Page 1

$0 +,!)$ 0',1&'0/ ",*$ 0, 1/ %.,* $2$.3 /(#$

, 5 ', & 5 # 0 . +

3 C , 6, /

3 0

3 06 C , 5 (,* , 5

,)1*$

,$ / 3

C

3 5

! ,6

06 06

0 0 0 0 0 0 0 0

,

6

/ C& ,- % ,

/ / / / / / / /

)#%%

<

(8076 -+,76 %;6

0'

0 @ , :A 9: ;9:< / ;= 9: ;9:<

+1 .3 0,

0'

+1 .3

, 7 :A , 7 <9

& ""%( $

!: 2*

B 1

3# 7 :;? B 4C

H !: 2* = : #P B P!4 % A : < !< < < A !: 2* = : :F : A : : P!4 : LML A"D : MLKK < ! = P! A"< BP A(# ' : A !: 2* #P < !: "A ) :A : D , A "A = : : P!4 :F : $A : 2:;* F A

( )+,) * *+ )+"&! )'% & $$ ) * ) *, # + +' - "$ "$"+.

((( %"

;9>A 5

% '!

3" :@ 999 B %)4 4C

P!4 : A A"D #: A =F D;* F ! : =J A !: 2* = : A 7 @G : : : :F LML A"D :F A : + A#A : :I A #P < = : : P!48 =F P :I 9F A = : : =% 1 : A*0 D < 5< !: 2* & D = : #P : # : # : F A #F D : : < - 3

" <

(8076 -+,76 %;6

$

!

<

<

$

"

! " " %$

;<:? B 2 / 5 ,

<$ < A A 9F C P!4 : A"D : I F/ D G : 6: A ) : A #P < # : $ : :) #F A" "A !: 2* #P B ;* : < !< < < A !: 2* : 2:;* F < P!4 : A"D #: A ?, D;* F =F P :I =F A D;* F A <

<

%$

, 8

*35

! $

%(807

,% :? ?:A

#= < !: A =F $A"A :' :F < 9F A A : A P! A"< P$* =. : < : : < C ? !"A : P!4 D #E < =!: A" A =!: D A : I >" :!!: : B !< :. D A LNO =P !P#I < !: 2* :F : A!: !< $ < 0 6 ,

!

#

%235 %5/ " #

$

,

:@

! "

31*35( 3%( 32(32 " %!

!

#

1%-0 6%0)6 6%175%9)0 '3 8/

::: 6%175%9)0 '31 327%'7

%7)0 %12-/&,%-

35

%00

35 %'/%+)( !3856 &-.,% 5%())4


2

વિટન

19th January 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

િધાનો અને સિસિલ િસિિિમાં ‘શીતયુદ્ધ’

દુશ્મનોને મારી નાખિા અને મારી નાખ્યા િછી શરીરની જ્યાફત ઉડાિિી અલગ બાબત છે. માનિી િુધયોિ ન હતો ત્યારે તે આિી બબિરતા આચરતો હતો. આશરે ૧૯મી િદીમાં ફફજીના આસદિાિી કબીલાના િડાઓ તેમના હરીફોને મારીને તેમનું માંિ ખાઈ જતા હતા. તેઓને આિણે િુધરેલા કહી શકીએ કે આ માટે તેઓ લાકડામાંથી બનાિેલા તીક્ષ્ણ છરીકાંટાનો ઉિયોગ કરતા હતા. આનું કારણ એ હતું કે કારણોિર તેઓ આ ભોજનનો સ્િશિ કરી શકતા ન હતા. ધાસમિક માનિમાંિની જ્યાફત ઉડાિિા માટે િિરાયેલાં લાકડાના આ િાત ફોકક- છરીકાંટાની લીલામીમાં તેના િેટના £ ૧,૬૦૦ મળિાની ધારણા હતી તેના બદલે આશરે £ ૩૦,૦૦૦ ઉિજ્યાં હતાં.

લંડનઃ દેશના વમવનથટસષ અને નોકરશાહીમાં સત્તાના ભારે સંઘષષથી વડા પ્રધાન કેમરનના સુધારા એજન્ડાને અસર થવા સાથે ગંભીર કટોકટી સજાષઈ છે. એક ટોરી વમવનથટરે કહ્યું હતુ કે પવરણામે સંબંધોમાં કાયમી શીતયુદ્ધ જેવું જણાય છે. હોમ સેિેટરી થેરેિા મે, એજ્યુકેશન સેિેટરી માઈકલ ગોિ, કોમ્યુવનટીઝ સેિેટરી એસરક સિકલ્િ અને કેવબનેટ ઓફિસ વમવનથટર ફ્રાન્સિિ મૌડ સવહત અને પ્રધાનો થટાિથી નારાજ હોવાનું કહેવાય છે. એક કેવબનેટ વમવનથટરે કહ્યુ હતુ કે, ‘તેઓ માને છે કે તેમની નોકરી માત્ર ‘ના’ કહેવાની જ છે.’

જેવસન્થાના કુટુંબને પ્રશ્નોના જિાબ મળતા નથી લંડનઃ ડચેસ ઓિ કેમ્િીજની ગભાષવથથા અંગે મહારાણી અને સિસિ ચાલ્િિના નામે કરાયેલા બનાવટી ટેલીિોન કોલનો જવાબ આપ્યા પછી ફકંગ એડવડડ સાતમા હોસ્થપટલની નસષ જેસિસથા િલ્ધાનાએ આત્મહત્યા કરી હતી. નસષના પવરવારે હોસ્થપટલના સત્તાવાળાઓને ૪૦ પ્રશ્નોનો જવાબ આપવા જણાવ્યું હતુ, પરંતુ હજુ સુધી કોઈ ઉત્તર મળ્યો નથી. સત્તાવાળાઓએ જણાવ્યું છે કે આંતવરક તપાસના પવરણામ સુધી તેમણે રાહ જોવી પડશે. પવરવારના પ્રવક્તા તરીકે કાયષરત લેબર એમપી ફકથ િાઝે હોસ્થપટલ દ્વારા આંતવરક તપાસને આવકારી હતી. જેવસન્થા સલ્ધાનાના મોતની ઈન્ક્વેથટ ૨૬ માચષથી શરૂ થનાર છે. જેવસન્થાના પવત બેનેસડક્ટ બાબોિઝા, પુત્ર

જુનાલ અને પુત્રી સલશાએ આ પ્રશ્નો હોસ્થપટલને મોકલ્યાં હતાં. હોસ્થપટલના ચીિ એસ્ઝઝઝયુવટવ જ્હોન લોફ્ટહાઉિે જવાબમાં જણાવ્યું હતુ કે ચેરમેન ગ્લેનઆથિર દ્વારા વવથતૃત તપાસ હાથ ધરાઈ હોવાથી પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકાય તેમ નથી. મોટા ભાગના પ્રશ્નોનાં ઉત્તર આ તપાસમાંથી મળી જશે. બીજી તરિ, જેવસન્થાના પવત અને સંતાનોએ આ મશ્કરી- બનાવટ સાથે સંકળાયેલા ઓથટ્રેવલયન રેવડયો થટેશનને પણ વિસમસ અગાઉ ૨૦ પ્રશ્ન પૂછ્યાં હતાં. રેવડયો થટેશનની પેરન્ટ કંપની સધનષ િોસ ઓથટેરેઓએ જવાબમાં એટલું જ જણાવ્યું છે કે ઓથટ્રેવલયાના મીવડયા વોચડોગ દ્વારા ઈન્ક્વાયરી ચાલી રહી છે.

ભારતીય કોલ સેન્ટર કૌભાંડમાં છેતરાતાં દૈવનક ૧,૦૦૦ વિવટશરો લંડનઃ ભારતીય કોલ સેન્ટર અને ઈન્ટરનેટ દ્વારા રિટનના નાગરરકોને છેતરવાનું આશરે એક કરોડ પાઉન્ડનું કૌભાંડ િકાશમાં આવ્યું છે. ઓછામાં ઓછા ૬૦,૦૦૦ રિરટશ નાગરરકો સામાન્યથી માંડીને મોટી છેતરપીંડીનો ભોગ બન્યા હોવાનું મનાય છે. જોકે, તેમાં ૯૦ પાઉન્ડથી માંડીને ૨૫૦ પાઉન્ડ સુધીના સામાન્ય છેતરપીંડીના બનાવો છે. મેક્સ ઈન્ફોટેક નામની કંપની રોજ ૧૦૦૦ જેટલા રિટીશ નાગરરકોનો આ િકારે સંપકક કરાતો હોવાનું મનાય છે. આ કૌભાંડમાં, રિટનમાં જે લોકોએ ખાનગી નાણા કંપનીઓ કે બેંક પાસેથી

તારણ રવના લોન લીધી હોય તેવા લોકોનો રિલ્હીના કોલ સેન્ટર પરથી સંપકક કરાતો હતો. અને તેમની પાસેથી હમણા લોનની ખાસ તાકકિ નરહ કરવા મુદ્દે િોસેસીંગ ફીના નામે અમુક નાની રકમ મગાતી હતી. ઈ-બેકકંગની મિિથી તે ચુકવણું કરી િીધા પછી મૂળ બેંક કે શરાફની ઉઘરાણી વખતે જ ગ્રાહકને તેની સાથે છેતરપીંડી થયાનો ખ્યાલ આવતો હતો. િોસેરસંગ ફીના નામે નાણા ચુકવ્યાથી તેણે લીધેલી લોનમાં કોઈ રાહત િાપ્ત થઈ નથી. આ િકારની છેતરપીંડી કરનારું કોલ સેન્ટર રિલ્હીના

રવસ્તારના રિતમપુરા વસાહતી ફલેટમાંથી ઝડપાયું છે. યાશીન નાગપાલ અને રજત ભાયા ઉપરાંત, સુરેન્દ્ર ગુપ્તાની ધરપકડ કરાઈ છે. તેમના કોલ સેન્ટરમાંથી જપ્ત કરાયેલાં કોમ્પ્યુટરોમાંથી હજારો રિરટશ નાગરીકોના એડ્રેસ મળ્યા છે. અલબત્ત આ બધા છેતરપીંડીનો ભોગ બનેલા છે કે નરહ તે નક્કી કરવું મુશ્કેલ છે. આ સંિભભે પોલીસે જણાવ્યું હતું કે છેતરાયેલાં લોકો ફરરયાિ કરતાં ગભરાય છે. િૈરનક આશરે ૧,૦૦૦ રિરટશ નાગરરકોનો સંપકક કરીને છેતરપીંડી આચરાતી હોવાનું અનુમાન છે.

વિટનમાં ભારતીય વિદ્યાથથી સૌવિક પાલ લાપતા લંડનઃ વિટનમાં ૨૦૧૩ના વષષની પૂવષસંધ્યાથી ભારતીય મૂળનો વવદ્યાથથી સૌવવક પાલ ગૂમ થયો છે. તેના વપતાએ પુત્રની શોધ કરવામાં મદદની અપીલ કરી છે. કોલકાતાનો રહેવાસી સૌવવક પાલ નવા વષષની પૂવષસંધ્યાએ વમત્રો સાથે મોજ મનાવવા માન્ચેથટરની એક નાઇટ કલબમાં ગયો

હતો. ત્યારથી તેનો કોઈ પતો નથી. માન્ચેથટરનાં માધ્યમોએ જણાવ્યા અનુસાર પોલીસના તરવૈયાઓ વોરહાઉસ નાઇટ કલબની નજીક વહેતી વિજવોટર કેનાલમાં પણ તપાસ કરી ચૂઝયા છે, પરંતુ યુવકના સગડ મળ્યા નથી. સૌવવકના વપતા શાંતનુ પાલ તેમનો પુત્ર ગુમ થયો

હોવાના અહેવાલ મળ્યા બાદ બેંગલુરથી માન્ચેથટર પહોંચી ગયા હતા. તેઓ જ્યાં સુધી તેમના પુત્રના સગડ નહીં મળે ત્યાં સુધી વિટનમાં જ રોકાશે. શાંતનુ પાલે સૌવવક વવશેની કોઈ પણ માવહતી માન્ચેથટરસ્થથત પોલીસ મુખ્યાલયને આપવા જાહેર જનતાને પણ અપીલ કરી છે.

:1"41<> 581=8; .

6*: $ /%&&

,!#89

$(##'& %)+*(")! A*BHJ)J:( :$+ "H@%J# "8%<8FJE ;@FC I?8:@B( EBHJ8)@'F 4@BC E@'F:J E?5E%H@"B@$' +8B%C $' )?:B@":J #J>@%JE DH$>@#JE 2@>J. 9= B@)J &$'J %C8''J:E 8'# 6G-E 1$ %$'BH8%B HJI?@HJ# ! 1$ =8BJ::@BJ ! 1$ /85:J 73,0 %?EB$)JH E?""$HB

&-$$*) %# )/"(%-! '.+(,.!

)133 7; . //'22+'00('0&(-


1

2 R8 B B B7 B 0 5 $ 0 3 C1 H -!EL H J R8 H '/! H S$%D "B %B !E #B%EL &H R8 % O B 3%@ BL H BL "(D & J R( K 8'H1' (:% B 'E B"B 'B H 'L R( B! K !E BL D (B" R8 D $D &H % B 7 B B D '>B(K BL !E"K KR#'D H 7% &H +!B"H R %H (:% "B%H H K J '" B" B H' 'H4J "D 9 ! R / - R8 B !E BL "(H%B B !E ' 7 E ' ' B R %H H I K -!K H -9 ' - + 0 - 0 * R8 D !E H0 "R& B ;E H F D # I B HR" B 'B H !E"K &L B&D#K "B 7(B" !BO H K"D D '5 6 -)! B2!EL ( E J HR" K H !E"K H K ' D H H H D % !E B I 3 *I ' !E"K ' B (K%B LE B! H ,! K"D 'BL' * 0 A ( E J B HR" B H # D

R( (K%B D !E ' R'3 , 'H4J "D ( 9 0 6 - H BL BL B%%D K HR" B !E"K 'B H 'L L K H "H ", R( #H%B .9 / H '#B( D( D + 0 -" - 9 ' 5 * * * O D B B,'H#" ! - ' 4 B B 'B D H ,E 3 I D !E"K D J'O R D B H" H +! 9% 0 - % B 7 B IR% J " D " DR H !E"K D C3 " B B I K D H (B R% B D B%D ( D H H B D B !E"K H !E 'LR BL D (B" D $D %B D D D .#H H# R( "%B B2!EL ( LE

+ 0 ' ' - 9&9 ) +9 0 * * B K R8 C) )!ER %K !E K %B 'B H % B 7 B J " H H % D D H %R O 5E B 9 ' 6 &'! #L )' H, B % B 9% 3 K 9 " )$ B D C) )!ER % '9 6 0 H ,! 'B H' 5 D PQ R H&K B !E 'B H !E J B '/! D &" K D E M %B B B H D J " D !K B H B"D H B BC,'!# B 0' BL 7R'< 6 BL 5 D H % D D H J J " D !K B R8 B O L6 H E 'B "&H !E B '/! H R8 H R%&B$ S" 'E D (N D D H 9& - + * 7 09 -# 9 8 1+ , 8'H1' B %R"? "B B" D %D 2!%3 B (H $ R8 !E"K D !E D B 'L G O '/! K D& J % H K 2!9 !KO H K J R8 B %H B" =K K !E D # %B K R%"K "H H

E" 4 . 2 2: %)"#3 E"1% 3 6 9 3% 2 2 9 6 6 9 "2 "2 2 7 2- %202E& 9 "2

"$; :4 2- ?=

"2 9

2 2- B *6 % 8 %02& 2 A= *6 %

E 9)%"3 E"#6$2: 8 6* E"E" E"$ 9 2 E"#6$2: 9 ) 2 3 4: "$; 6 62 ! 6 "9

2 7 9(

9'% 2:

4 2 % 2 2 4 2 % 2 2

6

9

E# E# 6;/ @ @

. .

. .

%

2 3

3 6

9 ; 6 2 3 6 6

" $#

6>;65

$,3

$ "# )+''&(*

#

E7

C&

-- 6965,; #;9,,;

#

)

(

,'"(-

! (

$- & #

$ '

6;/ . .

$

. .

@ @

,& 5 -

'

2 < 3 2E& 3 %2 6 3 6 2 %

65+65

(>

#$ "

3

E# 27 E/ 9

'

'

"

&(

*

*

1

3 &

$

9

=== ()73.96<7 *64

=== ()73.96<7 *64

##

2 6 9

/

&

" % *+(

5

8 +8E

'# (&+' &$

.

(

"

(92,;

1 .

' " 6;/ @ @

. .

$ &6

2 % 2 2 D 2- @>@ " 2 2 2 @@ 2: E# "9 % ! 6 "9

%" !

% ( . () .

C 4

"9 % "9 %

$ $ 4 ' 3 5' * 4 $ + #$ * ' $ $ ,& ) ' ' &, $ ' ' ' ' * $ 0 ! ( ' $, A :0(5 <:05,:: !<)30*(;065: $ 1 ' % /,8<, 7(?()3, ;6 <1(9(; #(4(*/(9 "2 3 ,2& 9 2 7 ) 3 %5 2 # * % ( #+ # , & # # # ' .' * - + # # * ) & # & # +& * * )! ) ' "# # * # . + % * ' ' # % # . + % ' *$

* ") % ;+B

$

$ 2 % $! % $ 2 % ' $ ' $ $

:0(5 &60*,

# * ' ' . # # % ' % / '. #+ # . #' ' . #' + ' '


%

"

1E $ . 4 @? 38 0 ! 7 18 . ;1 8

. .8 %4! 4 6 C "4 . 7 9 2 7 81 %4!. D !18 .8 %. . 0 0 . E E 0 0 1 0 (4 0 . $. 4 81 % 81 E+($ / E => H( 1 0 $4( 4 0 &4 5 4 ' . 4 . .8 ! .8 (4 0 . . 1 !. . "7 E ) .8 % .8 4 $. 7 + .$ $ . 0 . %4 .8 G 1 %.* 81 % 8 1 4 F1 7 . 0 0 . 1 .! . %7 4 9 . !. .! 8 . .! . 4 F. %

# 8 : !I%E N K )E b(P E T EP H J" " E EP )N%E H E" E EP :N R H b (" H " EP %'V EP (O: % " "H E"E H (P+!E EP (%NV= E$N 4!N K )Kb# M*( E E" I ZXYZ EP (O: % " "H E"E H (P+!E ZY^ XXX ) H K ZXYY EP Ya[ XXX ) H N M b 6 E N IP E %I K M ( 8 K& EP E E H! G7 b ) I )N%E H Z` XXX H %"K H Nb "%E EP "H E"N K K E E Eb E

%7 7 4 4 4 0 =< %. . 0 4 ; .% . . 4 + .$ 7% 7 7 6 E . .8 A= !#; 0 ! 4 .

$

$

#

" H ()E! $H ) H " H HF Q K #N K %%E H ("$ E : $ "H E"N E L b"G7 b (I E"%E EP E K H H Nb ,( %H L K ("K"E& H Nb "H F P E ZX E (I H % H K K EP %'V E YX E ) H #N N )K#E %"N (E" "%N L K E G/(# N S #K/ (V E E K " E P E I ZXX] EP [Y E H (" E H ZXYZ EP ^] E "H E"N K E E Eb E E(K H K$%H ) H

:

N b#& (" E" K E _] JP H % N IP E# "H & H H K E V "H4!I EP H J H b %E!K#EP #A!N H !E H E E " E ) H (" E"K N b#& H ( $ E K b 6 $ E IP 7 @ J2!EP V b"4!J EP :b(> b !IV K L #H L#H8E M (" E" E b ( K 0#E/( PI b%5#K' "H "K H E W K/ *!EP J H !E K K H $ "H K b V "H4!I E YXX E E E K*7 " 7 E%K (E K 5E! 6 E %b"@ (#E) E" H (%H" d)K" EP K IP G7 -% )E" 4!IP ) PI H 7 E%K K :b(> "%E b V! #K%E!N ) N

% %

% % !

M5 7 7$ 93). <5 - $< 2 5,4 %#7 7 7 <5 2 4 K "< 2 2< 2 7 2 2"5< : 7"4 #2 K.K # -N $"> 2< * 0 4 7 7 4 : : : 5 9 2 4 "7 $2 2 $"> 2< H@ 2 4 " 5 : : #2%4 < 4 < 2 2 $< #7 7 2* 5< 7 GB 2 : : - $< 2 : 4 %:"2 5< 2* 5< 7 7 4 : : : 5 9 "7 $2 2 7 7K < K 7& 2* <5 % 5< 9 I$"> 2 K 2 5 5, 2 2 2 8 ' : ? 7 7 2(

# $

" E "K#H E " E EP EP #%H N "H N 7 E * E E K "E Hb ( K%E "N %E N "N ")K K K 1!E( EP )K%E!IP K 1!E( EP E%E!IP K M b; EP ]X E " EP % I #N N P H E"H " (J K #P H )NG7 # EP Hb !Eb< #eV7 E M (K K % H H K M P H E "N E E" K 7%E7.! K E : E" H "K&E H N (E N "%N L K 1!E( EP ZXXX H % I #N N H J " "%E EP %H

$ # # # # $; 4

! 7 7 2 $< 2 2 8 5, 2 $; 4 : K2 2< BF 2 ' : ? 7 2( BA 2 7 7)$ AF 2 7 ' 2 7 5,4 2 $; 4 : K2 2< 2 7 2 BD 2 K"& :K 2 BB 2 7 7 4 AG 2 7 $"> 2 ( K 2 : 2"7 7 9 E@ 2 : : 2 K%$2 7 7 4 4 < : 6 4 %#7 EB 2 : : 7 2 "2! 2/" = 7 CF 2 : : 7 $: 7 4 %#7 7 2 7 7 :2 2 2 : : $< 2 K"K 7"5< 7 2 <5 %#7 7 2 7 7

2 ! 2 4 12 7 ' 2 7 5,4 2 8 K"& :K 2 7 2 7 2 2 : : 4 $< 4 " 5 7 : 9 #2%4 K "2 2 7 2 <5 2 +"4 2 #7 9 9 7 -L 7 J K 2 :2 2 2 5 4 28 K"& :K 2 7' : ? 2

B E,E " E !. 4 .E$ = ?<< 0 : b; EP P E e% N" V K )U H %$%E K E E H! "H K (I"bB ")K%E ("K"E& b;b & b"%E"K Eb( \ XXX H % "$%H D"H E! K N M (E E/! b"%E" H % Z ]XX K #H Eb( )N%E H K K Db"!E N J"H L "%E EP Y ]XX H K %K (E L EP d %E 3!IP ) IP M " YX EP H b;b &" N E K E E H! "H K (#E E N H

$

8 : K b) E EP %E" N

) H K EP d %E 3!IP M b; EP E H % I #N N P H E " " (J K b !b "H K E " #%E E L CI 'N " EP % I Nb' b)#E K N*(K E4!IP M E &"H" EP H "N -% E H #E N c Nb& E H $K K N H (P+!E EP E"H EP E E! K K H (E K E &"H" EP H E E 94!N "(K%N K # H $K K K E E" K E " EP " N N )E" E E" H E I b'V E! K ?E( K E" K " N K H E I &"H" EP EP K "N N K E E! K

)*# %) &# ) # # )) ) !

&, ( . # ) -

(

#

, (

( $ ) !% # !)!&% # %) ) ! & # # %) ) (! & # # %) ) & ) &. 1200 &" &%. 3# !' 3* 3 - & & & &

!

,,,

&. ) &/ &

(&$ (&$ (&$ (&$

.

, (

/ / / /

' ( ' !( ' ( ' !( ' ( ' !(

& ) $+ - & ) ' & ( ( - &. ( ' &. , &

'

'

'

)*# %) & +" !

,, 370& /' --*(1"3*/. 6/1+2

! !

" %

"

%

!

" % ',$# ! # ,- & 0 )*.2 '3) 3,! ( $+'( 3! (

-2$!!$ .7 30& .,! 1 (0.!( $5 .0* '(" &. .0.-2.

"* &$1 %0 6 %0 6 %0 6

" # $

"

$ #$! !" $ !" "# !" $ ' #" ( # ! # "" !! !" "" $# # " ' % & $% # " $ #$! !" $ !" "# !" $ $ %" $ ' ! !% ! $ !# "$! % ! $ !# $ & #

! $$*%&.3 $,"*- / 6*. / && ".%,/1%2 &.".32 *2043&2 1/0&137 /.5&7".$*.( ,&"2& *5/1$& $)*,%$"1& 1/$&&%*.(2 1*-*.", -0,/7-&.3 ,"62 00,*$"3*/.2

! 1$# .- 25(- 1' 0(-&

// // //

555 %2 20 4$+ ". 3*

21 21 21

(* !*

%

-(, ,$(' (* & *" ' $ + % 1$'" "$. -+

2 ( $%

/

%% ,( 0

& $% )* .$' # % $ "& $% (& .& # ) *$ "& $% (& +$, #-* #$%% ( (!! $%% + ' $"# ( (' ('

FREE ADVISE EVERY SATURDAY IN HARROW Ring for an appointment *() 31&&3

&,

/13)

"23

"-

/.%/.

/#*,& /.3"$3 "13.&12 1 /26"-* 12 ,+" /26"-* 12 )&5"1"2". -"*, ,(,"6$)"-#&1 7")// $/-


વિટન

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 19th January 2013

ટિટિશ એસકર સૈટવલ દ્વારા સેંકડોનું શારીટરક શોષણ લં ડ નઃ પ્ર ખ્ યા ત મિ મટ શ ટીવી એંકર જી મી સૈટવલ મવશે એક ચોંકાવી મુકે તેવો ખુિાસો બહાર આવ્યો છે કે તેમણે ૬૦ વષસ િાંબી કારકકદથીમાં સેંકડો િોકોનું શારીમરક શોષણ કયુું છે. તેમના મશકારમાં મમહિાઓ, પુરૂષ અને બાળકો પણ સામેિ હતાં. તેમણે ચેમરટી માટે હોસ્પીટિમાં જતા હતા ત્યાં પણ િોકોને મશકાર બનાવ્યાં હતા. ઉલ્િેખનીય છે કે મજમી સૈમવિ ૭૦ અને ૮૦ના દાયકામાં બીબીસીના સૌથી મોટા સ્ટારમાં ગણાતા હતા. તેમને ચેમરટીના કાયોસની નોંધ િઈ મહારાણી તરફથી નાઈટહુડ પણ પ્રદાન કરાયું હતું. ૨૦૧૧માં ૮૪ વષસની ઉંમરે તેમનું મોત થયા પછી તેમના કારનામાની ફમરયાદો સામે આવી છે. પોિીસ મરપોટટ પ્રમાણે તેમના સામે કુિ ૨૧૪ ફમરયાદોમાં બળાત્કારના ૩૪ અને ગંભીર સેક્સુઅિ હુમિાનો સમાવેશ થાય છે. તેમના મશકારમાં ૮૨ ટકા મમહિા હતી અને તેમાં ૭૩ ટકા િોકોની ઉંમર ૧૮ વષસથી ઓછી છે.

વિવટિ ગામડાંમાં િધુ મકાનો બાંધિાની જરૂરઃ વનક બોલ્સ લંડનઃ ટિટિશ પટિવાિોની સંખ્યામાં ભાિે તેજીના પગલે ટિિને દિ વષષે નવા ૨૭૦,૦૦૦ મકાન બાંધવાની જરૂિ પડશે. પ્લાટનંગ ટમટનસ્િિ નનક બોલ્સે એવી ચેતવણી આપી છે કે િહેઠાણની તીવ્ર અછત ટિિનને પાછી ૧૯મી સદીમાં લઈ જશે, જ્યાિે માિ ધનવાનો જ મકાનના માટલક થઈ શકતા હતા. બીજી તિફ, ટિિનમાં ગામડાંઓમાં અટવકટસત જમીનો મોિા પ્રમાણમાં છે. અટનયંટિત ઈટમગ્રેશન અને ટિિનમાં ડાઈવોસસના દિમાં આવેલી તેજીના કાિણે િહેઠાણની તીવ્ર અછત સર્સઈ હોવાનું બોલ્સે જણાવ્યુ હતુ. ઈંગ્લેન્ડમાં ગત દાયકામાં ઘિની માટલકીમાં પાંચ પિસેન્િેજ પોઈન્િનો ઘિાડો થયો છે. ડેનિડ કેમરનના ગાઢ

સાથી બોલ્સે પોટલસી એક્સચેન્જ ટથન્ક િેન્ક સમક્ષ જણાવ્યુ હતુ કે હાઉટસંગની કોસ્િ નીચે લાવવા અને ટમલકતોની સીડી પિ પ્રથમ વખતના ખિીદાિોને ચડાવવામાં મદદ કિવા હવે મકાનો વણવપિાયેલા ગ્રીનફફલ્ડ ટવસ્તાિોમાં બાંધવા જોઈએ. તેમણે કહ્યુ હતુ કે યુકેમાં શાળાઓ, નોકિીઓ અને બેટનફફટ્સ કિતા પણ પોસાય તેવા મકાનોની અછત સામાટજક ન્યાય સામે સૌથી મોિી ધમકી છે અને સમસ્યાનો હલ લાવવા ગ્રીનફફલ્ડ સાઈટ્સનો ટવકાસ કિવો જરૂિી છે.

• જસમની ઈજામાં તબીબી વળતરનું પ્રમાણ વધ્યુઃં જસમસમયે થતી ઈજાઓમાં તબીબી વળતરનું પ્રમાણ બમણાથી વધીને વષષે £ ૪૨૦ મમમિયનથી પણ ઊંચે ગયું છે. મેટરમનટી વોર્સસમાં NHS સ્ટાફ દ્વારા ટાળી શકાય તેવી જસમની ઈજા, બાળકોનાં મૃત્યુ અથવા મગજને ઈજા અને માતાઓને ઈજા જેવાં આ વળતર માટે જવાબદાર છે. ૨૦૧૦-૧૧માં ઓબ્સ્ટેમિક્સ ૨૩૫ અથવા જસમસમયની ઈજામાં £

5

કાઉન્સસલો િેક્સ લાદવા છીંડાનો ઉપયોગ કરશે લંડનઃ ફૂગાવાને પહોંચી વળવા કોઈ પણ કાઉન્સસિે બે ટકાથી વધુ ટેક્સનો વધારો નાખવો હોય તો તેમણે રેફરસડમ મેળવવું પડે તેવો મનયમ હોવા છતાં ઘરમામિકો સામે કાઉન્સસિ ટેક્સનો વધારો તોળાઈ રહ્યો છે. રેફરસડમના મનયમમાં એક છીંડાનો િાભ િેવા કાઉન્સસિો તત્પર છે. મનયમમાં પેમરશ, પોિીસ અને ફાયર ઓથોમરટીઝ દ્વારા િેવી નાખવાની જોગવાઈ માસય રખાઈ છે. પોતાની કેટિીક સેવાઓને કાઉન્સસિ ટેક્સમાંથી બાકાત રાખી કાઉન્સસિો મયાસદાની અંદર જ રહેવાનો પ્રયાસ કરશે. એક સવષે અનુસાર ૨૨.૪ ટકા કાઉન્સસિ આગામી નાણાકીય વષસમાં કાઉન્સસિ ટેક્સ સ્થમગત રાખવાની સરકારની હાકિને માનવાના મૂડમાં નથી.

મમમિયનનું તબીબી વળતર અપાયું હતું. • બાળકોનાં ઉછેરના ખચચમાં જંગી વધારોઃ ્મરટનમાં પ્રી-સેકસડરી સ્કૂિની વય એટિે કે ૧૧ વષસ સુધી બાળકોને ઉછેરવાના ખચસમાં જંગી વધારો થયો છે. બાળકોને ૧૧ વષસની ઉંમર સુધી ઉછેરવાનો કુિ ખચસ £ ૯૦,૦૦૦થી પણ વધી જાય છે. હેમિફેક્સના અભ્યાસ અનુસાર છેલ્િાં પાંચ વષસમાં સરેરાશ વામષસક ખચસ £ ૧૦૮૫ વધ્યો છે. આ ખચસ ૨૦૦૭માં £ ૭,૨૨૨ હતો.

પોતાના ક્ષેત્રોની બે મહાન ટવભૂટતઓ ડો. રેમી રેસજર MBE અને ટિકેિના દંતકથારૂપ બોલર મુથૈયાહ મુરલીધરને હાથ ટમલાવ્યા છે. ડો. રેમી રેસજરે ૧૦૦થી વધુ દેશોમાં ક્વોટલિી ફૂડ અને ટિસક ઉત્પાદનોનું માકકેટિંગ કરતી પોતાની કંપની સન માકક ટલટમિેડના ઈસિરનેશનલ િાસડ એમ્બેસેડર તરીકે મુરલીધરનને ટનયુક્ત કરતી જાહેરાત કરી હતી. મુરલીધરન આંતરરાષ્ટ્રીય ટિકેિમાં સૌથી વધુ ટવકેિ લેવાનો ટવિમ ધરાવે છે, જ્યારે સન માકક ટલટમિેડ સતત ચાર વષચથી ક્વીસસ એવોડડ ફોર એસિરપ્રાઈઝ ઈન ઈસિરનેશનલ ટ્રેડ જીતનારી ટિિનની એક માત્ર કંપની છે. આ બંન્ને રેકોડડ હાલ તો તૂિે તેવી કોઈ શક્યતા જણાતી નથી.

વિદ્યાથથીઓમાં મહત્ત્િાકાંક્ષાના અભાિ માટે વિક્ષકો દોવિત લંડનઃ દેશના ઘણા ભાગના મવદ્યાથથીઓમાં મહત્ત્વાકાંક્ષાના અભાવ માટે મશક્ષણપ્રધાને મશક્ષકોને દોમષત ઠરાવ્યા છે. સારા એક્ઝામ ગ્રેડ મેળવવાં, પ્રમતમિત યુમનવમસસટીઓમાં સ્થાન અને પ્રોફેશનિ કેરીઅસસ તેમના માટે નથી તેમ મશક્ષકો મવદ્યાથથીઓને ઠસાવે છે. આના પમરણામે મવદ્યાથથીઓની અપેક્ષા નીચી થઈ જાય છે અને તેઓ

જીવનમાં આગળ વધી શકતા નથી, તેમ એજ્યુકેશન મમમનસ્ટરે જણાવ્યું હતું. દેશના પ્રમાણમાં સમૃદ્ધ મવસ્તારોમાં પણ સ્કૂિો અને કારકકદથી સિાહકારો મવદ્યાથથીઓને આકાશને આંબવાનું પ્રોત્સાહન આપવાના બદિે મધ્યમ કક્ષાના પમરણામો, શાળાઓ અને સ્થામનક મધ્યમ કક્ષાના નોકરીદાતાઓથી સંતોષ માનવા સમજાવી િેતા હોય છે.


6

નિિન

19th January 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

નિનિશરો વષષે સાત નમનિયન િન જેિિો ખોરાક વેડફી નાખે છે લંડનઃ ગ્રાહકવાદની સંટકૃતિ લોકોને જરૂર કરિાં વધુ ખરીદવાનું ઉત્તેજન આપે છે. આ વધુ ખરીદેલા સામાનમાં શાક, ફળ અને ખાદ્યપદાથોોનો પણ સમાવેશ થાય છે. ઈન્જટિટ્યુશન ઓફ તમકેતનકલ એન્જજનીઅસોના રીપોિટ અનુસાર તિિનમાં દર વષષે £ ૧૦ તિતલયનના મૂલ્યનો સાિ તમતલયન િન ખોરાક ફેંકી દેવામાં આવે છે, જે પતરવારને વાતષોક £ ૪૮૦ની ખોિ ઉભી કરે છે. આ વેડફાયેલા ખોરાકમાં £ એક તિતલયનના મૂલ્યનો ખોરાક ખાઈ શકાય િેવી સારી હાલિમાં અને વેચાણયોગ્ય િારીખની અંદરનો હોય છે. સમગ્ર તવશ્વમાં આ જ પતરન્ટથતિ છે. જોકે, ભારિમાં અને ગુજરાિમાં ખોરાકનો િગાડ થિો નથી. વેટિમાંથી િેટિની નીતિ મુજિ ગુજરાિી પતરવારોમાં રાિની તખચડી કે ભાિ િીજા તદવસે વઘારીને ગરમાગરમ ખાઈ લેવાય છે. વધેલી દાળ અને ભાિ એકઠાં કરી સાંજે જમવામાં ઉપયોગ થાય છે. સૂરિીઓ પાકેલાં

કેળાંના માવાને મેથીની ભાજી સાથે મેળવી ટવાતદષ્ટ ભતજયાં ઉિારે છે. તિિનમાં ઉગાડાિાં શાકભાજીમાંથી ૭૫ િકા શાકભાજી િો કદી ખવાિાં જ નથી. મોિા ભાગનો તહટસો ખેિરમાં જ પડી રહે છે અથવા સારો દેખાવ ન હોવાના કારણે સુપરમાકકેટ્સ દ્વારા નકારી કઢાય છે. ૩૦ િકા માલ િો િજારમાં જ આવિો નથી. ખેડૂિો સુપરમાકકેટ્સ સાથે કોજટ્રાક્િને પહોંચી વળવા વધુ ઉત્પાદન કરિા હોય છે. રીપોિટ જણાવે છે કે સરેરાશ પતરવાર િેમના જીવનકાળમાં £ ૨૪,૦૦૦ના મૂલ્યના િાજા ફળ, પેકેિ અથવા ડિાિંધ

•બ્રિટન ત્રણ વષષમાં વીજઉત્પાદન ક્ષમતા ગુમાવશેઃ રિટન ૨૦૧૫ના રશયાળા સુધીમાં મકાનોને વીજશરિ આપતી ઊર્ષ ઉત્પાદન ક્ષમતા ગુમાવશે તેવી ચેતવણી એનર્ષ રેગ્યુલેટર ઓફગેમ દ્વારા અપાઈ છે. હાલ ટપેર કેપેરસટી ૧૪ ટકા છે તે િણ વષષમાં ઘટીને માિ ચાર ટકા થશે. કોલસા સંચારલત પાવર ટટેશનો વહેલા બંધ કરવાના હોવાથી અને ઈયુ કાયદાના કારણે ક્ષમતામાં ઘટાડા થશે.

UK’s leading solicitors for NRI services • OCI / PIO cards - Preparing full application

બ્રિટનમાં ફરી એક વખત આબ્રથષક મંદીના ભણકારાં

લંડનઃ ઔદ્યોરગક ક્ષેિે ઉત્પાદન દરમાં આવેલા ઘટાડાને જોતાં રિટનમાં ફરી આરથષક મંદીના સંકેતો જોવા મળ્યાં છે. રિટનની અગ્રણી રરસચષ સંટથા નેશનલ ઇમ્ડટટટયૂટ ફોર ઇકોનોરમક એડડ સોરશયલ રરસચષે મારસક રરપોટટમાં જણાવ્યું હતું કે જો ઉત્પાદન દરમાં ચાલુ વષષે પહેલા રિમારસક ગાળામાં પણ ઘટાડો નોંધાશે તો રિરટશ ખોરાક કચરાભેગો કરે છે. અથષતંિમાં પાછલાં ચાર વષોષ ‘ગ્લોિલ ફૂડઃ વેટિ નોિ, દરરમયાન આ િીર્ વખત વોજિ નોિ’ નામના મંદી આવશે. અહેવાલમાં ડો. ટીમ ફોક્સના રિટનની કેટલીક મોટી જણાવ્યા અનુસાર સરેરાશ કંપનીઓએ તેના કમષચારીની તિતિશ પતરવાર િેના સંખ્યામાં પણ ઘટાડો કયોષ હોંડા કંપનીએ ખોરાકના િજેિ માિે માત્ર હતો. ૧૧ િકા જ ફાળવિો હોવાથી મ્ટવડનમાં પોતાના પ્લાડટમાં િેના મૂલ્ય પર ખાસ ધ્યાન ૮૦૦ કમષચારીઓની છટણી આપિો નથી. ફૂડ વેટિ કરી હતી. આ ઉપરાંત, અડય એક્સપિટ એમ્મા માશશ કહે છે કં પ નીઓમાં પણ કમષ ચ ારીની કે િેમના સંશોધન અનુસાર પતરવારો યુકેમાં દર વષષે ૭.૨ સંખ્યામાં ઘટાડો કરવાની રવચારણા ચાલી રહી છે. તમતલયન િન ખોરાક અને પાછલાં વષષે િીર્ રિમારસક તિજક વેટિ ઉભો કરે છે, ગાળામાં રિટનમાં મંદીથી જેમાંથી ૪.૪ તમતલયન િનનો બચી ગયું હતું પરંતુ આરથષક િગાડ િાળી શકાય િેવો હોય રનષ્ણાતોએ છેલ્લા રિમારસક છે. આવા િગાડનું મૂલ્ય ગાળામાં ઉત્પાદન દરમાં £ ૧૦ તિતલયનનું હોય છે. ઘટાડાનો સંકેત આપ્યો હતો. • માંસનો વપરાશ ઘટતાં કેન્સરનું પ્રમાણ ઓછું ઃ કેમ્બ્રિજ યુરનવરસષટીના સંશોધકોનો દાવો છે કે લાલ અને પ્રોસેટડ માંસનો વપરાશ અડધો કરવા સાથે રિટનમાં પુરુષોમાં દર વષષે હૃદયરોગ, ડાયાબીટીસ અને કેડસરના હર્રો કેસ ઘટી જશે. માંસનો રોરજંદો સરેરાશ ૯૧ ગ્રામથી ઘટી ૫૩ ગ્રામ થાય તો આંતરડાના કેડસરના કેસ ૧૨ ટકા, પુરુષોમાં ટાઈપ ટુ ડાયાબીટીસના કેસ ૧૨ ટકા અને કોરોનરી હાટટ રડસીસ ૧૦ ટકા ઓછાં થશે.

#'! .' $ !&#$ '+$-, + )

1 1 1 1 1 1 1 1 1

- Transferring OCI visa on to new passport - Re-issue of OCI / PIO card (if lost or stolen) - 100% money back guarantee (subject to T&C)

( 0 ( 0 ( 0 ( - 0 ( 0 0 0 0 0

, !" , ), ("!&!, ( + ( $, ) +& ( ) !/ )+% ("%)% $(" *)+! )(" )(" . & &.'*.+

0 0 0 0 0 1 1 1 1

- 0 - 0 0 0

યુકેમાં છોકરીઓનો વધતો જતો ગેરકાયદે અનનચ્છનીય ગભભપાત લંડનઃ રિટનની ઈરમગ્રડટ કો બ્ર યુ રન ટી ઓ માં અરનચ્છનીય છોકરીઓનો ગેરકાયદે ગભષપાત કરાતો હોવાની શક્યતા જડમના આંકડાના સત્તાવાર રવશ્લેષણ પછી રમરનટટરોએ સૌપ્રથમ વખત ટવીકારી છે. માતાઓનો જ્યાં જડમ થયો હતો તે ટથળોની સમકક્ષ છોકરીઓ અને છોકરાંનો જડમદર હોવાનું દેખીતી રીતે જ જણાઈ આવ્યું છે. હેલ્થ રમરનટટર અલષ હોવે કહ્યું હતું કે ‘ચોક્કસ રાષ્ટ્રીયની માતાઓમાં પુરુષ અને ટિી જડમોનાં દરમાં ભારે તફાવત છે.’ રિટનમાં સેક્સ પસંદગી આધારરત ગભષપાત થતાં હોવાની રચંતાને આ સત્તાવાર રવશ્લેષણ સમથષન આપે છે. રલવરપૂલના લોડડ એલ્ટન કહે છે કે,‘ રિટનમાં દરરોજના ૬૦૦ ગભષપાત સાથે તે રોરજંદી બાબત બની રહેલ છે. લોકોએ તેને પસંદગીની બાબત તરીકે ટવીકારી લીધી છે, પરંતુ કાયદો આમ કહેતો નથી. ઈમ્ડડયા અને ચીનમાં ર્રત-રલંગના આધારે મોટા પાયે ગભષપાત સામાડય છે

અને ત્યાંથી આ પદ્ધરતની આયાત થયાનું શક્ય છે.’ ઓક્સફડટ યુરનવરસષટીના એક અભ્યાસ અનુસાર ૧૯૯૦થી ૨૦૦૫ દરરમયાન રિટનમાં જડમ આપતી ભારતીય ટિીઓએ નરહ જડમેલા પુરુષ બાળકોની સરખામણીએ અજડમા ટિી ભ્રૃણનો વધુ ગભષપાત કરાવ્યો હતો. કેનેડામાં મેરડકલ જનષલના એરડટર ડો. રાજેન્દ્ર કાળેએ સગભાષવટથાના ૩૦ સપ્તાહ સુધી માતાઓને તેમના અજડમા બાળકોની ર્રત નરહ જણાવવા ડોક્ટરોને હાકલ કરી હતી. તેમણે કેનેડા આવતા સાઉથ-ઈટટ એરશયન ઈરમગ્રડટ્સમાં પુિની વધુ તરફેણ કરાતી હોવાના અભ્યાસનો હવાલો આપ્યો હતો. ચાઈનીઝ, કોરરયન અને ભારતીય માતારપતામાં પુરુષ પૂવષગ્રરહત જડમ ગુણોત્તર હોવાના પુરાવા અભ્યાસમાં અપાયા હતા.

સંતાન માટે લાંબી રાહ જોવાનો અફસોસ લંડનઃ મોડાં લગ્ન કરી સંતાનને મોડાં જડમ આપી ન શકવાનો અફસોસ ટિીઓને રહે છે. ૨૮થી ૪૫ વષષની ૩૦૦૦થી વધુ ટિીના અભ્યાસમાં ૨૦૧૨ મોડનષ મધરહૂડ રીપોટટ મુજબ ૨૪ ટકા ટિીએ સંતાન માટે લાંબો સમય રાહ જોયાનો અફસોસ દશાષવી પરરવાર વહેલો શરૂ કયોષ હોત તો સારું તેવી લાગણી વ્યિ કરી હતી. કુદરતી રીતે માતા બનવામાં સમટયા જણાતાં નવ ટકા ટિીએ ફરટટરલટી સારવારનો સહારો લીધો હતો. પાંચમાંથી એક ટિીને બાળકોની એટલી

ઈચ્છા હતી કે તેઓ ઈરાદાપૂવષક રસંગલ મધર બનવા અથવા વીયષદાન કે અડય રીતે પણ માતા બનવા તૈયાર હતી.

DENTAL CONCEPTS

• PAN card applications • Affidavits / Surrender of Indian passport • Indian Wills / Power of Attorney • Immigration and Nationality 502-504 Honeypot Lane Stanmore Middlesex HA7 1JR

$% . ,$

!* &$ *(/'+

!', % &)% ',+

"*(& 0

020 8951 6959 • info@pindorialaw.com

www.pindorialaw.com

('+-%, ',

!

"

#

!

%%

"*(& 0

(+)$, %

-&

$

((, ' % "*(& 0

! +$,! /// !', % (' !),+&-& $ (& & $% !', % (' !),+ #(,& $% ( $'


વિટન

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 19th January 2013

વિટનમાં િષષે ૫૦૦,૦૦૦ લોકો જાિીય અપરાધોના વિકાર

પનરવાર સાથે ભોજન ન કરવાથી વધતી મેદસ્વીતા

લંડનઃ ભારતમાં સા મૂ હિ ક બ ળા ત્ કા ર ના વધતા અપરાધો અંગે ઘણા હિ હિ શ રો ભા ર તી ય સત્તાવાળાઓની આકરી િીકા કરી રહ્યા છે ત્યારે હિિનમાં દર વષષે ૫૦૦,૦૦૦ જેિલાં લોકો જાતીય અપરાધોના હશકાર બનતાં િોવાનું ક્રાઈમ સવષે ફોર ઈંગ્લેન્ડ એન્ડ વેલ્સના સવષેમાં જણાવાયું છે. સરકાર દ્વારા દેશમાં જાતીય અપરાધ અંગે સૌપ્રથમ સામાન્ય નીહરક્ષણ અનુસાર ૨૦માંથી એક મહિલા પર બળાત્કાર થાય છે અથવા તે જાતીય હુમલાનો હશકાર બને છે. અંદાજે વષષે ૮૫,૦૦૦ ટત્રી પર બળાત્કાર, બળાત્કારના પ્રયાસ અથવા જાતીય હુમલા થતાં િોવાનું હમહનટટ્રી ઓફ જસ્ટિસ, િોમ ઓફફસ અને ઓફફસ ફોર નેશનલ ટિેિેસ્ટિક્સના અભ્યાસમાં જણાયું છે. દર વષષે ૫૦૦,૦૦૦ લોકો જાતીય અપરાધોનો ભોગ બનતાં િોવાં છતાં ઘણા ઓછાં

લંડનઃ ધિટનમાં પધરવાર લંડનઃ ડેનવડ કેમરનની સાથે ભોજન કરવાનો અભાવ સરકારે નોન-યૂરોધપયન અને ફાસ્ટ ફૂડનું વળગણ ધવદ્યાથષીઓ માટટની ધવઝા લોકોને મેદસ્વીતાની સંસ્કૃધત નીધતમાં કરેલા નોંિપાત્ર ફેરફારના પગલે ધિટનમાં તરફ દોરી ગયું છે. િ ભણવા આવતા ભારતીય લાન્સેટમાં પ્રધસદ્ધ ધવશ્લેષણ ધવદ્યાથષીઓની સંખ્યામાં ૨૪ અનુસાર ઈંગ્લેન્ડમાં ઓછું ટકા જેટલો ઘટાડો નોંિાયો ભણેલી ૨૯ ટકા મધહલાઓ હોવાનું એક અહેવાલે જણાવ્યું અને ૨૭ ટકા પુરુષો મેદસ્વી હતું. ઈધમગ્રેશન મામલે કેમરન છે. યુરોપમાં વિુ વજન સરકારની કડક નીધતઓને િરાવતાં ગરીબ લોકોનું સૌથી પગલે આ વષષે ધિધટશ ઊંચુ પ્રમાણ ધિટનમાં છે. યુધનવધસોટીઓમાં ધવદેશી ધિટનમાં બાળગરીબીનો પણ ધવદ્યાથષીની સંખ્યા ઘટી છે. સૌથી ઊંચો દર છે, જેમાં ૨૧ દેશની મુખ્ય યુધનવધસોટીઓની ટકા બાળકો સરેરાશ સંસ્થા 'યુધનવધસોટીઝ આવકના ૬૦ ટકાથી ઓછી ધિટટન'નાં જણાવ્યાં પ્રમાણે કમાણી કરતા પધરવારોમાં રહે ધવદેશી ધવદ્યાથષીઓ સાથે યોગ્ય છે. પૂવો યુરોપના હંગેરી અને વતોન કરાતું ન હોવાથી તેઓ ઈસ્ટોધનયા સધહતના દેશો અમેધરકા, ઓસ્ટ્રટધલયા અને કરતા પણ આ દર ઊંચો છે. કેનેડા તરફ જઈ રહ્યાં છે. આ રીપોટેમાં સમગ્ર યુરોપમાં હાયર એજ્યુકેશન એજન્સી આરોગ્યની વ્યાપક સ્ટટધટસ્ટીક્સ (એચઇએસએ) દ્વારા પ્રધસદ્ધ અસમાનતાઓ દશાોવવા સાથે અહેવાલમાં ચેતવણી આપી છે કે આધથોક કરાયેલા હવામાનના લીિે તેમાં વિારો જણાવાયું હતું કે ૨૦૧૧-૧૨ના શૈક્ષધણક વષો દરધમયાન થતો જશે. • સ્ટુઅટટ લોરેન્સનો મેટ્રોપોલીટન પોલીસ સામે કાનૂની દાવોઃ સ્ટીફન લોરેન્સના મોટા ભાઈ સ્ટુઅટટ લોરેન્સે ધિટનના સૌથી મોટા પોલીસ દળ મેટ્રોપોલીટન પોલીસ સામે વંશીય ભેદભાવનો કાનૂની દાવો માંડ્યો છે. સાઉથ લંડનના ૩૫ વષષીય સ્ટુઅટટે દાવો કયોો છે કે ત્વચાના રંગના કારણે સ્કોટલેન્ડ યાડેના અધિકારીઓએ તેની કનડગત કરી છે. તાજેતરના વષોોમાં કોઈ કારણ ધવના પોલીસ અધિકારીઓએ ઓછામાં ઓછાં ૨૫ વખત તેને અટકાવ્યો હોવાનું તેણે જણાવ્યું છે.

લોકો પોલીસ સમક્ષ ફહરયાદ નોંધાવે છે અને ઘણા ઓછાં અપરાધી દોહષત ઠરે છે. ક્રાઈમ સવષે ફોર ઈંગ્લેન્ડ એન્ડ વેલ્સ દ્વારા ૪૭,૦૦૦ લોકોનાં ઈન્િર્યુુ અનુસાર ૬૯,૦૦૦ ટત્રીઓ અને ૯,૦૦૦ પુરુષો બળાત્કાર અને બળાત્કારના પ્રયાસનો હશકાર બન્યાં િતાં. િજારો વધુ ટત્રીઓ લોકોને ખુલ્લાં હનિાળવાની જાતીય હવકૃહત, છેડતી અને ધમકીનો ભોગ બની િતી. બળાત્કારના આશરે ૭૮,૦૦૦ કેસમાંથી માત્ર ૧,૦૭૦ બળાત્કારીઓને જ સજા કરાઈ છે અને આ અપરાધીઓ સરેરાશ ૨.૩ હુમલાના દોહષત િોવાનું રીપોિટ કિે છે. જાતીય અપરાધોનું પ્રમાણ ઊંચુ િોવા છતાં મોિા ભાગના ગુના પોલીસ સમક્ષ આવતાં નથી.

&"

& &! '

- .,,

"

!

#

]' $J0)DO "+J ] +J2 + !.D 9*]? AD+D 0J8& 0J0)J7 K20 +F $T + I +.GO &+] *D J %+DO (D DO$F . )J-.$D+ !.D K20 $]1 %D*J,F . )D K % 0J8& 0J0)J7 K20 +F $T + I +.D$GO 1N* J 0J8& 0J0)J7 )D K$N 0)* D-N [ ]=,!F Z ]=, 0G#F$N 1N* J ,J L _7*G +F YW XVWY$D ]".0J )D+J [ ]=, XVWW!F Z ]=, XVWX 0G#F$D D-D )D K 0J8& 0J0)J7 K20 +F $T + I +.D$GO +1J J $J J ]".0J

$

)

$#* "& ) $&

"

$

% % (

+

% $ $* /, 0 % % ( &

)N HP 1N.D!F 41N$$J $F J "/DT9*D$F )D) + ) I ..F % /J WVV$F E&2; %J$8 F \VV$F %J$8 F \V ]".0$F )1@) %J$8 F$N ]".0 %1S F _* J W )J!F X\ G,D 0G#F "M]$ WV YVV !.D ^G K20$D Z D 'J)DO!F J .#G 1N* J )N F I . F$F %J$8 F $F 0+ D) F )N DO K20 +F $T (+.D$F %J$8 F F .#G J !F )$J )DCO 0I $ J L N )J )D+DO O D ]./J N>0 $ 1N N % )N DO &D ],O $F %J$8 F)DO!F ' .D )D+J "D] +F $T )N ,F %.GO N ;.D(D]. % J )J )$J )N F I . F +.D$GO N 1J DO $!F %+O G F . % D 1D! '1D+$F 'D' 1N* J N )D+F %D0J 1D! %+ $D DO $ 1N* N N )J %J)J7 +F / D $!F %+O G D)DO OG +F $T &D , +.D$GO N )D+D 1D!)DO 1N* J

$ !

&! ' & " %

$ # #

&

! $

ધનવાન પેન્શનરોના બેનનફફટ્સમાં કાપની કરાયેલી નહમાયત

લંડનઃ નાયબ વડા પ્રિાન નનક ક્લેગે િનવાન પેન્શનરો પાસેથી કેટલાક બેધનફફટ્સ ખૂંચવી લેવાની ધહમાયત કરી છે. તેમણે ચેતવણી આપી છે કે ડેનવડ કેમરન િનવાન ચીનના ધવદ્યાથષીઓની સંખ્યા પેન્શનરોની સવલતોનું વિી હતી પરંતુ ભારતીય અને અતાફકિક રક્ષણ આપવાનું પાફકસ્તાની ધવદ્યાથષીઓની ચાલુ રાખશે તો મતદાતાઓ સંખ્યામાં ઘટાડો નોંિાયો હતો. તેમને ધશક્ષા આપશે. વડા ‘યુધનવધસોટીઝ ધિટટન’નાં પ્રિાને ૨૦૧૦ની ચૂંટણીમાં આ મુખ્ય અધિકારી નનકોલા સંસદ માટટ પેન્શનરોને મફત ડેંડ્રીઝે કહ્યું હતું કે, 'અમને બસ પાસ, ધવન્ટર ફ્યુઅલ યુધનવધસોટીઓ તરફથી મળતા પેમેન્ટ્સ અને મફત ટીવી ધરપોટે મુજબ ધવદ્યાથષીઓની લાયસન્સ ચાલુ રાખવાની સંખ્યામાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. બાહેંિરી આપી હતી. ખાસ કરીને ભારત, આગામી ચૂંટણીપ્રચારમાં પાફકસ્તાન અને ચીની કરકસરને વિુ મહત્ત્વ અપાશે ધવદ્યાથષીઓ ઘટી રહ્યાં છે.’ ત્યારે િનવાન પેન્શનરો એક અભ્યાસ પ્રમાણે ધવદેશી પાસેથી બેધનફફટ્સ લઈ ધવદ્યાથષીઓ દર વષષે ધિધટશ લેવાની ધહમાયત ક્લેગે કરી ઈકોનોમીમાં આઠ ધબધલયન છે. જોકે, કેટલા પ્રમાણમાં પાઉન્ડનું યોગદાન આપે છે કાપ મૂકવા જોઈએ તેનો અને જે વિીને વષો ૨૦૨૫માં ધનણોય ધલબરલ ડટમોક્રેટ્સે ૧૬.૮ ધબધલયનપાઉન્ડ થવાની કયોો નધહ હોવાનું તેમણે શક્યતા હતી. કહ્યુ હતુ. • હજારો બાળકોને નામ લખતાંય નથી આવડતુંઃ સાતમાંથી એક કરતા વિુ છોકરાને પાંચ વષોની વયે પોતાનું નામ લખવામાં તકલીફ પડટ છે. ડીપાટેમેન્ટ ઓફ એજ્યુકેશનના ડટટા અનુસાર ૧૫ ટકા છોકરાં ‘ડોગ’, ‘કેટ’, ‘મમ’ કે ‘ડટડ’ જેવાં સરળ શબ્દો લખવામાં મુશ્કેલી અનુભવે છે. પ્રી-સ્કૂલના અંતે પાયારુપ લખાણમાં છોકરીઓની ધનષ્ફળતાની સરખામણીએ આ ટકાવારી આઅશરે બમણી છે. આશરે ૧૦માંથી ચાર છોકરાં અને લગભગ બે છોકરી સાદુ શોધપંગ ધલસ્ટ કે સાન્ટાને પત્ર લખી શકતાં નથી.

%! + $' &

'D F +1J,DO N K20$F I . F % +.D$F +1J J _7*G +F YW XVWY 0G#F)DO +F $T + I +.D)DO $J +$F I . F +.D)DO ]$:&- D!F WVV$F E&2; %J$8 F )]1$D)DO 'D F$N K20 $ I .D* N Z D$N 0+ D T $J \V ]".0$N & 0)* D-N %I+N !*D % F "M]$ WV ,J J I . F +.D$F !D* J %+DO +F $T (+.D)DO \V ]".0!F .#G ].,O' !D* N .#D+D$N YVV$N D T % (+.N % K J !F 0J8& 0J0)J7 K20 +F $T \V ]".0 L J!F .#G )N HP 1N* N , G ) W YVV$F %J$8 F (+.F % K J N )D+F K20$F .D'"D+F /F % $ 1N* J) DO %J$8 F ,D J J 0)*)*DT"D (I,.D$GO )$J L ,GO DT- $F. F / L J$GO "D1+ R 41N$$GO K20 +F $T YW _7*G +F XVWY$F 0)*)*DT"D)DO )N ,.D$GO 1 G %+O G J Z ; XVWY 0G#F K20 +F $T )N , N $!F +F $T )]1$D

#! !

વિઝાનીવિ બદલાિાં વિટનમાં ભારિીય વિદ્યાથથીની સંખ્યા ઘટી

7

$+ $ )0

*

$

& ( % % & % ( K20 +F $T &D , +.D$F =]<*D Q D-D $ J $J )$J N>0% J 0)*0+ +F $T &D , +.D)DO )"" +F )$J K20 ' D..D)DO )"" +F / L J )D+N 0O% U 0D#.D)DO 1 G % ].,O' !*N $!F )J F ;%#DT6) E O) J )D+D K20 +F $T %!F $J D*TB) D 0D!J (+.D)DO )"" +F K20F0 L.F +F J ' D..D J$F 0,D1 %F / F F . 0D!J N D.D!F )$J 0O%I T )D$]0 /DO] 1DO0, !/J $J )J 0D!J )D) D*T.D1F 0F#F +F/GO AD+D 7.J; F J/$ N;50)DO!F +B )J-..D )J )D+D K20 7.J; F J/$ .+$N ,D( , / N N $D!F .#G 0DCO /GO 1N / L )D+D ) J N /GO $]1 N )D+F N /O D 1N* N )D+F 0D!J 'J +F .#G )D]1 F )J-.F /O D$GO 0)D#D$ +F / N N )D+D 0J8& 0J0)J7 K20 +F $T &D ],O )DO )D+F /G(J3 D J !

%

!

$"

"" "


8

ટિિન

19th January 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

લોન ચૂકવવા લોનઃ લાખો પટરવાર પેડે લોન્સના ટવષચક્રનો ટશકાર લંડનઃ રિટનમાં મોંઘવારી વધી રહી છે ત્યારે દેવાંના બોજ હેઠળ દબાયેલાં મોટા ભાગના પરરવારો ઝડપી છતાં ભારે મોંઘી નીવડતી ‘payday -પેડે’ લોટસ પર આધારરત બની રહ્યાં છે. હાઉરસંગ ચેરરટી શેલ્ટર દ્વારા ‘YouGov’ સવવે અનુસાર ગયા વષવે એક રમરલયન જેટલાં પરરવારોએ પોતાના ભાડાં કે મોગવેજની ચૂકવણી કરવા ‘પેડે’ ધીરાણકારોનો સહારો લીધો હતો. હાઉરસંગની કોસ્ટમાં સતત વધારા સામે સંઘષષ કરી રહેલાં પરરવારો રવવારદત અને અરતશય ઊંચા વ્યાજ દર સાથેની લોટસ તરફ વળી રહ્યાં છે. ટુંકા ગાળા માટે ત્વરરત રોકડ આપતા ધીરાણકારો રિરટશ જીવનના પોતનો એક રહસ્સો જ બની ગયાં હોવાનું સવવેમાં બહાર આવ્યું છે. લેબર એમપી સ્ટેલા ક્રીસી કહે છે કે ‘મોજણીઓ અનુસાર ૨૦૧૪માં પોતાના રોજબરોજના જીવનખચષને પહોંચી વળવા પાંચ રમરલયન રિરટશરો આવી લોનના ઉપયોગ તરફ વળવાની ધારણા છે. ટેક્સ િેરડટ્સમાં કાપ સાથે આ સંખ્યા પણ

વધી શકે છે.’ ‘પેડે’ લોટસનું રવષચિ એવું છે કે તેના કરજદારોએ જૂના કરજને ચૂકવવા નવી લોન લેવી પડે છે. જો આમ ન કરે તો કન્ટટટયુઅસ પેમેટટ ઓથોરરટી દ્વારા તેમના બેટક એકાઉટટ તરળયાઝાટક કરી દેવાય છે. પેડે લોન લેતી વેળાએ તેમણે ધીરાણકારોને સીધાં જ બેટક એકાઉટટ્સમાંથી રકમ મેળવી લેવાની સુરવધા લખી આપવી પડે છે. આવી હાલતમાં તેમની પાસે ખોરાકની ખરીદીના નાણા પણ રહેતાં નથી. કરજદારોએ ઊંચા વ્યાજ દર ચૂકવવા પડે છે, એટલું જ નરહ આગોતરી જાણ કયાષ રવના વધુ નાણા ઉપાડવાના ચાજષ પણ ભરવા પડે છે. શેલ્ટર હાઉરસંગ ચેરરટીએ ૪,૦૬૦ પુખ્ત વ્યરિનો સવવે કરાવ્યો હતો, જે મુજબ અગાઉ રડસેમ્બર ૨૦૧૧માં થયેલાં સવવેની સરખામણીએ હાઉરસંગ ચૂકવણીઓને પહોંચી વળવામાં મુશ્કેલી અનુભવતાં લોકોની સંખ્યામાં ૪૪ ટકાનો વધારો જણાયો હતો. આશરે ૭.૮ રમરલયન રિરટશરો દર મરહને તેમના

હાઉરસંગ ખચષને પહોંચી ટકાનો હોવા છતાં તે ના વળવા સંઘષષ વ્યાજદર અરત ઊંચા હોવાનું કરે છે. તે નકારે છે. સ્ટેલા િીસી આવી લોનના ભાડું અથવા મોગવે જ ચૂકવતાં લોકોનાં ૨.૫ ટકા ખચષ પર નવી ફાઈનાન્ટસયલ ઓથોરરટી એટલે કે લગભગ કટડક્ટ અંકુ શ ની ૯૮૭,૦૦૦ પરરવારે છેલ્લાં (FCA)ના ૧૨ મરહનામાં મુશ્કેલીમાંથી માગણી કરે છે. જોકે, આ પાર ઉતરવા ‘પેડે’ લોનનો ઓથોરરટી ૨૦૧૪થી કાયષરત ઉપયોગ કયોષ હોવાનું સવવેમાં થવાની છે. સરકારે ધીરાણકાર જણાવ્યું છે . જ્યારે સાત દ્વારા લે વાતાં વ્યાજદરની ટકાએ રબનસત્તાવાર બે ટ ક મયાષદા બાંધવા ઓથોરરટીને ડ્રાફ્ટનો ઉપયોગ કયોષ હતો. વધુ સત્તા આપવા રનણષ ય ડેટ ચેરરટી ‘સ્ટેપ ચેઈટજ’ના લીધો છે, પરંતુ વાજબી દર અટય સવવે અનુસાર ૧૨માંથી કેટલો ગણાય તે હજુ કહેવાયું એક પુ ખ્ ત વ્યરિએ નથી. આ ઈટડસ્ટ્રીને રનયંરિત રિસમસના ખચષ ને પહોંચી કરતી ધ ઓફફસ ઓફ ફેર વળવા આવી લોનનો ઉપયોગ ટ્રે રડંગ ના અંદાજ મુ જ બ કયોષ છે, જેનાં વારષષક વ્યાજ લગભગ ૨૪૦ પે ડે દર અને ક હજાર ટકાએ ધીરાણકારો દ્વારા વષવે આશરે પહોંચે છે. £ ૧.૨ રબરલયનની લોન કટઝ્યુ મ ર વોચડોગ અપાય છે, જે ૨૦૧૦-૧૧ Which?ના સવવે અનુસાર પછી ૫૦ ટકાનો વધારો પેડે લોન લેનારા કરજદારોના સૂચવે છે. ૪૮ ટકા તે લોન ભરપાઈ કરવાની મુશ્કેલી અનુભવે છે. પાંચમાંથી િણ કરતા વધુ લોકો કહે છે કે આવી લોન મે ળ વવી ઘણી સહે લી છે . આગળ પડતા પેડે ધીરાણકાર વોંગા ડોટ કોમનો દાવો છે કે તેનો આરંભ ૨૦૦૭માં થયા પછી પાંચ રમરલયનથી વધુ લોટસ તેણે આપી છે. જોકે, તેનો ચાજષ પ્રરત રદન એક

& -!% %& ,+0 !0 # ./,+/ #4-#.'#+!#" +/1. +!# ,// //#//,./ $,. )) 5,1. +/1. +!# !) '*/ 0

"

0 & /&+ , % %)+( % # !$ 0 & /&+ "%&- - * /&+ % # !$ &( / %&* , % .' (* *& % # /&+( # !$

, /&+ )+ , /&+

( %*

+()* '!' &( !( ,! *!$ & (!$

!! !!

"

*

$ !#

0?:#A3 #A7C0=D

) &" --- '

મેદસ્વી ટિટિશ બાળકો સામે કેન્સરનો ખતરો હોવાની ચેતવણી લંડનઃ જે બા ળ કો ટે લી વિ ઝ ન , કોમ્પ્યુટર ગેમ્સ અને ઈન્ટરનેટ સામે બેસી રહેિાની આદત ધરાિતાં હોય તેમને પાછલી વજંદગીમાં કેન્સરનું વનદાન થિાનું િધુ જોખમ હોિાની ચેતિણી વનષ્ણાતોએ આપી છે. આ બાળકો સવિય પ્રવૃવિના અભાિે મેદસ્િી બને છે, જે તેમને આરોગ્યની અનેક સમસ્યાઓ તરફ દોરી

#2=44?D 0=2> G45@6*= &@

0=; "# 4$* -B7= $%CE ** ' ()&%) # !$) &$ ()&%) # !$) & +"

!

$ ! #

#.*/ +" !,+"'0',+/ --)5

જાય છે. િર્ડડ કેન્સર રીસચચ ફં ડ ના વન ષ્ ણા તો એ માબાપોને તેમના બાળકોની આ રીતે ટીિી કે કોમ્પ્યુટર સામે બેસી રહેિાની આદત પર વનયંત્રણ રાખિા અનુરોધ કયોચ છે. બાળકોએ વદિસમાં બે કલાકથી પણ ઓછો સમય આ રીતે ગાળિો જોઈએ અને િધુ સમય આઉટડોર પ્રવૃવિમાં િીતાિિો જોઈએ.

4,,7 *&(.&( (23$41$.3 *13) $7 $137 (&(03*/. (/0,( $0$&*37 /13) !/43) .'*$. 4.+$%* *2)(2 4+$1$3* ")$,* $3)*$6$'* ")$,* -*3$ 2 !0(&*$, ")$,* )*,,* $.*1 //',( /%* $.&)//1*$. !*88,(1 #*3) 6*3)/43 $1,*& .*/. .'*$. !6((32 !$5/41*(2

, 3= ,0=D !/= 28@4=,> (D() #A , *#3>.

# 4

પેન્શનના મુદ્દે કરાયેલા પરામશચના ભાગરૂપે સાંસદો, જાહેર જનતા, ચળિળ જૂથો અને રાજકીય પક્ષોની મોજણી કરાઈ હતી. બહુમતી સામાન્ય લોકોએ એિો મત દશાચવ્યો હતો કે સાંસદોને િતચમાન દરે અથિા તેનાથી ઓછું િેતન ચૂકિિું જોઈએ. પેન્શનના મુદ્દે ત્રણમાંથી એક એમપીની માન્યતા એિી હતી કે સુધારાઓ છતાં તેમને ઉદાર આખરી િેતન પેન્શન મળિું જોઈએ. સુધારાઓ મુજબ, નસચ, વશક્ષકો અને પોલીસ અવધકારીઓને આિી યોજનાનો લાભ મળશે નવહ.

,@ '?,= -2+> ,4= -=7-C)F -2 <=97.2 #2=44= 0=D+>

&%*

લંડનઃ વિટનના બે તૃતીઆંશથી િધુ સાંસદોને તેમને ઓછું િેતન મળતું હોિાની ફવરયાદ છે. તેમને £ ૨૦,૦૦૦નો િધારો મળિો જોઈએ તેમ તેઓ માને છે. પાલાચમેન્ટના ખચચ િોચડોગ માટે ૧૦૦ સાંસદોના સિવે અનુસાર સરેરાશ એમપી એમ માને છે કે તેઓ િષવે £ ૮૬,૨૫૦નું િેતન મેળિિાને પાત્ર છે. જોકે, તેઓ હાલ £ ૬૬,૦૦૦થી ઓછું િેતન મેળિી રહ્યા છે. ટોરી પાટટીના સાંસદો માને છે કે તેમને મળિાપાત્ર િેતન £ ૯૬,૭૪૦ હોિું જોઈએ, જ્યારે વલબરલ ડેમોિેટ્સ અને લેબર પાટટીના સાંસદો £૭૮,૦૦૦નું િેતન ઈચ્છે છે. ઈન્ડીપેન્ડન્ટ પાલાચમેન્ટરી સ્ટાન્ડર્સચ ઓથોવરટી દ્વારા સાંસદોના િેતન અને

-=7-C)F 2>91? 3

'0& ,2#. 5# ./ #4-#.'#+!# "# )'+% 3'0& 0&# * (,. '+/1. +!# !,*- +'#/ '+!)1"'+% .1"#+0' ) '.#!0 '+# #% ) #+#. ) 2'2 &1.!&')) +" 10&,.'/#" #%1) 0#" 5 '+ +!' ) #.2'!#/ 10&,.'05 * &( /&+ % %&* &( * %)+( % &$' %/

બહુમતી ટિટિશ સાંસદોને વધુ £ ૨૦,૦૦૦ વેતનની ઈચ્છા

"

$ " "

# " #

" !

1((. !31((3

"(, 9

/1(23

$3(

/.'/.


નિટિ

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 19th January 2013

9

ટય્ૂબ દ્વારા લંડિિી સેવાિા ૧૫૦ વષયિી ઉજવણી લંડિ અન્ડરગ્રાઉન્ડ લંડનઃ સામાન્યપણે ‘ટ્યૂબ’િા િેટવકકિી સિળતામાં હજારો હુલામણા િામે ઓળખાતી ઈજિેરો, ટેકનિનશયિો અિે આપણી ‘લંડિ અંડરગ્રાઉન્ડ’ વકકરોિો અિન્ય િાળો છે. નસલટમ ૧૧ લાઈિ, ૨૭૫ િથમ મેિોપોલીટિ લાઈિિું લટેશિ, ૪૦૮ કકલોમીટરથી નિમાષણ ૨૦૦૦થી વધુ વકકરોએ વધુિો િેક ધરાવે છે અિે દર વષષે ૧.૨ નબનલયિ જેટલા મોટા ભાગે હાથ થકી જ કયુું િવાસીઓ તેિી સેવાિો લાભ હતું. મેિોપોલીટિ લાઈિિી મેળવે છે. પરંતુ દોિસો વષષ સિળતા પછી હેમરશ્લમથ અિે પહેલા ૯ જાન્યુઆરી, નસટી લાઈિ, નડશ્લિક્ટ લાઈિ, ૧૮૬૩િા નદવસે મેિોપોલીિ સકકલ લાઈિિું નિમાષણ કરાયું રેફવેલાઈિ પર પેનડંલટિ અિે હતું. િારંનભક વષોષમાં િેનરંલડિ વચ્ચે નવિિી કંપિીઓિી તીવ્ર હરીિાઈિા વિટનની પોસ્ટલ વટકકટોમાં લંડન ‘ટ્યૂબ’ને સ્થાન સૌિથમ િેિયાત્રાિા આરંભ કારણે આ બધી લાઈન્સમાં સાથે આધુનિક યુગિા અદભૂત ઈજિેરી સાહસોમાંિા એકિી અિેક નવસંગનત હતી. લવપ્નનસનિ થઈ હતી. ૧૮૯૦થી ૧૯૦૭િા ગાળામાં ટિેનલંગ ટેકિોલોજી અિે વીજળીકરણિા પનરણામે અન્ડરગ્રાઉન્ડ િેટવકકિો ઝડપી નવકાસ થયો હતો. અમેનરકિ િાઈિાન્સર ચાર્સા ટાયસન યકકેસે ચાર લાઈન્સિું નિમાષણ કયુષ હતુ અિે તે સમયે રોનજંદી લંડિ અંડરગ્રાઉન્ડિે ૧૫૦ વષષ થવાિા ઉપલક્ષ્યમાં ધ લંડિ ૧૦૦,૦૦૦ િવાસીિી અવરજવર કરાવતી સેન્િલ લાઈિિા િાન્સપોટડ મ્યુનઝયમ અિે િાન્સપોટડ િોર લંડિ િારા નવનશષ્ટ નવકાસમાં તેિો મોટો િાળો હતો. યકકેસે જ અરાજક કાયષિમોિું આયોજિ કરાયું છે. આ કાયષિમોમાં મેિોપોલીટિ અન્ડરગ્રાઉન્ડ િેટવકકિા એકીકરણથી ‘અન્ડરગ્રાઉન્ડ રેફવે લટીમ લોકોમોનટવ િં. ૧ િારા લટીમ િેિ દોડાવવી, ૧૩ ઈલે શ્ ક્િક રે ફ વે ઝ કંપિી ઓિ લંડિ’ (UERL)િી રચિાિી અિે ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩િા નદવસે મેિોપોલીટિ રેફવે િનિયાિો િથમ િયાસ કયોષ હતો. જ્યુનબલી કેરેજ િં. ૩૫૩માં હેનરટેજ િેિ િવાસ, અંડરગ્રાઉન્ડ અન્ડરગ્રાઉન્ડિી સિળતામાં UERLમા ૧૯૦૬માં જોડાયેલા સંબંનધત ૧૫૦ પોલટસષિું િદશષિ, ૧૫૦મા વષષિા સિાવાર ફ્રાન્ક વપકિો પણ અિન્ય િાળો છે, જેમણે જિરલ મેિેજર લોડડ પુલતક ‘અંડરગ્રાઉન્ડ, હાઉ ધ ટ્યૂબ શેપ્ડ લંડિ’િા લેખકો એશકિર્ડ સાથે મળી ટ્યૂબિે નવિિી િનસિ અિે સન્માિીય િારા િવચિશ્રેણી તેમ જ આ વષષિા એનિલ અિે ઓક્ટોબર પનરવહિ સે વા તરીકે લથાિ અપાવવામાં મદદ કરી હતી. ૧૯૩૪ મનહિાઓિી વચ્ચે એક્ટિિા મ્યુનઝયમ્સ લટોર ખાતે સુધીમાં તો ટ્યૂબ દર વષષે ૪૧૦ નમનલયિ પેસેન્જરોિું વહિ કરતી િવૃનિઓિો સમાવેશ થાય છે. વધુ માનહતી માટે હતી. નપક અિે એશકિફડે લંડિિી નવનવધ પનરવહિ નસલટમ્સિું http://www.ltmuseum.co.uk વેબસાઈટિી મુલાકાત લેશો. ‘લંડિ િાન્સપોટડ’િા છત્ર હેઠળ એકીકરણમાં મદદ કરી હતી. આજે ‘ટ્યૂબ’ લંડિ િાન્સપોટડ નસલટમથી પણ કશું નવશેષ છે. સામાન્ય િજા માટે બીજો નદવસ મહત્ત્વિો હતો કારણ કે ૩૦,૦૦૦ લોકો આ િવાસિા રોમાંચિા સહભાગી બન્યાં હતાં. તે આ મહાિ િગરિી િજાિા નમજાજ અિે લવચીકતાિું િતીક આ ૧૫૦ વષષમાં ટ્યૂબે લંડિિા ઝડપી નવકાસિે ગનત આપી છે બિી રહેલ છે, જેિો સાિી ઈનતહાસ છે. િથમ અિે નિતીય તથા ટેકિોલોજી અિે ઈિોવેશિિા િણેતારૂપ કેન્દ્ર તરીકે તેિી નવિયુિમાં તે લંડિવાસીઓ માટે આશ્રયલથાિ હતી. વૈનિક કટોકટીિા સમયમાં પણ અન્ડરગ્રાઉન્ડ નસલટમ શહેરિા વૈનિક ઓળખિે િવું લવરૂપ આપ્યું છે. સૌ પહેલા ૧૮૪૫માં નસટી ઓિ લંડિ કોપોષરેશિિા વાનણજ્ય અિે ઉદ્યોગ તેમ જ દેશિા વહીવટિી જાળવણીમાં સોનલનસટર ચાર્સા પીઅરસને ભૂગભષ િેિ દોડાવવાિો નવચાર મદદરૂપ રહી હતી. રજૂ કયોષ હતો. પહેલી લટીમ પેસેન્જર સનવષસ ૧૮૩૦માં જ શરૂ થઈ હકીકતો અને સામાન્ય બાબતો હોવાથી યુકેમાં રેલવે બાંધકામ નશશુવલથામાં હતું. પીઅરસિે • આપણે લંડિ અંડરગ્રાઉન્ડ નસલટમ તરીકે ઓળખીએ છીએ પેનડંલટિ અિે િેનરંલડિ વચ્ચે ભૂગભષ િેિિા નિમાષણિું નબલ તેિા માત્ર ૪૫ ટકા જ વાલતવમાં અંડરગ્રાઉન્ડ છે. • સવારિા ત્રણ મંજૂર કરવા ૧૮૫૩માં હાઉસ ઓિ કોમન્સ પર ભારે દબાણ કયુષ કલાકિા વ્યલત સમયમાં લંડિિું સૌથી વ્યલત ટ્યૂબ લટેશિ વોટલુષ હતુ. જોકે, ભંડોળિી અછતિા કારણે િોજેક્ટ નવલંબમાં પડ્યો છે, જ્યાં ૫૭,૦૦૦ લોકો િવેશ કરે છે. • બે ટ્યુબ લટેશિો વચ્ચે હતો અિે ૧૮૬૦માં નિમાષણ શરુ કરાયું હતું. જોકે, પીઅરસિ સૌથી ઓછું ૦.૧૬ માઈલિું અંતર લેલટર લક્વેર અિે કોવેન્ટ પોતાિા લવપ્નિે સાકાર થયેલું જોવા સુધી જીવ્યા િ હતા. ગાડડિ વચ્ચે છે. બે લટેશિો વચ્ચે સૌથી લાંબો રૂટ ચેશામ તથા

લંડિ અંડરગ્રાઉન્ડ સંબંનિત નવનિષ્ટ કાયયક્રમો

ઝાંઝીબારમાં માથું ઉચકતો ઈસ્લાનમક કટ્ટરવાદ લંડનઃ પોતાિા બીચ માટે િખ્યાત ઝાંઝીબારમાં દર વષષે ૧૭૦,૦૦૦થી વધુ સહેલાણીઓ ડોશ્ફિિ સાથે તરવાિી મોજ માણવા અિે હળવાશ સાથે િાનળયેરીિા વૃિો િીચે લાંબા થવા આવે છે. આનિકાિા પૂવષ તટથી દૂર સહેલાણીઓિે આકષષતા મુખ્યત્વે મુશ્લલમ ટાપુઓ પરિી હળવાશપૂણષ નજંદગી હવે ઈલલામિા ઓછાં સનહષ્ણુ લવરૂપ તરિથી ધમકી હેઠળ આવી રહી છે. આ અસનહષ્ણુતા ટાપુિા સાવષભૌમત્વ નવશે અસંતોષિે ઉછેરી રહી છે અિે સામાનજક પોત પર અસર જમાવવા લાગી છે. પૂવષ આનિકાિા કેન્યા, યુગાન્ડા અિે અન્ય તટવતતી દેશોમાં ધાનમષ ક કટ્ટરવાદ માથું ઉંચકી રહ્યો છે. ઝાંઝીબારિા લટોિ ટાઉિિી બહાર જરૂનરયાતમંદો માટેિી અલ-િૂર ચેનરટેબલ એજન્સીિી કમાિો હેઠળ ૨૪ કલાકિો ઈલલાનમક રેનડયો લટેશિ ધાનમષ ક માગષદશષિિું િસારણ કરે છે. રેનડયો અલિૂરિા નડરેક્ટર મોહમદ સુલમ ે ાન અલી રેનડયો પરિા મંતવ્યોિો પડઘો પાડતા કહે છે કે,‘ઈલલાનમક રાષ્ટ્ર માટે લડવાિું ઘણું વહેલું છે કારણ કે તે તબક્કાવાર થઈ શકે તેમ છે, પરંતુ ઘણી બાબત ઈલલામિા ઉપદેશિી નવરુિ હોય છે. કોઈ સામાનજક જવાબદારી િથી. સરકાર વધુ અિે વધુ

(સામાનજક) આઝાદી આપતી જાય છે.’ અલી વહાનબઝમ અથવા કટ્ટરવાદી ‘ઉમાશો’ જૂથ સાથે સંડોવણી િકારે છે. િવાસિમાંથી જ આવક રળતા આ ટાપુઓમાં એક નમનલયિથી વધુ વલતી અિે ૨૦૦૦થી વધુ મુશ્લલમ ધાનમષક લકૂફસ છે. આ શાળાઓ ઈલલામિા મધ્યમાગતી અિે સૂિી લવરૂપિી લાંબી પરંપરાઓ નિભાવે છે. જોકે, માબાપો સારી સવલતો ધરાવતી વૈકશ્ફપક શાળાઓ તરિ વળી રહ્યાં છે. સોમાનલયાથી માલી સુધીિા સબ સહરાિ આનિકાિા નવલતારોમાં ઈલલામિા વધુ ઉદ્દામવાદી લવરૂપોિાં વધતા િભાવિે જોઈ શકાય છે. નવદેશી િાણાભંડોળ સાથેિી અિેક સંલથાઓ અહીં લથપાઈ છે. દુબાઈ અિે સાઉદી અરેનબયાિા ખાિગી દાતાઓિા િાણાથી ચાર વષષ અગાઉ અલ-િૂર ચેનરટીિી લથાપિા અહીં થઈ હતી. તેણે રેનડયો ઉપરાંત, મશ્લજદ, ઈન્ટરિેટ રૂમ્સ અિે મદરેસાઓિું રાષ્ટ્રવ્યાપી િેટવકક બિાવ્યું છે. વહાબી ઈલલામિું પાલિ કરતું સાઉદી અરેનબયા જ ઝાંઝીબારમાં ઈલલાનમક સંલથાઓ પાછળ વષષે એક નમનલયિ ડોલર ખચષે છે. વહાબી અથવા સાલાિી ઈલલાનમક લવરૂપો સૂિીવાદિા નવરોધી છે. અલ-

કાયદા અિે અન્ય ત્રાસવાદી સંગઠિો વહાબીવાદમાંથી િેરણા મેળવે છે. ઈલલામિા કડક પાલિિી નહમાયત અિે તાન્ઝાનિયાિા નહલસારૂપ અધષલવાયત ટાપુિી આઝાદી માગતા ‘ઉમાશો’ જૂથ પર સરકાર તૂટી પડી છે, ત્યારે સાઉદી અરેનબયા રૂનિચૂલત ધાનમષક સંલથાઓિે વધુ ભંડોળ આપે છે. પાલાષમન્ે ટેનરયિ જૂસ્સા ઈસ્માઈલ કહે છે, ‘ઝાંઝીબારમાં વહાબીવાદિે િેલાવવાિા ભૂતકાળિા િયાસો સિળ થયાં િથી. પરંતુ નવદેશી ભંડાળથી લથપાયેલી વહાબી આધાનરત શાળાઓિો પડકાર ઝીલવાિું પરંપરાગત મદરેસાઓિું ગજું િથી.’ ભંડોળહીિ મદરેસાિા અવેતિ નશિક શકારા હાસન કહે છે કે,‘ ઘણા ઓછાં ઝાંઝીબારીઓ કટ્ટરવાદી મત લવીકારે છે, પરંતુ હવે વધુ નશિણિું કારણ આગળ ધરી માબાપો બાળકોિે િવી વહાબી મદરેસામાં મોકલતાં થયાં છે. સપ્ટેમ્બર ૧૧િા હુમલાઓ અિે ૧૯૯૮માં દારે સલામમાં યુએસ એમ્બેસી પર અલ-કાયદા િારા બોંબહુમલાિા પગલે અમેનરકા પણ આ ટાપુઓમાં ઈલલાનમક ઉગ્રવાદિી સંભાવિા નવશે નચંનતત છે. એમ્બેસી પરિા હુમલામાં ઝાંઝીબારમાં જન્મેલી બે વ્યનિિી સંડોવણી છે.

રહસ્યમય ભૂતાવળ દેખાવાની વાતો ૨૫૦ માઈલથી વધુ લંબાઈ અિે ૧૫૦ વષષથી વધુ વય ધરાવતી લંડિ અન્ડરગ્રાઉન્ડ િેટવકકે તેિો માગષ લંડિિા સૌથી વધુ ઐનતહાનસક અિે રહલયમય લથળોિી િીચેથી કોતરી કાઢ્યો છે. અનત નવનચત્ર અિે ભૂતાવળ દેખાવાિી વાતો પણ તેિી સાથે સંકળાયેલી છે. લંડિ અન્ડરગ્રાઉન્ડિા ખોદાણ અિે િેક ગોઠવતી વખતે સૌથી મોટો અવરોધ પ્લેગિા ખાડાં અંગેિા ભયિો હતો. ૧૭મી સદીમાં બુબોનિક પ્લેગ િાટી િીકળતાં ચેપિો િેલાવો રોકવા અનતશય ઉંડા પ્લેગ પીટ્સ ખોદાયા હતાં. • એફડનવચ લટેશિ ૧૯૦૭માં ખુફલું મૂકાયું હતું. રેલવે લાઈિ પર અસંખ્ય લોકોએ અનભિેત્રી માગાારેટિું ભૂત જોયાિું કહેવાય છે. • બેન્ક લટેશિે પોતાિા ભાઈિી ૪૦ વષષ સુધી રાહ જોિારી કાળા વલત્રોમાં સજ્જ સાધ્વીિો આત્મા ભટકતો હોવાિું ઘણાં લોકો કહે છે. • ૧૯૩૩માં બંધ કરી દેવાયેલા નિનટશ મ્યુનઝયમ લટેશિ પર િાચીિ ઈનજપ્શીઅિિું ભૂત ભમતું હોવાિી લથાનિક લોકવાયકા છે. અિવા એટલી જોરદાર હતી કે લટેશિે રાત ગાળવા માટે એક અખબારે ઈિામિી પણ જાહેરાત કરી હતી. • કોવેન્ટ ગાડડિ લટેશિિા બોગદામાં ૧૯૫૦િા દાયકાથી િોક કોટ, ઊંચી હેટ અિે હાથમોજાં સાથેિી લાંબી વ્યનિ આંટા મારતી હોવાિું કહેવાય છે. આ ભૂત એક્ટર વવવલયમ ટેવરસિું હોવાિું કહેવાય છે, જેિી નડસેમ્બર ૧૮૯૭માં હત્યા કરાઈ હતી. • એલીિન્ટ એન્ડ કેસલ લટેશિ બંધ કરાયું ત્યારે અદૃચય દોડવીરિા પગલાં, નવનચત્ર ટકોરાંિા સંભળાતાં અવાજ તેમ જ બારણાં ખોલીિે અંદર જતી અિે ડબામાંથી અદૃચય થતી સન્નારી નવશે લોકો વાતો કરતાં હતાં. • આ ઉપરાંત, ‘લિીનમંગ લપેક્ટર’ િામ અપાયેલી છોકરીિી ચીસો, બંધ લટેશિોએ પણ િેિોિી અવરજવર, તીણી નસસોટીઓિા અવાજ સનહતિી અિેક રહલયમય બાબતો આપણી ટ્યૂબ સાથે સંકળાયેલી છે. ચેલિોન્ટ અિે લેટીમેર વચ્ચે ૩.૮૯ માઈલિો છે. • સૌથી લાંબી સતત ટિેલ ઈલટ કિન્ચલેથી મોરડેિ (વાયા બેન્ક) સુધી ૨૭.૮ કકમી. / ૧૭.૨૫ માઈલિી છે. • બેકર લિીટિું લટેશિ સૌથી વધુ ૧૦ પ્લેટિોમષ ધરાવે છે. • કુલ ૨૭૫ લટેશિમાંથી માત્ર ૨૯ લટેશિ થેમ્સ િદીિી દનિણે આવેલાં છે. • લંડિ ટ્યૂબ િનસિ ભારતીય કિેક્શિ ધરાવે છે. કનવ અિે િોબેલ પાનરતોનષક નવજેતા રવવન્દ્રનાથ ટાગોરિી ‘ગીતાંજનલ’િો ઈંશ્લલશ અિુવાદિી મેન્યુલિીપ્ટ ટ્યૂબમાં જ ખોવાયાિું કહેવાય છે. • ટ્યૂબિા િકશાિા ડીઝાઈિર હેરી બેકિે ૧૯૩૩માં મૂળ કાયષ માટે માત્ર પાંચ નગિી ચૂકવાઈ હતી. • ટયૂબિા ડબામાં અત્યાર સુધી માત્ર એક વ્યનિિો જન્મ થયો છે. ૧૯૨૪માં બેકલૂષ લાઈિિી િેિમાં એલીિન્ટ એન્ડ કેસલ ખાતે જન્મેલી આ વ્યનિિું િામ થેર્મા ઉસુલ ા ા બીટ્રીસ ઈલેનોર છે. • બે નસગારેટ પીવાિા ખચષમાં ટ્યૂબમાં ૪૦ નમનિટિો િવાસ થઈ શકે છે. આથી ધૂમ્રપાિિો ખચષ બચાવી અવારિવાર ટ્યૂબમાં િવાસ કરો.

વહેલી નિવૃનિિો યુગ સમાપ્તઃ વેબ લંડનઃ વહેલા નિવૃિ થવાિો યુગ સમાપ્ત થયાિી ચેતવણી આપતા પેન્શન્સ નમનિલટર સ્ટીવ વેબે ૫૦થી ૬૦ વષષ દરનમયાિ નિવૃનિ લેવાિી આશા તોડી િાખી છે. નિનટશરોિું જીવિ લાંબુ થવા સાથે પેન્શન્સ નબલમાં ભારે વધારો થઈ રહ્યો છે. આિે ધ્યાિમાં રાખી કોએનલશિ સરકાર સરકારી પેન્શિિી વયિે સરેરાશ અપેનિત આયુષ્યમયાષદા સાથે સાંકળવા યોજિા ઘડી રહી છે. આ નહસાબે લોકો ૭૦થી વધુ વય સુધી કામ કરતા રહેશે. નમનિલટસષ આગામી સપ્તાહોમાં વૃિ લોકો માટે અિેક િીનતઓ જાહેર કરવાિા છે, જેમાં સાપ્તાનહક આશરે £ ૧૫૫િું નિશ્ચચત પેન્શિ તેમ જ લોકોિે પોતાિા

ઘર વેચવા િ પડે તે માટે સામાનજક સં ભા ળ િા સુ ધા રા િો સમાવેશ થિાર છે. પુરુષોિી નિ વૃ નિ વ ય વ ધ વા િી સાથોસાથ લત્રીઓ માટે નિવૃનિવય વધારી ૨૦૧૮માં ૬૫ વષષ, ૨૦૨૦માં ૬૬ વષષ અિે ૨૦૨૮ સુધીમાં ૬૭ વષષ કરવાિી સનિય નવચારણા છે. વેબે ભારપૂવષક કહ્યુ હતુ કે સરકારી પેન્શિિી નિવૃનિવય વધારવા સામે ઘણા લોકો રોષ વ્યિ કરી રહ્યાં છે. જો લોકો સરેરાશ ૮૦ કે તેથી વધુ વય સુધી કામ કરતા રહે તો ૫૦૬૦િી વય સુધી કામ કરી નિવૃિ થવાિું સમજી શકાતું િથી. સરકારી પેન્શિ માટેિી નિવૃનિવય ભનવષ્યમાં કેટલી ઊંચી જશે તેિી આગાહી અત્યારથી કરી શકાય િનહ તેમ તેમણે લવીકાયુું હતુ.


10

19th January 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

હવે તો પાકકસ્તાનને આકરો પાઠ ભણાવવો જ રહ્યો ભારત-પાકકથતાન સંબધં ો કડવાશથી ભરપૂર છે, શથત્રભવરામ ભંગના કકથસાની નવાઇ નથી, પણ ગયા અઠવાભડયે અંકુશ રેખા પર બનેલી ઘટનાએ કરોડો ભારતીયોને હચમચાવી નાખ્યા છે. ભારતીયોના મનમાં એક જ િશ્ન છેઃ પાકકથતાનની આટલી ભહંમત? પાક. સૈભનકોએ અંકુશ રેખા વળોટીને ભારતીય ભૂભમમાં ૧૦૦ મીટર અંદર ઘૂસીને પેટ્રોભલંગ કરતા ભારતીય જવાનો પર હુમલો કયોષ અને બે જવાનોનો ભશરોચ્છેદ કરીને મથતક સાથે લઇ ગયા. ભદલ્હીમાં આ મામલે રાજકીય માહોલ ગરમ છે. સંરક્ષણ સભમભતની ઉચ્ચ થતરીય બેઠક યોજાઇ. સૈન્યને સાબદું કરાયું હોવાના અહેવાલ છે. અને સોમવારે ભારત-પાક. વચ્ચે ફ્લેગ મીટીંગ પણ યોજાઇ. પરંતુ સવાલ એ છે કે પાક. કેટલો સમય આપણા સંયમની કસોટી કરતું રહેશ?ે સંરક્ષણ િધાન અને ભવદેશ િધાને પાક સાથે કડક ભાષામાં વાત કરવાની (હરહંમશ ે ની જેમ) ખાતરી આપી છે. પરંતુ ભારતીયો માને છે કે હવે વાટાઘાટોનો સમય પૂરો થયો છે. ભારતે તત્કાળ પગલાં લઇને પાકકથતાનને જડબાતોડ જવાબ દેવો જોઇએ. ભારત શાંભતભિય છે, યુિખોર નથી, પણ તેનો અથષ એ તો ન જ થવો જોઇએ કે શત્રુ છાતી પર ચઢી બેસે છતાં આપણે જાગીએ નહીં. આખરે આ દેશના થવાભભમાનનો સવાલ છે. દુગમષ સીમાડાનું રક્ષણ કરતા વીર જવાનોના આત્મસન્માનનો સવાલ છે. અત્યારે ભશયાળો જામ્યો છે. ભહમાચ્છાભદત વાતાવરણનો ગેરલાભ ઉઠાવી સીમાપારથી ઘૂસણખોરીનો સંદશ ે ગુપ્તચર તંત્રે આપ્યો હતો અને એવું જ થયુ.ં પાકકથતાન ધૂત,ષ દગાબાજ અને પીઠમાં

ખંજર ભોંકનારો દેશ હોવા છતાં ભારત હંમશ ે ા મૈત્રીનો હાથ લંબાવતું રહ્યું છે. અને પાકકથતાન હંમશ ે ા ભનદોષષ ભારતીયોનું લોહી વહાવતું રહ્યું છે. તેના કોઇ પણ વ્યવહારમાં માણસાઇ નથી, છતાં ભારત ડફોળ બનીને તેને ભેટવા દોડે છે. ભારતે હવે કાયમી સમાધાન શોધવું પડશે. આવા હેવાન જેવા પડોશીને વધારે ભદવસો સહન કરવો તે પણ પાપ છે. પાકકથતાન કદી ભારત સામે સામી છાતીનું યુિ ખેલવાનું નથી, કેમ કે આમ કરવામાં તેને ભૂખે મરવાનો સમય આવે તેમ છે. આથી તે થોડા થોડા સમયે ભારતમાં લોહી વહાવે છે. ભારત ભવરોધ નોંધાવે કે તરત આવી ઘટનામાં સંડોવણી નકારી દે (નક્કર પુરાવા છતાં). સંબધં ોમાં તનાવ વધે. થોડોક સમય સીમા પર શાંભત જણાય કે તરત ભારત નાચવા લાગે, અને હરખપદૂડા થઇ દેશના દરવાજા ખોલી નાખે છે. કૂતરાની પૂછ ં ડી જેવો અભભગમ ધરાવતું પાકકથતાન દસકાઓથી ભારત સાથે શત્રુતા ભનભાવે છે. ભારતના આમ આદમીને પણ સમજાતું આ દીવા જેવું સત્ય દેશનું શાસકોને કેમ સમજાતું નહીં હોય? આજે સૌથી વધુ જરૂર છે ભારત સરકારે દૃઢતાથી ભનણષય લેવાની. ભારત સમથયાથી માંડીને સમાધાન સુધી મક્કમતા દાખવશે તો પાકકથતાનને ઝૂકવું જ પડશે. બસ, આ માટે ભારતે સંયમ તોડીને નક્કર પગલું ભરવું પડશે પછી ભલે તે ગમે તેવો આકરો ભનણષય હોય. ભારતના આમષી ચીફે થપિ કહ્યું છે કે પાકકથતાન અવળચંડાઇ નહીં છોડે તો લશ્કર પાસે અન્ય ભવકલ્પ છે જ. લશ્કરી વડા જાણે છે કે લાતો કે ભૂત બાતોં સે નહીં માનતે, ભારતના શાસકો પણ આ સમજે તે સમયનો તકાજો છે.

ગુજરાત અને નરેન્દ્ર મોદી ફરી સમાચારમાં છે. વાઇિન્ટ ગુજરાત છઠ્ઠી ગ્લોબલ ઇન્વેથટસષ સભમટમાં ઉપસ્થથત ટોચના ઉદ્યોગપભતઓએ અને જાપાન, કેનડે ા, અમેભરકા, ભિટન જેવા ૧૨૦ દેશોના રાજદ્વારીઓએ ગુજરાતના ભવકાસને, લોકોની ઉદ્યોગ સાહભસિાને મોકળા મને ભબરદાવી. મુખ્ય િધાન મોદીના નેતૃત્વ, ગવનષન્સ, દીઘષદૃભિની ખુલ્લા મને િશંસા કરી. આ નાનીસૂની બાબત નથી. રાજ્યના ભવકાસને - વહીવટી તંત્રની કાયષપિભતને ભબરદાવનારાની યાદીમાં રતન ટાટા, અદી ગોદરેજ, મૂકશ ે અંબાણી, અભનલ અંબાણી, આનંદ મભહન્દ્રા, આભદત્ય પૂરી જેવા ઉદ્યોગજગતના ભદગ્ગજો હતા. ભરલાયન્સ ઇન્ડથટ્રીઝે ગુજરાતમાં ત્રણ વષષમાં ૩ વષષમાં ૧ લાખ કરોડ રૂભપયા, એથસાર ગ્રૂપે ૧૪,૦૦૦ કરોડ રૂભપયા, અદાણી જૂથે ભાભવ યોજના થકી ૫૦૦૦ યુવાનો માટે રોજગારી સજષવાની જાહેરાત કરી છે. આ ભસવાય, ત્રણ ભદવસની બેઠકના અંતે સમજૂતી કરારો જરૂર થયા, પણ દર વખતની જેમ - આ વખતે ગાઇવગાડીને જાહેરાત થઇ નથી. નરેન્દ્ર મોદી નામની એક વ્યભિનું ભવઝન, ભમશન રાજ્યને કઇ ભદશામાં આગળ ધપાવી શકે છે તેની ભમસાલ ગુજરાત બન્યું છે. ટેક્નોલોજીના ઉપયોગ માટે ભારતનો કોઇ નેતા ભાગ્યે જ આટલો જાણકાર હશે. મોદીને કશુકં કરવું છે, હટકે કરવું છે અને ભવશ્વાસથી કરવું છે. ભવરોધના વંટોળ વચ્ચે લક્ષ્ય પાર પાડવાનું સહેલું નથી. મોદીને ભહન્દુવાદી નેતા કે ગોધરાકાંડ માટે જવાબદાર ગણાવતા લોકોએ પણ તેમની કાયષક્ષમતાને ભબરદાવ્યા વગર છૂટકો નથી. કદાચ જાહેરમાં કબૂલ ન પણ કરે, પરંતુ તેઓ જાણે છે કે આ મોદી જ કરી શકે. મોદીની પાસે ભવચારો છે અને એક સારી છાપ છે. તેને

લીધે પાસાં પોબાર પડે છે. એક સમયે ગુજરાતીઓએ ગુજરાતને ભવશ્વનું પોતાનું ઘર બનાવ્યું હતુ,ં અને આજે ભવશ્વ ગુજરાતને પોતાનું ઘર બનાવવા ઉત્સુક છે. કોઇ ઉદ્યોગપભતએ રાજ્યની ઉદ્યોગસાહભસિા ભબરદાવી તો કોઇએ કહ્યું કે ગુજરાત ભારતનું ઓટોમોબાઇલ હબ બનશે. કોઇએ કહ્યું કે ગુજરાતમાં વેપાર-ધંધાનું સારું વાતાવરણ છે. દસ વષષ પૂવવે ગુજરાતમાં છ જાપાની કંપની કાયષરત હતી, આજે ૬૦ છે. ભારતના નંબર વન ખાનગી બેન્ક આઇસીઆઇસીઆઇના વડાના મતે ગુજરાત દુભનયાનો સૌથી વધુ ઝડપી ભવકાસ સાધતો િદેશ છે. જાપાને ભારતમાં રોકાણ માટે ગુજરાતને િાધાન્ય આપ્યું છે. સદીઓથી ગુજરાત સાથે વેપાર કરતા ભિટનની ૫૦ કંપનીએ સભમટમાં હાજરી આપી. મોદીને ભવઝા નકારનાર અમેભરકાએ કહ્યું કે રોકાણ માટે ગુજરાત માટે િથમ પસંદગી છે. ગોદરેજ ગ્રૂપના મતે નરેન્દ્ર મોદીની દીઘષ દૃભિવાળી નેતાગીરી રોલ મોડેલ બની છે. ગુજરાતના સુકાનીના તો છાશવારે વખાણ થતાં રહ્યાં છે, પરંતુ આ વખતે નોંધપાત્ર બાબત એ છે કે બહુમતી વગવે વહીવટી તંત્રની કાયષપિભતને ભબરદાવી. દરેક સરકારની સફળતાના મૂળમાં અભધકારીઓના અભભગમનુ,ં નીભતરીભતનું બહુમૂલ્ય િદાન હોય છે તે સહુ જાણે છે, પરંતુ આ વખતે િથમ વખત તેની જાહેરમાં નોંધ લેવાઇ. ગુજરાત ભવકાસના પંથે હરણફાળ ભરે છે કેમ કે મોદીએ ભવકાસલક્ષી કાયોષમાંથી પોતાનો રસ ઘટાડ્યો નથી. મોટા ભાગે કોઇ પક્ષને ફરી સિા મળે કે તે પાછલી ટમષની ભસભિના ગુણગાન ગાયા કરે છે અને નવું કંઇ કરવાનું ટાળે છે. ગુજરાતમાં નીતનવા ભવકાસકાયોષ ચાલતા રહેશે તેવી આશા રાખીએ.

વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતઃ એક વ્યમિના મિશનની સાફલ્યગાથા

તિારી વાત....

તમારી પ્રશંસા બીજા કરે તેમ ઇચ્છતા હો તો તમારી પ્રશંસા ખુદ ન કરો - રસ્કીન બોન્ડ

મોદી તરફથી મળતી જનેતા જેવી હૂંફ શ્રી નરેન્દ્ર મોદીને ખૂબ ખૂભ અભભનંદન. કરોડો ગુજરાતીઓની ઈચ્છા અને ભાવનાને પરમકૃપાળુ પરમાત્માએ પૂરી કરી છે. િજા નરેન્દ્ર મોદીમાં એક િોટેક્ટરનું વ્યભિત્વ જોવે છે. જેમ નાનું બાળક હંમશ ે ા માનાં ખોળામાં રક્ષણ મેળવે તેમ િજા આતંકવાદ, ભ્રિાચાર, ભહંસા વગેરન ે ે નાથવા શ્રી નરેન્દ્ર મોદીને પસંદ કરે છે. જ્યાં સુધી ગુજરાતમાં નરેન્દ્ર મોદી છે ત્યાં સુધી આતંકવાદી હોય કે કચ્છથી પાકકથતાનની ઘૂસણપેઠ, સૌ કોઇ ડરશે. શ્રી કેશભ ુ ાઈ પટેલ વ્યભિ તરીકે ખૂબ સારા હશે પરંતુ એક રાજકારણી તરીકે એવા ગુણ નથી કે િજાને આકષષી શકે ખાસ તો તેમનું ધીમું વભહવટી તંત્ર. જ્યારે તેઅો સિા ઉપર હતા ત્યારે કંઈ કરી શક્યા નહીં. આ ચૂટં ણી પભરણામો ઉપરથી થપિ ખ્યાલ આવે છે કે પટેલ હોય કે મુસલમાન કે બીજી કોમની વ્યભિઅો, સવવેને કોમના નેતા કરતા નરેન્દ્રભાઈની નેતાગીરીમાં વધુ ભવશ્વાસ છે. સૌ જાણે છે કે જ્યાં સુધી નરેન્દ્ર મોદી છે ત્યાં સુધી ગુજરાતમાં સુખ-શાંભતથી ફરી શકાશે. - એસ.પી. દેસાઈ, લંડન

ભેટોની ભરમાર

સમાચાર’ની અઠવાભડક આવૃભિની તારીખો થોડી મોડી કરી અને તેના સવષ વાચકોને ચૂટં ણીના તાજા ભવગતવાર સમાચાર આપીને ‘ગુજરાત સમાચાર’ના નામ િમાણે તેની િણાભલકા જાળવી ને સોનામાં સુગધં ભરી છે. અહીંયા કેનડે ામાં ઈન્ટરનેટ ઉપર ‘ગુજરાત સમાચાર’ વાંચીને ચૂટં ણીના સમાચાર બીજા ગુજરાતી ભાઈ-બહેનોને જણાવતા તેઓને પણ તાજા સમાચાર જાણીને આનંદ થતો હતો. ગુજરાતના મતદારો લોકશાહી માટે એકદમ પભરપક્વ થયા છે તે આ ચૂટં ણીના પભરણામોથી તારણ કાઢી શકાય. મોદી તથા ભાજપ સરકાર સામે કોંગ્રેસ અમુક અસંતિ ુ આરએસએસના લોકો કેશભ ુ ાઈ પટેલ તથા ભાજપના અમુક અસંતિ ુ ો તથા થોડા સાધુ-સંતોનો ભવરોધ, ગંદો િચાર કરી કાદવ ઉછાળવાનો િયત્ન છતાં શાનદાર જીત, તે બતાવી આપે છે કે કોમવાદ, જ્ઞાભતવાદને થથાન નથી. ગુજરાત રાજ્યમાં દરેક ક્ષેત્રમાં થયેલી િગભત - ખેતીવાડી, ઔદ્યોભગક, આરોગ્ય, ભણતર, નહેરો, સારા રથતાઓ ભવ. થી ગુજરાતની િજાએ સંતોષ પામીને મતદાન કયુું છે. ૨૦૦૮માં થયેલી ચૂટં ણી દરભમયાન હું ગુજરાતમાં હતો ત્યારે પણ નરેન્દ્ર મોદી સામે ુ લોકોએ ગંદો િચાર કરેલો અને ખૂબ જ અસંતિ તેમને મોતના સોદાગર સોભનયા ગાંધીએ કહેલા પણ કરમસદમાં અડવાણીની જંગી જાહેર સભામાં જોઈને તારણ કાઢ્યું હતું કે જરૂરથી મોદી જીતી જશે. ૨૦૧૨માં જુલાઈ મભહનામાં ગુજરાતમાં બે અઠવાભડયા ગાળ્યા હતા. અને અત્યારે સામાન્ય િજાજનોની સાથે વાતચીત બાદ તારણ કાઢેલ કે જરૂરથી મોદીની જીત થશે. અહીંયા કેનડે ામાં અમે યોકક રીજીયનમાં રહીએ છીએ ત્યાંની દરેક પોલીસ કાર ઉપર એક થલોગન લખેલું હોય છે, ‘Deeds Speak’ ‘કામ બોલે છે’ અને આ થલોગન નરેન્દ્ર મોદીની સરકારની જીત માટે ૧૦૦ ટકા સાચું લાગુ પડે છે. ૧૨ મી જાન્યુઆરીએ ધમષ ગામમાં ‘ધમષજ-ડે’ (સાતમો) ઉજવાઈ રહ્યો છે સાથે ભવવેકાનંદ જયંતી અને તેઓ તેમાં સભાના અધ્યક્ષ તરીકે હાજરી આપવાના છે તો તેઓને પણ સામાભજકધાભમષક ક્ષેત્રમાં ફાળો આપવા બદલ અભભનંદન. સુરશ ે અને ભાવના પટેલ, મારખમ-કેનડે ા

અમારું આપનું અને સવવેનું નવા વષષનું 'ગુજરાત સમાચાર' અને ભગફ્ટ રૂપે ટેબલ પર મૂકી શકાય તેવું અને ભીંતે લગાવી શકાય તેવું એમ બે બે માભહતીસભર કેલન્ે ડરની અમૂલ્ય ભેટ મળી. તે પહેલા ભદપોત્સવી અંકમાંથી પણ ભરપૂર વાંચન મળ્યુ.ં આટલી ભનઃથવાથષી, લાગણીભરી, તન-મન-ધનથી સેવા કોણ આપે? ખરેખર 'ગુજરાત સમાચાર', સી.બી. પટેલ અને સવવે કાયષકતાષઓને જેટલા ધન્યવાદ આપીએ તેટલા ઓછા પડશે. 'જુગ જુગ જીવો ગુજરાત સમાચાર' અને ૨૦૧૩માં ભવશેષ િગભત કરે તેવી શુભચ્ે છા પાઠવું છુ.ં તા. ૫ના અંકના પહેલાં જ પાને ભદલ્હીમાં યુવતી પર થયેલ સામૂભહક બળાત્કારની ઘટનાની ભવગત વાંચી ખરેખર રૂંવાડાં ઊભા થઈ ગયા. રાજધાની ભદલ્હીમાં આવ્યું બન્યું તે માટે ભારત સરકારે કડક પગલાં લઈ આવા દુિ અપરાધીઅોને જાહેરમાં ફાંસી આપવી જોઈએ. 'ગુજરાત સમાચાર'માં વાંચ્યા મુજબ અહી ઘણા થથળે િાથષનાઓ યોજાયેલ. યુવતીના પભવત્ર આત્માને શાંભત પાઠવવા દરેક કોમ્યુભનટીએ ભાગ લીધો તે જાભણ આનંદ થયો. પીળા પત્રકારત્વનો ભોગ બનેલી નરેન્દ્ર મોદી અને તેમના િધાન મંડળની જેસીન્થા સલ્ધાના રચનાની સંપણ ૂ ષ ભવગત ફિ 'ગુજરાત સમાચાર' આજના આધુભનક યુગમાં મીભડયા જગત વાંચવાથી મળે છે. સનસનાટી ભયાષ સમાચાર િભસધ્ધ કરવામાં ખૂબ - પ્રભુદાસ જે. પોપટ, હંસલો જ બેદરકાર છે, તેનો આ તાજેતરનો પુરાવો છે. નરેન્દ્ર મોદીનો હેટ્રીક વવજય થવ. જેસીન્થાએ ઓથટ્રેલીયન ડીજેએ કરેલા સૌથી િથમ ગુજરાત રાજ્યની મજાકકયા ફોનને પગલે આઘાત લાગતા ભવધાનસભાની ચૂટં ણીમાં નરેન્દ્ર મોદીનો સતત આપઘાત કયોષ. પત્રકારત્વ એ ચોથી જાગીર છે ત્રીજો તથા ભાજપ સરકારના સતત પાંચમા પરંતુ દુભનયામાં અનેક એવા પીળા પત્રકારો છે જે ભવજય બદલ હાભદષક અભભનંદન. કોઇ પણ રીતે િભસધ્ધી માટે ખૂબ જ ભનંદાને પાત્ર ‘ગુજરાત સમાચાર - લંડન’ના પણ અમો કાયોષ કરે છે. ખાસ આભારી છીએ. કારણ ‘ગુજરાત - ભરત સચાણીયા અને પરરવાર, લૌરેલ વ્યુ

ગુજરાત સિાચાર અને એિશયન વોઇસને આપ કોઇ સંદેશ આપવા િાગો છો? લવાજિ/મવજ્ઞાપન સંબંમિત કોઇ િામહતી જોઇએ છે? હિણાં જ ફોન ઉઠાવો અથવા ઇ-િેઇલ કરો. અિે આપને િદદ કરવા તત્પર છીએ.

Karma Yoga House, 12 Hoxton Market (Off Coronet Street) London N1 6HW

Tel: 020 7749 4080/4000 Fax: 020 7749 4081 Email:gseditorial@abplgroup.com aveditorial@abplgroup.com www.abplgroup.com


<!< E >P 78/ : 7 9 > : 7 9 &B ? %D 7 B 7 &B ? %G %BP% # &B 2P P P D ! > N2 B : 7 O @, > &7 "7 7 ? : 7 7 :( 2 7 >+1 B 9 %= :H & : "7 3+ : 7 %P > D B)%" 7D 7 >"7 &B > P" >#"7%9 : 7 9 7"7 . 7 & 7 > :D 2P P P D ! JL R+ : 9 :( 2 7 > - :D & :D >+1 B 9 P P 5> 7. :D @ &"> : 7 > P"6 7D > 9 ! 2/ 7P 9 > :P 7 7 > >#B : 7 7 P" 7% %7 * G 9 2 7P" 9 > 7 9 7 9 7 ?

7 7D 9 @

> ) 7 > : 7 9 > 70 C " 7 > :D = D : 9 : 7 9 9 @ : 7 7D 7 9 7 9 7 ? :P 7 7D ' 7D "% 7D &B > B 7 7 9 B : 7 9 =P : 9 > B > > 7. :D & :D : 7 2"7% 7 "A " :D P"6 > #G 7""7 7 ? >P 7 7 : 7 9 &B ? B ? %D 7 B 7 D ! > 2B ' 9" >Q)" >"7 > N2 B : 7 O @, > 7 "7 > "$F JM P 7 9 <E ; B > : 7 #G "7 2>P "7 7 ? :D > > %= :H & :D &B 7D KJIII &B ? B > JJIII > 7 47"> + B 7 > 7 >

<!<

< $< > R ! 2* < A MO T* ? > CT A < <8> D C($! ?D ?& 1 < A*0 C > D A D > @ C C > A 7< ?K % ?D D C($! <D PL A"C < MLL A ML <' C < PL > ! ? D < C < > C% C <D NLLL < C $@ I / < <I % < A MQL < < C CI I*$ @ ?K % ?D D < C > D <U <D A" R6 C D C!< - C % C A <D "%> R$D% <8> )! $R% > > < D C #I <. ?D % ? <D R ,%> <D G A > < <D S( ? < < <R > A , > * < A A!> < > C D <!!< <D . C % C R!R! A" < D < C C < < " A < )! $< A + A < I > A / %H < ?& 1 < *A 0 C > $: ?D R !< R , D? % ?D D C($! <D C C > < 4 C ! D ? < > A %A;R3 $? > 5<= T C % C R ! 2* < F >9 < < ! < A !<% C !> <D C C C B !<% C < J <I % < A < < A < A 5<= T C% C D

-)#* #' ) #' ) #' ) #' ) #' )

' $& + &#+ "$,$' / "( -% #!+$,# ... "$,$' / "( -%

&#

*#+ #' ) #' ) #' ) #' ) #' )

%! $ %( $&'"

) ) ) ) ) ) ) )


12

ગુજરાત

19th January 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

િષચ ૨૦૦૨ના ગોધરાકાંડ બાદના કોમી રમખાણો યુકે ભૂલ્યું નથી: જેમ્સ બેિન

૧૨ જાન્યુઆરીએ સ્વામી વવવેકાનંદની ૧૫૦મી જન્મ જયંતીની ઉજવણી દેશવવદેશમાં થઈ હતી. આ પ્રસંગે અમદાવાદમાં અલગ અલગ વવસ્તારોમાં શોભાયાત્રા નીકળી હતી. બાપુનગર ખાતે નીકળેલી એક મોટી યાત્રામાં બહોળી સંખ્યામાં લોકો કેસરીયો વેશ ધારણ કરીને જોડાયા હતા તે વેળાની તસવીર.

બોરસદના િતનીને અમેવરકાથી વડિોટટ કરાયા અમદાવાદઃ ગેરકાયદે અમેડરકા ગયેલા આધેિને અમેડરકાથી ડિપોટટ કરાયા છે. મૂળ બોરસદના જયંતીભાઇ શંકરભાઇ પટેલે (ઉં.પ૮) િષચ ૨૦૦પમાં આડથચક સંકિામણને કારણે ડિદેશ જિાનું નક્કી કયુચ િતું. જેથી તેમણે અમેડરકા ગેરકાયદે મોકલતા કકશોર નામના એક એજન્ટનો સંપકક કયોચ િતો. જયંતીભાઇ અને કકશોર િચ્ચે રૂ. નિ લાખમાં સોદો નક્કી થયો પરંતુ જયંતીભાઇ અમેડરકા પિોંચે પિેલા તેમને એક ટાપુ પર ઉતારી દેિાયા િતા. જ્યાંથી તેમને ઇક્વાિોરના જંગલોમાંથી છૂપી રીતે અમેડરકામાં ગેરકાયદે ઘૂસાિિાનો પ્રયાસ થયો િતો ત્યારે તેમની અચાનક તડબયત લથિતા તેમણે ઇડમગ્રેશન અડધકારીઓને તેઓ ગેરકાયદે ઘૂલયા િોિાની જાણ કરી િતી. જેથી અમેડરકન ઇડમગ્રેશને તેમને તાત્કાડલક ભારત ડિપોટટ કયાચ િતા. જેની જાણ અમદાિાદ પોલીસને થઇ િતી. આ અંગે કાયદેસરની કાયચિાિી િાથ ધરી છે.

! !

!

અમદાવાદઃ ડિટનની સરકારે ભલે નરેન્દ્ર મોદી સરકાર સાથે ફરીથી સંબંધો બાંધિા તત્પરતા દેખાિી િોય પરંતુ ભારત ખાતેના ડિડટશ િાઇ કડમશનર જેમ્સ બેિને કહ્યું િતું કે ‘અમે િજી ૨૦૦૨નાં રમખાણો ભૂલ્યા નથી, જેમાં ડિડટશ નાગડરકો સડિત મોટી સંખ્યામાં લોકોનાં મોત થયાં િતાં. મૃતકોને ન્યાય અપાિિા માટે ગુજરાત સરકાર સાથે મળીને કામ કરિા અમે ઉત્સુક છીએ.’ િાઇિન્ટ ગુજરાત ઇન્િેલટસચ સમીટમાં ભાગ લેિા માટે જેમ્સ બેિન ડિટનના પ્રડતડનડધ મંિળ સાથે અિીં આવ્યા િતા. અમદાિાદમાં મીડિયા સાથેની ચચાચમાં કરતાં બેિનને જ્યારે પૂછિામાં આવ્યું કે શું તેઓ ૨૦૦૨નાં રમખાણો ભૂલીને મોદી સરકાર સાથે સંબંધો ગાઢ બનાિિા ઇચ્છે છે? ત્યારે તેમણે કહ્યું િતું કે

ગુજરાતના મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથેની છેલ્લી બેઠકમાં મેં ૨૦૦૨નાં રમખાણોમાં મૃત્યુ પામેલા ડિડટશ નાગડરકોનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો િતો. ૨૦૦૨નાં રમખાણોમાં ઉત્તર ગુજરાતના ડિમતનગર પાસે માયાચ ગયેલા મુસ્લલમોમાં કેટલાક ડિડટશ નાગડરકો િતા. જોકે અગાઉ બેિને કહ્યું િતું કે ‘જીિીપી ડિકાસદરની દૃડિએ ગુજરાતનો ડિકાસ ચીન કરતાં પણ િધારે છે, ડિટન અને ગુજરાત સાથેના સંબંધો િધુ ગાઢ બને એિું અમે ચોક્કસપણે ઇચ્છીએ છીએ.’

વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં સિા સો કરોડ રૂવિયાનો ખચચ ચૂંટણીના ખચચમાં અત્યાર સુધીનો સૌથી િધુ ખચચ માનિામાં આિે છે. ચૂંટણીમાં ઊભેલા ઉમેદિારોએ ૨૦ જાન્યુઆરી સુધીમાં ચૂંટણી પંચને તેમના ચૂંટણી ખચચના ડિસોબા રજૂ કરિા પિશે. જેની ગણતરી બાદ ગુજરાતની ચૂંટણી ખચચનો અંડતમ આંકિો બિાર આિશે.

અમદાવાદઃ ગત ડિસેમ્બરમાં યોજાયેલી ગુજરાત ડિધાનસભાની ૨૦૧૨ની ચૂંટણી પાછળ અંદાજે રૂ. ૧૨૫ કરોિથી પણ િધુનો ખચચ થયો છે. ૨૦૦૭ની છેલ્લી ડિધાનસભાની ચૂંટણી ખચચ કરતાં આ િખતની ડિધાનસભા ચૂંટણી પાછળ લગભગ બમણો ખચચ થયો છે. જે ગુજરાત ડિધાનસભાની

/6 % 2 7 ( 1 0 0 2 $/ :!1 / 0 5 !/= 5 8# ' !9 0 4#0 / 2

સંવિપ્ત સમાચાર • બાપુનગર મવહલા કો. ઓ. બેંકનું રૂ. ૧૬૬ કરોડનું કૌભાંડઃ બંધ ડમલના કમચચારીઓને િળતર મળે તે માટે ને જિાબદારી સોંપાઇ િતી તે બાપુનગર મડિલા કો.ઓપરેડટિ બેંકના રૂ. ૧૬૬ કરોિનાં કૌભાંિનાં ૨૯ આરોપી ડિરુદ્ધ બેંકના િિીિટદાર કાંડતભાઈ રાઠોિે ઓઢિ પોલીસે લટેશનમાં ત્રણ ફડરયાદ દાખલ કરાિી િતી. જેની અંદર બોગસ ખાતાં ખોલિાં, મૃતકોનાં ખાતાં ખોલાિાં, બોગસ એફ િી ખોલાિિી અને કાયદા ડિરુદ્ધ ઝીરો બેલેન્સનું ખાતું ખોલાિિાનું મસમોટું કૌભાંિ સામે આવ્યું િતું. બાપુનગર મડિલા કો.ઓ.બેંકના િિીિટદારે બેંકનું આ કૌભાંિ બિાર લાિતાં સમગ્ર રાજ્યની કો.ઓપરેડટિ બેંકોમાં ખળભળાટ મચી ગય િતો. આ ઘટના બાદ બેંકમાંથી નાણાં ઉપાિિા લોકોની લાઇન લાગી િતી. • ઇશરત કેસની તપાસ પર હાઈ કોટટની નજરઃ ઇશરત જિાં એન્કાઉન્ટર કેસમાં ઢીલી તપાસના મુદ્દે ગુજરાત િાઈ કોટેટ ફરીથી સીબીઆઇને ઝાટકી િતી. સીબીઆઇ તરફથી સીલબંધ કિરમાં રજૂ કરાયેલા િધુ એક લટેટ્સ ડરપોટટના અભ્યાસ બાદ િાઈ કોટેટ ખુલ્લી અદાલતમાં કહ્યું િતું કે, કેસની તપાસ સીબીઆઇને સોંપ્યાને એક િષચ ઉપરાંતનો સમય િીતિા છતાં િજુ માંિ ૩૦ ટકા જ તપાસ થઇ િોિાનું જણાય છે. જસ્લટસ જયંત પટેલ અને જસ્લટસ અડભલાષાકુમારીની ખંિપીઠે સીબીઆઇને મિત્ત્િપૂણચ અને મોટાભાગની તપાસ બે મડિનામાં પૂણચ કરિા લપિ તાકીદ કરીને સીબીઆઇની તપાસ પર મોડનટડરંગ કરિાની પણ તાકીદ કરી િતી. • ગેસ ફાળવણી મુદ્દે હાઇ કોટટ કેન્દ્રથી નારાજઃ મુંબઇ અને ડદલ્િીના ભાિે ગુજરાત રાજ્યને પણ કુદરતી ગેસની ફાળિણી કરિા અંગેના ગુજરાત િાઇ કોટટના લપિ હુકમ છતાં કેન્દ્ર સરકારે તેનું પાલન નિીં કરતાં ધ્રાંગધ્રા પ્રકૃડતમંિળ દ્વારા િાઇ કોટટમાં કેન્દ્ર સડિતના સંબંડધતો ડિરુદ્ધ કન્ટેમ્પ્ટ અરજી થઇ િતી. જેની સુનાિણીમાં ચીફ જસ્લટસ ભાલકર ભટ્ટાચાયચ અને જસ્લટસ જે. બી. પારિીિાલાની ખંિપીઠે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા િજુ સુધી ગુજરાત િાઇકોટટના હુકમનું પાલન નિીં કરાતા સખત નારાજગી વ્યક્ત કરી િતી. • કોંગ્રેસ ફરીથી સવિય થશેઃ ગુજરાત ડિધાનસભાની ચૂંટણીમાં સતત િાર ભાળી ગયેલી કોંગ્રેસ ફરીથી બેઠી થિા કમર કસી રિી છે. ગત સપ્તાિે પ્રદેશ કોંગ્રેસ અજુચન મોઢિાડિયાએ ડિધાસસભાનાં પડરણામો અંગે સમીક્ષા કરી િતી. તેમણે ડજલ્લા પ્રમુખોને જણાવ્યું િતું કે આિાનારી બે ડજલ્લા, ૧૫ તાલુકા પંચાયતો, ૭૭ નગરપાડલકાઓ અને ૧,૪૪૭ ગ્રામપંચાયતોની ચૂંટણીમાં મતભાદે ભૂલી કોંગ્રેસ તરફી પડરણામ આિે તે માટે અત્યારથી શરૂઆત કરિાની રિેશે. તેમણે િિે લોકસભાની અને નગરપાડલકાની ચૂંટણી પર ડિશેષ ધ્યાન આપિા ભાર મૂક્યો િતો.

#% %% # % #' ( $ $ ! %% # (# %

)

7

" (%

!# ! ) * %! ! * $ #! *

! " % !# $ & ) $! ! # !& % ) #' $ #' $ #%& #' $

$

#'

) 0 2&# +2. /! +2. 1 !-/ / * / /< ( 7 ! ; 2 6 3 ,5 0 0 ') 5 2"

* ,! +-(($" * & "&+, $$ * ' )- $",1 $-%"&"-% /"& '/+ ''*+ ,"'+ 0, &,"'&+ '&+ *. ,'*" +

2 5

2<

)0 2 /!2 / 5 / 16 0" #2!/

'* ! + *'% '&$1 2 *'&, # ''* -$$1 ",, *'% '&$1 2 * & ! ''* ,"' ''* -$$1 ",, *'% '&$1 2

$

'

%#! $


#

!/ ,

4 9 . 2 !. 3 ( ) - 1 - - 4 4 *. -

1 !1 / %# 9 1 #2 1 / "!/ 28 7 1 $1 4 / 1 # /8 #2 / 7 ; 4 ! 2 2< 4 #2' !0( /!!/ / 5 5 #1 6 1 ' !( / #2 7 ; 1 "- !/ / 5 7; 711 5% *<) / 3 : 1 $ 1 5% /8 6 #<!:# "!/ / 5 !4 1 6 9 1 / // 4 / / / 7 7 +1 /: $7!/ 1 2#/ 7 4 / /8 / 4 7 % / / 1= #2 7; 1 6% 1 & 2< (7 / 41 4

- 0 -

/ -

/ 4% ' !( / !"4

"7

#<$ 1 / !/ /8

/ 1 # #2 4 # 3 : #/ #2<! /!/ 28 7 ; $4"4 $/ #2 7; 2#/ 7 / !/ / 5 1 7 ' !( / 6 #<!:# 7 ; 1 $4!/ 1 2#/ 7 # / $4 4!28 7 7; 7< 1 ,/ / .8 4

/8 1 1 /5

- . !5 - -

I K +& '<%+ %Z $d % ,d $Z h- $d /Z (Z•$Z (Z. Z +]'h$d +Z2 ! +2] d .d Z 1i h h)Zi )Z $ _ Z (Z. % .#^ )-.Z$] /Z d +h +)Zi =d ,Z 'd .0n!] )Z $ _ Z [ ,h$h (Z. X sp!] tp +Th 2 h d . d X up!] vp +2d/d .d h /Z.Z" )Z _ &f +d/$ >*K *hn d =d ,Z 'd .0n!] )Z $ _ Z (Z. $] Z +TZ 2h.Z!] d a h )Z, .d Z $2h Z %+i ^ A )Zi "i d Z z =,Z)Zi )Z $ _ Z .d%Z+] +] >*Z 2 Z $d Z) e Z) e &+] )d d X wpp!] xpp$Z ) $Z (Z.d )Z _ +]"] ,]#] 2 ] $ d Z Z+ d $ ` h )Z) )Z, .d Z *h 2 h

5 - . 5 4: 1 I K Z/)Zi ] % i $d h $d "Z )$^@* %h Z$] .Z$] 4 Z 1Z Z+ +.Z z.)Z$$] /h# +.Z Fd+Z*h 2/d 2d.Z* d f 1Z %`.l D]• 1"])Zi ]$)Zi % i $] /h# ! 2 ] z.S$] F!) % i ]$] "Z/nz$ )h ] '$Z.] 2 ] ]$ % ] % i $h &f,Z.h %Z$ hz+*Z !Z ,d9 ')Zn O+ zG Z$Z $d (Z h)Zi ! (Z+ )Zi F.d?*h h h Z)Zi % i (Z+ $] 1iA cz 1;* Z)Zi O+Z* $Z 71.)Zi X%)Zi . Z *h 1)C (Z+ 1z2 ^ +Z )Zi 71Z2(d+ .Z* d i" z =,Z$^i i(Z )Zi % i $d $.Z $.Z X%+i Z+ %.Z)Zi Z+] +h %h Z$^i ,h2] +d ] "d d i(Z )Zi '$d,] % i h ^ +Z $Z z.z.# /2d+h %+Zi 9* +Z5* 1z2 1Z 1)i"+ %Z+ *^ f ,i $ zG Z d.Z "d/h 1^#] ~* d i(Z )Zi O+Z* $Z z".1d ']~ z".1d .Z1] O+Z* $d % ] +z..Z+d i(Z .Z1] "+]*Z"d.$Z 1Zz$8*)Zi O+Z* %.n$]

*IS:9 *#= =% R (&*= =S& = 8#A *0$ F @ !% % K .,1Z $ +%Zz, Z$Z F)^ +Z ^(Z )+ Z$d ^$Z)Zi D .0n$] d, 1~$h h eo W ) *hn 2h.Z!] z =,Z ,d3 + X%.i z1i2d d)$d z$*) )^ ' 1^+.Z+ e+.] $ +%Zz, Z$Z 1;*%"d!] "^+ +.Z Z>*^i d =,d $]* d f .,1Z %Zz, Z$Z . n)Z$ 'h o$] )^" qt &fH^ +] %` n ! +2] 2h.Z!] `i ]$Z % ) .Z ] +TZ d y =#=I =I = @ % K 2•+Z$Z \9 *$ , h%hn+d/$ $Z A h+d *^z$ )Zi 1RZ2d ,Z d,] z. +Z$] $Z)Zi Z+ ,h h$Z ,h h$Z )h $d 'd ,h h ^) !*Z 2 Z f1)Zi %h,]1d D z# Z+] $d 'd z13*^z+ ] Z o$] #+% +] d)$] 1Z)d 'd"+ Z+]!] )h z$%~..Z$h ^$h "Z , *hn 2 h $Z$Z z".1!] `) 'd Z)"Z+h$] h (Z- $ )- Z d)$Z %z+ $h 4 Z%h+ %h,]1$d + ^ +] 2 ] y ( H %= (*=%@ = S!2 %H . # G,* = * JT#=IK 9 ) e31 z.(Z d %Z"+Z$Z (Z %$Z #Z+Z1;* z"$^)Z)Z$Z )h Z(Z (Z ,Z,(Z % e,$] . h"+Z$] 1Z 61$Z rp %Z o$1n$] )Zi ,%^+ h Z Zi",~ ,Z"+Z (Z*,] $d %Z"+Z$Zi %Zi )h Z z'= + C`:1$Z tv A!-d 1 D z".1 1^#] "+h Z %Z ]$d X xp +h $^i Z-^i $Z ^i % {^i 2 ^i %+Zi z.(Z d $.1Z+]$Z z'= + +Z d/ +Z h $d d$] 9AI /$ j%$] +Z <%Z*+d . .d+Z$Z 1.l)Zi _, X q ps +h $^i z'$z21Z'] $Z ^i ~2d+ *Zn$^i 1`Dh 2d d y =;*F +H?5 &#=I )<K ZV1d f<%1 Zi Z Z d ZV1d 2d=! f+ 9 z+1 n &Z 9 e/$ PZ+Z tup 'd $] )= ]A%dz/*Zz, ] .= o LZ1 2h\A% ,$^i X rup +h $Z l z$)Zn ! +Yi d Fh d3 $Z F!) 'JZ$Z (Z X%d $. ~9*^ +] 2h\A% ,$Z h+ %d/9 z %Z o)d9 $^i ,h Z%n +.Z)Zi >*^i (>* 1)Z+h2$^i " Z $ %`5* /(Z 1Z2d' $^%) z)/$ $] %\A!z )Zi !*^i 2 ^i y *C% =I !=U #IS % =I #+I "C F.7"= AI S K 1`+ $d "zU ^ +Z $Z FZ ]$ )iz"+h %g ]$Z 1^+ $Z 2.Zz *Z ,Z$Zi 'Z• )iz"+$Z )2i %Z1 %`~+] (`%d9E(Z 'Z•.Z-Z$^i Z d +)Zi g& .*d .1Z$ !*^i 2 ^i d 1Z Z "Z* Z!] )iz"+ 1Z!d 1i -Z*d,Z 2 Z

1 1 4 !/ . "7 1 1

. ] +d d )% i Qh )Zi i(Z $Z $h ^i A!Z$ #+Z.d d Qh 1Z!d ^$Z+Z $d )^\A,) 1)Z $Z ,h h 1i -Z*d,Z d Qh 'Z+ 2~+ d ,Z Z+] +h$d +h Z+] %`+] %Z e d i(Z $Z % i h$^i [&z$z/i ^ +Z $d 9* +Z5*h)Zi . Z*

.d d Nh $d )Z$ )Z e .Zi1 h,] %M] g*Z+ !Z* d .Zi1$d h,] d$^i 1i ^,$ h % ] )Z$ g*Z+ +Z* d d!] % i 2.Z)Zi \A!+ +2d d Z -)Zi!] % i D % i 'd Z+ % i '$d d$d #]*^ %Z.,^i %h ]*^ f ^i 2d.Z* d 5*Z+d ], d1]*h Z% h-

To advertise in Gujarat Samachar call:

020 7749 4085

:+

/ -

ભારતની વિઝા ફીમાં િધારો: છ માસની ટુરીસ્ટ વિઝા માટે £૯૨.૨૦ ચૂકિિા પડશે

ભારત સરકાર દ્વારા ભારતના પ્રવાસે અને રીસચચ માટે આવતા યુનાઇટેડ કકંગ્ડમનો પાસપોટટ ધરાવતા નાગરીકો માટે ટુરીસ્ટ વવઝા અને રીસચચ વવઝાની ફીના દરોમાં તા. ૧૭-૧૧૩થી અમલમાં આવે તે રીતે વધારો કયોચ છે. ભારતના વવઝા માટે હાઇ કવમશન વતી સેવા આપતા VFS ગ્લોબલની વેબસાઇટના આધારે મળેલી માવહતી મુજબ યુકેના નાગરીકો માટેના વવઝા ફીના નવા દર મુજબ ૬ માસના ભારતના વવઝા માટે હવે ૮૨ પાઉન્ડ હાઇ કવમશનની ફી અને £૧૦.૨૦ VFSનો સવવચસ ચાજચ મળી કુલ £૯૨.૨૦ ભરવા પડશે. જ્યારે છ માસ કરતા વધુ અને ૨ વષચ સુધીના વવઝીટર વવઝા માટે (મહત્તમ ૧૮૦ વદવસનો સ્ટે) £૨૭૭ હાઇ કવમશનની ફી અને £૧૦.૨૦ સવવચસ ચાજચ મળી કુલ (£૨૮૭.૨૦ ભરવા પડશે. આ વસવાય ભારતમાં રીસચચ માટેના ત્રણ વષચ સુધીના વવઝાની ફી £૧૪૨ અને સવવચસ ચાજચ ૧૦.૨૦ મળી કુલ £૧૫૨.૨૦ કરવામાં આવી છે. વવઝીટર અને રીસચચ વવઝાની ફીના દરોમાં વધારા અંગે તા. ૧૧-૧-૧૩ના રોજ જાહેરાત કરાઇ હતી. જે લોકો તા. ૧૭ કે તે પછી વવઝા અરજી કરશે તેમણે નવી ફી ભરવાની રહેશે અને અોછી ફી ભરનારની અરજી પરત કરવામાં આવશે. યુકે વસવાયના દેશોના નાગરીકો માટેની વવઝા ફીના દરો યથાવત રાખવામાં આવ્યા છે. વીઝા ફીમાં વધારો કરાયાની જાણકારી મળતાં જ કેટલાક લોકોએ સોમવારથી VFSના સેન્ટરો પર વવઝા મેળવવા લાઇનો લગાવી હતી. NCGOના સેક્રેટરી જનરલ મહેન્દ્રવસંહ જાડેજાએ વવઝા ફીના વધારાને વખોડી કાઢી લોકો માટે તકલીફદેય ગણાવ્યો હતો. તેમણે હેરો અને વેમ્બલી વવસ્તારમાં VFSના એપ્લીકેશન સેન્ટરની રચના માટે પણ હાઇકવમશન સમક્ષ રજૂઆત કરનાર હોવાનું એક વનવેદનમાં જણાવ્યું હતું.

$8.%6+"0 760" 6: ",065" !$#" $9-9)&3!

,&((

#$ #$)! )!

Spend 10 days visiting 8 ports in 6 countries Date Thu 09 May Fri 10 May Sat 11 May Sun 12 May Mon 13 May Tue 14 May Wed 15 May Thu 16 May Fri 17 May Sat 18 May

Port Fly UK to Genoa (Italy) Barcelona (Spain) At Sea Cadiz (Spain) Lisbon (Portugal) Vigo (Spain) At Sea Cherbourg (France) Zeebrugge (Belgium) Southampton (UK)

Arrival .... 13:30 .... 08:00 09:00 09:00 .... 08:00 09:00 09:00

'%$ '%$")*

Departur 16:00 19:30 .... 17:00 16:00 14:00 .... 17:00 18:00 .... The most modern fleet in the world.

d 'd | !] , qr &b 1^#]$] % i h X 'd!] , $d X 'd 2~+$] [ j) )Zi '$d d i(Z )Zi %i"+ ~ $] % i h '$d d % i g*Z+ ! Zi %2d,Z F Z+$] z.z.# FzB*Z)Zi!] %1Z+ !Z* d %2d,Z % i )Z e$h .Zi1 .,1Z !] . h d 2.d 1Z)!]

$ 1`*n% i h % i(Z )Zi '$d d }"+h % i $d +Z' $ +d d )Z e )d"Z)Zi )h+!^!^ $Z .Z)Zi .d d Z+ 1-] $d )Z$.Z-h h- % i Z+] + z".1)Zi '$Z.d d 2.d h %].]1] $d )d ,$] % i h '$] +2] d

WHA AT’S INCL UDED: A oughout the cruise eakfast, LLunch, unch h, TTea e ea time idnight WHAT’S INCLUDED: Allll meals thr throughout cruise,, (Br (Breakfast, time,, Dinner & M Midnight Buff et), Daily onboar d ac tivities & EEvening vening en tertainment, Onboar d leisur e facilities including Buffet), onboard activities entertainment, Onboard leisure swimming P ools, Jacuzzis & Gymnasium, FFlights, lights, O verseas tr ansfers tto/from o/from ship (I ’s a FFly/Cruise ly/Cruise Pools, Overseas transfers (Iff it it’s pack age) & all por es. TTransport ransport back fr om SSouthampton outhampton tto o LLondon ondon & LLeicester eicester and tips package) portt & air tax taxes. from tips.. WHA AT ’S NO UDED: Holida inks on boar d & personal WHAT’S NOTT INCL INCLUDED: Holidayy TTravel ravel IInsurance nsurance (M (Must), ust), V Visas, isas, Dr Drinks board e xpenditure, O verseas e xcursions, TTransport t. expenditure, Overseas excursions, ransport tto oG Gatwick atwick ffor or outbound fligh flight. Price is ‘ffrom’ based on 2 sharing a cabin and is sub bjec j t to change availabilitty & can be withdra awn at any time. Price is correct at time of print. Operators terms & conditions apply p y. y.

")

for for your your peace of mind 094 0 94 44

%&$$ #!"

"144( 144( '*4 '/2'

"! 1//4# 411 ##/ $# ( ! !&0&"#/'.+5-$4'/4+3 ' ( & (! ) % !(((4#/!/25&*%-(5,!&5)5%$-!4'/1 (((4#/!/25&*%-(5,!&5)5%$-!4'/1


14

સૌરાષ્ટ્ર

19th January 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

રાજકોટમાં કમૂરતામાં ૧૫૬૫૫ લગ્નોની નોંધણી

સુરેન્દ્રનગર રજલ્લામાં ઠંડીની શરૂઆત રડસેમ્બરના અંતમાં શરૂ થઈ છે. આમ ઠંડીનું વાતાવરણ છવાઈ જતા અત્યારે ઝાલાવાડના અનેક નાના ગામોના છેવાડે ભરાતા તળાવોમાં ૩૫ જેટલી જાતના રવદેશ પિીઓ દેખાઇ રહ્યાા છે. ખાસ કરીને પાટડી-દસાડા તાલુકાના ઝીંઝુવાડા ગામે રવદેશી પિીઓનું આગમન થયું છે. દર વષષની જેમ આ વષષે પણ ઝીંઝુવાડા ગામમાં તળાવો રવરવધ રંગબેરંગી પિીઓથી આકષષક લાગી રહ્યાા છે. આ પિીઓને જોવા ગામવાસીઓના ટોળેટોળા ઊમટી પડે છે. આ રવદેશી પિીઓના કલરવને કારણે ગામનું વાતાવરણ વધુ રમણીય બની ચૂક્યું છે. આ ગામના લોકો જણાવી રહ્યાા છે કે દર વષષે આવા અનેક જાતજાતના પિીઓ વસવાટ કરવા માટે આવે છે. આ પિીઓને રનહાળવા પિી રવદો સરહત સહેલાણીઓ પણ આવે છે.

સૌરાષ્ટ્રના ૨૬ ડેમોમાંથી કાંપ કઢાશે રાજકોટઃ ઓછા વરસાદના કારણે સૌરાષ્ટ્રના નાની જસંચાઇ અને મોટી કદના ડેમો ખાલી થઇ ગયા હોવાથી તેમાંથી કાંપ કાઢી, તેની પાણીની ક્ષમતા વધારવા તથા ખેડૂતોની ખેતી સમૃદ્ધ થાય એ માટે કામગીરી હાથ ધરાશે. અમયારના તબક્કે સૌરાષ્ટ્રના ૨૬ ડેમોમાં કાંપ કાઢવાનું આયોિન છે, એ માટે અંદાિે રૂ. ૧૨ ડરોડનો ખચા થશે. કૃજિ અને વન-પયાાવરણ જવભાગના રાજ્યકક્ષાના પ્રધાન ગોજવંદભાઇ પટેલના િણાવ્યા અનુસાર આ અંગે અન્ય પ્રધાનો બાબુભાઇ બોખીજરયા અને નાનુભાઇ વાનાણી સાથે પરામશા કરી

આ કામ હાથ ઉપર લેવામાં આવ્યું છે. આ ડેમોમાંથી લાખો ઘનમીટર અમૂલ્ય, ખેતરને કામ લાગે અને તેના દ્વારા ખેતી સમૃધ્ધ બને તેવો ફળદ્રુપ કાંપ સૌરાષ્ટ્રના ખેડૂતોને જવનામૂલ્યે ઉપલબ્ધ થશે. સૌરાષ્ટ્રમાં નવા ડેમોની સાઇટો પણ ખાસ મળી શકે તેમ નથી. આ સંિોગોમાં સૌરાષ્ટ્રમાં આવેલા િૂના ડેમોને આ પ્રકારે ઊંડા ઉતારી તેનો સદ્ઉપયોગ કરવાનું કામ હાથ ધરાયું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે સૌરાષ્ટ્રમાં ભરજશયાળે પીવાના અને ખેતી માટે પાણીની સમલયા જવકટ બની રહી છે મયારે લોકોમાં જચંતા વ્યાપી છે.

સંરિપ્ત સમાચાર • ૧૧ રશિકોનું ‘રચત્રકૂટ એવોડટ-૨૦૧૩’થી સન્માનઃ તલગાિરડામાં ૧૧ જાન્યુઆરીએ પૂ. મોરાજરબાપુએ સમગ્ર રાજ્યના બે લાખ િેટલા પ્રાથજમક શાળાના જશક્ષકોમાંથી શ્રેષ્ઠ જશક્ષક તરીકે મૂલ્યવાન કામગીરી કરતાં ૧૧ પ્રાથજમક જશક્ષકોને આ વિાના ‘જચત્રકૂટ એવોડટ-૨૦૧૩’થી નવાજ્યા હતા. આ વેળાએ બાપુએ જશક્ષકોને પોતાના જીવનમાં છ પ્રકારની જનષ્ઠા- ઐશ્ર્વયામાં લવજનષ્ઠા, પાજરવાજરક જનષ્ઠા, સામાજિક જનષ્ઠા, રાષ્ટ્રજનષ્ઠા, વૈશ્ર્જવક જનષ્ઠા અને આધ્યાસ્મમક જનષ્ઠાનું મહત્ત્વ સમજાવી તેનું હંમેશા જચંતન કરવા કહ્યું હતું. • જામનગરમાં ભાજપના હોદ્દેદારો પિમાંથી સસ્પેન્ડઃ જામનગરમાં તાિેતરની જવધાનસભાની ચૂંટણી દરજમયાન પક્ષજવરોધી કાયાવાહી કરવા બદલ શહેર ભાિપના ચાર પૂવા હોદ્દેદારો પક્ષમાંથી છ વિા માટે સલપેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. જામનગર શહેર ભાિપ પ્રમુખ અશોક નંદાએ કહ્યું હતું કે જવપક્ષના ઉમેદવારોના સમથાનમાં જાહેરમાં કાયા કરતા હોવાથી ભાિપના પૂવા મહામંત્રી જદલીપ ચૌહાણ, પૂવા ડે. મેયર સુરેશ આલજરયા, લઘુમતી મોરચાના મહામંત્રી યાકુબ ઝુવાજરયા અને ગીતાબહેન ભટ્ટીને ભાિપમાંથી છ વિા માટે સલપેન્ડ કરાયા છે. • જામનગરની પાણી કટોકટી રનવારવા રૂ. પાંચ કરોડ ખચાષશેઃ જામનગર શહેર િેના ઉપર આધાજરત છે તેવા ડેમો ખાલી થતાં ઊભી થયેલી પાણીની સમલયા હળવી કરવા જવજવધ રીતે પાણી મેળવવા અંદાિે રૂ. પાંચ કરોડનો ખચા થશે. મેયર અમીબેન પરીખે િણાવ્યું હતું કે ત્રણ ડેમોમાં કૂવાબોર-ઓજરયા દ્વારા દસેક એમ.એલ.ડી. પાણી

રાજકોટઃ રાિકોટ શહેરમાં કમૂરતા (૧૪ જડસેમ્બરથી ૧૦ જાન્યુઆરી) દરજમયાન ૧૫,૬૫૫ લગ્નો યોજાયા છે. આ તો િેની નોંધણી છે, તેવા લગ્નોની સંખ્યા છે પણ િેની નોંધણી નથી થઈ તેવા લગ્નો તો િુદા! આ કાયાવાહી ઉપરથી ખ્યાલ આવે છે કે લોકો હવે કમૂરતા િેવી પરંપરામાં માનતા નથી. કમૂરતામાં જવદેશવાસીઓના લગ્ન થાય છે એ વાત સાચી પણ કમૂરતામાં બધા લગ્ન જવદેશવાસી દ્વારા નથી થતા, તેમનીની સંખ્યા ઓછી છે! મહાનગરપાજલકાની લગ્ન નોંધણી શાખામાં કમૂરતામાં પણ લગ્ન નોંધણી માટે ફોમા લેવા ધસારો િોવા મળ્યો

હતો. અહીંયા ફોમા મફત મળે છે પણ ઘણા લોકો લગ્ન નોંધણીના ફોમા લઈને રૂ. ૧૦થી ૫૦માં વેંચ્યાની પણ ફજરયાદો ઉઠી છે. પાજલકાની લગ્ન નોંધણીની શાખામાં િે નોંધ થઈ છે તેમાં કમૂરતા શરૂ થયા મયારથી ૧૪ જડસેમ્બરથી ૧૦ જાન્યુઆરી સુધીમાં ૧૫,૬૫૫ લગ્નો નોંધાયા છે. કમૂરતાના એક મજહના દરજમયાન િે લગ્ન નોંધણી થઈ

છે તેમાં રોિના ૫૦૦થી ૭૦૦ સરેરાશ નોંધણી થઇ છે. કમૂરતામાં સૌથી ઓછા ૧૪૫ લગ્ન ૨૨ જડસેમ્બરે નોંધાયા છે િે મોટાભાગના જવદેશવાસીઓના હતા. જ્યારે સૌથી વધુ લગ્ન ૨૮ જડસેમ્બરે ૧૩૩૫ િેટલા નોંધાયા છે, એ જદવસે માગસર મજહનાની પૂનમ હતી. ૪ જાન્યુઆરીએ પણ ૧૦૮૫ િેટલા લગ્ન નોંધાયા છે. લોકોમાં લગ્ન નોંધણી કરાવવા માટે ઉમસાહ પણ છે અને ઉદાસીનતા પણ છે. આ સંખ્યા રાિકોટ શહેરમાં લગ્ન થયા તેની છે પણ િે રાિકોટ શહેરની બહાર થયા તેની સંખ્યા િુદી છે, િેની નોંધણી કલેક્ટર કચેરીમાં થાય છે.

ઓવૈસી સામે રાજકોટની કોટટમાં ફરરયાદ રાજકોટઃ હૈદરાબાદના જનમાલ-અદ્દીલાબાદમાં એક જાહેરસભામાં જહન્દુ-મુસ્લલમ વચ્ચે કોમવાદ ફેલાઇ તેવું ઝેર ઓકતું પ્રવચન કરનાર ધારાસભ્ય અકબરૂદ્દીન સુલતાન સલાહુદ્દીન ઓવૈસી સામે રાિકોટની કોટટમાં જવિ જહન્દુ પજરિદના મહેન્દ્રજસંહ માનજસંહ તલાટીયાએ ફજરયાદ નોંધાવી હતી. ફજરયાદમાં િણાવ્યું હતું કે, જહન્દુ-મુસ્લલમ વચ્ચે કોમવાદ ફેલાય ધમાવાદની જવરુદ્ધમાં આગ ઓકતું અને લાગણી દુભાય તેવું પ્રવચન કરી અંધાધૂંધી ફેલાવવાનો પ્રયાસ કયોા હતો.

ભારત-પાકકસ્તાનની સરહદ પર પાકકસ્તાન દ્વારા બે ભારતીય સૈરનકોની ક્રુર હત્યાના રવરોધમાં પોરબંદરમાં રવશ્વ રહન્દુ પરરષદ, બજરંગ દળ અને અરખલ ભારતીય રવદ્યાથથી પરરષદ દ્વારા પાકકસ્તાનનો રાષ્ટ્રધ્વજ સળગાવાયો હતો.

મેળવવા આ ખચા થશે. તેમણે િણાવ્યું હતું કે અમયારે નમાદાનું ૫૦ એમ.એલ.ડી. પાણી મળે છે. આજી-૩નું ૧૦ અને સસોઈ ડેમનું ૭ એમ.એલ.ડી મળે છે. ખાલી થયેલા રણજીતસાગર અને ઊંડ-૧ના પટમાંથી ભૂગભા પાણી મેળવી એકંદરે ૭૨ એમ.એલ.ડી. પાણીનું જવતરણ થાય છે. • ઓખામાં ૧૦ પાકકસ્તાની ઝડપાયાઃ ઓખા નજીક અરબી સમુદ્રમાં ગત સપ્તાહે ભારતીય િળસીમામાં ઘુસી માછીમારી કરતી એક બોટ અને ૧૦ ખલાસીઓને કોલટગાડેટ પકડી પાડ્યા છે. પાકકલતાની શખસોના ઇરાદા અંગે તાગ મેળવવા જવજવધ સુરક્ષા એિન્સીઓએ તેમને ઓખા ખાતે લઇ આવીને તેમની પૂછપરછ શરૂ કરી હતી. ભારતીય િળસીમા માછીમારી કરતા ગત વિભે પકડાયેલા સાત પાકકલતાની માછીમારોને ૧૦ જાન્યુઆરીએ દ્વારકાની કોટેટ બે વિાની સજા અને રૂ. દસ-દસ હજારનો દંડ ફટકારી દાખલો બેસાડયો છે મયાં આ ઓખા નજીક અરબી સમુદ્રમાં આંતરરાષ્ટ્રીય િળસીમાંથી પાંચ નોટીકલ માઇલ અંદર પોરબંદર કોલટગાડટની મીરાબહન સીપન પેિોલીંગ વેળાએ એક શંકાલપદ બોટ નિરે પડી હતી. • રૂ. ૭૫ લાખની વીજ ચોરી પકડાઇઃ પસ્ચચમ ગુિરાત વીિ કંપની દ્વારા વધારે વીિ લોસ ધરાવતા ફીડરોમાંથી વીિચોરીના કેસ ઝડપી લેવા માટે હાથ ધરાયેલા ચેકકંગ દરજમયાન ૯ જાન્યુઆરીએ અમરેલી, પોરબંદર, હળવદ, વાંકનેર, બગવદરમાંથી રૂ. ૭૫ લાખની વીિચોરી ઝડપાઈ હતી. અમરેલીમાં વીિચેકકંગ નહીં કરવા દેવા માટે લોકોએ જવરોધ નોંધાવ્યો હતો પરંતુ પૂરતો પોલીસ બંદોબલત સાથે હોવાથી વીિચેકકંગની કામગીરી

યથાવત રહી હતી. • વીરપુરમાં પાણી મુદ્દે આંદોલનથી તંત્ર જાગ્યુંઃ યાત્રાધામ વીરપુર િલારામમાં ગત સપ્તાહે પાણી મુદ્દે ગામવાસીઓએ આંદોલન કરતાં પાણી પુરવઠા જવભાગના અજધકારી અને મામલતદાર સજહતે ઉપવાસી છાવણીની મૂલાકાત લઇ દૈજનક છ લાખ જલટર પાણીની વ્યવલથા કરવાની ખાતરી આપતાં આંદોલન સમેટી લેવામાં આવ્યું છે. વીરપુરની પાણી સમલયાનો હાલ પૂરતો અંત આવ્યો છે. વીરપુરમાં કુલ ૬૪ િેટલાં વાલ્વ છે િેના દ્વારા પાણી જવતરણ કરાશે આથી દર પાંચ કે છ જદવસે પંદર જમજનટ પાણી મળશે તેમ સૂત્રો િણાવે છે. • ગોંડલ સંપ્રદાયના મહાસતીજી કાળધમષ પામ્યાઃ ગોંડલ સંપ્રદાયના પ્રાણ પજરવારના પૂ. પુષ્પાબાઈ મહાસતીજી રાિકોટના રોયલ પાકક ઉપાશ્રય ખાતે ગત સપ્તાહે કાળધમા પામ્યા હતા. બીજા જદવસે તેમની ગુણાનુવાદ સભા રાખવામાં આવી હતી. તેમની પાલખીયાત્રામાં મોટી સંખ્યામાં િૈનો સજહત સમાિના આગેવાનો િોડાયા હતા. • સુરેન્દ્રનગરમાં અંધકન્યા સમૂહલગ્નોત્સવઃ સુરેન્દ્રનગરના પ્રજ્ઞાચક્ષુ મજહલા સેવા કુંિ દ્વારા અંધ મજહલાઓને મદદરૂપ બનવા જવજવધ પ્રવૃજિ થઇ રહી છે. આ ઉપરાંત અંધ કન્યાઓ પગભર બને તે માટે સમૂહલગ્નોમસવનું પણ આયોિન કરવામાં આવે છે. આ વિભે ૧૯ જાન્યુઆરીએ લવ. જવનોદાબેન શાહની લમૃજતમાં પાંચમી અંધ મજહલા વાનગી લપધાાનું આયોિન કરાયું છે. િેમાં જવિેતાઓને ઇનામ પણ અપાશે. જ્યારે ૨૦ જાન્યુઆરીએ ૧૯મા સમૂહલગ્નમાં ત્રણ અંધ કન્યાઓ પ્રભુતામાં પગલાં પાડશે. સમારોહના અધ્યક્ષલથાને મુંબઈના શાંજતભાઈ મારુ, ઉદ્ઘાટક તરીકે રસોઇ કળાના જનષ્ણાત તરલા દલાલ(મુંબઈ) અને મુખ્ય મહેમાનપદે જ્યોજતબેન થાનકી અને આજશિભાઈ શેઠ ઉપસ્લથત રહેશે.

યુ.કે.ના જલારામ મંરદર દ્વારા સૌરાષ્ટ્રમાં નેત્રયજ્ઞોનું આયોજન રાજકોટઃ યુ.કે.સ્લથત િલારામ મંજદર િલટના િલટી અમૃતલાલ રાજાણી અને અન્ય િલટીઓએ સૌરાષ્ટ્રના ગ્રામ્ય જવલતારમાં સેવાકીય કાયોાનું આયોિન કયુું છે. વીરનગરની જશવાનંદ જમશન આંખની હોસ્લપટલ અને જદવ્યજીવન સંગ રાિકોટના સહયોગથી િલારામ મંજદર િલટ (ગ્રીન ફડટ) દ્વારા સૌરાષ્ટ્રના ગ્રામ્ય જવલતારોમાં છ માસમાં ૧૦ આંખના કેમ્પ જનઃ શુલ્ક યોજાશે. આ કેમ્પમાં અંદાિે ૨૭૦૦ િેટલા દદદીઓને તપાસી દવા, ચચમા અને સારવાર અપાઇ રહી છે. જ્યારે ૨૪૩ દદદીઓનું જશવાનંદ આંખની હોસ્લપટલ, વીરનગર ખાતે નેત્રમણી આરોપણ સાથે ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું હતું. િલટી અમૃતલાલ રાજાણીએ વિા ૨૦૧૩માં વધુ ૨૦ િેટલાં આંખના કેમ્પ સૌરાષ્ટ્રના ગ્રામ્ય જવલતારમાં કરવાનો સંકલ્પ જાહેર કયોા હતો. િે સંદભભે આગામી બે માસમાં માધવપુર, િેતપુર, કેશોદ, જચિલ, ધારી અને ફેબ્રુઆરીમાં માસમાં દડવી, કેશોદ ખાતે આંખના કેમ્પનું આયોિન કરવામાં આવ્યું છે.

દૂધ પણ નકલી બની શકે! કારખાનું ઝડપાયું અમરેલીઃ અમરેલી જિલ્લાના ખાંભા તાલુકાના નાના એવા ગીદરડી ગામેથી ગત સપ્તાહે પોલીસે રેડ પાડીને નકલી દૂધ બનાવવાનું કારખાનું ઝડપી લીધું હતું. નકલી દૂધ બનાવતા ત્રણ શખસોની પૂછપરછમાં આ દૂધ ભાિપના આગેવાનો દ્વારા સંચાજલત ડેરીમાં સપ્લાય કરાતુ હોવાનું ખુલતાં ભારે ચચાા જાગી છે. પોલીસે નકલી દૂધ બનાવવા માટે દૂધ ભરેલ કેન નંગ સાત, પીળા રંગનું તેલ િેવું પ્રવાહી ભરેલ કેન નંગ નવ, સફેદ પાવડર ૨૫ કકલો ભરેલ બેગ નંગ પાંચ, ત્રણ ઇલેકજિક મોટર, ૪ ખાલી કેન ફીટર, ચોકલેટ ફલેવરનો પાવડર મળી કુલ રૂ. ૫૫,૮૯૦નો મુદામાલ િપ્ત કયોા હતો. ખાંભા પંથકમાં ગીદરડી ઉપરાંત તાંતણીયા, બોરાણા તેમ િ બાબરા પંથકના અનેક ગામોમાં નકલી દૂધ બનાવવાના કારખાના ધમધમતા હોવાની જવગતો ખુલી છે. આ નકલી દુધને અમરેલીની અમર ડેરી સજહત અન્ય ડેરીમાં સપ્લાય કરાતું હોવાનું કહેવાય છે અને અમર ડેરીના ચેરમેન અજિન સાવલીયા અમરેલી તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ અને ભાિપ આગેવાન છે.


ઉત્તર ગુજરાત - કચ્છ

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 19th January 2013

ભૂગભિજળ ઊંડા ઉતરતા ખેડૂતોમાં હચંતા પ્રસરી ભૂજઃ કચ્છમાં છેડલા એક દાયકામાં સારો વરસાદ પડ્યો હોવાથી ઓછો કે અપૂરતો વરસાદ થશે તે વાત ર્ણે ભૂલી િવાયી હોય તેવો માહોલ હતો. પરંતુ ગત વષોનું ચોમાસું નબળું િતાં દસકામાં પાણીની સાચવણી પ્રત્યેની ઉદાસીનતા છતી થઇ હોય તેમ ભૂગભોિળની સપાટી વધુ ઊંડી ઊતરતા ખેડૂતોમાં જચંતા વ્યાપી છે. જિડલામાં િે પંથકમાં ખેતીલાયક ભૂગભોિળ છે ત્યાં િેટલા કલાક વીિપુરવઠો મળે તે સમયે બોરની મોટરો સતત ચાલુ રહેતી હોય છે. આ ઉપરાંત નાના-મોટા ઉદ્યોગો પણ ભૂતળનાં પાણી ખેંચી લે છે. ગત વષષે પાછોતરા ઝાપટાંથી પણ ખાસ પાણી નથી મળ્યું િેની સીધી અસર ખેડૂતો પર પડી છે. કોટડા, ચકાર, ર્ંબુડી, વરલી, થરાવડા, રેહા, હાર્પર સજહત ત્રીસેક ગામડાઓના મોટા ભાગના ખેડૂતોની વાડીઓમાં બોરની મોટર નીચે ઉતારવાની ઘોડીઓ ઠેરઠેર િોવા મળે છે. ત્રણેક મજહના વાડીઓના બોરની સરેરાશ ઊંડાઇ ૩૫૦થી ૪૦૦ ફૂટે ભૂગભોિળ હતા તે અત્યારે મોટાભાગના બોરમાં ૧૫થી ૨૦ ફૂટ નીચે ઊતરી ગયા છે.

સંહિપ્ત સમાચાર • કચ્છી સાહિત્યકારનું સન્માનઃ ગુિરાતી સાજહત્યના કચ્છી સિોક ડો. ધીરેસદ્રભાઇ મહેતાનું ગુિરાતી સાજહત્ય સભા દ્વારા રણજિતરામ સુવણોચંદ્રકથી ર્ણીતા સાજહત્યકાર ડો. કુમારપાળ દેસાઇએ તાિેતરમાં અમદાવાદમાં સસમાન કયુું હતું. આ પ્રસંગે જવજવધ સાજહત્ય સિોકોએ તેમની સિોનશૈલીને જબરદાવી હતી. • માંડવી તાલુકામાં ત્રણ હવકાસકાયોિ માટે ગ્રાન્ટની જાિેરાતઃ અંધ-અપંગ માનવ કડયાણ સોસાયટીના ઉપક્રમે ગત સપ્તાહે ૫૪મા જવશ્વ જવકલાંગજદનની ઉિવણી જનજમત્તે યોર્યેલા અજખલ કચ્છ જવકલાંગ સંમેલનના સમાપન કાયોક્રમમાં તાલુકાના જવકાસ માટે ધારાસભ્ય તારાચંદ છેડા દ્વારા રૂ. ૧૫ કરોડની ગ્રાસટની ર્હેરાત કરી હતી. િેમાં માંડવી-ભૂિનો રમતો, માંડવી-ગઢશીશાનો રમતો અને માંડવીની સાયસસ કોલેિનો સમાવેશ કરાયો છે. • રેલવે કોરીડોર સામે પાલનપુરના ખેડૂતોનો હવરોધઃ વેમટનો ડેડીકેટેડ ફ્રેટ રેલવે કોરીડોર યોિનામાં પાલનપુર તાલુકાના સાતેક ગામના ખેડૂતોની િમીન સંપાદન કરવાની કાયોવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. િેમાં ૯ ર્સયુઆરીએ રેડવે પ્રશાસન દ્વારા અસરગ્રમત ખેડૂતોને વળતરની રકમ નક્કી કરવા માટેની બેઠક પાલનપુરમાં યોર્ઈ હતી. િોકે િમીન સંપાદનનો જવરોધ વ્યિ કરી રહેલા ખેડૂતોએ હાઈ કોટટમાં આ કેસ પેસડીંગ છે ત્યારે રેલવે દ્વારા થઈ રહેલી કાયોવાહી સામે જવરોધ વ્યિ કરી બેઠકનો બજહષ્કાર કરતા હોબાળો સર્ોયો હતો. • બુરખાધારી મહિલા જજની ખુરશીમાં બેસી ગઇ!ઃ મહેસાણા જડલ્મિક્ટ કોટટમાં ગત સપ્તાહે એક બુરખાધારી મજહલાએ િિની ખુરશીમાં બેસી િઇ તોડફોડ કરતા પજરસરમાં ધમાચકડી મચી ગઇ હતી. દસ જમજનટ સુધી ચાલેલા આ

કચ્છના કોટેશ્વરથી અરુણાચલ પ્રદેશના તેઝુની યાત્રા માત્ર ૭૪ કલાકમાં ભૂજઃ ૪ જાન્યુઆરીએ કચ્છના છેવાડાના કોટેશ્વરથી નીકળેલા સાહસસક યુવાનોએ

સદલ્હીના તુષાર અગ્રવાલ અને સંજય નામના આ ત્રણેય સાહસસકોએ આવવા-જવામાં

અરુણાતલ પ્રદેશના તેઝુ સુધીનો સાત હજાર કકલોમીટરનો સતત પ્રવાસ કરીને છઠ્ઠો રેકોડડ બનાવ્યો છે. કોટેશ્વરથી નીકળેલા આ સાહસસક યુવાનો સાત રાજ્યો પાર કરીને સાતમા સદવસે ફરીથી ગત સપ્તાહે કોટેશ્વર આવ્યા હતા. તેઓ કુલ ૭૩ કલાક ૫૫ સમસનટમાં સાત રાજ્ય પાર કરી તેઝુ પહોંચ્યા હતા. પશ્ચિમથી પૂવવ અને પૂવવથી પશ્ચિમનો અગાઉનો રેકોડડ ૮૩ કલાક ૧૦ સમસનટનો હતો તેના બદલે વડોદરાના અભય સસંહ,

૧૫૫ કલાક ૫૦ સમસનટમાં યાત્રા પૂણવ કરીને નવો રોકોડડ બનાવ્યો હતો. સબહારઆસામમાં તેમની જી.પી.એસ. સસટટમ બંધ પડી ગઇ હોવાથી રટતો શોધવામાં તેમને તકલીફ પડી હતી. ખાસ પ્રકારની કાર દ્વારા સદલ્હીથી આવીને નીકળેલા સાહસસકોને મધ્યપ્રદેશ, બંગાળમાં ખરાબ રટતાનો પણ અનુભવ થયો હતો. એક-એક સમસનટ બિાવીને તેમણે આ યાત્રા કરી હતી. રટતામાં સરકારી અસધકારીઓના સહી-સસક્કા લેવાનું પણ િૂકતા ન હતા.

હાઇપ્રોફાઇલ ડ્રામા દરજમયાન પોલીસ તેને પકડી કોટટરૂમની બહાર લઇ ગઇ હતી. હંગામો ખડો કરનાર મજહલા માનજસક બીમાર હોવાનું િણાતા પોલીસ તથા કોટેટ તેની જવરુદ્ધ કાયોવાહી કરવાનું ટાળ્યું હતું. • બદનિી કેસમાં પત્રકારને જેલ સજા-દંડઃ પોલીસ અજધકારીની બદનક્ષી થાય તે રીતનું વ્યગાંત્મક જચત્ર છાપીને બદનક્ષી કરવાના એક કેસમાં ગાંધીધામની જિડલા કોટેટ પત્રકારને થયેલી છ મજહનાની િેલ અને રૂ. એક હર્રના દંડની સર્ કાયમ રાખતો ચુકાદો ગત સપ્તાહે આપ્યો હતો. અત્યારે ગાંધીનગરમાં નાયબ પોલીસ અજધક્ષક તરીકે ફરિ બર્વતા જગરીશભાઈ એચ. વસાવડા ગાંધીધામ ખાતે પોલીસ ઈસમપેક્ટર તરીકે ફરિ બર્વતા હતા ત્યારે ગત ૧૫-૭-૦૨ના ગાંધીધામથી પ્રગટ થતા એક દૈજનકમાં આરોપીએ તેમનું વ્યંગ જચત્ર પ્રજસદ્ધ કયુું હતું આના કારણે પોતાની બદનક્ષી થયાની ફજરયાદ વસાવડાએ કરી હતી. • ભાજપના હસમ્બોલવાળી કારમાંથી દારૂ પકડાયોઃ બનાસકાંઠા જિડલાની ભાભર પોલીસે ભાભોરના લુદરીયાવાસના એક મકાનના કંપાઉસડમાં પાકક કરેલી કારમાંથી રૂ. ૭૪,૮૮૦નો જવદેશી દારૂ ઝડપી પાડ્યો હતો. િોકે, કારની નંબર પ્લેટ ઉપર ભાિપનું કમળ અને લાલ પટ્ટી મળી આવતાં લોકોમાં ચકચાર મચી છે. • કંડલા પોટટ ટ્રસ્ટ રૂ. છ કરોડના હવકાસકામો િાથ ધરશેઃ કંડલા પોટટ િમટ દ્વારા પોતાની સામાજિક િવાબદારી (કોપોોરેટ સોશ્યલ જરમપોલ્સસજબજલટી) અંતગોત ગાંધીધામ શહેર તથા વાડીનારમાં ખાતે રૂ. છ કરોડના ખચષે જવજવધ જવકાસકામો હાથ ધરાશે. આ કામો ટૂંક સમયમાં િ શરૂ થાય તેવા સંકેત મળે છે. આ બંને શહેરમાં ૧૮.૫ કકલોમીટરના રમતા તથા બે કકલોમીટરની ગટરલાઈન જબછાવવાની યોિના હાથ ધરાઈ છે.

કચ્છી યુવાને ૭૧ ફૂટ પહોળો અને ૧૪ ફૂટ લાંબો જમ્બો પતંગ બનાવ્યો ભૂજઃ માંડવીના દસરયાકકનારે યોજાયેલ ઇ ન્ ટ ર ને શ ન લ કા ઇ ટ ફે શ્ ટટ વ લ માં ભૂજનો ૨૦ વષીયવ ડેસનસ હેરડાએ પણ ૭૯ આં ત ર રા ષ્ટ્રી ય પતંગબાજો સાથે પતંગ ઉડાવ્યા હતા. આ ઇન્ટરનેશનલ કાઇટ ફેશ્ટટવલમાં ડેસનસ એકમાત્ર એવો પતંગબાજ હતો કે જેનો પતંગ સૌથી મોટો હોય. ડેસનસનો પતંગ ૭૧ ફૂટ પહોળો અને ૧૪ ફૂટ લાંબો છે. આ પતંગને તેણે ‘કોબ્રાકકંગ’ નામ આપ્યું છે. સંપૂણવપણે હાથે બનાવેલી આ પતંગ માટે ડેસનસને રૂ. ૨૦,૦૦૦નો ખિવ થયો છે. ડેસનસે કહ્યું હતું કે, ‘મારે ઇન્ટરનેશનલ કાઇટ ફેશ્ટટવલમાં ભાગ લેવો હતો, પણ ગયા વષષે મને પતંગોત્સવના આયોજકોએ જણાવ્યું હતું કે સવશેષતા ધરાવતો પતંગ હોય તે લોકો પતંગોત્સવમાં લઈ શકે છે એટલે મેં આ સવરાટ પતંગ બનાવ્યો છે, જેને કાઇટ ફેશ્ટટવલમાં એન્ટ્રી મળી છે.’

૭૧ ફૂટ મોટા આ મહાકાય પતંગને કાગળમાં

બનાવવાનું કામ અઘરું હતું. જો આ મોટો પતંગ કાગળમાંથી બનાવવામાં આવ્યો હોય તેની પાંિ જ સમસનટમાં ફાટી જવાની શક્યતા પણ હતી એટલે જ ડેસનસે પોતાની આ જંગી પતંગ છત્રી બનાવવાના કપડામાંથી બનાવ્યો છે. એની સસલાઈ માટેનો દોરો ખાસ હૈદરાબાદથી લાવવામાં આવ્યો હતો. પતંગને ઉડાડવા માટે ખાસ રેશમની દોરીનો ઉપયોગ થયો હતો. આયોજકોને ઘરમાં બનાવેલ આ પતંગ ઊડશે કે નહીં તે બાબતે શંકા હતી એટલે તેમણે ડેસનસને ફેશ્ટટવલમાં સામેલ કરતાં પહેલાં આ પતંગની ટ્રાયલ લેવા માટે ડેસનસને બોલાવ્યો હતો. જેમાં પતંગ ૨૦૦ ફૂટ ઉંિે ગયો હતો.

કડીમાં હિટાચીના નવહનહમિત પ્લાન્ટનું ઉદ્ધાટન થયું ગાંધીનગરઃ મહેસાણા જિડલાના કડીમાં િપાનની જહટાચી કોપોોરેશનના પ્રીજમયર એરકસડીશન પ્લાસટના નવજનજમોત એકમનું ગત સપ્તાહે ઉદ્ધાટન કરતાં મુખ્ય પ્રધાન નરેસદ્ર મોદીએ ૧૭૫ જદવસના જવક્રમી સમયમાં પ્લાસટને નવેસરથી ઊભો કરવા બદલ કંપનીના તમામ કમોચારીઓને અજભનંદન આપ્યા હતા. ૨૦૦૯ વાઇબ્રસટ સજમટમાં કરાર કયાો બાદ સાત િ મજહનામાં જહટાચીએ તેનો પ્લાસટ ઊભો કયોો હતો. િુલાઇ ૨૦૧૨માં પ્લાસટમાં લાગેલી આગથી સમગ્ર પ્લાસટ અને જબલ્ડડંગ ભલ્મમભૂત થઇ ગયા હતા. મુખ્ય પ્રધાને વધુમાં કહ્યું હતું કે વષો ૨૦૦૧ના ધરતીકંપની ભીષણ તબાહીમાં તારાિ થયેલું ગુિરાત બેઠું થશે કે કેમ તેવો પ્રશ્ચાથો સર્ોયો ત્યારે ગુિરાત તેિ ગજતથી બહાર આવ્યું અને પહેલાં કરતાં વધુ શજિશાળી બનીને બહાર આવ્યું. કોઇપણ દેશ, રાજ્ય, સમાિ કે કંપની જ્યારે કોઇ સંકટમાંથી ઝુઝારૂ બનીને સફળતાથી બહાર આવે છે ત્યારે િ તેની સફળતાની ભીતરની શજિ પજરચય થાય છે.

$0&2 # 2 $3-% +7 5'7 0 *$0(B/ .!4B)%' !4 6 7 4 7"&7 2 ( 3 0&2 $0 5 $0&2 71"* 7 *8! 9 &)7

&0 0*0 "7

15

>> : <:@ @=A:@@: "6,* >> : @>? ::A @:;:


મિમિધા

19th January 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

હળિી ક્ષણોએ... દુખી ચંપાએ પતિ ચંગુને કહ્યુંઃ મને ખબર નથી િમે જુગાર રમવાનું ક્યારે છોડશો. જો ભૂલથી પણ િમે કોઈ રતવવારે ઘરે તવિાવશો િો ખુશીથી મારો જીવ જ નીકળી જશે. ચંગુએ આનંદથી ઉછળીને કહ્યુંઃ સાચ્ચે જ... રતવવાર ક્યારે છે? • પ્રશ્નઃ હોંતશયાર માણસ કોને કહેવાય? ઉત્તરઃ જે પત્ની કે પ્રેતમકાની જન્મિારીખ યાદ રાખે અને છિાં ઉંમર ભૂલી જાય અથવા િો ઉંમર ભૂલી ગયાનો સફળ દેખાવ કરી શકે િેને. • પતિઃ હું જો િને છૂટાછેડા આપું િો? પત્નીઃ મેં િને કશું કરિાં રોક્યો છે? એટલે છૂટાછેડા લેિાં િો નતહ જ રોકું. પતિઃ પછી આપણી વચ્ચે આપ-લેનો કોઈ સંબંધ નતહ રહે. પત્નીઃ એથી રુંડું શું? પતિઃ પછી હું કદાચ બીજાં લગ્ન પણ કરું. પત્નીઃ કોઈ તબચારીનું આવી બનશે, પણ હું િો છૂટીશ. પતિઃ આપણી છેલ્લી આપ-લે કરવાની હોય િો એ શેની હોય? પત્નીઃ િેં મને લગ્ન વખિે આપેલી વીંટી અને મંગળસૂત્ર િને પાછાં આપી દઉં અને ઘરની ચાવી લઈ લઉં. • લગ્ન એટલે એવું બંધન જેમાં બંધાયા પછી છૂટો િો પણ ઉપાતધ અને બંધાયેલા રહો િો પણ ઉપાતધ. • ચંગુએ મંગુને કહ્યુંઃ િને એક વાિની ખબર છે? મંગુએ પૂછયુંઃ શું? બોલને. ચંગુ બોલ્યોઃ જે લોકો પોિાની ભૂલનો

સ્વીકાર કરી લે છે િેઓ ડાહ્યા અને સમજવાળા કહેવાય છે, પણ જે લોકો પોિાની ભૂલ ન હોવા છિાં કબૂલી લે િે પતિ હોય છે. • આજે બાબાને જમાડવાનો પપ્પાનો વારો હિો. મમ્મીને ઓફફસનું કામ વધારે હિું. મમ્મી બીજા રૂમમાં કામ કરિી હિી. પપ્પાએ શાકનો વાટકો હાથમાં લીધો. થોડી વારમાં મમ્મી આવી ત્યારે બાબાનાં કપડાં પર, બાબાની આસપાસ અને પપ્પાનાં કપડાં પર દાળ અને શાકના ડાઘા હિા. મમ્મીઃ ક્યારના ત્યાં બહાર શું જુઓ છો? પપ્પાઃ કંઈ નતહ. એક મોટું શટટ હમણાં જ ધોઈને સૂકવ્યું. એ સુકાય એટલે આ શટટ ધોવાનું તવચારિો હિો. • આ પુરુષજાિ પણ કમાલ છે. લગ્ન પહેલાં િેઓ બધા પ્રેમના સોગંદ ખાશે અને લગ્ન બાદ સોગંદ ખાવા જેટલોય પ્રેમ કરશે નતહ! • ચંગુએ ઘરમાં દાખલ થઈને સોફા પર બેસિાં-બેસિાં પત્ની ચંપાને કહ્યુંઃ મારો કોઈ ફોન આવે િો કહી દેજે કે હું ઘરમાં નથી. ચંપાઃ ભલે. થોડી વારમાં ફોનની તરંગ વાગી. ચંપાએ ફોન ઉઠાવ્યો અને બોલીઃ મારા હસબન્ડ ઘરમાં જ છે. ચંપાએ એટલું બોલીને ફોન નીચે મૂકી દીધો એટલે ચંગુએ ગુસ્સેથી િેને કહ્યુંઃ મેં ના પાડી હિી છિાં િેં કેમ કહ્યું કે હું ઘરમાં છું? ચંપાઃ પણ એ ફોન િમારા માટે નહોિો, મારા માટે હિો. • લગ્ન એક કાંટાળો િાજ નથી. એ િો માથા સાથે સિિ અફળાિું ભારેખમ નાતળયેર છે! •

રાતદહાડો ગોટપીટ ગોટપીટ કરતા દેશમાં વસતા અને ધોળિયાવ જોડે ગોટપીટમાં જ ઠોકમઠોક કરતા અમારા વ્હાલા એનઆરઆઇ ભાઇઓ, ભાભીઓ અને ફુલગુલાબી ભૂલકાંવ! ઇન્ડીયામાં અગવડીયુ-ં સગવડીયું અને જરૂર નો હોય ત્યાં રોફ મારવા માટે ભેિપુરીની ચટણી જેવું અંગ્રેજી બોલતા દેશીઓનાં જેશ્રીકૃષ્ણ! હમણાં આપણા ગુજરાતમાં ચોરે ને ચૌટે ચચાા હાલી છે કે છોકરાંવને પહેલા ધોરણથી જ અંગ્રેજી ભણાવવું કે નળહ? સરકારે તો નક્કી કરી જ નાખ્યું છે કે આવતા વરસે ળનશાિો ઉઘડે ત્યારથી પહેલા ધોરણથી જ એબીસીડી અને ‘ટ્વીંકલ ટ્વીંકલ લીટલ થટાર...’ ચાલુ કરાવી નાંખવું છે. આના કારણે ઘણો હોબાિો ચાલ્યો છે. તરફેણવાિા કહે છે કે અલ્યા, આપણા ગુજરાતીઓનું અંગ્રેજી હંમશ ે ાં કાચું જ હોય છે. છોકરાંવ બારમી પાસ થઈને બીજા રાજ્યોની મોટી મોટી કોલેજોમાં જાય છે તો લોચા મારે છે અને બાપલ્યા, ફોરેનમાં જાય છે તો ગુજરાતીઓને અંગ્રેજી ળવના ફાંફાં પડી જાય છે. જોકે આ ફોરેનવાિી વાત તો અમારા ભેજામાં જરાય ઉતરતી નથી. કારણ કે આટલા બધા ગુજઓ ુ ને જો અંગ્રેજીના જ ફાંફાંને કારણે ફોરેનમાં ના ફાવતું હોત તો જાત જ શા માટે? આ કેરાલીયનો ને મદ્રાસીઓ અંગ્રેજીમાં બવ માથટર છે તો એમાંના કેટલા ફોરેન ગયા? આપણે તો આપણી રીતે જેવું આવડે એવું અંગ્રેજી દીધે જ રાખીએ છીએ. ‘માય હેડ ઇઝ ઇળટંગ સકકલ્સ’. ‘વોટ ગોઝ ઓફ યોર ફાધર?’ અને ‘વોકીંગ વોકીંગ ળરવર કેઇમ’ (ચાલતાં ચાલતાં નદી આવી) એમાં ખોટું શું છે? અને ખોટું હોય તોય શુ?ં કાંઈ દંડ ભરવા પડે છે? હા, ખોટું ઇંગ્લીશ બોલવા બદલ પાઉન્ડ દેવા પડતા હોત તો આપણે અંગ્રેજી બોલનારા મદ્રાસી નોકર રાખત, પણ ઇંગ્લીશ તો આમ જ બોલતા હોત! પણ હવે પહેલા ધોરણથી અંગ્રેજી ભણાવવા માંડશે એટલે શું આપણા છોકરાંવ કાકડીફૂલ ઇંગ્લીશ બોલતાં થઈ જાવાનાં? રામ રામ કરો! હકીકતમાં મુબ ં ઈ ળસવાય ક્યાંય આપણા છોકરાવને સારું અંગ્રેજી બોલતાં આવડતું નથી. એમાંય ગુજરાતમાં તો પળરસ્થથળત ઉલ્ટી છે. નાનાં ટાઉન્સ જેમ કે ખેડા, નળડયાદ, વાપી, વલસાડ, ડીસા, પાલનપુર કે સુરન્ે દ્રનગરમાં કમાઇ ગયેલાં

મિડીયિ ઇંગ્લીશ કે ફાસિફાસ ઇંગ્લીશ? મા-બાપ અમથા અમથા એમનાં ટાબળરયાંવને ઇંગ્લીશ ળમડીયમમાં ભણવા મૂકી દ્યે છે. છોકરાંવ શરૂ શરૂમાં તો બહુ બધા માકક લઈ આવે છે ત્યારે મા-બાપ હરખાય છે કે ‘વાહ આપણો પોળરયો તો બવ

ગુજરાતીઓના ગુજરાતમાં લાઇટ ળબલો અને ટેળલફોન ળબલો અંગ્રેજીમાં જ આવે છે! હા, ગામડાંમાં જ્યાં જીઇબી વીજિી આપે છે ત્યાં ળબલોમાં બબ્બે ભાષા હોય ખરી, પણ ળબલની રકમના આંકડા તો

હોંળશયાર!’ પણ જેવા એ બાિકો આઠમા-નવમામાં આવે કે તરત એમના આંટા આવવા માંડે છે. કારણ કે ળહથટ્રી, જ્યોગ્રાફી, સાયન્સ અને બીજા ળવષયોમાં પોતે શું ભણી રહ્યા છે, શું ગોખી રહ્યા છે અને શું લખી રહ્યા છે એના

ઇંગ્લીશમાં જ હોય. ળહન્દી ફફલ્મોમાં તો વરસો જૂની ળવળચત્ર પરંપરા હાલી આવે છે. ટાઇટલો તો ઇંગ્લીશમાં જ હોય! તમે બંગાિી ફફલમ જુઓ તો એનાં ટાઇટલું બંગાિીમાં હોય, તાળમલનાં તળમિમાં, મરાઠીનાં મરાઠીમાં, અને ગુજરાતી ફફલ્મુનં ા ટાઇટલું ગુજરાતીમાં જ હોય. પણ કોણ જાણે કેમ ળહન્દી ફફલ્મોનાં ટાઇટલું (નંબરીયા!) ઇંગ્લીશમાં જ પડે. આ તો ઠીક, જ્યારે જ્યારે એવોડડ ળવતરણના સમારંભો થાય ત્યારે ય હંધીય એનાઉન્સમેન્ટું ઇંગ્લીશમાં જ થાય. ‘એવોડડ ફોર એક્સલેન્સ ઇન અ સપોટટીવ રોલ... ગોઝ ટુ...’ વિી જે એવોડડ લેવા આવે ઇ યે અંગ્રેજીમાં થેન્કસ કહે (ઓથકારના ચાિા!). ટીવીમાં જે મૂવી ચેનલોમાં ઇન્ટરવ્યુ આવે, મુહૂતાનાં કે આલ્બમ લોન્ચીંગના સમાચારો આવે, આ હંધાયમાં બધું અંગ્રેજી જ ફાડતા હોય. આમાં એક વાર ગમ્મત થઈ. આશુતોષ રાણા નામનો એક એક્ટર થટેજ પર એવોડડ લેવા આવ્યો ત્યારે રૂપાિી એનાઉન્સર બોલી કે એ તો ળહન્દી બહુ સારું બોલી શકે છે! પેલાએ કહ્યું, ‘માનનીય ઉદઘોળષકાજી, ળહન્દુથતાનમેં જનમે હૈ... ળહન્દી ફફલ્મોમેં અળભનય કરતે હૈ... તો ળહન્દી અચ્છી બોલ સકતે હૈ ઉસમેં કૌન સી બડી બાત હૈ? ળહન્દી તો અચ્છી બોલની હી પડેગી ના?’ જતે દહાડે કોક વાર એવું ય થાશે કે તમારા ઇંગ્લેન્ડમાં ગુજરાતીઓના મેિાવડામાં હંધયુ અંગ્રેજીમાં જ હાલતું હશે! પણ એની ળચંતા અત્યારથી કરો મા. તમતમારે ઝીંકે રાખો બાપલ્યા, આંયાં બધા ઓલરાઇટ છે!

લડવાઇન લિએશન

16

આંયાં બધા ઓલરાઇટ છે! લલલત લાડ સાંધા જ છૂટા પડવા માંડે છે. તેમ છતાંય જો છોકરાવ ૧૨મું પાસ કરીને કોલેજોમાં પહોંચી જાય તો પણ અંગ્રેજીમાં બોલવાનાં તો હજીયે ફાંફાં જ રહે છે. અને લેળખત અંગ્રેજી તો એટલું કઢંગુ અને ગડબડીયું થઈ જાય છે કે એમના લખેલા પત્ર (જો એ ભૂલચે કૂ ે લખે તો) વાંચીને તમને સમજ જ ન પડે, હસવું કે રડવુ?ં જોકે આપણા દેશને અંગ્રેજીનું સાવ જ ઊંધું વિગણ છે. તમે ટ્રેનમાં ચડીને ટીસી હારે ળરઝવવેશન માટે કડાકૂટ કરતા હો તો બે-પાંચ વાક્યો અંગ્રેજીમાં છાંટવાથી ટીસી પહેલાં તમારી તરફ ધ્યાન આપશે. ગામડાંની સરકારી ઓફફસમાં તમે મોટા સાહેબ આગિ અંગ્રેજીમાં બોલો તો તમારું કામ વહેલું પતે. મોટી હોસ્થપટલમાં ડોક્ટરો આગિ અંગ્રેજીમાં બોલવાથી તમારા સગાને ટ્રીટમેન્ટ વહેલી મિે. પણ હા, ભૂલચે કૂ ે ભર ટ્રાફફકમાં ગાડી અથડાવી મારી અને ઝઘડો થ્યો, ત્યાં જો અંગ્રેજીમાં રૂઆબ ઝાડવા ગયા તો પતી ગયુ!ં આપણા દેશની ળસથટમુયં સાવ ળવળચત્ર છે. અમે સાંભળ્યું છે કે ઇંગ્લેન્ડમાં લેથટર પરગણામાં એટલા બધા ગુજરાતી વસે છે કે ત્યાંની મ્યુળનળસપાલીટી ગુજરાતી અને અંગ્રેજીમાં ળબલો પાઠવે છે. પણ અમારા આવડા મોટા છ કરોડ


3

61 % ' )

0$) !) ) , ' "# + # . 4 # ) ' ' +5 # 5 +

!) ' ,

,

X u# ] 6%] X# ] _ ')f > " ' " U'U ' a $U X#U c p'HU $ ] $"* '] U : &a $+] Uc "gv# a ] >*c ] : X $+]'U ] ] *"U U "a!X GU$U p'(]) 'U+ 8#': U $'U"Uc ']% ' "Y Uc *U $" X X "g U X 'D] '* Uc ] *$ U$ % ^ *"U _ $]( U u ] +] & U#g$ U X U$a U "U" a& U "a!X ] >*c ] p'(]) "c= U ''U"Uc 8#Yc + cY >*c ] "g ] b$' U'] '] Y U#g $ U$ "gv# a U *2"U a U#g;" #au#a + a 'a h *"U$c! X (S "g U" "U ^ U''U"Uc ']% X X *X X p'"a *U ] + X pY #U!$"Uc $+] Uc "gv# a Y *c %] _ n.%a % $ X o U *b >p X X

5 '

3 1 $a $ > ( ] Yc > p (X% U" "g %] "g U" X $] 'U a X ] >]$ U U#X +a# * *U *U ')ag X U""Uc "g ^ X ' X $'U"Uc '] ] !U$ X# *c: p\ U #Y SY ) :'U"X p''] U c v X 2" #c X %] _ ij"X u2#Y $X U $a $ ')f 'U U >*c ] pY #U!$"Uc X "gv# a "U $] ' "Uc " X ^ ] $ ')f p'p' $c a X X" *U ] 'U U >*c X *U "U ')g X X" "] )Y U *U $c a X + X U$] a$ *J$c X 'U U'$ ] pY #U U *U # ] c "Uc $+] Uc "gv# a U " X !Y 'U U'$ *ug#Yc + cY ] p +U&X p '*] #au U 'a h *"U$c! U 1#P ] n Y $U *"U U$o U > U( = c X *X X % ^ U U$a + U _ n "g o^ +'] ?U2 X #a ] 'U '`p'1#*!$ >*c X (S *Uc ] U$ %U _ U$ X $p"#U ( ] p' ( ] X U$]% a $]*X 2^ "gv# a $ X ] U""Uc $+] Uc : Up

!'

'

3

, )

)

5

'

0

5

'

' X "U ^ $: $ +&'U "&'U a U#g;" n"X 2 <X o #au#a + a _ %U# 'U 8#pB + Uc ] a U U (U&U U& U U%* U ] ')ag X +]%X ' "&X $OUc + Uc a '&X "]p$ U"Uc ')ag X $+] Uc %a a ( ] "Uc $+] Uc +a'U Uc ')ag *Y X "&X (,#U + Uc ] ]' X $U $ Xu ] !] X $OUc + Uc 'U >*c ] $] X c "Uc +)g Uc * c Y % U Uc +a# 0#U$] 'U U'$ " !U''U+X

3

#

)

"g "UQc "g 2# +a "g U" j "X$' Yc $a $ cY U" "g b$''c Y U" j "U ' U X "g u /#Uc "g 'Yc \ U&Y U" j "g "UQc "g 2# +a "g U" *]'U "g p(P ] ] X b $ U ' U Uc U" j *c: U ] Ha a X "g 'Yc cY U" j "g "UQc "g 2# +a "g U" U 2 a%$ ] Sp #U X % U Uc ] Uc * U# U" j $a U$X *]'U $] "g 'Yc $ cY U" j "g "UQc "g 2# +a "g U" *c ] (pB Cb #Y ] "gv# U "c= "U" j p'K>p*F U8#Yc ] ] "g 'Yc " Yc U" j "X$' Yc $a $ cY U" "g b$''c Y U" j "U ' U X "g u /#Uc "g 'Yc \ U&Y U" j "g "UQc "g 2# +a "g U" 2# +a "g U" j ' !0 ) !0 . 1 &) . ) ) ' 2 +!'

#

' %

3 ,

/ 1 ' ' "# +

' ) ' ! ' . 4# ) ' '

' ' '% * 5+ ' '!) '

/5

' ,

GU$U /#U$] X X *X X )g ] d "Uc p'"a "U ^ 2# "c : "+U ! Y U'a ] U 0#U$] P " %U.#Y _ U" U #Y'U a U" X $a+$ *"U 'U$*U X 'U a ] U" ] g $X $OUc +a# a $UM X +]%X ' 'U Y +a# '] U b$' *U ] (p"#U U"Uc : X *b !U ] "g X Yc > " ' U #Yg 0#U$] $] U"'U*X Yc "U Yc b$' X I + Yc X U :'$ U$ ] *c X *c # a u X U ' "' * ' . *c X U$ ?X a)X 0 U X U$ "e% * ] U ] ] ] # ` U$ $'U a "U" g .%a % $ X U *b >p X X U8#a + a a U" cY a U Y X +a# '] X > " U +(] ] U#g;""Uc >U g U :'S ] 'U#Yc =Xu "g ^ "Uc X" "g U U "gv# $U ( ] % ^ %X X :Y n "g m U+$ X# U"o X Y $U X U <]v s X U *U ] p'"a X U a U" "U ^ > " + X " +'] "g ] a U Y :Y 0 U X I c ] "7#Uc ] 0#U$ U ')g $p"#U '] %a U"]% '] U "gv# a ] @FUc %X 'U"Uc 'X + X W: "+]"U a Yc (UW4 :'U U" X X $X 0 U 2^ % a%] X U=U U % % ^ GU$U #Yc + Yc >*c ] "+]"U a ] 9Y ] %] :Y !] X *2"U 'U"Uc 8#Uc + U ')g $p"#U X" "g GU$U #]% U" X$X ] ' U$ p '*a $'U p' U$]%U U#ag ] X p' a Uc $U ( ] % ^ ] U8#Yc + cY _ :'U"X p''] U c v X *U g ( U4 X ')g"Uc ] U#g;"a $'U p' U$]% ] "] Uc 0# Y U" %] "g X X "] "g U" X a,#Y"2] AX V 6" Y p "Ug ] U" ] 'U m U ] X'X X ] *a%U$ :AX %U '] U >a ,] p' U$U X ] >*c ] LU PU > " 'U ] X $ X PU"Uc EX g #]% *"U U p' U e ] "] % X *2"U 'U"Uc 8#U + U *"U$c!"Uc "

$%

!

3

/ 17 ) ' + # ) ' ' 0 (#

5 0

!' 5* ' "+

,

' ' "# + )

. 4

% ^ t.%X( "X X#" : % Z U sc GU$U ] *Uc: p\ U#g;" $ Y $'U"Uc 8#U + U *U "U n "g o^ >*c ] n "g $qo "$ aE$ 'a h :' a U!U U&X U* % ^ *X _ % ^ m#Y U2 U ] 'U"Uc ']% ] "] U ' X "] U X $U p ( ] !U % ^ ] :'X U#ag + a :' *X _ % ^ #Y U2 U"Uc ilkl"Uc v2u U "]#$ ] 0#U$ U ] ( ] X > " *$ U$"Uc Ha > U $+]% ] ] >p !U' U p ( ] !U U']% _ ] " ] "gv# +a'U Y b$' U# ] U" U = Y ' Y ] p? U "U2 :] $ W: *Y@X " pY $ U ] % ^ ] n "g b$'o 'a h :'X U$ Uc U']% _ p? U $U X U +: ] >p NX " X 'a h :'X U$ Uc ] %a c #a + a ] U $ Uc ' U$] c ] U# ] U$ _ ] *U*$U"Uc 'R Y *2"U U# ] " $Y X U ] p? U ] U ')ag X *"U *]'U P]=] U#g$ ] "g U #Y'U ] "]p$ U X : ^ a h #Yp '*e X"Uc X 5#U* $ U$ $U % ^ ] >*c ] n "g b$'o 'a h X *2"U X $'U"Uc 8#U + U ' ) ] "] U 2# *U X p"=a *U ] %'!05 !0 . 3 ' !* ' ) ' + , "&X !U$ *+X =Xu p'K U ( ] a"Uc U U U& a"Uc U& r0#Y $ ^ ] "U ^ "] U (a U#g GU$U U']% X V c" U ] X 'a"g$ U 0 U X u X U 2#U ] "] ] >p !U' Uc U']% _ 2" X "]p$ U $+] a +a "g p'(] U* u U$X + X $c Y n "g o^ U U$ ] ' a #a cY " ] U" U ' X +a'U Yc b$' ] >*c ] *"U$c! U p X p'(]) ] X !U$ U X U$ *"U U >"Y bp( !U % ^ ] !U $ U']% _ "g X $] 'U Y X +a# ] +d X (S X $] 'U 2# U"a ] +c"( ] U >]$ U ] '] X +a# ] U#g;" U "Y-# "+]"U ] u X U %] 0 U p c # '*U' U W: *b ] "c="Y. $X ] Yc Y *Yc $ 8# 08# 3#Yc + cY "] ] "g U" X v'c U ] p $ U' Uc U']% _ U" Uc Y Uc U''U +a# a "g ] g <U" p' U* "U= p' 6 ] "] ] ' $: X X 'U $X a *U ] *U ] #Y'U a ] "X X a$ X !U)U"Uc 'U: p' U X 'U $X U#g;" Y *"U >' Uc *"U$c! U 1#P ] > U( =c X *X X % ^ ] "] X 'X U"Uc Tc _ "g "UQc "a*U& ] ] 'U cY " ] p'(]) b$' ] a U U U" !U $ "Uc 'X ' X (S #]% ] +U% c ] $c Y "g "Uc X >]$ U % ')g >p ')g 'X ' X $] U""Uc X $+] a U"%a a ' *U ] ] a U U "[& *U ] a U#]%U $+] U#g;" U ] !U$p'p ` ( ] !U % ^ ] ] *c U% p' U* (U+ GU$U $U#Yc + cY p> X !a " a$c X$*] '] Y "Yc Yc u X cY Y $U X U n % X U U" U Xo $ [ #Yc + cY

%# !# !% !#

#" # # $ $

$ &


18

કવર સ્ટોેરી

19th January 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

પાન-૧નું ચાલુ

વાઇિન્ટ ગુજરાત... પ્રથમ વાઇબ્રજટમાં બનાવટી હાજરી વાઇબ્રકટ ગુજરાતની પ્રથમ સમમટ ૨૦૦૩માં યોજાઈ ત્યારે ટાગોર હોલમાં અમારા માણસોને બેસાડીને હાજરી દેખાડવી પડી હતી, જ્યારે આ સમમટમાં તેના કરતાં ચાર ગણા ફોરેન ડેમલગેટ્સ આવ્યા છે, તેમ મુખ્ય પ્રધાન મોદીએ જણાવ્યું હતું. દરેક વ્યમિના મનમાં એક છૂપો ભય રહેલો હોય છે, તે બાબતને ઉજાગર કરતાં મુખ્ય પ્રધાને જણાવ્યું હતું કે, વષષ ૨૦૦૩માં પહેલી વખત વાઇબ્રકટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમમટનું આયોજન કયુું હતું ત્યારે અમારા મનમાં પણ મનષ્ફળતાનો છૂપો ભય હતો, જેથી ટાગોર હોલ જેવા નાની જગ્યામાં પણ અમારા માણસોને બેસાડીને હાજરી દેખાડવી પડી હતી. ત્યાર બાદ ઉત્તરોત્તર યોજાયેલા વાઇબ્રકટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમમટના લીધે આ છૂપો ભય ચાલ્યો ગયો છે. દર વાઇબ્રકટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમમટમાં ઉત્તરોત્તર પ્રગમત કરીને સફળતા મેળવી છે. આ છઠ્ઠી સમમટમાં મહાત્મા મંમદરમાં મવશાળ હોલમાં આટલી મોટી સંખ્યામાં ડેમલગેટ્સ ઉપસ્થથત રહ્યા છે, જે છૂપા ભયને દૂર કરીને મેળવેલી સફળતા છે. ૨૪ વવદેશી ડેવિગેશન સાથે સીધી બેઠક છઠ્ઠી વાઇબ્રકટ સમમટમાં ગુજરાત અને ભારતીય કંપનીઓ તેમ મવદેશી કંપનીઓના પ્રમતમનમધ મંડળો વચ્ચે મિપક્ષી વ્યાપારને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવા શ્રેણીબદ્ધ બેઠકો યોજવામાં

ગાંધીનગરમાં વાઇિન્ટ સમમટના ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં મંચસ્થ મહાનુભાવો મુકેશ અંબાણી, વજુભાઇ વાળા, નરેન્દ્ર મોદી, રતન ટાટા, મિમટશ હાઇ કમમશનર જેમ્સ બેવન, અમનલ અંબાણી, ગૌતમ અદાણી, સૌરભ પટેલ, ચંદા કોચર, ચીફ સેક્રેટરી એ.કે. જોમત, નીમતન પટેલ, આમદત્ય પુરી સમહતના ઉદ્યોગપમતઓ અને અમધકારીઓ.

આવી હતી. બેસ્કકંગ, ઉદ્યોગ, મશક્ષણ, ઓટોમોબાઇલ, મસરામમક, ઊજાષ, સોમલડવેથટ વગેરે સમહત મવમવધ ક્ષેત્રે ૨૪ મવદેશી ડેમલગેશન સાથે વનટુ-વન બેઠકોનું આયોજન કરાયું હતું. સસ્તા મકાનો માટે રૂ. ૧ િાખ કરોડનું રોકાણ ચૂંટણી પૂવવે ૫૦ લાખ સથતા મકાનો તૈયાર કરી આપવા મુખ્યમંત્રી નરેકદ્ર મોદીએ વાયદાને પુરો કરવા મવદેશી કંપનીઓ ગુજરાતમાં આવી છે. અમેમરકાના મશકાગો સ્થથત હાઉથોષન ડેવલપમેકટ કોપોષરેશનએ એફોટેેબલ હાઉસીંગ ટેકનોલોજી અને તેની ક્ષમતાઓમાં વધારો કરવા ગુજરાતમાં રૂમપયા એક લાખ કરોડના રોકાણની જાહેરાત કરી છે. મચલાચાલુ પદ્ધમતઓને થથાને ઝડપથી ઉત્તમ મરટનષ આપી શકે તેવા ભુકંપપ્રુફ ટકાઉ ક્વોમલટીની મકાનો ઝડપથી તૈયાર કરશે. ટાઉન પ્લામનંગથી લઈને પયાષવરણ- પાણીની ઉત્તમ વ્યવથથાઓનુ મોડલ, બાંધકામ માટે

હાઈક્વોમલટીફાઈડ ઉપકરણો ઉપલબ્ધ કરાવશે. રમતગમતને પ્રોત્સાહન માટે પ્રથમ વખત એમઓયુ વાઈબ્રકટ ગુજરાતની અત્યાર સુધીમાં યોજાયેલી છ સમમટમાં આ વખતે પહેલી વાર થપોટેસના પ્રમોશન માટે છ સમજૂતી કરાર થયા હતા. થટુડકટ અને ફેકલ્ટી એક્સચેકજ ઉપરાંત યુવાઓનોને રમતગમત માટે તૈયાર કરનારા કોચ ટ્રેનીંગ પ્રોગ્રામ માટે આ સમજૂતી કરાર થયા હોવાનું સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું. યુથ કકવેકશન અને એપપાવરીંગ યુથ અંતગત યોજાયેલા પમરસંવાદ દરમમયાન ગુજરાત સરકાર સાથે થપોટેસ માટે સમજૂતી કરાર કરનારાઓમાં ખાસ કરીને ટ્રાકસ થટેમડયા, થવીમીંગ ફેડરેશન ઈસ્કડયા, ગુજરાત ઓમલસ્પપક એસોમસએશન, થપેમશયલ ઓમલસ્પપક, ડેકીન યુમનવમસષટી-ઓથટ્રેમલયા થકૂલ ઓફ મિકેટ ઓથટ્રેમલયાનો સમાવેશ થાય છે. ઓટો-એન્જજનીયવરંગ ક્ષેત્રે ૧૪૦ એમઓયુ ગાંધીનગર મહાત્મા મંમદર ખાતે વાઈબ્રકટ ગુજરાત ઈકવથટેસષ સમમટમાં એકજીમનયરીંગ, ઓટો અને મસરામમક ઉદ્યોગમાં ૧૪૦ એમઓયુ થયા હતા. જેમાં રૂ. ૨૬ હજાર કરોડનું મુડી રોકાણ થશે. ગુજરાતમાં આવેલી ઓટોમોબાઈલ્સ કંપનીઓના કારણે આ મવથતારોની આસપાસ તેને આનુષાંમગક (એકસીલરી) નાના ઉદ્યોગો આકાર પામશે. ટાટા, મારૂતી અને ફોડે કંપનીઓ આવતા સાણંદ, દેત્રોજ, માંડલ અને બેચરાજી સફકિટમાં ૨૭ નાના ઉદ્યોગો

$& %

આવશે અને રૂ. ૧૦ હજાર કરોડનું મૂડી રોકાણ થશે. મારૂમત કંપની િારા જ આવા એકસીલરીના ૨૦ સમજૂતી કરાર કરવામાં આવ્યા છે. ગુજરાત સરકારની સમૃદ્ધ, આમથષક નીમતઓના કારણે ગુજરાત ઝડપથી ઉભરતું ટ્રાકસપોટેેશન હબ બકયું છે. ગુજરાત ઓટોમોબાઈલ્સ ઉપરાંત રેલવેના સાધન સરંજામના ઉત્પાદન ક્ષેત્રે રોકાણમાં સહુથી પસંદગીનું રાજ્ય બકયું છે. દેશવવદેશના ૩,૫૦૦થી વધુ ડેવિગેટ્સ વાઇબ્રકટ સમમટ દરમમયાન અમદાવાદ એરપોટે પર દેશ-મવદેશના ડેમલગેટ્સ અને મવમવધ પ્ર મત મન મધ ઓ ની આવનજાવનથી ભારે ચહલપહલ રહી હતી. સમમટમાં ત્રણ મદવસ દરમમયાન એરપોટે પર મશડયુઅલ ફલાઇટમાં ઉતરેલા દેશ-મવદેશના ૨૧૦૦ પ્રમતમનમધઓનું રેકડે બ્રેક રમજથટ્રેશન થયું છે. ૩૫૦૦થી વધુ ડેમલગેટસ હવાઇ માગવે આવતા એરપોટે પણ વાઇબ્રકટ રહ્યું હતું. વાઇબ્રકટ સમમટના પ્રથમ મદવસે જ ૨૧ પ્રાઇવેટ મવમાનમાં મહાનુભાવો આવતા સવારથી જ એર ટ્રાફફક રહ્યો હતો. બીજા મદવસે બે પ્રાઇવેટ મવમાન આવ્યા હતા. ત્રીજા મદવસે મવમવધ સેમમનારમાં દેશ-મવદેશમાં મોટી સંખ્યામાં પ્રમતમનમધઓ જોડાયા હતા. જેમાં મવદેશના ૧૨૦ અને ભારતના મવમવધ રાજ્યોમાંથી આવેલા ૩૮૦ પ્રમતમનમધઓનો સમાવેશ થાય છે. આમ ત્રણ મદવસમાં ૨૧૦૦ પ્રમતમનમધઓનું રમજથટ્રેશન થયું હતું.

% # "# $ "!$ " '! & "!% !! $

!

#& # $$

&

! ! ! %

"!% ' %# %

વબઝનેસ ટુ ગવમમેજટ વમવટંગમાં પ્રથમ બે મદવસ દરમમયાન મવદેશી રાજિારીઓ અને ઉદ્યોગકારો તથા થથામનક વેપાર-ઉદ્યોગ જગતના માંધાતાઓથી ઉભરાતું મહાત્મા મંમદર છેલ્લા મદવસે સૂમસામ જણાતું હતું. રમવવારે સરકારના દસ અલગ અલગ મવભાગો સાથે મબઝનેસ ટુ ગવનષમેકટ (બીટુજી) મમમટંગનું આયોજન અલગ અલગ રૂમોમાં કરવામાં આવ્યું હતું. જોકે એક-બે મડપાટેમેકટને બાદ કરતાં બધી જ જગ્યાએ કાગડા ઉડતા હતા અને અમધકારીઓ ઈકકવાયરી આવે તેની રાહમાં જોવા મળતા હતા. વાઈબ્રકટ સમમટમાં એમઓયુ કરનારા રોકાણકારોને ક્યાં પ્રોજેક્ટ નાખવો, પ્રોજેક્ટમાં ક્યા ક્યા મિયરકસની જરૂર છે, અને આ મિયરકસ માટે શું કરવું તથા અકય સુમવધાઓ જે સરકારના મવમવધ મવભાગમાંથી મળવાની હોઈ તે કેટલી ઝડપી અને કેવી રીતે મળશે તેની પૂછપરછ માટે રમવવારે બીટુજી મમમટંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. દરેક મડપાટેમેકટમાં ૧૦થી ૪૦ રોકાણકારોએ ઓનલાઈન રમજથટ્રેશન કરાવ્યું હતું, પરંતુ એજ્યુકેશનને બાદ કરતાં કોઈ પણ મડપાટેમેકટમાં ૫-૬થી વધુ રોકાણકારો આવ્યા નહોતાં. કેટલાક લોકોએ ફોન પર જાણકારી મેળવી લીધી હતી તો કેટલાકને વાઈબ્રકટ સમમટ દરમમયાન કેટલીક જાણકારી મળી ગઈ હતી. મૂડીરોકાણના આંકડા કેમ નહીં? ગુજરાતમાં અત્યાર સુધીમાં અગાઉ પાંચ સમમટ યોજાઈ

!& "$#"$ &

% "#

#& "! ( !&% &

ચૂકી હતી. જેમાં મુખ્ય પ્રધાન નરેકદ્દ મોદી િારા સમમટમાં થયેલા એમઓયુ (સમજૂતી કરારો) અને તેના થકી રાજ્યમાં લાખો-કરોડો રૂમપયાના સંભમવત રોકાણ માટેના આંકડા જાહેર કરાતા હતા. આ વખતે આશ્ચયષજનક રીતે મુખ્ય પ્રધાન િારા માત્ર એમઓયુના આંકડા મંચ પરથી જાહેર કરાયા હતા પરંતુ તેઓ પેલા લાખો-કરોડોના રોકાણના આંકડા આપવાથી દૂર રહ્યાં હતા. ઉલ્લેખનીય છે કે કેટલાક લોકો લાખોકરોડોના રોકાણના આવા આંકડાને ચિવ્યૂહ ગણાવી રહ્યાં છે. એક વગષ તો એવો પણ આક્ષેપ કરે છે કે અગાઉના રોકાણના જાહેર કરાયેલી રકમમાંથી ૨પ ટકા જેટલું પણ વાથતમવક રોકાણ થયું નથી. પાકકસ્તાની ડેવિગેશન પાસે વવઝા નહોતા? વાઇબ્રકટ સમમટમાં હાજરી આપવા પાફકથતાનથી આવેલા ૧૧ સભ્યો અમદાવાદથી પરત ફરતા ભારે મવવાદ સજાષયો હતો. આ મવવાદ વચ્ચે પોલીસ સત્તાધીશો કહે છે, પાફકથતાન ડેમલગેશન પાસે ગાંધીનગરના મવઝા જ ન હતા એટલે તેઓ અમદાવાદથી પરત ફયાષ છે. તો બીજી તરફ ઉદ્યોગ મવભાગના અગ્ર સમચવ એમ. સાહુએ પાફકથતાન ડેમલગેશને ગાંધીનગર સ્થથત યોજાયેલી ગુજરાત ગ્લોબલ ઈકવેથટસષ સમમટ-૨૦૧૩ માં ભાગ લીધો નહીં હોવાની વાતને ભ્રામક ગણાવી કહ્યું હતું કે, અમદાવાદમાં યોજાયેલી બાયર-સેલર મીટ વાઈબ્રકટ સમમટના ભાગરૂપે જ યોજાઈ હતી. જેમાં પાફકથતાનના પ્રમતમનમધ મંડળે ભાગ લીધો હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે કેમમકલ એક્સપોટે પ્રમોશન કાઉસ્કસલ િારા અમદાવાદ ખાતે બાયર-સેલર મીટ યોજી હતી. આ મીટમાં ભાગ લેવા પાફકથતાન ડેમલગેશન આવ્યુ હતુ. આ મીટમાં ભાગ લઈ ડેમલગેશન તેમના મૂળ કાયષિમ મુજબ સુરત જવા રવાના થયુ હતું.


19

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 19th January 2013

કાશ્મીર અને કચ્છનું સીરક્રિકઃ એક સરખો પાકકસ્તાની ખેલ? તસિીરે ગુજરાત વિષ્ણુ પંડ્યા આતંકી ઘૂસણખોરી અને અંકુશ રેખાનો ભંગ કરીને પાકકસ્તાને ભલે ગોળીબાર કાશ્મીરમાં કયાા હોય, તેનો સંબંધ ગુજરાતની સાથે પણ છે અને એક મહત્ત્વનો મુદ્દો કાશ્મીરગુજરાતમાં એકસરખો છે. તે એ છે કે પાકકસ્તાન પોતાની લોહહયાળ શતરંજમાં કેટલીક બાબતોનું ‘આંતરરાષ્ટ્રીયકરણ’ કરવા માગે છે. કાશ્મીરની સરહદે જે ઘટનાઓ બની તે ‘થઈ જ નથી’ એમ કહીને પાકકસ્તાને જણાવ્યું કે સરહદ પરની િવૃહિ હવશે આંતરરાષ્ટ્રીય હનરીક્ષકની હનયુહિ કરવી જોઈએ.

‘કારો ડુંગર’ (બ્લેક હીલ ઓફ કચ્છ) આવે. ત્યાંથી આગળ પાકકસ્તાન સુધી હવસ્તરેલું સફેદ રણ! આ સરહદે આપણા પહેરેગીરો મુશ્કેલીમાં યે છાવણી નાખીને સુરક્ષા કરે. હસંધ પહોંચવાના ઘણા રસ્તામાના કેટલાક અહીંથી પસાર થાય પણ અજાણ્યાનું કામ નહીં, તે ફસાઈ જ જાય. સરહદી ગામડામાં ‘ઊંટ સવારી’ ચાલે, જાણકારો એક દેશથી બીજા દેશમાં ઊંટ પર જાય ને સવારે પાછા આવી જાય. અહીંનાં ગામડાંઓમાં આવા લગ્નની જાન પણ કેટલીયે થતી આવી છે. બાડદી હિજ અને ધમાશાળા - બે લશ્કરી થાણા સુધીના સત્યાગ્રહમાં ફનાાન્ડડઝની

અટલ હબહારી વાજપેયી હજુ પહોંચ્યા ના હોય, જનમેદની રાહ જોતી હોય ત્યારે જગન્નાથરાવને બોલવા માટે ઊભા કરી દેવાતા! ‘મૈં ‘અટલજી’ તો નહીં હૂં લેકકન ‘શટલજી’ જરૂર હૂં, કહીને તેમનું વિવ્ય શરૂ થાય. લોકો ખુશ થાય, હસે, ભાવાવેગમાં આવે, રાષ્ટ્રીય સમસ્યાઓને સમજવાનો મોકો મળે. ભૂજ જેલમાં તેમણે ગોવા સત્યાગ્રહનું સ્મરણ કરીને ‘કારાવાસમાં જ ગીતા અને ગીતાનું ભાષ્ય કેમ થાય છે’ તેનો િસંગ કહ્યો હતો! આ જેલની હદવાલ પર તે હદવસના સત્યાગ્રહીઓએ લખ્યું હતુંઃ ‘શહીદ દમયંતીકો િણામ!’ વાત સાચી હતી. કાશ્મીર મોરચે હાલ શહીદ થયેલા હેમરાજની જેમ, કચ્છ મોરચે સત્યાગ્રહીઓની હચંતા કરતાં મૃત્યુ પામનારી દમયંતી પણ શહીદ જ હતી!

૧૮ િાર મંત્રણા પછી શું? છાડબેટ માટે સત્યાગ્રહ તો થયો પણ છાડબેટ તો ગયું જ! પાકકસ્તાને તેને ‘આંતરરાષ્ટ્રીય મુદ્દો’ બનાવીને પડાવી લીધું, હવે તેને એ જ યુહિથી સીરહિક પણ જોઈએ છે. એટલે આ મુદ્દો ચૂંટણી સમયે કે તે પહેલાં યા પછી જાગતો રહે તેમાં ખોટું શું છે? ચૂંટણી િચારમાં અમહમદ પટેલે એવું કહ્યું કે કોઈ મંત્રણાઓ થઈ નથી. ખરેખર તો ૧૯૮૪થી અત્યાર સુધીમાં ૧૮ વાર મંત્રણાઓ થઈ છે! વચ્ચે એવો અહેવાલ આવ્યો કે પાકકસ્તાન સીયાચીનમાં તેની ઇચ્છા મુજબની સમજૂતી થાય તો સીરહિકનો મુદ્દો છોડી દેવા તૈયાર હતું! સીરહિકની એક તરફ ‘ગ્રીન લાઇન’ છે, બીજી તરફ ‘રેડ લાઇન’ છે, વચ્ચેથી તેનું સીમાંકન થાય અને સીરહિક પાકકસ્તાનને મળે તેવો ખેલ છે છાડબેટ પછી સીરહિકને માટે પાકકસ્તાન ઇચ્છે છે કે તેને આંતરરાષ્ટ્રીય સહમહતમાં લઈ જવામાં આવે. એટલે તો તે મંત્રણાઓમાં એક યા બીજાં બહાનાં ધરીને આ િશ્નને આગળ ઠેલી રહ્યું છે. વાઇિડટ ગુજરાત, કચ્છ રણોત્સવ અને પતંગોત્સવની વચ્ચે આ એક ગંભીર સરહદી મુદ્દો છે, ગુજરાત જ્યારે કાશ્મીરની સરહદ પરના બનાવો જોઈ રહ્યું છે ત્યારે તેને સીરહિકનું સ્મરણ થયા હવના રહેતું નથી.

એક સરખી ચાલાકી બરાબર આજ વાત તેણે સીરહિક હવશેય કરી છે! મુખ્ય િધાન નરેડદ્ર મોદીએ ચૂંટણી ટાણે આ મુદ્દો ઊઠાવ્યો કે સીરહિક પાકકસ્તાનને સોંપી દેવાની તૈયારી ચાલે છે ત્યારે હદલ્હીની આંખો લાલઘૂમ થઈ ગઈ અને જેણે ક્યારેય સીરહિક જોયું નથી તેવા મનીષ હતવારી જેવા િધાનો કહેવા લાગ્યા કે મોદી સુરક્ષા િશ્ને છેડછાડ કરી રહ્યા છે! ચૂંટણી સમયે જ આ મુદ્દો શા માટે ઊઠાવ્યો? તેનો ચોખ્ખો જવાબ એ હતો કે હડસેમ્બરમાં પાકકસ્તાની હવદેશ િધાન ભારત આવી રહ્યા હતા અને ભારત સરકારના િધાનો સાથે જે મસલત થવાની હતી તેમાં સીરહિકનો મુદ્દો પણ હતો તેની પહેલાં ‘અમનકી આશા’ના નામે એક અંગ્રેજી અખબારે જલસો કયોા તેમાં પણ આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો. ખરેખર તો સીરહિકના મુદ્દે કોઈ મંત્રણાની જ જરૂર નહોતી અને નથી. ૧૯૮૫માં જ્યારે ગુજરાત હબરાદરી દ્વારા ગહઠત ‘કચ્છ-પાકકસ્તાન સરહદ અભ્યાસ સહમહત’ના સંયોજક તરીકે કચ્છનો - સરહદો સુધીનો - િવાસ ખેડ્યો ત્યારે ભૂજમાં મહારાજકુમાર હહંમતહસંહજીએ તમામ દસ્તાવેજો સાથે મને કહ્યું કે આ િશ્ન તો છેક ૧૯૧૪માં ઉકેલાઈ ગયો છે. કચ્છ રાજ્ય હસંધ િદેશ વચ્ચેની તમામ સમજૂહત તત્કાલીન સરકારી ચોપડે પડેલી છે. સરકારે કહી દેવું જોઈએ કે સીરહિક અમારું છે, તેના હવશે કોઈ હવવાદ છે જ નહીં. ૯૦ કકલોમીટરનું સીરહિક કચ્છની દહરયાઈ સરહદે એક અજબગજબની ભૂગોળ ધરાવે છે. દહરયાનાં પાણી આવે ત્યારે ત્યાં કશું ના હોય, પછી કાદહવયો િદેશ બની જાય! અહીં એક ‘હરામી નાળું’ છે ત્યાંથી પાકકસ્તાની ઘૂસપૈઠ થતી રહે છે. આ જમીનની ભૂતળમાં પેિોહલયમ અને ગેસ છે અને લશ્કરી વ્યૂહરચનાની દૃહિએ મહત્ત્વની જગ્યા છે.

‘છાડબેટ’ની જેમ... પાકકસ્તાનની તેના પર પહેલેથી નજર છે. ૧૯૬૫માં તેને મુદ્દો બનાવ્યો હતો. તે યુદ્ધ પછી આંતરરાષ્ટ્રીય હિબ્યુનલ થઈ અને પાકકસ્તાને તેના દાવા મુજબ કચ્છની ઘાસચારાની લીલીછમ જમીન ‘છાડબેટ’ મળી ગયો! ૧૯૬૮માં છાડબેટ પાકકસ્તાનને સોંપી દેવા સામે કચ્છમાં એક મહહના સુધી લગાતાર સત્યાગ્રહ ચાલ્યો હતો. બાડદી હિજ, ધમાશાળા, ખાવડા, રહીમકી બજાર... આ નામો જ જાણીતાં ત્યારે થયાં કેમ કે અટલ હબહારી વાજપેયી, જ્યોજા ફનાાહડઝ, રાજ નારાયણ, બેહરસ્ટર નાથપાઇ, મધુ હલમયે, ગાયત્રી દેવી, રાજમાતા હસંહધયા, એન.જી. રંગા, હેમ બરુઆ અને ગુજરાતના હવપક્ષી નેતાઓ હરીહસંહજી ગોહહલ, વસંતરાવ ગજેડદ્રગડકર, સનત મહેતા, ચીમનભાઈ શુકલ, ડો. વસંત પરીખ, મ.કુ. હહંમતહસંહજી, હબહારીિસાદ અંતાણી, જગન્નાથરાવ જોશી વગેરેને ત્યાં સત્યાગ્રહ કયાા હતા. હવપક્ષોની એકતાનો એ યાદગાર પડાવ હતો.

એક યાદગાર સત્યાગ્રહ મને સ્મરણ છે કે ‘સાધના’ના તંત્રી અને યુવા પત્રકાર તરીકે તે સત્યાગ્રહને નજરે હનહાળવા એક આખો મહહનો ત્યાં રહેવાની મને તક મળેલી. ભૂજમાં ત્યારે જૂનું રેલવે સ્ટેશન હતું, ત્યાંથી થોડેક દૂર એક ધમાશાળામાં દેશભરના સત્યાગ્રહીઓનો ઉતારો હતો. હજારોની સંખ્યામાં કેરળ-તહમળનાડુથી અસમ-બંગાળ સુધીના સત્યાગ્રહીઓ આવે. કાચાપાકા રસ્તે ભૂજથી ખાવડા પહોંચે. ખાવડા ભારતની પાકકસ્તાન સાથેની સરહદનું છેલ્લું ગામ. પીવાનું પાણી મોંઘુ મળે પણ મેસુબની હમઠાઈ અવશ્ય મળે! ખાવડાથી બી.એસ.એફ અને લશ્કરનો ચોકી પહેરો ચાલુ થઈ જતો. આગળ જતાં ‘પચ્છમનો પીર’ એવો દિાત્રેયનો

ટુકડીએ રણનો જુદો રસ્તો પકડતાં તેમનો પિો નહોતો મળતો, સુરક્ષા તંત્ર અને પોલીસની દોડધામ મચી ગયેલી. ફનાાન્ડડઝને સરહદ પરના શહીદ બનાવવા કોઈ તૈયાર નહોતું! આજે તો સ્મૃહતભ્રંશ સાથે નવી હદલ્હીમાં પથારીમાં પડેલા ફનાાન્ડડઝને આમાંનું કશું યાદ નથી પણ દસ-બાર વષા પહેલાં અમદાવાદ આવ્યા ત્યારે એ સંસ્મરણો તાજાં થયાં. કહેતા હતા કે ગુપ્તચર તંત્રે તો એવી બાતમી તૈયાર કરી હતી કે કોઈ કચ્છની યુવતીની સાથે ફનાાન્ડડઝને િેમ થઈ ગયો છે અને પરણવાના છે!

કૈસે કૈસે લોગ... ભૂજની સત્યાગ્રહી હનવાસી ધમાશાળા અને ભૂજની તોહતંગ જેલઃ આ બેની વચ્ચે કચ્છ-સત્યાગ્રહીઓની હેરાફેરી થતી રહેતી. રોજ જે ટુકડી પકડાય તેને કારાવાસમાં રખાય. ધમાશાળામાં સત્યાગ્રહીઓની ભોજનનાસ્તાની વ્યવસ્થા ભૂજની મહહલાઓના હાથમાં હતી. તેમાંની એક દમયંતી રસોઈ કરતાં મોટા િમાણમાં દાઝી ગઈ અને મૃત્યુ પામી. બીજા હદવસે કણાાટકના સત્યાગ્રહીઓને ભૂજની જેલમાં પુરવામાં આવ્યા ત્યાં જગન્નાથરાવ જોશીએ જેલવાસી બેરેકમાં અસરકારક અને હચંતનાત્મક વ્યાખ્યાન આપ્યું હતું તે સાંભળવા હું ગયો હતો. આ ફક્કડ હગરધારી જેવો, તંદુરસ્ત માણસ કાયાકતાાઓમાં ‘કણાાટક કેસરી’ તરીકે જાણીતો. લાંબો ઝભ્ભો, ધોતી, ખભે ખેસ, ગોળમટોળ તંદુરસ્ત ચહેરો, ભૂરી આંખો અને ચમકતી ટાલની આસપાસ થોડાક વાળ. તેમની હહંદી જાતભાતની લોકોકકત સાથે, હળવાશ અને ગંભીરતાથી ગુસ્સાનો મેળહમલાપ કરાવતી. તે સમયની જનસંઘની સભાઓમાં લોકહિય વિા

!

'" &0:/ %,.,:(80(5

(8 (9: <0:/ 65.265. (8 (9: (=9 7, )&

(=9

2( )&

7, 1%;

7, 80;

,(39 67 80;

7, )47

7, 39 *5 ? 39 *531 +;3: ?

7,

;9:8(30( ,<>,(3(5+ 010 (=9 +;3: ? %0,:5(4 (5+ (4)6+0( (=9 7, %5', )7852 2( 45-0 -8 ? -* *800; 4%-( &; 7, %28%5; 320; ?

",=*/,33,9 <0:/ ;)(0 45-0 80; )47 '7 (30 <0:/ (3(=90( )47)1&)5 !;990( +(=9 7, %; =78;9 (%;6 %; 80; 8+ )47 *5 +;3: ? /03+ ? #56 #;82,= (%;6 45-0 %; 82) 80; )47 *5 +;3: ? /03+ ? #56 (9: -80*( 9-6-7-2+ %14%0% %',-2632 %006 :-7, 6%*%5- -2.% %-53&- %6%- %5% :-7, 6%*%5- %/858 +;3: ? :-7, 6%*%5- 31&%6% $%2<-&%5 %2( (%5 6 %0%%1 7, )47 )7852 )47 8,(:,8 ;51() )4%57 7, '73&)5 (807 = (%;6 "80 (52( ,8(3( )4%57 7, 39 7, .%28%5; (807 = %;6 -* *800; 4%-( &; = 3** 4)5 4)5632 47,80(3 0:0,9 6- 6886* !385 (%;6 )4%57 7, 45-0 7, %; 7, 82) +;3: ? #6;8 6- #;5090( -;33 )6(8+ (%;6 "-6-7-2+ ,%11)7 %-5382 &)770% ,)&-/% 7%1)+,<% -()6 73<)85 )*7% ,377 )0 )5-( 38< %71%7% %&)6 0 .)1 /%27%38- 32%67-5 3866) %27%38- +;3: ?

'" (809 (5+

095,= (5+

)& %5', +;3: ? /03+ ? :(3= )4%57 67 80; 7, 8+867 (807 = (%;6 9-6-7-2+ :(3= (5+ "<0:>,83(5+ %;6 )4%57 67 80; +;3: ? (568(40* "<0:>,83(5+ (%;6 )4%57 7, 80; 7, 80; "*6:3(5+ (%;6 )4%57 7, %5', 7, %; 7, %; 7,

'

(%;6

%; 82) #)%56 31) ")2-') 7, 80; 8+867

8+ 035)2')

-6%

7, 8+ 7, 8+ +;3: ? 7, )47)1&)5 +;3: ?

!$ "

!6*2= 6;5:(05 (5+ 392( %; %2( 82)

58-6)

(%;6

(9:,8 ,+0:,88(5,5 (%;6 "7(05 68:;.(3 (%;6 7, 45-0 (5(4( 8;09, )')1&)5 $

"

4(03 05-6

"" & $!'

! $# ! "# #

& ! "#

!#

)()(/630+(=9 *64 <<< )()(/630+(=9 *64


20

બોબલવૂડ

19th January 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

બિલર ડવવાને (રાજીવ ખંિેલવાલ ) નોકરી ગુમાવી દીધી છે. તે એક સારી નોકરીની શોધમાં છે અને તેની સુંદર પત્ની ડસયા અવસ્થી (ટીના દેસાઈ) નોકરી કરે છે. એક લક્કી ડ્રોમાં ડસયા ફિજીના િવાસ ઇનામ

જીતે છે. ઇનામ મુજબ ડસયા અને ડવવાનને ફિિી જવાનું અને ત્યાં િાઈવ સ્ટાર ડરસોટડમાં મિતમાં રહેવાનું હોય છે. ફિજીના સૌથી આલીશાન ડરસોટડમાં બંનેને પોતાનો પાંચ મો લગ્ન ડદન ઉજવવાનું આમંત્રણ મળે છે. આ ડરસોટડમાં તેની મુલાકાત ખાન (પરેશ રાવલ) સાથે થાય છે જે આ ડરસોટડનો માડલક હોય છે. ખાન આ બંનેને પોતાની સાથે એક લાઈવ ગેમ રમવાની ઓિર કરે છે. આ ગેમમાં ડસયા અને ડવવાને પોતાના જીવન સાથે સંકળાયેલા સવાલના સાચા જવાબ આપવાના હોય છે અને દરેક જવાબ પછી એક કામ કરવાનું હોય છે. બધા સાચા જવાબ આપવા અને કામ પુરા કરવા બદલ તેમને ૨૧ કરોિનું ઇનામ મળશે. ડવવાન અને ડસયા આ ગેમ રમવાનું સ્વીકારે છે. કિલ્મ શરૂઆતમાં બંનેને સરળ લાગે છે પણ પછી આ ગેમનું જોખમ બંનેની સમજમાં આવી જાય છે. આ બંનેએ ગેમ વચ્ચેથી નહીં છોિવાનો ડનયમ સ્વીકાયોષ હોવાથી તેઓ ગેમ છોિવાનું ઇચ્છે તો પણ તેમ કરી શકતા નથી. હવે આગળ શું થાય છે તે જાણવા આ ફિલ્મ જોવી રહી.

• નિમમાતમ: સુભનિ િુલ્િા અને ભવકી રાજાણી • નિગ્િશાક: આભદમય દત્ત • લેખકઃ શીષણક આનંદ અને શાંતનું રે ભછલબર • ગીતકમરઃ અસીમ અહમદ અલબાસી, ગજેન્દ્ર વમાણ, શીષણક આનંદ અને જસપ્રીત જાઝ • ગમયકઃ નીરજ શ્રીધર, પૂજા ઠાકર, ગજેન્દ્ર વમાણ અને જસપ્રીત જાઝ • સંગીતકમરઃ સભચન ગુપ્તા અને ગજેન્દ્ર વમાણ • શૂનિંગ સ્થળઃ ફિજી

રણવીર શૌરી અને કોંકણા સેન વચ્ચેનું અંતર વધી રહ્યું છે, તેની જાણ િથમવાર મે મડહનામાં થઈ હતી. આ સમયે બંને જણાં એક જ કાયષિમમાં અલગ અલગ આવતાં હતાં. ત્યારે જ ચચાષ હતી કે કોંકણા અને ર ણ વી ર જુ દા થઈ

ગયા છે. હવે તેઓ છૂટાછેિા માટે અરજી કરવાનું ડવચારી રહ્યા હોવાનું સાડબત થઈ રહ્યું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ગત મે મડહનામાં ફિલ્મ ક્સ્િડનંગ વખતે રણવીર અને કોંકણા

હતી કે તેઓ એકબીજા સાથે જોિાયેલા નથી કે જ્યાં પણ જાય ત્યાં સાથે જ જાય. કોંકણાએ પોતાના ડનકટના ડમત્રોને કહ્યું હતું કે તે છૂટાછેિાની અરજી કરવા ઇચ્છે છે. તે રણવીર સાથે સમાધાન

રણવીર-િોંિણા છૂટાછેડાના માગગે? અલગ અલગ આવ્યા હતા અને ડથયેટરમાં જુદા બેઠા હતાં. કોંકણા આ મુદ્દે ચુપ રહી હતી, પણ રણવીરે સ્પષ્ટતા કરી

કરતાં કરતાં થાકી ગઈ છે પણ હવે તેને લાગે છે કે તેમનું દામ્પત્યજીવન લાંબુ ટકી શકે તેમ નથી. કોંકણા-રણવીરે ૨૦૧૦માં લગ્ન કયાષ હતા અને તેમને હારૂન નામનો પુત્ર પણ છે.

સોને મઢેલી ‘કિલ્મિેર’ ટ્રોિી મુંબઇના અંધેરી ખાતેના યશરાજ ફિલ્મ્સ સ્ટુડિયોમાં ૨૦ જાન્યુઆરીએ ૫૮મો ફિલ્મિેર એવોિડ સમારંભ યોજાશે. ભારતીય ફિલ્મજગતમાં સૌથી લોકડિય ગણાતા આ ફિલ્મિેર એવોિડની શરૂઆતને ૨૦૧૪માં ૬૦ વષષ પૂણષ થશે. િાયમન્િ જ્યુડબલી વષષને ગોલ્િન ટચ આપીને આયોજકોએ એવોિડ ડવજેતાને ડવશેષ ટ્રોિી આપવાનું નક્કી કયુું છે. આ વખતે ડવજેતાઓને આપવા માટેની સોને મઢેલી ટ્રોિીનું

ઐશ્વયાષ રાય બચ્ચને અનાવરણ કયુું હતું. ફિલ્મિેર મેગેડિનનું સંચાલન કરનારી કંપની વલ્િડવાઇિ મીડિયાના સીઈઓ તરુણ રાયે કહ્યું હતું કે ‘આ ટ્રોિી બે માઇલસ્ટોન માટે છે. ફિલ્મજગત ૨૦૧૩માં એનું શતકીય વષષ ઉજવી રહ્યું છે અને ફિલ્મિેર એવોિડસ ૨૦૧૪માં ૬૦ વષષ પૂણષ કરશે. આ એવોિડનો િથમ સમારંભ ૧૯૫૪માં યોજાયો હતો અને ત્યારે પાંચ એવોિડ કેટેગરી

હતી. આ વષષે ૧૦૫ ફિલ્મો અને ૩૦ કેટેગરી હશે.’

આ વખતે જગડવખ્યાત ઓસ્કાર એવોિડ માટે ભારતીય કથાનક ધરાવતી અને એંગ-લી ડદગ્દડશષત ફિલ્મ ‘લાઇિ ઓિ પાઇ’ને શ્રેષ્ઠ ડદગ્દશષન અને શ્રેષ્ઠ ફિલ્મના ૧૧ નામાંકન મળ્યા છે. જ્યારે જાણીતા ડદગ્દશષક સ્ટીવન સ્પીલબગષે બનાવેલી ફિલ્મ અને રાજકીય પોત ધરાવતી ‘લીંકન’ ફિલ્મને આ વષષે ઓસ્કર એવોિડની દોિમાં ૧૨ નામાંકન સાથે િથમ સ્થાન મળ્યું છે. ૮૫મો ઓસ્કાર એવોિડ સમારંભ આ વખતે ખૂબ જ ઉત્તેજનાપૂણષ બની રહ્યો છે, કારણે કે શ્રેષ્ઠ

ઇરિાનખાન, તબ્બુ અને આડદલ હુસેન સડહતના કલાકારો મહત્ત્વની ભૂડમકામાં છે. આ ફિલ્મને સીનેમેટોગ્રાિી, ફિલ્મ એડિડટંગ, ઓરીજીનલ સ્કોર, ઓરીજીનલ સન, િોિસશન ડિિાઇન, બેસ્ટ એિેપ્ટેિ સ્િીન-પ્લે, ડવઝ્યુલ ઇિેસટ, સાઉન્િ એડિટીંગ અને સાઉન્િ ડમક્સસંગ માટે નોડમનેશન િાપ્ત થયા છે. ઓસામા ડબન લાદેનને પાફકસ્તાનના અબોટાબાદમાં ખતમ કરવાના ઓપરેશન પર આધાડરત ફિલ્મ ‘િીરોિાકક થટટી’ને પણ શ્રેષ્ઠ ફિલ્મનું નામાંકન મળ્યું છે.

ભારતીય િથાનિને ઓસ્િાર મળશે? ફિલ્મના એવોિડ માટે નવ ફિલ્મો કતારમાં છે. ‘લાઇિ ઓિ પાઇ’માં બંગાળના ઉપસાગરમાં એક બંગાળી વાઘ સાથે ખોવાયેલા એક ભારતીય ફકશોરની કથા છે જેમાં ડદલ્હીના ફકશોર સુરજ શમાષ ઉપરાંત

ઉવવશી ધોળકિયા બની ‘બબગ બોસ’ ડરયાલીટી શો- ‘ડબગ બોસ-૬’માં ગુજરાતી મૂળની ટી.વી. અડભનેત્રી ઉવષશી ધોળફકયા ડવજેતા બની છે. આ અંગે તેણે જણાવ્યું હતું કે તેને આ શોમાં મજબુત હડરિાઇના કારણે જીતવાની આશા નહોતી. આ શો જીતનારી ‘કોમોડલકા’ના પાત્રથી જાણીતી બનેલી ઉવષશી ત્રીજી ટી.વી. અડભનેત્રી બની છે. બે સંતાનોની માતા ૩૩ વષટીય ઉવષશીને ત્રણ મડહના સુધી ચાલેલા ડરયાડલટી શોના અંતે ૧૨ જાન્યુઆરીએ ઉવષશી ડવજેતા જાહેર કરાઇ હતી. આ શોમાં ઇમામ ડસદ્દીકી અને અડભનેત્રી િેલ્નાિ ઇરાનીની

જીતવાની શસયતા િબળ હતી. ઉવષશીએ જણાવ્યું હતું કે, ‘મને લાગતું હતું કે ઇમામ જ શો જીતી જશે. હું જીતીશ એવી મને આશા જ નહોતી. િેલ્નાિને શોમાંથી દૂર કરાઇ ત્યારે ઘણું આશ્ચયષ થયું હતું.’ શો દરડમયાન દરેક સ્પધષક સાથે સતત િઘિો કરતાં જોવા મળેલો ઇમામ

છેલ્લા બે સ્પધષકમાં સ્થાન પામ્યો હતો. સલામાન ખાનના હસ્તે ઉવષશીને રૂ. ૫૦ લાખનું રોકિ ઇનામ અને ટ્રોિી એનાયત થયા હતા. શોમાં શરૂઆતથી અંત સુધી ઉવશટી તદ્દન સ્પષ્ટ રહી હતી. તેણે જણાવ્યું હતું કે ‘હું જેવી છું તેવી જ શોમાં રહી છું.

ભગવદ ગીતા વાંચે છે વીણા મબલિ! પાફકસ્તાની મૂળની મોિેિ-અભિનેત્રી વીણા મભિક હંમેશા ચચાણમાં રહેવા માટે નવા-નવા ગતકિાં કરતી રહે છે. હવે તે ફિલ્મના સેટ ઉપર િગવદ ગીતા વાંચતી જોવા મળે છે. તાતેજરમાં તે પોતાની ફિલ્મ ‘ધ ભસટી ધેટ નેવર સ્િીપ્સ’ના શૂભટંગ દરભમયાન િગવદ ગીતા વાંચતી જોવા મળી હતી. આ અંગે તેણે કહ્યું કે, ‘િગવદ ગીતાના વાંચનથી મને ખૂબ જ શાંભતનો અનુિવ થાય છે. તે મને એક આધ્યાત્મમક માગણ બતાવે છે કે જે એક માણસ તરીકે આપણને ખૂબ મુશ્કેિ િાગે છે, પરંતુ તે જ આપણાં જીવનનું િક્ષ્ય નક્કી કરે છે. મને િાગે છે કે કોઈ બીજો ધમણ અપનાવવા માટે કોઈ પણ પ્રકારનું બંધન હોવું જોઇએ નહીં. હું રોજ નમાઝ અદા કરુ છું, કુરાણન વાંચુ છું, કારણ કે મને તેમાં ભવશ્વાસ છે અને િગવદ ગીતા વાંચ્યા બાદ મને એવું િાગે છે કે કોઈ પણ ધમણમાં કોઈ પણ પ્રકારનો કોઈ િેર નથી અને તમામ ધમોણ એક જ માગણ બતાવે છે.’ જોકે િોકો વીણાના ગીતા વાંચનને પત્લિભસટી સ્ટંટ ગણે છે. તેણે એમ પણ જણાવ્યું કે ભદલ્હી ગેંગ રેપ કેસ અંગે તેઓ આઘાતમાં છે અને િગવદ ગીતા દ્વારા ચીંધેિા રસ્તે ચાિી તેઓ તે પીભિતાને ન્યાય અપાવવા ઇચ્છે છે. અભિને તા આમીર ખાને જોકે, તેણે એ વાતની જાહેરાત કરી રીયાભિટી શો ‘સમયમેવ જયતે’ ફરી આવે છે દીધી છે કે તે ના બહુચભચણત માટે ટીકાનો સામનો કરવો પડ્યો ‘સત્યમેવ જયતે’ ‘સમયમેવ જયતે’નો બીજો િાગ છે , પરં તુ આ શોથી સમાજની આ વષષે ટીવી પર પ્રસાભરત થશે. કેટિીક ખરાબ વાતો બહાર િાવવામાં અને આ શોમાં ભૃણ હમયા, મેભિકિ, કૃભષ ક્ષેત્ર જેવા િોકોમાં ચેતના જગાવવામાં તેણે જોરદાર સમાજ સાથે નજીકથી જોિાયેિા અનેક ભવષયો પર ગહન ચચાણ થઇ હતી અને સમાજમાં ચાિી િૂભમકા નીિાવી છે. ગત વષષે ફિલ્મ ‘તિાશ’ બાદ આ વષષે તે રહે િી અને ક બદીઓ પર જાગૃભત પોતાની નવી ફિલ્મ ‘ધૂમ-૩’ને પૂણણ કરશે. આવી હતી.


)0 &

$0

)

* $

X 7_ J#!JZ M m 9 S M $ S M )CM m$"X )Y M )S+)M m S9M #M U M "J M!JZ : ! 7 J 7 J !S%5"NZ S ! )CM dbcd M )Y M )S+)M m S9M #M U )Z M J!M S M)M J J! M p M M m:"Z J X #J "J M!JZ Mp 8!JZ U S J S #!JZ #J"S$J )&]!JZ )CM # J* X )Z M J#M S )Y M (_ m S9M #M U )CM S df hf J $X X )Z #M ."J#S

,

0

1 "0 +

' $

$M )V J M P P&_ nM o J m)Z* *&S #M M K 3!X!JZ M #*M )m8" *X" S! $J S S J# U &(_ dbcb!JZ S k #J#Sl K 3!!JZ X&J !%M * M *&S S # X*# M &M K 3! kd 7 T )l !JZ &Xm $J J# N_ P# M !J J M Pm! J!JZ X&J !%'S K 3!!JZ $ $ )Z7 Rm # JZ :S! Jm# J S o J m)Z*S dbbi!JZ )Z " NDJ M K 3! k'P $X Z &J$Jl !JZ m&&S #S X" M !J J M Pm! J &M * M S P&_ $m "J M K 3! k ) *Jm "Jl!JZ S S ! M(J $JZ J M !J J X #X$ "X_ * X !J_ :X +' M K 3! kd 7 T )l !JZ N_ #P

m:"Z J M # U !JZ ch de J $X X * J "J M!JZ cf dg J )J S U #M J W 9Mp 8!S S ."J#S )X JGM m)Z*J S 'm$_ X #J "J M!JZ 7 J !S%&&J!JZ ) % #*M S Z S X<) $X X )Y M )Z M M m S9M #M U J&M S #Z N X J 7 J S #*S$M m S9M # J Z S P J % S ."J#S m# J P# X p N Z *X&J M S ES 7 J S S * N

'0 % $ $ ' ' " ( $/

.

&(_ dbbb M )N #m* X!S M K 3! k*S#J U#Ml S 0"J# J dbbh!JZ &S$M kK # *S#J U#Ml M m9 N M G" O!J# )N M$ 'SAM S #S' #J&$ *&S K 3! M 9Mq m)?$!JZ S J'S K 3! J !P% m - '_ m:" '_ S &M K 3! ZN m - '_ #&J ZN <M "Na S K 3! ZN J!

k 1 # S' $ *S#J U#Ml #J &J!JZ 5"NZ S S )N M$ 'SAM IZ * ZN U k*S#J U#M #M M & M #*M S S m:" '_ S S m - m'_ #&J J S & S S NZ J! k 1 # S' $ *S#J U#Ml # J"NZ S l k*S#J U#Ml J J N#J& #J& 2 T ^ J N V"J #S' #J&$ J #!JZ J Q

#M U #*S J #J N G" O!J# M ) J) & J"S$M * M S! M )J S 6"J! ^ 6"J! )N M$ 'SAM X J" S S 9 S !%M S ! S M m _ L7 m

$9-8 @ =D K 6 0 < ) =&$ K" 6 8 !< 8 M @ -K $6 "6 6 = @ 8$ 6 8 < 6 K "$ 8 %6 6 > $26%< 5B % B9 > < < @ 6 8 %< @ =&$ "6 ? 6 < $9-8 @ D= 6 7, $ 8 > ? < 7, $ 8 @ : 8 B 8 =K 8 < @K $ 6 "8 % 8 ) &= $ < K.* ; 16 6 GEFE 6B K 6 0 < "6 6B "< 8 9K/ < 6 8$ 6 8 M B9 %6 @ =D < 6 , = $6 < " "< 6 K" 6 < $9-8 @ D 6B M 8 % 8 K" 6 < 6"@ @C < > $9 , 6 < GEEF EG K 6 @ K- 8"8 #@ I A < 6 @ K J #@ 16 6 ! < "< 8 " @ 4 F HH @ @ =&$ "6 @ 6 8 < 0 < < 7'" "9B 6+ 9B % B9 > IL( 9 < 8 ) &= $ 6 B9 < ", 9 "8 < < < 6 M" 6B 6 8 " 8 %@ < 8 6 < %<#< < 3B 8#J

$

) -.

!NZ !JZ cd p 1 "N #M "Xp"S$J cj!J 78M &X/ _!JZ k J m)Z* X!#l S k # Ml S )Z"N> #M S ;SF K 3! p*S# * M ."J#S Z S K 3! J !N," m S J N8!S # J J S # &M# P# S ;SF m S J X &X ` J" "X * X Mq # m&BJ J$ S K 3! k *J Ml!JZ m&BJ

$/

'. " 0 +

J M JZ J9 $ ;SF m S9M X &X ` !4"X * X m&BJ S ) X M &J# 78M &X ` !4"X S J S S J L6 "J \ m =#!JZ m "

)N J#&J J S :"nX #S S K 3!!JZ 'J_&J"NZ * ZN K 3! S S J 9 S" J9X '_ X!JZ P $X m:" "JZ * JZ U $J $X X K 3!X S &J# m *J%M * M

# %

)

$ %

% !

&

%

!

%

#

!

&

!

!

(

(

!

!(

#

!

(

#&

(

!

%

%

'

!

#

% ! !

!

!

"

! !

! !

!

!

! '

!

$4 # $4 ! $ $4 $4 $4

(

' (

#

'

!

(

"

% !

!

(

!

'

#

'

"

'

%

%

$

Zp M "N& M Pm! J &'S S m$"J A m!$ "N& M X #X$ #'S K 3! M *J M S M &$ J kd 7 T )l # Jm# S X U K 3! NZ 'Pm [ * N 'H "NZ M

"

#

) / '! # !J T &X ` !4"X * X ;SF m - '_ X &X ` k # Ml K 3! !J T N#J )N S J" "X * X &X ` ) !J #Z !JZ m! J @ S J) )1!J &J!JZ 5"NZ * NZ ."J#S 7& 7_ K 3! J# "' X #J S $J J ! M&!S1 &X ` M )1!J &J!JZ 5"J * J "' X #J NZ + X #!JZ m "NZ * NZ

$ $#

" 3 3 3 3 3 3

!

!

'

% (

( #

'

! %

!

!

$

!

'

#

!

!

$ !

111 /*%-'%(.+)'%2/ &., &.-0%&0 /*%-'%(.+)'%2/ &.,

!

!

"

! "


ઇંગ્લેન્ડને ૧૨૭ રને હરાવતું ભારત રવવન્દ્ર જાડેજા મેન ઓફ ધ મેચ કોચી ખાતે રમાયેલી બીજી વન ડે મેચમાં ઈંગ્લેન્ડના બેટ્સમેનોએ નનરાશાજનક બેનિંગ કરતાં ઈંગ્લેન્ડ માત્ર ૩૬ ઓવરમાં ૧૫૮ રને ઓલઆઉિ થઈ જતા ભારતનો ૧૨૭ રને શાનદાર નવજય થયો હતો. ભારત તરફથી પેસ તેમજ સ્પપનનો જાદુ ચાલતા ભુવનેશ્વર કુમાર તેમજ આર અશ્વીને ત્રણ-ત્રણ નવકેિ તેમજ રનવન્દ્ર જાડેજાએ બે નવકેિ લીધી હતી. આમ ઈંગ્લેન્ડ-ભારત વનડે સીરીઝમાં ૧-૧થી બરાબરી થઈ છે. હવે તા. ૧૯ના રોજ રાંચી, તા. ૨૩ના રોજ મોહાલી અને તા. ૨૭ના રોજ ધમમશાલા ખાતે વન ડે મેચ રમાશે. બીજી વન ડેમાં િોસ જીતીને ભારતે બેનિંગ કરવાનો નનણમય કયોમ હતો. ખરાબ શરૂઆત બાદ ભારત વતી કપ્તાન મહેન્દ્ર નસંહ ધોની, રૈના અને રનવન્દ્ર જાડેજાએ લડાયક બેનિંગ કરી ૨૮૫ રનનો પકોર કયોમ હતો. ધોનીએ ૬૬ બોલમાં સાત ચોગ્ગા અને બે છગ્ગાની મદદથી ૭૨ રન અને જાડેજાએ ૩૭ બોલમાં આઠ ચોગ્ગા અને

# + _;(V a (V& -%& Y $V' Y& {A a Y%%Vf d*V %) Zf -V V' "d%n |1(_6 -V%_ Y * ` F_ Y%Vf ! }'Y 'Uf _ f Y ? d' 'V* Y F_ Y Y C % * `%Vf $V' d * ' _ !'V & &d . d {* & %V ` |1(_6 ` !_(V tsw V V l -V%_ $V' Y& Y% * {* a ` trw ' m V*Y + Y . Y {* & -V _ |1(_6 ` !Vf %_ Y * ` F_ Y%Vf r q Y -'-V %_)*Y _ |1(_6 V f Y Z%(V V *V#%Vf e % f$Y' _ { X6 & '.V _ C % {* a %V ` rw u *'%Vf zw ' Y $V Y V'Y m V*Y $V' _ % #\ +T !V*Y . Y d a '.V _ -V'Y +T _ %d V ? d'%Vf !{'{*n .i 'Y + Vf ux ' _ &d . d f$Y' ! uy #d(%Vf Y - Y " V&Vn #V !_*_{(& %Vf !V d "&dn . d 'V d }% ' .V *_ !' f `'Y ~ -V V' &_(V -e'VN {A a -d{-&_+ ? `{ &%%Vf '%V&_(Y %_ %Vf |1(_6 V -Z V Y a{* !Y '- _ d~ Y _ C % #_{ g d { n& (Y d . d $V' Y& Y%%Vf Y (d ( #d& _ _L' !\}'V _ ' V 'V&d . d !'Vf +:%Y ._% _ ? V _ +d { 6 V Y !-f Y 'V . Y |1(_6 Y Y%%Vf Y

)- #

#'

%' '

,

# +

{*0&V d%_6 ` ' .,Vn $d (_ 7(_| (_* %Vf _ _L' !\}'V d -%V*_+ .i 'V Vf > &n =&H &Zp . Zf _% _ V=&Zf . Zf a

%_ Y '_ d o#Z d*V _*Y _ |1(_6 ` $V' _ _ Y ' Y !' sqqw #V C % *V' !'V & 7&d . d +Vf +%Vn rq *'%Vf yw ' 7&V . V -V _ +Vf +%Vn * `%Vf !d V V rq *' V ?!_(%Vf -e Y * Z ' ! V'V $V' Y& #d(-n%Vf BY} A%_ *Y &d _ yy ' -V _ {.' V #Y} yx ' -V _ FY V #Y} A%_ _ !'Vf |1(_6 ` $V' -V%_ * `%Vf BY d _ $V' %Vf #Y d F_O ? d' m V=&d &V #_( ^ *I_ C % {* a %V ` rvy Y $V Y V'Y ! m Y& _ $V' -V%_ * `%Vf C % {* a Y $V Y V'Y %V ` |1(_6 d *d '_ d o _ d Y * `%Vf rvq {-/-' !\'Y 'Y {-{K %_)* V'd {*L d %d $V' d BY d #_3-%_ $V' %Vf Y k [( ' rzv -e'* Vf Z(Y rzq rvq Y * Z {-/- " V'Y /\ &V _

#

% )

% #, %

' . )

$V' V $\ !\ * n `? {A a ' R-Y -Z' Y fZ ]g Y %Vf Y #V .i Y ? V{ .dX?! (%Vf { &Zf . Zf ?G` {(&V%Vf ? V&Y &_(V -Z' Y *_ a+ !' . V _ -(d .dX?! (%Vf _ % _ V ( '*V%Vf =&V . V -Z ' Y V $\ !\ * n Z 'V Y -V Y `? {A a ' 'Y d6GV/ '_ %V{. Y ! Vf V=&Zf . Zf a -Z' Y _ .V o ` V V' _ a (V { *- !._ (Vf .dX?! (%Vf V ( 'V&V . V ` V V' _ _% V

/

* %

( * %

#

X$ X "& S Z 7'X%,a X X 'P] X !P! P] \ X -\ Y' P $X X & *['X* DS)P> ) X P] S X hj$ Yi P -X)P'$P] P)P%T] - ]T Z h*N $P] $X " P &S %P - P] Z $P&X X$ X !Z! P .%P] S 'P)S )P \ Z $X X$ P $\ Y P'P P$ ,P]#<%T] 'X ,$p %P Z X !Z! P -^ !P! P X X 'P] S )P &S &KP X i !P! P j, '& X X 'P j, ' & P \R:" X* S X #&S X $o $P3%P "P S &, X O] - T] Z h P'P 6 !Z! P & j,: 'S "X> ,\8 6 )X&S Y> S i $-X6A j,]\ S -\ Y' P $X X $X6 P,X j GS $ P)S - S \ Z \ S X o Yo j,)P% "So \ 7'X%&X j GS -\ S P S \ S X & XR7 $ P)S X j GS P "X P& U P] $P] &P S X \ P S ,P X ' %\ - \

(

{* a Y!' V %( V ? V _ -'"'V ._% d Y%%Vf -%V*_+ 'V&d _ $V' C*V'{%&V C$V*+V)Y C +n ' V' '"V !' !-f Y V'd {*LV})=&d _ Y%%Vf rz *,j& !Y #d(' .-V Y( _ ! ? V %<&Zf _ #_3-%_ V{-' %+_ V ._{'- -e._( _ ! !V _ V#d Y X?! ' 8 Z' '._%V d{!f V C{ #f %Vf Y #.V' =&d _ _ Y%%Vf !Z 'V % &Zf _ !Y #d(' }

'Y _ #Y~ '" %d.:% '"V V .-V Y( -{. !Vf ( _ V Y Y rw -9& Y Y%%Vf !-f Y 'V _ !Vf _& _(V Y &V *,l FY(f V V C*V'{%&V `? Y%%Vf .d V !-f Y V'd B _& %( #f Z _ `? Y%%Vf Y ! V %\ *V _ d ?!M V 'Y Y

'

# # ) % (

# % n0'X6 S S$ P X'P S X &P \ $P] X 'P] X !P! P 'X"S S&,P%P] 4%P&X X$ X W" #P=%P] \ &P] &] T X P] P$ "&P"& "\'S * P] '\ \ -,S lP - P #P& n0'X6 S B $ ) Y $P Y &P \ )X'S "IX X* S S$ T] -\ Y' R: j&%' X'X, &\ P - T] ,)P&X X$ X P> P$P] " & ,X6 j) X$ ,X6 j) j?; ,X6 j) 2%T, ,W X)S V' dc )&P S S&,P - S X$P] j j ' P S%P)P S )P S S&,P - S $P] S n0'X6 P X'P S X !P! P 'X"S X X 'P W" #P=%P - P Zj) S &, X j'> & V Z \ BXQ ,$P] S P P =%P S O] - T] Z X$ X h P'Pi X h!Z! Pi W" #P=%P X 'X '] $P] S&,\ \ Z X$ P "X *9 \ -\ Y' P > P! X -\ P ,$o%P &] T S

._6-Y Ad Y&_ %_ W"X/-f Vf "'Y * \4&Zf _ {Q {D V V !\*n "V? #d(' ._ 'Y {*{(&:-_ Z(V-d &dn _ a W h {%+ -V%_ Sf d [g #d;&d . d {*{(&:-_ V=&Zf . Zf a -%V Y #Y V 'V _ Sf _ %V'd -V Y {%B .,n( { 8- W h {%+ -V%_ d [g #d;&V . V %V'V * Y(d % _ !_(Y -(V. _ V' _ d [g #d;&V . V * Y(d %V'V !' ' $d &dn . d a %_ -V Zf #(Y+Zf d -} +_ -} Y #Y Vf V' _ % _ d g[ #d(*V Y "' !Y. Y Ad{ &_ sqqq%Vf $V' -V%_ Y V !Z' * `%Vf h V) C +n %V ` %_ rv .}' d(' Y "' 'Y . Y %_ W"X/-f Vf #V {*{(&:_ { 8!' %{. V d 2&V'_ !\}'V # \ -V'V "d%n%Vf Ad{ &_ !' ~* _ _ ' f _ '%Y 'Pd C{ #f %\ V&d . d .d*V Y _ _ _ '%V *V%Vf =&d .d d 5%{*LV#_* V&d .d '.V _ _ ? V _ !VW ? V {A a #dn ` !\}'V _ '%V *V Y T' !Y-Y#Y -V {D V . Y !\}'V V -%V*_+ Y -V%_ Y V%Y ?` F_ Y $V' V 6& #_3-%_ d %V ` Y Y%%Vf Y B _& C +n '*V V #V %Vf %( #f Z V%'V %' '._+_ { X> _ V V Y . V(!JY

#$

*d{ dR _ !V . Y &V #_( _ {(? `' ^ a -V* _ Y!\*n +T &Vn #V % #\ $V Y V'Y ! ` |1(_6 V d{ f ? d' d !V&d V0&d . d {(? `' ^ a vq #d(%Vf 2&V'_ #_(_ wq #d(%Vf su%Y Y - Y " V'Y . Y #_(_ $V' Y& ' Y !' - BY~ * ` Y - Y !\'Y 'Y . Y { % *'d%Vf Aa W -*_ ' -{% ! `(_ A% #_{ g Y |1(_6 V ? d' _ tsv -Z Y !.m V &d . d |1(_6 ` { % rq *'%Vf yz ' " V'Y Y V. V

# # " &

#

બે છગ્ગાની મદદથી ૬૧ રન બનાવ્યા જ્યારે રૈનાએ ૫૫ રન અને યુવરાજે આક્રમક ૩૨ રન ફિકાયામ હતા. ભારતે ખડકેલા ૨૮૬ રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતા ઈંગ્લેન્ડની શરૂઆત આઘાતજનક રહી હતી. ઇનીંગ્સના પ્રારંભે જ ચાર રને બેલની પ્રથમ નવકેિ પડી હતી. તે પછી કૂક ૧૭ રને, નપિરસન ૪૨ રને અને મોગમન શૂન્યમાં આઉિ થઈ જતા ઇંગ્લેન્ડના પતનની શરૂઆત થઇ હતી. ૩૪મી ઓવરમાં આર અશ્વીન ત્રાિક્યો હતો અને સળંગ બે બોલમાં ટ્રેડવેલ અને ફીનને નશકાર બનાવ્યા હતાં. એક તબક્કે ઈંગ્લેન્ડને જીતવા માિે ૧૫ ઓવરમાં ૧૪૬ રનની જરૂર હતી. રનવન્દ્ર જાડેજાએ એક જ ઓવરના બીજા બોલે રૂિને ૩૬ રને નિન બોલ્ડ અને પાંચમા બોલે વોક્સને શૂન્ય રને લેગબીફોર આઉિ કયામ હતા. જાડેજાએ આક્રમક બોનલંગ કરી ભારતની જીતની આશા ઉજ્જવળ બનાવી હતી. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે રાજકોિમાં રમાયેલી પ્રથમ વન ડે ઈંગ્લેન્ડે નવ રનથી જીતી હતી.

+ #, (

!'

! % &

_ Z -V &Zf . Zf _ '{**V'_ _% Zf { &Zf . Zf _% V #_ !ZB %Zf# %Vf _ -Z ' Y !VW ? V -V%_ rzwq Y { -_:#'%Vf `? {A a %Vf E_ # dn ? `{ &% V _ ! V!n &Zp . Zf _ +V V' W"; ' . V _ _% _ rzwz V *_ : #'%Vf {#( (d'Y Y ?G` {(& Y% -V%_ !d V Y sw%Y V _;(Y `? '%Y . Y _ `? ! E_#dn V _ '%V . Y -Z ' Y sy xq Y -'_ 'V+ Y rswt '

Y%V V %d.:% -V%Y #_3-%_ &Z# V +"Y _ Y%%Vf Y ! V %\ V&V _ !VW ? V Y * ` V 3*_6 Ysq Y% !V ) Y }._' 'V+_ {%-#V. `? V * `%Vf -Z V Y ! _ & V*@ '._+_ {%-#V. ( . a7 %d.:% .W" .' (Y V{-' %+_ - +"Y &Z ZV %d.:% '"V -'"'V ._% %' Z( Z b V .-V Y( %( 8 Z' '._%V .b{'- -e._( "c ( #V( eW" %'

% &, /

\ Z

# V=&V . V _%Vf zz d ? d' .V ? 'Pd . d _% _ V'W j%Vf * Y - Y " V'*V !'Vf us {* a ! !Y . Y _% _ sw a ! 7&V . V rzwx wy V ?G`{(&V C*V-%Vf _% _ +V V' C +n &Zp . Zf _ _% _ #_ Y - Y m V**V !'Vf {E-#_ `? Y #f _ { f1-%Vf t t {* a _ ' *Y . Y V' ` ? Y F_ Y%Vf _% _ twx ' m V**V !'Vf r! {* a .Vf-( 'Y . Y


વાઇબ્રડટ ગુજરાત બવશેષ

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 19th January 2013

યુકે-ઇન્ડડયા બિઝનેસ કાઉન્ડસલનાં વડાએ ગુજરાતીમાં િોલીને લોકોને સરપ્રાઇઝ આપ્યું

મહાનુભાવોએ શું કહ્યું? • એડવાન્સ ટેકનોલોજી અને નાણાકીય સિમતામાં જાપાન ભાગીદારી કરવાની િમતા ધરાવે છે. ગુજરાતનો ચવકાસ અન્ય િદેશોની આંખ ખોલનારો િોવાનું જણાવી તેમણે કહ્યું કે, મજબૂત આંતરમાળખાકકય સુચવધાને કારણે ગુજરાત સીધા ચવદેશી મૂડીરોકાણ માટે સૌથી યોગ્ય રાજ્ય છે. ૧૦ વષણ પિેલાં ગુજરાતમાં ૬ જાપાની કંપનીઓ િતી, જે આજે વધીને ૬૦ થઈ છે. - તકેશી યાગી, જાપાનના ભારત ખાતેના રાજદૂત • ગુજરાતીઓ સારા ઉદ્યોગ સાિચસકો િોવાથી ગુજરાત રોકાણકારોને આકષષે છે. કેનડે ાના રાજકારણમાં ગુજરાતીઓનું સારું િદાન છે. કેનડે ામાં અઢળક ગુજરાતીઓ વસ્યા છે. કેનડે ા જી-૭ દેશોમાં અગ્રણી બન્યું છે. આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારમાં ભારતની િાવીરૂપ ભૂચમકા અદા કરવાની છે ત્યારે સારો-ઉંિો ચવકાસદર ધરાવતાં ગુજરાતની અગત્યતા વધી જાય છે. વેપારની યાત્રામાં ગુજરાતની ભાગીદારી નવા પચરણામો લાવશે.’ - પેટ્રીક બ્રાઉન, કેનડે ાના સાંસદ • ગુજરાત એક એવું રાજ્ય છે જ્યાં કોઈ પણ િોજેક્ટને સરકારની લીલીઝંડી મળે અને િોજેક્ટ સાકાર-િારંભ થાય છે. ગુજરાતનો બે આંકડાનો ચવકાસદર આંતરમાળખાકીય સુચવધા, ઉજાણ, પોટટ ડેવલપમેન્ટ સચિતના િેત્રોનો સુગઠીત ચવકાસ ઉપરાંત ગુજરાતીઓની ઉદ્યોગ સાિચસકતાને આભારી ગણાવી કહ્યું કે, આ સચમટથી ભારત-અમેચરકાના સંબધ ં ોને િેરક બળ મળશે. - રોન સોમસા, યુએસ ઈન્ડડયા બીઝનેસ કાઉન્ડસલના પ્રમુખ • ગુજરાત કી ચમટ્ટી મેં, નમક મેં પતા નિીં, કૈસા જાદુ િૈ, ઓર ઈસ જાદુ કે જચરયે ગુજરાતી લોગોમેં એન્ટરચિન્યોરશીપ કે ગુન િૈ ઔર ગુજરાતી ચબઝનેસ ફેલ્યોર સે ડરતા નિીં િૈ. અત્યારે ભલે િાઈના મોડેલની િિાણ િોય પરંતુ એ સમય દૂર નથી જ્યારે ગુજરાત મોડેલનું સપનું સાકાર થશે. ગુજરાતમાં વેપારની સાથે લાગણીના સંબધ ં ોથી સ્પધાણત્મક સ્પીરીટ જાગે છે અને તેનાથી ગુજરાતની ચવકાસકૂિ આગળ વધે છે. કોઈ પણ વ્યચિના નામની પાછળ 'ભાઈ’ કે 'બિેન’ લગાવીને આત્મીયતાના સંબધ ં ો બાંધવાની ગુજરાતીઓની પરંપરાથી િેતતા રિેવું એવી િળવી ટકોર પણ કરી િતી.’ - આનંદ મનહન્દ્રા, મહિડદ્રા એડડ મહિડદ્રા ગ્રૂપના વડા • જનરલ મોટસણ ૧૯૯૬માં રૂ. ૭પ૦ કરોડના રોકાણ સાથે ગુજરાતમાં આવી િતી ત્યારે વડોદરાથી અમદાવાદ આવતાં ૪ કલાક લાગતાં િતા અને આજે આ અંતર ૩૦ ચમચનટમાં કપાઈ જાય છે. અચવરત વીજ પૂરવઠો અને શ્રચમકોની િડતાળોથી મુિ ગુજરાત રોકાણ માટે શ્રેિ છે. ગુજરાત ઓટો અને ઓટો કમ્પોનન્ટનું િબ બનવા જઈ રહ્યું છે.’ - લોવેલ પેડોક, જનરલ મોટસસના મેનહે જંગ ડાયરેક્ટર • ગુજરાતમાં આંતરરાષ્ટ્રીય કિાની આંતરમાળખાકીય સુચવધા, વીજ ઉત્પાદનમાં સરપ્લસ સ્ટેટ અને સ્કીલ મેનપાવરના િેત્રે ગુજરાતનો ચવકાસ અન્ય દેશોને મૂડીરોકાણ માટે આકષષે છે. ગુજરાતે એવું સ્થાન િાપ્ત કયુું છે કે, દરેક જાપાની કંપનીઓ ગુજરાતમાં રોકાણ કરવા આતુર છે. જાપાનીઝ કંપનીઓ અને ગુજરાત સરકાર વચ્ચેનો સંપકક સેતુ સ્થાપવા જેટરોએ અમદાવાદમાં ગુરૂવારે કાયાણલય ખોલ્યું છે. - હીદે હીરો યોકુ, જાપાન એક્સ્ટનસલ ટ્રેડ ઓગગે.ના પ્રેહસડેડટ • જાપાન અને ગુજરાત વચ્ચે ઔદ્યોચગક ચવકાસ માટે પોલીસી ડાયલોગ સ્થાપવાનો સમય છે. ગુજરાતમાં જાપાનના ૭ િોજેક્ટ િાલી રહ્યા છે. ડીએમઆઈસી િોજેક્ટમાં જાપાનની કંપનીઓ ૪.પ અબજ ડોલરનું રોકાણ કરશે.’ - નોિીહુકો સાસાકી, જાપાનના હવદેશી બાબતોના પ્રહતહનહિ • િત્યેક વાઈબ્રન્ટ સચમટ નવી ચિચતજો ખોલી આપે છે. ગુજરાતના ચવકાસ માટે મુખ્ય િધાન નરેન્દ્ર મોદીનું કમણઠ માગણદશણન કારણભૂત છે. તેમણે કહ્યું કે, મુખ્ય િધાન ચવકાસના િોજેક્ટ માટે િોજેક્ટ ડાયરેક્ટર તરીકે પૂરી ચનિાથી કાયણ કરે છે-માઈક્રો પ્લાચનંગ કરે છે. - કે. વેંકટરામન, લાસસન એડડ ટુબ્રોના સીઇઓ અને એમડી • ગુજરાતના ચવકાસમાં એિડીએફસી બેંક સિભાગીદાર છે અને આગામી બે વષણમાં ગુજરાતમાં આઠ કક.મી.ના અંતરે બેંકની સુચવધા મળે તે માટે ૨પ૦ બ્રાંિ ખોલવામાં આવશે. અભૂતપૂવણ કૃચષ ચવકાસ ગુજરાતને મૂડીરોકાણ માટે આદશણ બનાવે છે. - આનદત્ય પુરી, એચડીએફસી બેંકના મેનહે જંગ ડાયરેક્ટર

ગાંધીનગર પાસે નનમાાણ પામેલી નગફ્ટ નસટીમાં ૨૮ માળના ગુજરાતના સૌથી ઊંચા નગફ્ટ-વન ટાવરનું ૧૦ જાન્યુઆરીએ મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઉદ્ઘાટન કયુું હતું. નગફટવન ટાવર આઠ લાખ ચોરસ ફૂટ નિલ્ટ-અપ એનરયામાં સાકાર થયો છે.

• થાઇલેન્ડ અને અમદાવાદ વચ્ચે સીધી િવાઇ મુસાફરી સેવા માટે આગામી તારીખ પિેલી એચિલથી ચવમાની સેવાઓ શરૂ કરવામાં આવશે તેવી થાઇલેન્ડના ભારત ખાતેના એમ્બેસડે ર પીઝન મેનાવાપટે જાિેરાત કરી િતી. સમાપન સમારોિમાં તેમણે જણાવ્યુ િતુ કે, છેલ્લા સાત વખત મચિનામાં ત્રણ ગુજરાતમાં આવ્યો છુ.ં તેમાં મારો ગુજરાત િત્યેનો ચવશ્વાસ વધી ગયો છે. થાઇ એરલાઇન્સ દ્વારા અમદાવાદ સાથે સીધુ જોડાણ કરતી ચવમાની સેવા શરૂ કરવા ચનણણય લેવાયો છે.

ગાં ધી ન ગ રઃ ‘ગુજરાતના લાડલા મુખ્ય પ્રધાન નરેડદ્ર મોદી...’ વિવટશ મવિલાએ ગુજરાતીમાં કરેલા આ સંબોધનથી ૧૧ જાડયુઆરીએ મિાત્મા મંવદરમાં ઉપન્થથત સેંકડો લોકો આશ્ચયશચકકત થઈ ગયા િતા. િાઇિડટ ગુજરાતમાં ભાગ લેિા આિેલા યુકે-ઇન્ડડયા વબઝનેસ કાઉન્ડસલનાં પ્રમુખ પેવિવસયા િેવિટે ગુજરાતીમાં ભાષણ કરીને સરપ્રાઇઝ આપ્યું િતું. તેઓ ઇંન્લલશ િોિા છતાં સરસ ગુજરાતી બોલીને લોકોનાં મન મોિી લીધાં. તેમણે ઇંન્લલશ લઢણિાળી ગુજરાતી બોલતાં

8+5*

+3.+/)*#.

'+%'45'3

+5+;'/4*+1

*'((+'-&

-06)*

ગાંધીનગરઃ લલોબલ િેડ શોમાં પ્રદશશનમાં મૂકાયેલી મેઇડ ઇન ગુજરાત (ઇન્ડડયા)ની વિધાઉટ ડોરની થપોટટસ્ ઇકોફ્રેડડલી કાર બે-ત્રણ મવિના પછી બજારમાં મૂકાય તેિી શક્યતા છે. આ પ્રદૂષણરવિત ઇલેન્ક્િક કાર બેટરીના આધારે ૨૦૦ કક.મી. સુધી ચાલે છે. કારનું ઉત્પાદન કરનારા એનઆરઆઇ શશી વ્યાસે કકંમત જણાિિાનો ઇડકાર કરીને આ કારની કકંમત મુખ્ય પ્રધાન નરેડદ્ર મોદી દ્વારા નક્કી કરિામાં આિશે તેમ જણાવ્યું િતુ.ં આ ઉપરાંત તેમણે

કંપનીનું નામ પણ જણાવ્યું ન િતુ.ં ગુજરાત સરકાર સાથે એમ.ઓ.યુ. થિાની આશા તેમણે વ્યક્ત કરી છે. અિેિાલ અનુસાર, આ કારમાં િાઇડ્રોવલક ડોર વસથટમ છે. એક િખત બેટરી ચાજશ થયા બાદ ૨૦૦ કક.મી. સુધી કાર દોડે છે. એકથિા કીટ રાખિામાં આિે તો બીજા ૧૦૦ કક.મી. સુધી દોડે છે. ૧૪૦ કક.મી.ની થપીડ ધરાિતી આ કાર ૬૦થી ૮૦ની થપીડે ઉપડે છે. વગયર અને એન્ડજન વિનાની કારમાં મેઇડટેનડસ ઝીરો છે.

• વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ૨૦૧૩ના ભાગરૂપે મુખ્ય િધાન નરેન્દ્ર મોદી રચિત બે કૃચતઓ સચિત લબ્ધિચતચિત ગુજરાતી કચવઓની આઠ જેટલી રિનાઓને આવરી લેતા ‘નાિે ગુજરાત’ આલ્બમની સીડીનું ચવમોિન કરાયું િતું.

888 #-0*#6, %0. .#+- 456&:

-#4)08

/5'3/#5+0/#-

+1-0.#

/&'(+/+5' '#7' 50 '.#+/ 1064' !+4# /)-+4* '45 3+5+4* #441035 #563#-+4#5+0/ 56&'/5 !+4# /)-+4* '45 "03, '3.+5 95'/4+0/ *#/)' 0( .1-0:'3 Get £20 off with /53'13'/'63 /7'4503 !+4# /)-+4* '45 this advert

કહ્યું િતું કે ગુજરાત રાજ્યના લાડલા મુખ્ય પ્રધાન નરેડદ્ર મોદી, નમથકાર... મને ખૂબખૂબ આનંદ છે કે હું તમારી સામે િાજર છું, હું ઘણા ગુજરાતીઓને જાણું છું, ગુજરાતમાં બહુ મજા આિે છે. તેમણે કહ્યું િતું કે બી-ટુ-જી એટલે વિટન-ટુ-ગુજરાત અને જી-ટુ-બી એટલે ગુજરાત ટુ વિટન સંબંધો િધે એ ઇચ્છનીય છે.

મેઇડ ઇન ગુજરાત સ્પોર્સસ કાર

0 '/30- 03 '/26+3' #$065 :063 /'#3'45 %'/53' %#-- 063 5'#. 0/ 0/&0/

23

#-%6-#5' (#45'3 5*#/ # %#-%6-#503 8+5* 41''& #/& #%%63#%: 3'#5'3 %0/%'/53#5+0/ #/& 0$4'37#5+0/ 4,+--4 /%3'#4' .'.03: 108'3 #/& 3'%#-Improve '-14 &'7'-01 #/#-:5+%#- 4,+--4 overall

3 million students worldwide In more than 21 countries

results in 11+

#-0*#6, %0.


24

સદાબહાર સ્વાસ્થ્ય

19th January 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

નવટાનમન એ, બી અને સી પણ એમાં સારીએવી માત્રામાં છે. ૧૦૦ ગ્રામ અંજીરમાં આશરે ૩૦૦ કેલરી હોય છે. અંજીરથી િામાં ફાયદો થાય? સ્કિન: શરીરમાં કાળાશ હોય કે વણષ વધુ પડતો

નબળું અને સોટી જેવું પાતળું શરીર ધરાવતાં બાળકોને તાકાતવાળાં અને હૃિપુિ બનાવવા માટે આ સૂકો મેવો ખૂબ િાયદાકારક છે. અનેક પ્રકારની સમથયામાં અકસીર મનાતાં અંજીર િળ અને ડ્રાયફ્રૂટ બન્ને થવરૂપે ગુણકારી છે. જોકે હકીકત એ છે કે મોટા ભાગે ડ્રાયફ્રૂટ્સની વાત આવે એટલે કાજુ,

બરોળની તકલીિ હોય કે એના સોજા રહેતા હોય, પ્રોથટેટની શરૂઆત હોય, ફકડનીમાં કે મૂ ત્રાશયમાં

અંજીર ખાવ ને અલમસ્ત બનો કાળો થતો હોય, ચહેરા-હાથ-પગ પર કે આંખ પાસે કાળાં કૂંડાળાં કે કાળાં દાઝોડાં દેખાતાં હોય, ચહેરા પર ખીલ થયા કરતા હોય. પાચન: ભૂખ કાયમ ઓછી લાગતી હોય, પાચન નવના અજીષણ રહેતું હોય અથવા ખોરાકનો ગેસ થતો હોય, મોટી ઉંમરની વ્યનિઓને કાયમ કબનજયાત રહેતી હોય, પેટમાં ઝીણી જાતના સૂતનરયા કૃનમ હોય. નબળાઈ: ધાતુની નબળાઈ અથવા વીયષની અકપતા કે વીયષદોષ હોય, જૂનો પ્રમેહ કે થત્રીઓને પ્રદરરોગ હોય, વારંવાર કસુવાવડ થતી હોય, એનસનડટી હોય, શરીર ફિક્કું અને પાંડુરોગ જેવું રહેતું હોય. ગ્રંશથની તિલીફઃ નલવર અને

બદામ, નપથતા અને અખરોટ જ યાદ આવે. જોકે અંજીર જેવો સૂકો મેવો બહુ ઓછા લોકો ખાય છે. નશયાળામાં બાળકોને અંજીર ખવડાવવાથી તેમનો નવકાસ ખૂબ જ સારી રીતે થાય છે. એના િાયદા જાણશો તો કદાચ ભલે ગમે એટલાં મોંઘાં અંજીર હોય, ખાવાનું મન જરૂર થશે. મધુર, નિગ્ધ અને શીતળ એવાં અંજીર વાયુ અને નપત્તનું શમન કરે છે. એમાં ટાયરોનસન, અમીનો એનસડ, લાયનસન જેવાં જુદી-જુદી જાતનાં એન્ઝાઇમ્સ (પાચક રસો) સમાયેલાં છે. અંજીર પ્રોટીન, લોહ, કેલ્કશયમ, તાંબું વગેરે અનેક જાતનાં ખનનજો અને તત્વોથી ભરપૂર છે.

ઝીણી પથરી હોય. ક્ષય: કાયમ ઝીણો શ્વાસ કે ઉધરસ રહેતી હોય, ક્ષયવાળાને કિ સાથે લોહી પડતું હોય, બુનિ મંદ હોય, યાદશનિ ઓછી હોય. િેવાં અંજીર ખાવાં? અત્યારે મોટા ભાગનાં દરેક ડ્રાયફ્રૂટ્સને લાંબો સમય સુધી સાચવી રાખવા માટે એમાં નવનવધ કેનમકલયુિ દવા છાંટવામાં આવે છે. આથી જ કોઈ પણ ડ્રાયફ્રૂટને રાત્રે નવશેકા પાણીમાં પલાળી રાખીને એને બીજા નદવસે સવારે ખાવાં જોઈએ. અંજીરને પણ રાત્રે પલાળ્યાં પછી બીજા નદવસે સવારે

ગુપચુપ હુમલો કરતો સાયલન્ટ સ્ટ્રોક પણ ખતરનાક નનવડી શકે લંડનઃ માઇલ્ડ થટ્રોક (પક્ષઘાત) સામાન્ય રીતે સાઇલેન્ટ થટ્રોકના નામથી ઓળખાય છે. ઘણીવાર આવા સાઇલન્ટ થટ્રોકને ગંભીરતાથી લેવાતો નથી, પરંતુ નવજ્ઞાનીઓ ભલામણ કહે છે કે તેને નજરઅંદાજ કરવો જોઇએ નહીં કેમ કે આવો સાઇલેન્ટ થટ્રોક પાર્કિન્સન િીમારીનું કારણ િની શકે છે. ઘણી વાર એવું જોવા મળ્યું છે કે કેટલાક લોકો જે દેખાવમાં એકદમ થવથથ અને તંદરુ થત લાગતા હોય છે પરંતુ તેઓ હકીકતમાં આ િીમારીના નશકાર હોય છે. નવજ્ઞાનીઓ વધુમાં કહે છે કે આનું કારણ આ સાઇલન્ટ થટ્રોક પણ હોઇ શકે છે. તેના પ્રત્યે િેદરકાર ન રહેતા નનષ્ણાંત પાસે તાત્કાનલક ધોરણે નનદાન કરાવવું જરૂરી

છે. ઇંગ્લેન્ડની માન્ચેથટર યુનનવનસા ટીના નવજ્ઞાનીના જણાવ્યા અનુસાર ગંભીર પ્રકારના થટ્રોકના પનરણામરૂપે પાર્કિન્સનનો રોગ (હાથપગમાં કંપન થયા કરે તે રોગ) તો થાય જ છે તે નનનવા વાદ વાત છે. અગાઉના સંશોધનમાં તે મુદ્દો ઉજાગર થયો જ છે, પરંતુ ઘણી વાર શરીરમાં કંપન થવું અને આ િીમારીના અન્ય લક્ષણો દેખાવાનું કારણ સમજમાં આવતું નથી.

માન્ચેથટરના નવજ્ઞાનીઓએ ૯૮૦ એવા લોકોને પ્રયોગમાં સામેલ કયાા હતા જેઓ કયારેકને કયારેક સાઇલેન્ટ થટ્રોકનો નશકાર િન્યા હતા. આ ૯૮૦ ઉમેદવારોમાંથી ૭પ ટકામાં પાર્કિન્સનના લક્ષણ ઓછા વધતા અંશે જોવા મળ્યા હતા. સાયલન્ટ થટ્રોક એટલે શુ? ં થટ્રોક એક એવી સ્થથનત છે જયારે મગજની કોઇ નસમાં લોહીના પુરવઠાની સપ્લાય રોકાઇ જાય છે. થોડી વાર માટે સપ્લાય રોકાઇ જવાની સ્થથનતને નવજ્ઞાનીઓ / તિીિો સાયલન્ટ થટ્રોક કહે છે. સામાન્ય રીતે આનો નશકાર િનતા મોટા ભાગના લોકોને તેની પણ જાણ થતી નથી.

ધ્રૂમપાનના વ્યસની ૨૪ કલાકમાં હારી જાય છે લંડનઃ ધ્રૂમપાનની વ્યસની વ્યનિઓમાં દર પાંચમાંથી એક વ્યનિનો ધ્રૂમપાન છોડવાનો પ્રયાસ ૨૪ કલાકમાં નનષ્ફળ રહ્યો છે, જ્યારે છોડવાના પ્રયાસ કરનારમાં અધાા થી વધુ વ્યનિઓના પ્રયાસ એક સપ્તાહથી ઓછા સમયમાં નનષ્ફળ સાનિત થયા હોવાની નોંધ નિટનના તાજેતરના સવવેક્ષણમાં લેવાઇ છે. અભ્યાસમાં ભૂતકાળમાં ધૂમ્રપાનના વ્યસની રહી ચૂકલ ે ી ૬૨૦૦ વ્યનિને આવરી લેવાઇ હતી.

" % /, " ' * $ " ) " !$

સંશોધકોના જણાવ્યા મુજિ, ધ્રૂમપાન કરનારે ધ્રૂમપાન છોડવાના સરેરાશ ચાર વખત પ્રયાસ કયાા હતા અને ૧૦ અસફળ વ્યનિઓએ દસ વખત છોડવાના પ્રયાસ કયાા હતા. વારંવારની અસફળતા છતાં ૪૫ ટકા ધ્રૂમપાન કરનાર દરરોજ ધ્રૂમપાન છોડવાનો નવચાર કરે છે. આ કેમ્પેઈ કે અનભયાનનો હેતુ તેઓ કેવી રીતે ધ્રૂમપાન છોડી શકે એ નવશે ડોક્ટરો સાથે વાતચીત કરવાનો છે.

/ " &/ # " 0 & % $ % ' * + . " *

ખાસ નોંધ ‘સદાિહાર સ્વાસ્થ્ય’

London Clinic: 020 7476 2530 Leicester Clinic: 0116 266 3939

Ayurvedic Herbal Clinic Ltd. 218 Melton Road, Leicester LE4 7PG UK www.ayurvedichelpline.com email: ayurvediccourse@aol.com Mob.: 07801 027 571

% ( " *

& "+

'

$

"

+

ચવભાગમાં અપાયેલી કોઇ પણ માચહતી કે ઉપિારનો અમલ કરતાં પૂવવે આપના શરીરની તાસીર ધ્યાનમાં રાખવા અને તિીિી ચનષ્ણાંતનું માગષદશષન મેળવવું ચહતાવહ છે. -તંત્રી

ચાવી-ચાવીને ખાવાથી એનો વધુ લાભ મેળવી શકાય છે. દ્રાક્ષ અને ખજૂરની જેમ અંજીરમાં વધુ વરાઇટી જોવા મળતી નથી. દરેક પ્રકારનાં અંજીરના ગુણો તો સરખા જ હોય છે. એનું વ ગ કી ક ર ણ ક્વોનલટી કરતાં પણ એની સાઇઝ અનુસાર કરવામાં આવે છે. જે બાળકો અને શારીનરક થત્રીઓનો નવકાસ ન થતો હોય તેમણે આ પ્રયોગ કયાષ જેવો છે. જે બાળકોનો નવકાસ થતો ન હોય, ઊંચાઈ વધતી ન હોય, ગમે એટલી પૌનિકતા માટેની દવા કરવા છતાં અનતદૂબળાપણું મટતું ન હોય, શરીર નનમાષકય અને માયકાંગલું હોય તેમને અંજીરનો પાક ખવડાવવો જોઈએ. અંજીર પાિની રીત એક ફકલો અંજીરને ગરમ પાણીએ બે-ચાર વખત ધોઈને બરાબર ડૂબે એ રીતે પાણીમાં પલાળવાં. બીજે નદવસે પાણીમાંથી કાઢી એના બારીક કટકા કરી બે નલટર દૂધમાં નાખીને ઉકાળવાં. આ નમશ્રણને સતત હલાવતા રહેવું જેથી

સ્વસ્થ હૃદયથી આયુષ્યમાં ૧૪ વષષ વધી જાય છે વોશિંગ્ટનઃ મધ્ય વયમાં જે લોકો થવથથ હૃદય ધરાવતા હોય છે તેમનું આયુષ્ય અન્ય લોકોની સરખામણીએ ૧૪ વષષ વધારે હોય છે. તાજેતરમાં હાથ ધરાયેલા અભ્યાસના તારણને ટાંકીને નોથષવેથટનષ યુનનવનસષટીની સંશોધકોએ જણાવ્યું હતું કે હૃદયની બીમારીઓના જોખમથી જેટલા દૂર રહેવામાં આવે એટલું વધુ થવથથ જીવન જીવી શકાય છે. અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું હતું કે જેમનું હૃદય થવથથ હોય તેવા લોકો તેમની ઉંમરના હૃદયની બીમારી ધરાવતા અન્ય લોકો કરતાં ૧૪ વષષ વધુ આયુષ્ય ભોગવી શકે છે. આ અભ્યાસના મુખ્ય લેખક જોન ટી નવલ્કકન્સે જણાવ્યું હતું કે ઘણા લોકોને પાછલી ઉંમરે હૃદયની બીમારી વધુ થતી હોવાનું અમને જાણવા મળ્યું છે. હૃદયના જોખમોથી દૂર રહેવા માટે આપણે શસય હોય એટલા પ્રયાસો કરવા જોઈએ. સંશોધકોએ આ માટે પાંચ અલગ અલગ જૂથોની માનહતીનો અભ્યાસ કયોષ હતો જેમાં ૪૫, ૫૫ અને ૬૫થી ૯૫ વષષ સુધીના લોકોમાં સામાન્યથી પ્રાણઘાતક સુધીની હૃદયની નવનવધ બીમારીઓઓનો અભ્યાસ કરાયો હતો.

ચોંટી ન જાય. દૂધનો ભાગ સાવ બળી જાય એટલે નીચે ઉતારી લેવું. અંજીરના આ માવાને ચોખ્ખા ઘીમાં આ શેકવો. સરખું શેકાઈ જાય અને દૂધ તથા પાણીની ભીનાશ બળી જાય ત્યાં સુધી શેકવું. પછી નીચે ઉતારી સાકરની ચાસણીમાં એનું નમશ્રણ કરી એમાં બદામ, ચારોળી, નપથતા, એલચી વગેરે માપસર નાખીને થાળીમાં ઢાળી દેવું. આ અંજીર પાક કેટલો ખાવો જોઇએ? મોટેરાંઓએ વીસ-વીસ ગ્રામ સવાર-સાંજ અને નાનાં બાળકોએ દસ-દસ ગ્રામ સવારસાંજ ખાઈને ઉપર દૂધ પીવું જોઇએ. આ પાક એકાદ વષષ સુધી ખાવો. અંજીરવાળું દૂધ ત્રણ-ચાર અંજીર શરીરમાં ઘણાં તત્ત્વો પૂરાં પાડીને અજબ થિૂનતષ આપે છે. ચાની જગ્યાએ અંજીરવાળું દૂધ ઉકાળીને પીવામાં આવે તો એ ચા કરતાં ચાર ગણી ચેતના અને થિૂનતષ પૂરાં પાડે છે. વળી ચા તો ક્ષનણક ટેકો આપે છે, જ્યારે અંજીરથી એક જ વખતમાં આખા નદવસમાં જરૂરી શનિ અને ચેતન મળે છે. તમે થાકીને લોથપોથ થઈ ગયા હો તો અંજીરવાળું દૂધ પીવાથી નવી તાજગી તરત જ શરૂ થઈ જાય છે.

ચિંતા ચિતા સમાનઃ તનાવથી ડાયાચિટીસ, પાર્કિન્સન, હૃદયરોગ, કેન્સરનો ખતરો લંડનઃ ગુજરાતીમાં તો જાણીતી કહેવત છે કે નચંતા નચતા સમાન,પણ હવે નવજ્ઞાનીઓએ પણ તારણ આપ્યું છે કે અકાળે આવતી વૃિાવથથા માટે નોકરીમાં અનુભવાતો તનાવ જવાબદાર છે. અભ્યાસ અંતગષત માલૂમ પડયું હતું કે તનાવગ્રથત લ્થથનતમાં કામ કરતા લોકોના ટેલોમસષ વધુ ટૂંકા હોય છે. ટૂંકા ટેલોમસષ જાતજાતની નબમારીઓને આમંત્રણ આપે છે, જેના લીધે સમય કરતા વહેલું ઘડપણ આવી જાય છે. ટેલોમસષ રંગસુત્રોના છેવાડે આવેલા હોય છે. તેઓ પ્રોટેસટર એટલે કે રક્ષક તરીકે કામ કરે છે. તે ટૂંકા થઈ જવાને લીધે પાકકીન્સન, ટાઇપ ટુ ડાયાનબટીસ, હૃદયરોગ અને કેન્સર થવાની દહેશત રહે છે. ફિનનશ ઇન્થટીટયુટ ઓિ ઓસયુપેશનલ હેકથ નામની સંથથાના વૈજ્ઞાનનક કસકી અહોલાના નેતૃત્વમાં થયેલા અભ્યાસમાં ટેલોમસષ નામના ડીએનએની લંબાઈ કેટલી હોય છે અને નોકરીમાં અનુભવાતી તાણ પ્રમાણે લંબાઈમાં કઇ રીતે િેરિાર થાય છે એ જાણવા મળ્યું હતું. અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું હતું કે નોકરીમાં તાણનો અનુભવ કરતા લોકોના ટેલોમસષ વધુ ટૂંકા હોય છે. રંગસુત્રમાં રહેલા જનીનો દ્વારા શરીરના કોષોને આપવામાં

આવતો સંદેશ કોષો સુધી યોગ્ય રીતે પહોંચે છે કે નહીં એ જવાનું કામ ટેલોમસષનું છે. વધતી ઉંમર, ઓલ્સસડેશન અને રાસાયનણક ઉપેક્ષાને કારણે તેની લંબાઈ ઘટે છે. ટેલોમસષની લંબાઈ ઘટવાને લીધે શરીરના કોષો ઝડપથી મૃત્યુ પામવા લાગે છે. આ પ્રનિયાને એપોપ્ટોનસસ કહે છે. કેટલાક કોષો મરતા નથી, પરંતુ જનીન ભૂલો કરવા માંડે છે, જેના લીધે શરીરને ઇજા પહોંચે છે. અહોલા તથા તેમની સંશોધક ટીમે પ્રનતકારક ક્ષમતામાં મહત્વપૂણષ ભૂનમકા ભજવતા તથા કયુકોકાઇટ્સ તરીકે ઓળખાતા રિ કોષોનું ૩૦થી ૬૪ વષષની વચ્ચેના ૨,૯૧૧ લોકોમાં નવશ્લેષણ કયુું હતું. તેમણે નોંધ્યું હતું કે નોકરીમાં તનાવનો અનુભવ કરતા લોકોમાં કયુકોકાઇટ્સ ટેલોમસષની લંબાઈ તનાવમુિ વાતાવરણમાં કામ કરતા લોકો કરતા ઓછી હોય છે.


ркорк╣рк┐рк▓рк╛-рк╕рлМркВркжркпркп

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 19th January 2013

рккрлНрк░ркорк╛ркгркорк╛ркВ ркЕркирлЗ ркжрк░ ркдрлНрк░ркг ркХрк▓рк╛ркХрлЗ рк▓ркЧрк╛рк╡рк╡рлБ.ркВ рк░рк░рк╕ркЪрлЛрк░рлЛ ркХрк╣рлЗ ркЫрлЗ ркХрлЗ рк╕ркиркХркХрлНрк░рлАрки рк╕рлВркпркирлЛ рк╛ркВ рк╣рк╛рк░ркиркХрк╛рк░ркХ ркХркХрк░ркгрлЛркерлА рк░ркХрлНрк╖ркг ркЖрккрлЗ ркЫрлЗ ркЕркирлЗ ркЖ ркХркХрк░ркгрлЛ рклркХрлНркд ркЙркирк╛рк│рк╛ркорк╛ркВ ркЬ рк╣рлЛркп ркЫрлЗ ркПрк╡рлБркВ ркиркерлА. ркПркЯрк▓рлЗ ркдрлНрк╡ркЪрк╛ркирлБркВ рк░ркХрлНрк╖ркг ркХрлЛркИ ркПркХ рк╕рлАркЭркиркорк╛ркВ ркирк╣рлАркВ ркмрк▓ркХрлЗ ркЖркЦрк╛ рк╡рк╖рлЛ ркжрк░рк░ркоркпрк╛рки рк░рлЛркЬ ркХрк░рк╡рлБркВ ркЬрлЛркИркП. ркЫрлЗрк▓рлНрк▓рлБ,ркВ ркЪрк╣рлЗрк░рк╛ркирлЗ ркорлЛркЗркХркЪрк░рк╛ркЗркЭ ркХрк░рк╡рк╛ркирлЛ рк░ркиркпрко ркмркирк╛рк╡рлА рк▓рлЛ. ркдркорк╛рк░рлА ркирлНркХркХрки рк╣ркВркорк╢ рлЗ рк╛ркВ ркпрлЛркЧрлНркп

ркдрлНрк╡ркЪрк╛ркирлА рк╕ркВркнрк╛рк│ркорк╛ркВ ркХрлЗркЯрк▓рлАркХ рк╡рк╛рк░ ркЦрлЛркЯрлА ркорк╛ркирлНркпркдрк╛ркерлА ркирлБркХрк╕рк╛рки ркеркИ рк╢ркХрлЗ ркЫрлЗ ркЪрк╣рлЗрк░рк╛ рккрк░ ркорк╕рк╛ркЬ ркХрк░рк╡рлЛ ркЬрк░рлВрк░рлА ркЫрлЗ, рккркг ркПркорк╛ркВ ркмрк│ рк▓ркЧрк╛рк╡рк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлЗ ркП рки ркЪрк╛рк▓рлЗ. ркП ркЬ рккрлНрк░ркорк╛ркгрлЗ ркдрлНрк╡ркЪрк╛ ркирк╛ркЬрлБркХ ркЫрлЗ ркПркЯрк▓рлЗ ркПркирк╛ рккрк░ ркХрккркбрлБркВ ркШрк╕рлАркП ркП рк░рлАркдрлЗ ркдрлЛ ркХркХрлНрк░ркм рки ркЬ ркШрк╕рлА рк╢ркХрк╛ркп. ркЖ ркЬ рк░рлАркдрлЗ ркЖрккркгрлЗ ркдрлНрк╡ркЪрк╛ркирлА рк╕ркВркнрк╛рк│ рк▓рлЗрк╡рк╛ркорк╛ркВ ркХрлЗркЯрк▓рлАркХ ркПрк╡рлА ркнрлВрк▓рлЛ ркХрк░рлА ркмрлЗрк╕рлАркП ркЫрлАркП ркЬрлЗркирк╛ркерлА рк╕ркпрк╛рк░рлЗркХ ркдрлНрк╡ркЪрк╛ркирлЗ ркШркгрлБркВ ркирлБркХрк╕рк╛рки ркеркЗ ркЬрк╛ркп ркЫрлЗ. ркдрлНрк╡ркЪрк╛ркирлА рк╕рк╛рк░рк╕ркВркнрк╛рк│ркорк╛ркВ ркеркдрлА ркЖ ркнрлВрк▓рлЛ ркХркИ ркЫрлЗ? ркХрлНрк▓рлЗркирлНркЭрк┐ркВркЧркГ рк╕рк╛ркорк╛ркЭркп рк░рлАркдрлЗ рк░рлЗркЧрлНркпрлБрк▓рк░ рк╕рк▓рлВркиркорк╛ркВ рк╣рлЗрк╡рлА ркХрлНрк░рлАрко ркмрлЗркЭрк╡рк╛рк│рлБркВ рк┐рлЗркЭркЭрк░ рк╡рк╛рккрк░рк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлЗ ркЫрлЗ, ркЬрлЗ ркдрлНрк╡ркЪрк╛ркирлБркВ рккрлАркПркЪ ркмрлЗрк▓ркЭрлЗ рк╕ ркЦрлЛрк░рк╡рлА ркирк╛ркЦрлЗ ркЫрлЗ. ркЖркерлА ркдркорк╛рк░рлА ркдрлНрк╡ркЪрк╛ рккрк░ ркХрлЗрк╡рк╛ рккрлНрк░ркХрк╛рк░ркирлБркВ рк┐рлЗркЭркЭрк░ рк╡рк╛рккрк░рк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлЗ ркЫрлЗ ркП рккрлНрк░ркдрлНркпрлЗ ркзрлНркпрк╛рки ркЖрккрк╡рлБркВ ркЬрк░рлВрк░рлА ркЫрлЗ. рк┐рлЗркирлНркЭркЭркВркЧ рк░рлЛркЬркмрк░рлЛркЬ ркХрк░рк╡рк╛ркирлБркВ рк╣рлЛркп ркЫрлЗ ркПркЯрк▓рлЗ ркП ркПркЯрк▓рлБркВ ркХркЯрлНрк░рлЛркЭркЧ рки рк╣рлЛрк╡рлБркВ ркЬрлЛркИркП ркХрлЗ ркЬрлЗркерлА ркдрлНрк╡ркЪрк╛ркирлЗ ркирлБркХрк╕рк╛рки ркерк╛ркп. ркЖрккркгрк╛ркорк╛ркВркерлА ркорлЛркЯрк╛ ркнрк╛ркЧркирк╛ рк▓рлЛркХрлЛ ркЕрк╣рлАркВ ркнрлВрк▓ ркХрк░рлЗ ркЫрлЗ ркЕркирлЗ ркорк╛ркирлЗ ркЫрлЗ ркХрлЗ рк┐рлЗркирлНркЭркЭркВркЧ ркХрк░рлАркирлЗ ркЪрк╣рлЗрк░рк╛ркирлЗ рк┐рлАрки ркХрк░рк╡рк╛ркирлЛ рк╣рлЛркп ркЫрлЗ ркПркЯрк▓рлЗ ркЬ ркдрлЗркУ рк╡рк╛рк░ркВрк╡рк╛рк░ ркЪрк╣рлЗрк░рлЛ рк┐рлЗркЭркЭ ркХрк░рлЗ ркЫрлЗ. рккрк░рк░ркгрк╛ркорлЗ ркирлНркХркХркиркорк╛ркВркерлА ркЬрк░рлВрк░рлА ркПрк╡рлБркВ ркдрлЗрк▓ рккркг ркзрлЛрк╡рк╛ркИ ркЬрк╛ркп ркЫрлЗ ркЕркирлЗ ркдрлНрк╡ркЪрк╛ рк╕рлВркХрлА ркмркирлА ркЬрк╛ркп ркЫрлЗ. ркЖ ркЬ рк░рлАркдрлЗ рклрк│рлЛркорк╛ркВ рк░рк╣рлЗрк▓рк╛ ркПрк░рк╕ркбркирлЛ ркЪрк╣рлЗрк░рк╛ рккрк░ рк╕рлАркзрлЛ ркорк╛рк░рлЛ ркХрк░рк╡рлЛ рккркг рк╕рк▓рк╛рк╣ркнркпрлЛрлЛ ркиркерлА. ркЖркерлА ркдрлНрк╡ркЪрк╛ркорк╛ркВ ркмрк│ркдрк░рк╛, рк░рлБркХрлНрк╖ркдрк╛ ркЕркирлЗ ркбрк╛ркШ ркеркИ рк╢ркХрлЗ ркЫрлЗ. ркорк╕рк╛ркЬркГ рклрлЗрк╕-ркорк╕рк╛ркЬ ркЬрк░рлВрк░рлА ркЫрлЗ, рккркг ркЬрлЛ ркпрлЛркЧрлНркп рк░рлАркдрлЗ ркХрлЗ ркпрлЛркЧрлНркп рккрлНрк░рлЛркбрк╕ркЯ ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ ркорк╕рк╛ркЬ рки ркХрк░рк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлЗ ркдрлЛ ркП ркЪрк╣рлЗрк░рк╛ркирлЗ ркирлБркХрк╕рк╛рки ркХрк░рлА рк╢ркХрлЗ ркЫрлЗ. ркЪрк╣рлЗрк░рк╛ркирлЗ рк╡ркзрлБ рккркбркдрлЛ ркнрк╛рк░ ркжркИркирлЗ ркШрк╕рк╡рк╛ркерлА рк░рккркорлНрккрк▓рлНрк╕ рк╣рлЛркп ркдрлЛ ркП рклрлВркЯрлА рк╢ркХрлЗ ркЫрлЗ. ркЖркерлА ркЗркЭрклрлЗрк╕рк╢рки ркерк╡рк╛ркирлА рк╢рк╕ркпркдрк╛ рк╡ркзрлА ркЬрк╛ркп ркЫрлЗ. ркЪрк╣рлЗрк░рк╛ркирлА ркдрлНрк╡ркЪрк╛ ркмрк╛ркХрлАркирк╛

рк╢рк░рлАрк░ ркХрк░ркдрк╛ркВ ркШркгрлА ркирк╛ркЬрлБркХ рк╣рлЛркп ркЫрлЗ ркЬрлЗркирлЗ рк▓рлАркзрлЗ ркдрлЗрк▓ рккрлНрк░рлЛркбрлНркпрлБрк╕ ркХрк░ркдрлА ркирк╕рлЛркирлЗ ркирлБркХрк╕рк╛рки ркеркИ рк╢ркХрлЗ ркЫрлЗ. ркорк╕рк╛ркЬ ркеркпрк╛ ркмрк╛ркж ркЪрк╣рлЗрк░рк╛ркирк╛ ркорк╕рк▓ркорк╛ркВ ркжрлБркЦрк╛рк╡рлЛ ркерк╡рлЛ рккркг рк╢рк╕ркп ркЫрлЗ. рк╕рлНркХрлНрк░ркмркГ ркХрлЗркЯрк▓рлАркХ рк╡рк╛рк░ ркмрлНрк▓рлЗркХрк╣рлЗркбрлНрк╕ркерлА ркЫрлБркЯркХрк╛рк░рлЛ ркорлЗрк│рк╡рк╡рк╛ркирк╛ ркЪркХрлНркХрк░ркорк╛ркВ ркЖрккркгрлЗ ркХркХрлНрк░ркм ркПркЯрк▓рлБркВ ркмркзрлБркВ ркШрк╕рлА ркирк╛ркЦрлАркП ркЫрлЗ ркХрлЗ ркЪрк╛ркоркбрлА рккрк░ ркЙркЭрк░ркбрк╛ рккркбрлА ркЬрк╛ркп. ркПркорк╛ркВркп ркШркгрк╛ ркПрк╡рлБркВ ркХркХрлНрк░ркм рк▓ркЧрк╛рк╡рк╡рк╛ркирлБркВ рккрк╕ркВркж ркХрк░рлЗ ркЫрлЗ ркЬрлЗ рк╡ркзрлБрккркбркдрлБркВ ркЦрк░ркмркЪркбрлБркВ ркХрлЗ ркжрк╛ркгрк╛ркжрк╛рк░ рк╣рлЛркп. ркЖрк╡рк╛ ркХркХрлНрк░ркм ркХрлЗ ркПрк╕рк╕рклрлЛрк░рк▓ркпрлЗркЯрк╕рлЛ ркирлНркХркХркиркирлБркВ рккрлАркПркЪ ркмрлЗрк▓ркЭрлЗ рк╕ ркЦрлЛрк░рк╡рлА ркирк╛ркЦрлЗ ркЫрлЗ. ркЖ рккрк░рк░ркирлНркХркерк░ркд ркЯрк╛рк│рк╡рк╛ ркорк╛ркЯрлЗ ркорк╛ркЗрк▓рлНркб ркХркХрлНрк░ркм рк╡рк╛рккрк░рк╡рлБркВ ркЬрлЛркИркП, ркЬрлЗ ркмрлНрк▓рлЗркХрк╣рлЗркбрлНрк╕ ркжрлВрк░ ркХрк░рлЗ рккркг рк╕рк╛ркерлЗ ркирлНркХркХркиркирлЗ рк╕рлЛрклрлНркЯ рккркг ркмркирк╛рк╡рлЗ. ркЦрлАрк▓ркГ ркЕрк╣рлАркВ рк╕рк╛ркорк╛ркЭркп ркПрк╡рлА ркнрлВрк▓ рккркг ркорлЛркЯрлА рк╕ркоркХркпрк╛ркирлЗ ркирлЛркдрк░рлА рк╢ркХрлЗ ркЫрлЗ. рккрк╣рлЗрк▓рк╛ркВ ркдрлЛ ркЦрлАрк▓ркирлЗ рклрлЛркбрк╡рк╛ркирлБркВ ркХрлЗ ркЖркВркЧрк│рлАркерлА ркжркмрк╛рк╡рк╡рк╛ркирлЛ рккрлНрк░ркпркдрлНрки рк╕ркпрк╛рк░рлЗркп ркХрк░рк╡рлЛ ркирк╣рлАркВ. ркЖркирк╛ркерлА ркПркорк╛ркВ ркЗркЭрклрлЗрк╕рк╢рки ркеркИ рк╢ркХрлЗ ркЫрлЗ. ркмрлНркпрлБркЯрлА-рк░рк┐рк░ркиркХрлЛркорк╛ркВ рккркг ркПркХ ркдркмрлАркмрлА рк░ркирк╖рлНркгрк╛ркдркирк╛ ркорк╛ркЧрлЛркжрк╢рлЛрки рк╣рлЗркарк│ ркЬ ркЦрлАрк▓ркирлА ркЯрлНрк░рлАркЯркорлЗркЭркЯ ркХрк░рк╛рк╡рк╡рлА ркЬрлЛркИркП. ркмрлАркЬрлБ,ркВ ркП ркХрлЗ ркЪрк╣рлЗрк░рк╛ рккрк░ркирк╛ рк╡рк╛рк│ркерлА ркЫрлБркЯркХрк╛рк░рлЛ ркорлЗрк│рк╡рк╡рк╛ ркорк╛ркЯрлЗ рк╕ркпрк╛рк░рлЗркп рк╡рлЗркирлНрк╕рк╕ркВркЧ ркХрк░рк╛рк╡рк╡рлБркВ ркирк╣рлАркВ, ркХрк╛рк░ркг ркХрлЗ ркПркирк╛ркерлА рк╡рк╛рк│ ркЦрлЗркВркЪрк╛ркп ркдрлНркпрк╛ркВ ркЦрлАрк▓ ркеркИ рк╢ркХрлЗ ркЫрлЗ. ркЦрлАрк▓ркерлА ркдрк░ркд ркЫрлБркЯркХрк╛рк░рлЛ ркорлЗрк│рк╡рлА рк╢ркХрк╛ркп ркПрк╡рк╛ ркХрлЛркИ ркХрлНрк░рлАрко ркХрлЗ рк▓рлЛрк╢рки ркиркерлА ркПркЯрк▓рлЗ ркПркирк╛ркерлА ркдрлНрк╡ркЪрк╛ркирлЗ ркирлБркХрк╕рк╛рки рки рккрк╣рлЛркВркЪрк╛ркбрк╡рлБ.ркВ ркжрк░рлЗркХркирлА ркдрлНрк╡ркЪрк╛ рк╕ркВркнрк╛рк│ркирлА ркЬрк░рлВрк░рк░ркпрк╛ркд ркЬрлБркжрлА рк╣рлЛркп ркЫрлЗ ркПркЯрк▓рлЗ ркПркХ рккрк░ ркЕрк╕рк░ ркХрк░рлЗрк▓рлА ркХрлНрк░рлАрко ркХркжрк╛ркЪ ркмрлАркЬрк╛ рккрк░ рки рккркг ркХрк░рлЗ. рк╕ркирк╕рлНркХрлНрк░рлАркиркГ рк╕ркиркХркХрлНрк░рлАрки рк▓рлЛрк╢рки ркХрлЗ ркХрлНрк░рлАрко рк░рлЛркЬ рк▓ркЧрк╛рк╡рк╡рк╛ркирлЛ рк░ркиркпрко ркмркирк╛рк╡рлЛ. рк╕ркиркХркХрлНрк░рлАрки ркЬрлЛркИркдрк╛

ркиркЦркирлА ркорк╛рк╡ркЬркд ркЖрккркгрк╛ рк╣рк╛ркеркирлА рк╕рлБркВркжрк░ркдрк╛ркорк╛ркВ ркиркЦ ркорк╣ркдрлНркдрлНрк╡ркирлЛ ркнрк╛ркЧ ркнркЬрк╡рлЗ ркЫрлЗ. ркЖ ркЙрккрк░рк╛ркВркд ркиркЦ ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ ркЖрккркгрлЗ ркЖрккркгрк╛ркВ рк╕рлНрк╡рк╛рк╕рлНркерлНркп рккрлНрк░ркдрлНркпрлЗ ркХрлЗркЯрк▓рк╛ рк╕ркнрк╛рки ркЫрлАркП ркдрлЗ рккркг ркЬрк╛ркгрлА рк╢ркХрк╛ркп ркЫрлЗ ркЖркерлА ркЬ рк╣рк╛ркеркирлА ркдрлЗрко ркЬ ркиркЦркирлА рк╕ркВркнрк╛рк│ рк░рк╛ркЦрк╡рлА ркЬрк░рлВрк░рлА ркЫрлЗ.

тАв ркиркЦ ркдрлВркЯрлА рки ркЬрк╛ркп ркдрлЗ ркорк╛ркЯрлЗ ркиркЦ рк╡ркбрлЗ ркХркВркИ ркЦрлЛркдрк░рк╡рлБркВ ркХрлЗ рк╕рк╛ркзрки ркЙрккрк╛ркбрк╡рлБркВ ркХрлЗ ркЙркШрк╛ркбрк╡рлБркВ ркирк╣рлАркВ. тАв ркиркЦркирлЗ ркХрк╛рккрк╡рк╛ркирк╛ рк╣рлЛркп ркдрлНркпрк╛рк░рлЗ ркирк╛ркиркХркбрлА ркХрк╛ркдрк░ркерлА ркдрлЗркирлЗ рк╕рлАркзрк╛ ркЬ ркХрк╛рккрлЛ. рккркЧркирк╛ ркиркЦ ркерлЛркбрк╛ ркХркбркХ рк╣рлЛркп ркдрлЛ ркирк╛рк╣рлНркпрк╛ ркмрк╛ркж ркиркЦ ркХрк╛рккрк╡рк╛ ркЕркерк╡рк╛ ркдрлЛ рккркЧ ркерлЛркбрлА рк╡рк╛рк░ рккрк╛ркгрлАркорк╛ркВ рккрк▓рк╛рк│рлА рк░рк╛ркЦрк╡рк╛ ркЕркирлЗ рккркЫрлА ркиркЦ ркХрк╛рккрк╡рк╛. ркмрк╛ркжркорк╛ркВ рклрк╛ркЗрк▓рк░ркерлА ркиркЦркирлЗ рк╢рлЗркЗркк ркЖрккрк╡рлЛ. тАв рк╣ркВркорлЗрк╢рк╛ркВ ркПркХ ркЬ ркжркжрк╢рк╛ркорк╛ркВ ркиркЦркирлЗ рклрк╛ркЗрк▓ ркХрк░рлЛ. рклрк╛ркИрк▓рк░ ркЖркЧрк│ рккрк╛ркЫрк│ рки рклрлЗрк░рк╡рк╡рлБркВ, рккркг ркПркХ ркЬ ркжркжрк╢рк╛ркорк╛ркВ рклрлЗрк░рк╡рлЛ. рклрк╛ркЗрк▓рк░ркирлЗ ркЖркЧрк│-рккрк╛ркЫрк│ рклрлЗрк░рк╡рк╡рк╛ркерлА ркиркЦ ркмркЯркХрлА рк╢ркХрлЗ ркЫрлЗ. тАв ркиркЦ ркХрлЗрк░рлЛркЯрлАрки ркирк╛ркоркирк╛ ркХркбркХ рккрлНрк░рлЛркЯрлАркиркирк╛ ркеркдрк░ркерлА ркмркирлЗрк▓рк╛ ркЫрлЗ. ркЖркерлА рк╢рлБрк╖рлНркХ, ркжркиркеркдрлЗркЬ ркеркИркирлЗ ркдрлВркЯрлА рк╢ркХрлЗ ркЫрлЗ. ркЦрк╛рк╕ ркХрк░рлАркирлЗ ркжрк╢ркпрк╛рк│рк╛ркорк╛ркВ ркЖ ркдркХрк▓рлАркл ркеркИ рк╢ркХрлЗ ркЫрлЗ. ркЖркерлА ркжрк░рк░рлЛркЬ ркиркЦ ркЕркирлЗ ркХрлНркпрлБркжркЯркХрк╢рк╕ рккрк░ ркХрлНркпрлБркжркЯркХрк▓ ркУркЗрк▓ ркЕркерк╡рк╛ ркУрк▓рлАрк╡ ркУркЗрк▓ркерлА ркорк╕рк╛ркЬ ркХрк░рлЛ.

тАв ркиркЦ рккрк░ ркирк░рлАрк╢рлАркВркЧ ркУркЗрк▓ркирлЛ ркорк╕рк╛ркЬ ркХрк░рк╡рк╛ркерлА ркдрлЗ рккрлАрк│рк╛ рккркбркдрк╛ ркиркерлА ркЕркирлЗ ркХрлНркпрлБркжркЯркХрк╢рк╕ркирлА рк╕рлНркеркеркжркд рккркг рк╕рлБркзрк░рлЗ ркЫрлЗ. ркЖ рккркЫрлА ркиркЦ рккрк░ рк╕рк░рк╕ ркмрлЗркЭ ркХрлЛркЯ рк▓ркЧрк╛рк╡рк╡рк╛ркерлА ркдрлЗ ркЪркоркХрк╢рлЗ. тАв ркХрлНркпрк╛рк░рлЗркп ркиркЦркирк╛ ркЫрлЗркбрк╛ рккрк╛рк╕рлЗркирлА рк╡ркзрк╛рк░рк╛ркирлА ркдрлНрк╡ркЪрк╛ ркХрлЗ ркЬрлЗркирлЗ тАШркиркпрлБркВтАЩ ркХрк╣рлЗрк╡рк╛ркп ркЫрлЗ ркдрлЗркирлЗ ркЦрлЗркВркЪрлАркирлЗ ркХрк╛ркврк╡рлА ркирк╣рлАркВ. ркдрлЗ ркЦрлЗркВркЪрк╡рк╛ркерлА ркХрлЗ ркХрк╛рккрк╡рк╛ркерлА ркжрлБркЦрк╛рк╡рлЛ ркерк╛ркп ркЫрлЗ. тАв рк╡ркзрлБ рккркбркдрк╛ рккрк╣рлЛрк│рк╛ ркиркЦ рк╣рлЛркп ркдрлЛ ркдрлЗркирк╛ рккрк░ рк▓ркВркмркЧрлЛрк│рк╛ркХрк╛рк░ рк╢рлЗркЗрккркорк╛ркВ ркирлЗркЗрк▓рккрлЛрк▓рлАрк╢ рк▓ркЧрк╛ркбрлЛ. рк▓рк╛ркВркмрк╛ ркЕркирлЗ ркЧрлЛрк│ ркиркЦ рккрк░ ркирлНркпрлБркЯрлНрк░рк▓ рк╢рлЗркбркирлА ркирлЗркЗрк▓ рккрлЛрк▓рлАрк╢ рк╕рк░рк╕ ркжрлЗркЦрк╛ркп ркЫрлЗ. тАв ркПрк╕рлАркЯрлЛркиркпрлБркХрлНркд ркирлЗркЗрк▓ рккрлЛрк▓рлАрк╢ ркжрк░ркорлБрк╡рк░ ркХрлНркпрк╛рк░рлЗркп рк╡рк╛рккрк░рк╡рлБркВ ркирк╣рлАркВ. ркПрк╕рлАркЯрлЛркиркерлА ркиркЦркирлЗ ркирлБркХрк╕рк╛рки ркерк╛ркп ркЫрлЗ. тАв ркиркЦркирлА ркдркВркжрлБрк░ркеркдрлА ркЬрк╛рк│рк╡рк╡рк╛ ркХрлЗрк╕рлНрк╢рк╢ркпрко ркЕркирлЗ рклрлЛркерклрк░рк╕ ркзрк░рк╛рк╡ркдрлЛ ркЖрк╣рк╛рк░ рк▓рлЗрк╡рлЛ.

25

рк░рлАркдрлЗ рк╣рк╛ркЗркбрлНрк░ркЯрлЗ ркбрлЗ рк╣рлЛркп ркПркирлБркВ ркзрлНркпрк╛рки рк░рк╛ркЦрлЛ. ркорлЛркЗркХркЪрк░рк╛ркЗркЭрк░ рк▓ркЧрк╛рк╡рлЗрк▓рлБркВ рк░рк╛ркЦрлЛ. ркЖ рк╕рк▓рк╛рк╣ ркорлБркЦрлНркпркдрлНрк╡рлЗ ркП рк▓рлЛркХрлЛ ркорк╛ркЯрлЗ ркЫрлЗ ркЬрлЗркУ рк╕ркдркд ркмркжрк▓рк╛ркдрк╛ ркдрк╛рккркорк╛ркиркорк╛ркВ ркХрк╛рко ркХрк░рлЗ ркЫрлЗ. ркЕрк╣рлАркВ ркУркХрклрк╕ркирлБркВ ркПрк░ркХркирлНркЭркбрк╢ркирк░ ркдрлНрк╡ркЪрк╛ркирлЗ ркирлБркХрк╕рк╛рки ркХрк░рк╡рк╛ркорк╛ркВ ркорлЛркЦрк░рлЗ ркЫрлЗ. ркП рк░рк╕рк╡рк╛ркп ркаркВркбрлА рк▓рк╛ркЧркдрлА рк╣рлЛркп ркдрлНркпрк╛рк░рлЗ ркЧрк░рко рк╢рк╛рк╡рк░ рк▓рлЗрк╡рк╛ркирлБркВ рккркг ркЯрк╛рк│рк╡рлБ,ркВ ркХрк╛рк░ркг ркХрлЗ ркПркирк╛ркерлА ркирлНркХркХрки рк░ркбрк╣рк╛ркЗркбрлНрк░рлЗркЯ ркеркИ рк╢ркХрлЗ ркЫрлЗ.

ркоркзрлНркпрко ркдрк╛рккрлЗ рк╕рк╛ркВркдрк│рлЛ. ркдрлНркпрк╛рк░ ркмрк╛ркж рк╕рк╛ркоркЧрлНрк░рлАркГ ркПркХ ркХркк ркмрк╛рклрлЗрк▓рк╛ ркПркорк╛ркВ ркХрк╛ркВркжрк╛ ркЙркорлЗрк░рлА ркПркХ ркжркоркжркиркЯ ркмркЯрлЗркЯрк╛ркирлЛ ркЫрлВркВркжрлЛ тАв ркЕркбркзрлЛ ркХркк рк╕рк╛ркВркдрк│рлЛ. ркдрлНркпрк╛рк░ ркмрк╛ркж ркмркЯрлЗркЯрк╛ркирлЛ ркмрк╛рк░рлАркХ рк╕ркорк╛рк░рлЗрк▓рлА ркорлЗркерлА тАв ркмрлЗ ркЫрлВркВркжрлЛ, ркорлЗркерлАркирк╛ркВ рккрк╛рки, ркХрк╕рлВрк░рлА ркорлЗркерлА, ркЪркоркЪрлА ркдрлЗрк▓ тАв ркПркХ ркЪркоркЪрлА ркЬрлАрк░рлБркВ ркорлАркарлБркВ, ркЧрк░рко ркорк╕рк╛рк▓рлЛ, ркЖркоркЪрлВрк░ тАв ркЕркбркзрлА ркЪркоркЪрлА ркмрк╛рк░рлАркХ рк╕ркорк╛рк░рлЗрк▓рлБркВ рккрк╛ркЙркбрк░, рк╣рк│ркжрк░ ркЕркирлЗ ркХрлЛркеркорлАрк░ ркЖркжрлБркВ тАв ркмрлЗ ркЪркоркЪрлА ркмрк╛рк░рлАркХ рк╕ркорк╛рк░рлЗрк▓рк╛ркВ рк▓рлАрк▓рк╛ркВ ркорк░ркЪрк╛ркВ тАв рккрк╛ ркХркк ркЖрк▓рлБ-ркорлЗркерлА ркЯркЯркХрлНркХрлА ркЙркорлЗрк░рлАркирлЗ ркмрк░рк╛ркмрк░ ркжркоркХрлНрк╕ ркХрк░рлЛ. ркмрк╛рк░рлАркХ рк╕ркорк╛рк░рлЗрк▓рк╛ ркХрк╛ркВркжрк╛ тАв ркПркХ ркЪркоркЪрлЛ ркХрк╕рлВрк░рлА ркмрлЗркерлА ркдрлНрк░ркг ркжркоркжркиркЯ ркоркзрлНркпрко ркЖркВркЪрлЗ ркЖ ркжркорк╢рлНрк░ркгркирлЗ ркорлЗркерлА тАв ркорлАркарлБркВ ркерк╡рк╛ркж рккрлНрк░ркорк╛ркгрлЗ тАв ркЕркбркзрлА ркЪркоркЪрлА рк╕рк╛ркВркдрк│рлЛ. ркдрлНркпрк╛рк░ ркмрк╛ркж ркЧрлЗрк╕ рккрк░ркерлА ркЙркдрк╛рк░рлА ркаркВркбрлБркВ ркЧрк░рко ркорк╕рк╛рк▓рлЛ тАв ркмрлЗ ркЪркоркЪрлА ркЖркоркЪрлВрк░ рккрк╛ркЙркбрк░ ркХрк░рлЛ. ркаркВркбрлБркВ ркерк╛ркп ркПркЯрк▓рлЗ ркЖ ркжркорк╢рлНрк░ркгркорк╛ркВркерлА ркЧрлЛрк│тАв ркЕркбркзрлА ркЪркоркЪрлА рк╣рк│ркжрк░ тАв рккрк╛ ркХркк ркмрк╛рк░рлАркХ ркЪрккркЯрлА ркжркЯркХрлНркХрлАркУ ркмркирк╛рк╡рлА рк▓рлЛ. ркдрлНркпрк╛рк░ ркмрк╛ркж ркПркирлЗ рк╕ркорк╛рк░рлЗрк▓рлА ркХрлЛркеркорлАрк░ тАв ркЕркбркзрлЛ ркХркк ркорлЗркВркжрлЛ ркорлЗркВркжрк╛ркирлА рккрлЗркеркЯркорк╛ркВ ркбрлБркмрк╛ркбрлА ркмрлНрк░рлЗркб рк┐ркорлНрк╕ркорк╛ркВ рк░ркЧркжрлЛрк│рлЛ. тАв ркЕркбркзрлЛ ркХркк ркмрлНрк░рлЗркб рк┐ркорлНрк╕ тАв ркдрк│рк╡рк╛ ркорк╛ркЯрлЗ ркдрлЗрк▓ ркПркХ ркХркбрк╛ркИркорк╛ркВ ркдрлЗрк▓ ркЧрк░рко ркХрк░рлА ркЖ ркжркЯркХрлНркХрлАркУркирлЗ рк░рлАркдркГ ркорлЗркВркжрк╛ркирлЗ рккрлЛркгрлЛ ркХркк рккрк╛ркгрлА ркЙркорлЗрк░рлА рккрлЗркеркЯ ркЧрлЛрк╢ркб ркмрлНрк░рк╛ркЙрки ркЕркирлЗ ркжрк┐ркерккрлА ркерк╛ркп ркдрлНркпрк╛ркВ рк╕рлБркзрлА ркдрк│рлЛ. ркмркирк╛рк╡рлА рк▓рлЛ ркЕркирлЗ ркЕрк▓ркЧ рк░рк╛ркЦрлЛ. ркПркХ ркирлЛрки рк╕рлНркеркЯркХ ркдрлНркпрк╛рк░ ркмрк╛ркж ркПркирлЗ рккрлЗрккрк░ рккрк░ ркХрк╛ркврлА рк▓рлЛ, ркЬрлЗркерлА рккрлЗркиркорк╛ркВ ркдрлЗрк▓ ркЧрк░рко ркХрк░рлАркирлЗ ркПркорк╛ркВ ркЬрлАрк░рлБркВ ркЙркорлЗрк░рлЛ. рк╡ркзрк╛рк░рк╛ркирлБркВ ркдрлЗрк▓ рк╢рлЛрк╖рлА рк▓рлЗ. рк╕ркжрк╡рк┐ркВркЧ рккрлНрк▓рлЗркЯркорк╛ркВ ркХрк╛ркврлА ркдрлНркпрк╛рк░ ркмрк╛ркж ркПркорк╛ркВ ркЖркжрлБркВ ркЕркирлЗ рк▓рлАрк▓рк╛ркВ ркорк░ркЪрк╛ркВ ркЙркорлЗрк░рлА ркЧрлНрк░рлАрки ркЪркЯркгрлА рк╕рк╛ркерлЗ рккрлАрк░рк╕рлЛ.

* # &#,#(! #( .$ + -# .($ # )) , ,.**&1 *.+ / ! - +# ( )) )(&1 .&& 0 #(! - +#(! , +/# (! ! ' (*-#)( #+-" 1 * +-1 ((#/ +, +1 #/ )' 1 " - ), "#( , #22 ).(- + ) %- #& +-# , )+*)+ - ( 0 #(! .( -#)( ,* # &#,-, .( + &, * # & #, ).(- (# )+' 0 #-#(! ,- 3 / #& &

)(-

-

'& ," )(#

| Banqueting & Conference Suites |

The Langley Gade House, 38-42 The Parade, High Street, Watford, Herts WD17 1AZ   

 01923 218553 / 07896 077210 

 info@langleybanqueting.co.uk 

 www.langleybanqueting.co.uk

THE IDEAL VENUE FOR ALL OCCASIONS 6 - 0, / " 0& +$ - & 05 ,+ +!  ),,. 6 - 0, / " 0& +$ - & 05 ,+ / 0 ),,. 6 .& 20" ,,# " .. "   00" ,# 0%" .0  )& $ %0& +$ 6 " $ & / 0" ." ! 0, %,)! & 2& ) ..& $ " / 7 & ),. * ! " - ($ " / 6 1)0&  / 0,." 5 -1)&. -.( # ,.

./ ! ' " +0 0, 0%" 2" +1" 6 & ),. * ! " - ($ " /

Preferred Caterers for The Langley, Hilton, Syon Park, Millennium Copthorne, Decorium, Sopwell House, Manor of Grove, and Sunbeam Studios

Nehmina Catering | Specialists in Vegetarian Cuisine |

6 ,,!&/ ,1.-/ / &,+7 ,10%3 0".&+$ 2"$"0.&+ &+"1&/ 6 )) 05-"/ ,# 1&/ &+" 10%"+0& 1'. 0& 1+'&0)&+,10%+!&+ %&+"/ " "4& + 6 0".&+$/ -" &)&/ 0/ #,. 3"!!&+$/ ." "-0&,+/ ,.-,. 0"!&++"./ "%+!& +&$%0/ $)!&++"./ -.& 20"-.0&"/  *1 %*,." 6 "+1/ 0&),."!0,/ 1&05 ,1."2 "+0 & 2" ,,(&+$/ 00&,+/ 6 10/ &!" 0".&+$/ ".2& "#,.)) 2"+1"/ +!), 0&,+/ Nehmina Catering Gade House, 38-42 The Parade, High Street, Watford, Herts WD17 1AZ 

 01923 218553 / 07896 077210  info@nehminacatering.com 

 www.nehminacatering.com


492 Z

[

\

( 34 3 35 /

]

^

F S

_

`

b

a

I

ZY

ZZ

F

)

!(

5

9

3

%

&E #

;

%

ES

Z[

J

+

H

E &

:

Z\ (E 'I Z]

Z^

Z_

Z`

[Z

H

%Q

#E 7

d(

[Y

S

'

"E &

Za

Zb

6

4

[[ %

%

[[

9

Q

# "X

; )H

5

6

7

4

:

9H #S

9 ;

Z 9H%E# H 1#"Kd#

\

[ &E$

\

\

] %4 Q #E X %E,

[

^

\

_

[

b +ES"'(E H )d;

^ \

ES (Q H eH

`

+#K, 8f

a +E I Q d (E+

Q(

d

E( #ES #E !E E

[ M $E7E %E( E%

\

A0

\

E H V (E IS $S7

Z\

E% E%

>E%

^

ZZ &E

Z_

E H

6Mg

[

Z[

E%E$

Z` 3$d; Q d()M* I

\

Z]

E+ +ES H E ( %M M H ! E(M&IS % \

Za

f

IS "K

[

Z^ d (E'H

[Z

+K Q #M(Q

\

Zb

\

[Y

T H "M

+'M #

BAPS સ્વામીનારાયણ - !0 (!/ અક્ષરપીઠ દ્વારા પ્રકાશિત માશિક 'બાલપ્રકાિ' અંગ્રેજી અને ગુજરાતી, 'સ્વાશમનારાયણ પ્રકાિ' શિન્દી અને ગુજરાતી, 'સ્વાશમનારાયણ બ્લીિ' તેમજ 'પ્રેમવતી'ના અંકો મળ્યા છે. n શ્રી સ્વાશમનારયણ મંશદર, અમદાવાદ દ્વારા પ્રકાશિત માશિક 'શ્રી સ્વામીનારાયણ'ના અંગ્રેજી તેમજ ગુજરાતીના અંકો મળ્યા છે. n 'નવનાત વશણક એિોશિએિન અોફ યુક'ે ના મુખપત્ર 'નવનાત દપપણ'ના અંકો મળ્યા છે. n

c Od& Qd X$E E M )E'E#ES E M %#ES )D %(E#ES (M&E $Q d)C E <E+ E E% M d((E Q (S Q' /$Q M O &E d(@E U E #E E d E #E M M O )E'E#ES $Q d)C H # M E +S E Q 8E H d,1 I #X M I+%(E &E )M R& +M1:& d&#M1 %H 4 L&#ES \Y d#d Q $Q d)C E$X5# )D $Q M

+?,> 36,,6< .38%6 4;*:1(/ )?.06.(8 .2; 26*2*6 -(= %8,# .;#+.;#(6 !. 6,,6< ,'' 0 8.8 ,6$9 26&8 .37(8 6, .7 1 : %806 +38((7 #5. "8

ES

E% E%H % E%E$ E%

4

[

ZY

[[

6Mg

d

% ES

M(d*X \

%ES #' H !dC+ \

4&Ed# 1$E$E H) H#ES (E E H IS Q)!S

[ ((IS [M

c d(A E +R H d Q H $E H#ES d%&E$1+ 1 4:H E M%#M M #M Md S d %M- % #I O) !E H Za#E 5#M M # M M BE (*W d(A E +R H

! ) ( ! ) ( ( / "" # , ( * ( ( (0 3 ) ; ( - ( ) ( ( ( ) ( - ( ) ( ( (0 3 ) ; !&- / !/ 0 , !( / - . ) . ) # / (0 < < / #/ *0 #1 5 5 ( /$" (0 3 ) ; "* ) ( 0 ( !) = <% / . ! ( "'(#-

"* : 7 ; 8 5 3 4 9 6 5 7 ; 8 6 3 4 9 :

d "E% H$ %H O Q E H 4 E f'(H %E.$IS M 2&K#! X ?E%E $ P E% %E$M&E d!d&$Q M+X 1 N-+ #I ! d(A E ZYY +R H ( I d Q H

! & * # !' # ! & % + ! # !( ," # ) ( " + " " ! ' ! # & # & & ! ! !' ## !$ # " # # ! ! " + ( ! #

Profesional

6 / + 4 9 6 8 3 : 5 ; 7

48; 5 ; 3 4 : 9 6 5 ; 7 4 8 7 3 9 : 8 6

/ 8 6 7 3 : 9 4 5 ;

!( 3 9 : 7 4 8 7 ; 9 4 6 5 ; : 8 6 5 3

6 5 ; : 8 3 9 7 4

$E H#ES `Y ! Q&% H ( I H +S d= +E M #MG-+ dN & Q# d! + M #M E&QX+ G4&#M $E (*X IS Q E IS 8 # 4 E f'(H %E.$I M

%

1 ' % !* ) 0 % '. '/ - % % * & % + % ' * % % , ' * * % % %+ %( ' & $ ' ' % % & "'# % 0 - % ' ! "

& +$!% !& - -" * ,! *''% !,!1 & /'*#!& + !&, *& ,!'& $ ('$! 0 .!+ * !& % "'* *!,!+ '. *&% &, ( *,% &, !& '& '& !.'* &'& +%'# * & &'& *!&# * & $!.!& !& ( & &,$0 !&.!, + !& - *! ,/ & 0 *+ ' '* *$0 & &, % **! (*'+( ,!. *! + '-$ '. * & /!, '-, $! !$!,! + +, &' *

, $$ +$!%

*!'-+ &)-!*! + '&$0

! !

" !

! "

Shree Aden Depala Mitramandal U.K. Charity: 293627

67A Church Lane, London N2 8DR Tel: 020 8444 2054 or 020 8346 6686 Well suited for Socials, Religious, Cultural and Official events. Terms & Conditions Apply.


દેશતવદેશ 27

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 19th January 2013

ચીનની જેલમાંથી વધુ પાંચ હીરાવેપારીઓને મુક્ત િરાયા સુરત, બીજિંગઃ હીરાની દાણચોરી માટે ચીનની જેલમાં રહેલા નવ હીરાવેપારીઓને મુક્ત કરાયા છે. ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧ના રોજ થયેલી સજા પ્રમાણે ત્રણ વષષની સજા પૂણષ થતા પાંચ વેપારીઓને મુક્ત કરાયા છે. જ્યારે, ત્રણ વષષથી વધુની સજા પામેલા ચાર વેપારી હજુ જેલમાં રહેશે. ચીનમાં હીરાના વેપાર માટે ગયેલા ઘણાં હીરા વેપારીઓ દ્વારા હોંગકોંગથી ચોરીછૂપીથી હીરા ઘૂસાિી દાણચોરી થતી હોવાનું ચીન સત્તાધીશોના ધ્યાન પર આવ્યું હતું. જે કેસમાં ચીન

આતંકવાદગ્રથત દેશોમાં ભારત ચોથા ક્રમે ન્યૂ યોકકઃ ર૦૦૧ના ત્રાસવાદી હુમલા બાદ દર વષષે ત્રાસવાદી હુમલાઓની સંખ્યામાં ચાર ગણો વધારો થતો રહ્યો છે. અમેરરકા અને ઓથટ્રેરલયાસ્થથત સંથથા ઇસ્સ્થિિયૂિ ફોર ઇકોનોરમક્સ એસ્ડ પીસ નામની સંથથાએ ગ્લોબલ િેરરરઝમ ઇસ્ડેક્સનો અહેવાલ તાજેતરમાં પ્રકારિત કયોો હતો. અહેવાલ અનુસાર ઇરાક, પાકકથતાન અને અફઘારનથતાન ત્રાસવાદથી સૌથી વધુ પ્રભારવત થયા હતા. ત્રાસવાદનાં કારણે સૌથી વધારે મૃત્યુઆંક વષો ૨૦૦૭માં ઇરાક સંઘષો દરરમયાન નોંધાયો હતો.

સત્તાધીશોએ ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦ના રોજ સેન્જેનમાં દરોિા પાિી ૨૨ ગુજરાતી વેપારીઓની ધરપકિ કરી હતી. જે તમામ સુરત, મુંબઈ તથા ગુજરાત સાથે સંકળાયેલા હતા. જે કેસમાં ગત વષષે ૭ ડિસેમ્બરે ચીનની કોટેે ચૂકાદો જાહેર કરી ૨૨ પૈકી ૧૦ હીરા વેપારીઓને સજા-દંિ થયા હતા. સજા પૂણષ થઈ જનારા તથા અન્ય વેપારીઓ મળી કુલ ૧૩ હીરાવેપારીઓને છોિી મૂકી ભારત ડિપોટે કયાષ હતા. જ્યારે ૩થી ૬ વષષની કેદની સજા પામેલા ૯ વેપારીને જેલમાં ધકેલ્યા હતાં.

અરધકારીઓના હથતિેપ બાદ કકિોરીના તલાક મંજૂરી કરી લેવાયા છે. દુસહાએ કહ્યું હતું કે તેણે કકિોરીના માતા-રપતાને ૧૭,૫૦૦ ડોલર આપ્યા હતા. તે આ રનણોય સામે કેસ કરિે. • ઓથટ્રેતલયામાં ગરમીથી લોકો ત્રાતહમામઃ એક તરફ રવશ્વના અનેક દેિોમાં તીવ્ર ઠંડી પડી રહી છે ત્યારે બીજી તરફ ઓથટ્રેરલયામાં તાપમાન પ૦ ડીગ્રી સેસ્સસયસ સુધી પહોંચી ગયું છે. ભીષણ ગરમીને કારણે જંગલોમાં આગ ફાિી નીકળી છે. અનેક લોકોએ આગમાં તેમના ઘર પણ ગુમાવ્યા પડયા છે. ૧૯૭૩ પછી પહેલી વાર તેવું બસ્યું છે કે અનેક રાજ્યોમાં એક સપ્તાહથી પણ વધુ રદવસ સુધી તાપમાન ૪૦ ડીગ્રીથી વધુ રહ્યું છે. ૨૦૧૩ના પ્રથમ સાત રદવસ અત્યાર સુધીના સૌથી વધુ ગરમ રદવસો રહ્યા છે. ભારે ગરમીને કારણે કેિલાક રવથતારોમાં પેટ્રોલપંપ પણ બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે. ઓથટ્રેરલયાના હોબાિટ નજીક તથમીરનયનના જંગલોમાં ભીષણ આગ ફાિી નીકળતા ડનેલીમાં લગભગ ૯૦ ઘરો બળીને ખાખ થઈ ગયા હતા. • પાફકથતાનમાં અપહૃત શીખની હત્યાઃ પાકકથતાનના અિાંત આરદવાસી રવથતારમાંથી એક માસ પૂવષે અપહરણ કરવામાં આવેલા એક િીખ યુવાનનું મથતક કાપીને હત્યા કરેલો મૃતદેહ તાજેતરમાં મળી આવ્યો છે. પાકકથતાનના એક ત્રાસવાદી જૂથે તેનું રવરોધી ત્રાસવાદી જૂથ વતી જાસૂસી કરવાની િંકાના આધારે અપહરણ કયુું હતું. ખૈબર એજસ્સી રવથતારમાં રહેતા ૪૦ વષલીય હબોલ દવા વેચતા મોરહસ્દરરસંહનું ૨૦ નવેમ્બરે કેિલાક અજાણ્યા િથત્રધારીઓએ અપહરણ કયુું હતું. નવ જાસ્યુઆરી તેનું માથું વાઢેલા મૃતદેહને વીંિાળીને ખૈબરના ઝખાબેલ રવથતારમાં ફેંકી દેવામાં આવ્યો હતો અને તેની હત્યાની જવાબદારી ત્વહીદુલ ઇથલામ નામના ત્રાસવાદી જૂથે થવીકારી છે. • પાફકથતાનનાં બે તવથિોટમાં ૧૨૨ના મોતઃ પાકકથતાનના બલુરચથતાન રાજ્યની રાજધાની ક્વેિામાં ગત સપ્તાહે થયેલા બોમ્બ રવથફોિમાં ૮૮ લોકો માયાો ગયા હતા. ક્વેિામાં જ થયેલા અસ્ય એક બ્લાથિમાં ૧૨ લોકોના મૃત્યુ નીપજ્યા હતા. બંને ઘિનામાં કુલ મૃતકાંક વધીને ૧૨૨ થયો છે. એક રવથફોિ સ્નૂકર કલબમાં અને બીજા રવથફોિ સુરિાદળોના વાહન પર થયો હતો. તારલબાનનો ગઢ ગણાતા ખૈબર-પખ્તુસ્ખ્વાહ પ્રાંતમાં એક ધારમોક સેરમનાર પર બોમ્બ ઝીંકાયો હતો તેમાં વધુ ૨૨ લોકોના મૃત્યુ નીપજ્યા હતા આમાં લગભગ ૩૦૦ લોકો ઘાયલ થયા હતા. • પાફકથતાનમાં સૈનાની નજર હેઠળ ચૂંટણી યોજાશેઃ પાકકથતાનમાં આગામી સામાસ્ય ચૂંિણીઓ સૈસ્યની દેખરેખ હેઠળ યોજાવાના સંકેત મળ્યા છે. પાકકથતાનના મુખ્ય ચૂંિણી કરમિનર ફખરુદ્દીન ઇબ્રાહીમે કાયદો અને વ્યવથથા જાળવી રાખવા માિે સૈસ્યની દેખરેખ હેઠળ ચૂંિણીઓ યોજવાની ભલામણ કરી છે. પાકકથતાન પીપસસ પાિલીની સરકારની પાંચ વષોની મુદત ૧૬મી માચષે પૂરી થઇ રહી છે. મુખ્ય ચૂંિણી કરમિનરે તાજેતરમાં સૈસ્ય વડા જનરલ અિફાક પરવેઝ કયાની સાથે મુલાકાત પણ કરી છે. આ વખતે ભૂતપૂવો સૈસ્ય વડા અને પૂવો રાષ્ટ્રપરત જનરલ પરવેઝ મુિરોફ પણ ચૂંિણીઓમાં ઝંપલાવે તેવી સંભાવના છે.

સંતિપ્ત સમાચાર • પાફકથતાનમાં મૃતદેહોને દિનાવવા તશયા સમુદાયની ‘ના’ઃ તાજેતરમાં દરિણ-પાકકથતાનના ક્વેટ્ટાવામાં રિયા કોમના મુસ્થલમોને રનિાન બનાવીને કરવામાં આવેલાં અનેક હુમલાની ઘિનાનો રવરોધ ગત સપ્તાહે યથાવત રહ્યો હતો. ભોગ બનનાર કોમના નેતાઓએ મૃતદેહોને દફનાવવાનો ઇસ્કાર કરીને પ્રાંતીય સરકારને બરખાથત કરી તેને લશ્કરને સોંપવાની માગ કરી છે. આ બાબતની ગંભીરતાની નોંધ લઇને પાકકથતાનના વડા પ્રધાન રજા પરવેઝ અિરફ ક્વેટ્ટા પહોંચ્યા હતા અને ત્યાં સલામતીની સ્થથરતની સમીિા કરી હતી. તાજેતરમાં રિયાઓનું પ્રભુત્વ ધરાવતાં ક્વેટ્ટામાં અનેક રવથફોિોને કારણે રવથતારોમાંથી મરહલા, બાળકો અને વૃધ્ધો સરહત હજારોથી વધુ પ્રદિોનકારીઓ આલમદાર રોડ પર એક ધરણાં કાયોક્રમમાં જોડાયા હતા. • ફ્રેન્ચ તસક્રેટ સતવવસ એજન્ટની સોમાતલયામાં હત્યાઃ સોમારલયામાં ફ્રાસ્સની રસક્રેિ સરવોસ દ્વારા હાથ ધરાયેલા રનષ્ફળ બચાવ અરભયાનમાં ફ્રેસ્ચ રસક્રેિ સરવોસ એજસ્િ ડેરનસ એલેક્સ તથા બે ફ્રેસ્ચ સૈરનકો ઉપરાંત ૧૭ આતંકવાદીઓ માયાો ગયા હતાં. ફ્રાસ્સના સંરિણ પ્રધાન જીન-યવેસ રલ રિયને જણાવ્યું હતું કે ફ્રાસ્સની ઉચ્ચ રસક્રેિ સરવોસ ડીજીએસઇ દ્વારા ગત સપ્તાહે ઓપરેિન િરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આતંકવાદીઓએ છેસલા સાડા ત્રણ વષોથી એલેક્સને બાનમાં રાખ્યો હતો. જો કે આતંકવાદીઓએ એલેક્સની મારી નાખવાના સમાચારોને ફગાવી દીધા હતા. • તસઓલના પુલ પર આત્મહત્યા તવરોધી તસથટમ ગોઠવાઈઃ દરિણ કોરરયાના પાિનગર રસઓલ િહેરમાં હેન નદીના પુલ પરથી ભૂસકો મારીને ગયા વષષે ૧૯૬ લોકો દ્વારા આત્મહત્યા કરવામાં આવ્યા બાદ જાગૃત થયેલી સરકારે આવી ઘિના અિકાવવા પુલ પર આત્મહત્યારવરોધી રસથિમની ગોઠવણી કરી છે. આ રસથિમ આત્મહત્યા કરનારાઓ પર દેખરેખ રાખિે.આત્મહત્યા કરવા માિે નદીમાં ભૂસકો મારવાની તૈયારી કરનારને પકડવા માિે પુલ પર ક્લોઝ્ડ-સકકકિ િેરલરવઝન કેમેરાવાળી રસથિમ ગોઠવવામાં આવી હોવાનું અરધકારીઓએ જણાવ્યું છે. આ આધુરનક રસથિમમાં આત્મહત્યા કરવાની તૈયારી કરનાર કેમેરામાં ઝડપવાની સાથે જ ઓિોમેરિક એલામો વાગિે અને ઇમજોસ્સી સરવોસને તેની તાકીદે જાણ થતાની સાથે જ ત્રણ રમરનિમાં જ કાઉસ્સેલસો ઘિના થથળે પહોંચી જિે. • ૧૫ વષષીય દુલ્હન અને ૯૦ વષવના દુલ્હાના છૂટાછેડાઃ સાઉદી અરેરબયામાં ૧૫ વષલીય કકિોરીને ૯૦ વષોના દુસહાથી આખરે છૂિકારો મળી ગયો છે. આ કકિોરી રનકાહથી નાખુિ થઈને બે રદવસ સુધી રૂમમાં કેદ બનીને રહી હતી. ત્યાર બાદ દુસહાની ચુંગાલમાંથી ભાગી છૂિી હતી. સોરિયલ નેિવકકિંગ સાઇટ્સ પર આ મારહતી જાહેર થઇ હતી. થથારનક સમુદારયક વડા અને

* %" * '-+ (

",0 -(,'

&,* $$0 $' , -, ' ,!"+ /'*$ -$$0 $" &+ -$$0 $" &+ ,' -* ( *#"&

$

* %" *

'-+

'

પૂવવ તતમોરના વડા પ્રધાન જનાના ગુસમાઓની ગાડી ગત સપ્તાહે રાષ્ટ્રપતતની ઓફિસ બહાર ભારે ટ્રાફિકમાં િસાઈ ગઈ હતી. થોડી તમતનટો તેમણે ટ્રાફિક સરળ થાય તેની રાહ જોઈ પરંતુ થથળ પર કોઈ પોલીસ ન હોવાથી ટ્રાફિકમાં કોઈ જ િરક નહોતો પડ્યો. આથી ટ્રાફિક ઉકેલવા માટે તુરંત જ ગુસમાઓ પોતાની કારમાંથી બહાર નીકળ્યા અને સામાન્ય ટ્રાફિક પોલીસની જેમ તેઓ વાહનચાલકોને સૂચના આપવા લાગ્યા હતા. ગુસમાઓએ ૨૦૦૨માં પૂવવ તતમોરને ઇન્ડોનેતશયાથી થવતંત્ર કરાવવા માટે સંઘષવ શરૂ કયોવ હતો. લોકોએ ગુસમાઓની કાયવવાહીની સરાહના કરીને સ્થથતત થાળે પાડવા બદલ અતભનંદન પાઠવ્યા હતા.

- +,+

"&

&)- ,"&

**'/ $" !,"&

* ,"$$ ( * '*% "."$ '* -( ,'

&)- ,"&

!$

* %'&0 *+ '& ,!

%

!"

''*+, (

%

#%

"(&

પાકિસ્તાનમાં પરણેલી અમદાવાદની યુવતીની પતત દ્વારા હત્યા ઈથલામાબાદઃ પ્રેમના બંધને બંધાઇને એક પાકકથતાની નાગરીકને પરણવાની ભૂલ કરી બેઠેલી અમદાવાદની એક યુવતીએ ૧૩ વષો સુધી અમાનુષી ત્રાસ વેઠયા બાદ અંતે જીવનનો કરુણ અંત ભોગવા પડ્યો છે. અનેક અરમાનો અને સપનાને પોતાના રદલમાં ભરીને પોતાના ખારવંદ સાથે કરાંચીમાં ૧૪ વષો પૂવષે પહોંચેલી મૂળ રિથતી યુવતી િલલી એન હોજે લગ્ન બાદ ધમો પરરવતોન કરીને િબનમ ખાન નામ ધારણ કયુું હતું. પાકકથતાનના અખબાર ટ્રીબ્યુન એક્સપ્રેસના અહેવાલમાં જણાવ્યા મુજબ ૧૯૯૭માં િલલી ઉફફે િબનમ ગુલખાનના સંપકકમાં આવી હતી. ધમો પરરવતોન કરીને ગુલખાન સાથે રનકાહ કયાો બાદ બે વષો સુધી ભારતમાં રહ્યા હતા. વષો ૨૦૦૦માં બન્ને જણા અવાર-નવાર ભારત આવવાનું કહીને પાકકથતાન ગયા હતા. તે પછી િબનમના પરરવારને કદી તેનું મોં જોવા મળ્યું નથી. કરાંચી પહોંચેલી િબનમને મુગલીખાના ખાતે આવેલા રનવાસ થથાને પહોંચ્યા પછી ખ્યાલ આવ્યો હતો કે ગુલખાન પરરણીત છે અને તેને છ બાળકો પણ છે. તે પછી િબનમે તેનો રવરોધ કયોો પણ ગુલખાને તેનો પાસપોિટ પડાવી લીધો હતો.

#' &% !$"!$ & ( &% ) &! % $ &! % $& * $& % '% ( &% $% &

% "(&

!! ! " !$( ' !

"

% "% "!

તેને મકાનના ત્રીજા માળે એક ઓરડામાં કેદ કરી રાખી હતી અને તેને ત્રાસ આપવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું. એિલે સુધી કે િબનમને તેનો પરત, તેની પૂવો પત્ની અને બાળકો સુધ્ધા ત્રાસ

આપતા હતા. પાકકથતાન માનવ અરધકાર પંચે આ મામલો સંભાળીને િબનમને મુક્ત કરાવવા પ્રયાસ કયાો પણ તેમાં સફળતા મળે તે પહેલા જ ગત ૪ રડસેમ્બરે તેની હત્યા કરવામાં આવી હતી. માનવ અરધકાર પંચ દ્વારા ગુલખાન સામે નોંધાયેલી ફરીયાદની નકલ મેળવવા પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો ત્યારે કરાંચીના પોલીસ મથકેથી કોઇ સકારાત્મક પ્રરતભાવ ન મળ્યો પણ જાણે કુદરતની ઈચ્છા અનુસાર બધું બસ્યું હોવાનું દિાોવાયું. જ્યારે અમદાવાદસ્થથત િબનમના પરરવારને તો માત્ર પોતાની દીકરી કે બહેન પાછળ આંસુ સારવા રસવાય કોઇ રવકસપ ન રહ્યો. આ ઘિનાથી અનેક લોકો પાકકથતાનમાં આવા લોકો સામે કફિકાર વરસાવી રહ્યા છે અને તેમને આકરામાં આકરી સજા થાય તેવી માગણી કરી રહ્યા છે.

' & "" ! ) ' "(% * " , # ', (#'" ( &'& (& '" , "% ! "% ' "!

!

" ! "

%%"*

&'"! *** #% % "(&

! ! ! $## ! ! & + !$( ' !

"


28

અમેરિકા-આરિકા

19th January 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

અમેરિકાનાં ૪૭ િાજ્યોમાં ફ્લૂનો કેિઃ ન્યૂ યોકકમાં ફ્લૂ ઇમિજન્સી ન્યૂ યોકકઃ રિનાિક િાિાઝોિાંથી અમેરિકા માંિ બેઠું થઇ િહ્યું છે ત્યાિે સયૂ યોકક સરહત ૪૭ િાજ્યોમાં ફ્લૂના કેિથી ગભિાટ ફેલાયો છે. છેલ્લા એક અઠિારિયામાં ૧૦૦થી િધુ લોકોનાં ફ્લૂને કાિણે મોત થતાં સયૂ યોકકના ગિનષિ એસડ્રુ કુઓમોએ ઇસફ્લુએસઝા ઇમિજસસી જાહેિ કિી છે. લોકોનાં આિોગ્યની જાળિણી માટે સિષગ્રાહી પગલાં લેિામાં આવ્યાં છે. ફ્લૂનો િાિિ િધુ ફેલાય નરહ તે માટે તંત્ર સાબિું કિાયું છે. અમેરિકાનાં ૪૭ િાજ્યોમાં ફ્લૂનો વ્યાપ રિલતિતાં પોતાના િિીિની સંભાળ માટે લોકો જાગૃત બસયાં છે. સિાિાળાઓના મતે આ િષઝે ઇસફ્લુએસઝાની રસઝનમાં ફ્લૂનો િોગચાળો િધુ રચંતાનજક બસયો છે. સયૂ યોકકના સિાિાળાઓએ િધુને િધુ લોકોને ફ્લૂ સામે િક્ષણ આપતી િસી મૂકિાની વ્યિલથા ગોઠિી છે. નાનાં

બાળકોને ફ્લૂની િસી આપિા માટે પૂિતો લટોક િાખિા િિાના િેપાિીઓને આિેિ આપિામાં આવ્યા છે. એકલાં સયૂ યોકકમાં જ ફ્લૂના ૨૦,૦૦૦થી િધુ કેસો નોંધાતાં લોકોમાં ગભિાટ ફેલાયો છે. ગત રિયાળામાં ફ્લૂમાં નોંધાયેલા કેસોની સિખામણીમાં આ િષઝે ફ્લૂના ૪ ગણા િધુ કેસો નોંધાયા છે. એક િીતે જોિા જઈએ તો આખા અમેરિકામાં ફ્લૂનો ફેલાિો થયો છે. ફક્ત ત્રણ લટેટ કેરલફોષરનષયા, હિાઈ અને રમરસરસપીમાં જ ફ્લૂની અસિ ઓછી છે. યુએસ સેસટિ ફોિ રિરસસ કસટ્રોલ એસિ રિિેસિનના જણાવ્યા મુજબ ગયા અઠિારિયે અમેરિકામાં ૭.૩ ટકા મોત સયૂમોરનયા કે ફ્લૂને કાિણે નોંધાયાં હતાં.

Editor: CB Patel Managing Editor: Kokila Patel Tel: 020 7749 4092 Email: kokila.patel@abplgroup.com Consulting Editor: Jyotsna Shah Mobile: 07875 229 223 Email: jyotsna.shah@abplgroup.com News Editor: Kamal Rao Tel: 020 7749 4001 Email: kamal.rao@abplgroup.com Editorial Department: Dhiren Katwa, Dr Jagdish Dave Chief Financial Officer: Surendra Patel Tel: 020 7749 4093 Email: surendra.patel@abplgroup.com Chief Accountant: Akshay Desai Tel: 020 7749 4087 Email: akshay.desai@abplgroup.com Chief Operating Officer: Liji George Tel: 020 7749 4013 Email: george@abplgroup.com Business Manager: Alka Shah Tel: 020 7749 4002 Mobile: 07944 151 893 Email: alka.shah@abplgroup.com Advertising Manager: Kishor Parmar Tel: 020 7749 4095 Mobile: 07875 229 088 Email: kishor.parmar@abplgroup.com Business Development Managers: Urja Patel Tel: 020 7749 4098 Email: urja.patel@abplgroup.com Rovin John George Tel: 020 7749 4097 Email: rovin@abplgroup.com Nihir Shah Tel: 020 7749 4089 - Mobile: 07875 229 111 Email: nihir.shah@abplgroup.com Kalpesh Shah Tel: 07539 88 66 44 Email: kalpesh.shah@abplgroup.com Design/Layout: Harish Dahya Tel: 020 7749 4096 Email: harish.dahya@abplgroup.com Ajay Kumar Tel: 020 7749 4005 Email: ajay.kumar@abplgroup.com Customer Service: Ragini Nayak (For Subscription press No 3) Tel: 020 7749 4080 Email: support@abplgroup.com Leicester Distributors: Europa Enterprise, Raj Surani Tel: 0116 276 1014 Media Representation - Belgium: Kishore A Shah, 35 Quinten Matsijslei, Bus 24, 2018 Antwerpen, Belgium Tel: 00323 231 6269 International Advertisement Representative: Jain Group(South India) Tel: +91 44 42041122/3/4 Fax: +91 44 25362973 Mumbai: +91 222471 4122 Email: jainmedia@eth.net (BPO) AB Publication (India) Pvt. Ltd. 207 Shalibhadra Complex, Opp. Jain Derasar, Nr. Nehru Nagar Circle, Ambawadi, Ahmedabad Tel / Fax: +91 79 2646 5960 Bureau Chief (BPO): Nilesh Parmar (M) +919426636912 Email: nilesh.parmar@abplgroup.com Consulting Editor (BPO): Bhupatbhai Parekh, Ahmedabad, Gujarat Tel: +91 79 2630 4142 Rajpipla: Bharat Vyas Tel: 0091 2640 220525 Mumbai: Kanti Bhatt, Hemraj Shah (Jumbo Advertiser) Horizon Advertising & Marketing: 205 Shalibhadra Complex, Opp. Jain Derasar, Nr. Nehru Nagar Circle, Ambawadi, Ahmedabad Tel / Fax : +91 79 2646 5960 (M) +91 9173595960 Email : horizon.marketing@abplgroup.com Business Manager: Hardik Shah (M) +91 99250 42936 Email: hardik.shah@abplgroup.com Advertising Manager: Neeta Patel (Vadodara) M: +91 98255 11702 Email: neeta_abplgroup@yahoo.co.in Assistant Marketing Manager: Manish Shah (Vadodara) M: +91 96876 06824 Email: manish.shah@abplgroup.com Assistant Marketing Manager: Krunal Shah (Ahmedabad) M: +91 98243 67146 Email: krunal.shah@abplgroup.com Business Co-ordinator: Shrijit Rajan M: +91 98798 82312 Email: shrijit.rajan@abplgroup.com Prashant Chanchal (Rajkot) M: +91 98250 35635 News Representatives in Various parts of India, especially in Gujarat

" ! $# $# *** # % " $

% " $ !%#

$+($#

"

&

(

%! &$)% $" , ' # )' # ! #' $ ! " " #' $ ! " & "$ # #

( '' ) !

$&$# ( (& ( $#'

(

##* %& &"

$% $

& %

& "

Best Wishes to both of you on your first Anniversary. May the love that you share last a lifetime and the marriage be blessed with joy and companionship for all the years to come. Lots for love from: Father-in-law: Atul Gohil Mother-in-law: Jaiymini Gohil, Father: Mukesh Patel, Mother: Kalpana Patel, Sister: Reena, Brother-in-law: Sameer Shah, Brother: Avir Patel, Nephew: Ishaan Shah & all friends and family.

) $$ ( %

સંવિપ્ત સમાચાર • યુવાન ઇન્ટરનેટ એક્ટટવવલટની આત્મહત્યાઃ અમેરિકાના કમ્પ્યૂટિ રનષ્ણાત, ઈસટિનેટ એક્ટટરિલટ અને જાણીતી સોરિયલ સયૂઝ િેબસાઈટ િેરિટના સહલથાપક આિોન લિાર્ઝઝે માત્ર ૨૬ િષષની ઉંમિમાં આત્મહત્યા કિી લીધી છે. તેની સામે હેકકંગના આિોપો મુકાયા હતા અને આગામી રિિસોમાં તેની સુનાિણી થિાની હતી. લિાર્ઝષ ઇસટિનેટ પિ મારહતીની લિતંત્રતાની તિફેણ કિતો હતો. લિાર્ઝષના સંબંધી માઈકલ િુલ્ફે કહ્યું કે લિાર્ઝઝે ૧૧ જાસયુઆિીએ ગળે ફાંસો ખાઈને આત્મહત્યા કિી લીધી છે. તેના કુટુંબીઓ અને પાટટનિ આ ઘટનાથી આઘાતમાં છે. તેની સામે હેકકંગના જે આિોપ મુકાયા છે તે ખાસ કિીને ઓનલાઈન આકાષઈિ જેએસટીઓઆિ (જેલટોિ) પિથી એકેિેરમક પેપસષ લાખોની સંખ્યામાં િાઉનલોિ કિિાને મામલે થયા છે. લિાર્ઝષ આ તમામ પેપસષ મફત રિતિીત કિી િેિાનો ઈિાિો ધિાિતો હતો. અને જો તે િોરષત ઠયોષ હોત તો તેને ૩પ િષષ સુધીની જેલની સજા અને ૧૦ લાખ િોલિના િંિની જોગિાઈ હતી. • ભારતીય મૂળના લોટરી વવજેતાનું રહલયમય મોતઃ અમેરિકામાં િસ લાખ િોલિની લોટિીના રિજેતા થયાના બીજા જ રિિસે િહલયમય િીતે મૃત્યુ પામનાિ ભાિતીય મૂળના િેપાિીની હત્યા અંગે તપાસ ચલાિી િહેલા સિાિાળાઓને એિી હકીકત જાણિા મળી છે કે મૃતકના તેમના પરિજનો સાથેના સંબંધો તણાિભયાષ હતાં અને તેમની સંપરિ અંગે રિિાિ પણ ચાલતો હતો. ગત જુલાઇમાં લોટિીની ઈનામી િકમનો ટેટસ કપાયા બાિનો ૪,૨૫,૦૦૦ િોલિનો ચેક મળ્યાના બીજા જ રિિસે સાઇનાઇિના ઝેિથી મૃત્યુ પામેલ ૪૬ િષષીય ઉરુજ ખાનના મૃત્યુ અંગેની તપાસમાં આ હકીકત બહાિ આિી છે. િરૂઆતમાં તો સિાિાળાઓએ તેમના મૃત્યુનું કાિણ કુિિતી જ માની લીધું હતું પિંતુ તેમના ભત્રીજાની ફરિયાિના આધાિે ફિીથી ચકાસણી કિતા તેમના િિીિમાંથી િધુ િમાણમાં સાઇનાઇિ ઝેિ મળી આવ્યું હતું. રિકાગોના એક જજે ઉરુજ ખાનના મૃતિેહની િધુ ફોિેક્સસક તપાસ કિિાનો આિેિ આપ્યો છે. • અમેવરકામાં વધુ એક વવદ્યાથથીનો ગોળીબારઃ અમેરિકામાં ગોળીબાિની િધુ એક ઘટના બહાિ આિી છે. કેરલફોરનષયામાં એક રિદ્યાથષીએ તાજેતિમાં લકૂલમાં ગોળીબાિ કિતાં બે લોકો ઘાયલ થયાં છે. આ હુમલાને કાિણે લકૂલમાં અફિાતફિી મચી હતી. હજુ સુધી હુમલાખોિની ઓળખ થઇ િકી નથી પિંતુ આ ગોળીબાિ કિનાિો આ િાળાનો જ રિદ્યાથષી છે. આ હુમલાખોિે પોતાની િોટગનથી ગોળીબાિ કયોષ હતો. પોલીસે ગોળીબાિ કિનાિની ધિપકિ કિી લીધી છે, પિંતુ તેના રિિે િધુ મારહતી જાહેિ નથી કિી. • ન્યૂ યોકકમાં મુક્લલમ વવરોધી જાહેરાતોથી વવવાદઃ થોિા સમય પહેલાં સયૂ યોકકમાં મુક્લલમોનું અપમાન કિે તેિી કેટલીક જાહેિાતો િજૂ કિાતાં લોકોમાં િોષ વ્યાપ્યો હતો. આ મામલો િાંત પિે ત્યાં ફિી એક િખત રિિાિ છેિાયો છે. સયૂ યોકકના અનેક સબ-િે લટેિનોમાં ફિીથી મુક્લલમ રિિોધી જાહેિાતો અને પોલટિો લગાિિામાં આવ્યાં હતાં. અમેરિકન ફ્રીિમ રિફેસસ ઇરનરિયેરટિ દ્વાિા ૩૯ લટેિનોમાં ક્લોક ૨૨૮ પાસેની જગ્યા જાહેિાત માટે ખિીિિામાં આિી છે. આ તમામ જગ્યાઓએ સળગી િહેલું િલ્િટ ટ્રેિ સેસટિ બતાિાયું છે અને તેની સાથે લખ્યું છે, ‘ટૂંક સમયમાં જ અમે આમાં(ઇલલામ) શ્રદ્ધા ન િાખનાિાઓનાં હૃિયમાં આતંકિાિનો ભય ભિી િઈિું.’

vAùckAene nmñ ivnùtI sAE su´A vAùckAene joAvvAnuù ke ‘gujrAt smAcAr’mAù æisŒ ¸tI ÀherAtAe Àe¤ kAe¤po cIj-vStunI ŠrIwI krAe a¸vA sÈvsnAe ¦pyAeg krAe tAe te mAqe amArI kAe¤ jvAbwArI n¸I. aenI yAeGytA je-te VyiKtae pAete tpAsI te aùge ino#y levAe.

!

"! $ &' & "!% &" ' ' & * " " (' ," **#. % ( ," #* ' / 1 (1 % ! (' ," (. & * (/' ( #*," , . ' ! (& ,(/' ,# % ,2+ /(' * -% ,( " * ," ' /+ ( 1(- ' / (*' 1 (1 1 %% ," %(. ' )*# 1(% $ ) !*(/#'! 1 * 1 1 * +, /#+" + ' % ++#'!+ *(& * ' ) * ',+ -$ +" %) ' , % ,#+" * ,"# " " ' & +# ' + (# %% *# ' + '

&#%1

Happy 1st Birthday $& "!

*)%

$'(

&

% &"

% %& +,

$& * ' 1 !( % ++ 1(%/ 1+ ' +"(/ * 1(- /#," " ))#' ++ (* . * %(,+ ( "-!+ ' $#++ + *(& * !' +" -& 1 ,*# *(," * * ' " ' * $ ', #% & ', " ' ' %% ," &#%1 00

કેફી દૃવ્યોની દાણચોિી માટે દાઉદ ગેંગ હવે કેન્યામાં સરિય થઇ? મુંબઈઃ કુખ્યાત અંડરવર્ડડ ડોન દાઉદ ઇબ્રાહિમની ગેંગ િવે દુબઈ અને આરબ દેશો બાદ કેટયામાં પણ સહિય થઇ િોવાનું સૂત્રો જણાવે છે. કેફી દૃવ્યોની દાણચોરીમાં કેટયા મોખરે િોવાથી દાઉદની ગેંગને તે સુરહિત સ્થાન લાગે છે અને છેર્લા થોડા મહિનામાં છોટા શકીલના નામે આવતા ખંડણીના ફોનનું કેટદ્ર હબંદુ કેટયા િોવાનું જણાય છે. િા ઇ મ ઇ ટ વે સ્ ટી ગે શ ન હડ પા ટ ડ મે ટ ટ ના સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ દુબઈ અને આરબ દેશોમાં દાઉદના સાગરીતો પર ઇટટરપોલની નજર િોવાથી આવા અનેક ગેંગસ્ટર અટયત્ર સ્થળાંતહરત થઈ રહ્યા છે. કેટયા કેફી દૃવ્યોની દાણચોરી માટે અનુકૂળ િોવાથી કેટલાક ગંેગસ્ટર ત્યાં પિોંચ્યા છે અને તેમનું કામકાજ અહનસ ઇબ્રાહિક તથા છોટા શકીલ સંભાળી રહ્યા િોવાની માહિતી આ સૂત્રોએ આપી િતી. આ ‘કનેક્શટસ’નો ઉપયોગ ખંડણીના ફોન કરવા થાય છે, તેથી ભહવષ્યમાં દાઉદની પ્રવૃહિનું કેટદ્ર કેટયા

બને તેવી પ્રબળ સંભાવના છે. કેફી દૃવ્યોની દાણચોરીનું પગેરું દાઉદ અને છોટા શકીલના કેટયા કનેક્શન તરફ દોરી જતું િોવાનું મુંબઇના જોઈટટ કહમશનર હિમાંશુ રોયે જણાવતાં ઉમેયુું િતું કે ખંડણી પ્રકરણમાં આ સાહબત થયું નથી. મિારાષ્ટ્રના એન્ટટ ટેરહરસ્ટ સ્ક્વોડના વડા રાકેશ

માહરયાએ પણ આ વાતને સમથથન આપતા જણાવ્યું િતું કે દાઉદ માટે કેટયા સુરહિત દેશ પૂરવાર થઇ શકે છે. દાઉદ ઇબ્રાહિમ રૂ.૩૦,૦૦૦ કરોડના સામ્રાજ્યનો માહલક િોવાનું ચચાથઈ રહ્યું છે. કેફી દ્રવ્યોની દાણચોરી તેનો મુખ્ય હબઝનેસ છે. દુબઈ બાદ દાઉદને આકહષથત કરનારાં અનેક દેશ પૈકી એક કેટયા િોવાનું એક ઉચ્ચ પોલીસ અહિકારીએ જણાવ્યું િતું.


* 5 2"6* ; .0 $6 0 = 8 = 93 0 ?C ? ?A 2 @B ? ?A ) 8D D% ! + 0&

6% !0D$

"

. i!U4& U'iR& U X),] &!!X 2 U .U U( X U,] $] ]!X!a $a /*+a ,] v i &[c + !U "U' &*,] v&Ba!X & X v c U [( ,] )U%!U C'xa .#* ,] +(a a!] *c X , ,a !a v('U !] .&'&Uc &/K+!X &*,]

E% !0D$

#

&/K+!X 'a !U .U U( X U' &U!v. $a /*+a ,] . i!U4& U& ,] v!(U,U!U +U *U v+ ](U,] v i W> v !] + Y * X U+X , ,a &/K+!U Cya /) ,] !a v('U a &U ^ .#* U !] C v !X a + ] )U% U( a &*]

U + _) Cy /) ,] + U(U!X +U$ U(X U++X " ,] !+X! a " &*] a _ .U!Y \* U ] ] )X !+X U& X(X " +,] !U Uc X' "v(W> v + !U %U+] ' U+? (/],] ] + ,] ] " Ui,] [!X +U$ U(X /*+X ,]

E1,

!0D$

+], !] Y>.U!] U$[&Uc (U a & %] !] >+&U!!a Cy $!U+,a a ] &!] !Y .U! ,] U'Ui &Y $!U )U% U' !v/ + !a .c a*U+,] ( [ + X &U ^ ./U' &*X (/],] !a v('U !] .&'&Uc !+X! +U$ U(X + ,]

!0D$

D 3 !0D$ $U$ a X c"a ;' U!a !Y%+ U' U( $] ]!X U,] &!!] .v@' (U ,a a + Y v!(U,U X (X , ,a + |vL!a + U, ! X [ + X .U&] (U X &]*++U .v@' +Yc " ,] !a v('U a v+(a X X .U+ (/]+Yc

> !0D$

3"0 !0D$ !

'

&[c + a!a +,] Uv&i _ &Uc v) C.c !Yc 'a ! ,] z/ ~+!&Uc & %] a [( ,] 'UBU C+U.!X ,0' U U' ] _ )X )U% U'X !+( !U .U U( ,] !U Uc X' $U$ a [c +U X U,] U'Ui !U Uc X' 'a !a "U( " ,] !/f

D&9' !0D$ &U(a "YT-U i #*,] .v@' U + X ,] * + a !] # ]/ &]*+a .[B ! (&Uc (U ,a a .#* U v!W< ] !a (X&Uc W> v ") U X U' Cv \* U !] &Uc X &U i U +a " ,] +]"U( c U!X $U$ ] / Y .&' !Y \* U' !/f

* 0 !0D$ &!!X ,Ucv !] a X v c U!U %U( X .&' Cv \* U' ] a U +U v++U a X [( (/]+Yc !U Uc X' $U$ a &U ^!U &U(U C'x .#* U' !v/ .U ] + U(U!U i!U C.c a " +,] !a v('U a &U ^ .&' "v(+ i! !] .U!Y \* U' ]

. i!U4& U&a&Uc .U!Y \* U X !c Y,X U' &!!X 2 U .U U( ,] $] ]!X ,] v i &[c + !a "U' &*,] 6'a!X & X v c U [( ,] C'xa (,a a .#* U &*,] +(a !] *c X , ,a !a v('U &U ^ .&' &/K+!a ]

! !0D$ *U& !] c"a !Y%+,a )U% U U,] a !] a C U(!U v+wa +] X( >+> U U+,a a )U%&Uc (/],a +]"U( c U!X U& X(X&Uc &Y< _)X X +U$ U(X + ,] & U! v&) !X .c$cv .&>'U _ &Yc + /,] a _) &*,]

4: !0D$

$&%

.&>'U!a .U!Y \* _) &*,] ( !U4& C|vJ X !c &*] &U!v. $a a /*+a U' v i "v(W> v .Y (,] + + ,] i!X a +U (X , ,a +U$ U(X "U( " ,] v+OU.] v (U (+Yc !v/ !a (X!U R]B] &U(U C'xa #*,]

2 !0D$ &!a+] !U ;' U /*+X $!] ]+U C.c a .}i,] O(X' ,vI ./U'%[ $!,] &[9' &*,] + |vL!a &U i &*] "v(W> v .Y ( X U' &U U "(!X +U$ U(X !] U (+U &U ^ a X & a &]*+X , a !a (X!U Cya /) ,] C v U'

#8D$9( ; t!U.Uu!U + U, v+SU!X _7)( "Lv !a "'a (X!] ,a X U 'Yc ] _ ( U(U &Uc X U(a ]!X !~ !X F& RU&Uc {5+X!Uc ]+a A/ (U+] ] +`SUv! a U/X (X / X _ " U EPUc &Uc {5+X ]+U ms v$v)'! A/a +])U /a , _ ] _7)( "Lv X CUN '])U c U !U v+<)]- &Uc } +U &:'Yc / Yc _ ,(] ms U ] )U U(U {5+X!U U(!U A/a (U+] ] U, c U&Uc ,(] mll v$v)'! ] )U U(U +])U ] !] ]&Uc X ms v$v)'! ] )U U(U {5+X ]+U A/a (U+] ] _7)( GUW6 &] !a "'a (X!] 7)]!] (X A/a!X ,a (X / X "Lv &Uc 3'U(] a A/ U(U!X

.U&] X ".U( U' ] 4'U(] !U! Zd A/ .}i' ] !] U(U!Yc ] a dZ Uc Yc " ^ ] C & mr &v/!U (v&'U! (U'])U v!(XR &Uc C U(!U n pll ] )U 7)]!] (X A/a ,a X U'U / U _7)( .+g!X .( U& X (X!] /U+i j W>& .av!'! .]6 ( #a( >GaV#v 0.!U DU6 a . D_v.. !] ]!U .U X .8'a 6' U(U&c *!X F& RU&Uc +])U $U X 7)]!] (X A/a!X 'U X "[ i (X ,0'U / U D_v..] "a U!Uc v!+] !&Uc U;'Yc / Yc _ .c,a a!] ql U ] )U U(U ]!X F& RU !X !~ &Uc {5+X ] )U A/a #(X (QU /a+U!Yc &*X ;'Yc / Yc _7)( "Lv &Uc } +U &:'Yc / Yc _ .['i ]+U &U& U(U "a U!U A/a (U+] ]

< 09 7 6/"

.0 < * 5 2"6* ; 6'[ X)]6 !U @U > i&Uc nn #_EY (X nlmm!U (a +])U %[ e"&Uc (U,U'X '])U v /Uv. _ ]H)!U > U!] !+Yc _ ]H) $!U++U&Uc +,] !] ] " U j$a j&Uc X U&X vC) nlmo&Uc _ ]H)!U mon +-i "[ i (QU /a+U X ]!] 4'Uc .Y X&Uc `'U( (X ]+U,] }"U!!U 1'U !U& V k ^0 v,c ]T $U! MU(U v!v&i _ ]H) Yv!'U!X .b X c X U j$a j!X $!])X &U( /,] hv@ + ( $!])U 7)] #a&i "( U j$a j!U np } U "U " X u U(&Uc &U* Yc `'U( (U,] U j$a j "U " "( +a (C[# "av)'Y ]!!Yc +( /,] ] !U .c" & k Uc ++U X .* ,] !/f "(Uc _ ()!a %U vB%Y} U( (c X! U X d U'])a /,] 3'U(] "av) U$ai!] !X +(.U !] v/&+-Ui X $ U+,] Ca ]0 pn )U a)(!U g .U U( ,] !] ]!X R& U sll )a a!] .&U++U!X /,] _ ]H)!Yc 'Y=' /,] "l +-i


30

ભારત

19th January 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

બે ભારતીય સૈનિકોિી નિમમમ હત્યા બાદ પાકકસ્તાિિે પાઠ ભણાવવા સજ્જ થતું ભારતીય સૈન્ય નવી જદલ્હીઃ િે ભારતીય સૈતનકોની પાકકલતાન દ્વારા સરહદ પર કરાયેલી તનમોમ હત્યાના જવાિરૂપે ભારતે કડક વલણ અપનાવીને પાકકલતાનને આકરા શબ્દોમાં ચેતવણી આપીને જરૂર પડ્યે કોઇપણ િકારની કાયોવાહી કરતા ભારત અચકાશે નહીં. ઈન્ડડયન આમટી ચીફ જનરલ તવિમ તસંહે મંગળવારે કહ્યું હતું કે, સેના દેશ સામે રહેલ આંતતરક અને િહારની મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવા તૈયાર છે. તવિમ તસંહે ૬૫મા સેના તદવસ પર પોતાના સંિોધનમાં કહ્યું હતું કે, ‘મને એ કહેતાં ગવો થાય છે કે ભારતીય સેના દેશની અપેક્ષા પજરી કરવા માટે સક્ષમ છે. ભારતીય સેના દેશની સમલયા સામે લડવા તૈયાર છે.’ જનરલ તસંહે ઈન્ડડયા ગેટ ન્લથત શતહદ લમારક, અમર જવાન જ્યોતત પર શતહદોને શ્રદ્ધાંજતલ આપી હતી. આ િસંગે સેનાના સૈતનકોને વીરતા પુરલકાર પણ એનાયત કરાયા હતાં. તવિમ તસંહે સોમવારે પાકકલતાની સૈતનકો દ્વારા િે ભારતીય જવાનોની હત્યાને અધમ કૃત્ય ગણાવી કહ્યું હતું કે, તેમની સેના કોઈપણ જાતનાં પલટવાર આપી શકે છે. િીજી તરફ ભારતીય વાયુદળના વડા એર માશોલ એનએકે બ્રાઉને કહ્યું હતું કે, પાકકલતાન શાંતતભંગ કરતું રહેશે તો ભારતે તેનું તનરાકરણ લાવવા માટે નવા તવકલ્પો તવચારવા જ પડશે. તેમણે કહ્યું હતું કે, લાઇન ઓફ કડટ્રોલ, સીઝ ફાયર એગ્રીમેડટ, ચોક્કસ માળખું હોવા છતાં પાકકલતાન તેનો ભંગ કરતું આહયું છે. છેલ્લા કેટલાક મતહનામાં થયેલી આ ઘટનાઓ ક્યારેય લવીકારાય તેમ નથી. સમગ્ર પતરન્લથતતને અમે નજીકથી તનરક્ષણ કરી રહ્યા છે. જો શાંતત ભંગ થતો રહેશે તો અમારે તવકલ્પ તવચારવો જ રહ્યો. શું હતો મામલો પાકકલતાને પર ૬ જાડયુઆરીએ ફરી એકવાર શલત્ર તવરામનો ભંગ કરી ગોળીિાર કરતા પેટ્રોલીંગ કરી રહેલા િે ભારતીય જવાનોના મૃત્યુ તનપજ્યા હતા.ભારતીય સેનાએ આ િનાવને ઉશ્કેરણીજનક ગણાહયો હતો. આ િનાવની આંતરરાષ્ટ્રીય લતરે પણ નોંધ લેવાતા અમેતરકાએ ભારત પાકકલતાનને શાંતત જાળવવા અને શલત્રતવરામનો ભંગ નહી કરવા

(ડાબે) ભારત-પાકિસ્તાન સરહદે પૂંચ જિલ્લાના ચિન દા બાગ પોસ્ટ પર સોમવારે મળેલી ફ્લેગ જમટીંગમાં ચચાા િરતા ભારત અને પાકિસ્તાન સેનાના જિગેજડયર િનરલ. બીજી તસવીરમાં નવી જદલ્હીમાં પત્રિારોને માજહતી આપતા આમમી ચીફ જબક્રમ જસંહ. તેમણે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં િહ્યું હતું િે ભારતીય િવાનોને પાકિસ્તાનના ગોળીબારનો િવાબ વળતા ગોળીબારથી આપવા િણાવાયું છે.

સલાહ આપી હતી. િીજી િાજુ પાક. સેનાએ આ િનાવનો ઇનકાર કરતાં કહ્યું છે કે, પાકકલતાની ચોકી પર ભારતીય સેના હુમલા તરફથી તવશ્વનું ધ્યાન િીજે દોરવાનો ભારતનો િયાસ છે. એક જમ્મુ કાશ્મીરના પજંચ તજલ્લામાં મોડકોટે ખાતેની તિષ્ણા ઘાટીના માગષે પાકકલતાની સેનાએ ભારતની સરહદમાં િવેશી, શલત્ર તવરામનો ભંગ કરીને િે જવાનોની હત્યા કરી હતી. સમગ્ર િનાવની કમકમાટી ઉપજાવતી િાિત એ છે કે મૃત્યુ પામેલા જવાનોના માથા વાઢી નાંખવામાં આહયા હતા જ્યારે િાકીના િે જવાનો ઘાયલ થયા હતા. પાકકલતાની સૈતનકોએ ૧૦૦ મીટર જેટલી ભારતીય સરહદમાં ઘુસી આવીને આ હુમલો કયોો હતો. િે લાડસ નાયક હેમરાજ અને સુધાકર તસંહના મૃત્યુ થયા હતા જ્યારે અડય િે જવાનો ઘાયલ થયા હતા. આ હુમલા દરમ્યાન પેટ્રોલ પાટટીના જવાનો ઘાયલ અવલથામાં જ હતા ત્યારે મૃત્યુ પામેલા િે જવાનોના માથા કાપી નાખ્યા હતા જૈ પૈકી એકનું મલતક તેઓ સાથે લઈ ગયા હતા. ઘેરા પ્રત્યાઘાત પાકકલતાની સેના દ્વારા ભારતીય સૈતનકોની કરપીણ હત્યાની ઘટનાના ભારતમાં ઘેરા િત્યાઘાત પડ્યા છે અને અનેક લોકો ઠેરઠેર પાકકલતાનને તેની જ ભાષામાં પાઠ ભણાવવાની માગ કરી રહ્યા છે. જો કે, આ ઘટના િાદ પણ ભારત અને પાકકલતાનની િોડટર પર તંગતદલી ચાલુ રહી હતી. િંને દેશો દ્વારા િોડટર પર તેમનાં સૈડયને સાિદું કરવામાં આહયું છે અને વધુ લશ્કરી દળોની જમાવટ કરવામાં આવી છે. ભારતનાં ગુપ્તચર તંત્રે આંતરેલા સંદેશાઓ મુજિ પાકકલતાન દ્વારા તેના

• ઝારખંડમાં ઘેરાયેલા રાજકીય સંકટ વચ્ચે ૧૨ જાડયુઆરીએ જેએમએમે દાવો કયોો છે કે રાજમાં તેમની પાસે સૌથી વધારે ધારાસભ્યો છે. આથી તેને સરકાર રચવાની તક આપવી જોઇએ. આ પહેલા જેએમએમનાં નેતાઓએ રાજ્યપાલની મુલાકાત લીધી હતી. અજજન ો મુડં ાએ મુખ્ય િધાન પદેથી રાજીનામું આપ્યા પછી રાજ્યપાલ સૈયદ અહેમદે રાજમાં રાષ્ટ્રપતત શાસન લાદવાની ભલામણ કરી હતી કેડદ્રીય ગૃહ િધાન સુશીલ તશંદએ ે આ ભલામણને સમથોન આપ્યું હતુ.ં • પોતાના તવદેશ િવાસો અંગેના ખચોથી ઊભા થયેલા તવવાદો છતાંય, તત્કાલીન રાષ્ટ્રપતત િતતભા પાતટલે રાષ્ટ્રપતતનો હોદ્દો છોડતાં પહેલાં થોડાક સમય અગાઉ કરેલા છેલ્લા તવદેશ િવાસના ખચોનું તિલ ૧૮.૦૮ કરોડ રૂતપયા હોવાનું આરટીઆઇ દ્વારા મળેલી સત્તાવાર માતહતીમાં જણાવાયું છે. તેમણે આ સાથે રાષ્ટ્રપતત તરીકેના કાયોકાળ દરતમયાન તવદેશ િવાસ પાછળ કુલ ૨૨૩ કરોડ ખર્યાો હતા. આરટીઆઇના જવાિમાં એરલાઇડસે જણાહયું હતું કે ગત વષષે ૨૯મી એતિલથી લઈને આઠમી મે સુધી દતિક્ષણ આતિકા અને સેશલ્ે સ િે રાષ્ટ્રના િતતભા પાતટલના િવાસ િદલ એર ઇન્ડડયા િોઇંગ ૭૪૭-૪૦૦ જમ્િોના ચાટટતરંગનો ખચો ૧૬.૩૮ કરોડ થયો હતો. • ભાજપે રાજ્યસભાના સાંસદ રામ જેઠમલાણીનું સલપેડશન પાછું ખેચી લીધું છે. અગાઉ ભાજપના રાષ્ટ્રીય િમુખ પર થયેલા

સૈતનકોની રજાઓ રદ કરવામાં આવી છે અને સૌને ફરજ પર હાજર થવા ફરમાન કરાયું છે. ભારતે સરહદ પર ચાંપતો િંદોિલત ગોઠહયો છે અને પાકકલતાનનાં લશ્કરની તહલચાલ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે. કાશ્મીરના પજંચ અને રાજોરી સેક્ટરમાં માનવરતહત એતરયલ ન્હહકલ ગોઠવવામાં આહયાં છે. ૧૧ જાડયુઆરીએ પાકકલતાન દ્વારા ભારતની આઠ ચોકીઓ પર સતત ૨૦ તમતનટ સુધી અંધાધજધ ં ગોળીિાર કરવામાં આહયો હતો. પાકકલતાને ૧૨ જાડયુઆરીએ પણ મોડી રાત્રે ૧૦.૩૦ વાગ્યાના અરસામાં પજંચની કૃષ્ણઘાટીમાં અંકુશ રેખા પાસે અંધાધજધ ં ફાયતરંગ કયુું હતુ.ં ફ્લેગ જમજટંગ હવે ૨૦ ફેિઆ ુ રીએ િંને દેશો વચ્ચે યુદ્ધનો મામલો શાંત પાડવા ભારતના િીએસએફના કમાડડર અને પાકકલતાન રેડજસો વચ્ચે ફ્લેગ તમતટંગ યોજવા ભારતે માગણી કરી હતી જે હવે ૨૦ ફેબ્રઆ ુ રી સુધી પાછી ઠેલાઈ છે. રાિેતા મુજિ મળતી આ તમતટંગ ૧૬ જાડયુઆરીએ મળવાની હતી જે આવતા મતહનાના મધ્ય સુધી મુલતવી રખાઈ છે. ભારતનો બદલો લેવાનો ઈનિાર પાકકલતાન દ્વારા ભારતનાં િે જવાનોની હત્યાની ઘટનાથી સમગ્ર ભારતમાં ભારે આિોશ છે ત્યારે સરકારે અગાઉ પાકકલતાન સામે િદલો લેવાનો ધરાર ઈનકાર કયોો છે. ભારતના તવદેશ િધાન સલમાન ખુરશીદે જણાહયું કે સરકાર આ ઘટનામાં આિમક થઈને કોઈ િતતતિયા આપવા માગતી નથી. અમને આિમક િનવા અને િદલો લેવા માટે તીવ્ર દિાણ થઈ રહ્યું છે, પરંતુ અમે આ દિાણને તાિે થઈશું

નહીં. દેશની શાંતત, સલામતીને ધ્યાનમાં રાખીને આ મુદ્દે જે યોગ્ય લાગશે તે જ અમે કરીશુ.ં અમને આશા છે કે સામાનો પક્ષ પણ આવી રીતે જ વતોન કરશે. જો કે ભાજપના પજવો િમુખ રાજનાથતસંહે આ િાિતે તીખી િતતતિયા આપી હતી. તેમણે કહ્યું કે ભારતે પાકકલતાનમાં રહેલા પોતાના રાજદજતને પાછા િોલવી લેવા જોઈએ અને તડપ્લોમેતટક વાતચીતનો પણ અંત લાવવો જોઈએ. પાકકલતાને સરહદે આવું વતોન કયાો પછી તેની સાથે સંિધ ં ો સુધારવા તવશે તવચારવું જ ન જોઈએ. શહીદોનું ૨૬ જાન્યુઆરીએ સન્માન પાકકલતાની હુમલામાં શહીદ થયેલા િે ભારતીય જવાનો લાડસનાયક હેમરાજ અને લાડસનાયક સુધાકર તસંહનું ૨૬ જાડયુઆરીએ મરણોપરાંત વીરતા પુરલકારથી સડમાન કરાશે. પરંતુ એમ માનવામાં આવે છે કે િંનન ે ે સૌથી મોટા વીરતા પુરલકાર અશોકચિથી સડમાતનત કરાશે. આ સડમાન યુદ્ધમાં શૌયો, િહાદુરી અને િતલદાન માટે આપવામાં આવે છે. આ પુરલકારનું એટલું જ મહત્ત્વ છે જેટલું મહત્ત્વ પરમવીર ચિનું છે. ઉત્તર િદેશના વતની લાનસનાયક હેમરાજના પતરજનોને ઉત્તર િદેશ સરકારે રૂ. ૨૦ લાખની સહાય કરી છે જ્યારે ભારત સરકારે રૂ. ૪૬ લાખની સહાય કરી છે. હેમરાજનો પતરવાર ભારતીય સૈડય સમક્ષ તેમના તશરર્છેદ કરાયેલા માથાની માગણી કરી રહ્યો છે. શહીદ હેમરાજનું માથું પાછું ન મળે ત્યાં સુધી તેની પત્ની અને માતા ઉપવાસપર ઉતયાો હતા પરંતુ ઉત્તર િદેશના મુખ્ય િધાન અતખલેશ યાદવની સમજાવટથી તેમણે પારણા કયાો હતા. જોકે તેમના અડય પતરજનોએ આક્ષેપ કયોો હતો કે દિાણને કારણે તેમના ઉપવાસનો અંત આહયો છે. એજ રીતે મધ્ય િદેશના વતની સુધાકર તસંહના પતરવારને પણ લથાતનક સરકારે રૂ. ૧૫ લાખની સહાય કરી છે. સુધાકરતસંહના માનમાં લમારક િાંધવા તેમ જ રહેઠાણ માટેનો પ્લોટ આપવા સરકારે તનણોય કયોો છે. સુધાકરનાં તવધવાની નોકરીની અરજી પણ લવીકારવામાં આવી છે. સંઘષાનું સત્ય યુએન િ શોધી શિે પાકકલતાનનાં એક અખિારે

સંનિપ્ત સમાચાર ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપ િાદ રામ જેઠમલાણીએ તેમનાં રાજીનામાની માગણી કરી હતી. ભાજપના વતરષ્ઠ નેતા એલ.કે. અડવાણી અને ભાજપના અધ્યક્ષ નીતતન ગડકરી સાથે યોજાયેલી િેઠક િાદ ૧૨ જાડયુઆરીએ જેઠમલાણીનું સલપેડશન રદ કરવાનો તનણોય લેવાયો હતો. નીતતન ગડકરી સામે કરેલા ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપો મામલે રામ જેઠમલાણીએ માફી માગી હોય કે કોઇ સમાધાન કયુો કે નમતું જોખ્યું હોય તેવા કોઇ અહેવાલ િાપ્ત થયા નથી. • ભારતીય સૈતનકો સાથે પાકકલતાની સૈડયના િિોર વતાોવ િાદ નક્સલવાદી દ્વારા હેવાતનયતની તમામ હદો પાર કરવામાં આવી હોવાની હકીકત ૧૦ જાડયુઆરીએ િહાર આવી હતી. ઝારખંડના લાતેહાર તજલ્લામાં ત્રણ તદવસ પહેલાં નક્સલવાદીઓ અને સીઆરપીએફના જવાનો વચ્ચે થયેલી લડાઈમાં માયાો ગયેલા જવાનના પેટમાં નક્સલવાદીઓએ દોઢ કકલો વજનનો િોમ્િ સીવી દીધો હતો. અથડામણના લથળેથી િાિુલાલ પટેલ નામના જવાનનો મૃતદેહ મળી આહયા િાદ તેને પોલટમોટટમ માટે રાંચી લાવવામાં આહયો હતો. જોકે પોલટમોટટમ પહેલાં જ શંકા જતાં ડોક્ટરે પોલીસને જાણ કરી હતી. એ પછી મૃતદેહને ખુલ્લા મેદાનમાં મુકાયો હતો. િોમ્િ લક્વોડ પટેલના શરીરમાંથી િોમ્િ કાઢી શકી ન હતી એટલે મૃતદેહની અંદર જ િોમ્િ બ્લાલટ કરીને તેને

દાવો કયોો હતો કે જમ્મુ-કાશ્મીર સરહદ પર િંને દેશો વચ્ચે ચાલુ રહેતી તંગતદલી અને વારંવાર થતાં ઘષોણ પાછળનું સાચું સત્ય ફક્ત યુએન જ શોધી શકશે. આ કાયો માટે યુએન શ્રેષ્ઠ મંચ છે. ભારત અને પાકકલતાન વચ્ચેના સંઘષો માટે ભારત ભલે ૧૯૭૨ના તશમલા કરારનાં પાલનનો આગ્રહ રાખતું હોય પણ તે સમલયાના ઉકેલ માટે યુએનના તમતલટરી ઓબ્ઝવોર ગ્રજપની મધ્યન્લથની અવગણના કરી શકે નહીં. તશમલા કરાર િંને દેશો વચ્ચે મતભેદોના શાંતતપજણો ઉકેલ માટે છે જ્યારે યુએનનાં ગ્રજપની ભજતમકા િંને દેશો વચ્ચે છેલ્લું યુદ્ધ પજરું થયા પછી ૧૭ તડસેમ્િર ૧૯૭૧ના રોજ કરવામાં આવેલા યુદ્ધતવરામના ચુલત પાલનને લપશોતી છે. ત્રાસવાદીઓ ભારતમાં ઘૂસી શિે છે ગુપ્તચર એજડસીઓને મળેલી િાતમી મુજિ પાકકલતાન હલતકનાં કાશ્મીરમાં આવેલા તાલીમ કેમ્પોમાંથી આશરે ૨,૫૦૦ ત્રાસવાદીઓ ભારતમાં ઘજસવાના કફરાકમાં છે. પાકકલતાનમાં ત્રાસવાદીઓને તાલીમ આપવા માટે કુલ ૪૨ કેમ્પો સતિય છે જેમાંથી ૨૫ તાલીમ કેમ્પો પાકકલતાન હલતકનાં કાશ્મીરમાં છે જ્યારે ૧૭ કેમ્પો અડય લથળે આવેલા છે. ૯૦ જેટલા ત્રાસવાદીઓ એક યા િીજા લથળેથી ભારતમાં ઘજલયા છે જ્યારે ૧૨૦ ઘજસણખોરોને પકડી લેવામાં આહયા છે. ગયા વષષે ૬૩ ત્રાસવાદીઓ ઘજલયા હતા, આમ આ વષષે ઘજસણખોરોમાં જંગી વધારો થયો છે. પાકિસ્તાનને ચીનની મદદ? ભારતે સરહદ મુદ્દે વધારે ગંભીર થઈને તવચારવા જેવી વધુ એક િાિત સામે આવી છે. લશ્કરના ગુપ્તચરોના જણાહયા િમાણે પાકકલતાની સૈડયને ચીન દ્વારા મદદ મળી રહી છે. ચીનના એન્ડજતનયરો અને વકકરો પાકકલતાનને એલઓસી પર મદદ કરી રહ્યા છે. ચીન દ્વારા તવતવધ ટેિોલોજી અને સાધનો માટે પાકકલતાની જવાનોને ટ્રેતનંગ અને માગોદશોન આપવામાં આવી રહ્યું છે. પાકકલતાન દ્વારા એલઓસી પર થતી તમામ કામગીરીમાં તેઓ સંડોવાયેલા હતા. અત્યારના સમયે તેઓ પાકકલતાનને નવાં િંકરો િનાવવામાં મદદ કરી રહ્યાં છે.

તડફ્યુઝ કરવામાં આહયો હતો. ભારતમાં નક્સલવાદીઓ દ્વારા આ રીતે િોમ્િબ્લાલટની િૂર ટેતિક અજમાવવાનો આ િથમ િનાવ છે. • લગ્ન િસંગે છોકરીઓએ નાચવાનું નહીં કે મોિાઇલ ફોન વાપરવાના નહીં એવો ફતવો રાજલથાનના ઉદયપુર તજલ્લાની એક મુન્લલમ પંચાયતે િહાર પાડ્યો છે. ઉદયપુરથી ૭૦ કકલોમીટર દજર આવેલા સાલુમ્િુર નગરની અંજુમન મુન્લલમ પંચાયતે થોડા તદવસ પહેલાં આંતરજાતીય લગ્નની તવગતો મળતાં આ ફતવો િહાર પાડ્યો હતો. આંતરજાતીય લગ્નોને પણ આ પંચાયત માડય રાખતી નથી. પંચાયતના મહામંત્રી હિીિુર રહેમાને કહ્યું હતું કે અમે લપષ્ટ શબ્દોમાં જાહેર કયુો છે કે છોકરીઓએ મોિાઇલ ફોન લઇને ઘરની િહાર નીકળવું નહીં. લગ્ન િસંગે કે લકૂલ-કોલેજના સમારંભોમાં નાચવું નહીં. એટલે છોકરાઓ સાથે ભળવાનો સવાલ જ ઊભો ન થાય. • આંધ્ર િદેશના ભજતપજવો મુખ્ય િધાન અને તેલગ ુ ુ દેસમ પાટટી (ટીડીપી)ના નેતા ચંદ્રાિાિુ નાયડુએ શરૂ કરેલી પદયાત્રાના ૧૨ જાડયુઆરીએ ૧૦૦ તદવસ પજરા થયા હતા. નાયડુએ ગયા વષષે િીજી ઓક્ટોિરે ગાંધી જયંતીના તદવસેથી ‘વલતુન્ના મીકોસમ’ (હું તમારી પાસે આવી રહ્યો છુ)ં નામે પદયાત્રા શરૂ કરી હતી, આ પદયાત્રા ૨૯ માચો સુધી ચાલશે. અત્યાર સુધીમાં ચંદ્રાિાિુ કુલ ૭૦૨ ગામડાંઓની મુલાકાત લઈ ચજક્યા છે.


વિવિધા

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 19th January 2013

‘હલ્લો, સોનુ! મમ્મી બોલું છુ.ં કેમ છે તબબયત?’ ‘સારી છે.’ ‘સાંજે આવો છોને, તે પૂછવા ફોન કયોો. એટલે કે છોકરાં માટે કાંઈક બનાવી રાખુ.ં કાલે રબવવાર, એટલે બધાને છુટ્ટી હશે. કાલે સાંજે જમીને જ જજો. જમાઈરાજ પણ આવશે ને?’ ‘ખબર નથી. હું શું કહું?’ આજે સોનલનો મૂડ કાંઈ સારો નથી લાગતો. આમ કેમ બોલે છે! જમાઈરાજ બહુ વ્યતત હોય છે તે હું જાણું છુ,ં પણ અહીં આવવાની કદી ના નથી પાડતા. મારા હાથના આમટી ને ભાત તો એમને બહુ ભાવે કહે, મને બમષ્ટાન ન જોઈએ, સાસુમાના હાથનાં આમટી ને ભાત મળે એટલે બસ! પણ આજે સોનલ આમ કેમ બોલે છે? મેં એને ધમકાવી, ‘જો, સોનુ!ં જમાઈરાજ સાથે તમારે બધાંએ આવવાનુ.ં મારા વતી એમને કહેજ,ે આજે રાતે આમટી ને ભાત બનાવીશ.’ ‘મમ્મી, તું જ એમને ઓફફસે ફોન કરીને કહી દે ને! હું તો અત્યારે જ આવું છુ.ં આજે શબનવારે સવારની તકૂલ એટલે છોકરાં તો તકૂલથે ી આવી પણ ગયાં છે.’ અને સોનુએ ફોન મૂકી દીધો. ચોક્કસ બંને વચ્ચે ઝઘડો થયો લાગે છે. મારી દીકરી છેન.ે .. ભારે લાડકોડમાં ઊછરી છે. હઠીલી છે, પણ હોંબશયાર બહુ છે હોં! હમણાં જ એને એના કાવ્યસંગ્રહ માટે રાજ્યની સાબહત્ય અકાદમીનું પાબરતોબિક મળ્યું છે. સોનુ બાળકો સાથે આવી. મારી સાથે સામાન્ય બે વાત કરી અને બંને છોકરાંને મારે હવાલે કરીને અંદર જઈને સૂઈ ગઈ. મારું અનુમાન સાચું જ છે. નક્કી બંને વચ્ચે કાંઈક ચડભડ સમયને અનુરૂપ બાહ્ય પરિવતતન ભલે આવ્યું હોય, પણ મહાજન-શ્રેષ્ઠી પિંપિાનું સત્ત્વ અને તત્ત્વ આજની ઉદ્યોગજગતની પેઢીમાં જળવાઈ િહે તેમાં ટવરણતમ ગુજિાતની સાચી શોભા, ઓળખ અને ગૌિવ સમાયેલા છે. શાંરતલાલ ઝવેિી, કટતુિભાઈ લાલભાઈ, અમૃતલાલ હિગોરવંદદાસ અને સાિાભાઈ પરિવાિ જેવા શ્રેષ્ઠ પરિવાિો થકી ફાલેલી-ફૂલલ ે ી અને હીિાલાલ ભગવતી અને બળદેવભાઈ જેવા શ્રેષ્ઠીઓની સંવરધતત ગુજિાતની મહાજન પિંપિાનું ગુજિાતના આરથત ક, સામારજક, શૈક્ષરણક, સાંટકૃરતક, સારહત્યયક અને ધારમતક રવકાસમાં જે અનડય યોગદાન છે તેનાથી ગુજિાતની ઉદ્યોગ અને િાજનીરતથી નવી પેઢી ભાગ્યે જ વાકેફ હશે. લાંબો સફેદ ડગલો, માથે પાઘડી કે ટોપી અને ધોતી આ પિંપિાનો પિંપિાગત રવરશષ્ટ પહેિવેશ હતો તેવું જ ગુજિાતના રવકાસમાં તેમનું રવરશષ્ટ પ્રદાન પણ છે. ઉદ્યોગ, ચેમ્બિ અને કોપોતિટે જેવા શદદો તો હવે આવ્યા પણ જે મીઠાશ મહાજન કે શ્રેષ્ઠી શદદમાં છે તે આજના શદદોમાં ભાગ્યે જ છે. આ પિંપિાની અનેક રવરશષ્ટતાઓ હતી. તેનું જીવન પોતાના વેપાિ-ધંધા કે પરિવાિ પૂિતું સીરમત ન િાખતાં સેવા અને સમાજકેડદ્રી જીવન હતુ.ં ગાંઠનું ગોપીચંદ ઘસીને સમાજ માટે ઘસાવાની વૃરિ તેમના લોહીમાં હતી.

થઈ લાગે છે. મેં કાંઈ પૂછ્યું નહીં. છોકરાંને નાતતો કરાવ્યો, એમની સાથે થોડું હસી-રમી અને એ બહાર રમવા ચાલ્યાં ગયાં એટલે હું સોનુ પાસે જઈને બેઠી. એ કાંઈ ઊંઘી નહોતી, માત્ર પથારીમાં પડખાં ફેરવતી હતી. મેં એના માથે હાથ ફેરવી પૂછ્યુ,ં ‘કેમ તમારા બે વચ્ચે ઝઘડો થયો છે કે?’ ‘જવા દે ને! તને કહેવાનો અથો જ નથી. તું હંમશ ે જેમ દોિનો ટોપલો મારા પર જ ઢોળવાની અને ઉપરથી બે-ચાર બશખામણ આપશે! જમાઈનો દોિ તને ક્યારેય નહીં દેખાય.’ ‘તોય કહે તો ખરી! એટલે તારો જ્વાળામુખી થોડોક તો ઠંડો પડશે...’ ‘મમ્મી, જો! હું મશ્કરીના મૂડમાં નથી. તું અત્યારે વાતને મશ્કરીમાં ન કાઢી નાખ.’ ‘પણ વાત શી છે એ તો કહે! કોઈકની પાસે વરાળ કાઢી નાખીએ, તો મનનો બોજો હળવો થાય અને તારી માને નહીં કહે, તો કોને કહીશ?’ મેં પ્રેમથી પંપાળતા કહ્યું. ‘તો પછી સાંભળ! કાલ શું થયુ,ં તને ખબર છે?’ અને પછી તો સોનુનં ો બંધ તૂટી ગયો - મારા કાવ્યસંગ્રહને પાબરતોબિક મળ્યું તે બદલ અબભનંદન આપતો એક જણનો ફોન આવ્યો. સમીર પટેલ એનું નામ. એમને મારે કાવ્યો બહુ ગમ્યાં, તોય ફોન પર સંતોિ ન થયો તે મને રૂબરૂ મળવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી. મેં એમને સાંજે આવવાનો સમય આપ્યો, જેથી તારા

જમાઈરાજ પણ ઘરમાં હોય. સમીર પટેલ નક્કી કયાો પ્રમાણે આવ્યા અને મન મૂકીને મારાં કાવ્યોની અફાટ પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. મને થયું આવું વધારે પડતું બોલી નાખનારા પણ

બવશ્વમાં જ હતી. હું કહેવા લાગી, ‘વાચકો પણ કેવા-કેવા મમોજ્ઞ હોય છે! પાબરતોબિક કરતાંય બવશેિ બહુમાન આવા સહૃદયી ભાવકો મળવા એ છે.’ ત્યારે તારા જમાઈરાજ શું ઉવાચ્યા,

થેન્કયુ મમ્મી

ડિવાઇન ડિએશન

• લીના દામલે

કેટલાક હોય છે, પરંતુ પછી તો એમણે મારા એક કાવ્યનું જે બારીકીથી જે રસદશોન કરાવવા માંડ્યું ત્યારે ખરેખર હું આભી બની ગઈ. એ એક સાચા મમોજ્ઞ ભાવક હતા અને કાવ્યપદાથોના ખાતસા જાણકાર હતા. મારા મનના સૂક્ષ્મ ભાવો અને મારી સજોનપ્રબિયા એમણે ઓળખી હતી. પૂરો દોઢ કલાક એ મને એક અનોખા ભાવબવશ્વમાં લઈ ગયા. મને બહું સારું લાગ્યુ.ં સમયનુયં ભાન ન રહ્યું. તારા જમાઈરાજ થોડો વખત તો અમારી સાથે બેઠા, પણ પછી ઊઠીને અંદર ચાલ્યા ગયા. આમ તો મેં ઘણું ખરું બનાવી જ રાખેલ,ું સમીર પટેલના ગયા પછી ઝટ ઝટ બાકીનું બનાવીને જમવા બેઠાં. હું હજી મારા ભાવ-

ખબર છે? ‘હા, એટલે જ તો તું પાણી-પાણી થઈ ગઈ હતી ને! કેટલો સમય થયો, તેનયું ભાન તને ન રહ્યું. જમવાનુયં કેટલું મોડું થઈ ગયું તેની ખબર છે!’ મમ્મી, તને ખબર છે? બે ઘડી તો હું અવાક્ થઈ ગઈ. આનંદના ઝૂલામાં ઝૂલતી હતી, ત્યાંથી અચાનક જમીન પર પટકાઈ! પછી ય એમણે વ્યંગમાં શુ-ં શું કહ્યું, તે હું તને નથી કહેતી, પણ અમારી વચ્ચે ખાતસી ચડભડ થઈ ગઈ. મેં પણ થોડુકં તડ ને ફડ કહી નાખ્યુ.ં - સોનું હજીય આવેશમાં હતી. એના ચહેરા પર હજીય વેદના જણાતી હતી. હું એની પાસે જઈને બેઠી. એને પંપાળતી બોલી, ‘સોનું મને લાગે છે કે એ ભાઈ ઘરે આવ્યા, એ જ જમાઈરાજને નહીં ગમ્યું હોય.’ ‘હાતતો વળી! આવી રીતે કોઈ પરાયો પુરુિ ઠેઠ ઘરે આવીને પત્નીની આટલી તારીફ કરી જાય, તે પબતદેવથી કેમ સહન થાય. હમણાં હમણાંનું આ બધું બરાબર મારા ધ્યાનમાં આવતું જાય છે. હું કાવ્યો

લુપ્ત થતી મહાજન-શ્રેષ્ઠી પરંપરા શાસન અને મહાજન પિટપિ પૂિક હતાં. મહાજનને શાસન માટે આદિ પણ સલામ ભિવાનું નરહ અને કુદિતી આફત હોય કે િચનાયમક કાયત શાસનના સાદ રવના મહાજન પોતાની ફિજ સમજીને પહોંચી જાય તેવી બન્ને પિટપિની સડમાન અને આદિની તથા સિકાિ શ્રેષ્ઠીઓની સલાહ ઉથાપે નરહ તેવી સલાહ-પિામશતની બન્ને વચ્ચે ભૂરમકા હતી. મહાજન-શ્રેષ્ઠીઓનો હેતુ માિ અથોત પાજતન નરહ, પણ સમાજઉયથાનનો હતો. જે કમાઈએ છીએ તેમાં સમાજનો રહટસો છે તેવી પાકી સમજ સાથે સામારજક ઉિિદારયયવ રનભાવવાની હોંશ, ધગશ અને રનષ્ઠા હતા. આ પિંપિાએ માણસને પશુની જીવદયાનું ઉયકૃષ્ટ કાયત તો કયુું પણ ગુજિાતને અમદાવાદ એજ્યુકશ ે ન સોસાયટી થકી અનેક ઉિમ ઉચ્ચ રશક્ષણની કોલેજો, સીએન કે શ્રેયસ જેવી રશક્ષણ સંટથાઓ, કેડસિ સોસાયટી, ઇત્ડડયન ઇત્ડટટટ્યુટ ઓફ મેનજ ે મેડટ (આઇઆઇએમ), અટીિા, ફફરઝકલ રિસચત લેબોિેટિી (પીઆિએલ), ભાિતીય સંટકૃરત રવદ્યામંરદિ, ટકૂલ ઓફ આફકિટક્ચ ે િ, નેશનલ ઇત્ડટટટ્યુટ ઓફ રડઝાઇન (એનઆઇડી), રવક્રમ સાિાભાઈ કમ્યુરનટી સાયડસ સેડટિ અને ગુજિાત યુરનવરસતટી જેવી અનેક રવશ્વ રવખ્યાત સંટથાઓની કટતુિભાઈ અને

રવક્રમ સાિાભાઈનો સહયોગ અને દૂિદં શ ે ી આયોજનની ભેટ મળી. ગાંધીઆશ્રમ, અંધશાળા કે બહેિામૂગ ં ાની સંટથાઓની ટથાપના અને સંવધતનમાં શ્રેષ્ઠીઓની પાયાની ભૂરમકા િહી. કટતુિભાઈના દેહાવસાન પછી પણ રવશ્વકોશ જેવી સંટથા શ્રેરણકભાઈએ હીિાલાલ ભગવતી અને બળદેવ ડોસા જેવા શ્રેષ્ઠીઓની સહાયથી આગળ ધપાવી છે. કટતુિભાઈ ૧૯૨૩માં િાષ્ટ્રીય ધાિાસભામાં ચૂટં ાયા હતા. તો પહેલી રમલ ટથાપનાિ િણછોડલાલ છોટાલાલ, ચીનુભાઈ ચીમનલાલ અને જયકૃષ્ણ હરિવલ્લભ જેવાએ અમદાવાદનું નગિપરત પદ શોભાવીને શહેિના રવકાસમાં નોંધપાિ યોગદાન આપ્યું છે. રમલ મારલક મંડળના પ્રમુખ પોતાના ભાઈ અંબાલાલ સાિાભાઈ અને મજૂિ મહાજનના પ્રમુખ તેમનાં જ સગાં બહેન અનસૂયાબહેન બન્ને સામેસામે લડી શકતાં હોય તેવી ઉિમ મહાજન - શ્રેષ્ઠી પિંપિા ગુજિાતમાં હતી તેનું ગુજિાત સુપિે ે ગૌિવ લઈ શકે તેમ છે. આજે જાહેિજીવનની વ્યાખ્યા માિ િાજકાિણના ક્ષેિ પૂિતી સીરમત થઈ ગઈ છે તેવું પહેલાં નહોતુ.ં શ્રેષ્ઠીઓમાં વકીલો, લેખકો બધા જ ગણાતા અને બધાની ભૂરમકા સંવાદ, લવાદ, પંચ અને મધ્યટથીથી પ્રશ્નો ઉકેલવાની હતી.

સંપરિવાન શ્રેષ્ઠીઓ અજાતશિુ, રનિારભમાની, સાદા, સિળ હતા અને તેમની વહીવટી પાિદશતકતા અને જાહેિ કાયોત માં અરણશુિ પ્રામારણકતાને કાિણે વેપાિીઓ તેમની એક હાકલથી ધનની કોથળીઓ ખુલ્લી મુકી દેતા એવો સમાજનો પાકો રવશ્વાસ ધિાવતા હતા. જાહેિ કાયોતમાં ઇમાનદાિી એ જ તેમની શાખ કે સાચી મૂડી હતી. ચોક્કસ જ્ઞારત કે ધમતના ઉપાસકો હોવા છતાં જ્ઞારતવાદ કે ધારમતક કટ્ટિતા તેમનામાં જિાય દેખાતી નહોતી. હીિાલાલ ભગવતી અને બળદેવભાઈ ડોસાની કૃષ્ણ-બલિામની જેવી જોડી જાણે મહાજન-શ્રેષ્ઠી પિંપિાની અટત થતી પેઢીના છેલ્લા રસતાિા સમી હતી કે જેણે મહાજનપિંપિા સુપિે ે રનભાવી. નાના વેપાિીઓને મોટી બેડકોના વ્યવહાિ, વલણ, વતતન અને અપમાનમાંથી બચાવવા કાલુપિુ બેડક બળદેવભાઈએ ટથાપી ને સહકાિી બેડકોના ધિતીકંપ વચ્ચે સડો લાગ્યા રવના અડીખમ ઉભી છે. એટલું જ નરહ, માંદી સહકાિી બેડકોની હોત્ટપટલ સમી બની છે. બળદેવભાઈએ જડમભૂરમ સાણંદ, રશક્ષણભૂરમ કડી અને કમતભરૂ મ અમદાવાદને જે શૈક્ષરણક, આિોગ્ય રવષયક, જીવદયા, સહકાિી બેત્ડકંગ, પશુકમ્ે પ, અન્નદાન, કડયાકેળવણી,

31

લખતી, તે બવશે તો એ બમત્રોમાં અબભમાનપૂવકો વાતો કરતાં. પોતાની પત્ની માત્ર ઘરરખ્ખુ ગૃબહણી નથી એમ કહેતાં એમની છાતી ફુલાતી, પરંતુ હું ઘરનો ઉંબરો ઓળંગી બહાર ફરતી થઈ, બીજાઓ સાથે હળતી-મળતી થઈ, મારુંય એક તવતંત્ર અસ્તતત્વ ઊપસવા લાગ્યું અને તેને સમાજમાં માન્યતા મળવા લાગી, એ કાંઈ એમને રુબચકર નથી લાગતુ.ં મબહલામંડળ વગેરમે ાં આગળ આવું તે સહન થાય, પણ પુરુિોના વતુળ ો માં એમના બનરપેક્ષ મારી કાંઈક ગણતરી થવા લાગે, તેમાં એમનો અહં ઘવાય!...’ - હું મારી સોનુને જોતી જ રહી. એની વેદના મેં પણ અંગેઅંગ અનુભવી. હું પોતે યુવાનીમાં આવો જ આઘાત સહન કરી ચૂકી હતી. મનેય લખવાનો શોખ હતો. બે-ચાર વાતાો લખેલી અને બે-ત્રણ સામબયકોમાં તે પ્રકાબશત પણ થયેલી. કેટલાક વાચકોના પત્રો આવેલા. અમારું રુબઢચુતત ઘર. આવા પરપુરુિોના પત્રો આવે તે કેમ સાંખી લેવાય? સાસુસસરાએ તો મોં બગાડ્યું જ, પણ જ્યારે મારા પબતદેવ બોલ્યા કે ‘પુરુિો આવું બનબમત્ત જ શોધતા હોય છે. તત્રીઓનો સંપકક સાધવા માટે’, ત્યારે મને એકદમ વૈરાગ્ય આવી ગયો! મેં લખવાનું છોડી દીધું અને પછી તો સંસારમાં ડૂબી ગઈ, પરંતુ હું હવે મારી દીકરી સાથે આવું નહીં થવા દઉં. મેં સોનુનં ે બાથમાં લીધી. ક્યાંય સુધી હું એને પસરાવતી રહી. છેવટે મેં એને કહ્યું, ‘બેટા, તું ગભરાતી નહીં. હવે તમારી પેઢીએ તો પુરુિના આ અહંને ઓગાળવો જ રહ્યો. હું તારી સાથે છુ.ં ’ સોનુ બોલી, ‘થેંક્યુ મમ્મી! થેંક્યુ વેરી મચ.’ (લેખિકાની મરાઠી વાતાાને આધારે) અનાજના વેપાિી મંડળો, કેડસિ સોસાયટી, સંકટ રનવાિણ સોસાયટી, રવશ્વકોશ, કડી કેળવણી મંડળ થકી કોલેજો અને વેપાિી મહામંડળને જે સેવાઓમાંથી તેનો આખો આઠ દાયકાનો ઉજળો ઇરતહાસ અને રહસાબ તેમના ખાતામાં જમા છે. કમત કિતાં મોક્ષ અને જૈન જીવનશૈલી તેમના જીવનની નોંધપાિ ઘટનાઓ હતી. તેઓ માિ પૈસા આપીને જવાબદાિી પૂિી કિનાિા નરહ પણ જાતે જઈને ખડે પગે ઉભા િહીને કામ કિનાિ લોકસેવક શ્રેષ્ઠી હતા. નમતદા યોજનામાં પણ તેમનું યોગદાન ઉયકૃષ્ટ છે. રશક્ષક, શ્રેષ્ઠી અને સમાજસેવી સંતના જુવનનો તેમનામાં રિવેણી સંગમ હતો. શ્રેષ્ઠી પિંપિામાં ટથપાયેલી સંટથાઓ રશક્ષણની હોય કે આિોગ્યની, તે ટવરનભતિ નરહ, પણ સૌના રહતમાં સાવતજરનક સંટથાઓ હતી. મહાજન-શ્રેષ્ઠી પિંપિાની પારિભારષક શાત્દદક ઓળખ અને પહેિવેશમાં ભલે સમયને અનુરૂપ પરિવતતન આવ્યું હોય પણ તે પિંપિાનું સત્ત્વ અને તત્ત્વ આજની ઉદ્યોગજગતની પેઢીમાં જળવાઈ િહે તેમાં ટવરણતમ ગુજિાતની સાચી શોભા, ઓળખ અને ગૌિવ સમાયેલા છે. આજે ઉદ્યોગપરતઓની સંખ્યા, આવક અને નફો િળવાની ક્ષમતા બધામાં વૃરિ થઈ છે યયાિે લુપ્ત થતી મહાજનશ્રેષ્ઠી પિંપિાનું યોગ્ય જતન થાય તે ગુજિાતના રવકાસના શ્રેષ્ઠ રહતમાં છે.


32

વિવિધા

હીરા હૈ સદા કે લીયે. બહુ જ જાણીતું બનેલું આ વલોગન હીરાના વેચાણ-વવતરણ સાથે સંકળાયેલી એક આંતરરાષ્ટ્રીય કંપનીના વવજ્ઞાપનની કેચલાઇન છે. વવજ્ઞાપનમાં કહેવાયેલી આ વાત તો સો ટચના સોના જેવી છે, પરંતુ જો તમે યોગ્ય કાળજી રાખો તો જ. હીરો તમારા માટે સદૈવ મૂલ્યવાન સાવબત થઇ શકે છે, પણ જો તેની ખરીદી વખતે, તેની જાળવણીમાં યોગ્ય ધ્યાન આપ્યું તો. નહીં તો એવું બની શકે છે કે હીરાનો જે દાગીનો ખરીદવા તમે હજારો પાઉન્ડ ખર્યાથ હોય, તેને વેચવા જાવ તો દસમા ભાગની રકમ પણ

19th January 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

જે અદ્દલ હીરા જેવો જ દેખાય છે. આથી ઘનત્વ દ્વારા જ અસલી હીરા અને મોઝેનાઈટ વટોન વચ્ચેનો ફરક પારખી શકાય છે. હીરાના આભૂષણ હંમશ ે ા િખ્યાત અને ભરોસાપાિ શોરૂમમાંથી જ ખરીદવા જોઇએ. આવા શો-રૂમમાં બાયબેક ગેરટં ી આપવામાં આવે છે. અમેવરકન ડાયમંડ અસલી વટોન ભલે હોય, પણ તેને ફરી વેચવા જાવ તો તેનું ફવદયું પણ ન ઉપજે. આથી જ હીરાની જ્વેલરી ખરીદતી વખતે આ બાબત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી. એક સમયે કુદં નના આભૂષણોને પાછા વેચવા જતી વખતે માિ સોનાની કકંમતની જ ગણતરી થતી

હીરા હૈ સદા કે વલયે, પણ તે ગુણિતાયુક્ત હોય તો... ન ઉપજે. એક જમાનો હતો કે જ્યારે હીરાનું વથાન માિ રાજા-રજવાડાઓના ખજાના પૂરતું જ સીવમત મનાતું હતું. લોકો હીરાને માિ તસવીરોમાં જોઇને રાજી થતા હતા. માનુનીઓની હીરાનાં દાગીના ખરીદવાની ઇર્છા સપનું બનીને રહી જતી હતી. જોકે હવે સમય બદલાયો છે. એક તરફ લોકોની ખરીદશવિ વધી છે. તો બીજી તરફ બજારમાં જુદી જુદી કંપનીઓની અનેક બ્રાન્ડ પણ ઉપલબ્ધ છે. જ્વેલસથને ત્યાં સરસ રીતે વડવપ્લે થયેલા જાતભાતના હીરાના દાગીના જોઇને કોઇ પણ માનુનીનું તે ખરીદવા મન લલચાઇ જવાનું જ. પરંતુ હીરાના દાગીના ખરીદતી વખતે થોડીક સાવચેતીની જરૂર છે. એક સમયે રાજા-મહારાજાના ખજાનામાં મહત્ત્વનું વથાન ધરાવતી હીરાની જ્વેલરી આજે બધાની પહોંચની અંદર મળે છે. રંગીન હીરાજવડત જ્વેલરીએ માનુનીના મનને મોહી લીધું છે. એટલે મધ્યવગથની યુવતી પણ બચત અને કરકસર દ્વારા હીરાની નાજુક જ્વેલરી ખરીદવાનું સપનું સાકાર કરે છે. જોકે હીરાના આભૂષણો ખરીદવા માટે પૈસા ઉપરાંત યોગ્ય સમજ અને જાણકારી હોવી જરૂરી છે. છેલ્લા ૧૦ વષથમાં હીરાના દાગીનામાં ઘણું પવરવતથન આવ્યું છે. સેમી-િેવશયસ (અધથકકંમતી), િેવશયસ (કકંમતી), બાયબેક ગેરટં ીના આભૂષણો, રંગીન રત્નોજવડત હીરાની જ્વેલરીની ફેશન હાલમાં િવતતે છે. હીરાની ખરીદી વખતે તેની યોગ્ય પરખ કરવી જરૂરી છે. મોઝેનાઇટ એક એવો પથ્થર છે

હતી. અને કુદં નને લાખ માની તેની કકંમત ગણવામાં આવતી નહોતી. જોકે આજે હવે સોનાની સાથે કુદં નની કકંમત પણ આંકવામાં આવે છે. ફોર ‘સી’ ટેસ્ટ સાચા હીરાની ઓળખ માટે ચાર બાબતો ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ - જે ‘ફોર-સી’ તરીકે ઓળખાય છે. ફોર-સી એટલે, ‘કેરટે ’, ‘કટ’, ‘કલર’ અને ‘ક્લેવરટી’. આ ચાર ‘સી’ને ધ્યાનમાં રાખીને જ હીરાની યોગ્ય કકંમત અને સુદં રતાનું મૂલ્યાંકન કરવું જોઈએ. હીરાના વજનને કેરટે માં માપવામાં આવે છે. હીરાની ઓળખમાં કટ સૌથી વધુ મહત્ત્વ ધરાવે છે. હીરાની ક્લેવરટી જોવા માટે મેવિફાઇંગ ગ્લાસનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. િત્યેક ઝવેરી વબલોરી કાચ રાખે છે અને તેના દ્વારા જ હીરો કેટલો શુદ્ધ છે કે તેમાં કોઈ ડાઘા, ધાબા કે પરપોટાં નથી તેની જાણ થાય છે. હીરો એકદમ સાફ હોવો જોઈએ. સૌથી શુદ્ધ ભૂરાશ પડતી ઝાંય ધરાવતો સફેદ હીરો હોય છે. આ હીરો ખૂબ મોંઘો હોય છે. જોકે હીરાની કકંતમ કે તેનું કદ જોવાને બદલે તેની ક્વોવલટી એટલે કે ગુણવત્તા પર ધ્યાન આપવું જોઈએ. હંમશ ે ા એક વાતની કાળજી રાખો કે, બજેટ ઓછું હોય તો તે અનુસાર નાનો, પણ સારી ક્વોવલટીનો હીરો ખરીદવાનો આગ્રહ રાખો. હીરા સોવલટેર અને પોલ્કી એમ બે િકારના હોય છે. સોવલટેર એટલે કે એક વસંગલ હીરો અને હીરાની કણીને પોલ્કી કહેવામાં આવે છે. હીરાને સુદં ર બનાવવા માટે કાપીને તેને ઘસવામાં આવે છે. સોવલટેર હીરાની સરખામણીએ પોલ્કી થોડા

જૂઠાણાંમાંથી આનંદ ના લો તમે પેલું ગીત તો સાંભળ્યું જ હશે, ‘જૂઠ બોલે કૌવા કાટે...’ (કદાચ જૂના જમાનામાં કાગડા પાંચ મારતા હશે, એટલે જ આ કહેવત પડી હશે.) જૂઠું બોલનારને અંતરાત્મા જરૂર ડંખે છે. તમે ભલે ધ્યાન ન રાખો, પરંતુ છાતી પર તેનો બોજ હંમેશાં રહ્યા કરે છે. લોકો માને છે કે આ સમાજમાં સફળ થવા માટે જૂઠું બોલવું જ પડે છે. બધા લોકો જૂઠું બોલે છે. એમની વચ્ચે આપણે સાચું બોલીએ તો મુશ્કેલીમાં મુકાવાનો વારો આવે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે જૂઠું બોલી-બોલીને તમે પોતે જૂઠા બની જશો. જૂઠાણાંનો વવશાળ પવવત તમારી છાતી પર વહમાલયની જેમ ઊભો રહે છે. આજે હૃદયરોગના દદદીનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે એનાં અનેક કારણોમાંનું એક કારણ જૂઠાણાં પણ છે. જીવનમાં સફળ થવા માટે જૂઠાણાંની મદદ લેવી જ પડે એ જરૂરી નથી. જૂઠું બોલવાની આદતમાંથી છૂટકારો મેળવવા માટે ઓશો ધ્યાનની એક રીતે બતાવે છે. એને અનુસરીને જુઓ. સૌથી પહેલાં જૂઠું બોલીને મજા લેવાનું બંધ કરો. આ કોઈ હોંવશયારી નથી. તેથી આ કલાને ભૂલો! શરૂઆતમાં એમાં ઘણી મુશ્કેલીઓ આવશે, કારણ કે તમે જૂઠું

બોલવાની કલા પર વનભવય થઈ ચૂક્યા હશો. જોખમ ઉપાડો, થોડા વદવસ અઘરું લાગશે. ત્રણ વાતો યાદ રાખો... પહેલીઃ જ્યારે તમે કોઈ વ્યવિની સામે જૂઠું બોલી રહ્યા હો, તો વચ્ચેથી અટકીને તેની માફી માગો. એ જ સમયે એને કહો કે, ‘આ વાત ખોટી હતી. હું ફરી મારી જૂની આદત તરફ જઈ રહ્યો હતો. મહેરબાની કરીને મને માફ કરી દો.’ આવું કોઈની સામે કહેવું મુશ્કેલ છે, પરંતુ બીજો કોઈ ઉપાય નથી. જ્યારે આદત ઊંડા બીજ રોપી દે ત્યારે તેને કાઢવા માટે કાળજું કઠણ કરવું પડશે. બીજીઃ જેવું તમે જૂઠું બોલવા જઈ રહ્યા હો એ જ સમયે જાગી જાવ. જેમ કે, તમને જૂઠું બોલવાનો વવચાર આવ્યો અથવા કોઈ ખોટી વાત મુખ સુધી આવી ગઈ હોય તો તાત્કાવલક તેને અટકાવી દો. ત્રીજીઃ જ્યારે તમારા મગજમાં, હૃદયમાં જૂઠું ઊગવા લાગે, એ જ સમયે સચેત થઈ જાવ. આ વાત થોડી ઊંડી છે તેથી ધ્યાન ધરવાની આદત પાડશો તો તમારા માટે સરળ થઈ જશે. તમે જૂઠાણાંનાં આ ત્રણ ચરણ પૂરાં કરી લો છો તો મન-વચન અને કમવમાંથી ખોટું કાયમ માટે વવદાય થઈ જશે.

સવતા હોય છે. પોલ્કી હીરાના આભૂષણો પણ સુદં ર દેખાય છે અને તેની વર-સેલ વેલ્યુ પણ હોય છે. રંગીન રત્નો જડીને તૈયાર કરાયેલાં હીરાના આભૂષણોની માગ વદન-િવતવદન વધી રહી છે. જોકે, હીરાની જ્વેલરીમાં રસ ધરાવતાં ઘણા ખરા લોકો તેની ઓળખ કરવામાં થાપ ખાઈ જાય છે. માિ ૧૦ ૧૫ ટકા એવા લોકે છે જે હીરાની ક્વોવલટી અને ક્લેવરટી સાથે બાંધછોડ કરતા નથી. હીરાની જ્વેલરીની ખરીદી લેટવે ટ ટ્રેન્ડ કરતાં િસંગને ધ્યાનમાં રાખીને કરવી જોઈએ. જો લિ િસંગે માટે હીરાના આભૂષણો ખરદીવા હોય તો તે પારંપવરક વડઝાઇનના અને ભારે હોવા જોઈએ. અને જો રોવજંદા જીવનમાં પહેરવા માટે હીરાની બુટ્ટી, પેન્ડન્ટ કે વીંટી ખરીદવાં હોય તો તે ‘વેરબ ે લ જ્વેલરી’માંથી પસંદ કરવી. વેરબ ે લ ડાયમન્ડ જ્વેલરીની વડઝાઈન નાની, નાજુક અને લેટવે ટ ટ્રેન્ડ િમાણેની હોય છે. આ ઉપરાંત અત્યારે વ્હાઇટ ગોલ્ડ જ્વેલરીની પણ ફેશન છે. આજકાલ જુદાં-જુદાં આકારમાં હીરા ઉપલબ્ધ છે અને તેની કકંમત આકાર પર આધાવરત હોય છે. જોકે ગોળાકાર (રાઉન્ડ શેપ) હીરો સૌથી મોંઘો હોય છે કારણકે હીરાને ગોળ આકાર આપતી વખતે તેનો ઘણો ખરો ભાગ નકામો જાય છે. આ ઉપરાંત માકકિસ, વિન્સેસ કટ, એમરલ્ડ કટ, વિકોણ વગેરે ઘણા આકારમાં હીરા મળે છે. તે જ િમાણે હીરા મુખ્યત્વે છ રંગમાં – સફેદ, લાલ, લીલા, ભૂરા, કાળા અને બ્રાઉન મળે છે. હીરાની જ્વેલરીની સંભાળ પણ ખૂબ જ • અમૃત સાધના

જરૂરી છે. હીરાના દાગીનાને ખૂબ જ સાચવીને રાખવા જોઈએ. જ્વેલરી બોક્સમાં મલમલનું કપડું મૂકીને તેના પર જ્વેલરી મૂકવી જોઇએ. શક્ય હોય તો અલગ અલગ ખાના ધરાવતું જ્વેલરી બોક્સ રાખવું કે જેથી િત્યેક જ્વેલરીને માપ િમાણે અલગ-અલગ ખાનામાં મૂકી શકાય. સાધારણ જ્વેલરી બોક્સમાં હીરાના આભૂષણો મૂકો તો તેને મલમલના કપડાં કે વટશ્યુ પેપરમાં વીંટાળીને મૂકવા. હાથ ધોતી વખતે હીરાની વીંટી કાઢીને વોશબેવસન પાસે કદી મૂકવી નવહ. શક્ય છે કે તે પડીને પાઇપમાં જતી રહે અથવા તો એવું પણ બની શકે કે તમે ત્યાં જ ભૂલી જાવ. કંઇ પણ ભારે કામ કરતી વખતે હીરાની જ્વેલરી કાઢીને સુરવિત વથળે મૂકી દેવી. હીરા ટકાઉ હોય છે, પણ શક્ય છે કે વધારે કે ભારે કામ કરવાથી તે દાગીનામાંથી ઢીલા પડીને નીકળી પણ જાય. હીરાની જ્વેલરી પર કોઈ પણ િકારનું બ્લીચ ન લાગે તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવુ.ં બ્લીચના કારણે હીરાનો રંગ ખરાબ થઈ જવાનો મોટો ખતરો હોય છે. ઘણી વખત રોજ પહેરાતી હીરાની વીંટી કે પેન્ડન્ટની ઉપર તૈલીય પડ બની જાય છે. તો ક્યારેક િીમ, પાઉડર કે ત્વચામાંથી સ્રાવવત થતું તેલ હીરાની પાછળ જમા થાય છે. આથી હીરાની ચમક ઓછી થઈ જાય છે. હીરાની જ્વેલરીને સાફ કરવા માટે ગરમ પાણીમાં કોઈ પણ હળવા વલક્વીડ વડટરજન્ટને નાંખો અને સરખી રીતે વમક્સ કરો. આ િવાહીમાં આઈબ્રો બ્રશ કે મુલાયમ ટુથબ્રશ ભીનું કરીને હીરાના આભૂષણો ઘસીને સાફ કરો. આ પછી સાદા પાણીથી ધોઈને તેને ફલાલીનના કપડામાં મૂકી તેને સુકવી દો. એમોવનયા અને ઠંડા પાણીનું સરખા ભાગે વમશ્રણ બનાવીને તેના વડે પણ હીરાના દાગીના ધોઇ શકો છો. આ િવાહીમાં હીરાના આભૂષણને અડધો કલાક પલાળી રાખો. પછી મુલાયમ બ્રશથી હીરાને ઘસો અને પાછા દાગીનાને એમોવનયના િવાહીમાં થોડી વાર રાખો પછી સાદા પાણીથી ધોઈને ફ્લાલીનના કપડામાં થપથપાવીને સુકવો. એટલું અવશ્ય ધ્યાન રાખો કે હંમશ ે ા આભૂષણોને ધાર પરથી પકડીને જ સાફ કરવા. સાચા હીરાની જ્વેલરી એટલી મનમોહક હોય છે કે તે ખરીદવા મને લલચાઈ જવું સહજ છે. પણ ખરીદયા પછી તેની પૂરતી કાળજી રાખશો તો તે વજંદગીભર ચમકતા રહેશ.ે

ગણગણાટથી શરીરના રોમે-રોમમાં જ્યારે આપણો મૂડ સારો હોય છે ગીત ગાઓ ઝણકાર થાય છે. આ ઝણકાર તમારા ત્યારે વવાભાવવક રીતે જ આપણે કંઈક સ્વસ્થ રહો મગજના કોષોમાં િવેશે છે અને એ ગણગણવા લાગીએ છીએ. એનો અથથ ઉત્તેવજત થાય છે. મગજ જેટલું સવિય એ નથી કે તમે સારા ગાયક છો. આ આનંદમય હોય છે એટલો અનોખી તાજગીનો અનુભવ ગણગણાટને સંગીતના જ્ઞાન સાથે કોઈ સીધો થાય છે. જે વ્યવિનું મન કંઈક બીજું વવચારી સંબધ નથી. આ તો હૃદયનો આનંદ છે જે સૂર રહ્યું હોય અને શરીર કંઈક અલગ જ કામ કરી બનીને કંઠમાંથી ફૂટી નીકળે છે. હવે તો રહ્યું હોય ત્યારે એ તાણ અનુભવે છે. છેવટે વૈજ્ઞાવનકો પણ તેને સમથથન આપે છે. સ્વિઝોફેવનયા જેવા માનવસક રોગમાં પવરણમે સ્વવડનમાં સંશોધકોએ અમુક વવવથ છે. પરંતુ જો મન અને શરીર - બંને જો એક લોકોનો અભ્યાસ કયોથ અને રોજ અમુક સમય જ સૂર અને લયમાં કામ કરે તો જીવન સુધી ગણગણવું જોઈએ એવી વશખામણ આપોઆપ શાંત રહેશે. આપી. પવરણામ એ આવ્યું કે એમને આ સ્વથવત એટલી શાંવત આપશે કે મનની સાયનસની જે તકલીફ હતી એ દૂર થઈ ગઈ મુશ્કેલીઓ કે તાણ દૂર થઈ જશે. આનો િયોગ છે. એમની શ્વાસ લેવાની િવિયા વધારે િબળ કરી જુઓ. કોઈ વદવસ સમય કાઢીને રૂમમાં બની અને શ્વાસ સાથે સંકળાયેલી જે કોઇ આંખો બંધ કરીને બેસી જાવ અને જોરજોરથી તકલીફો હતી એ દૂર થઈ ગઈ. શ્વાસ સાથે ગાવાનું શરૂ કરો. ઊંડા શ્વાસ લો અને એને ભાવનાઓની ગ્રંવથ જોડાયેલી હોય છે. આપણે છોડતી વખતે વખતે ગુંજન કરો. વીસ વમવનટ િોધ કે ઇર્યાથ જેવા ભાવોને જાહેર કરતાં નથી આ રીતે કયાથ બાદ મૌન થઈને બેસી અને દબાવીને રાખીએ છીએ. ભાવનાઓને જાવ. તમારું શરીર ઊજાથનો િવાહ બની જશે જેટલી દબાવવામાં આવે એટલા ઊંડાણપૂવથક અને મન એટલું શાંત થઈ જશે કે એની શ્વાસ લઈ શકાતા નથી. વવવથ શરીર માટે ઊંડા શીતળતાનો અનુભવ તમે આખો વદવસ શ્વાસ લેવા જરૂરી છે. અનુભવતા રહેશો. ગણગણાટ કેવી રીતે અસર કરે છે? (લેખિકા ધ્યાન ખિખિર સંચાખલકા છે)


* : " *3 o*/-R '.V(O a [=Z%O[ / Z#' R o -V8#' O o=%OoO)O 'o%&O o a o* O-%O[ -S 'Z ` O&Z V V%O[ R #Rr + V Z !Y R $O' V R ' O[ * O'V !R o* O-%& O)O 'o%&O -O4&Z V % V -#R-R GO'O '*O%O[ *V(O[ -*^K %O[ O**O%O[ :&S[ . S[ *,a fdef O Z O o=%OoO)O 'o%&O o@ @Oo ( 'o+&O Q5 &O V R V+Z%O[ -V*O V 3!O #[ V KV=V ` !O= -S O'Z &Z .Z*O O[ ! V *YoI %[ R fddl !U*^ . Z V O ' O[ O R O 'V 'JZ V -#R-R %o c %O _ 5 W/% *,a fdef O V9(O o=%OoO)O%O[ * R V !f m Z &Z V V S(O R -6 W8#'

%O- O o=%OoO)O Oo' .Z& V 'o%&O !f f Z ` O&Z ) ): ) 0 . Z ) ) 0 *,a fdef Z > % *,a fdeg %O W o=%Oo- O)Z *Z 'JZ V -#R-R $O' O X % V O[ % *4&Z V o* O- ' Z O -%& O)O 'o%&O O O !k O R %O% V+Z O[ 3!O KV=V O R V ! f O Z &Za V * O'Z &Z V V -V*O V+%O[ %O) O R& -So* O KV=%O[ ! o=%OoR%O 'V '.R .Z*O V O)O 'o%&O -S O'Z O' V V% 5?O;AC' :&Z .Z*O V O' V %O% KV=V Z V (O >%O %O[ V+Z O o* O- '%O[ * O'Z -S O'O R 'JO V O &Z V O' V V V O %O[ -#R-R O %S0& O Z &Za V *,a fdeg a+O;=R Q; " P \ V N[ eh %O W ! V V V+ O . S[ X *,a O %O[ &V(O o* O- ' Z O jm -S O'O >Z3-O. V V O R O R V jf O Z V R *,a fdeg R +M%O[ ! &Za V -%< o*I%O[ -S O'O Z * O+ -O[! &Z o a %[ R O(R '.R V 9(V R& V X .Z*O V O' V V R -' -#R-R GO'O $O' !' ! ! R .Z*O R # O*O Z % V O -#R-R $O' O GO'O Y&O' O[ ! ^o [ o* O' Z O %V V -a 5 W/!' O &Z V 6(O5 R s %O[ -O [ %O[ O +R! >Z V/ (Z5 '+V o*'(%O[ V id O o.;-Z 'O*V V O' 6(O5 R #V P (Z%R ' O n * * ) ) )1 ) )! ) 03 'V ekd ' %R %O[ fdfe -S R%O[ O O[ R& *,a fdeg O k ddd 'V o Q W 5-&( &So # +V =Rr o=%Oo- %O[ n -: ) 96 : : 0 ) 0! R-R - Z "Z e e * 3 %V o ' O R "X '( o% R O * R V M giif %V o ' O O a = [ V *V !*O O V '%O[ 'Z 'JZ V O O[ R& *,a fdeg O ( U O hd o#o(& Z(' O #Z5 'R *O Z BR -6 W8#' o=%Oo- %O[ R-R - Z "Z M &Sc V o & a R o*I #r'%O[ O gief e 'Z Mo!&O 'JZ . Z 2&O'V Z5+V ' #r' Z 5 W/- edd !Z 5 O O[ R& *,a fdeg O / Z#' o -V8#' )*O !'O[ -Z O O $O*Z + O ekfi o=%Oo- %O[ R-R - R * fl O Z(' R * R ekhl R ekid Z(' #Z(O&O * R V M ejdjm m 'Z '.R V O O[ R& .Z*O [ S -U = Z O*V V %Vo' O R "X '( *,a fdef O #Rr o=%Oo- %O[ R-R - R o% R fdei -S R R O :&O O 'Z O(S * M eijfd l 'Z '.R . R 'O *O Z o & a &Za V n; * / - ) )1 86 ) : # 0 n 0 1 + * ) 0 4 -3 $O' R& * -3 S 'O ; W "o ( b O -a 5 o' *a #V 5 X #V 5 Z V -Z S[ Xo% 9- s - "-R X V O Q; 'R *O (Z .] !Z O+ S[ 3 ' R \! R X%V(O %O[ !*O O o ^+Z O V '%O[ M ggg 'Z O ^ fd O o.;-Z 'R +V 6&O V ! (O[ R P \% %O[ X%V(O O !Z O+ O #V5 Z -Z O R ( R X >Z V/ [S #O[ O% V% o 'O R P \% Z *V('R X -Z [S Z ! ! -%O*V+ r& V ;*M!%O[ 'R *O %O W (Z .] !R + X n ) 1 ) - # ) ) 0 $0 - 3 *,a LZ O O:&O >%O V V9(O X (O f d e d %O[ -%& R $O' %O[ -Z O O #r'%O[ %Z R * ; * V +R Z*O %)R '.R V V V%O[ -DO R& " % -R s >qoE %Z O !O&V '*O%O[ *R '.R V \! R o@o + V -DO R& >qoE ' O[ F*Z R % Q 9 V + ( # *O '#R > O' [S ! (S[ $'R \! R 'VP #VQ5 -' V *V R M mdd 'Z '.R V #VQ5 [ -V/ ' O r O'Z O %V)* O'O !O'- "O%Oa O ; O! o 'R+ ! W( O:&O >%O V '#R #V5 Z V -(O. -; O 'Z #O[ *O %O W M f ddd 'Z S[ !R V X Z ! ;*M!%O[ -Z [S 'Z O '+V ! W( R \! R o*'( p. 'R *O %O W #V5 Z <O. Z V (Z !*R o %Oa ( (!R O O %Z -a O V Z Z .]

1:('

) )

*# DCC H H @ A; (< 9" 9 9 9 +< 9 " 9 : ? 9 = 9A H J/ 9 9 9 8A & A; ? 9 ;A H % = "9 9" DEED : @ : 9A " ; 6A #= = : "9 = = %9 % H *,: 9 > @@ 9 = 9 = =H 9A - 9H# ' ) < 9A 9 9 8A & ;A ? FDEED 9A 7 9 @ @ "9 ; = 9 B A, 9A % ! "9 : &0" 9A59 9" 9 & 9 = 9 @@ % ! 9 &9A% "9 9A = = G 9 9A .39 9 @ 9 9 @ 9A H"29% 9 : 4@ = ? ? "= 9 %"9 9 "9 9A 9 9 8A & ;A ? F (= 9 9 % : 9 9 "= 9 = @ @ 9 > .39 9 H A 9 @ H"$ 4@ = A ; 9 9 A 9 JH1 = %IH1 : 9 ! .39 9 =

) )

' '!' ) '("

. -

& %, ) ) ' + + ,$ '

+

) ) 0 57 ) 0 * & )1 1+ 3 O O %Z -^ V R &+ ( R%O[ * S %Z'!R S[ %V'R (R S[ V O O %Z -a R %O _ %U R * R V M (O 'Z O [ O V !O' 'R . R R -O V O O %Z -a 5& < R \! R R &O R%O[ -O%V( V O O %Z -a \! R .*V *R eh -7&Z R (#%O[ Z O V V%O[ o'(O&55 ;AR s-R O O 5-9 5-R -o*a- Z -%O*V+ O& V O O %Z -a O +V' *,^ 'V Z b [ R -!O R !' !.`1&O V -HO.V V O +V'%O[ hk O Z 9(V R& * O'Z &Z . Z *,a fdef%O[ V O +V'%O[ ki O Z * O'Z ` O&Z .Z*O R \! R O -[ O( Z 3-O.%O[ V

.: 0

2 *

-# - %

* ,

*

-

* : " *3 W(R Z8&So X+ o*$O V ' W( V *Z O"Z V * O % ;!V/A% "R 'R X r5&S 'R%O[ M g ldd 'Z U **O %O W + V 6&Z . Z -U=Z O O:&O %S # oW ( Z8&So X+ o*$O V ' ( W V * O'O O ;!V/A% R *!'O+ '*O # ( ( T M i fde fh 'Z %O[ R M e kil dk 'Z Z > % .HZ %O-%O[ U **O O:&S[ . S[ 'R V *Z O"Z V ( T M g imm 'Z %O[ R !.V(O .HO O $O M!V M f dmg 'Z U **O O:&S[ . S[ o*$O V -HO.V -' O'V (R ( V Oo & a %S # !\ R V* O % ;!V/A% O a U **O o %O5 Zo - !O *R . R \! R %O[ -' O' .; R #R ( V M j mef 'Z V % R ( V ! M g fdi 'Z U **O O*O&S[ . [S


34

19th January 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

સ્વામી નવવેકાિંિિી ૧૫૦મી જન્મ જયંનતિી સમગ્ર નિટિમાં ઉજવણી થઇ નવશ્વ વંિિીય અિે સમગ્ર નવશ્વમાં ભારતિા સંથકાર, ધમા અિે રાષ્ટ્રભાવિાિો ડંકો વગાડિાર થવામી નવવેકાિંિિી નવવેકાિંિિી ૧૫૦મી જસમ જયંનતિી તા. ૧૨-૧-૧૩િા રોજ માંચેથટર, એનડિબરા, બેલફાથટ, બનમુંગહામ, લેથટર, કાડબીફ, રેડીંગ, વુલીચ અિે લંડિમાં શાિિાર ઉજવણી િઇ હતી. િેશભરમાં િયેલ ઉજવણીમાં આશરે ૨૦૦૦ કરતા િણ વધારે લોકોએ ભાગ લીધો હતો. 'ઉઠો, જાગો અિે જ્યાં સુધી ધ્યેય િાનિ િ િાય ત્યાં સુધી સતત િયત્ન કરતા રહો'િા તેમિા િેરણાત્મક સુિ સનહત નહસિુત્વિી જાગૃનતિો થવામી

નવવેકાિંિિી ૧૫૦મી જસમ જયંનત વષાિી ઉજવણીિા િારંભે જયઘોષ િયો હતો. થવામી નવવેકાિંિિા નવચારોિો િસાર કરવાિા

ઇરાિે SV150 કીમીટી દ્વારા 'લાઇફ એસડ મેસેજ અોફ થવામી નવવેકાિંિ'િું નવમોચિ િણ કરાયું હતું. લંડિમાં ભારતીય નવદ્યા ભવિ ખાતે યોજાયેલા સમારોહમાં રામનિષ્ણ નમશિ યુકેિા િમુખ થવામી િયાત્મિંિજી, ભવસસિા ડીરેક્ટર ડો. િંિ કુમાર અિે ભારત સેવાશ્રમ સંઘિા થવામી નિલબીિાિંિજીએ મિિીય િવચિ આપ્યું હતું. આ િસંગે એમિી બેરી ગાડબીિર, એમિી બોબ બ્લેકમેિ અિે લંડિિા એસેમ્બલી મેમ્બર શ્રી િનવિભાઇશાહિે નવમોચીત િુથતક અિાણ કરાયું હતું. આ િસંગે ઉિસ્થિત રહેલા સૌ કોઇિે આ િુથતક ભેટ આ િ વા માં આવ્યું હતું. સ મ ગ્ર નિટિમાં જસમ જયંનત ઉત્સવિી ઉજવણી શાિિાર રીતે કરવામાં આવી હતી. અિે િરેક શહેરોમાં થવામીજીિા નશકાગોિા નવખ્યાત િવચિિે

D.O.B. 05/10/1948 (Kibuku, Uganda)

મહાત્મા ગાંધી નિવાાણ નિિિા રોજ તા. ૩૦-૧-૧૩િા રોજ સવારે ૧૧-૦૦ કલાકે સેસટ્રલ લંડિ સ્થિત ટેનવથટોક થકવેર ખાતે ભારતિા રાષ્ટ્રનિતા મહાત્મા ઘાંધીજીિે તેમિી ૬૫મા ગાંધી નિવાાણ નિિ િસંગે શ્રધ્ધાંજનલ અિાણ કરવામાં આવશે. આ િસંગે ભારતિા હાઇ કનમશ્નર તેમજ કેમડેિિા મયેર ઉિસ્થિત રહે તેવી શક્યતા છે. વધુ માહતી અંગે સંિકક: શ્રી અશોક ગુિા asoke.gupta@gmail.com

નિલ્હી બાિ પંજાબમાં ચાિુ બસે ગેંગ રેપ જાગો ભારતિા સંતાિો પુસ્તક નવમોચિ કરતા ડો. િંિ કુમાર, સ્વામી િયાત્મિંિજી અિે સ્વામી નિનિપ્તાિંિજી

સંભળાવવામાં આવ્યું હતું અિે SV150િો નવડીયો, નૃત્યગીત-સંગીત અિે ભોજિ દ્વારા ઉજવણી કરાઇ હતી. થવામીજીિા જીવિ ક્વિ, તેમિા નવચારો અિે નહસિુત્વિો િચાર િસાર િાય તે આશયે 'નવવેકાિંિ એક્ઝીબીશિ અોિ એસશીયસટ ઇસડીયિ નસનવલાઇઝેશિ'િું આયોજિ કરવામાં આવ્યું છે. આ િિશાિિે નિટિિા સો થિળોએ માચા ૨૦૧૩િી લઇ જવાશે. જે અંગે વધુ માનહતી કુ. કીનતા વેકરીયા (07920 529 722) િાસેિી મળી શકશે. થવામી નવવેકાિંિિા

In Loving memory

Jai Shri Nathaji

મહાત્મા ગાંધી નિવાાણ નિિે શ્રધ્ધાંજનિ અપાશે

Jai Jalaram Demise. 14/01/2013 (London, UK)

Late Jitendrabhai Narshibhai Patel (Karamsad) In loving memory of Jitendrabhai Narshibhai Patel, who sadly passed away on 14/01/2013. Your selfless nature made everyone you met smile and you touched so many hearts. You’ve left such rich memories with us; we’ll cherish them, and you, forever. You may have lost the battle but you never stopped fighting. You’re in god’s arms now, RIP pappa.... To My everlasting love, the love of my life, I have loved you not for what you are …..But for what I am with you. Your wife Malini Jitendra Patel Bhavin Jitendra Patel, Pooja Jitendra Patel, Ritesh Narendra Desai, Meghna Desai, Aashlee Desai and Ella Amaya Desai Siblings: Chandrakant Narshibhai Patel, Manjula Mahendrabhai Patel, Sushila Vasudevbhai Patel, Hansa Narendrabhai Patel and Nita Pravinbhai Desai. Funeral Being Held At: Golders Green Crematorium, Hoop Lane, London, NW11 7NL Sunday 20th January, 2013 at 12pm 57 Sudbury Ave, North Wembley, Middlesex, London, HA0 3AN, UK Email: bhav@toygalaxy.co.uk

૧૫૦મા જસમ જયંતી વષાિી લેથટરમાં ભવ્ય શરૂઆત તા. ૧૨-૧-૧૩િા રોજ SV150 લેથટર કનમટી દ્વારા લેથટરિી સોર વેલી કોલેજિા હોલમાં થવામી નવવેકાિંિિા ૧૫૦મા જસમ જયંતી વષાિી ઉજવણી કરવા એક તત્વ સભર કાયાિમ યોજાયો હતો. જેમાં િયિરમ્ય થલાઈડ શો, થવામી નવવેકાિંિિા જીવિ કવિિા િિશાિ, થવામી નવવેકાિંિિા હજારો િુથતકો સાિે ખાસ 150મી જસમ જયંતી િસંગિો સંિેશ રજૂ કરતા ટી શટટ િહેરેલા યુવાિ સેવકોએ ઉિસ્થિત આમંનિતોિા નિલ અિે નિમાગિે આશ્ચયામય કરી મૂક્યા હતા. આ િસંગે નહંિુ એકેડમીિા જય લાખાણી, નવભૂનતબેિ આચાયા, દ્રષ્ટીબેિ, િુિીત મોિી તેમજ યુવાિોએ દ્રશ્ય શ્રાવ્ય માધ્યમોિા સિવારે િવચિો કયાા હતા. તો નિયાએ કથ્િક નૃત્ય અિે વંિે માતરમ ગીત દ્વારા િેશભનિિો માહોલ જમાવ્યો હતો. ૪૦૦િી વધારે લોકોએ "જીવિમાં એક સારું કાયા કરવાિી ભાવિા અિે નવશ્વ શાંનત માટે" ફુગ્ગાઅો આકાશમાં છોડ્યા હતા. કાઉસ્સસલરો મંજુલાબેિ સુિ, ભૂિેિ િવે, ઉષા િવે, ડેનવડ થલેટેર, તુલસી િાઉનિયા, સનહત સવાશ્રી નિિક જોશી, ભારતી િટેલ, હેમા આચાયા, ડો ભાવ્યંગ।, િીિક કુમાર, ડો. જયિીિ જોશી, રમીલા રાજ ચોહાણ, નિિીબેિ મીથિી, કકરીટ ડાભી સનહત િોટીંગહામ, લાફ્બરો, નલંકિ, ડબબી, િોધામ્પ્ટિિી નવશાળ સંખ્યામાં થવામી નવવેકાિંિ િેમીઅો ઉિસ્થિત રહ્યા હતા. તા. ૧૪િા રોજ એબી િાઇમરી થકુલમાં ૫૦૦ બાળકો સાિે થવામી નવવેકાિંિજી અંગે એસેમ્બ્લી કરવામાં આવી હતી જ્યાં બાળકોએ િણ નવનવધતામાં એકતાિું સુંિર િિશાિ કયુું હતું.

માતા-બહેિો અિે િત્નીઅો હજારો વષાિી નિસાતી રહી છે અિે િહ્મથવરૂિ તેમજ નિતા થવરૂિ િુરુષ મૂક િણે જોઈ રહ્યો છે. િર ૨૦ નમનિટે એક થિીિું નશયળ લુટં ાતું હોય તે િેશિે લુટં ારાિો િેશ કહેવો િડે. થિીિે િનતવ્રતા અિે સતીિે િામે કે િહેજિા બહાિે જીવતી જલાવાઇ છે. બાળલગ્ન બાિ નવધવા િયેલ અનગયાર વષાિી બાળાિે માિે મુડં િ કરી ધોળા કિડાં િહેરાવીિે તો ધમાિા િામે િેવિાસી બિાવી ધમાગરૂુ ઓ લુટં તા રહ્યા છે. ગરીબ થિીિે કોઠા ઉિર િાખીિે લુટં તા રહ્યાં છીએ. એજ િનતઅોએ દ્રૌિિીિે જુગારમાં રમી લીધી તો થવજિોએ જ ભરસભામાં તેિા ચીર ખેંચ્યા હતા. િણ એજ િુયોાધિો યુગે યુગે અવિવા થવરૂિે જસમતા જ રહ્યાં. થિીિે િહેલાં િૂધ િીતી કરીિે મરાતી હતી તો આજે ગભામાં જ મારી િંખાય છે. ક્યાં છે સયાય? આિણી સંથકૃનતમાં ક્યાં ખોટ છે? મંનિરો અિે િહેરાસર બાંધવાિે બિલે િુરુષોિે રમતગમતિા મેિાિ, અખાડા અિે સાધિો િૂરા િાડી તેમિું િૌરુષત્વ નવકસાવવા િૂરતા સાધિો િૂરા િાડો િહીતર િવરા યુવાિો િખ્ખોિ વાળશે. િુશ્મિ િેશો ભારતિે હડિ કરવા તૈયાર છે ત્યારે તેમિામાં િેશિેમ જગાવી લશ્કરી તાલીમ આિો. લાઇિેરી, માઉસટેિીયરીંગ, સાઈકલ રેઈસ, કાર રેઇસ, ચેનરટી વોક, બેડનમંટિ, હોકી, ફુટબોલિે િમોશિ આિશું તો વેડફાઈ જતું યુવાધિ બચી જશે. થિીિે ઉિભોગિું સાધિ માિતા િુરૂષોિે ખુલ્લા િાડો. તેમ છતાં િ સુધરે તો તેવા વરૂઓિે િકડીિે માિસ નચકકત્સા કરી સુધારાિો િવિ ફુકં ાવાિી જરૂર છે. જ્યાં-જ્યાં સડેલા લોકો છે તેમિે િૂર કરી કડક સજાિી જરૂર છે તો બધાએ જાતે જ સુધરવાિી જરૂર છે. થિી િાનિણ્ય િાખવી થિી મુશ્કેલીમાં હોય તો તેિે મિિ કરવાિી ભાવિા ફરીિી જગાવવી િડશે. માતાઓ અિે બહેિોએ જાગવાિો સમય આવી ગયો છે અિે તેમિા માટે સેલ્ફ નડફેસસિા કલાસ ગામોગામ શરૂ કરો. બળાત્કારિો ભોગ બિેલ થિીિે ખરાબ િજરે જોવાિા બિલે તેિે સયાય આિવા િયત્ન કરો અિે મનહલા સંથિાિે સાિ આિે. ચુિ બેસવાિા બિલે િુષ્ટો સામે લડવાિી તાકાત આિો. િરેક થિી બીજી થિીિે માિ આિે તો જ જગત થિીિે માિ આિશે. જો િરેક કુટબ ું સંથકારી હશે તો સમાજ સંથકારી િશે અિે ે ી સમાજ સંથકારી હશે તો િેશ સંથકારી બિશે તો જ્યોનત િાંડિ જેમ કોઈ થિીિે િુખ ઃ ી િહી િવું િડે અિે કોઈ માતાિે િુિિે િામોશીિી ફાંસીએ ચડવું િહીં િડે. - સુધા કપાસી, લંડન

મારે ઠાકોરજી િથી થાવું ! નિલ્હીિી સામુનહક બળાત્કારિી ઘટિાએ લોકોિે જાગૃત કયાા છે. નમડીયાિા સહકારિી યુવા વગા જાગ્યો, અનમતાભ બચ્ચિે િણ કનવતા દ્વારા િોતાિી વ્યિા જણાવી.. ગંગા સતી, િરનસંહ મહેતા, િાિબાઈ, કવી િાિ જેવા મહાિુભાવોિા િિોિો ઉલ્લેખ આ તબક્કે િાય તો યુવા વગાિે િણ આિણા અણમોલ સાનહત્યિા ખજાિાિી વાકેફ િાય. બળાત્કારીઓ સામે લડીિે નિકરીિે બચાવતા બચાવતા મોતિે વહાલુ કરિારા બહાિુરોિા તો આિણે ત્યા િાળીયા અિે ખાંભીઓ છે. કનવ િાિે એક કાવ્ય 'મારે ઠાકોરજી િિી િાવું !' લખ્યું હતું જેિો મમા કાઇંક આવો છે. ....શબ્િો દ્વારા િભુ કહે છે અિે ઈચ્છા બતાવે છે કે તેિે ઠાકોરજી િિી િાવુ. જેિો યુવાિ બાિ નિકરીઓિી જાિ બચાવવા ખિી ગયો હોય અિે તેિા નિકરાએ બાિિુ મોઢુ ભાળ્યુ િા હોય તેિા હાિે ખાંભી િઈિે ખોડાવુ છે.. "બેટડે બાિિાં મોઢાં િ ભાળ્યાં એિાં; કુમળા હાિે ખોડાવુ"ં . - વિનુ સચાણીયા (ગજ્જર), લંડન (મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીને લખેલ પત્ર ટૂકં ાિીન)


www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 19th January 2013

ભારતના ગણતંત્ર દિવસના કાયયક્રમો આગામી તા. ૨૬મી જાડયુઆરીના રોજ આવી રહેલા ભારતના ગણતંત્ર દિનની ઉજવણીના કાયયિમોનું આયોજન દિિનભરમાં દવદવધ સામાજીક, ધાદમયક અને સાંથકૃદતક સંગઠનો દ્વારા કરવામાં આવનાર છે. જો આપની સંથિા દ્વારા ભારતના ગણતંત્ર દિનની ઉજવણીના કાયયિમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હોય તો તેની માદહતી તા. ૨૧-૧-૧૩ સોમવાર પહેલા ડયુઝ એદડિર શ્રી કમલ રાવને Gujarat Samachar, Karmayoga House, 12 Hoxton Market, London N1 6HW પોથિ દ્વારા, ફેક્સ નં. 020 7749 4081 દ્વારા કે પછી kamal.rao@abplgroup.com પર ઇ-મેઇલ દ્વારા મોકલવા દવનંતી.

જ્યોદત દસંઘ પાંડેને ન્યાય આપો એકતા સભા દ્વારા તા. ૨૦-૧-૧૩ના રોજ બપોરે ૨-૩૦િી ૫-૩૦ િરદમયાન HSC ભવન, દહડિુ કલ્ચરલ સોસાયિી, નોિય લંડન, ૩ લીડડહથિટ એવડયુ, લંડન N12 0LX ખાતે ભારતમાં બળાત્કારનો ભોગ બનેલ યુવતી જ્યોદત દસંઘ પાંડેને શ્રધ્ધાસુમન અપયણ કરવા 'ડોિસય અોફ ધ વલ્ડટ' કાયયિમનું આયોજન માત્ર મદહલાઅો માિે કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રસંગે બપોરે ૨-૧૫ કલાકે મીણબત્તી પ્રગિાવી અંજદલ અપાશે અને તે પછી પ્રાિયના, કાવ્ય વાંચન, નાનકડી નાિીકા, કેસ થિડીઝ અંગે માદહતી, વિાઅોના પ્રવચન િશે. સંપકક: ડેવીના 020 8360 9646. n શ્રી સનાતન મંદિર, ૮૪ વેમિ થટ્રીિ, લેથિર LE4 6FQ ખાતે બળાત્કારનો ભોગ બનેલ જ્યોદત દસંઘ પાંડેને ડયાય મળે અને તેના આત્માને અંજદલ અપયણ કરવા એક કાયયિમનું આયોજન તા. ૨૦-૧-૧૩ના રોજ સવારે ૧૧િી ૧૨ િરદમયાન કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રસંગે વિાઅોના પ્રવચનો તિા પ્રાિયના િશે. સંપકક: રમણભાઇ બાબયર 0116 266 1402. n

સંસ્થા સમાચાર

ગુજરાત દિન્િુ સોસાયટી, સાઉિ મેડો લેન, પ્રેથિન PR1 8JN ખાતે જાણીતા સામાજીક કાયયકતાય અને પ્રેથિન મંદિરના થિાપકો પૈકીના એક શ્રી છોિાલાલ લીંબાદચયાના ૮૦મા જડમ દિન પ્રસંગે ભજન ભોજન કાયયિમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રસંગે સવારે ૯-૩૦ કલાકે િૈદનક આરતી, ૧૧િી ૧૨-૩૦ બાળકોના ભજન, ૧૨-૩૦િી રાજભોગ આરતી, બપોરે ૧ કલાકે ભોજન પ્રસાિી અને બપોરે ૨િી બહેનોના ભજન કાયયિમનો લાભ મળશે. ભજન – ભોજનના િાતા છોિાભાઇ લીંબાદચયા અને પદરવાર છે. સંપકક: 01772 253 901. n ગોકુ લ ધામ, નાર ખાતે તા. ૨૦-૧-૧૩ના રોજ આઠમા સમુહ લગ્નઉત્સવ અને નેત્રયજ્ઞ દશબીરનું શાનિાર આયોજન તા. ૨૦-૧-૧૩ના રોજ કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રસંગે ૧૧ યુગલ લગ્ન ગ્રંિીિી જોડાશે. સંપકક: 01279 444 123. n આધ્યશદિ માતાજી મં દ િર, ૫૫ હાઇ થટ્રીિ કાઉલી, UB8 2DX ખાતે તા. ૨૦-૧-૧૩ના રોજ બપોરે ૩િી ૫૩૦ િરદમયાન શ્રી બુધ્ધિેવ અને શ્રી મનુભાઇ કોિક તેમજ કલાકારોના ભજન ભોજન કાયયિમનું આયોજન કરવામાં આવ્યુંછે. ભોજનના થપોડસરર મદનષાબેન છે. સંપકક: 07882 253 540. n પોિવર, િે ર ો દ્વારા હેરો દવથતારનીજનતાને અપાતી સેવા અંગે જાણકારી આપવા તા. ૨૧-૧-૧૩ના રોજ સવારે ૧૦િી ૧૨ િરદમયાન દવલ્ડથિોન લાયિેરી, ધ દવલ્ડથિોન સેડિર, ૩૮-૪૦ હાઇ થટ્રીિ, દવલ્ડથિોન HA3 7AE ખાતે એક કાયયિમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. નાથતાની સગવડ મળશે. n

ડો. બી.સી. િાસનું દનધન માંચેથિરની ઇડડીયન દસદનયર સીિીઝડસ સેડિરના થિાપક અને પ્રમુખ ડો. ભાગવત ચરણ (બીસી) િાસનું તા. ૨૧-૧૨૨૦૧૨ના રોજ દનધન િયું છે. તેમનો જડમ ભારતના અોરીથસાના બાગલપુરમાં િયો હતો અને તેમણે બીજા દવશ્વ યુધ્ધ િરદમયાન દિદિશ મેદડકલ કોપ્સયમાં બમાયમાં સેવા આપી હતી. પોથિગ્રેજ્યુએિ અભ્યાસ અિને ૧૯૫૮માં યુકે આવ્યા હતા અને ઇડડીયન દસદનયર સીિીઝડસ સેડિરની થિાપના કરી હતી. પ્રભુ સદ્ગતના આત્માને શાંદત અપને તેવી પ્રાિયના. સંપકક: 0161 232 7994.

35

આધ્યાશદિ માતાજી મંદિર, કાઉલી દ્વારા આત્મ શાંદત કાયયક્રમનું આયોજન કરાયું આધ્યાશદિ માતાજી મંદિર, કાઉલી ખાતે તા. ૧૧-૧-૧૩ અમાવાથયાના રોજ આત્મ શાંદત કાયયિમનું આયોજન કરાયું હતું જેમાં તાજેતરમાં જ દિલ્હીમાં ગેંગ રેપનો ભોગ બનેલ યુવતી જ્યોદત પાંડે સદહત દવદવધ વ્યદિઅોના આત્માને અંજદલ આપવામાં આવી હતી. મંદિરમાં ઉપસ્થિત રહેલા લોકોએ અને મંદિરના સંચાલકોએ સમગ્ર દવશ્વમાં મદહલાઅોને પૂરતી સુરક્ષા પ્રિાન કરવામાં આવે તેવી માંગ કરી હતી. આ ઉપરાંત સમાજના સૌ સિથયોએ મદહલાઅો સામે િતી ઘરેલુ અને બહારી દહંસા સામે લડત આપવા કદિબધ્ધ િવું જોઇએ તેવી ભાવના વ્યિ કરી હતી.

દિન્િુ ક્લચરલ સોસાયટી દ્વારા જ્યોદત પાંડેને અંજદલ અપાઇ દહડિુ ક્લચરલ સોસાયિી દ્વારા તા. ૧૧ના રોજ એચએસસી ભવન, ફ્રાયનય બાનનેિ ખાતે બળાત્કારનો ભોગ બનેલી જ્યોદત પાંડેને અંજદલ આપવા 'ભારત કી બેિી'ના નામિી એક કાયયિમનું આયોજન કરાયું હતું. કાયયિમનો પ્રારંભ પ્રાિયનાિી િયો હતો અને તે પછી સમગ્ર બનાવ અંગે થલાઇડ શો અને અોડીયો પ્રેઝડિેશન કરાયું હતું. ઇસ્ડડયા દલંકના શ્રી દિશ્ન રાલે અને હુમા પ્રાઇસે બળાત્કારનો ભોગ બનેલ જ્યોદત પાંડે પર િયેલા સામુદહક બળાત્કારને વખોડી કાઢી આવા બનાવો ન બને તે માિે સરકારે સખ્ત પગલા લેવા જોઇએ તેમ જણાવ્યું હતું. સોસાયિીના પ્રમુખ પ્રેમ મોડગીલે પ્રાસંગીક વિવ્ય આપ્યું હતું. સોસાયિીના સિથયોએ એક પીિીશન પર સહીઅો કરી હતી જે ભારતીય હાઇકદમશનને અપયણ કરવામાં આવશે.

અવસાન નોંધ કરમસિના વતની જીતેડદ્રભાઇ નરશીભાઇ પિેલનું તા. ૧૪૧-૧૩ના રોજ દનધન િયું છે. સદ્ગતના અંદતમ સંથકાર તા. ૨૦૧-૧૩ રદવવારના રોજ બપોરે ૧૨ કલાકે ગોલ્ડસય ગ્રીન દિમેિોદરયમ, હૂપ લેન, લંડન NW11 7NL ખાતે િશે. પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા તેમના આત્માને શાંદત અપને તેવી પ્રાિયના. સંપકક: bhav@toygalaxy.co.uk 020 3592 1815.


36

19th January 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

oving Memory L n I જય શ્રી કૃષ્ણ

માતા-પત્ની, ભશગની, દાદીમાં તથા નાનીમાં સ્વરૂપે કમગઠ હતી એ નારી, સ્નેહથી સીંચી કુટુંબની ફૂલવાડી પૂરા કયાગ કોડ સહુના, વગર કોઈ આશાએ, હસતાં લીધી શચરશવદાય, રડતાં મૂક્યા અમ સૌને, કમગયોગી તમારા આત્માને પ્રભુ રાખે શનજ ચરણોમાં એવી અંતરની આશા અમારી.

અોમ નમ: શશવાય

મૂળ વતન સોજીત્રા અને વષોા સુધી આચિિા રહ્યા બાદ હાલ હેરોમાં થથાયી થયેલ અમારા માતુશ્રી પૂ. િંચિિાબેન મહેન્િભાઇ પટેલ તા. ૨-૧-૨૦૧૩ બુધવારે દેવલોિ પામતાં અમારા િુટુંબમાં વાત્સલ્યસભર વડીલની ખોટ પડી છે. ખૂબ જ ચમલનસાર, હસમુખા, િાયા ચનષ્ઠ, પ્રેમાળ અને સવા પ્રત્યે સમભાવ દશાાવતા િંચિિાબેનની યાદ અમને હંમેશા સતાવશે. ઉચ્ચ સંથિારો તથા પરોપિારી થવભાવ ધૂપસળીની જેમ સુવાસ પ્રસરાવી સવાના હ્રદયમાં અનોખું થથાન પ્રાપ્ત િરી ગયા છે. આ દુ:ખદ સમયે રૂબરૂ પધારી, ટેચલફોન િે ઇમેઇલ દ્વારા શોિસંદેશા પાઠવી તેમની અંચતમયાત્રામાં ઉપસ્થથત રહી અમને આશ્વાસન આપનાર તથા સદ્ગતના આત્માની શાંચત અથવે પ્રાથાના િરનાર અમારા સવા સગાં સંબંધી તથા ચમત્રોનો અમે અંત:િરણપૂવાિ આભાર માનીએ છીએ. પરમિૃપાળુ પરમાત્મા સદ્ગતના આત્માને પરમ શાંચત આપે એજ પ્રાથાના.

Chandrikaben Mahendrabhai Patel Born: June 5th 1937 in Dharmaj, India Death: January 2nd 2013 in Harrow, London

Our beloved daughter, mother, grand-mother, sister, friend & devoted wife, Chandrikaben was taken away from us just 2 days into the New Year. She passed away peacefully at home in the company of loved ones. She was an extraordinary person who was highly respected and loved by everyone that encountered her. She will be in our hearts for eternity. To her grandchildren, she was known in many touching and endearing ways such as “birdie baa” because she loved her cherished parrots and “lollie baa” for all the countless sweets she showered on children as a proud shopkeeper on the West Hendon Broadway. “Ba was our pride and joy. We could always count on her to put a smile on our face, take our side in every situation, and save her most prized possessions for us. Whenever we are missing her, we will be comforted knowing she is watching over us and protecting us, as always. We will love her forever.” (Jasmine – Grand-daughter) Father Chhotabhai Patel (Late) Mother Shantaben Chhotabhai Patel (USA) Son Husband Mahendrabhai Chunibhai Patel (Photographer) Dipam Mahendrabhai Patel Daughter & Son-In-Law Daughter Daughter & Son-In-Law Shushma & Vijay Patel (USA) Nita Patel (USA) Swati & Carsten Cremer (Sweden) Grandchildren: Jasmine, Minesh & Alexander Brothers & Sister-In-Laws: Kiritbhai & Sumatiben Patel Kiranbhai & Hemlataben Patel Yogendrabhai & Ushaben Patel Himgiribhai & Harshaben Patel Sulochanaben & Maheshchandra Patel Sister & Brother-In-Law: “From the lush fields of India via the plains of Africa to the green pastures of England, as a daughter, a woman, a mother and finally a girl again, your journey here on earth has now come to an end. We who have walked parts of it with you feel saddened and lonely, but hope to walk with you sometime in the heavens again.” (Carsten Cremer – Son-In-Law) 194 Kingshill Drive, Harrow, London HA3 8QS

આભાર દશગન

શ્રી કૃષ્ણ શરણંમમ શ્રી નાથજી બાવા

શ્રી કૃષ્ણ શરણંમમ

સ્વ. નમગદાબેન ગોકલદાસ સવજાણી જન્મ: ૧૫-૭-૧૯૩૫ (કકકુન્યુ - કમ્પાલા - યુગાન્ડા) સ્વગગવાસ: ૨-૧-૨૦૧૩ (જામનગર - ગુજરાત)

નાની વયે લગ્ન થયાં અને શરૂઆતનું જીવન મ્બાલેમાં શરૂ િયાા બાદ મ્બાલે - યુગાન્ડામાં વષોા સુધી રહ્યા. ૧૯૬૫થી હાલ સુધી જામનગર રહેતાં અમારા નમાદાબેન ગોિલદાસ સવજાણી તા. ૨-૧-૨૦૧૩ બુધવારના રોજ તેમની પાછળ લીલી વાડી મૂિી શ્રીજીિરણ પામ્યાં છે. માયાની મૂરત અને વહાલપની વેલ તથા સંથિારની એ સચરતા સમ અમારા િુટુંબમાં િદી ન પૂરાય તેવી ખોટ પડી છે. અમારા પચરવાર ઉપર આવી પડેલી આ આપચિ અને દુ:ખના સમયે રૂબરૂ પધારી યા ટપાલ, ટેચલફોન િે ઇમેઇલ દ્વારા શોિસંદેશા પાઠવી અમારા પ્રત્યે સહાનૂભૂચત અને આશ્વાસન પાઠવનારા અને સદ્ગતના આત્માની ચિરશાંચત માટે શ્રધ્ધાંજચલ - પુષ્પાંજચલ અપાનાર સવવે સગાં સંબંધી તથા ચમત્રોનો અમે અંત:િરણપૂવાિ હાચદાિ આભાર માનીએ છીએ. પરમિૃપાળુ પરમાત્મા સદ્ગત થવગાથથના આત્માને સદ્ગચત તથા ચિર શાંચત અપવે અને અમને તેમના ચસંિેલા સંથિારો સાિવવાની શચિ અપવે એજ પ્રભુને અંત:િરણની પ્રાથાના. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ: સ્વ. ગોકલદાસ વલ્લભદાસ સવજાણી (પતિ) થવ. વલ્લભદાસ લક્ષ્મીદાસ સવજાણી (સસરા) થવ. અમૃતબહેન વલ્લભદાસ સવજાણી (સાસુ) થવ. કિશોર ગોિલદાસ સવજાણી (પુત્ર) શ્રીમતી નીતા કિશોર સવજાણી (પુત્રવધૂ) ચિ. ચનરવ કિશોર સવજાણી (પૌત્ર) ચિ. ભાચવ કિશોર સવજાણી (પૌત્રી) શ્રી અશોિિુમાર લક્ષ્મીદાસ અમલાણી (જમાઇ) શ્રીમતી વષાાબેન એ. અમલાણી (પુત્રી) ચિ. અંકિત અશોિિુમાર અમલાણી (દોચહત્ર) ચિ. આરતી અશોિિુમાર અમલાણી (દોચહત્રી) થવ. ગંગાબેન નારણદાસ િોટેિા (નણંદ) થવ. નારણદાસ જમનાદાસ િોટેિા (નણદોયા) શ્રી જયંચતલાલ સવજાણી (ચદયર) થવ. ધીરજલાલ સવજાણી (ચદયર) શ્રી ચવનોદ સવજાણી (ચદયર) ડો. અરચવંદ સવજાણી (ચદયર) શ્રી રસીિલાલ િલ્યાણજી રૂપારેલીયા (ભાઇ) થવ. શાંચતલાલ રૂપારેલીયા (ભાઇ) શ્રી રમણીિલાલ રૂપારેલીયા (ભાઇ) ડો. વ્રજલાલ રૂપારેલીયા (ભાઇ) શ્રી જયંચતભાઇ રૂપારેલીયા (ભાઇ) ચિ. િલાબહેન રૂપારેલીયા (બહેન) િથા સૌ પતિવાિજનોના જયશ્રી કૃષ્ણ. Mr J. V. Saujani Tel.: 01923 824 671.


અિકમિક

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 19th January 2013

37

સોટી િટકારીને વ્યસન છોડાવવાની સાઇબેલરયન ડોક્ટરોની લવલિત્ર થેરપી

કેનેડાની હડસન નદી કાનતલ ઠંડીમાં થીજી જતાં આશરે એક ડઝન કકલર વ્હેલના જીવ જોખમમાં મૂકાઇ ગયા હતા. જોકે નદીની સપાટી પર એક સ્થળે મોટું બાંકોરું હોવાથી આ માછલીઓ ત્યાં પહોંચીને શ્વાસ લેતી જોવા મળી હતી. આ બાંકોરું આમ તો એક નપકઅપ ટ્રક જેટલું નવશાળ હતું.

ફિલિપ ક્રોઈઝન: મક્કમ મનોબળના સહારે અક્ષમતાનો દલરયો ઓળંગતો યુવાન બ્રસેલ્સઃ ૧૮ વષષ પહેલાં એક દુઘટષ નામાં પોતાના બંને હાથપગ ગુમાવનારા િેન્ચ એથ્લલટ ફિલલપ ક્રોઈઝને ૧૦ જાન્યુઆરીએ એક લવક્રમ રચ્યો છે. કૃલિમ હાથ-પગની મદદથી તેણે દુલનયાના સૌથી ઊંડા થ્વવલમંગ પૂલમાં ડૂબકી લગાવનાર વ્યલિ તરીકે લસલિ હાંસલ કરી છે. તેણે આ સાહસ બેથ્જિયમમાં બનેલા દુલનયાના સૌથી ઊંડા થ્વવલમંગ પૂલ 'નેમો-૩૩’માં કયુું હતુ.ં ૧૯૬૮માં િન્મેલો ફિલલપ ૧૮ વષષ પહેલા એક વટીલ કંપનીમાં કામ કરતો હતો. ૧૯૯૪માં હાઈવોજટેિ લાઈનની ઝપટમાં આવી િતા તેણે પોતાના બંને હાથ-પગ ગુમાવ્યા હતા. હોથ્વપટલમાંથી ઘરે આવ્યા બાદ ફિલલપે તરવાનું નહોતું છોડયુ.ં તે

દરરોિ ચાર કલાક િેન્ચ મલરન પોલીસ એકેડમીમાં તરવાનું શીખવા માટે િતો હતો. અહીં તેણે કાબષન અને લટટાલનયમથી બનેલા ૮.૬૨ લાખ રૂલપયાના કૃલિમ હાથ-પગનો સેટ તૈયાર કરાવ્યો હતો. ફિલલપની આ પહેલી લસલિ નથી. અગાઉ ૧૮ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૦ રોિ તે દુલનયાનો તે પહેલો એવો એથ્લલટ બન્યો હતો કે િેણે હાથ-પગ ન હોવા છતાં ઈંથ્લલશ ચેનલ પાર કરી હતી.

૩૪ ફકલોમીટર લાંબી ચેનલ પાર કરવામાં તેને ૧૪ કલાક લાલયા હતા. આ ઉપરાંત ૨૧ ઓગવટ, ૨૦૧૨ના રોિ ફિલલપ ક્રોઈઝને ચાર મહાદ્વીપોની સિરનું અલિયાન પૂરું કયુ.ું મે મલહનામાં ઓલસલનયાથી એલશયા (૧૨ માઈલ, ૭.પ કલાક), િૂનમાં એલશયાથી આલિકા (૧૨ માઈલ, પ કલાક), િુલાઈમાં યુરોપથી એલશયા (૯ માઈલ, પ કલાક) અને ઓગવટમાં અમેલરકાથી એલશયા(૨ માઈલ, એક કલાક)માં પૂરું કયુું હતુ.ં આ ઉપરાંત ફિલલપે વપીચ ટુ ટેક્વટ સોફ્ટવેરની મદદથી િેન્ચ િાષામાં પુવતક 'આઈ લડસાઈડ ટુ લલવ’ લખ્યું છે અને પેરાશૂટ િમ્પમાં િાગ લીધો છે.

નવોસાઇ નબરસ્ક (સાઇબેનરયા)ઃ સાઇબેવરયાના મનોવચકકત્સકો પેશન્ટને વનતંબના ભાગે સોટીના ફટકા મારીને વ્યવિને વ્યસનમાંથી મુવિ અપાવતા િોવાનો દાવો કરે છે. અને તેમની વાતમાં વજૂદ િોય તેવું અત્યારે તો જણાય છે કેમ કે માત્ર ડોક્ટર જ નિીં પેશન્ટો પણ આ થેરપી અસરકારક િોવાનો દાવો કરે છે. આ પેઇનફુલ થેરપીમાં

હવે તમારા કાંડા પર હશે ઇમેલ અને ફેસબુક! લંડનઃ આજના યુગમાં ટેકનોલોજી ક્ષેત્રે નીતનવા સંશોધનો થઇ રહ્યા છે. સ્માટટ ફોનનો જમાનો ચાલે છે ત્યાં તેમાં નવું ઉમેરણ છે. પીબલ નામની કંપનીએ એવી વોચ બનાવી છે કે જે તમને કાંડા પર જ ઇ-મેઇલ અને ફેસબુક અપડેટ્સ જોવાની સુવવધા આપશે. મવિનાના અંત સુધીમાં માકકેટમાં રજૂ થનારી પીબલની સ્માટટવોચ વાયરલેસ સ્માટટફોનની જેમ કામ આપશે. જે બ્લુટ્રુથ થકી એન્ડ્રોઇડ વડવાઇસ સાથે કનેક્ટ થશે, બાદમાં પીબલ એપ્સ ડાઉનલોડ કરી સોફ્ટવેર અપડેટસ કરી શકાશે. વોચની બેટરી સાત વદવસ તો ચાલશે જ અને તે વરચાજજેબલ િશે. યુએસબી કેબલ થકી તેને ચાજજ કરવાની રિેશ.ે જ્યારે વોચની એલસીડી પેપર સ્િીન સીધી સૂયન જ ા કકરણો થકી જ ચાલશે.

ડોક્ટર પેશન્ટને વનતંબ પર સોટી મારે છે. સાઇબેવરયાના નવોસાઇ વબરસ્ક નામના શિેરના ડો. જમજન વપવલમેન્કો અને ડો. મરીના શેખરોવનું કિેવું છે કે આ થેરપી મજબૂત વૈજ્ઞાવનક વસદ્ધાંતો પર આધાવરત છે. અમે ચોક્કસ મેવડકલ કારણોસર દદદીને સોટી ફટકારીએ છીએ. આ રીતે સોટી મારવાથી મગજમાં આનંદની લાગણી પેદા કરતાં એન્ડોકફિ ન્સ નામના િોમોજ ન સવિય થાય છે. બન્ને મનોવચકકત્સકોનું કિેવું છે કે સોટીના મારને કારણે મગજ શરીરમાં એન્ડોકફિન વરલીઝ કરે છે અને

તેને કારણે પેશન્ટ િેપીનેસ ફીલ કરે છે. ડોક્ટરોના મતે જીવનમાં આનંદનો અભાવ વ્યસન તરફ વળવાનું મુખ્ય કારણ છે. આથી વ્યસનીઓ માટે આ થેરપી આનંદ મેળવવાનો વધુ સારો વવકલ્પ છે. તેઓ સોટી મારવાના પ્રત્યેક સેશનદીઠ ૬૦ પાઉન્ડ ચાજજ લે છે, એક સેશનમાં પેશન્ટને ૫૦-૬૦ સોટી મારવામાં આવે છે. સોટી મારતાં પિેલાં તેઓ પેશન્ટનું કાઉન્સેવલંગ કરે છે. નતાશા નામની યુવતીએ કહ્યું િતું કે, ગયા વષજે બોયફ્રેન્ડના મૃત્યુ બાદ હું ડ્રગ્સ લેતી થઈ િતી. બાદમાં મે વ્યસનથી મુવિ મેળવવા થેરપી અજમાવી િતી.

ચીનના બૈનજંગ શહેરમાં રમતપ્રેમી ચેંગ અને લુઓએ તેમના લગ્નને રમતનો રંગ આપવા માટે લગ્ન બાદ સાઇકલ પર વેનડંગ પરેડનું દુઆયોજન નનયાની સૌથી મોંઘીં. આ ઝૂંપડી અમેનરકામાં કયુું હતુ પરેડબીચ માટેહટ તેમવેણેચવાની લોકોનેછે.ઓનલાઇન હવાઇના દનરયાકાં ે ૨૦ં. એકર લી આ ઝૂઆ ંપડીપરે૧૪ આમં ત્રણ પણ આપ્યુઠં હતુ અડધાજમીનમાં નદવસમાંઆવે ૯૦ લોકોએ ડમાં કરોડ રૂનપયાની છે. હનરયાળી લી આ ઝૂંપડીને સ્લાઇસ ભાગ પણવચ્ચે લીધોઆવે હતો. ઓફ પેરેડાઇઝ નામ આપવામાં આવ્યું છે.

Incorporating Asian Funeral Services

Serving the Asian community 346-354 Foleshill Road, Coventry CV6 5AJ

024 7666 5676 A division of the Heart of England Co-operative Society Ltd.

ચીનના બૈનજંગ શહેરમાં રમતપ્રેમી ચેંગ અને લુઓએ તેમના લગ્નને રમતનો રંગ આપવા માટે લગ્ન બાદ સાઇકલ પર વેનડંગ પરેડનું આયોજન કયુું હતું. આ પરેડ માટે તેમણે લોકોને ઓનલાઇન આમંત્રણ પણ આપ્યું હતું. અડધા નદવસમાં ૯૦ લોકોએ આ પરેડમાં ભાગ પણ લીધો હતો.

Asian Funeral Service " "

"

#

"

$

! %

'!("$

- ! )$ . ' + -

#%&"

$'

' - $' & $* . ' ) $ % $ $% $$ & ' "$ ' ) '$ $ $( -& $ ) % -& $ ) - - $ ( % $ ' $ ' , $* % #

' % ' $

'


$ # #( & #) $ * #O-$ = K %R3< #V N (K ?3 .&V!& +g# K +#K +#K%X"#KX +g# K # R KX KX #Q N%V K V DV K%V N N K % K%K &V V R S ,K &R KX K6$OX , OX T +g# g(E#KX ! &K K =(K,V +K R O %K # g#&K(N ) T g )K#KX =$K+ V "K R +g# N O %K N g(E#KX R R N#R ?K3 "N N#R ?K3 R &N R g( R)N &V V (K%X(K% O %K +K R K V !KX N %GK R !V3 [ V &K" O %K R R N +O N #'N %,R(K V R %N R +g# K #K2$# N O %K V $O(K g(E K g 7 K V +K,g+ V %V K K%V +K R (K %(K V # R KX N Z j N R (OX %(K V 1#g(EK+ T'(N ) (K V R %X O (K KX &V V R +#j$ (N N (N + +g# N # R N#R N#R +# ()R f j] R@V Tg# 5+ g("K K :+g ( N R KXg $ R K6$OX , XO T O %K #KX !R & k g#] & R K#N g (+V#KX

-

( O !R k g#] & ! K((K#KX ()R O %K T R K (BR (R K% ( K%(K #K S T R K K+R N O %K R+ %N )R T R K#KX P % N +X)K V g( O& =#K #KX ,V(K N R+ %N (K#KX ()R R# R K6$OX , OX T O %K N +V K#KX ( O %V K %R R R#R g( K )V V k] #N R P % N +X)K V#KX %V K %)R f !K$V+V & #R R #R3 K g 7 KX !V!9T K K6$K O+K% T R K#KX \g (R8 #KX N %K+K$g K % ! K((K#KX (R R K#N (*] b`ac#KX O %K N k + N+N K +,$V N O %K #KX %K+K$g K %

$

)

%)

! K((K#KX ()R f (K ?3 +#N K CK N& R K g (+ K !R g (+ K +#$ K'K#KX K K8 K K 8 V& % #O K$R&N (K N R K V N K +R( K X K V ,V'N %N KX R R(K R %R) #R R % K K6$K =#K R GK =#K R aa j3$O %N K +#K%V, N ac j3$O %N Q K]J N +#K%V, +O N#KX KX &K K V N N(K $K , K V%R +] R K S (' R&K "I R # K(K K )N KX d`` L &V ( %K $K , K >P /$O+ K d` ,j% S@K R R Y K N K K d` ,j% T ( %K$K , K K N N b`` #N &N !V & &K ( %K R /$K%R P N b``` L &V ( %K R j# % N AK$>P &N&N V%N b``` L &V ( %K , N f + # 3(R3) #KX ,K %N (K (R&K %V.$ R g%(K% 5$K g("K K %K/$ HK K = K %!

Shiv Travel

"

. *&

S& ( KX N +K R 8 S % ! N iK , K # R R ! K V R R# K !V N K ^ +g, K &V V K $K , K # R R K' % K!N !K O j , N R &V,N (,R(K OX $OX , XO N )I =K h %N R R N 'N $K , K !K #KX ASg+X %K(N R #O-$ = K +K R 6$K , K f (K ?3 O %K +g# b`ac#KX Og $K"% K DV g ,K %N N , N 1$K%R %K/$ K #O-$ = K %R3< #V N 8 S % g!%K #K ! K DV g #KX #K; !K N !X O R "RhKX R K K :Q K %R #R % K K +K R ,K g#&K6$V , V N& !K N R #O T) !K N R #V N K$]9# %4$K ; (K% "RhKX , KX R K N 8 F OX , OX T # R R g()R* #,1( K$OX R f (K ?3 O %K +g# #KX ab` R)V K V%R Sg& R) # N $KX , K +g# #KX M8 #K# V%R Sg& R) #V N K ( K % KX %R $KX #

&

( $

V #V N K g( K $K] V V #V N N ( K &N %)N N *K]$XO V (UgE HK #O-$ = K R g( +K(R&K +X!X V N K] %N V V # R R R) K &N % %N T (K/$KX g( R) N (R&KX DV g R %V K K%V#KX V #V N XO K# & R O %K K g( K+ R ( K0$V V V #V N N g( K+ N 9KXg K = R K %N T +X!V2$KX , KX f (K ?3 O %K .&V!& +g# %g#$K #O-$ = K +g, b K 8 N N R +% K% N + ' K#KX ( O V OX #R$O_ R DV g N #KX N R b N ( O #,R#K V N 8 N K&N , N ab &K T %R3< #V N 8 N )I %N , N (K ?3 O %K #KX be ( K =( $O_ , OX %X O #K# ( K #KX +W N ( O %R3< #V N !K % K K N 8 N #K S K# j,R% %(K#KX 6$OX 1$K%R K'N K K N R# R ( K(N &N K , K R 8 N )I %N 1$KX +O N K'N (K N , N

- %

-' & & # !& &

F( 6 B H,5 K E &B H VV _, F E ]7] $ I]! H$ E ]7 B B D2 ] 'B ] $ H.& H# B B D2 'B ] $ .H & H# B H^+# BM F!B B &M > ' E H BM F B H ]7 #;H &' B] B B #B ?H4K ]# &B##B E &' B] B B #B ?H4K ]# &B##B E + B 0 : #B BM #E ' E ]7 $ & B F B D2 ]7 $ & B E F B D2 ] 8I C & MF 3H $ H B ,&H]!M &]#R& B!F #B B F B & B &M B]! &B'&K E N E FM ]7 BM K B H B E B E #B (F 6 B B &G H &G H H# H ]# H B+ 6] &B - K' K

,+ )% # %

# K B E ] GM E !K S K I B0 FM ' MF J [& B E 0'E E J E ] MG H ' ` H 2E E & B E &H#B #B E "#E H H L# H XU #%R B @M ]7 0 K + B H !K K & B E $ #H E H / B 'K E H H # F BM B0 FM ' MF J ] ]F : E @M L # F #FM MF H H !K K $F *H B B #E H H B K @M B E MF H $B H J @M E & B E &B E &H#B E $ E$ .H & M FM 2 B !H#FM H H Q B4 B H @M #B B K &B K #B " # E$ \

)!K ! &] BM B S J H B BM H& J E F B BM &] E & " B ! &L H ] M B AM J &] E 0 & " B BB BI #R E #B H H& J E WUU J H] I]! H$ ! H &] BM 0 B ' B H H F B K B E ] < B _'H B B0 FM J H J H K. B O H#E KE N E B E & BM F B BM H FM K B # B $H N E YZ ] ]! K! FM K B $H BM J HB

& -!& B# B# K $ H H BM H E B&H B M H M H ?H4K BM F B &B H K B #B FM H H '#B FT ' FM BM F B BM J HE H E E ? B # B #B E _'H B E ' E H H J H B BM ]$? !H#B B I F B E F#B K H ] M9 B ' B H H '"#B$ BM AM J J H B E H F B FM #F B P #B E BM F KK& BI ! AM H !Q !E# F B !Q !E# J H B 'E H H H K B FM # 0 G R T F ' MF J HB B #B 6 B 2E 'B R H F B B F( 6 B H,5 K E H #B 7, F B )!K ! &] E G G#R & " B BI ] M K 4 B 0 K H )!K ! &] B BS ,8E E J J HB &' B E , FM H H &] BM B !H#B # B B &@ H 1 B E $F H* B 4 =B B B #E H


39

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 19th January 2013

Why travel with

Southall Travel? Number One Travel Agent to India,

sA¦¸Ael qòAvel 

with over 20 years experience

 Open 24 hours a day, seven days a week. Call us anytime

 Price guarantee will not be beaten on price

 Specialists for worldwide flights and holidays with any airline, anywhere, anytime Fast and reliable service Multilingual staff

offering impartial advice

 UK’s 100 Fast Track Companies (Sunday Times 2005)

 Trusted household brand for total peace of mind

sA¸e j ˆA mAqe yAºA krvAnuù psùw krˆAe?

20 v¿A#¸I qòAvelmAù anuvI aevA

Art yAºA mAqenA æ¸m nùbrnA qòAvel aejNq

 iwvsnA cAevIsey klAk ane sPtAhnA sAtey iwvs kAe¤ po smye fAen krAe

 AvnI gerùqI

amne Av bAbte kAe¤ po bIq krI ˆkˆe nih

 ivËmAù gme TyAù kAe¤ po

smye kAe¤ po aerlA¤nnI flA¤q ke hAelIdez mAqenA in¿oAùt

 zdpI ane sùtAe¿AkArk sevA bhuA¿AIy SqAf

ewAvmuKt slAh

 yukenI 100 fASq qòek kùpnI pEkInI aek (sNde qA¤Ms 2005)

 mnnI ˆAùit mAqenuù œrœrmAù ÀoItuù ivËsnIy nAm

Call Centre open 24 hours

A BTA 80626

0208 843 6800

Think Travel, Think Southall Travel www.southalltravel.co.uk


$0#0! ! 3 .0+( # 2+ "0 8(0 !9 $&0 !,% !7

5 !; 0&&0 4; #9(0 0- , %

!0 0

%62 !7 $%+(4%07

1 $9 9

3 (: 3 (, 3 0(>$ (B&>( 0 9

555 )!+!0!,3* #.,

!0#0 0(>$ 4;

& 0#0 9 7 4 9 0 > $0 '5 B);

, %5 0(>$ !9 $&0 (;

/%-(-& 2(,%

9 $5*.3 &, 4 !9 $3 ' '9

!9 $3 ' 0'5 %-2.-

//+7

0

$!71 ! 5%%* !, 2. /,

% = > F > %= D%= &= % !D)%K =F M % A A 6=+% D L = B 3#7= =#= = A .!A > A C !D L D " @ ? =+ = > ? C #> A #1 = A F ? A = = =M = " @ %E =: = P D ? = # > A !D L

!

" $" & $-4

#$ ! & " 16

05-,)*), 975 8 8 $# ) !! ) $# ) !! ) ' "

* "

) )&

+ !$

!$!)-

05-,)*), <5*)1 !79*)6,-9 ")237; )97,)

>>> 8)6,9;9)=-4 +7 <3

7) 7..-9 7. ;0- >--3 .975 A ' " ' (# 94)6,7 " <*)1 75*):)

#8-+1)4 !)+3)/-: >1;0 "

A A A A A

-> (793 #)6 9)6+1:+7 7: 6/-4-: 01+)/7 94)6,7

$# "

%# &

"! "$

!! !!

A " A A A

88 A 88 A 88 A

<*)1 16+

<5*)1 $# $#

'

7;-4

88 88 88

$9)6:.-9:

975 8 8 ) !! ) !!

) )

!! !!

$# .975 )197*1 )9 : #)4))5 70)66-:*<9/ 6;-**75*):)

A A A A A ' #

"#

%$

5)14 16.7 8)6,9;9)=-4 +7 <3

1/0;: 1/0;: 1/0;:

D A >M @F = % A M5M $ MB ! $ A = = < A #= 5+ ? = %M =F &= > > ;= & = A D = > #> M@ = P##= = B A A 3#=% A @> M5 #?F O?F & ?F M5M $ &= M N % -A % #A A ?C> A ?C >%> = 3M M M > %= A !D L D #= 5+ ? = =F M5M $ MB ! $ A ?F 3M M M *# = & = A ? C A ? = #8A %F F D @ =##= > M## $' = $D #= = 3 =%D =!? = #= (? 3 = +A 2 D > A / =& =

"# " #%

$$

&

A A A A A

$7976;7 )41.)? &)6+7<=-9 ,576;76 )4/)9@ $(

$

$" &

$ "

A A A A A #$

!"

9 $0

!00.5 .!$ ($$+%1%6 ' !6

" !" " % = A &= % !D)%K =F ! A > ? G = = !A &A D = !D L D! D > #K +A 0&> A &= % !D L #A H > CM @F #= =F #> A &= = > > &=!> = 3#7= # > P+ ? > A > D + +A A % K , ?F & ?F !D L D !A > = #= = + F ?F 1 = !A$A !D L D &= % !D) K =F 4+ +A >% =F + #JM # = I ?F 3M M M *# = = %E3 ? = > M M 1 $A M5 1 M4 = A ? = =F ? = > % ? = 9= = M F@ A # = #= =F 0 D A !D L D A

5 $5*.9B *( .6 <

#9

!0- 8/%0

&

5 1 $9 !9 $3 ' 0"

%,"+%7

3$"307

%-2.- .!$ %-2.- ($$+%1%6 ' !6

? #9

0(>$ (B&>(

@ A B &(!0; )9! 3$3&#3

9 #

#!0; 0(>$ 0" # /

0#

= .0+( # 3 8(0 !9 $3 ' 0'5

5

3$"307

!+(-& .!$ ($$+%1%6 ' !6

%,"+%7

W $ > $ F *G > "F F "C&=' F = = 6#= = C = ! @I "C&="=H *F"'=$C " $*H4=HX 'J X '*"=H UO %= > ' ? 7:=&? X5'C >*H ""=H B > % ='> + > RR X '* = "C&="=H NM $F > ' ? ' ? 7:=&? ''= = C

$ ! !=$ "=H H = 3#= $ C <X #= > &= = =$ C X' ( C '=*> !=$ >#F $ > F%$ F 6'=+ X'$ '+C = $ X F > ?H 6"= X6% > 'C0 $ $X"#= ' > C NN OQ X X%# F%$ #?H C 6"= #= ')J *"= *"# =&="=H S PV X X%# F%$ + ?H "=* > 'X "=H F $CX* D/ ,* % K = / "=H F H $6'=+ F'= =H NO TV X X%# F%$ 3#= +F'= ?H !=$ ># X$ 'K C/ = +C'=%"=H ='=#?H C >Y $ F $CX* D/ X L $> = / "=H > ')J %F F'= "2#F C X6% C "C"=H !=$ ># <X #= ?H !=$C '"A1# #?H + ?H C = %C H $6'=+"=H F ' =$F 'F + F A "=H <X #F *="C F%$ F X'X "# $ RT PO > 9 " * = > #F + F " <X #= > &= C !=$ "=H 6"= "=H H = 3#= = $F C ?%;> C $ X F > 6'=+ '.#F + F X *C0 $ OMNN"=H $ X F > $ =H 3#= $F C X$ 'K C/ E ( @ "?8 #=K C > 'F 6'=+ ' '= %=-#F C

'78

! $ ! +1.'(1+ '6)+1 !+6:.)+7 %461* %.*+

!+3* '6)+1 84 43*43 &

+6 +.)+78+6

% # " "448.3,

$

2'.1 /92(4 5'6)+1 ;'-44 )4 90

"

SALE ON WORLD WIDE

FLIGHTS

,,, )' + $!%()-$

& *#

551;

Gujarat Samachar  

Gujarat Samachar weekly news paper