરવામાં વ્યટત હોય છે. અન્ય સગાંએ જણાવ્યું હતું કે ટટાફને બીમાર વૃદ્ધોની માવજત અંગે પ્લાન વાંચવાની ફૂરસદ પણ રહેતી નથી. સગાંઓની એક ફરરયાદ એવી પણ છે કે એક વ્યરિ માટે લખાયેલાં ક્રીમનો ઉપયોગ બીજાં પણ કરે છે તેથી ચેપનું જોખમ રહે છે. ટટાફનાં ઘણાં લોકો અંગ્રેજી જાણતા ન હોવાથી પણ વાતચીતની સમટયાઓ સજાોય છે. દવાઓ બાબતે જીવલેણ ભૂલો થવાની શક્યતા વધે છે. એક વૃદ્ધ મરહલાના મેરડકલ રેકોર્સોમાં કોરડન દવા અપાવાથી તે બીમાર થવાની ચેતવણી હોવા છતાં તેને આ દવા અપાતી હતી.

,- +$ 000 #))

&$"#-

!! +,

' $ ! ,% ! % & $') ') & ) ')'&+'

$ #$! !" $ !" "# !" $ ' #" ( # ! # "" !! !" "" $# # " ' % & $% # " $ #$! !" $ !" "# !" $ $ %" $ ' ! !% ! $ !# "$! % ! $ !# $ & #

% " .

-(, ,$(' (* & *" ' $ + % 1$'" "$. -+ %% ,( 0 2 ( $% / & $% )* .$' # % $ "& $% (& .& # ) *$ "& $% (& +$, #-* #$%% ( (!! $%% + ' $"# ( (' ('

)+

)+

)%*

3(05 53((5 10'10 "

&

+$

/ / / /

)&$

1

'& !+!'&*

(($.

(0'10

ગુજરાત સમાચાર અને એરશયન વોઈસ દ્વારા લંડન રસટીમાં ૬ ઓગટટ, શરનવારે યુથ સેરમનાર (માિ ૧૬થી ૨૫ વષોના યુવાનો માટે) નું આયોજન થઈ રહ્યું છે. અમારા આમંરિત વિાઓ આજના યુવાનોની સમટયાઓની ચચાો કરશે અને યોગ્ય કારકકદદીની પસંદગી કેવી રીતે કરવી, જનરેશન ગેપ અને પરરવારની અપેક્ષાઓ વગેરેનો સામનો કેવી રીતે કરવો તેના રવશે ઉકેલો સૂચવશે. સેરમનારના અંતે વકકશોપ પણ યોજાશે. જો તમે અમારા ‘યુથ સેરમનાર ૨૦૧૧’માં ભાગ લેવાં રસ ધરાવતા હો તો તમારી રવગતો (તમારી ઉંમર સરહત તમારા રવશે ૫૦ શબ્દોમાં) rupanjana.dutta @abplgroup.com પર રૂપાંજનાને ઈ મેઈલ દ્વારા મોકલી આપશો. માિ અગાઉથી રરજટિેશન કરવાથી જ એન્િી મળશે તેની નોંધ લેવા રવનંતી છે. અંમિિ િચરીખઃ ૩૧ જુલચઈ, ૨૦૧૧ • મિડલસેક્સ યુમન. ખચચાળ શૈક્ષમિક સંસ્થચ: આગામી વષોથી રિટનમાં રમડલસેક્સ યુરન. સૌથી ખચાોળ સંટથા બની રહેશ.ે રવદ્યાથદીદીઠ સરેરાશ ફીની દરિએ ઓક્સફડડ, કેમ્મ્િજ વગેરન ે ે પણ તે પાછળ પાડી દેશ.ે અહીં ભણતા અન્ડરગ્રેજ્યુએટને સરેરાશ વારષોક ૮,૬૦૦ પાઉન્ડની ફી ચૂકવવાની થશે.

*%'!,!# "'*0 .$,**() '*, -

&& .+

-.+( + (,! +,

+* +* +* +*

/ / / / / / /

&& ., / / / /

)'*& ' (- +1 (* !* %

યુથ સેમમનાર ૨૦૧૧

+)'$, %$ )'

," "#'+ - ')# , ! !)' ! '* & $ * & ) & !* '

+* +* +* +*

)

ગુજરાતના અત્યાર સુધીના ઇરતહાસમાં સૌથી નાની વયે રાજ્ય રવધાનસભાનું અધ્યક્ષપદ સંભાળનાર ગણપતભાઇ વસાવા લંડનમાં યોજાનારી કોમનવેલ્થ પાલાોમેન્ટ કોન્ફરન્સમાં ભાગ લેવા ૨૪મી જુલાઇ, ૨૦૧૧ના રોજ પધારી રહ્યા છે. સુરત રજલ્લાના ઉમરપાડા તાલુકાના વાડીગામના વતની ગણપતભાઇની સાથે તેમના પત્ની નીલમબહેન પણ હશે. આ કોન્ફરન્સમાં ભારતીય લોકસભાનાં અધ્યક્ષા શ્રીમતી મીરાં કુમાર, ભારતની રવરવધ રવધાનસભાના અધ્યક્ષ તથા કેટલાક સંસદ સભ્યોનું િરતરનરધમંડળ પણ જોડાશે. ગુજરાત યુરનવરસોટીમાંથી એમ.એ.ની રડગ્રી િાપ્ત કરેલ ગણપતભાઇ વસાવા ટટડી ટુર માટે ૨૮મી જુલાઇએ લંડનથી પેરરસ, ૧ ઓગટટે પેરરસથી જીરનવા જવા રવાના થશે. તેઓ ૬ઠ્ઠી ઓગટટે ઝ્યુરરચથી રવાના થઇ ૭મી ઓગટટે વહેલી સવારે દુબઇ જશે અને ત્યાંથી તેઓ આ જ રદવસે વાયા મુંબઇ થઇ સુરત જવા રવાના થશે. ગણપતભાઇના કાયોક્રમની વધુ રવગતો માટે ‘ગુજરાત સમાચાર’ના ન્યૂસ એરડટર કમલ રાવનો સંપકક કરવો. ફોન નં. ૦૨૦ ૭૭૪૯ ૪૦૦૧, મોબાઇલ નં. ૦૭૮૭૫ ૨૨૯ ૨૧૧

&& .,

/ / / / / / /

!! +,

$

આપણા અમિમથ

&,

*).

,

!' 1

&& .,

( %'

'/!$*,-!$! .%)# $*.( %' * /&

/$,. 4$.(4 (92.13$51634 &1 6#163 "13.'8,'( 3$7(. *(05

!

!

$.. )13 5+( %(45 '($.4

$,31%, "$

#$

#

.

+ ( &.,$/ )!

(.

$.. )13 %(45 '($.4 2,(&(4 1) %$**$*(

, %) #! - % *%'!, !+ %,"!.2 !,.%"% .!-

! #$" $

"#

"

#

( & "(

"! "$ $ ' #

%


બ્રિટન

Gujarat Samachar - Saturday 23rd July 2011

શ્રીયેને પ્રત્યાપપણ થાય તો આત્મહત્યાની ધમકી આપી હતી લંડનઃ હનીમૂન પર જ હત્યા કરાયેલી અની દેવાણીના પરરવારે તેના પરત શ્રીયેન દેવાણીને સાઉથ આરિકન સત્તાવાળાને શરણે થવા નવેસરથી અનુરોધ કયોો હતો. આ વખતે જો તેનું પ્રત્યાપોણ કરાશે તો આત્મહત્યા કરવાની ધમકી શ્રીયેને આપી હોવાનું સાઈકકયારિક રનષ્ણાત ડો. પોલ કાન્િેલે સુનાવણીના બીજા રદવસે બેલમાશો મેરજપિેટની કોટટ સમિ જણાવ્યું હતુ.ં તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે જો તેનું પ્રત્યાપોણ થાય તો તે આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કરશે અને તેનું મોત સાઉથ આરિકન કપટડીમાં થાય તો સારૂં, જેથી તેઓ મૂખાાં દેખાશે. કોટટમાં રિપટોલના રબઝનેસમેન શ્રીયેનની માનરસક હાલત રવશે પૂરાવા લેવાયાં હતાં. સોમવારે પ્રત્યાપોણ સુનાવણીના પ્રથમ રદવસે જજે એવો ચુકાદો આપ્યો હતો કે શ્રીયેન કોટટમાં હાજર રહેવા માટે ઘણો બીમાર છે અને તેને ૧૦ રમરનટ માટે કાયોવાહીમાંથી બહાર જવાની પરવાનગી આપી હતી. સાઉથ આરિકન સત્તાવાળાઓના વકીલોએ દેવાણીના વતોનની ચકાસણી કરી હતી. વકીલોએ જણાવ્યું હતું કે કેર હોમના મારલક કલાકો સુધી સખત કસરતો કરે છે, જેમાં દોરડાં કૂદવા, સીટ અપ્સ અને પુશ અપ્સનો સમાવેશ થાય છે. દેવાણીની સારવાર કરતા ડો. કાન્િેલે કહ્યું હતું કે તેની માનરસક હાલત સાથે આ બધું સુસગ ં ત છે. એવી દલીલ કરાઈ હતી કે શ્રીયેન દેવાણી આ બધી કસરતો ઈરાદાપૂવક ો કરે છે જેથી તેના લોહીમાં િીએટાઈન કકનેઝ નામના પદાથોનું પ્રમાણ વધે અને હતાશારવરોધી સારવારને અટકાવવાની ફરજ પડે. જોકે, ડો. કાન્િેલે આ દલીલ ફગાવી દીધી હતી. ૩૧ વષોના દેવાણી રિપટોલની સુરરિત મેન્ટલ હોસ્પપટલ િોરમસાઈડમાં છે, જ્યાં પોપટ િોમેરટક શોક માટે તેની સારવાર થઈ રહી છે. દેવાણીના ૬૨ વષષીય સસરા રવનોદ રહંડોચાએ એક નેશનલ

અખબારને આપેલી મુલાકાતમાં જણાવ્યું હતું કે અમે કેટલા દુઃ ખી છીએ, તે જોવાનો તેના માટે સમય આવી ગયો છે. અનીની હત્યા થયા પછી એક રદવસ દુઃ ખ રવના ગયો નથી. સાચી વાત જાણવા નરહ મળતા અમારી પીડા વધે છે. તે સાઉથ આરિકા જાય અને પોલીસને મદદ કરે તેવી હું રવનંતી કરું છુ.ં આ તેણે અમારા અને અની માટે કરવું જોઈએ. અની દેવાણીના કાકા અશોક રહંડોચાએ પણ આ વાતને સમથોન આપતા કહ્યું હતું કે અમારા પરરવારના મોટા ભાગના લોકો જીવન રનરસ બની ગયું છે. અમે અની રસવાય કશાનો રવચાર કરી શકતાં નથી. અમે ન્યાય માટે લડીશુ.ં અમને રિરટશ ન્યાય પ્રરિયામાં રવશ્વાસ રાખીએ છીએ, જે સાઉથ આરિકા સાથે પ્રત્યાપોણ સંરધ ધરાવે છે. અનીનાં માતારપતા, કાકાઓ, ભાઈ-બહેન સરહતનાં સગાં પવીડનથી કોટટની સુનાવણી સાંભળવા લંડન આવ્યા છે. શ્રીયેનના પારરવારરક રમત્ર અને િેડફોડટના હસમુખ શાહે સોમવાર,૧૧ જુલાઈની રાત્રે આઠ વાગે ચેનલ ફોર પરના ડીપપેચીસ કાયોિમ બાબતે ઓફકોમ સમિ ફરરયાદ કરી હતી. કોટટ પોતાનો ચુકાદો આપે તે પહેલા શ્રીયેનની પ્રરતષ્ઠાનું ખરાબ રચત્રણ કરવામાં સંશોધનાત્મક પત્રકારત્વના ધારાધોરણો અને નૈરતકતા નેવે મૂકાયાં હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતુ.ં શ્રીયેનની વાપતરવક પ્રત્યાપોણ િાયલ શરૂ થાય તે પહેલા રડપપેચીસે તેની માનરસક હાલત રવશે હકીકતો જણાવ્યા રવના જ પિપાતી કાયોિમ રજૂ કરીને સાઉથ આરિકન સત્તાવાળાઓનાં મુખપત્ર બનવાનો અચાનક રનણોય લીધો હોવાનું પણ શાહે જણાવ્યું હતુ.ં સાઉથ આરિકની જેલો રીઢાં કેદીઓ અને જેલ અરધકારીઓ દ્વારા નવાં કેદીઓ સાથે જાતીય દુવ્યોવહાર માટે જાણીતી હોવાનો આિેપ પણ તેમણે કયોો હતો.

3

અમે આવી રહ્યાં છીએ આપના આંગણે... મનુભાઇ વષોોથી રિટનમાં પથાયી થયા છે, પણ જીવને શાંરત નથી. શોપના મારલક છે, પણ રજંદગીની રોરજંદી દોડધામમાં પવભાવ તપીને એવો તો આકરો થઇ ગયો છે કે વગર રદવાસળીએ ભડકો થઇ જાય... સરલાબહેન એટલે રિટનની ધરતી પર વસતી ‘આદશો’ ગુજરાતી નારી. જોબ, શોપ તથા ઘરની ડ્યુટી રનભાવવાની, પરતદેવનો આકરો ગુપસો સહન કરવાનો, અને વાંક હોય કે ન હોય સાસુજીનાં ટોણાં-ટપ્પાય સાંભળે, પણ સરલાબહેન બધું હસતાં મોંએ રનભાવી લે... કહો આ દેશની ધરતી પર આવું કોસ્બબનેશન મળે?! ધનુબા એટલે રિટનની ધરતી પર વસતો સોએ સો ટકા ‘દેશી’ જીવ. માણસના વસવાટનું પથળ બદલાય, પણ પવભાવ થોડો બદલાવાનો? રદવસ આખો ધરમધ્યાનમાં ગાળે. મેળ પડે તો વહુને ટોણો પણ મારી લે, અને મોકો મળ્યે પંચાત પણ કરી લે. સ્નેહા, નામ જેવા જ ગુણ. સૌરાષ્ટ્રથી લગ્નગાંઠે બંધાઇને નવીસવી આવેલી પ્રેમાળ પવભાવની સ્નેહાએ આંખોમાં સોનેરી સહજીવનનાં શમણાં આંજ્યા હતા, પણ તેણે અહીં શું જોયુ? ં અનુભવ્યુ? ં પોતાનાં પારકાં થયાં, અને પારકાં પોતાનાં... અને હા, આ રસવાય લતાબહેન, નમન, કકશન, નંદા, ભાટવન, લક્ષ્મીબેન, પટરમલભાઇ અને બીજા બધા તો ખરા જ... નામોની આ યાદી ઘણી લાંબી છે, પરંતુ આ બધા આખરે છે કોણ?

બસ થોડીક રાહ જૂઓ... આ બધા તમને જ તો મળવા આવી રહ્યા છે...

• દરેક ટિટિશ પટરવારનાં માથે ૮૦,૦૦૦ પાઉન્ડનું દેવુંઃ રિટનનું દેવું વધીને ૨ રિરલયન પાઉન્ડ થયો છે, એટલે કે દરેક પરરવારના માથે લગભગ ૮૦,૦૦૦ પાઉન્ડનું દેવું છે. જાહેર િેત્રના પેન્શન તેમ જ રબસ્ડડંગ પ્રોજેક્ટ સરહતની અત્યાર સુધી જાહેર નરહ કરાયેલી જવાબદારીનો પણ આ દેવાંમાં સમાવેશ કરાયો છે. રનવૃત્ત રશિકો, પોલીસ અરધકારીઓ અને એનએચએસનાં પટાફને થનારી ભારવ ચૂકવણી કરદાતાઓ માટે ૧.૧ રિરલયન પાઉન્ડનો બોજ નાખશે. આ જંગી રકમ રિટનના ઉત્પાદનનાં કુલ ૮૦ ટકા જેટલી થાય છે અને ગ્રીસ, પપેન, પોટટટગલ અને આયલલેન્ડનાં રાષ્ટ્રીય દેવાંથી ત્રણ ગણી છે.

(N zS f p s u d p V ¡, N zS f p s u Ü p f p R ¡ë g p 2 5 h j p £\ u A p ` _ u k ¡h p d p ? )

d p ¡i u s \ p A ~ i p _ p h s _ u A p ` _ u k ¡h p d p ? Å ç b p ¡ l p L z_ p d V p V p _ d õ s ¡

Le Meridien - Dubai

Jumeirah Beach Hotel - Dubai

Atlantis - The Palm Dubai

25 Establish

a g p B V $& l p ¡g u X $¡` ¡L $¡Æ T

B Þ X $u e p , \ p B g ¡Þ X $, Q p B _ p Beautifu l Mauritiu s A p ¡õ V ²$¡g u e p , e y. A ¡k . , L $¡_ ¡X $p d y„ b B , A d v $p h p v $, b f p ¡X $p , f p S > L $p ¡V $, ` p ¡f b „ v $f , c yS > , q v $h , N p ¡h p , r v ë l u , A p N °p A _ ¡L ¡f p g p _ p B f p ¡b u , q L $g u d p „ Å f p ¡ X $p f , A ¡Þ V ¡b ¡, d p ¡ç b p k p

y e a r s

TRAVEL

Chat Free anytime

Dubai (T&C)

Chat free on

ed

White Sands - Mombasa

www.cruxton.com 0844 993 4510 / 0208 515 9204 ( v f f p ¡S d p ¡X ¡k y^ u )

email sales@cruxton.com

0844 993 4525 (Business & First Class)

Cruxton House, Harrovian Business Village, Bessborough Road, Harrow HA1 3EX

Fully bonded for ultimate protection ATOL 3348/IATA/ABTA


બિટન

4

Gujarat Samachar -Saturday23rdJuly2011

ટાઈપ-૨ ડાયાબિટીસને નાિૂદ કરી શકાય છેઃ સંશોધન Lc8,2 <cFD)</i :`H5`/ ?*2 2` 7*j2 "W YF?: ?u@. ?W / :e,2 u<K.W97We 9@`<W 7W*a %9 "b G:`* 6W,a (c .W @c8 "b 3'Z %9 "b G:`* 6W,a 3<W @c8 .c #W.9Z3]<i" !" ( 2W7 : ="W8 2` .` '` X":cK*a* !K*a* !(F* 2[e X":cK*a* !K*a* !(F* RW9W '`I:W ml <>i/Z :W$:$W* Oc3*g 6W,a 3<W2Z ?`<W 3<W7We <` '` ?7M u<K.W97We ?d/Z 7c*W :`*f$ !(F* $-W.W X":cK*a* !K*a* !(F* 2W ,Z9`A*9 7ZK*9 5Z u?e%` 7Wu@.Z 3.We (-WJ8[e @.[e "b 7` :`*f$ u5)2`?2Z =V . lrrk7We "9Z @.Z 2` E8W9` 7` ?W / :e,22W Lc8,2 <cFD)</i :`H5`/ ?*2 2` 7*j2 "W YF?: @`+; <.W u<K.W97We 7"W2 6W,a 3<W2Z 2` :`<W2Z ?`<W 3Z! 'Z! 7ZK*9 5Z u?e%` (-WJ8[e @.[e "b 7` m/Z 7We,Z2` o <>i 7W*a $`9e*Z, 9`F*2Z ?`<W 3Z! 'Z! Oc3*g2W 7W:Z" ?W/` "9W9 /8W 3'Z .`72[e 7"W2 6W,a 3W8 "b 2 3W8 *a2F* 6W,\ 3` "b 2 3` 7` 3c.` .`72W 7"W22[e 6W,\ u28u7. 9Z.` &]"<Z 0 ! 'Z! 7` :`F,:cD)i2[e 7"W2 .`72Z Oc3*g2W O"W9 7[(5 q u0<?7We 6W,a 3Z 0 ! 'Z! 7` 4_: 7`2`(7`F*2Z ?`<W 3- 3Z! 'Z! (`7We 6W,^. s *a2F* =c1<W .`2W 9`49F? &`" "9<W "cFPWA* "9<W 7` F*a2F? 9`F* ":`A=2 &`" * F?3`A=2 2` '`I:` 49Z/Z 2<W *a2F* =c1Z 3<W2Z ?`<W 3Z! 'Z! 39We. 7` *a2F* FPc,A=22Z ?`<W 33Z! 'Z! 7` "b*:W" 4c9Z2 :`F,:cD)i2Z Oc3*g2c <@Z<* 3- ?[e09 9Z.` ?e6W;Z! 'Z! 7 7W9Z ?`<W :`2W9 :`F,:cD)i u&e.W 7[Q / 2` u29We.` ?[ ="b '` 2` MW@"c2W ?e3]-i ?e.c>2` "W9-` ( 7W9Z ?4;.W2c 09

#]5 ( v&c '` t 7ZK*9 5Z u?e%` (-WJ8[e @.[e "b 7W9` E8We <.W *a2F*2` +<W,Z8W "9.W 3- c'W ?787We 2` (c 9`49F? 59c59 @c8 .c 7WN m u0<?7We ( 7"W2 6W,a 7;Z w8 '` 7` MW@"c 7W*a !<[e u<SW?3WN 2W7 'Z! "b 7W9` E8We <2W9 *a2F* u&e.W7[Q / 2` ( w8 '` t 7ZK*9 5Z u?e%` (-WJ8[e @.[e "b 7W9W/Z ?e.[T MW@"c2W 2W7 3Z! .c 7ZK*9 <W:2Z p Oc3*g2c 2` 7ZK*9 9 3*a:2Z n Oc3*g2c <@Z<* '`I:W 3We& <>i/Z 7` ?e6W;Z! 'Z! .`72Z "c 3- Oc3*g !" u0<? 7W*a 3- 6W,W <$9 #W:Z 9@Z 2/Z 7W9Z ?[e09 ?`<W2W "W9-` .7W7 Oc3*g .` c 72` ( ?h3` '` t 7W9W MW@"c7We 7c*a6W$` $[(9W.Z 2` 3ew5Z c '` 2` 7[" :`F,:c,j2Z Oc3*g 7W*a '`I:W lr <>i/Z ?e.c>"W9" ?`<W 3Z! 'Z! 7ZK*9 5Z u?e%` (-WJ8[e @.[e "b 7` .`7( ?W/` ?e";W8`:W 'Z! 7` cH5D?7`2 2` ?W/` 2h1W8`:W 'Z! 7W9c u5)2`? 4bu7:Z cu9!F*a, u5)2`? '` 2` 7` ?d !" 3u9<W92Z (`7 "W7 "9Z! 'Z! 7W9Z ?.. <1.Z (.Z Ou.UW2W "W9-` MW@"c2Z 7We$ <1.W 7` <>i lrro7We 2c9<[,7We 4c2 2e :`*fB? 7W*a =W#W =V "9Z @.Z C8W9` 2c5i9Z7We 4c2 2e 7` ?`<W 3Z! 'Z! " # ! ! !

• ગ્લોબલ ગોઅન્સ કન્વેન્શનઃ ગોઅન એસોસસયેશન (યુકે) દ્વારા ૨૨થી ૨૪ જુલાઈએ લંડનમાં ગ્લોબલ ગોઅડસ કડવેડશન યોજાશે. જેમાં વાસષિક યુકે ગોઅન ફેસ્ટિવલ અને ગોવાની આઝાદી ચળવળની ગોલ્ડન જ્યુસબલીની પણ ઊજવણી થશે. બે સદવસનું આ અસિવેશન ઈસ્ડડયન જીમખાના ક્લબ, થોનિબરી એવડયુ, આઇઝલવથિ, TW7 4NQ (ઓટિલલે પાકક, સપકાસડલી લાઈન ટ્યુબ) ખાતે યોજાશે. રસવવાર, ૨૪ જુલાઈએ િેનફોડડ કોમ્યુસનિી કોલેજ, િેનફોડડ હંસલો, સમડલસેક્સ TW5 9PD ખાતે વાસષિક યુકે ગોઅન ફેસ્ટિવલ યોજાશે. ગોવાનીઝ ફૂડ પીરસતાં ટિોલ્સ હશે. વિુ માસહતી માિે http:// www.goanukconvention.co.uk ની મુલાકાત લો.

= &660* +5** 3 867316 3 87< 3 &2)0.2, -&5,*6 $* 7&/*

!*0

5*64326.'.0.7< 73 )*0.9*5 7-* 4&5(*0 73 <385 039*) 32*6 &7 7-*.5 )33567*46

3'.0*

ધરાિતાં લોકોની િંખ્યા ૨.૫ વિવલયન છે ત્યારે આિી િફળતા ડાયાવબવટિ કાળજીનાં િંદભષિાં ખૂબ િહત્ત્િ ધરાિે છે. એનએચએિ િિક્ષ ‘ડાયાવબટીિ બોમ્બશેલ’નો ભારે પડકાર હોિાનાં િિાચાર છે, કારણકે િતષિાન દદદીઓની પૂરતી કાળજી લેિાતી નથી અને નબળી િારિાર િાથેનો ડાયાવબટીિ અંધાપો, હ્રદયરોગ અને કકડની વનષ્ફળ થિાની િિથયા તરફ દોરી જાય છે. યુવનિવિષ ટી ઓફ ઓક્િફોડડના પ્રોફે. કીથ ફ્રાયન કહે છે કે, ‘આનાથી ઘણા ડાયાવબટીિના દદદીઓ િાટે િોટી આશા િજાષઈ છે.’ આ અભ્યાિિાં ત્રણ િવહના પછી પણ ૧૧િાંથી ચાર દદદીને ડાયાવબવટિ યથાિત્ રહ્યો હતો. તેનું કારણ એ છે કે દરેક વ્યવિ િાટે ડાયાવબટીિની શંકાના કારણો જુદા જુદા હોય છે. જે ટાઈપ-૨ ડાયાવબટીિ કાયિી રીતે નાબૂદ થયો છે કે તેના પર અિર કરે છે. ડાયાવબટીિ યુકન ે ા વડરેક્ટર ડો. ઈઆન ફ્રેિ કહે છે, ‘આિો કઠોર આહાર તબીબી દેખરેખ હેઠળ જ લેિો જોઈએ.’ અભ્યાિિાં ભાગ લેનારાંના MRI થકેન દશાષિતાં હતાં કે તેિના પેસ્ન્િયાિ અને

લંડનઃ ન્યૂ કાિલ યુવનિવિષ ટીના િેગ્નવે ટક રેઝોનન્િ િેન્ટર ખાતે પ્રોફેિર રોય ટેલરના તાજેતરના િંશોધન િુજબ તાજેતરિાં જ (છેલ્લાં ચાર િષષિાં) વનદાન કરાયેલાં દદદીઓિાં ટાઈપ-૨ ડાયાવબટીિને ઉલટાિી શકાય છે. ૧૧ દદદીઓ પર કરાયેલાં પરીક્ષણો િુજબ આઠ િપ્તાહ િુધી રોજના ૬૦૦ કેલરીનાં આહારને િળગી રહેિા િાથે થટાચષ નવહ ધરાિતાં શાકભાજી ખાિાં અને ડાયેટ પીણાં લેિાં િાથે િાત દદદીઓને ત્રણ િવહના પછી તેિણે જ્યારે િાિાન્ય આરોગ્યપ્રદ અને િંતવુ લત આહાર ખાિાની શરૂઆત કરી ત્યારે તેિનો ડાયાવબટીિ નાબૂદ થયો હતો. આ અભ્યાિના િુખ્ય આલેખક પ્રોફેિર રોય ટેલરે જણાવ્યું હતું કે લાંબા િિયથી ડાયાવબટીિ ધરાિતાં લોકો િાટે પણ પવરસ્થથવત ઉલટાિી શકિાની ગવભષત િંભાિના છે. એ બાબત જાણીતી છે કે ટાઈપ-૨ ડાયાવબટીિને ઓછી કેલરી અને ઓછાં કાબષ ડાયેટ િાથે અંકુશિાં લઈ શકાય છે. જે લોકો અિારનિાર એક વદિિના ઉપિાિ કરતાં હોય તેિને ટાઈપ-૨ ડાયાવબટીિ થિાની શક્યતા ઓછી છે. યુકિે ાં ટાઈપ-૨ ડાયાવબટીિ

લીિરિાં ચરબીનું પ્રિાણ ઓછું થયું હતુ.ં આ પવરણાિોએ આશ્ચયષજનક આરોગ્યનાં લાભ દશાષવ્યાં હતાં. જો તિને ડાયાવબટીિના જોખિની વચંતા થતી હોય તો િખાિતી િંથથા વિલ્િર થટાર તિને િદદરૂપ થઈ શકે છે. વિલ્િર થટાર રવજથટડડ િખાિતી િંથથા છે, જે જાન્યુઆરી ૨૦૦૭િાં શરૂ કરાયેલાં ડાયાવબટીિ પ્રત્યે જાગૃવત પ્રિરાિિાના અવભયાન ચલાિે છે. ચેવરટી વિલ્િર થટાર Mobile Diabetes Units (MDU) િોબાઈલ ડાયાવબટીિ યુવનટ ચલાિે છે. MDUની

િુખ્ય ભૂવિકા િહત્ત્િપૂણષ ડાયાવબટીિ પરીક્ષણો કરિાની અને વિટનના િુખ્ય શહેરોિાં આરોગ્યિંભાળના પ્રોત્િાહન િાટે કાિ કરે છે. યુકિે ાં અત્યારે ૨.૮ વિવલયનથી િધુ લોકોને ડાયાવબટીિનું વનદાન થયું છે અન્ય ૧ વિવલયનથી િધુ લોકોને ટાઈપ-૨ ડાયાવબટીિ છે, પરંતુ તેની જાણ તેિને નથી. જો વિલ્િર થટાર િોબાઈલ ડાયાવબટીિ યુવનટ તિારી િુલાકાત લે એિ તિે ઈચ્છતા હો તો, ફોન નંબર 0845 094 9933 અથિા health@silverstaruk.org ને ઈિેઈલ દ્વારા વિલ્િર થટારનો િંપકક કરિો.

યુરોપમાં માઈગ્રંટ્સને બિટન વધુ પસંદ

કકંગ્સિરી હાઈ સ્કૂલની એકેડેમી સ્ટેટસ માટે અરજી લંડનઃ કકંગ્સબરી હાઈ ટકૂલની ગવસનિંગ બોડીએ ૧૪ જુલાઈએ મીસિંગમાં ભારે બહુમતીથી એકેડેમી ટિેિસ મેળવવા વિુ પ્રયાસો કરવા સનણિય લીિો હતો. આ માિે અરજી કરવા સાથે સશક્ષકો, પેરડટ્સ, સવદ્યાથથીઓ તેમ જ કોમ્યુસનિી ટિેકહોલ્ડરો વાટતસવક સનણિય લેવાય તે પહેલા પોતાના મંતવ્યો ગવનિસિ સમક્ષ રજૂ કરી શકે તેની કડસલ્િેશન પ્રસિયા શરૂ થશે. સનણિય લેતાં પહેલા કાળજીપૂવિક તમામ પ્રત્યાઘાતોની સવચારણા કરાશે. એકેડેમી ટિેિસથી શાળાને વિારાનું નોંિપાત્ર ભંડોળ મળશે. આ ભંડોળ શાળાને સુિારેલી જોગવાઈમાં ઈડવેટિ કરવાની અને

%! 73 *67 &7* .2 !3:2 *;7 &< *0.9*5< 063 '&2/ 75&26+*5 &9&.0&'0*

"

*67 &7*

=

"

લંડનઃ વિકવિત દેશોના િંગઠન ઓગગેનાઈઝેશન ફોર ઈકોનોવિક કો-ઓપરેશન એન્ડ ડેિલપિેન્ટ (OECD) દ્વારા વિટનિાં હાથ ધરાયેલા ટ્રેન્ડ્િ ઈન ઈન્ટરનેશનલ િાઈગ્રેશન નાિના િિગે અનુિાર અન્ય યુરોવપયન દેશો કરતા વિટનિાં કાયિ િાટે િિનારા િિાહતીઓની િંખ્યા િૌથી િોટી છે. તાજેતરના આંકડાઓ અનુિાર ૨૦૦૯િાં ૩,૯૭,૦૦૦ જેટલાં વિદેશીઓ અહીં થથાયી થયાં હતાં, જે અગાઉના િષષની િરખાિણીએ ૧૪ ટકા િધારે છે. વિશ્વિાં કાયિી વિદેશી િિાહતીઓની િંખ્યાિાં અિેવરકા પછી વિટન બીજા િિે આિે છે. યુએિિાં ૧.૧ વિવલયન વિદેશીઓ કાયિી િિાહતી બન્યાં છે, જે ગયા િષષ કરતાં બે ટકા િધારે છે.

ભસવષ્યમાં ભંડોળકાપ મૂકાય ત્યારે રક્ષણમાં મદદરૂપ થઈ શકશે. જો ટિેિસ બદલાશે તો કોઈ ખાનગી ટપોડસર હશે નસહ તે બાબતે ગવનિસિ ટપષ્ટ છે. શાળાના સદવસ, શાળાકીય વષિ, સનયમ તથા પ્રવેશના માપદંડ યથાવત્ રહેશે. ગવસનિંગ બોડી ટિેિસ અંગે આખરી સનણિય લે તે પહેલા તેના સંભસવત લાભગેરલાભની સવચારણા કરશે. ગિનષિષના અધ્યક્ષ જ્યોવજષના બોન્ડ્ઝી-વિમ્પિને જણાવ્યું હતું કે કકંગ્િબરી હાઈ થકૂલનાં ગિનષિષ શાળા તેિ જ તેણે હાંિલ કરેલી વિવિઓ િાટે ઘણું ગૌરિ અનુભિે છે.

વાચકો પણ તેમના મંતવ્યો academy.consultation@ kingsburyhigh.org.uk

ઇમેલ

#

પર મોકલી શકે છે.

!

&67 *0.9*5<

!

"

!

!

#

,*276

"


Gujarat Samachar - Saturday 23rd July 2011

www.abplgroup.com

5


બ્રિટન

6

Gujarat Samachar - Saturday 23rd July 2011

યુકેમાં લેઉઆ પટેલો વતનને ભૂલ્યા નથી $ &

"

( " ( + +! 4 7 4 ! 1$ % 3," # + + < !6 1 5. ;Y>3\= )Y=5Y #KA=` vA5`B\ 7Y+v>)3Y <`@A7Y>Ye ;Y>3\= <_@7Ye ?d)d' 3`<7\ vA/Y #>x >._ )>3Ye #+Y& 3`<7Y ;Y>3\= 8YC8d0i 7Y+v>)JA ?e17<Ye $A`?Y ;Y>3\= DY% )v<B7 #4AY :v<j +DY< #7` 'v17:>Y *Y3` Ce:ve 63 ;Y>3\= )dKP=]?0` <Ye C>`K1> )>YAAY $AO=)

-` + 4 + - +! 4 7 ! 1$ + + 2 + % + 1 4 * 1 ;Y>3\= 8YC8dICh C>`K1> )>AY 7\,`7Y 5P3YA`.d CY<`? )>AY .d%' =dF= >\3` ;>`?]e #>x8R s <_@ ;Y>3\= 8YC8d0i 7`,>Y?Y%/`B7 C<=7d $*>\ <YK= 8YC8d0i s ;Y>3\= 8YC8d0i7\ PAS<Yv23 9d0d)d8\ &8=d+<Ye ?`AY=`?Ye vA/Y 8`. s vTv0B vA5`B\ 8YC8d0i7\ PAS<Yv23 9d0d)d8\ vTv0B vA5`B\ 7`,>Y?Y%/`B7 Cv0iZ9)b07\ PAS<Yv23 9d0d)d8\ SdC`vCe+ C<= (-Y<Ye (-Ye ln lo )Y<)Y.7Y v5ACd7d >D`B` ,dWC )bC<Ye $ C<=+Y@d ?Ye:d 82 Dd% B)b -` 3<Y< v72h=d ?e17[P43 ;Y>3\= DY% )v<B7 #7` =]7Y%0a1 Z)fF1<<Ye $A`?Ye ;Y>3\= )dKP=]?`07Y Ce8_2h vAA`)Y6\7 >D`B` ' :Y:3 7g6A\ $AO=) -` )b &8>dX =Y5\ Ce8_2h 74\ #7` 3`7Y4\ C>`K1> Cv0iZ9)b0 <@AY7\ *Y3>\ #8Y3\ 74\ ;Y>3\= DY% )v<B7 #4AY 3`7Y )dKP=]?`IC $AO=) .2Y= 3d A6Y>Y7Y 5P3YA`.d7\ <Y+2\ )>AY7d #:Yv63 #v6)Y> 6>YA` -` + - +! 4 7 ! 1$ + + 2 - - .5 1 ;Y>3\= 8YC8dICh C>`K1> )>AY7\ 9\7Y 7Y2Ye7\ ,_)A2\ >d)1 1av:0 #4AY Qbv10 )Y1i #<`v>)7 'ECS`C )Y1i vCAY= t " u 7` ,_)A2\ 4Y= 3`Ad 8dP0? (1i> #4AY :`K) VYM04\ 4% B)B` ;Y>3 C>)Y>` ;Y>3\= <_@7\ N=vX' vTv0B vA5`B\ 7Y+v>)3Y <`@N=Y7\ 3Y>\*7Y $6Y>` ;Y>3\= 7Y+v>)JA7d J=Y+ )>AY ;Y>3\= 8YC8d0i C>`K1> )>AY7\ 9\ v76Yhv>3 )>\ -` 4\ #<?<Ye $A`?\ v76Yhv>3 9\ $ <].:7\ -` 8 8YC8d0i C>`K1> )>AY 7Y+v>)3Y7Y PAc[G-) J=Y+ <Y0a 8>,_>2 CvAhC 9\ nl p mklk C]6\<Ye vA5`B\ 7Y+v>)3Y <`@A\ ?\6\ Dd= 3`AYe #>.5Y>d <Y0a lq CvAhC ,Y.h r mo CY4` )^? mp mo -` 9 8YC8d0i C>`K1> )>AY 7Y+v>)3Y7Y PAc[G-) J=Y+ <Y0a 9\ kl q mklk 4\ #<?<Ye $A3\ vA5`B\ 7Y+v>)3Y <`@A\ Dd= 3`AYe #>.5Y>d <Y0a lko CvAhC ,Y.h r mo CY4` )^? lln mo -` s 5BYhA`?\ 9\<Ye :` 8Y&K17Y )dKP=]?> C>,Y.h7d C<YA`B 4% w= -` + - +! 4 7 ! 1$ + = )5 4% - 4 / ;Y>3\= 8YC8d0i C>`K1> )>AY7\ #>x( 8dP0 <Y>93 #<Y>Y C`KU?Y%H1 8dP0? SdC`vCe+ C`K0>7` 7\,` 5BYhA`?Y C>7Y<` <d)?\ B)Y= -` 8dP0? '[L?)bB77Y SdC`vCe+ <Y0a (-Y<Ye (-Ye lk lo )Y<)Y.7Y v5AC ?Y+B` $ C<=+Y@Y<Ye #>x( DY% )v<B7 (9 %[K1=Y #4AY =]7Y%0a1 Z)fF1<<Ye $A`?Ye ;Y>3\= )dKP=]?`0 .7>? (9 %[K1=Y7Y 8Y>P8v>) UYK/\0<Ye Dd= 3`7d C<YA`B 43d 74\ ! % ## & "! !&$ ! % ' $ " ( % % ' A6] vA+3d <Y0a #<Y>\ A`:CY%0 " ! 7\ <]?Y)Y3 82 ?% B)d -d ( #

"

"

"

$ "

"

)$ % (% $

! %

( '

$ $ !

લંડનઃ નોથથ હોલ્ટ ખાતે કચ્છી લેઉઆ પટેલ કોમ્યુનનટી યુ.કે.નો તાજેતરમાં વાનષથકોત્સવ યોજાયો હતો. જેમાં અંદાજે પાંચ હજાર જ્ઞાનતજનો ઉપસ્થથત રહ્યા હતા. ૧૯ એકરમાં ફેલાયેલા યુ.કે. લેઉઆ પટેલ સમાજમાં ગત રનવવારના વહેલી સવારથી અબાલ-વૃદ્ધ સૌ માટે યોગસિ યોજાયું હતુ.ં વુલ્વીચની શાખા ટીમે પ્રાણાયામ, ધ્યાન, યોગ કરાવ્યા હતા. કચ્છ અને કણબીની સાંથકૃનતક પરંપરાગત રજૂઆતમાં યુવતીબાળકોએ ઉપસ્થથતોના નદલ જીતી લીધા હતા. પાશ્ચાત્ય સંગીત સાથે કચ્છી જોનિયાના પાવાના સૂર નમનિત સંગીતને સૌને િોલાવ્યા હતા. યુ.કે. સમાજના પૂવથ ટ્રથટી લાલજીભાઈ ભંિરે ી, રમેશ ભંિરે ી, હનરભાઈ હાલાઈ, ભૂજ સમાજના માસય દાતા દેવશીભાઈ કરશન હાલાઈ (ગોિપર), નાઈરોબી સમાજના પૂવથ પ્રમુખ રામજીભાઈ દેવશી ધનજી વેકનરયાના હથતે વાનષથક નમલન સમારંભ તથા ૨૫૦૦ પાઉસિનો આનથથક સહયોગ આપનાર વાથક્રોફ્ટ કસથટ્રકશન કંપની પનરવાર દ્વારા સાંથકૃનતક કાયથક્રમનો પ્રારંભ થયો હતો. આ પ્રસંગે નવલ્સિન, હેરો, થટેનમોર, કાનિિફ, બોલ્ટન, ઈથટ લંિન, સાઉથ લંિન મંનદરોના પ્રનતનનનધઓ, આમંનિત લેબર પાટટીના કાઉસ્સસલર અનસૂયા સોઢા, કસઝવવેટીવ પક્ષના હષથદ પટેલ (પ્રેથટન), િિન હીલ કાઉસ્સસલર કૃપશ ે હીરાણી, મનજી કારા (હેરો), સેવા ઈસટ.ના વાઈસ ચેરમેન અજુન થ લાલ શમાથ, થકોટલેસિ યાિિ પોલીસના અહેમદ અબૌઝેદ, વોરંટ ઓફફસર થટીવ માકક (નિનટશ આમટી) અને નમકી નોરફોિિ (નેવી) હાજર રહ્યા હતા.

+ - :

## & "! !& $ &"$ "! "!

+

1

&"!

+ + &;4 + '

-

"

# "

1

1

# #

!

!

" ! $%'

!

+

'% ) ! ' $## ' $" *** '% ) ! $ ( %$$ $ $(# & % # $# $#

' % % ($ # # $ # " $ & "# # $ " # & " ! "$) $ $% & %* %$#' ! $$%& % * % # $$%& % * ' $ $$%& % *

"

$

!! "

))) & ) # $)& $ (!

# # -+

&

'

%

4

%$

# !

- + $* %! * ' 0 %/ % .4 * %. % % % * '$*

"

'' ) % 1

"*

.$

.) ", 2

*

'

%#$. **

"

$

$ 13..*7 2'$ %-**-5(,& %-0 ** 27.$1 -% . 027 ,# -"" 1(-,1 (02'# 71 $##(,& ,,(4$01 0($1 ,& &$+$,21 ,# + ,7 +-0$

% 4. '! ! %4 % % 4. * 4" % 4. !* %. % 4. % % 4. *% 4 3 % % %5 4. #*! 4 ( 4. * ( * * ' ' ' ( % % -

- + $* %!

#

-0 3,(/3$ 1$*$"2(-, -% 5$##(,& #$"-0 2(-,1 2- 13(2 $4$07 2'$+$ "-*-30 127*$ 4(1(2 $+!*$7 0$$2(,& 0#1 2#

$%

1

! !

! ' 2 * ,

$

!

!

* -

$

#

$* %!

**'1

(+ + 0 - + + +5

$ !

#

! !1 +

૪૦૦ વોનલસટસથ દ્વારા છેલ્લા િણ મનહનાથી ઉઠાવેલી જહેમતમાં નશવલાલ વેકનરયા, ઉપપ્રમુખ અને યુ.કે. વેબસાઈટ તંિી નશવ ખેતાણી, સહમંિી ફકશોર નારદાણી, નવનોદ હનરભાઈ હાલાઈ, માવજી ધનજી વેકનરયા (કેસફોિિ), સાહેલી ગ્રૂપના હીરુબહેન ભુનિયા ટીમ, સમાજની સેટરિે થકૂલના દક્ષાબહેન હાલાઈ, ભારતીબહેન જોિાયા હતા. અિે મેનિકલ કેમ્પ અને એમ.આર.આઈ. માટે કુલ રૂ. ૭૫ લાખનું દાન આપનાર બ્લ્યુ ગ્રુપ યુ.કે. વતી દેવરાજ કુવં રજી હાલાનરયા (કેસટન), પ્રેરણા કાનજી ખીમજી જેસાણી (નવલ્સિન), અગ્રણી દાતા કલ્યાણ રવજી મેઘજી વેકનરયા સનહતનાનું સસમાન કરાયું હતુ.ં સંચાલન મંિી વેલજી વેકનરયા (નારણપર)એ સંભાળ્યું હતુ.ં

!

* %

કાયયક્રમની તસવીરી ઝલકમાં ડાબે ઉપરથી દીપ પ્રગટાવી વાહષયકોત્સવનો પ્રારંભ કરાવતા આગેવાનો, ઉત્સાહિત જ્ઞાહતજનો, ગોષ્ઠી કરતી મહિલા, સાંસ્કૃહતક કાયયક્રમ રજૂ કરતાં બાળકો

$%'! 2

$

(1.-1 !*$ .* 2$1 2 !*$ "-4$01 , .)(,1 "32*$07 ! ,,$01 ! **--,1 2 !*$ #$"-0 2(-,1 -0& ,8 0-**1 % 4-0 !-6$1 ,# 13& 0$# *+-,#1 .*31 +-0$

!%

' ))& " ,'1 .) 0)%! !%- **)%(. )&"( !"*)-%. ,"+/%,"!

)(. .

$ *1- 12-") 4$07 * 0&$ 4 0($27 -% &(%2 !-6$1 ,# &(%2 ! &1 (, #(%%$0$,2 1(8$1 %-0 $4$07 -"" 1(-,

$+!*$7 0$$2(,&

0#1 2#

(012 5 7 $+!*$7 2 #(3+ ,# 12 2$ $+!*$7 (##6 $* 6 + (* &# 5$+!*$7&0$$2(,&" 0#1 "-+

$*$!0 2(,& 7$ 01 (, 31(,$11


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 23rd July 2011

The international calling card with nothing to hide ÂŁ5 International Calling Card

Calls to India fr 1p per om minute

No vanishing minutes No hidden charges Just clear calls Pick one up from your local corner store or O2 shop

Cards expire 90 days after last use. You can find them in thousands of corner shops. Go to o2.co.uk/callingcard for terms and call rates.

7


8

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 23rd July 2011

લે.. લાલચુ, અબજપગત લેતો જા!! પોિાના આપ્તજનોને ગુમાવનાર લોકોના ફોન હેક કરીને િેમના તદલને અપાર દુ:ખ પહોંચાડનાર ન્યુઝ અોફ ધ વલ્ડડના માલીક મીડીયા મુગલ રૂપિડ મુડોષકને આજે પોિે આઘાિ સહન કરવાનો સમય આવ્યો હિો. જેમના ભયથી સરકાર સુધ્ધા કોઇ પગલા ભરવા દસ વખિ તવચારિી હિી િેને આજે એક આમ આદમીએ મોઢા પર મેંશ ચોપડવા જેવું કૃત્ય કયુું હિું. જેને પગલે રૂપિડ મુડોષક હક્કા બક્કા થઇ ગયા હિા. આજે 'હાઉસ અોફ કોમન્સ'ની હોમ અફેસષ સીલેક્િ કમીિી સમક્ષ આસીતિન્િ પોલીસ કતમશ્નર શ્રી જ્હોન યાટ્સ અને અન્ય અતધકારીઅોની પૂછપરછ થઇ હિી. િો બીજી િરફ ક્લચરલ, તમડીયા અને તપોિડ કમીિી સમક્ષ રૂપિડ અને જેમ્સ મુડોષકની પૂછપરછ થઇ હિી. બરાબર ૪-૫૦ના સુમારે રૂપિડ મુડોષક જવાબો આપી રહ્યા હિા ત્યારે જ અચાનક કોમેડીયન અને જાણીિા ચળવળકાર જોની માબષલ્સે શેવીંગ ફોમ ભરેલી ટલેિ લઇને રૂપિડ મુડોષકના ચહેરા પર લગાવવા માિે હુમલો કયોષ હિો. સદનસીબે ૮૦ વષષના મુડોષકની પત્ની વેન્ડી અને િેમના લોયર જેનેિ નોવાએ જોનીને ઝડપી લીધો હિો અને મુડોષકના ચેહરા પર 'કાલીમા' લાગિી અિકી ગઇ

હિી. પરંિુ આ હુમલાથી મુડોષક એિલા ડઘાઇ ગયા હિા કે બેઠક ૨૦ તમતનિ માિે મુલત્વી રાખવી પડી હિી. રૂપિડ મુડોષક અને જેમ્સ મુડોષકે સૌ િથમ િો કતમતિ સમક્ષ ઉપપ્તથિ થઇને વારંવાર માફી માંગી હિી. િેમણે સિિ અઘતિિ થયું હોવાની અને પત્રકારત્વના િમામ માપદંડો િેમજ આચારસંતહિાનું પાલન કરશે અને કદી ભૂલ નતહં કરે િેવી બાંહેધરીઅો આપી હિી. ખૂબજ તવવેકપૂણષ રીિે બાપ તદકરાએ ક્યારે શું થયું? એ કોણે કયુું? િેના ઉલિા સુલિા િમામ જવાબો આપવાનું શરૂ કયુું હિું. ઝીણામાં ઝીણી માતહિી બહાર આવે િેવા િશ્નોનો જવાબ આપવા બાપ તદકરાએ લાગલગાિ ચાર તદવસ સુધી મહેનિ કરી િાતલમ મેળવી હિી. પરંિુ જેમ જેમ િશ્નો પૂછાિા ગયા િેમ િેમ બન્ને જણાએ જવાબ આપવામાં ગલ્લા િલ્લા કરવાનું શરૂ કયુું હિું. ભલે સત્તા અને પૈસાનો િભાવ

'ગુજરાત સમાચાર - એશિયન વોઇસ'ના આગામી સોપાનો 'ગુજરાિ સમાચાર અને એતશયન વોઇસ' દ્વારા આગામી મતહનાઅોમાં તવતવધ કાયષિમોનું આયોજન અને તવશેષાંકોના તવમોચનનું સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં ભાગ લઇને આપના વેપાર અને વ્યવસાયને આગેકુચ કરવામાં મદદ િો કરી જ શકશો સાથે આપના િોફાઇલને પણ મજબૂિ કરી શકશો. વાચક તમત્રો માિે અવનવી માતહિી અને વાંચન સામગ્રીનો રસથાળ લઇને આવનાર મેગેઝીન આપને ઘેર બેઠા મળી શકે છે અને હજુ સુધી 'ગુજરાિ સમાચાર અને એતશયન વોઇસ' લવાજમ ભરી મંગાવિા ન હો િો મોડુ કરવાની જરાય જરૂર નથી. આજે જ ફોન ઉઠાવો અને લવાજમ ભરો. કાયયક્રમ / વિશેષાંક કોઅોડડીનેટર તા. ૨૯-૭-૧૧ ખાના, પીના, ગાના અને નાચના તવશેષાંક તનતહર શાહ અને કોકકલાબેન પિેલ ૨૮-૭-૧૧ તિતિશ પંજાબીઝ તનતખલ ગોર ૨૩-૭-૧૧ તિતિશ ગોઅન્સ એલ. જ્યોજષ ૩૦-૭-૧૧ ગુજરાિી વુમન કોન્ફરન્સ અને કમષયોગી એવોર્ઝષ, લેતિર કોકકલાબેન પિેલ ૬-૮-૧૧ તિતિશ એતશયન યુથ સેમીનાર રૂપાંજનાબેન દત્તા - અલકાબેન શાહ ૭-૮-૧૧ રોબોિીક હાિડસજષરી કરનાર ન્યૂયોકકના કોકકલા પિેલ હાિડસજષન તનલેશ પિેલનો સેતમનાર ૨૮-૮-૧૧ રાષ્ટ્ર શાયર મેઘાણી મહોત્સવ કોકકલાબેન પિેલ, જ્યોત્સનાબેન શાહ અને કમલ રાવ ૪-૯-૧૧ ગુજરાિી ભાષા સેમીનાર કોકકલાબેન પિેલ – કમલ રાવ ૧૬-૯-૧૧ એતશયન એતચવસષ એવોર્ઝષ એલ. જ્યોજષ િોડ્યુસર: અલકાબેન શાહ દર ગુરૂવારે સીબી લાઇવ - MA TV Sky 793 આ ઉપરાંિ આપના લોકતિય અખબારો અન્ય બે ત્રણ કાયષિમો માિે પણ આયોજન કરી રહ્યા છે જેની વધુ માતહિી માિે સંપકક: 020 7749 4080.

હોય પરંિુ િેમના ચહેરા પરનો િનાવ તપિપણે જણાઇ આવિો હિો. િેમના ચહેરા પરનો આઘાિ અકલ્ટય હિો. િેમનું માથુ રીિસર શરમથી

પતંગિયાની ૭૦,૦૦૦ વષષ જૂની પ્રજાગતનું પુનરાિમન જોની માબબલ્સ

ઝુકી ગયું હિું. જેમ્સ પોિાના બાપ રૂપિડને છાવરવા બચાવવા િયત્ન કરી રહ્યો હિો, પરંિુ તનયમ એિલે તનયમ. જેને જે િશ્નો પૂછાય િેણે િે િશ્નોના જવાબ આપવા જ પડે િેમ હિા. છેલ્લા ૪૪ વષોષની રૂપિડ મુડોષકની મહેનિ જાણે છેલ્લા ૧૪ તદવસમાં ભરદરીયે જઇને િળીયે બેઠી હિી. જે પોપડા છેલ્લા ૧૪ તદવસમાં ઉખેડાયા છે િે જોિા સહેજે લાગે કે ખરી લોકશાહી િો આ જ છે.

લંડનઃ પિંતગયાની એક નવી જાિે તવજ્ઞાનીઓને આશ્ચયષમાં મૂકી દીધાં છે. સમગ્ર યુકેમાં પિંતગયાની સાચવણી અંગે િોજેક્િ લોન્ચ કરાયો ત્યારે તનષ્ણાિોને કલ્પના પણ ન હિી કે તિપ્ટિક વૂડ વ્હાઈિ િજાતિ ૭૦,૦૦૦ વષષ પછી પણ અપ્તિત્વ ધરાવે છે અને નોધષનષ આયલલેન્ડમાં ઉડાઉડ કરે છે. આ દુલષભ પિંતગયા રેઅલ્સ વૂડ વ્હાઈિ અને ઈંગ્લેન્ડમાં ઊનાળા દરતમયાન જંગલિદેશમાં દેખાિાં નાજૂક વૂડ વ્હાઈિ સાથે સામ્યિા ધરાવે છે.

તિપ્ટિક વૂડ વ્હાઈિ િજાતિનો અભ્યાસ કરનારા તનષ્ણાિોને જણાયું છે કે િેમાં રંગસૂત્રોનું વધુ િમાણ છે અને

શિવયોગના પ્રણેતા અવધૂત શ્રી શિવાનંદનું બાબા અને શસદ્ધાશ્રમના પ્રણેતા ડો. રાજેિજી દ્વારા ગુરુપૂશણબમા પ્રસંગે હેરોના બાવીસી હોલમાં ભવ્ય સાધના શિશબરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં મોટી સંખ્યામાં સાધકોએ ભાગ લઈ સાધનાનો પથ િું છે એનો આનંદ માણ્યો હતો.

&+'67 +<5+6/+3)+ /3 2468-'-+ (97/3+77

468-'-+7 & #

%

&

"

$ #& " ""

468-'-+7 #

"

"

%

>>>>>>

! $

" #& "

' ( '

468-'-+7

& #

!" " " "

!

#& !

! !

,,/)+ 4(/1+ !" "

"!&*! *#

( ',

%-'. $.1 0 +-* "!. , , ' ' .! '

' ( ) ' ( ' ( $ .* ' ( + ' ( ( ( + + +

!+

( % )

,.% . %."- # /(

%-'. *& )-" . 0

1+'7+ )'11 /3+7. !.43)..'86' =496 3*+5+3*+38 2468-'-+ '*:/746 ;/8. 34 4(1/-'8/43 43 8.+ ,4114;/3-

+-/78+6+*

જીનેતિક દતિએ િે ૭૦,૦૦૦ વષષ પૂરાણા છે. અન્ય બે િજાતિઓ કરિા પણ લાંબા સમયથી િે પૃથ્વી પર છે.

-&7-1 -&7-1 1 7(2 2)2 "!2( 2)2 &7 7 80/"2 %9'1 "1 2"3(2 %5*"4(2 &5 2!1 7 1 $ 6 1 + 1 1' 7#2 8&. ,5 8+ (5 5

,,/)+

!

/-. !86++8 %+'1*7843+

$

! "

&496 .42+ 2'= (+ 6+ 5477+77+* /, =49 *4 348 0++5 95 5'=2+387 43 =496 2468-'-+

! !

" !

% % % % % % % % % %

! ! #$

% % % % % % % % % %

!

% %


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 23rd July 2011

9

અોવરસીઝ ફ્રેન્ડ્ઝ અોફ બીજેપી દ્વારા લંડન કન્વેન્શન યોજાયું - કમલ રાવ

વિદેશિાસી ભારતીયોને ભાજપના રંગે રંગિા અને રોમફડડના સીટી પેિેલીયન ખાતે અોિરસીઝ ફ્રેન્ડ્ઝ અોફ બીજેપી દ્વારા લંડન કન્િેન્શનું શાનદાર આયોજન કરિામાં આવ્યું હતું. જેમાં ભાજપના પ્રમુખ શ્રી નીવતન ગડકરીએ આગામી કેન્દ્ર સરકાર ભાજપના િડપણ હેઠળની એનડીએ શાસીત હોિાની અને અમારો હેતુ ભય, ભૂખ, આતંક, ભ્રષ્ટાચારથી મુક્ત, થિતંત્ર અને ૨૧મી સદીનું સુપર ઇકોનોમીિાળું વહન્દુથતાનનું વનમાાણ કરિાનો છે એિી જાહેરાત કરી ૨૧મી સદી ભારતની હોિાનો રણટંકાર કયોા હતો. ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ શ્રી નીવતન ગડકરીએ જણાવ્યું હતું કે "આપણાં દેશમાંથી અવહં આિીને તમે જે સફળતા મેળિી છે તે મારા માટે ગૌરિની િાત છે. ભારતીય જનતા પાટટીને દેશના ભવિષ્યને બદલિું છે અને અમારું એક જ થિપ્ન છે કે ૨૧મી સદી ઇન્ફોમમેશન ટેક્નોલોજીથી સમૃધ્ધ ભારતની હોય. અમારે મન રાષ્ટ્રિાદનો

મંચ પર વબરાજમાન અોવરસીઝ ફ્રેન્ડ્ઝ અોફ બીજેપીના શ્રી શશીકાંતભાઇ પટેલ, શ્રી લાલુભાઇ પારેખ, શ્રી વવજય જોલી, શ્રીમતી વસુંધરા રાજે વસંધીયા, શ્રી નીવતન ગડકરી, શ્રી સુરેન્દ્ર શમાશ, શ્રીમતી સ્મૃવત ઇરાની તેમજ શ્રી અવમત ઠાકર નજરે પડે છે.

વિચાર એક આત્મા છે અને કેમેરને પણ આતંકિાદી અમારે માટે દેશ પ્રથમ છે. હુમલા સામે લડિાની દેશના વિકાસ માટે ખેતી અને જરૂવરયાત હોિાનું જણાવ્યું છે. ઉદ્યોગોનો વિકાસ થાય તે પરંતુ આપણું કમનસીબ છે કે ખૂબજ જરૂરી છે. વિજ્ઞાન, ટેક્નોલોજી અને જ્ઞાન હોિા અમદાવાદની ડાયરેક્ટ ફ્લાઇટ છતાં સમથયાઅો આપણો અને વવદેશવાસી ભારતીયો માટે પીછો છોડતી નથી. કવટબધ્ધતા દશશવતા નેતાઅો: આપણી પાસે િમતા છે હું આપની સાથે વદલ જોડવા પણ ક્યાંક કમી છે જે દૂર આવ્યો છું કરિા ભાજપ કવટબધ્ધ છે. આતંકિાદને દેશ ફૂગાિો, આતંકિાદ, ભારતમાં માઅોિાદ, ગરીબી અને િોટબેંકના રાજકારણ સાથે બેકારી, અસુરવિત સાંકળિામાં આિે છે અને આતંકિાદીને સીમાઅોથી ત્રથત છે. નેતાઅો અમેવરકામાં ૨૦૦૧ પછી એક અોસામાજી કહે છે.” શ્રી ગડકરીએ જણાવ્યું હતું પણ આતંકિાદી હુમલો થયો નથી. યુકેના િડાપ્રધાન કે "લોકો અમને જાવતિાદી

અને સંકુવચત પિ કહે છે તો સેક્યુલરનો અથા શું છે? આજે દેશની ૩૬% િસતી પર ભાજપ અને સાથી પિોનું શાસન છે. જ્યારે કોંગ્રેસ માત્ર ૩૨% િસતી પર શાસન કરે છે. તમે એક પણ બનાિ કે ઘટના એિી બતાિો જેમાં ભાજપ શાસીત રાજ્યોમાં અમે ધમાના આધારે ભેદભાિ કયોા હોય. ગુજરાત માટે કોમિાદના આિેપો થાય છે પણ આજે ગુજરાતમાં િસતા લઘુમતી લોકોની માથાદીઠ આિક બધા રાજ્યો કરતા િધારે છે. ખરેખર તો આજે સેક્યુલરનો અથા આતંકિાદનું પુષ્ટીકરણ કરિો પડે તેમ છે.

ભાજપે કેન્દ્રમાં જેટલો સમય શાસન કયુું તેટલો સમય સારૂ કામ કયુું છે. ભાજપની સરકારોને સુશાસન માટે સૌથી િધુ આંતરરાષ્ટ્રીય એિોડડ મળ્યા છે. ગુજરાત સમગ્ર દેશ માટે મોડેલ રાજ્ય બન્યું છે અને ગ્રોથ રેટ ૧૪% જેટલો ઉંચો છે. આિો જ વિકાસ વબહાર અને ભાજપ શાસીત અન્ય રાજ્યોએ કયોા છે. બીજી તરફ ટુજી થપેક્ટ્રમનો ભ્રષ્ટાચારનો આંકડો ૧૭૬ હજાર કરોડ હતો અને કોમનિેલ્થ ગેમ્સ િખતે કોન્ટ્રાક્ટની શરત હતી કે અોલમ્પીકનું આયોજન કરનારને જ કોન્ટ્રાક્ટ મળી

શકે?” શ્રી ગડકરીએ જણાવ્યું હતું કે "આપ સૌની અમદાિાદ – ગુજરાત જિા માટેની ડાયરેક્ટ ફ્લાઇટની માંગણીને અમે પ્રાથવમકતા આપી છે અને આજે બપોરે જ જેટ એરિેઝના શ્રી નરેશ ગોયલને મેં ડાયરેક્ટ ફલ્ાઇટ શરૂ કરિા અપીલ કરી હતી. જરૂર પડે અમે આ લડતને ભારતની સંસદ સુધી પહોંચાડીશું. મેં વિટન સ્થથત ભારતના હાઇ કવમશ્નર શ્રી નવલન સુરી સાથે પણ ભારતીયોને વિઝા અને અોસીઆઇ કાડડ િગેરે માટે પડતી તકલીફો અંગે િાત કરી હતી. અમારે સીધો જનતા સાથે સંપકક િધારિો છે અને એ માટે અમે દુવનયાભરમાં જઇશું અને ભાજપની યોજનાઅો અને ચોખ્ખા વદલની િાતો રજૂ કરીશું. ભાજપ બાપ બેટા કે મા વદકરાની પાટટી નથી અમારે ત્યાં યોગ્યતા અને લાયકાતની કદર થાય છે. હું સત્તાનું વિકેન્દ્રીકરણ કરિા માંગું છું અને આગામી ચૂંટણીઅો બાદ એનડીએનું શાસન થશે એની અનુસંધાન પાન. ૩૬


10

Gujarat Samachar - Saturday 23rd July 2011

તમારી વાત.... મડોોકનું માફીનામું, પણ વવવાદ શમતો નથી ‘ડયૂસ ઓફ ધ િલ્ડટ’ અખબાર પર ભલે ૯ જુલાઇએ પરદો પડી ગયો હોય, પરંતુ તેના કરતૂતોથી ઊઠેલા વિિાદની આંધી શમતી નથી. અત્યાર સુધીમાં રુપટટ મડોિકની કંપનીનાં સીઇઓ રેબકે ા િૂક્સથી માંડીને લંડનના પોલીસ િીફ સર પોલ થટીફડસન, આવસથટડટ કવમશ્નર પોલ યેટ્સ સવહતના ૧૧ મોટાં માથાં હોિા ગુમાિી િૂક્યા છે. અને હજી બીજા કેટલા માથાં િધેરાશે તે સમય જ કહેશ.ે પિકારત્િ, પોલીસ અને રાજકારણના િપંિીઓની વિપુટી ભેગી થઇને કારસો રિે ત્યારે કેિો અંજામ આિે તેનું આ િરિું ઉદાહરણ છે. મીવડયાજગત માટે ‘એક્સક્લુવઝિ’ અને ‘િેકકંગ ડયૂસ’નું આગિું મહત્ત્િ છે તેની ના નહીં, પણ લક્ષ્મણ રેખામાં રહીને. તેમાં ર્યારે સરક્યુલશ ે ન િધારીને નાણાં કમાઇ લેિાનો તથા યેનકેન િકારે િભાિ (દબાણ) િધારિાનો ઉિેશ ભળે છે ત્યારે સમથયા સજાિતી હોય છે. વિટનમાં ગટવરયા િેસનો એક ડોળો હંમશ ે ા કફલ્મ ઇડડથટ્રી, રમતિીરો, િવરષ્ઠ નેતાઓ પર જ મંડાયેલો હોય છે. તેમને હંમશ ે ા સનસનાટી સજજે, ગલગવલયા કરાિે તેિી માવહતીની તલાશ હોય છે. આ માટે ફોન હેક કરિા, ઇ-મેઇલ આંતરિા, લાંિ આપિી, જે તે વ્યવિના અંગત માણસોને ફોડિા (અરે તેમના ડથટબીન ફંફોસિા) માટે લાજશરમ, નૈવતિા બધું નેિે મૂકી દે છે. વિટનમાં અખબારી ક્ષેિે જે બડયું છે તે શરમજનક છે. ‘મીવડયા મોગલ’ હિે રોજ અખબારોમાં પાનાં ભરીને માફીનામા છપાિે છે, પણ આ તો રાંડ્યા પછીનું ડહાપણ છે એિું તેમને સમજાિિાની જરૂર છે. તેમના પિકારોની ગોબાિારી બહાર આિી, જનઆિોશ ફાટી નીકળ્યો પછી તેમને હકીકતનું ભાન થયું છે. આ પૂિજે મૃત વમલી ડાઉલરનો ફોન હેક થયો, અફઘાવનથતાનમાં શહીદ થયેલા વિટીશ

સૈવનકોના પવરિારજનોના ફોન હેક થયા, અને હિે - અમેવરકાની એફબીઆઇ કહે છે તેમ ૯/૧૧ હુમલામાં માયાિ ગયેલાઓના પવરિારજનોના ફોન હેક થિા અંગે તપાસ હાથ ધરાઇ છે. આશરે ૪,૦૦૦ ફોન હેક થયા. કેટલું ધૃણાથપદ અને અધમ કૃત્ય! હિે ‘ડયૂસ ઓફ િલ્ડટ’ના સંિાલકોની હાલત િોરની મા કોઠીમાં મોં ઘાલીને રુએ તેિી થઇ છે. અત્યાર સુધીમાં કંપનીના સીઇઓ રેબકે ા િૂક્સથી માંડીને ૧૧ જણાંની ધરપકડ થઇ િૂકી છે, પણ દરેકનો દાિો છે કે તેમને આિી જાસૂસીની જાણ જ નહોતી! પોલીસ િીફ સર થટીફડસને રાજીનામું આપ્યું તેનું કારણ એ છે કે તેમણે ‘ડયૂસ ઓફ ધ િલ્ડટ’ના ભૂતપૂિિ ઉપસંપાદક નીલ િૉવલસને લંડન પોલીસના પગ્લલક વરલેશન કડસલ્ટડટ તરીકે નીમ્યા હતા. આપણી સુરક્ષાની જિાબદારી સંભાળતા પોલીસ િડાએ િૉવલસના બેકગ્રાઉડડને તપાસિાની દરકાર સુદ્ધાં નહીં કરી હોય? ‘ડયૂસ ઓફ ધ િલ્ડટ’ના ભૂતપૂિિ તંિી એડડી કોલ્સનની ફોન હેકકંગ િકરણમાં ધરપકડ બાદ જામીન પર છુટ્યા છે. વિિાદ િવયો ત્યારે કોલ્સન ૧૦ ડાઉવનંગ થટ્રીટના મીવડયા સલાહકાર પદે હતા. તમને જાણીને નિાઇ લાગશે કે ભારે દબાણના પગલે રાજીનામું આપનાર કોલ્સન િડા િધાન ડેવિડ કેમરનના અત્યંત વિશ્વાસુઓમાંના એક હતા. આજે મોટાં માથાં રગદોળાઇ રહ્યાં છે તેનો જશ ‘ગાવડટયન’ને આપિો ઘટે. તેણે મીવડયા તરીકે સુપરે ે ફરજ વનભાિી. વિપક્ષ લેબરના નેતા એડ વમવલબેડડના યોગદાનને પણ વબરદાિિું રહ્યું. તેમણે આ મુિો સતત િિાિમાં રાખતા સરકારને પણ નમતું જોખિા ફરજ પડી અને િગદારો સામે તપાસના આદેશ આપિા ફરજ પડી છે. ઉપદેશ અને આિરણમાં સમાનતા હોય તો િજાનો આિકાર મળે, બાકી તો પાપનો ઘડો ફૂટિાનો જ છે.

આંતકવાદ નાથવા વનષ્ક્રિયતા છોડવી પડશે ભારતની આવથિક રાજધાની ફરી વિથફોટોથી ધણધણી. તો શું થયુ?ં આપણે ગૃહ િધાન પી. વિદમ્બરમના શલદોમાં સંતોષ માનિો કે ‘૩૧ મવહને મુબ ં ઇમાં હુમલો થયો છે’! (કોંગ્રેસના મહામંિી વદગ્વિજય વસંહનો બફાટ જૂઓ) પાકકથતાન કરતાં આપણી ગ્થથવત સારી છે... વિથફોટમાં વહડદુ સંગઠનોની સંડોિણી નકારી શકાય નહીં. (‘ભાવિ કોંગ્રેસી િડા િધાન’ રાહુલ ગાંધીનું નાદાન વનિેદન જૂઓ...) અફઘાવનથતાન, ઇરાકમાં પણ હુમલા થાય છે. આ િાતોનો મતલબ શુ?ં આતંકિાદી હુમલા તો થતા રહે, આમાં અમે (સરકાર) કંઇ કરી શકીએ નહીં - એિું સમજિુ?ં આમ આદમીએ જીિ આપતો રહેિાનો? આતંકિાદી દેશની છાતી પર ધડાકા કરી ગયા. અને ગૃહ િધાન બોલ્યા કે ૩૧ મવહના પછી દેશમાં બોમ્બ ધડાકાની ઘટના બની છે. અરે ભાઇ, પલનીઅપ્પનજી, આ ગાળો નાનો નથી. ૩૧ મવહના એટલે િણ િષિમાં પાંિ માસ ઓછા. ધડાકા કેટલા મવહને થયા તેની ગણતરીના બદલે એ વહસાબ માંડો કે સુરક્ષા તંિ કાિું ક્યાં પડ્યુ?ં વિથફોટોએ આતંકિાદ સામે લડિાની આપણી તૈયારીઓ સામે િશ્નાથિ સર્યોિ છે. વિથફોટો દશાિિે છે કે આતંકિાદીઓનું આયોજન કેટલું સજ્જડ હતુ.ં ઇગ્ડડયન મુજાવહવિન (આઇએમ) અને લશ્કરએ-તૈયબા (એલઇટી) શંકાના ઘેરામાં છે. આ હુમલો બંને જૂથ ફરી સવિય થયાનો બોલતો પુરાિો છે. ગૃહ િધાન થિીકારે છે કે હુમલા અંગે કોઇ માવહતી નહોતી, અને આ ‘ગુપ્તિર

તંિની વનષ્ફળતા’ નથી. આગોતરી માવહતી મળે અને પગલાં ન લેિાય તે જ નહીં, હુમલાની બાતમી ન મળિી તે પણ વનષ્ફળતા જ છે. મુબ ં ઇ પરના ૨૬/૧૧ના હુમલા બાદ આતંકિાદ વિરુદ્ધની લડાઇ મજબૂત બનાિિા કરોડો રૂવપયા ખિાિ યા છે. નેશનલ ઇડિેગ્થટગેવટિ એર્સી ૨૦૦૯માં થથપાઇ, પણ ૨૬/૧૧ પછી પાંિ ઘટના એિી બની છે કે જે સરકારી ‘િોકસાઇ’ની હાંસી ઉડાિે છે. ફેિઆ ુ રી ૨૦૧૦માં પૂનામાં વિથફોટ, એવિલ ૨૦૧૦માં બેંવલોરમાં ધડાકા, સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦માં જામા મગ્થજદ પર ફાયવરંગ અને વડસેમ્બર ૨૦૧૦માં િારાણસીના વસમલા ઘાટ પર વિથફોટ. ગયા મે મવહનામાં વદલ્હી હાઇ કોટટ પાસે કારમાં બોંબ મળ્યો. સદનસીબે એ ફૂટ્યો નહોતો. આ બધા કેસ આઇએમ કે એલઇટી સાથે જોડાયેલા છે. ગુજરાત પોલીસે તાજેતરમાં પકડેલા અમદાિાદ બોમ્બ લલાથટ કેસના આરોપી દાવનશ વરયાઝે માવહતી આપી’તી એ પછીય આપણી એજડસીઓ કંઇ ન કરી શકી! આપણે આતંકિાદ વિરુદ્ધ અમેવરકા જે લડાઇ લડે છે તેમાંથી ધડો લેિાની જરૂર છે. ૯/૧૧ પછી અમેવરકામાં મોટી આતંકી ઘટના બની નથી. મુબ ં ઇના ધડાકામાં એમોવનયમ નાઇટ્રેટ િપરાયાની ખબર પડી, સી.સી. ટીિી કેમરે ાના ફૂટજ ે થી પણ કદાિ કડી મળશે. પણ પછી શુ?ં મનમોહન વસંહ સરકારે આકરાં પગલાં લીધા િગર છૂટકો નથી. અને આની શરૂઆત તેમણે પોતાના જ સરકારી તંિથી કરિી પડશે.

આળસથી કટાઈ જવા કરતાં મહેનતથી ઘસાઈ જવું વધુ સારું છે. - એમસસન

ગુજરાતમાં સરદારની પ્રવતમા નવિ તો યુકેમાં ઓવલષ્પપક્સ શા માટે યોજવી જોઈએ? ભારતને સંસ્થાનવાદી શાસનની ચુંગાલમાંથી આઝાદ કરાવવા અને દેશના ભવવષ્ય માટે તેને એકસંપ - અખંડ બનાવવા માટે પોતાના જીવનનું બવલદાન આપનારા ભારતીયો અંગે તમારા ન્યૂઝ પેપરમાં આવટિકલ પ્રવસદ્ધ થાય છે ત્યારે યુકેમાં વસતાં ભારતીય મૂળનાં લોકો અને ગુજરાતીઓ તરીકે વચંતા થવી સ્વાભાવવક છે. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, ભારતના સ્વાતંત્ર્ય માટે તેમની લડાઈ અને તેથી પણ વધુ આઝાદી મેળવ્યા પછી ભારતને અખંડ બનાવી રાખવા માટે ભારતના રાષ્ટ્રનાયક છે. ભારતની અખંવડતા માટે લડવાની તેમની મજબૂત ઈચ્છાશવિના કારણે તેઓ ‘લોહપુરૂષ’ તરીકે પ્રખ્યાત છે. ઘણાં લાંબા સમયથી સરદાર પટેલની યોગ્ય કદર કરાઈ નથી અને વવશ્વમાં સૌથી ઊંચી પ્રવતમાઓમાં એક પ્રવતમા સ્થાપવાની વહંમતભરી પહેલ કરવા માટે ગુજરાતના મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને અવભનંદન આપવાની જરૂર છે. તમારા આવટિકલમાં આ નાણાંનો ઉપયોગ ગુજરાતમાં ગરીબી નાબૂદીકરણ માટે કરી શકાય તેવો ઉલ્લેખ છે. જો આ જ દલીલ કરવાની હોય તો યુકેમાં પણ ઓવલમ્પપક્સ યોજાવી ન જોઈએ. કારણકે યુકેમાં પણ બેરોજગાર અને ગરીબીરેખા હેઠળ જીવતાં લોકો છે. ગુજરાત તેના ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને માનવસ્તોત્રના સંદભભમાં ઉત્તમ સુવવધાના કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય ઈન્વેસ્ટરો માટે પ્રથમ ક્રમનું સ્થળ છે. ગુજરાત ભારતમાં સૌથી સલામત રાજ્યોમાંનું એક છે. મુખ્ય પ્રધાન અને તેમની કેવબનેટે ગુજરાતને અત્યારે જે છે તે બનાવ્યું છે. દરેક રાષ્ટ્રને કોઈ આદશભ કે રોલ મોડેલની જરૂર હોય છે. યુકેએ સમગ્ર વવશ્વમાં હજારો પ્રવતમાઓનું વનમાભણ કરાવ્યું છે અને યુરોપે પણ આમ કયુું છે, તો ગુજરાતની ટીકા કરવાનું કોઈ કારણ ખરૂં? સરદાર પટેલની પ્રવતમા ભારત અને સમગ્ર વવશ્વમાં વસતાં ગુજરાતીઓ અને ભારતીયો માટે ગૌરવની લાગણી ઊભી કરશે. એ દયાજનક છે કે 'ઈકોનોવમક ટાઈપસ'માં ગુજરાતના આવથભક વવકાસનો અહેવાલ અપાયો છે, પરંતુ ડીન નેલ્સને તેનો ઉલ્લેખ સુદ્ધાં કયોભ નથી. આ પ્રવતમાનો ખચભ સરકારી વતજોરીમાંથી અથવા તો દવરયાપારની સહાયમાંથી થવાનો નથી, પરંતુ શભેચ્છકો દ્વારા કરાવાનો છે. - સી. જે. રાભેરૂ, સેક્રેટરી - લોહાણા કોમ્યુનિટી વેસ્ટ લંડિ (શ્રી સરદાર પટેલિી પ્રનિમા અંગે ગિ િા. ૧૭ જૂિ, ૨૦૧૧િા નદવસે ડીિ િેલ્સિ દ્વારા ડેઇલી ટેનલગ્રાફમાં જે લેખ છપાયો હિો. જે અંગે સાચી અિે વાસ્િનવક હકકકિો રજૂ કરિો માનહિીપ્રદ લેખ િેમજ િંત્રીલેખ 'ગુજરાિ સમાચાર'િા િા. ૨૫-૬-૨૦૧૧િા અંકમાં પ્રનસધ્ધ થયો હિો. િેિા અિુસંધાિે ડેઇલી ટેનલગ્રાફિે લખાયેલ પત્રિો અિુવાદ અત્રે પ્રસ્િુિ છે. વાચકો આપ પણ ૨૨૫ શબ્દોિી મયાાદામાં પત્ર લખી પોિાિો મિ વ્યક્ત કરી શકો છો.)

આપના અવિયાન સફળ બને ‘ગુજરાત સમાચાર’ વિટનમાં રહેતાં ભારતીયો માટે એમની તકલીફોને સમજી જાગૃવત લાવી ખૂબ જ અસરકારક રીતે દૂર કરવામાં ઘણીવાર સફળતા મેળવી છે. ‘વિટન હાઈકમીશન’ની 'રાઈટ ટુ અપીલ' રદ કરવાની જીદ ને રદ કરતા તમારું આ અવભયાન સફળ થાઓ એવી શુભચ્ે છા સાથે. - માણેક સંગોઈ, લંડિ

અક્ષયપાત્રને દાન 'ગુજરાત સમાચાર' વનયવમત મળે છે. અમે તો 'ગુજરાત સમાચાર'ના આજીવન સભ્ય ૨-૪૧૯૯૩થી છીએ. આમ છતાં આપના સવવે 'ગુજરાત સમાચાર - એવશયન વોઈસ'ના સવવે કાયભકતાભ ખૂબ જ સારા સમાચાર સાથે સેવાનું કાયભ કરી રહ્યા છે. અિયપાત્રને ૫૦ હજાર પાઉન્ડનું દાન કરી આપ્યું છે. ખરેખર ખૂબ જ સારું કહેવાય. આપ સૌને ધન્યવાદ અને શાબાશી આપું છુ.ં ભાઈ શ્રી કમલ રાવ, જ્યોત્સના બહેન તથા કોકકલાબહેન ખૂબ જ સારા વરપોટિર છે. મેં પણ અિયપાત્રને દાન-ભેટ માટે ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ કરેલ છે. - વવષ્ણભ ુ ાઈ મોહનદાસ, આસ્ટિ અંડરલાઈિ

આંખ આડા કાન ક્યાં સુિી ભારતની બધી તકલીફોનું મૂળ ભ્રષ્ટાચારને નાથવા માટે સમથભન આપવાનો સમય આવે ત્યારે આપણે આંખ આડા કાન કરી બેસી રહીએ છીએ. એનો પુરાવો ૧૯મી જૂને લંડનમાં યોજાયેલ ભ્રષ્ટાચાર વવરોધની રેલીમાં હાજરીની સંખ્યા પરથી મળે છે. ભલે આપણે બાબા રામદેવને અન્ના હજારેજીને (વ્યવિગતરૂપે) સમથભન આપીએ કે નહીં પરંતુ ભ્રષ્ટાચારની લડતને ટેકો આપવો ખૂબ જ જરૂરી છે. ભ્રષ્ટાચાના પવરણામરૂપે ભૂખથી દરરોજ ૨૦,૦૦૦ માણસો મરે છે. ખેડત ૂ ો જમીન વવહોણા થઈ જીવન દુષ્કર લાગતા પોતાનું જીવન ટૂક ં ાવે છે. મા, બહેનો કે દીકરીઓ આજે સુરવિત નથી. તે ઉપરાંત કેટલાયે ગુનાઓ હરપળ થઈ રહ્યા છે. સ્વામી રામદેવના શાંવતપૂણભ સત્યાગ્રહ સામેની વાતો પણ બધાને ખબર જ છે. આપણે એટલા બધા લાગણીવવહોણા થઈ ગયા કે આપણા ભાઈબહેનોનું દુઃખ, તેઓની તકલીફ માટે આપણને કંઈ જ દુઃખ દદભ નથી. આપણું હૈયું કેમ વલોવાઈ નથી જતું કે પછી મારે શુ? ં હું સલામત છું મારું કુટબ ું તો સલામત છે ને? 'મારે શુ'ં ની વવચારસરણીમાંથી બહાર આવવું જોઈશે તો જ આપણી સંસ્કૃવત, ધમભ અને દેશ સલામત રહેશ.ે - ગુલાબદાસ, રૂક્ષ્મણી અને રૂપલ કાપડીયા, બેકિહામ • મુબ ં ઇમાં થયેલ બોપબ ધડાકા અંગે વાચકો જગદીશભાઇ ગણાત્રા - વેવલંગબરો, પ્રફૂલ્લ પંડ્યા - લેસ્ટર અને શ્રીવલ્લભભાઇ એચ. પટેલ – વેપબલી દ્વારા લખાયેલ પત્રો મળ્યા છે જે આવતા સપ્તાહે પ્રકાવશત કરીશુ.ં

ગુજરાત સમાચાર અને એિશયન વોઇસને આપ કોઇ સંદેશ આપવા માગો છો? લવાજમ/વવજ્ઞાપન સંબંવિત કોઇ માવિતી જોઇએ છે? િમણાં જ ફોન ઉઠાવો અથવા ઇ-મેઇલ કરો. અમે આપને મદદ કરવા તત્પર છીએ.

Karma Yoga House, 12 Hoxton Market (Off Coronet Street) London N1 6HW

Tel: 020 7749 4080/4000 Fax: 020 7749 4081 Email:gseditorial@abplgroup.com aveditorial@abplgroup.com www.abplgroup.com


ગુજરાત

Gujarat Samachar - Saturday 23rd July 2011

ન્યૂ જસસીના ગુજરાતી કિશોરોનો વડોદરામાં સેવાયજ્ઞ

અપતલફ્ટ હ્યુમાતનટી ઇન્ડડયાના સભ્યો તથા અતનશ પટેલ (વચ્ચે) અને બાળગોકુલમના બાળકો (ઇડસેટ)

વડોદરાઃ સિદેશિાિી ગુજરાતી િડીલો િતન પ્રત્યેનું ઋણ ચૂકિિા અનેક િેિાકીય, નાણાંકીય િહાય જેિી પ્રવૃસિઓ કરતા હોય છે. પરંતુ આ જ િડીલોનો પૌત્રોપૌત્રીઓએ તેમના િેકશ ે ન દરસમયાન િતનમાં અનોખી િેિા પ્રવૃસિ હાથ ધરી છે. અમેસરકાના ડયૂ જિસીમાં જડમીને ઉછરેલા અંદાજે ૧૫થી ૧૭ િષસીય બાળકોએ પોતાની જ સબનનફાકારક િંથથા થથાપીને તાજેતરમાં િડોદરાના બાળ િંરક્ષણ ગૃહ (બાળગોકુલમ) ખાતે રહેતા બાળકોનો િિાાં ગી સિકાિ થાય તે પ્રકારે તેમને ૧૬ સદિિ િુધી માગવદશવન આપ્યું હતુ.ં ‘અપસલફ્ટ હ્યુમાસનટી ઇસ્ડડયા’ િંથથાના નેજા હેઠળ

આ ૧૫ યુિા બાળકોએ ‘કકશોરો દ્વારા કકશોરો માટે’ િૂત્ર િાથે આ કાયવનો ૪થી જુલાઇથી અહીંના બાળગોકુલમ ખાતે પ્રારંભ કયોવ. તેમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ આિા બાળકોની િંખ્યા ઘટાડિાનો અને તેમને મુિ કરાય ત્યારે તેમનું ભસિષ્ય િુધારિાનો છે. આ અંગે િંથથાના થથાપક, ડાયરેક્ટર અને અાણંદ પંથકના પેટલાદ તાલુકાના બાંધણી ગામના િતની અસનશ સહતેન પટેલે કહ્યું હતુ,ં કે અહીં રહેતા બાળકો િામાસજક જીિનમાં ભળી શકે અને તેમની જરૂસરયાતો િંતોષિા, િહાયરૂપ થિા ગત િષદે આ િંથથાની થથાપના કરી છે. િંથથાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ િંસચત બાળકોને જીિન કૌશલ્યની

B!'E"$ :

કેળિણી આપિાનો છે. આ ટીમના િભ્યો અને િડોદરાના િતની આશના પટેલ અને મોિમ શાહે જણાવ્યું કે, આ બાળકો િાથે ૧૬ સદિિ િાથે રહેિાથી તેમની પાિેથી પણ ઘણું જાણિાનું મળ્યુ,ં ઉપરાંત ગુજરાતી ભાષાના િધુ િંપકકમાં આવ્યા છીએ. તેમણે આિતા િષદે ફરીથી અાિિાની તત્પરતા દશાવ િી. અપસલફ્ટની ટીમે અહીંના ત્રણ બાળકોને રૂ. ૨૫ હજાર િુધીની થકોલરસશપ આપિાનો સનણવય પણ કયોવ છે. બાળગોકુલમના ટ્રથટીઓ તથા બરોડા લાયડિ એજ્યુકશ ે ન ટ્રથટના અગ્રણીઓએ ડયૂ જિસીિાિી કકશોરોની િેિાને સબરદાિીને તમામનું િડમાન કયુાં હતુ.ં

11

અપક્ષ િભ્ય કેતન ઈનામદાર, િાિલીના અગ્રણી ભગિાનભાઈ પરમાર, િાિલી િરાછડા તાલુકા પંચાયતના કોંગ્રેિના િભ્ય રાજુભાઈ પટેલ િસહતના કાયવકરો પણ ભાજપમાં જોડાયા છે. આ ઉપરાંત પંચમહાલના સદગ્ગજ કોંગ્રેિી નેતા ઉદેસિંહ બાસરયા પણ ભાજપમાં જોડાયા છે. • ન.પા.ની ચૂટં ણીઓમાં ભાજપનો તવજયઃ ગત િપ્તાહે ઉિર ગુજરાતના થરા અને િૌરાષ્ટ્રના ઓખા નગરપાસલકા માટે યોજાયેલી ચૂટં ણીમાં ભાજપને થપષ્ટ બહુમતી મળી છે. ઓખા નગરપાસલકાની ૩૬માંથી ૨૦ બેઠકો અને થરામાં ૨૧માંથી ૧૮ બેઠકો મેળિીને િંપણ ૂ વ બહુમતી પ્રાપ્ત કરી છે. જ્યારે પોરબંદર સજલ્લાના રાણાિાિઆસદત્યાણા િંયિ ુ નગરપાસલકાના િોડટ નં. ૩માં ભાજપનાં કાઉડિીલર રાણીબેન એરડાનું ટૂક ં ી બીમારી બાદ અિિાન થતાં તેમની ખાલી પડેલી જગ્યા માટે પેટાચૂટં ણી યોજાઈ હતી. મસહલા અનામત બેઠક પર ભાજપના ભાનુબન ે િાજણભાઈ કાઠી તથા કોંગ્રેિના જેઠીબેન પાંડાિદરા ઉમેદિાર હતા. ગત િપ્તાહે યોજાયેલી મતગણતરીમાં ભાનુબન ે સિજેતા થયા હતા. • કોંગ્રેસે ૧૨ શહેર-તજલ્લા પ્રમુખો બદલ્યાઃ ગુજરાત કોંગ્રેિમાં શહેર-સજલ્લા પ્રમુખો બદલિાની લાંબા િમયથી ચાલી રહેલી કિાયત અંતગવત રસિિારે નિા ૧૨ પ્રમુખના નામની જાહેરાત થઇ છે. આ હોદ્દેદારો મોટાભાગે બે કે તેથી િધુ ટમવથી તેમના હોદ્દાઓ પર હતા. પ્રદેશ કોંગ્રેિ પ્રમુખ અજુન વ મોઢિાસડયાના જણાવ્યા મુજબ ટૂક ં િમયમાં બાકીના છ શહેર-સજલ્લાના નિા પ્રમુખોના નામની જાહેરાત થશે. નિા પ્રમુખોમાં અમરેલી -શંભભ ુ ાઈ દેિાઈ, િુરડે દ્રનગર - ભલજીભાઈ િોલંકી, મહેિાણા-બળદેિજી ઠાકોર, ગાંધીનગર (શહેર) - મુકશ ે પટેલ, ગાંધીનગર (ગ્રામ્ય) - િી.જે.ચાિડા, િડોદરા (શહેર) - નરેડદ્ર રાિત, ભરૂચ (શહેર) - કકરણ ઠાકોર, ભરૂચ (ગ્રામ્ય) - રાજેડદ્રસિંહ રાણા, િુરત (ગ્રામ્ય) - કુિં રજી હળપસત, તાપી - રાજેશ ગામીત, ડાંગ - િૂયક વ ાંત ગામીત, રાજકોટ ગોરધનભાઇ ધામેસલયાનો િમાિેશ થાય છે.

• પત્નીની બાતમીથી પતત બોમ્બ સાથે ઝડપાયોઃ રથયાત્રા પર હુમલાના ઇરાદે તૈયાર કરાયેલા ૮ લો ઇડટેસિટી બોમ્બ િાથે શહેઝાદ રંગરેજ નામના સહથટ્રીશીટરની પોલીિે દાણીલીમડાથી રસિિારે ધરપકડ કરી છે. મુબ ં ઈ સિસરયલ બ્લાથટની તપાિ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે, ત્યારે શહેઝાદની ધરપકડને પોલીિ મહત્ત્િની ગણાિી રહી છે. શસનિારે મધરાત્રે દારૂના નશામાં પત્નીને ઢોરમાર મારતાં રોષે ભરાયેલી પત્ની રેશ્માએ તે ઘરમાં બોમ્બ બનાિતો હોિાની જાણ કરતાં પોલીિે શહેઝાદને ઝડપી પાડ્યો હતો. રાજ્ય િરકારે તેની પત્ની રેશ્માને શહેઝાદ સિશે માસહતી આપિા બદલ રૂ. ૨૫ હજારનું ઇનામ આપ્યું હતુ.ં આ ઇનામ આપિા ખૂદ ગૃહ રાજ્ય પ્રધાન પ્રફુલ પટેલ ઉચ્ચ પોલીિ અસધકારીઓ િાથે તેના ઘરે ગયા હતા. • એરપોટટમાં પ્રવેશવા ઓળખપત્ર જરૂરીઃ મુબ ં ઇમાં સિસરયલ બોમ્બ બ્લાથટ બાદ દેશભરના એરપોટટને હાઇ એલટટ જાહેર કરાયું છે. આ િાથે અમદાિાદ એરપોટટની િુરક્ષા અને િલામતીને પણ જડબેિલાક બનાિિામાં આિી છે. એરપોટટમાં રૂ. ૬૦ની એડટ્રી સટકકટ લેિા માટે પણ હિે આઇડી પ્રૂફ ફરસજયાત થયું છે. ઉપરાંત એરપોટટ પર આિતાં-જતાં દરેક િાહન, સરક્ષા અને વ્યસિની િઘન તપાિના સનદદેશ પણ ઓથોસરટીએ CISFને અાપ્યા છે. • વડોદારાના આગેવાનો ભાજપમાં જોડાયાઃ ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ આર.િી.ફળદુની ઉપસ્થથસતમાં િડોદરા મહાનગર જનતા દળ(યુ)ના િોડટ નં-૧૮ના કાઉિડિલર શૈલષે મહેતા (િોટ્ટા) દીપક શ્રીિાથતિ, પૂનમબેન શાહ િસહત િડોદરા મહાનગર જનતા દળ (યુ)નું આખું યુસનટ પણ ભાજપમાં જોડાયું છે. ભાજપ મીસડયા િેલના ડો. જગદીશ ભાિિારના જણાવ્યા મુજબ િડોદરાના પૂિવ ધારાિભ્ય અને રાજ્ય િરકારના પૂિવ જેલ પ્રધાન જશપાલસિંહ, એનિીપી-િડોદરા શહેરના પ્રમુખ િુસનલભાઈ િીંગ તેમના િમથવકો િાથે ભાજપમાં જોડાયા છે. િડોદરા સજલ્લા પંચાયતના િાિલીથી ચૂટં ાયેલા

:,( : 1 ?0":$<1 5B #

< 8H#": != : :,( A #< :

< ? != : &? :# /"&(:" !: @ :,( < /"&1 : #< <'=C

; 4 4 9 6 F ( ; * <+ : ; @ ; 6 ; : F!A F8 ! 9% 6 ";'! : !? 6 ; !F * 4 % = :# = "8( : ,; : (! E ;# !? E %9 6*$! 4 ?!6* 8 8 6 ";( : -6";( DC !7 6 7< 4 4%!

"; 9 8 !8% 8 % .8 4* : 8* "4 ! ;G %!%!? 9 8% 4 9 4 4%! 8F! 9%!6 4 ; > 8 F: 34 4 26 6 %! ,; > 8 5 B F: 4 4%! 8% 7 :0 = 8 F */6& 7 $8 !

$

!

' $ ' '

" &% ' '

'

$ #

$

? #?( B#C+( B $:"(,1 $:"(,1 :1 > $?+( @ &? : 7-( #)?&: < ( & (: ? : ?! & # : H# @ $ "=H +( $:"(,1 H4!: (<( 6@ : :,( G $? # B 2A < ? B1 4< '< !?, : :,( ?6B$ 1 ' @ $B ?#? ? &?#): (D

)? % $B

$< )B.

*": B !: @

$B

!:#< 9H#": !: @ ! ? !:3 B #B !:#< &? (: < !=$: : $B ) F1

A

B

/":

< #

4 ?

?

4 9 ;

;

&: #B" ); ,( ?#C < (?&: (")## + #(& %%#)

B

?#C < 1 <! &: Accountant

Financial Advisor

= : :IF( H)C "'#" # & *

*

* !

#

# "# $ #

Builder

( $ $

(! &* )

Solicitor

Cosmetic Surgeon

"$( % & (")## + #(& # ( # ( & ' ))) " " #(& ' # (

&

$

$ & # ( # '

#$ &

#

% (


12

ગુજરાત

Gujarat Samachar - Saturday 23rd July 2011

નારાયણમૂવતિના નેતૃત્વમાં ગુજરાતમાં વવશ્વસ્તરનું ઇન્ક્યુબશે ન સેન્ટર ફોર યુથ સ્થપાશે ગાંધીનગરઃ ભારતની ટોચની ઇન્ફમમેશન ટેકનોલોજી કંપની-ઇન્ફોસિિના સ્થાપક ચેરમેન એનઆર નારાયણમૂસતિએ મંગળવારે ગાંધીનગરમાં મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની શુભેચ્છા મુલાકાત લીધી હતી. આ મુલાકાત બાદ તેમણે કહ્યું હતું કે, ‘ગુજરાતમાં મને વર્ડડકલાિ ઇન્કયુબેશન િેન્ટરના વડા થવાનું જરૂરથી ગમશે’. તેમણે વધુમાં કહ્યું હતું કે રાજ્યના મહત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટ માટે કેટલો િમય ફાળવી શકું છું, તે અંગે ગુજરાત િરકાર િાથે પરામશિ કરીશ. મોદીએ ગુજરાતમાં સનમાિણ પામનારા વર્ડડકલાિ ઇન્કયુબેશન િેન્ટર ફોર યુથનું નેતૃત્વ િંભાળવા નારાયણમૂસતિને આમંત્રણ આપ્યું હતું જેનો તેમણે સ્વીકાર કયોિ હતો. આ િેન્ટરનો ઉપયોગ માનવ

િાયન્િ ટેકનોલોજીના સવશાળ ફલકનો પ્રભાવ જોતાં યુવા પેઢીના કારકકદદી ઘડતર અને કૌશર્ય િંવધિન માટે આઇટી ક્ષેત્રે રોજગારીના અવિરો ઉપલબ્ધ થવાના છે તે અંગે તેમણે મુખ્ય પ્રધાન િાથે ચચાિ કરી હતી. નારાયણમૂસતિ રાજ્યમાં ફોરેન્િીક િાયન્િ, રક્ષાશસિ, પેટ્રોલીયમ, ટીચિિ, િંસ્કૃત તેમજ કામધેનું યુસનવસિિટીની સિસિઓથી પ્રભાસવત થયા હતા.

િંિાધન સવકાિ ક્ષેત્રમાં અસભનવ અને નવીનતમ પહેલ માટે પ્રબુિ અને પ્રસતભાિંપન્ન યુવાનોને પ્રોત્િાસહત કરવા માટે થશે. આ િંસ્થા સ્વાયત્ત બની રહેશે અને તેનો નારાયણમૂસતિ જેવા પ્રખર મહાનુભાવના માગિદશિન અને નેતૃત્વમાં સવકાિ થશે. નારાયણમૂસતિએ ગુજરાતમાં ઇન્ફોસિિ સરિચિ િેન્ટર સ્થાપવાની પણ તત્પરતા બતાવી છે. સવશ્વમાં નોલેજ ઇકોનોમી અને

• ‘ફોડડ’ અને ‘પ્યુજો’નો સાણંદમાં નનમાાણ પ્રોજેક્ટઃ ગુજરાતમાં અમેરરકાની ફોડડ અને ફ્રાન્સની પ્યુજો કારનો પ્રોજેક્ટ લગભગ રનરિત થઈ ચૂક્યો છે. આ બંને પ્રોજેક્ટ સાણંદમાં આવી રહ્યાં છે. સૂત્રોએ કહ્યું હતું કે, કંપનીના અરિકારીઓને સાણંદની જગ્યા ઉરચત લાગી છે અને રાજ્ય સરકાર પણ ઓટો હબ માટે સાણંદને નક્કી કરી ચૂકી છે, આ બંને કંપનીઓ માટે ૮૦૦થી ૯૦૦ એકર જમીનની જરૂર છે. ગુજરાતમાં સરકાર તરફથી કંપનીને સાણંદની સાઇટ બતાવવામાં આવી છે. ફોડડ અંદાજે રૂ. ૫,૦૦૦ કરોડ અને પ્યુજો કંપની રૂ. ૪૦૦૦ કરોડનું રોકાણ કરશે.

; .')+(.' $0( 165* 3((0)13' +''.(4(9 (. "(%4+5( ''3(44 888 ,$.$3$//$0'+3 &1 6- /$+. +0)1 ,$.$3$//$0'+3 &1 6-

#

+# +#

#

0 0

#

' /-" *( .$ *' *' )-"# -+ ' 0 ( " -'0 -" "#/ +/ -# #/ " -, / "+# ' (' -, / "+# ' ##/ " / - + , (! " + - #& * +# + , (! .( +% ( -" ' ,"/ + -" *( ' $0 -" *( %," ( " ( 0

-.+ 0 .( 0 )( 0 . , 0 ( , 0 ".+, 0 +# 0 -.+ 0

13 #$,/$0 )13 8*1.( '$: 13 )13 )6.. 4/+5$%(0 10

$5*$ 2.($4( &105$&5 13 $0'+3

*+4 $5*$ 8+.. %( ! (7(3:'$: 10 *552 888 ,$.$3$//$0'+3 &1 6- .+7($$35+ 2*

* %" * '-+ &,* $$0 $' , -, ' ,!"+ /'*$ -$$0 $" &+ -$$0 $" &+ ,' -* ( *#"&

$

* %" *

'-+

'

"&

સૌરાષ્ટ્ર-દવિણ ગુજરાતમાં મેઘમહેર અમદાવાદ: ગુજરાત પર છવાયેલી અપર એર સાયક્લોરનક સરક્યુલેશન રસસ્ટમે સૌરાષ્ટ્ર અને દરિણ ગુજરાતમાં ચોમાસાનો બીજો જોરદાર રાઉન્ડ શરૂ કયોા છે. જુનાગઢના ઉના તાબેના ખીલાવડ ગામે સોમવારે રાત્રે આભ ફાટતા માત્ર ૧૨ કલાકમા ૧૨ ઇંચ વરસાદ પડતા ઠેર ઠેર જળબંબાકાર થઇ ગયું હતું. આ ઉપરાંત આ જ તાલુકાના અંબાળા ગામે ૧૦ ઇંચ, ગીરગઢડામા પ ઇંચ વરસાદ પડયો હતો. સૌરાષ્ટ્રના ચાર ડેમ ઓવરફ્લો થયા હતા. સુરેન્દ્રનગર રજલ્લામાં બેથી પાંચ ઈંચ વરસાદ થયો હતો. રાજ્યના અન્ય રવસ્તારો સાથે અમદાવાદ અને સુરતમાં પણ સોમવારે રાત્રે અને મંગળવાર સવારે પણ વરસાદ પડતા ઠેર ઠેર પાણી ભરાયા હતા. સૌરાષ્ટ્રના જુનાગઢ, અમરેલી અને ભાવનગર રજલ્લામાં સોમવારે ત્રણથી પાંચ ઇંચ જેટલો વરસાદ પડ્યો છે. જામનગર અને પોરબંદર પંથકમાં પણ એકથી ત્રણ ઇંચ જેટલો વરસાદ પડયો છે. ૨૫ ડેમોમાં વરસાદના નવા નીર ભરાયા છે અને જુનગાઢનો ઓઝત ડેમને છલકાવી દીિો છે. દરિણ ગુજરાતમાં ઓલપાડમાં દસ કલાકમાં ૧૨ ઇંચ જેટલો વરસાદ પડતા સવાત્ર પાણી છવાઇ ગયા હતા. આ ઉપરાંત પારડી, નવસારી, ગણદેવી અને સુરતમાં પણ ત્રણ થી ચાર ઇંચ વરસાદ પડતા ચાેતરફ ખુશી પ્રસરી હતી. સોમવારે પણ હાલાર, સોરઠ અને ગોરહલવાડ પંથકમાં વ્યાપક

પ્રમાણમાં વરસાદ પડયો હતો. પોરબંદરના રાણાવાવ તાલુકામાં ચાર ઇંચ વરસાદ નોંિાયો છે. જુનાગઢ અને અમરેલી રજલ્લામાં પણ બે થી પાંચ ઇંચ જેટલો વરસાદ પડયો છે. કેશોદ અને વંથલીમાં ચાર ઇંચ વરસાદ પડયો છે. ભેંસાણમાં અડિો ઇંચ વરસાદ પડયો હતો. રાજકોટ રજલ્લાના જેતપુરમાં એક ઇંચ વરસાદ થયો છે. સુરત શહેર-રજલ્લામાં રરવવાર મોડીરાતથી વરસાદ શરૂ થયો હતો. જેમાં ઓલપાડ તાલુકામાં સવારથી મેઘરાજાએ િુઆિાર બેટીંગ શરૂ કરી હતી. ઓલપાડમાં ૧૦ કલાકમાં ૧૨ ઇંચ વરસાદ ઝીંકાતાં જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થઇ ગયું હતું. ઠેર ઠેર ઘૂંટણસમા પાણી ભરાઇ ગયા હતા. જ્યારે ઇસનપોર ગામનું તળાવ ઓવરફ્લો થતાં ચૂપડી (ગરનાળા) પર પાંચ ફુટ પાણી ભરાતાં ગામ રવખુટું પડી ગયું હતું. આ ઉપરાંત સમગ્ર દરિણ ગુજરાતમાં સરેરાશ ૪ થી ૫ ઇંચ વરસાદ નોંિાયો છે. સૌરાષ્ટ્રમાં પડેલા વ્યાપક વરસાદના કારણે ઓઝત ડેમ છલકાયો છે. ૦.૧૮ મીટરે પાણી ઓવરફ્લો થતાં નીચાણવાળા રવસ્તારોના લોકોને સલામત સ્થળે ખસી જવા ચેતવણી આપવામાં આવી હતી. રાજકોટમાં આજી ડેમ, ઉપલેટામાં સોડલવદર ડેમ, ગોંડલમાં ભાદર, જામગનરમાં રૂપારેલ, કાલાવાડમાં ફૂલઝર, સપડા, સુરેન્દ્રનગરમાં વાંસલ વગેરે મળી ૨૫ ડેમોમાં નવા પાણી ભરાયા છે.

વડોદરાઃ અહીં યોજાયેલી ગુજરાત ભાજપની પ્રદેશ કારોબારીના સમાપન પ્રસંગે પિના આગેવાનોને સંબોિતા મુખ્ય પ્રિાન નરેન્દ્ર મોદીએ કેન્દ્રની યુ.પી.એ. સરકાર સામે આકરા પ્રહારો કરી કેન્દ્ર સરકારના બનાવટી શાસને ગુજરાત બદલવા માટે સિમ હોવાનું જણાવ્યું હતું. તેમણે કાયાકરોને આહવાન કરતા જણાવ્યું હતુંકે હાલની કેન્દ્ર

સરકારના રાજકીય નેતૃત્વથી લોકો રનરાશ થયા છે. લોકોની આ રનરાશા હવે અરવિાસમાં તબદીલ થઈ આક્રોશનું રૂપ િારણ કરે તે પહેલા ભાજપના કાયાકરોએ રાષ્ટ્રીય ફરજ અદા કરી પરીવતાનનો લહેર ઊભી કરવી જોઈએ. ગત સપ્તાહે ભાજપની પ્રદેશ કારોબારીની બે રદવસ સુિી ચાલેલી બેઠકમાં કેન્દ્રની

&)- ,"&

&)- ,"&

* %'&0 *+ '& ,!

!

ગાંધીનગર: ગુજરાત સરકારે િોલેરા સ્પેશ્યલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રરજન (સર) તથા ભરૂચ-દહેજ માટે નવી શહેરી રવકાસ (ટીપી)યોજના જાહેર કયાા બાદ હવે તેની જમીનના ભાવ વગેરે નક્કી થઇ રહ્યા છે અને તે મુજબ તેનો રવકાસ કરવાનો છે. આ રીતે અન્ય ૧૪ સરનો પણ ટીપી આિારરત રવકાસ કરવાનો રનણાય તાજેતરમાં લેવાયો છે. રાજ્યમાં ૧૬ નવા શહેરોનો પ્રાઇવેટ પબ્લલક પાટડનરશીપ મોડેલથી રવકાસ થશે. અન્ય સરનો રવકાસ રવચારાયો છે તેમાં ચાંગોદર માટે સાણંદ, બાવળા, દસક્રોઇની ૩૧૯ ચો.કક.મી, રવરમગામ સર માટે રવરમગામની ૧૯૦ ચો.કક.મી., અમરેલીમાં પીપાવાવ સર માટે ૧૪૭ ચો. કક.મી, જૂનાગઢના ઉનામાં સીમરની ૮૪ ચો.કક.મી, રાજકોટના મારળયાની નવલખી સર માટે ૧૮૨ ચો.કક.મી, અંજાર માટે અંજાર, ભચાઉ અને ભૂજની ૨૩૭ ચો.કક.મી, જામનગરના ઓખાની ૨૦૬ ચો.કક.મી, હજીરા સર માટે ચોયાાસી અને ઓલપાડ તાલુકાની ૧૯૫ ચો.કક.મી, માંડલ-સમી સર માટે ૪૮૧ ચો.કક.મી માટે માંડલ, સમી કોરરડોર, બેચરાજી સર માટે બેચરાજીની ૧૬૫ ચો.કક.મી જમીન પર નવી નગરરચના થશે. જ્યારે ડભોઇરતલકવાડા માટે સવવે થઇ રહ્યો છે. ડભોઇરતલકવાડાની ૧૬૫ ચો. કક.મી રવસ્તારમાં સર ઊભું થશે.

કેન્દ્ર સરકારના બનાવટી શાસનને બદલવા ગુજરાત સિમ છે: નરેન્દ્ર મોદી

''*+, (

& ! & #)' "" " # " # $& ! & #)' "%) ( "

યુપીએ સરકારના ભ્રષ્ટાચાર, મોંિવારી, ગુજરાત પ્રત્યેના ઓરમાયા વતાન તથા આતંકવાદ જેવા મુદ્દા પર ઠરાવો પસાર કરવામાં આવ્યા હતા. કેન્દ્ર સરકાર સામે તકાયેલા રનશાનની અસર મુખ્ય પ્રિાન નરેન્દ્ર મોદીએ પ્રદેશ સંગઠનના સભ્યો સમિ કરેલ પ્રવચનમાં પણ જોવા મળી હતી.

&! ( ' ## " * #& ( #)& + #" # ! $ (- )$(# ) '(' )' (# - #& " #&! ( #" %( !/ #,& "* (0 (!/ #/ %/" +"* / , . ,$* * 211 ,' +) 0 ( , / !/

**'/ $" !,"&

* ,"$$ ( * '*% "."$ '* -( ,'

ગુજરાતમાં ૧૬ નવાં શહેરો સ્થપાશે

#!

&&#+

'(#" +++ $& ! & #)'

' , "%) ( "

#!


Gujarat Samachar - Saturday 23rd July 2011

www.abplgroup.com

13


14

ઉત્તર ગુજરાત - કચ્છ

Gujarat Samachar - Saturday 23rd July 2011

અમરનાથ યાિામાં બે કચ્છીઓના મોત

હિંમતનગરમાં જાિેર દબાણરૂપ મિાિાળી મંહદર અને નાગણેશ્વરી મંહદર સહિત ચારેિ મંહદરોને ગત સપ્તાિે તોડી નાખતા ચોતરફ રોષ વ્યાપ્યો િતો. શિેરના શહિનગરમાં આવેલ મિાિાળી મંહદરને ધ્વંસ િરવા જતા તંિ ઉપર રોષે ભરાયેલ લોિોએ પથ્થરમારો િરતા પોલીસે લાઠીચાજિ િયોિ િતો. આ પથ્થર મારામાં િલેક્ટર અને પોલીસની ગાડી પણ ઝપટમાં આવી ગઈ િતી.

• પાલનપુરમાં ધાહમિિ દબાણો દૂર િરાશેઃ પાલનપુરમાં જાિેર માગોથ પરના ધાહમથિ દબાણો દૂર િરવા વિીવટી તંત્ર સજ્જ બન્યું છે. પાલનપુરમાં જાિેર આડખીલીરૂપ ત્રણ મસ્જજદ, બે દરગાિ અને ૪૩ મંહદરો સહિતના િુલ ૪૮ ધાહમથિ દબાણો છે. સુપ્રીમ િોટટના આદેશ મુજબ તાજેતરમાં શિેરમાં સરિારી જમીન િે જાિેર માગોથ પર રિેલા ધાહમથિ દબાણોનો સવવે થયો િતો. • ડીસામાં બટાટાના વેપારીઓને મોટી ખોટઃ બટાટાના ભાવોમાં મંદી જળવાતા ડીસાના વેપારીઓને રૂ. ૧૦૦ િરોડથી વધુનું નુિસાન થયું છે. બટાટાનગરી તરીિે ઓળખાતા ડીસા પંથિમાં દર હશયાળું હસઝનમાં બટાટાનું મોટાપાયે વાવેતર થાય છે. જોિે, છેલ્લા બે વષથથી બટાટાના ભાવોમાં મંદી છવાયેલી છે. ગત હશયાળું હસઝનમાં હવપરીત િવામાન છતાં બટાટાનું ઉત્પાદન વધારે થયું િતું. તેથી ભાવ વધવાની આશાએ વેપારીઓએ ઊંચા ભાવે બટાટા ખરીદ્યા િતા. પંથિમાં આવેલા તમામ િોલ્ડજટોરેજમાં ક્ષમતા મુજબ ૧. ૧૬ િરોડ બટાટાના િટ્ટાનો સંગ્રિ થવાના લીધે બટાટાના ભાવ ગગડ્યા િતા. • મિેસાણામાં તસ્િરોનો િાસઃ મિેસાણા પંથિમાં તજિરોએ ભારે માથું ઉંચિતા લોિો ભયના ઓથાર િેિળ જીવી રહ્યા છે. મિેસાણા શિેર અને તાલુિાના હવજતારમાં છેલ્લા િેટલાિ વખતથી તજિરો બેફામ બન્યા િોય તેની ઉપરાછાપરી ઘરફોડ ચોરીઓ તેમ જ વાિનચોરીઓના કિજસાઓનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે. તાજેતરમાં શિેરમાં પૂવથ ધારાસભ્યના મિાનમાં રૂ. ૨૨ લાખની કિંમતના સોનાના દાગીનાની ચોરી થઇ િતી.

%# ! $ (

કચ્છીમાડુ અને પાયલટ દિનેશ દિવેિી રેલવેપ્રધાન પિે ભૂજઃ વડા પ્રધાન મનમોહન સિંહ દ્વારા પ્રધાનમંડળમાં ૧૨ જુલાઈએ કરાયેલા ફેરબદલમાં સબદડા-કચ્છના વતની એવા અને પાયલટનું લાયિન્િ ધરાવતા સદનેશ સિવેદી સવશાળ ભારતીય રેલવે માળખાંની બાગડોર િંભાળી છે. અગાઉથી થયેલી બહુઅપેસિત અટકળો આખરે િત્તાવાર જાહેરાતમાં તબદીલ થતાં તેમનાં મતિેિ પશ્ચિમ બંગાળમાં તો ખુશી ફેલાઈ જ હતી િાથોિાથ બંગાળના તદ્દન િામે છેડે આવેલા કચ્છના િહેરે પણ શ્મમત ફેલાયું હતું કેમ કે પ્રથમવાર જ એક ‘કચ્છીમાડુ’ સજલ્લાના સવકાિ માટે જેની તાતી જરૂર છે એવા કેન્દ્રીય રેલવે પ્રધાનના પદે પહોંચ્યા છે. પ. બંગાળનાં મુખ્ય પ્રધાન મમતા બેનર્જી મથાસપત તૃણમૂલ ે ના િાંિદ સદનેશભાઈ કોંગ્રિ સિવેદીની ૧૯૯૬માં લોકિભાની િૂટં ણીમાં કચ્છ બેઠક પર કોંગ્રેિના ઉમેદવાર તરીકે પરાજ્યથી માંડીને

ભૂજઃ િહિન એવી બફાથની બાબા અમરનાથની યાત્રાએ િાશ્મીર ગયેલા બે િચ્છીઓના મૃત્યુ થયા છે. યાત્રીઓ પૈિી માધાપરના રઘુવંશીનું હનધન થતાં તેમનાં અંહતમ સંજિાર શ્રીનગર ખાતે િરાયા િતા. માધાપરથી િેમલ ટ્રાવેલ્સ દ્વારા અમરનાથ યાત્રાએ નીિળેલા ૫૧ વષથના હવનોદચંદ્ર મોિનલાલ િક્કરની બાલતાલમાં તહબયત લથડતાં લશ્િરી વાિનમાં શ્રીનગર ખસેડાયા િતા. જ્યાં ચારેિ િલાિની સારવારમાં તેમનું મૃત્યુ થયું િતું. ઉપરાંત માંડવીના િોળી ચિલા ફહળયામાં રિેતા િૃણાલ (લાલુ) ધરમવીરભાઈ આતયાણીયા (ઉ.વ.૨૬) માતા-હપતા સાથે અમરનાથ યાત્રાએ ગયા િતા. ૧૩મી જુલાઇએ બાબાના દશથન િરી પાછા આવતા િતા ત્યારે બાલતાલવાળા રજતે શ્રીનગર જતા હૃદયરોગના હુમલામાં તેમનું મૃત્યુ થયું િતું.

• ૧૦૫ પાકિસ્તાની હિન્દુઓએ ગુજરાતમાં આવવા મંજૂરી માગીઃ પાકિજતાનમાં વસતા હિન્દુઓનું હદલ આજે પણ હિન્દુજતાન માટે ધબિે છે તેનું વધુ એિ ઉદાિરણ પાકિજતાનમા વસતા ૧૦૫ હિન્દુઓએ પૂરું પાડ્યું છે. આ પાકિજતાની હિન્દુઓએ મિેસાણાના બહુચરાજી તીથથધામ, જૂનાગઢ તેમજ રાજિોટ હજલ્લાનાં ધાહમથિ જથાનોએ દશથન િરવા માટે ભારત આવવા મંજૂરી માગી છે ત્યારે િેન્દ્રીય ગૃિ હવભાગે રાજ્યના ગૃિહવભાગ પાસે તેમને આ મંજૂરી આપવી િે િેમ તેનો અિેવાલ માગ્યો છે.

િેહબનેટ પ્રધાન તરીિે હદનેશ હિવેદીને શપથ લેવડાવતાં રાષ્ટ્રપહત

૨૦૦૯માં પશ્ચિમ બંગાળની બરાકપોર લોકિભા બેઠક પરથી તૃણમુલ કોંગ્રેિના િાંિદ તરીકે િૂટં ાયેલા કેન્દ્રીય રેલવે પ્રધાનના ગૌરવવંતા પદ િુધીની રાજકીય િફર રહી છે. રેલવે પ્રધાન બનતા અગાઉ તેઓ કેન્દ્ર િરકારમાં રાજ્યકિાના આરોગ્ય અને પસરવાર કલ્યાણ સવભાગના પ્રધાન પદે હતા. ૧૯૯૬ બાદ પશ્ચિમ બંગાળમાં મથાયી થઇને તેમણે કચ્છ િાથેનો ઘરોબો જાળવી રાખ્યો હતો. ભૂજ-ગાંધીધામ બ્રોડગેજ રેલવે લાઇનના મુદ્દે ૧૯૯૫થી િતત પ્રયત્નશીલ સદનેશ સિવેદીએ ૨૦૦૫ના અરિામાં કેન્દ્ર િરકાર દ્વારા

િચ્છની સરિદે પાકિસ્તાનનો ઘૂસણખોર ઝડપાયોઃ મુંબઇમાં શ્રેણીબદ્ધ બોમ્બ હવજફોટને િારણે ભારતભરમાં દિેશતનો માિોલ છે ત્યારે િચ્છ સરિદને એલટટ િરાઇ છે. આ સંજોગોમાં મોટા રણની પ્રહતબંહધત સરિદે ભેહડયાબેટ પાસેથી સીમા સુરક્ષા દળના જવાનોએ ગુરુવારે બપોરે એિ પાકિજતાની ઘૂસણખોરને ઝડપી પાડતાં એજન્સીઓ ચોિન્ની બની છે. ઘૂસણખોરના ઇરાદા જાણવા માટે તેની ઝીણવટભરી પૂછપરછ સુરક્ષાતંત્ર દ્વારા થઇ રિી િોવાનું સૂત્રોએ જણાવ્યું િતું.

& 0 * . (".

.'42 4./- 1"(

! '% ! %% &$ ( "$ " )% $"'# " )% " )% $ ( !%'$ !

સનયુક્ત કરાયેલી વ્યાપાર િેિની િસમસતનું અધ્યિપદ િંભાળ્યું હતું અને દેશના િૌ પ્રથમ કંડલા મુક્ત વેપાર સવમતારની મુલાકાત લેવાની િાથે ઉદ્યોગકારોને મળ્યા હતા અને ઝોનના સવકાિ માટે કેન્દ્ર િરકારને ભલામણ કરી હતી. કેન્દ્રીય પ્રધાન બનનાર દિનેશભાઈ બીજા કચ્છી કેસબનેટમાં મથાન પામનારા પ્રથમ કચ્છી હતા મૂળ કેરાના જશ્મટિ મવ. એમ. િી. િાગલા. તેઓ સબનકોંગ્રેિી હોવા છતાં જવાહરલાલ નહેરુએ તેમને કેળવણી પ્રધાન બનાવ્યા હતા. ૧૯૬૬માં તેઓ સવદેશી બાબતોના પ્રધાન પણ બન્યા હતા.

"! ) ""! &% $' % % '$"%& $

4

(

&5

( * ( ( (

* / 3 - 1"( ! /".

++' "#+-" /+ 3 (0!&*$ -& ". ) 4 % *$" 2&/%+0/ ,-&+- *+/& "

( . / *

6

- ( & (0 & (

( / ( 2

+0 * / ( /

(* - (

/ (

+0 4 # 1 "%'! ( % -$ (4 % ( ( ( - - ( +0 !% ." ) - ( " * * #, * "% / 3 * *

(

( (

(

!% * * "% / 3 (

cAeerInAe y? *'

#

aAjkAl œrmAù cAerIaAe œoI ¸Ay e. te¸I bcvA mAqe aAp aApnA œrnI bArIaAe t¸A pe qIaAe mAqe lAeŠùdnI isKyAeirqI gñILs t¸A gIvAA wrvAÀ (Collapsible Security Grilles) fIq krAvAe. gAd#n t¸A dòA¤ve mAqenA geqós (Gates) t¸A rImAeq kùqòAel geqós sA¸e re¤l©Gs (Railings) po bnAvI ane ifq krI aApIae Iae. œrnI aùwr Sqenle¤s SqIl ane GlAs beleSqòed po bnAvI fIq krI aApIae Iae. wukAnAe t¸A œr mAqe isKyAeirqI bhu j~rI e.

)'

%#! %#! %#! %#! %#! %#! # ) 2'0& )) *

+ * + * + * + * + * + * (,. '.)'+#/

amAe tmAre TyAù aAvI Free Estimate krI aApIae Iae. yAw rAŠAe.

)) Manufacturers and Installers of Quality Steel Fabrications Domestic & Commercial • Steel Doors • Gates • Window Grilles • Stainless Steel & Glass Balustrade • Fire Escape • Staircases • Railings

#% ## #" "

' 222 $)'%&0/ '+"' !,* 222 0'*#-,.00. 1#) !,* ## " & # #% && * ! '# '% ( ## ) ' ' ! $#%' '% ( )) * (,. .#"'0 # '0 ! ."/ !!#-0#" '

"' #%

#

æivoA¤ ane mnuA¤ mkvAoAnAe sùpk# krAe: Unit No. 9, London Group Business Park, 715 North Circular Road, London NW2 7AQ.

%&

Tel: 020 8450 1284 Mobile: 07956 418 393 Fax: 020 8450 9885 www.kpengineering.co.uk


મધ્ય - દવિણ ગુજરાત

Gujarat Samachar - Saturday 23rd July 2011

15

સુરતના જમીન વિિાદમાં NRIને રૂ. પાંચ કરોડનો દંડ મીટર જમીનના મૂળ માવલકષ ઠાકષરભાઈ છગનભાઈ રાઠષડ, ઇશ્વરભાઈ છષટુભાઈ રાઠષડ, પ્રવિણભાઈ છષટુભાઈ રાઠષડ, કલાબેન છષટુભાઈ રાઠષડ, પ્રભુભાઈ છષટુભાઈ રાઠષડ, મણીબેન રાઠષડ, (રહે. રામમઢી પાસે હળપવતિાસ, જહાં ગીરપુરા) છે. આ ખેડૂતષ વહન્િુ હળપતી જ્ઞાવતના આવિિાસી છે. જેથી તેઓ જમીનમાં જમીન મહેસુલ કાયિાની કલમ ૭૩ ઓ એ હેઠળ વનયંત્રણષ લાગુ પડે છે. આ તમામ માવહતીથી જાણકાર હષિા છતાં

સુરતઃ શહેરના જંહાગીરપુરા વિટતારમાં િષષોથી આવિિાસીની જમીન પચાિી અમેવરકાિાસી પાડનારા િતની પાસેથી કલેકટરે જમીનનષ કબ્જષ પાછષ મેળિીને આવિિાસીઓને પરત અપાિિા ઉપરાંત આિેલ જમીનની કકંમત ગણીને તેનષ ત્રણ ગણષ (રૂ. પાંચ કરષડ) િંડ ફટકારિા હૂકમ કયષો છે. અખબારી અહેિાલમાં કલેકટર કચેરીના સૂત્રષના જણાવ્યા મુજબ જહાંગીરપુરાની ૩૭૪૩ ચષરસ

• સુરત માટે ૧૦ દિવસ ખૂબ ભારે: ગત સપ્તાહે મુંબઇમાં થયેલા વસવરયલ બ્લાટટના પગલે સુરત પષલીસ આમ તષ સતકક બની જ ગઇ છે, પરંતુ ઇન્ટેલીજન્સ બ્યૂરષ (IB) તરફથી આગામી ૧૦ વિિસ િધુ સાિચેતી રાખિાની તાકીિ કરિામાં આિતાં મામલષ ગંભીર બન્યષ છે. પષલીસ કવમશનર રાકેશ અટથાનાએ પણ ગુપ્તચર બ્યૂરષના વરપષટટને અવત ગંભીરતાથી લઇ ગત સપ્તાહે તાત્કાવલક શહેરના તમામ ઉચ્ચ પષલીસ અવધકારીઓની મીવટંગ બષલાિીને સંપૂણો તકેિારી રાખિા સૂચના આપી હતી. • સુરતનો હીરા ઉદ્યોગ સલામતી વધારવા સજ્જઃ ડાયમંડ વસટી સુરત હીરા ઉદ્યષગમાં કાયોરત લષકષ અને હીરાની સલામતી િધારિા માટે સજ્જ થઈ રહ્યું છે. સુરતના હીરા ઉદ્યષગમાં ટ્રેવડંગ માટેના મુખ્ય કેન્દ્રષ િરાછા અને મવહધરપુરા ખાતે સલામતી વ્યિટથાના ભાગરૂપે ટૂંક સમયમાં સીસીટીિી કેમેરા લગાિાશે. આ બંને બજારનું િૈવનક ટનોઓિર અંિાજે રૂ. ૧૭૫ કરષડ છે અને િરરષજ એક લાખથી િધુ લષકષ અહીં રટતા પર પણ કરષડષના હીરાના સષિા કરતા હષય છે. સુરત ડાયમંડ એસષવસએશન હિે બે મુખ્ય બજારષમાં સીસીટીિી કેમેરા લગાિીને િધારે સારી સલામતી પૂરી પાડિા માંગે છે.

• ઓલપાડમાં ભૂગભભ પાણીની સમસ્યા ONGCને આભારીઃ ગત મવહને ઓલપાડ પંથકમાં અનેક ટથળષ પર જમીનમાંથી નીકળી રહેલા પાણી માટે ઓએનજીસીનષ િેલ નં-૧ જિાબિાર હષિા અંગેનષ અહેિાલ નેશનલ ઈન્ટટીટ્યુટ ઓફ હાઈડ્રષલષજીએ આપ્યષ છે. િેલના નીચેના ભાગે આિેલું બેસીન ફાટી જિાના પગલે ગેસ વલકેજ થઈ રહ્યષ છે. આ ગેસના પ્રેશરના કારણે પાણી બહાર આિી રહ્યું છે. આ સમટયાના વનરાકરણ માટે લાંબષ અભ્યાસ કરિા અંગે પણ જણાવ્યું છે. ભૂગભોમાં થઈ રહેલી વહલચાલના પગલે ૨૭ જેટલષ ટથળષ પરથી જમીનમાંથી ખૂબ જ પ્રેશર સાથે પાણી નીકળિાની શરૂઆત થઈ હતી. • ગણિેવીના ખેડૂતને રાષ્ટ્રીય એવોડડ એનાયતઃ નિસારી વજલ્લાના ગણિેિીના પ્રગવતશીલ ખેડૂત સંજયભાઈ મગનલાલ નાયકને કેરીના ઉત્પાિનમાં િધારષ અંગે તાજેતરમાં લખનઉના ઇન્ડીયન એગ્રીકલ્ચર રીસચો સેન્ટર ખાતે યષજાયેલા પવરસંિાિમાં રાષ્ટ્રીય એિષડટ પ્રાપ્ત થયષ છે. આધુવનક અને ઓગવેવનક પદ્ધવત અંગે યષજાયેલા પવરસંિાિમાં કેન્દ્ર સરકારનાં બાગાયત વિભાગના ચીફ સેક્રેટરી એ. પી. વસંહના હટતે એિષડટ એનાયત થયષ હતષ. જેમાં અમેવરકા, જમોની, ઓટટ્રેવલયા, ટપેન તથા આવિકાના ૨૫ જેટલા િૈજ્ઞાવનકષ જષડાયા હતા. જેમાં ભારતનાં ૪૦ જેટલા િૈજ્ઞાવનકષ તથા ખેડૂતષએ ભાગ લીધષ હતષ.

%$ " $ %*$) $ . '# "' ( '+ $ $ - (( % " $)( % %+ $)'. %$ %$ % ' $ +

'%*& ()

,) /( )" & ,) *+

*(

આણંિ દિલ્લાની ફિદ્રુપ િમીન ઉપર અન્ય દિલ્લાનાં િમીન માકફયા, દબલ્ડરો તેમ િ ધનવાન ખેડૂતોની નિર ઠરી છે, ત્યારે વડોિરા દિલ્લાની હિમાં આવતાં અને ઉમેટા પુલ પસાર કયાભ બાિ તદ્દન નજીકમાં મહી નિીના કાંઠે આવેલાં અમરાપુરાના ગ્રામિનોએ િમીન માકફયાઓથી ત્રસ્ત થઇ આખું ગામ િ વેચવા કાઢ્યું છે. ગ્રામિનોએ અહીં મુખ્ય માગભ ઉપર ‘ગામ વેચવાનું છે’ના મોટા બોડડ લગાવતાં અન્ય ગામના લોકોમાં ભારે અચરિ ઊભું થયું છે.

આવિિાસીની માવલકીની સિવે નંબરની બાજુમાં આિેલા બ્લષક નંબર ૧૧૪િાળી જમીનના માલીક અમેવરકાિાસી રમેશચંદ્ર મગનલાલ પટેલ (સેિાસિન હષસ્ટટપલ, કલ્પના સષસાયટી, અડાજણ) દ્વારા િષષો પેલાં ગેરકાયિે કબ્જષ કરી િીધષ હતષ. ખેડૂતષ દ્વારા જમીનની માંગણી કરિા છતાં રમેશચંદ્ર દ્વારા જમીન આપિામાં આિી ન હતી. અંતે પષતાની જમીન મેળિિા ઠાકષરભાઈ રાઠષડ દ્વારા ૨૦૦૪માં કલેકટર સમક્ષ અરજી કરી હતી.

$

. ( $

#

#* ') ',) *+) & +! /

0*$"(* ( ) .

+,)&* +,)&* & # +'

+

') ,* +! ) ) '&$0 ! $$ & * & ',) *+ ) ,$$0 +) "& & '& " &+ +' % + +! % ! '& + ,* *! ) ',) *+) & +! ."+! 0', *' +! + 0', ( 0 +! ')) + %"&"%,% + /

)" !# %

&$%#

$

";4.0 <=,;=< 1;:8 C

*D # ! ><=;,74, 0@ +0,7,9/ * D (! #$ ! (+ * D &$%# )" !# # $ "!# * D &$%# (+ %$

)

&#!"

!#%

$

1

'$ )''#

" ,,,

(

&

'- &+)0

/ %*$) $)( % *!

454

&)&#* ! (

";4.0 <=,;= 1;:8 C

*D $$ #&$$ * D '! *D $% ! # *D$ $ !% *D &$%#

$"

',*

(!#

*$

";4.0 <=,;= 1;:8 C

$!&%

%#

#

!

#$

*D *"% %!&# C * D !# %!&# C *D! %!&# C *D *$ %!&# C *D )" # C

* !! $ #!

";4.0 <=,;= 1;:8 C

* D )!% &# % &$ *D# ) $# *D ( #& $ * D &)&#* #& # " # $ *D %$ * $ * D )!% (

$&# $

*D $% # (! #$ ! &$ *D # )" # *D #! $ $ *D # $!&% # " #& *D %$

* "

!

*D( # $$ $ # $:>=3 1;4., :=<@,9, +,8-4, *D # % * % + $ # * D )" !# * + + # *D$ $!&% # &# % &$ *D% + $ # $ * $

()' $ ) %

! - ()' ** & ',&+*

• ચરોતરમાં તમાકુનો ભાવ તદિયેઃ આણંિ વજલ્લાની ખળીઓ અને ખેડૂતષના ઘરમાં બે લાખ ગુણ તમાકુનષ જથ્થષ પડ્યષ છે અને તેના ભાિ તવળયે બેસી ગયાં છે. છેલ્લા બે િષોનષ તમાકુનષ એક લાખ ગુણી જથ્થષ ખળીઓમાં પડ્યષ છે અને બીજષ એટલષ જ જથ્થષ આ નિી સીઝનનષ છે, એટલે કે તમાકુનું િેચાણ ઘટ્યું છે. ઘણા ખેડૂતષ આિનારી સીઝનમાં ભાિ િધશે એિી આશાએ તેનું િાિેતર કરિાનું વિચારી રહ્યા છે. પરંતુ બજારમાં જથ્થષ જ એટલષ િધુ છે કે ભાિ આિિાની શક્યતા હાલ િેખાતી નથી. હિે ખેડૂતષ વિિેલા અને કપાસના વિકલ્પ અંગે વિચારી રહ્યા છે. • ચરોતરના ૫૨૩ કક.મી. લાંબા કાંસની સફાઈમાં બેિરકારીઃ વસંચાઈ વિભાગ હેઠળ આણંિ-ખેડા વજલ્લામાં કુલ ૫૨૩ કકલષમીટર લંબાઇના જુિા જુિા કાંસ આિેલ છે. પરંતુ મષટાભાગના કાંસની સફાઈ માત્ર કાગળ ઉપર જ થતી હષિાની ફવરયાિ થઇ રહી છે. આ કાંસની સફાઈ િર ત્રણ િષવે કરિાનષ વનયમ છે. અત્યાર સુધીમાં ૫૨૩ કક.મી. માંથી અંિાજે ૫૦ કક.મી કાંસની જ સફાઇ થઇ છે. છે કે ચષમાસામાં િરસાિી પાણીનષ ઝડપથી વનકાલ થતષ ન હષિાથી મષટાભાગના ગામમાં માત્ર ત્રણથી ચાર ઈંચ િરસાિ પડતાં જ તે બેટમાં ફેરિાઈ જાય છે. જેના કારણે ગ્રામજનષને પારાિાર મુશ્કેલીઓનષ સામનષ કરિષ પડે છે.

' $ #

";4.0 <=,;= 1;:8 C #& $ # +

* D ( $% # (! #$ ! &$ *D ' %&# $ ! !$% # *D % ) ! # % *D $$ " #&

";4.0 <=,;= 1;:8 C

*D & *D # *D% *D

%!&# C %!&# C %!&# C ! * #%

C

";4.0 <=,;= 1;:8 C

* D #!* # $% *$% " * D $" !# $ ! $!&% *D % @4=3 *,92=B0 #4?0; ;>4<0 *D ! " %% * $ "!# & & "# C * D )!% # $# %!&# *D # ! %!&# '40=9,8 ,8-:/4, ,:<

&

!# %

!#

%! $& % *!&

@@@ <6,9/,3:74/,A< .:8 .:9=,.= <6,9/,3:74/,A< .:8

$&

%*


16

Gujarat Samachar - Saturday 23rd July 2011

જીવંત પંથ

- સી. બી. પટેલ

ક્રમાંક - ૨૪૨

કાબે અજજુન લજંટીયો, વોહી ધનૂષ વોહી બાણ આપણા પૌરાણણક ગ્રંથ મહાભારતનો આ બહુ જાણીતો િસંગ છે. બાણાવળી અજજન ુ અજેય હતો, પણ હંમશ ે ા કોઇનો સૂરજ મધ્યાહને રહેતો નથી. કુદરતનો ણનયમ છે કે ‘ખીલ્યો તારો પણ ખરવાનો...... સમજજ નર સમજી જાવાનો...’ આપણે સહુ એક ભજનમાં આવજં અવારનવાર સાંભળીએ છીએ. બાણાવળી અજજન ુ ને કાબાઓએ લૂટં ી લીધો હતો તેમ પજરાણો કહે છે, પણ આમાં અજજન ુ ની કોઈ કસૂર પણ હશે જ ને? આજે ણવશ્વભરના સમાચાર માધ્યમોમાં રુપટટ મડોુકનજં નામ ચચાુમાં છે. મીણડયા જગતમાં છેલ્લા ૪૦ વષુથી તેમની આણ વતાુતી હતી તેમ કહો તો પણ ખોટું નથી. એક જમાનામાં રુપટટ મડોુક કે તેના ણિટન ખાતેના સમાચાર પત્રો, થકાય ટેણલણવઝન ચેનલ અને અમય માધ્યમોના િભાવથી ભલભલા રાજકારણીઓ થરથર કાંપતા હતા. આજે ઉલ્ટું છે. જોકે મડોુકનજં શજં થથાન હતજં તે સમજાવવા તમને દોઢેક દાયકા પૂવન વે ો એક િસંગ કહું. ટોની બ્લેર લેબર પાટટીના નેતા તરીકે ૧૯૯૭ની ચૂટં ણી જીતવા માટે થનગનતા હતા. ૧૮ વષુના ટોરી અમલ બાદ તે પિને આમ જનતાએ લગભગ જાકારો આપ્યો હોવાના અણસાર મળતા હતા. ટોની બ્લેરને એક વાતનો થપષ્ટ અંદાજ હતો કે જનમતના આંકડા તેને એકદમ સાનજકળ ૂ છે. આમ છતાં, તેઓ રુપટટ મડોુકના ચાર વતુમાન પત્રો ‘ધ સન’, ‘મયૂસ ઓફ ધ વલ્ડટ’, ‘ટાઇમ્સ’ અને ‘સમડે ટાઇમ્સ’ની કૃપા મેળવવા તલપાપડ હતા. તેઓ જાણતા હતા કે જનતાનજં સમથુન ભલે હોય, જો આ અખબારો લેબર પિને સમથુન ન આપે તો જીતની બાજી હારમાં પલટાઇ શકે છે. બ્લેર જાણતા હતા કે ૧૯૯૩ની ચૂટં ણી વખતે નીલ કકનોકની નેતાગીરીમાં લેબર પિ ટોરી વડા િધાન જ્હોન મેજરને ણશકથત આપવા માટે લગભગ સિમ હોવા છતાં ‘સન’ દૈણનકે લેબર પિ સામે એવો િચાર - કે કુિચાર - કયોુ કે સાવ છેલ્લે બાજી પલ્ટાઇ ગઇ. રુપટટ મડોુકની એક ખાણસયત છે કે તેઓ ઉગતા સૂયન ુ ે પૂજે છે અને સૂયાુથતનો સમય પણ આગોતરો જ પારખી લે છે. સમય અને પવન જોઇને જહાજનજં સજકાન ફેરવવામાં તેઓ માહેર છે. આ વખતે (૧૯૯૫માં) પણ તેમણે જોયજં કે ટોરી પિના વળતાં પાણી છે. તેમણે ટોની બ્લેરને સાથ આપવાનજં શરૂ કયજ.ું ટોરી પિ માટેની હમદદટી કોરાણે મૂકી રુપટટ મડોુ કે ઓથટ્રેણલયામાં યોજાયેલી તેના અખબારોના ટોચના તંત્રીઓની બેઠકમાં હાજરી આપવા ટોની બ્લેરને આમંત્રણ મોકલ્યજ.ં ટોની બ્લેર આવો મોકો છોડે?! ચૂટં ણી માથે હતી અને ણિટનમાં ભરચક્ક કાયુક્રમો હતા, છતાં તેઓ બધજં પડતજં મૂકીને ૧૧,૦૦૦ માઇલ ઊડીને ઓથટ્રેણલયા જઇ પહોંચ્યા. અને રુપટટ મડોુક તથા તેમના સામ્રાજ્યની ભરપેટ િશંસા કરી. બ્લેરે કમરેથી લળી લળીને કુરણનશ બજાવવામાં કંઇ બાકી રાખ્યજં નહોતજ.ં આ હતી રુપટટ મડોુકની તાકાત. આજની સ્થથત જરા જજદી છે. એમાં પણ મંગળવાર તો તેમના માટે અણધારી ઘટનાઓનો બની રહ્યો. ણિટીશ પાલાુમમે ટ એટલે કે હાઉસ ઓફ કોમમસની કલ્ચર એમડ મીણડયા કણમણટ સમિ તેમને (રુપટટ મડોુક, તેમના પજત્ર જેમ્સ મડોુક અને ગયા શજક્રવાર સજધી જેના નામમાત્રથી રાજકારણીઓ, વેપાર-ઉદ્યોગના માંધાતાઓ, કફલ્મ ઇમડથટ્રીઝના કલાકારો, રમતગમત ખેલાડીઓ થરથર કાંપતા હતા તેવા (મડોુકની કંપનીનાં) ચીફ એસ્ઝઝઝયજણટવ રેબક ે ા િૂઝસ)ને તપાસ માટે - ખરેખર તો ઉલટતપાસ માટે તેડાવાયાં હતાં. વાચકણમત્રો, આ પૂવન વે ો ઘટનાક્રમ પણ નોંધવા જેવો છે કે કલ્ચર એમડ મીણડયા કણમણટના ચેરમેન જ્હોન ણવણટંગડેલે ણવણધવત્ પત્ર પાઠવીને મડોુ ક સામ્રાજ્યના આ ત્રણેય અણધપણતઓને મંગળવારે, ૧૯ જજલાઇએ

પાલાુમમે ટમાં ઉપસ્થથત થવા ગયા સપ્તાહે આદેશ આપ્યો હતો. જવાબમાં રુપટટ મડોુક અને તેમના ણચરંજીવી જેમ્સ મડોુકે ત્રણ-ત્રણ લાઇનનો પત્ર પાઠવ્યો હતો. જેમાં તેમણે સંબોધન કયજું હતજંઃ ‘ણડયર જ્હોન...’ જાણે કોઇ સમોવણડયા કે સસ્મમત્રને પત્ર પાઠવતા હોય તેવી ભાષામાં લખાયેલા પત્રમાં રુપટટ મડોુકે જણાવ્યજં હતજં તેઓ બહુ ણબઝી હોવાથી તપાસ માટે હાજર થઇ શકે તેમ નથી. તેમના પજત્ર જેમ્સે વળી એવજં લખ્યજં કે અગાઉથી ગોઠવાયેલા બીજા કાયુક્રમોમાં વ્યથત હોવાથી ૯ ઓગથટ સજધી હાજર રહી શકું તેમ નથી. મડોુક બાપ-બેટાએ જે અણવવેકપૂણુ રીતે પાલાુમમે ટનો અનાદર કયોુ હતો તેનાથી ખફા કલ્ચર એમડ મીણડયા કણમણટએ તરત જ તેમની સામે કમટેમ્પ્ટ ઓફ પાલાુમમે ટ મતલબ કે સંસદનો અનાદર કરવાના ણવણવધ ણનયમ અનજસાર કાયુવાહી શરૂ કરી. મડોુક ણપતા-પજત્રના પત્રો મળ્યાના બે જ કલાકમાં હાઉસ ઓફ કોમમસના ખાસ અણધકારી સાથે તેમને રૂબરૂ સમમસ પાઠવાયા. ચમત્કાર ણવના નમથકાર નહીં એમ કંઇ અમથતજં નથી કહેવાયજ.ં ભય વગર ણિતી નથી. સમમસ મળ્યાના કલાકમાં તો મડોુક ણપતા-પજત્રના પત્રો આવી ગયા. પત્રનજં સંબોધન અને સાર જૂઓઃ ‘ણડયર ણમ. જ્હોન ણવણટંગડેલ... આપનો પત્ર મળ્યો છે. અમે જરૂર કણમણટ સમિ હાજર રહીશજ.ં ’ બન્ને કણમણટ સમિ સમયસર પહોંચી ગયા. રુપટટ મડોુકે ધાયજું હોત તો તેઓ બચાવ કરી શઝયા હોત કે હું તો અમેણરકાનો ણસણટઝન છજ,ં આથી ણિટીશ પાલાુમમે ટ મને પૂછપરછ માટે બોલાવી ન શકે. પણ સાહેબ, રુપટટ મડોુકે આવજં ન કયજ.ું તેના પગ થરથર કાંપતા હતા. ચોથી જજલાઇ સજધી મડોુક ણપતા-પજત્ર, તેના અણધકારીઓ માતેલા સાંઢ જેવા થઇને ફરતા હતા. તેમને કોઇની તમા નહોતી. માસજમ ણમલી ડાઉલરનજં િકરણ બહાર આવ્યજ,ં અને જનતામાં જે આક્રોશ ફેલાયો તે સમજવાની વાત છે. કોઇ પણ અખબારનજં આગવજં વચુસ હોય છે. મડોુકે પણ વચુસ જમાવ્યજ,ં પણ આ માટે તેમણે સારા અને સત્વશીલ સમાચારોના બદલે નકારાત્મક સમાચારો, અહેવાલોને ણવશેષ થથાન આપ્ય.જં સમજોને કે તેણે એઝસક્લજણઝવ સમાચારો, અહેવાલો વડે નખ્ખોદ વાળવામાં કંઇ બાકી ન રાખ્યજ.ં અખબાર તરીકે તમારે સમાજના િહરી તરીકેની ભૂણમકા ભજવવાની છે તે સાચજ,ં પણ નૈણતક્તાની લક્ષ્મણ રેખા ઓળંવયા વગર. જ્યારે ‘સન’ તથા ‘મયૂસ ઓફ ધ વલ્ડટ’ને તો નૈણતક્તા સાથે બાર ગાઉનજં છેટું હતજ.ં હવે ‘મયૂસ ઓફ ધ વલ્ડટ’ તો બંધ થઇ ગયજ.ં પાપનો ઘડો આજ નહીં તો કાલે ફૂટ્યા વગર રહેતો નથી. જોકે આ બધજં ણિટનમાં બમયજં છે, ભારતમાં નહીં. ઝયારેક ભારતની વાત પણ માંડીશજ.ં રુપટટ મડોુ કના દૈણનકના ફેલાવાના આંકડાઓ પર નજર ફેરવશો તો જણાશે કે તેને સમય જતાં કેવો ઘસારો લાવયો છે. ‘સન’નો ફેલાવો ૨૦૦૭માં ૩૧ લાખ નકલનો હતો, જે ૨૦૧૧માં ઘટીને ૨૬.૫ લાખ થયો છે. જ્યારે ‘ટાઇમ્સ’નો ફેલાવો ૨૦૦૭માં ૬ લાખ નકલ હતો, જે ૨૦૧૧માં ૪.૫ લાખ નકલ થયો છે. આ જ રીતે ‘સમડે ટાઇમ્સ’નો ફેલાવો પણ ઘટ્યો છે. અખબારોનો ફેલાવો ઘટવાનજં એક કારણ ઇમટરનેટનો વધતો િસાર પણ હશે તેની ના નહીં, પણ નકારાત્મક અખબારી નીણતનજં આમાં ઓછજં યોગદાન નથી. જોકે આજે ણિટનના ‘ગાણડટ યન’ ણસવાયના બધા વતુમાનપત્રોનો ફેલાવો ઘટી રહ્યો છે (ણિય વાચકણમત્રો, આ તબક્કે એક આપ સૌ િત્યે આભારસહ વાતનો ખાસ ઉલ્લેખ કરવાનો કે આપ સહુના ઉષ્માપૂણુ સાથસહકારથી ‘ગજજરાત સમાચાર’-‘એણશયન વોઇસ’નો ફેલાવો ણદનિણતણદન સતત વધી રહ્યો છે. ઇશ્વરને માથે રાખીને જણાવીએ છીએ કે વષુ ૨૦૧૦માં આપણા આ બંને સાપ્તાણહકોના વાણષુક લવાજમી ગ્રાહકોની સંખ્યામાં ૪ ટકાનો વધારો

થયો છે. આ માટે એબીપીએલ ગ્રજપ વતી હું આપના જેવા સજજ્ઞ વાચકો, ગ્રાહકો, ણવજ્ઞાપનદાતાઓ, ણવતરકો સણહત સૌ શજભચ્ે છકોનજં ઋણ થવીકારું છજ.ં ) મંગળવારે, ૧૯ જજલાઇએ લેથટર-ઇથટના એમપી કકથ વાઝના અધ્યિપદે રચાયેલી હોમ અફેસુ કણમણટએ પણ ‘મયૂસ ઓફ ધ વલ્ડટ’ કાંડમાં ચાર પોલીસ અણધકારીઓની પૂછપરછ કરી હતી. એમપી વાઝની સજદં ર કામગીરીને ણિટીશ અખબારોએ પણ ભરપેટ ણબરદાવી છે. મંગળવાર, ૧૯ જજલાઇની બે તપાસમાં મડોુક સામ્રાજ્યના ભયપરથત ભડવીરો શજં કહેશે તે તો સમય જ કહેશ,ે પણ રુપટટ મડોુક રોજેરોજ લાખો પાઉમડ ખચટીને ણિટનના રાષ્ટ્રીય અખબારોમાં આખા પાનની જાહેરખબર છપાવી રહ્યા છે. જેમાં તેઓ કાળા કરતૂતોની માફી માગે છે અને સાથે બાંહધ ે રી આપે છે કે ભણવષ્યમાં સભ્યતાના ધોરણો, મૂલ્યોના જતન માટે સાબદાં રહીશજં વગેરે વગેર.ે જાહેરખબરનો ખચોુ કયવે વાત પૂરી થઇ જાય છે તેવજં નથી. તેમના શેરોના ભાવ પણ ગગડી રહ્યા છે. અહેવાલ િમાણે છેલ્લા સપ્તાહમાં તેમના શેરનજં મૂલ્ય એક ણબણલયન પાઉમડ ઘટી ગયજં છે. ણિટન, અમેણરકા, ઓથટ્રેણલયાના શેરબજારોમાં ણલથટેડ તેમના ગ્રૂપના શેરોના ભાવ ગગડી રહ્યા છે. શેરહોલ્ડરોમાં કચવાટ છે, અને જનતાનો આક્રોશ તો છે જ. માથાભારે રુપટટ મડોુક આજે ૮૨-૮૩ વષુની વયે કઇ હાલતમાં હશે? ખેર, રુપટટ મડોુક માટે પૈસાનો સવાલ નથી. માનહાણનનો સવાલ છે. છેલ્લા ૪૫ વષુમાં ઓથટ્રેણલયાના નાના સાપ્તાણહકના માણલકના દીકરાએ દજણનયાભરમાં સામ્રાજ્ય ફેલાવ્યજં છે. ગયા ફાઇનાસ્મસયલ વષુમાં મડોુકની પેઢીની કુલ આવક ૩૦ ણબણલયન ડોલરથી વધજ હતી. જ્યારે વાણષુક નફો હતો ૨૪૦૦ ણમણલયન ડોલર. આમાં બીજજં પણ નોંધપાત્ર પાસજં છે. મડોુ ક માટે અખબારો કરતાં પણ ટીવી ચેનલ ‘બીથકાયબી’ દૂઝણી ગાય જેવી પજરવાર થઇ હતી. તેનો વાણષુક નફો છે ૧૧૦૦ ણમણલયન પાઉમડ. રુપટટ મડોુકને ‘તકલીફ’ એ હતી કે આમાં તેમનો ણહથસો ૩૯ ટકા હતો. અને તેઓ બાકીનો ૬૧ ટકા ણહથસો પણ હથતગત કરીને ટીવી િસારણ િેત્રે પણ પોતાનજં આણધપત્ય જમાવવા માગતા હતા. બાકી શેરણહથસો ખરીદવા તેઓ મોં માંગી કકંમત ચૂકવવા તૈયાર હતા. પણ તેમને તેમના જ પાપ નડી ગયા. ણિટનમાં રેણડયો-ટીવીની માણલકી હક્કના મજદ્દે સરકાર ણવશેષ સિા ધરાવે છે. સરકારે આ જ સિાની લગામ વડે મડોુકને ણિટનમાં મીણડયા િેત્રે રાિસી પંજો ફેલાવતા અટકાવ્યા છે. ણિટનમાં જે દૈણનકો વેચાય છે તેમાં રુપટટ મડોુકના દૈણનકોનો ૪૦ ટકાનો જંગી ણહથસો છે. આ સંજોગોમાં જો તેના હાથમાં ણવશાળ દશુકગણ ધરાવતી ટીવી ચેનલ આવી જાય તો રુપટટ મડોુક ધારે તેને તારે, અને ધારે તેને ડૂબાડે. ‘ગાણડટયન’ તેમ જ અમય ણવચારવંતો રુપટટ મડોુકની આ વધતી ઇજારાશાહીથી ણચંણતત હતા. મડોુક માટે આ સોદો ડાબા હાથનો ખેલ હતો, પણ ૧૫ જજલાઇ સજધી જ. તેમનજં આભ તૂટવા માંડ્યજં હતજ.ં તેમણે ગયા બજધવારે જાહેર કયજું - બીથકાયબી ખરીદવી નથી. પરંતજ આટલજં કહીને છટકી થોડું શકાય છે? કલમના કયાુ કરતૂત કાળજાને કોયાુ વગર રહેતા નથી. ણિટીશ િજાની આગવી ઓળખ છે. વાચકણમત્રો, જે દેશમાં આપણે રહીએ છીએ તે દેશની ધરતી પર ઇ.સ. ૧૦૬૬ પછી (એટલે કે બેટલ ઓફ હેથટીંવસ) પછી કોઇ ણવદેશ હુમલાખોર ણવજયી બમયો નથી. ણશણિત હોય કે અણશણિત, ગરીબ હોય કે તવંગર, ણિટીશ નાગણરકને હૈયે નૈણતક્તા, મૂલ્યો, ખજમારી, માનવતા સદા વસેલા રહ્યા છે. ગયા સપ્તાહની જ વાત કરું તો પૂવુ આણિકાના દજષ્કાળગ્રથત ણવથતારો માટે આમ જનતાએ પાંચ જ ણદવસમાં અંદાજે ૬૦ ણમણલયન પાઉમડ આપી દીધા છે. આ ણિટન છે.

ણિટન એક જમાનામાં આણથુક રીતે અને લશ્કરી તાકાતની રીતે ણવશ્વમાં સવોુચ્ચ હતજ.ં આજે ભલે તે સવોુચ્ચ થથાને ન હોય - અને નજીકના ભણવષ્યમાં આ થથાને પહોંચવાની શઝયતા ન હોય - પણ ણમત્રો, સમજી લેજો દેશિેમ, થવાણભમાન, ખજમારી, માનવતાના મૂલ્યોમાં ણિટન હજી સવોુચ્ચ થતરે છે. તમે તંત્રીલેખ વાંચજો, તેમાં ભારતની સ્થથણતની ચચાુ થઇ છે. કોંગ્રેસના મહામંત્રી ણદસ્વવજય ણસંહના બફાટની પણ તેમાં વાત છે. મજબ ં ઇમાં તાજેતરમાં થયેલા બોમ્બ બ્લાથટ અંગે ટીપ્પણી કરતા એક સમયના મધ્ય િદેશના આ મજખ્ય િધાને કહ્યું હતજંઃ પાકકથતાન કરતાં તો આપણી (ભારતની) સ્થથણત સારી છે ને? આ જ કોંગ્રેસી નેતા કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં કરોડો રૂણપયાની ગોબાચારી કરનાર સજરશ ે કલમાડી માટે કહે છે કે તે ણનદોુષ છે, તેમને જેલમાંથી મજક્ત કરી દેવા જોઇએ. કેવી વાણહયાત વાત છે? કોટેટ ગોટાળાના િાથણમક પજરાવા જોઇને જ તેમને જામીન આપવા ઇમકાર કયોુ હશેન? ે ભારતમાં કાયદા તો છે, પણ વગદારો તેને નેવે મૂકતા રહે છે. કાયદાના અમલ માટે મનોબળ નથી. જે સમાજ વહેમ, અંધશ્રદ્ધા, પલાયનવાદના ણવષચક્રમાં ફસાયેલો હોય તે સમાજની હાલત અળણસયા જેવી જ થતી હોય છે - મૂગ ં ા મોંએ પગ નીચે કચડાઇ જવજ.ં આવા સમાજના લોકો ચાહે તો પણ ફૂફ ં ાડો મારી શકતા નથી. ભારતમાં િપંચી રાજકારણીઓનો જ નહીં, જાતે બની બેઠલ ે ાં અને પોતાને ભગવાન ગણાવતાં ગજરુઓનો પણ તોટો નથી. એમાં વળી યેનકેન િકારેણ નાણાં બનાવનાર ગજડં ાઓ ભેગા થાય પછી શજં વલે થાય? આ બધાનજં ઓસડ શજ? ં અહીં મને મયૂ યોકકના માઇકલ બ્લૂમબગુની યાદ આવે છે. ૨૦૦૨થી તેઓ મહાનગર મયૂ યોકકના મેયર પદે ણબરાજે છે અને નજીકના ભણવષ્યમાં ત્રીજી વખત મેયર પદે ચૂટં ાય તેવા ઉજળા સંજોગો છે. તેઓ પણ અખબારી જગત સાથે, ઇલેઝટ્રોણનઝસ મીણડયા સાથે (તેઓ બ્લૂમબગુ ટીવી ચેનલના માણલક છે) પણ સંકળાયેલા છે, પરંતજ મૂલ્યો જાળવી જાણે છે. અઢળક સંપણિનો ઉપયોગ સત્કાયોુ માટે કરતા રહે છે. ૧૪ જજલાઇએ જ તેમણે સમાજમાં કઇ રીતે વધજ કાયુદિતા કેળવી શકાય તે માટે ૨૪ ણમણલયન ડોલર ફાળવ્યા છે. આ દાખલા પરથી એટલો જ બોધ લેવાનો છે કે કાગડા બધે કાળા જ હોય તેમ માની લઇને હાથ ધોઇ નાખવાના નથી. મડોુકનો કકથસો જોઇને ણનરાશ થઇ જવાની જરૂર નથી. દરેક પદાથુના ગજણધમુ હોય છે, અને દરેક માનવીના સારા માઠાં ગજણ હોય છે. આપણે આપણા મૂલ્યો, નૈણતક્તા, ખજમારી, માનવતાનજં જતન કરીએ તે આપણી ફરજ છે. મંગળવારે સાંજે મને એક વડીલ ણમત્રનો ફોન આવ્યો હતોઃ મડોુક મજદ્દે બળાપો કાઢતા હતા. જોયજન ં ે મડોુક કેટલી મજશ્કેલીમાં ઘેરાયા છે, તેનજં તો નખ્ખોદ જ નીકળી જવાનજં છે... આ મરેલાને શજં મારવો જોઇએ..? તેને હાથના કયાુ હૈયે વાગવાના જ છે... આ જમમે નહીં તો આવતા જમમે પણ પાપનજં ફળ ભોગવ્યે જ છૂટકો... વગેરે વગેરે તેમણે વાતો કરી. પણ વાચકણમત્રો, માફ કરજો. બહુ જ નમ્રતાપૂવક ુ કહું તો હું આ વડીલ ણમત્રની વાત સાથે રણતભાર સહમત નથી. મારું થપષ્ટ માનવજં છે કે તમારું જે કંઇ સારું-નરસજં છે તે માટે આ જમમના કમુયોગ જ જવાબદાર છે. તમે નોકરી કરતા હો કે વેપાર-ધંધો કરતા હો, જો તમે જાહેર જીવનમાં નૈણતક્તાના લઘજતમ ધારાધોરણોનો આગ્રહ ન રાખો તો શજં થાય? મડોુ ક જેવી હાલત થશે. જગતણનયંતાએ આપણને આ ધરતી પર જમમ આપ્યો છે ત્યારે આપણી પણ કેટલીક ફરજ બને. જો ન કરીએ તો શજં થાય? મડોુક મળે તો પૂછી લેજોને! કોઇને ઝયારેય કાયમ માટે છેતરી શકાતા નથી. આજ નહીં તો કાલે પાપ છાપરે ચઢીને દેકારો મચાવશે જ. ચાલો, ત્યારે આજે અહીં અટકુ.ં .. ફરી મળીશજં આવતા સપ્તાહે. (ક્રમશઃ)


સૌરાષ્ટ્ર

Gujarat Samachar - Saturday 23rd July 2011

રાજકોટમાં વેિારીના બંગલાના ક્યારામાં રાજકોટમાં અભ્યાસ કરતી ત્રણ યુરોપિયન યુવતીઓ કોલેજમાં છે. શિશ્વની ફકિ ૬૦ િાળા રાજકોટઃ ઉચ્ચ શિિણ િેિે રાજકુમાર છૂિાવેલી રૂ. બે કરોડની ચાંદી મળી! શિક્સી રહેલા રાજકોટમાં હિે પોશલશટકલ સાયન્સ, ફાઇન આ જોડાણની સભ્ય છે િેમાં રાજકોટઃ શહેરના સોની બજારના એક વેપારીના બંધ બંગલામાં ચોક્કસ બાિમીના આધારે પોલીસે િરોડો પાડી ફુલના ક્યારામાંથી રૂ. ૨.૦૩ કરોડની કકંમિની ૩૮૩ કકલો ચાંિીની પાટો મળી આવિા િેને કબજે કરી કાયવવાહી હાથ ધરી છે. હવે આ ઘટનાની િપાસમાં આવકવેરા ખાિાએ પણ ઝૂકાવ્યું હોવાનું જાણવા મળે છે. પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ જાગનાથ શેરી નં.૪ માં આવેલા રત્નાકાર નામનાં બંધ

બંગલામાં કરોડો રૂદપયાની ચાંિી હોવાની બાિમીના આધારે ક્રાઈમ બ્રાન્ચે બંગલાના માદલક િેજસભાઈ રમેશભાઈ શાહને બોલાવી મકાનના ૧૧ રૂમ, ૨ રસોડા, ૨ હોલ, ૨ ફળીયામાં િપાસ કરિા ફળીયામાં ફુલનાં કયારામાંથી ચાંિીની પાટો મળી આવી હિી. બંગલાના માદલક િેજશભાઈ સોની બજારમાં આર.પી. ઓરનામેન્ટ નામે સોના-ચાંિીની મોટી પેઢી ધરાવે છે.

• સોમનાથમાં રૂ. ૧.૫ કરોડનું પ્રવેશદ્વાર બનશેઃ િથમ જયોશિશલિંગ સોમનાથ મહાદેિ ખાિે અંદાશજિ રૂ. ૧. ૫ કરોડના ખચથે ભવ્યાિશભવ્ય િિેિદ્વારનું શનમાિણ થિે. િેનું ભૂમશપૂજન ગિ રશિિારે સોમનાથ ટ્રસ્ટના અધ્યિ અને પૂિિ મુખ્ય િધાન કેિુભાઈ પટેલના હસ્િે થયું હિું. ઉર્લેખનીય છે કે, આ ભવ્ય િિેિદ્વાર સોલાર બેઝ રંગબેરંગી લાઇટથી સુિોશભિ હિે અને િિેિદ્વાર ઉપર નંદી, કાચબો, શિિૂળ, ડમરુ સશહિનાં દિિન થિે. આ અંગે સોમનાથ ટ્રસ્ટના જનરલ મેનેજર કમલેિભાઈ રાિલે જણાવ્યું કે, સોમનાથ મહાદેિ ખાિે બંસી પહાણપુરના પથ્થર સાથેનું ૩૭ મીટર પહોળાઈ અને ૧૮ મીટર લંબાઈનું ભવ્ય ‘સોમનાથ િિેિદ્વાર’ શનમાિણ પામિે. ગુજરાિ પશિિ યાિાધામ શિકાસ બોડટના આશથિક અનુદાનથી રોડ બ્યુશટફફકેિનનો રૂ. ૪. ૯૮ લાખનો િોજેકટ કાયિરત્ છે. • સૌરાષ્ટ્ર યુનન.ના કુલનાયક તરીકે ડો. મહેન્દ્ર પાડનલયાઃ સૌરાષ્ટ્ર યુશનિશસિટીના કુલનાયક (ઉપકુલપશિ) િરીકે ડો. મહેન્દ્ર પાડશલયાની રાજ્ય સરકારે શનમણૂક કરી છે. ઉપરાંિ દશિણ ગુજરાિ િીર નમિદ યુશનિશસિટીના કુલનાયક િરીકે દિેિ રશસકલાલ ઠાકરની પણ શનમણૂક કયાિની જાહેરાિ થઇ

શિદેિની શિદ્યાશથિ નીઓ પણ આિી રહી છે. િહેરની ઐશિહાશસક રાજકુમાર કોલેજ (RKC)માં આ િષિથી ગર્સિ શિભાગ િરૂ થયો છે. અહીં જે શિદ્યાશથિનીઓ અભ્યાસ કરે છે િેમાં કેટલીક રાજિી પશરિારની દીકરીઓ છે અને યુરોપથી પણ અહીં િણ બાળાઓ અભ્યાસઅથથે આિી છે. રાજકુમાર કોલેજમાં આ િષિથી હ્યુમશનટીઝનો અભ્યાસક્રમ પણ િરૂ થયો છે. જમિનીની રશિીના, ઇટલીથી આિેલી એર્યુનોરા અને ફ્રાન્સની િિની મોના અહીં

આટટસ, શિશિધ ભાષા િગેરન ે ું શિિણ લઇ રહી છે. િેઓ આટટસ ફેકર્ટીની શિદ્યાશથિ નીઓ છે અને ધો.૧૧માં અભ્યાસ કરે છે. કોલેજના શિિન્સપાલ શિનોદકુમાર ઠક્કર કહે છે, અમેશરકન ફફર્ડ સશિિ સ નામના એક શબનસરકારી િોગ્રામ અંિગિિ આ શિદ્યાશથિ નીઓ અહીં િિેિ મેળિે છે. આ િષથે િણ સ્ટુડન્ટ છે હિે દર િષથે શિદેિથી શિદ્યાથથીઓ અહીં આિિે. RKCનું સંયોજન રાઉન્ડ સ્કિેર િૈિશણક જુથ સાથે પણ

છે. ડો. પાડશલયાએ સોમિારે કુલનાયક િરીકે કાયિભાર સંભાળી લીધો છે. સૌરાષ્ટ્ર યુશનિશસિટીના કુલનાયકપદેથી કર્પકભાઈ શિિેદીએ શનવૃત્ત થયા બાદ આ જગ્યા લાંબા સમયથી ખાલી હિી. • સૌરાષ્ટ્રમાં ૭.૯૧ લાખ હેકટર જમીનમાં ખરીફ વાવેતરઃ ચોમાસાના િથમ રાઉન્ડમાં ૧થી દસ ઇંચ જેટલો િરસાદ થઈ જિાં અને જળાિયોમાં પણ ૨૮થી ૩૦ ટકા પાણીનો સંગ્રહ થઈ ગયો હોિાથી સૌરાષ્ટ્રમાં િાિણી િરૂ થઈ ગઇ છે. રાજકોટ શજર્લામાં ૧,૬૪,૪૪૨, જૂનાગઢ શજર્લામાં િધુ દોઢ લાખ હેક્ટરમાં િાિેિર થિાં કુલ પાંચ લાખ હેક્ટરમાં િાિેિર થયું છે. આ શસિાય જામનગર શજર્લામાં ૨,૧૮,૦૭૫ અને સુરેન્દ્રનગર શજર્લામાં ૮૮૪૫ હેક્ટરમાં િાિેિર થયું છે. જોકે રાજ્યના કુલ િાિેિરમાં ગિ િષિ કરિા ૨૩.૨૯ હેકટર શિસ્િારનો ઘટાડો થયો છે. સૌરાષ્ટ્ર સશહિ સમગ્ર રાજ્યમાં આ િષથે પણ કપાસ અને મગફળીનું સૌથી િધુ િાિેિર થયું છે. • જામનગરમાં દાંનડયારાસની તાલીમનો રેકોડડ નોંધાશેઃ જામનગરમાં એક સાથે ૨૦૦૦ લોકોને કલાત્મક અને શિશિધ દાંશડયા-રાસની િાલીમ આપિાનું આયોજન િહેરના દાંશડયા-

આ કોલેજ એક છે. આ કાયિક્રમ અંિગિિ બહારના શિદ્યાથથીઓને કોલેજની હોસ્ટેલમાં રહેિાનું હોિું નથી, રાજકોટમાં કેટલાક પશરિારો છે િેમને ત્યાં આ સ્ટુડન્ટને રહેિાની વ્યિસ્થા કરાઇ છે. આ િષથે આ િણ શિદ્યાશથિ નીઓ ફફર્ડ માિિલ ગ્રૂપના નીશિન પટેલ, ચાટટડટ એકાઉન્ટન્ટ ગૌરાંગ સંઘિી અને એક જસાણી પશરિાર સાથે રહે છે. એ ઘરના મોભી જ િેના િાલી હોય છે અને પશરિારના સભ્ય િરીકે િેણે રહેિાનું હોય છે.

17

વીરિુર જલારામના િૂ.જયસુખરામબાિાની તપબયત નાદુરસ્ત રાજકોટઃ વીરપુરના જલારામ મંદિરના પૂવવ ગાિીપદિ પૂ. જયસુખરામબાપા ચંદ્રાણી (ઉ.૮૪)ની િદબયિ લથડિા ગિ સપ્તાહે રાજકોટની પટદલિંગ હોસ્પપટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે. જ્યાં િબીબોએ િેમને ભયમુક્ત જાહેર કયાવ છે. પૂ. જયસુખરામબાપાને સેપ્ટી સેમીયા (ઇન્ફેક્શન) થિા હોસ્પપટલમાં ખસેડાયેલ. આ અંગે પૂ. મોરાદરબાપુને જાણ થિા િેઓ ખબર પૂછવા રાજકોટ આવ્યા હિા.

રાસના જાણકાર નાનક શિિેદી દ્વારા કરિામાં આવ્યું છે અને એ સાથે શગનેસ બુક ઓફ િર્ડટ રેકોડટમાં પણ િેની નોંધણી કરાિિાનો િયાસ થિે. આ અંગે નાનક શિિેદીએ જણાવ્યું હિું કે અત્યાર સુધીમાં ૧૫૦૦ લોકોને એક સાથે દાંશડયા રાસની િાલીમ આપિાનો શિશ્વશિક્રમ નોંધાયો છે. • પાલીતાણામાં રૂ. ૧૫ લાખના હીરાની ચોરીઃ પાલીિાણાભાિનગર રોડ ઉપર આિેલા હીરાના કારખાનામાંથી ગિ સપ્તાહે એક સાથે ચાર કારખાનાના િાળા િૂટ્યા હિા અને કુલ ૧૫ લાખના હીરાની ચોરી થઈ હિી. આ ઘટનાથી યાિાધામમાં હાહાકાર મચી ગયો હિો, પોલીસે િધુ િપાસ હાથ ધરી છે. • ભાવનગરના નજલ્લા નશક્ષણાનધકારી સસ્પેન્ડઃ ભાિનગરમાં શજર્લાના ગ્રાન્ટેડ િાળાઓમાં અભ્યાસ કરિા શિદ્યાથથીઓને દર િષથે શિનામૂર્યે ગુજરાિ રાજ્ય િાળા પાઠ્ય પુસ્િક મંડળના પુસ્િકો આપિામાં આિે છે. આ પુસ્િકો શિદ્યાથથીઓને ન પહોંચિાં ટનબધ્ધ જથ્થો ભાિનગરના નિાપરા શિસ્િારના એક ગોડાઉનમાંથી ઝડપાયો હિો. આ ચક્ચારભયાિ િકરણમાં ભાિનગર શજર્લા શિિણાશધકારી જે.એમ. ખરાડીને સસ્પેન્ડ કરાયા છે.


હાસ્ય

Gujarat Samachar - Saturday 23rd July 2011

અમારાં વહાલાં કાઠિયાવાડી, ચરોતરી, મેહોંણી, અમદાવાદી, પાલનપુરી, કચ્છી, મુંબઈયા અને સુરતી એન.આર.આઇ. ભાઈઓ, અમારી નખઠિખ રૂપાળી ગુજરાતણ (કે પંજાબણ) ભાભીઓ અને નવી નસલનાં ફૂલગુલાબી ભૂલકાંવ! તમને સૌને ગુજરાતના હંધીય જાતના દેિીઓના રામ રામ! ગયે વખતે કાઠિયાવાડીઓ અને સુરતીઓને કમ્પેર કરતાં જરીક કાઠિયાવાડીઓને હળી કરી એમાં તો અમારા ચાર-પાંચ ભાઈબંધુ ઠરસાઈ ગ્યા મને ક્યે, ‘તું કાઠિયાવાડની ખાનદાની પર ડાઉટ કર છ?’ મેં કીધું એવું કાંઈ નથી, પણ બાપલ્યા, કાગડા બધેય કાળા જ હોય. આ સુરતીઓય કાંઈ ઓછા નથી. સુરતીલાલાઓને કોણ જાણે કેમ અમથા અમથા પૈસા ખરચી નાખવાનો ભારે િોખ. પણ ઈ વાત પછી કરું, પહેલાં સુરતની ઠસટી-બસની વાત કરું. અમે પહેલી વાર સુરત ગ્યા તો એક મોટા ફ્લાયઓવરની નીચેના બસ-સ્ટોપ પર ઊભા હતા. જવું હતું ઉધના-મગદલ્લા રોડ. રસ્તે ચાલતા એક ભાઈને પૂછીને ખાતરી કરી કે, ‘અહીંથી ઉધના-મગદલ્લા રોડ જવા માટે બસ મળે ખરી કે?’ ‘મલેને ***?’ (આમાં પેલી ફૂદડીઓ તો

આજે કેટલી રોટલી ખાિો? જ્યારે સુરતમાં તો અમથું મોં મીિું કરવા કોઈ ઘારી લાવે તોય એક-બે ફકલોથી ઓછી ન લાવે. અમે કોઈ ઠદ’ ઘારી ખાધેલી નંઈ એટલે થયું કે પહેલા જરા ચાખી જોઈ, પછી વધારે લઈએ. દુકાનવાળાને કીધું, ‘સો ગ્રામ ઘારી આપો.’ તો અમારી સામે જ જોઈ રહ્યો. પછી કહે, ‘કાં’થી આઇવા? અમદાવાદથી કે?’ સુરતીલાલાને જીભના ચટકા ભારે. જાતજાતનું ખાવાનું જોઈએ. આમ જોવા જાવ તો કાઠિયાવાડીઓ કે અમદાવાદીઓ પણ ખાવામાં ઓછા નથી. પણ અમારું ‘ઓબઝરવેસન’ એવું ખરું કે સુરતીઓને ખાવા કરતાં ખાવા માટે પૈસા ખરચવાનો વધારે િોખ. પોંકની સીઝન આવે ત્યારે સુરતની ચોપાટી પર તાજો ગરમાગરમ પોંક વેચતી ઢગલાબંધ હાટડીઓ ફૂટી નીકળે. પણ સીઝનનો પહેલવહેલો પોંકનો િું ભાવ હિે, િું ધારો છો? એક ફકલોના રૂઠપયા બસ્સો! આપણને એમ થાય કે હવે એવા તે િું પોંક ‘મીટરની કાં’ મેથી માઇરા કરો? હુરતમાં મીટરબીટર નીં ચાલે!’ જે ઓફફસે જવાનું હતું ખાધા વનાના ર’ઈ ગ્યા ’તા? આટલા રૂઠપયા તે ત્યાં જઈને અમે જરા બળાપો કાઢ્યો એટલે દેવાતા હૈિે? બે ઠદ’ પછી ખાિું! પણ ના, સુરતીલાલા તો પોંક ખાધાની ત્યાંના લોકો કહે, ‘હુરતમાં તો િટઠલયાંવારું જ બો’ ફાઇન!’ આંયાં બધા ઓલરાઇટ છે! વધામણી આપતાં કહેિે, ‘આજે તો બસ્સો રૂઠપયાનો પોંક ખાઈ આ િટઠલયાંવાળું અમને ન િઝિત િાડ લાઈખો!’ સમજાયું એટલે એમણે ફોડ પાડીને અમે અમારા પંકજ દેસાઈ નામના સમજાવ્યું કે, ‘તમારે હું કરવાનું? સરકીટ હાઉસથી ઠિજ પાંહે પાંચ રૂઠપયામાં આવી ભાઈબંધને ઘરે બેસીને તડાકા મારતા હતા ત્યાં રે’વાનું. ત્યાંથી બીજા પાંચ રૂઠપયામાં મજૂરા ગેટ તેનો એક દોસ્ત આંગળીમાં કારની ચાવી હુધી આવી જવાનું. ને તાંથી બીજા પાંચ ઘુમાવતો આવ્યો, ‘ચાલ પંકજ, દમણ આવવાનો કે?’ આઇપા કે આફા છેક લગી ખાલવી આપે!’ ‘દમણ? કેમ, કંઈ કામે ચાઇલા?’ મેં કીધું, ‘પણ બાપા, પંદર રૂઠપયા તે કાંઈ ‘ના રે, આમ જ! દારૂ પીહું, મરઘું ખાહું ને હોતા હિે? અમારા અમદાવાદમાં આટલા ઠડસ્ટન્સના માંડ સાડા નવ રૂઠપયા થાય! અને પાછા!’ મેં અમસ્તો જ મમરો મૂક્યો, ‘કેમ? દારૂ ને એમાં તો ત્રણ જણા આવી જાય. અહીં તો અમે બે જણા હતા એટલે આમેય ત્રીસ થાય ને મરઘી સુરતમાં ન મળે?’ ‘મલે ને***? બો’ મલે. પણ દમ્મણ જેવી આમેય ત્રીસ!’ પછી વાત કરતાં ખબર પડી કે મોટા મજા નહીં! હું કે’ય પંકજ?’ ટૂંકમાં એ દોસ્ત ભાગના કમણચારીઓ આ રીતે રોજની બેત્રણ પાંચસો રૂઠપયાનું પેટ્રોલ બાળીને સુરતથી બે-ત્રણ ઠરક્ષા બદલીને ઓફફસે આવે. રોજ દમણમાં ફક્ત ખાણી-પીણી કરવા માટે જાય. આવવાના દસ-પંદર રૂઠપયા અને જવાના દસ- આપણા ભેજામાં આખી વાત જ ન ઊતરે. મારા પંદર. અમે કહ્યું, તમે ત્રણ-ચાર જણા ભેગા ભેજામાં તો આજેય નથી ઊતરતી. પણ સુરતના પાણીમાં જ કંઈ છે. નહીંતર થઈને રોજ એક ઠરક્ષામાં આવો તો ન ચાલે? સુરતમાં રહ્યા પછી અસ્સલ કાઠિયાવાડીઓના ‘અહં, એ બધું ફાવે કેમ કરીને?’ ‘કેમ? ગોિવવું હોય તો બધું ગોિવાય. સ્વભાવ કેમ કરીને બદલાઈ જતા હિે? હવે તો એકાદ જણાને પાંચ ઠમઠનટ વહેલા નીકળવું પડે વરાછા રોડના કાઠિયાવાડી હીરાઘસુઓ પોંક કે ઘારી પાછળ ત્રણસો-ચારસો રૂઠપયા ખરચી કે એકાદને થોડું ચાલવું પડે. પણ-’ ‘જવા દોની ***! એ બધી લપ્પન-છપ્પન નાખતાં અચકાતાં નથી. ખાણી-પીણી અને કપડાંલતાંની બાબતમાં કાઠિયાવાડીઓ કોણ કઈરા કરે રોજ?’ ટૂંકમાં સુરતીઓને પૈસા ખરચવાનો િોખ. સુરતીલાલા જેવા થતા જાય છે. ટૂંકમાં, કાગડા બધે કાળા ઈ વાત હાચી, બાકી સારી ઠસટી-બસ સઠવણસ માટે આંદોલન ન પણ તાપીના પાણી પીધા પછી કાગડાવના થાય? અમદાવાદી તો બધી વાતમાં ચીકણા. તમે ઠખસ્સામાં કૂકા (રૂઠપયા) બવ કૂદવા લાગે છે! નહીં માનો, પણ સારાં સારાં ઘરોમાં રોજ સવારે અટલે ઝીંકે રાખો બાપલ્યા, આંયાં બધા ઠમઠસસ રોટલી કરતાં પહેલાં બધાને પૂછે, ‘તમે ઓલરાઇટ છે!

હુરટમાં ટો ચાઇલા કરે! અલ્પઠવરામ-પૂણણઠવરામ જેવી ઠનદોણષ હોય છે એટલે તેનું જરાય ખોટું ન લગાડવું એવી સલાહ અમને પહેલેથી મળી ચૂકેલી.) પણ સાલું, દસ ઠમઠનટ ઊભા રહ્યા પછીયે એક પણ બસ ન ફરકી એટલે ફરી કોઈકને પૂછયું, ‘ભાઈ, અહીં બસ આવે છે ખરી?’ ‘આવે હો ખરી!’ ‘હેં?’ અમે ચમક્યા. ‘િું કીધું?’ ‘બસનું પૂછતા છેને?’ ભાઈએ કીધું, ‘તે તો કોઈ વાર આવે હો ખરી!’ મારી નાખ્યા. બસ આવેય ખરી? એટલે ન આવે તેની તો કોઈ નવાઈ જ નહીં? છેવટે ઠરક્ષા કરી. ઠરક્ષાવાળાએ તોડીને ત્રીસ રૂઠપયા લીધા. અમે કીધું, ‘મીટર? મીટરમાં કેટલા થ્યા?’

ઝડિાઇન ઝિએશન

18

• ફિઝિક્સ ઓઝિમ્પિયાડમાં ભારતીય ઝિદ્યાથથીઓ િળક્યાઃ થાઇલેન્ડના બેંગકોકમાં ૧૮ જુલાઇએ સમાપ્ત થયેલા ૪૨મા ઇન્ટરનેશનલ ફિઝિક્સ ઓઝલમ્પિયાડ (આઇિીએચઓ)માં ભારતના િાંચ ઝિદ્યાથથીઓએ ભાગ લીધો હતો અને તમામે મેડલ જીત્યા છે. જેમાં સુમેઘા ગગગ (િંજાબ), શુભમ મહેતા (રાજસ્થાન) અને બુરલે સાઇ (આંધ્ર પ્રદેશ)એ ગોલ્ડ મેડલ જ્યારે ઝનઝશથ લાહોટી (રાજસ્થાન) અને આઇ. પૃથ્િી તેજ (આંધ્ર પ્રદેશ)એ ઝસલ્િર મેડલ જીત્યા હતા. આઇિીએચઓમાં ભારત સઝહત ઝિશ્વના ૮૪ દેશોના કુલ ૪૦૦ તેજસ્િી ઝિદ્યાથથીઓએ ભાગ લીધો હતો.

!

$ % # " # '% )

#" " & % #$ "

'

! * ( ' #( *&

! '#

&'

$!

!& #"

% ) ! "&(% "

$ !

! '

!& #" '& '#

& #("'

& &

% ' & #"

#' ! ## " &

"

" & (%% " % # " " $ &&$#%'


મુંબઈ વિસ્ફોટ વિશેષ

Gujarat Samachar - Saturday 23rd July 2011

મુંબઈ બ્લાસ્ટઃ ગુજરાતી સમાજ માટે ગોઝારો વિન ખંભાતના હીરા બ્રોકરનું મોતઃ ઓપેરા હાઉસ સ્થિત પંચરત્ન બજારમાં સુરત, અમદાવાદ અને મુબ ં ઇના વેપારી મમત્રો સાિે કામ અિથે ગયેલા ખંભાતના અગ્રણી હીરા પારખુ ઝવેરી તુષાર રમેશચંદ્ર શાહનું મોત િયું હતુ.ં ખંભાતના માણેકચોકના વતની અને બાળપણિી મુબ ં ઇમાં રહેલા તુષારભાઇએ બી.કોમ. સુધીનો અભ્યાસ કયોો હતો. પાલનપુરના ગઢના વેપારીનું મૃત્યુઃ બનાસકાંઠાના પાલનપુરના ગઢ ગામના વતની અને ધંધાિથે મુબ ં ઇમાં સ્થિત િયેલા સંદીપભાઇ ચંપકલાલ શાહ ૧૩ જુલાઇની સાંજે ઓપેરા હાઉસના ડાયમંડ માકકેટમાં ગયા હતા. બોમ્બ મવથફોટમાં તેમને ગંભીર ઇજા િઇ હતી જેના કારણે મોડી રાત્રે તેઓ મૃત્યુ પામ્યા હતા. સૌરાષ્ટ્રના પ્રશાંત જોશીએ આંખ ગુમાવીઃ બોમ્બ બ્લાથટમાં મૂળ સૌરાષ્ટ્રનાં ગોંડલ તાલુકાનાં વાસાવડ ગામના વતની અને મુબ ં ઈમાં સીપી ટેડક એમરયામાં પ્લાઈવુડની દુકાન ધરાવતા પ્રશાંતભાઈ હષોદભાઈ જોશી દુકાનનાં કામ અંગે ઝવેરી બજારમાં ગયા હતાં. મવથફોટમાં તેમને અનેક જગ્યાએ ગંભીર ઈજા િઈ છે. જેમાં તેમણે એક આંખ ગૂમાવી છે. હાિ અને પગમાં મસ્ટટપલ ફ્રેકચર િયાં છે. ઉત્તર ગુજરાત, સુરત, અમરેલીના ૮ ઘાયલઃ ગઢ ગામના જ અપોણ પરેશ શાહ, મડાણા ગામના અમનશ બેચરદાસ શાહ અને શ્રેયાંશ અરમવંદ શાહ તિા પાલનપુરના સમીર સુરશ ે ચંદ્ર શાહને ગંભીર ઇજા પહોંચી હતી. સુરતના ૩ વેપારીઓને પણ ગંભીર ઇજા પહોંચી હતી. અમરેલી મજટલાના નારી ગામના વટલભભાઈ પટેલીને પણ ગંભીર ઈજા િઈ છે. વવસાવદરના કાકા ભત્રીજાનો બચાવઃ મૂળ મવસાવદર તાલુકાના રતાંગના વતની અને હાલ સુરતમાં રહી મહરાનો વ્યવસાય કરતા રમતભાઈ

ક્યા રાજ્યોમાં તપાસનો દોર લંબાયો છે? મહારાષ્ટ્ર: સિસિયલ બ્લાથટની િાઈટ પિના િીિી ટીવી ફૂટેજમાં ત્રણ િંદીગ્ધોની તલાશ. આતંકીઓ મુંબઈમાં આવ્યા તેમાં કોઈ બેમત નથી. તેથી તેઓ ટ્રેનથી આવ્યા કે સવમાન માગગે તેની તપાિ. પુનાના સવથફોટમાં પકડાયેલા સિમાયત બેગની પૂછપિછ અને મોિીન ચૌધિીની શોધખોળ. ગુજરાતઃ અમદાવાદમાં જુલાઈ ૨૦૦૮ના સિસિયલ બ્લાથટના આિોપીઓ તથા તાજેતિમાં વડોદિાથી પકડાયેલા દાસનશની પૂછપિછ. દાસનશે ઝાિખંડમાંથી થલીપિ િેલની ભિતી કિી િતી. અમદાવાદના યુવકો િંકળાયેલા છે કે નિીં તેની તપાિ. જ્યાિે જુલાઈ ૨૦૦૮માં િુિતમાં મુંબઈની જેમ જ બોમ્બ મુકાયા િતા. પિંતુ તે ફાટ્યા ન િતા. તેથી િુિતમાં તપાિ જાિી છે. અમદાવાદ સિસિયલ બ્લાથટમાં વડોદિાના કસથત આતંકીઓ પણ િામેલ િતા. દાસનશ પણ વડોદિાના એક શખ્િને મળવા આવતા પકડાયો િતો. આથી વડોદિામાં પણ તપાિ ચાલે છે. જ્યાિે અમદાવાદ સિસિયલ બ્લાથટમાં િૌથી પ્રથમ ભરૂચમાંથી િાજીદ મડિુિીની ધિપકડ થઈ િતી. તદુપિાંત સવથફોટમાં વપિાયેલી કાિો પણ ભરૂચમાં જ મુકાઈ િતી. રાજસ્થાન: જયપુિ સવથફોટમાં પકડાયેલા આિોપીઓની પૂછપિછ અને જયપુિમાં પણ થલીપિ િેલ િોવાની આશંકા. દદલ્હી: ઓગથટ ૨૦૦૮માં બાટલા િાઉિ એડકાઉડટિમાં ઠાિ મિાયેલા આઈ એમના કમાડડ આતીફ અમીનના િાગિીત મોિંમદ િલમાનની પૂછપિછ. િલમાને આઈ એમની ત્રણ પાંખો, ૩૧૩ થકવોડ, ખયબિ થકવોડ અને ગઝની થકવોડની વાત કબૂલી િતી. મધ્ય પ્રદેશઃ ઈડદોિ પોલીિે િાલમાં જ અબુ ફૈઝલ અને મુજબ િસિત ૧૯ સિમીના

સમજુભાઈ લાખાણી અને એના ભત્રીજા મનોજભાઈ મવઠ્ઠલભાઈ લાખાણી ૧૩ જુલાઇએ સુરતિી ઓપેરા હાઉસ ગયા હતાં. તેમને પોપ્યુલર મબસ્ટડંગમાં ૩૨ નંબરની ૫હેલા માળે ઓફફસ છે. બન્ને કાકા ભત્રીજા કોફી પીવા અને પાન મસાલો ખાવા માટે નીચે ઉતયાો હતાં. આ કામ પતાવી જેવા ઓફફસમાં પરત જઈ ચેર પર બેઠાં કે, એક જબરજથત મોટો ધડાકો સંભળાયો. આ બધુ માત્ર બે મમમનટમાં જ બની ગયુ હતુ.ં નાસભાગમાં હીરાના પેકટે પડી ગયાઃ હીરાના વેપાર અિથે સુરત અને મુબ ં ઇમાં અવરજવર કરતાં વેપારી ઉજાસભાઇ શાહે જણાવ્યું હતું કે તેઓ સાંજે લગભગ સાત વાગ્યે હીરાના કામકાજ માટે ઓપેરા હાઉસ તરફ જઇ રહ્યા હતા. તે વખતે એક જોરદાર અવાજ આવ્યો હતો. અવાજ એટલો પ્રચંડ હતો કે કેટલાંક મકાન અને ઓફફસના કાચ તૂટી ગયા હતા. કેટલાંક લોકો આશ્ચયો અને ગભરાટની નજરે એકબીજા તરફ જોઇ રહ્યા હતા અને કેટલાંક લોકો રથતા પરિી ભાગી રહ્યા હતા. િોડાં સમયમાં જ રથતા પર પોલીસ અને એમ્બ્યુલડસની સાયરનના અવાજ શરૂ િઇ ગયા હતા. બજારમાંિી વેપારીઓએ ભાગાભાગ કરી હતી જેમાં કેટલાંકના હીરાના પેકટે પડી ગયા હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું હતુ.ં આઈડીઆઈના સમીર જોશીની ઘાત ટળીઃ બ્લાથટની કમનસીબ ઘટનામાં સુરતના ઘણાં લોકોને અસર િઇ છે. સુરત ખાતેના ઇસ્ડડયન ડાયમંડ ઇસ્ડથટટયૂટના આમસથટડટ ડાયરેકટર સમીર જોષી પણ તે સાંજે ઓપેરા હાઉસ ખાતે જ હતા. સદનસીબે તેમણે ૬-૩૦ કલાકના અરસામાં ઓપેરા હાઉસ છોડયું અને હોટલે પહોચ્યા હતા. હોટલમાં ચેકઇન કયુો ને બ્લાથટના સમાચાર મળ્યા હતા. આ અંગે તેમણે જણાવ્યુ હતુ કે તેઓ તેમની ઘાત ટળી હોવાનુ માને છે.

! "

' %'

$

)

! *

)

" ! !!$

#$

(

* '

#

$ %$$

!!$ $ *

19

+,- )!, 0 '

%&

( ' +,- ,./

& '

'(

આતંકીઓની ધિપકડ કિી િતી. અબુ ફૈઝલ અને મુજીબ, અબ્દલુ િુભાન ઉફફે તૌકીિની ગેિિાજિીમાં આઈ એમનું િંચાલન કિતા િતા. તેમણે ટાગગેટ કકસલંગ ઉપિાંત ઘણી આતંકી યોજનાઓ બનાવી િતી. પશ્ચિમ બંગાળઃ કમરૂદ્દીન ઉફફે અબ્દુલ્લા ઉફફે નાટાએ મુંબઈ બ્લાથટને ફાઇનાડિ કયુું િોવાની આશંકા છે. ૨૦૦૯થી અડડિગ્રાઉડડ નાટા અને આઈ એમના થથાપક પાકકથતાન સ્થથત અમીિ િઝા ખાન વચ્ચેની ટેસલફોસનક વાતચીતનું ઈડટિિેપ્શન અને ત્યાંના યુવકોની થલીપિ િેલમાં ભિતી. ઝારખંડઃ િાંચીમાં દાસનશ અને મંઝિ આલમે ઝાિખંડમાંથી ૨૪ યુવકોની તાજેતિમાં જ થલીપિ િેલમાં ભિતી કિી િતી. મુંબઈ બ્લાથટમાં આ થલીપિ િેલે કામ કયુું િોવાની આશંકા છે. કણાાટકઃ આઈ એમના ઈસ્ડડયન ઓપિેશનના કમાડડિો સિયાઝ ભટકલ, ઈકબાલ ભટકલ અને યાિીન ભટકલ ત્યાંના છે. ત્યાંના થલીપિ િેલના યુવકો પણ મુંબઈમાં િસિય િોવાની આશંકા છે. ઉત્તર પ્રદેશઃ વાિાણિીમાં િંકટમોચન િનુમાન મંસદિમાં સવથફોટના આિોપીઓ પણ ભાગેડુ છે. તેમાં પણ મુંબઈ જેવી જ મોડ્િ ઓપિેડડી િતી. જ્યાિે ઈસ્ડડયન મુજાસિદ્દીનના મોટા ભાગના આતંકીઓ આઝમગઢના િતા. િાલમાં ભાગેડુ આિોપી મોિંમદ ફૈઝ પણ આઝમગઢનો છે. તેથી અિીં પણ તપાિ ચાલે છે. કેરળ: કેિળના વાઘામોન જંગલોમાં આઈ એમે ત્રાિવાદી તાલીમનું આયોજન કયુું િતું. ત્યાં જ દેશભિમાં જુદી જુદી જગ્યાએ બોમ્બ બ્લાથટ કિવાની યોજના બનાવાઈ િતી. કેિળના કેટલાક યુવકો પણ આઈ એમના થલીપિ િેલમાં િોવાની આશંકા.

123415

#

(!) )

$ &

& ! ./- )!,

#


20

મુંબઈ વિસ્ફોટ વિશેષ પાન-૧નું ચાલુ

આ પીડાનો... મહારાષ્ટ્રના મુખ્ય પ્રધાન પૃથ્વીરાજ ચવ્હાણે જણાવ્યું હતું કે ઝવેરી બઝાર, ઓપેરા હાઉસ અને દાદરમાં થયેલી વારાફરતી બોમ્બ વવથફોટ થયા છે. આમાંથી ઓપેરા હાઉસ ખાતે થયેલો વવથફોટ સૌથી પ્રચંડ અને શવિશાળી હતો. ઈમ્પ્રોવાઈઝ એક્થપ્લોવસવ ડીવાઈસીસ (આઈઈડી)નો ઉપયોગ કરીને આ ત્રણેય વવથફોટ કરાયા હોવાનું મનાય છે. મુબ ં ઈ પોલીસે જણાવ્યું હતું કે ઝવેરી બઝાર ખાતેના વવથફોટ થથળેથી આઈઈડી મળી આવ્યું છે. કેન્દ્રીય ગૃહસવચવ આર. કે. વસંહે જણાવ્યું હતું કે એક વવથફોટ મારુવત એથટીમ કારમાં અને બીજો વવથફોટ મોટરસાઈકલમાં કરાયો હતો. ઝવેરી બઝારમાં બેથટ બસ થટોપની ઈલેસ્ક્િક કેવબનેટના મીટર બોક્સમાં થયો હતો. પ્રથમ વવથફોટ પ્રખ્યાત મુબ ં ાદેવી મંવદર નજીક આવેલા દવિણ મુબ ં ઈના ઝવેરી બઝારની શકીલ મેમણ શેરીમાં થયો હતો. જ્યારે બીજો વવથફોટ દવિણ મુબ ં ઈના ઓપેરા હાઉસ નજીક ડાયમંડ માકકેટ ખાતે થયો હતો અને ત્રીજો વવથફોટ સેન્િલ મુબ ં ઈના દાદર વેથટ ખાતે કબૂતરખાનામાં થયો હતો. ઈજાગ્રથતોને સેન્ટ જ્યોજવ,

નાયર અને કેઈએમ હોસ્થપટલોમાં દાખલ કરાયા છે. વ્યાપક િપાસ અવભયાન મુબ ં ઈને હચમચાવી દેનારા વસવરયલ બ્લાથટને કલાકો વીતી ગયા હોવા છતાં દેશભરની પોલીસ આતંકીઓ સામે વામણી પુરવાર થઈ રહી છે. કડીના નામે મહારાષ્ટ્ર પોલીસ પાસે બોમ્બ વવથફોટનાં ત્રણ થથળો પરથી પ્રાપ્ત સીસી ટીવી ફૂટજ ે છે. જેમાં ત્રણ શંકાથપદો બ્લાથટ સાઈટ પર દોઢ કલાકથી મોબાઈલ ફોન પર વાત કરતા દેખાય છે. જોકે તેમની તસવીરો એટલી ધૂધ ં ળી છે કે તેમની ઓળખ શક્ય નથી. ઈન્ટેવલજન્સ ફેઈલ્યોરની આવી સ્થથવતમાં આતંકવાદીઓની કમર તોડી નાંખવાના દાવા કરતી આપણી રાષ્ટ્રીય એજન્સીઓ પાસે અગાઉ પકડાયેલા આ તં ક વા દી ઓ ની પૂછપરછમાંથી માવહતી મેળવવા વસવાય બીજો કોઈ રથતો પણ નથી. ૪૬ કેમરે ાના ફુટજ ે નું પરીક્ષણ બોમ્બ વવથફોટોના ત્રણે થથળ પર અને તેની આસપાસની ઇમારતો પર ગોઠવામાં આવેલા કુલ ૪૬ સીસીટીવી કેમરે ાના થોકબંધ કુટજ ે એટીએસ દ્વારા એકત્ર કરવામાં આવ્યા છે. બોમ્બ વવથફોટનું રહથય શોધવાના પ્રયાસરૂપે આ વડવજટલ ફુટજ ે ની િણે િણની વવગતો ચકાસવામાં આવશે. આમાં ખાથસો સમય લાગે તેમ છે.

Gujarat Samachar - Saturday 23rd July 2011

મુંબઇ બોમ્બ બ્લાસ્ટના મૃિકો ૧. વહંમતભાઈ કાળુભાઈ ગવડયા (૪૯ વષવ), ૨. ગુમાનવસંહ મોહનવસંહ રાઠોડ ( ૩૫ વષવ), ૩. લાલચંદ આહુજા (૪૫ વષવ), ૪. મોહન નાયર ( ૪૬ વષવ), ૫. તુષાર કોલાંબે (૩૦ વષવ), ૬. સુવનલકુમાર જૈન (૩૨ વષવ), ૭. તુષાર રામચંદ્ર શાહ (૪૮ વષવ), ૮. સંવદપકુમાર ચંપકલાલ શાહ (૩૮ વષવ), ૯. અજગર ડરોવડયા (૪૨ વષવ), ૧૦. રાજેશ ખેડક ે ર (૨૮ વષવ), ૧૧. પંકજ સોની (૨૨ વષવ), ૧૨. પ્રેમરાજ મોતીલાલ સોની (૪૫ વષવ), ૧૩. કકશન વશવસદન મંડલ (૩૫ વષવ), ૧૪. અશોક ભાટા (૪૫ વષવ), ૧૫. બાબુલાલ દાસ (૪૨ વષવ), ૧૬. અશોક ટામ્કા (૨૩ વષવ) હરકકશનદાસ હોસ્થપટલમાં ચાર અને સૈફી હોસ્થપટલમાં એક એમ કુલ પાંચ વ્યવિઓની ઓળખ થઈ શખી નથી. ચારેય મૃતદેહ એ હદે વવકૃત થઈ ચૂક્યા છે કે તેમની ઓળખ શક્ય નથી. તપાસ એજન્સીએ ઝવેરી બજારમાંથી ૨૫, દાદરમાં ૪, ઓપેરા હાઉસમાં બે સીસીટીવી કેમરે ાના ફુટજ ે મેળવ્યા છે. આ ઉપરાંત પ્રાઇવેટ થથાનો પર લાગેલા ૫૦-૬૦ વધુ સીસીટીવી કેમરે ાની પણ ચકાસણી કરવામાં આવશે. ચોવિયાર હાઉસે જીિ બચાવ્યા વવથફોટોમાં અનેક કકથસાઓ ચમત્કાવરક બચાવ થયાના પણ બન્યા છે. આમાં ઓપેરા હાઉસ નજીક જૈન ડાયમન્ડ ચચવન્ટ અને દલાલોએ ચોવવયાર માટે ઘેર ન જવું પડે તે માટે નજીકમાં જ ચોવવયાર હાઉસ બનાવ્યું હતું તેનો પણ ખાસ ઉલ્લેખ થાય છે. ૧૩મી જુલાઈએ સુયાવથત થવામાં જ હતો એટલે ઓપેરા હાઉસમાંના હીરાના જૈન વેપારીઓના ચોવવયારનો સમય થયો. પવરણામે, ૧૦૦૦ જેટલા જૈન વેપારીઓ ચોવવયાર હાઉસમાં પહોંચ્યા. હજુ તો ચોવવયાર

ચાલુ જ કરી હતી કે બહાર પ્રચંડ વવથફોટ થયો. જો આ વેપારીઓ ચોવવયાર કરવા નજીકમાં જ ઊભી કરવામાં આવેલા સુવવધામાં પહોંચ્યા ન હોત તો મૃત્યુઆક ં તો વધ્યો જ હોત પણ મૃતકોમાં આ જૈનોમાંથી પણ ઘમાનો સમાવેશ થયો હોત.

ભવિષ્યમાં હુમલા રોકિા તમામ પ્રયાસો કરાશે: િડા પ્રધાન વડા પ્રધાન મનમોહન સિંહે કહ્યું હતું કે હુમલાખોરોને ન્યાયના કઠેડામાં લાવવા અને આકરામાં આકરી િજા કરવા િરકાર કસિબધ્ધ છે. 'વચનેષુ કકમ્ દસરદ્રતા' ની ઉસિને િાચી ઠેરવતા વડા પ્રધાને લોકોને વચન આપ્યું હતું કે, ભસવષ્યમાં દેશમાં ત્રાિવાદી હુમલા રોકવા િરકાર તેની િત્તાનો ઉપયોગ કરીને તમામ શક્ય પગલાંઓ લેશે. વડા પ્રધાને બોમ્બ બ્લાથિમાં માયાા ગયેલાઓના વારિદારોને પ્રત્યેક રૂ. ૨ લાખની િહાય કરવાની જાહેરાત કરી હતી. જેમને ઈજા થઈ છે તેમને

મુંબઈના વિસ્ફોટો અંગે વિવિધ પ્રવિવિયા • રાષ્ટ્રપવિ પ્રવિભા પાવટલ ‘મુબ ં ઇ હુમલામાં ઘાયલ થયેલા ઇજાગ્રથતો ઝડપથી સાજા થાય તેવી કામના.’ • ઉપરાષ્ટ્રપવિ હાવમદ અન્સારી ‘આવાં કૃત્યો દેશને અસ્થથર બનાવવાના હેતપુ વૂ ક વ ના છે. કટોકટીની પળોમાં લોકો એકતા જાળવે.’ • કોંગ્રેસ પ્રમુખ સોવનયા ગાંધી ‘આવા કાયર કૃત્યનો યોગ્ય જવાબ આપવામાં આવશે ’ • લોકસભા સ્પીકર મીરા કુમાર ‘મુબ ં ઇના શ્રેણીબદ્ધ વવથફોટમાં સંખ્યાબંધ લોકોએ જીવન ગુમાવ્યાની ઘટનાથી હું વ્યવથત

દરેકને વડા પ્રધાનના રાહત ફંડમાંથી રૂ. ૧ લાખની િહાય કરાશે. મનમોહન સિંહની િાથે યુપીએના ચેર પિાન િોસનયા ગાંધી પણ સ્થથસતની િમીક્ષા કરવા મુંબઈ આવી પહોંચ્યા હતા. પસરસ્થથસતનો તાગ મેળવવા મુંબઇ પહોંચેલા મનમોહન સિંહે કહ્યું હતું કે મુંબઈગરાઓને પહોંચેલા આઘાત અને હાસનને હું િમજી શકું છું અને કપરા િંજોગોમાં પણ પસરસ્થથસતનો િામનો કરવાની તેમની શસિને દાદ આપું છું. મુંબઈનાં લોકોનાં દુખદદા અને આક્રોશમાં હું િહભાગી છું.

છુ.ં મૃતકોના પવરવારજનો પ્રવત સંવદે ના વ્યિ કરું છુ.ં ’ • ભાજપ પ્રમુખ નીવિન ગડકરી ‘હુમલાને અમે સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢીએ છીએ. અમે આશાવાન છીએ કે સરકાર એક પછી એક થતા રહેતા વવથફોટો સામે માત્ર પ્રવતવિયા આપવાથી આગળ વધીને ત્રાસવાદી હુમલા સામે અસરકારક બચાવ કરી શકે તેવાં પગલાંના મુદ્દે થપષ્ટ વલણ અખત્યાર કરે.’ • વિિ સેના પ્રમુખ બાળ ઠાકરે ‘ફરી મુબ ં ઇ હુમલાનું વનશાન બન્યું છે. આપણી પાસે તેનો સામનો કરવા હાઇએલટટનું એક જ હવથયાર છે. લોકોએ ત્રાસવાદી હુમલાઓના કકથસામાં સુરિા માટે સરકાર પર આધાવરત ના રહેતાં પોતાનો બચાવ જાતે જ કરવો રહ્યો.’


મુંબઈ વિસ્ફોટ વિશેષ

Gujarat Samachar - Saturday 23rd July 2011

21

૧. મુંબઇમાં ૧૩ જુલાઇએ ઝવેરી બજારમાં થયેલા પ્રચંડ બોમ્બ વવપફોટનો ભોગ બનેલા ઇજાગ્રપત લોકોને ટેમ્પોમાં ખડકીને હોસ્પપટલે પહોંચાડાયા હતા. ૨. ઝવેરી બજારમાં વવપફોટના પથળે પકૂટરના કાટમાળમાંથી પુરાવારૂપ કડીઓ શોધી રહેલા સુરક્ષા દળના જવાનો. ૩. મુંબઇ શહેર બીજી વખત ધડાકાથી ધણઘણ્યું છે, પણ શાંવતનો આ સંદેશો લોકોને થોડામાં ઘણું કહી જાય છે. ૪. વવપફોટ બાદ થોડાક જ સમયમાં ભારે વરસાદથી તપાસનીશ ટીમની કામગીરીમાં અવરોધ સજાાયો હતો. ૫. વવપફોટ બાદની ક્ષણોમાં મોબાઇલ કેમેરામાં ઝડપાયેલી આ તસવીર ઘટનાપથળનો વચતાર રજૂ કરે છે. ૬. વડા પ્રધાન મનમોહન વસંહ અને કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ સોવનયા ગાંધીએ મુંબઇની સૈફી હોસ્પપટલમાં ઇજાગ્રપતોને મળીને સાંત્વન આપ્યું હતું. ૭. ઓપેરા હાઉસ પાસે થયેલા વવપફોટની ભયાનકતા દશાાવતી આ તસવીરમાં ક્ષતવક્ષત મૃતદેહ વચ્ચે હતપ્રભ થઇને બેઠેલા ઇજાગ્રપત.


22

ભારત

Gujarat Samachar - Saturday 23rd July 2011

ગોરખાલેન્ડને સ્િાયત્તતાઃ ઐવતિાવસક વિપક્ષીય સમજૂતી ભારતના આઇટી ઉદ્યોગની મુશ્કેલીઓ પર ધ્યાન આપશે અમેવરકા કોલકતાઃ પશ્ચચમ બંગાળ સરકારે ગોરખાલેન્ડ જનમુતિ મોરચા સાથેના કરારો પર દાર્શલીંગ ખાતે હથતાક્ષર કયાશ છે. આ તિપક્ષીય સમજૂતત હતી જેમાં ભારત સરકાર, પશ્ચચમ બંગાળ સરકાર અને ગોરખાલેન્ડ જનમુતિ મોરચાએ ભાગ લીધો હતો. ગોરખાલેન્ડ જનમુતિ મોરચો (ર્જેએમ) તેમના પહાડી તવથતારના તવકાસ અને વહીવટ માટે ઘણા લાંબા સમયથી આંદોલન ચલાવતો હતો. તેમની ગોરખા બહુલ પહાડી તવથતારનો વહીવટ ચલાવવા માટે થવાયત્ત બોડી રચવાની માંગ હતી. આ પૂવષે ૧૯૮૮માં ર્જેએમની માંગ અનુસાર થવાયત્ત વતહવટી સંથથાની રચના તો કરાઈ જ હતી, પણ તેમની પાસે સત્તા ઘણી પાંખી હતી તેને વધારે સત્તા આપવા માટે તેઓ આંદોલન ચલાવી રહ્યા હતા. બંગાળનાં મુખ્ય પ્રધાન મમતા બેનર્શ, કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન પી. તચદમ્બરમ્ અને ગોરખાલેન્ડના નેતાઓએ નવી સમજૂતત પર હથતાક્ષર કયાશ હતા. આ પૂવષે રચાયેલી ગોરખાલેન્ડ ટેરીટોરીયલ • સામાતજક કાયશકર અણ્ણા હજારેએ ભ્રષ્ટાચાર સામે લડત આપવા માટે નવી તદલ્હીમાં જંતરમંતર ખાતે આગામી ૧૬મી ઓગથટથી આમરણાંત ઉપવાસ પર ઊતરવાના તેમના તનણશયની માતહતી આપતો એક પિ વડા પ્રધાન ડો. મનમોહન તસંહને પાઠવ્યો છે. એ સાથે જ તેમણે સુપ્રીમ કોટટનો સંપકક કરવાનો પણ તનણશય કયોશ છે. જેથી તેમના આંદોલનના હાલ બાબા રામદેવ જેવા ન થાય. હજારેએ એક પિકાર પતરષદમાં જણાવ્યું કે, તવરોધ પ્રદશશન કરવાનો અમારો બંધારણીય અતધકાર છે. બાબા રામદેવના આંદોલનની જેમ અમારા આંદોલનને પણ કચડી નાખવાનું સરકારના પ્રધાનો અને નેતાઓએ દ્વારા જણાવાયું છે, પરંતુ આંદોલન કચડી નાખવાનું તનવેદન આપવાનું યોગ્ય નથી. • કેશ ફોર વોટ કૌભાંડ કેસમાં સુપ્રીમ કોટટ દ્વારા આકરી ટીકા કરવામાં આવ્યા

એડમીનીથટ્રેશન (ર્ટીએ)ને આ હથતાક્ષર હેઠળ વધારે સત્તા સોંપવામાં આવશે. આ સંથથા ગોરખાલેન્ડનો વતહવટ સંભાળનારી થવાયત્ત સંથથા છે. તેમની પાસે આ હથતાક્ષર હેઠળ ૫૯ તવષયો અને તવભાગો જેમાં જાહેર આરોગ્ય, શહેરી તવકાસ, સામાર્ક તવકાસ, જમીન અને મહેસલ ુ , આરોગ્ય અને કુટબ ું કલ્યાણ, કોઈપણ જંગલનો વતહવટ તેમજ તશક્ષણ તવભાગના વતહવટની થવાયત્ત સત્તા રહેશ.ે આ સંદભષે બોલતા ર્જેએમના એક નેતાએ જણાવ્યું હતું કે આ માિ નાની સમજૂતત છે અને અમારું આખરી ધ્યેય અલગ

ગોરખાલેન્ડ લેવાનું છે. ર્જેએમની મતહલા પાંખના વડા આશા ગુરુગ ં ે જણાવ્યું હતું કે ર્જેએમને તેમના આંદોલન સંદભષે ર્ટીએમાં જે થવાયત્ત સત્તાઓ અપાઈ છે તેનાથી તેઓ ખુશ છે. મુખ્ય પ્રધાન મમતા બેનરર્એ અમારી સંથથાની માંગ અંગે જે થથાન લીધું છે તેનાથી અમે સંતષ્ટ ુ છીએ. સામા પક્ષે ડાબેરીઓએ ર્ટીએની સત્તામાં જે વધારો કરવામાં આવ્યો તે સંદભષે નારાજગી વ્યિ કરાઇ છે. જોકે તેમણે પુરતી માતહતી નહી અપાઈ હોવાનો અને તવપક્ષને અંધારામાં રખાયાનો આક્ષેપ કયોશ હતો.

સંવિપ્ત સમાચાર

વીજમથકના સાતમા પરમાણુ મથક થવરૂપે ૭૦૦ મેગાવોટના થવદેશી પ્રેશરાઈઝ્ડ હેવી વોટર તરએકટરનું તનમાશ ણ શરૂ થયું છે. આ પ્લાન્ટ મહારાષ્ટ્રના તારાપુર શ્થથત પ્લાન્ટનું જ આ આધુતનક થવરૂપ છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ૭૦૦ મેગાવોટની ક્ષમતાના તરએકટરનું ગુજરાતના કાકરાપારમાં પણ તનમાશણ થઈ રહ્યું છે. • વૈતિક બજારોમાં સોનું ઐતતહાતસક ૧૬૦૦ ડોલરની સપાટી િોસ કરી જતાં થથાતનક બજારોમાં સોમવારે અમદાવાદ ખાતે ૧૦ ગ્રામદીઠ ભાવ રૂ. ૨૩,૪૫૦ની નવી તવિમ સપાટીએ પહોંચ્યો છે. જ્યારે ઔદ્યોતગક તેમ જ રોકાણલક્ષી માગના પગલે મુબ ં ઇ ખાતે ચાંદી કકલોદીઠ રૂ. ૨૩૬૦ના જંગી ઉછાળા સાથે રૂ. ૬૦,૦૦૦ની નર્ક સરકી હતી. સવારે રૂ. ૫૮,૫૯૦ના મથાળે ખૂલી સતત વધી છેલ્લે રૂ. ૫૯,૧૩૫ની સપાટીએ બંધ રહી હતી.

બાદ તદલ્હી પોલીસ સતિય થઇ ગઇ છે. અમર તસંહના તનકટના ગણાતાં સંજય સકસેનાની પોલીસે રતવવારે ધરપકડ કરી છે. ૨૦૦૮માં યુપીએ સરકારના તવિાસના મત દરતમયાન ભાજપના સાંસદોને લાંચ આપવાના સકસેના સામે આરોપો મૂકવામાં આવ્યા હતા. સક્સેનાની ભ્રષ્ટાચાર તનવારણ કાયદા હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ભાજપે એવો આક્ષેપ કયોશ હતો કે, સકસેના અમરતસંહના તનકટના છે અને તેમને ભાજપના સાંસદોને નાણાં આપતાં કેમરામાં ઝડપી લેવાયા હતા. • ભારતે તેનો પરમાણુ કાયશિમ આગળ ધપાવવાનો થપષ્ટ સંકેત કરીને ૨૫મા પરમાણુ મથકનું તનમાશ ણ સોમવારે રાજથથાનના રાવતભાટામાં શરૂ કરી દીધું છે. રાજથથાન પરમાણુ

નવી દિલ્હીઃ ભારત અને અમેવરકા િચ્ચે વિદેશ પ્રધાન સ્તરીય િાતચીત મંગળિારે થઈ હતી. હૈદરાબાદ હાઉસમાં લગભગ એક કલાક સુધી ભારતના વિદેશ પ્રધાન એસ. એમ. કૃષ્ણા અને અમેવરકાનાં વિદેશ પ્રધાન વહલેરી વિન્ટન િચ્ચે ચચાજ થઈ હતી. જેમાં બંને દેશો િચ્ચે આવથજક સહકાર અને મૂડીરોકાણ અંગે વિપક્ષીય િાટાઘાટો હાથ ધરિા પર સહમવત સધાઈ હતી. બેઠક બાદ પત્રકાર પવરષદને સંબોધતા વિદેશપ્રધાન એસ. એમ. કૃષ્ણાએ કહ્યું હતું કે, બંને પક્ષો િચ્ચે આતંકિાદ વનરોધ, ઉજાજ, પુનઃપ્રાપ્ય ઉજાજ, ઉજાજના કાયજકક્ષમ ઉપયોગ, વશક્ષણ, વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોવગકી, અણુ અપ્રસાર, નાગવરક અણુ ઊજાજમાં સહકાર, સંયુક્ત રાષ્ટ્રોની સુરક્ષા પવરષદના પુનગઠન અંગે ચચાજ થઈ હતી. આ ઉપરાંત આરોગ્ય અને સંરક્ષણ ક્ષેત્ર અંગે પણ ચચાજ થઈ હતી. બંને નેતાઓ િચ્ચે ગયા અઠિાવડયે મુંબઈમાં થયેલા આતંકિાદી હુમલા અને આ ઘટનાના આરોપીઓને પકડિા અંગે પણ ચચાજ થઈ હતી. આ

મુદ્દો મુખ્યત્િે છિાયેલો હતો. વિન્ટન અને કૃષ્ણા એ અફઘાવનસ્તાન તથા પાકકસ્તાનમા પ્રિતજમાન સંજોગો અને તેની પ્રાદેવશક તથા આંતરરાષ્ટ્રીય અસર પર પણ ચચાજ કરી હતી. કૃષ્ણાએ બંને પક્ષો િચ્ચે થયેલી ચચાજ અંગે સંતોષ વ્યક્ત કયોજ હતો અને સંબંધોમાં આિેલી પાકટતાની પણ પ્રશંસા કરી હતી. ભારતના વિદેશ પ્રધાને અમેવરકામાં ભારતીય આઈટી કંપની અને આઈટી વનષ્ણાતોને વનયમોના કારણે પડતી હાલાકી અંગે ચચાજ કરી હતી. સેક્રેટરી વિન્ટને આ અંગે ઘટતું કરિાની ખાતરી આપી હતી. મુંબઈ પરના

આતંકિાદી હુમલા અંગે સંિેદના પ્રગટ કરિા બદલ અને આભાર માન્યો હતો. વહલેરી વિન્ટે િડા પ્રધાન ડો. મનમોહન વસંહ અને કોંગ્રેસ અધ્યક્ષા સોવનયા ગાંધી સાથે પણ મુલાકાત કરી હતી. બેઠક દરવમયાન આયોજન પંચના ઉપાધ્યક્ષ મોન્ટેક વસંઘ આહુિાવલયા, સામ વપત્રોડા, િડાપ્રધાનનના સલાહકાર સવહત અનેક નેતાઓ હાજર રહ્યાં હતા. વહલેરીના પ્રવતવનવધ મંડળમાં અમેવરકાના ગુપ્તચર વિભાગના વનદેશખ જેમ્સ િૈપર અને વિજ્ઞાન તથા પ્રૌદ્યોવગકી અંગે રાષ્ટ્રપવતના સહાયક જોન હોલ્ડ્રેન સામેલ થયા હતા.

વિમાનમાં પસંદગીની સીટ માટે ચાજજ નવિ

વિદેશી પ્રિાસીઓને આકષષિામાં મહારાષ્ટ્ર પ્રથમ

નવી દિલ્હીઃ વિમાન મુસાફરી કરનારા લોકોએ તેમની પસંદગીની સીટ મેળિિા માટે હિે િધારાનો ચાજજ ચૂકિિો નહીં પડે. વડરેકટર જનરલ ઓફ વસવિલ એવિયેશન (ડીજીસીએ)એ આ િધારાનો ચાજજ પાછો ખેંચી લેિા વિમાન કંપનીઓને આદેશ કયોજ છે. વિમાનમાં ફ્રન્ટ રો અને ઈમરજન્સી રો (હરોળ)માં સીટ મેળિિા માટે મુસાફરો સીટ દીઠ રૂ. ૫૦થી રૂ. ૪૦૦ સુધીનો િધારાનો

" $$

"

ચાજજ ચૂકિે છે, કારણ કે આ હરોળમાં પગ રાખિાની િધારે જગ્યા મળે છે. ડીજીસીએના ઈ.કે. ભારત ભૂષણે સોમિારે જણાવ્યું હતું કે ‘મુસાફરો એડિાન્સમાં તેમની પસંદગીની સીટ બુક કરાિે તો તેના માટે િધારાનો ચાજજ ન િસૂલિા એરલાઈન્સને મેં કહ્યું છે. આ અંગેનો આદેશ જારી કરી દેિાયો છે અને એરલાઈન્સ શકય એટલી િહેલી તકે તેનો અમલ કરશે.’

$

'

%

#

#$ & # #

!

!

"

!

! !

! #

"

! !"

! * - * ) / )2 ) '- * $+ . * ) /4 + - / / ')

!!

!

!

% )0 # ) ) * * $+ / - ) * * * +$ . * - 0

" #

!

#

!

/ ) ) * +$ . * ) )0 * * # 0 ! * * )1 3 * +$ . * 4 * /* * &)" + , 50( - ) -) * . % # $" $

%

!% )2 ) * ) *

%"#

" !

$# ( !*+

'

#$ %# ! !

**! * $ &+ & , (!) & ''" ( +# ) ! ## ( (+& +& ! ) %! %!& ( $

#$ % ' %" &

' ' $ "$#

! (

!

&$ &'"

!(+

')* & &

#

!! " # (

"!

નિી વદલ્હીઃ દેશમાં પ્રવાસીઓની પસંદગીનાં ટોચનાં ૧૦ થથળોમાં આંધ્ર પ્રદેશ પ્રથમ િમાંકે છે, જ્યારે અન્ય ઘણી બાબતોમાં નંબર વન પર રહેતું ગુજરાત આ બાબતમાં દસમા થથાને છે. આંધ્ર પ્રદેશમાં ગયા વષષે ૧૫.૫૮ કરોડ પ્રવાસીઓએ મુલાકાત લીધી હતી, જેમાં તતરુપતત મંતદરમાં દશશનાથથીઓ સૌથી વધુ હતા. ગુજરાતમાં ગયા વષષે ૧.૮૯ કરોડ પ્રવાસીઓ આવ્યા હતા. પ્રવાસન મંિાલયના એક વતરષ્ઠ અતધકારીના જણાવ્યા પ્રમાણે ‘આંધ્ર પ્રદેશમાં તતરુપતત મંતદરના દશશનાથથીઓની સંખ્યા સૌથી વધુ હોય છે. વાથતતવકતા તો એ છે કે થથાતનક મુસાફરોની સંખ્યા પણ ઉત્તર પ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રના મુસાફરોની સંખ્યા કરતાં વધારે હોય છે. બીજા અને િીજા િમે ઉત્તર પ્રદેશ અને તતમળનાડુનો નંબર આવે છે.’ ૨૦૧૦માં આખા દેશમાં થવદેશી પ્રવાસ કેન્દ્રોની ૭૪ કરોડ લોકોએ મુલાકાત લીધી હતી. આ સંખ્યા તેના અગાઉના વષશ કરતાં ૧૦.૭ ટકા વધારે હતી. તવદેશી પ્રવાસીઓની સંખ્યા અગાઉના વષશની ૧.૪૪ કરોડની સરખામણીમાં ૨૦૧૦માં ૧.૭૯ કરોડ નોંધાઈ હતી.


Gujarat Samachar - Saturday 23rd July 2011

ઇસ્ટ લંડન વિશેષ પૂવતિ - 2011

www.abplgroup.com

23

એવશયન િેપાર-ધંધાથી ધમધમતા ઇસ્ટલંડનના ન્યૂહામનું ભાવિ અત્યંત ઉજ્જિળ છે ૨૦૧૨ના અોવલમ્પપક રમતોત્સિ અથથે લી િેલીમાં ગજબનું પવરિતિન - સંકલન: કોકકલા િટેલ

લંડનબરો અોફ સયુહામ એ એક એવો વવસ્તાર છે જેનો ભૂતકાળ ભવ્ય અને ભવવષ્ય અત્યંત ઉજ્જવળ જણાય છે. ૧૯મી સદીના મધ્યભાગ સુધી અા વવસ્તારમાં મુખ્યત્વે ખેતી થતી. અહીં ૧૮૫૦ પછી પવરવતતન અાવ્યું. વરાળથી ચાલતી વવરાટકાય અાગબોટો બનાવવા માટે રોયલ ડોકસલેસડ્સ બંધાયા બાદ અા વવસ્તારના વવકાસનો અારંભ થયો. એ જમાનાના સૌથી મોટા ગણાતા અા ડોક્સ રેલ્વે સાથે સીધા સંકળાયેલા હતા. અા સાથે અહીં શીપીંગ સંકવલત ઇસડસ્ટ્રીઝ પણ અાકષાતઇ. ત્યારબાદ બીજી ઇસડસ્ટ્રીઝના વવકાસને કારણે હજારો રોજગારીની તકો ઉભી થઇ. પવરણામે લંડન સવહત વિટનભરમાંથી રહેવાસીઅો અહીં વસવાટ કરવા અાવ્યા જેમાં અાફ્રો કેરેવબયન, ભારતીયો, જ્યુઇશ અને ઇટાલીયનો પણ અાવી વસ્યા. પ્રથમ વવશ્વયુધ્ધ પછી કેવનંગ ટાઉનમાં ડોકસની અાસપાસના વવસ્તારમાં અાફ્રો કેરેવબયન અને એવશયનો સ્થાયી થયા હતા. ૧૯૨૧માં એ વવસ્તારમાં ૧૦૦૦ જેટલા મૂળ ભારતીય સ્થાયી થયા હોવાનું વસતી ગણત્રીના રજીસ્ટડડ થયેલું છે. ૩ સપ્ટેપબર ૧૯૩૯ના રોજ બીજું વવશ્વ યુધ્ધ જાહેર કરાયું. વેસ્ટહામના બેકટન રોડ વવસ્તારમાં ૨૮ અોગિ ૧૯૪૦માં પ્રથમ જમતન બોંબ વવસ્ફોટ થયો હતો. ૭ સપ્ટેમબર ૧૯૪૦, શવનવારે થયેલા બોંબમારાને કારણે સ્થાવનક લોકો એને 'બ્લેક સેટરડે' લેખાવતા. એ રાત્રે લંડનના ઇસ્ટ એસડમાં ૬૦૦ ફાઇટસત તેમજ ૩૦૦ જમતન બોંપબસસે ૩૦૦ ટસસ બોંબની વષાત કરી કાળો કેર વતાતવ્યો હતો. જમતનોએ ડોકસ અને વોર ઇસડસ્ટ્રીને વનશાન બનાવ્યા હતા. એ વખતે લગભગ ૧૭૦૦ જેટલા નાગવરકોએ જાન ગુમાવ્યા હતા. બીજા વવશ્વ યુધ્ધ વખતે સયુહામ બરોમાં અંદાજે ૩૦૦૦ જાનહાવન અને ૧૬,૦૦૦ મકાનો ધરાશયી થવા સાથે હજારોનું નુકશાન થયું હતું જેના તબાહીના અાંકડા માંડી ૧૯૪૧માં બીજા તવશ્વયુધ્ધ વખિે જમતન બોપબરોએ ગ્રીનસ્ટ્રીટમાં ભારે તવનાિ વેયોત હિો. (Photo Coutesy: Newham Archives and local studies library-Stratford)

શકાય એમ નથી. બીજા વવશ્વ યુધ્ધ બાદ સ્થાવનક કાઉન્સસલ દ્વારા નવા મકાનો તૈયાર થયાં. ૧૯૬૧માં કેવનંગ ટાઉનમાં પ્રથમ ટાવર બ્લોક્સનું વનમાતણ થયું. એ પછી તો અનેક ટાવર બ્લોક્સ બસયા. ૧૯૮૦માં વિટનનું સૌથી ઉંચું ટાવર બ્લોક્સ સયુહામમાં બસયું. બીજા વવશ્વયુધ્ધ પછી વેસ્ટહામ અને ઇસ્ટહામ બરોનું સંયોજન કરી ૧૯૬૫માં સયુહામ બરોમાં પવરવવતતત કરાયું હતું. લંડન શહેરની પૂવત વદશાએ અાવેલ સયૂહામ બરોનું મહત્વ અાજે ઘણું વધ્યું છે. ૧૯૮૭માં ઇસ્ટ ડોકલેસડ વવસ્તારમાં લંડન વસટી એરપોટડ ખૂલ્યું જે વિટનના શહેરો અને અાયલસેસડ તેમજ યુરોપના દેશોમાં જવા માટે સુલભ બસયું છે. અા એરપોટડ વષસે ૧૦ લાખથી વધુ પ્રવાસીઅોને ઉડ્ડયન સેવા પૂરી પાડે છે.

ન્યુહામ બરો નવા સ્વરૂિે છેલ્લા પચ્ચીસેક વષત દરવમયાન સરકારી યોજના દ્વારા સયુહામમાં સારું એવું પવરવતતન અાવ્યું છે. બેકટન અને રોયલ ડોકસનું નવીનીકરણ કરવા માટે

૧૯૮૧માં લંડન ડોકલેસડ ડેવલપમેસટ કોપોતરેશનની સ્થાપના થઇ. અા માટે ૧૯૯૮ સુધી કોપોતરેશને કામ કયુું, નવા હાઉસીંગ કોપપલેિ બસયા, અદ્યતન ઢબની ઇમારતોનું વનમાતણ થયું. ૨૦૦૦માં રોયલ ડોકસ ખાતે ભવ્ય એકસેલ એકઝીબીશન સેસટર ખૂલ્યું. ૧૯૯૦થી અસય વનમાતણ યોજનામાં સ્ટ્રેટફડડ ટાઉન સેસટર સ્ટ્રેટફડડના લી વેલી તવસ્િારમાં ૨૦૧૨ અોતલમ્પિક રમિોત્સવ માટે ગજબનું િતરવિતન થઇ રહ્યું છે. લી નદીના િીરે અાવો અોતલમ્પિક િાકક બની રહ્યો છે. અને ગ્રીનસ્ટ્રીટ જેવા વવસ્તારો કેસદ્રસ્થાને હતા. સ્ટ્રેટફોડડ રોયલ સ્ટેશન, વવશાળ ફલક પર વવસ્તરેલું અોવલન્પપક વવલેજ સૌને વથયેટર, સ્ટ્રેટફડડડ પીકચર હાઉસ, સ્ટ્રેટફડડડ સરકસ ઇત્યાવદનું અાચચયતચકકત કરી દે એવી ટેકનોલોજી સાથે વનમાતણ કરાયું છે. સજતન કલા-મનોરંજન િેત્રના વવકાસ માટે થયું. ૫૦૦ એકરના અોવલન્પપક ઝોનમાં ૮૦,૦૦૦ની કેપેસીટીવાળુ જેની દવિણે થેપસના નીર વહે છે, પન્ચચમે લી નદી અને અને સ્ટેડીયમ,૧૭,૫૦૦ની િમતા ધરાવતું એકવેટીસ સેસટર, ઇસડોર પૂવતમાં રોડીંગ નદીના પાણી ખળખળ વહે છે એવા સયુહામની સાયકલીંગ ટ્રેક ધરાવતા 'લંડન વેલોપાકકમાં ૬૦૦૦ દશતકો બેસી વશકલ અાજે બદલાઇ ગઇ છે. એની પાછળનું મુખ્ય કારણ શકે એવું વેલોડ્રોમ, હોકી સેસટર માટે ૧૫૦૦૦ અને ૫૦૦૦ની ૨૦૧૨ની અોવલન્પપક ગેમ કહી શકાય. િમતા ધરાવતા બે અરેના, ૧૨૦૦૦ની િમતાવાળા બાસ્કેટ ઐતિહાતસક લી'વેલીમાં ગજબનું િતરવિતન બોલ અરેના, ૬૦૦૦ની િમતાવાળુ હેસડબોલ અરેના અને અોવલન્પપકમાં ભાગ લેનાર રમતવીરો માટે ૩,૩૦૦ એપામસેસટમાં સહેલાણીઅો બોટ ક્રૂઝમાં બેસી અા ઐતિહાતસક 'થ્રી હાઉસ તમલ' જોવા જાય છે. ૧૭,૩૨૦ બેડ્સ રહી શકે, એક સાથે બેસી ૫૦૦૦ જણ જમી શકે એવા વવશાળ ડાયનીંગ હોલ્સ સાથે અનેક સુવવધાવાળા અદ્યતન અોવલન્પપક વવલેજની રચના કરવામાં અાવી છે. અોવલન્પપક પાકકને કારણે ઇસ્ટ લંડનમાં ૯૫ જેટલા બીઝનેસ બચાવી શકાશે અને ૧૨૦૦ જેટલી નવી જોબ ઉભી કરાશે. સ્ટ્રેટફોડડ સ્ટેશન અદ્યતન ઢબે સાકાર થઇ રહ્યું છે. સ્ટ્રેટફોડડ અંડરગ્રાઉસડ અને અોવરગ્રાઉસડ રેલ્વે સાથે જોડાયેલું છે. યુરોપભરમાંથી ૨૦૧૨નો અોવલન્પપક રમતોત્સવ જોવા અાવનાર સહેલાણીઅો માટે પ્રવાસ સહેલાઇભયોત રહે એ માટે વવશ્વ જેની અાતુરતાપૂવતક રાહ જોઇ રહ્યું છે એ ૨૦૧૨ની સ્ટરેટફોડડ સ્ટેશનને યુરોસ્ટાર સાથે જોડી ઇસટરનેશનલ સ્ટેશનનો અોવલન્પપક ગેપસની તડામાર તૈયારીઅો ઇસ્ટ લંડનના સ્ટ્રેટફોડડ દરજ્જો અપાશે. અદ્યતન ઢબે તૈયાર થતા સ્ટરેટફોડડ સ્ટેશનની વવસ્તારની ૫૦૦ એકર જમીનમાં થઇ રહી છે. ૨૦૦૫ના લગોલગ વવરાટકાય 'વેસ્ટકફલ્ડ' શોપીંગ મોલનું વનમાતણ થયું છે જુલાઇમાં ઇસટરનેશનલ અોવલન્પપક કવમટીએ ૨૦૧૨ની જેમાં અદ્યતન ઢબની શોપોમાં દુવનયાભરની ફેશન ધરાવતાણ અોવલન્પપક ગેપસ વિટનને અાપવાની જાહેરાત કરતાં ઇસ્ટ કપડાં, શૂઝ, ચંપલ, સેસડલ્સ, ટોઇસ, બેડ્સ-બાથરુપસ અને ઘરના લંડનના લી વેલીમાં પૂરજોશમાં વનમાતણકાયત હાથ ધરાયું. લૂટન સાજ-સજાવટની જાતજાતની વસ્તુઅો મળી રહેશે. નજીકથી નીકળી ઇસ્ટ લંડનના સ્ટ્રેટફોડડથી પસાર થઇ થેપસને ૨૦૧૨ના સીમાતિહ્ન સમા અોરબીટ ટાવરના તડઝાઇનર મળતી 'લી' નામની નદીના તીરે વવશાળ ફલક પર અોવલન્પપક ભારિીય ઇજનેર અને પેરાવલન્પપક પાકકનું વનમાતણ થઇ રહ્યું છે. ૨૮ માઇલ (૪૫ લંડનમાં યોજાનાર ૨૦૧૨ના કક.મીટર) લાંબી અા નદીનો કાંઠા વવસ્તાર ભૌગોવલક દ્રવિએ રમતોત્સવના વવશાળ અોવલન્પપક ઘણો વવશાળ છે. લીલીછમ હવરયાળી અને પ્રાકૃવતક સૌંદયત પાકકમાં ગયા વષસે ૧૧૫ મીટર ઉંચું ધરાવતો લી-વેલી વવસ્તાર સાયકલીસ્ટો અને રાહદારીઅો માટે એક 'અાસસેલર વમત્તલ અોરબીટ ખૂબ જાણીતો છે. સહેલાણીઅો વોટરસાઇડ પીકવનક માણવા પણ ટાવર' તૈયાર કરવાની યોજના ખૂબ અાવે છે. લી નદીની ત્રણ શાખાઅો વચ્ચે 'થ્રી વમલ" ટાપુ કાયતરત બની છે. જેના માટે અાવેલો છે. જયાં દુવનયાની અને વિટનની સૌથી મોટી અને વવખ્યાત ભારતીય વડઝાઇનરજૂનામાં જૂની 'ટાયડલ' (ભરતી અોટથી ચાલતી) વમલ ૧૫૮૮માં ઇજનેર અાશીષ કપૂરની પસંદગી બની હતી. લંડન શહેરમાં િેડ સપ્લાય કરતા સ્ટ્રેટફોડડ-અોટ્ટ- કરવામાં અાવી છે. અાશીષ કપૂર બોવના બેકરોને અા વમલ લોટ પૂરો પાડતી. બીજી બે વમલમાં એન્સજનયરીંગ ફમત અારૂપના ગનપાવડર બનતો. ૧૭૨૮માં પીટર લૂફેવરે ડેવનયલ બીસન સ્ટ્રકચરલ વડઝાઇનર સેસલ અને અસય ભાગીદારો સાથે મળી અા વમલ ખરીદી હતી. બાલમોસડ સાથે મળીને અા ત્યારબાદ ડેવનયલ બીસને ૧૭૭૬માં 'હાઉસ વમલ' બનાવી. અોરબીટ ટાવરનું વનમાતણ કરશે. એની સામે ૧૮૧૭માં કલોક વમલનું નવવનમાતણ કયુું અને ત્રીજી સયૂયોકકના લીબટટી સ્ટેચ્યુ કરતાં ૨૨ વવસડ વમલ બનાવી જે ૧૮૪૦ સુધી કાયતરત હતી. અાજે મીટર ઉંચુ અા અોરબીટ ટાવરમાં પાંચ અોવલન્પપક રીંગ્સનો સહેલાણીઅો બોટ ક્રૂઝમાં બેસી અા ઐવતહાવસક હાઉસ વમલ સમાવેશ કરાશે જેનો ખચત £૧૯.૧ વમવલયન જેટલો અંદાજાય જોવા જતા હોય છે. છે. યુરોપના સૌથી ધનવાન સ્ટીલ ટાયકૂન લક્ષ્મી વમત્તલ અા

ભવ્યાતિભવ્ય અોતલમ્પિક િાકકની ભીિરમાં

એતિયન વેિાર-ધંધા અાવિા િહેલાં ૧૯૬૭ના અરસાની ગ્રીનસ્ટ્રીટ કેવી સૂમસામ અને સ્વચ્છ જણાય છે. (Photo Coutesy: Newham Archives and local studies library-Stratford)

૨૦૧૨ની અોવલન્પપક ગેપસનું વવશાળ સામ્રાજય ઉભું થઇ રહ્યું છે એ સ્ટ્રેટફડડ વવસ્તારની અાજે મુલાકાત લેશો તો તમને ચોક્કસ હેરત પમાડે એવી વસકલ બદલાઇ રહી છે. વલ્ડડ કલાસ એકવેટીક્સ સેસટર, અદ્યતન ઢબનું સ્ટરેટફોડડ ઇસટરનેશનલ

પ્રોજેકટ માટે £૧૬ વમવલયન જેટલું ફંડ ફાળવશે અને બાકીના £૩.૧ વમવલયન લંડન ડેવલપમેસટ એજસસી અાપશે. વમત્તલ તરફથી મળનાર મસમોટી રકમને કારણે ૨૦૧૨ના અોલન્પપક અોરબીટ ટાવરનું નામ વમત્તલની સ્ટીલ કંપની ઉપરથી 'અાસસેલર વમત્તલ અોરબીટ' રખાયું છે.


24

www.abplgroup.com

ઇસ્ટ લંડન શવિેષ પૂશતિ -2011

Gujarat Samachar - Saturday 23rd July 2011

એશિયન વેપારધંધાથી ધમધમતો રોમફોડડ રોડ અને ગ્રીનસ્ટ્રીટ યુગાડડાથી ૧૯૭૧માં ઇદી અમીને હકાલપટ્ટી કરી એ વખતે શિટન અાવેલા ઘણા એશિયનો ડયુહામમાં અાવી સ્થાયી થયા. ૭૦ના દાયકા પછી રોમફોડડ રોડ અને ગ્રીનસ્ટ્રીટમાં એશિયન વેપાર ધંધાએ સારી એવી જમાવટ કરી મૃતિાય: લાગતા શવસ્તારને ધબકતો કરી દીધો છે. રોમફોડડ રોડ પર એરટ્રાવેલ એજડસીઅોથી માંડી મેવા-શમઠાઇ, ચટપટા ફરસાણ, ગ્રોસરી અને િાકભાજીની દુકાનોએ ભારે જમાવટ કરી છે તો ગ્રીનસ્ટ્રીટની રંગત જ કંઇક અોર છે. બાકકીંગ રોડથી રોમફોડડ રોડ સુધી લાંબી અા ગ્રીનસ્ટ્રીટ અોકસફડડ સ્ટ્રીટ જેટલી લાંબી છે. સવા માઇલ લાંબી ગ્રીનસ્ટ્રીટ એ ૫૦૦ વષષ જૂની હોવાનું મનાય છે. ૧૪૬૦ના ઐશતહાશસક દસ્તાવેજોમાં એનો ઉલ્લેખ થયેલો છે. ૧૬મી સદીમાં એ શવસ્તાર ગ્રીન સ્ટ્રીટ અને બોલીન કાસલ તરીકે અોળખાતો હતો. ૨૫-૩૦ વષષ પહેલાં વેસ્ટહામ યુનાઇટેડ અને 'કોકણી'થી કુખ્યાત ગણાતા અા શવસ્તારમાં અાજે એશિયનો છવાઇ ગયા છે. લી વેલીથી થોડે જ અંતરે શડસ્ટ્રીકટ લાઇન પર અાવેલ ઇસ્ટહામ સ્ટેિનની બહાર નીકળો એટલે તમને 'એશિયન બોડડ સ્ટ્રીટ'ની ૩૦૦થી વધુ દુકાનોમાં માંગો એ મળે છે. અહીં ઇન્ડડયન, પાકકસ્તાની, બાંગ્લાદેિી, શ્રીલંકન, અાશિકન તથા કેશરશબયનની દુકાનો છે એટલે દુશનયાભરનો માલ મળી રહે છે. ઇન્ડડયન, પાકકસ્તાની અને બાંગ્લાદેિી સાડીઅો અને સલવાર-કમીઝના િો રૂમમાં શડઝાઇનર સાડીઅો, લેંઘા, ચશણયા-ચોળીની ઢગલાબંધ વેરાયટી મળે છે. ઇન્ડડયન હાઇિોફાઇલ પીસ શમિન માટે પૂવષ વડાિધાન ટોની બ્લેર ભારત િવાસે ગયા ત્યારે િેરી બ્લેરે ગ્રીન સ્ટ્રીટની ખાસ મુલાકાત લઇ ટોની બ્લેર માટે નહેરૂ સૂટ અને ઇન્ડડયન 'ટૂશનક' એક બ્યૂટીક

િોપમાંથી ખરીદ્યા હતા. પહેલાં લગ્ન નક્કી થાય એટલે વર-વધૂ પશરવાર સાથે િોપીંગ કરવા ઇન્ડડયા જતા એના બદલે અાજે લગ્નોત્સુક યુવાન યુવતીઅો એમના વેડીંગ િૂટ અને સાડીઅો ઇસ્ટ લંડનમાંથી ખરીદવાનું પસંદ કરે છે. ઝાકઝમાળ જવેલરી અને ઝમકદાર પોિાક પહેરવામાં અગ્રેસર રહેનાર પંજાબીઅોની બ્યૂટીક િોપ્સથી ગ્રીનસ્ટ્રીટની રોનક વધી રહી છે. અા ઉપરાંત પોિાકને અનુરૂપ જવેલરી અને હજારો જાતની બેંગલ્સ, ચૂડીઅો, ચાંલ્લા, ચંપલના િો રૂમ્સમાં લેટેસ્ટ શડઝાઇનો જોવા મળે છે. ઇસ્ટ આશિકાથી અાવેલા અાપણા સોની-ઝવેરી ભાઇઅોએ ૩૦-૩૨ વષષથી અહીં પગદંડો જમાવ્યો છે. અાજે ગ્રીનસ્ટ્રીટ ૨૨ કેરેટ સોનાના હીરા રત્નજશડત દાગીનાના િો રૂમ્સથી ઝળહળી રહી છે. અહીં જોધા-અકબર અને દેવદાસ સ્ટાઇલના જોધપુરી અને જયપુરી જડતર (કુંદન)ના સોનાના સેટ્સ માગો એ શડઝાઇનના મળે છે. અા ઉપરાંત વ્હાઇટ ગોલ્ડ અને ૨૨ કેરેટ સોનાના સેટ્સ, કંગણ, કડાં, પ્હોંચા, બંધી-શટકાથી માંડી અને હીરા જશડત વ્હાઇટ ગોલ્ડ તથા પ્લેટીનમના વેડીંગ બેલ્ટ, વેડીંગ રીંગ્સ, મંગળસૂત્ર ગ્રીન સ્ટ્રીટ પર અાવેલ દાનાભાઇ અરજણ જવેલસષ, પ્યોર જવેલસષ, તુલજા જવેલસષ, શબપીન જવેલસષ, સત્યન જવેલસષ તથા જેરામ જવેલસષના િો રૂમ્સમાં મળી રહે છે. એશિયનોએ શિટનમાં અાવીને 'કરી'ને ખૂબ લોકશિય બનાવી છે. અાજે શિટીિ ફૂડ ઇડડસ્ટ્રીમાં 'ઇન્ડડયન કરી' નંબર વન છે. ઇસ્ટ લંડનમાં બંગાળી, પાકકસ્તાની, ગુજરાતી, પંજાબી, સાઉથ ઇન્ડડયન વાનગીઅો પીરસતી

PUJA SILK HOUSE Specialists in Sarees & Suits Wholesale & Retail

Largest Stockist of

Traditional & Designer

Indian Wedding Dresses and Bridal Wears

છેલ્લા ૨૧ વષષથી અમને સાથ અને અદકો સહકાર અાપનાર ગ્રાહકો અને સપ્લાયસષનો અમે ખૂબખૂબ હદયપૂવષક અાભાર માનીઅે છીઅે 269 Green Street, Forest Gate, London E7 8LE Tel: 020 8552 6358 258 Green Street, Forest Gate, London E7 8LF Tel: 020 8552 2002 Fax: 020 8552 3698 Suresh.rami@ntlworld.com

We Cover Your Body With Style And Image!!

રેસ્ટોરંડટો જોવા મળે છે. ગ્રીન સ્ટ્રીટ પર ગુજરાતી થાળી સાથે િાકાહારી વાનગીઅો લઇ અાવનાર 'કૃષ્ણા રેસ્ટોરડટ' વાળા રશસકાબેન પટેલ (હવે અા રેસ્ટોરડટ બંધ અને 'અમીતા' થઇ ગઇ છે) રેસ્ટોરડટવાળા રમેિભાઇ પટેલ અને ભદ્રાબેન પટેલ અને રોમફોડડ રોડ પર 'રોનક' રેસ્ટોરડટવાળા સ્વ. મનસુખભાઇ શહંડોચા અને તેમના ભાઇઅો નવનીત અને નીલેિ શહંડોચા તથા 'સીટી સ્વીટ સેડટર'ના સ્વ. જેઠાલાલ થાનકી અને એમના દીકરા નટુભાઇ અને વસંતભાઇનો સમાવેિ થાય છે. જે.બી. સ્વીટ્સમાં મોં'મા પાણી લાવે અને આરોગ્યને સુંદર રીતે સાચવે તેવા મીઠાઇઅો અને ફરસાણ ઉપરાંત લસણીયું મરચું લેવા લોકો દૂરદૂરથી આવે છે. અાજે ગ્રીન સ્ટ્રીટ પર 'અાનંદ ડીલાઇટ'માં પણ ગુજરાતી વાનગીઅો અને પચ્ચીસ જાતના અાઇસિીમ મળે છે. સાથે સાથે પાન-મુખવાસના િોખીનો માટે 'અાનંદ પાન સેડટર'માં એમની પસંદના ૨૫ જાતના મુખવાસ અને જાત જાતના સ્વાદવાળા પાન મળે છે. તો 'ચાવાલા' રેસ્ટોરડટમાં મસાલેદાર ચ્હા સાથે અનેક જાતના ચટપટા ફરસાણ સાથે ઢોંસા-ઇડલી ને પંજાબી-ગુજરાતી વાનગીઅોનો રસાસ્વાદ માણી િકાય છે. ગ્રીનસ્ટ્રીટ અને રોમફોડડ રોડ પર વ્યાપારી અને વ્યવસાયી શિશતજો વધારનાર અાપણા ગુજરાતીઅોમાં PTCટ્રાવેલ, િામ ટ્રાવેલ, ટ્રાવેલ વ્યુ, પાસષલ સશવષસ અને મની ટ્રાડસફર કરનાર 'રેક ટેલીકોમ' 'મનીવાઇસ ઇડવેસ્ટમેડટ, 'પેટકો' િુટ એડડ વેજ, શિષ્ણા કેિ એડડ કેરી, કવોશલટી ફૂડ્સ, 'મીના સ્ટોસષ', 'શવિાલ દીપ', નીલમ સાડી, અનુસંધાન પાન. ૨૮ દામીની, બોબી સાડી,

સિઝાઇનર વેિીંગ આઉટફીટ અને એક્સક્લુઝીવ સાિીઓ માટે ખ્યાતનામ  ‘પૂજા સસલ્ક હાઉસ’ એશિયન વેપાર-ધંધાથી ધમધમતા ફોરેસ્ટ ગેટના ગ્રીનસ્ટ્રીટ ઉપર આવેલા ‘પૂજા શસલ્ક હાઉસ’ સૌમાં આગવી ભાત પાડે છે. નવોઢા બની જીવનની કેડી નવપલ્લશવત કરવા જતી કુંવારી કડયા કંકુવણાષ પગે પશત સાથે સપ્તપદીના ફેરા લે ત્યારે દુશનયાની સવષશ્રેષ્ઠ સુંદરી દેખાવાના કોડ હોય છે. આવી લગ્નોત્સુક યુવતીઅોએ સેવેલા-જોયેલા સ્વપ્નોઅરમાનો આ ગ્રીનસ્ટ્રીટની ‘પૂજા શસલ્ક હાઉસ’માં પશરપૂણષ થઇ િકે છે. ‘પૂજા શસલ્ક હાઉસ’ના માશલક શ્રી અનંતભાઈ ગોકાણી તથા શ્રી સુરિ ે ભાઇ રામીના જણાવ્યા અનુસાર, અમારા િો-રૂમમાં શડઝાઇનરો દ્વારા તૈયાર કરાયેલ એક્સક્લુઝીવ વેડીંગ સાડી અને વેડીંગ આઉટફીટ મળે છે. ઘરચોળાં, પાનેતર, વેડીંગ લેંઘા, ઘાઘરા-ચોલીથી માંડી લગ્નિસંગે કે પાટટીઓમાં પહેરાતી સાડીઓ, સલવારકમીઝ, ચૂડીદાર, અનારકલી ચૂડીદાર અમારા પોતાના શડઝાઇનરો દ્વારા ભારતમાં તૈયાર થાય છે જે આપને £૧૫૦થી માંડી £૨૦૦૦ સુધીની કકંમતમાં મળી રહે છે. તેઓના જણાવ્યા મુજબ

શડઝાઇનરોએ બનાવેલા ‘યુશનક’ પીસ બીજે ક્યાંય આપને જોવા નશહ મળે. તાલીમબધ્ધ કુિળ કારીગરો દ્વારા ભારતમાં લેટસ્ે ટ શડઝાઇનર વેડીંગ આઉટફીટ અને સાડીઓ તૈયાર થાય છે.’ લગ્નિસંગે કડયા માટે તમારી પોતાની માંગ કે

પૂજા સસલ્કના પાટટનસષ શ્રી અનંતભાઈ ગોકાણી અને શ્રી સુરેશભાઈ રામી

શડઝાઇન મુજબ તમે પસંદ કરેલા મટીરીયલ્સમાંથી ખૂબ ઓછા સમયમાં કકફાયત (વ્યાજબી) ભાવે વેડીંગ ડ્રેસ અથવા સાડી તૈયાર કરી આપીએ છીએ એમ શ્રી અનંતભાઈ જણાવે છે. શ્રી સુરિ ે ભાઇ રામી મૂળ અમદાવાદના વતની છે અને શ્રી અનંતભાઈ ગોકાણ જામનગરના વતની છે.

તેઓશ્રી જણાવે છે કે લગ્નના માંડવે ચોરીએ ફેરા લેવા ઉત્સુક કોડભરી કડયા માટેની તમામ વસ્તુઓ અમારે ત્યાં ઉપલબ્ધ છે. લગ્નિસંગે મહાલવા થનગનતી યુવતીઓ, કકિોરીઓ અને નાની બાળાઓ માટે આઉટફીટ પણ ‘પૂજા શસલ્ક હાઉસ’માંથી મળી રહેિ.ે અને.... એટલે જ આ ગ્રીનસ્ટ્રીટના ધ્યાનાકષષક િો રૂમની મુલાકાતે વેમ્બલી, સાઉથોલ, સરે, કેડટ, કાશડડફ, લેસ્ટર, કેમ્િીજ, માંચસ્ે ટર અને સ્કોટલેડડથી માંડી ઠેઠ યુરોપથી ગ્રાહકો ‘પુજા શસલ્ક હાઉસ’ની મુલાકાતે પધારે છે. પૂજા શસલ્કનો િથમ િોરૂમ ૧૯૯૦ અને બીજો િો રૂમ ૧૯૯૩માં ખુલ્લો મુકાયો ત્યારથી ગ્રીનસ્ટ્રીટના હૃદય તરીકે નામના મેળવી છે. છેલ્લા ૨૧ વષષથી માનવંતા ગ્રાહકો અને સપ્લાયરોનો સારો સહકાર મળ્યો છે તે સવવેનો પૂજા શસલ્ક હાઉસ હાશદષક અાભાર માને છે. પૂજા શસલ્ક હાઉસમાં દરેક આઇટમ ફીક્સ્ડ ભાવે મળે છે. જેથી ગ્રાહકો શનન્ચચત બનીને પોતાની મનપસંદ આઇટમેા ખુિીથી ખરીદી િકે છે. િોરૂમ અઠવાડીયાના સાતેય શદવસ તેમજ બેડક હોલીડેમાં ખુલ્લો રહે છે.


Gujarat Samachar - Saturday 23rd July 2011

www.abplgroup.com

25

The MILLENNIUM Suite

),#(' * #,,#'! ) #,0 ( )#%% * " %% *# ' *((& + ) * , * ++#'! *((&+ # '+ * -%% #* (' #,#(' -%%0 *) , #! ' -,# -% " ' %# * %#!", (%(-*+ ' " '! + ) * "(# ((& (%(-* ' " '! + ) * "(# We undertake ) * , $#, " ' (* . ! ' '(' . ! -#+#' * ) *$ #%#,0 ( * +)outside # % catering for parties )*# (* / $ 0 "#+ #+ ) * , . '- (* * ),#(' / #'! (* (* '0 (," * ( +#(' and(($#'!+ weddings , + * . #% % #' ,"#+ 0 * #,0 .#%%#(' " . # * ', (' * ' " %%+ /"# " ' (&&( , -) ,( ,( ) ()% '" ,, ' %% ' (&&( , -) ,( ) ()% www.thecitypavilion.co.uk /// $,0) .$&&$(' ( -% /( (," * " %%+ ' "(% ' ) ()% * +) ,#. %0

Call now for booking Contact: Tapasvi Mehta 020 8924 4000 or 020 8924 2227 -'$& ) +.$ The City Pavilion, Collier Row Road, Romford, Essex, RM5 2BH


26

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 23rd July 2011

ઇસ્ટ લંડન વિશેષ પૂવતિ - 2011

East London: The crossroads of many culture and faiths - Tanveer Mann Gourangi Joshi Rupanjana Dutta East London has a distinct characteristic. Some say it is the dirtiest part of London, some say it's the most violent, some say it's the most vibrant and trendy- as Shoreditch, Hoxton, Narrow Street have become synonymous with London nightlife. We as Londoners often ask ourselves, what makes East London so special? What is so unique about it? Is it just the food, the ambience, the people or is it the fact that East London has a bit of everything we miss from our roots? Originally the further east side of the Roman wall around the city of London, it developed rapidly during the 19th century. Originally it was an area characterised by villages clustered around the City walls or along the main roads, surrounded by farmland, with marshes and small communities by the River, serving the needs of shipping and the Royal Navy. Until the arrival of formal docks, shipping was required to land its goods in the Pool of London, but industries related to construction, repair, and victualling of

,* + ,#

ships flourished in the area from Tudor times. The area attracted large numbers of rural people looking for employment. Successive waves of foreign immigration began with Huguenot refugees creating a new extramural suburb in Spitalfields in the 17th century. They were followed by Irish weavers, Ashkenazi Jews and, in the 20th century, Bangladeshis. Many of these immigrants worked in the clothing industry. The abundance of semiand unskilled labour led to low wages and poor conditions throughout the East. This brought the attentions of social reformers during the mid-18th century and led to the formation of unions and workers associations at the end of the century. The East of London can actually be divided into two main sections. The East end that extends from Aldgate, Whitechapel till Isle of Dogs, mainly under the Borough of Tower Hamlets and the other end- which consists of the upcoming Olympic park and Royal Docks, that fall under the Borough of Newham.

Newham Many people often associate Newham with

# &#, #( #/#& &#-#! -#)(

its countless number of shops and restaurants. Yet once upon time, the area was in an extremely dire situation. Unemployment was rife and poverty was paramount. With expansion of the population in the late 19th Century, there was soon a high concentration of poor people and immigrants resulting in overcrowding and poor sanitary conditions. The situation was exacerbated with the construction of St Katharine Docks and the creation of the railway network, which caused many people to move to the East of London, and especially the Newham area. Newham soon became synonymous with poverty, overcrowding and disease. The situation rapidly developed towards the end of the Century, with the building of the Royal Docks created to accommodate the new large steam ships. From agrarian life came the transition to an Industrial lifestyle which assured that the Royal Docks would become the largest docks in the world. The Docks became the major centre of industry attracting people from all over Britain to work in the factories.

Royal Victoria Docks

River Lea and valley

The Royal Victoria Dock, which was opened in 1855, was the first dock built especially for steam ships, but by 1886, it expanded to include 7 enclosed dock systems; the well-known St Katherine's Docks, the Surrey Docks, the West India Docks, Millwall Docks, the East India Docks, the Royal Albert Dock and Tilbury Docks which began trading in tea, tobacco and a lot more commodities. Between the years 19101950, the Docks were relatively prosperous yet funds provided by the Government were draining away and within the next ten years, the Docks were forced to close. A new approach was then taken for its regeneration a few years later, to make it more modern and to use the latest technologies. This included roads and rail services which would join the Docks to the rest of London, so that it would be easier to transport goods. By July 1990, there was a shuttle service (DLR) between Poplar and Beckton and later an extension of the Jubilee Line from Green Park to Stratford. The Docks played an extremely important role in aiding the economy of Newham and Britain as a whole, as they provided thousands of employment opportunities and many more in the businesses and industries located in the area. Today, the area of Newham owes a lot to the prosperity that the Royal Docks has brought to the area. The Docks also are home to many of the workers that travel, on a daily basis, into the major business district of Canary Wharf.

As well as the Royal Docks, we must not forget the sheer importance that the River Lea has played in the past for trade and commerce. Originating in Leagrave Park, the River flows all the way down to South London where it then joins up with the River Thames. It forms part of the boundary between Essex and Hertfordshire and is often said to be the start of 'East London'. Although the River Lea is sometimes forgotten, the upcoming 2012 Olympic Games Development will dramatically restore the river's beautiful landscape and its wetlands. Three Mill, initially, used to be active mills on the River Lea in the East End of London, which is known to be the industrial centre. The largest of the four remaining tidal mills is called the House Mill, built in 1776, and can be accessed by bridge over the Limehouse Cut and River Lea. In recent days, Three Mills has become the centre for film and television production with the creation of Bow Studios, Three Mills Island Studios and Edwin Shirley Productions. These soon merged together in the 1990s to form Three Mills Studios and has become famous for hosting some of its significant television programmes there, such as Gordon Ramsay's Hell Kitchen, Big Brother and Bad girls.

)'' + # &

(-# & *+)* +-2 )(/ 2 ( #(! 0#&&, *+)

-

(

)' )+

Stratford – the host of the 2012 Olympic Games will also see a dramatic increase in its tourism and importance in the future. Situated in the northeast of Greater London and part of the London Borough of Newham, it originally started as a village and was separated by the river Lea from Middlesex, a strategic

Green Street However, if it is an extremely multicultural community that you wish to visit, then Green Street is perfect to satisfy all those with a passion for international culture. The hub of numerous enterprises, restaurants and stalls, Green Street truly adds character to the London landscape. It is often called 'the Bond Street of the East

ઇસ્ટ લંડન એન્ડ એસેક્સ બ્રહ્મસમાજ

'#&2 & 0

આયોજિત પ.પૂ. શ્રી શરદભાઈ વ્યાસ

# -)+# )., -+ - )+

Stratford

waterway. It quickly transformed itself into an industrial suburb, following the introduction of the railway in 1839, and soon emerged the centre of many railways in the east of London. These changes also significantly expanded and increased the population of Stratford. More recently, Stratford has been in the news a lot more for it's major plans of development. A 80,000-seater stadium is built in Stratford for the Olympics as well as a new development called Stratford City which will comprise of 4,500 new homes, large amounts of office space, hotels, schools and a shopping centre to add to the list. The Athletes' Village will comprise residential apartments for around 17000 athletes. In addition, Stratford will become the second most important station where the Eurostar will make its stop. With a 15minute journey to Kings Cross and a Shopping complex to add, there is a lot to look forward to in the coming years. At Stratford, to make a landmark art installation at the 2012 Olympics site, Anish Kapoor has designed the Orbit Tower (Arcelor Mittal Orbit) with engineering by Cecil Balmond. The main airport in Essex is London Stanstead airport, serving destinations in Europe and Asia. The City Airport has also gained momentum being easily connected with the business hub by the DLR.

)

)( )(

)+ ,1 ' #& $ / " + $ 2/ " + ) .% ' #& + / " + $ 2/ " + ) .%

શ્રીમદ્ ભાગિત કથા

કથા પ્રારંભ

સ્થળ

કથા વિરામ

૨૪ જુલાઈ ૨૦૧૧ રવિિાર બપોરે ૩.૦૦ કલાકે

િી. એચ. પી (ઇલ્ફડડ) વિન્દુ સેન્ટર ૫૫, આલ્બટડ રોડ, ઇલ્ફડડ એસેક્સ આઇજી ૧ ૧ એચ યુ

૩૦ જુલાઈ ૨૦૧૧ શવિિાર સાંજે ૭.૩૦ કલાકે

કથા સમયઃ દરરોજ બપોરે ૨-૩૦થી સાંજે ૭-૩૦ સુધી મહાપ્રસાદઃ દરરોજ સાંજે ૮.૦૦ વાગ્યાથી નનમંત્રક: ઇસ્ટ લંડન એન્ડ એસેક્સ બ્રહ્મસમાજની કાયયવાહક સનમનિના જય શ્રી કૃષ્ણ વધુ નવગિ માટે સંપકકઃ શ્રી સુભાષ ઠાકર (મો. નં. ૦૭૯૭૭૯૩૯૪૫૭) પ. પૂ. શ્રી શરદભાઈ વ્યાસ ૦૭૯ ૩૨૪૩૪૯૨૫ (કથાકાર)


Gujarat Samachar - Saturday 23rd July 2011 End', due to it having over 400 independent shops representing cultures from around the world, which sell food, jewellery, designer saris and several cafes and restaurants serving authentic international cuisine. Running between Romford Road and Barking Road in the London Borough of Newham, it has been said to be the “most cosmopolitan street in the whole of London”. The street itself, also experienced heavy bombing during the Second World War, which led its major regeneration during the 1950s and 1960s. It quickly became home to some of the finest Jewish tailors to which Indian tailors, jewellers and chefs followed. Not only having the perfect balance of Pakistani and Indian restaurants, Green Street owes a lot of it's popularity to the great shops it has to offer. With stalls selling delicious, exotic fish to extremely enticing vegetables and fruits, you'll never go hungry. In addition, there are a myriad of shops which sell beautifully designed, handmade jewellery including colourful bangles, countless amounts of gold, rolls of silks and fabrics and bowls of aromatic spices. In fact if anybody wants to get married, there is no need to make those shopping trips to India anymore. You will get all your bridal outfits, jewellery and food in Green Street. The fusion of North Indian, South Indian and Gujarati food available in this area also makes it exclusive. To add the availability of paan or bida as a mouth freshener is often found as a unique concept- a trademark of the restaurants in this area.

Continued on page 29

ઇસ્ટ લંડન વવશેષ પૂવતિ - 2011

રોબીસસન રવાણી એસડ કંપની ગ્રીનથટ્રીટ પર અાવેલી રોબીડસન રવાણી એડડ કંપની નામક સોલીસીટસષ ફમષના હેમિં ભાઇ રવાણી કંપનીના તતસનયર પાટડનર અને સુપરવાઇઝર છે. િેઅો ગુજરાિમાં વકીલાિનો બહોળો અનુભવ ધરાવે છે. ૨૦ વષષ સુધી ગુજરાિ હાઇકોટડ અને તડથટ્રીકટ કોટડમાં પ્રકેટીસ કયાષ બાદ લો સોસાયટી યુ.કે. સાથે ૨૦૦૨માં સોલીસીટર િરીકે રજીથટ્રેશન લીધું અને યુ.કે.માં રોબીડસન રવાણી એડડ કંપનીના નામે અહીં વકીલાિ શરૂ કરી. હેમંિભાઇ અને એમની અા સોલીસીટર ફમષ રેસીડેડશીયલ, કોમશશીયલ કડવેયસીંગ િેમજ ઇતમગ્રેશનને લગિું કામ કરે છે. અા ઉપરાંિ જો િમને કોઇપણ પ્રકારના અકથમાિથી શારીતરક ઇજા થઇ હોય (રોડ એકસીડડટ, કામની જગ્યાએ અકથમાિ નડયો હોય, થલીપ્સ એડડ ટ્રીપ્સ, ઇડડથટ્રીયલ તડસીઝ કલેઇમ, ઉત્પાદનની જવાબદારી) જેમાં િમારો વાંક ન હોય િો િમને અા કંપની કાયદાની રૂએ વળિર મેળવી અાપવામાં મદદરૂપ બને છે.

રોમફોડડ રોડ પર PTCટ્રાવેલ રોમફોડડ રોડ પર છેલ્લા વીસેક વષષ (માચષ ૧૯૮૮)થી ટ્રાવેલ કંપની ચલાવનાર યુવાન વાલંભીયા દંપતિ પ્રકાશભાઇ િથા રીટાબેનથી લગભગ તિટનનો િમામ ગુજરાિી પતરતચિ હશે. બોલીવુડ તહડદી ફફલ્મોમાં વષોષ સુધી સંગીિ અાપનાર સંગીિબેલડી કલ્યાણજી અાણંદજીના શ્રી અાણંદજીભાઇનાં દીકરી એટલે અા રીટાબેન વાલંભીયા. બોલવામાં ચપળ એવા રીટાબેન અને પ્રકાશભાઇની PTC ટ્રાવેલ કંપની ૮૦થી વધુ એરલાઇનો સાથે સીધો સંપકક ધરાવે છે. િેઅો ઇન્ડડયા િેમજ તવશ્વભરના પ્રવાસ થથળોનું માગષદશષન અાપી અાપને પેકેજ ટૂર, હનીમૂન પેકેજ ટૂર, ટેલરમેઇડ હોલીડે િથા તસતનયર સીટીઝડસ માટે પેકેજ ટૂર ગોઠવી અાપે છે. અાપ ભારિ, અમેતરકા, કેનેડા, અોથટ્રેતલયા, મીડલઇથટ કે ફારઇથટ ફરવા જવા ઇચ્છિા હોય િો ૩૭૬ રોમફોડડ રોડ પર પ્રકાશભાઇ અથવા રીટાબેનનો સંપકક કરો.

www.abplgroup.com

RobinsonRavani&co. તમને કેટલું વળતર / કોમ્પેસસેશન મળી શકે?

જો તમને કોઇ પણ પ્રકારના અકસ્માતથી શારીરરક ઇજા થઇ હોય જેમાં તમારો વાંક ન હોય તો તમને વળતર મળી શકે છે. અમારો સંપકક કરો: N રોડ ટ્રાફિક એક્સીડન્ટ N કામની જગ્યાએ થયેલ અકસ્માત N સ્લીપ્સ અને ટ્રીપ્સ N ઉત્પાદનની જવાબદારી N ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રડસીઝ ક્લેઇમ N અમે રેરસડેન્શીયલ / કોમશશીયલ કન્વેયન્સીંગ તેમજ ઇમીગ્રેશનને લગતું કામ પણ કરીએ છીએ. Regulated By the Solicitors Regulation Authority

269A ગ્રીન સ્ટ્રીટ, િોરેસ્ટ ગેટ, લંડન E7 8LJ Tel: 020 8548 9402 Fax: 020 8586 2137.

Email: admin@robinsonravani.com

સુરતી સ્વાદનો અહેસાસ કરાવનાર ગુજરાતીઅોનો મનપસંદ સ્ટોર ‘પેટકો’ લોટ, અનેક જાિના કઠોળ 'સુરિનું જમણ ઉપરાંિ ઘંટીએ િાજા અને કાશીનું મરણ' એ દળેલા િમામ જાિના લોટ કહેવિાનુસાર સુરિી ફકફાયિ ભાવે મળી રહે છે. જમણને કોઇ અાંબી ના એમની દુકાનમાં શકે. સુરિીઅોના રોજેય િાજા મળિાં લીલાં જક્કાસ ટેથટને સુરિી જ શાકભાજી ભારિ, પારખી શકે. સાયપ્રસ, કેડયા, થપેન, ગ્રીનથટ્રીટના નાકા ઉપર ઇત્યાતદ ૩૭૪ રોમફોડડ રોડ પર અરવવંદભાઇ પટેલ, સ્ટીફન વટમ (M.P.), ઉમેશ મોરોક્કો નવસારીના સુરિી દેશાઇ કાઉન્સસલર સયુહામ અને ભારતીબેન પટેલ દેશોમાંથી અાવે છે. છેલ્લા ૨૨ વષષથી ગ્રોસરીનો ધંધો પટેલની ગ્રોસરી અને શાકભાજીની 'પેટકો' નામની દુકાન હંમેશા કરનાર અરતવંદભાઇ િથા એમના પત્ની ભારિીબેન ગ્રાહકોથી ભરેલી હોય છે. બે સપ્તાહ અગાઉ અમે પટેલ એમનો થટોર એટલો થવચ્છ અને સુઘડ રાખે અાજોરદાર ઠંડો પવન અને વરસાદના ઝાપટાં વચ્ચે છે કે ડયુહામ કાઉન્ડસલે એમની અા ચીવટની રોમફોડડ રોડ પર ગયાં ત્યારે અા 'પેટકો" થટોરની સરાહના કરી એમના 'પેટકો' ગ્રોસરી થટોરને 'થ્રી મુલાકાિ લીધી હિી. નવસારી તજલ્લાના અંભેટી થટાર' અાપ્યા છે. અરતવંદભાઇ વહેલી સવારે ચારેક વાગે ગામના વિની શ્રી અરતવંદભાઇ હતરભાઇ પટેલે ગુજરાિીઅોની પસંદને બરોબર પારખી લીધી છે. શાકભાજી ખરીદવા હોલસેલરો પાસે જાય છે. એ એમના 'પેટકો' થટોરમાં રોજેરોજ લીલાં િાજાં પછી ભારિીબેન એ શાકભાજી ખૂબ વ્યવન્થથિ રીિે શાકભાજી અને દુતનયાભરનાં ફળફળાતદ મળે છે. તડથપ્લે કરે છે. અરતવંદભાઇ કહે છે કે, 'ઉત્તમ કેરીની સીઝનમાં રત્નાગીરી, વલસાડ અને કવોતલટી અને ફકફાયિ ભાવ હોવાથી અમારે ત્યાં નવસારીની હાફુસ કેરી અને જૂનાગઢની સુગધં ીદાર ઇથટ લંડન ઉપરાંિ એનફફલ્ડ, િોમલી, કેડટ અને કેસર કેરીના બોકસ ગ્રાહકો ઝપાટાબંધ ઉપાડે છે. ડોવરથી ગ્રાહકો ખરીદી કરવા અાવે છે. અમારા શ્રી અરતવંદભાઇના જણાવ્યા મુજબ 'અા વષષે અમે કથટમસષ ખૂબ 'લોયલ' છે.' ૧૯૭૫માં લંડન અાવી થથાયી થયેલા અઠવાતડયાના લગભગ ૨,૫૦૦થી વધુ બોકસ અરતવંદભાઇ અને ભારિીબહેને જીંદગીમાં ખૂબ કેરીઅો વેચી છે.' સુરિીઅો જયાં જાય ત્યાં એમના થવાદની મહેનિ કરી એમનો બીઝનેસ પગભર કયોષ છે. ધંધા ે ન અાપ્યું ચીજવથિુઅો ચોક્કસ લઇ અાવે. 'પેટકો'ના સાથે સાથે ત્રણ દીકરીઅોને સારું એજ્યુકશ અરતવંદભાઇએ પણ એમ જ કયુું છે એમના ગ્રોસરી છે. સૌથી મોટી દીકરી કલ્પના અોપ્ટીશીયન છે, થટોરમાં નવસારીના 'મહારાણા' િાડડના દાણા- ચેિના એકાઉડટડટ અને તનતમષા કેમીથટમાં ચણા, પાપડ, મઠીયાં, અથાણા, ચ્હાનો મસાલો, ડીથપેડસર િરીકે ફરજ બજાવે છે. અાપને અથસલ ભીખાભાઇના ભજીયા-ફરસાણ, કૃષ્ણદાસ ઘેલાના સુરિી કે ગુજરાિી ટેથટનો અાથવાદ માણવો હોય િો મસાલા, જુવારનો સૂકો પોંક, લીલા વાલની સુરિી અરતવંદભાઇના 'પેટકો'ની મુલાકાિ લેવાનું રખે દાળ ઉપરાંિ થવાતદષ્ટ ચેવડો, બોમ્બે મીક્સ, દરેક ચૂકિા. એમનો સંપકક 0208 552 7314/07956 િાડડના બાસમિી ચોખા, તવતવધ જાિનો ઘઉંનો 533 375.

27

Fruits & Vegetables, Pickles & Savouries Specially Imported from India

અઠવાવડયાના સાતેય વદવસ દરરોજ તાજા શાકાભાજી અને ફ્રુટ ખૂબજ કકફાયતી ભાવ નવસારી ભારતથી ખાસ મંગાવેલ અાલ્ફાસસો - કેસર કેરી, અથાણાં અને સ્વાદીષ્ટ ચેવડા, મઠીયા તથા બોમ્બે વમક્સ કકફાયત ભાવે મળશે.

Contact : Arvind Patel 374 Romford Road, Forest Gate, London E7 8BS

Tel: 020 8552 7314 Mob: 07956 533 375


28

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 23rd July 2011

ઇસ્ટ લંડન સવશેષ પૂસતષ - 2011

રોમફોડડ રોડ પર ૩૮ વષષથી સતત કાયષરત ‘સામ ટ્રાવેલ એન્ડ ટૂસષ’ની સફળ સસધ્ધિનું કારણ: ‘ગ્રાહકને સંતોષ એ જ અમારો મુદ્રાલેખ’ ઇસ્ટ લંડનના રોમફોડડ રોડ પર અાવેલ સામ ટ્રાવેલ્સ એડડ ટૂસસ એ સૌથી જૂની અને જાણીતી ઇમ્ડડયન ટ્રાવેલ એજડસી છે. સામ ટ્રાવેલ એડડ ટૂસસના જનરલ મેનેજર રોયના જણાવ્યા મુજબ, 'સામ ટરાવેલ ઇસ્ટ લંડનની જૂનામાં જૂની ટ્રાવેલ કંપની છે. ૩૮ વષસ પહેલાં અો.પી.કાઢલયાએ અા કંપની શરૂ કરી હતી અાજે અા ટ્રાવેલ એજડસીએ ખૂબ લોકઢિયતા મેળવતાં એ વટવૃક્ષ બની છે. સામ ટ્રાવેલ્સ એડડ ટૂસસ IATAતથા ATOL રેગ્યુલેટેડ ગવમમેડટ કંપની છે. ચાર વષસ પહેલાં ઢિસ્ટલ ટ્રાવેલ ગ્રુપે ખરીદી છે અને કોલંબો, ઇમ્ડડયા અને પાકકસ્તાનમાં એની અોકફસો છે. અત્યારે યુ.કે.માં અાઢથસક મંદી રહી છે તેમ છતાં અમારા કાયમી ગ્રાહકોને કારણે અમે ટકી રહ્યા છીએ એની પાછળનું કારણ અમે ગ્રાહકોને ૨૪ કલાક સેવા અાપીએ છીએ. અમારી અોનલાઇન સઢવસસ પણ છે. સામાડય રીતે અોનલાઇન બુકીંગ કરનારાના કેડસલેશનના પૈસા જતા રહે છે પણ અમારા દ્વારા બુકીંગ થાય તો ગ્રાહકને બીજી એરલાઇનમાં બુકીંગ મળે એવી જોગવાઇ કરી અાપીએ છીએ. અા ઉપરાંત અોનલાઇન કરનારાને કેટલીક એરલાઇનમાં લગેજ એલાઉડસ અોછું મળે છે.

ગ્રાિકની જરૂશરયાત મુજબ ટેલરમેઇડ પેકેજ ટૂર જનરલ મેનેજર શ્રી પાસ્કલના જણાવ્યા મુજબ, 'સામ ટ્રાવેલ્સ એડડ ટૂસસ ૮૦થી વધુ ઇડટરનેશન એરલાઇનોના મુખ્ય એજડટ છે. ગ્રાહકોને કઇ એરલાઇન સારી અને સસ્તી છે એની સલાહ અાપી અમે યોગ્ય માગસદશસન અાપીએ છીએ. અાપને ઢવશ્વભરના કોઇપણ દેશના િવાસે જવું હોય ત્યાં હોટેલ્સ બુકીંગ સાથે પેકેજ ટૂરની અમે વ્યવસ્થા કરી અાપીએ છીએ. અમે કેરાલા, દુબઇ અને ગોવાની પેકેજીંગ ટૂર કરીએ છીએ. એમાં અમે માત્ર હોટેલ જ નઢહ પણ હાઉસીંગ, કોટેજીસ અને ઢવલાઝ સઢહત ગ્રાહકની જરૂઢરયાત મુજબની 'ટેલરમેઇડ' હોલીડે ગોઠવી અાપીએ છીએ. અા ઉપરાંત અમારી પાસે દરેક દેશ અને ભારતના ઢવઢવધ િાંતની ભાષા બોલતા સેલ્સમેનો છે.' 'સામ ટ્રાવેલ એડડ ટૂસસ'માં અાપ બુકીંગ કરાવો એ જ ઘડીએ અાપને કપપયુટરાઇઝડ ઇ-ઢટકકટ અને ઇ-કડફમમેશન હાથમાં મળી

જાય છે. 'સામ ટ્રાવેલ એડડ ટૂસસ અમીરાતની તમામ એરલાઇડસ, PIA, જેટ એરવેઝ, કીંગ કફશર, કુવૈત, એર ઇમ્ડડયા, ઢતહાડ સઢહત ૪૦ એરલાઇડસ સાથે ડાયરેકટ ડીલ કરે છે. રોમફોડડ રોડ પર 'સામ ટ્રાવેલ એડડ ટૂસસ'ની અોકફસમાં ૨૧ સેલ્સમેન ગ્રાહકોની સેવામાં કાયસરત છે. અહીં ગુજરાતી, પંજાબી, પાકકસ્તાની (ઉદૂસ), બાંગ્લાદેશી, શ્રીલંકન અને અરેઢબક ભાષી સેલ્સમેન ગ્રાહકોને એમની ભાષામાં સમજાવી શકે છે. અા ઉપરાંત હજ અને ઉમરા માટે ગ્રાહકના બજેટ મુજબ અરેઢબક સેલ્સલેડી એના પેકેજીંગ માટે જ કાયસરત રહે છે.

વીઝાથી માંડી ઇન્ડડયા-યુરો ટ્રેન શટકકટ સામ ટ્રાવેલ એડડ ટૂસસ એર ઢટકકટ સાથે સાથે યુરો સ્ટારની શડરેક્ટસવ જ્િોન કાલીયા અને પી. એસ. કાંગ ઢટકકટ, યુરો ઢડઝનીની ઢટકકટ તેમજ ઇમ્ડડયાના કોઇપણ સ્થળની ટ્રેન ઢટકકટનું બુકીંગ કરી અાપે છે. અા ઉપરાંત ઇમ્ડડયામાં બાંગ્લાદેશી માટે તારીક અને મુબારક, કેરાલા માટે અભીજા, કોઇપણ ડોમેસ્ટીક એરલાઇનનું બુકીંગ જોઇએ તો ગ્રાહકની માગ કફલીપીન માટે એવરી અને કંપનીહાઉસનું કામ સોફી સંભાળે છે. મુજબ વ્યવસ્થા કરી અાપે છે. અાપણે ભારતના વીસા માટે સામ ટ્રાવેલ એડડ ટૂસસ સ્થાઢનક સ્કૂલ અને કોલેજના ઢવદ્યાથથીઅોને તાલીમ પણ અાપે છે. સવારથી લાંબી લાઇનમાં ઉભા રહેવાની પળોજણમાં ન પડવું હોય તો 'સામ ટ્રાવેલ એડડ ટૂસસ' તમને ઘેર બેઠાં વીસા લાવી અાપે છે. સામ ટ્રાવેલ એડડ ટૂસસ'ના ઢસઢનયર કડસલ્ટંટ સવસશ્રી રમણીકભાઇ ઢહંડોચા તથા માવજીભાઇ પટેલ છે. અા ઉપરાંત વલ્ડડવાઇટ બુકીંગ િદીપ, પામર તથા એડમ કરે છે, ઇમ્ડડયા, એઢશયા માટે ડાબેથી સવવશ્રી મોબારક, માવજીભાઇ પટેલ, રોય પાસ્કલ (જનરલ મેનેજર), રમશિકભાઇ શિંડોચા ઉઢમસ, મસૂદ તથા ખાલીદ, પરમજીત શસંઘ અને ડાબેથી સવવશ્રી પ્રદીપ, પરવીન, આદમ, ઉશમવ, મસુદ, અવેરી, તારીક, સોફી, િમસા, હજ-ઉમરા માટે પરવીન, અશબજા અને ખાલીદ પાન નં. ૨૪થી ચાલુ

4,,7 *&(.&( (23$41$.3 *13) $7 $137 (&(03*/. (/0,( $0$&*37 /13) !/43) .'*$. 4.+$%* *2)(2 4+$1$3* ")$,* $3)*$6$'* ")$,* -*3$ 2 !0(&*$, ")$,* )*,,* $.*1 //',( /%* $.&)//1*$. !*88,(1 #*3) 6*3)/43 $1,*& .*/. .'*$. !6((32 !$5/41*(2

Harsh Ondhia and Harjeet Singh CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS REGISTERED AUDITORS

= Audits and Accountancy = Business and Personal Taxation = Corporate Finance = Offshore Tax Planning = Management Consultancy = Company Secretarial Services

Charter House, 8-10 Station Road, Manor Park, London, E12 5BT

Also at: 38 Langham Street, London, W1W 7AR

Tel: 020 8478 5054 / Fax: 020 8514 7475 Email: info@lallondhia.com Registered as Auditors and regulated for a range of investment business activities by the Association of Chartered Certified Accountants

Associate Offices: Delhi & Mumbai

એશિયન વેપારધંધાથી ધમધમતો રોમફોડડ રોડ અને ગ્રીનસ્ટ્રીટ

1((. !31((3

/1(23

$3(

/.'/.

"(, 9

2$6("

0-+'$93 $2( 4$24+/* 20.

: : : : : : : : :

!

! !

/&- $-- $8(3 /& $-- $8(3 /& $-- $8(3 /& $-- $8(3 /& $-- $8(3 /& $-- $8(3 /& $-- $8(3 /& $-- $8(3 /& $-- $8(3

$ /'+$/ 6+3$ **$*( 3(26+&(3

"+3+4 777 4+&, (43%9$+2 &0 5 , 0.)02' 0$' 0/'0/

02(34

$4( #( $&&(14

2('+4

$2'

ઢિષ્ના સાડી, રાધા સાડી, દુ લ્ હન અને કાયદાક્ષે ત્રે (સોલીસીટસસ ) હે મં ત ભાઇ રવાણીની રવાણી એડડ કં પ ની, માકકં ડ ડ એડડ કં પ ની, જય વાઢે ર એડડ કં પ ની સોલીસીટર અા ઉપરાંત એકાઉડટડટ પે ઢ ીમાં લાલ અોંઢ ઢયા તથા જે . કે . શાહ એડડ કં પ નીનો સમાવે શ થાય છે . ૨૦૧૨માં અોઢલમ્પપક રમતોત્સવમાં દુ ઢ નયાભરના રમતવીરો અને સહે લ ાણીઅો લં ડ નમાં ઉતરી અાવશે ત્યારે અોઢલમ્પપક ગે પ સ પાકક થ ી નજીક અાવે લ ી અા બહુસાંસ્ કઢિ તક અને બહુરં ગ ી ડયૂ હ ામની ગ્રીનસ્ટ્રીટ મુ લ ાકાત લઇ ભારતીય ઢબના પોશાક અને જવે લ રી ખરીદવા તે મ જ ખાણીપીણીનો અાસ્વાદ માણવા જરૂર અાવશે . લં ડ ન કે ઢિટનમાં રહે ન ાર કોઇપણ ભારતીય કે ગુ જ રાતીએ અા 'એઢશયન અોક્સફડડ સ્ટ્રીટ'ની મુ લ ાકાત ન લીધી હોય તો એકવાર જવા જે વું ખરૂં .


29

www.abplgroup.com ઇસ્ટ લંડન વિશેષ પૂવતિ - 2011 ગુજરાતીઅોને મનગમતું સ્થાન ;407;, 68,9,4:(:054 -58 (22 :/, !(+/( 809/4( 25<,89 &/0*/ ( 962,4+0+ 'અમીતા' રેસ્ટોરન્ટ (3(2.(3(:054 5- 954.9 3;90* (4+ +(4*, )(9,+ 54 !(+/( 809/4(

Gujarat Samachar - Saturday 23rd July 2011

Continued from page 27

East London... With Ramgarhia Gurudwara, Kutch Satsang Swaminarayan temple, Buddha Vihar, Mosques- the Greenstreet is at crossroads of many religions. The harmony of so many beliefs and faiths make the area even more exciting. London Sri Murugan Temple and Sri Mahalakshmi Temple are some popular religious spots for the Hindus. With the 'prashadam' distributed to everybody, they are often visited by newly arrived immigrants, who miss home made food and love the 'langar'.

ગ્રીનસ્ટ્રીટમાં ગુજરાતી સ્િાદ લઇ અાિનાર 'અમીતા' રેસ્ટોરડટના પૂજય સુરજબાનું સૂિ હતું 'જેની દાળ બગડી, એનો િરો બગડયો'. યુગાડડાના ગુજરાતીઅોના ઘરે થતા માંગવલક િસંગોમાં જેની દાળ લોકોને દાઢે િળગતી એ સૂરજબા અને એમના દીકરા રમેશભાઇ તથા પુિિધૂ ભદ્રાબેન પટેલે ૧૯૭૧માં લંડનમાં અાિી એમની રાંધણકલાને લોકજીભે ચખાડતાં અાજે એમણે 'સાહસે શ્રી' િયાાં છે. અાજે ૨૦૦થી માંડી ૨૦૦૦ સુધીના જમણિારના અોડડર લેતા રમેશભાઇ અને ભદ્રાબેન 'અમીતા' રેસ્ટોરડટ'નું સુકાન પણ ખૂબ કૂનેહપૂિથક ચલાિી રહયાં છે. એમની રેસ્ટોરડટમાં અાશાપુરી ભૂસુ, ફૂલિડી, ગાંવઠયા, પાપડી, જલેબી, ભજીયાં-બટેટાિડાં, સમોસા ઉપરાંત ર્તર્તની વમઠાઇઅો સવહત ગુજરાતી થાળી, સાઉથ ઇન્ડડયન ઢોંસા-ઇડલી, પંર્બી ચાટ, દહીંપુરી, છોલે-ભટૂરે, ચીલી પનીર, કટલેસ, મોગો ઉપરાંત બાર ર્તનાં વડઝટડ ઉપલબ્ધ છે. ,

'+ ) 6 + 2 ) ) ) #. 0 &/

+ 2 0! / 4 ) ) )

)2 "

0 ) + 0 + 0 7 0 +

,2

3 2 +

4 ( ) + 1 0* / 5! 0 4% / + 2

ગુજરાતીઅોના ગૌરવ સમું 'સસટી પેવેસિયન' એસેક્સના રોમફડડ વિસ્તારના કોલીયર રો રોડના સકકલ ઉપર ગુજરાતીઅોના ગૌરિ સમુ વસટી પેિેવલયન અાપણી યુિાપેઢી માટે મનપસંદ લગ્નસ્થળ બની ગયું છે. ફાઇિસ્ટાર હોટેલ જેિા દોરદમામ અને શાહીઠાઠ સાથે લગ્ન કરિા ઇચ્છતા અાપના લગ્નોત્સુક યુગલો િેડીંગ અને રીશેપ્સન માટે વસટી પેિેવલયનના વમલેવનયમ સ્યૂટ પર પસંદગી ઉતારતા થયા છે. ૭૦૦ ગાડીઅોનું વિશાળ પાકકંિગ, ૧૨૦૦ વ્યવિઅો અારામથી બેસી શકે એિો વિશાળ એરકડડીશડડ હોલ જેમાં િચ્ચે કયાંય થાંભલા નથી. એના િૈભિી ઝુમ્મરોમાંથી િર-િધૂને મનગમતા રંગોિાળી લાઇટ્સથી હોલમાં સુદં ર માહોલ સર્થય છે. વમલેવનયમના તાલીમબધ્ધ સ્ટાફ ટેબલ્સ અને ખુરસીઅોની ગોઠિણી એટલી મસ્ત રીતે કરે છે કે અામંવિતો હોલમાં િિેશતાં જ 'િાહ કયા બાત હૈ' બોલી ઊઠે છે. વસટી

પેિવે લયનમાં બાળકો અને મોટેરા ખાણી-પીણી સાથે રમી શકે એ માટે Bowlingના ૪૦ જેટલા ટ્રેક છે અને પૂલ્સ રમિાના ટેબલ્સ પણ છે. િ સટી પેિેવલયનમાં લગ્ન કે બથથડે, એનીિસથરી, સગાઇ-ચાંલ્લો-માટલી જેિી ૨૦૦-૩૦૦ માણસો સાથેની પાટટી કરિી હોય તો 'મેનહટન' નામનો હોલ તેમજ બીર્ બે હોલ ઉપલબ્ધ છે. અા ઉપરાંત વસટી પેિવે લયનમાં ગરમાગરમ ગુજરાતી, પંર્બી, નોથથ ઇન્ડડયન અને મોગલાઇ િાનગીઅો પીરસતી 'પન્નાઝ રેસ્ટોરડટ' પણ ગુજરાતીઅો માટે ખૂબ લોકવિય બની ગઇ છે. 'પન્નાઝ રેસ્ટોરડટમાં ખીચડી, કઢી, રોટલા ને રીંગણના અોળાથી માંડી ચટપટા ફરસાણ અને મઘમઘતી મોગલાઇ ડીશ મળે છે. પન્નાઝ રેસ્ટોરડટના રસોડે બનતી િેજ-નોનિેજ િાનગીઅોના રસોયા અને રસોડા તદન અલગ છે. િધુ માટે જુઅો ર્હેરાત પાન ૨૫.

!0*13(49=58:/ !5(+ &(:-58+ & ;3.+B 8. #/:= :7 #>8.+B =2 #/:= :7 :7 8,+0: (8+9 55104.9 8 38/ 995381< ''' '+=09;.-969<</>7 -9 >5 ".% ,"# -" %% + "#( +#% ( &% .'#* + (#& (( ' / (# ") ( +)( &* ( (!" (# (, / (# + '#& # .,"* ( "' -#

," " ( # ".-# )- " " ( +#% $* (# ( "0 ( " .- ( "# (# .- ( ) (*.-+ 0( )* + /#( " !+ ' ". )* + .&& ")- #

#+=>;.+B ;. #/:=/7,/; &

:

$ "$ #0*1,: 80*,9 C

"

9A 003-/

E :7 ) 99;< 9:/8 :7*

;+8?366/ "9+. /3-/<=/; C C C C & C

D 4204, 55104. @@@ ./798=09;=2+66 -9 >5

!(0+(>9 9;6,89:58, ;1( '( #(3); %(94(: /(1:( 9; 0>;=2/; 3809;7+=398 #0*1,:9

)$

#% ( $ % ( "# ! $ "%# ( $ % ( " ## % " # " ( $ % ( ! ! "$ " # $%" ( $ % ( !# # #% ( #$ % ( !$ " & $!

"%

!

/(<,9/ (40

85;6 55104.9 (22 %(9(4: /(1:(

)

!

!

# !& ! "

# ! " '

" ! ' #

"

"$! "

;. >6B 38 +8-2/<=/; &/8>/ +38 #+7+4 +8-2/<=/; #=9-5:9;= "9+. 981<312= +8-2/<=/; ! 98=+-= (8,4+8( %58( /5.02(2 "/(/

!

54


30

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 23rd July 2011

'બેન્ક અોફ બરોડા'ના માકકેટીંગ મેનેજર શ્રી અભિનવ ઐયરનો ભનવૃભિ સન્માન સમારોહ યોજાયો બેન્ક અોફ બરોડાના ે ર શ્રી અસભનવ માકકેટીંગ મેનજ ઐયરના સનવૃસિ સન્માન સમારોહનું શાનદાર આયોજન ગત તા. ૧૬-૭-૧૧ના રોજ 'ગુજરાત સમાચાર - એસશયન વોઇસ' કાયાસલયના શસિ હોલ ખાતે કરવામાં આવ્યું હતુ.ં જેમાં અોવરસીઝ ફ્રેન્ડ્સ અોફ બીજેપીના સંયોજક અને સદલ્હીના ભૂતપૂવસ ધારાસભ્ય શ્રી સવજય જોલી તેમજ ભારતીય જનતા પાટટી યુવા મોરચાના પ્રમુખ અને અોવરસીઝ ફ્રેન્ડ્સ અોફ બીજેપીના સહસંયોજક શ્રી અસમત ઠાકર ખાસ ઉપસ્થથત રહ્યા હતા અને શ્રી અસભનવ તેમજ તેના પત્ની રંજનાબેનને શુભચ્ે છાઅો પાઠવી હતી. 'ગુજરાત સમાચાર એસશયન વોઇસ'ના તંત્રી શ્રી સીબી પટેલે શ્રી અસભનવ ઐયરે લંડન ખાતે આપેલી સેવાઅોને સબરદાવતાં જણાવ્યું હતું "શ્રી અસભનવ ઐયરે લંડન આવીને બેન્ક અોફ બરોડાની કામગીરીને ઘણો જ સુદં ર વેગ આપ્યો હતો અને બેન્કની પ્રચાર પ્રસાર ઝુબ ં શ ે ને વેગવંતી બનાવી યુકમ ે ાં 'બેન્ક અોફ બરોડા'ની પ્રસતષ્ઠાને ચાર ચાંદ લગાવ્યા હતા.”

ડેવલપમેન્ટ મોડેલને સિા મેળવવા માટે સવશાળ પોતાના સનવૃસિ સમગ્ર ભારતે આવકાયુું આયોજનો કરી રહ્યા છીએ. સવદાય સન્માન અને છે. પ્રધાનમંત્રી ગ્રામ સડક અમે સવદેશવાસી ભારતીયોનો સમગ્ર કાયસકાળ દ્વારા યોજના અને સવશાળ ભારત સાથેનો સંપકક સેતુ સહકાર અભૂતપૂવસ હાઇવે બનાવ્યા હતા. હું વધારવા અને એરા અને આપવા બદલ 'ગુજરાત આ તબક્કે ભારત પરત અોરાનું પ્રસતસનસધત્વ વધારવા સમાચાર - એસશયન જઇ રહેલા શ્રી અસભનવ અત્રે આવ્યા છીએ. હું અત્રે વોઇસ' તેમજ શ્રી સીબી ઐયરને તેમના ભાસવ જેમનો સવદાય સન્માન પટેલનો આભાર વ્યિ જીવનની સફળતા માટે સમારોહ થઇ રહ્યો છે તેવા શ્રી કરતાં શ્રી અસભનવ અને લગ્નજીવન સંપન્ન અસભનવ ઐયરને શુભેચ્છા ઐયરે જણાવ્યું હતું કે બની રહે તે માટ શુભચ્ે છા સાથે તેમની સદાય પ્રગસત "યુકે ખાતે તેમની વરણી પ્રસ્તુત તસવીરમાં ડાબેથી સવવશ્રી લાલુભાઇ પારેખ, કમલ રાવ, અસમતભાઇ ઠાકર, થતી રહે તે માટે શુભચ્ે છા 'બેન્ક અોફ બરોડા'નું સવજયભાઇ જોલી, અસભનવ અને રંજનાબેન ઐયર, જ્યોત્સનાબેન શાહ, રૂપાંજના દત્તા પાઠવું છુ.ં ” શ્રી સવજયભાઇ પાઠવું છુ.ં ” નામ ઘરઘરમાં ગુંજતું અને સીબી પટેલ 'લવ ગુજરાત' પુસ્તક અપવણ કરતા નજરે પડે છે. આ પ્રસંગે લોહાણા જોલીએ જણાવ્યું હતું કે થાય અને બેન્કની તરફ આકષાસ ઇ રહ્યા છે . આજે સમાચાર' દ્વારા કરાતા "નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ સમગ્ર કોમ્યુનીટી વેથટ લંડનનના માકકેટીંગ પોલીસીને એક નવો મધ્યપ્રદેશ, સવિમાં ભારતને ગૌરવ સેક્રટે રી શ્રી સીજે રાભેરૂ, શ્રી અસભગમ સવકસે તે આશયે સામાજીક સત્કાયોસ અને ગુજરાત, કરવામાં આવી હતી. જે સેવાયજ્ઞની સરાહના કરી છિીસગઢ, કણાસટક, સહમાચલ અપાવ્યું છે અને અમારી પાસે બાલુભાઇ તલાટી, શ્રી ડી. બજાવ્યાનો મને ખૂબજ સંતોષ સહકાર આપનાર તમામનો પ્રદેશ, સબહારમાં ભાજપની વૈસિક દ્રષ્ટી અને મજબૂત આર. શાહ, નસચકેતભાઇ છે. મારું હવે પછીનું નવું આભાર વ્યિ કયોસ હતો. સરકાર ખૂબજ સરસ વહીવટ કાયસકરોનો સવશાળ પસરવાર તેમજ અન્યો ઉપસ્થથત રહ્યા પોથટીંગ મુબ ં ઇ ખાતે થનાર છે. શ્રીમતી રંજનાબેન ઐયરે કરી રહી છે અને ગુજરતના છે. અમે અત્યારે ૨૦૧૪માં હતા. મને અસહં મળેલો બેન્ક અોફ પોતાના ટૂંકા પ્રસતભાવમાં અોશવાલ એસોસસએશન દ્વારા તા. ૨૪ના રોજ 'અોશવાલ મેલા'નું આયોજન બરોડાનો અનુભવ મારી ભાસવ જણાવ્યું હતું કે "હું દુબઇમાં 'અોશવાલ મેલા'ના ચેરમેન શ્રી રેતશ ે નેમચંદ અોશવાલ એસોસસએશન અોફ યુકે દ્વારા તા. કારકીદટી માટે ઘણો અગત્યનો ઉછરી છું પરંતુ મારા મૂળ શાહ અને સં થ થાના કલ્ચર અને હે રીટેજના ૨૪-૭-૧૧ના રોજ 'અોશવાલ મે લ ા'નુ ં સનવડનાર છે અને તે બદલ ભારતમાં જ છે. મને આનંદ છે આયોજન બપોરે ૧૨થી રાતના ૮ દરસમયાન ચેરમેન શ્રી સુધીર મેઘજી શાહે જણાવ્યું હતું કે મને આ તક આપનાર મારા કે મૂળ સાઉથના પરંતુ મધ્ય અોશવાલ સેન્ટર, કૂપસસ લેન રોડ, પોટસસ બાર "અમે આ મેળા માટે એક થવપ્નું જોયું હતું અને તેને ઉપરી આસધકારીઅો, અસહં પ્રદેશમાં ઉછરેલો જીવનસાથી EN6 4DG ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં સાકાર કરતા અમે આનંદ અનુભવીએ છીએ અને મને સતત માગસદશસન અને મળ્યો છે અને મને ભારતીય ે બની રહે તે માટે ફનફેર, રાઇડ, વેજીટેસરયન ફૂડ અને સિંક્સ થટોલ, સમાજના લોકો માટે તે સવસશ્રષ્ઠ સહકાર આપનાર મારા હોવાનો ગવસ છે. આ પ્રસંગે ઉપસ્થથત રહેલા લાઇવ પરફોમસન્સ, ફન એન્ડ ગેમ, હેલ્થ ઝોન, અમે ખૂબજ જહેમત ઉઠાવી છે. અમે આવા સપતાની વયના ઉપરી તેમજ થ્રીબી ડાન્સ ગૃપ સસહત ૧૦૦ કરતા વધારે થટોલ કાયસક્રમો દ્વારા નવી પેઢી માટે અને અમારા સાથી અસધકારીઅોનો હું શ્રી અમીતભાઇ ઠાકરે જણાવ્યું હતું કે "બીજેપી સવકાસ તેમજ સશખરબંધ જૈન દહેરાસરના દશસન કરી સદથયોમાં આપણી ગુજરાતી ભાષા, સંથકૃસત અને ખૂબજ આભારી છુ.ં ” પાવન થવાનો મોકો પણ મળશે. અસહં 'ગુજરાત પરંપરા જળવાઇ રહે તે માટે પ્રયત્નશીલ છીએ. શ્રી અસભનવ ઐયરે શ્રી કરનારી પાટટી છે અને સારા સમાચાર'ના થટોલની મુલાકાત લેવાનું ભૂલતા સાથે વસડલો માટે આરોગ્યપ્રદ જીવન પણ અમારા સીબી પટેલ અને 'ગુજરાત વહીવટને કારણે લોકો ભાજપ માટે અગત્યના છે. સંપકક: 01707 643 838. નસહં.

"h 2y /i3 (e1 @1e2p 0e-h 0ev p +p 6iv 9p5e1 Œ5Ve({y 80 )e2 "h 2y 828 +p /i3 +e 9t1 't ,& 0e-h 0ev p +p 6iv 9p5e1 Œ5Ve({y .t1MrA$ ‰ 2 +h ev' +p +2p6 +tŒ$1e 95p MrA$ .+h 1e p $8e $8h ,2 '25e+iv .v* 2h )h*iv p +p 'p .v+p 95p f-E00ev e0 25e+ev p 't Œ5 e2t +5h f-E0+iv +e0 6iv 96p 2p Œ5 e2t Œ5 e2t +e .2 ,$h 't 3t @1e2p 9h )” Š69p2+t 2t.t +p e0$e+t $t.t‹ ‰ 80e+ 0| e3h "e e 9s -h2 ŒLgA8,e3 8p 0e2 e 9s 8. 9p'p 9s 8i*2 • ,2 :1e 2p 0p$0 -h2 8p Š6h3eŠ .+ r 9s ‰ v i 0v i 'e2e 0&e Œ H8e0ev ƒ‚‚‚ cŒ,1e +p $e.e Œ H8e0ev ,& ƒ‚‚‚ cŒ,1e 9t1 't 'iv 6iv Œ5 e2p 0v iy 8e3i ,pA" t+iv ,9p1i• p ‰ L•y ?1e2p ŒM e+h HJh 8ev/4p +Œ9 't +p 6iv 9p5e1 U2y C3p .p‹2h ‰ 8v'ey f 3t e1+iv )l* , t .v'ey ,2v'i '0eav 5e8& 't l. +e+iv p 8v'ey #h p 't . 2h+iv ,h )t ‰ p 5

h

v h

,p_

9'h

h

v

1e 8i0 '

p Œ,'e+t

Œ2_e Oe 52 ,e 4 .p#q3e Œ5)p6h 1i 3+p y /e2'+h 8vH oŒ' Œ5X0ev 5 &e1 p /e2'+h 8vH oŒ' Œ5X0ev 5 &e1 p 8D1'e(h .p 8 t e 0ev .*iv )p e1 p ‰ "h 2 v i+p y +iv .b5 + 6iv (e1 v iy "h 2y E1e $-t4 "3p Œ61e4 (e1 v iy 't "3p Œ61e4t ‰ "h 2y +i .t3 t r ,&p p /e7e .t3h1p h1p 'p+p 0e‘/e7e 6iv e0 9p5e1 p +iy r0 r Œ,'e+p .t35e+t 5e2t 't :1e2p1 5't +(h 9t't ‰ v i NH'e++h ,e8p(h ,8e2 ('t 9't @1e2p 'p&p t1iv r +5h .+p3h .2 ,e8p .p8h+p HJh +e ,2 ,v t +e h 29h 9'h 'p+p t +p .b G 1• (1iv "3p 'p HJh+h .e i0ev +p 'p+e Lp0+p Œ.2)e5'e ,l>1ivy Š t+h .2 p ‹ Š0e2e ,Œ'+h ‹ v i 't 'p HJh+t ,Œ'Lp 0 t +p 3e &h6h3 ( 1t 'p+e 0t%ev0ev(h 6C)t 82h ,•ey Š5e9 6iv Lp0 p ,Œ' 01e• , h ,& "3h e4– *A1 p 'e2e Lp0+p ‹ ,p3h HJh .b 6evŒ'(h 5e. B1ty Š+e 5iv +(h ,2v'i 0e2e 80e 0ev ,2v,2e p r ,Œ'+h .2 8i e + •1 @1ev 8i*h .h•v 3• 2h 6 e'e +(h ‹ ,& -t"t

Œ • Œ5Œ* ,'e5h )h*h p

p 95p


થિટન

Gujarat Samachar - Saturday 23rd July 2011

બદનામીથી હું ખૂબ જ વ્યથથત છુંઃ મડડોક લંડનઃ ન્યૂસ કોપોચરશ ે નના વડા રુપટડ મડોચક, તેમના દીકરા જેમ્સ મડોચ ક અને ન્યૂસ ઇન્ટરનેશનિની ભૂતપૂવચ સીઇઓ રેબક ે ા િૂટસની મંગળવારે પૂછપરછ કરી હતી આ દરડમયાન રુપટડ મડોચકે કહ્યું હતું કે ફોન હેકીંગની ડવગતો મળ્યા પછી હું ખૂબ જ વ્યડથત થઇ ગયો છે અને શરમ અનુભવું છુ.ં ગત સપ્તાહે તેમના અખબારનો અંડતમ અંક પ્રકાડશત કયાચ પછી આ ઘટનામાં ઘણા વણાંક આવ્યા છે. સ્ટીફન્સનનું રાજીનામું સમગ્ર ડિડટશ રાજકારણને હચમચાવી દેનાર ફોન હેકકંગ કૌભાંડમાં ડિટનના ટોચના પોિીસ અડધકારી સર પૌિ ટટીફનસનનો પણ ભોગ િેવાયો છે. ન્યૂસ ઓફ વર્ડડના ભૂતપૂવચ પત્રકારની સેવાઓ ટવીકારવા બદિ ડવવાદમાં સપડાયેિા ટટીફન્સને આખરે પદ પરથી રાજીનામું આપવાની ફરજ પડી છે. અખબારના ભૂતપૂવચ એગ્ટિટયુડટવ નેઇિ વોડિસની તેના વ્યડિગત સિાહકાર તરીકે ડનમણૂક કરવા બદિ ટટીફન્સને આકરી ટીકા થઇ છે. રેબિ ે ા બ્રૂક્સની ધરપિડ ફોન હેકકંગ કૌભાંડમાં રુપટડ મડોચકના ડવરોધમાં એક જુવાળ ઊભો થયો છે ત્યારે તેની અસર હેઠળ તાજેતરમાં બંધ કરાયેિા ન્યૂસ ઓફ ધ વર્ડડનાં ભૂતપૂવચ તંત્રી અને મુડ ોચ કના ફેવડરટ રેબક ે ા િૂટસની ગત સપ્તાહે પોિીસે ધરપકડ કરી હતી. આ કૌભાંડ બહાર આવ્યું ત્યારથી સતત આકરી ટીકાનો સામનો કરનાર મડોચકના જૂથે રાષ્ટ્રીય અખબારોમાં વધુ એક વખત માફી માગતી જાહેરાત પ્રકાડશત કરી હતી અને િોકોને વચન આપ્યું હતું કે તેઓ િોકોનો પુનઃ ડવશ્વાસ જીતી િેશ.ે BSkyB યોજના ખોરંભે પોતાના મીડડયા સામ્રાજ્યનાં મોટા પાયે ડવટતરણ કરવાની રુપટડ મડોચકની મહેચ્છા મનમાં જ રહી ગઈ છે. ફોન હેકકંગ પ્રકરણમાં બોિાયેિી તડાંફડીનાં પડરણામે BSkyB ને હટતગત કરવાની યોજનામાં દાવો પડતો મૂકવાની ફરજ પડી હતી. ડેડવડ કેમરન, ડનક ક્લેગ અને એડ ડમડિબેન્ડ કોમન્સના વોટમાં સાથે મળી પીછેહઠની અપીિ કરશે તે ટપષ્ટ થઈ ગયાં પછી મીડડયા ટાયકૂને સેટિ ે ાઈટ િોડકાટટર માટે ૧૦ ડબડિયન પાઉન્ડની ઓફર અભરાઈએ ચડાવી દીધી હતી. સેટિ ે ાઈટ િોડકાટટર BSkyB કંપનીમાં તેનો ૩૯ ટકા ડહટસો છે અને બાકીના ૬૧ ટકા ખરીદવાની તેની યોજના હતી.

આ સોદામાંથી પીઠેહઠ કરવાના પડરણામે ન્યૂસ કોપોચ.એ હવે ૩૮.૫ ડમડિયન પાઉન્ડ િેક ફી તરીકે ચૂકવવાના થશે. શેર પાછાં ખરીદશે ન્યૂસ કોપોચરશ ે ને પોતાના શેરહોર્ડરોને રાજી રાખવા અબજો ડોિર પાછાં આપવાની તૈયારી દશાચવી છે. અમેડરકન મીડડયા ગ્રૂપ સામે તેના રોકાણકારોને નાણાં પરત કરવાનું ભારે દબાણ છે. આગામી ૧૨ મડહનામાં તે ૩ ડબડિયન પાઉન્ડની કકંમતના પોતાના શેર રોકાણકારો પાસેથી તબક્કાવાર બાય બેક કરશે. તપાસ પંચની નનમણૂિ વડા પ્રધાન ડેડવડ કેમરને ન્યૂસ ઓફ ધ વર્ડડના ફોન હેકકંગ કૌભાંડના પ્રકરણમાં િોડડ જગ્ટટસ િેવસોન દ્વારા ઈન્કવાયરી કરાશે તેમ હાઉસ ઓફ કોમન્સ સમક્ષ જાહેરાત કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે િોડડ િેવસોન કોઈ પણ પત્રકાર, રાજકારણી અથવા માડિકને તપાસ-પૂછપરછ માટે બોિાવવાની સત્તા ધરાવશે. આ ડનવેદનથી રુપટડ મડોચ ક પ્રશ્નોનાં ઉત્તર આપવા આવે

તેની શટયતા વધી છે. પતનની શરૂઆત ન્યૂસ ઓફ ધ વર્ડડ અખબારના પતનમાં ચોથી જુિાઈની હેડિાઈન્સોએ મોટો ભાગ ભજવ્યો હતો. ૨૦૦૨માં આ ટેબ્િોઈડે ગુમ થયેિી અને પછીથી હત્યા કરાયેિી ટકૂિગિચ ડમિી ડાઉસરના વોઈસમેિ હેક કયાચ હોવાનું બહાર આવ્યું હતુ.ં હેકરે તેના વોઈસમેિને ભરાઈ જતો અટકાવવા સંદશ ે ાઓ નાબૂદ કરી નાખ્યાં હતાં. આના પડરણામે ડમિી જીવંત હોવાની ખોટી આશા તેના પડરવાર માટે સજાચઈ હતી. આ પછી જ પ્રજાનો જુવાળ જાલયો હતો. ૮ જુિાઈએ એન્ડી કૌર્સનની ધરપકડ થઈ હતી અને માત્ર ફોન હેકકંગ નડહ, પરંતુ તેણે ન્યૂસ ઓફ ધ વર્ડડના પત્રકારોને માડહતી મેળવવા પોિીસ અડધકારીઓને નાણાં ચૂકવવાની સત્તા આપી હોવા બાબતે પણ સખત પૂછપરછ કરાઈ હતી. વડા પ્રધાન ડેડવડ કેમરને એમ જણાવ્યું હતું કે આવી ખોટી રીતરસમો આચરાયાની તેને જાણ ન હોવાની કૌર્સને તેમને ખાતરી આપી હતી.

$+7;4)6,

B

2( 3' 2( 2( %/2 0$ :4- 7. '1/0; $!71 5)2( -$)!- $)--%01 !-$ %6#301).-1 !2%1 12 3+7 0$ 2( !-$ 2( 3' .<44@ 8)1, *@ 6,

")91:

1:6-@4)6,

!2%1 3'312

2(

)@:

2(

")679)51+ $>1;A-94)6, !2%1 3'

2(

!2%1 3+7

0$

;)4@

)@:

%<93-@ !2%1

!2%1 3+7

2(

$8)16 $8)16

)4)/)

2( 3+7

%/2

%/2%,"%0

B

B

B B

B B

0.,

B

B

0., 0.,

B% B

B% B

0.,

B

B

0.,

B

B

B

B

B

B

2(

2(

7:;) 9)=)

$;)9

!2%1 3'

2(

%/2

!2%1 3+7

12

%/2 2(

2(

/@8; >1;0 14- 9<1:-

. 0!)- .30-%7 -#+3$%1 )-2%0-!+ &+)'(21

$7<;0 .91+) >1;0 )<91;17<: %/!02

2( .4%,"%0

0.,

"

+% .

(

'&)"* ' "

- % &

$7<;0-96 )91**-)6 %/!02 0$ %#%,"%0 ):; .91+) )-#+3$%1 1!0) )- '!-$! !-$ !1!) ,!0! %/!02

!2% 2( %/2 4)1)2)-' '!-$!

!)0.")

?+4<:1=- "-9< $%/!02 2( %/2%,"%0 0)9 0)5 )@: %7<9 0.,

તારીખ મે ૨૦૦૦

!2%1

%/2 2(

!2%1

%/2 2(

B B 7.. 8-9 8-9:76 B B B

3'312

)@:

B

B

%/2 0$

)4)/) -?;9) ,);797++7 )@:

!2%1

<4@ B

)@:

")91: ,)@: 2( 3'312 0-,,-9 79/- $!71 5)2( -$)!- $)--%0

ફોન હેકિંગ િૌભાંડ િેવી રીતે બહાર આવ્યુ? ં ઘટના રેબક ે ા િૂટસ ન્યૂસ ઓફ ધ વર્ડડ અખબારના એડડટર બન્યાં માચચ ૨૦૦૨ ઈંગ્લિશ ટકૂિગિચ ડમિી ડાઊિરનું શાળાએથી ઘેર જતાં અપહરણ અને તે પછી હત્યા થઇ. જાન્યુઆરી ૨૦૦૩ રેબક ે ા િૂટસ ‘ધ સન’ના એડડટર બન્યાં, એન્ડી કૌર્સન ન્યૂસ ઓફ ધ વર્ડડ અખબારના એડડટર બન્યા. ઓગટટ ૮,૨૦૦૬ ન્યૂસ ઓફ ધ વર્ડડના રોયિ એડડટર ક્લાઈવ ગૂડમેન અને પ્રાઈવેટ ડીટેગ્ટટવ લિેન મૂિકેઈરની નવેમ્બર ૨૦૦૫થી ઓગટટ ૨૦૦૬ વચ્ચે ફોન હેકકંગ મામિામાં ધરપકડ કરાઈ. જાન્યુઆરી ૨૦૦૭ ગૂડમેન અને મૂિકેઈરને જેિની સજા, એન્ડી કૌર્સનનું ન્યૂસ ઓફ ધ વર્ડડમાંથી રાજીનામું જુિાઈ ૨૦૦૭ એન્ડી કૌર્સન ડેડવડ કેમરનના કોમ્યુડનકેશન્સના વડા તરીકે ડનયુિ જુિાઈ ૨૦૦૯ ન્યૂસ ઓફ ધ વર્ડડ ખાતે ફોન હેકકંગ વ્યાપક હોવાનો ધ ગાડડડયનનો આક્ષેપ સપ્ટમ્ે બર ૨૦૦૯ રેબક ે ા િૂટસ ન્યૂસ ઈન્ટરનેશનિના ચીફ એગ્ટિટયુડટવ તરીકે ડનયુિ જૂન ૨૦૧૦ BSkyB હટતગત કરવા કંપનીની બીડ ૧ સપ્ટમ્ે બર ૨૦૧૦ ન્યૂસ ઓફ ધ વર્ડડ ખાતે ફોન હેકકંગ અંગે ન્યૂ યોકક ટાઈમ્સનો તપાસ રીપોટડ પ્રડસદ્ધ ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧ ન્યૂસ ઓફ ધ વર્ડડના આડસટટન્ટ ઈયાન એડમન્ડસનને સટપેન્ડ કરાયા ૨૧ જાન્યુઆરી’ ૧૧ ડેડવડ કેમરનના કોમ્યુડનકેશન્સ હેડ તરીકે એન્ડી કૌર્સનનું રાજીનામું ૪ જુિાઈ ૨૦૧૧ ન્યૂસ ઓફ ધ વર્ડડ દ્વારા ડમિી ડાઊિરનો ફોન હેક થયાનો પડરવારનો આક્ષેપ ૧૦ જુિાઈ ૨૦૧૧ ન્યૂસ ઓફ ધ વર્ડડનો આખરી અંક પ્રડસદ્ધ ૧૧ જુિાઈ ૨૦૧૧ કર્ચરિ સેક્રટે રી જેરમે ી હન્ટે BSkyB બીડનો મુદ્દો કડમશનને સુપરત કયોચ ૧૩ જુિાઈ ૨૦૧૧ ન્યૂસ કોપોચરશ ે ને BSkyB બીડ પાછી ખેંચી ૧૫ જુિાઈ ૨૦૧૧ રેબક ે ા િૂટસનું ન્યૂસ ઈન્ટરનેશનિના ચીફ એગ્ટિટયુડટવ તરીકે રાજીનામું ૧૬ જુિાઈ ૨૦૧૧ રુપટડ મડોચકે રાષ્ટ્રીય અખબારોમાં માફી માગતા ડવજ્ઞાપનો છપાવ્યા ૧૮ જુિાઈ ૨૦૧૧ રેબક ે ા િૂટસની ધરપકડ

)3- 1:;91+;

!2%1 3+7

+ *"&%

0., B% B% 0., B B% .,"!1! !-8)"!0 !-$ !0 1 !+!!, 0., B% B% 0., B B% !*303

2(

0)9,0)5 >1;0 591;:)9 )6, &)1:067,-=1 )@: 0)9,0)5 >1;0 591;:)9 &)1:067,-=1 -,)96);0 ,)@: )@: %7<9 0., 0., B )@: %7<9 0.,

!2%1 3+7 2(

)14):0

)6:)97=)9

!2%1 3'

2(

2( %/2

!2%1 3'

2(

%/2 2(

!2%1

#2

2(

!2%1

%/!02

)14):0

)6:)97=)9

9-);-9 "<62)*

$91 )63)

"

016)

)@:

-9-4)

%230- 2( %#

'&)"* ' "

- +% .

76/ 76/

&1-;6)5

)5*7,1)

)@:

2(

#2

!2%1

%/2%,"%0

2(

$!71

!2%1

%/2 2(

.4

2(

!2%1

%/2 2(

.4 2(

!2%1

.4 2(

)9 ):; )9 ):;

<:;9)41)

)@:

76/ 76/

-> (-)4)6,

$7<;0 5-91+) "-9< !2%1 2( %/2

)@:

7) !8;176)4

2( .4

)2( -$)!- %!+1 !2%1 3+7 2( 3'

<3;16);0

2(

(

%/!02

121

)@:

9/-6;16)

9)A14

'&)"* ' "

,)@:

- % &

@89<: ,)@: %/!02 2( %/2%,"%0 ?+4<:1=- 5)96);0 *@ -41+78;-9 ,)@: )=:0)3;1 "1;0 2( .4%,"%0 @)9 @79;1416/ 2( .4%,"%0 )6:)97=)9 *@ !"% # $!71 2( %/2%,"%0 2( %/2%,"%0 $7<;0 6,1) $!71

1. ,-87:1; 8)1, *@ </<:; B

0.,

B

B%

0.,

B

B%

0.,

B

B%

0.,

B

B%

0., 2( !-

B

0.,

B

B

0.,

B

B%

0.,

B

B

0.,

B

B

0.,

B

B%

+ *"&%

.4 12

)@:

,1:+7<6;

&% &% $ "# "% & ,,,

B%

0.,

+% . 0.,

$!71 3+7 2( 0., 0.,

0.,

B %230-

B

(

B

2( !-

+ *"&%

B% B% B B

%*) !&#" -) &$ !&#" -) &$

B B B% B%

31


મુંબઈ દવલફોટ દવશેષ

32

Gujarat Samachar - Saturday 23rd July 2011

મુંબઈ દસદરયલ બ્લાલટને વખોડતા દવશ્વભરના નેતાઓ નવી દિલ્હી, વોદિંગ્ટન, લંડનઃ મુંબઈમાં થયેલા શ્રેણીબદ્ધ બોમ્બ સવથિોટની ઘટનાને િમગ્ર સવિમાંથી એકી અવાજે વખોડી કાઢવામાં આવ્યા છે. ત્રાિવાદી હુમલાના આ કૃત્યને વૈસિક નેતાઓએ કાયિતાભયુું ગણાવ્યું છે અને ભાિત આ પડકાિોનો સહંમતપૂવાક તેમ જ મક્કમતાથી િામનો કિશે તેવો સવિાિ વ્યક્ત કયોા હતો. અમેસિકા, િસશયા, ચીન, સિટન, ફ્રાન્િ, ઓથટ્રેસલયા, જાપાનના વડાઓએ હુમલાને સહંિક, અસવચાિી અને કાયિતાભયાા ગણાવ્યા હતા. િાથોિાથ ભાિત પિ ઝળૂંબી િહેલા ત્રાિવાદનો િામનો કિવામાં આખું સવિ ભાિતની પડખે છે તેવું આિાિન આપ્યું હતું.

યુનાઇટેડ નેિન્સના મહામંત્રી બાન કી મૂને જણાવ્યું હતું કે, સનદોાષ નાગસિકો િામેના આ ક્રૂિ કૃત્યને જિાપણ િાંખી લેવામાં આવશે નહીં. કોઈ પણ હેતુ સવના સનદોાષોની હત્યા કિવાનું આ ત્રાિવાદી કૃત્ય ગુનાઈત છે. વોસશંગ્ટનમાં અમેદિકાના પ્રમુખ બિાક ઓબામાએ મુંબઈમાં થયેલા બોમ્બ બ્લાથટને આકિા શબ્દોમાં વખોડી કાઢયા હતા અને ત્રાિવાદીઓને ન્યાયના કઠેિામાં લાવવા માટે શક્ય તે તમામ મદદ કિવાની ભાિતને ખાતિી આપી હતી. આ કપિા િમયમાં અમેસિકા ભાિતની િાથે હોવાનું ઓબામાએ જણાવ્યું હતું. લંડનમાં દિટનના સવદેશ પ્રધાન સવસલયમ હેકે મુબઈમાં

હીરાના વેપારીઓની દદલદારીઃ ૪૦ હીરાની હરાજી કરી મૃતકોને સહાયની દરખાલત મુંબઈઃ નેકસદલી અને સદલદાિી માટે જગસવખ્યાત મુંબઈગિાઓનો જુથિો ત્રાિવાદી હુમલા પછી પણ બુલદં ી પિ છે. જ્યાં િોનાચાંદીની ૧૦,૦૦૦થી વધુ દુકાનો આવેલી છે અને જેનું િોના-ચાંદીનું ઝવેિાત દેશ સવદેશમાં પ્રખ્યાત છે તેવા ઝવેિી બજાિમાં ૧૩ જુલાઇએ િાંજે બોમ્બ બ્લાથટ થયો હતો. આ વખતે હીિા બજાિનાં વેપાિીઓનાં હાથમાં િહેલા હીિાના પડીકા હવામાં ઉછળીને વેિણ છેિણ થઈ ગયા હતા. િથતે િઝળતા રૂ. ૨૫ કિોડના આ હીિામાંથી મુબ ં ઈ પોલીિને મળેલા ૪૦ હીિાની હિાજી કિીને એકઠી થયેલી િકમ મૃતકોનાં પસિવાિજનોને િિખે સહથિે

)

આસથાક િહાય તિીકે આપવાની હીિાના વેપાિીઓએ દિખાથત કિી છે. મુબ ં ઈ ડાયમન્ડ એિો.ના િેક્રેટિી ભિતભાઈ શાહના જણાવ્યા મુજબ ઝવેિી બજાિ અને ઓપેિા હાઉિની િુિક્ષા મજબૂત બનાવવા મળેલી મુંબઈ ડાયમન્ડ મચાન્ટ એિો.ની બેઠકમાં આ અંગે િજૂઆત કિાઈ હતી જેને િવાાનમ ુ તે થવીકાિાઈ હતી. પોલીિે પુિાવારૂપે િજૂ કિેલા હીિા કોટટમાં જમા કિાયા પછી કોટટની અને મહાિાષ્ટ્ર િિકાિની મંજિૂ ી લઈને આ હીિાની હિાજી કિી તેમાંથી જે િકમ મળે તેનું ભંડોળ બનાવીને મૃતકોના પસિવાિોને િહાય કિવાનું બેઠકમાં નક્કી કિાયું છે.

- & & * & & ! ' ' * & * & &$' 3 & * 2 * 01 / ' & ' - ' & . & * & &. & & * !"' & & + 3 & ' ' % * / &#&3 & * * & & ' & &. * ( , &. & * & & & ' & - & %' * * &

Profesional

થયેલા બોમ્બ ધડાકાને ઘૃણાજનક ગણાવ્યા હતા. કોઈપણ થવરૂપના ત્રાિવાદ િામે લડવા સિટન ભાિતની પડખે હોવાનો પુનિોચ્ચાિ તેમણે કયોા હતો. ચીનના સવદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા હોન્ગ લેઈએ આખા સવિમાં અને ભાિતીય ઉપખંડમાં શાંસત અને સ્થથિતા માટે ત્રાિવાદ િામે િંયુક્તપણે લડવામાં ચીનના િહકાિની ઓિિ કિી હતી. ભાિત િિકાિની પડખે િહેવાની ખાતિી આપી હતી. ફ્રાન્સના પ્રમુખ સનકોલિ િિકોઝીના પ્રવક્તાએ પણ મુંબઈ હુમલાની આકિા શબ્દોમાં ઝાટકણી કાઢી હતી અને તેને વખોડી કાઢયા હતા. આ મુશ્કેલીના િમયમાં ફ્રાન્િ ભાિતની પડખે હોવાનું જણાવ્યું હતું.

પાકકસ્તાનના પ્રમુખ ઝિદાિી તેમ જ વડા પ્રધાન સગલાનીએ મુંબઈ હુમલાની આકિા શબ્દોમાં સનંદા કિી હતી અને સનદોાષોનાં મોત અંગે ઘેિા શોકની લાગણી વ્યક્ત કિી હતી. જપાને મુંબઈ હુમલા અંગે આઘાત વ્યક્ત કયોા હતો. ભાિતના લોકો આ િમથયામાંથી ઝડપથી બહાિ આવશે તેવી આશા વ્યક્ત કિી હતી. ઓસ્ટ્રેદલયાના વડા પ્રધાન જુસલયા સગલાડેએ ટ પણ મુંબઈ હુમલાને વખોડી કાઢયા હતા અને કહ્યું હતું કે મુંબઈગિાઓ સહંમતભિી સજંદગી ગુજાિતા શીખ્યા છે. તેઓ ઝડપથી આ આઘાતમાંથી બહાિ આવી જશે તેવો સવિાિ વ્યક્ત કયોા હતો. યુિોદપય યુદનયન દ્વાિા પણ મુંબઈ હુમલાને વખોડવામાં આવ્યા હતા.

યુકેનાં મુસ્લલમ સંગઠનોએ મુંબઈ બોમ્બ દવલફોટોને વખોડ્યા લંડનઃ યુકેસ્થિત ઈસ્ડિયન મુસ્થિમ સંગઠનોએ મુંબઈના શ્રેણીબિ બોમ્બવિથફોટોને િખોિી કાઢ્યાં છે. િેથટરના ઈસ્ડિયન મુસ્થિમ્સ એસોવસયે શ ન-વમિિે ડ ડ્સના ફેિરેશન ઓફ ઈસ્ડિયન મુસ્થિમ્સ ઓગગેનાઇઝેશડસયુકેએ વિથફોટોની ઘૃવણત પ્રવૃવિમાં મોતને ભેટેિાં અને ઈજાગ્રથતોના પવરિારોને સાંત્િના પાઠિી હતી. આઇએમએના પ્રમુખ અને એફઆઇએમઓના જનરિ સેક્રેટરી અલદુિ કરીમ ઘીિાિાએ આ ત્રાસિાદી કૃત્યને િખોિી કાઢ્યું હતું અને તેના અસરગ્રથતો અને તેમના પવરિારો તરફ એકતા દશાાિી હતી. તેમણે આ હુમિાઓ અંગે મજબૂત તપાસ આરંભી કાિતરાંખોર અપરાધીઓને કાનૂનને

4

,

હિાિે કરિા ભારત સરકારને અનુરોધ કયોા હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે ભારતીયોએ ભૂતકાળમાં પણ આિી ટ્રેજેિીઓમાં િારંિાર પ્રશંસાપાત્ર પવરપક્વતા દાખિી છે. તેઓ ફરીિી વિિેકબુવિ િાપરીને મોત અને વિનાશમાં રાચતાં કાયરોની યોજનાના હાિા નવહ બને તેિી આશા રાખીએ છીએ. ફેિરેશન ઓફ મુસ્થિમ ઓગગેવનઝેશડસના પસ્લિક રીિેશડસ ઓફફસર સુિેમાન નાગદીએ મુંબઈના ત્રાસિાદી હુમિાની ભારે વનંદા કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે કોઈ પણ પ્રકારની વહંસા અથિીકાયા છે. આ માટે જિાબદાર િોકોને વિશ્વે અપરાધી ગણિા જોઈએ અને તેમની પ્રવૃવત માટે જિાબદાર ગણિા જોઈએ.

6 -" - " 4 " , 0! 4 * - * * & 0 * * 2 -- *. - + ) - - * 3 * - 4 -% 4 /" *1 - 5 -

.7 3' = . 3 3 6 6 . / 5 3 . "=# !8 = ) . 2 8 #3 3 "7 9

* - - *# 0 3 +4 + + * 0 0 * * + '-( $ *1 - * -

-6 4. 1 * * *1 % * 4 -

> % 3 0 . 3 #3 . *6 5 !8 / = / / ". "7 . 3 "6 . .7 3 3 . 4 :; < :: / . #3 / - 3 #3 . . / +3, & . 3 . 3 .8 / 0 1 5 3 . (3$"/ 3 6

6$ 3 ' . . 3 0 /

Happy 3rd Birthday

&.%&*$ 2+0 ,,2 -! &/%! 2

Happy 1st Birthday

+/%"- "/ ( ! +.% * ( " * - * &. + ,,2 ./ &-/%! 2 /+ +0- "(+1"! .+* +/. +# (+1" 0!!(". '&..". #-+) 0))2 !!2 ! 0( % & - **&" )&( "* +& . &/ &* 1 2 +! (".. +0

0 %"! +*!+* +0.&* . -

+"

!!

ત્રાસવાદ સામેની લડાઈ એક બની લડીએઃ મોદી નવી દિલ્હીઃ મુંબઈમાં થયેલા સિસિયલ બ્લાથટના અનુિંધાને ગુજિાતના મુખ્ય પ્રધાન નિેન્દ્ર મોદીએ આજે જણાવ્યું હતું કે ત્રાિવાદી દળો િામેની લડતમાં તમામ ભાિતીયો એક બનીને િહે અને ત્રાિવાદી દળોનો નાશ કિવામાં િહાય કિે. ફિક્કી લેડીઝ ઓ ગ ગે ના ઇ ઝે શ ન (એિએલઓ)ના િભ્યો િાથે વાતાાલાપના કાયાક્રમમાં સનદોાષ નાગસિકો ઉપિ થતા િતત હુમલાથી દેશને બચાવવા મોદીએ લોકોને મજબૂત બનવા ઉપિ ભાિ

મૂકી વૈસિક િમથયા એવા ત્રાિવાદ િામે એક બનીને લડવાની લોકોને અપીલ કિી છે. આ પહેલા િભ્યોને િંબોધતા તેમણે મુંબઈમાં ગઈ કાલે થયેલા સવથિોટમાં અિિ પામેલા લોકોને સદલાિો આપ્યો હતો.

# $ # . # # ,+ ) $ # # # $ . # % # $ !#" % $ #' & & . % % # $ # # ) & *- ) ( .

( &


રમતગમત

Gujarat Samachar - Saturday 23rd July 2011

33

ઇંગ્લેન્ડે નંબર વનનો તાજ મેળવવા ૨૦૦૦મી ટેસ્ટઃ લોર્સસમાં ઐતતહાતસક જંગ ઈંગ્લેસડ ભારતને ૨-૦થી હરાવવું પડશે લંવચ્ચેડનઃ૨૧ભારતજુલાઇથીઅને લોર્િન ગ્રાઉન્ડ વરપોટટઃ લોર્સસ... પ્રથમ ટેસ્ટ માં લંડનઃ ઇંગ્લેસડે આઈિીિી ટેતટ રેન્સકંગમાં નંબર વનનો તાજ મેળવવા ભારત િામેની ટેતટ શ્રેણી ૨-૦થી જીતવી જરૂરી છે. ઇંગ્લેસડે બે ટેતટથી ઓછા અંતરે જીતશે તો ભારત નંબર

વનનો તાજ જાળવી રાખવામાં િફળ રહેશ.ે ભારત ૧૨૫ િોઇસટ િાથે નંબર વન છે અને ઇંગ્લેસડ ૧૧૭ િોઇસટ િાથે ત્રીજા િમે છે. ઇંગ્લેસડ ભારત િામે ૧-૦ કે ૨-૧થી જીતશે

ઇંગ્લેન્ડની ટીમમાં બ્રેસનાન સામેલ લંડનઃ ભારત સામે ૨૧મી જુલાઇથી લોર્સવમાં રમાનારી પ્રથમ ટેટટ માટે ઇંલલેન્ડના પસંદગીકારોએ ૧૨ સભ્યની ટીમમાં ઝડપી બોલર વટમ બ્રેસનાનનો સમાિેશ કયોવ છે. ટેટટ કેપ્ટન ટટ્રાઉસના નેતૃત્િમાં ઇંગ્લલશ ટીમમાં વમડલસેક્સના ઝડપી બોલર ગ્ટટિ ફફનના ટથાને આ એકમાત્ર ફેરફાર કરાયો છે. ગયા જાન્યુઆરીમાં ઓટટ્રેવલયા સામે વસડની ખાતે રમાયેલી પાંચમી એવશઝ ટેટટ

૧૦૦મી સદી વિશે વિચારતો નથી: સવચન લંડનઃવિશ્વભરના વિકેટ ચાહકો સવચન તેંડુલકરની આંતરરાષ્ટ્રીય વિકેટમાં ૧૦૦મી સદીની રાહ જોઈ રહ્યા છે. જોકે સવચનને આ િાતને કોઈ વચંતા નથી તે તો ફક્ત ઈંલલેન્ડ સામેના પ્રિાસમાં આનંદ કરિા માંગે છે. સવચને આ વિશે એક અખબારને આપેલી મુલાકાતમાં જણાવ્યું હતું કે, મને મારી ૧૦૦મી આંતરરાષ્ટ્રીય સદીની કોઈ વચંતા નથી, હું તો ફ્કત ઈંલલેન્ડ સામેની શ્રેણીનો આનંદ ઉઠાિિા માંગુ છું. હું રેકોડડ માટે રમતો નથી. હું ટેટટમાં સિવશ્રેષ્ઠ પ્રદશવન કરિા આતુર છું. ઈંલલેન્ડની ટીમ મજબુત હોિાથી મેચમાં કઈક રોમાંચ અલગ જ હશે.

દરવમયાન બ્રેસનાનને પગની વપંડીના સ્નાયુ ખેંચાઇ ગયા હતા. પસંદગીકાર જયોફ વમલરે જણાવ્યું હતું કે બ્રેસનાનના સમાિેશથી ઇંલલેન્ડનું બોવલંગ આિમણ િધારે ઘાતક બનશે. ટેસ્ટ ટીમ: ટટ્રાઉસ (કેપ્ટન), એવલટટર કૂક, જોનાથાન ટ્રોટ, કેવિન પીટરસન, ઇયાન બેલ, ઇઓઇન મોગવન, મેટ પ્રાયર, જેમ્સ એન્ડરસન, ગ્રીમ ટિાન, વિસ ટ્રેમ્લેટ, ટટુઅટડ બ્રોડ, વટમ બ્રેસનાન

ધોની

સ્ટ્રાઉસ

તો આચિકાને િાછળ છોડી બીજા િમે િહોંચશે અને ભારત જેટલા િોઇસટ થશે િણ નંબર વન ભારત રહેશ.ે જો ઇંગ્લેસડ ૨-૦ કે ૩-૧થી જીત મેળવશે તો તટ્રાઉિની કેપ્ટનચશિવાળી ઇંગ્લેસડ નંબર વન ટીમ બની જશે. બીજી બાજુ ઇંગ્લેસડ શ્રેણીમાં કોઈ િણ અંતરે હારશે તો તે ત્રીજું તથાન જાળવશે કેમ કે ટોચની ટીમો અને બીજો ટીમો વચ્ચે ઘણું અંતર છે. ટેતટ રેન્સકંગ શરૂ થયા બાદ િથમ વખત ઇંગ્લેસડને નંબર વન ટીમ બનવાનો મોકો મળ્યો છે.

ભારતના ઇંલલેન્ડ પ્રિાસ દરવમયાન ટેટટ શ્રેણીની પ્રથમ મેચ વિકેટના મક્કા લોર્સવમાં રમાશે. આ ગ્રાઉન્ડ ઉપર રમિું દરેક વિકેટરનું ટિપ્ન હોય છે. ભારતે આ મેદાન બહુ માફક આવ્યું નથી કારણ કે ભારત માત્ર એક િખત વિજય મેળિિામાં સફળ રહ્યું છે. ભારતનું શ્રેષ્ઠ પ્રદશસનઃ ૧૯૮૬માં પાંચ વિકેટે વિજય, ભારતનો રેકોડટઃ ટેટટ-૧૫, વિજય-૧, પરાજય-૧૦, ડ્રો-૪ વ્યવિગત શ્રેષ્ઠ સ્કોરઃ વદવલપ િેંગસરકર ૧૫૭ રન બોવલંગમાં શ્રેષ્ઠ પ્રદશસનઃ ઇયાન બોથમ ૧૫ ટેટટ, ૬૯ વિકેટ ભારત તરફથી શ્રેષ્ઠ બોવલંગ પ્રદશસનઃ વબશન વસંહ બેદી અને કવપલ દેિ ૧૭ વિકેટ.

રમવામાં ૩૧ વષન લાગ્યા હતા જ્યારે છેલ્લી ૧૦૦ ટેતટ રમતા માત્ર બે વષન અને િાત મચહનાનો િમય લાગ્યો છે. છેલ્લા કેટલાક વષોન થી ટ્વેસટી૨૦ ચિકેટને કારણે ટેતટ ચિકેટના અન્તતવ િર ખતરો હોવાનું રટણ કરવામાં આવે છે. જોકે નવાઈની વાત એ છે કે ૨૦૦૦ની િાલથી અત્યાર િુધી ૫૧૯ ટેતટ રમાઈ ચુકી છે.

ભારત અને ઈંગ્લેસડ વચ્ચે રમાનાર લોર્િન ટેતટ ૫૨૦મી ટેતટ હશે. ઓતટ્રેચલયા અને ઈંગ્લેસડ વચ્ચે િથમ ટેતટ રમાઈ હતી. જ્યારે િાકકતતાન અને સયૂિીલેસડ વચ્ચે ૧૯૮૪માં ૧૦૦૦મી ટેતટ રમાઈ હતી. ૧૦૦૧મી ટેતટ ભારત અને ઈંગ્લેસડ વચ્ચે રમાઈ હતી અને જોગાનુજોગ ભારત અને ઈંગ્લેસડ વચ્ચે જ ૨૦૦૦મી ટેતટ રમાશે.

w w w . l e b a r a -

તિધનકોને આઇિીએલ૨૦૧૨ની ફાઈનલ મેચની બે વ્યચિ માટે તમામ િવાિ ખચન િાથેની ચટકકટ િચહતના ઈનામો જીતવાની તક મળશે. આ માટે તિધનકે વેબિાઇટ

આઇસીસી ડ્રીમ ટીમમાં ચાર ભારતીય ખેલાડી, ઇંગ્લેન્ડનો એક પણ નહીં ભારત-ઇંગ્લેન્ડ શ્રેણી માટે લેબારાનું તિકેટ અતભયાન નવી દિલ્હીઃ ઇસટરનેશનલ ચિકેટ કાઉન્સિલ (આઇિીિી) દ્વારા જાહેર થયેલી ડ્રીમ ટીમમાં ભારતના ચાર ખેલાડીએ તથાન મેળવ્યું છે. આમાં િચચન તેંડુલકર, િુચનલ ગાવતકર, િેહવાગ અને કચિલ દેવનો િમાવેશ થાય છે. ૨૦૦૦મી ટેતટ મેચ િંદભભે આઇિીિી દ્વારા કરાયેલા ઓનલાઇન વોચટંગમાં ભારતના ચાર, ઓતટ્રેચલયાના ચાર, વેતટ ઇસડચિના બે અને િાકકતતાનના એક ખેલાડીની ટીમમાં િિંદગી કરાઇ છે. દુ ચન યા ભ ર ના ચિકેટિેમીઓએ એક મચહના

લંડનઃ મોબાઈલ િેવામાં માકકેટ લીડર લેબારા દ્વારા ઈંગ્લેસડ ચવરુદ્ધ ભારત ચિકેટ શ્રેણી દરચમયાન ચિકેટ ચાહકો માટે િેલ્િ િમોશન તકીમ જાહેર કરાઇ છે. જેમાં ચાહકોને હાલમાં શરૂ થયેલી ભારત શ્રેણી ને આઇિીએલ૨૦૧૨ના ફાઈનલની તમામ િવાિ ખચન િાથે બે વ્યચિ માટે ચટકકટો જીતવા તક મળશે. ઈન્સડયા િામેની ચિકેટ શ્રેણીની ચટકકટો વેચાઈ ગઈ છે, િરંતુ ખાિ લેબારાના ગ્રાહકો માટે ૩૧મી ઓગતટ િુધી દરરોજ ચટકકટોની િાંચ જોડીનો ડ્રો કરાશે. રચજતટ્રેશન માટે લેબારાના ગ્રાહકોએ

િુધી ગ્રેટેતટ ટીમ િિંદ કરવા માટે વોચટંગ કયુું હતું, જેમાં અઢી લાખ જેટલા વોટ િડ્યા હતા. આઇિીિી ચીફ એન્ઝિઝયુચટવ હારુન લોગાટેે કહ્યું હતું કે, ગ્રેટ ચિકેટરોમાંથી ટીમની િિંદગી િરળ નથી. ચિલેકશનમાં હાલના પ્લેયરો િર ચાહકોએ વધુ િિંદગી ઉતારી છે. ડ્રીમ ઇલેવનઃ િુચનલ ગાવતકર, ડોનાલ્ડ બ્રેડમેન, િચચન તેંડુલકર, વીરેસદ્ર િેહવાગ, બ્રાયન લારા, કચિલ દેવ, ચગલચિતટ (ચવકેટકીિર), શેન વોનન, વિીમ અકરમ, કટેલી એમ્બ્રોિ, ગ્લેન મેકગ્રાથ

;@ 5J0

mobile.co.uk/cricket

વેબિાઈટ િર રચજતટર કરાવવું િડશે. ૧૦ િાઉસડના દરેક ટોિ-અિ િાથે ‘ લેબારા િે એિ યુ ગો’ અને ‘િે મસથલી’ ગ્રાહકો ચટકકટ જીતવાના ડેઈલી ડ્રોમાં એક એસટ્રી મેળવશે. લેબારા મની કતટમિન નવા લોસચ કરાયેલાં લેબારા માતટરકાડે માટે િાઈન અિ કરશે ત્યારે તેમને િાંચ એસટ્રી મળશે. આ ઉિરાંત, ચિકેટ ચાહકો ઓનલાઈન આગાહી કરવાની રમત ‘ધ લેબારા ચવકેટ’માં િોતાના ચિકેટજ્ઞાનની ચકાિણી કરી શકશે. આમાં

w w w . l e b a r a mobile.co.uk/wicket િર ઓનલાઈન િાઈનઅિ કરવાનું રહેશે. લેબારાના િીઈઓ યોગનાથન્ રાથીિાને જણાવ્યું હતું કે અમારા કતટમિનની ચિકેટ માટેના લગાવને તેમને અલભ્ય ચટકકટો ઓફર કરવા અને તેમના ચિકેટજ્ઞાનને ચકાિવા અમારા મતે આ શ્રેષ્ઠ ચવકલ્િ છે.

*.E - 2&C 2?4A(C2?/

! !

શરૂ થતી ટેતટ ઐચતહાચિક બની રહેશ.ે આ મેચ ટેતટ ચિકેટની ૨૦૦૦મી ટેતટ હશે. જોકે રિિદ બાબત એ છે કે ટ્વેસટી૨૦ના જમાનામાં િણ ટેતટની લોકચિયતા વધી છે તેનો િુરાવો એ છે કે િહેલા ૧૦૦૦ ટેતટ રમવા માટે ૧૦૭ વષનનો િમય લાગ્યો હતો જ્યારે બીજી ૧૦૦૦ ટેતટ રમતા માત્ર ૨૭ વષનનો િમય લાગ્યો છે. જે દશાનવે છે કે ચિકેટરોની અચત વ્યતત કાયનિમની ફચરયાદ િાચી છે. આ ઉિરાંત છેલ્લા ટેતટ રમતા દેશોની િંખ્યામાં વધારો થતા મેચોની િંખ્યા િણ વધવા િામી છે. િચરણામે છેલ્લી ૧૦૦૦ ટેતટ િુરા થવામાં ૬ વષન અને આઠ મચહનાનો જ િમય લાગ્યો છે. આશ્ચયનની વાત એ છે કે િથમ ૧૦૦ ટેતટ

#

>?0?

3?89@K ;@ *D/?1?1 -= 0?# E$ 4F& 3@0E.%@ +B #1?0?. ,?+?*AF K2* !J09*AF 04+?*

?/EJ#&

3?89@K ;@ 0.%@ -? (2C J3I2!* &'? .F 1 J(+ + +B 4F&;@ 0?.,?+? !"

&* &, (&'' ') &, (&'' $ " ( )& % " + )&

% $ TX TY TZ T[

T\ T\ T\ T\

VTUU VTUU VTUU VTUU

'MH;K8 <MD;K8 <^2;K8 8^;;K8

3N )9K8K6 4K3K 3N;S )@6 (^8E )9K8K6 FK'_ )9K8K6 ^;;K> =K1MJ3P 5';K2 $A7K *Q:L *R,Q F=K0L )9K8K64K3K2K F'+ 38(K )9K8K6 6^>6K (NR0,L 62Q8/ " ! 76M2K` 9Q+L %?=; " ! 5K';C 3Q/L 7KEK # ! ! ! 5K';C &/K ;KR(2 # ! !

*H)G + * ( #% % * ( - %* # # ( $ +)+$ % ( $

#

$ !

T\ T] UT UU UV UW

T\ T\ T\ T\ T\ T\

VTUU VTUU VTUU VTUU VTUU VTUU

=Q6;K8 6R':;K8 4M1;K8 'MH;K8 <MD;K8 <^2;K8

5K';C &/K # ! 5K';C &/K # ! 8K6&OB- %?=; 'Q;1S2 9L9K # GL H&6-L ^;;K> " =M0K6K(^8E ./K 3N-KSI^. " !

'? (0J./?* '?.?F 2<C !? *?8&E &'? 4?F#C .5?:4?(@ -E#* *@ 7/28'? 0? 2?.?F ! "! "! ! ! ! +% ( % ,* % ( % -)+" )*(# % )*($ !

"

!

!

) &" # &' % # * % &' * % + % % !

;@ #1?,?+?*@ '?*AF ;2% 02? #1B1 #1B1'@ +)?13E

"

!

! # "

2@ "C (

5@01 4E6"?9?

! !

!%

$%

+ ) )

&* #

& +(

"!

#


34

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 23rd July 2011

૨૦૪ ૧

૧૪

૧૦

૧૧

૧૯

૨૦

૧૭

૧૮

૨૧

૨૨ ૨૪

૧૨

૧૫ ૧૬

૨૩

૨૫

૨૬

૨૭

૨૮ ૩૨

૨૯ ૩૩

૭ ૮

૧૩

૩૦

૩૧

૩૪

૧. દનરાશ, હતાશ ૨. ખાક, ભટમ ૩. દહસાબની તપાસ ૪. છાંયડો ૫. ડોશી ૮. ગટર, મોરી ૧૦. ધૂળનો કણ ૧૧. ઓળ, બેડી ૧૨. એક ઝાડ ૧૪. મશ્કરી ૧૬. ટંટો, તકરાર ૧૭. તોતડું ૧૮. પુત્ર, રાજકુમાર ૧૯. ચોક્કસ, નક્કી ૨૧. આદર, આબરુ ૨૨. પડવું તે, પતન ૨૫. બકાસુરની બહેનનું નામ ૨૭. અચૂક, અવશ્ય ૨૮. કકનારો, બાજઠ ૩૦. નવું, નવીન ૩૧. આદમી, પુરૂષ

૪ ૨ ૪ ૨ ૩ ૨ ૪ ૨ ૩ ૩ ૩ ૩ ૩ ૩ ૪ ૨ ૩ ૩ ૨ ૨ ૨

તા. ૯-૭-૧૧નો જવાબ ૧. જૂઠ્ઠું, અપ્રામાદણક ૩. સુખ-દુઃખ ૬. મોં, ચહેરો ૭. કકરીટ, મુગટ ૯. મગ્ન, લીન ૧૨. કાંપ, મલાઈ ૧૩. પૈસાનો ચોથો ભાગ ૧૫. ફજેતી ૧૭. વાચાળ, વાતોદડયું ૧૯. વટતી વચ્ચેની ખુજલી જગ્યા ૨૦. ચરો, ગભાણ ૨૨. પાળવું તે ૨૩. ઘેલું, નાદાન ૨૪. સારો પુત્ર ૨૬. નીચ, હલકું ૨૮. પણમ ૨૯. સાવજ, દસંહ ૩૨. તરકટ, ફજેતી ૩૩. માતા ૩૪. અક્ષર, રંગ

૩ ૬ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૩ ૩ ૨ ૩ ૩ ૨ ૩ ૨ ૨ ૪ ૪ ૧ ૩

નં

દદ

ની ને

ડી

તા

કો

થ્ય

જ ઝ

લ ઝ

રે

ઠ પ

ફા

સાં

પા

હા

લં

સં

દિ

લો

ળ તો ક લા

સુ

મમ

સા

મે

રું

ભા ડ

વી

ખો

જ ન

દા

ભ વ

૨ ૮

૩ ૬

૬ ૨

૮ ૧

િવ ઊભી લાઈિ અિે િવ આડી લાઈિિા આ ચોરસ સમૂહિા અમુક ખાિામાં ૧થી ૯િા અંક છે અિે બાકી ખાિા ખાલી છે. તમારે ખાલી ખાિામાં ૧થી ૯ વચ્ચેિો એવો આંક મૂકવાિો છે કે જે આડી કે ઊભી હરોળમાં નરનિટ િ થતો હોય. એટલું િહીં, ૩x૩િા બોક્સમાં ૧થી ૯ સુધીિા આંકડા આવી જાય. આ નિઝિો ઉકેલ આવતા સપ્તાહે.

સુડોકુ-૨૦૩િો જવાબ ૫

૨ ૬

૯ ૮

૭ ૩

૬ ૪

૩ ૫

૧ ૯

૫ ૨

૮ ૭

૪ ૧

પુરુષાથથ પાસે નસીબ પણ પાણી ભરે

મેનેજમેન્ટ મંત્ર

ઈતિહાસની આરસી.... વેલિંગ્ટન - ધ આયનથ ડ્યૂક ફટટટ ડ્યૂક ઓફ વેદલંગ્ટન આથમર વેલટે લી (૧૭૬૯-૧૮૫૨)નો જન્મ ડબ્લલનમાં થયો હતો. દમદલટરી ટ્રેદનંગ મેળવ્યા પછી તેઓ ૧૭૮૭માં આમમીમાં જોડાયા ડો. અનિલ મહેતા હતાં. કારકકદમીના આરંભ (૧૭૯૬-૧૮૦૫)માં તેમનું પોબ્ટટંગ ભારતમાં થયું હતુ,ં જ્યાં તેમના મોટા ભાઈ દરચાડટ (માકકદવસ) ગવનમર જનરલ હતા. તેમણે મરાઠા અને મૈસરુ ના યુદ્ધમાં ભાગ લઈ નોંધપાત્ર દવજય હાંસલ કયોમ હતો. વેદલંગ્ટને નેપોદલયન સાથેના દવદવધ યુદ્ધ (૧૮૦૫-૧૮૧૫)માં દિદટશ દળોના કમાન્ડર તરીકે ટપેન-પોટુગ ટ લમાં અનેક જીત મેળવી હતી. જોકે, તેમનો શ્રેષ્ઠ દવજય ૧૮૧૫માં બેટલ ઓફ વોટલૂમ (બેબ્જજયમના નગર)માં નેપોદલયન પ્રથમ સામે એલાઈડ દળોનાં કમાન્ડર-ઈન-ચીફ તરીકે હતો. આ હાર સાથે યુરોપમાં નેપોદલયનના શાસનનો અંત આવ્યો હતો. આ યુદ્ધમાં કુલ ૪૭,૦૦૦ સૈદનકોના મોત થયા હતા, જેમાંથી ૧૫,૦૦૦ સૈદનક વેદલંગ્ટનના હતાં. આ અંગે વેદલંગ્ટને કહ્યું હતું કે ‘ગુમાવેલી લડાઈ સાથે બીજી ખરાબ વાત યુદ્ધમાં દવજય છે.’ યુરોપના ઈદતહાસમાં બેટલ ઓફ વોટલૂમ મહત્ત્વપૂણમ વળાંક બની રહી હતી અને દેશના સવોમચ્ચ તથા સવમકાલીન મહાન લડવૈયાઓમાં તેણે ટથાન મેળવ્યું હતુ.ં અગાઉ વેદલંગ્ટનનું પોબ્ટટંગ ભારતમાં હોવાથી નેપોદલયને દસપોય જનરલ કહીને તેમની હાંસી ઉડાવી હતી. જોકે, વોટલૂમ ખાતે દવજયની વરમાળા તો વેદલંગ્ટનના નસીબમાં જ હતી. તેણે રણભૂદમમાં પગને સૂકાં અને હુંફાળા રાખવા ખાસ બનાવટના બૂટ પહેયામ હતા. વોટલૂન મ ી લડાઈ પછી ‘વેદલંગ્ટન બૂટ’ પ્રખ્યાત થયાં હતાં. વેદલંગ્ટન તેજટવી સૈદનક અને સક્ષમ રાજકારણી પણ હતા. વોટલૂમ પછી તેમની કારકકદમી સાંસદથી વડા પ્રધાન સુધીની હતી. વડા પ્રધાન તરીકે તેમણે કેથોદલક દિટતીઓને સંસદમાં ટથાન મળે તેવી જોગવાઈ કરાવી હતી. સંસદીય સુધારાઓ સામે દવરોધથી તેઓ એટલા બદનામ થયા કે તેમના લંડન બ્ટથત દનવાસ એપ્ટલે હાઉસ પર પથ્થરમારો થયો હતો. તેમણે ઘરના રક્ષણ માટે લોખંડના શટસમ ફીટ કરાવ્યાં હોવાથી તેમનું ઉપનામ ‘આયનમ ડ્યૂક’ પડ્યું હતુ.ં રાજકારણમાંથી દનવૃદિ પછી તેમની દનમણૂક દિદટશ આમમીનાં કમાન્ડર-ઈન-ચીફ તરીકે થઇ અને આ હોદ્દે તેઓ ૧૮૫૨માં મૃત્યુ સુધી રહ્યા હતા. હાઈડ પાકક કોનમરમાં શાહી ટાઉન હાઉસ એપ્ટલે હાઉસ (જે વેદલંગ્ટનના સમયમાં ‘નંબર વન, લંડન’ તરીકે ઓળખાતું હતુ)ં અત્યારે મ્યુદઝયમ છે, જે મુલાકાતીઓ માટે ખુજલું છે, જેના માટે દટકકટ (www.english-heritage.org.uk) લેવાની રહે છે. આ ભવ્ય મેન્શન ડ્યૂકની ઝળહળતી દમદલટરી કારકકદમીને અંજદલરૂપ છે. ૧૭૭૦ના દાયકામાં બંધાયેલી આ ઈમારતમાં દવદવધ સામગ્રીની યુદ્ધની યાદગીરીઓ છે. હાઈડ પાકક કોનમરની મધ્યમાં ૧૮૨૮માં ઊભું કરાયેલું દવજય ટમારક વેદલંગ્ટન આચમ તરીકે ઓળખાય છે.

લ ફ

ફો

ન ન

પા

લ ભ

એક બાળકનાં માતા-દપતા નાનપણમાં જ ગુજરી ગયાં. બાળકને એના બનેવી શહેરમાં લઈ આવ્યા. તેની પાસે પહેલાં તો ઘરનું કામ કરાવતા, પણ બહેનના ઘરમાં પૈસાની અછત વતામવા લાગી. બનેવીએ પંદર વષમની ઉંમરે છોકરાને એક પ્રેસમાં કામે લગાવી દીધો. છોકરો રાત્રે ભણતો ને દદવસે કામ કરો. સૌ તેના માટે કહેતા, આ છોકરાનું નસીબ જ ખરાબ છે. નાનપણમાં મા-બાપ ગુજરી ગયાં અને હવે નાની ઉંમરે કાળી મજૂરી કરવી પડે છે. જોકે છોકરો કોઈને કંઈ જવાબ આપતો નહીં. છોકરો છાપખાનામાં કચરા-પોતાંનું કામ પણ કરી લેતો અને શેઠનાં નાના-મોટાં કામ તે એકદમ ચીટવથી પૂરાં કરતો હતો. શેઠને પણ આ છોકરા માટે દવશેષ લાગણી હતી. શીખવાની ધગશને કારણે પ્રેસમાં ગેલીમેન તરીકેનું કામ તેણે કયુું. નવરાશે ટાઈપોનાં ખાનાં શીખવામાં ધ્યાન પરોવ્યું. ટટીક કઇ રીતે પકડવી અને ટાઇપ કેમ ગોઠવવા એમાં એની સારી ફાવટ આવી ગઈ. આ પછી તેણે કંપોઝ પર હાથ અજમાવ્યો. તેને શેઠે ફોરમેન બનાવ્યો. છોકરાનું કામ ચોકસાઈવાળું રહેતંુ એટલે નોકરી ઉપરાંતના કામ પણ શેઠની પરવાનગીથી કરવા લાગ્યો. ૨૧ વષમની ઉંમરે તે ગ્રેજ્યુએટ સુધી ભણવા સાથે પોતે જે કામ કરતો હતો એમાં દનષ્ણાત બની ગયો હતો. તેને વધુ ને વધુ કામના કોન્ટ્રેક્ટ મળવાના શરૂ થયા હતા. થોડીક દહંમત કરીને તેણે એક નાનકડું પ્રેસ ખરીદ્યું. તેનું પ્રેસ ધમધોકાર ચાજયું અને આગળ જતાં તેના ‘નસીબ’ની લોકો ઈષ્યામ કરવા લાગ્યા! આ દખાલો કોઈ પણ મહેનતું માણસને પ્રેરણા આપે એવો છે. મેનેજમેન્ટની દૃદિએ દવચારીએ તો કોઈ પણ વેપાર-ધંધામાં જો ચીવટપૂવમક અને પ્રામાદણકતાથી કામ કરવામાં આવે તો સફળતા ચોક્કસ મળે છે. વ્યવસાયની ફાવટ, નીદત અને પુરુષાથમની ક્ષમતા માણસમાં હોય તો નસીબ પણ સાથ આપે છે. દરેક કામ શીખવાની વૃદિ કેળવીને માણસે ધંધામાં પ્રાવીણ્ય કેળવવું જોઈએ. Success is like a beautiful lover, it will leave us at any time, but failure is like a mother, it will teach us some important lessons of life.


બોસિવૂડ

Gujarat Samachar - Saturday 23rd July 2011

જ િંઇ ‘બુઢ્ઢા હષગા તેરા બાપ’માં દેખાશે. જષિે આ વખતે માત્ર એટલષ જ ફરિ હશે િે તેઓ દશોિષને એન્ગ્રી ઓલ્ડ મેનનષ પરચષ િરાવશે િે નહીં તે જષવું રહ્યું. આ કફલ્મમાં અવમતાિ બચ્ચન ફરી એિ વખત તેમના જાણીતા અને માનીતા એવા નામ ‘વવજય’ (વીજુ) સાથે જષવા મળશે. વીજુ એિ એવષ વ્યવિ છે જે વનવૃવિ પછી પેવરસમાં વસવાટ િરે છે, પરંતુ તેનષ િૂતિાળ તેને હંમેશાં નડતરરૂપ બની રહ્યષ છે. િારતમાં પૈસા લઈને િષઈિના ખૂન િરવા માટેના િષન્ટ્રેક્ટ િે સુપારીકિલર વવજયને એ િૂતિાળમાંથી િષઈ પણ રીતે છુટિારષ મેળવવષ છે, પરંતુ સંજષગષ એવા બદલાય છે િે તેને એિ અધુરું િામ પૂણો િરવા જવાનું છે. જષિે આ િામ પૂણો િરવા માટેની િષવશશમાં તેને પષતાના િૂતિાળની બધી ઘટનાઓનષ આડિતરી રીતે સામનષ થાય છે. આ િારણે તેને પષતાના વનણોયષ બદલવા પડે છે. જીવનની આથમતી સંધ્યાએ જે માણસ પષતાની િૂલષનષ અહેસાસ િરે છે, શું એની િષઈ િરપાઈ િરી શિશે?

સિટી સિન્ટા સનમાાત્રી બની દિયા દિઝાા, લારા િત્તા અને અિીષા પટેલ બાિ હવે દિટી દઝન્ટા પણ ફિલ્િ દનિાાણિાં ક્ષેત્રે આવી રહી છે. સૂત્રોના જણાવ્યા િિાણે, તેનું િોડક્શન હાઉસ ફિલ્િ દનિાાણ િાટે તૈયાર છે અને શરૂઆતિાં બે ફિલ્િોનું દનિાાણ હાથ ધરશે. દિટી એક િીદડયિ બજેટની િસાલા ફિલ્િ બનાવવાની તૈયારી કરી રહી છે. આ ફિલ્િનું દિગ્િશાન સલિાન ખાન અદિદનત ‘િૈં ઓર દિદસસ ખન્ના’થી જાણીતા બનેલા િેિ સોની કરશે. ઉલ્લેખનીય છે કે, તે ફિલ્િિાં દિટીએ એક આઇટિ સોંગ કયુું હતુ.ં દિટી એક ફિલ્િનું દનિાાણ િેિ સોની સાથે િળીને કરશે જ્યારે બીજી ફિલ્િ દિટીનું િોડકશન હાઉસ બનાવશે, જેિાં તે અદિનય નહીં આપે. આજકાલ દિટી સ્ટોરી િાટે વધુ વ્યસ્ત બની છે અને તે વધારે સ્સ્િપ્ટ્સ ઇચ્છે છે.

રસિિા જોશીનું સનધન

રાજકિરણ હજી પણ ગાયબ જ છે!

િૂલિૂલય ૈ ા, ગાયબ, માલામાલ વીિલી, જ્હષની ગદ્દાર જેવી અનેિ કફલ્મષની અવિનેત્રી રવસિા જષશીનું તાજેતરમાં મુબ ં ઇમાં ૩૯ વષોની વયે િેન્સરને િારણે વનધન થયું હતુ.ં આમ છતાં તેમનું મનષબળ એટલું મજબૂત હતું િે અન્યષને તેમના વવશે ખબર ન પડે. ગુજરાતી મૂળના કફલ્મ અને ટીવી વસવરયલ અવિનેતા મનષજ જષશી અને કફલ્મ સજોિ વિયદશોન સાથે રવસિાના સુમળ ે અને મૈત્રીિયાો સંબધ ં હતા.

વષષો થી લાપતા થયેલા વવતેલા જમનાનાં અવિનેતા રાજકિરણ અમેવરિાના પાગલખાનામાં હષવાના સમાચાર ખષટા હષવાનષ દાવષ રાજકિરણની જ પુત્રીએ િરતાં આ ઘટનામાં ફરીથી િરુણ વળાંિ આવ્યષ છે. અગાઉ એવા સમાચાર મળ્યા હતાં િે રાજકિરણના અવિનેતા વમત્ર વરશી િપૂર અને દીવિ નવલને તેનષ પિષ મળી ગયષ છે. પરંતુ રાજકિરણની પુત્રી રીવશિા િહે છે િે તેના વપતા વવશે વહેતા થયેલા સમાચાર સંદતર પાયાવવહષણા અને ખષટા છે.

.

+*

જ્યારથી આ કફલ્મના અવમતાિ બચ્ચનના પષસ્ટસો બહાર આવ્યા છે ત્યારથી કફલ્મની સ્ટષરી વવશે એ તષ ખબર પડે જ છે િે આ કફલ્મમાં તેમણે પષતાની િૂતિાળની કફલ્મષમાં જે િિારની િૂવમિા િજવી છે તેવું

35

$"&

'

&$"%"+ , +

D+> *=

+ * %, ! * /', $"# - )/ / " ) &+ "+ %* * )-

6

6

% $ /

D $$= D ; ': D )6 ? D 4 @ 57

$

,:1&+8(6> -=D$> *= #: B5.6"C#8 4$:73)+ %*#= +6' 2)=

7 6 7 $4 < ) : 6 >

7 6 4J "= 7 " < 4> 6$)'4"4> 6 4&6 "&(: 6 ' 4#B

': :

"= . :(6#% = $"4> :

9 *6 8 .6 ! 7/ )# &=1&: 6 $:

"= $$=

4J

4'6 : 6$)'4"4>

#: 6 #8 ': :

D G/. 6 !J#4 D "= = !J#4 D ")4%4 6,) D )"=)4 D =$6 D %6 D ' 4 D 2 " D ':$4# 6 A)4 D 6%6 6$ D "(3" 6%6 D *4 4 7 -) D G)> 4 =$ 7 -) D )6 '4 7 -) D 0)4 . :(6#% 7 -) D + = 4 6 ': $6 D 4>'!4J D ")4%4 4>' D =%: ! 8$: D !:& 9$6 D 4 6 9$6 D ):' 9$6 D G*>' 4 D )"=)4 ' 4 4>' D G % 7( 4 :%6 D 1<( #7) 4I 4 G' :$:

0)=* ,:E ;D*)# < *? .D,A. ) 4 4> %= "4 %6 %H 0)> $6):,( B ; ': ? 6')B$6 :" 4 4 "= 4 (7! 0)> : ,#=$ ':J ;G$# < $? = $C E0)4 F : 6 7!'= #""" $ $ ! = $ -9' 5.> #: $6 @ (6 ; : %=# *=

' 7 G'

"4 ; ) & !

$"&

:

E0)4 F"4> =

) *!

'

.

% $ /

= G $4>

$=

+*

( & /* % +' (%

,,(&+$ #,. .,-".05 &+ )" /" ,+0 0 ,01/ . !&+$ 0! * &) ),01/-.,-".05 5 %,, ,* +" 0,- ,)10&,+ #,. 1' . 0 .,-".05 %*"! ! !,! . '(,0 +! + +!

.,'" 0 *" / ,+ .*,+5 "2"),-". +#. /0.1 01." / ,+ .,1, 0&,+ 2 /& !,! . 1' . 0 5-" 141.&,1/ - .0*"+0/ 3&0% *"+&0&"/


36

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 23rd July 2011

શ્રી ગડકરીના માનમાં પાલાામેન્ટમાં ભોજન સમારંભ યોજાયો ભારતીય જનતા પાટટીના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ શ્રી નીતતન ગડકરી અને તેમની સાથે પધારેલા ભાજપ અગ્રણીઅોના માનમાં ઇતલંગ સાઉથોલના એમપી શ્રી તવરેતદ્ર શમાા દ્વારા હાઉસ ડાબેથી એમપી શ્રી મિરેન્દ્ર શમાા, લોડડ પોલ, સિાશ્રી નીમતન ગડકરી, િસુંધરા અોફ કોમતસ ખાતે રાજે મસંધીયા, સ્મૃમત ઇરાની અને િિજય જોલી. સોમવારે બપોરે એક સહભાગીદારી દ્વારા આતથાક બેરોનેસ સેતડી વમાા, ભોજન સમારોહનું આયોજન સહયોગ સાધવો જોઇએ. એમપીઅો સવાશ્રી બેરી કયુું હતું. જેમાં શ્રી ગડકરી, તેમણે ૨૦ લાખ ભારતીયો ગાડટીનર, થટીવન ફાઉતડ, ભારતીય મૂળના તવતવધ દ્વારા અપાઇ રહેલા બોબ બ્લેકમેન, ડો. હેવેલ એમપીઅો, લોર્ઝા ઉપરાંત યોગદાનનો ઉલ્લેખ કરી સાત ફ્રાન્તસસ, તયુઝીલેતડના હાઉસ અોફ લોર્ઝાના થપીકર એમપી અને ૨૪ જેટલા એમપી કંવલજીત તસંઘ બક્ષી બેરોનેસ હેયમેનને મળ્યા લોર્ઝાની સેવાઅોની સરાહના અને ભારતીય મૂળના ઘણાં હતા. કરી ભાજપ શાતસત રાજ્યોમાં ઉદ્યોગપતતઅો - વેપારીઅો શ્રી ગડકરીએ આ તબક્કે રોાકાણ કરવા આહ્વાન કયુું ઉપન્થથત રહ્યા હતા. આ ભજપના આતથાક સુધારાઅો હતું. મુલાકત દરતમયાન શ્રી અને ઝડપથી બદલાઇ રહેલ શ્રીમતી વસુંધરા રાજે ગડકરીએ લેથટર ઇથટના વૈતિક બદલાવ દ્વારા ભારતને તસંધીયા અને થમૃતત ઇરાનીએ એમપી શ્રી કીથ વાઝ, થઇ રહેલા ફાયદા અને તેના પણ પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા એમપીઅો સવાશ્રી પ્રીતત દ્વારા તવિભરમાં થઇ રહેલ હતા. ચચાાનું સમાપન કરતા પટેલ, લોડડ ભીખુ પારેખ અને લોડડ પોપટની પણ મુલાકાત લીધી હતી.

ભાજપ પ્રમતમનમધ મંડળની ઇન્ડો મિટીશ પાલાામેન્ટરી ગૃપ અને ઇન્ડો યુરોમપયન મબઝનેસ ફોરમ સાથે મીટીંગ યોજાઇ હાઉસ અોફ કોમતસ ખાતે સોમવારે ભારતથી આવે લ ભાજપ પ્રતતતનતધ મંડળ સાથે સોમવારે બપોરે ઇતડો તિટીશ પાલાામેતટરી ગૃપ અને ઇતડો યુરોતપયન તબઝનેસ ફોરમની મીટીંગ યોજાઇ હતી. આ બેઠકની શરૂઆત મુંબઇમાં થયે લા આતં ક વાદી તવથફોટોમાં માયાા ગયે લા તદવંગતોને અંજતલ આપવાથી થયો હતો અને બે તમતનટનું મૌન પાળીને શ્રધ્ધાસુ મ ન અપાણ કરાયા હતા. ભાજપના રાષ્ટ્ર પ્રમુખ શ્રી નીતતન ગડકરીએ જણાવ્યું હતું કે અમે મુંબઇગરાઅો પર ભૂતકાળમાં પણ આવા હુમલા થઇ ચૂક્યા છે અને હવે સમય આવ્યો છે તહમત અને દ્રઢતનચચય કરવાનો. માત્ર મુંબઇ જ નતહં સમગ્ર દેશ અતનન્ચચત પડોશીઅોથી

શ્રી ગડકરીએ તેલંગાણા ડેિલપમેન્ટ ફોરમ, BAPS શ્રી સ્િામમનારાયણ મંમદર, સનાતન મંમદર અને સાઉથોલના ગુરૂદ્વારાની મુલાકાત લીધી

હાઉસ અોફ કોમન્સની મુલાકાત દરમમયાન શ્રી નીમતન ગડકરી, એમપી શ્રી મિરેન્દ્ર શમાા અને અન્ય અગ્રણીઅો

આતથાક સુધારાઅો અંગે માતહતી આપી હતી. તેમણે ભારતના તવકાસ, યુવાનોની તવશાળ સંખ્યા, તવકસી રહેલ મધ્યમ વગા અને તેમની આવક અને તવશાળ બજારનો ઉલ્લેખ કરતાં જણાવ્યું હતું કે આ બધાને કારણે ભારત સમગ્ર તવિ માટે રોકાણનું આદશા થથળ બની રહ્યું છે. ભારત અને તિટને આ સફળતાનો સંયુક્ત રીતે ફાયદો લેવો જોઇએ અને રીસચા, સાયતસ ટેક્નોલોજી, બીન પારંપતરક ઉજાા, સંરક્ષણ, અને તશક્ષણમાં જોડાણ કરી ફાયદો લેવો જોઇએ. બન્ને દેશોએ

લોડડ પોલે જણાવ્યું હતું કે ભારતના તવકસી રહેલા અથાતંત્રની તિટન સરાહના કરે છે અને ભારતના તવરોધ પક્ષ ભાજપની આતથાક નીતતઅોને સમજવા માંગે છે જેનો પાયો વાજપેઇ સરકાર વખતે નંખાયો હતો. શ્રી ગડકરીએ મહારાષ્ટ્રના થાણે જીલ્લાના આતદવાસીઅો દ્વારા બનાવાયેલ કલાત્મક તચત્ર લોડડ પોલ અને શ્રી તવરેતદ્ર શમાાને ભેટ ધયુું હતું. આ પ્રસંગે લોર્ઝાના થપીકર બેરોનેસ હેયમેન, લોડડ કરણ તબલીમોરીયા, લોડડ ગ્રેવીલે જેનર, લોડડ ધોળકીયા, લોડડ ગુલામ નૂન, લોડડ લુંબા,

યુકેની મુલાકાતે પધારેલા ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી નીતતન ગડકરીએ તેલાંગાણા ડેવલપમેતટ ફોરમ, BAPS શ્રી થવાતમનારાયણ મંતદર, સનાતન મંતદર વેમ્બલી અને સાઉથોલના ગુરૂદ્વારાની મુલાકાત લીધી હતી. શ્રી ગડકરીએ અલગ તેલંગાણા રાજ્યની માંગણીને તેમનો પક્ષ સત્તા પર આવશે તો મંજુર કરશે અને કાવેરી અને ગોદાવરી નદીના જળતવવાદનો ઉકેલ લાવશે તેમ જણાવ્યું હતું. ભાજપ હંમેશા નાના રાજ્યોની તરફેણ કરી રહ્યું છે તેમ જણાવી પોતાના ચૂંટણી ઢંઢેરામાં વચન પણ આપ્યું હોવાની જાહેરાત કરી આંધ્રપ્રદેશની વતામાન કટોકટી અંગે કોંગ્રેસ

શ્રી નીમતન ગડકરી સંગત સેન્ટરની મુલાકાતે લંડન કનવેતશન માટે લંડન પધારેલા ભાજપ પ્રમુખ શ્રી નીતતન ગડકરી, ગુજરાતના સાંસદ થમૃતત ઇરાની, અતમતભાઇ ઠાકર, સુરેતદ્ર શમાા અને શ્રી વજય જોલીએ ગત રતવવારે હેરો ખાતે આવેલા સંગત સેતટરની મુલાકાત લીધી હતી. સંગત સેતટરના વડા શ્રી કાંતતભાઇ નાગડાએ ભાજપ અગ્રણીઅોને સમગ્ર સંગત સેતટર અને તેની સુતવધાઅો બતાવ્યા બાદ સંગત સેતટર દ્વારા છેલ્લા કેટલાય વષોાથી

કરવામાં આવતી સેવાઅોની માતહતી આપી હતી. પરદેશમાં પણ કાન્તતભાઇ નાગડા અને તેમના સહયોગીઅો દ્વારા કરવામાં આવતી સેવાની સરાહના કરી

અતભનંદન આપ્યા હતા. પ્રથતુત તસવીરમાં શ્રીમતી થમૃતત ઇરાની, શ્રી નીતતન ગડકરી, શ્રી કાન્તતભાઇ નાગડા, શ્રી સુરેતદ્ર શમાા નજરે પડે છે.

જવાબદાર હોવાનું હતું. આ પ્રસંગે થમૃતત તવજય જોલી અને ઠાકરે પણ પ્રાસંતગક કયુું હતું.

જણાવ્યું ઇરાની, અમીત ઉદ્બોધન

પાન નં. ૯થી ચાલુ

ઘે રાયે લો છે . પાકકથતાને કાઉન્તસલ, અોલ પાટટી આતંકવાદને રાષ્ટ્રીય નીતત પાલાામેતટ્રી ગૃપ અને યુકે ટ્રે ડ એતડ બનાવી છે અને ઇતડીયા આઇએસઆઇ હુમલાઅો ઇતવેથટમેતટ રીલેશતસ દ્વારા કરવામાં મદ કરે છે. તેમણે મંગળવારે સાંજે હોટેલ સેતટ તિટન દ્વારા પાકકથતાનને જેમ્સ ક્રાઉન પ્લાઝા ખાતે આતં ક વાદ રોકવા માટે 'થપીડી એતડ સથટે ઇ ને બ લ અપાતી સલાહની સરાહના ડેવલપમેતટ: ધ મેઇન મંત્ર કરી તિટન અને ભારતે ફોર ઇતડીયા' એક ડીનર મળીને માનવતા સામે ના કાયાક્રમનું આયોજન કરાયું પડકાર સમા વૈ તિક હતું. જેના મુખ્ય મહેમાન પદે આતંકવાદ સામે લડત લડવી શ્રી નીતતન ગડકરી ઉપન્થથત રહ્યા હતા. જે માં શ્રીમતી જોઇએ તેમ જણાવ્યું હતું. આ પ્રસંગે શ્રી તવજય વસુંધરા રાજે તસંતધયા અને જોલીએ તિટનમાં ભણતા શ્રીમતી થમૃતત ઇરાની ભારતીય તવદ્યાથટીઅો જે ઉપન્થથત રહ્યા હતા. આ કોલેજોમાં અભ્યાસ કરે છે કાયાક્રમનું આયોજન શ્રી બેરી તેની માતયતા સરકાર દ્વારા ગાડટીનર, શ્રી રાજેશ વી. જે તે કારણોસર પાછી ખેંચી શાહ અને શ્રી મોહન કૌલ લેવાય છે ત્યારે તવદ્યાથટીઅોની દ્વારા કરાયું હતું. દશા કફોડી થાય છે અને જ્યારે લંડન કોમસા એતડ તે મ ણે આ અંગે ઘટતી ઇતડથટ્રીના ચે ર મે ન શ્રી કાયાવાહી કરવા તવનંતી કરી સુ ભાષ ઠકરાર દ્વારા હતી. ઇતડો યુ રોપીયન મં ગ ળવારે બપોરે 'વે ર તબઝનેસ ફોરમના શ્રી તવજય ઇતડીયા ઇઝ વીનીંગ એતડ ગોયે લે પણ શ્રી જોલીની વેર ઇતડીયા ઇઝ લુઝીંગ' વાતને સમથા ન આપી વક્તવ્યનું આયોજન લંડન સરકારને આ અંગે તાત્કાતલક ચેમ્બર અોફ કોમસા ખાતે પગલા લેવા જણાવ્યું હતું. કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં કાયાક્રમનું આધ્યક્ષપદ એમપી શ્રી નીતતન ગડકરીએ પ્રવચન શ્રી તવરેતદ્ર શમાાએ સંભાળ્યું કયાા બાદ ઉપન્થથત વેપારી અગ્રણીઅોના પ્રશ્નોના ઉત્તરો હતું. કોમનવે લ્ થ તબઝને સ આપ્યા હતા.

અોિરસીઝ ફ્રેન્ડ્ઝ અોફ બીજેપી.....

આપ સૌને ખાતરી આપું છુ.ં અમને એ માટે આપની પાસેથી કોઇ ફંડફાળો નથી જોઇતો બસ આપણા સૌના તદલ મળે તે જરૂરી છે અને તેને માટે જ અમે આવ્યા છીએ.” આ સમારોહમાં પ્રારંભે પ્રાસંતગક વક્તવ્ય રજૂ કરતાં ભાજપ યુવામોરચાના પ્રમુખ અને અોવરસીઝ ફ્રેતડઝ અોફ બીજેપીના સહસંયોજક શ્રી અતમતભાઇ ઠાકરે જણાવ્યું હતું કે 'વાજપેઇ સરકાર વખતે ૭.૫% તવકાસદર હતો અને આવા ભ્રષ્ટાચાર કરવાની કોઇ તહંમત કરતું નહતુ.ં આજે દેશનો જે તવકાસ દર છે તે ભાજપ શાતસત રાજ્યોને કારણે છે. લોકોને ખબર છે કે સત્તા ખસી રહી છે.” તદલ્હીના ભૂતપૂવા ધારાસભ્ય અને અોવરસીઝ ફ્રેતડઝ અોફ બીજેપીના સંયોજક શ્રી તવજય જોલીએ જણાવ્યું હતું કે "ભાજપ પાટટી ઇન વેઇટીંગ છે. અમે તવદેશવાસી ભારતીયોને મતનો અતધકાર માળે તે માટે પહેલ કરી હતી જે આજે મળી ગયો છે. અમે તમારી પાસે એક લાખ સભ્યો માંગીએ છીએ અને અમારા હાથ મજબૂત કરી દેશના હાથ મજબૂત કરવા તવનંતી કરીએ છીએ.” ભાજપના મતહલા મોરચાના વડા, તાજેતરમાં જ ગુજરાતમાંથી રાજ્યસભામાં તબનહરીફ ચૂટં ાયેલા સાંસદ અને અતભનેત્રી સમૃતત ઇરાનીએ ગુજરાતી અને તહતદીમાં પ્રવચન કરતાં જણાવ્યું હતું કે "આજે અમે તમારી પાસે આતશવાાદ લેવા આવ્યા છીએ. આપણો ભૂતકાળ સંગીન છે અને ભતવષ્ય પણ સંગીન કરવા અમે અતહં આવ્યા છીએ. ભાજપ શાતસત તમામ રાજ્યોમાં આજે અનહદ તવકાસ થઇ રહ્યો છે અને બાળકો હોય કે મતહલા કતયા હોય કે કકસાન સૌનો તવકાસ થઇ રહ્યો છે"

શ્રીમતી થમૃતત ઇરાનીએ ગુજરાતીમાં પ્રવચન કરી ગુજરાતની તવકાસગાથા રજૂ કરતા સભાખંડ તાલીઅોથી ગાજી ઉઠ્યો હતો. ગુજરાતીઅોથી છલકાતા હોલમાં મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેતદ્ર મોદી અને ગુજરાતના શાસનના વખાણ થતાં હોલ અવારનવાર તાળીઅોથી ગુજ ં તો તહ્યો હતો. રાજથથાનના ભૂતપૂવા મુખ્યમંત્રી અને પાંચ વખત સાંસદ રહી ચૂકેલા વસુંધરા રાજે તસંધીયાએ જણાવ્યું હતું કે "આ દેશના તિતટશરો ભલે શાસન કરી ગયા પણ તેમણે આપણને ઘણું નતવન આપ્યું છે. આજે આ દેશમાં આપણાં ઘણાં લોકો કાઉન્તસલર, મેયર તેમજ એમપી તેમજ લોર્ઝા તરીકે સેવા આપે છે જે આપણાં માટે ગૌરવની વાત છે.” ે ા અોવરસીઝ ફ્રેતડઝ અોફ બીજેપીના યુકન પ્રમુખ શ્રી સુરતે દ્ર શમાાએ પ્રાસંતગક પ્રવચન કયુું હતુ.ં કાયાક્રમના અંતે શ્રી લાલુભાઇ પારેખે સૌનો આભાર વ્યક્ત કયોા હતો. સભાનું સંચાલન સોલીસીટર સુશ્રી મમતાબેન લાખાણી અને સોલીસીટર અમીત ચેટરજીએ કયુું હતુ.ં સમારંભને અંતે રાષ્ટ્રગીતનું સૌએ માનભેર ગાન કયુું હતું અને ભોજન લઇને છૂટા પડ્યા હતા. કાયાક્રમ માટે તવના મુલ્યે હોલ તેમજ ભોજન સુતવધા પૂરી પાડનાર સીટી પેવલ ે ીયન, તમલેનીયમ થયુટ અને પન્ના રેથટોરંટના ડીરેક્ટરો શ્રી વસંતભાઇ લાખાણી, શ્રીમતી પન્નાબેન લાખાણી તેમજ પતરવારનો શ્રી નીતતન ગડકરી, શ્રીમતી થમૃતતબેન ઇરાની અને અતય અગ્રણીઅોએ રૂબરૂ મળીને આવું અનેરૂ યોગદાન આપવા બદલ હાતદાક આભાર વ્યક્ત કરી લાખાણી દંપત્તીની સહ્રદયતાને તબરદાવી હતી.


મુંબઈ સવસ્ફોટ સવશેષ

Gujarat Samachar - Saturday 23rd July 2011

37

૧૩મી અને ૨૬મી તારીખે જ સિસરયલ બ્લાસ્ટ કેમ? આખરે રહસ્યનો પદાાફાશ અમદાવાદઃ છેલ્લાં કેટલાંક વષષોથી લશ્કર-એ-તષઇબા (એલઇટી) સાથે સંકળાયેલું આતંકી જુથ ઇન્ડિયન મુજાહિદ્દીન (આઇએમ) ૧૩મી અને ૨૬મી તારીખના રષજ કેમ હસહરયલ બ્લાલટ કરે છે તેનું રિલય આઇએમના કેટલાક પકિાયેલા ત્રાસવાદીઓની પૂછપરછમાંથી મળેલી માહિતી પરથી ઉકેલાયું છે. ૧૩મી જુલાઈ, ૧૯૩૧ના રષજ કાશ્મીરના તત્કાલીન મિારાજા પાસેથી કાશ્મીરને મુકત કરવા લથાહનક લષકષએ ચળવળ શરૂ કરી િતી, જેમાં મિારાજાના સૈહનકષએ કરેલા ગષળીબારમાં કાશ્મીરના ૨૨ મુન્લલમ યુવકષએ પષતાના જીવ ગુમાવ્યા િતા. તે સમયે ૧૩મી

જુલાઈથી ૨૬મી જુલાઈ ૧૯૩૧ સુધી શ્રીનગરથી રાવહલંપિી અને શ્રીનગરથી જમ્મુ સુધી સમગ્ર કાશ્મીર જાણે કે થંભી ગયું િતુ,ં તેથી ઇન્ડિયન મુજાહિદ્દીન ૧૩મી અને ૨૬મીએ બષમ્બ ધિાકા કરી આ હદવસષને યાદ કરે છે તેવું પષલીસનું કિેવું છે. ગુજરાત એટીએસનાં સૂત્રષએ જણાવ્યું િતું કે, કેટલાક આતંકવાદીઓ પકિાયા બાદ તેમની પૂછપરછમાં આ હવગત બિાર આવી છે. તે મુજબ ૧૩મી જુલાઈ ૧૯૩૧ના રષજ શ્રીનગરમાં સેંકિષ લષકષ આંદષલન કરવા એકત્ર થયા િતા. આ પૈકી કેટલાક લાકષ ખાક-એ-મુએલા ખાતે એકત્ર થયા િતા. આ હમહટંગના અંતે અબ્દુલ કાહદર નામના એક

શખ્સે મિારાજાના મિેલ તરફ આંગળી ચીંધી તેની એક એક ઇંટ તષિી પાિવા લષકષને ઉશ્કેયાો િતા. તે પછી દેશદ્રષિના આરષપ િેઠળ અબ્દુલ કાહદરને પકિી સેડટ્રલ જેલમાં ધકેલી દેવાયષ િતષ, તેથી ત્યાં િજારષ લષકષ એકત્ર થઈ ગયા િતા. તે સમયે મિારાજાના સૈહનકષ અને લષકષ વચ્ચેના ઘષોણમાં ૨૨ લષકષનાં મષત નીપજયાં િતાં. આ ૨૨ લષકષની કબર આજે પણ શ્રીનગરના ખ્વાજા બજારના કબ્રલતાનમાં છે. આ ઘટનાને ઇન્ડિયન મુજાહિદ્દીન ‘કાશ્મીર શિીદ હદન’ તરીકે જુએ છે અને તેને કાશ્મીરની મહુકતનષ પ્રથમ પ્રયાસ ગણે છે.

વષાા કાસરયાનું શરીર ઘવાયું, પણ જુસ્િો અકબંધ મુબ ં ઈઃ દાદર (વેપટ)માં રહેતી ૨૫ વષષની ગુજરાતી યુવતી વષાષ કારરયા ૧૩ જુલાઇએ મરીન લાઇન્સ ખાતે ફામાષપયુરટકલ કંપનીમાં અકાઉન્ટન્ટ તરીકેની ફરજ પતાવીને પોતાની ફ્રેન્ડ સાથે પોતાના દાદરના ઘરે જઈ રહી હતી ત્યારે તેના પર મોટી આફત આવી હતી. દાદર કબૂતરખાનાના બસપટોપ આગળ થયેલા બોમ્બ બ્લાપટને લીધે ઊડેલા છરાથી તે ગંભીર રીતે ઘાયલ થઈ હતી. એક સમયે તો પરેલની કેઇએમ હોસ્પપટલના ડોક્ટરે તેની સ્પથરત રસરરયસ કહી હતી. જોકે હવે તેની સ્પથરતમાં સુધારો છે. તેનો ડાબો હાથ અને જમણો પગ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા. ‘રમડ ડે’ના અહેવાલમાં તેની સારવાર કરી રહેલા ડોક્ટર તુષાર રપસળેને ટાંકીને જણાવાયું હતું કે ‘સારી વાત એ છે કે તેના નર્સષ સાજા છે. અમે પ્લાસ્પટક સજષરી કરી છે. તેને સાજા થતાં ઓછામાં ઓછાં ત્રણ અઠવારડયામાં થશે.’ વષાષને ટાંકીને અહેવાલમાં જણાવાયું હતું કે ‘હું દાદર પટેશનથી ૧૫ રમરનટ દૂર રસરિ રવનાયક મંરદરની નજીકના મારા ઘરે સહેલી બ્લોસમ સાથે જઈ રહી હતી. અમે બસપટોપની નજીક પહોંચ્યા ત્યારે મેં મોટો બ્લાપટ સાંભળ્યો હતો. હું પડી ગઈ હતી. મને લાગ્યું કે કે મારો ડાબો હાથ તૂટી ગયો છે અને એ લોહીલુહાણ થઈ ગયો હતો. મારો જમણો પગ પણ ભારે થઈ ગયો હતો. મને યાદ છે કે મેં એક રાહદારીને મારા મોબાઈલ પરથી મારા ભાઈને ફોન કરવા કહ્યું હતુ.ં મેં તેને મારી બહેનને પણ ફોન કરવા કહ્યું હતુ.ં ’

=1 $.9=.6+.; ! % ! !# %1. 9;.<=2028>< <2*7 ,12.?.;< @*;-< 2< 18<=.- .?.;B B.*; +B & C< 5.*-270 7.@< @..452.< <2*7 '82,. *7- >3*;*= $*6*,1*; =8 1878>; ;2=2<1 <2*7< 9*; .A,.55.7,. / =1.;. 2< <86.87. B8> 478@ @18 1*< +;84.7 +8>7-*;2.< *7- -.<.;?.< ;.,8072=287 /8; =1.2; >72:>. ,87=;2+>=287 =8 =1. ,866>72=B *7- =1. 7*=287 =1.7 95.*<. 78627*=. =1.6 /8; 87. 8/ =1. *@*;-< 52<=.- +.58@ *4. <>;. =1*= B8> /255 27 =12< *9952,*=287 /8;6 *7- <.7- 2= +./8;. =1 >0><= +B 98<= /*A 8; .6*25 =8 ; .8;0. %.5 *A 6*25 *** *+950;8>9 ,86 / B8> *;. <.7-270 2= +B 98<= =1. *--;.<< 2< ; .8;0. " ;8>9 *;6* )80* 8><. 8A=87 *;4.= 87-87 (

@*;- *=.08;2.< "5*=27>6 @*;- /8; ><27.<< ".;<87 8/ =1. ).*; ,* % ** )*&% . & * *, ** % - )0 * %* & + .&) % % $&%*+) + %, % ' ** &% &) *& # **, * 85- @*;- /8; ";8/.<<287*5 8/ =1. ).*; )& ** &% #* % %0 # . & - * # + +* & + ) &* % ')& ** &% 85- @*;- /8; (86*7 8/ =1. ).*; % ) & % + &% % &%&,) & .&$ % . & * $ * % %+ $ )" % %0 &* % # 85- @*;- /8; $98;=< ".;<87*52=B 8/ =1. ).*; . ) &) / ## % % *'&)+* 85- @*;- /8; ,12.?.6.7= 27 866>72=B $.;?2,. % ) & % + &% & %0 % - , #1* * )+& &$$,% +0

85- @*;- /8; )8>70 7=;.9;.7.>; 8/ =1. ).*; &,% %+) ') % ,) . + ')&- % +) " ) &) & &' ) + % *, ** ,# ,* % ** ,*+ #&. 0)* 85- @*;- /8; ,12.?.6.7= 27 .-2* ;=< *7- >5=>;. &$ &% . & * $ $ )" % ') %+ % )& *+ $ % $ )+ % ,#+,) 85- @*;- /8; ><27.<< 27 866>72=B ,* % ** &,* + + * $ $&%*+) # &%+) ,+ &% +& &$$,% +0 85- @*;- /8; &72/8;6.- *7- 2?25 $.;?2,.< ,+*+ % % - $ %+ % ,% &)$ &) - # * )- * &) &%+) ,+ &% +& + &$$,% +0 + )&, %0 & + &- * )- *

9952,*=287 8;6

%

! # $"

, +/ '$-# ,- *! -$ ) *$ ) /% , . ( # , ) 1- 1 &'$ 5- ' $)" +/ '$ .$*)!*, .# -$ ) *((/)$.3 /, ., & , *, -+ ))$)" 3 ,- $) '/ - - 0 , ' -/ --!/' ( " 4$) *0 ,$)" # '.# , +# ,( 3 */). ) 3 !$) ) )&$)" ) *.# , .# ( - -+ $ ' $--/ - *! + ,.$ /' , -$")$!$ ) .* .# -$ ) *((/)$.3 '-* #*-. .# +, -.$"$*/- -$ ) #$ 0 ,- 1 , .* , *")$- ) , 1 , */.-. ) $)" #$ 0 ,- 1$.#$) .# -$ ) *((/)$.3 ! 3*/ , '**&$)" .* 0 '*+ 3*/, , , $) ( $ - ' - .#$- $- ) 2 '' ). *++*,./)$.3 */ 1$'' , -+*)-$ ' !*, " ) , .$)" ) 1 /-$) -*/ 1$'' ', 3 # 0 . ' -. *) 3 ,5- ( $ - ' 2+ ,$ ) ) 1$'' ) .* (*)-., . ).#/-$ -( ( $.$*) ) + ,-/ -$0 + ,-*) '$.3 *( $) 1$.# 2 '' ). *((/)$ .$*) -&$'') , ./,) 1 *!! , -.$(/' .$)" ) , 1 , $)" )0$,*)( ).

*6. 8/ =1. 8627.. @*;- *=.08;B 8627*=.- >7-.; 87=*,= .=*25< 8/ =1. 8627.. %.5 .6*25 ";.<.7= !,,>9*=287 8/ =1. 8627.. "5.*<. 02?. ?*52- ;.*<87< 27 +;2./ @1B B8> @2<1 =8 78627*=. =12< 9.;<87

7B ";.?28>< @*;-< *,12.?.6.7=< ;.,8072=287 )8>; ,>;;.7= !,,>9*=287 869*7B )8>; 7*6. *7- ,87=*,= -.=*25< %.5

8+25.

.6*25 *=.08;B $987<8;<

!

$

! # % ! " "

( $!

" #% # ( !( ! !" '

&#

" ! !

#

##!

!//2,2*5 %'

.-2* "*;=7.;

!//2,2*5 *=.;.;<

#

!" $!

)

% !

## ! #

-$ ) /-$) -- / '$ .$*)- . ,( *" */*2.*) ,& . !! *,*) . ., *) *) *,

1*;2=B 8/ %1. ).*;

.

!

%!

$

% ! "#!

?.7=

*7*0.- +B

$$

* * ,% (, - %+ . ) ) )* %&$ % + % % % ' % %+ ' % # & !, * &$') * % & $ % %+ ' )*&% # + * * # +* + . %% ) , *1 * &% * % # )&,' . ## %&+ %+ )+ % %0 #& , . + $ $ )* & + ', # ) ) % + !, % ')& ** % &) ) +& %*,) ) & +) %*' ) % 0 % )% ** + $ % $ %+ % $ $ )* & + *+ & * % & % ,! ) + $ ) . ## '# 0 %& )&# % + &$ % + &% &) !, % ')& ** &, % %&$ % + 0&,)* # 0&, . * +&

&$ % + &%* % %+) * $,*+ &, $ 0 ,* % + &% # * . %% )* . ## %%&,% * % & ,! ) + $ '' ) % &,) + &% ... ## %&$ % + &% &)$* $,*+ )

&##&. + ') * ) &)$ + % ) + * % +,) & + ''# %+ + + *' ')&* %*, %+ ++ . ) * ) $&%0 % + '+ $ ) ) . ## ', # * + % $ * & + * &)+ # *+ % + * % . %% )* + ) + '# )&,' &$ &,) & * &% &) &) + + , ,*+

- %+

0 . ## #*&


38

Gujarat Samachar - Saturday 23rd July 2011

3)A)F K(<G $ $A 8(@ 5,<(? (0<*< #? 0< / J I*? *#<* #C 0<+(<G F $ Q #? <$ B$ , * *F&F #? (!! ? 9?$+ &<)$</ / I*? *#<* 0< J/ I# F P#+C- $ D+ < M N #C O F :#< *F +G # <,? *;< C ? 0F+ ? J I*? *#<* F P#+C- $ + D /,<*C 9?$+ *F&F ? 0< / &<)$</ *? !!H#C /<G C *C ,<#? *Q <$C C < $ / E %E + /@"?(<G (#< 0< C )C+? 0< J/ I*?#< )F # ? #? 8-G/< * F +C < C *(<G 3)A)F K 3)@ /H#< /(< <*$7(<G 8P/2" )F C @ *< /(< <* P-)# ,F / < %E *C-# F% $< ?!<* /FP/ -# #< /G)@ $6(C F P#+C- $ + D #? 0< J # C ? &?&? P/>2" #C (#? / *I ? # C ? P#$A < C ,< <I+<$ #C PP, )F 8C 3 D-# N F : *P,,<*C ,C4&+? 0< *F #< +G #*F $* <,C+ LL $< ?!<* 0< /#< 0F+(<G * A -C < /P,-C. /CP(#<*(<G '< +C,< 1 < D ,< '< &0C#F F= +< $ + $< ?!<* 0< / #F /G$ K *,< P,#G ?

વૈષ્ણવ સંઘ યુકે દ્વારા લેસ્ટર વ્રજધામ હવેલીમાં યમુનાજી લોટી ઉત્સવ અને સત્સંગ

શીરડી સાઇ બાબા ટેમ્પલ (દશતલ) દ્વારા ગુરૂપુદણિમા ઉત્સવની ઉજવણી

તમારા સુખી લગ્નજીવન માટે આવશ્યક છે પત્નીની પૂરતી ઊંઘ

િીરડી સાઇ બાબા ટેમ્પલ એસોમસએિન અોફ લંડન (મિતલ) દ્વારા બરહાિ પાકક, વેમ્બલીિાં તા. ૧૫ના રોજ ગુરૂપુમણિિા ઉમસવની િાનિાર ઉજવણી સંપન્ન થઇ હતી. જે િસંગે લેઝીિ અને ભજન કકતિનના નાિ સાથે સાઇબાબાની પાલખીિાં પધરાિણી કરવાિાં આવી હતી. આ િસંગે ૩૦૦ જેટલા ભિો ઉપસ્થથત રહ્યા હતા અને સૌએ િસાિ, ભજન અને કકતિનનો આનંિ લીધો હતો. િથતુત તસવીરિાં ડાબેથી સવિશ્રી રાજ વ્યાસભટ્ટુ, કાઉસ્સસલર સવિશ્રી ભગવાનજી ચૌહાણ, હષિિભાઇ પટેલ, મવલહેિીના મિિેલ િરે, શ્રીિતી ભારતીબેન ટેલર અને શ્રી ચુનીભાઇ ચાવડા તેિજ નીચે બઠેલા 'ગુજરાત સિાચાર'ના મબઝનેસ ડેવલપિેસટ િેનેજર શ્રી મનખીલ ગોર, મવમનત લાખાણી, િિિનમસંઘ નેગી, રીનાબન કક્કડ, રાજુ કાિેલા અને અસય િહેિાનો નજરે પડે છે.

લંડનઃ જો તિારા પત્નીને ઊંઘ સંબમં ધત તકલીફ હોય તો જરા સાબિા રહેજો. ઊંઘ સંબમં ધત તકલીફો તિારા લગ્નને બગાડી િકે છે તેવું મવજ્ઞાનીઓનું કહેવું છે. અિેમરકાની યુમનવમસિટી ઓફ મપટ્સબગિ થકૂલ ઓફ િેમડમસનના િનોમચકકમસકોના તારણ અનુસાર, થત્રીને જ્યારે ઊંઘવાિાં િુશ્કેલી પડે છે મયારે તે અને તેનો સાથી બીજા મિવસે ઝઘડે તેવી િક્યતા વધારે છે. જ્યારે પુરુષ આખી રાત જાગતો રહે છે મયારે ઝઘડાિાં કોઇ વધારો થતો નથી. આ અભ્યાસનું નેતૃમવ કરનાર િોફેસર વેસડી ટ્રોકસેલે કહ્યું હતુ,ં ‘પત્નીની ઊંઘની સિથયાઓ બીજે મિવસે તેની પોતાની અને તેના સાથીની િાંપમયજીવનની કાિગીરીને અસર કરે છે અને આ અસરો મડિેિનનાં લક્ષણોથી અલગ હોય છે. જે પત્નીઓને આગલી રીતે ઊંઘવાિાં લાંબો સિય લાગ્યો હતો તેઓએ બીજા મિવસે લગ્નજીવનિાં નબળી કાિગીરી કરી હતી અને તેિના પમતઓની કાિગીરી પણ નબળી જ હતી.’ અગાઉના અભ્યાસોિાં સંિોધકોને જણાયું હતું કે જો પથારીિાં પમત કે સાથીની સ્થથર હાજરી હોય તો થત્રીઓ વધુ સારી રીતે ઊંઘી જાય છે. પરંતુ તાજેતરિાં

કુમકુમ મંદિરના મહંત શાસ્િી શ્રી આનંિદિયિાસજી સ્વામીનું આગમન વૈષ્ણવ સંઘ યુકે દ્વારા લેથટરના લાફબરો રોડ સ્થથત વ્રજધાિ હવેલીિાં તા. ૭-૭-૧૧ના રોજ ધાિધૂિપૂવિક યિુનાજી લોટી ઉમસવ અને સમસંગ કાયિિિ યોજવાિાં આવ્યો હતો. જેિાં લેથટર સમહત લંડન અને આજુબાજુના િહેરોના વૈષ્ણવોએ ઉિળકાભેર ભાગ લીધો હતો. થોડોક સિય હવેલી બંધ રહી હોવાથી ઘણાં બધા વૈષ્ણવોને આ િસંગે આધ્યાસ્મિક અનુભૂમતનો લાભ િળ્યો હતો. આ કાયિિિનું સંચાલન પુષ્ટી િાગિના કકતિન અને ઉમસવ િાટે જાણીતા લેથટરના વ્રજરસ પમરવાર દ્વારા કરવાિાં આવ્યું હતું. વૈષ્ણવ સંઘ, યુકેના ચેરિેન શ્રી સુરેિભાઇ લાખાણીએ જણાવ્યું હતું કે "આ િોપટટી ચેરીટી સંથથા િાટે ફ્રી હોલ્ડ િેળવવાિાં આવી છે અને તેના રીફમબિિિેસટ િાટે આયોજન કરવાિાં આવી રહ્યું છે જેની િરૂઆત ટૂંક સિયિાં જ થિે. ભગવાન શ્રીનાથજીની હવેલીિાં પધરાિણી કરવા સમહત યોજાનાર પાઠ ઉમસવ અને િુભારંભ િહોમસવ િાટે ટૂંક સિયિાં જ તારીખ જાહેર કરવાિાં આવિે. લક્ષ્િણભાઇએ સબરસ રેમડયો પર જણાવ્યું હતું કે વલ્લભકુળના પુષ્ટી િાગિના મનયિો અને િથા િુજબ હવેલીનું સંચાલન થિે. સંપકક:

શ્રી થવામિનારાયણ - કુિકુિ િંમિર િમણનગર - અિિાવાિના િહંત અને શ્રી િુિજીવન થવાિીબાપાના િથિ પટ્ટ મિષ્ય િાથત્રી શ્રી આનંિમિયિાસજી થવાિી સંતિંડળ સમહત ભારતીય સંથકૃમત અને થવામિનારાયણ સંિિાય િચારાથથે તા. ૨૬ જુલાઈએ લંડન પધારી રહ્યા છે. તા. ૨૭ જુલાઈથી ૨૮ ઓગષ્ટ સુધી તેિની મિવ્ય વાણીનો લાભ રોજ સાંજે ૭-૦૦થી ૯-૦૦ િરમિયાન શ્રી થવામિનારાયણ મસદ્ધાંત સજીવન િંડળ (કુિકુિ) યુ.કે., યુમનટ ૯-૧૦, હનીપોટ, મબઝનેસ સેસટર,પાર રોડ, હેરો HA7 1NL ખાતે આપિે. સંપકક ઃ 020 8931 1191. n BAPS સાઉથ ઇથટ લંડન સમસંગ િંડળ દ્વારા તા. ૧થી ૪ અોગથટ િરમિયાન શ્રાવણ િાસ પારાયણનું િાનિાર આયોજન િહીિ ઉધિ મસંહ એમિયન કોમ્યુમનટી સેસટર, વ્હાઇટ હાટટ રોડ, પ્લિથટેડ SE18 1DG ખાતે કરવાિાં આવ્યું છે. આ િસંગે આધુમનક િુશ્કેલીઅો અને પૌરાણીક ઉકેલ, પામરવામરક સુિેળ જાળવવો, ગુરૂની આવશ્યકતા અને સમસંગની અગમયતા મવષે રોજ િવચનો થિે. િરોજ રાત્રે ૯-૩૦ પછી િસાિનો લાભ િળિે. સંપકક: se.parayan@gmail.com " % /, " ' * $ " ) " !$

/ " &/ # " 0 & % $ % ' * + . " *

London Clinic: 020 7476 2530 Leicester Clinic: 0116 266 3939

Ayurvedic Herbal Clinic Ltd. $ & $! $

$

& #$!

"" !

" ! $"

&$!%

!

#

' % % ! # !% ' % %&$ %% ! & !% "! !% % " + &"* !% $ % %& % ! # !% " %&'$ % % #% ! $ + ! , #$"( % % # # && $!% ( $ ! ( ! % ! % !'% " !

!&"! $

"!&

! $

218 Melton Road, Leicester LE4 7PG UK www.ayurvedichelpline.com email: ayurvediccourse@aol.com Mob.: 07801 027 571

'

!&"!

&

% ( " *

& "+

'

$

"

+

લો, હવે વૈજ્ઞાદનકોએ કૃદિમ શ્વાસનળી દવકસાવી લંડનઃ લંડનમાં વૈજ્ઞાનનકોએ કૃનિમ શ્વાસ નળી નવકસાવી છે જેના પર દદદીઓના સ્ટેમ સેલનું આવરણ ચઢાવવામાં આવ્યું છે. ૩૬ વષદીય કેન્સરના એક દદદીનું સફળ ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું છે અને હવે તેની હાલત સુધારા પર છે. આ આખા ઓપરેશનની સૌથી મોટી વાત એ છે કે નસંથને ટક ઓરગન ટ્રાન્સપ્લાંટમાં કોઈ 'ડોનર'ની જરૂર નથી. એટલું જ નનહ, શરીર સહેલાઈથી આ નવા અંગને સ્વીકારી લે છે. સજજનનો દાવો છે કે નસંથને ટક શ્વાસ નળી તૈયાર થવામાં બહુ ઝાઝો સમય લાગતો નથી. આ આખુ ઓપરેશન ઈટાલીના પ્રોફેસર

પાઓલો મૈકકયાનરની દેખરેખ હેઠળ થયું હતુ.ં અત્યાર સુધીમાં પાઓલોએ દસ ટ્રાન્સપ્લાંટના ઓપરેશન કયાજ છે પણ આ દરેક ઓપરેશનમાં કોઈને કોઈ ડોનરની જરૂર પડતી હતી. આ પહેલું ઓપરેશન હતું જેમાં નસન્થેટીક શ્વાસ નળીનો ઉપયોગ કરાયો હતો.

ખાસ નોંધ ‘સિાબહાર સ્વાસ્થ્ય’ દવભાગમાં અપાયેલી કોઇ પણ માદહતી કે ઉપચારનો અમલ કરતાં પૂવવે આપના શરીરની તાસીર ધ્યાનમાં રાખવા અને તબીબી દનષ્ણાંતનું માગિિશિન મેળવવું દહતાવહ છે. - તંિી

) " %"+"' "' -# * ," -'# " (( + +-))%0 )-* . , *" ' (( ('%0 -%% / "' , *"' + *." ' & ', ),"(' "*,! 0 ) *,0 ''". *+ *0 ". (& 0 ! , (+ !"' + "11 (-', * ( $, "% *," + (*)(* , ' / "' -' ,"(' +) " %"+,+ -' * %+ )" " % "+ (-', '" (*& / ","' +, 2 . "% %

$$") !

!

મિ ની આ પો મલ સ િાં એસોમસયેટડે િોફેિનલ થલીપ સોસાયટીઝની બેઠકિાં રજુ કરાયેલા નવા સંિોધનિાં ડો. ટ્રોકસેલે ઊંઘની લંબાઇ અને િાંપમયજીવનની િૈમનક આંતરમિયાઓ વચ્ચેની કડીઓને તપાસી હતી. ડો. ટ્રોકસેલ અને તેિની ટીિે ૩૫ તંિરુ થત પમરણીત યુગલોનો અભ્યાસ કયોિ હતો. આિાંથી િોટા ભાગનાં યુગલો ૩૦થી ૩૯ વષિનાં હતાં અને તેઓ િારીમરક કે િાનમસક આરોગ્ય સિથયાઓનો કોઇ ઈમતહાસ ધરાવતા ન હતા. અભ્યાસનાં પમરણાિો અનુસાર, થત્રીઓને ઊંઘવાિાં લાંબો સિય લાગે તો બીજા મિવસે યુગલ સંબંમધત સિથયાઓ વકરે તેવી િક્યતા વધે છે. જોકે પુરુષની અપૂરતી ઊંઘની બીજા મિવસના તેના કે તેના સાથી સાથેના વ્યવહાર પર કોઇ અસર થતી નથી. સંિોધકોના િતે, અમનદ્રા જેવા ઊંઘના મવકારો જે-તે વ્યમિ કરતાં તેની સાથેના લોકોને વધુ અસર કરી િકે છે.

$ $+

(', ,

&% +! ('"


ркорк╣рк┐рк▓рк╛-рк╕рлМркВркжркпркп

Gujarat Samachar - Saturday 23rd July 2011

ркжрк░рлЗркХ ркпрлБрк╡ркдрлАркирлЗ рк▓рк╛ркЗркЯ ркХрк▓рк░ ркЕркирлЗ рклрклркЯркЯркВркЧрк╡рк╛рк│рлЛ рккрлЛрк╢рк╛ркХ рккрк╣рлЗрк░рк╡рк╛ркирлЛ ркЧркоркдрлЛ рк╣рлЛркп ркЫрлЗ. ркЕркирлЗ ркЬрлЛ ркмрлЗркЯркЯ ркмрк╛ркВркзрлНркпрлЛ рк╣рлЛркп ркдрлЛ ркХрлЛркИ рккркг рккрлЛрк╢рк╛ркХ рккрк░рклрлЗркХрлНркЯ рклрклркЯркЯркВркЧрк╡рк╛рк│рлЛ рк▓рк╛ркЧркдрлЛ рк╣рлЛрк╡рк╛ркерлА ркЖркЬркХрк╛рк▓ ркпрлБрк╡ркдрлАркУ ркмрлЗркЯркЯ ркмрк╛ркВркзрк╡рк╛ркирлБркВ рккрк╕ркВркж ркХрк░рлЗ ркЫрлЗ. рккркЫрлА ркП рк╢рлЛркЯркЯ ркХрлБркдркдрлА рк╣рлЛркп, рк╢ркЯркЯ рк╣рлЛркп ркХрлЗ рк┐рлЛркХ ркдрлЗркирк╛ рккрк░ ркЯрк╡ркЯрк╡ркз рк▓ркЯрк╛ркЗрк▓ркерлА ркмрлЗркЯркЯ ркмрк╛ркВркзрлНркпрлЛ рк╣рлЛркп ркдрлЛ ркдрлЗ ркПркЯрк▓ркЧркирлНркЯ рк▓рлБркХ ркЖрккрк╡рк╛ рк╕рк╛ркерлЗ рк▓ркЯрк╛ркЗркЯрк▓рк╢ ркЕркирлЗ рк╕рлЗркХрлНрк╕рлА рккркг рк▓рк╛ркЧрлЗ ркЫрлЗ.

рклрк┐рк╣рк┐ркВркЧ рк╕рк╛ркерлЗ ркЖркХрк╖ркпркХ рк▓рлБркХ ркЖркЬркХрк╛рк▓ркирлА ркпрлБрк╡ркдрлАркУ ркорлЛркЯрк╛ ркнрк╛ркЧрлЗ ркХрлЛркЯркиркирк╛ рк╡рк▓ркдрлНрк░рлЛ рккрк╣рлЗрк░рк╡рк╛ркирлБркВ рк╡ркзрк╛рк░рлЗ рккрк╕ркВркж ркХрк░рлЗ ркЫрлЗ. ркдрлЗркорк╛ркВ рк╕рлНрк▓рк▓рк╡рк▓рлЗрк╕ркирлА рк╕рк╛ркерлЗ ркЖркХрк╖рк╡ркХ рк▓рк╛ркЧрлЗ ркдрлЗрк╡рк╛ ркЖркЙркЯрклрклркЯ ркорк│рлА ркЬрк╛ркп ркдрлЛ рккркЫрлА рккрлВркЫрк╡рлБркВ ркЬ рк╢рлБ? ркВ рк╣рк╡рлЗ ркдрлЛ ркирлЛркХрк░рлА ркХрк░ркдрлА ркпрлБрк╡ркдрлАркУ рккркг рклрлЗркЯрк┐ркХ ркмрлЗркЯркЯрк╡рк╛рк│рк╛ ркЯрлЛркк, ркЯрлА-рк╢ркЯркЯ, рк╢ркЯркЯ ркЕркирлЗ ркХрлБркдркдрлА рккрк░ рккрлЛркдрк╛ркирлА рккрк╕ркВркжркЧрлА ркЙркдрк╛рк░рлА рк░рк╣рлА ркЫрлЗ. ркЙркирк╛рк│рк╛ркорк╛ркВ ркзрлЛркоркзркЦркдрк╛ ркдрк╛рккркорк╛ркВ рккркг ркдркорлЗ рклрлЗрк╢ркирлЗркмрк▓ рк░рк╣рлЗрк╡рк╛ ркЗркЪрлНркЫркдрк╛ркВ рк╣рлЛ ркдрлЛ ркЖрк╡рк╛ ркЯрлЛркк рккрк░ ркдркорк╛рк░рлА рккрк╕ркВркжркЧрлА ркЙркдрк╛рк░рлЛ. ркЖрккркгрлЗ ркЬрлЛркИркП ркЫрлАркП ркХрлЗ ркмрк╛рк│ркХрлАркУ ркЬрлЗ рк┐рлЛркХ рккрк╣рлЗрк░рлЗ ркдрлЗркорк╛ркВ рккрк╛ркЫрк│ркирлА ркдрк░ркл ркмрлЗркЯркЯ ркмрк╛ркВркзрк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлЗ ркЫрлЗ. ркдрлЗркорк╛ркВ рккркг ркШркгрк╛ рк┐рлЛркХркорк╛ркВ ркдрлЗ рклрклркЯркЯркВркЧ ркорк╛ркЯрлЗ ркдрлЛ ркШркгрк╛ркорк╛ркВ ркдрлЗ рклрлЗрк╢рки ркорк╛ркЯрлЗ ркЬ рк╣рлЛркп ркЫрлЗ. рк╣рк╡рлЗ ркпрлБрк╡ркдрлАркУ ркорк╛ркЯрлЗ ркЬрлЛрк╡рк╛ ркорк│ркдрлА ркирк╡рлА рклрлЗрк╢ркиркорк╛ркВ рклрлЗркЯрк┐ркХ ркмрлЗркЯркЯрлЗ рккрлЛркдрк╛ркирлБркВ рк▓ркерк╛рки ркЬркорк╛рк╡рлНркпрлБркВ ркЫрлЗ. ркЬрлЗ ркЖркЙркЯрклрклркЯ рккрк╣рлЗркпрлБрлБркВ рк╣рлЛркп ркдрлЗркорк╛ркВ ркдрлЗ ркЬ рк░ркВркЧркирк╛ ркЕркирлЗ рклрлЗркЯрк┐ркХркирк╛ ркмрлЗркЯркЯ ркЕрк▓ркЧ ркЬ рк▓рк╛ркЧрлЗ ркЫрлЗ. рк╣рк╡рлЗ ркмрлЗркЯркЯ рккрк╛ркЫрк│ркирк╛ ркнрк╛ркЧркорк╛ркВ ркирк╣рлАркВ, рккркг ркЖркЧрк│ркирк╛ ркнрк╛ркЧркорк╛ркВ ркЖрк╡рлЗ ркЫрлЗ. рклрлЗркЯрк┐ркХ ркмрлЗркЯркЯ ркЖркЙркЯрклрклркЯркорк╛ркВ рклрлЗрк╢ркирлЗркмрк▓ ркдрлЛ рк▓рк╛ркЧрлЗ ркЬ ркЫрлЗ, рккркг рк╕рк╛ркерлЗ ркЬ ркдркорк╛рк░рк╛ рк╢рк░рлАрк░ркирлЗ ркЕркирлБрк░рлВркк рклрклркЯрлАркВркЧ рккркг ркЬрк╛рк│рк╡рлА рк░рк╛ркЦрлЗ ркЫрлЗ. ркЬрлАркирлНрк╕ рккрк░ рккрк╣рлЗрк░рк╛ркдрк╛ рк╢рк░рлНрк╕рк╡ ркЕркирлЗ ркЯрлЛрккркорк╛ркВ ркЖркЧрк│ркирк╛ ркнрк╛ркЧркорк╛ркВ ркмрлЗркЯркЯркирлА ркЬрлЗ рклрлЗрк╢рки ркЬрлЛрк╡рк╛ ркорк│рлЗ ркЫрлЗ ркдрлЗ ркорк╛ркдрлНрк░ ркирлЗ ркорк╛ркдрлНрк░ рклрлЗрк╢ркиркирк╛ ркнрк╛ркЧрк░рлВрккрлЗ ркЬ ркЫрлЗ. ркдрлЗркорк╛ркВ рккркг рк╢рлЛркЯркЯ ркХрлБркдркдрлАркорк╛ркВ ркЬрлЗ рк╣рк╛ркл ркмрлЗркЯркЯ рк╣рлЛркп ркЫрлЗ ркдрлЗ рк╡ркзрк╛рк░рлЗ ркЖркХрк╖рк╡ркХ рк▓рк╛ркЧрлЗ ркЫрлЗ. рк╢ркЯркЯрк╕ркорк╛ркВ ркдркорлЗ рклркХрлНркд рк╢рлЛ рккрлВрк░ркдрлЛ ркдрлЗркирлЛ ркЙрккркпрлЛркЧ ркХрк░рлАркирлЗ ркЕрк▓ркЧ ркЕркВркжрк╛ркЬ ркорлЗрк│рк╡рлА рк╢ркХрлЛ. ркЯрк┐рк▓рк╡рк╛рк│рк╛, ркорлЛркЯрк╛ ркХрлЛрк▓рк░рк╡рк╛рк│рк╛ ркЕркирлЗ рк╕рлНрк▓рк┐рккрк╡рк╛рк│рк╛ рк╢рк░рлНрк╕рк╡ркорк╛ркВ рккркг

ркорлЛркЯрк╛ ркнрк╛ркЧрлЗ ркЪрлЗркХрлНрк╕ ркЕркирлЗ ркорк╕рлНркЯркЯркХрк▓рк░ркирлА ркЯркбркЭрк╛ркЗркиркирлА рк╕рк╛ркерлЗ рклрлЗркЯрк┐ркХ ркмрлЗркЯркЯркирлА рклрлЗрк╢рки рк╡ркзрк╛рк░рлЗ ркЬрлЛрк╡рк╛ ркорк│рлЗ ркЫрлЗ. рк╢ркЯркЯркорк╛ркВ ркЬрлЛ ркЖркЧрк│ркирк╛ ркнрк╛ркЧркорк╛ркВ рк╣рк╛ркл ркмрлЗркЯркЯ рк░рк╛ркЦрлНркпрлЛ рк╣рлЛркп ркдрлЛ ркдрлЗркорк╛ркВ ркмркХрлНркХрк▓ ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ рк▓ркЯрк╛ркЗркЯрк▓рк╢ рк▓рлБркХ ркЖрккрк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлЗ ркЫрлЗ. ркмрлЗркЯркЯркирлЛ ркХрк▓рк░ рккркг ркЖркЙркЯрклрклркЯркирлЗ ркорлЗркЯркЪркВркЧ ркЬ рк╣рлЛрк╡рк╛ркерлА ркдрлЗ рк╡ркзрк╛рк░рлЗ рк╕рлБркжркВ рк░ ркдрлЛ рк▓рк╛ркЧрлЗ ркЬ ркЫрлЗ рк╕рк╛ркерлЗ рк╕рк╛ркерлЗ ркдркоркирлЗ ркЖркХрк╖рк╡ркХ рк▓рлБркХ рккркг ркЖрккрлЗ ркЫрлЗ. ркХрлБркдркдрлАркУркорк╛ркВ ркЬрлЛрк╡рк╛ ркорк│ркдрлА рклрлЗрк╢ркиркорк╛ркВ рккркг ркдркорк╛рк░рлЗ ркЬрлЛ ркУрклрклрк╕ркорк╛ркВ рклрлЗркЯрк┐ркХ ркмрлЗркЯркЯрк╡рк╛рк│рлА ркХрлБркдркдрлА рккрк╣рлЗрк░рлАркирлЗ ркЬрк╡рлБркВ рк╣рлЛркп ркЕркирлЗ рк╕рк╛ркерлЗ рк╕рлЛркмрк░ рк▓рлБркХ ркЬрлЛркИркдрлЛ рк╣рлЛркп ркдрлЛ рк╢ркЯркЯ ркХрлЛрк▓рк░ ркЕркирлЗ ркХрклрк╡рк╛рк│рлА рк╕рлНрк▓рк▓рк╡ркирлА рклрлЗркЯрк┐ркХ ркмрлЗркЯркЯрк╡рк╛рк│рлА ркХрлБркдркдрлА ркдркорлЗ рккрк╣рлЗрк░рлА рк╢ркХрлЛ ркЫрлЛ. рк╢рлЛркЯркЯ ркЕркирлЗ рк▓рлЛркирлНркЧ ркмркВркирлЗ рккрлНрк░ркХрк╛рк░ркирлА ркХрлБркдркдрлА ркЕркирлЗ ркЯрлЛрккркорк╛ркВ ркмрлЗркЯркЯ рк╣рлЛркп ркЬ ркЫрлЗ. ркЖрк╡рк╛ ркЯрлЛркк ркЕркирлЗ ркЯрлА-рк╢ркЯркЯ ркдркорлЗ ркЬрлАркирлНрк╕ рк╕рк╛ркерлЗ рккрк╣рлЗрк░рлА рк╢ркХрлЛ ркЫрлЛ. ркХрлБркдркдрлАркорк╛ркВ ркдркорлЗ ркЗркЪрлНркЫрлЛ ркдрлЛ ркХрлЛрк▓рк░ ркЕркирлЗ рк▓рлЛркВркЧ рк╕рлНрк▓рк▓рк╡ ркЕркерк╡рк╛ ркдрлЛ рк╕рлНрк▓рк▓рк╡рк▓рлЗрк╕ рккркг рк░ркЦрк╛рк╡рлА рк╢ркХрлЛ ркЫрлЛ. ркмрлЗркмрлА рк┐рлЛркХркирлА ркирк╣рлАркВ, рккркг ркпрлБрк╡ркдрлАркУркирк╛ рк┐рлЛркХркирлА рк╡рк╛ркд ркХрк░рлАркП ркдрлЛ ркПркоркирк╛ рк┐рлЛркХркорк╛ркВ рккркг ркЖркЧрк│ркирк╛ ркнрк╛ркЧркорк╛ркВ ркмрлЗркЯркЯркирлА рклрлЗрк╢рки ркЬрлЛрк╡рк╛ ркорк│рлЗ ркЫрлЗ. ркдрлЗ ркПркХ рк░рлАркдрлЗ ркорк╛ркдрлНрк░ рклрлЗрк╢ркиркирк╛ ркнрк╛ркЧрк░рлВрккрлЗ ркЬ рк╣рлЛркп ркЫрлЗ рккркг ркдрлЗрко ркЫркдрк╛ркВркп ркдрлЗркорк╛ркВ ркерлЛркбрлЛ рклрк░ркХ ркЬрлЛрк╡рк╛ ркорк│рлЗ ркЫрлЗ. рк┐рлЛркХркорк╛ркВ ркмрлЗркЯркЯ ркорлЛркЯрк╛ ркЕркирлЗ ркмрлЛ рккркЯрлНркЯрлАркирлА ркЯркбркЭрк╛ркЗркирк╡рк╛рк│рк╛ рк╣рлЛркп ркЫрлЗ. рк┐рлЛркХркорк╛ркВ рклрлЗркЯрк┐ркХ ркмрлЗркЯркЯркирлА рк▓ркЯрк╛ркЗрк▓ ркЦрлВркм ркЬ ркЖркХрк╖рк╡ркХ рк▓рк╛ркЧрлЗ ркЫрлЗ. ркдрлЗ ркЯркбркЭрк╛ркЗрки рклрклркХрлНрк╕ ркЬ рк╣рлЛркп ркЫрлЗ, рккркг ркдркоркирлЗ ркмрлАркЬрк╛ ркХрк░ркдрк╛ ркЬрлБркжрк╛ ркЬрк░рлВрк░ рккрк╛ркбрлА ркжрлЗ ркЫрлЗ. рк╣рлЛркЯркЯрк░ ркирлЗркХрк▓рк╛ркЗркирк╡рк╛рк│рк╛ рккрк╛ркЯркдрлАрк╡рк░рлЗ рк┐рлЛркХркорк╛ркВ рккркг ркмрлЗркЯркЯ ркЦрлВркм ркЬ рк╕рлЗркХрлНрк╕рлА рк▓рлБркХ ркЖрккрлЗ ркЫрлЗ. рклрлЗркЯрк┐ркХ ркмрлЗркЯркЯ рклрлЗрк╢ркиркирлА рк╕рк╛ркерлЗ рк╕рк╛ркерлЗ рклрклркЯркЯркВркЧркирлЗ рккркг рк╕рк╛ркЪрк╡рлА рк▓рлЗ ркЫрлЗ. рк╣рк╡рлЗ ркдркорлЗ рккркг ркПркХ рк╕рк╛ркерлЗ ркмрлЗ рк▓рк╛ркн ркПркЯрк▓рлЗ ркХрлЗ рклрлЗрк╢ркиркирлА рк╕рк╛ркерлЗ рклрклркЯркЯркВркЧркирлЗ ркЬрк╛рк│рк╡рлА рк▓рлЗркдрк╛ркВ рклрлЗркЯрк┐ркХ ркмрлЗркЯркЯркирлА рклрлЗрк╢ркиркирлЗ ркЕрккркирк╛рк╡рлА рк▓рлЛ. ркУрклрк╢рлЛрк▓рлНркбрк░ркорк╛ркВ ркмрлЗрк▓рлНркЯркГ ркдркорлЗ ркУрклрк╢рлЛркЯркбрк░ркирлБркВ рк┐рлЛркХ ркХрлЗ ркХрлБркдркдрлА рккрк╣рлЗрк░рлА рк╣рлЛркп ркЕркирлЗ рк╡ркЪрлНркЪрлЗркирк╛ ркнрк╛ркЧркорк╛ркВ ркП ркЬ ркоркЯркЯркЯрк░ркпрк▓ркорк╛ркВркерлА ркмркирк╛рк╡рлЗрк▓рлЛ ркмрлЗркЯркЯ рк╣рлЛркп ркдрлЛ ркдрлЗркирлЗ ркХрлНрк░рлЛрк╕ ркмрк╛ркВркзрлАркирлЗ ркмрлЛркирлА ркЯркбркЭрк╛ркЗрки ркЖрккрлА ркдркорлЗ ркЖркХрк╖рк╡ркХ ркЕркирлЗ ркЕрк▓ркЧ рк▓рк╛ркЧрлА рк╢ркХрлЛ ркЫрлЛ. рк▓рк╛ркЗркЯ ркХрк▓рк░ркорк╛ркВ ркмрлЗрк▓рлНркЯркГ ркХрлЛркЯркиркирк╛ рк▓рк╛ркЗркЯ ркХрк▓рк░ркирк╛ ркЯрлЛрккркорк╛ркВ рклрлЗркЯрк┐ркХ ркмрлЗркЯркЯ рк╡ркзрк╛рк░рлЗ ркЖркХрк╖рк╡ркХ рк▓рк╛ркЧрлЗ ркЫрлЗ. рк╢ркЯркЯ рк▓ркЯрк╛ркЗрк▓ркирлБркВ рк▓рлЛркВркЧ рк╕рлНрк▓рк▓рк╡рк╡рк╛рк│рлБркВ ркЯрккркВркХ ркХрк▓рк░ркирлБркВ рк┐рлЛркХ рк▓ркЯрк╛ркЗрк▓ ркЯрлЛркк ркирлЛркХркЯрк░ркпрк╛ркд ркпрлБрк╡ркдрлАркУркирлЗ рк╡ркзрк╛рк░рлЗ рк╕рлЛркмрк░ рк▓рлБркХ ркЖрккрлЗ ркЫрлЗ. ркдрлЛ ркмркВркз ркЧрк│рк╛ркирлБркВ ркХрлНрк░рлЗркк ркоркЯркЯркЯрк░ркпрк▓ркирлБркВ рккрк╛ркЯркдрлАрк╡рк░рлЗ рк┐рлЛркХ

39

ркХрлЛрк▓рлЗркЯркЬркпрки ркпрлБрк╡ркдрлАркУркирлЗ рк╕рк╛рк░рлБркВ рк▓рк╛ркЧрлЗ ркЫрлЗ. рк╢ркЯркЯркорк╛ркВ ркмрлЗрк▓рлНркЯркГ ркпрлБрк╡ркдрлАркУркорк╛ркВ рккрк╣рлЗрк░рк╛ркдрк╛ рк╢ркЯркЯркорк╛ркВ рк╣рк╡рлЗ рклрлЗркЯрк┐ркХ ркмрлЗркЯркЯркирлА рклрлЗрк╢рки рк╡ркзрк╛рк░рлЗ ркЬрлЛрк╡рк╛ ркорк│рлЗ ркЫрлЗ. ркХрлЛркЯрки рк╢ркЯркЯ ркЕркирлЗ ркдрлЗркорк╛ркВ рккркг ркЪрлЗркХрлНрк╕ рк╣рлЛркп ркдрлЛ рккркЫрлА рклрлЗркЯрк┐ркХ ркмрлЗркЯркЯрк╡рк╛рк│рк╛ ркЯрлЛрккркирлА рк╕рк╛ркерлЗ ркдркорлЗ рккркг ркЖркХрк╖рк╡ркХ ркЕркирлЗ рк▓ркЯрк╛ркЗркЯрк▓рк╢ ркжрлЗркЦрк╛ркИ рк╢ркХрлЛ ркЫрлЛ.

рккрк╛рк▓ркХ-рккркирлАрк░ рк╕рлНрк┐рк┐ркб рккрк░рлЛркарк╛ркВ рк╕рк╛ркоркЧрлНрк░рлАркГ ркШркЙркВркирлЛ рк▓рлЛркЯ рли рк╡рк╛ркЯркХрлА тАв ркорлЗркВркжрлЛ рлз рк╡рк╛ркЯркХрлА тАв ркмрк╛рк░рлАркХ рк╕ркорк╛рк░рлЗрк▓рлА рккрк╛рк▓ркХ рлирллрлж ркЧрлНрк░рк╛рко тАв ркЖркжрлБ-ркВ ркорк░ркЪрк╛ркВркирлА рккрлЗрк▓ркЯ рли ркЪркоркЪрлА тАв ркмрк╛рк░рлАркХ рк╕ркорк╛рк░рлЗрк▓рлБркВ рклрлБрк▓рк╛рк╡рк░ рлзрлжрлж ркЧрлНрк░рк╛рко тАв ркбрлБркЧ ркВ рк│рлАркирлБркВ ркЫрлАркг рлзрлжрлж ркЧрлНрк░рк╛рко тАв рккркирлАрк░ркирлБркВ ркЫрлАркг рлзрлжрлж ркЧрлНрк░рк╛рко тАв ркХрлНрк░рк╢ ркХрк░рлЗрк▓рк╛ рк╡ркЯрк╛ркгрк╛ рлирллрлж ркЧрлНрк░рк╛рко тАв ркорлАркарлБркВ рк▓рк╡рк╛ркж рккрлНрк░ркорк╛ркгрлЗ рк░рлАркдркГ ркПркХ ркХркбрк╛ркИркорк╛ркВ ркдрлЗрк▓ ркЧрк░рко ркХрк░рлАркирлЗ ркдрлЗркорк╛ркВ ркерлЛркбрлА рк╣рлАркВркЧ ркирк╛ркЦрлАркирлЗ ркЖркжрлБ-ркВ ркорк░ркЪрк╛ркирлА рккрлЗрк▓ркЯ ркЕркирлЗ ркЫрлАркгрлЗрк▓рлА ркбрлБркЧ ркВ рк│рлА ркирк╛ркЦрлАркирлЗ рк╕рк╛ркВркдрк│рлЛ. ркдрлЗркорк╛ркВ ркмрк╛рк░рлАркХ рк╕ркорк╛рк░рлЗрк▓рлБркВ рклрлБрк▓рк╛рк╡рк░, ркХрлНрк░рк╢ ркХрк░рлЗрк▓рк╛ рк╡ркЯрк╛ркгрк╛ ркЕркирлЗ ркорлАркарлБркВ ркирк╛ркЦрлАркирлЗ ркмрк░рк╛ркмрк░ рк╣рк▓рк╛рк╡рлАркирлЗ ркерлЛркбрлЛ рк╕ркоркп ркЪркбрк╡рк╛ ркжрлЛ. ркЖ рккркЫрлА ркдрлЗркорк╛ркВ рккркирлАрк░

) #*

+

& & ' ' & & & # ") & & ) , ) ( ! & ' &

ркнрлЗрк│рк╡рк╡рлБ.ркВ рк╣рк╡рлЗ ркмркВркирлЗ рк▓рлЛркЯркирлЗ ркнрлЗркЧрк╛ ркХрк░рлА ркдрлЗркорк╛ркВ ркдрлЗрк▓ркирлБркВ ркорлЛркг, ркерлЛркбрлБркВ ркорлАркарлБркВ ркЕркирлЗ рккрк╛рк▓ркХркирлА ркнрк╛ркЬрлА ркирк╛ркЦрлАркирлЗ ркХркаркг рк▓рлЛркЯ ркмрк╛ркВркзрк╡рлЛ. ркдрлЗркирк╛ рк▓рлВркЖркорк╛ркВркерлА ркорлЛркЯрлА рк░рлЛркЯрк▓рлА рк╡ркгрлЛ ркЕркирлЗ рк╡ркЪрлНркЪрлЗ рккрлВрк░ркг ркорлВркХрлАркирлЗ рк░рлЛркЯрк▓рлАркирлЗ ркЕркбркзрлА рк╡рк╛рк│рлАркирлЗ рклрк░рлАркерлА рк╡ркгрлЛ. ркдрлЗркирлЗ ркдрк╡рк╛ рккрк░ ркдрлЗрк▓ ркорлВркХрлАркирлЗ ркмркВркирлЗ ркмрк╛ркЬрлБ рк╢рлЗркХрлА рк▓рлЛ. ркдрлЗркирлА ркЙрккрк░ ркмркЯрк░ рк▓ркЧрк╛рк╡рлАркирлЗ ркЕркирлЗ ркорк╕рк╛рк▓рк╛ ркжрк╣рлАркВ ркЕркерк╡рк╛ рк╕рлЛрк╕ рк╕рк╛ркерлЗ рк╕рк╡рк╡ ркХрк░рлЛ.

%& &' & & & & ) &' & , '# ) )' ) &* , - & . & &$

&

'  

 Specialists in Vegetarian Cuisine   

   

 !   % # ! 

 '''   % # ! 

  

   , "" & "(% # & & "!

, "(' * ' % !  ) ' % !  (& ! , ! (& ' "% ' " & (' +"(%  )! ' , % & + ""  "" (& !  "! + ' -! & ' ! %  ! ' & , "! ' #"% % + + '  & &  ' % !  (& !  ' %  ' "!  %  # &  '  ! $( & , ' ) 

 !  #   ' "#' "! &  )  ,

) "" !  & ' ' "! & , (' &   ' % !  % )  "%    )! ( & ! " ' "! &

,  ' % !  & #  & ' & "%    ! &   #' "! & "% #"% ' ! ! % &  !   ' &   ! ! % & % ) '  % ' & (! % &  ( "% 

%' () % . *'( - ) ) &# "+ '( ' ) % ! () ' . '! - ) ) &# ''%, . )*' - ) ) &# $ &#   

   

 ! ( "&% ! & 

 ''' ( "&% ! &

) "&%  ! #  &% $ )      

    

 

 


40

અમેરિકા

Gujarat Samachar - Saturday 23rd July 2011

િેન્ટાગોનમાંથી ૨૪ હજાિ ફાઈલની ચોિી ઓબામાની દલાઈ લામા સાથે વોશિંગ્ટનઃ વિશ્વનો સૌથી શવિશાળી દેશ અમેવિકા પોતાની સુિક્ષા વ્યિથથાના ગઢ સમાન પેન્ટાગોન પિ સાયબિ હુમલો િોકિામાં વનષ્ફળ ગયો છે. વિદેશી હેકસસ અમેવિકાના સંિક્ષણ િડા મથકના કમ્પ્યૂટિોમાંથી એક બે નહીં, પિંતુ પૂિી ૨૪ હાજિ ફાઇલો ચોિી ગયા છે. અમેવિકાના નાયબ સંિક્ષણ પ્રધાન

વિવલયમ વિને ૧૪ જુલાઇએ જણાવ્યું હતું કે હેકસસ પેન્ટાગોનના અત્યાધુવનક કમ્પ્યૂટસસના સુિક્ષા ઘેિાને તોડીને અવત સંિેદનશીલ વ્યિથથાઓ અંગેની જાણકાિી ચોિી ગયા છે. તેમણે આ હુમલાને અમેવિકાના ઈવતહાસમાં સૌથી મોટો સાયબિ હુમલો ગણાવ્યો હતો. આ સાઇબિ હુમલાથી સુિક્ષા તંત્રમાં હલચલ મચી ગઇ છે.

vAùckAene nmñ ivnùtI sAE su´A vAùckAene joAvvAnuù ke ‘gujrAt smAcAr’mAù æisŒ ¸tI ÀherAtAe Àe¤ kAe¤po cIj-vStunI ŠrIwI krAe a¸vA sÈvsnAe ¦pyAeg krAe tAe te mAqe amArI kAe¤ jvAbwArI n¸I. aenI yAeGytA je-te VyiKtae pAete tpAsI te aùge ino#y levAe.

હેરી પોટરે તોડ્યા બોક્સ ઓફિસના તમામ રેકોડડ

મુલાકાતથી ચીન છંછેિાયું બૈજિંગઃ યુએસ પ્રમુખ બરાક ઓબામાએ ચીનના આધ્યાત્મમક નેતા દલાઈ લામા સાથે મુલાકાત કયાાના થોડાં કલાકોમાં જ ચીને આ મુલાકાત સંદભભે ભારે આક્રોશ વ્યક્ત કયોા છે. ચીને બૈજજંગમાં ફરજ બજાવતા અમેજરકન રાજદૂતાવાસના ટોચના અજિકારીઓને તાકીદનું તેડું મોકલતા જણાવ્યું હતું કે આ પ્રકારે દલાઈ લામા સાથે પ્રમુખ ઓબામાની મુલાકાત એ ચીનની આંતજરક બાબતોમાં ખુલ્લી દખલ છે. તેમ જ બે દેશો વચ્ચેના જિપક્ષીય સંબંિો માટે નક્કી થયેલા જસદ્ધાંતોનું ખૂલ્લું ઉલ્લંઘન છે. આ સંદભભે બોલતા ચીનના જવદેશ જવભાગના પ્રવક્તા મા

ઝાક્સુએ જણાવ્યું હતું કે, ઓબામાની દલાઈ લામા સાથેની મુલાકાત એ ચીનની આંતજરક બાબતમાં દખલ છે. તેનાથી ચીનના લોકોની લાગણી દુભાઈ છે. એટલું જ નહીં, પણ ચીન-અમેજરકાના જિપક્ષીય સંબંિોને નુકસાન પહોંચાડયું છે. તેમણે અમેજરકાના પગલા અંગે ઉગ્ર જવરોિ વ્યક્ત કયોા હતો. ઝાક્સુએ કહ્યું હતું કે અમેજરકા અમારા જવરોિની નોંિ લે અને તેમના આવા પગલાથી બન્ને દેશોના સંબંિોમાં જે નુકસાન પહોંચ્યું છે તેના જનવારે. ચીનની આંતજરક બાબતોમાં હસ્તક્ષેપ કરવાનું બંિ કરે. ચીનજવરોિી કે સ્વતંત્ર જતબેટ ઇચ્છતા લોકોનો સંપકક ટાળે.

લોસ એન્િલસમાં ૧૪ િુલાઇએ હેરી પોટરની ફિલ્મ િોવા ઉમટેલા ચાહકો. હેરી પોટરની શ્રેણીની અંજતમ ફિલ્મ ‘હેરી પોટર એન્ડ ધ ડેથલી હેલોઝપાટડ-ટુ’એ અમેજરકામાં બોક્સ ઓફિસના નવા રેકોડડ સર્યાા છે. ફિલ્મના માિ મોડી રાજિના શોથી ૪.૩૫ કરોડ ડોલરનો વકરો થયો છે. આ ફિલ્મ આખા અમેજરકામાં ૧૫ િુલાઇએ મધ્યરાિે પ્રદજશાત થઇ હતી. વષા ૨૦૦૧માં ‘હેરી પોટર એન્ડ ધ ફિલોસ્િસા સ્ટોન’ પ્રદજશાત થઇ હતી ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં આ ફિલ્મોએ છ જબજલયન ડોલરની કમાણી કરી છે.

ભાિતીય રિરિયારિરિયન સામે બાળકોની જાતીય સતામણીનો આિોિ

#-)+ "*;.4 ( !#(! #-)+ 7314* "*;.4 &.4 5*14 37314* 8*;.4 *+84/97<8 ,75 )(,.&-#(! #-)+ @7;:6* %0*0 7+ 5*14 2@7;:6* :0*0 *+84/97<8 ,75 0, #-)+ *5*4 $*7 5*14 3*5*4 9*7 *+84/97<8 ,75 &.4 #-)+# & * +-' (- 019.6 *;>* 9 */-1:0 *=. "# #( ( # & # + %<9.6-9* "*;.4 &.4 5*14 :<9.6-9* 8*;.4 *+84/97<8 ,75 ).(-, 1 .-#/ 3:0*@ .:*1 5*14 *3:0*@ -.:*1 *+84/97<8 ,75 &.4 .,#( ,, / &)*' (( ! + 5*14 <92* 8*;.4 *+84/97<8 ,75 '92* "*;.4 &.4 121 .79/. &.4 5*14 /.79/. *+84/97<8 ,75 13014 79 &.4 5*14 613014 /79 *+84/97<8 ,75 / +-#,#(! ( ! + 43* %0*0 &.4 7+ 5*14 *43* :0*0 *+84/97<8 ,75 1:079 "*95*9 &.4 7+ 5*14 31:079 8*95*9 *+84/97<8 ,75 / +-#,#(! & , 1 .-#/ $7=16 706 .79/. &.4 5*14 97=16 *+84/97<8 ,75 ,#!( 2).*91:0 *0@* &.4 5*14 0*91:0 -*0@* *+84/97<8 ,75 2*@ <5*9 &.4 5*14 *2*@ 3<5*9 *+84/97<8 ,75 .,-)' + +/# $*/161 *@*3 79 %<+:,918;176 89.:: 7 &.4 5*14 :<8879; *+84/97<8 ,75 # ,- + #,-+# .-)+, <978* 6;.9891:. %<9.:0 0*6-*9*6* &.4 # *+ , (- -#)( &!#.' 1:079. %0*0 #<16;.6 *;:12:4.1 <: 6;>.98.6 .4/1<5 &.4 (- +( -#)( & / +-#, ' (*+ , (- -#/ *16 97<8 %7<;0 6-1* &.4 *? <5+*1 5*14 2*165.-1* .;0 6.; . &# -#)( ( # /- %0*41+0*-9* 7584.? !88 *16 .9*:*9 9 .09< */*9 19,4. 5+*>*-1 05.-*+*- &.4 *? "# 1 .-#/ #+ -)+ *54.:0 516 &.4 5*14 3*54.:0*516 @*077 ,7 16 #-)+# & ) + #( -)+ 14.:0 "*95*9 )(,.&-#(! #-)+ 0<8*;+0*1 "*9.30 05.-*+*- <2*9*; &.4 $*#*& @7;1:01 0*9*; (@*: &.4 .' # *6;1 0*;; .59*2 %0*0 .' ) / +-#, + )+#3)( / +-#,#(! +% -#(! %0*41+0*-9* 7584.? !88 *16 .9*:*9 9 .09< */*9 19,4. 5+*>*-1 05.-*+*&.4 *? 5*14 0791A76*-=; @*077 16 - & / +-#,#(! ( ! + $.: 5*14 6..;*)*+84/97<8 @*077 ,7 16 0, *+ , (- -#/ , #( +#)., * +-, ) ( # ,* # &&2 #( .$ + -

& # % # ! # " "&$ $+($# & ( $# $# ( *** %! &$)% $" , ' # )' # '' $ ! " $' % " # & # % # $' % " # $

$&$# ( (& ) !

( $#'

ન્યૂ યોકકઃ ભાિતીય-અમેવિકન ડોક્ટિ સામે બાળાઓ, કકશોિીઓની જાતીય સતામણી તેમ જ આ જાતીય સતામણી કિિાનો આિોપ મૂકાયો છે. 'ન્યૂ યોકક પોથટ'ના અહેિાલ મુજબ, ૫૩ િષષીય વપવડયાવિવશયન િાકેશ પુન્ન બા ળા ઓ - કક શો િી ઓ ની જાતીય સતામણી કિતી િેળાએ ઘેનની દિા આપતો હતો અને તેમની આંખે પાટા બાંધી દેતો હતો. તેની સામે જુદા જુદા ૬૦ ગુનાઓમાં આિોપનામું દાખલ કિાયું છે. ડો. પુન્ન બાળાઓનું મેવડકલ એક્ઝાવમનેશન કિિાના બહાને તેમની જાતીય સતામણી કિતો હતો, તેિું પ્રાથવમક તપાસમાં બહાિ

આવ્યું છે. તેણે કેટલીક બાળાની વનિસથત્ર તસિીિો પણ ખેંચી હતી અને િીવડયો પણ ઉતાિી હતી. તેમ જ આ અશ્લીલ કિતૂતોની કોમ્પ્યુટિ પિ નોંધ પણ તૈયાિ કિી હતી, જેમાં તેણે કામસૂત્રની ઉવિઓ ટાંકી હતી. દદષીઓની િીવડયો ઉતાિિાના આિોપસિ િાકેશની જુલાઇ, ૨૦૧૦માં ધિપકડ કિાઇ હતી. બાદમાં િધુ તપાસ દિવમયાન તે બાળાઓની જાતીય સતામણી કિતો હોિાનું પણ બહાિ આવ્યું હતું. ડો. િાકેશ પુન્નને તેના આિોપ બદલ િધુમાં િધુ ૭ િષસની કેદની સજા થઇ શકે તેમ છે.

િાકકસ્તાન ભાિતમાંથી જ રિકાસની રિિુલ તક મેળિી િકેઃ હોમમેટ વોશિંગ્ટનઃ ભાિતનો વિશાળ આવથસક વિકાસ પાકકથતાન માટે મોટા પાયે આવથસક વિકાસની તક પૂિી પાડી શકે તેમ છે. તેને માટે પાકકથતાને માત્ર તેના પાડોશી િાષ્ટ્ર સાથે મીઠા અને વ્યિસ્થથત સંબંધો જાળિી િાખિા જરૂિી છે તેમ

(

- + % + + /2

) & ,

(#

/ )

%

2# &

"1 % + "+ )

! / % - + , /01 )4 3& ( - .01 + ) & % + &2 # ' $ * % & % # # # ) !&"

. . ) !( ) * ( ) (

( )) ) ( /*

*

+

# -,, ) # &2 # & ) % ' % # # + & ( #* # &

0 (/ , (#) /* . ( "$ ( 0 , (/ 2 (#) */ . (

+) . %, 1 + , / 2 , , ) , ( / / 1 . ,

*+"/! /

1 + 0 2"#/$ 1

*+"/! (",& !/' *+"/! %/'

.

( + !

# # ) )

3 ( , , / %(/ . */

+"1 . ( ,

.

'( 0

,

અમેવિકાના એનર્સ અને એગ્રીકલ્ચિલ અફેસસના અંડિ સેક્રેટિી િોબટટ હોમમેટે જણાવ્યું હતું. હોમમેટે ઉમેયુું હતું કે છેલ્લા કેટલાક દાયકાઓથી એવશયાના ક્ષેત્રમાં જે વિકાસ થઈ િહ્યો છે તે વિશ્વના અન્ય િાષ્ટ્રો માટે ઉદાહિણીય છે. તેના પણ ભાિત અત્યાિે જે િીતે વિકાસના માગમે આગળ ધપી િહ્યો છે. આથી તે વિથતાિમાં આવથસક વિકાસની અનેક તકોનું સજસન થયું છે. પાકકથતાન અત્યાિે આવથસક વિકાસની તકના અભાિે પીડાઈ િહ્યું છે તે સંજોગોમાં તે જો માત્ર તેના પડોશી િાષ્ટ્ર સાથે સાિા સંબંધો જ જાળિી શકે તો તેમને વિકાસની વિપુલ તક પ્રાપ્ત થાય તેમ છે. તેિું મંતવ્ય તેમણે વ્યિ કયુું હતું.


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 23rd July 2011

41

a„vAidk iv¿y તા. ૨૩-૭-૧૧ થી ૨૯-૭-૧૧ Tel. 0091 2640 220 525

jyAeit¿AI rt VyAs

. , ' & .

+

1

2' &

*

& *1 & & *

*1

& & * %

& - & '

# # "# ) # , * & &$ % , % ( ) + % ,! ' ' # # ) ) ( ) # #* # % # # & ' '

& *1

.# $3 6 . .8 #8 :) 6 6 . / .#3 " 5 3 .,8 +. 6 . / : ;/ .

* (-

1

2' &

:

.

0&/ 3# . !/ " 5 3 #. # 8 . . 6 %2 '3 / . 3 : .!."3 ( 6 / . 9

.: / . 3 6 6 6 . . . 9 3 3 #7 3 -8 # .$ 08 08 3 3 3#/ 3 . / .#3 / . 3 !/ / '.* 3 3 '3 / : ;/ 3 18 4 .8 1 .!/ " "3 . 8 . / 3 #/ . 6 ."3 "9 "3

!

& &- ,

! & ,

, 1

&

& *

&#

& +

.

$* '

2

1

0 6

2'

5

0 0C 0 2 = 2 = 0 6 > ) 0B 2 " * 0 > @2 2 " * 0 0 . 2 5B -0 0 0;> +0

A$ 2

, -

6 0 2

, & ' &

, ") $* '

>, 0 2

0& 01%

* (-

1

2' &

& *1 & & *

6 0> 0 0 "( ! ( ) 0 0 #6 0 6 0; 2 #* 6 0 9 2 6" 0 0; "; ; 2 : <>4 9 8/> "; ; 2 9 2 +6 ? 5 0 6 0 0; 2 2 B 0 0 0 = 0 ; +0 = 0 6 3( 9 6 ) 0= 3 9 2 / 0 2 0 9 0 0

0

0!0 9 2

' $ !&

7 6 *

!&

, ' & .

/0

& - & '

0 0 0C 0 " * 0 9 "; 0 9 B 5 2 " 9> > ) 0 6 >#' 2

* (-

& & * %

આપનો આ સમય ઉત્સાહજનક નીવડશે. આપની મનોકામનાની પૂસતચ માટે હવે સંજોગો સુધરતા જણાય છે. નવીન આશાઓ જન્મશે. અશાંસતના વાદળો હટતા જણાય. સવકાસની તકો મળતાં સુખ અનુભવશો.

, ") $* '

& *1

મીન રાવિ (દ.ચ.ઝ.થ)

, & ' &

2' &

આ સમયમાં માનસસક મૂંઝવણ કે સચંતાનો ઉકેલ મળતા રાહત જણાશે. ગમે તેવા પ્રસતકૂળ સંજોગોમાંથી પણ રાહતનો માગચ મેળવી શકશો. આપના મહત્ત્વના કામકાજોમાં થતી પ્રગસત ઉત્સાહપ્રેરક બનશે.

મુંબઈઃ મુંબઇ સિકેટ એસોસસયેશન (એમસીએ)ના પ્રસિષ્ઠા ભયાા ચૂંટણી જંગમાં કેન્દ્રીય પ્રધાન સિલાસરાિ દેશમુખ પ્રમુખ પદે ચૂંટાયા છે. િેમણે ભારિના ભૂિપૂિા સિકેટર સદલીપ િેંગસરકરને ૪૭ મિે હરાવ્યા હિા. છેલ્લા કેટલાક સદિસથી ચચાાસ્પદ બનેલી એમસીએની ચૂંટણીમાં સિકેટરોને રાજકારણીઓ સામે પરાજય થયો છે. દેશમુખને ૧૮૨ િોટ િથા િેંગકરકરને ૧૩૫ િોટ મળ્યા હિા. દેશમુખને કૃસિ પ્રધાન શરદ પિારનું સમથાન હિું અને એમસીએની ચૂંટણીમાં એનસીપીના પ્રમુખ શરદ પિારના જૂથે િધુ એક િખિ પોિાની સિોાપસરિા સાસબિ કરી દીધી હિી. રત્નાકર શેટ્ટી અને રસિ સાિંિ ઉપપ્રમુખ િથા ટ્રેઝરર િરીકે ચૂંટાયા છે. િેંગસરકરને ભૂિપૂિા સિકેટર કસપલ દેિ, સબશન સસંહ બેદી જેિા ધુરંધર ખેલાડીઓએ જોરદાર સમથાન આપ્યું હોિા છિાં ‘કનાલ’ના નામે ખ્યાસિ પામેલા િેંગસરકરને છેલ્લા બે દાયકાથી ચાલી આિિી પરંપરાને િોડિામાં સનષ્ફળિા સાંપડી હિી.

2'

1

કુંભ રાવિ (ગ.િ.સ.ષ)

1

" ', $ " " & #

* (-

આ સમયમાં આપે માનસસક જુથસો ટકાવી રાખવો પડશે. આત્મસવશ્વાસ અને મનોબળ ગુમાવશો તો સફળતા મળશે નહીં. આવકનાં પાસાં પર પણ સસવશેષ ધ્યાન આપજો. વધુ પડતાં ખચચ થશે. લેણાં પરત મળવામાં સવલંબ થાય.

આપની મનો-તાણ વધે તેવા પ્રસંગો આડે ગુથસા, આવેશની લાગણીઓને કાબુમાં નહીં રાખો તો અન્યથી સવવાદ, ઘષચણના પ્રસંગો ઊભા થાય. આસથચક મોરચે સાચવવું. નોકરીના પ્રશ્નો ગુંચવાય નહીં તે જોજો.

$* '

% #+ " #

, ") $* '

કન્યા રાવિ (પ.ઠ.ણ)

મકર રાવિ (ખ.જ)

મુંબઇ વિકેટ એસો.ના પ્રમુખપદે વિલાસરાિઃ િેંગસરકર હાયાા

+ + ) ) & )% ) % + % &

, & ' &

આ સમયમાં અગત્યના કાયોચનો ભાર માનસસક તાણ રખાવશે. ઉશ્કેરાટ અને આવેશ પર કાબુ રાખજો. ઉતાવળા સનણચયો ન લેવા. નાણાંકીય સમથયાના કારણે પસરસ્થથસત યથાવત્ રહેતી જણાશે.

આસપાસનું વાતાવરણ માનસસક તનાવનો અનુભવ કરાવશે. ઉતાવળાં સનણચયો લેતા પહેલાં સો વાર સવચાર કરજો. ધીરજ અને થવચ્છતા જાળવજો. આપના લાંબા સમયથી અટકેલા લાભો મેળવી શકશો.

&

2'

વસંહ રાવિ (મ.ટ)

ધન રાવિ (ભ.ફ.ધ.ઢ)

&

1

અગત્યની કામગીરીઓમાં સાનુકૂળ સંજોગો ઊભા થતાં સવકાસ તરફ પ્રગસત કરશો. અણધારી તકો મળશે, જે ભાસવ માટે લાભકારક પુરવાર થશે. સ્નેહી-થવજનથી સમલન-મુલાકાત થાય. અશાંસતના પ્રસંગો દૂર ઠેલાય.

આ સપ્તાહ દરસમયાન આપની મહત્ત્વની કાયચ રચનાઓ સાકાર થતી જણાય. માનસસક ભારણ હળવું થાય. સજચનાત્મક કામ થઈ શકશે. સનરાશાના વાદળો સવખેરાતા જણાશે. આસથચક પસરસ્થથસતને કથળતી અટકાવી શકશો.

%

$* '

કકક રાવિ (ડ.હ)

વૃિશ્ચક રાવિ (ન.ય)

$ ) %. & % %, %% %, % -% % ) 0 2& % ") % * '% , % + % * 1 %, % % & 3 & & %& , % & + % %#, %, * !, % + & ( 3 ) " " ' ( #! " ( " "* ( ( # # ( $) + + #+ # % # + " " " ! ! !

, ") $* '

વમથુન રાવિ (ક.છ.ઘ) આપનો આ સમય સાનુકૂળતા ન લાગવા છતાંય એકંદરે સફળ નીવડશે. સનધાચસરત કામગીરી પાર પડશે. સમત્રોના સહકાર અને મદદથી ગૂંચવાયેલા પ્રશ્નો ઉકેલાશે. નાણાંકીય અવરોધોમાંથી માગચ મળે.

/ / / / / /

, & ' &

સપ્તાહ દરસમયાન કામકાજો ગૂંચવાય નહીં તેની પૂરતી કાળજી રાખજો. ધીરજ જાળવશો તો ધાયાચ કામ પાર પાડી શકશો. મુશ્કેલીઓ ધીમે ધીમે દૂર થતી જણાશે. નાણાંકીય દૃસિએ આ સમય સાનુકૂળ નીવડશે.

"

2'

વૃષભ રાવિ (બ.િ.ઉ)

આપના ગુંચવાયેલા પ્રશ્નો યથાવત રહેતાં માનસસક અશાંસત અને અજંપો જણાશે. મનને પ્રસન્ન રાખવા ખોટા સવચારોને મનમાંથી હાંકી કાઢશો. નાણાંકીય પસરસ્થથસત જાળવી શકશો. જોકે ખોટા ખચચ ટાળવા જરૂરી છે.

1

આપની માનસસક થવથથતા ટકાવી શકશો. કાલ્પસનક સચંતાઓ છોડવી પડશે. નાણાંકીય જવાબદારી વધતી જોવા મળશે. કોઇને ધીરધાર કરશો નહીં. મોટા સાહસમાં પડવાનું ટાળવું. નોકરીના ક્ષેત્રે સારી તક મેળવી શકશો.

તુલા રાવિ (ર.ત)

$* '

મેષ રાવિ (અ.લ.ઇ)

# "!

"

)

"$ $ %' &%


42

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 23rd July 2011

In loving memory

જયશ્રી રાધે કૃષ્ણ

શ્રી કૃષ્ણ શરણં મમ્

માડી તમારે ચરણે ધરીએ શ્રધ્ધાંજલલનાં ફૂલ, કેમ કરી અમે ચૂકવી શકીએ, તમારી મમતાનાં મૂલ, માયાળુ મુખડું ને મીઠી નજર વાત્સલ્ય એમાં છલકે સભર, યાદ તમારી સચવાય રહેશે, હૈયામાં હરપલ... માડી.. જીવનમાં બીજું બધું મળશે, માડીનાં દશગન ના કયારેય થશે, સંભાળતાં તમને મારાં નયનો અશ્રુથી છલકે છલ છલ, પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા અમારી માતાને દેજો તમારી શીળી છત્રછાયા, ચરણોની ભલિ દેજો, ને એના અાત્માની સંભાળ લેજો સદા પાવન તમારી અાજ્ઞામાં જીવંતા પામે મુલિ અચળ.

મૂળ પલાણાના વતની અને ઘણા વષોો સુધી નૈરોબીમાં રહ્યા બાદ હાલ સાઉથ લંડનના ટૂટીંગમાં સ્થાયી થયેલાં અમારાં પરમ પૂજ્ય માતુશ્રી ગં.સ્વ. શાન્તાબેન રાવજીભાઇ પટેલ તા.૧૬.૭.૨૦૧૧, શતનવારે બપોરે ૩.૦૦ વાગ્યે ૯૧ વષોની વયે દેવલોક પામ્યાં છે. અમારા પ્રેરણાદાયી પથદશોક અને સંસ્કારોનું સ્નેહપૂવોક તસંચન કરનાર વાત્સલ્યસભર માતુશ્રીની તચરતવદાયથી અમારા પતરવારમાં કદી ન પૂરાય એવી ખોટ પડી છે. ખૂબ જ અાનંદી, પ્રેમાળ, લાગણીશીલ અને સૌને મદદરૂપ એવાં અમારા માતુશ્રીની યાદ અમે ભૂલી શકીશું નતહ. અમારા પતરવાર પર અાવી પડેલ અા દુ:ખદ પળે રૂબરૂ પધારી અથવા પિ, ફોન કે ઇમેલ દ્વારા શોકસંદેશા પાઠવી તેમજ સદગતના અાત્માની શાંતત અથથે પ્રાથોના કરનાર અમારા સૌ સગા સંબંધી, તમિોનો અમે અંત:કરણપૂવોક અાભાર માનીએ છીએ. પૂજય બાની કાળજીપૂવોક સાર-સંભાળ કરનાર "અાશના" હાઉસ અને એમના સ્ટાફનો અમે હ્દયપૂવોક અાભાર માનીએ છીએ. પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા સદગતના અાત્માને શાશ્વત શાંતત અાપે એવી પ્રાથોના. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ: અંતિમતિયા: સદગતની અંતતમતિયા શતનવાર, ૨૩ જુલાઇના રોજ બપોરે ૧૨.૧૫ કલાકે સાઉથ લંડન તિમેટોરીયમ, સ્ટ્રેધામ વેલ, રોવન રોડ, લંડન SW16 5JGખાતે કરવામાં અાવશે.

ગં.સ્વ. શાન્તાબેન રાવજીભાઇ પટેલ (પલાણા) જન્મ: તા.૭.૧૦.૧૯૧૯ (ડભોઉ-ગુજરાત) સ્વગગવાસ: તા.૧૬.૭.૨૦૧૧ (ટૂટીંગ-લંડન)

Late Mrs Shantaben Raojibhai Patel was born in Dabhou, India on 7th October 1919 and passed away peacefully on Saturday 16th July 2011. Ba was a loving and caring wife, mother, grandmother, great-grandmother, kaki, masi, foi and eldest sister. She was a huge source of inspiration and strength; fair-minded and a teacher to all who knew and loved her. Her determination to remain independent amid severe physical disability blessed her with strong mental health and clarity of thought up to the last moment. Our Ba lived her life with the greatest of generosity, tolerance and integrity, never expected anything in return. Her strong sense of justice and nondogma on religion provided us with healthy good sense and a balanced perspective on life. We extend our warm appreciation to Aashna House staff for their loving care, and to her friends there. Our thanks and well wishes to all of Ba’s relatives and friends for their messages of condolences. May her soul rest in eternal peace. Jay Shree Krishna Om Shanti Shanti Shanti

Late Mahendrabhai Raojibhai Patel (Son) Vasantiben Mahendrabhai Patel (Daughter-in-Law) Nalinbhai Raojibhai Patel (Son) Pushpaben Nalinbhai Patel (Daughter-in-Law) Harshadbhai Raojibhai Patel (Son) Kumudben Narendrakumar Patel (Daughter) Narendrakumar Raojibhai Patel (Son-in-Law) Ranjanben Sudhirkumar Patel (Daughter) Sudhirkumar Chandubhai Patel (Son-in-Law) Taruben Mansukhkumar Shah (Daughter) Mansukh Virchand Shah (Son-in-Law) Nainaben Patel (Daughter) Hafiz Mirza (Son-in-Law) Rimal, Kajal, Neel, Priya, Pritesh, Frances, Dave, John, Nitesh, Roopal, Dipesh, Heidi, Hamish, Hanisha, Richard, Kajal, Roshni and all great grandchildren. Late Manibhai Bhailalbhai Patel & Family (Palana) Late Ambalal Patel (Mukhi) & Family (Dabhou) Funeral arrangements: Saturday 23rd July 2011 at 12.15 pm at: South London Crematorium & Streatham Park Cemetery, Rowan Rd, London, SW16 5JG

Nalinbhai Raojibhai Patel 7, Stapleton Road, Tooting-Bec London SW17 8BA Tel: 0208 767 5884

ં તિ શ્રધ્ધાજ Shri Sai Baba

Shri Shirdi Baba

ૐ ભૃભૂગવઃ સ્વઃ તત્સલવતુવગરેણ્યમ્ ભગોગ દેવસ્ય લધમહી લધયો યોનઃ પ્રચોદયાત।।

અમને જણાવતાં અત્યંત દુ:ખ થાય છે કે શ્રી તનતખલચંદ્ર સુમન્તરાય તિવેદી (૭૪) તા. ૧૬-૭-૨૦૧૧ શતનવારે દેવલોક પામ્યા છે. ખૂબજ સતહષ્ણું, તનસ્વાથો ભાવના, સવો પ્રત્યે સમાનભાવ, દયાભાવ ધરાવતા શ્રી સદ્ગત સવોના હ્રદયમાં અનોખું સ્થાન પ્રાપ્ત કરી ગયા છે. કુટુંબની તમામ જવાબદારી સંપૂણોપણે અદા કરી સવોનો પ્રેમ સંપાદન કયોો હતો. કુટુંબ પ્રત્યે અપાર પ્રેમ રાખનારા અમારા વડીલની ખોટ કોઇ પૂરી શકશે નતહં આ દુ:ખદ સમયે રૂબરૂ પધારી, ટેતલફોન કે ઇમેઇલ દ્વારા તદલાસો આપનાર અમારાં સવો સગાં સંબંધી તથા તમિોનો અમે અંત:કરણપૂવોક આભાર માનીએ છીએ. પરમકૃપાળુ પરમાત્મા સદ્ગતના આત્માને શાશ્વત શાંતત આપે એજ પ્રાથોના. ૐ શાંલત: શાંલત: શાંલત: સવગ કુટુંબીજનોના જય સાંઇરામ

Nikhilchandra Sumantray Trivedi Love All Serve All, Help Ever Hurt Never Anjana (Gopi) Trivedi (Wife) Sachin Trivedi (Son) and Darshana Trivedi (Daughter-in-law) Chetan Trivedi (Son) and Reena Trivedi (Daughter-in-law) Rudra Patel (Sister)

It is with deepest regret and sorrow we announce the passing away of Nikhilchandra Sumantray Trivedi on Saturday, July 16, 2011 in London, England at the age of 74 years. He has touched many with his positive and selfless personality, and will leave a deep void in all of our hearts. We wish to convey our sincere gratitude and thanks to all our relatives and friends for their overwhelming support in this difficult period. Taraben Bhatt (Masi) Rohit Joshi (Brother) Jay Patel (Nephew) Erica Gigov (Niece-in-law) Mihir Trivedi (Grandson) Rahul Trivedi (Grandson) Sheil Trivedi (Grandson) Aanya Trivedi (Granddaughter) Funeral will be held at Golders Green Crematorium at 12.00 pm on Sunday, July 24th

3 Trescoe Gardens, Harrow, Middlesex HA2 9TB Tel: 0208 868 9270


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 23rd July 2011

શ્રી સ્વાહમનારાયણ હવલ્સડન મંહદરનો પાટોત્સવ ખાતે શ્રી િવલ્સડન થવારમનાિાયણ મંરદિના ૩૬મા પાટોત્સવ રનરમિે શ્રીમદ સત્સંગી ભૂષણનું સપ્તાહ પાિાયણનું અાયોજન કિવામાં અાવ્યું હતું. ભૂજ મંરદિથી પધાિેલા રવદ્વાન સંતો શ્રી કૃષ્ણથવરૂપ દાસજી તથા નાિાયણ રિયદાસજી થવામીએ ભાવવાહી મધુિ શૈલીમાં કથાનું િસપાન કિાવ્યું હતું. જેનો હજાિો ભકતોએ સવાિ-સાંજ લાભ લીધો હતો. શુક્રવાિે સવાિે ૮થી ૯ પ.પૂ.ધ.ધૂ તેજેન્દ્રપ્રસાદજીની હાજરીમાં ભગવાન ઘનશ્યામજી મહારાજની દિરમયાન પ.પૂ.ધ.ધૂ અારતી ઉતારી રહેલા શ્રી મનુભાઇ રામજી તિા શ્રી મનજીભાઇ હાલાઇ. તેજેન્દ્રિસાદજીએ ઘનશ્યામ શરનવાિે ભરિસંગીત અને ગુજિાતી શાળાના મહાિાજનો અરભષેક બ્રાહ્મણો, સંતો અને બાળકોએ સાંથકૃતીક કાયશક્રમ િજૂ કયોશ હતો. અા હરિભકતોના જયનાદ વચ્ચે સંપન્ન કયોશ હતો. રદવસે પણ મુખ્ય યજમાન શ્રી મનુભાઇ િામજી ઘનશ્યામ મહાિાજની િથમ અાિતીનો લાભ અને મંરદિના િમુખ શ્રી મનજીભાઇ શીવજી મુખ્ય યજમાન શ્રી મનુભાઇ િામજી ગાજપરિયા હાલાઇ તેમજ સહયજમાનોએ ઘનશ્યામ (કીંગ્સ કીચનના ડાયિેકટિ)એ લીધો હતો મહાિાજની અાિતી ઉતાિી હતી.

શ્રીમદ ભાગવત સત્સંગ મહોત્સવ શ્રીમતી મીનાબેન પોપટ અને પરિવાિ દ્વાિા શ્રીમદ ભાગવત સત્સંગ મહોત્સવનું આયોજન તા. ૩૦-૭-૧૧થી તા. ૬-૮-૧૧ િોજ બપોિના ૩થી સાંજના ૭ દિરમયાન સિાવીસ પાટીદાિ સેન્ટિ, ફોટટી એવન્યુ, વેમબ્લી HA9 9PE ખાતે કિવામાં આવ્યું છે. તા. ૩૦ના િોજ બપોિે ૨-૩૦ કલાકે મંરદિથી શોભાયાિા નીકળશે. કથા દિરમયાન િોજ રવરવધ િસંગોનું આયોજન કિવામાં આવ્યું છે. કથા બાદ િોજ મહાિસાદનો લાભ મળશે. કથાનું િસપાન કડી-અમદાવાદના પૂ. શ્રી દ્વાિકેશલાલજી મહાિાજ કિાવશે. આજ થથળે લંડનમાં િથમ વખત તા. ૬-૮-૧૧ના િોજ સવાિે ૧૧થી ૧ દિરમયાન સુદશશન કવચ યંિ મહાપૂજનનું આયોજન કિવામાં આવ્યું છે. કથાના િસંગો તેમજ વધુ મારહતી માટે સંપકક: સુભાષભાઇ લાખાણી 07748 324 092.

ગુજરાત હહન્દુ એસોહસએશન લેસ્ટરના હોદ્દેદારો તા. ૧૦-૬-૨૦૧૧ના િોજ શ્રી સનાતન સેન્ટિ, લેથટિ ખાતે ગુજિાત રહન્દુ એસો. લેથટિની વારષશક જાહેિ સભા યોજાઈ હતી. જેમાં વષશ ૨૦૧૧-૧૨ માટે નીચે મુજબ કાયશકતાશઓ ચૂંટાયા હતા. િમુખ - શ્રી મગનભાઈ પી. પટેલ (OBE), ઉપિમુખ - શ્રી જશવંતલાલ આિ. ચૌહાણ (OBE), મંિી - શ્રી મગનભાઈ ડી. પટેલ, સહમંિી - શ્રી નવીનભાઈ આિ. િાણા, ખજાનચી - શ્રી જીવણભાઈ સી. પટેલ, સહ ખજાનચી - શ્રી ભાનુભાઈ સી. પટેલ, જનસંપકક અરધકાિી - શ્રી ચીમનભાઈ બી. ચાંપાનેિીયા, ઓડીટિ તિીકે શ્રી કકશોિભાઈ જી. સોલંકીની રનમણૂક કિવામાં આવી હતી.

હેરોમાં પાવનકારી સોમયજ્ઞ આચાયશ શ્રી ગોકુલોત્સવજી મહાિાજની રનશ્રામાં તા. ૨૦થી ૨૫ જુલાઇ, ૨૦૧૧ દિરમયાન ઝૂમ લેઝિ, કોડાક થપોર્સશ ગ્રાઉન્ડ, હેિો વ્યુ, હેિો HA2 6QQ ખાતે િોજ સવાિે ૧૧થી ૫ દિરમયાન સોમયજ્ઞનું અયોજન કિવામાં આવ્યું છે. સોમયજ્ઞ રહન્દુઅોના સવશ યજ્ઞોમાં સવશશ્રેષ્ઠ યજ્ઞ છે. ૧૦૦૦ િાજસૂયનું ફળ એક અશ્વમેઘ યજ્ઞથી થાય છે. ૧૦૦૦ અશ્વમેઘનું ફળ ૧ સોમયજ્ઞથી મળે છે. એની પિંપિા ૫૦૦૦ વષશથી ચાલતી અાવે છે અને રનષ્ણાત બ્રાહ્મણ પુિોરહતો દ્વાિા જ અા યજ્ઞ કિાવી શકાય છે. શ્રીમદ ભાગવત, મહાભાિત, િામાયણ, ઉપરનષદ અને વેદોમાં સોમયજ્ઞનું મહાન ફળ બતાવેલું છે. આપણી સંથકૃરત બહુ રવશાળ અને રવિાટ છે. બધા દેવો ભગવાનના મુખાિરવંદમાં અંગઅંગમાં સમાયેલા છે. ભગવાનનું મુખ અરિ થવરૂપ છે. ભગવાન કહે છે તમે યજ્ઞ નાિાયણ, વૈષ્વાનિ અરિમાં યજ્ઞ કયોશ, યજન કિો, પૂજન કિો. કોઈ પિાપૂવશની પિંપિા મુજબ અરિ ના હોય, ઉરમશ ના હોય તો જીવન ના ચાલે. સોમયજ્ઞમાં જાતજાતના મંિોથી રવરવધ મનોકામના પૂણશ થાય છે. ભાિતથી રવશેષ અામંરિત કિાયેલા ૧૭ રવદ્વાન બ્રાહ્મણ પુિોરહતો વેદના જાણકાિ છે અને સંથકૃત ભાષામાં રવદ્વાન છે. વૈષ્ણવ પુષ્ટી સંિદાયના અાચાયશ ગોથવામી ગોકુલોત્સવજી મહાિાજના સારનધ્યમાં અા િાચીન અને ભવ્ય ધમશરવરધમાં ભાગ લેવા સૌને અાયોજકો અામંિણ પાઠવે છે. કાયશક્રમના અંતે દિિોજ મહાિસાદ પીિસાશે.

આપણા અહતહિ: જ્યોહતષી ભરત વ્યાસ ખંભાતના મૂળવતની અને હાલ િાજપીપલા ખાતે ધારમશક અને સામાજીક સેવાઓમાં કાયશિત શ્રી ભિતભાઇ વ્યાસ બે માસ માટે લંડન પધાયાશ છે. િાજ્ય અને િાષ્ટ્રપરત એવોડડ અને ગોલ્ડ મેડલથી સન્મારનત ભિતભાઇ આરદવાસી રવથતાિમાં ધમશ-તંિથી લોકરશક્ષણની કામગીિી કિે છે. આરદવાસી રવથતાિોમાં જૂના-નવાં કપડાં, ચંપલ-બુટ, શૈક્ષરણક સાધનો, બહેનો માટે સાડીઓ-બ્લાઉઝનું રવતિણ, મેડીકલ ચેકઅપ કેમ્પ, રહન્દુ ધમશના િચાિ માટે નાનામોટા મંરદિોનું િીપેિીંગ - નવા બનાવી આપવા તથા જનજાગૃરત અને અંધશ્રદ્ધા રનવાિણનું કાયશ કિે છે. નમશદા રજલ્લો - છોટા ઉદેપુિ સુધીનો રવથતાિમાં આરદવાસીઓના સમૂહ લિો રવનામૂલ્યે કિાવી આપી રવશેષ સંથકાિો આપી િહેલ છે. િાજપીપલામાં ગાયિી પરિવાિ ટ્રથટ દ્વાિા શ્રી સાંઈ - નવગ્રહ - ગાયિી શરિપીઠ ધામનું રનમાશણ કિેલ છે. સંપકક ઃ 07986 616 998.

43

ગુજરાત સમાચાર તથા Asian Voice અાયોજજત

લેસ્ટરમાં મજહલા સંમેલન તથા કમમયોગી સન્માન સમારોહ લંડનમાં મરહલાઅોના િશ્નો અંગે યોજાયેલ સેરમનાિને અિરતમ સફળતા મળ્યા બાદ અાપના લોકરિય સાપ્તારહકો 'ગુજિાત સમાચાિ' તથા Asian Voice' દ્વાિા લેથટિ સ્થથત મરહલાઅોના રવરવધ િશ્નો રવષે એક ચચાશ સભા િાખવાનું અાયોજન કિવામાં અાવ્યું છે. અા સાથે લેથટિમાં વસતા અાપણા ગુજશિ િત્નોનું 'કમશયોગી' સન્માન કિવાનું પણ અાયોજન કિાયું છે. ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૧, શરનવાિે બપોિે ૨.૩૦ થી ૬.૦૦ દિરમયાન બેલગ્રેવ નેબિહુડ સેન્ટિ, Rothley Street LE4 6LF, Leicester ખાતે મરહલાઅોના િશ્નોની ચચાશ અને 'કમશયોગી' સન્માનનો કાયશક્રમ િાખવામાં અાવ્યો છે. મરહલાઅોના િશ્નોની ચચાશમાં લેથટિશાયનાં બેિોનેસ સંદીપ વમાશ ખાસ ભાગ લેશે. ત્યાિબાદ 'કમશયોગી' હથતીઅોનું સન્માન લેથટિ ઇથટના એમ.પી. શ્રી કીથ વાઝ તથા બેિોનેસ સંદીપ વમાશને વિદહથતે કિવામાં અાવશે. જે કોઇને લેથટિમાં સમાજ, રશક્ષણ, સંગીત, ભાષા, જનસેવા તેમજ વ્યવસાયક્ષેિે સિાહનીય કાયશિવૃરિ કિતા ભાઇ-બહેનોની મારહતી હોય તેઅોએ અને કાયશક્રમમાં ભાગ લેવા ઇચ્છા ધિાવતા હોય તેઅોએ લેથટિમાં નયનાબેન પટેલનો 07800 548 111; જીવાભાઇ અોડેદિાનો 077185 11124 અથવા કાયાશલયમાં કમલ િાવ તથા કોકકલાબેન પટેલનો 0207 749 4080 ઉપિ સંપકક કિવો.


44

www.abplgroup.com

n ઇસ્ટ લંડન એન્ડ એસેક્સ બ્રહ્મસમાજ દ્વારા શ્રીમદ્ ભાગવત કથાનું આયોજન તા. ૨૪થી ૩૦ જુલાઇ, ૨૦૧૧ દરદમયાન વીએચપી ઇલફડડ દહન્દુ સેન્ટર, ૫૫ આલ્બટડ રોડ, ઇલફડડ IG1 1HU ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. કથાનો સમય દરરોજ બપોરના ૨-૩૦થી ૭-૩૦ સુધીનો રહેશે અને કથાનું રસપાન શ્રી શરદભાઇ વ્યાસ કરાવશે. રોજ સાંજે મહાપ્રસાદનો લાભ મળશે. સંપકક: શ્રી સુભાષભાઇ ઠાકર 07977 939 457. n આત્મસવજ્ઞાન દાદા ભગવાન ફાઉન્ડેશન યુકે તરફથી નોધશમ્પ્ટનમાં સત્સંગ, ભદિ, નાથતો તથા ગરબાનું આયોજનતા. ૨૩-૭-૨૦૧૧ શદનવારે સાંજે ૪.૩૦થી રાતના ૯.૩૦ દરદમયાન લોજ ફારમ કોમ્યુદનટી હોલ (હસકેટ સેન્ટર), લીન્ગ્સ વે અને ક્રેસટવૂડ રોડના ખૂણાઉપર, નોધશમ્પ્ટનNN3 8JJ ખાતે કરવામાં આવ્યુ છે.

સંસ્થા સમાચાર લાભાથથે તા. ૨૨-૭-૧૧ શુક્રવારથી તા. ૩૦-૭-૧૧ શદનવાર સુધી રોજ સવારે ૧૦થી ૧ અને બપોરે ૩થી ૫ દરદમયાન શ્રી સનાતન દહન્દુ મંદદર, ઇદલંગ રોડ, વેમ્બલી HA0 4TA ખાતે શ્રીમદ્ ભાગવત ભદિ સદરતાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તા. ૩૦ના રોજ કથાની પૂણાશહુદત બાદ સમૂહ સત્યનારાયણ કથા અને ભોજન પ્રસાદીનો લાભ મળશે. જ્યારે શ્રાવણ માસના શુભારંભ પ્રસંગે સમૂહ દશવ પૂજન-દશવ અદભષેકનો લાભ મળશે. સંપકક: ગોપાલભાઇ પોપટ 020 8421 4265. n શમ્મી પીઠીયા અને હરી સશવાનેશનના ઇન્ડીયન અને શ્રીલંકન સંગીતના સમન્વય કાયશક્રમનું આયોજન તા. ૨૬-૭-૧૧ના રોજ સાંજે ૭૪૫ કલાકે પસથેલ રૂમ, ક્વીન એલીઝાબેથ હોલ, સાઉથબેન્ક સેન્ટર, હેરો ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: 0844 875 0073.

સંપકક: નરેન્દ્રભાઇ શાહ 07967 813 499. n પતંજસલ યોગ પીઠ યુકે ટ્રસ્ટ દ્વારા લંડનના સુદવખ્યાત હાઇડ પાકક બેન્ડથટેન્ડ ખાતે તા. ૨૪-૭-૧૧ રદવવારના રોજ બપોરે ૨થી ૪ દરદમયાન મફત દવકલી યોગા ક્લાસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં યોગદશક્ષક શ્રી સામ પોદ્દાર સૌને દવદવધ યોગાસનો દશખવશે. સંપકક: 0141 427 7510. n ભારતીય મંડલ ઇન્ડીયન એસોસસએશન, ૧૦૩ યુદનયન રોડ, આથટન અંડર લાઇન, OL6 8JN ખાતે ૧૧ કુંડી ગાયિી યજ્ઞનું આયોજન તા. ૧૪-૮-૧૧ના રોજ સવારે ૧૦-૩૦થી ૧ દરદમયાન કરવામાં આવ્યું છે. યજ્ઞ લેથટરના આચાયશ કરાવશે. આરતી અને મહાપ્રસાદનો લાભ મળશે. સંપકક: શ્રી પ્રદવણભાઇ દમથિી 07791 501 839. n એસશયન ફાઉન્ડેશન ફોર હેલ્પ દ્વારા અંધજનોના

SUBSCRIPTION FOR Please tick as appropriate:

' '( '( -

+0% 4 4 4

-

ASIAN VOICE

-

+0% 4 4 4

-

ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. 'લો ગુજ્જુભાઇ ઘોડે ચઢ્યા' નાટકના શો'નું આયોજન તા. ૩૧- જુલાઇ અને ૬-૭ અોગથટ, ૨૦૧૧ના રોજ રાિે ૮ કલાકે દરકમન્સવથશ, વોટમચીટ હાઇ થટ્રીટ ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: જીતુ ભટ્ટી 07753 794 122. n પંકજ સોઢા પ્રથતુત 'હાથય દરબાર' કાયશક્રમનું આયોજન તા. ૨૩-૭-૧૧ના રોજ જૈન સમાજ માંચેથટર , ૬૬૯ થટોકપોટડ રોડ, લોંગસાઇટ, માંચેથટર M12 4QEખાતે n

કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: નરેન્દ્ર વોરા 07811 284 300. n પૂ. શ્રી રસસકવલ્લભ મહારાજશ્રીના સાદનર્યમાં પદવિા બારસનો મનોરથ શ્રાવણ સુદ બારસને બુધવાર તા. ૧૦-૮-૧૧ના રોજ બપોરે ૩થી ૫-૦૦ દરદમયાન સેન્ટ બનાશન્ડેટ્ટસ આર.સી. ફથટડ એન્ડ મીડલ થકૂલ, ક્લીફટન રોડ, હેરો HA3 9NS ખાતે રાખવામાં આવ્યો છે. સંપકકઃ 020 8907 5754. અનુસંધાન પાન. ૪૫

ભવનમાં ભારત-બ્રિટનના કલાત્મક રાજમહેલોનું પ્રદશશન

અાણંદના જાણીતા ફોટોગ્રાફર શ્રી રમેશભાઇ બારીયાએ એમની કલાકૂશળતાથી કેમેરામાં કંડારેલ ભારત અને દિટનના રાજમહેલો અને કકલ્લા-કાંગરાની કલાત્મક તસવીરોનું પ્રદશશન ગયા સપ્તાહે િણ દદવસ માટે ભારતીય દવદ્યાભવન ખાતે યોજાયું હતું.

! GUJARAT SAMACHAR & ASIAN VOICE

n પંકજ સોઢા પ્રસ્તુત 'હાથય દરબાર' કાયશક્રમનું આયોજન તા. ૨૪-૭-૧૧ના રોજ લેથટર નેબરહુડ સેન્ટર (રેખા - 0116 224 5275) તા. ૨૮-૭-૧૧ના રોજ સત્તાવીસ પાટીદાર સેન્ટર, વેમબ્લી (જયંત દોશી 020 8954 1859) તા. તા. ૨૯-૭૧૧ના રોજ ઇલફડડ (પ્રભાબેન 07782 172 541), તા. ૩૦૭-૧૧ નોર્મશપ્ટન (સુરેશભાઇ 07884 166 65) અને તા. ૩૧-૭-૧૧ના રોજ રાયથલીપ ખાતે દવન્થટન ચચચીલ હોલ (દીપા 07947 561 947)

Gujarat Samachar - Saturday 23rd July 2011

ગયા શુક્રવારે 'ગુજરાત સમાચાર' તથા 'એદશયન વોઇસ'ના તંિી શ્રી સી.બી. પટેલના વરદહથતે દીપ પ્રગટાવી અા પ્રદશશન ખુલ્લુ મૂકાયું એ વેળાએ ભવનના ડાયરેકટર શ્રી નંદાજી સદહત અગ્રગણ્ય અામંદિતો અને ફોટોગ્રાફરો ઉપસ્થથત રહ્યા હતા.

અનુપમ મમશનમાં પાઉન્ડની નોટોનો અનુપમ મિંડોળો +0%

-

-

4 4 4

+ /1!/".&!$ 3$ . ,($ /$ , 3 !3 "%$-1$ +. $!&0 .#

GUJARAT SAMACHAR & ASIAN VOICE 12 Hoxton Market, (Off Coronet Street) London N1 6HW

$(

2

E-mail: support@abplgroup.com

-

'

"

(

'

'

+&!',

)

www.abplgroup.com

#,

%'

%

! $ )*'

0 %

)

%

,

$*

. $

"

"

" " / % . %0 ( / " ) !" ( % " " $* ' % ( ' # " - # " # " - # % % % ( " + & % "* 5 /& * 1/&*$// 1!(&" 0&+*/ 0#6 " % " % " " , % # %$-1$ , 3 !($ 0+ 1' . 0 ) "% . /& * +&"$

% "

" !

! #

" "#

"

! ! #

"

!

$ # !

%

!

!

"

% #

"

"

&

!

$# &

" !

! #

' ) #!

&$ &)

! # ! ! !

' #) ( # $

$

!

#

#

)

%&# ) !&$ ! )(!!

$% !

કડકડતી નોટોથી શણગાયોશ છે. અા ઉપરાંત જાતજાતની થવીટ્સ વડે શણગારેલો શ્રીજીનો રંગીન દહંડોળો મનોહારી લાગે છે. અા બન્ને દહંડોળાનાં દશશન ધમશપ્રેમીઅો માટે ૮ અોગષ્ટ, સોમવાર (શ્રાવણ સુદ ૧૦)સુધી ખુલ્લા રહેશે.

$ )

&$ ' #) # " ) %

ડેનહામસ્થથત શ્રી થવાદમનારાયણ સંથથા અનુપમ દમશનમાં ૧૫ જુલાઇ, શુક્રવારે સાંજે ગુરૂપૂદણશમાના ભવ્ય મહોત્સવ સાથે અનુપમ દહંડોળા દશશનનો સૌને લાભ મળ્યો હતો. ભગવાન થવાદમનારાયણ અને ઠાકોરજીનો દહંડોળો £૫, ૧૦, ૨૦, અને ૫૦ની કોરી

#

"

!


સંસ્થા સમાચાર

Gujarat Samachar - Saturday 23rd July 2011

45

પાન નં. ૪૪થી ચાલુ n

ગુજરાત સિન્િુ િોિાયટી, સાઉથ મેડોલેન, િેથટન PR1 8JN ખાતે ભજન ભોજનના કાયયક્રમનું આયોજન તા. ૨૪-૭૧૧ રવિિારે સિારે ૯-૩૦થી બપોરના ૨-૩૦ દરવમયાન કરિામાં આવ્યું છે. તે પછી દવરયાપારના મુલાકાતીઅો માટે એનએચએસની સેિા કેિી રીતે મેળિી િકાય તે અંગે કોમલબેન માવહતી આપિે. 01772 253 901. n કેરેબીયન સિન્િુ કલ્ચરલ િોિાયટી, ૧૬ અોથટેડ રોડ, વિક્ષ્ટન વહલ, લંડન SW2 2BB ખાતે વહન્દુ યુિાનોની વિિેષ જરૂવરયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને તા. ૨૪-૭-૧૧ ના રોજ 'વહન્દુ સંથકૃવતમાં સંગીત' વિષે ડો. માર અને તા. ૩૧-૭-૧૧ના રોજ 'વહન્દુત્િમાં મવહલાઅોની ભૂવમકા' વિષે ભારતીબેન ટેલર બપોરે ૨ કલાકે િિચન આપિે. સંપકક: 07904 991 884. n પ.પૂ. રામબાપાના િાસિધ્યમાં શ્રી જીજ્ઞાિુ િત્િંગ મંડળ દ્વારા શ્રી ૧૦૮ હનુમાન ચાલીસાના મહાયજ્ઞનું આયોજન તા. ૨૪-૭-૧૧ રવિિારે સિારે ૧૧થી ૫ દરવમયાન ધારસોલ હોલ, યુવનટ ૩, વલબટટી સેન્ટર, માઉન્ટ પ્લેઝન્ટ HA0 1TX ખાતે કરિામાં આવ્યું છે. કાયયક્રમના થપોન્સરર ધન્નાબેન પગરાણી છે. સંપકક: 020 8459 5758. n બ્રજરિ મંડલ ટ્રસ્ટ (લંડન) દ્વારા શ્રી સંત માતા િજદેિીજીની ઉપસ્થથતીમાં તા. ૩૧-૭-૧૧થી તા. ૭-૮-૧૧ રોજ સિારે ૧૧થી બપોરના ૩ દરવમયાન શ્રી સનાતન વહંદુ મંવદર, ઇલીંગ રોડ, આલ્પટડનHA0 4TP ખાતે શ્રીમદ ભાગિત્ મહાપુરણનું આયોજન કરિામાં આવ્યું છે. કથાનું રસપાન પૂજ્ય શ્રી િેમધન લલનજી કરાિિે. સંપકક: જયમીની પટેલ: 01923 256 170.

n ઇન્ટરનેશનલ સિધ્ધાશ્રમ શસિ િેન્ટર, પામરથટન રોડ, હેરો વિલ્ડથટોન HA3 7RW ખાતે તા. ૩૧-૭-૧૧થી તા. ૮-૮-૧૧ સિારે ૧૦થી બપોરના ૧ દરવમયાન વિિમહાપુરાણ કથાનું આયોજન કરિામાં આવ્યું છે. જેમાં જુનાગઢથી પધારેલા શ્રી વિપુલકૃષ્ણ િાથત્રી કથાનું રસપાન કરાિિે. ભારતથી પધારેલા કલાકારો દરરોજ રાત્રે ૮ િાગ્યાથી ભજનો રજૂ કરિે. સંપકક: 020 8426 0678. n શ્રી જલારામ મંસિર, ૩૯-૪૫ અોલ્ડફિલ્ડ લેન સાઉથ, ગ્રીનિડડ UB6 9LB ખાતે તા. ૫-૮-૨૦૧૧ િુક્રિારથી તા. ૧૩-૮-૧૧ િવનિાર સુધી રોજ બપોરે ૨-૩૦થી ૮-૦૦ દરવમયાન શ્રી રામ પારાયણ કથાનું આયોજન કરિામાં આવ્યું છે. કથાનું રસપાન આચાયય વપયુિભાઇ મહેતા કરાિિે. તા. ૨૪-૭-૧૧ના રોજ બપોરે ૧થી ૫-૩૦ બાળકોના ભજનનું આયોજન કરાયું છે. તે પછી મહાિસાદનો લાભ મળિે. સંપકક: મનસુખભાઇ મોરજરીયા 07939 434 084. n સિશ્વ સિન્િુ પસરષિ, િાઉથ લંડન, ૧૦ થોનયટન રો, થોનયટન હીથ, સરે CR7 6JN ખાતે ગીત, સંગીત સાથે જોક્સના કાયયક્રમનું આયોજન ડીનર સાથે તા. ૨૪-૭-૧૧ના રોજ બપોરે ૧-૩૦થી ૫-૦૦ દરવમયાન કરિામાં આવ્યું છે. સંપકક: 020 8665 5502.

# ! . + # ' 2 - ; 1$ ;. - + 0 & 2 .2 '0 / : 1$ ;. - !43 1 ! + / 77 - 78 ! + 1 1 - + 1 : . + - *1)+ 3 1 1 / 78 66 - 7 66 ; + 1 . + - + (4 : % 1% 3 1 !+2 / 9 - 76 '/ ;"# - , % - 1 # ! . + # - !+ / 1 # + + + "1 1 !2 35

Asian Funeral Services

Losing a loved one is a traumatic time We operate from our modern and fully equipped premises on Mollison Way in Edgware

0247666 5676 A division of the Heart of England Co-operative Society Ltd.

"!

!

' "

િર ગુરૂિારે રાત્રે ૭-૦૦ કલાકે MATV Sky-793 પર

THURSDAY: 7:00 PM ‘િી.બી. લાઈિ’એ ખૂબ લોકસિયતા િાંિલ કરી છે. સિસિધ સિષયો ઉપર ચચાા અને નામાંકકત િસ્તીઓના ઈન્ટરવ્યુના િિારણ બાિ ઘણા િશાકોએ ફસરયાિ કરી છે કે તેઓને પણ લાઈિ િાતાાલાપમાં ભાગ લેિાનો મોકો મળે. આ ગુરૂિારે ૪૦ સમસનટ માટે ફોન લાઈન ખોલિામાં આિશે જેથી િશાકો યુ.કે. તેમજ ભારત અંગેના જરૂરી મુદ્દાઅો અંગે ચચાા કરી શકશે. MATVનો લોકવિય કાયયક્રમ સીબી લાઇિ જુઅો અને જોિાની વમત્રોને ભલામણ કરો. સમગ્ર વિશ્વમાં કોઇ પણ થથળે Sky793 પર MA TV પર સીબી લાઇિ કાયયક્રમનું જીિંત િસારણ અથિા ઇન્ટરનેટ દ્વારા TVU Player Channel 75203 ઉપર જોઇ િકાય છે. TVU Player ડાઉનલોડ કરિા માટે જુઅો િેબસાઇટ

www.tvunetworks.com

આપના મંતવ્યો આજે જ 'ગુજરાત િમાચાર'ને લખીને મોકલી આપો. Email: cblive_matv@yahoo.co.uk

Our comprehensive service includes:-

346 - 354 Foleshill Road, Coventry CV6 5AJ

%

¢

¢

Serving the Asian Community

દશશકો સાથે વિશેષ િાતાશલાપ

$

! ! &

 Large prayer room (Mandir) for performing the Funeral Rites or for paying the last respects All religious rites and wishes respected and administered Modern, fully equipped washing & dressing facilities Priest for final rites arranged Funeral ceremony items provided Repatriation arranged at short notice Horse drawn carriages arranged Sanjay Shah and Bharat Shah are the first & foremost Indian Funeral Directors in England serving the Asian community since 1984. For an efficient & professional service, contact either

Bharat Shah,Sanjay Shah, Neeta Shah, Alka Shah or Rashmi Doshi on

020 89 52 52 52

Asian Funeral Service " "

#

INDIAN FUNERAL DIRECTORS

44 South Parade, Mollison Way, Edgware, MIDDX. HA8 5QL

Bina, Jyoti or Amarshi Patel Tel: 020 8303 1274 # $

Email: info@indianfuneraldirectors.co.uk www.indianfuneraldirectors.co.uk

24 Hours Mobile: 0777 030 66 44

"

"

$

! %

Call us at anytime for a complete package price UK’s leading funeral directors at your service...

!

)& )" & &* ' * (# ,#) )" & && " ( #)& $& ! ' ' #& " ,#)& #! ! # ( )" & ( ! ' # )( #& ( ' # )! "( ( #" $ &! (( " & #)' & ( ' " + ' ' & '$ ( " ! " '( & #&' & +" && && " & %) & # &" ) , %) $$ + ' " " & '' " ( ' & , & &##! #& $ & #&! " ( )" & ( ' #& #& $ , " )" & & !#", ( !' $&#* & '( && " #& $ & #&! " '( & ( ' $ (& ( #" ' &* ' (# " &#! ", $ &( # ( +#& ' ' '$ &' " " "

# " ,#)& " & '( & " $ ' #"( (

, ( " + " # " & '(&,

#& #& !#& " #&! ( #"

'( & '$ ('

"

,)/1'

"(-%,(7

$11/6

$22(7

8 $341'$7 $.' 4.'$7 4.(1$,2 8 /12( 1$6. 4.(1$, 8 ,/6(12 8 (0$31+$3+/. #

/43*$,,

7/3+

0+&(1

*/412 2(15+&( #


$ "! !"

#

#

"

%%%

!"

#

! =7#.; )A4; -B 02;

(@ -C!;22;(?C ,/B4;);9 8&1

,;/%,/-;C );4E0 +;.

(@

/ -;9

< 0B )$ -B 0> 3 3B

B )$ 0@6:>

(@ 0@6:BK(64 28%? -B 0> 3 3B

I J 2< F! K'24-;C 5B- #>0>2/>

+D :;74*/&> )A4; -B 0> 3 ;3@

HGG

4;-;((> "2;+';/> 4;&@ 5B- #>0>2/> /2;-;C

&"

%) '

"

%

23@

)$ #

( !

%! " ) # $ #

"" )

#

!

#

)

!! ! &

ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ શ્રી નીતિન ગડકરી સતિિ ભાજપનું ઉચ્ચ પ્રતિતનતિ મંડળ તિટનની મુલાકાિે ભાજપના પ્રમુખ શ્રી નીતતન ગડકરી, ગુજરાતના સાંસદ સ્મૃતત ઇરાની, રાજસ્થાનના ભૂતપુવય મુખ્યમંત્રી શ્રીમતી વસુંધરા રાજે તસંધીયા, ભાજપ યુવા મોરચાના પ્રમુખ અતમતભાઇ ઠાકર અને તદલ્હીના ભૂતપૂવય સાંસદ તેમજ અોવરસીઝ ફ્રેસડ્ઝ અોફ બીજેપીના કસવીનર શ્રી તવજય જોલીએ ૨૧મી સદીના સુપર ઇકોનોમીવાળા તહસદુસ્તાનનું તનમાયણ કરવાના સંકલ્પ સાથે તિટનની મુલાકાતે પધાયાય હતા. રોમફડડના સીટી પેવેલીયન ખાતે લંડન કનવેસશન માટે લંડન ખાસ પધારેલા ભાજપ પ્રમુખ શ્રી નીતતન ગડકરી તેમજ તેમના સાથીઅોના

7+36

માનમાં ઇતલંગ સાઉથોલના એમપી શ્રી તવરેસદ્ર શમાય દ્વારા હાઉસ અોફ કોમસસ ખાતે સોમવારે બપોરે એક ભોજન સમારોહનું આયોજન કયુું હતું. તો બીજી તરફ તેમણે તેલંગાણા ડેવલપમેસટ ફોરમ, BAPS શ્રી સ્ વા તમ ના રા ય ણ લોર્ઝઝના સ્પીકર બેરોનેસ હેયમેનને સ્મૃતિ ભેટ અપઝણ કરિા શ્રી ગડકરી િેમજ િેમની મંતદર, સનાતન પાછળ ડાબેથી એમપી શ્રી તિરેન્દ્ર શમાઝ, લોડડ ગુલામ નૂન િેમજ શ્રી તિજય જોલી મંતદર વેમ્બલી અને સાઉથોલના ગુરૂદ્વારાની અને ઇસડો યુરોતપયન સાંજે હોટેલ સેસટ જેમ્સ ક્રાઉન તબઝનેસ ફોરમની મીટીંગ પ્લાઝા ખાતે 'સ્પીડી એસડ મુલાકાત પણ લીધી હતી. પ્રતતતનતધ મંડળ સાથે યોજાઇ હતી. કોમનવેલ્થ સસ્ટેઇનેબલ ડેવલપમેસટ: ધ હાઉસ અોફ કોમસસ ખાતે તબઝનેસ કાઉન્સસલ, અોલ મેઇન મંત્ર ફોર ઇસડીયા' એક સોમવારે ભારતથી આવેલ પાટટી પાલાયમેસટ્રી ગૃપ અને યુકે ડીનર કાયયક્રમનું આયોજન ઇસડો તિટીશ પાલાયમેસટરી ગૃપ ઇસડીયા ટ્રેડ એસડ ઇસવેસ્ટમેસટ કરાયું હતું. રીલેશસસ દ્વારા મંગળવારે જ્યારે લંડન કોમસય એસડ ઇસડસ્ટ્રીના ચેરમેન શ્રી સુભાષ # $ &$ ( '&"! ઠકરાર દ્વારા મંગળવારે &/6 ભોજન સમારોહનું આયોજન 3809 :+8.;=;+?/6 -9 >5 @@@ :+8.;=;+?/6 -9 >5 કરવામાં આવ્યું હતું. ' &* $ % !=< 0; B :: $" !=< 73837>7 =@9 <2+;381

)"$ !312=< !312=< 38

)

&9 +8->8 +6+.3?/< !312=< 38

%:/-3+6 #+-5+1/< @3=2 $

27/.+,+. #" #"

( (

B B B B B #" !

9+ +;9.+ #9;,+8.+; A./;+,+. 2/88+3 $" %

!

!#

$ ;B *%

<=9:9?/; 38

& "

B B

>,+3 38-

વધુ અહેવાલ પાન નંબર ૯ અને ૩૬. :: ::

9=/6

>7,+3 #" #"

) B B B B B

!=< :: $"

>,+3

;97 : :

)"$ 27/.+,+. >7,+3 /623 $+459= 2>4

&"! ' $& &;0 "

&;+8<0/;<

( (

;97 : :

&% 0;97 23-+19 %+8 ;+8-3<-9 +61+;A +; < %+6++7 !+3;9,3 !" ! "$

##

%

B B B B B

&9;98=9 !/@ *9;5 (+8-9>?/; .798=98 9< 81/6/< #'

#

#! %

# !

B B B B B "#

&

!

!

# ''' $ #!"# ' %$

/ 4 8! -" (0 7 + ( ' 7 $ ( (0 ( 1, ( ( ( * ( (& * (0 /90 # (0 (0 - ( ( ( ( 7 $ ( / (0 . . ( * ( (0 - / / ( (0 (0

(

2

5 6 ( / / %7 47 7 * ( * 9 ( * - /)$ 0

2 0 6 9? 6 N ? 8 : "? 9 6"8 6? 8 8 : < "9 &8 " 8 8 : )=70 # 6? )A %6 = 0 6 )(%6 %: = #6 : : & : # ):/ (N%B ( 6 ? 6 ( 9 6" " %'@ FD DDD 8 % 9 #= = 6"8 6? 8 8 : 8 : )=70 # : 6? 6! : 8Q? EF DDD #= = "9 &8 " 8 8 : : J HDD #= = N (" 8 " 8 < # (8 : )=70 # 6? )A : : ("%6$: &": H J #6 #= = 62 8 %6 8 )=70 # 6? 6 # !6 : : ? = !6 %'B FDDM ED 8 (" 6 8 EL KDD : #= % 9 : ( (:. " 46"6 ,#:. 6 ; Q):" "6!:#6? ? 6 6 B FDED 3 < 9 "8 FDEE 6 ( ! 6$6 6 : ? 6 ): : < &": EFDD #= = : P5 " 8 8 !6

8

( / - 3 - -

: EKD #= = : ? 6 " 8 O6 6 )=70 # 6? (: %6 O6 ) 6 )=70 # 6? 6 # %6 6 .! N%N 2 6" = 6? %8 $8 %6 8 : = #: " 8 8 6"6 = ( 6%:& 6! : %8 $8 %6 = = # : 6 KI #= = : )=70 # 6? (6"%6" #:%8 8 ) 8 &": HJ HJG #= = 8 " 8 0 6 = = .!6? ) 6? & : # ):/ (N%B ( 6 "8 = C ( 9 6" (6 0 6 #= = : LD 8 % 9 %! 8 N)#6 %6 6 0 6 = 6? (> 8 % 9 N)0(= "6% 6? ) 6? ( 1 ,#:. 6? 7*( .-( . .B (8 N% 6 6? 6 # 6"6? #= = 8 (?+!6 % 8 Q! : FDED EE 6? EJ F N N#! #= = N% 6 6? 6 # !6? ) 6?


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 23rd July 2011

Why travel with

Southall Travel? Number One Travel Agent to India,

sA¦¸Ael qòAvel 

with over 20 years experience

 Open 24 hours a day, seven days a week. Call us anytime

 Price guarantee will not be beaten on price

 Specialists for worldwide flights and holidays with any airline, anywhere, anytime Fast and reliable service Multilingual staff

offering impartial advice

 UK’s 100 Fast Track Companies (Sunday Times 2005)

 Trusted household brand for total peace of mind

sA¸e j ˆA mAqe yAºA krvAnuù psùw krˆAe?

20 v¿A#¸I qòAvelmAù anuvI aevA

Art yAºA mAqenA æ¸m nùbrnA qòAvel aejNq

 iwvsnA cAevIsey klAk ane sPtAhnA sAtey iwvs kAe¤ po smye fAen krAe

 AvnI gerùqI

amne Av bAbte kAe¤ po bIq krI ˆkˆe nih

 ivËmAù gme TyAù kAe¤ po

smye kAe¤ po aerlA¤nnI flA¤q ke hAelIdez mAqenA in¿oAùt

 zdpI ane sùtAe¿AkArk sevA bhuA¿AIy SqAf

ewAvmuKt slAh

 yukenI 100 fASq qòek kùpnI pEkInI aek (sNde qA¤Ms 2005)

 mnnI ˆAùit mAqenuù œrœrmAù ÀoItuù ivËsnIy nAm

Call Centre open 24 hours

A BTA 80626

0208 843 6800

Think Travel, Think Southall Travel www.southalltravel.co.uk

47


48

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 23rd July 2011

Gujarat Samachar  

Gujarat Samachar weekly news paper