Page 1

80p Let noble thoughts come to us from every side Volume 41, No. 25

First & Foremost Gujarati Weekly in Europe

અા નો ભદ્રા: ક્રતવો યન્તુ િવશ્વત: | દરેક નદશામંાથી અમને શુભ અને સુંદર નવચારો પ્રાપ્ત થાઅો 20th October to 26th October 2012

સંવત ૨૦૬૮, આસોે સુદ ૬ તા. ૨૦-૧૦-૨૦૧૨ થી ૨૬-૧૦-૨૦૧૨

નવલાં નોરતાં... 2 2 2 2 2 2 2 2

3

નિટન સરકારે છેવટે ગુજરાતના નવકાસ સામે ઝૂકવું પડ્યું છે અને દસકા જૂના રાજદ્વારી અબોલા તોડવાની જાહેરાત કરી છે. નિટન-ભારત-ગુજરાત ત્રણેય માટે લાભકારક આ નનણણય અંગે મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કહે છેઃ દેર આયે, દુરથત આયે... લંડનઃ ગુજરાતમાં વષષ ૨૦૦૨નાં કોમી રમખાણો બાદ લાગુ કરેલો બોયકોટ દૂર કરતાં નિટન સરકારે રાજ્યના મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તરફ દોસ્તીનો હાથ લંબાવ્યો છે. દસ વષષના અંતરાલ બાદ નિટન સરકારે ગુજરાત સરકાર સાથેના કડવાશભયાષ સંબધં ો ફરી સારા બનાવવા પહેલ કરી છે. ગુજરાત સાથેના રાજિારી અને નિપક્ષીય સંબધં ો ફરી પૂવવષ ત બનાવવાની નિટન સરકારની જાહેરાતને નિટનવાસી ભારતીયોમાં જ નહીં, ગુજરાતમાં પણ બહોળો આવકાર મળ્યો છે. મુખ્ય પ્રધાન મોદીએ આ નનણષયને આવકારતાં કહ્યું હતું

3

*&$%.- #, 2 3

#, 2

000 %+(&" 1)++" !+ /'

<

(8076 -+,76 %;6

કે દેર આયે દુરુસ્ત આયે... ગુજરાત સાથેના સંબધં ોને સનિય તથા મજબૂત કરવાના નિટન સરકારના નનણષયને આવકારું છુ.ં ઉલ્લેખનીય છે કે ૨૦૦૨નાં રમખાણો બાદ નિટન સરકારે ગુજરાત સાથે

" <

(8076 -+,76 %;6

$

!

<

<

$

"

સનિય સહકાર નહીં સાધવાનો નનણષય કયોષ હતો. ૨૦૦૩ પછી મોદીએ ક્યારેય નિટનની મુલાકાત લીધી નહોતી. નિટન સરકારના નાયબ નવદેશ પ્રધાન હ્યુગો સ્વાયરના મંત્રાલયે ૧૧ ઓક્ટોબરે એક નનવેદન બહાર પાડીને નદલ્હી ખાતેના નિનટશ હાઈ કનમશનર જેમ્સ બેવનને મુખ્ય પ્રધાન મોદીને મળવા ગુજરાત જવા જણાવ્યું હતુ.ં તેમણે કહ્યું હતું કે ગુજરાત સાથે નિટનનાં નહતો સંકળાયેલાં છે. જોકે અમે ૨૦૦૨નાં રમખાણોમાં માયાષ ગયેલા નિનટશ નાગનરકોને ન્યાય મળે એમ પણ ઇચ્છીએ છીએ.

! " " %$

આ અંકમાં... નિટન સરકારના નનણણય અંગે ભારતીય અગ્રણીઓના પ્રનતભાવ જુઓ પાન - ૩, ૫ • જીવંત પંથઃ ...વીતી ગઇ છે રાત જુઓ પાન - ૧૬

અનુસંધાન પાન-૩૮

<

%$

યા દેવી સવણભૂતેષુ, શનિરૂપેણ સંસ્થથતા । નમથતથયૈ, નમથતથયૈ, નમથતથયૈ નમો નમઃ।।

*35

! $

%(807

!

#

%235 %5/ " #

$

! "

31*35( 3%( 32(32 " %!

!

#

1%-0 6%0)6 6%175%9)0 '3 8/

::: 6%175%9)0 '31 327%'7

%7)0 %12-/&,%-

35

%00

35 %'/%+)( !3856 &-.,% 5%())4


બ્રિટન

2

Gujarat Samachar - Saturday 20th October 2012

દીપાવજલ અંકની તૈયારી અને એસેક્સના ઘરમાં આગ લાગતા વાચકો પ્રત્યેની િવાબદારી માતા અને ચાર બાળકોનાં મોત વાિક બમત્રો, ‘ગુજરાત સમાિાર અને એબશયન વોઇસ’ ૪૦ વષિ પૂરા કરી રહ્યું છે ત્યારે આ વષિનો 'દીપાવબલ અંક' સબવશેષ બનાવવા માટે અમે ખાસ જહેમત ઉઠાવી રહ્યા છીએ. મનોરમ્ય તસવીરો અને અવનવા લેખો, વાતાિઅો, નવબલકાઅો, કબવતા, રેસીપી, બિંતનાત્મક લેખો, અનુભવ કથા અને પ્રવાસ વણિન સબહત બવબવધ માબહતી ધરાવતો દીપાવબલ અંક આપના કરકમળમાં સાદર કરવા માટે અમે બવદ્વાન લેખકો અને કબવઅો પાસેથી તેમના સજિનને આવકારીએ છીએ. ‘ગુજરાત સમાિાર’ સવવે વાિક બમત્રોની વાંિન માટેના રસ અને સમાિારો જાણવાની તાલાવેલીને માન આપે છે અને તેને માટે અમે બદવાળી અંકના બહાને અસય મેગેઝીન કે અખબારની જેમ અમારા રાબેતા મુજબના ‘ગુજરાત સમાિાર - એબશયન વોઇસ’ના અંકો બંધ રાખતા નથી. આપની સંસ્થા, સંગઠન કે મંડળ દ્વારા યોજાનાર દીવાળી કાયિિમો અને આયોજનો અંગે જાહેરખબર આપવા માંગતા હો તો અમારા જાહેર ખબર બવભાગના પ્રબતબનબધ સાથે ફોન નંબર 020 7749 4085 ઉપર વાત કરવા નમ્ર બવનંતી છે. આપના સજિનને કાગળની એક બાજુ સુવાચ્ય અક્ષરોમાં લખી એક નકલ પોતાની પાસે રાખીને મૂળ નકલ સયુઝ એબડટર શ્રી કમલ રાવને તા. ૨૬ અોક્ટોબર, ૨૦૧૨ સુધીમાં ટપાલ, ફેક્સ (020 7749 4081) કે ઇમેઇલ kamal.rao@abplgroup.com દ્વારા મોકલવા નમ્ર બવનંતી છે.

લંડનઃ એસેક્સના હાલલોમાં બાનો મીડ ખાતે ૧૫ ઓક્ટલબરની વહેલી સવારે લાગેલી આગમાં માતા અને ચાર બાળકલ સહહત કુલ પાંચ એહિયન વ્યહિએ જાન હતા. મૂળ ગુમાવ્યા પાકકથતાનના કરાચીના ડલ. અબ્દુ લ શકુ ર (૪૫)ના મકાન પર કલઈએ આગ ચાંપી હલવાની િંકા િવતતી રહી છે. હવનાિક આગમાં ડો. સાબા ઉસામી (૪૪), હીરા (૧૩), શોએબ (૧૧), રાયન (૬) અને મુનીબ (૯)નું મલત થયું હતું. મહીન (૩)ની સ્થથહત ગંભીર છે. હિન્સેસ એલેકઝાન્ડ્રા હલસ્થપટલમાં કામ કરતા ડલ. િકુર મકાનના િથમ માળની બારીએથી કૂદતા બચી જવા પામ્યા હતા. જલકે, ધૂમાડલ શ્વાસમાં જતાં ગુંગળાઈ

સંજિપ્ત સમાચાર

જવાથી તેઓ સારવાર હેઠળ છે. તેમણે પલતાના પહરવારને આગમાંથી બચાવી લેવા ભારે બૂમાબૂમ કરી મૂકી હતી. એસેક્સ પલલીસ આગને િંકાથપદ ગણાવી રહી છે. પલલીસે જણાવ્યું છે કે આગનું કારણ િલધવા પલલીસ અને ફાયર સહવોસ દ્વારા સંયુિ તપાસ હાથ ધરાિે. ફાયરાઈટસો ભારે આગમાં કૂદી પડ્યા હતા અને જેને બહાર લાવી િકાય તે માટે િયાસ કયાો હતા. જલકે, મકાન પૂરેપુરું સળગી ગયું હતું. આ પહરવાર તાજેતરમાં જ અહીં રહેવા આવ્યલ હતલ. ઘરથી થલડે દૂર એક કાર પણ સળગતી જણાઈ હતી. પાડલિીઓ પણ અધોહનદ્રામાં હતાં ત્યારે એક થત્રીની મદદ માટેની બૂમલ સંભળાઈ હતી.

• નેટવેસ્ટ બેન્કની ગેટ કેશ મોબાઈલ એપ્લલકેશન સજવિસ બંધઃ નેટવેસ્ટ બેસકે ગેટ કેશ મોબાઈલ એપ્લલકેશન સબવિસ બંધ કરી દીધી છે. આ સેવામાં ગ્રાહકો ડેબબટ કાડડ બવના જ રોકડ રકમ ઉપાડી શકતા હતા. ગેટ કેશ બસસ્ટમના દુરુપયોગથી હજારો પાઉસડની છેતરપીંડી થયાની ગ્રાહકોની ફબરયાદના પગલે આ સેવા બંધ કરી હોવાનું બેસકે સ્વીકાયુું હતું. • જિસ્તીઓ જિસસ જવશે રમૂિોથી નારાિ થતાં નથીઃ બિટનમાં બહુમતી બિસ્તીઓ બજસસ બવશે અપમાનના ઈરાદાથી કરાયેલી રમૂજોથી પણ નારાજ થતાં ન હોવાનું બિપ્ચિયન રીસિિ સવવેએ જણાવ્યું છે. બજસસને માનનારામાંથી ૭૫ ટકા પણ એમ માને છે કે િૂસ્ત ધાબમિક શ્રદ્ધાળુ લોકોને અપમાનજનક લાગે તેમ છતાં વાણી સ્વાતંત્ર્ય પર બનયંત્રણો લાદવા ન જોઈએ. મોહમ્મદ પયગમ્બરનું અપમાન કરતી ફફલ્મથી આંતરરાષ્ટ્રીય બવવાદ સજાિયાના પગલે ૨૦૦૦ િૂસ્ત બિપ્ચિયનોનો મત લેવાયો હતો. • જલજિડ નાઈટ્રોિન સાથે કોકટેલ પીતાં િઠર ગુમાવ્યુંઃ લેસકેસ્ટર બસટી સેસટરમાં ગત ગુરુવારે પોતાની ૧૮મી વષિગાંઠ ઉજવી રહેલી ફકશોરી ગેબી સ્કેનલોને પ્રવાહી નાઈટ્રોજન સાથે કોકટેલ પી લેતાં તેનું જઠર બળી ગયું હતું. ગેબીનો જીવ બિાવવા તાકીદે ઓપરેશન કરી જઠર કાઢવું પડ્યું હતું. • અબુ હમઝાની પત્નીને ઘરમાંથી કાઢવાની માગણીઃ અમેબરકાને પ્રત્યાપિણ કરાયેલા કટ્ટરવાદી અબુ હમઝાની બીજી પત્ની નજત મોસ્તફાની કરદાતાઓનાં ફંડ સાથેના કાઉપ્સસલના ૧ બમબલયનની ફકંમતના બવશાળ મકાનમાંથી હકાલપટ્ટી કરવા સ્થાબનક ટોરી સાંસદ ગ્રેગ હેસડ્સે માગણી કરી હતી. નજત છેલ્લાં ૧૫ વષિથી આ મકાનમાં રહે છે.

+O-;M29MS 4=@M;N *M2Q ;R)M1 );=M4N 'K9 2)

6638

-Q/ (B@Q<D@N4R 4=@M;N4M <OD@N)P& V=G2M;9MS 7Q $4Q H1 7Q0L94M 8E: (5M/U9QDC@4R IR-QB/ $"

"

£788

pp

+%

&

"

'%&0/ .,* 6

#

"

$ $ $ " '$ #% $ $ $ $ " $ $ # $ $

'%&0/ .,* 6

&

% )

.

' %/!,

) %

)&

*.-$ "+%

1 ' 5/ .' +( -- ,$ +%)# *. '! -0%) +%(,( 5/ .' +( -- ,$ +%)# *. '! -0%)

)"'2#/ # !& ,)'" 5/ 5/ '%&0/ -- ,$ +%)# *. '! -0%) 3 '' ) '.,%/! .,* 6 */ '% "+*( ,%, **& 2 ,'%&0/ 1 '.,%/! .,* 6 '%&0/ 1 '.,%/! .,* 6

"$ !% " # #$ $ " #$"% $%" & $ " $( $ " $( " $ " % " $ $# " " " ( "

'%&0/

'%&)'%&0/

+(

5/ .'

-- ,$ +%)# *. '! -0%) 5/

4-#.'#+!#

#. )

-- ,$ +%)# *. '! -0%) -# ,3+

."#+

0,

$ .' 7

,10#

-- ,$ +%)# *. '! -0%) .,* 6 .)! 2 '% "*+ **& 2 ,'%&0/ .,* 6 '%&0/ 1 '.,%/! .,* 6

<S04 *M2Q :RW:Q<M IR5/T (B.N7N>4 $4Q @Q9N4M;9MS 53M;N $9M;N G5QF:< $R6;4R <M8 <Q4M; 2Q9- $9M;M G/R<4N 9O<M)M2 <Q4M; 2Q9$94Q @A)M; %54M; VJ/4=M@N$R4R $9Q V=>Q? %8M; 9M4N( ,N(

" %"$

" "

1

)"'2#/ 5/ .' +( -- ,$ +%)# *. '! -0%) 5/ .'

+(

'

'%&)'%&0/

#. )

-- ,$ +%)# *. '! -0%)

For reservations & more information Please call 0845 676 9011 For more offers visit:

$ # ! "

www.sensesholidays.co.uk www.specialholidayoffers.co.uk Email: info@sensesholidays.co.uk

###

!

! ! !!

" ! !

!

$

"

#

!

!

(17 +9=3/=7?

"'&

#

52. -

-

" !(! (&'#! (',

($ & %)

)

-

)* >*8B0=

"

!

"'&

5=< 8C-0 &@F76= 5=,A

&# " '% "& % ) 4=7.475=C 5B3='8 2B0 5B*8B 5=< -

!

"! $

4=7.475=C )7 1=:D8 5B*8B :;.B 4=9 E :8=5. &0@ 2=;, -?F897?

'# &' ' " #*" +' , ) %,

#"%

!!

"

! !

!!


નિટન

Gujarat Samachar - Saturday 20th October 2012

3

ગુજરાત સાથે સંબંધ સુધારવાના નનણણયને સાવણનિક આવકાર વિટન સરકારે વષષ ૨૦૦૨ના કોમી રમખાણો પછી ગુજરાત રાજ્ય સાથેનો રાજદ્વારી સંબંધ તોડ્યો હતો. વીતેલા દસકામાં નરેન્દ્ર મોદીએ ગુજરાતને વવકાસના પંથે દોરી ગયા અને ‘વવકાસપુરુષ’ની આગવી ઓળખ પણ મેળવી. ગુજરાત સાથે સંબંધોના અભાવે નુકસાન થઇ રહ્યું હોવાનું સમજાયા પછી વિવટશ સરકારે આખરે રાજ્ય સાથેના સંબંધ ફરી ચેતનવંતા કરવાની જાહેરાત કરી છે. આ પગલાને વિટનમાં વસતાં ભારતીય સમુદાયના અગ્રણીઓએ એક અવાજે આવકાયુું છે. પ્રીવત પટેલ, એમપી કીથ વાઝ, એમપી લોડડ મેઘનાદ દેસાઈ સંસદસભ્ય કીથ િાઝે નરેન્દ્ર મોદી અંગે વિવટશ સરકારની જાહેરાતને આિકારી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે, ‘નરેન્દ્ર મોદી અને ગુજરાત સરકાર સાથે સંબંધો સુધારિાના વનણષયને હું આિકારું છું. ગુજરાત ભારતનું એક મહત્ત્િપૂણષ રાજ્ય છે અને તેની સાથે આપણા સંબંધોમાં નોંધપાત્ર પવરિતષન લાિીએ તે જ તકકસંગત બાબત છે. પાલાષમેન્ટમાં જેમના પ્રવતવનવધત્િનું સન્માન મને પ્રાપ્ત થયું છે તે વિવટશ ગુજરાતી ડાયથપોરાના હજારો લોકો માટે પણ આ આિકારદાયક વનણષય છે.’

લોડડ નવનીત ધોળકકયા મુ ખ્ ય પ્રધાન નરે ન્ દ્ર મોદી અને વિવટશ સરકાર િચ્ચે સંબંધો સામાન્ય થિા બાબતે મને આનંદ છે. ગુજરાતમાં કોમી રમખાણોએ ગુજરાતના સારા નામ પર એક બદસૂરત ઉઝરડો સજ્યોષ છે. મુખ્ય પ્રધાન શ્રી મોદી અને િડા પ્રધાન શ્રી િાજપેયી સાથેની િાત મને યાદ આિે છે, જેમાં મેં કહ્યું હતું કે ગમે તે ધાવમષક માન્યતા ધરાિતા તમામ ભારતીય નાગવરકોને રક્ષણ મળિું જોઈએ. આ પછી તો ઘણો સમય િહી ગયો છે. િતષમાન વિવટશ હાઈ કવમશનર વમ. બેિાન સવહત હાઈ કવમશનરો સાથે મારે ઘણી િાતચીત થઈ હતી કે જે ટ લી ઝડપથી સં બં ધો સામાન્ય કરાશે તે તમામ કોમ્યુવનટીઓ માટે સંતોષપ્રદ પવરણામો મેળિિા તરફ કાયષ કરિા માટે સારું રહેશે. ગુજરાત ભારતનું સૌથી પસંદગીપાત્ર વ્યાપારી રાજ્ય છે અને દરેક વબઝનેસ સેક્ટરમાં વૃવિની વિશાળ શક્યતાઓ ધરાિે છે. સમય આિી ગયો છે કે આપણે ભૂતકાળના પ્રકરણો બંધ કરીએ અને નિા પ્રકરણનો આરંભ કરીએ.

ભારતીય રાજકીય તંત્ર નરેન્દ્ર મોદી વિશે સારું બોલી જ શકતું નથી. આ સમયે યુકેના હાઈ કવમશનર ગુજરાતની મુલાકાત લેશે તેિા સમાચાર સાથે નરેન્દ્ર મોદીએ આંતરરાષ્ટ્રીય થતરે નોંધપાત્ર પુનરાગમન કયુું છે. ગોધરાકાંડ પછી ૨૦૦૨ના રમખાણોમાં જિાબદાર વહન્દુઓને પણ સજા થઈ છે, પરંતુ રમખાણોમાં નરેન્દ્ર મોદીની ભૂવમકાને આગળ ધરી ઘણા લોકોએ તેમને સજા કરાિિા પ્રયાસો કયાું છે, જે ૧૦ િષષથી સફળ થયાં નથી. યુકે સરકારે આગળ િધી ગુજરાત સાથે સંબંધો સુધારિા વનણષય કયોષ છે. આ મોદી માટે કોઈ વિઝા નથી જ છતાં, તે દૂર પણ નવહ ગણાય. આ રોકાણો અને િેપારનો મુદ્દો છે. આ ઉપરાંત, યુકેમાં ગુજરાતી મૂળના નાગવરકો પણ છે, જેમના વહતો પર યુકે હાઈ કવમશને ધ્યાન રાખિાનું હોય છે. નરેન્દ્ર મોદીના િડા પ્રધાન બનિાની શક્યતા ભલે હજુ દૂરની છે છતાં, વ્યિહારુ ગણતરી એિી પણ હોઈ શકે કે ૨૦૧૪માં મોદી ભાજપના નેતૃત્િના અગ્ર ઉમેદિાર હશે.

સંસદસભ્ય પ્રીવત પટેલે જણાવ્યું હતું કે,‘ યુકે આશરે ૬૦૦,૦૦૦ ગુજરાતી ડાયથપોરાનું ઘર છે. વિશાળ ગુજરાતી સમુદાયના સભ્ય તરીકે મને એ આનંદ છે કે સતત અલગાિિાદની નીવત અપનાિિાના બદલે ગુજરાત સાથે સારા સંબધ ં ોથી જ વિવટશ વહતોની સારી સેિા થઈ શકશે તે સરકારને સમજાયું છે. ગુજરાત ભારતમાં અવત ઝડપે વિકસતું રાજ્ય છે, જ્યાં વિવટશ કંપનીઓને વિશાળ તકો સાંપડે છે. આ પગલું આપણા ગુજરાતી ડાયથપોરાને મજબૂત સંદશ ે ો આપે છે કે વિવટશ સરકાર હિે તેમના િતનને નજરઅંદાજ કરશે નવહ. યુકેની ગુજરાત કોમ્યુવનટી વિવટશ સમાજના તેમના પ્રભુત્િશાળી સમૃવિકરણ બાબતે ગૌરિ અનુભિી શકશે. આનો આધાર લઈને સરકારે વિટન સાથે મજબૂત ઐવતહાવસક અને સાંથકૃવતક સંબધ ં ો ધરાિતા ગુજરાત રાજ્ય તરફ મૈત્રીનો હાથ લંબાિિો જોઈએ.’

શૈલેષ વારા, એમપી

સંસદસભ્ય સીમા મલ્હોત્રાએ ગુજરાત સાથે સંબંધો સુધારિા બાબતે વિવટશ સરકારના વનણષયને આિકાયોષ હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે,‘ વિટન / ગુજરાત ભાગીદારીને આગળ ધપાિિા તેમ જ ગુજરાતમાં આવથષક અને સામાવજક પ્રગવત માટે આ મહત્ત્િનું પગલું છે. અસ્થથરતાનો ઈવતહાસ ધરાિતા રાજ્યમાં શાંવતની પવરસ્થથવત જાળિિામાં નરેન્દ્ર મોદીએ છેલ્લા ૧૦ િષષમાં સાચુ નેતૃત્િ દશાષવ્યુ છે. ગુજરાતના શાંવતપૂણષ અને સફળ ભાવિ તરફ આપણી સવહયારી પ્રવતબિતા અને આપણા વિપક્ષી સંબંધોના મહત્ત્િ અંગે વિધેયાત્મક સંદેશ પાઠિતું પગલું વિવટશ સરકારે લીધું તેનો મને આનંદ છે.

ભારતસ્થથત વિવટશ હાઈ કવમશનર ગુજરાતના મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને રાજ્યના અન્ય અગ્રણીઓને મળશે તે િી જાહે રાતને સં સ દસભ્ય શૈ લે ષ િારાએ આિકારી હતી. િારાએ કહ્યું હતું કે , ‘આ સારા અને આઅિકારદાયક સમાચાર છે. ગુજરાત ભારતનો મહત્ત્િનો વહથસો છે. રાજ્યના મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને તેમના િવરષ્ટ સાથીઓ સાથે સંબંધો સુધારિાનું વિટનનું પગલું યોગ્ય જ છે. હું ગાઢ સંબંધો માટે અને ખાસ કરીને વિટનમાં રોકાણ કરિા ઉત્સુક ગુજરાતી કંપનીઓ માટે િેપારની તકો િધે તે માટે આતુર છું.’

સીમા મલ્હોત્રા, એમપી

અનુસંધાન પાન- ૫


4

વિટન

Gujarat Samachar - Saturday 20th October 2012

મધ્યમ વગગ દ્વારા વડસ્કાઉન્ટ કૂપનનો વધુ ઉપયોગ

વડા પ્રધાન ડેવવડ કેમરન આવતા વષષે ભારતની મુલાકાતે લંડનઃ વડા પ્રધાન

ઈન્ડટટટ્યુટ

ફોર

લંડનઃ સુપર માકકેટમાંથી કેમરન ટટ્રેટેહજક ટટડીઝ ખરીદી કરતા લોકો પોતાનું ડેવિડ ખાતે ઈન્ડડયા-યુકે બજેટ વધારવા ગડપકાઉતટ ૨ ૦ ૧ ૩ માં ભારતની મુ લ ાકાત સં બંધો હવશેના કૂપનો પર આધાર રાખતાં સેહમનાર દરહમયાન થયાં છે. સેઈતસબરી લેવાના છે. તેમની નવા વષષના ૩૦ મહિનાથી સુપરમાકકેટ દ્વારા કરાયેલા સવવે અનુસાર લગભગ તમામ ઓછાં સમયમાં આ પૂવાષધષમાં કેમરન લોકો ગડપકાઉતટ વાઉચરોનો બીજી નવી હદલ્િીની મુલાકાત ઉપયોગ કરે છે. કાઉતટર પર િશે. વડા પ્રધાન મનમોહન મુલાકાત લેશે. વીમા અને ગડપકાઉતટ વાઉચરો આપતાં વિંહ હિટનનો વળતો પ્રવાસ પેડશન સેક્ટરોને હવદેશી લોકોમાં નાણાકીય રીતે સારી કરે તે પછી ભારત જવાના રોકાણ માટે ખુલ્લા મૂકવાના સ્પથગત ધરાવતાં લોકોની હશષ્ટાચારને નજરઅંદાજ ભારત સરકારના હનણષયને સંખ્યા પણ વધુ હોવાનું સવવેમાં જણાયું છે. ૨૩ ટકા કરવા કેમરન તૈયાર છે. ટવાયરે આવકાયોષ િતો. બેરોજગાર અથવા ગનવૃત્ત પરટપરને અનુકૂળ તારીખો કેમરનની મુલાકાત સાથે કે તે અરસામાં હિટન વ્યાપાર લોકોની સરખામણીએ નોકરી ધ્યાનમાં લેવાઈ રિી છે. હમશન ભારત મોકલી આપશે. હિહટશ હવદે શ મં ત્ર ાલયમાં કરતા ૩૦ ટકાથી વધુ ખરીદદારો ગડપકાઉતટ ભારત માટે જવાબદાર નવા કેમરનની મુલાકાત અગાઉ, કૂપનોનો ઉપયોગ કરતા હમહનટટર હ્યુગો સ્િાયરે ફોરેન સેક્રેટરી વિવલયમ હેગ હોવાનું સવવેમાં જણાવાયું છે. જણાવ્યું િતું કે ઈડટરનેશનલ પણ ભારત આવશે. • આધેડ લોકો માટે શરાબપાન જોખમી ઃ કેતસર, હાટટ ગડસીઝ અને પટ્રોકનું જોખમ પણ શરાબપાન કરનારા આધેડ વયના લોકો વધી જાય છે. અજાણે પણ પોતાના આરોલય માટે ગંભીર • ૪૫,૦૦૦થી વધુ વવદ્યાથથી પરીિામાં બેસશેઃ જોખમ ઉભું કરે છે. તેઓ વધુ પડતો શરાબ GCSE ઈંસ્લલશ પરીિામાં પોતાના િેડથી પીતા હોવાનું સમજતાં નથી અને હોસ્પપટલમાં નારાજ ૪૫,૦૦૦થી વધુ ગવદ્યાથથી નવેમ્બર દાખલ થવું પડે છે. આલ્કોહોલ હેલ્થ મગહનામાં એક અથવા વધુ ગવષય માટે ફરીથી એલાયતસના ચેરમેન પ્રોફેસર સર ઈયાન પરીિા આપશે. આ માટે તેમણે કોઈ ખચચ ગગલમોરના જણાવ્યા મુજબ લાંબા સમય સુધી ચૂકવવાનો નથી. સામાતય રીતે પુનઃ પરીિા શરાબ પીવાથી માત્ર ગલવરના રોગ નગહ, પરંતુ આપવાનો £ ૩૦ કે દરેક યુગનટ માટે £ ૧૦નો ખચચ થાય છે.

"(

'& ")"'&"&

("

ખોટાં માર્સગ અંગે ઓફક્વોલ દ્વારા તપાસનો આરંભ

સંવિપ્ત સમાચાર

લંડનઃ હજારો ગવદ્યાથથીઓ GCSE અને A-લેવલ્સમાં ખોટાં માર્સચ મેળવતાં હોઈ શકે તેવો દાવો કરાયા પછી સત્તાવાર ક્વોગલફફકેશન રેલયુલેટર ઓફક્વોલ (Ofqual) દ્વારા તેની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. પરીિા ગસપટમમાં સમૂળી તપાસના ભાગરૂપે પપધાચરત બોર્સચ વચ્ચેના તફાવતો, કેવોગલટી કંટ્રોલ અને માર્સચ આપવાના ધોરણોની તપાસ ઓફક્વોલ કરશે. રેલયુલેટર દરેક ઉનાળામાં રજૂ થતાં ૧૫.૫ ગમગલયન પરીિા પેપસચમાં માકક આપવાની ચોકસાઈ સુધારવા શું કરી શકાય તે બાબતે આગામી વષચની શરૂઆતમાં સંખ્યાબંધ ભલામણો કરશે. ગશિકો શાળા શરૂ થતાં પહેલાં વહેલી સવારના પાંચ વાલયે માફકિંગની ડ્યુટી પવીકારતા હોય છે તેમ જ ફૂટબોલની મેચ ચાલતી હોય અને પબમાં થોડાં શરાબપાનની સાથે પરીિા પેપસચમાં માકક મૂકતાં હોય છે તેવા આિેપો પણ કરાયાં છે.

( )"'& ! ! !

!

#! $ %# &

DENTAL CONCEPTS ') $ $"% )

'% '() )!('* !'*) )! -

$ +++ !&

, "( '& ' *#

('+-%, ',

$% . ,$

(+)$, %

!* &$ *(/'+

!', % &)% ',+

-&

$

( "*(& 0

%%

"*(& 0

((, ' % "*(& 0

! +$,! /// !', % (' !),+&-& $ (& & $% !', % (' !),+ #(,& $% ( $'

• વિટનમાં વડઝાઇનર બેબીને કાનૂની માન્યતાની શર્યતાઃ ગિટનની સરકાર ટૂંક સમયમાં જેનેગટકલી મોગડફાઇડ ગડઝાઇનર બેબીને મંજૂરી આપે એવી પ્રબળ શર્યતા છે. આ ગવશે થોડા સમયમાં જ ગિટનની સંસદમાં વોટ લેવાશે. અત્યાર સુધી આ ક્રાસ્તતકારી ટેક્નૉલૉજી ગિટનમાં પ્રગતબંગધત છે, પરંતુ જો એને માતયતા મળશે તો ગિગટશ મા-બાપ મનગમતાં રંગ-રૂપ કે લિણો ધરાવતા તથા ખોડખાંપણ ગવનાના સંતાનને જતમ આપી શકશે. ગિટનની સરકાર ખાસ કરીને કપલને બાળક પેદા કરવા માટે અતય પેરતટ્સના હેલ્ધી ડીએનએ લેવાની મંજૂરી આપી શકે છે. • ઊંચા જાહેર ખચાગને વિવટશરોનો ટેકોઃ વધુ અને વધુ ગિગટશ નાગગરકો ઊંચા કરવેરાના જોખમે પણ ઊંચા જાહેર ખચાચઓનું સમથચન કરી રહ્યા છે. આનો અથચ એ છે કે કોએગલશન સરકારની કડક ખાધઘટાડાની રણનીગત બાબતે મતદારોમાં શંકા વધી રહી છે. • ૭૨ વષગથી ગ્રાહકને વબયર બારમાં ખાસ ચેરઃ દગિણ-પસ્ચચમ લંડનના લલોસેશાયરના ધ ગિફફન પબ ગબયર બારમાં ખાસ ચેર અનામત રાખીને ૯૦ વષથીય આથચર રેઇડનું બહુમાન કરાયું છે. આથચરનું આ માનીતું પબ છે, જ્યાં તે ૧૯૪૦માં જ્યારે ૧૮ વષચના હતા ત્યારથી ગબયર પીવા આવે છે. આથચર કહે છેકે ૧૯૪૦માં એક પીતટ બીયર એક ગશગલંગમાં મળતો હતો, આજે તેનો ભાવ £ ૨.૭૫ છે. તેઓ આટલા વષોચમાં ૩૦,૦૦૦ પીતટ ગબયર ગટગટાવી ગયા છે. • મેઈનસ્ટ્રીમ શાળામાં બાળકોને મૂકવાનો યહુદી માતાને અવધકારઃ બાળકોને મુખ્ય પ્રવાહની ધમચગનરપેિ ગશિણની શાળામાં મૂકવા માગતી યહુદી માતાને અટકાવવાનો અગત ધમચચૂપત અલ્ટ્રા ઓથોચડોર્સ સંપ્રદાયના યહુદી ગપતાનો પ્રયાસ ગનષ્ફળ ગયો હતો. આવા સહગશિણથી પરંપરા અને સમાજ સાથે બાળકોનો સંપકક તૂટી જશે તેવી દલીલ અપીલ કોટટના જજીસે નકારી કાઢી હતી. આ યહુદી દંપતીએ ૧૦ વષચના લગ્નજીવન પછી છૂટાછેડા લીધાં છે. • તમામ યુરોપીઅન માઈગ્રન્ટ્સને બેવનફફટ આપવાનો આગ્રહઃ યુરોપીઅન યુગનઅને તમામ યુરોપીઅન માઈિતટ્સ હેતડઆઉટ અને પેતશન મેળવવાને પાત્ર બનવા જોઈએ તેવો આિહ રાખ્યો છે. આવા માઈિતટ્સે તેઓ ગિટનમાં વસે છે તે સાગબત કરવાની જરૂર રહેશે નગહ. ધ વકક એતડ પેતશતસ સેક્રટે રી ઈયાન ડતકન સ્પમથે અગાઉ જણાવ્યું હતું કે આ શરત કાઢી નખાય તો ! "! ગિગટશ કરદાતાના ગશરે વાગષચક £ ૧૫૫ ગમગલયનનો બોજો પડશે.


બ્રિટન

Gujarat Samachar - Saturday 20th October 2012

પાન-૩નું ચાલુ

ગુજરાત સાથે સંબંધ...

લોડડ ડોલર પોપટ ગુજરાતના મુખ્ય િધાન નરેડદ્ર મોદી સાથે સંપકોણ પુનઃથથામપત કરવાની મિમટશ સરકારની જાહેરાત મિમટશ મબઝનેસ અને મિટનના ભારતીય ડાયથપોરા માટે આવકારદાયક પગલું છે. છેલ્લા ૧૨ મમહનાથી હું મોદી અંગે અમભગમ મવશે પુનઃ મવચારણા કરવા સરકાર પર ભારે દબાણ કરતો રહ્યો હતો. ફોરેન ઓફફસમાં મમમનથટરો અને મદલ્હીત્થથત આપણા હાઈ કમમશન સમક્ષ આ કેસની રજૂઆત કરે જ રાખી હતી. આ વષણના એમિલમાં મુખ્ય િધાન મોદી સાથે આમનેસામને વાતચીતની મને ખુશનસીબ તક મળી મયારે તેમણે કહ્યું કે મિટન સાથે સંબંધો બાંધવાનું તેમને પણ ગમશે. સારા ઈડફ્રાથટ્રક્ચર, મવિસનીય વીજપુરવઠો અને મોદીના ભ્રષ્ટાચારમવરોધી વલણ સાથે ગુજરાત મવિમાંથી મવદેશી મૂડી આકષષે છે. વષણના આરંભે એક કોડફરડસમાં ઈડવેથટરોએ આગામી વષોણમાં રાજ્યમાં $ ૪૫૦ મબમલયનની મૂડીરોકાણની ખાતરી આપી હતી. દુમનયાભરના દેશો મોદી સાથે કામ કરવા થપધાણ કરતા હતા મયારે કોટટમાં સામબત નમહ થયેલાં આક્ષેપો છતાં મિટન, યુરોપના કેટલાક મહથસા અને યુએસએ ૧૦ વષણથી તેમને

ડો. રેમી રેન્જર, એમબીઈ ‘ભારતના સૌથી વાઈિડટ અને સફળ ગુજરાત રાજ્ય સાથે સંબંધો સામાડય બનાવવા માટે હાઈ કમમશનર જેમ્સ બેવનને ગુજરાત મોકલવાના મિમટશ સરકારના મનણણયથી મને આનંદ થયો છે. ૨૦૦૨ના ગુજરાત રમખાણોથી આ સંબંધોમાં તણાવ આવ્યો હતો. ૧૦ વષણના મૌનથી આપણને કશું જ મળ્યું નથી. જો

E" 4 . 2 2: %)"#3 E"1% 3 6 9 3% 2 2 9 6 6 9 "2 "2 2 7 2- %202E& 9 "2

%

2 7 9(

9'% 2: 6

9

E# E#

( . () .

2 3

6;/ @ @

. .

%

3 6

9 ; 6 2 3 6 6

" $#

6>;65

$,3

$ "# )+''&(*

. .

#

#

)

! (

(

,'"(-

$ '

E7

C&

-- 6965,; #;9,,;

' " 6;/ @ @

. .

1 .

8 +8E

6;/ . .

$

@ @

,& 5 -

'

2 < 3 2E& 3 %2 6 3 6 2 %

65+65

$- & #

##

#$ "

/

2 6 9

3

E# 27 E/ 9

'

"

&(

*

&

5

*

'

1

3 &

$

$ $ 4 ' 3 5' * 4 $ + #$ * ' $ $ ,& ) ' ' &, $ ' ' ' ' * $ 0 ! ( ' $, A :0(5 <:05,:: !<)30*(;065: $ 1 ' % /,8<, 7(?()3, ;6 <1(9(; #(4(*/(9 "2 3 ,2& 9 2 7 ) 3 %5 2 # * % ( #+ # , & # # # ' '. * - + # # * ) & # & # &+ * * )! ) ' "# # * # . + % * ' ' # % # . + % ' *$

* ") % ;+B

$

$ 2 % $! % $ 2 % ' $ ' $ $

:0(5 &60*,

# * ' ' . # # % ' % / '. #+ # . #' ' . #' + ' '

# ! !%

" #!

! (:6

"

!

"

" '

!7(5 47+16 ,542 < !7(5 47+16 ,542 <

$

'

!

/-.76 ,542

'+ $ *+ / 0 .#& ', $ *" )#&!

" !"

" *#* )

<

,(!)

% !"

" 58/6+6= ;85( ',+" %(+'& 0 # ) $+ ) 0 $# &+ 0 ) $'& 0 ',$'& 0 $') & #* 0 '% 0 #* '& ',+" %(+'& + 0 '-

+' " $ ' )

'# $

'

(:6 #$/

/-.76 ,542

/-.76

$

$

*

%

" " !" = 58/6+6 = ;85( /-.76 ',+" %(+'& 0 #* '& 0 # ) $+ ) 0 $ % * $ & 0 $ ! 0 -#$$ 0 #!' 0 ',+" %(+'& $ + 0 *Prices per person based on twin share excluding flights & subject to availability. & $, #&! ,$$ ' )

(/5(1/ = ".+ (:859+*/) .+(1/39/11(-+ (7 (11(0(*

*

<

'%%' +#'& .#+" ,$$ ' ) 0 ! '&$/ ) /,)- # +) +% &+ +) +% &+* .#+" *+ % +" '%($ % &+ )/ /'! % #+ +#'& * **#'&*

We will be happy to price match or beat any quote. Best Price Guaranteed. '

"& %& ) + ( ! "' "" ( & !&$ ! &" "!' !&% % &%

!

! &

$

%& "

$"'! )#

9

=== ()73.96<7 *64

=== ()73.96<7 *64

" % *+(

#

. .

(>

'# (&+' &$

.

(

"

(92,;

2 % 2 2 D 2- @>@ " 2 2 2 @@ 2: E# "9 % ! 6 "9

%" !

$ &6

C 4

"9 % "9 %

# !7(5 47+16 ,542 < !7(5 47+16 ,542 <

#

2 2- B *6 % 8 %02& 2 A= *6 %

E 9)%"3 E"#6$2: 8 6* E"E" E"$ 9 2 E"#6$2: 9 ) 2 3 4: "$; 6 62 ! 6 "9

%

આપણે ગુજરાત સરકાર સાથે વાતાણલાપ કયોણ હોત તો આપણે પૂરતાં મામહતગાર રહ્યાં હોત. આપણે જજ અને જ્યુરી બની ન શકીએ. આ ઘટના નોંધપાત્ર છે કારણકે તે મિટન અને ગુજરાત બન્ને માટે લાભદાયી છે. ગુજરાત ભારતનું સૌથી મવકાસ પામતુ રાજ્ય છે અને વેપાર કરવા ઈચ્છતી અને મવકાસનો લાભ લેવાં ઈચ્છતી મિમટશ કંપનીઓને સારી તકો ઓફર કરે છે. ગુજરાતી ડાયથપોરા સૌથી ઉમપાદક, િગમતશીલ અને વગશાળી છે. તેમણે મિટનને આમથણક રીતે જ નમહ, સાંથકૃમતક અને આધ્યાત્મમક રીતે સમૃિ બનાવ્યું છે.’

& "

"$; :4 2- ?=

"2 9

4 2 % 2 2 4 2 % 2 2

અવગણી રહ્યા હતા. આપણે ૬ ટકાથી વધુ વામષણક આમથણક વૃમિદર ધરાવતા રાજ્યને નજરઅંદાજ કરી શકીએ નમહ. મિટનમાં રહેતાં ૬૦૦,૦૦૦ ગુજરાતીઓ થકી દીઘણકાલીન સંબંધોના મનમાણણની આપણી પાસે તક છે. ગુજરાતમાં ભારતની કુલ વથતીનો પાંચ ટકા મહથસો જ હોવાં છતાં, દેશના ઔદ્યોમગક ઉમપાદનમાં ૧૬ ટકા અને મનકાસમાં ૨૨ ટકા મહથસો ધરાવે છે. વૈમિક આમથણક અચોક્કસતાના આ સમયમાં આપણે આમથણક પાવરહાઉસ સાથે પુનઃ સંબંધના સરકારના મનણણયને આવકારવો જોઈએ. સરકારનો આ મનણણય મબઝનેસ કોમ્યુમનટી, મિમટશ ઈત્ડડયન ડાયથપોરા અને ચોક્કસપણે ખુદ મોદી માટે આવકારદાયક છે. મુખ્ય િધાનની િમતમિયા સાચી જ હતી કે, ‘દેર આયે, દુરથત આયે.’

"

#

5

$ !%#"$& & "! ! ! % ! ' $ &'$!

$ $ " &% $" "! "!


બ્રિટન

6

Gujarat Samachar - Saturday 20th October 2012

ઈન્ડિયન રીઅલ એસ્ટેટમાં રોકાણની ખમતીધર તકો દશાાવતો પ્રોપટટી શો ૧૦૦૦થી વધુ નોન રેમસિડટ ભારતીયો અને ભારતીય મૂળની વ્યમિઓએ બે મદવસના પ્રદશશનની મુલાકાત લીધી ઈન્ડિયન રીઅલ એસ્ટેટની તેજી ચાલતી જ રહેશે તે આ પ્રદશશને દશાશવ્યું છે

ઇન્ડિયા યુુરીઅલ્ટી શોના ઉદ્ઘાટન સમારંભ પ્રસંગે (િાબેથી ) મમતેષ વેકમરયા, એમલસ્ટર મેકમમલન, મનોજ લાિવા, સી.બી. પટેલ, રમેશ સચદેવ, મવક્રમ ગોયલ અને અરજણભાઈ વેકમરયા.

નિષ્ણાત િોપટટી ઈડવેથટમેડટ કંપિી યુિેથટાએ ૬ અિે ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨િા બે નિવસોએ વેમ્બલીિા સિાવીશ પાટીિાર સેડટરમાં ઈન્ડિયા યુરીઅલ્ટી શોિું આયોજિ કયુું હતું. અહીં અિેક િોપટટી િેવલપસસે અમિાવાિ, બેંગલોર, નિલ્હી NCR, કોલકાતા, મુંબઈ, પૂણે અિે વિોિરામાં રેનસિેડસીયલ અિે કોમનસિયલ રીઅલ એથટેટ તકોિું િિશિિ કયુું હતું. "

!

!!

#

!

અડસલ API, જી-કોપિ એથટેટ્સ, ગોિરેજ િોપટટીઝ, જેપી ગ્રીડસ, રુથતમજી અિે ધ વાધવા ગ્રુપ સનહત ભારતિા કેટલાક ટોચિા િેવલપસિ િિશિિમાં ચાવીરુપ હતાં. શોિું ઉિઘાટિ લાઈફથટાઈલ કેર ગ્રુપિા સીઈઓ રમેશ સચદેવ, કડથટ્રક્શિ કંપિી વાસક્રોફ્ટ કોડટ્રાક્ટસિ નલનમટેિિા અરજણભાઈ વેકમરયા, કાિૂિી પેઢી શેરાડ્સ એમએલએસ ચેઝિા મનોજ લાિવા અિે એનશયિ " ! $ "

નબઝિેસ પન્લલકેશિ ગ્રુપિા િકાશક સી.બી પટેલિા હથતે કરવામાં આવ્યું હતું. આ િસંગે યુિેથટા દ્વારા તેિા લોકનિય યુરીઅલ્ટી મેગેનઝિિી બીજી આવૃનિ લોડચ કરાઈ હતી. ઈન્ડિયિ રીઅલ એથટેટ બજાર ૨૦૦૯થી મજબૂતીકરણિા કાળમાંથી પસાર થયું છે. રીઅલ એથટેટ અિે કડથટ્રક્શિ ક્ષેિમાં િત્યક્ષ નવિેશી રોકાણ (FDI) માટે ૨૦૦૫માં દ્વાર ખોલાયાં પછી ભારે તેજી અિુભવાઈ હતી અિે ૨૦૦૮માં ૧૮ કડથટ્રક્શિ કંપિીઓએ IPO જાહેર કયાિ પછી તેમાં મોટો ઉછાળો આવ્યો હતો. વૈનિક િાણાંકીય કટોકટી છતાં ઘરઆંગણે હાઉનસંગિી માગથી ભારતીય િોપટટી બજાર તરતું જ રહ્યું છે. યુવાિ પેઢી અિે નબિનિવાસી ભારતીય િાયથપોરા સનહત ભારતમાં િોપટટીમાં રોકાણ કરવા માગતા અિુભવી ઈડવેથટરોિે ભારતીય બજાર સારી રોકાણિી તક ઓફર કરે છે. યુિેથટાિા મેિેનજંગ નિરેક્ટર મવક્રમ ગોયલે જણાવ્યું હતુ કે, ‘અમે ઈન્ડિયા યુરીઅલ્ટી શોિો ઉપયોગ

%

&+ *+"

$ + 0 *)$(, ,2,- ' $ + 1- (,$)( -. (&& $, ** & +$-$,# $-$3 (,#$* ( -.+ &$, -$)( ,2&.' .' ( $"#-, ** & " $(,- -# + !., & /$, -$)( &$-2 $''$"+ -$)( +/$ , !+ /$ $( $''$"+ -$)( ' -- + # ).+- ( +$ .( & +/$ , + / $& & 1* +-, $( &$-$" -$)(, ( ! '$&2 & 0 $/)+ $ ! . &$!$ $( ( ( $ ()0 -# && & (". " , $( $ ' + -#$ ("&$,# .% + -$

"

" &+)' , +'). "

%

/6 % 2 7 ( 1 0 0 2 $/ !: 1 / 0 5 !/= 5 8# ' !9 0 # 4 0 / 2

!% ,% " $!" %)"+* ) '

7

")' " &+ ) * ,* #

) 0 & 2 # +2. /! +2. 1 !-/ / * / /< ( 7 ! ; 2 6 3 ,5 0 0 ') 5 2"

-(, ,$(' (* & *" ' $ + % 1$'" "$. -+

2 ( $%

%% ,( 0

) / /

/ / / / /

"* ',&+

"

$ %

. . . + . .

* * '* & $ * & ) & "* ' )$ & ' - ')#

. . . .

& #'# "& (') '& '& , $ $,%(,)

)0 2 / /!2 5 / 0"61 #2!/

!

"

#

. . . . . / / / /

2 5

/

& $% )* .$' # % $ "& $% (& .& # ) *$ "& $% (& +$, #-* #$%% ( (!! $%% + ' $"# ( (' ('

)*

$$

2< (* !*

!

),"* "

--- (,)('* ),"* * ' ,# % "$ "& ' (,)('* !'$" .* ' ,#

"

$ #$! !" $ !" "# !" $ ' #" ( # ! # "" !! !" "" $# # " ' % & $% # " $ #$! !" $ !" "# !" $ $ %" $ ' ! !% ! $ !# "$! % ! $ !# $ & #

'સેવા િે'િા ગૌરવશાળી થપોડસસિ તરીકે શો ખાતે બુક કલેક્શિિા આયોજિમાં યુિેથટાએ નસટી નહડિુઝ િેટવકક સાથે સહયોગ સાધ્યો હતો. આ પુથતકોિું પુિઃ નવતરણ ભારતિા અક્ષય પાિ ફાઉડિેશિ અિે ફકડ્સ યુિાઈટેિ નવઝિ ચેનરટી સંથથાઓ તેમ જ યુકેમાં રેિ બલૂિ લિિર સેડટસિ દ્વારા કરાશે. યુિેથટા અિે નસટી નહડિુઝ િેટવકક દ્વારા આશરે ૪,૫૦૦ પુથતક એકનિત થયાં હતાં. બ્રેડટ કાઉન્ડસલિા વિા અિે સાંસિ બેરી ગામિિનર, કાઉન્ડસલર મુહમ્મદ બટે શોિી મુલાકાત લીધી હતી અિે 'સેવા િે'એ કરેલા આરંભથી િભાનવત થયા હતા. લંિિ ન્થથત ઈડટરિેશિલ િોપટટી ઈડવેથટમેડટ ફમિ યુિેથટા ટોચિા ભારતીય િેવલપસિિો રીઅલ એથટેટ પોટટફોનલયો ધરાવે છે. ૨૦૦૯માં થથપાયેલી યુિેથટા લંિિ, િાઈરોબી અિે મુંબઈમાં ઓફફસ ધરાવે છે અિે તેણે યુિાઈટેિ ફકંગ્િમ, યુરોપ અિે આનિકામાં ક્લાયડટ બેઝ સાથે મજબૂત કડસલ્ટડસી ટીમિું નિમાિણ કયુું છે.

િથમ વખતિા ખરીિિારો અિે અિુભવી રોકાણકારો સનહત અમારા ઓનિયડસિી નચંતાઓિા નિવારણ માટે કરવા માગતા હતા. નિલ્હી NCR, પૂણે અિે વિોિરા સનહત યુિેથટાિા પોટટફોનલયોમાં િવા ઉમેરાયેલાં શહેરો સંબંનધત ઊંિા નવશ્લેષણ અિે નિષ્ણાત જ્ઞાિ અમારા યુરીઅલ્ટી મેગેનઝિિી બીજી આવૃનિમાં રજૂ કરાયાં છે.’ તેમણે એમ કહ્યું હતું કે, ‘ધ યુરીઅલ્ટી શો ભારતિા નવઝિ ૨૦૨૦િો નહથસો બિવાિા તેમ જ રીઅલ એથટેટ નવિિા ઈડવેથટમેડટ્સમાં ઉદ્દીપક બિી રહેવાિો અમારો િયાસ છે.' ઈન્ડિયિ રીઅલ એથટેટિા રેનસિેડસીયલ અિે કોમનસિયલ બજારોમાં િીનમયમ રોકાણોિી તક િશાિવવા ઉપરાંત, િિશિિમાં ભારતમાં રોકાણો અિે મહિમ વળતરિી સંકુલતા પર ધ્યાિ કેન્ડિત કરતા િી સેનમિારોિું પણ આયોજિ કરાયું હતું. ઈડટરિેશિલ િોપટટી કડસલ્ટડસી કુશમેિ એડક વેકફફલ્િ તેમાં ‘િોલેજ પાટટિર’ તરીકે સામેલ થયા હતા.

!

+ . + . . .


નિટન

Gujarat Samachar - Saturday 20th October 2012

એનશયન કંપનીઓની મજબૂત વૃનિ લંડનઃ સન્ડે ટાઈમ્સ દ્વારા તાજેતરમાં મિટનની ૨૫૦ અગ્રણી મમડ-માકકેટ ખાનગી કંપનીઓની યાદી જાહેર કરવામાં આવી હતી. મજબૂત વૃમિ દશાાવતી આ કંપનીઓમાં ઓછામાં ઓછી પાંચ એમશયન મામિકીની કંપનીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ કંપનીઓની મવગતો આ મુજબ છેઃ નામ ધામેચા ફૂડ્સ િાયકાટેિ સાઉથોિ ટ્રાવેલ્સ ૯૯ p સ્ટોસા ડે િેમવસ

ટનનઓવર £ ૫૬૪ મમમિયન £ ૪૪૪.૩ મમમિયન £ ૨૭૦ મમમિયન £ ૨૭૦ મમમિયન £ ૧૯૨ મમમિયન

મેતડટેશન સારા જીવનની ચાવીઃ આચચતબશપ લંડનઃ આચિવબશપ ઓફ કેડટરબરી ડો. રોવાન તવતલયમ્સના જણાવ્યા મુજબ શાળાએ જતાં બાળકો અને ધાવમિક પચચાદભૂ વવનાના લોકો વિસ્ચચયાવનટીને સારી રીતે સમર્ શકે તે માટેના માગિ તરીકે તેમને ધ્યાન ધરવા માટે પ્રોત્સાવહત કરવા જોઈએ. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ પાગલ ગ્રાહકવાદી સોસાયટીમાં રહેવાથી આધુવનક વવશ્વમાં લોકો અથતવ્યથત લાગણીઓ સાથે તરફવડયાં મારે છે. લોકોને માનવી બનવામાં મદદરૂપ થવા સદીઓ પુરાણી મઠની પરંપરાને પુનઃ કાયિરત કરવા તેમણે હાકલ કરી હતી.

નફો £ ૧૧.૫ મમમિ. £ ૯.૫ મમમિ. £ ૧૧.૯મમમિ. £ ૭.૩ મમમિ. £ ૧૫.૧મમમિ.

ઓફિર એનજીચના રોકાણકારોમાં ભય લંડનઃ ટાડઝાવનયા સરકારે તેની ગેસ અનામતો અંગે ઓઈલ અને ગેસ કંપનીઓ સાથેના કોડટ્રાક્ટ્સની સમીક્ષા કરવા વનણિય લીધો છે. આના પવરણામે અહીં કાયિરત અગ્રણી વિવટશ કંપનીમાંની એક ઓફફર એનર્િના રોકાણકારોમાં ગભરાટ ફેલાયો છે. તાજેતરના વષોિમાં ટાડઝાવનયાના તટપ્રદેશોમાં મોટા પાયે ગેસ અનામતો શોધાઈ છે.

યુકેમાં ૫૫ વષિથી પ્રૌઢ વયઃ યુવાની લાંબો સમય ટકશે લંડનઃ સામાડય રીતે ૪૦થી ૫૦ વષિ સુધીનો દાયકો માણસની આધેડ વયનો દાયકો ગણાય છે. એક સવષેક્ષણ અનુસાર નવી દુવનયામાં હવે આધેડ વય ૫૫ વષષે ચાલુ થાય છે. વિટનમાં ૫૦ વષિથી વધુ વયની ૧૦૦૦ વ્યવિઓનું સવષેક્ષણ કરાતાં તેમણે જણાવ્યું કે તેઓ ૭૦ વષિની વયે ન પહોંચે ત્યાં સુધી તેમને પ્રૌઢ હોવાનો અનુભવ થતો નથી. અગાઉના અભ્યાસમાં મધ્યમ વય ૩૬ વષિ ગણવામાં આવી હતી. ઓનલાઈન કરાયેલા સવષેક્ષણમાં એ બાબત થપષ્ટ થઈ રહી છે કે

7

વિટનમાં પ્રૌઢ લોકોની વય વધી રહી છે. સત્તાવાર રાષ્ટ્રીય આંકડા અનુસાર નવાં સમીકરણો રચાઈ રહ્યા છે. હાલ વિટનમાં ૬૫ વષિ કરતા વધારે વયના લોકોનું પ્રમાણ વધારે છે જ્યારે ટીનેજર કે ૧૬ વષિથી નીચેના યુવકોનું પ્રમાણ ઓછું છે. જોકે સવષેક્ષણમાં ૫૦ વષિથી વધારે વય ધરાવતા ૧૦માંથી ૭ જણાએ પોતાને આધેડ વયના ગણાવ્યા હતા. બીજા શબ્દોમાં ૫૫ વષષે આધેડ વયની શરુઆત થાય છે. ૧૦માંથી પાંચ જણા એવું માને છે કે ૬૦ વષિ પહેલા મધ્યમ વયની શરુઆત થતી નથી.

સૌથી તવતશષ્ટ કરવાની ધૂન માણસને અલગ ઓળખ બિાવે છે, િે માટે ભલેને વરસો સુધી રાહ કેમ ન જોવી પડે. તિટનના તવતલયમ મોઇર આ જ પ્રકારના એક કલાકાર હિા. િેમણે તિટનના રાણી એતલઝાબેથના સત્તાવાર તનવાસસ્થાન બફકંગહામ પેલેસનો પ્લાન ૧૯૫૭માં મેળવ્યો હિો. િેમણે તિવાસળીનો અિભુિ ઉપયોગ કરીને ૯૦ઃ૧ સ્કેલનું ૫ િૂટ લાંબુ મોડેલ િૈયાર કયુું હિું. આ પ્રતિકૃતિ બનાવવા પાછળ ૩૭,૦૦૦ તિવાસળીનો ઉપયોગ િથા ૩ વષચનો સમય લાગ્યો હિો. મોઈરના અકાળે અવસાન સાથે િેમની માસ્ટરપીસ કૃતિ ભુલાઈ ગઈ હિી અને િેમના ઘરના ‘વોડડરોબ’માં સુરતિિ મૂકી િેવાઈ હિી. આટલાં વષોચ બાિ તિવાસળીથી બનાવેલી બફકંગહામ પેલેસની પ્રતિકૃતિને જાહેરમાં પ્રિતશચિ કરાઈ હિી.

વાહન હંકારવાની પદ્ધતિ સુધારી બચિ કરી શકાય

નીચલા સ્તરની યુનનવનસિટીઓમાં અભ્યાસ કરતાં બહુમતી નવદેશી નવદ્યાથથી

લંડનઃ વવશ્વભરમાં પેટ્રોલ અને ગેસ સવહતના બળતણોનાં ભાવમાં સતત વધારો થતો રહે છે. એનર્િ સેવવંગ ટ્રથટના નવા સંશોધન અનુસાર ડ્રાઈવરો તેમની વાહન હંકારવાની પદ્ધવતમાં સરળ ફેરફારો કરીને દર વષષે ફ્યુઅલ વબલમાં સરેરાશ ૨૭૦ પાઉડડની બચત કરી શકે છે. એનર્િ સેવવંગ ટ્રથટની સલાહમાં વાહનને વેળાસર િેક મારવી અને બીનજરૂરી એર કસ્ડડશવનંગનો ઉપયોગ ઘટાડવા સવહતના પગલાંનો સમાવેશ થાય છે.

લંડનઃ વિટન આવતા વવદેશી વવદ્યાથથીઓની મોટી બહુમતી નીચલા થતરની યુવનવવસિટીઓ અને કોલેજોમાં અભ્યાસ કરે છે. માત્ર પાંચ ટકા વવદ્યાથથી ટોપ ટેનમાં ગણાતી યુવનવવસિટીમાં અભ્યાસ કરે છે. વથડકટેડક માઈગ્રેશનવોચના અભ્યાસ મુજબ આઠમાંથી એક વવદ્યાથથી રસેલ ગ્રુપની ટોપ ૨૪ યુવનવવસિટીમાંથી એકમાં પ્રવેશ મેળવે છે. માઈગ્રેશનવોચના વડા સર એન્ડ્ર્યુ ગ્રીન કહે છે કે ઓછી જાણીતી યુવનવવસિટીઓની નાણાકીય

સ્થથવત સુધારવા બીનઈયુ વવદ્યાથથીને પ્રવેશ અપાય છે, જેઓ તેમના માટે ‘દૂધાળી ગાય’ છે. યુકેમાં પ્રવેશતા વવદેશી વવદ્યાથથીઓની સંખ્યા છેલ્લાં દાયકામાં ત્રણ ગણી વધી છે. ૨૦૦૭ પછી સંખ્યા ૧૦૪,૦૦૦માંથી વધી ગયા વષષે ૧૮૦,૦૦૦ થઈ હતી. કાવડિફ મેટ્રોપોવલટન યુવનવવસિટીમાં ૭૫ ટકા જેટલા પોથટગ્રેજ્યુએટ વવદ્યાથથી ઈયુ બહારના છે. તેના રવજથટરમાં ૩૬૬૦ વવદ્યાથથી છે, જે ઓક્સફડિ કરતા પણ વધુ છે.


8

લિટન

Gujarat Samachar - Saturday 20th October 2012

ભારતને યુકેની સહાયમાં કાપ મૂકાવાની શક્યતા લં ડ નઃ આ ગ વો થ પે સ કા ય ય િ મ ધ રા વ તા ચીન અને ભારત જેવા દેશો માટે સહાયમાં વાબષયક ૧૨ બિબિયન પાઉસડનો ખચય કરવા સામે ભારે બવરોધ થઈ રહ્યો છે. આ પબરસ્થથબતમાં નાણાકીય તંગી અનુભવતી બિબટશ સરકાર ભારતને £ ૧ બિબિયનની સહાયમાં કાપ મૂકે તેવી શક્યતા છે. નવા ડેવિપમેસટ સેિેટરીનો હોદ્દો સંભાળનારા જસ્ટિન ગ્રીનનંગે ભારતની સહાયમાં કાપનો સંકેત આપતાં કહ્યું છે કે સમૃદ્ધ બવકાસશીિ દેશો સાથે બિટનનો સંિંધ દયા-દાન કે સહાયનો નબહ, પરંતુ બિઝનેસનો િની રહે તેમ તેઓ જોવાં માગે છે. ભ્રષ્ટાચાર અથવા અકાયયક્ષમતાના િીધે કામ નબહ કરતી યોજનાઓ િંધ કરવાની અને તે નાણાના અસયત્ર ઉપયોગની ખાતરી પણ ગ્રીબનંગે આપી હતી.

%+ %% "! $' & ! &' ! ' $ !&

!%& !&

'

િેન્ટ ક્રોસમાં દીવાળીની ઉજવણીઃ રંગ અને ઉત્સાહની રમઝટ જામી

લંડનઃ બ્રેન્ટ ક્રોસ ખાતે ગત રવિિારે દીિાળીની ઉજિણી દરવિયાન નોથથ લંડનના રંગીન અને સમૃદ્ધ સાંસ્કૃવતક િારસાિાં તલ્લીન થઈ જિાં બ્રેન્ટ ક્રોસના ખરીદદારોને આિંવિત કરાયા હતા. બ્રેન્ટ ક્રોસિાં સ્થાવનક કોમ્યુવનટીના તિાિ સંસ્કૃવતઓના ધાવિથક ઉત્સિોની વ્યાપક ઉજિણી ‘સીઝન ઓફ સેલીબ્રેશન’ના વહસ્સારુપે દીિાળીની ઉજિણી કરાઈ હતી. ખરીદદારોએ િાતાથકથન, પરંપરાગત અને િતથિાન સંગીત અને નૃત્યના સંવિશ્રણની વનઃશુલ્ક િઝા િાણી હતી. ખરીદારો પણ ભાગ લઈ શકે તેિા ભાંગડા િકકશોપ ઉપરાંત, બોલીિૂડ સ્ટાઈલના પરફોિથન્સીસે સ્ટેજ પર રંગ અને ઉત્સાહની

$" '$ !&% "$ ) $ #'& $'%& %% "! ! ! ( $% &+ !

%% "!

&

# )* %

"!

"

+

)'&"

% + $'%&

*

!&

#"!%"$

'%&"

, ## (-

*& &( ( , % (% ) % % ) ## *-' ) & ( ' () *& ! , ## (- % , * ) % ) +(' %%

& $ )

&% &%

#

રિઝટ બોલાિી દીધી હતી. િાિ ૧૦ િષથના બે પરફોિથરોએ લોકનૃત્યની વદલધડક રજૂઆતથી લોકોનાં વદલ જીતી લીધાં હતાં. જનરલ િેનેજર ટોમ નાથને આ પ્રસંગની પ્રશંસા કરી કહ્યું હતું કે ‘સાચા ગ્લોબલ વસટી તરીકે લંડનની પ્રવતષ્ઠાની ઉજિણી અને બ્રેન્ટ ક્રોસિાં અિારા ખરીદદારોની વિવિધ સંસ્કૃવતઓના ઉત્સાહપૂણથ અને રંગીન સંયોજનને ઓળખિાનો આ ભવ્ય પ્રસંગ હતો. દીિાળીની ઉજિણી સાથે સંકળાયેલા તિાિના પ્રયાસ અને ઉત્સાહ ખરેખર નોંધપાિ હતા. અિારી તિાિ સ્થાવનક કોમ્યુવનટીઓ િાટે કેન્દ્ર બની રહેિાનું અિને ગૌરિ છે.’

$

& , $(

બાળાઓનાં જાતીય શોષણ બદલ બે ભાઈઓને જેલ લંડનઃ યુવાન અને અસિામત શ્વેત િાળાઓને સેક્સના વેચાણનું સાધન ગણતા િે ભાઈઓ અહદેલ અને મુબારક અલીને વસસેથટર િાઉન કોટટના જજ પેબિક થોમસે િાંિા જેિવાસની સજા ફરમાવી હતી. જાતીય શોષણ, િળાત્કાર, િાળકો સાથે દુર્યયહવાર સબહતના ગુનાઓ માટે અહદેિ અિીને ૧૮ વષય અને મુિારક અિીને ૧૪ વષયની સજા કરાઈ હતી. િન્ને ભાઈએ ૧૩થી ૧૭ વષયની યુવાન શ્વેત િાળાને આલ્કોહોિ, બસગારેટ્સ, કાર રાઈડ્સ અને કેનાબિસથી િિચાવી રેથટોરાં અને ટેકઅવે ફૂડ આઉટિેટના ઈબમગ્રસટ વકકરો પાસે સેક્સના વેચાણ અથસે મોકિતા હતા. િન્ને ભાઈ આજીવન જાતીય ગુના પ્રીવેસશન ઓડટરને પાત્ર િનવા ઉપરાંત, જેિમાંથી છૂટ્યા પછી વધુ આઠ વષય િાઈસસસ પર રખાશે.

ઘૂસણખોરો સામે ઘરમાલિકોના અલિકારોને વારાનો આવકાર લંડનઃ પોતાનું, પોતાના પબરવાર અને સંપબિનું રક્ષણ કરવા ઘૂસણખોરો સામે િ ળ પ્ર યો ગ કરનારા િોકોને મજિૂત કાનૂની રક્ષણ આપવા કાયદાને િદિવા અંગે સેિટે રી ઓફ થટેટ ફોર જસ્થટસ નિસ ગ્રેનલંગની જાહેરાતને નોથય વેથટ કેસ્બ્રિજશાયરના સાંસદ શૈલષ ે વારાએ આવકારી હતી. વારાએ ૨૦૦૭માં પ્રાઈવેટ મેબ્રિસય બિિ દાખિ કયુું હતુ,ં જેમાં આ પ્રકારની જ જોગવાઈ હતી. જોકે, ગત સરકારે આ બિિ પસાર થવા દીધું ન હતુ.ં વારાએ જણાર્યું હતું કે,‘ હાઉસહોલ્ડરોને પોતાના જ

ઘરમાં ઘૂસણખોરો સામે રક્ષણ આપવા કાયદાને સુધારવા બિસ ગ્રેબિંગ પગિાં િેશે તેનો મને આનંદ છે. આ િાિતે થપષ્ટતા હોવી જરુરી છે અને તાજેતરમાં િોકોએ પોતાના ઘરના રક્ષણ માટે િળપ્રયોગ કરવો પડ્યો હોવાના ઉદાહરણોને ધ્યાનમાં િેતાં વતયમાન કાયદામાં સુધારાની ખાસ જરુર છે.’ તેમણે ઉમેયુય હતુ કે,‘ હું માનું છુ કે િોકો સૂબચત ફેરફાર સાથે સંમત થશે અને મને આનંદ છે કે ૨૦૦૭માં મારા પ્રાઈવેટ મેબ્રિસય બિિમાં પ્રથતાબવત પગિાં હવે કાયદાનું થવરૂપ િેશે.’

સંનિપ્ત સમાચાર • પેસશનરોને બસ પાસનો લાભ મોડો મળશેઃ વૃદ્ધ િોકોની સારસંભાળ માટે ભંડોળની સમથયા દૂર કરવા વૃધ્ધ િોકોનાં યુબનવસયિ િેબનફફટ્સ પર ટેક્સ નાખી આવક ઉભી કરાશે. યુનાઈટેડ ફોર ઓિ એજીસ બથસક ટેસકના જણાર્યા મુજિ પેસશનરોએ િસ પાસ અથવા બવસટર ફ્યુઅિ એિાવસસ મેળવવા માટે ૭૦ કે ૭૫ વષયના થાય ત્યાં સુધી રાહ જોવી પડશે. • કાઉસ્સસલરે એક જ બેઠકની હાજરીના £ ૬,૬૬૭ નિટસાભેગાં કયાાઃ કટ્ટરવાદી અિુ હમઝાના યુએસને પ્રત્યાપયણનો બવરોધ કરનારા થુરોક કાઉસ્સસિના િેિર કાઉસ્સસિર એરોન કીિીએ આ વષયમાં માત્ર અડધા કિાકની એક મીબટંગમાં જ હાજરી આપી હોવા છતાં £ ૬,૬૬૭ બખથસાભેગાં કયાય હતા.


ગુજરાત

Gujarat Samachar - Saturday 20th October 2012

9

કેન્સરની સારવાર માટે જીનેટટક ટેસ્ટટંગથી સંશોધનો થશે

સંવિપ્ત સમાચાર

મિટનવાસી ડો. અતુલ િહેતા અમદાવાદઃ ગુિરાત કેડસર એડડ અને ડો. પરેશ વ્યાસના પ્રયાસોથી રીસચભ ઇન્ડટટટયૂટ દ્વારા ગત સપ્તાહે મિટન અને ગુિરાત વચ્ચે કેડસર કેડસર અંગેની હેિટે ો ઓડકોલોજીની િાટે સંયક્ત કોડફરડસિાં ડોક્ટરોએ પોતાના ુ સંશોિન શક્ય બડયું સંશોિનો રિૂ કયાાં હતા. ગુિરાત છે. ડો. અતુલ િહેતાએ બ્લડ કેડસર રીસચભ ઇન્ડટટટયૂટ, મિટનની કેડસરના દદદીને બોનિેરો ઓક્સફડડ અને બમિાં ગહાિ ટ્રાડસપ્લાડટની સારવાર યુમનવમસભટી સાથેના કરાર અંતગભત અિદાવાદિાં શરૂ થાય એ િાટે યુકન ે ા પાંચ મનષ્ણાત તબીબો આ અથાગ પ્રયાસો કયાાં છે અને કેડસર કોડફરડસિાં આવ્યા હતા, િેિાં બે હોન્ટપટલના ડોક્ટરને મિટનિાં ગુિરાતી ડોક્ટર અતુલ િહેતા અને બોલાવી તેની ટ્રેમનંગ પણ અપાવી છે. ડો. પરેશ વ્યાસ પણ હતા. આના કારણે એક વષભથી અહીં આ ડો. સ્ટીવ એકીતોન, ડો. અતુલ મહેતા, ડો. પરેશ વ્યાસ, કોડફરડસિાં આ પ્રકારની અનેક સારવાર શક્ય બની છે. ડો. ચાર્સસ ક્રેડોક અને ડો. ડેવનયલ હોકાસુર ચચાભઓ થઇ હતી. કેડસરના રોગ અિદાવાદના જાણીતા કેડસર સાિેની લડાઇિાં હવે બોનિેરો ટ્રાડસપ્લાડટ બોનિેરો કેડસરની સારવારિાં ઉપયોગિાં મનષ્ણાત ડો. ભાવેશ પારેખે અને મટટયુ બેડક પરના નવા સંશોિનો લઇ શકાશે. (એિ.ડી,ડી.એિ-હેિટે ો ઓડકોલોજીટટ) કેડસર હોન્ટપટલના મનયાિક િણાવ્યું હતું કે, બોનિેરોના ટ્રાડસપ્લાડટ દદદીઓ િાટે આશીવાભદરૂપ બની રહ્યાં છે. અત્યારે બોનિેરો ટ્રાડસપ્લાડટ િાટે ડો.મશલીન શુક્લએ કહ્યું હતું કે, કેડસરના અંગે મિટનથી તાલીિ લઇને આવ્યા પછી કેડસરગ્રટત દદદીના લોહીની સગાઇ હોય રોગ િાટે િવાબદાર કોષોને શોિીને તેના ઇન્ડટટટયૂટિાં ૧૫૦ િેટલા ટ્રાડસપ્લાડટ તેવા સગા હોવા િરૂરી છે પરંતુ િો દદદીને પર ટાગગેટ કરીને સારવાર પદ્ધમત થયા છે. કોઇ સગા ભાઇ કે બહેન ન હોય એવા મવકસાવવા િાટે દુમનયાભરિાં સંશોિનો આ સારવાર થેલસ ે મે િયાના દદદીને િળે સંિોગોિાં પણ બોનિેરો ટ્રાડસપ્લાડટ થઇ થઇ રહ્યાં છે. શરીરિાં કેડસર િાટે તો તેને વારંવાર લોહી બદલવાની શકે તેવા સંશોિનો થઇ રહ્યા છે એવી િવાબદાર કોષોિાં અસંખ્ય અણુઓ ઝંઝટિાંથી છૂટકારો િળી શકે છે. િામહતી ઓક્સફડડથી આવેલા મનષ્ણાતોએ આવેલા હોય છે તેને ટાગગેટ કરીને મનન્ષ્િય મિટનિાં કેડસરની સારવાર જીનેમટક આપી હતી. િો આિાં સારા પમરણાિો િળે કરવાિાં આવે તો કેડસર પર કાબુ િેળવી ટેન્ટટંગથી થતી હોવાથી સારવારની તો બ્લડ ગ્રૂપની િેિ કોઇના પણ િેચ થતાં શકાય છે. ચોકસાઇ ખૂબ વિી જાય છે.

• મહેસાણામાંથી રૂ. ૭૦ લાખ પકડાયાઃ ચૂંટણી દરમિયાન નાણાંનો લઘુતિ ઉપયોગ થાય તે હેતુથી ચૂંટણી પંચે અને આવકવેરા અમિકારીઓએ મનયુક્ત કરેલી ટીિના અમિકારીઓએ િહેસાણા મિલ્લાિાંથી સોિવારે દેરોલપુલ પાસેથી રૂા. ૭૦ લાખ લઈ િતાં રાિેશ કાશીરાિ પટેલને પકડી પાડયા છે. તેવી િ રીતે અિદાવાદ શહેરિાં પણ નાણાંની હેરફેર કરનારાને પકડવાિાં આવ્યા હતા. • ‘નમો ગુજરાત’ ટીવી ચેનલને ચૂંટણી પંચની મંજૂરીઃ િુખ્ય પ્રિાન નરેડદ્ર િોદીના નાિથી શરૂ કરાયેલી ટીવી ચેનલ ‘નિો ગુિરાત’ને ચૂંટણીપંચે કેટલીક શરતોની સાથે િંિૂરી આપી છે. રાજ્યિાં મવિાનસભા ચૂંટણીની જાહેરાત થયા પછીના બીજા િ મદવસે આ ચેનલની શરૂ થઈ હતી અને તેને િંિૂરી પેન્ડડંગ હોવાથી ચેનલ બંિ કરવી પડી હતી. હવે ચૂંટણીપંચે ચેનલને િંિૂરી આપી છે પરંતુ ચૂંટણી જાહેરાતો અને ચૂંટણી દરમિયાન સંભમવત પેઈડ ડયૂઝના મનરીક્ષણ હેઠળ કેટલીક શરતો લગાવાઈ છે. • ચૂંટણી અભ્યાસ માટે વવદેશી પ્રવતવનવિ મંડળ ગુજરાતમાંઃ ચૂંટણી પંચે મવદેશ િંત્રાલય દ્વારા મવદેશથી આવેલા ૧૫ સભ્યોનું બનેલું પ્રમતમનમિિંડળ ગુિરાતની િુલાકાતે િોકલ્યું હતું. આ પ્રમતમનમિિંડળ ગુિરાત મવિાનસભા સાિાડય ચૂંટણીઓ ૨૦૧૨ના સંદભભિાં ભારતીય લોકશાહી અને સિગ્ર ચૂંટણી પ્રમિયાનો અભ્યાસ કયોભ હતો. આ િંડળના ૧૫ સભ્યોિાં સુદાન, મ્યાનિાર, પેલેટટાઇન, મલબીયા, યુગાડડા, નાઇઝર દેશના બે-બે પ્રમતમનમિઓ, ઝાંમબયા, પનાિાં અને અલ્સાલ્વાડોરના એક-એક પ્રમતમનમિનો સિાવેશ થાય છે.

O ! (;"; O O ! (;"; O

O 4< 'B ";

O O (;"; '+! ?O

&" > '+'B ; IL HG IGHI "P%%;" ;";! ;' #8 ?% : #8 ?% 4< 'B "; : 'B "; .%: 2 = 6 =B 6 .%!B ;";! : ;";! ;" %;" A#< 5A "&? !; ' ;! ;";! ; ; < !; " 4< ;";! ;' (;"; P2! 'B "; 54< ! (;"; " ;+ ; .%: 6;1?!% ;" ' := ?% 4< 'B "; (;"; < P ,! B )!AP ; &= ;&<%;F ;";! P%- = % ;" 37#< > 4< ;";! ;' (;"; 2?P" ? % F ; (B > 4< "; ;' (;"; 4< < 9; &<%;F ? ; =';" 'B ;#< 4< 'B "; & 5 ' ; != @ 37#< > 4< ;";! ;' (;"; 4< < L < =*!P P &" >P F ; A 4< 'B "; '+'B ;!F/ ; IL HG IGHI "P%%;" ; "A %? ?

' !D A" ; H GG < ';B ? K GG " < &F < (;2'; < 0( D

;!F/

' $% #& # )&& +" & '( ) ( ( $# $$( # &$ )' $)( $$( # &$

.

&

$$!

$D (

" $

+ $&( # # * + ( ( $# #

+. !*4 +..$/,+*#$*"$ $)2!%$ !*$

#; @

&$+ $# &(' ! $$( # '( &$+ $#

)$!/$ +*0!"0

')) ')) +*#+*

$)

;' E D H 4< 'B "; ' ;P . ; < < 2 ;P# = M C ;$A # < P( P BP " ? ; N A 2 ;" A C ;$A ; ? B A$ ";%%; ;B % A < ? < 5A E #?%< 4< 'B "; P"1 Q ; ; HH I IGHJ < IG I IGHJ "P !; 'B "; BP " ;B "; ?# ? +*#+* +!# $/0 .+4#+* 1..$4

*-1'.'$/ /&'20.!2$) "+ 1( 333 /&'20.!2$) "+ 1(

0 '/30- 03 '/26+3' #$065 :063 /'#3'45 %'/53' %#-- 063 5'#. 0/ 0/&0/

8+5*

+3.+/)*#.

'+%'45'3

+5+;'/4*+1

*'((+'-&

-06)*

888 #-0*#6, %0. .#+- 456&:

-#4)08

/5'3/#5+0/#-

+1-0.#

/&'(+/+5' '#7' 50 '.#+/ 1064' !+4# /)-+4* '45 3+5+4* #441035 #563#-+4#5+0/ 56&'/5 !+4# /)-+4* '45 "03, '3.+5 95'/4+0/ *#/)' 0( .1-0:'3 Get £20 off with /53'13'/'63 /7'4503 !+4# /)-+4* '45 this advert

#-%6-#5' (#45'3 5*#/ # %#-%6-#503 8+5* 41''& #/& #%%63#%: 3'#5'3 %0/%'/53#5+0/ #/& 0$4'37#5+0/ 4,+--4 /%3'#4' .'.03: 108'3 #/& 3'%#-Improve '-14 &'7'-01 #/#-:5+%#- 4,+--4 overall

3 million students worldwide In more than 21 countries

results in 11+

#-0*#6, %0.


10

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 20th October 2012

વાયાા ન વળ્યા, તે હાયાા વળ્યા એિ દસિાના િાંબા અંતરાિ બાદ લિટને ગુજરાત સાથેના ‘રાજદ્વારી અબોિા’ છોડવાનો લનણચય િયોચ છે. આ લનવેદન લિટનથી આવ્યું ત્યારે ગુજરાતના મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પવામી લવવેિાનંદ યુવા લવિાસ યાત્રાના અંલતમ ચરણમાં હતા. નરેન્દ્રભાઇ આમ તો આખાબોિા છે, પરંતુ બોિવું હોય ત્યારે જ બોિે, અને શબ્દો હંમશ ે ા જોખીતોળીને વાપરે. ટીિાિારોને એવો ચાબખો મારે િે તેને તમ્મર ચઢી જાય. લિટન સરિારનું વિણ - દસ વષચ બાદ - બદિાયું હોવાના સમાચાર મળતાં તેમણે બહુ ‘સંયલમત’ પ્રલતભાવ આપતા ટ્વીટ િયુુંઃ ‘દેર આયે દુરપત આયે...’ ન િોઇ ટીિા, િે ન િોઇ અહં. છતાં તેમણે ચાર શબ્દોમાં ઘણું િહી દીધુ.ં જેને જે સમજવું હોય તે સમજે, િોઇને િાગે મોદીએ િોથળામાં પાંચશેરી મારી છે, તો િોઇને િાગ્યું િે મોદીએ િડવાશ રાખ્યા વગર રાજદ્વારીને છાજે તેવો પ્રલતભાવ આપ્યો છે. વાત જે િંઇ હોય તે, નરેન્દ્ર મોદીને હોદ્દાની ગરીમા નડી શિે, પણ આપણે - એિ ગુજરાતી - તરીિે તો છુટ્ટા મોઢે િહી જ શિીએ ને િે વાયાચ ન વળે, તે હાયાચ વળે. આટિા વષચથી આપણો સમુદાય - માત્ર ગુજરાતીઓ જ નહીં, બધા જ ભારતીયો - એિ અવાજે િહેતા રહ્યા હતા િે લિટને ગુજરાત સાથે અંતર જાળવ્યું છે તે યોગ્ય નથી. આખરે નમતું જોખાયું જ છે. લિટનની િંપનીઓ ગુજરાતમાં વેપારઉદ્યોગો પથાપવા માગે છે તેથી લિટનનું વિણ બદિાયું છે. લવદેશ પ્રધાન પવાયરનું જ આવું િહેવું છે. લિટનને મોડે મોડે સમજાયું છે િે 'મોદી લમન્સ લબઝનેસ' અને આને િારણે જ લિટને મોદીને આવિારવા િાિ જાજમ લબછાવી છે. લિટનનાં િોિો અને િંપનીઓનાં પરપપર હીતો જાળવવાનો લિટનનો ઈરાદો છે. પવાભાલવિ છે િે ગુજરાતની ચૂટં ણી ટાંિણે

જ થયેિી આ જાહેરાતથી રાજિીય લવરોધીઓના પેટમાં ચૂિં ઉપડે, પણ રાષ્ટ્રલહતમાં સહુએ રાજિારણથી ઉપર ઊઠીને લવચારવાની જરૂર છે. ગોઝારા ગોધરાિાંડ બાદ રાજ્યભરમાં ફાટી નીિળેિા રમખાણોના પગિે અઘલટત િારણો આગળ િરીને, લિટને ગુજરાત સાથેનો સંપિકસેતુ તોડ્યો હતો. હવે લિટને તેના વ્યાપારી લહત અને માનવ અલધિારના મુદ્દા વચ્ચે સમતોિન જાળવીને ગુજરાત સાથે ફરી નાતો બાંધ્યો છે - જે ગુજરાત જ નહીં, ભારતના લહતામાં છે અને આવિારપાત્ર છે. લિટન અને ગુજરાતીઓ વચ્ચેનો નાતો સૈિાઓ જૂનો છે. વ્યાપાર સંબધં પણ દસિાઓ પુરાણા અને ગાઢ છે. લિટનના જાહેર જીવન અને આલથચિ લવિાસમાં પણ ગુજરાતીઓનું યોગદાન છે. એિ સમયે િોમી રમખાણોનો ઇલતહાસ ધરાવતા ગુજરાતમાં પાછિાં દસ વષચમાં સમપત ગુજરાતમાં શાંલત-ભાઇચારાના વાતાવરણમાં આલથચિ-ઔદ્યોલગિ લવિાસ થયો છે તેની નોંધ લવશ્વભરમાં િેવાઇ છે. ભારતના જ નહીં, લવશ્વભરના ઉદ્યોગપલતઓએ, ઉદ્યોગ ગૃહોએ રાજ્યનો લવિાસ લબરદાવ્યો છે. ગુજરાતના લવિાસની નોંધ લવશ્વ તખ્તે િેવાયા બાદ ઓપટ્રેલિયા, ડેન્માિક, સ્પવત્ઝિલેન્ડ, ફ્રાન્સ, દલિણ િોલરયા, ચીન, જપાનના એિચીઓ અને અલધિારીઓ ગુજરાત આવતા-જતા થયા છે. આજે ગુજરાતમાં અનેિ મલ્ટીનેશનિ િંપની ધમધમે છે તે આનું જ તો ઉદાહરણ છે. િદાચ આ બધું જોયા પછી જ લિલટશ સરિારે પણ વધુ લવિંબ નહી િરવામાં વ્યાપારી શાણપણ બતાવ્યું છે. લિટને, પવાભાલવિપણે જ, તમામ તથ્યોને નજરમાં રાખીને લનણચય સુધાયોચ છે અને તે બદિ િેમરન સરિારને અલભનંદન આપવા ઘટે.

માસુમ મલાલાનો તાલલબાનોને પડકાર પાકિપતાનમાં તાલિબાનોનું વચચસ ધરાવતા પવાત લવપતારની નાનિડી બાળા દુલનયાભરમાં છવાઇ ગઇ છે. તેણે િટ્ટરવાદી તાલિબાનોને પડિાયાચ છે - બંદિૂ થી નહીં, લવચારસરણીથી. ૧૪ વષચની આ કિશોરીનું નામ છે મિાિા યૂસફુ ઝઇ. મઝહબને નામે િોિોને અંધિારયુગમાં ધિેિી દેવા મથતા તાલિબાનો િન્યા િેળવણીના હાડોહાડ લવરોધી છે અને િેટિીયે િન્યાશાળાઓ બંધ િરાવી દીધી છે. પિૂિે જતી અનેિ બાળા તેમના રોષનો ભોગ બની છે, પણ મિાિાએ નમતું ન જોખ્યુ.ં પોતે તો ભણવા જાય, બીજી છોિરીઓને પણ લશિણ માટે પ્રોત્સાલહત િરે છે. ઉંમરના પ્રમાણમાં ઘણી પલરપિવ મિાિા માત્ર ૧૧ વષચની વયથી િન્યા િેળવણીની લહમાયતી છે. તેણે એિ ડાયરી પણ િખી છે, જે તેના જ અવાજમાં બીબીસી ઉદૂચ રેલડયો પ્રસારણ સેવા દ્વારા રજૂ થઇ. અને તે તાલિબાનોની આંખમાં િણાની જેમ ખૂચં વા િાગી. ધાયુું હતું તેવું જ થયુ.ં મિાિા સાથી લવદ્યાલથચનીઓ સાથે પિૂિ-બસમાં ઘરે આવતી હતી ત્યારે તાલિબાનીઓએ બસમાં ઘૂસી ગોળીબાર િયોચ. તેમનું લનશાન મિાિા હતી. મિાિાને ગંભીર ઇજા થઇ. આજે મિાિા બમમીંગહામની હોસ્પપટિમાં જીવનમરણનો જંગ ખેિી રહી છે. તેને વધુ ઘલનષ્ઠ સારવાર માટે રાવિલપંડીથી એર એમ્બ્યુિન્સ મારફતે લિટન ખસેડવામાં આવી છે. પાકિપતાનના વડા પ્રધાન રાજા અશરફ સલહતના નેતાઓએ તાલિબાની િૃત્યને વખોડ્યું છે. એિ માસૂમ છોિરી ઉપરના તાલિબાનોના લનદચયી હુમિાથી પાકિપતાનમાં જ નહીં, લવશ્વભરમાં પ્રત્યાઘાત પડ્યા છે. અમેલરિાના

પ્રમુખ બરાિ ઓબામા અને લવદેશ પ્રધાન લહિેરી લિન્ટને પણ હુમિાને વખોડ્યો છે. લિટનમાં વસતા પાકિપતાની બુલિજીવીઓએ પણ આિરી ટીિા િરી છે. પાકિપતાનમાં સલિય તાલિબાની સંગઠન તેહલરિ-એ-તાલિબાને હુમિાની જવાબદારી પવીિારી છે. આમ પાકિપતાનને હાથના િયાચ હૈયે વાગ્યા છે. તેણે જ તો તાલિબાનોના સાપને પાળ્યા-પોષ્યા છે. હવે તે લનદોચષોનું િોહી વહાવે છે. આમઆદમી િટ્ટરવાદીના વધતા જોરથી ત્રપત હતો. અને મિાિા પરના હુમિાએ િોિરોષને વાચા આપી છે. પાકિપતાનમાં તાલિબાનના િટ્ટરવાદ લવરુિ િોિમત જાગી ઊઠ્યો છે. ઠેર ઠેર હુમિાની લનંદા થઇ છે અને િોિો મિાિા હેમખેમ ઉગરી જાય તે માટે મસ્પજદોમાં અને અન્યત્ર દુવાઓ ગુજારી રહ્યા છે. વધારે સારી વાત એ બની છે િે પાકિપતાની િોિો િન્યા-િેળવણીનું મહત્ત્વ સમજતા થયા છે. પાકિપતાનમાં ઇપિામી િટ્ટરવાદ થોડોિેય ઘટ્યો તો તેમાં મિાિાનું યોગદાન નાનુસનૂ ું નહીં હોય. લદશા બદિી દેશની દશા સુધારવાનો અવસર પાકિપતાનને મિાિાએ સાદર િયોચ છે. જોિે િેટિાિ પાકિપતાનીએ સોશ્યિ નેટવકિિંગ અને રેલડયો દ્વારા આશંિા વ્યિ િરી છે િે મિાિા પરનો હુમિો તાલિબાનોએ નહીં, પણ અમેલરિી ગુપ્તચર સંપથા સીઆઇએ અને ઇઝરાયિી યહૂદીઓએ િરાવ્યો છે - જેનો હેતુ ઇપિામને બદનામ િરવાનો છે. આ બતાવે છે િે પાકિપતાનની િેટિીિ પ્રજાના લદમાગ પરથી અજ્ઞાનના અંધારા ઉિેચવા મિાિા જેવી બીજી અનેિ વ્યલિઓએ ઘણી યાતના વેઠવી પડશે.

તમારી વાત....

જે કાયય શરૂ કરો તે ધીરજપૂવયક પૂણય કરો, ક્ષણણક ણનષ્ફળતા મળે તો પણ અધૂરું ન મૂકો - શેક્સણપયર

‘કેમ છો’ કહેજો ‘ચાલો ગુજરાત’ના અમેરરકાના અરિવેશનમાં એક નવું સૂત્ર મળ્યું ‘કેમ છો’ કહેવાનુ.ં આથી નવો રવચાર પેદા થયો. યુકે ભરના સવવે ગુજરાતીઓ એકબીજાને મળે ત્યારે હંમશ ે ા ‘ઓલરાઈટ’ શબ્દથી આવકારે છે. આ શબ્દ શેરડીના સાંઠામાંથી રસ નીકળી જાય તેવો રસહીન અને લાગણીહીન જેવો લાગે છે. ‘કેમ છો’ કહીએ ત્યારે આપણા ચહેરા પર ગુજરાતની સંથકૃરત ભાસતી હોય તેમ લાગે. હૃદય હષષ-ઉમંગથી ભરાઈ જાય છે. બીજું કાંઈ ન કરીએ તો ‘કેમ છો’ શબ્દથી આવકારીએ. આપણા બાળકો ભલે અંગ્રેજીમાં મહાવરો રાખતા હોય પણ એકબીજાને મળે ત્યારે આ શબ્દથી આવકારશો તો ગુજરાતી ભાષાની અને ગુજરાતી સંથકૃરતની સેવા કરી હોવાનું લાગશે. તો ચાલો ‘ઓલ રાઈટ’ નેવે મૂકી ‘કેમ છો’ શબ્દ બોલવાને કટીબદ્ધ થઈએ. - પ્રફુલ્લ પંડ્યા, લેસ્ટર

મુજ વીતી તુજ ણવતશે આ સાથે £૩૦નો ચેક મોકલ્યો છે. આશા છે કે સહીસલામત મળી ગયો હશે. અમારા જેવા વયોવૃદ્ધ ઘરડાં માણસો ઈંગ્લેસડમાં ઘણા છે અને મારા બાળકો જ્યારે મને કારમાં (રડસેબલ છુ તેથી) ફરવા લઈ જાય ત્યારે રથતા પર મોટા મોલ (થટોર)માં કે બસમાં ઘણા રડસેબલ જોવા મળે છે. એટલું જ નહીં, જ્યારે તેમની આપરવતી - વાતો સાંભળીએ ત્યારે હૃદયમાં થાય છે કે શું ઘરડાં, અશિ, ડીસેબલ માણસોની આ દશા છે? કદાચ આજની યુવાપેઢી આવા કુટબ ું ોને સરકાર તરફથી અપાતી બેનીફીટ માટે જ લાવ્યા હશે અને તેઓનો દુરૂપયોગ થતો હશે તો આ બાબતમાં કેમ કોઈ પ્રકાશ પાડતું નથી? યુવાન પેઢી અને વૃદ્ધજનો વચ્ચે અણબનાવ કરવા ઈચ્છતો નથી પણ તેઓ કેમ ભૂલી જાય છે કે ‘પીંપળ પાન ખરંતા, હસતી કુપં ળીયા, અમ રવતી તુજ રવતશે, િીરી બાપુડીયા’ સમય કોઈને છોડતો નથી. જે સમય, સંજોગ, પરરસ્થથરતને સમજે છે અને જીવનને વળાંક આપે છે તે જ ખરી વ્યરિ છે. ‘જીવંતપંથ’ રવશે તો સી.બી.સાહેબ શું કહું? તમારો લેખ વાંચતા વાંચતા હું ખૂબ ઊંડા રવચારમાં ઉતરી જાઉં છુ.ં મનન કરું છુ.ં આપને પ્રભુ સૌ સારાવાનાં રાખે એ જ પ્રભુ પ્રાથષના. - ભુલાભાઈ, કેન્ટન

વ્યણિમાં ભણિનું ઉમેરણ પથ્થરમાં ભરિ ઉમેરાય ત્યારે તે ભગવાન બને છે મકાનમાં ભરિ ઉમેરાય ત્યારે તે મંરદર બને છે નદીમાં ભરિ ઉમેરાય ત્યારે તે માતા બને છે શબ્દમાં ભરિ ઉમેરાય ત્યારે તે પ્રાથષના બને છે પ્રવાસમાં ભરિ ઉમેરાય ત્યારે તે યાત્રા બને છે જલપાનમાં ભરિ ઉમેરાય ત્યારે તે ચરણોદ્દક બને છે ભોજનમાં ભરિ ઉમેરાય ત્યારે તે પ્રસાદ બને છે રનઆહારમાં ભરિ ઉમેરાય ત્યારે તે ઉપવાસ બને છે શ્રમમાં ભરિ ઉમેરાય ત્યારે તે શ્રમયજ્ઞ બને છે. (શ્રી આત્માની અમૃત પ્રાથયનામાંથી) - ઠાકરશીભાઈ કુકડીયા, વેમ્બલી પાકક

સુગંધ તારી સુગંધ તારી દેતો જાજે, સૌ માનવીના મનમાં સ્નેહ તારો મૂકતો જાજે..... સુગંધ તારી જુજવા છે ફૂલો સમ માનવ જગ બાગમાં હસતાં રહે જીતમાં, રોતાં રહે હારમાં ત્યાં સમતાની સૌરભ ફેલાવતો જાજે..... સુગંધ તારી

જન્મી જનનીની કૂખ રોતો’ તો હાથમાં જીવનનું જોબન જોયું મા-બાપ સાથમાં તેની મમતાને સેવા સમરતો જાજે..... સુગંધ તારી પરણ્યો જીવન સંગી દુનનયાને જાણવા માતા-નપતા બની બધો સંસાર માણવા સંસારી સાધુની શાન શીખતો જાજે..... સુગંધ તારી - સ્વ. વસંતભાઈ પી. દવે, સીડનહામ

પહેલું ગપ્પું ભૂતપ્રેતનું, બીજું દેવ ને દેવી, શ્રી જયંત ઝવેરીના પ્રશ્નના જવાબમાં આ કાવ્ય (અજ્ઞાત કરવ) મોકલું છે. આ કાવ્ય કોણે લખ્યું તે ખબર નથી પરંતુ કોઈ અજ્ઞાતે લખ્યું હોય એમ લાગે છે. પહેલું ગપ્પું ભૂતપ્રેતનુ,ં બીજું દેવ ને દેવી, ત્રીજું ગપ્પું પથ્થરા ઠાકર, ખરી વાત ને એવી. ચોથું ગપ્પું પુનજજન્મનુ,ં પૂવ-જ જન્મનું પણ એવુ,ં એવી નથી કોઈ આવનજાવન ચોક્કસ માની લેવું મયાજ પછી કોઈ મળ્યું નથી, બની પ્રેત કે ભૂત આ બધું છે બ્રાહ્મણભાઈનું ખોટું તૂતે તૂત. યમ નથી યમપુરી નથી, નનભજય થઈને રહેવ,ું આ બધાં છે ગોરનાં ગપ્પાં, વધું નથી કંઈ કહેવ.ું સ્વગજ મહીં સપ્લાય કરીને, ભલે ઉપાડ્યો ભાર, સાચી વાત સમજ્યા ત્યારે, વરસે છે અંગાર ગોર બાપો તો ગજબ કરે છે, મયાજ પછી પણ લેવ,ું સો પેઢી હલાવ્યે રાખ્યુ,ં હજુ કેટલુક ં દેવ!ું મરણ હો કે પરણ ભલે હો, ગોર કુદાવે ઘોડો, ગીત ગાઓ કે રદી મરો, પણ અમારું ઘર હોડો. સાચું ખોટું સમજો નહીં ને ધરમને નામે ઘોડો, કર જોડીને કરું નવનંતી હવે તો આ ગપ છોડો! - રણતલાલ સોની

‘ગુજરાતીઓ જાગો’ સી.બી. પટેલ સાહેબ આપના ‘જીવંત પંથ’માં ગુજરાતી પ્રજા સરકાર અને રાજકારણમાં ભાગ લે તે બાબતે જાગૃતી લાવી ગુજરાતી પ્રજા આ દેશમાં ક્યાં છે તેની જાણ કરવા બદલ અરભનંદન. કેમરનની પ્રથમ સરકારમાં રહંદ,ુ શીખ, યથાયોગ્ય થથાન નથી અપાયુ.ં રાજકારણ એ પ્રજાનો અવાજ રજૂ કરવા લોકશાહી દ્વારા એક સેવા છે. આપણે ફિ ઉત્સવો ઉજવી આનંદ કરીએ છીએ તેનાથી પ્રશ્નો હલ નહીં થાય. આ વથતુ મુસ્થલમ પ્રજા પાસેથી શીખવા જેવી છે. તેઓ પોતાના પ્રશ્ન માટે કેટલા જાગૃત છે. આપણે જ્ઞારત અને ગોળમાં વહેંચાઈ ગયા છીએ. કાઉસ્સસલમાં જગ્યાના, હોમ ઓફફસમાં પેસશન, રવઝીટર રવઝા, મંરદરના, પાકકીંગ, ડાયરેક્ટ ફ્લાઈટ રવગેરે બાબતે સંગઠીત હોઈશું તો રથતો થશે. તેના માટે રાજકારણમાં રસ લઈ યુવાનોને પ્રોત્સારહત કરવા પડશે. સવવે જ્ઞારત સાથે સંમલ ે નો બોલાવી કાઉસ્સસરલંગ કરવું પડશે. વહીવટ જ્ઞાન આપવું પડશે. આરિકામાં આપણે રાજકારણમાં ભાગ ન લીિો તેનું પરીણામ સવવેએ જોયું છે. તેમાંથી બોિપાઠ મેળવી એક સાથે જાગો અને આ દેશના રાજકારણમાં ભાગ લઈ આપણું અસ્થતત્વ બનાવું પડશે નહીંતર આરિકા જેવી પરરસ્થથરત પેદા થતાં વાર નહીં લાગે. જાગ્યા ત્યાંથી સવાર. - પ્રફુલ્લ પંડ્યા, લેસ્ટર

ગુજરાત સમાચાર અને એિશયન વોઇસને આપ કોઇ સંદેશ આપવા માગો છો? લવાજમ/લવજ્ઞાપન સંબંલિત કોઇ માલહતી જોઇએ છે? હમણાં જ ફોન ઉઠાવો અથવા ઇ-મેઇલ કરો. અમે આપને મદદ કરવા તત્પર છીએ.

અનુસંધાન પાન - ૨૯

Karma Yoga House, 12 Hoxton Market (Off Coronet Street) London N1 6HW

Tel: 020 7749 4080/4000 Fax: 020 7749 4081 Email:gseditorial@abplgroup.com aveditorial@abplgroup.com www.abplgroup.com


Gujarat Samachar - Saturday 20th October 2012

www.abplgroup.com

11


12

ગુજરાત

નાટ્યકાર પ્રતાપ ઓઝાનું લનધન મુંબઇઃ ગુજરાતી રંગભૂહમના સૌથી વયોવૃદ્ધ અહભનેતા, હદગ્દિોક અને પિાડી અવાજના માહલક પ્રતાપ ઓઝા (૯૩)નું ૧૦ ઓક્ટોબરે મુંબઇમાં અવસાન થયું િતું. પ્રતાપભાઈએ ‘લગે રિો મુન્નાભાઈ’ અને ‘િરારત’ સહિતની કેટલીક હિન્દી ફફલ્મો તથા ટેહલહવઝન પર પણ અહભનય કયોો િતો. ૧૯૩૭ની આસપાસ અમદાવાદમાં કોલેજ કાળથી જ તેઓ નાટકો ભજવતા િતા. તેમણે રંગભૂહમ સંથથા ઊભી કરી િતી. એ વખતે તેમની સાથે ચાંપિીભાઈ નાગડા, હવષ્ણુભાઈ વ્યાસ વગેરે િતા. સંથથાના નેજા િેઠળ તેમણે અનેક નાટકોનું હદગ્દિોન કયુું િતું અને અહભનય પણ કયોો િતો. તેમણે અનેક એડ ફફલ્મોમાં પણ ભૂહમકા ભજવી િતી.

Gujarat Samachar - saturday 20th october 2012

સંલિપ્ત સમાચાર • નરેન્દ્ર મોદી લિલિત ગરબો ધૂમ મચાવશેઃ રાજ્યના મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી હલહખત ઘૂમે એનો ગરબો ગાઇને જાણીતા ગાયક દેવાંગ પટેલ નવરાહિમાં ધૂમ મચાવિે. આમ તો દેવાંગ પટેલે આઠ ગીતોનું આલ્બમ બનાવી રહ્યા છે. પરંતુ નવરાિી િોવાથી નરેન્દ્રભાઇ મોદીના બે ગીતો પૈકી એક ગરબો િોવાથી તે ગાઇને ધૂમ મચાવિે. મોદી રહચત આઠ કહવતા અને ગીતોનું આલ્બમ બનાવવાનું દેવાંગ પટેલે નક્કી કયુું િતું. આ આલ્બમનું લોન્ચીંગ જાન્યુઆરી-૨૦૧૩ના રોજ વાયબ્રન્ટ ગુજરાત દરહમયાન અહમતાભ બચ્ચનના િથતે કરાવવાની ગણતરી છે. • કોંગ્રેસનાં િેપટોપનું રલિસ્ટ્રેશન ચૂંટણીપંચે અટકાવ્યુંઃ ચૂંટણી જાિેર થયા પિેલા કોંગ્રેસે ધોરણ-૧૨ સહિતના ઉચ્ચ અભ્યાસિમોમાં અભ્યાસ કરી રિેલા હવદ્યાથથીઓને લેપટોપ આપવાની જાિેરાત કરી િતી. ચૂંટણી પછી સત્તામાં આવ્યા બાદ તમામને અને તે પિેલાં રાજ્યના ચારેય ઝોનમાં ૧૨-૧૨ એમ કુલ મળીને ૪૮ હવદ્યાથથીઓને લેપટોપ આપવાનું વચન આપ્યું િતું. આ અંગે www.gujaratcongress.org પર રહજથટ્રેિન પણ િરૂ થયું િતું. ૩ ઓક્ટોબરથી રાજ્યમાં આચારસંહિતાનો અમલ િરૂ થયા બાદ પણ આ વેબસાઈટ પર રહજથટ્રેિનની પ્રહિયા ચાલુ િતી જેને ચૂંટણી પંચે અટકાવી છે. • ગુિરાતમાં ૪૦ બેઠકો માટે એનસીપીનો દાવોઃ કોંગ્રેસ અને િરદ પવારની નેિનાહલથટ કોંગ્રેસ પાટથી (એન.સી.પી.) વચ્ચેના ગઠબંધનનો અમલ આગામી ચૂંટણીમાં ચાલુ રિેિે. એન.સી.પી. કોંગ્રેસને ૪૦ બેઠકો આપવા જણાવિે. ૨૦૦૭માં એનસીપી ૯ બેઠકો પર લડી િતી પરંતુ ૩ ઉમેદવાર હવજેતા થયા િતા.

‘રાજદૂતનાં સંસ્મરણો’ પુસ્તક અગત્યનો દસ્તાવેજ છે: જસ્ટીસ જી.ટી. નાણાવટી અમદાવાદ: િિેરની ગ્રાન્ડ ભગવતી િોટેલમાં છઠ્ઠી ઓક્ટોબરે યોજાયેલા સમારંભમાં કે.એચ. પટેલના પુથતક ‘રાજદૂતનાં સંથમરણો’નું લોકાપોણ કરતા સુપ્રીમ કોટટના પૂવો જ્થટીસ જી.ટી. નાણાવટીએ એવી લાગણી વ્યિ કરી િતી કે આ પુથતક ભારતના રાજદ્વારી િેિનો ખૂબ મિત્ત્વનો દથતાવેજ છે. તેમણે કહ્યું િતું કે યુગાન્ડા સહિત ઘણા દેિોમાં ભારતના રાજદૂત તરીકે સફળ કામગીરી કરી ચૂકલ ે ા લેખકે પુથતકમાં પોતાના કાયોકાળની ઉપયોગી માહિતી આપવાની સાથોસાથ તે સમયના રાજદ્વારી માિોલનું તાદ્દિ હચિ રજૂ કયુું છે. ગુજરાત સરકારના એનઆરજી ફાઉન્ડેિનના અમદાવાદ ખાતેના એનઆરજી સેન્ટરના વડા તેમ જ ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમસોની એનઆરજી કહમટીના પ્રમુખ તરીકે કાયોરત કે.એચ. પટેલે ભારતીય રાજદૂત તરીકેના તેમના સંભારણા અંગ્રેજી પુથતક ‘એન એન્વોય લૂકસ બેક: એ મેમોઈર’ થવરૂપે પ્રકાહિત કયાો િતા. જેનો ગુજરાતી અનુવાદ િવે ‘રાજદૂતના સંથમરણો’ પુથતક થવરૂપે થયો છે. મુખ્ય મિેમાન જી. ટી. નાણાવટીએ કહ્યું િતુ,ં ‘આત્મકથા લખવી એ ઘણું અઘરું કામ છે. તેમાં પણ એક રાજદૂત માટે તો આત્મકથા લખવાનું ઘણું મુશ્કેલ િોય છે, કેમ કે રાજદૂત ચોક્કસ મયાોદાથી વધુ માહિતી જાિેર કરી િકતા નથી. આમ છતાં તેમણે એક સુદં ર આત્મકથા લખી છે.’ તેમણે િળવાિભયાો મૂડમાં કહ્યું િતું કે પટેલો સામાન્ય રીતે આખાબોલા િોય છે ત્યારે મને પ્રશ્ન એ થાય છે કે આ પટેલ ભાઈએ, મુત્સદી અને રાજનીહતના િેિે સફળતા કેવી રીતે મેળવી? રાજદૂતનું કામ પોતાના દેિ માટે જૂઠું બોલવાનું િોય છે તેવી સામાન્ય ગેરસમજ પણ આ પુથતક દૂર કરે છે. અહતહથ હવિેષ પદે ઉપસ્થથત ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમસોના પ્રમુખ પ્રકાિ ભગવતીએ કહ્યું

િતુ,ં ‘આહિકન દેિોમાં જ્યારે ઘણી અસ્થથરતા િતી તે સમયે કે.એચ. પટેલે યુગાન્ડા, બુરુડં ી અને રવાન્ડામાં ભારતના એલચી તરીકેની સેવા આપીને દેિ માટે ખૂબ મોટી ફરજ બજાવી છે. આિા છે કે આ પુથતક ગુજરાતની યુવા પેઢી માટે પ્રેરણાદાયક બની રિેિ.ે ’ એનઆરજી સેન્ટરના ચેરમેન તરીકે કે.એચ. પટેલ હનિુલ્ક સેવા આપી રહ્યા છે તે વાતનો ખાસ ઉલ્લેખ કરતા પ્રકાિ ભગવતીએ ઉમેયુું િતું કે રાજદૂત તરીકે સફળ કામગીરી કરી ચૂકલ ે ા લેખક િવે એનઆરજી કહમટીના માધ્યમથી હવદેિવાસી ઉદ્યોગપહતઓ-રોકાણકારો અને ગુજરાત વચ્ચે સેતરૂુ પ કાયો કરી રિયા છે. પ્રહતભાવ આપતાં લેખક કે.એચ. પટેલે કહ્યું િતુ,ં ‘આ પુથતક અંગ્રેજીમાં વખણાયું પછી અનેક લોકોએ માંગ કરી કે ગુજરાતીઓ માટે એનો અનુવાદ થવો જોઈએ. મેં િંમિ ે ાં માન્યું છે કે રાજદૂતનું કામ ખોટું બોલીને સંબધ ં ો જાળવવાનું નથી. તમે હનખાલસતા રાખીને હનષ્ઠાપૂવક ો કામ કરો તો તમારા દેિને ફાયદો થાય જ. હું યથાિહિ ફરજ બજાવીને દેિસેવા કરી િક્યો છું એનો આનંદ છે. મને આિા છે કે આ પુથતકને ગુજરાતીમાં પણ બિોળો આવકાર મળિે.’ કાયોિમના પ્રારંભે ડો. સતીિ પટેલે મિેમાનોને આવકારતા જણાવ્યું િતું કે અમારા માટે આ પ્રસંગ બેવડી ખુિીનો છે. અમારા હપતાએ િમણાં જ ૭૫ વષો પૂરાં કયાો િોવાથી અમૃત મિોત્સવની ઉજવણી અને તેમના જીવનના હનચોડસમા પુથતકનો ગુજરાતી ભાષામાં અવતાર થઇ રિયો છે. કાયોિમના પ્રારંભે ગુજરાત યુહનવહસોટીના રાજ્યિાથિ હવભાગના વડા પ્રો. િરમન ઝાલાએ પુથતકનો પહરચય રજૂ કયોો િતો જ્યારે aAjkAl œrmAù cAerIaAe œoI ¸Ay e. te¸I bcvA mAqe aAp કાયોિમનું સંચાલન ગુજરાત aApnA œrnI bArIaAe t¸A pe qIaAe mAqe lAeŠùdnI isKyAeirqI ટાઇમ્સના હનવાસી તંિી રમેિ gñILs t¸A gIvAA wrvAÀ (Collapsible Security Grilles) તન્નાએ કયુું િતુ.ં fIq krAvAe. gAd#n t¸A dòA¤ve mAqenA geqós (Gates) t¸A rImAeq

cAeerInAe y?

kùqòAel geqós sA¸e re¤l©Gs (Railings) po bnAvI ane ifq krI aApIae Iae. œrnI aùwr Sqenle¤s SqIl ane GlAs beleSqòed po bnAvI fIq krI aApIae Iae. wukAnAe t¸A œr mAqe isKyAeirqI bhu j~rI e. amAe tmAre TyAù aAvI Free Estimate krI aApIae Iae. yAw rAŠAe.

Manufacturers and Installers of Quality Steel Fabrications Domestic & Commercial • Steel Doors • Gates • Window Grilles • Stainless Steel & Glass Balustrade • Fire Escape • Staircases • Railings

æivoA¤ ane mnuA¤ mkvAoAnAe sùpk# krAe: Unit No. 9, London Group Business Park, 715 North Circular Road, London NW2 7AQ.

Tel: 020 8450 1284 Mobile: 07956 418 393 Fax: 020 8450 9885 www.kpengineering.co.uk

"01-& "+&'

')$

$-'

• ગુજરાત સરકારની કામગીરીની માહિતી લોકો સુધી પિોંચાડવા માહિતી ખાતા દ્વારા પ્રકાહિત થતા ‘ગુજરાત’ પાહિકના છેલ્લા ૧ ઓક્ટોબરના અંકનું હવતરણ તાત્ત્કાહલક અટકાવી દેવા ચૂંટણી પંચે આદેિ કયોો છે. મુખ્ય પ્રધાનના ફોટા સાથેનું કવરપેજ અને છેલ્લા તબક્કામાં થયેલી ઢગલાબંધ ચૂંટણીલિી જાિેરાતોની માહિતી આ અંકમાં િોવાથી તેનું હવતરણ અટકાવવા પંચે સૂચના આપી િતી.

2'$3 $-' !

#

.$+%+3+.$6 %0 1( 4, * ') /2$-'2 )#/ !'0'* 3 !+

+. 0&# -1+0#/'23 $+. +.)"2'"# $-- &# (01,#/03*' 403'$)'%&0/ 0/ 1'.+'1

042'

3$3+0/

0$&

&)5$1'

#

+)'" 4/ ! ))

+&&-'2'6


સૌરાષ્ટ્ર

Gujarat Samachar - Saturday 20th October 2012

નેતાઓ લેઉવા પટેલોને નજરઅંદાજ ન કરે પાલિતાણા: ખોડલધામકાગવડથી નીકળેલા ખોડલધામ રથની પરરક્રમા ૧૫ ઓક્ટોબરે પારલતાણામાં પૂણણ થઈ હતી. આ પ્રસંગે ખોડલધામ ટ્રથટના પ્રમુખ નરેશભાઈ પટેલે કહ્યું હતું કે, ગુજરાતની કુલ વસરતના ૧૭ ટકા લેઉવા પટેલો છે તેથી લેઉવા પટેલોને ચૂંટણીની રટકકટ મળવી જોઈએ. રાજકીય પક્ષો આપણા સમાજને નજર અંદાજ કરશે તે સાંખી લેવાશે નહીં. આ સમાજના સંગઠ્ઠનમાં રવઘ્ન નાખનારને

બક્ષવામાં નહીં આવે. લેઉવા પટેલ સમાજની સંગઠ્ઠન શરિની દૃરિએ ભાવનગર રજલ્લો સૌથી આગળ છે. અત્યારે અહીં ઉપસ્થથત પંદર હજાર જેટલી જંગી મેદનીને જોતાં હું કહી શકું કે, અત્યાર સુધી સંગઠ્ઠન ખૂટતું હતું પણ હવે પૂણણ થાય છે. દરેક ક્ષેત્રે લેઉવા પટેલ સમાજ પ્રગતી કરી રહ્યો છે ત્યારે સંગઠનની જરૂરરયાત છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે, હવે સેનાપરત ઓછા કરવાનો અને સૈરનકો વધારવાનો સમય પાકી ગયો છે.

સંજિપ્ત સમાચાર • નરેડદ્ર મોદીની જીત માટે યુવાનનો અન્ન ત્યાગઃ ગુિરાતમાં ચૂટં ણીનો માહોલ જામી રહ્યો છે. જવજવધ રાિકીય પિો સજ્જ બની રહ્યા છે ત્યારે મુખ્ય િધાન નરેડદ્ર મોદીના ચાહકો પણ મેદાનમાં આવ્યા છે. રાિકોટમાં અગરબત્તીની ફેરી કરતા યુવાન જદલીપ ચાવલાએ ગુિરાતમાં ફરી નરેડદ્ર મોદીની સરકાર આવે તે માટે અન્નનો ત્યાગ કયોો છે. આ જવશે જદલીપભાઇ કહે છે કે, ‘નરેડદ્રભાઈ મારા આદશો નેતા છે. માત્ર ગુિરાત િ નજહ, દેશ માટે પણ નરેડદ્રભાઈનું નેતૃત્વ િરૂરી છે. તેઓ સ્પષ્ટ બહુમતી મેિવે અને ફરી સત્તા સંભાિે તે માટે મેં અન્નત્યાગ કયોો છે.’ િેતપુરના વતની જદલીપભાઇ જસંધી છે. અહીં પોપટપરામાં રહેતા જદલીપ ચાવલાને અન્નત્યાગ છોડવા માટે નરેડદ્રભાઈએ સંદશ ે ો મોકલ્યો હતો પરંતુ તેમણે અન્ન ત્યાગ ચાલુ રાખ્યો છે. તેઓ કહે છે કે ગુિરાત માટે મોદીએ ખૂબ ભોગ આપ્યો છે, તેમના માટે હું અન્ન ન ત્યાગી શકુ? ં તેમની માનતા સફિ થશે ત્યારે તેઓ સોમનાથના મંજદરે માથું ટેકવી પારણા કરશે. • હેમત ં ચૌહાણને ‘અકાદમી રત્ન’ એવોડડ: દેશના જવજવધ રાજ્યોમાં સંતવાણી રિૂ કરતા અલગ-અલગ રાજ્યોમાંથી કુલ ૩૩ વ્યજિને જદલ્હી સંગીત નાટ્ય અકાદમી દ્વારા ‘અકાદમી રત્ન’

13

દ્વારકાને જ જજલ્લા મથક બનાવવા માંગ દ્વારકાઃ યાત્રાધામ દ્વારકાને નવો જિલ્લો બનાવવાની જાહેરાત થઈ છે. આ જાહેરાત બાદ જિલ્લાનું મુખ્ય મથક ખંભાજિયા કે અડય શહેરને રાખવા માંગણી થઈ છે. આ માંગણી સામે દ્વારકા-ઓખા પંથકના જાગૃત નાગજરકો ‘હવે અડયાય નજહ’નો મુદ્દો રિૂ કરી રહ્યા છે. િબુદ્ધ નાગજરકો કહે છે કે, દ્વારકા જિલ્લા મથક જામનગરથી ઘણું દૂર છે. દ્વારકા યાત્રાધામ હોવા છતાં જાણે ઉપેજિત છે. દ્વારકામાં અનેક કુદરતી સુજવધા છે તથા એરપોટટનો સવવે પણ થઈ ગયો છે.

ઇંગ્લેડડ જિકેટ બોડડના અજિકારીઓની ટીમ ૧૧ ઓક્ટોબરે રાજકોટના ખંઢેરી મટેજડયમની મુલાકાતે આવી હતી. આ ટીમે મટેજડયમની સલામતી અને સુરિા વ્યવમથા અંગે માજહતી મેળવી હતી. જાડયુઆરી ૨૦૧૩થી શરૂ થનારી ભારત-ઈંગ્લેડડ વચ્ચેની જિકેટ ટૂનાામેડટની પ્રથમ મેચ રાજકોટના આ ગ્રાઉડડ ખાતે રમાવાની છે. ખેલાડીઓની સલામતી, સુરિા અને અડય વ્યવમથાની સમીિા અથથે ઈંગ્લેડડ જિકેટ બોડડના અજિકારીઓ જોન કાર, રેગ જડકેશન અને ઈયાન સ્મમથે આ મટેજડયમની મુલાકાત લીિી હતી અને મટેજડયમ અંગેની તમામ જવગતો મેળવી હતી. ઈંગ્લેડડ જિકેટ બોડડના અજિકારીઓ મેદાનની સુરિા અંગેની જવગતો પોલીસ પોલીસ કજમશનર તથા ઉચ્ચ પોલીસ અજિકારીઓ પાસેથી મેળવી હતી.

એવોડટ ગત સપ્તાહે એનાયત થયો છે, િેમાં ગુિરાત અને જવશેષ રાિકોટના િ જાણીતા ભિજનક હેમત ં ચૌહાણનો પણ સમાવેશ થાય છે, એટલું િ નહીં સૌથી નાની ઉંમરના આ એવોડટ મેિવનાર તરીકે પણ હેમત ં ભાઈનું નામ ગૌરવાંકકત થયું છે. સમગ્ર દેશમાંથી ૩૩ લોકોને િાપ્ત થયેલ આ એવોડટ માટે ગુિરાતમાંથી ફિ હેમત ં ભાઇની િ પસંદગી થઈ છે. તાિેતરમાં રાષ્ટ્રપજત ભવનમાં રાષ્ટ્રપજત િણવ મુખરજીના હસ્તે રૂજપયા એક લાખનો આ એવોડટ તથા શાલ અપોણ કરવામાં આવી હતી. • અમરેલી જજલ્લા બેડકની ચૂટં ણીમાં કેસજરયો લહેરાયો: અમરેલી જિલ્લાની િજતજિત ગણાતી અમરેલી જિલ્લા મધ્યસ્થ સહકારી બેડકના જડરેક્ટરોની ચૂટં ણીમાં ફરી કેસજરયો લહેરાયો છે. ૨૧માંથી ૧ બેઠક માટે યોજાયેલી ચૂટં ણીમાં િદેશ કોંગ્રેસના ઉપાધ્યિ અને અમરેલીના ભૂતપૂવો સાંસદ જવરજી ઠુમં રનો ૩ મતે પરાિય થતા કોંગ્રેસની છાવણીમાં સોંપો પડી ગયો છે. બેડકના ૨૧ જડરેક્ટરોની ચૂટં ણી યોિવા માટે જાહેરનામું િજસદ્ધ થયા બાદ ફોમો ભરવા સમયે ૧૮ બેઠકો ઉપર કોંગ્રેસને એક પણ ઉમેદવાર નહીં મિતા ૧૮ બેઠકો ભાિપની પેનલ જબનહરીફ થઈ હતી. તેમ િ બાકી રહેતી ત્રણ બેઠકો માટે ભરાયેલા ઉમેદવારી ફોમો ચકાસણીમાં બે ફોમો ટેકજનકલ કારણોસર રદ થતાં ભાિપની પેનલને ૨૦ બેઠક પર જબનહરીફ થઈ હતી.

• હોકી ઈસ્ડડયા લીગમાં રાજકોટના ખેલાડીની પસંદગી: તાિેતરમાં રાિકોટમાંથી હોકીના ખેલાડીઓ ભારતીય હોકી ટીમના ખેલાડીઓ સાથે રમી આવ્યા છે. આ ટીમના દીપક રામવાણી ટૂક ં સમયમાં રમાનાર આંતરરાષ્ટ્રીય કિાની ટુનાોમડે ટ માટે તૈયાર થનાર ટીમમાં દેશભરના િથમ ૩૦૦ ખેલાડીઓમાં પસંદગી પામ્યા છે. આખરી પસંદગીમાં કુલ ૧૬ િેટલા ખેલાડીઓની ટીમ ઈન્ડડયામાં સ્થાન મિશે. રાિકોટમાં એસ્ટ્રો ટફફ ગ્રાઉડડ નથી છતાં રાિકોટના ખેલાડીઓનો ઉત્સાહ ઓછો થયો નથી. • નરેડદ્ર મોદીએ દ્વારકાથી ચૂટં ણી પ્રચારના શ્રીગણેશ કયાાઃ જવધાનસભાની ચૂટં ણી િચારના િારંભ માટે ગુિરાતના મુખ્ય િધાન નરેડદ્ર મોદી ૧૩ ઓક્ટોબરે દ્વારકા આવ્યા હતાં. તેઓ સીધા િગતમંજદરે િઇને ભગવાન દ્વારકાધીશની પૂજા-અચોના કરી હતી. અહીં િનમેદનીને સંબોધતા મોદીએ કહ્યું હતું કે દ્વારકાને જિલ્લાનું સ્વરૂપ મળ્યા પછી આ પંથકનો િેટ ગજતએ જવકાસ થશે. • ભાયાવદરને તાલુકો બનાવવા માંગણીઃ ભાયાવદર તાલુકાકિાનું શહેર છે. કોટટ જસવાયની તમામ સુજવધાઓ અહીં ઉપલબ્ધ છે. ભાયાવદરનો જવકાસ વધતો િતો હોવાથી તાલુકો બનાવવા પત્રકાર સંઘે રાજ્યના મુખ્ય િધાનને એક પત્ર પાઠવ્યો હતો. ભાયાવદરનો દબદબો ગોંડલ સ્ટેટ વખતથી િ રહ્યો છે. તેથી િ ગોંડલ સ્ટેલના રાિવી સર ભગતજસંહને ભાયાવદર જિય હતુ.ં


ઉત્તર ગુજરાત - કચ્છ

14

Gujarat Samachar - Saturday 20th October 2012

કચ્છના ઘુડખર અભ્યારણ્યનો વિશ્વ હેવરટેજ સ્થળમાં સમાિેશ

અમદાવાદઃ કચ્છના નાના રણનું ઘુડખર અભ્યારણ્ય યુનેસ્કોની વિશ્વ હેવરટેજ સાઇટ્સની પ્રયોગાત્મક યાદીમાં સ્થાન પામનારું ગુજરાતનું ચોથું સ્થળ બન્યું છે. આ યાદીમાં સ્થાન પામનારાં અન્ય િણ સ્થળો કચ્છનું જ ધોળાિીરા, પાટણની રાણીની િાિ અને અમદાિાદ શહેર છે. જંગલી ગદભત માટે જાણીતું કચ્છના નાના રણનું અભયારણ્ય આ યાદીમાં સ્થાન પામેલું દેશનું ચોથું

કુદરતી હેવરટેજ સ્થળ છે. અન્ય કુદરતી હેવરટેજ સ્થળોમાં અરુણાચલના નામદાફા નેશનલ પાકક, પૂિવીય વહમાલયના નીઓરા િેલી નેશનલ પાકક અને િાયવ્ય ભારતના થાર રણનો સમાિેશ થાય છે. ૧૯૫૪ ચોરસ કકલોમીટરમાં ફેલાયેલા આ ઘુડખર અભયારણ્યમાં જંગલી ગધેડાની જ્વલેજ જોિા મળતી પ્રજાવતઓનો િસિાટ છે. ૨૦૦૯માં કરાયેલી ગણતરી પ્રમાણે આ અભયારણ્યમાં ૪૦૩૮ જંગલી ગધેડા છે.

"

!

#

#

!

$

?' 23.7 /;$; )8$/8 -'70; , ( . (( ( . , , %) 8 ) % 7 ( ) ( (#(

!

5 6 6

( ( ) (7 0 7 '

સંતિપ્ત સમાચાર • મહીનું પાણી બનાસ નદીમાં પહોંચશેઃ રાજ્ય સરકારે બનાસકાંઠા વજલ્લાના લાખણીને તાલુકો બનાિિાની જાહેરાત કરતાં સ્થાવનક લોકો દ્વારા ૧૫ ઓક્ટોબરે મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું અવભિાદન થયું હતુ.ં આ પ્રસંગે તેમણે કહ્યું કે, આગામી પાંચ િષતમાં મહી નદીનું પાણી બનાસ નદી સુધી પહોંચાડી ખેડત ૂ ોના આંખના પાણી દુર કરિામાં આિશે. • મહેસાણા ભાજપના અગ્રણી પિમાંથી સસ્પેન્ડઃ મહેસાણા તાલુકા ભાજપના પૂિત પ્રમુખ અને તાલુકા પંચાયતના સદસ્ય પૂજી ં રામભાઈ પટેલને ભાજપે પક્ષમાંથી સસ્પેન્ડ કયાત છે. ભાજપના સંગઠનમાં મહત્ત્િનું યોગદાન આપનાર પૂજી ં રામભાઈ છ મવહનાથી પૂિત મુખ્ય પ્રધાન કેશભ ુ ાઈ પેટલના સંપકકમાં હતા અને ગુજરાત પવરિતતન પાટવીની સ્થાપના થયા બાદ સંગઠનમાં જોડાયા હતા. તેમણે ભાજપને અગાઉ અલવિદા કહી ગુજરાત પવરિતતન પાટવીમાં મહેસાણા વજલ્લા સંગઠનમાં મહામંિી પદ સ્િીકાયુું હતુ.ં • કચ્છના ઉદ્યોગોને પાણી કાપઃ કચ્છના ઝડપી વિક્સતા ઉદ્યોગોને દરરોજ ૧૫૦ એમએલડીની પાણીની જરૂવરયાત સામે નમતદા પાઈપલાઇન દ્વારા અપાતું ૫૦ એમએલડી પાણી પણ છેલ્લા

)8$/8 ,%70; ( ) */

#

!"

!

# &

! # !

&

(

1<*$>= -7/( 094+:/ 65& #

!

!

" + *7 . 0 ( /8 ) , ) , ) . ! , 7 ') ( ( . 7 ' . ) (, , #

ભૂજઃ રોજગારી તથા પારરવારરક સંબંધોથી રવદેશ જવા ઇચ્છુક કચ્છીઓ માટે રાહત આપતા સમાચાર આવ્યા છે. રાજકોટમાં છે તેવું પૂણણ કક્ષાનું પાસપોટટ સેવા કેન્દ્ર કચ્છને મળ્યું હોવાનું સૂત્રોએ જણાવ્યું છે. જો કે સાંસદે રનણણયથી અજાણ હોવાનું જ્યારે અમદાવાદ પ્રાદેરશક કચેરીએ કેન્દ્ર ફાળવ્યાની પુરિ કરી છે. પાસપોટટના રવરવધ કામ માટે કચ્છના અરજદારોને રાજકોટ ધક્કા ખાવા પડે છે. આ અંગે સ્થારનક રજૂઆતો બાદ કચ્છને અલાયદું પાસપોટટ સેવા કેન્દ્ર સરકારે ફાળવ્યું હોવાના સમાચારે પાસપોટટવાંચ્છુ અરજદારો તેમ જ સંબંરધત એજન્ટોમાં

ખેડબ્રહ્મા: ખેડબ્રહ્મામાં એક પવરિારે તેમના પાલતું માદા શ્વાનના મોત બાદ વસદ્ધપુર મુવિધામ ખાતે અવિ સંસ્કાર કયાત હતા. ખેડબ્રહ્માના ભકકતનગરના રવહશ વહરેનભાઇ શાહના ઘરે છેલ્લા આઠ િષતથી ‘રાની’ નામની પાળેલી માદા શ્વાન પવરિારમાં હળી મળી ગઈ હતી. પવરિારના સદસ્યની જેમ રાનીની સેિા કરિામાં આિતી હતી. પરંતુ કુદરતને આ પ્રેમ મંજૂર ન હોય તેમ ચાર ગલુવડયાને જન્મ આપ્યા બાદ માદા શ્વાન અચાનક બીમાર પડતાં પવરિાર દુ:ખમાં ગરકાિ થઈ ગયો હતો. તેની સારિાર કરાવ્યા છતાં તબીયતમાં કોઈ સુધારો ન આિતાં ગત સપ્તાહે તેનું મૃત્યુ થયું હતું.

21 $, (" 31 . /* . 61 (7 */ & ( 41

કચ્છને પાસપોટટ સેિા કેન્દ્ર મળશે

માનવીની જેમ શ્વાનની અંતિમતવતિ કરાઈ!

#

!+( ! *(

$ % "$ "& '

#

! "

(

# ! !

$

રાહતની લાગણી ફેલાઇ છે. રદવાળી પછી કાયણરત થનારા આ પાસપોટટ સેવા કેન્દ્રમાં નવા પાસપોટટ તથા રરન્યૂની પ્રરિયા સ્થારનક કક્ષાએ પૂણણ કરાયા પછી ત્રણથી સાત રદવસમાં જવાબ આપવામાં આવશે. આ કેન્દ્રમાં ટાટા કન્સલ્ટન્સી સરવણસીઝ રવરવધ પ્રરિયા સંભાળશે જ્યારે રજલ્લા પોલીસવડા કાયદાકીય ઓળખ અને ઇન્કવાયરીની ગરતરવરધ પૂણણ કરી આપશે. જો કે, આ પાસપોટટ સેવા કેન્દ્રના સ્થળ મુદ્દે ખેંચતાણ વધી છે. કારણ કે કેટલાક લોકો ભૂજને અને કેટલાક ગાંધીધામમાં આ સેવા કેન્દ્ર સ્થાપવા રવરવધ સ્તરે રજૂઆત કરી રહ્યા છે.

મહેસાણા: ભાજપને અલવિદા કરીને નિા પક્ષની રચના કરી વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે પવરિતતન યાિાએ વનકળેલા ભૂતપૂિત મુખ્ય પ્રધાન કેશુભાઇ પટેલે ગત સપ્તાહે મહેસાણામાં જાહેર સંભાને સંબોધતા જણાવ્યું હતું કે, હું અત્યારે તમને ખોટા રસ્તે લઈ જિા નથી ફરતો, પ્રજાને ભ્રમમાં નાખીને સત્તા માટે નથી ફરતો, પોતાના સમાજ માટેનું ગૌરિ સૌને હોય પણ આ િખતે તો, ન પટેલિાદ, ન ક્ષવિય િાદ આ િખતે તો માિ ગુજરાતિાદ જ જોઇએ છે. તેમણે મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની નીવત-રીવત પ્રત્યે નારાજગી વ્યિ કરીને તેમની વહટલર સાથે સરખામણી કરી હતી. કેટલાક વદિસથી બંધ થતાં હાલમાં કંપનીઓની ઉત્પાદન ક્ષમતાને ગંભીર અસર પહોંચી રહી છે. જરૂવરયાતથી ઓછો પાણીનો જથ્થો મળતાં આમેય મુશ્કેલી ભોગિતા ઉદ્યોગકારોને નમતદાનો જથ્થો પણ હાલમાં બંધ રહેતાં ગંભીર સંકટ ઊભું થયું છે. કચ્છમાં િષત ૨૦૦૦થી નાના, મધ્યમ અને મોટા દરેક ઉદ્યોગગૃહોના પ્રશ્નો ઊઠાિતી રહેલી સંસ્થા ફેડરેશન ઓફ કચ્છ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ એસોવસયેશન (ફોકીઆ)એ આ પ્રશ્ને ગુજરાત િોટર ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વલ.ના સીઈઓ તથા ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગના મુખ્ય સવચિને પિ પાઠિીને રજૂઆત કરી છે. • વાવ જૈન સમાજના મોભીનું તનિનઃ િાિ જૈન સમાજના મોભી અને નગરશેઠ કાંતીલાલ રીખિચંદજી દોશી (૮૨)નું ૧૨ ઓક્ટોબરે અચાનક વનધન થયું હતુ.ં િાિ શહેરે સદગતના મૌન સ્િયંભૂ બંધ પાળ્યો હતો. નગરશેઠ કાંતીલાલ દોશી શ્રી િાિ જૈન શ્વેતામ્બર મૂવતત પૂજક સંઘના પ્રમુખ પદે કાયતરત હતા, તેઓ િાિ શહેરની વિવિધ સંસ્થાઓ તેમ જ માકકેટયાડડમાં સેિા આપી હતી. • આિુતનક વડીલ વંદના મંતદર બનાવાશેઃ િધતમાનનગરમાં તાજેતરમાં વિવદિસીય ગુરુ પિોતત્સિ દરવમયાન ગુરુ ગુણોદયસાગર સૂવરશ્વરજી મ.સા.ના ૮૧મા જન્મવદન પ્રસંગે દાતાઓએ ગુરુભવિની સાથે માતૃ-વપતૃ ભવિનું અનોખું ઉદાહરણ રજૂ કયુું હતુ.ં દામજીભાઈ લાલજી એન્કરિાલા પવરિાર, ઝિેરબહેન ડુગ ં રશી ટોકરશી િોરા અમર સન્સ પવરિાર અને લક્ષ્મીબાઈ જગશી ચાંપશી છેડા પવરિાર દ્વારા સાથે મળીને ૮૧ િડીલો સાથે રહી શકે તેિા ‘િડીલ િંદના મંવદર’ના વનમાતણ માટે રૂ. ૫ કરોડના દાનની જાહેરાત કરિામાં આિી હતી.

.: '0, +&.9 - !/ . 1 #(. !. 2 .! 7'/&!8

! ! ! % #

*

'& '& . '$ "&, )*% &*) ' +#

--- '$ "&, )*% &*) ' +#

કોઇ જ્ઞાતિવાદ નહીં, માત્ર ગુજરાિવાદ: કેશુભાઈ પટેલ

9&

) + 1*"$

#(. 4

2

&1 + 1*"$ !/ / .%/ 3 #5

.

6#

$

/


મધ્ય - દસિણ ગુજરાત

Gujarat Samachar - Saturday 20th October 2012

પંચમહાલ લોકસભાની ચૂંટણી સંદભભે પ્રભાતસસંહની અરજી સુપ્રીમ કોટટે ફગાવી અમદાવાદઃ પંચમહાલ લોકસભા બેઠકની ચૂંટણી પર ફરી ચૂંટણી યોજવા દાદ માંગતી પૂવવ કેન્દ્રીય પ્રધાન શંકરસસંહ વાઘેલાએ ગુજરાત હાઇ કોટટમાં કરેલી અરજી સામે વાંધો ઉઠાવતી ભાજપના સવજેતા ઉમેદવારે કરેલી પીટીશન સુપ્રીમ કોટટટ ફગાવી દીધી છે. સુપ્રીમ કોટટટ સવજેતા પ્રભાતસસંહ ચૌહાણની પીટીશન ફગાવતા ગુજરાત હાઇ કોટટમાં શંકરસસંહ વાઘેલાની પડતર ઇલેકશન પીટીશનની સુનાવણી હવે આગળ ધપી શકશે. કારણ કે, સુપ્રીમ કોટટટ અગાઉ હાઇ કોટટમાં પેન્ડીંગ ઇલેકશન પીટીશનની સુનાવણી સામે જે ટટટ ફરમાવ્યો હતો, તે ઉઠી જતા હવે હાઇ કોટટ તેની સુનાવણી હાથ ધરી શકશે. સુપ્રીમ કોટટટ પ્રભાતસસંહની આ જ મુદ્દા પર કરાયેલી સરટ અરજી ફગાવવાના ગુજરાત હાઇ કોટટના હુકમને યોગ્ય ઠટરવ્યો હતો. શંકરસસંહએ પંચમહાલ લોકસભા બેઠકની ચૂંટણી દરસમયાન ગંભીર ગેરરીસતઓ

આચરાઇ હોવા સસહતના આક્ષેપો કરતી સરટ અરજી હાઇ કોટટમાં અગાઉ દાખલ કરી હતી. જોકે, ભાજપના પ્રભાતસસંહ ચૌહાણે આ સરટ અરજીની કાયદેસરતા પડકારી તેની સામે સખ્ત વાંધો ઉઠાવ્યો હતો. જસ્ટટસ અંતાણીએ પ્રભાતસસંહની આ અરજી કાઢી નાંખી હતી. જેથી નારાજ થઇ પ્રભાતસસંહે સુપ્રીમ કોટટમાં ખાસ અરજી દાખલ કરી સસસવલ પ્રોસીજર કોડના ઓડટર-૭ અને રુલ-૧ હેઠળ પ્રશ્નાથવ ઉઠાવ્યો હતો. પ્રભાતસસંહે એવી રજૂઆત કરી હતી કે, વાઘેલાની હાઇ કોટટમાં કરાયેલી ઇલેકશન પીટીશન સબલકુલ અટથાને અને ટકી શકે તેમ જ નથી. કારણ કે, તેમણે પીટીશનમાં કરપ્ટ પ્રેકટીસના જે મુદ્દા ઉઠાવ્યા છે તે અંગે કોઇ જ ટપષ્ટતા કે ખુલાસો કરવામાં આવ્યો નથી. ખાસ કરીને, કરપ્ટ પ્રેકટીસના આક્ષેપના લીધે ચૂંટણીના પસરણામ પર શું અસર કે અવળી અસર પડટ? તેની કોઇ જ ટપષ્ટતા કરાઇ નથી.

15

સંપિપ્ત સમાચાર • ચાંદોદમાં નમમદા કકનારે પપતૃ તપમણઃ સવણ જપતૃશ્રિાની સોમવતી અમાસને અનુલક્ષી તીથણ સ્નાન ચાંદોદ ખાતે નમણદા નદીમાં સ્નાન તથા જપતૃ તપણણ માટે લોકો મોટી સંખ્યામાં ઉમટી પડ્યા હતા. જ્યારે કરનાળીના કુબેરેશ્વર ભંડારી ખાતે પણ સોમવતી અમાસના જદને હજ્જારો ભક્તો આવતા ઠેર ઠેર ટ્રાફફક જામના દૃશ્યો સજાણયા હતા. શ્રાિપક્ષનો કૃષ્ણપક્ષએ શ્રાિ પક્ષ અથવા મહાલય પક્ષ તરીકે ઓળખાય છે. આ પક્ષમાં મૃતક જપતૃઓનું તપણણ કે જપંડદાનની જવજધ શ્રિાળુઓ જપતૃ શ્રાિ કરાવતા હોય છે અને જપતૃઋણમાંથી મુક્ત થઈ સુખ શાંજત સમૃજિ તથા આયુષ્ય યશ, ફકતતી, બળ વૈભવ પશુધન તથા ધનધાન્યમાં વૃજિ પામવાના જપતૃઓના આશીવાણદ મેળવે છે. • આણંદમાં આવકવેરા દરોડા: આણંદમાં ખાદ્યતેલનું વેચાણ કરતાં અને સરદાર ગંજ જવટતારમાં કૈલાશ ટ્રેડસણ અને કમલા ટ્રેડસણ નામની બે દુકાન તથા વાસદમાં ફેક્ટરી ધરાવતાં માજલકને ત્યાં આવકવેરા જવભાગે સવવેની કામગીરી હાથ ધરીને રૂજપયા ૩.૫ કરોડનું જબનજહસાબી કાળુ નાણું પકડી પાડ્યું હતું. હવે જવભાગ તેમની પાસેથી પેનલ્ટી સાથે છૂપાવેલી આવક સાથે ટેક્સ વસૂલ કરશે. • ધારાસભ્ય મધુ શ્રીવાસ્તવના પુત્રની ધરપકડ: વાઘોજડયા તાલુકાના માડોધર ખાતે ગ્રામજનોને સાડીઓનું જવતરણ કરતા જવદ્યાથતીઓ સાથે બોલાચાલી કરી તાલુકા કોંગ્રેસના પ્રમુખને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપનાર ધારાસભ્ય મધુ શ્રીવાટતવના કોપોણરેટર પુત્ર દીપક શ્રીવાટતવ અને પીએ જવજય પરમાર જવરુિ ગત સપ્તાહે ફજરયાદ નોંધાઈ હતી. જોકે બંને પોલીસ સમક્ષ હાજર થઈ જતાં પોલીસે તેમની ધરપકડ કરી વધુ કાયણવાહી હાથ ધરી છે. વાઘોજડયા તાલુકા કોંગ્રેસના અગ્રણી અને પારુલ ઇન્ન્ટટટ્યૂટના ચેરમેન જયેશ પટેલના જપતા ટવ. ખેમાભાઈ પટેલના ટમરણાથવે શ્રાિપક્ષમાં કોલેજના જવદ્યાથતીઓ દ્વારા ગરીબોને વટત્ર જવતરણ કરવામાં આવતું હતું તેનો શ્રીવાટતવે જવરોધ કયોણ હતો. • નપડયાદમાં શેઢી શાખાની કેનાલમાં મોટું ગાબડું પડ્યુંઃ નજડયાદ તાલુકાના નારણપુરા લાટમાં આવેલી શેઢી શાખાની કેનાલમાં ૧૩ ઓક્ટોબરે રાત્રે મોટું ગાબડું પડ્યું હતું. બે કાંઠે વહેતી કેનાલના પાણી પૂરની જેમ એક હજાર વીઘા જમીનમાં ફરી વળ્યાં હતાં. જેના કારણે તમાકું અને ડાંગરના તૈયાર મોલમાં પાણી ફરી વળતાં ખેડૂતોને ભારે આજથણક નુકસાન થયું

નવસારી નજીકના સુપા ગામ ખાતેથી એપનમલ સેપવંગ સોસાયટીના સભ્યોએ ૨૨ કકલો વજન ધરાવતા મહાકાય કાચબા (ઇન્ડડયન ફલેપ સેલ ટટટલ)ને તાજેતરમાં પકડી લીધો હતો. આ કાચબાની લંબાઇ બે ફૂટ તથા પહોળાઇ પણ બે ફૂટ છે. સુપા ગામના નદી ફપળયાના યુવાનો રસ્તા ઉપરથી પસાર થઇ રહ્યાા હતા ત્યારે તેમને એક મહાકાય કાચબો રસ્તા ઉપરથી પસાર થતો જોવા મળ્યો હતો. આથી તેઓ આ કાચબાને સલામત સ્થળે લાવ્યા હતા.

છે. ખેડૂતોના જણાવ્યા મુજબ એકાએક પાણી ફરી વળતાં ખેતીને રૂ. બે કરોડથી વધુ નુકસાન થયું હોવાનો અંદાજ મુકાયો છે. • ડાંગરની કાપણી શરૂ, પશુઓને ચારો મળશે: ચોમાસુ બાજરીની કાપણી અંત તરફ છે ત્યારે હવે જુલાઈમાં રોપાયેલ સોજીત્રા પંથકની ડાંગરની કાપણી પણ શરૂ થઈ ગઈ છે. આ સાથે પશુઓ માટે પૂળાના ચારાની તંગી પણ હવે દૂર થશે. આણંદ જજલ્લામાં ૨૮ હજાર હેક્ટરમાં બાજરીની વાવણી થઈ હતી. સપ્ટેમ્બરના અંતથી બાજરીની કાપણી શરૂ થઈ ગઈ હતી અને હવે થોડી ઘણી જગ્યાએ બાજરી કાપવાની બાકી છે એ જસવાય કામ પૂણણ થયું છે તેમાં પૂળા પણ હવે વેચાઈ રહ્યા છે. બાજરીની કાપણી અંત તરફ છે. તો બીજી બાજુ જે ખેડૂતોએ ડાંગરની વહેલી વાવણી કરી હતી તેમણે કાપણી શરૂ કરી છે. આ વખતે આણંદ જજલ્લામાં ૯૦ હજાર હેક્ટર જમીનમાં ડાંગરની વાવણી થઈ હતી. ઓગટટ-સપ્ટેમ્બરમાં સૌથી વધુ વાવણી થઈ હતી. ગુજરાત ૧૩ નામની નવી જાતની ડાંગરનું વાવેતર પણ આ વખતે મોટા પ્રમાણમાં થયું હતું.


16

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 20th October 2012

જીવંત પંથ

- સી. બી. પટેલ

ક્રમાંક - ૨૯૩

શુભ શકુન દીસે, મધ્યાહન શોભશે, વીતી ગઇ છે રાત... ગયા અઠવાડિયે ડિડિશ સરકારના ડવદેશ ખાતાના િધાન હ્યુગો થવાયરના મંત્રાલયમાંથી એક અણધારી, આશ્ચયયજનક, પણ આવકારદાયક ઘોષણા થઇ. નવી ડદલ્હી સ્થથત ડિિનના હાઇ કડમશનર સર જેમ્સ બેવનને સૂચના અપાઇ છે કે તેમણે ગાંધીનગરઅમદાવાદ જઇને મુખ્ય િધાન શ્રી નરેસદ્ર મોદીની મુલાકાત લેવી અને ગુજરાત તથા ડિિન વચ્ચેના વેપાર-ઉદ્યોગ સડહતના સંબંધો ગાઢ બને તેવી તજવીજ કરવી. ડવદેશ િધાન હ્યુગો થવાયર થવીકારે છે કે (તેમના ડનવેદન અનુસાર) આ મુલાકાતથી ભારત સાથે ડિપિીય સંબંધો મજબૂત બનાવવાના ડિડિશ સરકારનો ઉદ્દેશ ડસિ કરી શકાશે.... ડિિનને ગુજરાતના ડવડવધ િેત્રોમાં રસ છે. અમે ૨૦૦૨માં હત્યાનો ભોગ બનેલા ડિડિશ નાગડરકોના પડરવારોને સયાય મળે તે ચોક્કસ કરવા માંગીએ છીએ. અમે રાજયમાં સારા વહીવિ અને માનવ અડધકારોને સમથયન આપવા માંગીએ છીએ. અખબારી યાદીમાં મોદીના વહીવિ અને તેમની કામગીરીની િશંસા કરવામાં આવી છે. થવાયરના આ ડનવેદનને ગુજરાતી જ નહીં, સમગ્ર ભારતીય સમુદાયના નેતાઓએ આવકાયુું છે. લોિડ મેઘનાદ દેસાઇ, એમપી કકથ વાઝ, લોિડ ગુલામ નૂન, લોિડ નવનીત ધોળકકયા, એમપી ડિતી પિેલ વગેરેએ એક અવાજે આવકારીને સંયુિ સરકારના આ િહાપણભયાય પગલાં અંગે આનંદ દશાયવ્યો છે. આ મુદ્દા સાથે જ સંકળાયેલી, પણ એક આિ વાત કરું તો... મેં પણ નવ ઓક્િોબર, ૨૦૧૨ના રોજ ડિિનમાંથી િકાડશત થતા િડતડિત ‘ફાઇનાસ્સસયલ િાઇમ્સ’ના તંત્રીને પત્ર પાઠવીને મારી લાગણી વ્યિ કરી છે. ગુજરાત અંગે અઘડિત કે અધૂરા સમાચાર લાગે તો આપણે ધ્યાન તો દોરવું જ રહ્યું. મેં આ પત્રમાં પાંચ મુદ્દા િાંક્યા હતા. આ પત્રના અંશો - આપ સહુ સુજ્ઞ વાચકોની જાણકારી અથથે આ સાથે રજૂ કરી રહ્યો છું... વિષયઃ FT નવિ તો, ભારત વિશે કિરેજ નવિ ફાઈનાન્સિયલ ટાઈમ્િ- ૧૨ ઓક્ટોબર, ૨૦૧૨ના રોજ પ્રકાવશત આવટિકલ વિશે હું જણાિિા માગું છું કે તે ઘણો માવિતીપ્રદ િતો. ગુણિત્તાપૂણણ વિવટશ દૈવનક અખબારોમાં FT વનયવમતપણે ભારતના િમાચારોને આિરી લે છે. આ માટે આપનો આભાર. હું કેટલીક પ્રલતુત િકીકતો તરફ આપનું ધ્યાન દોરિા ઈચ્છુ છુંઃ (૧) આશરે ચાર િષણ અગાઉ િડા પ્રધાન ડો. મનમોિન વિંિે ભારતીય િંિદને જણાવ્યું િતુ કે, ગોધરા ખાતે ટ્રેન િત્યાકાંડના પગલે ગુજરાતના ભયાનક રમખાણોમાં લગભગ ૮૦૦ લોકોએ જાન ગુમાવ્યાં િતાં, જેમાંથી બેતૃવતયાંશ મૃતકો મુન્લલમ િતા. બાકીના એકતૃવતયાંશ વિસદુ િતા, જેઓ મોટા ભાગે પોલીિના ગોળીબારમાં ઠાર મરાયાં િતાં. (૨) તત્કાલીન રેલિે પ્રધાન લાલુ પ્રિાદ યાદિ દ્વારા શરૂ કરાિિામાં આિેલી એ તપાિમાં એિો મત વ્યક્ત કરાયો િતો કે ટ્રેનના કોચમાં અંદરથી આગ લગાિાઈ િતી. ભારતની િુપ્રીમ કોટેિ આ તારણને ફગાિી દીધું િતું. આ પછી, ભારત િરકાર દ્વારા જાિેર કરાયેલી બીજી ઈસક્વાયરીમાં લપષ્ટપણે એમ જણાિાયું િતું કે ટ્રેનમાં આગની દુઘણટના બાહ્ય હુમલાઓના કારણે ઘટી િતી. (૩) યુકેમાં ૮૦૦,૦૦૦થી િધુ વિવટશ

ગુજરાતીઓ િિે છે. વિવટશ નાગવરકત્િ િાથેના આશરે ૨૦૦,૦૦૦ ગુજરાતીઓ આવિકા, વમડલ ઈલટ, ઈન્સડયા અને અસય કેટલાંક દેશમાં િિે છે. (૪) ભારતમાં ગુજરાત પાંચ ટકાનો ભૂવમવિલતાર છ ટકા િલતી ધરાિે છે અને અંદાજે ઔદ્યોવગક પેદાશના ૧૭ ટકા, વનકાિના ૨૩ ટકા, ફામાણલયુવટકલ ઈસડલટ્રીના આશરે ૫૦ ટકા તેમ જ ૩૦ ટકાથી િધુ લટોક માકકેટ ઈસિેલટમેસટ ધરાિે છે. (૫) ગુજરાતીઓ યુકેના શાંવતપૂણણ, િેપારપ્રેમી અને િફાદાર નાગવરકો તરીકે િિણલિીકૃત છે. ગુજરાત િાથે િંબંધો પુનઃ બાંધિાના વિવટશ િરકારના વનણણયથી િધી રિેલાં ઈસડો-વિવટશ

કેિલાક થથાડપત ડહતો િારા સત્યથી વેગળા સમાચાર િડસિ થાય અને તેના પગલે ડિડિશ સરકાર ગુજરાત સરકારને, ગુજરાતની િજાને અને ડિિનમાં વસતા લાખો ગુજરાતીઓને અસયાય કરે અને નીચું જોવાનું થાય તે બરાબર નથી. મેં િેડવિ કેમરનને એવી પણ રજૂઆત કરી હતી કે ગુજરાત એ ભારત દેશનું ડવકાસપંથે હરણફાળ ભરી રહેલું રાજ્ય છે. ભારતમાં ડિડિશ કંપનીઓનું જે મૂિીરોકાણ છે તેમાંથી સૌથી મોિો ડહથસો ગુજરાતમાં રોકવામાં આવ્યો છે. એિલું જ નહીં, ડિિનમાં પણ જે ભારતીય કંપનીઓનું રોકાણ છે તેમાં ગુજરાતીઓ હથતકની પેઢીઓ-જૂથો અગ્રીમ થથાને છે.

લંડનમાં ગયા વષષે એપિલમાં ‘ગુજરાત સમાચાર’-‘એપિયન વોઇસ’ દ્વારા યોજાયેલી સ્વપણિમ ગુજરાત સમારંભની ઉજવણી દરપમયાન સંબોધન કરતા અગ્રણી સોપલસીટર મનોજ લાડવા. સમારંભને ગુજરાતના લોકલાડીલા મુખ્ય િધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વીપડયો પલન્ક દ્વારા સંબોધન કયુું હતું.

ડિિનમાં ૪૫,૦૦૦ કમયચારીઓ સાથે સૌથી મોિી ઔદ્યોડગક પેઢી િાિા મોિસય છે. ડિિનમાં ભારતની લગભગ ૭૦૦ કંપનીએ મૂિીરોકાણ કયુું છે. તેમાં ગુજરાત સ્થથત અથવા તો ભારતમાં અસય થથળોએ ગુજરાતી મૂળના શાહ-સોદાગરોની કંપનીઓ મોિા િમાણમાં છે. જોકે હવે ડિડિશ સરકારે મોિા મોિા પણ જે િહાપણ બતાવ્યું છે તેના માિે કહી શકાય કે જે વાયાય ન વળ્યા, તે હાયાય વળ્યા. જોકે આમાં કશું મૂળ વાત પર પાછા ફરીએ... ડિિન ખોિું પણ નથી. જીવનમાં સમય-સંજોગોનો સરકારે તો ગુજરાત સાથે ફરી સુમેળભયાય અભ્યાસ કયાય બાદ - બહુ મોિું થઇ જાય તે સંબંધો સાધવાની જાહેરાત કરી છે, તેની પરદા પહેલાં - ભૂલ સુધારી લેવામાં કશી નાનપ નથી. િાકોરમાં અને િારકામાં મુખ્ય િધાને પાછળની પૂવયભૂડમકા સમજવા જેવી છે. લેબર સરકારે તે વખતે ઉતાવળીયું પગલું ભયુું હતું, તે ડિડિશ સરકારના ડનણયય બાબત જે િડતભાવ આપ્યા તેમાં તેમની વાતનો ભાગ્યે જ કોઇ ઇસકાર કરી શકશે. આ પિટન સરકારે ગુજરાત રાજ્ય સાથેના (મોદીની) પડરપકવતા જોઇ શકાય છે. આ પગલાંના મૂળમાં કોઇ રાજદ્વારી સંબંધો પુનઃ સ્થાપપત ચોક્કસ વોિબેસકને નજરમાં કરવાની જાહેરાત કરી છે તેના મૂળમાં ડિિનની હાર કે રાખીને લેવામાં આવ્યો રહેલા કારણો, પપરમાણો અને પરદા ગુજરાતની જીત નથી. ડિિન, ગુજરાત અને હોય તેવું લાગ્યું હતું. આ પાછળના િયાસોની વાતો વાંચો અંગે મેં સંબંડધત લોકોનું આવતા સપ્તાહે ટોચના સોપલસીટર ભારતને આ ડનણયયથી અનેકડવધ રીતે લાભ ધ્યાન પણ દોયુું હતું. મનોજ લાડવાની કલમે... થશે તે તો ડદવા જેવી આપણા બન્ને સાપ્તાડહકો થપષ્ટ વાત છે ને? ‘ગુજરાત સમાચાર’ગઇ કાલ વીતી ગઇ. અને વીતી ગયેલા ‘એડશયન વોઇસ’માં તકકબિ રજૂઆત થઇ હતી. પરંતુ તે સમયે ગોિડન િાઉનના નેતૃત્વ સમયની અકારણ-સકારણ નકારાત્મક રીતે હેઠળની લેબર સરકારના વળતા પાણી હતા. ખણખોદ કરવી એ વાજબી નથી. આ તબક્કે જોતજોતામાં સામાસય ચૂંિણીઓ જાહેરાત થઇ. પરદા પાછળ જે કંઇ િવૃડિ આદરાઇ તે ડવશે પડરણામે લેબર સરકાર ગંભીર ભૂલ સુધારી હું ખૂબ માડહતગાર હોવા છતાં સંડિપ્તમાં જ જણાવવું વાજબી ગણાશે. લેવામાં ડનષ્ફળ ગઇ. લંિનમાં ૨૦ એડિલ, ૨૦૧૧ના રોજ લેબર પિનું શાસન ગયું. અને િેડવિ કેમરન વિા િધાન બસયા તે પૂવથે પણ મારે તેમની સાથે ‘ગુજરાત સમાચાર’-‘એડશયન વોઇસ’ િારા ૨૦૦૯માં એક બેઠક યોજાઇ હતી. લગભગ થવડણયમ ગુજરાત સમારોહ યોજવામાં આવ્યો દોઢેક કલાક લાંબી ચચાય દરડમયાન ડવડવધ હતો - જેને મુખ્ય િધાન નરેસદ્રભાઇ મોદીએ ડવષયો પર ડવચાર-ડવડનમય થયો હતો. તે ગાંધીનગર બેઠાં વીડિયો ડલસક િારા લાઇવ સમયે પણ મેં કહ્યું હતું કે ગુજરાત અને સંબોધન કયુું હતું. સમારોહમાં લોિડ ગુલામ નૂન, ૨૦૦૨ના દુઃખદ કોમી રમખાણોના બારામાં એમપી કકથ વાઝ, એમપી થિીવ પાઉસિ, એમપી આવથણક િંબંધોને િેગ મળશે. આખરે તો આ જ ગુજરાત છે, જ્યાં ૪૦૦ િષણ અગાઉ ઈલટ ઈન્સડયા કંપનીના ત્રણ જિાજ પિોંચ્યાં િતાં. આમ, અિીંથી જ દીધણકાલીન અને િતણમાન ગૌરિપૂણણ અને ટકાઉ ઈસડો-વિવટશ ભાગીદારીનો આરંભ થયો િતો. ઉષ્માપૂણણ આદરિિ... - સી.બી. પિેલ

થિીફન િીમ્સ, એમપી બોબ બ્લેકમેન, ચાલ્સય પિેલ, અશોક રાભેરુ, કેન પોપિ, િો. િેક પિેલ, અલ્પેશ પિેલ, અરુણ ગાંગુલી, ડવનુભાઈ નાગરેચા, પંકજ મુધોલકર, ‘ઇંડિયા િુિે’ના વડરિ પત્રકાર ઉદય માહુરકર, ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમસયની એનઆરઆઇ કડમિીના ચેરમેન અને ભૂતપૂવય ભારતીય રાજદૂત કે.એચ. પિેલ, જાણીતા અડભનેતા-નાટ્યકાર મનોજ જોશી વગેરે સડહત ભારતીય-ડિડિશ સમાજના ડવડવધ િેત્રના ૧૦૦થી વધુ અગ્રણીઓ ઉપસ્થથત રહ્યા હતા. આ સમારોહ પહેલાં, સમારોહ દરડમયાન અને સમારોહ પછી પણ સતત ડવડવધ રીતે ડિડિશ સરકાર સમિ સત્વરે ભૂલ સુધારી લેવા અમારી રજૂઆત ચાલુ જ હતી. લોિડ ગુલામભાઇ નૂન, મનોજભાઇ લાિવા, ભાજપનાં સાંસદ (રાજ્યસભા) થમૃડતબહેન મલ્હોત્રા-ઇરાની, સાંસદ બેરી ગાિડીનર, બોબ બ્લેકમેન, લોિડ િોલરભાઇ પોપિ તેમ જ અસય કેિલાય મહાનુભાવોએ આ િવૃડિમાં ખૂબ રસ દાખવ્યો હતો અને પડરશ્રમ ઉઠાવાયો. લોકશાહીમાં શાંતડચિે મિાગાંઠ ઉકેલવા જે રીતે કાયયરત થઇ શકાય તેવા બધા જ પગલાં થવમાન અને આત્મડવશ્વાસથી લેવામાં આવ્યા. આ તબક્કે લંિનમાં યોજાયેલા થવડણયમ ગુજરાત સમારંભનો એક િસંગ િાંકવો જ રહ્યો... સમારંભમાં ઉપસ્થથત રાજ નેતાઓ અને ડવડવધ િેત્રના અગ્રણીઓને નરેસદ્રભાઇએ સંબોધન કયાય બાદ સવાલ-જવાબનો ડસલડસલો શરૂ થયો. લંિનમાં બેઠેલા મહેમાનો િશ્નો પૂછે અને મુખ્ય િધાન જવાબ આપે. િશ્નો તો ઘણા પૂછાયા હતા, પણ હેરો ઇથિના એમપી બોબ બ્લેકમેનનો િશ્ન મને આજેય યાદ છે. તેમણે તેમના ડવથતારના મતદારો વતી મુખ્ય િધાનને પૂછ્યુંઃ ડિિનની મુલાકાતે ક્યારે આવી રહ્યા છો? મારે હથતિેપ કરતા કહેવું પડ્યું હતુંઃ મુખ્ય િધાન શ્રી નરેસદ્ર મોદી શા માિે અમેડરકા જાય કે ડિિન આવે? (થપષ્ટ છે મારા જવાબમાં મોદીના ડવસા પરનો િડતબંધ અડભિેત હતો) જે દેશોને ગુજરાતના વેપાર-ઉદ્યોગની કે ડવકાસની જરૂર હોય તેમણે મુખ્ય િધાન શ્રી મોદી પાસે જવું પિશે. શ્રી મોદીને ગુજરાતમાં જ ડવકાસ કામો કરવા દો અને તમે જોશો કે ભડવષ્યમાં ડવકડસત દેશોએ ગુજરાત જઇને તેમની સલાહ લેવી પિશે...’ બહુ જલ્દી આ ડદવસો નજીક આવી રહ્યા છે તે બાબતનું એક ગુજરાતી તરીકે, ભારતીય તરીકે ગવય છે. ડિિને રાજિારી સૂઝ દશાયવી છે, અને અમેડરકા પણ આવી જ સૂઝબૂઝ દશાયવે તે ડદવસો દૂર નથી. આજે મને આનંદ છે કે ડિિને તેની પરંપરાગત અને દૂરંદેશી નીડતના દશયન કરાવ્યા છે. મુખ્ય િધાન મોદીએ ગૌરવભરી રીતે ખૂબ યથાયોગ્ય િડતભાવ આપ્યો છે. અત્યારના સંજોગોમાં એમ પણ કહી શકાય કે ડિડિશ ગુજરાતીઓની સભ્યતા, તેમની ડસડિ અને તેમની પહોંચના પડરણામે આ કોયિો સારી રીતે ઉકલી શક્યો છે તે માિે એક વ્યડિ તરીકે અને ‘ગુજરાત સમાચાર’-‘એડશયન વોઇસ’ના તંત્રી તરીકે લાગતાવળગતા સહુનો આભારી છું. અંતમાં એિલું જ કહીશ, જે મેં લખ્યું આ લેખના િારંભે, શુભ શકુન દીિે, મધ્યાિન શોભશે, િીતી ગઇ છે રાત... (ક્રમશઃ)


વિવિધા

Gujarat Samachar - Saturday 20th October 2012

17

હળિી ક્ષણોએ... આનંદ (િેમિકાને)ઃ િારે તો એવી પત્ની જોઈએ જે આજ્ઞાંકકત હોય, સારી રસોઈ બનાવી શકતી હોય, કપડાં ધોઈ શકતી હોય અને સાિો જવાબ ના આપતી હોય. િેમિકાઃ કાલે િારા ઘરે આવી જજે. િારી નોકરાણીિાં આ બધા જ ગુણો છે. • ચંગુએ િંગુને કહ્યુંઃ તને એ સાંભળીને આશ્ચયય થશે કે િેં કાર ખરીદી એને બે કરતાં વધુ વષય થઈ ગયાં, પણ હજુ સુધી એની સમવયમસંગ અને મરપેમરંગનો એક પણ પૈસો િેં નથી ખરચ્યો. િંગુ બોલ્યોઃ ના, િને જરાય આશ્ચયય નથી થયું. ચંગુએ પૂછયુંઃ કેિ? િંગુ બોલ્યોઃ િને સમવયસ સ્ટેશનના િામલકે પહેલાં જ કહી દીધું છે કે તેં બે વષયથી એનાં મબલોના પૈસા નથી ચૂકવ્યા. • ચંપાએ રડતાં-રડતાં ચંગુને કહ્યુંઃ કાલે રાતે પોલીસ િારા પપ્પાને પકડીને લઈ ગઈ. પોલીસ કહેતી હતી કે તેિણે બેન્કિાંથી પૈસા કાઢ્યા હતા. ચંગુઃ બેન્કિાંથી તો બધા પૈસા કાઢે છે. એિાં કંઈ થોડો કોઈ ગુનો થઈ ગયો? ચંપાઃ હા, પણ તેિણે રાતે એક વાગ્યે પૈસા કાઢ્યા હતા. • કાકાઃ તારાં લગ્નની વાત કેટલે આવી? ભત્રીજોઃ બસ, પચાસ ટકા તો નક્કી જ છે! કાકાઃ તો વાંધો ક્યાં છે? ભત્રીજોઃ સાિેવાળાએ જવાબ આપવાના બાકી છે! • સોહનઃ તેં તારી સગાઈ શા િાટે તોડી નાખી?

રોહનઃ તે લગ્ન કરવા િાગતી હતી. • િેિીઃ મિયે, હું તારી નાનાિાં નાની ઇચ્છા પૂરી કરીશ. િેમિકાઃ સાચ્ચે જ! િેિીઃ હા, પણ તું તારી નાનાિાં નાની ઇચ્છા જ કહેજે, હોં! • પોતાની ભૂલ હોય અને િાફી િાગી લે તે િાણસ ડાહ્યો કહેવાય, પણ પોતાની ભૂલ ન હોય છતાં િાફી િાગી લે તેને પરણેલો કહેવાય. • ચંગુએ ડોક્ટર િંગુને કહ્યુંઃ ડોક્ટર, હું રોજ એક ખરાબ સપનું જોઉં છું કે ચાર રૂપાળી છોકરીઓ સાથે િારાં લગ્ન થયાં છે. ડોક્ટર િંગુઃ આ સપનું ખરાબ ન કહેવાય. ચંગુઃ તિે ક્યારેય ચાર-ચાર સ્ત્રી િાટે રાંધ્યું હોય તો સિજાયને. • યુવતી િુરમતયો જોવા જાય છે. યુવતી સંગીતની શોખીન છે એટલે યુવકને પૂછે છેઃ તિને સંગીતિાં રસ ખરો? યુવકઃ હા-હા, િને સંગીતિાં બહુ ઉંડો રસ છે? યુવતીઃ તિે શું વગાડો છો? યુવકઃ રેમડયો. • પમતઃ આજે તો હું ટ્રેનની નીચે આવી ગયો! પત્નીઃ શું વાત કરો છો? ટ્રેનની નીચે આવી ગયા છતાં કંઇ ન થયું... પમતઃ હા, હું પુલની નીચેથી જતો હતો અને અચાનક િારા પરથી ટ્રેન ચાલી ગઈ! •


18

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 20th October 2012

ગણતરી અને મુદ્દાઓની જુગલબંદી...

તસિીરે ગુજરાત વિષ્ણુ પંડ્યા એકંદરે ગુજરાતમાં ચૂંટણી-પ્રચારનું ચચિ કેવું છે? બે શલદોમાં કહેવું હોય તો ‘ગણતરી અને મુદ્દાઓ’ આ બાબતો ચારે તરફ ફેલાયેલી છેઃ મીચિયા - પ્રાદેચશક અને રાષ્ટ્રીય, અખબારો અને પચિકાઓ. સવવેક્ષણો અને અચિપ્રાય-મોજણીઓ. રાજકીય પક્ષોનાં કાયાાલયો અને કાયાાલયોની બહાર સૌથી વધારે વાતચીત ‘ગણતરી’ની થાય છે.

આટલી ગણતરી આ ‘ગણતરી’ પણ અનેક પ્રકારની છેઃ (૧) ચિચલચમટેશન થવાથી કેટલા વતામાન ધારાસભ્યો, પ્રધાનોની સીટ જોખમમાં આવી પિી છે? (૨) તેઓ બેઠક બદલશે તો તેનાં પચરણામ શાં આવશે? (૩) કોળી સમાજ, ઓબીસી, પટેલ અને આચદવાસી સમુદાયો પોતાની બેઠકોમાં વધારો કરવા માટે તરેહવારની માગણી કરી રહ્યા છે, તેમને પક્ષો કેટલો સંતોષ આપી શકશે? (૪) જો ‘ફરી વાર નહીં’ (નો ચરપીટ)નો ચનયમ લાગુ પાિવામાં આવે તો શું થશે? જેમને ચટકીટ ના મળી તેમની બીજે (ચનગમો, સચમચતઓ, સંગઠન વગેરેમાં) ગોઠવણ કરવામાં આવે તો યે તેઓ માનશે કે પછી બીજા ઉમેદવારને હરાવશે? (૫) કેટલાકની નજર મુખ્ય પ્રધાન પદ માટે ય છેઃ કોંગ્રેસ અને િાજપમાં મળીને તેવાં દસેક નામો થશે, તેમને ચટકીટ મળશે? (૬) મચહલા પાંખે આ વખતે વધુ બેઠકોની માગણી કરી છે. િાજપમાં નરેન્દ્ર મોદી યુવા ચહેરા અને મચહલાઓને વધુ બેઠક ફાળવવા માટેની તરફેણ કરે છે. (૭) કોંગ્રેસમાં તો અલગ-અલગ જૂથો છે તેમને પોતાના માણસો વધુમાં વધુ બેઠકો મેળવે તેવી ગણતરીથી દબાણ લાવે છે. (૮) એનસીપીએ કોંગ્રેસ પાસે ૪૫ બેઠકો માગી. ૨૫ સુધી આંકિો જાય તો વાંધો નહીં એવું શરદ પવારે શાણપણ દશાાવ્યું. કોંગ્રેસ પાંચથી વધુ બેઠકો પર એનસીપીના ઉમેદવારને ચટકકટ આપે તેવું લાગતું નથી. ગઈ ચવધાનસિામાં િણ બેઠકો એનસીપીને મળી હતી. (૯) જીપીપી - ગુજરાત પચરવતાન પાટટીને એક રાજકીય પક્ષ તરીકે, ચૂંટણી ચચહન સાથેની માન્યતા હજુ મળી નથી. ધારો કે મળી જાય તો પણ કેશુિાઈ જૂથ અને મહાગુજરાત જનતા પાટટીના ઉમેદવારોનો ચટકકટ-સંગ્રામ થાય તેવી શક્યતા છે. તેનાં

કરતાં વધુ વાલતચવકતા એ છે કે બધી બેઠકો પર લિવું હોય તો ‘જીતી શકે તેવા’ ઉમેદવારો શોધવા મુશ્કેલ છે. (૧૦) જેિી-યુના છોટુ વસાવા ચસવાય બીજે ક્યાંય જોર નથી. એવું બને કે કેન્દ્રના જેિી-યુથી ચવરુદ્ધમાં જઈને છોટુ વસાવા કોઈક સમજૂતી પર આવે. િાજપને એવી બે-િણ સીટો આપવામાં વાંધો નથી. (૧૧) ‘મુસ્લલમ વોટબેન્ક’ હવે ઘસાઈ ગયેલી રેકિડ થઈ ગઈ છે, છતાં તેવા કેટલાક ઉમેદવારો પક્ષોનું નાક દબાવવા પ્રયાસ કરે છે. િાજપ આ વખતે કેટલાક પ્રચતચિત મુસ્લલમ ઉમેદવારોને ચટકકટ આપે તેવી શક્યતાઓ વધી છે. (૧૨) ગુજરાતમા મુખ્ય રાજકીય પક્ષો િલે બે હોય, નાનકા અને ટચુકિા પક્ષો (કે જૂથો)ની સંખ્યા ઠીક ઠીક છે. અગાઉ ચશવ સેના, ચરપસ્લલકન પાટટી, સીપીએમ, જનતા દળ વગેરેના ઉમેદવારો ઉિા રહીને મતો બગાિતા, તેવું આ વખતે પણ બનશે. એક વાર તો મહચષા મહેશ યોગીનો પક્ષ પણ ચૂંટણી લડ્યો હતો! (૧૩) કનુિાઈ કલસચરયા વળી એક નવું રાજકીય પાિ છે. મહુવાથી િાજપની ચટકકટ પર જીત્યા હતા. આ વખતે તેમણે પોતાનું નાનકિું જૂથ બનાવ્યું છે. િાવનગર ચજલ્લાની આઠથી દસ બેઠકો પર લિવાનો તેમનો ચવચાર છે. લોકલવરાજ, પીયુસીએલ, સેક્યુલર આંદોલન વગેરે ચનવેદનોના ખોરાકથી જાણીતા નાનકિાં સંગઠનો તેમને ટેકો આપશે, પણ થોિાક મત નહીં અપાવી શકે તેવી સ્લથચત છે. શું કલસચરયા કોંગ્રેસની સાથે સમજૂતી કરશે? (૧૪) કોને કેટલી બેઠકો મળશે તેની ગણતરી થવા માંિી છે. િાજપને ૯૦, કોંગ્રેસને ૫૦ અને બાકી અન્યને, એવી ગણતરી આઇબી (ઇન્ટેચલજન્સ લયૂરો)ના નામે વહેતી મુકાઈ છે. િાજપે લક્ષ્ય ૧૫૦ રાખ્યું છે, ૧૩૫ પર વધુ જહેમતની તેની તૈયારી છે. કોંગ્રેસને એ તો ખબર છે કે બહુમતી તેને મળે તેવો કોઈ ચમત્કાર નહીં થાય. ‘પણ, જેટલી વધુ મળી તે મોદી માટે ખોટ છે’ એવો તેમનો તકક છે.

મુદ્દાઓની ખોટ ક્યાંથી હોય? આ ‘ગણતરી’ની પિખે ઊિા છે ચૂંટણી પ્રચારના મુદ્દાઓ. તેમાંથી મહત્ત્વના આટલા છે. (૧) નરેન્દ્ર મોદી ‘ચવકાસ’ અને ‘કેન્દ્રની અણઆવિત’ બંનેને એકશ્વાસે જનસમૂહની સમક્ષ વણાવે છે! ગુજરાતના ચવકાસની

'# ! &(% #% %& "( '(% " & & % " #% ' &' ' "# # , " " %, ( ' " &'#% #% % *" & (" % & # & "& +' "& ) % " # # #%& " "& & &' % " # &&#% & # ' #& " ' "# # , % & '# ! ' ) %, ( ' *#% & ( % "'

%

"

ચચાામાં તેમને એક વધુ મુદ્દો સામેલ કરવાની તક મળી તે ઇંગ્લેન્િ સરકારે ગુજરાતની સાથે સંબંધના દરવાજા ખોલવાની જાહેરાતનો છે. ચવદેશો લવીકારે છે, પણ કેન્દ્રને કશી ખબર પિતી નથી એમ કહીને મોદી કોંગ્રેસના ‘ચવકાસચવરોધી’ પ્રચારને આિે હાથ લઈ રહ્યા છે. (૨) કેન્દ્ર ચવરુદ્ધ રાજ્યઃ આ મુદ્દો નવો નથી, પણ સંવેદનશીલ જરૂર છે. ગુજરાતમાં દુકાળ સમયે રાહત આપવાની આનાકાનીથી માંિીને નમાદા સુધીના પ્રશ્ને કેન્દ્રે ગુજરાતને અન્યાય કયોા હતો તે ઝખમ િૂલાયા નથી, તેમાં ઉમેરો થતો જાય છે. બંધારણ મુજબનાં સમવાયી શાસનમાં ગુજરાત પોતાનો અચધકાર માગે છે તે વાત અત્યારે ‘મહાગુજરાત આંદોલન’ના માહૌલની યાદ આપે છે. તે સમયે ઇન્ચુદાદા, િાઈકાકા, જયંચત દલાલ વગેરે કેન્દ્રના વલણની સામેનો અવાજ બન્યા હતા. આજે તે િૂચમકા નરેન્દ્ર મોદી િજવી રહ્યા છે. ખુદ કેશુિાઈએ પણ કહ્યું કે અમે કોઈ ‘વાદ’માં માનતા નથી, માિ ‘ગુજરાતવાદ’માં માનીએ છીએ. ગુજરાતનો આ સંવેદનશીલ ચમજાજ અગાઉ ચીમનિાઈ પટેલ, બાબુિાઈ જ. પટેલ અને શંકરચસંહ વાઘેલાએ પણ ઓછાવત્તા અંશે અપનાવ્યો હતો. (૩) ભ્રષ્ટાચાર અને મોંઘવારી વળી બીજા બે મુદ્દાની જુગલબંદી છે. ગેસ, પેટ્રોલ, િીઝલ... િાવ વધારો ઉમેરાતો જાય છે અને અનાજ - કઠોળ - શાકિાજી સચહત બધું મોઘુંદાટ થઈ ગયું. સામાન્ય કારીગર હોટેલમાં વીસ-પચીસ રૂચપયામાં પૂરું િોજન લઈ શકતો તે ચદવસો હવે રહ્યા નથી. ચવદેશી મૂિીરોકાણથી તો ન જાણે, શું થશે તેની ધ્રૂજારી સામાન્ય વેપારીને થઈ રહી છે... કોંગ્રેસ તો ચાંદીની થાળીમાં એક પછી એક મુદ્દા પીરસતી રહી છે, પહેલાં રાજા - કચનમોઝી - વીરિદ્ર ચસંહ કલમાિી - અને સલમાન ખુરશીદ! આની અસર સાવાચિક છે.

મધ્યસત્રનું વરહસસલ? ‘ગણતરી’ અને ‘મુદ્દા’ઓનું આ ધમાસાણ નવરાિી અને દીપોત્સવીના તહેવારો દરચમયાન પણ ‘રોકેટ’ ઊિાિશેઃ ચિસેમ્બરમાં ચૂંટણી આવશે. એ ‘એચસિ ટેલટ’ તો છે જ, િારતમાં કોંગ્રેસ અને યુપીએ સરકારનું િચવષ્ય પણ નક્કી કરશે. મમતા બેનરજી કહી રહ્યાં છેઃ ‘એક વાત નોંધી લો. રાજનીચત જેટલી અને જેવી આવિે છે તેમાં મને દેખાય છે - યુપીએ સરકાર છ મચહનાથી વધુ રહેવાની નથી. (સરકારનું) મરણ તો થઈ ગયું છે, ખાલી મૃતદેહ હજુ જીવે છે તેમ જણાવાઈ રહ્યું છે...’

&# "'%# ( ,#( '# ' ( " #"'% '#%& "

"#* #% "#* #% "# #

! # $%# && #" % ' '&

"

' #" #! &(%) , ) & '


હાસ્ય

Gujarat Samachar - Saturday 20th October 2012

સીડી વગાડવાની પરંપરા સીડી માિ ઘોંઘાડટયુ વાતાવરણ ઊભું કરવા માટે જ વાપરવામાં આવે છે. રાતના આશરે આઠેક વાગ્યાથી સાડા નવ, દસ સુધી મોટે ભાગે એકની એક સીડી વગાડવામાં આવે છે. મુજબ પરંપરા એન્પ્લલફાયરનું વોલ્યુમ એટલું ઊંચું રાખવામાં આવે છે કે ખુદ હેમંત ચૌહાણ પણ માની ન શકે કે આ તેનો પોતાનો અવાજ છે. વળી આ ભવ્ય પરંપરા દરડમયાન કોઈ પણ સીડી સરખી રીતે અને પૂરેપૂરી વાગવા ન દેવાનો ડરવાજ છે, કારણ કે વચ્ચે વચ્ચે કોઈને કોઈ ‘હલો માઇક ટેન્ટટંગ હલોહલો...’ કરવા આવી જ જાય છે.

આંયાં બધા ઓલરાઇટ છે! લડલત લાિ ‘આરતીનો સમય થઈ ગયો છે’ પરંપરા સાડા નવ-દસની આસપાસ અચાનક કેસેટો વાગતી બંધ થઈ જાય છે અને લાઉડ સ્પીકરમાંથી ‘ચેં... ચૂં... ભોં... પીં...’ જેવા ડવડચિ અવાજો આવવાના ચાલુ થાય છે. ત્યાર બાદ ‘હલો માઇક ટેન્ટટંગ હલો હલો...’ અને

શેરી ગરબાની નવી પરંપરાઓ! ફૂંકો મારવાના અવાજો બાદ સૌથી ચાંપલો છોકરો આરતીનું એનાઉડસમેડટ

એટલે એનાઉડસમેડટમાં સુધારો થશે, ‘સ્સોસ્સાઇટી તરફથી... હલો, સ્સોસ્સાઇટી

કરશે. ‘સોસાયટીના ભાઈઓ તથા બહેનોને ડવનંતી કે આરતીનો સમય થઈ ગયો છે, માટે સૌ મેદાનમાં આવી જાય...’ બે-િણ વખત ઠાવકાઈપૂવવક આ એનાઉડસમેડટ કયાવ બાદ તેમાં જાતજાતની વેરાયટી ઉમેરવામાં આવે છે, ‘એ હાલોઓઓ... ઓ મંછામાસી! ઓ કાડતામાસી! ચલો ચલો? કેટલી વાર? સોસાયટીના ભાઈઓ તથા બહેનોને-’ ત્યાં કોઈ યાદ કરાવશે, ‘િસાદનું કહી દોને બોસ?’

તરફથી આજે કેળાં તથા સફરજનનો િસાદ રાખવામાં આવેલ છે અને - એક ડમડનટ હેં? હા... અને આવતી કાલે... હલો... આવતી કાલે જેને આરતી રાખવાની હોય એ નામ નોંધાઈ જાય!’ આ પછી ખરેખર આરતીનો સમય ન થાય ત્યાં સુધી (જેની બધાને ખબર જ હોય છે કે આરતી કોઈ ડદવસ સાડા દસ પહેલાં થતી જ નથી) નાનાં-મોટાં ટેડણયાથી માંડીને ઢાંગા જેવા જુવાડનયાઓ દ્વારા માઇકમાં મોં ઘાલીને ‘આરતીનો સમય થઈ ગયો છે, સોસાયટીના

ભાઈઓ તથા બહેનોને કે...’વાળું ડવનંતી એનાઉડસમેડટ કયાવ કરવાની પરંપરા છે. આ દરડમયાન બેક-ગ્રાઉડડ પ્યુડઝક તરીકે ઢોલ તથા ડ્રમ-સેટ પર નાનાં બાળકો અથવા નટખટ છોકરડાઓ દ્વારા આડેધડ ડંડા ઠોકતા રહેવાની પણ પરંપરા છે. મમમમક્રી પરંપરા જે જે સોસાયટીઓમાં ઊગતા કલાકારો પડ્યા છે ત્યાં ગરબા શરૂ થતાં પહેલાં અને ઘણી વાર આરતી શરૂ કરતાં પહેલાં ડમડમક્રી કરવાની પરંપરા છે. આમાં ઘણા કલાકારો મહેશકુમારની જેમ મેલ-ફફમેલ અવાજમાં ગાવાનો િયાસ કરતા હોય છે. પરંતુ સૌથી લોકડિય પરંપરા જુદા જુદા ફફલ્મસ્ટારોના અવાજમાં ગરબાનું આમંિણ આપવાની છેઃ ‘જા...ની! યે... ડજગ્નાસા સોસાયટી હૈ... ઔર યહાં... ગરબા હોતા હૈ! ઔર યે ડાંડડયા... કોઈ બચ્ચે કા ખેલ નહીં હૈ સમઝે... લગ જાયે તો ઢીમચા હો જાતા હૈ!’ ‘અરે ઓ સાપ્બા! સુના હૈ યે ડજગ્નાસા સોસાયટી મેં ગરબા હોનેવાલા હૈ? બહુત જાન હૈ યે ડજગ્નાસાવાલોં કી ટાંગોં મેં!’

ડિવાઇન ડિએશન

ઇડડોર સ્ટેડડયમના વૂડન ફ્લોર ઉપર ગરબા કરતાં અમારાં વહાલાં એનારાઇ ભાઈઓ, ભાભીઓ અને ઢીંગલા-ઢીંગલી જેવાં રૂપાળાં ભૂલકાંવ! ઇન્ડડયામાં અડધાંપડધાં પાણી છાંટેલા ધૂડળયાં મેદાનો, પથ્થર જડેલી પોળની ગલીઓ અને ખાસ નોરતાં માટે સાફ કરેલા ડામર રોડ ઉપર ગરબા કરતા હંધાય દેશીઓનાં જય અંબે! ગરબા ગુજરાતની પરંપરા છે. નવરાડિની ડસઝન ગુજરાતમાં જામી છે. પણ આપણી સોસાયટીમાં પોતાનાં લાઇટ-માઇક અને ઢોલકેડસયોથી ગરબા થતા હોય તેની કેટલીક નવી પરંપરાઓ બની ગઈ છે. જેમ કે... માઇક ટેશ્ટટંગ પરંપરા ગરબા ભલે રાતના સાડા દસ પહેલાં શરૂ નો થાવાના હોય, પહેલા ડદવસે તો મંડપની હારે હારે માઇક બંધાણાં નથી કે એનું ટેન્ટટંગ ચાલુ થઈ જાય! ‘હલો માઇક ટેન્ટટંગ હલોહલો... વન ટુ થ્રી ફોર... હલો માઇક ટેન્ટટંગ હલોહલો!’ માઇક ટેન્ટટંગમાં ‘વન ટુ થ્રી ફોર’ કેમ બોલાય છે તેના પર કોઈ સંશોધન થયું નથી. તે જ રીતે ઘણા ભાવકો ટેન્ટટંગ કરતાં પહેલાં માઇકમાં ફૂંક શા માટે મારે છે તે ડવશે પણ અભ્યાસો ઉપલબ્ધ નથી.

આરતી પરંપરા છેવટે જ્યારે સોસાયટીની મડહલાઓ પોતપોતાની રીતે ડનરાંતે તૈયાર થઈને આવે ત્યારે આરતી શરૂ કરવામાં આવે છે. મડહલાઓ ભલે ગમે એટલી હલકથી અને ગમે તેટલા મધુરા અવાજે આરતી ગાતી હોય, પરંતુ માઇક્રોફોન તેમની સામે ધરવાને બદલે, અચૂકપણે સોસાયટીનો સૌથી ચાંપલો છોકરો અત્યંત બેસૂરા અવાજે માઇકમાં મોં ઘાલીને જ આરતી ગાય તેવી ભવ્ય પરંપરા છે. વળી આરતી દરડમયાન ઢોલ, ડ્રમ-સેટ તથા કેડસયો પણ વાગે જ. અને નવા ડશખાઉ કલાકારોને આ જ એક તક મળતી હોવાથી બધા કલાકારો વધુ પડતા જોશમાં આવીને વધુ પડતી ઝડપે બધું વગાડવા લાગે છે. આથી એવા અટપટા તાલોનું સજવન થાય છે કે જ્યારે ‘જયો જયો મા જગદંબે...’નું ધ્રુવવાક્ય આવે ત્યારે જ આ બધાં તાલ-વાદ્યો ‘સમ’ ઉપર આવે છે. ••• લ્યો, પરંપરાઓનું ડવગતવાર વણવન કરતાં આપણે માંડ આરતી લગી જ પહોંચ્યા! પણ વાંધો નડહ, આવતા અંકમાં બાકીની પરંપરાઓ પતાવી દઈશું! ત્યાં લગી ઝીંકે રાખો બાપલ્યા, આંયાં બધા ઓલરાઇટ છે!

! & ! & *+"- $ '& &0 ',+ '

Khakhara

)' !'$ *+ )'$

% % %

') 1 ') 1 ') 1

)' ,

)

!

+

)' ) &* +

/ +'

'.

+

$')"

') 1 ') 1 ') 1

$ * *+ ( "& &/ *" & )' )/ *!'( ' ! - *+' # ."+! ,*

$!*

* #

($ )

$ !# +(" !$' &%* #&)

#* $

19

(!, !

$ !# &$ ! # ) -


Gujarat Samachar Saturday 20th October 2012

20 www.abplgroup.com

• નવનાત વણિક એશોણિએશન યુકે દ્વારા નવનાત િેન્ટર, ણિન્ટીંગ હાઉિ લેન, હૈઝ UB3 1AR ખાતે તા. ૧૬થી ૨૪ અોક્ટોબર, ૨૦૧૨ રોજ રાત્રે ૮થી મોડે િુધી અને નવરાત્રી મહોત્િવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તા. ૨૭ના રોજ શરદપુનમના ગરબા થશે. ગરબા રાિ રાજુ શમાા અને કલાકારો રજૂ કરશે. તા. ૧૮ ટ્રેણડશનલ ગરબા, તા. ૨૧ રાિગરબા હણરફાઇ થશે. િંપકક: કકરીટ બાટવીયા 07904 687 758. • શ્રુણત આર્િા અને પીપુલ િેન્ટર દ્વારા પીપુલ િેન્ટર, અોચાાડડિન એવન્યુ, લેસ્ટર LE4 6DP ખાતે તા. ૧૬થી ૨૩ અને તા. ૨૬-૨૭ અોક્ટોબર, ૨૦૧૨ દરણમયાન રોજ રાત્રે ૮થી મોડે િુધી નવરાત્રી મહોત્િવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં કલાકારો આલાપ દેિાઇ, ણબજલ પારેખ, િણતક શાહ અને િોનારૂપા ગૃપના િથવારે રાિગરબા માિવાનો આનંદ મળશે. િંપકક: 0116 261 2264. • ણિધ્ધાશ્રમ શણિ િેન્ટર અને ૪૦મી એણનવિારી ણિણટશ યુગાન્ડન એણશયન િેલીિેશન કમીટી દ્વારા ડી િીટી (સ્ટરલાઇટ ૨૦૦૧) ૮૦ વોફક સ્ટ્રીટ િાઉથ, લેસ્ટર LE1 2AA ખાતે તા. ૧૬થી ૨૪ અોક્ટોબર, ૨૦૧૨ દરણમયાન રોજ િવારે ૧૧થી બપોરના ૧૨ દરણમયાન શ્રી રામકથા અને રાત્રે ૮થી મોડે િુધી નવરાત્રી મહોત્િવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. કથાનો લાભ ક્ષમાદેવીજી આપશે. શરદપુનમના ગરબા તા. ૩૦ના રોજ થશે. રાિગરબાનો લાભ િંદીપ રાવલ, અમરત િોલંકી અને વૈશાલી પટેલ તેમજ કલાકારો આપશે. િંપકક: 07947 915 334. • પીજ યુણનયન યુકે ટ્રસ્ટ દ્વારા અોશવાલ મહાજન વાડી, ૧ કેમ્પબેલ રોડ, ક્રોયડન CR0 2SQ ખાતે તા. ૧૬થી ૨૪ અોક્ટોબર, ૨૦૧૨ દરણમયાન રોજ રાત્રે ૮-૩૦થી મોડે િુધી નવરાત્રી મહોત્િવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. શરદપુનમના ગરબા શણનવાર તા. ૨૭ના રોજ થશે. ગરબા જયુ રાવલના અોરકેસ્ટ્રા મ્યુણઝક રીધમ દ્વારા રજૂ થશે. િંપકક: જે. આર. પટેલ 01689 821 922. • ઇન્ટરનેશનલ ણિધ્ધાશ્રમ શણિ િેન્ટર દ્વારા બાયરન હોલ, હેરો લેઝર િેન્ટર, ક્રાઇસ્ટ ચચા એવન્યુ, હેરો HA3 5BDખાતે નવરાત્રી િિંગે તા. ૧૬થી ૨૪ અોક્ટોબર, ૨૦૧૨ દરણમયાન રોજ િવારે ૧૧થી ૧ દરણમયાન અમદાવાદથી પધશારેલ શ્રી િદીપભાઇ શાસ્ત્રીના મુખે દેવી ભાગવત કથાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જ્યારે તા. ૧૬થી ૨૪ અોક્ટોબર, ૨૦૧૨,

નવરાત્રી મહોત્સવના કાયયક્રમો માતાજીની આઠમ તા. ૨૨-૧૦-૨૦૧૨ આસો સુદ ૮ સોમવાર

• નેશનલ એિોણિએશન અોફ પાટીદાર િમાજ દ્વારા તા. ૧૬થી ૨૪ અોક્ટોબર અને શરદપુનમ તા. ૨૯-૧૦-૧૨ રોજ રાત્રે ૮-૦૦થી NAPS હોલ, ૨૬બી ટૂટીંગ હાઇસ્ટ્રીટ, લંડન SW17 0RG ખાતે નવરાત્રી મહોત્િવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ િિંગે મ્યુણઝકલ મસ્તી ગૃપ દ્વારા રાિગરબા રમાડશે. િંપકક: પીયુશભાઇ આર પટેલ 020 8977 8223. • ધમાજ િોિાયટી અોફ લંડન દ્વારા તા. ૧૬થી ૨૩ અોક્ટોબર અને શરદપુનમ તા. ૨૮-૧૦-૧૨ રોજ રાત્રે ૭-૩૦થી ૧૧ દરણમયાન એશબટડન સ્કૂલ, શલટી રોડ, ક્રોયડન CR9 7AL ખાતે નવરાત્રી મહોત્િવનું શાનદાર આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ િિંગે અપાિ-ણમત્તલ અને કલાકારો રાિગરબા રમાડશે. િંપકક: તરલીકાબેન 020 8407 8444. • શ્રી એડન દેપાળા ણમત્ર મંડળ યુકે કોમ્યુણનટી િેન્ટર, ૬૭એ ચચા લેન, ઇસ્ટ કફંચલી, લંડન N2 8DR ખાતે તા. ૧૬થી ૨૩ અોક્ટોબર, ૨૦૧૨ અને શરદપુનમ િિંગે તા. ૩-૧૧-૧૨ના રોજ િાંજે ૭-૩૦થી ૧૦-૩૦ દરણમયાન નવરાત્રી મહોત્િવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ િિંગે મસ્તી રોડ શો દ્વારા ગરબા રજૂ થશે. િંપકક: મહેન્દ્ર મારૂ 07956 570 610. • શ્રી રાધા કૃષ્િ મંણદર શ્યામા આશ્રમ, બાલમ હાઇ રોડ, બાલમ ખાતે નવરાત્રી દરણમયાન બપોરે ૧થી ૫ દરણમયાન માતાજીના ગરબા અને આરતી થશે. િોમવારે આઠમના ણદવિે િવારે ૧૦થી ૧૨ હવનનો અને મહાિિાદનો લાભ મળશે. િંપકક: મુખ્યાજી 020 8675 3831. • િાહ્મીન એિોણિએશન અોફ લુટન દ્વારા િગણત વીમેન્િ ગૃપના િહકારથી રણવવાર તા. ૨૮-૧૦-૧૨ના રોજ ણવગમોર ચચા હોલ, કરોલી ગ્રીન રોડ, લુટન LU2 9JE ખાતે િાંજે ૬થી રાતના ૯-૩૦ દરણમયાન રાિગરબા - ભોજન અને અરતીપૂજાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. િંપકક: શૈલાબેન જોશી 01582 755 685.

રાતના ૮થી ૧૧ દરણમયાન નવરાત્રી મહોત્િવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ િિંગે મીરા નાયક, બાબુ બારોટ, ચંદ્રકાન્ત, કમલેશ િાગઠીયા, રાજુ બારોટ, આકાશ પટેલ અને િેડ્રીકના િથવારે રાિગરબા રમવાનો લાભ મળશે. શરદપુનમના ગરબા તા. ૩૦ના રોજ થશે. િંપકક: 020 8426 0678. • કરમિદ િમાજ યુકે દ્વારા બાનાણહલ કોમ્યુણનટી હાઇ સ્કૂલ, યેડીંગ લેન, હૈઝ UB4 9LE ખાતે તા. ૧૬થી ૨૪ અોક્ટોબર, ૨૦૧૨ અને શરદ પુનમ િિંગે તા. ૨૭-૧૦-૧૨ના રોજ િાંજે ૭-૩૦થી ૧૧-૦૦ દરણમયાન નવરાત્રી મહોત્િવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. િંપકક: મહેન્દ્રભાઇ પટેલ 07956 458 872. • લોહાિા કોમ્યુણનટી નોથા લંડન દ્વારા િેન્ટફડડ લેઝર િેન્ટર, ચીઝીક TW8 0HJ ખાતે તા. ૧૬થી ૨૩ અોક્ટોબર, ૨૦૧૨ દરણમયાન રોજ રાત્રે ૮થી ૧૨-૦૦ દરણમયાન નવરાત્રી મહોત્િવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ગરબા રાિ અનુરાધા સ્ટ્રીંગના કલાકારો રજૂ કરશે. િંપકક: જનુભાઇ કોટેચા 07850 902 627. • શ્રી ૨૨ ગામ પાટીદાર િમાજ દ્વારા આલ્પટડન કોમ્યુણનટી સ્કૂલના ફ્રન્ટ હોલ, ઇલીંગ રોડ, વેમ્બલી ખાતે તા. ૧૬થી ૨૪ અોક્ટોબર, ૨૦૧૨, રોજ રાત્રે ૭-૩૦થી ૧૧-૦૦ દરણમયાન નવરાત્રી મહોત્િવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ગરબા 'રિ રાજ ગરબા ગૃપ' રજૂ કરશે. િંપકક: િતીષભાઇ પટેલ 07759 467 996. • િત્તાવીિ ગામ પાટીદાર િમાજ યુરોપ, ફોટટી એવન્યુ, વેમ્બલી પાકક HA9 9PE દ્વારા તા. ૧૬થી ૨૫ અોક્ટોબર, ૨૦૧૨ (શરદપુનમ િણહત) દરણમયાન રોજ રાત્રે ૭-૩૦થી મોડે િુધી અનુસંધાન પાન-૨૧ નવરાત્રી મહોત્િવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ણમસ્ત્રી મ્યુણઝકના કલાકારો ગીત િંગીત રજૂ [EMO=O> AO:T \ISC 2?QD કરશે. િંપકક: હષાદભાઇ .=Zi>2 iGT9 AW8^ 2_MKBZ8Hc UW> 3[@ 7 -i>FWBc I_B PY D_IW9W 2JBWGWEW પટેલ; 07749 443 060. ( (! ( ! AW` -LBWH 2C:Y HFcUWi:B gdd <Y2CY0 ! % % ) %" ) %, #""% , AW8^ " #(' % && HZiF=W AW8^ fd 2_MKBZ8Hc>Y 7VC I_B 7]>Y 1<Wj X2aA: e 2_MKBZ8C fdd hddd ;WB 6] -AWCW QN8>] -?YD AE:W` iFSW<W> O]AY HFb>] B;WGiR B;WAi: B_4<W> 2CFW iF>`:Y 2CY/ 6Y/ 57 7UKJBR:C ZYY >RV BU8=O> 7C>OC =O<O>RV >OA 7UKJBR:C ?C 6P7< 7CEOAOV 3EFS .?>Z` B_4<W> >Y5]>W HC>WA] $( , '" #0*) $ ,%. '# ,/-. ' "%! %* ,& ( (%, "(%' "

%%"*

+

A_2DFW 2\?W 2CG_ HV?7XW ?RNGULA@O4 A];QBO #' ( %'

%' +/, 1 $** !* /& [E>R@O4 7U:T9O #' ( %' %)*"& *' !*(

+/'5

$$3

05/&+12(3(/43

2(/4

$2%$ $/' (34 2(33('

0/ $452'$9 2' 06(.%(2 $4 01-$/' 0..5/+49 &*00- (&+- 6(/5( #(.%-(9 +''-(3(8 ! 1. 4+-- $4(

0.1(4+4+0/ 4$243 *$21 $4 1. 0.( +/ 2$'+4+0/$- 2(33 42+&4-9 /0 ($/3 2+:(3 7+-- %( $7$2'(' -($3( %2+/) 9052 07/ $/'+9$3 #$4(2 %044-( 0/-9 /429 %9 +&,(4 0/-9 +&,(4 2+&(

02 +&,(43 1-($3( &0/4$&4

$/5%*$+ $,7$/$ 3*7+/%*$+ $-02+$ $9$/4+%*$+ 01$4 2$.0'%*$+ $4("+'(0 $.$ (/40/


Gujarat Samachar Saturday 20th October 2012

www.abplgroup.com 21 પાિ-૨૦િું ચાલુ

શ્રી અંબાજી માતાની આરતી જય આદ્યાશનિ, મા જય આદ્યાશનિ અખંડ બ્રહ્માંડ નિપજાવ્યાં, પડવે પ્રગટ્યાં, મા જયો જયો મા જગદંબે ... નિતીયા બેઉ સ્વરૂપ નશવ શનિ જાણું, બ્રહ્મા ગણપનત ગાયે, હર ગાયે દર મા ... જયો જયો ... તૃતીયા િણ સ્વરૂપ, નિભુવિમાં બેઠાં, િયા થકી તરવેણી, તું તરવેણી મા ... જયો જયો ... ચોથે ચતુરા મહાલક્ષ્મી, મા સચરાચર વ્યાપ્યાં, ચાર ભુજા ચો નદશા, પગટ્યાં દનિણમાં ... જયો જયો ... પંચમી પંચ ઋનિ, પંચમી ગુણ પદમા, પંચ તત્ત્વ ત્યાં સોહીએ, પંચે તત્ત્વો મા ... જયો જયો ... િષ્ઠી તું િારાયણી મનહિાસુર માયોો, િરિારીિા રૂપે, વ્યાપ્યાં સઘળે મા ... જયો જયો ... સપ્તમી સપ્ત પાતાળ, સંઘ્યા સાનવિી, ગૌ ગંગા ગાયિી, ગૌરી ગીતા મા ... જયો જયો ...

ચૌદશે ચૌદા રૂપ, ચંડી ચામુંડા, ભાવ ભનિ કાંઈ આપો, પોતાિો કરી સ્થાપો, નસંહવાનહિી મા ... જયો જયો ...

અષ્ટમી અષ્ટ ભુજા, આઈ આિંદા, સુરિર મુનિવર જિમ્યા, દેવો દૈત્યો મા ... જયો જયો ...

પૂિમે કુંભ ભયોો સાંભળજો કરુણા, વનસષ્ઠ દેવે વખાણ્યાં, મારકણ્ડ મુનિએ વખાણ્યાં, ગાઈ શુભ કનવતા ... જયો જયો ...

િવમી િવકુળ િાગ, સેવે િવ દુગાો, િવરાિીિાં પૂજિ નશવરાિીિાં અરચિ, કીધાં હર બ્રહ્મા ... જયો જયો ...

સંવત સોળ સિાવિ, સોળસે બાવીસ મા, સંવત સોળે પ્રગટ્યાં, રેવાિે તીરે, ગંગાિે તીરે ... જયો જયો ...

દશમી દશ અવતાર, જય નવજયા દશમી, રામે રામ રમાડ્યાં, રાવણ રોળ્યો મા ... જયો જયો ...

િંબાવટી િગરી આઈ રૂપાવટી િગરી, સોળ સહસ્િ ત્યાં સોહીએ, િમા કરો ગૌરી, દયા કરો ગૌરી ... જયો જયો ...

એકાદશી અનગયારસ, કાત્યાિી કામા, કામ દુગાો કાનલકા, શ્યામા િે રામા ... જયો જયો ... બારશે બાળા રૂપ બહુચરી અંબા મા, બટુક ભૈરવ સોહે કાળ ભૈરવ સોહે, તારા ચાચર માંય ... જયો જયો ... તેરસે તુળજા રૂપ તું તારુણી માતા, બ્રહ્મા નવષ્ણુ સદાનશવ, ગુણ તારા ગાતા ... જયો જયો ...

નશવ શનિિી આરતી જે કોઈ ગાશે, મા જે ભાવે ગાશે, ભણે નશવાિંદ સ્વામી, સુખ-સંપનિ થાશે, હર કૈલાશે જાશે, મા અંબા દુખ હરશે, મા અંબા આશા પુરશે, ૐ જયો જયો મા જગદંબે ... જય આદ્યાશનિ, મા જય આદ્યાશનિ અખંડ બ્રહ્માંડ નિપજાવ્યાં, પડવે પ્રગટ્યાં, મા જયો જયો મા જગદંબે ...

• બ્રાહ્મીન એસોસસએશન અોફ લુટન દ્વારા લુટન નવરાત્રી એસોસસએશનના સહકાથી ઇડસ્પાયર: લુટન સ્પોર્સસ સવલેજ, સહચીન રોડ, લુટન LU2 8DD ખાતે તા. ૧૯થી ૨૧ અોક્ટોબર, ૧૨ દરસિયાન રોજ સાંજે ૭થી િોડે સુધી નવરાત્રી િહોત્સવનું આયોજન કરવાિાં આવ્યું છે. આ પ્રસંગે આરતી હસરફાઇ, થાળ અને ગરબાનો લાભ િળશે. સંપકક: હેિલ િોરજરીયા 07904 704 187. • શ્રી યુકે લુહાર જ્ઞાસત િંડળ તરફથી તા. ૨૦ના રોજ સાંજના ૭થી રાતના ૧૨, તા. ૨૧ સાંજે ૫થી રાતના ૧૦ અને તા. ૨૭ના રોજ શરદપુનિ પ્રસંગે સાંજના ૭થી રાતના ૧૨ દરસિયાન વુડસાઇડ હાઇસ્કૂલ, વ્હાઇટ હાટટ લેન, વુડગ્રીન N22 5QJ ખાતે નવરાત્રી િહોત્સવનું આયોજન કરવાિાં આવ્યું છે. સંપકક: પરેશ કાસવયા 07801 021 550. • સૌરાષ્ટ્ર લેઉઅા પટેલ સિાજ યુકે દ્વારા નવરાત્રી અને શરદપુનિ પ્રસંગે તા. ૨૭-૧૦-૧૨ શસનવારના રોજ સાંજે ૬૩૦થી રાતના ૧૧-૩૦ દરસિયાન કકંગ્બસરી હાઇસ્કૂલ, (પ્રવેશ સ્ટેગ લેન પરથી) બેકોન લેન, કકંગ્સબરી NW9 9AT ખાતે રાસગરબાનું આયોજન કરવાિાં આવ્યું છે. સંપકક: www.slp-samaj.org.uk • બેક્ષલી ગુજરાતી સિાજ દ્વારા તા. ૨૩-૧૦-૧૨ સુધી બેક્ષલીહીથ એકેડેિી, વુલીચ રોડ, બેક્ષલીહીથ DA6 7DA ખાતે રાતના ૮થી ૧૧ દરસિયાન નવરાત્રી ઉત્સવનું આયોજન કરવાિાં આવ્યું છે. સંપકક: જયંતભાઇ ગોકાણી 01322 271 186. • શ્રી કચ્છ લેવા પટેલ કોમ્યુસનટી યુકે દ્વારા તા. ૧૬થી ૨૭ અને શરદપુનિ પ્રસંગે તા. ૨૯ અોક્ટોબર, ૨૦૧૨ દરસિયાન રોજ રાત્રે ૭-૩૦થી ૧૧-૦૦ દરસિયાન ગ્રાડડ િાકકી, SKLPC કોમ્યુસનટી સેડટર, ઇન્ડડયા ગાડટડસ, વેસ્ટ એડડ રોડ, નોથોસલ્ટ UB5 6RE ખાતે નવરાત્રી િહોત્સવનું આયોજન કરવાિાં આવ્યું છે. સંપકક: િાવજી વેકરીયા 07831 430 812. • સહડદુ કાઉન્ડસલ બ્રેડટ દ્વારા તા. ૩-૧૧-૧૨ના રોજ સાંજે ૭૩૦થી િોડે સુધી કોપલેડડ સ્કૂલ, સેસીલ એવડયુ, વેમ્બલી ખાતે રાસગરબા અને બેસ્ટ ડ્રેસ્ડ કોમ્પીટીશનનું આયોજન કરવાિાં આવ્યું છે. સંપકક: િનુભાઇ િકવાણા 07976 364 515.


લવશેષ અહેવાિ

22

Gujarat Samachar - Saturday 20th October 2012

મેક્સિકોઃ ઓસ્ટ્રિયાના ફેલિસસ બોમગાટટનરે આખરે અવકાશમાંથી સૌથી મોટી છિાંગ િગાવવાનું સાહસ રલવવારે સફળતાપૂવવક પાર પાડ્યું હતું. એક કરતાં વધુ વખત ખરાબ હવામાનને િીધે લવિંબમાં મુકાયેિા રેડબુિ લમશન હેઠળ ટ્રિેટોસ ફેલિસસને રલવવારે ટ્રવચ્છ હવામાન વચ્ચે કેપ્સુિમાં બેસાડી લહલિયમ બિૂન અવકાશમાં મારફતે મોકિવામાં આવ્યો હતો. મેસ્સસકોની ધરતી પરથી અવકાશમાં ૧,૨૮,૧૭૫ ફૂટ ઊંચાઈ (૩૯.૦૬૮ કકિોમીટર)એ પહોંચતા તેને અઢી કિાકથી વધુનો સમય િાગ્યો હતો. આ પછી તેણે

ફેલિક્સની લિિધડક ડાઇવ

+ "4 1 , , . +% + "4 1 $. + $5 ,

. +2

+

.

, . +

+ . & +2 ,

. ) +

, 1

+

#2

સફળતાપૂવવક ઊતયોવ હતો. ૪૩ વષષીય ફેલિસસે આ છિાંગ સાથે અમેલરકન પાઇિટ જો કકલટંગરના અવકાશમાં ૧,૦૨,૯૬૦ પૂટ (૧૯.૫ માઈિ) ઊંચાઈએથી કૂદવાના લવક્રમને તોડ્યો છે. કકલટંગરે ૧૯૬૦માં ૧૬મી ઓગટ્રટે ન્યૂ મેસ્સસકોમાં આ છિાંગ િગાવી હતી. કકલટંગર હાિ ૮૪ વષવના છે અને આ લમશનમાં ફેલિસસને લદશાલનદદેશ કરતા હતા. ફેલિસસ પાંચ વષવથી આ લમશન માટે તૈયારી કરી રહ્યો હતો.

લવક્રમી છિાંગ િગાવી હતી. તે જ્યારે પૃથ્વી પર ઉતરાણ કરતો ત્યારે એક તબક્કે તેની ઝડપ અવાજ કરતાં પણ ત્રણ ગણી હતી. ફેલિસસ કુદકો માયોવ તેની ૪૦ સેકન્ડમાં તેનો પતનવેગ કિાકના ૧,૧૪૦ કકિોમીટર થઈ ગયો હતો. છિાંગ િગાવતી વખતે તેણે લનધાવલરત સમય (પાંચ લમલનટ બે સેકન્ડ) કરતાં એક લમલનટ વહેિા ચાર લમલનટ અને ૧૯ સેકન્ડ સુધી ફ્રી ફોલિંગ કયાવ બાદ પેરાશૂટ ખોલ્યો હતો. અને પૃથ્વી પર મેસ્સસકોની ધરતી પર

. 1 # + + *. #6 +2 - . # . 0#+ ,

, , .

!.

. 88 / . $1

, , /

: +

, *.

+ 7 #+ . , *. ,

,

!.

89

+ ($ , 3 , .' '

+ ,

+

+ +2

+ !.

ફિયરલેિ િેલલસિ ઓસ્ટ્રિયાનો ફેલિસસ આવા જોખમો કરવા માટે જાણીતો છે. આ પહેિાં તે જુિાઈ માસમાં જ ૯૭,૦૦૦ ફીટની ઊંચાઈએથી સફળતાપૂવવક કુદકો મારી ચુસયો છે. ફેલિસસે બ્રાલઝિના શહેરમાં લરયો-ડી-જાનેરો આવેિી ઇસુ લિટ્રતની મૂલતવ પરથી કુદકો મારી સૌથી નીચી ઊંચાઈએથી બિૂન દ્વારા કુદવાનો લવક્રમ પણ સજ્યોવ છે. હવે તેણે ઊંચાઈનો લવક્રમ સજ્યોવ છે. કુદતી વખતે ફેલિસસનું મહત્તમ રક્ષણ તેના ખાસ પ્રકારના સૂટે કયુું હતું. સૂટની લવલશષ્ટ બનાવટને કારણે તેનું વજન ૧૧૮ કકિોગ્રામ જેટિું છે. પતન વખતે અવકાશમાં ઠંડી વચ્ચે હેલ્મેટના કાચમાં ઊશ્વાસ બરફ બની જામી ન જાય એ માટે કાચમાં વીજ પ્રવાહ મળતો રહ્યો હતો, જેણે બરફને જામવા દીધો નહોતો. સૂટના કોઈ પણ ભાગમાંથી જરા પણ હવા જો અંદર ઘૂસી હોત તો ફેલિસસનું મોત લનસ્ચચત હતું. ૩૬ કકિોમીટર કરતા વધુ ઊંચાઈએ હવા વગરના આકાશમાં સૂટ લિક થયા પછી જીવી શકાય નહીં. શરીરમાં રહેિી હવા શરીરનો જ

& #

$7( !8(6'$: !,0(

"

ઉઠે. ઉલ્કાઓ એટિે જ તો પૃથ્વીના વાતાવરણાં પ્રવેશતી વખતે બળીને ભટ્રમ થઈ જાય છે. ફેલિસસ કદાચ એ રીતે પણ સળગી ઉઠ્યો હોત તો જીવતેજીવ તેનો અલિસંટ્રકાર થઈ ગયો હોત. આ બધા જોખમોની જાણ હોવા છતાં ફેલિસસે સાહસ કયુું હતું. અને એટિે જ એનું નામ કફયરિેસ ફેલિસસ પડી ગયું છે.

)/ $ % *.! $ , . + $ % $ #, (

)

%

લવટ્રફોટ કરી નાખે. જો કુદતી વખતે ફેલિસસનું શરીર કદાચ આપમેળે ફૂદરડી ફરવા માંડે તો એ વખતે તે બેભાન થઈ જાય એવી પણ પુરેપુરી શસયતા હતી. ઉપગ્રહ કે રોકેટ કે કોઈપણ અવકાશી પદાથવ પૃથ્વીના વાતાવરમાં પ્રવેશે ત્યારે અત્યંત ગરમીને કારણે તેનો આગળનો ભાગ તપી

30 72

7+ &72%(5 72 !8(6'$:

5' &72%(5

30 $7 5(1')25' (,685( (175( +,69,&. !"

# " #

#

" !

$ #

:

005+/) #% *03/50/ '#5* '/50/ '/50/ 6''/4$639 !'.$-'9 +/%*-'9 '+%'45'3 '+%'45'3 3#&(03& +3.+/)*#.

*%). --.

*)0!)*,-

)/30/

0&(

&1105

77

.&+- +/*0

2

+/(+&/.42+' 4 '0 4,

# 2

+((-)2)6

217$&7

$ "

&6 555 +/(+&/.42+' 4 '0 4,

%

%#

!

-'#4' .#,' %*'26' 1#9#$-' 50

!)-

*) & !

$ ! & $ # #$ # % & !%

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

+!, +!,-*) +!, 2 $%' ,!) - ,! )*. ",!!

185$'+$

$ -- /#/& #/ '/53' 3#/%*'4 #5'- 304 "0)+ +&'0 *+7#. #/ +&'03#.# ''3# #/ '/53' #/#%*#/& #*#7+3 8''5 '/53' '3#. 64+% '/53' #4* #339 0.$#9 503' + 5'%* 64+%

% &!. 3

86,& :

"

$18 27(&+$

#28 &$1 %8: $1' &2//(&7 7,&.(76 )520 !+( ! (175( ($'6721( $1( $5529 21 21'$: "('1(6'$: 5,'$:6 )520 30 72 30 27$&7 $17,%+$, $..$'

1

!!.

/#$ )%

! % & &$ " # & !" % ! '

All LCNL Members and Executive Committee Members are humbly requested to raise fund for this year Navratri. // 7+( $$57+, :$-0$16 $5( 5(48(67(' 72 &217$&7 $18 27(&+$ )25 ($5/: %22.,1*6 !


રમતગમત

Gujarat Samachar - Saturday 20th October 2012

ચેમ્પિયન્સ લીગઃ િાંચ દેશોની દસ ટીમો વચ્ચે ખરાખરીનો જંગ સેન્ચુરિયનઃ વિશ્વના પાંચ દેશોની ૧૦ ટીમો િચ્ચે રવિિારથી ચેમ્પપયડસ લીગ ટ્િેડટી-૨૦ના હાઇ-પ્રોફાઇલ રાઉડડનો પ્રારંભ થયો છે. સાઉથ આવિકાના સેડચુવરયન ખાતેના સુપર સ્પોટટસ પાકકમાં સાઉથ આવિકાની ટાઇટડસ અને ઓસ્ટ્રેવલયાની પથથ ટીમ િચ્ચે જંગ સાથે રસાકસીભયાથ લીગ રાઉડડનો પ્રારંભ થયો હતો. આ મેચમાં ટાઇટડસે પથથને ૩૯ રને હરાવ્યું હતું. ચેમ્પપયડસ લીગ ટ્િેડટી-૨૦માં ભારતની ચાર, સાઉથ આવિકા અને ઓસ્ટ્રેવલયાની બે-બે તેમ જ ઈંગ્લેડડ અને ડયૂઝીલેડડની એકએક એમ કુલ ૧૦ ટીમો ભાગ લઇ રહી છે. ભારત, ઓસ્ટ્રેવલયા અને સાઉથ આવિકન બોડટના સંયુક્ત આયોજનમાં યોજાતી ચેમ્પપયડસ લીગની આ ચોથી ટુનાથમેડટ છે, જેમાં છ ટીમોના ક્વોવલફાઈંગ રાઉડડ બાદ બે ટીમોને મેઇન ડ્રોમાં પ્રિેશ અપાયો છે. કુલ ૧૦ ટીમોને પાંચ-પાંચના બે ગ્રૂપમાં િહેંચિામાં આિી છે. જેમની િચ્ચે પહેલાં લીગ મેચ રમાયા બાદ બંને ગ્રૂપમાં ટોચના બે સ્થાન મેળિનારી ટીમોને સેવમફાઇનલમાં ટકરાશે. સેવમ-ફાઇનલ ૨૫મી અને ૨૬મી ઓક્ટોબરે રમાશે, જ્યારે ફાઇનલ જંગ ૨૮ ઓક્ટોબરે ખેલાશે. ચેમ્પપયડસ લીગ ટુનાથમેડટ ૨૦૧૦ બાદ બીજી િખત સાઉથ આવિકામાં યોજાઇ રહી છે. ટુનાથમેડટની મેચો ડરબન, જોહાવનસબગથ, સેડચુવરયન અને કેપ

$

"

મેન ઓફ ધ મેચ કોલકતા, વદડહી, મુંબઇ અને અઝહર મહેમૂદ ચેન્નઇનો સમાિેશ થાય છે. કોલકતાનો કાિમો પિાજય સોમિારે કેપટાઉનમાં રમાયેલી મેચમાં મેન ઓફ ધ મેચ અઝહર મહેમૂદના ઓલ-રાઉડડ પ્રદશથનની મદદથી ઓકલેડડે ચેમ્પપયડસ લીગની ગ્રૂપ-એની મેચમાં કોલકતા નાઈટ રાઈડસથને કારમો પરાજય આપ્યો છે. ઓકલેડડે કોલકતાને સાત વિકેટે હરાવ્યું હતું. ટોસ જીતીને પ્રથમ બેવટંગ કરતા કોલકતાએ ઓકલેડડને ૧૩૮ રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો હતો. જિાબમાં ઓકલેડડ તરફથી વિડસેડટે તોફાની શરૂઆત કરીને ૧૨ બોલમાં ૩૨ રન ફટકાયાથ હતા. બાદમાં અઝહર મહેમૂદે ટાઉન ખાતે યોજાશે. આ લીગમાં આક્રમક બેવટંગ કરીને અણનમ ૫૧ રન ચેમ્પપયન બનનારી ટીમને અંદાજે રૂ. ફટકાયાથ હતા અને ટીમને વિજયપંથે દોરી ૧૩.૨૫ કરોડનું ઇનામ મળશે, જ્યારે ગયો હતો. રનસથ-અપ ટીમને રૂ. ૬.૭૦ કરોડ મળશે. મુંબઇનો પિાજય રવિિારે જોહાવનસબગથમાં રમાયેલી • ગ્રૂપ-એઃ કોલકતા, નદલ્હી, ટાઈટન્સ, મેચમાં આવિકાની સ્થાવનક લાયડસ ટીમે પથિ, ઓકલેન્ડ મુંબઇ ઇમ્ડડયડસનો વશકાર કયોથ હતો. • ગ્રૂપ-બીઃ ચેન્નઈ, નસડની, લાયન્સ, મે કેડઝી અને ડી કોક િચ્ચે સદીની મુંબઈ, યોકકશાયર ભાગીદારીની મદદથી લાયડસે મુંબઇને િષથ ૨૦૦૯માં રમાયેલી સૌપ્રથમ આઠ વિકેટે હરાવ્યું હતું. મુંબઇના છ ચેમ્પપયડસ લીગમાં ઓસ્ટ્રેવલયાની ડયૂ વિકેટે ૧પ૭ રનના જિાબમાં ટોસ જીતીને સાઉથ િેડસ ટીમ જ્યારે ૨૦૧૦ની અને પ્રથમ કફમ્ડડંગ કરનાર લાયડસે ૧૮.પ ૨૦૧૧ની લીગમાં અનુક્રમે ભારતની ઓિરમાં બે વિકેટે ૧પ૮ રન કયાથ હતા. ચેન્નઇ સુપરકકંગ્સ અને મુંબઇ ઇંવડયડસની લાયડસે વિજય મેળવ્યો ત્યારે મેકેડઝી ૪૧ ટીમો વિજેતા બની હતી. આ િખતે બોલમાં ૬૮ તથા ડી કોક પ૧ રન કરીને લીગમાં ભારતની ચાર ટીમો છે, જેમાં અણનમ હતા.

#$ #

% $

# # #

$.

#

(

'

# $ &* % )

$ ".! # %* #

' + $ ' . #* # # "/) ' *% ) ' # , , ' # # ' . # ) * - # )

) '

જ્યારે એન્ડરસને ક્લાકકને ધીબેડી નાખ્યો મેલબોનનઃ ઇંગ્લેન્ડના ફાસ્ટ બોલર જેપસ એન્ડરસને ૨૦૦૬-૦૭ની એનશઝ નસરીઝ દરનમયાન ડ્રેનસંગ રૂમમાં ઓસ્િેનલયાના કેપ્ટન માઇકલ ક્લાકકની નપટાઇ કરી હતી. આ નિશેનો ખુલાસો એન્ડરસને પોતે જ પોતાના પુસ્તકમાં કયોિ છે. એન્ડરસને પુસ્તકમાં જણાવ્યું છે કે એને ક્લાકક ઘમંડી લાગતો હતો. આથી જ તેણે એનડલેડ ટેસ્ટ પહેલાં ડ્રેનસંગ રૂમમાં ક્લાકકની નિકેટના પેડથી નપટાઇ કરી હતી. એન્ડરસને એ ઘટનાનું િણિન કરતાં કહ્યું હતું કે, ઓસ્િેનલયાના બધા ખેલાડી ટેસ્ટ નસરીઝ દરનમયાન નરમ સ્િભાિના હતા, પરંતુ ક્લાકક બધાથી અલગ હતો. એ ઘણો અકડુ હતો અને લોકોથી અલગ રહેતો હતો. એન્ડરસને કહ્યું કે, હું ડેનમયન માનટિન સાથે બેઠો

હતો અને મારા પગ તરફ જોઇ રહ્યો હતો. મેં એને કહ્યું કે, આ પેડ્સથી હું ક્લાકકને ફટકારિા માગું છું. ત્યારે માનટિને મને કહ્યું કે તો પછી એમ જ કર. મેં ફરીથી એને પૂછ્યું શું સાચે જ? તો માનટિને કહ્યું હા. મેં અગાઉથી જ નબયર પીધો હતો. એિામાં મેં મારું પેડ લીધું અને ક્લાકકને એનાથી ઝૂડી નાખ્યો. એ રૂમમાં બેઠેલા બધા મને એકીટસે જોિા લાગ્યા. અમુક સમય તો નબલકુલ શાંનત હતી અને કંઇ જ સમજાતું નહોતું.

શાંઘાઇ ઓપનઃ મરેને હરાવી યોકોવવચ ચેમ્પપયન શાંઘાઇઃ સનબિયન ટેનનસ સ્ટાર યોકોનિચે યુએસ ઓપનની હારનો બદલો િાળતા નિટનના એન્ડી મરેને ફાઇનલમાં ૫-૭, ૭-૬ (૧૩-૧૧), ૬-૩થી હરાિીને શાંઘાઇ માસ્ટસિ ટાઇટલ જીત્યું છે. આ હાઇપ્રોફાઇલ મુકાબલામાં યોકોનિચે નનણાિયક તબક્કે જોરદાર દેખાિ કરતાં મરેને હરાવ્યો હતો. આ સાથે શાંઘાઇ માસ્ટસિમાં નિજયની હેનિક નોંધાિિાનું મરેનું સ્િપ્ન અધુરુ રહ્યું હતુ. ૨૫ િષષીય યોકોનિચ અને યુએસ ઓપન ચેમ્પપયન મરે િચ્ચેનો ફાઇનલ મુકાબલો ભારે રોમાંચક અને નદલધકડ રહ્યો હતો. મરેએ પ્રથમ સેટમાં ૭-૫થી ભારે સંઘષિ બાદ નિજય મેળવ્યો હતો. જોકે આ પછી બીજા સેટમાં યોકોનિચે આિમક િલણ અપનાિીને મરેની મુશ્કેલી િધારી હતી.

$ ( % %

#

23

$.8- #*,*8&6.&3

&6 &78 ;.8- 43,043, % = &6 &78 % "% &% = 6.1&30& *6&1& % !' # &% = 6*&8*6 93/&' )918 = 9786&1.&

# ($

!93.7.& &$ ' % % # !%

# ## #$ " $ !" %" $ "$ "$ $ $$ #$ $ #$" $ #$ ## #$" $ '$ # $) # ! $ "

$ & $( "$ $ $ ' %$ & # & "# " $

*&17

($

!' #

% &3)

%

%!

#

# " &% )

"

.3 -&62

78&6 &11 .3(197.:* .3(19).3, 8-6** 3.,-87

#.7.8.3, ,<58 76&*1

/.3"$3

"

/#*,&

$ " %

"*, *.'/ ""+"2) $/ *. ""+"2)/$* 5")// $/!&#2*3& 444 ""+"2) $/ *. )&'",* 032

)

/,,&(& /23&,2 )-&%"#"%

1

"220/13

''*$&

/,53&$).*$

2&.1 .3+4

46)&3 "! ! !

"% $ !

!

'&'&-41.)&<7 (42 ;;; '&'&-41.)&<7 (42


24

સદાબહાર સ્વાસ્થ્ય

Gujarat Samachar - Saturday 20th October 2012

શરીર માટે આમળા અકસીર જીવંત સંતાન પ્રાવિ ન થાય તો ૧૦૦% પૈસા પાછા નવી દિલ્હીઃ આપણા શરીરમાં જુદા જુદા પ્રકારના અનેક રોગો થતા હોય છે. અને આપણી રોગપ્રતતકારક શતિ જેટલી ઓછી તેટલી રોગ થવાનું જોખમ પણ વધારે. મતલબ કે રોગપ્રતતકારક શતિ વધારો તો અનેક રોગથી બચી જાવ. પરંતુ રોગપ્રતતકારક શતિ વધારવા માટે કોઈ તવટામીનની ગોળીઓ લેવાની જરૂર નથી. આમળા ખાવ, શરીરમાં રોગપ્રતતકારક શતિ વધી જશે. આમળા અનેક રીતે ગુણકારક તો છે જ, પરંતુ તે શરીરને ઇન્ફેક્શનથી પણ દુર રાખે છે અને રોગપ્રતતકારક શતિ વધારે છે. ઘણા કકપસાઓમાં સામે આવ્યું છે કે તનયતમત રીતે આમળાના રસનું સેવન કરનાર વ્યતિઓને તેના રોગમાં

તાત્કાતલક જ રાહત મળી છે. ઘણા સંશોધનો પણ સાતબત કરી ચૂક્યા છે કે આમળાં પવાપથ્ય માટે ગુણકારી છે. આમળાના રસનું તનયતમત સેવન કરવાથી શરીરમાં એન્ટી-બેક્ટેતરયલ શતિનો સંચાર થાય છે અને રોગના ઇન્ફેક્શન સામે રક્ષણ મળે છે, જેથી વ્યતિ કોઈ પણ રોગ સામે રક્ષણ મેળવી શકે છે. આમળાનો ઉપયોગ અનેક આયુવવેતદક દવાઓમાં પણ કરવામાં આવે છે. આમળા

માત્ર રોગપ્રતતકારક શતિ જ નથી વધારતા, પરંતુ આયુવવેતદક દવાઓમાં વાળ વધારવા અને ત્વચાને સુંવાળી બનાવવામાં પણ આમળાનો ઉપયોગ થાય છે. ઘણા સંશોધનમાં જાણવા મળ્યું છે કે આમળામાં તવટામીન અને તમનરલ્સની માત્રા ભરપૂર હોવાથી શરીર માટે તે ઉત્તમ છે. આમળામાં સૌથી વધુ તવટામીન સી રહેલું છે અને તે શરીરમાં રોગપ્રતતકાર શતિ વધારવામાં ઉપયોગી છે. આમળા પર થયેલા સંશોધનોમાં જાણવા મળ્યું છે કે તે કેન્સર સામે પણ રક્ષણ આપે છે તથા કેન્સરના તરપક સામે ઘણા ઉપયોગી સાતબત થાય છે. આથી, તનયતમત રીતે આમળાના રસનું સેવન કરનાર વ્યતિ તનરોગી રહી શકે છે.

આપતું વવશ્વનું એક માત્ર વંધ્યત્વ વનવારણ સંસ્થાન

એજન્સીનો ચાજચ તવગેરે તમામ ખચચનો ગયા અંક ૧૩ ઓક્ટોબર, ૨૦૧૨માં પણ સમાવેશ થઈ જાય છે. આમ, કોઈ આપણે વાંચી ગયા કે બાવીશી વંધ્યત્વ પણ પ્રકારના ખચાચઓ બાકી રહેતા તનવારણ સં પ થાનમાં આઈ.વી.એફ. નથી. સારવારમાં વપરાતી તમામ સારવાર કરાવતા યુગલોને ૧૦૦ ટકા દવાઓનો ખચચ પણ આમાં સામેલ થઈ નાણાં પરત આશ્વાસન સારવાર યોજના જાય છે. જો જીવંત સંતાન પ્રાતિ ન થાય (૧૦૦ ટકા મની બેક એશ્યોરન્સ)ની તો ઉપર જણાવેલ તમામ ખચચ પરત ખાતરી આપતી યોજના અમલમાં મૂકી છે. તવશ્વમાં હજી સુધી કોઈપણ વંધ્યત્વ ડાે. દહમાંશુ બાવીશી આપવામાં આવે છે. સાવ જ સાદી ભાષામાં કહીએ તો જો યુગલે ૧૦૦ તનવારણ સં પ થાનો આઈ.વી.એફ. સારવારમાં, સારવાર કરાવતા યુગલને જીવંત રૂતપયા ચૂકવ્યા હોય તો તેને ૧૦૦ રૂ. પાછા સંતાન પ્રાતિ ન થાય તો ૧૦૦ ટકા પૈસા પાછા આપવામાં આવે છે. ૯૯.૯૯ પૈસા પણ નહીં! કેટલીક જગ્યાએ કેટલાક વંધ્યત્વ તનવારણ આપવાની ખાતરી આપતા નથી. આમ બાવીશી વં ધ્ યત્વ તનવારણ સં પ થાન તવશ્વનું એકમાત્ર સંપથાનો પૈસા પાછા આપવાની ખાતરી આપતા વંધ્યત્વ તનવારણ સંપથાન છે જે આવી ખાતરી હોય છે. પરંતુ તેના આંતશક નાણાં જ પરત આપે છે . ૧૦૦ ટકા પૈ સા પાછા આપવાની કરવામાં આવે છે. જે ‘‘૧૦૦ ટકા નાણાં પરત ખાતરીમાં સારવાર પેટે લીધેલા તમામ ખચચ સામેલ આશ્વાસન સારવાર યોજના’’ કહી શકાય નહીં. જ્યારે, બાવીશી વંધ્યત્વ તનવારણ સંપથાનમાં થાય છે. જેમ કે‘‘૧૦૦ ટકા નાણાં પરત આશ્વાસન • પ્રોફેશનલ ફીસ - આઈ.વી.એફ. સારવાર લેવામાં લેબ.માં યોજનામાં’’ચૂકવવામાં આવેલ તમામ નાણાં પરત કરવામાં આવે છે. કરવી પડતી તમામ પ્રતિયા જો ‘‘૧૦૦ ટકા નાણાં પરત આશ્વાસન - આઈ.વી.એફ. લેબમાં વપરાતા દ્રાવણો, સારવાર યોજના’’ના આપણે ફાયદાઓની વાત અતત મોંઘા તડપપોસેબલ તવગેરે - હોસ્પપટલ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી કરીએ તો ઘણા બધા ફાયદા છે. સારવાર તમામ સુતવધાઓ જેમ કે ઓપરેશન તથયેટર કરાવનાર યુગલને ૧૦૦એ ૧૦૦ ટકા સંતાન પ્રાતિ ચાજચ, મોતનટસચનો ચાજચ, એનેપથેતશયાને લગતા થશે, તેવી હૈયાધારણા મળે છે અને આ હૈયાધારણા મળવાને કારણે તે યુગલનો તમામ ખચચ વગેરેનો સમાવેશ સારવાર પ્રત્યેનો અતભગમ ખૂબ થાય છે. '&8 7A> જ હકારાત્મક થઈ જાય છે અને જો પત્રીબીજ દાનમાં લઈને !>0 +&< '; > બીજી કોઈ પણ સારવાર કરતા આ સારવાર કરાવવાની હોય પણ ટેપટ ટ્યુબ બાળક તો, તે સારવારમાં પત્રીબીજ != @/)8?-: (8,9-9 ) !9 આપતા ડોનર, પત્રીબીજ 3*?%1, 2!>5 >'9 &< 569+> &8 @&4"8# સારવારમાં આ હકારાત્મક દાતાની સારવારનો ખચચ, તેમને (8,9-9 3*?%1, @&,8+" .?5$8& અતભગમ હકારાત્મક પતરણામો . લાવવા માટે આશીવાચદરૂપ આપવાનું વળતર, તેમના માટે " #*+ %)(*'+#$ #% #& વપરાતી દવાઓ, તે મ ના , ! #%% )*'$ %%%% +$ +$)* %#'#%# સાતબત થાય છે. આમ, યુગલને ,+$ +&$% )&#$&' ગભચધારણ કરવાની શક્યતા કરવામાં આવતાં તમામ સુધરે છે. પતરક્ષણો, ડોનર પૂરા પાડતી (ક્રમશઃ)

ફાસ્ટ ફૂડ બાળકોનો આઇક્યુ ઘટાડે છે લંડનઃ મેદસ્વિતા સહિત સંખ્યાબંધ રોગો માટે ફાવટ ફૂડ જિાબદાર િોિાનું તો અત્યાર સુધીના અનેક અભ્યાસમાં પુરિાર થઇ ચૂક્યું છે. જોકે તાજેતરમાં થયેલા અભ્યાસ પ્રમાણે ફાવટ ફૂડ ખાતા બાળકોમાં આઈક્યુનું વતર ઘટિા લાગે છે. બાળકોમાં પોષણ પર સંશોધન કરતી ટીમે શોધી કાઢયું િતું કે, બાળપણમાં મળેલું પોષણ લાંબા સમય સુધી આઈક્યુ પર અસર કરે છે. બાળકો દરરોજ જે ભોજન લે છે તેની તેમના હિકાસ અને

હચંતન ક્ષમતા પર પડતી અસરોનો અભ્યાસ કરાયો િતો. વકોટલેન્ડના ત્રણથી પાંચ િષષની િયના ૪૦૦૦ બાળકોનો અભ્યાસ કરાયો િતો, જેમાં ફાવટ ફૂડ અને હનયહમત રાંધીને અપાતા ભોજન િચ્ચે સરખામણી કરાઇ િતી. યુહનિહસષ ટી ઓફ લંડન ખાતે સંશોધકોને એિું પણ જાણિા મળ્યું િતું કે, સમાજમાં ઊંચો મોભો ધરાિતા માતાહપતા તેમના સંતાનોને િધુ તાજી ચીજોમાંથી બનેલું ભોજન આપે છે જે તેમના

$/ /+ $/&$- +*

/&

,) /+

$*0$

આઈક્યૂ પર સકારાત્મક અસર કરે છે. બીજી તરફ સમાજમાં થોડો નીચો દરજ્જો ધરાિતા લોકો તેમના સંતાનોને િધુ ફાવટ ફૂડ આપતા િોિાનું જામિા મળ્યું િતુ.ં

,) 1'/& '**$-

!! %

!#" !! %

'#

ખાસ નોંધ ‘સિાબહાર સ્વાસ્થ્ય’ દવભાગમાં અપાયેલી કોઇ પણ માદહતી કે ઉપચારનો અમલ કરતાં પૂવવે આપના શરીરની તાસીર ધ્યાનમાં રાખવા અને તબીબી દનષ્ણાંતનું માગગિશગન મેળવવું દહતાવહ છે. -તંત્રી

"/+!$'%&/

! $

!! %

" &

:" - 8" 2 4 #1 $+ + "+ +!"+ . 1 $+ - #4 "+ + 4 $5 $." 7 $"6 8 #+ 4 - 1 $. 58 + 1 $5 1 + $/ 4 "+ "+ + ' + 1 +"#1 8"8" 9 + + - 4 + + $5 1 +5 -$ . + " +""+ ' + 1 1 .) - + +# 5 + . 1 5 1 5 - + 1 $5 1 + 5 4 +" + "+ ' + 1 :" ( 4 1 $& + "+ ' + 1 + / *5 +!+ %3 + + + 5 0 + 1 + / !#1 %1 - $+ - 4 $5 + $5 1 +5 "4 + 1 " +""+ . + +,' + 8 + 1 :" + 1+ + 1 +

! $!# $(

!

!

#

&-' $/& ( (

0.'"

#" '*#+"&

"

1 +5 + / + / + + /

.

# #


મહિલા-સૌંદયય

Gujarat Samachar - Saturday 20th October 2012

આજકાલ બધે જ શરીરના આકાર-પ્રકારની વાતો થઈ રહી છે. પપયર શેપ, એપલ શેપ, ડાયમન્ડ, અવરગ્લાસ વગેર.ે આનું કારણ એટલું જ કે છેલ્લા કેટલાક સમયથી બોડી-ટાઇપ પ્રમાણે ડ્રેપસંગનું ચલણ વધ્યું છે. જો શરીરના કદ-કાઠીને અનુસાર ડ્રેપસંગ કરાય તો એ આકષષક લાગે છે. અને એક વાર પોતાના શરીરના આકારનો ખ્યાલ આવી જાય એટલે પછી એના પર શું શોભશે એનો ખ્યાલ આવવા લાગતો હોય છે. જોકે પોતાના શરીરને ઓળખવાનો માનુનીઓમાં શરૂ થયેલો આ ટ્રેન્ડ હવે એક ડગલું આગળ વધ્યો છે. મોટા ભાગના લોકો એક્સેસરીઝને ફ્રી સાઇઝ અને કોમન જ માને છે, પરંતુ એક વગષ માનતો થયો છે કે જે રીતે કપડાં શરીરના માપનાં જ પહેરવાં પડે એ રીતે એક્સેસરીઝ પણ બોડી-ટાઇપ પ્રમાણે જ પસંદ કરવી જોઈએ. જ્વેલરી બોડી-ટાઇપ પ્રમાણે એક્સેસરીઝ પહેરો એટલે સૌથી પહેલાં પોતાના શરીરના પ્લસ પોઇન્ટને ધ્યાનમાં રાખો અને એ જ ટાઇપની જ્વેલરી ખરીદો, જેમાં એ ફીચસષ ઝાંખાં ન લાગવા લાગે. બલકે શરીરનો એ ભાગ જ્વેલરી પહહેયા બાદ વધુ સુદં ર લાગવો જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે, જો તમને લાગતું હોય કે તમારા હાથનું પાતળું કાંડું સૌથી સુદં ર છે તો હાથની જ્વેલરી જ પહેરો. તમને સુદં ર બ્રેસલેટ અને લટેટમેન્ટ પરંગ્સ સૂટ થશે. જો તમારા આખા શરીરમાં ગરદન સૌથી સુદં ર લાગતી હોય તો લાંબા ઈયર પરંગ્સ કે કોલર નેકલેસ પહેરીને એને વધુ આકષષક બનાવી શકાય. બેલ્ટ હાલમાં ખૂબ પાતળા બેલ્ટ પડમાન્ડમાં છે. જોકે ખૂબ જાડા એવા ઓબી બેલ્ટ પણ ઘણી યુવતીઓ પહેરી રહી છે. હવે આમાંથી તમારે શું પહેરવું એ તમારા શરીરના બાંધા પર આધાર રાખે છે. બેલ્ટની પસંદગી તમારી સરેરાશ ઊંચાઇ ને ધડની લંબાઈ પરથી નક્કી કરી શકાય. ઊંચાઇ ઓછી હોય તો પાતળો બેલ્ટ સારો લાગશે; જ્યારે લાંબી યુવતીને કમર પર પહોળો, થોડો ઉપરથી પહેરલ ે ો

8$,53*6& *2& /' 4)& *6&23*%&

બેલ્ટ સારો લાગશે. જોકે કેટલીક લત્રીઓનું શરીર એ પ્રકારનું હોય છે જેમને બન્ને પ્રકારના બેલ્ટ સારા લાગશે. સ્લલમ અને સીધું બોડી હોય તો બેલ્ટ એકદમ કમર પર જ પહેરવો, કારણ કે એ રીતે શરીર થોડું ભરાવદાર લાગશે. બેગ બેગ એક એવી એક્સેસરી છે જે તમારો લુક બગાડી પણ શકે છે, અને સુધારી પણ શકે છે. આથી બેગ એવી હોવી જોઈએ જે બેલન્ે લડ લાગે. ફેશન છે એટલે મોટી સાઇઝની હોબો બેગ કે નાનું હેન્કરચીફ જેટલું ક્લચ જ વાપરવું જરૂરી નથી. ખૂબ પાતળી લત્રીઓએ પમપડયમ સાઇઝની હેન્ડબેગ વાપરવી, જ્યારે ભરાવદાર શરીર હોય તો કોઈ પણ નાનકડી ચીજથી દૂર રહેવું તેમ જ બેગનું હેન્ડલ પણ શરીર પ્રમાણે પસંદ કરવું જોઈએ. જો પહપ્સનો ભાગ હેવી હોય તો હેવી બેગ હેવી પહપ્સ કે પેટની આજુબાજુ ન આવવી જોઈએ

25

ં ું રાખવુ.ં એ જ પ્રમાણે આવી માટે બેગનું હૅન્ડલ ટૂક બોડી પર પાતળી બેગ સારી લાગશે. આ જ મુદ્દો બ્રેલટના ભાગ માટે પણ યાદ રાખવો જોઈએ. જો બ્રેલટનો ભાગ હેવી હોય તો એટલી જ લંબાઈની હેવી બેગ સારી નહીં લાગે. શૂઝ જો તમે પવચારતા હો કે શૂઝ માપના હોય તો પૂરતા છે તો થોભો, કારણ કે શૂઝ પગના ટાઇપ પ્રમાણે જ નહીં. પરંતુ બોડી-ટાઇપ પ્રમાણે પણ પહેરવા જોઈએ. જાડા એન્કલ લટ્રેપમાં પગ નાના તેમ જ વધુ જાડા લાગશે. એમાંય જો તમે બોટમથી હેવી હો તો આ થવાની શક્યતા વધુ છો. તમારા પગમાં પમ્પ્સ, પસમ્પલ ફ્લેટ અને પાતળી પટ્ટીઓવાળાં સેન્ડલ્સ સારાં લાગશે. જો પાતળા હો તો મોટા બૂટ અને બલ્કી પ્લટે ફોમષ હીલ્સનાં જૂતાં અવોઇડ કરવાં. એના કરતાં લટ્રેપી સેન્ડલ કે બેલરે ીના તમારા પગમાં સારાં લાગશે.

શેકેલા તલ તેમાં નાખો અને તેને સામગ્રીઃ બે કપ ખોયા (પનીર) ભેળવો. કોકરવરણા પમશ્રણમાં • દોઢ કપ બારીક ભુક્કો કરેલા દળેલી સાકર નાખો. તેને સારી અને શેકેલા તલ • લવાદ પ્રમાણે રીતે ભેળવીને તેના લાડુ બનાવો. સાકરનો ભુક્કો • સુશોભન માટે ખોયાનું પમશ્રણ અપતશય ગરમ ન કેસરના તાંતણા, છોલેલી બદામ હોય નું ધ્યાન રાખજો, નહીં તો અને પપલતા ખોયા લડ્ડુ (ફરાળી) ખાંડ તેપીગળી જશે. લાડુને એક રીતઃ પેનમાં ખોયાને હળવી આંચે તેનો રંગ સોનેરી પીળો થાય ત્યાં સુધી શેકો. પ્લેટમાં ગોઠવીને કેસરના તાંતણા, બદામ અને ખોયાને થોડોક ઠંડો પડવા દો. વાટેલા અને પપલતા વડે સુશોપભત કરો.

* # &#,#(! #( .$ + -# .($ # )) , ,.**&1 *.+ / ! - +# ( )) )(&1 .&& 0 #(! - +#(! , +/# (! ! ' (*-#)( #+-" 1 * +-1 ((#/ +, +1 #/ )' 1 " - ), "#( , #22 ).(- + ) %- #& +-# , )+*)+ - ( 0 #(! .( -#)( ,* # &#,-, .( + &, * # & #, ).(- (# )+' 0 #-#(! ,- 3 / #& &

)(-

-

'& ," )(#

"215&& '/2 " !&%%*.( &2&-/.9

&$&04*/. /2 #/4)

Host your special day here at The Watermill Hotel in our unique & picturesque Riverside Setting, that brings together all the essential elements for a truly memorable event. %&", $)/*$& '/2 3*". !&%%*.( -02&33*6& *6&23*%& "215&& "$$/--/%"4&3 /6&2 (5&343 "4 " 4*-& "6*3) *2 /.%*4*/.&% 5.$4*/. 35*4&3 "$$/--/%"4&3 50 4/ (5&343 2"$&'5,,9 %&3*(.&% ":&#/ *$&.3&% '/2 $*6*, 7&%%*.( $&2&-/.*&3 /-0,*-&.4"29 $"2 0"2+*.( '/2 -/2& 4)". $"23 7/ $/-0,*-&.4"29 $)".(*.( 2//-3 7)&. #//+&% /.6&.*&.4,9 3*45"4&% 4/ 4)& /4/27"93 %&,*()4'5, #&%2//-3 *6&23*%& 2&34"52".4 #"2

!&%%*.(3 "24*&3 &$&04*/.3 ..*6&23"2*&3 /20/2"4& 6&.43 /$*", 5.$4*/.3 *..&2 ".$&3 ;3 )"2*49 6&.43 &-*."23 8)*#*4*/.3

&,

! -"*,

&84 "

#

"8 !

###

#

!

"


www.abplgroup.com

26

Gujarat Samachar - Saturday 20th October 2012

૨૫૯ ૨

૧૦

૬ ૧. ચલણી નસક્કા પાડવાનયં કારખાનયં ૨. લડાઈ, યયદ્ધ ૩. નવશ્વાસ, ખાતરી ૪. રિેઠાણ, િકાન ૫. નિંદય સિાજના ચાર નવભાગિાંનો દરેક ૬. િોર પીંછા ખોલી શોભા રચે તે ૯. લગ્ન વખતે િંડપ િાટે રોપાતો થંભ ૧૨. નિપતી ધિવનો ઉપદેશક ૧૩. રીત, િકાર ૧૫. ગોકુળ આઠિ ૧૬. ફેરો, ટનવ ૧૭. દક્ષની પયત્રી, સતી ૧૮. જીદ, િઠ ૨૦. છૂપાયેલાને શોધવાની રિત ૨૧. સોનયં ૨૫. િળવા િાથે િાથાિાં િારવયં તે ૨૭. તપકર ૨૮. તસવીર, છબી ૩૦. પાયલ, ઝાંઝર ૩૨. દયઃખ, વેદના

૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૫ ૧૬

૧૪ ૧૭

૧૮

૧૯ ૨૦

૨૧

૨૩

૨૨ ૨૪ ૨૫ ૨૮

૨૬

૨૯

૨૭

૩૦

૩૧

૩૨

૩૪

૩૩

૧. વિાણનો િયખ્ય ખલાસી, નાનવક ૩. દરેક જસિિાં ૭. ગળા કે છાતીિાં રૂંધાિણ ૮. ભાષાના િૂળાક્ષરો, કક્કો ૧૦. નનત્ય, સનાતન ૧૧. પગનથયયં, સીડી ૧૪. નકાિયં, વ્યથવ ૧૫. જવાબ દેવાનયં જોખિ ૧૮. જીવનકાળ ૧૯. સંભવ ન િોય એવયં ૨૨. પીડા, દયઃખ ૨૩. સખી, સનિયર ૨૪. અનનિેષ દ્રનિ, નજર ૨૬. વાળેલો આંકડો ૨૯. પાચ, રસી ૩૧. કંજૂસ, લોભી ૩૩. વાંસ કે ઘાસની પાત્ર જેવી બનાવટ ૩૪. બે કે વધારે રંગની સયરતની દોરી

૪ ૩ ૩ ૩ ૨ ૨ ૫ ૩ ૩ ૪ ૨ ૪ ૨ ૫ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨

જ્યો નત નલં ગ નત નથ પ

રા િા નય

બી ર

જો ર

જૂ

પા ત્ર

તા

રે

લી ટી

િ અ

િ શયં

• ભૂતપૂવવ ભારતીય લેગસ્પપનર અનનલ કુંબલેની આઈસીસીની નિકેટ સનિનતના ચેરિેનપદે વરણી કરાઇ છે.

ણ ર

ડી

ત્યં ચા ત

અ વા ચ

ર સો

લ ફ

ક ટુ સા ગ

ટું

આ ગ પ

ભા યાવ

નવ નધ

ગા વ

િા

કા ર

ભા રી

ધો ર

બૂ

૧ ૭

૨ ૯

૩ સુડોકુ-૨૫૮નો જવાબ

નવ ઊભી લાઈન અને નવ આડી લાઈનના આ ચોરસ સમૂહના અમુક ખાનામાં ૧થી ૯ના અંક છે અને બાકી ખાના ખાલી છે. તમારે ખાલી ખાનામાં ૧થી ૯ વચ્ચેનો એવો આંક મૂકવાનો છે કે જે આડી કે ઊભી હરોળમાં રરરિટ ન થતો હોય. એટલું નહીં, ૩x૩ના બોક્સમાં ૧થી ૯ સુધીના આંકડા આવી જાય. આ રિઝનો ઉકેલ આવતા સપ્તાહે.

૯ ૮ ૫ ૭ ૬ ૪ ૧ ૨ ૩

૬ ૪ ૩ ૧ ૨ ૫ ૮ ૯ ૭

૨ ૭ ૧ ૯ ૩ ૮ ૬ ૫ ૪

૧ ૨ ૯ ૪ ૫ ૬ ૩ ૭ ૮

૫ ૬ ૮ ૨ ૭ ૩ ૯ ૪ ૧

5

%6 &" ! ! $ " &# ' ! & $ % !( "# &! #! # " % ! ") ## ' # # $! % ! ) ## !!( $"" "" $ ! ) #

!(

$ !#

!

! % ! !

# ! "

#

!#

# " "

$ $

" ! % !# !

"

!

!% &

&" 77 4 #1 / "

# # $" # "

#

# &

! !

$

!

% ! $!

!

૩ ૯ ૭ ૬ ૧ ૨ ૪ ૮ ૫

! "2= 3< 6 "5<#6 .6 0# 4 - 2 . < < -0 2

:7

" 1 !6 . 4 / .% .

9 ' . .5 #1 . 1: 29 4$ 9 1 . 4 / ". "5 . 1 "4 "." . . . 2 0 / ( .9 1 .9 - 1 1 ". 1 #/ 1 3 +. / . 1 - # 1 1 1 ". 1 #1 . 1 05 . . 1 "0 ,. "9# !6

"

Profesional

#

!

! $

. 18 1 . 1 . .#. / . . / )1* . 1

#

!

!

" !

!

૮ ૧ ૨ ૫ ૪ ૯ ૭ ૩ ૬

#

#

"

૪ ૫ ૬ ૩ ૮ ૭ ૨ ૧ ૯

2

5 2* (4 .6 &2 . +5 # 4 4< <! . 3 /1 6 <,< 9 8 2 ( . 2". &2 0 .' .<! &2". ". %<& $9 ; <& . . <" . &5".

!

૭ ૩ ૪ ૮ ૯ ૧ ૫ ૬ ૨

• સયૂઝીલેસડના ભૂતપૂવવ કેપ્ટન િાનટિન િોવને નલર્ફોિા કેસસર િોવાનયં નનદાન થયયં છે. ૫૦ વષષીય િોવે ૧૯ વષવની વયે િથિ ટેપટ રિી િતી. જોકે વારંવાર કનડતી ઘૂંટણની ઈજાને લીધે ૩૩ વષવની વયે તેને નનવૃનિ જાિેર કરવાની ફરજ પડી િતી.

&5 &2)

!(

• ભારતીય િૂળની િોનનશા કાલ્ટેનબોનવ ફોર્યયવલા-વનિાં િથિ િનિલા નિસસપાલ બસયા છે. તેઓ ચોથી સૌથી જૂની એફ-વન ટીિના નિસ્સસપાલ પીટર સોબેરેના અનયગાિી બસયા છે. સોબેરે વયના કારણે િોદ્દા પરથી રાજીનાિયં આપ્યયં છે.

તા. ૧૩-૧૦-૧૨નો જવાબ

૩ ૪ ૩ ૪ ૩ ૩ ૩ ૫ ૩ ૪ ૨ ૩ ૨ ૩ ૨ ૩ ૩ ૪

$ !

# #

!


બોટિવૂડ

Gujarat Samachar - Saturday 20th October 2012

કોમેડી ફફલ્મ

શ્રીદેિીએ લગભગ ૧૫ િષા પછી િરીથી બોલલિૂડમાં પદાપાણ કયુું છે. શ્રીદેિીની અલભનય ક્ષમતાને ધ્યાનમાં રાખીને લદગ્દશાક ગૌરી લશંદેએ આ ફિલ્મની મુખ્ય ભૂલમકા તેને સોંપી છે. શરૂઆતથી અંત સુધી આ ફિલ્મ શ્રીદેિી પર જ આધાલરત છે. શલશ (શ્રીદેિી) એક આદશા ગૃલહણી છે,

પરંતુ તે અંગ્રેજીનાં ઓછા િાનને કારણે પાછી પડે છે. શલશનો પલત સલતષ (આલદલ હુસૈન) પોતાની પત્નીને એક આદશા પત્ની અને યોગ્ય માતા સમજે છે. શલશની મોટી પુત્રી સપના (નલિકા) ઉચ્ચકક્ષાની અંગ્રેજી મીલડયમની પકૂલમાં અભ્યાસ કરતી હોય છે. સપના પોતાની માતાને અંગ્રેજી ન િાિતું હોિાથી હંમેશા તેની મજાક ઉડાવ્યાં કરે છે, આ મુદ્દે સલતષ પણ નલિકાને સાથ આપે છે. આ દરલમયાન ન્યૂ યોકકમાં રહેતી શલશની બહેન સુજાતા કુમારની પુત્રીનાં લગ્ન હોય છે અને લગ્નની તૈયારીઓ માટે શલશ થોડા લદિસ માટે ન્યૂ યોકક જાય છે. ન્યૂ યોકક પહોંચીને શલશ અંગ્રેજીનો અભ્યાસ કરિાનો િયાસ કરે છે. આ અભ્યાસના મલહના બાદ શલશમાં આત્મલિશ્વાસ િધી જાય છે. જોકે આ ફિલ્મમાં અંગ્રેજી શીખતાં કેટલાક લોકોની કહાની પણ શ્રીદેિીની સાથે સામેલ કરિામાં આિી છે.

• મનિાષતા: આર. બાલ્કી, સુનીલ લુલ્લા અને રાકેશ ઝુનઝુનવાલા • પટકથા, સંવાિ લેખક: ગૌરી શશંદે • િીતકાિઃ સ્વાનંદ કકરકકરે • િાયકઃ સુશનશિ ચૌહાણ, અશિત શિવેદી, સ્વાનંદ કકરકકરે, શશલ્પા રાવ વગેરે • સંિીતકાિઃ અશિત શિવેદી

• રાની મુખરજીનાં ભાઈ પર છેડતીનો આરોપઃ રાણી મુખરજીનાં ભાઈ રાજા મુખરજીએ મોડેલ અને ટેલલલિઝન અલભનેત્રી લિયા શમાા સાથે છેડતી કરી હતી અને આ મુદ્દે મુંબઇની પોલીસે ૧૪ ઓક્ટોબરે તેની ધરપકડ પણ કરી હતી. જો કે, ૧૫ ઓક્ટોબરે પથાલનક કોટેે ૪૩ િષષીય રાજાને જામીન પર મુક્ત કયાા હતા. લિયા શમાાએ આરોપ મુક્યો છે કે તે રાજા પાસે પોતાની સ્પિપ્ટ સંભળાિિા ગઈ હતી, પરંતુ રાજાએ તેની કારમાં છેડતી કરી હતી. ધરપકડ બાદ રાજાને મેડીકલ તપાસ માટે હોસ્પપટલ મોકલાયો હતો.

27

સંિીતકાર આણંદજી શાહને અક્ષય એવોડડ બોલલિૂડમાં કચ્છને ગૌરિિંતુ પથાન અપાિનાર જાણીતા સંગીતકાર આણંદજીભાઈ િીરજી શાહને સંગીતનાં ક્ષેત્રમાં આજીિન ઉત્કૃષ્ટ િદાન બદલ ૨૦૧૨ના િલતલિત છઠ્ઠા અક્ષય એિોડેથી નિાજિામાં આવ્યા છે. દંતકતથારૂપ સંગીતકાર, ગીતકાર, ગાયક તેમ જ લેખક અક્ષય મોહંતીની જન્મ જંયતી લનલમત્તે ૧૩ ઓક્ટોબરે ભુિનેશ્વરમાં આયોલજત એક સમારોહમાં કલ્યાણજીઆણંદજીની જોડીના આણંદજીભાઈને િાલષાક એિોડે અપાયો હતો. લગભગ ૨૫૦થી િધુ

ફિલ્મોમાં સંગીત આપનાર આણંદજીભાઈએ મનહર ઉધાસ, ઉલદત નારાયણ, કુમાર સાનુ, અલકા યાલિક, સાધના સરગમ, સુલનલધ ચૌહાણ જેિી િલતભાઓ આપી છે. અક્ષય મોહંતી િાઉન્ડેશન તરિથી રૂલપયા એક લાખના રોકડ પુરપકાર સાથે િશસ્પત પત્ર પિીકાયાા પછી આણંદજીભાઈએ મોહંતી િત્યે આદરની લાગણી વ્યક્ત કરી હતી. મન્નાડે, ગુલઝાર, આશા ભોંસલે, પંલડત હલરિસાદ ચોરલસયાને પણ અગાઉ આ એિોડે મળી ચૂક્યો છે.

બચ્ચનને મળી ટિટિશ બથથ-ડે ટિફિ અમિતાભ બચ્ચનને તેિના ૭૦િા જન્િમિને અનોખી મિફ્ટ િળી. મિટનના એમિયન એિપી કીથ વાઝની ચેમિટી સંપથા મસલ્વિ પટાિ દ્વાિા તેિને િોબાઈલ ડાયામબટીસ મિમનક ભેટ પવરૂપે આપવાિાં આવી છે. અમિતાભ ૧૧ ઓક્ટોબિે ૭૦ વષષના થયા ત્યાિે તેિને આ મિફ્ટ િુંબઈની સેવન મિલ્સ િોસ્પપટલ ખાતે અપાઇ િતી. ભાિતિાં મિટનના ડેપ્યુટી િાઇકમિિનિના િપતે આ મિમનક ભેટિાં અપાઇ િતી. આિ િુંબઈને પ્રથિવાિ ડાયામબમટસની તપાસ િાટે િોબાઈલ યુમનટ િળ્યું. અત્યાિ સુધી આવી સુમવધા લંડન અને લેપટિિાં તથા ભાિતિાં િાત્ર િોવાિાં જ િતી. બચ્ચનનાં સન્િાનિાં આ યુમનટનું નાિ પણ ‘અમિતાભ’ િાખવાિાં આવ્યું છે. મબિ બી આ ચેમિટીના વડા છે અને ભાિતિાં ડાયામબટીસ અંિે જાગૃમત ફેલાવી િહ્યાા છે. સેવન મિલ્સ િોસ્પપટલ આ યુમનટનું સંચાલન અને નાણાંકીય વ્યવપથા સંભાળિે. આ યુમનટ દ્વાિા લોકોની ડાયામબટીસની તપાસ મવનાિૂલ્યે થિે.

!

%

"

&!

$

$ !

$ $

$

!

%

&

&

$

$ !

'

#%

%

' !

!

'

'

!'

'

&

&

$ '

$

! '

'

!

$

! &

&

! &6 &6 &6 &6 &6 &6 &6 &6

! % " # " # & !

" #

" # !! % " ! & ! &!" !! !"

#

"

" #

5 5 5 5 5 5 5 5

$ "

"

'

'

' &

$ !

'%

'

&

"

!# " & #

333 1,'/)'*0-+)'41 (0. (0/2'(2 1,'/)'*0-+)'41 (0.

!

#! "

"$

!

# " $

!


28

ભારત

Gujarat Samachar - Saturday 20th October 2012

ભ્રષ્ટાચાર મુદ્દે કાયદા પ્રધાન સલમાન ખુશશીદ ફસાયા

સોમવિી અમાસના પવવે પૂણેના જેજુરીના ભગવાન ખંડોબા (તશવના અવિાર) સંસ્થાનમાં ધાતમિક અનુષ્ઠાન થયું હિું. સોમવારે નીકળેલી ખંડોબાની પાલખીના દશિન માટે અંદાજે બે લાખ ભક્તો એકત્ર થયા હિા. ભક્તોએ ભગવાનનો જય જયકાર કરીને છિ પરથી ભંડારા’ એટલે કે હળદર ઉડાડી હિી. આ દૃશ્ય જોઈને જાણે જેજુરી સંસ્થાન સોનેરી રંગથી રંગાયું હોય િેવું દેખાિું હિું. આ મંતદરનો તજણોિદ્ધાર ઇન્દોરના હોલકર રાજવી પતરવારનાં મહારાણી અહલ્યાબાઇએ ૨૫૦ વષિ પહેલા કરાવ્યો હિો.

સંતિપ્ત સમાચાર • કોંગ્રેસે લોકસભાની બે બેઠકોની પેટાચૂંટિીમાં ઉત્તરાખંડની ટીહરી બેઠક ગુમાિી છે. જ્યારે પશ્ચચમ બંગાળની પ્રિિ મુખર્ો રાષ્ટ્રપવત બનતા ખાલી પડેલી બેઠક એડીચોટીનું જોર લગાવ્યા બાદ પાતળી બહુમવત સાથે જાળિી રાખી છે. ઉત્તરાખંડની પ્રવતષ્ઠાપૂિો વટહરી સંસદીય બેઠક વિજય બહુગુિા મુખ્ય પ્રધાન બનતા ખાલી પડી હતી. તેના પરથી કોંગ્રેસના ઉમેદિાર અને વિજય બહુગુિાના પુત્ર સાકેત બહુગુિાની હાર થઇ છે. જ્યારે પશ્ચચમ બંગાળમાં જાંગીપૂર બેઠક પર પ્રિિ મુખરર્ના પુત્ર અવભર્ત માંડ ૨૫૩૬ મતે ર્ત્યા હતા. • ભગિાન િેંકટેશ્વરના ભક્ત એિા એક અજાણ્યા ભક્તે વતરુપવત બાલાર્ મંવદરને અંદાજે રૂ. સિા કરોડની મૂવતો દાનમાં આપી છે.

આ મૂવતો કકંમતી હીરા જડેલી સોનાની છે. મંવદરનાં દાનપાત્રમાંથી આ ઉપરાંત દેિી પદ્માિતી અને લક્ષ્મીર્ની મૂવતોઓ પિ મળી આિી છે. • રાષ્ટ્રવપતા મહાત્મા ગાંધીને લઈને ફેસબુક પર અપમાનજનક વટપ્પિી કરનાર એક સખશ વિરુદ્ધ ફવરયાદ દાખલ થઇ છે. હાલ ગુજરાતનાં ગાંધીધામ શહેરમાં રહેતા અને રાજસ્થાનના મેરતા શહેરના િતની દતારવસંહ રાઠોડે આ વટપ્પિી કરી હતી. • દર િષષે ગિોશોત્સિ દરવમયાન મુંબઈના લાલબાગ ચા રાજાનાં દશોન કરિા હજારો લોકો આિે છે અને તેમને કરોડોની ભેટ ચડાિે છે. ગયા િષષે લાલાબાગ ચા રાજાને રૂવપયા બાર કરોડ સુધીની રોકડ ભેટમાં આિી હતી. આ િખતે તો આંકડો તેને પાર કરી જાય તેમ લાગે છે, કારિ કે આ િષષે પિ અનેક ભેટ-સોગાદો અને આભૂષિો વિઘ્નેશ્વરના ચરિે ચડાિાયાં છે.

નવી દિલ્હીઃ એક હિડદી ડયૂઝ ચેનલે ગત સપ્તાિે દાવો કયોો િતો કે ઉત્તર પ્રદેશમાં શારીહરક રીતે અપંગ લોકો માટે ફાળવાયેલ લાખો રૂહપયા કાયદા પ્રધાન સલમાન ખુશશીદ અને તેમની પત્ની લૂઇસ દ્વારા ચલાવાતી સામાહિક સંસ્થાઝાકકર હુસૈન ટ્રસ્ટે િડપ કયાો િતા. સંસ્થાએ સરકારી અહધકારીઓ સાથે સાંઠગાંઠ રચીને અપંગ લોકોના િકની રકમ ઉચાપત કરવાની કહથત ફહરયાદ અંગે ઉત્તર પ્રદેશ સરકારે જાડયુઆરીમાં તપાસના આદેશો પણ આપ્યાં િતા. લૂઈસ ખુશશીદે આ આરોપોને ખોટા અને આધારહવિોણા ગણાવીને નકારી કાઢ્યાં િતા. એક હનવેદનમાં લૂઈસે િણાવ્યું િતું કે તેમણે ખુદ ૧૭ સપ્ટેમ્બરે મુખ્ય પ્રધાન

સલમાન ખુશશીદ

અહખલેશ યાદવને આ અંગે તપાસ કરવાની હવનંતી કરી િતી કે િેથી સત્ય બિાર આવે. સામાહિક કાયોકતાો અરહવંદ કેિરીવાલની આગેવાનીમાં ઈન્ડડયા અગેડસ્ટ કરપ્શનના એક હનવેદનમાં લૂઈસ સામે કેસ દાખલ કરવાની અને તેમની ધરપકડ કરવાની માંગણી કરી િતી. કેિરીવાલે ભય વ્યિ કયોો િતો કે તેઓ શહિશાળી લોકો િોવાથી પુરાવાઓ સાથે ચેડાં કરી શકે છે. ખુશશીદે તેમની સામે મૂકાયેલા આરોપો માટે તમામ

પ્રકારની તપાસ માટે તૈયારી દશાોવી િતી. તેમણે તપાસ ટીમમાં આરોપો મૂકનારાઓને પણ સામેલ કરવાની સલાિ આપી છે. સલમાન ખુશશીદ ટ્રસ્ટના ચેરમેન અને લૂઇસ પ્રોિેક્ટ હડરેક્ટર છે. બીજી તરફ હવપક્ષોએ આ મામલે સલમાન ખુશશીદના રાજીનામાની માગણી કરી િતી, િો કે કોંગ્રેસે સલમાનને હિન ચીટ આપતા રાજીનામાનો છેદ ઉડાડ્યો િતો. ખુશશીદે િણાવ્યું કે, આ તપાસમાં આરોપો મૂકનારા મીહડયા સમૂિ ઇન્ડડયા ટુડેના ચેરમેનને પણ સામેલ કરવામાં આવે. પોતાના ટ્રસ્ટ પર આરોપ મૂકનારા ઇન્ડડયા ટુડે સમૂિ સામે લૂઇસ ખુશશીદે રૂ. ૧૦૦ કરોડનો બદનક્ષીનો દાવો કયોો છે.

પ્રતિષ્ઠા જાળવીને કૌભાંડો કરો

ભ્રષ્ટાચાર મુદ્દે વડા પ્રધાન તચંતિિ

યુપીએ સરકારનાં કૌભાંડોનો જાહેરમાં વિરોધ કરનાર સમાજિાદી પાટટીના સુપ્રીમો મુલાયમવસંહ યાદિે ઉત્તર પ્રદેશમાં તેમની સરકારના પ્રધાનોને નિાઇ લોગે તેિી સલાહ આપી છે કે પૈસા બનાિો, માલામાલ થાઓ, અપ્રમાવિકતા આચરીને મનફાિે તેટલા પૈસા કમાઓ પિ પક્ષ કે સરકારની છબી ખરાબ ન થાય તે રીતે આિાં કાયોો કરજો. સમાજિાદી વિચારક રામમનોહર લોવહયાની ૪૬મી પુણ્યવતવથ પ્રસંગે તેમિે આમ કહ્યું હતું.

ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી તંત્રના અવધકારીઓના ૧૯મા સંમેલનમાં િડા પ્રધાન મનમોહન વસંહે જિાવ્યું હતું કે ભ્રષ્ટાચારના મુદ્દે દેશમાં દુષ્પ્રચાર ચાલે છે. તેના કારિે માત્ર દેશની છવબ જ પ્રભાવિત નથી થતી પરંતુ અવધકારીઓનું મનોબળ પિ નીચું આિે છે. પારદશોક િહીિટ અને જિાબદારીઓ નક્કી કરિા માટે ભ્રષ્ટાચાર પ્રવતબંધક કાયદાઓમાં પવરિતોનો લાિિા જરૂરી છે. ભ્રષ્ટાચારના મોટાભાગના કકસ્સા િેપારી કંપનીઓ સાથે સંકળાયેલા છે.

%4>*- % #1 1 :7 50 #-<$6 ,1&%5 1!

!

1,# 2 0' "0-!$. (20. 1. 40 1. &&2'33 #&7# #4+&#2 '/42' '/.02' 6'/5' '/40/ #2207 +&&-'3'8

- 9; 4 4 9789 <##) " #- - / - %1( 3 / !%1'%

4 1 : 77 / 4 #( 0 (3

- 87 77 &1 4

.-&. ++$ 1. 40 1. ''4 2''4 1. 40 1. 5-452#- 120)2#..' 1. 40 1. +//'2 1. 40 001. +6' 53+% #((-' 2#7 04' -- .#22+'& &#5)*4'23 #/& 3+34'23 0( 0,+42# #.#, #2' *'#24+-9 +/6+4'& 40 #44'/& 4*' %'-'$2#4+0/

%4>*- -

/

/< &-

&1 / / 4 1 ,1&%5 1! / - #- &-< 6 * 5

-5 % < #-

-. +-.$ ,%-.+ 0(-, *(0!' ( ,#2 '(. )* * 0$* 2 ,0 0$* ' .0(!$, 0$* '$/'!' ( 0$*

- =&1 -

4

6 +/ - . / - - / -"##- -5 -#1! 1

2! -

#-

-5


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 20th October 2012

અઠવાડિક ભડવષ્ય તા. ૨૦-૧૦-૧૨ થી ૨૬-૧૦-૧૨ Tel. 0091 2640 220 525

જ્યોશતશષ ભરત વ્યાસ

મેષ રાશિ (અ.લ.ઇ) આપને માટે મહત્ત્વનાં અને આશાથપદ સંજોગો સર્ગતા માનસસક તંગસદલી હળવી બનશે. આગળ વધવાના માગગ ખુલ્લો થતાં સસિયતામાં વધારો થશે. નાણાંભીડની સમથયામાંથી બહાર નીકળી શકશો. નોકસરયાતના પસરવતગનના પ્રયાસો ફળદાયી બનશે.

વૃષભ રાશિ (બ.વ.ઉ) માનસસક તંગસદલી કે અકળામણ વધશે. અકારણ સચંતાથી અશાંસતનો અનુભવ થાય. બાહ્ય સંજોગોને મન હાવી થવા દેશો નહીં. નાણાંકીય જવાબદારીઓ વધતી જોવાશે. આવક કરતાં ખચગના પ્રસંગો અને લાભમાં અંતરાયો જણાશે. ધીરધાર કરશો નસહ.

શમથુન રાશિ (ક.છ.ઘ) મૂંઝવણોનો સાનુકૂળ ઉકેલ મળશે. માનસસક બોજો હળવો થશે. સાનુકૂળતા સર્ગતી જણાશે. નાણાંકીય સ્થથસત સુધરશે. આવક વધશે. આસથગક જવાબદારીઓ પાર પડે. શેરસટ્ટાથી લાભ નથી. સવશ્વાસે સધરાણ કરવાથી નુકસાન થાય. નોકરીના ક્ષેત્રે તમારા પ્રયત્નો ફળશે.

કકક રાશિ (ડ.હ) એકંદરે સમય સારો નીવડશે. થવથથતા અને સસિયતા વધશે. પ્રગસતકારક નવરચનાથી તમારી મૂંઝવણો દૂર થશે. આસથગક બાબતો અંગે વધુ પ્રયત્નશીલ અને ર્ગૃત રહેવું જરૂરી સમજવું. ઝડપી આવકની આશા ફળે નહીં. નોકસરયાતને કામનો બોજો વધતો લાગશે.

શસંહ રાશિ (મ.ટ) તમારો પુરુષાથગ ફળદાયી નીવડશે. સસિયતા વધશે. આગળ વધો, અને ફતેહ મેળવો. સફળતા તમારા કદમ ચૂમશે. જરૂસરયાતના પ્રમાણમાં આવક ઓછી રહેતાં તંગી જણાય. ઉઘરાણી ફસાય નહીં તેનું ધ્યાન રાખજો. નોકરીમાં સંજોગો બદલાશે. અડચણોમાંથી માગગ મળશે.

કન્યા રાશિ (પ.ઠ.ણ) સપ્તાહમાં આશાથપદ પ્રસંગો સર્ગશે. સમત્રો-સ્નેહી મદદરૂપ થાય નાણાંકીય દૃસિએ આ સમય સમશ્ર છે. હજુ ધાયાગ લાભ મળવાની શક્યતા નથી. નવા ખચગ વધશે. મહત્ત્વના લાભથી ઉત્સાહ ટકી શકશે. મૂંઝવણાંથી સારો માગગ મળશે. નોકસરયાતને બદલી-બઢતી અંગેના કામકાજો સફળ થતાં જણાય.

તુલા રાશિ (ર.ત) સામાસજક અને ર્હેર પ્રવૃસિમાં યશ મળતાં તમારો ઉત્સાહ વધશે. પ્રગસતકારક નવરચના થાય. માનસસક થવથથતા જળવાશે. નાણાંકીય દૃસિએ કોઈ તકલીફો હશે તો તેમાંથી બહાર નીકળવાનો માગગ મળશે. ખચગને માટે જરૂરી નાણાંની વ્યવથથા કરી શકશો.

વૃિશ્ચક રાશિ (ન.ય) સવના કારણ પસરસ્થથસત કે પ્રસંગોથી માનસસક ઉત્પાત કે અજંપો વતાગશે. તમારી લાગણીઓ કે થવમાન ઘવાય તેવા પ્રસંગો પણ બેચેન બનાવશે. નાણાંકીય પસરસ્થથસતમાં સુધારો થશે. અગત્યની કામગીરી સફળ થતાં લાભની તક સર્ગય. આવક કરતાં ર્વક વધશે.

ધન રાશિ (ભ.ફ.ધ.ઢ) ગ્રહયોગ તમારા આત્મસવશ્વાસ અને જુથસાને નરમ પાડે તેવા છે. આત્મશ્રદ્ધા અને દૃઢ સંકલ્પ દ્વારા જ તમે સફળ બની શકશો. તેથી આત્મસવશ્વાસ ટકાવવો જરૂરી છે. પીછેહઠનો અનુભવ થાય તો પણ સનરાશ થશો નસહ. આ સમયમાં નાણાંકીય બાબતો મધ્યમ રહેશે.

મકર રાશિ (ખ.જ) આ સમયમાં મનનો બોજ હળવો થતો જણાશે. નવા કામકાજોમાં જણાતી પ્રગસત ઉત્સાહનો સંચાર કરશે. આવક કરતાં ખચગનું પલ્લું નમતું રહેવાથી બચતના યોગ નથી. નોકસરયાતની સમથયાના ઉકેલ માટે સાનુકૂળતા સર્ગશે. વેપારધંધાના ક્ષેત્રે સફળતા મળશે.

કુંભ રાશિ (ગ.િ.સ.ષ) આ સમયમાં ઘષગણ વાદસવવાદના કારણે સવરોધ અને સવખવાદનું વાતાવરણ સર્ગશે. બને તેટલા સંયમ અને શાંસતથી વતગજો. સવવાદ નહીં ટાળો તો સંબંધો બગડશે. કોઈ પણ બાબતમાં ઉતાવળા થયા સવના સવચારીને સનણગય કરજો. ધારણા-અનુમાન ખોટા ઠરશે.

મીન રાશિ (દ.ચ.ઝ.થ) આત્મસવશ્વાસ અને મનોબળ ટકાવવું જરૂરી છે. આવકર્વકના પાસાંનું સમતોલન ર્ળવજો. ખચાગ વધુ થશે અને લેણી રકમ મળવામાં સવલંબ થશે. લાભની આશા હશે તેમાં વ્યય-હાસન થશે. નોકરી અને ધંધામાં સખત મહેનત જરૂરી છે. પુરુષાથગ વધુ કરવો પડે અને છતાંય સફળતા મળવામાં સવલંબ થશે.

પાન-૧૦નું ચાલુ

તમારી વાત... અમને ગમતું ‘ગુજરાત સમાચાર’ ગુજરાતીઓનાં ગવગ સમાન ‘ગુજરાત સમાચાર અને એસશયન વોઈસ’ની અણમોલ, અમૂલ્ય રૂબી એસનવસગરીની આપ સવવેને ખુબ ખુબ શુભચ્ે છાના વધામણા પાઠવતા અસત આનંદ ઉભરાય છે. ‘ગુજરાત સમાચાર - એસશયન વોઈસ’ના સમગ્ર કાયગકતાગઓને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ર્ણવા જેવ,ું માણવા જેવું ઉપયોગી વાંચન માટે ‘ગુજરાત સમાચાર’માં મળતું રહે છે. વાર, તહેવાર, પ્રસંગોને અનુલક્ષીને સમગ્ર સામગ્રી એકઠી કરી વાંચકોને પીરસો છો આ ઉપરાંત ‘એસશયન વોઈસ’માં આજના યુવાન વાચકો માટે સવશેષ '૧૮ પ્લસ પેજ' જેમાં યુવાનોને ઉપયોગી સવધસવધ માગગદશગન જેવા કે ઈન્ટરવ્યુ, ઈવેન્ટ્સ સવ.નો સમાવેશ હશે. આજના યુવકને ખાસ સવનંતી 'એસશયન વોઈસ'ને ઉપયોગી ર્ણી સનયસમત વાંચન પોતાનું ચાલુ રાખે. અસત પસરશ્રમ વેઠી તૈયાર કરેલ આ સવશેષ આરોગ્ય, મ્યુસઝક, અપકમીંગ ઈવેન્ટ્સ ઉપરાંત ઈન્ટરવ્યુ એમ અન્ય સભન્ન સભન્ન સવભાગોનો સમાવેશ હોવાથી તે તરફ ધ્યાન દોરે તેવી નમ્ર સવનંતી - કારણ અન્ય રીતે ઉપયોગી માગગદશગન મળતું રહેશ.ે હેરો લેઝર સેન્ટર, હેરો, શુભ નવરાત્રી તેમજ સદવાલી મહોત્સવ સનસમિે સવવેને આનંદ આપે તેવા આનંદ મેલામાં દસરયાવ સદલ ‘ગુજરાત સમાચાર - એસશયન વોઈસે’ ૧૨ વષગથી નીચેના બાળકો

29

માટે સવનામૂલ્યે મેળામાં પ્રવેશ આપ્યો અને ટીકીટની બધી રકમ ચેરીટી ‘Food for Life’ વૃંદાવનને અપગણ કરવામાં આવી આથી સવશેષ બીજું ક્યું દાન? અન્નદાન શ્રેષ્ઠદાન છે. આવા ઉમદા સુસવચાર નસીબવંતાને જ ઉપજે અને તે આપણું માનીતુ,ં ર્ણીતુ,ં ‘ગુજરાત સમાચાર’ સવના આવા ઉચ્ચ સવચારો અશક્ય છે. - ભાનુબહેન એમ. પીપરીયા, ઈલફડડ

ટપાલમાંથી તારવેલું • કૌશિકરાય દવે મામમીક કટાક્ષ કરતાં જણાવે છે કે ‘મરી ગયેલાને ગંગાજળ પાવો છો તેના જીવતા કદી પાણી પાયું નથી, અંતતમ ઘડીએ સેવા કરી નથી, હવે મરેલાની સેવાનો ઢોંગ શું કરવાનો? • વેમ્બલીના રમાકાંત પટેલ મહાત્મા ગાંધીજીનું અવતરણ ટાંકતા જણાવે છે કે ‘ધમગ જીવનથી અલગ નથી. જીવન એ જ ધમગ છે. ધમગ સવનાનું જીવન મનુષ્ય જીવન નથી પરંતુ પશુજીવન છે. જુદા જુદા ધમોગનું અધ્યયન કયાગ પછી હું એ સનણગય પર આવ્યો છું કે બધા ધમોગનું એકીકરણ જરૂરી છે. તેની એક મહાચાવી હોઈ જોઈએ. એ મહા ચાવી છે સત્ય અને અસહંસા.’ • વેમ્બલી પાકકના ઠાકરિીભાઈ કુકડીયા કોન્ફ્યુસશયસનું અવતરણ ટાંકતા જણાવે છે કે ‘અનાયાસે થતી પ્રાપ્ત થયેલી લક્ષ્મી, પસરશ્રમ તથા પુરુષાથગ વગરનું જીવન અને સાચી ભૂખ સવનાનું ભોજન આ ત્રણેય ભલે થોડો સમય આનંદ આપે પણ સરવાળે તે હાસનકતાગ છે.’


30

દેશવિદેશ

Gujarat Samachar - Saturday 20th October 2012

અડવાણીએ ભારત સરકારની નીશતની પ્રશંસા કરી જીનીવાઃ વિપક્ષ તરફથી વિવિધ મુદ્દે ભારે વિરોધનો સામનો કરી રહેલી ભારત સરકાર માટે રાહતના સમાચાર છે. ભાજપના નેતા લાલકૃષ્ણ અડિાણીએ સરકારની ‘મહાત્મા ગાંધી નેશનલ રૂરલ એમ્પ્લોયમેન્ટ ગેરેન્ટી એક્ટ’ યોજનાની પ્રસંશા કરી છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં બોલતા અડિાણીએ જણાવ્યું હતું કે આ યોજના ‘કામને બદલે દામ’ આપનારી વિશ્વની

સૌથી મોટી યોજના છે. આ યોજનામાં ભારતના ૫૩ કરોડ ગરીબ ગ્રામ્ય મજૂરોને ૧૦૦ વદિસ ચોક્કસ કામની બાંહેધરીની સાથે ૫૦ ટકાથી પણ િધુ કામ મવહલાઓને ફાળે જાય છે. આ નીવતથી સામાવજક અસમાનતા ઘટી છે. ગ્રામીણ લોકોની ગરીબી દુર થઇ છે, ગામડામાં માળખાગત સુવિધા ઊભી થઇ છે અથિા તો િધી છે અને તે રીતે આવથિક વિકાસમાં સહયોગ આપ્યો છે.

સંશિપ્ત સમાચાર • વિવિધ ક્ષેત્રમાં નોબેલ પાવિતોવિક જાહેિઃ ગત સપ્તાહે અથથશાસ્ત્ર, સાહહત્ય અને શાંહત િેત્રના નોબેલ પાહિતોહિક જાહેિ થયા છે જેમાં અમેહિકાના એલહિન િોથ તથા લોયડ શેપલીને અથથશાસ્ત્ર માટે આ પાહિતોહિક જાહેિ થયું છે. ગતમાં િિોથમાં આહથથક મોિચે અશાંત િહેલા ‘યુિોહપય સંઘ’ને આ િિથનો શાંહત નોબેલ પુિસ્કાિ મળ્યો છે. જ્યાિે ચીની લેખક મો યાનને સાહહત્યનો નોબેલ પુિસ્કાિ જાહેેિ થયો છે. પ૭ િિથના યાન ચીનમાં સૌથી િધુ િંચાતા લેખક છે. કેહમસ્ટ્રીનું નોબેલ પ્રાઇઝ બે અમેહિકન-િોબટટ લેફ્કોહિત્સ અને િાયન કોહબલ્કાને મળ્યું છે. તેમણે શિીિની કોહશકાઓની કાયથપ્રણાલી અને પયાથિિણ સાથે તેની પ્રહતહિયા પિ સંશોધન કયુું છે. • મલાલાને સાિિાિ માટે વિટન મોકલાઈઃ પાકકસ્તાનમાં તાહલબાનો હિરુદ્ધ સંઘિથમાં ત્રાસિાદી હુમલાનો હશકાિ બનેલી ૧૪ િિષીય મલાલા યુસુફજઈને સાિી સાિિાિ માટે હિટન મોકલિામાં આિી છે. ગત સપ્તાહે સ્કૂલેથી ઘિે પિત ફિતી િખતે ત્રાસિાદીઓએ તેને ગોળી માિી હતી. • િજત ગુપ્તાને હળિી સજા કિિા માગણીઃ ઇનસાઇડિ ટ્રેહડંગના કેસમાં ગોલ્ડમેન સેક્સના ભૂતપૂિથ બોડટ મેમ્બિ િજત

E +?" *A'B59*> ' . C &B .G &&? -E,. E.B E( 2 I& &-. 2 -I ? &? <>-> ?7? &>," -0>+>G 0? B "B+&B .G & ,@N&02H ?+>G#?

ગુપ્તાને હળિી સજા કિિા માગણી થઇ છે. હબલ ગેટ્સ અને કોફી અન્નાન જેિા મહાનુભાિોએ દ્વાિા અમેહિકન જજ સમિ એિી િજૂઆત કિી છે કે આ મહહનાના અંતમાં જ્યાિે ગુપ્તાને સજા થાય ત્યાિે તે હળિી હોય તે આિકાયથ છે. • કેન્યાના પ્રમુખે સાંસદોને બોનસની યોજના ફગાિીઃ કેન્યાના સાંસદોએ પોતાને જ £૧૬.૮ હમહલયનનું બોનસ આપિા કિેલી યોજનાને કેન્યાના પ્રમુખે ફગાિી છે. આગામી ચૂંટણી પહેલા હનવૃત્ત થનાિ દિેક સાંસદને £૭૫,૦૦૦નું હિદાયભથ્થું આપિાની યોજના હતી. આટલી આિક િળતાં સિેિાશ કેન્યાિાસીને ૬૬ િિથ લાગે છે. • ઉપિાષ્ટ્રપવતપદની ચચાામાં ઉપપ્રમુખ વબડેને મેદાન માયુુંઃ અમેહિકામાં ઉપિાષ્ટ્રપહતપદ માટેની હડબેટમાં ઉપપ્રમુખ હબડેને મેદાન માયુું હતું. ઉપપ્રમુખપદે િહેલા જો હબડને હિપબ્લલકન ઉમેદિાિ પોલ યાથન ઉપિ ઘણા શાબ્લદક પ્રહાિો કયાથ હતા. જે ગત સપ્તાહની ઓબામા-િોમની હડબેટ દિહમયાન ઓબામાના સિળ વ્યહિત્િથી તદ્દન અલગ હતા. • વહન્દુની જાતીય સતામણી બદલ વિક્ષક સામે ફવિયાદઃ દહિણ આહિકામાં એક સંગીત હશિકે એક હહન્દુ યુિકની જાહતય સતામણી કયાથનો કકસ્સો બહાિ આવ્યો છે. હશિક પિ યુિકના માતા હપતાએ આિોપ લગાવ્યો છે કે તેણે તેમના પુત્રની છેલ્લા ત્રણ િિથથી જાતીય સતામણી કિી છે.

M A YO R O F L O N D O N P R E S E N T S

D IWAL I F E STIVAL Free festival of lights at Trafalgar Square with music and dance, 2 to 7pm. Everyone’s invited. Sunday 28 October ¡ london.gov.uk/diwali

&> :+>!'8E +/B.> B "> KJ M LJKL&> "B+!B -E,. E.B E( 2 I& .G &+>G :B 5 C1& 2B-B+&?+>G *> .?%E 3"E +?"&B E4 -? .> &+>G 2 I& "-? D =" >- ?$H +> C ) A A) N*&G$& &B "B+&> ;0/ *N06, +> C +B 2F :*@&B :>#I&> -? ? # # " %! " ' " # ' ( " $% $ # " $ # "

#$

(

$

# # " " & $

$

%

( "& $

$

$ "

"#

"

$ $

"

(

$

$ $

# (

શું આપના ઘરે એશશયન વોઈસ આવે છે ? ન આવતું હોય તો આજે જ મંગાવો


બ્રિટન

Gujarat Samachar - Saturday 20th October 2012

'ફ્રેન્ડ્ઝ અોફ મોશી'નું સ્નેહ સંમલેન યોજાયું

તિટનમાં વસતા અને મૂળ ટાન્ઝાનીયાના મોશી ગામના મૂળ વતનીઅોના બનેલા 'ફ્રેન્ડ્ઝ અોફ મોશી'નું સ્નેહ સંમલેન તા. ૭-૧૦-૨૦૧૨ના રોજ વેમ્બલી, લંડનની તિલટલ ક્લબ ખાતે યોજાયું હતું. જેમાં મોશી ગામના ૩૦૦ ર્યતિઅો સપતરવાર ઉપસ્લથત રહ્યાા હતા. પ્રલતુત તસવીરમાં પ્રવચન કરતા 'ગુજરાત સમાચાર – એતશયન વોઇસ'ના તંત્રી શ્રી સવવશ્રી સીબી પટેલ તેમજ 'ફ્રેન્ડ્ઝ અોફ મોશી' સ્નેહ સંમલેનના આયોજકો સવવશ્રી નતવનભાઇ પટેલ, તદલીપભાઇ પટેલ અને કાંતતભાઇ વાઢેર નજરે પડે છે.

દીવાળી ફેસ્લટવલ – ૨૦૧૨ પંકિ સોઢા દ્વારા પ્રલતુત દીવાળી ફેસ્લટવલ – ૨૦૧૨િું આયોિિ તા. ૩ અિે ૪ િવેમ્બર, ૨૦૧૨િા રોિ શનિ-રનવવાર દરનમયાિ સવારે ૧૦થી રાતિા ૮, બાયરિ હોલ, હેરો લેઝર સેન્ટર, હેરો HA3 5BD ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. િેમાં શ્રેષ્ઠ મિોરંિિ, શોપીંગ, હનરફાઇઅો, ફેશિ શો અિે ફૂડ ચોપાટીિો લાભ મળશે. આ પ્રસંગે તમારા ફેવરીટ લટાસવિે પણ મળી શકશો. સંપકક: નવડીયો રામા 020 8097 0116. િીચેિા પ્રશ્નિો સાચો ઉત્તર આપિાર તમામ વાચકોિે ૨ નટકીટ આપવામાં આવશે અિે સાચો િવાબ આપિાર વાચકોમાંથી ડ્રો દ્વારા પસંદ થિાર ૫ વાચકિે ૪-૪ નટકીટ આપવામાં આવશે. આપિા િવાબ alka.shah@abplgroup.com પર મોકલવા નવિંતી. પ્રશ્ન: દીવાળી ફેલટીવલમાં ભાગ લેવા આવિાર કલાકારો કઇ ટીવી નસરીયલમાં કામ કરે છે? જવાબ: ...................................

ભૂતપૂવવ લશ્કરી વડાઓ પર પ્રતતબંધ આવશે લંડનઃ નિવૃત્ત લશ્કરી અનિકારીઓ ડીફેન્સ પેઢીઓ વતી વ્હાઈટહોલમાં લોબીઈંગ કરતા હોવાિા આિેપો પછી ભૂતપૂવવ ઉચ્ચ લશ્કરી વડાઓ પર નમનિલટરો અિે નસનવલ સવવન્ટ્સિો સંપકક સાિવા પર પ્રનતબંિ આવી શકે છે. િ રોયલ નિનટશ લીનિઅિિા પ્રમુખ લેફ્ટ. િિરલ સર જ્હોિ કકલઝેલી દનિણ કોનરયાઈ શલત્ર સોદાગર પેઢીિું પ્રનતનિનિત્વ કરતા હોવાિું બહાર આવ્યા પછી લીનિઅિ દ્વારા તપાસિો આરંભ થયો હતો. અંડરકવર રીપોટટરો દ્વારા છ ભૂતપૂવવ કમાન્ડરોિું રેકોનડિં ગ કરાયુ ં હતુ, િેમાં ભૂતપૂવવ આમમી વડા િિરલ લોડટ ડેન્નાટ, રોયલ િેવીિા ભૂતપૂવવ સેકન્ડ ઈિ કમાન્ડ એડનમરલ સર ટ્રેવર સોર અિેઆમમીિા ભૂતપૂવવ પ્રોક્યોરમેન્ટ વડા લેફ્ટ. િિરલ નરચાડટ એપલગેટિો સમાવેશ થાય છે.

યુતનવતસવટીઓ દ્વારા પરંપરાગત ઈન્ટર્યુવ રદ લંડનઃ પરંપરાગત ઈન્ટવ્યુવ મધ્યમવગમીય પનરવારો અિે લવતંત્ર શાળાઓિા નવદ્યાથમી અરિદારોિી તરફેણ કરતા હોવાિી નચંતા વચ્ચે યુનિવનસવટીઓએ આવા ઈન્ટવ્યુવ રદ કયાવ છે. નિષ્ણાતોિી પેિલ દ્વારા પ્રશ્નો પૂછવાિી વતવમાિ પદ્ધનત ગાખનણયા અિે આત્મનવશ્વાસી નવદ્યાથમીઓિે વિુ ફાયદાકારક બિે છે. નવદ્યાથમીઓિે પ્રશ્નોિાં િવાબ આપવાિું શીખવાય છે. આિા બદલે દરેક નવદ્યાથમીએ લપીડ ડેનટંગ લટાઈલિા ઈન્ટવ્યુમવ ાંથી પસાર થવાિું રહેશ.ે આ પદ્ધનતમાં તેમણે સમલયા ઉકેલ અિે રોલપ્લેઈંગમાં ભાગ લેવાિા આમિેસામિે ટુક ં ા અિેક ઈન્ટવ્યુવ આપવાિા રહેશ.ે

ગૂગલના વડા મથકે મુસ્લલમોનું તવરોધ પ્રદશવન લંડનઃ આશરે ૧૦,૦૦૦ મુસ્લલમોએ લંડિમાં ગૂગલિા વડા મથકિી બહાર રનવવારે દેખાવો કયાવ હતા. નિટિમાં ગૂગલિી ગૌણસંલથા યુટ્યબ ુ વેબસાઈટ પરથી મોહમ્મદ પયગમ્બરિે હીણા ચીતરતી ‘ઘૃણાલપદ અિે અપમાિિિક’ ઈલલામનવરોિી કફલ્મ દૂર કરાવવાિા પ્રયાસમાં આ પહેલું નવરોિ પ્રદશવિ હતુ.ં હજારો મુસ્લલમો છેક ગ્લાસગો િેવા દૂરિા લથળેથી નવરોિમાં ભાગ લેવાં હાિર થયાં હતા. આગામી સપ્તાહોમાં હાઈડ પાકક સુિી લાખો લોકોિી કૂચિી યોિિા છે. આયોિક મસૂદ આલમે િણાવ્યુ હતુ કે ‘અમારું આગામી નવરોિ પ્રદશવિ નવશ્વભરમાં ગૂગલ અિે યુટ્યબ ુ િી ઓકફસો સામે કરાશે.

31

/QR^QR < 9(( G]0 L]X *=2 ]222 4+.Y%W+O FFFfKQRbJQHLKf`QfHW J!/%"O YR\QNKQRbJQHLKf`QfHW

8\"+_,^VZY >) M&%_/

K+\/ZWVZ+ K/W+ ](W& A^U L]2L

2( K/NY

;"/-+Y >) U%Y%W ;]YXYR[ 5L]bJ FbUU Q\ 9ZYRbd .YR[ &QSaKd "YbR &]SOU] Q\ 3]bG]Rd 6QLaY^^]R 9YJDd &]LLb 9QJJb #bLLYQLKd ;Y^ #YU^ 5QQK] *b[Q^bd 5HUUYR /Y (YG]L 9LHYK]d (]]^ 6UHJ] `bG]Kd gbR[JB] (YG]L 9LHYK] \QL e RY[ZJd &ZL]] 5QL[]Kd 'ZbR[ZbY Xb^] ;H^^Zb &]SOU]d *]bLU 6b`JQLDd -bRXYR[ (Qb^f ;Z%-+ \LQS i:eII F_-"V,+Y (]JHLR \UY[ZJ \LQS /QR^QR

M/Z%..+/_ MZV%Y+

K+\/ZWVZ+ K/W+ <]W& A^U L]2L

2R K/NY

;"/-+Y ^) U%Y%W 6QLJ /bH^]L^bU]d 'Jf&ZQSbK %f' $YL[YR 2KUbR^Kd 'Jf.bbLJ]Rd =RJY[Hbd 'Jf/H`Ybd ;bLab^QKd 5L]Rb^bd ;QRbYL]d =LHabf ;Z%-+ \LQS i:++I /YSYJ]^ OUb`]Kd bK aQQWYR[ ZbG] bUL]b^D a][bR F_-"V,+Y 2RKY^] 9baYRd L]JHLR \UY[ZJ \LQS /QR^QRf

C/VZ%W%VY @ 8^VW& S)Z%-/

K+\/ZWVZ+ K/W+ 2LW& E/_V/ZN L]2<

2* K/NY

;"/-+Y ^) U%Y%W 9bO] JQFRd 5bL^]R (QHJ]d ,H^KJZQQLRd 0RDKRbd 'HR `YJDd 8HLabRd *QLJ 7UYBba]JZd *QLJ /QHYKd *bSOU]SQHKK]K ;QJbRY`bU 5bL^]RKd /b $bRYUU] -bJHL] (]K]LG]f ;Z%-+ \LQS ieVII 9QR\YLS]^ 8]ObLJHL] bR^ ;QQWYR[ bUL]b^D 'JbLJ]^f

SVYWZ/"%/5 A+T 3+/"/_, /_, I%$%

K+\/ZWVZ+ K/W+ ]*W& I+.ZV/ZN L]2<

LR K/NY

;"/-+Y ^) U%Y%W *]LJZd .]UaQHLR] 'D^R]Dd ;UH] .QHRJbYR &QHLd 9bYLRKd ;LYKabR]d 5QU^ 9QbKJd 9ZLYKJ`ZHL`Zd 6LbRB 1QK]OZd )H]]RKJQFRd .YU\QL^ 'QHR^ 9LHYK]d =H`WUbR^d 6YXY bR^ SbRD SQL] ;Z%-+ \LQS ic@+I 9QR\YLS]^ ^]ObLJHL]K bR^ aQQWYR[K bUL]b^D KJbLJ]^f F_-"V,+Y bUU bYL \bL]K bR^ bUU KY[ZJ K]]YR[f

;+ZV P^"%U%/ /_, M&%"+

K+\/ZWVZ+ K/W+ 2]W& C/Z-& L]2<

2* K/NY

'O]`YbU JQHL FYJZ 2R^YbR `Z]\f ;"/-+Y ^) U%Y%W /YSbd 9HK`Qd =L]MHYObd -bK`bd .b`ZH *Y``ZHd /b *bBd %DHRY 'bUJd 7U &bJYQ 5]DK]LKd 'bRJYb[Q bR^ SbRD SQL]ff ;Z%-+ \LQS ic:II ;QQWYR[K bUL]b^D KJbLJ]^< L][YKJ]L \QL DQHL YRJ]L]KJ RQFf F_-"V,+Y bYL \bL]K bR^ bUU KY[ZJK]]YR[f

S"/Y#/ MZV%Y+ T%W& M/_/,/ :^-#%+Y

K+\/ZWVZ+ K/W+ LBW& C/N L]2<

2= K/NY

;"/-+Y ^) U%Y%W 9bU[bLDd ;bR\\d 1bKO]Ld 9QUHSaYb 2`]\Y]U^Kd 0bSUQQOKd #ZYKJU]Ld $bR`QHG]Ld =UbKWb 9LHYK]f ;Z%-+ \LQS i:@II /YSYJ]^ OUb`]Kd bK aQQWYR[K ZbG] bUL]b^D a][bR F_-"V,+Y 2RKY^] 9baYRd L]JHLR \UY[ZJK \LQS /QR^QRf

J_[V%Z+ )^Z U/Z%^VY ^W&+Z -^_)%Z!+, ,+\/ZWVZ+Y /_, !/_N !^Z+`? ]X K/NY J'N\W @ S.V 8%!.+"

K+\/ZW%_' ^_ LL_, E/_V/ZN5 2*W& I+.ZV/ZN

2( K/NY 6%+W_/!5 M/!.^,%/ /_, D/^Y

K+\/ZW%_' %_ E/_V/ZN 1 I+.ZV/ZN

2X K/NY J/YW /_, 4+YW M^/YW S!+Z%-/

S"" W^VZY %_-"V,+O 7Z/_Y\^ZW/W%^_5 S"" F_,%/_ C+/"Y /_, E/%_ C+/"Y5 H^W+" 8W/N /_, /"" +Q-VZY%^_Y /Y \+Z %W%_+Z/ZN ?

K+\/ZW%_' ^_ 2]W& E/_V/ZN ]BW& I+.ZV/ZN ]BW& C/Z-&

!&]LSK bR^ `QR^YJYQRK bOOUDf

D^_,^_ >))%-+O ',-= &,%(' /&8d *L]SY]L 3QHK]d __: 'JbJYQR (Qb^d 7^[FbL]d .Y^^U]K]Ed 3=V 4;1d %0 2 &< Pcc >IA :IV T+_ I___ 2 6< Pcc >IA :IV T+_ I+++ F_,%/ >))%-+O :4T?= .bKXY^ .QJZd eL^ 6UQQLd 'QHJZ 7EJ]RKYQR h 22d -]F 8]UZY h __I IcTf 2-82= &< PT_ __ c@IIe4e4?c@IIeVeV C 6< PT_ __ :@ :+T@T+


32

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 20th October 2012

પૂ. સાધ્વી ઋતંભરાજીના વાત્સલ્ય ગ્રામના લાભાથથે એક કરોડ રૂપપયાનું દાન કરાયું

( &)/#(! ' ')+1

%-)2% !-0!,!

-

ભારત વેલ્ફેર ટ્રથટ, યુકે દ્વારા હિન્દુ ધમમના પ્રખર વક્તા પૂ. સાધ્વી ઋતંભરાજીના વાત્સલ્ય ગ્રામના લાભાથથે લેથટરમાં તા. ૧૦થી ૧૬ સપ્ટેમ્બર દરહમયાન શ્રી હિન્દુ મંહદર ખાતે કથા અને તા. ૧૫ના રોજ લોકસાહિત્યના કલાકાર રાજેશભાઇ મજીઠીયાના ભવ્ય ડાયરા 'હદકરી વ્િાલનો દરીયો'નું આયોજન કરવામાં આવ્યું િતું. આ પ્રસંગે એકત્ર થયેલ £૯૬,૦૨૧.૨૮ અનાથ બાળકો, માતાઅો અને વૃધ્ધોના કલ્યાણથથે કામ કરતી સંથથા વાત્સલ્ય ગ્રામના સાધ્વીજી ઋતંભરાજીને અપમણ કરાઇ િતી. ભારત વેલ્ફેર ટ્રથટના માનદ પ્રમુખ શ્રી એનપી શમામજી (હનવૃત કોન્સોલ જનરલ,

બહમિંગિામ)એ કથાનું યજમાન પદ શોભાવ્યું િતું. આ પ્રસંગે ભારત વેલ્ફેર ટ્રથટના થથાપક અને ટ્રથટી શ્રી કાંહતલાલ ઉનડકટ, પ્રમુખ એનપી શમામ, શ્રી જગદીશભાઇ પરમાર, કકશોરભાઇ પટેલ, હવશ્વ હિન્દુ પહરષદના અખીલ ભારતીય સેવા પ્રમુખ શ્રી અરહવંદભાઇ બ્રહ્મભટ્ટ તથા હિન્દુ મંહદરના શ્રી મયુરભાઇ તેમજ કાયમક્રમો ઉપસ્થથત રહ્યા િતા. દીદીમાએ ભારત વેલ્ફેર ટ્રથટના થથાપક અને ટ્રથટી શ્રી કાંહતલાલ ઉનડકટ અને શોભનાબેન ઉનડકટનું થમૃહતભેટ આપી બહુમાન કયુિં િતું. શ્રી કકશોરભાઇ પટેલે સૌનો આભાર વ્યક્ત કયોમ િતો.

ભારતીય સંસ્કૃતતનો અમર વારસો સાચવતું

/.$/.

'!.$!

" + - " # *

" #

- &

+ ',

3 )2 6)3( '1%!3 1%'1%3 3(!3 (!1!3"(!) 0!"(!) !3%, 0!22%$ !6!7 /. 3( #3/"%1 /4 6),, &/1%5%1 1%-!). ). /41 (%!132 !.$ ,)5% /. 3(1/4'( 42 /4 6%1% 3(% ,)&% /& 3(% 0!137 ')5).' 42 -!.7 (!007 -%-/1)%2 !7 /$ 1%23 7/41 %3%1.!, 2/4, ). 0%!#% " (-# " (-# " (-# )"#(#

(

" + - " #

)( % " + - " # - & !1)2(-! !3%, !7%2("(!) !3%, )3!"%. !3%, ).%2(+4-!1 !3%, %.!"%. !3%,

- &

.+/# $ &%.' + - & *!,+4-!1 !3%, !7.!"%. !3%, %%.!"%.

!3%,

.$%%0 2()+! !)-). ).%2(+4-!1 ()5!.) !#(%, 34,+4-!1 1!3)+2(! 1!2(!.3+4-!1 ().3!. %%0!. -)3!, )!. !&&1/. ./42(+! 1 ," " # - & 1 --, &), ")+& 10))

2 .+/#3

+- )+ ,"#+

0! $?

,1 %( %0< " +- ',4

, ,

" +- &-# - ',4

(! 76 78 7:99 !2) ,', 1(",

, ,

*% 5%,' : 76 8678 $4 ; ". 1

'3 '<% , /

4 . ,

0$

;" # D 6 @+ 6&6 ?* 6 6B 6B #%@D 46 6 '6! &6 = 6B - 6 7 6 > 6B D J7 &A &I# 6 = B8 6 H FE GEFG B "#6 = 8 ! #&6 8B /) = ' !6 7 = D 6 #6)&, & -# 7 I I# 6 7 6 6 : 9C 6B = $ $= I'B 8 & = 5 5 6 7 >I! @ ? = ! 26 6 I !6&@ 6 # 6 6 6 &#D & 6B &B = ;#D 6 6 7 7

< 6"8

6) 6 &1

6 ;( 6) 6 = $63 $6BI

=

!5 =!6 07 B 8 6 = B 7 : 9C 7 @ @ ;7 B 7

/6 D 6

'!,1( '!,1( '!,1( '!,$2"'!( !&!,"'!( !1%* 20"!,$ !(*%0' !1%* -, (,! !1%* !2&'1%/ (, !4 !5%0' !1%* -, !5!*(,( !1%* !2&'1%/ (, !4 !+*%0' !1%* -, '!3(,( !1%* !2&'1%/ (, !4 !,%0'/( !1%* !2&'1%/ /!$%%. !1%* -, (, !4 /0 ,$2"%, !,0(*!* !1%* (01%/ / '!)-/"'!( !1%* /-1'%/ /!"'!"%, !1%* (01%/ (, !4 /!,$#'(*$/%,

/!,&% !/$%,0 %*

'!,$2"'!( '% -2/,%

!1%* -21'&!1%

-,$-,

6 I .@ @

0 0

*# ?#0% AA A@ B@AB "< F 2 9

) D A@ AECC &0!1 F 0!

*# ,1

*%

,1 $1! 1 %0<

0 0

1 < 2"0 7

1

0

8"

:!%

0 0 H1 G 1 0 1 0< 0 0 1 0< *#/ 7 ? & 1 0!1 -7& 1 %> 1 4 3= 1 6"#0 1 5!0 0? : %. 0 # ! : $0 &% 0< "1 1 G !G# 0 ! 0< 5' 0 %; 7 ? : 1 0!0 ( 0 7 + 2 !0 7 G ! : 0< #1 ! 1 $0 0!1

1; !:? = 1 1 3 1% 1 3*2 ; 3 1 8 8 30 1 1$"& " 1 1 2 : 6 1 2) 1 D 1 " 1 8" ? 2 1 2 6 2 1 1 2 7 1 3 1$ 1 6

1 1; /1 1 3 9 2 ; 1; ( 1 2 8 1; 1 1 '#1 ": 1 BB BA BC 1 : ) 3 ( 2 1 1; 1 1 5 <4 2 8 ? 1 8 " ? 8 D ( 1 ? 1 8 #; 8 1 "#1 1; 8 1 1 " ? 1 + 1; $ ;3 ( 1 )1, 3@ 8 .8#1 : : 62 8 D#; 1 8 1 2E 1 1 1 1 3*2 1 $ 1 8 1- 1;D > )1 ? 1

, ) *& -'( )) &+( ) % ( ''( * &% *& ## * &) , & &$ &(* +) * * ) * $ $ %* %* %* ) , %* (&* ( " + * ( # + * ( .+( &% ! ) &% ") + * (

#

1; 1; 2 8


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 20th October 2012

વેમેડના ભીખુભાઇ અને વવજયભાઇ પટેલ દ્વારા 'એમ્ડીફામમ'નું £૩૬૭ વમવલયનમાં વેચાણ આપબળે માત્ર લેહઅોન-સી સ્થિત એકમાત્ર કેમીથટ શોપમાંિી વિશાળ સામ્રાજ્ય ઉભુ કરનાર ભાઇઅો ભીખુભાઇ અને વિજયભાઇ પટેલે તેમની દિાની હોલસેલર કંપની 'એમ્ડીફામમ'નું £૩૬૭ વમવલયનમાં વસન્િેન કંપનીને િેચાણ કયુું હતું. આટલી મોટી રકમના સોદા પછી પણ તેમણે આમ આદમીની જેમ ખૂબજ આસાનીિી જિાબ અપ્યો હતો કે 'અમારા કરતા પણ આ દુવનયામાં ઘણાં ધવનક લોકો છે અને તેમાંના એક વબલ ગેટ્સ છે.' વિજયભાઇ અને ભીખુભાઇ પટેલે એમ્ડીફામમની થિાપના ૨૦૦૨માં કરી હતી અને તેનો મુખ્ય હેતુ ક્લીનીકલ જરૂવરયાતોને પહોંચી િળિા જરૂરી વિસ્થિાઇબ્ડ દિાઅો ઉપલબ્ધ કરાિિાનો હતો. એમ્ડીફામમ દ્વારા િાિવમક અને માધ્યવમક કેર વિથિાઇબસમને ઇન્ટરનેશનલ િાન્ડેડ િોડક્ટ્સનું માકકેટીંગ કરિામાં આિે છે. એમ્ડીફામમ દ્વારા ૧૦૦ દેશોમાં ૩૫ િોડક્ટ્સનું િેચાણ કરિામાં આિે છે.

# ! . + # ' 2 - ; / : 1$ ;. !43 1 ! : . + - *1)+ 3 1 1 . + - + (4 : % 1% - 1 # ! . + # -

વિજયભાઇ અને ભીખુભાઇ પટેલ

િેપાર ઉપરાંત પોતાના સેિા કાયોમ દ્વારા વિખ્યાત એિા ભીખુભાઇ અને વિજયભાઇ પટેલે િેમેડ હેલ્િેકર પીએલસી દ્વારા સમગ્ર યુરોપમાં પોતાના જેનેરીક ફામામથયુટીકલ િોડક્ટ્સના બજારનો વિથતાર કયોમ છે. ૧,૦૦૦ કરતાં પણ િધારે વિસ્થિપ્શન મેવડસીનનું લાયસન્સ ધરાિતી િેમેડ કંપની સૌિી િધારે લાયસન્સ ધરાિતી કંપની છે અને યુકેના ફામમસીથટને મહદ અંશે મોટાભાગનો જથ્િો પૂરો પાડે છે. િેપાર ક્ષેત્રે કરેલા વિકાસ અને સમાજ સેિા બદલ બન્ને ભાઇઅોને વિવિધ એિોડડ તેમજ સન્માન પણ મળ્યા છે. વિજયભાઇ કેન્યાિી માત્ર ૧૬ િષમની િયે અો-લેિલના અભ્યાસ બાદ £5 લઇને 1$ ;. - + 0 & 2 .2 + / 77 - 78 ! + 1 1 - + / 78 66 - 7 66 ; + 3 1 !+2 / 9 - 76 '/ ;"# !+ / 1 # + + + "1 1

' 0

વિટન આવ્યા હતા. ૧૯૭૫માં લેથટરની કોલેજ અોફ ફામમસીમાંિી ગ્રેજ્યુએટ િયા બાદ વિજયભાઇએ લેહ-અોન-સી, એસેક્સમાં િિમ ફામમસી ખોલી હતી. થિાવનક રહેિાસીઅોની જરૂવરયાતો અંગે ઝીણિટભયુું ધ્યાન રાખનાર વિજયભાઇએ તે પછી કેમીથટની ચેઇન શોપ્સ શરૂ કરી હતી. ૧૯૮૨ સુધીમાં તો તેમણે ૬ કેમીથટ શોપ શરૂ કરી દીધી હતી અને િેચાણ ડબલ કરી દીધું હતું. તે પછી તેમની કંપનીએ પોતાની શોપ્સ સવહત હોસ્થપટલ અને હોલસેલસમ માટે દિાઅોના ખરીદ િેચાણનું કાયમ શરૂ કયુું હતું. આર્કિટેક્ટ ભીખુભાઇ પટેલ મદદની જરૂવરયાત લાગતા પવરિારના િેપારમાં જોડાયા હતા અને અિણમનીય વિકાસ કરી ૧૯૮૪માં બન્ને ભાઇઅોએ િેમેડ હેલ્િકેરની થિાપના કરી હતી અને હાલ િેમેડમાં ૩૫૦ કમમચારીઅો કામ કરે છે. બન્ને ભાઇઅોનું એક જ લક્ષ્ય છે કે 'બીજા ગ્લેક્સો સ્થમિ ક્લાઇન' બનિું. વિજયભાઇ અને ભીખુભાઇ પટેલને 'ગુજરાત સમાચાર' પવરિાર તરફિી અવભનંદન અને શુભકામનાઅો.

33

ટૂટીંગ સ્પેશ્યલ વિશેષાંક અવનવા માહિતીસભર હવશેષાંકો રજૂ કરવાની પરંપરાના ભાગરૂપે 'ગુજરાત સમાચાર અને એહશયન વોઇસ' દ્વારા આગામી તા. ૨૭મી અોક્ટોબર, ૨૦૧૨ના રોજ ટૂટીંગ સ્પેશ્યલ હવશેષાંક બિાર પાડવામાં આવશે. ટૂટીંગ અને નજીકના હવસ્તારની અવનવી રોચક માહિતી અને તસવીરો ધરાવતો આ હવશેષાંક લોકભોગ્ય અને િંમેશ માટે સાચવવા યોગ્ય બની રિેશે. A-4ના કદનો ગ્લોસી પેપર પર છપાયેલો હવશેષાંક અમારા કો-અોહડિનેટર શ્રી કલ્પેશભાઇ શાિ (07539 886 644) દ્વારા તૈયાર થઇ રહ્યો છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે આ અગાઉ વષષ ૨૦૦૯માં ટૂટીંગ સ્પેશ્યલ સપ્લીમેન્ટ બિાર પાડવામાં આવી િતી અને તેને ખૂબજ સુંદર આવકાર મળ્યો િતો. ટૂટીંગના સ્થાહનક વેપાર અને વ્યવસાય માટે સુયોગ્ય એવા ટૂટીંગ સ્પેશ્યલ હવશેષાંકમાં જાિેર ખબર આપવા માટે અમારા કાયાષલયનો સંપકક કરો: 020 7749 4085.

યુ.કે.માં લેક્ષ્કોન ડેવલપમેન્ટ વલ.ના લકઝરીયસ એપાટટમેન્ટનું કેમરન્સ સ્ટીફ એન્ડ કો તથા મેટ્રોપોવલટન કોટટ દ્વારા પૂરજોશમાં માકકેટીંગ ઇથટ અાવિકાના જાણીતા વબલ્ડસમ અને ઉદ્યોગપવત શ્રી લક્ષ્મણભાઇ ભીમજીભાઇ રાઘિાણી જેઅોને સૌ લેક્ષ્કોન કનથટ્રકશનના નામિી જાણે છે. કેન્યા, વસસલ્સ, મોરેવશયસ, ભારત-ગુજરાત અને યુ.કે.ભરમાં લેન્ડમાકિ વબલ્ડીંગની રચના કરી છે એ 'લેક્ષ્કોન ડેિલપસમ' દ્વારા સેન્ટ્રલ લંડનિી ૧૦ વમવનટના અંતરે જ અાિેલ ઝોન-૨ એવરયાના વિલ્સડન ખાતે ૩૭ લકઝરીયસ એપાટડમેન્ટનું લોંચ ૨૦ અોકટોબર શવનિારના શુભમૂહુતતે િઇ રહ્યું છે. અા એપાટડમેન્ટ માટે કેમરન્સ થટીફ એન્ડ કો. (ન્યુ હોમ્સ) તિા મેટ્રોપોવલટન દ્વારા પૂરજોશિી એનું માકકેટીંગ િઇ રહ્યું છે. એજિેર વિથતારમાં પણ ૯ લકઝરીયસ એપાટડમેન્ટ તિા હીથ્રો નજીક િેથટ ડ્રેટનમાં નિ લકઝરીયસ એપાટડમેન્ટનું

લક્ષ્મણભાઇ રાઘિાણી

વનમામણ કાયમ ચાલી રહ્યું છે. હાલમાં હેમ્પથટેડ અને મેયફેરના િૈભિી વિથતારોમાં ભવ્યાવતભવ્ય ઇમારતો અને અાવલશાન રહેઠાણોનું નિવનમામણ કાયમ 'લેક્ષ્કોન' ડેિલપમેન્ટ દ્વારા િઇ રહ્યું છે. અત્રે એ ઉલ્લેખનીય છે કે િેમ્બલીના ફોટટી એિન્યુ પર

અાિેલ સત્તાિીશ પાટીદાર સેન્ટરનું વનમામણ 'લેક્ષ્કોન' દ્વારા કરાયું છે. અા ઉપરાંત નીસડનનું થિાવમનારાયણ મંવદર, વિલ્સડનમાં િહ્માકુમારી સેન્ટર, સાઉિોલમાં નૂન ઇન્ડથટ્રીઝ તેમજ ભારતમાં મુંબઇ, ગુજરાતમાં અમદાિાદ, વિદ્યાનગર, નવડયાદ, મહેળાિ ઇત્યાવદ થિળોએ રેસીડેન્શીયલ થકીમો ચાલી રહી છે. લંડન ખાતે લક્ષ્મણભાઇના દીકરા કલ્યાણભાઇ અને ભત્રીજા નારણભાઇ તિા હવરશભાઇ સંચાલન કરી રહ્યા છે. અાપને યુ.કે.માં કે ભારતમાં ડ્રીમ હાઉસ િસાિિાની ઇચ્છા હોય તો સંપકિ કરો.જનકભાઇ શાહ 07930 506 097.

1 1 -, % !2 35

Incorporating Asian Funeral Services

Serving the Asian community * * ') #

* *

'&

''

*

'( , #

* $ * *

"

+

024 7666 5676 A division of the Heart of England Co-operative Society Ltd.

! # %

! !

!

346-354 Foleshill Road, Coventry CV6 5AJ

!

!

'!("$

Asian Funeral Service " "

"

#

"

$

! %

- ! )$ . ' + -

#%&"

$'

' - $' & $* . ' ) $ % $ $% $$ & ' "$ ' ) '$ $ $( -& $ ) % -& $ ) - - $ ( % $ ' $ ' , $* % #

' % ' $

'


34

સંસ્થા સમાચાર

• પ.પૂ. રામબાપાના સાહિધ્યમાં શ્રી જીજ્ઞાસુ સત્સંગ મંડળ દ્વારા શ્રી ૧૦૮ હનુમાન ચાલીસાના મહાયજ્ઞનું આયોજન તા. ૨૧-૧૦-૨૦૧૨ રવવવારના રોજ સવારે ૧૧થી ૫ દરવમયાન સોથયલ ક્લબ નોથયવવક પાકક હોલ, હોન્થપટલ, કાર પાકક ૩ સામે, વોટફડડ રોડ, હેરો, HA1 3UJ ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. કાયયક્રમના થપોડસરર નેમાબેન એડડ ફતુભાઇ મુલચંદાણી અને સુવનતાબેન છે. સંપકક: 020 8459 5758 / 07973 550 310. • સત્તાવીસ ગામ પાટીદાર સમાજ યુરોપ દ્વારા દેવ આનંદ અને શમ્મી કપુરને શ્રધ્ધાંજવલ અપયણ કરવા રોકી એડડ અોરકેથટ્રાનાના લાઇવ બેડડ ગીત સંગીત કાયયક્રમનું આયોજન વેજ નોનવેજ ડીનર સાથે સત્તાવીસ પાટીદાર સેડટર, ફોટણી એવડયુ, વેમ્બલી HA9 9PG ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: દક્ષા એન. પટેલ 07958 066 047.

Gujarat Samachar - Saturday 20th October 2012

• સોજીત્રા સમાજ યુકેનું ૪૦મુ વાહષિક સ્નેહ સંમેલન તા. ૨૮-૧૦-૧૨ રવવવારે બપોરે ૪થી રાતના ૧૦ દરવમયાન કડવા પાટીદાર સેડટર, કેનમોર એવડયુ, કેડટન ખાતે રાખવામાં આવ્યું છે. જેમાં ગામની બહેન વદકરીઅોને ઉપન્થથત રહેવા વવનંતી છે. સંપકક: લલીતભાઇ પંડ્યા 020 8399 2498 અને મહેશભાઇ પટેલ 020 8470 6955. • ગુજરાત હહન્દુ સોસાયટી, સાઉથ મેડોલેન, પ્રેથટન PR1 8JN ખાતે ગુજરાતી શાળાના રીસેપ્શનમાં પ્રવેશ માટે હજુ કેટલીક જગ્યાઅો બાકી હોવાથી જે બાળકો છ વષયના થયા હોય અથવા તા. ૩૧૧૨-૧૨ના રોજ છ વષયના થતા હોય તેમને પ્રવેશ અપવામાં આવશે. સંથથામાં અભ્યાસ કરતા ૧૫ બાળકોએ GCSEની ગુજરાતી વવષયની પવરક્ષા આપી હતી. જેમાંથી વવશાલ પારેખે A* મેળવ્યો છે. જ્યારે ૭ બાળકોએ A, બે બાળકો B

શુભહવવાિ શ્રીમતી સરોજ અને શ્રી સુરેશ કુમાર ગુપ્તાની સુપુત્રી વચ. આશાના શુભ વવવાહ શ્રીમતી વદપ્તી અને શ્રી વદલીપ શ્રીવનવાસ બાગાયતના સુપુત્ર વચ. દેવવ્રત સાથે તા. ૨૧-૧૦-૧૨ના રોજ વનરધાયાય છે. નવદંપત્તીને 'ગુજરાત સમાચાર' પવરવાર તરફથી શુભકામનાઅો.

અને બાકીના બાળકોએ C મેળવ્યો હતો. સંપકક: 01772 253 901. • હિજેશ પટેલના 'હાલ્સનોય ટેલ્સ: સોલો એક્િીબીશન અોફ ડયુ વકક'નું આયોજન તા. ૧૮થી ૨૮ અોક્ટોબર, ૨૦૧૨ના રોજ બપોરે ગ્રેટ ઇથટનય બીયર ગેલેરી, ૮એ ગ્રેટ ઇથટનય થટ્રીટ, લંડન EC2A 3NT ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રદશયન ગુરૂવારે બપોરે ૩થી ૯ અને શુક્ર-શવન-રવવવારે સવારે ૧૧થી ૬ દરવમયાન ખુલ્લુ રહેશે. સંપકક: 07861 369 336. • ગાયત્રી પહરવાર યુકે તરફથી નવરાત્રી પવવે ૫ કુંડી ગાયત્રી યજ્ઞનું આયોજન તા. ૨૧-૧૦-૧૨ના રોજ બપોરે ૨ કલાકે સનાતન વહડદુ મંવદર, ઇલીંગ રોડ, આલ્પટડન HA0 4TA ખાતે કરવામાં આવેલ છે. સંપકક: 020 8907 3028. • સરે ગુજરાતી હહન્દુ સોસાયટી દ્વારા તા. ૨૭૧૦-૧૨ના રોજ સવારે ૭ કલાકે થોનયટન રોડ, થોનયટન હીથ ખાતેથી લેથટર માટે દીવાળી શોપીંગ માટે એક કોચ ટ્રીપનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જે સાંજે ૭ કલાકે પરત થશે. સંપકક: મંજુલાબેન 020 8684 8158.

ભારતીય વિદ્યાભિન ખાતે ઝળહળ મુશાયરાનું આયોજન ગુજરાતી ગિલની સવા 9HE ખાતે સાંજે ૬-૦૦થી શતાબ્દી પ્રસંગે ભારતીય ડીનર સાથે કરવામાં આવ્યું છે. વવદ્યાભવન અને ‘ગુજરાત આ પ્રસંગે ભારતના ઉદુનય ા ે શાયર વનદા ફાજલી સમાચાર - એવશયન વોઇસ’ સવયશ્રષ્ઠ દ્વારા ગુજરાતી ગિલના આશીવયચન આપશે અને 'િળહળ મુશાયરા'ના કાયયક્રમનું ગુજરાતના અવત જાજવલ્યમાન શાનદાર આયોજન તા. ૨૬- સારથવત શ્રી શોવભત દેસાઇ ૧૦-૧૨ના રોજ ભારતીય મુશાયરાનું સંચાલન કરશે. આ વવદ્યાભવન અોડીટોવરયમ, પ્રસંગે ભારત વિટનના ભારતીય વવદ્યાભવન, ૪એ વવખ્યાત ગિલ લેખકો શાયરો કાસલટન રોડ, લંડન W14 સવયશ્રી અદમ ટંકારવી, અહમદ • શ્રી સંતરામ ભક્ત સમાજ યુકે દ્વારા િહ્મલીન પૂ. નારાયણ દાસજી મહારાજની ૮મી પુણ્યવતથી પ્રસંગે શરદ પુણણીમાનો સંતરામ સત્સંગ કાયયક્રમ તા. ૨૮-૧૦-૧૨ના રોજ બપોરે ૧થી સાંજના ૬ દરવમયાન ધ આકકવબશપ લેનફ્રેડક થકૂલ, મીચમ રોડ, ક્રોયડન CR9 3AS ખાતે યોજવામાં આવ્યો છે. આરતી પ્રસાદીનો લાભ મળશે. સંપકક: 020 8906 0175.

'મા ના નયન' ગરબાની સીડી નવરાત્રી ઉત્સવ આવી ગયો છે ત્યારે નોન થટોપ બે તાળી અને ત્રણ તાળીના માતાજીના ગરબાની તદ્દન નવી ૨ સીડીનો સેટ આલ્બમ આવી ગયો છે. જેમાં ગાયક: નયન પંચોલીએ અવાજ આપ્યો છે અને સંગીત અપ્પુ અને ગૃપે આપેલું છે. નયનભાઇ ગુજરાતી લોકસંગીતના વવખ્યાત ગાયક છે અને અત્યાર સુધીમાં તેઅો અનેક કાયયક્રમો આપી ચૂક્યા છે. આ સીડી ઇન્ડડયન મ્યુવિક ફોર યુ, ૭૧૮ કેડટન રોડ હેરો HA3 9QX ખાતેથી મળી રહેશે અથવા જુઅો જાહેરાત પાન. ૨૨. સંપકક 020 8204 5000.

અવસાન નોંધ રેડિીજ ગુજરાતી વેલફેર એસોવસએશનના ભૂતપુવય સેક્રેટરી શ્રી રમેશભાઇ પોપટ દેવલોક પામ્યા છે. તેમણે સંથથામાં ઘણાં વષોય સુધી સુંદર સેવા આપી હતી અને તેમની ખોટ સંથથાને સદાય લાગશે. પરમકૃપાળુ પરમાત્મા સદ્ગતના આત્માને શાંવત આપે એજ પ્રાથયના.

ગુલ, પ્રફુલ્લ અમીન, હારૂન પટેલ, બેદાર લાજપુરી, વતવતક્ષા શાહ પોતાની ગિલો રજૂ કરશે. ગુજરાતી, ઉદુ,ય મુબ ં ઇ, ગુજરાત - ભારત અને યુકને ા ભાતીગળ ઇડદ્રધનુષી કાયયક્રમમાં ઉપન્થથત રહેવા સંપકક: સુરડે દ્રભાઇ પટેલ 020 8205 624 અને ભાનુભાઇ પંડ્યા 07931 708 026.

હિન્દુ ફોરમ અોફ વોલસોલ દ્વારા 'સેવા ડે'ની ઉજવણી હિન્દુ ફોરમ અોફ વોલસોલ દ્વારા બ્લેક કંટ્રી ફૂડ બેન્ક અને ચચચ એટ જંકશન ટેનના સિયોગથી તા. ૭-૧૦૧૨ના રોજ 'સેવા ડે'નું આયોજન કરવામાં આવ્યું િતું. આ પ્રસંગે સવવેએ ખૂબજ સાથ સિકાર આપ્યો િતો અને પીણાં, કપડા, ટોયલેટરીઝ અને આહથચક યોગદાન પણ આપવામાં આવ્યું િતું. આ પ્રસંગે એહશયન સમુદાયના લોકો તરફથી બ્લડ અને અોગચન ડોનેશન માટે પણ નામ નોંધાવવામાં આવ્યા િતા. આ પ્રસંગે એનએચએસ બ્લડ એન્ડ ટ્રાન્સપ્લાન્ટના ડો. સત્ય શમાચએ પ્રાસંગીક પ્રવચન આપ્યું િતું.


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 20th October 2012

35

ગુજરાતનું શ્રેષ્ઠ પયયટન સ્થળ સાપુતારા િવાસીઓમાં અતત લોકતિય કચ્છના સફેદ રણમાં શીતળ, ચાંદ ની રાતમાં મહાલવાનું હોય, યાત્રાધામ અંબાજીમાં દશશ ન કરવા હોય કે , અહેમદપુર માંડવી બીચ પર ટપોર્સશ નો આનં દ માણવો હોય... ગુજરાતના પ્રવાસન ટથળો બેટટ ડેસ્ટટનેશન બની રહ્યાં છે. બબગ બી અબમતાભ બચ્ચનની એડ્ ફફલ્મના જાદુ એ દે શ બવદે શ ના પ્રવાસીઓને ગુજરાત તરફ આકર્યાશ છે . રણોત્સવ, ગ્લોબલ બર્સશ કોન્ફરન્સ, મોનસૂન ફેસ્ટટવલ, નવરાત્રી મહોત્સવ ગુજરાત પૂરતા જ બસબમત ન રહે તા આં ત રરાષ્ટ્રીય ફે સ્ ટટવલ બન્યાં છે. ગુ જ રાતના બવકાસની વાત કરીએ ત્યારે છે લ્ લાં થોડાંક વષોશમાં ગુ જ રાતે પ્રવાસન ક્ષે ત્રે ભરે લી હરણફાળનો ઉલ્લેખ જરૂરી છે . બતથલ, ગોપનાથ, અહેમદપુર માંડવી, બમયાંણી સબહતના ટથળો બીચ ટુબરઝમ તરીકે બવકસી રહ્યા છે. આ ટથળોએ ટુબરઝમને વેગવાન બનાવાશે. પ્રત્યેક બીચ પર રૂ. ૧૦ કરોડના ખચચે નવો ઓપ આપીને પ્રવાસીઓ માટે ટપોટટ સ નું આકષશ ણ ઊભું કરાશે. આ ઉપરાંત અંબાજી, કોટેશ્વર સોમનાથ, વડનગર, ચાંપ ાનેર સબહતના ટથળોની આં ત રમાળખાકીય સુ બવધા પબરયોજના પૂણશ થવાને આરે છે. બબંદુ સરોવર, બસદ્ધપુર,

• િવાસ િેમીઓના પ્રિય સ્થળો • સાપુતારા, દ્વારકા, સોમનાથ, સાસણ ગીર, કચ્છ નારાયણ સરોવર, અડાલજ સબહતના કુલ ૩૭ ટથળોના ડે વ લપ પ્રોજે ક્ ટ પ્રવાસન બવભાગના હાથ પર છે . સાપુ તારા, દ્વારકા, કચ્છ, પાબલતાણા સબહતના ટથળોએ ટુ બરઝમ બવભાગની તોરણ હોટલોને થ્રી-ટટાર કક્ષાની બનાવાઇ છે. એક સવચે અનુ સાર, ગુ જરાતમાં સાપુતારા બે ટ ટ હોલીડે ડેસ્ટટનેશન બન્યું છે. રાજયમાં સૌથી વધુ પ્રવાસીઓ અહીંની મુ લાકાત લે છે . ટુબરઝમ બવભાગના મેનેબજંગ

બડરેક્ટર સંજય કૌલ કહે છે કે ૨૦૧૧- ૧૨માં રૂ. ૨૦૦ લાખની મંજૂર થયેલી ગ્રાન્ટની જોગવાઇને કારણે પ્રસંગોપાત અને તહે વાર અનુ લ ક્ષીને ઉત્સવોનું આયોજન કરવામાં આવે છે . સરકારના હકારાત્મક અબભગમને કારણે પ્રવાસન ક્ષેત્રને વેગ મળ્યો છે . પ્રવાસન ટથળે તમામ સુબવધાઓ મળે તેવો અમારો પ્રયાસ રહ્યો છે. ગુજરાતમાં ગત વષચે ૧.૯૮ કરોડ પ્રવાસીઓ નોંધાયા હતા, જયારે આ વષચે આ

સાપુતારાનો રમણીય નજારો

સંખ્યા ૨.૨૩ કરોડને આંબી ગઇ છે . આમ ૨૫ લાખ ટુબરટટોનો વધારો થયો છે. સવચે મુજબ, પ્રત્યેક ગુજરાતી પ્રવાસ પાછળ વષચે રૂ. ૪,૫૦૨ ખચશ કરે છે . હોલીડે આઇકયૂ ના સીઇઓ હરી

નાયરનું કહે વું છે કે , ગુજરાતના લોકો તો અન્ય રાજ્યમાં પ્રવાસ કરે છે જ, પણ છે લ્ લાં એકાદ વષશ થી અન્ય રાજ્યમાંથી આવતાં પ્રવાસીઓની સં ખ્ યામાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે.

ગુજરાત હવે બેટટ ટુબરઝમ ડેસ્ટટનેશન બનવા માંડયું છે. પ્રવાસન બવભાગના સઘન પ્રયાસોને લીધે આજે ગુજરાત પ્રત્યે દે શ બવદે શ ના પ્રવાસીઓનું ધ્યાન આફકિષત થયું છે.


36

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 29th 20th January October 2010 2012

જૂનાગઢમાં ૧૫ દિવસ નોરતાં ચાલે છે અને મેવડમાં રાસગરબાના બિલે ભવાઇ થાય છે વસેલા આ નગરમાં નરવસંહ મહેતાના ચોરા પાસે પૂરા પંદર વદવસ સુધી ગરબા લેવાય છે. એકમથી નોમને બદલે અહીંની ગરબી એકમથી છેક શરદ પૂનમ સુધી ચાલે છે. જૂનાગઢની આઠેક દાયકા જૂની આ પરંપરાના મૂળમાં એક મુસ્લલમ શાસકનો િેમ રહેલો છે. ૮૦ વષવ પહેલા મહેમૂદશાહ બાવા નામના મુસ્લલમ શાસક અહીં આવેલા. તેમણે ખુશ થઈને ગરબા ૧૫ વદવસ સુધી ઉજવવાનું ફરમાન કરી દીધું હતુ.ં ત્યારથી અહીં દર વષષે ૧૫ વદવસ ગરબા યોજાય છે. એકમના વદવસે ગરબાનો િારંભ કરતાં પહેલા નજીકમાં આવેલી મહેમૂદશાહની દરગાહ પર ચાદર પણ ચડાવાય છે. આ પછી જ નવરાત્રીનો િારંભ થાય છે. આગવી પરંપરાથી િવસવિ પામેલા આ ગરબા જોકે કેટલીક સમલયાના કારણે આ વષષે કદાચ પૂરા ૧૫ વદવસ ન ચાલે તેવી પણ શક્યતા છે. પોરબંદર એટલે ગાંધીજીનું જન્મલથાન. ગાંધીજીના ધામમાં રાષ્ટ્રવપતાને શોભે એ રીતે પુરુષો માથે ગાંધીટોપી પહેરીને

પોરબંદરના પ્રસિદ્ધ ‘મહેર’ રાિ

રાસ રમે છે. નવ દાયકાથી રમાતી આ દેશી ગરબીમાં વળી માઈક કે ઓરકેલટ્રાનો ઉપયોગ કરવાને બદલે ઢોલ, મંજીરા, પગ-પેટી વાજું જેવા પરંપરાગત વાદ્યોનો ઉપયોગ થાય છે. ભદ્રકાળી માતાના મંવદરે યોજાતી આ ગરબી ખાલસી લોકવિય છે, એટલે લોકો દાંવડયારાસમાં જવાને બદલે માથે ટોપી પહેરી રમવા આવી પહોંચે છે. જોકે ટોપી પહેરવા પાછળ ગાંધીજી નહીં, પણ માતાજી િત્યેનું માન કારણભૂત છે! વહન્દુ પરંપરા િમાણે માતાજી સામે ઉઘાડા માથે જવું એ તેમનું અપમાન છે. આથી રાસ લેનારા બધા ટોપી પહેરીને જ રાસમાં સામેલ થાય છે. અમરેલી વજલ્લાના સાવરકુંડલા પાસે આવેલા જીરા-વસમરનમાં દર વષષે ભાદરવા મવહનાના આરંભે નોરતા યોજાય છે. એ નવરાત્રી વળી માતાજીની નહીં, રામાપીરની કહેવાય છે. દર વષષે અહીં ભાદરવો માસ શરૂ થાય ત્યારે આ નવરાત્રી યોજાય છે. એ પૂરી થાય પછી

"#$

)%!'!( &"$!

%"% %

"

' "

&

"!

"

#$

વળી પરંપરાગત નવરાત્રીની ઉજવણી તો થાય જ છે. એટલે અહીંના લોકોને વષવમાં બે વખત નવરાત્રીનો લાભ મળે છે. જોકે મહેસાણાના મેવડ ગામની વાત સાવ અનોખી છે. મહેસાણા વજલ્લાના મેવડમાં વષોવથી નવરાત્રીની દાંવડયારાસ દ્વારા ઊજવણી થતી જ નથી. અહીં નવરાત્રી દરવમયાન રાસને બદલે નવેનવ વદવસ ભવાઈ વેશ યોજાય છે. બાજુમાં આવેલા જગુદણ ગામના નાયક પવરવાર માથે આ ભવાઈ વેશની જવાબદારી છે. જવાબદારી એટલે એવી જવાબદારી કે ભવાઈવેશ માટે પુરતા કલાકારો ન હોય તો બહારથી કલાકારો બોલાવીને પણ ભવાઈવેશ ભજવવાની જવાબદારી આ પવરવારે પુરી કરવી જ પડે! સૌરાષ્ટ્રના ઊનામાં આવેલા કોળીવાડ વવલતારમાં માત્ર પુરુષો જ ગરબી રમે છે. અહીંના કનકેશ્વરી માતાના ચોકમાં તમને ક્યારેય લત્રીઓ રાસ લેતી જોવા મળતી નથી. જામનગર વજલ્લાના જામજોધપુર અને જામખંભાવળયા પંથકમાં યુિની રણભેરી વાગતી હોય એવા ચારણરાસ લેવાય છે. 4(03 (2/03)/(8(: .4(03 *64 ',)90:, === (2/03)/(8(::6;89 *64

ગુજરાતમાં તેની ઉજવણીમાં પરંપરા ભારોભાર વૈવવધ્ય જોવા મળે છે. ગુજરાતના ખુણે ખુણે નવરાત્રીની આગવી રીતે ઉજવણી થાય છે. ક્યાંક વળી માત્ર પુરુષો જ રાસ રમે છે, તો ક્યાંક માતાજીને બદલે રામાપીરના ગરબા યોજાય છે. રાજ્યમાં જુદા જુદા લથળે કેવી રીતે નોરતા ઉજવાય છે તેના પર નજર ફેરવશો તો તમને ખરેખર લાગશે કે નવરાત્રીનો ઉમંગઉલ્લાસ અનેક િકારે ફેલાયેલો છે. નવરાત્રી એટલે નવ રાત જ રાસગરબા એવું તમે માનતા હો તો જૂનાગઢમાં તમારી માન્યતા ખોટી સાવબત થાય. ગરવા વગરનારની તળેટીમાં

#

આદ્ય શવિની આરાધનાનું પવવ મંગળવારથી શરૂ થયું છે. નવરાત્રી એટલે પરંપરા એવી છે કે નવ-રાત સુધી રાસગરબાની રમઝટ જામે અને આપણી આદ્ય શવિના વવવવધ લવરૂપોની રંગેચંગે ઉલ્લાસભેર ભવિ-આરાધના થાય. એક સમયે ગુજરાતની ઓળખ ગણાતી નવરાત્રી પવવની ઉજવણી હવે રાજ્યની સરહદ ઓળંગીને વવશ્વના અનેક દેશોમાં પહોંચી છે કેમ કે ગુજરાતીઓ વવશ્વભરમાં પહોંચ્યા છે. અને જ્યાં ગુજરાતીઓ પહોંચ્યા છે ત્યાં રાસગરબા તો પહોંચવાના જ ને?! નવરાત્રીનું પવવ ગુજરાત બહાર ભલે પરંપરાગત રીતે ઉજવાતું હોય, પરંતુ

$ %"#

સામ-સામ પુરુષો દ્વારા લેવાતા આ રાસ મૂળ તો યુિની તાલીમ છે, પણ આખુ વષવ તો લડવાનું ન હોય એટલે કાળક્રમે એ આરોહ-અવરોહનું રાસમાં રૂપાંતર થયું છે. બબ્બે ઢોલ અને બબ્બે શરણાયુન ં ા સૂર સાથે લાંબા સાદના મવણયારાથી રાસનો આરંભ થાય છે. દ્રુત ગવતમાં ચાબખી (એક િકારની રમત), ફૂદરડી, સામસામી પલાંઠી વાળીને બેસીને ચાલુ રમતમાં તાલપલટા વગર ઊંચા કુદકાની ઠેક લેવાય છે. છેક તેરમી સદીથી લેવાતો આ રાસ જોઈને શૂરવીરોના રૂવાંડા ઉભા થયા વગર રહેતાં નથી. પાટણ વજલ્લાના સરહદી વવલતાર હારીજમાં વળી પડઘમ કહેવાતો દેશભવિથી છલોછલ રાસ લેવાય છે. નવરાત્રીના આઠમા વદવસે લેવાતો પડઘમ લેવા માટે વવવશષ્ટ િકારની આવડત અને શારીવરક ચુલતીની જરૂર પડે છે. પડઘમના ગાયનમાં વારા િમાણે પાકકલતાનથી માંડીને દેશની વતવમાન સમલયાઓ પણ વણી લેવામાં આવે છે. જેમ કે, પડઘમ વાગે ને દેશ જાગે..., પડઘમ વાગે ને પાકકલતાન ભાગે...

$" &

# !&$

$

@ ;33; A (5(30 A #/043( A (3/6;90, A &(09/56+,<0 @ #6;:/ 5+0( A 6::? A 6+(02(5(3 5+0<0+;(3 @ #7 ,8(3( A ;55(8 A $/,22(+? A 7(*2(.,9 (9/408 A &(09/56+,<0 86;7 66205. B#;8?( 6473,>C 8 #=(9:02 /(8 "(9:( "6(+ (<8(5.7;8( /4,+()(+ ;1(8(: $,3

08 66205. 5+0<0+;(3 :8(59768: -(*030:0,9


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 20th October 2012

અમદાવાદ-ગાંધીનગરને જોડશે મેટ્રો રેલ નેટવકક ગાંધીનગરઃ રાજ્ય િરકારિા મહત્વાકાંક્ષી મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટિે આખરી ઓપ આપી ૭૬ કકલોમીટરિા રૂટિી જાહેરાત કરાઇ છે. ગુજરાતમાં નવશ્વકક્ષાિી જાહેર પનરવહિ િેવા િુનવધા પૂરી પાડવાિા ઉદ્દેશથી અમદાવાદગાંધીિગર મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટ અંતગોત બંિે શહેરોિા નવનવધ નવપતારોિે િાંકળતાં ૭૬ કકલોમીટર લંબાઇિા રેલ િેટવકકિે મંજરૂ કરાયું છે. જેમાં પૂવો નવપતારમાં બે રૂટ અિે પસ્ચચમ નવપતારમાં એક રૂટિો િમાવેશ થાય છે. અ મ દા વા દ - ગાં ધી િ ગ ર શહેરિે િાંકળતી િુગ્રનથત, ઝડપી, િલામત અિે િરળ

જાહેર પનરવહિ પદ્ધનત નવકિાવવી આવચયક બિી હતી. બીઆરટીએિ જેવી જિમાગો િેવા પછી પસ્લલક ટ્રાન્િપોટટિા આધુનિક પવરૂપિી નવશ્વકક્ષાિી મેટ્રોરેલ િેવા અમદાવાદ-ગાંધીિગર માટે આવચયક હતી. મેટ્રો રેલિો રૂટ િક્કી કરવા એક ઉચ્ચ િત્તાનધકારી િનમનતિે કામગીરી િોંપાઇ હતી. િનમનતએ િમગ્ર રૂટિી પથળ મુલાકાત તેમ જ નવનવધ પતરે બેઠક યોજીિે ગાં ધી િ ગ ર - અ મ દા વા દ િા જોડાણ માટે તથા બંિે શહેરોિે િાંકળતા મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટ રૂટિે આખરી ઓપ આપ્યો છે. મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટિા

% # $ ! #

"" '# %! ( & # %

!! !

રૂટિી કુલ લંબાઇ ૭૬ કકલોમીટર રહેશે. જેમાં અમદાવાદ નવપતારમાં ૪૪ કકલોમીટર તથા ગાંધીિગર શહેર નવપતારમાં રૂટિી લંબાઇ ૩૨ કકલોમીટર રહેશ.ે એરિોટટ માટે અલગ રૂટ ‘નગફ્ટ’ નિટી- અમદાવાદ એરપોટટિા જોડાણ માટે જે અલગ રૂટ િૂચવાયા છે. તેમાં એક રૂટ એરપોટટિા જોડાણ માટે અમદાવાદ તરફથી એઇિી જંકશિથી મોટેરા, હાંિોલ થઇિે એરપોટટ જશે. બીજો રૂટ ‘નગફ્ટ’ નિટીિા જોડાણ માટે કપતુરભાઇ કેમ્પિથી િાબરમતી િદીિે િમાંતરે જઇિે િદી ઓળંગી નગફ્ટ નિટી જશે.

જ્યોનિગ્રામ યોજના અાંિરરાષ્ટ્રીય િખ્િે ચમકી ગાંધીનગરઃ રાજ્ય િરકારે ૨૦૦૩માં લોન્ચ કરેલી જ્યોનતગ્રામ યોજિાથી આજે રાજ્યિાં નવનવધ શહેરો અિે ગામડાંમાં ૨૪ કલાક નિરંતર વીજપુરવઠો મળે છે જેિી એક આંતરરાષ્ટ્રીય િંપથાએ પ્રશંિા કરી છે. તાજેતરમાં પટૉકહોમ ઇન્ટરિેશિલ વોટર ઈસ્ન્પટટ્યુટ િામિી િંપથાએ નવશ્વમાં પાણી અિે ખોરાકિી તંગી પર એક અહેવાલ બહાર પાડ્યો છે. જેમાં મોદી િરકારે િપ્ટેમ્બર ૨૦૦૩માં લોન્ચ કરેલી જ્યોનતગ્રામ યોજિાિી પ્રશંિા કરવામાં આવી છે.

37

• અમદાવાદમાં રૂ. ૩૩૧ કરોડના ખચચે આધુનનક હોસ્પિટલઃ અમદાવાદ મ્યુનિનિપલ કોપોોરેશિ િંચાનલત વાડીલાલ િારાભાઇ હોસ્પપટલ િંકુલમાં અંદાજે રૂ. ૩૩૧ કરોડિા ખચચે િવું બહુમાળી, મડટી-પપેનશયાનલટી હોસ્પપટલ નબસ્ડડંગ બિાવાશે. ૭૦ મીટરિી ઊંચાઇ ધરાવતી હોસ્પપટલમાં બે બેઝમેન્ટ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર તેમ જ ૧૬ માળ િનહત કુલ ૧૯ માળ ધરાવતી હોસ્પપટલિા ત્રણ ટાવર ત્રણ વષોમાં બિશે. ૧૪૫૦ બેડિી ક્ષમતા ધરાવતા આ નબસ્ડડંગમાં હેલીપેડિી િગવડ પણ હશે.


www.abplgroup.com

38

Gujarat Samachar - Saturday 20th October 2012

પાન-૧નું ચાલુ

‘મોદીના ગતિશીલ નેતૃત્વના સ્વીકારનો આનંદ’

તિટનનું...

ગુજરાત સાથેના સંબંધો સુધારવાના ટિટિશ સરકારના ટનણણય અંગે લોડડ ગુલામ નૂને જણાવ્યુ હતુ કે, ‘ટિટિશ સરકારે આખરે ગુજરાતના મહત્ત્વ અને ગુજરાત રાજ્યમાં મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ગટતશીલ નેતૃત્વને સ્વીકાયુણ હોવાનું જાણતા મને આનંદ થયો છે. આ ખરેખર અટત મહત્ત્વપૂણણ જાહેરાત છે, જે ગુજરાત રાજ્યે ગત દાયકામાં સાધેલા ટવશાળ ટવકાસને માન્યતા પ્રદાન કરે છે. આ જાહેરાત સમયસરની છે કારણ કે આગામી સામાન્ય ચૂંિણીઓમાં મોદી વડા પ્રધાનપદના સંભટવત ઉમેદવાર તરીકે પ્રોજેક્િ કરાઈ રહ્યા છે. હવે આપણે યુનાઈિેડ કકંગ્ડમમાં નરેન્દ્ર મોદીના આગમનની પ્રતીક્ષા કરીએ.’

અમે વિટનમાં રહેતા ગુજરાતીઓને પણ સપોમ ટ કરિા માગીએ છીએ. ઉલ્લેખનીય છે કે ગુજરાતમાં રમખાણોમાં ત્રણ વિવટશ ગુજરાતીનાં મોત િયા હતા. બિટનની નજરમાં બિઝનેસ વિટનની કંપનીઓ ગુજરાતમાં વ્યાપાર ઉદ્યોગો થિાપિા માગે છે તેિી વિટનનાં િલણમાં અચાનક િેરિાર આવ્યો છે. વિટનને હિે મોડે મોડે ગુજરાત અને તેણે હાંસલ કરેલા વિકાસનું મહત્ત્િ સમજાયું છે. તેમને એ પણ સમજાયું છે કે ‘મોદી વમન્સ વબઝનેસ’ અને આને કારણે જ વિટને મોદીને આિકારિા લાલ જાજમ વબછાિી છે. વિટનનાં લોકો અને કંપનીઓનાં પરથપર હીતો જાળિિાનો વિટનનો ઈરાદો છે. આમ મોદી માટે હિે વિટનનાં દરિાજા ખુલ્યા છે. વિટનનાં હાઈ કવમશનર ગુજરાતમાં આિીને મોદી અને રાજયનાં અન્ય િવરષ્ઠ અવધકારીઓને મળશે. ગુજરાતમાં ૧૩ અને ૧૭ વડસેમ્બરે ચૂટં ણીઓ યોજાઈ

" &

"

# #

રહી છે ત્યારે વિવટશ હાઈકવમશનર તે પહેલા ગુજરાતની મુલાકાતે આિે તેિા સંકતે ો મળે છે. પરસ્પર હીતોનું જતન વિવટશ સરકારે ગુજરાત સાિેનાં સંબધં ો િરી સારા બનાિિા કરેલી પહેલ પછી હિે બંને પિકારો તેમનાં પરથપર હીતોને જાળિી શકશે અને વિવિધ િેત્રોમાં વિપિીય સંબધં ો પ્રથતાવપત કરિાની નિી વિવતજો ખુલશે. ભારત સાિેનાં સંબધં ો સુધારિાની સાિે ગુજરાતમાં પણ વ્યાપકપણે વિપિીય સંબધં ોને નિી વદશા અપાશે. પવરણામે પરથપર વિકાસ અને પ્રગવત

$ % "

! !

!"

& !

! "

# " !

" "

$

! !"

"

"

&

! ! !

&

"

!

%

"$ #

!

!

!

&

#

#

!

! ! ! #

!

" %

" !

!

#

"

"

,'0.',)(*''/ 1'*-- (-+

$ &

!

! &

#

"

!

" !

"

! !

&

"

"

%

&

$

!

! " % "

!

#

સાધી શકાશે. વિવટશ કંપનીઓ ગુજરાતમાં વ્યાપાર ઉદ્યોગો થિાપિા માગે છે તેિી આ વનણમય લેિાયો હોિાનું હ્યુગો થિાયરે જણાવ્યું છે. તો સાિોસાિ તેમણે હ્યુમન રાઈવસ કવમશનની આશંકાઓને િગાિતા કહ્યું હતું કે રમખાણગ્રથતોને ન્યાય અપાિિા માટે વિટન કવટબદ્ધ છે અને રહેશ.ે ગોડ ઇઝ ગ્રેટઃ મોદી ગુજરાત સરકારે હિે ૧૦ િષમ પછી ગુજરાત સાિે સંબધં ો સુધારિાના યુકન ે ા નીવતવિષયક િેરિારને આિકાયોમ છે અને તેને રાજ્ય સરકારના વિજય સમાન

!

" ! !

!%

!%

!

!

ગણાવ્યો છે. વિટનની નીવતમાં આિેલાં પવરિતમન અંગે મોદીએ સ્વિટર પર સ્વિટ કયુું હતું કે 'દેર આયે દુરથત આયે'. ગુજરાત સાિેના સંબધં ો િરી થિાવપત કરિાના અને તેને મજબૂત કરિાના યુકે સરકારના વનણમયને આિકારીએ છીએ. ગોડ ઈઝ ગ્રેટ. વિટન સરકારે ગુજરાત સાિેના સંબધં ો થિવગત કયામ ત્યારિી એટલે કે ૨૦૦૩િી તેઓ વિટનની મુલાકાતે ગયા નિી. વિદેશ પ્રધાન હ્યુગો થિાયર િારા ગુજરાત સાિેના સંબધં ો પૂિિમ ત કરિાની જાહેરાત કરાઈ હતી, જેને વિટનમાં િસતાં ભારતીય સમુદાયે ઉમળકાભેર િધાિી

લીધી છે. ગુજરાત અને વિટનની પ્રજા તેમ જ વિવિધ સંથિાઓ િચ્ચે િષોમિી સંબધં ો થિપાયેલા છે ત્યારે આ વનણમયને આિકાયમ ગણાિાઈ રહ્યો છે. મોદી િન્યા ‘બિકાસપુરુષ’ ગુજરાતમાં ૨૦૦૨માં કોમી રમખાણો િયાં તે પછી નરેન્દ્ર મોદી જ્યાં સુધી વિટન સાિેનાં સંબધં ોને લાગેિળગે છે ત્યાં સુધી રાજિારી રીતે હાંવસયામાં ધકેલાઈ ગયા હતા. ગુજરાત સાિેના રાજિારી સંબધં ો કોરાણે મુકાયા હતા. એ સમય એિો હતો જ્યારે મોદીનું નામ પડતા વિદેશી સરકારો મોઢું િેરિી લેતી હતી. મોદીના નામની તેમને સુગ હતી. આજે

સમય બદલાયો છે. મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્િમાં ગુજરાતે વિકાસ િેત્રે હરણિાળ ભરી છે. જેના પગલે માત્ર દેશમાં જ નહીં, વિદેશમાં પણ મોદીએ ‘વિકાસપુરુષ’ તરીકેની ઓળખ મેળિી છે. મોદીની છિી િદલાઈ ગુજરાતમાં ૨૦૦૨માં કોમી રમખાણો માટે મોદીને જિાબદાર ઠેરિીને વિદેશી સરકારોએ ગુજરાત સરકાર સાિેનાં રાજિારી સંબધં ો કાપી નાંખ્યા હતા. વિટનને પણ હિે સત્તાિાર રીતે આ નો-કોન્ટેક્ટ પોવલસીમાં ધરમૂળિી િેરિારો કરિો પડ્યો છે તે દશામિે છે કે વિદેશમાં હિે મોદીની છબી બદલાઈ છે.

પાન-૪૦નું ચાલુ

શરીરે કેમેરા બાંધી દીધા હતા. બાદમાં તેમને કારમાં કંપનીની ઓફિસે લઇ જિાયા હતા. લૂંટારુઓએ તેમને ઓફિસ વબલ્ડીંગના પાછલા ગેટ પાસે લઇ ગયા હતા અને ત્યાં ઉતારીને ઓફિસમાંિી હીરા લઇ આિિા જણાવ્યું હતું. તેમણે પ્રશાંતભાઇને ધમકી આપી હતી કે જો તેઓ ચાલાકી કરશે તો બંધક પત્ની અને કમમચારીને મારી નાખશે. ગભરાયેલા પ્રશાંતભાઇ ઓફિસમાં જઇને સેઇિમાંિી તમામ હીરા લઇ આવ્યા હતા અને લૂંટારુને આપી દીધા હતા. બાદમાં લૂંટારુઓ પ્રશાંતભાઇનાં શરીરે બાંધેલા

કેમેરા તોડીને નાશી છૂટયા હતા. હીરાઉદ્યોગમાં ચાલતી ચચામ પ્રમાણે લૂંટારુઓએ મેળિેલા હીરાની ફકંમત ૨૫ વમવલયન ડોલર (રૂ. ૧૨૫ કરોડ) હતી. લૂંટની આ ઘટનાને ફકરણ એક્થપોવસમ સાિે સંકળાયેલાં િતુમળોએ સમિમન આપ્યું હતું. જોકે, લૂંટાયેલા હીરાની ફકંમત ૨૫ વમવલયન ડોલર હોિા અંગે તેમણે થપષ્ટતા કરિાનું ટાળ્યું હતું. તેમણે કહ્યું હતું કે, હાલમાં કંપની ખાતેના ડાયમંડનો થટોક, મેમો પર આપેલા હીરા તિા અન્ય લેિડદેિડના વહસાબ મેળિાઇ રહ્યા છે.

બેલ્જિયમમાં... ૧૧ ઓક્ટોબરે સાંજે ચાર લૂંટારુ તેમના ઓવિયારા ટ્રાસ થટ્રીટ સ્થિત વનિાસથિાને ત્રાટક્યા હતા. આ સમયે સમયે પ્રશાંતભાઈ અને તેમનાં પત્ની ઘરમાં એકલાં હતાં. લૂંટારુઓએ તેમને બંધક બનાિયા હતા. આ જ સમયે કંપનીનો એક કમમચારી ઘરે આિતાં તેને પણ બાનમાં લેિાયો હતો. શથત્રસજ્જ લૂંટારુઓએ પ્રશાંતભાઇના પત્ની અને કમમચારીને બાનમાં રાખ્યા હતા અને પ્રશાંતભાઇનાં


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 20th October 2012

Why travel with

Southall Travel?  Number One Travel Agent to India,

sA¦¸Ael qòAvel 

with over 20 years experience

 Open 24 hours a day, seven days a week. Call us anytime

 Price guarantee will not be beaten on price

 Specialists for worldwide flights and holidays with any airline, anywhere, anytime  Fast and reliable service  Multilingual staff

offering impartial advice

 UK’s 100 Fast Track Companies (Sunday Times 2005)

 Trusted household brand for total peace of mind

sA¸e j ˆA mAqe yAºA krvAnuù psùw krˆAe?

20 v¿A#¸I qòAvelmAù anuvI aevA

Art yAºA mAqenA æ¸m nùbrnA qòAvel aejNq

 iwvsnA cAevIsey klAk ane sPtAhnA sAtey iwvs kAe¤ po smye fAen krAe

 AvnI gerùqI

amne Av bAbte kAe¤ po bIq krI ˆkˆe nih

 ivËmAù gme TyAù kAe¤ po

smye kAe¤ po aerlA¤nnI flA¤q ke hAelIdez mAqenA in¿oAùt

 zdpI ane sùtAe¿AkArk sevA  bhuA¿AIy SqAf

ewAvmuKt slAh

 yukenI 100 fASq qòek kùpnI pEkInI aek (sNde qA¤Ms 2005)

 mnnI ˆAùit mAqenuù œrœrmAù ÀoItuù ivËsnIy nAm

Call Centre open 24 hours

A BTA 80626

0208 843 6800

Think Travel, Think Southall Travel www.southalltravel.co.uk

39


40

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 20th October 2012

$0#0! ! 3 .0+( # 2+ "0 8(0 !9 $&0 +$

6

$51

5 !; 0&&0 4; #9(0 0- , %

!0 0

6 #$*'3$/6

1 $9 9

3 (: 3 (, 3 0(>$ (B&>( 0 9

444 ( * / +2) "-+

# 60

4$$)

? #9

$,1-, &

+ 1- .+

" $" &

%$

$-4

5)14 16.7 8)6,9;9)=-4 +7 <3

>>> 8)6,9;9)=-4 +7 <3

7) 1/0;: ' " ' 1/0;: 94)6,7 " 1/0;: <*)1 1/0;: 75*):) #8-+1)4 !)+3)/-: >1;0 "

#$ ! & " 16

05-,)*), 975 8 8 %$ * "" * %$ * "" * ' " A A A A A

-> (793 #)6 9)6+1:+7 7: 6/-4-: 01+)/7 94)6,7

%$ #

&$ ' !

#"!#%

"" ""

' A A A A A ( $

<*)1 16+

<5*)1 %$ %$

88

88 A 88 A 88 A 7;-4

//-4 - # '##*$0$5 & 5

સુરત, એન્ટવપપઃ સુરતસ્થિત પોલિશ્ડ ડાયમંડ એકથપોટટ કંપની કકરણ એક્થપોર્સસની બેસ્જિયમના એન્ટવપસ સ્થિત ઓકિસને ટાગગેટ બનાવી રૂ. ૧૨૫ કરોડના હીરાની િૂંટ િતાં સનસનાટી મચી ગઇ છે. કંપની મેનેિરના ઘરે ત્રાટકેિા માકિયાઓએ તેના પત્નીને બંધક બનાવી આયોિનબદ્ધ રીતે િૂંટ ચિાવી હતી. બેસ્જિયમમાં ૧૧ ઓક્ટોબરે બનેિી ઘટનાિી સુરતના હીરાબજારમાં સોંપો પડી ગયો છે. હીરાબજારના સૂત્રોને ટાંકી અહેવાિમાં િણાવાયું છે કે હીરાઉદ્યોગકાર વજિભભાઇ િાખાણીની સુરતમાં કકરણ એક્સપોર્સસ પેઢી કાયસરત છે, જ્યારે તેની બીજી ઓકિસ બેસ્જિયમમાં છે અને ત્યાં મોટા ભાગે રિ ડાયમંડનું કામકાિ િાય છે. આ ઓકિસનું સંચાિન તેમના ભત્રીજા લવમિભાઇ કરે છે જ્યારે મેનેિર તરીકે પ્રશાંત ભાિાણી િરિ બજાવે છે. અનુસંધાન પાન-૩૮

88 88 88

$9)6:.-9:

975 8 8 * "" * ""

* *

#$ # $&

% %! '

$7976;7 )41.)? &)6+7<=-9 ,576;76 )4/)9@

A A A A A %)

% ! %# '

% #

A A A A A $%

'78

! !

"#

%%% " ! ! % #"

1, 0!!%

$+!*$6

+6

+.)+78+6 $

2'.1 /92(4 5'6)+1 ;'-44 )4 90

/ #& . $! - -)

"+)' *!(

*',% - # '##*$0$5 & 5

! $ ! +1.'(1+ '6)+1 !+6:.)+7 %461* %.*+

!+3* '6)+1 84 % # " "448.3,

$

%

5 1 $9 !9 $3 ' 0"

$+!*$6 2#!2/6

43*43 &

"" ""

$# .975 )197*1 )9 : #)4))5 70)66-:*<9/ 6;-**75*):)

#9

!0- 7.$/

• ફૂડબિલ થશે િમણું થશેઃ અનાજની કિંમતમાં તીવ્ર ભાવવધારો થઇ રહ્યો રિટનમાં વસતાં પરરવારોનું વારષિિ ફૂડરિલ સરેરાશ ૪,૦૦૦ પાઉન્ડને વટાવી જશે તેવો આરથિિ રનષ્ણાતોનો મત છે. ગયા વષષે આ આંિડો ૨,૭૬૬ પાઉન્ડ હતો.

#&#-1

05-,)*), <5*)1 !79*)6,-9 ")237; )97,)

.975 A (# " A A A

.6 <

2#!2/6

$,1-, - # '##*$0$5 5

ગુજરાતી પેઢીના રૂ. ૧૨૫ કરોડના હીરાની લૂંટ

ઓસ્ટ્રિયાના ટ્રકાય ડ્રાઇવર ફેબલક્સ િોમગાટટનરે રબવવારે અવકાશમાંથી પૃથ્વી પર છલાંગ લગાવીને ઇબતહાસ સર્યોો. ફેબલક્સે પૃથ્વીથી અંદાજે ૩૯ કકલોમીટરની ઊંચાઈએથી બવશાળ બહબલયમ િલૂન સાથે જોડાયેલી કેપ્ટ્રયલ ુ માંથી જમ્પ લગાવ્યો હતો. અત્યાર સુધીમાં આવું પરાક્રમ કરવામાં િે ટ્રકાય ડાઇવસો જીવ ગુમાવી ચૂક્યા હોવા છતાં ફેબલક્સ સાહસ માટે મક્કમ હતો. આ ઐબતહાબસક ઘટનાની મહત્ત્વની િાિત એ હતી કે ફેબલક્સે જો કકબટંગર નામના જે સાહસવીરનો બવક્રમ તોડવા આ સાહસ હાથ ધયુું હતું તે કકબટંગરે જ તેને માગોદશોન આપ્યું હતુ.ં (બવશેષ અહેવાલ માટે જુઓ પાનઃ ૨૨)

5 $5*.9B *(

9 $0

$,1-,

અંતરિક્ષમાંથી પૃથ્વી પિ હનુમાન કૂદકો

!

!0#0 0(>$ 4;

& 0#0 9 7 4 9 0 > $0 '5 B);

, %5 0(>$ !9 $&0 (;

.$,',% 1'+$

9 $5*.3 &, 4 !9 $3 ' '9

!9 $3 ' 0'5 ..*6

0

0(>$ (B&>(

@ A B &(!0; )9! 3$3&#3

9 #

#!0; 0(>$ 0" # /

0#

= .0+( # 3 8(0 !9 $3 ' 0'5

5

2

"

551;

Gujarat Samachar  

Gujarat Samachar weekly news paper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you