Page 1

"(,)( ) ! $!!&"+"/

**).

"&

80p

' $& $(#) * '+*"+, -* (, ) -%

Let noble thoughts come to us from every side Volume 41, No. 3

સંવત ૨૦૬૮, વૈશાખ વદ ૧૪ તા. ૧૯-૦૫-૨૦૧૨ થી ૨૫-૦૫-૨૦૧૨

# ' ) "

&3(*. 9

!

(

# ( % "' , ! "' *0) !#

-+

$ % &.,0+ 1&) "0,5 **0& &8&3 $*/'.*7 !*.

!

!

) (

% #

3*&-,0+

& ! & ! + # !

$ *

1',.* -+

&/ 51

5&35,0+ 110

*64

# # '

#

!

&/*3& 9 &2512 9

! ! &-)&.* 1&) 3**0 53**5 13*45 &5* 10)10 " !*. )&74 & 6**-

"

19th May to 25th May 2012

અા નો ભદ્રા: ક્રતવો યન્તુ િવશ્વત: | દરેક નદશામંાથી અમને શુભ અને સુંદર નવચારો પ્રાપ્ત થાઅો

! #

... * '+*"+, -* (, ) -%

First & Foremost Gujarati Weekly in Europe

! ! "22*3 !115,0+ 1&) *&3 !115,0+ *( 5&5,10 10)10 $ !*.

2/

)&74 & 6**-

#

&/ 51 2/

દહિણ આહિકાના અંગોલામાં ૪૦ ગુજરાતી સહિત

૧૨૦૦ ભારતીયો બંધક "

4 4 4 4

"

"

" #$

$ 5

અમદાવાદ, આણંદ, નવસારીઃ દસિણ આસિકાના અંગોલાની સિમેન્ટ ફેક્ટરીમાં સ્કીમડ વકકર તરીકે ઉંચા પગારની લાલચ આપી લઈ જવાયેલા ૪૦ ગુજરાતીઓ િસિત ૧૨૦૦ ભારતીય યુવાનોને બંધક બનાવાયા છે. આ બંધકોના ગુજરાતમાં વિતાં સ્વજનોના જણાવ્યા અનુિાર, યુવાનોને િતત કાળી મજૂરી કરાવ્યા બાદ છેમલા પાંચ મસિનાથી પગાર ચૂકવાયો નથી. એટલું જ નિીં, તેમના પાિપોટટ પણ જપ્ત કરી લેવાયા છે. ૪૦ ગુજરાતીમાંથી મોટા ભાગના નવિારી સજમલાના બીલીમોરા અને ગણદેવી પંથકના છે. આ ૧૨૦૦ ભારતીયોને શિેરી સવસ્તારમાં પ્રવેશવા િામે અગાઉથી જ પ્રસતબંધ

4 4 4 4 !

./ -%*, 0%,(0 ).,*'%3-..' &. 1+

222 ).,*'%3-..' &. 1+

#05#45+% 1(('3 &6.54 +)*54 #94

;

105#%5

#7,+ #5'. #/0+-$*#+

&6.54 +)*54 #94

;

13

અંગોલાના સુંબેમાં ધરણા પ્રદશશન કરી રહેલા કામદારો સાથે ચચાશ કરતા સંચાલકો અને સ્થાનનક અનધકારીઓઃ (ઇન્સેટ) જંગલમાં નનરાનિત જેવું જીવન નવતાવતા ભારતીયો.

િોવાથી પાિપોટટસવિોણા આ ભારતીયો સદવિે જંગલમાં અને રાત્રે ચોરીછુપી કંપનીના કન્ટેનરમાં છુપાઈને સદવિો વીતાવતા િતા. જોકે આ બાબતની જાણ િંચાલકોને થતાં તેઓ પોલીિની મદદથી

"' 60&'35#-' 4633'0&'3 1( 0&+#0 2#442135 %+5+:'04*+2

!+4# '37+%'4 (13 0&+# 6$#+ %*'0)'0

કેટલાંક કમમચારીઓને પકડી ગયા િતા. આ યુવાનોને છોડાવવા ગયેલા કમમચારીની રજૂઆત પણ િાંભળવામાં આવી નિોતી અને તેમને વીખેરવા લાઠીચાજમ કરીને ગોળીબાર કરાયો િતો. છેમલા

ચાર સદવિથી તો કમમચારીઓને કંપની દ્વારા સ્પષ્ટ િુચના આપી દેવાઇ છે તેઓ િડતાળ પર િોવાથી છે તેમને ખાવાનું પણ આપવામાં આવશે નિીં. આમ ખાધાપીધા વગર કમમચારીઓ સદવિે જંગલમાં અને રાત્રે કન્ટેનરમાં છુપાઈને જીવ બચાવવા મજબુર બન્યા છે. સિમેન્ટ કંપનીમાં કામ કરતાં પેટલાદના યુવાન સવજય ચીમનભાઈ વાલ્મમકીએ રસવવારે અમદાવાદના સ્થાસનક દૈસનકનો િંપકક કરીને ભારતીય કામદારો પર કંપની મેનજ ે મેન્ટ દ્વારા ગુજારાતા દમનની ચોંકાવનારી સવગતો આપી તમામને છોડાવવા માટે ભારત િરકાર િમિ રજુઆત કરવા આજીજી કરી િતી. અનુસંધાન પાન-૩૮

! #013 #3-

1/(13& 1#& 10&10

/#+. 4#.'4 4#/53#7'. %1 6-

888 4#/53#7'. %1/


2

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 19th May 2012


જિટન

Gujarat Samachar - Saturday 19th May 2012

દલાઈ લામાને પ્રજતજિત ટેમ્પલટન પ્રાઈઝ એનાયત કરાયું દા ય કા ઓ ની લંડનઃ લતબેલટયન કા મ ગી રી ને આધ્યાન્મમક નેતા ધ્યાનમાં લઈ ૧૪મા દલાઈ લામા આ પ્રાઈઝ તેન્ઝિન ગ્યાત્સોએ અપાયું છે. પોતાને મળેલા ડેવિડ કેમરન ટેમ્પલટન પ્રાઈઝની અને વનક ૧.૧ લમલલયન ક્લેગને મળ્યા પાઉસડની રકમ પહેલા તેમણે િ ખા વ તી િંટથાઓને વહેંચી ડો. જ્હોન ટેમ્પલટન અને કહ્યું હતું કે દીધી છે. આમાંથી ધમબગુરુ દલાઈ લામા હતાશા અને ૯૦૦,૦૦૦ પાઉસડનો રોષ ઈંન્લલશ શહેરોમાં લહંિા લિંહફાળો લિલટશ ચેલરટી ફાટી નીકળવા પાછળના ‘િેવ ધ લચલ્ડ્રન’ને મળશે, જે કારણો છે. રમખાણો અગાઉ ભારતમાં બાળકોની ભૂખ તેઓ અંગ્રેજોને ‘િમજુ અને ભાંગવામાં વપરાશે. દલાઈ કાયદાપાલક’ પ્રજા માનતા લામા માઈસડ્િ એસડ લાઈફ હોવાનું પણ તેમણે કહ્યું હતું. ઈન્સટટટ્યુટને ૧૨૫,૦૦૦ તેમણે બાળકોના મગજને પાઉસડ ફાળવશે, જે લવજ્ઞાન ‘મની, મની, મની’ના અને આધ્યાન્મમકતા વચ્ચે લવચારોથી ભરી દેવા માટે િહકારને વધારશે. બાકીની િરકારો અને મીલડયા પર રકમ લવદ્યાથટી લતબેલટયન આક્ષેપ લગાવ્યો હતો. દલાઇ લામાની જેમ જ િાધુઓ માટે લવજ્ઞાનના લશક્ષણભંડોળમાં જશે. ૭૬ ટેમ્પલટન પ્રાઇઝ ટવાધ્યાય વષિના ધમિગુરૂએ પ્રાઈઝ જાહેર પલરવારના દાદા પાંડુરંગ થયું મયારે જ તેને દાનમાં આઠિલેજી િલહત અસય આપવાની જાહેરાત કરી હતી. ભારતીયોને પણ મળ્યું હતું. દલાઈ લામાને િોમવાર દાદા પાંડુરંગજીના ટવાધ્યાય ૧૪ મેએ િેસટ પોલ્િ કેથેડ્રલમાં પલરવાર પાિે ૭૦૦ કરોડ ટેમ્પલટન પ્રાઈઝ એનાયત રૂલપયા કરતા પણ વધુનું કરાયું હતું. લવજ્ઞાન અને ભંડોળ પડ્યું છે. આ બૌદ્ધવાદને િારી રીતે ભંડોળનો ઉપયોગ જનિેવા િમજવા અને લવશ્વને બન્ને માટે કેટલો થઇ રહ્યો છે તેવો શાખા શું આપી શકે તેને િવાલ કેટલાક વાચકો આગળ વધારવાની તરફથી પૂછાઇ રહ્યો છે.

3

વિટીિ પંજાબીિ વિિેષાંક માત્ર ગુજરાતી જ નલહં પણ ભારતના લવલવધ પ્રાંતના લિટનમાં વિતા ભારતીયોની લવકાિગાથાની િરાહના કરતા 'ગુજરાત િમાચાર અને એલશયન વોઇિ' દ્વારા િતત ત્રીજા વષસે લિટીશ પંજાબી િમુદાયની લિટનની િફળ ગાથા અને લવલવધ માલહતીપ્રદ લેખો િાથે પ્રકાશીત કરાયેલ 'લિટીશ પંજાબીઝ'નો લવશેષાંક િવસે લવાજમી ગ્રાહકોના કરમકમળમાં િાદર અપિણ કરીએ છીએ. ‘ગુજરાત સમાચાર’ અને ‘એવિયન િોઈસ’ની ૪૦મી િષબગાંઠની ઉજિણી પ્રસંગે ગુજરાત વિધાનસભાના વિરોધપક્ષના નેતા િવિવસંહ ગોવહલને આિકારતા પ્રકાિક-તંત્રી શ્રી સી.બી.પટેલ. (ઉજિણી સમારંભના વિિેષ અહેિાલ માટે જુઓ આગામી સપ્તાહનું ‘ગુજરાત સમાચાર’)

યુકેમાં મંદીઃ ભારતીયો પરત ફરે છે લંડનઃ ડેવિડ કેમરન િરકારની િખત ઇલમગ્રેશન નીલત, નોકરીની ઓછી તક અને બેવડી મંદીના માર વચ્ચે, લિટનમાં ગેરકાયદે વિવાટ કરી રહેલાં ભારતીયો વતન પાછાં ફરી રહ્યાં છે. કેમ કે, ભારે મંદીના કારણે તેઓનું ‘લંડન ડ્રીમ’ િાકાર કરવું મુશ્કેલ બની ગયું છે. િત્તાવાર આંકડા મુજબ તાજેતરમાં નવા રચાયેલા ટાટક ફોિસે િાઉથોલ અને અસયત્ર ગેરકાયદે વિવાટ કરનારા િામે ચલાવેલા અલભયાનમાં ભારત પાછા ફરવા માટે અલધકારીઓની મદદ માગનારા ભારતીયોની િંખ્યા વધી રહી છે. આ ભારતીયો

ગેરકાયદે રીતે લિટનમાં વિવાટ કરે છે. ‘લંડન ડ્રીમ્િ’નું ટવપ્ન લઇને લિલટનમાં ગેરકાયદે વિવાટ કરતાં અિંખ્ય ભારતીયોનું જીવન દોઝખ િમાન બની ગયું છે. મંદીના મારના કારણે અહીં નોકરીની તક ઓછી છે.આથી આ લોકોએ ઝૂપડપટ્ટી જેવા લવટતારોમાં વિવાટ કરવો પડે છે. અલધકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે અહીં વિવાટ કરતા ગેરકાયદે ઇલમગ્રસટ્િની િંખ્યાની િરખામણીમાં વતન પાછાં ફરતા લોકોની િંખ્યા ઓછી છે, પણ આંકડા મુજબ વષિ ૨૦૦૯થી અમયાર િુધીમાં ટકાવારીમાં વધારો થયો છે.

િેસટ કાઉન્સિલના નેતા એન જોન પરાજજત: મોહમ્મદ બટ નવા નેતા લંડનઃ િેસટ કાઉન્સિલના નેતા એન જોન OBEને તેમના ડેપ્યુટી નેતા કાઉન્સિલર મોહમ્મદ બટ દ્વારા ઉથલાવી નખાયા છે. શુક્રવાર, ૧૧મેએ લેબર પાટટીની વાલષિક િામાસય િભામાં કાઉન્સિલર બટને લેબર પાટટી િંચાલલત વહીવટીતંત્રના નેતાપદે ચૂંટવામાં આવ્યા હતા. તેમણે કાઉન્સિલર એન જોન OBEને ૨૧ લવરૂદ્ધ ૧૯ મતે પરાજય આપ્યો હતો. કાઉન્સિલર જોને જે રીતે કાપ મૂક્યાં અને ખાિ કરીને લાઈિેરીઓ બંધ કરવા માંડી તેના પલરણામે તેમને િત્તા ગુમાવવી પડી હોવાનું મનાય છે. આ મલહનાની શરૂઆતમાં કલમટીએ કાઉન્સશલર ઝોનને તમામ આરોપોમાંથી મુક્ત કયાિ હતા. કાઉન્સિલર એન જોન

તાજેતરમાં લશરડી િાઈ ટેમ્પલ માટે લવવાદાટપદ પ્લાલનંગ અરજી પરના લનણિયને પ્રભાલવત કરવાના મોટા લવવાદમાં િપડાયાં હતાં. આ લવવાદ દરલમયાન જ િેસટ કાઉન્સિલ લલબ ડેમ પાટટીના નેતા કાઉન્સિલર પૌલ લોબબરે લહસદુ કાઉન્સિલરોને તેમના િમુદાય અને ટથાલનક મુદ્દાઓ માટે એકિંપ થઈ તેમના અલધકારો માટે લડવાની હાકલ કરી હતી. ‘ગુજરાત િમાચાર’ અને ‘એલશયન વોઈિ’ તેમ જ િમુદાયના અગ્રણીઓ દ્વારા િાંિદો િાથે િંકલન તથા ટેમ્પલના ટ્રટટીઓના લનખાલિ દબાણ પછી િાઈ ગ્રુપને આખરે સયાય મળ્યો હતો. કાઉન્સિલ િામે કેિમાં ટેમ્પલનો લવજય થયો હતો અને એસફોિિમેસટ નોલટિ પાછી ખેંચી લેવાઈ હતી.


4

બ્રિટન

Gujarat Samachar - Saturday 19th May 2012

લોટરી લાગી હોવાનું જણાવી ઠગાઇ કરતા ગઠીયાએ બાનનેટમાં વધુ એક સજ્જનને લુંટ્યા

રાજય નાયક નેશનિ કાઉન્સસિ િોર કેરીઅસસિાં મનિાયા

કારમાં બેસાડ્યા હતા. સીખ યુવાને નેપાલી મજૂર જેવો માણસ ઇહલગલ ઇમીગ્રન્ટ હોવાથી લોટરીના નાણાં િેઇમ કરી શકે નહહં તેથી આપણે તેની લોટરીની હટકીટ લઇ લઇએ અને થોડા ઘણાં પૈસા આપી તેને વતન મોકલીને આપણે નફો કરી લઇએ તેમ જણાવ્યું હતું. સીખ યુવાને હટકીટ પેટે ૧૫-૧૫ હજાર પાઉન્ડ આપવાનું સમજાવીને ગુજરાતી સદગૃહસ્થને ભેટી પડ્યો હતો. ભોગ બનેલા સદગૃહસ્થના જણાવ્યા મુજબ જાણે કે 'હગ' કરતાની સાથે જ તેમણે ભાનસાન ગુમાવી દીધા હતા અને સીખ યુવાનના કહ્યા મુજબ તેમણે ઘરે આવીને તેમજ હવહવધ ત્રણ બેન્કોમાં જઇને કુલે ૧૧,૦૦૦ પાઉન્ડ ગઠીયાઅોને સોંપી દીધા હતા. આ સમય દરહમયાન જે તેમની સાથે કારમાં બેસેલા નેપાળી જેવા જણાતા યુવાને ઉલટીઅો કરવા લાગતા સીખ યુવાને ગુજરાતી સદગૃહસ્થને નર્કમાં જ આવેલ બુટ્સ સ્ટોસથમાં દવા લેવાના બહાને મોકલ્યા હતા અને ૧૧,૦૦૦ પાઉન્ડ લઇને બન્ને જણા ફરાર થઇ ગયા હતા.

લંડનઃ ડીપાટટમેસટ ફોર બિઝનેસ ઈનોવેશન એસડ સ્કિલ્સ (BIS) દ્વારા ઓપન યુબનવબસિટી ખાતેના ડાયરેક્ટર ઓફ ગવમમેસટ એસડ એક્કટનિલ એફેસિ રાજય નાયિની બનમણૂિ નવી કથપાયેલી નેશનલ િાઉસ્સસલ ફોર િેબરઅસિમાં િરવામાં આવી છે. િેબરઅસિ અને સ્કિલ્સ સેક્ટરોમાં પડિારોના ઉિેલ અને સુધારાની ભલામણ િરવા િાઉસ્સસલ જાહેર અને ખાનગી ક્ષેત્રના બનષ્ણાતોને એિ મંચ પર લાવશે. પોતાની બનયુબિ અંગે રાજય નાયિે જણાવ્યું હતું િે નવી નેશનલ િાઉસ્સસલમાં જોડાવાના આમંત્રણથી હું ઘણો ખુશ છું. જો આપણે વૃબિ અને મજિૂત આબથિિ રીિવરીને પ્રોત્સાહન આપવું હોય તો રોજગાર અને િૌશલ્યને આગળ વધારવાં અબનવાયિ છે.

ક્રોયડન, ટૂટીંગ અને ઇસ્ટ લંડનમાં વસતા ગુજરાતીઅોને ગત વષષે છેતરનાર ગઠીયા ટોળકીએ લોટરી લાગી હોવાનું જણાવી બાનષેટ અને ફીંચલીમાં વસતા બે સજ્જનોને લૂંટ્યા હોવાનું બહાર આવ્યું છે. પરંતુ પોલીસ દ્વારા હજુ સુધી આવા ગઠીયાઅોને શોધીને ઝબ્બે કરવા માટે જોઇએ તેવી મહેનત કરવામાં આવતી ન હોવાની સ્પષ્ટ છાપ ગુજરાતી સમુદાયના લોકોના મન પર ઉપસી રહી છે. નામ નહહં અપવાની શરતે સદગૃહસ્થે 'ગુજરાત સમાચાર'ને જણાવ્યું હતું કે ગત તા. ૪-૪-૧૨ના રોજ સવારે ૧૧-૩૦ના સુમારે તેઅો બાનષેટના અોડીયન હસનેમા સામે બસ સ્ટોપ પર ઉભા રહ્યા હતા ત્યારે નેપાળી જેવો લાગતો એક યુવાન તેમની પાસે આવ્યો હતો અને સરનામુ પૂછ્યું હતું. તે અરસામાં જ સીખ જેવો લાગતો અન્ય યુવાન પણ ત્યાં આવ્યો હતો અને નેપાળી યુવાનને ૩ લાખ પાઉન્ડનું ઇનામ ધરાવતી લોટરી લાગી હોવાનું જણાવી તેને મદદ કરવી જોઇએ તેમ જણાવી પ્રૌઢ સદગૃહસ્થને પોતાની

ગુજરાતી સદગૃહસ્થે કરેલી ફહરયાદને પગલે પોલીસે સીસીટીવી ઇમેર્સ વગેરે મેળવ્યા છે અને તેને આધારે પોલીસ તપાસ કામગીરી કરી રહી છે. પરંતુ હજુ સુધી તેમને કોઇ હકારાત્મક પ્રહતભાવ સાંપડ્યો નથી. છેતરાઇ ગયેલા ગુજરાતી સદગૃહસ્થના જણાવ્યા મુજબ આવોજ બનાવ તેમના ઇસ્ટ કફંચલીમાં રહેતા હપતરાઇ ભાઇ સાથે પણ તેજ સમયગાળામાં બન્યો હતો. જેમાં આવી જ મોડસ અોપરેન્ડી ધરાવતા ગઠીયાઅો તેની પાસેથી ૭,૦૦૦ પાઉન્ડ લઇ ગયા હતા. એક જ પ્રકારે લોટરીની હટકીટની મસમોટી રકમ મળશે તેવી લાલચ આપી છેતરતા ગઠીયાઅોના કકસ્સા 'ગુજરાત સમાચાર'માં વારંવાર છપાતા હોવા છતાં આપણા સમુદાયના ભાઇઅો લુંટાઇ રહ્યા છે તે ખૂબ જ કમનસીબ બાબત છે અને આ બાબતે પોલીસ સક્રીય થઇને પગલા ભરે અને તાકીદે આ ટોળકીને પકડે અને આપણા નેતાઅો આવા કકસ્સા અંગે જવાબદારી લઇને પોલીસ સમિ ઉગ્ર રજૂઆત કરે તે જરૂરી છે.

• IVFથી વષષે £૨૫ મિમિયન કિાતા ડોક્ટરઃ ઈન હવટ્રો ફહટિહલઝેશન (IVF) ટેકહનકના સ્પેહશયાહલસ્ટ િોહમ્િદ તારામનસ્સી (૫૭) હિટનના સૌથી વધુ કમાણી૫ કરતા ડોક્ટર તરીકે ઉભરી આવ્યા છે. તેમણે અને તેમના પત્ની એિી ફિસચાિ (૫૩)એ એક વષથમાં ૨૫ હમહલયન પાઉન્ડ તેમના ખાનગી ફહટિહલટી હિહનક ARGC માંથી હડહવડન્ડ પેટે મેળવ્યાં છે. ધ સન્ડે ટાઈમ્સ દ્વારા ઓનલાઈન પ્રકાહશત હિટન્સ હરચેસ્ટ ૨૦૦૦ યાદીમાં તેમની સંપહિ £૪૫ હમહલયન દશાથવાઈ છે. યાદી અનુસાર ૩૦ વષથથી નીચેના સૌથી તવંગર ગાયક તરીકે ટોટનહામમાં જન્મેલી એડેિ (૨૪) છે, જેની સંપહિ £૨૦ હમહલયન મનાય છે. તેણે આ વષષે છ ગ્રેમી એવોડિ હાંસલ કયાાં છે. હિટન્સ હરચેસ્ટ ૨૦૦૦ યાદીમાં સૌપ્રથમ વખત ૨૦૯ મહહલાએ સ્થાન મેળવ્યું છે.

મિમટશ ગેસ કસ્ટિરોનું મિિ ૧૦૦ પાઉસડ વધશે યુકેના સૌથી મોટા એનર્થ સપ્લાયર હિહટશ ગેસ દ્વારા તીવ્ર ભાવવધારાનો સંકેત અપાયો છે. આના પહરણામે આગામી વષષે હશયાળામાં ૧૦ હમહલયન પહરવારોએ એનર્થ હબલમાં ૧૦૦ પાઉન્ડ સુધીનો વધારો સહન કરવો પડશે. જથ્થાબંધ બજારમાં ગેસની કકંમતની સાથોસાથ ટ્રાન્સપોટેિશન કોસ્ટ અને ગ્રીન ટેક્સમાં વધારાના કારણે એનર્થ હબલ વધશે.

# ! & " # '

% ! !

*/%2+",. %)

• ત્રાસવાદની શંકાએ સાતની ધરપકડઃ સમગ્ર યુકેમાં માદક પદાથથની હેરફેરના નેટવકક થકી ત્રાસવાદને ભંડોળ પૂરું પાડવાની શંકાએ પડાયેલાં દરોડાઓમાં એક મહહલા સહહત સાતની ધરપકડ કરાઈ હતી. લંડન, કોવેન્ટ્રી અને કાહડિફમાં મેટ્રોપોહલટન પોલીસના કાઉન્ટર-ટેરહરઝમ કમાન્ડે દરોડા પાડ્યા હતા. અલ કાયદા અને સોમાહલયામાં અલ શાબાબ ત્રાસવાદી સંગઠનને નાણા પૂરાં પાડવા માટે નેટવકકના ઉપયોગની શંકા છે.

• Residential Plotted Development • Residential Apartments • Commercial Properties

%. * ) ' % % % ' + ' * % "& ( ! % % % * % ,- ! # # % !

% % ! #

"))"!3

*'% %.*,-

'' ((%$, .%*) --/"-

%", %", %", )! %", .%*) '%.3 ++'% .%*)'' %)! *# ".").%*) ( ..",-

/%."

હબલ્ડીંગ અને કન્સટ્રકશન, હોટેલ, નોન-ફૂડ હરટેઇહલંગ તથા હબઝનેસ સહવથસીસ જેવા િેત્રો ટોચ ઉપર છે. અન્ય હરસચથ ફમથ બીડીઆરસી કોન્ટીનેન્ટલના રીપોટિમાં પણ જણાવાયું છે કે નાની કંપનીઓને બેંક પાસેથી લોન મેળવવામાં ભારે મુચકેલી નડે છે. લગભગ ૧૫૦૦૦ કંપનીઓનાં માહલકોનાં ઇન્ટરવ્યુના આધારે આ અહેવાલ તૈયાર કરાયો છે. આ અહેવાલે જણાવ્યું છે કે ગયા વષષે નાની કંપનીઓ પૈકી ત્રીજા ભાગની કંપનીને લોન અપાઈ ન હતી. હિટનનાં કેટલાક હવસ્તારોમાં લોન રીજેક્શન પ્રમાણ આનાથી પણ વધુ છે. ઉિર પશ્ચચમ હવસ્તારમાં ૪૬ ટકા, પશ્ચચમ હમડલેન્ડ્સમાં ૪૭ ટકા અને દહિણ પશ્ચચમમાં ૪૧ ટકા કંપનીઓની લોન રીજેક્ટ કરાઈ હતી.

િંડનઃ હિટનમાં બેંકો દ્વારા લોન આપવાનો ઇન્કાર કરવામાં આવતા દરરોજ સરેરાશ લગભગ ૭૦ કંપનીઓ બંધ થયા છે. નાણાકીય માહહતી આપતી કંપની એક્સપેહરયનના સંશોધકોએ જણાવ્યું છે કે માચથ માસમાં ૨૧૧૨ કંપનીઓ પડી ભાંગી હતી. છેલ્લા બે વષોથનાં આંકડાઓ મુજબ માચથ ૨૦૧૨માં બંધ પડેલી કંપનીઓની સંખ્યા છેલ્લા બે વષથમાં સૌથી વધારે છે. બંધ પડેલી કંપનીઓમાંથી ૭૫ ટકા કંપનીઓ એવી છે કે જેનાં કમથચારીઓની સંખ્યા ૧ થી ૫૦ની વચ્ચે છે. સંશોધકોના અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે ઓવરડ્રાફ્ટની માંગ કરનાર ૫ કંપનીઓ પૈકી ૧ કંપનીની માગ બેંક નકારી કાઢે છે. અહેવાલ અનુસાર બંધ પડી રહેલી કંપનીઓમાં

! * $(

!

બ્રિટનમાં બેંકોની લોન ન મળતાં રોજ ૭૦ કંપનીઓ બંધ થાય છે

+") *) 1""&")!-

((%$, .%*) ++" '/!% % ' "0%"1- )! %' ++'% .%*) *)$ ,"-%!") " ++'% .%*)

(+%,"

*/-"

(+%,"

3

"( '"3

%!!'"-"2

( %' %)#* '*/%-&"))"!3-*'% %.*,- *(

/ +/&"/)1

& '! %

*()%# *).

$)

$)(

$ #*# !*& ( '+

(%!

'/)!')(/4 ) $/,5* (3 *3 ,-!3 '/+ 6 ,*/(! #2 %/- 17*+)1

! + "

"

/

!

)%

0 *3#/

'/)!')(/4 (3&/ * %3# (3 *3 (/. /

() -) "(%

" !

$)(

) $ %,$ . " + '.

$! )' $( ' + "

"

"


Gujarat Samachar - Saturday 19th May 2012

5

મહારાણીની ડાયમંડ જ્યુનબલી અને ગુજરાત સમાચારની રૂબી જયંનત િસંગે

નહસદુ કાઉન્સસલ નોથભની મનહલાઅોનું 'કમભયોગી' એવોડડથી સસમાન અાપણી માળી, બ્લેકિનથ હિસદુ િેસટરમાં વષોથથી િંથકહૃતનું યુવાપેઢીમાં જે રીતે વાઇિચેર તરીકે િેવા િદાન કરતાં હિસદુ કાઉન્સિલ અોફ નોથથ જતન-હિંચન થઇ રહ્યું તેમજ નૃત્યકલા, ભાષા હશક્ષણમાં (યુ.કે.)ની મહિલાઅોએ ગયા શહનવાર છે એ ખૂિ િરાિનીય મિત્વનું યોગદાન અાપનાર (૧૨મે)ના રોજ માસચેથટરના વીધનશો છે. અા િેલ્થ જયભારતીિિેન ચૂડાિમા, િોલ્ટનમાં ફોરમમાં મિારાણીની ડાયમંડ જયુહિલી િેહમનારમાં િેતલ ૧૯૮૭થી શ્રી કૃષ્ણ ટેમ્પલમાં કાયથરત, ઉજવતો એક ભવ્ય કાયથિમ યોજ્યો િતો પંહડત અને િીહત ભગત હિસદુ કાઉન્સિલના િોશ્યલ િેિેટરી અને જેમાં ગુજરાત હિસદુ એિોહિએિનજેવી યુવાન ભાષા હશક્ષણ તથા જનકલ્યાણના િેથટન, શ્રી ભારતીય મંડળ- અાથટન યુ દીકરીઅોએ ભાગ લઇ કાયોથમાં િિંશનીય િેવા અાપનાર લાઇન, ઇન્સડયન એિોહિએશન ગુજરાતીમાં જે રજૂઅાત રૂક્ષમહણિિેન ટી પટેલ તથા ઇન્સડયન અોલ્ડિામ, શ્રી કૃષ્ણ ટેમ્પલ-હિલ્ટન, ગુજરાત સમાચાર-એનશયન વોઇસ દ્વારા 'કમભયોગી' મનહલાઅોનું સસમાન કરાયું એ વેળાએ ડાબેથી મેનેજીંગ કરી એનાથી હું ખૂિ એિોહિએશન-અોલ્ડિામ, 'નૃત્ય હિસદુ ચેહરીટેિલ ટ્રથટ-લીડ્િ, શ્રી એનડટર કોકકલા પટેલ, તૃનિબહેન પટેલ, રૂક્ષમનણબહેન પટેલ, સી.બી.પટેલ, લક્ષ્મીબહેન ચૌહાણ, િભાહવત થયો છું. જ્યોહત'ના થથાપક અને ચેરપિથન તેમજ જયભારતીબહેન ચૂડાસમા તથા ભાનુબહેન માળી. િજાપહત એિોહિએશન-િેડફોડડ, િેથટન િાથે મારો વષોથ હિસદુ કાઉન્સિલ નોથથના િમુખ બ્લેકિનથ હિસદુ િેસટર-બ્લેકિનથ, દેવીઅોની અારાધના-પૂજા થાય છે. ભારતીય મંડળનાં નલીનીિેન હમથત્રીએ જૂનો ઘરોિો છે. નાનકડા અા િેથટનમાં તૃહિિિેન જગદીશભાઇ પટેલનો િહ્મિમાજ-માંચેથટર, લોિાણા હિટનના શાિી ઇહતિાિમાં િૌથી વધુ અલ્ઝાઇમર હવષે અંગ્રેજીમાં અને ગુજરાત હિસદુ િોિાયટી જે રીતે કામ િમાવેશ થાય છે. એિોહિએશન-માંચેથટરની ૩૦૦ જેટલી િમય રાજ તખ્ત પર િેિનાર મિારાણી દમયંતીિેન પટેલે ગુજરાતી અનુવાદ કરી રહ્યું છે એ ખૂિ િરાિનીય છે. અા િિંગે િંથથાના િહિય કાયથકરો િિેનોએ ખૂિ ઉત્િાિભેર ભાગ લીધો ઇહલઝાિેથની અા વષતે હિટનભરમાં કરી િૌને અલ્ઝાઇમર એટલે શું, એના િામાજીક, વ્યવિાહયક, િાંથકહૃતક, િવથશ્રી રામહિંિભાઇ કુંપાવત, િતો. હિસદુ કાઉન્સિલ અોફ નોથથનાં ડાયમંડ જયુહિલી ઉજવાઇ રિી છે ત્યારે હચહ્ન શું છે એ હવષે િમજ અાપી િતી. િમુખ શ્રીમતી તૃહિિિેન પટેલ તથા અાપણે અાપણાં નામદાર મિારાણીને અા ઉપરાંત િોલ્ટનનાં ભગવતીિેન િેિેટરી શ્રી દશરથભાઇ નાયીના નેતૃત્વ 'કમફેટી'ની વષાથ કરી વધાવીએ. પરમારે અને માંચેથટર િહ્મિમાજના િેઠળ યોજાયેલ અા કાયથિમના પિેલા 'મિારાણીની ડાયમંડ જયુહિલી િાથે િેતલ પંહડતે એમના િેવાલક્ષી કાયોથ હવષે િત્રમાં િેલ્થ િેહમનારમું અાયોજન કરાયું 'ગુજરાત િમાચાર-એહશયન વોઇિ'ની રજૂઅાત કરી િતી. િવારનો અા િતું. મુખ્ય અહતહથ તરીકે ઉપન્થથત રૂિી જયંહતની ઉજવણી કરતું અા વષથ િેહમનાર પૂરો થતા પિેલાં યુવાન અને અોલ્ડિામનાં MPડેિી અિાિમ, અાપણા િૌ માટે ગૌરવદાયક અવિર િૌઢ વયની િિેનોએ અંતાક્ષરીમાં ગુજરાત િમાચારના મેનેહજંગ એડીટર કિી શકાય એમ કિી તૃહિિિેને ભજનો, કફલ્મીગીતોની પંહિઅો રજૂ કોકકલા પટેલ તથા િંથથાનાં કરી મનોરંજન માણ્યું િતું. િમુખ તૃહિિિેન પટેલે દીપ િપોરના લંચ િાદ િીજા િગટાવ્યા િાદ અોલ્ડિામ િત્રમાં િમાજ અાપણી લગ્ન ઇન્સડયન એિોહિએશનના વ્યવથથામાં િળજિરીપૂવથક થતાં 'નૃત્ય જયોહત'ની િાળાઅોના લગ્નો, છૂટાછેડા, ઘરકંકાિ અત્રેના સમાજની પડખે રહી એમના િશ્નો, હક્કો અંગે નનભભયપણે અખબારોમાં રજૂઅાત કરનાર લોકનિય તંત્રીશ્રી સી.બી. પટેલનું નહસદુ કાઉન્સસલ નોથભની તમામ સંસ્થાઅો વતી િાથથના ગીત િાથે કાયથિમનો ઇત્યાહદ હવષે રિિદ ચચાથ થઇ. શાલ અને સસમાનપત્ર ભેટ અાપી સસમાન કરી રહેલ (ડાબેથી) સવભશ્રી રામનસંહભાઇ અારંભ થયો. અા અંગે તૃહિિિેન, કુંપાવત (ઇન્સડયન એસોનસએશનના ટ્રસ્ટી અને નહસદુ કાઉન્સસલના સભ્ય), નહસદુ અોલ્ડિામના એમ.પી. કાઉન્સસલનાં િમુખ તૃનિબહેન પટેલ અને જમણે સેક્રેટરી દશરથભાઇ નાયી. કોકકલાિિેન તથા િોશ્યલ િનતાં પિેલાં NHSમાં િેલ્થ િેિેટરી રુક્ષ્મહણિિેનની અોકફિર તરીકે ફરજ અદા અોલ્ડહામના MP ડેબી અબ્રાહમને 'લવ ગુજરાત' અને 'લાઇફ પેનલ િેઠળ િશ્નોત્તરી થઇ િતી. િાહિત્ય-િંગીત-કલાક્ષત્રે અથવા ઇશ્વરભાઇ ટેલર, કાન્સતભાઇ હમથત્રી કરતાં ડેિી અિાિમે જણાવ્યું કે, અોફ લેગસી- સયાજીરાવ ગાયકવાડ' કોફી ટેબલ બુકની ભેટ જેમાં િિેનોએ વધતા જતા જનક્લયાણ અથતે ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન તથા તૃહિિિેન પટેલને િી.િી.એ 'લવ અાપી રહેલ નોથભ નહસદુ કાઉન્સસલના િમુખ અને થત્રીએ ઘર અને િિારના ક્ષેત્રે અાંતરજ્ઞાહતય લગ્નો અને અાપનાર અાપણા અત્રેના િમાજના ગુજરાત' અને 'લાઇફ અોફ લેગિીકાયભકારી બહેનો. િેવડી ભૂહમકા અદા કરવાની છૂટાછેડાની િમથયા હવષે ચચાથ 'કમથયોગી'અોને 'ગુજરાત િમાચાર' િયાજીરાવ ગાયકવાડ' કોફી ટેિલ િોય છે. પહરવારના થવજનોની 'ગુજરાત િમાચાર તથા એહશયન કરી િતી. તથા 'એહશયન વોઇિ' “કમથયોગી િૂકની ભેટ અાપી િતી. ગુજરાત િારિંભાળ અને નોકરી-ધંધાના વ્યથત વોઇિ' દ્વારા િકાહશત 'લવ ગુજરાત' હિસદુ કાઉન્સિલ નોથથની િિેનો િસમાન” કરી તેઅોને િોત્િાહિત કરી િમાચારના મેનેજીંગ એડીટર કોકકલા જીવનમાં અાપણે અાપણી િેલ્થ માટે અને ' લાઇફ અોફ લેગિી- િયાજીરાવ દ્વારા ઉજવાતી મિારાણીની ડાયમંડ રહ્યા છે. હિસદુ કાઉન્સિલ નોથથની દશેક પટેલે ગુજરાત િમાચાર તથા એહશયન કાળજી લેતા નથી. અાપણું અારોગ્ય ગાયકવાડ' કોફી ટેિલ િુકની ભેટ ડેિી જયુહિલીમાં 'ગુજરાત િમાચાર તથા િંથથાઅોમાં વષોથથી હન:થવાથથ િેવા વોઇિની િફળદાયી હિન્ધધમાં નોથથની અાપણા િાથમાં છે. ખાવા-પીવામાં અિાિમને અાપી િતી. 'એહશયન વોઇિ' િાિાહિકો અને િદાન કરનાર પાંચેક 'કમથયોગી' િંથથાઅો અને ઉદારમના વાંચકોનો ખૂિ અાપણે ધયાન રાખવું, હનયહમત કિરત અા િેહમનારમાં પેનાઇન કેર એથપાયર એસડ િેલ્પ રેઇઝ ફંડ િિયોગી કરવી જોઇએ. NHSફાઉસડેશન ટ્રથટનાં કુ. રેસ્ના િકે િસયા િતા. અા િિંગે હિસદુ કાઉન્સિલ તૃહિિિેને એમના વકતવ્યમાં મેસટલ િેલ્થ હવષે માહિતી રજૂ કરી નોથથના િમુખ તૃહિિિેન પટેલે, િેિેટરી જણાવ્યું કે, 'અાપણા િમાજમાં થત્રીઅો માનહિક રોગના દદદીઅોને કઇ અને દશરથભાઇ નાયીએ, અાિીથટંટ િેિેટરી માટે ખોટી માસયતા િવતતે છે. થત્રી અાજે કેવી રીતે મદદ મળી શકે છે, િારવાર કાન્સતભાઇ હમથત્રીએ તથા િોશ્યલ ઘરની ચાર હદવાલો છોડી પુરુષ િમોવડી કઇ રીતે લઇ શકાય એ હવષે માહિતી િેિેટરી રુક્ષમહણિિેન પટેલે ખાિ િની રિી છે. એ ઘર, કુટુંિના જતન અાપી. ત્યારિાદ યુવાન િીહત ભગતે અહતહથ હવશેષ તરીકે ઉપન્થથત ગુજરાત િાથે ધનોપાથજન પણ કરે છે. િંતાનોમાં ગુજરાતીમાં 'અોક્યુપેશનલ થેરાપી' હવષે િમાચાર તથા એહશયન વોઇિના ધમથ અને િંથકારોનું હિંચન મા જ કરી રજૂઅાત કરી િતી. િોલ્ટનના તંત્રીશ્રી િી.િી. પટેલનું શાલ અને શકે છે. અાપણા ધમથમાં થત્રીનું થથાન િુમહતિેન દેિાઇએ અાપણા િમાજ િસમાનપત્ર અાપી 'િરિાઇઝ' કયાથ મનહલા સેનમનારનું એક દ્રશ્ય ખૂિ ઉચું ગણાવ્યું છે જયાં શહિ થવરૂપ િાથે જનિંપકક હવષે રજૂઅાત કરી. શ્રી િતા. િી.િી.એ એમના ટૂંકા વકતવ્યમાં મહિલાઅોનું શાલ અને િસમાનપત્ર િિયોગ િાંપડી રહ્યો છે એ િદલ જણાવ્યું કે, મિારાણીનો અાપણા િૌ અાપી િસમાન કરાયું. જેમાં અાથટનના િહ્દય અાભાર વ્યકત કયોથ. િાથે િાથે ઉપર મોટો ઉપકાર છે, અાપણે શ્રી ભારતીય મંડળના લંચન કલિ અને એમ પણ જણાવ્યું કે અા લોકહિય, મિારાણીના રામરાજ્યમાં જીવી રહ્યા એલ્ડલદી ગ્રુપને વષોથથી િેમપૂવથક રિોઇ લોકભોગ્ય િાિાહિકો ૪૦ વષથની છીએ. હિસદુ કાઉન્સિલ નોથથની િિેનો િનાવનાર 'અન્નપૂણાથ' િમા ૮૪ વષથનાં યશથવી હિન્ધધની ઉજવણી કરી રહ્યા છે મિારાણીની ડાયમંડ જયુહિલી ઉજવી અાદરણીય લક્ષ્મીિિેન િીતારામ એ ટાંણે અનેકહવધ જનિેવાના કાયોથમાં એ િદલ અહભનંદન. નોથથ ઇંગ્લેસડની ચૌિાણ, િેથટનના ગુજરાત હિસદુ િિભાગી િની લગભગ પાંચ લાખ દુહનયા ખૂિ રહિક છે. અિીં કોઇ જ્ઞાહત િોિાયટી હનહમથત િનાતન મંહદરમાં પાઉસડનું ફંડ એકત્ર કરવામાં મદદરૂપ કે િમાજનું િભુત્વ નથી. નારીશહિનું વષોથથી હવના મૂલ્યે ઇશ્વરદત્ત િસયા છીએ. અા ઉપરાંત 'કમથયોગ િાચું થવરૂપ હું જોઇ શકયો છું. થત્રી એ ગૂંથણકલાથી પુષ્પમાલા િનાવી ફાઉસડેશન' દ્વારા માદરે વતનના અોકયુપેશનલ થેરાપી નવષે મેસટલ હેલ્થ નવષે સમજાવી માંચેસ્ટર બ્રહ્મસમાજના હેતલ શહિ થવરૂપ છે, થત્રી વગર પુરુષ દેવદેવીઅોને અપથણ કરતાં અને રિોડે જરૂરતમંદ ગરીિ હવદ્યાથદીઅોને યોગ્ય સમજ અાપી રહેલ પંનડતે એમના સેવાલક્ષી કાયોભ રહેલ રેસ્ના હક. નવષે રજૂઅાત કરી હતી અધૂરો છે. નોથથમાં ભાષા, ધમથ અને િેવા અાપતાં ભાનુિિેન રહતલાલ હશક્ષણ મળે એનું અાયોજન થઇ રહ્યું છે. િીનત ભગત - કોકકલા પટેલ


6

લેસ્ટર-બર્મિંગહામ

Gujarat Samachar - Saturday 19th May 2012

લેસ્િરમાં બાયોમેટિક ટવઝા સેન્િર સાંસદ કકથ વાઝે સફળતા આવકારી

ડોક્િરો રોગ ઓળખી ન શક્યા અને ૧૫ વષષીય એટલનાનું િીબીથી મોત

લેસ્ટરઃ લેથટર ઈથટના સાંસદ કિથ વાઝે શહેર માટે બાયોમેવિક વિઝા સેન્ટર હાંસલ કરિાના અવિયાનની સફળતાને આિકારી હતી. આના પવરણામે લોકો બાયોમેવિક રેવસડન્સ પરવમટ માટે નોંધણી કરાિી શકશે. િાઝે પીવટશન પર સહી કરિા લોકોને અનુરોધ સાથે આ િષષના જાન્યુઆરીમાં અવિયાન આરંભ્યુ હતું. એવિલ મવહના સુધી તો ૧૦૦૦ જેટલા રહેિાસીઓએ પીવટશન પર સહી કરી હતી. િાઝે પોતાના મતદારો િતી હાઉસ ઓફ કોમન્સમાં આ પીવટશન ૨૬ એવિલે રજૂ કરી હતી. તેમણે ઈવમગ્રેશન વમવનથટર ડેમિઅન ગ્રીન, યુકે બોડડર એજન્સીના િડા રોબ વ્હાઈટિેન અને પોથટ ઓફફસ વલવમટેડના મેનેવજંગ વડરેક્ટર પૌલા વેનેલ્સની મુલાકાતો પણ લીધી હતી. આના પગલે લેથટરમાં બાયોમેવિક વિઝા સેન્ટર થથાપિા વમસ િેનેલ્સ સંમત થયાં હતાં. વબન ઈયુ/ ઈઈએ નાગવરકો માટે ઈવમગ્રેશન કાયદાઓમાં ફેરફાર ૧ માચષથી અમલી થતાં છ મવહનાથી િધુ રોકાણ કરિા ઈચ્છનારે વિશેષ કેન્દ્રમાં ચહેરાની ઓળખ અને ફફંગરવિન્ટ્સ લેિડાિિાં પડે છે. નિા વનયમો વિદ્યાથથીઓ અને શરણાથથીઓને પણ આિરી લે છે. આ સેિા માટે લેથટર મુખ્ય ઉમેદિાર હોિાં છતાં લેથટરશાયરમાં આિું કેન્દ્ર ન હતું અને સૌથી નજીકના કેન્દ્ર બીથટન, નોવટંગહામશાયર અને ડબથીમાં હતાં. લોકોને પરવમટ મેળિિા અનાિશ્યક ખચષ અને સમયની બરબાદી િોગિિી પડતી હતી. ફકથ િાઝે વનિેદનમાં કહ્યું હતું કે ‘લેથટરના લોકો માટે આ ઘણું સારું પવરણામ છે. અવિયાનથી લોકોપયોગી અને જરૂરી સેિા મળી છે. લેથટર વબઝનેસ અને અભ્યાસ માટે જાણીતું આંતરરાષ્ટ્રીય કેન્દ્ર છે અને આપણી મહાન િૈવિધ્યતા માટે પણ જાણીતું છે. આપણે થિાગત કરતાં શહેર તરીકે ઓળખાતા રહીએ તે મહત્ત્િની બાબત છે. લેથટરના વસટી સેન્ટરમાં આ સેિાથી ઘણાં લોકોને અનાિશ્યક િાિેવલંગ સમય અને ખચષમાં બચાિ થશે. અવિયાનથી આિી મહત્ત્િની સિલત િાપ્ત થિાનો મને આનંદ છે.’

બમિિંગહાિઃ સંખ્યાબંધ ડોક્ટરો ૧૫ િષથીય એમલના સરગના રોગને ઓળખી તેની સારિાર કરિામાં વનષ્ફળ ગયા પછી ગયા િષષે જાન્યુઆરીમાં ટ્યુબરક્લોવસસ રોગ અને કાવડડયાક એરેથટના કારણે તેનું મોત નીપજ્યું હતું. બવમિંગહામ કોરોનરની કોટડમાં એવલનાના વપતા સુલતાન સરગે ૧૪ મેએ એમ જણાવ્યું હતું કે એવલનાની ખરાબ થતી શારીવરક હાલત તેની માનવસક સ્થથવતના કારણે હોિાનું ડોક્ટરોએ કહ્યું હતુ અને તેને મનોવચફકમસક અથિા આધ્યાસ્મમક ગુરૂ પાસે જિાની સલાહ પણ અપાઈ હતી. એવલનાના પેરન્ટ્સે તેના મૃમયુ અગાઉ સાડા ચાર મવહનાના ગાળામાં તેના જીપીને બવમિંગહામની સજષરીમાં ૫૦થી િધુ િખત ફોનથી તેની િણસતી હાલતની જાણ કરી હતી, પરંતુ તેના પર ધ્યાન અપાયું ન હતું. ચાર વિવિધ હોસ્થપટલોમાં પાંચ તબીબોએ એવલનાને તપાસી હતી પરંતુ તેઓ ટીબી રોગને ઓળખી શક્યા ન હતા. એક ડોક્ટરે તો એવલના કોઈના િેમમાં પાગલ હોિાનું જણાવ્યું હતું. તેના અન્ય ટેથટ કરિાની પણ કોઈ જરૂર નથી તેમ કહી જીપીએ એલીનાને બહુ લાડ ન કરિા સલાહ આપી હતી. સુલતાન સરગ ખુદ ટીિીની સારિાર મેળિી રહ્યા છે. એવલનાને સૌિથમ ૨૦૦૯માં ટીબીનો ચેપ લાગ્યો હતો. આ પછી પવરિાર સાથે જુલાઈ ૨૦૧૦માં પાફકથતાનની મુલાકાત પછી તેને તકલીફ શરૂ થઈ હતી. કોરોનરની કોટડમાં સુનાિણી ચાલી રહી છે.

& & &

% ) %

% %

/

( .'

# ("

&,

%

*

# ( & *,'&)%

*

*

' # "

િાદેવશક સમાચાર કાયષક્રમ આઈટીિી સેન્િલ- ITV Central ઓક્ટોબર મવહનાથી તેના ન્યુસરૂમમાં કામ કરિા માટે ૯ તાલીમાથથીની િરતી કરિા ઈચ્છે છે. ગ્રેજ્યુએટ િોગ્રામ અને ન્યુસ િેઈનીવશપ ૧૮ િષષથી િધુ િયના કોઈ પણ માટે ખૂલ્લાં છે. ઓનલાઈન અરજી માટે સમયમયાષદા ૧૮ મે છે. િધુ માવહતી માટે www.itvjobs.comની મુલાકાત લઈ શકો છો.

• રસોડા અને વાસણની સફાઈમાં ટિટિશરો આળસુ ઃ ૧૦માંથી એક ડિટનવાસી એવો છે કે જે સીંકમાં પડેલાં એઠાં વાસણ અઠવાડડયા સુધી સાફ કરતો નથી અને એંઠાં વાસણો સીંકમાં જ પડયાં રહે છે. અડધોઅડધ ડિટનવાસી એવા છે કે રાતે એંઠાં વાસણ સીંકમાં જ મૂકીને સૂઇ જાય છે. એક રાત સુધી એંઠાં વાસણો સીંકમાં જ રહે છે. ૨૬ ટકા ડિટનવાસી રસોડાની થવચ્છતા પાછળ ડિવસમાં ૧૦ ડમડનટ પણ ખચચતા નથી. • ટિટિશ દંપતીઓને બાળકો પોસાતાં નથી ઃ બાળકોનો ઉછેર કરવો પોસાતો ન હોવાથી ડિટનમાં પ્રડત ૧૦ િંપતી પૈકી ચાર જેટલાં િંપતી બાળકને જન્મ આપીને કુટુંબ શરૂ કરવાની યોજના અભરાઈએ ચડાવે છે અથવા ડવલંબમાં મૂકે છે. બાળક ડવહોણાં ૨૪૧૨ િંપતીના અભ્યાસ પછી સંથથાએ બહાર પાડેલા અહેવાલ અનુસાર ભાગ લેનાર િંપતીઓએ સંતાન માટે ઓછામાં ઓછાં બે વષચ ને ત્રણ મડહના રાહ જોવા ડનણચય લીધો હતો. • પેરન્િ અને બાળકો વચ્ચે કોમ્યુટનકેશન પ્રમાણની અસરઃ મધ્યમ વગચના બાળકો શાળાએ જવાની શરૂઆત કરે ત્યાં સુધીમાં ૩૩ ડમડલયન શબ્િો સાંભળે છે, જે તેમની જ વયના ગરીબ બાળકોની સરખામણીએ ૨૩ ડમડલયન શબ્િ વધુ હોય છે. ઘરની સ્થથર હાલત સાથે પ્રમાણમાં ધનવાન ત્રણ વષચના બાળકોને તેમના માતાડપતા પાસેથી ૪૪૦,૦૦૦ રચનાત્મક ટીપ્પણીઓ સાંભળવા મળે છે. • ટિિનના ૬૬ િકા સમુદ્રતિે સ્વચ્છ જળઃ યુકેના મોટા ભાગના સમુદ્રકકનારે થવચ્છ જળ હોવાની નોંધ ગુડ બીચ ગાઈડમાં લેવાઈ છે અને જળની સારી ગુણવત્તા માટે તેમને સવોચચ્ચ એવોડડ પણ અપાયો છે. જોકે, ૨૫ સમુદ્રતટ થવચ્છતાની ફરડજયાત સપાટીએ પણ પહોંચી શક્યા નથી. ગત ઉનાળામાં કરાયેલાં પરીિણોમાં યુકેના ૭૫૪ બીચમાંથી ૫૧૬ બીચની શ્રેષ્ઠ જળ ગુણવત્તા માટે નોંધ લેવાઈ હતી. • ગેરકાયદે વાહન ચલાવતાં મોિરચાલકોઃ યુકેના આશરે ૯,૦૦૦ મોટરચાલકો તેમના ડ્રાઈડવંગ લાયસન્સ પર પેનલ્ટીના ૧૨ પોઈન્ટ લાગવા છતાં વાહન ચલાવે છે. બ્લેકપૂલ, ઓલ્થામ અને માન્ચેથટરમાં ૧૨ અથવા વધુ પેનલ્ટી પોઈન્ટ ધરાવતાં ડ્રાઈવરની સંખ્યા સૌથી વધુ છે. ત્રણ વષચમાં ૧૨ અથવા વધુ પેનલ્ટી પોઈન્ટ મેળવનાર વાહનચાલકો ડ્રાઈડવંગ માટે ગેરલાયક ઠરવાને પાત્ર બને છે. િડિણ ઈંગ્લેન્ડના માત્ર એક શહેર પીટરબરો, વેલ્સમાં કાડડડફ અને થકોટલેન્ડમાં ગ્લાસગોમાં ૧૨ અથવા વધુ પેનલ્ટી પોઈન્ટ ધરાવતાં ડ્રાઈવર સૌથી વધુ છે.

&

/-

& * (# ( #( *! $(# & % & %+ ( & %& % * * % * & & &

% ,

*

સમાચાર તાલીમાથષીની ભરતી

સંટિપ્ત સમાચાર

SWEET CENTRE •Weddings •Parties and all •other Functions

( , % % * %+ ( - +

!

%

!

For Personal Service Contact:

- "/0"-)") $/&")") &"+('

$$&!#

- "."+/-"1 $/&")") &"+('

! ,*%,-# ,"#

*,(".&"# ++(/

$)

,-$./ "/$

+

• OCI Applications • Wills and Probate • Private Tax Planning • Immigration Visas (including appeals)

• Property • Divorce

,% " / !% / $!" / , " / & $') / $$ ,) ' !"& / )" * '$# + / ) ! && " / & $,*". ) / ' )"- & ),% / ) *+'('- ) "& , " ( " $ ,*"& ** $ ** ) * ++) +"- !'+ $ $*

502-504 Honeypot Lane Stanmore Middlesex HA7 1JR

020 8951 6959 • info@pindorialaw.com

www.pindorialaw.com (($.

,+#,+

$


વિટન

Gujarat Samachar - Saturday 19th May 2012

વિટનની લેબમાં કૃવિમ માનવ અંગો વવક્િાવવાની ક્રાંવતકારી શરૂઆત લંડનઃ લિટનના લંડનસ્થિત લલડ્સ યુલનવલસિટીમાં સંશોધક પ્રોફેસર એલેક્ઝાતડર સૈફાલલયને એક ક્રાસ્તતકારી શોધ કરીને લેબોરેટરીમાં કૃલિમ માનવીય અંગો લવક્સાવવાનું શરૂ કરી દીધું છે. હાલમાં પ્રાયોલગક રીતે તેમણે માણસનો કાન ઉગાડવામાં સફળતા મેળવી છે અને આવતા મલહને કૃલિમ નાક લવક્સાવામાં સફળતા મેળવશે. આ પ્રયોગ લવશે એલેક્ઝાતડર કહે છે કે ‘અમારી ટીમનો ઇરાદોે લેબોરેટરીમાં શરીરનાં શક્ય એટલાં તમામ અંગોને તૈયાર કરવાનો છે જેિી એની

ગેરહાજરીને કારણે સારવાર અટકી ન પડે. અત્યારે શરીરનું બગડેલું અંગ બદલવા ઑગિન ડોનેશન પર આધાર રાખવો પડે છે. પ્રયોગોની સફળતા પછી વ્યલિ પોતાની અનુકૂળતા અને પસંદગી પ્રમાણે અંગ લૅબોરેટરીમાં તૈયાર કરાવી શકશે.’ ઍલેક્ઝાતડર અને ટીમ આ કૃલિમ અંગ તૈયાર કરવા ખાસ પ્રકારના પૉલલમરનો ઉપયોગ કરે છે. લેટેક્સ રબર જેવું દેખાતું છે આ પૉલલમર લાખો ટચૂકડા મૉલેક્યુલરનું બનેલું છે. આ મૉલેક્યુલરનું કદ માિાના વાળના કદ કરતાં પણ ૪૦,૦૦૦ ગણું નાનું

અંગદાન કરીને ૧૩ વષષની બાળકીએ ૮ના જીવન બચાવ્યાં લંડનઃ ૧૩ વષલની વયે િેઇન િેમરેજને કારણે મૃત્યુ પામેલી ડિડટશ ડવદ્યાડથલની જેટમમા લેઝેલે શરીરના મિત્ત્વનાં અંગોનું દાન કરીને આઠ લોકોના જીવ બચાહયાં છે. જેડમમાએ મૃત્યુ પિેલાં અંગદાતા બનવાની ઇચ્છા હયિ કરી િતી. માતાના જસમડદનની ઉજવણીની તૈયારી વેળાએ િમરિેટમાં આવેલા ઘરે પિી જવાથી જેડમમાને િેઇન િેમરેજ થયું િતું. મગજમાંથી વધુ લોિી વિી જવાથી ચાર ડદવિ પછી િોવ્પપટલમાં તેનું મૃત્યુ નીપજ્યું િતું. જેડમમા િંમેશાં અંગદાન કરવા અને ફકંમતી જીવ બચાવવા ઇચ્છતી િતી.

વ્હીસ્કીની હરાજી થકી ભારતમાં સ્કૂલ લંડનઃ એક દુલલભ ૫૫ વષલ જૂની પુરાણી ગ્લેનફિડિચ ડિંગલ માલ્ટ વ્હિપકીની રેકોિડેબલ ૪૨,૦૦૦ પાઉસિમાં િરાજી થઈ છે અને િરાજીથી મળેલી રકમ દ્વારા ભારતમાં ઉત્તરાખંિનાં માનડિક અને શારીડરક રીતે અક્ષમ બાળકોને મદદ કરાશે. વ્હિપકીની આ બોટલ િૌથી ઉંચી ફકંમતે બોલી લગાવનાર વલ્િે ડ્યૂટી ફ્રી ગ્રુપને વેચવામાં આવી છે. આ બોટલની સયૂનત્તમ ફકંમત ૪૦,૦૦૦ પાઉસિ રખાઈ િતી. જોકે, િરાજીમાંથી મળેલી રકમને ધમાલથલ િંગઠન લોટ્િ ફ્લાવર ટ્રપટને બાળકોનાં ડવકાિ માટડ દાનમાં અપાઈ છે. રાજપથાન, આિામ, લિાખ અને ઉત્તરાખંિ રાજ્યોમાં છેલ્લાં ૨૦ વષલથી કાયલરત આ િંગઠન ડવડવધ કામ કરે છે. લોટ્િ ફ્લાવરનાં પથાપક જોન િંટડ દાનની રકમ માટડ આભાર માસયો િતો.

જેડમમાના શરીરના મિત્ત્વનાં અંગો પાંચ બાળકો અને ત્રણ પુખ્ત વયની હયડિને દાનમાં આપીને તેમના જીવ બચાવાયાં છે. જેડમમાના આંખના ડટપયુ અસય બે જરૂરતમંદ લોકોને દાનમાં અપાતાં તેમને દૃડિ જાળવી રાખવામાં મદદ મળી છે. ૧૯ અને ૨૪ વષલની વયની બે હયડિને જેડમમાની ફકિની ટ્રાસિપ્લાસટ કરાઈ છે, જ્યારે એક ૪૦ વષષીય પુરુષને જેડમમાનું પવાદુડપંિ દાનમાં અપાયું છે. જેડમમાના ડપતા હાવવે અને માતા સોફીએ જણાહયું કે, જેડમમાએ શરીરનાં અંગોનું દાન કરીને ઉમદા ઉદાિરણ પૂરું પાિયું છે. અમને તેની ખોટ િાલે છે. જેડમમા ઊભરતી લેડખકા િતી.

હોય છે. કૃલિમ અંગોમાં અનેક સૂક્ષ્મ લછદ્રોની મારફત હવાની આવજા િતી રહે છે અને દરદીના શરીરના કોષો અને સૂક્ષ્મ રિનલલકાઓ પણ આ લછદ્રોની અંદરિી લવકાસ પામીને કૃલિમ અંગને પોતાનામાં સમાવી લે છે. સામાતય રીતે શરીરમાં ઑગિન ડોનેશન દ્વારા અંગનું પ્રત્યારોપણ કરાય ત્યારે શરીર દ્વારા તેના લરજેક્શનની શક્યતા હોય છે, પરંતુ કૃલિમ અંગમાં આ શક્યતાનો છેદ ઊડી જાય છે, કારણ કે એમાં વ્યલિના પોતાના કોષો જ લવકાસ પામીને નવા અંગની આસપાસનું આવરણ રચે છે.

હીથ્રો એરપોિે પર પ્રવાસીઓની લાંબી લાઈનો યથાવત્ લંડનઃ િીથ્રો ડવમાનમથકે પ્રવાિીઓ લાંબી લાઈનો અને ડવલંબને િિન કરી રહ્યાં છે. યુકે બોિેર એજસિીના અડધકારીઓ પ્રવાિીઓના આગમનના હયપત િમયમાં જ રજા પર િોય છે અને નોકરીમાં કાપના કારણે લાંબી કતારો યથાવત છે. દેશમાં પ્રવેશતાં પિેલા પ્રવાિીઓને અટકાવી તેમની પૂછપરછની ઘટનાઓ માત્ર ૧૮ મડિનામાં ૫૮ ટકા ઘટી િોવાનું વોચિોગ રીપોટેમાં જણાવાયું છે. બોિેર એજસિીનો પટાિ શંકાપપદ આગંતુકોની ડવપતૃત ચકાિણી ઓછી કરે છે, જ્યારે િાઈ-ટડક ઓટોમેટડિ પાિપોટે ચેક ડિપટમ અડવશ્વનીય અને ધીમી છે.

ક્રોયડનમાં નવી ફ્રી સ્કૂલ સ્થાપવા કાઉન્સિલ દ્વારા દરખાસ્ત થશે લંડનઃ અવાસતી પકૂલ્િ ટ્રપટ, િોયિન કાઉવ્સિલ અને િીપાટેમેસટ ઓિ એજ્યુકેશન વચ્ચે િમજૂતીના પગલે િોયિનમાં નવી ફ્રી પકૂલ ઉભી થવાની શઝયતા કાઉવ્સિલે દશાલવી છે. નવી શાળા ખુલ્લી િશે અને તમામ ધમલિંપ્રદાયના લોકોને િમાવવા િાથે ડિસદુ માસયતાઓ પર આધાડરત રિેશે. િોયિન કાઉવ્સિલે આ પ્રોજેઝટ માટડ અવાસતી પકૂલ્િ ટ્રપટ િાથે કામ કરવાની તૈયારી દશાલવી છે. જોકે, નવા ડનયમો અનુિાર નવી શાળાને માસયતા િીપાટેમેસટ ઓિ એજ્યુકેશન જ આપી શકે છે. શાળા વેળાિર ચાલુ કરવા કાઉવ્સિલે યોગ્ય પથળની તપાિ આરંભી છે. નવી િડડવિિન પકૂલના િંચાલન માટડ અવાસતી પકૂલ્િ ટ્રપટના પ્રયાિને હયાપક િમથલન મળી રહ્યું છે. આ

પ્રકારની શાળાને મોટા ભાગની કોમ્યુડનટીનો આવકાર મળતો જોઈ કાઉવ્સિલે પણ આ ડવચારને િમથલન આપ્યું છે. ડચલ્ડ્રન, િેડમલી એસિ લડનિંગ માટડના કેડબનેટ મેમ્બર કાઉવ્સિલર ટિમ પોલાડડે કહ્યું િતું કે, િડડવિિન પ્રોજેઝટ માટડ અવાસતી પકૂલ્િ ટ્રપટના પ્રયાિોનાં િીધાં પડરણામરુપે જ આવી િારી તક ઉભી થઈ છે. આ ડવપતારમાં ડિસદુ માસયતા આધાડરત શાળાની જરૂડરયાત અને ઉત્િાિને આ પ્રડિયાથી જોઈ શકાય છે. અવાસતી પકૂલ્િ ટ્રપટના ચીિ એવ્ઝિઝયુડટવ નીટતશ ગોરે જણાહયું િતું કે,‘ િડડવિિન િેસટર પ્રોજેઝટના િમયગાળા કરતા લાંબા ગાળામાં આવો જ પ્રોજેઝટ આપી શકવાની ક્ષમતામાં કાઉવ્સિલે ડવશ્વાિ દશાલવતાં અમને આનંદ થયો છે.

7


ટિિન

8

Gujarat Samachar - Saturday 19th May 2012

‘જાટિયા’ શબ્દ અપમાનજનક હોવાનો મતઃ ઉપયોગ િાળવા િોક્િરોને સલાહ િંડનઃ વિટનમાં ટથૂળતા કે ઓબોવસટી સંબંવધત સમટયાને હલ કરવા કાયસરત ડોક્ટરોને ‘ઓબેસ’ અથવા ‘જાવડયા’ શબ્દનો ઉપયોગ ટાળવા સલાહ અપાઈ છે. નેશનલ ઈમ્ન્ટટટ્યુટ ફોર હેલ્થ એન્ડ વિવનકલ એક્સેલન્સ (Nice નાઈસ)ના મુસદ્દારૂપ પેપર ‘ઓબેવસટીઃ વકકિંગ વવથ લોકલ કોબ્રયુવનટીઝ’ના માગસદશસન અનુસાર આ શબ્દ અપમાનજનક છે. ઘણાં લોકોને પોતાના વવશે આ શબ્દ સાંભળવો ગમતો નથી. વિટનમાં પુખ્ત વયના લોકોના ૨૫ ટકા લોકો ટથૂળ છે અને ૨૦૫૦ સુધીમાં આ સંખ્યા બમણાથી વધી જશે, તેવી પવરમ્ટથવતમાં આવા લોકોને

તંદુરટત વ્યવિ જેટલું વજન હાંસલ કરવા િોત્સાવહત કરવાં જોઈએ. હેલ્થ િોફેશનલો અંદરોઅંદર વાતચીતમાં ‘ઓબેસ, ટથૂળ કે જાવડયા’ શબ્દનો ઉપયોગ કરી શકે, પરંતુ જાહેરમાં આ શબ્દો વાપરવા ન જોઈએ. ઓબેવસટી માટે વધુ તંદુરટત વજન એવો શબ્દ ઉપયોગમાં લેવો જોઈએ. • વિવિશ વિઝનેસને ઈવમગ્રેશનની આદત પડી છેઃ ટોરી ઈવમગ્રેશન વમવનટટર ડેવમયન ગ્રીને કહ્યું છે કે વિવટશ વબઝનેસને ઈવમગ્રેશનની આદત પડી ગઈ છે. કોઈ પણ સમટયા હોય, વવદેશીને બોલાવીએ તેવી તેમની માનવસકતા છે. ૨૪ વષસથી નીચેના વમવલયન વિવટશરો સંપૂણસપણે કામ વગરના હોય ત્યારે નોકરીદાતાઓ વવદેશીઓની ભરતી ચાલુ રાખી શકે નવહ. તેમણે કહ્યું હતું કે ફેવમલી વવવઝટ વવઝાનો ઈનકાર કરાયો હોય તેઓ અપીલ કરી શકે નવહ તે માટે કાયદો બદલવામાં આવશે.

. # + . #

$ . ) # " + .

%

# #

#

#

# #

માનિશરીરમાં િોમ્િ િેસાડતું અિ-કાયદા િંડનઃ યેમેનમાં અલ -કાયદા સાથે કામ કરતા તબીબો ટયુસાઈડ બોબ્રબસસના શરીરમાં વવટફોટકોનું આરોપણ કરવાની ક્ષમતા ધરાવતાં હોવાનું પમ્ચચમી ઈન્ટેવલજન્સ એજન્સીઓ માને છે. એરપોટટ વસક્યુવરટીમાંથી છટકવા અને પેસેન્જર એરક્રાફ્ટને ઉડાવી દેવાની કામગીરી માટે આ તબીબો આત્મઘાતી ત્રાસવાદીઓના શરીરમાં પેટ અને છાતીના ભાગે વવટફોટક સંયોજનોનું આરોપણ કરે છે. વવટફોટક પદાથોસના વનષ્ણાતો કહે છે કે પે ન્ ટા એ રી વિ ટો લ ટે ટ્રાનાઈટ્રે ટ - PETN જે વાં સં યોજનો આત્મઘાતી બોબ્રબરના શરીરમાં દાખલ કયાસ પછી ઘા રૂઝાવા દેવાય છે . મોટા ભાગના ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્સસ પર ઉપયોગમાં લે વાતાં બોડી ટકે ન ર આ વવટફોટકોને પારખી શકતાં નથી. એક ઈન્જે ક્ શનના ઉપયોગથી વવટફોટકોનો ધડાકો કરી શકાય છે.

ટિટિશ બાળકનું અપહરણ કરી સ્પેનના દંપતીએ £૧૦૦,૦૦૦ માગ્યા લંડનઃ નોથથ ઈસ્ટ સ્પેનમાં રહેતા દંપતી મુહમ્મદ ઝાહહદ સલીમ અને મોહનકા નેરુજાએ પંજાબમાં પાકકસ્તાનના દાદીના ઘરની મુલાકાતે ગયેલા પાંચ વષથના હિહટશ બાળક સાહહલ સઈદના અપહરણની યોજના બનાવી હતી. આ માટે પાકકસ્તાની સશસ્ત્ર ગેસગના એસોલ્ટ રાઈફલ અને હેસડ ગ્રેનેડ્સ ધરાવતા ચાર બુરખાધારીએ સાહહલને પકડી લીધો હતો. સાહહલને મુક્ત કરવા સલીમ દંપતીએ ૨૦૧૦ની ૧૦ માચચે તેના હપતા રાજા સઈદ પાસે ૧૦૦,૦૦૦ પાઉસડની માગણી કરી હતી. સાહહલને ૧૩ હદવસ સુધી બાનમાં રખાયો હતો. હિટનના ઓલ્ધામના સાહહલના કાકા તૌસીર અહમદ પાસેથી બાનની રકમ વસૂલ કરવા સલીમ દંપતી પેહરસ પહોંચ્યું હતું. નેરુજાએ નાણા ભરેલી બે બેગ તેના

પહતને હોટેલમાં પહોંચાડી હતી. જોકે, અસડરકવર પોલીસે તેમને નજરમાં રાખ્યા હતા. ચાર દેશમાં ચાલેલા ઓપરેશન પછી પોલીસે સ્પેનમાં કોસ્ટા ડોરાડા ખાતેના હનવાસ સુધી પીછો કરી અપરાધી દંપતીને ઝડપી લીધું

હતું. સાહહલ ૧૬ માચચે ખેતરમાં ભટકતો મળી આવ્યો હતો. ટારાગોનાની સ્પેનની પ્રોહવન્સસયલ કોટટમાં મુહમ્મદ ઝાહહદ સલીમ અને મોહનકા નેરુજા અને તેમના હમત્ર મુહમ્મદ સાગીઝને ૧૪ મેએ રજૂ કરાયા હતા. તેમની હવરુદ્ધ અપહરણ, લૂંટ, ગેરકાયદે અટકાયત અને ગુનાખોર ગેસગ સાથે સંકળાવાના આરોપ લગાવાયા છે. આરોપીઓએ આરોપ નકાયાથ છે, જ્યારે ફહરયાદ પક્ષે આ ત્રણેને ૨૫-૨૫ વષથના કારાવાસની માગણી કરી છે. કેસની સુનાવણી હજુ ચાલુ છે.

• વિન્સ વિવિયમને વિવિશ એરફોસસ તાકીદઃ ડ્યુક ઓફ કેમ્બ્રિજ અને રોયલ એરફોસસ (આરએએફ)માં સચસ એન્ડ રેટક્યુ પાઇલટની ફરજ બજાવતા વિન્સ વવવલયમ ફ્લાઇંગ કેવરયર ચાલુ રાખવા માગે છે કે લચકર છોડી રોયલ ડ્યુટી કરવા માગે છે, તેનો વનણસય લેવા આરએએફના ચેઇન ઓફ કમાન્ડ દ્વારા તાકીદ કરાઈ છે. વિન્સ વવવલયમના િવિાએ જણાવ્યું હતું કે તેમણે આ વષસના અંત સુધીમાં કારકકદદી અંગે વનણસય લેવો જ પડશે. વિન્સ વવવલયમ અને તેની પત્ની સંયુિ રીતે આ વનણસય લેશે. આ વનણસયનો આધાર એ બાબત ઉપર પણ છે કે આગામી વષોસમાં કેટ અને વવવલયમ કેટલાં જાહેર કાયોસ કરવા માગે છે. આ સંદભભે તે વપતા અને દાદીની સલાહ લેશે.

- . ' . $ ) & + . !( $ /& * . , "

) # '/

& /

# !

" #

!

.=2 1-56= 2=)B.? #0?*B6?) .? #>0*BG6) +C3=4 %4.=4 -:+=6A'D.@E &@'4=+?2=E,? $;AH.@E <=985A7. %4.=4 ! "D648?( /=64 "D0 #).F ! :)B))4? G*%5A4A7. :&, 6 2.7 ($ 2 1 5 2 2 #'9 2 &:' 1 5 7!7< 5 30% 8& 3 1 /5-7 18 :#,; &5#1 2 2 &18 5 5 #2 +*& 18 7 + +5 )& &:' 108 & 5 &1 3 4" '5 # 5 38 5

$ #$! !" $ !" "# !" $ ' #" ( # ! # "" !! !" "" $# # " ' % & $% # " $ #$! !" $ !" "# !" $ $ %" $ ' ! !% ! $ !# "$! % ! $ !# $ & #

5

Director: Dr Geetha Venkat MD, FRCOG 43 Devonshire Street, London, W1G 7AL

:/D9847?/ G*%5A4A7.

(* !*

%

-(, ,$(' (* & *" ' $ + % 1$'" "$. -+

2 ( $%

/

%% ,( 0

& $% )* .$' # % $ "& $% (& .& # ) *$ "& $% (& +$, #-* #$%% ( (!! $%% + ' $"# ( (' ('


વિટન

Gujarat Samachar - Saturday 19th May 2012

9

ટીનેજર છોકરીઓને ફસાિતી એવશયન સેક્સ ટેક્સીમાં વિશ્વભ્રમણનો ગેન્ગના ૯ સભ્યને કુલ ૭૭ િષજ જેલની સજા વિક્રમ સજજતા વિવટશર લંડનઃ ટીનેજર છોકરીઓને ફસાવી તેમનો શારીરરક દુરુપયોગ કરતી ગેન્ગના નવ સભ્યને રિવરપૂિ ક્રાઉન કોટટના જજ જીરાલ્ડ રિફ્ટને ચારથી ૧૯ વષષ સુધીની જેિની સજા સંભળાવી હતી. આઠ પાકકલતાની અને એક અફઘાન નાગરરકને કુિ ૭૭ વષષની સજા સંભળાવતા જજે કહ્યું હતું કે આ િોકોએ તેમની રશકાર ગોરી બાળાઓને નકામી અને માન રવનાની ગણી તેમની સાથે જાતીય દુર્યષવહાર કયોષ હતો. કેટિીક છોકરીઓ પર રહંસક બળાત્કાર કરાયો હતો અને ગ્રાહકો પાસેથી નાણા િઈ દેહર્યાપાર કરાવાયો હતો. આ છોકરીઓ તેમના સમુદાય કે ધમષની ન હતી તે પણ ઘૃણાનું કારણ હતુ.ં આ ગેન્ગના િોકોએ ખોરાક, શરાબ અને ખુશામતથી ૫૦ જેટિી અબૂધ ગોરી બાળાઓને પટાવી હતી. તેમણે ગ્રેટર માન્ચેલટરના રોશડેિની છોકરીઓને પોતાનો રશકાર બનાવી હતી. અપરાધીઓમાં ૫૯ વષષીય અનામી પુરુષને (૧૯ વષષ), કબીર હાસનને (૯ વષષ), ટેક્સી ડ્રાઈવર અબ્દુલ અઝીઝને (૯ વષષ), અબ્દુલ રઉફને (૬ વષષ), મોહમ્મદ

મોહમ્મદ સાજિદ

સાજિદ (૧૨ વષષ), આજદલ ખાન (૮ વષષ), મોહમ્મદ અમીન (૫ વષષ), અબ્દુલ કયુમ (૫ વષષ) અને હમીદ સફીને ૪ વષષની જેિની સજા કરાઈ હતી. દરરમયાન, ઈક્વરિટી એન્ડ હ્યુમન રાઈટ્સ કરમશનના ચેરમેન ટ્રેવર કફરિપ્સે કહ્યું હતું કે ‘રોશડેિ સેક્લયુઅિ ગ્રૂરમંગ કેસમાં જારતનું પરરબળ નરહ હોવાનો દાવો કરવાના પ્રયાસ જડતા જ છે. નાની છોકરીઓનું શોષણ કરવા બદિ સજા કરાયેિી નવ ર્યરિ એરશયન છે અને તેમની રશકાર છોકરીઓ શ્વેત છે તે બાબત નજરઅંદાજ કરી શકાય નરહ. મુસ્લિમ સમુદાય રાક્ષસ ચીતરાશે તેવા ભયથી બાળકોનાં રક્ષણમાં હલતક્ષેપ કરવામાં સત્તાવાળા રનષ્ફળ

જશે તો તે ‘રાષ્ટ્રીય કૌભાંડ’ બની રહેશ.ે ’ જોકે, કોમન્સ હોમ અફેસષ રસિેક્ટ કરમટીના ચેરમેન કકથ વાઝે જણાર્યું હતું કે ‘ આ પ્રકારની ગુનાખોરીમાં કોઈ પણ સંડોવાયું હોય તે માફીપાત્ર નથી, પરંતુ ચોક્કસ િોકોનું જૂથ હોવાનું મને િાગતું નથી.’ જિલ્ડ્રન્સ હોમની સેંકડો છોકરીઓનું જાતીય શોષણ નાની છોકરીઓ સાથે રાષ્ટ્રીય શરમ જેવો જાતીય દુર્યષવહાર કરતા પુરુષોની ગેન્ગ દ્વારા રચલ્ડ્ન્સ હોમની સેંકડો છોકરીઓને રશકાર બનાવી હોવાનું ધ ટાઈમ્સના અહેવાિે જણાર્યું છે. ઈંગ્િેન્ડના રચલ્ડ્ન્સ હોમ્સમાં ૧૮૦૦ છોકરીઓની સંભાળ િેવાય છે અને ગત ૧૦ મરહનામાં ૧૮૭ ઘટના સરહત છેલ્િાં પાંચ વષષમાં સેક્સ માટે છોકરીઓનાં વેચાણ અને જાતીય શોષણની ૬૩૧ ઘટના બની હોવાનું અહેવાિે જણાર્યું છે. પાકકલતાની મૂળના પુરુષો દ્વારા જાતીય દુર્યષવહારના કારણે માન્ચેલટર અને રોશડેિના રચલ્ડ્ન્સ હોમની બે છોકરીનાં મોત પણ થયાં હતાં. અન્ય રોશડેિ રચલ્ડ્ન્સ હોમની એક ૧૫ વષષીય

છોકરીને એક જ રાતમાં ૨૫ એરશયન પુરુષોએ વાસનાનો રશકાર બનાવી હતી. એમ કહેવાય છે કે આ છોકરીને લપેરશયારિલટ સંભાળ અને રક્ષણ આપવા માટે રચલ્ડ્રન્સ હોમ દ્વારા વારષષક ૨૫૨,૦૦૦ પાઉન્ડ ચાજષ િેવાતો હતો. પોલીસને જાતીય શોષણની ૨૦૦૨થી જાણ ચાઈલ્ડ સેક્સ અપરાધો માટે એરશયન ગેન્ગની નવ ર્યરિને કરાયેિી સજાના ખટિાની સુનાવણીમાં એમ બહાર આર્યું હતું કે આ જાતીય શોષણ અંગે સત્તાવાળાઓ છેક ૨૦૦૨થી મારહતગાર હતા. સેક્લયુઅિ હેલ્થ એડવાઈઝરનો સત્તાવાર અહેવાિ ૨૦૦૫માં સામારજક કાયષકરો અને પોિીસને સુપરત કરાયો હતો, જેમાં રોશડેિમાં નાની વયની છોકરીનાં અપહરણ અને બળાત્કારની રવલતૃત રવગતો અપાઈ હતી, પરંતુ સત્તાવાળાઓ કાયષવાહીમાં રનષ્ફળ રહ્યાં હતાં. એક છોકરીની માતાએ સુનાવણીમાં કોટટ સમક્ષ કહ્યું હતું કે પોિીસે પગિાં િીધાં હોત તો આટિી ખરાબ હાિત થઈ ન હોત.

લંડનઃ વિટનના ત્રણ યુવાન અંગ્રેજોએ ટેક્સી દ્વારા વવશ્વની રેકોડડ િેક સફર પૂરી કરી છે. ટેક્સી દ્વારા તેમણે વવશ્વના ૬૯,૦૦૦ કકલોમીટરની સફર કરી છે. આ સફરમાં લગભગ ૮૦ હજાર પાઉન્ડ ખચચ થયો છે. ત્રણ વમત્રો ૨૫ વષચના પોલ આચચર, ૨૪ વષષીય લેઇંગ પુરનેલ અને ૨૮ વષષીય જોનો એલીસને તેમની ડીઝલ કાર દ્વારા વવશ્વની સફર કરી છે. દુવનયાની આ સફરમાં ત્રણેય યુવાનો ચાર ખંડો અને પચાસ જુદા જુદા દેશોમાં ફયાચ હતા. તેઓ જે ટેક્સીમાં વવશ્વસફરે નીકળ્યા હતા તેને આ લોકો પ્રેમથી હેન્નાહ કહે છે. આ સાહસવીરો ફેિુઆરી ૨૦૧૧ના વદવસે લંડનમાંથી વવશ્વસફરે નીકળ્યા હતા. અને આ રેકોડડ િેક સફર તેમણે ગુરુવારે પૂણચ કરી છે. બવમિંગહામ યુવનવવસચટીના આ ત્રણેય યુવાનોએ સફરમાં થયેલા તેમના અવનવા અનુભવો વણચવ્યા હતા. તેમણે આકકવટક સકકલ પાસે તેમની ટેક્સીને બરફના ઢગલાઓ વચ્ચેથી કાઢવી પડી હતી. મોસ્કોમાં ફરવાને કારણે

તેઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, મોલદોવામાં યોગ્ય દસ્તાવેજો બતાવવામાં વનષ્ફળ ગયા બાદ તેઓને મોલદોવોના રાષ્ટ્રપવત પાસેથી વ્યવિગત ક્ષમતા પણ મળી હતી. ઇરાવનયન વસક્રેટ પોલીસે પણ તેમની ધરપકડ કરી હતી, જેમાં પોલને જાસુસ માનીને દેશવનકાલ કરવામાં આવ્યો હતો. ત્રણેય આ પહેલાં જ વગવનસ બુક ઓફ વર્ડડ રેકોડડમાં નામ નોંધાવી ચૂક્યા છે. આ રેકોડડ તેમણે દવરયાની સપાટીથી ૫,૩૦૦ મીટર ઊંચે માઉન્ટ એવરેસ્ટના બેઝ કેમ્પ સુધી તેમની હેન્નાહ કાર સાથે પહોંચીને નોંધાવ્યો હતો. જો કે આ વવશ્વસફરનો રેકોડડ વગવનસ બુકના અવધકારીઓ દ્વારા લાંબી સફર માટેનો છે કે કેમ તે માપદંડોને જોયા પછી જ તેને સંપૂણચ સમથચન આપવામાં આવશે. વતચમાનમાં આ રેકોડડ એરેમી લેવીન, માકક એયલેટ અને સ્પેનનયાડડ કાલોચસના નામે છે, જેઓ ૧૯૯૪માં લંડનથી કેપટાઉન સુધી ૨૧,૬૯૧ માઈલની સફર કરીને નોંધાવ્યો હતો.


10

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 19th May 2012

કેમરન સરકારઃ સિશ્વસસનયતા તસિયે ઝાઝા રસવઇયા રસવઇ બગાડે તેવવ ઘાટ કેમરન સરકાર માટે ઘડાયવ છે. બે વષોથી કન્ઝવષેસટવ અને સલબરલ-ડેમવક્રેસટક યુસત સરકાર શાસનધુરા સંભાળે છે. યુસત સરકાર રિાઇ ત્યારે લવકવમાં આશાવાદ હતવ કે સત્તા પસરવતોન સાથે લવકવનવ ‘સમય’ પણ બદલાશે. દેશનવ આસથોક માહવલ બદલાશે. લવકવની હાલત સુધરશે. પરંતુ સ્લથસત સદન-પ્રસતસદન કથળી રહી હવવાથી લવકવમાં હતાશા છે. કેમરન સરકારના એક પછી એક અવાલતસવક સનણોયવની હારમાળાએ લવકવમાં શાસનક્ષમતા અંગે શંકા ઉભી કરી છે. એક ઉદાહરણ જવઇએ તવ, અગાઉની સરકારે નેશનલ ડેબ્ટ (રાષ્ટ્રીય કરજ)ની જે રકમ ઉભી કરી હતી તે ઘટાડવાની કેમરન સરકારની યવજના હતી. આયવજન તવ સારું હતુ,ં પરંતુ તેના માટે જે પગલાં લેવાયા તેમાંથી મવટા ભાગના અવાલતસવક હતા. પસરણામે બેરવજગારીનવ આંક વધ્યવ, આમજનતાની હાડમારી વધી. સરકારે એવા આકરા આસથોક સનયંત્રણવ લાદયા કે લવકવની રાડ પડી ગઇ. નવકસરયાતવ, વેપારીઓ, ઉદ્યવગપસતઓ બધાની સરકાર સમક્ષ એકસૂરે એક જ માગ છેઃ અથોતત્ર ં પરથી અંકુશ ઘટાડવ. વાધરી માટે ભેંસ મારવાની નીસત છવડવ. નોંધનીય છે કે કન્ઝવષેસટવ કેસબનેટના મવટા ભાગના સસસનયર પ્રધાનવ ગભોશ્રીમંત છે. આને તવ નસીબની બસલહારી જ ગણવી રહી. લવકવનું જીવવાનું દવહ્યલું બનાવી દેતી આસથોક નીસતના ે ી આ સદ્ધર ઘડવૈયાઓને અછતવાળાની મુશ્કલ ક્યાંથી સમજાવાની? પસરણામે સરકારી ખિો ઘટાડવા જેવા પગલાં આસથોક અસમતુલા વધારી રહ્યા છે. રાષ્ટ્રીય ખિો ઘટાડવાના નામે મૂકાયેલા કાપથી એનએિએસની સેવા કથળી છે. સરકાર ભલે આને આસથોક ‘સુધારા-વધારા’ ગણાવતી હવય, લવકવ આને ‘કુધારા’ ગણાવે છે. આરવગ્ય સેવા ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલાઓ, જીપી સસહતના તમામ આ એનએિએસ સેવામાં ફેરબદલનવ સવરવધ કરી રહ્યા છે. પક્ષીય નીસતકારવને કરવવ હતવ કંસાર અને થઇ ગઇ છે થૂલી. બીજવ મુદ્દવ છે સવશ્યલ બેસનફફટનવ. અનેક

લવકવ બેરવજગારી, સડસેસબલીટીના નામે ખવટી આસથોક સહાય મેળવીને સરકારી સતજવરીને નુકસાન પહોંિાડી રહ્યા છે. સરકારી સહાયનવ દુરુપયવગ થતવ અટકાવવા આવા તત્વવને નાથવા જવઇએ તેમાં બેમત નથી, પરંતુ સરકારે બધાને એક લાકડીએ હાંકવાની નીસત બદલવી જરૂરી છે. બેસનફફટમાં આકરા અંકુશવથી સૂકાં ભેગું લીલું બળતું અટકાવવું જવઇએ. સરકારે લાદેલા સનયંત્રણવથી આશરે પાંિ લાખ લવકવ સડસેસબલીટી બેસનફફટ ગુમાવે તેવી શક્યતા છે. કેમરન સરકાર માટે સમલયાઓની યાદી હજુ પૂરી થઇ જતી નથી. ન્યૂઝ ઇન્ટરનેશનલના વડા રુપટે મડવોકની માસલકીના અખબારવને સંડવવતું ફવન હેફકંગ કાંડ માત્ર સિટનમાં જ નહીં, અન્યત્ર િિાોલપદ બન્યું હતુ.ં આ કાંડમાં સત્ય બહાર લાવવા રિાયેલા જસ્લટસ લેસવસન પંિની તપાસમાં પણ ખૂલ્યું છે કે કેટલાય મહત્વના પ્રધાનવ સમગ્ર પ્રકરણ અંગે ઘણું બધું જાણતા હતા, પરંતુ તેમણે આંખ આડા કાન કયાો હતા. ફવન હેકીંગ પ્રકરણમાં સંડવવાયેલા મનાતા મડવોક સસહતના લવકવને છાવરવા માટે થયેલા પ્રયાસવએ કેમરન સામે સવશ્વસનીયતાનવ સવાલ ઉભવ કયવો છે. રાષ્ટ્રીય લતરે રાજકીય નેતૃત્વમાંથી લવકવનવ સવશ્વાસ ઘટી જાય ત્યારે મવટી સમલયા સજાોતી હવય છે. કેમરનના નેતૃત્વ હેઠળની યુસત સરકાર પણ કદાિ આવી જ સમલયાનવ સામનવ કરી રહી છે. અને તેની ઝલક જવવા મળી ગયા સપ્તાહે મહારાણીએ સંસદને કરેલા સંબવધનમાં. રાણીએ કરેલા સંબવધનમાં દેશમાં પ્રવતોમાન આસથોક મંદીનવ માહવલ, તેને સનવારવાના પગલાંઓ, બેકારી નાથવાના ઉપાયવ સસહતના પ્રાણપ્રશ્નવને લગભગ નજરઅંદાજ કરાયા હતા. આના બદલે હાઉસ ઓફ લવર્સોમાં સુધારા માટે હાથ ધરાયેલા પ્રયાસવની વાતને સવશેષ મહત્ત્વ અપાયું હતુ.ં કેમરન સરકારે શાસનધૂરા ભલે સંભાળી હવય, પણ લવકહૃદયમાં સબરાજવું હશે તવ ઉમરાવવ (લવર્સો)ને નજરમાંથી હટાવીને, આમ આદમી પર નજર માંડવી પડશે. પ્રજાને ‘કિવાટ છવડી કમર કસવા’ કહેવું અજુગતું ગણાય.

હજ યાત્રા સબસસડીઃ મુસ્લિમો માટે કલ્યાણકારી આદેશ ભારતની સવવોચ્ચ અદાલતે સસમાસિહનરૂપ િુકાદવ આપતાં સરકારને હજયાત્રા માટે અપાતી સબસસડી દસ વષો સુધીમાં નાબૂદ કરવા જણાવ્યું છે. એટલું જ નહીં, સરકારને સલાહ પણ આપી છે કે આ રકમનવ ઉપયવગ મુસ્લલમ સમાજના સામાસજક અને શૈક્ષસણક સવકાસ માટે કરવવ જવઇએ. બે ન્યાયમૂસતોની બેન્િે તેમના િુકાદામાં કુરાોન-એ- શરીફને પણ ટાંક્યું છે. વાલતવમાં દર વષષે ૧૧,૦૦૦ મુસ્લલમ સબરાદરવ વીઆઇપી ક્વવટામાં હજયાત્રાએ જાય છે. આમાંથી ૮૦૦ યાત્રીને પ્રાઇવેટ ઓપરેટર મારફતે મવકલવા મુબ ં ઇ હાઇ કવટેે સનદષેશ આપ્યવ હતવ. ભારત સરકારે આ િુકાદાને સુપ્રીમ કવટેમાં પડકારતાં આ િુકાદવ આવ્યવ છે. કવટેના િુકાદાને મુસ્લલમ નેતાઓ અને ધમોગરુુ ઓએ પણ આવકાયવો છે. કેમ કે તેઓ પણ વષવોથી માનતા રહ્યા છે કે હજ સબસસડી ઉસિત છે જ નહીં. તવ પછી ભારત સરકાર કેમ આ મુદ્દે સુલત હતી? કેમ કે શાસકવ જાણતા હતા કે આ પ્રકારની નીસતથી મતબેંકનું રાજકીય સહત સાધી શકાય છે. કવટેે પણ િુકાદામાં આ વાતનવ ઉલ્લેખ કરતાં ટાંક્યું છે કે આવી નીસત લઘુમતીને લવભાવનારી છે. સબનસાંપ્રદાસયક વ્યવલથા તંત્રમાં સરકારે પવતાના આિરણથી એવા સંકતે ન આપવા જવઇએ કે તે કવઇ ખાસ વગો માટે વધુ ઉદાર છે. જ્યારે પણ આવું બને છે

ત્યારે અન્ય વગો પર પ્રત્યાઘાત પડવાની સાથવસાથ દુષ્પ્રિારનવ દૌર શરૂ થઇ જાય છે. જવકે આનવ મતલબ એવવ પણ નથી કે સરકાર ધાસમોક યાત્રાએ જનારા લવકવની પરવા ન કરે. તેણે એ બાબતની કાળજી લેવી જ પડશે કે દેશ-સવદેશસ્લથત ધાસમોક લથળવએ મવટી સંખ્યામાં જતાં લવકવને કવઇ અગવડ પડે નહીં. અને આ કાયો એવી રીતે થવું જવઇએ કે જેનાથી ન કવઇ સમુદાયની ઉપેક્ષા થાય કે ન તવ કવઇના પ્રત્યે અસત ઉદારતાના દશોન થાય. મુસ્લલમ નેતાઓ અને ધમોગરુુ ઓનવ બહુમતી વગો હજ સબસસડીના સવરવધમાં હતવ અને છે, પરંતુ કેટલાક મૌલવીઓનવ એક વગો એવવ પણ છે જે હજ સબસસડી બંધ થાય તવ તેનવ સવકલ્પ માગી રહ્યા છે. આવી માગણીને મુસ્લલમ સમાજની કમનસીબી ગણવી રહી. સરકાર ભલે અત્યાર સુધી હજ સબસસડીને ઉસિત ગણાવતી હતી, પરંતુ સચ્ચાઇ એ છે કે તેનવ પૂરવ લાભ મુસ્લલમ સમુદાયને મળતવ નહવતવ. સબસસડી આપવાની નીસત ખામીયુક્ત જ હતી. કદાિ આથી જ કેટલાક મુસ્લલમ નેતા કહે છે કે સબસસડી દસ વષો સુધીમાં નહીં, પણ તત્કાળ અમલમાં આવે તે રીતે રદ કરવાની જરૂર છે. સુપ્રીમ કવટેે તવ િુકાદવ આપી દીધવ છે, હવે તેનવ અમલ કરવાની સરકાર ક્યારે સહંમત દાખવે છે તે જવવું રહ્યું.

તમારી િાત....

કલયુગમાં સત્યનિષ્ઠ રહેવું એ સૌથી મોટું તપ છે. સત્ય જ બોલવું જોઈએ. - સ્વામી નવવેકાિંદ

મીણબત્તી પ્રગટાવવી વધુ સારી છે સુશ્રી જ્યોત્સનાબેન શાહનો દેવદયા સંસ્થા વવષે લેખ વાંચ્યો. રોમ્ફડડના સીટી પેવવે લયનમાં વિવેણી ઉત્સવ ઉજવાયો. દેવદયા ચેવરટેબલ ટ્રસ્ટ માટે દાન એકિ થયુ,ં ‘ગુજરાત સમાચાર’-‘એવશયન વોઈસ’ની ૪૦મી વષષગાંઠ અને મહારાણીની ડાયમંડ જયુબીલીના સફળ કાયષક્રમો ઉજવાયા. દેવદયાના ચેરમેન ડો. રમણીકભાઈ મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે ભારતમાં રહેતા ભારતીયો અને યુકમે ાં રહેતા લોકો વચ્ચે ‘ગુજરાત સમાચાર’ના તંિી શ્રી સી.બી. પટેલે સેતુ બાંધ્યો છે. ખાસ કરીને 'એવશયન વોઈસ'એ અહીની યુવા પેઢીને આપણાં વારસાગત સંસ્કારો આપી તેમને બાંધી રાખવા પ્રયાસ કયોષ છે. આ પ્રસંગે અનેક મહાનુભાવોએ 'ગુજરાત સમાચાર'ની માનવતા ભરેલી પ્રવૃવિઓને વબરદાવી હતી. દેવદયા ટ્રસ્ટનો હેતુ ભારતમાંથી અંધત્વને જાકારો આપવાનો છે. તેના માનવતાભયાષ કામને અનુસરીને આ ભવ્ય ડીનરમાં પાઉન્ડ ૩ લાખની માતબર રકમ એકિ થઇ તે મહત્વની બાબત છે. આ પ્રસંગે દ્રષ્ટીવવહીન બહેન હેતલે વવખ્યાત એલીનોર રુઝવેલ્ટનું એક વાક્ય ટાંક્યું હતું કે "અંધકારને શ્રાપ આપવા કરતા મીણબિી પ્રગટાવવી વધુ સારી છે. - ભરત સચાણીયા અિે પનરવાર, લંડન

કડવું સત્ય ભાઈ શ્રી સી.બી., સાથીઓ અને લેખકો. સવવે ખરેખર વવદ્વાન અને સારા લેખકો છે. શ્રી વવષ્ણભ ુ ાઇ પાસે સરસ મજાનો ખજાનો છે. તેમના લખાણ વાંચીને ખૂબ જ આનંદ થાય છે અને માન પણ થાય છે. બીજા લેખક શ્રી હવર દેસાઈનો ‘હેલો એનઆરજી’ લેખ વાંચીને મને હંમશ ે ા ગુસ્સો આવી જાય છે કે આ ભાઈ મોદીનું હંમશ ે ા ખરાબ વપક્ચર આપે. પણ આ વખતે તેમણે જે તા. ૨૮ના ડો. બાબાસાહેબ આંબડે કર વવશે જે લખાણ આપ્યું તે ખરેખર દરેક વહન્દુઓનું સત્ય ધ્યાન દોયુું છે. આ માણસ વહન્દુમાંથી બુવિષ્ઠ બન્યા પણ બુિ ભગવાનના વવચારો કે પછી બુિ ધમષ વવશે સત્ય જ્ઞાન ન મેળવ્યું અને વહન્દુ ધમષની ખૂબ ગ્લાવન કરી. - નવષ્ણભ ુ ાઈ મોહિદાસ, આસ્ટન અંડર લાઈન

અંધશ્રદ્ધા પર આંગળી આપણા ‘ગુજરાત સમાચાર’ અખબારની ચાલીસ વષષની સંઘષષમય સફર પૂરી કરી મક્કમતાથી વવસ્તરણ કરવા બદલ આપ તથા સૌ કમષચારીગણને ખૂબ ખૂબ અવભનંદન. સૌને હાવદષક શુભચ્ે છા. એ પ્રસંગને અનુરૂપ (કાવ્ય) કવવતા લખી મોકલું છુ.ં યોગ્ય લાગે તો છાપવા કૃપા કરશો. આનંદ અતિશય ઉપજે, પૂરા કયાા દશ ચાર આફિમાં અણનમ રહ્યા ને કદી ન માની હાર, શુભતનષ્ઠા અને ખંિથી સદા છાપો છો સમાચાર તિશેષ અંકોનું તિપુલ િાંચન, તિધ તિધ િાિોની િખાર, અનૈતિક આિક અિગણી, કયોા િાંતિકોનો બતહષ્કાર, અંધશ્રિા પર આંગળી તચંધી, દૂર કરિાને અંધકાર, ભોળા જનને લૂટં ાિા બચાિી, ઘણો કયોા ઉપકાર, એિા સજ્જન કોઈક મળશે મળશે નહીં હજાર, નાણાં કોને કડિા લાગે, કરિા જેિો છે તિચાર, તનત્તીમત્તા હોય અગ્રસ્થાને, િેના દુશ્મન પણ લાચાર િેનો હંમશ ે ા બેડો પાર િાચક િધારો થિો રહે, અંિરની શુભકામના, દૂરસુદરૂ ખ્યાતિ િધે મળે તનરંિર નામના,

હરકદમ તસતિ મળે, પ્રગટ કરૂં એ ભાિના, કેડી ઉપર કંટક ન આિે, દીલથી પ્રભુને પ્રાથાના. - વલ્લભભાઈ એચ. પટેલ, િેમ્બલી

અમારી પસંદગીિું પીરસણ શ્રી સી.બી. તમોને પ્રથમવાર પિ લખી રહી છુ.ં ‘ગુજરાત સમાચાર’માં જે અમારી પસંદગીનું પીરસણ પીરસો છો તે વાંચવાનું બહુ ગમે છે. ‘જીવંત પંથ’ ખૂબ ખૂબ સરસ આવે છે. ૫મી મેના ‘ગુજરાત સમાચાર’ના ૪૦મા જન્મવદને આપ સૌને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હાલરડાં વવશે લખ્યું તેથી અમને બચપણ યાદ આવી ગયુ.ં અત્યારે હું ઝવેરચંદ મેઘાણીની 'સોના નાવડી' કવવતા વાંચી રહી છુ.ં તેમાં ઘણાં હાલરડાં - પારણાં વાંચવા મળ્યાં. અમારા પૂજ્ય મણીબા મારા નાના ભાઈ-બેનને નીચેનું હાલરડુ ગાઇને સુવડાવતા હતા. 'હાલ િાલને હીંચકો, ભાઈની હીંચકાની દોરી ખેંચો, ભાઈ મારો ડાહ્યો પાટલે બેસી નાહ્યો, પાટલો ગયો ખસી, ભાઈ ઊઠ્યો હસી, હાલ હાલ રે... એવું ગાઈને ઉંઘાડતા હતા.' મને પણ શીવાજીનું હાલરડું ખૂબ ગમે છે. - શારદાબહેિ રમણભાઈ પટેલ, િેલીંગબરો

પ્રેરક બળ હાલરડું તા. ૧૪-૪ના ‘જીવંત પંથ’માં હાલરડાનું મહત્વ કેટલું છે તમે વદકરીનું હાલરડું તા. ૨૦૪ના અંકમાં પ્રગટ કયુ,ું તે માટે ઘણો આભાર. બે અઠવાવડયાથી મારી સાહેલીયોના અવભનંદનના ફોન આવે છે અને મને પૂછે છે કે શીવાજીનું હાલરડું ક્યારે આવશે, તો આજે મને વવચાર આવ્યો કે આવા દેશના મહાન શૂરવીર મહારાણા પ્રતાપ અને છિપવત શીવાજી કે જ્યારે આપણે આપણી ભારત ભૂવમમાં પગ મૂકીએ કે, છિપવત શીવાજી એરપોટડને વંદન કરી તેની વીરતાને યાદ કરીએ છીએ, ધન્ય છે તેની માતા જીજાબાઈ કે જેણે હાલરડામાં જ દેશ માટે જીવવાનું પ્રોત્સાહન આપી વીરતા બક્ષી. શીવાજીનો જન્મ પૂનમના વદવસે થયો હતો. - િમમદાબહેિ કારીયા, સ્ટેનમોર

‘કેડી ઝંખે ચરણ’ અમે વષોષથી ‘ગુજરાત સમાચાર’ના વાચક છીએ. ‘ગુજરાત સમાચાર’ સવષ રીતે ઘણું જ સારું વાંચન પીરસીને વાંચકોને સારું જમણ આપે છે. જે અઠવાવડયા સુધી વાંચન ને મનન આપે છે, પણ હમણાં ‘હીંચકે બેઠાં’ ચોરસમાં બરાબર નથી છપાતુ.ં ખાના નંબરના અક્ષર આડા અવળા હોય છે. જેથી ખાના ભરતી વખતે અગવડતા થાય છે ને મજા નથી આવતી. ‘ગુજરાત સમાચાર’ બધી રીતે બરાબર છે ને ‘કેડી ઝંખે ચરણ’ જેવી સામાવજક વાતાષ બહુ જ સારી છે. ધાવમષક અને સમાજમાં કાંઈ બરાબર ન લાગતું હોય તો તેની ટીકા-ટીપ્પણ ને બધાને સાથ આપવા પ્રેરણા કરો છો તે સારી વાત છે. ‘એવશયન વોઈસ’માં ગુજરાતી શબ્દનું જ અંગ્રેજીમાં એકાદ પાન છાપો તો મને લાગે છે કે આપણાં બાળકોને ગુજરાતી વધારે સમજાય ને કંઈક સમજી શકે. - દેવળીયા પનરવાર, પીનર

ગુજરાત સમાચાર અને એિશયન િોઇસને આપ કોઇ સંદેશ આપિા માગો છો? િિાજમ/સિજ્ઞાપન સંબંસિત કોઇ માસહતી જોઇએ છે? હમણાં જ ફોન ઉઠાિો અથિા ઇ-મેઇિ કરો. અમે આપને મદદ કરિા તત્પર છીએ.

Karma Yoga House, 12 Hoxton Market (Off Coronet Street) London N1 6HW

Tel: 020 7749 4080/4000 Fax: 020 7749 4081 Email:gseditorial@abplgroup.com aveditorial@abplgroup.com www.abplgroup.com


બ્રિટન

Gujarat Samachar - Saturday 19th May 2012

નિોસિત િાતાવ લેસિકા છાયલ પટેલ

ભારતીય ખલાસીઓ સાથે ગ્રીસના ઓઇલ ટેન્કરનું અપહરણ લંડનઃ થોડોક સમય શાંતિથી બેસી રહેલાં દતરયાઈ સોમાલી ચાંતચયાઓ ફરી સતિય થઇ ગયા છે અને અરબી સમુદ્રમાંથી ગ્રીકની માતલકીના એક ઓઇલ ટેન્કરનું અપહરણ કયુું છે. આ ઓઇલ ટેન્કરમાં ચાલકદળના ૧પ સભ્યો છે. જેમાં મોટાભાગના ભારિીયો અને ફફતલપાઇન્સ છે. કેપનીના જણાવ્યા અનુસાર લાઇબેતરયાનો ધ્વજ ધરાવિાં સમમીની જહાજ ૧,૩પ,૦૦૦ ટન ઓઇલ લઇને જિું હિું. ઓમાનના દતરયાકાંઠે િેને અટકાવીને અપહરણ કરવામાં આવ્યું છે. કંપનીએ ૧૧:પ૦ કલાકે ટેન્કર સાથેનો સંપકક ગુમાવ્યો હિો. આ નવા તનદદેશો સૂચવે છે કે સોમાલી ચાંતચયાઓ ભારિીય દતરયાકાંઠા નજીક સતિય થયા છે. ઓઇલ ટેન્કર સોમાતલયા િરફ જઇ રહ્યું હિું. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે નોોધન સોમાતલયાના

દતરયાકાંઠાના ચાંતચયાઓ આ તવસ્િારની મહત્ત્વની આંિરરાષ્ટ્રીય તશતપંગ લાઇનને વારંવાર તશકાર બનાવી રહ્યાં છે. ઓમનના દતરયાકાંઠાથી ૬૩૦ ફકલોમીટરના અંિરે અપહરણની આ ઘટના બની છે. અપહૃિ જહાજને વષો ૨૦૧૧માં દતરયામાં મુકાયું હિું અને આ િેનો બીજો પ્રવાસ છે. આ જહાજમાં મોટાભાગના ભારિીયો સતહિ ચાલકદળના ૧પ સભ્ય છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે સોમાતલયાના ચાંતચયાઓ અપહૃિ જહાજોની મુતિના વળિર પેટે લાખો ડોલર મેળવી રહ્યાં છે. ઇન્ટરનેશનલ મેતરટાઇમ ઓગદેનાઇઝેશનના જણાવ્યા અનુસાર સોમાતલયાના ચાંતચયાઓ દ્વારા હાલમાં ૧૭ જહાજો અને લગભગ ૩૦૦ જેટલા ચાલકદળના સભ્યોને બાનમાં રાખ્યા છે.

લંડનઃ સિિ ઈિાન્િની બીબીિી રેસડયો ૨ માટે ૧૩ િષવથી ઓછી િય અને ૫૦૦થી ઓછાં શબ્દોની લઘુ િાતાવ લેખન ટપધાવમાં ઉભરતી લેસખકા છાયલ પટેલ આખરી ૫૦ની યાદીમાં પહોંચી છે. ઈટટબોનવ એકેડેમીના યર િાતમા અભ્યાિ કરતી છાયલે ‘ ધ ટુ િન્િ’ નામની િાતાવ લખી છે. આ ટપધાવમાં ૪૦,૦૦૦થી િધુ એન્ટ્રી આિી હતી. છાયલની િાતાવને પહેલા ધ નેશનલ સલટરરી ટ્રટટ અને તે પછી સિિ ઈિાન્િ, જેક્વેસલન સિલ્િન, ડેસિડ સિસલયમ્િ અને ચાલલી સહગ્િનની બનેલી સનષ્ણાત સનણાવયક પેનલે તપાિી હતી. ફાઈનલ માટે છાયલે મે મસહનાના અંત કે જૂન મસહનાના આરંભે હે ફેસ્ટટિલ ઓફ સલટરેચર એન્ડ ધ આટ્િવ ખાતે સિિ ઈિાન્િ બ્રેકફાટટ શોના જીિંત આઉટિાઈડ બ્રોડકાટટમાં હાજરી આપિાની રહેશે. છાયલની િાતાવ બીબીિી રેસડયો ૨ િેબિાઈટ પર મળી શકશે.

• નબળાં સિસિલ િિવન્ટ્િની હકાલપટ્ટી કરાશેઃ સિસિલ િિવન્ટ્િની કામગીરીનું ટતર અસતશય નબળું છે અને સમસનટટરોને પણ નકામી િલાહ આપિામાં આિે છે તેિી ફસરયાદના પગલે િડા પ્રધાન ડેસિડ કેમરન ‘અટપૃશ્ય’ ગણાતી સિસિલ િસિવિ િામે પગલાં લેિા તૈયારી કરી રહ્યા છે. ખરાબ કામગીરી કરનારાં સિસિલ િિવન્ટ્િની ઓળખ કરી તેમની સિરુદ્ધ નોકરીમાંથી હકાલપટ્ટી િસહત પગલાં લેિાશે. તમામ િરકારી અસધકારીઓને તેમની કાયવક્ષમતાના ધોરણે ગોઠિિાની યોજના પણ ઘડાઈ રહી છે.

*

&#!

"

'(& )(#&' # +

# '

"

" &# &- ' #$'

"#+" & " '

&

"%) & ' +

#!

,

11

#* & (

!$#&( &

'(& )(#&' #

&#!

)&#$

E" 4 . 2 2: %)"#3 E"1% 3 6 9 3% 2 2 9 6 6 9 "2 "2 2 7 2- %202E& 9 "2

"$; :4 2- ?=

"2 9

2 2- B *6 % 8 %02& 2 A= *6 %

E 9)%"3 E"#6$2: 8 6* E"E" E"$ 9 2 E"#6$2: 9 ) 2 3 4: "$; 6 6 2 6!"9

2 7 9(

9'% 2:

4 2 % 2 2 4 2 % 2 2

6

9

E# E#

%" ! 6;/ @ @

. .

. .

%

2 3

3 6

9 ; 6 2 3 6 6

" $#

6>;65

$,3

$ "# )+''&(*

#

7E

C&

-- 6965,; #;9,,;

#

)

(

,'"(-

! (

$- & #

$ '

6;/ . .

$

. .

@ @

&, 5 -

'

2 < 3 2E& 3 %2 6 3 6 2 %

65+65

(>

#$ "

3

E# 2 7 E/ 9

'

'

"

&(

*

*

1

3 &

$

9

=== ()73.96<7 *64

=== ()73.96<7 *64

##

2 6 9

/

&

" % *+(

5

8 +8E

'# (&+' &$

.

(

"

(92,;

1 .

' " 6;/ @ @

. .

$ &6

2 % 2 2 D 2- @>@ " 2 2 2 @@ 2: E# "9 % ! 6 "9

"9 % "9 %

% ( . () .

C 4

$ $ 4 ' 3 '5 * 4 $ + #$ * ' $ $ &, ) ' ' &, $ ' ' ' ' * $ 0 ! ( ' $, A :0(5 <:05,:: !<)30*(;065: $ 1 ' % /,8<, 7(?()3, ;6 <1(9(; #(4(*/(9 "2 3 ,2& 9 2 7 ) 3 %5 2 # * % ( #+ # , & # # # ' '. * - + # # * ) & # & # &+ * * !) ) ' "# # * # . + % * ' ' # % # . + % ' *$

* ") % ;+B

$

$ 2 % $! % $ 2 % ' $ ' $ $

:0(5 &60*,

# * ' ' . # # % ' % / .' #+ # . #' ' . #' + ' '


12

ગુજરાત

Gujarat Samachar - Saturday 19th May 2012

ગુજરાતમાં વંટોળ સાથે વરસાદ અમદાવાદઃ વાતાવરણમાં વધેલા ભેજ અને ગરમીને કારણે ગત સપ્તાહે રાજ્યના કેટલાક વવપતારોમાં વાવાઝોડું અને કરા પડ્યા હતા. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં વીજળીના કડાકા સાથે વરસાદી છાંટા પડ્યા હતા. જ્યારે સૌરાષ્ટ્રના ગોંડલ અને ધારી પંથકમાં ભરઉનાળે ગાજવીજ અને તોફાની પવન સાથે કમોસમી વરસાદ વરસતા કાળઝાળ લૂના પથાને ઠંડકની લહેર ફરી વળી હતી. ધારીના દેવળા ઝંઝાવાતી વરસાદથી વૃિો ધરાશાયી થયા હતા અને નળીયા, પતરા ઉડયા હતા.

અમરેલી વજલ્લાના ધારી તાલુકાના ડાભાળી, જીરા, માધુપુર, દુધાળા, કરમશી અને જળજીવડી ગામોમાં વરસાદથી નુકસાન પહોંચ્યું છે. સાવરકુંડલા, ખાંભા વવપતારમાં વરસાદી વાતાવરણ સર્િયું હતું. ઉત્તર ગુજરાતના સાબરકાંઠા વજલ્લાના કેટલાક પથળે તથા મધ્ય ગુજરાતમાં પંચમહાલ વજલ્લાના ર્ંબુઘોડામાં અને વડોદરા વજલ્લાના છોટાઉદેપુર તાલુકાના ઝોઝ ગામમાં વાવાઝોડા સાથે વરસાદ તુટી પડતા દોડધામ મચી ગઇ હતી.

• સુપ્રીમ કોટટે નીમેલા ખાસ તપાસ દળે લોકલ કોટેમાં રજૂ કરેલા રરપોટેમાં દાવો કયોો છે કે ૨૦૦૨માં ગોધરાકાંડ પછીના રમખાણો રોકવા નરેન્દ્ર મોદીએ બનતા બધા જ પ્રયાસો કયાો હતા. અમદાવાદમાં ગુલબગો સોસાયટી હત્યાકાંડમાં માયાો ગયેલા કોંગ્રેસના ભૂતપૂવો સંસદસભ્ય એહસાન જાફરીનાં રવધવા ઝકકયા જાફરીએ મોદી સામે કરેલા આક્ષેપોમાં કોઈ વજૂદ નથી.

અમારા કાયયો ઘણાને દેખાતા નથી: મયદી

રણજજતજસંહનો દેહ પંચમહાભૂતમાં જવજિન

અમદાવાદઃ બાજખેડાવાળ કેળવણી અને સંસ્કૃરત મંડળના ઉપક્રમે ગત સપ્તાહે યોજાયેલા એક કાયોક્રમમાં મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, ‘ગુજરાતના સત્ત્વને બદનામ કરવાના પ્રયત્નો ૧૦ વષોથી ચાલે છે. પરંતુ પ્રજાના સહકારથી જરાપણ ડગ્યા વગર રવકાસના મંત્રને આગળ ધપાવી રહ્યો છું. ગુજરાતની પ્રજાને જે રવકાસ દેખાય છે એ ઘણા લોકોને દેખાતો નથી અને કેટલાકને જોવું જ નથી, એની દવા મારી પાસે નથી.’ તેમણે આ રનવેદન ભૂતપૂવો મુખ્ય પ્રધાન કેશુભાઇ પટટલે તાજેતરમાં નરેન્દ્ર મોદી રવરુદ્ધ કરેલા અપ્રત્યક્ષ ઉચ્ચારણો સામે કયુું હતું. કેશુભાઇએ દરલતોના એક સંમેલનમાં કહ્યું હતું કે ગુજરાતમાં સમગ્ર સમાજ ભયભીત છે.

વડોદરાઃ કકડનીની બીમારીને કારણે વડોદરાના રાજવી રણવજતવસંહ ગાયકવાડ (૭૫)નું નવ મેએ મોડી રાતે અહીંની પટવલિંગ હોસ્પપટલમાં વનધન થયું હતું. તેમનો મૃતદેહ ૧૧ મેએ કીવતિ મંવદર સ્પથત રાજવી પવરવારના પમશાનગૃહ ખાતે હર્રો લોકોની ઉપસ્પથવતમાં પંચમહાભૂતમાં વવલીન થઇ ગયો. ઋગ્વેદ પદ્ધવત મુજબ યોર્યેલી અંવતમ વવવધ બાદ બપોરે ૧૨.૩૯ કલાકે યુવરાજ સમરજીતવસંહે વપતાજીના નશ્વરદેહને અવિ સંપકાર કરતાં હર્રો લોકોએ મહારાર્ અમર રહો..નો જયઘોષ કયોિ હતો. સદગતને રાજ્યપાલ ડો. કમલા, મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, વવપિના નેતા શવિવસંહ ગોવહલ સવહતના વવવવધ િેિના આગેવાનોએ શ્રદ્ધાંજવલ અપપી હતી. રાજવીના વનધનથી વડોદરા મ્યુ. કોપોિરેશને એક વદવસની અને એમ.એસ. યુવનવવસિટીએ તમામ કાયિક્રમો રદ કરી બે વદવસની રર્ ર્હેર કરી હતી. રાજ પરરવારોની શ્રદ્ધાંજરિ ગ્વાવલયરના રાજકુમારી

6638

£985

pp

From £1698 $ ! From £1890

( %

$ ! ' From £1048pp

"

( %

"

' &'$ $ From £985pp

'

"

સંનિપ્ત સમાચાર

*

*+

# ")! $ From £1870pp

$'

!

$

& "!

$

"'& + "'&

$

For reservations & more information Please

ઠાકોરોએ શ્રદ્ધાસુમન અપિણ કયાિ હતા. સમરજીતનો રાજ્યારિષેક પવ. રણજીતવસંહજીની તેરમાની વવવધ પૂણિ કયાિ બાદ શુભ મૂહુતિ મુજબ દોઢ મવહના પછી રાજગાદી પર પવ. રણજીતવસંહના પુિ યુવરાજ સમરજીતવસંહનો રાજ્યાવભષેક થશે. સાદગીથી યોર્નારી રાજ્યાવભષેકની વવવધ અંદાજે એક કલાક સુધી ચાલશે. સોનાના કળશના ૧૦૦ છીદ્રમાંથી ૭ નદીઓના પવવિ જળથી અવભષેક કરીને સમરજીતવસંહને પંવડતો, મહંતો, રાજવીઓની હાજરીમાં ભદ્રાશન પર બેસાડવામાં આવશે.

*%

!

" !! % '$ From £1660pp

અને સાંસદ યશોધરા રાજે વસંવધયા પવરવાર સાથે વડોદરા આવીને ગાયકવાડ પવરવારને સાંત્વના આપી હતી. ઉપરાંત કોટા, સતારા, સોંડુર, છત્તીસગઢ, ધોલપુર સવહત વવવવધ રાજવીઓએ વડોદરા આવીને મહારાર્ને અંજવલ આપી હતી. ચાણોદમાં અસ્થિ રવસજજન રણવજતવસંહના અસ્પથનું વવસજિન ૧૩ મેએ દવિણ પ્રયાગતીથિ ચાણોદ ખાતે નમિદાના વિવેણીસંગમ પથાને વૈવદક મંિોચ્ચાર સાથે તેમના પુિ સમરજીતવસંહે વવસજિન કયુિં હતું. વવસજિન પૂવવે ચાણોદના મલ્હારરાવ ઘાટ ખાતે અસ્પથ કુંભને પથાવનક નગરજનો સવહત રજવાડાંના

call 0845 676 9011

Valid for travel till 31st Oct 2012

For more offers visit:

www.sensesholidays.co.uk www.specialholidayoffers.co.uk Email: info@sensesholidays.co.uk

!

• સરદાર પટેલ વડા પ્રધાન હયત તય...ઃ પેટલાદ ખાતે ૧૨ મેએ છ રજલ્લાઓનાં કૃરષ મહોત્સવ-૨૦૧૨ તથા કૃરષ પ્રદશોનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ મહોત્સવનો પ્રારંભ મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પ્રારંભ કરાવતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે રહન્દુસ્તાનમાં ગંગા, જમુના, ગોદાવરી જેવી ઘણી બારમાસી નદીઓ હોવા છતાં કૃરષ રવકાસ માત્ર ૩ ટકાએ સ્થરગત છે. જ્યારે દૂર દૂર રણ, ભૂતકાળમાં દુષ્કાળ માટટ પ્રરચલત ગુજરાતમાં એક માત્ર બારમાસી નમોદા નદી છે પરંતુ દસ વષોથી સરકારની તપસ્યાના પરરણામે ગુજરાતે ૧૧ ટકા કૃરષ રવકાસ દર હાંસલ કયોો છે. તેમણે વધુમાં ઉમેયુું હતું કે જો સરદાર વલ્લભભાઇ પટટલ દેશના વડા પ્રધાન હોત તો રહન્દુસ્તાનમાં કૃરષની આ દુદોશા અને ગામડાની પાયમાલી થઈ જ ના હોત. આ ખેડૂતોની તાકાતને રદલ્હીની કેન્દ્ર સરકારે ઉપેક્ષા જ કરી છે, ક્યારેય પ્રોત્સારહત તો કરી જ નથી. • ડય. હરીશ પાઢને આંતરરાષ્ટ્રીય એવયડડઃ રવજ્ઞાન, ટટકનોલોજી અને રશક્ષણ ક્ષેત્રે રવરશષ્ટ પ્રદાન બદલ સરદાર પટટલ યુરનવરસોટીના કુલપરત ડો. હરીશ પાઢની પસંદગી આ વષોના રવજ્ઞાન પુરસ્કાર માટટ થઈ છે. આ પુરસ્કાર

યુરોરપયન રબઝનેસ એસેમ્બલી તેમ જ યુરોપની સૌથી મોટી જનરલ સાયન્સ સભા- યુરો સાયન્સ ઓપન ફોરમ અને ક્લબ ઓફ રેક્ટરસ (ડીન અને પ્રોવોસ્ટ) ઓફ યુરોપ દ્વારા સંયુક્ત રીતે ડો. પાઢને એનાયત થશે. ડો. પાઢને આ વષષે ૧૧થી ૧૫ જુલાઈ દરરમયાન ડબ્લીન (આયલષેન્ડ) ખાતે એનાયત થશે. • સયજીત્રાના પૂવો ધારાસભ્યનું નનધનઃ ભાજપના સંરનષ્ઠ કાયોકર અને સોજીત્રા રવધાનસભા મત રવસ્તારના ભૂતપૂવો ધારાસભ્ય ઈન્દ્રનાથ પરમારનું ૧૦ મેએ હૃદયરોગના હુમલામાં વડોદરા ખાતે અવસાન થયું છે. વષો ૧૯૯૫માં રવધાનસભાની ચૂંટણીમાં તેઓ ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાયા હતા. ધારાસભ્ય તરીકેના કાયોકાળ દરરમયાન પ્રજાના પ્રશ્નોના રનરાકરણ માટટ સતત પ્રયત્નશીલ હતા. • ડય. સી. એલ. પટેલના પત્ની શારદાબેનનું નનધનઃ ચારુતર રવદ્યામંડળના અધ્યક્ષ સી. એલ. પટટલના ધમોપત્ની શારદાબેનનું ૧૦ મેએ અવસાન થયું હતું. તેઓ ૭૨ વષોના હતા. શરીરે સ્વસ્થ એવા શારદાબેનનું અવસાન હાટેએટટકને કારણે થયું હતું. રશક્ષણજગત ઉપરાંત સમાજના રવરવધ ક્ષેત્રના આગેવાનોએ મોટી સંખ્યામાં તેમને પુષ્પાંજલી અપપી હતી. શારદાબેન પટટલના દેહનું મેરડકલ કોલેજને દાન કરાયું હતું.

Call for the cheapest fares now Price Buster – We beat any quote or match it Flights / Holidays / Accomodation ! $ $ %# "

$ " !%#

$ $ ! "!

' !% & "

# # '

#

$

' !%


Gujarat Samachar - Saturday 19th May 2012

www.abplgroup.com

13


14

ઉત્તર ગુજરાત - કચ્છ

Gujarat Samachar - Saturday 19th May 2012

િંસિપ્ત િમાચાર • માધાપરમાં િમૂહ લગ્નોત્િવ યોજાયોઃ માધાપર નવાવાસ લેવા કણબી જ્ઞાસત પટેલવાડી દ્વારા તાજેતરમાં આયોસજત ૨૧મા સમૂહ લગ્નોમાં સમાજના સાત નવદંપતી લગ્નગ્રંસથથી જોડાયા હતા. આ પ્રસંગે આગેવાનોએ યુવક-યુવતીઓને જીવનસાથી પસંદ કરવામાં આવેગ નહીં પણ સમાજ અને કુટુંબની ગસરમા જાળવવા શીખ આપી હતી. પટેલવાડીમાં આયોસજત સમૂહ લગ્નમાં કચ્છી લેઉઆ પટેલ સમાજના અગ્રણી આર. આર. પટેલે યુગ ઝડપથી બદલાઈ રહ્યો છે ત્યારે સમયને અનુરૂપ લગ્ન જેવી બાબતમાં સંતાનોની લાગણી ધ્યાનમાં લઈ જ્યારે જ્ઞાસતમાં જ સંબંધો બંધાતા હોય ત્યારે ઉદારતાપૂવમક ટવીકારી લેવા જ્ઞાસત વડીલોને અપીલ કરી હતી. • ભૂજના નગરિેવકનું ૧૦૦મું મુંડનઃ માંડવીમાં આ વષમની શરૂઆતમાં યોજાયેલા મુખ્ય પ્રધાન નરેદ્રિ મોદીના સદભાવના સમશનમાં મુખ્ય પ્રધાને કચ્છના સવકાસકામો માટે જાહેર કરેલા રૂ. ૨૧૬૫ કરોડ ન વપરાય ત્યાં સુધી ભૂજના નગરસેવકે રોજ મૂંડન કરાવવાનો સનધામર કયોમ હતો. નગરસેવક મહેદ્રિ ઠક્કર દ્વારા ૧૧ મેએ ૧૦૦ સદવસ પૂણમ થતાં ઉજવણી કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે મૂંડનનું માસસકું પણ ઉજવાયું હતું. તેમણે રૂ. ૨૧૬૫ કરોડમાંથી કચ્છમાં કેટલા નાણાં વપરાયા તેની માસહતી ટથાસનક ધારાસભ્યો દ્વારા આપવા માગણી કરી છે. •અદાણીના મુન્દ્રા પોટટ SEZ પર હાઇ કોટટનો પ્રસતબંધઃ મુંિા પોટટ અને ટપેશ્યલ ઇકોનોસમક ઝોન કે જે હવે અદાણી પોટટ અને ટપેશ્યલ ઇકોનોસમક ઝોન (SEZ) તરીકે ઓળખાય છે તેમાં જયાં સુધી ભારત સરકારનું પયામવરણની મંજૂરી મળે નહી ત્યાં સુધી સમગ્ર SEZ સવટતારમાં કોઇપણ પ્રકારના બાંધકામની પ્રવૃસિ સામે ગુજરાત હાઇ કોટેટ ગત સપ્તાહે એક અભૂતપૂવમ ચુકાદા મારફતે પ્રસતબંધ ફરમાવ્યો છે. કાયમકારી મુખ્ય દ્રયાયમૂસતમ ભાટકર ભટ્ટાચાયમ અને જન્ટટસ જે.બી.પારડીવાલાની ખંડપીઠે મુંિાના નવીનાળ ગામના ટથાસનક ગ્રામજનો તરફથી કરાયેલી જાહેરસહતની સરટ અરજી મંજૂર રાખતા ચુકાદા દ્વારા એક રીતે મુંિા પોટટ ટપેશ્યલ ઇકોનોસમક ઝોન પર પ્રસતબંધ મૂક્યો હતો.

ઉત્તર ગુજરાતના પાટણ નજીકના વડલીમાં તાજેતરમાં ઉત્ખનન હાથ ધરાતાં પ્રાચીન બાંધકામોના અવશેષો મળ્યા બાદ વધુ ઉત્ખનન કરતાં ૬૦ વષમ અગાઉ નીકળેલી મૂસતમઓવાળુ ભોંયરુ મળ્યું છે. જોકે, જૈન ધમમના ભગવાનની ફેણવાળી મનાતી એક ખંસડત પ્રસતમાની શોધ ચાલી રહી છે. દરસમયાન િંસ્કૃત કે પ્રાકૃત ભાષામાં લખાયેલા શબ્દોવાળી માટીની તકતીના ટુકડા (ઇન્િેટ) એક સ્થળેથી મળી આવ્યાં છે. તે ઉપરાંત અન્ય એક ભોંયરુ પણ પૂવમ સદશામાં મળ્યું હોવાથી તેમાં જવાનો રસ્તો હવે શોધવામાં આવશે.

નમમદાના સિંચાઈના નીર કચ્છને બે વષમમાં મળશે ભૂજઃ વરસાદ જેનો એકમાત્ર આધાર છે તેવા કચ્છને નમમદાના સસંચાઈના નીરની પ્રસતક્ષા હવે બે વષમથી વધુ નહીં કરવી પડે તેવું આયોજન થઇ રહ્યું છે. સરદાર સરોવર નમમદા સનગમે સમગ્ર યોજનાના અંસતમસબંદુએ આવેલા અને સવસવધ કારણોસર અત્યાર સુધી પાછળ રહેલા કચ્છ પર પૂરેપૂરું ધ્યાન કેન્દ્રિત કયુું હોવાનું સનગમના મેનેસજંગ ડાયરેક્ટર જગદીશને તાજેતરમાં ભૂજમાં જણાવ્યું હતું કે કચ્છ શાખા નહેરના બાકી રહેલા રૂ. ૨૬૩૪ કરોડનાં કામોને જૂન સુધીમાં મંજૂરી અપાશે. સરદાર સરોવર યોજનાના કચ્છના કામોની સમીક્ષા અને પ્રગસતની સવગતો આપવા માટે યોજાયેલી બેઠકમાં પ્રજાકીય પ્રસતસનસધઓ તેમ જ વાગડ સવટતારના અગ્રણીઓ સમક્ષ મલ્ટીમીસડયા પ્રેઝદ્રટેશન કરાયું હતું અને તેમણે જણાવ્યું હતું કે નમમદાનાં કામોમાં હવે સવલંબની કોઈ ગુંજાઈશ નથી કે નાણાંની કોઈ સમટયા નથી. સનગમ દ્વારા કડક મોસનટસરંગ થઇ રહ્યું છે અને કોદ્રટ્રાક્ટરો સાથે દર મસહને બેઠક યોજીને તેમની મુશ્કેલી તુરંત દૂર કરવામાં આવે છે.

મુંદ્રા પોટટથી તાજેતરમાં મુંબઈ જવા રવાના થયેલાં છ મહાકાય િાન્િફોમમરને લીધે કચ્છના મુંદ્રા, આસદપુર, ગાંધીધામ અને ભચાઉ તાલુકાનાં ગામોએ ભારે હેરાનગસત િહન કરવી પડી હતી. લગભગ ૪૨ ફૂટની ઊંચાઈ ધરાવતા આ િાન્િફોમમરને કારણે મુંદ્રામાં પાવર િપ્લાય કરતા વાયરો તૂટ્યા હતા. આ િક આગળ જ્યાંથી પિાર થઈ એ બધા રૂટ પર ઈલેક્ટ્રિક િપ્લાય બંધ કરવો પડ્યો હતો. એને કારણે મુંદ્રા, ગાંધીધામ અને ભચાઉ તાલુકાના ૧૨થી વધુ ગામોને ગરમીની સિઝનમાં હાલાકી ભોગવવી પડી હતી. એટલું જ નહીં મુંદ્રા, ગાંધીધામ તથા ભચાઉના દરેક રેલ્વે ફાટકની બાજુમાં આવેલી રેલીંગ પણ તોડવી પડી હતી. ૪૨ ટન વજન ધરાવતા આ છ િાન્િફોમમરને મુંબઈ લાવવા માટે ૧૨૦ ટાયરની િકનો ઉપયોગ કરવો પડ્યો હતો. આ િકને મુંદ્રાથી મુંબઈ પહોંચતાં ૧૨ સદવિથી વધુ િમય થશે.

• અંબાજી-દાંતામાં ભૂગભમ ગટરનું આયોજનઃ પ્રસસદ્ધ યાત્રાધામ અંબાજી ખાતે રૂબમન પ્રોજેક્ટ અંતગમત રૂ. ૭ કરોડના ખચચે અને તાલુકા મથક દાંતામાં રૂ. ૪.૨૧ કરોડના ખચચે ભૂગભમ ગટર યોજનાનું પંચાયત, ગ્રામ ગૃહ સનમામણ અને ગ્રામ સવકાસ પ્રધાન નરોિમ પટેલના હટતે તાજેતરમાં ખાતમૂહુતમ કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે તેમણે જણાવ્યું હતું કે દીઘમિષ્ટા મુખ્ય પ્રધાન નરેદ્રિ મોદીના કુશળ નેતૃત્વ અને માગમદશમનને લીધે રાજ્યમાં થયેલા સવકાસને લીધે પ્રજાની સગવડો વધી છે. • રાધનપુર પંથકમાં કપાિનો મબલખ પાકઃ ઉિર ગુજરાતના રાધનપુર જેવા નપાસણયા સવટતારના કેટલાક ભાગોમાં નમમદાની નહેરો દ્વારા પાણી આવતા કપાસનાં પાક મબલખ થયો છે અને જીનીંગ સમલો કપાસથી ઉભરાઈ રહી છે.

#!

" &

$

!

!

" ! $%'

!

'% ) ! ' $## ' $" *** '% ) ! $ ( %$$ $ $(# & % # $# $#

!% ,% " $!" %)"+* ) ' ")' " &+ ) * ,* #

$# "

+

/ / / / /

$ %

. . . + . .

* * '* & $ * & ) & "* ' )$ & ' - ')#

. . . .

& #'# "& (') '& '& , $ $,%(,)

. . . . . / / / /

+ . + . . .

'

%

'

'

%

'

"""

!

!

!

(%)2 &$/ ( / (&$'$-) + + #)- ), , $( .+ * $ & ).-# ( $ ( .!! - .,- )+ # % ! " ! ! $ $ # ! " ! ! " !

$-#

!

#

"

2

(-)(

!

$ % " !

'$

% !$

%! %

%&% %% % !$ % $& (% " %! % $ $& ( % & !'$% %&% $ % $ '&& $ $ ! & % ) ! %' $* $ % $ % & $ !$ " % % % #' $ % ! &

$--2

)

+-$ ,

(-)(

-$(", -

++)0

$

1

" !

"

! !

1

$ $

1

!

!

"

!

('!0)(, '! $'"+ -*0 (' (' + &!+ %((& %!+ ( -% (*,# **(. $''!* ( $ &!+!/ # **(. %((& %!+ ( -%

* ! !. !+,(' ( !',* & !+,(' $ &!+!/ #!+,(' %((& %!+ ( -% 1


સૌરાષ્ટ્ર

Gujarat Samachar - Saturday 19th May 2012

15

જામનગરમાં અનોખો રબર પ્લાન્ટ સ્થપાશે

રાજકોટ જજલ્લાના ગોંડલમાં ગત સપ્તાહે આકરી ગરમી બાદ કમોસમી વરસાદ ખાબકતા યાડડમાં ખુલ્લામાં પડેલી જણસ અને મોટાભાગે ઘઉં પલળી ગયા હતા. વેપારીઓએ પાક બચાવવા દોડધામ કરવા છતાં વરસાદે ઘઉંની અનેક બોરીઓને ઝપેટે લીધી હતી.

સંજિપ્ત સમાચાર • કેસર કેરીનો જથ્થો બજારમાં ઠલાવાયોઃ તાલાલા (ગીર) પંથકની પ્રસિિ કેિર કેરીના ૫૦ હજાર બોકિ વેચાણ માટે િૌરાષ્ટ્ર અને અમદાવાદના બજારોમાં પહોંચી રહ્યા છે. ૧૩ મેએ એક સદવિમાં જ ૫૦ હજાર બોકિ અહીંથી મોકલાયા હતા અને હજુ આવક ફુલ માિામાં શરૂ થવાની બાકી છે. છેલ્લા કેટલાક સદવિમાં જ કુલ ૧.૫૦ લાખ બોકિ વેચાણ માટે ગુજરાતમાં મોકલવામાં આહયા છે. જથ્થાબંધ વેપારીના જણાહયા મુજબ કેિર કેરીની આવક શરૂ થઈ ગઈ હોવાથી ટૂંક િમયમાં જ દરરોજના એક લાખથી વધુ કેરીના બોકિ વેચાણ માટે આવશે. અત્યારે બોકિની વેચાણ કકંમત ૧૦ કકલોના રૂ.૨૫૦થી ૫૦૦ છે, િાથોિાથ મંગળવારથી તાલાલા યાડડમાં પણ કેિર કેરીની હરાજી શરૂ થઇ છે. • રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર અને અમરેલીમાં ભૂકંપના આંચકાઃ રાજકોટ િસહત િૌરાષ્ટ્રકચ્છમાં ૧૧ મેએ ભૂકંપના ચાર આંચકા અનુભવાયા હતા. રાજકોટ, અમરેલી, િુરેન્દ્રનગર અને કચ્છના રાપર નજીક ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. ગાંધીનગરસ્થથત સિથમોલોજી િેન્ટરના

જામનગરઃ જામનગરમાં ભારતનો સૌથી પ્રથમ બ્યુટીલ રબર પ્લાન્ટ સ્થાપવા માટે પૂવવીય યુરોપની સૌથી મોટી કેમમકલ કંપની ર મિ યા ની મસબુર તથા ભારતની સૌથી મોટી ખાનગી મરલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ વચ્ચે તાજેતરમાં કરાર કરવામાં આવ્યા છે. આ બંને કંપનીઓ વામષિક એક લાખ ટન બ્યુટીલ રબરના ઉત્પાદન માટે મરલાયન્સ-

તજજ્ઞોએ જણાહયું હતું કે ૧૧ મેએ રાિે ૧.૦૫ કલાકે ૧.૮ની તીવ્રતા િાથે ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો હતો. જેનું એપી િેન્ટર રાજકોટ નજીક ખેરડી પાિે હોવાનું જણાયું હતું. જ્યારે િવારે ૪.૨૫ કલાકે ૧.૩ની તીવ્રતા િાથે ૧ અને બપોરે ૧૨.૧૧ કલાકે ૧.૧ની સતવ્રતા િાથે િુરેન્દ્રનગર નજીક ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો હતો. જ્યારે અમરેલીમાં િાંજે ૫.૫૯ કલાકે ૧.૨ની સતવ્રતા િાથે આંચકો અનુભવાયો હતો. જેનું એપી િેન્ટર વરિડા નજીક હોવાનું જણાવાયું હતું. • ઉપલેટામાં જસદ્ધનાથ ટ્રસ્ટ દ્વારા જવકલાંગોને સાધનસહાયઃ ઉપલેટાના સિિનાથ ચેરીટેબલ ટ્રથટ દ્વારા તાજેતરમાં િૌરાષ્ટ્રભરના સવકલાંગોને સવનામૂલ્યે િાધનિહાય સવતરણ કેમ્પનું આયોજન કરાયું હતું. ઉલ્લેખનીય છે કે આ ટ્રથટ દ્વારા છેલ્લા ૧૦ વષષથી િેવાકાયોષ કરવામાં આવે છે. જેમાં ૪૨ સવકલાંગોને ટ્રાઈિીકલ, ૬ને સ્હહલચેર, ૬ને હાથ લારી, ૯ને એમ.આર. કકટ (મંદબુસિના બાળકો માટે), ૧૧ને કૃસિમ હાથ પગ, ૧૮ને કાખઘોડી અપાઈ હતી. ટ્રથટના પ્રમુખ જયેશભાઈ સિવેદીના િેવાકાયોષને સબરદાહયા હતા. થવાસમનારાયણ િંપ્રદાય િોખડાના િંત િવાષતીતથવામીએ આશીવષચન પાઠહયા હતા.

મસબુર ઈલાસ્ટોમસિ પ્રાઈવેટ મલમમટેડના નામથી અહીં પ્લાન્ટ ઊભો કરિે. આ સાથે મર લા ય ન્ સ મવ શ્વ માં બ્યુટીલ રબર સપ્લાય કરતી ચોથી સૌથી મોટી કંપની બનિે. આ સંયુકત સાહસ કંપનીમાં મરલાયન્સના ૭૪.૯ % તથા મસબુરના રપ.૧%ની ભાગીદારી રહેિે. બ્યુટીલ રબર ઉપયોગ મુખ્યત્વે ટાયર ઉદ્યોગમાં થાય છે.

ઉનાળો બરાબર જામી ચૂક્યો છે ત્યારે સૌરાષ્ટ્રમાં ઠેર ઠેર સફેદ જાંબુ હવે નજરે પડી રહ્યાા છે. ઢગલાબંધ જાંબુ જોઈને લોકો તેને ખરીદવા પ્રેરાય છે. ઘણી ગૃજહણીઓ તેનું શરબત અને અથાણું પણ બનાવે છે.

• અમરેલી જજલ્લાના માગોો માટે ભંડોળની ફાળવણીઃ રાજ્ય િરકારના માગષ અને મકાન સવભાગે અમરેલી સજલ્લાના સવસવધ કુલ ૧૧૮૫.૪૫ કકલોમીટર લાંબા માગોષના ૩૨૫ કામો માટે છેલ્લા ૩ વષષમાં રૂ. ૪૫૫ કરોડ ફાળહયા છે. માગષ-મકાન પ્રધાન આનંદીબહેન પટેલની િૂચના અને િહયોગથી સજલ્લાના માગોષની કાયાપલટ થઈ રહી છે. ૪૬૭ કક.મી.ના ૧૩૩ કામ પૂણષ થયા છે. ૪૩૮ કક.મી.ના ૮૩ કામો પ્રગસત હેઠળ છે. ૨૭૯.૫૦ કક.મી.ના ૧૦૯ કામો હવે શરૂ થશે, જેના માટે ૧૭૫.૬૫ કરોડ ખચાષશે. ૨૦૧૨-૧૩ના વષષ માટે ૫૨૨.૯૪ કક.મી. લંબાઈના ૯૧ કામો માટે રૂ. ૨૦૭.૧૪ કરોડની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. • તાજમલનાડુના પાકની સૌરાષ્ટ્રમાં ખેતીઃ અમરેલી પંથકના કમીગઢ ગામના એક ખેડૂત રવજીભાઈ કકકાણી અને તેમના પુિ કકશોરભાઈએ િાકરથી પણ વધુ મીઠાશ ધરાવતા થટીવીયાની ખેતી કરી િારું વળતર મેળવી અન્ય ખેડૂતોને નવો રાહ સચંધ્યો છે. કૃસષ સવજ્ઞાન કેન્દ્ર અને ઈન્ટરનેટના માધ્યમથી ખાંડના સવકલ્પરૂપી થટીવીયા સવશે વધુ જાણકારી મેળવી સપતા-પુિે તાસમલનાડુથી થટીવીયાના છોડ મંગાવી ખેતી શરૂ કરી હતી.

છોડની વૃસિ માટે િમયાંતરે યુસરયાનો છંટકાવ જરૂર કરવામાં આવે. થટીવીયાની ખેતીથી વધુ આવક રળી શકાય છે. તેની સનકાિ કરાય તો સવદેશી હૂંસડયામણ મેળવી શકાય છે. ડાયાસબટીિ અને વધુ વજન માટે કૃસિમ દવાઓ કરવાના બદલે થટીવીયાના ઉપયોગથી ઓછા ખચચે ઘણા ફાયદા થાય છે. • સૌરાષ્ટ્રના ગીરના જસંહો પર હવે ઉત્તર પ્રદેશની નજરઃ અત્યારે ફક્ત િૌરાષ્ટ્રના ગીર પંથકમાં જ એસશયાસટક સિંહ જોવા મળે છે. પરંતુ જો બધું યોગ્ય રહેશે તો ઉત્તરપ્રદેશના ઈટાવા સજલ્લામાં પણ ગીરના સિંહોની ડણક િંભળાશે અને ત્યાં લાયન િફારી પણ શરૂ થશે. િમાજવાદી પાટટીના અધ્યક્ષ મુલાયમસિંહ યાદવ અગાઉ ઉત્તરપ્રદેશના મુખ્ય પ્રધાન બન્યા હતા ત્યારે તેમણે જ પોતાના વતન સજલ્લામાં સિંહની િફારી માટેનો પ્રથતાવ તૈયાર કયોષ હતો. હવે તેમના પુિ અસખલેશ યાદવ આ સવચારને આગળ ધપાવી રહ્યાં છે. અસખલેશ પાિે વન સવભાગ પણ છે. અસખલેશ યાદવ ખુદ પયાષવરણ પ્રૌદ્યોસગકીમાં સ્નાતક છે. તાજેતરમાં જ તેમણે યુપીના વનસવભાગના અસધકારીઓ િાથે બેઠક કરી હતી અને સિંહ પ્રોજેક્ટ માટેનો પ્રથતાવ િેન્ટ્રલ ઝૂ ઓથોસરટીને મોકલવા જણાહયું હતું.


16

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 19th May 2012

જીવંત પંથ

- સી. બી. પટેલ

ક્રમાંક - ૨૭૧

ધાયયું ધણીનયં થાય... તિય વાચક, તમે લેખનું મથાળું વાંચીને કદાચ કહેશો, ‘સીબી, શું કામ સળગતું પકડો છો? થોડા સમય પહેલાં તમે જ્યારે િહ્મદેવ, િાહ્મણ અને બામણની વાત કરી હતી ત્યારે કોઇક જ્ઞાતતના અગ્રણીએ િતતભાવમાં લખ્યું કહ્યું કે તમે નોંધી લેજો કે આખો સમુદાય, મતલબ કે ભારતભરના િાહ્મણો તમારા પર આિોશ ઠાલવવાના છે. આજે તો તમે સશક્ત નારી જાતતને છંછેડી રહ્યા છો. તમને એટલી તો ખબર હોવી જ જોઇએ કે તવશ્વમાં કુલ માનવ-વતતીના પૂરા ૫૨.૪ ટકા કે તેથી પણ વધુ સંખ્યા મતહલાઓની છે. અને તમે વળી પાછા કહો છે કે ધાયુું ધણીનું થાય... આજે નર-નારી સમાનતાનો યુગ છે, તો ધાયુું ધતણયાણીનું (ધમમપત્નીનું) કેમ ન થાય?...’ બાપલા, તમારા બધાની વાત સો ટચના સોના જેવી છે, પણ તશષમકના જે શબ્દો છે તે તેનું અથમઘટન કરવા, બે-ચાર તમતનટ તો આપો. આ તશષમક હસબન્ડ-વાઇફના સંદભમમાં નહીં, પરંતુ જે ‘સૌથી ઉપરવાળો ધણી’ છે તેના સંદભમમાં લખી છે. ઉપતનષદ્ કહે છે તેમ તેના નામ અનેક છે, પણ તે પરમ તત્વ તો એક જ છે. એ અથમમાં ધણીનો અથમ ઘટાવવો. આની સાથોસાથ બીજી વાત પણ ટાંકી લઉં? આપના તિય ‘ગુજરાત સમાચાર’ સાપ્તાતહકે ૧૩ વષમ પૂવવે ‘શાંતત શતક’ નામની પુસ્તતકા િકાતશત કરીને દરેક લવાજમી ગ્રાહકોને ભેટરૂપે સાદર કરી હતી. ‘ગુજરાત સમાચાર’-‘એતશયન વોઇસ’ના પાયાના પથ્થર એવા હીરાભાઇ શાહ અખબારના તંિી મંડળમાં સુંદર અનુદાન આપતા હતા. િતત સપ્તાહે ‘સુભાતષત’ નામની કોલમ પણ સંભાળતા હતા. કેટલાય વષમ કોલમ ચાલી હશે. આ પુસ્તતકામાં ૧૦૦ સુભાતષતો પસંદ કરીને વાચકો સમિ રજૂ કરાયા હતા, જે રીતે શબરીએ ભગવાન શ્રીરામ માટે બોર પસંદ કયામ હતા તે રીતે. હીરાભાઇ શાહના ધમમપત્ની પૂ. શાંતાબહેન. ૧૯૯૦માં તેમનું તનધન થયું હતું. અને આ ‘શાંતત શતક’ શાંતાબહેનને અપમણ કરાયું હતું. તેમાં ૫૩મા પાન ઉપર આદશમ ધમમપત્નીના લિણો તવશેનું સુભાતષત સંતકૃતમાં અને તેનો ભાવાથમ ગુજરાતીમાં રજૂ થયો હતોઃ કાયયેષુ મંત્રી કરણેષુ દાસી ભોજયેષુ માતા શયનેષુ રંભા ધમાાનુકૂલા ક્ષમયા ધરરત્રી ષટ્ ગુણ યુક્ત ત્વિહ ધમાપત્ની (જોવા જઈએ તો બધી સંતકૃતતઓમાં ભારતીય સંતકૃતત ઉિમ છે. ભારતીય સંતકૃતત સંયુક્ત કુટુંબને આવકારે છે અને તિીના ધમમ સારી રીતે સમજાવે છે. તિીની રહેણીકરણી અને તેના વતમન ઉપર સમાજની કકંમત અંકાય છે. તિીના સદ્દવતમનને કારણે તિી સમાજમાં પૂજાય છે અને એટલે તો કહ્યું છે કેઃ યિ નાયમતતુ પૂજ્યન્તે રમન્તે તિ દેવતાઃ જ્યાં નારી પુજાય છે ત્યાં દેવતાઓનો તનવાસ છે. તો કોને સન્નારી અથવા સાચા અથથમાં ધમથપત્ની કહેવી? એનાં છ લિણો કતવએ અહીં શ્લોકમાં બતાવ્યાં છે. કાયમમાં સાચી સલાહ આપનારી હોય અને કામ કરવામાં દાસી જેવી હોય, ભોજન વખતે માતા સમાન અને શયનખંડમાં રંભા જેવી હોય, ધમમની બાબતમાં પતતને અનુકૂળ હોય અને પૃથ્વીની જેમ િમા આપનારી હોય. આવા છ ઉિમ ગુણો ધરાવનારી નારી જ સાચી રીતે ધમમપત્ની કહેવાય. આવી ધમમપત્ની આજના યુગમાં મળે તો સમાજનું સદ્દભાગ્ય.)

મુ. હીરાભાઇ સાથે મારે આ મુદ્દે વાતચીત થઇ હતી. સુભાતષતમાં ધમમપત્નીના ગુણો ગણાવાયા છે. આ અતત ઉિમ ગુણો દરેક પત્નીમાં હોવા જ જોઇએ એમ પણ તેમાં જણાવાયું છે. મારી એક જ તવનંતી હતીઃ હીરાભાઇ, તમે મને એક સુભાતષત એવું આપો કે જેમાં આદશમ પતતના ગુણો કે લિણોનો આગ્રહ રાખવામાં આવ્યો હોય. ઘણું શોધ્યું, પણ એકેય ન મળ્યું. આનું એક કારણ કદાચ એટલું જ કે આ સુભાતષતો પુરુષોએ જ લખ્યા હોવા જોઇએ. તે જમાનો પણ પુરુષિધાન તો ખરો જ ને... મારા વ્હાલાઓ, ધાયુું તો ધણીનું થાય... તે મુદ્દે વાદતવવાદ થવાની લગારેય તચંતા કરવાની જરૂર નથી.

‘ગુજરાત સમાચાર’નું લોકાપપણ કરી રહેલા વિચક્ષણ ભારતીય રાજદ્વારી અને ઉમદા ઇન્સાન અપ્પાસાહેબ પંત

હું મારી આ કોલમ ‘જીવંત પંથ’માં જે કંઇ રજૂઆત કરું છું તેમાં જો હકીકતદોષ હોય તો સુધારાવધારા માટે તૈયાર છું. અતભિાયનો માપદંડ ક્યો? એટલે અતભિાય એ સાવ અલગ બાબત છે. પણ મારા વાચકો, કેટલી સમજદારી અને સતહષ્ણુતા ધરાવે છે તેનો પણ દાખલો આપું. ગયા મતહને મેં ‘જીવંત પંથ’ કોલમમાં એક સમયના તિટન ખાતેના ભારતીય હાઇ કતમશનર અપ્પાસાહેબ પંતની વાત કરી હતી. તેમની તમૃતત તવઠ્ઠલભાઇ પટેલ નામના વષોમજૂના વડીલ વાચક મળવા આવ્યા ત્યારે ફરી તાજી થઇ. તવઠ્ઠલભાઇની ઉંમર ૨૯ વષમ છે, જેમ મારી ૫૭ છે તેમ! આ ઉંમરેય કડેધડે છે... ટ્યુબમાં પણ િવાસ કરે અને સારા-માઠા િસંગે સમાજમાં પણ અવરજવર ખરી. તેમના જીવનસંતગની કુસુમબહેન પણ કેટલીક વાર સાથે હોય. તવઠ્ઠલભાઇએ પંતસાહેબની જે વાત કરી તે આપ સૌને પણ જાણવામાં અવશ્ય રસ પડશે. વષમ ૧૯૪૯ના મધ્ય ભાગમાં ભારત સરકારે મુઠ્ઠીઊંચેરા અપ્પાસાહેબ પંતની કેન્યાના હાઇ કતમશનર તરીકે તનમણૂક કરી. તેઓ નાઇરોબી પહોંચ્યા. જ્યાં ઉતારો અપાયો કોઇ મોટા મકાનના આઉટહાઉસમાં, સીધા શબ્દોમાં કહીએ તો સવમન્ટ ક્વાટટરમાં. અપ્પાસાહેબ એટલે અલગારી જીવ. તેઓ તો આ અંગે કોઇને કંઇ પણ કહ્યા વગર રહેવા લાગ્યા. પણ એક તદવસ તવઠ્ઠલભાઇ પટેલ અને તેમના બનેવી શનાભાઇ (પરોલવાળા)ને ખબર પડી કે ભારતના હાઇ કતમશનર તો આઉટહાઉસમાં રહે છે. તેમના ‘ઘરે’ જઇ પહોંચ્યા તો જોયું કે પત્ની નતલનીબેન, પુિી અતદતી અને પુિ અતનકેત સાથે ઔંધ નામના રજવાડાનો વારસદાર રહેતો હતો. શનાભાઇના અતત

આગ્રહથી અપ્પાસાહેબ નાઇરોબીના પાકકલેન્ડમાં તેમના આતલશાન મકાનમાં એક વષમ રહ્યા. તવદેશવાસી ભારતીયો, ગુજરાતીઓ અને ખાસ તો પટેતલયાઓની તેમણે મહેમાનગતત માણી. કાળિમે અપ્પાસાહેબ પંત ભારત પરત ગયા. તસતિમ તે વેળા અલગ રાષ્ટ્ર હતુ.ં તેમની તસતિમ ખાતેના ભારતીય હાઇ કતમશનર તરીકે તનમણૂક થઇ. યોગાનુયોગ ૧૯૫૭માં કોલકતાના િવાસે ગયેલા તવઠ્ઠલભાઇ અને કુસુમબેન બજારમાં શોતપંગ કરી રહ્યા હતા અને નતલનીબહેને તેમને જોયાં. તેમને ઉમળકાભેર મળ્યાં, જૂના સંતમરણો તાજા કયાું, અને થોડોક સમય કાઢીને તસતિમ આવવા આગ્રહ પણ કયોમ. અપ્પાસાહેબે તેમના પુતતકમાં નાઇરોબીમાં પહેલીવાર ગયા ત્યારે આઉટહાઉસમાં ઉતારો અપાયો હોવાની ઘટનાનો કોઇ ઉલ્લેખ કયોમ નથી. મોટા માણસોના મન પણ મોટા હોય છે ને! આવું જ શ્રી કે.એચ. પટેલના બારામાં બની ગયું. પટેલસાહેબ અત્યારે અમદાવાદ સ્તથત ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમસમ એન્ડ ઇન્ડતટ્રીઝની એનઆરઆઇ કતમટીના ચેરમેન તરીકે સતિય છે. તવદ્વાન, તવચિણ અને તવનમ્ર પણ ખરા. પટેતલયા આવા તવનમ્ર હોય તે પણ નવાઇની વાત કહેવાય. ખરુંને?! ઉિર ગુજરાતના પટેલ ચરોતરના પટેલો કરતાં જુદા હશે? (સુરતી પટેલોની વાત જ ન કરવાની હોય!!!). આ કે.એચ. પટેલે એક જમાનામાં યુગાન્ડામાં ભારતના હાઇ કતમશનર તરીકે બેનમૂન સેવા આપી હતી. ભારતીય તવદેશ મંિાલય દ્વારા તેમની તનમણૂક મોરેશીયસ આઇલેન્ડની બાજુમાં જ આવેલા ફ્રેન્ચ ટાપુ તરયુતનયનમાં કોન્સલ જનરલ તરીકે તનમણૂક કરી હતી. આ વાતને વીસેક વષમ થવા આવ્યા હશે. કે.એચ. પટેલ ત્યાં પહોંચ્યા. તવદેશ મંિાલયે ગયા. કોઇને ખબર સુદ્ધાં નહોતી કે ભારતના એલચી આવી રહ્યા છે. આ છે આપણા તવદેશ મંિાલયના તંિની હકીકત. આશા રાખીએ કે મંિાલયની કાયમદિતામાં હવે સુધારો થયો હશે. પણ ધાયુું ધણીનું થાય તે અથમની મારે વાત કરવી હતી. ગયા સપ્તાહે ચાર તદવસ ભારત યાિા કે ગુજરાતના દશમને ગયો હતો. કેટલાક વ્યાવસાતયક કામો પણ હતા. અમદાવાદ ઓકફસના સાથીદારોએ ‘ગુજરાત સમાચાર’‘એતશયન વોઇસ’ની ૪૦મી જન્મજયંતી િસંગે ૧૦ મેના રોજ ઉત્સવ રાખ્યો હતો. ખરેખર સાથીદારો દ્વારા સરસ રીતે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. શુિવારે મારે લંડન પરત પહોંચવાનું હતું અને મારા મુઠ્ઠીઉંચેરા તમિોમાંના એક એમબીઇ રેમી રેન્જરની પાટટીમાં મ્હાલવાનું હતું. તેમની કંપનીએ સતત ચોથા વષવે ક્વીન્સ એવોડટ ફોર એક્સપોર્સમ મેળવ્યો તેની ઉજવણી હતી. તહન્દુ ફોરમની તથાપના હોય કે મારી બીજી કોઇ સમાજલિી કે સેવાલિી િવૃતિ હોય, રેમી રેન્જરનું તન-મનધનથી સુંદર અનુદાન હોય, હોય અને હોય જ. લંડન પરત ફરવા માટે કન્ફમમ બુકીંગ હતું, પણ એર-ઇંતડયાના પાયલોટની તટ્રાઇક પડી. અમને મોડી રાિે ખબર પડી કે ફ્લાઇટ કેન્સલ થઇ છે. અમદાવાદથી દુબઇ પહોંચ્યો. આશા હતી કે સાંજના છ પહેલાં (પાટટીના સમય પહેલાં) લંડન પહોંચી જવાશે. પણ ધાયુું પાયલટનું પણ થાય, અને ધણીનું તો થાય જ. રાિે નવ વાગ્યે લંડન પહોંચ્યો. રેમીભાઇની ઉજવણીમાં સામેલ ન થઇ શક્યો... ...પરંતુ વચ્ચેના આઠ કલાક દુબઇના

એરપોટટ પર ગોંધાઇ રહેવું પડ્યું તેનો કેટલોક સદઉપયોગ પણ કયોમ. દુતનયાના ઘણા એરપોટટ જોયા છે, પણ દુબઇ એરપોટટ એટલું લાંબુ છે કે તેના પર વોક લેવો હોય તો તે પણ લઇ શકાય, અને શોપીંગ કે તવન્ડો શોપીંગ કરવું હોય તો તેના પણ સેંકડો તવકલ્પ છે. મેં લોંગ વોક પણ લીધો, વાંચન પણ કયુું, ઝોકાં પણ ખાધાં, અને આમાંનું કંઇ નહોતો કરતો ત્યારે બંધ આંખે કફલ્મ પણ તનહાળી. કફલ્મ ઉપર કફલ્મ જોઇ નાંખી! ‘ગુજરાત સમાચાર’ના શરૂઆતના તદવસો, મારી સામેલગીરી, અનુભવના અભાવે સંઘષમ, અંસખ્ય જીવોનો ઉપકાર, અને અવરોધો વટાવી િગતતના પંથે િયાણ... કેટકેટલું માનસ-પરદે પસાર થતું તનહાળ્યું. હા, એટલું ખરું કે આ કફલ્મ જોવાની મજા જરૂર આવી. સમાજમાં સારપતા છે, સમાજમાં સારા કામ થાય છે. અને કેટલા બધા ભાઇઓ-બહેનો અનેકતવધ િકારે અનુદાન સહયોગ આપે છે - સમયદાન, ધનદાન, તવદ્યાદાન, અને િેમદાન. આઠ કલાકના ફરજીયાત દુબઇ મુકામ દરતમયાન થોડીક થકાવટ તો લાગે જ, પણ શાતરરીક જ, માનતસક તો નહીં જ.

વિિેણી સંગમ ગયા વષવે ઓગતટ-સપ્ટેમ્બરમાં મને ડો. રમતણકભાઇ મહેતા મળવા આવ્યા હતા. બે’ક વષમ પૂવવે આપણા ગુજરાતના ઊંચા ગજાના તવધાનસભા અધ્યિ તવ.શ્રી અશોકભાઇ ભટ્ટ સાથે દેવદયા ટ્રતટના વાંકાનેર દવાખાનાની મુલાકાતે ગયો હતો. વાંકાનેરથી પરત ફરતાં અશોકભાઇએ કહ્યું હતુંઃ રમતણકભાઇને દતિણ ગુજરાત, ઉિર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત સતહતના તવતતારોમાં આવી આઇ હોસ્તપટલ શરૂ કરવા સૂચવી ન શકાય? રમતણકભાઇભાનુબહેનના કાને વાત પહોંચાડી. સમજદાર કો ઇશારા કાફી... દતિણ, મધ્ય ગુજરાતમાં અંકલેશ્વર, ગોરજ અને આણંદ ખાતે આઇ તિતનક શરૂ કરવાની યોજના લઇને છ - આઠ મતહના અગાઉ મળવા કાયામલયમાં આવ્યા હતા. તેમની ઇચ્છા મારી ૭૫મી જન્મતતતથને અવસર બનાવીને કંઇક કાયમિમ યોજવાની હતી. અને મારો ચોખ્ખો ઇન્કાર હતો. મારું કહેવું હતું કે હું ભૂલેચૂકેય આ િકારે જન્મતતતથ ઉજવવાનું પસંદ ન કરું. હા, મારું એક સૂચન જરૂર હતુંઃ ‘ગુજરાત સમાચાર’-‘એતશયન વોઇસ’ને ૪૦ વષમ પૂરાં થઇ રહ્યા છે તે તનતમિે જરૂર કંઇક થઇ શકે. તિવેણી સંગમ જેવો કાયમિમ યોજો. કઇ રીતે? વાંકાનેરની આઇ હોસ્તપટલનું સંચાલન કરતા દેવદયા ટ્રતટ માટે સહયોગ આપનારા િત્યે આભારની લાગણી વ્યક્ત કરવા તેઓનું સન્માન કરો. મહારાણીના ડાયમંડ જ્યુતબલી પવમને પણ ઉજવણીમાં સામેલ કરો. અને બધું કરતાં કરતાં વાંકાનેર આઇ હોસ્તપટલ જેવા િોજેક્ટના તવતતરણ માટે જરૂરી ભંડોળ એકિ કરવા આહલેક જગાવો. આની સાથે સાથે ‘ગુજરાત સમાચાર’-‘એતશયન વોઇસ’ની પણ તપપૂડી વગાડો તો મને વાંધો નથી. રમતણકભાઇનો િશ્ન હતોઃ ૫૦ હજાર પાઉન્ડ ભેગા કરવાનું ટાગવેટ રાખીએ? મારો જવાબ હતોઃ તમે તન-મન-ધનથી આ િોજેક્ટ માટે સમતપમત છો. તમારી કાયમિમતા, કાયમદિતા, િામાતણક્તા માટે કોઇને પણ શંકા નથી ત્યારે એક લાખ પાઉન્ડનું ટાગવેટ રાખોને... જનતા જનાદમનના હૈયે રામ વસશે તો ચોિસ આતથમક સહયોગ આપશે જ. લક્ષ્ય નિી થયુંઃ એક લાખ પાઉન્ડ. અનુસંધાન પાન-૨૭


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 19th May 2012

17

ઉબડખાબડ જમીન પરની અણથક સફર એટલે.... તસિીરે ગુજરાત વિષ્ણુ પંડ્યા હમણાં એક મમત્રે વટભેર કહ્યુંઃ હું તો વતતમાનમાં જીવું છુ,ં મારે ઇમતહાસ કે ભૂતકાળની સાથે કંઈ લાગતુવળગતું વળગતું નથી! તેણે એક ફિલ્મગીતની પંમિ પોતાની દલીલનાં સમથતનમાં કહી. ‘આગે ભી જાને ન તુમ, પીછે ભી ના જાને... બસ, યહી એક પલ... જીલે, પૂરી કર લે આરઝૂ...’ જે માહોલમાં આશા ભોંસલેએ આ ગીત ગાયું હશે ત્યારે જરૂર તેમાં - નજર સામેની ક્ષણને જીવી લેવાની - તમન્ના હશે. પણ, એટલું જ હોઈ શકે? કોઈ પણ ગીત કે કમવતા કે વાતાત... અથવા કહો કે ફિલસુિી પણ પ્રમતુત થાય ત્યારે તે ‘સમયની દામતાં’ તો હોય જ, સાથે અતીતથી ભમવષ્ય સુધીની સિર પણ કરાવે છે.

આ સફર આસાન નથી હા, એ સિર સુખનો જ અહેસાસ નથી રહેતી. તે ઉબડખાબડ જમીન પર, પગમાં છાલાં પડે તેવી, થાકી જવાય એવી યાત્રા બની રહે છે. તે અંદર અને બહારની અમવશ્રાંત સિર બને છે. તેમાં સુખ છે, દુખ છે, પીડા છે, મહત્ત્વાકાંક્ષા છે. રાગ - મવરાગ - અનુરાગ પણ ભળી જાય છે... એટલે તો વતતમાન એ માત્ર વતતમાન નથી રહેતો. વીતેલા મદવસોનું અનુસધં ાન બની જાય છે અને અ-જાણ ભમવષ્યના ટાપુ પર પહોંચવાની ખેવના જાગતી રહે છે. ઘણી વાર પૂછવામાં આવે છે કે આખરે ઇમતહાસ છે શુ?ં રાજામહારાજાનાં યુિો, દેશ-દેશ વચ્ચેની લડાઈ અને યુિમવરામો, દુકાળ - મહજરત - મથળાંતર અને સુનામીઓ? વંશાવળી, વહીવટ અને ઢંઢરે ાઓ? (હાઇમકૂલમાં મશક્ષણ દરમમયાન રાણી મવક્ટોમરયાનો ઢંઢરે ો ભણાવવામાં આવતો ત્યારે એકદમ કંટાળા સાથે મનમાં થતું - મવદેશથી કોઈ રાજરાણી ઢંઢરે ો બહાર પાડતી હોય, તેમાં આપણે શુ?ં શા માટે આપણે તેને ગોખવો જોઈએ? થોડાંક વષોત પછી પંમડત સુદં રલાલના ‘ભારતમાં અંગ્રેજી રાજ્ય’ના બે ગ્રંથો વાંચ્યા અને તેમાં અવધની બેગમોએ ૧૮૫૭ પછી બહાર પાડેલા ઢંઢરે ાને

જાણ્યો ત્યારે અહેસાસ થયો કે ગુલામીમાંથી આઝાદીની ખેવના ધરાવનાર દેશ માટે તો આવો ઢંઢરે ો જોઈએ! પરંતુ આપણા પાઠ્યપુમતકોમાં હજુ તેનો અછડતો ઉલ્લેખ જ ચાલતો આવ્યો છે!) ઇમતહાસ કોને કહેશું - આ સંદભતસમૂ ચ, પાદટીપ, આંકડાનાં જંગલમાંથી પસાર થતી પ્રમતુમતને? ‘પશ્ચચમે કહ્યું તે જ સાચુ’ં એવી ં વા સામ્રાજ્યવાદી ગુલામીની મનોદશાથી પોતાની અશ્મમતાને ભૂસ માગતા ‘ખ્યાત’ ઇમતહાસકારોનાં પુમતકોને? પાઠ્યપુમતકોની કંટાળાજનક અભ્યાસિમની મનસરણીને? કોને ઇમતહાસ કહેવો?

છે તે, થોડાક અપવાદોને બાદ કરતાં, લક્ષ્મીબાઈને મવકૃત રીતે ચીતરે છે. એક અંગ્રેજ અિસર સાથેની પ્રણયકથા સરજાયેલી છે અને યુરોપમાં તો ઓછામાં ઓછી આઠ નવલકથાઓ લખાઈ જેમાં લક્ષ્મીબાઈને અત્યંત આસિ, કામી, દુષ્ટ, પમતને મારી નંખાવનારી મત્રી તરીકે આલેખવામાં આવી છે. આપણે ત્યાં જૂલે વનતને મહાન લેખક ગણવામાં આવે છે તેણે ૧૮૫૭ના મવાતંત્ર્યનાયક નાનાસાહેબ પેશવાને ‘ડેમોન ઓિ કાનપુર’ ગણાવીને ઇમતહાસ સાથે વણાયેલી નવલકથા લખી હતી!

ઇવતહાસનો ચંદન ચોક

સમાજનો સાચો ચહેરો શોધિાની મથામણ

હવે તો એક મવચારધારા એવી પણ પ્રવતતે છે કે ઇમતહાસની જ ક્યાં જરૂર છે? જે છે તે માનવસમાજની મવાભામવક પ્રમિયા છે, ભૂતકાળમાં હશે તે વતતમાનમાં પણ આવશે! ‘ઇમતહાસ જેવું કશું છે જ નહીં’ એવા ઉદ્દામ મવચારને અનુસરનારા વધુ સંખ્યામાં નથી કારણ કે તેમનેય જાણ છે કે જેઓ ઇમતહાસને નકારી રહ્યા છે તે પણ ઇમતહાસ જ સરજે છે ને? કોઈક વાર પંમડતાઈના ‘ચંદન ચોક’ની હવેલીમાંથી લખાયેલા ગ્રંથોથી કંટાળીને ‘જન-ઇમતહાસ’ની તરિેણ કરવામાં આવે છે. એવું માની લેવામાં આવ્યું છે કે ડાબેરી - મુખ્યત્વે સામ્યવાદી મવચારકોની - માડયતા છે કે જે સામાડય માણસની પીડા અને મહત્ત્વાકાંક્ષા છે તે જ સાચો ઇમતહાસ છે. એ તો દેખીતી સચ્ચાઈ છે કે જે તે સમયના રાજાઓ, બાદશાહો, બેગમો, યુિખોરો, સેનાપમતઓની પ્રશંસા કરવા કેટલાક લોકો ઇમતહાસ લખતા. ‘અકબરનામા’, ‘બાબરનામા’, ‘મમરાતે મસકંદરી’, ‘ગઝનીનામા’થી માંડી રાજાઓની મબરદાવમલ અને મવજેતાઓએ પરામજતો સામેનાં યુિમાં કરેલાં પરાિમો અને પૂવગ્ર ત હોને ય ઇમતહાસ ગણી લેવાય છે! પ્રા. રોમમલા થાપરને ભારતના બૌમિક વતુળ ત ો મહાન ઇમતહાસકાર તરીકે પૂજે છે. આ મમહલા ઇમતહાસકારે સોમનાથ પરનાં મહમદ ગઝનવીનાં આિમણને ડયાયી ઠેરવવા ય ઇમતહાસગ્રંથ લખ્યો છે! અને તેમાં તેમણે પ્રમાણ તરીકે તત્કાલીન ગઝનવી-સમથતકોનાં લખાણોને આપ્યાં છે! ૧૮૫૭માં ઝાંસી રાણી લક્ષ્મીબાઈનાં પરાિમ અને દેશભમિથી પીમડત, તત્કાલીન અંગ્રેજ સેનામધપમતઓએ જે ‘ઇમતહાસ’ લખ્યો

આવાં સંખ્યાબંધ પ્રમાણો છે. ઘણાં વષોત સુધી ૧૮૫૭ને માત્ર ‘ફિતુરીઓનો બળવો’, ‘સૈમનક મવદ્રોહ’, ‘રાજા-મહારાજા’નો પ્રપંચ ગણાતો ‘ઇમતહાસ’ જ હતો. ભારતના ઘણા ઇમતહાસ લેખકોએ તેનું અનુસરણ કરીને ૧૮૫૭ને ‘બળવો’ જ કહ્યો. (ભલું હશે તો હજુ ઘણાં પાઠ્યપુમતકોમાં તેવું જ નોંધાયેલું હશે.) પરંતુ રાષ્ટ્રવાદના વંટોળ દરમમયાન મવ. દા. સાવરકરે (જેમનો જડમ મદવસ ૨૮મી મેએ આવે છે.) લંડનની ‘ઇશ્ડડયા લાયબ્રેરી’માં બેસીને, પ્રમાણોના આધારે ‘પ્રથમ મવાતંત્ર્યસભર’ પુમતક લખ્યું અને અહીં ભારતમાં પંમડત સુદં રલાલે ‘ભારતમાં અંગ્રેજી રાજ્ય’ ભાગ ૧-૨ લખ્યા ત્યારે જ ૧૮૫૭નો સાચુકલો ચહેરો ભારતવાસીઓને પ્રાપ્ત થયો! એક દલીલ એવી કરવામાં આવે છે કે સામાડય જનસમુદાયની અમભવ્યમિમાં માત્ર અમતશયોમિ હોય છે. ખરેખર તો, આપણા લોક ઉત્સવો, લોકગીતો, તહેવારો, પામળયા - વાવ - નદી - પહાડ - સમુદ્ર સાથે જોડાયેલી કથાઓમાં ઇમતહાસરનો અંદાજ મળે છે. અમતશયોમિ તો ક્યાં નથી? પંમડતોના પૂવગ્ર ત હપ્રેમરત ઇમતહાસોમાં અધતસત્યોની ભરમાર નથી? પ્રજાએ તો ઇમતહાસમાંથી એટલું જ તારવવાનું રહે કે આપણી પરંપરા અને અશ્મમતાની કઈ તવામરખ નવી પેઢીને જોમ, જુમસો અને પ્રેરણા આપી શકે તેવી છે? ઇમતહાસનું નકારાત્મક પાસું જો આપણી સાચી ખોટી નબળાઈના વણતનોની ભરમારથી હતાશ અને કુમં ઠત બનાવતું હોય તો તેવા ઇમતહાસની ક્યાં જરૂર છે? મવામભમાની મવકમસત સમાજનું પહેલું લક્ષણ જ એ છે કે તેણે પોતાના અતીતમાંથી ગૌરવ અને બોધપાઠ - બેનું આચમન કરીને ભમવષ્ય તરિના મારગે આગેકચૂ કરવી!


18

હાસ્ય

Gujarat Samachar - Saturday 19th May 2012

વેપારી ભાષા બોલે કે, ‘જાને યાર, તું મારી જોડે પપક્ચર જોવા ના આવે તો એમાં મારે કેટલા ટકા?’ ભાઈબં ધ સાથે ફફલમ જોવા આવે કે ન આવે એમાં કોને કેટલા ટકા કપમશન, ફાયદો કે કીક-બેક મળવાનાં છે એવો સવાલ જ નો કરવાનો હોય! આ તો

રૂપિયા જેવી ‘રોકડી’ ભાષા બહુ ઘમંડી હોય તો કહેવાય કે, ‘બહુ ભાવ ખાય છે’ છતાં એને મનાવવો હોય, આપણું કામ કિાવવું હોય તો ‘ભાવ આપવો પડે.’ ભાવ ખાનારા લોકો જુ દા અને ભાવ માગનારા લોકો જુ દા.

ડિવાઇન ડિએશન

પાઉડડની કમાણીને પપંચોતેરથી ગુણતાં અમારાં વહાલાં એનારાઇ ભાઈઓ, ભાભીઓ અને રૂપાળાં ક્રેપડટ કાડડ જે વાં ભૂ લ કાંવ ! ઇન્ડડયામાં દર બારમે દહાડે પેટ્રોલના ૩૫ પૈસા વધે ત્યારે સો રૂપપયાનું પેટ્રોલ નખાવતાં કેટલા પોઇડટ ઘટ્યા એની ગણતરી કયયે રાખતા હંધાય દેશીઓનાં જેશ્રીકૃષ્ણ! ગુ જ રાતીઓ મૂ ળે થી જ ગણતરીબાજ પરજા, અને દરેક ગુજરાતીમાં ક્યાંક ને ક્યાંક વેપારીવૃપિ પડેલી જ હોય, એટલે જ આપણે આખી દુ પનયામાં ઠે ર ઠે ર ફેલાણા. દરેક પરજાનું કોઈ ને કોઈ આગવું લક્ષણ હોય જ છે . ગુ જ રાતીઓનું આગવું લક્ષણ પૈસો. ગુજુઓ ‘મની માઇડડેડ’ છે એમ કોઈ કયે તો અમે જરાય ખોટું નથી લગાડતા. આપણી ભાષામાં એટલા બધા એવા શબ્દો છે કે જેનો સંબંધ પૈસા, રૂપપયા, નાણાં અને વેપાર સાથે છે. અમારા અમદાવાદમાં તમને વારં વાર સાંભ ળવા મળે , ‘એમાં મારા કે ટ લા ટકા?’ પડોશીનો દીકરો પહેલા નંબરે પાસ થાય એમાં મારે કેટલા ટકા? અલ્યા, સચીન તેંડુલકર સેડચુરી મારે કે ઝીરોમાં જાય... મારે કેટલા ટકા? આમાં કેટલા એટલે શું સં બં ધ . પણ એક તો ગુજરાતી, ને એમાંય વળી અમદાવાદી, એટલે પાકી

રૂપિપ્રયોગ છે ! આવું જ ‘પડથકાઉડટ’નું છે. કોઈ ભાઈ બવ ઊંચી ઊંચી પડંગ હાંકતાં હોય તો એમના માટે કહેવાય કે, ‘એમની વાતમાં પચાસ ટકા પડથકાઉડટ ગણીને જ ચાલવાનું!’ કહેવાનો મતલબ એમ કે એમની પચાસ ટકા વાત જ સાચી માનવી. પણ સહેજ પવચારો તો ખબર પડશે કે ઓહોહો... ગુ જ રાતીમાં કે ટ લા બધા ધં ધાદારી શબ્દો ઘે ર ઘે ર વપરાતા થઈ ગ્યા છે! કોઈ

કોલેજમાં રૂપાળી છોકરી જો મામૂલી છોકરા સાથે લપ કરે તો તેની બહેનપણીઓ કહેશે, ‘છોડને, એને આટલો ભાવ અપાતો હશે?’ છોકરી પોતે ભલેને મેંશના લોટા જેવી હોય તો પણ બધાને કહેતી ફરશે, ‘હું તો કોઈ છોકરાને ભાવ જ નથી આપતી!’ બહેનને ખબર જ નથી કે હકીકતમાં તેનો કોઈ ‘ભાવ પૂ છ તું નથી.’ માત્ર છોકરા-છોકરી જ નહીં, સામાડય લોકો પણ વાતચીતમાં કહેતા હોય છે,

HXET +2 :@_

!

!

લડલત લાિ આગળ ખોલવાનાં ન હોય. ‘સથતું ભાડું ને પસિપુરની જાત્રા’ આ કહે વ ત માત્ર સથતી કામચલાઉ ચીજવથતુ ઓ જ નહીં, ટે મ્ પરરી ગોઠવણો અને સગવપડયાં સોલ્યુશનો માટે પણ વપરાતી હોય છે. ‘તમે તો ભૈ શાબ બહુ મોંઘા માણસ થઈ ગ્યા ને કાંઈ?’ એમ કહીને પલટરલી ‘ભાવ’ આપવામાં આવતો

aAjkAl œrmAù cAerIaAe œoI ¸Ay e. te¸I bcvA mAqe aAp aApnA œrnI bArIaAe t¸A pe qIaAe mAqe lAeŠùdnI isKyAeirqI gñILs t¸A gIvAA wrvAÀ (Collapsible Security Grilles) fIq krAvAe. gAd#n t¸A dòA¤ve mAqenA geqós (Gates) t¸A rImAeq kùqAò el geqós sA¸e re¤l©Gs (Railings) po bnAvI ane ifq krI aApIae Iae. œrnI aùwr Sqenle¤s SqIl ane GlAs beleSqòed po bnAvI fIq krI aApIae Iae. wukAnAe t¸A œr mAqe isKyAeirqI bhu j~rI e. amAe tmAre TyAù aAvI Free Estimate krI aApIae Iae. yAw rAŠAe.

!

H]<-a^ ?TB7 EXM=ZB PN3 !"!%

આંયાં બધા ઓલરાઇટ છે!

હોય છે. તો બીજી તરફ સાચા હૃદયથી મહેમાનોને ‘મોંઘેરા મહેમાન’ કહેવાનો પરવાજ છે . કોઈ મુ શ્ કે લ કામ સરળતાથી પતે તો કહેવાય કે ‘લો, સથતામાં પત્યું ! ’ પોલીસ, અપધકારી, કાયદો કે સરકારી જફામાંથી વહે લો પનવે ડો આવે તો કહીએ, ‘હાશ, સથતામાં છૂટ્યા!’ માત્ર વેપારી હોય તે જ શેપઠયા ન હોય, આજકાલ તો સૌને ‘આવોને શે પઠયા!’ કહીને બોલાવવાનો પરવાજ છે. સમૃપિ હોય કે ન હોય, જો કોઈની પજંદગીમાં બહુ દોડધામ ન હોય તો કહેવાય કે, ‘તમે તો ભઈ શેઠ માણસ, તમને તકલીફ અપાય?’ અમારા એક પમત્ર પેટ ભરીને જમે પછી રોજ બોલે , ‘આપણે જમી લીધું એટલે પછી કથતુરભાઈ લાલભાઈ!’ પ્રપતપિત વેપારીને શાહુકાર કહેવાય પણ વધારે પડતી મોટાઈ બતાડનારને અમદાવાદીઓ કહેતા હોય છે, ‘ચલ બે, બહુ શાહુકારી ના મારીશ!’ અમદાવાદની અમુક જૂની પોળોમાં રાત પડ્યે વધેલું ખાવાનું ઉઘરાવવા જે ગરીબો આવે તે આજે પણ આ રીતે બૂમ પાડે છે, ‘એ... શાહુકારી આલજો... બા!’ આપણે જે એંઠવાડ પભખારીને આપી દઈએ તેને ‘શાહુકારી’ કહેવાય એવું અમદાવાદમાં જ બને.

cAeerInAe y?

;TBTA6 HXET ETKHMA :T@ OU ?VE;XSBU <U4 j;-U 'O@ 2XEU ?TB7?B;U cfb 2X3CU 0XBU3U H]N8T@T] ?TB7 EXM=ZB PN3 9T; @[-CTEX 1X f /\0TBT @T3Y 9T; cb hE:ET ;X +- @TH;U HITA db @[7UAT;V] +- ,<BXF; gg +- <[CUA[ ,<BXF; dfb +- ') -ZL< db 'O@;T >TD-[;X +- 9UEH &R9T; eb +- >TD-;V] '.T EG_;V] hEQT9T; ' *<BT]7 H@WI Ci[ @X5U-C -ZL< 7X@2 '<;U (J1T @V2> :Th@_- HXET, &;X ?TB7;U -[)<6 BkN35` 0XBU3U@T] 9T; @[-CTEU '<ET@T] 'EFX

!%

‘એવા ફાલતુ લોકો જોડે બેસીને આપણો ભાવ નહીં બગાડવાનો.’ વે પારી ભાષાની ઘણી કહેવતો સામાડય બની ગઈ છે. ‘રાઇના ભાવ રાતે ગયા’ એટલે જે મોકો હતો તે જતો રહ્યો. ‘તેલ જુઓ, તેલની ધાર જુ ઓ ’ એટલે પપરન્થથપતનો તાગ મેળવો, જરા ધીરજ રાખો. ‘બોલે તેનાં બોર વેચાય’ અથાાત્ બોલકણા માણસો સમાજમાં સફળ થાય. ‘લક્ષ્મી ચાંલ્લો કરવા આવે ત્યારે મોં ધોવા ન જવાય.’ યાને કે જ્યારે તક સામે ચાલીને આવે ત્યારે નખરાં ન કરવા. ‘બાંધી મુઠ્ઠી લાખની’નો અથા એવો થાય છે કે બધાં રહથયો બધા

અને એટલે જ અમદાવાદમાં તમને વારંવાર સાંભળવા મળેઃ ‘આ આપણને ના પોષાય.’ સવારના છ વાગ્યે ઊઠીને દૂધની કોથળી લેવા જવામાં ભાઈ શો વેપાર કરી નાખતા હશે, છતાંય કહે શે , ‘એટલા વહે લા ઊઠવાનું આપણને ના પરવડે.’ ના પોષાય અને ના પરવડે આ બં ને વે પારી શબ્દપ્રયોગો હોવા છતાં આખા ગુજરાતમાં સહજતાથી વપરાય છે. ફલાણા-િીંકણા સાથે મારે કોઈ સંબંધ નથી એમ કહેવાને બદલે આપણે એમ જ કહેવાના, ‘આપણે એની જોડે કોઈ લેવા-દેવા નથી હોં?’ સાચી વાત છે આપણે લે વા-દે વા પવના ઝઘડો નથી કરતા, લેવા-દેવા પવના પારકી પં ચાત નથી કરતા અને લેવા-દેવા ન હોય તો કોઈને મદદ પણ નથી કરતા. છતાં ‘લે ણા-દે ણી’ નામનો શબ્દ ગુ જ રાતીમાં ફફલોસોફફકલ ઊં ચાઈ પર પહોંચે લો છે . ‘કં ઈ લેણા-દેણી હશે એટલે જ આપણો સંબંધ થયો.’ ‘ગયા જનમનું કં ઈ લે ણું હશે એટલે...’ ‘સંસારની લેણાદેણી પતાવ્યા પવના છૂટકો છે કાંઈ?’ બોલો, આપણી વચ્ચે કંઈ લેણા-દેણી હશે એટલે જ અમે આવું ગાંડુઘેલું લખીએ છીએ તે તમે વાંચો છો ને ! લ્યો ત્યારે ઝીંકે રાખો બાપલ્યા, આં યાં બધા ઓલરાઇટ છે!

#$ "

Manufacturers and Installers of Quality Steel Fabrications Domestic & Commercial • Steel Doors • Gates • Window Grilles • Stainless Steel & Glass Balustrade • Fire Escape • Staircases • Railings

æivoA¤ ane mnuA¤ mkvAoAnAe sùpk# krAe: Unit No. 9, London Group Business Park, 715 North Circular Road, London NW2 7AQ.

Tel: 020 8450 1284 Mobile: 07956 418 393 Fax: 020 8450 9885 www.kpengineering.co.uk

! 2'/4 42''4 0/&0/ !

'/&0/

'-

#+20$+ #-- (02 $'34 &'#-3 1+'%'3 0( $#))#)'

.#+- 3#-'3 '81-02#40523 %0 5, "052 !02-&7+&' 2#6'- )'/4

#-- (02 4*' $'34 &'#-3


વવવવધા

Gujarat Samachar - Saturday 19th May 2012

19

હળવી ક્ષણોએ... એક વાર ચંગુ લીલા રંગનો સૂટ પહેરીને એના પર લાલ રંગની ટાઇ લગાવીને તેની પ્રેમિકા ચંપા પાસે પહોંચ્યો. ચંપાએ તેના પર કોઈ ધ્યાન ન આશયું એટલે તેણે જાતે જ કહ્યુંઃ ડામલિંગ, િારો સૂટ કેવો લાગે છે? ચંપાઃ લીલો છે. ચંગુઃ અને ટાઇ? ચંપાઃ લાલ છે. ચંગુએ ફરી પૂછયુંઃ અને હું કેવો લાગું છું? ચંપાઃ મિલકુલ પોપટ જેવો. • એક કન્ડક્ટરનાં લગ્ન થઈ રહ્યાં હતાં. ફેરા ફરીને પછી ગોર િહારાજે દુલ્હા-દુલ્હનને િેસવાનું કહ્યું. દુલ્હન થોડુંક અંતર રાખીને દુલ્હાની િાજુિાં િેઠી. તરત દુલ્હો િોલ્યો, ‘થોડા મસકુડ કે િૈઠ, એક સવારી ઔર િૈઠ સકતી હૈ.’ • પત્નીઃ િને લાગે છે કે હવે હું િરી જઈશ. પમતઃ તો હું પણ િરી જઈશ. પત્નીઃ તું િને એટલો િધો પ્રેિ કરે છે? પમતઃ ના, એવું ખાસ નથી. પત્નીઃ તો પછી િરી કેિ જઈશ? પમતઃ આટલું સુખ હું સહન નમહ કરી શકું. • પમત: િારી એક પણ વાતિાં સહિત નથી થતી. હું શું િૂરખ છું?’ પત્ની: સારું, ચલો આ વાતિાં હું સહિત થાઉં છું. • િે ગાિમડયાઓ ઈમજપ્શશયન િિીને જોતા હતા. તેની ઉપર ઘણા િધા પાટા િાંધેલા જોઈ એકે કહ્યું: લાગે છે લોરી-અકસ્િાત થયો છે. તરત િીજો િોલ્યો: હા, જો ને લોરી નંિર પણ લખ્યો છે - િીસી ૧૭૬૦!’ • મશક્ષકે પૂછયું: જો તિે ૧૦૦ નંિર ડાયલ

&

!& %

(

$ $ %!

$ $

)

?

%

% ! ";37

, $* ! * '

$ $

% ! 36;8

8)4 /

7

?

)5/6 /4

% $;5.36<-8 !13 :8

%%

$

!"

' $ $ $* &

%-3 '

% &

#

#;*1+65 )5/6 ;1+- 8152 :8

68

% ";8- ;::-8 0-/

7

% " $ /4

!..-8 .68 % 3)+2->- -)59 #-, 1,5-> -)59 )5, )3) 0)5) )396

!..-8 .68 :0 :0 )5, :0 )> 653> 141:-, $:6+2

)9?

%

773>

+ $ * $ $ ) ) $ $ % #$ " & $ $ ) $ $ ' ' )

%

<<< *3;-46;5:)157-)2 +6 ;2

)= ($

"

% %15 %64):6-9 /4

$ * % $

.68 ?

?

6.

!# ;::-8 /4

)

?

7

&*

"

?

)94):1 2/

#1+-

કરો તો પોલીસ જીપ આવે, પણ ૦૦૧ નંિર ડાયલ કરો તો શું થાય? િગન: પોલીસ જીપ મરવસસ મગયરિાં આવે... િીજું શું થાય? • પ્રોફેસરે મવદ્યાથથીઓને પોતપોતાના પ્રેિીનાં નાિ લખવા કહ્યું. દસ સેકંડ પછી છોકરીઓ િોલી: ‘સર લખાઈ ગયું.’ દસ મિમનટ પછી છોકરાઓએ કહ્યું: ‘સપ્શલિેન્ટરી શલીઝ!’ • મશક્ષક: એક વષસિાં કેટલી રાત આવે? િગન: ૧૦ રાત આવે. મશક્ષક: કેવી રીતે અલ્યા? િગન: નવ-નવરાત્રી અને એક મશવરાત્રી. થઈ ગઈને દસ! • િાપુ િીડી પીતા હતા. કોઈકે પૂછયું િાપુ, ધુિાડા કાં નો નીકળે? િાપુ: આ અસ્સલ સીએનજી િીડી છે એટલે...! • એક પમતએ પત્નીને તિાચો િાયોસ. પત્ની ગુસ્સે થઈ ગઈ. પમત િોલ્યો: િાણસ કોને િારે? જેને એ પ્રેિ કરતો હોય. પત્નીએ ડાિા હાથની િે ઝીંકી દીધી: તિે શું સિજો છો? હું શું તિને ઓછો પ્રેિ કરું છું? • રસ પડે એવું સવવેક્ષણ. િાત્ર ૧૫% પુરુષોને જ િગજ હોય છે. િાકીના િધાને પત્ની હોય છે! િોલો તારારિ....! • સંતા મસંહનું ટાિમરયું અધોસ મલટર પેટ્રોલ પી ગયું. સંતાએ લાફો િારીને પૂછયું: ક્યૂં મપયા પેટ્રોલ? ટાિમરયું: ટીચરને િોલા કી િેરી એવરેજ કિ હૈ, સો િૈંને...

#" #

!

#!

%'

%!

"


બોરલવૂડ

20

Gujarat Samachar - Saturday 19th May 2012

ક્રાઇમ-થ્રિલર ફિલ્મ ૨૦૦૮માં લરિીઝ થયેિી ફિલ્મ ‘િન્નત’ની લસક્વિ ફિલ્મ ‘િન્નત ૨’ છે. ‘િન્નત ૨’ની પટોરી અને પાત્રોમાં િેરિાર કરવામાં આવ્યો છે. આ ફિલ્મની પટોરી સોનુ (ઈમરાન હાશ્મી)ની છે, િે પટ્રીટ પમાટટ છે. તે

પોતાના સપનાને પૂણણ કરવા માટે ગેરકાયદે હલથયારો વેચવાનાં ધંધામાં ઝંપિાવે છે. િોકે સોનુ માત્ર બંદૂકો વેચવાનું િ કામ કરે છે, તેને ખ્યાિ નથી કે તે બંદૂકોનો શું ઉપયોગ થાય છે. તેનો એક પાટટનર બાિી બંદૂકને 'કુત્તી કમીની ચીિ..' કહે છે. િો કે સોનુ આ ધંધામાં ધીરે ધીરે વધુ ઊંડો ખૂંપતો જાય છે. જાનવી તોમર (ઈશા ગુપ્તા)ને સોનુ પ્રેમ કરતો હોય છે. જાનવી એક મધ્યમ વગગીય પલરવારની છોકરી હોય છે અને પથાલનક હોસ્પપટિમાં ડોક્ટર હોય છે. તે પોતાની હોસ્પપટિને બચાવવા માટે િંડ એકઠું કરી રહી હોય છે. સોનુ જાનવી માટે બદિાવાના પ્રયત્નો કરે છે, પરંતુ ભૂતકાળનાં કમોણ તેનો પીછો છોડતાં નથી. તેના માટે સોનુ એસીપી પ્રતાપ (રણદીપ હૂડા)ની મદદ કરે છે. આખરે સોનુ આ કામ કરી શકે છે કે કેમ અથવા તેનાં સાથીદારો પકડાઈ જાય છે કે નહીં તે જાણવા આ ફિલ્મ િોવી રહી.

કિીના-િણબીિ દેખાશે સાથે બોલિવૂડમાં પહેિેથી કપૂર ખાનદાનનો દબદબો રહ્યો છે. કરીના કપૂર અને તેના લપતરાઇ ભાઇ રણબીર કપૂરે બોલિવૂડમાં કાઠું કાઢ્યું છે. અજાણ્યા કારણોસર તેઓ અત્યાર સુધીમાં કોઇ ફિલ્મમાં એકસાથે દેખાયા નથી. પરંતુ હવે તેમણે ફિલ્મમાં સાથે કામ કરવાનો લનણણય કયોણ છે. ‘લિંદગી ના લમિેગી દોબારા’ ની સિળતા પછી ઝોયા અખ્તરે નવી ફિલ્મ માટે સલિય થયા છે. િેમાં તેમણે ભાઇ-બહેનના રોિ માટે રણબીર-કરીનાને

&

%

"

મહારાષ્ટ્રના લવદભણ લિલ્િાના ૨૨ ખેડતૂ ોને આલથણક મદદ કરી છે. લવદભણ એક એવો લવપતાર છે, જ્યાં દર વષષે ખેડતૂ ોની સૌથી વધુ આત્મહત્યા કરે છે. લિલ્િાના ૨૦થી વધારે ગામોના િરૂલરયાતમંદ ખેડતૂ ોની પસંદગી વધાણ અને મુબ ં ઇની રોટરી ક્લબે કરી છે. અલમતાભ બચ્ચને કુિ રૂ. ૩૦ િાખ દાન તરીકે આપ્યા છે. ઉલ્િેખનીય છે કે દુકાળગ્રપત વધાણ લિલ્િામાં ૯૦૦થી વધુ ગામ છે િેમાંથી ૨૨ ગામના ખેડતૂ ોની પસંદગી આલથણક મદદ માટે થઇ હતી. ક્લબે પોતાને મોકિેિી ખેડતૂ ોની યાદીમાં સચ્ચાઇ જાણવા માટે અલમતાભ બચ્ચને આ લવપતારની મુિાકાત િીધી હતી.

%

'!

%

&

%( $

!

( %

'

'

%(

%( "

(

(

&

!

(

(

!(

(

%

% (

#&

!

( !

'

'

!

!

'7 & " " # 7 6 '7 # " # 7 6 ' 7 # "# " 7 6 '7 7 7 6 '7 " "# ' 7 6 ' 7 !" 7 6 '7 & " ! $ !" # 76 '7 " ' " " # 7 6 '7 7" " 7 6 '7 & " # " #! 7 6 '7 & " ! ' ! 7 6 '7! ! #" " # 7 6 ' 7 !" '! 7 6

#

"

'

'

!

ભણી. લડસેમ્બર સુધીમાં ફિલ્મનું શૂલટંગ શરૂ થશે. આ ફિલ્મ ભાઇ-બહેનના સંબંધો પર આધાલરત છે. િોકે આવી પટારી ધરાવતી અનેક ફિલ્મો છે. પરંતુ વષણ ૧૯૯૦ પછી આવી કોઇ ફિલ્મ નથી આવી.

પોતાનું દેવું ભરપાઇ કરી શકે તે માટે રિયલ લાઇફ સુપિસ્ટાિ અલમતાભ બચ્ચને દેવાના બોિ તળે દબાયેિા

• નિમમાતમ: મહેશ ભટ્ટ • નિગ્િશાક: કૃણાલ દેશમુખ • લેખકઃ શગુફ્તા રફિક • સંવમિઃ સંજય માસૂમ • ગીતકમરઃ સઇદ કાદરી, સંજય માસૂમ અને મયૂર પૂરી • સંગીત: પ્રીતમ ચક્રવતતી • ગમયકઃ રાહત િતેહ અલીખાન, કેકે, મોહહત ચૌહાણ, હનહખલ હિસોઝા, જાવેદ અલી, અનુપમ અમોદ વગેરે

!

મનાવ્યા છે. રણબીર અને કરીના એ વાતે લબિકુિ સાવચેત હતા કે, તેઓ ફિલ્મમાં ક્યારેય રોમાન્સ નહીં કરે. તેથી િો આ બંને યુવા પટારને એક િ ફિલ્મમાં સાથે ચમકાવવા હોય તો મિબૂત પટોરી િોઇએ. તેથી ઝોયાએ ‘તિાશ’ના શૂલટંગ વખતે િ કરીનાને આ પટોરી સંભળાવી અને તેને તે પસંદ પણ પડી હતી. બીજી બાિુ, રણબીરે પણ આ ફિલ્મ માટે હા

"

" !% !" "

" # !!

#

'7

'7"

6 " #

!! !#

!

"

6

" #

6

$ "

6

!# " ' #

444 2-(0*(+1.,*(52 )1/ )103()3 2-(0*(+1.,*(52 )1/

6 6

!

'7 '7

6 " #

&

'7

#! "

"%

!

%

7-

%

"

%

7-

%

%

7

' 7 !! '7

!"

# " %

$ " ! " # $ ! " % --/0 -.$, 1 .+ --/0 -.$, 1 .+ (")$10 -,*5 6 6 6 1 #--/ (,,$/ 1 .+ -,"$/1 1 .+ 3 (* !*$ %/-+ (")$10 -,*5 6 6 6 !-352732 *&7(#$-/ + , $,1/$ %3,. #.)*3 , "' ,# , -20$ !337.2, , ,# , $,1/$ 2&2) &2 *275* 2 *(15 --# -21' ** &/ (-&58& 2)'0 & / ,#( , 20(" &7*0 $$/ , -20$ ,(0' 4$$1 /1 538)32 -**54--# , $,1/$ 56 &04&2&'*2 #&00&2. /&(0 , $,1/$ 35 135* .2+351&7.32 35 *1&.0 53137.326 /26 ,1&.0 (31 !


બોડિવૂિ

Gujarat Samachar - Saturday 19th May 2012

ફિલ્મોમાં વધુ વેતન મેળવાનારાઓમાં અિય કુમારની ગણતરી થાય છે, િાથો િાથ હવે તે કોઇ કોિોો રટે હાઉિના બ્રાન્ડ એપબેિડે ર તરીકે વધુ ચાજો વિુલનાર િણ બની રહ્યો છે. િોતાની ફિલ્મ ‘હાઉિિૂલ-ટૂ’ સરલીઝ થયાને હજુ થોડા સદવિ જ થયા છે અને તેની નવી ફિલ્મ ‘રાઉડી રાઠોડ’ િણ બોક્િઓફિિ િર છવાઇ જવા તૈયાર છે. વાત આટલે અટકતી નથી અિયને એક બાઇકની બ્રાન્ડનો એપબેિડે ર બનાવવામાં આવ્યો છે. આ બાઇકની જાહેરાતમાં કામ કરવા માટે તેને િાંચ વષોના કોન્ટ્રેક્ટ

નરેશ કનોડિયાને ફાળકે એકેિમી એવોિટ ગુજરાતી ફિલ્મોઢોલીવૂડના જાણીતા અસભનેતા નરેશ કનોસડયાને દાદા િાહેબ એકેડમી એવોડડ એનાયત થયો છે. ગુજરાતી સિનેમામાં અભૂતિૂવો યોગદાન બદલ આ િન્માન થવીકારતા નરેશ કનોસડયાએ દાદાિાહેબ િાળકે એકેડમી એવોડડને િોતાના જીવનનું શ્રેષ્ઠ િન્માન લેખાવ્યું હતુ.ં ૧૧૦થી િણ વધુ ગુજરાતી ફિલ્મમાં અસભનય આિીને ગુજરાતી સિને જગતમાં િોતાનું આગવું થથાન બનાવનાર નરેશ કનોસડયા ગુજરાતી સિનેમામાં એક સિમાસચહ્નનરૂિ છે ત્યારે તેમને મળેલું દાદાિાહેબ એકેડમી એવોડડ વધુ એક

સિસિ છે. આ િન્માન મેળવતા નરેશ કનોસડયાએ કહ્યું હતું કે, ‘હું હજુયે કશું જ નથી, હજુ ઘણું કામ કરવાનું બાકી છે અને ઘણું શીખવાનું બાકી છે.’ સહન્દી સિનેમાની િહેલી ફિલ્મ રાજા હસરશ્ચંદ્રને તાજેતરમાં ૧૦૦ વષો િૂણો થયાનાં જ સદવિે યોજાયેલા એવોડડ િમારોહમાં આ એવોડડ નરેશ કનોસડયાને એનાયત કરાયો હતો.

અક્ષય કુમાર મોંઘેરો બ્રાન્િ એમ્બેસેિર માટે રૂ.૫૦ કરોડની જંગી રકમ ચૂકવાઇ છે. િૂત્રો કહે છે કે બાઇક કંિની અિયને દર વષષે રૂ. ૯.૫ કરોડ આિશે. કંિનીને એવો સવશ્વાિ છે કે અિય ખાિ કરીને યુવાનોને ઝડિથી પ્રભાસવત કરશે તેથી જ તેમણે તેને બ્રાન્ડ એપબેિડે ર બનાવ્યો છે. આ અિાઇનમેન્ટને કારણે અિય અન્ય અસભનેતાઓની હરોળમાં પ્રથમ થથાને િહોંચી ગયો છે. એક અંદાજ પ્રમાણે આસમરખઆન દર વષષે રૂ. નવ કરોડ મેળવે છે. થોડા િમય િૂવષે જ િલમાનખાને િણ એક શસિવધોક િીણાંની જાહેરાત માટે રૂ. િાત કરોડમાં કોન્ટ્રાક્ટ કયોો છે. જોકે આ મહેનતાણું અિય કરતાં તો ઘણું જ ઓછું છે. જોકે અિયને બ્રાન્ડ એપબેિડે ર બનાવનાર કંિનીના પ્રવિાએ જણાવ્યું હતું કે, આ મુદ્દે હજી િુધી કંઈ નક્કી નથી થયુ.ં િરંતુ વાત આગળ વધશે તો તેની જાહેરાત કરીશુ.ં

દાદાસાહેબ ફાળકેને ભારતરત્ન આપો ભારતીય સિનેમા તેની શતાબ્દીની ઉજવણી કરી રહ્યું છે ત્યારે ભારતીય ફિલ્મોના સભષ્મસિતામહ દાદાિાહેબ િાળકેનાે િસરવાર ખુશ નથી. તેમના િસરજનોએ દાદાિાહેબને મરણોિરાંત ભારતરત્ન આિવાની માગ કરી છે. હાલ િાળકેને નામે અિાતા રાષ્ટ્રીય એવોડડ સિવાયનું કોઇ િન્માન તેમના નામે નથી. તેમના નાસિકમાં રહેતા િૌત્ર સવવેક આઠવલેએ કહ્યું કે તેઓ ભારતરત્નના હકદાર છે. િાળકે િસરવારની ત્રીજી િેઢીને લાગે છે કે િરકાર િાળકેને ઓછામાં ઓછું િવોોચ્ચ િન્માન આિી જ શકે. વાથતવમાં દાદાિાહેબનો િસરવાર હંમશ ે ા િાધારણ આસથો ક િસરસ્થથસતમાં જ રહ્યો છે.

‘ડિપાટટમેન્ટ’માં અડમતાભ-સંજય સાથે સાથે રામ ગોિાલ વમાોની નવી ફિલ્મ ‘સડિાટડમેન્ટ’માં મેગાથટાર અસમતાભ બચ્ચન અને િંજય દત્ત એક િાથે જોવા મળશે. બંનેની િાથે કદાચ આ પ્રથમ ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મમાં િંજય દત્તને એક એક્શન અસભનેતા તરીકે દશાોવાયો છે. બીિોરયુ સિકચિો અને વાયાકોમ ૧૮મોશન સિકચિો દ્વારા આ ફિલ્મ યુકેભરમાં ૧૮ મેના રોજ પ્રદશશીત થશે. િંજય દત્ત કહે છે કે, અત્યારે એક્શન ફિલ્મનો જમાનો નથી. મોટાભાગે કોમેડી ફિલ્મો જ બને છે ત્યારે િરીથી એક્શન તરિ વળવું તાજગીભયુું લાગે છે. આ ફિલ્મમાં િંજયની િાથે મેગાથટાર અસમતાભ બચ્ચન અને દસિણ ભારતીય અસભનેતા રાણા દગ્ગુબાટી અને મોડેલ નથાસલઆ કૌર િણ િણ નજરે િડશે. ધરમ િંદીિ, બપ્િા લાસહરી, સવક્રમ નેગીએ િંગીત આપ્યું છે જ્યારે ગણેશ આચાયો કોસરયાગ્રાિર છે.

21

કાન ફફલ્મ ફેસ્ટિવલમાં ઐશ્વયાા, સોનમ અને ફ્રેડા જશે આ વષષે યોજાનારા કાન ફિલ્મ િેસ્થટવલમાં ચાર ભારતીય ફિલ્મોનો પ્રીસમયર યોજાશે અને િેસ્થટવલમાં રેડ કાિષેટ િર ચાલવાનું બહુમાન આ વષષે ભારતની ત્રણ અસભનેત્રીઓને મળશે. અનુરાગ કશ્યિની સદગ્દશોક તરીકેની ફિલ્મ ‘ગેંગ ઓિ વાિીિુર’નો પ્રીમીયર શો આ મહોત્િવના નોન કોસ્પિટેટીવ સડરેક્ટિો િોટડનાઇટ નામના સવભાગમાં યોજાશે. આ ઉિરાંત ‘િેડલિો’ અને અશીમ અહલુવાસલયાની ફિલ્મ ‘સમિ લવલી’ િણ આ િેથટીવલમાં રજૂ થવાની છે. ઐશ્વયાો રાય બચ્ચન આ વષષે ૧૧મી વાર રેડ કાિષેટ િર રજૂ થશે. આ ઉિરાંત તે ‘એઇડ્િ’ના િંશોધન માટે રચાયેલા અમેસરકન િાઉન્ડેશન દ્વારા યોજાનારા સડનરમાં િણ હોલીવૂડના કલાકારો િાથે જોડાશે. ફિલ્મ િેથટીવલના પ્રારંભે ‘થલમડોગ સમસલયોનેર’ િેઇમ ફ્રેડા સિન્ટો અને િેથટીવલના િમાિન િમારોહમાં રેડ કાિષેટ િર અસનલ કિૂરની દીકરી િોનમ િણ જોવા મળશે.


22

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 19th May 2012

મુંબઈમાં પોસાય તેવાં ઘરઃ ખરા લાભનો સોદો ધમમેશ દોશી મેનેજિંગ જિરેટટર

મુબ ં ઈ છેલ્લાં કેટલાંક મજિના જનરુત્સાિ તબક્કામાં રહ્યાં પછી મુબ ં ઈનું રીઅલ એસ્ટેટ બજાર થોિી તેજીમાં આવે તેવી શટયતા દેખાય છે. દેખીતી રીતે િ માચચ ૨૦૧૨માં વેચાણમાં નોંધપાત્ર વધારો િણાયો છે. માચચમાં ૫,૭૭૬ પ્રોપટટીની નોંધણી થઈ િતી, િે ફેબ્રઆ ુ રી ૨૦૧૨ની ૩,૬૩૯ પ્રોપટટીની નોંધણીની સરખામણીએ ૩૭ ટકા વધુ છે. આ ઉપરાંત, બોનસ અને તંદરુ સ્ત રોિગાર બજારે પણ માકકેટમાં આશાવાદ ઉભો કયોચ છે. પશ્ચચમ િગતમાં રીઅલ એસ્ટેટ મૂલ્યોમાં ઘટાિાના પગલે ‘ ઘર િેટલું સલામત’ શબ્દપ્રયોગ નવેસરથી લખાઈ રહ્યો છે. પરંતુ ભારતમાં તો

રીઅલ એસ્ટેટ જનવૃજિ માટે બચતના જવકલ્પ તરીકે એટલું િ સલામત ગણાય છે. જનવૃજિ માટે બચતના જવકલ્પ તરીકે રીઅલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રને સમથચન આપતા ત્રણ પજરબળો છેઃ ભારતમાં િાઉજસંગની તંગી, વસ્તી સંબજં ધત તરફેણ અને ઘર ખરીદવા માટે કરિ લેવા પ્રોત્સાિન આપતાં કરજનયમો. િોકે, મોટા ભાગની વસ્તી માટે સ્પષ્ટપણે આ જવકલ્પ નથી, પરંતુ પૂરતી બચતો અને િાથવગી રોકિ ધરાવનારાં માટે તો આ યોગ્ય જવકલ્પ છે. ’૯૦ના દાયકાના ઉિરાધચ અને ૨૦૦૮માં લેિમાન બ્રધસચ કટોકટીના તત્કાળ પગલે પ્રોપટટીની કકંમતોમાં તીવ્ર ફેરફાર થવાથી ઘણાં લોકોનાં મનમાં શંકાઓ િડમે તે સ્વાભાજવક છે, પરંતુ નાણાકીય આયોિનકારો જનવૃજિ માટેના સાધનરૂપે રીઅલ એસ્ટેટને િ ટેકો આપી રહ્યાં છે. મુબ ં ઈ શિેરની જલજમટમાં બે બેિરૂમ એપાટટમડે ટ માટે પ્રારંજભક કકંમત રૂ. ૧ કરોિ બોલાતી િોય ત્યારે દેખીતી રીતે િ આ

જવકલ્પ બધાં માટે નથી. પરંતુ ઊંચી િાથવગી અને વાપરવાયોગ્ય આવકો અને કર િવાબદારી ધરાવતી વસ્તીનું પ્રમાણ પણ નોંધપાત્ર છે ત્યારે રીઅલ એસ્ટેટ રસપ્રદ પ્રસ્તાવ બની રિે છે. િેઓ પોતાની માજલકીનું ઘર ધરાવતાં નથી તેમના માટે ઘર ખરીદવું એ ટોપ પ્રાયોજરટી છે. િોકે, ઊંચા ટેટસ બ્રેકટે માં આવતાં મકાનમાજલકો માટે પણ ટેટસ સેજવંગ્સ, કેજપટલ એપ્રીજસયેશન અને કેશ ફ્લો િેવાં અનેક પજરબળો જનશ્ચચતપણે તેમને બીિું ઘર ખરીદવા માટે લલચાવશે. થાણે મુબ ં ઈ િેવાં શિેર અને થાણે િેવાં સગવિતાપૂણચ સ્થળે પોસાય તેવી કકંમતોએ મકાનની પ્રાપ્યતા, ખરેખર લાભનો સોદો છે. પોસાય તેવી કકંમતોએ વૈભવી સાિસજ્જા સાથેના મકાનો થાણેમાં રીઅલ એસ્ટેટ બજારને ઊંચે લઈ િઈ રહ્યાં છે. મુબ ં ઈ તેમ િ પૂણે અને નાગપૂર િેવાં આસપાસના શિેરોમાંથી ખરીદારો અને

રોકાણકારો પ્રોપટટી ઈડવેસ્ટમેડટ માટે થાણે આવી રહ્યાં છે. થાણે વ્યૂિાત્મક સ્થળ પર અને િૈયે િૈયું દળાય તેવી ભીિ ધરાવતાં મુબ ં ઈ શિેરથી દૂર આવ્યું છે. આ િ બાબત તેના જવસ્તારના વેચાણને જવજશષ્ટતા બક્ષે છે. સ્વચ્છ અને િજરયાળીસભર વાતાવરણ આ જવસ્તારના અડય પાસાં છે, િે તેની વધતી માગમાં ફાળો આપી રહ્યાં છે. થાણે જવકસી રિેલો જવસ્તાર છે અને િેવલપસચના સ્વગચ સમાન છે. થાણેના લોકેશન, કનેશ્ટટજવટી તેમ િ રોિવેઝ, ડ્રેનિ ે અને િળપૂરવઠા િેવી ઈડફ્રાસ્િક્ચર સંપજિની પ્રાપ્યતાની સાથોસાથ

પ્રદુષણમુિ પયાચ વરણ પણ િોિાયું છે. આ ઉપરાંત, અડય નાગજરક સુજવધાઓ પણ રીઅલ એસ્ટેટના જવકાસમાં લાભકારી સાજબત થઈ રિી છે. સુઆયોજિત જનવાસી ગૃિજનમાચ ણ, રેલ અને માગચ ઈડફ્રાસ્િક્ચર જવકાસ અને ઉભરતાં જિતીય કક્ષાના જબઝનેસ જિશ્સ્િટટ થાણેમાં બિેટમયાચદામાં ઘર મળે તે િ પ્રોપટટીના મૂલ્યમાં વધારા માટેનાં પજરબળો છે. થાણેમાં વતચમાન અને સૂજચત જવકાસકાયોચને ધ્યાનમાં લેતાં ઉપનગર જનશ્ચચતપણે જવશાળ જવકાસક્ષમતા ધરાવે છે. એસેટ ઈન્ડિયા વિશે: એસેટ ઈશ્ડિયા ભારતમાં

$

"

રીઅલ એસ્ટેટ સેટટર ઈડવેસ્ટમેડટમાં જવજશષ્ટતા ધરાવતી વૈજિક કંપની છે, િેના ગ્રાિકો યુક,ે ઈશ્ડિયા, કેડયા, ટાડઝાજનયા, સ્પેન, યુએસએ, કેનિે ા, ઓસ્િેજલયા, જિબ્રાલ્ટર અને કુવત ૈ માં ભારતીય મૂળની વ્યજિઓ (pio)માં છે અને તેની પિોંચ ટુક ં સમયમાં દુબઈ, જસંગાપોર અને િોંગકોંગમાં જવસ્તરવાની છે. કંપની પાસે જનષ્ણાત રીઅલ એસ્ટેટ પોટટફોજલયો મેનિ ે સચ અને ફાઈનાડસ પ્રોફેશનલ્સની ટીમ છે. ટીમના સભ્યો રીઅલ એસ્ટેટ જનષ્ણાતો છે અને ભારત અને યુકમે ાં રીઅલ એસ્ટેટ ઉદ્યોગમાં દાયકાઓના અનુભવી છે. ઈડવેસ્ટરલક્ષી કંપની એસેટ ઈશ્ડિયા સમગ્ર ભારતમાં પુનઃવેચાણો, રેડટલ્સ, પ્રોપટટી મેનિ ે મેડટ, ફાઈનાડસ અને ફોરેન એટસચેડિ સુજવધાઓ િેવી પ્રોપટટી ઈડવેસ્ટમેડટ િરૂજરયાતો એક િ સ્થળે પૂરી પાિે છે. િધુ માવિતી માટે ફોન નંબર 020 7100 2201 ને કોલ કરિા વિનંતી છે.

"

###

!


વ્યાપાર

Gujarat Samachar - Saturday 19th May 2012

23

AIના પાઇલટ્સનું આંદોલન યથાવતઃ અનેક ફ્લાઇટ્સ રદ મુંબઇઃ એર ઇન્ડિયા(AI)ના પાઇલટ્સે ગત સપ્તાહે શરૂ કરેલી હિતાળ બીજા સપ્તાહે પણ યથાવત રહી છે. હિતાળને કારણે રાષ્ટ્રીય એરલાઇડસને અનેક ઇડટરનેશનલ ફ્લાઇટ્સ રદ કરવાની ફરજ પિી છે જેના કારણે સેંકિો યાત્રીઓને પરેશાનીનો સામનો કરવો પડ્યો છે. કંપનીએ ૧૫ મે સુધીનું ફ્લાઇટ બુકીંગ પણ બંધ કયુું હતું. એર ઇન્ડિયાના સૂત્રોએ જણાવ્યું કે પાઇલટ્સ કામ પર

પરત ફરવા તૈયાર નથી. જેથી અમારે દદલ્હી અને મુંબઇથી રવાના થતી ૧૪ ઇડટરનેશનલ ફ્લાઇટ્સ રદ કરવી પિી હતી. પાઇલટ્સે નાગદરક ઉડ્ડયન િધાન અદજત દસંહની હિતાળ સમાપ્ત કરીને ચચાા કરવાની અપીલ પણ ફગાવી દીધી છે. તેમણે કબૂલ્યું છે કે એરઈન્ડિયા અને ઈન્ડિયન એરલાઈડસના મજારની િદિયામાં ક્યાંક ‘ગંભીર ખામી’ રહી છે. તેનાથી ઇચ્છીત પદરણામ મળ્યું નથી.

સંટિપ્ત સમાચાર • મૂડીઝે LIC તથા ત્રણ ખાનગી બેન્િોનું રેટિંગ ઘિાડયુંઃ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરની રેટિંગ એજસસી મૂડીઝે ભારતની શાખને લઈને વધતી જતી ટિંતાનાં કારણે દેશની ત્રણ મુખ્ય ખાનગી બેસકો ICICI બેસક, HDFC બેસક અને એક્સસસ બેસકનું સ્િેસડએલોન ક્રેટડિ રેટિંગ ઘિાડ્યું છે, આની સાથે સરકારી બોસડમાં ઊંિાં રોકાણને લીધે ભારતીય જીવન વીમા ટનગમ (એલઆઇસી)નું રેટિંગ પણ ઘિાડવામાં આવ્યું છે. મૂડીઝે ત્રણેય બેસકોના સ્િેસડએલોન બેસક ફાઇનાક્સસયલ સ્ટ્રેસથ રેટિંગ (બીએફએસઆર)ને 'સી-થી ઘિાડીને 'ડી+ કયુું છે. બેસકોનાં હાઇટિડ રેટિંગને પણ બીએએથ્રીથી ઘિાડી બીએએિુ કયુું છે. ક્રેટડિ રેટિંગનું આ સૌથી નીિું સ્તર છે અને ભારતની લાંબાગાળાની શાખને પણ મૂડીઝે આ જ રેટિંગ આપ્યું છે.

ફ્લાઇટ્સ રદ થવાથી સેંકિો િવાસીઓને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પિે છે. તેમણે એવો આક્ષેપ કયોા છે કે ફ્લાઇટ્સ રદ થયા બાદ પણ એરલાઇડસ દ્વારા તેમની બુક કરાવેલી દટકીટોનું વળતર પણ પરત કરવામાં નથી આવ્યું. એરલાઈડસ મેનેજમેડટ ૭૧ અત્યાર સુધીમાં પાઈલટ્સને સસ્પેડિ કરી ચૂકી છે. એરલાઈડસ રેગ્યુલેટર િીજીસીએએ ૧૧ પાઈલટ્સને કારણદશાક નોદટસ પાઠવી છે. અગાઉ તેણે ૧૧ પાઈલટ્સના

• ઔદ્યોટગિ ઉત્પાદન દર ઘિીને ૩.૫ િિાઃ માિચ મટહનાના અંતે ઔદ્યોટગક ઉત્પાદન ઘિીને ૩.૫ િકા જેિલું જ રહ્યું હતુ.ં જે રોકાણોમાં ઉણપોનું સીધું પ્રટતટબંબ પાડે છે. છેલ્લા પાંિ મટહનામાં ઔદ્યોટગક ઉત્પાદનમાં દરમાં નોંધાયેલો આ સૌથી નીિો આંક છે. આથી ભારત સરકારે જણાવ્યું હતું કે તેઓ આ સંબધ ં ે હસ્તક્ષેપ કરશે જ. જ્યારે ભારતીય ઉદ્યોગોમાં વ્યાજદરમાં ઘિાડો કરવાની માગણી થઇ છે. • ઉનાળુ મગફળીનું ઉત્પાદન ૪.૫૯ લાખ િન થશે: રાજકોિ ખાતે તાજેતરમાં IOPEPC (ઈક્સડયન ઓઈલ સીડ્ઝ એસડ પ્રોડ્યુસ એક્ષ્પોિટ પ્રમોશન કાઉક્સસલ)ના િેરમેન રાજેશભાઈ ભેડાની હાજરીમાં મળેલી બેઠકમાં રાજ્યમાં ઉનાળુ મગફળીમાં ૪.૫૯ લાખ િન અને તલમાં ૫૫ હજાર િનનું ઉત્પાદન થવાનો અંદાજ મૂકાયો હતો. જેમાં રાજ્યમાં િાલુ વષષે ઉનાળુ મગફળીનું ઉત્પાદન ગત વષચ કરતા ૧, ૬૫ લાખ િન વધી ૪.૫૯ લાખ િન થવાનો અંદાજ મૂકાયો હતો.

ફ્લાઈટ લાઈસડસ રદ કરવાની ભલામણ કરી હતી. ઈન્ડિયન પાઈલટ્સ ગીલ્િ (આઈપીજી)ના નેતૃત્વમાં ૨૦૦થી વધુ પાઈલટ્સ ૮ મેથી હિતાળ પર છે. પાઈલટ્સની માગણી છે કે બોઈંગ-૭૮૭ ડ્રીમલાઈનર દવમાનના ઉડ્ડયન માટે માત્ર આઈપીજીના પાઈલટ્સને જ તાલીમ આપવામાં આવે. જ્યારે મેનેજમેડટ એર ઈન્ડિયા અને ઈન્ડિયન એરલાઈડસના પાઈલટ્સને સમાન તાલીમ આપવા ઇચ્છે છે.

ગુજરાત સમાચાર સૌથી વધુ કિફાયતી, સૌથી વધુ વાંચન

ડોલર સામે રૂપપયો નવા તપિયે મુંબઈઃ એદિલ માસમાં ફુગાવો ૧૦.૪૯ ટકા વધ્યો હોવાના સમાચારો પાછળ રૂદપયો, શેરબજારો, સોના-ચાંદી સદહતના બજારોમાં મંદીનું વાવાઝોિું ફૂંકાયું હતું. સોમવારે ફોરેક્સ માકકેટમાં િોલર સામે રૂદપયો વધુ ૩૩ પૈસા તૂટી પ૩.૯૬ની નવી નીચી સપાટીએ પહોંચી ગયો હતો. તે પૂવવે પ૩.૯૮નું તદળયું દેખાિયું હતું. તેના કારણે નજીકના ભદવષ્યમાં પેટ્રોલ-િીઝલના ભાવો વધવાની તેમ જ ભારતની વ્યાપાર ખાદ્ય વધવા સાથે દવદેશી હૂંદિયામણ તદળયે જવાની દહેશત સેવાઇ રહી છે.

(3' 3'$ &1 "$ .% '1( 3')( !+$22(-&2 .% '1( ++ !' "' 17 )( 2$,(- 1 %.1 (2'- 52 (2 !$(-& .1& -(2$# (- .-#.++ !'*4+ "' 17 '1( -(14##'+ +)( '.# 72'1( ,5 - 41 3 6(++ !$ ".-#4"3(-& .1*2'./ .(2'- 5(2, (- .-#.- $ 6(++ !$ &(5(-& - 43'$-3(" -# +4"(# (-2(&'3 (-3. 3'$ 5 1(.42 3$-$32 .% 42'3(, 1& -# /1.5(#$ (-5 +4 !+$ 5 "' -,143 (- %.1, .% #(2".412$2 .*$7 3./("2 .% .41 , 1& 9 42'3(, 1&:

/8 7 I = /8 "* 7 7 BI 7 #8"7B %7 = "?, ""7 G"#= 7A G %A"7 9A @ "7 7A + 9A = "* :! 7 B /8 G 5) 7 I &@ 7/8 7 " %9 A 7A E"?, ""7 F G"#= 7 B#7!7F 7A 7 =#= = G < = % ! 7$7 7A 9G4 7 B 7 G"G" G%27A @ = ; #= = 7 7 B E 948 7 BF 7 ;* "7 " 7H 9' 917 8 7" #= DCC 8 " 9 "$B &= 7 /8 "* 7 7 BI 948 7 B < 7 @ 7 B 8 #6 8& 8 = = 9A ; &0" = = ( 7 = = 8 %9%A 7 7 8 8 "8 7 B#7!7 9A @ "7 @ 9' &= 9 7% 8 = 9 > 7A "% 7 9"7 "?, "@ = &@!7 . 7 7A 6 "7 @ = 7 I" 7A = = 948 7 B G"#= " 9 % "7 @ 7 % 7 "7 @ = "?3 "@ = "* :! %7 = !8 # > ="9A - ! > %A @ @ 7 "7 8 ; 6 = A

" # ! %0:/ $,.,:(80(5

,(39

,3.0;4 633(5+ $!62 3( 4'423 +;3: @ 3( 4,6 23 4,6 3( 4' +;3: @ /03+ @ (809 $!62 .$ 4.% !=099 (5+ (809 3( 4,6 :(3> $!62 3( 4,6 !=0:?,83(5+ $!62 3( 4,6 23 4,6 ,3.0;4 3680(+, 0%#)!, !62 3( !6 (568(40* !=0:?,83(5+ 4,6 23 4,6 !=099 :(3> 23 4,6 !*6:3(5+ $!62 .$ 4.% 1$ 4, 3( 4' 3( %03 +;3: @ 8,3(5+ $!62 1$ 4,6 +;3: @

&! %0:/ $,.,:(80(5

,(39

(8 (9: =0:/ 65.265. 3( 4, 3( %03 3( /5 @ (8 (9: .$ 4,6 3( %03 3( /5 $4,3 @ !803(52( ,8(3( 3( /5%-"%1 $4,3 @ 3( 4.% 3( %03%-"%1 47,80(3 ;990( ./ ).3%1.!, 3( #3/"%1 1/- +;3: @ 3( /5%-"%1 $!62 +;3: @ ;9:8(30( ,=',(3(5+ (5+ /05( !7,*0(3 5)2)3).' %)*).' )!. (!.'(!) %(%.7(%. /.' /.' !##!4 3( 4.% 23 4,6 3( 4'423 23 %03%-"%1 3( #3/"%1 3( /5%-"%1 +;3: @ 47,80(3 0:0,9 6- 686**6 $!62 .)'(32 !##/-/$!3)/. 5)2)3).' '!$)1 !&) !2!",!.#! !"!3 %+.%2 %7 !.$ !11!+%#( 3( 4.% 3( 4,6 3( 4' 3( %03 +;3: @ >78;9 $!62 3( 4,6 3( 4'423 3( %03 +;3: @ ";82,> $!62 3( 4.% 3( 4,6 1$ 4,6 1$ %03 +;3: @ $0,:5(4 (4)6+0( $!62 1$ 4,6 3( %03 1/- @ @ !7,*0(3 & " !803(52( =0:/ (3+0<,9 $!62 3( #3/"%1 +;3: @ 8,(:,8 ;51() 3( %03%-"%1 +;3: @ "/(03(5+ !7,*0(3 (5.262 (::(>( $!62 ;3.(80( $!62 4.%

4(03 05-6

)()(/630+(>9 *64 === )()(/630+(>9 *64

3

%1.!$%33%2 #(//, ,)&3/. /!$ %.3/. 3( !7 4.$!7 &1/3/ 0-

%,#/-% !.$

!.',!#(!1!. %.%&)32 /& 42(3)-!1')7! ,)&% 5!)2(.!5 ). 3(% 23 #%.3417 /6 3/ 3!#+,% !),41% %01%22)/. !.$ /.%,).%22 !2 ! !)2(.!5 (1) !,,!"( #(!17!*) !.$ )2 /#)!, 2%15)#% (7 !.$ /6 3/ (!+41*) /6 #!. 6% ).#4,#!3% 3(% /5% &/1 /$ ). 3/$!7 2 #(),$1%. (!3 )2 3(% $)&&%1%.#% "%36%%. /1$ 1)2(.! !.$ (1) !3(*) (% /6%1&4, //, (1) !,,!"( #(!17!*) &/,,/6%$ "7 2(1!7 )13!.

2 (2 3'$ "423., (- ++ 2$,(- 12 ".-%$1$-"$2 (2'- 52 6(++ -$$# 3. 1$&(23$1 3'$,2$+5$2 %.1 33$-#(-& 3'$ 6.1*2'./ %$$ .% 8 6.4+# -$$# 3. !$ / (# %.1 3'$ 1$&(231 3(.$ 6.4+# +(*$ 7.4 3. 3 *$ "3(5$ / 13 (- 3'(2 6.1*2'./ -# %.1 3'$ 2$22(.- 6$ 6.4+# +(*$ 7.4 3. /1.5(#$ -7 04$23(.-2 7.4 , 7 ' 5$ 1$+ 3$# 3. 3'$ !.5$ 24!)$"32 &#(2' ' 5(-!' (

(*4-)!' (


24

સદાબહાર સ્વાસ્થ્ય

વિશ્વભરમાં હૃદય સંબવં િત રોગના દદદીઓની સંખ્યા વદનપ્રવતવદન િિી રહી છે. સતત તનાિ, ભાગદોડભરી વિંદગી અને હાઈ બ્લડપ્રેશર તથા ડાયાવબટીસ િેિી બીમારી સવહતના અનેક કારણો આ દદદના મૂળમાં છે. રક્તિાવહનીઓ સાંકડી થિાથી કે એમાં બ્લોકેિ થિાથી હૃદયને લોહી પમ્પ કરિા માટે િિુ િોર કરિું પડે છે. પવરણામે છાતીમાં ડાબી બાિુમાં ઝીણો દુખાિો થિાનું કે ભારે શ્રમ કરતી િખતે હાંફ ચડિા િેિા સામાજય લાગતાં લિણો િોિા મળે છે. રક્તિાવહનીઓમાં જ્યારે ૨૫, ૪૫ કે ૭૦ ટકા િેટલું બ્લોકેિ હોય ત્યારે ડોક્ટર એન્જિયોપ્લાસ્ટી કરીને એ રક્તિાવહની ખોલિા માટે સ્ટેજટ કે બલૂન બેસાડે છે, પરંતુ જ્યારે રક્તિાવહનીમાં બે કરતાં િિુ બ્લોકેિ હોય કે ૮૫ ટકાથી િિુ બ્લોકેિ હોય ત્યારે હાટટ સિદન બાયબાસ સિદરી કરિાની સલાહ આપે છે. તમારા પવરચીતોમાં નિર ફેરિશો તો કમસે કમ ચારપાંચ િણે બાયપાસ સિદરી કયાદના કકસ્સા િોિા મળશે. િોકે આ સિદરી ખૂબ િ વિટીકલ ગણાય છે. એમાં શું થાય છે અને કેિી રીતે એ વિશે થોડુકં જાણીએ. • બાયપાસ સજજરી શું છે? બાયપાસ સિદરીને તબીબી ભાષામાં કોરોનરી આટટરી બાયપાસ ગ્રાફ્ટ એટલે કે સીએબીજી કહે છે. મોટા ભાગે એક સળંગ િમની આખી બ્લોક હોય એિું બનતું નથી. અિરોિ પછીની નળી મોટા ભાગે ખુલ્લી િ હોય છે.

I%@&@ +@%(@% #G B V B V +@K V V .( V @

બ્લોકેિ જ્યારે બે-ચાર િમનીઓમાં અને ખાસ કરીને િો એ મુખ્ય િમનીઓને અસર કરતાં હોય ત્યારે હાટટ સ્પેવશયાવલસ્ટ બાયપાસ સિદરી કરિાની સલાહ આપે છે. આ શસ્ત્રવિયામાં બ્લોકેિને બાયપાસ કરીને લોહી આગળ િપાિિા નિી િમનીઓનો રસ્તો બનાિિામાં આિે છે. • ગ્રાફ્ટ કેવી રીતે લેવાય? શરીરના અજય ભાગોમાંથી એટલે કે હાથ, પગ કે છાતીમાંથી િમની કે નસો કાઢિામાં આિે છે. આ િગ્યાએથી િમની કાઢી નાખિાથી કોઈ નુકસાન નથી થતુ.ં સામાજય રીતે બાયપાસ માટે પગમાંથી, અથિા તો હાથની રેવડયસ િમની કે છાતીમાંથી ડાબી કે િમણી ઇજટનદલ મેમરી િમની લેિામાં આિે છે. િોકે પેશજટના શરીરની કયા ભાગની િમનીઓ સ્િસ્થ અને સંપણ ૂ પદ ણે કાયદરત છે એ

તપાસીને ડોક્ટર ક્યાંથી િમની લેિી એ નક્કી કરે છે. હૃદયની સપાટી પર આ રક્તિાવહનીઓને હૃદયની િમનીના અિરોિને બાયપાસ કરીને ઉપરના ભાગ સાથે િોડી દેિામાં આિે છે અને એ પછી લોહી બ્લોકેિિાળી િમનીને બદલે નિા માગદમાંથી િહેિા લાગે છે. જ્યારે આ પ્રવિયા કરિામાં આિી રહી હોય ત્યારે બે પ્રકારે સિદરી આગળ િિી શકે છે. એકમાં હાટટ-લંગ પમ્પ િાપરિામાં આિે છે ને બીજામાં એ પમ્પ વિના િ હૃદય િબકતું હોય ત્યારે િ સિદરી કરિામાં આિે છે. • પમ્પ બાયપાસ એટલે શુ?ં હાટટ-લંગ પમ્પ િાપરિામાં આિે છે ત્યારે હૃદયના િબકારા થોડીક િાર માટે બંિ કરિામાં આિે છે. આને બાયપાસ પમ્પ કહેિામાં આિે છે. િમનીઓનાં િોડાણ કરિાની પ્રોસીિર દરવમયાન હૃદય બંિ કયુું હોય

$C(M +#5 $@ W" # % @W% +(N5@,B !B!B ;W G G @ #E' (GW +K4 FW #@K G W(=@+ @6 G W% @#&>B K #N +@%(@% G #C ! B W%A4 W #@ H E%B @ B B L

J LC @(J @ J CL @(J @)B)B #@ 5G @ @ %J B # @K +B (@

W()G* @ $ ! ! ! ! $ # (/ $ !/ & ! ! / ! ' ) ! ! ! !' $ $ / & ! % ! ! ! ! ! ! ! $ # (/ " & " $ $ !' ! !' $ $ W L)C1 W 3 @ %@#)N +<@, @ T W (+ +(@% @ +@K @ T OO &@ +C B @$ G 46B #@ H &@$ @ W("@ G

,,, "

Gujarat Samachar - Saturday 19th May 2012

)"

V 4 J-+N / %B V @$@!B B+ V 4:J V B9G)

W()G* 9@%KW"

V +@ +@ W + V 7@N W + V 0& 9G)% V 2,B &G)

V W 8@ V4 ' E @ #G 4(B @ V @(

% #$@NW

! !

' +#

* %"$ !%

લંડનઃ ચામડીને ભેદીને ઈન્જેક્શનની સોય શરીરમાં પ્રવેશે તે કોઇને ગમતું નથી. આથી જ વવજ્ઞાનીઓ આ સમસ્યા અંગે લાંબા સમયથી સંશોધન કરતા હતા. હવે વિટનના સમરસેટ મોમ ખાતે રહેતા એક યુવા સંશોધક ઓલીવર બ્લેકવેલે આ સમસ્યાનો ઉકેલ શોધ્યાનો દાવો કયોો છે. તેમણે શોધેલી ઈન્જેક્શનની વસરીંજ સામાન્ય વસરીંજ જેવી જ છે. તેમાં સોય પણ છે પણ સાથોસાથ એક બીજી પણ સોય છે જે આ વસરીંજને અલગ પાડે છે. આ નાનકડી સોય પ્રથમ ઈન્જેક્શન આપવાના સ્થળે લોક એનેસ્થેવશયા આપીને તે જગ્યાને બહેરી કરી નાંખે છે. તેના કારણે ઈન્જેક્શનની મુખ્ય સોય શરીરમાં દાખલ થવાની કોઈ પીડા નથી. આમ જોકે ઈન્જેક્શનની એક સોયથી ડરતા દદદી માટે તૈયાર થયેલા ઈન્જેક્શનમાં દદદીને બે સોયનો સામનો કરવો પડશે પણ તેનાથી તેમને પીડા વેઠવી પડશે નહીં. કેમ કે બીજી સોય તેમના શરીરમાં પ્રવેશે તે પહેલાં તો તેમના શરીરનો તે ભાગ બહેરો બની ચૂક્યો હોય છે. વળી પ્રથમ સોયની દદદીને એટલી જ અસર થાય છે જેટલી હથેળીમાં માખી બેસવાથી થાય છે. ઓલીવર બ્લેકવેલના મતે તેમના સંશોધનની સારવાર ક્ષેત્રે કાયોરત હજારો લોકોને મદદ મળશે.

ખાસ નોંધ ‘સદાબિાર સ્િાસ્થ્ય’ વિભાગમાં અપાયેલી કોઇ પણ માવિતી કે ઉપચારનો અમલ કરતાં પૂિવે આપના શરીરની તાસીર ધ્યાનમાં રાખિા અને તબીબી વનષ્ણાંતનું માગદદશદન મેળિિું વિતાિિ છે. - તંત્રી

"' & "&

'+()

)" ,,, "

વિટનના સંશોધકે વિકસાવ્યું દદદરવિત ઈન્જેક્શન

+#$ #@ H

D& !J B #+@ W( ,!N& 4 B# !@ ",- ** QS OO # " D& !J B #+@ ",* ** QO OO # (/ B J #+@ "+* ** PS OO & 0 # )%B% + @ G JW&W) ".* ** RS OO $ #@K @% #+@ !C %@(J G ,!N& # " + I B$& # %@(J )% J &@ C G J % W+#B +#$ #@ H G ! ! +&@, U OO B G C?*

ત્યારે બહારથી લગાડિામાં આિેલા હાટટ-લંગ પમ્પ િડે શરીરમાં લોહીનું ભ્રમણ ચાલે છે. એ થોડીક વમવનટો દરવમયાન સિદન કુશળતાપૂિકદ ગ્રાફ્ટને હૃદયની િમનીઓ સાથે િોડી દે છે. િોકે આ પ્રકારે કરિામાં આિેલી સિદરી પછી વરક્વરી થોડીક િીમી થાય છે. મશીન પર શરીર ચલાિિાથી શરીરમાં કેટલીક આડઅસરો પણ થઈ શકે છે. • પમ્પ વવના બાયપાસ શું છે? આ પદ્ધવત આિુવનક છે. એમાં હાટટ-લંગ પમ્પ િેિા બહારથી લગાડિા પડે તેિા કોઈ મશીનનો ઉપયોગ કરાતો નથી, પરંતુ હૃદય િબકતું હોય ત્યારે િ ગ્રાફ્ટનું િમનીઓ સાથેનું િોડાણ કરિામાં આિે છે. એ માટે સિદન કુશળ અને બાહોશ હોય એ િરૂરી છે. આ ઓપ્શનથી હાટટ-લંગ મશીન ગેરફાયદા ટાળી શકાય છે. એટલું િ નહીં, બાયપાસ સિદરી ઝડપી અને િિુ સુરવિત બને છે. આ પ્રકારે સિદરી કરિામાં આિે ત્યારે બહારથી ઓછું લોહી ચડાિિું પડે છે. • વિવનિલી ઇન્વેવસવ ટેકવનક શું છે? આ ટેવિક આિુવનક તબીબી વિજ્ઞાનની દેન છે. ઓપન હાટટ સિદરીને બદલે ખૂબ િ નાનો કાપો મૂકીને

મશીન દ્વારા પણ કોરોનરી આટદી બાયપાસ સિદરી કરિામાં આિે છે. િોકે એ દરેક બાયપાસ માટેના દરદી માટે કામની નથી. અમુક ચોક્કસ િમનીને બદલિાની હોય ત્યારે િ એ કામ આિે છે. આ પ્રોસેસમાં એજડોસ્કોવપક કે થોરેસ્કોવપક િીવડયો આવસસ્ટેડ સિદરી અથિા તો રોબો આવસસ્ટેડ સિદરી થાય છે. રોબો આવસસ્ટેડ સિદરીમાં ઇજફેક્શનનું વરસ્ક પણ ઓછું હોય, ઓછું બ્લીડીંગ થાય, ઓછી પીડા થાય અને વરકિરી ટાઈમ પણ ઓછો લાગે. • બાયપાસ સજજરીના ફાયદા? ઓપન બાયપાસ સિદરી કરતાં ત્રણથી પાંચ કલાક લાગે. એ પછી લગભગ એક સપ્તાહ સુિી હાટટનું યોગ્ય મોવનટવરંગ કરિું િરૂરી છે. સંપણ ૂ દ વરકિરી થતાં એકથી દોઢ મવહનો થાય. સિદરી પછી પણ વનયવમત હાટટ ચેક-અપ અને લાઇફસ્ટાઇલમાં પવરિતદનની કાળજી રાખિી િરૂરી છે. આ સિદરીને કારણે દિાઓની િરૂવરયાત ઘટે છે, લોહનો પ્રિાહ સુિરે છે, છાતીમાં દુખાિો અને ગભરામણ દૂર થાય છે. િો એ યોગ્ય સમયે ન કરી લેિામાં આિે તો િમનીઓમાં થયેલું બ્લોકેિ જીિલેણ બની શકે છે. પરંતુ બાયપાસ સિદરીનો વનણદય કરતાં પૂિવે બેત્રણ વનષ્ણાત સિદનોના અવભપ્રાય મેળિી લેિા વહતાિહ છે.

"' )*'&

'

((',

"

$ ) -

'* "(

$


મહિલા-સૌંદયય

Gujarat Samachar - Saturday 19th May 2012

સ્કકન પર પણ ઉઝરિા ન પિી જાય. ત્યાર બાદ ક્યુદટકલ ક્રીમને લૂછી કાઢો અને ક્યુદટકલ પુશરથી ક્યુદટકલ્સને પાછળ ધકેલી દો. કક્રદબંગ થઈ ગયા પછી તમારા પગને ક્લીન કરો અને મોઇકચરાઇઝ કરો. મોઇકચરાઇઝરથી ત્વચા સોફ્ટ બનશે, હાઇડ્રેટ થશે અને પગમાં ઠંિી દરદમયાન જે ચીરા પિે છે એની સામે પ્રોટેક્શન મળશે. થોિું મોઇકચરાઇઝર લઈને મસાજ કરો. રેગ્યુલર ફૂટ-મસાજ કરતા રહેવાથી બ્લિ-સક્યુલલેશન ઇમ્પ્રૂવ થાય છે તેમ જ પગના સ્નાયુઓ હળવા

તમે જેટલી કેર ચહેરાની કરો છો તેટલી જ કેર પગની પણ કરો તે જરૂરી છે. મોટા ભાગની કત્રીઓને દર ૧૫ દદવસે પાલલર કે કપામાં જઈને પેદિક્યોર કરાવવાની ફુરસદ નથી મળતી એટલે રજાના દદવસે પોતાની માટે જો એકાદ કલાકનો સમય મળે તો આ કટેપ બાય કટેપ હોમ પેદિક્યોર જરૂર કરો. બસ આ માટે થોિીક ચીજવકતુઓ હાથવગી હોવી જરૂરી છે. જેમ કે, નેઇલ-કટર, કોટન બોલ, નેઇલ-પોદલશ દરમૂવર, ક્યુદટકલ ક્રીમ, નેઇલ-ફાઇલર, લૂફા, સારું કક્રબ અને મોઇકચરાઇઝર. હવે ઇઝી પેદિક્યોર કઇ રીતે થઇ શકે તે જાણો. સૌથી પહેલાં તો તમારે તમારા નખને શેપ આપવાના છે તેમ જ ટ્રીમ કરવાના છે. નેઇલપોદલશ દરમૂવરથી તમારી જૂની નેઇલ-પોદલશ કાઢી નાખો, જેથી નખ બરાબર ટ્રીમ કરી શકાય. ધ્યાન રાખો કે નખ આગળથી સીધા જ કાપો અને કોનલરથી વધુ ન કાપવા, કારણ કે એમ કરવાથી ઇનગ્રોન નખ વધે છે જે ખૂબ જ

25

થાય છે. હવે તમારા પગના નખ સજાવટ કરવા માટે તૈયાર છે. તમારી ચોઇસના કલરથી એને સજાવો. હંમેશાં સૌથી પહેલા બેઝ કોટ લગાવો. એ પૂરી રીતે સુકાય એની રાહ જુઓ અને ત્યાર બાદ નેઇલ-પોદલશ લગાવો. નેઇલ-પોદલશનો બીજો કોટ લગાવવો હોય તો એક કોટ સુકાયા બાદ જ બીજો કોટ લગાવવો. આમ કરવાથી નેઇલ-પોદલશ લાંબો સમય સુધી ટકશે. પગને વધુ સજાવવા માટે સુંદર એન્કલેટ કે ટો-દરંગ પણ પહેરી શકાય.

કરો. હવે એક પેનમાં ઘી ગરમ સામગ્રીઃ ૬-૮ બાફેલાં બટાટાં કરીને એમાં બટાટાંની સ્લાઇસ • એક કપ બાફેલા ચણા • એક બારીક સમારેલો કાંદો • બે નાખીને બન્ને તરફ બ્રાઉન થાય બારીક સમારેલાં લીલાં મરચાં ત્યાં સુધી શેકીને અલગ રાખો. • બે ચમચી આમલીની મીઠી હવે એક બાઉલમાં બટાટાંની ચટણી • બે ચમચી કોથમીરની સ્લાઇસ, ચણા, કાંદા અને તીખી ચટણી • અડધી ચમચી આલુ-કાબુલી ચાટ સમારેલાં લીલાં મરચાં મમક્સ ), "#( , #22 ).(- કરો. + એમાં છોલે મસાલો, લાલ છોલે મસાલા પાઉડર "• -અડધી ચમચી લાલ મરચું • અડધી ચમચી શેકલ ે ાં મરચુ,ં જીરા-પાઉડર, ચાટ મસાલો, મીઠું અને જીરાનો પાઉડર • અડધી ચમચી ચાટ મસાલો મરી નાખીને હળવે3 હાથે મમક્સ કરો. હવે એમાં • બે ચમચા સમારેલી કોથમીર • એક ચમચો આમલીની ચટણી અને કોથમીરની ચટણી ઘી • મીઠું અને મરી સ્વાદ પ્રમાણે ઉમેરી હલાવો. છેલ્લે એમાં કોથમીર ભભરાવી રીતઃ સૌપ્રથમ બાફેલાં બટાટાંની જાડી સ્લાઇસ પીરસો.

દુખાવો પણ આપે છે. નખને મનગમતો શેપ આપવા માટે નેઇલ-ફાઇલરનો ઉપયોગ કરો. આ પછી, એક ટબમાં હૂંફાળું પાણી લઈને તમારા પગને સરસ ફૂટ-બાથ આપો. ટબમાં પગના એન્કલ કવર થાય એટલું પાણી લેવું. પાણીમાં થોિું બાથ સોલ્ટ કે દલદિિ સોપ નાખવો. પગના તદળયાને થોિોક મસાજ આપવા માટે પાણીમાં નાના ગોળ પથ્થર પણ નાખી શકાય. આ પાણીમાં થોિી સુગંધ માટે મનગમતું ઇશેન્શલ ઓઇલ નાખી શકાય. આનાથી દરફ્રેદશંગ ફીદલંગ પણ મળશે. પગને આ પાણીમાં ૧૫-૨૦ દમદનટ સુધી બોળી રાખવા. ત્યાર બાદ ટોવેલથી કોરા કરો. હવે નેક્કટ કટેપ છે એક્સફોદલએદટંગ. એક વાર ફૂટ-બાથ થઈ જાય એટલે પગને કોરા કરો અને દરેક નખ પર ક્યુદટકલ ક્રીમ ઘસો અને થોિી વાર રહેવા દો. ત્યાર બાદ પગ પર કક્રબ લગાવીને મૃત ત્વચા કાઢી નાખો. હાથ થોિોક હળવો રાખવો. ક્યાંક મૃત ત્વચા સાથે બીજી

* # &#,#(! #( .$ + -# .($ # )) , ,.**&1 *.+ / ! - +# ( )) )(&1 .&& 0 #(! - +#(! , +/# (! ! ' (*-#)( #+-" 1 * +-1 ((#/ +, +1 #/ )' 1 " - ), "#( , #22 ).(- + ) %- #& +-# , )+*)+ - ( 0 #(! .( -#)( ,* # &#,-, .( + &, * # & #, ).(- (# )+' 0 #-#(! ,- 3 / #& &

)(-

-

'& ," )(#

$12 ,/3$2(,& **1 %-0 $##(,&1 $"$.2(-,1 (4(* $0$+-,($1 5'(!(2(-,1 -,%$0$,"$1 -"( * -0.-0 2$ 4$,21

%>,>0 91 <> (08?0 48 )07-60C D 748?>0= A,65482 /4=>,8.0 1<97 )07-60C #,<5 %>,>498 4 >0.3 ,8;?0>482 ,66= 19< )0//482 ,8/ $0.0:>498= <00 .,< :,<5 19< .,<= +9?< 9A8 .,>0<0<= ,<0 A06.970/ <00 =0>?: 91 .3,4<= ,8/ >,-60= :<9@4/0/ ?66C ,4< .98/4>498 ,66= <4/0 <997 .3,82482 <997 1,.464>40= 4@46 ,<<4,20 4.08.0 %:0.4,6 ,119</,-60 <,>0= 19< A005/,C= 0@08>= =?.3 ,= 19< 3,8/69 ,>64 (4/34 ,308/4 8423> ,8/ ,<-, 4<>3/,C #,<>40= 884@0<=,<C #,<>40= #<4@,>0 ?=4.,6 #,<>C ,>3, ,8/ ,@,8 9< ,8C 9>30< >C:0 91 :,<>40= ?=480== 00>482 .977?84>C 9<2,84=,>498= 00>482 .,8 -0 ,<<,820/ A4>3 =:0.4,6 :<4.0= /?<482 A005/,C=

";( 8 6 E + <# 8 6, GF L L 6 ; 6"; /8 $26"8# 6 8 6 $;& 3 8 $9L" 6 ? $" ? ; 2 - 6 8 < ? ?N 8 $1 ; KIF 8 " 9 6 @L, ? ;$8 # = "8 L$ A ;& ;& "8 < 6 L +$6 ; " < "6 * 6 8 6" 6 $;& 6 4; ;& "; A %? 6@ M L $;'# ; 6@) ? 6 8 $ 6 %C 8 6 B $6@N 6 6 L"L ;"6 6@ L -$@ ? 6 "6 6 < 2 - 6 9@ + ! GIF 8 GJF 6 6 < .8 6 6 E 66 $@ ? = $D 9@ ? 6 8 # ? ? 4; ;& "; A %? :) 8 & 8#& " & 6 ; > 6 "6 6 < ;7& 5 ? 8 * "+ 6 L$L" ; ; 6 < 6 $&$ 6"; ; 8 ;$ L A "6 $6 6L $@+ 6 ? 8 L A 6 < HI 8 6@ 8 GFF * L0 ? ;$8 # = "8 L A 5 ? 8 * "+ 6 ; "$&+ ( !'

)&

-,2 "2 ,B

( !'

)

+# $

% *

#

$*

$+ (* 1 *$1 1 22 4(1 "- 3) %%("$ '-301 0$ 98 D %?8 ,7 >9 :7 (40A482 .,8 -0 ,<<,820/ 19< 9?> 91 9114.0 39?<= ,8/ A00508/= -C :<49< ,::948>708>=


26

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 19th May 2012

૨૩૮ ૧

૧. ભેદ, રહવય ૨. કપાળ ૩. પંજાબની રબયાસ નદીનું પ્રાચીન નામ ૫. પ્રેમ, મહોબ્બત (અંગ્રેર્) ૬. ગુફા, બખોલ ૭. પશુના વાંસા પરનો ઢેકો ૯. કારળયો, ગાય ૧૦. કેરીને બાફીને બનાવાતી વાનગી ૧૧. છૂપી રીતે અપાતી અઘરટત રકમ ૧૨. જંગલ, વગડો ૧૩. શ્રૃંગારરક ચેિા, લટકા ૧૫. મનોરંજક ૧૭. ચાલાક, હોંરશયાર ૧૮. પગાર, સેલેરી ૧૯. સરોવર કે નદીમાંથી આવતી કાંસ ૨૦. વેરો, મહેસૂલ, જકાત ૨૧. કાપીને મારી નાખવું તે ૨૩. આનંદ, લહેર

૬ ૭

૧૦

૧૧ ૧૨

૧૬

૧૩

૧૪

૧૫

૧૭ ૧૮

૨૦

૧૯

૨૧

૨૨

૨૩

૨૪

૨૫

૨૬

૧. હાલમાં ટેવટ રિકેટમાંથી રનવૃરત લેનાર ભારતીય ખેલાડી ૨. તલવાર કે અન્ય શવત્રોથી રક્ષણ આપે તે ૭. આખલો, સાંઢ ૮. શરીરને લગતું ૧૦. અડચણ, પ્રરતબંધ ૧૨. વેણ, કથન, કોલ ૧૪. પત્રકારોનું મુખ્ય હરથયાર ૧૬. આંખ, દ્રરિ ૧૮. ઉજ્જડ, રનજતન ૨૦. લાકડાં વહેરવાનું ઓજાર ૨૨. કુશળ, સહીસલામત ૨૪. દૌલત, પૈસો ૨૫. છુટ્ટી, પરવાનગી

૬ ૨ ૨ ૪ ૨ ૩ ૩ ૩ ૩ ૪ ૪ ૨ ૨

૨ ૩ ૩ ૨ ૨ ૨ ૩ ૩ ૨ ૨ ૩ ૪ ૩ ૩ ૩ ૨ ૨ ૨

ન ધુ

તો યાત

ભા

તા

કા

રધ

કા

ગ્ય ર

દા

વા

ડી

વવ

કું

લા

સા

ટા ર

યુ

ખી

ખો

+!'(#

;M7? AS?M ( / H:PAS?M 1V7S@7 %8O 8RC< *;M?V L;7 A]?YA IG0 <P *U KM=M ,P/=M3 =M/G4M7 B]=<M2M $7S ^ND9<M;MW ]?]?6 AS?M*O< *M<VY;MW ;55 *=?M;MW %?S .S /S?M *U %&*UD8 8M'EA *UD8 G*Q>;MW %' -S* $8 ;S]1*> -S* $8 ]?,S=S %& *UD8 ' '

\[ F<]J)7M %W+7M ;V]3<M7PW 8M'EA7M )8=S@7 )8=S@7 8M&EA *UD8 $

!%

!$"# % ! & ! %

! #&

)7>M'7 1V7S@7 $7S -S* *U@ 1V7S@7 ;M0T AW8*ZX ### !

"

!

3

૪ ૫

૧ ૭

સુડોકુ-૨૩૭નો ૨ ૭ ૯ ૩ ૪ ૫ ૧ ૮ ૪ ૭ ૬ ૯ ૬ ૫ ૩ ૨ ૧ ૮ ૭ ૬ ૨ ૧ ૩ ૪ ૮ ૪ ૫ ૯ ૨ ૭ ૯ ૩ ૧ ૫ ૮ ૬ ૪ ૧ ૭ ૬ ૯ ૨ ૫ ૯ ૮ ૪ ૭ ૩ ૩ ૨ ૬ ૮ ૫ ૧

નવ ઊભી લાઈન અને નવ આડી લાઈનના આ ચોરસ સમૂહના અમુક ખાનામાં ૧થી ૯ના અંક છે અને બાકી ખાના ખાલી છે. તમારે ખાલી ખાનામાં ૧થી ૯ વચ્ચેનો એવો આંક મૂકવાનો છે કે જે આડી કે ઊભી હરોળમાં લરલિટ ન થતો હોય. એટલું નહીં, ૩x૩ના બોક્સમાં ૧થી ૯ સુધીના આંકડા આવી જાય. આ લિઝનો ઉકેલ આવતા સપ્તાહે.

લંડન ઓલલમ્પિક્સ... ૨૭ જુલાઈએ લંડન આગમન આ સમારોહ સાથે એક સપ્તાહ લાંબી ટોચચ રરલેની શરૂઆત થઇ છે, જે અંતગચત ઓરલમ્પિક મશાલને ગ્રીસનાં મહત્ત્વનાં િાંચ પ્રાચીન સ્થળોએ લઇ જવાશે. આ િછી મશાલ એથેન્સમાં જૂના ઓરલમ્પિક સ્ટેરિયમે િહોંચશે. ૧૭ મેના રોજ રાત્રે યોજાનારા એક સમારોહમાં રિરટશ પ્રરતરનરિ મંિળ મશાલ સ્વીકારશે.

જવાબ ૧ ૬ ૮ ૩ ૨ ૫ ૯ ૭ ૪ ૫ ૮ ૯ ૬ ૩ ૧ ૭ ૪ ૨ ૮ ૫ ૩ ૨ ૧ ૬ ૪ ૯ ૭

ઇસ્ટ લંિનમાં ઓરલમ્પિક સ્ટેરિયમ ખાતે મશાલ ૨૭ જુલાઇએ િહોંચશે તે િૂવવે િહેલાં મશાલ રિટન અને રરિમ્લલક ઓફ આયલવેન્િનો િણ પ્રવાસ કરશે. રિટન િહોંચવા માટે ઓરલમ્પિક મશાલ ૧૨,૮૭૫ કકલોમીટરનો પ્રવાસ કરશે. ત્રીજી જૂનથી સાતમી જૂન દરરમયાન મશાલ નોિચન આયલવેન્િની અને ત્યાર બાદ રરિમ્લલક ઓફ આયલવેન્િની સફરે જશે. નોિચન આયલવેન્િ મશાલના રૂટ િરનો રિટન બહારનો એકમાત્ર દેશ છે.

# " #

$ !

# #

!

1

$3 6 /4 "(1 / 3) " 9"$/" 1 8 $&5 / 0 "/ 0 '/"'4 /# 1 "'3 1 "3 "3 / " / /4 / 2 (1 0 ." 1 "(1$/ $/ 0 ,1*!$+ / '9( &5 /" #%1

'4 7

) (# " , ( " $ & # # &#+( )&# )(#!#( * &(' ' " '( #" #" & ' " " "( )' '( " & ! ! & (# # " ( & )'" & " - ( ! " ) ( ! $ &! " "( &# # $& * #)' ,$ & " ' " '' &- " (& " " + $&#* #& ( &# &# "*# * ' " & ! " '(& ( #" # ( #" " ' ' "" ' $&# '' " #& &' " " +( " & )'(#! & "%) & ' " )&&)1#(! -%#&&- , , +/#, ## #!$)( " ' ' + ( )' # &#'# ( , " #!!)" ( & - $#' ( * - " (* ( (# +#& " ( #& ! - ')$$#&( "( & '( " ( )(#!#( * " )'(&- ' " ' #& $) - /,) /.)').#0 ) /% 1#." )0 ,#(! & .. , /&& * % ! #- /-- )( #( #0# / & ' ,#.- #(#.# & - & ,2 .1 ( 3 %

1 0

૪ ૮

'*

#(

સામાન્ય રીતે લોકો દૂધનો ખાવા-િીવામાં જ ઉિયોગ કરતાં હોય છે, િરંતુ તમને જાણીને આશ્ચયય થશે કે દૂધને ‘િહેરી’ િણ શકાય છે. કઇ રીતે? માન્યામાં નથી આવતું? તો આ તસવીર જૂઓ. તેમાં એક મોડેલે દૂધમાંથી બનાવેલાં વસ્ત્રો િહેયાાં છે. આ અનોખા વસ્ત્રો એક ચીની કલાકાર દ્વાર તૈયાર કરાયા છે.

િાન-૪૦નું ચાલુ

ન્યૂ યોકકઃ ધરતીનો છેડો એટલે ઘર, પરંતુ વતતમાન સમયમાં અમેરરકામાં ધરતી રસાતાળ થાય કે અન્ય કોઈ કુદરતી કે પછી માનવસર્તત આફત ત્રાટકે ત્યારે સંપૂણત રક્ષણ પૂરું પાડતાં મકાનો બનાવવાનો ટ્રેન્ડ શરૂ થયો છે અને તે સફળ પણ થઈ રહ્યો છે. અમેરરકાના કેન્સાસમાં ખુલ્લા મેદાનોની નીચે આવા ‘ડૂમ્સ ડે શેલ્ટર’ (કયામત સમયે રક્ષણ આપતા આશ્રયવથાન) બનાવવાનું બીડું ડેવલપર લેરી હોલે ઝડપ્યું છે. પૃથ્વીની સપાટીથી ૧૭૪ ફૂટ (૫૩ મીટર)ની ઊંડાઈ સુધીમાં બની રહેલાં ‘ડૂમ્સ ડે શેલ્ટર’ સ્વવરમંગ પુલ, મૂવી રથયેટર, મેરડકલ સેન્ટર, વકુલ અને લાઇબ્રેરી સરહતની તમામ સુરવધાઓથી સજ્જ છે. તેની દીવાલો નવ મીટર જાડી છે. મતલબ કે ‘ડૂમ્સડે શેલ્ટર’ પરમાણુ રવવફોટ સામે પણ ઝીંક ઝીલી શકે તેમ હોવાનો દાવો કરાય છે.

૨ ૨

અમેલરકામાં શરૂ થઈ છે ‘ડૂપસડે શેલ્ટર’ની સ્કીમ!

&+, -#*/ 2 , #"-++) $( / -#*/ '. 2 , '1/0-# '//'*% 2 , $ " (%$* 0 %$ *( * " !&%%" &&(%. )' * ( ) $*"/ %& ( * $ ) $* ($ * 0 $ $ $ $ !) -%+" )+ * $/ */& % 0* ! - / ( ) $*"/ ) *) &"+) " &*%& )* * %$) * * * " ) $ ) & ( * $* ($ * )* * %$) %)) " ( %" ) " *% $ "+ %+ " (%%# " * %, %( 1 "" ( $ & )* +) ) ( , (%%#) - * * (%%# $ * $

ગી

સા દ્વા

મુ

થત

રસં

તી

તા. ૧૨-૫-૧૨નો જવાબ પા

,% (

* # % $ ) #$ ' #. # $ # # # # ) $ # % ' / # $ $ # ' #* # ( ' # ' # / ' # $ $ ' ' ) + (

$ ' ' % ) & . !# % . # % # $ $ "

' # ( (


27

Gujarat Samachar - Saturday 19th May 2012

પાન-૧૬નું ચાલુ

જીવંત પંથ... થોડાક દિવસ પછી બીજી મીટીંગ યોજાઇ. આયોજનને ઓપ આપવા માટે. વાચક દમત્રો, કમમયોગ હાઉસમાં સત્કાયમ થતાં જ રહે છે. રમદિકભાઇ, બી.કે. પટેલ, ડો. દપયુષભાઇ પટેલ, રાજુભાઇ પટેલ, પીલુભાઇ અમીન વગેરે આવ્યા અને તેમિે કાયમક્રમ ઘડ્યો. સંપિ ૂ મ િૌર તેમને જ સોંપ્યો. એક લાખ પાઉન્ડના લક્ષ્યાંક સામે ૩.૨૫ પાઉન્ડનું ભંડોળ ૨૧ એદિલે એકત્ર થયુ.ં અપેક્ષા કરતાં પિ ત્રિ ગિુ!ં આપિા મહારાિીને પિ લોકોએ યાિ કયામ. નેત્રરોગથી પીડાતા આપિા આપ્તજનો માટે કંઇક કરી છૂટ્યાનો સંતોષ થયો. ૩૬૦ ભાઇઓ-બહેનોએ રંગીન સાંજ માિી. દસટી પેવદે લયનમાં યોજાયેલા આ કાયમક્રમમાં માદલકો પન્નાબહેન, તેમના પદત વસંતભાઇ લાખાિી અને તેમના સપુત્રે પિ ઉત્સાહભેર સાથ-સહકાર આપીને ઉિારતા િાખવી. એક સરસ આયોજન થયુ.ં ‘ગુજરાત સમાચાર’-‘એદિયન વોઇસ’ની જન્મજયંતીમાં આવા કેટલાય કાયમક્રમો ઉજવાઇ ગયા અને કેટલાય કાયમક્રમો યોજાઇ રહ્યા છે. જે સમાજમાં સંવિે નિીલતા હોય, સૂત્રધારો પાસે દૃદિ, દનષ્ઠા, િદતબદ્ધતા, િામાદિિા હોય તેને િજા ધનિાન અને સમયિાન પિ અઢળક આપે જ. આ તબક્કે એક ખુલાસો કરી િઉં. આ કે આવા અહેવાલો વાંચીને એવી ભાવના કે લાગિી જન્મી હોય કે ‘ગુજરાત સમાચાર’-‘એદિયન વોઇસ’ના દડરેક્ટરો કોઈ મહાન કામ કરે છે કે મોટું િાન આપે છે તો આ દવચાર મનમાંથી કાઢી નાખજો. એબીપીએલ ગ્રૂપ સુપરે ે વાકેફ છે કે ‘ગુજરાત સમાચાર’-‘એદિયન વોઇસ’ ચાર િસકાની સફર પૂરી કરીને આજે જે થથાને પહોંચ્યા છે તેનો યિ દવજ્ઞાપનિાતાઓ, વાદષમક લવાજમી ગ્રાહકો, વાચકો અને દમત્રો-િુભચ્ે છકોના ફાળે

જાય છે. આ તબક્કે મને નરદસંહ મહેતાનો બહુ જાિીતો િોહો યાિ આવે છે... હું કરું હું કરું એ જ અજ્ઞાનતા, શકટનો ભાર જ્યમ શ્વાન તાણે કંપની િાન આપીને સમાજ પર કોઇ ઉપકાર કરતી નથી. અહીં તો રામ કી ચીદડયા, રામ કા ખેત છે. પાંચમી મેના રોજ ‘ગુજરાત સમાચાર’‘એદિયન વોઇસ’ના થથાપના દિને એબીપીએલ ગ્રૂપના એકાઉન્ટમાંથી કમમયોગ ફાઉન્ડેિન ટ્રથટમાં એક લાખ પાઉન્ડ જમા કરાવ્યા છે. વષોમથી અમે અમારી યથાિદિ નાિાં સત્કાયમમાં ફાળવતા રહ્યા છીએ. અમારા પર સમાજનું જે ઋિ છે તેનું વ્યાજ તો ચૂકવવું જ પડે ને? મુદ્દલ તો અમે ચૂકવી જ નહીં િકીએ. પરંતુ અનુિાન દ્વારા સમાજને કંઇક પરત કયામનો િયત્ન તો કરી િકીએ ને? મહેરબાની કરીને એ પિ જાિી લેજો - હું કે મારો પદરવાર કે મારા દડરેક્ટરો કોઇ અથમમાં િાનેશ્વરી નથી. ૨૧ એદિલ, ૨૦૧૨ના અંકમાં એક નવા દવષયનો ઉલ્લેખ કયોમ હતો. તેના દવિે દવગતવાર તો આપને હવે જાિવા મળિે, પરંતુ તે યોજનાના ઇંધિરૂપે અમે એક લાખ પાઉન્ડ ફાળવ્યા છે. કમમયોગ ફાઉન્ડેિન દિટનમાં રજીથટર થયેલી ચેદરટી છે. તેના ટ્રથટીઓમાં મારી સાથે પુષ્પા, પદરવારના વડીલ તથા દસદનયર દડરેક્ટર સરોજબેન ઉપરાંત સંદનષ્ઠ સામાદજક કાયમકર કાંદતભાઇ નાગડાનો સમાવેિ થાય છે. છેલ્લા પાંચકે વષમમાં સારા કામમાં જે કંઇ યોગિાન અન્ય સાિર કરી િક્યા છીએ તેનો આંકડો પિ ૭૦-૮૦ હજાર પાઉન્ડ સુધી જઇ પહોંચ્યો છે. અને આંકડો હજુ વધી રહ્યો છે.

માનવજાદત દવકાસના પંથ,ે સમગ્રપિે જોઇએ તો, આગળ વધી રહી છે. વધુને વધુ સંખ્યામાં છતવાળાઓના હૈયે વસતા રામ િેરિા આપે છે. અને યથાિદિ, યથામદત અનુિાન દવદવધ સેવાલક્ષી સત્કાયોમમાં થતું રહે છે. એક સવવેક્ષિમાં અમેદરકા, દિટન અને ભારતમાં જોવામાં આવ્યું છે કે િમાિમાં તવંગરો કરતાં સામાન્ય સ્થથદતના માનવીઓ વધુ ઉિારતા િાખવે છે. આમાં ગજવા કરતાં ગજું મોટી હોવાની વાત વધુ અગત્યની ભૂદમકા ભજવે છે. કેટલાક વાચકોએ જિાવ્યું છે કે ‘ગુજરાત સમાચાર’-‘એદિયન વોઇસ’માં હાલમાં ફૂડ ફોર લાઇફ-વૃંિાવન િોજેક્ટ અંતગમત ઝૂપં ડપટ્ટીના બાળકો માટેની િાળાઓ, વાંકાનેરના િેવિયા ટ્રથટ, અક્ષયપાત્રની બેનમૂન સેવા વગેરે સેવાકાયોમના સમાચાર જાિવા મળે છે. એક મંતવ્ય એવું છે કે જે કોઇ ટ્રથટમાં માત્ર દનકટના પદરવારજનો જ સભ્યો હોય તો અન્ય વ્યદિઓ પાસેથી િાન ઉઘરાવવું એ કેટલીક રીતે અજૂગતું છે. જો વ્યદિ પદરવાર કે કંપની પોતાની

આવકમાંથી કે બચતમાંથી ચેદરટેબલ ટ્રથટ બનાવે તો અલગ વાત છે. આ મુદ્દો પિ દવચારવા જેવો તો ખરો જ. અત્યારે એક કરતાં અનેક સત્કાકાયોમ હાથ ધરાયા છે - આરોગ્ય, દિક્ષિ, સાદહત્ય, સંગીતકલા વગેરને ો તેમાં સમાવેિ થાય છે. આપિા સમાજના કેટલાય ભાઇ-બહેનો પોતાના પદરવારની જવાબિારી ઉઠાવવા ઉપરાંત કેટલું સુિં ર કામ કરી રહ્યા છે. ગયા િદનવારે માંચથે ટર ગયો હતો, તેનો દવગતવાર અહેવાલ તમને આ અંકમાં અન્યત્ર વાંચવા મળિે. તો રદવવારે ૧૩ તારીખે પુથતકોના દવમોચનનો અિભૂત કાયમક્રમ યોજાયો. જેમાં ભારતીબેન પંકજના અને અહમિ ગુલના પુથતકોનું દવમોચન થયુ.ં તો આ િસંગે આદિલ મન્સૂરીની થમૃદત પિ તાજી કરવામાં આવી. મેં પિ મારા માનીતા િાયર ગની િહીંવાલાની પંદિ ગાઇ સંભળાવી હતી... જો અડગ રહેવાનો નનશ્ચય ધરતીના જાયા કરે; એ પડે તો એનું રક્ષણ એના પડછાયા કરે. (ક્રમશઃ)

)2 = =' : 2 1 9

/6 "*

:=

M .5N

% 5

+. '-* /9 . 76 3 9 . $ +.! / - '-"- .9 4 #4 . (&$ - /5 .

4"

"<+ "= : " 5 )2 !&

1 6

= ' 1 )2 !& = ' )! % !# 3 "9 =$

"<

9

(%" FG FI HFGH #7-"5 6 M""5 GF FI HFGH , ! 7' "05@

સ-ખાવતનો સસદ્ધાંત

1

-

ગાંધીજીનો ટ્રથટીિીપનો દસદ્ધાંત કંઇ કેટલાય માટે િેરિારૂપ બની રહ્યો. આપિા િાથત્રપુરાિોમાં ‘આધે સે ભી આધા’ એમ રોટલો વહેંચીને ખાવાની િીખ પિ સાંપડે છે.

4 +. "8& $)# 9 4 0# - 9 '-"- +.

%& "05@ 8

/6 "*

1

-

4 +. 8%8%" 0 -"9 '4 !+.

M .5N

: :

M . 5 /"

)+1 2 6 #1: 6 6 6 2 3=+ )+1 2 =!"3+ 6 2 #!< ( 1 2 1 1 " 8 6 6 1 1 ( 1 2 =#=+ = 1 ( 1 6 9. 2 (1=, 6 1 2 * = 12 6 6 1 1: 5 < (6 2 (1=, 1 6 3 )+1 2 )! !1!1 1 6 6 6 )+1 5!< 9

G KK/25 M"#72 7M2 C@LL /6 %"=C1 , =.

7> 5&5()

1 7 !& 2 (1=, !1 3 4; )!

= ' 1 )! 2 "8 6 6 9. 1 6!1!1 1

/ 02 6

: H KK "M "< 7 8? : M @LL /6

7 53

&* . &* $!% !%+ ## + * % ',)! ! .!+ !+ % #!*+ % +& )! ## )!+) $,+ + )& )! ## * )!+) .&,# ## +/' * & & *+ # * ) $&% & + !% - )!&,* !-!% % !+* &) !% +& ' !+/ % %+!+# $ %+ &% & + !%* #! ) +!&% % $&) *& ++ !%* % ,#+!- + * #&- &) &) ,",% . & !* + !- ) & #! ) +!&% !+* # ) !* , , !) )! )-&++ $ +&+) % - +! ! ,",% +! ! )! $,% * + "

: J <

: 6 :

5": 5

O 7> 6 J 7> 6 /" 6 C

M"#:$ 5M& 6 5 ;

= = 5> 5 "5 M" > 6 :

:"= &= : =

: : 6 : 5": "% 9 #= M&>

>

%>

D

: = 6O 5 %> 0 7 = 6 J : O J "<+ "= : 5 J M ( 5 = %:"5 : = 6O J /6 &5 5 6 O 8 " = J M ( 5 %:"5 J M ( : 6 %:"5 5 %:"5 5> = M" 6 = "5 %"B "<+ "= : 5" 7E >. M ": @ M7 3 5 A "* %:"5 M#4 >

4" - 2 # 2 - . / 2 &4 - . .%

$ "!% ' /$ %+ /

(, ##

+ -

!- 2 #- - . &/"2% - , -"28#!'"9 - 0 .!(, * &,# !"* % %

$ #

' /

# +& ,* +!$ ) !/


28

વિવિધા

Gujarat Samachar - Saturday 19th May 2012

ધોનીસેનાનો ધમાકેદાર વિજયઃ બ્રાિોએ છેલ્લા બોલે વસક્સ ફટકારી કોલકતાઃ આઇપીએલ વસઝન-ફાઇિ ટ્િેડટી૨૦ ટુનાસમેડટ આગળ િધી રહી છે તેમ રોમાંચક બની રહી છે. ચેન્નઇ સુપરકકંગ્સે સોમિારે વિલધિક મેચમાં કોલકતા નાઇટ રાઇિસસને પરાજય આપ્યો હતો. આ મેચમાં ડ્િેઈન બ્રાિોએ અંવતમ બોલે છગ્ગો ફટકારીને ચેન્નઈ સુપરકકંગ્સને પાંચ વિકેટે વિજય અપાવ્યો હતો. ચેન્નઈને વિજય માટે પાંચ રનની જરૂર હતી, અને એક જ બોલ બાકી હતો. આ સમયે બ્રાિોએ રજત ભાટીયાએ ફેંકેલા લો ફૂલ ટોસ પર છગ્ગો ફટકાયોસ હતો. તેના વિજયી છગ્ગાએ ભારત-પાકકથતાન િન-િેમાં જાિેિ વમં યાિાિની યાિ અપાિી િીધી હતી. કોલકતાના ઈિન ગાિડડસ પર ચેન્નઈએ ટોસ જીતીને યજમાન કોલકતાને પ્રથમ િાિ આપ્યો હતો. જેમાં ઓપનર ગૌતમ ગંભીરની શાનિાર અિધી સિીથી કોલકતાએ ૨૦ ઓિરમાં છ

અઠવાડિક ભડવષ્ય તા. ૧૯-૫-૧૨ થી ૨૫-૫-૧૨

કોણ જીત્યું? કોણ હાયુું? ૯ મેઃ મુંબઈ ઇન્ડિયડસ (૧૪૧/૬)ને રોયલ ચેલેડજસસ બેંગલોર (૧૪૨/૧)એ ૯ વિકેટે હરાવ્યું ૧૦ મેઃ િેક્કન ચાજસસસ (૧૮૭/૪)ને વિલ્હી િેરિેવિલ્સ (૧૯૩/૧)એ ૯ વિકેટે હરાવ્યું ૧૦ મેઃ રાજથથાન રોયલ્સ (૧૨૬/૬)ને ચેન્નઈ સુપર કકંગ્સ (૧૨૭/૬)એ ૪ વિકેટે હરાવ્યું ૧૧ મેઃ રોયલ ચેલેડજસસ બેંગલોર (૧૭૩/૩)એ પૂણે િોવરયસસ (૧૩૮/૯)ને ૩૫ રને હરાવ્યું ૧૨ મેઃ મુંબઈ ઇન્ડિયડસ (૧૮૨/૧)એ કોલકતા નાઇટ રાઇિસસ (૧૫૫/૪)ને ૨૭ રને હરાવ્યું ૧૨ મેઃ વિલ્હી િેરિેવિલ્સ (૧૧૪/૫)ને ચેન્નઈ સુપર કકંગ્સ (૧૧૫/૧)એ ૯ વિકેટે હરાવ્યું ૧૩ મેઃ રાજથથાન રોયલ્સ (૧૭૦/૪)એ પૂણે િોવરયસસ (૧૨૫/૯)ને ૪૫ રને હરાવ્યું ૧૩ મેઃ િેક્કન ચાજસસસ (૧૯૦/૪)ને કકંગ્સ ઇલેિન પંજાબ (૧૯૪/૬)એ ૪ વિકેટે હરાવ્યું ૧૪ મેઃ કોલકતા નાઇટ રાઇિસસ (૧૫૮/૬)ને ચેન્નઈ સુપર કકંગ્સ (૧૬૦/૫)એ ૫ વિકેટે હરાવ્યું

વિકેટે ૧૫૮ રન કયાસ હતા. જિાબમાં ચેન્નઈએ મેચના અંવતમ બોલે વિજય મેળવ્યો હતો. ચેન્નઈએ ૨૦ ઓિરમાં પાંચ વિકેટ ગુમાિીને ૧૬૧ રન બનાિીને વિજયી લક્ષ્યાંક પાર પાડ્યો હતો. ઉપરા-ઉપરી વિકેટ પિી ગયા બાિ એક તબક્કે કોલકતાએ ચેન્નઈને િબાણમાં લાિી િીધું હતું. જોકે અંવતમ બે ઓિર ઘણી જ રોમાંચક હતી. આ બે ઓિરમાં ચેન્નઈને જીત માટે ૨૭ રન જોઈતા હતા. જેમાં મચસડટ િી લાડજે ફેંકેલી ૧૯મી ઓિરના પ્રથમ

બે બોલ પર ધોનીએ બે ચોગ્ગા અને ત્રીજા બોલે એક છગ્ગો ફટકાયોસ હતો. બાિમાં બાકીના ત્રણ બોલમાં કુલ ચાર રન થયા હતા. આમ આ ઓિરમાં કુલ ૧૮ રન મળ્યા હતા. અંવતમ ઓિરમાં જીત માટે ચેન્નઈને નિ રનની જરૂર હતી. રજત ભાટીયાની ૨૦મી ઓિરના પ્રથમ બોલે બ્રાિોએ એક રન લીધો હતો. બીજા બોલે ધોની આઉટ થયો હતો. ત્રીજા બોલે જાિેજાએ બે રન લીધા હતા. ચોથા બોલે જાિેજાએ એક રન લીધો

હતો. પાંચમા બોલે બ્રાિો એક પણ રન લઈ શક્યો નહોતો. આમ અંવતમ બોલે જીત માટે પાંચ રનની જરૂર હતી. અને બ્રાિોએ છગ્ગો ફટકાયોસ હતો. ચેન્નઈ િતી હથસીએ સૌથી િધુ ૫૬ રન કયાસ હતા જ્યારે મુરલી વિજયે ૩૬ રન ફટકાયાસ હતા. અંતમાં સુકાની ધોનીએ ૨૧ રન અને બ્રાિોએ અણનમ ૧૧ રન કયાસ હતા. કોલકતા તરફથી સુવનલ નરૈન અને રજત ભાટીયાએ બે-બે વિકેટ લીધી હતી. સુરેશ રૈના રનઆઉટ થયો હતો.

મેડ્રીડ ઓપન સાથે ૨૦ માસ્ટસસ ટાઇટલ જીતતો ફેડરર મેડ્રીડઃ શ્ટવત્ઝલવેડડના ફેડરરે મેિીડ ઓપન જીતવાની સાથે ટેચનસના વલ્ડડ રેશ્ડકંગમાં બીજો િમ મેળવ્યો છે. મેિીડ ઓપનની ફાઇનલમાં ફેડરરે બચડડિને ૩-૬, ૭-૫, ૭-૫થી હરાવ્યો હતો. આ સાથે તેણે સૌથી વધુ ૨૦ માટટસણ ટાઇટલ જીતવાના નડાલના રેકોડડની બરોબરી કરી છે. મેિીડ ઓપનમાં બ્લૂ ક્લેથી તૈયાર કરાયેલા ટેચનસ કોટડનો પ્રયોગ ક્લે કોટડ કકંગ નડાલ અને વલ્ડડ

નંબર વન યોકોચવિને ભારે પડયો હતો અને તેઓ સેચમ ફાઇનલ પહેલા જ હારીને બહાર ફેંકાઇ ગયા હતા. ફેડરર િેશ્પપયન બનતા નડાલને બીજો િમાંક પણ ગુમાવવો પડયો હતો. ૩૦ વષષીય ફેડરરે સૌથી વધુ માટટસણ ટાઇટલ જીતવાના નડાલના રેકોડડની બરોબરી કરી છે. ફેડરર કારકકદષીની ૧૦૪મી એટીપી ફાઇનલ રપયો હતો ને તેણે ૭૪મું ટાઇટલ જીત્યું હતું.

સંશિપ્ત સમાચાર • સચિન તેંડકુ રને આંતરરાષ્ટ્રીય ચિકેટમાં ૧૦૦ સદી પૂણણ કરવાની ચસચિ બદલ શચનવારે પશ્ચિમ બંગાળનાં મુખ્ય પ્રધાન મમતા બેનરજીએ કોલકતામાં ઇડન ગાડડડસ ખાતે મુબ ં ઈ ઇશ્ડડયડસ અને કોલકતા નાઇટ રાઇડસણની આઈપીએલ મેિ પૂવવે સડમાચનત કયોણ હતો. સચિનને સોનાનાં બેટ-બોલ અને ૧૦૦ સોનામહોરો એનાયત કરીને તથા શાલ ઓઢાડીને સડમાચનત કરવામાં આવ્યો હતો. • પ્રચતચિત સામચયક 'ટાઇમ'નાં કવરપેજ ઉપર સચિન તેંડલ ુ કરને ટથાન આપવામાં આવ્યું છે. સચિન સૌપ્રથમ ૧૯૯૯માં 'ટાઇમ'નાં કવરરેજ ઉપર આવ્યો હતો. ૧૧ મેના 'ટાઇમ' ઇચયૂનાં કવરપેજ પર 'ધ ગોડ ઓફ ચિકેટ' ટાઇટલ અપાયું છે. • ચરયલ મેચિડે બાસવેલોનાના ઈજારાનો અંત આણતાં િાર વષવે ટપેચનશ લીગનું ટાઇટલ જીત્યું છે. એથ્લેચટક ચબલ્બાઓ સામેની મેિમાં ૩-૦થી ચવજય મેળવી ચરયલ મેચિડે ૩૨મી વાર આ ટાઇટલ પોતાને નામે કયુું હતુ.ં ચરયલ મેચિડ માટે ગોડઝાલેઝ ચહગ્યુએન, મેસતુ ઓચઝલ, ચિશ્ટટયાનો રોનાલ્ડો ગોલ ફટકાયાણ હતા.

Tel. 0091 2640 220 525

જ્યોશતશષ ભરત વ્યાસ

મેષ રાશિ (અ.લ.ઇ) કેટલાક મહત્ત્િનાં અને આશાથપિ સંજોગો સજાસતા તનાિ ઘટશે. પ્રગવતનો માગસ ખુલ્લો થતાં સવિયતામાં િધારો થશે. નાણાભીિની પવરન્થથવતમાંથી બહાર નીકળિાનો માગસ જરૂરી શોધી શકશો. અણધારી મિિ મળતા કામકાજમાં આગળ િધી શકશો.

વૃષભ રાશિ (બ.વ.ઉ) આ સમયમાં વમશ્ર અનુભિો થશે. લાગણી અને થિમાન ઘિાતા વિલમાં અજંપો િધે. ધાયાસ પ્રમાણે યોજના આગળ ન ધપતાં ઉત્પાત જણાશે. અગંત સ્નેહીથી પણ ઘષસણ જાગશે. માનવસક પવરતાપ સહન કરિો પિશે. નાણાંકીય જિાબિારીઓ ધીમે ધીમે પૂરી થતી જણાય.

શમથુન રાશિ (ક.છ.ઘ) મહત્ત્િનું કામ સફળતાપૂિસક પાર પિતાં આનંિ મળે. મનની થિથથતા જળિાશે. વમત્રો-સ્નેહીઓનો સહકાર મળશે. આવથસક દૃવિએ આ સમયમાં નાણાંકીય મુશ્કેલીનો અનુભિ થશે. જોકે નાણાંકીય જરૂવરયાત કે અપેક્ષાઓ અનુસાર આવથસક આયોજન કરી શકશો.

કકક રાશિ (ડ.હ) આ સમયમાં વહંમત અને થિથથતા ટકાિજો. વનરાશા અને નકારાત્મક વિચાર છોિી િેજો. નાણાંકીય આયોજનને વ્યન્થથત નવહ રાખો તો ગરબિ િધે. ખોટા ખચસ િધી જશે. અટિાયેલા લાભ કે ઉઘરાણીઓ મળિામાં વિલંબ થતો જણાશે. આવથસક આયોજન જરૂરી છે.

શસંહ રાશિ (મ.ટ) પ્રગવતમાં િેગ આિે. નિરચના થાય. સારા અને મહત્ત્િનાં કામમાં વિકાસ થતાં માનવસક ઉત્પાત િધશે. અિરોધો કે મુશ્કેલી હશે તો પાર કરી શકશો. નાણાંકીય આયોજન વ્યિન્થથત નવહ રાખો તો ગરબિ િધે. ખોટા ખચસ િધિા સંભિ છે. લાભો મળિામાં વિલંબ થશે.

કન્યા રાશિ (પ.ઠ.ણ) આ સમયમાં કામ પાર પિતાં આનંિ મળે. વમત્રો-સ્નેહીનો સહકાર મળતાં સાનૂકૂળતા જણાશે. આવથસક દૃવિએ આ સમય વમશ્ર રહેતો લાગે. નાણાંકીય જરૂવરયાતો કે અપેક્ષાઓ અનુસાર નાણાં ઊભા કરી શકાશે. નોકવરયાતોને થથળાંતર પવરિતસનની તક મળશે, તક ચૂકતા નહીં.

તુલા રાશિ (ર.ત) આ સપ્તાહમાં અગત્યની કામગીરીમાં સાનુકૂળ સંજોગો થતાં વિકાસ થાય. અણધારી તકો પ્રાપ્ત થાય. જે ભાવિ માટે લાભિાયક છે. આ સમય તમારી આિક િધારિાના કે નાણાંની જોગિાઈ કરિાના પ્રયત્નો સફળ થશે. તમારા જરૂરી ખચાસઓનો બંિોબથત થઈ શકે.

વૃિશ્ચક રાશિ (ન.ય) માનવસક થિથથતા અને શાંવત િહોળાય તેિા સંજોગો છે. પુરુષાથસ અને આત્મવિશ્વાસ િધારજો. વનરાશાજનક વિચારો છોિજો. આ સમયમાં ખચસના પ્રસંગો િધશે. આવથસક બોજો િધશે. નાણાંભીિના કારણે ધારી યોજના અટકશે. નોકવરયાતોને માગસમાં અિરોધો જણાશે.

ધન રાશિ (ભ.ફ.ધ.ઢ) ખોટી વચંતાનો અનુભિ થશે. અગત્યના કામમાં અંતરાયો જણાશે. આ સમયમાં તમારી નાણાંકીય જિાબિારી િધશે. આિકના પ્રમાણમાં ખચસનું પ્રમાણ િધશે. વિશ્વાસઘાતના કારણે વનયત સમયે બાકી નાણાં પરત ન મળતાં ધનહાવન થાય. કૌટુંવબક બાબતો અંગે ખચસ િધશે.

મકર રાશિ (ખ.જ) ગુથસા અને મહત્ત્િની લાગણીને સંયમમાં રાખશો તો જ શાંવત-થિથથતાનો અનુભિ થશે. ગેરસમજથી વ્યથા વિષાિના પ્રસંગો હળિા કરી શકશો. આવથસક પવરન્થથવત િધુ તંગ કે મુશ્કેલ ન બને તે માટે િધુ જાગૃત બનજો. ખોટા ખચાસઓ ટાળજો. પુરુષાથસ કરશો તો સમથયા હલ થશે.

કુંભ રાશિ (ગ.િ.સ.ષ) આ સમયમાં સાનુકૂળ ન્થથવતનું વનમાસણ થતા વિકાસ સૂચિે છે. માગસમાં આિતા અંતરાયો િૂર થશે. મહત્ત્િની પ્રવૃવતથી આનંિ થશે. તમારી આવથસક બાબતો અંગે જણાતી મુશ્કેલીમાંથી માગસ મેળિશો. આિકવૃવિની તકો ઊભી થશે. અટકેલા કાયોસ માટે આવથસક આયોજન થશે.

મીન રાશિ (દ.ચ.ઝ.થ) રચનાત્મક પ્રવૃવિ તથા કોઈ મૂંઝિતા પ્રશ્નોમાં સફળતા મળતાં ઉત્સાહ િધશે. લાંબા ગાળાથી અટિાયેલા કાયોસનો વનકાલ આિે અને તેમાં પ્રગવત જણાશે. આવથસક જરૂવરયાતોને પહોંચી િળિા િધુ સવિય બનીને પુરુષાથસ કરરિો પિશે. ચાલુ નાણાંકીય વ્યિહારો થથવગત થયા હશે તો તે આગળ ધપાિી શકશો.


рк╡рк╡рк╢рлЗрк╖

Gujarat Samachar - Saturday 19th May 2012

29

ркУ рк╣рлЛ рк╣рлЛ....ркХрк╛ркпрко рк╣рк╕рк╛рк╡ркдрк╛ рк░рк╣рлЗрк▓рк╛ рк░ркорлЗрк╢ ркорк╣рлЗркдрк╛ркП рккрк╣рлЗрк▓рлАрк╡рк╛рк░ рк░ркбрк╛рк╡рлНркпрк╛ рк░рк╛ркЬркХрлЛркЯркГ ркХрлЛркЗ рк╡рлНркпрк╣рк┐ркирлА рккркорк╢рк╛ркиркпрк╛рк┐рк╛ ркирлАркХрк│рлЗ ркдрлНркпрк╛рк░рлЗ ркнркЧрк╡рк╛рки ркХрлЗ ркЬрлЗ ркдрлЗ ркзркоркоркирк╛ ркЗрк╖рлНркЯркжрлЗрк╡ркирлБркВ ркирк╛рко рк▓рлЗрк╡рк╛ркдрлБркВ рк╣рлЛркп ркЫрлЗ. рккрк░ркВркдрлБ ркХрлЛркЗ рккркорк╢рк╛ркиркпрк╛рк┐рк╛ркорк╛ркВ ркХрлНркпрк╛рк░рлЗркп тАШркдрк╛рк░рлА ркорк╛ркирлЗ ркмркЬрк░ркирлБркВ ркмркВркзрк╛ркг... ркПрк╡рк╛ рклрк┐рк▓рлНркорлА ркЧрлАркд рк╕рк╛ркВркнрк│рлНркпрк╛ркВ ркЫрлЗ? рлзрлз ркорлЗ ркП ркЖ ркЕркирлЗ ркПрк╡рк╛ркВ ркЕркирлЗркХ ркЧрлАркдрлЛ ркдркерк╛ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдрлА рклрк┐рк▓рлНркоркирк╛ ркжрк╢ркоркХрлЛркирлЗ ркЦркбркЦркбрк╛ркЯ рк╣рк╕рк╛рк╡ркирк╛рк░рк╛ рк╕ркВрк╡рк╛ркжрлЛ ркПркХ рк╢ркмрк╡рк╛рк╣рк╣ркирлАркорк╛ркВркерлА рк╕ркВркнрк│рк╛ркдрк╛ рк╣ркдрк╛. ркЖ рккркорк╢рк╛ркиркпрк╛рк┐рк╛ рк╣ркдрлА ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдрлА рклрк┐рк▓рлНркорлЛркирк╛ рк╣рк╛рккркп ркЕрк╣ркнркирлЗркдрк╛ рк░ркорлЗрк╢ ркорк╣рлЗркдрк╛ркирлА. рлзрлпрлмрлпркерлА ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдрлА рклрк┐рк▓рлНркорлЛ ркЕркирлЗ ркдрлЗркирк╛ рк╣ркЬрк╛рк░рлЛ ркжрк╢ркоркХрлЛ рк╕рк╛ркерлЗ ркУ...рк╣рлЛ...рк╣рлЛ...ркирк╛ рк▓рк╣рлЗркХрк╛ркерлА ркирк╛ркдрлЛ ркзрк░рк╛рк╡ркдрк╛ рккрлАркв ркХрк▓рк╛ркХрк╛рк░, рккркЯркХркерк╛ рк▓рлЗркЦркХ, рк╕ркВрк╡рк╛ркж рк▓рлЗркЦркХ, рк░ркВркЧркнрлВрк╣ркоркирк╛ ркХрк▓рк╛ркХрк╛рк░ ркдркерк╛ рк░ркВркЧрк╕ркнрк░ ркЬрлАрк╡рки ркЬрлАрк╡ркирк╛рк░рк╛ рк░ркорлЗрк╢ ркорк╣рлЗркдрк╛ркирлБркВ рлнрло рк╡рк╖ркоркирлА рк╡ркпрлЗ рк▓рк╛ркВркмрлА ркмрлАркорк╛рк░рлА ркмрк╛ркж рк░рк╛ркЬркХрлЛркЯркорк╛ркВ ркЕрк╡рк╕рк╛рки ркеркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ. рк░рк╛ркоркзрлВрки ркирк╣рлАркВ рклрк┐рк▓рлНркорлА ркЧрлАркд! рк░ркорлЗрк╢ркнрк╛ркЗркирлЗ ркмрлЗ ркорк╣рк╣ркирк╛ рккрк╣рлЗрк▓рк╛ркВ рк╣рлЛрк╕рлНрккрккркЯрк▓ркорк╛ркВ ркжрк╛ркЦрк▓ ркХрк░рк╛ркпрк╛ ркдрлНркпрк╛рк░рлЗ рккрлБрк┐рлЛркирлЗ ркдрлЗркоркгрлЗ ркХрк╣рлА рк░рк╛ркЦрлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ ркХрлЗ ркорк╛рк░рлА ркЕркВрк╣ркдркоркпрк╛рк┐рк╛ркорк╛ркВ рк░рк╛ркоркирк╛рко ркХрлЗ ркзрлВрки рк╡ркЧрк╛ркбркдрк╛ ркирк╣рлАркВ рккрк░ркВркдрлБ ркорк╛рк░рлА ркЬ рклрк┐рк▓рлНркорлЛркирк╛ркВ ркЧрлАркдрлЛ ркЕркирлЗ рк╕ркВрк╡рк╛ркжрлЛ рк╕рк╛ркерлЗ ркорк╛рк░рлА ркЕркВрк╣ркдркоркпрк╛рк┐рк╛ ркирлАркХрк│рк╡рлА ркЬрлЛркЗркП. ркорк╛рк▓рк╣рк╡ркпрк╛ркиркЧрк░ ркЦрк╛ркдрлЗ тАШрккрлНрк░ркнрлБрк▓рлАрк▓рк╛тАЩ ркоркХрк╛ркиркорк╛ркВркерлА ркдрлЗркоркирлА ркЕркВрк╣ркдркоркпрк╛рк┐рк╛ ркирлАркХрк│рлА ркдрлНркпрк╛рк░рлЗ рккрлЛркдрк╛ркирк╛ рк▓рк╛ркбркХрк╛ ркХрк▓рк╛ркХрк╛рк░ркирлЗ рк╢рк╣рлЗрк░рлАркЬркирлЛркП ркдрлЗркирк╛ рк╡рлНркпрк╣рк┐ркдрлНрк╡ркирлЗ ркЫрк╛ркЬрлЗ ркдрлЗрк╡рлБркВ ркмрк╣рлБркорк╛рки ркЖрккрлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ. ркЕркВрк╣ркдркоркпрк╛рк┐рк╛ркорк╛ркВ ркдрлЗркоркирк╛ ркЦрк╛рк╕ рк╣ркорк┐рлЛ рк▓рлЗркЦркХ рк░рк╛ркоркЬрлА рк╡рк╛рк╣ркгркпрк╛, ркирк╛ркЯрлНркпркХркоркорлА ркнрк░ркд ркпрк╛рк╣рк┐ркХ, рк╣рк╣рк░рк╛рк▓рк╛рк▓ рк╣рк┐рк╡рлЗркжрлА, ркЙркжрлНркпрлЛркЧрккрк╣ркд ркЬркпркВркдрлАркнрк╛ркЗ ркЪрк╛ркВркжрлНрк░рк╛, ркЕрк╣ркирк▓ркнрк╛ркЗ ркЦркВркнрк╛ркпркдрк╛, рк╕рк╣рк╣ркдркирк╛ ркЕркЧрлНрк░ркгрлАркУ ркЕркирлЗ ркЪрк╛рк╣ркХрлЛ ркЬрлЛркбрк╛ркпрк╛ рк╣ркдрк╛. ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркирк╛ ркорлБркЦрлНркп рккрлНрк░ркзрк╛рки ркирк░рлЗркирлНркжрлНрк░ ркорлЛркжрлА, ркХрлЛркВркЧрлНрк░рлЗрк╕ркирк╛ ркЖркЧрлЗрк╡рк╛ркирлЛ рк╕рк╣рк╣ркд рклрк┐рк▓рлНрко ркХрлНрк╖рлЗрк┐ркирк╛ ркЕркЧрлНрк░ркгрлАркУркП ркдрлЗркоркирлЗ рк╢рлНрк░рк┐рк╛ркВркЬрк╣рк▓ ркЕрккркорлА рк╣ркдрлА. ркдрлЗркУ рк▓рк╛ркВркмрк╛ рк╕ркоркпркерлА рккрлЛркдрк╛ркирк╛ ркШрк░рлЗ ркорлЛркЯрк╛ркнрк╛ркЧрлЗ ркПркХрк╛ркВркдрк╡рк╛рк╕ркорк╛ркВ рк░рк╣рлЗркдрк╛ рк╣ркдрк╛. рлирлй ркЬрлВрки рлзрлпрлйрлиркирк╛ рк░рлЛркЬ ркЧрлЛркВркбрк▓ркирк╛ ркЧрлЛркоркЯрк╛ рккрк╛рк╕рлЗркирк╛ ркирк╡рк╛ркЧрк╛ркоркорк╛ркВ ркЧрлАрк░ркзрк░ркнрк╛ркЗ ркЕркирлЗ ркорлБркХркдрк╛ркмрлЗркиркирк╛ ркШрк░рлЗ ркЬркирлНркорлЗрк▓рк╛ рк░ркорлЗрк╢ ркорк╣рлЗркдрк╛ркП рккрлНрк░рк╛ркерк╣ркоркХ рк╣рк╢ркХрлНрк╖ркг рк░рк╛ркЬркХрлЛркЯркирлА рккрлНрк░ркзрлНркпрлБркоркирк╣рк╕ркВрк╣ркЬрлА рккркХрлВрк▓ ркЕркирлЗ ркХрк░ркгрк╣рк╕ркВрк╣ркЬрлА рк╣рк╛ркЗрккркХрлВрк▓ркорк╛ркВ рк▓рлАркзрк╛ ркмрк╛ркж ркдрлЗркУ рк░ркВркЧркнрлВрк╣ркоркХрлНрк╖рлЗрк┐рлЗ рк╕рк╣рк┐ркп ркеркЗ ркЧркпрк╛ рк╣ркдрк╛. ркдрлЗркоркгрлЗ рк╢рк░рлВркЖркдркорк╛ркВ ркЕркоркжрк╛рк╡рк╛ркжркирк╛ ркнрк╛рк░ркдркнрлВрк╖ркг рк╣ркеркпрлЗркЯрк░ркорк╛ркВ ркЫ ркорк╣рк╣ркирк╛ ркирлЛркХрк░рлА ркХрк░рлА. рккркЫрлА рк░рк╛ркЬркХрлЛркЯркорк╛ркВ ркорк╛ркЧрко-ркоркХрк╛рки

рк╣рк╡ркнрк╛ркЧркорк╛ркВ ркорк╣рк╣ркирк╛ркирк╛ рккрк╛ркВрк╕рка рк░рлВрк╣рккркпрк╛ркирк╛ рккркЧрк╛рк░рлЗ рк╡ркВркерк▓рлАркорк╛ркВ рк╕рк╛ркИркЯ рккрк░ ркХрк╛рко ркХркпрлБрлБркВ ркЕркирлЗ ркбрлЗрк░рлА рк╡рлНркпрк╡рк╕рк╛ркп ркХрк░рк╡рк╛ркирлА рккркг рккрлНрк░ркпркдрлНрки ркХркпрк╛рко. рлзрлпрлкрлпркорк╛ркВ рк╣рк╡ркЬркпрк╛ркмрк╣рлЗрки рк╕рк╛ркерлЗ рк▓ркЧрлНрки ркХркпрк╛рко ркЕркирлЗ рк░ркорлЗрк╢ркнрк╛ркИ ркмрлЗ ркжрлАркХрк░рк╛ркХркирлБркнрк╛ркИ, ркЕркдрлБрк▓ркнрк╛ркИ ркЕркирлЗ рккрлБрк┐рлАркУрклркХрк░ркгркмрлЗрки, рк╣рк╖рк╛ркоркмрлЗркиркирк╛ рк╣рккркдрк╛ ркмркирлНркпрк╛. ркдрлНркпрк╛рк░ ркмрк╛ркж ркорлБркВркмркИркирлА ркХрлЗрк╕рлА ркХрлЛрк▓рлЗркЬркорк╛ркВ ркПркХ рк╡рк╖рко ркорк╛ркЯрлЗ ркирк╛ркЯрлНркпркХрк▓рк╛ркирлЛ ркЕркнрлНркпрк╛рк╕ ркХркпрлЛрко ркЕрк╣рлАркВ ркдрлЗркоркгрлЗ ркорлЗркХркЕркк, рккркЯрлЗркЬрк┐рк╛рклрлНркЯ, ркПркХрлНркЯрлАркВркЧ, рк╣ркбрк░рлЗркХрлНрк╢рки, рк▓рк╛ркИркЯрлАркВркЧ, рккрккрлАркЪ ркЖркЯркЯркирлБркВ рк┐рк╛рки ркорлЗрк│рк╡рлНркпрлБркВ. ркдрлНркпрк╛рк░ркмрк╛ркж ркдрлЗркоркгрлЗ ркирк╛ркЯркХрлЛ рк▓ркЦрк╡рк╛ркирк╛ рк╢рк░рлВ ркХркпрк╛рко. ркирк╛ркЯркХрлЛркирк╛ркВ рк▓рлЗркЦрки, ркоркВркЪрки ркжрк░рк╣ркоркпрк╛рки ркдрлЗркУ ркЕрк░рк╣рк╡ркВркж рккркВркбрлНркпрк╛ркирк╛ркВ рк╕ркВрккркХркХркорк╛ркВ ркЖрк╡рлНркпрк╛ ркЕркирлЗ ркпрлЛркЧрк╛ркирлБркпрлЛркЧ ркдрлЗркоркирк╛ркВ рк┐рк╛рк░рк╛ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдрлА рклрк┐рк▓рлНрко тАШрк╣рккркд ркорлЗрк│рк╛ркктАЩркирлА ркХркерк╛ рк▓ркЦрк╡рк╛ркирлБркВ ркмркирлНркпрлБркВ. ркдрлЗркоркирк╛ркВ рк┐рк╛рк░рк╛ рк▓ркЦрк╛ркпрлЗрк▓рлБркВ ркЖ рккрлНрк░ркерко ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдрлА рклрк┐рк▓рлНрко рк╣ркдрлА. рккркЫрлА ркдрлЛ ркдрлЗркоркгрлЗ рклрк┐рк▓рлНркорлЛркирлА ркХркерк╛, рк╕ркВрк╡рк╛ркж рк▓ркЦркдрк╛ркВ рк▓ркЦркдрк╛ркВ ркЕрк╣ркнркиркпркорк╛ркВ ркирк╕рлАркм ркЕркЬркорк╛рк╡рлНркпрлБркВ. ркорлЛркЯрк╛ ркнрк╛ркЧрлЗ рккрлЛркдрк╛ркирлБркВ рккрк╛рк┐рк▓рлЗркЦрки ркЕркирлЗ рк╕ркВрк╡рк╛ркжрлЛ ркП ркЬрк╛ркдрлЗ ркЬ рк▓ркЦркдрк╛. ркдрлЗркоркгрлЗ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдрлА рклрк┐рк▓рлНркорлЛркорк╛ркВ рк╡ркзрк╛рк░рлЗ ркдрлЛ рк╕рк╣рк╛ркпркХркирлА ркнрлВрк╣ркоркХрк╛ ркнркЬрк╡рлА рк╣ркдрлА. рккрк░ркВркдрлБ тАШркЧрк╛ркЬрк░ркирлА рк╣рккрккрлВркбрлАтАЩ ркирк╛ркоркирлА рклрк┐рк▓рлНркоркорк╛ркВ ркдрлЗркУ ркорлБркЦрлНркп ркнрлВрк╣ркоркХрк╛ркорк╛ркВ рк╣ркдрк╛. ркЬрлЛркХрлЗ ркдрлЗркоркирлБркВ рк╡рлНркпрк╣рк┐ркдрлНрк╡ ркЖркЬрлАрк╡рки ркХрлЛркорлЗрк╣ркбркпркиркирлБркВ рк░рк╣рлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ. ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдрлА рклрк┐рк▓рлНркорлЛркорк╛ркВ рк╣рк┐ркЕркеркорлА рк╕ркВрк╡рк╛ркжрлЛ рк┐рк╛рк░рк╛ ркЕрк╢рлНрк▓рлАрк▓ркдрк╛ рккрлАрк░рк╕рк╡рк╛ркирлЛ ркдрлЗркоркирк╛ рккрк░ рк╕ркдркд ркЖркХрлНрк╖рлЗркк ркеркпрк╛рлЗ рккрк░ркВркдрлБ ркдрлЗркоркгрлЗ ркЬрлЛрк░ркжрк╛рк░ ркжрк▓рлАрк▓рлЛ рк┐рк╛рк░рк╛ ркдрлЗркирлЗ рк╣ркдрк╛. рк╣рк╡рк╣рк╡ркз ркиркХрк╛ркпрк╛рко ркнрлВрк╣ркоркХрк╛ркУркорк╛ркВ ркЪрлЛрк░ркгрлА, ркХрлЗрк╣ркбркпрлБркВ, рк┐рк╛рк╣рк│ркпрлБркВ ркЬрлЗрк╡рк╛ рккрк╣рк░рк╡рлЗрк╢ рк┐рк╛рк░рк╛ ркдрлЗркУ рккрлНрк░рлЗркХрлНрк╖ркХрлЛркирк╛ ркорк╛ркирк╕ рккрк░ рк╕ркдркд ркЫрк╡рк╛ркпрлЗрк▓рк╛ рк░рк╣рлНркпрк╛ рк╣ркдрк╛. ркпрк╛ркжркЧрк╛рк░ рклрк┐рк▓рлНркорлЛ рк╣рккркдркорлЗрк│рк╛ркк, рк╡рлЗркгрлАркирлЗ ркЖрк╡рлНркпрк╛ рк┐рлВрк▓, ркЬрлЗрк╕рк▓ркдрлЛрк░рк▓, рк░рк╛ркЬрк╛ ркнрк░ркерк░рлА, ркЬрлЛркЧрлАркжрк╛рк╕ ркЦрлБркорк╛ркг, ркХрлБркВрк╡рк░ркмрк╛ркИркирлБркВ ркорк╛ркорлЗрк░рлБркВ, ркорлЗркирк╛ ркЧрлБркЬрк░рлА, рк╢рлЗркдрк▓ркирлЗ ркХрк╛ркВркарлЗ, ркнрк╛ркжрк░ ркдрк╛рк░рк╛ рк╡рк╣рлЗркдрк╛ркВ рккрк╛ркгрлА, ркорк╛рк▓рк╡рккрк╣ркд ркорлБркВркЬ, рк╕ркВркдрлБ рк░ркВркЧрлАрк▓рлА,

рк╡рлЗрк░ркирлЛ рк╡рк╛рк░рк╕, рккрлИрк╕рлЛ ркмрлЛрк▓рлЗ ркЫрлЗ, рк╕рлЛрки ркХркВрк╕рк╛рк░рлА, рккрк╛ркдрк│рлА рккрк░ркорк╛рк░, ркорк╛ ркдрлЗ ркорк╛, рккрк╛рк░ркХрлА ркерк╛рккркг, рккрлАркарлАркирлЛ рк░ркВркЧ, рк╡рлАркгрк╛рк╡рлЗрк▓рлА, ркЪрлЛрк░рлАркирк╛ рк┐рлЗрк░рк╛ ркЪрк╛рк░, рк░рк╛ ркорк╛ркВркбрк▓рлА, ркУркЦрк╛рк╣рк░ркг, рк░рлВрккрк▓рлА рк╡рлАрк░рккрк╕рк▓рлА, ркжрк╛ркдркгрк╡рк╛рк│рлА, ркЬрлЛркЧрк╕ркВркЬрлЛркЧ, ркХрк░рлЛ ркХркВркХрлВркирк╛, ркЕркорк░ ркжрлЗрк╡рлАркжрк╛рк╕, ркорк╣ркгркпрк╛рк░рлЛ, ркорлЗрк░рлБ ркорлВрк│рк╛ркВркжрлЗ, ркирк╛ркЧрккрк╛ркВркЪрко, рк╢рлЗрка ркЬркЧркбрлБрк╢рк╛, ркнркЧркд ркорлВрк│ркжрк╛рк╕, ркврлЛрк▓рлА, ркирк│ркжркоркпркВркдрлА, рк░рлЗркдрлАркирк╛ рк░ркдрки, ркорк░ркжркирлЛ ркорк╛ркВркбрк╡рлЛ, рк░рккркдрк╛ркирлЛ рк░рк╛ркЬрк╛, рк╣рк╣рк░ркгркирлЗ ркХрк╛ркВркарлЗ, ркоркЪрлНркЫрлБ ркдрк╛рк░рк╛ рк╡рк╣рлЗркдрк╛ рккрк╛ркгрлА, рк╡рк╛ркЫрк░рк╛ ркжрк╛ркжрк╛ркирлА ркжрлАркХрк░рлА, рк░рк╛ркоркжрлВрк╣рк╛ркИ, ркЧрлЛркоркдрлАркирлА рк╕рк╛ркерлЗ, ркорк╛ркгрлЗркХрккркеркВркн, ркдркорлЗ рк░рлЗ ркЪркВрккрлЛркирлЗ ркЕркорлЗ ркХрлЗрк│, ркорк╛ркирк╡рлАркирлА ркнрк╡рк╛ркИ рк╕рк╣рк╣ркдркирлА рлирлжрлж рклрк┐рк▓рлНркорлЛркорк╛ркВ ркдрлЗркирлЗ ркЕрк╣ркнркиркпркирк╛ ркУркЬрк╕ рккрк╛ркеркпрк╛рко ркЫрлЗ. ркорлЗрк░рлБ ркорлБрк│рк╛ркВркжрлЗркорк╛ркВ ркдрлЗркоркгрлЗ ркПркХ ркЧрлАркд ркЧрк╛ркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ. ркЬрлНркпрк╛рк░рлЗ ркЬркп ркЬркп ркЧрк░рк╡рлА ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркирк╛ ркЧрлАркдрлЛ рк▓ркЦрлНркпрк╛ рк╣ркдрк╛. ркЬрлЗрк╕рк▓ркдрлЛрк░рк▓, рк╣рлЛркерк▓ рккркжркоркгрлА, рк╕ркВркдрлБ рк░ркВркЧрлАрк▓рлА рк╡ркЧрлЗрк░рлЗ рклрк┐рк▓рлНркорлЛркирлА рккркЯркХркерк╛ рккркг ркдрлЗркоркгрлЗ рк▓ркЦрлА рк╣ркдрлА. ркЖркЧрк╡рлБркВ рк╡рлНркпркХрлНркдрк┐ркдрлНрк╡ рлзрлк рк╡рк╖ркоркирлА рк╡ркп рк╕рлБркзрлАркорк╛ркВ ркдрлЛ ркдрлЗркоркгрлЗ рк░рк╛ркорк╛ркпркг, ркорк╣рк╛ркнрк╛рк░ркд, ркнрк╛ркЧрк╡ркд ркЬрлЗрк╡рк╛ ркЧрлНрк░ркВркерлЛркирлБркВ ркЕркзрлНркпркпрки ркХркпрлБрлБркВ рк╣ркдрлБркВ. ркдрлЗркоркирлЗ рк╣рк╡рк╢рлНрк╡рк╕рк╛рк╣рк╣ркдрлНркпркирлБркВ рк┐рк╛рки рккркг рк╣ркдрлБркВ. рк╢рк╛рккрк┐ ркЕркирлЗ рк╕рк╛рк╣рк╣ркдрлНркп ркЙрккрк░рк╛ркВркд ркдрлЗркУ ркЬркпрлЛрк╣ркдрк╖ркорк╛ркВ рккркг рк╕рлВркЭ ркзрк░рк╛рк╡ркдрк╛. ркдрлЗркУ ркорлВрк│ ркирк╛ркЯркХркирк╛ ркЬрлАрк╡ рк╣ркдрк╛. рккрлНрк░рлАркдркорк▓рк╛рк▓ркирк╛ рккркЧрк▓рлЗ рк╕рлБркбрлА рк╡ркЪрлНркЪрлЗ рк╕рлЛрккрк╛рк░рлА, рк╣рлБркВ ркПркирлЛ рк╡рк░, рк╡ркЧрлЗрк░рлЗ ркирк╛ркЯркХрлЛ ркдрлЗркоркгрлЗ рк▓ркЦрлНркпрк╛ рк╣ркдрк╛. рк╣рк╛рккркпрк░рк╕ рк╣рлЛркп ркХрлЗ рк░рлВркжрки рк░рк╕ рк╣рлЛркп ркХрлЗ рк░ркВркЧ рк░ркорлЗрк╢ркнрк╛ркЗркирлА ркдркорк╛рко ркмрк╛ркмркдркирлА ркЖркЧрк╡рлА рклрк┐рк▓рлЛрк╕рлЛрк┐рлА рк╣ркдрлА. ркмрк╛ркЬрлБркорк╛ркВ рк╕рлЛрккрк╛рк░рлА, ркдркорк╛ркХрлБ, ркЧрлБркЯркЦрк╛, рккркбрлНркпрк╛ рк╣рлЛркп рк╣рк┐ркЬркорк╛ркВ рк╣рк╡рк╢рлНрк╡ркирк╛ рк╢рлНрк░рлЗрк╖рлНрка рккрлИркХрлАркирк╛ рк╢рк░рк╛ркмркирлА ркмрлЛркЯрк▓рлЛ рк╣рлЛркп ркЕркирлЗ ркХрлЛркЗ рккрлВркЫрлЗ ркЖ рк╢рлБркВ ркдрлНркпрк╛рк░рлЗ ркдрлЗркУ ркХрк╣рлЗркдрк╛ тАШрк╡рлНркпрк╕ркирлЗрк╖рлБ рклркХрко ркжрк░рлАркжрлНрк░ркдрк╛ркВтАЩ. ркжрлБ:ркЦ ркорк╛ркЯрлЗ ркдрлЗркоркгрлЗ ркХрк╣рлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ ркХрлЗ ркоркирлЗ рккрлАрк╡рк╛ркирлА ркЯрлЗрк╡ ркЫрлЗ ркдрлЗркерлА ркжрлБ:ркЦркорк╛ркВ рккркг рккрк╛ркгрлА ркирк╛ркЦрлАркирлЗ ркдрлЗркирлЗ рккрлА ркЬрк╛ркЙркВ ркЫрлБркВ. ркЖрко рк░ркорлЗрк╢ ркорк╣рлЗркдрк╛ ркЬрлАрк╡ркиркирлЗ ркнрк░рккрлВрк░ ркЕркирлЗ ркЪркХркЪрлВрк░ ркЬрлАрк╡рлНркпрк╛ рк╣ркдрк╛. рклрк┐рк▓рлНркорлЛркирлА рккрлНрк░рк╣рк╕рк╣рк┐ркирлЗ ркдрлЗркоркгрлЗ ркмрк░рк╛ркмрк░ ркорк╛ркгрлА рк╣ркдрлА.

$+(8/ 9+ ;;; 854'95: 78 )5 :1 3 '/ 2 / 4,5854'95: 78 )5 :1

  65+65    

 

         

        

          %65( &6;89 6--, 8 !6+)/ '2 */ 8)5: 49+* 67/ )+8 -68 3( 8. , . 86;79 *6 4 4 ;50:0, 9 68. ( 50?(:0659 92 6;8 . 86;79 +, 7( 8:4 , 5: -68 ) , 9: 8( :, 9 "

"

"  '<8

 '<8

 '<8+; ' : 897'2/ 0/ / &+'2'4*

"

 

 '<8

9. ;/ 4' . / 8+ )7: / + %'4- 9= !/ +89' 4 !6'/ 4

'4'*' 8+ 7: / 2'81' 48 5: 49'/ +8 5)1/

"

"

 

 

 '<8

 '<8

 4' 7- +49/ 2+ . / 54 3 '= 9. ;/ 2 / 7'= '- / ) , 9'2<

' '3 (5*/ +94'3 #/ '58  !;/ 88 $++1+4* 7+'1

  '<8   5: 497/ +8 >   '<8  5: 497/ +8 > 

/ 8)5: 49 >

5'89 '89 )' 3 +7/ 

/ 8)5: 49 >

>   '<8  4)2: *+ 2/ - . 98

/ 8)5: 49 >

!)592'4*

'4'753 / ) "5: 7

>   '<8

  '<8   5: 497/ +8 >   '<8   5: 497/ +8 > 

/ 8)5: 49 >

: 756+'4 "7/ '4- 2+

/ 8)5: 49 >

/ 8)5: 49 >

'6/ 9'2 "5: 7

"7+'8: 7+8 , : 756+

$54*+78 , : 756+

>   '<8   5: 497/ +8

>   '<8   5: 497/ +8

>   '<8  5: 497/ +8

/ 8)5: 49 > : 756+'4 / - . 2/ - . 98

/ 8)5: 49 > "7+'8: 7+8 , ": 71+<

>  '<8 

 9'2< < 2/ -.9 >

   '<8

>   '<8   5: 497/ +8 $/ 9.  49+74'9/ 54'2 2/ - . 9

/ 8)5: 49 > 

/ 8)5: 49 > 

/ 8)5: 49 > 

/ 8)5: 49 >   

   

       &,

84 9 65+0:065 773>

 %"! &"'$% & #8, 4 0, 8 6;9,  %:( :065 $6( + +. <( 8,  0++3, 9, =   ' &  

 

 

     

 

 

 

 ( 910+ 6:/  8+ 3668 %6;:/ =:, 59065 @   !, < , 3/ 0 @ 

  ! &   

 

      


www.abplgroup.com

તાફ્યુજેતનરમાંરલ

જ વિતનાં સંબંધે આ ભાઈને મળવાનું થયું હતું તે યાદ આવ્યું અને તેમનું તોછડાય અને તુમાખી ભયુું વતતન સરલાબેનને યાદ આવી ગયુ.ં અહીં આટલો નમ્ર અને વવવેકી દંભી દેખાવ અને પોતે જ અનુભવેલી તેમની તદ્દન વવરોધી વતતણૂંક! છતાંય વવવેકથી તેમની વાતો સાંભળી અને ઘરે આવતાં રહ્યાં. જોકે એ ભાઈ બોલ્યા નહોતા છતાંય તેમને ઓળખ્યા જરૂર હતાં એટલે જ બે વમવનટ વાત કરીને ખસી ગયા હતાંન!ે વિતનાં મૃત્યુને હજી બે જ મવહના થયા છે છતાં કકશનસ્નેહાનાં લગ્ન કરી જ લેવા પડે એમ છે નહીં તો સ્નેહાને ભારત વડપોટટ કરવામાં આવે. મનુભાઈ અને સરલાબેનને તેમના િથમ પુત્રનાં લગ્ન આમ ઉતાવળથી કરવા પડશેનો વસવસો વિતનાં મૃત્યુને નહીંવત્ કરી નાંખ્યો છે. ભાવવનને થોડી સજા થઈ. સ્નેહા હવે લગ્ન કરવાની હોવાથી તેને ખાધા-ખોરાકીનો કોઈ ખચત આપવાનો નથી, પરંતુ અત્યાર સુધીનો બધો જ ખચત અને તેને પહોંચાડેલી માનવસક અને શારીવરક યાતનાનાં બદલામાં જે વળતર આપવું પડશે તે ઇડથટોલમેડટમાં ટૂકડે ટૂકડે ભરવા માટે કબૂલ થયો છે. કકશન માટે સ્નેહાને િેમની સાથે સાથે તેના તરફ માન પણ વધતું જાય છે કારણ કે આ દેશમાં જડમ્યો અને ઉછયોત તો ય ક્યારે ય એણે અજૂગતી માંગણી કરી નથી. એટલું જ નહીં, હજુ ય ભાવવન સાથેના એ પાંચ મવહનાનાં અત્યાચારનો પડછાયો લઈને જીવતી સ્નેહાને સાચા અથતમાં એનો વમત્ર બની કકશન અડીખમ એની પડખે ઊભો છે. કાંઈ કેટલીય વાર સ્નેહા કકશનની સાથે હોય તો પણ, ભાવવને વાંક વગર સજારૂપે ગુજારેલા એક-એક બળાત્કાર યાદ આવતાં જ એ સાવ અવલપ્ત થઈ જાય છે. કોરી આંખે રડતી સ્નેહાને છાની રાખવાની આવડત ફક્ત કકશનમાં જ છે. એ ધારત તો

Gujarat Samachar - Saturday 19th May 2012

સાથે ભણેલી કેરલ ે ાઈને સીધું જ આપેલું આહવાન થવીકારી લીધું હોત, પરંતુ સરલાબેને સીંચેલી ખાનદાનીએ એવા િલોભનોમાંથી એને પાર ઉતાયોત છે. સ્નેહાને ઘણી વાર લગ્નનો વવચાર આવતા કમકમા આવી જાય છે. છતાંય જીવનનો મોટામાં મોટો વનણતય લેવાનો સમય આ જ છે અને... અને... કકશનનો ભયોત ભયોત િેમ, હૂંફાળો સાથ અને ઘરનાં િત્યેક સભ્યોનો ખુલ્લા વદલનો આવકાર જ એને પાછી ફરીને ભાગતાં રોકે છે. નંદા અને નમન પણ એને ખૂબ સમજે છે એટલે સ્નેહાને વમત્રોની ખોટ જરાય લાગતી નથી. મનુભાઈ સ્નેહાને તેમનો િેમ દશાતવી શકતાં નથી તો ય તેમની નજરમાંથી સ્નેહા એ શોધી લે છે. સરલાબેન સ્નેહને ઘણી

૩૯

ડિવાઇન ડિએશન

30

થયેલા અનુભવો તમારી ઉપર નથી લાદવા એટલે હું તમને કહેતી નથી તેમ અટકાવતી પણ નથી, પરંતુ એ અનુભવો એટલા બધાં દુખ ઃ દાયક છે કે એને ભૂલી શકાય એવાં નથી. ઓન ધ કોડટ્રરરી ફોઈ, િવચનકાર, તેમના વારસ અને અડય

- નયના પટેલ

વાર તેમની સાથે અધ્યયન કેડદ્રમાં આવવા કહે છે જેથી વવચારોને થોડી જુદી વદશા મળે. દરેક વખતે સ્નેહા ‘આજે નહીં...’ કહી વાતને ત્યાં જ અટકાવી દે છે. એ વદવસે રવવવાર હતો અને અધ્યયન કેડદ્રમાં જવા માટે ફરી સરલાબેને સ્નેહાને આગ્રહ કયોતઃ ‘સ્નેહા ત્યાં િવચનમાંથી તેને ખૂબ સાંત્વન મળશે - ખાસ કરીને વિતનાં મૃત્યુ વેળાએ વેરવવખેર થઈ જવાની અણીએ મેં િવચનમાં મૃત્યુ વવશેની સમજણ સાંભળી. ઇશ્વર કે કુદરત તરફથી મળતાં િત્યેક આઘાતને સમજીને જીવવાનું બળ મને મળ્યું છે. તું એક વાર આવ, તારી ઉપર થયેલા અત્યાચારો ભૂસ ં ાવાનાં નથી, પરંતુ યાદોનો સામનો કઈ રીતે કરવો તેનું માગતદશતન ત્યાંથી મળી રહેશ.ે ’ સ્નેહા ઉદાસ ઉદાસ મલકી બોલીઃ ‘ફોઈ, મારે અમને

‘જો લગ્ન નહીં કરીએ તો ગવડમમેડટ તને ડિપોટટ કરશે અને હું કોઈ કાળે એ થવા દેવાનો નથી એ તું કાન ખોલીને સાંભળી લે.’સ્નેહા ચુપચાપ સાંભળતી રહી પછી એ અસંબદ્ધ સવાલ કરી બેઠીઃ ‘કકશન કદાચને હું ઇન્ડિયા જતી રહું તો તું મારી સાથે લગ્ન કરી ઇન્ડિયા રહે ખરો?’ કાયતકરોની વાણી અને વતતન વચ્ચેની જે મોટી ખાઈ અમે અનુભવી છે તે મોટી જ થતી રહેશ.ે ખૂબ જ મોટો આઘાત મારા પપ્પાને જ્યારે અહીંથી મળ્યો ત્યારે પપ્પા બોલ્યા હતાં - ‘હીપોક્રસી ધાઈ નેઇમ ઇઝ અધ્યયન ગ્રૂપ...’ એ શબ્દો બોલતી વખતનાં તેમના આંતવરક દદતને હું ખૂબ સમજી છુ.ં ’ પછી એક મોટો શ્વાસ લઈ બોલીઃ ‘ફોઈ, તમે મારે લીધે તમારો વવકાસ અટકાવો એવું

જોડવા જાય જ છે ત્યાં તેનાં મોબાઈલની રીંગ વાગી. થક્રીન ઉપર કકશનનું નામ વાંચી મલકીને થોડી વાર રીંગ વાગવા દીધી - કકશનને થોડી વાર માટે તડપાવવાનું સ્નેહને ગમે, પરંતુ એટલું ય ન તડપાવે કે કકશન ફોન મૂકી દે એટલે થોડી સેકડડ રહીને ફોન ઉપાડ્યો, સામેથી ધાયુું હતું તેમ જ થયુંઃ ‘સ્નેહુડી, કેમ આટલી બધી વાર લગાડી?’ ‘કેમ અમને કાંઈ બીજું કામ ન હોય?’

( : A > : # 0 < 5 2" 3 3 0 A

0

1

0 / 3 4;

:

‘સ્નેહા મેં હમણાં ‘કામ’નો બીજો અથત વાંચ્યો એનો અથત...’ ‘શટ્ અપ! બહુ વરસચત કરવા માંડી છે ને કાંઈ! ભણવામાં ધ્યાન આપ કકશુ આ છેલ્લું વષત છે...’ ‘હું ફેઈલ થઈશ તેમાં તારો જ વાંક નીકળશે.’ ‘ચલ હટ્! કકશુ ક્યારે આવીશ? વિતનાં મૃત્યુ પછી તું બે જ વખત આવ્યો છે... આઈ મીસ યુ સો મચ. એથપેશ્યલી ક્યારેક મારું મન લગ્નનાં વવચારમાત્રથી ગભરાઈ જાય છે ત્યારે તો ખાસ જ.’ ‘મને કહે એક્ઝેટલી, એ વાત યાદ આવતાં તું શું અનુભવે છે?’ સ્નેહા થોડી વાર વવચારને બોલીઃ ‘કકશુ, મને એ ચોરીમાં ફરેલા ચાર ફેરા, સંવેદનવવહીન અનુભવેલો ભાવવનનો થપશત... પહેલી રાતની એની બળજબરી... અને પછી...’ રડવાની અણી પર આવી ગયેલી સ્નેહાને કકશને તરત જ અટકાવીઃ ‘એક સમજુ છોકરીની જેમ તું પહેલાં તો એક ઊંડો શ્વાસ લે સ્નેહુ...’ સ્નેહા ઊંડો શ્વાસ લીધો. ‘એ યાદોને દફનાવી દેવા માટે તો હું તને વદલ ફાડીને િેમ કરું છું સ્નેહુ.ં હું સમજું છું કે એ સહેલું નથી, પરંત.ુ ..’ ‘કકશન, ઘરનાં બધાં જ મને સમજવાનો એટલો િયત્ન કરો છોને કે એ ભાર નીચે હું તમને મારી મુઝ ં વણને કહેતાં

નથી ઇચ્છતી. તમે ખુશીથી જાઓ. કકશન અને તમારા સૌનાં સાથથી હું જરૂર એ નકકની યાદોનો સામનો કરી લઈશ. સાચ્ચે જ ફોઈ, તમે મારી વચંતા ન કરો...’ - શુઝ પહેરતાં સરલાબેન માટે હાથમાં તેમનો વવડટર કોટ પકડીને ઊભેલી સ્નેહાએ હસીને આગલું બારણું ખોલી આપ્યુ.ં દર રવવવારે સ્નેહા ઇન્ડડયા ફોન કરીને અહીંની પવરન્થથવત મમ્મી અને પપ્પાને વણતવતી રહે છે તે મુજબ તે ત્યાં ફોન

: ? :% +0" 0 A

) $

( 7 3 0 3( 3 : 7

3 0

0

6 0 0 3 ;4 # 0 " 3

#

&

0

7 :1 3 <

: = 3

0 * 0

7 "( : 7

* % !

# & <

0 ' 7

0

7 0

7 ,3

0 > ! 7 <

; :

3

0

)7 0 7 "

0 7

હવે અચકાઉં છુ.ં તું સમજે છે એ કકશુ?’ ‘તો શું કરીએ અમે, તું જ કહે સ્નેહા!’ બંને તરફ થોડી સેકડડ ચૂપકીદી છવાય ગઈ. ‘જો સ્નેહા, હવે તો અહીંયા અને ઇન્ડડયામાં પણ લગ્ન વગર સાથે રહેવાનું કોમન થઈ ગયું છે. તને લગ્ન કરવાથી તકલીફ થતી હોય તો...’ ‘ના કકશન, વગર લગ્ને તો હું કોઈ કાળે સાથે ન રહું.’ કકશનની ધીરનીજ ખરેખર કસોટી કરે છે આ છોકરી! ‘જો લગ્ન નહીં કરીએ તો ગવડમમેડટ તને વડપોટટ કરશે અને હું કોઈ કાળે એ થવા દેવાનો નથી એ તું કાન ખોલીને સાંભળી લે.’ સ્નેહા ચુપચાપ સાંભળતી રહી પછી એ અસંબદ્ધ સવાલ કરી બેઠીઃ ‘કકશન કદાચને હું ઇન્ડડયા જતી રહું તો તું મારી સાથે લગ્ન કરી ઇન્ડડયા રહે ખરો?’ ‘હા, ચોક્કસ જો એમ કરવાથી તારી પેલી કારમી યાદ ભૂંસાઈ જવાની હોય તો... તારો ખોવાઇ ગયેલો આત્મવવશ્વાસ પાછો આવવાનો હોય તો. ઇન્ડડયા જવાથી તારી યાદોને અંતરથી પણ અહીં છોડીને જઈ શકીશ તુ?ં ’ સ્નેહા કકશનની વાત સમજે છે એને પણ હવે તો કકશન વસવાય કોઈ નહીં ખપે અને છતાં ય... મનની મુઝ ં વણ ઘટતી નથી. ‘હમણાં તું કલ્પનામાં મારા બાહુપાશમાં છે સ્નેહુ, સાંત્વન મળ્યુ?ં ’ સ્નેહા મલકીને બોલીઃ ‘તું તો હમણાં કહે છે - હું તો ક્યારની ત્યાં જ બેઠલ ે ી મને કલ્પું છુ!ં ’ અને કકશન તક ઝડપી લેતાં બોલ્યો, ‘તો હવે વસવરયસલી કહે મને સ્નેહા વીલ યુ મેરી મી?’ (તું મારી સાથે લગ્ન કરીશ?) (ક્રમશઃ) નોંધઃ ‘કેડી ઝંખે ચરણ’ નવલકથાનું કથાવસ્તુ, બનાવો વગેરે સંપૂણણ કાલ્પનનક છે. કોઈ પણ વાચકના જીવનમાં એવું બન્યું હોય તો તે સંજોગવશાત્ ગણવું.' - લેખક

. 8" 8 : 7

:$ " > # 0( < @ : -0 7 "9 < = 3 # 0 7 3 <

; 6 >

$

A > #!

% ) " &

#

#!

(((

&

"

#'

7 0


દેશઝવદેશ

Gujarat Samachar - Saturday 19th May 2012

નેપાળમાં મવમાન દુઘઘટનામાં ૧૩ ભારતીયોનાં મોત કાઠમંડુઃ ઉત્તર નેપાળમાં સોમવારે સવારે એક શવમાન દુઘાટનામાં ૧૩ ભારતીયો સશહત ૧૫ લોકોનાં મૃત્યુ થયાં છે, આ શવમાનમાં કુલ ૨૧ લોકો હતા. ૧૩ ભારતીયોમાં આઠ લોકો મુંબઇના હતા અને પાંિ પ્રવાસીઓ િેન્નઇના હતા. શવમાન પોખરાથી જોમસોમ જઈ રહ્યું હતું. શવમાનના કાટમાળમાંથી છ લોકો જીવતા મળ્યા હતા. તેમાં ત્રણ ભારતીયો અને બે બાળકોનો સમાવેિ થાય છે. મૃતકોમાં અશમતાભ બચ્ચનની ‘પા’ કફલ્મ અને સોફ્ટ શિંક ‘રસના’ની જાહેરાતમાં દેખાઈ િૂકેલી બાળ કલાકાર તરૂણી સિદેવનો પણ સમાવેિ થાય છે. તરૂણી તેની માતા ગીતા સિદેવ સાથે જતી હતી. અશિ એરલાઇનનું આ િોશનયર શવમાન જોમસોમ શવમાનીમથકે ઊતરતી વખતે પહાિ સાથે ટકરાયું હતું. આ એરપોટેનો શવશ્વના ખતરારૂપ શવમાનીમથકમાં સમાવેિ થાય છે. બિેલાઓમાં એક ભારતીય પુરુષ, એક એરહોટટેસ અને િેનમાકકના બે જણનો સમાવેિ થાય છે. તેઓ પોખરાની હોન્ટપટલમાં સારવાર હેઠળ છે. મુસાફરોએ પ્રશસદ્ધ શહડદુ ટથળ મુશિનાથ પહોંિવા આ શવમાન િાટેર કયુું હતું.

/

31

ઝિમ્બાબ્વેમાં ત્રણ ગુજરાતી હીરા વેપારીઓની ધરપકડ સુરતઃ સુરત હીરાબજારમાં ચાલી રહેલી ચચાા અને ઇઝરાઇલની એક વેબસાઇટ પર દશાાવેલા સમાચાર મુજબ ઝઝમ્બાબ્વે પોલીસે ૫ મેએ ત્રણ ગુજરાતી હીરા વેપારીઝવરાણી ઝનરવ(ઉ.વષા ૨૭, ઇઝરાઇલ), કુકડીયા અઝિનકુમાર (ઉ.વષા ૪૮), બોરડા હષાદ (ઉ.વષા. ૩૬) તથા એક કોંગો નાગઝરક કોસોંગો ઓઝડમ્બા (ઉ.વષા ૨૭)ને હીરાની હેરાફેરીમાં ઝડપી પાડયા હતા. શંકાના આધારે તેમને પકડવામાં

આવ્યા હતા. તેમની પાસેથી ૨૭૨ હીરા મળ્યા હતા. આ ત્રણેય ગુજરાતી વેપારીઓ કોંગો નાગઝરક પાસેથી હીરા ખરીદતા ઝડપાયા હતા. આ ચારેય શખસ પાસે હીરાના ખરીદવેચાણના લાયસન્સ નઝહ જણાતા ત્યાંના સત્તાધીશોએ તમામની પ્રેઝસયસ સ્ટોન્સ ટ્રેડ ચેપ્ટર હેઠળ ધરપકડ કરી હતી. આ તમામને ત્યાંની કોટટમાં રજૂ કરી ૧૦૦૦ ડોલરના જામીન પર છોડીને તેમના પાસપોટટ જપ્ત કયાા છે.

સંમિપ્ત સમાચાર • ડયૂ યોકક ખાતે કોડટયુલેટ જનરલ ઓફ ઈન્ડિયામાં વાઈસ કાઉડસેલ તરીકે ફરજ બજાવતા દેવાશિષ શવશ્વાસની ૧૮ વષષીય પુત્રી-કૃશતકાએ તેનાં શિક્ષકને અભદ્ર ઈ-મેઈલ મોકલવાનાં િકમંદ કૃત્ય માટે તેને ખોટી રીતે કેદની સજા ફટકારીને સટપેડિ કરવાનાં કકટસામાં સત્તાવાળાઓ પાસે ૧૫ લાખ િોલરનાં વળતરની માગણી કરી છે. જે શદવસે કૃશતકાએ તેનાં શિક્ષકને અભદ્ર ઈ-મેઈલ કયાાની જાણ થઈ તે શદવસે તેને કેદની સજા થઇ હતી. • ઓટટ્રેશલયામાં બોક્સ કટર વિે પોતાની પંજાબી મૂળની પત્નીનું ગળું આઠ વખત કાપીને હત્યા કરવા બદલ ૨૪ વષષીય ભારતવં િી વ્યશિ શસંઘ ને ટથાશનક અદાલતે માનવહત્યા બદલ દોશષત ઠેરવ્યો છે. આ પૂવવે આ જ કોટેે તેને હત્યાના આરોપમાંથી મુિ કયોા હતો. ૨૦૦૯માં બનેલા આ હત્યાકાંિમાં, પોતાની પત્નીનું ગળું કાપી નાખ્યા બાદ આ વ્યશિ

/ !/, 3 -"5 5 2 #/ 1!/6

.PX, .LX 8/L%)L. 1L L0W 5L&T *]$L 1 )T 2T T >5 2T1 (T" <:5 2T1 )L" )PX P!0L%O -L4L.LX 5X O% )T k;/ -/P_ 5XA 0$ !T 3T75*O 5] 91W,.LX -!2L3T )L" )L i'9'3] 5Pi)1 3L),L .PX, )T -L0%)L 0X .X )PX l$O%PX )L. T .$T 8/L%)L. 0X .[ 5;/'T2 'P,T 5L&T ahfd.LX i-)T%L )T 56L/ i'9'3] %0O V L0M '[)O 3J % 0O 6%O ahge.LX *]$L )L.)O 5XA&L 3J 02L.LX .)PX .6E2)PX /W 'L) 0KX T ahgg&O %T Y*)O)L i"^NA" #L/0T7"0 T )2L )L" i24T .$T !$L@/PX 6%PX V P!0L%O -L4L.LX 3T75*O 0)PX 2%0$ 0%L .)T Q, ! 0W.LX &L/ T .PX, )L 52W]D. 1L L0W 5X O% i'9'3] )T 5X O% L0W)W .)T .LX 5L& .?/W T %&L i5F6A% )Lj1T i.i60 -P%L D. J*LX%0$

‘બી એ ચાંગી મમમિયોનેર’ના પ્રમોશન માટે યુકેના કિાકાર કૂટટ વેનેરે મસંગાપોરના ચાંગી ઇન્ટરનેશનિ એરપોટટ ખાતે ૩૦ ફૂટ બાય ૩૦ ફૂટના તૈયાર કરેિા ૩ડી આટટની કિાકૃમત સાથે આ તસવીર િીધી છે.

તે ની પત્નીને લોહીનાં ખાબોશિયામાં તરફિતી છોિીને જતો રહ્યો હતો, શસંઘને ૨૪ મેએ સજા જાહેર થિે. • પાકકટતાનના વિા પ્રધાન યુસુફ રઝા શગલાનીએ જણાવ્યું છે કે જમાત-ઉદ-દાવાના સંટથાપક હાકફજ સઈદની ધરપકિ માટેના જરૂરી પુરાવા નથી. તેમણે લંિનમાં એક અખબારને ગત સપ્તાહે જણાવ્યું કે જો સઈદને પકિી પણ લેવાિે તો તે કોટેમાંથી છૂટી જિે. શગલાનીએ જણાવ્યું કે પાકકટતાનમાં ડયાયતંત્ર સંપૂણા રીતે ટવતંત્ર છે. જો અમે તેને પુરાવાના અભાવે પકિી પણ લેિું તો તે કોટેમાંથી છૂટી જિે. શગલાનીએ અલકાયદાના નેતા અલ જવાહીરીની પાકકટતાનમાં હાજરીને પણ નકારી હતી. • પાકકટતાને ૧૦ મેએ પરમાણુ ક્ષમતાવાળી હત્ફ૩ બેશલન્ટટક શમસાઇલનું સફળ પરીક્ષણ કયુું છે. આ શમસાઇલ ૨૯૦ કકલોમીટર સુધી માર કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. તેને ગઝનવી નામ પણ આપવામાં આવ્યું છે. પાકકટતાની સૈડયે આ શમસાઇલ શવિે વધુ

માશહતી આપી નથી. સૈડય અધ્યક્ષોની સંયુિ સશમશતના િેરમેન જનરલ ખાશલદ િમીને પરીક્ષણ પછી જણાવ્યું હતું કે, હત્ફ-૩ શમસાઇલના સફળ પરીક્ષણ સાથે જ પાક.ની પરમાણુ તાકાત વધી છે. • શસશરયાની રાજધાની દશમશ્કમાં ૧૦ મેએ સવારે થયેલા ૨ િશિિાળી શવટફોટમાં પપ લોકોનાં મોત થયા અને ૩૭૦થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા. સરકારે આ હુમલા પાછળ શવદ્રોહીઓનો હાથ હોવાની આિંકા જાહેર કરી છે. રાષ્ટ્રપ્રમુખ બિર અસદ શવરુદ્ધ માિા ૨૦૧૧ થી શવરોધ િાલી રહ્યો છે. • અમેશરકન કોંગ્રેસની એક કશમશટએ વષા ૨૦૧૩ માટે પોતાના બજેટ પ્રટતાવમાં પાકકટતાનને આશથાક અને સુરક્ષા સહાયતા આપવા પર પ્રશતબંધ મૂક્યો છે. જ્યાં સુધી પાકકટતાન આતંકવાદ શવરુદ્ધ લિાઈમાં અમેશરકાને સહયોગ નહીં આપે અને તાશલબાન, અલકાયદા, લશ્કર-એ-તૈયબા અને જૈિ-એ-મોહમ્મદ જેવા જૂથો શવરુદ્ધ કામગીરી નહીં કરે ત્યાં સુધી આ પ્રશતબંધ રહેિે.

&/'3

/P_ T .\ 3T75*O 0)LX )T )L" W -!@/LX T *$ *6T1O 2L0 )L" .)T .LIX *W%L)PX 1L T T ( 91W, "R 91W, )LjW;52 6Z)L 5LXA Si% i1N=*/L# b`ab)W -L T *6T1O ! 2L0 i2G)O cf -L4L .LX cf X%00LHO/ Y*)O 3T75*O 0)L ,(L ! cf )L" W 1X#))LX 3T75*O 5] 91W, i&/T"0.LX -!23T -Q%*Q2] ")L T ,Ol i3/) i).L]$W.LX ,LX91L -L4L.LX "U=*TA" %&L 'P].LX ( "Ui.X + ( CQ )W 5.L2T3 &L/ T >5 2T1 (T" <:5 2T1 bc )T bd.T)L i'25W -!2L3T 91W, "R 91W, )O i"M "W)O M . X % .LB e &O 3J &L/ T )T +W) )X `b` fd`a hhah *0 +W) 0O 0O'O 3 L/ T *0LX% *0 )1L ) ,PM X *$ & 3 V T

2 #/ )!/ /# / &/ 5 !/ 4 <&'3( #/ 26 !/, 98 88!/6 )&57.! < 0 5 !3%&5 3 :; 88 /&5 5 # *5 &/ $/ 5 + # #5

G"!A)A% FA@A=&A) -**+)7 /12 %#=E+% -**+) *-) ?+'% '+A%'7

$"-%+ 4G"!A)A% FA@A=&A) /12 ?+'% AHA#BA?B+3 D&+> ?--E#>( -H+) %&+ ,&->+ -) 48:912;6FC3 ->B#>+5 0F"?!+=% %- AHA#BA?#B#%.<5


ભારત

32

Gujarat Samachar - Saturday 19th May 2012

અંતે પૂવષ પ્રધાન એ. રાજા જામીન પર મુક્ત હજ સબસસડી ૧૦ વષષમાં બંધ કરો: સુપ્રીમ નવી દિલ્હીઃ ટુજી ટપેક્ટ્રમ કૌભાંડના મુખ્ય આરોપી એવા ભૂતપૂવિ દૂરસંચાર પ્રધાન એ. રાજાને ૧૫ મતહના જેલમાં તવતાવ્યા બાદ મંગળવારે સીબીઆઇની ટપેતશયલ કોટટે જામીન આપ્યા છે. પરંતુ કોટટે સાથે એવી પાબંદી પણ મૂકી છે કે તેઓ મંજૂરી વગર દૂરસંચાર તવભાગ અને પોતાના વતન તાતમલનાડુ નહીં જઇ શકે. ટુજી ટપેક્ટ્રમ

સંસદની રચનાની ૬૦મી વષષગાંઠ નનનમત્તે ૧૩ મેએ રાષ્ટ્રપનિ પ્રનિભા પાનિલે પાલાષમેન્િ હાઉસના સેન્ટ્રલ હોલમાં સંબોધન કયયું હિયં. આ પ્રસંગે સંસદનયં ગૌરવ, પનવત્રિા અને સવોષપનરિા જાળવવા િેમ જ લોકશાહીના મૂલ્યો અને નનયમોને વધય શનિશાળી િથા સંસદને વધય અસરકારક બનાવવાનો નનધાષર વ્યિ થયો હિો.

કૌભાંડના કુલ ૧૪ આરોપીઓમાંથી રાજા જ એક માત્ર જેલમાં બંધ હતા. અન્ય ૧૩ આરોપીઓને પહેલા જ જામીન મળી ગયા છે. રાજા ગત વષદે ફેબ્રુઆરીથી જ તતહાર જેલમાં હતા. આ મામલે ત્રણ કંપનીઓને પણ આરોપી બનાવાઇ છે. આ કેસમાં અન્ય આરોપીઓને જામીન મળ્યા હોવાથી કોટટે રાજાને જામીન આપ્યા હતા.

નવી દિલ્હીઃ સુપ્રીમ કોટટે હજયાત્રીઓને સરકાર તરફથી મળતી આતથિક મદદની નીતતની ઝાટકણી કાઢીને આગામી દસ વષિમાં ધીમે ધીમે આ હજ સબતસડી બંધ કરવા આદેશ કયોિ છે. જસ્ટટસ અલ્તમસ કબીર અને રંજના પ્રકાશ દેસાઇની બેંચે ગત સપ્તાહે આ આદેશ આપ્યો છે. બેંચે હજયાત્રાએ જનારા વડા પ્રધાનના ટોચના મંડળમાં

પ્રતતતનતધ (ગૂડતવલ સંખ્યા ડટલતગશન)ઓની ૩૦થી ઘટાડીને ઓછી કરવાનો પણ તનદદેશ કયોિ છે. કોટટે જણાવ્યું હતું કે તે હજસતમતતનાં કામકાજ અને હજયાત્રીઓની પસંદગી પ્રતિયાની તપાસ કરશે. સુનાવણી દરતમયાન કેન્દ્ર સરકારે હજયાત્રીઓની સબતસડી આપવાની નીતતનો બચાવ કયોિ હતો.

સંનિપ્ત સમાચાર Presents

12th Asian Achievers Awards 14th September 2012 NOMINATION FORM *' 24'56+)+175 5+#0 %*+'8'45 9#4&5 +5 *156'& '8'4; ;'#4 $; <5 .'#&+0) 0'95 9''-.+'5 5+#0 1+%' #0& 7,#4#6 #/#%*#4 61 *10174 4+6+5* 5+#05 2#4 ':%'..'0%' ( 6*'4' +5 51/'10' ;17 -019 9*1 *#5 $41-'0 $170&#4+'5 #0& &'5'48'5 4'%1)0+6+10 (14 6*'+4 70+37' %1064+$76+10 61 6*' %1//70+6; #0& 6*' 0#6+10 6*'0 2.'#5' 01/+0#6' 6*'/ (14 10' 1( 6*' #9#4&5 .+56'& $'.19 #-' 574' 6*#6 ;17 (+.. +0 6*+5 #22.+%#6+10 (14/ #0& 5'0& +6 10 14 4 '14)' '. #: /#+. ### #$2.)4172 %1/ #&&4'55 +5 4 '14)' 4172 #4/# "1)# 175' 1:610 #4-'6 10&10

$; 2156 (#: 14 '/#+. 61 ( ;17 #4' 5'0&+0) +6 $; 2156 6*' !

Please tick the appropriate category Sports Personality of the Year............................................

Woman of the Year ................................................................

Awarded for excellence in sports.

The award will recognise and honour a woman who has made a significant mark in any chosen field.

Business Person of the Year .............................................. Awarded to a business person who is a success in every sense of the word and can demonstrate a genuine passion for social issues.

Young Entrepreneur of the Year ......................................

Professional of the Year ......................................................

Uniformed and Civil Services ............................................

Professionals in the field of medicine, law, education, banking, finance and others, who have scaled the heights of their chosen profession.

For outstanding achievements in uniformed and civil services or contribution to the community through any of the above services.

Achievement in Community Service................................

Awarded to those who have acclaimed popularity internationally for his/her contribution in any particular sector and is recognised for their timeless philanthropic activities.

In recognition for an individuals service to community.

Achievement in Media, Arts and Culture .................... Someone who has made a mark in media including print and broadcast media; cinema, art and culture.

Award for Entertainment .................................................... For outstanding performance by Asians in the field of Dance and Music.

Awarded to an young entrepreneur (less than 35 years) with a proven track record of operating a successful business enterprise.

International Personality of the Year ............................

Lifetime Achievement Award ............................................ To honour those individuals, who during their lifetime, have made immense contributions in any given field. This remarkable individual can be marked as an example for the younger generation.

Application Form

Name of the Nominee: ___________________________________________________________________________________ Contact Details of the Nominee (Tel & email): _______________________________________________________________ Present Occupation of the Nominee: _______________________________________________________________________ Please attach your CV which includes the following information (1) Personal background (2) (3) (4) (5)

(Please do not exceed a limit of 1000 words)

Most important career achievements till date Your contribution to the community and nation Any notable obstacles in you career that has helped you to reach where you are today Future plans, ambitions and visions

Summary- (Please include a summary in not more the 150 words

why the nominee is worthy of winning the particular award in a separate sheet)

Nominators name and contact details: _____________________________________________________________________ Nominators current Occupation/Company: __________________________________________________________________ Tel/Mobile: _________________________________

Email: __________________________________________________

NOMINATION AND SELECTION PROCESS This is a unique event where readers nominate and an independent panel of judges comprising of eminent personalities selects the winner. Judges’ decision is final. ABPL Group will not entertain any dialogue with members of the public regarding the judging process. In order to ensure a high degree of transparency and fairness, the management and members of the staff of Asian Voice and Gujarat Samachar will play no role in the nomination or judging process. You may use an additional sheet if the space provided is insufficient. The winners will be announced at the AAA Awards ceremony in 14th September, 2012. Asian Voice, Gujarat Samachar will publish the names of the short listed candidates and winners after the event. The winners names will also appear in our e-edition www.abplgroup.com You can nominate yourself if you wish to. Nominations and entries must follow the prescribed format. All nomination forms must reach our offices on or before 12th July, 2012

210514

8'06

#0#)'& ;

((+%+#. ((+%+#. #6'4'45

((+%+#.

'&+# #460'4

((+%+#.

0.+0' #460'4

210514'& *#4+6;

• ભારતથી અમેરરકા જનારા લોકો માટે સારા સમાચાર છે. હવે રરઝવવ બેંકની મંજૂરી વગર ૨૫,૦૦૦ ડોલર મની એક્સચેન્જરમાંથી ખરીદી શકાશે. ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેનેટ એક્ટ (ફેમા)એ એક નોરટફફકેશન બહાર પાડીને કોઈ પણ કાગળ વગર ખરીદી શકાતા ડોલરની મયાવદા પાંચ હજારથી વધારીને ૨૫૦૦૦ કરી છે. સામાન્ય રીતે અભ્યાસ માટે અને ફરવા માટે અમેરરકા જતા રવદ્યાથથીઓને વધુ ડોલર લઈ જવાની જરૂર પડતી હોય છે. • ૭૬ વષથીય રતબેરટયન આધ્યાત્મમક ગુરુ દલાઈલામાની હમયાના કાવતરાએ ગત સપ્તાહે ભારે ચચાવ જગાવી હતી. દલાઈલામાએ કહ્યું હતું કે ચીની એજન્ટે તેમની હમયા કરવા માટે એક નકલી દશવનાથથી મરહલાને તાલીમ આપી હતી. આશીવાવદ લેવા આવતી વખતે ઝેર આપીને તેમને મારી નાખવાની આ યુવતીની યોજના હતી. ધમવશાળા ખાતે સઘન સલામતીમાં જીવતા દલાઈ લામાએ જણાવ્યું હતું કે તેમના સાથીઓ આ અહેવાલની પુરિ કરી શક્યા નથી પણ સાથીઓએ તેમની (દલાઈ લામા)ની સલામતી ચુસ્ત કરવા પર ભાર મુક્યો છે. • કણાવટકમાં ભાજપમાં સ્પિ ભાગલા પડી રહ્યા છે. કણાવટકના ભૂતપૂવવ મુખ્ય પ્રધાન બી. એસ. યેરિયુરપ્પાએ તેમના અનુગામી સદાનંદ ગૌડાને ‘રવશ્વાસઘાતી’ ગણાવીને કોંગ્રેસ અધ્યક્ષા સોરનયા ગાંધી અને કોંગ્રેસ પક્ષના ભરપેટ વખાણ કયાવ હતાં. કણાવટકમાં શાસક ભાજપ હવે ભંગાણના આરે હોવાની શક્યતા જણાતા મુખ્ય પ્રધાન સદાનંદ ગૌડા પક્ષ પ્રમુખ નીરતન ગડકરી સાથે ચચાવ કરવા નવી રદલ્હી ગયા હતાં. બીજી તરફ કણાવટકમાં ગેરકાયદે ખાણકામને મુિે સુપ્રીમ કોટેે આપેલા સીબીઆઈ તપાસના આદેશને યેરદયુરપ્પાએ આવકાયોવ છે. યેરદયુરપ્પાના પરરવાર દ્વારા ચલાવાતા ટ્રસ્ટે ખાણ કંપનીઓ પાસેથી દાન લીધાનો પણ આરોપ છે. દરરમયાન કોંગ્રેસે કણાવટક રવધાનસભા રવખેરી નાખવાની માગણી કરી હતી. • મહારાષ્ટ્રના ખાનદેશ, રવદભવ, મરાઠવાડા અને પત્ચચમ મહારાષ્ટ્રમાં વાવાઝોડા સરહત માવઠાંએ ગત સપ્તાહે કાળોકેર વતાવવ્યો છે, જેમાં ૨૨ લોકોના મૃમયુ થયા હતા. જ્યારે કેળ અને આંબાના ઊભા પાક-વૃક્ષોને વ્યાપક નુકસાન થયું હતું. • ઉત્તર પ્રદેશ સરકારે ભૂતપૂવવ મુખ્ય પ્રધાન માયાવતીના ૨૬ દરલત પ્રોજેક્ટોને રદ કયાવ છે. હવે આ ફંડનો ઉપયોગ ચૂંટણીમાં આપેલા વચનોને પૂણવ કરવા માટે થશે.


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 19th May 2012

‘કેડી ઝંખે ચરણ’નાં લેજખકા નયનાબેન પટેલ સાથે લેસ્ટરમાં વાતાયલાપ યોજાયો 'ગુજરાત સમાચાર'માં છેલ્લા ૩૮ સપ્તાહથી પ્રનસધ્ધ થઇ રહેલી અિે યુ.કે.િાં એશીયિ સમાજ સામે અરીસો ધરતી િવલકથા ‘કેડી ઝંખે ચરણ’િાં લેનખકા િયિાબેિ પટેલ સાથે પ્રથમવાર વાચકો સાથે મુલાકાતિો એક કાયચક્રમ તા .૨૨.૪.૨૦૧૨િાં રોજ બેલગ્રેવ લાઈિેરી, લેથટર ખાતે યોજાયો હતો જેમાં ખુબ જ રચિાત્મક ચચાચનવચારણા થઈ. ઉપસ્થથત વાચક નમત્રોિાં અનભપ્રાય મુજબ યુ.કે.િી ભૂમી પર રજૂ થતી આ િવલકથા ‘કેડી ઝંખે ચરણ’ િી વાત ખુબ જ અસરકારક અિે પ્રનતબીંબાત્મક લાગી અિે એટલે જ દરેક વાચકિે લાગે છે કે ‘હા, રે હા-હું આ પત્રોિે મારી આજુબાજુ રોજ જોઉં છુ!ં અથવા તો આ તો મારી જ વાત અહીં સચોટ રીતે રજુ કરવામાં આવી છે! િવોનદત અિે થથાનિક લેખકોિે પ્રોત્સાનહત કરવા અિે વાચકો સાથે લેખકોિો સંવાદ યોજવામાં મદદરૂપ થવા માટે બેલગ્રેવ લાઈિેરીિાં કાયચકરોએ યોજેલા આ કાયચક્રમમાં િયિાબેિે જણાવ્યું હતું કે ‘મારી પ્રથમ વાતાચ ‘અંત કે આરંભ!’િે ગુજરાતી સાનહત્ય અકાદમી(નિટિ)િી ૧૯૮૪માં થયેલી ‘સાનહત્યોત્કષચક’વાતાચ થપધાચમાં નિતીય થથાિ મળ્યું ત્યારથી મિે મારી લેખિ કળાિી અિુભતૂ ી થઈ. પરંતુ કૌટુનં બક, સાંસાનરક અિે એક ધાનમચક સંથથામાં ઉપાડેલી ફરજો અિે સાથે સાથે િોકરીિી જવાબદારીઓમાં એ કળાિે ખીલવાિી મોકળાશ ઓછી મળી. નિવૃત્ત થયા પછી પહેલું કામ મેં આડા-અવળા પડેલા અધૂરા લખાણો અિે નવચારોિે ભેગા કરવાિું કયુું અિે રચાઇ ગઇ એક િવલકથા. નહંમત અિે ઈશથમરણ કરીિે િવલકથા

આદરણીય સી.બી.િે મોકલાવી! સી.બી.િાં ઉત્સાહપ્રેરક સૂચિો પર કામ કરીિે િવલકથાિે સમાચારપત્રિે અિુકળ ૂ બિાવી. જગ્યાિી મયાચદાિે ધ્યાિમાં રાખી અિે ‘હવે શુ’ં િી ઉત્કંઠા જગાવવા અિે તેિે જાળવાય રહે જેથી વાચકો આવિારા અંકિી ચાતક િજરે રાહ જુએ તેવી રીતે મઠારી." િવલકથા કે વાતાચ લખવા માટે એક લેખકમાં શું હોવું જરુરી છે? એવા પ્રશ્નિાં ઉત્તરમાં િયિાબેિે જણાવ્યુ હતું કે "દરેક વ્યનિ પોતાિાં અિુભવોિે અજાણતા જ અજ્ઞાત મિમાં સાચવી રાખે છે પરંતુ અન્યોિાં અિુભવો અિે લાગણીિે સમજવા માટે લાગણીભીિું અંતર અિે સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ શનિિે નવકસાવવી જરૂરી છે. શદદોિા સમુહિે અસરકારક રીતે શાસ્દદક થવરૂપ આપવા માટે તો કેવળ ‘માં સરથવતી’િી કૃપા અિે ત્યાર પછી પુરૂષાથચ અિે પ્રારદધ આવશ્યક છે. મિે એ બધુજ ં મારી યોગ્યતા મુજબ મળ્યું તેમાં મારા બા-બાપુજીએ વારસામાં આપેલો વાંચિ શોખ અિે તેિે અિુકળ ૂ વતાવરણ, ગુજરાતી ભાષા લઈિે બી.એ કયુું ત્યારે પૂ.િગીિદાસ પારેખ અિે પૂ.યશવન્ત શૂક્લ જેવા ગુરુઓિું માગચદશચિ અિે ત્રણે ય પુત્રીઓ અિે પનત-જયંતી તરફથી મળી છે. સાિુકળ ૂ તા અિે અંગત નમત્રોિાં પ્રોત્સાહિે મોટો ભાગ ભજવ્યો છે અિે આ મોકા પર તે સૌિો આભાર માિું છુ.ં " 'ગુજરાત સમાચાર'માં િવલકથા

છપાઇ રહી છે ત્યારે આ કાયચક્રમ દરનમયાિ અિે સમયાંતરે ફોિ-પત્રો િારા વાચકોિા ઘણા સૂચિો મળ્યા હતા જેમાં આ િવલકથામાં ઉઠાવેલા મુદ્દાઓ - વૃધ્ધાશ્રમિો ડર, ઘરમાં આનથચક ટેકો આપતી અિે અન્ય જવબદારી ઉઠાવતી થત્રીિી દશા, ભારતીય વહુ લાવવાિો આગ્રહ, િવપરનણત થત્રી સાથે થતું છળ અિે જુલમ, સંપ્રદાયોિી અસર, ‘ગે’પુત્રિી મુઝં વણ અિે કરુણ અંત - યુ.કે.િાં વધુ વાચકો સમક્ષ પહોંચાડવા તેિું અંગ્રેજીમાં ભાષાંતર વગેરે મુખ્ય હતા. અમુ વાચકોએ ઑડીયો િવલકથા શક્ય છે ખરી? તેવા પ્રશ્નો ઉપરાંત આ દેશમાં જ બિેલી વાતિે ટી.વી. નસનરયલ થવરૂપ આપવું જોઈએ તેવો મત વ્યિ કયોચ હતો. અંતે લેનખકા િયિાબેિ પટેલે નિટિ, અમેનરકા અિે યુરોપિા નવશાળ વાચક વગચ સુધી તેમિી પ્રથમ િવલકથા પહોંચાડવા બદલ 'ગુજરાત સમાચાર'િા તંત્રી શ્રી સીબી પટેલ તેમજ સાથી કાયચકરો, સૌ વાચકો અિે લાયિેરીિાં કમચચારીઓિો આભાર વ્યિ કયોચ હતો. મુખ્ય લાયિેરીયિ િયિા પટેલ (યોગિુ યોગ બન્ને જણિા િામો અિે અટક એક સરખા િીકળ્યા!) અિે અન્ય કમચચારીઓએ ફુલોથી તેમિું અનભવાદિ કરી કાયચક્રમિે સમાપ્ત કયોચ હતો. નયનાબેન અને શ્રોતા મિત્રો

33

CRY UK આયોજિત ભારતના ગરીબ બાળકોના લાભાથથે ‘નાઇટ વોક’

શનિવાર ૩૧ માચચ, ૨૦૧૨િા રોજ CRY UK (બાળકોિા હક્કો અિે તમે યુક)ે એ ભારતિાં ગરીબીિી રેખા હેઠળ જીવતા બાળકોિા લાભાથથે ફંડ એકત્ર કરવા ‘િાઇટ વોક’િું આયોજિ કયુું હતુ.ં લંડિમાં વોકસોલ િીજ રોડથી ટાવર િીજ સુધીિી ૬ કકલોમીટરિી આ વોકમાં બધી જ ઉંમરિા ૨૫ જેટલા ભાઈ બહેિોએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો. આ પ્રસંગે ક્રાય યુકિ ે ા પ્રવિા શ્રુનત તન્નાએ જણાવ્યું હતું કે, ‘આ ‘િાઇટ વોક’ એક અવસર છે જેિા િારા ભારતમાં ગરીબાઈમાં સબડતા બાળકોિું ભાવી સુધરે અિે જીવિ જીવવાિા બધા હક્કો પ્રાપ્ત થાય એ માટે ભેગા મળી ફંડ એકત્ર કરી શકાશે.’ આ વોકમાં ભાગ લઈ ૬ વષચિા ધ્રુવ જમેડીયાએ £ ૪૦૦થી વધુ રકમ

એકત્ર કરી હતી. ૩ વષચિી રોશિીએ ભાગ લીધો હતો. આ દોડમાં ભાગ લેિાર ‘મમ્સ એન્ડ મી’િા થથાપક ે એ જણાવ્યું અિે CEO પૂજા જૂિજા હતું કે ‘ભારતમાં બાળકો માટે CRY જે કામ કરે છે એિી હું પ્રશંસક છુ.ં આપણું એક િાિું અિુદાિ ગરીબ બાળકિા જીવિમાં કેટલું પનરવતચિ લાવી શકે છે એિો અંદાજ આપણિે િથી. આ કાયચિી હું સહભાગી બિી છું એિું મિે ગૌરવ છે.’ આ વોક િારા એકત્ર થયેલ £૧૦૦૦થી વધુ ધિ રાનશિો ઉપયોગ ઝારખંડિા ‘જાગો ફાઉન્ડેશિ’ અિે ગુજરાતમાં ‘ગ્રામ થવરાજ સંઘ’ જે કચ્છિી પછાત જાનતઓ માટે કાયચરત છે એિા લાભાથથે થશે. સંપકક: શ્રુનત તન્ના 07930 387 889,Email: shruti.tanna@crymail.org

ધ નહેરૂ સેન્ટર, ૮ સાઉથ અોડલી સ્ટ્રીટ, લંડન, W1K 1HFના કાયયક્રમો l

અનમત શમાચ બંધાવીિા ધૃપદ સંગીત કાયચક્રમિું આયોજિ તા.૧૮૫-૨૦૧૨ સાંજે ૬-૩૦ કલાકે કરવામાં આવ્યું છે. l પ્રીઝવવીંગ ધ આકકીટેક્ચરલ હેરીટેજ એન્ડ લેન્ડથકેપ અોફ દેલ્હી નવષે પ્રો. એજીકે મેિિ અિે પેટ્રીક બોવેિા વાતાચલાપિું આયોજિ તા. ૨૧-૫-૧૨ સાંજે ૬-૩૦ કલાકે કરવામાં આવ્યું છે. l શ્રી સુરેન્દ્ર પાલ જોશીિા ICCR એક્ઝીબીશિ અોફ પેઇન્ટીંગ્સ: સીમ્ફિીઝ અોફ મેમરીિું આયોજિ

તા. ૨૨-૫-૧૨ મંગળવાર સાંજે ૬૧૫ કલાકે કરવામાં આવ્યું છે. જે તા. ૨૫ સુધી કામિા કલાકો દરનમયાિ જોઇ શકાશે. l પ્રતાપ પવારિી ૭૦મી જન્મ નતથી પ્રસંગે તેઅો તા. ૨૨-૫-૧૨ સાંજે ૭-૦૦ કલાકે કથક રજૂ કરશે. l શ્રી કુમાર સેિ મંગળવાર તા. ૨૪-૫-૧૨ સાંજે ૬-૩૦ કલાકે તેિી પ્રથમ િોવેલ 'ધ થકીમીંગ ટ્રી'િું વાંચિ કરશે. સંપકક: 020 7491 3567.


34

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 19th May 2012

શ્રી પ્રજાપવત એસોવસએશન (યુ.કે)નું કુશળ ફોટોગ્રાફર વિપૂલ રાિની અણિારી વિદાય વેપબલી ન્થથત જાણીતા શિટનના ભૂતપૂવસ વડાિધાન ૩૨મું સફળ મવિલા સંમેલન ફોટોગ્રાફર શ્રી શવપુલભાઇ ટોની બ્લેર શવપુલભાઇને કીંગ્સબરીન્થથત જયુઇિ હાઇથકૂલમાં ગત ૨૨ એશિલે શ્રી િજાપશત એસોશસએિન (યુ.કે)નું ૩૨મું મશહલા સંમેલન ખૂબ સફળતાપૂવસક યોજાયું. અા સંમેલનમાં સમથત યુ.કે.માંથી ૧૪ િાખાઅો (રગ્બી, િેડફોડડ, વેલીંગબરો, કોવેસટ્રી, વોલસોલ, લેથટર, ઇથટ લંડન, ટેમસાઇડ ઇત્યાશદ) માંથી મશહલાઅોએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો. અા સંમેલનનો મુખ્ય શવષય હતો 'ફીટ ફોર લાઇફ". લંડનના અાંગણે ૨૦૧૨ની અોશલન્પપક

માગસદિસક માશહતી પૂરી પાડવામાં અાવી હતી.અા ઉપરાંત હેરોના કસઝવવેટીવ કાઉન્સસલર વીણાબેન શમઠાણીએ પણ થવાથથ્ય માટે બહેનોએ કેવી કાળજી રાખવી એ શવષે વકતવ્ય રજૂ કયુું હતું. ગુજરાત સમાચારના મેનેજીંગ એડીટર કોકકલાબેન પટેલે જણાવ્યું હતું કે, 'અાપણું અારોગ્ય અાપણા હાથમાં છે એટલું જ નશહ પણ અાપણા પશરવારનું અારોગ્ય પણ બહેનોના હાથમાં જ છે. અાપણા ભારતીયો ખાસ કરીને

કરી િાશરરીક કસરત કરી ઘી પચાવતા જયારે અાપણે અહીં બેઠાડું જીવન શવતાવીએ છીએ. કામધંધેથી અાવી ભરપેટ જમી ટીવી સામે બેસીએ છીએ અને પછી પલંગમાં અારામ ફરમાવીએ છીએ. અાપણો અાહાર િોટીનયુકત સમતોલ અાહાર હોવો જોઇએ. પૂરી, ભજીયા, સમોસા ને પીઝા જેવી ચરબીયુકત વાનગીઅો હ્દયરોગને નોતરે છે. શહસદુ ફોરમ અોફ શિટનના સેક્રેટરી ભારતીબેન ટેલરે પણ યુરોપમાં

સુરસે દ્રભાઇ રાવનું ૫૮ વષસની વયે અણધાયુું અવસાન થયું છે. નશડયાદના મૂળ વતની અને યુગાસડાથી અત્રે વસેલા શવપુલભાઇ ગત રશવવારે સાંજે પોતાના ઘરના પાછળના ગાડડનમાં પડી જતાં તેમને માથામાં ઇજા થઇ હતી. તેમને તાત્કાલીક નોથસવીક પાકક હોન્થપટલ લઇ જવાયા હતા જ્યાં તેમને િેઇનમાં વધુ પડતું ઇસટનસલ બ્લીડીંગ થયું હોવાનું શનદાન થયું હતુ.ં તબીબોએ શવપુલભાઇને બચાવવા માટે ખૂબજ િયાસો કયાસ હતા પરંતુ તેમને સફળતા મળી નહતી. જેને કારણે મંગળવારે વહેલી સવારે ૨-૫૫ કલાકે તબીબોએ શવપુલભાઇને

UKAWC

યોજાઇ રહી છે ત્યારે તન અને મનથી થવથથ રહેવા માટે િું કરવું જોઇએ એ શવષે રસિદ સેશમનાર યોજાયો હતો. અા સેશમનારમાં હાટડને હેમખેમ કેવીરીતે રાખી િકાય એ માટે હાટડ ફાઉસડેિન યુ.કે. દ્વારા

ગુજરાતીઅોને ડાયાશબટીિ, બ્લડિેિર અને હ્દયરોગની શબમારીઅો વારસામાં મળેલી છે એટલે અાપણે ઘીથી લથબથ રોટલી ખાવાનું ટાળવું જોઇએ અાપણા વડવાઅો ભરપૂર ઘી ખાતા પણ શદવસભર સખત કામ

શહસદુઅોનું જોરદાર િશતશનશધત્વ થઇ રહ્યું હોવાનું જણાવ્યું. અા કાયસક્રમને સફળ બનાવવા સમાજની ૭૦ જેટલી બહેનોએ ભારતીય રાષ્ટ્રધ્વજના ત્રણ કલરની સાડીઅોમાં સજ્જ થઇ સુંદર વ્યવથથા જાળવી હતી.

દ્વારા કેન્સર અિેરનેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન

યુકે એશિયન વીમેસસ આપી તેની સારવારની કોસફરસસ સાઉથ લંડન દ્વારા અગત્યતા, થક્રીનીંગ િોસેસ કેસસર અવેરનેસ અને િારીશરક િવૃશિઅો કોસફરસસનું આયોજન તેમજ આરોગ્યમય લેસફ્રેસક થકૂલ, મીચમ ખાતે ખોરાકના લાભ અંગે કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં યોગીનીબેન પટેલ, ભારતીબેન દોશી અને માશહતી આપવામાં આવી ચીફ ગેથટ તરીકે કાઉન્સસલર દક્ષાબેન વિરાણી તેમજ અન્ય તસિીરમાં સંસ્થાના હતી. ત્રણ હેલ્થ ચેપપીયસસ શવધી મોહન સશહત ૩૦૦ પ્રમુખ જ્યોત્સનાબેન પટેલ નજરે પડે છે ભારતીબેન દોિી, જેટલા મહેમાનો ઉપન્થથત રહ્યા હતા. કેસસર યોગીનીબેન પટેલ અને દક્ષાબેન શવરાણીએ થપેશ્યાલીથટ ડોક્ટસસ, થક્રીનીંગ નસસીસ, કો UKAWCના િેશસડેસટ જ્યોત્સનાબેન પટેલ અોડસીનેટસસ, ડાયેટીિયસસે કેસસર અંગે સમજ અને સાથીદારોનો આભાર વ્યિ કયોસ હતો.

આભાર દશગન

આભાર દશગન

ૐ નમ: વશિાય

જય શ્રી નાથજી

મૃત જાહેર કયાસ બાદ શવપુલભાઇને ઇચ્છા મુજબ તેમના પશરવારજનોએ શવપુલભાઇની બન્ને કીડની. લીવર અને હ્રદયનું દાન કયુું હતુ.ં શવપુલભાઇ ભારતના રાષ્ટ્રપશત અને અસય મંત્રીઅો શિટનની મુલાકાત લે ત્યારે તેમના અશધકૃત ફોટોગ્રાફર તરીકે સેવા આપતા હતા.

'વીઆઇપી' તરીકે સંબોધન કરતા હતા. લેથટરમાં 'રાવ નામથી ફોટોગ્રાફી'ના ફોટોગ્રાફી બીઝનેસની િરૂઆત કરનાર શવપુલભાઇ ઘણાં વષોસ પહેલા લંડનમાં થથાયી થયા હતા અને ઘણાં અખબારોમાં, બીબીસીમાં તેમના ફોટોગ્રાફ તેમજ કફલ્મો રજૂ થયા હતા. વાઇિસટ ગુજરાતથી માંડીને શિશટિ પાલાસ મસે ટના સમારોહ અને સેંકડોના લગ્નો અને રીસેપ્િનોને કેમરામાં કંડારનાર શ્રી શવપુલભાઇના આત્માને િભુ પરમ િાંશત આપે એવી 'ગુજરાત સમાચાર' પશરવારની િાથસના. સંપકક: સમીર શવપુલ રાવ 07958 420 213.

|| શ્રી કૃષ્ણ શરણંમમ્ || જન્મ: ૭-૯-૧૯૩૩ (મસીન્ડી પોટટ – યુગાન્ડા)

ગં. સ્િ. મુક્તાબેન કરશનદાસ સિજાણી ઘણાં વષોસ કમુલી - યુગાસડામાં રહ્યા બાદ હાલ કેસટન, શમડલસેક્ષ ન્થથત થવ. શ્રી કરિનદાસ મથુરાદાસ સવજાણીના ધમસપત્ની મુક્તાબેન કરશનદાસ સવજાણી તા. ૪ મે, ૨૦૧૨ના િુક્રવારે ૮૫ વષસની વયે અમેશરકામાં દેવલોક પાપયા છે. તેઅો એલએ, અમેશરકામાં તેમના પુત્ર રસીકભાઇને ત્યાં ફરવા ગયા હતા અને અચાનક હાટડ એટેકનો હુમલો આવતા તેમણે િાણ ત્યજી દીધા હતા. ખૂબજ સાદુ અને સરળ ભશિભયુું તેમનું જીવન હતું. તેઅો ખૂબજ માયાળુ, લાગણીિધાન, શનખાલસ થવભાવ ધરાવતા હતા. તેમના જવાથી સવજાણી પશરવારને ખૂબજ મોટી ખોટ પડી છે અને દુ:ખના ડુંગર તૂટી પડ્યા છે. આ દુ:ખદ સમયે દરેક સગા સંબંધી તથા શમત્રમંડળે રૂબરૂ પધારી, ફોન અને ઇમેઇલ દ્વારા શદલસોજી પાઠવી અમારા દુ:ખમાં ભાગીદાર બસયા તેઅો સવવેનો પશરવાર અંત:કરણપૂવસક આભાર વ્યિ કરે છે. પરમાત્મા તેમના આત્માને ચીર િાંશત અને મોક્ષ ગતી આપે તેવી િાથસના. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ: Sureshbhai K and Shobhnaben Savjani (Son - Daughter in Law) Rasikbhai K and Ninaben Savjani (Son - Daughter in Law) Vinubhai K and Rekhaben Savjani (Son - Daughter in Law) Jaysukhbhai K and Ushaben Savjani (Son - Daughter in Law) Nimeshbhai R and Hiranben Savjani (Grandson - Grand Daughter-in-Law) Bhanuben P and Prahladdas Dattani (Son-in-Law - Daughter)

સવવેને અમારા જયશ્રી કૃષ્ણ સ્વ. મુક્તાબેનની અગ્ની સંસ્કાર વવધી તા. ૮ મે, ૨૦૧૨ના મંગળવારના રોજ અમેવરકામાં સંપન્ન થઇ હતી. તેમના આત્માની શાંવત અથથે પ્રાથથના તા. ૨૭મી મે, ૨૦૧૨ના રવવવારે સાંજે ૭-૩૦થી ૯-૦૦ વાગ્યા સુધી રાખવામાં આવેલ છે. પ્રાથગના સ્થળ: શ્રી કડવા પાટીદાર સમાજ, કેન્મોર એવન્યુ, કેન્ટન HA3 8LU Sureshbhai K Saujani, 4 Alverston Avenue, Kenton Middlesex HA3 8TG Tel. 0208 909 3168

જય શ્રી ગાયત્રીમા સ્િગગિાસ: ૨-૫-૨૦૧૨ (વશકાગો - યુએસએ)

શ્રી ચંદ્રકાન્તભાઇ ઉમેદભાઇ પટેલ (ડભોઉ) ૐ ભૃભૂિગઃ સ્િઃ તત્સવિતુિગરેણ્યમ્, ભગોગ દેિસ્ય વિમિી વિયો યોનઃ પ્રચોદયાત।। મૂળ વતન ડભોઉના (તા. પેટલાદ – ગુજરાત) યુગાસડામાં જસમેલા અને ઘણાં વષોસ કંપાલામાં રહ્યા બાદ ૧૯૭૨માં લંડન આવી થથાયી થયેલા અમારા દાદા, બાપુજી શ્રી ચંદ્રકાસતભાઇ ઉમેદભાઇ પટેલ તા. ૨-૫-૨૦૧૨ બુધવારે સવારે ૪.૦૦ વાગે શિકાગોમાં શિવને પાપયા છે. તે અમારા કુટુંબના મોભ હતા. તેમનો અખૂટ િેમ અમારા પર સદાય વરસતો રહેતો અને સવસ કાયસમાં કદમ કદમ પર િોત્સાહન અને િેરણા આપતા રહેતા. પોતે લાગણીિીલ અને થવતંત્ર થવભાવના હતા. અમે તેમની મીઠી શિતળ છત્રછાયા ગુમાવી છે અને તેમની ખોટ અમારા જીવનમાં હંમેિા માટે રહેિે. દાદા, બાપુજી, સવસના હ્રદયમાં અનોખુ થથાન િાપ્ત કરી ગયા છે. આ દુ:ખદ સમયે રૂબરૂ પધારી, ટેશલફોન અને ઇમેઇલ દ્વારા શદલાસો આપનાર, િાથસના કરી સદ્ગતને િાંશત અને શ્રધ્ધાંજશલ અપસનાર અમારા સગાં સંબંધી, થવજનો અને શમત્રોનો અમે અંત:કરણથી આભાર માનીએ છીએ. પરમકૃપાળુ પરમાત્મા પૂ. દાદા, બાપુજીને પરમ િાંશત આપે એજ િાથસના. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ: ગં. થવ. િારદાબેન ચંદ્રકાસતભાઇ પટેલ (ધમસપત્ની) યિવંત ચંદ્રકાસતભાઇ પટેલ (પુત્ર) દક્ષા યિવંત પટેલ (પુત્રવધૂ) શનશતન ચંદ્રકાસતભાઇ પટેલ (પુત્ર) ઉષા શનશતન પટેલ (પુત્રવધૂ) ભાશવષા અને રશવ (પૌત્રી અને પૌત્રજમાઇ) પૌત્રો: શિયેિ, ધ્રુવેિ, શહનેષ સવવ કુટુંબીજનોના જયશ્રી કૃષ્ણ. Tel: 001 847 257 2811 / 001 847 530 1123 (Chicago - USA)


સંસ્થા સમાચાર

Gujarat Samachar - Saturday 19th May 2012 l BAPS શ્રી

સ્વામીિારાયણ મંહદર, નનસડન ખાતે િહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજના ૧૨૧મા જન્મોત્સવનું આયોજન તા. ૧૯-૫૧૨ શનનવારના રોજ રાત્રે ૮થી ૯-૪૫ દરનમયાન કરવામાં આવ્યું છે. મહાિસાદનો લાભ સાંજે ૬-૩૦થી મળશે. આ ઉત્સવની સાથે યોગીજી મહારાજ દ્વારા ઇસ ૧૯૫૨માં સ્થાપાયેલ BAPS યુવાિવૃનિનો ષનિપૂનતા મહોત્સવ પણ ઉજવવામાં આવશે. l જલારામ જ્યોત, રેપ્ટન એવન્યુ, સડબરી, વેમ્બલી ખાતે દર ગુરૂવારે ૬.૩૦થી ૯.૩૦ દરમ્યાન શ્રી જલારામ ભજન અને ૮.૧૫ વાગ્યે અારતી બાદ મહાિસાદ તેમજ દર શનનવારે સવારે ૧૧ થી ૨.૦૦ હનુમાન િાલીસા અને િસાદ. જલારામ જ્યોત અઠવાનડયાના સાતેય નદવસ સવારે ૧૦ થી સાંજના ૮.૦૦ સુધી ખુલ્લુ રહેશે અને રોજ બપોરે ૧-૦૦થી ૨-૩૦ િસાદનો લાભ મળશે. સંપકક: સી.જે. રાભેરૂ 07958 275 222. l આધ્યશહિ માતાજી મંહદર, ૫૫ હાઇસ્ટ્રીટ, કાઉલી UB8 2DX ખાતે તા. ૨૦-૫-૧૨ રનવવારે બપોરે ૩-૦૦થી સાંજના ૫૩૦ દરનમયાન શ્રી મનુભાઇ કોટક અને સાથી કલાકારોના ભજન સત્સંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આરતી - મહાિસાદનો લાભ મળશે. મંનદરનો સમય સવારના ૭થી સાંજના ૬ સુધીનો છે. સંપકક: 07882 253 540. l ગુજરાત હિન્દુ સોસાયટી, સાઉથ મેડોલેન, િેસ્ટન PR1 8JN ખાતે તા. ૨૦-૫-૨૦૧૨ના રોજ સવારના ૯-૩૦થી ભજન ભોજનના કાયાક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સવારે ૯-૩૦ દૈનનક આરતી, બાળકોના ભજન ૧૧-૦૦ કલાકે, રાજભોગ આરતી બપોરે ૧૨-૩૦, ભોજન િસાદી બપોરે ૧-૦૦ બહેનોના ભજન બપોરે ૨-૦૦ અને િોસ્ટેટ કેન્સર પર હેલ્થ સેમીનાર બપોરે ૨-૩૦ કલાકે યોજાશે. ડો. એસ. મેટલહેલીયા િોસ્ટેટ કેન્સર નવષે માનહતી આપશે. સંપકક: 01772 253 901. l સંતરામ ભિ સમાજ યુકે દ્વારા તા. ૨૦-૫-૨૦૧૨ રનવવારના રોજ બપોરે ૧થી ૬ દરનમયાન નબશપ ડગ્લાસ રોમન કેથોલીક હાઇસ્કૂલ, હેનમલ્ટન રોડ, ઇસ્ટ કફંિલી, લંડન N2 0SG ખાતે શ્રી લક્ષ્મણ દાસ મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આરતી દશાન અને મહાિસાદનો લાભ મળશે. સંપકક: 020 8906 0175. l િવિાત વહણક ભગીિી સમાજની વાષષીક િૂટં ણી સભા શનનવાર તા. ૧૯-૫-૨૦૧૨ બપોરે ૨થી ૫ દરનમયાન નવનાત સેન્ટર, નિન્ટીંગ હાઉસ લેન, હેઇિ UB3 1AR ખાતે યોજવામાં આવી છે. જેમાં ગત વષાની નમનનટ અને અહેવાલ રજૂ કરાયા બાદ ૨૦૧૨-૧૩ના હોદ્દેદારોની વરણી કરવામાં આવશે. l મલાવી હશવ સત્સંગ મંડળ યુકે દ્વારા શ્રી ભુવનેશ્વરી મહોત્સવ અને સમુહ કથાનું આયોજન તા. ૨૦-૫-૨૦૧૨ રનવવારે સવારે ૧૦-૦૦ કલાકે રામગરીયા શીખ કોમ્યુનીટી સેન્ટર, ૨૭૦ નેવીલ રોડ, અોફ ગ્રીન સ્ટ્રીટ, લંડન E7 9QN ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. ભુવનેશ્વરી માતાજી મહોત્સવને દસ વષા પૂણા થતા હોવાની ખુશીમાં માતાજીને પાલખીમાં બેસાડીને બેન્ડ વાજા સાથે ૨૭ એશલી રોડથી

લિાજમી ગ્રાહકો માટે અગત્યની સૂચના અાપ હોલીડેમાં જવાના હો અને તે સમય દરનમયાન “ગુજરાત સમાિાર અને એનશયન વોઇસ” ત્રણ સપ્તાહ કે તેથી વધારે સમય માટે બંધ કરાવવા હોય કે આપનુ સરનામુ બદલાયું હોય તો તેની જાણ અગાઉથી લેનખતમાં ટપાલ, ફેક્સ કે ઇમેલ દ્વારા મોકલવા નવનંતી. ફોન પર એ અંગે વાતિીત ન કરવા નવનંતી છે. અોકફસ શનનવારે અને રનવવારે બંધ રહે છે. ગુરૂદ્વારા શોભાયાત્રા લઇ જવાશે. સંપકક: રજનીભાઇ પટેલ 01708 48 259. l શ્રી સત્તાવીસ ગામ પાટીદાર સમાજ (યુરોપ)ના ઉપક્રમે તા. ૯-૬-૨૦૧૨ શનનવારે સાંજે ૬-૩૦થી મોડી રાત સુધી મહેશ નીતુ ગઢવી દ્વારા 'ભૂલી બીસરી યાદે'ની મહેફીલનું આયોજન સંસ્થાના હોલ ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં જુના કફલ્મી ગીતો, સ્વાનદિ ભોજન અને ડ્રંીક્સની મજા માણવા મળશે. ટીકીટ અને માનહતી માટે સંપકક: ટીલુબને 07904 722 575 દક્ષાબેન 07958 066 417. l ગુજર જ હિન્દુ યુહિયિ, ક્રોલી દ્વારા તેમના સનાતન મંનદરના ડાઇનીંગ હોલના લાભાથથે શનનવાર તા. ૨૬-૫-૨૦૧૨ના રોજ સવારના ૧૦થી સાંજના ૬-૦૦ દરનમયાન સનાતન મંનદર, એપલ ટ્રી સેન્ટર, ધામેિા સ્યુટ, ઇફીલ્ડ એવન્યુ, ક્રોલી RH11 0AF ખાતે હનુમાન િાલીસાના કાયાક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: ભરત લુક્કા 07967 339 790. l ચંદ્રા સોઢા દ્વારા 'ગુજ ં ઉઠી આવાજ' ધ લાઇવ મ્યુનિકલ િોગ્રામનું આયોજન તા. ૧૭-૫-૨૦૧૨ના રોજ સાંજે ૫થી ૭ દરનમયાન ધ સ્ટુડીયો, હેરો આર્સા સેન્ટર, અક્ષનિજ રોડ, હેિ એન્ડ HA5 4EW ખાતે કરવામાં આવ્યુ છે. સંપકક: 020 8416 8989. l શ્રી વલ્લભ હિધી યુકે - શ્રી સનાતન મંનદર, ઇલીંગ રોડ, વેમ્બલી HA0 4TA ખાતે મંનદરના બીજા પાટોત્સવ િસંગે શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહનું આયોજન તા. ૨૬-૫-૨૦૧૨થી તા. ૧૬-૨૦૧૨ દરનમયાન કરવામાં આવ્યું છે. કથાનું રસપાન પૂ. શ્રી કૃષ્ણશંકર શાસ્ત્રીના પૌત્ર શ્રી ભાગવત ઋષી કરાવશે. તા. ૨૭-૫૨૦૧૨ રનવવારે સરસ્વનત યજ્ઞ થશે. સંપકક: ફોન નંબર. 020 8903 7737.

www.abplgroup.com

શ્રી મનુભાઇ માધિાિીને શ્રધ્ધાંજવલ દર ગુરૂવારે રાત્રે ૭-૦૦ કલાકે MATV Sky-793 પર

THURSDAY: 7:00 PM

સુનવખ્યાત ઉદ્યોગપનત અને ઉદારમના શ્રી મનુભાઇ માધવાણીની િથમ પુણ્યનતથી િસંગે સદ્ગતને શ્રધ્ધાંજનલ અપાણ કરવામાં આવશે. આ િસંગે જાણીતા ગાયીકા માયા દીપક તેમના ભજન – િાથાના રજૂ કરશે. બીજા ભાગમાં દારેસલામ વાળા શ્રી રમણીકભાઇ લાખાણી તેમની આગવી શૈલીમાં સ્વરનિત ગીતો કાવ્યો રજૂ કરશે. MATVનો લોકનિય કાયાક્રમ સીબી લાઇવ જુઅો અને જોવાની નમત્રોને ભલામણ કરો. સમગ્ર નવશ્વમાં કોઇ પણ સ્થળે Sky793 પર MA TV પર સીબી લાઇવ કાયાક્રમનું જીવંત િસારણ અથવા ઇન્ટરનેટ દ્વારા TVU Player Channel 75203 ઉપર જોઇ શકાય છે. TVU Player ડાઉનલોડ કરવા માટે જુઅો વેબસાઇટ

www.tvunetworks.com આપિા મંતવ્યો આજે જ 'ગુજરાત સમાચાર'િે લખીિે મોકલી આપો. Email: cblive_matv@yahoo.co.uk

એડન િવિક એસોવસએશનના હોદ્દેદારો એડન વનણક એસોનસએશનની બાઇનીઅલ જનરલ મીટીંગમાં નીિે મુજબના હોદ્દેદારોની વરણી થઇ હતી. િેરપસાન: શ્રી રશ્મી શાહ, આસી. જનરલ સેક્રટે રી: શ્રી જગદીશ શાહ, ટ્રેિરર: શ્રી નનવનભાઇ શેઠ, મેમ્બરશીપ સેક્રટે રી શ્રી શીરીષ દામોદર, કમીટી મેમ્બસા: સવાશ્રી ભાનુભાઇ શાહ, અનનલભાઇ પારેખ, અરનવંદભાઇ પાઠક. સંપકક: રશ્મી શાહ 020 8933 4403.

શુભવિિાહ

Asian Funeral Service " "

l

# ! . + # ' 2 - ; 1$ ;. - + 0 & 2 .2 '0 / : 1$ ;. - !43 1 ! + / 77 - 78 ! + 1 1 - + 1 : . + - *1)+ 3 1 1 / 78 66 - 7 66 ; + 1 . + - + (4 : % 1% 3 1 !+2 / 9 - 76 '/ ;"# - , % - 1 # ! . + # - !+ / 1 # + + + "1 1 !2 35

35

સોજીત્રાના મૂળ વતની અને હાલ લંડન ખાતે રહેતા શ્રીમતી નનલેશ્વરી અને શ્રી શૈલેષભાઇ શકુભાઇ પટેલના સુપુત્ર નિ. રાકેશના શુભલગ્ન પામોલના શ્રીમતી મીનાબેન અને શ્રી કકરીટભાઇ એ. પટેલના સુપુત્રી નિ. અંકકતા સાથે તા. ૨૪-૬૨૦૧૨ના રોજ નનરધાયાા છે. l નિ. બોબીના શુભલગ્ન નિ. કેશ્મા સાથે તા. ૮-૭-૨૦૧૨ રનવવારે બપોરે નનરધાયાા છે. બન્ને નવદંપિીને 'ગુજરાત સમાિાર પનરવાર તરફથી શુભકામનાઅો.

"

#

"

$

! %

Asian Funeral Services

Serving the Asian Community

& '!#

"$%!

346 - 354 Foleshill Road, Coventry CV6 5AJ

0247666 5676 A division of the Heart of England Co-operative Society Ltd.

- ! )$ . ' + -

$'

' - $' & $* . ' ) $ % $ $% $$ & ' "$ ' ) '$ $ $( -& $ ) % -& $ ) - - $ ( % $ ' $ ' , $* % #

' % ' $

'


36

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 19th May 2012

અનુપમ નમશનની સેવા પ્રવૃત્તીઅો માટે દાન એકત્ર યુગાન્ડાના ભૂતપુવય સ્પીકર નરેન્દ્રભાઇ પટેલ યુકે મુલાકાતે ભૂતપુવધ તેમણે યુગાડિાની નેશનલ કરવા કકરણ પટેલ એનડનબરા મેરેથોન દોડ કરશે થપીકરયુગાડિાના અને િોમ હમહનથટર એસેમ્બલીના થપીકર તરીકે પણ

િેડિામ ન્થથત અનુપમ હમશનની આધ્યાન્મમક, સાંથકૃહતક, સામાજીક અને રમતગમત ક્ષેત્રની સેવા િવૃત્તીઅોને બળ મળે અને પાહરવારીક તેમજ સામાજીક મુલ્યોનો વ્યાપ વધે તે આશયે કકરણભાઇ હવરેડદ્રભાઇ પટેલ તા. ૨૭-૫-૨૦૧૨ના રોજ એહિનબરા ખાતે યોજાનાર એહિનબરા મેરેથોન દોિમાં ભાગ લઇ રહ્યા છે. ત્રણ ભાઇઅોમાં સૌથી મોટા અને પોતાના ક્લાર્સધ લોરીમર ગૃપની જવાબદારી વિન કરતા કકરણ પટેલે િજુ ગયા વષષે જ સેવાભાવી િવૃત્તીઅો માટે દોિવાનું શરૂ કયુું િતું. સખત મિેનત બાદ કકરણભાઇએ કેટલીક અિધી મેરથે ોન દોિમાં ભાગ હલધો

કકરણ પટેલ પૂ. જશભાઇ સાહેબ

તેઅો મેરેથોન દોિી રહ્યા છે અને જો તમે તેમને સાથ આપવા માંગતા િો તો આપના િોનેશનના ચેક 'અનુપમ હમશન'ના નામથી લખીને Anopam Misson, The Lea, Western Avenue, Denham, UB9 4NA ખાતે મોકલવા હવનંતી છે.

િતો. પૂ. જશભાઇ સાિેબ દ્વારા કકરણભાઇને આ મેરેથોન દોિ માટે શુભાહશષ પાઠવવામાં આવ્યા છે અને તેઅો સફળ રિે તે માટે િભુ િાથધના પણ કરવામાં આવી િતી. પરંતુ િવે શુભિેતુ સાથે

અનુપમ નમશન ખાતે મંનદરનું ભૂનમપૂજન અને યોગી જયંનતની ઉજવણી અનુપમ હમશન, િેડિામ ખાતે તા. ૧૭-૫૨૦૧૨ ગુરૂવારથી તા. ૨૦-૫-૨૦૧૨ રહવવાર દરહમયાન મંહદરના ભૂહમપૂજન અને યોગીજી મિારાજના ૧૨૧માં િાગટ્ય પવધની શાનદાર ઉજવણીના કાયધક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તા. ૧૭ ગુરૂવારે સવારે ૯-૦૦ કલાકે પૂ. જશભાઇ સાિેબ પૂજા, દશધન અને સભાનો લાભ આપશે. જ્યારે સવારે ૧૧-૦૦ કલાકે નવા મંહદરનું ભૂમી પૂજન કરવામાં આવશે.

શહનવાર તા. ૧૯-૫-૨૦૧૨ના રોજ રાત્રે ૮૦૦ કલાકે અનુપમ હમશન ખાતે સાંથકૃહતક કાયધક્રમ થશે. રહવવાર તા. ૨૦-૫-૨૦૧૨ના રોજ સવારે ૧૦-૦૦ કલાકે યોગીજી મિારાજના ૧૨૧મા િાગટ્ય પવધની ઉજવણી કરવામાં આવશે. દરક કાયધક્રમોમાં મિાિસાદનો લાભ મળશે. થથળ: Anoopam Misson, The Lea, Western Avenue, Denham, UB9 4NA સંપકક:

શ્રી નરેડદ્રભાઇ પટેલ છ સપ્તાિની મુલાકાતે યુકે પધાયાધ છે. ભારતમાં જડમેલા અને અભ્યાસ પૂણધ કરનાર શ્રી નરેડદ્રભાઇ પટેલ યુગાડિા ગયા િતા અને મયાં તેમણે લોયર તરીકે સેવા આપવાનું શરૂ કયુું િતુ.ં પોતાની સેવા અને સમાજ િમયેની જવાબદારીને પગલે તેમની વરણી ૧૯૬૨માં યુગાડિાના િોમ હમહનથટર તરીકે કરવામાં આવી િતી અને તે પછી ૧૯૬૨થી ૧૯૭૦ દરહમયાન

ગૌમુત્ર, ગૌદુધ અને છાણના ફાયદા અને ગૌરક્ષા અંગે કાયયક્રમ યોજાયો ગૌમુત્ર, ગૌદુધ અને છાણ દ્વારા થતા ફાયદા અને ગૌરક્ષા અંગે માહિતી આપવા એક કાયધક્રમનું આયોજન અપ્ટન સેડટર, ઇથટ લંિન ખાતે કરવામાં આવ્યું િતું. જેમાં ભારતથી પધારેલા શ્રી મનસુખભાઇ તન્નાએ ગાયના દુધ, મુત્ર અને છાણ દ્વારા થતા ફાયદા અને તેના હવહવધ પ્રસ્તુત તસવીરમાં શ્રી મનસુખભાઇ તન્ના અને શ્રી નનહીરભાઇ શાહ નજરે પડે છે

'& $

,(

" !

# ( "

$!

#

"

'

! $ ! " . '$ * $ )*

!#! !*+)! ,+') $ " ! ! '& ,(

" -+ +. -+,- 0 "

)"')!

$

1 1 # 0 *1$5 1 /3 5 '2 3 1 2 1: &+ 2 1 1 0 4 '2 1 1 1 11 9 1 3/ 1 2 1 1 1 2 @ 4 '2 1 =; ;? =;<= @ 1 1 8 '2 9 1 - 1 11 2 4 @ @ 7 1 <> @

)

'

" , ++ # "( % / ++

9 1

11

2 @ !

9

8@ 1

%5@

'2 9 1 ( 1 3 6 '2 1 1 1 1 '2 2 .1 2 1: 2 1 1 1 )@ " 9 1 # 0 '2 @ *5 '2 9 1 9 2 ,8 5

" &

#

*

#

"

"-),3/. 42

/43&

/"%

+1$( /

+) *

0%+(&!

+. *4

/"%

"23 ).$(,&6

"23 .%

+..#/,+*"#*!#

(1&& ".31"- ("+3" "-"*

(# /#

&,5"'& ".&

/"% "23 ).$(,&6

+*0 !0 ),,

),, /.%/.

!

#(

&( /%

*/ .+2 .

3( 4'423

% .

% )

0.

3( &03

1/- 5

0.

.$,4%).' ")2(./ &5) ".% -1)32"1 3( &03 7 "62 4,, /"1% 1/- 5

! 020 8684 6822 *-1&.&#/ /%&20. 2#( !+ 1' ! Enquiries@shivtravel.co.uk www.shivtravel.co.uk 333 /%&20. 2#( !+ 1'

+

!%!+ !

*+ )

% !$ !& ' *'& ),( ' ,# ... *'& ),( ' ,# " " $ # " ! # ! " -!*!+ ... *'& ),( ' ,#

L()< L)$ (@ * : %7 *#7 7% 67%7 @ 9 =!& !: :A 3 7)

&$% !%++( #(

"23 ).$(,&6 /.%/. &"1&23 4#& 3"3)/. "23 ).$(,&6 )'(

+)

!

!

િયોગો અંગે માહિતી આપી િતી. હિટનમાં આ શુભસંદેશો પિોંચે તે આશયે છ સદથયોની એક કમીટીની રચના કરવામાં આવી િતી. આ િસંગે અોલ ઇન્ડિયા ગૌરક્ષા સંવધધન કેડદ્રના િમુખ િો. કે જાદવને સંદેશો વાંચી સંભળાવવામાં આવ્યો િતો. 'ગુજરાત આ િસંગે સમાચાર'ની સેવાઅો બદલ હબઝનેસ િેવલપમેડટ મેનેજર શ્રી હનિીરભાઇ શાિનું સડમાન કરવામાં આવ્યું િતું. મનસુખભાઇ દ્વારા હવહવધ ગૌશાળાઅોમાં એક લાખથી વધુ ગાયોને સાચવવામાં આવે છે.

" #

" * &/%+,

! # !

! "

(

(

સેવાઅો આપી િતી. ઇદી અમીન દ્વારા બરતરફ કરાયા બાદ નરેડદ્રભાઇ અોથટ્રેલીયા જઇને વથયા િતા અને અોથટ્રેલીયાના ઉત્તરીય હવથતાર િાવવીનમાં તેમણે સુહિમ કોટટના જજ તરીકે સેવાઅો આપી િતી. નરેડદ્રભાઇ પટેલે ગત સપ્તાિે જ ૮૮ વષધ પૂણધ કયાધ િતા અને િાલમાં તેઅો વતન વિોદરા અને અોથટ્રેલીયામાં સમય હવતાવી રહ્યા છે. શ્રી નરેડદ્રભાઇ છ સપ્તાિ સુધી હિટનની મુલાકાતે છે. સંપકક: 020 8657 6084.

+*"+* + " #/0 .+4"+* 1..#4

#+7%7N *$7O%7( 9 GHF#9 -# $A 9 9 ( 9 L L#5< : %7 *#7 7% L)$ (@ * 7 1 A 9 < 3 7) 49 *9 !9 & = 9 3<% 7 9 $ ? 7% %7$<& @ 9 ! = & !: J&7 - &< *9 *% *$7O%7( 7$ (7 M 9$K :A : %7 7 #:,$3 7 %<-2 #@ 9 7 < %#7A ( @ %7 7 (& 9 07 - #7A &@ 7 D $:E + :A ( : < ( : (7 @ *: 9 #+7%7N *$7O%7( 9 7# 9%9 @ L 7% +C < < )$< /: 7 3 7) @ D < @/ = #'9 & ; 8 B# %7 (7#7A (9 < %A : : %7 *#7 7% I L)$ (@ * 7 &(7 #9 07+ @ #7 = % %7 (7#7A .$@ < %A : < (7 L#1@ @ 7 7 /( @ < "< (7 > @ 7 7 (7 #7 = /: (*7((7 #7A 7 +@$ < @ @ #7%7 7$7D&$ % (9 < /: & )< # < < #71 #7A /: 7 (7#7A ()<

@ 9

<

< 7 *% !

" : %7 *#7 7% 7$7D&$ % 7%@

7 7#< #@

<

7# &9

*% 7#7 *7 (7 L( A 9 !

*A0+ %(7 &7$ 0A #71 #7A

<

> < 9 ( : N < #<'(@


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 19th May 2012

સ્ટેિમોરમાં 'સંકલ્પ' રેસ્ટોરન્ટિું નિનિિત્ ઉદઘાટિ પટેનમોરના હનીપોટ પર અોરીજીનલ સાઉથ ઇસ્ડિયન વાનગીઅોનો રસથાળ લઇને ભારતથી અાવેલ 'સંકલ્પ' રેપટોરડટનું ૧૨ મે, શડનવારે હેરોના કડઝવવેટીવ એમ.પી. બોબ બ્લેકમેનના વરદહપતે ડવડધવત ઉદઘાટન થયું. અા પ્રસંગે હેરો સડહત અાસપાસના બરોના કાઉસ્ડસલરો, અગ્રણીઅો અને સામાડજક કાયિકરો ઉપસ્પથત રહ્યા હતા. ભારતભરના શહેરોમાં ૯૦ જેટલી શાખા ધરાવનાર 'સંકલ્પ' રેપટોરડટે અમેડરકા, કેનેિા અને અોપટ્રેડલયા પછી સૌ પ્રથમવાર લંિનમાં શ્રીગણેશ કયાિ છે. પટેનમોરમાં 'સંકલ્પ'ની મજેદાર સાઉથ ઇસ્ડિયન વાનગીઅો લઇ અાવનાર યુવાન દંપડત ખૂશ્બુ અને ગૌરવ માકન સૂદ અને પ્રોજેકટ મેનેજર સુજલ મોદીએ અા પ્રસંગે સૌ અામંડિતોને અાવકારતાં જણાવ્યું કે, 'અમે સાઉથ ઇસ્ડિયન વાનગીઅોમાં અનેક વેરાયટીઅોમાં ઢોસા, ઇિલી, ઉત્તપા, ઉપમા, રસમ, મેદુવિાં ઉપરાંત અમારી 'બેડચમાકક' વેરાયટીમાં કોઝી સૂક્કા, લેમ્બ પેપરફ્રાય, તેલંગણ અાલુ, મીની ઉત્તપા' ઇત્યાડદ છે.

સ્થાનિક સમાજિા હૃદયિે સ્પશશતી અપીલ જલારામ મંડદરના સભ્યોએ રોકિ રકમનું દાન આપી બે વષિ માટે ‘ધ લેપટર કાિદીયો વેપકુલર ડરસચિ સેડટર’ માટેનું ભંિોળ ભેગું કયુું છે. લેપટર, લેપટરશાયર અને રટલેડિના સમાજે મેળાવિો કરીને દસ લાખની મદદ કરી હતી જે યુડનવડસિટી ઓફ લેપટર દ્વારા બનનાર નવા હાટડ ડરસચિ સેડટરને મદદરૂપ થશે. શ્રી જલારામ પ્રાથિના મંિળ લેપટરના ટ્રપટી અને સભ્યોએ ભેગા મળી પાઉડિ ૫,૦૦૦નો ફાળો ભેગો કયોિ હતો જે યુડનવડસિટીના ૧૨.૬ ડમડલયન પાઉડિના કાિદીયો વેપક્યુલર ડરસચિ સેડટર જે ગ્લેનફીલ્િ હાલમાં હોસ્પપટલમાં બંધાઈ રહ્યો છે

તેને આપવામાં આવશે. વધારામાં નારબરો રોિ, લેપટરના મંડદરે બે વષિમાં ભંિોળ ભેગું કરી આપવાનું વચન આપ્યું હતું જે પટેટ ઓફ આટડ સેડટરની સહાય કરશે અને તેનો ઊંિો પ્રભાવ યુ.કે.ભરના કાડિડયો વેપક્યુલર બીમારીના ડરસચિ અને સારવારની ગુણવત્તા પર પિશે. શ્રી લોહાણા મહાજન ડહડદુ કમ્યુડનટી, શ્રી સનાતન મંડદર અને શીખ ગુરદ્વારાના સભ્યોની રજૂઆતથી શહેરભરમાંથી દાન આવવા માંડ્યું છે. શ્રી જલારામ પ્રાથિના મંિળ, નારબરો રોિ, લેપટરના બોિડ ઓફ ટ્રપટીઝના ચેરમેન શ્રી પ્રમોદ ઠક્કર કહે છે કે

"૧૯૭૯માં જ્યારથી મંડદર ખૂલ્યું છે ત્યારથી તે પથાડનક સખાવતી સંપથાઓને મદદ કરતું રહ્યું છે. અમો યુડનવડસિટી ઓફ લેપટરને દુડનયાનું સારું કાડિડયો વેપક્યુલર ડરસચિ સેડટર ડવક્સાવવા માટે અડભનંદન આપીએ છીએ અને તેને માટે જલારામ ચેડરટેબલ ટ્રપટે સી.આર.સી. અપીલ ફંિ એકાઉડટ ખોલ્યું છે." પટીવ ઓ કોનર યુડનવડસિટીના ડવકાસના િાયરેક્ટર કહે છે "સમાજનું પવાપથ્ય અને ભલાઈની સડહયારી મહત્વાકાંક્ષાના પડરણામે ઘણું બધું ભંિોળ એકઠું કરવાની પહેલ થઈ જેમાં મંડદરો, ગુરદ્વારા અને

37

સ્કાયનલંક ટૂસશ એન્ડ ટ્રાિેલ્સ દ્વારા એન્ટિપશિા દિેરાસર - જૈિ સેન્ટરિી ટૂર યોજાઇ

પકાયડલંક ટૂસિ એડિ ટ્રાવેલ્સ દ્વારા ઇપટ લંિન અને એસેક્સના જૈનોની એડટવપિ – બેલ્જીયમના ધ જૈન સેડટર અને દેહરાસર એક ટૂરનું આયોજન તા. ૨૯-૪-૨૦૧૨ રડવવારના રોજ કરવામાં આવ્યું હતું. જૈનોના ગૃપે પૂજા અચિનનો લાભ લીધો હતો જેમનું પવાગત રાજેશભાઇ તાસવાલા અને કમીટી સદપયોએ કયુું હતું. આ ગૃપે બેલ્જીયમ અને હોલેડિની યાિા પણ મુલાકાત લીધી હતી. યાિામાં જાહેર સંપથા તેમજ લોકલ રેડિયો પટેશનનો સમાવેશ થાય છે." યુડનવડસિટી ઓફ લેપટર િેવલપમેડટ બોિડના સભ્ય ભીખુ હીડિોચાએ જણાવ્યું હતું કે "નવા સેડટરમાં થયેલ શરૂઆતના સંશોધનનો ફાયદો હજારો હૃદયના દદદીઓ તેમજ તેમના પડરવારજનોને થશે. અમારા ૪૦ લાખના ભંિોળને ભેગુ કરવા તથા પટેટ ઓફ ધ ડબલ્િીંગને પુણિ રીતે સુસજ્જ કરવા માટે પથાડનક સમાજનો સહકાર જરૂરી છે. સી.આર.સી. અપીલની વધુ ડવગત માટે સંપકક: 0116 252 2176.

જોિાયેલા શ્રી હષિદભાઇ કોઠારીએ જણાવ્યું હતું કે "અડનલભાઇની સેવા ખૂબજ સરસ હતી અને જેમને યુરોપના સૌથી મોટા દહેરાસરના દશિન કરવા હોય તેમને માટે શ્રેષ્ઠ કંપની છે. એડટવપિનું દહેરાસર લોકો માટે ટૂરીપટ સાઇટ બની ગયું છે અને તમામ સમુદાયના લોકોને સેડટરની મુલાકાત માટે ડનમંિણ અપાયું છે. સંપકક: અડનલભાઇ ભાગી પકાયડલંક: 020 8902 3007.

ગોનિલ બિેિોિા ગીત સંગીત કાયશક્રમ 'િસતા હુઆ િુરાિી ચિેરા'િા કાયશક્રમિું આયોજિ જે એડિ એસ પ્રમોશડસ દ્વારા અડનલા ગોડહલ અને દક્ષા ગોડહલના ગીત સંગીત કાયિક્રમ 'હસતા હુઆ અનિલા ગોનિલ અિે દક્ષા ગોનિલ નુરાની ચહેરા'ના કા ય િ ક્ર મ નું પકૂલ, મીચમ રોિ, સરે CR9 આયોજન તા. ૧૯-૫-૨૦૧૨ 3AS ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. # $ શડનવારે સાંજે ૬-૩૦ કલાકે વધુ માહતી માટે જુઅો બાયરન હોલ, હેરો લેઝર જાહેરાત પાન ૨૦ અને 020 # $ સેડટર, હેરો HA3 5BD 8572 4097. ખાતે અને તા. ૨૦-૫-૨૦૧૨ To advertise in રડવવારના રોજ સાંજે ૪-૩૦ Gujarat Samachar કલાકે િીનર સડહત લેડફ્રેડક call: 020 7749 4085


38

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 19th May 2012

આઇપીએલમાં પણ મેચફફક્સસંગઃ પાંચ વિકેટર સસ્પેન્ડ અત્યાર સુધી મુંબઇઃ આઈપીએલમાં મેચ ફિક્સસંગ હોવાની માિ વાતો જ થતી હતી, હવે આ વાતને ‘સત્તાવાર’ સમથથન મળ્યું છે. એક ખાનગી ટીવી ચેનલ દ્વારા આઈપીએલમાં ફિક્સસંગ થઈ રહ્યું અહેવાલ બાદ લઈને ભારતીય દિકેટ કંટ્રોલ બોડડ (બીસીસીઆઈ) દ્વારા આકરા પગલા લેવાયા છે. અને પાંચ દિકેટરને સટપેટડ કરી દેવામાં આવ્યા છે. ટીવી ચેનલે કરેલા ક્ટટંગ ઓપરેશનમાં જે પાંચ ખેલાડીઓના નામ ખૂલ્યાં છે તેમને ૧૫ દદવસ માટે સટપેટડ કરી દેવાયા છે. બીસીસીઆઈએ બોડડના એક્ટટ-કરપ્શન યુદનટના નવા વડા રદવ સવાણીને આ મામલે

તપાસનો આદેશ આપ્યો છે. ૧૫ દદવસમાં તેનો અહેવાલ બોડડને આપવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. આ ખેલાડીઓમાં સૌરાષ્ટ્ર માટે રમતા અને હાલમાં રાજટથાન રોયલ્સ માટે આઈપીએલમાં રમી રહેલા અમદાવાદના દિકેટર દસદ્ધાથથ દિવેદીનું નામ પણ ખૂલ્યું છે. આ ઉપરાંત સલભ શ્રીવાટતવ, મોહદનશ દમશ્રા, અદમત યાદવ, ટીપી સુધીટદ્ર જેવા ખેલાડીઓના નામ પણ જાહેર થતાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. જોકે ચેનલમાં એવી પણ ટપષ્ટતા કરાઇ છે કે દસદ્ધાથથ દિવેદીનો માિ સંપકક કરાયો હતો અને તેની સાથે કોઈ સોદાબાજી થઈ શકી ન હતી.

સંસ્થા સમાચાર • પૂ. રામબાપાના સાદિધ્યમાં શ્રી જીજ્ઞાસુ સત્સંગ મંડળ દ્વારા શ્રી ૧૦૮ હનુમાન ચાલીસાના કાયથિમનું આયોજન તા. ૨૦-૫૧૨ રદવવારે સવારે ૧૧થી ૫ દરદમયાન સોશ્યલ ક્લબ હોલ, નોથથવીક પાકક હોક્ટપટલ, હેરો HA1 3UJ (કાર પાકક ૩ સામે, દલટટર યુદનટ) ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. પ્રસાદીનો લાભ મળશે. સંપકક: 020 8459 5758 / 07973 550 310. • બ્રેટટ ઇટડીયન એસોદસએશન કોમ્યુદનટી રીસોસથ સેટટર, ૧૧૬ ઇલીંગ રોડ, વેમ્બલી HA0 4TH ખાતે • શ્રી સત્ય સાંઇ સદવથસ અોગગેનાઇઝેશનના સહકારથી તા. ૨૦૫-૨૦૧૨ સવારે ૧૦થી બપોરના ૩-૦૦ દરદમયાન મિત હેલ્થ ચેક અપ અને હેલ્થ અવેરનેસ ડેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: BIA 020 8903 3019.

પાન-૧નું ચાલુ

૧૨૦૦ ભારતીય... દૈનિક અખબાર ‘સંદશ ે ’માં નિજયિે ટાંકીિે જણાિાયું હતું કે િિ મનહિા પહેલાં અંગોલાિા જંગલ નિથતારમાં આિેલ ઈ.ટી.એ. થટાર ઈડટરિેશિલ આનિકા િામિી નસમેડટ કંપિીમાં ઉંચા પગારિા પેકજ ે સાથે તે િકકર તરીકે જોડાયો હતો. આનિકા પહોંચ્યા પછી તેિો પાસપોટટ લઈ લેિાયો હતો. એટલું જ િહીં, મનહિાઓ બાદ પણ પગાર અપાયો િહોતો. આ નસમેડટ કંપિીમાં સુરત, બીલીમોરા, િિસારી સનહતિા ૪૦ ગુજરાતી યુિાિો ઉપરાંત ૧૨૦૦ ભારતીયોિો પગાર ચુકિાયો િહોતો. આથી ભારતીય કામદારોએ પગાર માટે કંપિીમાં થટ્રાઈક કરી હતી જેથી કંપિીિા સંચાલકોએ થથાનિક પોલીસ અિે રાજકીય િેતાઓિી મદદ લઈ િકકરોિે જેલમાં પૂરી દેિા ધમકી આપી હતી. આ કારણસર કામદારોએ ત્રીજી તારીખે ભૂખ હડતાળ પાડી હતી. આ અંગે ભારતીય એમ્બેસીિો સંપકક કરીિે પોતાિી સાથે થઈ રહેલા અડયાય અંગેિી ફનરયાદ પણ કરી હતી. આ પછી મામલો િધુ બગડે િહીં તે માટે કંપિી સંચાલકોએ થથાનિક િેતા અિે

વિિાદના કેન્દ્રમાં રહેલી સુંબેની વસમેન્ટ ફેકટરી; અને (જમણે) દવિણ આવિકાના નકશામાં અંગોલાનું સ્થાન

રહી છે. અંગોલામાં ભારતીય કામદારોિે મોકલિામાં િડોદરાિા એજડટ સતીષભાઇિું િામ સપાટી પર આવ્યું હોિાિું અખબારી અહેિાલોમાં જણાિાયું છે. પોલીસ કનમશિર સતીષ કુમાર શમામએ પણ આ િાતિે સમથમિ આપતા જણાવ્યું હતું કે, સતીષ દ્વારા ગુજરાતી યુિાિોિે અંગોલા મોકલિામાં આવ્યા હોય તેિી તપાસિી સૂચિા ક્રાઇમ બ્રાડચિે અપાઇ છે. સલામતી માટે પગલાં લેવા મોદીની માગણી ગુજરાતિા મુખ્ય પ્રધાિ િરેડદ્ર મોદીએ અંગોલાિા કોડગોરમાં િસતા અિે ઔદ્યોનગક િેત્રે રોજગારી મેળિતા ગુજરાતીઓ સનહત ભારતીય િાગનરકો સાથે ખાિગી કંપિીએ તેમ જ પોલીસે કરેલા દૂભામ િપૂણમ અમાિિીય િતમિ અંગે ગંભીર નચંતા વ્યિ કરતો પત્ર િડા પ્રધાિ ડો. મિમોહિ નસંહિે પાઠવ્યો છે. તેમણે પત્રમાં આ ભારતીય િાગનરકોિી સુરિા

પોલીસિી મદદથી કમમચારી સાથે બેઠક કરી અિે તેમિે ચૂકિિાિો પગાર ડોલરમાં આપિાિા બદલે થથાનિક ચલણ ક્વાડજામા ચુકિાશે તેિું જણાવ્યું હતુ.ં આંતરરાષ્ટ્રી ય બજારમાં જેિી કકંમત તળીયે છે તેિા ચલણમાં પગાર ચૂકિણીિી િાત કંપિી સંચાલકોએ કરતા કમમચારીઓએ ઓફર િકારી દીધી હતી. અહેિાલમાં નિજયિે ટાંકીિે જણાિાયું હતું કે જો તાત્કાનલક કોઈ કાયમિાહી િહીં કરાય તો તેઓ માટે જીિતા રહેિું પણ મુશ્કેલ બિી જશે. પોલીસ ગોળીબાર અિે લાઠીચાજમ બાદ ૬૩ જેટલા ભારતીય કમમચારીઓ ક્યાં છે તેિો હજી સુધી કોઈ પત્તો લાગ્યો િથી. વડોદરાના એજન્ટ સતીષની તલાશ ગુજરાતમાંથી યુિાિોિે િોકરીિી લાલચે અંગોલા મોકલિાર િડોદરાિા એજડટિે શોધિા પોલીસ દોડધામ કરી

અંગે તત્કાળ પગલાં લેિાિી નિિંતી કરી છે. નિરોધ પિિા િેતા શનિનસંહ ગોનહલે પેટલાદ ખાતે િાલ્મીકક પનરિારિી મુલાકાત લીધી હતી અિે અંગોલા સ્થથત ફસાયેલા ગુજરાતી યુિકો સાથે િાત પણ કરીિે તેમિી સ્થથનત નિશે જાણકારી મેળિી હતી. આ ઉપરાંત નિરોધ પિિા િેતાએ અંગોલામાં ફસાયેલા ભારતીય યુિકોિે મુકત કરાિિા નિદેશ પ્રધાિ તેમ જ અંગોલા સ્થથત ઇસ્ડડયિ એમ્બેસીિે પણ તમામ મદદ આપિા રજૂઆત કરી છે. સંસદમાં મુદ્દો ઉઠાવતા હરીન પાઠક ૪૦ ગુજરાતીઓ સનહત ૧૨૦૦ ભારતીય િાગનરકો દનિણ આનિકાિા અંગોલામાં બંધક બિાવ્યા હોિાિો મુદ્દો સોમિારે ભાજપિા સાંસદ હરીિ પાઠકે સંસદમાં ઉઠાવ્યો હતો. અમદાિાદિા સાંસદ હરીિભાઇએ માગણી કરી છે કે, ગુજરાતિા ૪૦ િાગનરકો સનહત તમામ ભારતીયોિે પૂરતું રિણ મળે, તેમિો બાકી િીકળતો પગાર સત્િરે ચૂકિાય, પાસપોટટ સનહતિા તમામ દથતાિેજો તેમિે પરત મળે અિે તેમિે ભારત પરત લાિિાિી સત્િરે વ્યિથથા થાય તે માટે ભારત સરકારે જરૂરી તમામ પગલાં લેિા જોઇએ.

C,&= @,H & ? &A A

> &; ,$; ;&

I*% )D ,

%DK

E $A(;

-;3% &";&

"D'=)>

= ,E =

A ;0,

";( D $; B I)*A+ ;%H4$ I)I) -I&!;

A

!C0,= 8B, D2 = =* 6D

G *D

)A F ,A.*

,; = 8B,

;$D

!C* *D -I&!;

D

&D/%

I = = ) = $;$ & $ #;& $;E ";( D A #D $; = &A = = :% ;5 A H &);$;E )*A

4; 3 @&

0 7;)A'

&;E

1%> =

A 9A'&=

; =

I*:

= =

!; ;0, "A<0 E

A $D $J

03%D&E*

3 ( -A&D 'A & ,A0 & H )0%> -A&D I$ ',A.,


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 19th May 2012

Why travel with

Southall Travel? Number One Travel Agent to India,

sA¦¸Ael qòAvel 

with over 20 years experience

 Open 24 hours a day, seven days a week. Call us anytime

 Price guarantee will not be beaten on price

 Specialists for worldwide flights and holidays with any airline, anywhere, anytime Fast and reliable service Multilingual staff

offering impartial advice

 UK’s 100 Fast Track Companies (Sunday Times 2005)

 Trusted household brand for total peace of mind

sA¸e j ˆA mAqe yAºA krvAnuù psùw krˆAe?

20 v¿A#¸I qòAvelmAù anuvI aevA

Art yAºA mAqenA æ¸m nùbrnA qòAvel aejNq

 iwvsnA cAevIsey klAk ane sPtAhnA sAtey iwvs kAe¤ po smye fAen krAe

 AvnI gerùqI

amne Av bAbte kAe¤ po bIq krI ˆkˆe nih

 ivËmAù gme TyAù kAe¤ po

smye kAe¤ po aerlA¤nnI flA¤q ke hAelIdez mAqenA in¿oAùt

 zdpI ane sùtAe¿AkArk sevA bhuA¿AIy SqAf

ewAvmuKt slAh

 yukenI 100 fASq qòek kùpnI pEkInI aek (sNde qA¤Ms 2005)

 mnnI ˆAùit mAqenuù œrœrmAù ÀoItuù ivËsnIy nAm

Call Centre open 24 hours

A BTA 80626

0208 843 6800

Think Travel, Think Southall Travel www.southalltravel.co.uk

39


40

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 19th May 2012

& & .) - 2&- 3 "$-

( $&!

1 4 -$$- 04 !3&- -+ * #

& 1 1

)/

-

%7

& '

5 ,-)& ! / & 2 - 3 "/ % -%1

& & & 1

*

&

$+ 0

-

-

-

-

(

& 1

&

3

444 )!+!0!,3* #.,

//+6

1

"1(,38 (& $* 0

& + &

- - 2

3 "/ % %3

* & &/

*

( . ( " ( & 1 !00.4 .!$ ($$+%1%5 ' !5

3 1 %,"+%6

3$"306

%-2.- .!$ %-2.- ($$+%1%5 ' !5

$!61 ! 4%%* !, 2. /,

) # /

* 3 /

%-2./%-(-& 2(,%

/"/$!/

"1(,/

-

& *

& & - , ) - & 1 &

3 1

6 7 8 $& -4 '3

!+(-& .!$ ($$+%1%5 ' !5

3$"306

%,"+%6

લંડન ઓમલમ્પપક્સ કાઉન્ટડાઉન શરૂ ફેમિલી મિમિટર મિિાના મરફ્યુિલ સાિે અપીલ નહીં

એન્સીયન્ટ ઓલિમ્પિયાઃ ગ્રીસનાં પ્રાચીન ઓલિમ્પિયામાં ૧૦ મેના રોજ યોજાયેિા એક સમારોહમાં િંડન ઓલિમ્પિક રમતોત્સવની મશાિ િરંિરાગત રીતે પ્રજ્વલિત કરાઇ હતી. ઓલિમ્પિક મશાિ પ્રજ્વલિત થવાની સાથે ઓલિમ્પિક્સનું ફાઇનિ કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઇ ચૂક્યું છે. આ ઐલતહાલસક મશાિ ૨૭ જુિાઈએ િંડન આવી િહોંચશે. પ્રાચીનતમ ગ્રીક િોશાકમાં સજ્જ થયેિા કિાકારોએ ૨૬૦૦ વષષ િુરાણા 'ટેપિિ ઓફ

!

હેરા'ના અવશેષો વચ્ચે અંતગોષળ (લિિોરી) કાચ વડે અિોિો દેવતા (ગ્રીક સૂયષદેવ)નું આહવાન કરીને મશાિ પ્રગટાવી હતી. હવે આ મશાિ ગ્રીસ અને લિટનની સફર કરશે. આ પ્રસંગે ઉિમ્થથત મહાનુભાવોમાં ઇન્ટરનેશનિ ઓલિમ્પિક કલમટી (આઇઓસી)ના પ્રેલસડેન્ટ જેક્સ રોગ્ગે અને િંડન ઓગગેનાઇલિંગ કલમટી (એિઓસી)ના વડા સેિેમ્થટયન કોનો િણ સમાવેશ થતો હતો. અનુસંધાન પાન-૨૬

" $" &

%$

$-4

%

5)14 16.7 8)6,9;9)=-4 +7 <3

>>> 8)6,9;9)=-4 +7 <3

$(

8 8 516 ;>7 :0)916/ " (# " @ 88 @ 88 @ 88

" # ;: .9 @ ' " ' 1/0;: )6+<6 1/0;: 75*):) 1/0;: )4,1=-:

#8-+1)4 !)+3)/-: >1;0 "

05-,)*), %$ %$

#$ ! & " 16

975 8 8 * "" * "" ' "

05-,)*), <5*)1 -401 ")237; 0<2

@ @ @ @ @

&$ ' !

#"!#%

' @ @ @ @ @ ( $

7;-4

કરી હતી કે અમે યુકેમાં િલરવારની મુિાકાત િેવા માગતા કોઇ િણને અટકાવી રહ્યાં નથી. જો અરજદારો લનયમોની જરૂલરયાત સંતોષશે તો તેમને ચોક્કસિણે લિટનની

(89

$9)6:.-9:

#$ # $&

% %! '

$7976;7 -> (793 &)6+7<=-9 ,576;76 7: 6/-4-: %)

% ! %# '

% #

&

'

& "#

" $#

3(/2 0:3)5 6(7*,2 <(.55 *5 :1

#

662<

. 7.3 5!-2 2. %!0- 5()+% +%!0& 7.30 !-15%0 )1 7%1 %-0.+ 2.$!7 .- 2(% &.++.5)-' #.301%1 !2).-!+ )/+.,! )- %-2!+ 301)-' %%*%-$ !-$ 4%-)-' 0!+ %!+2( $3#!2).%%*%-$ !-$ 4%-)-'

!6 ,!)+ )-&. ! 8'+."!+ .0' )-&. ! 820!)-)-'#%-20% .0' 555 ! 820!)-)-'#%-20% .0'

# ''' $ #!"# ' %$

/ #& . $! - -)

1, 0!!%

!

#559/4-

!

#+! - "+)' *!(

$ #

301)-'

.0 &302(%0 $%2!)+1 /+%!1% #.-2!#2 0!)-)-' %-20% +7,/)# !7 %,"+%7 )$$+%1%6

@ @ @ @ @ $%

,7

% !0% !+1. %-0.++)-' 123$%-21 &.0 4%01%!1 0.'0!,,% &.0 3-% )-2!*% -0.+ -.5 !-$ 1%#30% 7.30 /+!#%,%-2

975 8 8 * "" * ""

@ @ @ @ @

! " !% " !,2/()2, (7*,2 ",7;/*,8 &572+ &/+,

7(4*.,8

$# .975 01+)/7 #)6 9)6+1:+7 )4/)9? )9 : #)4))5 )197*1

મુિાકાતના લવિા આિવામાં આવશે જ. અિિત્ત, લવદેશી નાગલરકોના કેસો માટે યુકેના કરદાતાઓનાં જંગી નાણાં ખચષવા તે સંિૂણષિણે અયોગ્ય કહેવાય.

",4+ (7*,2 95

#&#-1

%$ #

7) )97,) !79*)6,)9 ?,-9)*), 0-66)1

<*)1 16+

<5*)1 %$ %$

િંડનઃ લિલટશ ગૃહ લવભાગ દ્વારા જાહેર કરાયેિા નવા લનયમો અનુસાર વષષ ૨૦૧૪થી ફેલમિી લવલિટર લવિા ન અિાય (લરફ્યુિિ થાય) તો તેની સામે ભારતીયો અને અન્ય લિન યુરોિીયન દેશના િોકો અિીિ કરી શકશે નહીં. ગૃહ લવભાગના અલિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે િાખો િાઉન્ડનો ખચષ િચાવવા અને વિુ ગંભીર એવા કેસોની કામગીરી કરવા માટે અદાિતો મુક્ત રહે તે ઇરાદાથી અદાિતોમાં લવિા લરફ્યુિિ સામે અિીિ કરવાનો અલિકાર દૂર કરવામાં આવ્યો છે. સંસદીય માન્યતા અને રાજવી સંમલત િાદ વષષ ૨૦૧૪થી આ નવો લનયમ અમિમાં આવે તેવી શકયતા છે. ઇલમગ્રેશન પ્રિાન ડેલમયન ગ્રીને આ જાહેરાત કરતા જણાવ્યું હતું કે ભલવષ્યમાં અરજદારો લવિા મેળવવામાં લનષ્ફળ રહે તો તેમણે ફરીથી અરજી કરવી િડશે. જોકે, ઇલમગ્રેશન પ્રિાને સાથોસાથ એવી િણ થિષ્ટતા

2

Gujarat Samachar  

Gujarat Samachar weekly news paper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you