Page 1

First & Foremost Gujarati Weekly in europe let noble thoughts come to us from every side અા નો ભદ્રા: ક્રતિો યન્તુ િિશ્વત: | દરેક વદશામંાથી અમને શુભ અને સુંદર વિચારો િાપ્ત થાઅો

80p Volume 42, no. 8

સંિત ૨૦૬૯, જેઠ સુદ ૧૪ તા. ૨૨-૦૬-૨૦૧૩ થી ૨૮-૦૬-૨૦૧૩

22nd june to 28th june 2013

રાજકુંવરનું ગુજરાત કનેક્શન ડીએનએ પરીક્ષણ દશાાિે છે કે વિન્સ વિવિયમ અને હેરીની નસોમાં ભારતીય િોહી િહે છે Worldwide Specials Mumbai £445 Ahmedabad £439 Delhi £469 Bhuj £539 Rajkot £559 Baroda £509 Amritsar £455 Goa £479

Nairobi £519 Dar Es Salam £569 Mombasa £629 Dubai £349 Toronto £439 Atlanta £629 New York £459 Las Vegas £649

લંડનઃ ભારત પર વરસો સુધી રાજ કરનાર વિટન પર હવે કોઇ ભારતીય રાજ કરે કે ના કરે પણ ભારતનું લોહી જરૂર રાજ કરશે. તાજેતરમાં થયેલા DNA પરીિણમાં ઘટસ્ફોટ થયો છે કે વિટનના ડ્યુક ઓફ કેમ્બ્રિજ વિડસ વવવલયમની નસોમાં તેમની માતાની તરફે ભારતીય કુળનું લોહી વહે છે. અને આ સંબંધના મૂવળયા છેક દવિણ ગુજરાતના સુરત સુધી પહોંચે છે. આ અહેવાલ બાદ સુરત આસપાસના વવસ્તારોમાં વિડસ વવવલયમ સાથે લોહીનો નાતો ધરાવતા લોકોની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. DNA પરીિણ અનુસાર વિડસ વવવલયમ િથમ વિવટશ રાજવી શાસક હશે જે ભારતીય વંશપરંપરાનો અંશ હશે. વિડસ વવવલયમ આનુવંવશક દૃવિએ ભારતીય વંશના હોવાનું સાવબત થયું છે. વિડસ વવવલયમના પાંચમી પેઢીના દાદી અડધા ભારતીય મવહલા હતા.

વિન્સ વિવિયમ અને વિન્સ હેરી DNA

પરીિણમાં વિડસ અને તેમની પરદાદી વવશે ખુલાસો કરવામાં આવ્યો છે. વિડસના સગાંની લાળ પર કરાયેલા ટેસ્ટ દ્વારા આ ખુલાસો થયો છે. જોકે આ સગાંની ઓળખ જાહેર કરવામાં આવી નથી. પરંતુ વિડસનાં માતા લેડી ડાયના તરફનો આનુવવં શક છેડો છેક ભારત અને ગુજરાતના સુરત સુધી પહોંચ્યો હોવાથી એક રીતે એમ પણ કહી શકાય

કે ગુજરાતી લોહી અંગ્રેજો પર રાજ કરશે. વિડસના એ પરદાદી (પાંચમી પેઢી)નું નામ એવલઝા કેઆકક હતું. (જોકે કેટલાક અહેવાલોમાં કેવાકક નહીં, ડયૂવાકક હોવાનું દશાાવાયું છે) મૂળ આમમેવનયન તરીકે ઓળખાવાયેલાં એવલઝા અડધાં ભારતીય હોવાનું પરીિણમાં બહાર આવ્યું છે. અને તે ભારતના પમ્ચચમ ભાગમાં રહેતા હોવાનું અહેવાલમાં જણાવાયું છે. સ્કોવટશ વેપારી અને વિડસ વવવલયમના પરદાદા વથયોડોર ફોર્સા (૧૭૮૮-૧૮૨૦)ના દવિણ ગુજરાતના સુરત ખાતે ઇસ્ટ ઇમ્ડડયા કંપની ખાતે કામ કરતા હતા. આ સમયે એવલઝા તેમને ત્યાં હાઉસ કીપર તરીકે કામ કરતા હતા. આ દરવમયાન ફોર્સા અને એવલઝાનો સંબંધ બંધાયો હતો. આ સંબંધના પવરણામ સ્વરૂપ સંતાન કેથેવરન જડમી હતી. અનુસંધાન પાન-૩૮

Package Hotel Deals - Thailand Dubai Kerala Goa China US Mombasa+++ $ & % # '

# 0& ! 6 ( 1 4 7 ( % ( *+ *2 / ! *5 2 ( . + 3 0' $ % "

(% 86 0 3 , ( 4 3 . ;! % 86 0 3 , ( 2 3 0 3 7 ;+ 3 / # ) & 3 :9 ( ' 3 1 5 ( $ ;) 3 4 3 * ) IATA ABTA ATOL 3348 (Offices in Harrow, Middx) The Emirates A380

<

(8076 -+,76 %;6

Tel: 0203 515 1212 (anytime), 0208 426 8444, Mobile: 07703 610 185 Discounted Premium Economy, Business & First Class Hotline: 0208 515 9200

Chat Free Anytime on www.cruxton.com

" <

(8076 -+,76 %;6

$

$

!

<

<

"

! " " %$

<

%$

*35

! $

%(807

!

#

%235 %5/ " #

$

! "

31*35( 3%( 32(32 " %!

!

#

1%-0 6%0)6 6%175%9)0 '3 8/

::: 6%175%9)0 '31 327%'7

%12-/&,%%5%6

35

%00

35 %'/%+)( !3856 &-.,% 5%())4


2

દિટન

22nd June 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ક્વીન્સ એવોડડ ઃ પાંચ ગુજરાતીને પણ સન્માન લંડનઃ મિટનના ક્વીન એલીઝાબેથ મિતીયના જટમમદન મનમમત્તે મવમવધ ક્ષેત્રોમાં મવકાસ અને સેવાકાયા કરનારા એમશયન લોકો માટે CBE, MBE સમહત અલગ અલગ સટમાન જાહેર કરાયાં છે. આ સટમાનયાદીમાં મૂળ ગુજરાતના નીના અમીન, ગોરાંદે ભટ્ટ, અબુબકર ચુનારા, જસોદા મપંડોરીઆ અને રમાબહેન શાહનો સમાવેશ થયો છે. Knights Bachelor

• અહનશ હમખાઈલ કપૂર - મવઝ્યુએલ આટ્સા ક્ષેત્રની સેવા. ORDER OF THE BRITISH EMPIRE CBE : • જસહવન્દર સંઘેરા - બળજબરીથી

લગ્ન અને ગૌરવઆધામરત મહંસાના અસરગ્રલતોની સેવા. OBE : • કમલ બસરાન - મબઝનેસ અને ચેમરટીની સેવા • ઈહશકા હનતા ક્લાકક કમાચારી વ્યવલથા અને મબઝનેસની સેવા • ગીતા નંદા - સોમશયલ હાઉમસંગની સેવા • શરબાની સેન - બાળકો અને પમરવારોની સેવા • શાહિદ શેખ - ઈલટ મમડલેટડ્સમાં મબઝનેસની સેવા • સહતન્દર કૌર ટૌંક આંતરવંશીય સંબંધો માટે લવૈન્છછક અને સખાવતી સેવા અને વેલટ મમડલેટડ્સની કોમ્યુમનટીની સેવા. MBE: • ડો. મોિમ્મદ ફરકાદ આલમગીર કામડટયોલોજી ક્ષેત્રની સેવા • નીના અમીન એમશયન મબઝનેસ કોમ્યુમનટીની સેવા • પોલી અંજામ - વેર્સમાં રેમડયોથેરાપી ક્ષેત્રની સેવા • હિષ્ન કાંત અત્રી - ઈંગ્લેટડના નોથા ઈલટમાં ઈટટરિેઈથ સંબંધોની સેવા • હપઆરા હસંિ ઔલાખ - લંડનના હંસલો બરોમાં શીખ સમુદાયની સેવા • પ્રોફેસર સુિતા શેખર બેનરજી - ડીમેટશીઆથી પીડાતા લોકોની સેવા • ગોરાંદે ભટ્ટ - નોથા વેલટ લંડનના હેરો અને વેમ્બલીમાં કોમ્યુમનટીઓની સેવા • અબુબકર ચુનારા - િેિોડટ, માટચેલટરમાં મુન્લલમ

સમુદાયની સેવા • ગોહવન્દર હસંિ ધાલીવાલ િેડિડટ, વેલટ યોકકશાયરમાં કોમ્યુમનટી અને સમુદાયની સંવામદતાની સેવા • જમીલ િાડી ઈંગ્લેટડના નોથા વેલટમાં યુવાન લોકોની સેવા • પરહમન્દર કૌર - એડર્ટ એજ્યુકેશન ક્ષેત્રની સેવા • બસીર સુલતાન કાઝમી - સામહમયની સેવા • અયુબ ખાન - વોરમવકશાયરમાં લાઈિેરીઓની સેવા • વસીમ ગુલઝાર ખાન મિકેટ અને કોમ્યુમનટીની સેવા • ડો. હનમમલ જ્યોજમ (સેલી) મેથ્યુ - પાફકકટસટસ રોગીઓની સેવા • ડો. શ્યામસુંદર પહટયાર - નોથા વેર્ટસમાં હોન્લપટામલટી અને કેટમરંગના વ્યાવસામયક મશક્ષણની સેવા • જસોદા હપંડોરીઆ - ઈલટ લંડનમાં નોકરીઈછછુકો અને કોમ્યુમનટીની સેવા • મનહજત સાિોટા વૈમવધ્યતા અને લોકોના મવકાસ માટે સેવા • ઝાિીદા શેખાવત - DWPને સેવા અને કોવેટિીમાં કોમ્યુમનટી માટે લવૈન્છછક સેવા • રમાબિેન શાિ - ગવમમેટટ િાઈનાટસને સેવા • કનીઝ શૈદ - ઈલટ લંડનમાં યુવાન લોકો અને કોમ્યુમનટી સેવા • બુશરા અલ્તાફ શેખ - વંશીય લઘુમતી સમુદાયો સમહત દેખરેખના કાયાની સેવા અને સખાવતી સેવા • ડો. કૃષ્ણ વલ્લભ પ્રસાદ હસંિ - લેનાકકશાયરમાં હેર્થકેર ક્ષેત્રની સેવા • કેશવ હસંઘલ - વેર્શ અને ભારતીય સમુદાયની સેવા અને વેર્સમાં સખાવતી સેવા • હવજય કુમાર ટંડન - નોધાના આયલમેટડમાં મશક્ષણક્ષેત્રમાં સેવા • મેર અિમદ તેજાણી - મશક્ષણક્ષેત્રમાં સેવા અને ઘાનામાં યારાહ લકૂર્સ ચેમરટી મારિત સખાવતી સેવા. BRITISH EMPIRE MEDAL - BEM

• માગામરેટ ડાલી - નવી મદર્હીમાં ડીિેટસ કોમ્યુમનટીની સેવા • સંતોષ કંવર કોમ્યુમનટીની સેવા • અખ્તર મોિમ્મદ લકોમટશ પોમલસદળમાં મવમવધતા અને સમાનતા મવકાસની સેવા • રહબન્દ્રનાથ સુખદેવ હેમરંગીમા લપોટ્સા અને કોમ્યુમનટીની સેવા.

હિન્દુ દેવતા સાથે સુપરમેનની સરખામણીથી રોષ લંડનઃ સુપરહીરો સુપરમેનની નવી ફિલ્મ ‘મેન ઓિ તટીલ’ના નાયક અને ટિટટશ અટિનેતા હેન્રી કેવિલે સુપરમેનને ટહન્દુ દેવતા સાથે સરખાવતા ટહન્દુઓમાં રોષ િાટી નીકળ્યો છે. યુએસએના નેવાડામાં યુટનવસસલ સોસાયટી ઓિ ટહન્દુઈઝમના પ્રમુખ અગ્રણી રાજન ઝેડે જણાવ્યું હતું કે ઈશ્વરે ટવશ્વનું સજસન કયુું છે, જ્યારે સુપરમેન માત્ર કોટમક હીરો છે. આપણું અસ્તતત્વ માત્ર ઈશ્વરને આિારી છે. ઈશ્વરને માનવીય પાત્ર સાથે સરખાવવા કેટવલ માટે અયોગ્ય ચેષ્ટા છે. તેનાથી ટહન્દુઓની લાગણી ઘવાઈ છે. • હિટનની અડધી વસ્તીને ૨૦૨૦ સુધીમાં કેન્સરનો રોગઃ મિટનની વલતીના અડધાં લોકોને ૨૦૨૦ સુધીમાં જીવનના કોઈ સમયે કેટસરનો રોગ લાગુ પડશે. જોકે, ૧૦માંથી ચાર વ્યમિ આ રોગથી બચી જશે, તેમ મેકમમલન કેટસર સપોટટના નવા અભ્યાસમાં જણાવાયું છે. આયુમયાાદા વધવા સાથે કેટસરના કેસ પણ વધશે. જોકે, તબીબીક્ષેત્રે મવકાસ થવાથી વલતીના નાના પ્રમાણ માટે જ રોગ જીવલેણ બનશે.

નીસડન સ્વામીનારાયણ મંદિરમાં કરુણા દવશે દિન્િુ-દિસ્તી સેદમનાર

લંડનઃ વેમટકટસ પોન્ટટફિકલ કાઉન્ટસલ િોર ઈટટરરીમલમજઅસ ડાયલોગ્સના પ્રેમસડેટટ કામડટનલ જીન-લુઈ ટૌરાને ગુરુવાર ૧૩ જૂને લંડનમાં નીસડનના BAPS શ્રી લવામીનારાયણ મંમદરની મુલાકાત લીધી હતી. મંમદરમાં ‘મહટદુઝ એટડ કેથોમલટસઃ ધ પ્રેન્ટટસ ઓિ કમ્પેશન એઝ એ કન્ટિબ્યુશન ટુ વર્ડટ પીસ’ મવશે સેમમનારનું આયોજન કરાયું હતુ.ં સેમમનારમાં વેમદક શાંમત પ્રાથાના અને મિલતી પ્રાથાના કરાઈ હતી. મંમદરના મુખ્ય િારે પરંપરાગત લવાગત પછી કામડટનલ અને કેથોમલક જૂથને મંમદરદશાન કરાવાયું હતું. કામડટનલે બન્ને સંપ્રદાય અને મઠવ્યવલથાની સમાનતાની નોંધ લીધી હતી. સમયવ્રત લવામીએ લવાગત પ્રવચનમાં BAPS લવામીનારાયણ સંલથાના આધ્યાન્મમક નેતા

પ્રમુખલવામી મહારાજે વષા ૨૦૦૦માં યુએનમાં સહસ્રાબ્દી શાંમત મશખર પમરષદ સમક્ષના પ્રવચનને ટાંટયુ હતુ.ં કામડટનલે ચાવીરુપ સંબોધનમાં મહટદુઓ સાથે સંબધ ં ો મજબૂત કરવાની કેથોમલક ચચાની કમટબદ્ધતા દશાાવી હતી. પરમતમવ લવામી અને ડો. માહટિન ગનેરીએ કરુણા અને મવશ્વશાંમતના આદશોા મવશે પોતાના ધમાસંપ્રદાયોના મવચારોના પેપસા રજૂ કયાા હતા. સેમમનારના સમાપનમાં ભેટોનું આદાનપ્રદાન કરાયું હતું. પ્રમુખલવામી મહારાજે ભારતમાંથી નામદાર પોપ ફ્રાન્ટસસ માટે પમવત્રતાના પ્રતીકરુપ ચાંદીના ‘અમૃત કુભ ં ’ની ભેટ મોકલી હતી. આ પછી મહટદુ ડેલીગેટ્સ સાથે ભારતીય શાકાહારી ભોજન લઈ કામડટ નલ અને તેમના કેથોમલક સાથીઓએ મવદાય લીધી હતી.


www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 22nd June 2013

ડિટન

3

ને ટ વકક ૧૮ દ્વારા ઓક્િફડડ મ ાં એચીવમેસટ ઈન મીડડયા, આર્િસ િૌપ્રથમ ઈન્સડયા ડે નું આયોજન એસડ કલ્ચરના નોડમનેશસિ ખુલ્લાં

લંડનના વેસ્ટમિટસ્ટર એબીિાં ઈંગ્લેટડના િહારાણી એમલઝાબેથ મિતીયનાં એક ઓઈલ પેઈન્ટટંગને ગુરુવારે સ્પ્રે પેઈટટથી ખરાબ કરી દેવાયું હતું. ઓસ્િેમલયન િૂળના કલાકાર રાલ્ફ હીિટસ િારા કેનવાસ પર બનાવાયેલા પેઈન્ટટંગને ચેપ્ટર હાઉસિાં જાહેર પ્રદશશન િાટે રખાયું હતું. આ પેઈન્ટટંગિાં િહારાણી વેસ્ટમિટસ્ટર એબીના કોરોનેશન થીએટરિાં રાજકીય પોશાકિાં દેખાય છે. ગયા વષષે િાચશ િમહનાિાં િહારાણીએ હીિેટસને બકકંગહાિ પેલેસિાં િુલાકાત આપી હતી અને િહારાણી ડાયિટડ જ્યુમબલી સિારંભ સિયે પેઈન્ટટંગ પૂણશ કરી દેવાયું હતું. આ ઘટના પછી પેઈન્ટટંગને જાહેર પ્રદશશનિાંથી ખસેડી લેવાયું છે. આ ઘટનાના આરોપી દમિણ યોકકશાયરિાં ડોનકાસ્ટરના ૪૧ વષષીય રહેવાસી મટિ હેમરસની શુક્રવારે ધરપકડ કરાઈ છે. વ્યવસાયે ઈલેન્ટ્રિમશયન હેમરસ સાિે £૫૦૦૦ના ગુનાઈત નુકસાનનો આરોપ દાખલ કરાયો છે.

કાઉન્સિલોએ મોત મોંઘુ બનાવ્યું લંડનઃ માનવી માટે જીવવાનું તો મોંઘુ છે જ, પરંતુ હવે સ્થાનનક કાઉન્સિલોએ મરવાનું પણ મોંઘું બનાવ્યું છે. ગ્રાસટમાં કાપના કારણે નાણાકીય અછત ભોગવતી કાઉન્સિલોએ તેમની આનથિક હાલત િુધારવા ફ્યુનરલઅંનતમનવનધ ખચાિમાં ભારે વધારો કયોિ છે. એક િવવે મુજબ નિટી ઓફ લંડનમાં અંનતમ િંસ્કારની ફી £૩,૪૬૪ જેટલી ઊંચી છે, જ્યારે લંડન બરો ઓફ વોસડ્ઝવથિમાં £૨,૩૫૦,

ક્રોયડનમાં £૨,૨૬૫, માસચેસ્ટરમાં £૨,૦૧૨ અને િેફ્ટનમાં £૧,૬૫૫ છે. મૃતદેહના અનિિંસ્કારની ફીમાં વાનષિક િાત ટકાનો અને દફન કરવાની ફીમાં ૧૦ ટકાનો વધારો થયો છે. જીએમબી યુનનઅને આ વધતી ફીમાં તપાિની માગણી કરી છે. જોકે, ફૂલોની કકંમત, શબવાનહની અને ચચિ ઓફ ઈંગ્લેસડની ફીને ધ્યાનમાં લેતાં અંનતમનવનધ ખચિ વધુ ઊંચે જઈ શકે છે.

10%

લંડનઃ ભારત અને સ ર ખા મ ણી ઓક્સફડડ વચ્ચે એટીએમ મશીન મ જ બૂ ત સાથે કરી હતી. ઐ તત હા તસ ક રાજદીપ સરદેસાઈ સંબંધની ઉજવણી સાથે વાતચીતમાં માટે નેટવકક ૧૮ અરુણ જેટલીએ દ્વારા ઓક્સફડડમાં ભા ર તી ય ૧૪ જૂને સૌપ્રથમ રા જ કા ર ણ માં ઈન્ડડયા ડેનું લોડડ પેટન ઓફ બાનષેસ ગ ઠ બં ધ ન ની આયોજન કરવામાં આવ્યું અતનવાયિતા જણાવી નાના હતું. આ પ્રસંગે ઓક્સફડડ પ્રાદેતશક રાજ્યોની મુખ્ય યુતનવતસિટીના ચાડસેલર લોડડ ભૂતમકાને નકારી કાઢી હતી. પેટન ઓફ બાનનેસ, નેટવકક લોડડ પેટને ભારપૂવિક ૧૮ના એક્ઝીક્યુતટવ તડરેક્ટર જણાવ્યું હતું કે ચીન કરતા વધુ સુશ્રી વંદના મલલક, અને યુવાન વથતી સાથે ભારત ઓક્સફડડના પૂવિ તવદ્યાથથીઓ મોટી આતથિક તાકાત છે. જોકે, ભારતના તવદેશપ્રધાન દેશના સાતત્યપૂણિ તવકાસને સલમાન ખુરશીદ, તવપક્ષના અવરોધક વધતા ભ્રષ્ટાચાર, નેતા અરુણ જેટલી, CNN પક્ષોની પાછળના અદૃશ્ય IBN ના મુખ્ય તંત્રી રાજદીપ ભંડોળ, મતહલાઓ માટે સરદેસાઈ સતહતના સુરક્ષાનો અભાવ અને મહાનુભાવો ઉપન્થથત હતા. રાજકીય ઉત્તરદાયીત્વનો કાયિક્રમનો પ્રારંભ અભાવ જેવાં મુદ્દાઓ તેમણે દીપપ્રાગટ્યથી થયો હતો. આ નજરઅંદાજ કયાિ હતા. સાથે કડટેમ્પરતર સાઉથ ઓતડયડસમાંથી ડો. રેમી એતશયન થટડીઝ પ્રોગ્રામ માટે રેન્જરે તિટનમાં ભારતીય પ્રેમનાથ બહલ થકોલરતશપની ડાયથપોરાના વ્યાપક પ્રદાન જાહેરાત કરાઈ હતી. પ્રથમ તવશે ટીપ્પણી કરી હતી. જોકે, ઓતડયડસમાં થકોલરતશપ લરચાડડ ટોબોને કમનસીબે બેરોનેસ ઉષા પ્રશાર અને એનાયત થઈ હતી. તવદેશપ્રધાન સલમાન સીમા મલ્હોત્રા એમપી ખુરશીદે ભારતને નરમ-નરમ તસવાયના એતશયન ઉમરાવ કે રાષ્ટ્ર ગણાવવા સાથે ચીનની સાંસદ હાજર ન હતા.

e e r f e xt r a

From Britain’s Favourite * Basmati www.tilda.com *Britains Favourite Basmati. Source: IRI Grocery Outlets, Basmati branded leaders in volume and value. 52 weeks 7/7/12.

એનશયન એચીવિિ એવોડ્િિ ૨૦૧૩ ના ‘એચીવમેસટ ઈન મીનડયા એસડ આર્િિ એસડ કલ્ચર’ કેટેગરી માટે નોનમનેશસિ હવે ખુલ્લાં છે. અનોખા અને તટસ્થ ‘પીપલ્િ એવોડ્િિ’ માટે તેમની પિંદગીના િેરણાદાયી વ્યનિનવશેષોને નોનમનેટ કરવા જનતાને આમંિણ છે. ABPL નવનવધ કાયિક્ષેિોમાં પોતાના િદાન થકી િમાજ િત્યે િનતબદ્ધતા દશાિવનારા વ્યનિનવશેષોનું એનશયન એચીવિિ એવોડ્િિ (AAA) દ્વારા િસમાન કરે છે. AAA નો ૧૩મા વષિમાં િવેશ થયો છે. ‘ગુજરાત િમાચાર’ અને ‘એનશયન વોઈિ’ના ગ્રાહકો અને વાચકો ઉપરાંત િમાજના વ્યાપક નહસ્િાને એવોડ્િિની નવનવધ કેટેગરીઓ માટે ઉમેદવારોને નોનમનેટ કરવા આમંનિત કરીએ છીએ. એનશયન એચીવિિ એવોડ્િિ કેટેગરીમાં એચીવમેસટ ઈન મીનડયા એસડ આર્િિ એસડ કલ્ચર ; િોફેશનલ ઓફ ધ યર; વુમન ઓફ ધ યર; યંગ એસટ્રેનિસયોર ઓફ ધ યર; યુનનફોર્ડડ એસડ નિનવલ િનવિિીિ, ઈસટરનેશનલ પિિનાનલટી ઓફ ધ યર, લાઈફટાઈમ એચીવમેસટ એવોડડ; સ્પોર્િિ પિિનાનલટી ઓફ ધ યર; નબઝનેિ પિિન ઓફ ધ યર; એચીવમેસટ ઈન કોર્યુનનટી િનવિિ તથા એવોડડ ફોર એસટરટેઈનમેસટનો િમાવેશ થાય છે. આ વષિના એવોડડ માટેનો થીમ અથવા નવષયવસ્તુ ‘મનહલા’ છે. ગત થોડાં વષોિ દરનમયાન, એચીવમેસટ ઈન મીનડયા એસડ આર્િિ એસડ કલ્ચર કેટેગરીનાં કેટલાંક નવજેતાઓ આ મુજબ છેઃ નીલીકા ગુણાવદશને, અંજલી બુલી, બોબી મસંહ, રેણુ પટેલ, રમવ શિાશ, ચિનલાલ ચિન. આ વષિ માટે શાિક દાવર, રે પંથકી, મરશી મરચ, રાખી સુદ, હની કાલમરયા, જય કુિાર, પરેશ શાહ, રજની વૈદ્યનાથન િનહતનાં વ્યનિનવશેષો શોટડનલસ્ટ થયેલાં છે. આ નોનમનેશસિની નોંધણી ‘ગુજરાત િમાચાર’ અને ‘એનશયન વોઈિ’ સયૂિપેપિિ મારફત તેમ જ www.asianachieversawards.com પર ઓનલાઈન કરી શકાશે. નોનમનેશસિ માટે આખરી િમયમયાિદા ૧૨ જુલાઈ ૨૦૧૩ છે. નોમિનેશન ફોિશ િાટે જૂઓ પાન નં-૩૨ વધુ નવગતો માટે વાંચો એનશયન વોઈિ


વિટન

4

22nd June 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

વિટને ઈયુમાં રહેિું જ જોઈએઃ કેમરન િંડનઃ લિટને વૈલિક દોડમાં થપધાા કરવા ઈયુમાં રહેવું આવશ્યક હો વા નું વ ડા પ્ર ધા ન ડે વિ ડ કે મ ર ને જ ણા વ્ યું છે. ઈયુ સભ્યપદ લિટન માટે ફાયદાકારક છે, પરંતુ તેની કામગીરી સુધારવાની જરુર દશાાવી હતી. તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે અરાજકતાપૂણા વેલ્ફેર લસથટમ અને નબળો દેખાવ કરતી સરકારી શાળાઓ લિટનને વૈલિક થપધાામાં અવરોધી રહી છે. લિટન વૈલિક વેપારધંધામાં સવોાચ્ચ પાંચ થથાનમાં આવે અને ત્રણ વષામાં યુરોપમાં વેપાર કરવાને પાત્ર પ્રથમ દેશ બનાવવાની રુપરેખા વડા પ્રધાને જાહેર કરી હતી. તેમણે લવિ કક્ષાની લશક્ષણપદ્ધલતનું સજાન, બેલનફફટ્સમાં સુધારા અને ખાધઆધાલરત અથાતંત્રને પુનઃ સંતુલિત કરવા પર ભાર રાખ્યો હતો.

લંડનઃ વિલ્સડેનના શ્રી પિામીનારાયણ મંવિર દ્વારા તેમની ૨૫ િષષની ઉજિણીના ભાગરૂપે વિશેષ ‘કોમ્યુવનટી િીકેસડ’ના આયોજનમાં મિિ કરી હતી. આધ્યાત્મમક અને સાંપકૃવતક ઉમસિની સાથોસાથ મંવિર કોમ્યુવનટી અને જરુવરયાતમંિ લોકો માટે પણ શક્ય એટલી મિિ કરી શકે તે જરૂરી છે. ચેવરટી િોક દ્વારા £૨૦,૦૦૦થી િધુ રકમ એકત્ર કરાઈ હતી. આગામી સમયમાં પણ તેમાં િધારો થતો રહેશે તેિી શક્યતા છે. કાયષક્રમમાં ૪૦૦થી ૪૫૦ જેટલા લોકો હાજર રહ્યા હતાં. શવનિાર, આઠ જૂને મંવિરના પિયંસેિકો ગ્રાસડ યુવનઅન કેનાલ નજીક જંગલમાં સાફસૂફી માટે ‘ગ્રાઉસડિકક’ સંપથા સાથે જોડાયાં હતાં. નકામા કચરાથી આસપાસના જંગલજીિનને પ્રિુવષત કરતું આ પથળ ચોખ્ખુંચણાક કરી િેિાયું હતું. આ ઉપરાંત, પથાવનક

' #

#

#!

%

)

E%C I \ '* E- 6#\? D / \'7 E \!)I C\ O 8'C"D \!)I C8 E $C D D $ "M\ $ D "E%C C L *"C'I(

& ' #(

# % &+

BE 'C$ SZ I TW E%C (C&C D $^ CM \ '*L W \ '* V $C\: E- 6#\? D /"$# C& /!## \((E /'# <'C*"CM ;D 8 C$ +L J% =I C8 (C C+C$D "CM*C+C$D D $ "C" <'I( D *C I *C *D] L *"C'I( 3%I L$I8 %I \ \ *D $+CR L5* "C 0/* \ \%* 0 % O 5#E*I O $D'$ *D L 9G L P I\$* L \'+M C'%L <'C* \ N %I8 $ L'I0>D \"Q +C" ' & $'C C (I (E9'C$ [ 8 V \ '* I U $C\: E- 6#\? D / &' <'C*"CM +L J% =I C8 (C C+C$D "CM*C+C$D D $ %I \'0 J$"D $ .%C* L D $C D "E%C C "M\ $

D

%L@L"L0 L 9G IAC\'* K % $C $C K*% $L#% #L D "E%C C ( %M

$ " # $'C C (I SV *1 J4 $ Y \ '* X $C\: -E 6#\? D /"%' C& /" # ST ')O D D I D '# <'C*"CM , D,#E\ ' L >C'I% +L % J =I C8 (C C+C$D "CM*C+C$D D $ L *"C'I(

$

"

)! $

%#!

.

#+ &&#.

#" #

% #

# * & '

%%" (#. *% ,%! !) &&%!$* %" $ &%)!* ( '+!( %$* *

%* # *-!$ )

(!$

!

* !#

$* %(

""!&

%#

મિફીએ લિટનના રે ગ્ યુ િે ટ ર ના પ્ર લત ભા વ ને આ શ્ ચ ય ા જ ન ક ગણાવ્યો હતો. ભા ર ત માં ઉત્પાલદત િાટડેડ ડ્રગ્સની જનલરક આવૃલિ પાછળ નજીવો ખચા થતો હતો અને પલરણામે NHSને દર વષલે લબલિયટસ પાઉટડ્સ બચત થતી હતી. લદનેશ ઠાકુરે છેક MHRAને ૨૦૦૪થી સંખ્યાબંધ ઈમેઈલ્સ મોકલ્યાં હતા, જેમાં તેમણે લિટનમાં પ્રાપ્ય અથવા વેચાણ માટે મૂકાનારી દવાનાં લિલનકિ ડેટા અલવિસનીય હોવાની શંકા વ્યક્ત કરી હતી. રેનબક્સીની નકિી અને પરીક્ષણ લવનાની દવાઓથી લિલટશ પેશટટ્સ જોખમમાં મૂકાશે તેવી લચંતા તેમણે દશાાવી હતી.

આયલલેન્ડમાં ગભભપાત માટે નવો મુસદ્દો જાહેર ડબ્લિનઃ કેથોલિક રાષ્ટ્ર હોવાથી આયિલેટડમાં ગત ઓક્ટોબરમાં સગભાા ભારતીય ડેન્ટટથટ સવિતા હિપ્પનિારના ગભાપાતનો

ઈનકાર પછી તેમનું મોત થયું હતુ.ં આ ઘટનાની સમીક્ષામાં લનષ્ફળતાના તારણો દશાાવતો અહેવાિ પ્રલસદ્ધ કરાયો છે. રીપોટટની સાથોસાથ આયિલેટડ સરકારે નવો મુસદ્દા ખરડો પણ પ્રલસદ્ધ કયોા છે, જેમાં ડોક્ટરો કેવી પલરન્થથલતમાં ગભાપાત કરી શકે તેના લનયમો થપષ્ટ કરાયાં છે. ડોક્ટરોને સગભાાનું જીવન બચાવવા જરૂરી હોય તેવા કેસમાં ગભાપાત કાનૂની બનાવવાની થપષ્ટતા મુસદ્દામાં થઈ છે.

#!

% !

%

! $

#

'5 ! %

% # % % %! )

%/

(

$

*

" %

"

%

!

" # $

"

( '

" % ',$# ! # '$-- ( )*.2 '3) 3,! ( $+'( 3! (

-2$!!$ .7 30& .,! 1 (0.!( $5 .0* '(" &. .0.-2.

"* &$1

( !%

િંડનઃ લિટનના સથતી દવાઓનાં સૌથી મોટાં ભારતીય સપ્િાયર રેનબક્સી ખાતે ગેરરીલત ચાિતી હોવાનો પદાાફાશ કરનારા વિનેશ ઠાકુરની ચેતવણીઓને યુકે મેલડલસટસ એટડ હેલ્થ પ્રોડક્ટ્સ રેગ્યુિેટરી ઓથોલરટી (MHRA)ના અલધકારીઓએ અવગણી હતી. રેનબક્સીના પૂવા સીલનયર એક્ઝીક્યુલટવ લદનેશ ઠાકુરે રેનબક્સી દ્વારા નેશનિ હેલ્થ સલવાસને સપ્િાય કરાતી ઓછામાં ઓછી ૧૬ ડ્રગ્સ બાબતે MHRAનો વારંવાર સંપકક સાધ્યો હતો. યુએસ દ્વારા આ કંપનીને ગેરરીલતઓ માટે £૩૩૦ લમલિયનનો ભારે દંડ કરાયો છે. પેશટટ્સ એસોલસયેશનના ચીફ એક્ઝીક્યુલટવ કેથેરાઈન

& 0

.%C* L \+0 E \$#C

# % $'C C (I +I%D *1 J4 $ Z \ '* Y $C\: -E 6#\? D /$% C& /$ <'C*"CM , D,#E\ ' L >C'I% L$ 8 C$ +L J5* =I C8 (C C+C$D "CM*C+C$D D $ L *"C'I( F$ +C %C /*N 2%L$I0* \ *C $L" D "E%C C

&

) * %#!

વિટને રેનબક્સીની ગેરરીવત અંગે વિનેશ ઠાકુરની ચેતવણી અવગણી

%##! # * $ %'! "'& '# % "' " " % &' (! " # %#! + $ % " ' " % % ! " ' % % #'! #!

# % # # +(

(E9'C$ $C:I ST H C%D"C C \!)I \(' ^ <'C*"CM ;D 8 C$ +L J% =I I$D %I0 C\ P * C

િંડનઃ િેટકેશાયરના નેલ્સનના ૭૫ વષષીય ડોક્ટર ઈકરામ મવિકનું એક લવલચત્ર અકથમાતના પાંચ લદવસ પછી ૧૨ જૂને હોન્થપટિમાં મોત નીપજ્યું હતું. ડોક્ટર મલિક થથાલનક મન્થજદમાં નમાજ માટે જઈ રહ્યા હતા ત્યારે પસાર થતી એક કારના વ્હીિમાં તેમના પગના વથત્રો ફસાઈ ગયાં હતાં. ડોક્ટર મલિક નીચે પછડાયા હતા અને પગથીના પથ્થર સાથે તેમનું માથું અથડાયું હતુ. ઈટક્વેથટમાં ડોક્ટર મલિકના મોતની હકીકતો બહાર આવી હતી. કુટંબીજનોએ તપાસમાં લવિંબ માટે પોિીસની ટીકા કરી હતી. જોકે, ડોક્ટર મલિકના પત્ની ડો. રઈસા સલહત પલરવાર અને પોિીસે આ મોત માટે કારમાલિક કેરોવિન લકોફિલ્ડ જવાબદાર ન હોવાનું થવીકાયુું હતું. મુન્થિમ સમુદાયના જાણીતા ડોક્ટરને તેમના સેવાકાયા માટે ક્વીન દ્વારા ૧૯૯૯માં MBE એવોડટથી સટમાલનત કરાયા હતા. ઈથટ િેટકેશાયરના કોરોનર વરિાડડ ટેઈિરે અકથમાતે મોતનો ચુકાદો આપ્યો હતો.

કોમ્યુવનટી સેસટર ખાતે ઢોલ િકકશોપ પણ યોજાયું હતું. રવિિાર, નિ જૂને ગ્રેટ ઓમષસડ પટ્રીટ હોત્પપટલની સહાયાથથે ચેવરટી િોકનું આયોજન થયું હતું. શ્રી કચ્છ સમસંગ પિામીનારાયણ મંવિર- કેસટોનથી શરુ કરીને વિલ્સડેન ટેમ્પલ સુધીની આ િોકમાં લોકો જોડાતાં ગયાં હતાં. પથાવનક કાઉત્સસલરોકાઉત્સસલર બેરી ચીઝ, કાઉત્સસલર સુરેશ કણસાગરા, કાઉત્સસલર કૃપેશ હીરાણી, કાઉત્સસલર મોહમ્મદ બટ, કાઉત્સસલર હરભજન સસંહ, કાઉત્સસલર કેતન શેઠ અને કાઉત્સસલર કૃપા શેઠ, બન્ને મંવિર અને ગ્રેટ ઓમષસડ પટ્રીટના પ્રવતવનવધઓ દ્વારા આનંિ સાથે િોકનો આરંભ કરાયો હતો. કેસફોડડ વબલ્ડસષ વલવમટેડના માવજી વેકસરયા, યુરોકેન વલવમટેડના સવનોદ હાલાઈ, એમ.પી બ્રધસષના સુરેશ રાબસડયા સવહત પથાવનક િેપારીઓ પણ મિિમાં સામેલ થયા હતા.

&+

(E9'C$ TZ H U \ '* T $C\: E- 6#\? D / !' <'C*"CM +L J% *C I =I C8 E $C D D $ *C *D] L *"C'I(

&

વિવિત્ર અકલમાતમાં મુબ્લિમ તબીબનું મોત

વવલ્સડેનના શ્રી સ્વામીનારાયણ મંવિર દ્વારા ‘કોમ્યુવનટી વીકેન્ડ’

%0 6 %0 6 %0 6

'

555 %2 20 4$+ ". 3*

()

&&& % !$

!$

'5

* %

! %5 % % * % ' . % ! * % '!

! 1$# .- 25(- 1' 0(-&

// // //

'

*

21 21 21

%

.

% *

* %6 %

* % 2 % " 3 . * , 1 % . 4 ! "# #

!

% !$

!$

' .

0

% '

% + '

'


5

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 22nd June 2013

4!# 5*(' 4*&/, ).'#*.%'3-.%1 +-1" 01&$ 3. 2(3% ]LO (z|LCHO QLTGAKCD=LKA MCHN QC:?=O- O7ATD=K9O QH:RLC:=O TDP 8C?HP|QHT== PKDKDM 8KHH CNNO? GOGRO?= T DO8 HO9OH CN H:7:?6'!20$ %$02($,2." *!$ 3.$+* )/$.2*2$+ ).% '!2*$#"0-($ +$,(2&$1 ]?:GA jD;O?DT;KCDTH lCHN qH:R p:RTK 8KHH O7QOOP THH O7AOQ;T;KCD= 짜 ;LO?O 8KHH RO DC;LKDM HKIO K; KD ;LO ?OMKCD TDP RO6CDPm o7QH:=K9O GOGRO?=LKA CAAC?;:DK;KO= ;C ]?:GA jD;O?DT;KCDTH lCHN qH:R 8KHH RO :D9OKHOP =LC?;H6m

t## <B+ %Bz(%(" V t*"( # +B( **** 888mPTGTQA?CAO?;KO=mQCG

TIC6TvPTGTQM?C:AmQCG

c8D T H:7:?6 [KHHT KD ;LO GC=; PO=K?OP lCHN QCGG:DK;6 KD p:RTK *

Pay 125,000 GBP

C9O? ;LO DO7; % GCD;L= TDP GC9O KD pOQ <B(#w

t## <B+ %Bz(%(" V t*"( # +B( **** 888mPTGTQA?CAO?;KO=mQCG

TIC6TvPTGTQM?C:AmQCG


6

લેસ્ટર-બદમિંગહામ

22nd June 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

અજાણી નાદયકાઓને લેસ્ટરમાં સલામી સાંકળવામાં આવશે તેવી િટતબિતાનો પુનરુચ્ચાર કયોય હતો. ભારત સાથે પાટરવાટરક ટબઝનેસ સંબંધોને યાદ કરતાં માગોય જેમ્સે લેથટરશાયરની ગુણગાન નટહ કરાયેલી નાટયકાઓને સલામી આપવાની LABAની પહેલને ટબરદાવી હતી. આ કાયયક્રમમાં લેથટરશાયર એસડ રુટલેસડ કોમ્યુટનટી ફાઉસડેશન સંચાટલત કંચનબહેન મોદી, કોફ્રેશના ચેરમેન લદનેશભાઈ પટેલ, માગોપ લાબા’સ લીગસી ફંડ ચેટરટી માટે ૪૦૦૦ની જેમ્સ એમપી અને LABAના વાઈસ પ્રેલસડેન્ટ રાની મહાલ રકમ એકત્ર કરાઈ હતી. સર એડવડડ લેથટરઃ ઓલ પાટટી પાલાયમેસટરી ગ્રુપ ઓન ટ્રેડ ગાનતીઅર એમપી, ટબશપ ઓફ લેથટર રેવરસડ એસડ ઈસવેથટમેસટના અધ્યક્ષ અને સાંસદ લટમ થટીવન્સ, જજ હેમન્ડ, લેથટર કાઉસટી માગોપ જેમ્સે લેથટરમાં સાતમી જૂને LABAના કાઉન્સસલના ચેરમેન રોલશતા પેજ, બેરોનેસ વાટષયક ટવમેસસ એવોર્સય ટડનરમાં મુખ્ય મહેમાન સંદીપ વમાય, લેથટરશાયરના પોલીસ કટમશનર તરીકે હાજરી આપી હતી. સાંસદ માગોય જેમ્સે સર ક્લાઈવ લોડર, નેશનલ એટશયન ૨૦૦ િટતટિત મહેમાનોની ઉપન્થથટતમાં ટબઝનેસ એસોટસયેશનના ટડરેક્ટરો- નસીર ટિટટશ એટશયન ડાયથપોરાને વેપારવૃટિ, અવાન, લનન્દર જોહલ અને જસબીર પરમાર રોકાણ લાવવા તેમ જ ભારતીય ઉપખંડ, મધ્ય સટહત સંખ્યાબંધ મહાનુભાવોએ અહીં હાજરી પૂવય અને આટિકા સાથે િવાસન સંપકક વધારવા આપી હતી.

વૃધ્ધ િંપતી પાસેથી સ્ટેરલીફ્ટ મેઇન્ટેનન્સના બહાને નાણાં પડાવતા ગઠીયાઓ - કમલ રાવ

બેરોજગારી અને કારમી મંદીના આ ભીષણ કાળમાં ગમે ત્યાંથી પાઉન્ડ ભેગા કરવા ચોર ધુતારાઅો નનદોોષ વડીલોને લૂંટી લેવા અવનવા અખતરા કરે છે. આવો જ બનાવ લેસ્ટર ખાતે ગત સપ્તાહે બન્યો હતો. લેસ્ટર પોલીસના જણાવ્યા મુજબ રટલેન્ડ નવસ્તારના એક વૃધ્ધ દંપતીના ઘરે બે ગઠીયાઓ પહોંચી ગયા હતા અને જણાવ્યું હતું કે 'તમારા ઘરના દાદરની લીફ્ટના

મેઇન્ટેનન્સનો કોન્ટ્રેક્ટ પૂરો થઇ ગયો છે અને તેને રીન્યુ કરવા માટે અમે આવ્યા છીએ અને તે પેટે તેમણે £૪૦૦ આપવા પડશે.' વૃધ્ધ દંપતી નણાં આપવા તૈયાર થઇ જતા એક ગઠીયો ઘરમાં વૃધ્ધા સાથે એકલો રહ્યો હતો જ્યારે બીજો ગઠીયો મદદ કરવાના બહાને વડીલ પાસે બેન્કના કેશ મશીન પર ગયો હતો અને ત્યાંથી તેણે £૪૦૦ મેળવી લીધા હતા. આ બધી બાબતોથી અજાણ વડીલે પોતાની દીકરી ઘરે આવતા

બધી બાબતની જાણ કરતા વૃધ્ધ દંપતીને ગઠીયાઓ છેતરી ગયા હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. બનાવ અંગે પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. પોલીસે આવી રીતે છેતરવાનો પ્રયાસ થાય તો તાત્કાનલક 999 નંબર પર પોલીસનો સંપકક કરી ફનરયાદ કરવા જણાવ્યું છે. આપને જો બનાવ અંગે માનહતી મળે તો 101 ઉપર જાણ કરવા અને જો આવો બનાવ બનતો હોય તો તત્કાળ ફોન નં. 999 ઉપર જાણ કરવા નવનંતી કરાઇ છે.

લેસ્ટરના અગ્રણી સમાજસેવકો દ્વારા દિવંગત ઇન્િુબેન શ્રોફને ભવ્ય શ્રદ્ધાંજદલ લેથટરના શ્રી સનાતન મંટદર ખાતે ૧૧ જૂન, મંગળવારે સાંજે ભરચક હોલમાં લેથટરના નામી અનામી લેખકો, અનેક સંથથાઓના હોદ્દેદારો, કાઉન્સસલરો અને ટમત્રોએ લેથટરના જાણીતા મટહલા કાયયકર, લેટખકા અને ટવચારક ઇન્દુબેન કાલીદાસ શ્રોફને ભાવભીની શ્રિાંજટલ અપયણ કરી હતી. સભાની શરૂઆતમાં 'શ્રુટત આર્સય'ના સંગીત સાધક શ્રી ચંદુભાઈ મટ્ટાણીએ ગાંધીજી અને ટવનોબાજીને ટિય એવી િાથયના 'ઇશા વાથયમ ઇદંમ સવયમ્' ગાઈને વાતાવરણને ભીનું ભીનું કરી દીધું હતું. એ પછી તેમણે સુરેશ દલાલ અને પન્ના નાયકની રચનાઅો સંભળાવીને આંખના નીર છલકાવી દીધા હતા. એ શ્રી સનાતન મંટદરના િમુખ શ્રી રમણભાઈ બાબપર, સબરસ રેટડયોના હેમેન્દ્ર મોદી, ગુજરાતી સંથથા ભારતી આચાયપ, લેટખકા નયના પટેલ, કકતતી મજીઠીયા, સામાજીક કાયયકર તનમનબેન પટેલ, ભજનીક શ્રી બાલુભાઈ પટેલ, ગુજરાતી ટ્રાસસવાઇઝના લદનેશભાઈ શમાપ, થટ્રોક

,*.% " " " " $$ $"( $%"

3$ + . #

+ 1

+ +

$" !" %" " '$ # ! # "# ! # ! ( "# $ # " &# ! %# #$ # $ " $ # $ "$# $) # ! # # !" ##

' - &- , 1

0& +2 ", .(%

+ /

(

)!-2

,

$ "

! ###

$ !

"

# $" "

"

6D907DI ,H* 3/ A1;G K72E- 740 4H2 ,9H

!

( , " ((% ) %$ % %') () ' ( "%%! $ %' .$ # + ( %$ '. ' , % $ ) ! %*' )*' . * ' ) " $ * ( %%" )% ) $ -) " + " % .%* + & (( %$ %' * ' ) " $ * $ *")*' % .%* " ! ,%'! $ , ) & %&" $ + #%$()' " ! ""( ) $(, '( ' . ( )% %+ ) $ ) ( '%" ( %' ! !

"

# # " % # ! # $

/6 % 2 7 ( 1 0 0 2 $/ !: 1 / 0 5 !/= 5 8# ' !9 0 # 4 0 / 2 +2. /! +2. 1 !-/ / * / /< ( 7 ! ; 2 6 3 ,5 0 0 ') 5 2"

2 5

2<

! % $! $ # "

)0 2 / /!2 5 / 0"61 #2!/

L?:G@.2D ,H* 3/ A1;G1E 07DC )G9 3D>J: )7G 3E, )3 ,9E2G 5D8 +9 6D90 7H,:E=FI 7DB 6D90697DI 7H5D*: 4H2 -E<E )2G :G3-H3 7H,:H #('&

!

)

'&($%(

" !

7

) 0 & 2 #

$"%

!

ખાસ આવેલા થવ. ઇસદુબેનના ભાણેજ જમાઈ શ્રી ધીમંત ભટ્ટ અને તેમના ટદકરા ધમમેશ ભટ્ટે ઇસદુબેનને ૩ વષય પહેલા ‘ગુજરાત સમાચાર' દ્વારા એનાયત કરાયેલ ‘કમયયોગી સસમાન’ એવોડડ સવષેને બતાવી 'મટહલાઓનું જીવતા હોય ત્યારે જ સસમાન કરો' તેવી ભાવના વ્યક્ત કરી હતી. શ્રધ્ધાંજટલ સભામાં મોટી સંખ્યામાં હાજર રહેનાર સૌનો ઇસદુબેનના થવજનોએ અંતરથી આભાર માસયો હતો. અંતમાં લોહાણા સમાજના શ્રેિી વડીલ શ્રી નારણદાસભાઈ આડતીયાની સમુહ ધૂનના નાદ સાથે શ્રિાંજટલની પૂણાયહુટત થઈ હતી. ૯૩ વષયના ઇસદુબેન શ્રોફની શ્રિાંજટલનું સંચાલન અાગવી શૈલીમાં શ્રી લદપક જોશીએ કયુું હતું.

િોજેક્ટના લવનોદભાઈ કોટેચા, જલારામ ટશશુકુંજના પ્રફુલ્લાબેન મોદી, કેશવભાઈ રામપરીયા, કાઉન્સસલર સવયશ્રી રસ્મમકાંત જોશી, ભૂપેન દવે, મંજુલાબેન સુદ, ડો. ગજેન્દ્ર છત્રીસા, જૈન સમાજના પ્રલદપભાઈ મહેતા, કાયયકર મનસુખ ચૌહાણ, લવનોદ પોપટ, યુસુફ લસદાત, અબ્દુલ કરીમ ઘીવાલા, ધમમેશ લાખાણી, આશા નિવાણી અસ્થમતા સોંઢા, સંથકાર રેટડયોના સાધના વૈદ્ય, કૂમુદબેન, બીબીસીના જયના શાહ, ધીરીબેન રમેશ દવે, પ્રલવણ લુક્કા, શોભાબેન જોશી, સુભદ્રાબેન સુરેશચંદ્ર જોશી, જ્યોત્સનાબેન જૈન, દમયંલત લમથત્રી, શ્રી ભગવાનજીભાઈ મોદીએ ભાવભીની શ્રધ્ધાંજટલ અપયણ કરી હતી. ટદવંગતને શ્રધ્ધાંજટલ અપયણ કરવા યુએસએથી

• લેથટરમાં કેરીની સુંગધ ગલીએ ગલીએ ઃ ટિટનના ગુજરાત ગણાતા લેથટરમાં આ વષષે કેરીની સુંગધ ગલીએ ગલીએ ફેલાઇ ગઇ હતી અને દરેક િુટ એસડ વેજના વેપારીઓ કેરીના બોક્સ સાથે તૂટી પડ્યા છે. ટિટટશ વેપારીઓ પણ ‘મીથી કારી, સરસ કારી’ બોલતા થઈ ગયા છે. ગુજરાતની કેસર, હાફુસ, લંગડો, યુરોપની રસકેરી, આટિકાની આલ્ફાસઝો જેવી મોટી કેરીના બોક્સના ઢગલા રથતા ઉપર જોવા મળે છે. બેલગ્રેવ રોડ - ઇથટ પાકક રોડ, હટરસન રોડ, ગ્રીલમ્ડ રોડ, એવીંગ્ટન રોડ ઉપર કારમાં ટનકળીએ ત્યારે હવામાં િસરેલી કેરીની સુગંધ આપણને તરબતર કરી જાય છે. ચીપ્સ અને સમોસા સાથે કેરીના ટુકડા ખાતા લોકોને જોવાની મજા લેથટરમાં જ છે.

!#$ #% #$! % $ ! # !- 0

ઇન્દુબેન શ્રોફને શ્રદ્ધાંજલલ અપપણ કરવા ઉપસ્થિત રહેલા અગ્રણીઅો

! #

!

!

! "!

!

"# "# "#


www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 22nd June 2013

7


8

22nd June 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ગુજરાત, બિહાર, યુ.પી... અને બિલ્હી રાજકીય ચતુષ્કોણ તસિીરે ગુજરાત

એકિીજામાં ભેળવ્યાં હતાં અને એનિીએને મજિુત િનાવ્યું હતુ.ં શરિ યાિવમાં તેવી તાકાત નથી. એક દનષ્ફળ સંયોજકથી એનિીએને મુદિ મળી!

વિષ્ણુ પંડ્યા દિલ્હી, વાયા ગુજરાત અને ઉત્તર પ્રિેશ તેમ જ દિહાર? ૨૦૧૪ની ચૂટં ણી પહેલાંનું આ દૃચય આજે મીદિયામાં છવાયેલું છે. રોજેરોજ ઘટનાઓ એટલી ઝિપથી િિલાય છે કે અત્યારે લખેલાંમાં ઉમેરો કરવો પિે! ગયા સપ્તાહે આ કોલમ લખીને છપાઈ ગઈ તે પછીની ઘિીએ એલ. કે. અિવાણીએ પોતાનું રાજીનામું પાછું ખેંચી લીધાના સમાચાર આવ્યા! લેખના અંતે તા.ક. (તાજા કલમ) કે ‘તટોપ પ્રેસ’ની યે શક્યતા નહોતી રહી. જોકે આપણે એવી સંભાવના િશાાવી હતી કે અિવાણી ત્રણે પિનાં રાજીનામા પાછાં ખેંચી લેશ.ે એવું જ થયુ.ં

અસ્તતત્િની લડાઈ કે... ... પણ, પછી શું થયુ?ં રદવવાર, સોળમીએ પાટલીપુત્ર - પટણાની પત્રકાર પદરષિ જોઈ હતી, ટી.વી. પર તમે? શરિ યાિવ અને નીદતશ કુમાર િંને જોરશોરથી કહી રહ્યા હતા કે ભાજપની સાથે ટકી રહેવું અમારા માટે મુચકેલ છે... પ્રચાર-પ્રમુખ તો પહેલાં યે ભાજપમાં હતા, અત્યારે આવી તાજપોશી થઈ તેવું ત્યારે નહોતુ.ં .. અટલ દિહારી અને અિવાણી, અહોહોહો, વો ભી ક્યા દિન થે... આવું પણ કહેવાયું કે િેશને સેક્યુલર છિી ધરાવનારાઓની જરૂર છે. જેિી (યુ) દિહારથી િહાર ક્યાંય ખાસ અસ્તતત્વમાં નથી અને દિહારમાં લાલુ પ્રસાિ યાિવના આરજેિીએ જે તિાહી મચાવેલી તેની પ્રદતદિયારૂપે મતિારોએ એનિીએને મત આપીને સત્તા પર િેસાડ્યું હતુ.ં યાિ રહે કે એકલા જેિી (યુ) કે એકલા ભાજપને નહીં, ગઠિંધનને દવશ્વાસપૂવકા શાસનની જવાિિારી સોંપી હતી. હવે તે મંચ તૂટી પડ્યો છે. કારણો તો તેમાં ઘણાં છે. દિહારમાં ૨૦૧૪માં લોકસભા સીટો પર વધુ દવજય મેળવવો છે, ૨૦૧૫માં દિહાર દવધાનસભા ચૂટં ણીમાં એકલા હાથે સત્તા મેળવવી છે... આ મનોરથ નીદતશ કુમારના છે અને તેમના પર કોઈ અંકુશ નથી. શરિ યાિવ પ્રમુખ તો છે અને એનિીએના સંયોજક પણ છે. પણ, આ જ પિે જ્યોજા ફનાાસ્ડિઝ હતા, સમતા- જેિી (યુ)ને

" #

'! & # % $

શરદ, નીવતશ, જ્યોજજ પણ જેિી (યુ)માં આ પગલાંની અસર શી છે? ૧૯૬૭માં સંસોપા (સંયિ ુ સમાજપાિી પાટટી) અને તેના ધૂવાંધાર નેતા િો. રામમનોહર લોદહયાએ દિનકોંગ્રેસવાિનો ઝંિો ઊઠાવ્યો અને તેમાં તે સમયના શદિવાન ભારતીય જનસંઘને સાથે લીધો. િો. લોદહયા - પંદિત િીનિયાળ ઉપાધ્યાયનો તે સમયનો સંયિ ુ મુસદ્દો, દિનકોંગ્રેસવાિ અને ગઠિંધનનું દરહસાલ જ હતો જાણે! જ્યોજા પણ કોંગ્રેસ-દવરોધી નેતા રહ્યા. સિોિા પાટીલને મુંિઈમાં તેમણે હરાવેલા. ઇમજાડસી િરદમયાન ‘િરોિા િાઇનેમાઇટ કેસ’માં ઇસ્ડિરા-સરકારે તેમને ‘હાથકિી િાંધલ ે ા અપરાધી’ તરીકે પ્રતતુત કયાા હતા. જ્યોજા ફનાાસ્ડિઝ, અટલ દિહારી વાજેપયી, જસવંત દસંહ, યશવંત દસંહા, િો. મુરલી મનોહર જોશી, પ્રમોિ મહાજન અને એલ. કે. અિવાણી આ એનિીએ (નેશનલ િેમોિેદટક અલાયડસ)ના દિગ્ગજો હતા. વિને કકયા ક્યા હંસી દસતમ, હમ રહે ના હમ, તૂમ રહે ના તુમ... આજે દચત્ર િિલાયેલું છે. અટલજી-ફનાાસ્ડિઝ અત્યંત િીમાર છે. અિવાણી રાજીનામાની ‘હા’ અને ‘ના’ના િોરિાં પર છે. મુરલી મનોહર, જસવંત દસંહ, યશવંત દસંહાનું કોઈ વચાતવ રહ્યું નથી. રાજનાથ દસંહે આવા સંજોગોમાં કમાન સંભાળી છે, અરુણ જેટલી તેમની સાથે છે અને નરેડદ્ર મોિીને પ્રચાર-પ્રમુખનો પિકારયુિ હોદ્દો અપાયો છે.

ખૂબસુરત કે બદસુરત? જેિી (યુ)ને - ભલે િંને વૃસ્ચચક રાદશના હોય - નીદતશ અને નરેડદ્ર - સાથે હોય તે ઠીક નથી લાગતુ.ં ભાજપને ય લાગ્યું કે િસ, િહુ થયુ.ં જોિાણ ન તૂટે તેવી ભરપુર કોદશશ તો કરી, પેલાં ગીતની જેમ દજસે અંજામ તક લે જાના ના મુમકકન હો, ઊસે એક ખૂિસુરત મોિ િેકર છોિના અચ્છા! પણ, આ કંઈ ‘ખૂિસુરત મોિ’ નથી. અગાઉ તમામ પિોમાં ભાંગલ ે ા-તૂટલ ે ાં ગઠિંધનોમાં એક ઉમેરો છે. જોઈએ, આગળ શું થાય છે! અત્યારે તો મતિારોને માટે ય દચત્ર તપષ્ટ થવા લાગ્યું છે કે કોણ, કોની સાથે અને સામે રહેવાના છે...

નેતાઃ ‘નિા’ અને ‘જૂના’ ભારતીય રાજકારણના ફલક પર ‘નવા’ અને ‘જૂના’ નેતાઓ દવશે ચચાા થઈ રહી હતી તો એક ઉત્સુક દવદ્યાથટીએ મને પૂછયુંઃ ૧૯૭૬માં યે આપણા એક મોિી રાજકીય જંગમાં હતા ને? તેની વાત સાચી હતી. પીલુ મોિી ૧૯૬૭માં ગોધરા

લોકસભાની િેઠક પર ચૂટં ણી લડ્યા અને જીત્યા હતા. ફરક એટલો જ કે પીલુ પારસી મોિી હતા, નરેડદ્ર મોિીને દહડિુ મોિી ગણાવી શકાય, જો માત્ર જાદત કે સમુિાયના આધારે ઓળખ કરવી હોય તો. ખરેખર તો આ િંને ‘મોિી’ઓ પોતાની જાદતથી કે સમુિાયથી ઘણા આગળ વધી ગયા અને રાજકારણમાં પોતાની રીતે અસરકારક િડયા છે અને તેવું જ થવું જોઈએ. પીલુનું તમરણ આજે િીજી ઘણી રીતે કરવા જેવું ખરું. ગુજરાતી-પારસીની ઐદતહાદસક ઓળખે જાહેર જીવનને કેટલું મોટું પ્રિાન કયુું છે! ગુજરાત રાજ્યની તથાપનાની રાજ્યતતરની ઉજવણી જ્યાં થઈ તે નવસારીમાં એક સાથે િે, મોટા ગજાના પારસી નિત્રો જનમ્યા હતા - એક િાિાભાઈ નવરોજી અને િીજા જમશેિજી ટાટા. ટાટાની જીવનીમાં એ રસપ્રિ દનિદેશ છે કે દશકાગો ધમા પદરષિમાં સમુદ્રમાગદે જઈ રહેલા યુવા સંડયાસી તવામી દવવેકાનંિની સાથે જહાજમાં થયેલી ગોદિ પછી ટાટાએ તવામીના માગાિશાન હેઠળ દવદ્યાકીય પ્રકલ્પની તૈયારી િતાવી હતી!

નેતાઃ એક, દો, તીન... એ વાત તો સવાસો વષા પહેલાંની. પછી એકસો, પચાસ અને આજે ૨૦૧૩. આ વષોાનાં અંતરની ગણતરી કરવાની આવે તો? આપણે માંિ પચાસ વષા પૂવન દે ા અને આજનાં જાહેરજીવન પૂરતી વાત કરીએ તો નેતૃત્વના ત્રણેક વગા તપષ્ટ થાય. એક, પચાસ વષા પૂવદે સદિય નેતૃત્વ કરતા હતા તે, િીજા આજેય તેમાંના કેટલાક સદિય છે તે, અને ત્રીજો વગા, જે તદ્દન નવો નેતા છે. હમણાં દિદટશ લોખંિી મદહલા વિા પ્રધાન માગારટે થેચરનું અવસાન થયું ત્યારે એક દિદટશ દવવેચકે લખ્યુંઃ થેચરે પોતાનાં રાજકારણ િરદમયાન િે જ વગા પાિી આપ્યા હતા. એક તેમનો સમથાક અને િીજો કટ્ટર દવરોધી. પણ તેમનાં મૃત્યુ પછી ત્રીજો વગા પણ અસ્તતત્વમાં આવ્યો છે, તે તો થેચર કોણ હતા, તેને ય જાણતો નથી! આજની ઘિીએ આપણા રાજકીય નેતાઓનું વગટીકરણ કરવું હોય તો? રાહુલને નવા નેતાઓમાં મુકી શકાય પણ સોદનયા તે પૂવન દે ા (રાજીવ-સમયના) નેતા ગણાય. મનમોહન દસંહ, એ.કે. એડટની, પી. દચિમ્િરમ્, અહમિ પટેલ પણ તે સમયના, અને આજેય કામ કરી રહ્યા છે. કરુણાદનદધ અને પ્રકાશ દસંહ િાિલ, લાલ કૃષ્ણ અિવાણી અને મુરલી મનોહર જોશી, જ્યોજા ફનાાસ્ડિઝ અને શરિ પવાર પાછલી પેઢીના સુકાનીઓ. જ્યોદતરાદિત્ય દસંદધયા કે સચીન પાયલોટ અત્યારની હરોળના. અટલ દિહારી વાજપેયીને છેક િો. ચયામાપ્રસાિ મુખરજી અને રામમનોહર લોદહયા કે િેદરતટર નાથપાઈ અને ભૂપશ ે ગુપ્તાના સમકાલીન સમથા રાજનેતા તરીકે પ્રદતદિત કરી શકાય.

મોદી અને મોદી

&+

#* % $ !' $ # ' # $ % # # ( " ' % $ # $ $ 2 * ( ) / ( ) ( ( ) )( + 3 3 & ( ( !( ( ( (, * ) !. ( ( . # ( !/ 1 !( . 2 !. ( (/ ' (, ) ) ' + 2 * ) + & (3 !+$! % ( ) ' + ." ( + * * 0 ( ( (/ +

%. $

#

# ( * - # ), ) ( # )

%)#" " 3 0) & 3 #(%& 3 )-&/. 3 + 3 3 3 3 3

!

2 2 2 2 2

. #$ . +. *$#(#. * - *!&.!+ -( *"+ #1 +-'

3 3 3 3 3

2 2 2 2

*$'+' &*$ ,+-# +*$ +*$ 0 ( (0),0-

3 3 3 3

"

#

2 2 2 2 2 / 2 / 2 2 2

!

અત્યારની નેતાગીરીમાં થોિાક પ્રભાવી નેતા છેલ્લા િસ-પંિર વષાથી શદિ િતાવી રહ્યા છે િીજા તેનાથી પાછલાં વષોામાં રાહ જોઈ રહ્યા હતા. મુલાયમ દસંહ યાિવ, નીદતશ કુમાર, સુશ્રી જયલદલતા (પણ કરુણાદનદધને પાછલી પેઢીમાં મૂકવા પિે, એન.ટી. રામરાવની જેમ), ચંદ્રાિાિુ નાયિુ, માયાવતી, અદખલેશ યાિવ, જગમોહન રેડ્ડી, કરુણાદનદધ - પુત્ર તતાદલન, અરુણ જેટલી, સુષ્મા તવરાજ, શરિ યાિવ, મમતા િેનરજી, (જે. િી. પટનાયક દપતા િીજું પછી આવ્યા તે િંને જગ્યાએ ગણાય.) શીલા િીદિત, પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ, િેશમુખ, વસુધં રા રાજે... આમાં નરેડદ્ર મોિી અત્યારના રાજકીય વા-વંટોળમાં સૌથી ‘આગે’ છે એટલે પેલા દવદ્યાથટીએ િે મોિીની સરખામણી કરી હશે? પણ, નરેડદ્ર મોિી અને પીલુ મોિી વચ્ચેનો સામ્યભેિ રસપ્રિ જરૂર છે. પીલુનું પારસી-ત્વ મુિ ં ઈમાં ઘિાયેલ,ું દવિેશોમાં ભણ્યા. અિવાણીએ જનાિ ઝીણાની કિર પર ફૂલ ચઢાવ્યાની ઘટના તો ઘણા િધાને યાિ હશે, પણ પીલુ મોિીએ ‘ભારતની સામે હજાર વષા લિીશુ’ં તેવું કહેનાર તત્કાલીન વિા પ્રધાન ઝુલ્ફીકાર અલી ભૂટો દવશે ‘માય ફ્રેડિ-ઝુલ્ફી’ પુતતક લખ્યું હતું તે ય યાિ કરવા જોગું છે. અનુસંધાન પાન-૩૮

CREATING QUALITY FOR OUR CUSTOMERS

Manufacturers of Potato Crisps & Snacks

KOLAK SNACK FOODS LTD

308-310 Elveden Road, Park Royal, London NW10 7ST (UK). T: +44 20 8965 5331 F: +44 20 8961 9313 E: sales@kolak.co.uk

W: www.kolak.co.uk


www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 22nd June 2013

9


10

22nd June 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ભાજપ-જદ(યુ)ઃ મતબેન્કના સરવાળા-બાદબાકી કેટલાક સપ્તાહમાં મતભેદમાંથી મનભેદમાં પતરણમેલો સહવાસ છેવટે રાજકીય છૂટાછેડામાં પતરણમ્યો છે. વાત એનડીએના બે સહયોગી ભાજપ અને જનતા દળ (યુ)ની છે. ૧૭ વષો જૂની યુતત ૧૭ તદવસમાં તૂટી પડી છે. ભારતીય રાજકારણમાં છેડાછેડી અને છૂટાછેડા ભલે સામાન્ય ગણાતા હોય, પરંતુ પ્રવતોમાન રાજકીય માહોલમાં મુખ્ય તવપિ એનડીએમાં પડેલું ગાબડું લોક-તહતમાં નથી. દેશનો આમ આદમી યુપીએ સરકારથી તોબા પોકારી ગયો છે. મનમોહન તસંહ તનષ્ણાત અથોશાસ્ત્રી હોવા અંગે બેમત નથી, પણ વડા પ્રધાન તરીકે તેઓ નબળા પુરવાર થયા છે. યુપીએ સરકાર મોંઘવારી, ભ્રિાચાર, અતનણાોયિા, અધકચરા આતથોક સુધારા, તદશાહીન વહીવટી તંત્ર જેવા અનેક આરોપનો સામનો કરી રહી છે. સરકારથી ત્રાસેલી પ્રજા માટે તવપિ એનડીએ આગામી ચૂટં ણીમાં યુપીએનો સશિ તવકલ્પ બનવા સિમ હતો, પણ બાજી બગડી ગઇ છે. ભાજપ-જદ (યુ)ના દોઢ દસકા કરતાં પણ વધુ જૂના સહવાસમાં ભાજપ-અકાલી દળ કે ભાજપ-તશવ સેના યુતત જેવી ઉષ્માનો અભાવ હતો તેની ના નહીં, પણ તબહારમાં લાલુ પ્રસાદ યાદવ સાથે પતરબળોને નાથવા આ યુતત જરૂરી હતી. ખેર, આ રાજકારણ છે, સહુને પોતાની ગણતરી છે, સ્વાથો છે. જદ (યુ)એ ભાજપની ચુનાવ પ્રચાર સતમતતના અધ્યિ પદે નરેન્દ્ર મોદીની વરણીનો તવરોધ કરીને એનડીએ સાથે છેડો ફાડ્યો છે, કેમ કે તબહારમાં નીતતશ કુમારને લઘુમતી મતોનો આખો લાડવો લઇ લેવો છે. નીતતશને લાગે છે કે મોદીનો તવરોધ કરીને તે લઘુમતી મતોનો બહુમતી તહસ્સો પોતાની તરફેણમાં મેળવી મોટા ગજાના નેતા

બની શકે છે, રાષ્ટ્રીય રાજકારણમાં તનણાોયક પતરબળ તરીકે ઉભરી શકે છે. તેમની નજરમાં લોકસભા ચૂટં ણી છે અને તેથી જ તેમણે આ તાયફો કયોો છે. બાકી તેમને ખરેખર મોદીના તહન્દુવાદ સામે જ વાંધો હતો તો ૨૦૦૨ની ગોધરા તહંસા વખતે કેમ એનડીએ સાથે છેડો ન ફાડ્યો? તે સમયે તો તેઓ વાજપેયી સરકારમાં રેલવે પ્રધાન તરીકે કાયોભાર સંભાળતા હતા. નીતતશ કુમાર મત બેન્કની રાજનીતતનો મોહ નથી છોડી શક્યા તો ભાજપ પણ મતબેન્કના આ જ ખેલને આગળ વધારવામાં પાછળ નથી. નીતતશ કુમારને લઘુમતી મતોની તચંતા છે, જ્યારે ભાજપનું સંપણ ૂ ો ધ્યાન નરેન્દ્ર મોદીના બહાને તહન્દુ મતોના ધ્રુવીકરણ પર રહેલું છે. ૨૦૦૪ અને ૨૦૦૯ની લોકસભા ચૂટં ણીઓમાં ભાજપ કોઇ મુદ્દો ઉછાળી શકયો નહોતો. તેને તહન્દુવાદી વલણ અપનાવવામાં એનડીએના પાયામાં રહેલો કોમન મીતનમમ પ્રોગ્રામ નડતો હતો. હવે ભાજપને આવું કોઇ બંધન નથી. એક સમયે ૨૩ પિોના એનડીએમાં આજે ભાજપ સતહત ગણીને ત્રણ પિો (ભાજપ ઉપરાંત તશવ સેના અને અકાલી દળ) બચ્યા છે. ભાજપની રણનીતત આગામી લોકસભા ચૂટં ણીમાં મોદીને આગળ કરીને ફરી તહન્દુ કાડડ ઉતરવાની છે. મોદી એકાદ પખવાતડયામાં અયોધ્યાની મુલાકાત લઇને રામજન્મભૂતમ સ્થળે પૂજન કરશે તેવા અહેવાલ છે. મત માટેની રણનીતતમાં ભાજપ સફળ રહ્યો કે નીતતશ કુમાર, તે તો ચૂટં ણી પતરણામો પરથી જ ખબર પડી જશે, પરંતુ એટલું જરૂર નક્કી છે કે તસદ્ધાંતો અને તવચારધારાનો દેખાડો કરતા દરેક રાજકીય પિને દેશ કરતાં તવશેષ તચંતા મતબેન્કની છે.

તેલંગણ રચનાઃ હવે નનણણય લેવો જ રહ્યો દતિણ ભારતમાં ફરી અલગ તેલગ ં ણ રાજ્યની માગણીએ અશાંતતનો પતલતો ચાંપ્યો છે. અને મનમોહન સરકાર - હંમશ ે ની જેમ - અવઢવમાં અટવાઇ રહી છે. સ્વતંત્ર તેલગ ં ણ રાજ્યની માગણી સંદભભે ભારત સરકારની ઉદાસીનતા તચંતાજનક છે. વષોોથી આંદોલન ચાલે છે, પરંતુ રાજકીય પ્રતતબદ્ધતાના અભાવે તેલગ ં ણ પ્રશ્નનો ઉકેલ શોધવામાં આવતો નથી. અત્યાર સુધી ભારત સરકાર ભલે તનવેદન આપીને પોતાની જવાબદારી તનભાવ્યાનો સંતોષ માનતી રહી હોય, પરંતુ સ્વતંત્ર તેલગ ં ણની માગ સાથે હૈદરાબાદમાં તવધાનસભા ઘેરાવનો કાયોિમ દશાોવે છે કે હવે આ પ્રશ્નને વધુ નજરઅંદાજ કરવાથી પતરણામ ગંભીર આવી શકે છે. છેલ્લો દસકો સાિી છે કે સ્વતંત્ર રાજ્યની માગ સાથે લોકોએ અવારનવાર આંદોલન કરીને પોતાની માગ મંજરૂ કરાવવાના ભરપૂર પ્રયાસ કયાો છે. ચાર વષો પૂવભે તો ભારત સરકારે પણ સ્વતંત્ર રાજ્યના તનમાોણની પ્રતિયા શરૂ કરવાની જાહેરાત કરીને આ તદશામાં આગળ વધવાનો અણસાર આપ્યો હતો. તે સમયે લાગતું હતું કે હવે આંધ્ર પ્રદેશમાં ફરી શાંતતના તદવસો આવશે, પરંતુ આ આશા ઠગારી નીવડી. એક પખવાતડયામાં તો ભારત સરકારે આ પ્રતિયાને સ્થતગત કરી દીધી, જે આજ સુધી ઠપ્પ છે. તેલગ ં ણ પ્રદેશને સ્વતંત્ર રાજ્ય બનાવવાથી થનારા રાજકીય લાભ-ગેરલાભની ગણતરીના કારણે જ સરકાર અતનણોયાત્મિામાં અટવાઇ રહી છે. પરંતુ ભારત સરકારે હવે નક્કી કરવું જ રહ્યું કે તે સ્વતંત્ર તેલગ ં ણ રાજ્ય બનાવવા માગે છે કે નહીં? જો બનાવવા માગતી હોય તો, તવલંબનું કારણ સમજાતું નથી અને જો તેલગ ં ણને રાજ્યનો દરજ્જો ન જ આપવો હોય તો આ

મુદ્દે જાહેરાત કેમ ટાળે છે તે સમજાતું નથી. સ્વતંત્ર તેલગ ં ણ ઉપરાંત સમયાંતરે તવદભો, બુદં લ ે ખંડ જેવા રાજ્યોની માંગ પણ સંસદ ગૃહમાં અને ગૃહની બહાર પણ ઉઠતી રહી છે. નાના રાજ્યોની રચનાને મુદ્દે સરકાર અને જુદા જુદા રાજકીય જૂથોનું વલણ અલગ અલગ જરૂર હોય છે, પણ આ મુદ્દે સહમતી માટે પ્રયાસ કયાો વગર છૂટકો નથી. આંધ્ર પ્રદેશના તવભાજનથી રચાનારા તેલગ ં ણ રાજ્યથી કોંગ્રેસને લાભ કરતાં નુકસાન વધુ હોવાના સંકતે લાંબા સમયથી મળી રહ્યા છે અને કદાચ આથી જ યુપીએ સરકાર આ મુદ્દે તનણોય ટાળી રહી છે. તેલગ ં ણ પ્રદેશમાં ટીઆરએસને આનો લાભ મળી રહ્યો છે, તો બાકી આંધ્ર પ્રદેશમાં પણ કોંગ્રેસને આનું નુકસાન થતું જોવા મળે છે. ગયા વષભે તેલગ ં ણ પ્રશ્ને સવોપિીય બેઠક યોજ્યા બાદ ભારત સરકારે એક મતહનામાં તનણોય લેવાનો વાયદો કયોો હતો, પરંતુ હજુ ‘મતહનો’ થયો નથી. વષો ૨૦૦૧માં ઉત્તરાખંડ, ઝારખંડ અને છત્તીસગઢ જેવા રાજ્યો વગર તવવાદે રચાયા હતા. તત્કાલીન એનડીએ સરકારમાં સ્વતંત્ર રાજ્યોના તનમાોણની જે ઇચ્છાશતિ હતી તે વતોમાન સરકારમાં દેખાતી નથી. તેલગ ં ણ રાજ્યની રચના અંગે ભારત સરકારે પોતાનો ઇરાદો સ્પિ કરવો જ રહ્યો. જો તે અલગ તેલગ ં ણની તરફેણમાં ન હોય તો તેણે તેલગ ં ણ પ્રદેશના લોકોને પોતાનો દૃતિકોણ સમજાવવા પ્રયાસ કરવો જોઇએ, અને જો તે સ્વતંત્ર રાજ્યની તરફેણમાં હોય તો તેણે આ તદશામાં કાયોવાહી કરવી જોઇએ. સરકારે તમામ રાજકીય પિોનો સહયોગ મેળવીને તેલગ ં ણ મુદ્દાનો સંતોષજનક ઉકેલ શોધવો જ રહ્યો. આમ નહીં થાય ત્યાં સુધી આંધ્ર પ્રદેશનું જનજીવન અને શાંતત ડહોળાતા રહેશ.ે

ધમય સંસ્કૃવત ઉજાગર કરવા બદલ ધન્યવાદ આપ સવવેની શુભચ્ે છા ચાહિએ છીએ. શ્રી સી.બી.ના દરેક જીવનપંથ વાંચીએ છીએ. અનુપમ હમશન ડેડિામ તરફથી શ્રી કડવા પાટીદાર સમાજ િોલમાં પુ. જશભાઈ સાિેબ, શાંહતભાઈ અને સેવાભાવી શ્રી સી.બી.ની િાજરીમાં યોગી જયંહત ધામધૂમથી ઉજવણી અને શ્રી સી.બી.ને ખૂબ જ સડમાહનત કરાવ્યા તે બદલ ખૂબ ખૂબ ધડયવાદ. ભજન કકતતન ખૂબ જ ઉત્સાિથી ઉજવેલા અને દરેક મિા િસાદીનો લાભ લીધો. ગ્રીનકુભ ં યાત્રાનું લંડનમાં સ્વાગત થયુ. આપણા ‘ગુજરાત સમાચાર’ના સેવાભાવી શ્રી સી.બી.પટેલને ખૂબ જ માન મળ્યું અને કુભ ં અપતણ થયો. શ્રી વલ્લભહનહધ યુ.કે. સનાતન મંહદર વેમ્બલીમાં શ્રીનાથ ચહરત્ર કથા ખૂબ જ ધામધૂમથી રંગચંગે ઉજવણી આપણા શ્રી નરેડદ્રભાઈ ઠકરારનો ખૂબ જ સાથ અને ઉદાર દીલ, ભાવનાશીલ લોિાણા કોમ્યુહનટીના શ્રી વી.બી સડસ પહરવારને ખૂબ ખૂબ ધડયવાદ. - પ્રભુદાસ જે. પોપટ, હંસલો

પ્રેરણાદાયક પથદશયક 'જીવંત પંથ': િમ સબકો જીનેકી રાિ વદખાયે શ્રી સી. બી. પટેલના દરેક ‘જીવંત પંથ’ હું વાચું છું અને ખરેખર આનંદ અનુભવું છુ.ં આપના લેખમાં ઘણું જાણવાનું અને સમજવાનું પણ િોય છે. તા. ૮-૬-૨૦૧૩નાં ‘ચેતતા નર (નાહર) સદાસુખી’ના લેખના અનુસધ ં ાનમાં લખવાનું જે આપે નાનપણની યાદ ઘણી જ અનોખી રીતે રજૂઆત કરી. દાદા-દાદીનો િેમ જ અનોખો િતો. આપણને કેટલા વાત્સલ્ય અને િેમથી રાખતા િતા અને રામાયણ-ભાગવતના િસંગો કિી સંભળાવતા િતા અને સારી સલાિશીખામણ આપતા િતા. એ વખત જ જુદો િતો અને એવો વખત ફરી કદી જોવામાં આવશે નહિ. બીજુ જડમ અને મરણ વચ્ચેના સમયને જ જીવન કિેવાય છે. એવા જીવનમાં ઘણે ભાગે માનવ અવનવા કડવા-મીઠા, સુખ અને દુઃ ખ, સારા અને ખરાબ િસંગોમાંથી પસાર થતા િોય છે. ખરેખર માત-હપતાના એમના સંતાનોના ભલા માટે અને આહથતક સમયમાં મદદ કરવાની ફરજ બને છે અને એવા કપરા સમયમાં સંતાનો પોતાના માતાહપતા પાસે િાથ લંબાવે છે કારણ કે માત-હપતા જ એમનો એક સિારો િોય છે. પોતાના સંતાનોને સુખી જોવા તેમ જ એમનું જીવન સુધરે એવું મા-બાપ ઇચ્છતા િોય છે. હપતા પોતાના સંતાનો માટે બધું જ કરવા તૈયાર િોય છે. પણ એમને ખબર િોતી નથી જે આગળ જતા એનો અંજામ શું આવશે? બીજું આ સમયમાં સત્યથી ચાલનારા બહુ જ જૂજ માનવી જોવા મળશે અને કોઈના પર હવશ્વાસ-ભરોસો રાખવા જેવો સમય નથી. પોતાના સ્વાથત સાધવા માટે અનેક જાતની તરકીબો રચીને અને કોઈ પણ જાતની શરમ રાખ્યા વગર પોતાના કાયતને હસદ્ધ કરી છે, જેથી એવા માનવીઓથી સાવધાન રિેવાની જરૂર છે. - રતીલાલ ટેલર, સાઉથ ગેટ

શાિી ખજાનામાં મોતીરૂપ વવશેષાંક નમસ્તે, ‘ચરોતરની ભોમકા’ હવશેનો એક અહતશય રસિદ રહ્યો. સમૃધ્ધ, િહરયાળીથી તરબતર ચરોતર ભહૂમ પર મારો જડમ એથી એના માહિતીસભર લેખો વાંચી િૈયુ પુલકકત થઇ ઉઠયુ.ં

તમે કોઈ યોજના પર કામ શરૂ કરો તો વનષ્ફળતાના ભયે તેને અધૂરી ન છોડો. મનથી કાયય કરવાવાળી વ્યવિ જ સૌથી પ્રસન્ન રિે છે. - ચાણક્ય અાણંદમાં લેટસ્ે ટ ટેકનોલોજી સાથેની મેહડકલ ટ્રીટમેડટ હવષેના લેખ NRI માટે ઉપયોગી થશે. સી. બી.ને જણાવવાનું કે ‘જીવંત પંથ’માં તમારા સરસ અનુભવોની વિેંચણી વાચકો સાથે કરો છો તે િશંસાને પાત્ર છે. દરેક વખતે તમારા શાિી ખજાનામાંથી અમને મોતીરૂપે હવશેષાંક આપો છો તેને અમે િૈયાની માળામાં પરોવીયે છીએ. જે વ્યહિ આત્મીયતાથી બધા સાથે વતવે ને િેમદૃહિથી નીરખે છે તે સૌને હિયપાત્ર બને છે. મુખ પર િસન્નતા રાખી મીઠા આવકાર આપે છે તે છે આપણા સૌના જાણીતા ને માનીતા શ્રી સી. બી. પટેલ. મારી ને એમની મુલાકાત લગભગ મંહદરમાં કે કોઈ સંમલ ે નમાં થાય ત્યારે ખૂબ જ નમ્રતાથી જય સ્વાહમનારાયણ કિે છે મારું િૈયુ ખૂબ જ ગદગદ થાય છે. લાગે છે કે હવવેકને નમ્રતા એમને ગળથૂથીમાંથી મળ્યા છે. - ભારતી પટેલ, હેરો

કુમળાં પારેવાંને મનુષ્યજીવ કેમ કરી ખાય શકે! આજ રોજ હું રોડ પરથી પસાર થતી િતી મારી નજર એક મીટશોપ પર પડી ત્યાં મોટું બોડડ માયુું િતું લખ્યું િતું પાંચ પાઉડડમાં ત્રણ બેબી ચીકન. બેબી ચીકન એટલે મરઘીના નાના બચ્ચા જ ને ! કેવા સરસ નાના પગે કણ વીણી વીણીને ખાય. કેવા રૂપાળા લાગે. તેને મારી ને મનુષ્ય ખાય! કેટલી ઓછી કકંમત ત્રણ જીવ ફિ પાંચ પાઉડડમાં. મનમાં ભારોભાર દુઃ ખ થયું તથા મનમાં થયું ઇશ્વરે કેટલી બધી વસ્તુ ખાવાની બનાવી છે તે મુકી મનુષ્ય આ કુમળાં પારેવાં ખાય. કેટલી હનદતયતા, કેટલી ક્રૂરતા કિેવાય. અિીં ૭૫ ટકા હિડદુ ખાય છે કેટલાક જોયા છે મરઘી ખાય પણ સવારે ગાડડનમાં ચકલીને રોટલી નાખે. જીવ માત્ર સરખો છે. ચકલી કે મરઘી આ ફ્રી દેશમાં બધું ફ્રી જેને જે ગમે તે ખાય આપણે શું એમ સમજી મન મનાવવાનું બાકી સૌ સોનું કમત બાંધે પરંતુ ઇન્ડડયાની ૫૦ વષત પિેલાને વાત યાદ આવે છે કોઈને ખબર પડે કે આ એગ ખાય છે તો તેનું ઘરનું પાણી પણ ના પીવે. ખેર જમાનો બદલાયો સાથે બધું બદલાયુ.ં છેલ્લે સી. બી. પટેલ તમે ‘જીવંત પંથ’માં તમારા આરોગ્ય હવષે લખ્યું તમને શું તકલીફ છે છતાં તમે આરોગ્ય સાચવો છે આટલું િરો ફરો છો તમને મદદ આપવાનું મન થાય છે તમે બીજાને િેરણા આપો છો િભુ તમને શહિ આપે બીજાને તમારા જેવું મનોબળ આપે. - ચંપાબેન સ્વામી, માન્ચેસ્ટર

‘જ્યાં જ્યાં વસે ગુજરાતી, ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત’ ૮-૫-૨૦૧૩ના અંકમાં આપની કલમે લખાયેલ ‘જીવંત પંથ’ વાંચીને ઘણો જ આનંદ થયો. તે વાંચતા વાંચતા ભૂતકાળમાં સરી જવાય છે. બાળપણના દૃશ્યો નજર સમક્ષ આવી જાય છે. ડીપાચતર ડેઇટ વાંચી ને અહત આનંદ થયો સાથે સાથે Heart Matters માટે આપનું વિવ્ય ઘણું જ ગમ્યુ.ં અંત સમયની વેળાની વાત ખૂબ જ જરૂરી લાગ્યુ.ં અહત સંવદે ન, લાગણીશીલ લેખો વાંચીને અનેરો આનંદ અનુભવું છુ.ં સૂરજ સામે ધૂળ ઉડાડો તો ઝાંખો પડતો નથી લઘુગ્રથ ં ીથી પીડાતા પરમો સેવક બળાપા કરે તમ તમારે ચાલું જ રાખો. અનુસંધાન પાન-૨૯

ગુજરાત સમાચાર અને એિશયન વોઇસને આપ કોઇ સંદેશ આપવા માગો છો? લવાજમ/વવજ્ઞાપન સંબંવધત કોઇ માવિતી જોઇએ છે? િમણાં જ ફોન ઉઠાવો અથવા ઇ-મેઇલ કરો. અમે આપને મદદ કરવા તત્પર છીએ. Karma Yoga House, 12 Hoxton Market (Off Coronet Street) London N1 6HW

Tel: 020 7749 4080/4000 Fax: 020 7749 4081

Email:gseditorial@abplgroup.com aveditorial@abplgroup.com www.abplgroup.com


ગુજરાત

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 22nd June 2013

11

ખનીજ ચોરીની તપાસ થાય તો મોટું કૌભાંડ બહાર આવે ઉત્તરાખંડમાં ગુજરાતીઓ ફસાયાઃ મહિલાનું મોત પોરબંદરઃ જિલ્લાની ભૌગોજલક સ્થિજિને કારણે બરડા ડુગ ં રના િટમાં જિપુલ પ્રમાણમાં લાઇન થટોન એટલે કે સફેદ પથ્િરનો ભંડાર છે. આ લાઇમથટોનનો ઉપયોગ સોડાએશ સાિે સંકળાયેલ ઔદ્યોજગક એકમોમાં િાય છે. પોરબંદર પંિકમાં સૌરાષ્ટ્ર જસમેન્ટ, સૌરાષ્ટ્ર કેજમકલ્સ, ટાટા કેજમકલ્સ િગેરે દ્વારા લાઇમથટોનનું ખોદકામ િાય છે. અગાઉ સૌરાષ્ટ્ર કેજમકલ્સને ફાળિેલ લીઝની િમીનમાંિી ગેરકાયદે ખનીિ ચોરી િિી હિી પરંિુ િગદાર વ્યજિઓની સામે ફરીયાદ કરિાની કોઇની જહંમિ િિી નહોિી. ૨૦૦૪માં જનરમા ગ્રૂપે આ કંપની હથિગિ કરી અને જનરમા ગ્રૂપના માજલકો ભાિપ સરકારની નજીક હોિાિી િેના મેનિ ે ર ઉમેશ ભાવસારે બાબુભાઇ બોખીરરયા સજહિ ચાર િણા સામે રૂ. ૫૪ કરોડની ખજનિ ચોરીની ફરીયાદ િષષ ૨૦૦૬માં નોંધાિી હિી. તપાસ થાય તો મોટું કૌભાંડ બહાર આવે પોરબંદરની પાસે જિથિારોમાં જિપુલ પ્રમાણમાં મળિા ખનીિોની ચોરી કરિા

ચોક્કસ ગેંગ સજિય છે. િે ગેંગનો ઉપયોગ કરી મોટા માિા કરોડો રૂજપયાની ખનીિ ચોરી કરે છે. િો યોગ્ય રીિે િપાસ િાય િો આ કૌભાંડ

રૂ. ૨૫૦૦ કરોડિી િધારે કકંમિનું હોિાનું મનાઇ રહ્યું છે. ૨૦૦૭માં સરકારી િંત્રે માત્ર રૂ. ૫૪ કરોડની િ ચોરી પકડી હિી. િોકે આ જિથિારમાં કોને કોને લીઝ અપાઇ હિી અને લીઝ પર અપાયેલી િમીનમાંિી કેટલું ખોદકામ િયું િેની િપાસ િિી િોઇએ. એટલું િ નહીં સોડાએશ બનાિિી કંપનીઓએ લાઇમથટોનનો કેટલો ઉપયોગ કયોષ િેની િપાસ કરિી િોઇએ. ખાણ માફિયાઓ સામે હાઇ કોટટમાં રરટ બાબુભાઇ બોખીજરયા સજહિ આરોપીઓ દ્વારા િયેલ ખનીિ ચોરીમાં િેમણે જિથફોટકનો પણ ઉપયોગ કયોષ હિો. આરોપીઓએ ગેરકાયદે

જિથફોટક મેળ િી િેનો ઉપયોગ કયોષ હોિાિી ફજરયાદમાં િેની કલમોનો પણ ઉમેરો કરિા માટે દાદ માગિી જરટ રદલીપભાઇ કાતરીયા દ્વારા ગુિરાિ હાઇ કોટટ સમક્ષ િઇ છે. િેની સુનાિણી ટૂંક સમયમાં િશે. ગૌચર-પડતર જમીનમાંથી ખનીજ ચોરી પોરબંદર િહીિટી િંત્રે કરેલી િપાસમાં સરકારી ગૌચર અને પડિર િમીનમાંિી િ રૂ.૫૦૦ કરોડિી િધારેની ચોરી િઇ હોિાનું મનાઇ રહ્યું છે. િંત્રે લીઝ પર અપાયેલી િમીનો િેમ િ િેની સાિે સંકળાયેલી કંપનીઓની પણ િપાસ કરી હિી. ૫૭ ધારાસભ્યો રવરુદ્ધ રિમીનલ કેસ ગુિરાિ ઈલેકશન િોચના અહેિાલ મુિબ રાિયના ૧૮૨માંિી ૫૭ એટલે કે ૩૧ ટકા ધારાસભ્યો જિરુદ્ધ જિમીનલ કેસ નોંધાયેલા છે. ભાિપનાં કુલ ૩૨ ધારાસભ્યો આ યાદીમાં છે એટલે ટકાિારીની રીિે ૧૧૫ ધારાસભ્યોમાંિી ૨૮ ટકા ઉપર જિમીનલ કેસ નોંધાયેલા છે. કોંગ્રેસનાં ૨૦ અને એનસીપીના બે ધારાસભ્યો પણ િેમાં સામેલ છે.

અમદાવાદઃ ઉત્તરાખંડમાં પૂર પ્રકોપને કારણે બદ્રીનાથ, કેદારનાથ, ગંગોિી અને યમુનોિી એમ ચારધામની યાિાએ ગયેલા અનેક યાહિકો ફસાયા છે. ગુજરાત સહિત દેશ-હિદેશમાંથી ગયેલાં િજારો શ્રદ્ધાળુઓ તબાિી અને તારાજીભયાાં િાતાિરણમાં ફસાયાં છે. તો િડોદરામાં ડભોઇ રોડના રિેિાસી ગીતાબેન અશોકભાઇ પંચાલનું રૂદ્ર પ્રયાગ ખાતે આભ ફાટતાં અને ભૂથખલનને કારણે મોત થયું છે. આ સ્થથહતમાં અમદાિાદના ૨૩થી િધુ યાહિકોનું એક જૂથ પણ લાપતા બનતાં પહરજનો હચંતામાં મુકાયા છે. આ યાહિકોમાંથી માિ િણ જ લોકો કેદારનાથ ટોપ પરથી નીચે ઊતરી શકયા િતા, બાકીનાં ૨૩થી િધુ યાહિકોની કોઇ ભાળ મળી નથી. આ અંગે ટૂસસ એન્ડ ટ્રાિેલ્સ સત્તાિાળાઓએ પણ ભારે શોધખોળ શરૂ કરી છે. રાજકોટના ભાલોહડયા પહરિારના એક જ પહરિારના ૧૩ સભ્યો અટિાયા િતા. જેમાં અમદાિાદનાં િણ અને ગાંધીનગરના સાત સભ્યોનો સમાિેશ થાય છે. આ અંગે રાધેશ્યામ ટૂસસ એન્ડ ટ્રાિેલ્સના

ઘનશ્યામભાઇ જોષીએ જણાવ્યું િતું કે, તેમની ટ્રાિેલ્સમાં ઉત્તરકાશી, બદ્રીનાથ, પીપલકોટી સહિતનાં થથળોએ જુદા જુદા યાહિકોનાં ગ્રૂપ યાિાએ ગયાં િતાં. મોબાઇલ, ફોન, રથતાઓ સહિતની સેિાઓ હબલકુલ ઠપ છે. કોઇપણ રીતે તેમનો સંપકક કરિો શકય બનતો નથી. બદ્રીનાથ, કે દા ર ના થ - રા મ િા ડા , ઉત્તરકાશી અને ચમૌલી ખાતે િાદળો ફાટિાની, ભૂથખલન અને િરસાદી પૂરની પહરસ્થથહતએ ચોતરફ જાણે હિનાશ િેયોસ છે. આ થથળોએ મોટાભાગનાં ગુજરાતી યાહિકો સિીસલામત છે પરંતુ તેઓ તારાજીભરી પહરસ્થથહત િચ્ચે ફસાયેલાં છે. આશ્રમ રોડસ્થથત ગૂજરાત હિદ્યાપીઠના કુલનાયક સુદશસન આયંગર પણ બદ્રીનાથમાં ફસાયા િોિાનું જાણિા મળે છે. આ અંગે હિદ્યાપીઠના કુલસહચિ રાજેન્દ્ર હખમાણીએ કહ્યું િતું કે, ‘ગુજરાત હિદ્યાપીઠના કુલનાયક સુદશસન આંયગર તેમની માતા સાથે બદ્રીનાથ ગયા િતા. બદ્રીનાથની હિકટ પહરસ્થથહતને કારણે કુલનાયક તેમના પહરિાર સાથે બદ્રીનાથથી ૨૦ કક.મી પિેલા રોકાઇ ગયા છે. તેઓ થિથથ

છે. તેમની સાથે મારે િાત થઇ િતી હચંતાની કોઇ િાત નથી.’ અ મ દા િા દ માં થી ચારધામની યાિાએ ગયેલા ૪૫૦થી િધુ પ્રિાસીઓ ફસાયા િોિાનું જાણિા મળે છે. ત્યાં લાઇટો, ફોન તથા રથતા બંધ થિાના કારણે પ્રિાસીઓ સાથેનો સંપકક તૂટી ગયો િોિાથી ટ્રાિેલ્સ સંચાલકો સંપકક હિિોણા થયા છે. નિભારત ટ્રાિેલ્સના સંચાલક તથા ટૂસસ એન્ડ ટ્રાિેલ્સ એસોસીએસનના મંિી રોહિતભાઇ ઠક્કરે જણાવ્યું િતું કે, ૮ જૂન પછી નીકળેલી ટુરના યાિીઓ ફસાયા છે. આભ ફાટિાના કારણે સજાસયેલી પહરસ્થથહતને ધ્યાનમાં લઇને ઋહિકેશથી રથતા બંધ કરિામાં આવ્યા િોિાનું ટૂર સંચાલકોએ જણાવ્યું છે. તે કયારે ખોલિામાં આિશે તે િજુ નક્કી નિીં િોિાનું જણાિિામાં આવ્યું છે. અત્યારે તો િિામાન ખરાબ િોિાના કારણે િેહલકોપ્ટર પણ જઇ શકતા નિીં િોિાથી યાહિકો થથાહનક લોકોની મદદ પર હનભસર છે. ગુજરાત સરકારે થથાહનક સત્તાિાળા સાથે સંપકકમાં રિીને ફસાયેલા લોકોને સલામત થથળે ખસેડિાની કાયસિાિી કરી છે.

2014 Special Offer Sunday Daytime Marquee Hire £1500 OFF Venue Hire Ideal choice for Asian Wedding, Reception or Engagement Impressive Riverside Marquee Accommodates over 500 guests at a time. Complimentary car parking. Conveniently situated to the M25 & M1 Motorways.

Offer applicable for any Sunday during the months of April to July 2014. Offer ends on 1st August 2013.

30 minutes from Central London 71 delightful bedrooms 8 Hour Venue Hire including Chairs, Tables, Table Linen, Complimentary Bridal Room, Discounted Guest accommodation rates, Parking Attendants, Kitchen Facilities


12

સૌરાષ્ટ્ર

22nd June 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

૬૩મા પ્રમુખ વરણી દિનની ઉજવણી

નસીબનો ખેલ માનવીને ક્યાંથી ક્યાં લઇ જાય છે તેનો અનોખો કકસ્સો ગત સપ્તાહે રાજકોટમાં જોવા મળ્યો. શહેરના મેયર પિે એક સામાડય દરિાચાલકનાં પત્ની રિાબહેન બોળીયાની પસંિગી થઇ છે. તેમના પદત રઘુભાઈ બોળીયા રીિા ચલાવી પદરવારનું ગુજરાન ચલાવે છે. મેયર તરીકે દનમણૂક પામ્યા બાિ રિાબહેન મ્યુદનદસપલ કચેરીએથી પોતાના પદતની દરિામાં બેસીને જ ઘરે ગયાં હતાં. રઘુભાઈ અને રિાબહેન એકાિ િાયકાથી ભાજપમાં કાયવરત છે. રિાબહેનના દપતા કુંવજીભાઈ જાિવ ભારતીય કકસાન સંઘના ભૂતપૂવવ રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ હતા. રંગીલા રાજકોટના પ્રથમ નાગદરક બનવા માટે બીજા કોપોવરેટરોના અનેક મજબૂત િાવા વચ્ચે સાવ લો પ્રોફાઈલ રિાબેન મેિાન મારી ગયા હતા. વોડડ નં. ૧૫ના કોપોવરેટર રિાબહેને અથવશાસ્ત્ર સાથે ગ્રેજ્યુએશન સુધીનો અભ્યાસ કયોવ છે. ડેપ્યુટી મેયર તરીકે વોડડ નં. ૨૨ના કોપોવરેટર દવનુભાઈ ધવા અને સ્ટેન્ડડંગ કદમટીના ચેરમેન તરીકે વોડડ નં. બેનાં કોપોવરેટર રાજેડદ્રદસંહ (રાજભા) ઝાલા, શાસક પિના નેતા તરીકે વોડડ નં. પાંચના કોપોવરેટર બાબુભાઈ ઉધરેજા અને િંડક તરીકે જેસંગભાઈ ડાંગરની વરણી થઇ છે.

એિશયન સમુિાયનો અવાજ

સાળંગપુરઃ BAPSના વડા પૂ. પ્રમુખથવામી મહારાજને સંથથાના પ્રમુખ તરીકે ગત સપ્તાહે ૬૩ વષષ પૂણષ થયા હતા. આ નનનમતે દેશ-નવદેશથી હજારોની સંખ્યામાં હનરભકતો સાળંગપુરમાં ઉપસ્થથત રહ્યા હતા. ૬૩ વષષ પહેલા અમદાવાદની આમલીવાળી પોળમાં બ્રહ્મથવરૂપ શાથત્રીજી મહારાજે પોતાના થથાને પ્રમુખથવામી મહારાજની વરણી કરી હતી. ત્યારથી પૂ. પ્રમુખસ્વામી મહારાજ BAPSના પ્રમુખ તરીકે કાયષરત છે. જે એક નવશ્વનવક્રમ છે. આ સમય દરનમયાન થવામીજીએ નવશ્વભરમાં ૧૧૦૦થી વધુ મંનદરો બાંધીને તેમણે નગનેસ બુક ઓફ વર્ડડ રેકોડડસમાં નવક્રમ નોંધાવ્યો છે. આ સંથથા યુનોની નીનત સહાયક સલાહકાર તરીકે પણ કાયષરત છે.

સંદિપ્ત સમાચાર • ભાવનગરમાં નવા મેયરઃ ભાવનગર શહેરના મેયર તરીકે સુરેશભાઇ ધાંધલીયાની અઢી વષષની મુદ્દત પૂણષ થતાં બીજા અઢી વષષ માટે નવા મેયર તરીકે બાબુભાઇ સોલંકીની વરણી થઇ છે. ઉર્લેખનીય છે કે બાબુભાઇ છેર્લા ૨૦ વષષથી ભાજપના કોપોષરેટર તરીકે ચૂંટાય છે પણ તેમને પ્રથમવાર આવો મોટો હોદ્દો મળ્યો છે. જ્યારે ડેપ્યુટી મેયર તરીકે ગોદવંિભાઇ કુકરેજા, થટેસ્ડડંગ કનમટીના ચેરમેન પદે દહમાંશુભાઇ િેસાઇ, શાસક પક્ષના નેતા તરીકે પ્રવીણભાઇ માંડાણી અને દંડક તરીકે વંિનાબેન પરમારની નનયુક્તી થઇ છે. • ભાજપના પૂવવ ધારાસભ્ય જુગાર રમતા ઝડપાયાઃ સુરેડદ્રનગરના લાખણકા ગામે પોલીસ રેડમાં સાયલા-ચોટીલાના ભાજપના પૂવષ ધારાસભ્ય જુગાર રમતા ઝડપાયા હતા. સોમવારે પોલીસે બાતમીના આધારે લાખણકા ગામે એક મકાનમાં રેડ પાડી હતી. જેમાં ભાજપના પૂવષ ધારાસભ્ય ભરત ખોરાણી સનહત નવ લોકો જુગાર રમતા પકડાયા હતા. પોલીસે આ રેડમાં રૂ. ૧૭ હજાર રોકડા, મોબાઈલ ફોન અને બે બાઇક મળી કુલ રૂ. ૬૯ હજારનો મુદ્દામાલ કબજે કયોષ છે. આ સાથે તમામ આરોપીઓ સામે જુગારધારા હેઠળ ગુનો નોંધી

! (

%*( '( % +(

! (

-* %)!&%

! (

&("

! ( %

કાયષવાહી હાથ ધરી છે. જોકે, ભરત ખોરાણીનું નામ રદ્ કરવા પોલીસ પર દબાણ થઇ રહ્યું છે. • પોરબંિર પાદલકાની ચૂંટણી જાહેરઃ સૌરાષ્ટ્રમાં પોરબંદર નગરપાનલકાની મધ્યસત્ર ચૂંટણી સનહત અડય ૫ નગરપાનલકાની છ બેઠકોની પેટાચૂંટણી જાહેર કરાઇ છે. જેમાં કચ્છની એક અને સૌરાષ્ટ્રની ચાર નગરપાનલકાનો સમાવેશ થાય છે. ચૂંટણીનું મતદાન સાત જુલાઇએ યોજાશે. રાજ્ય ચૂંટણી પંચ દ્વારા અમરેલી નજર્લાની ચલાલા, રાજકોટ નજર્લાના ઉપલેટા, સુરેડદ્રનગર નજર્લાના પાટડી તથા કચ્છના ભચાઉ નગરપાનલકાની એક-એક બેઠકો તથા જૂનાગઢ નજર્લાની ઊના નગરપાનલકાની બે બેઠકોની પેટા ચૂંટણીની જાહેરાત થઇ હતી. • જૂનાગઢ HIVકાંડમાં સીબીઆઈને વધુ સમય મળ્યોઃ જૂનાગઢના બહુચનચષત એચઆઈકાંડ મામલે મહત્ત્વનો ખુલાસો બહાર આવ્યો છે. સીબીઆઈએ સોમવારે ગુજરાત હાઈ કોટડમાં નરપોટડ રજૂ કયોષ હતો. નરપોટડમાં સીબીઆઈએ જણાવ્યું કે દૂનષત લોહીને કારણે વધુ એક બાળક અસરગ્રથત બડયું છે. હાઈ કોટેડ સીબીઆઈને આ તપાસ માટે વધુ બે મનહનાનો સમય આપ્યો છે. ઉર્લેખનીય છે કે અત્યાર સુધીમાં એચઆઈવી કાંડમાં છ બાળકોના મોત થયા છે.

$ . ( $!+$ (!, #)& , !# #

($!*

"

*+ %* !) !%!*

, *& )! %

*+( #!) *!&%

! #

$

$ !% ' ($!*

(!*!)

!*!/ %) !'

%

& "

&0)

$% ! " !

/&,. 3&.*3 (,4,/&7 (1 5$*'3,4* 666 (,4,/&7 (1 5-

"

!#

# &

!

+12 " $

' # "' # " " %%% "' # "

8 8 8 8 8 8

! #

! "#

8 8 8 8 8

$! " ! "

8 8 8 8 8

" ! #

# 8 8 8 8 8

! ! ! ! ! ! !


કચ્છ-ઉત્તર ગુજરાત

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 22nd June 2013 મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગત સપ્તાહે દહેગામના ગામડાનાં બાળકોનો શાળા પ્રિેશ કરાવ્યો હતો. આ દરવમયાન તેમણે અહીંના કંથારપુર ગામના સૈકાઓ જૂના િડના વૃિની મુલાકાત લીધી હતી. નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે સંઘના પ્રચારક હતા ત્યારે સાયકલ પર ગામેગામના પ્રિાસ દરવમયાન આ ઘટાટોપ િડની પણ મુલાકાત લીધી હતી. તેઓ મુખ્ય પ્રધાન થયા બાદ તેમણે િન વિભાગના અવધકારીઓને કોલકતા મોકલીને આ િડના િૈજ્ઞાવનક જતન તથા સંિધધન માટે અભ્યાસ કરિાની સૂચનાઓ આપી હતી.

સંવિપ્ત સમાચાર • વિઘાકોટ બોડડર પાસે પાકકસ્તાની પ્રેમીપંખીડાં પકડાયાઃ કચ્છના વિઘાકોટ પાસેની ભારત-પાક. બોડડર પાર કરીને એક યુગલ વસંધ પ્રાંતમાંથી આિી ચઢ્યું હતું. સરપંચની દીકરીએ એક યુિાન સાથે ખાનગીમાં લગ્ન કરી લેતાં બંનેના પવરિારો દુશ્મન બની ગયાં હતાં. આ બંનેને મારિામાં આિતાં તેઓ આશરો લેિા ભારતમાં આવ્યા હતા. બીએસએફ દ્વારા તેમની પૂછપરછ બાદ કંઈ િાંધાજનક ન જણાતાં તેમને બીજા જ વદિસે સરહદ પર જ પાછા મોકલિામાં આવ્યાં હતાં. • જખૌ પાસેથી પાકકસ્તાની બોટ પકડાઇઃ કચ્છ નજીકનાં જખૌ બંદરના દવરયામાં માછીમારી કરતી પાકકસ્તાની બોટ સાથેના ૧૨ શંકાસ્પદ પાકકસ્તાનીઓને કોસ્ટ ગાડડડ ગત સપ્તાહે પકડ્યા છે. શંકાસ્પદ બોટ અંગેની વિગતોના આધારે કોસ્ટ ગાડડડ શીપ તથા હેલીકોપ્ટર દ્વારા સચચ ઓપરેશન હાથ ધરી બોટને આંતરી લીધી હોિાનું જાણિા મળ્યું છે. બોટ અને તમામ પાકકસ્તાનીઓને ઓખા લાિી પૂછપરછ હાથ ધરાઈ છે.

મારૂવત કાર પ્લાન્ટ સામે ખેડૂતોનો વિરોધ ગાંધીનગરઃ ગુજરાત સરકારે મારૂવતના કાર પ્લાન્ટ માટડ ઉત્તર ગુજરાતના હાંસલપુર તથા બેચરાજી પાસે કરેલી જમીન સંપાદનના મામલે સ્થાવનક ખેડૂતોમાં રોષ જોિા મળ્યો હતો, જેના સરકાર પર ગંભીર પ્રત્યાઘાત પડ્યાં છે. મંગળિારે સરકાર દ્વારા સ્પેવશયલ ઇન્સિેસ્ટમેન્ટ વરવજયન (સર) જમીન ફાળિણીના મુદ્દે ખેડૂતોએ ગાંધીનગરમાં રેલી કાઢી વિરોધ પ્રદશચન કયુું હતું. રેલીમાં ૫૦૦થી િધુ ટ્રડક્ટરો જોડાયા હતા. ૪૪ ગામના ખેડૂતોએ સરકાર સામે વિરોધ દશાચિતી ટ્રડક્ટર રેલી ગાંધીનગર ખાતે કાઢી હતી, જેમાં સ્ત્રી-પુરુષો બંને જોડાયા હતાં . ખેડૂતોએ ‘જાન દેંગે, જમીન નહીં’ના સૂત્રોચ્ચાર કયાચ હતા અને પોસ્ટરો પણ લગાવ્યા હતાં. સોમિારે ગાંધીનગર ખાતે આ મામલે પાંચ પ્રધાનોની એક સવમવત બનાિી તેમની ખેડૂતો સાથે બેઠક યોજાઇ હતી. પરંતુ આ બેઠક અવનવણચત રહી હતી. બીજી તરફ કેટલાક ખેડૂતોએ મારૂવત કારના પ્લાન્ટની તરફેણ કરતા ખેડૂતોમાં બે ભાગલા પડ્યા હતા.

E" 4 . 2 2: %)"#3 E"1% 3 6 9 3% 2 2 9 6 6 9 "2 "2 2 7 2- %202E& 9 "2

"$; :4 2- ?=

"2 9

2 2- B *6 % 8 %02& 2 A= *6 %

E 9)%"3 E"#6$2: 8 6* E"E" E"$ 9 2 E"#6$2: 9 ) 2 3 4: "$; 6 6 2 6!"9

2 7 9(

9'% 2:

4 2 % 2 2 4 2 % 2 2

6

9

E# E#

%

2 3

. .

3 6

9 ; 6 2 3 6 6

" $#

6>;65

$,3

$ "# )+''&(*

. .

C&

-- 6965,; #;9,,;

#

)

(

,'"(-

! (

$- & #

$ '

6;/ . .

$

. .

@ @

&, 5 -

'

2 < 3 2E& 3 %2 6 3 6 2 %

65+65

(>

#$ "

3

E# 2 7 E/ 9

'

'

"

&(

*

*

1

3 &

$

9

=== ()73.96<7 *64

=== ()73.96<7 *64

##

2 6 9

/

&

" % *+(

5

#

7E

' " 6;/ @ @

. .

1 .

8 +8E

'# (&+' &$

.

(

"

(92,;

2 % 2 2 D 2- @>@ " 2 2 2 @@ 2: E# "9 % ! 6 "9

%" ! 6;/ @ @

$ &6

C 4

"9 % "9 %

% ( . () .

13

$ $ 4 ' 3 '5 * 4 $ + #$ * ' $ $ &, ) ' ' &, $ ' ' ' ' * $ 0 ! ( ' $, A :0(5 <:05,:: !<)30*(;065: $ 1 ' % /,8<, 7(?()3, ;6 <1(9(; #(4(*/(9 "2 3 ,2& 9 2 7 ) 3 %5 2 # * % ( #+ # , & # # # ' '. * - + # # * ) & # & # &+ * * !) ) ' "# # * # . + % * ' ' # % # . + % ' *$

* ") % ;+B

$

$ 2 % $! % $ 2 % ' $ ' $ $

:0(5 &60*,

# * ' ' . # # % ' % / .' #+ # . #' ' . #' + ' '


14

22nd June 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

જીવંત પંથ

- સી. બી. પટેલ

ક્રમાંક - ૩૧૪

દાનનાં નાનાં દીવડાં થકી જ રોશન છે આપણો સમાજ વડીલો સહિત સહુ વાચક હિત્રો, વીતેલા સપ્તાિે િેં આખેઆખું કોળું શાકિાં નાંખ્યું િતુ.ં જાણવું છે કઇ રીતે? તો વાંચો આગળ... િેં આ જ કોલિિાં ‘ઘણ ઉઠાવ િારી ભૂજા...’ કાવ્યની પંહિ ટાંકીને તે સંપણ ૂ ણ કાવ્યરચના હવશે પૂછાવ્યું િતુ.ં અંક આપણી વેબસાઇટ (www.abplgroup.com) પર િૂકાયો તેના થોડાક કલાકોિાં તો વડોદરા હનવાસી બાળસખા અતિન સંઘવીએ આખેઆખું કાવ્ય િોકલી આપ્યુ.ં બીજા હદવસે શુક્રવારે આપણી ગુજરાતી ભાષાના િશાલચી જગદીશભાઇ દવે સહિતના કેટલાક હિત્રોએ પણ કાવ્ય િોકલી આપ્યુ.ં કાવ્યના રચહયતાનું નાિ વાંચ્યું વયારે હદિાગિાં બિી થઇ. ઓિારી... આ તો સુદં રિની રચના. આ નાિ કેિ િગજિાંથી છટકી ગયુ?ં સુદં રમ્ કહવ અને સાહિવયકાર તરીકે િારા હિય સજણકોિાંના એક. એિાંય તેિણે પોંડીચેરી સ્થથત અરહવંદ આશ્રિ િાટે જે સંગીન અનુદાન આપ્યું છે તેનાથી હું િંિશ ે ા િભાહવત રહ્યો છુ.ં ૧૯૮૭ના જુલાઇિાં તેઓ આપણા કાયાણલયિાં પણ પધાયાણ િતા, અને આ િસંગે નાનોશો કાયણક્રિ પણ યોજ્યો િતો. તો ય જોયું ને... લોચો વાગી ગયો. આ હદગ્ગજ સજણક અને તેનું સજણન હવસરાઇ ગયાં. ભાઇસા’બ િિેરબાની કરીને આને હડિેસ્શશયાની શરૂઆત નિીં સિજી લેતા, આ તો શું હદિાગ નાિની કમ્પ્યુટરની િેિરી ફાઇલ જરા કરપ્ટ થઇ ગઇ િતી એટલે... કેટલાક હિત્રોએ કાવ્ય િોકલ્યું તો કેટલાક પૂછ્યું કે સી.બી. આ ‘ઘણ ઉઠાવ િારી ભૂજા...’ કહવતા કેિ તિારા િગજિાં ધણધણી ઉઠી? આિાં તો ભાંગવુ,ં તોડવુ,ં ફટકારવું એવી જ વાતો છે. પણ હિત્રો, કોઇ ભાંગફોડના ઇરાદે િેં આ કાવ્યનો ઉલ્લેખ નથી કયોણ. આપ સહુની રજા સાથે કાવ્યની છેલ્લી ત્રણ પંહિ ફરી ટાંકુ તો... તોડી ફોડી પુરાણુ,ં તાવી તાવી તૂટલ ે ું ટીપી ટીપી બધું તે અવલનવલ, ત્યાં અપપવા ઘાટ એને ઝીંકી રહે ઘા, ભુજાઓ, લઇ ઘણ, જગને ઘા થકી ઘાટ દેને હું આનો જે અથણ સિજું છું તે અનુસાર, આ કંઇ ભૌહતક ચીજવથતુ તોડવાનો હવચાર નથી. પણ આપણી જે ગ્રંહથઓ છે, આપણા જે પૂવગ્ર ણ િો છે તેને તોડવા-ફોડવાની વાત છે. આપણે અિુક બાબત કે બાબતો િાટે જે નકારાવિક ધારી લઇએ છીએ તેના પહરણાિે આપણાિાં નબળાઇઓ ઉદભવે છે. પહરણાિે હદિાગિાં જે લઘુતાગ્રંહથનો જશિ થાય છે તે વધુ ખતરનાક સાહબત થાય છે. થવિાન, થવાહભિાન હવના થવાશ્રય કે સાિર્યણ પાંગળું બને છે. અને હસહિ પણ સંભહવત નથી. જોકે ગુરુતાગ્રંહથ પણ અિુક િયાણદા બિાર વધી જાય અને અિંકારનું રૂપ ધારણ કરે તો તે પણ ખતરનાક બને છે. તે અથણિાં આપણાિાં, જીવિાત્રિાં, િકારાવિક વલણને વધારે િોવસાિન અપાય, ઉિેજન અપાય તે જરૂરી િોવાનું આપણા શાથત્રો પણ કિે છે. એક અથણિાં શ્રીિદ્ ભાગવત્ ગીતાનો સંદશ ે પણ આ જ છે ને? ગીતાિાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે અજુનણ ને, માત્ર યુદ્ધ એ જ કલ્યાણનો ઉપદેશ આપ્યો નથી. સારાસારનો હવવેક નજરિાં રાખી પોતાની ફરજ બજાવવાની વાત અંતે અજુનણ જેવા બાણાવળીને પણ ખૂબ ઉપયોગી બની.

શ્રદ્ધા-અંધશ્રદ્ધા, ધમમ-અધમમ શ્રિા અને અંધશ્રિા વચ્ચેનો તફાવત નજીવો છે, પરંતુ વાથતહવક જીવનિાં તેિની વચ્ચે અંતર જિીન-આસિાનનું છે. સનાતન ધિણને કેટલાક લોકો જીવન જીવવાની પિહત ગણાવે છે. પરંતુ તેને િાત્ર કિણકાંડ તરીકે ખપાવવાની જરૂર નથી. દરેક ધિણિાં - પછી ઇથલાિ િોય, હિથતી િોય,

હિશદુ િોય કે શીખ ધિણ િોય, સાિાશય વ્યહિનો ધિણ અનુરાગ િોય છે, જે સાચે જ એક સિજ વૃહિ છે. તેને કેટલાક તકસાધુઓ ઝડપી લે છે, પોતાના નીજી અને ટૂકં ા થવાથણ િાટે. આપણે સહુ આપણી રીતે જીવનની આંટીઘૂટી સિજીએ અને િસંગ આવ્યે અશયને પણ રચનાવિક રીતે સંવદે નશીલતાપૂવકણ સિજાવી શકીએ તો ભયો ભયો. કિનસીબે યુગોથી ધિણના નાિે અધિણ આચરાઇ રહ્યો છે.

ઘણ ઉઠાવ, મારી ભુજા! ઘણુંક ઘણું ભાંગવું, ઘણ ઉઠાવ, મારી ભુજા! ઘણુંક ઘણું તોડવું, તું ફટકાર ઘા, ઓ ભુજા! અનંતથી માનવી હૃદય-ચિત્ત-કાયયે િઢ્યા જડત્વ યુગ જીણણના, તું ધધડાવી દે ઘાવ ત્યાં ધરા ધણધણે ભલે, થરથરે ચદશા, વ્યોમમાં પ્રકંપ પથરાય છો, ઉર ઉરે ઊઠે ભીચતનો ભયાનક ઉછાળ છો, જગત જાવ ડૂલી ભલે પછાડ ઘણ, ઓ ભુજા!, ધમધમાવ સૃચિ બધી! અહો યુગયુગાચદનાં પડ પરે પડો જે િઢ્યાં લગાવ, ઘણ! ઘા, ત્રુટો તડતડાટ પાતાળ સૌ ધરાઉહર દટાઈ મૂચછણત પ્રિંડ જ્વાલા વલી બચહગણત બની રહો ચવલસી રૌદ્ર કુત્કારથી તોડી ફોડી પુરાણુ, તાવી તાવી તૂટેલું ટીપી ટીપી બધું તે અવલનવલ ત્યાં અપણવા ઘાટ એને ઝીંકી રહે ઘા, ભુજાઓ, લઈ ઘણ, જગને ઘા થકી ઘાટ એને - ત્રિભુવનદાસ પુરુષોત્તમદાસ લુહાર ‘સુન્દરમ્’

તાજેતરિાં િારે હસટી હિશદુ નેટવકકના કેટલાક યુવાન અને તરવહરયા હિત્રો સાથે આ અંગે હવચાર-હવહનિય થયો. આપણા આ યુવાન-યુવતીઓ અવયંત સુહશહિત છે અને હવહવધ િેત્રે ખૂબ િાનવંતા િોદ્દા ધરાવે છે. તેિને પણ સનાતન ધિણના સંદશ ે ા બહુ થપશશે છે. તે હિત્રો હનયહિત રૂપે ભેગા થાય છે - િાથણના, થતુહત, થતવન કરે છે. સવકાયોણિાં પણ હનયહિત રીતે ભાગ લે છે અને િને આનંદ છે કે પ્રતીક દત્તાણી જેવા હિત્રો આપણી જીવનપિહતિાં કંઇક ઘાલિેલ થતી િોય તો તેના શુહિકરણ િાટે પણ િયત્નશીલ છે. આ નાજુક તથા જરૂરી કાિગીરીિાં સવવશ્રી લોડડ ડોલર પોપટ, સુભાષભાઇ ઠકરાર, નયનેશભાઇ દેસાઇ, કાંતતભાઇ નાગડા, અલ્પેશ પટેલ અને બીજા પણ કેટલાય હિત્રો સિયોગ આપી રહ્યા છે. આગાિી સપ્તાિો કે િહિનાઓિાં એક વ્યવસ્થથત કાયણસહૂ ચ અિલી બનશે તેિ જણાય છે.

સમાજનો બદલાતો ચહેરો હિત્રો, રહવવારે ધાિેચા પહરવાર આયોહજત શ્રીિદ્ ભાગવત સપ્તાિિાં થોડાક કલાકો ઉપસ્થથત રિેવાનો િોકો િળ્યો તેને હું િારું સદભાગ્ય ગણું છુ.ં વયાં પણ કેટલાય શુભહચંતકો સાથે હવચારોની આપ-લે થઇ. આપ સહુ ઉદારિના છો. ક્યાંક િશંસા િતી તો ક્યાંક િશ્ન પણ િતા... જેિ કે, સી.બી. તિે બહુ કાિ કરો છો, તિે ખૂબ વાંચતા લાગતા છો, જીવંત પંથ િાટેનો િસાલો ક્યાંથી િેળવો છો? વગેરે વગેર.ે અલ્યા બાપલા, આપ જેવા વાચકોને જો િારે હડલક્સ થાળી પીરસવાની િોય તો આ િારી ફરજ છે, અને તેથી પણ આગળ વધીને કહું તો તિે સહુએ તો િને અવસરનું અનુદાન કયુું છે.

રસોડાની રાણી એ વાતનો હવચાર તો કરે જને કે િવે પછીના ટંક િાટે શું રાંધવુ?ં શું બનાવવુ?ં શું પીરસવુ?ં સાિાશય પણે આ બધી જવાબદારી ગૃહિણી નીભાવતી િોય છે, પણ િવે તો જિાનો બદલાયો છે. વાત િાશયાિાં ન આવતી િોય તો જૂઓ આ સવશેનું તારણ. હિટનિાં તાજેતરિાં નેશનલ સોશ્યલ ટ્રેશડ્સનો અભ્યાસ િહસિ થયો િતો. જેિાં જાણવા િળ્યું છે ૧૮થી ૨૩ ટકા પહરવારિાં ઘરનો ધણી િિદ્અંશે રસોડું સંભાળી રહ્યો છે, સંતાનની નેપ્પી બદલવાની જવાબદારી પણ સુપરે ે હનભાવી રહ્યો છે. અને િા, આ પહરવારિાં પુરુષ કરતાં થત્રીની આવક વધારે િોય છે. હિત્રો, આવી ઘરવ્યવથથાિાં કશું ખરાબ નથી. આપણી પુરુષિધાન સિાજ વ્યવથથાિાં ધરિૂળથી પહરવતણન આવી રહ્યું છે તેનો આ તો નાનકડો નિૂનો છે. આપણા સિાજિાં લગ્નહવચ્છેદની વધતી જતી દુખદ હબના જાણીને આપણે ગ્લાહન અનુભવીએ છીએ વયારે સંગત કોમ્યુહનટી સેશટર દ્વારા આ અંગે થયેલા અનૌપચાહરક અભ્યાસની વાત પણ જાણવા જેવી છે. અત્રે જશિેલા કે ઉછરેલા આપણા દીકરાઓની (અિીંવાળી) ઘરવાળી પાસે સાસુિા ઘરકાિ કે અશય અપેિાઓ રાખે તે એક રીતે સિજી શકાય તેવું છે. પરંતુ ‘પેલો’ કાિ કરીને ઘરે પાછા આવ્યા પછી ટીવી સાિે બેસી જાય કે િાતા-હપતા સાથે વાતોના તડાકા િારવા બેસી જાય અને ‘પેલી’ કાિેથી ઘરે આવે વયારે રાંધવા સહિતનો કાિનો ઢગલો રાિ જોઇને પડ્યો િોય તે થોડુકં અવાથતહવક અઘહટત ગણાય. આ સંદભશે જે નેશનલ ટ્રેશડ જોવા િળે છે તે એક રીતે તો સુખી દાંપવયજીવનની હદશાિાં આવકાયણ પગલું ગણી શકાય. હું વાત કરતો િતો રસોડાની રાણીની (કે રાજાની!). એ કેવું અને શું રાંધ?ે પોતાના પહરવાર િાટે આરોગ્યિદ, સિતોલ, સાસ્વવક, ઋહચકર ભોજન બનાવવું તે પાયાની જરૂહરયાત તો ખરી જ. સાથોસાથ હડલક્સ થાળીિાં એક જ વાનગી તો ન શોભેન?ે ભોજનિાં વૈહવધ્યની સાથે પોષણ પણ િોવું જોઇએ. ખોરાકિાં િોટીન, કાબોણિાઇડ્રેટ, હવટાહિશસ, હિનરલ્સનો પણ ખ્યાલ રાખવો પડે. આ જ રીતે ‘જીવંત પંથ’િાં યથાિહત, યથાશહિ આપ સહુ સિિ હું હવહવધ વ્યંજનો પીરસું છુ.ં થોડાક સિય પૂવશે ‘જીવંત પંથ’િાં દશાણવલ ે ા નવસારીના એક શાયરના શબ્દોને ફરી ટાંકતા કહું કે બધા વખાણ કરતા િોય, િિાન ગણતા િોય અને હું જો િાની લઉં કે આ કદરદાની િાટે યથાયોગ્ય ઉિેદવાર છું તો એ ખોટું જ કિેવાય. હું આવી ગ્રંહથથી દૂર રહું તેવા આપના આશીવાણદ િાંગુ છુ.ં આપ સહુને બીજી પણ એક હવનંતી નમ્રતાપૂવકણ કરવાની કે ‘ગુજરાત સિાચાર’િાં િકાહશત ‘જીવંત પંથ’, તંત્રીલેખ કે બીજા કોઇ લેખ સંદભશે એિ લાગતું િોય કે આિાં ન કરવા જેવું થઇ રહ્યું છે તો ચોક્કસ જણાવજો. અિે કરવા જેવું બધું તો ન કરી શકીએ, પરંતુ ન કરવા જેવું કાયણ તો અટકાવી શકીએને? ખેર, ચાલો પાછા કથાિાં પિોંચી જઇએ.

શ્રીમંત અને શ્રીમંતાઇ વ્યાસપીઠ પરથી પૂ. રમતણકભાઇ ભટ્ટે િારંહભક ઉદબોધનિાં શ્રીિંત અને શ્રીિંતાઇ હવશે ખૂબ હવચારિેરક રજૂઆત કરી. ધાિેચા પહરવાર સાચે જ ઉદાર િાથે સવકાયોણિાં સેવા આપે છે. આવા િોટેરાં આહથણક અનુદાન આપે તેને શ્રીિંત કિેવાય, પણ િોટેરા-નાનેરાની વાત થોડીક સિજવા જેવી છે. ઝાઝા િાથ રહળયાિણાં - એક ચીલાચાલુ કિેવત નથી. િારો ખુદનો

અનુભવ છે. ગુજરાતી હિશદુ સોસાયટી-િેથટને તે નગરિાં સુદં ર િજાનું સિાજ કલ્યાણ કેશદ્ર - કોમ્યુહનટી સેશટર અને િંહદર થથાપ્યું છે. વીસેક વષણથી વયાં અનેકહવધ િેત્રે િવૃહિ થતી રિી છે. કુલે ૪૪ લાખ પાઉશડનો ખચણ તે વેળા થયો િતો. આશરે ૧૬ લાખ પાઉશડની ગ્રાશટ િળી િતી. અને લગભગ ત્રણેક લાખ પાઉશડ િોટી રકિ (પાંચ િજારથી વધારે પાઉશડ)ની સખાવત રૂપે સાંપડ્યા િતા. િંહદરના કાયણકતાણઓએ યોગ્યતઃ વિીવટ દ્વારા અને આપણા આબાલવૃિોએ નાનીિોટી રકિ દ્વારા લગભગ ૨૪ લાખથી વધુ પાઉશડ આ સવકાયણિાં સીંચ્યા િતા. નાની નાની રકિ આપનાર અનેક લોકો િતા તેનું આ પહરણાિ છે. યથાશહિ કરતાં યથાિહત વધુ કારણભૂત રિે છે. રહવવારે ફાધસણ ડે િતો અને િેં તે હદવસે થોડાક કલાક હચંતનનો િયાસ કયોણ િતો. આપણા ‘ગુજરાત સિાચાર’િાં તાજેતરિાં િહસિ થયેલા કેટલાક સિાચાર િવયે િારું ધ્યાન ગયુ.ં ૧૫ જૂનના અંકિાં પાન નંબર ૧૬ ઉપર ડી. ઝેડ. પટેલ (રાિોલ-લંડન) થકૂલનું ગૌરવ િથાળા નીચે સિાચાર િહસિ થયા છે. જેિાં િેહડકલ કાઉસ્શસલ ઓફ ઇંહડયા દ્વારા નવી હદલ્િી ખાતે લેવાયેલી િેહડકલ શાખાિાં િવેશ િાટેની પરીિાિાં આ શાળાના હવદ્યાથથી ગાબ્રા પાવન જશવંતે ગુજરાત રાજ્યિાં િથિ થથાન અને ભારતભરિાં આઠિું થથાન િેળવ્યું છે તેવો ઉલ્લેખ છે. હું જ્યારે િારા વતનિાં આવેલા હશવાલયના દશણને જાઉં છું વયારે િાગણિાં રાિોલનું બોડડ આવે છે. પૂવણ આહિકા અને લંડનિાં ડી. ઝેડ. પટેલ પહરવારે ભારે હસહિ સંપાહદત કરી છે. પણ તેિની સખાવતથી વતનિાં શરૂ થયેલી શાળાિાં ગાિા પાવન થવરૂપે કેવા ‘કસદાર ફળો’ પાકી રહ્યા છે તે તો જૂઓ. દેશભરિાં આ થકૂલની સફળતાની સુગધં િસરી રિી છે. ચરોતરિાં એટલે કે આણંદ અને ખેડા હજલ્લાિાં સંખ્યાબંધ નાનીિોટી હિશદુ સંથથાઓ કાયણરત છે. પણ તે જ હવથતારિાં ઓછાિાં ઓછી ૭૨ જેટલી હિથતી ધિણની ધૂણીઓ પણ ધખે છે. સિાજના દહલત કે નીચલા થતરના આપણા ભાઇભાંડઓ ુ ને આપણે સાચવી ન શક્યા, તેિને જરૂરી િદદ પૂરી પાડી ન શક્યા.તેિની ઉપેિા કરતા રહ્યા. અને કેટલીક વખત આપણે તેિને ધુવકાયાણ... તેિને બીજા અપનાવે તો વાંક કોનો? હિથતી ધિણની િાનવ સેવાની આ િવૃહિ છે. હશિણ, આરોગ્ય અને અિુક અંશે દેવળિાં સહુ સરખા એ બધું િોવાથી ભારતિાં ૧૯૪૭િાં એક ટકો હિથતીઓ િતા જે અવયારે લગભગ ૪ ટકા િશે. દેશના ભાગલા વખતે દેશિાં ૯.૩ ટકા િુસ્થલિો િતા અવયારે ૧૫ ટકા છે. અને ૨૦ વષણિાં સંખ્યા વધીને ૨૦ ટકા થવાની સંભાવના છે તેવી રજૂઆત થોડાક સિય પૂવશે રજૂ કરી ચૂક્યો છુ.ં પણ ચરોતરની જેિ કચ્છ, જાિનગર, પોરબંદર, અિરેલી, ભાવનગર, ઉિર ગુજરાત કે દહિણ ગુજરાતિાં પણ અવારનવાર જાઉં છું વયારે સિાજ કલ્યાણની કેટલીય િવૃહિઓને હનિાળતાં ખૂબ ધશયતા અનુભવું છુ.ં થોડાક િહિનાઓ પૂવશે દહિણ ગુજરાતિાં ડાંગિાં ગયો િતો. જ્યાં સવણશ્રી સવજીભાઇ વેકતરયા, કાનજીભાઇ ભાલાળા સહિત અનેક અગ્રણીઓને િળવાનો િોકો સાંપડ્યો િતો તો આહદવાસીઓિાં હશિણની ધૂણી ધખાવનાર પી.પી. સ્વામી સાથે પણ ચચાણ કરી િતી. બારડોલી-નવસારીિાં સ્વ. મહેશભાઇ કોઠારી દ્વારા થથાહપત હશિણ સંથથા નિૂનદે ાર કાિ કરી રિી છે. અનુસંધાન પાન-૨૮


www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 22nd June 2013

15


16

ркоркзрлНркп-ркжркХрлНрк╖рк┐ркг ркЧрлБркЬрк░рк╛ркд

22nd June 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

рк╕ркВрк╡рк┐рккрлНркд рк╕ркорк╛ркЪрк╛рк░

рк╕рлБрк░ркдркирк╛ рк╕рк╣рк░рк╛ ркжрк░рк╡рк╛ркЬрк╛ ркЦрк╛ркдрлЗ ркПрккрлАркПркорк╕рлА ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ рк╡ркирк╡ркорк┐ркд ркХрлГрк╡рк┐ркмркЬрк╛рк░ ркорлЛрк┐ркирлБркВ ркЙркжркШрк╛ркЯрки ркорлБркЦрлНркп рккрлНрк░ркзрк╛рки ркирк░рлЗркирлНркжрлНрк░ ркорлЛркжрлАркП ркЧркд рк╕рккрлНркдрк╛рк╣рлЗ ркХркпрлБрлБркВ рк╣ркдрлБркВ. ркЖ рккрлНрк░рк╕ркВркЧрлЗ ркдрлЗркоркгрлЗ ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ ркХрлЗ ркХрлГрк╡рк┐ рк┐рлЗркдрлНрк░рлЗ ркЧрлНрк░рк╛рк╣ркХ ркЕркирлЗ ркЦрлЗркбрлВркдркирлБркВ ркХрк▓рлНркпрк╛ркг ркерк╛ркп ркдрлЗрк╡рлБркВ ркорлЛркбрлЗрк┐ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдрлЗ рк╡рк╡ркХрк╕рк╛рк╡рлНркпрлБркВ ркЫрлЗ. ркЦрлЗркбрлВркдрлЛркирлА рккрлНрк░рлЛркбрлНркХрлНркЯ ркмркЬрк╛рк░ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлЗ ркЕркирлЗ ркЧрлНрк░рк╛рк╣ркХ рк╕рлБркзрлА рккрк╣рлЛркВркЪрлЗ ркдрлНркпрк╛ркВ рк╕рлБркзрлА рк╡рлЗрккрк╛рк░рлАркУркПркЬркирлНркЯрлЛ ркдрлЗркирлЗ ркШркгрлА ркорлЛркВркШрлА ркмркирк╛рк╡рлЗ ркЫрлЗ. ркЦрлЗркбрлВркдрлЛркирлЗ рк╕рлАркзрк╛ ркЧрлНрк░рк╛рк╣ркХрлЛ рк╕рк╛ркерлЗ ркЬрлЛркбрк╛рк╡рк╛ркирлБркВ ркХрк╛рко ркХрлГрк╡рк┐ ркмркЬрк╛рк░ ркеркХрлА ркЬрлЛркбрк╡рк╛ркирлБркВ ркПркЧрлНрк░рлАркХрк▓рлНркЪрк░ ркорлЛрк┐рлЗ ркХркпрлБрлБркВ ркЫрлЗ. ркЧрлБркгрк╡ркдрлНркдрк╛ркирлА ркЬрк╛рк│рк╡ркгрлА рк╕рк╛рк░рлА рк░рлАркдрлЗ ркерк╛ркп ркдрлЛ ркдрк╛ркЬрк╛ рк╢рк╛ркХркнрк╛ркЬрлА ркЕркирлЗ рклрк│рлЛ ркЧрлНрк░рк╛рк╣ркХрлЛ рк╕рлБркзрлА рккрк╣рлЛркВркЪрлЗ. рк░рк╛ркЬрлНркпркорк╛ркВ ркХрлГрк╡рк┐ ркорлЛрк┐ рк╢рк░рлВ ркХрк░рк╡рк╛ркирк╛ рк╡рк╡ркЪрк╛рк░ рк╡рк╡рк╢рлЗ ркЪрлЗрк░ркорлЗрки рк░ркоркгркнрк╛ркИ рккркЯрлЗрк┐рлЗ ркХрк╣рлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ ркХрлЗ, ркХрлГрк╡рк┐ркорлЛрк┐ ркКркнрлЛ ркХрк░рк╡рк╛ркирлЛ рк╡рк╡ркЪрк╛рк░ рккрлЗрк╡рк░рк╕ркирк╛ркВ ркПркХ рк╕рлЗрк╡ркоркирк╛рк░ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлНркпрлЛ рк╣ркдрлЛ. ркЖ рк╕рлНрк╡рккрлНрки рк╕рк╛ркХрк╛рк░ ркеркдрк╛ркВ ркЕркврлА ркжрк╛ркпркХрк╛ркирлЛ рк╕ркоркп рк┐рк╛ркЧрлНркпрлЛ ркЫрлЗ.

тАв рк╕рлБрк░ркд-рк╡ркбрлЛркжрк░рк╛ркорк╛ркВ ркирк╡рк╛ ркорлЗркпрк░ркГ ркнрк╛ркЬрккркирк╛ ркорлЛрк╡ркбрлАркоркВркбрк│рлЗ рк╕рлБрк░ркдркирк╛ ркорлЗркпрк░ ркдрк░рлАркХрлЗ рк╡ркирк░ркВркЬрки ркЭрк╛ркВркЭркорлЗрк░рк╛ркирлА рккрк╕ркВркжркЧрлА ркХрк░рлА ркЫрлЗ. ркЬрлНркпрк╛рк░рлЗ ркбрлЗрккрлНркпрлБрк┐рлА ркорлЗркпрк░ ркдрк░рлАркХрлЗ ркжркпрк╛рк╢ркВркХрк░ рк╡рк╕ркВрк╣, ркерк┐рлЗрк╕рлНркбркбркВркЧ ркХркдркорк┐рлАркирк╛ ркЪрлЗрк░ркорлЗрки рккркжрлЗ рк░рк╛ркЬрлЗрк╢ ркжрлЗрк╕рк╛ркЗ ркЕркирлЗ рк╢рк╛рк╕ркХ рккркХрлНрк╖ркирк╛ ркирлЗркдрк╛ ркдрк░рлАркХрлЗ ркЖрк░.ркХрлЗ.рк┐рк╛рк╡рк┐ркпрк╛ркирлА рк╡рк░ркгрлА ркеркЗ ркЫрлЗ. ркмрлАркЬрлА ркдрк░ркл рк╡ркбрлЛркжрк░рк╛ркирк╛ рккркг ркирк╡рк╛ ркорлЗркпрк░ркирлА рк╡рк░ркгрлА ркеркЗ ркЫрлЗ. ркЬрлЗркорк╛ркВ ркнрк░ркдркнрк╛ркЗ рк╕рлЛркоркЪркВркж рк╢рк╛рк╣рлЗ ркЖ рк╣рлЛркжрлНркжрк╛ ркорк╛рк┐рлЗ ркорлЗркжрк╛рки ркорк╛ркпрлБрлБркВ ркЫрлЗ. ркЬрлНркпрк╛рк░рлЗ ркбрлЗрккрлНркпрлБрк┐рлА ркорлЗркпрк░ рккркжрлЗ рк╕рлАркорк╛ркмрлЗрки ркорлЛрк╡рк╣рк┐рлЗ, рк╢рк╛рк╕ркХ рккркХрлНрк╖ркирк╛ ркирлЗркдрк╛ ркдрк░рлАркХрлЗ рк╡ркирк┐рлЗрк╢ рк░рк╛рк┐рлЛркб, рк╢рк╛рк╕ркХ рккркХрлНрк╖ркирк╛ ркирлЗркдрк╛ рккркжрлЗ ркЕрк╢рлЛркХ рккрк░ркжрлЗрк╢рлА ркЕркирлЗ ркерк┐рлЗрк╕рлНркбркбркВркЧ ркХркдркорк┐рлАркирк╛ ркЪрлЗрк░ркорлЗрки рккркжрлЗ ркбрлЛ. рк╡рк╣ркдрлЗркирлНркжрлНрк░ рккркЯрлЗрк┐ркирлБркВ ркирк╛рко ркЬрк╛рк╣рлЗрк░ ркеркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ. тАв ркирк╡ркбркпрк╛ркжркорк╛ркВ ркмрлЗркВркХ ркУркл ркмрк░рлЛркбрк╛ркирлА рк╢рк╛ркЦрк╛ркирлЛ рккрлНрк░рк╛рк░ркВркнркГ ркиркдркбркпрк╛ркж ркЦрк╛ркдрлЗ ркмрлЗркВркХ ркУркл ркмрк░рлЛркбрк╛ркирлА рк╢рк╛ркЦрк╛ рк╢рк░рлВ ркеркЗ ркЫрлЗ. рлзрлн ркЬрлВркирлЗ ркиркдркбркпрк╛ркжркирк╛ рккрлАркЬ рк░рлЛркб ркдрк╡ркеркдрк╛рк░ркорк╛ркВ ркмрлЗркВркХркирк╛ ркЙркЪрлНркЪркЕркдрк┐ркХрк╛рк░рлАркУ ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ рк╢рк╛ркЦрк╛ркирлБркВ ркЙркжрлНркзрк╛рк┐рки ркХрк░рк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ. тАв ркЧркВркЧрк╛ ркжрк╢рк╛ рк╣рк░рк╛ рк╡ркирк╡ркоркдрлНркдрлЗ ркЪрк╛ркгрлЛркжркорк╛ркВ рк┐рлЛркХрлЛ ркЙркоркЯрлНркпрк╛ркГ ркЬрлЗрка рк╕рлБркж ркПркХркоркерлА ркЬрлЗркарк╕рлБркж ркжрк╕рко ркжрк░ркдркоркпрк╛рки ркЪрк╛ркВркжрлЛркжркорк╛ркВ ркЧркВркЧрк╛ ркжрк╢рк╛рк╣рк░рк╛ рккрк╡рк╡рлЗ ркнрк╛рк░ркдркнрк░ркирк╛ рк▓рк╛ркЦрлЛ ркнрк┐рлЛ ркЙркорк┐рлЗ ркЫрлЗ. рлзрлм ркЬрлВркирлЗ ркЬрлЗрка рк╕рлБркж рк╕рк╛ркдркоркирк╛ ркдркжркирлЗ ркорлЛрк┐рлА рк╕ркВркЦрлНркпрк╛ркорк╛ркВ ркнрк┐рлЛ ркЕрк╣рлАркВ ркЙркоркЯрлНркпрк╛ рк╣ркдрк╛. рк╢рлНрк░рлАрклрк│, ркЪрлВркВркжркбрлА ркЕрккрк╖ркг ркХрк░рлА рк╕ркВркзрлНркпрк╛ ркХрк╛рк│рлЗ ркдркжрк╡рлНркп ркЖрк░ркдрлАркирлЛ рк▓рлНрк╣рк╛рк╡рлЛ рк▓ркИ рк╣рк░ рк╣рк░ ркЧркВркЧрлЗ, рк╣рк░ рк╣рк░ ркиркорк╖ркжрлЗркирк╛ ркнркдрк┐ ркирк╛ркж рк╕рк╛ркерлЗ

рк╡рк╛ркдрк╛рк╡рк░ркг ркЧркЬрк╡рлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ. рк╢рк╛ркеркдрлНрк░рлЛркорк╛ркВ ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрк╛ ркорлБркЬркм ркЬркпрлЗрк╖рлНрка ркорк╛рк╕ркирлА рк╢рлБркХрк▓ ркжрк╢ркорлАркирк╛ рк╣ркеркд ркиркХрлНрк╖ркдрлНрк░ркорк╛ркВ рккрлГркерлНрк╡рлА ркЙрккрк░ ркЧркВркЧрк╛ ркорлИркпрк╛ркирлБркВ ркЕрк╡ркдрк░ркг ркеркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ. тАв рккрлВрк╡ркгрк┐ркорк╛ркмрк╣рлЗрки рккркХрк╡рк╛рк╕рк╛ркирлБркВ ркорк╛ркирк╡рк░ркдрлНрки ркПрк╡рлЛркбркбркерлА рк╕ркирлНркорк╛ркиркГ рк╕рлБрк░ркдркирк╛ рк╣рлАрк░рк╛ ркЙркжрлНркпрлЛркЧркХрк╛рк░ ркЕркирлЗ ркЬрк╛ркгрлАркдрк╛ рк╕ркорк╛ркЬрк╕рлЗрк╡рлА ркЧрлЛрк╡рк╡ркВркжркнрк╛ркЗ ркзрлЛрк│ркХркХркпрк╛ркирк╛ ркорк╛ркдрлГрк╢рлНрк░рлА рк╕ркВ ркдрлЛркХркмрк╛ркирлА ркеркорлГркдркдркорк╛ркВ рк░рк╛рк╖рлНркЯрлНрк░рк╕рлЗ рк╡рк╛ркорк╛ркВ ркпрлЛркЧркжрк╛рки ркЖрккркирк╛рк░ рккрлНрк░ркдркдркнрк╛ркУркирлБркВ рк╡рк╖рк╖ рлирлжрлжрлнркерлА рк╕ркбркорк╛рки ркХрк░рк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлЗ ркЫрлЗ. ркЖ рккрк░ркВрккрк░рк╛ ркорлБркЬркм рк╣ркдрк░ркпрк╛рк│рлА ркХрлНрк░рк╛ркВркдркдркирк╛ рккрлНрк░ркгрлЗркдрк╛ ркПрк╕. рк╕рлНрк╡рк╛рк╡ркоркирк╛ркерки ркЕркирлЗ рк╕рк╛рккрлБркдрк╛рк░рк╛рк╕рлНркеркеркд ркЛркдрлБркВркнрк░рк╛ ркдрк╡рк╢рлНрк╡ркдрк╡ркжрлНркпрк╛рккрлАркаркирк╛ рк╕ркВ ркЪрк╛ркдрк▓ркХрк╛ ркжрлАркжрлА ркУркл ркбрк╛ркВркЧ ркдрлЗ рко ркЬ ркерк╡рк╛ркдркВ ркдрлНрк░рлН ркп рк╕рлЗ ркирк╛ркирлА рккрлВ рк╡ ркгрк┐ркорк╛ркмрк╣рлЗ рки рккркХрк╡рк╛рк╕рк╛ркирлБркВ рк╕ркВ ркдрлЛркХркмрк╛ ркорк╛ркирк╡рк░ркдрлНрки ркПрк╡рлЛркбркб ркерлА рк╕ркбркорк╛рки ркХрк░рк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ. тАв рк╕рлБрк░ркд ркирк╛ркЧрк╡рк░ркХ ркмрлЗркирлНркХркирлЛ рк╡рк╣рлАрк╡ркЯ ркорк╣рлЗрк╕рк╛ркгрк╛ ркЕркмрк┐рки ркмрлЗркирлНркХ рк╣рк╕рлНркдркХркГ рк╕рлБрк░ркд ркирк╛ркЧркдрк░ркХ рк╕рк╣ркХрк╛рк░рлА ркмрлЗркбркХ ркЙрккрк░ ркЖрк░ркмрлАркЖркЗркирк╛ ркдркиркпркВркдрлНрк░ркгрлЛ рк▓рк╛ркЧрлНркпрк╛ ркмрк╛ркж ркмрлЗркбркХркирлЗ ркоркЬрк╖ ркХрк░рк╡рк╛ ркЕркВркЧрлЗ ркдрк░ркЭрк╡рк╖ ркмрлЗркбркХрлЗ ркоркВркЬрлВрк░рлА ркЖрккрлА ркЫрлЗ. рлзрк▓рлА ркЬрлБрк▓рк╛ркИркерлА ркорк╣рлЗрк╕рк╛ркгрк╛ ркЕркмрк╖рки ркХрлЛ-ркУрккрк░рлЗркдрк┐рк╡ ркмрлЗркбркХ рк╕рлБрк░ркд ркирк╛ркЧркдрк░ркХ рк╕рк╣ркХрк╛рк░рлА ркмрлЗркбркХркирлЛ рк╡рк╣рлАрк╡рк┐ рк╕ркВркнрк╛рк│рлА рк▓рлЗрк╢рлЗ. тАв рк╡ркмрк╡рк┐ркорлЛрк░рк╛ рккрк╛рк░рк╕рлА ркЬрк░ркерлЛрк╕рлНркдрлА ркЕркВркЬрлБркорки ркЯрлНрк░рк╕рлНркЯркирк╛ рк╣рлЛркжрлНркжрлЗркжрк╛рк░рлЛркГ рк╢рлНрк░рлА ркдркмркдрк▓ркорлЛрк░рк╛ рккрк╛рк░рк╕рлА ркЬрк░ркерлЛркеркдрлА ркЕркВркЬрлБркорки ркЯрлНрк░ркерк┐ рклркВркбрлНрк╕ркирлА ркЦрк╛рк▓рлА рккркбрлЗрк▓рлА ркЯрлНрк░ркерк┐рлАркирлА ркЬркЧрлНркпрк╛ ркорк╛рк┐рлЗ рк╕рлЛркорк╡рк╛рк░рлЗ ркдркиркоркгрлВркХ ркеркЗ ркЫрлЗ. ркЖркЧрк╛ркорлА рк╕рк╛ркд рк╡рк╖рк╖ ркорк╛рк┐рлЗ ркЕркВркЬрлБркоркиркирк╛ ркЯрлНрк░ркерк┐рлА ркдрк░рлАркХрлЗ ркорк░ркЭркмрк╛рки ркирк╛ркжрлАрк░рк╢рк╛ ркмрк╛рк░рлАркЖркирлА ркдркмркирк╣рк░рлАркл рк╡рк░ркгрлА ркХрк░рк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлА рк╣ркдрлА.

& " & "

' ' '. - ) - ) ' + + ) ) ') - ' +) - ', - . ) 2 ) ' ' '3 ' $' + ' , ' + ' ) - #/ ' ) ) + ) !, + + +!#, ' ) ) ) ' ' , 2 -2 ) % & ! $ !' ! " " !

! "

"

& ! $ !&% $%"! % $( %

&' !" )))

#% "" % " #% "" % "

) & $ % "% ("'$ %

"&

"'

- Transferring OCI visa on to new passport - Re-issue of OCI / PIO card (if lost or stolen) - 100% money back guarantee (subject to T&C) - Avoid the Indian High Commission queues

t1"/DBSEBQQMJDBUJPOT t"GmEBWJUT4VSSFOEFSPG*OEJBOQBTTQPSU

%

2 ( $%

/

%% ,( 0

& $% )* .$' # % $ "& $% (& .& # ) *$ "& $% (& +$, #-* #$%% ( (!! $%% + ' $"# ( (' ('

' ' ' '1 0 ' ) + ' *' -

$ !

! &

# !

t*NNJHSBUJPOBOE/BUJPOBMJUZ 502-504 Honeypot Lane Stanmore Middlesex HA7 1JR

tJOGP!QJOEPSJBMBXDPN

XXXQJOEPSJBMBXDPN

! ! & ' ( & #) (#3

+ &(# 111 ',#*%&*##-&*% !+ 0'

00.5

$+

. #

$,!+$6

.5 (- 3#!306

t0$*1*0DBSET - Preparing full application

-(, ,$(' (* & *" ' $ + % 1$'" "$. -+

$

#( 2

(-$12 -#( -

$12 30 -2

3-"' (,$ /$"( + $ +

7

-#( -

t*OEJBO8JMMT1PXFSPG"UUPSOFZ (* !*

%

! /( . + "

6,TMFBEJOHTPMJDJUPST GPS/3*TFSWJDFT $ #$! !" $ !" "# !" $ ' #" ( # ! # "" !! !" "" $# # " ' % & $% # " $ #$! !" $ !" "# !" $ $ %" $ ' ! !% ! $ !# "$! % ! $ !# $ & #

' ") ' ' + + ) + ) +

*0$ !/0-#-. *" *./ ((#-. +$ 0 (&/3 /##( -&! /&+*. +)#./&! +))#-!& ( 4 /##( ++-. 4 /#. 4 &*"+1 -&((#. 4 / &*(#.. /##( ( .. (0./- "# 4 &-# .! ,# 4 / &-! .#. 4 &(&*%.

! $ # ! %&

' ', -2 ) ) + + ( !) ' ) + &) + " & "

/$0 ' +(

## !"

#

$!! " $## !

"

"% #

3) 0 2( 300($1 /$"( +(12 0., 7 .-+6 0$$ $+(4$06

7-+6

"

! !

/$"( + (0(6 -( -# ("$ -#..0( .2( -# 0$ # //+6 *$ 5 6

" " #

$ #. 2$0(-& %.0 ++ ."" 1(.-1


ગુજરાત

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 22nd June 2013

સમગ્ર ગુજરાત પર મેઘરાજા મહેરબાન અમદાવાદઃ રાજ્યના મોટાભાગના વિથતારોમાં ગત સપ્તાહે થયેલ િરસાદ સોમિારે પણ યથાિત રહ્યો હતો. રવિિાર રાતથી અવિરત ચાલુ રહેલા િરસાદે રાજ્યના કેટલાક શહેરોમાં જળબંબાકારની સ્થથવત સર્ાતા અત્યાર સુધીમાં િરસાદને કારણે ૧૨ લોકોના મોત થયા છે. દવિણ ગુજરાતમાં પણ બારે મેધ ખાંગાની સ્થથવત સર્ાતા એકથી સાત ઇંચ િરસાદ ખાબક્યો હતો. મધ્ય અને ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ હળિાથી ભારે િરસાદ નોંધાયો છે. જ્યારે અમદાિાદમાં છૂટાછિાયા ઝાપટા પડ્યા હતા. િલસાડ વજલ્લાના ધરમપુરમાં નિ કલાકમાં સાડા સાત તેમ જ પારડીમાં છ ઈંચ જેટલો િરસાદ નોંધાયો હતો. આ ઉપરાંત ડાંગ વજલ્લામાં પણ સાડા પાંચ ઈંચ િરસાદને પગલે ચાર નદીઓ બે કાંઠે થઈ હતી. જ્યારે સુરત વજલ્લાના ચોયાાસી તાલુકામાં પાંચ ઈંચથી િધુ િરસાદ નોંધાિાની સાથે સુરત શહેરમાં પણ ભારે િરસાદથી સિાત્ર જળબંબાકારની સ્થથવત સર્ાઇ હતી. કેિવડયામાં સરદાર સરોિર નમાદા ડેમના કેચમેન્ટ

નવા વરસાદી નીરથી છલકાતું જૂનાગઢના ગીર પવસ્તારનું એક ઝરણું

વિથતાર મધ્યપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રમાં ભારે િરસાદના પગલે પાણીની આિક િધતા ડેમ પર એક જ વદિસમાં પાણીની સપાટી એક મીટર િધી હતી. કચ્છમાં પાંચ ઇંચ િરસાદથી કેટલાક વિથતારોમાં જળબંબાકારની સ્થથવત જોિા મળી હતી. જ્યારે સૌરાષ્ટ્રમાં એકથી સાડા આઠ ઈંચ િરસાદથી કેટલાક વિથતારોમાં જળબંબાકારની સ્થથવત સર્ાઈ હતી. સુરેન્દ્રનગરના વિઠ્ઠલગઢમાં વદિાલ પડતાં બે બાળકોના મોત અને એકની હાલત ગંભીર હોિાનું ર્ણિા મળ્યું છે. તો સાિરકુંડલામાં એક દેિીપૂજક યુિકનું મોત થયું હતું. જ્યારે ર્મનગરમાં ઉવમયા સાગર ડેમ ઓિરફલો થતાં વસદસર અને ઉપલેટાના પાંચ ગામોને એલટટ કરાયા છે. અમરેલીના બાબરા પંથકમાં સાડા આઠ ઇંચ િરસાદ પડયો

હતો. કોડીનારમાં સાત ઈંચ િરસાદ િરસતા ચોમેર પાણી ફરી િળ્યા હતાં. મહેતા ખંભાવળયામાં, સરામાં પાંચ ઈંચ, િાંકાનરમાં સાડા ચાર, માવળયા હાવટનામાં ચાર, ફલ્લામાં સિા બે ઈંચ િરસાદ ખાબક્યો હતો. અમરેલીના લીવલયા તાલુકાના સનાળીયા ગામ પાસે િષોા જુનો ગાગવડયા પુલ સોમિારે ભારે િરસાદના કારણે ધરાશાયી થયો હતો. સદનસીબે કોઈ ર્નહાની થઇ નથી. મધ્ય ગુજરાતના િડોદરા સવહત પંચમહાલ અને દાહોદ વજલ્લાના ગ્રામીણ વિથતારમાં પણ િરસાદની ધમાકેદાર એન્ટ્રી થઈ હતી. ચરોતરમાં પણ પિન સાથે િરસાદ થયો હતો. ઉત્તર ગુજરાતના મહેસાણા તથા અન્ય વિથતારોમાં ગત સપ્તાહે ભારે પિન સાથે િરસાદ તૂટી પડ્યો હતો.

‘લંડન આવવું હોય તો પિતા િાસેથી રૂ. ૫૦ લાખ લઈ આવ’ અમદાવાદઃ શહેરના નવરંગપુરા વવસ્તારની િૂવવી િારેખે વવદેશ સ્થાયી થવાની ઇચ્છા સાથે ચાંદલોવિયાના પવશાલ િારેખ સાથે લગ્ન કયાા હતાં અને લગ્નના છ માસ પછી તે લંિન પણ ગઇ હતી, પરંતુ લંિનમાં સેટ થવું હોય તો રૂ.પ૦ લાખની જરૂર પિે અને તે નાણાં પૂવવી પોતાના વપયરથી લાવે તેવી સાસવરયાઓએ માગણી કરી હતી અને પૂવવીને પરત ભારત મોકલાઇ હતી. આથી પૂવવીએ આ બાબતે દહેજની ફવરયાદ ગુજરાત યુવનવવસાટી પોલીસ મથકે નોંધાવી છે. અખબારી અહેવાલમાં જણાવ્યા મુજબ લગ્ન બાદ થોિા વદવસોમાં જ વવશાલ લંિન ચાલ્યો ગયો હતો અને પૂવવીના વવઝાની તૈયારી શરૂ કરી હતી. બીજી તરફ પૂવવીને તેના સાસુ ભાવનાબેન અને સસરા જીગ્નેશભાઇ તથા વવશાલના કાકા-કાકીએ પૂવવીને દહેજમાં કંઇ જ લાવતી નથી તેમ કહીને મેણાટોણા મારવાનું શરૂ કયુું હતું. જોકે છ મવહનામાં જ પૂવવીને વવઝા મળતાં તે સાસુ સાથે લંિન પહોંચી હતી. ત્યાં તેની પાસે સેટ થવા રૂ. ૫૦ લાખ લાવવાની માગણી થતી હતી અને તેને પરત લાવ્યા હતા.

17

સંપિપ્ત સમાચાર • બોગસ પવઝા કૌભાંડમાં અમદાવાદના યુવકને લંડનથી િરત મોકલાયોઃ વવદેશમાં સ્ટુિન્ટ વવઝા પર જતા યુવકો માટે ચેતવણીરૂપ કકસ્સો બહાર આવ્યો છે. કેટલાક યુવકો સ્ટુિન્ટ વવઝા પર લંિન જતા તેમના વવઝા પૂરા થઈ જતાં પાંચ હજાર પાઉન્િમાં બોગસ વવઝા અપાવતા હોવાનાં કૌભાંિનો પદાાફાશ થયો છે. અખબારી અહેવાલમાં જણાવ્યા મુજબ તાજેતરમાં જ લંિનના વહથ્રો એરપોટટથી શહેરના દવરયાપુરના જયમીન િટેલને અમદાવાદ પરત મોકલાયો હતો. આ મુદ્દે ગુજરાતના જ િુલકકત િંડયાએ પાંચ હજાર પાઉન્િમાં જયમીનને બોગસ વવઝા અપાવ્યાની વવગત સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશનની તપાસમાં જાણવા મળી છે. • આણંદમાં માત્ર મપહલાઓ માટે પસટી બસ સેવાઃ આણંદમાં અભ્યાસ, નોકરી કે બજારમાં ખરીદી માટે ઘરેથી બહાર નીકળતી મવહલાઓની સુરક્ષા માટે વજલ્લા પોલીસે પહેલ કરીને નવતર િયોગ હાથ ધયોા છે. આ િયોગ રાજ્યનો કદાચ િથમ નોંધનીય િોજેક્ટ હશે. આણંદ વજલ્લા પોલીસ અને વસટી બસની સેવા આપતી વવટકોસ સંસ્થા વચ્ચે કરારના ભાગરૂપે ફક્ત મવહલાઓ માટે આણંદ-વવદ્યાનગર અને આસપાસના વવસ્તારમાં બસ સેવાના પગલે આણંદ-વવદ્યાનગરનું નામ રાજ્યના નકશામાં નવી પહેલ માટે લખાશે. • સાસણ ગીરની મુલાકાતે યુસુફ િઠાણઃ વિોદરાવાસી વિકેટર યુસુફ િઠાણ ગત સપ્તાહે એવશયાવટક લાયન માટે જાણીતા સાસણ (ગીર)ની છ વદવસીય મુલાકાતે આવ્યો હતો. તેણે વસંહ સદનમાં વન કમાચારીઓ-અવધકારીઓ સાથે ગીરમાં વસંહ અને અન્ય િાણીઓની વવગત જાણી હતી. • તાલાલા (ગીર)માં કેસર કેરીની પસઝનનું સમાિનઃ આ વખતે વરસાદનું આગમન વહેલું થતાં જૂનાગઢ વજલ્લાના તાલાલા (ગીર) પંથકની સુિવસદ્ધ કેસર કેરીની વસઝનનું સોમવારે સમાપન થયું હતું. આ સાથે જ હવે કેરી માકકેટ અને ફ્રૂટ બજારોમાં દેખાતી બંધ થશે. ૧૬ એવિલથી તાલાલા માકકેટયાિટમાં કેસર કેરીની હરાજી શરૂ થઈ હતી. જે કુલ ૬૨ વદવસ સુધી ચાલી હતી. અંવતમ વદવસે યાિટમાં રૂ. ૬૫-૧૮૦ સુધીના ભાવમાં ૧૪૬૫ બોક્સની આવક સાથે જ કેરીની વસઝન પૂણા થઈ હતી. વરસાદ પિતાં જ ૧૦ કકલો કેરીના બોક્સના ભાવ રૂ. ૫૦૦માંથી ૧૫૦ સુધી થઈ ગયા હતા. કુલ ૬૨ વદવસમાં ૧૧.૪૫ લાખ કેરીના બોક્સનું વેચાણ થયું હતું, તેમ યાિટના સેિેટરી હરસુખભાઈએ જણાવ્યું હતું.

"- 9> ?5$ &= '.D,-=( '..B" "@ (=$= '=( <)@ . , (>!@ "$=0@/ 2C6&=(@ 2@0=<)@ +, +2 ,. )

% %* ( / & 2 , $ $ 1 1 +- +2 ,. * % ( & % ! 4 . ( $ $, ( / % 0 % $ ( $ $ "#% * % ," $ +. +2 ,. ' % % % %* ( / &2 % ", $ ) ( $, $2 & * % %1 $ * % (! % $ '% ( ( +/ +2 ,. $' % % % % %* ( / &2 $ % % " $ $ 1 $ % ," $ +0 +2 ,. ' % ! & ' % % %* ( / &2 , $ 1 - !& ( % ", $ +1 +2 ,. 4 % "%4 % & ) % %* ( . & 2 + $ $ + ( $ % ," $ +2 +2 ,. 4 % % ) 4 ' # % ( 3 & ,- ,0 $ $ * % ," $

0:= 9> +.% + %

%

D7% &1@ %@ %,=, )0=,=C 01@

&

'..B" &= *=' '.@ 3D.+:B ,=#A ,3=82=' +B"( (> 4-06&= ,CD'.(= +B"( ;,=C .0=,=C

32(%; "8)6(%;

On behalf of Southampton City Council, Scottish Widows Investment Partnership, The Co-Operative Estates, Sue Ryder, a major fund and other major banks and building societies.

61 lots to be offered, including:

35 135) ()7%-0 40)%6) '327%'7 %5)2(5%&,%5)6-()27

%2',%0

3& !)'5)7%5;

"5)%685)5 %&8 %5%0%

%52%00 %2) $)67 39)275; #

5-)67 6,3/&,%- ",%//%5

RETAIL

Braintree CM7 2QH

LEISURE

London NW9 9PH

8-10 Rayne Road, Essex

Sheffield S1 2JE

Kwik- Fit, Kingsbury Road, Kingsbury Let to Kwik-Fit (GB) Ltd until 2033 Rent £76,295 p.a.x

Hemel Hempstead HP1 1BH 184 -186 The Marlowes Let to Superdrug Stores plc Rent £110,000 p.a.x

Doncaster DN1 3JN

01@

!,-9 ,%7,% 73 41 % ! ! # )9- ,%+9%7 %56-2+, ),7% ,%5-75% # ! "" ! #' $)(2)6(%; %1%;%2 73 41 "# " ! #' ",856(%; %0%5%1 %7,% # # ! 5-(%; 1&5-6, !8(%%1% # ' ! # " !%785(%; ,:%5-/%(,-6, %2',,3(5%- # & ! # # $ & %7376%9 #-6,28 ;%+2% # ! ! #' 9)5;(%; %*7)5 %7,% %,% 5%6,%(- (-22)5 :-00 &) 6)59)( -2 7,) (-2-2+ ,%00 !,5)) 5-6,2% ")140) !,5)) 8.%5%7- -2(8 !%76%2+ %2(%0

Commercial Property Auction Thursday 11th July 2013

The Old Monk, Norfolk Street

Let to Sue Ryder on a new 10 year lease (no breaks) Rent £29,500 p.a.x

Let to The Restaurant Group (UK) Ltd until 2027 Rent £148,500 p.a.x

London NW1 9LG 5 Camden Road, Camden Town

Derby LA Fitness, Carrington Street DE1 2ND

Let to William Hill Organization Ltd until 2023 Rent £35,250 p.a.x

Let to LA Leisure Ltd (t/a LA Fitness) Rent £76,978 p.a.x rising to £89,241.38 p.a.x in 2016)

Waterdale Shopping Centre

BANKS

Tenants include Greggs, Iceland, Betfred & British Heart Foundation Rent £1,026,176 p.a.x (gross) £645,056 p.a.x (net)

Rugeley WS15 2BW

INDUSTRIAL

29/29a, Market Square

Batley WF17 9NG

Let to Bank of Scotland plc (t/a Halifax) Rent £50,000 p.a.x

TDG (UK) Ltd, Nab Lane, Norquest Industrial Estate, Birstall

London E13 9AS

Let to TDG (UK) Ltd until 2025 Rent £150,477 p.a.x with 2.5 minimum rental uplift

London NW9 9HL Kingsbury Shopping Parade Kingsbury Substantial unbroken parade of 17 retail units & 7 self-contained residential flats Rent £280,220 p.a.x

Lowestoft NR32 1HA 112 London Road North Tenants trading as Wilkinson, Peacocks & Age UK Suffolk Rent £482,000 p.a.x

Chester CH1 1HB 112-115 Foregate Street Prominent corner location. Parade of 4 retail units Rent £118,750 p.a.x

347/349 Green Street Let to HSBC Bank plc until 2022 (sto) includes a 2 bed flat Rent £60,000 p.a.x

Ruislip

OFFICE

Approx. 996 sq m (10,720 sq ft) Vacant

Leicester LE1 3AN Liquid & Envy Night Club, 97, Churchgate Nightclub let until 2026 (with guarantee from The Luminar Group Ltd) Rent £150,000 p.a.x

John Mehtab: +44 (0)20 7034 4855

Columbus House, 2, Stonefield Way, HA4 0JA

RETAIL GROUND RENT

Southampton S1 2JE 182 High Street Let to Canada Life Ltd until 2011 £33,750 p.a.x with fixed reviews

www.acuitus.co.uk


હાસ્ય

22nd June 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ઇન્ડિયાનાં મૂરત અને ઇન્ડિયાનાં પંચાગ મુજબ તતતિ અને તિતિમાં લગનો ગોઠિતા અને છતાંય ફોરેનમાં રહીને મોિનન ટચ રાખતા અમારા વ્હાલા અને એનઆરઆઈ ભાઈઓ, ભાભીઓ અને ફુલગુલાબી ભૂલકાંિ! ફરી લગનસરા આિી ગ્યા છે. રસ્તે ગમે ત્યાં ટ્રાફફક જામ િઈ જાય એિી જાન જોિા મળી જાય છે અને પાટટી-પ્લોટું કે મોટા બંગલાિ પાસેિી પસાર િાતાં મંિપની રોન અને ભોજનની મહેક માણિા મળી જાય છે. આપણાં દેશી લગનોમાં ‘બુફ’ે તો હિે અમને એિું સદી ગયું છે કે િરપક્ષ િાળા તો ઠીક, પણ કડયાપક્ષ િાળા ય હિે તો રાંિિા અને જમાિિાની કિાકૂટમાંિી મુક્ત િઈ ગયા. પહેલાં તો જાન આિશે ત્યારે ફલાણું ખૂટશે તો? અને ઢીંકણું માગશે તો? એિા ટેડશનમાં ઘરનાં બૈરાં સરખી રીતે લગ્ન માણી જ નો શકતાં. પણ હિે તો તમને ઘેર ઘેર એિું સાંભળિા મળે કે ‘આપણે તો પર િીશ ભાિ-તાલ નક્કી કરીને કેટરીંગિાળાને જ હંિુ ય સોંપી દીિું છે.’ છોકરીિાળાિનું ઘર હોય કે છોકરાિાળાિનુ,ં હિે તો બેચાર તદિસ પહેલાંિી મહારાજનું રસોિું ચાલુ કરાિી દેિાનો તરિાજ હાલ્યો છે.

"

અટલે સિાર-સાંજ જમિાનું તો ઠીક, બે ટાઈમ ચા પણ મહારાજના રસોિે જ ઉકળે! ઘરઘરનાં ભલેને બસ્સો મહેમાન કેમ નિી ભેગા િાંતા, કોઈએ સરભરા કરિા દોિાદોિી કરિાની જ નતહ. ચા-નાસ્તા કે જમિાનો ટાઈમ િાય એટલે માત્ર ટહુકો જ કરિાનો ‘એ હાલો, પંગત પિી ગઈ છે, જમી લઈશું ને?’ આ તો ઘર પછિાિે શરૂ કરેલા રસોિાની િાત િઈ. બાકી લગન િખતે બુફે િીનરમાં જે મજા આિે એિી ક્યાંય નતહ હોં! પહેલી િાત તો એ કે લગનના હોલ પર જાન આિે ઇ પહેલાં જ કડયાપક્ષિાળાિ ‘બુફ’ે ઉપર એિા તૂટી પિે છે કે જ્યાં લગીમાં જાનૈયા પિારે ત્યાં લગીમાં અિિો અિિ આઈટમો તો ‘નીલ’ િઈ ગઈ હોય!

અને િીશો પરિી ઠીક યાદ આવ્યુ.ં બુફમે ાં સૌિી મોટી તંગી િીશો એટલે કે િાળીઓની જ હોય! જેિું ખાનારાઓનું િાિું િછૂટે કે તરત બિીય િાળીઓ ચપોચપ ઉપિી જાય. ટેબલ પર સજાિેલાં તપેલાંઓમાં ભલેને ભલભલી િાનગીઓ ભરેલી પિી હોય, પણ કોણ જાણે કેમ કેટરીંગિાળા િીશો જ ઓછી લઈને આવ્યા હોય! જ્યાં જાિ ત્યાં આ પ્રોબ્લેમ છે. એટલે પહેલો રાઉડિ અિાનત્ સિાસો ભાણાં જ્યાં લગી જમાય ન રહે, અને જ્યાં લગી પેલી િોળા સાિલાિાળી બેનું ઈ િાળીઓ ઉટકી ન રહે (િનાિન ખખિાટનો અિાજ સાંભળતાં સાંભળતાં ભલભલા ભૂખ્યાઓને પેટમાં િમાિમ િતી હોય તેમ લાગિા માંિે છે.) ત્યાં સુિી બીજાઓએ રાહ જોયા કરિાની. એ તો ઠીક, પણ પછી જ્યારે પાણી નીતરતા એ િાળી-િાટકા ફરી ટેબલ પર ગોઠિિામાં આિે ત્યારે એમને લૂછિામાં જ ત્રણત્રણ પેપર નેપકીનો પૂરા િઈ જાય! અને કહેિાની જરૂર નિી કે જ્યાં લગીમાં છેલ્લી પંગતનો િારો આિે ત્યાં લગીમાં તો પેપર નેપકીનનો દુકાળ પિી ગયો હોત! જોિાની ખૂબી એ

આંયાં બધા ઓલરાઇટ છે! લડલત લાિ (નીલ એટલે ઝીરો. સાફ. ખલાસ.) એમાંય કાજુકતરી, ગુલાબજાંબુ કે ગાજરના હલિા જેિી આઈટમ મસ્ત બની હોય તો એનાં સૂપિાં જ સાફ િઈ જાય! કેટતરંગિાળાને ખાસ કહી રાખિું પિે કે િરરાજા અને મા-બાપ માટે િોિી િશો અલગ રાખી મૂકજો!

!

! ! ! % # #

!

%

$

-!.$

#

" & "

' "

! "

# #

"

+

!) (!3

% %

#) (. * "

/

* " $.(

(

(+ (( + ( # &' + ( ( ( %0 . )

+0 / ) ) 1 * *$ / / "

2# ")0 / , 4# %) * * %0 * * "3 !)#* ! #%)#* ) #) * %,#) ) %0' ) !, ,

!"

"# $! " $ # &# # " % !#

" '"

!

!#"

# %

!

% !' ! # # ! " !% " % !#' ! !" & $ ' !

& '&#

"

-!.$ +.

$%*!.! 2

,!*

3.

1!!'

-!.$ +.

!(

%#$

) 1

)% +

અનુસંધાન પાન-૨૬

+ .

() - ) ( - ( + ( ( ) ) .* *. ( (.

#

-!.$ +.

-!.$ +. -!.$ +.

-!.$ +.

%*# "+- )+-! !/ %(.

0*&

) . - + () ( ( " (1 ( ( -0

&#, - *

%

+0/$ * % *

- ( 0 ( + - - / ( + ) + ( * ) * - ! -

‘બુફ’ે માં આિો તો જોજો, ભીમકાય બૈરાંઓ પહેલાં ખુરશીઓ પર ફેલાઈ જાય છે અને પછી જ ‘િીશ’નો િહીિટ કરિા ઊભાં િાય છે. આ માટેની આખી રણનીતત હોય છે. સૌિી પહેલાં તો જેટલી ખાલી ખુરશીઓ દેખાય એના પર પોતાના િેલાં, પસન બેગ િગેરે જે હાિમાં આવ્યું તે ગોઠિી દેિ.ું આમાં ઘણી િાર છ-આઠ મતહનાનું બાળક પણ ચાલે! હિે ખૂટતી ખુરશીઓની તફિંચી ફરી લાિિા માટે ટેતણયાં-મેતણયાંની ફોજને ‘છૂ’ કહીને છોિી મૂકિામાં આિે છે. તમે માત્ર પેડટના પાછલા તખસ્સામાંિી તિતઝટીંગ કાિડ કાઢિા માટે જ ખુરશીમાંિી ઊભા િયા હો તો એટલામાં તો તમારી ખુરશી ગુમ િઈ જાય! પૂરતા પ્રમાણમાં ખુરશીઓનો જથ્િો કબ્જે કરીને આ ભીમકાય મતહલાઓ બુફને ા ટેબલો પર િાિ પાિિા નીકળી પિે છે. િીશોમાં િાનગી ભરતી િખતે એક તનયમનું ખાસ ધ્યાન રાખિામાં આિે છે કે િાનગીઓ ભયાન પછી સ્ટેનલેસ સ્ટીલનો એક ચોરસ ઇંચ જેટલો ભાગ પણ ખુલ્લો ન રહેિો જોઈએ! આિે િખતે િાનગી આપણને ભાિશે કે નતહ, એનો તિચાર ન કરિાનો હોય અને િાયાતબટીસ ભલેને ૨૧૦ કેમ નિી, બાસુદી તો િાટકો ભરીને જ લેિાની!

+.

$

+.

%,#) %0' )

-!.$ +.

+.

-!.$ +.

"-!.$

)!) ( * #+0 , ( * + ( - (

-!.$ +.

-!.$

બદલે મોટા ટુિાલો રાખતા િઈ ગયા છે. જાણે ‘કાઢી જિા’ આવ્યા હોય!) બુફે એટલે ઊભા ઊભા જ જમિું એિો જો તનયમ હોય તો ઈ ઘરે ગ્યો! અહીં તો િાળીિાટકા પર કબ્જો જમાિતાં પહેલાં ખુરશીઓ પચાિી પાિિાની હોિ લાગી હોય છે અને ભગિાન જાણે કેમ, પણ જમનારાના પ્રમાણમાં િાળીિાટકા હંમશ ે ાં ૧૦ ટકા જ હોય છે, અને ખુરશીઓ તો માત્ર સાિા ત્રણ ટકા જ હોય!પરંતુ મતહલામંિળને ખુરશીઓ તિના ‘બુફ’ે જમિાનું જરાય નો ફાિે. તમે ક્યારેક ઇન્ડિયાનાં

) /

-!.$ +.

+.

િાળીિાટકા પકિાિિામાં આિે છે ત્યારે તબચારાઓની હાલત કફોિી િઈ જાય છે. કારણ કે હોલમાં છેક પંદર ફૂટ ઊંચે ગોઠિેલા પંખાઓને કારણે એમના તખસ્સાના રૂમાલો તો ક્યારના પરસેિે રેબઝેબ િઈ ચૂક્યા હોય છે. હિે આિા ગંિાતા રૂમાલો િિે િાળીિાટકા કેમ કરીને સાફ કરિા? (કારણ કે પેપર નેપકીનો તો ક્યારના પતી ગયા છે.) આિા સમયે જે િિીલને રસોઈયાની જેમ ખભે નેપકીન રાખિાની ટેિ હોય તેમની તિમાડિ અચાનક િિી જાય છે! એમના ખભેિી એક િાર એ

#

978 '* 19*38 .3 9/&6&8. .3). '1* 84 (42293.(&8* .3 3,1.7978 '* 1.8*6&8* .3 &11 8-* 6*1.,.497 6.89&17 4+ 8-* .3)9 *1.,.43 "91896* '1* 84 6*(.8* &11 8-* 7(6.5896*7 &) (43)9(8 :*.).( (*6*243< ;*)).3, 0&8-& *8( 978 -&:* ,44) 5*6743&1.8< ,44) 6*+*6*3(*7 &3) &'.1.8< 84 )*&1 ;.8- )*:48**7 "% !& $ %& &" % ! & $ $ ! % ! !* "& $ %' %% "!% ) & %%#"$& + "&" $ # &" & "( $ %% "$ && !& "! " -!.$

છે કે આ જે ‘છેલ્લી પંગત’ હોય છે એમાં િરરાજાંનાં નજીકનાં જ સગાંવ્હાલાં હોય છે! જયારે એમના હાિમાં ભીના ભીના

નેપકીન ઉતયોન એ ઉતયોન , આખા ‘બુફે તિસ્તાર’માં ફરીને પૂરપે રૂ ો મસોતાં જેિો િઈ ગયા પછી જ એ પાછો ફરે છે! (આમાં ને આમાં તો અમુક િિીલો અને ખભે નેપકીનના

લગનસરાની ‘બુફે’ ધમાલ!

ડિવાઇન ડિએશન

18

,##)$*," * " ++*-&.# /" /,2 ,,*0 &""(#-#1 #( # -&.# 000 %*("#)&)"& !* /'

&(( . .&*)

#

*)" 2 !(*-#" #


વવવવધા

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 22nd June 2013

19

હળવી ક્ષણોએ... પતિથી તિસાઈને પત્ની જેટલા તિવસ બોલવાનું બંધ કિી િે છે ત્યાિે એ તબચાિી એમ જ સમજે છે કે એ પતિને 'સજા' કિી િહી છે! • િમાિા પ્રોબ્લેમ હંમશ ે ા િોસ્િો પાસે જ સોલ્વ કિાવો. - એટલા માટે નતહ કે એ લોકો સોલ્વ કિી આપશે, પણ એટલા માટે કે િોસ્િો એવા એવા સોલ્યુશનો બિાડશે કે િમે પ્રોબ્લેમ જ ભૂલી જશો ! • બન્િા તિલ્હીથી પંજાબમાં ફોન કિવા માગિો હિો પણ એને ‘એસટીડી’ ચાજજ મોંઘો લાગિો હિો. - એટલે એ જાિે પંજાબ ગયો અને 'લોકલ કોલ' કિીને પૈસા બચાવી લીધા! • લતલિાજી (િુકાનિાિને)ઃ િમાિી પાસે ડેટોલ સાબુ છે? િુકાનિાિઃ છે ને બહેનજી... લતલિાજીઃ સાિી ક્વોલીટીનો છે? િુકાનિાિઃ અિે ટોપ ક્વોતલટીનો છે... લતલિાજીઃ ખિેખિ ને? િુકાનિાિઃ હા, બેન હા! લતલિાજીઃ ઠીક છે. િો ડેટોલ સાબુથી હાથ ધોઈને ૨ કકલો ખાંડ આપો! • બેન્કમાં એક સડકછાપ ટપોિી આવ્યો કાઉન્ટિ પિ બેઠલ ે ી લેડીને કહેવા લાગ્યો, 'અબે એ આઇટેમ, ઈધિ ખાિા કૌન ખોલિા હૈ?’ લેડી ચીડાઈ ગઈ, 'તમસ્ટિ િમીઝ સે બાિ કિો.' 'િમીઝ ગઈ િેલ લેન!ે છમ્મક છલ્લો, મેિક ે ુ ઈિના બિા કે ઈધિ િૂં મેિા ખાિા ખોલેગી યા નહીં?' લેડીએ મેનજ ે િને ફતિયાિ કિી.

OUT NOW

Contact us on 020 8868 1879

ે િ (ટપોિીને)ઃ િમે બિિમીઝી કેમ મેનજ કિો છો? પોલીસને બોલાવવી પડશે... ટપોિીઃ અિે બિિમીઝી કી િો ઐસીિૈસી! ઈધિ મેિે કો ૧૦૦ કિોડ કા લોટિી લગેલા હૈ ઔિ યે છમ્મક છલ્લો બિા નહીં િહી કે ખાિા કૌન ખોલેગા. મેનજ ે િઃ અિે સિ, આપ ભી કહાં ઈસ ચુડલ ે સે બાિ કિ િહે હો? મેિે પાસ આઓના? મૈં યહાં જખ માિને થોડી બૈઠા હું! આઈયે, મૈં ખાિા ખોલ િેિા હું...' (બોધઃ પૈસો તવનમ્રિા શીખવાડે છે.) • સન્િા અને બન્િાએ બેંક લૂટં ી અને સવાિે બેન્ક ખૂલિાં જ પકડાઈ ગયા! કઈ િીિે? િાિના બેન્ક લૂટં ી. પણ પછી થયું કે આટલા બધા રૂતપયા િાખીશું ક્યાં? એટલે સવાિના એ જ બેન્કમાં જમા કિાવવા માટે િોકાઈ ગયા! • 'હલ્લો પમ્મી ડાતલિંગ! કૈસી હો?' 'કૌન?' 'િેિા આતશક હું જાન!' 'િૂં બન્ટી હૈ ના?' 'કૈસે પિા ચલા?' 'િું િામલાલ કા બેટા હૈ ના?' 'હાં, મગિ કૈસે પિા ચલા?' 'િું ગાંધી િોડ પે િહિા હૈ ના?' 'હાં, હાં, મગિ ઈિના સબ કૈસે પિા ચલા?' 'ક્યું કક મૈં પમ્મી નતહ, િેિી મમ્મી હું!... િું ઘિ આ, કફિ િુજ સે બાિ કિિી હું!' • બસના ડ્રાઈવિ અને કંડક્ટિમાં શું િફાવિ છે? કંડક્ટિ જો ઊંઘી જાય િો કોઈની તટકીટ ના ફાટે, પણ જો ડ્રાઈવિ ઊંઘી જાય િો બધાની તટકીટ એકસામટી ફાટી જાય!


20

22nd June 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркорк╛ркВ ркПркХ ркирк╡рлБркВ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркд ркПркЯрк▓рлЗ ркзрлЛрк▓рлЗрк░рк╛ тАШрк╕рк░тАЩ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркорк╛ркВ ркПркХ ркирк╡рлБркВ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркд ркЖркХрк╛рк░ рккрк╛ркорлА рк░рк╣рлНркпрлБркВ ркЫрлЗ. ркнрк╛рк░ркд рк╕рк░ркХрк╛рк░ркирлА ркпрлЛркЬркирк╛ рккрлНрк░ркорк╛ркгрлЗ ркжрлЗрк╢ркорк╛ркВ ркХрлБрк▓ рк╕рк╛ркд ркорлЗркЧрк╛рк╕рк╕ркЯрлА рк╕рк╡ркХрк╕рк╛рк╡рк╡рк╛ркирлБркВ ркЖркпрлЛркЬрки ркЫрлЗ, ркЬрлЗркорк╛ркВ ркЕркоркжрк╛рк╡рк╛ркж-ркнрк╛рк╡ркиркЧрк░ркирлА рк╡ркЪрлНркЪрлЗркирк╛ ркзрлЛрк▓рлЗрк░рк╛ркирлЛ рк╕ркорк╛рк╡рлЗрк╢ ркерк╛ркп ркЫрлЗ. рллрлж,рлжрлжрлж рк╣рлЗркХрлНркЯрк░ ркЬркорлАрки рк╕рк╡ркеркдрк╛рк░ рккрк░ рк╕рк╡ркХрк╛рк╕ рккрк╛ркоркдрлБркВ ркзрлЛрк▓рлЗрк░рк╛ ркПрк╕рк╢ркпрк╛ркирлБркВ рк╕рлМркерлА ркорлЛркЯрлБркВ ркЗркирлНркбркерк┐рлАркпрк▓ рк╣ркм ркмркирк╡рк╛ ркЬркЗ рк░рк╣рлНркпрлБркВ ркЫрлЗ. ркдрлЗркирлА рк╕рк░ркорк╛ркЦркгрлАркП рк╢рлЗркирлНркЭрлЗрки ркЪрк╛ркЗркирк╛ рлйрли,рлнрлжрлж рк╣рлЗркХрлНркЯрк░ ркЬркорлАрки рк╕рк╡ркеркдрк╛рк░ркорк╛ркВ рк╕рк╡ркХрк╕рлЗрк▓рлБркВ ркЫрлЗ. ркЖрко ркзрлЛрк▓рлЗрк░рк╛ ркорк╛ркдрлНрк░ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркирлБркВ ркЬ ркирк╣рлАркВ, рккрк░ркВркдрлБ

рк╕ркоркЧрлНрк░ ркПрк╕рк╢ркпрк╛ ркЦркВркбркирлЛ рк╕рлМркерлА рк╕рк╡рк╢рк╛рк│ ркЗркирлНркбркерк┐рлАркпрк▓ ркЭрлЛрки ркмркирлА рк░рк╣рлЗрк╢рлЗ. ркЖ ркЭрлЛркиркорк╛ркВ ркХрлБрк▓ ркЖрка ркХрлЛрк░ ркЗркирлНркбркерк┐рлАркпрк▓ ркХрлНрк▓ркеркЯрк░ркирлЛ рк╕ркорк╛рк╡рлЗрк╢ ркерк╛ркп ркЫрлЗ. ркЭрлЛркиркирлА ркХркирлЗркХрлНркЯрлАрк╡рлАркЯрлА ркорк╛ркЯрлЗ рлирллрлж ркорлАркЯрк░ркирлЛ ркПркХрлНрк╕рккрлНрк░рлЗрк╕

ркерккрк╛ркЗрки рк╕рлЗркирлНрк┐рк▓ рк╣рк╛ркЗрк╡рлЗ, ркЕркоркжрк╛рк╡рк╛ркж рк╕рк╛ркерлЗ ркорлЗрк┐рлЛ рк┐рлЗркиркирлБркВ ркЬрлЛркбрк╛ркг ркЕркирлЗ ркЕрк▓рк╛ркпркжрлБркВ ркЖркВркдрк░рк░рк╛рк╖рлНркЯрлНрк░рлАркп ркПрк░рккрлЛркЯркЯркирлЛ рк╕ркорк╛рк╡рлЗрк╢ ркерк╛ркп ркЫрлЗ. ркЖ рк╕рк╡ркеркдрк╛рк░ркирк╛ рк╕рк╡ркХрк╛рк╕ ркорк╛ркЯрлЗ ркЯрк╛ркЙрки рккрлНрк▓рк╛ркирлАркВркЧ ркеркХрлАрко ркЖркзрк╛рк╕рк░ркд ркбрлЗрк╡рк▓рккркорлЗркирлНркЯ ркорлЛркбрлЗрк▓ рккрк╕ркВркж ркХрк░рк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлНркпрлБркВ ркЫрлЗ. ркЬрлЗркорк╛ркВ рккркмрлНрк▓рлАркХ рккрлНрк░рк╛ркЗрк╡рлЗркЯ рккрк╛ркЯркЯркирк░рк╢рлАрккркерлА рккркг ркЭркбрккркерлА рк╕рк╡ркХрк╛рк╕ ркХрк░рк╡рлЛ рк╢ркХрлНркп ркЫрлЗ. ркЖ рк╕рк╡ркеркдрк╛рк░ркирк╛ рк╕рк╡ркХрк╛рк╕ ркорк╛ркЯрлЗ ркбрлЗрк╡рк▓рккркорлЗркирлНркЯ рккрлНрк▓рк╛рки (ркбрлА.рккрлА) ркмркирлА ркЧркпрлЛ ркЫрлЗ.

ркнрк╛рк░ркд рк╕рк░ркХрк╛рк░рлЗ ркорк╛ркдркмрк░ ркнркВркбрлЛрк│ рклрк╛рк│рк╡рлНркпрлБркВ рк╕ркж рк▓рлН рк╣рлА - ркорлБркВ ркм ркИ ркИ ркирлН ркб рк╕рлН ркерк┐ ркп рк▓ ркХрлЛрк╕рк░ркбрлЛрк░ркирк╛ рккрлНрк░ркерко ркдркмркХрлНркХрк╛ркирлА ркХрк╛ркоркЧрлАрк░рлА ркЕркВркдркЧркЧркд рк╕ркжрк▓рлНрк╣рлА ркорлБркВркмркИ ркЗркирлНркбрк╕рлНркерк┐ркпрк▓ ркХрлЛрк╕рк░ркбрлЛрк░ ркбрлЗрк╡рк▓рккркорлЗркирлНркЯ ркХрлЛрккрлЛркЧрк░рлЗрк╢рки (ркбрлАркПркоркЖркЗрк╕рлАркбрлАрк╕рлА) ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ ркзрлЛрк▓рлЗрк░рк╛ рк╕рк╕ркЯрлАркирк╛ рк╕рк╡ркХрк╛рк╕ ркорк╛ркЯрлЗ рк░рлВ. рлнрлж,рлжрлжрлж ркХрк░рлЛркбркирк╛ ркорк╛ркдркмрк░ ркнркВркбрлЛрк│ркирлА рклрк╛рк│рк╡ркгрлА ркХрк░рк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлА ркЫрлЗ. ркнрк╛рк░ркд рк╕рк░ркХрк╛рк░ ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ рк╕ркжрк▓рлНрк╣рлА-ркорлБркВркмркЗ ркЗркирлНркбрк╕рлНркерк┐ркпрк▓ ркХрлЛрк╕рк░ркбрлЛрк░ркирк╛ рк╕рк╡ркХрк╛рк╕ ркорк╛ркЯрлЗркирлБркВ

ркЖркпрлЛркЬрки ркХрк░рк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлНркпрлБркВ ркЫрлЗ, ркЬрлЗркирк╛ ркЕркВркдркЧркЧркд рк╕ркжрк▓рлНрк╣рлА ркорлБркВркмркИ рк╕рлБркзрлАркирк╛ рк░рлВркЯркорк╛ркВ ркЖрк╡ркдрк╛ рк╕рк╡ркеркдрк╛рк░рлЛркорк╛ркВ ркЗркирлНркбрк╕рлНркерк┐ркпрк▓ ркПркХркорлЛркирлЛ рк╕рк╡ркХрк╛рк╕ ркХрк░рк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рк╢рлЗ. ркЖ рк╕ркжрк▓рлНрк╣рлА ркорлБркВркмркИ ркЗркирлНркбрк╕рлНркерк┐ркпрк▓ ркХрлЛрк╕рк░ркбрлЛрк░ ркбрлЗрк╡рк▓рккркорлЗркирлНркЯ ркЕркВркдркЧркЧркд ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркирк╛ ркзрлЛрк▓рлЗрк░рк╛ рк╕рк╕ркЯрлАркирлЛ рккркг рк╕рк╡ркХрк╛рк╕ ркХрк░рк╛рк╢рлЗ. рк╕ркжрк▓рлНрк╣рлА ркорлБркВркмркИ ркЗркирлНркбрк╕рлНркерк┐ркпрк▓ ркХрлЛрк╕рк░ркбрлЛрк░ркирлЛ ркЫ ркдркмркХрлНркХрк╛ркорк╛ркВ рк╕рк╡ркХрк╛рк╕ ркХрк░рк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡ркирк╛рк░ ркЫрлЗ. ркзрлЛрк▓рлЗрк░рк╛ ркжрк╕рк░ркпрк╛ркХркХркирк╛рк░рк╛ рккрк░ ркЖрк╡рлЗрк▓рлБркВ ркЫрлЗ рк╣рлЛрк╡рк╛ркерлА ркХрлЛркеркЯрк▓ рк░рлЗркЧрлНркпрлБрк▓рлЗрк╢рки ркЭрлЛркиркирлА ркЬрлЛркЧрк╡рк╛ркИ ркорлБркЬркм ркзрлЛрк▓рлЗрк░рк╛ркирк╛ рлпрлжрлй ркЪрлЛрк░рк╕ ркХркХрк▓рлЛркорлАркЯрк░ркирк╛ рк╕рк╡ркеркдрк╛рк░ркорк╛ркВркерлА рллрлкрлж ркЪрлЛрк░рк╕ ркХркХрк▓рлЛркорлАркЯрк░ рк╕рк╡ркеркдрк╛рк░ркирлЛ рк╕рк╡ркХрк╛рк╕ ркХрк░рк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рк╢рлЗ. ркЖ рк╕рк╡ркХрк╛рк╕ ркХрк╛ркоркЧрлАрк░рлАркирлЛ рккрлНрк░рк╛рк░ркВркн рккрк╛ркВркЪрлЗркХ ркорк╕рк╣ркирк╛ркорк╛ркВ рк╢рк░рлВ ркХрк░рк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рк╢рлЗ.

ркзрлЛрк▓рлЗрк░рк╛ рк╡рк┐рк╢рлНрк╡ркирлБркВ рк╕рлМркерлА ркорлЛркЯрлБркВ SIR ркмркирк╢рлЗ ркзрлЛрк▓рлЗрк░рк╛ рк╕рк╡рк╢рлНрк╡ркирлБркВ рк╕рлМркерлА ркорлЛркЯрлБркВ ркерккрлЗрк╕рк╢ркпрк▓ ркЗркирлНрк╡рлЗркеркЯркорлЗркирлНркЯ рк╕рк░ркЬрки (SIR-рк╕рк░) ркмркирк╢рлЗ ркдрлЗрк╡рлЛ рк╕рк╡рк╢рлНрк╡рк╛рк╕ ркорлБркЦрлНркп рккрлНрк░ркзрк╛рки ркирк░рлЗркирлНркжрлНрк░ ркорлЛркжрлАркП рк╡рлНркпркХрлНркд ркХркпрлЛркЧ ркЫрлЗ. ркорлБркЦрлНркп рккрлНрк░ркзрк╛ркирлЗ ркзрлЛрк▓рлЗрк░рк╛ ркЕркВркЧрлЗ ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрлБркВ ркЫрлЗ ркХрлЗ, тАШркзрлЛрк▓рлЗрк░рк╛ркирк╛ ркнрк╡рлНркп ркнрлВркдркХрк╛рк│

рккркЫрлАркирк╛ ркЬркЬркЧрк░рлАркд рк╕ркоркпркирлА ркоркирлЗ ркЦркмрк░ рк╣ркдрлА. ркЕрк╣рлАркВркирлА рккрлНрк░ркЬрк╛ ркЦркорлАрк░рк╡ркВркдрлА ркЫрлЗ. ркЕркирлЗ ркЕркорк╛рк░рлА рк╕рк╡ркХрк╛рк╕ркирлА рк╕рк╛ркЪрлА рк╡рк╛ркдркирлЗ ркЪрк╕рк░ркдрк╛ркеркЧ ркХрк░рк╡рк╛ркирк╛ рк╢рлБркн ркЖрк╢ркпркерлА ркзрлЛрк▓рлЗрк░рк╛ркирлЗ рккрлЛркЯркЯ, ркЗркирлНркЯрк░ркирлЗрк╢ркирк▓ ркПрк░рккрлЛркЯркЯ, тАШрк╕рк░тАЩ рк╕рк╕рк╣ркдркирк╛ ркЕркирлЗркХ рккрлНрк░рлЛркЬрлЗркХркЯрлЛ ркЖрккрк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлНркпрк╛ ркЕркирлЗ ркдрлЗркирк╛ркерлА ркЖ рккркВркеркХркирлА рк╕рк╢ркХрк▓ ркмркжрк▓рк╛ркЗ ркЧркЗ. ркЖрк╕ркеркЧркХ ркжрлГрк╕рк┐ркХрлЛркгркерлА рк╕рк╛рк╡ рккркЫрк╛ркд ркЖ ркдрк╛рк▓рлБркХрк╛ркорк╛ ркЖркЬрлЗ ркЬркорлАркирлЛркирк╛ ркнрк╛рк╡ ркЦрлВркм рк╡ркзрлНркпрк╛ рк╣рлЛрк╡рк╛ркерлА ркдрлЗркЬрлА ркЬрлЛрк╡рк╛ ркорк│рлА рк░рк╣рлА ркЫрлЗ. ркЬрлЗ рк╕рк╡ркеркдрк╛рк░ркорк╛ркВ рк╕рк░ркХрлНрк╖рк╛ркирлА ркХрк▓рлНрккркирк╛ ркирк╣рлЛркдрлА ркХрк░рлА рк╢ркХрк╛ркдрлА ркдрлЗ рккркВркеркХркорк╛ ркнрк╛рк░ркдркирлБ рк╕рлМркерлА ркорлЛркЯрлБркВ

ркПрк░рккрлЛркЯркЯ ркЖркЧрк╛ркорлА рк╕ркжрк╡рк╕рлЛркорк╛ркВ ркмркирк╢рлЗ. рк╡рк│рлА ркЕркоркжрк╛рк╡рк╛ркжркзрлЛрк▓рлЗрк░рк╛ркирлЗ ркЬрлЛркбркдрлА ркорлЗрк┐рлЛ рк┐рлЗрки рккркг ркзрлЛрк▓рлЗрк░рк╛ркирлЗ ркорк│рк╡рк╛ркирлА ркЫрлЗ. ркЖркерлА ркзрлЛрк▓рлЗрк░рк╛ ркЕркирлЗ ркЕркоркжрк╛рк╡рк╛ркжркирлБркВ ркЕркВркдрк░ ркорк╛ркдрлНрк░ рлйрлж рк╕ркорк╕ркиркЯркорк╛ркВ ркХрк╛рккрлА рк╢ркХрк╛рк╢рлЗ. ркдрлЗркоркгрлЗ рк╡ркзрлБркорк╛ркВ ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрлБркВ ркХрлЗ, ркзрлЛрк▓рлЗрк░рк╛ рк╕рк░ ркП рк╕рк╡рк╢рлНрк╡ркирлБркВ рк╕рлМркерлА ркорлЛркЯрлБркВ рк╕рк░ ркмркирлА рк░рк╣рлЗрк╢рлЗ. ркЬрккрк╛ркиркирк╛ ркЙркжрлНркпрлЛркЧрккрк╕ркдркУ ркЕркирлЗ рк╕рк░ркХрк╛рк░ рк╕рк╛ркерлЗ ркзрлЛрк▓рлЗрк░рк╛ркирлА рк╡рк╛ркдркерлА ркдрлЗркУ ркЦрлВркм ркЕркЪркВрк╕ркмркд ркмркирлА ркзрлЛрк▓рлЗрк░рк╛ ркдрк░ркл ркорлАркЯ ркорк╛ркВркбрлАркирлЗ ркмрлЗркарк╛ ркЫрлЗ. ркзрлЛрк▓рлЗрк░рк╛ркирлБркВ ркХркж ркмрлЗ рк╢рк╛ркВркШрк╛ркЗ ркЬрлЗрк╡ркбрлБркВ ркмркирк╢рлЗ.тАЩ

рк░рлЛркХрк╛ркг ркорк╛ркЯрлЗ ркЙркдрлНркдрко рк╡рк┐ркХрк▓рлНркк ркПркХ

рк╕ркоркпрлЗ

ркЬрлНркпрк╛ркВ

рк░рлВ.рло,рлжрлжрлжркирк╛ ркнрк╛рк╡рлЗ ркПркХ рк╕рк╡ркШрлЛ ркЬркорлАрки ркорк│ркдрлА рк╣ркдрлА ркдрлЗ ркзрлЛрк▓рлЗрк░рк╛ркирлЗ ркерккрлЗрк╕рк╢ркпрк▓ ркЗркирлНрк╡рлЗркеркЯркорлЗркирлНркЯ рк╕рк░ркЬрлАркпрки ркЬрк╛рк╣рлЗрк░ ркХркпрк╛ркЧ ркмрк╛ркж ркдрлНркпрк╛ркВ ркЬркорлАркиркирк╛ ркнрк╛рк╡рлЗ ркЖрк╕ркорк╛ркирлЗ рккрк╣рлЛркВркЪрлНркпрк╛ ркЫрлЗ. рк╣рк╡рлЗ ркЕрк╣рлАркВ ркнрк╛рк╡ ркерлЛркбрк╛ рк╕рлНркеркерк░ ркеркпрк╛ ркмрк╛ркж ркдрлЗркорк╛ркВ рккрлНрк░ркЪркВркб ркЙркЫрк╛рк│рлЛ ркЖрк╡рлЗ ркдрлЗрк╡рлА рккрлНрк░ркмрк│ рк╕ркВркнрк╛рк╡ркирк╛ ркЫрлЗ. ркзрлЛрк▓рлЗрк░рк╛ркорк╛ркВ рк░рк╕ ркзрк░рк╛рк╡ркдрк╛ рк░рлЛркХрк╛ркгркХрк╛рк░рлЛ ркорк╛ркдрлНрк░ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркорк╛ркВ ркЬ ркирк╣рлАркВ рк╕рк╡ркжрлЗрк╢ркорк╛ркВ рккркг рккркерк░рк╛ркпрлЗрк▓рк╛ ркЫрлЗ. ркзрлЛрк▓рлЗрк░рк╛ рк╕рк╡ркеркдрк╛рк░ркорк╛ркВ ркЬрк╛ркгрлАркдрк╛ ркЕркирлЗркХ рк╕ркмрк▓рлНркбрк╕рк╕рлЗ рккрлЛркдрк╛ркирлА рккрлНрк▓рлЛркЯрлАркВркЧ-ркмркВркЧрк▓рлЛркЭркирлА ркеркХрлАркоркирлБркВ рк╕ркиркорк╛ркЧркг ркХркпрлБрлБркВ ркЫрлЗ. ркЕркирлБрк╕ркВркзрк╛рки рккрк╛рки-рлирлз 

 

 

          !       

 

    

 

 

 

 


21

22nd June 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ધોલેરા ‘સર’ને ડીએમઆઈસીનો લાભ મળશે નદલ્હી-મુંબઇ ઇન્ડસ્િીયલ કોનરડોર (ડીએમઆઇસી) જે ભારત સરકારિો એક અત્યંત મહત્ત્વકાંક્ષી પ્રોજેક્ટ છે. આ યોજિા અંતગાત નદલ્હીથી શરૂ થઈિે મુંબઈ સુધી એક ડેડીકેટેડ ફ્રેઇટ કોનરડોર (ડીએફસી) નવકસાવવામાં આવશે. આ કોનરડોર પાંચ રાજ્યોમાંથી પસાર થશે, ડીએફસીિી બંિે બાજુ ૧૦૦ કકલોમીટરિા નવસ્તારમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રીજીયિ, ઇન્ડસ્િીયલ રીજીયિ તથા ઇન્ડસ્િીયલ એનરયા એમ કુલ મળીિે ૨૪ ઝોિ નવકસાવાશે. આ પૈકી સૌથી મોટું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ

+' )

સરકારિો મહત્ત્વિો ફાળો છે. જેિા માટે એપેક્ષ ઓથોનરટી ગુજરાત ઇન્ફ્રાસ્િક્ચર ડેવલપમેન્ટ બોડટ છે. આ નવસ્તારિું આયોજિ

$% " $% " # !% " # !&

(( !

&# ( &(* *(& # %$! %$! %$! %

ખરા અથામાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પણ ઉદાહરણરૂપ સાનબત થશે. અહીં આઠ કોર ઇન્ડસ્િીયલ સેક્ટર નવકસાવવાિું િક્કી થયેલ છે. આ ઉપરાંત ત્રણ િોલેજ અિે

આઠ કોર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટર • હેવી એન્જીનિયરીંગ • ઓટોમોબાઈલ-ઓટો એન્સીલીયરી • ઇલેક્િોનિક્સ, હાઈટેક અિે આધુનિક ટેકિોલોજીિે લગતી ઈન્ડસ્િી • ફામાાસ્યુટીકલ અિે બાયોટેકિોલોજી • મેટલ અિે મેટલિે લગતી પ્રોડક્ટ • જિરલ મેન્યુફેક્ચરીંગ • એગ્રો અિે ફુડ પ્રોસેનસંગ • ઇન્ફોમમેશિ ટેકિોલોજી તથા સનવાસીઝ

*

%* (% * &% # ( & ('&(* -'( )), . ' ' ' '

રીજીયિ ગુજરાતિા ફાળે આવેલ છે. જે ધોલેરા સ્પેનશયલ ઇન્વેસ્ ટમેન્ટ રીજીયિ ‘સર’ છે. આ નવસ્તારિે નવકસાવવામાં રાજ્ય

&)' * #) &+( )$ ( * &% &$'# - ) $ $ $

!% ! ! " ! % !#

%

% ($ )&# ( ($) % +)*( # ("

!

આઈટી ઝોિિું પણ આયોજિ છે. જેમિી વચ્ચે બીજી સુનવધાઓ અથમે છ સેન્િલ નબઝિેસ નડસ્િીક્ટ પણ હશે. ધોલેરા ‘સર’માં મુખ્યત્વે જે આઠ કોર ઇન્ડસ્િીઝિો સમાવેશ થશે તે ૯૨૨૫ હેક્ટર જમીિ નવસ્તારમાં નવકસાવાશે અિે અંદાજે ૩,૪૨,૪૦૦ લોકો માટે રોજગારીિી િવી તકો ઊભી કરાશે. અહીં SEZ, FTWZ ઇન્ડસ્િીયલ પાકક, ઇન્ડસ્િીયલ એસ્ટેટ તથા ટાઉિશીપ જેવા પ્રાઇવેટ પ્રોજેક્ટિે પણ સ્થાિ મળશે.

પાન-૨૦નું િાલુ

ગુજરાતમાં.... બી. કેસર ગ્રૂપના ભરતભાઇ દેસાઇ જણાવે છે કે, પીપળી-ફેદરા રોડ પર સૂચિત ઇશટરનેશનલ એરપોટટથી નજીક તેમણે આ ચવસ્તારમાં ૧૫૦થી ૫૦૦ િોરસવારના પ્લોટની સ્કીમ રજૂ કરી છે, જે ચવદેશવાસી ગુજરાતીઓ માટે રોકાણ કરવાનો સૌથી સારો ચવકલ્પ

ધોલેરા ખાતેનું સૂવિત એરપોટટ

અશય એક જાણીતા ચબલ્ડર- ગોપાલ ડેવલપસાના કિશોરભાઇ માધવાણી કહે છે કે, અમદાવાદ-ધોલેરા

ધોલેરા ‘સર’: એક વિહંગાિલોકન • કુલ નવસ્તાર : ૮૦૦ ચોરસ કકલોમીટર;એક ગ્રીિ કફલ્ડ • નવકાસપાત્ર નવસ્તાર : ૫૦૦ કકલોમીટર • આનથાક પ્રવૃનિઓ માટેિો નવસ્તાર : ૩૬૦ ચોરસ કકલોમીટર • નવશ્વકક્ષાિું પૂવાજરૂરી માળખું અિે આંતનરક અિે બાહ્ય જોડાણ • સેન્િલ સ્પાઈિ એક્સ્પ્રેસ વે અિે મેગા નસટી સાથે ‘સર’િે જોડવા માટે મેિો નલંક • િજીકમાં જ એરપોટટ અિે દનરયાઈ બંદર • અમદાવાદ, ભાવિગર અિે વડોદરા જેવા મેગા નસટીિી તદ્દિ િજીક • સમુદ્ર કકિારો, પ્રકૃનત ઉદ્યાિ અિે ગોલ્ફ કોસાિો લાભ • ઊચ્ચ ગુણવિા ધરાવતી િાગનરક સુનવધાઓ • આંતરરાષ્ટ્રીય અિે સ્થાનિક બજારિે સેવાઓ પૂરી પાડવા સક્ષમ • ગુજરાત ઈન્ટિેશલ ફાયિાન્સ ટેકનસટી (GIFT)િી િજીક • પેિોકેનમકલ્સ-પેિોનલયમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નરનજયિ (PCPIR)િી િજીક • ડેનડકેટેડ ફ્રેઈટ કોરીડોર DMICિી વ્યૂહાત્મક સહાય • ઊચ્ચ અસર ધરાવતા નદલ્હી-મુંબઈ ઇન્ડસ્સ્િયલ કોરીડોર (ડીએમઆઈસી-DMIC)િા લાભ • કોર ઇન્ફ્રાસ્િક્ચરમાં જાહેર રોકાણ

છે. અહીં એક વાર પ્લોટ ખરીદ્યા પછી રોકાણકાર પોતાની અનુકુળતા અને ચડઝાઇન પ્રમાણે મકાનનું બનાવી શકે છે. નવા ચવક્સી રહેલા ધોલેરાની ખાચસયત એ છે કે અહીં પ્રથમ પ્લાનીંગ થયું છે અને પછી તેનું ચનમાાણ કાયા શરૂ થયું છે. જેમ કે અહીં પ્રથમ એરપોટટ, મેટ્રો ટ્રેન, ઇશડસ્ટ્રીયલ સેક્ટર, નોલેજ અને આઇટી ઝોન વગેરેને ચવકસાવવાનું આયોજન છે અને તે પ્રમાણે અશય રેચસડેશટ ઝોન કે બીજા ઝોન અમલમાં આવી રહ્યા છે.

એક્સપ્રેસ હાઇવે પર સમીયાળા નજીક તેમણે વીકએશડ હોમની ૧૫ બંગલોઝની સ્કીમ મુકી છે. જેમાં ૨૫૦થી ૯૫૦ િોરસવારના પ્લોટ ઉપલ્બ્ધ છે. આ સ્કીમ માટે સરકાર N.A (Non પાસે Agriculture) કે અશય પ્રકારની N.O.C (No Objection

Certificate)

વગેરે જેવી તમામ પ્રકારની મંજૂરી મેળવવામાં આવી છે. અહીં પ્લોટમાં કોઇને પોતાની ચડઝાઇન પ્રમાણે મકાન

બનાવવું હોય તો પણ તે કરી શકે છે. અહીં દરેક પ્લોટને કંપાઉશડ વોલ છે, આ ઉપરાંત ગેસ્ટ હાઉસ, રેસ્ટોરાં, સ્પોર્સા ઝોન, ચિલ્ડ્રન પાકક, ચજમ્નેચશયમ, ક્લબ હાઉસ, પાકા રસ્તા વગેરે જેવી સુચવધા આપવામાં આવશે. અમદાવાદનું જાણીતા ચબલ્ડર રત્નમ ચબલ્ડસા પણ ધોલેરા ‘સર’માં પ્રાઇમ લોકેશન પર રેચસડેન્શશયલ પ્લોટ ચવકસાવી રહ્યા છે. રત્નમ ડેવલપસાના પ્રણવ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, જો કોઇ િવદેશવાસી ગુજરાતીઓને એક ગ્રૂપમાં એકથી વધુ પ્લોટનું બૂકકંગ કરાવવું હશે તો તેમને ભાવમાં ચવશેષ ચડસ્કાઉશટ આપવામાં આવશે. તેમની આ સ્કીમ ધોલેરા ‘સર’થી માત્ર એક કકલોમીટર દૂર, સૂચિત ઇશટરનેશનલ કાગોા એરપોટટના ગેટથી માત્ર બે કકલોમીટર દૂર, એક્સપ્રેસ હાઇવેની નજીક અને સૂચિત ગુજરાત ટ્રેડ સેશટર બરાબર સામે છે. જેનું પઝેશન માત્ર દોઢ વષામાં મળી જશે. આ ઉપરાંત સાઇટની જાળવણી માટે ચવશેષ ધ્યાન આપવામાં આવશે. સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ ધોલેરા ‘સર’માં ચવચવધ રાષ્ટ્રીય અને અાંતરરાષ્ટ્રીય કંપનીઓએ રોકાણ માટે રૂ. ૨૦ કરોડથી લઇને રૂ. ૧૦,૭૦૦ કરોડ સુધીના રોકાણના સમજૂતી કરાર ગુજરાત સરકાર સાથે કયાા છે. આથી આ ચવસ્તારનો િોમુખી ચવકાસ થશે.


22

22nd June 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркорк╛ркВ ркоркХрк╛ркиркирк╛ ркнрк╛рк╡ рлйрлж рк╡рк╖рк╖ркорк╛ркВ рк╕рлМркерлА рк╡ркзрлБ рккрлЛрк╖рк╛ркп ркдрлЗрк╡рк╛ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркорк╛ркВ ркоркХрк╛ркирлЛркирк╛ ркнрк╛рк╡ркорк╛ркВ ркЫрлЗрк▓рлНрк▓рк╛ ркШркгрк╛ рк╡рк╖рлЛрлЛркорк╛ркВ ркирлЛркзрккрк╛ркдрлНрк░ рк╡ркзрк╛рк░рлЛ ркЬрлЛрк╡рк╛ ркорк│рлНркпрлЛ ркдрлЗ рк╣ркХрлАркХркд ркЫрлЗ. рккрк░ркВркдрлБ ркПркХ рк╕рк╡рк╡рлЗрк┐ркг ркЕркирлБрк╕рк╛рк░ ркЖ ркнрк╛рк╡ ркЫрлЗрк▓рлНрк▓рк╛ рлйрлж рк╡рк╖рлЛркорк╛ркВ рк╕рлМркерлА рк╡ркзрлБ рккрлЛрк╖рк╛ркп ркдрлЗрк╡рк╛ ркЫрлЗ. ркнрк╛рк░ркдркорк╛ркВ рк╣рк╛ркЙрк╕рлАркВркЧ рк▓рлЛрки ркЖрккрк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЕркЧрлНрк░ркгрлА ркПркЪркбрлАркПрклрк╕рлАркирк╛ ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрк╛ ркорлБркЬркм ркнрк╛рк░ркдркорк╛ркВ ркШрк░ркирлА ркЦрк░рлАркжрлА рккрк╛ркЫрк│ ркдрлНрк░ркг ркжрк╛ркпркХрк╛ркорк╛ркВ рк╕рлМркерлА рккрлЛрк╖рк╛ркп ркПрк╡рк╛ ркнрк╛рк╡ ркЫрлЗ. рк╣рк╛ркЙрк╕рк╕ркВркЧ рк▓рлЛркиркирлА рк╕рк╣рк╛ркпркерлА ркЦрк░рлАркжрлЗрк▓рк╛ ркоркХрк╛ркиркирлА рк╕рк░рлЗрк░рк╛рк╢ ркХркХркВркоркд рк╡рк╖рлЛ рлирлжрлзрли-рлзрлйркорк╛ркВ рк░рлВ. рлкрлл рк▓рк╛ркЦркирлЗ рккрк╛рк░ ркХрк░рлА ркЧркИ рк╣ркдрлА. ркЬрлЛркХрлЗ

рк╡рлНркпрк╛ркЬ ркжрк░рлЛ ркЫрлЗ. ркПркЪркбрлАркПрклрк╕рлАркП ркдрлНрк░ркг ркжрк╛ркпркХрк╛ ркорк╛ркЯрлЗ ркдрлИркпрк╛рк░ ркХрк░рлЗрк▓рк╛ тАШркПрклрлЛрк╕ркбрк┐рк╕ркмрк╕рк▓ркЯрлАтАЩ рк░рлЗрк╕рк╢ркпрлЛ ркорлБркЬркм рлирлжрлзрли-рлзрлй ркорк╛ркЯрлЗ ркШрк░ ркЦрк░рлАркжркирк╛рк░ ркорк╛ркЯрлЗ рк╡рк╛рк╕рк╖рлЛ ркХ ркЖрк╡ркХркирлА рк╕рк░ркЦрк╛ркоркгрлАркорк╛ркВ ркоркХрк╛ркиркирлА ркХркХркВркоркд рлк.рлн ркЧркгрлА рк╣ркдрлА. ркЖ рк░рлЗрк╕рк╢ркпрлЛ рлзрлпрлпрлк-рлпрллркорк╛ркВ рлирли ркЧркгрлЛ рк╣ркдрлЛ. ркЬрлЛркХрлЗ ркдрлНркпрк╛рк░ркмрк╛ркж ркдрлЗркорк╛ркВ рк╕ркдркд ркШркЯрк╛ркбрлЛ ркЬрлЛрк╡рк╛ ркорк│рлНркпрлЛ рк╣ркдрлЛ. ркЖркирлЛ ркЕркерлЛ ркП ркерк╛ркп ркЫрлЗ ркХрлЗ рлзрлпрлпрлк-рлпрллркорк╛ркВ ркШрк░ ркЦрк░рлАркжркжрк╛рк░ркирлЗ ркдрлЗркирк╛ рк╡рк╛рк╕рк╖рлЛркХ рк╡рлЗркдркиркирк╛ рлирли ркЧркгрлА рк░ркХрко ркЦркЪрлЛрк╡рлА рккркбркдрлА рк╣ркдрлА. ркЬрлЗ ркЕркдрлНркпрк╛рк░рлЗ рккрк╛ркВркЪ

ркоркХрк╛ркирлЛркирлА ркЦрк░рлАркжрлА рк╡ркзрлБ рккрлЛрк╖рк╛ркп ркдрлЗрк╡рлА ркмркирк╡рк╛ркирлБркВ ркХрк╛рк░ркг рк╕рк╡ркжрлЗрк╢рк╡рк╛рк╕рлА ркнрк╛рк░ркдрлАркпрлЛ ркорк╛ркЯрлЗ ркЦрк╛рк╕ ркдрлЛ рк░рлВрк╕рккркпрк╛ рк╕рк╛ркорлЗ рккрк╛ркЙркирлНркб, ркбрлЛрк▓рк░ ркХрлЗ ркЕркирлНркп рк╕рк╡ркжрлЗрк╢рлА ркХрк░ркВрк╕рлАркирлА ркоркЬркмрлВркд рккркХркб, рк╡рлНркпрк╕рк┐ркЧркд рк╕рлНркдрк░рлЗ ркЖрк╡ркХркорк╛ркВ ркКркВркЪрлА рк╡рлГрк╕рк┐, ркХрк░рк╡рлЗрк░рк╛ркорк╛ркВ рк░рк╛рк╣ркдрлЛ ркЕркирлЗ ркирлАркЪрк╛

ркЧркгрк╛ркерлА ркерлЛркбрлА ркУркЫрлА ркЫрлЗ. рк╕рлВркдрлНрк░рлЛркирк╛ ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрк╛ ркорлБркЬркм рк╡ркзркдрк╛ркВ рк╢рк╣рлЗрк░рлАркХрк░ркг ркЕркирлЗ рк╕рк╛ркирлБркХрк│ рлВ ркбрлЗркорлЛркЧрлНрк░рк╛ркХрклркХрлНрк╕ркирлЗ ркХрк╛рк░ркгрлЗ рк╣рк╛ркЙрк╕рлАркВркЧ рк▓рлЛрки ркорк╛ркХркХрлЗркЯ ркКркВркЪрлА рк╡рлГрк╕рк┐ ркЬрлЛркИ рк░рк╣рлНркпрлБркВ ркЫрлЗ. ркЕркдрлНркпрк╛рк░рлЗ ркнрк╛рк░ркдркорк╛ркВ рлмрлж ркЯркХрк╛ рк▓рлЛркХрлЛ рлйрлж рк╡рк╖рлЛркирлА рк╡ркпркерлА ркирлАркЪрлЗркирк╛ ркЫрлЗ. ркЬрлЗркирлЗ

ркХрк╛рк░ркгрлЗ ркирк╡рк╛ ркШрк░ркзрк╛рк░ркХрлЛркирлА рк╕ркВркЦрлНркпрк╛ркорк╛ркВ ркЭркбрккрлА рк╡рлГрк╕рк┐ ркеркИ рк░рк╣рлА ркЫрлЗ. ркирк╡рк╛ркИркирлА рк╡рк╛ркд ркП ркЫрлЗ ркХрлЗ ркоркХрк╛ркирлЛ ркнрк╛рк╡ ркмркоркгрк╛ ркеркпрк╛ ркЫрлЗ ркдрлЗ рк╕ркоркпркЧрк╛рк│рк╛ркорк╛ркВ ркПрклрлЛрк╕ркбрк┐ рк╕ркмрк▓рлАркЯрлА рк░рлЗрк╕рк╢ркпрлЛ рк╕ркдркд рккрк╛ркВркЪ рк╡рк╖рлЛрлЛ ркерлА рлк.рллркерлА рлк.рлнркирлА рк░рлЗркВркЬркорк╛ркВ ркЬрк│рк╡рк╛ркпрлЛ ркЫрлЗ. рлирлжрлжрло-рлжрлпркорк╛ркВ ркЯрлВркХ ркВ рк╛ ркЧрк╛рк│рк╛ ркорк╛ркЯрлЗ ркШркЯрк╛ркбрк╛ ркмрк╛ркж ркжрлЗрк╢ркорк╛ркВ ркоркХрк╛ркирлЛркирк╛ ркнрк╛рк╡ рлзрлз рк╡рк╖рлЛркерлА рк╡ркзрлА рк░рк╣рлНркпрк╛ркВ ркЫрлЗ. рлирлжрлжрлз-рлжрлиркорк╛ркВ ркоркХрк╛ркирлЛркирк╛ ркнрк╛рк╡ ркмрлЗ ркжрк╛ркпркХрк╛ркирк╛ рк░рлВ. рлзрлл рк▓рк╛ркЦркерлА ркирлАркЪрлЗ рк╕рлМркерлА ркирлАркЪрк╛ рк╕рлНркдрк░рлЗ рк░рк╣рлНркпрк╛ рк╣ркдрк╛. ркЬрлЛркХрлЗ ркЖ ркЧрк╛рк│рк╛ркорк╛ркВ рк╣рк╛ркЙрк╕рлАркВркЧ рк▓рлЛрки ркзрк╛рк░ркХркирлА рк╕рк░рлЗрк░рк╛рк╢ рк╡рк╛рк╕рк╖рлЛ ркХ ркЖрк╡ркХ ркдрлНрк░ркг ркЧркгрлА ркеркИ ркЫрлЗ ркЕркирлЗ рк░рлВ. ркЪрк╛рк░ рк▓рк╛ркЦркирлА ркирлАркЪрлЗркерлА рк╡ркзрлАркирлЗ ркЕркдрлНркпрк╛рк░рлЗ рк░рлВ. рлзрли рк▓рк╛ркЦ ркеркИ ркЫрлЗ. рк╡ркзрлБ ркЪрлЛркХрлНркХрк╕ рк░рлАркдрлЗ ркЬрлЛркИркП ркдрлЛ рлирлжрлзрлирлзрлйркорк╛ркВ рлк.рлнркирлЛ ркПрклрлЛрк╕ркбрк┐рк╕ркмрк▓рлАркЯрлА рк░рлЗрк╕рк╢ркпрлЛ ркП ркЖ рк░рлАркдрлЗ ркЪрлЛркерлА рк╡рк╛рк░ркирлЛ рк╕рлМркерлА ркУркЫрлЛ ркжрк░ ркЫрлЗ. ркЖ ркЕркЧрк╛ркЙ рлирлжрлжрлй-рлжрлкркорк╛ркВ ркдрлЗ рлк.рлй, рлирлжрлжрло-рлжрлпркорк╛ркВ рлк.рлл ркЕркирлЗ рлирлжрлзрлз-рлзрлиркорк╛ркВ рлк.рлм рк╣ркдрлЛ. ркЙркжрлНркпрлЛркЧ рк╕ркирк╖рлНркгрк╛ркдрлЛркирк╛ ркоркдрлЗ ркЬрлНркпрк╛ркВ рк╕рлБркзрлА ркПрклрлЛрк╕ркбрк┐рк╕ркмрк▓рлАркЯрлА рк░рлЗрк╕рк╢ркпрлЛ рлк.рлирлл.рлл ркЧркгрлЛ рк░рк╣рлЗрк╢рлЗ ркдрлНркпрк╛ркВ рк╕рлБркзрлА рк╣рк╛ркЙрк╕рк╕ркВркЧ рк▓рлЛркиркирлА ркорк╛ркЧ рк╕рк╛рк░рлА рк░рк╣рлЗрк╢рлЗ ркЕркирлЗ рк╕рк╡ркжрлЗрк╢рк╡рк╛рк╕рлА ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдрлАркУркирлЗ рккркг ркЕркдрлНркпрк╛рк░рлЗ рккрк╛ркЙркирлНркб ркХрлЗ ркбрлЛрк▓рк░ ркоркЬркмрлВркд ркеркдрк╛ ркУркЫрк╛ ркЦркЪрк╡рлЗ ркЙркдрлНркдрко рккрлНрк░рлЛрккркЯркЯрлА

ркЦрк░рлАркжрк╡рк╛ркирлА ркдркХ ркЫрлЗ. ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркирк╛ рк░рлАркЕрк▓ ркПрк╕рлНркЯрлЗркЯ рк┐рлЗркдрлНрк░ркирк╛ рк╕ркирк╖рлНркгрк╛ркдрлЛркирк╛ ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрк╛ ркорлБркЬркм ркЕркдрлНркпрк╛рк░рлЗ рккрлНрк░рлЛрккркЯркЯрлАркорк╛ркВ ркирк╛ркгрк╛ркВркирлБркВ рк░рлЛркХрк╛ркг ркХрк░рк╡рк╛ркирлЛ ркЙркдрлНркдрко рк╕ркоркп ркЫрлЗ. ркЕркирлЗ ркЦрк╛рк╕ ркХрк░рлАркирлЗ рк╕рк╡ркжрлЗрк╢рк╡рк╛рк╕рлА ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдрлА рк░рлЛркХрк╛ркгркХрк╛рк░рлЛркирлЗ ркзрлНркпрк╛ркиркорк╛ркВ рк░рк╛ркЦрлАркирлЗ ркбрлЗрк╡рк▓рккрк╕рлЛ ркдрлЗркоркирлА рк╕рлНркХрлАркоркорк╛ркВ рк╕рк╡рк╕рк╡ркз ркЖркзрлБрк╕ркиркХ рк╕рлБрк╕рк╡ркзрк╛ ркЖрккрлА рк░рк╣рлНркпрк╛ ркЫрлЗ. ркХрлЗркирлНркжрлНрк░рк╢рк╛рк╕рк╕ркд рккрлНрк░ркжрлЗрк╢ рк╕ркжрк╡ ркЕркирлЗ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркирк╛ ркЙркирк╛ рккрк╛рк╕рлЗ ркжрк╕рк░ркпрк╛ ркХркХркирк╛рк░рк╛ркерлА ркиркЬрлАркХ тАШркХрк╛рк╕рк╛ ркирлНркпрлБ рк╕ркжрк╡тАЩ ркмркВркЧрк▓рлЛркЭ ркмркирк╛рк╡рлА рк░рк╣рлЗрк▓рк╛ ркЬрк╛ркгрлАркдрк╛ ркмрк┐рк▓рлНркбрк░ ркЕркирлЗ ркЖрк░рлНркХрк┐ркЯркХ рлЗ ркЖркиркВркж ркЯрк╛ркЯрлБ ркХрк╣рлЗ ркЫрлЗ ркХрлЗ, ркдрлЗркоркгрлЗ NRI ркорк╛ркЯрлЗ ркПркХркжрко ркЕркирлБркХрк│ рлБ ркЯрлНрк╡рлАрки ркмркВркЧрк▓рлЛркЭркирлА рк╕рлНркХрлАрко рк░ркЬрлВ ркХрк░рлА ркЫрлЗ. ркЬрлЗркорк╛ркВ ркдркорк╛рко ркЖркзрлБрк╕ркиркХ рк╕рлБрк╕рк╡ркзрк╛ ркдркерк╛ ркмркВркЧрк▓рлЛркЭркирлА рк╕ркбркЭрк╛ркЗрки рккрлЛркЯркЯркЧ рк┐ рлАркЭ рк╢рлИрк▓рлАркирлА ркЫрлЗ. рк╡рк│рлА ркЕрк╣рлАркВ рк╕рлЗркорлНрккрк▓ рк╣рк╛ркЙрк╕ рккркг

ркдрлИркпрк╛рк░ рк╣рлЛрк╡рк╛ркерлА рк╕ркВрккркг рлВ рлЛ рк╕рлНркХрлАркоркирлЛ ркЦрлНркпрк╛рк▓ ркЖрк╡рлА рк╢ркХрлЗ ркЫрлЗ. рк╕рк░ркХрк╛рк░ ркдрк░рклркерлА рккркг ркПрки.ркП.ркПрки.ркУ.рк╕рлА рк╡ркЧрлЗрк░рлЗ ркЬрлЗрк╡рлА рк╕рк╡рк╕рк╡ркз ркоркВркЬрк░рлВ рлА ркорк│рлА ркЧркЗ рк╣рлЛрк╡рк╛ркерлА ркХрлЛркЗ ркЧрлЗрк░ркХрк╛ркпркжрлЗ ркмрк╛ркВркзркХрк╛рко ркХрлЗ ркЕркирлНркп ркорлБрк╢рлНркХрлЗрк▓рлАркУркирлЛ рк╕рк╛ркоркирлЛ ркХрк░рк╡рлЛ рккркбрк╢рлЗ ркирк╣рлАркВ. ркжрк╕рк┐ркг ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркорк╛ркВ ркирлЗрк╢ркирк▓ рк╣рк╛ркЗрк╡рлЗ ркЖрка ркиркЬрлАркХ рк╕рлБрк░ркдркХрк╛ркорк░рлЗркЬ рккрк░ рк╡рк╛рк╡ рккрк╛рк╕рлЗ ркмркВркЧрк▓рлЛркЭркирлА рк╕рлНркХрлАрко рк░ркЬрлВ ркХрк░ркирк╛рк░ ркЬрк╛ркгрлАркдрк╛ ркмрк┐рк▓рлНркбрк░ рк┐ркХрлБрк▓ркнрк╛ркЗ (рк╕рк╕рк╕рк┐ ркбрлЗрк╡рк▓рккрк╕рлЛ) ркХрк╣рлЗ ркЫрлЗ ркХрлЗ ркдрлЗркоркгрлЗ ркдрлНрк░ркг рккрлНрк░ркХрк╛рк░ркирк╛ ркмркВркЧрк▓рлЛркЭ ркмркирк╛рк╡рлНркпрк╛ ркЫрлЗ. ркЬрлЗркорк╛ркВ рк╕рк╕рк╕ркиркпрк░ рк╕рк╕рк╕ркЯркЭрки ркорк╛ркЯрлЗ ркЧрк╛ркбрк┐рки, рк╕рлЛрк╕рк╛ркпркЯрлАркирлА рк╕рлБрк░рк┐рк╛ ркорк╛ркЯрлЗ рк╕рк╕ркХрлНркпрлЛрк╕рк░ркЯрлА, ркХркВрккрк╛ркЙркирлНркб рк╡рлЛрк▓, рк▓рк╛ркпркмрлНрк░рлЗрк░рлА рк╡ркЧрлЗрк░рлЗ ркЬрлЗрк╡рлА рк╕рлБрк╕рк╡ркзрк╛ркУ ркЖрккрк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлЗ ркЫрлЗ. ркЖ ркЙрккрк░рк╛ркВркд ркХрлЛркЗркирлЗ рк╕рк│ркВркЧ рк╣рккрлНркдрлЗ ркоркХрк╛рки рк▓рлЗрк╡рлБркВ рк╣рлЛркп ркдрлЛ ркдрлЗркирлЛ рккркг рк╕рк░рк│ рк╕рк╡ркХрк▓рлНркк

ркЫрлЗ. ркЬрлЛ ркХрлЛркЗ ркЕркдрлНркпрк╛рк░рлЗ ркмрлБркХрлАркВркЧ ркХрк░рк╛рк╡рлЗ ркдрлЛ рлкрло ркорк╕рк╣ркирк╛ркорк╛ркВ рлмрлж ркЯркХрк╛ ркирк╛ркгрк╛ркВ ркнрк░рк╡рк╛ркирк╛ рк░рк╣рлЗрк╢рлЗ ркЕркирлЗ ркмрк╛ркХрлАркирк╛ рлкрлж ркЯркХрк╛ ркирк╛ркгрк╛ркВркирлА рк▓рлЛрки рккркг ркеркЗ рк╢ркХрлЗ ркЫрлЗ. ркЬрлЛ ркХрлЛркЗ рк░рлЛркХрк╛ркгркХрк╛рк░ркирлЗ ркмркВркЧрк▓рлЛркЭркорк╛ркВ рк░рлЛркХрк╛ркг рки ркХрк░рк╡рлБркВ рк╣рлЛркп ркдрлЛ ркирк╡рк╕рк╛рк░рлАркорк╛ркВ рклрлНрк▓рлЗркЯркирлЛ рк╕рк╡ркХрк▓рлНркк ркЙрккрк▓ркмрлНркз ркЫрлЗ. ркирк╡рк╕рк╛рк░рлАркирк╛ ркЬрк╛ркгрлАркдрк╛ ркмрк┐ркЭрки рк╢рк╛рккркк ркбрлЗрк┐рк▓рккрк╕рккркирк╛ ркмркирк╢рк╛рк░ркнрк╛ркЗ ркдрк╛ркЗ ркЬркгрк╛рк╡рлЗ ркЫрлЗ ркХрлЗ рк╢рк╣рлЗрк░ркорк╛ркВ рк▓рлБрк╕ ркВ рлАркХрлБркЗркЕркЧрлНрк░рк╡рк╛рк▓ ркХрлЛрк▓рлЗркЬ рк░рлЛркб рк╕рк╡рк╕рлНркдрк╛рк░ркорк╛ркВ ркдрлНрк░ркг ркЕркирлЗ ркмрлЗ ркмрлЗркбрк░рлВрко рк╣рлЛрк▓ ркХркХркЪркиркирлА рк╕рлНркХрлАрко - рк╕рк╡ркЭрки 57 ркПрккрк╛ркЯрк┐ркоркирлНрлЗ ркЯркорк╛ркВ NRIркирлЗ ркЕркирлБркХрк│ рлБ рк╣рлЛркп ркдрлЗрк╡рлБркВ рк╕ркЬркорлНркирлЗрк╕рк╢ркпрко, ркХрлНрк▓ркм рк╣рк╛ркЙрк╕, рк╕ркЪрк▓рлНркбрлНрк░рки рккрк╛ркХркХ, ркЧрлЗрк╕ ркХркирлЗркХрлНрк╢рки, рк╕рк╕рк╕ркиркпрк░ рк╕рк╕рк╕ркЯркЭрки ркорк╛ркЯрлЗ ркЕрк▓рк╛ркпркжрлА рк╕рлБрк╕рк╡ркзрк╛ ркЖрккрк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлА ркЫрлЗ. ркЖ рккрлНрк░рлЛркЬрлЗркХрлНркЯ ркорк╛ркЯрлЗ рк╕рк░ркХрк╛рк░рлА ркдркорк╛рко ркоркВркЬрк░рлВ рлА рк▓рлЗрк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлА ркЫрлЗ.

  


23

22nd June 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркирлЛ ркФркжрлНркпрлЛркЧркЧркХ ркЧрк┐ркХрк╛рк╕ ркмркирлНркпрлЛ тАШрк░рлАркЕрк▓ ркПрк╕рлНркЯрлЗркЯ рк╕рлЗркХрлНркЯрк░тАЩркирлЛ ркорлБркЦрлНркп ркЖркзрк╛рк░

   

 

 

  

    

 

 

ркнрк╛рк░ркдркирк╛ рк╕рлМркерлА рк╕ркорлГркжрлНркз рк░рк╛ркЬрлНркпрлЛркорк╛ркВ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркд ркЕркЧрлНрк░рлЗрк╕рк░ ркЫрлЗ. ркжрлЗрк╢ркирк╛ ркЕркирлНркп рк░рк╛ркЬрлНркпрлЛ ркорк╛ркЯрлЗ рккрлНрк░рлЗрк░ркгрк╛рк░рлВркк ркмркирлЗрк▓рлБркВ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркд ркФркжрлНркпрлЛркЧркЧркХ рк╕рклрк│ркдрк╛ркУркирлА ркирк╡рлА ркКркВркЪрк╛ркИркУ рк╕рк░ ркХрк░рлА рк░рк╣рлНркпрлБркВ ркЫрлЗ. ркЧрлБркЬрк░рк╛ркд ркнрк╛рк░ркдркирлА рлл.рлпрлм ркЯркХрк╛ ркЬркорлАркиркирлБркВ рк┐рлЗркдрлНрк░рклрк│ рк░рлЛркХрлЗ ркЫрлЗ. ркдрлЗрко ркЫркдрк╛ркВ рк╕ркоркЧрлНрк░ ркнрк╛рк░ркдркирк╛ркВ ркФркжрлНркпрлЛркЧркЧркХ ркЧрк╡ркХрк╛рк╕ рк┐рлЗркдрлНрк░рлЗ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркирлБркВ рлзрлм ркЯркХрк╛ ркпрлЛркЧркжрк╛рки рк░рк╣рлЗрк▓рлБркВ ркЫрлЗ. ркЬрлЗ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдрлАркУ ркорк╛ркЯрлЗ ркЧрлМрк░рк╡рккрлВркгркг ркмрк╛ркмркд ркЫрлЗ. ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркирлБркВ ркЕркоркжрк╛рк╡рк╛ркж рк╢рк╣рлЗрк░ ркнрк╛рк░ркдркирлБркВ рк╕рлМркерлА ркорлЛркЯрлБркВ рк╕рк╛ркдркорлБркВ рк╢рк╣рлЗрк░ ркЫрлЗ. ркЙркжрлНркпрлЛркЧ ркЧркорлЗ ркдрлЗ рк╣рлЛркп рккркг ркдрлЗркирлЗ ркЪрк▓рк╛рк╡рк╡рк╛ ркорк╛ркЯрлЗ ркорлЗркирккрк╛рк╡рк░ркирлА ркЬрк░рлВрк░ рккркбрлЗ ркЬ ркЫрлЗ. ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдрлА ркЬрлЗрк╡рлА ркорк╣рлЗркиркдрлБ, рк╕рк╛рк╣ркЧрк╕ркХ ркЕркирлЗ рккрлНрк░рк╛ркорк╛ркЧркгркХ рккрлНрк░ркЬрк╛ркирлЛ ркЬрлЛркЯрлЛ ркорк╛ркдрлНрк░ ркнрк╛рк░ркд ркЬ ркирк╣рлАркВ ркЧрк╡рк┐ркорк╛ркВ ркЬркбрк╡рлЛ ркорлБрк╢рлНркХрлЗрк▓ ркЫрлЗ. ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркорк╛ркВ рк╡ркзрлА рк░рк╣рлЗрк▓рк╛ ркЧркмркЭркирлЗрк╕ рк╣рк▓ркЭ ркдрлЗркирк╛ ркЙркжрк╛рк╣рк░ркг ркЫрлЗ. ркнрк╛рк░ркдркирк╛ ркмрлАркЬрк╛ рк░рк╛ркЬрлНркпрлЛркирк╛ рк▓рлЛркХрлЛ рккркг рк░рлЛркЬркЧрк╛рк░ ркорк╛ркЯрлЗ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркд ркнркгрлА ркжрлЛркЯ ркорлБркХрлА рк░рк╣рлНркпрк╛ ркЫрлЗ. ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркирк╛ ркорлЛркЯрк╛ рк╢рк╣рлЗрк░рлЛ-ркЕркоркжрк╛рк╡рк╛ркж, рк╕рлБрк░ркд, рк░рк╛ркЬркХрлЛркЯ, рк╡ркбрлЛркжрк░рк╛ркорк╛ркВ ркЖркЙркЯрк╕рк╛ркЗркбрк╕ркгркирлА рк╕ркВркЦрлНркпрк╛ркорк╛ркВ ркирлЛркВркШрккрк╛ркдрлНрк░ рк╡ркзрк╛рк░рлЛ ркеркЗ рк░рк╣рлНркпрлЛ ркЫрлЗ. ркЗркирлНркбрккркЯрлНрк░рлАркорк╛ркВ ркХрк╛рко ркХрк░ркдрк╛ рк▓рлЛркХрлЛркирлБркВ ркЬрлАрк╡рки ркзрлЛрк░ркг

ркЦрлВркм ркЬ ркКркВркЪрлБркВ ркЖрк╡рлНркпрлБркВ ркЫрлЗ. ркКркВркЪрк╛ ркЬрлАрк╡рки ркзрлЛрк░ркг ркорк╛ркЯрлЗ ркПркХ ркШрк░ркирлА ркЬрк░рлВркЧрк░ркпрк╛ркд рк╣ркВркорлЗрк╢рк╛ рк░рк╣рлЗ ркЫрлЗ. ркШрк░ рккркг рк╕рк╛рк░рк╛ ркЧрк╡рккркдрк╛рк░ркорк╛ркВ рк╣рлЛркп ркдрлЗ ркЦрлВркм ркЬрк░рлВрк░рлА ркЫрлЗ. ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркорк╛ркВ ркФркжрлНркпрлЛркЧркЧркХ рк┐рлЗркдрлНрк░рлЗ ркеркпрлЗрк▓рлА ркХрлНрк░рк╛ркВркЧркдркирлА рк╕рлАркзрлА ркЕрк╕рк░ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркирк╛ рк░рлАркЕрк▓ ркПрккркЯрлЗркЯркирлЗ ркеркИ ркЫрлЗ. рклрлЗркХркЯрк░рлА, ркХрк╛рк░ркЦрк╛ркирк╛ркирк╛ ркоркХрк╛рки, ркЧрлЛркбрк╛ркЙрки рк╡ркЧрлЗрк░рлЗ ркЬрлЗрк╡рк╛ ркмрк╛ркВркзркХрк╛ркоркирлА рк╕рк╛ркерлЗ рк╕рк╛ркерлЗ рк▓рлЛркХрлЛркирк╛ рк░рк╣рлЗркарк╛ркгркирлА рккркг ркорк╛ркВркЧ рк╡ркзрлА ркЫрлЗ. ркХркоркгркЪрк╛рк░рлАркирлА рк╕ркВркЦрлНркпрк╛ рк╕рлЗркВркХркбрлЛркорк╛ркВ рк╣рлЛркп ркдрлЗрк╡рк╛ ркФркжрлНркпрлЛркЧркЧркХ ркПркХркорлЛ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркорк╛ркВ ркШркгрк╛ ркЫрлЗ. ркФркжрлНркпрлЛркЧркЧркХ ркПркХркоркирк╛ ркУрклрклрк╕рк░ рк╣рлЛркп ркХрлЗ рккркЫрлА ркХркоркгркЪрк╛рк░рлА рк╣рлЛркп ркдрлЗркУ рккрлЛркдрк╛ркирлЗ ркЕркирлБркХрлВрк│ ркоркХрк╛ркиркорк╛ркВ рк░рк╣рлЗрк╡рк╛ркирлБркВ рккрк╕ркВркж ркХрк░рлЗ ркЫрлЗ. ркЖрк╡рк╛ ркЕркирлБркХрлВрк│ ркоркХрк╛ркирлЛркирлА ркорк╛ркВркЧркирлЗ рк▓рлАркзрлЗ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркорк╛ркВ рк░рлАркЕрк▓ ркПрккркЯрлЗркЯ рк┐рлЗркдрлНрк░рлЗ ркдрлЗркЬрлА ркЖрк╡рлА ркЫрлЗ. рк░рлАркЕрк▓ ркПрккркЯрлЗркЯркирлА ркдрлЗркЬрлА ркЖрк╡ркирк╛рк░рк╛ рк╡рк╖рлЛркгркорк╛ркВ рккркг ркпркерк╛рк╡ркд рк░рк╣рлЗрк╢рлЗ ркдрлЗрк╡рлБркВ рк░рк╛ркЬрлНркпркирлА ркФркжрлНркпрлЛркЧркЧркХ рк┐рлЗркдрлНрк░ркирлА рк╣рк░ркгрклрк╛рк│ рккрк░ркерлА рк▓рк╛ркЧрлЗ ркЫрлЗ. ркЬрлЗ рк▓рлЛркХрлЛ ркжрлЗрк╢ркорк╛ркВ рк╣рлЛркп ркХрлЗ ркЧрк╡ркжрлЗрк╢ркорк╛ркВ ркЬрлЗркоркирлА рккрк╛рк╕рлЗ рккрлЛркдрк╛ркирлБркВ ркоркХрк╛рки рк╣рлЛркп ркдрлЗ рк▓рлЛркХрлЛркирлА рккркг рк░рлЛркХрк╛ркг ркорк╛ркЯрлЗркирлА рккрк╣рлЗрк▓рлА рккрк╕ркВркжркЧрлА рк░рлАркЕрк▓ ркПрккркЯрлЗркЯ ркЬ ркЫрлЗ. ркЧрлБркЬрк░рк╛ркд ркмрк╣рк╛рк░ркирк╛ рк░рлЛркХрк╛ркгркХрк╛рк░рлЛ рккркг рк░рк╛ркЬрлНркпркирк╛ркВ рк░рлАркЕрк▓ ркПрккркЯрлЗркЯркорк╛ркВ рк╕рлБрк░ркЧрк┐ркд рк░рлЛркХрк╛ркг ркХрк░рлЗ ркЫрлЗ. ркдрлЗркУ ркорк╛ркирлЗ ркЫрлЗ ркХрлЗ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркорк╛ркВ рк░рлАркЕрк▓ ркПрккркЯрлЗркЯ рк┐рлЗркдрлНрк░рлЗ ркШркгрлБркВ ркЬ ркЙркЬрлНркЬрк╡рк│ ркнркЧрк╡рк╖рлНркп ркЫрлЗ. ркЖ рк░рк╛ркЬрлНркп рк╣ркВркорлЗрк╢рк╛ рк░рлЛркХрк╛ркгркХрк╛рк░рлЛ ркорк╛ркЯрлЗ рккрк╡ркЧркг рк╕ркорк╛рки ркЫрлЗ ркХрк╛рк░ркг ркХрлЗ ркЕрк╣рлАркВркпрк╛ ркжрк░рлЗркХ рк┐рлЗркдрлНрк░рлЛркирлЛ рк╕ркорк╛рки ркЧрк╡ркХрк╛рк╕ ркеркпрлЛ ркЫрлЗ. ркЙрккрк░рк╛ркВркд рк░рк╛ркЬрлНркпркорк╛ркВ рк╢рк╣рлЗрк░рлА ркЕркирлЗ ркЧрлНрк░рк╛ркорлАркг ркЧрк╡ркХрк╛рк╕ркирлЗ ркорк╣ркдрлНркдрлНрк╡ ркЖрккрк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлЗ ркЫрлЗ. ркЕркоркжрк╛рк╡рк╛ркжркирк╛ркВ ркЗркирлНрклрлНрк░рк╛рккркЯрлНрк░ркХрлНркЪрк░ рк╕рлЗркЧркорлЗркирлНркЯркорк╛ркВ ркмрлА.ркЖрк░.ркЯрлА.ркПрк╕., ркорлЗркЯрлНрк░рлЛ

  

  

  + ,  /0)0!000 !11  2

/0)0'0'!&1)00

 

 !!"#   $    %&' ()' *" +   ,  -. +

  

      ! "# $ % #  &#

' 

 $# (   

     

рк░рлЗрк▓ рккрлНрк░рлЛркЬрлЗркХрлНркЯ ркЕркирлЗ ркЕрк╕ркВркЦрлНркп рклрлНрк▓рк╛ркпркУрк╡рк░ ркорлБркЦрлНркп ркЖркХрк╖ркгркг ркЫрлЗ. ркЖрк╡рк╛ ркЖркХрк╖ркгркгрлЛ рк╕рлБрк░ркд, рк░рк╛ркЬркХрлЛркЯ, рк╡ркбрлЛркжрк░рк╛ ркЬрлЗрк╡рк╛ ркЕркирлНркп ркорлЛркЯрк╛ рк╢рк╣рлЗрк░рлЛркорк╛ркВ рккркг ркЫрлЗ. ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркирк╛ ркЗркирлНрклрлНрк░рк╛рккркЯрлНрк░ркХрлНркЪрк░ркирлЛ ркЧрк╡ркХрк╛рк╕ ркдрлЗркирк╛ ркЖркЧркеркгркХ ркЧрк╡ркХрк╛рк╕ркирк╛ ркорлВрк│ркорк╛ркВ ркЫрлЗ. ркЧркирк╖рлНркгрк╛ркдрлЛ ркЕркирлЗ рк░рлЛркХрк╛ркгркХрк╛рк░рлЛркирк╛ ркоркдрлЗ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркд ркПрк╡рлБркВ рккрк╣рлЗрк▓рлБркВ рк░рк╛ркЬрлНркп ркЫрлЗ ркЬрлНркпрк╛ркВ рккркмрлНрк▓рк▓ркХ-рккрлНрк░рк╛ркЗрк╡рлЗркЯ рккрк╛ркЯркЯркирк░рк╢рлАркк рк╕рклрк│ рк░рк╣рлА ркЫрлЗ ркЬрлЗ ркЗркирлНрклрлНрк░рк╛рккркЯрлНрк░ркХрлНркЪрк░ркирк╛ ркЧрк╡ркХрк╛рк╕ркирлБркВ ркорлБркЦрлНркп ркХрк╛рк░ркг ркЫрлЗ. ркорлБркирлНркжрлНрк░рк╛, рккрлАрккрк╛рк╡рк╛рк╡, рк╣ркЬрлАрк░рк╛ ркЕркирлЗ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркд ркХрлЗркЧркоркХрк▓ рккрлЛркЯркЯ ркЯркЧркоркгркирк▓ (ркЬрлЗ ркнрк╛рк░ркдркирлБркВ ркПркХркорк╛ркдрлНрк░ ркХрлЗркЧркоркХрк▓ рккрлЛркЯркЯ ркЫрлЗ.) ркдркерк╛ ркЬрк╛ркгрлАркдрк╛ рк░рлЛркб рккрлНрк░рлЛркЬрлЗркХрлНрк╡рк╕ ркЬрлЗрк╡рк╛ ркХрлЗ ркЕркоркжрк╛рк╡рк╛ркж-ркорк╣рлЗрк╕рк╛ркгрк╛ рк╣рк╛ркЗрк╡рлЗ, рк╡ркбрлЛркжрк░рк╛-рк╣рк╛рк▓рлЛрк▓ рк╣рк╛ркЗрк╡рлЗ ркЕркирлЗ рк╡рк╛ркдрлНрк░ркХ, ркЬркбрлЗрк┐рк░ ркмрлНрк░рлАркЬркорк╛ркВ ркХрлБрк▓ ркеркпрлЗрк▓ рк░рлЛркХрк╛ркг рк░рлВ. рлирлм,рлмрлнрлж ркХрк░рлЛркб ркЬрлЗркЯрк▓рлБркВ ркЫрлЗ. ркЖ рк░рлЛркХрк╛ркг ркорк╛ркдрлНрк░ рлзрлпрлпрлоркерлА рлирлжрлзрлж ркжрк░ркЧркоркпрк╛рки ркеркпрлБркВ ркЫрлЗ. рк╕ркоркЧрлНрк░ ркнрк╛рк░ркдркорк╛ркВ ркЖ рккрлНрк░рлЛркЬрлЗркХрлНрк╡рк╕ рк░рлЛркХрк╛ркгркирлА ркжрлГркЧрк┐ркП рккрлНрк░ркерко ркЫрлЗ. ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркорк╛ркВ ркоркЯркЯрлАрк▓рлЗрк╡рк▓ рккрк╛рклркХрк┐ркВркЧ, рк╡рлЛркЯрк░ ркорлЗркирлЗркЬркорлЗркирлНркЯ рк╕рлАрккркЯркорлНрк╕, ркмрк╕ ркЯркЧркоркгркиркЯрк╕, ркоркмрлНркЯркЯ рккрккрлЗркЧрк╢ркпрк╛ркЧрк▓ркЯрлА рк╣рлЛркмрлНрккрккркЯрк▓, ркПркЬрлНркпрлБркХрлЗрк╢ркирк▓ ркЗркмрлНркирлНрк┐ркЯркЯрлНркпрлВркЯ рк╡ркЧрлЗрк░рлЗ ркЬрлЗрк╡рк╛ ркЗркирлНрклрлНрк░рк╛рккркЯрлНрк░ркХрлНркЪрк░ рккрлНрк░рлЛркЬрлЗркХрлНрк╡рк╕ ркорк╛ркЯрлЗ рк░рлЛркХрк╛ркг ркеркЗ рк░рк╣рлНркпрлБркВ ркЫрлЗ. ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркорк╛ркВ рк░рлАркЕрк▓ ркПрккркЯрлЗркЯ рк┐рлЗркдрлНрк░ркирк╛ ркЧрк╡ркХрк╛рк╕ ркорк╛ркЯрлЗркирк╛ ркорлБркЦрлНркп рккркЧрк░ркмрк│рлЛркорк╛ркВ ркЗркирлНркбрккркЯрлНрк░рлАркЭ ркЕркирлЗ ркЕркмркгркирк╛ркЗркЭрлЗрк╢ркиркорк╛ркВ ркеркпрлЗрк▓рлЛ рк╡ркзрк╛рк░рлЛ ркорлБркЦрлНркп ркЫрлЗ. ркЖркЬрлЗ ркЕркоркжрк╛рк╡рк╛ркж ркЬрлЗрк╡рк╛ ркжрк░рлЗркХ ркорлЛркЯрк╛ рк╢рк╣рлЗрк░рлЛркорк╛ркВ рк╡ркзрлБ рккрлНрк░ркорк╛ркгркорк╛ркВ ркЕркмркгркирк╛ркЗркЭрлЗрк╢рки ркЬрлЛрк╡рк╛ ркорк│рлЗ ркЫрлЗ ркЬрлЗркирк╛ркерлА рк╣рк╛ркЙркЧрк╕ркВркЧ ркХрлЛрк▓рлЛркирлАркирлА рк╕ркВркЦрлНркпрк╛ркорк╛ркВ ркдрлЛркЧркдркВркЧ рк╡ркзрк╛рк░рлЛ ркеркпрлЛ ркЫрлЗ. ркЕркоркжрк╛рк╡рк╛ркжркорк╛ркВ рк░рлАркЕрк▓ ркЕрлЗрккркЯрлЗркЯ рк┐рлЗркдрлНрк░рлЗ ркЖрк╡рлЗрк▓рлА ркнрк░ркдрлАркирлЛ рк▓рк╛ркн рк▓рлЗрк╡рк╛ркирлА ркжрлЛркбркорк╛ркВ ркорк╛ркдрлНрк░ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркирк╛ ркЧркмркЯркбрк╕ркг ркЬ ркиркерлА рккркг ркнрк╛рк░ркдркирк╛ ркЬрк╛ркгрлАркдрк╛ ркЧркмркЯркбрк░ ркЬрлВрке рккркг ркЖ ркжрлЛркбркорк╛ркВ рк╕рк╛ркорлЗрк▓ ркЫрлЗ. ркЖ ркЧркмркЯркбрк░ рк▓рлЛркмрлА ркЕркоркжрк╛рк╡рк╛ркж, рк╡ркбрлЛркжрк░рк╛ ркЕркирлЗ рк╕рлБрк░ркд ркЬрлЗрк╡рк╛ ркорлЛркЯрк╛ рк╢рк╣рлЗрк░рлЛркирлА ркЖрк╕рккрк╛рк╕ рк╣рк╛ркЙрк╕рлАркВркЧ ркЕркирлЗ рк╣рлЛркмрлНрккрккркЯрк╛ркЧрк▓ркЯрлА ркЧркмркЭркирлЗрк╕ркорк╛ркВ рк░рлЛркХрк╛ркг ркХрк░рлА рк░рк╣рлА ркЫрлЗ. ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркорк╛ркВ ркирлНркпрлВ ркпрлЛркХркХ ркЕркирлЗ ркирлНркпрлВ ркЬрк╕рк╕рлА ркЬрлЗрк╡рк╛ ркмрлНрк╡рк╡рки ркЧрк╕ркЯрлА ркнркЧрк╡рк╖рлНркпркорк╛ркВ ркЖркХрк╛рк░ рк▓рлЗрк╢рлЗ ркПрко ркЧркирк╖рлНркгрк╛ркдрлЛркирлБркВ ркХрк╣рлЗрк╡рлБркВ ркЫрлЗ. ркмрлНрк╡рк╡ркиркЧрк╕ркЯрлА ркмркирлА рк╢ркХрлЗ ркдрлЗрк╡рк╛ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркирк╛ рк╢рк╣рлЗрк░рлЛркорк╛ркВ ркЕркоркжрк╛рк╡рк╛ркж-ркЧрк╛ркВркзрлАркиркЧрк░, рккрлНрк░ркнрк╛рк╕ рккрк╛ркЯркг - рк╕рлЛркоркирк╛рке, рк╕рлБрк░рлЗркирлНркжрлНрк░ркиркЧрк░-рк╡ркврк╡рк╛ркг, ркнрк░рлВркЪркЕркВркХрк▓рлЗрк┐рк░ ркЕркирлЗ рк╕рлБрк░ркд-ркирк╡рк╕рк╛рк░рлА рк╡ркЧрлЗрк░рлЗркирлЛ рк╕ркорк╛рк╡рлЗрк╢ ркерк╛ркп ркЫрлЗ. ркмрлНрк╡рк╡рки ркЧрк╕ркЯрлАркорк╛ркВ ркорк╛рк╕ ркЯрлНрк░рк╛ркирлНрк╕рккрлЛркЯрлЗркЯрк╢рки, ркХрлЛркоркЧрк╢ркгркпрк▓ ркХрлЛркорлНрккрк▓рлЗркХрлНрк╕, рк╣рк╛ркЙрк╕рлАркВркЧ ркХрлЛрк▓рлЛркирлА ркЕркирлЗ ркЬркВркХрк╢рки рклрлНрк░рлА рк╡рк╛ркЗркб рк░рлЛркб ркЬрлЗрк╡рлА рк╕рлБркЧрк╡ркзрк╛ рк▓рлЛркХрлЛркирлЗ ркорк│рк╢рлЗ. ркЧрлБркЬрк░рк╛ркд рккрк╛рк╕рлЗ рк╕рк┐рко ркорк╛рк│ркЦрк╛ркХрлАркп рк╕рлБркЧрк╡ркзрк╛ ркЕркирлЗ ркЧрк╡рккрлБрк▓ ркдркХрлЛ рк░рк╣рлЗрк▓рлА ркЫрлЗ. ркП ркЧрк╕рк╡рк╛ркп ркПркЧрк╢ркпрк╛ркирк╛ рк╕рлМркерлА ркорлЛркЯрк╛ ркЗркирлНрк╡рлЗрккркЯркорлЗркирлНркЯ ркЗркирлНрклрлНрк░рк╛рккркЯрлНрк░ркХрлНркЪрк░ркирлА ркдркХрлЛркП рккркг ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркирк╛ рк░рлАркЕрк▓ ркПрккркЯрлЗркЯркирк╛ ркЧрк╡ркХрк╛рк╕ркирлЗ рк╡рлЗркЧрк╡ркВркдрлЛ ркмркирк╛рк╡рлНркпрлЛ ркЫрлЗ. рк╕ркоркЧрлНрк░ ркжрлЗрк╢ркорк╛ркВ ркЖркЧркеркгркХ рк░рлЛркХрк╛ркг ркорк╛ркЯрлЗ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркорк╛ркВ ркЕркоркжрк╛рк╡рк╛ркж ркорлЛркЦрк░рлЗ ркЫрлЗ. ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркирк╛ ркжрк░рлЗркХ рк┐рлЗркдрлНрк░ркорк╛ркВ ркЧрк╡ркХрк╛рк╕ркирлА ркЙркЬрк│рлА ркдркХрлЛ рк╣рлЛрк╡рк╛ркирк╛ рк▓рлАркзрлЗ ркЧрк╡рк┐ркнрк░ркирк╛ркВ рк░рлЛркХрк╛ркгркХрк╛рк░рлЛркирлЗ ркЖркХрк╖ркгрк╡рк╛ркорк╛ркВ рк╕рклрк│ рк░рк╣рлНркпрлБркВ ркЫрлЗ. ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркорк╛ркВ ркФркжрлНркпрлЛркЧркЧркХрк░ркг ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ ркнрк╛рк░ркдрлАркп ркЕркирлЗ ркЧрк╡ркжрлЗрк╢рлА рк░рлЛркХрк╛ркгркХрк╛рк░рлЛ ркЖркХрк╖рк╛ркгркпрк╛ ркЫрлЗ. ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркорк╛ркВ ркЫрлЗркЯрк▓рк╛ ркжрк╕ рк╡рк╖ркгркорк╛ркВ рк░рлВ. рлпрлп,рлорлжрлл ркХрк░рлЛркбркирлБркВ рк░рлЛркХрк╛ркг ркеркпрлБркВ ркЫрлЗ. ркЖрк╡ркирк╛рк░рк╛ ркжрк╕ рк╡рк╖рлЛркгркорк╛ркВ ркЖ рк░рлЛркХрк╛ркг рк░рлВ. рлз,рлзрлорлж,рлпрлзрли ркХрк░рлЛркбркирлБркВ рк░рлЛркХрк╛ркг ркерк╡рк╛ркирлА рк╕ркВркнрк╛рк╡ркирк╛ ркЫрлЗ. ркнрк╛рк░ркд рк╕рк░ркХрк╛рк░ркирк╛ рк╡рлЗрккрк╛рк░-ркЙркжрлНркпрлЛркЧ ркоркВркдрлНрк░рк╛рк▓ркпрлЗ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркорк╛ркВ рлмрлж рккрккрлЗркЧрк╢ркпрк▓ ркЗркХрлЛркирлЛркЧркоркХ ркЭрлЛркирлНрк╕ (рк╕рлЗркЭ)ркирлЗ ркорк╛ркирлНркпркдрк╛ ркЖрккрлА ркЫрлЗ, ркЬрлЗркирлБркВ ркХрлБрк▓ рк░рлЛркХрк╛ркг рк░рлВ. рли,рлмрлн,рлйрлнрлй ркХрк░рлЛркб ркЫрлЗ. ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркорк╛ркВ ркЕркоркжрк╛рк╡рк╛ркжркирк╛ркВ ркЧрк╡ркХрк╛рк╕ркирк╛ркВ рккркЧрк▓рк╛ркВ рк╣ркВркорлЗрк╢рк╛ рккрлНрк░ркнрк╛рк╡рк╢рк╛рк│рлА ркЕркирлЗ рккрлНрк░рк╢ркВрк╕ркирлАркп рк░рк╣рлНркпрк╛ркВ ркЫрлЗ. ркЧркмркЭркирлЗрк╕ ркорк╛ркЯрлЗ рк░рлЛркХрк╛ркгркирлЗ рккрлНрк░рлЛркдрлНрк╕рк╛рк╣рки ркЖрккркдрлБркВ рк╕рк╛ркирлБркХрлВрк│ рк╡рк╛ркдрк╛рк╡рк░ркг ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркорк╛ркВ ркорк│рлА рк░рк╣рлЗ ркЫрлЗ ркЬрлЗркирлЗ рк░рк╛ркЬрлНркпркирк╛ ркФркжрлНркпрлЛркЧркЧркХ ркЧрк╡ркХрк╛рк╕ркирлЗ ркЧрк╡рк┐ркХрк┐рк╛ркП ркирлЛркВркзркирлАркп ркмркирк╛рк╡рлНркпрлБркВ ркЫрлЗ. ркжрлЗрк╢ркнрк░ркорк╛ркВ ркЕркоркжрк╛рк╡рк╛ркжрлЗ ркЭркбрккрлА ркЕркирлЗ ркХрк╛ркпркгрк┐рко ркЖркЧркеркгркХ ркЧрк╡ркХрк╛рк╕ркирлБркВ ркЙркдрлНркдрко ркЙркжрк╛рк╣рк░ркг рккрлБрк░рлБркВ рккрк╛ркбрлНркпрлБркВ ркЫрлЗ. рк░рк╛ркЬрлНркпркирлБркВ рк╕ркорлГркжрлНркз ркЬркиркЬрлАрк╡рки ркП ркЧркирк░ркВркдрк░ ркФркжрлНркпрлЛркЧркЧркХ ркЧрк╡ркХрк╛рк╕ркирк╛ркВ рк╕рк╛рк┐рк╛ркдрлНркХрк╛рк░ркирлЗ ркЖркнрк╛рк░рлА ркЫрлЗ. рк╡рлИркЧрк┐ркХ ркоркВркжрлАркирлЗ рк╣ркВрклрк╛рк╡ркдрлБркВ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркд ркПркХ ркорк╛ркдрлНрк░ рк░рк╛ркЬрлНркп ркЫрлЗ ркЬрлЗркорк╛ркВ ркЕркоркжрк╛рк╡рк╛ркжркирлЛ ркЧрк╕ркВрк╣рклрк╛рк│рлЛ ркЫрлЗ. рк░рлЛркХрк╛ркгркХрк╛рк░рлЛркирлЛ ркЕркоркжрк╛рк╡рк╛ркжркорк╛ркВ рк░рлЛркХрк╛ркг ркХрк░рк╡рк╛ркирлЛ ркЗрк░рк╛ркжрлЛ рк╡рлИркЧрк┐ркХ ркоркВркжрлА рккркг ркбркЧрк╛рк╡рлА рк╢ркХрлА ркиркерлА. (ркдркорк╛рко ркорк╛рк╣рк┐ркдрлА-рк╕ркВркХрк▓ркиркГ рк╣рк┐рк░рлЗрки рк╡рлНркпрк╛рк╕)


24

સદાબહાર સ્વાસ્થ્ય

વિશ્વના અનેક દેશોમાં ચાનું ચલણ કે િળગણ તમને જોિા મળશે, પણ ભારતમાં જે ચા પીિાય છે તેિી દુવનયાના બીજા દેશોમાં ભાગ્યે જ સયાંય પીિાતી હશે. ભારતીય પવરિારોમાં કડક-મીઠી કે ભરપૂર દૂધ નાખેલી કે - ઉત્તર ભારતીયોની ભાષામાં કહીએ તો - મલાઇ માર કે... ચા પીિાય છે. વનષ્ણાત ડાયેવિશ્યન કહે છે કે ચા ભારતીયોનું અવત િાચીન અને વિય પીણું છે

22nd June 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ક્ષમતાને કારણે કાળી ચા કોલેટિરોલનું િમાણ કટટ્રોલમાં રાખે છે અને કોરોનરી હાિટવડસીઝની શસયતા ઘિે છે. ચામાં રહેલા િેવનન અને કેફીન મૂડ સુધારે છે. એમાં રહેલું ફ્લોરાઇડ દાંતમાં સડો થતો અિકાિે છે. ચામાં રહેલું એન્ટિ-ઓન્સસડટિ કેટસરનું વરટક ઘિાડે છે. ચા એકાગ્રતા િધારે છે અને ચાનું અમીનો એવસડ ઊંઘ ઉડાડે છે. કોફી પીધા પછી જેમ હાઇપર ફીલ થાય છે એિું ચા

તમારી ચા કેટલી હેલ્ધી છે? પીધા પછી ન થાય. તે કૂલ પીણું છે, માિે ઉત્તેવજત કરે એિું નથી હોતુ.ં જોકે દૂધ નાખીને િારંિાર ઉકાળીને પીિાથી ચાના આ તમામ ગુણો મરી જાય છે અને ઉપરના એક પણ ફાયદા થતા નથી. જો તમારે ચાના ગુણોનો ફાયદો લેિો હોય તો દૂધ વિનાની અને આદુ,ં તુલસી, ફુદીનો, લીલી ચા, સૂઠં , મરી, એલચી નાખેલી ચા પીિી જોઈએ. અને જો તમારે તેમાં શુગર નાખિી જ હોય તો ખડી સાકર ઉપયોગ કરિો.

એિલું જ નહીં, એ ટિાટથ્ય માિે ગુણકારી છે એ બહુ જાણીતી િાત છે. પરંતુ જો એમાં દૂધ ન નાખેલું હોય તો. ચાના ફાયદા ક્યા? ચામાં ફ્લેિન ે ોઇડ્સ, અમીનો એવસડ, વિિાવમટસ અને કેફીન જેિાં ૭૦૦થી િધુ ટિાટથ્યસંબધં ી કેવમકલ્સ હોય છે. એમાં ભરપૂર માત્રામાં રહેલાં એન્ટિ-ઓકકસડટટ્સ લોહીને શુદ્ધ કરે છે જેનાથી શરીરની રોગિવતકારક શવિ િધે છે. કોષોનું ઓન્સસડેવિિ ડેમજ ે ઘિાડે છે. લોહી શુદ્ધ કરિાની "" !

"$ ! "!&

ચા નુકસાન કેમ કરે? ચા ગુણકારી છે જ,. પણ એના ફાયદા એ કેિી રીતે બનાિિામાં આિે છે એના પર છે એમ જણાિતાં ડાયેવિશ્યન કહે છે, ‘ચા કેિી રીતે બનાિાય છે એ મહત્ત્િનું છે. દૂધ નાખ્યા વસિાય જો ચા પીિામાં આિે તો એના ફાયદા મળે. ફેિિાળું દૂધ હોય તથા ખાંડ હોય એિી વદિસમાં ૧૦ કપ તમે ચા પીતા હો તો એક હજાર જેિલી કેલરી - જે આખા વદિસની િન-થડટ કેલરી - ગણાય એ આપણે ખાલી ચામાં જ લઈએ તો શરીરમાં કેિલી બધી કેલરી જમા થાય? એને લીધે ફેિ િધે. ચામાં દૂધ પાતળું કે સાિ ઓછું

*% "& $ # %& ) & $ %&$ & "! &

) !

$& $

*% "&

$ # %&

"$ (

*

"" "

))) # *% " & "! "! " '

હોિું જોઈએ. ગ્રીન ટી બેસ્ટ ગ્રીન િી કે હબબલ િી વિવિધ ફ્લેિસબમાં રેડી મળે છે. જોકે એ ઘણા િખત પહેલાં પેક કરેલી હોય છે. જો તમારે િધુ હેલ્થ-બેવનકફટ્સ જોઈતા હોય તો માકકેિમાં સરળતાથી મળતી ફ્રેશ લીલી ચા િધુ સારી. લીલી ચા લેમનગ્રાસના િુકડાઓને ગરમ પાણીમાં ઉકાળી ઘરે પણ બનાિી શકાય છે. ડાયેવિશ્યન કહે છે, ‘ગરમ પાણીમાં લીલી ચા, આદુ,ં ફુદીનો, એલચી, તુલસી નાખીને પંદર વમવનિ ઢાંકી

રાખીને પછી ગાળી લઇ એમાં મધ અને લીંબુ નાખીને પીિાથી એના ગુણો શરદી, ઉધરસ તથા તાિથી બચાિે છે અને તાિ આવ્યો હોય તો મિાડે છે. હબબલ િી કરતાં પણ ગ્રીન િી પીિી બેટિ છે. ગ્રીન િી વદિસમાં પાંચથી છ કપ પી શકાય. ગ્રીન ટીના ફાયદા ગ્રીન િીમાં રહેલા એન્ટિઓન્સસડટટ્સ વિવિધ અંગોનાં કેટસર તથા કોલેટિરોલનું વરટક ઘિાડે છે. અમીનો એવસડ વલિરની તકલીફોથી બચાિે છે. આ ઉપરાંત ગ્રીન િી કોલેટિરોલ અને બ્લડ-શુગર લેિલને ઓછું કરે છે. િળી તે ટટ્રોક, ઓન્ટિયોપોરોવસસનું વરટક પણ ઘિાડે છે. ટટ્રેસ ઓછું કરે, થાક દૂર કરે છે, ટફૂવતબ લાિે છે અને ભૂખ ઘિાડે છે. ગ્રીન િી રોગિવતકારક શવિ પણ િધારે છે. ચાના વિવિધ પ્રકાર દુવનયામાં લગભગ ૧૫૦ જાતની ચાની િરાઇિી મળે છે. િાઇિ, ઓરેટજ, ગ્રીન, બ્લેક, ઉલોટગ અને પોટિ-ફમમેટિેડ એ મુખ્ય િકાર છે. ચાની પત્તીઓ, ચૂિં િાના સમય તેમ જ એના પર કરિામાં આિેલી િોસેસ પરથી એની જાત નક્કી થાય છે. આ તમામ િકારની ચાને િધુ લોકભોગ્ય બનાિિા ફ્લેિસબ પણ ઉમેરિામાં આિે છે. ગ્રીન િીની જ િાત લઈએ તો એમાં જાન્ટમન, મેટગો, વમટિ, બ્લુબરે ી, પીચ, લેમન જેિી અનેકવિધ ફ્લેિસબ ઉપલબ્ધ છે.

‘સદાબહાર સ્વાસ્થ્ય’ વવભાગમાં અપાયેલી કોઇ પણ માવહતી કે ઉપચારનો અમલ કરતાં પૂવવે આપના શરીરની તાસીર ધ્યાનમાં રાખવા અને તબીબી વનષ્ણાંતનું માગગદશગન મેળવવું વહતાવહ છે. -તંત્રી

)O3D %E8 &D2D/E%E7 <)1D 6N:296 <)F5(D ?*2 3L L<%E2L-L3LQ88 &E>H7, 3(D 6D5 "D1&E,D 3L L =LQ, .J%E 8E;@L1 ,H 4N&,1DN ,&(E ;2 !'E /+E N0E3 ( 4E.L1DN 1** 1D%I 2F7QA 3$G 3H #H -M3DQ' ,D&E -Q3C',E -:+Q(

!,#+ '0 , -,H 6K%/ B*1E3D 8L,E

2"7 4 2

+ D(H- !$&157H

0 )!("+#-$ .L, 0 3L #0 -L );1H;%!+1D%I. 92D3H 8N- '1 P

2

,D&E -Q3C',E

-L ;%1H;% 1D%I (D9 DQ4 .L, 3L

2 4 @ 0 ; "5 5 2 28 2 @ *; 7 @ @ ; 7 7 2 ; 24 @0 4 < 2@ % @ 7 7 2 ,2 2 2!4 2 4 ; 5= !5= 1= 7 7 ; 7 !2 4@ 2 @" 7 2 2!4 ;$ ; 5 4! ; ;

!: -!6 &9 ? : ,8 $7 )6= : !6#7 )6 : < 6&6 !=A/ #7 7 )6= : 6 : )6#&6# !6 ; & 8 B 6#7 !:%&&6 )6 : ! : 5 5 !%&6 7 A&':( #9 7 6@ ': !6#6 A - 6 < ! : A > '8, )=A32 #6!'? &6 $+ #*:': )*6" 6#7 1 6 : A*.): 6#7 )A* 6" : <$<C : 84( 7 %08 6 6 !6! 3:/<!6= . A: '"6A$. )6#&6# 7 # #: :

0 '/30- 03 '/26+3' #$065 :063 /'#3'45 %'/53' %#-- 063 5'#. 0/ 0/&0/

8+5*

+3.+/)*#.

'+%'45'3

+5+;'/4*+1

*'((+'-&

-06)*

.#+- 456&: +1-0.#

/&'(+/+5' '#7' 50 '.#+/ 1064' !+4# /)-+4* '45 3+5+4* #441035 #563#-+4#5+0/ 56&'/5 !+4# /)-+4* '45 "03, '3.+5 95'/4+0/ *#/)' 0( .1-0:'3 Get £20 off with /53'13'/'63 /7'4503 !+4# /)-+4* '45 this advert

$ " ! $ )

!

!

) &

!

! ! %

$

$ ! " & # ! ! % ! ! ! ! " ! $ " $ !

' (

888 #-0*#6, %0.

-#4)08

/5'3/#5+0/#-

વોવશંગ્ટનઃ અમેરિકી રિજ્ઞાનીઓએ િોરનંગની મદદથી માનિ સ્ટેમ સેલની બનાવ્યાનો દાિો કયોો છે. ઓિેગન હેટથ એન્ડ સાયન્સ યુરનિરસો ટી અને નેશનલ પ્રાઇમેટ રિસચો સેન્ટિના રિજ્ઞાનીઓના જણાવ્યા પ્રમાણે ૧૯૯૬માં જે કલોરનંગ પદ્ધરિથી ડોલી નામના ઘેટાને જન્મ અપાયો હિો િે જ પદ્ધરિથી માનિ સ્ટેમ સેટસ િૈયાિ કિાયા છે. આ માટે િયસ્ક માનિ કોરશકામાંથી મળેલા જીન્સને એિા અંડમાં મૂક્યું હિું કે જેમાંથી પહેલથ ે ી જ ડીએનએ દૂિ કિાયું હિુ.ં પરિણામે માનિ ભ્રૂણ સ્ટેમ સેટસનું િચના થઇ હિી. આ સ્ટેમ સેલ એટલા પ્રભાિશાળી છે કે િેના િડે ૨૦થી િધુ કોરશકા બની શકે છે. આ પદ્ધરિમાં દદદીના ન્યુરિયિ રજનેરટક મટીરિયલમાંથી જ રિ-પ્રોગ્રામ્ડ સેટસ િૈયાિ થિા હોિાથી ટ્રાન્સપ્લાન્ટ રિજેકશનની ભીરિ િહેિી નથી. સ્ટેમ સેલને રિરિધ સેલ જેમ કે નિો સેટસ, લીિિ સેલ, હાટટ સેલમાં પરિિિદીિ કિી શકાય છે. રિજ્ઞાનીઓએ જણાવ્યા મુજબ હૃદયિોગ, પાકકિન્સન્સ, મલ્ટટપલ સેલિે ોરસસ, સ્પાઇન કોડટ સાથે સંકળાયેલી ઇજા કે બીમાિીના કકસ્સામાં ઉપચાિ સંભિ બનશે અને ભરિષ્યમાં થનારું નુકસાન િોકી શકાશે. જોકે રિજ્ઞાનીઓને ભીરિ છે કે આ પદ્ધરિ િડે લોકો માનિ રનમાોણની પ્રવૃરિમાં પણ લાગી શકે છે. િેઓ આ પદ્ધરિથી માનિની રજનેરટક કોપી પણ બનાિી શકે છે.

ખાસ નોંધ

2F7QA 3$G 3H #H -M3DQ' ,D&E -Q3C',E -:+Q(

# 7 4!; ; ! 5 @+ 5 ? #7' "7& &4 2 2 : 3( 2 @ @!/ 2@ 7 4 69 : 4 2 "; 4 7 7 ; " ) @ . 2 #A ; = 4 > ; 7 ; @ !2 5 2 7 7

ક્લોવનંગ વડે માનવ સ્ટેમ સેલ બનાવવામાં સફળતા

#-%6-#5' (#45'3 5*#/ # %#-%6-#503 8+5* 41''& #/& #%%63#%: 3'#5'3 %0/%'/53#5+0/ #/& 0$4'37#5+0/ 4,+--4 /%3'#4' .'.03: 108'3 #/& 3'%#-Improve '-14 &'7'-01 #/#-:5+%#- 4,+--4 overall

3 million students worldwide In more than 21 countries

results in 11+

#-0*#6, %0.


મહિલા-સૌંદયય

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 22nd June 2013

સનગ્લાસસસ એવી એક્સેસરી છે જે સ્ટાઇલ માટે આવશ્યક છે તો જરૂરત પણ છે. સનગ્લાસસસ પહહેયા બાદ એક સ્ટાઇસલશ લુક મળે છે તો તેનાથી આકરા સૂયયપ્રકાશ સામે રક્ષણ પણ મળે છે. અત્યાર સુધી સસબપલ બ્લેક અને બ્રાઉન સનગ્લાસસસનું ચલણ હતું. હવે તેનું સ્થાન રેડ, પપયલ, સપન્ક અને ગ્રીન જેવા શેડ્સના ગ્લાસસસે લઈ લીધું છે. આજકાલ ચહેરાને લગભગ અડધો ઢાંકી દેતી મોટી ફ્રેમ પણ ચાલી રહી છે. અવનવા શેપ્સ આ િેન્ડ એક્સપેસરમેન્ટ કરવાના શોખીનો માટે છે. ચોરસ અને લંબચોરસને બદલે હવે ડાયમન્ડ તેમ જ એન્ગ્યુલર શેપના ગ્લાસસસ જોવા મળી રહ્યા છે. સાઇડના ખૂણાઓથી થોડા વધુ બહારની તરફ આવતા હોય એવા કેટ આઇ ગ્લાસસસ પણ હવે િેન્ડમાં છે. કેટ આઇ ગ્લાસસસ મોટી વયની સ્ત્રીઓ વધુ પસંદ કરે છે. આ ગ્લાસસસ વેસ્ટનય આઉટફફટ્સ પર ખૂબ સારો લુક આપે છે. આ ગ્લાસસસની ફ્રેમ ફાઇબર ગ્લાસની અને થોડી જાડી હોય છે. આ સસવાય આખી આંખો અને અડધા ગાલ પણ ઢંકાઈ જાય એવા ઓવર-સાઇઝ્ડ ગ્લાસસસ પણ િેન્ડમાં છે. ગોળાકાર-ફ્રેમ ગોળ ફ્રેમવાળા ઓવર-સાઇઝ્ડ ગ્લાસસસ પણ હવે લોકો પસંદ કરી રહ્યા છે, જે પહેલાં ફક્ત રેબપ પર જ જોવા મળતા. રાઉન્ડ શેપ િાસસક છે. અહીં કયો કલર પસંદ કરો એ પણ મહત્ત્વનું છે. જો બોલ્ડ લુક પસંદ હોય તો ઇલેક્ક્િક બ્લુ પણ સારો લાગે છે. સ્પોટટી લુક માટે મોટા ભાગે કોલેજ સ્ટુડન્ટ્સ અને યંગ જનરેશન માટે છે. પહેલાં બાઇફકંગ અને સાઇસિંગ સુધી જ સીસમત રહેલા આવા ગ્લાસસસ હવે લોકો રેગ્યુલર વેઅરમાં પણ વાપરે છે. એવી પેટનય પસંદ કરો જેમાં કોઈ એન્ગ્યુલર શેપ હોય કે થોડો શાઇની ટોન હોય.

બનાવે છે અને એ વાત ફક્ત કપડાંમાં જ નહીં, પરંતુ સનગ્લાસસસ જેવી એક્સેસરીમાં પણ લાગુ પડે છે. ચશ્માંની ફ્રેમ અને કાચના શેડ કોન્િાસ્ટ કોક્બબનેશનમાં હશે તો સારા લાગશે. ડાકક બ્રાઉન, લાઇટ બ્રાઉન, બ્લુ કે પપયલ ગ્લાસ હોય તો એની સાથે સપન્ક કે ઓરેન્જ કલરની ફ્રેમ પસંદ કરો; જે ગરમીમાં વધુ હોટ લાગતું કોક્બબનેશન બનશે. આજકાલ વાઇટ ફ્રેમ સાથે સપન્ક અથવા પપયલ ગ્લાસનું કોક્બબનેશન પણ ખૂબ ચાલી રહ્યું છે. સસલેક્શનમાં કાળજી સનગ્લાસસસ બ્રાન્ડેડ હોય તો વધુ સારા રહે છે, કારણ કે એની ક્વોસલટી સારી હશે અને એ ખરેખર આંખોને પ્રોટેક્શન આપવાનું કામ કરશે. બાકી જો ડુક્લલકેટ માલ હશે તો એ સૂયયના તડકાથી તપી જશે અને તેની ગરમી આંખોને નુકસાન પહોંચાડશે. જો એમાં યુ.વી. એટલે કે અલ્િાવાયલેટ ફકરણોથી મળતું પ્રોટેક્શન નહીં હોય તો એ પહેરવાથી આંખોને કોઈ પ્રકારનું રક્ષણ નહીં મળે અને એ માત્ર એક ડેકોરેશન બનીને રહી જશે.

કેવા પસંદ કરશો?

ફ્રેબસ તમારા પર સૂટ થતી હોય એ પણ જરૂરી છે. આખેઆખો સ્પોટટી લુક ન જોઈતો હોય તો સ્પોટટી ગ્લાસ શેપ સાથે ડેકોરેસટવ ફ્રેમ સારી લાગશે. થોડી મેટલની સડઝાઇનવાળી ફ્રેમ પાટટીવેઅરમાં પણ સારી લાગશે. એક્સ્ટ્રા ડેકોરેશન ચશ્માંની સાઇડની પટ્ટીઓ પણ સનગ્લાસસસનો એક ભાગ જ છે અને ખૂબ વધુ જરૂરી એવો ભાગ છે, કારણ કે હાલમાં એમાં વધુ ડેકોરેશનનો િેન્ડ છે. આજકાલ કાસટિયર, ડોલ્ચે એન્ડ ગબાના, પ્રાડા જેવી બ્રાન્ડ્સ આવા જ સડઝાઇનર ફ્રેબસવાળા ગ્લાસસસ સડઝાઇન કરે છે. કલર કોન્ટ્રાસ્ટ કોન્િાસ્ટ રંગો હંમેશાં સારું કોક્બબનેશન

]ko jposg [od\o nc_ sgg cqqs^jcd^ é é é é é é

\A ;C *BB =OT;KDM QTATQK;6 CD <DP nHCC? \A ;C !BB =OT;KDM QTATQK;6 CD (=; nHCC? b?K9T;O _CCN ]O??TQO ³ ^;T;O CN ;LO T?; gop HKML;KDM _OMK=;O?OP ;C LCHP qK9KH fT??KTMO= ³ ]TKHC?|GTPO ATQITMO= :O D:O f:H;K|=;C?O6 A:RHKQ QT? AT?I NC? "BB QT?= TPJTQOD; ;C ;LO 9OD: ]TKHC?|GTPO ATQITMO=

પુરુષોના વધુ પડતા આત્મવવશ્વાસથી સ્ત્રીઓને અન્યાયની લાગણી વોવિંગ્ટનઃ કામનાં ટથળોએ ટોચના હોદ્દાઓ પર પુરુષોના આધિપત્યનું કારણ હંમેશાં ભેદભાવ નથી હોતું, પરંતુ તેમના વિારે પડતા આત્મધવશ્વાસથી ટત્રી-પુરુષો વચ્ચે જાધત-ભેદ થતો હોવાની લાગણી ઊભી થાય છે. નોકરીમાં અધિકારી કક્ષાએ ટત્રીઓની સરખામણીમાં પુરુષોને ઝડપથી બઢતી મળે છે. આમ થવાથી મધહલાઓ સાથે ભેદભાવ થતો હોવાનું પહેલી નજરે લાગે પરંતુ વાટતવમાં ઘણા પુરુષોમાં ટવાભાધવક રીતે વિારે પડતો આત્મધવશ્વાસ હોય છે અને તેને કારણે આવી લાગણી થતી હોય છે. કોલંધબયા ધબઝનેસ ટકૂલમાં આ અંગેના અભ્યાસ દરધમયાન સંશોિકોએ એ જાણવા પ્રયાસ કયોો હતો કે ઈટસેન્ટટવ બાબતે પુરુષ અને ટત્રી કમોચારીઓ કેવી રીતે ધવચારે છે? અને તે અંગે કેવો પ્રત્યાઘાત આપે છે? અને તેના આિારે તેમણે નેતૃત્વની લાયકાત બાબતે તારણો કાઢયાં હતાં. અભ્યાસનું તેમને એક એવું તારણ મળ્યું કે, પુરુષ કમોચારીઓ તેમની ભૂતકાળની કામગીરી ધવશે રજૂઆત કરવામાં વિારે પડતા આત્મધવશ્વાસુ હોય છે. પધરણામે ટોચના હોદ્દા પર પ્રમોશન સમયે ટત્રી કમોચારીની સરખામણીમાં તેમને પ્રાથધમકતા મળે છે.

વાનગી અને ૧૦-૧૫ ધમધનટ માટે ઢાંકીને સામગ્રીઃ એક કપ ઘઉંનો લોટ રહેવા દો. હવે લોટનો લુઓ લઈ • પા કપ સોયાબીનનો લોટ • પા થોડુંક વણો. ત્યાર બાદ એના પર કપ બારીક સમારેલી મેથી • મીઠું એક ચમચી લસણ ભભરાવો. ત્યાર ટવાદ પ્રમાણે • અડિો ચમચો તેલ • એક ચમચી લાલ મરચું • ૧૫-૨૦ બાદ એને ફોલ્ડ કરી દો અને ફરી કળી બારીક સમારેલું લસણ વણો. આ રીતે બિા જ પરાઠા વણી • શેકવા માટે બટર સોયા-મેથી-ગાવલિક પરાઠા લો. હવે એક નોન ન્ટટક તવી ગરમ રીતઃ એક બાઉલમાં ઘઉંનો લોટ કરો. વણેલા પરાઠાને બન્ને બાજુથી લો. એમાં સોયાબીનનો લોટ, મેથી, તેલ, લાલ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુિી શેકી લો. સધવિંગ મરચું અને મીઠું ઉમેરીને બરાબર ધમક્સ કરો. પ્લેટમાં કાઢી એના પર એક ચમચી બટર જરૂર પ્રમાણે પાણી ઉમેરીને નરમ લોટ બાંિો લગાવો અને તરત સવો કરો. ]LO gTDMHO6 lTPO kC:=O- +z|#< ]LO bT?TPOkK ^;?OO;- ZT;NC?P- kO?;= Zp(" (sW kKML ]` B(*<+ <(z!!+ V B"z*% B""<(B o` KDNCvHTDMHO6RTD@:O;KDMmQCm:I Z` 888mHTDMHO6RTD@:O;KDMmQCm:I

u rTD@:O;KDM > qCDNO?ODQO ^:K;O= u

tAEG[F xE x ORNJFW q

25

s] ^ \ o o dp ^ hodp s o f qc Zoo d o b c\_ c CD

n?OO TPGK==K i:DO <B(+ P ^:DPT6 <+?P TD DO i: DP ^T;:?PT6 << ;KH "AG n?CG (BTG :D SJG :B

8JS NF S::NCOSCPN >NLJ<:N> 5B9 z!!+m O, <B @GNS<N BC B(*<+ <( J:N 9< GG GJF PS N S> B> SC :I aGSPN< TD@:O;KDMmQCm 7 \KN fSCLGN5 SCO KS8N 6R MHO TD vH NC KD 8JN l @B>:9CJ:5 :B NC: @GSCCN>< N8 > B9 BM mSC:S<:JP B@ N S: 7J:K BC (;_*A@F JCMB>FSG PK <N>8NO M>BF mBBO 7JGG QN

jWSNRM[ v[EWGRMT u ^AOQKTHK=;= KD [OMO;T?KTD q:K=KDO u

dOLGKDT qT;O?KDM lTPO kC:=O- +z|#< ]LO bT?TPO- kKML ^;?OO;ZT;NC?P- kO?;= Zp(" (sW ]` B(*<+ <(z!!+ V B"z*% B""<(B o` KDNCvDOLGKDTQT;O?KDMmQCG Z` 888mDOLGKDTQT;O?KDMmQCG

The Langley t qSC?9N:JCL

PN ]9J:N< t

= pBCMN>NC

b?ONO??OP qT;O?O?= NC? ]LO gTDMHO6- kKH;CD- ^6CD bT?I- fKHHODDK:G qCA;LC?DOpOQC?K:G- ^CA8OHH kC:=O- fTDC? CN l?C9O- TDP ^:DROTG ^;:PKC=

é é é é é

nCCP K= C:? AT==KCD ³ fC:;L 8T;O?KDM 9OMO;T?KTD Q:K=KDO sHH ;6AO= CN Q:K=KDO` s:;LOD;KQ l:JT?T;K- b:DJTRK- j;THKTD- ^C:;L jDPKTD- qLKDO=O- fO7KQTD qT;O?KDM =AOQKTHK=;= NC?` 8OPPKDM=- ?OQOA;KCD=- QC?AC?T;O PKDDO?=fOLDPK DKML;=- MTHT PKDDO?=- A?K9T;O AT?;KO= > G:QL GC?O fOD:= ;TKHC?OP ;C =:K; 6C:? O9OD; ³ gK9O QCCIKDM =;T;KCD= ^:AO?R c:;=KPO qT;O?KDM ³ HO; := R?KDM ;LO @:THK;6 CN C:? NCCP ;C 6C:? PCC?=;OA


26

22nd June 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

૨૯૨ ૧

૧૦

તા. ૧૫-૬-૧૩નો જવાબ

જો જ ન

૧૧ ૧૨

૧૩

૧૪ ૧૮

૧૫ ૧૬ ૧૯ ૨૦

રા

ળ તું

૧૭

ઢં ૨૩ ૨૪

૨૮

૨૬ ૨૯

ખ લ

વવ

ડ પ

ક્ર

વ ૩૧ ૩૨

જ ન ન

૩૪

ત પ

વર વા ર

વા

વા જ બી મા ગય

ગી ઝ ર અ

ગા મ

ની ઓ ડટ

ધ્યા ન

ત મા મ

૨૭ ૩૦

૩૩

જ લા રા મ

૨૧

૨૨ ૨૫

ભે ખ ધા રી

ભ્ભો વડ યો ગી તા

દુ દુ

ગય

૧ ૬

૧. વાંદરો ઘરડો થાય પણ .... ન ભૂલે ૪. નાનો ઘૂમ્મટ કે વશખર જેવો આકાર ૬. જૂથ, સમૂહ ૭. ઘસાઈને પાતળું થઈ ગયેલું ૮. લજ્જા, લાજ ૧૦. ઉત્સાહ, પ્રોત્સાહન ૧૧. જરૂર વગરનું, નકામું ૧૨. કમ્મરથી રહી જવું ૧૪. સ્વીચનું ગુજરાતી.... ૧૫. ચંદ્ર ૧૯. અડધું કાચું કોરું ૨૨. એક તેજાનો ૨૩. વેતન લીધા વવના ૨૫. એક જળચર પ્રાણી ૨૭. અજમાયશ, અખતરો ૨૮. બેસવાના માપનું નાનું ગાદલું ૨૯. શીખોનું ધમયવચહ્નનું હવથયાર ૩૧. જાડું દોરડું ૩૩. ટચલી આંગળીથી અંગૂઠાનું અંતર ૩૪. ખાલી કોઠાનું

લગનસરાની ‘બુફે’... મહિલાઓ તો વાનગીઓ ડીશ ભરતી વખતે કંઈ જોતી

#

# #

$

૨. કલંક, ડાઘ ૩. ટપકતું હોય એમ ૪. સ્વાદમાં મીઠું ઓછું હોય એવું ૫. ચમકતું, સામટો પ્રકાશ ૬. પેરુ ૯. ------- નું ગજ ને વાતનું વતેસર ૧૦. ખેડવાથી પડતો લાંબો આંકો ૧૧. બી ૧૩. કુબેરનો ગણ ૧૫. પક્ષીનો એક અવયવ ૧૬. દર મવહને અપાતો પગાર ૧૭. એક ઋતુ ૧૮. કામણ ઉપજાવે તેવું ૨૦. ચકમકતું, ચળકતું ૨૧. ત્રાજવાનું એક છાબડું ૨૪. શહેર, પૂર ૨૬. બોલે એના વેચાય ૨૭. પ્રીત, પ્રેમ ૩૦. પાંદડું, પણય ૩૨. ખેતર કે ગામની હદ

નથી, પણ અમુક પુરુષો દોઢ ડાહ્યા થતા િોય છે. િમણાં જ એક વડીલ અમારી આગળ લાઈનમાં ઊભા િતા. એમણે એક તપેલું બતાવીને પૂછ્યું, ‘આ શું છે ભાઈ?’ તો ટેબલ પાછળ ઊભે લો માણસ કિે , ‘આગળ પટ્ટીમાં લખ્યું છે, વાંચી લ્યોને?’ વડીલ હખજાણા, ‘કે મ ભણેલાઓ માટેની જ વાનગી છે?’ પણ આ તો આમ જ િાલવાનું . આ તો માત્ર ‘બુફે’ છે, બાકી ભલભલા ઇંગ્લીશ હરવાજોનું

પાન-૧૮નું ચાલુ

"

૩ ૩ ૨ ૪ ૩ ૩ ૫ ૪ ૨ ૨ ૬ ૨ ૩ ૩ ૩ ૨ ૪ ૨ ૨ ૩

#

! !

" %

# ! "

# $ !

# !

!

$ !

! !

#

#

"

‘દેશીકરણ’ કરી નાંખવામાં આપણો દુ હનયામાં જોટો નથી. એટલે ઝીંકે રાખો બાપલ્યા, આં યાં બધા ઓલરાઈટ છે!

૩ ૬ ૨ ૩ ૪ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ ૪ ૩ ૫ ૫ ૨ ૩ ૨ ૩ ૨ ૨

!) ( #) ! $ ! ! !

! ! ! " ! % ( " ! & ! ! !) # !+ & , & ! !+ * + + ! ' (

3 ' ,%"& .# + -" +((& "-"2 ' 0(+$"' , "'- +' -"(' % )(%" 1 /", + "' & #(+ +"-",! (/ +'& ') +-& '- "' (' (' "/(+ '(' ,&($ + ' '(' +"'$ + ' %"/"' "' ) ' '-%1 "'/"- , "' . +" -0 ' 1 +, ( (+ +%1 ' '& ++" ! +" ,!(.% (/ + - %% ' ,%"& "' ."% ,- '( + )%" , +(& ' " 0 % (& % , %% (' +"(., '*."+" , ('%1

' * .- / " $ , " %+

"

#

#

જવાબ ૨ ૮ ૪ ૬ ૧ ૩ ૫ ૭ ૯ ૭ ૯ ૮ ૧ ૩ ૬ ૪ ૫ ૨ ૯ ૬ ૫ ૮ ૨ ૧ ૩ ૪ ૭

• ગુજરાતના પ્રવાસે આવતા પયયટકોને હવે અમદાવાદ એરપોટટ પર ઉતરતાની સાથે જ પીવાની પરમીટ મળશે. શરાબના શોખીન પયયટકોની મુશ્કેલી આસાન થતા ગુજરાતમાં પયયટનનો ઝડપી વવકાસ થશે. સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે ૨૦૦૬માં અમલમાં આવેલ પ્રવાસન નીવતમાં ગુજરાતમાં પ્રવાસે આવનાર વવદેશી પયયટકોને એક માસ માટે અને અન્ય રાજ્યોના સ્થાવનક પયયટકોને એક સપ્તાહ માટે પીવાની પરમીટ આપવાની જોગવાઈ છે.

/ # * ) * + $ $ " " +% " $ ' ' "( " $ $ ' " ' & ' * *( ' ' ' $ ' $ ) " ' '

"" ' $ " ' !

Shree Aden Depala Mitramandal U.K. Charity: 293627

67A Church Lane, London N2 8DR Tel: 020 8444 2054 or 020 8346 6686 Well suited for Socials, Religious, Cultural and Official events.

!

સુડોકુ-૨૯૧નો ૫ ૧ ૭ ૯ ૩ ૬ ૯ ૪ ૮ ૫ ૭ ૨ ૬ ૨ ૩ ૧ ૮ ૪ ૨ ૫ ૪ ૬ ૧ ૩ ૭ ૮ ૯ ૪ ૨ ૫ ૩ ૬ ૧ ૮ ૯ ૭ ૧ ૩ ૨ ૭ ૪ ૮ ૪ ૭ ૬ ૩ ૫ ૯ ૮ ૯ ૫ ૨ ૬ ૧

નવ ઊભી લાઈન અને નવ આડી લાઈનના આ ચોરસ સમૂહના અમુક ખાનામાં ૧થી ૯ના અંક છે અને બાકી ખાના ખાલી છે. તમારે ખાલી ખાનામાં ૧થી ૯ વચ્ચેનો એવો આંક મૂકવાનો છે કે જે આડી કે ઊભી હરોળમાં રરપીટ ન થતો હોય. એટલું નહીં, ૩x૩ના બોક્સમાં ૧થી ૯ સુધીના આંકડા આવી જાય. આ રિઝનો ઉકેલ આવતા સપ્તાહે.

$( )+'&*% )

Terms & Conditions Apply.

0

6

3

3) /7 &3 / 6' > "/ / < "$: 3 = "$: / /! 6 0 %/ %7 /! / "/ / 4 3 0 6 3 ( 3'%0 / 6 2 9 >,> 7 : 9 3"17 &!"17 3 1 / / "/ 17 &3#3 /! 6 %/ 3 *3@ /$/ /7 "/ 0 0 # 5 3 . 0 3 / /" /7 " 17 &6 3 3 + %7 0 1 5 /7 / 3% &3"/ / "/ / >" / &6"/ . 0 3 $: / %>& /"/ 0"/ 0 3 . ?3 &3"/ 0 % " / !0 # #3 - >& / 0 / / 1 0 # #3

>"

/ 4 %7

;8


અમેરિકા-આરિકા

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 22nd June 2013

કેન્યામાં સાંસદોના વેતન વધારા સામે વવરોધ નાઈરોબીઃ કેન્યાના નવા ચૂટં ાયેલા સાંસદોના વેતનવધારાના નનણણય સામે ભારે નવરોધ થયો છે. સેંકડો દેખાવકારોએ ગત સપ્તાહે પાલાણ મન્ે ટ પાસે પ્રાણીના લોહીમાં ડૂબાડેલાં ડુક્કરની પરેડ કરાવી હતી. સાંસદો પગારમાં કાપ મૂકે તેવી માગણી સાથે દેખાવકારોએ નકલી ચલણી નોટો ઉછાળીને સૂત્રોચ્ચાર કયાાં હતાં. ગયા મનહને નેશનલ સેલરીઝ કનમશને વેતનકાપના આદેશ છતાં સાંસદોએ પોતાના પગાર વધારા માટે મતદાન કયયાં હતય.ં આ સાથે નવશ્વમાં કેટલાંક સવોણચ્ચ પગારદારોમાં સાંસદોને હતય.ં સ્થાન મળ્યયં રાજકારણીઓએ વેતન માનસક ૧૦,૦૦૦ ડોલર યથાવત રાખી પ્રમયખ ઉહુરુ કેન્યાટાની નવનંતી પણ અવગણી હતી.

27

ત્રીજી પત્ની વેન્ડી ડેન્ગથી છૂટાછેડા લેવા રૂપટટ મડડોકનડ કડટટમાં કેસ ન્યૂ યોકકઃ મીડિયામુગલ અને ન્યૂઝ કોપોોરેશનના ૮૨ વષોના ચીફ એક્ઝીક્યુડિવ રૂપિટ મિોોકે ત્રીજી પત્ની વેન્િી સાથે છૂિાછેિા લેવા ન્યૂ યોકક થિેિ સુપ્રીમ કોિટમાં કેસ દાખલ કયોો છે. છૂિાછેિા માિે કોઇ કારણો તાત્કાડલક થપષ્ટ થયાં નથી. ડિિનના પૂવો વિા પ્રધાન િોની બ્લેર અને ૪૪ વષષીય વેન્િી વચ્ચે એફેર હોવાની અફવા હતી, જેને બ્લેરે નકારી છે. ન્યૂઝ કોપોોરેશન બે કંપની (એક એન્િરિેઇનમેન્િ ડમલકતો માિે અને બીજી પ્રકાશન ડબઝનેસ માિે)માં ફેરવાઇ રહ્યું છે તેના એક ડદવસ પહેલાં આ કેસ થયો છે, જેને કંપનીએ સમથોન આપ્યું હતું.

મિોોકના પ્રવિાએ જણાવ્યું હતું કે આમ તો લગ્નડવચ્છેદ થવાનું છ મડહના કરતાં વધુ સમયથી નક્કી થઇ ચૂક્યું છે. મિોોકે ૧૯૯૯માં ૪૪ વષોની વેન્િી િેન્ગ સાથે લગ્ન કયાાં હતાં. ફોબ્સોની યાદી મુજબ, મિોોક ૯.૪ ડબડલયન િોલરની સંપડિ ધરાવે છે અને તે બંને કંપનીના ચેરમેન છે. ડવશ્લેષકોના મતે મિોોકનાં લગ્નના અંતની અસર કોપોોરેશનના ભાગલા પર પિવાની સંભાવના નથી. સ્થથડતથી જાણકાર વ્યડિએ કહ્યું હતું કે મિોોક અને િેન્ગની લગ્ન પહેલાંની સમજૂતી છે.

*#

) )

' '!' ) '("

. -

& %, ) ) ' + + ,$ '

+

"

)# '2=1 &.0.=*;2*7

.*5<

*; *<= ?2=1 8704870 *@< 8- 4: *; *<= *@< 8- "*58 8- 4: ><=;*52* .?A.*5*7232 *@< ->5= B &2.=7*6 *7- *6+8-2* )&=7 8- 4:*2'*6 *52 ?2=1 *5*@<2* )&=7 8- (84'*6 477.'.1.8= 84 7845 .3 3).& 91= 9, "*58 +6 ->5= B 125- B $67 @9;>< )&=7 $>;4.@ )&=7 91= "*58 +6 ->5= B 125- B $67 *<= /;2,* :.7.8.3, &25&1& &(-.3743 &117 ;.8- 7&+&6. .3/& &.64'. &7&. &6& ;.8- 7&+&6. ;.8- 7&+&6. 42'&7& %&3>.'&6 )&6 7 "&1&&2 8- "*58 !*8963 "*58 ->5= B ;.*=.; !>73*+ )&=7 *5&68 8- (84'*6 ->5= B 8- &39&6= ->5= B #;2 *74* .;*5* *5&68 8- 4: 69.;2*5 2=2.< 8/

&=7 .+ +911= 5&.) '=

8;;8,8 #496 )&=7 *5&68

&0969

B 4++ 5*6 5*6743 8- "*58*2'*6 ->5= B

$>72<2* #9.,2*5 -*@< ?2=1 % ( %"# # "*58*23'*6 $>;4.@ )&=7 8- "*58*2'*6 ;.8- 3).&3 .33*67 &3) *<(967.437 127* *7- 870 870 8- 9,978 )&=7

)# !*;2< *7-

2<7.@ *7-

)&=7

8- 91=

8- 9, &3)

8- 9,978 $*&67 ->5= B

->5= B 125- B #,8=5*7- )&=7 *5&68 8- 9,978 8- "*58*2'*6 $8;:>*@ )&=7 6) 9,978 >+527 )&=7 6) 9,978 8- 9,978 78 91= ;.8- 3).&3 .33*67 <5. 8/ '201= -*@< 8- 91= &3) 8- 9,978 B *->5= !*;2< )&=7 6) 9,978 ->5= B *<=+8>;7. ;.8- 3).&3 ).33*67 8- /91= )&=7 B !*78;*62, #?2=A.;5*7)&=7 8- 91= 8- 91=

)

->5= B

"% #

!*7*6* ;>2<.

8- *(*2'*6 :.7.8.3, 2.&2. &68&,*3& 4142'.& )&= 1.,-8 #6&37.8 &3&3&2& (&3&1 938&6*3&7 478& !.(& 9*684 -.&57 &'4 "&3 9(&7 *<.(4 47&3,*1*7 !*8963

*7.<1

!*8963

<=

1*=>;=12

.,.6+.;

2/ 9*2- +@

*;;2+.*7

'.<=.;7 ,*;2+.*7 !

%!

#

6*25 27/8

"5*(.&1

)&=7 B

3.,-87 (69.7* = .6 *5&68 9.; 9.;<87 ;.->,=287

;>2<. 8- 4:*2'*6 )&=7 .+ +911= 5&.) '= 93* ? 5*6 5*6743 6*)9(8.43

! ## " %$ ' %") ! " #$ $

' " #$

"$

+*+*1852-*@< ,86 ??? +*+*1852-*@< ,86


28

22nd June 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

અરાઉન્ડ ધ વર્ડડ • આરાધના પટેલે ન્યૂ ઝીલેન્ડમાં આ વષષના પેસિફિક મ્યુસઝક એવોડડિમાં તે જે છ કેટેગરીમાં નોસમનેટ થઈ હતી તે તમામમાં ટ્રોિી જીતી લઈને સવક્રમ િર્યોષ છે. ૨૯ વષષીય આરાધનાના સપતા જયંતીલાલ ગુજરાતના નવિારીના વતની છે અને તેનાં માતા સિયા પટેલ િમોઆના પાપા ઉતા ગામના વતની છે. • નરેન્દ્ર મોદીને અમેસરકાના સવઝા નસહ આપવાનો મુદ્દો અમેસરકાની કોંગ્રેિનલ કસમટીમાં આક્રમક રીતે ચચાષયો હતો, જેમાં વગદાર સરપબ્લલકન િાંિદ સિસિયા ર્યુસમિે મોદીને સવઝા નસહ આપવાના અમેસરકન િરકારના સનણષય િામે પ્રશ્નાથોષ જગાવ્યા હતા. બીજી તરિ જમણેરી સવરોધી ગ્રૂપના કાયષકરોએ મોદી પર સવઝા પ્રસતબંધ ચાલુ રાખવાની તરિેણ કરી હતી. આ ગ્રૂપે એવી દલીલ કરી હતી કે મોદીને આ કેિમાં હજી િુધી ભલે ગુનેગાર ઠરાવવામાં આવ્યા ન હોય પણ તેમનાં શાિનમાં ૨,૫૦૦થી વધુ લોકોની હત્યા થઇ હતી, આ િંજોગોમાં આ મુદ્દે ઉચ્ચનૈસતક મૂલ્યો

જાળવવાનો અમેસરકાને હક છે, જો મોદી ભારતના વડાપ્રધાન બને તો બ્થથસત બદલાઈ શકે છે તેવી નોંધ પણ ચચાષમાં લેવાઇ હતી. • કુવૈતમાં સવઝા સનયમોના ઉલ્લંઘન માટે ઇથતકલાલ અને શકક સવથતારમાં થયેલી કાયષવાહીમાં ૫૦૦ જેટલા ભારતીયોને પકડીને જેલમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. પકડાયેલા મોટાભાગના રાજથથાનના ડુંગરપુર, બાંિવાડા, િાગવાડા, ગસલયાકોટ સવથતારના છે. તેમના પર દેશ છોડવા દબાણ થઈ રહ્યું છે. • િાઉદી અરેસબયામાં અત્યારે મક્કાની સવશાળ મબ્થજદમાં નવીનીકરણ કાયષ ચાલી રહ્યું હોવાથી િરકારે િમગ્ર સવશ્વમાંથી આવતા હજયાત્રીઓને આ વષષે હજયાત્રાએ ન આવવાનો અનુરોધ કયોષ છે. આ િંબંધે મક્કાથી પ્રિાસરત થતી ચેનલ હોલી કુરાન પર પણ િતત જાહેરાત થાય છે. િાઉદી અરેસબયા િરકારે હજ ઉપરાંત ઉમરાહ માટે આવતા યાત્રીઓને પણ આ વષષે તેમની યાત્રા થથસગત રાખવાની િલાહ આપી છે. • પંજાબના એક ભારતીય દંપતીએ ઓથટ્રેસલયામાં રેફ્યુજી થટેટિ માટે અરજી કરતા તેને ત્યાં રહેવાની મંજૂરી મળી છે. અલગ-અલગ જાસતના િંપ્રદાયના હોવાને કારણે ભારતમાં તેમનું ઓનર ફકસલંગ થશે તેવો ભય તેમણે ઓથટ્રેસલયા િરકાર િમક્ષ વ્યક્ત કરતાં તેમને રહેવાની મંજૂરી મળી છે.

પાન-૧૪નું ચાલુ

જીવંત પંિ... તો ઉત્તર ગુ જ રાતમાં અ મે રર કા વા સી ‘ મ હે સા ણા વા ળા ’ સમાજસે વાના કામે ખૂ બ ઉત્સાહથી વળગ્યા છે . કચ્છનો તો રસનારરયો જ ગયો છે . બદલાઇ જામનગરમાં ઓશવાળ જૈનો અને પોરબં દ રમાં લોહાણા બંધુઓ સામારજક ક્ષેત્રે મોટું અનુદાન આપી રહ્યા છે. વષોોપૂ વ વે લં ડ નમાં મનસુખભાઇ હિંડોચા રોનક રે થ ટોરાં નામથી કે ટ રરંગ સેવાનો વ્યવસાય કરતા હતા. આ સજ્જને તે મ ના ગામ રાવળમાં -આશરે ૨૫-૩૦ વષો પૂ વ વે - રખથસાના ૯૦,૦૦૦ પાઉન્ડ ખચચીને શાળા, દવાખાનું , રથતો, પાણીની ટાંકી સરહતની સુરવધાઓ ઉભી કરી હતી.

આજે પણ ગામમાં લોકો આ સુરવધાઓનો લાભ લઇ રહ્યા છે . મનસુ ખ ભાઇ અને તે મ ના હમત્રો મનુ ભાઇ રાહડયા, અમૃતભાઇ રાહડયા વગેરે સાથે મને પણ રાવળ ગામે જવાનો અને કેટલીક રરરબન કાપવાનો અવસર સાંપડ્યો હતો. એ જ પ્રમાણે એ પંથકમાં ભારટયા નામનું ગામ છે . ૧૯૯૭ના વાવાઝોડામાં ગામ લગભગ તબાહ થઇ ગયું હતું. તે વેળા રહન્દુ થવયંસેવક તે મ જ સે વા સં ઘ ઈન્ટરનેશનલે રાહત ભંડોળ એકત્ર કરવા રિટનમાં ટહેલ નાખી હતી અને જોતજોતામાં એક લાખ પાઉન્ડ એકત્ર થઇ ગયા હતા. આખા ગામનું પુ ન રુત્થાન થયું . સવણોો, કહે વાતા લઘુ મ તીઓ અને દરલતો માટે સુંદર મકાનોની સુરવધાનું રનમાોણ થયું. તે વેળાના ગવનોરે મને બાજુએ રાખીને ગામનું ‘ઓપનીંગ’ કયુું હતું. મને યાદ છે કે મુ . પ્રવીણભાઇ મહણયાર અને રમત્રોએ ગામના નવરનમાોણ માટે ખૂબ જહેમત ઉઠાવી હતી. કહેવાનો હેતુ એ છે કે હું એવા કેટલાયને જાણું છું કે જેઓ પોતાની આવકમાંથી ખાવત પૂરતું રાખીને સતત સ-ખાવત પણ કરે છે. આ રવદે શ વાસી ભારતીયોની સાચી ઓળખ છે. હમણાં મને કેટલાક પત્રો સાંપડ્યા છે. સરકાર બેરનફિટ પર કાપ મૂકી રહી છે તે બરાબર નથી. બીજા પત્રોમાં એવો મુદ્દો ઉઠાવાયો છે કે કેટલાક લોકો ખોટા બેરનફિટ લે છે તેના કારણે બીજાને ભોગવવું પડે છે. ‘ગુજરાત સમાચાર’ના ૮ જૂન, ૨૦૧૩ના અંકમાં પાન નં. ૬ ઉપર લેથટર ક્રાઉન કોટેે અપ્રમારણકપણે બેરનફિટ ક્લેઇમ કરવા બદલ ચાર સં તાનોના રપતા જલાલ ઉદ્દીન નામની વ્યરિને સથપેન્ડેડ જેલની સજા કરી હતી. પ્રમારણિા અને અપ્રમારણિા વ્યરિગત બાબત ગણાય, પણ સમગ્રપણે જોઇએ તો રિરટશ ગુ જ રાતી થવમાની અને થવાવલં બી છે . આપણા સમાજમાંથી જે લ માં જનારાઓની સંખ્યા બહુ જૂજ છે. રમત્રો, કહેવાય છે કે જે લોકો ખોટા બે રનફિટ્સ ક્લેઇમ કરીને જલ્સા કરે છે તેવા લોકો પ્રત્યે સમાજ સૂગ ધરાવે છે. પરંતુ આ વાત પૂરી કરું તે પૂ વ વે રિરટશ સમાજમાં જે માણસાઇ છે, માનવતા ઝળકે છે તેના આંકડા જાણવા જેવા

છે . રિરટશ સરકાર ખચો ઘટાડવા ખૂ બ આતુ ર છે . પરરણામે સરકારી બજેટમાં જનકલ્યાણકારી યોજનાઓ પર કાતર િરી રહી છે. કેટલાય સરકારી ખચોમાં કાપ મૂકાયો છે. આ કાપાકૂપીને પગલે જ, રિરટશ સરકાર જુદા જુદા દેશોને અપાતી રવકાસ સહાય સંદભવે પણ રવવાદ ઉભો થયો છે. વષો ૨૦૧૦માં રલબ-ડેમ પક્ષનો સહયોગ મે ળ વીને ટોરી પક્ષે શાસનના સૂ ત્રો સંભાળ્યા. તે સમયે થયેલી સમજૂતી અનુસાર, રિટનની કુલ રાષ્ટ્રીય આવકના ૦.૭ ટકા નાણાં રવદેશ સહાય માટે િાળવવાના હતા. એટલું જ નહીં, િુગાવો વધે તે પ્રમાણે તેમાં ઉમેરો કરવાનું ઠરાવાયું હતું. જે અનુસાર, ૨૦૧૦માં ૮.૫ રબરલયન પાઉન્ડની રકમ રવદે શી સહાય પે ટે િાળવાઇ હતી, જે હવે ૧૧.૨ રબરલયન પાઉન્ડ થઇ છે. વડા પ્રધાન અને ડેપ્યુટી વડા પ્રધાન થપષ્ટપણે માને છે કે આ સહાયના બજેટમાં કાપ મૂ ક વો જોઇએ નહીં. અલબત્ત, જે તે દે શ ની પરરસ્થથરત અને સંજોગોના ઉપલક્ષ્યમાં થોડાઘણા િેરિાર જરૂર થઇ શકે. આ તો સરકારી મદદની વાત થઇ. હવે આપણે રિટનવાસીઓનું વ્યરિગત વલણ જાણીએ. રિટનની વથતી લગભગ ૬.૩૦ કરોડની છે અને - ‘ધ ઇકોનોરમથટ’ના અહે વાલ પ્રમાણે - સરેરાશ રિરટશ પ્રજાજન પોતીકી આવકમાંથી પ્રરતવષો માથાદીઠ ૯૦ પાઉન્ડ સખાવત કરે છે. (આ આંકડો નાનકડો લાગતો હોય તો ૬.૩૦ કરોડ ગુ ણ્ યા ૯૦ પાઉન્ડનો રહસાબ કરીને આંકડો મેળવી લેજો.) આ સખાવતીઓમાં પેન્શનરો પણ હશે, અને રનવૃત્તો પણ હશે, પરં તુ તે ઓ જરૂરતમં દોને લક્ષમાં રાખીને થોડુંક થોડુંક બાજુમાં મૂકતા રહે છે. ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય, ખરુંને? આજે ભારતીય પરરવારોમાં પણ ભોજન પૂવવે ગૌગ્રાસ કે શ્વાનભાગ કાઢવાની પરંપરા જોવા મળે જ છેને? અમુક ધારમોક સં પ્ર દાયના અનુ યાયીઓ પોતાની આવકનો દસ ટકા રહથસો રનયરમતપણે દાન કરે છે. રમત્રો, દેવું કરીને દાન ન કરાય, પણ શક્ય હોય તો સમાજનું ઋણ ઉતારવાની િરજ પણ ન ચૂ ક વાય. જરૂરતમં દ ને યથાશરિ સહાય કરવી તે મનુ ષ્ ય તરીકેની આપણી િરજ તો ખરીને? (ક્રમશઃ)


29

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 22nd June 2013

અઠવાડિક ભડવષ્ય તા. ૨૨-૬-૨૦૧૩ થી ૨૮-૬-૨૦૧૩ Tel. 0091 2640 220 525

જ્યોશતષી ભરત વ્યાસ

મેષ રાશિ (અ,લ,ઇ) મૂંઝવણ દૂર થાય. કાયયભાર જણાય, પણ સફળતાની તકો વવશેષ મળશે. માનસકક અશાંવત દૂર થાય. આવથયક સ્થથવત એકંદરે ઠીકઠીક રહેશે. ખચય અને અન્ય જરૂવરયાત માટેની જોગવાઈના પ્રયત્નો સફળ થાય. નોકવરયાત માટે આ સમય ઠીક ઠીક સારો છે.

વૃષભ રાશિ (બ,વ,ઉ) અકળામણ અને અજંપાનો અનુભવ થશે. વવલંબથી ફળ મળતાં વચંતા રહેશે. આવક ગમે તેટલી વધશે તો પણ નાણાંભીડ વતાયશે. લાભ કરતાં વ્યયયોગ બળવાન છે તે ભૂલશો નહીં. નોકવરયાતને એકંદરે વાતારવણ સાનુકૂળ રહે. આશાથપદ તક મળે. ઉન્નવતનો માગય ખુલશે.

શમથુન રાશિ (ક,છ,ઘ) વિધાઓ અને પરેશાનીનો અંત આવશે. મહત્ત્વની તકો મળતાં પ્રગવત થશે. મનનો આનંદ માણી શકશો. મુશ્કેલ પવરસ્થથવતમાંથી ઘણા પ્રયત્નોએ માગય મળશે. અણધારી મદદથી કામ પાર પડશે. વવરોધીઓ દૂર થતાં માગય સરળ બનશે. નાણાંકીય યોજનામાં સારી પ્રગવત થશે.

કકક રાશિ (ડ,હ) અગત્યની કામગીરી પાર પડતાં ઉત્સાહમાં વૃવિ થાય. મૂંઝવણોમાંથી બહાર નીકળવાનો માગય મળશે. જૂના લેણાં કે ઉઘરાણીની આવક થાય. લાભકારક માગગે નાણાંનું રોકાણ થાય. નોકરી-ધંધામાં મહેનત સફળ થશે. મુશ્કેલીમાંથી માગય મળે. વવરોધીના હાથ હેઠા પડશે.

શસંહ રાશિ (મ,ટ) સફળતા અને સાનુકૂળતાનું વાતાવરણ સજાયતા સમય મજાનો નીવડશે. પુરુષાથય ફળશે. મહત્ત્વના કામકાજમાં પ્રગવત થશે. આવથયક પવરસ્થથવત વધુ તંગ કે મુશ્કેલ ન બને તે માટે જાગૃત બનજો. ખોટા ખચય ટાળવા જરૂરી છે. આવકનું પ્રમાણ ઘટતું જોવા મળે.

કન્યા રાશિ (પ,ઠ,ણ) અગત્યના કાયયનો ભાર માનવસક તાણ રખાવશે. ઉશ્કેરાટ પર અંકુશ રાખવો જરૂરી છે. ઉતાવળા વનણયય ન લેવા વહતાવહ છે. નાણાંકીય સમથયાના કારણે પવરસ્થથવત યથાવત્ બની રહેશે. વધારાની આવક આકસ્થમક ખચયમાં વપરાશે. નોકરીના ક્ષેત્રે પ્રવતકૂળ સંજોગો હશે તો તેમાંથી બહાર નીકળશો.

તુલા રાશિ (ર,ત) સપ્તાહમાં મન પરનો બોજ ઉતરતો જણાશે. નવા કામકાજોમાં જણાતી પ્રગવત ઉત્સાહ વધારશે. નાણાંકીય પ્રશ્નોનો ઉકેલ મળે. આવક કરતાં ખચયનું પલ્લુ વવશેષ નમતું રહેવાના કારણે બચતના યોગ નથી. નોકવરયાતોની સમથયા ઉકેલાશે.

વૃિશ્ચક રાશિ (ન,ય) મનોવેદના હળવી બને તેવા પ્રસંગો સજાયશે. ઈશ્વરીય શવિ સહાયભૂત બનશે. તક સામેથી આવશે. આવકવૃવિનો માગય મળશે. સંજોગો સુધરતા જણાશે. જવાબદારી અદા કરવા જરૂરી મદદો મેળવી શકશો. નોકરીના પ્રશ્નો હલ થશે. પ્રગવત થાય.

ધન રાશિ (ભ,ફ,ધ,ઢ) માગય આડેના કેટલાંક અવરોધોને દૂર કરવા માટે મનની શવિને કેન્દ્રત કરવી પડશે. કોઈની સાથે વવખવાદ કે ઘષયણમાં ન ઉતરશો. નાણાંકીય દૃવિએ સમય સાનુકૂળ હોવાથી ખચાયઓ માટેની આવથયક આયોજન ઊભી થઈ શકશે. મૂડીરોકાણ લાભદાયી પુરવાર થશે.

મકર રાશિ (ખ,જ) મનોદશો વિધાભરી રહેશે. વનણયયો લેવામાં ગૂંચવાશો. વનરાશા-બેચેની અનુભવશો. કાલ્પવનક વચંતાઓથી વ્યથા જન્મશે. નાણાંકીય સમથયા હોય તો પ્રશ્નનું વનરાકરણ મળે. લોન-કરજનો ભાર હળવો થાય. નોકવરયાતોને કાયયભાર વધશે. વવરોધીથી ચેતતા રહેવું પડશે.

કુંભ રાશિ (ગ,િ,સ,ષ) સપ્તાહ સારું નીવડશે. સવિયતા વધશે. પ્રગવતકારક નવરચનાના કારણે મૂંઝવણો દૂર થશે. આવથયક બાબતો અંગે પ્રયત્નશીલ અને જાગૃત રહેવું જરૂરી છે. ગાફેલ રહેશો તો નુકસાન થાય. ઝડપી આવકની આશા ફળે નવહ. નોકવરયાતો માટે સમય પ્રગવત અને સફળતા અપાવનાર છે.

મીન રાશિ (દ,ચ,ઝ,થ) માનવસક ઉત્પાત કે અજંપો વતાયશે. લાગણીઓ કે થવમાન ઘવાય તેવા પ્રસંગો પણ બેચેન બનાવશે. આત્મવવશ્વાસ અને ઇશ્વર પ્રત્યેની શ્રિાઓ વડે જ રાહત મેળવશો. તમારા લક્ષ્યાંકોને વળગી રહો. નાણાંકીય પવરસ્થથવતમાં સુધારો થશે. અગત્યની કામગીરી સફળ થતાં લાભ ઊભો થાય.

ભારત માટે ફરી રમવું છેઃ શ્રીસંત કોચીઃ થપોટ કફસ્સસંગ કેસમાં પોતે વનદોયષ હોવાનો તથા કાનૂનમાં વવશ્વાસ રાખવાની આશા વ્યિ કરતા ભારતના ઝડપી બોલર શ્રીસંતે જણાવ્યું હતું કે મને રાષ્ટ્રીય ટીમમાં પાછા ફરવાની પૂરી આશા છે. આઇપીએલ થપોટ કફસ્સસંગ પ્રકરણમાં શ્રીસંતને હાલ જામીન પર મુિ કરાયો છે. વતહાર જેલમાં ૨૭ વદવસ ગાળનાર શ્રીસંતે જણાવ્યું હતું કે મારું થવપ્ન વિકેટ રમવાનું છે તેમાં કોઈ શંકા નથી. હું માત્ર વિકેટ રમીને ટીમમાં પાછો ફરવા માગું છું. હું જલદીથી ટ્રેવનંગ શરૂ કરી દઈશ. થપોટ કફસ્સસંગમાં તેને ફસાવયો હોવાના પ્રશ્ન અંગે તેણે હતું કે મેં કશું ખોટું કયુું નથી.

પાન-૧૦નું ચાલુ

તમારી વાત... કોઈ પણ જગ્યાએ તમારી હાજરી હોય તે જાણીને અચંબો થાય છે કે શ્રી સી. બી. પટેલ દરેક જગ્યાએ કેવી રીતે પહોંચી શકે છે. આપનું માનવસક મનોબળ અને પરમાત્માની કૃપા સદાય આપની સાથે રહે અને બધા જ ભેગા મળી વદન પ્રવતવદન ‘ગુજરાત સમાચાર’ ઘણી જ પ્રગવત કરે. ‘ગુજરાત સમાચાર’ના દરેક કાયયકતાયને ધન્યવાદ. - િરદચંદ્ર સી. રાવ, લેસ્ટર

લોહાણા કોમ મહેનતુ કોમ ‘ગુજરાત સમાચાર’ ૧૫ જૂનના અંકના પાન ૩૫ પર સુશ્રી કોકકલાબેન પટેલનો વવથતુત લેખ વાંચીને જણાવવાનું કે લોહાણા જ્ઞાવત વષોય થયા ખુબ જ મહેનતુ અને

ખંતીલી જ્ઞાવત છે. તેઓ નાનામાં નાના વેપારથી જબરજથત ઉદ્યોગ ચલાવી રહ્યા છે. ભારત અને વવશ્વના અનેક દેશોમાં તેઓ સવિય છે. યુકેમાં તેઓ ખુબ જ સવિય છે અને સાથે સાથે જ્ઞાવત માટે તેમ જ બીજી સખાવતોમાં ખુબ જ આગળ પડતા છે. આજે જયારે હેરો ખાતે વવશાળ હોલની થથાપના થઇ રહી છે તે ખુબ જ પ્રસંશાને પાત્ર છે. આ જ્ઞાવત પાસે અન્ય અનેક વમલકત પણ છે અને અનેક સંથથા પણ ચલાવી રહ્યા છે. વિટન અને યુગાન્ડા સરકારે આ જ્ઞાવતના સંસદસભ્યોનું બહુમાન કયુું તે ખુબ જ ગૌરવ લેવા જેવું છે. રાજકારણ એ ખુબ જ સેવાનું કામ છે, પરંતુ વવશ્વના રાજકારણમાં એવા તત્વો પણ આજે સવિય થયા છે જે માત્ર

ને માત્ર વેપારનું માધ્યમ બનાવીને પોતાના વખથસા ભરીને લોકો સાથે છેતરપીંડી કરી રહ્યા છે, જેનાથી લોકો આજે રાજકારણને હલકું ગણી રહ્યા છે. ખેર, માનનીય લોડડ પોપટ અને માનનીય સંજયભાઈ તન્નાને ખુબ જ ધન્યવાદ કે જેઓ વેપાર ક્ષેત્રે અવત વ્યથત હોવા છતાં રાજકારણમાં રહીને પણ લોકો માટે અને પોતાની જ્ઞાવત માટે ઉમદા કાયય કરી રહ્યા છે. લોહાણા જ્ઞાવતમાં જન્મેલા વીરપુરના બાપા જલારામ બાપાનું ઉદાહરણ આપું. ગોંડલના વીરપુરમાં જલારામ મંવદરમાં જે કોઇ પણ જાય તે ભૂખ્યો ન આવે તેવું અદભુત અન્ન ક્ષેત્ર ચાલી રહ્યું છે અને એ મંવદરમાં ઘણા વષોય થયા કોઇ પણ જાતનું દાન થવીકારાતું નથી. ધન્ય છે લોહાણા જ્ઞાવતને. - ભરત સચાશણયા અને પશરવાર


ભારત

30

22nd June 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ઉત્તર ભારતમાં આભ ફાટતાં ૧૩૦ લોકોનાં મોત !

$

નવી દિલ્હીઃ ઉત્તર ભારતમાં ભારે વરસાદને કારણે તબાહી સર્ણઇ છે. પહાડી રાજ્યો ઉત્તરાખંડ અને હહમાચલ પ્રદેશમાં પૂર પ્રકોપને કારણે બનેલી હવહવઘ ઘટનામાં ૧૩૦ લોકોનાં મોત થયા છે. ઉત્તરાખંડમાં ૭૧ હર્રથી વધુ અને હહમાચલ પ્રદેશમાં ૧૭૦૦ યાત્રાળુ ફસાયા છે. ભારે વરસાદ, વાદળ ફાટવાની ઘટનાને કારણે સૌથી વધુ નુકસાન ઉત્તરાખંડમાં થયું છે અને મંગળવાર સાંજ સુધીમાં ૧૦૨ લોકોના મૃત્યુ થયા છે. સાથે જ ૧૭૫ જેટલા મકાનો સંપૂણણપણે નાશ પામ્યા છે. રાહત અને બચાવ કામગીરી પણ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. આમમી,

"

$ " # " $ ! ! $ " $ !

$ $ ! $

" $ !

!

$ !

$

"

$ !

!

સંમિપ્ત સમાચાર • િો. િનિોહન મસંહ પ્રધાનિંિળનું સોિવારે મવથતરણ કરાયું હતું. જેિાં ચાર કેમબનેટ અને ચાર રાજ્ય કક્ષાના પ્રધાનોનો સિાવેશ થયો છે. આિ પ્રધાનિંિળના સભ્યોની સંખ્યા ૭૭ થઇ છે. કેમબનેટ પ્રધાનોિાં સીસરામ ઓલા (શ્રિ-રોજગાર), ઓસ્કર ફનાાન્ડડઝ (િાગજ પમરવહન), ડો. મગમરજા વ્યાસ (હાઉસીંગ) અને કે એસ રાવ (ટેક્સટાઇલ)નો સિાવેશ થાય છે. જ્યારે રાજ્ય પ્રધાનોિાં મામિકરાવ ગામવત (સાિામજક ડયાય-અમધકારીતા), સંતોષ ચૌધરી (આરોગ્ય), જેડી સીલમ (નાણાં), ડો. ઈએમએસ નમચયપ્પન (વામણજ્ય-ઉદ્યોગ)નો સિાવેશ થાય છે. બીજી તરફ અજય માકન અને સી.પી. જોશીનો કોંગ્રેસ સંગઠનિાં સિાવેશ થતા તેિણે પ્રધાન પદેથી રાજીનાિુ આપ્યું હતું. મન્લલકાજુાન ખડગેને રેલવે ખાતું સોંપાયું છે. • ભાજપ દ્વારા નરેડદ્ર િોદીને પક્ષની ચૂંટણી પ્રચાર સમિમતનું સુકાન સોંપાતા તેના મવરોધિાં જેિી(યુ)એ ભાજપ સાથે છેિો ફાડ્યો છે. આિ એનિીએનાં ૧૭ વષજ જૂનાં ગઠબંધનિાં ભંગાણ સજાજયું હતું. મબહારિાં પણ ભાજપ સાથેનાં આઠ વષજ જૂનાં ગઠબંધનનો અંત લાવતાં જેિી(યુ)એ ભાજપના ૧૧ પ્રધાનોને કેમબનેટિાંથી બરખાથત કયાજ હતા. નવી સજાજયેલી

એરફોસણ, આઇટીબીપી અને બીએસએફના જવાનો ફસાયેલાં લોકોને બચાવવાની કામગીરી કરી રહ્યા છે. આ મેઘતાંડવને પગલે ચાર ધામ યાત્રાને હંગામી ધોરણે મોકૂફ રાખવામાં આવી છે. ઉત્તરાખંડમાં સામાન્ય રીતે હસઝનમાં

રાજકીય ન્થથમતિાં મવશ્વાસ િત િેળવવા મબહારના િુખ્ય પ્રધાન નીતીશ કુિારે ૧૯ જૂને મવધાનસભાનું મવશેષ સત્ર બોલાવ્યું છે. જેિી(યુ)ના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શરદ યાદવે પણ એનિીએના કડવીનર પદેથી રાજીનાિુ આપ્યું છે. • વડા પ્રધાન ડો. મનમોહન મસંહે સોિવારે જણાવ્યું હતું કે આગાિી લોકસભાની ચૂંટણી બાદ કેડદ્રિાં ફરીથી યુપીએની સરકાર રચાશે અને અિારી ઉપર લોકો ફરીથી તેિનો મવશ્વાસ વ્યક્ત કરશે. તેિણે કહ્યું હતું કે, જો રાહુલ ગાંધી વિાપ્રધાન બનશે તો તેિને ખુશી થશે. િનિોહન મસંહે મબહારના િુખ્યપ્રધાન નીતીશ કુિારને સેક્યુલર નેતા ગણાવ્યા હતા. સંસદિાં જેિી(યુ) સાથે તેિની મવચારધારા િળતી આવે છે. • આગાિી લોકસભા તેિ જ કેટલાક રાજ્યોિાં યોજાનારી મવધાનસભાની ચૂં ટ ણીને ધ્યાનિાં રાખીને કોંગ્રે સે વર્કિંગ કમિટીિાં ફેરબદલ કયાજ છે. ૨૧ સભ્યોવાળી આ કમિટીિાં સોમનયા ગાંધી, મનમોહનમસંહ અને રાહુલ ગાંધીનો પણ સિાવે શ થાય છે . કોંગ્રે સ અધ્યક્ષા સોમનયા ગાંધીએ પોતાના રાજકીય સલાહકાર તરીકે અહમદ પટેલને યથાવત રાખ્યા છે. • ગુજરાત ભાજપના રણનીમતકાર અને પૂવજ ગૃહ રાજ્ય પ્રધાન અમમત શાહને ભારતીય જનતા પાટટીએ ઉત્તર પ્રદેશના પ્રભારી તરીકેની જવાબદારી સોંપી છે. તો બીજી તરફ ઓલ

૬૫.૯ હમહલમીટર વરસાદ પડે છે, પણ અત્યારે વરસાદી હસઝનની શરૂઆત છે ત્યાં જ ૩૧૩ હમ.મી વરસાદ પડી ગયો છે, જે સામાન્ય કરતા ૩૭૫ ટકા વધારે છે. સરકારી સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ કેદારનાથમાં મૃત્યુઆંક વધવાની સંભાવના છે. વડા પ્રધાન ડો.મનમોહન હસંહે પૂર પ્રભાહવત રાજ્યોને તમામ મદદ આપવાની ખાતરી આપી છે. ભારતીય હિકેટર હરભજન હસંહ પણ ઔલીમાં ફસાયો છે અને સરકારે તેને ત્યાં જ રોકાઇ જવાની સલાહ આપી છે. ચમોલી હજલ્લામાં ખાનગી હેલીકોપ્ટર દ્વારા ફસાયેલા લોકોને બચાવવામાં આવ્યા છે.

ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ કમિટીના જનરલ સેક્રેટરી તરીકે ગુજરાતના મધુસૂદન મમસ્ત્રીને ઉત્તર પ્રદેશનો હવાલો સોંપાયો છે. આિ ઉત્તર પ્રદેશિાં ભાજપ-કોંગ્રેસનો વ્યાપ વધારવાની જવાબદારી બે ગુજરાતી નેતાઓના હાથિાં છે. • ભાજપના િહાિંત્રી અમમત શાહે ઉત્તર પ્રદેશિાં પક્ષનો ચાજજ સં ભાળ્યા પછી લખનઉિાં જણાવ્યું હતું કે અયોધ્યાિાં રાિિંમદર બાંધવાનો િુદ્દો ભાજપે ક્યારેય એજડિાિાંથી પિતો િુક્યો નથી. • અિરનાથની ગૂફાિાં વધુ ગરિીને કારણે બફાજની બાબાનું મશવલીંગ ઝિપથી પીગળી રહ્યું છે. • નરેડદ્ર િોદીને ‘ભથિાસૂર’ ગણાવીને કેડદ્રીય પ્રધાન જયરામ રમેશે કહ્યું હતું કે િોદીએ તેિના ગુરુ અિવાણીને જ ભથિ કરી નાંખ્યા છે. રિેશે આ ઉપરાંત િોદીને સૌ પ્રથિ સત્તાવાર ફાસીવાદી પણ કહ્યા. જોકે આ સાથે તેિને કબુલ્યું કે િોદી આગાિી ચૂંટણીઓિાં કોંગ્રેસ િાટે પિકાર છે. • ભારતભરિાં નૈઋત્યનું ચોમાસું છવાયું છે. સિગ્ર દેશિાં વરસાદ એક િમહનો વહેલો પહોંચ્યો છે. કેરળિાં ચોિાસાના આગિન પછી ૧૫ જુન સુધીિાં દેશિાં સરેરાશ કરતાં ૪૩ ટકા વધારે વરસાદ પડ્યો છે. જુલાઈ-ઓગથટિાં પણ દેશભરિાં સારા વરસાદની આગાહી છે. જુલાઈિાં ૧૦૧ ટકા અને ઓગથટિાં ૯૬ ટકા વરસાદ પિશે તેવી આગાહી છે.

INTERESTED IN PROPERTY?

SPEAK TO THE EXPERTS

---$0)/.%#"*+&%"!*!%"$'($0,

With over 30 years of experience in the property industry we have a proven track record of integrity, passion and professionalism. We can help to build yours’ or your children’s property portfolio; guiding you throughout the whole process from buying the property, to securing a mortgage, letting the property and ultimately maximising your rental income. Whilst you as landlords are busy working away we can take care of your property, lettings and portfolio building. We can help you release equity from your property to secure a deposit for your next venture. As a highly experienced property management firm, we manage properties on behalf of our clients residing in England or abroad. Many of our landlords choose our GUARANTEED RENTAL SCHEME, which relieves them from the everyday hassle of management and ensures that their property is in the best of hands. Universal Estates is a dynamic and forward thinking company, always changing and adapting our style and marketing strategies, making sure we stay at the forefront of this highly demanding and competitive market, providing services to suit the needs of individual clients, investors and landlords. We are an independent ONE STOP property

agent. If you are looking to Buy, Sell, Rent or simply re-evaluate your situation, call us to arrange free evaluation with our friendly team and sample the quality of service at Universal Estates. Our reputation has been built on the strength of our team.

Each member of Universal Estates is well trained and experienced in providing the following services:

• • • •

Residential Lettings & Management

• • • •

Property Portfolio Building

Guaranteed rentals & Company lets Sales Assisting with Home Information Pack’s Mortgages Re-Financing Legal and Financial Services Call us for a free assessment on:

0208 764 6444

www.universal-estates.co.uk

14 O 2 < 9 P O14J : & ! .< ?D > P # 54O5<42 2D9 P < 4 < < ;4 ! :DJJ#9?<< J<40 DP= 9 D P O # J ! 54O;5<DJP- 9<2J (6BNM(@K(U(,KSQ*( ?O! #JJ#OP ! ! O ? N3

!

5KRM(KHU(Q K(LGUK() US 2RRHUS%/ JHK(,H$,T/ AKUBHRS/ A,HH(KQ(,/ ?",M$,T/ A,"$,T/ !UH*$,T/ ?KR@)RS/ PRK+GK@/ 2$RKSHRS :(,H$/ =G"EU*$/ 9(EUQ$,T ,S) :,KKRE7

;RK , 'K(( F,"G,HURS ?,""

N>N I8C& C&&&


બોમિવૂડ

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 22nd June 2013

હની અને ચૂચા (વરુણ શમાા) િારા સમત્રો છે. ચૂચા જે િપનાં જોવે તેના અંગે હની (પુલફકત િમ્રાટ)ને જણાવતો હોય છે. ચૂચાની વાત પરથી પુલફકત સડકોડ કરીને કેટલાંક નંિરો િતાવતો હોય છે અને તે નંિરોની લોટરી ખરીદવામાં આવે છે. એટલું જ નહીં તેનું નિીિ હંમેશા આ લોટરીમાં કામ પણ કરે છે. એક સદવિ હની એવું આયોજન કરે છે કે આ રીત અપનાવીને ખૂિ નાણાં મેળવી શકાય. આ દરસમયાન લાલી (મંજોત સિંહ) અને ઝફર (અલી ફઝલ) પણ ચૂચા અને હનીની િાથે ભળે છે. ચારેય સમત્રો િોલી પંજાિન (સરચા ચઠ્ઠા)ને મળે છે. તે ફફમેલ ગેંગસ્ટર હોય છે અને આ કોમેડી ફફલ્મ ચારેય તેને ફાયનાન્િ કરવાનું કહે છે. જો કે પછી એવી મુશ્કેલીઓ આ ફફલ્મની સ્ટોરી એવા ચાર સમત્રોની િામે આવે છે કે તેમના િપના ચકનાચૂર થઇ છે, જેઓ નાણાં કમાવવા અને પોતાના િપના જાય છે. હવે આગળની કહાની જાણવા આ પૂણા કરવા માટે શોટટકટ સવકલ્પ અપનાવે છે. ફફલ્મ જોવી રહી. • નિમાાતાઃ ફરહાન અખ્તર-સરતેશ સિધવાણી • નિગ્િશાકઃ મૃગદીપ સિંહ લાંિા • પટકથા-સ્ટોરી લેખકઃ સવપૂલ સવગ અને મૃગદીપ સિંહ લાંિા • સંગીતકારઃ રામ િંપત • ગીતકારઃ મુન્ના ધીમન, સવપૂલ સવગ અને મૃગદીપ સિંહ લાંિા • ગાયકઃ સમકા સિંહ, કૈલાશ ખેર, કીસતા િાગસિયા, રામ િંપત, રાણા મજમુદાર, તરન્નુમ મસલક, િોના મોહાપાત્રા વગેરે • િાણી િેમી નિયંકા ચોપરાઃ સિયંકા ચોપરાનો િાણીઓ િત્યેનો અપાર િેમ લોકો જાણે છે. સિયંકાએ ઝારખંડમાં તાજેતરમાં એક સિંહણને દત્તક લેતાં તેનો િાણી િેમ એકવાર ફરી ચચાામાં આવ્યો છે. સિયંકાએ ગયે વષષે દુગાા નામની એક વાઘણને દત્તક લીધી હતી. હવે તેણે રાંચી પાિે આવેલા ઓરમાંઝી ખાતે સિરિા મુંડા ઝુઓલોસજકલ પાકકમાંથી િુંદરી નામની સિંહણને એક વષા માટે દત્તક લીધી છે. આ સિંહણનો સનભાવનો ખચા સિયંકા ભોગવશે. પાકકના અસધકારીઓકમાચારીઓ સિયંકાના પગલાંથી ખુશ છે.

િરોગેટ માતા દ્વારા આ ત્રીજું િંતાન મેળવવાનાં છે. િૂત્રોના જણાવ્યા મુજિ શાહરુખગૌરીનું િરોગેટ માતા દ્વારા થનારું િાળક પુત્ર હોવાની િંભાવના છે. આ િમાચાર માધ્યમોમાં વહેતા થતાં મહારાષ્ટ્રના રેડીયોલોજીસ્ટ એિોસિએશને શાહરુખ પર સલંગ પરીક્ષણ કરાવવાનો આરોપ મુક્યો છે.

31

આણંિિા જાણીતા ગાયિેકોલોજીસ્ટ અિે સરોગસી નિષ્ણાત ડો. િયિા પટેલે જણાવ્યું હતું કે, આ િાળકનું સલંગ પરીક્ષણ તેમણે ભારત િહાર જ્યાં કાયદેિર છે તેવા દેશમાં કરાવ્યું હોય તે શક્ય છે. િમાચારોમાં જણાવ્યા મુજિ આ િાળકનો જન્મ આવનાર જુલાઈ માિના િથમ

પુત્રના મુદ્દે શાહરુખ ખાન ફસાયો? ત્રીજીવાર સપતા િનવાની ખુશીમાં શાહરુખ ખાન મુશ્કેલીમાં મુકાયો છે. આસમર ખાન અને તેની પત્ની ફકરણ રાવની જેમ ૪૭ વષષીય શાહરુખ અને પત્ની ગૌરી

એિોસિએશને રાજયના આરોગ્ય સવભાગ પાિે તપાિ કરવાની માંગ કરી છે. આ સવવાદ અંગે શાહરુખ ખાન દ્વારા કોઈ સનવેદન આપવામાં આવ્યું નથી. આ સવશે

િપ્તાહમાં થવાની િંભાવના છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, શાહરુખ અને ગૌરીને ૨૨ વષાના દાંપત્યજીવન થકી િે િંતાન પુત્ર આયાન અને પુત્રી િુહાના છે.

અમમતાભ બચ્ચન દ્વારા ટીવી શોનું મનમાાણ ખૂિ જ લોકસિય ગેમ શો ‘કૌન િનેગા કરોડપસત’ની િાતમી સિઝન ટૂંક િમયમાં જ શરૂ થવાની છે. આ ગેમ શોનાં િોમો પણ શરૂ થઈ ગયા છે. આ સિઝનમાં અસમતાભ િચ્ચન જુદા રૂપમાં રજૂ થાય તેવી િંભાવના છે. િૂત્રોના જણાવ્યા િમાણે અસમતાભ િચ્ચન ટૂંક િમયમાં જ પોતાનો ગેમ શો લાવી રહ્યા છે. તેઓ િોની ચેનલ માટે એક શોનું સનમાાણ કરવાના છે. આ એક ‘ફફક્શનલ શો’ હશે અને તેમાં િામાસજક મુદ્દાઓને ઉજાગર કરવામાં આવશે. આ શોનું સનમાાણ િચ્ચનની કંપની અને એન્ડેમોલ િાથે મળીને કરશે. આ ફફકશન સિસરઝનું શૂસટંગ સડિેમ્િરમાં શરૂ થશે અને અસમતાભ િચ્ચન તેમાં અસભનય આપશે. ઉપરાંત આ શો માટે અનુરાગ કશ્યપની સિએસટવ ડાયરેક્ટર તરીકે સનમણૂક કરવામાં આવી છે. અસમતાભ િચ્ચને આ અંગે કહ્યું હતું કે, ‘અનુરાગ િાથે કામ કરવાની મને લાંિા િમયથી ઇચ્છા હતી,’ એમ કહી િચ્ચને ઉમેયુું કે, િોજેક્ટ પિંદ કરતા પૂવષે તેમણે લાંિી ચચાા કરીને છેવટે ટેસલસવઝન માટે શો િનાવવાનું નક્કી કયુું હતું.

*AEb

*AEb

*AEb

^EcF,` 3A$K`(c,

^EcF,` 3A$K`(c, 7$=& 5K`=&KbIEA,

^EcF,` 3A$K`(c, 7$=& YEF&D;A d 2FK$D;A

*AEb

*AEb

*AEb

^EFa? S7` X,AKcK

4E;=&,A` :,c$(&= _>K`(KcEA,N V]?EA, d SE=]P

3K?=, S* X,AKcK

RG""O ) U$(&=?L' :K]?

R-")O %U$(&=?L# :K]?

R+""O %U$(&=?L#:K]?

R-G)O 'U$(&=?L%:K]?

R+""O #U$(&=?L":K]?

R+G)O #U$(&=?L":K]?

OQ5Z<84 @58 Q85 Q854SU >@48: SU 30S @:2W34 4\@5ZU^ @U: ZU<W2:8 @<<SVVS:@3ZSU @U: 35@U46854M O42>Y8<3 3S @1@ZW@>ZWZ3.N 385V4 @U: <SU:Z3ZSU4 @QQW.

($! :7@9$! 071" 8A@6"!7!%&C :$ 861@7+ =!@ 276<7+ =@6D7#$!"+ ;$6D 5$6D+ /79@+ 07?!@A@?C+ 0791@>"C 761 $AB"! 4$!91)4@1" *"CA@67A@$6C+ -$6A73A ,?! =#"3@79@CA -$6C?9A76AC .,4'

T$(&= E[,A? $

!

# #

%

% "

O@WW 6WZ^\3 Q5Z<84 ZU<W2:8 3@/84 @U: @58 42>Y8<3 3S @1@ZW@>ZWZ3.N 385V4 d <SU:Z3ZSU4 @QQW.M

8`C;$A$,?B?&$9=AK9,cMHEM;!

JGJ #'#+ '#GG

--G WE`FE` 5EKFN 0,?= <AE]FE`N 4;AA,]N <5J G3Y

777M?&$9=AK9,cMHEM;!


રમતગમત

32

22nd June 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ભારતે ફરી પાકિસ્તાનને પછાડ્યું ડિિોણીય શ્રેણીમં ટીમ ઇંડિયા જૈસે થે બદમિંગહામઃ વરસાદના વવઘ્ન વચ્ચે રમાયેલી મેચમાં ભારતે પાફકથતાનને આઠ વવકેટે હરાવી અવવરત આગેકચ ૂ ચાલુ રાખી છે. સતત બે પરાજય સાિે ચેન્પપયડસ ટ્રોફીમાંિી બહાર ફેંકાઇ ગયેલા પાફકથતાન માટે આ પરાજય પડ્યા પર પાટુ જેવો હતો. વરસાદના કારણે મેચ ટૂક ં ાવવા ફરજ પિતાં ભારતને િકવિન લુઇ વનયમના આિારે ૨૨ ઓવરમાં ૧૦૨ રન કરવાનો લક્ષ્યાંક મળ્યો હતો. જે ભારતે બે વવકેટે હાંસલ કયોન હતો. ૧૫ જૂને રમાયેલી મેચમાં વરસાદ વેરી બનતાં મેચ ટુક ં ાવવી પિી હતી. ૫૦માંિી ૪૦ ઓવરની કરાયેલી મેચમાં પાફકથતાન ૧૬૫માં ઓલઆઉટ િયું હતુ.ં પછી પણ વરસાદના વવઘ્નિી ભારતને િકવિન લુઇ વનયમ અનુસાર પ્રારંભે ૩૬ ઓવરમાં ૧૫૭ અને પછી ૨૨ ઓવરમાં ૧૦૨નો લક્ષ્યાંક મળ્યો હતો. ભારતને પ્રિમ વાર પાફકથતાન સામે ચેન્પપયડસ ટ્રોફીમાં સફળતા મળી છે. શરમજનક પેકઅપ પાફકથતાને ટૂનાન મડે ટમાં એકેય વાર ૨૦૦ રનનો આંક વટાવ્યો નહોતો. સાઉિ આવિકા સામે પાફકથતાને ૧૬૭ જ્યારે વવડિીઝ સામે ૧૭૦ કયાન

હતા. પાફકથતાન માટે ૧૭૩ રન સાિે વમથબાહ સૌિી સફળ બોલર રહ્યો હતો. પાકકસ્તાનમાં નારાજગી ચેન્પપયડસ ટ્રોફીમાં ટીમના નાલેશીજનક દેખાવિી પાફકથતાની વિકેટ ચાહકો રોષે ભરાયા છે. અિૂરામાં પૂરુ,ં ભારત સામેની મેચમાં પણ િબિકો િતાં લોકોએ ઠેર ઠેર વિકેટરોના પૂતળાં બાળ્યાં હતાં. કેટલાક વિકેટસવે લોકોનો રોષ પારખી હાલ પાફકથતાન પરત ફરવાનું ટાળ્યું છે. ઇંગ્લેન્િ સેદમ-ફાઇનલમાં કાવિડ ફમાં રવવવારે રમાયેલી મેચમાં ઇંગ્લેડિે ડયૂઝીલેડિને ૧૦ રને હરાવી સેવમ ફાઇનલમાં થિાન પાક્કું

કયુું હતુ.ં કૂકના ૬૪ રન બાદ બોલરોનાં પ્રદશનનની મદદિી ઇંગ્લેડિે વવજય મેળવ્યો હતો. વરસાદને કારણે મેચ ૨૪-૨૪ ઓવરની કરાઇ હતી. પ્રિમ બેવટંગ કરતાં ઇંગ્લેડિ ૨૩.૩ ઓવર ૧૬૯ રનમાં ઓલઆઉટ િયું હતુ.ં જવાબમાં ડયૂઝીલેડિ ૨૪ ઓવરમાં આઠ વવકેટે ૧૫૯ રન કરી શસયું હતુ.ં શ્રીલંકા સેદમ-ફાઈનલમાં બે વખતના ચેન્પપયન ઓથટ્રેવલયાને ૨૦ રને હરાવી શ્રીલંકાએ ચેન્પપયડસ ટ્રોફીની સેવમ-ફાઈનલમાં પ્રવેશ કયોન હતો. ૧૭ જૂને રમાયેલી મેચમાં પ્રિમ બેવટંગ કરતાં શ્રીલંકાએ આઠ વવકેટે ૨૫૩ કયાન હતા. ઓથટ્રેવલયાએ ૨૫૪ રનનો લક્ષ્યાંક ૨૯.૧ ઓવરમાં હાંસલ કરવાનો હતો, પણ ટીમ ૨૯.૧ ઓવરમાં ૨૩૩ રન કરી શકી હતી. ઓસ્ટ્રેદલયા માટે નાલેશી ઓથટ્રેવલયાની ટીમ આઈસીસી ટૂનાનમડે ટમાં એકેય વવજય મેળવી શકી ન હોય તેવું પ્રિમ વાર બડયું છે. ઓથટ્રેવલયાને આ વખતે એક માિ પોઇડટ વરસાદના કારણે મેચ રદ િવાિી મળ્યો છે. ઓથટ્રેવલયા છેલ્લા બે વખતિી ચેન્પપયડસ ટ્રોફીમાં ચેન્પપયન બનતું હતુ.ં

નવી દિલ્હીઃ વેથટ ઇન્ડિઝમાં જૂને વેથટ ઇન્ડિઝ સામે, ટાઈમ ટેબલ આગામી ૨૮ જૂનિી ૧૧ • ૨૮ જૂન - વેથટ ઈન્ડિઝ વવ. શ્રીલંકા બીજી જુલાઇએ શ્રીલંકા જુલાઇ દરવમયાન રમાનાર • ૩૦ જૂન - વેથટ ઈન્ડિઝ વવ. ભારત સામે, પાંચ જુલાઇએ વેથટ ભા ર ત - શ્રી લં કા - વે થ ટ • ૨ જૂલાઈ - ભારત વવ. શ્રીલંકા ઇન્ડિઝ સામે અને નવ ઇન્ડિઝ વિકોણીય વન-િે • ૫ જૂલાઈ - વેથટ ઈન્ડિઝ વવ. ભારત જુલાઇએ શ્રીલંકા સામે શ્રેણી માટે ટીમ ઇંવિયાની • ૭ જૂલાઈ - વેથટ ઈન્ડિઝ વવ. શ્રીલંકા ટકરાશે. જાહેરાત કરાઇ છે. જોકે, • ૯ જૂલાઈ - ભારત વવ. શ્રીલંકા ટીમ ઇંદિયાઃ િોની, વશખર વતનમાન ટીમમાં કોઇ • ૧૧ જૂલાઈ ફાઈનલ િવન, મુરલી વવજય, રોવહત શમાન, વવરાટ કોહલી, વદનેશ ફેરફાર કરાયો નિી. આ વિકોણીય શ્રેણીમાં જોકે પસંદગીકારોએ િોનીને કાવતનક, સુરશ ે રૈના, રવવડદ્ર કેપ્ટન મહેડદ્ર વસંહ િોનીને આરામ આપ્યો નિી. િોની જાિેજા, આર. અવિન, આરામ આપીને તેના થિાને છેલ્લાં એક વષનિી સતત વિકેટ ભુવનેિર કુમાર, ઇશાંત શમાન, વવરાટ કોહલીને કેપ્ટન રમી રહ્યો છે. ઉમેશ યાદવ, ઇરફાન પઠાણ, ટીમ ઇંવિયા સૌપ્રિમ ૩૦ અવમત વમશ્રા, વવનય કુમાર બનાવાય તેવી સંભાવના હતી. મારી હરકત અંગે પથતાવો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે દારૂના નશામાં ચૂર વોનનરે ઇંગ્લેડિના વિકેટર • ઇંગ્લેડિમાં રમાનાર વવપબલિન ગ્રાડિ થલેમમાં જોઇ રુટ સાિે મારામારી કરી હતી. આ વખતે મેડસ વસંગલ્સની ફાઇનલમાં ભારતીય • મહેલા જયવદનનેએ ચેન્પપયડસ ટ્રોફીમાં ચહેરો નજરે પિશે. ભારતની વપંકી સોનકરને ઓથટ્રેવલયા સામેની મેચમાં ૬૨ રન પૂરા કરતાં જ સાતમી જુલાઈએ રમાનારી ફાઇનલ પહેલાં ટોસ વન-િે વિકેટમાં ૧૧,૦૦૦ રન પૂરા કરવાની ે ે ૩૯૪મી વન-િેમાં ઉછાળવા માટે પસંદ કરાઇ છે. વપંકી ક્લેફ્ટ વસવિ મેળવી છે. જયવદનનન (ફાટેલા હોઠ)ના દદદીઓ માટે કામ કરી રહેલી ૧૧ હજાર રન પૂરા કરનાર વવિનો આઠમો અને ડયૂ યોકક ન્થિત વવિની સૌિી મોટી ચેવરટી સંથિા શ્રીલંકાનો િીજો ખેલાિી બડયો છે. • રાજથિાન રોયલ્સના ઝિપી બોલર અને થમાઇલ ટ્રેનનું પ્રવતવનવિત્વ કરશે. • થફોટક ઓપનર િેવવિ વોનનરને સજા ફટકાયાન આઇપીએલ થપોટ ફફન્સસંગમાં સરકારી સાક્ષી બાદ પણ વિકેટ ઓથટ્રેવલયાના (સીએ) સીઇઓ બનેલા વસિાિન વિવેદીને ભારતીય વિકેટ કડટ્રોલ જેપસ સિરલેડિનો ગુથસો હજુ શપયો નિી. તેમણે બોિડ (બીસીસીઆઇ)ના એડટી કરપ્શન યુવનટના જણાવ્યું હતું કે ચેન્પપયડસ ટ્રોફી દરવમયાન વોનનરે વનયમોના ઉલ્લંઘન કરવાના આરોપસર સામેલ કરેલી મારામારી અશોભનીય ઘટના છે અને આ નિી. જોકે બીસીસીઆઇ ઝિપી બોલર મામલે તેની સાવનજવનક માફીનું કોઇ મહત્ત્વ રહેતું વસિાિનને આઇપીએલ દરવમયાન બુકીઓના નિી. આ પૂવવે વોનનરે પિકાર પવરષદમાં સંપકકમાં હોવા છતાં એડટી કરપ્શન યુવનટને સાવનજવનક માફી માગતા જણાવ્યું હતું કે જે પણ જાણકારી ન આપવાના આરોપમાં સથપેડિ કરી ઘટના બની છે તે માટે હું જવાબદાર છુ,ં મને શકે છે.

સંદિપ્ત સમાચાર

Please tick the appropriate category Achievement in Media, Arts and Culture ................................

Someone who has made a mark in media including print and broadcast media; cinema, art and culture.

Achievement in Community Service............................................

NOMINATION FORM The prestigious Asian Achievers Awards is hosted every year by UK’s leading news weeklies Asian Voice and Gujarat Samachar to honour British Asians par excellence. If there is someone you know who has broken boundaries and deserves recognition for their unique contribution to the community and the nation then please nominate them for one of the awards listed below. Make sure that you fill in this application form and send it on or before 12th July, 2013 by post, fax or email to Mr. L George, Tel: 020 7749 4013, Fax 020 7749 4081, Email: aaa@abplgroup.com. If you are sending it by post the address is Mr. L George, ABPL Group, Karma Yoga House, 12 Hoxton Market, London N1 6HW.

Name of the Person you are Nominating: _______________________________________ Contact Details of the Nominee (Tel & email):____________________________________ ______________________________________________________________________________ Present Occupation of the Nominee: ____________________________________________ Please attach the Nominees's CV which includes the following information (Please do not exceed a limit of 1000 words) (1) Personal background (2) (3) (4) (5) are

Most important career achievements till date. Nominee's contribution to the community and nation. Future Plans, ambitions and visions. Any notable obstacles in the Nominee's career that has helped him/her to reach where they today.

Summary-

(Please include a summary in not more than 150 words why the nominee is worthy of win-

ning the particular award in a separate sheet)

Nominators name and contact details: __________________________________________ Nominators current Occupation/Company: ______________________________________ Tel/Mobile: __________________________________________________________________ Email:_______________________________________________________________________ NOMINATION AND SELECTION PROCESS: This is a unique event where readers nominate and an independent panel of judges comprising of eminent personalities selects the winner. Judges’ decision is final. ABPL Group will not entertain any dialogue with members of the public regarding the judging process. In order to ensure a high degree of transparency and fairness, the management and members of the staff of Asian Voice and Gujarat Samachar will play no role in the nomination or judging process. You may use an additional sheet if the space provided is insufficient. The winners will be announced at the AAA Awards ceremony on 6th September, 2013. Asian Voice, Gujarat Samachar will publish the names of the short listed candidates and winners after the event. The winners names will also appear in our e-edition www.abplgroup.com You can nominate yourself if you wish to. Nominations and entries must follow the prescribed format. All nomination forms must reach our offices on or before 12th July, 2013

In recognition for an individuals service to community.

Sports Personality of the Year ...................................................... Awarded for excellence in sports.

Uniformed and Civil Services ........................................................

For outstanding achievements in uniformed and civil services or contribution to the community through any of the above services.

Professional of the Year ..................................................................

Professionals in the field of medicine, law, education, banking, finance and others, who have scaled the heights of their chosen profession.

Young Entrepreneur of the Year ..................................................

Awarded to an young entrepreneur (less than 35 years) with a proven track record of operating a successful business enterprise.

Business Person of the Year .......................................................... Awarded to a business person who is a success in every sense of the word and can demonstrate a genuine passion for social issues.

Woman of the Year ............................................................................ The award will recognise and honour a woman who has made a significant mark in any chosen field.

International Personality of the Year ........................................ Awarded to those who have acclaimed popularity internationally for his/her contribution in any particular sector and is recognised for their timeless philanthropic activities.

Lifetime Achievement Award ........................................................ To honour those individuals, who during their lifetime, have made immense contributions in any given field. This remarkable individual can be marked as an example for the younger generation.


33

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 22nd June 2013

શ્રી લોહાણા મહાપરિષદના પ્રમુખ શ્રી યોગેશભાઇ લાખાણી યુ.કે. પ્રવાસે સમગ્ર વિશ્વના લોહાણાઅોને એકછત્ર હેઠળ કરતી માતૃસંસ્થા શ્રી લોહાણા મહાપવરષદના િમુખ અને ગુજરાત એસેમ્બલીના પૂિવ સ્પીકર અને ગુજરાત સરકારના પૂિવ કેબીનેટ મંત્રી શશીકાસતભાઇ અાનંદલાલ લાખાણીના સુપુત્ર તથા અમદાિાદમાં છેલ્લા ૨૫ િષવથી કાયદાશાસ્ત્રી તરીકે િેકટીશ કરતા શ્રી યોગેશભાઇ લાખાણીએ સોમિારે (૧૭ જૂને) સાંજે નોથવ લંડનના અાર.સી.ટી હોલમાં ૨૦૦થી િધુ લોહાણા અગ્રણી ભાઇબહેનોને સંબોધ્યા હતા. ૫૦ િષવના અા તરિવરયા યુિાન િમુખ વિશ્વભરના રઘુિંશીઅોને એકજૂથ કરી કોમની યુિાપેઢીને કંઇક નિી વદશા, નિો રાહ ચીંધિાના મનોરથ સેિે છે. તેમણે કહ્યું કે, “યુ.કે.ના LCUKના ૧૮ મહાજન કેસદ્ર છે એ લોહાણા મહાપવરષદનું િવતવનવધત્િ કરે જ છે. અહીં ૯૦૦૦ સભ્યો હોય તો તમે ૩૫ જેટલા િવતવનવધઅો એમાં મોકલી શકો. અાપણે જાગૃત થિાની

જરૂર છે. હું મારા પદ પરથી ઉતરું એ પહેલાં ફેડરલ બોડી હોય ેિા તમામ મહાજનોને હું મળીને મહાપવરષદમાં એમનું િવતવનવધત્િ હોય એિો અાગ્રહ કરીશ. બહારથી રૂપાળી દેખાતી સંસ્થામાં અંદરનું વચત્ર કંઇક જુદુ હોય છે. સંસ્થાના સંચાલન બાબતે રજૂઅાત કરતાં તેમણે કહ્યું કે, “ગરમ થાય, વમજાજ ગુમાિે એિા સભ્યોને કવમટીમાં લેિાનું ટાળિું જોઇએ. ઠંડુ વદલવ-દમાગ સારું પવરણામ અાપી શકે. કામ કરિું નવહ અને કામમાં સદાય ભૂલ કાઢિી કે ટકોયાવ કરિાની ટેિ કાઢી નાખિી જોઇએ, એિા

સભ્યોથી સંસ્થાનો વિકાસ રુંધાય જાય. LCF હેરોમાં જે જગ્યા લીધી છે એ જોઇ યોગેશભાઇએ િસન્નતા વ્યકત કરી હતી. તેમણે કહયું કે, લોહાણા જ્ઞાવત જેટલું સેિાનું કાયવ કરે છે એિું કોઇ કોમ કરતી નથી. ૯૦% ગૌશાળાઅો લોહાણા ચલાિે છે. ઉ. ગુજરાતના છેિાડા ભાભર ગામમાં ૫૦૦ વબમાર, અપંગ ગાયોનું જતન લોહાણા કરે છે. અમદાિાદ ખાતે લોહાણા મહાપવરષદનું અવધિેશન યોજાયું એમાં 'યુ.કે.ના ગુજરાત સમાચાર'ના તંત્રીશ્રી સી.બી પટેલે હાજરી અાપી હોિાનો યોગેશભાઇએ ઉલ્લેખ કયોવ હતો. અત્રે નોંધિું ઘટે કે ગુજરાત એસેમ્બલીના સ્પીકર તરીકે એમના વપતાશ્રી શશીકાસતભાઇ લંડન અાવ્યા ત્યારે 'ગુજરાત સમાચાર' પવરિારનું અાવતથ્ય માણ્યું હતું. કોઇપણ કોમ કે સમાજને યોગેશભાઇ જેિો સમવપવત સેિક કે સૂત્રધાર મળી જાય તો એ કોમનું ભવિષ્ય જરૂર ઉજ્જિળ બને.

KPMGનાં પાટટનિ નીના અમીન MBE એવોડટથી સન્મારનત આ િષવની ક્વીસસ બથવડે વિવઝવટંગ લેક્ચરરની કામગીરી ઓનસવ યાદીમાં KPMG ખાતે બજાિી છે. તેઓ ૨૦૧૨માં પાટડનર અને એવશયન માકકેટ્સના સીબીઆઈ લંડન કાઉન્સસલમાં િડા નીના અમીનને એવશયન ચૂટં ાયાં હતાં તેમ જ ચાઈના વબઝનેસ કોમ્યુવનટીની સેિા બદલ વબઝનેસ એસોવસયેશન કવમટી તથા યુકમ ે ાં એસટ્રરિુનરશીપને MBE એિોડડથી સસમાવનત ઉત્તેજન આપતી સંસ્થાTiE ની કરિામાં આવ્યાં છે. તેઓ ૧૬થી એડિાઈઝરી કાઉન્સસલમાં કાયવરત િધુ િષવથી KPMG સાથે છે. નીના વિસસ’સ ટ્રસ્ટ વિમેન કાયવરત છે અને ટેક્સ પાટડનર છે, ઈન લીડરવશપ ગ્રુપમાં વનયુક્ત જ્યાં તેઓ વમડલ માકકેટ શાહી ઇલ્કાબથી સન્મારનત થિા ઉપરાંત, યુકમ ે ાં રવજસ્ટડડ ક્લાયસટ્સ સાથે કામ કરે છે અને નીનાબહેન અમીન ચેવરટી લેિાના ટ્રસ્ટી છે. યુકમે ાં સ્થાપના કરિા ઈચ્છતી એિોડડથી સસમાવનત થિા અંગે ટીપ્પણી ચાઈનીઝ અને ભારતીય કંપનીઓને સલાહ આપિા સાથે સંકળાયેલાં છે. તેઓ યુકને ા કરતાં નીનાએ જણાવ્યું હતું કે, ‘MBE જેિું મોટું અથવતત્ર ં માં મોટો ફાળો આપનાર એવશયન શાહી સસમાન મળિાનો મને આનંદ છે. વબઝનેસીસ સાથે કામ કરે છે. એવશયન વબઝનેસ કોમ્યુવનટીને KPMG ની નીના ક્વોવલફાઈડ ચાટડડડ એકાઉસટસટ છે અને સેિાનું િડપણ સંભાળિાની મને તક મળિા કોપોવરટે ટેક્સ ક્ષેત્રમાં ૨૫થી િધુ િષવનો અનુભિ બદલ હું સદભાગી છુ.ં ટેકો આપનારા પવરિારની ધરાિે છે. તેમણે ૨૦૦૮ િોફેશનલ ઓફ ધ યર સાથોસાથ ક્લાયસટ્સના વિશાળ ફલક તેમ જ અને ૨૦૦૯ એવશયન હૂઝ હૂ લીડરવશપ એિોડડ મહાન ટીમની સાથે કામ કરિા માટે હું મારી સવહત સંખ્યાબંધ એિોર્સવ હાંસલ કયાાં છે. તેમણે જાતને ભાગ્યશાળી માનું છુ.ં હું મારાં સાથીઓ, KPMG ની એડિાઈઝરી કાઉન્સસલના બોડડ ક્લાયસટ્સ અને પવરિારનો તેમના ટેકા બદલ મેમ્બર અને બેડફડડશાયર યુવનિવસવ ટીમાં આભાર માનું છુ.ં ’

ગોિાંદે ભટ્ટ (MBE) નોથવ િેસ્ટ લંડન, હેરો અને બ્રેસટની ઘણી સંસ્થાઅો સાથે સવિય ગોરાંદેબહેન ભટ્ટને મહારાણીએ MBEના એિોડડથી સસમાસયા છે. જાહેર સેિાઅોમાં તેઅો નોથવિેસ્ટ લંડનમાં જસ્ટીશ અોફ પીસ, ડેપ્યુટી ચેરમેન નોથવિેસ્ટ લંડન બેસચ, મેમ્બર અોફ વડસેબીલીટી અપીલ ટ્રાયબ્યુનલ, એમ્પલોયમેસટ ટ્રાયબ્યુનલના નોન લીગલ મેમ્બર તરીકે સેિા અાપે છે. તેઅો ૨૦૦૨થી શ્રી સનાતન વહસદુ મંવદરના ગિનવર અને શ્રી િલ્લભવનવધ યુ.કે.નાં માનદમંત્રી તરીકે સેિા અાપી રહ્યાં છે. બ્રાવિણ એસોવસએશનના પૂિવ િમુખ તરીકે રહી ચૂકયાં છે.

($4

FATHER’S DAY (/2',275 (8(1,1* ",6+

$+(5+ ,67

$'+$8, $'+$8,

!(4; 237/$4 /$;%$&. 5,1*(45 420 ),/0 /,.( = $1%$$<> = $1'+,> 71*/( 28( 624;> (6& 74( ;27 *(6 *22' (16(46$,10(16 ",6+ ,:(' 2/' 1(9 ,1', ),/0 521*5 7-$4$6, 71-$%, 521*5

! # $ !

"

! #$

246; 8(17( 9 6+( 8(17( "(0%/(; ,''/(5(:

$0 (0%(45 )& )&& "( ( ( #" & (#&, ' # " (# , &' # * &,( " ' (! ' $' " ( & #& #)( ( " & %) & ' )$ ( " (# #! (# '$ +( " ' " $ &'#" & )!'( " ' ! && &( ' " ( ' ) ( #" " + ! ' " ( "# # , (# ' , ( '( & & ' $( ' !#" '( )' + # %) '( #" ( " #& " + ( #" + & (# & ! " #' " ( #!!)" (, $& ' &* " #)& ) ()& " &( ( ( ' ! (! ! & ' #( &' ( " + !)'( %) , "( " ( & #& %) '( #" ' !$ , # ' "#( & ' " + ( #" ' '' "( & (#&, #* & ( , &' ' $ , " "'(&)! "( $ &( " & " ( $ & " " )' (# ( & & ( " " "( (, #& #)& ' " !#& ( " ",( " '' '( " " ! (& !#" ! (( &' + )&& "( , & * &, !) )&" " '') #& #)& ! ' " + ( #" + )" #) ( , & " & * ") + + $ " )" " #)& # ( #"' "#( #" , (# ( " )( '# (# (' ! ! &' + # * "( & '( & # "' '#! (" #* & , &' # # ( ' & %) & ' ,#)& ')$$#&( " ,#) * (# # ' '' '( , &'( #!$ ( " ,#)& #+" . ! , ( #&!/ ( & + (# "')& ( ( ,#)& & ( * ' " & " ' * #" '# '+ & & (+# + ,' (# ' " ,#)& #!$ ( !, ( #&! , $#'( " & #$, #& $& & , , #" " #+" # " &#! #)& + ' ( " ') ! ( #" " + ' "* &#"! "( & " , )& ( " ' * #( # ( $&# '' " + ! , '# ') ( (# " )& ' " ! ") ( " "$)( * & ( " #" " ( !, ( #&! + + )& ,#) (# #!$ ( , *'(" +++ !$ ( & #& #) !)'( #!$ ( ( ' #&! + ( ,#)& ! , ( ' && '$ ( * # + ( & ( & & ", " ' " ,#)& & )!'( " ' &#! ( ( + ! , & , # #) + $ & ' & * ") , * " # () & ' #& + + ' " ! '' $ ' & (# #"( ( )' ( & ( #& ) $ " # #)& ' $1; +$1.5

2,16 218(1245 ! !

# !

+$,40$1 ! !

(&4(6$4;


34

22nd June 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

શંકિા આઈ કેિ ફાઉન્ડેશન યુ.કે. દ્વાિા જાણીતા ઉદ્યોગપતત અને સખાવતી ધામેચા તમતલયન તનઃશુલ્ક આઈ સજાિી પતિવાિે તપતૃમોક્ષાથથે ભાગવત કથા યોજી ભારતની શંકરા આઈ કેર ઈન્ન્ટટટ્યુશન્સ (SECI)ના સહયોગમાં કામ કરતી યુકન્ે ટથત બીનનફાકારી સંટથા 'શંકરા આઈ ફાઉન્ડેશન યુરોપ' (SEFEU)એ ભારતભરમાં ગરીબો અને જરુવરયાતમંદ લોકોને દૃવિ આપવા માટે આંખોની એક વમવલયન વનઃ શુલ્ક શટત્રવિયાઓ કરવાના અનોખા વવિમની ઉજવણી કરવા યુ.કે.ના હાઉસ અોફ કોમન્સમાં સૌપ્રથમ ઈન્ટરનેશનલ પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી. મુખ્ય મહેમાન અને ઇલીંગ, સાઉથોલના એમપી વીરેન્દ્ર શમાસએ અનોખી સેવાવસવિ હાંસલ કરવા બદલ અા સેવાભાવી સંટથાને અવભનંદન પાઠવ્યા હતા. તેમણે 'શંકરા આઈ ફાઉન્ડેશન'ને કોઈ પણ પ્રકારની જરૂરી મદદ કે ટેકાની ઓફર કરી હતી. વવવવધ ક્ષેત્રના મહાનુભાવો અને મહેમાનો આ કાયસિમમાં ઉપન્ટથત હતા. ફાઉન્ડેશનની સીમાવચહ્નરુપ સેવા નોંધપાત્ર એટલા છે કે ભારતમાં ૪૫ વમવલયન લોકો ગંભીર નબળી દ્રિી ધરાવે છે અને ૧૨ વમવલયન લોકો સંપણ ૂ સ અંધ છે. મોટાભાગના અંધ લોકો ગામડાંમાં વસે છે, જ્યાં આંખ માટે ગુણવત્તાસભર સારવાર મળવી અવત મુશ્કેલ હોય છે. દીઘસદશશી અને જરુવરયાત આધાવરત 'શંકરા આઈ કેર' ઝુબ ં શ ે નો આરંભ ૩૬

ડાબેથી ડો. શ્રીધિ સુબ્રમણ્યમ, શ્રી તવિેન્દ્રભાઇ શમાા, ડો. કૌતશક મુિલી તથા ભિત બાલા સુબ્રમણ્યમ.

વષસ અગાઉ તાવમલનાજુ રાજ્યના કોઈમ્બતુરથી થયો હતો. કાયસિમમાં શંકરા આઈ ફાઉન્ડેશનના સીઓઓએડવમવનટટ્રેશન શ્રી ભરત બાલાસુબ્રમણ્યમ અને SECIના સીઓઓ-ઓપરેશન ડો. કૌવશક મુરલીએ ફાઉન્ડેશનના કાયસની માવહતી આપી હતી. તેમણે યુકમે ાં ચેવરટી કાયસને પ્રોત્સાહન આપવા ઉપન્ટથત રહેલા શ્રી વીરેન્દ્ર શમાસ એમપી સવહત ખ્યાતનામ મહેમાનો પ્રત્યે આભારની લાગણી વ્યિ કરી હતી. બન્ને સભ્યોએ પ્રેઝન્ટેશન અને વવડીઓના ઉપયોગથી શંકરા આઈ કેર ઝુબ ં શ ે દ્વારા સારવાર થઈ શકે અને અટકાવી શકાય તેવા 'અંધાપાથી મુવિ તરફ' કામગીરી વવશે જણાવ્યું હતુ.ં ડો. કૌવશક મુરલીએ દર વષથે એક વમવલયન લાભાથશીઓને ૨૦ અત્યાધુવનક આઈ હોન્ટપટલોમાં સારવાર

આપવાના લક્ષ્ય વવશે જણાવ્યું હતું. શ્રી બાલાસુબ્રમણ્યમે સમાજના સારવાર નવહ મેળવી શકતાં કચડાયેલાં અને ગરીબ વગસ સુધી પહોંચવાની સંટથાના ધ્યેયને ટપિ કયુાં હતુ.ં સંટથાના ૮૦ ટકા લાભાથશી ગામડાંના ગરીબ છે જેમના માટે સારવાર તદ્દન મફત રહેશે અને બાકીના ૨૦ ટકા સારવાર માટે નાણા ચૂક વી શકે તેવાં હશે. શંકરા અાઇ ફાઉન્ડેશન સાથે પાંચ વષસથી સંકળાયેલા અને એડનબ્રુક્સ હોન્ટપટલમાં કન્સલ્ટન્ટ ડો. માલ્કોમ કેર મુઈરે ઉચ્ચ ગુણવત્તાસભર સારવાર વવશે પ્રકાશ પાડ્યો હતો. ડો. માલ્કમે અાઇ સજસન ડોકટર રમણીના નેતૃત્વ હેઠળ જે રીતે "શંકરા અાઇ ફાઉન્ડેશન'ના તબીબો લેટટે ટ પધ્ધવતથી અાઇ અોપરેશન કરે છે અને તાલીમબધ્ધ નસોસ સારવાર કરે છે એની પ્રસંશા કરી હતી.

બ્રેન્ટના સડબરી ટાઉન ખાતે વેલફામ ટપોર્સસ સેન્ટરના વવશાળ પ્રાંગણમાં શ્રીમદ ભાગવત કથા સપ્તાહનું અાયોજન થયું છે. લગભગ ૨,૫૦૦ જેટલા હવરભિો અારામથી ખુરસીમાં બેસી કથા શ્રવણ કરી શકે એ માટે ભવ્ય શવમયાણામાં ધામેચા પવરવાર દ્વારા તમામ સવલતો પૂરી પાડવામાં અાવી છે. રવવવારે (૧૬ જૂને) બપોરે ૩.૦૦ વાગ્યે શાટત્રીજી શ્રી રમણીકભાઇ દવેના સાવનધ્યમાં ધામેચા પવરવારના સૌ સભ્યોએ ટટેનમોરથી શ્રી પ્રદીપભાઇ ધામેચાના વનવાસટથાનેથી પોથીયાત્રાના શ્રીગણેશ કયાસ હતા. ઇલીંગરોડના સનાતન મંવદરમાં ઠાકોરજી સમક્ષ પોથીજી પધરાવી અાશીવાસદ મેળવીને વાજતે ગાજતે પોથીયાત્રા વેલફામ ટપોર્સસ ગ્રાઉન્ડમાં પહોંચી હતી જેમાં સેંકડો હવરભિો પોથીયાત્રામાં જોડાયા હતા. વેમ્બલીમાં ધામેચા કેશ એન્ડ કેરી ધરાવનાર અા વવખ્યાત ધામેચા પવરવારના વડીલ શ્રી ખોડીદાસભાઇને સાહસે “શ્રી” વયાાં છે. રઘુવંશીકૂળના

" &^*:[/3] =e>[;] rr =?l3] A/] /b3b R193] *G8z/ %[8] A/] 3b /6]6f V[:[ /b3[ 8[/[x4/[3b $A] 1b=[9^g A/^g $d /b3[ 8[,c %[@ $:] >$[9 /b8 30] @8[([: @8M 4x:=[: 8[,c '[/*3$ A/[ =e>[;]3[ @13@]6b @E9 @[ #&kx3+b>33[ "$ =x:Y @H9b &[! @%[=/] @gL0[ @[0b $[8 $9^l A/^ 3b /b =e>[;]3b 811Z4 63] >$>b /b8 /b83b ;[C9^ A/^ 9^$d\L0/ (bx:,] @gL0[ vA];i& x;,; A[D@lw R193] *G8z/ @8L9[ 2:[=/[g 11j# 4: A[,m @*l:] $:=[ 1: ) @W[Ab -fB,@l 3b 3@j@3] ,]83b 8^g6 8[g Af;] 5dx8;] Af\L4,;8[g 8f$;b )b 3[ @*l3 -f Pb8@^g1:b 5dQ^ :] rpqs8[g =e>[;]3[ R193^g #4:b>3 $9^o 3b /b3] %[8] 1`: $:=[8[g @5</[ 8<] /b8.b =e>[;] @[8[G9 {=3 {=] >$>b /b=] %[/:] 4. 4] A/] @8[([:0] 4x:=[:3b 7[:b %^>] 0 $[:. $d rr =?l3] x(g/[ 4)] =e>[;] @[8[G9 {=3 {=] >$=[3] A/] qp =?l3] @gL$ax/3b 3b :]5: $:=[8[g =] A/] $[:. $d /b3[g R193[ "$ =[J=8[g 8f,_h ;]$d* A/^ 3b /b3[0] X[@ ;b=[8[g 7[:b 8^K$d;] 4-/] A/] @8L9[0] /b3[ {=33b @: 0/] A/] /b >[<[" x39x8/ * >$/] 3 A/] 3b /b3[ x4/[" 1:b$ L0<b /b3b y($]3b ; *=] 4-/] A/] 3[ G9 @*l3 -f J5fG@f" /b3[g =[J=3] %[8] 1`: $:] A/] 3[ 4x:.[8b @gL$ax/ A=b /U3 @[8[G9 {=3 {=] >$d )b 7[:/8[g 1: =?k =e>[;] 3b @gL$ax/ *b=[g tp ppp 6[<$f R193] *G8z/ @8L9[# @[0b *G8b )b /b83[ 8[,c =K9$ A[,m @*l:] $:[/] 30] 3b G9 Az:f 6[<$f @*l:]3] :[A *f=[8[g 8f/3b 7b,c )b V[:[ " : :Ab8[33] 4^N] 4: 4. 8b rpqp8[g A[,m @*l:] $:[ A/] 3b /b3] :*` / 6]6]@] V[:[ 3=bI6: rpqq8[g $:[ A/] 3:&]@ 1T (bx:,] SL,c &g7]:4.b 6]8[: 3b x/ &:]6 6[<$f 4: @*l:] 8[,c 3=bI6: rpqr8[g @[0b @A9f& @[F9f A/f )b$ rppu0] @*l:] @[0b @g$<[9b; )b 3b E9[: @^2] >:b spp 6[<$f 4: =] @*l:] $:=[8[g =] )b 4:g/^ /f @8^O8[g "$ 6^g1 @8[3 )b /8[:] 8110] Az:f {=3 6([=] >$[9 /b8 )b =2^ 8[xA/] 8[,c =b6@[ ,3] 8^;[$[/ ;b>f 0=[ 4: 8[:f @g4$n @[2] >$f )f For more information please visit: www.healinglittlehearts.net.

અા લોહાણા શ્રે ષ્ઠી ધનોપાજસન સાથે જનસેવાથથે ખૂબ સખાવતો કરે છે. ગૌ લો ક વા સી થયેલા એમના વપતૃઅો વદવંગત શ્રી રતનશીભાઇ ર ણ છો ડ ભા ઇ ધામેચા, વદવંગત જીવીમા અાર. ધામેચા, વદવંગત લાડુમા અાર. ધામેચા અને વદવંગત દીકરી અ.સૌ. જયશ્રીબેન એમ. વવઠ્ઠલાણીના અાત્માના

મોક્ષાથથે ધામેચા પવરવારે અા ભાગવત કથાનું અાયોજન કયુાં છે. વ્યાસપીઠ પરથી શાટત્રીજી રમણીકભાઇએ મંગલાચરણથી કથાનો અારંભ કરતાં કહ્યું કે, “ જેમનું જીવન મંગલમય હોય, વનયમો મંગલમય હોય, જીવનનો પ્રારંભ સૂયોસદય સાથે મંગલમય પ્રાથસનાથી થતો હોય” એના ઉપર અચૂક ભગવદકૃપા ઉતરે છે. જામનગરના અાણંદાબાવા અાશ્રમના પૂ. દેવીપ્રસાદબાપુએ કહ્યું કે, “ કથા થતી હોય ત્યારે કેમ

! " % !

" "

#$

!

!

ખબર પડે કે વપતૃઅોને તપસણ થયું? હું એમ કહીશ કે, તમારા મનમાં કથાનો ભાવ જાગે ત્યારે જ એનું તપસણ થઇ જતું હોય છે. પૂવસનાં પૂણ્ય, પૂવસજોના પૂણ્ય, વપતૃઅોની અમીદ્રિી, અને ભાગવતની કૃપા એમ પાંચ પ્રકારના પૂણ્ય મળે ત્યારે જ કથાનું અાયોજન થઇ શકે.” અા ભાગવત સપ્તાહ દરવમયાન લેટટરના વનલેશભાઇ સામાણી સુંદર રીતે 'માટટર અોફ સેરેમની'નું કતસવ્ય વનભાવી રહ્યા છે. હવરભિોને કોઇ મુશ્કેલી ન નડે એ માટે સવસશ્રી ખોડીદાસભાઇ, શાંવતભાઇ તથા જયંવતભાઇ ધા મે ચા બં ધુ અો ના કુટુંબીજનોએ ખૂબ સરસ વ્યવટથાનું અાયોજન કયુાં છે. બપોરે ૩.૦૦થી ૬.૩૦ કથા બાદ મહાપ્રસાદની વ્યવટથા કરવામાં અાવી છે. લગભગ ૧૦૦ જેટલા ટવયંસેવકો રસોઇ વવભાગ, કારપાકક અને કથામંડપમાં ખડેપગે સેવા અાપી રહ્યા છે.

)

(2! . '/+&-# . . (0&- !%'0 8 #2 $. '- -% - / 0 $. #2 $. 2 . )'0 2 &-!-4 &'0 $4 !-4 !0 *"-4 2 7 . 9!-4 #0 0 - . . )5 - &-!-4 &'0 ,. .$.&#. #0 -&. 0 #!- #! -; #(3 -&. - &- !- 1 !0 . (:&6( -$/ #. 0

'

& # -. " .

! (

'

# ! !

& !

" ' & ! $

& # / " -, & *

# ! !'

+

4,,7 *&(.&( (23$41$.3 *13) $7 $137 (&(03*/. (/0,( $0$&*37 /13) !/43) .'*$. 4.+$%* *2)(2 4+$1$3* ")$,* $3)*$6$'* ")$,* -*3$ 2 !0(&*$, ")$,* )*,,* $.*1 //',( /%* $.&)//1*$. !*88,(1 #*3) 6*3)/43 $1,*& .*/. .'*$. !6((32 !$5/41*(2

1((. !31((3 /1(23 $3( /.'/.

"(, 9

#


www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 22nd June 2013

સંગત સેન્ટર, સનક્રોફ્ટ રોડ હેરો, HA3 TNS ખાતે ઓવરસીઝ ફ્રેદડઝ ઓફ બીજેપી તરફથી તા. ૨૩મી જૂન રદવવારના રોજ સાંજના ૫-૩૦ વાગ્યે ભારતના રાજ્યસભાના દવરોધ પક્ષના નેતા શ્રી અરૂણ જેટલીજી પ્રવચન આપશે. દનમંત્રણ માટે સંપકક લાલુભાઈ પારેખ 07962082200/ 0208 883 7678 અમીત તીવારી 0781 422 8938, શશીકાંત પટેલ 07966 249 134 n અાદ્યશનિ માતાજી ટેમ્પલ, ૫૫ હાઇમટ્રીટ, કાઉલી, મીડલસેક્સ ખાતે રદવવાર ૨૩ જૂને સવારે ૧૦તી ૧ િરદમયાન ચંડીપાઠ હવન ત્યારબાિ હળવો નામતો. બપોરે ૩ થી સાંજના ૫.૩૦ સુધી બુધ્ધિેવભાઇ કંસારા તથા મનુભાઇ કોટક તથા અદય ભજદનકો દ્વારા માતાજીના ભજન, સત્સંગ, ધૂન અને અારતી. ત્યારબાિ મહાપ્રસાિ, શૈલેષભાઇ ગોદહલ અને પદરવારજનો તરફથી મહાપ્રસાિની વ્યવમથા. વધુ દવગત માટે સંપકક: 07882 253 540. n પૂ. રામબાપાના સાનનધ્યમાં શ્રી દજજ્ઞાસુ સત્સંગ મંડળ દ્વારા ૨૩ જૂન, રદવવારે સવારે ૧૧ થી ૫.૦૦ િરદમયાન શ્રી ૧૦૮ હનુમાન ચાલીસા મહાયજ્ઞનું અાયોજન કરવામાં અાવ્યું છે. મથળ: સોમયલ કલબ હોલ, નોથષવીક પાકક હોસ્મપટલ, વોટફોડડ રોડ, હેરો, HA1 3UJ. કાયષક્રમના અંતે સૌએ મહાપ્રસાિ લેવા દવનંતી. દજજ્ઞાસુ સત્સંગ મંડળના ભાઇ-બહેનો તરફથી મહાપ્રસાિ. વધુ દવગત માટે સંપકક: 0208 459 5758/07973 550 310. n 'સંગમ' એસોનસએશન અોફ એનશયન વુમન્સ તથા ભારતીય દવદ્યાભવનના સંયુિ ઉપક્રમે ૨૧ સપ્ટેમ્બરથી ડાદસ તથા મ્યુઝીક કલાસીસ તાલીમ વગોષનું અાયોજન કરવામાં અાવ્યું છે. નૃત્ય અને સંગીતમાં દડપ્લોમા સુધીની તાલીમ મેળવી શકાશે. સમય: સોમવારે સાંજે અને શદનવારે સવારે, મથળ: સંગમ, ૨૧૦ બનષટ અોક બ્રોડવે, એજવેર, HA8 0AP. વધુ દવગત માટે સંપકક: 0208 952 7062. n શ્રી પુષ્ટીનીધી-યુ.કે. દ્વારા જૂન ૨૨ થી જૂન ૨૪ િરદમયાન શ્રીજીધામ પ્રથમ પાટોત્સવનું અાયોજન કરવામાં અાવ્યું છે. અા પાટોત્સવમાં ષષ્ઠપીઠાદધશ્વર પ.પૂ.ગો. ૧૦૮ શ્રી દ્વારકેશલાલજી મહોિયશ્રી પધારશે n

સંસ્થા સમાચાર

અને અાશીવષચન પાઠવશે. ૨૨ જૂન શદનવારે ફૂલ મંડલી મનોરથ અને રાજભોગ. પૂ. મહોિયશ્રીના વચનામૃત, બ્રહ્મસંબંધ, યુવા અને બાળ સેદમનાર ઇત્યાદિનું અાયોજન કરવામાં અાવ્યું છે. ૨૩ જૂન, રદવવારે જેમથા અભીષેક સ્નાન, કકતષન, ગરબા અને િાંદડયા-રાસ થતા ૨૪ જૂને કેસરી ઘાટા (રાજભોગ), બ્રહ્મસંબંધ, અને વચનામૃત. સંપકક ચંદ્રેશભાઇ 07801 755148 n નવશ્વ નિન્દુ પનરષદ-ઇલ્ફડડ ખાતે મવામી દવવેકાનંિની ૧૫૦મી જદમજયંદત દનદમત્તે ૨૧ જૂન, શુક્રવારથી ૨૩ જૂન રદવવાર િરદમયાન દવવેકાનંિ એકઝીબીશનનું અાયોજન કરવામાં અાવ્યું છે. મથળ: દવશ્વ દહદિુ પદરષિ, ઇલ્ફડડ, ૫૫ અાલ્બટડ રોડ, IG1 1HN. પ્રવેશ દવના મૂલ્યે. n ડડનનિલ કોમ્યુનનટી સેન્ટર તરફથી તા.૨૪ જૂન, સોમવારથી તા. ૨૮ જૂન શુક્રવાર સુધી નવિા ભદિ જ્ઞાનયજ્ઞ (શ્રી રામ કથા અાધાદરત)ની મથાપના કરી છે. વ્યાસપીઠ ઉપર શ્રી િીપકભાઇ શામત્રીજી દબરાજશે. સૌને પધારવા હાદિષક અામંત્રણ. વધુ માદહતી માટે સંપકક: 0208 459 1107. n અાણંદ અોવરસીઝ બ્રધરહુડના નવા ચૂંટાયેલા હોદ્દેિારો- પ્રમુખ: અનંતભાઇ અાર. પટેલ, ઉપપ્રમુખ: યોગેશ પટેલ, સેક્રેટરી: અન્નાબેન પટેલ, જોઇદટ સેક્રેટદર: હેતલભાઇ પટેલ, ટ્રેઝરર: િક્ષાબેન પટેલ, પીઅારઅો: જાગૃદતબેન પટેલ, સોમયલ સેક્રેટરી: ઇલાબેન પટેલ, કદમટીના સભ્યો: ધમમેશભાઇ, જયેશભાઇ, જીતુભાઇ, જયોદતબેન, કકરીટકુમાર, કોકકલાબેન, દનલેશભાઇ, પ્રદવણભાઇ, પુષ્પાબેન, રોદહતકુમાર, રજનીકાદત, રાજેદદ્રભાઇ, રસ્મમકાબેન, રેણુકાબેન તથા દવનુભાઇ. n લેસ્ટરના મનતયા પાટીદાર સમાજનો કાયષક્રમ: મદતયા પાટીિાર તરફથી ૬૦ વષષથી મોટી વયના વડીલો માટે એક મેળાવડાનું અાયોજન શદનવાર, તા.૨૯ જૂનના રોજ સેંટ ચાડ્સ ચચષ હોલ, લેમટર ખાતે બપોરે ૧૨ થી સાંજના ૫.૦૦ િરદમયાન રાખવામાં અાવ્યો છે. બપોરે પછી ભોજન પીરસવામાં અાવશે. અા કાયષક્રમમાં સંમથાના સભ્યો અને સભ્યો ન હોય તેઅો પણ ભાગ લઇ શકે છે. સંપકક સુરેશભાઇ પટેલ 0116 283 5080.

35

શ્રી લોહાણા મહાજન લેસ્ટર, શ્રી રામ મંદિર તેમજ શ્રી લોહાણા મદહલા મંડળના હોદ્દેિારો શ્રી લોહાણા મહાજન લેમટર, શ્રી રામ મંદિર, લેમટર તેમજ શ્રી લોહાણા મદહલા મંડળ, લેમટરના હોદ્દેિારોની તા. ૨૮-૪-૧૩ના રોજ વરણી કરાઇ હતી જે આ મુજબ છે.

શ્રી લોહાણા મહાજન કદમટી લેસ્ટર ૨૦૧૩-૧૫ પ્રમુખ: હષષિભાઇ સૌજાણી (ફોન નં. ૦૧૧૬ ૨૬૬ ૪૫૯૪), દહંમતભાઈ ચંિારાણા (પામટ પ્રેદસડેદટ), સેક્રેટરી: દિનેશભાઇ પોપટ, આસીમટદટ સેક્રેટરી: ભદ્રેશભાઇ ઘેલાણી, ટ્રેઝરર: દહમ્મતભાઇ ઘેલાણી, આસી. ટ્રેઝરર: વજુભાઇ મિલાણી. કદમટી મેમ્બસષ: ભરત િત્તાણી, દહતેશ ઘંડેચા, ગુલાબિાસ કાદરયા, પ્રભુિાસ દવ. કોટેચા, દનલેશ કોટેચા, પ્રફુલ કોટેચા, પ્રિીપ કાદરયા, મીનાબહેન કોટેચા. કો- ઓપ. મેમ્બર: દપયુષ કોટેચા, નટવરલાલ લાખાણી અને જ્યોત્સનાબહેન અટારા. ઓદડટર: ભીખુભાઈ કોટેચા. શ્રી રામ મંદિર, લેમટર ૨૦૧૩-૧૫ના હોિેિારો: પ્રમુખ: કાદતીભાઇ મજીઠીયા (ફોન નં. ૦૧૧૬ ૩૬૭ ૧૭૩૮), પ્રથમ ઉપપ્રમુખ: લાલજીભાઇ મશરૂ, બીજા ઉપપ્રમુખ: અવનીબેન લાખાણી, સેક્રેટરી: દિનેશભાઇ ઠકરાર, આસીમટદટ સેક્રેટરી: નટુભાઇ ભાયાણી. કદમટી મેમ્બસષ: રમણીકભાઈ ચોટાઈ, વીણાબેન સોઢા, સરલાબેન મજીઠીયા, કંચનબેન ખીરોયા, સરલાબેન ઘેલાણી, ચંદ્રકાંત ઠક્કર, કો-ઓપ. મેમ્બસષ: નરશીભાઈ સચિેવ, ચંદ્રકાંત રાયઠઠ્ઠા, પ્રભુિાસ જોબનપુત્રા, ચેતન અમલાણી, કુસુમબેન સોમાણી.

શ્રી લોહાણા મદહલા મંડળ, લેસ્ટર ૨૦૧૩-૨૦૧૫ પ્રમુખ: નીનાબેન કોટેચા (ફોન નં. ૦૧૧૬ ૨૯૪ ૭૧૫૬), સેક્રેટરી: રંજનબેન કાનાબાર. કદમટી મેમ્બસષ: સુશીલાબેન કોટેચા, દનમષલાબેન કારીયા, સદવતાબેન રાજા, સ્મમતાબેન લાખાણી, મંજુબેન ચંિારાના, અનસુયાબેન ગઢીયા, રેખાબેન ઠકરાર, ઇસ્દિરાબેન ચોટાઈ. કો.ઓપ્ટ મેમ્બર: સુશીલાબેન મિલાની, સરોજબેન િલાલ, ચંપાબેન પાઉ અને ઉષાબેન ઉનડકટ. સંપકક: 0116 266 4642.

હદર અોમ હોલીડેઝની ચારધામ યાત્રા હદર અોમ હોલીડેઝ તરફથી જણાવવામાં અાવ્યું છે કે છેલ્લા એક અઠવાદડયાથી "ચારધામ" યાત્રાના મથળોએ વરસાિ અને નિીઅોના પૂરના કારણે ભારત સરકારે િરેક રૂટ બંધ કયાષ છે. અા પદરસ્મથદતને કારણે જૂન મદહનાની હવે પછીની બધી જ ચારધામ યાત્રા કેદસલ કરવામાં અાવી છે. અત્યારે હદર અોમના ૧૦૦ જેટલા યાત્રાળુઅો હદરદ્વાર ખાતે સુખરૂપ છે અને તેઅોની ઇચ્છા મુજબ હવે પછીનો ટ્રાવેલ પ્લાન બનાવી અાપવામાં અાવશે. દવગત માટે હદર અોમ હોલીડેઝ 0208 452 0350


36

22nd June 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

નસનિયર લેડીઝ ગ્રુપ હેરોએ એિો દાયકો દબદબાભેર ઉજવ્યો

તસિીરમાં પ્રેનસડેન્ટ ઉનમથલા બહેિ ઠક્કર MBE તથા કનમટીિી બહેિો.

નસનિયર લેડીઝ ગ્રુપ હેરોિી થથાપિાિા દશ વષથિી ઉજવણીિો નવશેષ કાયથક્રમ મંગળવાર તા. ૧૪-૫-૧૩િા રોજ કડવા પાટીદાર સેતટર હેરો ખાતે આિંદ ઉત્સાહભેર ઉજવાયો હતો. જેમાં ૨૫૦ જેટલી બહેિો ઉપલ્થથત રહી હતી. આવકાર પ્રવચિમાં પ્રેનસડેતટ શ્રીમતી ઉનમથલાબહેિ ઠક્કર, MBE એ જણાવ્યું કે, ‘આપ સૌિો સાથ-સહકાર એ જ અમારી મૂડી છે. તમારા હસતા ચહેરા અમારો થાક ઉતારી દે છે. આવાિે આવા જ હસતા રહેજો.... પરંપરા મુજબ ગણેશજીિી મૂનતથ સમક્ષ આમંનિત મહેમાિ ‘ગુજરાત સમાચાર’િા કતસડટીંગ એનડટર જ્યોત્સિાબહેિ શાહ અિે િીતીબહેિ ઘીવાલાિા હથતે દીપ પ્રાગટ્ય કરાયુ.ં

‘મૈિી ભાવિું પનવિ ઝરણુ’ં સમૂહગાિ થયુ.ં કથ્થક ડાતસર દશથિા ખરાડીએ નશવ થતુનત ડાતસ તથા મોડડિ કથ્થક નૃત્ય રજૂ કરી સૌિે મંિ મુગ્ધ કયાથ તો રૂપલ નિવેદીએ બોનલવૂડ ડાતસ કરી સૌિે ડોલાવ્યા. ગ્રુપિી બહેિોએ ઈવનિંગ વેર, પાટટીવરે અિે લગ્નપ્રસંગે પહેરાતી સાડીઓ પહેરી કેટવોક કયુાં અિે મરીિાિા ગ્રુપે લોકગીતબોનલવૂડ ગીતો અિે ગરબા રજૂ કરી સૌએ મિોરંજિ કરાવ્યુ.ં આ ઉજવણીિે સફળતા બક્ષવામાં કનમટીિી બધી જ બહેિોિો ફાળો અિતય રહ્યો. આ નસનિયર લેડીઝ ગ્રુપ પ્રનત સિાહે મળી જાત-જાતિા કાયથક્રમો તથા પ્રવાસ આદી દ્વારા બહેિોિી એકલતા દૂર કરી એમિા જીવિિે િવપડલનવત કરે છે.

લોહાણા કોમ્યુનિટી િોથથ લંડિિા હોદ્દેદારો લોહાણા કોમ્યુનિટી િોથથ લંડિિી વાનષથક સામાતય સભા (AGM) તા. ૧૪-૪-૧૩િા રોજ યોજાઇ હતી જેમાં િીચે જણાવ્યા મુજબિા હોદ્દેદારોિી વરણી થઇ હતી. દીપક જટાણીઆ - પ્રમુખ, નવિોદ ઠકરાર - ઉપ પ્રમુખ, નદિેશ કોટેચા - સેક્રેટરી, પ્રતાપ ખાગ્રામ સોનશયલ સેક્રેટરી, યતીિ દાવડા - સહાયક ખજાિચી, જિુભાઈ કોટેચા - તત્કાલીિ પૂવથ પ્રમુખ, અમરતલાલભાઈ રાડીઆ - નબલ્ડડંગ ચેરપસથિ, પુષ્પાબહેિ કારીઆ - સહાયક સોનશયલ સેક્રેટરી, દીિેશ ઠકરાર - સહાયક સેક્રેટરી, કકરીટ નવઠલાણી - સભ્યપદ સેક્રેટરી, ભરત સોઢા - તત્કાલીિ પૂવથ સેક્રેટરી, પ્રવીણ ખાગ્રામ – ખજાિચી, સંધ્યાબહેિ ગંડેચા મનહલા પ્રમુખ, િૂતિબહેિ જોબિપુિા મનહલા સેક્રેટરી, સીમાબહેિ દેવાિી મનહલા ખજાિચી. કનમટી સભ્ય: નદિેશ સોિછિા, મધુબહેિ પોપટ, કાલ્તતભાઈ કક્કડ, અશોક દત્તાણી, ઉનમથલાબહેિ ઠક્કર MBE, નવશાલ સોઢા, રલ્મમ કારીઆ, જીત રુઘાણી, રજિીભાઈ સવજાણી, સંદીપ રુપારેલીઆ - કનમટી સભ્ય મિીષ સંગાિી- LCF ચેરપરસિ, પ્રનતભાબહેિ લાખાણી - LCF સેક્રેટરી, યશ નહંડોચા - RCT ચેરપસથિ, કમલેશ કંટારીઆ - RCT સેક્રેટરી, RCT ટ્રથટી: રાજ સવજાણી, મિસુખભાઈ રાયચુરા, ધીરુ સવાણી. સંપકક: 07960 541216.

%, %( . ,!( (/

%, %( . ,!( (/

/ .

./

( * * *

+ ( $ ( ( .1

%, %( . ,!( (/

, ( ,

* * .

/

,

, 0# ". $ / , (

'સંગત' સેન્ટરમાં "મા-બાપિે ભૂલશો િનહ" કાયથક્રમમાં અાંસુડાિો સેલાબ ઉમટ્યો ગયા રનવવારે (૧૬ એવો મમથ સમજાવવા સાથે જૂિે) નિટિ અિે તેમણે અાજિા કળીયુગિા અમેરીકામાં "ફાધસથ ડે" શ્રવણો દ્વારા વૃધ્ધ મા-બાપિી જે ઉજવાયો. વષથમાં એક વખત અવદશા થાય છે એિા કેટલાંક નપતૃવંદિા કરતા અા નદવસે હ્દયદ્રાવક ઉદાહરણો રજૂ કયાાં હતાં. અા કાયથક્રમ દરનમયાિ સંતાિો ભેટ સોગાદો અાપી કેટલીક માતાઅો-બહેિો રુદિ નપતાિું ઋણ અદા કરે છે રોકી િનહ શકતાં હોલ બહાર કેટલાક રેથટોરતટો-કલબોમાં જઇ ધ્રસુકે ધ્રુસકે રડી પડી હતી. નપતાજીિે લઇ જઇ એ વખતે "સંગત" સેતટરિા સી એતટરટેઇિ કરતા હોય છે. કાલ્તતભાઇ િાગડા અિે હેરોમાં અાપણી એનશયિ અનિલાબહેિ શાહે અા ખાસ કરીિે ભારતીય શાસ્ત્રી શ્રી નિત્યાિંદજી માતાઅોિે શાંત્વિ અાપ્યું હતું. વસાહતિે વેડફેર બેનિફીટ્સ, ઇનમગ્રેશિ, ટ્રાયબ્યુિલ તેમજ નડવોસથિા પ્રશ્નો કાયથક્રમિી વચ્ચે વચ્ચે મંચ પરથી શ્રીમતી બાબતે નવિા મૂડયે સલાહ-સૂચિ અાપિાર કિકબહેિ પોપટ એમિા સુમધુર થવરે "મા"સંગત" કોમ્યનુિટી સેતટરમાં રનવવારે બપોરે બાપિે ભુલશો િનહ"િી પંનિઅો વહેતી કરી અિોખી રીતે "ફાધસથ ડે" ઉજવાયો. "સંગત" હતી. બાળકિે ખભે બેસાડી દુનિયા દેખાડે છે, સેતટરિા લાભાથલે જાણીતા કથાકાર અિે અાંગળીએ વળગાડી સંસાર કેડીએ અાગળ કમથકાંડી શાથિીજી નિત્યાિંદજી દ્વારા રજૂ થયેલ ધપવાિું શીખવે છે એ બાપિે દુનિયા મા જેટલું "મા-બાપિે ભૂલશો િનહ" કાયથક્રમમાં મહત્વ િથી અાપતી પણ અા પલ્મચમિા દેશોએ શાથિીજીએ લાક્ષનણક શૈલીથી જતમદાતા મા- વષથિો એક નદવસ બાપ માટે ફાળવી બાપિો મનહમા વણથવ્યો હતો. પૂજય પૂનિત દુનિયાભરિા નપતાઅો પર ઉપકાર કયોથ છે. અા મહારાજિા અા ભનિકાવ્યિી એક એક નદવસે એમિા સંતાિો એમિે મહત્વ અાપી પંનિિો સાર રજૂ કરતાં મા-બાપિા ચરણોમાં "નહરો" બિાવે છે. નપતૃઋણ અદા કરતાં "કુટુંબિા તારણહાર મારા પૂજ્ય નપતાજી, વંદિ કરું હજાર મારા વહાલા નપતાજી"િા ગીત સાથે "મા-બાપિે ભુલશો િનહ" કાયથક્રમિી પૂણાથહુનત થઇ હતી. લગભગ ૧૦૦થી વધુ શ્રોતાઅોએ અા કાયથક્રમિે માણ્યો હતો. શ્રી કાલ્તતભાઇ િાગડા, નસધ્ધાશ્રમ શનિસેતટરિા શ્રી રાજેશભાઇ પરમાર તથા ગુજરાત સમાચારિા મેિેજીંગ એનડટર કોકકલાબહેિ પટેલે અાજિી યુવાપેઢીમાં અાપણા સંથકારોિું નસંચિ થાય એવા કાયથક્રમોિું અાયોજિ કરવા અપીલ કરી હતી. શાથિીજીએ એ નદવસે એકિ થયેલ તમામ મૂડી કલાકારો( કિકબહેિ પોપટ, સંગતિા સભાખંડમાં શ્રોતાજિોિું એક દ્રશ્ય તબલાવાદક હિીફખાિ, કીબોડડ પ્લેયર નવનિતભાઇ, મંજીરાવાદક જલજભાઇ જોષી જ અડસઠ તીથથિું પૂણ્ય મળે છે, મા-બાપિી તથા રાકેશ પોપટ-મ્યુઝીક સીથટમ)િે ચૂકવ્યા અાંતરડી ઠારિાર જ પ્રભુિા કૃપાપાિ બિે છે પછી "સંગત" સેતટરિે ભેટ દરી દીધી હતી.

IVFટ્રીટમેન્ટ દ્વારા લગભગ ૬૦૦ સરોગેટ બાળકોિે જન્મ અાપી નિશ્વનિક્રમ સજથિાર ડો. િયિા પટેલ યુ.કે અાિી રહ્યાંા છે ગુજરાતિા અાણંદ ખાતે અાકાંક્ષા IVF િ કલનિકમાં સંતાિ પ્રાનિમાં િાસીપાસ થયેલ માતાનપતાિે ઘેર પારણા બંધાવિાર મનહલા તબીબ ડો. િયિાબહેિ પટેલ (તન્ના) ૬ઠ્ઠી જુલાઇએ યુ.કે. અાવી રહ્યાં છે. અાયલલેતડમાં પ્રથમ સરોગેટ બેબીિે જતમ અાપિાર અા મનહલા તબીબ “ ફસથટ સરોગશી ઇિ અાયલલેતડ”િા પુથતક નવમોચિ સમારોહમાં હાજરી અાપવા અાવી રહ્યાં છે. ૭ જુલાઇ, રનવવારે સવારે યુ.કે.િાં ૬૮ સરોગશી

# #

!

&% $ ( %$ '$ #)

" + (0% * ,' . (0% * ( ,

)+ / .

' .&$ #* 0 * .

%

, & !

!

અિે IVF ટ્રીટમેતટથી જતમેલાં બાળકોિું “ગેટ ટુ ગેધર” લંડિમાં રાખવામાં અાવ્યું છે. ડો. િયિાબહેિ એ લોહાણા કૂળિા તન્ના કુટુંબિાં દીકરી છે. અા દરનમયાિ ડો. િયિાબહેિ હેરોમાં સંતાિવાંચ્છુ મનહલાઅોિું તબીબી નિદાિ કરશે. કોઇપણ બહેિિે તબીબી નિદાિ કરાવવું હોય અથવા ડોકટરિે મળવું હોય તો પારૂલ જોષીિો 0208 660 9548; Mob: 07789 226 982ઉપર સંપકક કરવો. અથવા Paruljoshi@yahoo.comપર ઇમેલ કરવો.

"

$% # & # & # #$ $ # % $ % !# ! # % # &% $ $ # "& # !# # % % ( !# '

! $

#

To advertise in Gujarat Samachar call: 020

7749 4085


37

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 22nd March 2013

રમણભાઇ બાબષરની ડેપ્યટુ ી લેફટનન્ટ તરીકે શનમણુકં લે થ ટરના જાણીતા અને માનીતા નહસદુ સમાજસે વ ક, શ્રી સનાતન મં ન દરના િમુ ખ શ્રી તિા અગ્રગણ્ય ગુ જ રાતી રમણભાઇ બાબિ ર MBE ની લોડડ લે ફ ટનસટ અોફ લે થ ટરશાયર અને મહારાણીની મં જૂ ર ી બાદ તે અ ોની ડે પ્ યુ ટ ી લે ફ ટનસટ તરીકે નનમણું ક કરવામાં અાવી છે . યુ ન ાઇટે ડ ફકંગ્ ડમમાં મહારાણીના િનતનનનધ તરીકે લોડડ લે ફ ટનસટની નનમણું ક િાય છે . ડે પ્ યુ ટ ી લે ફ ટનસટનું કાયિ રોયલ વીઝીટ માટે યોગ્ય કં પ નીઅો અને સં થ િાઅો તે મ જ થવૈ સ્ છછક જૂ િ ોના નામ સૂ ચ વવાના હોય છે . સીટીઝનશીપ મહારાણી તરફિી લેડી ગ્રેટને શ્રી રમણભાઇ બાબષરને સે રે મ ની, પરે ડ્ ઝ અને સસમાનના સત્તાવાર રીતે ડેપ્યુટી લેફટનન્ટ જાહેર કયાષ એ વેળાની તસવીર. નોમીને શ સસ માટે નટપ્પણીનો સમાવે શ િાય છે . શ્રી રમણભાઇની સે વ ા ફિ કાયિ ર ત છે . ૨૦૧૦માં શ્રી રમણભાઇને લે થ ટરશાયર પૂ ર તી નસનમત નિી. તે અ ો મહારાણીએ MBEનો ઇલ્કાબ એનાયત યુ . કે . ની અસય સં થ િાઅો જે વ ી કે ને શ નલ કયોિ હતો. ડે પ્ યુ ટ ી લે ફ ટનસટની નનમણું ક કાઉસ્સસલ અોફ નહસદુ ટે મ્ પલ્સ, નહસદુ ફોરમ કરતાં લે ડ ી ગ્રે ટ ને કહ્યું કે , 'મને નવશ્વાસ છે કે અોફ નિટન, લે થ ટર કાઉસ્સસલ અોફ ફે ઇ િ, ભનવષ્યમાં મારી ફરજમાં રમણભાઇ તરફિી ગુ જ રાત નહસદુ એસોનસએશન, લે થ ટર નહસદુ િસં ગ ોપાત યોગ્ય સલાહ અને માગિ દ શિ ન ફે થ ટીવલ કાઉસ્સસલ ઇત્યાનદ સં થ િાઅો સાિે મળી રહે શે . '

શિન્સ શવશલયમમાં સુરતીલાલાનો અંિ દેખાયાની એક ઝલક તો જુઅો!! તાજેતરમાં નિટીશ દૈનનક અખબારો અને ટીવી માધ્યમોમાં િનસધ્ધ િયેલા સમાચારો મુજબ ડાયેનાના નિસસેસ રાજકુંવરોના DNAમાં ભારતીય વંશજના અંશ જણાયા છે. નિટનના ભાનવ રાજા અને શાહી રાજકુંવર નિસસ નવનલયમનાં મોસાળમાં પરદાદી એનલઝા કેવાકક એ ભારતના પસ્ચચમી શહેર સુરતનાં વંશજ છે. અા તસવીર બરોબર જુઅો.... અાપણા નિસસ નવનલયમમાં સુરતી વંશજની “અદા”નાં દશિન િાય છે ને?! ગયા રનવવારે નિસસ નવનલયમ અને નિસસ હેરી બન્ને ભાઇઅો ગ્લોથટરશાયરના બૂફટડ પોલો કલબમાં એક ચેનરટી માટે ગોલ્ફની રમત રમવા ગયા. બન્ને રાજકુંવરો ઘોડેથવારી કરી મેદાનમાં બોલ ફટકારી રહ્યા હતા એ વખતે નાનાભાઇ નિસસ હેરી વચ્ચે અાવી જતાં ઘોડાની લગામ તાણી ગુથસામાં રાતાચોળ િયેલા નિસસ નવનલયમે વચ્ચે ટપકેલા “નાનલા” હેરીને જાણે અથસલ હુરતીમાં બે-ચાર ચોપડાવી દીધી હોય એવું નિી લાગતું?!!

૬ વષષની ઉમા િાહે માિાના વાળ ઉતરાવી ચેરીટી માટે £૧૯૧૦ એકત્ર કયાષ

યુકેસ્થિત એશિયન થત્રીઓમાં થતન કેન્સરનું િમાણ વધુ

એસફીલ્ડમાં રહેતા પરેશભાઇ અને િીનતબેન શાહની ૬ વષિની નદકરી ઉમા શાહે કેસટનની સેસટ લ્યુક્સ હોથપીસના લાભાિવે પોતાના માિાના ૮ ઇંચ જેટલા વાળ કપાવી દઇ કુલ £૧૯૧૦, એકત્ર કયાિ છે. પોટસિબારના સેસટ જ્હોસસ િીિેટરી થકૂલમાં બીજા વષિમાં અભ્યાસ કરતી ઉમાના વાળ ઉતરાવવાની જરૂર ઉભી િઇ હતી. જેિી અસય બાળક દ્વારા વાળ ઉતરાવી ચેરીટી માટે નાણાં એકત્ર કરાયા હોવાનું જાણી ઉમા પણ પોતાના નદવંગત મામા નનલેશ શાહની યાદમાં વાળ ઉતરાવી ચેરીટી કરવા તૈયાર િઇ ગઇ હતી. ગત તા. ૨૮-૫-૧૩ના રોજ થિાનનક હેરડ્રેસરની મદદિી ઉમાએ પોતાના વાળ ઉતરાવ્યા હતા જે વાળ કેસસરનો ભોગ બનેલા બાળકોની નવગ માટે મદદ કરતી સંથિા લીટલ નિસસેસ ટ્રથટને અપિણ િયા હતા. જ્યારે ચેરીટીની રકમ સેસટ લ્યુક્સ હોસ્થપસ કેસટનને અપિણ કરાઇ હતી. ઉમા થવ. સરોજબેન અને ભાઇચંદભાઇ શાહની પૌત્રી અને શ્રીમતી સુશીલાબેન તેમજ રમણભાઇ શાહની દોનહત્રી છે.

લંડનઃ યુનનવનસિટી ઓફ શેફફલ્ડના અભ્યાસ અનુસાર યુકેસ્થિત સાઉિ એનશયન થત્રીઓમાં થતન કેસસરમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. અગાઉ, યુકેમાં જે સવવે િયો હતો તેમાં સાઉિ એનશયન થત્રીઓમાં થતન કેસસરનું િમાણ અસય ગ્રૂપ કરતાં સૌિી ઓછું જણાયું હતું. નેશનલ કેસસર રનજથટ્રેશન સનવિસીઝે સાઉિ એનશયન થત્રીઓ અને અસય ગ્રૂપોની થત્રીઓ વચ્ચે સરખામણી કરી હતી. તેમાં ૨૦૦૦િી ૨૦૦૪ દરનમયાન સાઉિ એનશયન મનહલાઓમાં અસય જૂિોની સરખામણીએ થતન કેસસરનું િમાણ ૪૫ ટકા ઓછું હતું. જ્યારે ૨૦૦૫િી ૨૦૦૯ દરનમયાન સાઉિ એનશયન મનહલામાં અસય જૂિ કરતાં ૮ ટકા વધારો જોવા મળ્યો હતો. સાઉિ એનશયાની ૬૫ વષિિી વધુ વયની થત્રીઓમાં થતન કેસસરનું િમાણ ૩૭ ટકા વધારે નોંધવામાં આવ્યું હતું.

બાલમની શ્રીનાિજી હવેલીમાં પ.પૂ.ગો.૧૦૮ શ્રી વ્રજેિકુમારજી મહોદયજી

ભનિ ચયામા ડે કેર’ની પ.પૂ.ગો.૧૦૮ શ્રી વ્રજેશકુમારજી મહોદયજીએ મુલાકાત લીધી એ વેળાએ ડાબેિી મુખ્યાજી િયાસજી, જયેશભાઇ પટેલ, દેવ્યાનીબેન પટેલ તિા નલીનીબેન. સાઉિ લંડનના શ્રી રાધાકૃષ્ણ મંનદર, (૩૩ બાલમ હાઇરોડ), શ્રીનાિજી હવેલીમાં ૨ જૂન, રનવવારે ભવ્ય અાંબા ઉત્સવ ઉજવાયો હતો. અા પાવન િસંગે પ.પૂ.ગો. ૧૦૮ શ્રી વ્રજરાજકુમારજી મહોદયશ્રીએ હવેલીમાં પધરામણી કરી વૈષ્ણવોને વચનામૃતનું રસપાન કરાવ્યું હતુ.ં શ્રી ઠાકોરજીની અારતી કયાિ બાદ િશ્નોત્તરી િઇ હતી. હવેલીની બાજુમાં જ અાવેલ 'ભનિ ચયામા ડે કેર'માં વડીલોને મળી વચનામૃત કરી ખબર અંતર પૂછ્યા હતા. ડે કેરમાં બેઠાં બેઠાં મહોદયશ્રીના અાશીવિચનનો લ્હાવો લેનાર અશિ વડીલો લાગણીસભર બસયા હતા. અાવતા વષવે મહોદયશ્રી બાલમ મંનદરની હવેલીમાં પધારી યુવાપેઢીને પુષ્ટીમાગિ નવષે સમજણ અાપશે. અા હવેલીમાં ૯મી જૂને શ્રી ગોવધિનનાિજી કમળતળાવની મોરકુટીરમાં બેસી હસતા હસતા નબરાજ્યા હોય એવા અલૌફકક દશિન કરી વૈષ્ણવો ધસય િયા હતા.

Incorporating Asian Funeral Services

Serving the Asian community 346-354 Foleshill Road, Coventry CV6 5AJ

024 7666 5676

'!("$

A division of the Heart of England Co-operative Society Ltd.

Asian Funeral Service " "

"

#

"

$

! %

- ! )$ . ' + -

#%&"

$'

' - $' & $* . ' ) $ % $ $% $$ & ' "$ ' ) '$ $ $( -& $ ) % -& $ ) - - $ ( % $ ' $ ' , $* % #

' % ' $

'


38

22nd June 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

પાન-૧નું ચાિુ

િોહીની સગાઈ... જોકે બાદમાં અચાનક ફોબ્સણ એપલઝાને છોડી ગયો હતો. એપલઝાની છ વષષીય પુત્રી કેથપે રનને પિટન મોકલી દેવાઈ હતી. એપલઝાએ તેની કુખે અવતરેલી પુત્રીના પપતા ફોબ્સણને લખેલાં પત્રો પણ શોધી કાઢવામાં આવ્યા છે, જેમાં તેને મળવાની પવનંતી કરવામાં આવી હતી. બીજી તરફ, ફોબ્સસે પણ તેના વપસયતનામામાં એપલઝા તેની પુત્રી કેથપે રન થકોટ ફોબ્સણ અને પુત્ર એલેકઝાદડરની માતા હોવાનું થવીકાયુું છે. યુપનવપસણ ટી ઓફ એડીનબરા અને પિટદસ ડીએનએ ખાતે પરીક્ષણો કરનારા જીનેપટક પનષ્ણાત ડો. પજમ પવવસને જણાવ્યું છે કે એપલઝાના વંશજોમાં દુલભ ણ િકારના માઈટોકોદડ્રી અલ ડીએનએ (mtDNA) જોવાં મળ્યાં છે, જે માત્ર માતા તરફથી જ મળે છે. અત્યાર સુધી આ ડીએનએ પિદસ પવપલયમ ઉપરાંત, અદય ૧૩ ભારતીય અને એક નેપાળીમાં જોવાં મળ્યાં છે.

પિદસ પવપલયમ અને તેમના ભાઇ હેરીમાં પણ આ પવપશષ્ટ DNA છે. આ જીનેપટક પલંક અપવવાપદત હોવાનો સંશોધકનો દાવો છે. જોકે, પિદસના બાળકમાં તેની હાજરી નપહ હોય કારણ કે તે માત્ર માતા તરફથી જ મળે છે. એ પલ ઝા ના દૂરના વંશજ અને હેમ્પશાયરના ૭૯ રોપબન માતા વિન્સેસ ડાયના સાથે વિવિયમ અને હેરી વષષીય ભારતીય ડ્યુહથટડની લાળના સેમ્પ્લનું પવપલયમની પરીક્ષણ કરાયું હતુ.ં પિદસેસ વંશાવલી તેમનું જોડાણ ડાયનાના માતૃપક્ષની એક એપલઝા કેવાકક સાથે હોવાનું મપહલા મેરી રોશે જણાવ્યું હતું છતું કરે છે. પથયોડોર ફોબ્સણ કે મને પણ ભારતીય બેકગ્રાઉદડ ઈથટ ઈશ્દડયા કંપની માટે ધરાવતી મપહલા હોવાનો સુરતમાં કામ કરવા માટે અનહદ આનંદ છે. શું આ જ આવ્યા તે પછી એપલઝાબેથ કારણ હશે કે ૩૦ વરસના કેવાકકને તેમના થકી ત્રણ પિદસ ભારત આવવા માંગે છે? સંતાનો થયા હતા. આ અગાઉ ૧૯૯૨માં તેમના પૈકીનું એક સંતાન કેથપે રન માતા-પપતાએ ભારતની હતી જેને થકોટલેદડમાં ભારે માન-સદમાન િાપ્ત થયા મુલાકાત લીધી હતી. નિન્સેસ ડાયનાનું મૂળ અને હતા. તે જેમ્સ કોમ્બ સાથે માચણ-૧૮૩૭માં લગ્નસંબધં થી કુળ ક્યાં પહોંચે છે? ઈંગ્લેદડના પિદસ જોડાઈ હતી.

પાન-૪૦નું ચાિુ

િધાન બાબુભાઇ... જ્યારે ભીમા દુલા ઓડેદરા અને પોરબંદર માકકેટ યાડડના ચેરમેન લક્ષ્મણ ભીમા ઓડેદરા સંબધં માં પપતા-પુત્ર થાય છે. ‘રાજકીય કાવતરાનો ભોગ બન્યો છુ’ં ખાણ-ખનીજ કૌભાંડમાં કેદ અને દંડની ફરમવાયા બાદ િધાન બોખીરીયાએ પત્રકારો સાથેની ઔપચાપરક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, 'હું રાજકીય કાવતરાનો ભોગ બદયો છુ,ં પણ મને દયાય તંત્ર પર પૂરતો ભરોસો છે. કોટેડ જે પનણણય આપ્યો છે તેની સામે અપીલ કરીશ. ચુકાદા સામે કાનુની લડત આપીશ.’ તમે િધાનપદેથી રાજીનામું

ભરત ઓડેદરા

ભીમા દુિા ઓડેદરા

આપશો કે કેમ? તે બાબતે પૂછતા તેમણે કહ્યું હતું કે, મારા રાજીનામાનો પનણણય ભાજપ દ્વારા લેવામાં આવશે અને પક્ષનો કોઈ પણ પનણણય મને પશરોમાદય રહેશ.ે ચૂકાદાનો અભ્યાસ કયાા બાદ નનણાયઃ ભાજપ ગુજરાત સરકારના િધાન બાબુભાઇ બોખીપરયાને કોટેડ ફરમાવેલી સજા અંગે િપતભાવ આપતા ગુજરાત સરકારના વપરષ્ઠ િધાન અને િવક્તા નીપતનભાઇ પટેલે

િક્ષ્મણ ભીમા ઓડેદરા

જણાવ્યું હતું કે બાબુભાઈ જ્યારે િધાન કે ધારાસભ્ય નહોતા ત્યારે તેમની સામે થયેલા કેસના આધારે ચૂકાદો આવ્યો છે. જે ચૂકાદો આવ્યો છે તેમાં કોંગ્રેસના પુવણ િદેશ િમુખ, કોંગ્રેસના સાંસદના સગાંનો પણ સમાવેશ થાય છે. બાબુભાઈએ સરકારી તંત્ર કે સિાનો કોઈ દુરપયોગ કયોણ નથી. ચૂકાદાનો અભ્યાસ કયાણ બાદ આગામી સમયમાં કાયદાકીય શક્યતાને આધારે પનણણય લેવાશે.

>JG UT .0 1@K<9P /8J:P ,30JBM 2M 9J@J?4 CMBJ CQF6J9 -7M:L@9J V:5J>D HK 0OAJC >J9B9K 7K0@K 0E:9J 1P?AM /8 ,:Q1P9M >77 0@BJ

આ દંપતીના આઠ સંતાનો હતા, જેમાંથી જેન ક્રોમ્બીએ ૧૮૪૩માં ડેપવડ લીટલ જ્હોન સાથે લગ્ન કયાણ હતા. તેમની પુત્રી રુથ લીટલ જ્હોન ૧૮૯૮માં કનણલ પવપલયમ શ્થમથ પગલને પરણી હતી. તેમની પુત્રી રુથ પસશ્વવયા ગીલ ૧૯૩૧માં એડમંડ બકકે રોશને પરણી હતી. તેમના સંતાનોમાં પિદસેસ ડાયેનાની માતાનો પણ સમાવેશ હતો. તેમનું નામ ફ્રાંસીસ બકક રોશ હતુ.ં જેમણે એડવડડ જ્હોન થપેદસર સાથે લગ્ન કયાણ હતા. થપેદસર દંપતીના કુલ પાંચ સંતાનો હતા અને તેમાંનું એક સંતાન ડાયેના હતાં, જે આગળ જતાં પિદસ ચાવસણ સાથે લગ્ન કરીને પિદસેસ બદયા હતા. ભારતમાં એલેક્ઝાન્ડરના વંશજો હોવાની શક્યતા પિટનના શાહી પપરવારના સભ્ય પિદસ પવપલયમ ભારતીય ડીએનએ ધરાવે છે તેવી

જાણકારી સામે આવ્યા બાદ હવે વૈજ્ઞાપનકોએ ગુજરાતના સુરત શહેરમાં તેના દૂરના પપતરાઈ ભાઈઓની ખોજ શરૂ કરી છે. યુપન. ઓફ એપડનબરાના મુખ્ય વૈજ્ઞાપનક ડો. પવવસને કહ્યું હતું કે, જુદાં જુદાં થથળોએ રહેતાં લોકોને ભેગાં કરવાં ખૂબ જ સારી વાત છે, આ એક સમાનતા દશાણવે છે. તેમણે જણાવ્યું કે, પિદસ પવપલયમ્સનાં પાંચમાં પરદાદી એપલઝાએ બે સંતાનોને જદમ આપ્યા હતા. ૧૮૧૨માં જદમેલા કેથપરન થકોટ ફોબ્સણ પિદસ પવપલયમ્સના ચોથા પરદાદી હતાં. બે વષણ બાદ તેણે એલેકઝાદડર નામનાં બાળકને જદમ આપ્યો હતો. એલેકઝાદડર ભારત ગયાં હતાં. ડો. પવવસને જણાવ્યું હતું કે, આજે પણ ભારતમાં એલેકઝાદડરનાં વંશજો હોવાની સંભાવના છે.

પાન-૮નું ચાિુ

દરપમયાન ઝુવફીકાર અલીના પરમ પિય દોથત હતા, ઝુવફીને ફાંસી મળી ત્યારે તેની પવશેષતાઓ અને તત્કાલીન રાજકીય શ્થથત પવશે પીલુ મોદીએ ‘ઝુવફી-માય ફ્રેદડ’ લખ્યું, આજેય તેની ઉદુણ આવૃપિ પાકકથતાનમાં હોંશે હોશેં વેચાય છે.

ગુજરાત, વબહાર... પીલુ થથપપત હતા, થવતંત્ર પક્ષના થથાપકોમાંના એક રાજકીય પવચલેષણમાં જમણેરી ચોક્કસ િકારની પવચારધારા સાથે િપતબદ્ધ. કહેતા કે વીસની વયે તમે સમાજવાદી ના હો તો સમજવું કે તમારે હૃદય નથી અને ચાળીસે પહોંચો ત્યારે સમાજવાદી રહો તો પનશ્ચચતપણે કહેવાય કે તમારી પાસે પદમાગ નથી! આવો જ અપભિાય બીજા પારસી રાજકીય પચંતક મીનુ મસાણીનો યે હતો. મજાની વાત એ કે આ બંનેને ગુજરાતના મતદારોએ ચૂંટણીમાં જીત અપાવીને લોકસભામાં મોકવયા હતા. મોદીને ગોધરા અને મસાણીને રાજકોટથી. બંને થવતંત્ર પક્ષના ધૂરધં રો. પીલુ તેમના અભ્યાસ

રંગવમજાજી નેતા હમણાં ‘પવકીપલક્સ’ના ‘યુએસ પડપ્લોમેપટક કેબવસ’માં ભારતનાં રાજકારણ પવશે ઘણી પવથફોટક માપહત અપાઈ છે. ખાસ કરીને, ઇશ્દદરાજીની આસપાસ અંતરંગ વતુણળોમાં એક અમેપરકી જાસુસ હતો, સંજય ગાંધી આર.એસ.એસ. સાથે સમજૂતી ઇચ્છતા હતા, જગજીવનરામ ઓછા શબ્દોમાં વધુ કામ કરનારા િભાવી નેતા હતા, આર.કે. ધવન પાક્કા તકવાદી હતા. આવું બધું છૂપી નોંધમાંથી બહાર

-/*$ 4($% !/#%* %/3(#% -4 ,

!/#%* 1,$(!

(,'0"2/5

/%,1

6

. )'

-,1!#1 +!(* (,&- 2*0#-2/(%/ #-+

! "

CQ:0SR =J@5 BME;N@ IF3 '+!" '('+!"

$

'

#

)* (

% #$ #& ' #& #

#

'%

?@ 3 1 C8 ?A 3 0 1 0 0 ?B 3 !8 2 : 4 28 !# 0 < 0 4 28 !0.8 0 6 ! 4D 4 0 7 0 7 1 4 0 1 7 4 1 1 7 28 /8 1 4 "4 0 28 1 0 1 2 08 0 7< 1 C2 * 0 5 )1 !# 0 0 0 1 D 3 0 + 4 '4 2> ' 2 % ' 2 0!4 "; 0 5 4 $ 1 08 1 0 4 0 - 1 08 1 4

,-% (+!" "' -

"

%" "(-+

$

અયોધ્યાઃ ગુજરાતના મુખ્ય પ્રધાન અને ભાજપની ચૂંટણી પ્રચાર સમમમતના વડા નરેન્દ્ર મોદી આ સપ્તાહે અયોધ્યાની મુલાકાત લે તેવી શક્યતા છે. તેઓ મવવાદાસ્પદ સ્થળે દશશન માટે પણ જઇ શકે છે. નરેન્દ્ર મોદીના સ્વાગત માટે મવશ્વ મહંદુ પમરષદના અશોક મસંઘલ, ગોરખપુરના સાંસદ યોગી આમદત્ય નાથ અને યોગગુ રુ સમહતના ટોચના નેતાઓ અયોધ્યા પહોચશે. મવશ્વ મહંદુ પમરષદના પ્રવકતા શરદ શમાશએ જણાવ્યું હતું કે મોદી અયોધ્યામાં શુ િ વારે આવે તેવી શક્યતા છે અને તેઓ રામ મંમદરમાં દશશન કરશે. મવમહપે મહંદુ સંતોની બેઠક પણ યોજી છે, જેમાં ૧૯૯૦માં રામમં મદરની ચળવળમાં સમિય રહે લા સં તોનો સમાવેશ થાય છે.

આવ્યું છે. ‘પવકકપલક્સ’ના આ અહેવાલમાં ચૌધરી ચરણ પસંહને ‘પબલકુલ થથાપનક અને મોથટ મેપલએબલ’ ગણાવ્યા છે. તેને ધારો તેવો ઘાટ આપી શકો એમ હોવાથી કટોકટીમાં વહેલા છોડી દેવાયા. ચરણ ‘ટ્રોજન હોસણ’ હતા એમ કહીને આ અહેવાલમાં પીલુ મોદી પવશે કહેવાયું છે કે આ માણસ પાલાણમેદટમાં પિસેદસરપશપની પખલાફ અસરકારક અવાજ કરી શકે તેવા હોવાથી તેમને વહેલાસર છોડવામાં ના આવ્યા... પાલાણમદે ટના સેદટ્રલ હોલ કે સંસદ ગૃહમાં અને ઇશ્દડયા ઇદટરનેશનલના સભાખંડમાં તેમને મળવાનુ,ં સાંભળવાનું થયું છે. એક વાર તેમને પિપટશ તંત્રીઓની વચ્ચે સાવ અચાનક બોલવાનું થયુ,ં સરસ બોવયા, પછી નાથતાના ટેબલ પર આવીને તેમણે મારા ખભા પર હાથ મુકીને અદલ ગુજરાતીમાં પૂછયું (કારણ, ત્યાં કોઈ બીજા તો ગુજરાતી જાણતા નહોતા!)ઃ કેમ, બરાબર ઠોક્યું ને? પીલુ-પેઢીના નેતાઓનું થથાન હવે પછીની પેઢીએ લીધું છે. લોકશાહી િથા અને િયોગો એક હાથથી બીજા હાથમાં મુકાયા છે... તેઓ કેવાક સફળ થશે? થોભો, અને રાહ જુઓ! ', *' ,"(' %

! * #

'* &(' "+

# $ " $ "

મોદી અયોધ્યામાં પૂજન કરશે?

# !

!

0 &1 3D " !0C &1 ( 0 0 4 3 7 "9 0 0 28 E 08 ", 4 4 0 3D 0 0 !8 = 7 (', , & "% ,-% #(+!" !(,& "% ( -$ ... !"' -)*" +,$#(+!" ( -$


www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 22nd June 2013

39


40

22nd June 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

$0#0! ! 3 .0+( # 2+ "0 ( 8 0 !9 $&0 !,% !7

!0- 8/%0

5 !; 0&&0 4; #9(0 0- , %

%62 !7 $%+(4%07

= .0+( # 3 8(0 !9 $3 ' 0'5

9 $5*.3 &, 4 !9 $3 ' '9

&

!0#0 0(>$ 4; %-2.-

//+7

0

0 9

555 )!+!0!,3* #.,

, %5 0(>$ !9 $&0 (;

/%-(-& 2(,%

0(>$ (B&>(

@ A B &(!0; )9! 3$3&#3

5 1 $9 !9 $3 ' 0"

3 (: 3 (, 3 0(>$ (B&>(

5

5 $5*.9B *(

$!71 ! 5%%* !, 2. /,

.6 <

"

# %# '

&%!

%.4

5*24 26/7 8*6-9;9*=.4 ,7 <3

>>> 8*6-9;9*=.4 ,7 <3

75+*:* 7//.9 7/ ;1. >..3 /975 A (!# ( ! )$ 201;: !94*6-7 #! 201;: <+*2 201;: 75+*:* $8.,2*4 "*,3*0.: >2;1 #

$%!"!' # 26

15.-*+*975 8 8 $# ) !! ) $# ) !! ) (!# A $260*879. A *60373 A 760 760 <*4* <58<9 A A %73@7

'

& &#

(

!

! &*

$# "

.> )793 $*6 9*6,2:,7 7: 60.4.: 12,*07 !94*6-7 %# &

"! "$

!! !!

#! A A A

<+*2 26,

<5+*2 $# $#

(

88 A 88 A 88 A 7;.4

88 88 88

%9*6:/.9:

975 8 8 ) !! ) !!

) )

!! !!

%$ /975 *297+2 *9 : $*4**5 71*66.:+<90 6;.++. 75+*:*

A A A A A ' #

A

"# " #%

$$

&

%7976;7 *42/*? '*6,7<=.9 -576;76 *40*9@

A A A A A $(

$

$" &

$ "

A A A A A #$

!"

સાંસદ ભરત માલદેવજી ઓિેદરા, લક્ષ્મણ ભીમા ઓિેદરા અને ભીમા દુલા ઓિેદરા સામે એતિશનલ ચીફ જયુિીશ્યલ મેતજથિેટની કોટેમાં કેસ ચાલ્યો હતો. અરજદાર પક્ષના એિવોકેટ તવજય કનારાના જણાવ્યા મુજબ, સૌરાષ્ટ્ર કેતમકલ્સ તલતમટેિ નામની કંપનીએ લાઈમથટોન મેળવવા ૩૧૦ એકર જમીન સરકાર પાસેિી લીઝ પર લીધી હતી. કંપનીની આ કવોરી પર ગેરકાયદે કબજો કરી ખનીજ ચોરી કરવા બદલ કંપનીના અતધકારીએ બગવદર પોલીસ મિકમાં બાબુભાઇ બોખીતરયા સતહત ચારેય સામે ફતરયાદ નોંધાવી હતી. વષષ ૨૦૦૬નો આ કેસ એતિશનલ ચીફ જયુિીતશયલ મેતજથિેટ કુ. પી.વી. પંિયાની અદાલતમાં ચાલી જતાં ચારેય દોતષતોને કેદ અને દંિની સજા ફરમાવાઇ છે. ખનીજ ચોરી કેસમાં કસૂરવાર ઠરેલા ચારેય આરોપીઓ એકબીજાના સંબંધમાં િાય છે. પ્રધાન બાબુભાઈ બોખીતરયા અને પૂવષ સાંસદ ભરત ઓિેદરા વેવાઈ િાય છે. જ્યારે બાબુભાઇ બોખીતરયા અને ભીમા દુલા ઓિેદરા કૌટુતં બક સાળા-બનેવી િાય છે. અનુસંધાન પાન-૩૮

!9 $3 ' 0'5

& 0#0 9 7 4 9 0 > $0 '5 B); %,"+%7

3$"307

રૂ. ૫૪ કરોડના ખનીજ ચોરી કૌભાંડમાં બાબુભાઇ ઉપરાંત ભૂતપૂવવ સાંસદ ભરત ઓડેદરા, માકકેટ યાડટ ચેરમેન સરહત ત્રણને કેદ અને દંડ ફટકારતી પોરબંદર કોટટ પિકાયોષ છે. પોરબંદર કોટેના ચુકાદાિી ભાજપમાં સોંપો પિી ગયો છે. અહેવાલ અનુસાર, પોરબંદર નજીક ઝીંઝરકા ગામે સૌરાષ્ટ્ર કેતમકલ્સ તલતમટેિને ૩૧૦ એકર જમીનમાંિી ખનીજ સંપદા કાઢવાની રાજ્ય સરકાર દ્વારા મંજરૂ ી અપાઈ હતી. ચુકાદા બાદ કોટટમાંથી બહાર આવતા આ જગ્યામાં અનતધકૃત બાબુભાઈ બોખીરરયા પ્રવેશ કરી ગેરકાયદે છે. જોકે સજાના અમલ પૂવવે બ્લાન્થટંગ કરીને આશરે રૂ. કોટેે ચુકાદા સામે અપીલ કરવા ૫૪.૧૮ કરોિના મૂલ્યના આરોપીઓને સાત તદવસના ૧૭.૨૦ લાખ મેતિક ટન શરતી જામીન આપ્યા હતા. લાઈમ થટોનની ચોરી કરવાના જેના અનુસધં ાને બોખીતરયાએ આરોપસર ગુજરાત સરકારના સોમવારે સેશડસ કોટેમાં કેતબનેટ તસંચાઈ પ્રધાન અરજી કરીને આ ચુકાદાને બાબુભાઈ બોખીતરયા, પૂવષ

9

!00.5 .!$ ($$+%1%6 ' !6

પ્રધાન બાબુભાઇ બોખીરરયાને ત્રણ વષષની કેદ-દંિ પોરબંદરઃ પંિકમાં બહુચતચષત રૂ. ૫૪ કરોિના ખનીજ ચોરી કૌભાંિમાં પોરબંદરની એતિશનલ ચીફ જયુિીશ્યલ મેતજથિેટની કોટેે રાજ્યનાં પાણી પુરવઠા તવભાગનાં કેતબનેટ પ્રધાન બાબુભાઈ બોખીતરયા સતહત ચારને ત્રણ વષષની કેદ અને દંિની સજા ફરમાવી છે. સાત વષષ જૂના કેસમાં કોટેે બોખીતરયા ઉપરાંત પોરબંદરના પૂવષ સાંસદ ભરત માલદેવજી ઓિેદરા, પોરબંદર માકકેતટંગ યાિેનાં ચેરમેન લક્ષ્મણ ભીમા ઓિેદરા અને ભીમા દુલા ઓિેદરાને પણ ત્રણ-ત્રણ વષષની કેદ અને પાંચ હજાર રૂતપયાનો દંિ ફટકાયોષ

#9

9 #

#!0; 0(>$ 0" # /

0#

1 $9

9 $0

%-2.- .!$ %-2.- ($$+%1%6 ' !6

? #9

!0 0

!+(-& .!$ ($$+%1%6 ' !6

3$"307

%,"+%7

‘ધી ઇન્ડિપેડિડટ’ તંત્રી પદે અમોલ રાજન લંડનઃ ભારતીય મૂળના ૨૯ વષષના યુવા પત્રકાર અમોલ રાજનની પ્રતતતિત અખબાર ‘ધી ઇન્ડિપેડિડટ’ના તંત્રી પદે તનમણૂક કરવામાં આવી છે. તિટન ન્થિત અંગ્રેજી અખબારના તંત્રી બનનાર તેઓ પ્રિમ નોન-વ્હાઇટ વ્યતિ છે. ફ્લીટ થિીટના પ્રિમ અશ્વેત તંત્રી રાજન હવે તિસ બ્લેકહષથટના અનુગામી બનશે. અગાઉ, તેઓ

અખબારના કોમેડટ એતિટર હતા. કોલકતામાં જડમેલા અને સાઉિ લંિનના ટૂતટંગમાં ઉછરેલા અમોલ રાજન કેન્બ્રિજ યુતનવતસષ ટીમાં અંગ્રેજી સાતહત્યના રીિર તરીકે પણ ફરજ બજાવી ચૂક્યા છે.

" # $ #' $ *:; #.42*+4. "*9,.4 $.9=2,.: (794- (2-.

$.6- "*9,.4 ;7 !

(

)

)@ #

!

".9

9*6,1 &"%! %$

" #

#!) !

$% #

$% $% "

$ #! $% # #

!

% !#

&#

$% #

7+

!

$

! !

($ &#)

!#

#

%

$

!

# $ " #

$8.,2*4 7//.9

7+24. :;*9;: /975 ? *8;78 :;*9;: /975 ? %' :;*9;: /975 ?

%

5*24 3<5+78*9,.4

05*24 ,75

SALE ON WORLD WIDE

FLIGHTS

#

!

))) &$ ( ! "%&*!

#'

884>

Gujarat Samachar 22nd June 2013  

Gujarat Samachar weekly news paper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you