Page 1

80p Let noble thoughts come to us from every side Volume 41, No. 18

First & Foremost Gujarati Weekly in Europe

સંવત ૨૦૬૮, અણધક ભાદરવાે વદ ૧ તા. ૦૧-૦૯-૨૦૧૨ િી ૦૭-૦૯-૨૦૧૨ અા નો ભદ્રા: ક્રતવો યન્તુ િવશ્વત: | દરેક ણદશામંાિી અમને શુભ અને સુંદર ણવચારો પ્રાપ્ત િાઅો

1st September to 7th September 2012

કોલસાની દલાલીમાં હાથ કાળા &

8 8 8 8 8 8

& #

!% #!

! & " &

$

& ' (!# %!#! %! # $$ #! ! $

(

કોલ બ્લોક્સની ફાળવણીમાં ગેરરીણતના ણરપોટટટ શાસક-ણવપક્ષને આમનેસામને લાવી દીધા છે. કોંગ્રેસ સરકાર પોતાના હાિ ચોખ્ખા હોવાનો દાવો કરે છે અને ણવપક્ષ આ વાત માનવા તૈયાર નિી. નવી દિલ્હીઃ કોલસાના બ્લોક્સની ફાળવણીમાં મનમોહન સસંહ સરકારે ગેરરીસિ આચરી હોવાના કોમ્પ્ટ્રોલર એડડ ઓસડટર જનરલ ઓફ ઇન્ડડયા (‘કેગ’) સરપોટટે શાસક-સવપક્ષને આમનેસામને લાવી દીધા છે. વડા પ્રધાન ડો. મનમોહન સસંહે એક સપ્તાહ બાદ મગનું નામ મરી પાડિાં એવો નબળો દાવો કયોો છે કે ‘કેગ’ના અહેવાલમાં િથ્ય નથી, જ્યારે બીજી બાજુ મુખ્ય સવરોધ પક્ષ આ અંગે કોઇ બાંધછોડ કરવાના મૂડમાં નથી. િેને વડા પ્રધાન પદેથી મનમોહન સસંહના રાજીનામાથી ઓછું કંઇ ખપિું નથી. અને કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ સોસનયા ગાંધીએ સોય ઝાટકીને કહી દીધું છે કે

!!

!% !%

%

8 8 8 8 8 8

#

%$ 8 %$ 8

#

" # $ 9 &#!$% #

($ %$ !% " # % %$ 8 ""

#

23 1).0 4)0,4 -20.+)7122+ *2 5/

666 -20.+)7122+ *2 5/

=

)9187 .,-87 &<7

#& $ $#!"+

# =

કોંગ્રેસના નેતૃત્વ હેઠળની યુપીએ સરકારે કંઇ ખોટું કયુું ન હોવાથી રાજીનામું આપવાનો સવાલ જ નથી. સંસદ ગૃહમાં એક સપ્તાહથી ભારે દેકારા વચ્ચે શાસક-સવપક્ષ વચ્ચે આક્ષેપ પ્રસિ આક્ષેપનો દોર ચાલી રહ્યો છે અને સંસદની

" #

%" #

"

= "

') $

કાયોવાહી ઠપ્પ થઇ ગઇ છે. હવે સંસદ ગૃહની બહાર આક્ષેપબાજી શરૂ થઇ છે. વડા પ્રધાન ‘નામ’ દેશોની બેઠકમાં ભાગ લેવા માટટ ઇરાન ગયા હોવાથી હવે ચારેક સદવસ સમગ્ર મામલો અદ્ધરિાલ જ રહેશે િેમ મનાય છે.

ભાજપ, ટીડીપી અને ડાબેરી પક્ષોએ કોલસાના બ્લોક્સની ફાળવણી રદ કરવા માગણી કરી હિી. પરંિુ કોંગ્રેસનું કહેવું છે કોલ બ્લોક્સમાંથી કોલસો કઢાયો જ નથી ત્યારે કૌભાંડ થવાનો સવાલ જ નથી. અનુસંધાન પાન-૩૮

!

!

)9187 .,-87 &<7

કોલસાની ખાણમાં ખોદકામ કરતા ખાણણયાઓ અને (જમણે) ‘કેગ’ના ણરપોટટમાં આંગળી ચીંધાયા બાદ બચાવની સ્થિણતમાં મૂકાઇ ગયેલા વડા પ્રધાન ડો. મનમોહન ણસંહ.

$

=

,$+

# "

# %

"

') $

$

# "

=

,$+

" # ') ,$+

=

# %

#& $ $#!"+

+46

"! %!

&)918

"

$

&346 &60 ') * &

+

" # !

42+46) 4&) 43)43 )',( '

'%( &# *

2&.1 7&1*7 7&286&:*1 (4 90

;;; 7&286&:*1 (42 438&(8

&8*1 &23.0'-&.

46

&11

46 &(0&,*) "4967 './-& 6&)**5


2

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 1st September 2012


મિટન

Gujarat Samachar - Saturday 1st September 2012

‘મનવર્સ્ો’ મિન્સે પર્તાવો વ્યક્ત કયોો િાજ બચાવવા પમરવારના હવામતયા લંડનઃ અમેનરકાના જુગારધામ તરીકે બદનામ લાસ વેગાસની એક હોટેલના રૂમમાં યુવતી સાથે નનવિથત્ર હાલતમાં ડાન્સ કરતા કેમેરામાં ઝડપાઇ ગયેલા મિન્સ હેરીએ પોતાના કૃત્ય બદલ પથતાવો વ્યક્ત કયાિના અહેવાલ છે. બીજી તરફ, હોટેલ વીન એન્ડ એન્કોરના ભવ્ય થયૂટમાં ‘થટ્રીપ નબનલયડડ’ પાટથી મનાવતા નિન્સ હેરીની નગ્ન તસવીરો ઈન્ટરનેટ પર છવાઈ ગયા પછીની અસરોને કાબુમાં લેવા સેન્ટ જેપસ પેલેસે કમર કસી છે. લાસ વેગાસ નવવાદ પછી નિન્સ હેરીએ પોતાના કૃત્ય નવશે પથતાવો વ્યક્ત કયોિ હોવાનું તેની નનકટના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું. તેમણે આ મુદ્દે મોટા ભાઈ ડ્યૂક ઓફ કેમ્પિજ સાથે ટેલીફોન પર વાતચીત કયાિના અહેવાલ છે. તો નપતા મિન્સ ચાર્સસે પણ સખત શબ્દોમાં નારાજગી દશાિવી હતી. નિન્સ નિટન આવી ગયા છે, પણ નવવાદના પગલે બુધવારે પેરાનલમ્પપક ગેપસના ઉદઘાટનમાં હાજર રહે તેવી શક્યતા પણ ઓછી છે. જોકે, તેમને એ રાહત હશે કે આમથી દ્વારા કદાચ તેમની સામે ઠપકો આપવા સનહતની કઠોર કાયિવાહી નનહ થાય. શાહી પનરવારના અનેક િયાસો છતાં તેઓ નિન્સ હેરીની નવવાદાથપદ તસવીરો અખબારોમાં િકાનશત થતી રોકી શક્યા નહોતા. નિન્સ હેરીની ન્યૂડ તસવીરો છાપવામાં નિનટશ ટેબ્લોઈડ ‘ધ સન’ િથમ રહ્યું છે. લોકો સંપૂણિ માનહતગાર રહે તેવા િજાકીય નહતમાં તસવીરો છાપવી યોગ્ય હોવાનું અખબારે જણાવ્યું છે. ફોટો લેવાયા ત્યારે હોટેલ થયૂટમાં હોવાનો દાવો કરતી અજાણી યુવતીનાં અવતરણો પણ અપાયા છે. આ યુવતીએ એમ કહ્યું હતું કે ૧૫ છોકરી સનહત ૨૫ લોકો થયૂટમાં હાજર હતા અને થટ્રીપ નબનલયડડ ગેમ રમાઈ હતી. નિન્સ હેરી અને યુવતીની નગ્ન તસવીરો નિનટશ મીનડયામાં ન છપાય તે માટે શાહી પનરવારે ભારે િયાસ કયાિ હતા. આ તસવીરો બાબતે િેસ કપપ્લેઈન્ટ્સ કનમશનનો સંપકક સાધ્યાને જેપસ પેલેસ દ્વારા પણ સમથિન અપાયું હતું. તસવીરોનું િકાશન િાઈવસીના ભંગસમાન હશે તેમ પેલેસ દ્વારા જણાવાયું હતું. નિટનના શાહી પનરવારે થવીકારી લીધું છે કે આ તસવીરો નિન્સ હેરીની છે, પરંતુ ઘટનાક્રમ અંગે સત્તાવાર નટપ્પણીનો ઈનકાર કરી દીધો હતો.

મિન્સે યુવતીની ‘આબરુ’ બચાવી!ઃ નિન્સ હેરીની નગ્ન તસવીરો ગત શુક્રવારે ઈન્ટરનેટ પર િસરી ગઈ હતી. એક તસવીરમાં નિન્સ હેરી અંગોને છૂપાવતા દેખાય છે અને એક નગ્ન છોકરી તેમની પાસે ઊભી છે. અન્ય તસવીરમાં તે નગ્ન છોકરીને પાછળથી બાથ ભરીને ઉભા છે. એક સાક્ષીએ ‘સન’ અખબારને જણાવ્યું હતું કે નિન્સનું કૃત્ય જેન્ટલમેન જેવું હતુ અને તેઓ લોકોની નજરોથી યુવતીની આબરુ બચાવવાનો િયાસ કરતા હતા. તેમણે નગ્ન છોકરીને એમ કહ્યાનું મનાય છે કે હું તને રક્ષણ આપીશ અને લોકોને તને જોવાં નનહ દઉં. બે તસવીરના ૧૦,૦૦૦ પાઉન્ડ: પાટથીની રંગત માણનારા સાથી દ્વારા જ લેવાયેલી મનાતી બે તસવીર અંદાજે ૧૦,૦૦૦ પાઉન્ડમાં યુએસ વેબસાઈટને વેચવામાં આવી હતી. રજાઓમાં નિન્સ હેરી સાથે રહેલા નિટનના સૌથી ધનવાન યુવાનોમાંના એક આથથર લેન્ડોને ડેઈલી ટેલીગ્રાફને કહ્યું હતું કે પાટથીમાં હાજર નબકકનીધારી યુવતીઓમાંથી જ કોઈએ તસવીરો વેબસાઈટને વેચી હોવાની તેમને શંકા છે. સુરક્ષા અમિકારીઓની ભૂમિકાઃ પાટથી દરનમયાન નિન્સના સુરક્ષા અનધકારીઓ પણ હોટેલ થયૂટમાં હાજર હતા. યુએસ વેબસાઈટે અનુસાર અનધકારીઓએ હોટેલ થયૂટમાં આવનારાને ફોન મૂકી દેવા જણાવ્યું ન હતું. અને તસવીરો લેવાતી અટકાવવા દેખાવ પૂરતા જ િયાસ કયાિ હતા. નિન્સની નજંદગી જોખમમાં ન હોય, પરંતુ વતિન અયોગ્ય જણાય તે સમયે અનધકારીઓએ દખલગીરી કરવી જોઈએ કે નનહ તે મુદ્દે પણ ચચાિ ચાલી છે. િીમડયા વહેંચાયું બે ભાગિાંઃ લાસ વેગાસમાં એક રાતના આશરે ૫૦૦૦ પાઉન્ડના ભાડાંના હોટલ થયૂટમાં પાટથી કરી રહેલા ૨૭ વષથીય નિન્સ હેરીની નગ્ન તસવીરો સૌિથમ યુએસ વેબસાઈટ tmz.com પર િકાનશત થઈ હતી. અમેનરકાના CNN, કેનેડાના CBC, ઓથટ્રેનલયામાં Nine News , ન્યુ ઝીલેન્ડમાં 3 News, સાઉથ આનિકામાં East Coast Radio અને િાન્સમાં RTL સનહત િોડકાથટરોની વેબસાઈટો પર તસવીરો િનસદ્ધ થઈ હતી. સેનલનિનટઝનાં થકેન્ડલ્સ ચગાવનારું નિનટશ મીનડયા આ મુદ્દે નવભાજીત છે.

3

વહેિ અને અંિશ્રધ્િા દૂર કરવા ડો. જેરાિ દેસાઇ સાથે સંગત સેન્ટરિાં ચચાથ સભા વહેમ અને અંધશ્રધ્ધા દૂર કરવાના અનભયાનના ભાગરૂપે જાણીતા રેશનાનલથટ ડો. જેરામભાઇ દેસાઇ અને નવદ્વાન રેશનાલીથટ ડો. નગીનભાઇ પટેલના િવચન અને ચચાિસભાનું આયોજન 'ગુજરાત સમાચાર અને એનશયન વોઇસ' દ્વારા તા. ૧ સપ્ટેપબર, ૨૦૧૨ના શનનવારે બપોરે ૩-૦૦થી ૬-૦૦ દરનમયાન સંગત સેન્ટર, સનક્રોફ્ટ રોડ, હેરો HA3 7NS ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. આ ચચાિસભામાં િવેશ માટે અત્યાર સુધીમાં ૧૦૦ જેટલા નામ નોંધાઇ ચૂક્યા હોવાથી હવે િવેશ શક્ય નથી. પરંતુ તેમ છતાં પણ ઉપમ્થથત રહેવા માંગતા લોકો ઉભા રહેવાની તૈયારી સાથે નામ નોંધાવી શકે છે. વૃધ્ધો અને અક્ષમ લોકોને બેઠક આપવા નમ્ર નવનંતી છે. સંપકક: કમલ રાવ 020 7749 4001.

કાયદેસરના ઈમિગ્રન્ટ્સને બમિના બકરા બનાવવાિાં સરકારને રસ લંડનઃ તાજેતરમાં લંડન મેટ્રોપોલીટન યુનનવનસિટીએ ઈનમગ્રેશન પેપસિ યોગ્ય ન હોય કે કદાચ ગેરકાયદે હોય તેવા નવદેશી નવદ્યાથથીઓને િવેશ આપ્યાનું બહાર આવતાં તેનું આવા િવેશ માટેનું લાયસન્સ રદ કરી દેવાયું છે. યોગ્ય નવઝા નવના અભ્યાસની પરવાનગી અને નવઝા મેળવેલા નવદ્યાથથીએ િવેશ ન લીધો હોય તેની જાણ નનહ કરવાની આ ઘટનામાં યુનનવનસિટી સંકળાવા છતાં વાંક તમામ ઈનમગ્રન્ટ્સનો કઢાયો છે. સમગ્ર નવશ્વમાંથી નિટન આવતા ગેરકાયદે ઈનમગ્રન્ટ્સ સરકારની અકાયિક્ષમતાની ઉજવણી કરે છે ત્યારે કાયદેસરના ઈનમગ્રન્ટ્સને સરકાર બનલના

બકરાં બનાવે છે. જયારે પણ આનથિક અરાજકતાની વાત આવે ત્યારે સરકાર વથતી વધારા અને બેરોજગારી માટે કાયદેસરના ઇનમગ્રન્ટસ પર દોષનો ટોપલો ઢોળી દે છે. પરંતુ આ લોકોના કારણે જ મોટાભાગનું અથિતંત્ર જળવાઈ રહ્યો છે તે સમજવામાં સરકાર નનષ્ફળ ગઈ છે. નિટનના ઈનમગ્રેશન નમનનથટર ડેમિયન ગ્રીન કહે છે કે વષોિ સુધી નિટનમાં ઠલવાતાં ઈનમગ્રન્ટ્સની સંખ્યા નવશે વાત કરવી કે નચંતા દશાિવવી રાજકારણીઓ માટે અનવવેકી જ ગણાતું રહ્યું છે. આ મૌનના કારણે બીએનપી જેવાં કટ્ટરવાદી પક્ષોએ મત મેળવ્યાં છે.


4

રિટન

Gujarat Samachar - Saturday 1st September 2012

પરિણામો ૨૪ વષષના ઈરિહાસમાં સૌપ્રથમ વખિ નીચાંઃ સમીક્ષા થશે

GCSE

લંડનઃ ઈંલલેન્ડ, વેલ્સ અને નોધધનધ આયલલેન્ડમાં શાળાઓનાં ૬૫૦,૦૦૦ વધુ રવદ્યાથથીના GCSE પરીક્ષાના ૨૪ વષધના ઈરતહાસમાં સૌપ્રથમ વખત પરરણામો નીચાં આવતાં રશક્ષકોએ પથતાળ પાડી છે. આશરે ૧૦,૦૦૦ જેટલાં રવદ્યાથથી ઈંગ્લલશમાં સી ગ્રેડ મેળવવામાં પણ રનષ્ફળ ગયાંનું મનાય છે. ઈંગ્લલશ ભાષામાં GCSE ના સી ગ્રેડના પરરણામોમાં કહેવાતા ફફગ્સસંગ રવવાદ સામે પેરન્ટ્સ અને રશક્ષકોના રોષ સામે ઝૂકી એસઝામ રેલયુલેટર દ્વારા તાકીદે સમીક્ષાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ઓફક્વોલનાચીફ એસઝીસયુરટવ લલેનીસ થટાસીએ જણાવ્યું હતું કે એસઝામ બોડ્સધ દ્વારા રવદ્યાથથીઓને સી ગ્રેડ માટે જોઈતા માસસધ કેવી રીતે મૂકાયા તેની તપાસ કરાશે. ઈંગ્લલશ ભાષામાં સી અથવા તેથી ઊંચા ગ્રેડ મેળવનાર સંખ્યામાં ૧.૫ ટકાનો ઘટાડો થયો છે. હેડ ટીચસધ, થથારનક સત્તાવાળાઓ અને યુરનઅન નેતાઓએ આક્ષેપ કયોધ હતો કે છેલ્લી ઘડીએ પાસ થવાની સીમા ઊંચે લઈ જવાઈ હતી. ચાવીરૂપ GCSE લક્ષ્યાંકો પાર પાડવામાં રનષ્ફળ ઘણી શાળાઓ બંધ થવાનો અથવા અન્ય દ્વારા ટેઈકઓવર થવાની શસયતાનો સામનો કરી રહી છે. એજ્યુકેશન સેક્રેટરી માઈકલ ગોવે કહ્યું છે કે વરસોવરસ પરીક્ષામાં પરરણામો ઊંચે જ જાય અને નીચે ન આવે કે ગ્થથર ન રહે તે શસય નથી. તેમણે કહ્યું હતું કે ગ્રેડ માસસધની સીમા બદલવાનો રનણધય અલગ અલગ એસઝામ બોડ્સધનો જ હતો. સાયન્સમાં સી ગ્રેડનું પ્રમાણ ૬૨.૯થી ઘટીને ૬૦.૭ ટકા જેટલું નીચું આવ્યું છે. પરરણામોમાં રલંગભેદ પણ બહાર આવ્યો છે. આશરે ૭૫ ટકા છોકરીઓએ સી અથવા તેનાથી સારાં ગ્રેડ મેળવ્યાં છે, જ્યારે છોકરાંઓની સંખ્યા ૬૬

ટકાથી ઓછી છે. કુલ A ગ્રેડ્સમાં ૦.૮ ટકા અને સી ગ્રેડમાં ૦.૪ ટકાનો ઘટાડો થયો છે. ઈંગ્લલશ ભાષામાં ગયા વષધના ૬૫.૪ ટકાની સરખામણીએ આ વષલે ૬૩.૯ ટકા સી ગ્રેડ આવ્યા છે. ઈંગ્લલશ ભાષા અથવા સંયુક્ત ભાષા અને સારહત્યમાં ૬૬૯,૫૩૪ રવદ્યાથથી GCSE પરીક્ષામાં બેઠાં હતાં. ૧૯૮૮થી ૨૦૧૧ દરરમયાન A ગ્રેડ્સમાં ત્રણ ગણો વધારો થયો હતો, જ્યારે સી ગ્રેડમાં ૬૦ ટકાથી વધુનો વધારો થયો હતો. થથારનક સત્તામંડળ અરધકારીઓનું પ્રરતરનરધત્વ કરતા ધ એસોરસયેશન ઓફ રડરેસટસધ ઓફ રચલ્ડ્રન્સ સરવધસીસે ઈંગ્લલશના પેપસધમાં અપાયેલાં માસસધ બાબતે તપાસ કરવા એજ્યુકેશન રવભાગને જણાવ્યું છે. થોનનડેન સ્કૂલના ઝોહેબ અહિદની ઝળહળિી સફળિા ઝોહેબ અહમદે ૧૨ વષધની વયે તેના બે બાયોલોજી મોડ્યુલ અને બે ફીરઝસસ મોડ્યુલમાં ૧૦૦ ટકા પરરણામો સાથે સાયન્સ GCSEમાં નોંધપાત્ર દેખાવ કયોધ છે. ચાન્ડલેસધ ફોડડમાં થોનધડેન થકૂલના રવદ્યાથથી ઝોહેબે પરીક્ષાઓમાં A* સાથે કેરમથટ્રીમાં A ગ્રેડ મેળવ્યો છે. તેણે આઠ વષધની વયે જ મેથ્સમાં A* મેળવ્યા પછી ૧૦ વષધની વયે મેથ્સ અને ફધધર મેથ્સમાં A ગ્રેડ મેળવ્યાં હતાં.

સ્િાવિનારાયણ સ્કૂલના બે વિદ્યાથથીને ૧૧ A* ગ્રેડ લંડનઃ થવારમનારાયણ થકૂલના અિર િડગાિાએ GCSEમાં ૧૧ A* અને ગુજરાતીમાં A ગ્રેડ હાંસલ કરેલ છે. જ્યારે ખુશાલી વશંગાળાએ ૧૧ A* મેળવ્યાં છે. અન્ય તેજથવી રવદ્યાથથી વિલક પારેખ (૧૦A*, ૩ A), રોશની શાહ (૧૦A*, ૩A), દીપ શાહ (૧૦A*, ૧ A), વિરાજ શાહ (૯A*, ૪A), સવિન શાહ (૯A*, ૩A), જીલ પંડ્યા (૯A*, ૨A), િાંદની શાહ (૯A*, ૨A), શનૈલ પટેલ (૮A*, ૫A), આરાધના પટેલ ( ૮A*, ૪A) નો સમાવેશ થાય છે. શાળાના હેડ ટીચર િહેન્દ્ર સિજાણીએ કહ્યું હતું કે કુલ ૬૩ ટકા ગ્રેડ્સ A* અથવા A છે. થકૂલના ૧૦૦ ટકા રવદ્યાથથીએ સી ગ્રેડની સરખામણીએ પાંચ અથવા વધુ A* ગ્રેડ મેળવ્યા છે. • સ્ટીફન લોરેન્સના હત્યારાઓ ડેવિડ નોવરસ અને ગેરી ડોબ્સનને તેમની આજીવન સજા સામે અપીલ કરવાની મંજરૂ ી અપાઈ નથી. આરોપીઓનો આક્ષેપ છે કે ઓલ્ડ બેઈલીમાં ટ્રાયલ ગેરવાજબી હતી. નોરરસની ટીમે કહ્યું હતું કે સજા સામે પડકારનો આ પ્રથમ રાઉન્ડ છે.

%+ %% "! $' & ! &' ! ' $ !&

!%& !&

$& %

રૂવબ જયંિી વિશેષ

આપની સાફલ્ય ગાથા, અન્ય માટે પ્રેિણા-પંથ બની શકે છે... આપ સહુ વાચકો, લવાજમી ગ્રાહકો, રવજ્ઞાપનદાતાઓ, લે ખ કો-કરવઓ, શુ ભે ચ્ છકો અને સમથધ કોના સાથસહકારથી ગુજરાત સમાચાર-એરશયન વોઇસ સમાચાર સાપ્તારહકોએ તાજેતરમાં ૪૦ વષધ પૂરાં કયાાં. ચાર દસકાની સાફલ્ય-ગાથાની ઠેર-ઠેર ઉજવણી થઇ રહી છે. યુગાન્ડા એરશયનના ભવ્ય પુનરુત્થાનની પણ રૂરબ જયંતી સાનંદ ઉજવવી જ રહી. એબીપીએલ ગ્રૂપ આપ સહુ શુભેચ્છકોસમથધકો પણ આ ઉજવણીમાં ઘરે બેઠાં સામેલ થઇ શકો તે માટે એક પ્રથતાવ રજૂ કરે છે. આપ અત્યારે સુખ-શાંરત-સમૃરિના મુકામ પર રબરાજતા હશો, પરંતુ આપ જ્યારે આ દેશમાં આવ્યા હશો, જ્યાંથી આવ્યા હશો (પછી તે પૂવધ આરિકા હોય કે બીજો કોઇ દેશ), અનેક સમથયાઓનો, સંઘષોધનો સામનો કયોધ હશે. સંઘષધ વગર તો રસરિ કે સફળતા શસય જ નથી ને? આપ આજની આ મધમીઠ્ઠી સફળતાના મૂળમાં રહેલા સંઘષોધની વાત તમારા શબ્દોમાં (આશરે ૭૦૦) લખી જણાવો. અમે આપની સંઘષધથી સફળતા સુધીની કહાનીને વાચકો સમક્ષ પહોંચાડીશું. જેથી આજની યુવા પેઢી તેમાંથી પ્રેરણા મેળવી શકે, પોતાના સંઘષોધ-સમથયાનો ઉકેલ શોધી શકે. અમે આ પ્રોજેસટ માટે સૌરાષ્ટ્ર યુરનવરસધટીના ગુજરાતી ભાષા સારહત્ય રવભાગના વડા ડો. બળવં ત જાનીના નેતૃત્વમાં ત્રણ સભ્યોની સરમરત નીમી છે. જે આપના દ્વારા લખાયેલા સંથમરણોમાંથી પ્રકાશન યોલય લેખોની પસંદગી, મૂ લ વણી કરશે . આપના લે ખ ‘ગુ જ રાત સમાચાર’માં પ્રકારશત થશે . અને સાનુ કૂ ળ પ્રરતસાદ મળ્યો તો એબીપીએલ ગ્રૂપ આ લેખોને ગ્રંથથથ કરીને પુથતક થવરૂપે પણ પ્રકારશત કરશે. તો રમત્રો, ઉઠાવો કલમ... અને લખી મોકલો આપની સાફલ્ય ગાથા. - સી.બી. પટેલ, પ્રકાશક-તંત્રી

$" '$ !&% "$ ) $ #'& $'%& %% "! ! ! ( $% &+ !

%% "!

&

"

"!

+

% # "# $ "!$ " '! & "!% !! $

!

#& # $$

&

% + $'%&

*

#"!%"$

!&

'%&"

$

! ! ! %

' %# !

!& "$#"$ &

"!% %

"

& , $(

#& "! ( !&% &

% "#

" "

!

#! $ %# &

! !

,0&"0*2

$ % #

" !(!

(&'#! (',

$*

"'&

!

($ & %)

(%!

)

'0*!'*(06 * $0-7+ (5 +5 -.!5 '0, 8 -+0(! #3 %0. 29+,*2

-

(0/ +6 #

1 +5#0

'# &' ' " #*" +' , ) %,

"'&

39*)0 (0 4

&# " '% "& % ) '0*!'*(06 (5&0 + %5# (5 +5 (0/ -

! !

"!


મિટન

Gujarat Samachar - Saturday 1st September 2012

સ્વામિનારાયણ સ્કૂલના બે મવદ્યાથથીને કેમ્બ્રિજ યુમનવમસિટીિાં પ્રવેશ લંડનઃ સ્વામિનારાયણ સ્કૂલના બે મવદ્યાથથીને કેમ્બ્રિજ યુમનવમસિટીિાં િવેશ િળેલ છે. ૧૭ વષિની વયના રિરિલ િાયથાથા અને કરૂણા પટેલ આગાિી િમિનાથી બે અલગ મવષયિાં અભ્યાસ કરવા કેમ્બ્રિજ યુમનવમસિટી જાય છે. મરમિલે ચાર A* ગ્રેડ િેળવ્યા છે અને તે િેથેિેમટક્સનો અભ્યાસ કરશે, જ્યારે કરૂણાએ એક A* અને ત્રણ A ગ્રેડ િેળવ્યા છે અને તે ઈમતિાસનો અભ્યાસ કરશે. પ્રેિક રિવેદીએ ત્રણ A* ગ્રેડ અને A લેવલ પર એક A ગ્રેડ અને AS લેવલ પર A ગ્રેડ િેળવેલ છે અને તે લંડનની ઈબ્રપીમરયલ કોલેજિાં િેમડમસનનો અભ્યાસ કરશે. રદવ્યેશ સોંરિિાએ એક A* ગ્રેડ અને A લેવલ પર બે A

ગ્રેડ અને AS લેવલ પર A ગ્રેડ િેળવેલ છે અને તે કામડિફ યુમનવમસિટીિાં ડેમ્ટટસ્ટ્રીનો અભ્યાસ કરશે. સ્વામિનારાયણ સ્કૂલના મિમ્ટસપાલ મહેન્દ્ર સવજાણીએ જણાવ્યું િતું કે આ વષષે A લેવલના પમરણાિો સારાં રહ્યા િતા અને િોટા ભાગના મવદ્યાથથીઓને ઈમ્છછત યુમનવમસિટીિાં િવેશ િળ્યો િતો. અિે વ્યમિગત ધ્યાન આપતા િોવાથી મવદ્યાથથીઓ તેિની પૂણિ ક્ષિતા સુધી પિોંચી શકે છે.

• હજારો નાણાકીય સલાહકારોનાં ધંધા ભાંગી પડશેઃ બેન્કો અને વીમાકંપનીઓ દ્વારા ચૂકવાતી કમમશન અને ફી સામે કડક કાયયવાહીના પગલે આગામી થોડાં મમહનાઓમાં ૩૦૦૦થી વધુ સ્વતંત્ર નાણાકીય સલાહકારોનાં ધંધા પર ગંભીર અસર પડશે. છેલ્લાં ૨૫ વષયમાં આ સૌથી મોટા સુધારાનો અમલ ૧ જાન્યુઆરીથી થશે. વીમા અને પેન્શન યોજનાઓ વેચવા એડવાઈઝરોને આકષયક કમમશનના બદલે તેમની સલાહ માટે ફી મળતી થશે. પેન્શન, લાઈફ ઈન્સ્યુરન્સ અને અન્ય રોકાણ યોજના વેચવાનું ચાલુ રાખવા માટે કડક પરીક્ષા આપવી પડશે અને પોતાના મહસાબો ચોખ્ખાં હોવાનું બતાવવું પડશે.

ચાટ, ભેલપૂરી અને સમોસાનો સ્વાદ એવોડડની સ્પધાામાં લં ડ નઃ મસાલે દાર ચાટ, ભેલ પૂરી અને સમોસાનો સ્ વા દ લગાવનાર ભારતીય મૂળની એન્ટ્રેપ્રુનર મનજિતે મિમટશ સ્ટ્રીટ ફૂડ એવોર્સય ૨૦૧૨ના ૧૬ ફાઈનમલસ્ટોમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. લંડનમાં ૧૫ અને ૧૬ સપ્ટેમ્બરે જાહેર થનારા એવોડડ માટે કુલ ૩૦૦૦ એન્ટ્રી આવી હતી. સામાન્ય રીતે શહેરના મુખ્ય કેન્દ્રો અને મનવાસી મવસ્તારોમાં વાન અને ટ્રોલીઓમાં વેચાતા મવમવધ ફૂડ માટે આ એવોડડ અપાય છે. મિટનમાં જન્મેલી અને લીર્સમાં રહેતી મનમજતે નંબર વન ચાટ સ્ટેશન નામથી ઓળખાતા ‘ઠેલા’માં તાજા અને સ્વામદષ્ટ ખોરાક વેચીનો લોકોનાં મન મોહી લીધાં હતાં. લંડનમાં સેમલમિટી શેફ િેમી ઓજલવરના રેસ્ટોરાંમાં મનણાયયકો અને સ્વાદપ્રેમીઓ ફાઇનમલસ્ટોની રાંધણકળાને ન્યાય આપશે. મનમજતે ૨૦૦૯માં ‘મનમજત્સ કકચન’ નામની કંપની ખોલી હતી આને ભારતીય વાનગીઓના ચાહકોએ તેને વધાવી લીધી હતી.

E" 4 . 2 2: %)"#3 E"1% 3 6 9 3% 2 2 9 6 6 9 "2 "2 2 7 2- %202E& 9 "2

"$; :4 2- ?=

"2 9

2 2- B *6 % 8 %02& 2 A= *6 %

E 9)%"3 E"#6$2: 8 6* E"E" E"$ 9 2 E"#6$2: 9 ) 2 3 4: "$; 6 62 ! 6 "9

2 7 9(

9'% 2:

4 2 % 2 2 4 2 % 2 2

6

9

E# E#

%

2 3

. .

3 6

9 ; 6 2 3 6 6

" $#

6>;65

$,3

$ "# )+''&(*

. .

-- 6965,; #;9,,;

#

)

(

,'"(-

! (

$- & #

$ '

6;/ . .

$

. .

@ @

,& 5 -

'

2 < 3 2E& 3 %2 6 3 6 2 %

65+65

(>

#$ "

3

E# 27 E/ 9

'

'

"

&(

*

*

1

3 &

$

9

=== ()73.96<7 *64

=== ()73.96<7 *64

##

2 6 9

/

&

" % *+(

5

E7

C&

' " 6;/ @ @

. .

1 .

8 +8E

#

'# (&+' &$

.

(

"

(92,;

2 % 2 2 D 2- @>@ " 2 2 2 @@ 2: E# "9 % ! 6 "9

%" ! 6;/ @ @

$ &6

C 4

"9 % "9 %

% ( . () .

5

$ $ 4 ' 3 5' * 4 $ + #$ * ' $ $ ,& ) ' ' &, $ ' ' ' ' * $ 0 ! ( ' $, A :0(5 <:05,:: !<)30*(;065: $ 1 ' % /,8<, 7(?()3, ;6 <1(9(; #(4(*/(9 "2 3 ,2& 9 2 7 ) 3 %5 2 # * % ( #+ # , & # # # ' '. * - + # # * ) & # & # &+ * * )! ) ' "# # * # . + % * ' ' # % # . + % ' *$

* ") % ;+B

$

$ 2 % $! % $ 2 % ' $ ' $ $

:0(5 &60*,

# * ' ' . # # % ' % / '. #+ # . #' ' . #' + ' '


6

ટિિન

Gujarat Samachar - Saturday 1st September 2012

બટમિંગહામમાં ભારતીય ઇન્ડીપેન્ડન્સ ચેરીિી શો

પ્રેસ્િનમાં શ્રીમદ્ ભાગિત સપ્તાહ બ વ મિં ગ હા મઃ ગુજરાત વહન્દુ સોસાયટી - િેથટન દ્વારા ગત તા. ૨૦ થી ૨૬ ઓગથટ સુધી મંવદરના વનજ િાગણમાં ભારતથી પધારેલ સંત કથાકાર શ્રી અભય શાકત્રીના વ્યાસાસને શ્રીમદ્ ભાગિત સપ્તાહ જ્ઞાનયજ્ઞનું ભવ્ય આયોજન કરાયું હતું. કથાના િથમ વદને સંથથાના િમુખ છોટાભાઈ લીબાવિયાએ િાસંવગક િિચન કરી િક્તા તથા કથાના મુખ્ય યજમાનોનો આભાર માન્યો હતો. કથાના સાત વદિસ દરવમયાન િામન અિતાર, કૃષ્ણ િાગટ્યોત્સિ, ગોિધવન મહોત્સિ તથા શ્રીકૃષ્ણ રુકકમણી વિિાહ જેિા મંગલ િસંગો ધામધૂમથી ઉજિિામાં આવ્યા હતા.

િેથટન નગર તથા અન્ય ભાવિકોએ મોટી સંખ્યામાં હાજર રહી કથાનો લાભ લીધો હતો. આ કથાને સફળ બનાિિા માટે મંવદરની કવમટીના સભ્યો તથા થિયંસેિક ભાઈઓએ ખૂબ જ જહેમત ઉઠાિી હતી. કથાની પૂણાવહુવતના વદિસે કરુણ દૃશ્ય સજાવયું હતું. છેલ્લે સંથથાના મંત્રી ઉમાબેન િૌહાણે આભારવિવધ કરી સંથથાના કાયોવ વિશે આછો ખ્યાલ આપ્યો હતો. તમામ ભાવિકોની ઉપક્થથવતમાં પોથીની શોભાયાત્રા કાઢી કથા વિરામ પામી હતી. કથામાં મંત્ર-િસાદી થિરૂપે શ્રી અભય મહારાજે ગોપીગીતનો શ્લોક કંઠથથ કરાવ્યો હતો.

સુિણણ તસ્કરોથી સાબદા રહેજો એટશયનોને સાસંદનો અનુરોધ લંડનઃ િોન્ડ્ઝિથવમાં ચોરીઓનું િમાણ િધી ગયું છે અને સોનાની ચોરી કરિા માટે એવશયનોને ખાસ વનશાન બનાિાઈ રહ્યાં છે. આ પવરક્થથવતમાં ટૂવટંગના સાંસદ સાવિક ખાને થથાવનક લોકોને તેમના ઘરની કાળજી રાખિા અને સલામતી જાળિિા અપીલ કરી છે. મેિોપોવલટન પોલીસના જણાવ્યા મુજબ એવશયનોનું સોનુ િધુ શુદ્ધ હોિાથી અને તાજેતરમાં તેની કકંમત િધી હોિાથી ચોરોની નજર તેમના પર રહે છે. પોલીસને છથી ૨૦ ઓગથટ િચ્ચે િોન્ડ્ઝિથવના ટૂવટંગ, ફઝવડાઉન અને ગ્રેિીની વિથતારોમાં ચોરીના છ રીપોટટ મળ્યાં હતાં. જે મકાનોમાં ચોરી થઈ ત્યાં સોનાનાં ઘરેણાંની ખાસ શોધ ચલાિાઈ હોિાનું જણાયું હતું. ફઝવડાઉનમાં રહેતા સાંસદ

ખાને જણાવ્યું હતું કે બારી અને બારણાંને તાળાં મારિા સવહતની િાતોની કાળજી રાખીને ચોરી જેિા ગુનાનો વશકાર બનિાથી બચી શકાય છે. કકંમતી ઘરેણાં-જિેરાત નજરમાં આિે તેમ રાખિાં ન જોઈએ. તેમણે મેિોપોવલટન પોલીસના માગવદશવનને અનુસરિા કહ્યું હતું. િોન્ડ્ઝિથવ સેફર નેબરહૂડ્સના ચીફ ઈન્થપેટટર ડેલ એન્ડરટને ચોરીની ઘટનાઓ રોકિા થથાવનક લોકોનો સહકાર માગ્યો હતો. સોનાનાં ઘરેણાંની ચોરી માટે એવશયનોના ઘરને ખાસ વનશાન બનાિાય છે ત્યારે દરેક લોકો અને ખાસ કરીને એવશયનોએ તેમની ગોલ્ડ જ્વેલરીને સલામત રાખિાની અંગત જિાબદારી ઉઠાિિી જોઈએ તેમ પણ તેમણે કહ્યું હતું.

શ્રી આશિવવાદ સેવવ ચેરીટેબલ ટ્રપટ રવજકોટનવ લવભવથથે રશવવવર તવરીખ ૧૯મી ઓગપટ ૨૦૧૨નવ રોજ બશમિંગહવમનવં મિહુર શ્રી બશમિંગહવમ પ્રગશત મંડળનવ ભવ્ય હોલમવં કિશોર વાઢિયા, સુભાષ રાઠોડ, ધનસુખભાઈ ઢિસ્ત્રી, નરેશ પટેલ અને િુિેશ ઢિત્રોડાએ ભેગવ મળીને એક ભવ્ય ચેરીટી િોનું આયોજન કયુિં હતું. સમગ્ર કવયાક્રમ દરશમયવન ગુજરવતી લોકસંગીત ડવયરો, ભવરતીય નૃત્ય, મેર દવંડીયવ રવસ તેમજ દેિ ભશિનવ ગીતોની રેલી વરસવવવવમવં આવી હતી. કવઠીયવવવડી દોહવ, છંદ અને દેિભશિનવ ગીતોમવં રસબોળ હવજર રહેલ સૌ મિગુલ બન્યવ હતવં.

આ કવયાક્રમની શવિેષતવ એ છે કે ઘણવ ભવશવકજનો એ તેમનવ દવન આગળથી નોંધવવ્યવ હતવ. પ્રોગ્રવમનવ શદને મળેલ દવન તેમજ રેફલ ડ્રોમવંથી થયેલ આવક મળી £ ૧૪,૦૦૦ જેટલું ભંડોળ એકત્ર થયું હતું. જેમવંથી ખચા કવઢતવં £ ૧૦,૦૦૦ જેવી મવતબર રકમ શ્રી આશિવવાદ સેવવનવ કવયાકતવા મુકેિભવઈને શનઃસહવય અને ગરીબ શિશડતોની સેવવ મવટે અિાણ કરવવમવં આવિે. મુકેિભવઈ છેલ્લવ ૧૬ વષાથી ગરીબ અન શનઃસહવય િીશડતોને શનપવવથાિણે હોસ્પિટલમવં ટીફીન, એમ્બ્યુલન્સ, કેન્સર િીશડતોને મવટે કીમીયોથેરવિી જેવી સેવવ શવનવ મૂલ્યે આિી રહ્યવ છે.

• સુપરમાકકેટ જાયન્ટ ટેથકોએ વિદેશી વિદ્યાથથીઓને ગેરકાયદે નોકરીમાં રાખિા બદલ ૨૦૦,૦૦૦ પાઉન્ડ સુધી દંડ ભરિો પડે તેિી શટયતા છે.

ટિટિશ કામદારો ટિશ્વમાં સૌથી આળસુ ડો. ફ્રેડી પિેલ પ્રેક્ટિસ કરિા માિે ગેરલાયક લંડનઃ ડેવિડ કેમરન સરકારે આળસને િોત્સાહન આપિાનું બંધ કરી સખત મહેનતની નીવતને ઉત્તેજન આપિાની માગણી ટોરી પાટથીના યુિાન સાંસદોના ‘કન્ઝિવેવટવ્સ’ ફ્રી એન્ટરિાઈસ ગ્રુપ’ના સભ્યોએ કરી છે. ટોરી પાટથી કોન્ફરન્સની પૂિવસંધ્યાએ િવસદ્ધ પુથતક ‘Britannia Unchained – Growth Prosperity’ માં

ક્વારટેંગ, ડોવમવનક

Global and

ક્વાસી પ્રીવિ પટેલ, રાબ, વિસ

સ્કકડમોર અને એવલઝાબેથ ટ્રુસે િેલ્ફેર પર આધાવરત સંથકૃવતની ટીકા કરી જણાવ્યું છે કે વિવટશ કામદારો વિશ્વમાં સૌથી ખરાબ આળસુમાંના એક છે. યુિાન વિવટશરો આરામ પસંદ કરે છે અને મહેનતની કામગીરી ઈવમગ્રન્ટ મજૂરોના માથે નાખે છે. પુથતકમાં જણાિાયું છે કે ભારતીય બાળકો ડોટટસવ કે વબઝનેસમેન બનિાની મહત્ત્િાકાંક્ષા રાખે છે, ત્યારે વિવટશ બાળકો ફૂટબોલ અને પોપ મ્યુવઝકમાં રસ ધરાિે છે.

લંડનઃ જી-૨૦ વિરોધ િદશવન દરવમયાન મોતને ભેટેલા ન્યુઝપેપર ફેવરયા ઈઆન ટોમાવલન્સનના મોતનું સાચુ કારણ શોધિામાં વનષ્ફળ પેથોલોવજથટ ડો. ફ્રેડી પટેલ િેક્ટટસ કરિા માટે લાયક ન હોિાનું મેવડકલ િેક્ટટશનસવ વિબ્યુનલ સવિવસે ઠરાવ્યું હતુ. હિે તેમનું નામ મેવડકલ રવજથટરમાંથી રદ કરિું કે નવહ તેનો વનણવય લેિાનાર છે. ભારતીય મૂળના ડો. ફ્રેડી પટેલે શરૂઆતમાં જણાવ્યું હતુ

કે એવિલ ૨૦૦૯માં ટોમાવલન્સનનું મૃત્યુ પોલીસ દ્વારા ધક્કો િાગિાથી નવહ પરંતુ હાટટ એટેકથી થયું હતું. જોકે, અન્ય વનષ્ણાતોનો અવભિાય એિો હતો કે મૃત્યુ આંતવરક રક્તસ્રાિના કારણે થયું હતું. વિબ્યુનલે ઠરાવ્યું હતુ કે ડો. પટેલ પેશન્ટ્સ માટે જોખમરૂપ છે અને તેમનું િતવન અિામાવણક છે. તેમણે પોથટમોટટમના નીવરક્ષણો,

', +,# /6 % 2 7 ( 1 0 0 2 $/ :!1 / 0 5 !/= 5 8# ' !9 0 4#0 / 2

" ',*( - ,(*/ "

અથવઘટનો અને દ થ તા િે જી ક ર ણ માં બેકાળજી દશાવિી છે. ટોમાવલન્સનને જમીન પર પાડી દેનાર પોલીસમેન વસમોન હારિૂડને ગયા મવહને મેનથલોટર માટે દોષી ગણાિાયો ન હતો. ડો. પટેલે ટોમાવલન્સનના શબમાંથી િિાહીઓનાં સેમ્પલ્સ ફેંકી દીધા હોિાથી તબીબી પૂરાિાઓ બાબતે વિિાદનો તેને લાભ મળ્યો હતો.

*-#+

!! *+

"

! !! * 0 0

#+ (-',

%% +&#' ... )-*)(+ *-#+ + ( -$ & #% #'!( )-*)(+ "(%# /+ ( -$

7

) 0 2&# +2. /! +2. 1 !-/ / * / /< ( 7 ! ; 2 6 3 ,5 0 0 ') 5 2"

)*# %) &# ) # '*! ! %) 2 5

)0 2 <2 / /!2 5 / 0"16 #2!/

!

&, ( . # ) -

(

#

( $ ) !% # !)!&% # %) ) ! & # # %) ) (! & # # %) ) & ) &. 1200 &" &%. 3# !' 3* 3 - & & & &

&.

,,,

) &/ &

, (

(&$ (&$ (&$ (&$

.

/ / / /

& ) $+ - & ) ' & ( ( - &. ( ' &. , &

* ,! +-(($" * & "&+, $$ * ' )- $",1 $-%"&"-% /"& '/+ ''*+ ,"'+ 0, &,"'&+ '&+ *. ,'*" +

, (

'* ! + *'% '&$1 2 *'&, # ''* -$$1 ",, *'% '&$1 2 * & ! ''* ,"' ''* -$$1 ",, *'% '&$1 2

' ( ' !( ' ( ' !( ' ( ' !(

'

)*# %) & +"

'

'

$

'

"


Gujarat Samachar - Saturday 1st September 2012

www.abplgroup.com

7


8

શિટન

Gujarat Samachar - Saturday 1st September 2012

અનીની હત્યાનો આગ્રહ શ્રીયેન દેવાણીએ રાખ્યાનો ક્વાબેનો દાવો

બાળ સાધિત્યમાં યોગદાન માિે ૩ ભારતીય સટમાધનત

લંડનઃ સાઉથ આતિકાના કેપ ટાઉનમાં હનીમૂન પર આવેલી ૨૮ વષષીય અની દેવાણીની હત્યામાં પતિ શ્રીયેન દેવાણીનો હાથ હોવાનું અન્ય આરોપી મ્ઝિવામાડોડા ક્વાબેએ કોટટ સમક્ષ જણાવ્યું હિુ. તિતટશ તિઝનેસમેન સાથે પોિાની સીધી વાિ નતહ થયાનું કિૂલિા િેણે કહ્યું હિું કે હત્યાનો આઈતિયા શ્રીયેનનો હિો. એક પતિ િેની પત્નીની હત્યા કરાવવા માગે છે અને િે અપહરણ જેવું લાગવું જોઈએ િેમ િેને જણાવાયું હોવાનું ક્વાિેએ કહ્યું હિું. હત્યામાં પોિાની ભૂતમકાની કિૂલાિ પછી સાઉથ આતિકન તહટમેન

લંડનઃ વિટનમાં બાળ સાવહત્યના ક્ષેત્રમાં નોંધપાત્ર કામગીરી બદલ ત્રણ ભારતીય - લેખક રંજીતલાલ, ઇલથટ્રેટર શાંધત દેવી અને ટ્રાટસલેટર ધનમિલ કાંધત ભટ્ટાચાયિજીનું ઇટટરનેશનલ બોડટ ઓન બુકસ દ્વારા વડપ્લોમાથી બહુમાન કરાયું છે. વનમિલ કાંવત કે.કે. વબરલા ફાઉટડેશનના વડરેક્ટર છે. લંડનન્થથત ઇન્પપવરયલ કોલેજ ખાતે યોજાયેલી એક પવરષદમાં ત્રણે ભારતીયોનું સટમાન કરાયું હતું. ઇટટરનેશનલ બોડટ ઓન બુકસ ફોર યંગ પીપલ દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય બાળ સાવહત્યમાં શ્રેષ્ઠ રજુઆત કરનારાનું સટમાન થાય છે.

& " "%

"&

$

# $ '" !

# "

$" %$ $ $ $ %"%# $$

'

#

!

&" " % ! # #! "" ! % " ! '" " ! $ " ! ! " ! " ! $ " !" " " ' "" " " # " # " " # " # !

' !

! " % ( " " " "

! #! ' $

!

$

$

#

(

&"

• ટ્રેન પેસેટજરોની પણ કડક સુરિા ચકાસણીઃ ટ્રેનના પ્રવાસીઓએ પણ એરપોટટ પર કરાતી વવથફોટકો, ગટસ અને છરી જેવા શથત્રો શોધી કાઢવાની સઘન સુરક્ષા તપાસ જેવી ચકાસણી માટે તૈયાર રહેવું પડશે. લંડન અટડરગ્રાઉટડ અને રેલ્વેઝને ત્રાસવાદીઓથી બચાવવા ઓછામાં ઓછાં ૨૫ ટકા પ્રવાસીની કડક સુરક્ષા ચકાસણી કરવા સરકાર વવચારે છે. • ૨૪૦ ડેન્ટિસ્િની વાધષિક કમાણી £ ૩૦૦,૦૦૦થી વધુઃ ડેન્ટટથટની સરેરાશ કમાણી ઘટી છે. લંડનન્થથત સરેરાશ ડેન્ટટથટ £ ૧૦૫,૫૦૦ની વાવષિક કમાણી કરે છે. જોકે, NHSના હેલ્થ એટડ સોવશયલ કેર ઈટફોમમેશન સેટટર મુજબ ૨૦૧૦-૧૧માં

$ $

'

# "%#$)

"& -& # %"# '! %(* - # #*( # (

* * * * * * *

'0 &(*

$ !

%

-%%0 )*(,

& #% #' (

‘ગુજરાત સમાચાર એવશયન વોઇસ’ની ૪૦મી વષિગાંઠની ઉજવણી પ્રસંગે હેરો લેઝર સેટટર ખાતે ગત જૂન મવહનામાં યોજાયેલા ‘આનંદ મેળા’ની ભવ્ય સફળતા બાદ હવે વદવાળી અને નવરાત્રી જેવા વહટદુ ઉત્સવોની ઉજવણી કરવા વવશેષ ‘આનંદ મેળા’નું આયોજન તા. ૨૯ અને ૩૦મી સપ્ટેપબર, ૨૦૧૨ શવનવાર અને રવવવાર સવારે ૧૦-૦૦થી રાતના ૮-૦૦ દરવમયાન કરવામાં આવ્યું છે. આનંદની વાત એ છે કે આનંદ મેળાના આયોજનની જાહેરાત થવાની સાથે જ તમામ ૮૦ થટોલ બુક થઇ ગયા છે અને હજુ પણ કાયાિલયને થટોલ રાખવા માટે વવવવધ વેપારગૃહો તેમજ સંથથાઅો તરફથી વવનંતી થઇ રહી છે. આનંદમેળાને અભૂતપુવિ પ્રવતસાદ સાંપડી રહ્યો છે અને હવે કઇ રીતે વટકીટ મળશે તેની પૂછપરછ શરૂ થઇ ગઇ છે. આ મેળામાં હાથય દરબાર, બોવલવુડ ગીત -

સંધિપ્ત સમાચાર

& " "% # " ! + #,"+ ' +." !!( --# #&#')+ /, +# .$ + )(- - "+# "!%" " +# ". " # " $

તા. ૨૯ અને ૩૦મી સપ્િેમ્બર, ૨૦૧૨ શધનવાર અને રધવવાર સવારે ૧૦-૦૦થી રાતના ૮-૦૦ સ્થળ: બાયરન િોલ, િેરો લેઝર સેટિર, ક્રાઇસ્િ ચચિ એવટયુ, િેરો ધમડલસેક્સ HA3 5BD

$

" $ " "%#$ (-#& & *")(! "+# "#' ( " # !"")(! $ &#$ "# "$ $ " $

!%

ક્વાિે ગુનામાં િેના સાથીદાર િોલલલે મ્ન્જેની તવરુદ્ધ સાક્ષી િરીકે ૨૭ ઓગસ્ટે કોટટમાં હાજર થયો હિો. િેણે જણાવ્યું હિું કે િે અપહરણકાર તનશ્ચિિ સમય અને સ્થળે હાજર નતહ થિા અપહરણ અને હત્યાની યોજના શરૂઆિમાં િગમગી હિી, પરંિુ કામ િાલુ જ રાખવાનો અને િે જ રાત્રે પૂરું કરવાનો આગ્રહ શ્રીયેને રાખ્યાનો દાવો ક્વાિેએ કયોો હિો. હનીમૂનના પાંિમા તદવસે અની અને શ્રીયેનને લઈ ટેક્સીમાં િેમનું અપહરણ કરાયું હિુ. િેમનો કકંમિી સામાન િોરી લીધા પછી િે અપહરણકારોએ શ્રીયેનને જવા દીધો હિો. જોકે અનીને રોકી રખાઈ હિી, જેને પાછળથી ઠાર કરાઈ હિી. અપહ્યિ અની સાથે કારને ભગાવી જિા ક્વાિેએ મેરીગોલ્િ રંગના રિરના ગ્લોવ્ઝ પહેયાો હિા. અત્યાર સુધી એક અનામી વિેતટયા સતહિના ત્રણ આરોપીએ અની દેવાણીની હત્યાના માસ્ટરમાઈન્િ િરીકે શ્રીયેન સામે આંગળી િીંધી છે.

‘ગુજરાત સમાચાર - એશિયન વોઇસ’ દ્વારા નવરાત્રી-દીવાળી પવવે ‘આનંદ મેળા’નું આયોજન

,* . %.# /-$ (&

,

)

* %

,(% ('

# %

"

! #*%#' + . #%

( 2+ (/' (-',*0 . #% )

# %

!! !

* + ,(

%%(/ '

%

%

&

#

" $

#

'

#

!

#

!

$

$

('

! $

ઉપન્થથત રહેનાર લોકો માટે વવશાળ કાર પાર્કિગની સગવડ મળશે. જાવત અને વણિના ભેદભાવ વવના દરેક આબાલવૃદ્ધ માટે યોજાયેલા આનંદ મેળામાં વવહવટી હેતુસર વ્યવિદીઠ માત્ર £ ૨.૫૦ની નજીવી પ્રવેશ ફી રખાઈ છે. જોકે ૧૨ વષિથી નીચેના બાળકો માટે પ્રવેશ મફત છે. લંડન વસવાય દુર સુદુરથી કોચ દ્વારા આવનારા લોકોએ હતાશ ન થવું પડે તે માટે પોતાની વટકીટની આગોતરી વ્યવથથા કરાવી લેવા અમારા કાયાિલયનો સંપકિ કરવા વવનંતી છે. મેળાની વધુ વવગતવાર માવહતી માટે આગામી સપ્તાહના ‘ગુજરાત સમાચાર’ જોવા વવનંતી આનંદ મેળાની વટકીટ માટે તમારા ઘરની નજીક આવેલ દુકાન પર ‘ગુજરાત સમાચાર’ મળતું હોય ત્યાં અથવા તો વટકીટ બુક કરાવવા માટે ‘ગુજરાત સમાચાર’ કાયાિલયને ફોન કરવા વવનંતી છે. સંપકિ: 020 7749 4085.

વાવષિક £ ૩૦૦,૦૦૦થી વધુ કમાણી કરનારા ડેન્ટટથટની સંખ્યા ૨૪૦ હતી, જે તેની અગાઉના વષમે ૩૧૦ હતી. NHS સાથે કોટટ્રાક્ટ અને થવરોજગાર ધરાવતા ડેન્ટટથટની સરેરાશ વાવષિક કમાણી £ ૧૧૭,૨૦૦ હતી, જે £ ૧૦,૯૦૦નો ઘટાડો સૂચવે છે. • ખોિી જેલ કરાયેલા પોલીસ અધધકારીને વળતરઃ સાથી કમિચારીઓ દ્વારા દ્વેષપૂણિ પ્રોસીક્યુશનના કારણે ખોટી રીતે જેલમાં મોકલાયેલા પોલીસ અવધકારી સુલતાન આલમને ક્લેવલેટડ પોલીસ તરફથી કુલ ૮૪૧,૪૩૦ પાઉટડનું વળતર મળશે. તેને ૧૯૯૬માં ચોરાયેલા માલસામાન સગેવગે કરવાના આરોપસર ૧૮ મવહનાની જેલ થઈ હતી. અડધી સજા પછી તેને મુિ કરાયો હતો અને તેણે પોતાની વનદોિષતા જાહેર કરવા લડત ચલાવી હતી. કોટટ ઓફ અપીલે ૨૦૦૭માં તેને વનદોિષ જાહેર કયોિ હતો.

1 1 1 1 1 1 1

+,#' ,#('+ '

(-*+ ,(

સંગીત - નૃત્ય, બાળકો માટે વવશેષ કાયિક્રમ ઉપરાંત મનભાવન ભોજન, વદવાળી અને નવરાત્રી માટે શોપીંગની મજા માણવા મળશે. આનંદ મેળામાં પ્રોપટટી, વેવડંગ કલેક્શન, સાડી ડ્રેસ, આરોગ્ય, ટૂર એટડ ટ્રાવેલ્સ, બ્યુટી અને જ્વેલરી, વશક્ષણ, ફાઇનાટસ - બેન્ટકંગ અને ઇટથયુ રટસ સેવાઅોના થટોલનો લાભ મળશે. મેળાની વટકીટ દ્વારા થનાર આવક ભારતમાં બાળકોને ભોજન જમાડવા ઉપરાંત વશક્ષણ અને મવહલા ઉત્કષિ સવહત વવવવધ સામાજીક પ્રવૃવિઅો સાથે સંકળાયેલ ચેરીટી ‘ફૂડ ફોર લાઇફ વૃંદાવન’ને અપિણ કરવામાં આવશે. આગામી આનંદ મેળામાં ભાગ લેવા આવનારને પોતાના મનપસંદ ક્ષેત્રોની માવહતી અને સેવાનો લાભ લેવા મળશે. આનંદ મેળામાં આશરે ૫,૦૦૦ લોકો ઉપન્થથત થશે અને મોજ, મથતી આનંદ ઉલ્લાસ અને અફલાતુન મનોરંજનનો લહાવો લઇને ઘરે પરત થશે. મેળામાં

#

( , ! +

+

! )

% $

* !

!

&


9

Gujarat Samachar - Saturday 1st September 2012

એષિયન એચીિસય એિોર્ઝય ૨૦૧૨ – ‘પીપલ્સ એિોર્ઝય’ જેની લાંબા સમયથી રાહ જોિાઈ રહી છે તે પ્રવતવિત એવશયન એચીિસો એિોર્ઝો ૨૦૧૨ માટે એવશયન કોપયુવનટીના ‘ધ િીમ દ લા િીમ’ એટલે કે માંધાતાઓના પણ માંધાતા આ સપ્ટેપબર મવહનામાં એક છત હેઠળ એકિ થનાર છે. ‘પીપલ્સ એિોર્ઝો’ તરીકે ખ્યાવતપ્રાપ્ત આ એિોર્ઝો સમારોહ તા. ૧૪મી સપ્ટેપબર, ૨૦૧૨ની સાંજે પાકક લેનમાં પ્રવતવિત ગ્રોિનર હાઉસ હોટેલ ખાતે યોજાનાર છે. એિોર્ઝો સમારોહમાં ભારતીય વસનેમાના જાજરમાન પ્રતીક અને રૂપેરી પડદાની પીઢ અવભનેિી હેમા માવલની વિશેષ મહેમાન તરીકે ઉપસ્થથત રહેશે અને આિા જ મોભાપ્રાપ્ત અન્ય મહાનુભાિોની ઉપસ્થથવત સમારોહને િધુ ભવ્ય બનાિશે. ભૂતકાળમાં ડો. વિન્સ કેબલ, વિવત િડેરા, ટોની લલેર, જેક થટ્રો, સેબથે ટીઅન કો અને ડેવિડ લલન્કેટ સવહત વિવિધ ક્ષેિના વિશેષ આમંવિતોએ એિોર્ઝો સમારંભમાં હાજરી આપી છે. એવશયન સમુદાયને એકલા હાથે વિવટશ જીિનના તખતાના કેન્દ્ પર લાિિા માટે જિાબદાર મહાનુભાિોને સન્માવનત સલામના પ્રયાસરૂપ આ સાંજ તેઓની અસામાન્ય અને પ્રેરણાદાયી વસવિઓની ઉજિણી બની રહેશ.ે એવશયન વબઝનેસ પસ્લલકેશન વલવમટેડ (ABPL) દ્વારા આયોવજત આ િાવષોક કાયોિમ હિે ૧૨મા િષોમાં પ્રિેશ્યો છે. આ િષો અમારા અખબારોની ૪૦મી િષોગાંઠ છે ત્યારે સમારંભ અગાઉ કરતા પણ િધુ ભવ્ય બની રહેિાની ખાતરી આપે છે. ઉચ્ચ નામનાપ્રાપ્ત એિોર્ઝો સમારોહ વિશ્વથતરીય મનોરંજન, ભોજનના રસાથિાદ અને બાળકો માટે વશક્ષણ સવહત ગ્રામીણ ભારતના અવભન્ન વિકાસ માટે પ્રયત્નશીલ બીનસરકારી સંથથા સિોમ ટ્રથટના લાભાથવે યોજાનાર શાનદાર ચેવરટી ઓક્શનને પગલે અવિથમરણીય બની રહેશ.ે ઉચ્ચ થતરીય વનણાોયકોની થિતંિ પેનલે કોપયુવનટીમાં સૌથી િેિ નોવમનીઓની ટુકં ી યાદી તૈયાર કરી છે અને સમારોહની સાંજે તમામ નિ કેટગ ે રીમાં વિજેતાની જાહેરાત કરિામાં આિશે. આ િષોના વનણાોયકગણના સદથય તરીકે ઇંગ્લેન્ડના ભૂતપૂિો વિકેટર સર ઇયાન બોથમ, ભારતીય ટીમના ભૂતપૂિો કપ્તાન સુવનલ ગાિાથકર, ડેઇલી મીરરના ભૂતપૂિો એવડટર રીચાડડ િાલેસ, હાઉસ ઓફ લોર્ઝોમાં કોન્ઝિવેટીિ પાટટીના સૌપ્રથમ ગુજરાતી પ્રવતવનવધ લોડડ ડોલર પોપટ, બેરોનેસ પરાશર તેમજ ૧૯૪૮ની ઓવલસ્પપક્સમાં ભાગ લેનાર યુિાન થપધોકોમાંના એક ડાઇિર પીટર એલીયટે

2012 સેિા આપી છે. ગત સપ્તાહે ઉલ્લેવખત કેટગ ે રીઝ ઉપરાંત, આ સપ્તાહે ફાઈનલ િણ કેટેગરી માટે શોટડલીથટેડ નોવમની આ મુજબ છે, જેમાંથી એિોડડ માટે વિજેતા પસંદ કરિામાં આિશે. (૧) AAA ગોલ્ડ એવોડડ ફોર વુમન ઓફ ધ યરઃ ઉવવશી નાયડુઃ થપોટ્સો િોલન્ટીઅવરંગના અનુભિી ઉિોશી નાયડુ ૨૦૦૮થી ઈન્ટરનેશનલ ફેડરેશન ઓફ નેટબોલના સીઈઓ છે. આ અગાઉ, તેઓ ICC ના કંપની સેિટે રી અને સીવનયર કાઉન્સેલ હતાં. શહનાઝ હુસૈનઃ ભારતમાં હબોલ કેરના પ્રણેતા શહનાઝ હુસૈને આયુિદવે ના વ્યિહારુ ઉપયોગ થકી આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવતિા હાંસલ કરી છે. આગિા આયુિવવે દક ઉત્પાદનોને તૈયાર કરનારાં શહનાઝ વિશ્વભરમાં ૪૦૦થી િધુ ફ્રેન્ચાઈઝ સલૂનોની ચેઈન ધરાિે છે. મમશાલ હુસૈનઃ રવિિારની સાંજે બીબીસી િનના ‘ન્યુસ એટ ટેન’ તેમ જ બીબીસીના ફ્લેગવશપ કાયોિમ ‘ઈપપેક્ટ એવશયા’ ની રજૂઆત દ્વા રા તેઓ જાણીતો ચહેરો બની ગયાં છે. સોનલ મમનોચાઃ યુવનિવસોટી ઓફ બેડફડડશાયર વબઝનેસ થકૂલના ડીન સોનલ વમનોચાએ યુવનિવસોટી ઓફ સુન્ડરલેન્ડ, એન્જલીઆ રસ્થકન યુવનિવસોટી અને રેફલ્સ યુવનિવસોટીમાં પણ કામગીરી બજાિી છે. (૨) AAA પ્લેમિનમ એવોડડ ફોર લાઈફ િાઈમ એચીવમેન્િઃ જજ મોિા મસંહઃ ભારતીય ઉપખંડમાંથી વિટનના પ્રથમ જજ મોટા વસંહ પાઘડી પહેરલ ે ા બેવરથટર તરીકે ૧૯૬૭માં વિવટશ કોટડમાં હાજર થયા હતા. તેઓ બેબે નાનકી ચેવરટેબલ ટ્રથટ બોડડના સીવનયર સભ્ય છે. લોડડ ગુલામ નૂનઃ તેમણે ૧૯૮૯માં નૂન પ્રોડક્ટ્સની થથાપના કરી હતી, જે અત્યારે

WT Foods Group નો વહથસો છે. તેમને ૧૯૯૪માં MBE અને ૨૦૦૨માં નાઈટહૂડથી સન્માવનત કરાયા હતા. સર અનવર પરવેઝ: તેઅો ૬૧ િેરહાઉસ ે ી બીજા નંબરની બેથટિે કેશ સાથે અત્યારે યુકન એન્ડ કેરીનું નેતૃત્િ કરી રહ્યા છે. ૧૯૯૨માં OBEથી અને ૧૯૯૯માં નાઇટ બેચલરથી તેમનું સન્માન કરાયું હતુ.ં નામિર લાલાણીઃ ૧૯૭૦માં યુકે આિેલા લાલાણીએ કોનોર શોપ ખોલી હતી. આજે તેઓ વિટનમાં ૧૦૦થી િધુ 99p રીટેઈલ વબઝનેસ થટોસો ચલાિે છે અને દર સપ્તાહે ૧.૫ વમવલયન ગ્રાહકોને સેિા આપે છે. (૩) AAA ગોલ્ડ એવોડડ ફોર પ્રોફેશનલ ઓફ ધ યરઃ અમિષેક સચિેવઃ યુકન ે ી સૌપ્રથમ થિતંિ વરથક મેનેજમેન્ટ કંપની િેદાંતા હેવજંગ વલવમટેડના થથાપક છે. તેઓ યુવનિવસોટી ઓફ ડરહામમાં ગ્રે કોલેજ ખાતે ઈકોનોવમક્સનો અભ્યાસ કરાિે છે. રાજાય નાયકઃ ધ ઓપન યુવનિવસોટી ખાતે ગિનોમન્ે ટ એન્ડ એક્થટનોલ એફેસન ો ા વડરેક્ટર છે. તેઓ હાયર એજ્યુકશ ે ન ફંવડંગ એન્ડ થટુડન્ટ ફાયનાન્સના સિોપક્ષીય થિતંિ સમીક્ષાની વનણાોયક પેનલના સભ્યપદે વનયુક્ત કરાયા છે. પ્રોફેસર સુમનલ શાહઃ આંખની લેસર સજોરી ટેકવનક LASEK ને થિતંિપણે વિકસાિી વિટનમાં તેનો સૌપ્રથમ ઉપયોગ કયોો હતો. તેઓ આજે પણ ટેકવનકને િધુ વિકસાિી રહ્યા છે. તેમણે ૫૦થી િધુ પ્રકાશનો પ્રવસિ કયાો

છે. ડો. મમનાક્ષી શરિ િેસાઈ, CBEઃ કન્સલ્ટન્ટ સાયટોપેથોલોવજથટ ડો. દેસાઈ માન્ચેથટર સાયટોલોજી સેન્ટરમાં વિવનકલ હેડ અને નોથોિથે ટ સાયટોલોજી ટ્રેવનંગ સેન્ટરમા વડરેક્ટર છે. પ્રોફ. અમલમુદ્દીન ઝુમલાઃ ઝાપબીઆના પ્રોફેસર ઝુમલા યુવનિવસોટી કોલેજ લંડન મેવડકલ થકૂલ ખાતે ચેપી રોગ અને આંતરરાષ્ટ્રીય આરોગ્યના વનષ્ણાત છે. તેઓ ચેપી અને ટ્રોવપકલ રોગો, વિવનકલ ઈપયુનોલોજી અને ઈન્ટરનલ મેવડવસનના વિશેષજ્ઞ હોિા સાથે HIV/AIDSમાં ખાસ રસ ધરાિે છે. એિોર્ઝોની અન્ય કેટેગરીઝમાં AAA પ્લેવટનમ એિોડડ ફોર થપોટ્સો પસોનાવલટી ઓફ ધ યર, AAA ગોલ્ડ એિોડડ ફોર એવચિમેન્ટ ઈન મીવડયા, આટડ એન્ડ કલ્ચર, AAA ગોલ્ડ એિોડડ ફોર એવચિમેન્ટ ઈન કોપયુવનટી સવિોસ, AAA પ્લેવટનમ એિોડડ ફોર વબઝનેસ પસોન ઓફ ધ યર, AAA ગોલ્ડ એિોડડ ફોર યંગ એન્ટ્રેપ્રન ુ ર અને AAA ગોલ્ડ એિોડડ ફોર યુવનફોપડડ વસવિલ સવિોસીસનો સમાિેશ થાય છે. શોટડવલથટ કરાયેલા નોવમનીઝનો આ આખરી સેટ છે. એિોર્ઝો સમારોહ, કેટગ ે રીઓ વિશે અગાઉના આવટડકલ્સ, અને ટેબલ બુકકંગ વિશે િધુ માવહતી મેળિિા http://aaa.abplgroup.com/contact-us

િેબસાઈટની મુલાકાત લેશો અથિા +44 (0) 20 7749 4085 ટેલીફોન પર અમારો સંપકક કરશો.

'એષિયન િોઇસ'ના યુિા િાચકોનું ષિિેિ આકિયણ: 'એઇટીન-પ્લસ' 'એવશયન િોઇસ'ના યુિાન િાચકો માટે અમે વિશેષ પાનુ 'એઇટીન-પ્લસ' આગામી સપ્તાહે શરૂ કરી રહ્યા છીએ. દર સપ્તાહે આ પાન ઉપર આરોગ્ય, પયુવઝક, ટ્રાિેલ, બુક રીવ્યુ, અપકમીંગ ઇિેન્ટ્સ અને ઇન્ટવ્યુો સવહત અિનિા વિભાગોનો સમાિેશ કરિામાં આિશે. જો આપના મનમાં આ વિશેષ પાનની િાંચન સામગ્રી વિષે કોઇ વિચાર હોય તો મહેરબાની કરીને ઇમેઇલ કરો: tanny_mann@hotmail.com

ખોટું સરનામું આપતા અન્ય વ્યષિ દોષિત

ચીની પયયટકો માટે મુશ્કેલ ષિઝાષનયમો

એથટેટ એજન્ટ નાવિદ પરિેઝે ઝડપી િાહન ચલાિિાના ગુનામાંથી બચિા પોલીસને પોતાના િાયન્ટનું સરનામું આપતા લેન્કેશાયરના ડાિવેનના વનદોોષ વસમોન માહેરને અપરાધી જાહેર કરિામાં આવ્યા હતા. જોકે, સત્ય બહાર આિતાં પરિેઝને ૧૨ મવહનાની જેલની સજા ફરમાિાઈ હતી. પરિેઝે ડ્રાઈવિંગ પ્રવતબંધથી બચિા આમ કયુું હતું. િાહન હંકારનાર એવશયન દશાોિતી અને તેની કંપનીનાં કારના લોગોની તસિીરો પરથી વસમોને વનદોોષતા પૂરિાર કરી હતી.

હોમ સેિેટરી થેરેસા મે માને છે કે ચીની પયોટકો માટે વિઝાવનયમો સરળ બનાિિાથી રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સામે જોખમ આિશે તેમ જ ચીની અપરાધીઓ અને વનિાોવસતોનો પ્રિાહ વિટન તરફ િધશે. વિઝા વસથટમ મુશ્કેલ અને ખચાોળ બનાિી ચીની પયોટકોને વિટન આિતા અટકાિાય છે તેની સામે કલ્ચરલ સેિેટરી જેરમી હંટ, ચાન્સેલર ઓથબોનો અને વબઝનેસ સેિેટરી વિન્સ કેબલનો વિરોધ છે. ચીનના વબઝનેસ અને ઉદ્યોગો તરફથી પણ આ વિશે ફવરયાદ છે.


10

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 1st September 2012

ચચચમ વગર સમસ્યચનું સમચધચન નથી આતથમક ગોટાળા યુપીએ સરકારની પરંપરા બની ગઇ છે, અને પોિાની તનદોમષિાનું ગાણું ગાિા રહેવાની પણ ડો. મનમોહન તસંહની પરંપરા બની ગઇ છે. યુપીએ સરકારનું સુકાન સંભાળિા વડા પ્રધાન ડો. મનમોહન તસંહ તદગ્ગજ અથમશાસ્ત્રી િરીકે નામના ધરાવે છે, પણ િેમના જ નાક િળે લાખો કરોડો રૂતપયાના કૌભાંડો થઇ જાય છે અને િેમને ગંધ સુિાં આવિી નથી. દર વખિે િેમનો જવાબ કંઇક આવો હોય છેઃ મને ખબર નહોિી... હું તનદોમષ છુ.ં .. વગેરે વગેર.ે આ વખિે પણ િેમણે રાગ િો આવો જ આલાપ્યો છે, પણ િકલીફ એ છે કે કતથિ કૌભાંડ આચરાયું ત્યારે ખાણ-ખતનજ મંત્રાલયનો હવાલો િેમના હસ્િક હિો. આ વખિે િેમણે દોષનો ટોપલો કોમ્પ્ટ્રોલર એજડ ઓતડટર જનરલ ઓફ ઇંતડયા (‘કેગ’) પર ઢોળ્યો છે. આ ગોટાળો યુપીએ સરકારની પ્રથમ ટમમ દરતમયાન થયો હિો. એક સપ્તાહ કરિાં પણ વધુ સમયથી સંસદના બન્ને ગૃહો - લોકસભા અને રાજ્યસભાની કાયમવાહી ખોરંભે પડી છે. મુખ્ય તવરોધ પક્ષ ભાજપને વડા પ્રધાનના રાજીનામાથી ઓછું કંઇ ખપિું નથી. ભારિીય બંધારણ માટે તિટનની સંસદીય પ્રણાતલમાંથી પ્રેરણા િો મેળવાઇ છે, પરંિુ આજકાલ ગૃહમાં તિતટશ પરંપરા, ગતરમાનો અંશમાત્ર દેખાિો નથી. અસતહષ્ણુિા એટલી વધી છે કે સરકાર ધૈયપમ વૂ કમ તવરોધ પક્ષોની વાિ સાંભળવા િૈયાર નથી, અને તવરોધ પક્ષ સરકારનો મિ સાંભળવા િૈયાર નથી. કોઇ એક સંવદે નશીલ તવષયને કેવી રીિે ટાળવો અને તવરોધ પક્ષની

િલવારની ધારથી પોિાનું માથું બચાવવા સરકારે પણ કીતમયો શોધી રાખ્યો છે. પહેલાં તવપક્ષને ઉશ્કેરવો, અને પછી ગૃહ મોકુફ રખાવવુ.ં આમાં સરકારને ફાવિું મળી જાય છે. વડા પ્રધાનના રાજીનામાના મુદ્દે તવરોધ પક્ષમાં પણ મિભેદ છે. તવરોધ પક્ષમાંથી ઘણા ચચામ માટે િૈયાર છે, પણ ભાજપને વડા પ્રધાનના રાજીનામાથી ઓછું કંઇ ખપિું ન હોવાથી િે ચચામ માટે િૈયાર નથી. ભાજપ હોબાળો-ગોકીરો કરીને સંસદની કાયમવાહી ખોરવી નાખે છે, પરંિુ સંસદ ચાલવા ન દેવી એ િો નુકસાનકારક રણનીતિ છે. કતથિ કોલસા કૌભાંડમાં ભાજપે વડા પ્રધાનને તનશાન બનાવ્યા છે િો કોંગ્રેસ એવો દાવો કરે છે કે ભાજપ સંસદમાં ચચામ અટકાવીને કંઈક છુપાવે છે. કોંગ્રેસનું કહેવું છે કે જે કોલ બ્લોકની ફાળવણીમાં ગેરરીતિનો આક્ષેપ થાય છે િેમાંથી કેટલાક કોલ બ્લોક િો ભાજપ શાતસિ રાજ્ય સરકારોની ભલામણથી જ ફાળવાયા છે. એક અહેવાલ એવા પણ છે કે છત્તીસગઢ અને રાજસ્થાનની િે સમયની ભાજપ સરકારે જ કોલસાની ખાણોની જાહેર હરાજીનો તવરોધ કયોમ હિો. આમ યુપીએ સરકાર પર િાકેલું િીર ભાજપ િરફ ફંટાઈ શકે છે એવી ચચામએ જોર પકડ્યું છે. સાચું જે હશે િે ટૂકં સમયમાં બહાર આવશે જ, ગાતળયો કોંગ્રેસના ગળામાં આવે કે ભાજપના ગળામાં, આમ આદમી ઇચ્છે છે કે સંસદીય કાયમવાહીમાં આવેલી સ્થતગિિાનો અંિ આવે િો અજય તવકાસલક્ષી મુદ્દે ચચામ ચાલે. અત્યારે સંસદીય મેજ પર નાના-મોટા ૧૦૦થી વધુ ખરડા મંજરૂ ીની રાહ જોિા પડ્યાં છે.

નીલ આમમસ્ટ્રોંગઃ મૂન-વોકરનું ‘અંતરરક્ષ ગમન’ ચંદ્ર પર સૌપ્રથમ પગલું પાડીને ઇતિહાસ રચનારા અમેતરકન અવકાશનયાત્રી નીલ આમમસ્ટ્રોંગ ૨૫ ઓગસ્ટે આ ધરિી પરથી તવદાય લઇને અવકાશમાં તવલીન થઇ ગયા. જે ચંદ્રમા માત્ર સજમકો-સાતહત્યકારોની કલ્પનામાં સમાયા હિા િેને નરી આંખે તનહાળનાર, િેના પર પહોંચનાર અને ડગલા માંડનાર િેઓ પ્રથમ માનવી હિા. સાઠના દસકામાં અમેતરકા-રતશયા વચ્ચે કોલ્ડ વોર (શીિ યુિ)નો માહોલ હિો. બન્ને દેશોએ સંરક્ષણથી માંડીને અવકાશ ક્ષેત્રે એકમેકથી મુઠ્ઠીઉંચેરા સાતબિ થવાની હોડ બકી હિી. આ ગાળામાં ૨૦ જુલાઇ, ૧૯૬૯એ આમમસ્ટ્રોંગે ચંદ્રગમન કયુું હિુ.ં આમમસ્ટ્રોંગના મૂન-વોકે અવકાશ ક્ષેત્રે રતશયા પર અમેતરકાની સવોમપતરિા િો પુરવાર કરી જ, પરંિુ આ તમશને સમગ્ર તવશ્વ માટે અવકાશ સંશોધન ક્ષેત્રે તવકાસના નવા દ્વાર પણ ખોલ્યા. આમમસ્ટ્રોંગની સાથે િેના સાથીદાર કનમલ એડવીન ઓલ્ડ્રીન જુતનયરે પણ મૂન-વોક કયુું હિુ.ં જ્યારે ટીમના ત્રીજા સાથીદાર માઇકલ કોલીજસે મુખ્ય સ્પેસક્રાફ્ટનું સુકાન સંભાળ્યું હિું, અને િેઓ ચંદ્રની સપાટીથી ૬૦ કકલોમીટર ઊંચે ચંદ્રની ફરિે ફરિા રહ્યા. આમમસ્ટ્રોંગે ચંદ્રની ધરિી પર ઉિરાણ કયામ બાદ જે પહેલા શબ્દો કહ્યા િે આજે પણ અવકાશતવજ્ઞાનના ઇતિહાસમાં સોનેરી અક્ષરે લખાયેલા છે. િેમણે કહ્યું હિુંઃ આ માણસ માટે એક નાનકડું ડગલું છે, પરંિુ માનવજાિ માટે એક મહાન છલાંગ છે. આ માત્ર ખોખલો દાવો નહોિો, સમગ્ર તવશ્વ જાણિું હિું કે આ તસતિ સાથે જ અવકાશ તવજ્ઞાનના અભ્યાસનું એક નવું દ્વાર ખૂલી ગયું છે. આ તસતિએ આમમસ્ટ્રોંગને દુતનયાભરમાં નામના અને માનપાન અપાવ્યા, પરંિુ િેમણે નમૂનારૂપ પ્રતસતિ વૈરાગ્ય દાખવ્યો હિો.

િેમણે પ્રવાસો કયામ અને પ્રવચનો આપ્યા, પણ અંગિ પ્રતસતિથી દુર રહ્યા. િેમણે ઇજટરવ્યૂ આપવાનું પણ ટાળ્યું અને ભાગ્યે જ કોઇ સજમાન સમારંભમાં હાજરી આપી. િેમણે ભગવદ્ ગીિાનો ગ્રંથ વાંચ્યો હશે કે કેમ િે િો આપણે નથી જાણિા, પરંિુ િેઓ હંમશ ે ા માનિા કે મેં િો મારી ફરજ બજાવી છે. ભગવદ્ ગીિાના કમમયોગની માફક! પોિાની તસતિ અને પ્રતિભાને ડાઘ ન લાગે િે માટે િેઓ સિિ ધ્યાન રાખિા હિા. આમમસ્ટ્રોંગ ખૂબ ગૌરવશાળી અને નમ્ર જીવન જીવ્યા હિા. િેમણે થોડોક વખિ અવકાશ કાયમક્રમમાં એસોતસએટેડ એડતમતનસ્ટ્રેટર િરીકે સેવાઓ આપી. કેટલીક કંપનીઓમાં તડરેક્ટર િરીકે પણ ફરજ બજાવી. છેલ્લે િેઓ ઓહાયો સ્ટેટની તસનતસનાટી યુતનવતસમટીમાં પ્રોફેસર હિા. ઓહાયો સ્ટેટના એક નાના શહેરમાં પાંચ ઓગસ્ટ, ૧૯૩૦ના રોજ જજમેલા નીલના તપિા સ્ટીફન આમમસ્ટ્રોંગ સરકારી ઓતડટર હોવાથી િેમને દર થોડા વષષે રાજ્યના અજય શહેરમાં રહેવા જવું પડિું હિુ.ં છ વષમની ઉંમરે િેમણે તપિા સાથે ફોડડ ટ્રીમોટર પ્લેનમાં મુસાફરી કરી ને મનમાં હવાઇ ઉડ્ડયનની ઘેલછાએ સ્થાન લીધુ.ં ૧૫ વષમની વયે િો િેઓ તવમાન ઉડાવિા શીખી ગયા હિા. નેવીની સ્કોલરશીપ મેળવીને એન્જજતનયરીંગનો અભ્યાસ શરૂ કયોમ. પરંિુ આ જ અરસામાં કોતરયન યુિ ફાટી નીકળિા નેવી િરફથી િે યુિમાં જોડાયા. અને સમયાંિરે સ્પેસ તમશનમાં િેમની પસંદગી થઇ. ચંદ્ર પરના િેમના અવિરણે માનવજાિ માટે ચંદ્ર અને અવકાશ અંગે અભ્યાસનો દરવાજો ખોલી નાખ્યો હિો. આમમસ્ટ્રોંગ ભલે આપણી વચ્ચે સદેહે ન હોય, પણ સમગ્ર માનવજાિ સદૈવ િેમની ઋણી રહેશ.ે

તમચરી વચત....

આશાની છીપલીમાં જ સસસિના મોતી નીપજે છે. - રસિન્દ્રનાથ ટાગોર

હે પ્યારા પરમેશ્વર કૃષ્ણ હે પ્યારા પરમેશ્વર કૃષ્ણ ભલે મીઠી મોરલી સતત તારા અધરને ચીપકીને રહેતી. મને તેની જરા ય ઈષાા નથી. હું તો તેને અહો ભાગ્યશાળી સમજુ છું કે તેના પૂવન ા ા પુણ્યથી તે કનૈયાની ખુબ જ નજીક રહે છે. તેની ભદિ વખાણું છું કે મોરલીએ પોતાના શરીરને લોખંડના ગરમ સળીયાથી વીંધાવા દીધું જેથી કૃષ્ણ પોતાની આંગળીયોથી મધુર સંગીતના સુરો રેલાવી શકે. પોતાના દિય પાત્ર માટે કેટલો વયાગ ! વળી રાગ દ્વેષ વગેરન ે ે હટાવી શરીરને પોલુ,ં ખાલી કરી દીધું એટલે મન ગમતા સાત્વવક રાગ પોતાના િેમી ભિોને સંભળાવી શકે. મારી વ્હાલી સખી મોરલીને કહેજ,ે ધન્ય છે તેન.ે તારા ચરણ કમળની દાસી રાધા - ભરતભાઇ કોરીયા, ક્રોયડન (ઇમેઇલ દ્વારા)

િી કેન ડુ ઇટ.. આપણે કરી શકીએ છીએ.!! આપણા ધાયાા કરતા પણ આપણામાં કઈંક કરવાની ક્ષમતા વધારે હોય છે, આપણે આપણા જીવનમાં હમેશા એ કરવાનું રહે છે, જે આપણે ક્યારેય પહેલા નથી કયુું હોતુ.ં મારા ડેડી કહે છે કે, "જજંદગીમાં ક્યારેય કોઈ એવી કપરી પજરસ્થથતી આવી જાય અને જો ખરેખર આપણે એમાંથી સાચા અથથે પાર થવા માંગતા હોઈએ તો તેની માટે ફક્ત એક જ શરત છે. અને એ છે આપણો આપણા પરનો જવિાસ. આપણો જવિાસ જ આપણી મોટી તાકાત છે.. - સનસધ ભટ્ટ, હેરો, લંડન (ઇમેઇલ દ્વારા)

બાબા રામદેિનું આંદોલન આપણાં 'ગુજરાત સમાચાર'ના તા. ૧૯મી ઓગથટના અંકના પ્રથમ પાને 'આગે કદમ બઢતા ચલ' શીષાક હેઠળના સમાચાર વાંચીને જણાવવાનું કે ભારતનું રાજકારણ ખુબજ છીછરું થયું છે. યુપીએ સરકારની બીજી ટમામાં લાખો કરોડો રૂજપયાના કૌભાંડો થયા છે અને હજુ થઇ રહ્યા છે. જે ભારતની પ્રજા માટે ખૂબ જ જનંદાને પાત્ર છે. ભારતનો જવકાસ થતો નથી, અસહ્ય મોંઘવારીનો રાક્ષસી પંજો ભારત ના મધ્યમ વગાને પણ કોરી ખાય છે. તો પછી આમ ગરીબ લોકોની શું હાલત થતી હશે. છેલ્લા ઘણાં સમયથી ભારતમાં રહેલા ભ્રષ્ટાચાર અને કાળા નાણાં જવરોધી આંદોલન અન્ના હજારેજી અને તેમની ટીમ તેમજ યોગગુરુ બાબા રામદેવજી ચલાવી રહ્યા છે. આ આંદોલનોમાં હજારો લોકો રાત અને જદવસ તેમને સાથ આપે છે. બાબા રામદેવજી મહારાજે સૌ પહેલા કોંગ્રેસને ભ્રષ્ટાચારી પક્ષ જાહેર કરીને ભારતની પ્રજાને આહવાન કયુું કે આગામી ચુટં ણીમાં આ પક્ષનો એક પણ ઉમેદવાર સંસદમાં જવો ના જોઇએ. હવે પછી ચુટં ણી આવે ત્યારે ખબર પડશે કે લોકો કેટલા જાગૃત થયા છે।!!! વંદે માતરમ્. - ભરત સચાણીયા અને પસરિાર, લૌરેલ વ્યુ. (ઇમેઇલ દ્વારા)

સ્િાતંત્ર્યનું તપપણ દદપાવીએ શહીદોનાં બદલદાન મહામૂલું છે આજનું વરદાન રાષ્ટ્રનાં ખરીને કરીએ ઉજાળીએય સ્વાદભમાન સાથે સ્વતંત્રતાની ધરોહર, આજના ‘મોડડન’ જમાનામાં કરીએ િગદત સૌ સાથે િેમથી રહી કરીએ ભાદવની િદતદત માનવ સેવા એ જ માધવ સેવાનું િણ

થશે મા જ શહીદોનું સાચું તપાણ સ્વચ્છતા હોય વયાં છે સ્વસ્થતા તનમનનું જતન તથા સમૃદિનું વચન સબળ રાષ્ટ્રનું કરીએ ઘડતર વયાગીએ કુદરવાજોનાં નડતર સાવજ બની દેશ સેવા-શદિનું ચણતર જે રાષ્ટ્રની િજા સજા, દવશ્વમાં ગૂજ ં ે એનો અવાજ દેશ કાજે એક જ અદભગમ સતત ને સળંગ કરીએ પદરશ્રમ સાથે દવચાર, વાણીને વતાનનું પદરવતાન - ભારતી પટેલ, હેરો

પાણીનું એક ટીપું મૂળ તો મરાઠી કજવ અજિની બાપટ દ્વારા લીજખત અને અરુણા જાડેજા દ્વારા અનુવાદીત સુદં ર કાવ્ય 'પાણીનું એક ટીપુ'ં અત્રે રજૂ કરૂં છુ.ં જે આપણા જીવનને ટકાવતા પાણીની મહત્વતા વણાવે છે. જો એ તાવડી પર પડે તો એનું અસ્થતત્વ જ મટે છે. એ જો કમળના પાન પર પડે તો મોતી જેવું ચમકી ઊઠે છે. અને જો છીપમાં પડ્યું તો મોતી જ થઈ જાય છે. પાણીનું ટીપી એ જ તફાવત માત્ર સહવાસનો - ભીખુભાઈ, નોદટંગહામ

ઈઝરાયેલી રાષ્ટ્રની સ્થાપના ઈઝરાયલ થથપાયું ત્યારે ડેવીડ બેન ગુરીયને સાંજે ૪-૦૦ વાગ્યે શપથ લઈને રાષ્ટ્રપજત પદ થવીકાયુું હતુ.ં આસપાસના ૨૨ આરબ રાષ્ટ્રો આજથી ૬૪ વષા પૂવથે મે માસમાં આ નવજાત શીશુ જેવા બાળકને ભુજી ં નાખવામાટે કંસનું રૂપ ધારણ કયુું હતુ.ં કૃષ્ણરૂપી ઈઝરાયલ જીવતું રહેવું જોઈએ નહીં. હજી તો પૂરા ૧૨ કલાક પણ થયા ન હતાં અને ઈજીપ્તે લડાઈ શરૂ કરી દીધી, આ પહેલું યુદ્ધ હતુ.ં ઈઝરાયેલની ચતુરાઈથી તેઓ બચી ગયા. ૧૫ હજાર ચો.કક.મી. જેટલો ઈઝરાયલનો જવથતાર હતો જે આપણા ગુજરાતના એક જજલ્લા જેટલો ગણી શકાય. લગભગ ૩૦૦૦ વષાથી જવખૂટા પડેલા જ્યુઈસ લોકો (યહુદી) યુરોપ-અમેજરકામાં ઠેર ઠેર હળહળ થતાં હતાં. પેલથે ટાઈન-જેરૂસલેમની માતૃભૂજમ ઉપર હંમશ ે ા જવદેશીઓનો કબજો રહેતો હતો. જહટલરે ૬૦ લાખ યહુદીઓને ગેસ ચેમ્બરમાં કમોતે માયાા પછી યહુદીઓને તેમનું વતન પાછું જોઈતું હતુ.ં દુજનયાભરના યહુદીઓએ સંગઠન રચ્યું અને વતન પાછું મેળવવા ચળવળ શરૂ કરી. ભારતની જેમ પેલથે ટાઈનમાં અંગ્રેજ સરકાર હતી. આથાર બાલ્ફેર નામના જિટનના જવદેશ પ્રધાને નક્શા ઉપર અમુક લીટીઓ તાણીને યહુદીઓને જમીનનો ટુકડો ફાળવી આપ્યો. જાણે ગોળ પાપડીની થાળીમાં એક ચકતું કાપીને પીરથયું હોય તેમ ધરી દીધુ.ં આરબોને તો આ પણ મજુરં નહોતુ.ં ઈઝરાયલ ઉપર અનેક હુમલા અને યુદ્ધો કયાા , દરેક વખતે આરબોના બુરા હાલ થયા છે. ઈઝરાયલ આજે ૬૪મે વષથે અડીખમ ઊભું છે. જે જેમાં જન્મના ૧૨ કલાક પછી લડી શકતું હોય અને જીત મેળવીને જમીની જવથતાર વધારી શકે છે ત્યારે આપણું ભારત ચીન-પાકકથતાન સામેની લડાઈમાં જમીનો ગુમાવી ચૂક્યું છે. Happy birthday to israel

ગુજરચત સમચચચર અને એિશયન વોઇસને આપ કોઇ સંદેશ આપવચ મચગો છો? લવચજમ/રવજ્ઞચપન સંબંરધત કોઇ મચરિતી જોઇએ છે? િમણચં જ ફોન ઉઠચવો અથવચ ઇ-મેઇલ કરો. અમે આપને મદદ કરવચ તત્પર છીએ.

- જગદીશ ગણાત્રા, વેદલંગબરો અનુસંધાન પાન-૩૮

Karma Yoga House, 12 Hoxton Market (Off Coronet Street) London N1 6HW

Tel: 020 7749 4080/4000 Fax: 020 7749 4081 Email:gseditorial@abplgroup.com aveditorial@abplgroup.com www.abplgroup.com


ગુજરાત

Gujarat Samachar - Saturday 1st September 2012

11

અંતે સૌરાષ્ટ્રમાં મેઘરાજાનું આગમન વવીટ્ઝલલેન્ડના વાતાવરણમાં ખોવાઈ જાઓ અને હળવાશ માણો જૂનાગઢઃ સૌરાષ્ટ્રના અનેક વિસ્તારોમાં ગત સપ્તાહે અડધાથી બે ઇંચ જેિો િરસાદ િરસ્યો હતો. અંતે જૂનાગઢ વજલ્લામાં રહી રહીને પણ િરસાદ પડતા લોકોમાં ખુશી વ્યાપી હતી. ૨૬ ઓગસ્ટે સિારથી સાંજે ચાર િાગ્યા સુધીમાં િંથલી તથા માંગરોળમાં બે ઈંચ અને કેશોદ, ચોરિાડ, જામનગર વજલ્લાના જોડીયા તથા જૂનાગઢમાં એક ઈંચ િરસાદ િરસ્યો હતો. જ્યારે મેંદરડામાં પોણો, ભેંસાણ, તાલાલા, માવળયા હાવટના, અમરેલી, રાજુલા, િડીયા, દ્વારકા, જામજોધપુર, જોવડયા, માણાિદર, વિસાિદરમાં અડધો ઈંચ પાણી િરસ્યું હતું અને અન્ય વિસ્તારોમાં ઝરમરથી માંડી ઝાંપટા િરસ્યા હતા. આ વસિાય એજ રીતે રાજકોટ શહેર તથા વજલ્લાના ગોંડલ, માવળયા વમયાંણા, જામકંડોરણા, ધોરાજી, પડધરી િગેરે પંથકમાં પણ હળિા ઝાપટા પડ્યા હતા. કચ્છમાં પણ ઝરમરઃ ભૂજ સવહત પૂિવ કચ્છના અંજાર, ગાંધીધામ, આવદપુર અને રાપરમાં પણ ૨૬ ઓગસ્ટે િરસાદનું હળિા ઝાપટાં અને ઝરમર સ્િરૂપે આગમન થયું હતું. હાજરી

૭ ઓગવટથી ૨૭ ઓગવટ સુધી ઓવરફલો થઇ રહેલા કેવલડયા નજીક નમણદા નદી પરના સરદાર સરોવર ડેમને લનહાળવા ગુજરાત ઉપરાંત મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર અને રાજવથાન સલહતનાં રાજયોમાંથી ૩,૨૩,૯૨૯ સહેલાણીઓ ઉમટી પડયા હતા

પૂરાિનાર મેઘરાજા મનમૂકીને ન િરસતાં કચ્છીઓની મીટ હજુ આકાશ ભણી મંડાયેલી રહી છે. મોડી સાંજે પણ આકાશ િરસાદી િાદળોથી ઘેરાયેલું રહેતાં રાવિ દરમ્યાન િધુ િરસાદની શક્યતા લોકોએ વ્યકત કરી હતી. દલિણ ગુજરાતના િલસાડ વજલ્લાના િણ તાલુકામાં ફરીથી મેઘમહેર થઈ છે. સોમિારે વદિસ દરવમયાન ધરમપુર તાલુકામાં ૩ ઇંચ, કપરાડા તાલુકામાં અઢી ઇંચ અને પારડી તાલુકામાં અધોવ ઇંચ િરસાદ થયો છે. જ્યારે િલસાડ પંથક અને ઉંમરગામ તાલુકામાં હળિા ઝાપટા િરસ્યા છે. વજલ્લાની દમણગંગા નદીના કેચમેન્ટ એવરયામાં પણ સારો િરસાદ થતાં મધુબન ડેમની સપાટી િધી છે. મધ્ય ગુજરાતના ચરોતર પંથકમાં છૂટોછિાયો િરસાદ નોંધાયો છે. ઉપરાંત પંચમહાલ

વજલ્લાના ગોધરા, લુણાિાડા, હાલોલ, કાલોલ સવહતના શહેરી તથા ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં સોમિારે મૂશળધાર િરસાદ પડ્યો હતો. દાહોદ શહેર સવહત વજલ્લાના ફતેપુરા, લીમખેડા, ગરબાડા, દેિગઢ બાવરયામાં સારી માિામાં િરસાદ પડ્યો હતો. અમદાિાદ સવહત ગાંધીનગર તથા ઉત્તર ગુજરાતના કડી પંથકમાં સોમિારે રાિે મૂશળધાર િરસાદ પડ્યો હતો. રાજ્યમાં િરસાદ ખેંચાિાને કારણે ગત િષવની િાિેતરની સરખામણીમાં હજી ૬૫ લાખ લાખ હેક્ટર વિસ્તારમાં િાિેતર થયું છે, પરંતુ ગયા િષવની સરખામણીમાં હજી ૧૮ લાખ હેક્ટર વિસ્તારમાં િાિેતરની ઘટ છે. રાજ્યમાં ૭૪ ટકા વિસ્તારમાં િાિેતર થયું છે. મધ્ય-દવિણ ગુજરાત વસિાય ક્યાંય વ્યાપક િરસાદ નથી.

વિશ્વના સિવશ્રષ્ઠ ે રેલ નેટિકક ધરાિિા વિશે જાણીતા વિીટ્ઝલલેજડમાં સૌથી સુદં ર અને આફરીન કરી દેતી દૃશ્યાિવલઓ પણ છે. જેને તમે આ સુદં ર નગરની ઊંડાઈમાંથી અવત ઝડપે દૂર લઈ જતાં હળિાશપૂણવ અને આરામદાયી ટ્રેનપ્રિાસનો રોમાંચસભર અનુભિ માણ્યા પછી જ અંતરમાં ઉતારી શકશો. આ વિશ્વપ્રવસદ્ધ ટ્રેનલાઈનમાં આરામથી બેસો અને શ્રેષ્ઠ સ્વિસ િાતાિરણમાં ખોિાઈ જાિ, જે તમારા માટે સંમોહક અનુભિ બની રહેશ.ે ધ ગ્લેસીયર એક્સપ્રેસ, ધ બેવનવના એક્સપ્રેસ, ધ વિલ્હેમ ટેલ એક્સપ્રેસ, ગોલ્ડન પાસ લાઈન અને ચોકોલેટ ટ્રેઈન જેિાં પાંચ સંપણ ૂ વ ટ્રેન માગવ પર તમે પોવટકાડડમાં જોિા મળતી દૃશ્યાિવલઓનો અનુભિ માણી શકો છો. ધ ગ્લેસીયર એક્સપ્રેસઃ અવણણનીય આલ્પાઈન દૃશ્યાવલલ

ધ ગ્લેસીયર એક્સપ્રેસ ટુવરવટો માટે યુરોપની શ્રેષ્ઠ અને પ્રવસદ્ધ ડેઈલી સવિવસ છે. આ રૂટ ઝમાવટ અને સેજટ મોવરત્ઝના પ્રવસદ્ધ વરસોટ્સવને સાંકળે છે જે દરવમયાન તે વિવિધ પિવતીય લેજડવકેપની અનંત હારમાળામાંથી પસાર થાય છે. સતત પસાર થતી દૃશ્યાિવલઓને વિશાળ અને વિવશષ્ટ પારદશવક બારીમાંથી વનહાળિાનો રોમાંચ પણ અનેરો છે. જેમને ઐવતહાવસક પશ્ચાદભૂમાં રસ હોય તેમના માટે સમગ્ર પ્રિાસ દરવમયાન અવતશય ઊંચાઈના આરોહ અને અિરોહ પર વિજય મેળિતાં આશ્ચયવકારી ઈજનેરી સાહસનું િણવન કરિામાં આિે છે. આ ટ્રેનને પ્રિાસ દરવમયાન ૨૯૧ વિજ અને ૯૦ બોગદાંમાંથી પસાર થિાનું રહે છે. ધ બલનણના એક્સપ્રેસ- યુનવે કોના વલ્ડડ હેલરટેજનું માન

રોહેશીયન રેલિેઝ દ્વારા સંચાવલત ધ આલ્બુલા અને બવનવના લાઈન આલ્પ્સ પિવતમાળાનો સૌથી દશવનીય રેલમાગવ છે. ચડાિઉતાર અને અસંખ્ય િળાંકો સાથે તે ઉત્તર અને દવિણ યુરોપને સાંકળે છે. બવનવના એક્સપ્રેસમાં વિશાળ ગ્લેસીયસવ પાસેથી પસાર થિુ,ં ૨,૨૫૩ મીટરથી િધુ ઊંચાઈના વદલધડક બવનવના પાસ (ઘાટ)ને ચડિા અને ખીણો અને નાળાં પરનાં િતુળ વ ાકાર પૂલો પરથી પ્રિાસ કરિાનો અનુભિ ખરેખર રોમાંચક છે. આ લાઈનના આખરી વટ્રેચને યુનવે કોના િલ્ડડ હેવરટેજ વથળનું વબરુદ અપાયું છે. ધ લવલ્હેમ ટેલ એક્સપ્રેસ- હૃદયંગમ પ્રવાસ

ધ વિલ્હેલ્મ ટેલ એક્સપ્રેસ સ્વિટ્ઝલલેજડના સૌથી આકષવક વિવતારોમાંના બે- સેજટ્રલ સ્વિટ્ઝલલેજડ અને ઈટાવલયનભાષી વટવસનો- ને સાંકળે છે. પ્રિાસનો આરંભ લેક લ્યુસનવમાં ચાલતી પેડલ વટીમરના પ્રથમ િગવમાં ત્રણ

કલાકના યાદગાર ક્રુઝ સાથે થાય છે. રસાવિાદપૂણવ લંચ માણ્યા પછી દશવનીય કેરજી ે સમાં ટ્રેનયાત્રા તમને વટવસનોના પ્રખ્યાત પામવૃિો તરફ આગળ લઈ જશે. ગોલ્ડન પાસ લાઈન- એક જ પ્રવાસમાં ત્રણ અનુભવઃ

સ્વિટ્ઝલલેજડની સમગ્રતયા ઓળખ સમાન ગોલ્ડનપાસ લાઈન સ્વિટ્ઝલલેજડના ત્રણ સૌથી પ્રવસદ્ધ રીસોટ્સવ- લ્યુસનવ, ઈજટરલેકન અને મોજટ્રેક્સને સાંકળે છે. આ પ્રિાસ તમને લેક જીવનિા પરના િાઈનયાર્સવ, બનલેસ ઓબેરલેજડના લાકડાનાં સુદં ર આલ્પાઈન ગ્રામીણ ઘર અને સેજટ્રલ સ્વિટ્ઝલલેજડના ભૂરાં અને વનમવળ સરોિરોનાં દશવન કરાિશે. ‘વિજટેજ વટાઈલ’ અથિા એસ્જજન ડ્રાઈિરને દેખાય તેિાં દૃશ્યો આપતી ખાસ િીઆઈપી બેઠકોમાં બેસીને પ્રિાસ કરિાનો વિકલ્પ પણ તમારી સમિ હાજર છે. ચોકલેટ ટ્રેઈન-મીઠુમધુરુ આશ્ચયણઃ

મોજટ્રેક્સ (Montreux) થી એક વદિસનો પ્રિાસ તમને સ્વિટ્ઝલલેજડના વિવશષ્ટ લેજડવકેપ્સ અને પરંપરાઓનો અનુભિ કરાિી દેશ.ે ચોકોલેટ ટ્રેનનાં ‘બેલે ઈપોક’ કેરજ ે માં ક્રોસાં (ડબલ રોટી) અને ઉફળતી કોફી સાથે વદિસનો આરંભ કરો. ગ્રુએર (Gruyère)માં ચી’ઝની બનાિટનું વનદશવન અને ડેરી જુઓ તેમ જ બપોર પછી તમે નેવલેકેઈલર ચોકલેટ ફેક્ટરી ‘િલ્ડડ ઓફ ચોકલેટ’ની મુલાકાત લઈ વનદશવન કરિા સાથે ચોકોલેટનો વિાદ માણી શકશો. સ્વવસ ટ્રાવેલ લસવટમ દ્વારા અમયાણલદત પ્રવાસનો લાભઃ

સ્વિટ્ઝલલેજડ જાહેર પવરિહનની ભૂવમ છે, જેમાં પ્રિાસ કરિો એ દરેક પ્રિાસીનું વિપ્ન હોય છે. તમારી પસંદગીના અનેક પવરિહન સાધનો મળી શકે છે, ભલે તે ટ્રેન, બસ, બોટ, તાર કે દોરડાથી ખેંચાતું િાહન (funicular), ગોંડોલા અથિા માઉજટેન રેલ્િે હોય, તમને વટાઈલ અને સમયસર તમારા ગંતવ્ય વથળે પહોંચાડશે. મજાની િાત તો એ છે કે ૧૬ િષવથી નીચેના તમામ બાળકો સૌથી ઊંચા પિવતના વશખર સુધીની મુસાફરી પણ ફ્રી કરી શકે છે. જોકે, આ માટે તેમના માતાવપતા પાસે માની ના શકાય તેિી સ્વિસ ટ્રાિેલ વસવટમ (STS)ની વટકકટ હોિી જરૂરી છે. સ્વિસ ટ્રાિેલ વસવટમ તમે રજાઓ ગાળિા કેિા પ્રકારનું આયોજન કયુું છે તેના આધારે વિવિધ વટકકટોની પસંદગીનો વિકલ્પ આપે છે. સ્વિસ ટ્રાિેલ વસવટમનો ‘સ્વિસ પાસ’ મેળિી તમે જાહેર પવરિહન વસવટમ દ્વારા અમયાવવદત પ્રિાસ સાથે સમગ્ર દેશનું પયવટન કરી શકો છો. આ પાસમાં મોટા ભાગના સ્વિસ શહેરોમાં ટ્રામ અને બસના પ્રિાસ સાથે ૪૭૦ મ્યુવઝયમમાં મફત પ્રિેશનો લાભ પણ મેળિી શકો છો.


12

ગુજરાત

Gujarat Samachar - Saturday 1st September 2012

સંહિપ્ત સમાચાર • નરેન્દ્ર મોદી google+ ઉપર લાઇિ ચેહટંગ કરશેઃ ગુજરાત મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગૂગલ-પ્લસ હેંગઆઉટ સેસન દ્વારા નવશ્વના લોકો સાથે સીધો સંવાદ ૩૧ ઓગસ્ટે રાત્રે આઠ કલાકે કરશે. ભારતના રાજકીય જાહેર જીવનમાં આઇટી ટેકનોસેવી તરીકે નરેન્દ્ર મોદીની ગુગલ પ્લસ હેંગઆઉટ દ્વારા નવશ્વના લોકો સાથે સંવાદ-પ્રશ્નોત્તરીએ સવદ પ્રથમ ઐનતહાનસક ઘટના બનશે. આ કાયદક્રમમાં ભાગ લેનારા પસંદગીના લોકો નરેન્દ્ર મોદી સાથે સીધો પ્રશ્ન પૂછીને જવાબ મેળવશે અને ગૂગલ પ્લસના પચાસ લાખથી વધારે ચાહકો તેનું જીવંત પ્રસારણ આ સમય દરનમયાન નનહાળી શકશે. નવશ્વમાં અમયાર સુધી અમેનરકાના પ્રમુખ બરાક ઓબામા અને ઓસ્ટ્રેનલયાના વડાપ્રધાન જુલીયા જીલોડેે ગૂગલ પ્લસ હેંગઆઉટ કયુું છે. હવે મોદી તેમાં નવશ્વના ત્રીજા રાજપુરુષ તરીકે જોડાશે. ગુગલ પ્લસે મોદી સાથે નવશ્વના પસંદગીના લોકોની સીધી સંવાદ-પ્રશ્નોત્તરીના કાયદક્રમના એંકર તરીકે પ્રનસદ્ધ અનભનેતા અજય દેવગણને જવાબદારી સોંપી છે. • ઓહલમ્પપક્સ મેડાહલસ્ટ સાયના નહેિાલ અમદાિાદમાંઃ લંડન ઓનલમ્પપક્સમાં બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવનાર બેડનમન્ટન ખેલાડી સાયના નહેવાલના ૨૫ ઓગસ્ટે અમદાવાદ આવી હતી. સાયના નેશનલમાં રમવા માટે ઘણી વખત ગુજરાત આવી છે, જોકે ઓનલમ્પપક્સમાં મેડલ મેળવ્યા બાદ તે પ્રથમ વખત આવી હતી. આ પ્રસંગે સાયનાએ અદાણી સ્કૂલના નવદ્યાથથીઓને જણાવ્યું હતું કે, દરેક નવદ્યાથથીએ ધ્યેય નનમ્ચચત કરી લેવું જોઈએ, ધ્યેય હશે તો તમારી જીત પાકી છે. તમારાં માતા-નપતા તમારી પાસેથી ઘણી અપેક્ષા રાખે છે જેને પૂણદ કરવા િેષ્ઠ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. •....તો કોંગ્રેસ ગ્રામીણ મહહલાઓને પ્લોટ-ઘર આપશેઃ ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ સત્તામાં આવશે તો ગ્રામીણ મનહલાઓને ૧૦૦ વારના પ્લોટ અને રૂ.૧ લાખની કકંમતના ૩૦ ચોરસ મીટરના ઘર અપાશે તેવી જાહેરાત કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રમુખ અજુદન મોઢવાનડયા, નવરોધપક્ષના નેતા શનિનસંહ ગોનહલ અને કેપપેઈન કનમટીના ચેરમેન શંકરનસંહ વાઘેલાએ ગત સપ્તાહે કરી છે. ઘર બનાવવા માટેની જમીન સરકાર આપશે અને બાંધકામ માટેની લોનનું ૫૦ ટકા વ્યાજ સરકાર ભોગવશે. આ ઉપરાંત ૧૫ વષદની સરળ હપ્તાની લોન અપાવવામાં સરકાર મદદરૂપ થશે. • ભૈયયજી મહારાજ પોરબંદરની મયલાકાતેઃ મહારાષ્ટ્ર સનહત અન્ય રાજ્યોમાં આધ્યામ્મમક ગુરૂ તરીકે જાણીતા અને મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના અમદાવાદમાં સદભાવ નમશન કાયદક્રમ વખતે ખાસ હાજર રહેલા ભૈયુજી મહારાજ ૨૫ ઓગસ્ટે પોરબંદર આવ્યા હતા. અહીં તેમણે કહ્યું હતું કે આનથદક નવકાસની સાથે મૂલ્યોની જાળવણીમાં ગુજરાત મોખરે છે, દેશના કોઇ રાજ્યમાં પોથીયાત્રા નનકળતી નથી પણ ગુજરાતમાં પોથીયાત્રા નનકળે છે તે બતાવે છે કે, અહીં ધમદના સંવધદન સાથે પ્રગનત થઇ રહી છે.

હહરયાણામાં મારુહત કારના માનેસર પ્લાન્ટ સળગિાની ઘટનાનો કંપનીને તાજેતરમાં કડિો અનયભિ થયો હતો છે. આ સંજોગોમાં ઓટો હબ ગણાતાં ગયજરાતમાં આિેલા સયઝયકી મોટસમના ચેરમેન અને સીઈઓ ઓસામયં સયઝયકીનયં બહુચરાજી પાસેના હાંસલપયર ગામે ગયજરાતની પરંપરાગત પાઘડી પહેરાિીને ભાિભીનયં સ્િાગત કરિામાં આવ્યયં હતયં. ઓસામયંનો સ્િસ્થ ચહેરો પાઘડી પહેયામ પછી તેમને ‘હશર સલામત તો પઘડી બહોત’ જેિો અહેસાસ કરાિતો હોય તેિયં લાગતયં હતયં. બહુચરાજી નજીક પ્લાન્ટ સ્થાપિા મારુહત સયઝયકી કંપનીને ૬૫૦ એકર જમીન ચોરસ મીટરદીઠ રૂ. ૬૭૩ના ભાિે આપિાનયં સરકારે અગાઉ નક્કી કયયું છે.

રોકાણ માટે ગુજરાત શ્રેષ્ઠઃ જપાન અમદાવાદઃ શહેરમાં વિવિધ માળખાકીય સુવિધા તથા ટ્રાફિક વ્યિથથાને કારણે મુંબઇ કરતા અા શહેર રોકાણ માટે વિકલ્પ બની શકે છે તેમ જપાનના મુંબઇસ્થથત કોન્સલ જનરલ ફકયોશી અસાકોએ તાજેતરમાં અહીં જણાવ્યું હતું. અમદાિાદની પ્રથમ મુલાકાતે આિેલા અસાકોએ િધુમાં જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતમાં પયાાિરણ, િીજળી, સુરક્ષા અને

કામદારોના મામલે અનુકુળ િાતાિરણ હોિાથી જપાનની અનેક કંપનીઓ અહીં રોકાણ કરી શકે છે. કોન્સલ જનરલે ગાંધીનગર ખાતે મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે પણ સૌજન્ય મુલાકાત કરી હતી. આ દરવમયાન બંને મહાનુભાિોએ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩માં યોજાનાર િાયબ્રન્ટ ગુજરાત િખતે બંને પ્રાંત િચ્ચે સહયોગ સાધિા પણ ચચાા કરી હતી.

! "

# ! ! $ !

!

! !

રાજ્ય સરકારના કમમચારીઓએ છઠ્ઠા પગારપંચના સંપૂણમ અમલ સહહતની હિહિધ પડતર માગણીઓ અંગે ૨૬ ઓગસ્ટે અમદાિાદમાં મહારેલી યોજીને હડસેપબરમાં આિનારી હિધાનસભાની ચૂંટણીમાં િતમમાન રાજ્ય સરકારને ઉખાડી ફેંકિા આહિાન કયયું હતયં.

ચૂંટણીમાં મહિલાઓ જ કોંગ્રેસને પાઠ ભણાવશેઃ મોદી ગુજરાતની દુદદશા કરવા પ્રતનબદ્ધ થઈ છે પરંતુ ગુજરાતના લોકો કોંગ્રેસની દુદદશાની નદશામાં જવા તૈયાર નથી. હવે, ગુજરાતની મનહલાશનિ જ કોંગ્રેસને એવો બોધપાઠ ભણાવશે કે લોકશાહીનું ગળું ઘોંટનારી અને રાજ્યના નવકાસનો નવરોધ કરનારી કોંગ્રેસને જાકારો આપશે.

ગાંધીનગરઃ ગાંધીનગરમાં ૨૬ ઓગસ્ટે યોજાયેલી પ્રદેશ ભાજપ મનહલા મોરચાની બેઠકમાં મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કેન્દ્ર સરકાર અને કોંગ્રેસને આડેહાથ લીધી હતી.તેમણે કહ્યું હતું કે, તેઓ દશા અને નદશા બદલવાનો અપપ્રચાર ચલાવી રહ્યાં છે, હકીકતમાં કોંગ્રેસે દેશની દુદદશા કરી છે અને હવે

સૌરાષ્ટ્રમાં ખેડૂતોની આત્મહત્યાનો આંક ૧પ થયો રાજકોટઃ વરસાદની અછતને કારણે પાક નનષ્ફળ જવાથી સૌરાષ્ટ્રમાં અગાઉ બાર ખેડૂતોએ આમમહમયા કરી છે મયારે આ જ કારણોસર સોમવારે આમમહમયાની વધુ ત્રણ ઘટના ઘટતા ખેડૂતોના આપઘાતનો આંક ૧પ પર પહોંચ્યો છે. જસદણના જશાપરના ખેડૂતે તેમ જ રાજકોટના મઘરવાડામાં ખેતીકામ કરતી યુવતીએ આપઘાત કરી લેતા અરેરાટી મચી ગઇ હતી. જ્યારે પડધરીના ખાખડાબેલામાં પણ ખેડૂતે પાક નનષ્ફળ જવાથી જીવનનો અંત આણ્યો છે. ગત સપ્તાહે કોંગ્રેસે આપઘાત કરનાર ત્રણ ખેડૂતોના આનિતોને રૂ. ૧-૧ લાખની સહાય કરી હતી.

% " ! ! ( & "

/: / 0 " <> 4 4 7 / / 0 /0 " <= /8 4$ 0 6 4 / 4 / 4 0 /8 8 0 0 4 / 0 /8 % / & / 4 4 / / / ? / 1 : / /8 7 4 4@/ % / ,4 /! 7 / % 4!0 7 !0 7 4 /8 2 / "/ / / 4 4 7 7 / / 7 7 / - 0 "/ / A 4 0# / 0 4 4 4 ' 0 4"0 5 4 ?# / ' 5# 7 %4) 4 0 $/ "/ / 5 0 .8 4 8 1 4 / ( /* 0 $ : 0 4 ' 7 4# /""/ /5 0 ? : $%/ / 5 = ;;; / 9 0 - 4 4 / 0 3 - 4 18 / 7* +/ / 4 7 / 0# 7 7

# !

!

#

!

"

$

.1 ! 4-)04% 2%+%#3).- .& 6%$$)-' $%#.1!3).-2 3. 24)3 %5%18 3(%,% #.+.41 238+% 5)2)3 %,"+%8 1%%3)-' !1$2 3$ % 24//+8 3(% &.++.6)-' &.1 !++ 38/%2 .& /!138 !-$ .##!2).-2 )13($!82 %$$)-' --)5%12!1)%2 -'!'%,%-32 !-$ ,!-8 ,.1% )2/.2!"+% /+!3%2 3!"+% #.5%12 -!/*)-2 #43+%18 "!--%12 "!++..-2 3!"+% $%#.1!3).-2 .1'!-9! 1.++2 &!5.1 ".7%2 !-$ 24'!1%$ !+,.-$2 /+42 ,.1% % !+2. 23.#* ! 5%18 +!1'% 5!1)%38 .& ')&3 ".7%2 !-$ ')&3 "!'2 )- $)&&%1%-3 2)9%2 &.1 %5%18 .##!2).-

%,"+%8 1%%3)-' !1$2 3$ &

" $ % " !

'$

'

% ! % !$

)123 6!8 %,"+%8 3!$)4, -$ 23!3% %,"+%8 )$$7 %+ !7 ,!)+ '$ 6%,"+%8'1%%3)-' #.,

! %! %

%&% %% % !$ % $& (% " %! % $ $& ( % & !'$% %&% $ % $ '&& $ $ ! & % ) ! %' $* $ % $ % & $ !$ " % % % #' $ % ! &

1

$ $

1

%+%"1!3)-' 8%!12 )42)-%22

('!0)(, '! $'"+ -*0 (' (' + &!+ %((& %!+ ( -% (*,# **(. $''!* ( $ &!+!/ # **(. %((& %!+ ( -%

* ! !. !+,(' ( !',* & !+,(' $ &!+!/ #!+,(' %((& %!+ ( -% 1


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 1st September 2012

13

2012 Key Stage 2 SATs Results for The Swaminarayan Prep School The Governors of the Swaminarayan School wish to congratulate their Year 6 students on the exceptional Key Stage 2 SATs results. Every pupil achieved at least a level 4 in both English and Maths

78% of the pupils achieved level 5 in mathematics

68% achieved level 5 in English.

26% of the pupils achieved level 6 in mathematics

While the Prep School is oversubscribed in Reception classes this year, we do have a few vacancies in classes higher up. Applications for places in Year 1 to 6 are invited from families for this excellent education. We are also offering a limited number of bursaries to families on low incomes. In addition to a rigorous academic curriculum, the school provides a range of additional activities such as a late stay facility, after school clubs programme, inter-school sports competitions, public speaking, LAMDA lessons (reciting prose and poetry), dance and drama performances and day outings as well as residential trips. The school’s recent outstanding inspection report has this to say about this highly successful school: 

“Teaching is consistently of a high quality. The introduction of thinking maps and the ‘Philosophy for Children’ programme which helps pupils to think and learn for themselves has been highly successful.”  “The Swaminarayan School provides its pupils of all ages including the Early Years, with a well-rounded educational experience of high quality.”  “Academic standards are high overall when compared to those found nationally and the quality of pupils’ spiritual, moral, social and cultural development is outstanding. Pastoral support is excellent as are links with parents and the community. The leadership of the school is outstanding and its management at each level is very effective. It is very well supported by a highly qualified body of teaching staff who in turn are ably assisted by a committed team of administrative and ancillary staff.” “….pupils retain their composure before and during lessons, show self-control and acquire a sense of purpose about their schooling.”

For the school prospectus and application form, please contact: The Admissions Secretary, The Swaminarayan Prep School, 260 Brentfield Road, Neasden, London NW10 8HE Tel 020 8965 8381 Fax 020 8961 4042 Website: www.swaminarayan.brent.sch.uk Email: admin@swaminarayan.brent.sch.uk

63% A* or A grades (GCSE) at The Swaminarayan School The Governors of the Swaminarayan School wish to congratulate the Year 11 students on their exceptional GCSE results: Grades A*or A = 63% (compared to 22% nationally), A* - B = 86%, A*- C = 98%

Amar Vadgama 11A*, 1A

Khushali Shingala 11A*

Tilak Parekh 10A*, 3A

Roshni Shah 10 A*, 3A

Deep Shah 10 A*, 1A

Miraj Patel 9A*, 4A

Sachin Shah 10A*, 3A

Jeel Pandya 9A*, 2A

Chandni Shah 9A*, 2A

Shaneil Patel 8A*, 5A

Araddhna Patel 8A*, 4A

Kajal Kumar 8A*, 4A

Vishvam Desai 8A*, 3A

Bhavik Shah 7A*, 4A

We are offering scholarships to exceptional candidates with A* & A grades at GCSE to join our sixth form. Please contact: Ms Karen Harper, Head of Sixth Form

The Swaminarayan School Bijal Patel 6A*, 6A

Shreena Shah 5A*, 6A

Dharmesh Patel 5A*, 5A

Madhav Kukreja 4A*, 4A

260 Brentfield Road, Neasden, London NW10 8HE Tel 020 8965 8381 Fax 020 8961 4042 Website: www.swaminarayan.brent.sch.uk Email: admin@swaminarayan.brent.sch.uk


ઉત્તર ગુજરાત - કચ્છ

14

Gujarat Samachar - Saturday 1st September 2012

પુત્ર પ્રેમઃ પપતાની ૭૨ કક.મી.ની દંડવત યાત્રા

૧૬ વષષની કન્યા અને ૬૦ વષષનો વરરાજા!

થરાદઃ શ્રદ્ધા હોય ત્યાં પુરાવાની શું જરૂર છે? આ ઉજિને સાથથક કરતી એક ઘટના અહીં ઘટી છે. બનાસકાંઠા જજલ્લાના વાવ તાલુકાના રતનગઢ ગામના કાજાભાઈ ભેમાભાઈ પટેલના ૧૦ વષથના પુત્રનું બ્લડપ્રેશર વધી જતા તેમના પજરવાર જિંતા પ્રસરી હતી. સારવાર કરાવવા છતાં કંઇ ખાસ ફેર પડતો નહોતો, તેથી કાજાભાઈએ પુત્ર સાજો

ભૂજઃ ભૂિના સરહદી કુરન ગાિની એક ૧૬ િષષીય કન્યાને િરલીના ૬૦ િષષીય વૃદ્ધને સાથે પરણાિિાની ઘટના બહાર આિી છે. ગત સપ્તાહે ઇદના જદિસે પોતાની જિધિા િાતાને િળિાના બહાને સકંજાિાંથી છૂટેલી આ તરુણીએ ગત સપ્તાહે પશ્ચચિ કચ્છના પોલીસ અજધક્ષક સિક્ષ ફજરયાદ અરજી કરતાં પોલીસે આ કેસિાં તપાસ શરૂ કરી છે. ૧૬ િષષીય રજિયાબાઇ િલીિાિદ િાઢાએ (નાિ બદલાવ્યું છે) પોલીસ િડાને પાઠિેલી ફજરયાદિાં િરલી (તા.ભૂિ)ના ૯૦ િષષીય િનુ નાથા પઠાણ સાથે પરણાિિા િાટે પોતાના સગા કાકા કુરનના તિાચી ઓસિાણ િાઢા, ઇસ્િાઇલ ઓસિાણ િાઢાએ ડુિાડો (બન્ની)ના ઉિર જાની પઠાણ સાથે િળીને પોતાનો સોદો કયોુ નાખ્યો હોિાનો આક્ષેપ કયોુ છે. આ કન્યા પોતે સગીર િયની હોિાનું િણાિે છે, િોકે, તેનો કોઇ આધાર તેની

થઈ જાય તો ડીસા તાલુકાના માણકી ગામે આવેલી દાદ કરનારામ બાપુની સમાધી સુધીની દંડવત યાત્રાની કઠીન

માનતા માની હતી અને જાણે તેમની શ્રદ્ધા ફળી હોય તેમ તેમનો પુત્ર સાજો થઈ જતાં િમત્કાર સજાથયો હતો. માનતા પૂરી કરવા કાજાભાઇએ તાજેતરમાં માણકી સમાધી સુધીની દંડવત પ્રણામની યાત્રા પુત્ર, ભાઈ અને સ્નેહીજનો સાથે આરંભી છે. તેઓ દરરોજ ૩થી ૪ કકલોમીટરનું અંતર કાપે છે. રસ્તામાં તેમનો પુત્ર પ્રેમ આકષથણનું કેન્દ્ર બન્યો છે.

મોદીના હમશકલે ગાંધીધામમાં કોંગ્રેસના ફોમષ વહેંચ્યાં ગાંધીધામઃ જિધાનસભાની ચૂંટણીને ધ્યાનિાં રાખી કોંગ્રેસે શરૂ કરેલી ‘ઘરનું ઘર’ યોિનાને રાજ્યિાં િોરદાર પ્રજતસાદ િળતા પક્ષ દ્વારા આ યોિનાનાં નિા ફોિુ છપાિિાં પડ્યાં હતાં. ફોિુ-જિતરણ િાટે ગત સપ્તાહે કચ્છના ગાંધીધાિિાં કોંગ્રેસે નરેન્દ્ર િોદીના હિશકલને ને હાિર રાખીને તેિની પાસે ફોિુનું જિતરણ કરાવ્યું હતું. નરેન્દ્ર િોદીની કોપી લાગતા લાલજીભાઈ દેિજડયા નાિના આ

કોંગ્રેસીએ સ્થળ પર આિીને િે સ્ ટા ઇ લ થી નરેન્દ્ર િોદી ભાષણ કરે છે તે રીતે િ લા લ જી ભા ઇ એ િાચો કરી હતી અને િોદીની સ્ટાઇલ પ્રિાણે િ િજહલાઓને િળ્યા હતા. આ અંગે સ્થાજનક ભાિપના નેતાઓ કહે છે કે ભલે કોંગ્રેસ િજહલાઓ િાટે આિી યોિના લાિી હોય

પરંતુ તેિાં તેિને િુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર િોદીનો સહારો લેિા િ પડે છે.

શું આપના ઘરે એશશયન વોઈસ આવે છે? ન આવતું હોય તો આજે જ મંગાવો

! $

!

!

"& -& # %"# &*#,+ * ( #*( # ', * + -+ $

0 0 0 0 0

% &

!

/ / / , / /

+ ! + (+ '! % + ' * ' #+ ( *% ' ( . (*$

/ / / /

'!$($ #'! )(* ('! ('! - % %-&)-*

"

#

!

"

!#

%

/ / / / / 0 0 0 0

4,,7 *&(.&( (23$41$.3 *13) $7 $137 (&(03*/. (/0,( $0$&*37 /13) !/43) .'*$. 4.+$%* *2)(2 4+$1$3* ")$,* $3)*$6$'* ")$,* -*3$ 2 !0(&*$, ")$,* )*,,* $.*1 //',( /%* $.&)//1*$. !*88,(1 #*3) 6*3)/43 $1,*& .*/. .'*$. !6((32 !$5/41*(2

, / , / / /

1((. !31((3

"(, 9

/1(23

$3(

/.'/.

પાસે સ્િાભાજિક રીતે નથી. તેણે િણાવ્યું હતું કે, ‘િારા પજરિારિાં િારી જિધિા િા અને દારૂનો વ્યસની િોટો ભાઇ છે. જપતા િલીિાિદ િાઢાનું ભૂકંપ પહેલાં અિસાન થયું હતું. બે િજહના પૂિવે ગાિિાં િ રહેતા સગાકાકાએ તથા ડુિાડોિાસી ઉિર પઠાણે િને એક છોકરા સાથે પરણાિી દેિાનું કહીને િારી િાતાને બે િજહના પૂિવે જિશ્વાસિાં લીધી હતી, પરંતુ પાછળથી િારી િરજી જિરુદ્ધ વૃદ્ધ વ્યકકત િનુ નાથા સાથે સોદો કયોુ હતો. િોકે, આ બાબતે ૯૦ િષષીય િનુ નાથા પઠાણે િણાવ્યું હતું કે, ‘િારી ઉંિર ૯૦ નહીં, પરંતુ ૬૦ િષુ છે. િારી બે પત્ની ગુિરી ગઇ છે. તેથી બન્નીિાં િેના લગ્ન થયા બાદ તલાક થયા છે તે છોકરી સાથે સિાિની સાક્ષીએ જનકાહ પઢિાિાં આવ્યા હતા. છોકરીની િાતાએ ઇદ પછી િોકલીશું એિ કહીને િારી સાથે ત્રાગું કયુું છે.’

ડીસામાંથી પાકિસ્તાની નાગશરિ ઝડપાયો પાલનપુરઃ બનાસકાંઠા જિલ્લા પોલીસના સ્પેચયલ ઓપરેશન ગ્રૂપે ૨૪ ઓગસ્ટે રેજસડેન્ટ પરજિટ જિઝાના જનયિનો ભંગ કરી ડીસાિાંથી પાકકસ્તાની નાગજરકરાિુભાઇ અિુુનભાઇ પરિાર (િાળી) ને ઝડપી લીધો હતો. બનાસકાંઠા જિલ્લો ભારતપાકકસ્તાન આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદે આિેલો હોિાથી અનેકિાર સરહદ પાર કરતાં ઘૂસણખોરો પકડાય છે. ઉપરાંત આ જિલ્લાિાં િસતા અનેક સિાિના લોકોના સગાં-સંબંધી આઝાદી પહેલાંના પાકકસ્તાનિાં રહેતા હોિાથી હિુ પણ સાિાજિક વ્યિહારો યથાિત છે, િેથી કેટલાંક લોકો તેિને િળિા ગેરકાયદે રીતે આિતાં હોય છે. આ નાગજરક અત્યારે રાિસ્થાનના િોધપુરિાં રહે છે અને અહીં ગરેકાયદે આવ્યો હતો.

સંશિપ્ત સમાચાર • શામળાજીમાં રૂ. ૭૫ િરોડના ખચચે શવિાસ િાયોો થશેઃ સાબરકાંઠા જિલ્લાિાં આિેલા યાત્રાધાિ શાિળાજી ખાતે િંજદર પજરસર તથા અન્ય સુજિધાઓના જિકાસ િાટે રૂ. ૭૫ કરોડનો ખચુ કરાશે. િેના ભાગરૂપે િુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર િોદીના હસ્તે ૩૧િી ઓગષ્ટના રોિ ભૂજિપૂિનનો કાયુક્રિ યોજાશે. શાિળાજીના જિકાસિાં નદી કકનારે ઘાટ, પ્રિાસીઓ િાટે અદ્યતન પાકકીંગ, બગીચો, શોજપંગ પ્લાઝા ઉપરાંત જિલ્લાના જિકાસની ઝાંખી કરાિતું પ્રદશુન સજહતની અન્ય નાગજરક સુજિધાઓ ઊભી કરિાનું આયોિન છે. • અંબાજીમાં ટ્રેક્ટર અિસ્માતમાં ૧૮નાં મોતઃ યાત્રાધાિ અંબાજી ખાતે ગબ્બર પિુતની પાછળ ૨૨ ઓગસ્ટે યાત્રાળુઓ ભરેલું એક ટ્રેકટર ખીણિાં ખાબક્તા ૧૮ લોકોનાં િોત થયા હતા અને પ૦થી િધુને ઇજા થઇ હતી. પાટણ જિલ્લાના અિુજા ગાિના ઠાકોર પજરિારના મૃતકોિાં િજહલાઓ, બાળકો અને પુરુષોનો સિાિેશ થાય છે. િુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર િોદીએ મૃતકોના આજિતોને રૂ. ૧ લાખની સહાય આપિાની જાહેરાત કરી હતી.


મધ્ય - દનિણ ગુજિાત

Gujarat Samachar - Saturday 1st September 2012

સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી માટે અમેનિકિ કંપિીિે પ્રોજેક્ટ સોંપાયો

ઇન્ડડગો એરલાઇડસ સુરતથી ફ્લાઇટ શરૂ કરે તેવી શક્યતા

ગાંધીનગરઃ દુબઇના વિશ્વવિખ્યાત બુઝઝ ખલીફા ટાિરના વનમાઝણકતાઝ અમેવરકન કંપની ટનઝર-પ્રોજેક્ટને કેિવિયા ખાતે નમઝદા નદી પર સ્ટેચ્યુ ઓફ યુવનટીનું કામ રૂ. ૫૬ કરોિમાં સોંપાયું છે. સરદાર સરોિર બંધ પાસે નમઝદા નદીમાં ૧૮૨ મીટર ઉંચી સરદાર િલ્લભભાઇ પટેલની પ્રવતમા મૂકાશે. રાજય સરકારે આ પ્રોજેક્ટનો ખચઝ અંદાજે રૂ.૨૫૦૦ કરોિનો મૂક્યો છે અને તેમાં રાજયના જાહેર સાહસો પાસેથી રૂ. ૬૦ કરોિ ઉઘરાિિામાં આવ્યા છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે આ એક એિી પ્રવતમા બનશે કે જે વિશ્વભરમાં સૌથી ઉંચી હશે. કન્સલ્ટન્સી માટે પણ ઉંચી ફી ચૂકિાઇ છે. આ કંપની માસ્ટરપ્લાન અને વિવિધ કોન્ટ્રાક્ટરની વિગતોનો દસ્તાિેજ તૈયાર કરીને સરકારને આપશે અને સમગ્ર પ્રોજેક્ટ ૫૬ મવહનામાં તૈયાર કરાશે. પ્રવતમા સુધી પહોંચિા ૩.૫ કકલોમીટર લાંબા એક પૂલનું વનમાઝણ પણ કરાશે. એ ઉપરાંત અદ્યતન સ્મારક, વિશાળ હોલ, ગાિડન હોટલ સવહતની પ્રિાસન સુવિધા ઊભી કરાશે. ભવિષ્યમાં િિોદરાથી મેટ્રો રેલ આ પ્રિાસન સ્થળે લઇ જિાનું રાજય સરકારનું આયોજન છે.

સુરતઃ ઇન્ડડયન એરલાઇડસ, સ્પાઇસ જેટ, ડેક્કન શટલ્સ પછી હિે ઇન્ડડગો એરલાઇડસે સુરતથી ફ્લાઇટ શરૂ કરિા કિાયત હાથ ધરી છે. ગત સપ્તાહે ઇન્ડડગો એરના માકકેટીંગ હેડ અને દવિણ ગુજરાત િેપારી મહામંડળના પદાવધકારીઓ િચ્ચે સુરત એરપોટટથી ફલાઇટ શરૂ કરિાના મુદ્દે બેઠક યોજાઇ હતી. ચેમ્બર દ્વારા સિારે મુંબઇ- સુરત-વદલ્હી અને સાંજે વદલ્હી-સુરત-મુંબઇની ફ્લાઇટની માગ થઇ હતી. તેઓ શરૂમાં સુરતથી મુંબઈવદલ્હી માટે પેસેડજર ટ્રાફફકનો સિવે કરિા માગે છે. તેઓ અડય એરલાઇડસના ટ્રાફફકનો પણ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી સુરતિાસીઓ િધુ ફ્લાઇટની માગણી કરી રહ્યા છે.

15

સંદિપ્ત સમાચાર • પાક દનષ્ફળ જતાં ખેડૂતે આપઘાત કયોયઃ િડોદરા નજીક આિે લા િાસણા કોવતરયા ગામના ખેડૂત સોમાભાઇ છોટાભાઇ રાઠોડ (૬૬) એ ગત સપ્તાહે ઝેર પી આપઘાત કયોય હતો. પવરિારજનો પાક વનષ્ફળ જતાં તેમણે આપઘાત કયાયનો આિેપ કરી રહ્યાં છે. બીજી તરફ પોલીસ તપાસમાં મૃતક ખેતી ન કરતો હોિાનું અને માનવસક બીમારીથી ત્રસ્ત થઇને અંવતમ પગલું ભયુું હોિાનું બહાર આવ્યું છે. •આણં દ -દવદ્યાનગર શહે રી સત્તામં ડ ળની રચનાઃ મુખ્ય પ્રધાન નરેડદ્ર મોદીએ આણંદ વજલ્લાના મુખ્ય મથક આણંદ તેમ જ િલ્લભ વિદ્યાનગર-કરમસદના આસપાસના વિસ્તારોના સુઆયોવજત વિકાસને ધ્યાને લઈ આ વિસ્તારો માટે આણં દ -િલ્લભવિદ્યાનગર- કરમસદ શહેરી વિસ્તાર વિકાસ સત્તામંડળની રચના કરિાનો વનણયય કયોય છે. આ સત્તામંડળના અધ્યિપદે વજલ્લા કલેક્ટર તથા સવચિ તરીકે પ્રાંત અવધકારી રહેશે. આ સત્તા મંડળમાં આણંદ તાલુકાના ૩૨ તથા પેટલાદ તાલુકાના બે મળી કુલ ૩૪ ગામોના ૨૮૩.૩૪ ચો.ફક.મી. વિસ્તારને આિરી લેિાશે તથા આ સત્તામંડળની રચનાથી અગાઉ આણંદ-િલ્લભ વિદ્યાનગર - કરમસદ અલગ અલગ વિસ્તાર વિકાસ સત્તામં ડ ળ રચાયેલા તેને રદ કરાયા છે.

વડોદરાના હરણી મોટનાથ મહાદેવ મંદદરમાં ૨૫ ઓગસ્ટે સાંજે આશ્ચયયજનક ઘટના ઘટી હતી. આસપાસના દવસ્તારમાંથી આવેલા ચાર ફૂટના કોબ્રા નાગે મંદદરના દશવદલંગ પર જ ફેણ ચડાવીને આસન ગ્રહણ કયુું હતું. આ દૃશ્ય જોવા માટે મોટી સંખ્યામાં ભક્તો મંદદરમાં ઊમટી પડ્યાં હતાં.

• સુરતની ૧૨૦૦ વીઘા જમીનમાં ઘાસચારો ઉગાડાશેઃ સૌરાષ્ટ્રના દુ ષ્ કાળગ્રસ્ત વિસ્તારોની મદદ માટે જલધારા ટ્રસ્ટ દ્વારા અનેક પ્રકારના કાયયક્રમો હાથ ધરાયા છે. પશુ ઓ માટે ઘાસચારો ઉગાડિા માટે જમીનની જરૂરી હોય આ માટે દાતાઓને જમીન આપિાની અપીલ કરા હતી. જેમાં પ્રથમ અપીલમાં જ સુ ર તમાં ૧૨૦૦ િીઘા જેટલી જમીન ઘાસચારો ઉગાડિા માટે મળી હતી. 6638

£748

pp

From £1249pp

From £998pp

From £1595pp

# From £1298

From £1065

# From £1248

# From £1898

For reservations & more information Please call 0845 676 9011 For more offers visit:

www.sensesholidays.co.uk www.specialholidayoffers.co.uk Email: info@sensesholidays.co.uk !

0 '/30- 03 '/26+3' #$065 :063 /'#3'45 %'/53' %#-- 063 5'#. 0/ 0/&0/

8+5*

+3.+/)*#.

'+%'45'3

+5+;'/4*+1

*'((+'-&

-06)*

!

"

.#+- 456&: +1-0.#

/&'(+/+5' '#7' 50 '.#+/ 1064' !+4# /)-+4* '45 3+5+4* #441035 #563#-+4#5+0/ 56&'/5 !+4# /)-+4* '45 "03, '3.+5 95'/4+0/ *#/)' 0( .1-0:'3 Get £20 off with /53'13'/'63 /7'4503 !+4# /)-+4* '45 this advert

!

888 #-0*#6, %0.

-#4)08

/5'3/#5+0/#-

#

#-%6-#5' (#45'3 5*#/ # %#-%6-#503 8+5* 41''& #/& #%%63#%: 3'#5'3 %0/%'/53#5+0/ #/& 0$4'37#5+0/ 4,+--4 /%3'#4' .'.03: 108'3 #/& 3'%#-Improve '-14 &'7'-01 #/#-:5+%#- 4,+--4 overall

3 million students worldwide In more than 21 countries

results in 11+

#-0*#6, %0.


16

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 1st September 2012

જીવંત પંથ

- સી. બી. પટેલ

ક્રમાંક - ૨૮૬

સમરથ કો નહીં દોષ ગુંસાઇ... તુલસી કૃત રામાયણની એક ચોપાઇમાં કે દોહામાં મેં ઉપર મથાળામાં ટાંકેલા પાંચ શબ્દો આવે છે. સમરથ કોને કહેવાય અને તેનો દોષ કહેવાય કે નહીં તેની કડાકૂટમાં મારે અત્યારે પડવું નથી. પણ તમે જોતાં જ હશો કે વિટનના સમાચાર માધ્યમોમાં ગયા સપ્તાહથી વિન્સ હેરી છવાયેલા છે. વિન્સ ચાર્સસ-વિન્સેસ ડાયનાને બે પુત્રો. વવવલયમ મોટા અને હેરી નાના. તમે કદાચ એક ભજન સાંભળ્યું હશે. જેનું શબ્દાંકન કંઇક એવું છેઃ એક વેલને ત્રણ તુંબડા ઉગ્યા... એક તુંબડાનો ઉપયોગ થયો તાનપુરો બનાવવામાં. સાધુમહારાજ તેના પર ભજનની સરવાણી વહાવે. બીજું તુંબડુ શકોરું બન્યું, અને જઇ પહોંચ્યું ભીખારીના હાથમાં. અને ત્રીજું તુંબડુ શું બન્યું ખબર છે? લાઇફબોય. આ તુંબડાનું કામ નદી-તળાવ-સાગરમાં તરવા પડનારા લોકોને ડૂબતાં બચાવવાનું. તેના સહારે તમે દવરયો પણ તરી શકો. આમેય જો ‘સારું તુંબડુ’ મળી જાય તો ભવ સાગર પણ પાર થઇ જતો હોય છેને? આ ભજન-કહાણીનો સાર એટલો જ છે કે વેલો એક જ છે, પણ દરેક ફળના ઉપયોગ-ઉપભોગ અલગ અલગ છે. કેવી વવવધની વવવચત્રતા છે, ખરુંને? જોકે વવવધની વવવચત્રતા કરતાં પણ મને તો લાગે છે કે ‘તુંબડા’નું ભાવવ નક્કી કરવામાં સમયનો તકાજો, સંજોગો અને જે તે વ્યવિએ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવ્યો હશે. માનવજીવનને પણ આ જ વાત લાગુ પડે છે. કઇ પળે અને ક્યા સંજોગોમાં વ્યવિ કેવું વલણ અપનાવે છે તેને જ વધુ અગત્યનું ગણી શકાય. થોડાંક મવહના પૂવવે યોજાયેલાં વિન્સ વવવલયમ અને કેટના લગ્નના શુભ અવસરથી વિટનમાં રાજાશાહી પર ચાર ચાંદ લાગી ગયા. તેમાંય વળી મહારાણીની તાજપોશીના ડાયમંડ જ્યુવબલીની ઉજવણી વેળા બકકંગહામ પેલેસના િાંગણમાં વિન્સ ચાર્સવે ઉદબોધન કરતાં જે શબ્દો કહ્યાં - ‘હર મેજેલટી, માય મધર...’ તેનાથી તો સમગ્ર દેશ ભાવવવભોર બની ગયો. તે પછી વિન્સ ચાર્સસના લખલનો, તેમનાં રંગરેવલયાં અને છાનગપવતયાંની વાત વવસારે પડી ગઇ. આ પછી લંડન ઓવલમ્પપક્સ-૨૦૧૨નો રૂડો અવસર આવ્યો. રમતોત્સવ રંગેચંગે ઉજવાયો અને ભવ્ય સફળતા પાપયો. ઓવલમ્પપક્સના પૂણાસહૂવત સમારંભમાં હેરીએ મહારાણીના િવતવનવધ તરીકે હાજરી આપી. અને લોકોનો તેમના માટેનો મત પણ બદલાયો. લોકો તેના માટે સારું બોલતાં થઇ ગયા હતા. પરંતુ તેના પર પાણીઢોળ થઇ ગયું. એક વીક રજા માણવા અમેવરકા ગયેલા હેરીએ ત્યાં શું કયુું તે તો તમે જાણો જ છો. વિવટશ આમમીમાં ફરજ બજાવતા હેરીના બથસડે સૂટમાં જ ફોટા પડી ગયા, અને તે પણ વનવલત્રસ સુંદરીઓ સાથે રંગરેવલયા મનાવતા. વિન્સ કદાચ એ ભૂલી ગયા હતા કે તમે જેટલા ઊંચે ચઢો એટલા વનશાન બનવાનું પણ આસાન બનતું હોય છે. ઇન્ટરનેટ પર તેમની આ તસવીરો ફરતી થઇ અને દેશવવદેશમાં લાખો લોકોએ તેને વનહાળી. પરંતુ વિટનમાં બે વદવસ તો કંઇ છપાયું નહોતું કારણ કે બકકંગહામ પેલેસના િેસ િવિાએ તાકીદ કરી હતી, કહોને કે ધમકી આપી હતી, કે જો કોઇ અખબાર હેરીના ફોટોગ્રાફ છાપશે તો તેની સામે િેસ કપપલેઇન કવમશન સમિ પેલેસ સિાવાળાઓ ફવરયાદ નોંધાવશે. પણ ‘ધ સન’ દૈવનકે માથું ઊંચક્યું. વાદવવવાદના વમળમાં ફસાઇને ન્યૂઝ ઓફ ધ

વર્ડડ ભલે નેલતનાબૂદ થઇ ગયું, પણ મીવડયા અંગે સંઘવી સાહેબે ખૂબ તટલથ અને રચનાત્મક મોગલ રુપટડ મડોસક બીજા િકાશનો તો ધરાવે જ વવશ્લેષણ કયુું છે. ‘વતવારીનો વ્યવભચાર આખરે છે ને? ‘ધ સન’ દૈવનક પણ તેમની જ છાપરે ચઢીને પોકારે છે...’ વશષસક હેઠળનો લેખ માવલકીનું. મડોસકની માવલકીના અખબારોમાં વાંચી જવા જેવો છે. સંવિપ્તમાં કહીએ તો, નેવું ‘ટાઇપસ’, ‘ધ સન્ડે ટાઇપસ’, અને હવે રવવવારે વટાવી ગયેલા વતવારી બે’ક વષસ પૂવવે આંધ્ર િકાવશત થતું ‘સન ઓન સન્ડે’ પણ ખરું. િદેશના ગવનસર હતા. તે સમયે, રાજભવનમાં ઓલટ્રેવલયાથી લંડન આગમન બાદ મડોસકે ‘ધ ત્રણ કોલગલસ સાથે કામક્રીડા કયાસની વાત છતી સન’ દૈવનક દ્વારા અખબારી આલમમાં િવેશ થઇ જતાં તાત્કાવલક રાજીનામું આપવું પડ્યું કયોસ હતો. ‘ધ સન’ની િગવતનું મુખ્ય કારણ હતું. આ જ એન.ડી. વતવારીને ૪૦-૪૫ વષસ ત્રીજા પાન પર િકાવશત થતો અધસનગ્ન યુવતીનો પૂવવે એક અન્ય મવહલા સાથે સંબંધ હતા. આ સંબંધના પવરપાક રૂપે એક સંતાનનો જન્મ ફોટો ગણાય છે. ગયા શુક્રવારે, ૨૪ ઓગલટના ‘ધ સન’માં થયો. રોવહત શેખર તેનું નામ. બધું જાણતા હેરી લીલા િકાવશત થઇ. વિટનના બીજા હોવા છતાં વતવારી તેના વપતા હોવાનું નકારતા અખબારોમાં આ તસવીરો ‘મૈત્રીભાવનું પવવત્ર ઝરણું...’ વનહાળીને રોષ ફેલાયો. કેમ વાચક મિત્રો, જૈન સિુદાયના અિુક ફિરકાઓ દ્વારા પયુુષણ કે ‘ધ સન’ની નકલો પવુ ઉજવાઇ ગયું, અને કેટલાક ફિરકાઓ હવે આ પવુ ઉજવશે. ગરમાગરમ ભજીયાની જેમ તિાિ જૈન-જૈનેતરોને િન-વચન-કાયાથી મિચ્છામિ દુક્કડિ તો ચપોચપ વેંચાઇ ગઇ હતી, પાઠવું જ છું, પરંતુ આ સાથે પૂ. િુમન મચત્રભાનુ િહારાજ સાહેબની અને પોતે હાથ ઘસતા રહી સુપ્રમસદ્ધ કૃમત ‘િૈત્રીભાવનું પમવત્ર ઝરણું...’ પણ રજૂ કરી રહ્યો છું. ગયા હતા. રુપટડ મડોસક ભાગ્યે આવો, આપણે સહુ પણ આજીવન િૈત્રીભાવનું પમવત્ર ઝરણું જ મોકો ચૂકે છે તે તો બધા વહાવીએ... જાણે છે, પણ આ ફોટોગ્રાફ્સ િૈત્રીભાવનું પમવત્ર ઝરણું, િુજ હૈયાિાં વહ્યા કરે, છાપવાની સાથોસાથ વનવેદન શુભ થાઓ આ સકળ મવશ્વનું એવી ભાવના મનત્ય રહે િૈત્રીભાવનું ગુણથી ભરેલા ગુણીજન દેખી, હૈયું િારું નૃત્ય કરે, પણ કયુું કે અખબારી એ સં ત ોના ચરણકિળિાં, િુજ જીવનનું અર્યુ રહે િૈત્રીભાવનું લવાતંત્ર્યની ઘોષણા કરવા જ દીન ક્રુર ને ધિુમવહોણાં, દેખી મદલિાં દદુ વહે, અમે આ ફોટોગ્રાફ છાપ્યા છે. દાઝ્યા પર ડામ આપતું હોય કરુણાભીની આંખોિાંથી અશ્રુનો શુભ સ્રોત વહે િૈત્રીભાવનું િાગુ ભૂલેલા જીવન પમથકને, િાગુ ચીંધવા ઊભો રહું, તેવા આ વનવેદનથી પેલેસ કરે ઉપેક્ષા એ િારગની, તોય સિતા મચત્ત ધરું િૈત્રીભાવનું સિાવાળાઓ ધૂંધવાયા તો મચત્રભાનુની ધિુભાવના હૈયે, સૌ િાનવ લાવે, હશે જ, પણ બીજું કંઇ કરી વેરઝેરનાં પાપ તજીને, િંગળ ગીતો એ ગાવે િૈત્રીભાવનું શકે તેમ નથી. િેસ - મુવન વિત્રભાનુ કપપલેઇન્ટ કવમશનના ૧૦માંથી ૭ સભ્યો તો વિટનમાંથી િકાવશત હતા. આ પછી હાઇ કોટડ, સુિીમ કોટડમાં લાંબા થતાં દૈવનકના તંત્રી હોય છે. સાહેબ, કાનૂની જંગ બાદ કોટડના આદેશના પગલે લવવનયંત્રણ નામનું જ છે. કાયદાનુસાર પેલેસ તેમનો ડીએનએ ટેલટ થયો. આ વૈજ્ઞાવનક સિાવાળા કે હેરી ખાસ ટેલટમાં પુરવાર થયું કે એન.ડી. વતવારી જ કંઇ નક્કર પવરણામ મેળવી શકે નહીં. જોકે રોવહતના બાયોલોવજકલ (જૈવવક) વપતા છે. આ રજૂઆતમાં સંઘવી સાહેબે વવવવધ નક્કર પવરણામ કોને કહેવાય તે પણ મૂંઝવતો મુદ્દાઓની છણાવટ કરતાં લખ્યું છે કે િશ્ન છે ને? વિટન અને ફ્રાન્સમાં સેક્સ કે આ િકારના લગ્નબહારના સંબંધથી જન્મેલ બાળક અનૌરસ વ્યવહાર માટેના માપદંડો સાવ અલગ છે. તો કહેવાય જ ને? સંઘવી સાહેબ લખે છેઃ ‘લાંબા વખત સુધી આવો ખટલો વિટનમાં ૧૦૦ વષસ અગાઉના વવક્ટોવરયન યુગની કેટલીક આભાઓ આજે પણ દેખા દે છે. ચલાવનારા રોવહત શેખરને કશો લાભ મળ્યો રાજાશાહી કે સમથસ વ્યવિઓના લગ્નબાહ્ય નથી અને મળવાનો નથી. વપતાના વ્યવભચારથી સંબંધો કે આ બાબતો વવશે વિટનમાં તે જન્મેલા બાળકને વપતાનો અથવા કૌટુંવબક જમાનામાં ખૂબ દંભ અને આડંબર જોવામાં સંપવિમાંથી વારસો મળતો નથી. આવા સંબંધ આવતો હતો. ફ્રાન્સમાં સમાચાર માધ્યમો વિન્સ ફોજદારી ગુના ગણાતા નથી અને સાથીદાર ચાર્સસ-કવમલા, વિન્સેસ ડાયના-ડોડી ફહાદ કે લત્રીનો પવત ફવરયાદ કરે તો પુરુષે થોડો દંડ તેના જેવી ઘટનાઓની પળોજણમાં પડતા નથી. ભરવો પડે છે. વ્યવભચારી લત્રીને પથ્થર મારી ફ્રાન્સમાં તો આ બાબત ‘અંગત’ ગણાય છે. મારી નાખવી એવા યહૂદી અને ઇલલામી કાયદા આથી જ પેલેસ સિાવાળાઓએ હેરી લીલા આજે મોટા ભાગના દેશ પાળતા નથી. મુમ્લલમ વવશે િારંભમાં જે િવતભાવ આપ્યો તેમાં એવું દેશમાં લત્રીઓને સજા થાય છે, પણ બાકીના જ કહ્યું હતું કે વિન્સ હેરી ૨૭-૨૮ વષસના દેશોમાં કોઇ પણ લત્રીને વ્યવભચાર માટે કશી અવવવાવહત યુવાન છે, તેઓ લશ્કરમાં કામ કરે સજા થતી નથી, પુરુષને જ સજા થાય છે. પોતે છે. અને કાયદેસરની રજા ગાળવા વવદેશ ગયા અનૌરસ હોવાનું મહેણું સાંભળવા માટે આ છે. પરદેશમાં તેમણે એક હોટેલમાં શું કયુું તે જહેમત ઉઠાવી એવી રોવહત શેખરની વાત આમ ચચાસનો વવષય નથી. બીજા શબ્દોમાં સાચી નથી. શેખર અનૌરસ જ ગણાય. આ બાબતમાં વહંદુ લમૃવતઓ વધારે ઉદાર કહીએ તો તેનો સૂર કંઇક એવો હતો કે હેરીએ જે કંઇ કયુું છે તેમાં કંઇ અયોગ્ય જણાતું નથી. છે. મનુ લમૃવતમાં આઠ િકારના પુત્ર ખેર, મૂર્યો અને મૂર્યાંકનમાં જો વ્યવિએ ગણાવવામાં આવ્યા છે અને વ્યવભચાર સંતાન, વ્યવિએ ફેર હોય તો દેશ, સમાજ અને ખાસ દાસી પુત્ર અને લગ્ન અગાઉ ગભસવતી બનેલી કરીને કાળ સંદભવે પણ તફાવત કે ફેરફાર લત્રીનું સંતાન પણ પુત્ર ગણાય છે.’ વ્યવભચારી સંબંધ કોઇ કબૂલ કરતું નથી, રહેવાના જ. આ ‘સમરથ’ કોને કહેવાય તે અંગે ‘વચત્રલેખા’ સાપ્તાવહકના ૧૩ ઓગલટ, પણ શ્રીમંત સિાધીશ કે િભાવશાળી પુરુષ-લત્રી ૨૦૧૨ના અંકમાં વવદ્વાન અને અભ્યાસુ લેખક આવા સંબંધ માટે જાણીતાં છે. અનૌરસ નગીનદાસ સંઘવીનો લેખ વાંચવા જેવો છે. સંતાનનો જો સંબંવધત વપતા લવીકાર કરે, લેખમાં નારાયણ દિ વતવારીના ‘વ્યવભચાર’ પોતાના પવરવારમાં કે પવરવચતોમાં તે અંગેની

હકકકતની જાણ કરી આવથસક તેમજ સામાવજક જવાબદારી ઉઠાવે તો તે સંજોગોને, લખલનની જે પળ હોય છે તેને સમાજ વધુ સુયોગ્ય રીતે ઘટાવે છે. ભારતમાં કે ભારતના સંલકારોની મૂલવણીમાં જો ખજૂરાહોના મંવદરોના વચત્રો કે વશર્પો જે તે સમયના સમાજની આરસી હોય અથવા જે સંલકૃવતમાં ધમસ, અથસ, કામ અને મોિ સૂત્ર અપનાવાયું હોય તે સંલકૃવતમાં આવા અવનચ્છનીય લખલનો યોગ્યતઃ મૂલવાય છે. જો એન.ડી. વતવારીએ પોતાના સંબંધોનો ઇન્કાર ન કયોસ હોત અને રોવહત વવશેની પોતાની નૈવતક તથા અન્ય જવાબદારી લવીકારી હોત તો વધુ આવકારદાયક ગણાત. હું માનું છું કે આ વલણ વધુ વાલતવવક ગણાય અને લાગતાવળગતા સૌ તેને લવીકારે પણ ખરા. આપણે દંભ અને આડંબરની વાત કરીએ છીએ ત્યારે મને બીજો એક િસંગ પણ ટાંકવાનું મન થાય છે. ગુજરાતી ભાષામાં ‘થેન્ક યુ મપમી’ નામનું સરસ પુલતક િકાવશત થયું છે. અવમષા અને મૃગાંક શાહ દ્વારા સંપાવદત આ પુલતક ખૂબ વેચાયું છે, અને વંચાયું પણ છે. અવમષા શાહ એટલે ગુજરાતી ભાષાના જાણીતા વચંતક-લેખક ગુણવંત શાહના પુત્રી. પુલતકમાં એક લેખમાં ગુણવંત શાહે તેમના માતુશ્રી વવશેની વાતો આલેખી છે. તેમના માતા આજીવન વશવિકા હતા. ગાંધીરંગે રંગાયેલા હતા. ગાંધીજી જે ૧૧ વ્રતના પાલનનો આગ્રહ રાખતા હતા તેમાં િહ્મચયસના પાલનને પણ તેઓ વવશેષ મહત્ત્વ આપતા. આ લેખમાં ગુણવંતભાઇએ પોતાની કકશોરાવલથાનો એક કકલસો ટાંકતા લખ્યું છે કે એક વખત તેમણે ચડ્ડી ધોવા નાખી હતી. જેમાં લવપ્નદોષનો ડાઘ જોઇને તરત જ માતાએ તેમને બોલાવ્યા અને તેમના વવચારો લંબાણથી વ્યિ કયાસ. લવાભાવવક છે કે ગુણવંતભાઇએ પોતાના વવચારો ઉપરોિ લેખમાં વ્યિ કયાસ છે. પરંતુ કોઇ એ કહેશે કે િહ્મચયસ પાલન અમુક (વય) કાળમાં યોગ્ય હોય તો પણ લવપ્નદોષ બાબત કકશોર હોય કે કકશોરી શું કરી શકે? આ બાબત તેના વનયંત્રણ બહારની છે. જગતવનયંતાએ જે શરીરરચના કરી છે, તેમાં હોમોસન્સ-ગ્રંથીઓ મૂકી છે તેનું જ કારણ છેને? ‘ઓશો’ તરીકે જાણીતા આચાયસ રજનીશે િેમ, લાગણી, સેક્સ વવશે મુિ મને વવચારો કયાસ હતા (જે અમુક લોકોને પસંદ હોય કે ન હોય તો પણ) તે મધ્યકાલીન યુગ પૂવવેના સુવણસકાળને બંધબેસતા ગણી શકાય. ગયા સપ્તાહે રમઝાન ઇદના વદવસે ઇલલાવમક સાવહત્ય પર નજર ફેરવવાનો અવસર સાંપડ્યો. અત્યારે કુરાનમાં શું કહેવાયું છે અને કહેવાતા મુમ્લલમો શું આચરણ કરે છે તેના વવશે તો ઊંડા ન ઉતરી શકું, પણ મોહપમદ પયગંબર સાહેબે વવધવા વવવાહ અને બહુપત્નીત્વની જે વાત કરી છે તેની ચચાસ કરીએ તો તે જમાના પર નજર નાખવી જોઇએ. સમયકાળ જોવો જોઇએ. ૧૪૦૦ પૂવવેનું સાઉદી અરેવબયાનું જીવન જોવું જોઇએ. તે વખતે મક્કા-મદીના વિે વારંવાર યુદ્ધ થતા હતા. યુદ્ધોમાં પુરુષો હોમાઇ જાય ત્યારે વવધવા શું કરે? મોહપમદ પયગંબર સાહેબે આ વવધવાઓનું શોષણ ન થાય, તેમને જીવનમાં એક સામાવજક છત્ર મળી રહે તેવા ઉમદા ઉદ્દેશ સાથે બહુપત્નીત્વ અને વવધવા વવવાહને જાતે આચરણમાં મૂકીને સમાજને રાહ ચીંધ્યો. કંઇક આવો જ મુદ્દો લવામી સવિદાનંદજીએ તેમના બહુ જાણીતા પુલતક ‘ભારતના યુદ્ધોનો ઈવતહાસ’ ઉઠાવ્યો છે. અનુસંધાન પાન-૨૯


સૌરાષ્ટ્ર

Gujarat Samachar - Saturday 1st September 2012

ભારતીય દરરયાઈ પટ્ટી પર આધુરિક સેન્સર લગાડાશે : એ.કે. એન્ટિી

પોરબંદરઃ ભારતની દરરયાઈ સુરક્ષા વધારવા, દેશના મુખ્ય પોટટ તથા કિનારા ઉપર રવદેશી સ્ટીમરો, કિશીંગ બોટો સરિત અન્ય બોટો પર નજર રાખવા ભારતીય િોસ્ટગાડટ દ્વારા દેશના મુખ્ય મથિ મુંબઈ પછી સંવેદનશીલ એવા પોરબંદર ખાતે નવરનરમિત રીમોટ ઓપરેટીંગ સ્ટેશન (આર.ઓ.એસ)નો પ્રારંભ દેશના સંરક્ષણ પ્રધાન એ.િે એન્ટનીના િસ્તે ૨૫ ઓગસ્ટે થયો િતો. મુંબઈ પછી પોરબંદરમાં રીમોટ ઓપરેટીંગ સ્ટેશનનું ઉદઘાટન િરવામાં આવ્યું િતું. આ તિે તેમણે મિત્વપૂણિ જાિેરાત િરી િતી િે, સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખી ભારતની સંપૂણિ દરરયાઈ પટ્ટી પર સેન્સર લગાડાશે. તેમણે િહ્યું િતું િે, ભારતીય િોસ્ટગાડટ દ્વારા નેશનલ સુરક્ષા

સીસ્ટમની સુધારણા માટે િરવામાં આવેલી ભલામણ મુજબ ચેઈન સ્ટેરટિ સેન્સર પ્રોજેિટના ભાગરૂપે દરરયા કિનારે રડાર ગોઠવવામાં આવ્યા છે. આ તમામ ઉપિરણો ભારત ઈલેિટ્રોરનિ રલરમટેડ દ્વારા બનાવવામાં આવ્યા છે. જેનો અંદાજીત પ્રોજેિટ ખચિ ૬૦૦ િરોડ રૂરપયા જેટલો છે. આ રડાર રપ નોટીિલ માઈલ સુધીની ગરતરવરધ પર નજર રાખી શિે છે અને તેને મુખ્ય મથિ સુધી પિોંચાડે છે. રાત્રે પણ ખાસ ડીમ લાઈટ અને નાઈટ િેમેરા દ્વારા દરરયાઈ ગરતરવરધ ઉપર નજર રાખી શિાશે. િોસ્ટ ગાડટ દ્વારા મુંબઈ અને પોરબંદર બાદ િવે, બીજા તબિિામાં િચ્છ અને ખંભાતના અખાત ખાતે આ પ્રિારના સ્ટેશન શરૂ િરવાની જાિેરાત તેમણે િરી િતી.

17

માધવપુર ઘેડમાં લંડનવાસી દાતાનું સન્માન રાજકોટઃ જદવ્ય જીવન સંઘ રાજકોટ દ્વારા લંડનવાસી દાતા અમૃતભાઈ જેઠાભાઈ રાજાણીના આજથણક તથા જલારામ મંજદર (યુ.કે.)ના સહયોગથી ‘નેિયજ્ઞદંતયજ્ઞ’નું ગત સપ્તાહે આયોજન થયું હતું. આ કાયણિમનું ઉદ્ધાટન માિવરાય મંજદરના મુખ્યાજીના હથતે થયું હતું તથા રાજાણી પજરવારના હસુભાઈ રાજાણી તથા તેમના પત્ની આ પ્રસંગે ઉપસ્થથજત રહ્યા હતા. આ જનજમત્તે થથાજનક િારાસભ્ય ભગવાનજીભાઈ કરગટીયાએ માિવપુર (ઘેડ) પંથકની સેવા કરનાર લંડનના જલારામ મંજદર અને દાતા અજીતભાઈ રાજાણીનું સન્માન કયુાં હતું.

રાજકોટની જાણીતી કડવીબાઇ સવરાણી કન્યા સવદ્યાલયની ૧૨૦૦ જેટલી સવદ્યાસથિનીઓએ ૨૨ ઓગપટે સવારે ૮ઃ૩૦થી ૮ઃ૪૦ દરસમયાન શાળાના કંપાઉન્ડમાં અધધધ.. કહેવાય એટલી ૨૫૦૦૦ હજાર રોટલી વણીને સવક્રમ પથાપ્યો હતો. ઉચ્ચ અને ટેકસનકલ સશિણની સાથે આ બાળાઓમાં ગૃહકાયિની જવાબદારી કેળવાય તે હેતુથી ૬૫ વષિ જૂની આ શાળામાં આવા અનોખા અવસરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ફક્ત ૧૦ જ સમસનટમાં એક સરખા કદની ૨૦ રોટલી વણીને અનેક તરુણીઓએ ૨૦માંથી ૨૦ ગુણ મેળવ્યા હતા. અંતે આ રોટલીઓ શહેરની જાણીતી સેવાભાવી સંપથા-બોલબાલા ચેસરટેબલ ટ્રપટ સાથે સંકલન કરીને ગરીબો, સનરાધારો, સરકારી હોસ્પપટલોમાં વહેંચવામાં આવી હતી.

સંસિપ્ત સમાચાર • મોરબી-વાંકાનેર ટ્વીનસસટી બનશેઃ રાજકોટ જજલ્લામાં મોરબી તેમ જ વાંકાનેરની આસપાસના જવથતારના સુયોજીત સવાાંગી જવકાસની ગજતને ધ્યાનમાં લઈ રાજ્ય સરકાર દ્વારા મોરબી-વાંકાનેર શહેરી જવથતાર જવકાસ સત્તામંડળની રચના કરવાનો જનણણય લેવાયો છે. સત્તામંડળમાં મોરબી તાલુકાના ૧૯, વાંકાનેર તાલુકાના ૧૭ અને ટંકારાના ૧ ગામ સજહત કુલ ૩૭ ગામોના જવથતારને આવરી લેવાશે. • રાજકોટ સજલ્લા બેંક ખેડૂતોનું વ્યાજ માફ કરશેઃ વરસાદની અછતથી પાક જનષ્ફળ જતા તથા ઘાસચારાની જવકટ પજરસ્થથજત ઊભી થવાથી રાજકોટ જજલ્લા સહકારી બેંક દ્વારા ખેડૂતોને અપાયેલા રૂ.૧૨૨૫ કરોડના જિરાણ ઉપરના વ્યાજને એક વષણ

માટે માફ કરવાની જાહેરાત જજલ્લા બેંકના ચેરમેન જવઠ્ઠલ રાદજડયાએ ગત સપ્તાહે કરી હતી. ઉપરાંત તેમણે પશુઘન બચાવવા માટે રાહતદરે જિરાણ અને જીવન જનવાણહ માટે પણ રૂ.૨૦ હજાર પ્રજત એકર લેખે આપવાેની યોજના જાહેર કરી હતી. • અંતે જૂનાગઢમાં એફ.એમ. રેસડયો સેવા શરૂઃ જૂનાગઢમાં કરોડો રૂજપયાના ખચચે તૈયાર કરાયેલા એફ.એમ. રેજડયોની સેવા પાંચેક વષણના લાંબા ગાળા બાદ શરૂ થતા લોકોમાં ખુશી વ્યાપી છે. અહીંના જબલખા રોડ પર કેન્દ્રના પ્રસાર ભારતી જવભાગે એફ.એમ. રેજડયો થટેશન મંજૂર કયુાં હતું અને પાંચ વષણ પછી બાંિકામ પૂણણ કરાયું હતું. ત્યારબાદ જવજવિ પ્રજિયામાં જવલંબ થયો હતો. સૂિોના જણાવ્યા પ્રમાણે ૬૦ કકલોમીટરની જિજ્યામાં ૧૦૧.૭ જિકવન્સી રેજડયોમાં સેટ કરાતા જૂનાગઢ એફ.એમ.ના સૂર સંભળાશે.


હાસ્ય

Gujarat Samachar - Saturday 1st September 2012

સિમોટની ચાંપ વડે કાિ, ગેિજ ે અને ટીવી ચાલુ - બંધ કિતાં અમાિાં વહાલાં એનાિાઈ ભાઈઓ, ભાભીઓ અને હાઈટેક ભૂલકાંવ! ઈબ્ડડયામાં નવિા પડ્યે ઓટલા પિ બેઠાં બેઠાં ઝોકાં ખાતાં હંધાય દેશીઓનાં જેશ્રીકૃષ્ણ! ઉપિ અમે હેસડંગ માિી જ દીધું છે કે સબચાિા પસતદેવોનાં ટીવી - સિમોટ છીનવાઈ લયાં છે. એમાં ઉમેિો ખાલી કિવાનો કે સિમોટ સછનવવાવાળીયું એમની બાયસડયું જ છે! વાત જાણે એમ છે કે આજકાલ ટીવી ઉપિ ચેનલું તો આવે છે એકિો ને બેંતાળીિ, પણ એમાં જોવા જેવી હોય છે ખાલી આઠ-દિ. પણ ઈ હંધીય ચેનલું પિ આપણા ભાઈઓને ગમે એવા પ્રોગ્રામું આવતા જ બંધ થઈ લયા છે. અને બેનનું ે હાટું એટલી બધી સિસિયલું હાલે છે કે ભાઈના હાથમાં ટીવીનું સિમોટ આવતું જ નથી! હવે તમે કહેશો કે આલેલ?ે એવું તે કાંઈ હોતું હૈશ?ે એકિો ને બેંતાળીિ ચેનલું પિથી ચોવીિે કલાક પ્રોગ્રામુનં ા ધોધ વછૂટે છે એમાંથી ભાઈઓને જોવાલાયક કાંઈ આવતું જ નથી? તો હાંભળો. ઈબ્ડડયાનું ટીવી છેડલાં વીિ વિહથી ગૃસહણીઓની આંગળીઓ પિ નાચે છે. બજાિમાં એક બાજુ રૂસપયો ફિતો થ્યો, ને બીજી

ક્ષુડલક વાતોને તાણીવાણીને ખેંચવામાં આવે છે કે પુરુષોને

કાકીયુ,ં દાદીયું અને જુવાન કોલેજીયણું િોજેિોજની ડેઈલી િોપ જુએ. હા, જુવાન છોિા છોિીઓ મ્યુસઝક ચેનલું જુવે

કંટાળો જ આવે. કોઈ પણ પુરુષ માણિને તમે પૂછો કે, ‘તમે ટીવીમાં શું જુવો છો?’ તો કહેશ,ે ‘આપણે જોવા જેવું ક્યાં કાંઈ આવે જ છે? ઈ તો અમાિાં સમસિિ જોયા કિે.’ અને તમે શું કિો? ઓટલે બેિીને માખો માિો અથવા પડોશીઓ હાિે ફોબ્ડડંગ ખુિશીયું પિ બેઠાં બેઠાં દેશદુસનયાના પોસલસટક્િની પંચાત કિો! સિસિયિલી, હવે ભાિતના ટીવી-દશોકોમાં િીતિિિનાં કંપાટિમડે ટ પડી ગયા છે. ટાબસિયાંઓ કાટૂન િ નેટવકક જુએ, નાની છોસડયુ,ં લેડીઝુ,ં

અને જુવાન છોિાથી માંડીને આધેડ ભાયડાવ ડયૂઝ અને ઈંબ્લલશ કફડમું જુવ.ે ડયૂઝની સિઝનનું આવનજાવન ચાલતું િહે છે. જ્યાિે બોમ્બ ધડાકા, િમખાણ કે ચૂટં ણી જેવી ઘટનાઓ આવે ત્યાિે પુરુષ સિમોટ હાથમાં લઈને બેિે છે. પણ તે કેટલો િમય? અડધો કલાક. એ સિવાય પસતદેવ ક્યાિે ટીવી િામે બેિે છે? જ્યાિે ઈબ્ડડયાની સિકેટ મેચ હોય ત્યાિે. પણ છેડલાં કેટલાંય વિિથી મેચોમાંય ઝાઝો દમ નથી િહ્યો. તો પછી સબચાિો પુરુષ જુવે શુ?ં કાંઈ નહીં.

પતિદેવોનાં ટીવી - તરમોટ તછનવાયાં છે! બાજુ કડઝ્યુમિ પ્રોડક્ટુન ં ા િાફડા ફૂટી નીકળ્યા. આજે ઠંડા પીણાં, આઈસ્િીમ, નહાવાધોવાના િાબુ, િાડીયું ને ડ્રેિ મટીસિયલ, મેકપનાં ને બીજાં િૌંદયો પ્રિાધનો, છોકિાંવને લગતી હંધીય પ્રોડક્ટુ.ં .. આ બધાં માકકેટોમાં તેજી હાલે છે. પણ નવાઈ લાગે એવી વાત ઈ છે કે આમાંની ૯૦ ટકા આઈટમુનં ી ખિીદી કિવાનાં સડસિિન મેડમ ગૃસહણી જ ડયે છે! ઘિમાં કઈ ટૂથપેસ્ટ લાવવી, છોકિાંવને કઈ ચોકલેટ અપાવવી, બેબલીના માથામાં કયું શેમ્પુ નાખવુ.ં આ બધું તો હમજ્યા, પણ હવે તો ઘિમાં

આંયાં બધા ઓલરાઇટ છે! લડલત લાિ કયું સિજ વિાવવું ને કયું ટીવી લાવવું ઈ સડસિિન પણ ગૃસહણીઓ લેતી થઈ ગઈ છે. તમને ખબિ નંઈ હોય, પણ એક માકકેસટંગ મેગસે ઝનમાં િવવે આયવો’તો કે પિણેલા પુરુષોનાં અડડિગાિમેડટ્િની ખિીદી તેમની પત્નીઓ જ કિતી હોય તેવું ૯૨ ટકા કકસ્િાઓમાં બને છે. યે અંદિ કી બાત હૈ! આના કાિણે થયું એવું છે કે હાઉિવાઈફ પાિે ગજબનો

• ડયૂ યોકકમાં ૨૪ ઓગસ્ટે એમ્પાયિ સ્ટેટ સબબ્ડડંગની બહાિ એક અજ્ઞાત હુમલાખોિ દ્વાિા કિાયેલા આડેધડ ગોળીબાિમાં બે લોકો માયાો ગયા હતા જ્યાિે નવને ઇજા થઇ હતી. હુમલાખોિને પોલીિે ઠાિ માયોો હતો.

બાયીંગ પાવિ આવી લયો છે. અને માકકેટ તો ત્યાં જ દોડે જ્યાં ખિીદાિ હોય? એટલે હંધીય પ્રાઈમ ટાઈમ સિસિયલું લેડીઝુનં ે ગમે એવી જ બનવા માંડી. મૂળ આખું શરૂ થ્યું સ્ટાિ પ્લિ ચેનલ પિથી. અસમતાભ બચ્ચનનો ‘કૌન બનેગા કિોડપસત’ શો એવો િુપિસહટ નીકળ્યો કે એની વાંહે વાંહે ચેનલવાળાએ ‘કહાની ઘિ ઘિ કી’ અને ‘િાિ ભી કભી બહુ થી’ ટટકાડી દીધી. એમને એમ કે ઓડયા શોની હાિે હાિે આ બે હાલી જશે. પણ પછી થ્યું એવું કે અસમતાભનો શો બેહી લયો ને આ બે ડેઈલી િોપ હાલી નીકળ્યા! અને એ પછી ડેઈલી િોપની વણઝારું હાલી નીકળી... હમણાં એવી હાલત છે કે સ્ટાિ પ્લિ, િોની, ઝી અને કલિો આ જે ચાિ ટોપ ચેનલો છે તેના પિ છેક િાડા આઠથી િામાસજક સિસિયલો ચાલુ થઈ જાય છે, તે િાત્રે િાડા અસગયાિ લગી હાલે છે. તમને થશે કે જો આ બધી સિસિયલો િામાસજક હોય તો પુરુષોને એમાં િિ કેમ નથી પડતો? તો િાચું કહું? એ સિસિયલોમાં એટલા બધા લાગણીવેડા અને એટલી બધી

• સિસિયામાં િેના પિ ફિી એક વખત નિિંહાિનો આિોપ મૂકાયો છે. દમાસ્કિ નજીકના શહેિ દિાયામાં લશ્કિે ૪૦૦થી વધુની હત્યા કિવામાં આવી હોવાનો દાવો સવિોધ પક્ષ લોકલ કોઓસડિનેશન કસમટીએ કયોો હતો.

• અમેસિકામાં આગામી પ્રમુખ પદની ચૂંટણી માટે પ્રચાિ ઝુંબેશ વેગ પકડી િહી છે. ચૂંટણી િવવેના તાિણ અનુિાિ ૪૯ ટકા મતદાિો ડેમોિેટ ઉમેદવાિ ઓબામાની તિફેણમાં છે જ્યાિે સિપબ્લલકન િોમ્નીની તિફેણમાં ૪૭ ટકા મતદાિો છે.

* $ #$! !" $ !" "# !" $ ' #" ( # ! # "" !! !" "" $# # " ' % & $% # " $ #$! !" $ !" "# !" $ $ %" $ ' ! !% ! $ !# "$! % ! $ !# $ & #

(* !*

%

-(, ,$(' (* & *" ' $ + % 1$'" "$. -+

2 ( $%

છાપાંના કોલસમસ્ટો આવી વુમન ઓસિએડટેડ સિસિયલોને ‘ઘૂમટાવાદી’, ‘દંભી પિંપિાવાદી’ અને ‘સહડદુવાદી’ પણ કહીને ઉતાિી પાડે છે. પિંતુ યાદ િહે, આ જ કોલસમસ્ટો જ્યાિે બંડખોિ નાિીને હીિોઈન બનાવીને િજૂ કિતી ‘સ્વાસભમાન’ અને ‘શાંસત’ અને ‘િાંિ’ જેવી સિસિયલો ચાલતી ત્યાિે એવું લખતા હતા કે શું લગ્નેતિ િંબધં ો િાખવા અને આસથો ક સ્વતંત્રતા મેળવવામાં જ ભાિતીય નાિીની આઝાદી િાસબત થઈ જાય છે? ઠીક છે જાવા દ્યો. એમનો તો ધંધો જ છે લખવાનો. (એમ તો અમાિો ય છે, પણ અમે લખવા કિતાં જોવા-જાણવામાં વધુ ચાંચ માિીએ છીએ.) આપણને તો એટલી હમજ પડે છે કે, ભઈ, જે ઘિમાં આજથી વીિ વિિ પહેલાં પસતદેવોને પૂછ્યા સવના ગૃસહણી પચાિ રૂસપયાથી ઉપિની ખિીદી નહોતી કિી શકતી ઈ આજે મસહનાના બેપાંચ હજાિ રૂસપયા તો કોઈનેય પૂછ્યા સવના ખિચી શકે છે. આને શું કહેવાય? ઘૂમટાવાદ? કે નાિીની મુસિ? ડયો હાલો, ઝીંકે િાખો બાપડયા, આંયાં બધા ઓલિાઈટ છે!

ડિવાઇન ડિએશન

18

%*

' % / / % & % * % ' ) % % ' ) ) % % %* ' ' % ( -, ., + % ' & $ ' ' % %( $ / % & "'# ! % ' + % '

/ 1 $ 0 6 ) ) )0 " -# , /! ) )%)& , (* , )- 0 2 /

%% ,( 0

/

$ ) ) ) )7 0 5345 * / ) . + ) * 6 ' / 1 ) , * * )

& $% )* .$' # % $ "& $% (& .& # ) *$ "& $% (& +$, #-* #$%% ( (!! $%% + ' $"# ( (' ('

CALL for the Cheapest Fares on WORLDWIDE Flights & Holidays &

+

$

) * ')

( )+,) )'% ,*+ ''# /

(+ % (

)

0

) !

'&+ + ,* ) %" ) ',*

"+"% . ' ,# + +"'& )'

- )

"

$ * .

* $ *

"+"% . ' ,#

* + ) , ) + , * , + )6

* * * *


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 1st September 2012

19

બોયા પેડ બબુલ કા, આમ કહાં સે આયે? વિષ્ણુ પંડ્યા ચૂંટણીના ચિવ્યૂહથી આપણું રાજકારણ ધસી રહ્યું છે, જાણે કે એ સસવાય િજાજીવનની કોઈ સમલયા જ ન હોય! કોઈ પણ સનવેદન, સનણણય, િદશણન અને િસિસિયાઓમાં છેવટનો મુકામ ૨૦૧૨ની સવધાનસભા ચૂંટણી અને ૨૦૧૪ની લોકસભા ચૂંટણીનો છે અને િે રીિે રાજકીય પક્ષો પણ વિતી રહ્યા છે, સામાદય માણસને ય એ સમજાય છે કે કેમ અસમમાં ઘૂસપૈઠના આિમણને ખાળવાને બદલે દોષનો ટોપલો એકબીજા પર ઢોળવામાં આવે છે, કેમ મહારાષ્ટ્ર-મુંબઈમાં સહંસાખોર દેખાવોની સામે પોલીસને સસિય ના રહેવાની સૂચના અપાઈ હિી, શા માટે મોટા ભ્રષ્ટાચારીઓને છાવરવામાં આવે છે અને કેમ ‘વોટરગેટ’ કૌભાંડ જેવાં જ ‘પાવરગેટ’ કૌભાંડને છાવરવામાં આવે છે? િદ્દન નબળા સાસબિ થયેલા વડા િધાન કે સવપક્ષોના આંદોલનાત્મક સનણણયોઃ આમાં યે િમે ચૂંટણીનો પડછાયો જોઈ શકો છો. એ વાિ સાચી છે કે આગામી લોકસભા ચૂંટણી ‘એસસડ ટેલટ’ જેવી આકરી રહેશે. યુપીએના ખભા પર ભ્રષ્ટિાનો કોથળો છે િો સવપક્ષોની આંિસરક સાંકળ િૂટેલી છે. અન્ના-દેખાવો િેની પરાકાષ્ઠા પછી નીચી સપાટીએ આવી ગયા છે અને કમ્યુસનષ્ટો શસિસવહોણા બની ગયા છે. ભારિીય જનિા પક્ષ પાસે રાષ્ટ્રીયલિરે અટલ સબહારી વાજપેયી જેવા સવણલપશતી, સવણ સમાવેશક અને દીઘણદૃષ્ટા ઉદારવાદી નેતૃત્વની જરૂર છે. રાષ્ટ્રીય લવયંસેવક સંઘ પૂવવે જનસંઘનું િંદુરલિ પોષણ કરિું હિું િેવું હવે રહ્યું નથી. ઘવાયેલા-દૂભાયેલા માત્ર કાયણકિાણઓ જ નથી, નેિાઓ પણ છે. કોંગ્રેસની એક માત્ર આશા ‘સોસનયાજી’ ‘રાહુલજી’ ‘સિયંકાજી’ નામે ગાંધી-નેહરુવંશના વારસદારો છે. સોસનયા ગુલસો કરે િો કોંગ્રેસમાં જોશ આવે છે, રાહુલ ગરીબીની ઝૂંપડીમાં જાય િો યુવા કોંગ્રેસીઓના સપનાં બેવડાં થઈ જાય છે. આવડા મોટા અને આટલી ઐસિહાસસક સવરાસિ ધરાવનારા પક્ષની આ હાલિ દયનીય અને હાલયાલપદ છે. આ દરસમયાન િદેશોએ પોિાના નેિાઓને અજમાવવા માંડ્યા છે િેમાંના નરેદદ્ર મોદી, મમિા બેનરજી, જયલસલિા, નીસિશ કુમાર િો આગામી ચૂંટણીમાં વ્યાપક અસર કરશે જ. સવાલ એ છે કે િેમાંના કોણ િદેશ પૂરિા મયાણસદિ અસરકારક રહી જશે ને કોણ રાષ્ટ્રીયલિરે નામ કાઢશે. મુલાયમ સસંહ અને અડવાણી એક વાિમાં સાચા લાગે છે કે બે મોટા પક્ષો સસવાયના નાના - િાદેસશક પક્ષો - પણ િભાવી બનીને કેદદ્ર સરકારની રચનામાં પસરબળ પુરવાર બનશે. આજના સંજોગોમાં કોંગ્રેસની સામે સંયુિ સવરોધની આશા દેખાિી નથી, જેવી ૧૯૭૭માં હિી. યુપીએ પણ બધાને સાચવવામાં નબળી પુરવાર થઈ રહી છે. મમિા કે મુલાયમ કે શરદ યાદવ શું કરશે આવિા સદવસોમાં - િે કહેવું ખુદ પક્ષોને માટે મુશ્કેલ છે.

ચૂંટણી જંગ મોદી-તરફી અને મોદી-વિરોધીનો ગુજરાિની ચૂંટણીમાં આજકાલ બે શબ્દોની બોલબોલા છે પસરવિણન કે પુનરાવિણન. પણ કોઈને ય િેની લપષ્ટિા નથી કે કોનું પસરવિણન, કોનું પુનરાવિણન? કેવું પુનરાવિણન ને કેવું પસરવિણન? વ્યવલથા બદલવાની વાિ ભાજપમાંથી છૂટા પડેલા કેશુભાઈ કરે ત્યારે િેમને પાછલો ભૂિકાળ નડ્યા સવના રહેિો નથી. કોંગ્રેસે ચાલાકીપૂવણક સિક્કડમબાજી શરૂ કરી દીધી િે સનશાનથી િેનામાં જીવ આવ્યો, પણ ‘ઘરનું ઘર’ જેવી પોકળ વાયદા-વચનની વ્યૂહરચનાનો બચાવ કરી શકાય િેવું નથી. ‘કલમે વાદે પ્યાર વફા કે, બાિે હૈં, બાિોં કા ક્યા...’ એ જૂનું ગીિ આજે સવશ્વસનીયિા માટે યાદ કરવા જેવું છે. વાલિસવકિા િો એ છે કે ગુજરાિનું હાલનું રાજકારણ પક્ષકેદદ્રી નથી, મોદી-કેદદ્રી રહ્યું છે, પણ િેનાથી પક્ષનેય લાભ થયો છે. કોંગ્રેસને અને પસરવિણન પાટતીને ય મુખ્યત્વે મોદી નડે છે. ભારિીય જનિા પાટતીનો નેિા - કાયણકિાણ વાિ ભલે પક્ષની કરિાં હોય, િેની મુખ્ય છત્રી નરેદદ્ર મોદી બની ગયા છે એટલે આગામી સદવસોમાં, ગુજરાિ સરકારની સવરુદ્ધના મુદ્દાઓને કેવી રીિે નરેદદ્ર મોદી અવરોધશે િેની સૌને ઉત્સુકિા રહેશે. ચૂંટણીને વધુ વાર નથી એટલે આ બધો રંગરોગાન જલદીથી મિદારને જોવા મળશે. પસરવિણન અને પુનરાવિણનની સાથે એક ત્રીજો શબ્દ પણ જોડી દેવો જોઈએ - િે પરાવિણન! આમાં જે છે િે સામેથી દેખાઈને થોડુંક વાંકું-ત્રાંસુ થઈને પાછું વળે છે... જુઓ િો ખરા,

િાિો તેિું લણો! આસામ નહીં, ખરેખર િો િે ‘અસમ’ છે. અહોમ જાસિનાં શાસનથી િેની ભાષા પણ ‘અહોસમયા’ છે, પરંિુ સિસટશરોએ િેનું ‘આસામ’ કરી નાખ્યું! ખરેખર આજે િે અ-સમ (એટલે કે બાકી બધા જેટલું સમાન નહીં) છે, પીડાિું અસમ! આજે જે કોકરાઝારમાં સહંસક ઘટનાઓ ફેલાઈ િેનાં મૂળમાં ૧૯૪૭ પહેલાંની કોમી રાજનીસિ છે. જનાબ ઝીણાને આખ્ખું આસામ પૂવણ પાકકલિાનમાં ભેળવી દેવું હિું. ૧૯૩૫માં કોંગ્રેસી િધાન મંડળે રાજીનામું આપ્યા બાદ સર સાદુફલા મુખ્ય િધાન બદયા હિા. િે સમયના પૂવણ બંગાળમાંથી િેણે જથ્થાબંધ મુન્લલમોને અસમમાં બોલાવ્યા, ટ્રેનોમાં મફિ મુસાફરી સાથે. આ નવા મુન્લલમોએ ‘ઉપર અફલા, નીચે સાદુફલા’ નારો પેદા કયોણ. ૧૯૧૧માં વલિી અસધકારી સી.એસ. મુલને નોંધ્યા મુજબ અસમમાં મેમનસસંઘથી ટોળેટોળાં આવ્યા. ગોલપરા, નૌગાંવ, બારપેટા, દરાંગ અને ઉત્તર લખીમપુરમાં આવાં િીડનાં ટોળાં આવ્યા ને વસી ગયાં. ૧૯૩૭માં કોંગ્રેસ નેિા સવષ્ણુરામ મેઘીએ જવાહરલાલને જાણ કરી. ગોપીનાથ બારડોલોઈ ગાંધીજીને મળ્યા. પાકકલિાનના જનાબ ઝીણાએ મંત્રી મોઇનુલ હક્કને કહેલું, ‘દસ વષણમાં આખું અસમ િમને (પાકકલિાનને) સોનાની If you do not like this product. Money Back Guarantee.

તસિીરે ગુજરાત

કોંગ્રેસ - ભાજપ બંનેને માટે આ પરાવિણન દેખાય છે! કોણ, કોની બોલિી બંધ કરશે? પરંિુ છેવટનું સરફલેકશન મિદારનું રહેશે એ બધા જાણે છે એટલે ચૂંટણી સુધીમાં પક્ષો નવા જૂના િસરકા કરીને પોિાની વ્યૂહરચના આગળ વધારશે. અમેસરકન ‘વોટરગેટ’ કૌભાંડ અને ભારિનું ‘કોલ-ગેટ કૌભાંડ’ બંનેમાં ઘણી ખૂબી-ખામી છે. અમેસરકામાં િો સનકસનને જવું પડ્યું. આપણે ત્યાં રાહ જોવાઈ પણ સસંહ ન ડગ્યા િે ન જ ડગ્યા! સવરોધ પક્ષો િો ઠીક પણ કોંગ્રેસમાં જ કેટલાક ‘કાગડાનું મોં ખૂલે ને પૂરી નીચે પડે’ની લાલચમાં હિા, સબચારા સનરાશ થયા. ભારિમાં વડા િધાનોની િવારીખ નોંધપાત્ર છે. જવાહરલાલ, લાલ બહાદુર શાલત્રી, ઇન્દદરા ગાંધી, મોરરાજી દેસાઈ, ચંદ્રશેખર, ઇદદર ગુજરાલ, દેવ ગોવડા, અટલ સબહારી વાજપેયી, નરસસંહ રાવ અને ડો. મનમોહન સસંહ... અસરકારક પીએમ િરીકે મનમોહન સસંહનો િમ કયો આવે? ગણિરી કરશો ત્યાં સુધીમાં ચૂંટણી આવી જશે કેમ કે કોંગ્રેસને આવા વડા િધાનની અત્યાર સુધી જરૂરિ હિી. હવે પછી? કોણ જાણે!! હા, નેહરુ-ગાંધી વંશનો પડછાયો ભારિીય રાજકારણ પરથી દૂર થયો નથી. આ બધાં કૌભાંડોને બહાર પાડવામાં ગુજરાિના એક જમાઈરાજા છે, જાણો છો, િેનું નામ? ડો. સુિહ્મણ્યમ્ લવામી! િેમનાં પત્ની પારસી-ગુજરાિી છે.

થાળીમાં ધરીશ!’ આખ્ખું અસમ િો ન ગયું, પણ વલિીના આધારે સસલહટ (જે ચોખાના ભરપૂર ઉત્પાદન માટે જાણીિો સવલિાર છે) પાકકલિાનમાં ગયું એટલે નવું સૂત્ર રચ્યુંઃ સસલહટ જોલામ ગણ ભોટે, કાછાર જોબો લાઠીર ચોટે! (મિના પિાકડાંથી સસલહટ લીધું, લાઠીથી કછાર પડાવીશું.) આપણે જેમને ‘બંગબંધુ’ િરીકે સમ્માન આપીએ છીએ િે શેખ મુજીબુર રહેમાનના પુલિક ‘ઇલટનણ પાકકલિાનઃ ઇટ્સ પોપ્યુલેશન, સડટરસમનેશન એદડ ઇકોનોસમક્સ’માં ‘આસામ આપણા સવલિાર માટે ખૂબ સાનુકૂળ છે, િે હશે િો પૂવણ પાકકલિાન ભારે સમૃદ્ધ થશે’ એમ ઘણાં વષોણથી લખેલું છે. જનાબ ઝુન્ફફકાર અલી ભુટ્ટોએ વ્યૂહરચના િરીકે ભારિીય પૂવોણત્તર સરરહદના સબન-સહદદુઓ સાથે ખાસ સંબંધ રાખવાની ભલામણ િેમનાં પુલિક ‘ધ સમથ ઓફ ઇન્દડપેદડટસ’માં કરી... આનાં પસરણામો હજુ ચાલુ છે. ૧૯૮૦ અને ૧૯૮૩માં હું અસમ આંદોલનના અભ્યાસાથવે ગયેલો. એક વાર જન્લટસ િારકુંડે અને કુલદીપ નાયરની સાથે હિો. ત્યાં જોયું કે જે ૪૦ લાખ ઘૂસણખોરો લથાયી થયા હિા િેમાંથી ૧૮ લાખ િો મિદાર થઈ ગયા છે! આવી ‘વોટ બેંક’ પર અસમમાં કોંગ્રેસે ખિરનાક રાજકારણ કયુું એટલે છેવટે જનાંદોલન થયું... લાંબા સમય સુધી િે ચાફયું ને અસમી િજાએ બસહષ્કાર કરવા છિાં ઇન્દદરાજીએ સવધાનસભા ચૂંટણી કરાવી (આમ િો આ કામ ચૂંટણી પંચનું હોય છે પણ િે સમયનાં પંચની આવી હાલિ હિી!) મિદારોના બસહષ્કાર પછી મિદાન થયું િે ૧૦-૧૫ ટકાનું! સડપોઝીટ ગુમાવવા જેટલા મિ મેળવનારા ધારાસભ્યો બની ગયા અને ‘િજાનું િસિસનસધત્વ ધરાવિી’ સરકાર બની! સાઇકકયા મુખ્ય િધાન! છેવટે લાંબા ગાળે રાજીવ ગાંધીને લાગ્યું કે અસમ સવદ્રોહના માગવે છે એટલે સમજૂસિ કરીને ફેર ચૂંટણી કરાવી. પણ ફળ િો કડવાં જ મળે ને, વાવ્યું િે લણાય છે! નેફલીનો હત્યાકાંડ પછીની હાલિ ૧૯૮૩માં મેં, નેફલી જઈને જોઈ છે. એથસનક (વંશીય) સંઘષણ િો બહાનું છે, પોપસટયો પાઠ છે, મૂળ કારણ અસમમાં પેધી ગયેલા ઘૂસણખોરોએ જમીન, ભાષા, નોકરી, ખેિી પડાવી લીધાં િેની સામેના અસસમયા જનજાસિનો અજંપો છે, અદયાય છે કોકરાઝારમાં બોડો જનજાસિ સવફરી કેમ કે અહીં ગોસાંઇગાંવથી ધૂબરી સુધી ઘુસણખોરો બહુમિીમાં ફેરવાઈ ગયા િે કઈ રીિે સાંખી શકાય છે. પૂવોણત્તર ભારિ સવશે ૧૯૮૪માં મારં પુલિક ‘અલગાવની આંધી’માં સવગિો સાથે આનું સવશ્લેષણ છે... વાચકો િે વાંચીને નક્કી કરી શકશે કે ‘જો બોયા, સો પાયા’ની કબીરવાણી સાચી ઠરે છે. અસમનો સીધો સંબંધ ગુજરાિની સાથે એટલા માટે પણ છે કે આપણે ય પાકકલિાની સરહદથી સંકળાયેલા છીએ!

Hello UK...

Launching...

Venky’s Chakki Fresh Atta Free Free Free r Fa

in

Blé Entier Moulue Sur e de

Stone

Prod

Milled

uced

Wheat

meal

Whole

using

r Pie

From the House of Quality to the land of Quality...

re

Flour

y

nolog

n Tech

Italia

% Kg) s (9.08 ) 20 Lb Kg Net.: Lbs (9.08 Poids .: 20 Net Wt

(T & C Apply)

" " $' "

&

$

(Rest % $ your matter) $ $ " # %"'

' " '

"# "

" $

" $" $

$

! $

$

#$ "

"% $ $ & # $ %$ $ $

Exclusively available at Q stores in north finchley N 12


20

બોઝલવૂડ

Gujarat Samachar - Saturday 1st September 2012

હવે શ્રીદેવી પણ તુસો મ્યુઝિયમમાં!

રોમેન્ટિકઝિલર ફિલ્મ

ડબ્લીનમાં ભારતીય ગુપ્તચર એજન્સીરરસચચ એન્ડ એનારલસીસ (રો) નાં જાસૂસ ટાઈગર (સલમાન ખાન) ને એક વૈજ્ઞારનક પર નજર રાખવાનું કામ સોંપવામાં આવે છે. આ રમશનમાં ટાઈગરનો સાથ ગોપી (રણવીર શૌરી) આપે છે. રો એજન્સીનાં મતે આ વૈજ્ઞારનક રમસાઈલની મારિતી દુશ્મન દેશને આપતો િોય છે. જોકે ટાઈગરને તેનાં ઉપરી અરિકારી (રગરીશ કનાચડ) કોઈપણ પ્રકારનાં ખૂનખરાબાથી બચવાની સલાિ

આપે છે. આ રમશન દરરમયાન ટાઈગરની મુલાકાત જોયા (કેટરીના કૈફ)ની સાથે થાય છે. જે વૈજ્ઞારનકનાં ઘરની કેર ટેકર િોય છે. વૈજ્ઞારનક સુિી પિોંચવા માટે ટાઈગર કેટરીનાની મદદ લે છે અને તેમાં તે સફળ પણ થાય છે. જોકે અરિંયા તેની સામે એક નવી વાસ્તરવકતા બિાર આવે છે જેનાથી તે સાવ અજાણ િોય છે. િવે આગળ શું થાય છે તે જાણવા ફફલ્મ જોવી રિી.

અમિતાભ બચ્ચન, ઐશ્વયાા રાય, સલિાન ખાન, રીમતક રોશન, શાહરુખ ખાન, િાધુરી દીમિત અને કરીના કપૂરની જેિ હવે શ્રીદેવી પણ લંડનના િેડિ તુસો વેક્સ મ્યુમિયિિાં સ્થાન પાિશે. ‘ચીની કિ’ અને ‘પા’ જેવી ફિલ્િો બનાવનારા આર. બાલ્કીની

નવી ફિલ્િ ‘ઇંગ્લલશ મવંગ્લલશ’િાં શ્રીદેવી ૧૫ વષા પછી િુખ્ય ભૂમિકાિાં દેખાશે. છેલ્લે તે ૨૦૦૮િાં અજય દેવગણ-મવદ્યા બાલન અમભમનત ફિલ્િ ‘હલ્લા બોલ’િાં િહેિાન કલાકાર તરીકે દેખાઇ હતી. ‘ઇંગ્લલશ મવંગ્લલશ’ ફિલ્િિાં એક એવી િમહલાની વાત છે જેને અંગ્રેજી ન આવડતું હોવાથી તે પમરવાર કે સિાજિાં ભળી નથી શકતી અને ડર અનુભવે છે. આ ફિલ્િ હળવી છતાં હૃદયસ્પશશી છે. ન્યૂ યોકકિાં રહેતી શશી (શ્રીદેવી)ના સ્થળાંતર પછી તેના જીવનિાં થતાં િેરિારની વાત છે.

સ્વાભામવક છે કે શ્રીદેવી જેવી સિળ અમભનેત્રીની પુનરાગિન તરીકેની ફિલ્િ દશાકો િાટે જરૂર કંઇક નવું લઇને આવશે. આ ફિલ્િના પ્રોિો મરમલિ થઇ ચૂક્યા છે જેિાંના એક ટ્રેલરિાં એવું બતાવવાિાં આવ્યું છે કે શ્રીદેવી ખૂબ જ મનદોાષ થઇ સેન્સર બોડડનું સમટડફિકેટ તેની ભાંગી-તૂટી અંગ્રેજી ભાષાિાં વાંચી રહી છે અને તેને સિજવાનો પ્રયત્ન કરી રહી છે. ગૌરી મશંદે આ ફિલ્િની લેમખકા અને મદલદમશાકા તરીકે પોતાની કારફકદશી શરૂ કરવા જઇ રહી છે.

અમિતાભ બચ્ચને સોમશયલ નેટવફકિંગ વેબસાઇટ-ટ્વીટર પર અનેક ચાહકો િેળવ્યા છે અને હવે તેઓ િેસબૂક પર પણ જોડાયાં છે. ગત સપ્તાહે તેિનું િેસબૂક પર જોરદાર આગિન થતા જ તેિનાં ફ્રેન્ડ મલસ્ટિાં ૮ લાખ લોકો જોડાયાં હતાં. િહાનાયકે ટ્વીટર પર િેસબૂક સાથે જોડાયા હોવાની વાત જણાવતાં ટ્વીટ કયુું હતું કે, ‘હું િેસબુક પર જોડાયો છું અને િક્ત ૩૦ મિમનટિાં આઠ લાખ લોકોએ તેને સ્વીકારતા હું ખૂબ ખુશ થયો છુ.ં ’ તેિણે ચાહકોને જણાવ્યું હતું કે, ‘િારા ચાહકો આ જ રીતે પ્રેિ આપતાં રહેજો.’ અમિતાભે િેસબૂક પર તેિની નવી ફિલ્િોની સાથે, જૂની ફિલ્િોના િોટોગ્રાફ્સ અને મવડીયો વગેરે િુક્યા છે. તેિણે ફિલ્િ ‘શોલે’નાં કેટલાંક િોટા પણ િુક્યા છે. તેિણે મવડીયોિાં જણાવ્યું છે કે આજનું મડિીટલ મવશ્વ આગળ વધી રહ્યું છે, લોકોની સાથે જોડાવાિાં િેસબૂક ખૂબ જ ઉપયોગી િાધ્યિ છે જેિાં હવે હું પણ જોડાયો છુ.ં અમિતાભનાં ટ્વીટર પર ૩૩ લાખ િોલોઅસા છે, જોકે િેસબૂક પર અમિતાભનાં ડિી એકાઉન્ટ્સ પણ છે.

!

%

"

&!

$

"

" "

#

,/,3*) !*'3

$

$

"

" %

!#

#

%

%

%

%

%

$

$

(& )++&-)2, 2)1&

)15 "3)+).-

3,'$8 $"

" *(054 %

,&-(5

"

.++)&/ .4 ."%

%

.,'./%

$! $ "

$ $"

% %

&

$563'$8

"%)"60

$"

%"& % #

"

!

# "-2 ",

5+ (25(/%(3

2*" 5" ",#2 " "

/

"

%

"

2/

" $" $ % $& #

13 )635+(3 ,0)1 $0' *3162 %11-,0* &$.. $0-,/ (4$, (,&(45(3 +17

%

&+

5+ (25(/%(3 $5 $" %$

"

"

"

$

$

!

!

&7 % " " # &7 # " # &7 " & " " # &7 " # &7 !! &7 % " ! & ! &7 !! # &7 !! !"

#

6 6

" # " #

" %

%

" %#

%

$

"

!# " & #

444 2-'0)'+1.,)'52 (1/ !

)-&0( (.-$(("1/" )-.% "-%5"

)%&./"," -"-"% "".++54..% ""- &-1/&

(103'(3 2-'0)'+1.,)'52 (1/

" $

6 6 6 6 6 6

"

%

#! "

"$

!

# " $


બોરલવૂડ

Gujarat Samachar - Saturday 1st September 2012

પીઢ ચરરત્ર અરભનેતા એ.કે. હંગલનું રનધન ‘શોલે’ ફિલ્મમાં ‘ઈતના સન્નાટા ક્યોં હે ભાઈ...’ આ સંવાદથી વધુ જાણીતા બનેલા પીઢ અભભનેતા એ.કે. હંગલ (૯૫)નું ૨૬ ઓગપટે મુંબઇમાં અવસાન થયું છે. સાથળના હાડકામાં ફ્રેક્ચરના કારણે તેઓ થોડા સમયથી બીમાર હતા અને તેમણે મુંબઈની આશા પારેખ હોસ્પપટલમાં અંભતમ શ્વાસ લીધા હતા. તેમની ભવદાયથી બોભલવૂડની હપતીઓએ શોકની લાગણી વ્યિ કરી છે. ૧ િેબ્રુઆરી, ૧૯૧૭માં પેશાવરમાં એક કાશ્મીરી પંભડત પભરવારમાં જન્મેલા હંગલનું પૂરું નામ અવતારફકશન હંગલ હતું. શરૂઆતમાં તેઓ દરજી કામ કરતા હતા. પેશાવરથી કરાંચી અને બાદમાં તેઓ માત્ર રૂ.૨૦ લઇને મુંબઈ આવ્યા. ૫૦ વષષની ઉંમરે તેમણે ભહંદી ફિલ્મોમાં િવેશ કયોષ હતો. ૧૯૬૬થી લઈને ૨૦૦૫ સુધી તેમણે અંદાજે ૨૨૫ જેટલી ફિલ્મોમાં કામ કયુું. તેમની છેલ્લી ફિલ્મ ‘હમ સે હૈ જહાં’ અને છેલ્લી ધારાવાભહક ‘મધુબાલા’ હતી. વૃદ્ધાવસ્થામાં નાણાંની તંગી ૨૨૫ જેટલી ફિલ્મોમાં કામ કરનાર આ કલાકારે તેમની ભજંદગીનાં આખરનાં વષોષ નાણાકીય તંગીમાં પસાર કયાું હતાં. તેમની સારવાર માટે પણ તેમની પાસે પૈસા ન હતા. તેમના પુત્ર ભવજયે બોભલવૂડ પાસેથી ભપતાની સારવાર માટે મદદ માગવી પડી હતી. પવમાની કલાકારે પૈસા માટે એક

િેશન-શોમાં પણ હાજરી આપવાની િરજ પડી હતી, જોકે પછી અભમતાભ-જયા, આભમર, ભમથુન, સલમાન ખાન વગેરે તેમની મદદ માટે આગળ આવ્યા હતા. દેશદ્રોહી હતા? એ.કે. હંગલ રાજકારણનો પણ ભોગ બન્યા હતા. ૧૯૯૩માં મુંબઈમાં પાફકપતાન ભદવસની ઉજવણીમાં તેઓ સામેલ થતાં ભશવસેનાના સુિીમો બાલ ઠાકરેએ તેમને દેશદ્રોહી કહ્યા અને ભશવસેનાએ તેમનાં પૂતળાં બાળ્યાં તથા વતષમાન ફિલ્મોમાંથી તેમનાં દૃશ્યો કાઢી નખાયા હતા. આ ઘટના બાદ તેમને બે વષષ સુધી કોઈએ કામ ન આપ્યું. સ્વાતંત્ર્ય સેનાની પણ હતા એ.કે. હંગલે ભારતની આઝાદીની ચળવળમાં પણ સભિય રહ્યા હતા. ૧૯૨૯થી ૧૯૪૭ સુધી તેમણે અનેક આંદોલનમાં ભાગ લીધો હતો. આંદોલનોમાં તેમની સભિય ભૂભમકાને લીધે તેઓ બે વખત જેલમાં ગયા અને તેમણે ૧૯૪૭થી ૧૯૪૯ સુધી બે વષષ કરાંચીની જેલમાં પણ પસાર કયાષ હતાં. થથયેટરથી ફિલ્મ સુધીની સિર તેમણે ૧૮ વષષની ઉંમરથી જ નાટકોમાં કામ કરવાનું શરૂ કયુું હતું. તેમનાં કુંટુંબીજનો ઇચ્છતાં હતાં કે હંગલ સાહેબ અંગ્રેજ સરકારના અિસર બને, જોકે તેમણે નાટકમાં અનેક મહત્ત્વની ભૂભમકાઓ ભજવી હતી. ૧૯૪૯માં ભારતના ભાગલા વખતે તેઓ મુંબઈમાં આવ્યા હતા.

િરીથી શાહરુખ ખાન એક રાષ્ટ્રીય ભવવાદમાં િસાયો છે. શાહરુખ સામે રાષ્ટ્રધ્વજના કહેવાતા અપમાન બદલ પોલીસ કેસ થયો છે. ૩ એભિલ ૨૦૧૧ના રોજ મુંબઇના પોતાના ‘મન્નત’ બંગલામાંથી નીકળી મોટરમાં બેસતી વખતે તેણે રાષ્ટ્રધ્વજ ઊંધો િરકાવ્યો હતો એવી િભરયાદ પૂણે પોલીસમાં લોકજનશભિ પક્ષના સભચવ રભવન્દ્ર બ્રહ્મેએ કરી હતી. આ િભરયાદ બાંદરા પોલીસમાં ટ્રાન્સિર થયા બાદ શાહરુખ સામે રાષ્ટ્રધ્વજના અપમાનનો કેસ દાખલ થયો હતો.

‘આશીવાાદ’ને મળ્યું નવું નામ

જુલાઇમાં મૃત્યુ પામેલા ફિલ્મ બોલીવૂડના પ્રથમ સુપરસ્ટાર રાજેશ ખન્નાની પુત્રી ટ્વવન્કલ અને રરન્કીએ તેમના ‘આશીવાાદ’ બંગલોનું નામ બદલાવીને ‘વરદાન આશીવાાદ’ કયુું છે. રાજેશ ખન્નાના અંરતમ વષોામાં તેમની સાથે રહેનારી અરનતા અડવાણીએ આ બંગલોના નામમાં કરાયેલાં િેરિાર અંગે નારાજગી દશાા વતા જણાવ્યું હતું કે, ‘આશીવાાદ’ નામ રાજેશ ખન્નાના નામની સાથે જ જોડાયું હતુ.ં ‘કાકા’ના રપતાએ આ બંગલોને આ નામ આપ્યું હતુ.ં પણ રાજેશ ખન્નાના પરરવારે જ આ નામ હવે બગાડ્યું છે. રાજેશ ખન્નાની જે ઇચ્છાઓ હતી તેને પૂરતું માન અપાતું નથી.’

21

શાહરુખ ફરી રવવાદમાં ગયા વષષે આ ઘટના એક ન્યૂસ ચેનલ પર દશાષવાઇ હતી, તેથી પૂણેના લોકજનશભિ પક્ષના સભચવે, પૂણેના ચતુશ્રુંગી પોલીસ પટેશનમાં િભરયાદ કરી હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. અગાઉ આઈપીએલ મેચ વખતે મુંબઇના વાનખેડે પટેભડયમમાં કભથત રીતે પીધેલી હાલતમાં બેિાન વતષન કરીને ત્યાંના ગાડડ સાથે અસભ્ય તેમ જ ભિકેટ સત્તાવાળાને ધક્કે ચડાવવા બદલ શાહરુખ સામે પોલીસ કેસ થયો હતો.

રાણીને મળી મોંઘેરી ભેટ ફિલ્મકાર આભદત્ય ચોપરા અને રાણી મુખરજીએ જાહેરમાં ક્યારેય તેમની વચ્ચે ગાઢ િેમનો પવીકાર કયોષ નથી છતાં બધાને તેમની િેમકહાની ખબર છે. તેઓ ક્યારેય જાહેરમાં સાથે િોટોમાં દેખાઈ ન જાય તેનો સંપૂણષ ખ્યાલ રાખે છે, આમ છતાં તેઓ રજાઓ તેમ જ મહત્ત્વના િસંગોની સાથે ભવદેશમાં ઉજવણી કરતાં હોવાની ખબર મળતી છે. હવે એવું બહાર આવ્યું છે કે થોડા સમય પહેલા જ આભદત્યે પોતાની રાણીને સવા કરોડ રૂભપયાની લકઝરી આઉડી કારની ભેટ આપી છે. આ અંગે રાણીના ઘરની પાસે રહેતા એક વ્યભિએ કહ્યું હતું કે, હમણાં એક ભદવસ આભદત્ય રાણીના ઘરે આ કાર લઇને આવ્યો હતો. પછી બંને આ નવી કારની રાઇડ માટે ગયાં હતાં અને પછી આભદત્ય આ કારને રાણીના ઘરે જ મૂકીને ડ્રાઇવર સાથે મગાવેલી પોતાની કારમાં જતો રહ્યો હતો.’ બોભલવૂડમાં એવી ચચાષ છે કે તે બંને ટૂંક સમયમાં લગ્ન કરવાના છે અને આ મોંઘેરી ભેટ આ વાતને સમથષન આપે છે.


22

રમતગમત

Gujarat Samachar - Saturday 1st September 2012

પૂજારાની આક્રમક સદી, અસિનની ‘ડબલ સસક્સ’ રાજકોટનું રનમશીનઃ ચેતેશ્વર પૂજારા હૈદરાબાદઃ ભારતીય લિકેટચાહકો માટે રલિિારનો લદિિ બેિડી ઉજિણીનો હતો. ઓમટ્રેલિયામાં અંડર-૧૯ ટીમે ત્રીજી િખત િર્ડડ કપ જીત્યો હતો તો ઘરઆંગણે હૈદરાબાદમાં ટીમ ઇંલડયાએ ન્યૂઝીિેન્ડ િામેની પ્રથમ ટેમટમાં એક ઇલનંગ અને ૧૧૫ રને જ્વિંત લિજય મેળવ્યો હતો. ટીમના લિજયમાં િૌરાષ્ટ્રના ચેતેિર પૂજારાના ૧૬૫ રનનું મહત્ત્િનું યોગદાન હતું તો આર. અલિન બન્ને ઇલનંગમાં છ-છ લિકેટ મેળિીને મેન ઓફ ધ મેચ બન્યો હતો. આ િાથે ભારતે બે ટેમટ મેચની શ્રેણીમાં ૧-૦ની િરિાઈ મેળિી છે. રાજીિ ગાંધી મટેલડયમમાં િરિાદના કારણે લનધાારીત િમય કરતા મોડેથી શરૂ થયેિા ચોથા લદિિની રમતમાં અલિન જ છિાયેિો રહ્યો હતો. ત્રીજા લદિિે િરિાદના કારણે મેચ અટકાિાઇ ત્યારે ન્યૂઝીિેન્ડનો મકોર એક લિકેટે ૪૧ રન હતો, પણ ચોથા લદિિે ન્યૂઝીિેન્ડના બેટ્િમેનો ભારતીય સ્મપનરો િામે ઘૂંટણીયે પડી ગયા હતા. પાન-૪૦નું ચાલુ

ભારત વિશ્વ... ઓમટ્રેલિયા તરફથી બોલિમટોએ અણનમ ૮૭ રન કયાા હતા. ટનારે ૪૩ અને ટ્રેલિિ હેડે ૩૭ રનનું યોગદાન આપ્યું હતુ.ં ભારત તરફથી િંદીપ શમાાએ િૌથી િધુ ૪ લિકેટ જ્યારે રલિકાંત અને બાબા અપરાજીતે ૧-૧ લિકેટ િીધી હતી. કેપ્ટને ઉત્સાહ વધાયયોઃ સ્મિત લિજેતા થયા બાદ સ્મમત પટેિે જણાવ્યું હતું કે ચંદે મારો ઉત્િાહ િધાયોા હતો, મને લિિાિ અપાવ્યો અને તેણે

અલિન અને ઓઝાના તરખાટ િામે ન્યૂઝીિેન્ડનો બીજો દાિ ૧૬૪ રનમાં જ િમેટાયો હતો. આમ ભારતે એક દાિ અને ૧૧૫ રને લિજય મેળવ્યો હતો. ન્યૂઝીિેન્ડ તરફથી બીજા દાિમાં કેન લિલિયપિને િૌથી િધુ બાિન રન ફટકાયાા હતા. જ્યારે ઓપનર બ્રેન્ડન મેક્કુિમે ૪૨ રનનું યોગદાન આપ્યું હતું. ભારત તરફથી અલિને છ લિકેટ િીધી હતી. જ્યારે પ્રજ્ઞાન ઓઝાએ ત્રણ અને ઉમેશ યાદિે એક લિકેટ િીધી હતી. આ પહેિા ત્રીજા લદિિે ભારતના લિશાળ મકોર િામે ન્યૂઝીિેન્ડને ફોિોઓન થિાની ફરજ પડી હતી. ભારતના ૪૩૮ રનના મકોર િામે ન્યૂઝીિેન્ડની ટીમ ૧૫૯

રનમાં આઉટ થઈ જતાં તેને ફોિોઓનની ફરજ પડી હતી. પ્રિાિી ન્યૂઝીિેન્ડ િામેની પ્રથમ લિકેટ ટેમટમાં િૌરાષ્ટ્રનો ચેતેિર પૂજારા છિાઈ ગયો હતો. પૂજારાએ શાનદાર િદી ફટકારીને ભારતીય ટીમને રાહુિ દ્રલિડ અને િીિીએિ િક્ષ્મણની ખોટ િાિિા દીધી ન હતી. ઉર્િેખયની છે કે એક ગુજરાતીએ ઘણા િમય બાદ ભારત માટે ટેમટ રમતાં િદી નોંધાિી હતી. છેર્િે ૨૦૦૭૦૮માં ઇરફાન પઠાણે પાફકમતાન િામે બેંગિોરમાં િદી નોંધાિી હતી અને એ અગાઉ ૧૯૯૬-૯૭માં લદર્હીના ફફરોઝ શાહ કોટિા ગ્રાઉન્ડ પર િડોદરાના જ નયન મોંલગયાએ ઓમટ્રેલિયા િામે િદી નોંધાિી હતી.

રાજકોટઃ રાજકોટના રનમશીન ચેતશ્વ ે ર પૂજારાએ પુરવાર કરી દીધું છે કે તેની ગણના શા માટે ભાવવ 'ધ વોલ' તરીકે થઇ રહી છે. ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની પ્રથમ ટેટટમાં ચેતશ્વ ે ર પૂજારાના ૧૬૫ રન ભારત માટે નોંધપાિ બની રહ્યા હતા. ચેતેશ્વર પૂજારાએ જણાવ્યું હતું કે મને વન-ડાઉન ઉતારવાનો વનણથય લેવામાં આવ્યો ત્યારથી જ મેં હકારાત્મક અવભગમ સાથે રમવા નક્કી કરી લીધું હતુ.ં રાહુલ દ્રવવડે મને એકવાર વનડાઉન બેટ્સમેન તરીકે કેવા પ્રકારની રમત દાખવવી તે અંગે વટપ્સ આપી હતી. દ્રવવડે મને એવી સલાહ આપી હતી કોઇ પણ મ્ટથવતમાં મારે નેચરલ ગેમ જ રમવી જોઇએ, હું મારી તાકાતને ધ્યાનમાં રાખું. દવિણ આવિકા પ્રવાસથી મને ખૂબ જ શીખવા મળ્યું હતું. િીજા િમના બેટ્સમેનને કોઇ પણ મ્ટથવત માટે તૈયાર રહેવું પડે છે અને મને પડકારનો સામનો કરવો પસંદ છે. ચેતશ્વ ે રનો ટકોર ૮૦ રન ઉપર પહોંચ્યો એ સાથે જ તેના ૧પ૦ ફૂટ વરંગ રોડ પર અયોધ્યા રેવસડેન્સીમાં આવેલા વનવાસટથાને વમિો અને વિકેટરોનું આગમન શરૂ થઇ

કારણે અમે રન કરિામાં િફળ રહ્યા. મારા િુકાની, કોચ તથા પલરિારે મારામાં જે ઉત્િાહ રેડ્યો હતો, આત્મલિિાિ લિંચ્યો હતો તેના પલરણામે આજે હું િફળ થયો છુ.ં ખેલાડીઓને પુરમકાર અંડર-૧૯ િર્ડડ કપ જીતનારી ભારતીય ટીમના ખેિાડીને ભારતીય લિકેટ કન્ટ્રોિ બોડેડ (બીિીિીઆઇ) રૂ. ૨૦-૨૦ િાખનો પુરમકાર આપિાની જાહેરાત કરી છે. બીિીિીઆઇ પ્રમુખ શ્રીલનિાિને ટીમને શુભચ્ે છા પાઠિતા જણાવ્યું હતું કે બોડડ દરેક ખેિાડીને ૨૦ િાખ

રૂલપયા જ્યારે ટીમના િપોલટિંગ મટાફના દરેક િભ્યને ૧પ િાખ રૂલપયા અપાશે. ભારતીય લિકેટ બોડડના િેિટે રી િંજય જગદાિેએ ટીમને અલભનંદન આપતા આકરી મહેનતને કારણે િફળતા મળી છે. આ યુિાન ખેિાડીઓએ િાંબા િમયથી તૈયારી કરી હતી. આઠ ક્રિકેટર અંડર-૧૯ની ભેટ ઓમટ્રેલિયામાં િર્ડડ કપ જીતનાર અંડર-૧૯ ભારતીય લિકેટ ટીમમાં ઘણા ખેિાડી ભારતની લિલનયર લિકેટ ટીમમાં મથાન માટેના દાિેદાર છે. અગાઉ ભારત બે િખત

જુલનયર િર્ડડ કપ જીત્યું છે અને તેમાંથી દેશને આઠ ઇન્ટરનેશનિ લિકેટર મળ્યા છે. પહેિી િાર ૨૦૦૦ની િાિમાં ભારતે શ્રીિંકામાં િર્ડડ કપ જીત્યો હતો અને મોહપમદ કૈફની આગેિાની હેઠળની ટીમમાં યુિરાજ લિંહ મેન ઓફ ધ લિરીઝ બન્યો હતો. આ જ રીતે ૨૦૦૮માં લિરાટ કોહિીની કપ્તાનીમાં ભારતે મિેલશયામાં િાઉથ આલિકાને હરાિીને ટાઇટિ જીત્યું તે ટીમમાંથી લિરાટ કોહિી, િૌરભ લતિારી અને રિીન્દ્ર જાડેજા ભલિષ્યમાં ભારત માટે રપયા હતા.

લંડન પેરાવલમ્પપકમાં ભારતના ૧૦ ખેલાડી લંડનઃ ઓલિસ્પપક બાદ ૨૯ ઓગમટથી િંડનમાં શરૂ થઈ રહે િી પે રાલિસ્પપકમાં ૧૦ ભારતીય ખે િાડીઓ ભાગ િે શે . પે રાલિસ્પપકનું આયોજન ઓલિસ્પપક બાદ તે જ શહેરમાં કરિામાં આિે છે. ભારતીય પે રાલિસ્પપક િલમલતએ જાહેર કરેિી યાદી અનુ િાર પે રાલિસ્પપકની તૈ યારીઓ માટે ભારતીય ખેિાડીઓને પહેિા જ િંડન મોકિી દેિામાં આવ્યા છે. આ િષા ભારત પે રાલિસ્પપકની એથ્િે લટક્િ, પાિરલિફફંટગ, સ્મિલમંગ અને શૂલટંગ ઇિેન્ટમાં ભાગ િઈ રહ્યું છે. પે રાલિસ્પપક માટે ની ભારતીય ટીમમાં એચ. લગલરશા (હાઈ જપપ), જગિીર લિંહ (િોંગ જપપ), જયદીપ (લડમકિ થ્રો), નરેન્દ્ર (બરછી ફેંક), અલમત કુમાર (લડમકિ થ્રો), ફરમાન બાશા (પાિર લિસ્ટટંગ, ૪૮ ફકગ્રા) - રાજેન્દ્ર લિંહ રહેિૂ (૬૭.૫૦ ફકગ્રા), િલચન ચૌધરી (પાિર લિસ્ટટંગ ૮૨.૫૦ ફકગ્રા), શરત ગાયકિાડ (સ્મિલમંગ ) નરેશ કુમાર (શૂલટંગ) ભાગ િેશે.

ગયું હતુ.ં ચેતશ્વ ે રના વપતા અરવવંદભાઇ અને કાકા વબપીનભાઇ પૂજારા બંને સૌરાષ્ટ્રના ભૂતપૂવથ રણજી ખેલાડી છે. અરવવંદભાઇ કહે છે કે એક પરફેક્ટ બેટ્સમેનના તમામ ગુણ ચેતશ્વ ે રમાં છે. ટેટટ વિકેટમાં સૌથી મોટો પડકાર લાંબી ઇવનંગ્સ રમવાનો હોય છે. એ માટે જરૂરી ટટેમીના અને ધીરજ તેનામાં ભરપૂર છે. ચેતશ્વ ે ર ૧૩ વષથનો હતો ત્યારે અંડર૧૪ ટૂનાથમન્ે ટમાં તમામ િણેય વદવસ મેદાન પર રહ્યો હતો અને ૩૦૬ રન કરી અણનમ રહ્યો હતો. ચેતશ્વ ે રે અત્યાર સુધીમાં ચાર વખત વિપલ સેન્ચ્યુરી મારી છે એ એની ધીરજ, એકાગ્રતાને આભારી છે. તેનું બેલન્ે સ ઓફ માઇન્ડ અદભૂત છે. એ કદી નવથસ નથી થતો કે અવત ઉિેવજતઉત્સાવહત થતો નથી.

ટી૨૦ ટીમમાંથી પણ પીટરસનની હકાલપટ્ટી લંડનઃ શ્રીલંકામાં રમાનાર ટી૨૦ વર્ડડ કપ માટેની ઈંગ્લેન્ડની ટીમમાંથી કેવવન પીટરસનની હકાલપટ્ટી કરાઇ છે. આંતરરાષ્ટ્રીય વિકેટમાંથી વનવૃવિની ધમકી અને ટટ્રાઉસ સાથેના વવવાદના કારણે પીટરસનને ટીમમાંથી પડતો મૂકાયો છે. એસએમએસ વવવાદથી દવિણ આવિકા સામેની િીજી ટેટટમાં પણ પીટરસનને ટથાન મળ્યું નહોતુ.ં પીટરસનની હકાલપટ્ટીનાં કારણે તેની કારકકદદી પર પ્રશ્નાથથ મુકાયો છે. ૨૦૧૦ ઈંગ્લેન્ડ ટી૨૦ વર્ડડ કપમાં ચેમ્પપયન બન્યું ત્યારે પીટરસન

મેન ઓફ ધ વસરીઝ થયો હતો. વર્ડડ કપ ટીમમાં નોવટંગહામનો માઈકલ લપબ અને સસેક્સના ઓલરાઉન્ડર ર્યુક રાઈટે ટથાન મેળવ્યું છે. બન્ને ખેલાડી ૨૦૧૦માં ચેમ્પપયન ટીમના સભ્ય હતા. ઓલરાઉન્ડર રવવ બોપારા ટીમમાં ટથાન મેળવવા સફળ રહ્યો છે. િોડને કેપ્ટન પદે જાળવી રખાયો છે. ઈંગ્લેન્ડ ટીમ: િોડ (કેપ્ટન), જોની બૈવરટતો, રવવ બોપારા, િેસ્નાન, વિગ્સ, જોસ બટલર, જેડ ડનથબાચ, મ્ટટવન કફન્ન, એલેક્સ હાર્સ, કકસવેટ્ટર, માઈકલ લપબ, ઈયોન મોગથન, સવમત પટેલ, ટવાન, રાઈટ

! "

# !

# " !

#$

!

. # + . #

$ . ) # " + .

%

# #

#

#

# #

- . ' . $ ) & + . !( $ &/ * . , "

) # '/

& /

#


વિવિધા

Gujarat Samachar - Saturday 1st September 2012

23

હળિી ક્ષણોએ... જાણીતો હિન્દી ફિલ્મ ડાયલોગ જરા જુદી રીતે... યુવતીનો બાપ (પોતાની દીકરીએ પસંદ કરેલા યુવકને)ઃ તારી માહસક આવક કેટલી? યુવક (ગભરાતાં-ગભરાતાં)ઃ જી પાંચ િજાર... યુવતીનો બાપઃ એટલા રૂહપયાનાં તો અમારે ત્યાં કૂતરા માટેના હબસ્કકટ આવે છે. યુવકઃ એટલે જ અમે બન્નેએ ક્યારેય કૂતરું ન પાળવાનું નક્કી કયુું છે. • પત્નીની અંહતમહિયા ચાલતી િતી, પહત વ્યહિત િતો. પત્ની િતી એ વખતના હદવસો તેની નજર આગળિી વીહડયો ફિલ્મની જેમ પસાર િઈ ગયાં. પત્નીનો કવભાવ યાદ કરતાંકરતાં જ તે ઘરે પિોંચ્યો. એટલામાં આકાશમાં જોરમાં ગડગડાટ િયો અને વીજળી ચમકી. પહતએ હવચાયુું, ‘ઉપર પિોંચી ગઈ લાગે છે.’ • ગ્રાિકે િોટેલના વેઇટરને કહ્યું, ‘હું તને ચોખ્ખેચોખ્ખું કિી દઉં છું કે હું આ રૂમમાં તો નિીં જ રિી શકું. શું તું મને જાનવર સમજે છે? એક કચરા જેવો રૂમ રિેવા માટે આપ્યો. જેમાં માત્ર એક કટૂલ જ છે. કદાચ તું એમ સમજે છે કે હું પિેલી વખત શિેરમાં આવ્યો છું એટલે તું મને મૂરખ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે!’ વેઇટરે કહ્યું, ‘સાિેબ, આ તમારો રૂમ નિી. હલફ્ટ છે. • પિેલો કેદીઃ ચિેરો પણ દગો દે છે, એક વાર એક સાિેબ મને હદલીપ કુમાર સમજી બેઠા. બીજો કેદીઃ તું સાચું કિે છે, મારી સાિે પણ એવું જ િયું. મને જોઇ એક સાિેબ મને જવાિરલાલ નિેરુ સમજી બેઠા.

,L;1 )J)J 0I 8I=5J 'R/2I FI2I D5"+ +M (I 5I<8?1 BI0+J 89I1 (T *KW+ I40IR )J)J 0I W9>)J /I7I0IR 8Q(J $P08/2 5EI +M 5I<8?1 BI0 +I A(I, #M 'M0&M 9X2P +I(P+I Y5++M .)3J +I:1KR #M 'M 0I+M #M O *KW+ I40IR P ,& 0I'I W5+I+KR + 9P5KR $P (J 'M 9X2P D<1M 'U@1 ,L&U 2J 2HIR #M +M 'M(J )J)J 0I '2J O X&J'I #M D5"+ 801,C

)

"% ( #!"# ) *

& % ! % " "' " * " '( ' % & "

%N3J-P+ 8R, V +R.2S 2J+I.M+ 6I9 $!)J6/I ,20I2 W)GJ.M+ W0ACJ

S S

ત્રીજો કેદીઃ આ તો કંઇ જ નિી. હું જ્યારે ચોિી વખત જેલમાં આવ્યો, તો જેલર બોલ્યો, િે ભગવાન ! તું પાછો આવી ગયો.’ • ડોક્ટરે પેશન્ટને સલાિ આપીઃ જો તમે ઇચ્છતા િો કે તમારું બ્લડપ્રેશર સામાન્ય િઇ જાય તો, તણાવને તમારાિી દૂર રાખો. ‘તમારી વાત જરૂર માનીશ! આજે જ પત્નીને પીયર જવા માટે કિી દઉં છું. ’ તે બોલ્યો. • પત્ની (પહતને)ઃ આ સીધા કરવેરા અને આડકતરા કરવેરામાં શો િરક િોય છે? પહતઃ તું મારી પાસેિી રૂહપયા માગીને લે અને હખકસામાંિી ચૂપચાપ કાઢી લે એ બેની વચ્ચે જે િરક િોય છે એ જ. • એક નેતાનાં લગ્ન િવાનાં િતાં. તેમણે તેમના પી.એ.ને આદેશ આપ્યો કે આવતા પંદર હદવસના બધા જ કાયયિમ રદ કરી નાખો. બીજા હદવસે નેતાજીએ પી.એ.ને પૂછ્યુંઃ કાયયિમ રદ કરવામાં તને કોઈ તકલીિ તો નિી પડીને? પી.એ. ખુલાસો કરતાં બોલ્યોઃ ના સાિેબ, કંઈ ખાસ નિીં, પરંતુ એક બિેનને સમજાવતાં નાકે દમ આવી ગયો. તેમની સાિે બહુ રકઝક કરવી પડી. તે વારેઘડીએ એમ જ કિેતાં િતાં કે આવતા અઠવાહડયે તમારાં અને તેમનાં લગ્ન છે. • ગાંડાની િોસ્કપટલનાં નવાં લેડી ડોક્ટરે નસયને કહ્યુંઃ લાગે કે અિીંના દરદીઓ મારાિી બહુ ખુશ છે. નસસે મલકાઈને કહ્યુંઃ િા જી, બધા કિેતા કે નવા ડોક્ટરબિેન તો અમારા જેવાં જ છે!

% ( # "

) "! # "% ( #!"#

( % "

)

"' )"

%&

#$ '

"& ( #!"# $ % ' ""

#% & "

! * "

"' " % " * " ' " ($ % % & % "


સહેલાણીઓના સ્વગગ: દીવમાં બંગલો ખરીદવાની આકષગક તક

! +U T j Q l R 3+Qk Q &X \ (Q]0$Q !Q W @T l +lC Q ] q ;(Ql#q U] +] T LX=X 5$ > Q %P] X \ Q \ Q(T $\ ,)X Q @T 7$U T ^ \ % 7$U T ,T&% X \ X #,Q +] T Q% i &Q Q% X ;(Ql#q Q q( Q #T) \ #]= X X%Q6$U T +] T LX=X W! :$Q ; %X ;(Ql#q +])\ Q$` %T T +% Q ] Q GQ%Q W%(Q% $Ub X Z +] T T Q Q #Q +T# X X# Q +])\ Q$` X ([IT ; %X X (\2+` Q 8+ X +5#Q #9$Q X X & (Q \ Q Q] X Q Q] "%Q$ ;(Ql#@T +] T +Q % Q #] GQ%Q #X'(X& #\ T # Q % Q ]Q T \ U] l% Q# X # Q \7 \ T)5+ R ^# T %m +#Q X +] T U] Q+U] # Q +])\ #Q] (]l %P] T Q` T +] T #Q] l(l( %Q \ Q] l#@ GQ%Q ([l(4$+"% \7 \ T) +U T \ $Ub T ;(Ql#@T X (Q %Q \ U] + ` %T +#Q X % X $Ub X +] T T (T #,Q "X ;(Ql#q X # Q #Qn X l n !X$ LX T (Q%+Q#Q] #'T X !Q' T # Q #Q U@T X UO#Q Q $&K#Tq Q ^ Y T +Q]"'X& +] T X # X V % >X#T X #Q ( >X#T ! Q:$Q X ;(Ql#@T Q ! Q (Q]l =\ ( Q (Q#Q] $ l U X ;(Ql#q l(I"% Q .$Q Q# T \%T$#\#Q] +] T \5+ a % W %T

+] T #Q] X# X \- %X T (T #X'(T X \ FQ #W _ & X X Z j# X ;(Ql#q Q +] T Q jf 7$U T X%Q T Qk U"(\ $Q X > #(Q% l>& eccd#Q] 1$Q%X "$Q %\ Z5+%X # X <+T !Tq (Q% (X7!% eccd#Q] #Q%Q % A $%\ \ q(&X N#&\ $\ X =Tq (Q% (X7!% eccg#Q] #Q%T !Q$ Q+ + `%T 3$Q%X % ( X ;(Ql#q # X # T Z &T 7$U T Z+X \ #\ &T + +Q]"'(Q U] P] X # Q )T(Q` O +] T X # X (q( !K$U] X k ;(Ql#@T Q q( \ l+EQ] X i j+Q U q( X #Q ( +X(Qk # X Q ! Q +Q#Ql >\ X- \ X +!' Y \ +Q % %T ^ &Q \ Q q( X ! Q((Q#Q] # O $Q X %T!\ #Q Y "\ Q&$ )Q'Q ,\S; &\ Q Q&$\ Q%T @#\ ( X%X X \*T +] T Q >$\ \ GQ%Q )Q Q !LT X ( U #Q Y Q#T \#Q] \ )U] )Q %Q T Z #Ql, T Q +] T )\ X >\3+Ql, %T )Q"$Ub q( q((Q >X%X ;(Ql#@T Q %\$& 8! a ,\&#Q] ee +6 Y7!%X $\p Q%Q +] T \5+ a#Q] (Q T #W8$ % X U#Q( Q Tl R X !U %Q(T l %Q] U"(\

+Q#Q5$ #Q (T T #Q] T l(GQ \ X +] T M\ X >"Ql( $Q` X ;(Ql#q Q(X X Z Q l'$U #Q] " (Q T >Q ` Q %(Q T +(`@XJ El Q# +]R ` "lB X ;(Ql#q U ,p%\ " \ ^ \ $Q` X Q )%T%#Q] he ccc #X Q T T & q` X 8+ X X X Q T ,X(Q$ X X Q MQ GQ%Q $\/$ +W% Q& &$ Q #X' T +p`$X& +] T Q +W%\ X X %\ Q _ X +Qp %(Q#Q] Z %Q, (Q#Q] Q#$Q! T( Y X ;(Ql#@T # Q ( W D T# #[+W% Q X +U] % +H ;(% #]l % X "W Q #] T % Q %T X X # Q +] T >X# X 3$Q U] #Wl `#] ;(O X =X ; ' +] \ Q Q% X ;(Ql#q Q Q$\` Z >olD T #Q= & % W %(Q \ ? >$Q+ $\` X X +W% +Q#X T(\ %(Q X(\ X %+ %Q( Q%X # Q @# T O!O #U&Q Q &X(T %,T X Q # T (X!+Q \(T %,T

" !"

&

!

!

! %

$$$

& "

#

! !

#

% & & % & % #) & & % & %, % % ) , - E G G'E G "E E N H E'N K "E 6K "EO S E7 $E+ "&K K K $%K0.* G "E5 $^$ #H^ '^*T G E ^'BE G 1#E* E E$ E`HO K M $$N % ! *E ,%E* E G G'E G G E"EO $E+ E# K K "E E E H E'E G $K(E Q K $E+ "&K K G ^$* $T N "E U F5 , K "K G G"K 'E XWW %N N K *O #ET + E " K K !E$K M *E E$ "E E N H E'N E#" $+K N + N G"K Q K DO M K "K N E' N $K ' H O %K K M G #H; E NT HO *K' $K $EO "K K 7 "^+ E *H G ^ #^" 8'E+G $EO ^ '*"EO N %G $ E G G'E "E L +K'E#HO + HO *O(N "EO "E%J" _HO M "E" %N N K "E 6K "EO E5*G $E+ K

" % /, " ' * $ " ) " !$

સહેલાણીઓના સ્વગગ ગણાતા દિવમાં મૂળ િીવના સ્થાદનક લોકો, સોરઠ અને ગુજરાતના રહીશો માટે તમામ સુખ સુદવધાઅો ધરાવતા બંગલાની યોજના લઇને કાસા ડયુ દિવ'ના આયોજકો લંડન પધાયાગ છે. િીવ નામ ટાપુ4> ઉપરથી 4E("દિપ એટલે 4 "4 પડે4લ છે. 9 િીવ 6 ગુ; જરાતની 9 7= 4 આવે C& 4લ નાનકડો 6 4 #C0 4 9 "$>૬૦૦ %7 6વષગ7= નજીક ટાપુ છે.%=િીવમાં લગભગ 4* ં રાજ 4* હતુ 4 ં. &< "9 6 બાજુ AB િદરયો C& 4ઘુઘવે પહેલ: ા 9 પોટટ"9 6ુગ%4 ીઝ પ્રજાનુ િીવની ચારે %=#< < ધોધલા, C"# નાગવા, 9 ચક્રતીથગ ' 4 9 અને બીજા "> 6 બીચ છે 9 અને = 7 િીવમના 4% 9 4 ડ6ી, દવશ્વ+ દવખ્યાત છે.6 િીવમાં ૬૦૦ વષગ9 6જુનAB ો કકલ્લો,C& િીવાિાં < 9વ, ચચગ 4D< ! 9 "6 9 જાણીતા 9 < ગંગ4*ેશ્વર4 મહાિે , મ્યુઝ9 ીયમ,C"માકકે<ટ, જહાજવાડો C"24લા 6 છે. િીવમાં ) < 4 પ્રવાસીઓની 4 9 +સુદ4% <> &સારા< રસ્તા, આવે વધા માટે &9 9 ; "6 "6 4 4 + 4% 4 4 3 9 છે.9 િીવ9 હોટેલ્સ, દરઝોર્સગ, રેસ્ટોરડટ વગેરેની સગવડતા ઉપલબ્ધ 9 6 બસ, ટ્રેન તથા C& 4એરપોટુ 6 િારા7 4=અડય7 4= શહે/રો 6સાથે < જોડાયે #4>" <લ લકઝરી 4 #C0 9 9 %= 4 4 ! @? %9 * 4 : છે. &< િદરયા "9 કકનારે 6 C&તરવાની, 4 6 પેરા સે4"4 < & પે<રા ગ્લાઈડીંગ, 9 ( 4 ઈલીંગ, % 4 6 4= " 7 %4 6 4 9 9 9 4= / 6 4 વોટર સ્કુટર તથા બીજા વોટર સ્પોટસગ તથા બોટીંગની <સગવડ &< 9 . િીવમાં ( 4 નાળીયે %7 6 રી 14= 9 < "4વૃક્ષો 4"4 ઉપલબ્ધ છે તથા&< હોકાના વધારે7= 4 ." 4" 8 < & 7 = 4 > = 7 6 પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. જેને કારણે િીવનું સૌંિયગ િીપી ઊઠે" છે7 . "4 િરદમયાન 4 : 4E(" " 7 આલ્હાિક 4" > 4હોય 7= & છે=7 . આખા વષગ િીવનુ9 ં વાતાવરણ "4 4 4"4 = 7 & = 7 + 4% 4 4 4 4 9 વરસાિ સારો હોવાને લીધે તથા હવામાન સારૂ રહેતુ હોવાને ; 7 હંમ%ેશ6ાં હદરયાળુ 4 4 6 6તથા પ્રિૂ "6ષણ મુ"6ક્ત રહે4 4છે. 9 6 કારણે <િીવ 4 ‘‘કાસા <> % ડયુ િીવ ર્વીન 5, બં7 ગલોઝ’’માં C& 4 ૩ 6બી.એચ.કે 4 #C0. ર્વીન " 7 C"> % ં 6 આયોજન 4= C %કરાયુ > ં છે%4 6 &<"4 ડયુ 7= &4િીવ ર્વીન - 7= બંગC7 લોઝનુ . ‘‘કાસા C 9 %4 %45* 4 < &9 6 & = 7 બંગલોઝ’’માં પાકકીંગ, પાકા રસ્તા, સ્ટ્રીટ લાઇટ, મુખ્ય એડટ્રી ગેટ દસક્યુરીટી કેબીન, ટાઉનશીપ ફરતે કમ્પાઉડડ વોલ, િરેક કોમન પ્લોટમાં લેડડસ્કેપીંગ, બંગલોના કંમ્પાઉડડમાં વૃક્ષો તથા લોનની સુદવધા આપવામાં આવી છે. નાળીયેરી અને હોકાના વૃક્ષોની હારમાળાઓમાં , - *O^ 'Eસમાયે*EOલ ડયુ E N િીવનું કુિરતી સૌંિયગ અને િદરયા પરથી સતત વહે ત ા પવનનો H E'N EO T K +&'HO આનંિ અનુભવવા તો ‘‘કાસા ડયુ િીવ ર્વીન બંEOગલોઝ’’માં $'E"EO HO #NબંગG લો લેવો જ પડે. +N'EશહેN ર"Hની=N ભીડથી ET"EO થોડે" િૂર Nછતાં શહેરની તમામ સુખ સગવડો $+K %E કલબ હાઉસ, જોગીંગ ટ્રેક, દચલ્ડ્રન જેવી કેK અિભુતG લેડડસ્કેપM ીંગ, %N N T " EO $E+ પાકક, દજમ્નેદશયમ, લાયબ્રેરી, ગાડુન, પાકા રસ્તા, સ્વીમીંગ પુલ, "Kદસક્યુ &''Eદરટી, "E L કમ્પાઉડડ N $ :K*વોલ %K તથા મંદિર સદહતની તમામ +K$K K N M %E સુદવધાઓ વચ્ચે આપને ET& માટે ર્વીન બંગ્લોઝની ટાઉનશીપ 0*N% N #N $K K દવકસાવવામાં આવી રહી છે % < ^: "EO \ ')T .E પ્રવાસીઓના સ્વગગ સમાન િીવથી ફક્ત ૨3#^; માઈલના અંતરે ૬૭મી મહાપ્રભુ જીની 'Kબે%ઠEક, K આજરા T E E''E"EO K K જૈ%Eન તીથગ સાસણK"EO ગીર તથા બાર "E , L ગુપ્ત "પ્રયાગ *5 N અને*"#K ][ E N $ જ્યોદતદલિં E$ ગ #NTમાંનK ા એક K K Nસોમનાથ, E E 'તુલ $Eશીશ્યામ HO + HO તીથગ અને ઉના J EO E આ0*N% $ K0*રહેEલા પ્રોજેક્ટની નજીક નવા દવકસી 'E સાથે J EO અહીં N લીલુ #N ડી K N અને % ઘુE'G K ધરતી ઘવતાG Eિદરયાનુ ં સાદનધ્ય ું છે. સમૃદિ, #ET E સમાયે E$ લ*?E+ E N G 9M 0 E" E " T EO G $E+ સલામતી અને સગવડોનો સુભગ સુમેળ ‘કાસા ડયુ િીવ’ના '#Na> K2%EO Xયોજના ')T માત્ર G +N'E O K સભ્યો K K ૧૩૭ HO જે9Mટ0લાM મયાગE3#H દિત ર્વીન બંગલોઝની *Oમાટે ^ 'Eજ છે G.G E E + E K K *O E K Gb ^'@#H> ^ (# T E H!' $^"#E K ટાઈટલ 0 $દિયર L $ એન.ઓ.સી., ' $આ યોજના K N માટે E G એન.એ., JO + E અને જરૂરી(િરેકE પરવાનગીઓ મેળવવામાં . O + HO M 'E&G +N E N 9Mઆવે 0 M લ છેE3#H અનુભવી," પ્રદતદિત K" અમિાવાિના K N $ G બાહોશ E %E!N N " K અનેE પ્રમાદણક *"# G આયોજકોની ખાત્રી સાથે ન ં ુ આયોજન. ‘કાસા K 'EO-#E E ' $ *O^ 'E HO ડયુ T K િીવ’નીK2સાઈટ %EO K ઓકફસ નયનરમ્ય તૈયારG છે. સેમ્પલ 8#N $'E G 8K$બગીચા E "&Gસાથે ')T T J હાઉસ 'પણG +તૈયGાર થઈ ગયેલ છે. #HO + HO EO E E %E! K "E L ZW E 0 E "R ^'માટે E#HV શ્રીM ‘‘કાસા ડયુ િીવ’’ના બુકીંગb/#E તથા પુE છપરછ ^'(K ) E' E 0*N% N " K " $G ( (K રાકેશભાઈ શાહ (લંડન)નો ફોન નંબર ૦૨૦ ૮૯૦૦ ૯૯૯૫ $G 'E "E L K *A" N K 4 #T +(K : અને ૦૭૯૫૦ ૫૮૬ ૮૯૫ Email +N'E G K" K J EO EO G^"#N E" $G #N +'K tiku_64@yahoo.com અથવા શ્રી બંકીમ િવે ^&#K K K0* E N CO N T ' $ E%G (ઇન્ડડયા)નો ૯૮૨૫૩ ૩૮૪૯૨ % E'G K N E G $G K ( IP HO K "E$E K O N E-mail 'N E$: davebankim@gmail.com #NT K K $G ( IP HO %E સંપકક કરવા K0* EદવનંતીN છે. X]]Y"EO "E$G ( IP HO

/ " &/ # " 0 & % $ % ' * + . " *

% 1

London Clinic: 020 7476 2530 Leicester Clinic: 0116 266 3939

Ayurvedic Herbal Clinic Ltd. 218 Melton Road, Leicester LE4 7PG UK www.ayurvedichelpline.com email: ayurvediccourse@aol.com Mob.: 07801 027 571

% ( " *

& "+

'

$

"

+

/ %

% " %" 2 3 % %, % ) & + %3 & * % + %, ( . % & & % & % %, % % ) & & 3 ! %, ', % 0 0 ) ', 3 % ) $ , &


મહહલા-સૌંદયય

Gujarat Samachar - Saturday 1st September 2012

હર રંગ કુછ કહતા હૈ

ફેશન ટ્રેન્ડનો ખૂબ મહત્ત્વનો મહટસો હોય તો તે છે રંગ. તમે વટત્રોની ટટાઇલ મવશે મવચારશો તો તમારા મદમાગ પર મવમવધ રંગોનું મેઘધનુષ છવાઇ જશે. અહીં કેટલીક મટપ્સ આપી છે, જેને નજરમાં રાખી દેહલામલત્યને મનખારી શકો છો. સ્કિન-ટોન પ્રમાણે રંગ બ્લુ, ગ્રીન, પપવલ જેવા કોલ્ડ કલસવ પીળાશ પડતી સ્ટકન હોય તો સારા લાગે છે. જ્યારે િાઉન, રટટ, ઓરેન્જ જેવા કેટલાક વોમવ રંગો શ્યામ ત્વચા પર શોભે છે. બ્લેક અને વાઇટ નેચરલ રંગો છે, જે કોઈ પણ અને ક્યારેય પણ પહેરી શકે છે. સફેદ રંગના બધા જ શેડ ડાકક

કોમ્પ્લક્ે શન ધરાવતી વ્યમિ પર વધુ સેક્સી લાગે છે. આ જ પ્રમાણે બ્લેક શેડ ગોરી ત્વચા પર જાદુ કરે છે. મેટામલક ટોનની વાત આવે ત્યાં જ્વેલરી હોય, ફેમિક કે એક્સેસરીઝ, જો ત્વચા ગોરી હશે તો એ સારા લાગશે. જો ઘઉંવણણી ત્વચા હશે તો ચાંદી શોભશે, જ્યારે શ્યામ હોય તો તાંબ.ું િદ-િાઠી પ્રમાણે રંગ રંગોથી શરીરની ખામીઓને ઢાંકી શકાય છે અને સુદં રતાને વધુ મનખારી શકાય છે. ઘેરા રંગોથી શરીર પાતળું લાગે છે. શરીરનો કોઈ પણ ભાગ જો હાઇલાઇટ ન થાય એવી ઇચ્છા હોય તો એ ભાગમાં ડાકક શેડ પહેરો. જો વજન થોડું વધારે હોય કે બોડી ફ્રેમ પહોળું હોય તો ડાકક રંગોનાં કપડાંમાં તમે પાતળા-લાંબા લાગશો. શરીર ખૂબ વધુ પડતું પાતળું હોય તો લાઇટ રંગોમાં શરીરના ભાગ વધુ હાઇલાઇટ થશે, શરીર હેલ્ધી લાગશે. વ્યમિત્વ અને રંગ બોલ્ડ પસવનામલટી ધરાવતી વ્યમિઓ િાઇટ અને ઊડીને આંખે વળગે એવા રેડ, યલો તેમ જ ટટ્રોન્ગ ઓરેન્જ, બ્લુ અને ગ્રીન કલસવ ખૂબ સહેલાઈથી પહેરી શકે છે. મોટા ભાગના નોમવલ પસવનામલટી ધરાવતા લોકો પેટટલ શેડ પસંદ કરે છે. પેલ મપન્ક, ટકાય બ્લુ, મમન્ટ ગ્રીન, આઇવરી, બેજ, બ્લેક એન્ડ વાઇટ તેમ જ િાઉનના બધા શેડ સામાન્ય રીતે લોકો અવારનવાર પહેરે છે. િાઇટ રંગોમાં વ્યમિ યંગ લાગે છે તેમ જ યંગ ફીલ કરે છે. એ જ રીતે ગ્રે, બેજ, િાઉનના ડલ શેડમાં દેખાવ મેચ્યોર અને ક્લામસક લાગે છે. િઈ સમયે, િેવા રંગ પહેરશો? ઉનાળાની બપોરે ગોલ્ડન, મસલ્વર, કોપર જેવા મેટામલક શેડ પહેરવાનું ટાળો. એના કરતાં એવા રંગો પહેરો, જે સીઝનને સાનુકળ ૂ હોય. વાઇટ અને ગ્રીન તેમ જ બ્લુના પેટટલ શેડ્સ ઉનાળામાં આરામ આપે છે. મશયાળાની ઠંડીમાં લાલ, યલો, િાઉન, રટટ જેવા વોમવ શેડ પહેરવા જોઈએ. અહીં એક મનયમ છેઃ ઠંડીમાં ઠંડક આપતા રંગો અને ઉનાળામાં ગરમી આપતા રંગો

ે ાં મદવસે આછા અને રાત્રે પહેરવાનું ટાળો. હંમશ ઘેરા રંગો પહેરો. મતલબ એ કે વાઇટ, આઇવરી, બેજ અને ગ્રે રંગના પેટટલ શેડ બપોરના સમયે, ઓફફસના કે શોટટ ડે મપકમનકમાં પહેરી શકાય. બ્લેક, બ્લુ, ગ્રીન, પપવલ, રેડ જેવા રંગોને રાતના સમયે પહેરવા માટે સાચવો. જ્યારે અસમંજસમાં હો કે કયો રંગ પહેરું ત્યારે એવો રંગ પસંદ કરો જે તમે જ્યાં જઈ રહ્યા છો ત્યાંના માહોલ, મૂડ અને લાઇમટંગને શોભશે. જેમ કે, લગ્ન પ્રસંગે લાલ-લીલો રંગ જ શોભે. સોબર અને લાઇટ શેડ ઓફફસમાં, જ્યારે કેઝ્યુઅલ આઉમટંગમાં િાઇટ પહેરી શકાય. ફોમવલ ઓકેઝનમાં ડીપ, ડાકક અને

25

ટટ્રોન્ગ કલર પહેરો. જો પાટણીમાં કલરની થીમ હોય તો એ જ રંગનાં કપડાં પહેરવા જોઇએ. મમક્સ-મેચ અને િોન્ટ્રાકટ બે પ્રાઇમરી કલર (લાલ, પીળો, બ્લુ અને લીલો) એકસાથે પહેરો ત્યારે ધ્યાન રાખવાની ખાસ જરૂર છે. ટોન-ટુ-ટોન પણ રંગો પસંદ કરી શકાય, જેમાં એક જ કલર પેલટે ના બે શેડ એકસાથે પહેરવામાં આવે છે. બે જુદા જ રંગોને કોન્ટ્રાટટમાં પણ પહેરી શકાય, પરંતુ એ બે રંગો એકબીજા સાથે શોભવા જોઈએ. રંગો પસંદ કરો ત્યારે હંમશ ે ાં એને ચહેરા પાસે રાખીને પારખવા. બે ટટ્રોન્ગ રંગો કદી એકસાથે પહેરવા નહીં.

સતત હલાવતા રહેવું. ત્યાર બાદ સામગ્રીઃ દોઢ કપ િશ કરેલા આ મમશ્રણને એક બાઉલમાં કાઢી મકાઈના દાણા • એક કપ લો. ઠંડું થાય એટલે એમાં કાંદા, છીણેલું પનીર • અડધો કપ આદું-મરચાની પેટટ, કોથમીર, બારીક સમારેલા કાંદા • બે હળદર, ધાણાજીરું, આમચૂર ચમચી આદું-મરચાની પેટટ • પાઉડર, અનારદાણા પાઉડર, અડધો કપ ચણાનો લોટ • અડધી ચમચી હળદર • એક મકાઈ-પનીર પકોડા મીઠું ઉમેરી બરાબર મમક્સ કરો. ચમચી ધાણાજીરું • અડધી ચમચી આમચૂર ચણાનો લોટ તેમ જ જરૂર પ્રમાણે પાણી ઉમેરી પાઉડર • બે ચમચી અનારદાણા પાઉડર • બે ભમજયાં પડે એવું ખીરું તૈયાર કરો. ફ્રાઇંગ પેનમાં તેલ ગરમ કરીને ખીરામાંથી ચમચા સમારેલી કોથમીર • મીઠું ટવાદ પ્રમાણે મિટપી અને સોનેરી રંગના થાય પકોડા તળો. • જરૂર મુજબ પાણી • તળવા માટે તેલ રીતઃ એક નોનસ્ટટક પેનમાં મકાઈના દાણા એને પેપર પર કાઢો. ગરમાગરમ ચા અને અને પનીર લઈ બે મમમનટ સુધી ગરમ કરો. ગ્રીન ચટણી અકે સોસ સાથે સવવ કરો.

* # &#,#(! #( .$ + -# .($ # )) , ,.**&1 *.+ / ! - +# ( )) )(&1 .&& 0 #(! - +#(! , +/# (! ! ' (*-#)( #+-" 1 * +-1 ((#/ +, +1 #/ )' 1 " - ), "#( , #22 ).(- + ) %- #& +-# , )+*)+ - ( 0 #(! .( -#)( ,* # &#,-, .( + &, * # & #, ).(- (# )+' 0 #-#(! ,- 3 / #& &

)(-

-

'& ," )(#

$12 ,/3$2(,& **1 %-0 $##(,&1 $"$.2(-,1 (4(* $0$+-,($1 5'(!(2(-,1 -,%$0$,"$1 -"( * -0.-0 2$ 4$,21

%>,>0 91 <> (08?0 48 )07-60C D 748?>0= A,65482 /4=>,8.0 1<97 )07-60C #,<5 %>,>498 4 >0.3 ,8;?0>482 ,66= 19< )0//482 ,8/ $0.0:>498= <00 .,< :,<5 19< .,<= +9?< 9A8 .,>0<0<= ,<0 A06.970/ <00 =0>?: 91 .3,4<= ,8/ >,-60= :<9@4/0/ ?66C ,4< .98/4>498 ,66= <4/0 <997 .3,82482 <997 1,.464>40= 4@46 ,<<4,20 4.08.0 %:0.4,6 ,119</,-60 <,>0= 19< A005/,C= 0@08>= =?.3 ,= 19< 3,8/69 ,>64 (4/34 ,308/4 8423> ,8/ ,<-, 4<>3/,C #,<>40= 884@0<=,<C #,<>40= #<4@,>0 ?=4.,6 #,<>C ,>3, ,8/ ,@,8 9< ,8C 9>30< >C:0 91 :,<>40= ?=480== 00>482 .977?84>C 9<2,84=,>498= 00>482 .,8 -0 ,<<,820/ A4>3 =:0.4,6 :<4.0= /?<482 A005/,C=

";( 8 6 E + # < 8 6, GF L L 6 ; 6"; /8 $26"8# 6 8 6 $;& 3 8 $9L" 6 ? $" ? ; 2 - 6 8 < ? ?N 8 $1 ; KIF 8 " 9 6 L@ , ? $ ; 8 # = "8 L$ A ;& ;& "8 < 6 L +$6 ; " < "6 * 6 8 6" 6 $;& 6 4; &; "; A %? 6@ M L $;'# ; 6@) ? 6 8 $ 6 %C 8 6 B $6@N 6 6 L"L ;"6 6@ L -$@ ? 6 "6 6 < 2 - 6 9@ + ! GIF 8 GJF 6 6 < .8 6 6 E 66 $@ ? = $D 9@ ? 6 8 # ? ? 4; &; "; A %? ): 8 & 8#& " & 6 ; > 6 "6 6 < 7; & 5 ? 8 * "+ 6 L$L" ; ; 6 < 6 $&$ 6"; ; 8 ;$ L A "6 $6 6L $@+ 6 ? 8 L A 6 < HI 8 6@ 8 GFF * L0 ? ;$8 # = "8 L A 5 ? 8 * "+ 6 ; "$&+ ( !'

)&

-,2 "2 ,B

( !'

)

+# $

% *

#

$*

$+ (* 1 *$1 1 22 4(1 "- 3) %%("$ '-301 0$ 98 D %?8 ,7 >9 :7 (40A482 .,8 -0 ,<<,820/ 19< 9?> 91 9114.0 39?<= ,8/ A00508/= -C :<49< ,::948>708>=


26

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 1st September 2012

૨૫૨ ૧

૭ ૯

૧૦

૮ ૧૧

૧૨

૧૩ ૧૪

૧૫ ૧૬

૧૭ ૧૮

૧૯

૨૦ ૨૨

૨૧ ૨૩

૨૪ ૨૫

૨૬

૨૭

૨૮

૧. દેશનું પ્રધાનમંડળ (અંગ્રેર્) ૪ ૨. નદીમાંથી ખોદેલો મોટો કાંસ ૩ ૨ ૩. મુકદ્દર કા તસંકદરની જોહરા ૪. ભય, જોખમ ૩ ૬. િયિટક ૪ ૮. િાચક, િાઠક (અંગ્રેર્) ૩ ૧૦. એક િાદ્ય, નરઘું ૩ ૧૩. તાબેદાર રાજ્ય ઉિર રાજ્યને દર િષચે ભરે તે ૩ ૧૪. દૂધની મલાઈ ૨ ૧૬. શતિિાળું, તૂટે નહીં એિું ૪ ૧૮. આજુબાજુ, નર્કમાં ૪ ૧૯. ભાિનગરનું લાડકું નામ ૩ ૨૧. સૂયિનો ગરમ પ્રકાશ, તાિ ૩ ૨૨. બતિસ રૂિે અિાતું મહેનતાણું (અંગ્રેર્) ૩ ૨૫. િરિાનગી, છૂટ્ટી ૨ ૨૬. સ્નેહ, લિ ૨

• કાિડ ઉદ્યોગમાં મંદીની ઘેરી અસરને કારણે સુરત શહેર અને આસિાસના તિપતારોમાં આિેલા ૨૮ જેટલા ડાઇંગ-પ્રોસેસીંગ એકમો બંધ થઇ ગયા છે. તમલો ખરીદિા કોઇ તૈયાર ન હોિાથી મશીનરી પક્રેિ કરીને જમીન િેચિા

બુ તિ

િ

િી

ખો

ટ્રે

ર્

બે

સી

રે

ક રો

તન

દા

યું

રો

યા ર

ળી

તડ બે બ

ડી

૮ ૭

િ

લી

િા

રો

િ

ડું

૨ સુડોકુ-૨૫૧નો જવાબ

નવ ઊભી લાઈન અને નવ આડી લાઈનના આ ચોરસ સમૂહના અમુક ખાનામાં ૧થી ૯ના અંક છે અને બાકી ખાના ખાલી છે. તમારે ખાલી ખાનામાં ૧થી ૯ વચ્ચેનો એવો આંક મૂકવાનો છે કે જે આડી કે ઊભી હરોળમાં રરરિટ ન થતો હોય. એટલું નહીં, ૩x૩ના બોક્સમાં ૧થી ૯ સુધીના આંકડા આવી જાય. આ રિઝનો ઉકેલ આવતા સપ્તાહે.

શ્રા

લો

બા િો

મા

મં

• સુરતમાં આશરે રૂ. ૧૦૦ કરોડના ખચચે અતત આધુતનક હોસ્પિટલ આકાર લેશે. કતારગામ તિપતારમાં બનનારી આ કાતડિયાક અને સુિર પિેશ્યાલીટી હોસ્પિટલ માટે સમપત િાટીદાર ટ્રપટને િાતષિક રૂ. ૧ના ટોકન ભાડે િર ૧૩૯૯૮

કાઢિામાં આિી છે. મંદીના ચક્કર ઉિરાંત કાચામાલસામાનની કકંમતમાં થયેલા અસહ્ય િધારા સામે જોબચાર્િસમાં કમાણી ન હોિાથી પ્રોસેસીંગ એકમો બંધ થઇ રહ્યા હોિાનું િાંડસ ે રામાંના એક તમલ-માતલકે જણાવ્યું હતુ.ં

૭ ૫ ૯ ૬ ૮ ૩ ૨ ૧ ૪

૬ ૮ ૧ ૨ ૪ ૯ ૫ ૭ ૩

૨ ૩ ૪ ૫ ૧ ૭ ૯ ૬ ૮

૪ ૭ ૮ ૧ ૯ ૨ ૬ ૩ ૫

૩ ૯ ૨ ૪ ૬ ૫ ૧ ૮ ૭

૫ ૧ ૬ ૭ ૩ ૮ ૪ ૯ ૨

૯ ૨ ૫ ૩ ૭ ૧ ૮ ૪ ૬

૮ ૬ ૭ ૯ ૨ ૪ ૩ ૫ ૧

૧ ૪ ૩ ૮ ૫ ૬ ૭ ૨ ૯

ચોરસ મીટર જમીન ફાળિિાનો સુરત મહાનગરિાતલકાની પથાયી સતમતતની બેઠકમાં તનણિય લેિાયો હતો. અંદાજે રૂ. ૨૦ કરોડનો બજારભાિ ધરાિતી આ જગ્યા ઉિર રૂ. ૧૦૦ કરોડના ખચચે હોસ્પિટલ બનશે.

54

# " #

લે

તા. ૨૫-૮-૧૨નો જવાબ ૧. માધુિુરા બેન્કનો મુખ્ય તડફોલ્ટર ૬ ૫. તિપતી ધમિતચહ્ન (અંગ્રેર્) ૨ ૭. સાતબતી, ભરોસો ૩ ૯. એક જાતની સોટી ૩ ૧૧. રપતો, માગિ (અંગ્રેર્) ૨ ૧૨. િતરાનું કે પ્લાસ્પટકનું િહોળું િાણીનું િાસણ (અંગ્રેર્)૨ ૧૩. ચીિટ, કાળર્ ૨ ૧૫. સુંદર પત્રી ૩ ૧૭. બીિું, ગભરાિું ૩ ૧૯. બહેનની દીકરી ૨ ૨૦. િુરાિો, સાતબતી ૩ ૨૨. ઋતષકિૂર અને તડમ્િલની એક કફલ્મ ૨ ૨૩. િિ, ફાટ ૨ ૨૪. ઘોતડયું, િલના ૩ ૨૭. તશિા, દંડ ૨ ૨૮. સલામત નહીં એિું ૫

$ !

# #

!

4#4 $ % $ $ % /323 $+ " ' ' ! & ) ( $ $ $% ' 1 0 6 $ $ % & $ %4 " & % & % $ ( $ $ $% ' 0. % 01 , % $ & $ % & * % + $ , ' $ $ & ) * $ $ $ ' $ * * $ ' ' + $4 + %

$01) ,/%& #

#

!

"

$#&" +0$.+!0&,+!)

%!)/ 0") 0#, *-$

" ' #

% " $

$

! !

,+0!"0 ,2 *!&) $01) ',/%& %,0*!&) ", 1( 222 %&+#1-.&$/0(',/%& ", 1(

Shree Aden Depala Mitramandal U.K. Charity: 293627

67A Church Lane, London N2 8DR Tel: 020 8444 2054 or 020 8346 6686 Well suited for Socials, Religious, Cultural and Official events. Terms & Conditions Apply.

" .

!

#

!

!%!.!'

0 3

"

&

*0 - $ , ( * !* ( 0 ) ) ( - ( , , ( ( (!* ( ( ) %*& # * !) *

(/ . 6

4! 28 .

,"

0 ( * / ( ) * , ( ( * ( + !* ) ' * $ ( 0! . ( ( ) ( *

2 . /# 8' . .

8

.* 8 4 78 2 . 2 2 2 4 .5 .8 &.)

"'%#%*/- ","(*)%"- 3 *, ,,% #"- **& .$ /)", ' , 2",4- 3 $ & ) 3 .2 ) , 2 ) .$ $ **& 3 $,"" 1(% **& 3 % **& '-$ ,+ **& ". . *(" *, $*+

. . 2 . 9 1 (/ . $/ , (/ + / $ 5 9 1 -%.8 6 4 9 1 (/ .5 -0 . 0 . 1 8 2 9 1 (/ 5/ 8

" "

/#/-. /#/-. $ , . 2 -3 *

$ "

$ ! $

2 2 2

/#/-. ,%1.*) "+."( ", "( '"2

!"

#

" %

%

& *$!% !& , ," ) +! )''% !+!0 & .')#!& * !&+ )& +!'& $ ('$! / -!* ) !& % "') )!+!* '- )&% &+ ( )+% &+ !& '& '& !-') &'& *%'# ) & &'& )!&# ) & $!-!& !& ( & &+$/ !&-!+ * !& , )! +. & / )* ' ') )$/ & &+ % ))! ()'*( +!- )! * ',$ '- ) + $$ *$!% & .!+ ',+ !**, * *+ &' )

!


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 1st September 2012

કરમસદ સમાજની ભજન સંધ્યા અને એજીએમ કરમસદ સમાજની ભજન સંધ્યાના કાયયક્રમનું આયોજન તા. ૯-૯૧૨ના રોજ બપોરે ૪થી સાંજના ૭-૦૦ દરમમયાન NAPS હોલ, ૨૬બી ટૂટીંગ હાઇથટ્રીટ, ટૂટીંગ SW17 0rG ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રસંગે ડીનરનો લાભ મળશે. જ્યારે કરમસદ સમાજની એડયુઅલ જનરલ મીટીંગ તા. ૧૬-૯-૧૨ના રોજ બપોર ૩-૦૦ કલાકે બાનયમહલ કોપયુમનટી હાઇ થકૂલ, યેડીંગ લેન, હૈઝ UB4 9LE ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. બપોરે ૩થી ૪ સ્નેહમમલન અને રીફ્રેશમેડટ, તે પછી મનોરંજન કાયયક્રમ અને સાંજે ૫થી ૬ મમટીંગ અને નવા હોદ્દેદારોની વરણી થશે. રસ ધરાવનાર વ્યમિએ પોતાના ઉમેદવારી પત્રો તા. ૯-૯-૧૨ પહેલા મોકલવા મવનંતી. સંપકક: મનહરભાઇ પટેલ 020 8777 4881.

આપણા અતિથી: તિનોદ પટેલ સૌરાષ્ટ્ર-ગુજરાત અને દેશ મવદેશમાં પોતાના ગીત સંગીત થકી ખ્યાતનામ થયેલા ગાયક શ્રી મવનોદ પટેલ યુકેની ટૂંકી મૂલાકાતે પધાયાય છે. ગાંધવય મહા મવદ્યાલય, અમદાવાદમાંથી સંગીત મવશારદ તથા સંગીત મશક્ષા મવશારદમાં પ્રથમ થથાન મેળવનાર મવનોદભાઇ અમેમરકા, કેનેડા, યુરોપ સમહત ૨૫ દેશોમાં ૧૨૫૦થી વધારે અને ભારતમાં ૧૫૫૦ કરતા વધારે શો આપી ચૂક્યા છે. મવનોદભાઇ થવામમનારયાણ-વૈષ્ણવ કકતયનો, જૈન ભાવના, સોળ સંથકાર, ગુજરાતી ગીત-ગઝલ-ભજન-લોકગીત-દોહા છંદ ઉપરાંત મહડદી ભમિ સંગીત માટે ખૂબજ મવખ્યાત છે. તેમની ૬૦થી વધુ અોડીયો કેસેટ અને ૧૨થી વધુ ડીવીડી બહાર પડી ચૂકી છે. શ્રી મવનોદભાઇનું દેશ મવદેશની સંથથાઅોએ ૧૫ જેટલા એવોડડ એનાયત કરી તેમની સંગીત સાધનાની કદર કરી છે તો પૂ. મોરારી બાપુ, રમેશભાઇ અોઝા, કલ્યાણજી અણંદજી સમહત મવમવધ સંતો, મહંતો અને કલાકારોએ તેમની કલાને મબરદાવી છે. વષય ૨૦૧૦માં લંડનમાં થવણીમય ગુજરાત અને ગત વષષે 'ગુજરાત સમાચાર' દ્વારા યોજાયેલ મેઘાણી મહોમસવમાં મવનોદભાઇએ માયા મદપક સાથે રંગત જમાવી હતી. વધુ મામહતી માટે સંપકક: મવનોદભાઇ પટેલ 07405 293 192 ભાનુભાઇ પંડ્યા 020 8427 3413.

લુટન ખાિે સ્િયંસેિકોનું સન્માન કરાયું બ્રાહ્મીન એસોમસએશન અોફ લુટન અને ધી લોહાણા કોપયુમનટી અોફ લૂટન દ્વારા યોજાતા ભજન ભોજનમાં વષોયથી તન-મન અને ધનથી સેવા આપતા અગ્રણીઅોનું સનાતન સેવા મંડળ દ્વારકાના અધ્યક્ષ પૂ. શ્રી કેશવાનંદજી મહારાજ દ્વારા શાલ અોઢાડીને સડમાન કરાયું હતું.

પોતલયોગ્રસ્િ અરૂણ પટેલે રચનાત્મક સંદેશ સાથે પેરાતલમ્પપક જ્યોિનું િહન કયુું - કોકકલા પટેલ બુધવાર (૨૯ અોગષ્ટ)ની રાત્રે લંડનમાં પેરામલમ્પપક રમતોમસવનો અારંભ થયો. અા રમતોમસવમાં મવશ્વભરના દેશોમાંથી લગભગ ૭૦૦૦ હજાર મવકલાંગ રમતવીરો ભાગ લેશ.ે ગત શુક્રવારે યુ.કે.ના ચાર દેશ નોધયન અાયલષેડડ, થકોટલેડડ, વેલ્સ ઇંગ્લેડડના મુખ્ય અને પાટનગરોએ 'લંડન ૨૦૧૨ પેરાતલમ્પપક ટોચચનું િહન કરનાર અરૂણભાઇ પટેલ પેરામલમ્પપક' ટોચયમાં ભાગ લીધો વેથટન ટનયવીલ, ટ્રીંગ, બખયમથટેડ, વોટફડડ હતો. અા પેરામલમ્પપક ટોચય ઉપાડવામાં થઇ લંડનમાં પ્રવેશશે. મયાંથી એબીરોડ, ઇંગ્લેડડના સાત પેરામલમ્પપકમાંથી એક લોડડસ, લંડન ઝૂ, રીજડટ થટ્રીટ, વ્હાઇટ ભારતીય અરૂણભાઇ વાઘજીભાઇ પટેલ હોલ, કેનરી વોફક અને હેકની થઇ બુધવારે હતા. ગૌરવવંતા ગુજરાતી અરૂણભાઇએ રાત્રે ૧૦ વાગે અોલમ્પપક પાકક પહોંચશે. મવલ્સડનથી પેરામલમ્પપક જયોતનું વહન કયુું પેરામલમ્પપક ટોચયની અા ૯૦ માઇલની હતુ.ં યાત્રા દરપયાન દેશના ૫૮૦ જેટલા સવયશ્રઠે પોમલયોગ્રથત અરૂણભાઇ પટેલે સેવકો અને નજરઅંદાજ થયેલા મંગળવારે ગુજરાત સમાચારને અાપેલી પરાક્રમીઅો પેરામલમ્પપક જ્યોત વહન મુલાકાત દરમમયાન જણાવ્યું કે, 'ગયા કરશે.' શુક્રવારે સાંજે એલ્સબરીના થટોક મેડડેવીલ ઇંગ્લેડડની જ્યોત વહન કરવા થટમેડયમમાં ઇડટરનેશનલ પેરામલમ્પપક સદભાગી બનેલ મૂળ ચકલાસીના વતની કમમટીના હેડ સર કફમલપ ક્રેવન, લંડન અરૂણભાઇ પટેલ ૧૯૫૩માં યુગાડડામાં અોગષેનાઇઝીંગ કમમટીના ચીફ સબાથટીયન જડપયા છે. ૧ વષયની ઉંમરે જ તેઅોને જમણે કો તથા અડય મહાનુભાવોની ઉપમ્થથમતમાં પગે પોમલયોની અસર થઇ હતી એ પછી ચારેય દેશોમાંથી મવકલાંગો દ્વારા અાવેલી તેમનો ડાબો પગ પણ પોમલયોગ્રથત બડયો ટોચયમાંથી પેરામલમ્પપક ટોચયની જયોત હતો. ઇલફડડ ખાતે એપપ્રેસ એવડયુમાં મવમધવત્ પ્રજવમલત કરાઇ હતી. થટોક રહેતા ૫૯ વષયના ચાટડડડ એકાઉડટડટ મેડડેવીલ એ મડસેબલ થપોર્સય માટેનું અરૂણભાઇએ જીવનમાં હામ હાયાય વગર 'અાધ્યામ્મમક થથળ' ગણાય છે. ઇથટ એમના જેવા ગરીબ, મન:સહાય લંડનના થટ્રેટફડડથી ૯૦ માઇલના અંતરે પોમલયોગ્રથત મવકલાંગોને સહાયરૂપ અાવેલ થટોક મેડડેવીલથી પ્રજવમલત ટોચય બનવાનો ભેખ લીધો છે. તેઅો કહે છે કે,

& #

& & &8 &

8 . &0 - & & 2 * ( "& , & 9 . ( & & &0 ) , ( 2 ! ) 8) # & 1 + (6 & 7 &0

) ' &* $' +

' & " %

$' !

" %

$'

435 ( / +

( &" %

(* " &

( & $& /'

.

&%0 &8 2 8

0

. & +

*<.;

$

(:*3-1*6 %1:..7*<132 72 *>.52 #/90=0+/ ">(9667 (; ;:(= (/6;:(= ;/ ;/ ;/ ",7;,4),9

+ &

%(0:/5(= "(5./ 6- $

%.9<.6+.:

++.@ #:26*:@ 2.5- "99 #8:<;68=<1 $8*.2,.;<.:

$*3+180 #*57* *:;1*7 ..<* @*7 )*07* *<1* %1:.. )*6=7*3272 *:<2 %1:.. *1*9:*+1=3272 *:<2 %1*@*7 *:<2 *7- #:*;*$*3+180 *:27* *705* *:;1*7 *1* #:*;*..<* @*7 )*07* *<1* %1:.. )*6=7*32 *7- %1:.. *1*9:*+1=32 %<1*9*7 %1:.. 2:2:*332 7. 88-1 1*-*>*78 *78:*<1

*78:*<12

<33

(4,

#6>5

8: =:<1.: 7/8:6*<287 ,87<*,< 9(46+)/(0 #/(22(9 !(1<)/(0 !(0;/(;/( /(5+<)/(0 "65,*/( !(4,:/)/(0 (2/(50

&12; >.7< 2; ":0*72;.- +@ (*2;17*> %*701 8/ ' ' $.02;<.:.- 1*:2<@ !8 (:*3-1*6 %1:27*<132 72 *>.52 8=01+8:8=01 $8*- .2,.;<.: 6*25 *-627 >*2;17*>;*701 8:0 =4 ?.+;2<. ??? >*2;17*>;*701 8:0 =4

!@8,1*:>*:

6;/010 <2/@( (569(;/0 (/( 9(:(+ <2/@( (569(;/0 (/( 9(:(+ "(/(@(2 (569(;/0 6;/010 (569(;/0 "/9,, 0909(1 66+/ /(+(=(5( (569(;/0 "/9,, (/(79()/<10 (9;0 (569(;/0 "/9,, &(4<5(10 (9;0 (569(;/0

++9,::

"<)/(:/)/(0 (2/(50 (.+0:/)/(0 (;,3 (37(;)/(0 6;,*/( 0:/(5)/(0 (5(;9(

*78:*<12

3,(:, 4(2, */,8<,: 7(@()3, ;6 A(*2;17*> %*701 8/ ' B 6:; ;/, *6473,;,+ -694 ),36> ;6 %9(1+/(4 (=,30 6<./)696<./ !6(+ ,0*,:;,9

&6< (9, (33 *69+0(33@ 05=0;,+ ;6 %1:..6**- 1*0?*< 2<* @*7@*07*

(.7=.

"મવકલાંગપણું મારા માટે શરમજનક નથી, કોઇને મદદરૂપ થવા અાપણે મનમમત્ત બનીએ એ તો અાપણું સદભાગ્ય ગણાય. ૨૦૦૨માં 'એમશયન વોઇસ'માં અમદાવાદથી અત્રે અાવેલ પોમલયોગ્રથત ગરીબ બાળકો મવષે સમાચાર વાંચ્યા પછી હું પોમલયો મચલ્ડ્રન' ચેમરટી શરૂ કરવા પ્રેરાયો હતો." યુગાડડા, ટાડઝામનયા અને ઇમ્ડડયાના પોમલયોગ્રથતોને સહાય કરવા તેઅોએ ૨૦૦૩માં 'પોમલયો મચલ્ડ્રન' ચેરીટીની થથાપના કરી હતી. અા સંથથા દ્વારા ૧ મમમલયનથી વધુ ધનરામશ એકત્ર કરી અરૂણભાઇ મવશ્વભરના પોમલયોગ્રથત બાળકોના મસીહા બડયા છે. રાજથથાનના જોધપુર નજીક ગરીબ, મનસહાય પોમલયોગ્રથત બાળકો ખાસ કરીને દીકરીઅો જેમને અપંગ ગણી મા-બાપ મયજી દેતા એવી માટીમાં ઢસડાતી બાળાઅોના તેઅો 'વ્હાલા વાલી' બડયા છે. તેમણે એમના બે ભાઇઅો મયૂરભાઇ અને ડો. મશરીષભાઇના સહયોગથી મન:સહાય બાળાઅો માટે ખાવા-પીવા અને રહેવા માટે ખાસ હોથટેલ પણ બનાવી છે. જોધપુરમાં ગરીબ પોમલયોગ્રથત બાળકો માટે 'સુમચત્રા કૃપલાણી મશક્ષા મનકેતન' થકૂલ-હોથટેલનું મનમાયણ કયુું છે. એમની પોમલયો ચેરીટીની સહાયથી અાજે ૧૪૦થી વધુ મવકલાંગો યુમનવમસયટીમાં મશક્ષણ લઇ રહ્યા છે. ટાડઝામનયાના હંડને ી ખાતે ૫૦ મવકલંગોને મદદરૂપ બડયા છે જેમાંથી ૧૫ છોકરાઅોને થકોલરશીપ અાપી છે. અાવા મવકલાંગો વ્હીલચેર લઇ હરીફરી શકે એ માટે ખાસ પાકા રથતા તૈયાર કરાવ્યા છે.

$.02;<.: <8 +.,86. *

$' ! 8

27

A A A A A

'''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''

6<5;@

' '''''''''''''''

/65,

64, ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

4(03

A A

6:; /65,

6+, ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 6)03,

''''''''''

''''''''''''''''''''''''''''''''''''

9, &6< ( $ #(? (@,9 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

8*,1 ;.:>2,. *>*25*+5. /:86 87-87 <8 .2,.;<.: *7- /8: /=:<1.: 27/8:6*<287 95.*;. ,87<*,< *72;1 #89*<2@*

$*372+1*2 %*?3*72


28

વિશેષ અહેિાલ

Gujarat Samachar - Saturday 1st September 2012

ચંદ્રને સર કરનારા નીલ આમમસ્ટ્રોંગ હિે વસતારાઓ િચ્ચે પહોંચ્યા વોમશંગ્ટનઃ ચંદ્ર પર પહેલું ડગલું માંડનારા જગિરસિ અવિાશયાિી નીલ આમમવટ્રોંગનું ૮૨ વષમની વયે રનધન થયું છે. પાંચમી ઓગવટે જ જડમરદવસ ઉજવ્યા બાદ બાયપાસ સજમરી િરાવનારા આમમવટ્રોંગે ૨૫ ઓગવટે અમેરરિાના રસનરસનાટીમાં આખરી શ્વાસ લીધા હતા. ૨૦મી સદીની સૌથી મોટી ઉપલન્ધધ પૈિીની એિ હતી ચંદ્ર પર માનવજાતનો રવજય અને રમશનના નાયિ હતા નીલ આમમવટ્રોંગ. આમમવટ્રોંગે ૨૦ જુલાઇ, ૧૯૬૯ના રોજ ઈરતહાસ રચ્યો હતો. અપોલો-૧૧ રમશનના િમાડડર નીલ આમમવટ્રોંગ હતા. બે સાથીદારો માઈિલ િોલીડસ અને િનમલ એડ્વીન ઓલ્ડ્રીન જુરનયર પણ રમશનમાં ચંદ્ર પર પહોચ્યા હતા, પરંતુ ચંદ્રની ધરતી પર િથમ પગ મૂિવાનું સૌભાગ્ય આમમવટ્રોંગને મળ્યું હતુ.ં ચંદ્ર પર પગ મૂિતાં જ તેમના શધદો હતા, 'માનવનું એક નાનકડું ડગલુ,ં પણ માનવજાત માટે એક હરણફાળ.' આમમવટ્રોંગ અને તેમની ટીમે ચાર રદવસમાં ૪૦૦,૦૦૦ કિલોમીટરનો િવાસ પૂરો િયોમ હતો. આ ઐરતહારસિ રવરાટ િદમ હતુ.ં અમેરરિા-રરશયા વચ્ચેના શીત યુિ વખતે બન્ને દેશો વચ્ચે અવિાશ ક્ષેિે રસરિ હાંસલ િરવા વપધામ જામી હતી. આ ગાળામાં ૧૯૬૯માં ચાંદ પર પહોંચનારા તેઓ સૌિથમ વ્યરિ હતા. એિ રનવેદનમાં તેમનાં પરરવારજનોએ જણાવ્યું હતું િે િારડિઓવાવિયુલર િોરસજરમાં મુશ્િેલી સજામતા નીલ આમમવટ્રોંગનું અવસાન થયું છે. તેમના

મૂન મમશનની ટીમના સાથીઓ એડ્વીન ઓલ્ડ્રીન અને માઇકલ કોલીન્સ સાથે આમમસ્ટ્રોંગ (વચ્ચે)ઃ અને (ડાબે) નીલ આમમસ્ટ્રોંગ

રનધનથી અમને ઘણી ખોટ પડી છે. પરંતુ તેમણે જીવન સારી રીતે ભોગવી જાણ્યું છે અને તેઓ રવશ્વભરની યુવાન પેઢી માટે િેરણાદાયી બની ગયા છે. આમમવટ્રોંગે ચંદ્ર પર બે િલાિ અને ૩૨ રમરનટનો સમય પસાર િયોમ હતો. જ્યારે ઓલ્ડ્રીન ચંદ્ર પર ૧પ રમરનટથી ઓછો સમય રોિાયા હતા. આ બન્ને અવિાશયાિીએ ચંદ્ર પર અમેરરિાનો ધ્વજ ફરિાવ્યો હતો. પાંચ ઓગવટ, ૧૯૩૦ના રોજ જડમેલા આમમવટ્રોંગે ચંદ્ર પર િથમ ડગલું માંડ્યું ત્યારે તેમની ઉંમર ૩૮ વષમની હતી. ૧૯૯૯માં આમમવટ્રોંગે િેરોલ સાથે લગ્ન િયામ હતા અને ઇન્ડડયાના રહલ ખાતે રહેતા હતા. રવવેિી અને નમ્ર અવિાશયાિી તરીિે લોિોમાં રિય હતા. આમમવટ્રોંગ

નીલ આમમસ્ટ્રોંગ સાથેનાં સંસ્મરણોને વાગોળતા નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના મુખ્ય િધાન નરેડદ્ર મોદીએ ચંદ્ર ઉપર િથમ પદાપમણ દ્વારા રવશ્વમાં ગૌરવ મેળવનાર નીલ આમમવટ્રોંગના રનધન પર શોિ વ્યિ િરીને સંવમરણોને વાગોળ્યા હતા. મોદીએ ન્વવટર પર લખ્યું છેઃ ‘નીલ આમમવટ્રોંગનાં મૃત્યુથી એિ યુગનો અંત આવ્યો છે! જ્યારે મેં તેમનાં મૃત્યુનાં દુઃખદ સમાચાર વાંચ્યા ત્યારે મારા મનમાં વષોમ પહેલાની યાદો તાજી થઈ આવી, જ્યારે હું અમેરરિાની મુલાિાતે ગયો હતો. આમ તો મને ઘણા લોિોને મળવાની ઈચ્છા હતી, પણ ખાસ તો હું ચંદ્ર પર પગ મુિનાર સૌિથમ વ્યરિ નીલ આમમવટ્રોંગને મળવા ખૂબ ઉત્સુિ હતો. સદનસીબે હું તેમને મળી શક્યો. આ મુલાિાત ખૂબ યાદગાર બની રહી. તેમણે મારી સાથે ઘણી ઉષ્માભરી રીતે વાતો િરી. મુલાિાત વખતે મેં તેમને પૂછ્યું િે ચંદ્રયાિાનાં અનુભવને બે વાક્યમાં વણમવવાનો હોય તો શું િહેશ? ે અને તેમનો જવાબ મારી વમૃરતમાં આજેય છે. તેમણે િહ્યું, ‘હું ચંદ્ર ઉપર ગયો હતો ત્યારે એિ અવિાશયાિી રૂપે ગયો હતો, પણ પાછો આવ્યો ત્યારે એિ માનવ બનીને પાછો આવ્યો છુ.ં આ જ મારો અનુભવ છે.’

'# ! &(% #% %& "( '(% " & & % " #% ' &' ' "# # , " " %, ( ' " &'#% #% % *" & (" % & # & "& +' "& ) % " # # #%& " "& & &' % " # &&#% & # ' #& " ' "# # , % & '# ! ' ) %, ( ' *#% & ( % "'

જાહેરજીવનના ભપિાથી દૂર રહેતા હતા. તેઓ એિાંતરિય વ્યરિ હતા. તેમણે ૧૯૭૧માં ‘નાસા’માંથી રાજીનામું આપ્યું હતુ.ં તે પછી િેટલાય વષોમ સુધી યુરનવરસમ ટી ઓફ રસનરસનાટી ખાતે એન્ડજરનયરરંગના પાઠ ભણાવ્યા હતા. આમમવટ્રોંગના રનધનના સમાચાર ફેલાતાં જ રવશ્વભરમાંથી શ્રધ્ધાંજરલના સંદશ ે ાનો ધોધ વહ્યો હતો. યુએસ િમુખ બરાિ ઓબામાએ જણાવ્યું હતું િે ‘નીલ આમમવટ્રોંગ એ અમેરરિાના મહાન હીરોમાંનાં એિ છે. તે પણ માિ થોડાિ સમય માટે નરહ, હંમશ ે માટે તેઓ હીરો રહ્યા હતા.’ ચંદ્ર પર પોતાનો સ્પષ્ટ ફોટો ન લઇ શક્યા નીલે ચંદ્રની સપાટીને િોલસાની ધૂળ જેવી ગણાવી હતી. તેમનું વપેસક્રાફ્ટ જ્યાં ઊતયુું હતું ત્યાં એિ ફૂટ ખાડો પડી ગયો હતો. આ ઐરતહારસિ પળને વપેસક્રાફ્ટ પર લગાવેલા િેમરે ાએ િેદ િરી હતી. ચંદ્ર પર ઊતયામ બાદ આમમવટ્રોંગે સૌિથમ ચંદ્રની સપાટીની તસવીર લીધી અને તેની માટીના નમૂના એિરિત િયામ. જોિે ચંદ્ર પર આમમવટ્રોંગની િોઈ સારી તસવીર લઈ શિાઈ નરહ, િારણ િે િેમરે ા મોટા ભાગનો સમય તેમના હાથમાં જ હતો. આમમવટ્રોંગ પછી ૨૦ રમરનટ બાદ સાથી અવિાશયાિી િનમલ એડ્વીન ઓલ્ડ્રીન જુરનયર ચંદ્રની જમીન પર ઊતયામ હતા. બોલપેને આમમસ્ટ્રોંગનું મમશન સફળ બનાવ્યું એપોલો-૧૧માં બોલપેન અને ઓલ્ડ્રીનની િોઠાસૂઝે િામ િયુું ન હોત તો આમમવટ્રોંગ, ઓલ્ડ્રીન અને િોલીડસ અંતરરક્ષમાં જ મૃત્યુ પામી હોત. આમમવટ્રોંગ ને ઓલ્ડ્રીને ચંદ્ર પર ઊતરવાના ઉત્સાહમાં એિ ન્વવચ તોડી નાખી હતી, જે તેમને ચંદ્ર પરથી પાછા પૃથ્વી પર સલામત રીતે લઈ જવા માટે જરૂરી હતી, પરંતુ ઓલ્ડ્રીને િોઠાસૂઝ વાપરી પેનને તૂટલ ે ી ન્વવચની જગ્યાએ લગાવી દીધી હતી. આમ વપેસક્રાફ્ટ ચંદ્રની સપાટી પરથી ટેિઓફ થવામાં સફળ રહ્યું. થોડા સમય પહેલાં જ ઓલ્ડ્રીન (૭૬)એ કફલ્મ િોડયુસસમને િહ્યું હતું િે, જ્યારે ન્વવચ તૂટી તો તેમના શ્વાસ અધ્ધર થઈ ગયા હતા. તે ન્વવચ િદાચ તેમાંના એિ અવિાશયાિીના ડ્રેસને િારણે તૂટી હોઈ શિે.

%

"

• આમમવટ્રોંગ ઓહાયોમાં જડમ્યા અને ઉછયામ હતા. તેમનામાં લડતનો જુવસો જોરદાર હતો. કિશોરવયે જ પાઇલટનું લાઈસડસ મેળવ્યું હતુ.ં િોરરયન વોર દરરમયાન ફ્લાઇંગ િોમ્બેટ રમશન બાદ ટેવટ પાઇલટ બડયા હતા. ૧૯૬૨માં ‘નાસા’ના એવટ્રોનોટ િોગ્રામમાં જોડાયા. • ચંદ્રની સપાટી પર લેડડીંગ માટે લૂનાર લેડડરને ગાઇડ િરતી વખતે આમમવટ્રોંગના હૃદય ધબિારા િરત રમરનટ ૧૫૦ થઈ ગયા હતા. • ચંદ્ર પરના એિ ખાડા (જ્વાળામુખીનું મુખ)ને આમમવટ્રોંગ નામ અપાયું છે. જે લેન્ડડંગ સાઇટથી માિ ૪૮ કિલોમીટર દૂર છે. • એપોલો-૧૧ રમશન બાદ આમમવટ્રોંગે ‘નાસા’માં નોિરી વવીિારી હતી અને એડવાડવડ રરસચમ એડડ ટેક્નોલોજી રવભાગમાં ડેપ્યુટી એસોરસએટ એડ્રરમરનવટ્રેટર બડયા હતા. બાદમાં યુરનવરસમટી ઓફ રસનરસનાટીના ઇજનેરી રવભાગમાં િોફેસર તરીિે જોડાયા. • વષમ ૨૦૦૫ની ઘટનાથી આમમવટ્રોંગને ખૂબ જ આઘાત લાગ્યો હતો. તેમના વાળંદે તેમના વાળ ૩,૦૦૦ ડોલરમાં એિ િલેક્ટર (જૂની ચીજવવતુઓના સંગ્રાહિ)ને વેચ્યા હતા. વાળ ખરીદનાર વ્યરિએ તે પાછા આપવાનો ઇનિાર િરતા િહ્યું હતું િે તેની પાસે રલંિન, નેપોરલયન, મેરરલીન મનરો, આઇડવટાઇન અને અડય હવતીઓનાં વાળોના ગુચ્છાઓ છે. • ઓછાબોલો વવભાવ છતાં આમમવટ્રોંગ યુએસ ઓટોમેિરની ટીવી જાહેરાતમાં દેખાયા હતા. તેમણે િહ્યું હતું િે િંપનીના ઇજનેરી ઇરતહાસને ધ્યાનમાં રાખી તેની નાણાંિીય િટોિટીમાં મદદ િરવા પોતે આ જાહેરાત િરી હતી.

&# "'%# ( ,#( '# ' ( " #"'% '#%& "

"#* #% "#* #% "# #

! # $%# && #" % ' '&

"

' #" #! &(%) , ) & '


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 1st September 2012

અઠવાડિક ભડવષ્ય તા. ૦૧-૯-૧૨ થી ૦૭-૯-૧૨ Tel. 0091 2640 220 525

જ્યોશતશષ ભરત વ્યાસ

મેષ રાશિ (અ.લ.ઇ) સામાલજક કાયોમમાં સાનુકૂળતા મળતા ઉત્સાહ અનુભવશો. ઇચ્છાઓ સાકાર થતી જણાશે. િેચેનીનો િોજો હળવો થાય. આલથમક મૂંઝવણનો ઉપાય મળશે. લમત્રોની મદદથી તમારી લચંતા દૂર થાય. િાભ મેળવવાના પ્રયત્નો સફળ થશે. નોકલરયાત માટે સાનુકૂળ સમય છે.

વૃષભ રાશિ (બ.વ.ઉ) આ સમયના ગ્રહયોગ પુરુષાથમને સફળ િનાવશે. લનધામલરત યોજનામાં પ્રગલતના સંજોગો લનમામણ થાય. મહત્ત્વની તકો મળશે. પ્રવાસયાત્રાની ઇચ્છા પૂણમ થાય. લમત્રો, મવજનોનો સાથ મેળવી શકશો. નોકરીમાં કોઇ સમમયાહશે તો તેનો પણ ઉકેિ તરફેણમાં િાવી શકશો.

શમથુન રાશિ (ક.છ.ઘ) સપ્તાહમાં મનોવેદના અને િેચેનીનો અનુભવ થાય. લવઘ્ન કે લવિંિથી ઉત્પાત જણાશે. ધીરજ અને સમતા કેળવજો. ઝડપથી નાણાંકીય િાભ મેળવવાની િાિચમાં સપડાતા નહીં. નોકલરયાતોને મહેનતનું ફળ િાંિા ગાળે મળશે. વેપાર-ધંધામાં સમમયાનો ઉકેિ મેળવશો.

કકક રાશિ (ડ.હ) કંટાળો કે થાક વધતો જણાશે. િાગણીના ઘોડાપુરને કાિૂમાં રાખજો. નાણાંકીય િાિતોમાં ધાયુું થાય નલહ. આવક વધારો સામાડય જણાય, પણ ખચમ લવશેષ જણાશે. નાણાંકીય સંકડામણ રહેશે. નોકલરયાતોને કાયમસફળતા મળે. અટકેિા કામકાજો ઉકેિાશે.

શસંહ રાશિ (મ.ટ) િાગણીના પ્રશ્ને ઉત્પાત અને ઉગ્રતા વધશે. મનના આવેશોને કાિૂમાં રાખજો. વ્યથમ વાદ-લવવાદના પ્રસંગો ઊભા ન થાય તે જોજો. જરૂલરયાતના પ્રમાણમાં આવક ઓછી રહેતા તંગી જણાશે. કરજ-િોન દ્વારા આલથમક જરૂરત સચવાઇ રહેશે. આકક્મમક ખચમ આવી પડશે.

કન્યા રાશિ (પ.ઠ.ણ) કૌટુંલિક અને નાણાંકીય િાિતો અંગે ઠીક ઠીક પ્રમાણમાં પ્રલતકૂળતા કે અડચણો અનુભવશો. ખચમ વધવાના કારણે નાણાંભીડ રહે. દાંમ્પત્યજીવનમાં મતભેદો હિ થશે. સંપલિની િાિતો અંગે પ્રલતકૂળતા છે, પણ મહેનત કરશો તો સમમયા ઉકેિાશે. વેપાર-ધંધામાં ધાયુું આયોજન પાર ન પડે.

તુલા રાશિ (ર.ત) આ સમય નવી કાયમરચના, મહત્ત્વની ઓળખાણથી િાભ તેમ જ પ્રવાસ-પયમટનો માટે સાનુકૂળ નીડવશે. નાણાંકીય પ્રશ્નોમાંથી યોગ્ય માગમ મળશે. સંતોષજનક ગોઠવણ થઈ શકતા રાહત અનુભવાય. શેર-સટ્ટા દ્વારા િાભ મેળવવાની કોઇ પણ પ્રકારની િાિચમાં પડવાનું ટાળજો.

વૃિશ્ચક રાશિ (ન.ય) માનલસક શાંલત હણાય તેવા પ્રસંગો સજામય. પ્રલતકૂળતાથી ડગવાના િદિે પુરુષાથમ જારી રાખજો. વ્યવક્મથત રહેશો તો પ્રલતકૂળ સંજોગો જ સાનુકૂળ િની જશે. લચંતાનું કોઇ કારણ નથી. આવક અને ખચમની ક્મથલતને સમતોિ નહીં રાખી શકો. ધાયામ િાભ મળવામાં અવરોધ જણાશે.

ધન રાશિ (ભ.ફ.ધ.ઢ) માનલસક અકળામણ અને તાણથી અમવમથતા વધશે. ખોટી લચંતાના કારણે વધુ અશાંત રહેશો. શંકા અને લચંતા છોડી કાયમ કરશો તો આનંદ મેળવી શકશો. અણધાયામ ખચમથી આલથમક આયોજન ખોરવાશે. નોકલરયાતને તક મળશે. મથળાંતરના યોગ છે.

મકર રાશિ (ખ.જ) કાલ્પલનક લચંતા કે ભય રાખવાની જરૂર નથી. કશું ખરાિ થશે નહીં. જરૂરી ખચામઓ કે મૂડીરોકાણ અંગે જોઈતી આલથમક સહાય-િોન વગેરે મેળવી શકશો. નોકલરયાતોને માટે પ્રગલતનો માગમ ખુિશે. વેપાર-ધંધામાં કાયોમ આડેના લવઘ્નો પાર કરી સફળતા મેળવી શકશો.

કુંભ રાશિ (ગ.િ.સ.ષ) પ્રલતકૂળ કે લવપલરત સંજોગો આવવા છતાંય માનલસક િળ મવમથતા ટકાવી શકશો. િાગણી દુભાવવાના પ્રસંગે પણ સંયમ દાખવશો તો નુકસાનથી િચશો. ખચમના પ્રસંગ વધશે. આલથમક આયોજન કરવા સમથમ િની શકશો. નવા વ્યવસાય માટે લવચારો પ્રિળ િનશે.

મીન રાશિ (દ.ચ.ઝ.થ) માનલસક અશાંલત અને લચંતાથી સમય પ્રલતકૂળ જણાશે. ખોટા વાદ-લવવાદોથી દૂર રહેવું. નાણાંકીય િાિતો માટેના તમારા પ્રયત્નો સફળ થાય નલહ. નાણાંકીય લચંતાઓ વધતી જણાશે. વધારાના ખચમના પ્રસંગો પણ આવશે. નોકલરયાતો માટે આ સમય પલરવતમન અને સાનુકૂળ જણાય છે.

પાન-૧૬નું ચાલુ

જીવંત પંથ.... આ પ સ - આ પ સ ની લડાઇમાં કે મુસ્લલમ આક્રમકો સાથેના યુદ્ધ વેળા મોટી સંખ્યામાં રજપૂતો શહીદ થતા અને તેમની પાછળ રજપૂતાણીઓ જૌહર કરતી. વણણ વ્યવલથાને ભારતીય સમાજ વ્યવલથાની સૌથી મોટી નબળાઇ ગણવી રહી. સમાજના રક્ષણની ફરજ ક્ષશિયોના શશરે હતી. અને તેમની સંખ્યા હતી માિ સાતઆઠ ટકા. યુદ્ધોના ખપ્પરમાં સૈશનકો હોમાતા ગયા અને પાછળ રજપૂતાણીઓ પોતાનું જીવન ટૂંકાવતી ગઇ. ક્ષશિયોની સંખ્યા ખૂબ ઘટી ગઇ. આના પશરણામ લવરૂપ જ ભારતે ૮૦૦-૯૦૦ વષણ

ગુલામીમાં ગાળ્યા. શમિો, નાજુક પ્રશ્નના અથણઘટનમાં આડંબર અને દંભ રાખ્યે ચાલશે નહીં, પણ જે તે વ્યશિએ પોતાની જવાબદારી લવીકારવી જ જોઇએ. બરાબરને? હેરીએ અમેશરકાના લાસ વેગાસમાં રજા દરશમયાન ‘મજા’ કરીને કોઇ ગંભીર ભૂલ કરી નથી કે કાયદાનો ભંગ કરતું ગેરકાયદે કૃત્ય પણ નથી આચયુું. પરંતુ તે ‘રાજધમણ’ શનભાવીને આવા (જાહેર) કૃત્યથી દૂર રહી શક્યો હોત. જનમાનસમાં પણ એ જ કચવાટ છે કે જે રાજ પશરવાર પ્રત્યે તેમને આટલો આદર છે તે પશરવારનો સભ્ય આવા લંપટવેડા કરે તે યોગ્ય નથી. (ક્રમશઃ)

29

ઓસ્ટ્રેલિયામાં નોકરી સાથે એક વષષ લિયર મફત મેલબોનનઃ ઓમિેલિયામાં ઇિેક્ટ્રિકિ વ્યવસાય સાથે સંકળાયેિી કંપનીએ સારા કમમચારી શોધવા અનોખી ઓફર મૂકી છે. આ કંપનીમાં નોકરી માટે ક્વોલિફાય થનાર વ્યલિને કંપની દ્વારા એક વષમની લિયર મફત અપાશે. એલરક મકોટ ઈિેક્ટ્રિકિ એડડ એર કક્ડડશલનંગ સલવમસીસના ઓપરેશન મેનજ ે ર ડીઓન લિગ્સે કહ્યું હતું કે, ડયૂ સાઉથ વેલ્સમાં યુવા કમમચારીને માઈડસ અને હેવી ઇડડમિીઝ દ્વારા વધારે ડોિરનું વળતર અપાતું હોવાથી નાની કંપનીની મુશ્કેિી વધી છે. મપધામ ત્મક સમયમાં તેમણે સારા કમમચારીઓને આકષમવા અને ટકાવવા આ નવીન ઓફર મૂકી છે. આ માટે કંપનીએ અખિારમાં પણ જાહેરખિર

આપી છે. લિગ્સે કહ્યું હતું કે છેલ્િા છ મલહનામાં, મોટી માઈલનંગ કંપની ત્રણ મહત્ત્વના કમમચારીને ખેંચી ગઇ છે. અમારી લવકસતી કંપનીમાં વધુ ક્વોલિફાઈડ મટાફની જરૂર હોવાથી મટાફને કંપની છોડતા રોકવા મહિમ પ્રયાસો કરાય છે. એક કંપનીનો કમમચારી તેના પુત્રને એવી જગ્યાએ એપ્રેક્ડટસલશપ કરાવવા માંગતો હતો જે એક વષમ સુધી મફત લિયર આપે. આ જોઈને તેને પણ પોતાની કંપનીમાં આ યોજના શરૂ કરવા લવચાર આવ્યો હતો. કંપનીએ અખિારોમાં 'એક વષમ મફત લિયર’ ટાઇટિ હેઠળ જાહેરખિર આપી છે. લિગ્સે જણાવ્યું હતું કે આ ઓફર માટે તેને સંખ્યાિંધ અરજી મળી છે.


30

ભારત

Gujarat Samachar - Saturday 1st September 2012

હદરયાણામાં જૈનોને લઘુમતીનો દરજ્જો

યુબી ગ્રૂપના ચેરમેન દવજય માલ્યા અત્યારે ભલે આદથિક કટોકટીમાં સપડાયા હોય પરંતુ મંદદરોમાં દાન કરવામાં તેઓ હજુપણ પાછા નથી પડ્યા. માલ્યાએ સુબ્રમણ્યમ સ્વામી મંદદરમાં સોનાનો દરવાજો ચઢાવ્યો છે. આ દરવાજામાં ૨.૫ કકલો સોનું છે અને તેની કકંમત અંદાજે રૂ. ૮૦ લાખ છે. માલ્યાએ આ દરવાજાને માનતા તરીકે ચઢાવ્યો હતો. આ પહેલા તેમણે મંદદરમાં ચાંદીના દરવાજા પણ દાન કયાિ છે. પોતાની કકંગકિશર એરલાઇન માટે કેન્દ્ર સરકાર પાસેથી પેકેજ માંગી રહેલા માલ્યા તેમના રંગીન દમજાજ માટે પણ જાણીતા છે.

સંદિપ્ત સમાચાર • રાજલથાનના અનેક જજલ્લાઓમાં ભયાનક મેઘતાંડવ સર્સયું છે. જયપુરના નીચાણવાળા જવલતારોમાં સોમવારે પણ મુશળધાર વરસાદ ચાલુ રહ્યો હતો, જેને પગલે અનેક જગ્યાઓએ પાણી ભરાઈ ગયા હતા. જયપુરમાં અનેક પ્રધાનોના ઘરોમાં પાણી ઘુસી ગયા હતા. રાજ્યમાં વરસાદના કારણે અત્યાર સુધીમાં કુલ ૫૭નાં મોત નીપજ્યાં હતા અને ૨૦ હર્રથી વધુ લોકો બેઘર થઈ ગયા છે. • પંર્બ સરકારે પણ હવે ગુટખા, પાન મસાલા પર પ્રજતબંધ મુક્યો છે. આ સાથે જ ગુટખા પર પ્રજતબંધ મૂકનારું પંર્બ ૧૧મું રાજ્ય બન્યું છે. આ પહેલા મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, રાજલથાન, જહમાચલ, ઝારખંડ, હજરયાણા, છિીસગઢ, ગુજરાત, જબહાર-કેરળમાં પ્રજતબંધ મુકાયો હતો. • છેલ્લા એક મજહનાથી કોમી જહંસાની આગમાં લપટાયેલાં આસામમાં ફરીથી કોમી જહંસા ભડકી છે.

પાણીપતઃ હજરયાણાની સરકારે રાજ્યના જૈને સમુદાયને લઘુમતીનો દરજ્જો આપ્યો છે. પાણીપતમાં યોર્યેલા એક કાયસક્રમમાં રાજ્યના મુખ્ય પ્રધાન ભૂજપન્દર જસંહ હૂડાએ જણાવ્યું હતું કે હવે જૈન સમુદાય પણ મુસ્લલમ, જશખ વગેરેની જેમ લઘુમતીમાં ગણાશે. ભારત ના અનેક રાજ્યોમાં જૈનોને જહન્દુઓના ભાગરૂપ જ માનવામાં આવે છે. રાજ્ય સરકારે જૈનોને લઘુમતીનો દરજ્જો આપ્યા બાદ તેઓ જવજવધ સરકારી નીજતઓનો લાભ મેળવી શકશે.

ર-જી સ્પેકટ્રમ કૌભાંડમાં ચિદમ્બરમને રાહત નવી દદલ્હીઃ ૨-જી લપેક્ટ્રમ ફાળવણી કૌભાંડમાં સુપ્રીમ કોટેે નાણાં પ્રધાન જચદમ્બરમ જવરુદ્ધના તમામ આરોપો ફગાવતા તેમને મોટી રાહત મળી હતી. સુપ્રીમ કોટેના આ ચુકાદા પછી ૨-જી કેસમાં જચદમ્બરમને સહ આરોપી બનાવવા માટે પ્રયત્નો કરી રહેલા જનતા પાટટીના પ્રમુખ સુબ્રમણ્યમ લવામી જનરાશ થયા છે. આ ચુકાદાથી હાલના સમયમાં જવજવધ સમલયાઓથી ઘેરાયેલી કેન્દ્ર સરકારને પણ રાહત મળી છે. જચદમ્બરમ જવરુદ્ધ સીબીઆઇ તપાસ

૨૫ ઓગલટે ફાટી નીકળેલી વંશીય જહંસામાં પાંચ લોકોનાં મોત થયાં હતાં. જચરાંગ જજલ્લામાં ફરી જહંસાથી બોડો અને લઘુમતીઓ એમ બંને સમુદાયમાં ફફડાટ ફેલાયો છે. અત્યાર સુધીનાં કોમી રમખાણોમાં કુલ ૮૫ લોકોના મોત થયા છે. • કાળા નાણાંના મુદ્દે આંદોલન કરનારા યોગગુરુ બાબા રામદેવે હવે ઇન્કમટેક્સ જવભાગના પ્રશ્નોનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. રામદેવને તેમના સાથી બાલકૃષ્ણની રૂ. ૪૫ કરોડ રૂજપયાની સંપજિ મામલે ઇન્કમટેક્સ જવભાગે નોજટસ આપી છે. • અણુ શલત્રો સાથે જમીન પરથી જમીન પર ૩૫૦ કક.મી. સુધીની પ્રહારક્ષમતા ધરાવતી પૃથ્વી-૨ જમસાઇલ્સનું ભારત દ્વારા સફળ પરીક્ષણ કરાયું છે. • મુબ ં ઈમાં ૧૯૯૩માં બોમ્બ જવલફોટના કેસમાં સુપ્રીમ કોટેે અજભનેતા સંજય દિની સર્ યથાવત્ રાખવા ૨૩ ઓગલટે સીબીઆઇએ સુપ્રીમ કોટેને જણાવ્યું હતુ.ં મુબ ં ઈ બ્લાલટ કેસમાં સંજય દિને આમ્સસ એક્ટ હેઠળ છ વષસની જેલની સર્ થઇ હતી.

કરાવવાની માંગ કરતી અરજીને ૨૪ ઓગલટે ફગાવતા અદાલતે જણાવ્યું હતું કે નાણા પ્રધાન તરીકે જચદમ્બરમે પોતાના પદનો દુરપયોગ કયોસ હોવાના કોઇ પુરાવા રજૂ કરવામાં આવ્યા નથી. વધુમાં અદાલતે જણાવ્યું હતું કે પોતાના માટે કે અન્ય કોઇ વ્યકકતને લાભ કરાવવા માટે તેમણે પૂવસ ટેજલકોમ પ્રધાન એ. રાર્ સાથે મળી છેતરજપંડી કરી હોય તેવા કોઇ પુરાવા મળી આવ્યા નથી. જનતા પાટટીના પ્રમુખ સુબ્રમણ્યમ લવામી જરવ્યૂ જપટીશન દાખલ કરશે.

• લોકસભાના પૂવસ અધ્યક્ષ પી. એ. સંગ્માએ પ્રણવ મુખરજીની રાષ્ટ્રપજતની ચૂંટણીને સુપ્રીમ કોટેમાં પડકારી છે. રાષ્ટ્રપજતપદ માટે થયેલી ૧૯ જુલાઈની ચૂટં ણીમાં સંગ્માને પ્રણવ મુખરજીએ હરાવ્યા હતા. સુપ્રીમમાં કરવામાં આવેલી અરજીમાં દલીલ કરાઇ છે કે કોંગ્રેસના વજરષ્ઠ નેતા પ્રણવ મુખરજી ચૂટં ણી લડી શકતા ન હતા, કારણે કે તે સમયે તેઓ લાભનાં પદ પર હતા. • જેટ ફ્યુઅલ કે એટીએફના ભાવમાં તાજેતરમાં ૩.૨ ટકા ભાવવધારો ર્હેર કરાયો છે. જુલાઈથી અત્યાર સુધીમાં આ ત્રીજો ભાવવધારો છે જેણે આજથસક તંગીથી પીડાતી એરલાઇન્સનો ખચસ બોજ વધાયોસ છે. જદલ્હીમાં એટીએફના ભાવમાં પ્રજત કકલોલીટરે રૂ. ૨૧૩૦.૧૭ (૩.૨૭ ટકાનો) વધારો થયો છે. એ સાથે ભાવ પ્રજત કકલોલીટરના રૂ. ૬૭,૧૩૫.૭૬ પૈસા પર પહોંચ્યા છે. ૧ ઓગલટે ૪.૫ ટકાનો તીવ્ર વધારો થયો છે. અગાઉ મે અને જૂનમાં જવમાની ઇંધણના ભાવોમાં થયેલા ઘટાડાની અસર નાબૂદ કરી નાંખી છે.

રાજકારણથી દૂર રહેશે કકરણ બેદી નવી દદલ્હીઃ અન્ના હર્રેની ટીમના સભ્ય રહી ચૂકલ ે ાં કકરણ બેદીએ સોમવારે કહ્યું કે તેઓ જબનરાજકીય વ્યજિ છે. તેઓ રાજકીય પક્ષમાં નહીં જોડાય ભલે તે અરજવંદ કેજરીવાલનો પક્ષ હોય કે પછી અન્ય કોઇનો. જનવૃિ આઇપીએસ અજધકારી બેદીએ એક ન્યૂસ ચેનલમાં કહ્યું હતું કે તેઓ અન્ના હર્રે દ્વારા ભ્રષ્ટાચાર સામેના આંદોલનનો ભાગ હતાં. આગળ પણ તે આંદોલનનો જહલસો રહેશ.ે તેઓ સામાન્ય નાગજરકનો જનષ્પક્ષ અવાજ છે. પરંતુ રાજકીય પક્ષમાં જોડાવાનો પ્રશ્ન જ નથી રહેતો. ૨૬ ઓગલટે અરજવંદ કેજરીવાલ દ્વારા આયોજીત જવરોધ પ્રદશસનમાં તેઓ જોડાયા નહોતા, પરંતું તેમણે તેને સમથસન આપ્યું હતુ.ં જવરોધ દેખાવો કોલસા કૌભાંડ ના જવરોધમાં હતા. બેદીએ કહ્યું કે અન્ના આંદોલન બે ભાગમાં વહેંચાઇ ગયું છે. એક ભાગ રાજકીય પક્ષની રચના કરશે. કેજરીવાલ અને તેમના સાથી પક્ષનું લવરૂપ નક્કી કરી રહ્યા છે. બે ઓક્ટોબરે નવા પક્ષની ર્હેરાત થશે. બીજો ભાગ હજી પણ પક્ષની રચના કયાસ જવના આંદોલન કરવામાં માને છે. પક્ષનું નેતૃત્વ કોણ કરશે તે નક્કી નથી.

. 7B:4+8 ,E3>3?5 E; .74.+ ?+5?:5.4+-?+5

!(&$ %'#)"

,F#2"$2C@ =%' A=%"=) !<%920=) D<92F2@= & <F"<

&!&# $"% &&!%

GE3: *6.++?/ E; *6E4*?

01=8 .:CA#%:< AE CDI 2HGII C# :AG E:CI<<ACI CI<I?AEA#% $D:%%I< :?:A<:7<I CDG#@FD#@C ;5 :%" B@G#!I+ 01=8 AE 1EA:% "A:E#!:G:6E $D:%%I< #H $D#A$I )ACD ?AI)IGEDA! :%" :):GI%IEE I(CI%"A%F C# '#GI CD:% C)# 'A<<A#%E 1EA:%E D#'IE A% ;5+ /G#:"$:ECA%F 94 DGE : ":& :%" - ":&E )II> CDG#@FD#@C CDI &I:G, CDI $D:%%I< D:E 7@A<C : !#!@<:G !G#FG:''A%F 7:EI '#EC<& #GAFA%:CI" 7& C:<I%CI" !G#"@$IGE :%" !GIEI%CIGE E#@G$I" HG#' :<< #?IG CDI ;%ACI" 5A%F"#'+ =DI $GI:CA#% :%" !G#"@$CA#% #H CI<I?AEA#% !G#FG:''IE E@!!#GCI" 7& 01=86E %:C@G:< <A%>E )ACD CDI /#<<&)##" HA<' A%"@ECG& D:E :<E# DI<!I" 3IA$IECIGEDAGI :%" CDI GIFA#% C# G:AEI ACE !G#HA<I A% "I?I<#!A%F CDI :GI: :E : !#CI%CA:< %I) 2/#<<&)##" HA<' $:!AC:< A% B@G#!I*+


અમેતરકા-આિફ્રકા

Gujarat Samachar - Saturday 1st September 2012

પ્રતિતિિ કાર શોમાં રાજકોટના પતરવારની કાર દોડી ન્યૂ યોકકઃ વિશ્વમાં સૌથી પ્રવિવિિ ગણાિા અમેવિકાના કાિ શો ‘કોડકિ દ એલીગડસ’માં િાજકોટના િાજિી જાડેજા પવિિાિની િોલ્સ િોય ફેડટમ-૨ િજૂ થઈ હિી. આ પ્રકાિના આંિિિાષ્ટ્રીય કાિ શોમાં ગુજિાિમાંથી કોઈ એડટીક કાિ સામેલ થઈ હોય િેિી આ પ્રથમ ઘટના હિી. કેવલફોવનિયાના પેબલ પીચ ખાિે યોજાયેલા આ કાિ શોમાં સમગ્ર વિશ્વમાં ‘ધ થટાિ ઓફ ઇન્ડડયા’નું વબરુદ પ્રાપ્ત કિનાિ કેસિી િંગની ૧૯૩૪ની િોલ્સ િોય ફેડટમ-૨ કાિને માંધાિાવસંહ અને કાદમ્બિી દેિી જાડેજા લઈને પહોંચ્યા હિા. શોમાં કુલ ૧૮૦ પ્રકાિની એડટીક કાિ સામેલ થઈ હિી.

આ િમામ કાિ ચાલુ ન્થથવિમાં હિી અને આ િમામ કાિની િેલી પેબલ બીચના કોલીન ફફલ્ડથી શરૂ થઈ ૭૫ માઇલનું અંિિ કાપી પેબલ બીચના પોલો ફફલ્ડ સુધી પહોંચી હિી. િાજકોટની આ કાિ પણ િોમાંચક ઇવિહાસ ધિાિે છે. િેની વિથતૃિ નોંધ પણ અમેવિકન મીવડયામાં લેિાઇ હિી. િાજ પવિિાિની આ કાિની ખાસ વડઝાઇન હેન્રી િોયસે િૈયાિ કિી હિી. િેનું ૧૯૩૩માં મત્યુ થયું િે પહેલા

• ભારતવંશી અમેરીકન લેખક-પત્રકાર ફરીદ જકરીયાએ પત્રકાર તરીકે કાયય કરવા જાણીતી યેલ યુનનવનસયટીના સભ્ય સનમનતમાંથી રાજીનામું આપી દીધું છે. તેમણે આ જ યુનનવનસયટીમાંથી સ્નાતકની નિગ્રી મેળવી હતી. તાજેતરમાં જ જકરીયા સામે સાનહત્યયક ચોરી કરવાનો મામલો સામે આવતા તેઓ નવવાદમાં ફસાયા હતા.

િેણે વડઝાઇન કિેલી આ છેલ્લી કાિ હિી. કાિના દિિાજા અને બાિી પિ સંથકૃિ ભાષામાં િાજકોટના જાડેજા િંશનું ધમિસૂત્ર લખાયેલું છે. િાજકોટના મહાિાજા માટે વનમાિણ પામેલી આ િોલ્સ િોય ૧૯૮૬માં યુિોપ ગયા બાદ ૪૪ િષષે જાડેજા પવિિાિના માંધાિાવસંહ જાડેજાએ યુિોપમાંથી આ કાિ પાછી ખિીદી િેમના વપિા અનેે િાજકોટના ઠાકોિ મનોહિવસંહજી જાડેજાને જડમવદનની ભેટ આપી હિી.

૨૫ વષષ પછી માઇક્રોસોફ્ટનો લોગો બદલાયો આ નવો લોગો ઓક્ટોબરમાં આવનારી નવી ઓપરેનટંગ નસસ્ટમ નવન્િોઝ ૮માં દેખાશે. કં પ ની એ આ ફેરફાર નવન્િોઝ ૮ ઓપરેનટંગ પ્લેટફોમય અને તેના પહેલા ટેબલેટ કમ્પ્યૂટર સરફેસને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવાયો છે.

સાન ફ્રાન્સસસ્કોઃ સોફ્ટવેર કંપની માઇક્રોસોફ્ટે ૨૩ ઓગસ્ટથી તેનો કોપોયરટે લો ગો બ દ લી નાખ્યો છે. આ ફેરફાર ૨પ વષય બાદ થયો છે, લોગોમાં ચાર નવનવધ રંગની વગાય કાર આકૃનતઓ એક મોટા વગયમાં છે.

1' 1'

"*0"

-+.1"*+- +0."

%.1%+"%/ -'

*"

4# &-

+*!+*

-&/&.% .& *. 6 #-+) !&##"-"*/ 2 ('. +# (&#" 6 -" /+ " %+*+0-"! / /%" /% .& * %&"1"-. 2 -!. %" &*&/& /&1" -" +$*&.". /%+." 2%+." "3 ",/&+* ( 2+-' ) '". * "*+-)+0. *! ".."*/& ( +*/-& 0/&+* /+ /%" 2" (/% %" (/% *! &*/"((" /0 ( 2"(( "&*$ +# -&/ &* %" 2&(( " //"*!"! 4 * &),-"..&1" -- 4 +# %&$% *"/ 2+-/% &*!&1&!0 (. &*!0./-4 ,/ &*. %&$% ("1"( !" &.&+* ) '"-. , -(&)"*/ -& *. +))0*&/4 (" !"-. *! ."*&+- ,-+#"..&+* (.

(" +# 2"(1" 5 &*$(" & '"/ 5 & '"/. )+-" /% * +*"

(" ." #&(( &* 4+0- !"/ &(. "(+2 )"

&/("

+), *4 !!-".. "(

+ &("

) &( $ " ,#!0% -&

" /%$(1 !

# $ " ! !/$ !4+%,1 *%!0% "

"

#!

"

0(!, 20(,%00 2"*(#!1(-,0 1$ !/)%1 && -/-,%1 1/%%1 -,$-,

-31-,

,+*.+-"! % -&/4

,+*.+##& & (

!! #

"!&

! "

!**

##& & (

#

/"-"-.

##& & (

*(&*"

-/*"-

& '"/. 1 &( ##& & (

(" /

1"*/

* $"! 4

-/*"-

ધવલ પટેલ સામે બફેટનાં ટ્રસ્ટમાંથી ચોરી કરવાનો આિેપ સયૂ યોકક ઃ અમેનરકાના નબનલયોનેર રોકાણકાર વોરન બફેટનાં ચેનરટેબલ ટ્રસ્ટમાં કામ કરનાર ભારતવંશી ધવલ પટેલ સામે ૪૬,૦૦૦ િોલરની ચોરી કરવાનો આક્ષેપ મુકાયો છે, જો આ કેસમાં તે દોનષત ઠરે તો તેને ૨૦ વષયની જેલની સજા થઈ શકે છે. ૩૮ વષયના ધવલ પટેલનો કેસ નવેમ્બરમાં ચાલશે. પટેલ વોરન બફેટનાં ચેનરટેબલ ફાઉન્િેશન માટે ઇન્ટરનેશનલ મોનનટર તરીકે કામ કરતા હતા. ફાઉન્િેશન દ્વારા જે દેશોનાં ચેનરટીનાં કાયોય માટે ફંિ ફાળવવામાં આવતું હોય યયાં તેઓ ચેનરટીનાં કામો પર દેખરેખ રાખવા નવશ્વભરમાં જતા હતા. નવદેશમાં પ્રવાસ વખતે રાત્રીરોકાણ માટે હોટેલમાં રહેવાના, ભોજનના અને પ્રવાસના ખચયનાં કેટલાંક ખોટાં નબલો તેઓ રજૂ કરતા હોવાનો તેમની સામે આક્ષેપ થયો છે. ફાઉન્િેશનના અનધકારીઓને તેમના આ ખચય અને નબલ અંગે શંકા જતાં તેમણે ફેિરલ સત્તાવાળાને જાણ કરી હતી. એક વખત પટેલે લંિનમાં રોકાણ માટે જે હોટેલનું નબલ રજૂ કયુું હતું તેનાં ખચયની રસીદ પણ રજૂ કરી હતી.

31

સંક્ષિપ્ત સમાચાર • એક જાણીતા ભારતીય-અમેનરકી ન્યૂરો સજયન અરનવંદ આહુજા તેમનાં ભારત અને િાન્સમાં એચએસબીસી બેંકમાં ગુપ્ત ખાતા હોવાનું અને તેમાં આઠ નમનલયન અમેનરકી િોલર જમા હોવાનું અમેનરકી ફેિરલ ઓથોનરટીને જાણ નનહ કરવા બદલ દોનષત ઠયાય છે. • ન્યૂ જસસીમાં એક નશખ વૃદ્ધને પિોશી સાથેના ઝઘિામાં મારવામાં આવતાં અને યયાર બાદ નશખ ધમયનાં પ્રતીકરૂપ કકરપાણ રાખવા બદલ પોલીસે તેમની ધરપકિ કરી છે. • ન્યૂ યોકકમાં એક વષય અગાઉ નોકરીમાંથી હાંકી કઢાયેલી એક વ્યનિએ ૨૪ ઓગસ્ટે તેના ભૂતપૂવય ઉપરી અનધકારીને એમ્પાયર સ્ટેટ નબત્ડિંગ નજીક ઠાર કરતાં અને અંધાધૂંધ ગોળીબાર કરી અન્ય ૧૧ વ્યનિઓને ઘાયલ કરતાં ખળભળાટ મચી ગયો હતો, જોકે યયાર બાદ હુમલાખોર પણ પોલીસ ગોળીબારમાં માયોય ગયો હતો. • પત્ચચમ આનિકી દેશ ટોંગોમાં મનહલાઓને અપીલ કરવામાં આવી છે કે તેઓ એક સપ્તાહ સુધી તેમના પનત સાથે સેક્સ ના કરે. ટોગોમાં ચૂંટણી સુધારાઓ માટે ચાલી રહેલાં પ્રદશયનોમાં પકિાયેલા લોકોને છોિાવવા સરકાર પર દબાણ લાવવા માટે નવપક્ષે આ અપીલ કરી છે. નવપક્ષની એક નેતા ઈસાબેલ અમેગાંવીએ તેમના કાયયકતાયઓને છોિાવવા મનહલાઓને કહ્યું કે, ‘હું દરેક મનહલાને એક સપ્તાહ માટેની સેક્સ હિતાલ, ઉપવાસ અને દુઆ કરવા માટે નવનંતી કરું છું. આ રીતે સરકાર પર દબાણ લાવીને જેલમાં રહેલા આપણા ભાઈઓ અને પનતઓને છોિાવી શકાશે.’ • કેનલફોનનયયામાં વેસ્ટ હોનલવૂિના ૨૫ વષસીય ભારતવંશી કલાકાર નવવેક શાહ સામે ૧.૩ કરોિ િોલરની ખંિણી વસૂલવાનો પ્રયાસ કરવાનો આક્ષેપ થયો છે. જો તેઓ દોનષત ઠરશે તો તેને ૪૦ વષય સુધીની જેલ સજા થઇ શકે છે. • ટેકસાસ રાજ્યમાં મચ્છર કરિવાથી ફેલાતા ‘વેસ્ટ નાઇલ વાઇરસ’ નામના રોગથી લોકમાં ભય ફેલાયો છે. અયયાર સુધીમાં આ વાઇરસને કારણે ૧૮ લોકોના મોત થયા છે. •અમેનરકામાં ગેરકાયદે પ્રવેશવા ગુજરાત અને પંજાબના ૧૦૪ યુવાનો ગ્વાટેમાલા ટાપુ જવા નીકળ્યા હતા. ગ્વાટેમાલાથી તેઓ ગેરકાયદે અમેનરકામાં ઘૂસવાના હતા, પરંતુ તેમનો કોઇ પત્તો નથી. મેકસીકોના ડ્રગ માકફયાઓએ આ યુવાનોને ગોંધી રાખ્યા કે મોતને ઘાટ ઉતારી દીધા હોવાની શંકા છે.


32

દેશવિદેશ

Gujarat Samachar - Saturday 1st September 2012

નોકરી અંગે ભારતીયો વિરુદ્ધની જાહેરાતથી ઓસ્ટ્રેવિયામાં વિિાદ

ડો. ડેથ પટેલને કોટટ દ્વારા રાહત મળી મેલબોનનઃ

%L'4I+ :2I&I4 "Z83. 7Q : 3Q]+

X .R- 2O6IY Z-7I6K .O .74IBK Z78O9

CQ/(T

(M4 ">) DI7O5

!/4IR+

7O)S% :O<8.

?3L(K

.O FO54K

$I*K

:I)K EP:

Z8H*

/K*K

4Q=3

ગુજરાતના જા મ ન ગ ર માં જ ન્ મે લા અ મે વર િ ન સજષન જયંત મુ િું દ રા ય પટેલને મળેલી સૌથી મોટી રાહતમાં એિ ઓપટ્રેવલયન િોટેે ક્વીન્સલેન્ડ હોસ્પપટલમાં ત્રણ દદટીઓની હત્યા માટે તેમને દોવષત ઠેરવવાની અરજી ગત સપ્તાહે ફગાવી હતી અને ફરીથી િેસ ચલાવવાનો હુિમ િરીને જણાવ્યું હતું િે, તેઓ ન્યાયતંત્રની ઘોર વનષ્ફળતાનો ભોગ બન્યા છે. ઓપટ્રેવલયામાં ડો. ડેથ તરીિે વગોવાયેલા ૬૨ વષટીય જયંત પટેલને ૨૦૧૦માં ત્રણ દદટીઓની હત્યાના આરોપમાં ૭ વષષની જેલની સજા થઈ હતી અને ૨૪ ઓગપટે હાઇિોટેે તે સજા રદ િરતા વિપબેનની જેલમાંથી મુિ થયા છે. ડો. પટેલની સજા રદ િરતા વિપબેન હાઇિોટેે જણાવ્યું હતું િે, પટેલ વવરુદ્ધ ચાલેલી ૫૮ વદવસની ટ્રાયલ દરવમયાન ૪૩મા વદવસે ન્યાયતંત્રની વનષ્ફળતા છતી થઈ છે. વિપબેનની િોટેમાં ચાલી રહેલા આ િેસમાં પસ્લલિ પ્રોસીક્યુટરે પટેલને જામીન આપવાનો વવરોધ િયોષ નહોતો. ૨૦૧૦માં પટેલને ૨૦,૦૦૦ ડોલરના જામીન પર મુિ િયાષ હતા.

એવશયનોની જરૂર નથી. તેમણે મહેરબાની િરીને અરજી િરવી નહીં. અંગ્રેજી બોલવાની િુશળતા અવનવાયષ છે.’ આ મામલે તાપમાવનયાનાં રંગભેદ વવરોધી િવમશનર રોવબન બેન્િસે જણાવ્યું હતું િે તેઓ વિવનંગ િોન્ટ્રાિટરનો જવાબ માગશે અને જરૂરી િાનૂની પગલાં લેશે. િોઈપણ વ્યવિને તેની વંશીય બાબતોને ધ્યાને લઈને તેનાં પર પ્રવતબંધ મુિવાનું ગેરિાનૂની છે તેમ બેન્િસે જણાવ્યું હતું.

મેલબોનનઃ ઓપટ્રેવલયાની સુપરમાિકેટ ચેઈન િોલ્સનાં િોન્ટ્રાિટર દ્વારા પ્રવસધ્ધ િરાયેલી જાહેરખબરે ભારે વવવાદ ઊભો િયોષ છે. આ જાહેરખબરમાં ભારતીયો તથા એવશયનોએ અરજી િરવી નહીં તેવી પપષ્ટતાને િારણે ભારતીયો રોષ વ્યાપ્યો છે. આ િંપનીને હોબાટેનાં ઈપટલેન્ડ શોવપંગ સેન્ટરમાં આવેલી સુપરમાિકેટ માટે િીનસષ જોઈતા હતા. આ માટે ગમટ્રી વેબસાઈટ પર જાહેરાત મુિી હતી અને તેમાં એવું જણાવ્યું હતું િે, ‘પટોસષને ભારતીયો િે

સંક્ષિપ્ત સમાચાર • જપાનમાં છેલ્લા ૫૦ વષષમાં સૌથી શવિશાળી મનાતું બોલવેન વાવાઝોડું ૨૬ ઓગપટે ઓકિનાવા ટાપુ પર ત્રાટક્યું હતું. વાવાઝોડાનાં લીધે ૩૦,૦૦૦ ઘરોમાં અંધારપટ છવાયો હતો. • પાકિપતાનના વવવાદીત પરમાણુ વવજ્ઞાની એ.ક્યુ. ખાને રાજિીય પાટટી ‘તેહરીિ-એ-તહફ્ફુઝ પાકિપતાન’ બનાવી છે. તેમણે િહ્યું િે, તેમનું નવું લક્ષ્ય દેશમાં સામાન્ય ચૂંટણીઓ પહેલાં યુવાઓને જાગૃત િરવાનું છે. એ.ક્યુ. ખાનને ૨૦૦૪માં નજરિેદ િરાયા હતા. • ભારત-પાકિપતાન વચ્ચે વિિેટ મેચ રમાય, એવું પાકિપતાનવાસી તા વહન્દુઓ ઇચ્છતા નથી. તેઓ િહે છે િે જ્યારે બંને દેશની ટીમો સામ-સામે રમતી હોય અને તેમાં પાકિપતાનનો પરાજય થાય ત્યારે તેમને પાકિપતાનમાં વનશાન બનાવવામાં આવે છે. • ૧૩ વષષ અગાઉ અમદાવાદમાં એિ પાકિપતાનીને પરણીને પાકિપતાન ગયેલી શબનમ નામની યુવવતને તેના પવતએ ૧૩ વષષ ગોંધી રાખી હતી. હવે તેનો મુદ્દો પાકિપતાનના હ્યુમન રાઈટ્સ િવમશને હાથ ઉપર લેતાં તેને ભારત આવવાની આશા બંધાઈ છે.

0I .I>: 1OJ>#R% >@3Q4R8

.O 2Q'2\

;I@3 -41I4 1Q5K7L) %K+ :R%K+ 1I6#Q 2I(P Z78O9 #I3UA2

.O )I>: Facilities Available

Air condition Hall (Accommodates 225)

Kitchen Facilities (Ideal for Catering)

Side Garden (Ideal for Canopy, Bouncy Castle, etc)

HEATHER PARK COMMUNITY CENTRE Kachhia samaj Hall, Mount Pleasant, Wembley, Middx, HA0 1SH For Further Information / Booking , Telephone:

020 8903 6563 www.kslhall.co.uk

*

VW 79U,K .K&O.I 1I6#Q 2I(P C7O8 20+

( !

, &

) % !

*/$2+ ,. $)

# '

#"% # #

( !)/ - # , & ! + !) # ) # #

! ! # ' -

Z(#K( GI4I ,.I4K +2I2 4#2 &O4K(K 0N) 0Q4 5I 0 [R-I7. .O /U* #47I2IR 78O

#

! ' #

) #

)) ''

$ , $ , $ , ) $ , ( 3 +, ($/( 0$- - ,0$ .$*) '$.3 ++'$ .$*)(($", .$*) ++ '-

0 $'

3

.

#

! $ %

%- ' # !% # $& * # ( * + )

*'$ $.*,+ ) *) 1

'

$"# .,

! , ! ) # ) ! % # . ! ! &

! & $" *

" ' --/ -

#

& ) -

,-*) ' )%/,3 )%/,3 . 1*,& ) $ ).* ., !!$ $ ).- ) / '$ +' $ ).,$($) ' ) ,$*/- $)%/,3 (+'*3( ).

*,.#

-.

(

*) *) ( $' $)!* '*/$-& ))

3-*'$ $.*,- *(


વ્યાપાર

Gujarat Samachar - Saturday 1st September 2012

33

સતત બીજી વાર વવશ્વના શ્રેષ્ઠ પ૦ ફ્રી ઝોન્સમાં દહેજ SEZને સ્થાન

સંશિપ્ત સમાચાર • બેંિ હડતાળથી રૂ. ૩૦ હજાર િરોડનું નુિસાનઃ ભારતમાં ૨૨-૨૩ ઓગથટે બે નદવસની બેંકની હડતાળને કારણે ૮૭ હજાર સરકારી બેંકની શાખામાં નાણાંકીય વ્યવહાર થયા નહોતા. સાવોજનનક િેત્રમાં બેંકોનાં લગભગ ૬૩ હજાર એટીએમ છે અને ૭૫ ટકા બેંકો સરકારી છે. દેશની બેંકોનાં સાવોજનનક અને ખાનગી ૧૦ લાખ કમોચારીઓએ પોતાની માંગણીઓને લઈને બે નદવસ હડતાળ પર ઉતયાું હતાં. આ હડતાળનાં કારણે દેશને ૩૦ હજાર કરોડનું નુકસાન થયું હોવાનો અંદાજ છે. હડતાળનાં કારણે બેંકનાં ખાતેદારોને મુચકેલી પડી હતી અને ઘણાં એટીએમમાં પણ પૈસા ખાલી થયા હોવાથી બંધ કરાયા હતાં. • વોલ્ટ શડઝનીને ભારતમાં વધુ રોિાણને મંજૂરી: નમકી માઉસ અને ડોનાલ્ડ ડકનાં લોકનિય પાત્ર દ્વારા બાળકોને મનોરંજનની દુનનયામાં પહોંચાડવા માટે જાણીતી બનેલી વોલ્ટ નડઝનીને ભારતમાં તેના નબઝનેસનો વ્યાપ વધારવા માટે એફઆઈપીબી દ્વારા વધુ રૂ. ૧,૦૦૦ કરોડ રોકવા મંજૂરી મળી છે. વોલ્ટ નડઝની કંપની (સાઉથ ઇથટ એનશયા) દ્વારા તેના નબઝનેસને ભારતમાં નવથતારવા માટે એફડીઆઈ થવરૂપે વધુ રૂ. ૧,૦૦૦ કરોડ રોકવાની દરખાથત થઇ હતી. કંપનીએ તેની અજય કંપનીઓ તથા પેટા કંપનીઓમાં રોકાણ કરવા સરકારની મંજૂરી માગી હતી, જેમાં બ્રોડકાસ્થટંગ કંપનીમાં નવું રોકાણ લાવવાનો સમાવેશ થતો હતો. • ઈજદોરના યુવિને ફેસબુિનું અધધધ પગાર પેિેજઃ નવિની મોખરાની સોનશયલ નેટવર્કિંગ વેબસાઈટ ફેસબૂકે મધ્ય િદેશના ઈજદોરના એક યુવકને વાનષોક રૂનપયા એક કરોડનું પેકેજ આપ્યું છે. રાંચીની નબરલા ઈસ્જથટટયૂટ ઓફ ટેકનોલોજીમાં બેચલર ઓફ એસ્જજનનયરીંગના છેલ્લા સેમેથટરના નવદ્યાથથી પીયૂષ ગગોને અહીં કેમ્પસ પ્લેસમેજટમાં ફેસબુકે આ ઓફર કરી હતી. કંપની દ્વારા દેશભરમાંથી ચાર એસ્જજનનયરોની પસંદગી થઇ છે. પીયૂષે જણાવ્યું હતું કે કોલેજની કમ્પ્યૂટર લેબમાં ફેસબૂક પર િનતબંધ છે પરંતુ તેને હંમેશા િોગાનમંગમાં ખૂબ જ રસ હોવાથી જ ઈજટરવ્યુમાં તેને ઘણી મદદ મળી હતી. કેનલફોનનોયાથી આવેલી ટીમે ભારતની કેટલીક કોલેજમાં ઓનલાઈન પરીિા પણ લીધી હતી. કુલ ૧૧ નવદ્યાથથીઓને તાજેતરમાં ઈજટરવ્યુ માટે નદલ્હી બોલાવ્યા હતા જેમાંથી ચારની પસંદગી થઇ હતી.

ગાંધીનગરઃ દનિણ ગુજરાતના જાણીતા ઔદ્યોનગક નવથતાર-દહેજ થપેનશયલ ઇકોનોનમક ઝોન (SEZ)ને ફરીથી નવિના સૌથી શ્રેષ્ઠ ૫૦ ફ્રી ઝોજસમાં થથાન આ વષષે પણ મળ્યું છે. રાજ્યના ઉદ્યોગ રાજ્ય િધાન સૌરભ પટેલે જણાવ્યું હતું કે નવિખ્યાત FDI મેગેનઝન દ્વારા નવિના ૧ર૦ જેટલા દેશોના મળીને ૬૦૦થી વધુ Free Zonesનો આ સવષે કયોો હતો અને જયાનયક પેનલે ફ્રી ઝોજસના ગુણવત્તાના તમામ પનરમાણોને ધ્યાનમાં રાખી દહેજનો ટોપ-પ૦ ફ્રી ઝોજસમાં સમાવેશ કયોો છે. નવિના ર૪ દેશોમાં આ ટોપપ૦ ફ્રી ઝોજસ આવેલા છે અને ભારતમાં એકમાત્ર દહેજ SEZને આ ગૌરવ િાપ્ત થયું છે. આ વષષે ર૦૧ર-૧૩ના વષો

માટે બીજા નવિવ્યાપી આનથોક ઝોન માટેના નવિખ્યાત FDI મેગેઝીનના સવષેમાં પણ ટોપપ૦ ફ્રી ઝોનમાં દહેજને ર૬મું થથાન આપવામાં આવ્યું છે. દહેજ SEZનો ૧૭૩૨ હેકટર નવથતારમાં મલ્ટી િોડકટ SEZ તરીકે ગુજરાત સરકારના જીઆઇડીસી અને ભારત સરકારના ONGC વચ્ચેની સંયુકત ભાગીદારીથી નવકાસ થયો છે જેમાં ૬૮ એકમોને જમીન ફાળવેલ છે અને વાનણજ્યક ધોરણે ઉત્પાદન તથા નનકાસકતાો એકમોએ રૂ. ૩પ૦૦૦ કરોડનું મૂડીરોકાણ કયુું છે. દહેજ SEZમાં હાલ ર૬,પ૦૦ લોકોને રોજગારી મળી રહી છે અને રૂ. ૮૬પ કરોડની નનકાસના લક્ષ્ય હાંસલ કરેલા છે એમ તેમણે જણાવ્યું હતું.

રાહુલ બજાજને પ્રવીણચંદ્ર ગાંધી એવોડડ

ગુજરાત સમાચાર એશિયન વોઇસ સૌથી વધુ કિફાયતી, સૌથી વધુ વાંચન

મુંબઈઃ જાહેર જીવનમાં ઉચ્ચ ધોરણો િથથાનપત કરવા બદલ આપવામાં આવતો ‘િવીણચંદ્ર ગાંધી એવોડડ’ આ વષષે અગ્રણી ઉદ્યોગપનત અને બજાજ ગ્રૂપના રાહુલ બજાજને આપવામાં આવ્યો છે. રોટરી ક્લબ ઓફ બોમ્બે દ્વારા મંગળવારે અહીં આયોનજત એક સમારંભમાં આ એવોડડ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. આ સમારંભમાં શહેરના નવનવધ િેત્રના અગ્રણી નાગનરકો ઉપસ્થથત રહ્યા હતા. ગયા વષોનો એવોડડ પસ્ચચમ બંગાળના ભૂતપૂવો રાજ્યપાલ વીરેન શાહને આપવામાં આવ્યો હતો.

• આઈફોન બનાવનાર કંપની એપલ અને સાઉથ કોનરયાની કંપની સેમસંગ વચ્ચેનાં લાંબા પેટજટ નવવાદમાં આખરે એપલનો નવજય થયો છે. અમેનરકાની કોટેડ સેમસંગને આ મામલે ૧ નબનલયન ડોલરનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. એપલનાં સોફ્ટવેર તેમ જ નડઝાઈન ચોરવાનો સેમસંગ પર આરોપ લગાવવવામાં આવ્યો હતો.

હ્યુજડાઇ મોટર િંપનીએ ગત સપ્તાહે ભારતમાં શનયો ફ્લુઇશડિ ઇલાજટ્રા િાર લોંચ િરી છે. આ િાર શડઝલ અને પેટ્રોલ એન્જજનમાં ઉપલબ્ધ છે. આ િારના બંને મોડલમાં છ સ્પીડ મેજયુઅલ ટ્રાજસમીિન તથા છ સ્પીડ ઓટોમેશટિ ટ્રાજસમીિન સુશવધા ઉપલબ્ધ છે. ઉપરાંત િારમાં ફ્રજટ વેન્જટલેટેડ શસટ્સ, રીયર પાકિિંગ િેમેરા, વ્હીિલ સ્ટેશબશલટી મેનેજમેજટ, શસશલિા ટાયર અને સોલાર ગ્લાસ જેવા કફચસસ છે. આ િારને ડેટ્રોઇટ ઓટો િોમાં વષસ ૨૦૧૨નો ‘નોથસ અમેશરિન િાર ઓફ ધ યર’નો એવોડડ એનાયત િરવામાં આવ્યો છે.

સોનું રૂ. ૩૧,૪૦૦ની સવોોચ્ચ ટોચે છે. ૨૭ ઓગથટે અમદાવાદ અને નવીનદલ્હીમાં ૧૦ ગ્રામ સોનું રૂ. ૩૧,૪૦૦ની અત્યાર સુધીની સવોો ચ્ચ સપાટીએ પહોંચ્યું હતુ.ં જ્યારે મુબ ં ઈ ખાતે ચાંદીએ રૂ. ૫૯,૦૦૦ની સપાટી કૂદાવી હતી.

અમદાવાદઃ સોનામાં સળંગ બીજા સપ્તાહમાં આગઝરતી તેજી આગળ વધતાં સોનાએ રૂ. ૩૧,૪૦૦ની નવી રેકોડડ ટોચ હાંસલ કરી છે. વૈનિક બજારોની તેજીથી થથાનનક બજારમાં સોનામાં રોજ નવી ટોચ જોવા મળી રહી

* ! $$ # % +% . * * '* $ " # $ "

$ # & " %(

" #

'

" &

!$

, %* !% #+

&( +(* ()

$ ## %

! $

!))

(+ +#

(

(

* !#) '#

" ( $

!

( +# $#

,

)

&%*

# !

!

- #

--- #

() %" ) &(

" ! ""

%

*!%

*

""

#

) '

. )

" !


34

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 1st September 2012

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 1st September 2012

35

અનુપમ મમશનની તપોભૂમમમાં સર્જાયો ભમિ-ઉત્સવ-ઉમંગનો સુભગ સમન્વય

સ્વાતંત્ર્ય રિન ઉત્સવમાં પધારેલા એટનની જનરલ ડોમીનીક ગ્રીવ (એમપી)ને આવકારતા પૂજ્ય જશભાઇ સાહેબ

ડેન્હમઃ ઇંગ્લેન્ડના ડેન્હમ નગરમાં અનુપમ મમશનની તપોભૂમમ િહ્મજ્યોમતમાં વીતેલા પખવામડયે પવોોઉત્સવોની હારમાળા યોજાઇ ગઇ. મહંડોળા પવોથી શરૂ કરીને રક્ષાબંધન અને જન્માિમી સમહત અનેક ઉત્સવો તો રંગેચંગે ઉજવાયા જ, પણ આ બધામાં મશરમોરસમાન પ્રસંગ હતો નૂતન મંમિર અને કમ્યુમનટી સેન્ટરનો વેિોિ મશલાન્યાસ અવસર. આ પ્રસંગે ગુરુવયો પૂ. સાહેબજીની મનશ્રામાં મવિભરમાંથી મોટી સંખ્યામાં

સંતો, સાધકો અને હમરભિો તપોભૂમમ િહ્મજ્યોમત પર એકમિત થયા હતા. અક્ષર પુરુષોત્તમ પવામમનારાયણ મંમિરના મશલાન્યાસ પવોનો આરંભ શ્રીગોકુળ અિમીના મિવસથી જ થઈ ગયો હતો. આ મિવસે મવમશિ સંકકતોન ભમિનાં કાયોિમમાં કીતોનપિો રજૂ થયા હતા. સંતભગવંત સાહેબજીએ આશીવચોન આપતા કહ્યું હતું કે નરમસંહ મહેતાએ પિમાં ગાયું છે તેમ ભગવાનને પોતાના વૈષ્ણવ તો પ્રાણ થકી પણ વહાલા છે, પરંતુ વૈષ્ણવને પ્રભુની આવી

ખાતમુહુતત પૂજા કરી રહેલા શ્રી અરિનભાઇ પોપટ, તેમના ધમતપત્ની તેમજ અન્ય સત્સંગીઅો

વહાલપ તો જ પ્રાપ્ત થાય જો ભિ ભગવાનનો દૃઢ આશરો રાખે. ભગવાનના ધારક સંત સાથે જીવ જોડી પ્રીમત બાંધે અને ભિોમાં સુહૃિભાવ રાખી મનિોોષબુમિએ તેમની સેવા કરે. નૂતન મંમિર સાથે સંકળાયેલા કલ્ચરલ, સ્પપમરચ્યુઅલ અને કમ્યુમનટી સેન્ટરના આયોજનમાં સહયોગના ઉદ્દેશથી ૧૧ ઓગપટે જાણીતાં ગામયકા સુશ્રી માયા મિપક અને તેમના સાથી કલાકારો દ્વારા ચેમરટી સંગીત સંધ્યા યોજાઇ હતી, જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો

ઉપસ્પથત રહ્યા હતા. પૂ. સાહેબજીએ ભામવના મનિદેશ કરતાં આશીવાોિ આપ્યા કે, ‘ભગવાનનું મંમિર થાય છે યુનાઇટેડ કકંગ્ડમમાં, પરંતુ આ ઉત્સવનો ઉમંગ આખા મવિમાં ઊજવાય છે તેથી આ ખાતમુહુતો પણ શ્રેષ્ઠ છે, મંમિર પણ શ્રેષ્ઠ થશે અને સૌના સામુમહક ઉત્થાન માટે શ્રી અક્ષર પુરુષોત્તમ ઉપાસનાના સંિેશા િુમનયામાં અહીંથી ફેલાશે.’ મશલાન્યાસની અલૌકકક મવમધ ૧૮ ઓગપટના રોજ તપોભૂમમ િહ્મજ્યોમત પર યોજાઈ હતી. અનુપમ

સમૂહ ખાતમુહુતત પૂજા કરી રહેલા સત્સંગીઅો અને આવા સેંકડો હરરભક્તોએ આ પૂજાનો લાભ લીધો હતો

મમશનના વમરષ્ઠ સંત પૂ. શાંમતભાઈના પ્રધાન આચાયોપિે અને ડો. મનોજ સોની તથા વ્રતધારી સંતોના સહયોગથી થયેલી મશલાન્યાસની મવમધ સંપૂણોપણે વેિોિ અને વૈજ્ઞામનક હતી. મહાપૂજામાં ૪૦૦થી પણ વધારે યુગલ યજમાનોએ સામૂમહક ભાગ લીધો હતો. આ મહાપૂજાનાં િશોન માટે મોટી સંખ્યામાં િશોનાથથીઓ પણ પધાયાો હતા. પૂજામવમધમાં સામેલ પ્રત્યેક યજમાનને પવહપતે પૂજાથી પમવિ થયેલી ઈંટ પધરાવવાનો અમૂલ્ય લાભ મળ્યો હતો. શાપિોિ

સવો ઉત્તમ સામગ્રી અને સંતભગવંત સાહેબજીના આશીવાોિ પિ સાથે પમરપૂણો મુખ્ય ખાતમનમધ કુંભ ઉપરાંત બીજા ૨૮ નાના-મોટા પમવિ કુંભ પણ ખાતગતોમાં વેિોિ મંિોચ્ચાર સાથે પધરાવાયા હતા. આ જ મિવસે સાંજે મવિભરનાં યુવક-યુવતીઓ દ્વારા તૈયાર કરાયેલા મવમશિ સાંપકૃમતક કાયોિમ ‘સંતપ્રીમત’ની રજૂઆત થઇહતી. ભારતીય શૈલીનાં અત્યંત કલાત્મક નૃત્યો સાથે આ સાંપકૃમતક કાયોિમના મૂળ હાિોમાં જીવનમાં સંતના

IN MEMORIAM

Shri Ram Bapa

Swami Shri Krishnanandji

%&-!&

& %-&

&

સમાગમ દ્વારા પ્રાપ્ત સંપકાર અને ભમિથી પ્રાપ્ત ધન્યતા અને આનંિ હતાં. અનુપમ મમશનની આ નયનરમ્ય તપોભૂમમમાં આગામી બે વષોમાં સાકાર થનારા આ મંમિરની મવશેષતા એ રહેશે કે આ મંમિર સાથે કલ્ચરલ, સ્પપમરચ્યુઅલ તથા કમ્યુમનટી સેન્ટર પણ આકાર લેશે. સેન્ટર દ્વારા સમાજ જીવનમાં અને ખાસ તો પમરવારો અને તેમનાં બાળકો, યુવા પેઢીમાં ભારતીય સંપકૃમત, મૂલ્યો, જીવનદૃમિ અને સંપકારી નેતૃત્વને મવકસાવવાનું મહત્ત્વપૂણો કાયોો પણ થશે. આ મંમિરની આવી મવશેષતાને ધ્યાનમાં લઈને મિટનના અગ્રણી નાગમરકોએ તો આ પ્રોજેક્ટને સમથોનની બાંહેધરી આપી જ છે, સાથોસાથ પથામનક સમુિાયને પણ તેમાં શ્રિા સાથે સહકાર આપવા અનુરોધ કયોો છે. સ્વાતંત્ર્ય પવવની ઉજવણી

ભકતો અને સાધકોની ઉપસ્પથમતમાં ૧૫ ઓગપટે અનુપમ મમશનમાં ભારતના પવાતંત્ર્ય પવોની ગૌરવવંતી ઊજવણી થઈ હતી. આ પ્રસંગે યુકેના એટનથી જનરલ અને સાંસિ ડોમમમનક ગ્રીવ, લોડડ ડોલર પોપટ, ભારતીય હાઇ કમમશનના કોન્પયુલર મમમનપટર સુમંત કુમાર ગોયલ, પ્રકાશક-તંિી સી.બી.પટેલ અને ગુજરાતની ડો. આંબેડકર ઓપન યુમનવમસોટીના વાઈસ ચાન્સેલર ડો. મનોજ સોની મુખ્ય અમતમથ તરીકે ઉપસ્પથમત રહ્યા. આ મહાનુભાવોની સાથે પૂ. અમિનભાઈ, પૂ. શાંમતભાઈ અને પૂ. સાહેબજીએ મિટન અને ભારતના રાષ્ટ્રીય ધ્વજને વંિન કરીને સલામી આપી હતી. આ મહાનુભાવોની સાથે ઓક્સફડડ સેન્ટર ફોર મહન્િુ પટડીઝના શૌનક ઋમષ, અનુપમ મમશન ઇન્ટરનેશનલ કમમમટના ચેરમેન સતીશ

+0* +'&

ખાત કુંભ પૂજા કરી રહેલા અનુપમ રમશન યુકેના પ્રમુખ શ્રી રવનોિભાઇ નકારજા અને અન્ય યજમાનો

ચતવાણીએ પણ પ્રાસંમગક ઉિબોધન કયાાં. આ પ્રસંગે યુ વ ક - યુ વ તી ઓ એ રાષ્ટ્રભમિથી સભર મવમશિ સાંપકૃમતક કાયોિમ રજૂ કરીને મહેમાનોની બહોળી પ્રશંસા મેળવી હતી. ઉપાસના કથામંગલ મશલાન્યાસ પૂજામવમધના બીજા મિવસે ૧૯ ઓગપટે પવામમનારાયણ સંપ્રિાયમાં

ઐમતહામસક ગણી શકાય તેવા એક પારાયણનો પ્રારંભ થયો. ભારત બહાર સવોપ્રથમ ઇંગ્લેન્ડમાં યોજાયેલી આ પારાયણ ‘શ્રી અક્ષર પુરુષોત્તમ ઉપાસના કથામંગલ’ની પ્રપતુમત ડો. મનોજ સોનીએ કરી હતી. સમગ્ર મિવસ િરમમયાન િણ સિોમાં આશરે નવ કલાક ચાલેલા આ પારાયણમાં શ્રી અક્ષર

ખાતમુહુતત રવધી વખતે આરશવતચન પાઠવતા પૂ. જશભાઇ સાહેબ

પુરુષોત્તમ ઉપાસનાનાં િશોન તથા ઇમતહાસની સરળ, સંગીતમય અને રમસક શૈલીમાં રજૂઆત થઇ હતી. તો આ પારાયણ દ્વારા રોજબરોજના જીવનમાં તેને કઇ રીતે આચરણમાં મૂકી શકાય તે બાબત પણ પપિ થઈ હતી. પ્રાગટ્યોત્સવ મશલાન્યાસ પવો િરમમયાન ૧૭ ઓગપટે યુકે અનુપમ

મમશન મંમિરના મહંત પૂ. મહંમતપવામીજી અને ૨૦ ઓગપટે અનુપમ મમશનના વમરષ્ઠ સંતો પૂ. અમિનભાઈ અને પૂ. શાંમતભાઈના પ્રાગટ્યોત્સવ ઊજવાયા હતા. અનેક સાધકો અને હમરભિોએ આ સંતો દ્વારા તેમના જીવનમાં આવેલા હકારાત્મક પમરવતોનની ઝાંખી રજૂ કરી હતી.

અવસાન નોંધ 'િાસ'ના હુલામણા નામે જાણીતા સામાજીક કાયોકર શ્રી ગોરધનિાસ પટેલ (વાચ્છાણી)ના ધમોપત્ની અ.સૌ કમળાબેન ટૂકં ી માંિગી બાિ મંગળવાર તા. ૨૮ અોગપટ, ૨૦૧૨ કમળા એકાિશીના રોજ વહેલી સવારે પવધામ મસધાવી ગયા છે. પવગોપથના પૂણ્યાત્માને શ્રધ્ધાંજમલ અપોવા શમનવાર તા ૧-૯-૧૨ના રોજ રાતના ૮થી ૯ શ્રી કડવા પાટીિાર સમાજ હોલ, હેરો ખાતે બેસણુ રાખવામાં આવ્યું છે. જ્યારે અંમતમ સંપકાર શમનવાર તા. ૧-૯-૧૨ સવારના ૯ વાગે ગોલ્ડસો ગ્રીન મિમેટોરીયમ, હૂપલેન, લંડન ખાતે કરવામાં આવશે. પવગોપથ એમની પાછળ િણ મિકરીઅો અને ૧ મિકરાના મવશાળ પમરવારને મવલાપ કરતાં મૂકી ગયા છે. પરમકૃપાળુ પરમાત્મા સદ્ગતના આત્માને શાંમત અપદે તેવી 'ગુજરાત સમાચાર' પમરવારની પ્રાથોના. સંપકક: 020 8200 5800.

# ! . + # ' 2 - ; 1$ ;. - + 0 & 2 .2 '0 / : 1$ ;. - !43 1 ! + / 77 - 78 ! + 1 1 - + 1 : . + - *1)+ 3 1 1 / 78 66 - 7 66 ; + 1 . + - + (4 : % 1% 3 1 !+2 / 9 - 76 '/ ;"# - , % - 1 # ! . + # - !+ / 1 # + + + "1 1 !2 35

&"!

,-+ $ +$

પ્રધાન યજમાન સવતશ્રી પૂ. રહમ્મત સ્વામી (યુકે), પૂ. અરિનભાઇ (ભારત) તેમજ પૂ. અરરવંિભાઇ (અમેરરકા) પૂજન કરતા નજરે પડે છે

"& "./"-

$ +!

Incorporating Asian Funeral Services

Serving the Asian community LATE SHREE LILARAM NAZIKDAS KEWLANI !

"! 83 ,6)) -0%6%1 %=-/(%7 );0%2- > %(%? ;%7 &362 -2 %22 %/-78%2 -2 ) ;%7 :)6< ;)00 /23;2 %2( 6)74)'8)( %7 > %(%? %(% ;%7 '037)0< ;36/-2+ ;-8, ;%1- 6-7,2%2%2( %67;%8-.- 32 '39280)77 7)6:-') 463.)'87 83 8,) ,91%2 6%') 0-/) )<) 34)6%8-327 4-0) '%147 %22%(%2 *33( (-786-&98-32 %2( )(9'%8-32%0 463.)'87 )8' ) &)0-):)( %2( 46%'8-'%00< 0-:)( ;-8, 8,) 13883 3* >7)6:-') 83 1%2 -7 7)6:-') 83 3(? 8%9+,8 &< ;%1-.- 8,) *392()6 3* 8,) 91%2 )6:-') !6978 " %(% %073 ;36/)( ;-8, 1%2< 136) 7%287 0-/) %1&%4% %2( ;%1- %6- %6%2%2(.- 4%68-'-4%8-2+ -2 8,)-6 ,91%2 7)6:-') 463.)'87 %2( 0)%(-2+ ,-7 1%2< 38,)6 '300)%+9)7 83 (3 8,) 7%1) ) ,%( % +6)%8 '3286-&98-32 -2 (32%8-2+ -1%+)7 %2( -(307 3* -2(9 3(@7 %2( 3(()77)7 83 1%2< 8)140)7 -2 8,) " 2(-% %96-8-97 %2( *6-'% #-8, 8,) ,)04 3* ,-7 ,302)77 ,6)) %1&%4% *36 3:)6 <)%67 8,-7 ;%7 %00 *6)) 3* ',%6+) %(% ,%7 0)*8 &),-2( ,-7 -2:%09%&0) 0)+%'< 83 %00 ,-7 *%1-0< 1)1&)67 ;,3 ,%:) 7944368)( ,-1 32 %00 7):% 463.)'87 %2( ;-00 '328-29) 8,) 1-77-32 ) 46%'8-')( 8,) 4,-0%28,634-78 ;36/ %7 %2 ,91&0) 7):%/ 7)6:-2+ 8,) 2))(< %2( 8,) 4336 8,639+,398 1%2< '39286-)7 -2'09(-2+ 8,) " 2(-% *6-'% %2( %96-8-97 ) ,)04)( 291)6397 ',%6-8-)7 -2 8,) " 8,639+, 91%2 )6:-') !6978 59-)80< ;-8,398 %2< 49&0-'-8< #) ,%:) 0378 % ()(-'%8)( 7%27%6- 7%28 ;,3 ;-00 &) ;-8, 97 -2 74-6-8 ;-8, 97 %00 8,) 8-1) #) ,)%680< 46%< 83 3( 8,%8 1%< %(%@7 7390 6)78 -2 ):)60%78-2+ 4)%')

#-8, %00 ,91&0)2)77 *631 86978))7 %2( 4%86327 3* 8,) 91%2 )6:-') !6978 " )0,- %96-8-97 $%1&-% %2( !,) -2(9 #)0*%6) 3'-)8< %-496 328%'8 -1%8&,%- %+%2- 32

-& % +/&) )

-. +'&

!"-

1 '0 4'1& %/# 1 0 ",#00 1& 1 4# ,,-2,!# 1& 1 -2/ #*-3#" $ 1&#/ &/' & ,1'* * /0 ,(' "#/ . 00#" 4 5 -, 1& 2%201 # 4 0 )'," %#,#/-20 ," !& /+',% + , 4&- *# 3#0 #&'," * /%# 01/-,% ," 2,'1#" $ +'*5 1& 1 4'** +'00 &'+ "# /*5 "#3-21 + , &# 1 2%&1 20 1- $'," .# !# ', ./ 5#/ !-+$-/1 ', # !& -1&#/ ," +-01 '+.-/1 ,1*5 1- 0+'*# # 4'** +'00 &'0 &2+-2/ ," 4'** !-,1',2# 1- # ',0.'/#" 5 &'0 + ,5 $ 3-2/'1# 0 5',%0

!%

0(%&

% 1

20.%* +

/".

, !

"& "./"-

024 7666 5676 '!("$

A division of the Heart of England Co-operative Society Ltd.

#%&"

% 1

&#" + % + "+ % +/&) ) !"& &' *',' #, +,')* * "#/ / "'. "#/ #.&#4 #+ / "'. "#/ 2%&1#/ ', 4 ,) ( "#/ -, 50&/## ,) ( "#/ 2%&1#/ ', 4 ', 5 "#/ -, &- & , ', 5 "#/ 2%&1#/ ', 4 '1#0& "#/ -, /2* 1 '1#0& "#/ 2%&1#/ ', 4 +*#0& "#/ -, '1 "#/ 2%&1#/ '/2 / 3', '1&* ,' 2%&1#/ / 3', '1&* ,' -, ', 4 ',"2 '/'1 , ") 1 2%&1#/ '/'1 , ") 1 -, ', 4 '0& )& &2* "4 / ,"" 2%&1#/ / ,"0-, ', 4 &##, (##3 *& , / ,"" 2%&1#/ / ,"0-, ', 4 - +! %&)!-"+ ,"',' ' & 3 '1#, % 0& /21') & 3 * "#/ '/#, .#, '1&* ,' /'. &/'1' , ") 1 , #& *$ -$ 1&# 4&-*# "#/ $ +'*5 4# 4-2*" *0- *')# 1- 1& ,) 1&-0# 1& 1 & 3# 02..-/1#" 20 1&/-2%& 1&'0 "'$$'!2*1 1'+# &# 3'0'10 .&-,# ! **0 ," #+ '*0 /# ** 3#/5 +2!& ../#!' 1#"

)0"

346-354 Foleshill Road, Coventry CV6 5AJ

Asian Funeral Service " "

"

#

"

$

! %

- ! )$ . ' + -

$'

' - $' & $* . ' ) $ % $ $% $$ & ' "$ ' ) '$ $ $( -& $ ) % -& $ ) - - $ ( % $ ' $ ' , $* % #

' % ' $

'


36

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 1st September 2012

ભાર દશશન ા અ

જયશ્રી સ્િાવમનારાયણ

પૂજય પ્રમુખસ્િામી મહારાજ

અક્ષરવનિાસ: તા.૧૯-૦૮-૨૦૧૨ (િેમ્બલી-લંડન)

જન્મ: તા. ૧૧-૦૧-૧૯૩૪ (અોહીમા-યુગાન્ડા)

અ.સૌ. હસુમતીબેન ગોવિંદભાઇ પટેલ (અડાસ) માતા-પત્ની, ભગિની, દાદીમાં તથા નાનીમાં સ્વરૂપે કમમઠ હતી એ નારી, સ્નેહથી સીંચી કુટુંબની ફૂલવાડી પૂરા કયામ કોડ સહુના, વિર કોઈ આશાએ ગન:સ્વાથમ ભાવથી, હસતાં લીધી ગચરગવદાય, ગિલતી મૂકી ફુલવાડી અમ સૌને, કમમયોિી તમારા આત્માને શ્રીજી મહારાજ રાિે ગનજ ચરણોમાં એવી અંતરની આશા અમારી.

મૂળ ગામ અડાસના વિની અને કંપાલા-યુગાતડામાં વષોય સુધી રહ્યા બાદ ૧૯૭૨માં યુ.કે અાવી વેમ્બલીમાં મથાયી થયેલ અમારાં ધમયપત્ની અ.સૌ. હસુમિીબેન ગોલવંદભાઇ પટેલ ટૂંકી માંદગી બાદ િા.૧૯ અોગષ્ટ ૨૦૧૨ના રોજ અક્ષરવાસી થયાં છે. એમની લચરલવદાયથી અમારા કુટુંબમાં કદીય ન પુરાય એવી ખોટ પડી છે. લમલનસાર, સહનશીલ, પરગજુ, અાનંદી અને બીજાને સદાય સહાયરૂપ થનાર પ્રેમવત્સલ મવભાવના કારણે િેઅો દરેક ઉંમરની વ્યલિ સાથે ભળી જઇ એમના લદલમાં અનોખું મથાન પ્રાપ્ત કરી ગયાં. પોિાની લજંદગીમાં ઘણી મુશીબિોનો સામનો હસિા મુખે કરીને દરેકને લહંમિ, સાચી સલાહ, યોગ્ય માગયદશયન, અાશ્વાસન અાપિાં. સરળ જીવન જીવવાની કળા સમપયણ કરીને સવયત્ર એમના જીવનની શીિલ ન્મમિની લહેર પ્રસરાવી ગયા. એવો પૂણ્યાત્મા ભગવાન મવાલમનારાયણના ચરણમાં મથાન પામી અક્ષરધામનું સુખ પ્રાપ્ત કરે છે. અમારા પલરવાર ઉપર અાવી પડેલી ખોટ પળે રૂબરૂ પધારી અમારા દુ:ખમાં સહભાગી બનનાર િેમજ ફોન-ઇમેલ દ્વારા શોકસંદેશા પાઠવી અમોને અાશ્વાસન અાપનાર િથા સદગિની અંલિમયાત્રામાં ઉપન્મથિ રહી ભાવભીની શ્રધ્ધાંજલલ-પુષ્પાંજલલ અપણય કરનાર અમારા સૌ સગા-સંબંધી, લમત્રોનો અમે અંિ:કરણપૂવયક અાભાર માનીએ છીએ. અમારા સૌના ભાવભયાય જયશ્રી મવામીનારાયણ મવીકારો. શ્રી િોગવંદભાઇ લલ્લુભાઇ પટેલ (પગત) હલરકૃષ્ણ ગોલવંદભાઇ પટેલ (પુત્ર) મૌલેષભાઇ ગોલવંદભાઇ પટેલ (પુત્ર-યુએસએ) પ્રેલમલાબેન પટેલ (પુત્રી) મનુભાઇ લલ્લુભાઇ પટેલ (જેઠ) શારદાબેન શનાભાઇ પટેલ (નણંદ-કેનેડા) શારદાબેન રમણભાઇ પટેલ (જેઠાણી-ઇન્તડયા) લગરીશભાઇ પટેલ (ભત્રીજો-ઇન્તડયા) ચંદ્રકાતિભાઇ પટેલ (ભત્રીજો-યુ.કે) અનંિભાઇ પટેલ (ભત્રીજો-યુકે) ભામકરભાઇ પટેલ (ભત્રીજો-યુકે) રમેશભાઇ પટેલ (ભત્રીજો-યુએસએ) જગદીશભાઇ પટેલ (ભત્રીજો-ઇન્તડયા) કકશનભાઇ પટેલ (ભત્રીજો-ઇન્તડયા) દક્ષાબેન પટેલ (ભત્રીજી-ઇન્તડયા)

નીરૂબેન એચ. પટેલ (પુત્રવધૂ) ન્મમિાબેન એમ. પટેલ (પુત્રવધૂ) કપીલાબેન પટેલ (જેઠાણી) લવમળાબેન જશભાઇ પટેલ (નણંદ-ઇન્તડયા) સુલમત્રાબેન કાન્તિભાઇ પટેલ (દેરાણી-ઇન્તડયા) કલ્પનાબેન જી પટેલ (ભત્રીજાવહુ) સંધ્યાબેન સી. પટેલ (ભત્રીજાવહુ) કલાબેન એ. પટેલ (ભત્રીજાવહુ) ભારિીબેન બી. પટેલ (ભત્રીજાવહુ) સુનીલાબેન બી. પટેલ (ભત્રીજાવહુ) ઇલાબેન જે. પટેલ (ભત્રીજાવહુ) યોલગનીબેન કે. પટેલ (ભત્રીજાવહુ) અરૂણભાઇ પટેલ (ભત્રીજા જમાઇ)

પલ્લવીબેન પટેલ (ભત્રીજી-યુકે) ઘનશ્યામભાઇ પટેલ (ભત્રીજા જમાઇ) યોગેશભાઇ કાન્તિભાઇ પટેલ (ભત્રીજો-યુએસએ) રીટાબેન વાય. પટેલ (ભત્રીજાવહુ) પ્રજ્ઞાબેન પટેલ (ભત્રીજી-કેનેડા) રાજેશભાઇ પટેલ (ભત્રીજા જમાઇ) કોકકલાબેન પટેલ (ભાણી-કેનેડા) મહેતદ્રભાઇ પટેલ (ભાણેજ જમાઇ) સૂયયકાતિભાઇ પટેલ (ભાણો-યુએસએ) મીનાબેન એસ. પટેલ (ભાણાવહુ) નીલાબેન પટેલ (ભાણી-કેનેડા) નરેશભાઇ પટેલ (ભાણેજ જમાઇ) શાલલનબેન (ભાણી-કેનેડા) પ્રદીપભાઇ પટેલ (ભાણેજ જમાઇ) બીનાબેન પટેલ (ભાણી-યુએસએ) યોગેશભાઇ પટેલ (ભાણેજ જમાઇ) ઘનશ્યામભાઇ પટેલ (ભાણો-ઇન્તડયા) અલકનંદાબેન પટેલ (ભાણાવહુ) નીલકંઠભાઇ પટેલ (ભાણો-યુએસએ) ઇલાબેન એન. પટેલ (ભાણાવહુ) ભારિીબેન શાન્તિભાઇ પટેલ (ભાભી-લંડન) સલવિાબેન જશભાઇ પટેલ (ભાભી-લંડન) રાજેતદ્રભાઇ છગનભાઇ પટેલ (ભાઇ-ઇન્તડયા)

પૌત્ર-પૌત્રીઅો: રીના પટેલ, યોગેન પટેલ, બંકકમ પટેલ, કકનારી પટેલ, કકિયન પટેલ (યુએસએ), લિલક પટેલ (યુએસએ). સવમ કુટુંબી જનોને ભાવભયામ જયશ્રી સ્વામીનારાયણ

70 Wembley Park Drive, Wembley, Middx, HA9 8HB, Tel: 0208 903 1756


Gujarat Samachar - Saturday 1st September 2012

સંસ્થા સમાચાર

શ્રી જલારામ મંદિર, ગ્રીનફડડ દ્વારા તા. ૭થી ૯ સપ્ટેમ્બર દરવમયાન રોજ બપોરે ૨-૩૦થી ૬ દરવમયાન શ્રી જલારામ આખ્યાનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. બાપાના માંડવો, રોટલા દશશનનો લાભ મળશે. સંપકક: 020 8578 8088. n બ્રેન્ટ એલ્ડસસ ગૃપ દ્વારા તા. ૧-૯-૧૨ના રોજ હેસ્ટીંગ્સ સી સાઇડ અને તા. ૨૨-૯-૧૨ના રોજ બ્લેકપુલ અને િેસ્ટન મંવદરની ટૂરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ટૂર બીઆઇએ સેસટરથી ઉપડશે. સંપકક: વલ્લભભાઇ પટેલ 07574 926 836. n ભારતીય દિદ્યાભિન, ૪એ કાસલટન રોડ, વેસ્ટ કેન્સસંગ્ટન લંડન W14 9HE ખાતે તા. ૩૦-૮-૧૨ ગુરૂવારે સાંજે ૭-૩૦ કલાકે નાટક 'એક બીજાને નડતા રહી'ના શોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: સુરેસદ્રભાઇ 020 8205 6124. n ભારત િેલ્ફેર ટ્રસ્ટ (યુ.કે.) દ્વારા વાત્સ્લ્ય ગ્રામની સહાય અથથે પૂજ્ય દીદી મા સાધ્વી ઋતંભરા દ્વારા િવચન અને કથાનું આયોજન તા. ૩૦-૩૧ના રોજ સાંજે ૫-૩૦થી ૭ દરવમયાન (સંપકક: 0121 558 1222), શ્રી દુગાશભવન, વબલસ્ટન ખાતે તા. ૧-૯-૧૨ના રોજ સાંજે ૬થી ૮ (સંપકક: 01902 354 081) અને પોટટડગલ ખાતે (તા. ૨થી ૮ સપ્ટેમ્બર દરમયાન (સંપકક +351 219 888 414) ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: રીનાબેન શાહઃ 0794 791 5334. n શ્રી દિન્િુ મંદિર, ૧૩૩, હાઈફફલ્ડ રોડ, વેવલંગબરો ખાતે રવવવાર તા. ૨જી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨ સુધી સાધ્વી વચત્રલેખાજીના કંઠે શ્રીમદ ભાગવત કથાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તા. ૨ના રોજ સવારે ૧૦.૦૦ કલાકે પૂણાશહૂવત થશે. કથા દરમ્યાન દરરોજ સાંજે ૭.૦૦ વાગ્યા પછી ભોજન િસાદીની વ્યવસ્થા રાખવામાં આવેલ છે. સંપકક : ઊવમશલાબહેન ઠકરાર ૦૭૫૮૨ ૧૬૧ ૧૪૭ n ગુજસર દિન્િુ યુદનયન – સનાતન મંવદર, ઇફફલ્ડ એવસયુ, ઇફફલ્ડ ક્રોલી RH11 0AF ખાતે શ્રી જલારામ બાપાની ચવલત મૃવિ િવતષ્ઠા મહોત્સવનું આયોજન તા. ૩૧-૮-૧૨થી તા. ૨ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૨ દરવમયાન રોજ સવારે ૧૦થી સાંજના ૫ દરવમયાન કરવામાં આવ્યું છે. તા. ૧-૯-૧૨ શવનવારે સાંજે ૬થી ૧૧ દરવમયાન રાસ ગરબાનો અને આ િસંગે િવચન, ભજન, ફકતશન અને િસાદનો લાભ મળશે. સંપકક: ચંદુભાઇ નાયી 01293 519 130. n શ્રી દિન્િુ મંદિર – કોમ્યુવનટી સેસટર, હેરફોડડ રોડ, લ્યુસી ફામશ,

લુટન LU4 0PS ખાતે અવધક માસ િસંગે દરરોજ સવારે ૧૧થી ૧૨ દરવમયાન મંવદરના પૂજારી વિજેશભાઇ દવે કથા કરાવશે. તા. ૧-૯-૧૨ના રોજ બપોરે ૩થી યમુનાજીના લોટી ઉત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. શ્રી રામભક્તના વશષ્ય ભરત ભગત દ્વારા તા. ૨થી ૮ સપ્ટેમ્બર દરવમયાન રોજ સાંજે ૭-૩૦થી ૯-૩૦ દરવમયાન શામળશાના વવવાહ પર િવચન આપવામાં આવશે. સંપકક: િવવણભાઇ શાહ 01582 663 414. n ડડનિીલ કોમ્યુદનટી સેન્ટર, ૧૯ ડડનહીલ લેન, વવલ્સડન ગ્રીન, લંડન NW10 2ET ખાતે વસલ્વર સ્ટાર ચેરીટીના સહકારથી ડાયાવબટીશ અવેરનેસ કાયશક્રમનું આયોજન તા. ૧૨૯-૧૨ના રોજ સવારના ૧૦-૩૦થી ૧-૩૦ દરવમયાન કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: નગીનભાઇ વમસ્ત્રી 020 8459 1107. n યુકે શ્રી પુષ્ટીમાગગીય િૈષ્ણિ મદિલા સમાજ દ્વારા તા. ૮-૯૧૨ના રોજ અવધક માસમાં વહંડોળા ઉત્સવનું આયોજન બપોરે ૨થી ૫ દરવમયાન સેસટ બનાશસડેટ્સ આરસી િાયમરી સ્કૂલ, ક્લીફ્ટન રોડ, કેસટન HA3 9NS ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. વનલાબેન ખાખરીયા ઉત્સવના મનોરથી છે. સંપકક: મધુબેન સોમાણી 020 8954 2142. n દિશ્વ દિન્િુ પદરષિ, થોનસટન રો, થોનશટન હીથ પોંડ CR7 6JN ખાતે વશવ પુરાણ કથાનું આયોજન તા. ૪થી ૬ સપ્ટેમ્બર મંગળવારથી ગુરૂવાર દરવમયાન બપોરે ૧થી ૩-૩૦ દરવમયાન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં કથાનો લાભ ધમાશનંદ સ્વામી આપશે. સંપકક: 020 8665 5502. n ટૂટીંગના એમપી સાદ્દીક ખાન દ્વારા સાઉથ થેમ્સ કોલેજ, ટૂટીંગ િોડવે ખાતે તા. ૩૧-૮-૧૨ના રોજ સવારના ૧૦થી બપોરના ૪ દરવમયાન યુવાનો માટે કવરયર એડવાઇઝ, જોબ સીકીંગ સપોટડ અને વબઝનેસ શરૂ કરવા માટે વબઝનેસ અને ફંડીંગ ટ્રેઇનીંગ િોગ્રામનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. વધુ માવહતી માટે જુઅો વેબસાઇટ: www.sadiqkhan.org.uk/tootingworks n એદિયન મ્યુદિક સર્કિટ, ૧ િેડફડડ રોડ, લંડન W3 7SP ખાતે તા. ૨૮થી ૧ દરવમયાન ઠટમરી ટ્રેડીશસસ અોફ બનારસ વવષે સુનંદા શમાશના ઇસટેસસીવ કોસશ અને કાયશક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: 020 8742 9911. n તુિી રામ સેિા ટ્રસ્ટ દ્વારા ખીમદાસ બાપુના ઘરે ૨૯ હેંગર વ્યુ વે, એક્ટન, લંડન W3 0EX ખાતે તા. ૧-૯-૧૨ના રોજ

n

www.abplgroup.com

37

પત્રકાર દીપક માંકડ અને વસંતલાલ પટેલ િર ગુરૂિારે રાત્રે ૭-૦૦ કલાકે MATV Sky-793 પર

THURSDAY: 7:00 PM

કચ્છ વમત્ર દૈવનકના મદદનીશ તંત્રી દીપક માંકડ અને કચ્છ વમત્ર - જસમભૂવમ ગૃપના યુવાન પત્રકાર વસંતલાલ પટેલ સાથે ગુજરાતી પત્રકારત્વ અને ગુજરાતના વવકાસ અંગે ચચાશ કરશે મેનેવજંગ એવડટર કોફકલાબેન પટેલ. MATVનો લોકવિય કાયશક્રમ સીબી લાઇવ જુઅો અને જોવાની વમત્રોને ભલામણ કરો. સમગ્ર વવશ્વમાં કોઇ પણ સ્થળે Sky793 પર MA TV પર સીબી લાઇવ કાયશક્રમનું જીવંત િસારણ અથવા ઇસટરનેટ દ્વારા TVU Player Channel 75203 ઉપર જોઇ શકાય છે. TVU Player ડાઉનલોડ કરવા માટે જુઅો વેબસાઇટ www.tvunetworks.com આપના મંતવ્યો આજે જ 'ગુજરાત સમાચાર'ને લખીને મોકલી આપો. Email: cblive_matv@yahoo.co.uk પુનમ ભજનનું અયોજન કરવામાં આવ્યું છે. n રાધાકૃષ્ણ શ્યામા મંદિર, ૩૩ બાલમ હાઇ રોડ, SW12 9AL ખાતે પુરૂષોિમ માસ િસંગે તા. ૨-૯-૧૨ રવવવારના રોજ બપોરે ૧થી ૪ દરવમયાન વ્રજ કમળના મનોરથ રાખવામાં આવેલ છે. સંપકક: 020 8675 3831.


38

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 1st September 2012

વૈષ્ણવ સંઘ યુકે દ્વારા વિવવધ સ્વરૂપ પાટગત્સવ મહગત્સવનું આયગજન વૈ ષ્ ણવ સં ઘ યુ કે દ્વારા અનધક માસના પાવન નદવસગમાં વૈષ્ણવાચાયો પ. પૂ. શ્રી દ્વારકે શ લાલજી મહગદયશ્રીના પાવન સાનનધ્યમાં એબી પ્રાયમરી ફીલ્ડ, પગર્સોમથ રગડ સામે, લે સ્ ટર LE4 5LD ખાતે નિનવધ સ્વરૂપ પાટગત્સવ મહગત્સવનું આયગજન શુક્રવાર, ૭થી ૯, સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨ દરનમયાન કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રસંગે રાજભગગમા પલના દશોન (હવેલી), ગીતા જ્ઞાન યજ્ઞ (માકકી), શ્રી યમુનાજી - શ્રી મહાપ્રભુજીની આરતી (માકકી), શયન

આરતી (હવે લી), રાજભગગમાં જરીના બંગલા દશોન (હવેલી), મહાપ્રસાદ (માકકી) ગીતાજ્ઞાન યજ્ઞ અને કથા (માકકી) શ્રી યમુનાજી અને શ્રીમહાપ્રભુ જી નું પાટગત્સવ (હવે લી), શ્રી નગરીરાજજીને મંદરીમાં દૂધ ચઢાવવાનગ મનગરથ (હવેલી) રાજભગગમાં કાચના બંગલાના દશોન (હવેલી), ગીતા જ્ઞાન યજ્ઞ (માકકી), શયન આરતી (હવે લી)નગ લાભ મળશે . સપકક : સુ ભાષભાઇ લાખાણી: 07748 324 092 અને દલપતભાઇ કગટેચા: 0116 220 017.

કેપીએસ ગુજરાતી સ્કૂલના ગુજરાતી વગગો કેપીએસ ગુજરાતી સ્કૂલ દ્વારા ચલાવાતા ગુજરાતી ભાષાના વગગોની નવી ટમો તા. ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨થી શરૂ થશે. જેનગ સમય દર શનનવારે સવારના ૯થી ૧૨નગ રહેશ.ે જેમાં ૬ વષોથી ઉપરના બાળકગને કગઇપણ જ્ઞાનતજાનતના ભેદભાવ નવના પ્રવેશ અાપવામાં અવશે. આ વગગોની

ફીના દર ખૂબ જ વ્યાજબી છે. શાળાનું સરનામુ KPS Gujarati School, Kenmore Park School, Moorhouse Road, Kenton, Harrow, HA3 9JA

છે. સંપકક: રાજેન્દ્રભાઇ પટેલ : 020 8958 9532 અને મધુબને કાલનરયા: 020 8428

3262

Email:

mkalaria@

hotmail.com

• શ્રી દત્ત યગગ સેન્ટર યુકે દ્વારા નાદ – મ્યુહિક અોફ ધ હડવાઇનના કાયમક્રમનું આયોજન તા. ૨૨-૯-૧૨ શહનવારે સાંજે ૭ કલાકે રોયલ આલ્બટટ િોલ, લંડન ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: 020 7589 8212 અને www.musicofthedevine.com

• નહેરૂ સેન્ટર, ૮ સાઉથ અગડલી સ્ટ્રીટ, લંડન W1K 1HF ખાતે તા. ૨-૯-૧૨ના રોજ સવારે ૧૦-૪૫ કલાકે હવરાટ કહવ સંમલ ે ન, તા. ૩-૯૧૨ના રોજ સાંજે ૬-૧૫ કલાકે 'ધ પોએટ્રી અોફ બીઇંગ વુમન – આરીફા ખાનના પ્રદશમનનુ,ં તા. ૪-૯-૧૨ના રોજ સાંજે ૬-૩૦ કલાકે સુભાષ ચોપરા લીહખત પુસ્તક 'પાટથીશન, જીિાદ એન્ડ પીસ – સાઉથ એશીયા આફ્્ટર બીન લાદેન'ના પુસ્તકના હવમોચન કાયમક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: 020 7491 3567. • શ્રી ૨૨ ગામ પાટીદાર સમાજ યુકે દ્વારા તા. ૧૬-૯૧૨ના રોજ બપોરે ૨-૦૦થી બેસ્ટ વેસ્ટનમ ધ વોટરમીલ િોટેલ, લંડન રોડ, બોનમ એન્ડ, િેમલ િેમ્પસ્ટેડ HP1 2RJ ખાતે સમર ફન ડે - બાબબેક્યુનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. નામ નોંધાવવા જરૂરી છે. સંપકક: કકરીટભાઇ 07828 213 772.

"/$ '/",10 *(&% *-,' 3(0"0 &-/ ,$(" "/$ '/",10 6%"/0 3(0"0 &-/ ,$("

..*(#"1(-,0 "00.-/1 %,%4"*0 1- 2%2%0 - "00*% ,*6 .%#("*(01 (, (&&(#2*1 %)%#1%$ #"0%0 &/-+ -*$ 1- ,%4 "00.-/1 ,",$ "1",(" /0 ",0" (/" $$# "'! "' " +

/",0&%/ -& ,% -&& #-01 /",0&%/ -&

/

"

#& "'#" %%#) % &' &' ' #" % &'#" #

%*

!

"5

&(

, )## # 2** %&2,$

!

. -

) $ (

' " !

' %

!

!

#

!

0 $ )

0 .

%- )

!

#

0

!

"!

તમારી વાત... વહેમ અને અંધશ્રધ્ધાની જાહેરાતગ તંત્રીશ્રી રમણીકભાઈ સોલંકી અને ગરવી ગુજરાત ટીમ. આપના સાપ્તાહિક 'ગરવી ગુજરાત' સમાચાર પત્રમા બાબાઓ તાંત્રીકો, જ્યોહતષીઓની ખુબજ જાિેરાતો આવે છે. જે ધમમના નામ ઉપર ડર બતાવી, મુશીબતોમા ફસાયેલા લોકોને લુટવાનુ જ કામ કરે છે. આ જાિેરાતો સમાજની તંદરુ સ્તી, માટે આપ લેવાનુ બંધ કરશો તો તમારા વાચકોને ધુતારાઓથી બચાવવા એક મિત્વ પુવક મ નુ પગલુ િશે.. આપને ખબર િશે.. ઈબે વેબ સાઈટે..'ગુજરાત સમાચાર' અને ઘણા સમાચાર પત્રોએ આવી જાિેરાતો લેવાનુ

બંધ કરી, અંધશ્રધ્ધાળુ લોકોને ધુતારાઓથી બચાવવા સારૂ કામ કયુમ છે.. 'ગુજરાત સમાચાર'ના તંત્રી સી.બી.પટેલે ઈબે વેબ સાઈ પણ આવી જાિેરાતો ઉપર જે પ્રહતબંધ મુકયો તેના િેડ લાઈન સમાચાર બનાવી એક સમાજ પ્રત્યે ઉમદા સેવા કરી છે.. અને મારા મતે આ જાતની સેવા કરી આજ સુધી આવી જાિેરાતો લઈ જે ભુલ થઈ છે તેનો પસ્તાવો રજુ કયોમ છે.. સાત્વીક માનવને જ આવો પસ્તાવો થાઈ તે વંદનીય છે... પૈસાને ઠોકર મારી મનુષ્યની ફરજ અને તેની જવાબદારી ને પ્રથમ સ્થાન આપવુ તે જ તો ગૌરવની વાત છે જે ગૌરવ માત્ર ભગવાન સામે ઉભા રિો ત્યારે જ અનુભવાય... જે સીબી પટેલ જરૂર અનુભવતા િશે...

'ગરવી ગુજરાત'નો પહરવાર સબળ અને સુખી સંપન્ન છે.. માત્ર પૈસા ખાતર ધુતારાઓ અને શરીર વેચનારાના ધંધાથથી સાથે પોતાના ધંધાનો ઉપયોગ કરવો તે મને અયોગ્ય લાગે છે... હુ આપને હવનંતી કરૂ છુ.. 'ગરવી ગુજરાત' પણ આવા ધુતારાઓને જાકારો આપે...આ જાકારાથી 'ગરવી ગુજરાત'ને તેજસ્વીતા અને સામાજીક ગુણવતા વાળુ ચારીત્રતા વધુ પ્રગટશે.. આપ મારી આ હવનંતી જરૂર સ્વીકારશો તેવી નમ્ર હવનંતી... - વવનુ સચાણીયા, મઝવેલ હીલ લંડન. (ઇમેઇલ દ્વારા) નોંધ: એક જાગૃત વાચકે 'ગરવી ગુજરાત'ના તંિીને લખેલ પિ સાભાર અિે રજૂ કરવગ યગગ્ય ગણીએ છીએ. - તંિી

!"

!,

- / * !.

-

%%

0

-

*

#

!

%% + ) * *

- )

! .

!

%- )

- # #

પાન-૧૦નું ચાલુ

!

#

0 &) -

#( 2"/",1%%$

‘કેગ’નો રિપોટટ ગેિમાગગે દોિનાિો છેઃ વડા પ્રધાન વડા પ્રધાન મનમગહન નસંહે કગલ બ્લગક ફાળવણીથી ખાનગી કંપનીઓને ૧.૮૬ લાખ કરગડ રૂનપયાનગ લાભ થયગ હગવાના ‘કેગ’ના અહેવાલને દગષપૂણો અને ગેરમાગગે દગરનાર જણાવીને અનનયનમતતાના તમામ આરગપ ફગાવ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે કેટલાક સમય માટે મેં કગલસા મંિાલયની જવાબદારી લીધી હગવાથી હું આ મંિાલય દ્વારા લેવામાં આવેલા નનણોયગની સંપૂણો જવાબદારી સ્વીકારું છું. પણ અનનયનમતતાના આરગપગ તથ્યગ આધાનરત નથી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે હરાજી વગર કગલ બ્લગકની ફાળવણી ૧૯૯૩થી થાય છે. ‘કેગ’ દ્વારા જેની ટીકા થઇ છે

પક્ષ સામે આક્રમક વલણ અપનાવ્યા બાદ પક્ષના સાંસદગ દ્વારા પણ ભાજપ પર પસ્તાળ પાડવામાં આવી છે. કોંગ્રેસે દાવગ કયગો છે કે હરાજી દ્વારા કગલ બ્લગક્સની ફાળવણી કરવાનગ ભાજપ શાનસત સરકારગના મુખ્ય પ્રધાનગએ જ નવરગધ કયગો હતગ. આ દાવાના સમથોનમાં પિગ પણ છે. આ વાત જાહેર થઇ જવાનગ ડર હગવાથી ભાજપ સંસદમાં ચચાો કરતગ નથી. અને વડા પ્રધાનનું રાજીનામાની જીદ કરે છે. કોંગ્રેસને ‘મોટો માલ’ મળ્યો છેઃ સુષ્મા સ્વિાજ લગકસભામાં નવપક્ષના નેતા સુષ્મા સ્વરાજે આક્ષેપ કયગો હતગ કે કગલસાની દલાલીમાં કોંગ્રેસે 'મગટી કટકી' મેળવી છે. ભાજપને વડા પ્રધાનનું રાજીનામું જગઇએ છે પરંતુ નોંધનીય છે કે એનડીએના જ ઘટક પક્ષગ વડા પ્રધાનનાં રાજીનામાની માગ સાથે સંમત નથી.

%%

#

# + *

-

!

0 &) -

& * " & (%+

કગલસાની...

તે જ પદ્ધનત અગાઉની સરકારગ પણ અપનાવી ચૂકી છે. યુપીએ સરકારે હરાજી દ્વારા કગલ બ્લગક ફાળવવા નવચાયુું હતું. પરંતુ નવરગધ પક્ષ શાનસત પશ્ચચમ બંગાળ, છત્તીસગઢ, ઝારખંડ, ઓનરસા અને રાજસ્થાને હરાજી દ્વારા કગલ બ્લગકની ફાળવણીનગ નવરગધ કયગો હતગ. રાજ્ય સરકારગનું માનવું હતું કે હરાજી દ્વારા કગલ બ્લગકની ફાળવાશે તગ કગલસાની કકંમત વધશે અને ઉદ્યગગગના નવકાસ પર નવપનરત અસર પડશે. મનમગહન નસંહે પિકારગને કહ્યું હતું કે 'હઝારગ જવાબગ સે અચ્છી હે ખામગશી મેરી, ના જાને કકતને સવાલગ કી આબરૂ રખે' (મારુ મૌન હજારગ પ્રશ્નગ કરતા સારુ છું, જે અસંખ્ય પ્રશ્નની પ્રનતષ્ઠા જાળવે છે.) ભાજપ તેની જાળમાં ફસાય તેમ છેઃ કોંગ્રેસ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ સગનનયા ગાંધીએ સંસદ ગૃહમાં નવરગધ

! #

'.

#

# ! # "!

!

-

).

$ $ & *

#%

પાન-૧નું ચાલુ

.

#

# #*

* ',+!

%%

'.

&

) *+'&

!

2 4 * ( ) 4 ') + 0"* 1 0"* 4# ) /) ) 3 0 )1 $ ) ) * 0 . - %- ) 5 1 - * '

"$

$ #

# , ' )

$$! '"- )$ +$ ( %%$ #) $! # %$( ) ' &* '

#

$#) )

" %%"-

$) " ), # (

'#

) "

#) $'

$"

'(

)

,*+ ! - #&'.$ & /( )" & ' .')#"& "& "& , %($ ' ( ) ')% ) $" "',* )"+ * & )"+, $* & + & +' "+" * !"* "* ('*+ ') ) $" "',* .')# ) "& &'& ( *+') $ )'$ +"'& $ "&"%,% !',)* ( ) . # '- ) 0* +. & !',)* ' % (% !* &+ )()"* !'+% "$ '% ') & (($" $'*"& + +! (+ % )

+"'& ')%

#''!* )& ,( )& "(. )& " *) !'-! #'+,(' "-* "#%% "! ,*! %% #'' 0 -#+%#) # %!+!/ (* ,# $!,+ )%! +! (', , -'#, ( #%! +"($ ( #%! !& %!,

!"$)*!(!

$

%!)!+

# ($*,

'


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 1st September 2012

Why travel with

Southall Travel?  Number One Travel Agent to India,

sA¦¸Ael qòAvel 

with over 20 years experience

 Open 24 hours a day, seven days a week. Call us anytime

 Price guarantee will not be beaten on price

 Specialists for worldwide flights and holidays with any airline, anywhere, anytime  Fast and reliable service  Multilingual staff

offering impartial advice

 UK’s 100 Fast Track Companies (Sunday Times 2005)

 Trusted household brand for total peace of mind

sA¸e j ˆA mAqe yAºA krvAnuù psùw krˆAe?

20 v¿A#¸I qòAvelmAù anuvI aevA

Art yAºA mAqenA æ¸m nùbrnA qòAvel aejNq

 iwvsnA cAevIsey klAk ane sPtAhnA sAtey iwvs kAe¤ po smye fAen krAe

 AvnI gerùqI

amne Av bAbte kAe¤ po bIq krI ˆkˆe nih

 ivËmAù gme TyAù kAe¤ po

smye kAe¤ po aerlA¤nnI flA¤q ke hAelIdez mAqenA in¿oAùt

 zdpI ane sùtAe¿AkArk sevA  bhuA¿AIy SqAf

ewAvmuKt slAh

 yukenI 100 fASq qòek kùpnI pEkInI aek (sNde qA¤Ms 2005)

 mnnI ˆAùit mAqenuù œrœrmAù ÀoItuù ivËsnIy nAm

Call Centre open 24 hours

A BTA 80626

0208 843 6800

Think Travel, Think Southall Travel www.southalltravel.co.uk

39


40

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 1st September 2012

$0#0! ! 3 .0+( # 2+ "0 8(0 !9 $&0 +$

6

$51

5 !; 0&&0 4; #9(0 0- , %

!0 0

6 #$*'3$/6

1 $9 9

3 (: 3 (, 3 0(>$ (B&>( 0 9

444 ( * / +2) "-+

# 60

$,1-,

4$$)

? #9

$,1-, &

+ 1- .+

ત્રીજી વખત અંડર-૧૯ તિકેટ વર્ડડ કપ જીતી ઇતતહાસ સજજતું ભારત ટાઉન્સવિલેઃ તરવરરયા ભારતીય રિકેટરોએ ત્રીજી વખત અંડર-૧૯ વર્ડડ કપ જીતીને ઇરતહાસ રચ્યો છે. કેપ્ટન ઉન્મુક્ત ચાંદની શાનદાર અણનમ સદી અને અમદાવાદના સ્મમત પટેલની અણનમ અડધી સદી વડે

ભારતે ફાઈનલમાં ઓમટ્રેરલયાને કચડીને આ રસરિ હાંસલ કરી છે. ભારતે યજમાન ઓમટ્રેરલયાને છ રવકેટે પરાજય આપ્યો હતો. આ રવજય સાથે ભારતે ત્રણ વખત અંડર-૧૯ વર્ડડ કપ જીતવાના ઓમટ્રેરલયાના

!

" $" &

રવિમની બરાબરી કરી છે. ઓ મ ટ્રે રલ યા ના ટાઉન્સરવલેના ટોની આયલલેન્ડ મટેરડયમમાં ભારતે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોરલંગનો રનણણય લીધો હતો. પ્રથમ બેરટંગ કરતા ઓમટ્રેરલયાએ ભારત સામે ૨૨૬ રનનો

%$

$-4

5)14 16.7 8)6,9;9)=-4 +7 <3

>>> 8)6,9;9)=-4 +7 <3

1;@ 7;-4 <*)1 .975 A ' " ' (# 1/0;: 94)6,7 " 1/0;: )6+<6 1/0;: 75*):)

1/0;:

#8-+1)4 !)+3)/-: >1;0 "

#$ ! & " 16

05-,)*), 975 8 8 &% + ## + &% + ## + ' " 05-,)*), <5*)1 !79*)6,-9 ")237; )97,)

A A A A A

! '% ( "

$#"$&

' A A A A A ) %

88 " A A A

88 A 88 A 88 A

<*)1 16+

<5*)1 &% &%

A

7;-4

+ +

88

88 88 88

+ +

//-4 - # '##*$0$5 & 5

લક્ષ્યાંક મૂક્યો હતો. જેને કેપ્ટન ચાંદની અણનમ સદી (૧૧૧ રન) અને સ્મમત પટેલની અણનમ અડધી સદી (૬૨ રન)ની મદદથી ભારતે ઓવરમાં ૪ રવકેટ ગુમાવીને ૪૭.૪ ઓવરમાં ૨૨૭ રન બનાવીને પાર પાડ્યો હતો. આ ઉપરાંત ભારતના રવજયમાં બાબા અપરાજીતના ૩૩ રનનું મહત્ત્વનું યોગદાન હતું. ઓમટ્રેરલયા તરફથી જોએલ પેરરસ, માકક મટેકેટી, ગુરરવન્દર સંધુ અને એમટોન ટનણરે ૧-૧ રવકેટ લીધી હતી. ભારતે ટોસ જીતીને કાંગારૂ ટીમને પ્રથમ બેરટંગ માટે આમંત્રણ આપ્યું હતું. સંદીપ શમાણએ સુકાની ઉન્મુક્ત ચાંદના આ રનણણયને યોગ્ય ઠેરવતા શરૂઆતમાં જ બે ઝટકા આપ્યા હતા. ઓમટ્રેરલયાની શરૂઆત ખરાબ રહી હતી પરંતુ બાદમાં બોરસમટોની અણનમ અડધી સદી અને ટ્રેરવસ હેડ અને એમટોન ટનણરની મહત્વની ઈરનંગ્સની મદદથી ઓમટ્રેરલયા ૫૦ ઓવરમાં ૮ રવકેટે ૨૨૫ રન કરી શક્યું હતું. અનુસંધાન પાન-૨૨

$% $ %'

& &" (

A A A A A

$7976;7 )41.)? &)6+7<=-9 ,576;76 )4/)9@ &*

& " &$ (

& $

A A A A A ! %&

! !

%%% " ! ! % #"

0 $' / %" . .*

$," . #,*(

+") ! 2- 1""&

#9

!0- 7.$/

%

5 1 $9 !9 $3 ' 0"

$+!*$6 2#!2/6

*',% - # '##*$0$5 & 5

$+!*$6

ચીનમાં ઝળકી કચ્છી ગોલ્ડન ગલલ મુંબઇઃ ચીનમાં તાજેતરમાં યોજાયેલી ઇન્ટરનેશનલ સ્પીડ રોલર સ્કેટટંગ ચેમ્પપયનટશપમાં સબબબ મુલુંડની રુટચ પાસડે ત્રણ ગોલ્ડ કપ જીતીને ભારતને અનેરું ગૌરવ અપાવ્યું છે. કચ્છી વીસા ઓસવાળ જૈન જ્ઞાટતની રુટચએ બે વષબમાં બીજી વાર દેશનું નામ રોશન કયુું છે. જુલાઈ ૨૦૧૦માં તે મોટી બહેન પંટિ સાથે હોંગકોંગ ગઈ હતી જ્યાંથી તેઓ એક ગોલ્ડ કપ, એક ટસલ્વર કપ, એક ટસલ્વર મેડલ અને ત્રણ બ્રોન્ઝ મેડલ જીતી લાવ્યા હતા. ચીનની ચેમ્પપયનટશપમાં રુટચ સટહત ભારતના કુલ ૨૫ સ્કેટરોએ ભાગ લીધો હતો. આ રમતવીરોએ કુલ ચાર ગોલ્ડ કપ જીતી લીધા હતા. આખી સ્પધાબમાં ભારત અને ચીન ઉપરાંત હોંગકોંગ, તાઇવાન, સાઉથ

'78

કોટરયા, શ્રીલંકા અને બાંલલાદેશના સ્કેટરોએ ભાગ લીધો હતો. રુટચ મૂળ કચ્છના માંડવી તાલુકાના દેટિયા ગામની છે. તે મુલુંડ (ઈસ્ટ)ની વીપીએમ ઇંમ્લલશ હાઈસ્કૂલમાં સાતમા ધોરણમાં ભણે છે. મુલુંડ (વેસ્ટ)માં રહેતા ૧૧ વષબના રાજ છેડાએ ચીનના પ્રવાસમાં ટરન્ક અને રોડ રેસમાં ૩૦૦ મીટર, ૬૦૦ મીટર અને ૭૫૦ મીટરની હરીફાઈઓમાં લીધો હતો અને એમાં તે બે ટસલ્વર મેડલ તથા એક બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યા હતા.

! $ ! +1.'(1+ '6)+1 !+6:.)+7 %461* %.*+

!+3* '6)+1 84 % # " "448.3,

$ #$

.6 <

43*43 &

## ##

$# .975 )197*1 )9 : #)4))5 70)66-:*<9/ 6;-**<:)3)

9 $0 2#!2/6

$,1-, - # '##*$0$5 5

$9)6:.-9:

975 8 8 ## ##

5 $5*.9B *(

+6

+.)+78+6 $

2'.1 /92(4 5'6)+1 ;'-44 )4 90

$'$.2

&% $

-> (793 #)6 9)6+1:+7 7: 6/-4-: 01+)/7 94)6,7

## ##

!0#0 0(>$ 4;

& 0#0 9 7 4 9 0 > $0 '5 B);

, %5 0(>$ !9 $&0 (;

.$,',% 1'+$

9 $5*.3 &, 4 !9 $3 ' '9

!9 $3 ' 0'5 ..*6

0

0(>$ (B&>(

@ A B &(!0; )9! 3$3&#3

9 #

#!0; 0(>$ 0" # /

0#

= .0+( # 3 8(0 !9 $3 ' 0'5

5

3

"

551;

Gujarat Samachar  

Gujarat Samachar weekly news paper

Gujarat Samachar  

Gujarat Samachar weekly news paper