Page 1

F I R S T & F O R E M O S T G U J A R AT I W E E K LY I N E U R O P E Let noble thoughts come to us from every side

અા નો ભદ્રા: ક્રતવો યન્તુ િવશ્વત: | દરેક દદશામંાથી અમને શુભ અને સુંદર દવચારો પ્રાપ્ત થાઅો

#!'

w

om

b pl gro up

Volume 39, No. 23

!%

# ,

# %

#

$

&

'0.2, 3'* #2.7 ++2' $+1(0+9 "+0

$ -

#!' &' '

.c

ww

.a

" " )

16th October to 22nd October 2010

"

સંવત ૨૦૬૬, આસો સુદ ૯ તા. ૧૬-૧૦-૨૦૧૦થી ૨૨-૧૦-૨૦૧૦

&

$

!

0

#+

!"<

"

)

% %

'/*'0+ 3'* 5++2 !75++7 35+67 '7+ 32*32 # "+0

':'5

%

#+ %

"

# ,

'4409

"#

" < & 3*,+ '2+ 357- .2)-0+9

<$

"

!

'1.0732 3857 -.06732 3'* "82(5.*,+ $+006 " "+0

"+0

# #

"

# , ) # * % ! % # , #+ ' ' #+ '

#44+5 "337.2, 3'* "337.2, !$ "+0

#

%! $ %! $ ! " & ) $ !"

'

# (&'%! " $(' ""

#

#

#" ;/ ..

" &&

$

# ( % ' # )

* % &+ !"

& %" $

%" $

"!

#

# # !" # !" # !" # !" # !" # !" # !" # !" !"

!"

! 3 1 2 1I! 1 1#1 &3 # 9 1 1 9 K 6 1# K 6G 9 2 H 2 1 '9 6 1 9 . : I# 9 6 : "#1 6 K'6 6!1 I 1 9 3: .1 I I#*!6% $1<#6 6 8 ?==B 3: ! 3 1# < 3: 6 1I! 1 2 4! >EB

#9 9< 2 !6 1 ;+6& ( 1 6

BBB 6 9 8 E= 1 9 I# 6 FF 6 9 &2 2 , 1 " ) , 6 9 2#J1 6 0 1 1 I# 9 6 1 6 9 ;+6&

'1

# !" # !" #

# # !" # !" !"

1: 2 AA> 6 9 9 6 "2 6 2 & 2 3 , I# 1: ) 09 9 1, ?= 1 )

#

'!

!+

###

"$ )"$ ) %& ! & "! $ ( #$ % "'$ *# $&% $ % $ %' & &" ( &+ &

% %

"!

"

&

# *' ', &) &' %%+ %,)

.

$

%,%%( +) *)+ )% )))

%(-, *% ), ') (% ((&

" ', %( %% %% %* %$ --

$' $& $' $$ $* $$ %(

09 6 1"6 #2 6 1 6 9 1 7 I##1 6 1 9K 3: ' 3: 6 1: EB D? !1 1 9 1: 2 @D AA !1 #1 A@ CD 1 1 9 6 1 1I 1 9 9 9< ' 9 ?==? 6 ?==@ 1: I# 1 & 1 1: 1 ?==B 6 1 6 1: 9K 6!2

'1 1I! 1 2 5: 2 1: 0 6 /!: I# 1#2 9 2 # 3 # G 6 H 5 #1 1 6 9 1 3 9 6 9 1 1 $1& 1 & 1 #%< 1: .#6* 1 6 1 2 I 20 9 1 6 6 8 5: 2 1: I# 2 6)9 2# 3 3 ) 1 6 %*

! A(QQLI(- Q++-M I(1I2L M&)(I +QM BQH 1I 9-M/-.-L:C-R? 6-I1&" 5L-. A1ML# *9=R%QB /0>'-&I(-M 8 ;43-8+9 2",8 1A/>/Q!O"&!-RI1MB 1= /;,<"8 %/7 $; @??'8 )7 '721'8 #8(;!8"+7< +&& +9./; /QRIM&0HI&QR +9./; K N IFQ B-1ML L-MG&/&R) 4 F1MM1RIB QM T8PP UR1R/.-OQL&I

"# # E76 IBO&/1"S# 3@#@' % B B O

B

)4

B

O

":A1"" 5" 67PJPPP / +7": ,3P D,* QM G&L&I );' ,; %/7 $; A/!8" ,; +QM !QM- &R+QM!1(, I&QR# S(,FFF#!-M/-.-L:0-R?M-I1&"HL-./1ML#/Q#H$

3@#@' E76 IBO&/1" #

9-M/-.-L:C-R? 6-I1&" 5L-. A1ML

L-"U-"" IZ!!Z[ 3;EI= a L%V!%['&-! a I-R)V&-! 3C-RO%+$= a B)!)" B)!XUR)-* a A%['URZ[ QXZ[ 4&-!)U a >-[+&)UR)V a 7-V$ 6ZJ-" a /-"R&-! IVZUU

TL-U)* Z[ .H0YYY !%")U X)V -[[Q!# :`)V )M+"Q*)U -"" N>C XVZ*Q+RU -[* 1S )['%[) !Z*)"U0 C@0 60 I@0 5 -[* 5@?I"-UU# WIZ!XV%U)U .H !Z[R&U O-VV-[RJ %[ -**%R%Z[ RZ R&) !%[%!Q! UR-[*-V* .H?!Z[R& O-VV-[RJ -P-%"-,") Z[ )P)VJ NXXVZP)* 2U)* >)V+)*)U?L)[G# ]^9YY _[-[+) *)XZU%R +Z[RV%,QR%Z[ -P-%"-,") Z[ -"" >)V+)*)U?L)[G NXXVZP)* 2U)* I-VU (Q[*)* ,J >)V+)*)U?L)[G D%[-[+%-" 5)VP%+)U 2A @%!%R)*0 >A< S;F# :`)VU -V) "%!%R)* RZ Z[) ZXR%Z[ X)V P)&%+") -[* -V) Z["J -P-%"-,") (ZV P)&%+")U XQV+&-U)* (VZ! .UR :+RZ,)V HY.Y -[* *)"%P)V)* ,J 8.UR F)+)!,)V HY.Y# 7V%+)U +ZVV)+R -R R%!) Z( XV%[R# I-""U !-J ,) V)+ZV*)*# 6)'%UR)V)* Z\+)K >)V+)*)U?L)[G 6)R-%" CVZQX 2A @R*0 4Z['O)""0 >%"RZ[ A)J[)U >A.9 SLN#

!& 5/%&24",& 3522&/%&2 0' /%*"/ 1"331024 $*4*8&/3)*1

*3" &26*$&3

'02 /%*" 5#"* $)&/(&/

0/4"$4 *33 "6+* "4&-

*2"/

02

02 "./*,#)"*

"/02 "2,

0.'02% 0"% 0/%0/

."*- 3"-&3 3".42"6&- $0 5,

777 3".42"6&- $0.


2

હિટન

Gujarat Samachar - Saturday 16th October 2010

એડ હમહલબેન્ડે શેડો કેહબનેટ જાિેર કરી

શનનવારે લેસ્ટરમાં ઈંગ્લલશ નડફેન્સ નલગ (ઈડીએલ) દ્વારા યોજાયેલા દેખાવોના પનરણામે ભય અને આશંકા વ્યાપી ગયા હતા. ઈંલલેન્ડમાં વધતા જતા આતંકી ખતરાના સંદભભમાં એક ચોક્કસ કોમને નનશાન બનાવી રહેલ ઈડીએલના દેખાવકારોને નાથવા મજબૂત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાયો હતો. કેટલાક ઠેકાણે પોલીસ અને દેખાવકારો વચ્ચે ઘષભણ થયું હતું. ૧૭ જેટલા દેખાવકારોને અટકમાં લેવાયા હતા, જ્યારે એક પોલીસ કમભચારી ઘાયલ થયો હતો. જાતજાતની અફવાઓ વચ્ચે મોટાભાગની દુકાનો બંધ રહી હતી. પરંતુ રનવવારે એકતાનું પ્રદશભન કરવા પાંચ હજાર જેટલા લેસ્ટરવાસીઓએ બહુસાંસ્કૃનતકતાના દશભન કરાવ્યા હતા. ઉપરોક્ત બંને તસવીરો એક નવરોધાભાસનું પ્રનતનનનધત્વ કરી રહી છે.

દેશની પ્રભાવશાળી મહિલાઓમાં શમી ચક્રવતતીને સ્થાન લંડનઃ હિટનની ખુબ જ પ્રભાવશાળી મ હહ લા ઓ માં ભારતીય મૂળની શમી ચક્રવતીને ક્વીન એહલઝાબેથ૨ પછીનું ટોચનું પથાન પ્રાપ્ત થયું છે. હેરી પોટરના લેખક જે.કે. રોહલંગને ટોચનું અડયમાં ભૂતપૂવલ પપાઇસ ગલલ હવઝટોહરયા

બેકહમને બીજું તથા ક્વીન એહલઝાબેથ૨ને ત્રીજું પથાન પ્રાપ્ત થયું છે. નેશનલ મેગેઝીન કંપનીએ તૈયાર કરેલી યાદીમાં માનવ હિટનના અહધકાર અંગેના સંગઠનના લીબટટીના ડાયરેઝટર ૪૧ વષલના શમી ચક્રવતટીને ચોથું પથાન પ્રાપ્ત થયું છે.

0 ), 4 !; * * 9: 87 87 87 "6 #- , * * 1 * 0 97 *( &/ , + %2 # , 1 6 ;$ .; 3 '/ 1 - ' 2 1& -; , ; ,< # 5 * ! /

એલસીસીઆઈના ચેરમેનપદે સુભાષ ઠકરારની વરણી લંડનઃ લંડન ચેપબર ઓફ કોમસલ એડડ ઇડડપટ્ર્ી ( એ લ સી સી આ ઇ ) ની તાજેતરમાં યોજાયેલી એજીએમમાં હિહટશ એરવેઝના ચીફ એન્ઝઝઝયુટીવ હવલી વોલ્શની પ્રેહસડેડટપદે વરણી થઈ હતી. તેઓ લંડન ૨૦૧૨ ઓહલન્પપક અને પેરાઓહલન્પપક જેવી ઐહતહાહસક ગેપસ સુધી આ પદે રહેશે. એલસીસીઆઈના નવ હનયુિ ચેરમેન સુભાષ

ઠકરાર હવહલ વોલ્શ સાથે કામ કરશે તેમનો જડમ જીડજામાં થયો હતો. તેઓ યુગાડડન એહશયન મૂળના છે. તેઓ યુકે પથાઈ થયા બાદ ચાટટડટ એકાઉડટડટ થયા. તેઓ બ હ મું ગ હા મ યુ હન વ હ સલ ટી માં અભ્યાસ કરતા હતા. ઠકરારે ભારતમાં પણ ટોલ રોડ અને હાઇવે સંચાલન ક્ષેત્રે પ્રદાન આપ્યું છે.

ગાંધીજીની તસવીરોના ૨૮૮૦ પાઉન્ડ ઉપજ્યા લંડનઃ મહાત્મા ગાંધીજીના હહડદ છોડો ચળવળ વેળાના દુલલભ ફોટાની તાજેતરમાં યોજાયેલી હરાજીમાં અંદાજ કરતા બમણા એટલે કે ૨૮૮૦ પાઉડડ ઉપજ્યા હતા. ગાંધીજીની ૨૧ તસવીરોના એક હજારથી ૧૫૦૦ પાઉડડ ઉપજવાની શઝયતા હતી. આ તસવીરોમાં ગાંધીજીને અહવહધસરની બેઠકને સંબોધન કરતાં દશાલવાયા હતા ત્યારે તેમણે મુંબઈના ગોવાહલયા ટેડક મેદાનમાં ઓલ ઇન્ડડયા કોંગ્રેસ કહમટીના સત્રના પ્રથમ હદવસે સંબોધન કયુું હતું અને અંગ્રેજ શાસન સામે અહહંસક ચળવળ શરૂ કરવાની હાકલ કરી હતી. ગાંધીજીએ કહ્યું હતું કે અગાઉની જેમ હું અહહંસાના હસિાંતને વળગી રહું છું અને જો તમે મારાથી કંટાળી ગયા હોય તો મારી સાથે આવવાની જરૂર નથી.’ &' % *** ##

'

#

&(

+)'+,% +$% +*%+*

" #

"

!

!

+,&-.

' $ ! ,% ! % & $') ') & ) ')'&+'

!

#

%&

(

/ / / / / / /

)%*

#%

&

#

'& !+!'&*

#+20$+ #-- (02 4*' $'34 &'#-3

%

/ / / /

#!$ ! "' %+

#%

કલાકે જન્મી નસીબદાર બાળા લંડનઃ વેપટ હમડલેડડ્સના સટન કોલ્ડફફલ્ડમાં ગત રહવવારે જડમેલી હનઆપહ બોડડ નામની નવજાત બાળાને હવશ્વનું સૌથી ભાગ્યશાળી બાળા માનવામાં આવે છે, કેમ કે હનઆપહનો જડમ ૧૦ ઓઝટોબરે સવારે ૧૦ કલાક, ૧૦ હમહનટ અને ૧૦ સેકડડે (૧૦/૧૦/૧૦ના રોજ ૧૦:૧૦:૧૦ વાગ્યે) થયો હતો. ડયુમેરોલોહજપટ્સનું માનવું છે કે, ‘પરફેઝટ ટેડસ’ સદીમાં એકાદ વખત જ બને છે અને તેને ‘પુનજલડમની શહિશાળી પળ’નું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. કેટલાકે એવો પણ દાવો

કયોલ હતો કે, આ હદવસ વતલમાન સદીનો સૌથી ‘લકી’ હદવસ હતો. હનઆપહના હપતા ડીન બોડડે જણાવ્યું હતું કે, ‘અમારા માટે આ એક અદભુત પ્રસંગ છે. અમે માનીએ છીએ કે, સદીના સૌથી ‘લકી’ હદવસે જડમેલી અમારી દીકરી અમારા ઘરમાં સુખ-સમૃહિ લાવશે. હું ખૂબ જ ખુશ છું.’ હનઆપહનો જડમ સટન કોલ્ડફફલ્ડની ગૂડ હોપ હોન્પપટલમાં થયો હતો. આ બાળકીની માતા કીલીએ જણાવ્યું હતું કે હનઆપહ મારું પ્રથમ સંતાન હોવાથી તે વધુ પપેહશયલ છે.

'(%" % "& %&

+

(($.

('%&.(%

'(%" % "& %&

+* +* +* +*

#

/ / / / / / /

(& / / / /

#!$ ! "' %+

!

૧૦-૧૦-૧૦-૧૦ઃ૧૦ઃ૧૦

%#! & #!

," "#'+ - ')# , ! !)' ! '* & $ * & ) & !* '

+* +* +* +*

#

સાનદક ખાનનો પણ ટીમમાં સમાવેશ કરાયો છે. બીજી તરફ વેલ્સના ભૂતપુવલ સેક્રેટરી પીટર હેઇન, ભૂતપુવલ કલ્ચર સેક્રેટરી બેન િેડશો અને નોધલન આયલલેડડના ભૂતપુવલ સેક્રેટરી શૌન વૂડવડટ શહિશાળી ૧૯ વ્યહિઓની યાદીમાં પથાન મેળવવામાં હનષ્ફળ રહ્યા છે. કોડટેપટમાં લીડરશીપ ઉમેદવારી નોંધાવનાર ડાયના એબોટ્ટ પણ હનષ્ફળ રહ્યા હતા. લેબરના હનયમો અનુસાર જ્યારે પાટટી હવપક્ષમાં હોય ત્યારે શેડો કેબીનેટમાં કોને પથાન આપવું તે અંગે એમપી વોટ આપી હનણલય કરે છે. સમાનતાને પ્રોત્સાહન આપવા પાટટીએ ઓછામાં ઓછી છ મહહલાઓનો ક્વોટા રાખ્યો છે.

(&

%& $.&

લંડનઃ એડ હમહલબેડડની નવી શેડો કેહબનેટમાં કોને ટોચનું પથાન મળશે તેવી તીવ્ર અફવાઓ વચ્ચે તેની જાહેરાત કરાઇ હતી. વેટ કૂપર અને એડ બોલ્સ કે જેઓ પહરણીત છે તેમના વચ્ચે પણ શેડો ચાડસેલરના પદ માટે તીવ્ર પપધાલ જોવા મળી હતી. કૂપરને સૌથી વધુ ૨૩૨ વોટ મળ્યાં હતાં, જે બાદ જ્હોન હીલી ૧૯૨ અને કૂપરના પહત એડ બોલ્સને ૧૭૯ વોટ પ્રાપ્ત થયાં હતાં. શેડો કેહબનેટમાં પથાન પામનારા ટોચની વ્યહિઓમાં ભૂતપુવલ કેહબનેટ પ્રધાન એલેન જ્હોનસન, એડડી બનલહામ અને જીમ મફટીનો સમાવેશ થાય છે. હમહલબેડડના લીડરશીપ કેપપેઇન મેનેજર

&

& % " (& ) #

/) ' &)#" #(&'

2 " 2 2

+) /*'-' ,##!#

2 2 2

+('" 1-

/ ' ',+ '

*'%&.*'%&.*'%&.-

# (-+ +$$#, 0'- - $+, #0#,1 !+/*.,1 # (-+ ,, *%# !,/'-#- &+*#1 )++*- +$$#, /-'*#-- ., 0#( *" ,, *%# (( 1+/, . '(+, ) "# &+('" 1- '* *"'

((

(&

#-- (02 4*' $'34 &'#-3

#-- (02 $'34 &'#-3 1+'%'3 0( $#))#)'

2'/4 42''4 0/&0/ !

'/&0/

'-

2 2

.#+- 3#-'3 '81-02#40523 %0 5, "052 !02-&7+&' 2#6'- )'/4


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 16th October 2010

અમિત જોગીયાના નેતૃત્વિાં BACL યુથ એંગેજિેન્ટ પ્રોજેક્ટ શરૂ

ચાઇલ્ડ બેમનફિટિાં કાપઃ ડેમવડ કેિરને ચૂંટણી પહેલાં ચેતવણી ન આપવા અંગે િાિી િાગી લંડનઃ દેશના લાખો પવરિારોને મળતા ચાઇલ્ડ બેવનફફટ પર કાપ મૂકિાની નીવત અંગે ચૂંટણી પહેલાં મતદારોને ચેતિણી આપિામાં વનષ્ફળ રહેલા િડા પ્રધાન ડેવિડ કેમરને માફી માગી છે. સરકારે અચાનક જાહેર કરેલી નીવતને કારણે ગૃવહણીઓને આંચકો લાગશે. આ અંગે િડા પ્રધાનપદ સંભાળ્યા બાદ પહેલીિાર પાટટી કોડફરડસને સંબોધન કરતાં કેમરને ખેદ વ્યિ કયોચ હતો. નિી નીવત અંગે પાટટીમાં જ નકારાત્મક મંતવ્યો અને મોટાપાયે દેખાિોની વચંતા િચ્ચે જ્યોજચ ઓસબોનષે કડઝિષેવટિના તમામ એમપીને દરખાથતને ટેકો આપિાની અરજ કરતા ખાનગી પત્રો લખ્યાં છે. ચૂંટણી પ્રચાર દરવમયાન કેમરન અને ચાડસેલરે ચાઇલ્ડ બેવનફફટ પર કામ મૂકાશે નહીં તેિી ખાતરી આપી હતી. જો કે, થોડાં વદિસ પહેલાં ઓસબોનષે ટીિી પર જાહેરાત કરી હતી કે ઊંચા િેરાે ચૂકિતા પવરિારોને િષચ ૨૦૧૩થી બેવનફફટ મળશે નહીં, જેના પવરણામે સરકારના એક વબવલયન પાઉડડની બચત થશે. આવથચક વનષ્ણાતોએ ચેતિણી આપી હતી કે નીવતમાં પવરિતચનને કારણે પોતાના બાળકની દેખરેખ રાખિા નોકરી ન કરતી મવહલાઓને ફટકો પડશે.

આઇટીિી ડયુઝમાં ઇડટરવ્યુ દરવમયાન કેમરને જણાવ્યું હતું કે ચૂંટણી પ્રચાર દરવમયાન કડઝિષેવટિ અને વલબરલ ડેમોિેટ્સ બંનેએ ખચચમાં કાપ મૂકિાની જાહેરાત કરી હતી અને હિે કાપ મૂકિામાં મૂશ્કેલીનો સામનો કરિો પડી રહ્યો છે. અમે કઇ બાબતોમાં કામ મૂકાશે તેનો ઉલ્લેખ કયોચ ન હતો, પરંતુ અમારી પાસે સ્થથવતની પૂરી માવહતી ન હતી, પરંતુ હા અમે થિીકારીએ છીએ કે ચૂંટણીના જાહેરનામામાં તેનો ઉલ્લેખ કરાયો ન હતો. આ બાબતે હું માફી માગુ છું, પરંતું કયા કારણોસર અમે ખચચમાં કાપ મૂકી રહ્યાં છીએ તે બાબત થપષ્ટ થિી જોઇએ. ચાઇલ્ડ બેમનફિટ માટે બાળકની ઉંમર ઘટશે ચાઇલ્ડ બેવનફફટના બજેટમાં ઘટાડો કરિા લાભ મેળિતા બાળકોની ઉંમરમાં ફરી ઘટાડો કરિા અંગે વમશ્ર સરકાર યોજના ઘડી રહી છે. નિી યોજના અંગે ટુંક સમયમાં પ્રધાનો િચ્ચે એકમત સધાશે, જેમાં ચાઇલ્ડ બેવનફફટ મેળિતા બાળકની ઉંમર ૧૮થી ઘટાડીને ૧૬ િષચ કરાશે. નીવતમાં ફેરફારને કારણે આશરે ૨ વબવલયન પાઉડડની બચત શક્ય બનશે, જે ચાડસેલર જ્યોજચ ઓસબોનચ માટે સરળ સાવબત થશે.

અફઘાવનથતાનમાંથી વિટનના સૈવનકોને િષચ ૨૦૧૫ સુધીમાં પાછા બોલાિિાનો પુનરોચ્ચાર કયોચ હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સંરક્ષણ મંત્રાલય તેમના ખચચની સમીક્ષા કયાચ બાદ મોટાપાયે ફેરફાર કરશે, પરંતુ તેમણે ખાતરી આપી હતી કે વિટનની સુરક્ષા સાથે કોઇ બાંધછોડ કરાશે નહીં. મબગ સોસાયટીનો મવચાર કેમરને તેમના પ્રિચનમાં બીગ સોસાયટીનો વિચાર રજૂ કયોચ હતો. અમેવરકાના પીસ કોપચસના જુથસાનો ઉલ્લેખ કરતાં તેમણે ઇડટરનેશનલ વસવટઝન સવિચસ રચિાનું સૂચન કયુું હતું, જે હજારો યુિાનોને વિશ્વ જોિાનો અને અડયોની સેિા કરિાનો મોકો આપશે. આ સેિામાં મુખ્યત્િે ૧૮થી ૨૨ િષચના યુિાનોને ધ્યાનમાં રખાશે અને તેઓ વિશ્વના સૌથી ગરીબોના જીિનમાં સુધારો લાિિાના પ્રોજેક્ટ પર કામ કરશે. વિશાળ સંખ્યામાં યુિાનોને એકત્ર કરીને પ્રોજેક્ટ પર કામ કરિા સાથે મોટી ઉંમરના વ્યવિઓને પણ કામ કરિાની તક અપાશે. પહેલાં િષષે ૧૦ વમવલયન પાઉડડનો ખચચ કરાશે. તેમણે સમુદાયને વબગ સોસાયટીના કોડસેપ્ટને પ્રોત્સાહન અાપિાની અરજ કરી હતી.

બાળ ઉછેર ખચાચળ બન્યો િેડટના લેબર પાટટી કાઉડસીલર કૃપેશ વહરાણીએ કહ્યું હતું કે આ િષષે પ્રારંભમાં ઈસ્ડડપેડડેડટ દ્વારા રજૂ થયેલી માવહતી પ્રમાણે દેશમાં એક બાળકના ઉછેર માટે સરેરાશ ૨૦૧,૦૦૦ પાઉડડનો ખચચ થાય છે. ઘણા કેસમાં માતાવપતાએ બાળકની ૨૧ િષચની િય સુધી જિાબદારી િહન કરિી પડે છે. બાળકોના ઉચ્ચ વશક્ષણ માટે માતાવપતાએ િધુ જિાબદારી અદા કરિાની રહે છે. યુવનિસચલ ચાઈલ્ડ બેવનફફટે એ િાતનો થિીકાર કયોચ છે કે આજે વિટનમાં બાળકોનો ઉછેર ખચાચળ બડયો છે. દરેક કેદી પાછળ વષષે ૪૧,૦૦૦ પાઉન્ડનો ખચચ િડા પ્રધાન કેમરને જણાવ્યું હતું કે કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરતાં વ્યવિને જેલ ભેગો કરાશે. જો કે, તેમણે જણાવ્યું હતું કે કાયદાકીય પ્રવિયાને અનુસરિું પડશે. આપણે દરેક કેદી પાછળ દર િષષે ૪૧,૦૦૦ પાઉડડનો ખચચ કરીએ છીએ અને જેલમાંથી બહાર નીકળ્યાં બાદ તે પૈકીના ૫૦ ટકા લોકો ફરીથી ગુનો કરે છે. વિટનમાં આજે ૧૫૦,૦૦૦ લોકો હેરોઇનના બંધાણી છે અને તેમનો ટેક્સ ચૂકિનાર પર બોજો આિે છે. સંરક્ષણમાં મોટા િેરિાર થશે ડેવિડ કેમરને

3

લંડનઃ આ િષષે યોજાયેલ ભારત યાત્રા તથા સંસદમાં કડઝિષેવટિ પાટટી કોડફરડસમાં કડઝિષેવટિના સભ્યો તરીકે છેલ્લા ૧૩ િષચમાં પ્રથમ િખત ચૂંટાયેલા એવશયન મૂળના કડઝિષેવટિ િડા પ્રધાનની નાગવરકો આ બાબતને સડમાન ઉપસ્થથવત રહી છે. ગણે છે. આ ઉપરાંત લોડડ ડોલર સત્તા થથાને પરત ફરિાનો અનેરો પોપટની હાઉસ ઓફ લોડડસમાં આનંદ કોડફરડસમાં છિાયેલો તાજેતરમાં થયેલી વનમણૂક પણ તે જોિા મળતો હતો, દશાચિે છે. જો કે છેલ્લા ૫૦ િષચ બીએસીએલ યુથ સાથે આજના એંગેજમેડટ પ્રોજેક્ટ વદિસની તુલના શરૂ કરિા આ િષષે કરીએ તો પક્ષ િધુ બીએસીએલ દ્વારા આ સમાિેશી અને ઐવતહાવસક પાટટી િૈવિધ્યની પ્રકૃવત કોડફરડસ વનવમત્ત ધરાિે છે. બની હતી, જેનું નેતૃત્િ યુથ કવમટીના િડા દેશમાં વિવટશ અમમત જોગીયા અવમત જોગીયાએ કયુું એવશયન સમુદાયોના બહોળા યોગદાનની કોડફરડસમાં હતું. યુથ પ્રોજેક્ટ શરૂ કરિાનો ઝલક રજૂ કરનાર ધ વિવટશ હેતુ રાજકારણમાં યુિાનોને એવશયન કડઝિષેવટિ વલડક સાંકળિાનો છે. યુિાનો ભવિષ્ય (બીએસીએલ)ની ઉપસ્થથવત છે અને આપણા માતાવપતા અને િડિાઓ આ દેશમાં સૌ પ્રથમ પ્રભાિશાળી હતી. વશક્ષણ, વબઝનેસ, સાહસ આવ્યા ત્યારે તેમણે થથાયી થિા તે મ જ સામાવજક જિાબદારીની સખત મહેનત કરી હતી અને દૃષ્ટીએ કડઝિષેવટિ પાટટી અને બવલદાન આપ્યા હતા, જેથી હિે વિવટશ એવશયનો િચ્ચે મૂલ્યોના આપણી જિાબદારી બને છે કે આદાન પ્રદાન અંગે પણ ભાિી પેઢીના ભવિષ્યને સુખદ બીએસીએલ દ્વારા વિથતૃત બનાિિા આપણે પણ સખત રજૂઆત થઇ હતી. િડા પ્રધાન મહેનત કરીએ અને જિાબદારીને ડેવિડ કેમરનની તાજેતરની િહન કરીએ. • ક્વીનને ખચચમાં ૨૫ ટકા કાપ મુકવાનો અનુરોધ ડેવિડ કેમરન સરકારે મંદીમાંથી બચિા માટે કરકસરનાં પગલાંરૂપે ક્વીન એલીઝાબેથ-૨ને તેમના ખચચમાં ૨૫ ટકાનો કાપ મૂકિાનું કહ્યું છે. ‘ડેઈલી એક્સપ્રેસ’ના અહેિાલ મુજબ સરકાર વિટન હાલમાં આવથચક મંદીમાંથી બહાર આિિા ઝઝૂમી રહ્યું છે અને સરકાર બચતના અનેક પગલાં લઈ રહી છે. ખચચમાં આ નિા કાપને કારણે રાણીના પ્રિાસ પર પણ અંકુશ આિી જશે.

(N zS f p s u d p V ¡, N zS f p s u Ü p f p R ¡ë g p 2 5 h j p £\ u A p ` _ u k ¡h p d p ? )

d p ¡i u s \ p A ~ i p _ p h s _ u A p ` _ u k ¡h p d p ?

lished

Å ç b p ¡ l p L z_ p d V p V p _ d õ s ¡

25

Estab

rs yea

a g p B V $& l p ¡g u X $¡` ¡L $¡Æ T B Þ X $u e p , \ p B g ¡Þ X $, Q p B _ p A p ¡õ V ²$¡g u e p , e y. A ¡k . , L $¡_ ¡X $p d y„ b B , A d v $p h p v $, b f p ¡X $p , f p S > L $p ¡V $, ` p ¡f b „ v $f , c yS > , q v $h , N p ¡h p , r v ë l u , A p N °p A _ ¡L ¡f p g p _ p B f p ¡b u , q L $g u d p „ Å f p ¡ X $p f , A ¡Þ V ¡b ¡, d p ¡ç b p k p Chat free on

TRAVEL

www.cruxton.com 0208 515 9204/ 0208 426 8444 ( v f f p ¡S d p ¡X ¡k y^ u )

email sales@cruxton.com

0208 515 9200 (Business & First Class)

Cruxton House, Harrovian Business Village, Bessborough Road, Harrow HA1 3EX

Fully bonded for ultimate protection ATOL 3348/IATA/ABTA


4

બ્રિટન

Gujarat Samachar - Saturday 16th October 2010

NAPSમાં ભૂલ થઇ હોય તો સુધારો અને શરણે થઇ સ્વીકારી લો 'નેશનલ એસોસસએશન અોફ પાટીદાર સમાજ'ના અયોગ્ય વહીવટ અંગે 'ગુજરાત સમાચાર'માં પ્રસસધ્ધ થયેલા અહેવાલોના ખૂબજ ઘેરા અને ગંભીર પ્રત્યાઘાત પડ્યા છે. અમને નામ ન આપવા માંગતા અને અમુક હોદ્દદારોના નજીકના સગા કહેવાય તેવા અગ્રણીઅો અને જ્ઞાસતજનોએ ફોન કરીને 'ગુજરાત સમાચાર' દ્વારા ઉપાડવામાં આવેલ ઝૂંબેશને યોગ્ય, સમયસરની અને અગત્યની જણાવી છે. પરંતુ સૌ જાણે છે તેમ પોતાના નામ સાથે 'સાચુ અને સત્વશીલ' કહેવામાં તેમને થોડીક સામાજીક શરમ નડે છે. પરંતુ તેમ છતાં કેટલાક નરબંકાઅો અને અમુક સવરાંગનાઅો પણ છે જેમણે સમાજના સહતમાં અમારા સમક્ષ 'વટભેર' નામ સાથે પોતાના મંતવ્યો રજૂ કયાા છે જેનાથી હોદ્દેાદરોમાં જાગરૂકતા આવે અને સમાજના સહતમાં તેઅો કામે લાગે.

દાન આપનાર અને ખરા અથામાં પાટીદારના સહતની વાત કરતા સવખ્યાત આર. જે. ઇન્થયુરંશના શ્રી રાજેશભાઇ પટેલે 'ગુજરાત સમાચાર'ને રેકોડેેડ મુલાકાત આપતાં જણાવ્યું હતું કે "ગુજરાત સમાચારમાં જે રીતે NAPS અંગે ફસરયાદો જોવા મળી છે તે જોતા એટલું કહી શકાય કે જો NAPSનો વહીવટ બરોબર ન હોય તોજ લોકો ફસરયાદો કરે. તે વહીવટને વ્યવસ્થથત કરવાની જવાબદારી વતામાન હોદ્દેદારોની છે. 'માણસ માત્ર ભૂલને પાત્ર' કહેવતને અનુસરીને અગર જો તેમનાથી કોઇ ભૂલ થઇ હોય તો તેમણે ભૂલ સુધારી લેવી જોઇએ અને જ્યાં જ્યાં ભૂલો હોય ત્યાં શરણે થઇ તેને થવીકારી લઇ આગળ કામ કરવું જોઇએ. મારા મતે તો NAPSનો મૂળ હેતુ તેઅો સાચવી શક્યા નથી. NAPS પાછળ ઘણાં લોકોનો કકંમતી સમય અને નાણાં વપરાયા છે. સપયુશભાઇ સતત સહકાર આપવાની ખાતરી આપે

છે તેમને માટે મને માન છે તો પણ હવે લાગે છે કે કાં તો તેઅો 'રબર થટેમ્પ' સમાન છે અથવા તો તેમની કમીટી તેમનું કહ્યું માનતી નથી.” શ્રી રાજેશભાઇએ જણાવ્યું હતું કે "મેં આજથી ઘણાં વષા પહેલા સમાજના સહત અને સવકાસ માટે £૫,૦૦૦નું દાન આપ્યું હતું. મને કહેવાયું હતું કે આ રકમમાંથી લાયબ્રેરી ખોલવામાં આવશે. પરંતુ આજની તારીખે લાયબ્રેરી થઇ શકી નથી. તે સમયે આચાવે હોલનું ઉદ્ઘાટન મારા હાથે થયું હતું અને દાતા તરીકે મારા નામની તક્તી પણ મૂકવામાં આવી હતી. પરંતુ આચાવે હોલ વેચાઇ ગયા બાદ આજે તે તક્તી ક્યાં છે તેની કોઇને ખબર નથી. કોઇનું દાન કે લોન લીધી હોય તો તે સંથથાના હોદ્દેદારોની ફરજ છે કે તેનો સુયોગ્ય વહીવટ કરવો પણ

મને અસહં વહીવટ કાચો લાગે છે. દુ:ખ સાથે કહેવું પડે છે કે મને પણ એજીએમ કે અન્ય મીટીંગના પત્રો મળતા નથી. આવા વહીવટ અંગે હું એટલું જ કહીશ કે સારી રીતે કામ કરવું હોય તેમણે જ સંથથામાં રહેવું જોઇએ અને બાકીના શોભાના ગાંઠીયા જેવા હોદ્દેદારોએ જતા રહેવું જોઇએ અને સારા માણસોને વહીવટ સોંપવો જોઇએ. ઘણાં નવયુવાનો આપણા સમાજમાં છે તેમને કામ કરવાની તક મળવી જોઇએ. વળી જો સંથથાનો વહીવટ ચોખ્ખો હશે તો કોઇ પાંચ પાઉન્ડનું દાન પણ કરશે બાકી દાન પણ ન મળે. મને તો સંથથામાં પૂરેપૂરો સુધારો કરવાની જરૂર જણાય છે. ” શ્રી રાજેશભાઇએ જણાવ્યું હતું કે "સંથથા પાસે હાલ ટૂટીંગનો હોલ છે પણ પાકકિંગ ન હોવાથી તેનો કોઇજ અથા સરતો

નથી. ખરેખર તો હોલ ખરીદતી વખતે પાકકિંગને લક્ષમાં લેવાની જરૂર હતી. હવે જે પૈસા રીઝવા પડ્યા છે તે અને નવા દાનમાંથી સારો હોલ સુયોગ્ય થથળે ખરીદવો જોઇએ.” શ્રી શરદભાઇ પટેલ, ભૂતપૂવવ પ્રમુખ, NAPS સાઉથ લંડન શાખા NAPS સાઉથ લંડન શાખાના ભૂતપૂવા પ્રમુખ અને ગ્રીટીંગ્સ કાડે - કેશ એન્ડ કેરીના સબઝનેસ સાથે સંકળાયેલા શ્રી શરદભાઇ પટેલે વ્યથીત હ્રદયે જણાવ્યું હતું કે "કેટલાક વષોા પહેલા અમે બેટરસી હોલમાં ગરબાના આયોજનો કરતા ત્યારે દર વષષે ગરબા પતી જાય એટલે તુરંત સહસાબો તૈયાર થઇ જતા. પરંતુ આજે એવું થતું નથી. ખરેખર તો સંથથા પ્રોપર ચાલતી નથી. મન ફાવે તેવો વહીવટ ચાલે છે. અનુસંધાન પાન-૫

.

+*

ખરેખર કહીએ તો NAPS કેટલી પ્રવૃત્તી કરે છે તેની પણ અમે માસહતી માંગી છે પરંતુ હોદ્દેદારો તરફથી તે અપાતી નથી. આવા તબક્કે એટલું જરૂર કહેવું પડે કે NAPS ની થથાપના યુવાનો, મસહલાઅો અને વસડલોના કલ્યાણ અને સમાજ વધુ સંગઠીત થાય તેમજ સવકાસ સાધે તે માટે કરવામાં આવી હતી. પરંતુ અત્યારે કશું જ થતું નથી તે સૌથી મોટી કમનસીબી છે. સંથથાના અનઅોડીટેડ એકાઉન્ટ્સ અને અન્ય સહસાબી બાબતો અંગે અમે શહેરના તટથથ અોડીટસા અને એકાઉન્ટન્ટનો અસભપ્રાય લઇ રહ્યા છે જે આગામી સપ્તાહોમાં રજૂ કરવા આશા રાખી રહ્યા છીએ. આર. જે. ઇન્સ્યુરંશના શ્રી રાજેશભાઇ પટેલ 'નેશનલ એસોસસએશન અોફ પાટીદાર સમાજ'ને આજથી ત્રીસેક વષા પહેલા £૫,૦૦૦નું

$"&

'

% $ /

%? %5

&$"%"+ , +

2 -

+ * %, ! * /', $"# - )/ / " ) &+ "+ %* * )-

8 < "5

) # )&"

8

"5$8 / <7.#%

$ 5%9 <

' %- ,2 , ) 0$ % 1 ' , % ! ,

F $$? 9 8 9 8 5L "? 8$)'5"5@ '< < F = '< 9 $5 8 5&8 "&(< F )8 A > ) < 8 8 F 5 B 69 @ ' 5#D

8

( % '

,

$

%

8

"? / <(8#% ? $"5@ <

&

$<

, ) %

"? $$?

5L

) %

5'8 < 8$)'5"5@

' #27 4756 "(

'< <

F I0/ 8 !L#5 F "? ? !L#5 F ")5%5 8,) F )"?)5 F ?$8 F %8 F ' 5 F 3 " F '<$5# 8 C)5 F 8%8 8$ F "(4" 8%8 F *5 5 9 -) F I)@ 5 ?$ 9 -) F )8 '5 9 -) F 1)5 / <(8#% 9 -) F + ? 5 8 '< $8 F 5@'!5L F ")5%5 5@' F ?%< ! :$< F !<& ;$8 F 5 8 $; 8 F )<' ;$8 F I*@' 5 F )"?)5 ' 5 5@' F I % ( 9 5 <%8 F 2>( #9) 5K 5 I' <$<

,

)3 *2

+ .

) 5 5@ %? "5 %8 %J 1)@ $8)<,( 5 5 "? 5 (9! 1)@ < ,#?$ '<L =I$# > $A 9!'? #""" $

I '5&8 ' 9 I'

"5 = ) & !

$"&

"!% %

<

G1)5 H"5@ ?

) *!

.

'

&#

% $ /

"

2 /

D = '< A 8')D$8 <" ? $E G1)5 H < 8 $ !

< I0)") 5 B "5 =

$55/( )4(( 2 756205 2 76: 2 $1'/,1*

<

?

? I $5@

$?

(/,8(4

+$4*(5

"( 6$.( 4(53215,%,/,6: 62 '(/,8(4 6+( 3$4&(/ 62 :274 /28(' 21(5 $6 6+(,4 '22456(35 74 5(48,&(5 62 $42'$ 74$6 $-.26 +0('$%$' +('$ 71$*$'+ 76&+ +(11$, 6,// $1:$.70$4, $1*$/24( :524( :'(4$%$' !,-$:9$'$ +,66224 +,473$6+, 70%$, (/+, 71-$%

$?

+*

% ! "#

( & /* % +' (%

$ '

/($5( &216$&6 75 )24 )746+(4 ,1)240$6,21

(/ 3(1

(/ 21

71

$0 62

30

2%,/( 0$,/ 7. ,1',$&$4*25(48,&( *0$,/ &20

$

$ $%"!

%

"


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 16th October 2010

પાન-૪નું ચાલુ

હું લાઇફ મેમ્બર છું છતાં છેલ્લા ચાર પાંચ વષષથી હિસાબો કે અન્ય કોઇ પહરપત્રો મળતા નથી. સં થ થાના િોદ્દદેા રો તો દાનના પૈસા લાવી શકે અને નવા નવા સભ્યો બનાવી શકે તે વા જાનદાર િોવા જોઇએ. અત્યારે જે િાલત છે તેમાંથી સંથથાને સજીવન આપવું િોય તો બધું કામકાજ વ્યવસ્થથત થવું જરૂરી છે. મેં આચષવેનો િોલ રીપેરીંગ કરવા માટે £ ૧,૫૦૦ લોન તરીકે આપ્યા િતા. ૩ સપ્તાિ પિેલાં મેં ટ્રથટી શ્રી પ્રહવણભાઇ અમીનને આ અંગે પૂછતાં તેમણે 'હું જોઇને જવાબ આપીશ' તેમ જણાવ્યું િતું પરં તુ િજુ મને જવાબ મળ્યો નથી. આજે આચષવે િોલ વેચાઇ ગયો છે અને બેન્કમાં મોટી રકમ નકામી પડી રિી છે ત્યારે તેમણે લોનના નાણાં અંગે જવાબદારી બતાવવી જોઇએ. આટલું જ નહિં મારા જેવા ઘણાં લોકોએ લોન આપી િતી.” શ્રી શરદભાઇએ આિોશ વ્યિ કરતાં જણાવ્યું િતું કે "અત્યારે સંથથાનો વિીવટ લાલુ પ્રસાદ યાદવ જે વો છે બધો વિીવટ રીમોટ કંટ્રોલથી ચાલે છે. અગાઉ પૈસા મળ્યા તે વખતે નવો િોલ કે હમલ્કત ખરીદી િોત તો કદાચ તેના ભાવ ડબલ કે વધુ થઇ ગયા િોત. પરંતુ એક જ માણસ બધો વહિવટ સંભાળતો િોય ત્યારે લોકોને રસ ઉડી જાય છે અને યુવાનોને આવી બાબતથી ચીડ ચઢે છે અને તેઅો આવતા નથી."

સ્નેહલત્તાબેન પટેલ, ભૂતપૂવવ પ્રમુખ NAPS એનએપીએસ, સે ન્ ટ્રલના એક વખતના પ્રમુ ખ એવા શ્રીમતી સ્ને િ લિાબે ન પટે લે જણાવ્યું િતું કે "ઘણાં સમય પિેલા જંકશન રોડ, આચષવેનો િોલ વેચાયો િતો અને ત્યારથી તેના પૈસા પડી રહ્યા છે. આજે પણ અમને કમીટી મીટીંગ કે એજીએમના રીપોટટ કે સરક્યુલર મળતા નથી. જો સભ્યોને કશી જાણ જ થતી ન િોય તો લોકોને ખબર કઇ રીતે પડે કે મીટીંગ છે? અને લોકો તેમાં ભાગ પણ કઇ રીતે લે? અમને તો જાિેરખબર છાપામાં આવે ત્યારે ખબર પડે છે. મને પણ ઘણાં સદથયોની ફહરયાદો મળી ચૂકી છે. આપણી પાસે અત્યારે જે નાણાં પડ્યા છે તેનું મે ને જ મે ન્ ટ બરોબર કરવું જોઇએ. જો બરોબર વિીવટ કરાય તો ઘણાં બધા દાતાઅો મળી રિે અને નવા ડોનેશન અને બેન્કમાં પડેલા નાણાંમાંથી નવો િોલ લઇ શકાય તેમ છે. પરંતુ અત્યારે સંથથાનો જે રીતે વિીવટ ચાલે છે તે જોતા કોઇ વ્યહિ દાન ન કરે. સંથથા ચાલતી િોય અને કામ થતા િોય તો લોકો દાન કરે.” શ્રીમતી સ્નેિલિાબેન પટેલે જણાવ્યું િતું કે "હું એનએપીએસની પ્રમુ ખ િતી ત્યારે બધી બ્રાન્ચ ચાલુ િતી. પરં તુ આજે સાઉથ લં ડ ન હસવાયની તમામ શાખાઅો મરણ પામી છે . આજે જરૂર છે સંથથાના સુંદર મેનેજમેન્ટની. ચેરીટી કહમશનને હિસાબો અને

રીપોટટ મોકલવા જ જોઇએ. જેમને કામ કરવું િોય તેમને આગળ આવવા દેવા જોઇએ. જે ભં ડોળ છે તે નો સદઉપયોગ થાય તે ખૂબ જ જરૂરી છે. આવા તબક્કે િવે તો એક જ આશા છે કે નવા િોંશભયાષ યુવાનો આવે અને સંથથાનો વિીવટ કરે તેમજ પૈસાનો સદઉપયોગ કરે તો કાંઇક થાય તેમ છે.” નરૂભાઇ ડી. પટેલ ભૂતપુવવ સેિેટરી,NAPS સેન્ટ્રલ NAPS સેન્ટ્રલના ભૂતપુવષ સેિેટરી અને પાયાના અગ્રણી કાયષકર શ્રી નરૂભાઇ ડી. પટેલે જણાવ્યું િતું કે "સં થ થાનો શરૂઆતનો સમય બહુ આકરો િતો. સભાસદોએ જાતે ઘરના પૈસા અને ઘણો સમય આપી સંથથા ચલાવી િતી. બિેનો જાતે રસોઇ કરતી િતી અને સૌના કઠીન પહરશ્રમથી સંથથા મજબુત બની િતી. સંથથાનો વ્યાપ વધે અને બધાને વધુ સવલતો મળે તે માટે ચારે ય તરફ શાખાઅો ખોલવામાં આવી િતી. પિેલા ખુરશી માટે પડાપડી નિોતી પણ કામ કરવામાં સૌને ઉમંગ િતો. પરંતુ તેની સામે આજે જે િાલત છે તે જોતા લાગે છે કે િોદ્દેદારો જુનો સમય ભૂલી ગયા છે અને તેમનામાં જાગૃતી લાગતી નથી. આજે વષષે એકાદ વખત પણ સરક્યુલર મળતા નથી અને જે લાઇફ મેમ્બર સંથથાના 'બેક બોન' િતા તેમને ભૂલી જવાયા છે. વષષે એકાદ વખત વ્યહિગત 'ટચ' થાય તે જરૂરી છે.” શ્રી નરૂભાઇએ જણાવ્યું િતું કે "આજે સંથથા પાસે નાણાંની તકલીફ નથી ત્યારે વધુ સહિય

થઇ તેજથવી હવદ્યાથથીઅો માટે થકોલરશીપ અને થપોન્સરશીપ, હનવૃિો માટે િોલમાં હવહવધ પ્રવૃિી તેમજ સબસીડાઇઝ દરે અન્ય પ્રવૃિીઅો કરી શકાય. ફં ડ પડી રિે તે ના કરતા રચનાત્મક કાયોષમાં ઉપયોગ થાય તે જરૂરી છે. આવું થાય તો લોકો પણ દાન આપવા પ્રેરાય અને વધુ સિયોગ થઇ શકે છે. મારા મતે પ્રેઝન્ટેશનનો અભાવ છે અને સંથથા માત્ર નામની જ રિી છે. મારા મતે તો બધા સાથે મળી સિયોગ કરે તો ઘણું સારૂ કામ થઇ શકે તેમ છે.” શશીકાંતભાઇ પટેલ, સક્રિય કાયવકર કરમસદના વતની અને ગ્રીટીંગ્સ કાડટના વેપાર સાથે સંકળાયેલા અને એક સમયના સહિય કાયષ ક ર શ્રી શશીકાંત ભાઇ પટે લે જણાવ્યું િતું કે "છેલ્લા પાંચ છ વષષથી કોઇ કાયષિમ કે પ્રવૃહિ થતી નથી. ચાર પાંચહ દવસ પિેલા ગરબા અંગેનો પત્ર મળ્યો િતો, મને લાગ્યું કે 'ગુ જ રાત સમાચાર'માં સમાચાર આવ્યા બાદ આ પત્ર મોકલાયો િોય તેમ બની શકે છે. પણ દુ:ખ સાથે કિે વું પડે છે કે િવે એકાઉન્ટ્સ, પ્રવૃિી કે મીટીંગ જેવું કશું દેખાતું નથી કે થતું નથી. આજે સંથથાની કમીટીમાં કાયષકરો અને કામ કરવાવાળા ન િોવાથી લોકો પણ ભાગ લેતા નથી. મારા મતે તો લોકોને હવશ્વાસમાં લેવામાં આવે તો ઘણું કામ થાય તેમ છે. પણ તમે કોઇને કમીટીમાં લેવા માંગતા જ ન િો અને અમુ ક ૧૦-૧૫

પોતાના લોકોને જ કમીટીમાં લે વામાં આવતા િોય તો બિારથી કોણ - કઇ રીતે આવી શકે ? ખરે ખ ર તો પાટીદાર િોલનું શું છે તે પણ ખબર પડતી નથી.” શ્રી શશીકાંત ભાઇ પટે લે જણાવ્યું િતું કે "અમારા વખતમાં પ્રવૃિી પિેલાં જ ખચાષ અને આવકનું આયોજન થઇ જતું અને કાયષિમ પૂણષ થાય પછી હિસાબો રજૂ થઇ જતા િતા. પોતાના અંગત વેપાર, નોકરી, અણઆવડત કે હનસ્ક્રિયતાના કારણે સમાજની પ્રવૃિી કરી ન શકો તે ન ચાલે. સમાજ દ્વારા જો હિસાબો રજૂ થતા ન િોય તો તે બહુ ખરાબ બાબત છે. આવું કોઇ રીતે ચાલી ન શકે. આમ થાય તો ચેરીટી કહમશન આકરા પગલા લઇ સંથથાને રદ પણ કરી શકે છે . સં થ થા નવી િતી ત્યારે ઉત્સાિ અને ઉમંગથી કામ થતું િતું અને સૌ કોઇ દાન દેતું િતું પણ બધું ઠંડુ થઇ જતા તકલીફ વધી છે. ભાસ્કરભાઇ પટેલ - સક્રિય સદસ્ય એનએપીએસના એક વખતના ખૂબજ સહિય સદથય અને રાયથલીપ ખાતે રિે તા હસહવલ એન્જીનીયર શ્રી ભાથકરભાઇ પટેલે જણાવ્યું િતું કે "અમે પિેલા ખૂબજ સહિય થઇને િોળી, હદવાળી, નવરાત્રી સહિતની હવહવધ પ્રવૃિી કરતા િતા. આચષવેના િોલમાં પણ સારૂ કામ થતું િતું. પણ િવે તો અમને કોઇ સમાચાર પણ મળતા નથી અને જ્યારે કોઇ

5

પ્રવૃિી કરવામાં આવે છે ત્યારે 'સરપ્રાઇઝ' થાય છે. 'ગુજરાત સમાચાર'માં છપાયેલા બે લેખો વાંચીને ખરેખર હું 'અપસેટ' થઇ ગયો કે અમારી સંથથા આવી રીતે ચાલી રિી છે. મને સંથથાની અગાઉની પ્રવૃિી અને િાલની સ્થથતીની સરખામણી કરતા દુ:ખ થાય છે.” શ્રી ભાથકરભાઇએ જણાવ્યું િતું કે "મારા મતે િવે યુવાનોને સહિય કરવા જોઇએ. વધુ હમટીંગો બોલાવવી જોઇએ. આજે આપણી પાસે આટલી મોટી રકમ જમા િોવા છતાં કશું થતું નથી. આજે આ લોકો આટલા પૈસાનું કરે છે શું તેની સમજ પડતી નથી. અત્યારે સેિેટરી કે પ્રમુખ કોણ છે તેની પણ ખબર પડતી નથી. આજે જ્િોન અને થમીથ 'અટક'ને પાછળ રાખી પટેલ જ્ઞાહતના નામ ટેહલફોન ડીક્ષનેરીમાં વધી ગયા છે ત્યારે આપણે બેસી રિીએ તે કઇ રીતે ચાલે. મને એક જ પ્રશ્ન છે કે શા માટે પ્રમુખ કે મંત્રી મીટીંગ બોલાવતા નથી અને વધુ સહિય થતા નથી? ખરે ખ ર તો એવા િોદ્દદેા રો હનમવા જોઇએ જે મ ને કામ કરવામાં રસ િોય, નોકરી ધંધાનું બિાનુ કાઢીને કામ ન કરે તે ન ચાલે. પિેલા સંથથાની 'એકાઉન્ટે બે લીટી' િતી તે થી લોકો દાન આપતા િતા. બધા પ્રમાહણકતાથી કામ કરતા િતા. સમાજ સભ્યો થકી અને સભ્યો માટે છે તે અો સભ્યોને જવાબદાર છે અને આવું ચાલી શકે જ નહિં.”


ભણરિ

Gujarat Samachar - Saturday 16th October 2010

અયોધ્યણ કેસઃ સમણધણનકણરી ઉકેલની િકો ધૂંધળી થઇ રહી છે નવી બદલ્હી, લખનૌઃ અબખલ ભારતીય બહદદુ મહાસભાએ અયોધ્ય િમીન બવવાદ અંગે અગમચેતીના પગલાંરૂપ માટે સુપ્રીમ કોટટમાં કેબવએટ દાખલ કરી છે. કેબવએટમાં મહાસભાના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ જવામી ચક્રપાણીએ કોટટને અપીલ કરી છે કે, તે ૩૦ સપ્ટેમ્િરે અલ્લાહાિાદ હાઇ કોટેટ આપેલા ચુકાદા સામે કોઇ પણ અપીલ અંગે કોઇ પણ આદેશ આપતાં પહેલાં અમને સાંભળે. આની સાથે સાથે હવે એક બપબટશન પણ ફાઇલ કરવામાં આવે તેવી શક્યતા છે અને તેમાં એવી જપષ્ટતા કરાશે કે તે કોઇ પણ પ્રકારના સમાધાનની તરફેણમાં નથી અને તે સંપણ ૂ ઘ બવવાદનો કાનૂની ઉકેલ ઇચ્છે છે. બહદદુ મહાસભાના મહામંત્રી ઇન્દદરા બતવારીએ િણાવ્યું હતું કે, ‘અમે કોઇ પણ પ્રકારના સમાધાન વગર અયોધ્યામાં એક ભવ્ય રામમંબદરનું બનમાઘણ થાય તેમ ઈચ્છીએ છીએ.’ અયોધ્યા મુદ્દે િમાધાન અશક્ય: વકફ સુન્ની સેદટ્રલ વકફ િોડેટ અયોધ્યામાં મન્જિદ અંગેનો દાવો છોડવાનો ઇનકાર કરીને કહ્યું છે કે નક્કર દરખાજત વગર અયોધ્યા બવવાદ પરજપર સમિુતીથી ઉકેલવાના િે પ્રયાસ થયા તે બનરથઘક ક્વાયત િ હતી. બવવાદ ઉકેલવા માટે કોટટ િહાર

સમાધાનના એક પિકાર હાબશમ અદસારીની ક્વાયત અંગે વકફ િોડટના વકીલ િફરયાિ બિલાનીએ િણાવ્યું કે, સમાધાન માટેની દરખાજત શરીઅતના માળખામાં રહીને થવી િોઇએ અને એ પણ બવરોધ પિ તરફથી વકફ િોડટ સમિ આવવી િોઇએ. સમાધાન માટે અમે કોઇને કોઇ પણ દરખાજત કરીશું નહીં. િોકે, તેમણે એવું પણ િણાવ્યું કે, સમાધાન માટેનાં દ્વાર હજીપણ ખુલ્લાં છે. અયોધ્યા બવવાદના સૌથી િુના પિકાર મોહંમદ હાબશમ અદસારીએ કેસમાંથી ખસી િવાની આપેલી ધમકીની કેસ પર કોઇ અસર થશે નહીં. િોડેટ એમ પણ કહ્યું હતું કે, મુન્જલમોનો દાવો જવીકારવામાં આવશે તો િ આ મુદ્દો ઉકેલી શકાશે. િન્ને િમુદાયમાં પણ આંતબરક મતભેદ નોંધનીય છે કે રામિદમભૂબમ-િાિરી મન્જિદ બવવાદમાં કેટલાક પિકાર કે અરિદારો શાંબતપૂણઘ ઉકેલની શકયતાઓ ચકાસી રહ્યા હોવા છતાં આ મામલો થાળે પડે તેવા કોઇ એંધાણ દેખાતા નથી. કેમ કે, આ બવવાદમાં અબખલ ભારત બહદદુ મહાસભા અને ઓલ ઇન્દડયા મુન્જલમ પસનઘલ િોડેટ સુપ્રીમ કોટટમાં િવાનો બનણઘય કયોઘ છે. અદાલત િહાર

સમાધાન કરવા અંગે બનમોઘહી અખાડા અને અબખલ ભારતીય બહદદુ મહાસભા વચ્ચે અસંમબત છે. બનમોઘ હી અખાડા સમાધાનભયુું વલણ અપનાવવા તૈયાર છે, જ્યારે અબખલ ભારત બહદદુ મહાસભાએ અલ્લાહાિાદ હાઇ કોટટના ચુકાદાને સુપ્રીમ કોટટમાં પડકારવાનો બનણઘય કયોઘ છે. સામે પિે મુન્જલમ સમુદાયના પિકારો વચ્ચે પણ મતભેદ છે. એક પિકાર મોહમ્મદ હાબશમ અદસારીએ શાંબતપૂણઘ ઉકેલ માટે તૈયારી દશાઘવી છે, જ્યારે અદય એક પિકારે િણાવ્યું હતું કે આ માત્ર તેમનો વ્યબિગત પ્રશ્ન નથી, પણ આખા મુન્જલમ સમુદાયનો છે. િમાધાન માટેનો આશાવાદ રામ િદમભૂબમ-િાિરી મન્જિદ બવખવાદમાં બનમોઘ હી અખાડાએ સુમેળપૂણઘ ઉકેલની શક્યતા ચકાસવા સંમબત દશાઘવતાં અબખલ ભારત બહદદુ મહાસભાએ બનમોઘહી અખાડાથી અળગા રહેવાનું નક્કી કયુું છે. કોટટ િહાર સમાધાનના તરફદારો સુમળ ે પૂણઘ ઉકેલ માટે હિુ પણ આશાવાદી છે. આ કેસના સૌથી વૃદ્ધ પિકાર હાશીમ અદસારી નવમી ઓક્ટોિરે બનમોઘહી અખાડાના મહંતને મળ્યા હતા અને િન્નેએ બવજતૃત ચચાઘ કરી હતી. અદસારી અને બનમોઘ હી અખાડા િન્નેએ મંબદર-મન્જિદ બવખવાદના ઉકેલ માટે સુમળ ે પૂણઘ ફોમ્યુલ ઘ ા પર ચચાઘ કરી હોવાનો દાવો કયોઘ હતો. હાશીમ અદસારી, બનમોઘહી અખાડાના પ્રબતબનબધ પંચરામદાસ અને રામ િદમભૂબમ ટ્રજટના રામબવલાસ વેદાંતીએ હનુમાનગઢીના મહંત જ્ઞાનદાસના

%$# "$

"

બનવાસે યોિેલી િેઠક િાદ દાવો ઘ ા કયોઘ હતો કે, તેમણે એક ફોમ્યુલ તૈયાર કરી છે, િે બહદદુ-મુન્જલમ િન્ને સમુદાયને જવીકાયઘ હશે, તેવું તેમનું માનવું છે. મુસ્લલમો ચુકાદાને લવીકારે: મદની મુન્જલમ સમાિના પ્રબતબિત નેતા અને િમાત-ઉલેમા-એબહંદના ધમઘગરુુ મૌલાના મહમૂદ મદનીએ મુન્જલમોને હાઈ કોટટના ચુકાદાને જવીકારવા અનુરોધ કયોઘ છે. સુન્ની મુન્જલમ સમાિના સૌથી મોટા સંગઠનના નેતા મૌલાના મદનીએ કહ્યું છે કે મુન્જલમ સમુદાય તેના પર શાંબતથી બવચારે અને ચુકાદાનો જવીકાર કરે. િોકે તેમણે કહ્યું હતું કે આ તેમનો વ્યબિગત બવચાર છે. તેઓ મુન્જલમ પસઘનલ લો િોડટના સભ્ય પણ છે. ચુકાદાને આવકારતું એચએિએિ-યુકે રામ િદમભૂબમ અંગે લાંિા સમયથી પડતર બવવાદ અંગે અલ્લાહાિાદ હાઈ કોટેટ આપેલા ચુકાદાને એચએસએસ-યુકેએ આવકાયોઘ છે. સંજથાએ બનવેદનમાં િણાવ્યું હતું કે આ ચુકાદાએ ભારતમાં બહદદુ અને મુન્જલમો વચ્ચે સુલહે સાધવા અને મદભેદો દૂર કરવા માટે નવી આશા િદમાવી છે. િન્ને સમુદાયને ભુતકાળના કડવા અનુભાવોને ભુલી િવા અને મધુર સંિધ ં ો માટે એક નવા પ્રકરણની શરૂઆત કરવા પણ તેણે હાકલ કરી છે. િન્ને કોમ વચ્ચેની એકતા ભારતના બવકાસ માટે અબત િરૂરી છે. આ મુદ્દાને સુપ્રીમ કોટટમાં લઈ િવાને િદલે િન્ને સમુદાયે કોટટની િહાર હવે સમાધન કરી લેવું િોઇએ.

" # " $ #

%

" "

&

' (

( $ #! ( " #

$ %$%" #

"

"

$

Special Offer!

020 8903 9580 FCL College Wembley

નવી દિલ્હીઃ કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભારતે એક નવો ઈતતહાસ રચી દીધો છે. ૨૦૦૨ના કોમનવેલ્થ ગેમ્સના સવવશ્રષ્ઠ ે પ્રદશવનને પાછળ રાખતા ભારતે અત્યાર સુધીમાં

ગોલ્ડ મેડલ અપાવ્યો હતો. ગગનની ગોલ્ડન હેદિક ગગન નારંગ અને ઇમરાન હસન ખાને પેર ૫૦ મીિર રાઈફલ થ્રી-પોતઝશન શૂતિંગ

પોઇન્ટ ટેબલ - ટોપ ફણઇવ દેશ ઓજટ્રેિલયા ભારત ઇંગ્લેદડ કેનેડા સાઉથ આિફ્રકા

ગોલ્ડ 65 31 30 25 12

૩૧ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા છે. મંગળવારે તહના તસદ્ધુ તથા અન્નુ રાજ તસંહની જોડીએ ભારતને વધુ એક ગોલ્ડ મેડલ અપાવ્યો છે. આ જ તદવસે શૂતિંગમાં ભારતે બે તસલ્વર મેડલ પણ મેળવ્યા હતા. માટચેસ્િરમાં ભારતે ૩૦ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા હતા. જોકે કુલ મેડલ તવજયમાં ભારતે પહેલા જ માટચેસ્િરના રેકોડડને પાછળ છોડી દીધો હતો. દિષ્નાની કમાલ મતહલાઓની તડસ્કસ-થ્રો ઇવેટિમાં ભારતે સપાિો બોલાવી દીધો હતો. તિષ્ના પૂતનયાએ ૬૧.૫૧ મીિર સાથે ગોલ્ડ, હરવંત કૌરે ૬૦.૧૬ અંતર સાથે તસલ્વર અને તસમા એન્ટિલે ૫૮.૪૬ અંતર સાથે બ્રોટઝ મેડલ જીત્યો હતો. કોમનવેલ્થ ગેમ્સની એથ્લેતિક્સ ઇવેટિમાં ભારતને છેલ્લે ૧૯૫૮માં તમલ્ખા તસંહે

બિલ્વર 45 25 50 15 11

બ્રોન્ઝ 40 31 36 30 10

કુલ 150 87 116 70 33

ઇવેટિમાં ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો હતો. આ સાથે ગેમ્સના છઠ્ઠા તદવસે નારંગે ગોલ્ડ મેડલ જીતવાની હેતિક નોંધાવી હતી. તવજય કુમારે ૨૫ મીિર રેતપડ ફાયરમાં દેશવાસીઓને વધુ એક ગોલ્ડ મેડલ ભેિમાં આપ્યો હતો. નારંગ કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં છ ગોલ્ડ જીતવાનો લક્ષ્યાંક રાખે છે તેણે ત્રણ સ્પધાવમાં ત્રણ ગોલ્ડ મેળવ્યા છે અને તે હજુ બીજી ત્રણ ઇવેટિમાં ભાગ લેવાનો છે. ભારતે ઇંગ્લેન્ડને હરાવ્યું કોમનવેલ્થ ગેમ્સની મેટસ હોકી સ્પધાવના સેતમ-ફાઇનલના રોમાંચક મુકાબલામાં ભારતે ઇંગ્લેટડને િાઇબ્રેકરમાં ૫-૪થી હરાવીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કયોવ હતો. તનધાવતરત સમયમાં ૩-૩ની બરોબરી બાદ બન્ને િીમો વચ્ચેના પતરણામ માિે િાઇબ્રેકરની મદદ લેવાઇ હતી.

કણણાટકમણં સત્તણ મણટે રણજકીય દણવપેચ િેંગલોરઃ કણાઘટકમાં િી.એસ. યેદીયુરપ્પાના નેતૃત્વમાં ભાિપ સરકાર િહુમત હાંસલ કરવામાં સફળ રહી છે, પરંતુ ભાિપ સરકાર આડેની અડચણો હિુ સુધી દૂર થઈ નથી. નવેસરના ઘટનાક્રમ િાદ રાજ્યના રાજ્યપાલ એચઆર ભારદ્વાિે રાષ્ટ્રપબત શાસન લાદવાની ભલામણ કહી છે. રાજ્યના

રાજ્યપાલ દબિણમાં પ્રથમ ભાિપ સરકાર સામે મેદાનમાં આવી ગયા છે. િીજી તરફ, યેદીયુરપ્પાએ નવી બદલ્હી પહોંચીને રાષ્ટ્રપબત સામે ‘રાજ્યપાલના અદયાયકારી’ વલણ અંગે રિૂઆત કરી હતી. આની સાથોસાથ તેમણે િરૂર પડ્યે િીજી વખત બવશ્વાસનો મત મેળવવા પણ તૈયારી દશાઘવી છે.

• બિહારમાં ૩૮ ડૂિી ગયાઃ બિહારના િકસર બિલ્લામાં ૧૦ ઓક્ટોિરે સાંિે હોડી દુઘઘટનામાં ૩૮ લોકોના ડૂિી િવાથી મોત બનપજ્યા હતાં. મૃતકોમાં મબહલાઓ અને િાળકો પણ સામેલ છે.

ESOL With Citizenship 1 % ' * 1 & & 2 $% % % 1 2 "% - + % 1 % 2 "% 1 ,' 2 %

કોમનવેલ્થમણં ઇતિહણસ રચિું ભણરિ

)

%, % % + + ( & + * ( & + + + 3' & & %, ' & %, ' & % & ( + ) &!( % . . Exam Preparation + ( % % & Classes / 0 #% %, ( + £175 only

For more information or to book an appointment Web: www.fclcollege.co.uk or Email: fclcollege@gmail.com Visit us : Hazel House, 1-3 Lancelot Road,Wembley HA0 2AL

0$,/ $.+,/%+$4$6 *0$,/ &20 #(%5,6( 999 $.+,/%+$4$662745 &20

6

!2745

!4$8(/5

< 7//7 = $1$/, = +,0/$ = $/+275,( = "$,5+12'(8, < 276+ 1',$ = 266; = 2'$,.$1$/ 1',8,'7$/ < 3 (4$/$ = 711$4 = !+(..$'; 3$&.$*(5 > 74;$ 203/(:? 4 9$56,. +$4 $56$ 2$' $84$1*374$ +0('$%$' 7-$4$6 !(/ 2%,/(

4273 22.,1* ,4 22.,1* 1',8,'7$/ 64$153246 )$&,/,6,(5

TRAVEL HUB Ltd %(" 0 * !

( ( .

( * 7.

0

(

(7 ( ( !( - 7 ! ! ( - 6 44 * (&- 54 44 !+ * ( + %

+7 ( ( 0 +7 ( ( 0 "0 . )+ 1

$ $

- +!( *

- /

,

0 '( -

# + #! ( $- -

( . !1 3

( ( . !$ ( (1 !$ * * * '( - #$ + #! - ( ( 7 ( !7 2! ( . ( 0 !1 3 !( 0

0

!

% %

" $ %

!

# "

" "

"!

% &! "

!

Tel: 020 33&! 55 05 45" - 020%%%87" 82 13 08# ! % $ # "


ગુજરાત

Gujarat Samachar - Saturday 16th October 2010

ગુજરાતના મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ થવનણિમ નવરાત્રી મહોત્સવ નનનમત્તે સોમવારે યુરોપ, આનિકા અને એનિયાના નવનવધ ૧૪ દેિોના ભારત ખાતેના હાઇ કનમિનર અને એમ્બેસેડસિ સાથે ગાંધીનગરમાં એક મહત્ત્વપૂણિ બેઠક યોજીને તેમને ૨૦૧૧માં યોજાનાર ‘વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઇન્વેથટર સનમટ’માં ભાગ લેવા આમંત્રણ પાઠવ્યું હતું. આ બેઠકમાં આજજેન્ટીના, પેરુ, તાનજકકથતાન, જ્યોનજિયા, બુરુંડી, રવાન્ડા, શ્રીલંકા, નવયેતનામ, હંગેરી, કંબોનડયા, નેપાળ વગેરે દેિના હાઇ કનમિનર અને એમ્બેસેડસિ ઉપસ્થથત રહ્યા હતા. આ મહાનુભાવો સમક્ષ મુખ્ય પ્રધાને ગુજરાતના ઔદ્યોનગક અને માળખાગત નવકાસની રૂપરેખા રજૂ કરી હતી.

મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સુશાસનના નવ વષષમાં અનેક લસધ્ધધ મેળવી ગાંધીનગરઃ ગુજરાતના મુખ્યપ્રધાનપદે નરેન્દ્ર મોદીએ તા. ૭મી ઓક્ટોબર ૨૦૦૧ના રોજ રાજ્યની ધૂરા સંભાળી હતી. ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦ના રોજ તેમમે શાસનના ૧૦મા વષષમાં પ્રવેશ કયોષ છે. મુખ્ય પ્રધાન બન્યા પછી તેઓ વવધાનસભાની ૩ બેઠકો લડી હતી. તેમના જાહેર જીવનમાં પ્રથમ વખત તેઓ જાન્યુઆરી ૨૦૦૨માં રાજકોટની વવધાનસભા બેઠક પરથી ચૂંટણી લડ્યા અને જીત્યા હતા.

ત્યારબાદ ૨૦૦૨માં અને ૨૦૦૭માં તેઓ મવણનગર વવધાનસભા લડ્યા અને મોટી લીડથી જીત્યા હતા.

તેમના ૯ વષષના શાસનકાળમાં પક્ષમાં અને દેશમાં અનેક વવવાદો અને વવટંબણાઓને ભેદીને આગળ વધતા રહ્યા છે. ૨૦૦૨ના ગોધરાકાંડ અને ત્યાર પછીના બનાવો તથા આતંકવાદીઓના એન્કાઉન્ટર મુદ્દે પણ તેઓ કાનૂની લડતમાં પણ પરાજયને પાછળ ધકેલતા આવ્યા છે. ૯ વષષના શાસનમાં તેમણે ગુજરાત સરકારને અનેક એવોડડ અપાવ્યા છે. તેમાં ગુડ ગવષનન્સ અંગે કુલ ૨૩ એવોડડ મળ્યા છે.

પંચાયત અને નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં ભાજપને ૧૮, કોંગ્રેસને ૪ બેઠક લબનહરીફ ગાંધીનગરઃ રાજ્યભરમાં તાલુકા અને નગરપાવલકાની આગામી ૨૧ ઓક્ટોબરે યોજાનાર ચૂંટણી માટટ સોમવારે ભરાયેલાં ઉમેદવારીપત્રો ભયાષ બાદ તાલુકા પંચાયતોનગરપાવલકામાં ભાજપે કુલ ૧૮ બેઠકો અને કોંગ્રેસે ૪ બેઠકો પર તેના ઉમેદવારો વબનહરીફ જાહેર થયાનો દાવો કયોષ છે. ભાજપના નેતા આઇ.કે. જાડટજાએ જણાવ્યું હતું કે, ભાજપે તાલુકા પંચાયત અને નગરપાવલકાની ચૂંટણી પહેલા ૧૮ બેઠકો વબનહરીફ મેળવી છે. તાલુકા પંચાયતોની બેઠકોમાં ૬ બેઠકોમાં ઝાલોદની કદવાલ બેઠક, મહેસાણાની પાંચોટ,પાલનપુરની હાથીદરા, અંજારની રતનાલ, ભેસાણની રફવળયા બેઠક , રાણાવાવની રાણાખીરસરા બેઠકનો સમાવેશ થાય છે. નગરપાવલકાની ચૂંટણી માટટ કડી ન.પાવલકામાં ૧૧ બેઠકો પર માત્ર ભાજપના જ ઉમેદવારી પત્રો ભરાયાં છે. જેમાં ૧૦૦ ટકા મુશ્ટલમ મતદારો ધરાવતાં વોડડમાંથી ભાજપના મેન્ડટટ સાથે ૪ મુશ્ટલમ ઉમેદવારો વબનહરીફ થયા છે. જ્યારે નવડયાદ નગરપાવલકાની વોડડ નં-૩ની બેઠક પર સમીર બ્રહ્મભટ્ટનું પણ માત્ર એક ફોમષ ભરાયું હોઇ કુલ ૧૨ બેઠકો

વબનહરીફ થયા છે. દરવમયાન, કોંગ્રેસના નેતા ગીરીશ પરમારે જણાવ્યું છે કે, પંચાયતોની ચૂંટણીમાં ભાજપના ઉમેદવારોના ફોમષ રદ થવાને લીધે રાજકોટના જામકંડોરણાની ધોળીધાર, ગોધરાની

!C H ?J (%N7F= I ? B 6?"B H (C5O(< O # ? O"%?" F "(5 F 2%?2,! E N %? B B"(%? * ?" F O # ? I ? B O%&?$ 7F B " "F F O # ? ? &C< ?( B I ? F 5 ?" ?J #/ FK :?O( 8?! %? A2 0 F ? 3I%F% ?J F O O ?J "J ? P! F O # ? ?( B F ?J (C ? I ? F "?J %? B C %? B F B J B C %;? (I F (CJ%?$? F ?% ? G (C5O(< F O # ? ?J .!I" ?( B F )I#4F ?( B F%B "F %F"? O ?J F B &C< ? B F I ? I "F ? I E ")F%? B F ? " B (I $%? ")F F B ?$Q #F%?! F F F I' !C9 (+%I F F "# ? " ( " ")F F B I (? " ?! F B ? "B "%? F ?( B ?J B @ " B ?%B C H B O "!? B ? G %? "B C F

)M F )F#? &C< ? B "B (I B ?" "%? I ? ? "F F B ? O"> ?J B (?" %CJ G F B E G#? ? ? F # "?! F F B J B C %;? F ?( B I ? B &C< ? )") L& $%? ")F ?G O#? O < F %? O"> I I (? "? F H O # ? ? ?( B "?J %? ?J ("$ )I%? B (? F "?J %? B )$%? D#F#? E I ? I ")F F F B #)F ? B & ?! O # ? (C5O(< %? B B O%&?$ 7F B F B %F (? " C B F (? F %'IN B F B #)F #I I ? ? )I!

)I#4F ?( B F ? ?J Q!? ? G H B -! O%O% %? B ?J %? "B C J B C %;? F (J " ?" "J C "(I ?G % C ( ! B & ?" 1!2 ")F ? #I I ? G O # ? ? A2 0 ?( B B 7F B +!J % ?!N F (? F %FQ G # O O"!? B F%B # ? H%"F "FO(O B (? F -!E)I#4F C#?% F :?O( .!I" ?( B F )I#4F "? ( #I I F E (J G F O # ? ? &C< ?( B I ? F F ?" F 5O(< F (I ?"? (C B

%B I ? ?J B B F %? B I F"I "%? * F F I/;0A 28A:A 6I:<A:8AG <>FH3C ,A;C &<2C :D?C6C I<>D 28A:C 6A?D3C J1<A 8A+D -D %5D .F 2D5D %@9 ;F)F ?A3D (5;A'5 =D: ):<A 8A/E 6?G4 ):<A8AG &<=D 2F 28D K2C =)F -F 6AG, B);F I/;0A 7A?82C5C 6AG, 7D+ &65C :D?C6C " " 6: 8F);F %3<A 2F $ " " # !! # 5A ?:5A8A 6: ;*C5D 8F);A<F

જુનીધરની, ખેડબ્રહ્માની સાવવલયાક બેઠક કોંગ્રેસે વબનહરીફ જીતી છે. વલસાડના ઉમરગાંવની ડટલી બેઠકમાં ભાજપના ઉમેદવારનું ફોમષ રદ થયું છે. આ બેઠક પર કોંગ્રેસ સામે માત્ર અપક્ષ જ મેદાનમાં છે.

CBI

કોટટે અલમત શાહના જામીન ફગાવ્યાઃ હવે હાઇકોટેના શરણે

અ મ દા વા દઃ ‘ સો હ રા બુ દ્દી ન એન્કાઉન્ટર કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવેલા પૂવષ ગૃહરાજ્ય પ્રધાન અવમત શાહને જો જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવે તો તેઓ પોતાની રાજકીય સત્તા અને વગનો દુરુપયોગ કરી આ કેસના મહત્ત્વના સાક્ષીઓને માત્ર ડરાવવા, ધમકાવવાનું જ નહીં પણ તેમની હત્યા પણ કરાવે તેવી દહેશત હોવાથી તેમને જામીન પર છોડી શકાય નહીં.’ અવમત શાહે જામીન પર મુક્ત થવા કરેલી અરજીના ૭૪મા વદવસે ગત શુક્રવારે ખાસ સીબીઆઈ જજ જી.કે. ઉપાધ્યાયે જાહેર કરેલા પોતાના હુકમમાં જામીનની માગ ફગાવવાના વનણષયના સમથષનમાં આવા અત્યંત ચોંકાવનારા

કારણો રજૂ કયાષ હતા. તમામ પક્ષકારો દ્વારા રજૂ થયેલી દલીલોની સુનાવણીના અંતે અનામત રાખેલો પોતાનો વનણષય શુક્રવારે તેમણે જાહેર કયોષ હતો. અનમત િાહની હાઇકોટટમાં ઘા સીબીઆઇ કોટટડ અવમત શાહની જામીન અરજી ફગાવતા તેમણે જામીન માટટ હાઈકોટડમાં અરજી કરી છે. હવે આ જામીન અરજી પર સીધી જ આખરી સુનાવણી ૨૨મી ઓક્ટોબરે વનશ્ચચત થઇ છે. ત્યાં સુધીમાં જશ્ટટસ આર.એચ. શુક્લાએ સીબીઆઈ અને રાજ્ય સરકારને પોતાના જવાબો, રજૂઆતો અને મુખ્ય દલીલો કોટડમાં સુપરત કરવાની સૂચના આપી છે જેથી વબનજરૂરી વવલંબ વવના જામીન અરજી પર સુનવણીનો આરંભ થઈ શકે.

7


8

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 16th October 2010

ચેરરટી કરમશનમાં રહસાબો રજૂ

સામાજીક પ્રવૃત્તી વેગવાન બનાવવાનો મહામંત્ર

એક નેતા અને એક હોદ્દો 'ગુજરાત સમાચાર' દ્વારા 'નેશનલ એસોસસએશન અોફ પાટીદાર સમાજ'નો અહેવાલ પ્રકાશીત કરવામાં આવતા કેટલાક ચોંકાવનારા પણ આંખો ખોલી દેતા પ્રસતભાવ મળી રહ્યા છે. ઘણાં બધા વાચકો અને ખાસ કરીને પાટીદાર સમાજના અગ્રણીઅો તરફથી સવસવધ પ્રકારના મત મળી રહ્યા છે. પરંતુ કમનસીબે એક પણ પ્રસતભાવ એવો નથી મળ્યો જેમાં તેમને પાટીદાર સમાજની પ્રવૃસિથી સંતોષ થયો હોય કે પછી પાટીદાર સમાજની પ્રવૃિીથી રાહત કે મદદ થઇ હોય. નબળી કામગીરી અને નસહંવત પ્રવૃિીને કારણે પાટીદાર સમાજની આવશ્યકતા જ નથી એમ માની લેવું અઘસટત છે, પરંતુ હકકકત તો એ છે કે પાટીદાર સમાજની તમામ શાખાઅો મરવા પડી છે. અમુક શાખાઅોમાં તો સહસાબોની પણ ગરબડ છે અને પૈસે ટકે પણ આધાધૂધી છે. આટલું જ નસહં અમુક શાખાઅોમાં તો 'હું બાવો અને મંગળદાસ' જેવી સ્થથતી પ્રવતતી રહી છે. અમને મળેલા પ્રસતભાવોમાં પોતાના નામ નસહં છાપવાની શરતે અમુક અગ્રણીઅોએ ખુલ્લેઆમ ક્હયું હતું કે નેશનલ એસોસસએશન અોફ પાટીદાર સમાજ, સરદાર પટેલ મેમોસરયલ સોસાયટી અને નેશનલ કોંગ્રેસ અોફ ગુજરાતી અોગગેનાઇઝેશન જેવી રાષ્ટ્રીય

કહેવાતી સંથથાઅો અત્યારે મરવાના વાંકે જીવી રહી છે અને તેનું મુખ્ય કારણ એ છે કે એક જ વ્યસિ આ બધી સંથથાઅોના મુખ્ય હોદ્દાઅો પર પ્રભુત્વ ધરાવે છે અને તેમને આપ પણ જાણતા જ હશો. તેઅો સુસશસિત છે, તેમને ઇમેઇલ – પત્રવ્યવહાર, અહેવાલ અને ફોટાઅો વગેરે મોકલતા પણ આવડે છે. તેમની આસથિક િેત્ર સસહતની પ્રમાસણકતા બાબતે પણ સવાલ ઉઠતા નથી. પરંતુ મોટો સવાલ એ છે કે શ્રી પ્રસવણભાઇ અમીન કેટલી જગ્યાએ કામ સંભાળી શકે? ઘણાને રંજ છે કે વ્યસિનો ઇરાદો સારો હોય પણ પસરવારની જવાબદારી અને પોતાનું આરોગ્ય સાચવવા ઉપરાંત જો સરદાર પટેલ મેમોસરયલ સોસાયટી (UK), NCGO, આશ્રમ, સંથથાના સવોિચ્ચ વડા ઉપરાંત પ્રસવણભાઇ અમીન NAPSના પણ સવોિચ્ચ ગણાય છે. તેઅો CIO સંથથાના પણ ઉપપ્રમુખ (જો કે તેના પ્રમુખ શ્રી તારા મુખજીિ તો ૯૦ વષિ કરતા વધારે વયના છે), છ ગામ અને B.I.A. જેવી સંથથાઅોમાં પણ પ્રવૃિ છે. ખરેખર તો એક કરતા વધારે સંથથાની જવાબદારી હોય તો પણ સ્થથતી મુશ્કેલ બની જતી હોય છે. કારણ સીધું અને થપષ્ટ છે કે વ્યકસતનાં શસિ, સમય અને સાધન હંમેશા મયાિદીત હોય છે અને મયાિદા કરતા વધારે જવાબદારીના કારણે

- કમલ રાવ નેશનલ એસોસસએશન અોફ પાટીદાર સમાજ NAPSના હોદ્દદારો દ્વારા છેલ્લા કેટલાક વષષથી ચલાવાતા અયોગ્ય વહીવટ અને સમાજઉપયોગી પ્રવૃસિઅોની નૈસતક અને સામાજીક જવાબદારીમાંથી છટકવાની વૃસિ અંગે 'ગુજરાત સમાચાર' દ્વારા પ્રસસધ્ધ કરવામાં આવેલા અહેવાલો બાદ NAPSના હોદ્દદારો સફાળા ઉંઘમાંથી જાગ્યા છે અને સવતેલા બે વષષના સહસાબો ચેરીટી કસમશનની કચેરીમાં રજૂ કયાષ છે. બીજી તરફ નવરાત્રી તેમજ કથા અંગેના લીફલેટ પણ અમુક સદતયોના ઘરે મોકલ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. પરંતુ દુ:ખ સાથે કહેવું પડે છે કે પોતાની ભૂલો અને અયોગ્ય વહીવટને ખુદ મનોમન સમજતા અને તવીકારતા હોવા છતાં NAPSના વતષમાન હોદ્દદેારો ખુલ્લા મને 'ગુજરાત સમાચાર' દ્વારા કરવામાં આવેલા પ્રશ્નોનો જવાબ આપી શકતા નથી અને હજુ પણ 'કુલડીમાં ગોળ ભાંગી' રહ્યા છે. આટલું જ નસહં તેઅો પોતાના સદતયો સમક્ષ પણ પોતાના ચોખ્ખા વહીવટની વાત રજૂ કરી શકતા નથી. ખરેખર જો તેમનો વહીવટ પારદશષક, યોગ્ય અને વ્યાજબી હોય, તેમના મન ખરેખર મુક્ત હોય અને સમાજના સવકાસની વાત તેમને હૈયે હોય તો NAPSના હોદ્દદારોએ બને તેટલી જલદીથી

તમામને તો શું એક યોજનાને પણ સંતોષ આપી શકાતો નથી. શ્રી પ્રસવણભાઇ અમીનના અંગત સમત્ર જે સામાન્ય રીતે તેમના પ્રસંશક છે તેમણે આ વેદના વ્યિ કરી છે. છેલ્લા બે વષોિમાં ૨૦૦૮થી ૨૦૧૦ દરસમયાન 'નેશનલ કોંગ્રેસ અોફ ગુજરાતી અોગગેનાઇઝેશન્સ'નું કામ ખૂબજ થયું હતું. કારણ કે તે સમયના ચેરમેન શ્રી સીબી પટેલને માથે માત્ર એક જ સંથથાની જવાબદારી હતી. શ્રી પ્રસવણભાઇ અમીન અમારા પણ સમત્ર જ છે પરંતુ તેઅો વહેલી તકે માત્ર એકજ સંથથા પર ધ્યાન કેસ્ન્િત કરે તો તે યથાયોગ્ય ગણાય. ખરેખર તો અન્ય સંથથાઅોના તમામ હોદ્દાઅો અન્ય સસિય વ્યસિ કે વ્યસિઅોને સોંપી દેવા જોઇએ. જેથી નવી આવનારી વ્યસિ વધુ સારી રીતે કાયિ કરી શકે. રાજકારણ અને અન્ય ઘણાં િેત્રે આગ્રહ રખાય છે કે એક વ્યસિ અને એક હોદ્દો. પરંતુ ખાટલે મોટી ખોડ એ છે ક અમુક પાંચ સાત વ્યસિઅો તો પ્રસવણભાઇ જે સંથથામાં જાય તેમની પાછળ સાથે સાથે જ જાય છે. આમ કરવાનું કારણ કદાચ ચૂંટણી વખતે જીતવા માટે જરૂરી મતોની ગણતરી હોય કે પછી અન્ય કોઇ કારણ હોય. પરંતુ જો આ બીમારી આપણે તાકીદે દૂર નસહં કરીએ તો સમાજને અને છેવટે મને તમને જ નુકશાન થવાનું છે.

અપષણ કયુું હતું. પટેલ જ્ઞાસતનું નામ ગૌરવથી લેવાય અને પટેલ સમાજના લોકોને સામાજીક પ્રવૃિીઅો માટે દરબદરની ઠોકરો ખાવી ન પડે અને બાળકોમાં ભાષા, ધમષ અને સંતકાર જળવાઇ રહે તે આશયે NAPSની તથાપના કરવામાં આવી હતી. 'ગુજરાત સમાચાર' દ્વારા તા. ૨૨-૯-૨૦૧૦ના રોજ NAPSના હોદ્દદારોને સંતથાના વહીવટ અંગે કુલ ૨૦ જેટલા પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા

જાહેર સભા બોલાવવી જોઇએ અને તેમાં 'મામા-માસી'ના નસહં પણ પટેલ સમાજના તમામ સદતયોને બોલાવવા જોઇએ. જો તેઅો આમ ન કરી શકતા હોય તો સવવે પટેલ જ્ઞાસતજનોએ જ સમજી લેવું જોઇએ કે NAPSના આ હોદ્દદારોના મનમાં કાંઇક બીજુ જ છે. અમે ફરીથી અસહં જાહેર કરીએ છીએ કે 'ગુજરાત સમાચાર'નો હેતુ NAPS અને તેના જેવી સિટનની અન્ય સંતથાઅોની પ્રવૃિી વેગવાન

'ગુજરાત સમાચાર'ના અહેવાલને પગલે નવરાત્રી અને નાટકની પત્રીકાઅો સભ્યોને મોકલવામાં આવી બને, વહીવટ પારદશષક અને જવાબદાર બને તે છે. પરંતુ સિા જાળવી રાખવા 'રબર તટેમ્પ' જેવા હોદ્દેદારોનો ઉપયોગ કરતા અમુક 'તત્વો' સમાજના ઉત્કષષ માટે આડખીલી બની રહ્યા છે જેને કારણે આવા 'તત્વો'નું અસ્તતત્વ જે સંતથાઅોમાં છે તે તમામ સંતથાઅો મરવાના વાંકે જીવી રહી છે અથવા તો એક પછી એક મરી રહી છે. NAPSની તથાપના અને તે પછી તેના સવકાસ માટે સિટનના કેટલાય અગ્રણીઅો અને કાયષકરોએ તન, મન અને ધનથી મહેનત કરી સવષતવ

હતા. આ અહેવાલ લખાય છે ત્યારે તા. ૧૨-૧૦-૨૦૧૦ સુધી સમાજના પ્રમુખ શ્રી સપયુશભાઇ પટેલ કે મંત્રી શ્રી ઉમેશભાઇ અમીન તરફથી કોઇજ પ્રસતભાવ મળ્યો નથી. તા. ૪-૧૦-૧૦ના રોજ બપોરે શ્રી સપયુશભાઇને ફોન કરતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે "તમે પૂછેલા તમામ પ્રશ્નોનો જવાબ ઉમેશભાઇ અમીન (સંતથાના સેક્રેટરી) આપશે અને હવે પછી તેઅો જ બધી વાત કરશે.”આટલી ટૂંકી વાત કરી 'બીઝી' છું એમ કહી શ્રી સપયુશભાઇએ ફોન મૂકી દીધો

cAeerInAe y? aAjkAl œrmAù cAerIaAe œoI ¸Ay e. te¸I bcvA mAqe aAp aApnA œrnI bArIaAe t¸A pe qIaAe mAqe lAeŠùdnI isKyAeirqI gñILs t¸A gIvAA wrvAÀ (Collapsible Security Grilles) fIq krAvAe. gAd#n t¸A dòA¤ve mAqenA geqós (Gates) t¸A rImAeq kùqòAel geqós sA¸e re¤l©Gs (Railings) po bnAvI ane ifq krI aApIae Iae. œrnI aùwr Sqenle¤s SqIl ane GlAs beleSqòed po bnAvI fIq krI aApIae Iae. wukAnAe t¸A œr mAqe isKyAeirqI bhu j~rI e.

$% & %* %$#' ! $$%& % * % # $$%& % * ' $ $$%& % *

" #

!

!

! ! #

!

&

#

(

• Steel Doors • Gates • Window Grilles • Stainless Steel & Glass Balustrade • Fire Escape • Staircases • Railings

!+( ! *(

$ % "$ "& '

# !

"

))) & ) # $)& $ (!

#

!

amAe tmAre TyAù aAvI Free Estimate krI aApIae Iae. yAw rAŠAe.

Manufacturers and Installers of Quality Steel Fabrications Domestic & Commercial

# &

$

!

$

! ! ! % # $+ *.$ *"( *.$ . $% %

*

'& '& . '$ "&, )*% &*) ' +#

--- '$ "&, )*% &*) ' +#

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

! !

%% ! * + $' %-+$. ,( %% , 0 + * +,*$ , (!! * +('+ & 1 . *1

æivoA¤ ane mnuA¤ mkvAoAnAe sùpk# krAe: Unit No. 9, London Group Business Park, 715 North Circular Road, London NW2 7AQ.

Tel: 020 8450 1284 Mobile: 07956 418 393 Fax: 020 8450 9885 www.kpengineering.co.uk !*0. ((5 (+ 0! %* ..+3 10 +" 0$%/ 3+.( (%#$0%*# 1((5 (% !*/! . 0%(( 1((5 (% !*/! 0+ ,!."+.) %2%( !.!)+*5 ! 1.! , .'%*# "+. 1, 0+ ./ +* 0$! ++./0!, * $+1/! 0!.%*# 1& . 0% 1*& % * ( ( !# * +* !# 1%/%*!/ ".!/$(5 ++'! 5 +1. /0 . $!"/

!(

.!)%!.

+1/! 4

*-1!0%*#

!&" * +"%

& +.& " ' "+0 &

$'!( %(/)*$

#(%$ 1 (&

/// %(/)*$

#(%$

# "

1 (&

) %+ ! ##* ."+! +& ' &'#

"% %(, +* &)'&) + - %+* /!" "+"&%* # ) +"&%* ")+! 0 )+" * ,*" # - %+* $"% )* +

& !

!

!

$"

!

$"

$ #

!! %

"# %%% !

!

$"

" & $ #


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 16th October 2010

9

કિનાિ NAPSના િોદ્દદાિોનું ભારિ કાયયક્રિો અંગે િૌન િતો. તે પછી બે િણ અલગ અલગ નંબર પર ફોન કરી સંદેિો મૂકતા આખરે ઉમેિભાઇ અમીનનો ફોન આવ્યો િતો જેમાં તેમણે જણાવ્યું િતું કે "અમે તમને પ્રહતભાવ મોકલવાના છીએ, કમીટી તે મોકલિે" તમારો પ્રહતભાવ ક્યારે મોકલિો તેના જવાબમાં શ્રી ઉમેિભાઇ અમીને જણાવ્યું િતું કે "અમે ક્યારે પ્રહતભાવ મોકલિું તે નક્કી નથી. સેિેટરી તરીકે મારે વધુ કાંઇ કિેવું નથી, અમારા પ્રહતભાવમાં બધું જ આવી જિે.” NAPSના પ્રમુખ શ્રી

હપયુિભાઇને તા. ૨૨-૯૨૦૧૦ના રોજ જ્યારે પ્રશ્નો પૂછાયા િતા ત્યારે તેઅો મુિ મનના વ્યહિ લાગતા િતા અને ત્યારે તેમને વચન આપ્યું િતું પરંતુ િજુ સુધી તેમના તરફથી કે NAPSના િોદ્દદારો તરફથી કોઇજ પ્રહતભાવ મળ્યો નથી. તેમની નૈહતક ફરજ િોવા છતાં જો એક અખબાર તરીકે 'ગુજરાત સમાચાર'ને જનહિત માટે તેઅો સાચી, યોગ્ય અને વ્યાજબી માહિતી આપી િકતા ન િોય, ચેહરટી કકમિનને હિસાબો હનયમસર રજૂ કરતા ન િોય તો NAPSના િોદ્દદારો

' કમમયોગી' સન્માન અમારા સુજ્ઞ વાચકો દ્વારા છેલ્લા મહિનાઅોમાં 'ગુજરાત સમાચાર' અને 'એહિયન વોઇસ'માં વાંચન, એની રજુઅાત તેમજ અન્ય પ્રવૃહિઅોમાં વ્યાપ વધારવા સંખ્યાબંધ સૂચન-માગગદિગન સાંપડ્યા છે. તે માટે અમે સૌના અભારી છીએ. યથા મહત , યથા િહિ તે અમલી બનાવવા અમે િઢ હનશ્ચયી છે. 'સંથકાર ગહરમા' સન્માન દ્વારા અાપણા સમાજમાં સાહિત્ય, સંગીત, સંથકાર તેમજ સામાહજક, ધાહમગક, રમતગમત, અંગ દાન જેવા ક્ષેિોમાં હવહિષ્ઠ અનુદાન અાપનારાઅોનું સન્માન કરવામાં 'ગુજરાત સમાચાર' અને 'એહિયન વોઇસ'એ ગૌરવ અનુભવ્યું છે. યોગાનુયોગ અા પ્રવૃહિ લંડન કેન્ન્િત બની ગઇ એમ અમે પણ થવીકારીએ છીએ. પ્રથમ તબક્કે ઇથટ હમડલેન્ડ્સ (લેથટર), વેથટહમડલેન્ડસ (બહમિંગિામ), ઉિર ઇંગ્લેન્ડ (માંચેથટર, પ્રેથટન) તેમજ બૃિદ લંડન ખાતે દીપોત્સવી બાદ તા.૧૫ નવેમ્બર થી ૨૦ ડીસેમ્બર ૨૦૧૦ દરહમયાન 'કમગયોગી' સન્માન યોજવાની અમારી અંતરની ભાવના છે. 'સંથકાર ગહરમા'ની નૂતન અાવૃહિ એટલે 'કમગયોગી' સન્માન. સવગશ્રી થવ.જયમંગલ, ભાનુભાઇ પંડ્યા, પ્રીતમભાઇ પંડ્યા, શ્રી તુષારભાઇ પટેલ, ઉહમગલાબેન ઠક્કર, ચંિકલાબેન પટેલ, દીપકબેન પટેલ, થવ. ડાહ્યાભાઇ કહવ, ઇન્દુબેન મિેતા, િારદાદેવી પટેલ, એન.સી. પટેલ, રહસકભાઇ પટેલ, નરેન્િભાઇ પટેલ, પ્રહવણાબેન પટેલ (બૃિદ લંડન હનવાસી મિાનુભાવો છે.), ડો. ગૌતમભાઇ બોડીવાલા, ચંદુભાઇ મટાણી, રમણભાઇ બાબગર , મીરાબેન હિવેદી (લેથટર ન્થથત મિાનુભાવો છે) તદ્ઉપરાંત હસરાજ પટેલ (બોલ્ટન) અને થવ. િિીકાન્તભાઇ િાિ (બહમિંગિામ), અંગદાનની ઉચ્ચતમ સેવાઅો માટે સવગશ્રી પલ્લવીબેન પટેલ, શ્રી અશ્વીનભાઇ એમ. પટેલ, શ્રીમતી ગીતાબેન અરહવંદભાઇ પટેલ, શ્રીમતી જયશ્રીબેન અને શ્રી હગહરિભાઇ દેસાઇ, શ્રીમતી કુમુદબેન ધનંજય હિવેદી, શ્રીમતી કુસુમબેન જયંહતભાઇ પટેલ, શ્રી પ્રહવણભાઇ વીરપાળ સામત, થવ.શ્રીમતી રમાબેન ભાઇલાલભાઇ દોિી, શ્રી રવજીભાઇ કલ્યાણજીભાઇ ખેતાણી, શ્રીમતી િકુંતલાબેન રમણભાઇ અમીન, શ્રીમતી ઉષાબેન સુરેન્િભાઇ મિેતા જેવા સજ્જનો અને સન્નારીઅો 'કમગયોગ' િાઉસમાં કે સંગત કોમ્યુનીટી સેન્ટરમાં અમારા હનમંિણથી પધાયાગ તે માટે અમે તેમના અાભારી છીએ. અા મિાનુભાવોનું સન્માન કરવામાં અમે અમારી ફરજ સમજ્યા છીએ. ઉપરોિ નામોની યાદી સુજ્ઞ વાચકોને તેમના પહરહચત મિામાનવોની પસંદગી સૂચવવા માટે સુગમ થાય તે અથથે કદાચ ઉપયોગી બને એ િેતુથી રજુ કરી છે. નાત-જાત-વય-ધમગ જેવા કોઇપણ ભેદભાવ હસવાય નાના-મોટા, છતવાળા-અછતવાળા અાપણા સમાજના ભાઇબિેનોના નામ સત્વરે સૂચવવા સૌ વાચકોને અમારૂં ભાવભયુિં હનમંિણ છે. અા સાથે જ થથાહનક સંથથાઅોએ કાયગિમના અાયોજનમાં સિયોગ અાપવાની ઇચ્છા િોય તો અમને જણાવવા કૃપા કરિો. સંપકક: જ્યોત્સના બિેન િાિ 020 7749 4091, કોકીલાબેન પટેલ 020 7749 4092, કમલભાઇ રાવ 0207749 4001 અને અલકાબેન િાિ 020 7749 4002.

આમ સમાજના સાધરાણ સભ્યોને કેટલું મિત્વ આપતા િિે તે સમાજના સદથયોએ જ નક્કી કરવાનું છે. 'ગુજરાત સમાચાર' દ્વારા NAPSના િોદ્દદારો પૈકીના જ એક વ્યહિનો ફોન પર તા. ૫૧૦-૧૦ના રોજ સાંજે ફોન પર સંપકક કરાયો ત્યારે તેમણે 'અનરેકોડેેડ' મુલાકાતમાં જણાવ્યું િતું કે "NAPSના િોદ્દદારોની અમારી કમીટીમાં સવાગનુમતે નક્કી થયું િતું કે અમે બધા જવાબ 'મીડીયા'ને નહિં પણ અમારા સદથયોને જ આપવા બંધાયેલા છીએ. મંિીશ્રી

ઉમેિભાઇ જ તમને જવાબ અપિે. ઉિ િોદ્દેદારે પોતે કોઇ જ વાત નહિં કરી િકે તેમ જણાવી સહવનય માફી માંગી િતી.” આમ NAPSના અમુક િોદ્દદારો અને તેમની વતગણુંક જોતા એક વાત સાફ સાફ જણાઇ આવે છે કે તેઅો સાચો હિસાબ રજૂ કરી સમાજ ઉત્કષગ માટેના પોતાના અહભગમને થપષ્ટ રીતે વ્યિ કરવાના બદલે 'બાઇ બાઇ ચારણી'ની રમત રમે છે. પ્રમુખ વચન આપીને ફરી જાય છે અને સવાનુગમતે 'હમડીયા'ને એટલે કે 'ગુજરાત

સમાચાર'ને જવાબ નહિં આપવાનું નક્કી થયું િોવા છતાં મંિી કિે છે કે અમે જવાબ આપિું પણ ક્યારે આપિું તે નક્કી નથી. ખરેખર કિીએ તો NAPSના િોદ્દદારો પાસે પોતાની હનદોગષતા સાબીત કરવાનો કોઇ ઉપાય જ નથી અને એટલે તેઅો 'આજની વાત કાલ' પર ઠેલી સમાજનું નુકિાન કરી રહ્યા છે. સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલ જેના પૂવગજો િતા તેવા વિાલા પાટીદાર બંધુઅો જો તમારું નેતૃત્વ આવા નેતાઅો કરતા િોય તો તમારૂં અને તમારા

બાળકોનું ભહવષ્ય કેવું િિે તેનો હવચાર જરૂર કરજો. આપણા ભારતીયો અને હિંદુઅોની આદત છે કે જ્યાં સુધી ખુદના પોતાના ઉપર આફત ન આવે ત્યાં સુધી કોઇજ લડત લડવી નહિં કે પ્રહતકાર કરવો નહિં. આવા વલણને કારણે જ મુઠ્ઠીભર મુન્થલમ આિમણખોરો અને તે પછી અંગ્રેજો આપણા પર બે ચાર નહિં પણ આઠસો વષગ સુધી લાગલગાટ િાસન કરી િક્યા. જાગો અને આપના બાળકોના ભાહવને લક્ષમાં લઇ સહિય બનો. નહિં તો તમારા બાળકો તમને માફ નહિં કરે.


10

Gujarat Samachar - Saturday 16th October 2010

મોદીનો દસકો અને મિાપાવલકાઓની ચૂંટણી ગુ જ રા ત ના મુખ્યિધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ૭ ઓક્ટોબરે સત્તાકાળના નવ વષષ પૂરા કયાષ. હજુ થોડા દદવસો પહેલાં તેમને જન્મદદનની ભેટરૂપે કઠલાલ ધારાસભાની બેઠક મળી હતી, તો શાસનની દશાબ્દદની ઉજવણીરૂપે રાજ્યની છએ મહાપાદલકાઓમાં પુનઃ શાસનરૂપે દવજય િાપ્ત થયો છે. ૨૦૦૨માં રાજ્યની શાસનધુરા સંભાળ્યા બાદ એ જ વષષમાં અને ફરી ૨૦૦૭માં રાજ્ય દવધાનસભાની ચૂંટણીઓમાં તથા ૨૦૦૫માં અને તાજેતરમાં યોજાયેલી પાદલકાની ચૂંટણીઓ પક્ષને દવજય અપાવવામાં મોદીનું િદાન મહયવનું છે. ગુજરાતના ઈદતહાસમાં બીજા કોઈ મુખ્યિધાન સતત એક દસકા સુધી ‘અજેય’ રહ્યો હોય તેવું બન્યું નથી. લોકદિયતા, નેતૃયવ અને વહીવટી શદિના િતાપે તેમનું વ્યદિયવ એટલું દવલતયુું છે કે ગુજરાતમાં તેમના દવના ભાજપની કલ્પના થઈ શકે તેમ નથી. આ એક તેમની વ્યદિગત દસદિ છે તો પક્ષ તરીકે ભાજપે આ પાસાની મયાષદાને ધ્યાનમાં લેવી જ રહી. સંગઠનક્ષેત્રે સદિય નરેન્દ્ર મોદી મુખ્યિધાન બન્યા એ પહેલાં ક્યારેય િજાના ચૂંટાયેલા િદતદનદધ નહોતા. એ વખતના મુખ્યિધાન કેશુભાઈ પટેલને લથાને નરેન્દ્ર મોદીને બેસાડવામાં આવ્યા યયારે કોઈને કદાચ કલ્પના નહોતી કે એક સબળ નેતા અને સામર્યષવાન વહીવટકાર તરીકે તેઓ આટલું મોટું કાઠું કાઢશે. આવું શાથી બન્યું? નરેન્દ્ર મોદીએ પોતાને દવચક્ષણ નેતા પૂરવાર કરવા લોકોની રગ પારખવાનું કામ કયુું. લોકો ઘણીવાર બુદિ કરતાં ભાવનાને વધુ મહયવ આપે છે. ૨૦૦૨ના રમખાણોમાં દહન્દુપરલતીનો અને મુબ્લલમો પર દમન ગુજારવાના આક્ષેપસર ગુજરાત કરતાં ગુજરાત બહાર અને દવદેશમાં વધુ ‘બદનામ’ થનાર મોદી મહદઅંશે બધા ગુજરાતીઓના હીરો બન્યા એ જોગાનુજોગ નથી. કોંગ્રેસ દ્વારા લઘુમતીઓના તુદિકરણ અને કેટલાક અસામાદજક તયવોની, ખાસ કરીને અમદાવાદમાં જે પક્કડ હતી તેના કારણે લઘુતાગ્રંદથ અનુભવતા દહન્દુ સમાજે અનુગોધરા (ગોધરાકાંડ પછી)ના બનાવો વેળાએ મોદીમાં પોતાનો તારણહાર જોયો. ગુજરાતના રમખાણો ભારતીય સંસદ અને રાષ્ટ્રીય માધ્યમોમાં જેટલા વધુ ગાજ્યા તેટલા િમાણમાં મોદીને દહન્દુઓનું પીઠબળ સાંપડતું ગયું.

એક અંગ્રેજી દૈદનકે હમણાં મોદીને ગુજરાતના ‘િાઈડ પાઈપર’ (Pride Piper) ગણાવ્યા તેનો સંદભષ પણ જોવા જેવો છે. કનૈયાલાલ મુન્શીએ તેમની સાદહબ્યયક કૃદતઓમાં ‘ગુજરાતી અબ્લમતા’ ને ધ્રુવતારક બનાવ્યું તેમ મોદીએ ગુજરાતી અબ્લમતાને રાજકારણ અને અથષકારણ ક્ષેત્રે િયોજી બતાવી. ભારત સરકાર દ્વારા ગુજરાતને કહેવાતા અન્યાયની દલીલ સફળતાપૂવષક લોકોને ગળે ઉતરાવવા સાથે ગુજરાતી િજાના સામર્યષને તેમણે ઉજાગર કરી બતાવ્યું. રાજકીય વ્યૂહરચના ગોઠવવામાં માદહર એવા મોદીને જાણે કુદરતનો સાથ મળ્યો હોય તેમ, છેલ્લા એક દસકામાં મેઘરાજાએ ગુજરાત પર બહુધા મહેર કરી છે. નમષદા અને અન્ય દસંચાઈ યોજનાઓ સાકાર થવાથી કૃદષઉયપાદનમાં જદબર વધારો થયો છે. પદરણામે ગામડાઓમાં પીવાના પાણી અને વીજળીની સમલયાઓ ઘણાખરા અંશે નાથી શકાઈ છે. સાનુકૂળ ઔદ્યોદગક નીદતઓ અને દવદવધ વ્યાપાદરક ઔદ્યોદગક તકો ઓફર કરતા ગુજરાતનું તેમણે જબરદલત માકકેદટંગ કરી બતાવ્યું છે. વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત ઈન્વેલટસષ સદમટ દ્વારા તેમણે દવપુલ મૂડીરોકાણ મેળવ્યું છે તેની નોંધ દેશદવદેશમાં લેવાઈ છે. વ્યદિગત રીતે તેમનો દસકો ગુજરાત માટે પણ દવકાસનો દસકો પૂરવાર થયો છે. અનેક ક્ષેત્રોમાં આજે ગુજરાત િથમ નંબરનું રાજ્ય ગણાતું હોય તો એમાં મોદીની નેતાગીરી અને દૂરંદેશી એટલી જ દહલસેદાર છે. મોદી જેમ સબળ થતા ગયા તેમ કોંગ્રેસ પણ નબળી પડતી આવી છે. ઉપરાઉપરી પરાજ્ય અને દનમાષલ્ય નેતાગીરીના કારણે સવા સદી જૂના પક્ષની લોકદિયતા તદળયે જઈને બેસી છે. મોદીનો આંધળો દવરોધ કરીને કોંગ્રેસ જવાબદાર દવપક્ષની ભૂદમકા ભજવવામાં ભાન ભૂલ્યો છે. આજે બ્લથદત એવી છે કે મોદી છટકું ગોઠવે છે અને કોંગ્રેસ તેમાં આબાદ ફસાઈ જાય છે. શાસનના દસમા વષષમાં િવેશી રહેલી મોદી જાણે રાષ્ટ્રીય ભૂદમકાની તલાશ કરી રહ્યા હોય એમ તેમણે ‘લઘુમતી’ઓને પણ પાંખમાં લેવાના િયાસો ચાલુ કયાષ છે. કઠલાલમાં મુબ્લલમોની નોંધપાત્ર સંખ્યાએ મત આપવાનો દાવો કયાષ પછી ભાજપે મહાનગરપાદલકાઓ અને પંચાયતોમાં ૫૦થી વધુ મુબ્લલમોને દટકીટ આપી છે. તેમાં થોડી સફળતા પણ મળી છે. લાગે છે કે ૨૦૧૨માં ધારાસભાની ચૂંટણીઓ જીતી બતાવી તેઓ વધુ લવીકૃત નેતા બની રાષ્ટ્રીય રાજકારણમાં ઝંપલાવશે.

વિટનમાં આવનારા વદવસો કપરાં િશે ટોરી અને દલબડેમની દમશ્ર સરકાર ગત મે માસમાં સત્તા પર આવી એ પછી દેશની દતજોરીની ખાદ્ય ઘટાડવાના ભાગરૂપે દવદવધ પગલાંની દવચારણા શરૂ થઈ હતી. ચાન્સેલર જ્યોજષ ઓલબોનને ઈમરજન્સી બજેટ રજૂ કયુું એમાં દવદવધ સરકારી દવભાગોને તેમના ખચષમાં કાપ મૂકવા જણાવાયું. દરેક દવભાગ પોતાની માગણી મૂકશે પણ ફાળવણી કેટલી થશે એ એકાદ-બે મદહનામાં સંપૂણષપણે લપિ થશે. પરંતુ તાજેતરમાં બદમુંગહામમાં મળેલી ટોરી પક્ષની બેઠકમાંથી જે કાંઈ સંકેતો િાપ્ત થઈ રહ્યા છે તે જોતાં િજાના દરેક વગને- બાળકથી માંડી પેન્શનરે - ઘણું બધું જતું કરવું પડશે. કોન્ફરન્સમાં વડા િધાન ડેદવડ કેમરને લોકોને જુદાજુદા બેદનફફટ્સમાં આવી રહેલા કાપ સહન કરવા જનતાને માનદસક રીતે તૈયાર કરવા કોદશશ કરી. કેમરનનો સંદેશો એ હતો કે ‘જાડા માણસને શૂળીએ ચડવું જોઈએ. (અથાષત સાધનસંપન્ન વ્યદિઓએ વધુ ભોગ આપવો જોઈએ). ચાન્સેલર ઓલબોનને પણ જણાવ્યું છે કે વધુ બાળકોવાળા પદરવારોને ચાઈલ્ડ બેદનફફટ્સનો લાભ નહીં મળે.

ચાન્સેલર ઓલબોનને તેમના બજેટમાં કરવેરાના દરનો લલેબ બદલવા જાહેર કયુું હતું. એની શું અસરો પડશે એનું દવશ્લેષણ પણ થઈ રહ્યું છે. એક અંદાજ મુજબ, હાલમાં ૨૦ લાખ જેટલા બેદઝક રેટ કરદાતાઓ છે તેઓ આગામી પાંચ વષષમાં ઊંચા દરે કરવેરા ભરતા થઈ જશે. અલબત્ત, ચાઈલ્ડ બેદનફફટ્સ જાહેર થયા પહેલાં જ કરવેરાના લલેબમાં ફેરફારની જાહેરાત ચાન્સેલર તેમના બજેટમાં કરી ચૂક્યા હતા. પરંતુ માતા-દપતામાંથી એક જો ઊંચી આવકના વગષમાં આવે તેમને ચાઈલ્ડ બેદનફફટ્સ આપવાનું બંધ થાય તો તેમને બેવડો માર પડશે એ બાબત હવે સામે આવી રહી છે. અવળી અસર પામનારા આવા બે લાખથી વધુ પદરવારો હશે. ચાઈલ્ડ બેદનફફટ્સનો મુદ્દો હજુ ઠંડો પડ્યો નથી યયાં હવે પેન્શનરોને પણ પાટું મારવાની યોજનાની રૂપરેખા જાહેર થઈ છે. અલબત્ત, એ િાથદમક લતરે છે, પરંતુ એક યા બીજા લવરૂપે તે લાગુ થશે જ એવું લાગી રહ્યું છે. સરકારી ખાદ્ય ઘટાડવા ખચષ ઘટાડાથી લોકોની આવક ઓછી થશે અને તેના પદરણામે તેમની ખરીદશદિ ઘટશે. વપરાશ પણ ઘટે તો ઉયપાદન ઘટાડવું પડે. સૈિાંદતક મનાતા આ સવાલો વરવી વાલતદવકતા નહીં બને ને?

તમારી વાત....

કોમળતા હૃદયનો ધમમ છે અને દુબમળતા દેહનો ધમમ છે. કાયાને વ્રજથી પણ મજબૂત બનાવો અને હૃદયને પુષ્પથી પણ કોમળ બનાવો. - પૂ. રવવશંકર મહારાજ

એ મિાન સંગીતકારો 'ગુજરાત સમાચાર'માં જય હો! રહેમાનને બે ગ્રેની એવોડડ મળ્યા તે સમાચાર વાંચી આનંદ થયો. પણ સાથે નૌશાદ, ખૈયામ, ઓ.પી. નૈયરની યાદો તાજી થઈ. કણણિીય અને હૃદયને થપશશીને ગીતમાં ઓતિોત કરતું તેમનું સંગીત આજે પણ Old is Goldથી ઓળખાય છે. નવા જનરેશનને રહેમાનનું સંગીત ગમે છે તેની ના નહી પરંતુ મહમંદ રફીના કંઠે ગવાયેલ બૈજુબાવરાનું ‘ઓ દુનનયા કે રખવાલે’ અમરનું ‘ઇડસાફ કા મંનદર હૈ, ભગવાન કા ઘર હૈ’ જેવા ગીતની મધુર ધુનો બનાવી હતી. તેની તાલે મારી દૃનિએ રહેમાનનું 'જય હો' ગીત પાણી ભરે તેમાં કોઈ શંકા નથી. ખેર રહેમાનના એવોડડને બહાને મહાન ગાયક રફી તથા મહાન સંગીતકારોની યાદ તાજી થઈ. - ચંપાબેન સ્વામી, માંચેસ્ટર

તેમને રાજકુમાર તરીકે ભૂલી જઈએ પણ આમંનિત મહેમાન તો ખરા જ ને? ૬૦ વષણની ઉંમરને લીધે તેમને શું શારીનરક તકલીફ હશે તે કોને ખબર? આવે સમયે જ્યારે તેઓ આપણા સમારંભમાં ભાગ લેવા આવ્યા હોય ત્યારે તેમના પોતાના જીવનમાં શું કરે છે તે બહાર પાડી તેમની ઉપર કાદવ ઉછાળવો આપણને છાજે નનહ. - ગૌરાંગ દવે, સેન્ડબેચ

પ્રફુલ્લ પટેલ સ્વમાન જાળવી ન શક્યા

તો કૃષ્ણ જન્મ કઈ રીતે થાત ? આપશ્રી 'ગુજરાત સમાચાર'માં ઘણાં ફેરફારો કયાણ તે બદલ ધડયવાદ. પરંતુ હજુ વધુ આકષણક તેમજ ‘સવણથથ ચાહંમ્’ બનાવવા માટે નવું વાંચન પીરસતા રહો અને ધરખમ ફેરફારો કરો તો અખબારને અવશ્ય ‘સવણથય ચાહમ્’ બનાવી શકશો. ‘વાસુદેવજી તેમજ દેવકીજી'ને કંસ મહારાજે અલગ અલગ કોટડીમાં કેદ રાખ્યા હોત તો...? શું ક્રષ્ણનો જડમ થાત ખરો?’ એ િશ્ન વાચકો સમક્ષ મૂક્યો હોત તો ? આ નવીન િશ્ન નવચારવા જેવો કહેવાય કે નહીં? - ચંદુભાઈ કટારીયા, વેસ્ટ રાયસ્લીપ

જનતાને આપેલી ખાતરીનું શું? એર ઇન્ડડયાના નવા સમય પિકમાં લંડનથી અમદાવાદની સીધી ફ્લાઇટનો ઉલ્લેખ ન કરાયો. ભારતના નાગનરક ઉડ્ડયન િધાન િફુલ પટેલે ઓક્ટોબરમાં જાહે ર જનતા સમક્ષ આપે લી ખાતરીનું શું? શું તેઓ આપણા વડાિધાનની માફક કઠપૂતળી િધાન છે? હવે ગુજરાતીઓનો વારો છે. આપણે એર ઇન્ડડયાનો બનહષ્કાર કરવો જોઇએ અને અમદાવાદ જતી અડય એરલાઇનમાં મુસાફરી કરવી જોઇએ. આપણી પાસે ઘણાં ગુજરાતી ટ્રાવેલ એજડટ છે. આપણે બધાંએ સાથે મળીને એક કંપની રચીને તમામ ગુજરાતીઓને શેર આપવાં જોઇએ અને ચાટડર પ્લેન ભાડા પટ્ટે લઇને સપ્તાહમાં િણ વાર લંડનથી સીધી અમદાવાદની ફ્લાઇટ ચલાવવી જોઇએ. વતણમાન ન્થથનતમાં આપણે એક થવું જોઇએ અને એર ઇન્ડડયાને પાઠ ભણાવવો જોઇએ. - કૌવશક પટેલ, ઇમેલ દ્વારા

અવતવથ દેવો ભવ આપણી સં થ કૃ નતનું એક પાયાનું સૂ િ છે ‘અનતનથ દેવો ભવ.’ મહેમાન જો આમંિણથી આવ્યા હોય તો તો તેમનું થવાગત સારી રીતે કરવું જ જોઈએ. તેમની સવલતો અને થવમાનનો પૂરેપૂરો ખ્યાલ રાખવો જોઈએ. કોઈ કારણસર તેમાં ચૂક થાય તો પણ એ તો જોવું જ જોઈએ કે તેમનું અપમાન ના થાય. તે તો દેવ છે. વનડલો અને વૃદ્ધોને માન આપવું તે પણ આપણી સંથકૃનતનું એક અંગ છે. CWGમાં નિડસ ચાલ્સણ એક આમં નિત મહેમાન હતા. તેઓ બેસવા જતા હતા ત્યારે કોઈ સજ્જને તેમની સીટ નીચી કરી તેમને મદદ કરી. અનતનથ માટે તેમણે તેમની ફરજ બજાવી. આ િસંગને નિડસ ચાલ્સણના ‘નખરાં’ તરીકે વણણવી તેમની ઠેકડી ઉડાવવી તે આપણને શોભે નનહ.

એર ઇન્ડડયાની લંડન અમદાવાદની સીધી ફ્લાઇટનું એક થવપ્ન સાકાર થઈ રહ્યું હતું પરંતુ રાજકીય દૃનિએ ઓનચંતી મુશ્કેલી ઉભી થઈ ગુજરાતી હોવાનું ગૌરવ ધરાવતા િફુલ્લ પટેલ એ થવમાન જાળવી ન શક્યા એ શરમની વાત છે. જ્યારે શ્રી સી. બી. પટેલ વાચક વગણ, લેખક વગણ, અનેક સંથથાઓએ જહેમત ઉઠાવી પરંતુ તમામ આશા નનરાશામાં જોવા મળી એ દુખદાયી છે. જામનગર ડોક્ટર યુ.કે.નું વાનષણક અનધવેશન કેનીલવથણની રમાડા ઈનમાં તા. ૨૪, ૨૫, ૨૬ સપ્ટે.માં યોજવામાં આવેલ હતું. અનતનથ નવશેષ શ્રી અનંતભાઈ મેઘજી હેમરાજ શાહ હતા. લગભગ ૫૦ ડોક્ટરો કુટુંબ સાથે હાજર હતા. વેજીટેરીયન, ચાઇનીઝ અને પંજાબી રસોઈ ખૂબ જ થવાનદિ હતી. કાયણક્રમમાં ન આવેલા ડોક્ટસણ નજીકના ભનવષ્યમાંજ વેબસાઈટ અને ડીરેક્ટરી જોઇ શકશે. - ડો. પ્રવવણ કેલૈયા, હોનનચચન

ન્યાયના લેખાજોખા અયોધ્યા કેસના ચુકાદા પૂવવે દેશમાં ભારેલા અનિ જેવી ન્થથનત હતી ત્યારે સવવે રાજકીય પક્ષો હાઇકોટડના ચુકાદાને માડય રાખી થવીકારી સડમાન કરવા અને શાંનત જાળવવા (િજાને) લોકોને સુફયાણી સલાહ દેતા હતા. હાઇકોટેડ વાદી િનતવાદી બધાનું માન જળવાય અને શાંનત જળવાઈ રહે તે માટે દુરંદેશીપૂવણક ચુકાદો આપ્યો. પરંતુ ચુકાદાનું સડમાન કરવાનું શાણપણ સત્તાધારી અને અડય સત્તાલાલસુ ખુરશીચાહક નેતાઓ દાખવી ન શક્યા. આ નેતાઅો ચુકાદો આવ્યા પછી એની ટીકા નટપ્પણી કરી બળતામાં ઘી હોમવા, કોમી આગ ભડકાવવાના અયોગ્ય ઉચ્ચારણ કરી ઉભય પક્ષને ઉશ્કેરી મામલાને શાંત પાડવા દેવા માગતા નથી અને એ રીતે પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. કેડદ્ર સરકાર પોતે સુિીમ કોટડના ચુકાદાનો અમલ કરતી નથી એ સવણનવદીત વાત હોવા છતાં ખંધા રાજકારણીઓ મનફાવતો બકવાસ કરતા હોય છે ત્યારે મહાત્મા ગાંધી, સરદાર પટેલ, સુ ભાષ બાબુ , શાથિીજી જે વા દે શાનભમાની નેતાઓની કોંગ્રેસ પાટશીને હાલના નેતાઓ કઈ નદશામાં દોરી લઈ જઈ રહ્યા છે એ સમજાતું નથી. - વલ્લભભાઈ એચ. પટેલ, વેમ્બલી

‘સવવશ્રેષ્ઠ’ ગુજરાત સમાચાર અમે દર વીકે ગુજરાત સમાચારના બધા પેજ વાંચીએ છીએ, તેમાં ઘણું વાંચન સાનહત્ય આપ ઉપલબ્ધ કરાવો છે, ખરેખર ગુજરાત સમાચાર સવણશ્રેષ્ઠ અખબાર છે. હું મારા સગા-સંબંધી અને નમિોને પણ આ સાપ્તાનહક વાંચવા િેરું છું. ગુજરાત સમાચાર ઉત્તરોત્તર િગનત કરે તેવી શુભેચ્છા સહ.. - કે.પી. પટેલ, બર્મિંગહામ

ગુજરાત સમાચાર અને એિશયન વોઇસને આપ કોઇ સંદેશ આપવા માગો છો? લવાજમ/વવજ્ઞાપન સંબંવિત કોઇ માવિતી જોઇએ છે? િમણાં જ ફોન ઉઠાવો અથવા ઇ-મેઇલ કરો. અમે આપને મદદ કરવા તત્પર છીએ.

Karma Yoga House, 12 Hoxton Market (Off Coronet Street) London N1 6HW

Tel: 020 7749 4080/4000 Fax: 020 7749 4081 Email:gseditorial@abplgroup.com aveditorial@abplgroup.com www.abplgroup.com


Gujarat Samachar - Saturday 16th October 2010

www.abplgroup.com

Last Days To Save

11


12

મધ્ય - દડિણ ગુજરાિ

Gujarat Samachar - Saturday 16th October 2010

કેવડડયામાં સરદાર પટેલની ૧૮૨ મીટરની ડવશ્વની સૌથી ઉંચી પ્રડિમા સ્થપાશે અમદાવાદઃ અખંડ ભારતિા નશલ્પી સરદાર પટેલિી ટટેચ્યૂ ઓફ યુનિટીિી નવશ્વિી સૌથી ઊંચી અિે ભવ્ય પ્રનતમાિું કેવનડયા કોલોિી ખાતે નિમામણ કરાશે, જે ૧૮૨ મીટર (૬૦ માળ) ઊંચી હશે. ગત સપ્તાહે મુખ્ય પ્રધાિ િરેન્દ્ર મોદી િારા તેમિા શાસિકાળિા ૧૦મા વષમમાં પ્રવેશ નિનમિે િાગનરકો માટે આ ભેટ સંકલ્પિી જાહેરાત કરાઈ હતી. ગુજરાતમાં અમેનરકાિી ટટેચ્યૂ ઓફ નલબટદી કરતાં બમણી, નવશ્વિી સૌથી ઊંચી અિે ૬૦ માળ જેટલી ઊંચાઈિી સરદાર પટેલિી ‘ટટેચ્યૂ ઓફ યુનિટી’ િામિી ભવ્ય પ્રનતમાિી ટથાપિા કેવનડયા ખાતેિા સરદાર સરોવર-િમમદા ડેમ પાસે સાધુ બેટ પર કરવામાં આવશે. ૭મી ઓક્ટોબર, ૨૦૦૧િા રોજ રાજ્યિા શાસિિી ધુરા સંભાળિારા મુખ્ય પ્રધાિ િરેન્દ્ર મોદીએ ગુરુવારે તેમિા શાસિિાં ૯ વષમ પૂણમ કરીિે ૧૦મા વષમમાં પ્રવેશ કયોમ છે. મોદીએ તેિી પૂવમ સંધ્યાએ ગુજરાતિા િાગનરકોિે આ અજોડ ટમારકિી ભેટ આપવાિો સંકલ્પ કરતાં આ જાહેરાત કરી હતી. ભાનવ પેઢી ગુજરાતિા સપૂત એવા સરદારિા યોગદાિિે યાદ રાખે તે માટે આ ટમારકિી ટથાપિા કરાશે. મુખ્ય પ્રધાિે કહ્યું હતું કે, આઝાદી બાદ ભારત અલગ અલગ રજવાડાંમાં

નવખેરાઈ જશે એવી કલ્પિા વચ્ચે લોહપુરુષે તમામ રજવાડાંિે એક કરીિે અખંડ ભારતિું

નિમામણ કયુું હતું. આ ઈનતહાસિે ભાનવ પેઢી સદા યાદ રાખે તે માટે સરદાર પટેલિી આ નવરાટ પ્રનતમાિે ‘ટટેચ્યૂ ઓફ યુનિટી’ િામ આપવાિું િક્કી કરાયું છે. મોદીએ કહ્યું હતું કે, પ્રનતમા ટથાપવા માટે પયામવરણ સનહતિાં તમામ ટેનિકલ પાસાંઓિા સવદે કરાશે અિે એ પછી કઈ રીતે આ ભવ્ય નવરાટ પ્રનતમાિું નિમામણ કરવું તેિો નિણમય કરાશે. આ કામગીરીમાં આંતરરાષ્ટ્રીય કિાિા

નિષ્ણાતોિી સેવા લેવાશે. આ પ્રનતમાિે કારણે સરદારિા નવરાટ વ્યનિત્વ અિે તેમિા બુલંદ નમજાજિી પ્રતીનત લોકોિે આપમેળે થઈ શકશે. આ ટમારકિા સંકુલમાં એક નરસચમ સેન્ટરિી ટથાપિા કરાશે, જ્યાં ગુડ ગવિમન્સ અંગે સંશોધિકાયમ હાથ ધરાશે. ઉપરાંત કૃનષનવકાસ, આધુનિક ખેતી માટેિી ઉિમ પદ્ધનતઓ અંગે પણ સંશોધિ કરાશે. આ ઉપરાંત આનદવાસી સમાજિી જીવિશૈલીમાં ગુણાત્મક પનરવતમિ લાવવા અંગે પણ સંશોધિ કામ હાથ ધરાશે. આ પ્રોજેક્ટિે જિભાગીદારીથી પૂરો કરાશે. દદનશા પટેલનો આક્ષેપ મુખ્ય પ્રધાિ િરેન્દ્ર મોદીએ સરદાર પટેલિી પ્રનતમાિું ટટેચ્યુ ઓફ યુનિટી બિાવવાિી કરેલી જાહેરાતિા અિુસંધાિે કેન્દ્રીય લઘુ-મધ્યમ અિે સુક્ષ્મ ઉદ્યોગ રાજ્ય પ્રધાિ નદિશા પટેલે જણાવ્યું હતું કે મોદીિે તેમિા ૧૦ વષમિા શાસિમાં અચાિક સરદાર પટેલિે યાદ કરી પ્રજાિે ગુમરાહ કરવાિો અિે લોકોિું ધ્યાિ બીજી નદશામાં દોરવાિો પ્રયાસ કયોમ છે. એટલું જ િહીં કેશુભાઇ પટેલ સરકારે અમદાવાદમાં શાહીબાગ ખાતેિા સરદાર ટમારક માટે જાહેર કરેલી રૂ.૧.૬૦ કરોડિી રકમમાંથી રૂ.એક કરોડિી રકમ મોદી સરકારે હજુ સુધી આપી િથી.

નવસારીની રોટરી આઇ ઇન્સ્ટી. દ્વારા આડિકામાં નેત્રયજ્ઞ

અયોધ્યા ચુકાદાનું વડોદરા કનેકશન વડોદરાઃ અયોધ્યાિા રામ મંનદર-બાબરી મટજીદિો ચુકાદા આપિારી અલ્લાહાબાદ હાઈકોટટિી લખિઉ બેંચ સમિ રામજન્મભૂનમ અંગે જે મહત્વિા દટતાવેજી પૂરાવા રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા તેમાં વડોદરામાં સચવાયેલી હટતપ્રતોિો પણ સમાવેશ થાય છે. વડોદરાિી ઓનરએન્ટલ ઈન્ટટીટયુટમાં સંગ્રહાયેલા ‘અયોધ્યા મહામ્ત્ય’ િામિી ૩પ૪ વષમ જૂિી હટતપ્રત અિે ‘રહેલ ઈન્બ બતૂતા’ િામિા પુટતક રામજન્મભૂનમ અંગે મહત્વિા પુરાવા સાનબત થયા હતા. અયોધ્યાિો ચુકાદો જ્યારે આખરી મુકામ પર પહોંચ્યો હતો ત્યારે અયોધ્યામાં રામજન્મભુનમ ટથળિી ચોકસાઇ માટે પિકારોએ દેશભરમાંથી પુરાવા એકઠા કયામ હતા. ઇન્ટટીટયૂટિા ડાયરેક્ટર પ્રો.મુકુંદ વાડેકરે આં અંગે કહ્યું હતું કે, ‘િારકાપીઠિા શંકરાચાયમ શ્રી ટવરૂપાિંદ ટવરટવતીજી સંચાનલત િારકાધીશ ઇન્ટટીટયૂટ ઓફ ઇન્ડોલોજી પાસે એવી હટતપ્રતોિી માંગણી કરાઇ હતી કે જેમાં તારીખ, ટથળ અિે સમયિો યોગ્ય રીતે ઉલ્લેખ

કરાયો હોય. કારણ કે કોટટ આવા દટતાવેજોિે જ માન્ય રાખે છે. રામજન્મભુનમ સનમનતિી આ માંગિે અિુલિીિે િારકાધીશ ઇન્ન્ટટટયૂટિા તત્કાલીિ ડાયરેક્ટર જયપ્રકાશ િારાયણ નિવેદીએ સિ ૨૦૦૫માં અમારો સંપકક સાધ્યો હતો. તેમણે અત્યંત પ્રાચીિ અયોધ્યા મહાત્મ્યિી હટતપ્રત હોય તો તેિી ઝેરોિ િકલિી માંગ કરી હતી. અમે તપાસ કરતા સંવત ૧૭૧૨િી ભાદરવા સુદ ૧૦િા રોજ હનરશંકર િામિા નવિાિે તૈયાર કરેલી ‘અયોધ્યા મહાત્મ્ય’ હટતપ્રત મળી હતી. સંવત ૧૭૧૨ એટલે ઇ.સ.૧૬૬૬માં આ હટતપ્રત તૈયાર કરાઇ હતી. સમય નિદદેશવાળી આ હટતપ્રત અંગે તાત્કાનલક િારકા જાણ કરાઇ હતી. ત્યારબાદ િારકાથી એક પ્રનતનિનધ અહીં આવ્યા હતા અિે ‘અયોધ્યા મહાત્મ્ય’િી હટતપ્રતિી િકલ અહીંથી લઇ ગયા હતા. જેિી ઓનરએન્ટલ ઇન્ન્ટટટયૂટિા આઉટવડટ રનજટટરમાં અયોધ્યા રામજન્મભૂનમ સનમનતિા િામથી સિાવાર એન્ટ્રી પણ છે.

નવસારીઃ માત્ર ગુજરાત જ િહીં પણ દેશ ગૌરવ લઈ શકે તેવી સે વા પ્રવૃનિઓમાં કાયમ ર ત િવસારીિી રોટરી આઇ ઇન્ટટીટ્યૂટે છેલ્લાં પાંચ વષમમાં આં ખ િી સારવારમાં સું દ ર કામગીરી કરી છે . જે િા ભાગરૂપે ઇન્ટટીટ્યૂ ટ િી ટીમ તાજે ત રમાં મં ત્રી નવરલ પુ રોનહતિા િે તૃ ત્ત્વમાં આનિકાિા સાતમાં પ્રવાસે થી પરત ફરી છે. જોકટર-પે રા મે નડકલિી કુ લ ૧૩ સભ્યોિી ટીમ િાઇજીનરયામાં લે ગોસ મુ કામે ગઇ હતી. જ્યાં ભારતવં શી ઉદ્યોગપનત એચ.બી.ચિરાય તથા દનિણ ગુજરાતિા િામી દાતા શ્રી એિ.જી.પટે લ (મે ટ્રો ઇન્ડટટ્રીઝ)િા સૌજન્ય હેઠળ આ િેત્રયજ્ઞિું આયોજિ થયું હતું. રોટરી કલબ લે ગોસ પબાલ્મગ્રોવ એટટે ટ િા િવા નિમાયેલા પ્રમુખ એિ.જી.પટેલ તથા કલબિા સભ્યોએ ઇન્ડો આઇ કે ર ફાઉન્ડે શ િિ િાઇજીનરયા તથા ઇન્ડો આઈ કેર ઇન્ટરિેશિલ (યુ.કે.)િા િેજા હેઠળ સમગ્ર આયોજિિી જવાબદારી ઉપાડી હતી. આ ટીમે અબે કુ ટા ખાતે પણ આંખિી સારવાર આપી હતી અિે ૫,૦૦૦થી વધુ દદદીઓિી તપાસ સાથે કુલ ૬૨૪ જેટલા ઓપરેશિો સફળતાપૂવમક પાર પાડ્યા હતા.

• આણંદમાં રૂ. ૧૨ લાખની લૂંટઃ આણંદ શહેરમાં શનિવારે મોડી સાંજિા સુમારે જૂિા રામજીમંનદર પાસે મોટરસાઇકલ પર આવેલા બે અજાણ્યા લૂંટારુંઓ પેટલાદિી આંગનડયા પેઢી-પટેલ ઇશ્વરદાસ બેચરદાસિી કુંિા કમમચારી-અનિલભાઈ પોપટલાલ તેલી પાસેથી રૂનપયા બાર લાખિી ચીલઝડપ કરી ફરાર થઈ ગયા હોવાિો બિાવ બિતાં આણંદ શહેર પોલીસે સમગ્ર શહેરિા માગોમ પર િાકાબંધી કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

SUBSCRIPTION FOR Please tick as appropriate: GUJARAT SAMACHAR & ASIAN VOICE UK G.S. A.V. Both 1 Year £25 £25 £30 2 Years £45 £45 £55 5 Years* £110 £110 £140 10 Years* £200 £200 £250 & *, * )!

&)

.

) '#

* ' . .

ASIAN VOICE

EUROPE WORLD G.S. A.V. Both G.S. A.V. Both £55 £55 £80 £70 £70 £100 £100 £100 £150 £125 £125 £180 £225 £225 £325 £300 £300 £400 £450 £450 £650 £550 £550 £800 (, **Subscriptions paid will not be refunded

Please detach this form and send it with your payment or credit card instructions to address below

GUJARAT SAMACHAR & ASIAN VOICE 12 Hoxton Market, (Off Coronet Street) London N1 6HW

#

-

E-mail: support@abplgroup.com Visit our website: www.abplgroup.com

!

0 %

%

,

$*

. $

"

"

% "

$ ")

# %

" " / % . %0 ( / " ) !" ( % " " $* ' % ( ' # " - # " # " - # % % % ( " + & % "* / *! % ,*!% ** , #! +!&%* + 0 " % " % " " , % # (, ' . # +& ," ) + $ ) *! % &! $

&

$

)

" " %)

) $

"

' ! "

(

"

")

$

( % $

$ )

"

$ " )

" %

" " "

"


ઉત્તર ગુજરાત - કચ્છ

Gujarat Samachar - Saturday 16th October 2010

13

રણોત્સવ માટે મુંબઈથી ક્રુઝ સેવા શરૂ થશે ૧૩ ગુજરાતીઓ ઓસ્ટ્રેલિયાનો સમુદ્ર પ્રવાસ ખેડશે અમદાવાદઃ કચ્છમાં પ્રવાસન વવકાસના પ્રયાસો વચ્ચે કચ્છ રણોત્સવ માટે નવેમ્બરથી મુબ ં ઈ ક્રુઝ સેવાનો આરંભ થશે. પ્રવાસન ઉદ્યોગને વેગવંતો બનાવવા માટે બ્લ્યુ ઓસન ક્રુઝીસે ગુજરાત પ્રવાસન વવભાગના સહકારથી આ સવવષસ શરૂ કરવાનું વનધાષર કયોષ છે. જેમાં કચ્છના રણોત્સવ માટે ક્રુઝ સેવાનો પ્રારંભ કરવામાં આવશે. વવદેશથી કચ્છના રણોત્સવને માણવા આવતા પ્રવાસીઓ મુબ ં ઈથી ક્રુઝમાં બેસીને કચ્છમાં જઈ શકશે. બ્લુ ઓસન ક્રુઝીસ દ્વારા મુંબઈથી ગોવા અને લક્ષદ્વીપની ક્રુઝ સેવા શરૂ કરવામાં આવી રહી છે. કચ્છના રણોત્સવને ધ્યાનમાં રાખીને આ ક્રુઝ સેવા પહેલીવાર મુબ ં ઈ થઈને કચ્છ પહોંચશે. આ અંગેની માવહતી આપતાં બ્લુ ઓસન ક્રુઝીસના સી.ઈ.ઓ. અવનલ ખોસાએ જણાવ્યું હતું કે કચ્છના રણોત્સવમાં ભારતીય અને વવદેશી પયષટકો ભાગ લઈ શકે એ માટે તા. ૨૦મીએ પૂનમની રાત્રે કચ્છ પહોંચે એ રીતે ક્રુઝ સેવા શરૂ કરી છે. રાજ્યના પ્રવાસન પ્રધાન જયનારાયણભાઈ વ્યાસે કહ્યું હતું કે ક્રુઝમાં પ્રવાસ કરવાનો આનંદ

પાટણ પંથકમાં કપાસના ઉત્પાદનમાં નોંધપાત્ર વધારો પાટણઃ પાટણ પંથકમાં દર વષષે બીટી કપાસનો વાવેતર વવસ્તાર વધી રહ્યો છે. જેમાં છેલ્લા ચાર વષષમાં કપાસના વધુ ઉત્પાદનથી પાટણ માકકેટયાડડમાં કપાસની આવક બમણી થતાં ટનષ ઓવરમાં ત્રણ ગણો ઉછાળો આવ્યો છે. વસઝન શરૂ થતાં માકકેટમાં કપાસની આવક પણ શરૂ થવા લાગી છે. ગત વષષે માકકેટયાડડમાં કપાસની તોવતંગ આવકથી જગ્યાની પણ અછત ઊભી થઇ હતી. ત્રીસ વષષ પહેલા ૧૯૮૦૮૧ના વષષ સુધી દેશી કપાસનું વાવેતર સારા પ્રમાણમાં થતું હતું અને માકકેટયાડડનું સબયાડડ રણુંજ દેશી કપાસનું પીઠુ ગણાતું હતું. પાટણ પંથકમાં પાકતાં દેશી કપાસના ઢગ રણુંજ સબયાડડમાં ઠલવાતા હતા. પરંતુ ધીરેધીરે વરસાદની ગણતરીઓ અવળી પડવા લાગી અને વપયતમાં ખેડૂતોને દેશી કપાસનું વાવેતર અનુકૂળ ન લાગતાં દેશી કપાસનું વાવેતર અહીં લગભગ બંધ થયું છે. જેના બે દાયકા બાદ બીટી કપાસના વાવેતરમાં ખેડૂતોએ ઝંપલાવ્યું અને છેલ્લા પાંચ વષષ દરવમયાન દર વષષે બીટી કપાસનું ઉત્પાદન વધી રહ્યું છે. ગત વષષ ર૦૦૯-૧૦માં પાટણ ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સવમવતમાં ર.૪૫ લાખ વિન્ટલ કપાસની આવક નોંધાઇ હતી. જેનું ટનષઓવર રૂ. ૬૫.૭૮ કરોડથી વધુ થયું હતું. જે ચાર વષષ પહેલા એક લાખ વિન્ટલ કપાસની આવક પાછળ રૂ. ૨૨.૯૪ કરોડ ટનષ ઓવર રહેતું હતું. આમ માકકેટયાડડમાં કપાસની સફેદ ચમકમાં ચાર વષષ દરવમયાન બેવડી આવક સાથે ટનષ ઓવરમાં ત્રેવડો વધારો નોંધાયો છે.

કંઈક અનોખો જ હોય છે. પૂવણષમાથી રાત્રે કચ્છમાં આવેલા

મીઠાના રણને જોવા માટે પ્રવાસીઓ ઊમટી પડતા હોય છે

અને ત્યારે કચ્છના રણ વવસ્તારનો નજારો કંઈક અનોખો જ હોય છે. ખોસાએ વધુમાં કહ્યું હતું કે ક્રુઝ ૫૭૪ પેસન્ે જરોની ક્ષમતા ધરાવે છે, એમાં ૨૩૦ રૂમો છે. કચ્છના રણોત્સવ બાદ સોમનાથ, દ્વારકા વગેરે સ્થળોની સેવાઓ ઉપલબ્ધ બનાવાશે. પ્રવાસી દીઠ ભાડું રૂ. ૩૦૦૦થી ૯૯૦૦ જેટલું રહેશ.ે

માંડવીઃ ગુજરાતીઓમાં સાહસની કમી નથી. દરેક ક્ષેત્રે સાહસના ખેડાણથી ડંકો વગાડી ચૂકેલા ૧૩ ગુજ્જુમાડુ હવે મવહ નદીથી છેક ઓસ્ટ્રેવલયા સુધી ૭ હજાર નોવટકલ માઇલનો કવઠન દવરયાઈ પ્રવાસ એ પણ સઢવાળી નૌકાથી ખેડશે. ગુજરાતના ૧૧ પુરુષો તથા બે મવહલાઓ આ સાહસમાં જોડાશે. આ માટે કેન્દ્રના વવદેશખાતામાં મંજૂરી

માગવામાં આવી છે. વડોદરાની નૌકા તાલીમ કેન્દ્ર મોન્ટસષ સંસ્થાના નેજા હેઠળ આઠ માસની આ સફર રહેશે. તાજેતરમાં માંડવીમાં યોજાયેલી ગુજરાત એન્ડ સી.ની આંતરરાષ્ટ્રીય કોન્ફરન્સમાં ભાગ લેવા માટે આવેલા વસનોર ગામમાં આવેલી આ સંસ્થાના ડાયરેક્ટર પ્રકાશભાઈ પટેલ તથા એજ્યુકેટર ડાયરેક્ટર

હેમલતાબેન પાવાગાઢીએ જણાવ્યું હતું કે, અમારી સંસ્થા દ્વારા દવરયા અંગે વવવવધ કાયષક્રમો થાય છે તે અંતગષત જ આવું સાહસ કરવા અમે કવટબદ્ધ છીએ. કેન્દ્રના માનવ સંસાધન વવભાગ દ્વારા આવથષક મદદ તેમ જ વવદેશ મંત્રાલય, કસ્ટમ, નેવી, કોસ્ટગાડડ તમામને વનયમ મુજબ રજૂઆત કરી પ્રવાસની મંજૂરી માગી છે.


' n + 2 5 ' - - N ; Q X *Q*Q!Q 'X Q \(X N X'%X >*Q $N %q &N' N lk *,e Q * Q q q%EX % Q 'B R(N \ N&e:% \(X !q'*N' '" Q &\u&\ . \ X%N^ ( T jmg q*GN b 'B ^R N &Rf . ^R *-'X ' - - N -' N&e*N. $[&Nv \+Q X R 'N >N^ N -^ -^ N( \ s $N Q*N(N N- !P9 'LN . N n + 2 5 .a *Q#N 2&N q*GN(& N X &\q '#N %.\1-*%N^ &R Z Q *X(Q &R* Q $N Q ) !q' N %N^ -D X 'N- '#N Q %u %N Q . Q 'N \ %N^ >N Q X *Ne Q '#N N X 9 )X &\ 'LN X *,d *Q#N 2&N q*GN(& N X ! '#N ^R &\ 'N&R^ X n . + 5 'q**N'X -]'NJ N *N N*' %N^ N !( \ 6&\ . \ X %\ Q -N^ #N !\'#^ ' q 5(N X #N ' N Nq &N*N N %\ N$N N q*9 N'\%N^ N! N^ Q %N^ Q < t -R Q \ *'-N ! N _ >-'Q . Q -] Q * R *'-N 'N \ q 5(N N u% ` \' N X -!N- N q*9 N'\%N^ j t *'-N !r\ . \ 'N \ +.X'%N^ ! %\ Q-N^ #N N! _S !rR^ . ^R u% ' q 5(N N N(N* %N^ -N^ X t *'-N &\ . \ N(N* N .)* !^ %N^ N^ N !rN . N *'-N N N' X !N- N !N X R -N N& * X Q ! -^$N* N X R N N -U<\ N N6&N %R # N(N(N Q' \ Q N' X ^ \(*N Q q*9 N'%N^ #X #X t *'-N !r\ . \ %c ' N q*-N* ' X q#( N%N^ N! N^ !rN . N 0&N'X R N N X $N N%N^ %Q N^ N &N . N %'X(Q q 5(N N N'Q !^ %N^ \ t 0&N'X ^ ( q*9 N'%N^ N! N^ !rN . N !'N^ %'X(Q N'Q *CX *X(N ' %\' ' q &N -q. N N% N^%N^ ! \ t *'-N &\ . \ *q &N +.X' X -!N- N q*9 N'\%N^ t !N Q ! Q &R^ . ^R

( +

( &

( ("

< 4 +: +5 ^$Nq)&N%N^ FN' N X q*9 N' v ?Q N v Q .*X(Q !N-X *,\e U Q *N&N ( %Q( Q N X jg .u' "W %Q .a N u Q N N& X \ -^ & X-N N \ q (X+ 'N& KN 'Q Q . Q X %Q \ 9 N*X . R #X q *- !.X(N^ &N ^R .X*N& X %Q N

"

&

&

3(\ \ !N Q (X*(a R^ N% N \2AN/ ' FN'N N( R^ . ^R 1&N'X -HN.X %Q %N^ Q N^ Q N q*q* > N' N ` \'N .N^- N N^ 'N q*^ Q * X'X < O (\ Q * R N Q N $'X( M %)Q * N^ \2AN/ 'X X Q u *N %Q %Nq( X 'Q . Q

+ + / 8 +

+ +# / + +', +4 : 2 + 0 + +9 42 42 #6 + & +: + + + +"% : + , / / 7# -4 +" + +4 : &', -)!2 : + 2 , :1 -4 2 , % 2 #/ , / , / < + , # , / : :# + 2 + / + += , +4 ,* / 4: - , / / #+ +4 + , , , + + +4;+ # + 2 25 + 3#+

( " )* ! & & "- /$( 5 .\q(*U O"5% o Y 4 ' V%\'\p N #'"*,Ne N =7&\ X*Q -1& N -R'X2= ' q 5(N N ^ q'&N) N%%N^ # Q. Q U N N(R N N #\'N N%N^ +R:*N'X 'N<X N N -N X #'" N %\ N %\ N V N ! N^ N%(\ \%N^ 7 &e -N X $& 6&N3&\ . \

$

,

N+%N^ Q ! Y(\ N X hg Q hi O (\ * N #'" N V \ N% N % N N N!'N^ !' ! N^ q)&N U Q &N^ . N^ \ Z N%N^ \ u .Nq .\ Q %\ N$N X -Q% q*9 N'%N^ #'" *,Ne . Q -%; N X N%%N^ '.9& -N X W R.( -ue&R^ . ^R

&

% -

+ 2 5 'N \ %N^ +X'#u' Q 9 N! N%N^ !N&X Q %.1* Q $Uq% N $ *Q U Z(N X +.X' Q X N%N^O -^9 N N 9 N! A9 Q O +\'$N >$R(N( Q&N R^ N X '%N^ @ & #^ ! Q *N Q 'N \ N X *-N &R^ X lm *,e Q *& N O +\'$N 'N \

"!

&

"

#(

+X'#u'%N^ $Q8% q! N%. -%N N N. N X 'N \ Z2-' -\-N& Q N "N 2 ' A9 Q 'N \ 2*X9 %X2 A9 N "N 2 ' -Q Q 2\ !'X Q* #c N "N 2 ' q 'X/ ' !NIe N \ !'X Q* #c N "N 2 ' q 'X/ ' N % Z Q&N A9 N "N 2 ' A9 Q . N


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 16th October 2010

0()("!% !$(-%+ ,&.$'%*" #$&) !/% /%($! N\""T O_.d`],- ;d\`_ *` g2?2+ V`0Q&" I Y`(,e]&e0 *` g??@?bb

2? -0T_

P,b 2^ N,/ Rc22

S'&", I Y`(,e]&e0 *` g?+c@bb

g2?2+bb

^ -0T_

P,b R^ J0e Rc22

2) -0T_

P,b ) E0` Rc22

S0!/d-&06 G0d_ I 7&,]e0!

2X -0T_ *` gRRXR P,b ) N,/ Rc22

8/^V&/(]5 N/"/!/5 8/^ ;+,Y] K+ RV/-/!/5 J" 7/V&] H+OX+YX5 RV/-/!/ 8/"V I"/V5 ;U^V/ RY+^/X5 ;U+YV] ?/V/"+X5 7]YY+X K+" ;/&^+ ?/V&]^/" ;/Y$5 ;U+YV] A]^VV5 ;U+YV] 6/Y/X5 N'&"]+ EX"/^,

A/^/UX5 R^/T&"'/^/X5 8/"T/,]Y5 9&] K+ D/^+&Y]5 8U(/Y "]/*5 N]Y-]T/,]5 E(UL/U I/""X5 I]L K] E(U/-U5 P+U^]X R&Y+X

;`0-&]&de0" S'&e0

:b`&.,_ /0_,- de !&e&!\! d* 2@ b0__,e(,`_D

<.,e&. J0b0e 2? -0T_ gRCCCbb

2^ A.] Rc22

*` gRRR@bb

P,b 2R Bd[ Rc2c

P/^($]$5 8&+! 9+/[5 R^($]Y 7+!["+X5 R^($]Y 7']!5 P/^V+/O 8Y+O5 P/^V+/O 8/!Y+5 7]^"+ 8/[5 ;'^]! ;+^'5 N'/U K]-5 A+$]^( K+"V/5 N'/U K]-5 N/^ 7']5 G] N'& A&^' N&VO5 NU N'& 7U^^+"5 ?'/ 7Y/^(5 G]& R^5 GU+5 G/^]&5 G/"]^( P/O

P/^($]$5 8&+! 9+/[5 G] N'& A&^' N&VO5 NU N'& VU^^+"X5 N/] K/& V+!["+5 A+$]^( K+"V/5 K/^/^(5 G]& R^5 GU+5 G/^]&5 G/"]^( P/O5 BU/^( ;Y/./^(5 ;/$ >U N/T+5 CU/^( 8& 4/V+Y*/""

Y\_]`0"&01B,Z 3,0"0e- R@ -0T_ *` g)X++

P,b 2^ E0` Rc22

CO]V]5 G&Y]X'&!/5 7/$/O/!/5 A/VXU!]V]5 G/$]^+5 7]$O]

P+&%&^(5 I]Y.&,,+^ N&VO5 7&/^0/^!+^ 8ZU/Y+5 8U!!+Y ;/"/-+5 3&/^5 7+YY/-]VV/ 4/YY&]YX5 4&", H]]X+ ;/(],/5 8'/^('/&5 D/,+ PU,,'/ 7+!["+5 2UOU/^ H/Y,+^

S0!/d-&0 I 7&,]e0! 2C -0T_

G]^( C]^(5 A+".]UY^+5 PY&X./^+5 N/&Y^X5 HY+/V P/YY&+Y 9++*5 RO+YX 9]-$5 8O,^+O5 N'Y&XV-'UY-'5 :U++^XV]S^5 RU-$"/^,5 8&^(/[]Y+

NK=<; @c VAAHKBM< NA= ;LK< ;A8= 5KGG VO OB;O=OP KB;A Y P=Y5 ;A 5KB Y N=OO NGKML; ;A KBPKY 5K;L HKBMNK<LO=

>0.%0(,_ *` gX2R @e]_ V0e(%d%

)a =,!/`0e-] Ld],"F =dd! de"T

Ce]_ Md0

)a =&[,`0 -, Md0 h /,- I /`,0%*0_]

*` gX2Rbb

*` gC2@bb

Ke."\-,_ f&(']_ c2 A.] F ?2A.] Rc2c

Ce]_ Ye]&(\0

)aJd""T V,0.' =,_d`] I <b0 F Y"" Ke."\_&[,

Ke."\-,_ f&(']_ c2 A.] F ?2A.] Rc2c

Ce]_ E0\`&]&\_

?a G, ;`db&.0" =,_d`] F Y"" Ke."\_&[,

*` g2222bb

*` g2?2Rbb

/0_,- de &e_&-, .0/&e c2 A.] F ?2A.] Rc2c

Ke."\-,_ f&(']_ c2 A.] F ?2A.] Rc2c

Ce]_ <`& G0e%0

<]0T C b0T X

?a O!,`0"- V0T Ld]," Y"" Ke."\_&[,

@e]_ J0b0e

?a OWb"d`, ;d%Td I HTd]d

*` gCC@bb

*` g+++bb

Ke."\-,_ f&(']_ c2 A.] F ?2A.] Rc2c

Ce]_ ;`\"T E0"0T_&0

?a HG6 S0!,`de L&('"0e-_ I >,e0e(

Ke."\-,_ f&(']_ c2 A.] F ?2A.] Rc2c

Ce]_ H,`0"0

?a <b&., 7&""0(,6 ;',%%0-T

*` g2@?+bb

*` g2@@cbb

Ke."\-,_ f&(']_ c2 A.] F ?2 A.] Rc2c

Ke."\-,_ f&(']_ R) A.] F ?c Bd[ Rc2c

S`\&_,_ *` gX2R 2)e]_ ;`,0_\`,_ d* ]', N0` O0_]

Lde( Hde(6 S'&e06 7&,]e0!6 ;'0&"0e- I <&e(0bd`,

2)e]_ ;`,0_\`,_ d* ]', N0` O0_]

E0"0T_&06 <&e(0bd`, I ;'0&"0e-

*` g2)^+bb

*` g2@)+bb

Ke."\-,_ f&(']_ R J0e6 2R6 RX E0` I +6 R? Yb` Rc22

Ke."\-,_ f&(']_ RX N,/ Rc22

Ce]_ E,W&.0e =&[&,`0

Gd_ Ye(,",_ :Gde( V,0.'D6 SY# >\,`]d 70""0`]06 E,W&.d# E0Q0]"0e6 E,W&.d# S0/d <0e G\.0_6 E,W&.d# Gd_ Ye(,",_ :Gde( V,0.'D6 SY

2Re]_ L0Z0&&

Lded"\"\6 LK# Lded"\"\6 LK# H0\0& :B0Z&"&Z&"&D6 LK# L&"d6 LK# Hde06 LK# E0\& :H0'\"\&D6 LK# E0\& :H0'\"\&D6 LK# 70e.d\[,`6 VS6 S0e0-0

*` gC@cbb

*` g2))+bb

Ke."\-,_ f&(']_ ?c J0e Rc22

Ke."\-,_ f&(']_ RR Yb` Rc22

Ce]_ O0_] S0`&//,0e

N"d`&-06 V0'0!0_6 V`&]&_' 7&`(&e K_"0e-_6 Pd!&e.0e =,b\/"&.

Ce]_ 5,_] S0`&//,0e N"d`&-06 S0T!0e K_"0e-_6 E,W&.d6 V0'0!0_

*` g2)^+bb

*` g2c?+bb

Ke."\-,_ f&(']_ 2) Bd[ Rc2c

Ke."\-,_ f&(']_ C Bd[ I RX P,. Rc2c

2?e]_ P\/0& I Ke-&0

2Re]_ O(Tb] I O0_],`e E,-&],``0e,0e

P\/0&6 A!0e6 Sd.'&e6 Md06 E\!/0&

<b0&e6 K]0"T6 M`,,.,6 O(Tb]

*` g2)?+bb

Ke."\-,_ f&(']_ R^ <,b6 2c I RR A.] Rc22

*` g2^++bb

Ke."\-,_ f&(']_ RC E0` I ^ Yb` Rc22

E\"]&F",( f&(']_ *` g@R@ K!0(&e, Z'0] ,"_, Z, .0e -d9 >`,*,``,- ;`0[," >0`]e,`_ *d` ]', Y&`"&e,_ Gde-deFSd"d!/d H\0"0 G\!b\`FP,"&FGde-de

Gde-deF;d`de]d B,Z 4d`%FGde-de

Gde-deFY\.%"0eGd_ Ye(,",_FGde-de

Gde-deFP\/0& V0e(%d%FLde( Hde(FGde-de

*`d! de"T g+2Cbb

*`d! de"T g+Xcbb

*`d! de"T g@R@bb

*`d! de"T g@+@bb

ZZZ$e0!0_],$]`0[," Sde]0.]U X/"+XF^/!/XV+VY/T+"#-]#U$ ;,"U \M\ @<1M 1@)M ]Y \W)) )@M <1=Q

$#&#"!%!$)+%* ," ) &,+,",'( '# !-%

PY&^(&^( O]U 7Y/T+" K+/"X *]Y ]T+Y <= O+/YX RUV']Y&X+, V] X+"" 7Y/T+" E^XUY/^-+ 7+Y!X /^, -]^,&V&]^X /[["O /^, [Y&-+X /Y+ XU.%+-V V] -'/^(+#

15


16

ચૂંટણી વિશેષ

Gujarat Samachar - Saturday 16th October 2010

ત્રીસ ટકા મુસ્લિમો ભાજપ તરફ િળ્યાઃ મોદી

મંગળવારે જાહેર થયેલા છ મહાનગરપાવલકાઓના પવરણામો પછી અમદાવાદમાં ખાનપુર વવલતારમાં આવેલા િદેશ ભાજપના કાયાચલય બહાર યોજાયેલી એક જનસભામાં મુખ્યિધાન નરેડદ્ર મોદીએ એવો દાવો કયોચ હતો કે મુસ્લલમોના જનસમથચન વવના ભાજપને પાવલકાઓની ૮૦ ટકા જેટલી બેઠકો મળી નહોત. તેમના જણાવ્યા અનુસાર ઓછામાં ઓછા ૩૦ ટકા મુસ્લલમ મતદારોએ ભાજપને મત આપ્યા હોય તો જ આ શક્ય બને. ઉલ્લેખનીય છે કે તાજેતરમાં કઠલાલ વવધાનસભા બેઠકની પેટાચૂટં ણીમાં પણ મુસ્લલમોએ ભાજપની તરફેણમાં નોંધપાિ સંખ્યામાં મતદાન કયાચનું મનાય છે.

મુખ્યિધાને તેમના જોશીલા િવચનમાં બીજું પણ એક રહલયોદઘાટન કરતાં જણાવ્યું હતું કે ભાજપે ઊભી રાખેલી ૬૩ મવહલાઓ પૈકી ૫૩નો વવજય થયો છે. તેવી જ રીતે વશડલ્યુલ્ડ કાલટના ૨૧માંથી ૧૮ ઉમેદવારો અને અડય પછાત વગોચના ૨૦માંથી ૧૨ ઉમેદવારો વવજયી બડયા છે. મોદીએ આ આંકડો ટાંકી એ વાતનો સંકત ે આપ્યો હતો કે ભાજપના તમામ સામાજીક જૂથોવગોચનું સમથચન મળી રહ્યું છે. પક્ષ હવે માિ શહેરી વવલતારો કે ઉપલી જ્ઞાવતઓનું પીઠબળ ધરાવતો નથી. આગામી દસ વદવસમાં આવનારી પંચાયતોની ચૂટં ણીઓ પણ આ વાતની િતીવત કરાવશે એવો ભરોસો તેમણે વ્યિ કયોચ હતો. મુખ્યિધાને ભવ્ય વવજય બદલ જનતાનો આભાર માનતા જણાવ્યું હતું કે ચોવટલા (વવધાનસભાની પેટાચૂટં ણી)થી શરૂ થયેલી વવજયયાિા વાયા કઠલાલ થઈ કણાચવતી (અમદાવાદ) આવી પહોંચી છે. મા ચામુડં ના તથા લોકોના આશીવાચદથી આ શક્ય બડયું હોવાનું જણાવતા તેમણે ઉમેયુું હતું કે લોકોએ

ભાજપને તેની ખૂબીઓ અને ખામીઓ બંને સાથે લવીકાયોચ છે. લોકશાહીમાં પૂરી શ્રદ્ધા હોવાનું જણાવી મોદીએ કહ્યું હતું કે વવપક્ષ પણ એટલો જરૂરી છે. તેમણે પક્ષના કાયચકતાચઓને સામી પાટલીએ બેઠલ ે ાઓને સાથીઓ તરીકે લવીકારવા સલાહ આપી હતી. પવરણામોએ ઘણા લોકોનો ભ્રમ ભાંગી નાખ્યો હશે એવી વટપ્પણી કરતાં મુખ્યિધાને કોંગ્રેસને નકારાત્મક રાજકારણથી દૂર રહેવાની સલાહ આપી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે કણાચટકમાં ગવનચર પદનો જે દુરુપયોગ થઈ રહ્યો છે તેનો વદલ્હીની સલ્તનત પાસેથી જવાબ મંગાશે. પક્ષ કરતાં પોતાનું કદ મોટું બની ગયાની દલીલ સામે નારાજગી વ્યિ કરતાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે ‘મા કરતાં બેટો ક્યારેય મોટો હોઈ શકે નહીં. કોઈ જ્યારે આવું કહે છે ત્યારે મને ખરેખર દુઃખ થાય છે’ એવા ઉદગારો સાથે તેમણે િવતપાવદત કરવાનો િયાસ કયોચ હતો કે તેઓ જે કંઈ છે તે ભાજપને આભારી છે. કાયચકતાચઓ વવના પક્ષનું પણ અસ્લતત્વ

અમદાવાદના વવજેતા ઉમેદવારોની યાદી વોડડ 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21 22 22 22

ઉમેદવારનું નામ વદનેશભાઇ રબારી નીતાબેન પટેલ બીપીનભાઇ પટેલ અવનલકુમાર િજાપવત કુસુમબેન જોષી કાંતીભાઇ પટેલ દશરથભાઇ પટેલ પૂનમ બાજપાઇ મુકેશભાઇ પરમાર અમરીષ પટેલ અરૂણવસંહ રાજપૂત રંજનબેન પરમાર કનુભાઇ ઠાકોર ચંચળબેન પરમાર પરેશભાઇ જયંવતલાલ શાહ અશોકભાઇ વાધેલા જયોત્સનાબેન ડાભી યોગેશકુમાર પટેલ જતીનકુમાર પટેલ જીગ્નેશકુમાર પંડયા સુધાબેન પટેલ ભાવનાબેન પંડયા ભુપેડદ્રભાઇ પટેલ લાલાભાઇ ઠાકોર ગૌતમભાઇ શાહ જયેશભાઇ પટેલ સાધનાબેન જોષી જયશ્રીબેન ચૌહાણ મનુભાઇ ભરવાડ વવષ્ણુભાઇ પટેલ નવીનભાઇ પટેલ (દલાલ) િમોદાબેન સુતરીયા મુકેશભાઇ વમલિી હવરશભાઇ ગુજ્જર કંચનબેન પંજવાણી વબવપન વસક્કા ફુલાભાઇ વ્યાસ બહાદુરવસહ વાઘેલા શાંતાબેન મકવાણા વગવરશભાઇ િજાપવત વદવપકા વિવેદી ભરતભાઇ પટેલ તારાબેન પટેલ રોશનભાઈ ગોલાણી વવજયવસંગ રાજપુત કલાબેન યાદવ વબપીનચંદ્ર પટેલ વસંતભાઈ પરમાર ઈિરભાઈ પટણી િીતીબેન ભરવાડ રમણલાલ માલી વનવતનભાઈ શાહ િવવણકુમાર પટેલ હંસાબેન ઠાકોર કાનાજી ઠાકોર િવતભા જૈન સોમાભાઈ રાવત દશચનાબેન વાઘેલા મદનસીંહ લોધા શૈલેષભાઈ ઠક્કર ગીતાબેન પટેલ રાકેશભાઈ પવરખ વવનોદકુમાર બોડકીયા

પાટટી ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ કોંગ્રેસ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ

23 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27 28 28 28 29 29 29 30 30 30 31 31 31 32 32 32 33 33 33 34 34 34 35 35 35 36 36 36 37 37 37 38 38 38 39 39 39 40 40 40 41 41 41 42 42 42 43 43 43 44

કાડતીભાઈ પટેલ નયનાબેન ભટ્ટ ભૂપેડદ્રભાઈ શાહ અસરારબેગ મીરજાહાજી રોશનબેન વોરા સમીરખાન પઠાણ િતીક દુધીયા મીનાક્ષીબેન પટેલ રશમીકાંત શાહ કશ્યપ પટેલ નંવદનીબેન પંડ્યા સુનીલભાઇ શાહ વચરાગભાઇ શાહ બીનાબેન મોદી રાજેડદ્રવસંહ સોલંકી કૌવશકભાઇ જૈન જગદીશભાઇ દાતણીયા ફાલ્ગુનીબેન શાહ નાિનીન બાલતાવાલા વવનોદચંદ્ર મોદી હસનખાન પઠાણ વદનેશભાઇ શમાચ મંગળભાઇ સુરજકર સુભદ્રાબેન પટણી ગૌતમભાઇ કથીરીયા દેવચંદભાઇ પટેલ ભાવનાબેન કડીયા અરૂણાબેન શાહ નરેશભાઇ નાંદોવલયા શંભુભાઇ વાટલીયા અજયસીંગ ભદોરીયા વપડકીબેન પટેલ વવનુભાઇ રાદવડયા ચંદભ ુ ાઇ અકબરી ડાચ.સુરેશ કે.પટેલ વહરાબેન પટેલ વડમ્પલભાઇ કોઠીયા વનરાજવસંહ િાલા સોનલબેન કંસારા અવિનભાઇ પેથાણી ઉવમચલાવસંહ રાવત કલ્પેશકુમાર ચાવડા ભાલકરભાઇ ભટ્ટ મફતલાલ પટેલ મંજુલાબેન ઠાકોર કુષ્ણવદન બ્રહ્મભટ્ટ ભાવનાબેન નાયક સુરેડદ્ર બક્ષી અત્યાબીબી શેખ લીયાકત ઘોરી વવનોદભાઇ કથારીયા જૈનીકબાઇ વકીલ વિવતશભાઇ મહેતા વબજલબેન પટેલ અમીતભાઈ શાહ આવશષભાઈ પટેલ વવલાશબેન સોહેવલયા ઈલાબેન પટેલ ગૌરાંગ ચાવડા વદવલપભાઈ બગવરયા કમળાબેન ચાવડા બદરૂદ્દીન શેખ શકીલ ગનીભાઈ શેખ પારૂલબેન મકવાણા

ભાજપ ભાજપ ભાજપ કોંગ્રેસ કોંગ્રેસ કોંગ્રેસ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ કોંગ્રેસ કોંગ્રેસ કોંગ્રેસ કોંગ્રેસ કોંગ્રેસ કોંગ્રેસ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ કોંગ્રેસ કોંગ્રેસ કોંગ્રેસ કોંગ્રેસ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ કોંગ્રેસ કોંગ્રેસ કોંગ્રેસ કોંગ્રેસ

44 44 45 45 45 46 46 46 47 47 47 48 48 48 49 49 49 50 50 50 51 51 51 52 52 52 53 53 53 54 54 54 55 55 55 56 56 56 57 57 57 58 58 58 59 59 59 60 60 60 61 61 61 62 62 62 63 63 63 64 64 64

મુલતાકભાઈ ખાદીવાલા કોંગ્રેસ શરીફખાન દુધવાલા કોંગ્રેસ નીકી મોદી ભાજપ ભૂષણ અશોક ભટ્ટ ભાજપ મયુર દવે ભાજપ આનંદકુમાર ડાગા ભાજપ જયશ્રીબેન પટેલ ભાજપ બળવંતભાઈ પરમાર ભાજપ કોંગ્રેસ ડાહ્યાભાઈ પરમાર મો. ઈકબાલ શેખ કોંગ્રેસ વવવધ વાજા કોંગ્રેસ અચચનાબેન મકવાણા કોંગ્રેસ ઈસહાક અહેમદ શેખ કોંગ્રેસ તૌફફકખાન પઠાન કોંગ્રેસ કમરજહા શેખ કોંગ્રેસ વલકાયતઅલી અનસારી એન.સી.પી. અમજદખાન પઠાણ અડય ડાચ. ચંડદ્રાવતી ચૌહાણ ભાજપ લક્ષ્મણકુમાર ચાવડા ભાજપ વાસુદેવભાઈ પટેલ ભાજપ ભરતભાઈ પટેલ ભાજપ શાંતાબેન દેસાઈ ભાજપ રમેશભાઈ પરમાર ભાજપ દક્ષાબેન પટેલ ભાજપ બંસીલાલ િજાપવત ભાજપ રમેશભાઈ પટેલ ભાજપ રવસલાબેન પંડ્યા ભાજપ સુરેશભાઈ પટેલ ભાજપ સેવંતીલાલ પટેલ ભાજપ મહેડદ્રભાઈ પટેલ ભાજપ રમેશભાઈ પરમાર ભાજપ રેખા ગુપ્તા ભાજપ ગયાિસાદભાઈ કનોજીયા ભાજપ વસંતીબેન પટેલ ભાજપ શુકદેવિસાદ ભટ્ટ ભાજપ જયેશભાઈ પટેલ ભાજપ રમેશભાઈ દેસાઈ ભાજપ સવવતાબેન શ્રીમાળી ભાજપ કલાવતીબેન કલબુગગી ભાજપ ફકરણકુમારશ્રીમાળી ભાજપ મહેડદ્રભાઈ પટેલ ભાજપ અસીતભાઈ વોરા ભાજપ કાવલડદીબેન પટેલ ભાજપ કેયુર પરીખ ભાજપ ઇનાયતહુસેન સૈયદ કોંગ્રેસ રવિયાબાનું રંગરેજ કોંગ્રેસ શેહિાદખાન પઠાન કોંગ્રેસ કોંગ્રેસ કાળીદાસભાઇ સોંલકી કૈલાસબેન ઠાકોર કોંગ્રેસ કાળુભાઈ ભરવાડ અડય દશરથભાઈ પટેલ (મુખી) ભાજપ દશરથભાઈ વાધેલા ભાજપ વદપ્તીબેન શેઠ ભાજપ વગરીશકુમાર શાહ ભાજપ ભગવતીબેન પટેલ ભાજપ ભરતભાઈ ગોંડલીયા ભાજપ ગૌરાંગભાઈ દરજી ભાજપ હસમુખભાઈ પટેલ ભાજપ હંસાબેન પટેલ ભાજપ અતુલકુમાર પટેલ કોંગ્રેસ પારૂલબેન પટેલ ભાજપ વવક્રમભાઈ ભરવાડ કોંગ્રેસ

* વોડડ નંબર ૧૬ની િણ બેઠકોની ચૂંટણી કોંગ્રેસી ઉમેદવારના અવસાનના કારણે મોકૂફ રખાઈ છે.

સંભવી શકે નહીં. પક્ષના વવજયથી કાયચકરો અને ચૂટં ાયેલા િવતવનવધઓની જવાબદારી વધી છે એમ જણાવી તેમણે ખાતરી આપી હતી કે અમે જે કંઈ કયુું છે તેથી વધુ કરી બતાવવાની અમારી ઈચ્છા છે, અને તે અમે પવરપૂણચ કરીશુ.ં અંતમાં તેમણે ફરી ટીકાકારોને વનશાન બનાવતા જણાવ્યું હતું કે જેટલો કીચડ ઉછાળવામાં આવશે તેટલું કમળ વધુ ખીલશે. મુખ્ય િધાને સમાચાર માધ્યમોને પણ યાદ કયાચ હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે અમને સમાચાર માધ્યમોમાં જોઇતી જગ્યા મળતી નથી, પરંતુ લોકોના વદલમાં જગ્યા મળી છે. હું હવે અખબારો પણ જીતી બતાવીશ અને એ માટે પ્યાર અને પવરશ્રમ કરીશ. મોદીએ તેમના િવચનમાં કોંગ્રેસ પર ચાબખા મારવામાં કોઈ કસર રાખી નહોતી. ‘વવકાસ ક્યાં દેખાય છે?’ એવો િશ્ન પૂછનારાને તેમણે ૧૦૮ (ઇમરજડસી તબીબી સેવા)માં િવાસ કરવાની સલાહ આપી હતી.

પાન-૧નું ચાલુ

મોદીના ભાજપનો...

મહાપાવલકાની ચૂટં ણીઓ માટે ઉમેદવારીપિો ભરવાનું શરૂ થયું ત્યારથી કોંગ્રેસ રક્ષણાત્મક રહી હતી. ઉમેદવારીપિો ભરવા વખતે જરૂરી ‘મેડડેટ’ ફોમ્સચ ચૂટં ણીપંચને સમયસર આપવામાં વનષ્ફળ રહેલા કોંગ્રેસ પક્ષના તમામ ઉમેદવારી પિો રદ કરવા ભાજપે રજૂઆત કરતાં એક તબક્કે ચૂટં ણી લડ્યા વવના જ કોંગ્રેસ હારી જાય તેવી શક્યતા ઊભી થઈ હતી, પરંતુ વનયમોની સંવદગ્ધતાનો લાભ કોંગ્રેસને મળ્યો હતો. ચૂટં ણીિચાર માટે માિ દસ વદવસનો સમય હતો અને એ ગાળામાં મુખ્યિધાન નરેડદ્ર મોદીએ છએ શહેરોમાં ૪૦ જેટલી જાહેર સભાઓ કે કાયચકર સંમલ ે નો સંબોધ્યા હતા. શરૂઆતથી હોટ ફેવવરટ મનાતા ભાજપ માટે ‘મોદી મેવજક’ પૂરતો હતો, તેમ છતાં વ્યૂહ રચનાનો કોઈ ભાગ હોય કે રાષ્ટ્રીય નેતાઓને યોગ્ય સડમાન આપવું હોય, ભાજપના રાષ્ટ્રીય િમુખ નીવતન ગડકરી અને લોકસભામાં વવપક્ષના નેતા શ્રીમતી સુષ્મા લવરાજ તથા મવહલા મોરચાના અધ્યક્ષ લમૃવત ઈરાની ‘તુલસી’ અને સાંસદ નવજોતવસંહ વસધ્ધુ જેવા રાષ્ટ્રીય નેતાઓને પણ િચારિુબ ં શ ે માં જોતરવામાં આવ્યા હતા. સામા પક્ષે, જૂથબંધીમાં રાચતી કોંગ્રેસ પાસે િદેશ અધ્યક્ષ વસધ્ધાથચ પટેલ, વવપક્ષના નેતા શવિવસંહ ગોવહલ, વવપક્ષના પૂવચ નેતા અજુન ચ મોઢવાવડયા અને ભૂતપૂવચ મુખ્યિધાન શંકરવસંહ વાઘેલા વસવાય બીજા કોઈ રાજ્ય કે રાષ્ટ્રકક્ષાના નેતાઓ નહોતા જે ભાજપના આક્રમણને ખાળી શકે. વટકીટ વહેંચણી વખતે ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંનમે ાં અસંતોષ જોવા મળ્યો હતો, પણ પવરણામો જોતાં બળવાખોરો ખાસ કંઈ િભાવ દાખવી શકતા નથી. શહેરવાર પવરણામોની તરાહ આ િમાણે છેઃ • અમદાવાદઃ અમદાવાદમાં ૩૫ લાખથી વધુ મતદારોમાંથી ૧૫. ૬૦ લાખ જેટલા એટલે કે ૪૪.૦૮ ટકા મતદારોએ મતદાન કયુું હતુ.ં કોંગ્રેસી ઉમેદવારના અવસાનના કારણે એક વોડડની ચૂટં ણી મોકૂફ રહેતાં ૬૩ વોડડની ૧૮૯ બેઠકોની ચૂટં ણી યોજાઈ હતી, જેમાં ભાજપને ૧૪૮, કોંગ્રેસને ૩૮ અને અપક્ષોને ૩ બેઠકો મળી હતી. ભાજપના જીતેલા ઉમેદવારોમાં મેયર કાનાજી ઠાકોરનો સમાવેશ થતો હતો. જોકે સરખેજ વવલતારમાં પક્ષના ઉમેદવાર અને ભૂતપૂવચ આઇજી એ. આઇ. સૈયદનો પરાજય થયો હતો. કોંગ્રેસના જીતેલા ઉમેદવારોમાં વવપક્ષના નેતા સુરડે દ્ર બક્ષીનો ૭ મતે વવજય થયો હતો. • સુરતઃ સુરત મ્યુવનવસપલ કોપોચ શનની ૩૮ વોડોચ માં વહેંચાયેલી ૧૧૪ બેઠકો માટે ૨૪.૨૦ લાખ મતદારોમાંથી ૪૨.૩૨ ટકાએ મતદાન કયુું હતુ.ં પવરણામો મુજબ ભાજપને ૯૮, કોંગ્રેસને ૧૪ તથા અપક્ષ અડયોને બે બેઠક મળી હતી. • વડોદરાઃ વડોદરા મહાપાવલકામાં ૧૧.૪૦ લાખ મતદારોમાંથી ૪૪.૪૬ ટકા મતદારોએ મતદાન કયુું હતુ.ં આ વખતે વોડોચ ની સંખ્યા ઘટતાં ૨૫ વોડોચ ની ૭૫ બેઠકો માટે ચૂટં ણી યોજાઈ હતી. તેમાં ભાજપને ૬૧ કોંગ્રેસને ૧૧ અને જદ (યુ)ના િણ ઉમેદવારોનો વવજય થયો હતો. લટેસ્ડડંગ કવમવટના ચેરમેન વદનેશ ચોકસીનો પરાજય ભાજપ માટે આંચકારૂપ હતો. ભૂતપૂવચ ડેપ્યટુ ી મેયર શૈલષે સોટ્ટા જદ(યુ)ની વટફકટ પર ચૂટં ાઈ આવ્યા હતા. • રાજકોટઃ રાજકોટ મહાનગરપાવલકાની ચૂટં ણીઓમાં ૭.૬૫ લાખ મતદારોએ એટલે કે ૪૧.૨૭ ટકા લોકોએ મતદાન કયુું હતુ.ં કુલ ૬૯ બેઠકોમાંથી ભાજપને ૫૮ અને કોંગ્રેસને ૧૧ બેઠકો મળી છે, જે ગત ટમચ કરતાં એક વધુ છે. પરંતુ ભૂતપૂવચ મેયર અશોક ડાંગરનો પરાજ્ય કોંગ્રેસ માટે આંચકારૂપ છે. વતચમાન મેયર સંધ્યાબહેન વ્યાસ ભાજપની વટકીટ પર વોડડ નંબર ૧૩માંથી પુનઃ વવજેતા બડયા છે. • જામનગરઃ અહીં ૩.૩૫ લાખ મતદારોના ૫૦.૩૫ ટકા લોકોએ મતદાન કયુું હતું જે સમગ્ર ગુજરાતમાં સૌથી વધુ રહ્યું હતુ.ં પવરણામો જોતાં કોંગ્રેસ અને અપક્ષોએ દેખાડેલા જોરને પવરણામે ભાજપનો ઘસારો લાગ્યો છે. ગત ટમચની ૪૨ બેઠકોની સરખામણીએ આ વખતે ૭ ઓછી એટલે કે ૩૫ બેઠકો મળી છે. જ્યારે કોંગ્રેસની બેઠકો ૮થી વધી ૧૬ થઈ છે. અડયોને છ બેઠકો મળી છે, તેમાં અપક્ષો તથા બસપા પણ છે. જામનગરના પવરણામોનું નોંધપાિ પાસું એ છે કે કુલ ૫૭ બેઠકોમાંથી ૧૧ જેટલા મુસ્લલમો ચૂટં ાયા છે. આહીર જ્ઞાવતના સાત, બ્રાહ્મણ, રાજપૂત અને પટેલ જ્ઞાવતના પાંચ-પાંચ ઉમેદવારોનો વવજય થયો છે. • ભાવનગરઃ ભાવનગરમાં ૩.૭૧ લાખ એટલે કે ૪૫.૨૫ ટકા લોકોએ પોતાના મતાવધકારનો ઉપયોગ કયોચ હતો. ૨૦૦૫ની સરખામણીમાં કોંગ્રેસની હાલત વધુ કફોડી થઈ છે. કુલ ૫૧ બેઠકોમાંથી ભાજપને ૪૧ અને કોંગ્રેસને ફિ ૧૦ બેઠકો મળી છે. ગત બોડડમાં ભાજપની ૩૯ અને કોંગ્રેસની ૧૨ બેઠકો હતી.


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 16th October 2010

17

સ્કાયલિન્ક ટ્રાવેિ એન્ડ ટૂસસના કૈિાસ માનસરોવરની સફળતાપૂવસક યાિા પૂણસ કરતા યાલિકો

સ્કાયલિન્ક ટ્રાવેિ એન્ડ ટુસસ - વેમ્બિી ‘ગુજરાત સમાચાર’ના તમામ વાચકોને નવરાલિની હાલદસક શુભકામના પાઠવે છે. સ્કાયલિન્કે વષસ ૨૦૧૧નું લહન્દુ યાિાધામોનું બ્રોશર પ્રકાલશત કયુું છે. અમે કૈિાસમાનસરોવર માટે નવી તારીખો જાહેર કરી છે. આ ઉપરાંત અમે અમરનાથ સાથે ચારધામની િક્ઝરી યાિા, બાર જ્યોલતસલિંગ, અલગયાર જ્યોલતસલિંગ, સૌરાષ્ટ્ર દશસન, ઉત્તર અને દલિણ ભારતના મંલદરો, અલખિ ભારત યાિા પણ શરૂ કરી રહ્યા છીએ.

સ્કાયલિન્ક દ્વારા જૂનમાં કૈિાસ-માનસરોવરની િણ યાિાનું આયોજન કરાયું છે. કૈિાસ યાિા માટે જૂન મલહનો શ્રેષ્ઠ સમય છે અને આથી જ આ યાિા માટે અમે વષસ ૨૦૧૧ના બ્રોશરમાં બે નવી તારીખો ઉમેરી છે. અમે આ ઉપરાંત મે મલહનાથી ઓક્ટોબર ૨૦૧૧ દરલમયાન નાના પલરવારો અને લમિોના જૂથો માટે િક્ઝરી ચારધામ યાિા પણ યોજી રહ્યા છીએ. બાર જ્યોલતસલિંગની યાિા મે અને શ્રાવણ મલહનામાં યોજાશે. અમે હેલિકોપ્ટર દ્વારા અમરનાથ

યાિાનો પણ પ્રારંભ કરી રહ્યા છીએ. સ્કાયલિન્ક દ્વારા અમૃતસર અને વૈષ્ણોદેવી સાથે ચારધામ યાિાનું પણ આયોજન કરાયું છે. સ્કાયલિન્ક વહેિું બુકકંગ કરાવી િેનાર તમામ યાલિકોને લડસ્કાઉન્ટ આપે છે. તેમજ અાપની સગવડ મુજાબ હપ્તેથી પણ પૈસા ભરી શકો છો. અાગાઉથી વકક હોલિડેનું આયોજન કરવા માટે પુરતો સમય પણ અાપીઅે છીઅેે. સ્કાયલિન્ક આ ઉપરાંત ગ્રૂપ અને વ્યલિગત

પ્રવાસીઓને તેમની અનુકૂળ તારીખો અનુસાર યાિાનું આયોજન પણ કરી આપે છે. સ્કાયલિન્કના અલનિભાઇ દેશના કોઇ પણ ભાગમાં ગ્રૂપની મુિાકાત િઇને તેમની જરૂલરયાત અને તારીખ અનુસાર યાિા-પ્રવાસનું આયોજન કરી આપશે. અમારી કૈિાસ-માનસરોવર અને ચારધામની ડીવીડી મેળવવા ફોન કરો. અમારો કોન્ટેક્ટ નંબર છે 020 8902 3007 અને અનનલભાઇનો નંબર છે 07985 771765

HINDU PILGRIMAGE 2011 REDEFINING THE YATRA PLAN YOUR 2011 YATRA & BOOK YOUR HOLIDAYS NOW (YOUR ONE STOP SHOP FOR ALL YATRAS)

KAILASH- MANSAROVAR YATRA INCLUDES TIBET VISA

TRAVEL & TOURS LTD.

020 8902 3007

EARLY BOOKING DISCOUNT: BOOK BEFORE 31/12/2010 KAILASH- MANSAROVAR WITH MUKTINATH: £ 125 KAILASH – MANSAROVAR - £100 CHARDHAM YATRA: £75 ALL OTHER YATRAS: £75

HURRY BOOK NOW. FREE DVD OF KAILASH MANSAROVAR & CHARDHAM YATRA AVAILABLE NOW

JUNE YATRA: SPECIAL MAHAMRITUNJAY HAVAN AT MANSAROVAR AND RUDRABHISHEK AT PASHUPATINATH TEMPLE KAILASH MANSAROVAR YATRA: 18 DAYS £1895 01/06, 22/06, 05/07, 24/08

LUXURY CHARDHAM WITH YOUR OWN DATES BARAH JYOTILRLING YATRA: 33 DAYS £1895 06/05, 27/07 (SHRAVAN MAAS) INCLUDES TIRUPATI & SHIRDI DARSHAN GYARAH JYOTIRLING WITH TIRUPATI & SHIRDI: £1775 £11/02, 18/11

KAILASH MANSAROVAR WITH MUKTINATH & JANAKPUR : 23 DAYS £ 2375 27/05, 17/06, 30/06, 19/08 KAILASH- MANSAROVAR WITH LHASA & EVEREST BASECAMP - 22 DAYS 15/05

£2795

KAILASH- MANSAROVAR BY HELICOPTER: £2950 PASHUPATINATH, MUKTINATH & JANAKPUR: 10 DAYS £ 1495 CHARDHAM WITH AMARNATH PRICES INCLUDE AMARNATH & VAISHNODEVI BY HELICOPTER & VISIT TO AKSHARDHAM & AMRITSAR CHARDHAM, AMRITSAR, KASHMIR, VAISHNODEVI & AMARNATH ( BY HELICOPTER) – 27 DAYS £1575: 17/06 £1695:

08/07

CHARDHAM YATRA : 17 DAYS £1150 27/05, 17/06, 09/09 £1275 08/07, 26/08 CHARDHAM & VAISHNODEVI (VAISHNODEVI BY HELICOPTER): 21 DAYS £1350 27/05, 17/06, 09/09 £1475 08/07, 26/08 LUXURY CHARDHAM YATRA (4 STAR HOTELS & KEDARNATH BY HELICOPTER) £1425 29/05, 19/06, 11/09 LUXURY CHARDHAM WITH VAISHNODEVI (Vaishnodevi & Kedarnath By helicopter): £ 1695 LUXURY CHARDHAM WITH AMRITSAR, VAISHNODEVI , KASHMIR AND AMARNATH ( Vaishnodevi, Amarnath & Kedarnath By helicopter): from £1995

AMRITSAR, KASHMIR, VAISHNODEVI & AMARNATH (BY HELICOPTER) : £ 1375 11 DAYS 30/06, 15/07 AMARNATH YATRA BY HELICOPTER: £ 1150 7 DAYS 30/06, 15/07, 25/07 NAV SHAKTI PEETH YATRA: 17 DAYS £1550 11/02,

18/11

SOUTH INDIA TEMPLES: 15 DAYS

18/02, 18/11

NORTH INDIA TEMPLES WITH GANGASAGAR & JAGANNATHPURI: 20 DAYS 21/01, 30/10 ALL INDIA YATRA: 33 DAYS

21/01, 31/10

SAAT DHAM: RAMESHAWARAM, DWARKA, SOMNATH, BADRINATH, KEDARNATH, GANGOTRI, YAMNOTRI SAURASHTRA DARSHAN: 13 DAYS SWAMINARAYAN TRAIL: 15 DAYS JAIN PILGRIMAGE: 15 DAYS *YATRA CAN START FROM MANCHESTER & GLASGOW WE CAN ALSO TAILORMADE ANY YATRA FOR YOU WITH YOUR DATES EACH YATRA INCLUDES RETURN FLIGHTS, VEG MEALS , GOOD QUALITY ACCOMODATION, COMFORTABLE VEHICLES GROUP DISCOUNTS AVAILABLE

Pardeep: 07711 042771 Anil: 07985 771765 Email: Sales@skylinkworld.co.uk Website: www.skylinkworld.co.uk WE ALSO SELL FLIGHTS & TAILORMADE HOLIDAYS


e1)IY &IY $R IY $R IY d.5 L d"BGY W I !R #W(!&IY +-+I IY' %I( L' -Y= dQ !R !W %O)!I(I &I(I :.I)I %I %I%L !R #P) ) M I$L %O) IY+ K5 'I&IY (.L!R 7"W aS A S W)Wg+I*I &W$I )MY !R 5 (!R NZ "( Y I ( I .Y I' , R L'M! Y I &!R @ R L <Q L +I( L+L&IY "W (I&MY W IY d.5 L&IY $!R)L IY #W(! +R L )I L J#)&MY W IY !R I"I&IY $ $!I

&I!I&IY !I Wd 'M& Y IY %(I MY W *R %(I MY "W )I&IY $Y I MY ) R L &IY ) +I MY !R W (L$ (M $I .W' W Wd 'I!L #IY &IY !I !L "W )L $IY I " !I !IY " L IY (I& (I& (W " +I L&R L&R -I L " L I I!I "_ I +R W I W Hd"'W -I W 'W &I(R I&&IY d('I I!L M I! (I L!I I R " L I .I NZ I * +I(R +I(R #I +I

-&I IGY +IY I +R T $I"8'I .+R W W( d*'M +L 1'W " .g .I& (I W W( d*'M ++I!R +I( R &I(I $I"Mg !I!I . I 3'I(R I I&&IY "IY W" L % ) R I .W' +R I (I !I #I!-!I +I*R $I"Mg &.I%I( (I&I' &W I -I R +IY I !R #d*'I!I &W (S I ) (S I I! -IY%* I L @L&> %I + &IY L $I"Mg +IY MY T 2'I(R W( d*'M +,R 3'I(R ( L +IY L .,R &L! "( &I? IY I*L +!="d L .,R &I .R+I! $5'W .,R !I "I L !R O " L T $Y I,R b !I " L T $Y I,R c .IY%*L!R &W (S I .-L!R 'R T , M I) " L &; (L ( W )I R R !I R " L T $Y I MY . ,R

!W " S )R )L (I R !I!L&W L -I & MY IY I * #I L!R ' U I( (I +I " I " L I *!L ' U I( W d*'MY +L )R IY !R W *L&IY %(L!R ?I +R W)L $R W(I )"R L!R (I !R W *L +R I!L $I"Mg + R &W I 'R)I + W (R !W (L (R )R &!I %I R M I!!I S $R-+I!MY !W '+MY W' +R , T !&IY I& 3'I(R $I"Mg M I!R $R-R " L I&IY !I %(L!R W)R W !R &I(I I I +I(R +I(R .Y I'!R 'I +R (I+R b W'MY , M I) W NZ cT W c W !I " L T $Y I,R R 8'W $Y I MY T !Y c ".R)IY!I &I!I&IY 2'I(R !I "W )R $Y I MY 3'I(R " L I&IY $Y I' +L L . L &-I)I (I I IgGY )d+Y !R +MY

& #

$ MY &( IY' IY &* IY !R .* (R' L (R )I+L!R IY +I!L " " L ' U I( IY ) S I *R)I &-I)I!IY "R T W !L 9'IY )R .Y L' I P *R)MY &( MY .* ( I IgGY .Y ' M ' U I( "R T &NZ IY .& W!R T d*'MY !IY (IY " L IY R L!IY $Y I+I I)M 4'IY H IYH"I*IY W IY&IY &-I)I!IY 6)IK= !IY " L IY &O L!R +R I IY 4'IY f f !L "[ !L Y I&IY " L +*L +I &-I)I!L .I(R .I(R -IY%I( $!I++I!W &-I)W I&IY !I +I!W &-I)W !R ) M I$fY$M $!I+I!W ' U I( d&/- )W !R d)'MY $!I++I!W d&/- )W +MY -)L , R L #P &I d^ Z K5 'I&IY .I8'MY ".R)IY!I &I!I&IY I& IY!I )W W MY &L NZ I I d('I I!L M I!R (I IY I

*'

+; +<= 1&./&*$ *$ '+' // 3 &*$ ,+-" ( .& 2&/% *!& * " (. ! 3. /". /% +1 .>6= B +; +<= 1&./&*$ +*$ +*$ 0 *$ '+' // 3 &*$ ,+-" ( .& 2&/% *!& * " (. ! 3. /". /% +1 .>6= B $>84+, 1&./&*$ )-&/. - %&)( 0..++-"" % *!&$ -!% ! /" /+ "- /% .>6= B (9>; :9<<3,6/ =9 <=9: 38 !>7,+3 9; >,+3 3; 0;97 !+8-2/<=/; 3;73812+7 +8. 98.98 :9<<3,6/ 98.3=398< +::6@ ';36+85+ /;+6+ 9+ /" /% +15 /% * .>6= B ><=;+63+ +8. "/?A/+6+8. 343 /" /% /+ "3. '9>=2 0;3-+ ?3=2 !+>;3=3>< 2&/% 0 & !", -/ /% +1") "! 3. &* (0!". (( #(&$%/. .>6= B # ++'"! *! , &! !",+.&/ 3 3 4 ,"- ,"-.+* !&. +0*/ 66 8.3+ ! 3. B "9;=2 8.3+ ", -/ +1 "/0-* " .."*$"-. * ./+, &* *!& '9>=2 8.3+ "/0-* .."*$"-. * ./+, &* *!& ';36+85+ &+7+@+8+ (;+36 !", -/ /% +1") "@+;+ @9=3;6381 !", -/ /% +1") "2+;.2+7 3.

)1+8.+ ':/-3+6 /:+;=>;/

+=/

&/=>;8

+=/

98.98 1/8=< 7+36 3809

,+,+2963.+@< -97

!/6=98 &9+. /3-/<=/; ??? ,+,+2963.+@< -97

%'

"L*I, " I &L I!I IY I &* I -I (!I' R +I IY I + I I R ,Rc(!I -M (R)I )W W *R)MY &L NZ I I !R L L L L "I-I I( IY !R d+)I' L IY cT I

.g' IY W d('I I+I*I!L I *!L W *L&IY $Y I' R " &L NZ W .Y ' M " L T $Y I MY 'MY ' U I( 6)IK= !I "R T &NZ IY b 'W I !& c &*R )I(L&IY &L NZ W +(-W 'IY .I !+I +(-!R d +-R +.R)L "(W S W (I b-$(-c +R +I !L *R GY $I L 0 I K5 'I!MY &L NZ .+R " L T $Y I 1'MY R I I I "[ !L!I &L I!L d Y ) +L

. L T b!& .W I I I I I !& c " .+R W &I(I $R I+R =)W ! $!I+L I NZ R Tb, R I !& I I !& c .W.W f R &R I I!MY &L NZ !W I+ W b!& .(I&c f+ ,W)R&IY I')W +R R b-( I( &_!R " I !& I'I .U c -( I( 'R R b)R $ W)L I c !& !R W)L I+I!L W*L $DR 6)I= L !IY " L IY&IY &* IY 1'IY .+R $Lg +I GY &R &!R & /'W T I I!L I*!IY 6)I= L "I &R W'IY R .+R $W)W "R L!I )W T W d c +L 8"!I (L .,R T &M +I- R )L " L I I!L I*!IY ' " L IY I,R & I+I !L b% I I I* #T (Lc .X L "R8)IY O L 6)IK= !L W d*'M&Y IY I I!L I* "R (L!R +R +I I L 3'I(R )W W!R %I(R V M 'R)MY b)R I I!L I*R' .+R "I &IY c " b% c I I I*!IY "I W (R (R ".` L 1'IY Wc +I( &.I(I !R dF I&IY +R I .I NZ d 'I( Hd"'I O I !W .W' W !Id*'R(!L "( - Hd"'I!L !W .I'] b% c!MY "I &O L CW )R .IY !I " L T $Y I' +L +I L W .I L " L " O !R "I L " L T $Y I' W .+R 'R $Y I' 1'IY R 8'W (S L!MY O $I d)'M&Y IY + MY &I!I W /'I(!I +'I 1'I .+R W O !L' W d*'MY +R R &I(L !I! L!R W +MY W *L&IY %(R)MY Z NZ O $+

%I+R -W-I' L!I !I T L Wd 'I( 1O I)'&IY L f R Hd"'I !R W *L )'I+R !R IY + S I MY "I L $ $ "L f' "I L!MY "I " .+R W Hd"'I&IY &*R R - L = 5S S %R)I #Id*'I+I*I I I' .+R (- )I R W Hd"'W !R -(& ! R MY Z NZ "I L 6)IK= !L W *L&IY L I+L f' 8'W $W)W .+R O !R "I L " L T $Y I I T !Y " L T W + &IY Hd"'W' $Y I 1'W -R +I & R T Hd"'W $R Hd"'I !R "IY Hd"'I!L !W NZ .+R -( I( I" L ! L )R ! O L -I'R)L #I ) S L -IY ) R L .Y L' !W NZ !R )W W f R !I!L !I!L 6)IK= !L W d*'M&Y IY "R (L!R +(-W ) L +.R+I( )I'+W &M$ Y &IY +L b6)IK= (5-Lc W )R MY !.W MY $I L I M (I -X(IE&IY $ R +L " L T $Y I'R)L !W NZ .I) L L &I(I " W,L + I I!R' " L IY W S " L 1'IY -R W b(#8-c!L W *L&IY!L $ S I!L *R)L I d('MY I IY I IY /'R -R T .I*MY g .W' " d*'M !IY " L IY R %I(R H"I*IY & W+I f+ W &I(I K5 'I&IY (R +I !L )-L R " &I(I $R I Y +I L 2'I(R $W7$ I I (R R 3'I(R %)%)I!I g+ " L T $Y I f' R " W & .I)R & &I(R \ T (I W $I"8'I ' Y IY $ I )(I R


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 16th October 2010

19

ગુજરાત માહિતી હવભાગના મદદનીશ હનયામક શ્રી પંકજ મોદી યુકેની મુલાકાતે ગુ જ રાત િામહતી મવભાગના િદદનીશ મનયાિક શ્રી પં ક જભાઇ િોદી યુ કે ન ી િુ લ ાકાતે પધાયાસ હતા. તે િ ણે 'ગુ જ રાત સિાચાર' કાયાસલ યની િુ લ ાકાત લીધી હતી. ગાંધ ીનગર ખાતે વસતા અને ગુ જ રાત િામહતી મવભાગિાં ૧૯૮૧િી સે વ ા આપતા શ્રી પં ક જભાઇ િોદીએ ૧૯૭૫િી 'મહંદુ થ તાન સિાચાર' ન્યુ ઝ એજન્સીિી પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી હતી. શ્રી પં ક જભાઇની િહાનતા એ છે કે તે અ ો ગુ જ રાત રાજ્યના િુ ખ્ યિં ત્ર ી શ્રી નરે ન્ દ્રભાઇ િોદીના લઘુ બં ધુ હોવા છતાં તિાિ પ્રમસધ્ધીિી દૂ ર રહે વ ા િાંગે છે અને ઇન્ટરવ્યુ ન ો તે િ ણે સમવનય ઇન્કાર કયોસ હતો. પણ તે િ ની એક વાત મદલ સુ ધ ી પહોંચ ી ગઇ હતી અને તે એ કે "હું િારા બા સાિે રહું છું . ” સાિાન્ય રીતે િોટા ભાગના લોકો એિ કહે ત ા હોય છે કે િાતામપતા અિારી સાિે રહે છે . 'ગુ જ રાત સિાચાર' કાયાસલ યની ઘણા બધા િં ત્ર ીઅો, િુ ખ્ યિં ત્ર ીઅો અને અગ્રણીઅોએ િુ લ ાકાત લીધી છે અને આવા ને ત ાઅોના નાિે તે િ ના ભાઇ-ભત્રીજાઅો અને સગા થવજનો લાભ ખાટવાિાં

નવરાત્રીના નવલા રંગે સિગ્ર લંડન ઝૂિી ઉઠ્યું છે. તેિાં પણ નોબસરી િેનોર હાઇથકૂલ, નોબસરી ખાતે સાઉિ લંડન ગુજરાતી સિાજ દ્વારા રાસગરબાનું આયોજન કરવાિાં આવ્યું હતું. પ્રથતુત તસવીરિાં કાયસક્રિના થપોન્સરર શ્રી મવજયભાઇ પટેલ, શીવ ટ્રાવેલ્સ (છેક જિણે ગુલાબી શટટ અને જેકેટ) સાિે કિીટીના સદથયો નજરે પડે છે. પ્રસ્તુત તસવીરમાં ડાબેથી શ્રી પંકજભાઇ મોદી, શ્રી સીબી અને યુવા કાયાકર શ્રી આશીષ બ્રહ્મભટ્ટ

બાકી રહે ત ા નિી ત્યારે શ્રી પં ક જભાઇ િોદીએ કોઇ પણ પ્રકારની પ્રમસધ્ધીનો ઇન્કાર

કયોસ તે જ તે િ ની ખાનદાની બતાવે છે .

ભટેશા-શમાા કુટુંબની શાન વધારનાર 'શાન'ની જન્મ વધાઇ અાપતી શાનદાર પાટટી થવામિનારાયણ સત્સંગી અને અગ્રગણ્ય હોટેલીયસસ શ્રી મવનુભાઇ ભટેશા અને શ્રીિતી સુધાબહેન ભટેશાની દીકરી રીના અને શિાસ પમરવારના શ્રી કથતુરીલાલ અને શ્રીિતી કિલાદેવી શિાસના દીકરા રાજના ઘરે ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૦ના રોજ દેવકુવં ર જેવો દીકરો શાન જન્મ્યો છે. બેઉ પમરવારની શાન વધારતા નવજાત મશશુ "શાન"ની જન્િ વધાઇ અાપતી એક શાનદાર પાટટી ૧૨ સપ્ટેમ્બરના રોજ હટટફોડટશાયરના ટ્રીંગ ખાતે પેન્ડલી િેનોર હોટેલિાં યોજાઇ હતી. અા પાટટી થવામિનારાયણ સત્સંગીઅો સમહત લોહાણા સિાજના અગ્રણીઅો, નાિાંકકત ઉદ્યોગપમતઅો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. અા પ્રસંગે ભટેશા દંપમતએ 'ગુજરાત સિાચારએમશયન વોઇસ'ના તંત્રી સી.બી. પટેલ તિા એકઝીકયુટીવ એડીટર કોકકલા પટેલને પણ ખાસ મનિંત્રણ પાઠવ્યું હતુ.ં

• કાઉલી ખાતે આવેલા આદ્યશમિ િાતાજી િંમદરની લંડનના ડેપ્યુટી િેયર અને ઇલીંગ અને મહમલંગ્ડનના ટોરી સદથય શ્રી રીચાડટ બાન્સસે નવરાત્રી પવસે િુલાકાત લીધી હતી. તેિણે જણાવ્યું હતું કે િેં ઘણા થિળે નવરાત્રીની િઝાિાણીછે પણ અમહં અનેરો આનંદ િયો હતો. િંમદરિાં તા. ૨૨ શરદ પુનિના રોજ હમરફાઇ અને મવશેષ કાયસક્રિનું આયોજન કરાયું છે.

To advertise in Gujarat Samachar call: 020

7749 4085

ઇન્ટરનેશનલ મસધ્ધાશ્રિ શમિ સેન્ટર અને સંગત સેન્ટર દ્વારા મસધ્ધાશ્રિિી હેરો લેઝર સેન્ટર સુધી ભવ્ય પોિીયાત્રા કાઢવાિાં આવી હતી. જેિાં બસો જેટલા ભિો સમહત એિપી બોબ બ્લેકિેન, પૂવસ એિપી ટોની િેકનલ્ટી, હેરોના િેયર શ્રી, હેરોના કાઉન્સીલર રેખાબેન શાહ, હેરો બરો કિાન્ડર શ્રી દાલ બાબુ, સંગત સેન્ટરના શ્રી કાંમતભાઇ નાગડા, મસધ્ધાશ્રિ શમિ સેન્ટરના શ્રી રાજેશજી પરિાર તેિજ શ્રીિતી સોનુ િલકાણી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. હેરો લેઝર સેન્ટર ખાતે શ્રી રિકિાનું રસપાન શાથત્રીશ્રી પ્રદીપભાઇ ત્રીવેદીએ કરાવ્યું હતું. જ્યારે રાસ ગરબાનો લાભ શ્રી રાજેશજી પરિાર અને લલીતાબેન ઘોડાદ્રાએ આપ્યો હતો. પ્રથતુત તસવીરિાં શોભાયાત્રાિાં જોડાયેલ અગ્રણીઅો નજરે પડે છે.


20

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 16th October 2010

Gujarat Samachar - Saturday 16th October 2010

www.abplgroup.com

21


22

શ્રદ્ધાંજલલ

Gujarat Samachar - Saturday 16th October 2010

આજીવન લોકસેવાના ભેખધારી અશોક ભટ્ટ

મહાગુજરાતથી સુવણણ જયંતી અખંડ સેવારત જાહેર જીવનમાં અનેક લોકો કામ કરતા હોય છે. અનેક ઉત્તમ વાતો તરફ આપણું ધ્યાન દોરવામાં આવતું હોય છે. અનેક સારી વાતો આચરણમાં મૂકવાનો આપણે પ્રયાસ પણ કરતા હોઈએ, પરંતુ ક્યારેક કોઈ સાથીની રવદાય પછી એના જીવન તરફ નજર કરીએ ત્યારે આપણને અંદાજ આવે છે કે આ સારી વાતોને લઈને જીવવું, જીવવાનું કહેવું અને જીવી બતાવવું એ બધા વચ્ચે કેટલું અંતર છે. અશોકભાઈ ભટ્ટની અંરતમ રવદાય સમયે થમશાનમાં હતો ત્યારે હું રવચાર કરતો હતો કે મહાગુજરાતની ચળવળથી શરૂ કરીને થવરણથમ ગુજરાતના રદવસો સુધી અખંડ રીતે પ્રજારનષ્ઠ, અરવરતપણે કોઈ એક વ્યરિ જાહેર જીવનમાં

'

'

તો એના હોઠ દેખાય, કાન દેખાય, પણ થોડે દૂર જઈએ ત્યારે એના સમગ્ર રૂપને જોઈ શકાય છે. અશોક ભટ્ટના ગયા પછી એમના સમગ્ર રૂપને જોવા માટેની તક આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે. મહાગુજરાતની ચળવળથી લઈને સુવણથ જયંરત અવસર સુધી સુદીઘથ કાળવાળું જાહેર જીવન ધરાવતું વ્યરિત્વ એક જે રહ્યુંસહ્યું હતું તેણે પણ રવદાય લીધી. મહા ગુજરાતથી મહાન ગુજરાત સુધીની યાત્રા.

આગવી ઓળખના પ્રણેતા તમે કોઈ વ્યરિને મોટી થતી જોઈ હોય, પણ કોઈ વ્યરિને કારણે રવથતાર મોટો થતો હોય તેવું તમે જોયું છે? તમે કોઈ ગુજરાતના શહેરમાં જાવ અને શહેરમાં જઈને તેના

પ્રજા સાથે સીધો સંપકક આપણે કલ્પના કરી શકીએ છીએ ખારડયા રવથતારનું નેતૃત્વ કરનાર વ્યરિએ કેવી એકધારી સમાજ રનષ્ઠાની તપથયા કરી હશે ત્યારે એવું શક્ય બન્યું હશે! હું સંઘનું કામ કરતો હતો. મને રજજ્ઞાસા, ઇચ્છા હતી કે ચાલો, જોઈએ તો ખરા કે શું ચાલે છે. એક રવદ્યાથથીભાવથી, રજજ્ઞાસાભાવથી આજથી લગભગ ૩૫ વષથ પહેલાં એક રદવસ અશોકભાઈ સાથે જવાનું નક્કી કયુું. ત્યારે અશોકભાઈ કોપોથરેશનની ચૂંટણી લડતા હતા. ચૂંટણીનો પ્રચાર ચાલતો હતો. પોળે-પોળે જવાનું. પોળોમાં પ્રવેશીએ એટલે લોકો બારીમાંથી જોતાં હોય. ઉપર મકાનમાં મળવા ન જઈએ તો ચાલે, પણ અશોકભાઈ ત્રણ માળનાં કે બે માળના ઘરમાં પગરથયાં ચડીને રૂબરૂ મળવા જાય. સવારથી સાંજ સુધી હું એમની સાથે જતો. અશોકભાઈ એક રદવસના ૩૦૦થી ૪૦૦ મકાનનાં પગરથયાં ચડે. અનુસંધાન પાન-૨૬

"

" & +0

& #

*

"

#

;

#= 3,9*;

EF DC DC

.'( %$?)= F ,90(9!;

(

# $

( & & (. & &. & ' 7;' ; *I* 9%=# ? 969 ! 7; J &9 .?*@ ; # ' * .% ( & &, &! &, / ' & &% %% &! & & 7; '/=26&9 -<89 & G)@ .@1(9H * $ , ' & * &. & & ' + (#. + &0 & ' + , & * * '# & & ' + * &! ' + + * & & "- * & & ,( ) & . 4!+ /=)? *= ) .=2 ) %9()# /?* 59 4 ,"< '9I/I

#= %<: @ '9 >

9 =

.@$ B .9"?

A

,2(< /=)?

.

9); '

$

* # * * * !"*

$

*

1 /

.

* # * *

* *3!

3B 3B6F 6I'9C #B4I

Q

R

"! ! O,;E>47 MKLK ;D0C $B $G37 5B=6 7<E:E

*2

2 . -' * % 0 + 2

$

- (*$ 1 * 0 *#

"

1' 0 #5$

1

"

રહ્યા હોય તો હું માનું છું કે માત્ર અને માત્ર અશોકભાઈ ભટ્ટ છે. એમના ગયા પછી મેં ખૂબ નજર દોડાવી. મને ક્યાંય જાણવા મળતું નથી કે એવું કોઈ વ્યરિત્વ મોજુદ હશે કે જે સરિય હશે કે જેમણે લગભગ ૫૫ વષથ એકધારા સમાજરનષ્ઠ રહીને લોકજીવનનું નેતૃત્વ કયુું હોય. ૫૫ વષથનો સાવથજરનક જીવનનો ઇરતહાસ લઈને જીવનારી એક વ્યરિએ આપણી વચ્ચેથી રવદાય લીધી. ઘણી વાર આપણો રનકટનો સાથી હોય તો એની શરિનો આપણને અહેસાસ નથી થતો. ભગવાનની મૂરતથ પાસે ઊભા હોઈએ. એની ખૂબ પાસે જઈએ તો આખી મૂરતથ ન જોઈ શકાય. કાં તો એની આંખ દેખાય, કાં

ભાગ્યે જ થતું હોય છે. જ્યારે ગુજરાતમાં ગામેગામ ‘અમે ખારડયાના છીએ’ તે કહેવાનું ગૌરવ લોકો લે છે.

1) - / #- - * #/ - #* *% + 2

અશોકભાઈ ભટ્ટ એક સામાન્ય મીલ કામદાર પણ પુરુષાથથ... પરરશ્રમ અને પ્રજાની સેવા થકી આ માણસ લોકચાહનાની અદભુત ઉંચાઈઓને આંબી શક્યો. એ હતા તો રાજનીરતમાં પણ, હતો એ લોકસેવાનો જીવ! એમનું સમગ્ર જીવન અરવરત કમથ... કમથ અને કમથ રહ્યું. મૃત્યુ સમીપ હતું છતાંય એને ગુજરાત માટે કામ કરવાની રજરજરવષા રહી. આવા વ્યરિત્વો આપણી પ્રેરણાના પથ બનતા રહે છે. અશોકભાઈ લડવૈયા હતા... જુઝારુ હતા... મોત સામે પણ મુકાબલો કરી શકે તેવા વીરલા બહુ ઓછા હોય છે. છેલ્લા એક મરહનાથી અશોકભાઈ ભટ્ટની તરબયત જે રીતે ઉતાર-ચઢાવ લેતી હતી તે જોઈને અનેક લોકોએ અઘરટત બન્યાની કલ્પના સુદ્ધાં કરી લીધી હતી. એ મોતને પણ પડકારી શક્યા અને એમણે ચાલીસ રદવસમાં બે વખત મૃત્યુને પરાથત કયુું. એટલું જ નરહ, એમણે ધારાસભ્યની સોગંધરવરધ પણ કરાવી. અશોકભાઈએ મોત સામે સંઘષથ ખેલ્યો. મોતે પણ

લોકો સાથે વાત કરો તો એમ કહે કે આ અમારો ફલાણો રવથતાર છે તે ખારડયા છે. ધોરાજીમાં જાવ તો કહે અમારો ફલાણો રવથતાર છે તે ખારડયા છે. કપડવંજમાં જાવ તો કહે કે ફલાણો રવથતાર છે તે ખારડયા છે. લોકો ગૌરવ કરે છે કે ભાઈ, આ તો ખારડયા. એનો મતલબ એવો થયો કે ખારડયા રવથતાર એક ઓળખ બની ગયો છે. શેની ઓળખ? જાગૃરતની, અન્યાય સામે ઝઝૂમવાની અને આ આખી સ્થથરત પેદા કરવામાં મહત્ત્વનું પરરબળ એટલે અશોકભાઈ ભટ્ટ. ક્યાંય આખા રહન્દુથતાનમાં કોઈ એક રવથતારને સાથે જોડવાનું ગૌરવ થતું હોય એવું આજ સુધી મેં સાભળ્યું નથી. એક વખત બોથટન ગયો હતો. બોથટન યુરનવરસથટી પ્રખ્યાત છે. એની એક ગલીમાં હું ગયો હતો. મને કહેવામાં આવ્યું કે અહીંની આ બનારસ ગલી છે. મેં કહ્યું કે ગલીનું નામ બનારસ? તે કહે કે અહીં રવદ્વાન લોકો રહે છે. અમેરરકાના લોકો પણ એને બનારસ ગલી કહે છે. જેમ બનારસમાં પંરડતો રહે છે તેમ અહીંયા પણ મોટા થકોલર એક જ રવથતારમાં રહે છે. તેથી તેને બનારસ ગલી કહે છે. આવું

* #- - #/ #* / .,' * / / *2 #- - *2 "* /! &!1 1 1 " / / . * - 5$% / (/6 5!5 *2 *"* 3 #5$ # *"* * /

અનેક રથતા શોધવા પડ્યા. એ મૃત્યુના દ્વારે જઈને પાછા આવ્યા. એમને મોતની તો પરવા જ નહોતી. એમને પરવાહ હતી તો એમને સોંપાયેલા કામો પૂરાં કરવાની અને એ કામો પૂરાં કરવાની રજરજરવષા હતી અને એ રજરજરવષાના કારણે આ માણસ મોત સામે મુકાબલો કરી શક્યો.

- નરેન્દ્ર મોદી, મુખ્ય પ્રધાન, ગુજરાત

6IA 3C =C .C 3B 5B: 4I@,G+ =S>/ 7D 'H 6BJ 7D8I46BJ #?7 1F;I6BJ

S:;F< 3K2 #B =C.C 8F'I.GM. .C9C:8C0C 6I'9:B3C >I:B0C =C.C 1C- PO 4F?=3I :2D (*L 0/I >I:B0C #B4 & 8'6 'E96BJ %6F8C 6I'9:B S:3JS/ $B2 $B21B ?9*11B ?57-B/I %51B 3G+B ;O<. 2- $B ;C ,C 41B9C :&G )G $G)B5BH $G)C MNK ;C ,C 1G $G,J7 $B29G 7AG " . 5" * 0 #2 4 * * 7D 'H #3F $?.C7B3I =J4'N $B21DH 1B5 ;71B5DH +F8C3G1 1H47 $1E @B<& 1H47 9(E7E O9(. 8'C 5G&89B O91HO. :2D S:)/ 6B,G ! " =J4'N =B2I # ! #


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 16th October 2010

23

'ચલ મન ચરોતર' પોતીકા ઘરનું સપનું સાકાર કરિા:

અાણંદમાં એનઅારઅાઇ માટે અત્યાધુવનક સિજન "ગ્રીન િીલે" અાવિકા છોડી વષોોથી વિટનમાં થથાયી થયેલા મોટાભાગના વવદેશવાસી ગુજરાતીઅો હવે વનવૃવિકાળ વતનના ખોળે અારામદાયી, અાહલાદક પળોમાં વવતાવવા ઉત્સુક બજયા છે. વશયાળાની ઠંડીથી બચવા દર વષષે વતન જતા ગુજરાતીઅોને દેશમાં સગાં સહોદર, વમિો કે હોટેલોમાં રહેવા-ઉતરવા કરતાં અત્યાધુવનક સવલતોથી સજ્જ પોતીકું ઘર વસાવવા ઇચ્છુક હોય છે. તેમનું અા સપનું અાણંદની 'ગ્રીન-વવલે" નામની રેસીડેજસીયલ ટાઉનશીપ પૂણો કરશે. અાણંદમાં દેવગ્રાજડ મોલની પાછળ અાણંદ-લાંભવેલ રોડ પર અાધુવનક સુવવધા અને સવલતોથી સજ્જ લકઝરીયસ રેસીડેજસીયલ ટાઉનશીપ "ગ્રીન વવલે"માં વડટેચ અને સેમી-વડટેચ ૩૯ બંગલાનું વનમાોણ લગભગ પૂણો થઇ રહ્યું છે. યુ.કે અને અમવેરકા સ્થથત કેટલાક ગુજરાતીઅોએ મકાન ખરીદવાની ગવત-વવવધ શરૂ પણ કરી દીધી છે. અા ટાઉનશીપમાં એનઅારઅાઇને લગતી તમામ બાબતોને લક્ષ્યમાં લઇ વૈભવી બંગલાનું વનમાોણ હાથ ધરાયું છે. અા ટાઇનશીપ અાણંદ શહેરમાં જ અાવેલી હોવા છતાં અાસપાસ લીલીછમ હવરયાળી ધરતી વચ્ચે શાંત વાતાવરણમાં સાકાર થઇ છે. અાણંદના પ્રાઇમ લોકેશન પર અાવેલી અા ટાઉનશીપથી પાંચ વમવનટના અંતરે શોવપંગ મોલ, મલ્ટીપ્લેક્સ (વસનેમા), હોટેલ, રેથટોરજટ, શાકભાજી-કાપડ બજાર અાવેલું છે. 'ગ્રીન વવલે"થી દસ વમવનટના અંતરે એકસપ્રેસ હાઇવે, નેશનલ હાઇવે અને રેલ્વે

થટેશન છે. "ગ્રીન વવલે"ની યોજનામાં મુખ્ય બાબતોનું ધયાન રાખવામાં અાવ્યું છે જેમ કે ઉધઇ વનવારણ માટે અત્યાધુવનક ઇઝરાઇલ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરાયો છે. મકાનના પાયામાં પાઇપલાઇન પાથરવામાં અાવે છે જેના દ્વારા દર બે-િણ વષષે ઉધઇની દવા પંપ કરી ઘરનું રક્ષણ કરી શકાય છે. અા ટેકનોલોજીનો અહીં પ્રથમવાર ઉપયોગ થયો છે. ભૂકંપરવહત ટેકનોજી સજજ 'ગ્રીન વવલે"માં હવા ઉજાસ માટે જગ્યાનું વ્યવસ્થથત અાયોજન કરાયું છે. અા ઉપરાંત ગેસ પાઇપ લાઇન, ટેવલફોન લાઇનની વ્યવથથા તેમજ દરેક રૂમમાં એરકજડીશન લગાવવા માટે બાંધકામ કરતી વખતે જ એની અાંતવરક વ્યવથથા કરવામાં અાવે છે જેથી મકાન તૈયાર થયા પછી તોડફોડ ન કરવી પડે એની કાળજી રખાઇ છે. દરેક મકાનમાં વેથટનો થટાઇલના કકચન અને ફૂલ્લી ટાઇલ્સ બાથરૂમ્સ, ટોયલેટ્સમાં ઉિમ કવોવલટીના લેટેથટ વડઝાઇનના કફક્સચર-ફીટીંગ કરવામાં અાવ્યાં છે. મકાન ખરીદવા ઇચ્છુક કોઇપણ ગ્રાહકને "ગ્રીન વવલે"નું રંગીન, માવહતીસભર

િોશર તો અાપવામાં અાવે જ છે સાથે સાથે એણે સેવેલું થવપ્ન કેવી થટાઇલે સાકાર થશે એ પ્રત્યક્ષ નજરે બતાવવા અમે ફવનોચર સજ્જ મોડેલ હાઉસ 'ગ્રીન વવલે"માં જ તૈયાર રાખ્યાં છે. 'ગ્રીન વવલે"માં ૨૫ મીટરના વવશાળ અાંતવરક અારસીસી રોડ, ૨૪ કલાક પાણીની સુવવધા, થટ્રીટલાઇટ, બાળકોને રમવા માટે મેદાન, બગીચા, એમ્ફી વથયેટર, ૨૪ કલાક વસકયુવરટીની સુવવધા ઉપલબ્ધ છે. વતનમાં કોઇપણ જાતની વમલકત કે મકાન ખરીદીએ ત્યારે અાપણે સૌ પહેલાં એનું બેકગ્રાઉજડ અને હીથટ્રી ચકાસવી જ જોઇએ. 'વબલ્ડકવીક'ના નેતૃત્વ હેઠળ સાકાર થયેલ 'ગ્રીન વવલે' ટાઉનશીપના સૂિધારો છે પરેશભાઇ ઠાકર અને સુવનલ પટેલ છે. 'વબલ્ડકવીકના ફાઉજડર પાટટનર અને મેનવજંગ વડરેકટર તરીકે પરેશ ઠાકર એક કુશળ વસવવલ એસ્જજવનયર છે. તેઅો વબલ્ડસો એસોવસએશન અોફ ઇસ્જડયા તથા ગુજરાત કોજટ્રાકટસો એસોવસએશન સવહત નામાંકકત સંથથાઅોમાં સભ્યપદ-પેટ્રન તરીકે ફરજ બજાવે છે. સુવનલ પટેલ 'વબલ્ડકવીક'ના ચેરમેન છે અને તેઅો કોમસોની વડગ્રી ધરાવે છે. કંપનીની તમામ નાણાકીય અને કાયદાકીય બાબતો સંભાળે છે. પરેશ ઠાકરે અત્યાર સુધીમાં એમના અભૂતપૂવો મેનેજમેજટ દ્વારા ગુણવિાસભર અને સમયમયાોદામાં રહીને અનેક પ્રોજેકટ કુશળતાપૂવોક પૂણો કયાો છે. વવદ્યાનગરમાં ૨૦ એકરમાં પથરાયેલ "મધુભન" ફાઇવથટાર વરસોટટ એજડ થપા'નું વનમાોણ બુસ્ધધકુશળ ઇજનેર પરેશ ઠાકરના માગોદશોન હેઠળ 'વબલ્ડકવીક ઇજિાથટ્રકચરે' જ કયુું છે. અા ઉપરાંત વવદ્યાનગરની ચારૂતર વવદ્યામંડળની કેટલીક કોલેજો, બોઇઝ હોથટેલ, ચારૂતર અારોગ્ય મંડળકરમસદનું ભાનુભાઇ એજડ મધુબેન કાવડટયાક સેજટર, થવાવમનારાયણ વવદ્યાપીઠ (BAPS), થકૂલ

'ગ્રીન વિલે' ટાઉનશીપના સૂત્રધાર - એન્જિવનયર પરેશભાઇ ઠાકર

વબલ્ડીંગ-મુજદ્રા (અાગાખાન ફાઉજડેશન-વદલ્હી), ડે કેર સેજટર-કચ્છ (સેવ ધ વચલ્ડ્રન) વિભોવનદાસ ફાઉજડેશન-અાણંદ, મલ્ટીથટોરેડ રેસીડેજસીયલ કોમ્પલેક્ષ "પાવરજાત" અને "સંકલ્પ", મધયપ્રદેશના ધાર ખાતે ઇજડોર થટેડીયમ, જનરલ મોટસો હાલોલ ખાતે પ્લાજટ વબલ્ડીંગ, થવીસ ગ્લાસકોટ ઇકવીપમેજટ વલ.નું પ્લાજટ વબલ્ડીંગ, અાણંદ-બોરીયાવી રોડ પર 'ગ્રીન એકસો" ઇત્યાવદ એની શ્રેષ્ઠ ગુણવિાનું ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ છે. પરેશ ઠાકર એક મુલાકાત દરવમયાન જણાવે છે કે, અાણંદ ચરોતરનું વવકસીત શહેર છે અને એનઅારઅાઇ માટે મુખ્ય સેજટર છે. અાણંદમાં વરયલ એથટેટમાં રોકાણ કરવું વહતાવહ છે જેને કારણે પ્રોપટટીમાં રોકાણનું વળતર મળવાની ઉજળી તક છે. વધુ માવહતી માટે વેબસાઇટ જુઅો w w w. b u i l d q u i c k i n f r a . c o m . (Ananad)-Tel:0091 2692 240120 ;

(UK) 07875 229 177 (K.Patel)


24

સદાબહાર સ્વાસ્થ્ય

ન્ટલમ અને તિમ દેખાવાની ફેશન ચાલુ થઈ છે ત્યારથી ‘મતહનામાં દસ કિલો વજન ઉિારવું હોય િો મળો અથવા ફોન િરો’ના િોટટર િને અનેિ ટથળો િર ઠેર-ઠેર વાંચ્યા હશે. આવી જ ગ્ યા એ જનારાઓમાં ૫૦ ટિા લોિો વજન ઉિારવામાં સફળ િો થાય છે, િણ સરવાળે િેમની હેશથ નંખાઈ જાય છે. જો સાચી રીિે વજન ઉિારવામાં ન આવે િો એનાથી ફાયદા િરિાં નુિસાન વધુ થાય છે. વધુ વજનને િારણે ન થાય એટલી િિલીફો ખોટી રીિે વજન ઉિારવાથી થઈ શિે છે. વજન ઘટાડવા માટે ડાયેતટંગ િરિાં મોટા ભાગના લોિો જાણ્યેઅજાણ્યે િાંચ એવી ભૂલ િરિા હોય છે િે વજન િો ઘટે િે ન ઘટે, િણ શરીરને નુિસાન જરૂર થઇ જાય છે. આ િાંચ ભૂલ િઇ? વાંચો આગળ... ડાયેટિંગ એિલે ભૂખ્યા રહેવું આ ખૂબ જ જૂનવાણી ટટાઈલ છે. ઘણા લોિો માને છે િે ડાયટ િંિોલ િરો એટલે શરીરની જરૂતરયાિ િરિાં ખૂબ ઓછું ખાવુ.ં એમ િરવાથી િાચનશતિ મંદ િડિી જાય છે. આિણી બોડીની બધી જ તસટટમને િાયજરિ રાખવા માટે જરૂરી ઊજાજ ક્યાંિથી િો મેળવવી જ િડે છે. આખરે જરૂરી ઊજાજ મેળવવા માટે શરીરના મસશસ ઓગળવાનું શરૂ થાય છે. િૂરિું િેન્શશયમ ન મળિાં હાડિાંમાંથી િેન્શશયમ ઓછું થાય છે અને એ િણ નબળાં િડે છે. ભૂખ્યા રહીને વજન ઘટાડવાથી ચામડી લબડી િડે છે. વાળ, નખ અને ન્ટિન સૂિાં અને બેજાન થઈ જાય છે. વન ફૂડ ડાયિ આજિાલ િોઈ િણ એિ ચીજ ખાઇને વજન ઉિારવાની ફેશન િણ સારી એવી તવિસી છે.

બનાના ડાયટ, એિલ ડાયટ, િેરટ ડાયટ જેવા વન ફૂડ જનરલ ડાયટમાં વ્યતિ તદવસો સુધી માિ એિ જ ચીજ ખાઈને જીવે છે. િમે જે એિ જ ચીજ િસંદ િરી છે

એનાથી શરીરને સંિુતલિ ન્યુતિશન મળિું નથી. શરીરને ચલાવવા માટે બે-િાંચ ચીજની જરૂર નથી હોિી. તવટાતમન્સ અને તમનરશસ યોગ્ય માિામાં ન મળિાં હોમોજ ન્સ અને એન્ઝાઇબસનું લેવલ ખોરવાય છે અને શરીરની િાયજક્ષમિા ઘટે છે. ઓછી િેલરે ી ધરાવિી ચીજોમાં શરીરને ટિાવી રાખવા માટે જરૂરી પ્રોટીન, િાબોજહાઈડ્રેટ અને ફેટનું યોગ્ય િોન્બબનેશન હોિું નથી. ડાયેતટશ્યનોના લેટેટટ તરસચજ અનુસાર, તવતવધ રંગોવાળી, તવતવધ તવટાતમન્સ, તમનરશસ, ફાઇબર, િાબાજહાઇડ્રેટ અને પ્રોટીન ધરાવિી ચીજો સપ્રમાણ ખાવી જરૂરી છે. હાઈ પ્રોિીન ડાયિ જ્યારથી સંિતુ લિ આહાર ન મળવાને િારણે મસશસ અને હાડિાં ગળાય છે એવી જાગૃતિ આવી છે ત્યારથી ડાયેતટંગ િરનારા લોિો માિ પ્રોટીન ડાયટને વધુ મહત્ત્વ આિવા લાગ્યા છે. ડાયેતટંગ દરતમયાન શરીરને પ્રોટીન મળિું રહે િો જ મસશસ જળવાઈ રહે છે. જોિે પ્રોટીન ડાયટ તથયરી વધુ ચલણમાં આવી છે એના િણ અનેિ ગેરફાયદા છે. મોટા ભાગે ઓન્લી પ્રોટીન ડાયટ દરતમયાન શરીરમાં િુષ્િળ માિામાં પ્રોટીન એિઠું થાય છે. શરીર બધું જ

Gujarat Samachar - Saturday 16th October 2010

પ્રોટીન િચાવી નથી શિિું. પ્રોટીનને િચાવીને નિામાં અમીનો એતસડ શરીરની બહાર ફેંિાઈ જાય એ માટે કિડનીને વધુ િામ િરવું િડે છે. જો શરીરમાં પ્રો ટી ન નો અતિરેિ થઈ જાય િો એને િારણે ગાઉટ અને સાં ધા ના દુ ખા વા ની

શરૂઆિ થાય છે. લાંબો સમય આ ડાયટ િર રહેવાથી કિડની ડેમજ ે થવાનો ખિરો િણ રહે છે. સ્લલટમંગ િેબ્લેટ્સ ઓછી િેલરે ીવાળો ખોરાિ લેવાથી શરીરમાં નબળાઈ આવી જાય છે એટલે િેટલાિ લોિો ભૂખ્યા રહેવાની સાથે શરીરમાં એનજીજ જળવાય િેવી ગોળીઓ લે છે. ભૂખ ન લાગે િે ઓછી ભૂખ લાગે એવી ન્ટલતમંગ ટેબ્લેટ્સ લઈને ભૂખ તનયંતિિ િરવાની િોતશશ િરે છે. આ બંને પ્રિારની ગોળીઓથી નેચરલી જ ભૂખ ઘટી જિાં ફૂડ ઇન્ટેિ ઘટી જાય છે. મન્શટ-તવટાતમન્સની ગોળીઓથી શરીરની તવટાતમન્સની અછિ િૂરી થઈ શિે છે, િરંિુ હાથે િરેલીને ઊભી િરવામાં આવેલ મતહના-બે મતહનાની અછિને િારણે બ્રેઇનને િૂરિું ન્યૂતિશન નથી મળિુ.ં આ રીિે વજન ઉિારવાથી લાંબા ગાળે મગજ ધીમું િડવા લાગે છે. ખાઓ અને એક્સરસાઈઝ કરો ઘણા લોિો જીભ િર િંિોલ

નથી રાખી શિિા એટલે ખાવામાં િન્િોલ નથી િરિા, િણ િછી ખાધેલું િચાવવા માટે તદવસમાં બેથી અઢી િલાિ સિિ એક્સરસાઇઝ િયાજ િરે છે આ રીિ ખૂબ થિવી નાખનારી છે. વધુ િડિી એિસરસાઇઝ સાંધા અને સ્નાયુઓની હેશથ બગાડી નાખે છે. વજન ઘટ્યા પછીની સમલયા આડેધડ ડાયેતટંગ િરવાથી

આજિાલ ખૂબ નાની ઉંમરમાં ઓન્ટટઓિોરોતસસ થવા લાગ્યો છે. ખૂબ િાિળી યુવિીઓને પ્રેગનન્સી દરતમયાન બ્લડપ્રેશર અને અન્ય િિલીફો રહે છે. ડાયેતટંગમાં જેવી ઢીલ મુિાય િે િરિ જ વજન બેહદ વધી જાય છે. વારંવાર વજનમાં મોટા વધારા-ઘટાડાને િારણે શરીર હામજની ગુમાવી બેસે છે અને િતરણામે શરીર બેડોળ બનવા લાગે છે. િુરુષો એિલ શેિના (હાથિગ નોમજલ, િણ ફાંદ વધી જાય) અને ટિીઓ િેર શેિની (િમર નોમજલ, િરંિુ થાિા અને ગાલ ફુલી જાય) થઈ જાય છે. ભૂખ્યા રહેવાને િારણે િુિોષણ થવાથી તવટાતમન્સની ઊણિ િેદા થાય છે. જે રોગપ્રતિિારિ શતિ ઘટાડે છે અને શરીરનો ટટેતમના ઘટાડે છે.

હૃદયરોગ રોકવામાં અકસીર લાલ ડુંગળી લંડનઃ લાલ ડુંગળી હૃદયરોગ અટકાવી શકે છે તેવો દાવો વવજ્ઞાનીઓએ કયોો છે. ડુંગળી કેસસર, હૃદયરોગ, સામાસય શરદી- ખાંસીને દૂર રાખવમાં ઉપયોગી નીવડે છે તે વાત વષોોથી જાણીતી છે, પરંતુ હવે તેને વવજ્ઞાનીઓના સંશોધનનું સમથોન પણ મળ્યું છે. વવજ્ઞાનીઓના તારણ અનુસાર, ભૂમધ્ય સાગર વવસ્તારના દેશોમાં અને ભારતીય આહારમાં સામાસય રીતે વપરાતી લાલ ડુંગળી શરીરમાંથી ખરાબ કોલેસ્ટરોલને કાઢવામાં ઉપયોગી થાય છે. ખરાબ કોલેસ્ટરોલ હૃદયરોગના અને લકવાના હુમલા માટે જવાબદાર છે. શરીરને હૃદયરોગથી બચવામાં મદદ કરતા સારા કોલેસ્ટરોલને શરીરમાં જાળવી રાખવામાં પણ લાલ ડુંગળી મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. હોંગકોંગના વવજ્ઞાનીઓએ લાલ ડુંગળીના પીસેલા ટુકડાઓ ઉંદરોને ખવડાવ્યા હતા તે પહેલાં આ ઉંદરોને વધુ કોલેસ્ટરોલવાળો ખોરાક ખવડાવાયો હતો. આઠ સપ્તાહ પછી ઉંદરોના લોહીની તપાસમાં વવજ્ઞાનીઓને જાણવા મળ્યું કે ખરાબ કોલેસ્ટરોલ અથવા લો-ડેન્સસટી વલપોિોટીન સરેરાશ ૨૦ ટકા વધી ગયું હતું. ચાઇનીઝ યુવનવવસોટી ઓફ હોંગકોંગ ખાતે આ વરસચો કરાયું હતું. અગ્રણી વરસચોકતાો ઝેન યુ

hAeimyAepei¸k klInIk sfew wAg, aùwrnuù kAro ÀoIne LM pAeqeNsI¸I jmU¸I mqAdvAmAù aAvˆe. sfew wAg Àe ÃvnmAù frI ¸Ay tAe mft ¤lAj. aAŒuink iv´AAnmAù tenAe ¤lAj n¸I. te ¦prAùt Šrjvuù, sAerAysIs, wm, vA, vAnA æAeBlem, seks æAeBlem, vAùzIyApouù, mA¤gñen, kAelA¤qIs, ges ke kAe¤po ww# mAqe gAerAoIyAùnAe sùpk# krAe . lùdn (¤Lfd#,veMblI), leSqr, lUqn, mAnceSqr t¸A bÈmùghAm bñAùcmAù wwÉ ÀevAmAù aAvˆe. www.homeopathic-clinic.com E-mail: vgorania@doctor.com Luton Branch: 11 Grove Rd, Houghton Regis, Beds LU5 5PD

Tel: 01582 861321 Mob.: 07801 538 642 " % /, " ' * $ " ) " !$

/ " &/ # " 0 & % $ % ' * + . " *

London Clinic: 020 7476 2530 Leicester Clinic: 0116 266 3939

Ayurvedic Herbal Clinic Ltd. 218 Melton Road, Leicester LE4 7PG UK www.ayurvedichelpline.com email: ayurvediccourse@aol.com Mob.: 07801 027 571

% ( " *

& "+

'

$

"

+

ચેનએ કહ્યું કે, આહારમાં ડુંગળીના વનયવમત ઉપયોગથી હૃદયરોગ થવાનું જોખમ ઓછું થાય છે તે દાવાને આ અભ્યાસના તારણથી સમથોન મળે છે. ઝેન યુ ચેને કહ્યું કે, 'ડુંગળી પર ખૂબ સંશોધન થયું છે, પણ ડુંગળી ખાવાથી માનવીના જીન પર અને કોલેસ્ટરોલ મેટાબોલીઝમમાં ભાગ લેતા િોટીન પર શું અસર થાય છે તે બાબતમાં ખૂબ ઓછી માવહતી હતી. આથી ડુંગળીના એસઝાઇમ પર શું અસર થાય છે અને તે કોલેસ્ટરોલ ઘટાડવામાં કેવી રીતે મદદરૂપ થાય છે, તે વવષયનો અભ્યાસ અમે હાથ ધયોો હતો.' વિટનમાં સફેદ ડુંગળી સૌથી લોકવિય છે, જ્યારે ભારત, ભુમધ્ય સમુદ્ર વવસ્તારના દેશોમાં અને મધ્ય-પૂવોમાં લાલ ડુંગળીનો વ્યાપક ઉપયોગ થાય છે. વવશ્વના એવા વવસ્તાર કે જ્યાં ડુંગળી વધુ િમાણમાં ખાવામાં આવે છે ત્યાં કેસસરના ઓછા દદદીઓ હોય છે. અમેવરકાના જ્યોજીોયા રાજ્યમાં પેટના કેસસરના દદદીઓ રાષ્ટ્રીય સરેરાશથી અડધા જેટલા છે.

અમદાવાદમાં પ્રથમ વખત લેપ્રોસ્કોપિક િદ્ધપતથી કકડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ અમદાવાદઃ કિડની િાન્સપ્લાન્ટ ક્ષેિે ખૂબ પ્રતિતિિ અમદાવાદની ડો. એચ.એલ. તિવેદી ઇન્ન્ટટટ્યુટ ઓફ િાન્સપ્લાન્ટ સાયન્સીસે લેપ્રોટિોતિિ સજજરી (નાના છેદમાં દૂરબીન નાખીને થિી સજજરી) દ્વારા ૨૨ કિડની િાન્સપ્લાન્ટ િરવાની તસતિ મેળવી છે. અત્યાર સુધી આ િિતિથી કિડની િાઢી શિાિી હિી, િરંિુ િેનું િાન્સપ્લાન્ટ થિું નહોિું. તવશ્વમાં આ પ્રિારનું એિ માિ ઓિરેશન ટિેનમાં ૨૦૦૯માં થયું હિું. આ િછી અમદાવાદના આ સંટથાએ ૨૨ જેટલા ઓિરેશન આ િિતિની િયાજનો દાવો છે. ડો. પ્રાંજલ મોદીના જણાવ્યા પ્રમાણે, િહેલાં િાન્સપ્લાન્ટમાં દદદીના શરીર િર મોટો ચીરો આવિો હિો. જેનાથી દદદીની તરિવરી અને ઘા રૂઝાવવામાં સમય થિો હિો. િરંિુ લેપ્રોટિોતિિ િિતિથી શરીર િર િણ િે ચાર નાના િાણા િાડીને િેમાં દૂરબીન નાખીને સજજરી થાય છે. શરીર િર ઘા નાના હોવાથી િે ઝડિથી રૂઝાઈ જાય છે અને દદદી ઝડિથી સાજો થઈ જાય છે.


K $H L K S H H ,] %^ $H P "F ,#H S)H $(O O O $H P O ,] %^ =,H S S %S &O O S Q -)O ) ^ ,] %^ f H& $H P S$^' $O H " 'O f$ &' $O )H &)H LU ) L ,U &O O S$^' $O J9 HU &S$f <S$HU #&H g% O O H K J9 O " N L ,H H% O K 4%H& K $S H #H K ,Of'f? K f$ &' $O )H &)H S ;- &H O O O J9 $H P ,H&S O &S$f <S O DH, 'O)H O )S O ( +& ( da )+^ -O'HU ,H >HJ5,9 S$HU O K *S - K )H f$ &' $O O $H H$HU 4%HU K S9$Of $H \ $HU :HUf 'H)K - K O -)O f$ &' $O &O %L) K $H P G& K )9 L " K O $S H #H O H & !S$^$HU $( S $O S g HU fQ $ 7, f= )[f 8 $O H )H %H^ ) & M & $HU K $(K ) H H$ K O %S K )HU K S O K,K O " H))H$HU )O O $O S "O $S H #H O $H H f 5 .,H O f fP %$ H%S ,H -S% O f$ &' $O K Q P &K$HU 'N H & !H 5 * P O 6'*& K " N f $H5 O $O O 'H )O O O &' " H))H $H P S9$Of .,

f S O " N K K #N K$HU K,K O % R H& &)H$HU )O O O K 4) H & HU f <S$HU K O J9 $H P -Hf H&

-S S $O ) $HU -' S O J9 O DH,$HU 'O)H$HU $ & H&S O $ '" Q O J9 H K<S O 7L 'HU &H O

O

,Hf"

H% # # ) " ( e f$ &' $O HU H& S,& ,H&K S , $ H% O ,T K ,HEU H& O Q J9 & 'H ' O S -S% 4%H&O J9 O ,H&K " H))H$HU H%^& &-O O $ '" Q 0%H&O $O $O S H *S S K 'L ,H O * L -*S e S $O J9 O -O7 K &H H&S -S% S O S f ), ' H)K &H )H$HU W )HU S K S J9 K & $O $HU &-O'H -Hf H& fQ $ 7, &)H S & Q S f ), H O ' R K 4) H K 'K! H& Q ,H$H5% $O K $O $O ' "O Q @O Sf'%$ "O K

'H S K O 'S >Q* 'H O O e $O ,H$H5% S 9 $O f . , $HU f _ I!f*%' ,L U f= )[f ) "H 5 & fQ $ 7, H ) &O O K e f$ &' $O ,H K K ,H! &K * H% O -O)K BOJ5 U f$7 Q 7 S-S' "O1 BO5 & )H &)H K G& K K f$ &' $O O H )H $H P -O&H O &O/%L'& !Q,)S* K S)H% H!K O e f$ &' $O ) H&O 'K,S 'L O O ' H8%H K -O&H & $O H 'O%,^ O H K ) H f$ &' "O1 -S)H K J9 O W ' H8%H ) & K O &'K 6%Lf !M' J9 -S% )S /'S O O f U .,H O f fP %$ ,H )O H K S $S H #H H , 9 K 'S* O :K$$HU $(K )O O f$ &' $O $HU K " H) $HU "O f S $S H =$H $HU ) &H H -S)H K J9 O ,N%=^ H* K =S .P * )H LU H$ &O O , K !

,

=S P * !Q & " N UL -S)H K -O'HU , 9:K ' H)K O K $O ' H))S ) H&O ,'H-#%L` O # # # # e ( * # % # % ( ' # , H $[ S'Sf 9 O J9 ., _ CH&H )H$HU )O'K ,T K $S K ,'H- 'O &H O ,N K ) O J9 & K S = H& S $O S O H K H )S &HU f$ &' $O $HU $S 9 &H f U =S Z K -S K 'O O

' H)K O ,N)H K J9 O S !H% S )H S -S)H K O ,N H -O'HU S H )S ,H&S e$ % !*- % ' ( (, $H \ $HU )K K ?O53, O O S H K =S . UL $H f\ V &)H $H P )LU -O K -S% O S Q ,H K )H O Q ,H$H5% $O H =$H $HU S $P fO U -S% O ,OJ5,f ) J9 $H P J9 ., _ O ,O! $O &K Q , 9O &O O $O " N ,N S -S% O O AH% J9 O ) H&O AH%

# ,Y HU ec

% , ,Y H #N H$HU HU 'H% K H K O G& $L " N H K O L&K O)K "HU S O H 'L)H &K O g K L&K ) K 'S )H & O' )H K$HU (S

%, e baa ;H$ *O Q'K S #N S e c $ K "NEU e N G& L,H& U 'H% K S #N S

CELEBRITY Restaurant & Bar

Pure Vegetarian

" H)K O f U Q &Of* )O H =S6'O$ K* Q O e ( %$ # ) ( (X f$ &' $O f S$HU K " H))H$HU )O O O O " N K H G $HU 'K,S H & " O 4%HU ,L K K,)H$HU )O O $S H #H K =S .2, H & !S$$HU $(O O $P 0O K&H ' P K Q !H ' P K J9 O ) H&O $P O &K * Q H& Q f H H H #H J9 $HU &K g% O O H S%H K ,H! H% )LU " K * Q O

Calcutta Designer’s

SAJILEE

Exibition cum Sale

Sarees, Suits, Kurta’s Announces Outdoor Catering Tops, Laggies and for Marriage, Engagement, Immitation Jewellary Birthday Parties & other Rakhi Festival Discount 20 % Occasions. Designer Stiching Work Done For Table booking and 710, Kenton Road, near Outdoor catering V.B. & Sons, Kingsbury.

Tel : 020 8204 0444 Mobile : 07946 679 119

Ha3 9QX. Tel : 0208 204 4009

Parties P arties Weddings Weddings In-House Event Event Coordinators Coordinators In-House Civil Marriage Marriage Ceremonies Ceremonies Civil Themed Events Events Themed Cultural Programs Programs Cultural Gala Dinners Dinners Gala C harity FFunction unction Charity C orporate EEvents vents Corporate

Luxury Withhoouutt Limits...

The T he L Langley angley W Watford atford | Banqueting q g & Conf Conference erence r Suites |

EExclusive xclusive V Vegetarian egetarian V Venue enue

Extras at a glimpse

Up to 900 seating capacity on 2nd floor Up to 500 seating capacity on 1st floor M Multi-storey ulti-storey p public ublic ccar park 700 ar p ark ffor or 7 00 ccars ars aadjacent djacent tto o vvenue enue T aailor-made pac Tailor-made packages kages civil Registered to hold ci vil marriages

Nehmina Catering Specialists in V Vegetarian eegetarian eget Cuisine

Weekday Discounts Weekday Discounts Monday to to FFriday riday Monday Quote GS for preferential preferential rates

. Pri Private vate Parties Parties . Mendhi Nights eddings/Receptions .W Weddings/Receptions . Li ve Cooking – Dosa Stations Live .P ani Puri Pani . Chaat . Uniformed Serving Staff FFor or fur ther det ails e-mail: further details info@nehminacatering.com

State of the art LED lighting Fully disabled access and facilities

* Coming Soon * D iwali M usical EEvening vening Diwali Musical 30th October 2010 Contact us for further details

Private terrace Pri vate roof terr ace The Langley: T he L angley: Gade House G ade H ouse 38-42 The Parade 3 8-42 T he P arade High Street, Watford H igh S treet, W atford AZ A Z Hertfordshire WD17 1AZ H ertfordshire W D17 1 T:: 0 01923 218 553 07896 272 586 T 1923 2 18 5 53 / 0 7896 2 72 5 86 E:: iinfo@langleybanqueting.co.uk E nfo@langleybanqueting.co.uk www.langleybanqueting.co.uk w ww.langleybanqueting.co.uk


26

www.abplgroup.com પાન-૨૨નું ચાલુ

આજીવન... નીચે ઊભા રહીને નામ બોલાવીને હાથ ઊંચો કરી શકે તેમ હતા, છતાં િીજા-ચોથા મજલે રહેતા લોકોને ઉપર મળવા જતા, અંદર જઈને પદિકા આપતા. વડીલ હોય તો પગે લાગતા. લગભગ મોટા ભાગના લોકોને નામથી બોલાવતા હતા. ત્યારે તે તેમની રાજકીય જીવનની શરૂઆત હતી. ૩૫ વષષ પહેલાં અશોકભાઈ જેવા કેટલાયે મહાનુભવો હશે કે જેમણે આકરી તપપયા કરી, દદવસમાં ૩૦૦થી ૪૦૦ ઘરનાં દાદરા ચડીને જનસંઘનો દીવો પ્રગટાવવા માટે અથાગ પદરશ્રમ કયોષ હશે. મારો અશોકભાઈ સાથેનો સંબંધ લગભગ ૪૦ વષષ કરતાં વધારે સમયનો છે. હું દબલકુલ જવાબદારીપૂવષક કહું છું કે ૪૦ વષષમાં એવી એક પણ ઘટના જોઈ નથી કે જેમાં એમણે પોતાના કોઈ િીજા સાથીની બદબોઈ કરતી વાત આપણા કાને નાખી હોય. ઘણી વાર એમને ખબર પડી હોય કે ફલાણા માણસ જ્યાં ઊઠબેસ કરે છે એ એમના દવષે બોલ્યા કરે છે. આપણે એમને પૂછીએ કે ફલાણા ભાઈ આમ કરે છે, પણ એમણે િીજા માણસની ગેરહાજરીમાં બદબોઈ કરવાનો સયારેય ભૂલથી પણ પ્રયાસ ન કયોષ. સંગઠનના આ મહાન સૂિનું એમણે જીવનભર પાલન કયુું. આઠ-આઠ વખત દવધાનસભા ચૂંટણી જીતવાના મૂળમાં આવી વાતો પચાવવાની તાકાત હતી. ઘણી વાર મને થતું કે ભગવાન આપણને પણ આવું બધું પચાવવાની તાકાત આપે તો કેટલું સારું! અશોકભાઈએ આ ગુણને જીવી બતાવ્યો હતો. જીવનમાં ઉતારી બતાવ્યો હતો અને કદાચ એના જ કારણે એ લોકસંગ્રાહક બની શસયા હતા.

મીતિયા સાથે તમત્રિા અશોકભાઈની મીદડયા સાથે દમિતા કરવાની એક અદભુત રીત હતી મીદડયા સાથે દોપતીનો એમણે ગુણદવકાસ કયોષ હતો. રાજકોટ, લીમડી અથવા તો બગોદરા રોડ પર એક્સસડન્ટ થાય એની માદહતી અશોકભાઈને મળે કે અડધી જ દમદનટમાં એ જવા નીકળી પડતા. એ સમયે એ એક કામ જરૂર કરતા કે કોઈ એક સમાચારપિના ફોટોગ્રાફરને કહેતા કે ચાલ ભાઈ આવો અકપમાત થયો છે, આવવું હોય તો ચાલ. ફોટોગ્રાફરને પણ અકપમાતના પથળના ખૂબ સારા ફોટો મળતા. આમાંથી એક સહજ દમિતા બંધાતી. પિકારોને ઘરની વાત કરીને નહીં, પણ આવી રીતની મદદ કરીને પિકારોની દમિતા કેળવતા. અશોકભાઈના બધા જ પક્ષોના નેતાઓ સાથે ખૂબ સારા સંબંધો હતા. પદરણામે જે તે પાટટીની આંતદરક વાતો કે અંગત દમટીંગની વાત દમટીંગ પૂરી

થયાની બીજી દમદનટે અશોકભાઈને મળી જતી. અને એ વાતો એ મીદડયાને કામ લાગે તેવી હોય તો કહેતા. પદરણામે પિકારોને ઘણી ઉપયોગી માદહતી સૌથી પહેલાં મળી રહેતી. આવી માદહતી ૯૯ ટકા સાચી રહેતી. અશોકભાઈ જીવનભર દવરોધ પક્ષમાં રહ્યા. બહુ થોડો સમય એ સિાપથાને હતા. દવરોધ પક્ષમાં રહેવાના કારણે એમને દવરોધ નોંધાવવા સરકારની આંતદરક માદહકી જોઇએ. દવરોધ પક્ષમાં હોવા છતાં સરકારની આંતદરક વાતોની ખૂબ જાણકારી રાખતા. આવી ઘણી ઉપયોગી માદહતી જે મીદડયાની પહોંચથી દૂર હતી તેવી લોકઉપયોગી માદહતી મીદડયાને આપતાં. હું સંઘ કાયાષલયમાં રહેતો હતો. સંઘના પ્રચારકની જવાબદારી હતી. ગુજરાતભરમાં નાની-મોટી અકપમાતની, ઓપરેશનની કે નાની-મોટી બીમારીની ઘટના બને ત્યારે એ અમદાવાદ દસદવલ હોક્પપટલ કે વાડીલાલ હોક્પપટલમાં આવતા. આવા વખતે અમને અશોકભાઈ યાદ આવતા. મને યાદ છે કે રાિે એક, બે કે િણ વાગે તમે ગમે ત્યારે ફોન કરો અશોકભાઈ ઘરમાં હોય તો અડધી રીંગે ફોન ઉપાડતાં. અને જાતે જ ફોન ઉપાડતાં અને હજુ તો આપણે એને માદહતી આપીએ તે પહેલા તેઓ કહી દે કે હું હોક્પપટલ જાઉં છું. અશોકભાઈને મળવાનું એક જમાનામાં સરનામું હતું વી.એસ. હોક્પપટલ. લોકોની કોઇ પણ મુશ્કેલીમાં તેઓ ખડેપગે હોક્પપટલમાં ઊભા રહેતા. લોકસેવા એમની ગળથૂથીમાં કેટલી હદે વણાયેલી હતી એનો આપણને સહજ અંદાજ આવી શકે છે. અશોકભાઈ દવશે મારો એવો મત છે કે એમના માટે રાજકરણ એ લોકસેવાની બાયપ્રોડસટ હતી. એ જીવ લોકસેવાનો હતો. લોકોને ઉપયોગી થનારો જીવ હતો. જાહેર જીવનમાં જીવનારા માનવી માટે આ નાની વાત નથી. અશોકભાઈ એટલે પ્રવૃદિશીલ માણસ. એ જંપીને બેસી જ ન શકે. એક વાર હું ખાદડયામાં અમારે એ વખતના ગુજરાતના નેતા નાથાભાઈ ઝગડાને મળવા ગયો હતો. સવારે વહેલા પકૂટર લઈને નીકળ્યો, ન્હાયો પણ નહોતો. પાછા જતાં રપતામાં રાયપુર ચકલામાં અશોકભાઈ મળ્યા. મને કહે સયાં જાવ છો? મેં કહ્યું સંઘ કાયાષલય. મને કહે ચાલોને આપણે આવીએ છીએ થોડી વારમાં... અને પકૂટરની પાછળ બેસી ગયા. આખો દદવસ મને ફેરવ્યો રાત પડી ગઈ. પાછું એ એમના કામ માટે આખો દદવસ નહોતા ફયાષ. એ લોકોના કામ માટે આખો દદવસ ફયાષ કયુું. એ માણસના મગજમાં લોકોના કામ... કામ... અને કામ જ સવાર હતા. જાહેર જીવનમાં

Gujarat Samachar - Saturday 16th October 2010

કામ કરનાર આ માનવીને ન એની પાસે પોતાનું વાહન, ન એણે સયારેય જીવનભર પોતાનો કોઈ પીએ રાખ્યો. પોતાના કોઈ અંગત સાધનો નહીં. મૃત્યુના બે દદવસ પહેલાં હું એમને હોક્પપટલમાં મળા ગયો હતો. જીવવાની અદમ્ય ઇચ્છા... એક દજદજદવષા. એ દજદજદવષા કોઈ સુખમય જીવવા માટેની નહોતી. વાતચીતમાં એમણે કામનું મોટું દલપટ મારી આગળ કાઢ્યું. અને મને કહે આ કામ બાકી છે. મેં કહ્યું, અશોકભાઈ આ આખો કાગળ મને આપી દો. એ બધા કામ હું જોઈ લઈશ. પરંતુ એમના મગજમાં એક જ કામ, ગુજરાત માટે શું કરવું છે એ જ અદવરતપણે ચાલ્યા કરતું હતું. એક વ્યદિ તરીકે પોતાના કામની આવી અદ્દભુત દનષ્ઠા!! મેં એમને સયારેય પસંદ નાપસંદના મુદ્દે, ગમો-અણગમો વ્યિ કરતા જોયા નથી. પોતાના કામ પ્રત્યે અનન્ય સમપષણભાવ હોય ત્યારે જ આ શસય બનતું હોય છે. નહીંતર સામાન્ય માનવીને પણ પસંદનાપસંદ તો હોય જ. એનો અથષ એ કે આ માણસને સમાજનું કામ કરવાનું જે ઘેલું લાગ્યું હતું, જે ગાંડપણ સવાર થયું હતું એના કારણે એના જીવનમાં આ શસય બન્યું હતું.

મૂલ્યોનો માણસ જ્યારે ભારતીય જનસંઘ અને ત્યાર પછી ભારતીય જનતા પાટટીના ગણ્યાગાંઠ્યા કોપોષરેટરો હોય, મુઠ્ઠીભર એમએલએ હોય, સિાની જોડતોડના એ દદવસો હતા. ધારાસભ્યોની ખરીદવેચાણ જોઇ છે. ગુજરાતની ધરતી પર આયારામ ગયારામ શબ્દ અક્પતત્વમાં આવ્યો એ દદવસોમાં જો અશોકભાઈ ભટ્ટને મંિીપદની લાલચ આપનારું કોઈ મળ્યું હોય... ડેપ્યુટી ચીફ દમદનપટરનું પદ આપવાની લાલચ નહીં આપી હોય... રાજ્યની અંદર સિા માટેની દરેક ઉથલપાથલ વખતે કોઈને કોઈ દલાલ અશોકભાઈના ઘરે પહોંચ્યું હતું અને છતાં, આ માણસની સામે સિા હતી છતાં, એણે કહ્યું હતું કે અમે પાંચ ધારાસભ્ય છીએ, અમે પાંચ રહીશું, પણ સિા કાજે મારી પાટટીને છેહ નહીં દઉં અને સયારેય આ માગષ પસંદ નહોતો કયોષ. ખુરશી સામે દેખાતી હોય, લપસણો માગષ હોય ત્યારે આ માણસે સંઘષષનો માગષ અપનાવ્યો હતો. એમણે સિાસુખ માટે સામી પાટટીની અંદર જવાનો પ્રયાસ નહોતો કયોષ. દવચાર, વ્યવપથા, નેતૃત્વ, ભરોસા, દવશ્વાસને સયારેય છેહ નહોતો દીધો.

માિાના સંસ્કાર એમને રાષ્ટ્રદહત અને સમાજ માટે કામ કરવાના સંપકાર ગળથૂથીમાંથી મળ્યા હતા. એમના માતા શારદાબા આઝાદીનાં લડવૈયા હતાં. ૧૯૪૨ની આઝાદીની લડતના એક અગ્રણી હતાં. એક જાજરમાન માતા હતા. એમના

એ વખતના કોંગ્રેસના ટોચના નેતાઓ સાથે નામથી ઓળખવાના સંબંધો હતા. એ સંબંધોના આધારે અશોકભાઈને રાજકીય રીતે કોઈ પણ ઉચ્ચ પદ પર બેસાડી શસયા હોત. એમને જરાય મહેનત કરવી પડે તેમ નહોતી. પરંતુ શારદાબાએ પણ શોટટકટના માધ્યમથી અશોકભાઈને કોઈ જગ્યાએ પહોંચાડી દેવાનો રપતો હતો. અપનાવ્યો ન અશોકભાઈએ પણ જીવનભર સંઘષષનો માગષ અપનાવ્યો હતો. અમદાવાદ, એની પોળ, એનું લોકજીવન, એના લોકો અને એનો ઇદતહાસ અશોકભાઈના હૈયામાં ધબકતા હતા. અમદાવાદના ઇદતહાસ સાથે એમને દવશેષ લગાવ હતો. પોળના લોકો, બાળપણના દમિો, કાયષકતાષઓ સાથે ખાદડયાની ફૂટપાથ પર બેસીને રાતે જમ્યા પછી ગપ્પા ન મારે તો એમના મનને જંપ વળતો નહીં. મંિી બન્યા પછી, પણ એ એમની ફૂટપાથ પરની પાલાષમેન્ટમાં જતા. માણસ મોટો થાય છતાં મૂદળયા ન કાપે એ અશોકભાઈમાંથી શીખવા જેવું છે.

વેલ નહીં પણ વૃક્ષ લોકોને મળવાનો, એમની સાથે સેતુ રચવાનો કે એમની સાથેના સંપકકની એક પણ તક અશોકભાઈ જવા ન દેતા. વષોષ પહેલા કાંકરીયા ફૂટબોલ ગ્રાઉન્ડ પર સરકસના ખેલ યોજાતા એમાં અશોકભાઈ કોમેન્ટ્રી આપવા જતા. કોમેન્ટ્રી આપતા આપતા લોકોના પ્રશ્નો, જનસંઘની વાતો પણ કરતાં, અને એ વખતે અશોકભાઈ ચૂંટાયેલા કોપોષરેટર હતા. આવા પદ ઉપર હોવા છતાં એમને કોમેન્ટ્રેટર બનવામાં આનંદ આવતો. લોકો સાથે સંવાદ રચવાની આવી એમને હથોટી હતી. અશોકભાઈ સયારેય પ્રદેશ પતરના પદ પર નહોતા છતાં ગુજરાતના ગામે-ગામ સતત પ્રવાસ કરનારા માનવી હતા. રાત-દદવસ જોયા દવના પાટટીના મૂદળયા રોપવા એમણે પ્રવાસ કયોષ છે. માઝા મૂકતી મોંઘવારી સામેનું આંદોલન હોય કે લોકશાહીને બચાવવાનો સંઘષષ હોય - અશોકભાઈ હંમેશાં આગળ રહ્યાં. અશોકભાઈ વેલ નહીં, વૃક્ષ હતા. એમને વેલની જેમ કોઈ સહારાની જરૂર ન હતી. એ પવયં એક વૃક્ષ હતાં. આંગળી પકડીને એ આગળ નહોતા વધ્યા. આત્મદવશ્વાસ ન હોય એને કોઈના સહારાની જરૂર હોય છે. જીવનભર એક અડીખમ વૃક્ષની જેમ અશોકભાઈ ઊભા રહ્યા.

ભારતીય સંજકૃચતનો અમર વારસો સાિવતું

વો વતન હમારા ભારત હૈ - રમેશ પટેલ ‘પ્રેમોતમિ’ જહાં ચહમાલય અલકનંદીની, સાગર રાજ ગરજતા હૈ જહાં ઝરને કલકલ ગાતે હૈ, ઔર નચદયાં નૃતત હોતી હૈ વો વતન હમારા ભારત હૈ, વો જહાં મેં સબસે ડયારા હૈ જહાં પંખી કલરવ કરતે હૈ, જહાં મયુરા નૃત્ય ચદખાતા હૈ જહાં મેના-પોપટ વેદ પઢે, જહાં કોયલ મધુરમ ગાન કરે જહાં ઈશ્વર માનવ રુપ ધરે, ઋચષઓને જ્ઞાન પ્રકાશા હૈ જહાં રાજે ત્યાગ કે સાધુ બને, જહાં લાખો વીર શહીદ બને જવાતંત્ર્ય કા ટીકા ‘ચતલક’ કરે, જહાં ગાંધી સત્ય કી જ્યોત ધરે સચદયોં સે ભારત બીખરા થા, સરદાર કી શચિ એક કરે જહાં કમલપુષ્પ ચનખરતે હૈ, જહાં ફલ-ફૂલ અમરત દેતે હૈ જહાં ગૈયાં જવજથ પ્રદાન કરે, જહાં યોગ શરીર કા મોક્ષ બને વો વતન હમારા ભારત હૈ, વો જહાં મેં સબસે ડયારા હૈ

રાહુલ બાબાનો બફાટઃ સંઘ પરરવાર અને ‘રસમી’માં કોઈ જ ફરક નથી ભોપાલ: કોંગ્રેસ મહાસચિવ રાહુલ ગાંધીએ છ ઓક્ટોબરે રાષ્ટ્રીય જવયંસેવક સંઘ ચવરુદ્ધ મોરિો માંડતા કહ્યું હતું કે રાષ્ટ્રીય જવયંસેવક સંઘ (આરએસએસ) અને પ્રચતબંચધત સંગઠન જટૂડડટ્સ ઈજલાચમક મૂવમેડટ ઓફ ઈન્ડડયા (ચસમી) વચ્ચે કોઈ ફરક નથી. બંને કટ્ટરપંથી ચવિારધારા માનનારા છે. આ સંગઠનો સાથે જોડાયેલા લોકો માટે ભારતીય યુવા કોંગ્રેસમાં કોઈ જથાન નથી. કોંગ્રેસ મહાસચિવ રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું હતું કે તેમની નજરમાં રાષ્ટ્રીય જવયંસેવક સંઘ અને પ્રચતબંચધત ચસમીમાં વૈિાચરક કટ્ટરતાને લઈને કોઈ અંતર નથી. રાહુલે વાતિીત દરચમયાન મધ્ય પ્રદેશના ચતકમગઢમાં આપેલા ચનવેદનને જપિ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું તો તેમણે કહ્યું હતું કે બંને કટ્ટરવાદી સંગઠનો છે. માટે વૈિારીક કટ્ટરતાની દ્રચિએ તેમનામાં કોઈ ફેર નથી. અયોધ્યા મામલામાં અલ્હાબાદ હાઈ કોટટના િુકાદા અંગે તેમણે કહ્યું હતું કે આ સંદભભે કોંગ્રેસ પાટટી પોતાનો પક્ષ જપિ કરી િુકી છે અને તેઓ તેનાથી સંમત છે. આ િુકાદો અયોધ્યામાં મન્જજદ તોડવાની કાયયવાહીને માફ કરતો નથી. આ ચદશામાં ડયાચયક પ્રચિયા આગળ વધવી જોઈએ. રાહુલ ઇતિહાસ વાંચેઃ સંઘ રાહુલના ચનવેદન પર સંઘે તીખી પ્રચતચિયા વ્યિ કરતાં

કહ્યું છે કે રાહુલને પ્રચતબંચધત સંગઠન અને રાષ્ટ્રવાદી સંગઠન વચ્ચેનો ફરક ખબર હોવી જોઈએ. સંઘના પ્રવિા રામ માધવે રાહુલ ગાંધીના ચનવેદન પર પ્રચતચિયા આપતાં કહ્યું હતું કે રાહુલે ઈટાલી અને કોલન્બબયા પહેલા ભારતને સમજવું જોઈએ. સંઘ પર કટ્ટરપંથીનો આરોપ લગાવાયો તેના જવાબમાં રામ માધવે કહ્યું હતું કે રાહુલને કદાિ ખબર નથી કે ભારતમાં કટ્ટરપંથને સૌથી વધારે પ્રોત્સાહન આપનારો પક્ષ કોંગ્રેસ છે. રાહુલ ઈચતહાસ વાંિી લે, તો તેમને ખબર પડી જશે. રાહુલે માનતસક સંિુલન ગુમાવ્યુંઃ ભાજપ કોંગ્રેસ મહાસચિવ રાહુલ ગાંધીએ પ્રચતબંચધત કટ્ટરવાદી સંગઠન જટૂ઼ડડટ્સ ઈજલાચમક મૂવમેડટ ઓફ ઈન્ડડયા અને રાષ્ટ્રીય જવયંસેવક સંઘની સરખામણી કરવા સંદભભે ભાજપે તેમની આકરી ટીકા કરી છે. ભાજપે તેને રાહુલની અજ્ઞાનતા, અપચરપક્વતા અને ઉદ્દંડતા ગણાવી છે. ભાજપના પ્રવિા પ્રકાશ જાવડેકરે કહ્યું હતું કે આરએસએસ અને ચસમીની સરખામણી એ જ કરી શકે કે જે માનચસંક સંતુલન ગુમાવી િુક્યો હોય. આરએસએસ રાષ્ટ્રવાદની પાઠશાળા છે અને તે ગત ૮૫ વષયથી રાષ્ટ્ર માટે તપજયા કરી રહ્યું છે, જ્યારે ચસમી એક પ્રચતબંચધત આતંકવાદી સંગઠન છે.

પાન-૪૦નું ચાલુ

અથયતંત્રોમાં ઊંિામાં ઊંિો દર છે. નેધરલેડડની સરખામણીએ તે લગભગ બમણી છે. તેની સામે જમયની (૯.૨ ટકા) અને ફ્રાંસ (૧૦.૫ ટકા) સાથે લગભગ નજીકમાં જ છે. અહેવાલમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે ચિટનમાં રોજગારી વગરના ઘરોની સંખ્યામાં ૧૦ ટકાનો ઘટાડો થાય તો તેનાથી દેશના જીડીપીમાં એક ટકાનો વધારો થશે. સીપીએસના ચરપોટટમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે ચિટનના રોજગાર વગરના ઘરોમાં ૫૪ લાખ વયજકો અને ૧૯ લાખ બાળકો રહે છે.

િબ્રટન યુરોપનું... હવે સરકારે પણ આવી રીતે લાભ લેનારાઓ પર ત્રાટકવાની યોજના બનાવી રહી છે. કલ્યાણકારી યોજનાઓનો દુરુપયોગને અટકાવવા માટે તેમાં પણ ફેરફાર કરવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. સેડટર ફોર પોચલસી જટડીઝે તૈયાર કરેલા આઘાતજનક અહેવાલમાં જાણવા મળ્યું છે કે ચિટનમાં ૧૧.૫ ટકા વયજકો (આશરે ૮માંથી એક) કામ નચહ હોય તેવા ઘરમાં રહે છે. જે યુરોપીય પંિના આઠ સૌથી મોટાં


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 16th October 2010

POLYURETHANE MOULDING

KI N GS

PARK ROYAL SHOWROOM 192 Acton Lane Park Royal London NW10 7NH Tel : 020 8961 8084 Fax: 020 8961 8373

www:kingskitchens.co.uk

HENDON SHOWROOM

157-161 West Hendon Broadway, Hendon London NW9 7EA Tel : 020 8202 8881 Fax: 020 8202 9991

TRADE & DISTRIBUTION -PARK ROYAL Email:info@kingskitchens.co.uk Fax: 020 8961 8373

27


28

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 16th October 2010

ચીનની જેલમાં કેદ વિદ્રોહીને શાંવિ માટે નોબેલ ઓસ્લોઃ ચીનની જેલમાં કેદ લોકતંત્રના સમથષક નેતા રલયૂ રઝયાબાઓને ચાલુ વષષનો નોબેલ િાંરત પુિસ્કાિ અપાિે. આઠમી ઓક્ટોબિે નોવવેની નોબેલ સરમરતએ આ જાહેિાત કિતાં જણાવ્યું હતું કે રલયૂ રઝયાબાઓને આ પુિસ્કાિ ચીનમાં તેમના દ્વાિા ચાલતા માનવ અરધકાિ આંદોલન માટે અપાયું છે. ચાલુ વષવે િાંરત નોબેલ માટે રવિમી ૨૩૭ દાવેદાિી થઇ હતી. જેમાંથી રલયૂ રઝયાબાઓને પસંદ કિાયા છે. જોકે રલયૂને નોબેલ િાંરત પુિસ્કાિ જાહેિ થતાં ચીન સિકાિે નાિાજગી વ્યક્ત કિી છે. સિકાિ તેમને રવદ્રોહી નેતા ગણે

છે. આ જાહેિાત બાદ ચીને નોવવે સિકાિ સાથેની પૂવષરનધાષરિત મંત્રણા મુલત્વી િાખવાની જાહેિાત કિી છે. આ ઉપિાંત પેરુના જાણીતા સારહત્યકાિ મારિઓ વગાષસ એલ. લોસાને વષષ ૨૦૧૦ના સારહત્ય માટેનું નોબેલ પ્રાઈઝ જાહેિ થયું છે. ૭૪ વષષના મારિઓ વગાષસે ૩૦ નવલકથાઓ, નાટકો, રનબંધો લખ્યા છે. અથષિાસ્ત્રનો નોબેલ પુિસ્કાિ ત્રણ રિક્ષણરવદને જાહેિ થયો છે. આ અથષિાસ્ત્રીમાં અમેરિકાના પીટિ ડાયમંડ અને ડેલ મોટેેન્સેન તેમ જ રિટનના સાઇપ્રાયટ રિસ્ટોફિ રપસાિાઇડ્સ સામેલ છે.

સંવિપ્ત સમાચાર • અમેરિકાના રમરિગન સ્ટેટમાં બે વષષ પૂવવે થયેલી ભાિતીય દંપતી આિા અને િીજ છાબડાના હત્યાિા નાિાયણ થડાણી (૬૩)ને યુએસ રડસ્સ્િક્ટ કોટેે આજીવન કેદની સજા ફટકાિી છે. • પ્રરતરિત હાવષડે યુરનવરસષટીમાં સ્કૂલ ઓફ રડઝાઈનના પ્રોફેસિ તિીકે ભાિતના જાણીતા અબષન રડઝાઈનિ િાહુલ મેહિોત્રાની રનમણુંક કિાઇ છે. તેઓ રડપાટેમેન્ટ ઓફ અબષન પ્લારનંગ અને રડઝાઈનના વડા તિીકે કાયષભાિ સંભાળિે. • યુએસ ઈરમગ્રેિન એન્ડ કસ્ટમ્સ એન્ફોસષમેન્ટનાં આંકડા મુજબ, ઓક્ટોબિ ૨૦૦૯થી સપ્ટેમ્બિ ૨૦૧૦ સુધીમાં ૩,૯૨,૮૬૨ ગેિકાયદે વસાહતીને દેિરનકાલ કિાયા છે. • અફઘારનસ્તાનના કુનાિ પ્રાંતમાં તારલબાનોએ કિેલા રમસાઇલ હુમલામાં ભાિતીય સ્વૈસ્છછક સંસ્થાના બે કાયષકિો માયાષ ગયા હતા. • પાકકસ્તાનના બ્લોચ િાષ્ટ્રવાદી નેતા નવાબ અકબિ બુગતીના પુત્ર અને જમ્હુિી વતન પાટટીના વડા તલાલ અકબિ બુગતીએ મુિિષફનું માથું કાપીને લાવનાિને એક રબરલયન રૂરપયા અને ૧૦૦૦ એકિ જમીન આપવાની જાહેિાત કિી છે. બુગતીએ કહ્યું હતું કે, ચૂંટાયેલી સિકાિને ઊથલાવનાિ મુિિષફ મૃત્યુદંડને પાત્ર છે. • પાકકસ્તાનમાં અમેરિકન ડ્રોન રવમાને કિેલા હુમલામાં અલ કાયદાનો ટોચનો ત્રાસવાદી આરતયાબ અબ્દુલ અલ િહેમાન માયોષ ગયો હતો. તેના માથા સાટે અમેરિકાએ એક રમરલયન ડોલિનું ઇનામ જાહેિ કયુું હતું.

Worldwide Flights Bombay Delhi Ahmadabad Bangalore Amritsar Manila Sydney

£315 £349 £425 £387 £419 £493 £752

Dubai Nairobi Ahmadabad Mombasa Dar'Salam New York Bangkoko

£315 £398 £425 £467 £447 £272 £399

020 83856899 / 83856895

Worldwide Holiday INDO CHINA | 18 DAY

SOUTH AMERICA | 18DAY

CAMBODIA - LAOS - VIETNAM

LIMA- CUSCO - RIO DE JANERIO - IGUAZU AMAZON -SACRED VALLEY

INCREDIBLE RAJASTHAN |15 DAY

CHINA & JAPAN |18 DAY

DELHI - AGRA - JAIPUR - JODHPUR - UDAIPUR JASISALMER

BEIJING - XIAN - GUILIN - SHANGHA TOKYO KYOTO - MT . FUJI - HAKONE HIROSHIMA

THAILAND & CAMBODIA| CAMBODIA 15 DAY

AUSTRALIA & NEW ZEALAND | 23 DAY

BANGKOK - SIEM REAP - PATTAYA - CHIANG MAI CHIANG RAI - AYUTTHAYA

SYDNEY - MELBOURNE - PERTH - CAIRNS - GOLD COAST -AYERS ROCK CHRIST CHURCH AUCKLAND - QUEESTOWN - WELLINGTON

SOUTH EAST ASIA |15DAY

SRI LANKA & KERALA |15 DAY

SINGAPORE - KUALA LUMPUR - HONG KONG

COCHIN - MUNNAR - THEKKADY - KOVALAM COLOMBO - DAMBULLA - SIGRIYA - KANDY

SOUTH INDIA |15DAY

SOUTH AFRICA & MAURITIUS | 16 DAY

KOVALAM -COCHIN - THEKKADY - CHENNAI MADURAI - TRICHY - TIRUPATHI

CAPE TOWN - JOHANNESBURG - PRETORIA KNYSNA - MAURITIUS - PORT LOUIS -ILE AUX CERFS

020 84292797 / 83856863 / 83856881 tours@carltonleisure.com

www.carltonleisure.com

vAùckAene nmñ ivnùtI sAE su´A vAùckAene joAvvAnuù ke ‘gujrAt smAcAr’mAù æisŒ ¸tI ÀherAtAe Àe¤ kAe¤po cIj-vStunI ŠrIwI krAe a¸vA sÈvsnAe ¦pyAeg krAe tAe te mAqe amArI kAe¤ jvAbwArI n¸I. aenI yAeGytA je-te VyiKtae pAete tpAsI te aùge ino#y levAe.

Editor: CB Patel Managing Editor: Jyotsna Shah Tel: 020 7749 4091 Email: jyotsna.shah@abplgroup.com Executive Editor: Kokila Patel Tel: 020 7749 4092 Email: kokila.patel@abplgroup.com News Editor: Kamal Rao Tel: 020 7749 4001 Email: kamal.rao@abplgroup.com Editorial Department: Dhiren Katwa, Dr Jagdish Dave Chief Financial Officer: Surendra Patel Tel: 020 7749 4093 Email: surendra.patel@abplgroup.com Accounts Executive: Akshay Desai Tel: 020 7749 4087 Email: akshay.desai@abplgroup.com Business Development Manager: Urja Patel Tel: 020 7749 4098 Email: urja.patel@abplgroup.com Liji George Tel: 020 7749 4013 Email: george@abplgroup.com Advertising Manager: Alka Shah Tel: 020 7749 4002 Mobile: 07944 151 893 Email: alka.shah@abplgroup.com Kishor Parmar Tel: 020 7749 4095 Mobile: 07957 69 49 09 Email: kishor.parmar@abplgroup.com Advertising Sales Executive: Rovin John George Tel: 020 7749 4097 Email: rovin@abplgroup.com Nikhil Gor Tel: 020 7749 4009 Email: nikhil.gor@abplgroup.com Erien Dubash Tel: 020 7749 4089 Email: erien.dubash@abplgroup.com Design/Layout: Harish Dahya Tel: 020 7749 4086 Email: harish.dahya@abplgroup.com Ajay Kumar Tel: 020 7749 4086 Email: ajay.kumar@abplgroup.com Customer Service: Ragini Nayak (For Subscription press No 3) Tel: 020 7749 4080 Email: support@abplgroup.com Representations - Editorial Birmingham: Subhashchandra Patel 07962 351 170 Email: shanak15@msn.com Editorial Leicester: Shobha Joshi Leicester Distributors: Europa Enterprise, Suresh Chandarana Tel: 0116 241 5234 Manchester: Kunjal Buch Tel: 0161 283 8607 Email: kkbuch@hotmail.com Media Representation - Belgium: Kishore A Shah, 35 Quinten Matsijslei, Bus 24, 2018 Antwerpen, Belgium Tel: 00323 231 6269 International Advertisement Representative: Jain Group(South India) Tel: +91 44 42041122/3/4 Fax: +91 44 25362973 Mumbai: +91 222471 4122 Email: jainmedia@eth.net (BPO) AB Publication (India) Pvt. Ltd. 207 Shalibhadra Complex, Opp. Jain Derasar, Nr. Nehru Nagar Circle, Ambawadi, Ahmedabad Tel / Fax: +91 79 2646 6061 Chief Executive Director: Kamlesh Amin Tel: +91 922 710 4308 Email: kamleshamin123@yahoo.co.in Editorial Co-Ordinator (BPO): Suresh Samani (M) +91 9898441330 Email : sureshsamani@yahoo.com Dy. Editorial Co-Ordinator (BPO): Nilesh Parmar (M) +919426636912 Consulting Editor (BPO): Bhupatbhai Parekh, Ahmedabad, Gujarat Tel: +91 79 2630 4142 Rajpipla: Jyotishi Bharat Vyas Tel: 0091 2640 220525 Mumbai: Kanti Bhatt, Hemraj Shah (Jumbo Advertiser) Horizon Advertising & Marketing: 205 Shalibhadra Complex, Opp. Jain Derasar, Nr. Nehru Nagar Circle, Ambawadi, Ahmedabad Tel / Fax : +91 79 2646 5960 (M) +91 9913346487 Email : horizonadvt2009@yahoo.in Neeta Patel, (Advertising Manager) (M) +91 98255 11702 (Res.) + 91 0265 3258164 Email: neeta_abplgroup@yahoo.co.in News Representatives in Various parts of India, especially in Gujarat

& # % # ! # " "&$ $+($# & ( $# $# ( *** %! &$)% $" , ' # )' # '' $ ! " $' % " # & # % # $' % " # $

$&$# ( (& ) !

( $#'

(


શવશવધા

Gujarat Samachar - Saturday 16th October 2010

29

a„vAidk iv¿y સશચનના નામે વધુ એક શવક્રમઃ આઈપીએલ-૪નો ચળકાટ ઝંખવાશેઃ તા. ૧૬-૧૦-૧૦ થી ૨૨-૧૦-૧૦ Tel. 0091 2640 220 525

ટેસ્ટમાં ૧૪ હજાર રન, ૪૯મી સદી

jyAeit¿AI rt VyAs મેષ રાશશ (અ.લ.ઇ) આપના અટવાયેલા પ્રશ્નો હલ થતાં માનસિક શાંસત અનુભવશો. નોકસરયાતને બઢતી મળવાની તક છે. વેપાર-ધંધામાં પણ મોટો ફાયદો થાય. કોઈ જૂનાં થવજનસ્નેહી સમત્ર કે જેને ગમે તે યાદ કરતાં હશો તેમની િાથે અચાનક મુલાકાત થવાથી આનંદની લાગણી અનુભવશો. વૃષભ રાશશ (બ.વ.ઉ) આપની િંજોગો અને આિપાિનું વાતાવરણ માનસિક તાણ અને ઉત્પાતનો અનુભવ કરાવશે. ઉતાવળે કોઈ પણ પગલાં લેતાં પહેલાં િો વાર સવચાર કરજો. અત્યારે ખચા વધારે અને આવક ઓછી રહેતાં પસરસ્થથસત કપરી બનતી જણાશે. ધાયુા કામ પૂરું થવામાં સવલંબ થાય. શમથુન રાશશ (ક.છ.ઘ) િપ્તાહ દરસમયાન લાગણીના આવેગમાં તણાઇને કોઇ સનણાય લેવાનું ટાળજો. નુકિાનનો ભય છે. આપની ઉદારતાનો કોઇ લાભ ન ઉઠાવે તેની કાળજી જરૂરી છે. નવીન ખરીદી માટે િાવચેતી રાખજો. દામ્પત્યજીવનમાં મતભેદ ઊભાં થતાં રોકવી જરૂરી છે. વેપાર-ધંધામાં સચંતા રહે. કકક રાશશ (ડ.હ) આપના મનની મુરાદો મનમાં રહેતી જણાય. અશાંસત, ઉદ્વેગ વધશે. અકારણ સચંતાનો અનુભવ થાય. નાણાંકીય પસરસ્થથસત વધુ કટોકટીરૂપ બને. આવક ઘટે અને ખચા ન વધે તેનું ધ્યાન રાખજો. નોકસરયાત વગાને આ િમયમાં કેટલીક િાનુકળ ૂ તક મળે. શિંહ રાશશ (મ.ટ) આપની મહત્ત્વકાંક્ષા ફળશે. મન પર રહેલું ભારણ ઓછું થાય. સચંતામાંથી મુસિ મળશે. જોકે િંતાન અંગેના પ્રશ્નો યથાવત રહે. આપની ધંધાકીય કામગીરીમાં પ્રગસત જોવા મળશે. નવી નોકરી માટેની તકો ઉજળી બનશે. મન આનંસદત રહે. વડીલોનો િહયોગ, સમત્રોની મદદ મળશે. કન્યા રાશશ (પ.ઠ.ણ) આ િમયમાં આપને આરોહઅવરોહની પસરસ્થથસતનો અનુભવ થાય. એકાદ-બે સદવિ િારાં અને એકાદ-બે સદવિ ખરાબ પિાર થાય. મુશ્કેલીમાંથી બહાર આવો ના આવો ત્યાં બીજી મુશ્કેલી આવીને ઊભી રહેશ.ે

તુલા રાશશ (ર.ત) અંગત િમથયાઓને કારણે આપની થવથથતાને જાળવવી મુશ્કેલ બનશે. એક પ્રકારની સનરાશા-બેચન ે ી અનુભવશો. આપના ગુચ ં વાયેલા આસથા ક પ્રશ્નોના ઉકેલ મળશે. અણધારી િહાયથી કામકાજો નભી જશે. જરૂરી નાણાંકીય વ્યવથથા ઊભી કરી શકશો. વૃિશ્ચક રાશશ (ન.ય) આપની યોજનાઓ અંગે જોઈતી અનુકળ ૂ તા કે િગવડતા પ્રાપ્ત થતાં પ્રગસત વેગવંતી બનશે. િફળતાના કારણે માનસિક થવથથતા અનુભવશો. વેપારધંધાના ક્ષેત્રમાં પ્રગસતની તકોમાં વધારો થશે. મકાન-સમલકતમાં ફેરબદલ શક્ય બનશે. અવરોધો આવશે, પણ પાર પાડી શકશો. ધન રાશશ (ભ.ફ.ધ.ઢ) આ િમયમાં નોકરી-ધંધામાં પ્રશ્નો અંગે કેટલીક અગત્યની તકો પ્રાપ્ત થાય. ઉન્નસતની તક મળે તો ચૂકી ન જતાં. હાલની નોકરી બદલવાની ઇચ્છા હોય તો ફળશે અને િારી તક પણ પ્રાપ્ત થાય. વેપાર-ધંધાના કામકાજમાં પ્રગસત થશે. ભાગીદારીમાં મતભેદ હશે તો હલ કરી શકશો.

બેંગાલૂરુ: માથટર બ્લાથટર િસચન તેંડલ ુ કરે ઓથટ્રેસલયા િામેની બીજી અને શ્રેણીની અંસતમ ટેથટના ચોથા સદવિે કારકકદદી છઠ્ઠી બેવડી િદી ફટકારી હતી. આ ટેથટમાં તેણે બે સવિમ પોતાના નામે કયાા છેઃ ટેથટ કારકકદદીમાં ૧૪,૦૦૦ રન કરવાની અને ૪૯મી િદી કરવાની. મંગળવારે ગેમ શરૂ થયાના થોડા જ િમયમાં િસચને માત્ર નવ રનોની દૂરીને પાર કરી પોતાની કરીયરની છઠ્ઠી બેવડી િદી ફટકારી હતી. િોમવારે િસચન ૧૯૧ રન કરીને અણનમ રહ્યો હતો. િોમવારે ઓથટ્રેસલયાના ૪૭૮ રનના જવાબમાં ભારતે પાંચ સવકેટ ગુમાવી ૨૩૫ રન કયાા હતા.

જેમાં િસચનના ૧૯૧ રન મુખ્ય હતા. મુરલીએ પણ કારકકદદીની પ્રથમ ટેથટ િદી ફટકારીને ટીમના િંગીન થકોરમાં મહત્ત્વનું યોગદાન આપ્યું હતુ.ં િસચને આંતરરાષ્ટ્રીય સિકેટમાં ૩૧,૦૦૦થી વધુ રન કયાા છે અને ૯૫ િદી પૂણા કરી છે. ટેથટ અને વન-ડે સિકેટમાં િસચન િદી અને રનના મામલામાં ટોચ પર છે. િસચને વન-ડેમાં ૧૭,૦૦૦થી વધુ રન કયાા છે. જ્યારે રસવવારે તેણે ટેથટ કસરયરના ૧૪,૦૦૦ રન પૂરા કયાા છે. બેંગલોરના સચન્નાથવામી થટેસડયમમાં િસચને ૨૭ રન પૂણા કયાા ત્યારે ટેથટ સિકેટમાં તેના ૧૪,૦૦૦ રન પૂણા થઇ ગયા હતા.

શશલ્પા અને પ્રીશિની ટીમો આઉટ

નવી દિલ્હીઃ આઈપીએલની આગામી ચોથી સિઝનમાં પ્રીસિ સઝન્ટાનો સિસ્િો ધરાવિી કિંગ્િ ઈલેવન પંજાબ અને સિલ્પા િેટ્ટી-રાજ િુંદ્રાની માસલિીની રાજસ્થાન રોયલ્િની ફ્રેંચાઈઝીઓને રદ િરાઇ છે. ભારિીય સિિેટ િંટ્રોલ બોડડ (બીિીિીઆઇ)ની મળેલી બેઠિમાં પ્રીસિ અને સિલ્પા િેટ્ટીની ટીમોને ટુનાામેન્ટમાંથી િાઢી નાખવાનો સનણાય લેવાયો િિો. આમ આઈપીએલની ચોથી સિઝનમાં સિલ્પા-પ્રીસિ આઉટ થિાં િવે ગ્લેમર ઓછું જોવા મળિે. જ્યારે આઈપીએલમાં નવી િામેલ િોચી ફ્રેંચાઈઝીને માત્ર નોસટિ આપીને છોડી મૂિવામાં આવી િિી. િોચી

ફ્રેન્ચાઈઝીને નોસટિ ફટિારીને માસલિી િિ િસિિના િમામ મુદ્દે જલદીથી યોગ્ય સનણાય િરવાનું જણાવાયું છે. આઈપીએલની આગામી સિઝનમાં બે નવી ટીમો િોચી અને પુણેના િમાવેિ બાદ િવે રાજસ્થાન-પંજાબને રદ િરાિા ફરી ટીમોનો આંિ આઠ થઈ ગયો છે. બીિીિીઆઇએ જણાવ્યું િિું િે બંને ફ્રેન્ચાઈઝીઓને રદ િરવાનો સનણાય એિમિથી લેવાયો િિો. બોડડડ િહ્યું િે િેપીએચ ડ્રીમ સિિેટ પ્રાઈવેટ સલસમટડડ અને જયપુર આઈપીએલ સિિેટ પ્રાઈવેટ સલસમટડડ િાથે થયેલી િમજૂિી િાનૂની િલાિ લીધા બાદ રદ િરાઇ છે.

• ત્રીજી વન-ડે પણ બાંગ્લાદેશે જીતીઃ બાંગ્લાદેશે શાનદાર દેખાવનો સિલસિલો આગળ ધપાવતાં ન્યૂ ઝીલેન્ડ િામેની ત્રીજી વન-ડે મેચમાં િાત સવકેટે સવજય મેળવ્યો હતો. આ િાથે જ બાંગ્લાદેશે પાંચ મેચની વન-ડે શ્રેણીમાં ૨-૦ની િરિાઇ મેળવી છે. શ્રેણીની પ્રથમ વન-ડેમાં બાંગ્લાદેશનો સવજય થયો હતો જ્યારે બીજી વન-ડે વરિાદને કારણે ધોવાઇ ગઇ હતી. ત્રીજી વન-ડેમાં ન્યૂ ઝીલેન્ડે આપેલા ૧૭૪ના લક્ષ્યાંકને બાંગ્લાદેશે ૪૦ ઓવરમાં ૩ સવકેટ ગુમાવી વટાવી લીધું હતુ.ં ૧૦ ઓવરમાં ૧૪ રન આપી ૩ સવકેટ ખેરવનારા શુવોને મેન ઓફ ધ મેચ જાહેર કરાયો હતો.

મકર રાશશ (ખ.જ) લાંબા િમયથી અટવાયેલાં નાણાં પરત મળશે. મહત્ત્વના કામકાજો પણ િફળતાપૂવક ા પાર પડે. ભાગ્યોદયનો યોગ છે. આ િમયમાં કારકકદદીની મહત્ત્વની બાબતો અંગે ચચાા -સવચારણા થાય. આસથા ક પાિાં િદ્ધર બનતાં જાય. નોકસરયાતો માટે નવી નવી તકો ઊભી થાય. કુંભ રાશશ (ગ.શ.િ.ષ) નોકરીમાં તથા અંગત કાયોામાં રહેલી મુશ્કેલીઓ, અવરોધોનું આ િપ્તાહે સનરાકરણ મળશે. આપના થવજનો અને સમત્રો તરફથી લાભની અપેક્ષાઓ ફળશે. અધૂરાં કાયોા પાર પાડી શકશો. ઇચ્છીત કાયોા પૂરાં થાય. મહત્ત્વનાં સનણાયોમાં જાળવીને કામગીરી કરવી જરૂરી છે. મીન રાશશ (દ.ચ.ઝ.થ) ધાસમાક તથા માંગસલક પ્રિંગો અંગે દોડધામ રહેશ.ે નાણાંકીય રીતે થોડી ખેંચ અનુભવશો. િરકારી કાયોા તેમ જ નોકરી અને વેપાર-ધંધામાં રાહત જણાય છતાં મન બેચન ે ી, અકળામણ અનુભવશે.

!,$"(!+

*A?J ,F-CJ A*!I G !I *I *A2+C %A*

MOM -FQ ! F,J B"B U.%*AJ #,F 0*8+A%I : Q#.0*AJ Q% A- A*@ #F/%B C Q.=A%A T A, Q( %F0 ;I4-F* 'H*B-B ;I4-F* -R*AJ Q.-J( $A,F- 6+Q<%CJ Q*-% C A F A 9B% A *K AJ *C7 H B Q. A*AJ Q.-J( #,F .A! >C ,1F/F

;F*)R ;F*B &J B A A0 0J& L ,F &1F-A 0J(J$ 1!I 1.F 0J(J$ %"B &A A 0J(J$ *A G 0J& L ,I /B. A.,

% C A .A

*#A.A#

Q.#F/*AJ 'I% &,"B ,F (F A A* ,.A*AJ ./F

C ,A! )A,!

N -A *AJ 3 A$A,B ./B , P -A *D I %A 8&F7+A-B8

*I

$- #!(,

-#+))'

0 +$ "! ) !&

I5 *F A-B8 'B A* "+A & B

Q&S E&A

+ +) !,

1!, ' $&

+

$

&!,!0

-#& ( &-

!

.**&1

)& )'

!& )'!

(,- &&

!& ///

-#& (

) .%


30

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 16th October 2010

નોખી માટીના માનિી અશોકભાઇ ભટ્ટના જીિનના સંસ્મરણોને જીિંત કરતી સભા -જ્યોત્સના શાહ

અાદ્ય કવિ નરવિંહ મહેતા રવિત અને બાપુનું વિય ભજન 'િૈષ્ણિજન તો તેને રે કહીએ, જે પીડ પરાઇ જાણે રે..,' જેણે જીિનમાં પિાિી જાણ્યું હોય એ વ્યવિ િમાજમાં કેટલી અાદરપાત્ર બને એ તો જેઅોએ શવનિાર તા.૯ અોક્ટોબર ૨૦૧૦ની બપોરે હેરોના િંગત કોમ્યુનીટી િેન્ટરમાં યોજાયેલ શોકિભામાં નવહ, અશોકિભામાં હાજરી અાપી હોય તેને જ એ અદ્ભૂત અનુભિની ઝાંખી અનુભિાય. જેઅો હાજર ન હતા એના માટે અા અાંખે દેખ્યો અહેિાલ માવહવતિદ તો જરૂર બની રહેશે. અા કાયયક્રમ િંગત કોમ્યુનીટી િેન્ટર, અોિરિીિ ફ્રેન્ડિ અોફ બી.જે.પી. તેમજ એવશયન િોઇિ અને ગુજરાત િમાિારના િંયુિ ઉપક્રમે યોજાયો હતો. ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦ની રાત્રે તવધાિાએ ભારિના એ પનોિા પુ ત્ર ગુ જ રાિ તવધાનસભાના થપીકર માનનીય શ્રી અશોકભાઇ ભટ્ટને જીવન મૃત્યુ વચ્ચે લાંબો સંઘષમ ખેલ્યા બાદ અાપણી વચ્ચેથી બોલાવી લીધા પરંિુ એમની માણસાઇ, નમ્રિા, કરૂણા, 'અતિતથ દેવો ભવ' ની ભાવનાને છીનવી ન શક્યા, એ ગુણોએ િો એમને અમરત્વ બક્ષ્યું. અશોકભાઇ સાથેની એક જ મુલાકાિ કાયમી સંભારણું બની જાય િેવું એક નતિ, અનેકોના મુખે સાંભળવા મળ્યું. વ્યતિ અાપણી અાસપાસ િોય ત્યારે કદાચ એની અગત્યિા કે

&

મિાનિાનો અાપણને અંદાજ ન અાવે પરંિુ એની ગેરિાજરીમાં યાદગાર પળો એટલી બધી યાદ અાવે કે એનો એક ગ્રંથ રચાય!! અા જગિમાં લાખો-કરોડો અાવે છે અને જાય છે પરંિુ તવરલા િો જૂજ જ િોય છે જે નામ અને શાન મે ળ વી લોકોના હ્દયમાં કાયમી થથાન મેળવી જાય છે. એ શતનવારની સભામાં જાણીિા ગાતયકા માયા દીપકના સુ મ ધુ ર સૂ ર -સૂ રાવતલની ગંગામાં જાણે ડૂબકી લગાવ્યા જ કરીએ એવો અિેસાસ થયો. અને િબલા પર સંગિ સુતમિ રાજપરાએ કરી, મેડ ઇન યુ.કે. પણ ભારિીય કલાકારથી સિેજે

# % &

"

"

ય કમ નથી એનો સાિાત્કાર કરાવ્યો. સભાનું સં ચાલન 'ગુજરાિ સમાચાર'ના મેનેજીંગ એડીટર શ્રીમતી જ્યોત્િનાબેન શાહે કયુું િિું. એમણે શ્રી અશોકભાઇ ભટ્ટ સાથે ના અનુ ભ વોની રજુ અાિ કરી. 'અામ િો અમારૂં સદ્ભાગ્ય છે કે ગુજરાિ સમાચાર કાયામલયના કમમ યોગા િાઉસમાં અાવા મિાનુભાવોને રૂબરૂ મળવાનો, સાંભળવાનો, જાણવાનો લ્િાવો મળ્યા કરિો િોય છે. એમાં

(

&

#

=-"9 9& : / "@ 9 &@) 9 @ K%! : &9@ 5? 49 : = ! 9 9! = K%! : &9@ 9 9 9 %B !: K'@ % 9 8 ; : 9 = !@ ; 9 9 = : ": = ! = &9@ #: = = '$= K K = 9 K%$9B $9 / "@ 9 = &+&@ : ;@ K 9B ;C = %=!9 9 %; K $&= < K%! : &9@ 9 9 : *< K K 2&@ = 9 EJ : ?( ? ! FDED 9 !? %: " 3: K%! : &9@ 9 9 >, " $=, ": 69!9 9 9 9 K%$9B &9 = / "@ K$/ 9! 9@ &979K' &+&@ ;@ ? !$9 9@ 9. ; = 2&@ = &$A = 9!: = @ = +&9' 9@ $ 9!? !: < K%! : &9@ 9 9 9 K%$9B =#$$9 '9K B K @1 = " !K$$9! 9 EJ : ?( ? ! 9 !? : = ; F DD F ED F FI ! G HI

! (

!( #

! %

9 B0 ? !9 $9 9@

!

' &

!

. 9 =

!

&

"&

" #

! .+'&

'

$ (!'& % $ .

%($

'& '& +- &

(%

જ કરે. એક જીવંિ વ્યતિત્વ િિું. એટલા બધા તનરાધારોના અાધાર બની આશીવામદ મેળવી જીવિે જીવ જ ઘણું બધું પુણ્ય ઉપાજમન કયુું છે. એમને િો ઇશ્વરના દરબારમાં થથાન મળી જ ગયું છે. ...અાપણી િાથમના િો એક તનતમત્ત છે.' મિાત્મા ગાંધી ફાઉન્ડે શ નના િમુ ખ અને તશિણ શાથત્રી ડો.જગદીશભાઇ દિે એ જણાવ્યું કે, "અમદાવાદમાં મારો ઉિારો માયાબેનને ત્યાં જ િોય. હું ત્યાં િિો ત્યારે એમની સાથે એક કાયમિમમાં જવાનું થયું અને કાયમિમના અંિે માયાબેને મારી અોળખાણ અશોકભાઇ સાથે કરાવી. બસ પિે લી જ અોળખાણમાં ઘરે અાવવાનું અામં ત્ર ણ અાપ્યું . પતરચયની શરૂઅાિમાં જ એમની અાંખમાં મૈ ત્રી, મુ તદિા, કરૂણા વાંચી શકાયા. એ સવમના તમત્ર િિા." શ્રી લાલુભાઇ પારેખે ક્િયું કે, જનસંઘ િિું ત્યારથી મેં અશોકભાઇને જોયા છે . ગુ જ રાિ સકારમાં અને ક ખાિાના મંત્રી િરીકે િવાલો સંભાળ્યો અને છેલ્લે થપીકરપદ પણ તનષ્પિ રિી સં ભાળ્યું . નરેન્દ્રભાઇ મોદી કિે છે એમ, 'મિાગુ જ રાિથી થવતણમમ ગુ જરાિ સુધીની યાત્રામાં એમનું અનુ દાન સુ વ ણમ અિરે લખાશે...'

દાદાના સંસ્મરણો યાદ કરી ગૌરિ અનુભિતો પૌત્ર અશોકભાઇના પૌત્ર, િાલ લંડન સ્થથિ અાઇ.ટી.તનષ્ણાિ હાવદયક દિેએ દાદાના સંથમરણો વાગોળિા કહ્યું કે, ૨૯ વષમ પિેલા જન્મ્યો ત્યારથી દાદાનો

કવિશ્રી પંકજ િોરાએ ગુજરાતી અને અંગ્રેજીમાં કાવ્યમય શ્રધ્ધાંજવિ અપપી.

$

& , ,) $ () . ) !)" " + ! )"+) ! (+ ) !") " " ! # &* . ()' **"'& $ $ **" $ *"& )* /* )+" '$$'. ) +" !'#

અાદરણીય શ્રી અશોકભાઇ ભટ્ટ સાથેના અનુભવે જે અાત્મીયિા અનુભવી એવી ભાગ્યેજ કોઇ સાથે અનુભવી િશે! સંગિના શ્રી કાન્તીભાઇ નાગડાએ એમની અશોકભાઇ સાથેની દસેક વષમ પિેલાની યાદ િાજી કરિા જણાવ્યું કે, હું અને સી.બી. એક કોન્ફરન્સમાં અમદાવાદમાં િાજરી અાપવા ગયા િિા. ત્યાં ગુ જ રાિના મુ ખ્ ય મં ત્રી સતિિ અન્ય િધાનોને મળ્યા. બધાએ ગાંધીનગર મળવાનું અામંત્રણ અાપ્યું પણ જ્યારે અશોકભાઇને મળ્યા ત્યારે એમણે કહ્યું કે, સરકારી બં ગ લે નતિ, મારા ખાતડયાના ઘરે િમે જમવા અાવો. અમે ત્યાં ગયા િો કોઇ મોટાઇ નતિ. એ વખિે િેઅો તશિણ ખાિાના િધાન િિા.

અાપણને લાગે જ નતિ કે કોઇ તમતનથટર સાથે બે ઠા છીએ. સં ગ િ સે ન્ ટરમાં કોમ્પ્યુ ટ રના વગોમ અને અાઇ.ટી. ની વાિ નીકળી ત્યારે એનો અમલ કઇ રીિે ગુજરાિની થકૂલોમાં થઇ શકે એની માતિતિ અમારી પાસે મેળવિા િિા. અમને એમની કિમવ્ય તનષ્ઠા થપશશી ગઇ. અોવરસીસ ફ્રે ન્ ડ્સ અોફ બી.જે.પી.ના શ્રી અવનલભાઈ પોટાએ અંજતલ અપમિા એમના અંગિ અનુભવો વણમવ્યા અને જણાવ્યું કે, "િજારો માઇલ દૂર બે ઠા અાપણે અશોકભાઇના માનમાં શ્રધ્ધાંજતલ માટે ભેગા મળ્યા છીએ એજ એમની લોકતિયિાનું િમાણ છે. બાળક જન્મે છે ત્યારે એ રડે છે અને બીજા િસે છે પણ સંસારમાં અાવી એવા કાયોમ કરી જાય કે અંિે જગ રડે છે... િાલ લંડન અાવેલ મુખ્ય મંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીના ભાઇ પં ક જભાઇ મોદીએ અંજતલ અાપિા જણાવ્યું કે, ' તિન્દુથિાનથી િજારો માઇલ દૂર વસવા છિાં િમે અાટલી બધી સં ખ્ યામાં અશોકભાઇને શ્રધ્ધાંજતલ અાપવા ઉપસ્થથિ છો એજ દશામવે છે કે, એમની ઊંચાઇ કેટલી છે? ૧૯૭૯માં મારે સરકારી કામ િિું એ વેળા હું વડનગરથી અશોકભાઇને મળવા એમના ખાતડયાના ઘરે ગયો ત્યારે એમના બારણે મારા જેવા એમની મદદ માટે અાવેલ ભાઇ-બિેનોની લાંબી લાઇન લાગી િિી. િજી પથારીમાંથી બેઠા થયા જ િિા ને સીધા જનતિિના કાયમ માં પરોવાઇ ગયેલા મેં જોયા. બીજા પર અાધાર રાખ્યા તવના ફોન જાિે

(%

તિયજન સમા જનતિય – અશોકભાઇ સેવા, એમનો કુળધમમ છે. સમપમણ, એમની જીવનનીતિનો પયામય છે. સંથકાર, એમનું સરનામું છે. સમત્વ, એમનું ચાતરત્ર્ય છે. સરલિા, એમનો ગુણધમમ છે. સમન્વય, એમની કોઠાસૂઝ છે. સૌજન્ય, એમની લાિતણકિા છે. સાદાઇ, એમની િણાલી છે. શાલીનિા, એમનું DNA છે. સાલસિા, એમની અોળખ છે. સંતનષ્ઠા, એમની બુતનયાદ છે. સુતચિા, એમની અાચારસંતિિા છે. સાતવવકિા, એમનો થવભાવ છે. સંયોજન, એમની કુનેિ છે. સતિયિા, એમની સંતસતિ છે. સુતિયિા, એમની િતિછાયા છે. સાદાઇ, એમી અમીરાિ છે. સુમૃિવાણી, એમની એંધાણી છે. સતિષ્ણુિા, એમની કલા છે. સંગઠન, એમનું ગાંડીવ છે. સાયુજ્ય, એમની ગતરમા છે. સૌિાદમ, એમનો અણસાર છે. સમાજ, એમનો પતરવાર છે. થવપ્ન, એમનું તિતિજ છે. સત્તા, એમનું સેવાનું સાધન છે. કોઇ તદવસ થવ એનું કેન્દ્ર નિો'િુ, કોઇ તદવસ થવ એનું પૂણમ ન િોય.

Yesterday, He was Mortal, Today, He is Immortal. Yesterday, He was Beside us, Today, He is within us. Yesterday, He was our ideal, Today, He is our icon. Yesterday, He was at the centre, Today, He is in the circle. Yesterday, He was Touchstone of smile, Today, He is Milestone of memory. Yesterday, He was part of being, Today, He is Emerging into eternity. Yesterday, Being speaker was his identity, Today, Silence id his image. Yesterday, He was moving with zest, Today, he is lying in eternal rest. Yesterday was filled with activities, Today, is the time for reflection. One who lives in life, Do not die after death,

-Pankaj Vora


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 16th October 2010

ઝૂંબેશ કરી હતી. એ મ ના બારણા ચોવીસે સહન્દુ , કલાક મુ સ્ લલમ, જૈ ન , બ્રાહ્મણ સૌ કોઇ માટે ખુલ્લા હતા. કા મે શ્વ ર ની પોળમાં એમના સનવાસ લથાને રાતના ૮ થી ૧૦ યુવા કલાકાર સુમિત રાજપરા અને જાણીતા મસંગર કોઇપણ જાતના િાયા મિપક બંધન સવના સૌને મળવાનો માટે ખોળો ખૂંદયો છે. એમની સાથે સમય રહે ત ો. નાનો હતો ત્યારથી ચૂં ટ ણી ૨૦૦૧માં ગુ જ રાતમાં ઝૂં બે શોમાં ગયો છું . ક ં પ અાવ્યો ત્યારે રાત સદવસ ભૂ ૧૯૯૫ની અમદાવાદની મ્યુનીસસપલ ચૂંટણીઅોની યાદ જોયા સવના ગામે ગામે ફરી કરતા કહ્યું કે, મયુરભાઇ દવે દે શ બાંધ વોના ખબર અંતર ભૂ ષ ણભાઇ પૂછતા. મનમાં એક જ ભાવના અન (અશોકભાઇના પુત્ર) બેમાંથી હતી દેશને અાગળ લાવવાની. કોને પસં દ કરવા કોયડાનો અારોગ્ય મં ત્રી હતા ત્યારે ઉકેલ અાપતા મયુરભાઇનું નામ ગુજરાતમાંથી પોલીયોની રસી સૂચવ્યું. પોતાના સદકરાનું નસહ! દ્વારા પોલીયો સનવારણની ઝૂંબેશ ૨૦૦૧ની ચૂંટણી વેળા એમનું કરી. દરેક કામમાં અાગળ પડતું બાયપાસનું અોપરેશન કરાવ્યું અનુદાન. સનષ્ઠાપૂવવક કામ કયુું હોવા છતાં પોળે પોળે ફરીને છે. તેઅો એક સારા શ્રોતા પણ હતા. પહે લા બીજાની વાત

સાંભળતા. એમનું સદલ સવશાળ હતું . અમદાવાદની સીવીલ હોલપીટલમાં એમના નામે ગરીબોની સારવાર થાય છે. એમને ટે ક નોલોજી સવષે જાણવામાં પણ ખુબ રસ હતો. સામાન્ય રીતે જૈ નોના ગચ્છાસધપસત કોઇના બેસણામાં જતા નથી હોતા પણ દાદાના બેસણામાં અાવ્યા અને એથી સવશેષ કઇ અંજસલ હોઇ શકે ! એમના માનમાં અંસતમ સિયા વેળાએ 'સવારે મજૂરી કરી સાંજે ખાનાર ગરીબ મજૂરો'એ પણ પોતાના કામ લથસગત કરી દીધાં હતાં. એથી સવશેષ કઇ અંજસલ હોઇ શકે! લથાસનક રાજકારણી અંજનાબેન પટેલે જણાવ્યું કે, હું અસહથી અમદાવાદ ગઇ ત્યારે ત્યાં ચૂં ટ ણી પ્રચારનો છેલ્લો સદવસ હતો. હું એક રાજકારણી તરીકે એની ગસત સવસધ જોવા અશોકભાઇ સાથે ગઇ. મારી એમની સાથે પ્રથમ મુ લાકાત હતી. અાખી રાત પ્રચાર કામ ચાલે. સેટેલાઇટથી શરૂ કરી ફરતા ફરતા ખાસડયા

પહોંચ્યા. ત્યાં બહેનો-ભાઇઅોનું મોટું ટોળું . એમણે સભાને સંબોધવાનો મને મોકો અાપ્યો. ત્યારબાદ તો અવારનવાર મળવાનું થતું. રાજકારણી હોવા છતાં માનવતા મોખરે હતી. સસવાય અન્ય એ વક્તાઅોમાં સશક્ષણ શાલત્રી અને સમાજ સેસવકા નીરૂબેન દેસાઇ, સુ મ નભાઇ દે સાઇ, શ્રી પ્રવિણભાઇ અમીન તેમજ નાટ્ય અને હાસ્ય કલાકાર ભાનુભાઇ પંડ્યાએ જણાવ્યું કે 'અસતસથ દેવો ભવ્' નો મંત્ર એમણે જીવનમાં અપનાવ્યો છે. છેલ્લે સી.બી.પટેલે અંજસલ અપવતા કહ્યું કે, મારી સૌ પ્રથમ અશોકભાઇ સાથેની અોળખાણ બ્રહ્મકુમાર ભટ્ટે કરાવી હતી. એ વખતે હું યુસનવસસવટીમાં સવદ્યાથથી હતો અને મહાગુ જ રાત ચળવળમાં જોડાયો હતો. હું અશોકભાઇના ઘરે પણ રહ્યો છું. અશોકભાઇ જનસં ઘ માં હતા ત્યારથી લપીકર બન્યા ત્યાં સુધીની વાતો યાદ કરતા ઉમેયુું કે, એમણે લપીકરપદ સંભાળ્યા પછી ગુજરાત સવધાનસભામાં

ધાંધલ-ધમાલ બંધ થઇ ગઇ એ એમની સસસ્ધધ હતી. ઉમરેઠના એ બ્રાહ્મણમાં માનવતા, મહે માનગસત, હમદદથી ભયાવ પડ્યા હતા. બધા સાથે એમનું અનુસંધાન. સમયની મયાવદા ન હોત તો અા સભા સવખરાઇ જ ન હોત! અા દરસમયાન બધાને મુખ્ય મં ત્રી શ્રી નરે ન્ દ્ર મોદીએ અશોકભાઇને અાપેલ અંજસલની કોપીઅોનું સવતરણ કરાયું હતું અને અા સભામાં ખરડાની કોપી પણ અપાઇ હતી. એમાં જે સંલથાઅોએ સામેલ થવું હોય તેને અાવકારવામાં અાવી હતી.

31

અા શ્રધ્ધાંજવલ ખરડામાં અોિરસીસ ફ્રે ન્ ડ્સ અોફ બી.જે.પી.- શ્રી અવનલભાઈ સં ગ ત કોમ્યુ નીટી પોટા, સે ન્ ટર – શ્રી કાન્તીભાઇ નાગડા, એવિયન િોઇસ અને ગુ જ રાત સમાચાર – તંત્રી/પ્રકાિક સી.બી. પટેલ, મહાત્મા ગાંધી ફાઉન્ડેિન – ડો.જગદીિ દિે , અનુ પ મ વમિન-પૂ . જિભાઇ સાહે બ અને લોહાણા કોમ્યુનીટી િેસ્ટ લંડન, સનાતન ધમમ મંડળ અને વહન્દુ કોમ્યુનીટી સેન્ટર, કાવડિફ -વિમળાબે ન પટે લ સામેલ થયા છે.

02 " /&7 "/% $0/6&/*&/4 7"8 40 02%&2 0/-*/& 6*3*4

777 */%*"/."24 $0 5,

538 !&&, 0 *.& 0 )01 &4 53 3)01 '02 805 &-*6&2 40 8052 %002 "4*0/"-7*%& -0523 *$& &"/3 &/4*- "/% 5-3& *-3 )&& 1*$&3 "/% "3"-" &"%8 &"-3 "//&% 00%3 25*4 &(&4"#-&3 *$,-&3 "/% )54/&83 "5$&3 00,*/( "34&3 ""/ "2"4)"3 )"1"4*&3 7&&43 /"$,3 "1"% 00%-&3 543 2*/,3 &" 8251 5*$&3 5,)7"3 054) 2&3)&/&23 &"-4) &"548 20%5$43 &34*6"00+" *4&.3 "/% ."/8 .02&

0/4"$4

સભાજનોની તસવીરિાં જિણે પ્રથિ હરોળિાં શ્રી સી.બી. પટેલ, શ્રી પંકજ િોિી,શ્રી અમનલભાઇ પોટા વગેરે િેખાય છે.

&."*- */'0 */%*"/."24 $0 5,


32

www.abplgroup.com

ગ્લોબ થીયેટરમાં સેક્સપીયરનું નાટક ગુજરાતીમાં રજુ કરવામાં રસ છે? લંડનના ગ્લોબ થીયેટરે સેક્સપીયરના નાટકો અાગામી એક-બે વષધમાં દુનનયાની ૩૮ ભાષાઅોમાં ૩૮ નાટકો રજુ કરવાનો ભગીરથ પ્રોજેક્ટ હાથ ધયોધ છે. ભારતીય સંટકાર-કલાભાષાના સંવધધન માટે પ્રોત્સાહન અાપતી અાપણી ગૌરવમયી સંટથા ભારતીય નવદ્યાભવનને પણ ગુજરાતી ભાષામાં સેક્સપીયરનું કોઇપણ નાટક તૈયાર કરી ભજવવા માટે અામંત્રણ મળ્યું છે. (તા. ૯ અોકટોબર ૨૦૧૦ના 'ગુજરાત સમાચાર'માં પાન નં. ૨૬ ઉપર 'ઇનતહાસની અારસી' ડો. અનનલ મહેતાની કોલમમાં 'લંડનમાં સેક્સપીયરનું ગ્લોબ થીયેટર' લેખમાં એની રજુઅાત કરાઇ છે.) સેક્સપીયરના કોઇપણ એક નાટકનું ગુજરાતીમાં રૂપાંતર કરવામાં, એના નનમાધતા બનવામાં, એમાં કલાકાર તરીકે ભાગ લેવામાં રસ હોય કે એના

ટપોન્સરર બનવામાં રસ હોય તે સૌને ભારતીય નવદ્યા ભવન તરફથી જાહેર અામંત્રણ પાઠવવામાં અાવે છે. ખાસ કરીને યુવા પેઢી માટે અા એક અણમોલ તક છે. અા દેશમાં ઉછરેલ યુવા પેઢીને, અને અંગ્રેજી સાનહત્યમાં ડીગ્રી મેળવનારને તો સેકટપીયરના નાટકો હૈયે હોય! અત્રેની કે ભારતની જે નાટ્ય કંપનીઅોએ અગાઉ સેક્સપીયરના નાટક ગુજરાતીમાં ભજવ્યા હોય તેમના માટે અા કામ વધુ અાસાન રહેશ.ે અા પ્રવૃનિમાં 'એનશયન વોઇસ' અને 'ગુજરાત સમાચાર'નો પણ મીડીયા પાટટનર તરીકે સંપણ ૂ ધ સહયોગ છે. થીયેટર રનસકોએ વધુ માનહનત માટે સંપકક સાધો:ભવનમાં શ્રી જ્હોન મૂર 020 7381 3086 અથવા સુરન્ે દ્રભાઇ પટેલ 020 8205 6124 / 07941 070 217

દીવાળી શોપીંગ ફેસ્ટટવલ દીવાળી શોપીંગ ફેસ્ટટવલનું આયોજન હેરો લેઝર સેન્ટર, હેરો HA3 5BD ખાતે શનનવાર તા. ૩૦ અને રનવવાર તા. ૩૧મી અોક્ટોબર, ૨૦૧૦ના રોજ સવારના ૧૦થી રાતના ૮-૦૦ દરનમયાન થઇ રહ્યું છે. આ પ્રસંગે નટવી નસરીયલ 'બંદીની' અને 'જ્યોનત'ની અનભનેત્રીઅો ઉપસ્ટથત રહેશે. નીચેના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ આપનાર પ્રથમ ત્રણ નવજેતાને ચાર ચાર ટીકીટ ઇનામ તરીકે મળશે. પ્રશ્ન: વદિાળી મેળાના ત્રણ સ્પોન્સરરના નામ લખો? જવાબ:................................................................ આપના જવાબ તા. ૨૦-૧૦-૨૦૧૦ પહેલા alka.shah@abplgroup.com ને ઇમેઇલ કરવા નવનંતી. INDIA OPPORTUNITY We are a international hospitality group having a listed Company in India, building Hotels, Resorts & Apartments. The Group has five Hotels in USA, seven in India and one in New Zealand. Further we are building 3/4/5 star hotels & apartments in Jaipur, Hyderabad, Pune, Munnar, Vechur, Kumarkom, Karjat & various other locations in India for which land is already acquired and construction work is in process. We offer sound investment opportunities for HNI (High Networth Individuals) to join this fast growing Group on mutually agreeable terms. Contact : aceindiainvestments@yahoo.com

%" ' /0% + ,1+! 0&,+ &/ %,/0&+$ 0%" *,/0 /-" 0 1) . ++1 ) &3 )& ) )) ,+ 01.! 4 0% 0, ". 0, " %")! 0 0%" %&/ 4" . &/ %,+,1."! +! !")&$%0"! 0, %,/0 0%" 4,1+$ 0 )"+0"! +! *,/0 3 .!"! #"* )" -) 4 ( /&+$". ,# ,1. 0&*"/ %."4 %,/% ) &+ ,+ ".0 0 -.,*&/"/ 0, " 0%" *1/& ) "2"+0 ,# )&#"0&*" -."/"+0"! 4 0%" &+ ."!& )" ' /0% + ,.+ .0&/0" %" ,),1.#1) "2"+&+$ 3&)) &+ )1!" % *- $+" ." "-0&,+ 0%."" ,1./" !&++". +! ,# ,1./" + "+0".0 &+&+$ -".#,.* + " 4 4,1+$ *"* "./ " #,. *"* "./ " #,. +,+ *"* "./ +! 5 #,. %&)!."+ 1+!". %" !."// ,!" #,. 0%" "2"+&+$ 3&)) " ) ( 0&" ,. + 0&,+ ) 00&." ! ! ./% % ! 4 ) &+ (%& 1-0

Gujarat Samachar - Saturday 16th October 2010

શુભલગ્ન

જલારામ ઝુંપડી હંસલો દ્વારા ગણેશ તવસજવન મહોત્સવ સંપન્ન

શ્રીમતી ભારતીબેન અને શ્રી ચંદ્રકાંત જીવરાજ લવજી રાભેરૂના સુપુત્ર નચ. અમીતના શુભલગ્ન શ્રીમતી ઇંદીરા અને શ્રી રાજેન્દ્ર ગોરધનદાસ ખગરામના સુપુત્રી નચ. અમી સાથે રનવવાર તા. ૧૭-૧૦૨૦૧૦ના રોજ નનરધાયાધ છે. લગ્ન પ્રસંગે નવદંપિીને ‘ગુજરાત સમાચાર’ પનરવાર તરફથી શુભકામનાઅો.

જલારામ સેવા ટ્રટટ, જલારામ ઝુંપડી હંસલો દ્વારા આ વષષે સતત છઠ્ઠી વખત ગણેશ નવસજધન મહોત્સવનું આયોજન તા. ૧૯-૯૨૦૧૦ના રોજ સાઉથેન્ડ અોન સી ખાતે ખૂબ જ ધા મ ધૂ મ પુ વ ધ ક લગભગ ૮ હજાર ભિોની ઉપસ્ટથતીમાં કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે સવારથી સાંજ સુધી નવનવધ ભનિસભર કાયધક્રમો જલારામ સેવા ટ્રટટ, જલારામ ઝુંપડી હંસલો દ્વારા સતત છઠ્ઠી વખત સાઉથેન્ડ અોન સી ખાતે ધામધૂમપુવવક ગણેશજીની પ્રતતમાનું તવસજવન કરાયું તે પ્રસંગની તસવીર રજૂ કરાયા હતા અને પછી ગણેશ પ્રનતમાનું ભારે ભનિભાવ પૂવધક અગ્રણીઅોએ ખૂબ સાથ સહકાર આપ્યો હતો. શ્રી જલારામ સેવા, ટ્રટટના સવષે ટ્રટટીઅોએ 'ગણપનત બાપ્પા મોરીયા'ના નાદ વચ્ચે નવસજધન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે ભોજન – પ્રસાદી સાથ સહકાર આપનાર સંટથાઅો અને ભિોનો ભજન સત્સંગની વ્યવટથા ખૂબજ સુંદર રહી હતી. ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યિ કયોધ હતો અને આવા કાયધક્રમના સફળ આયોજન માટે ટથાનનક કાયધક્રમો દર વષષે સફળતાપૂવધક થતા રહે તે માટે પૂ. કાઉન્સીલર, પોલીસ અને સમાજના અનેક જલાારમ બાપાને પ્રાથધના કરી હતી.

• આત્મવિજ્ઞાન દાદા ભગિાન ફાઉન્ડેશન, યુકે દ્વારા સત્સંગ, ભનિ તથા ગરબાનું આયોજન તા. ૨૦-૧૧૨૦૧૦ના રોજ શનનવારે સાંજે ૫.૩૦થી રાતના ૧૦.૩૦ સુધી લોજ ફારમ કોમ્યુનનટી હોલ (હસકેટ સેન્ટર), નોધધમ્પ્ટન, NN3 8JJ ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. મહાપ્રસાદનો લાભ મળશે. સંપકક: નરેન્દ્રભાઈ શાહ 07967 813 499.

ˆuù aAp ivl bnAvvA ivcArI rHAA Ae? ‘aeˆ ivLs’ aApnA œre aAvI, aApnI anuk u tAae, aApnI A¿AAmAù smÀvIne VyAjbI wre ivl bnAvI aApˆe. aApnA pirvArjnAenI surxAA mAqe aAje j ivl bnAvAe.

sùpk#: mnu „Kkr - 020 8998 0888. Thinking of Making A Will?

‘Ash Wills’ can prepare one for you 1. At a fixed fee 2. In the comfort of your home. For the security of your loved ones - make a will today.

Contact: Manu Thakkar 020 8998 0888 / 020 8248 5785

%..+ 000 $*, -& !* /' #(**,+( )- +"#

   

Looking For a Hall?

Shree Aden Depala Mitramandal U.K. Charity: 293627

67A Church Lane, London N2 8DR Tel: 020 8444 2054 or 020 8346 6686 Well suited for Socials, Religious, Cultural and Official events. Terms & Conditions Apply. Capacity 350 For Reiki Courses at Affordable Price Contact: Nalin (MIRS) Tel: 07779 305144

. ) )0 , ) ) 0 ) ), ) 5 & $, ) ) ) * / " # ) 5 4232 * ( "' ( $& &

hAel Ade mˆe:

Wedding Reception lGn, sgA¤, b¸#de, rIseP‰n, Birthday dInr aeNd dANs t¸A aNy Anniversary ˆuæsùge hAel Ade mˆe. Dinner & Dance 3Halls - Capacity 50 ¸I 500 mAosAenI sgvd ŒrAvtA ºo juwA juwA hAel. from 50- 500 Guest Veg / Nonveg Food ˆAkAhArI ane bIn ˆAkAhArI AejnnI VyvS¸A kArpAÈkùg Ample Car Parking

C & L County Club West End Road, Northolt Middx

Tel: 020 8845 5662

Fax: 020 8841 5515

Email: skrudki1@hotmail.co.uk

, * * . , ) ) . ) )0 ) , * , +0 ) , $ )5 5 ) ) +0 , , , 1 ) , ) +0 , , & !%#

3 1

* 6 5 ) * * , , ) * . ) . * ( , ) ) * %,' ) ,! %

6

3

"9 %(3! 6> 8 (0 1 @ !(3 0 6) ! 5 1"1 3 = $&; 1 1 3 1 ? ! 0 3 0# 6 1 3 0# !0 $0 0 4 "1$ 3 1 6 3 !'6 .1 9 : $6%9 3 + !6 !6 0 ! 0 07 !$0 1 !(3%3 &; 0! 3 0$0 1$0 1 ' $ 0 '>( !(3$0 0 4 2 6 / $0 07 $%3 *"3+ 07 0 3'! 0 !$0 0 >$ 0 (6 3$1 , >- '7 < !$6

'7

<

anupm keqrs#

 lGnæsùg, sgA¤, sAesIyl fùKˆn ivgere ˆuæsùgAeae ‘anupm keqrs#’nA SvAiw¿q veÃqerIyn jmovArnAe aAgñh rAŠAe. wrek aA¤qm sA¤q ¦pr weˆrmAù ame 50¸I vŒu tAà bnAvvAmAù aAve e. aAk¿A#k hAeqel ane ved©g fuLlI ¤NSyAed# hAelmAù keqr©gnI sÈvs ve¤qòes sÈvs ¦plBŒ aApIae Iae. ¤ùGleNdnA kAe¤po S¸e idlIvrI

Contact: Ashvwin Gosai

129 Bowes Road, Palmers Green, London N13 4SB.

Tel: 020 8889 9112 Mobile: 07985 404 942 E-mail: anupamcaterers@yahoo.co.uk www.anupamcaterer.com

SWEET CENTRE •Weddings •Parties and all •other Functions !

!

For Personal Service Contact:

- "/0"-)") $/&")") &"+('

- "."+/-"1 $/&")") &"+('

! ,*%,-# ,"#

$)

,-$./ "/$

,+#,+


Gujarat Samachar - Saturday 16th October 2010

ઇન્ડીયા પ્રોપટટી

www.abplgroup.com

33

બજાર ભાવ £૧

= = £૧ = €૧ = $૧ = £૧

સુરેશ વાગજીઅાણી ઇન્ડીયન પ્રોપટટીના તનષ્ણાંત

રૂા. યુરો $ રૂા. રૂા.

૭૦.૫૦ ૧.૧૪ ૧.૫૮ ૬૧.૭૦ ૪૪.૫૦

એક ગ્રામ સોનાનો ભાવ

£

૨૭.૪૦

એક અૌંસ સોનાનો ભાવ

£

૮૫૩.૫૦

એક અૌંસ સોનાનો ભાવ $ ૧૩૫૦.૦૦ એક અૌંસ ચાંદીનો ભાવ

$ ૨૩.૧૦

લંડનમાં ગુજરાતની સાફલ્ય ગાથા આ સપ્તાહે અમે સંખ્યાબંધ પ્રેઝન્ટેશન કયાાં. બ્લુ જીંજરમાં પાંચમી ઓક્ટોબરે યોજાયેલા સૌપ્રથમ પ્રેઝન્ટેશનમાં અમે ભાડે લીધેલા હોલની સંખ્યા કરતાં વધુ લોકો ઉમટી પડ્યા હતા. અહીં માત્ર ૫૦ વ્યતિનો સમાવેશ થઇ શકે તેમ હતો તેની સામે ૮૦ વ્યતિ હાજર રહેતાં ટેબલ ખસેડીને બેસવાની વ્યવથથા કરવી પડી હતી અને ફુડની વ્યવથથા અન્ય રૂમમાં કરવી પડી હતી. બીજું પ્રેઝન્ટેશન સાતમી તારીખે ક્રાઉલીમાં યોજાયું હતુ,ં અને તેને પણ જોરદાર પ્રતતસાદ સાંપડ્યો હતો. અહીં સંખ્યાબંધ પ્રોફેશનલ્સ અને સફળ થથાતનક ઉદ્યોગપતત ઉપસ્થથત રહ્યાં હતાં. ત્રીજું પ્રેઝન્ટેશન ૧૦મી ઓક્ટોબરે લેથટર મેલ્ટન રોડના થવાથીરમાં યોજાયું હતું, તેમાં જોકે અગાઉના બે કાયયક્રમોની સરખામણીએ પ્રમાણમાં ઓછા લોકો હતાં, પણ બુકીંગ વધુ થયું હતુ.ં સેતમનારના તદવસે અમે ચાર કન્ફર્ડડ બુકીંગ કયાય હતા. સામાન્ય રીતે સેતમનાર બાદ બુકકંગની શરૂઆત થતી હોય છે. પ્રોપટટીમાં રોકાણ કરવા રસ ધરાવતા ખરીદદારો ત્રણ તવભાગમાં વહેંચાયેલા હોય છે. એક વગય એવો હોય છે કે જે પ્લોટને જોયાં તવના જ આંખ મીંચીને ખરીદવા તૈયાર હોય છે. બીજા વગયના લોકો જાતે પ્લોટ જોવાનો આગ્રહ રાખે છે અને ત્રીજો વગય સાઇટ પર પ્લોટને જોવા તમત્રો કે પતરવારના અન્ય સભ્યોને મોકલતો હોય છે. ભારતમાં રોકાણ કરવા બાબતે તેમના મનમાં ખચકાટને અમે સમજીએ છીએ અને આથી જ ત્રણેય વગયના લોકો પોતાની રીતે સંપૂણય તપાસનો આગ્રહ રાખતાં હોય છે. અમારા ક્લાયન્ટને સાઇટની મુલાકાત કરાવવા માટે ડેવલપર પ્રતતબદ્ધ છે. બહોળી માગને ધ્યાનમાં રાખીને અમે સંપૂણયપણે તરફન્ડેબલ તડપોતઝટ લઇએ છીએ, પરંતુ આજ સુધી કોઇએ

પ્રેઝન્ટેશનમાં ઉમટી પડેલા લોકો તડપોતઝટ પાછી માંગી નથી. દરેક પ્રેઝન્ટેશનમાં રોકાણકારો સમક્ષ હંમેશા કંઇકને કંઇક નવી ઓફર રજૂ કરવાનો અમારો પ્રયાસ હોય છે. આ ત્રણ પ્રેઝન્ટેશન દરતમયાન નલસફારી પ્રોજેક્ટના ડેવલપર તરતુરાજ મહેતાએ સેતમનારમાં જ બુકકંગ કરાવનારને ભારત પ્રવાસની તવનામૂલ્યે એરતટકકટની ઓફર કરવાની સાથોસાથ ૧૫ ટકા બાયબેકની ગેરન્ે ટી પણ આપી હતી. કોઇ રોકાણકાર બીજો તવકલ્પ અપનાવે કે કેમ તે બાબતે મને શંકા છે કારણ કે અમને ખાતરી છે કે પ્લોટની કકંમતોમાં ગેરન્ે ટેડ ટકાવારી કરતાં પણ વધારો થવાનો છે. ભારતીય બેન્કો દ્વારા ૭-૮ ટકાના દરે તધરાણ ઓફર કરાય છે. હવે જો પ્રોપટટીના ભાવ આટલા ન વધવાના હોય તો રોકાણકાર આ દરે તધરાણ લે જ નહીં. આની સાથે યુકમે ાં હાલ વ્યાજ દર બહુ જ નીચા હોવાથી સરહદપાર રોકાણ કરવાની તવશાળ તકો છે. બીજું મહત્ત્વનું પતરબળ છે તવતનમય દરોમાં થતી વધઘટ. જો તમે માનતા હો કે રૂતપયાની સામે પાઉન્ડ નબળો પડવાનો છે તો તમને બંન્ને

બાજુથી લાભ થશે. એક તો પ્રોપટટી સથતી મળશે અને બીજું રૂતપયાના મુલ્યમાં વધારો થશે. જો કદાચ રૂતપયાના મુલ્યમાં ઘટાડો થશે તો પણ નીચા ભાવે પ્રોપટટી ખરીદવાથી તમે તો લાભમાં જ રહેશો. એક સવયસામાન્ય મત એવો પ્રવતતે છે કે રૂતપયો આગામી તદવસોમાં મજબૂત જ બનવાનો છે. શોતપંગ અને હોતલડે માટે વારંવાર જતાં એનઆરઆઇ માટે રૂતપયામાં સંપતિ હોવાનું લાભકારક પુરવાર થશે. અમે નલસફારી પ્રોજેક્ટને કેન્દ્રમાં રાખીને ઘણાં સેતમનાર યોજ્યા છે. આ દરતમયાન અમે નોંધ્યું છે કે જે લોકોએ અગાઉ પ્રોપટટી ખરીદી છે તેઓ તેમના તમત્રો અને પતરવારજનોને નલસફારી પ્રોજેક્ટમાં સામેલ કરવા માટે આ સેતમનારમાં ખેંચી લાવે છે. આ પ્રોજેક્ટમાં તદનપ્રતતતદન લોકોનો રસ વધી રહ્યો છે. તરતુરાજ મહેતા સાઇટ પર દર બે મતહને સામાતજક કાયયક્રમનું આયોજન કરે છે, જેમાં પ્રોપટટીમાતલકો એકબીજાને મળીને માતહતીનું આદાનપ્રદાન કરે છે. ઉમંગ-ઉલ્લાસભેર આ કાયયક્રમો યોજાય છે. જેમાં

અરેતબયન નાઇટ્સથી માંડીને પરંપરાગત ગરબા જેવી થીમનો સમાવેશ થાય છે. આનાથી પ્રોજેક્ટના તવકાસ સાથે એક સમુદાયની ભાવના પણ તવકસે છે. કોઇ પણ ગુજરાતી પોતાના એકલા માટે જ પ્લોટ ખરીદે તેવું ભાગ્યે જ બનતું હોય છે. ગુજરાતીઓના આ થવભાવને કારણે જ તેમના નજદીકના થવજનો અને તમત્રો પણ પ્લોટ ખરીદવા આકષાયય છે. આ જ કારણસર અમે સો એન્ડ તરપ સાથે જોડાવા માટે એવા ભાગીદાર શોધી રહ્યા છીએ કે જે તેમના થથાતનક તવથતારમાં પ્રેઝન્ટેશનનું આયોજન કરી શકે. જો તમે પણ અમારા એજન્ટ બનવા ઇચ્છતા હો તો અમારી ઓકફસે ફોન કરીને વાત કરો. ઉપરની વાત દશાયવે છે કે પ્રોપટટીમાં રોકાણની મજબૂત માગ છે. યુકન ે ું બજાર ડગુમગુ હોવાની સામાન્ય ધારણા વચ્ચે એનઆરઆઇ માટે તવશ્વમાં સૌથી ઝડપે તવકસી રહેલા વતનમાં રોકાણ કરવાનો તવકલ્પ આકષયક છે. નલસફારી પ્રોજેક્ટમાં સૌથી મહત્ત્વની બાબત એ છે કે પ્રોજેક્ટમાં તબલ્ડરે ખરેખર હૃદયપૂવક ય કામ કયુાં છે અને નવો પ્રોજેક્ટ શરૂ કરતાં પહેલાં વતયમાન પ્રોજેક્ટનું કામકાજ પૂરું કરવાના તેમના વચનને પૂરું પણ કયુાં છે. તેમના ઘણા રોકાણકાર એવા છે કે જેઓ તેમના એક પછી એક દરેક પ્રોજેક્ટ સાથે જોડાયેલા જ રહે છે. આની સામે ઘણા એવા પણ હોય છે કે જેમનું

પ્રેઝન્ટેશન જોરદાર હોય છે, પણ તેના અમલમાં નબળા હોય છે. પ્રેઝન્ટેશન સમાપ્ત થયા બાદ અમે પ્રશ્ન-જવાબનું પણ આયોજન કરીએ છીએ. તેમાં વારંવાર એકને એક પ્રશ્ન અવારનવાર પૂછાય છેઃ ‘ભાઇ, રબારી ઘુસી જાય તો?’ બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, તેમને તચંતા એ વાતની હોય છે કે કોઇ તસક્યુરીટી અને વાડ તોડીને પ્લોટમાં ઘુસીને અડીંગો જમાવી દે તો શુ? ં તરતુરાજે આ પ્રશ્નનો શાંતતપૂવક ય જવાબ આપતાં કહ્યું હતું કે તેમને કોઇની પાસેથી સીધો આવો કકથસો જાણવા મળ્યો નથી. બાકી એક વખત પ્લોટ તમારા નામે થઇ ગયા પછી કોઇ તેને લઇ શકતું નથી. આ બધી વાતો દસકાઓ જૂની છે અને એનઆરઆઇના મનમાં તેને ઠસાવી દેવાઇ છે, જેના કારણે તેઓ ભારતમાં રોકાણ કરતાં ખચકાય છે. હા,

કેટલાક કકથસામાં એવું જરૂર બનતું હોય છે કે એનઆરઆઇ પોતે તવદેશમાં રહેતા હોવાથી પોતાના મકાનની સારસંભાળ રહે અને મફત દૂધ મળે તે માટે કોઇ વ્યતિને પ્લોટમાં રહેવાની છૂટ આપે છે. પછી તે ભાડૂઆત એવું કહે છે કે તેને ઇલેસ્ક્િતસટીની જરૂર છે. આ સમયે એનઆરઆઇ કહે છે કે વીજળી જોઇતી હોય તો તેના માટે નાણાં ચૂકવો. આમ તે વ્યતિ પોતાના નામે ઇલેસ્ક્િતસટીનું જોડાણ મેળવે છે અને પછી મુશ્કેલી શરૂ થાય છે. અને પછી જ્યાં સુધી પ્રોપટટી માતલક નક્કર દથતાવેજો સાથે પોતાનો માતલકીહક સાતબત ન કરી શકે ત્યાં સુધી ભાડૂઆતનો અડીંગો રહે છે. અહીં ખુબ જ સામાન્ય બાબત એ છે કે જો માતલકી અંગેનો તવવાદ હોય કે ભતવષ્યમાં આ મુદ્દે કોઇ તવવાદ થવાની શક્યતા હોય તો તેવી થકીમ પર એચડીએફસી જેવો બેન્કો તધરાણ જ આપતી નથી. તેમને તો તમારા કરતાં પણ અનેકગણું ગુમાવવાનું હોય છે. આ અને આવી ગેરસમજના કારણે રોકાણ કરવાનું ટાળવાનું કોઇ પણ રોકાણકાર માટે ડહાપણભયુાં નથી. તો પ્લોટ બુક કરવા કે તમે સો એન્ડ રીપના એજન્ટ બનવા ઇચ્છતા હો તો તરત જ ફોન કરો. અમને એવા લોકોની તલાશ છે કે જેઓ સમાજ સાથે ગાઢ રીતે સંકળાયેલા હોય. તમારે માત્ર રસ ધરાવતા લોકોને અહીં સુધી લાવવાનું કામ જ કરવાનું છે, બાકીનું બધું કામ અમે કરીશુ.ં તો અત્યારે જ ફોન કરો.


34

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 16th October 2010

આભમર દિાન

આભમર દિાન

જય શ્રી સ્િમવમનમરમયણ

જય શ્રી જલમરમમ બમપમ

જય શ્રી સીયમરમમ

જય શ્રી સત્યવમત્રમનંદજી

જન્મ: ૧૧-૪-૧૯૩૨ (પમળજ – ભમરત)

સ્િગાિમસ: ૪-૧૦-૨૦૧૦ (લંડન – યુકે)

જન્મ: ૩-૫-૧૯૩૦ (મ્બમલે - યુગમન્ડમ)

સ્િગાિમસ: ૯-૧૦-૨૦૧૦ (લંડન – યુકે)

પ.પૂ. શ્રી જયંવતભમઇ હવરભમઇ પટેલ (િડદલમ)

સ્િ. શ્રી વિઠ્ઠલભમઇ પુરૂષોત્તમભમઇ પટેલ (પમળજ) પાળજના વતની ઘણાં વષોમ નિુરુ - િીસુમુ - િેન્યામાં રહ્યા બાદ યુિે આવી લંડનમાં પ્લમથટેડ સ્થથત શ્રી લવઠ્ઠલભાઇ પુરૂષોત્તમભાઇ પટેલ તા. ૪-૧૦-૨૦૧૦ સોમવારે દેવલોિ પામ્યા છે. ખૂબ જ માયાળુ, હસમુખા, ધમમપરાયણ, અને િુટબ ું િત્યે ખૂબ જ લાગણીિધાન એવા લપતાશ્રીની ખોટ િોઇ પૂરી શિશે નલહં. તેમનું િમમયોગી તથા થવાવલંબી જીવન અમારા િુટબ ું માટે િેરણારૂપ બની રહેશ.ે આ દુ:ખદ સમયે રૂબરૂ પધારી, ટેલલફોન િે ઇમેઇલ દ્વારા લદલાસો આપનાર તથા અંલતમલિયામાં હાજર રહી સદ્ગતને શ્રધ્ધાંજલલ અપમનાર અમારાં સવમ સગાં સંબધં ી તથા લમત્રોનો અમે અંત:િરણપૂવિમ આભાર માનીએ છીએ. પરમિૃપાળુ પરમાત્મા પૂ. લપતાશ્રીના પૂણ્યાત્માને શાશ્વત શાંલત આપે એજ િાથમના. ૐ શાંગત: શાંગત: શાંગત Late Shree Vithalbhai Purshotambhai Patel (PALAJ) Mrs Vasumatiben Vithalbhai Patel (Wife) Mr Vikrambhai Vithalbhai Patel (Son) Mrs Samiksha Vikrambhai Patel (Daughter in Law) Mr Bharatbhai Vithalbhai Patel (Son) Mrs Nayana Bharatbhai Patel (Daughter in Law) GRANDCHILDREN: Hinesh Bharatbhai Patel, Amish Vikrambhai Patel, Reshma Aggarwal, Anil Aggarwal, Deenal Bharatbhai Patel

મૂળ વતન વડદલાના, યુગાન્ડામાં ઘણાં વષોમ રહ્યા બાદ યુિે આવી લંડનમાં થથાયી થયેલા અમારા વ્હાલસોયા પ. પૂ. લપતાશ્રી જયંલતભાઇ હલરભાઇ પટેલે તા. ૯-૧૦-૨૦૧૦ શલનવારે લચરલવદાય લેતાં અમારા િુટુંબમાં લપતાશ્રીની ન પૂરાય તેવી ખોટ પડી છે. પૂ. લપતાશ્રીનો મળતાવડો થવભાવ તેમજ સવમને મદદ િરવાની તેમની ભાવના અને ધમમ િત્યેનો અનુરાગ અમોને બધાને હરઘડી તેમની યાદ અપાવતા રહેશે. અમારા િુટુંબ પર આવી પડેલ આ દુ:ખભયામ સમયે રૂબરૂ પધારી, ટેલલફોન અને ઇમેઇલ દ્વારા લદલસોજી પાઠવી, પૂ. લપતાશ્રીના આત્માના શ્રેયાથથે િાથમના િરનારા તથા અમારા દુ:ખમાં સહભાગી બનનારા અમારાં સૌ સગાં સંબંધી તથા લમત્રોનો અમે અંત:િરણપૂવમિ આભાર માનીએ છીએ. પરમિૃપાળુ પરમાત્માપૂ. લપતાશ્રીના પૂણ્યાત્માને લચર શાંલત આપે અને અમારા િુટુંબીજનોને આઘાત સહન િરવાની શલિ આપે એવી િાથમના. ૐ શાંગત: શાંગત: શાંગત: િં. સ્વ. મંજુલાબેન જયંગતભાઇ પટેલ (ધમમપત્ની) શ્રી લહતેશભાઇ જયંલતભાઇ પટેલ (પુત્ર) અ.સૌ. હસમીતાબેન એચ. પટેલ (પુત્રવધૂ) સોનલબેન અને કિતતીિુમાર અમીન (પુત્રી-જમાઇ) રાજશ્રીબેન અને અજયિુમાર પટેલ (પુત્રી- જમાઇ) Grandchildren: લચ. લિના, લચ. શીના, લચ. શ્રેયા, લચ. પાયલ, લચ. લનિીતા. લચ. લિયા. સવમ કુટુંબીજનોના જયશ્રી કૃષ્ણ

Our beloved Dada, Our dada was a wonderful husband, father and grandfather. We were truly honoured to have him in our lives. We know you are at peace now and that your blessings are with us all.

Our Dearest, Loving father, brother & friend, You have touched our hearts with your love, witty and selfless nature. You radiated happiness and brought joy in our lives. You are our guiding light. Bright beam We gravitate too. You will remain in our hearts forever with loving memories. May God rest your Soul in peace.

With love, now and always, your grandchildren: Hinesh, Amish, Deenal, Reshma and Anil

Funeral will be held on 14-10-2010 on Thursday at 4-15 p.m. at The City of London Crematorium, Aldersbrook Road, Manor Park, London E12 5DQ.

6 Kings Highway, Plumstead, SE18 2NL Tel 0208 854 1899

25 Poole Road, Hackney, London E9 7AE

ા આભમર દિન જય શ્રી વિશ્વકમમા દમદમ

માતા-પત્ની, ભગિની સ્વરૂપે કમમઠ હતી એ નારી સ્નેહથી સીંચી કુટુંબની ફૂલવાડી કમમયોિી તમારા આત્માને પ્રભુ રાખે ગનજ ચરણોમાં એવી અંતરની આશા અમારી.

ૐનમ: વિિમય

મૂળ ગામ અડવાણાના, ભારતથી ૧૯૪૭માં કિસુમુ - િેન્યા ગયાં અને ત્યાંથી ૧૯૫૦માં િિીરા - યુગાન્ડામાં રહ્યાં બાદ ૧૯૭૦માં યુિે આવી ઇથટ લંડન – ફોરેથટ ગેટમાં થથાયી થયેલાં શ્રીમતી અ.સૌ. લલલતાબેન પુરૂષોત્તમભાઇ વાઢેર તા. ૨-૧૦૨૦૧૦ શલનવારે દેવલોિ પામતાં અમારા િુટુંબમાં િેમભરી પત્ની, મમતાભરી માતા અને વહાલસોયા દાદીમાની ખોટ પડી છે. અમારા સમગ્ર પલરવારે સ્નેહાળ વડીલની છત્રછાયા ગુમાવી છે. થવભાવે સરળ, િેમાળ, ધમમિેમી અને સૌ િોઇ િત્યે સદ્ભાવ અને લમત્રભાવ દશામવનાર થવજનની હરપળે યાદ આવશે. અમારા આ દુ:ખદ સમયે રૂબરૂ પધારી ટેલલફોન િે ઇમેઇલ દ્વારા લદલાસો આપનાર તથા સદ્ગતની અંલતમલિયામાં હાજર રહી શ્રધ્ધાંજલલ અપમનાર અમારા સવમ સગાં સંબંધી તથા લમત્રોનો અમે અંત:િરણપૂવમિ આભાર માનીએ છીએ. પરમિૃપાળુ પરમાત્મા સદ્ગતના આત્માને પરમ શાંલત આપે એજ િાથમના. ૐ શાંગત: શાંગત: શાંગત: Purshottambhai Harjibhai Vadher (Husband) Pravinbhai P Vadher (Son) Sarojben P Vadher (Daughter in law) Subhashbhai P Vadher (Son) Labhuben S Vadher (Daughter in law) Anoopbhai S Vadher (Grandson) Bhumiben A Vadher (Daughter in law) Priyaben K Sudra (Granddaughter) Kaileshbhai P Sudra (Son in law) Bhavinbhai D Sudra (Son in law) Bayjuben B Sudra (Granddaughter) Diyeshbhai L Ravaliya (Son in law) Malaben D Ravaliya (Granddaughter) Shantilal P Sudra (Son in law) Sarojben S Sudra (Daughter)

અ.સૌ. લલીતમબેન પુરૂષોત્તમભમઇ િમઢેર જન્મ: ૧૩-૪-૧૯૨૯ (કીસુમુ - કેન્યમ) સ્િગાિમસ: ૨-૧૦-૨૦૧૦ (લંડન – યુકે)

In the Memory of our Beloved grand mother, Your love & blessings, your presence & guidance everyday, every moment, forever you are with us. You are our inspiration & courage to move forward. We wish to convey our sincere gratitude to all our relatives, friends & well wishers for their support. May God bless her immortal soul in eternal peace. Grandchildren: Amar Pravin Vadher, Dipesh Shantilal Sudra, Neera Shantilal Sudra, Poonam Subhash Vadher. Great Grandchildren: Sienna Divyesh Ravalia and Niam Kailesh Sudra Pravinbhai Purshottambhai Vadher: 197 Sebert Road, Forest Gate, London E7 0NP Subhashbhai Purshottambhai Vadher: Tel: 020 8519 1239.


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 16th October 2010 શ્રી શશીકાંત અને ઉમીબેન રાડીયાના સુપુત્ર ચિ. િીશાલની જનોઇ ચવધીનો કાયયક્રમ તા. ૧૨-૯-૨૦૧૦ના રોજ હરીબેન બિુભાઇ નાગરેિા હોલ ખાતે યોજાયો હતો. આ િસંગે ડાબેથી મામાઅો સવયશ્રી ચવનુભાઇ, હસમુખભાઇ અને િંદુભાઇ નાગરેિા ચિશાલને તેડીને વધાવી રહેલા નજરે પડે છે.

35

નથવાણી પચરવારના સ્વગગીય સ્વજનોના સ્મરણાથથે શ્રીમદ્ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાનયજ્ઞ: હજારો ભાચવકોની હાજરી

• બ્રેન્ટ એલ્ડસસ ગૃપ, દ્વારા BIA વબલ્ડીંગ, ૧૧૬ ઇવલંગ રોડ, વેમ્બલી ખાતે ફિ સભ્યો માટે ભજન અને ભોજનના કાયયક્રમનું આયોજન તા. ૨૦-૧૦-૨૦૧૦ના રોજ સવારે ૧૦-૩૦િી ૨-૩૦ દરવમયાન કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: 020 8902 1393. • શ્રી તારાપુર અોવરસીઝ બ્રધરહુડ યુકે દ્વારા વદવાળી સંમલ ે ન અને વાવષયક સામાન્ય સભા તા. ૩૧-૧૦-૧૦ રવવવારે ધ કોમ્પ્ટન થકૂલ, સમસય લેન, નોિય ફફંચલી N12 0QG ખાતે રાખવામાં આવી છે. જેમાં મનોરંજક કાયયક્રમ, સંગીત, ગરબા અને ભોજનનો લાભ મળશે. સંપકક: ભીરેન અમીન 020 8642 2069. • એશિયન હોલીડે ક્લબ દ્વારા બ્લેકપુલ અને પ્રેથટન મંવદરની ડે ટ્રીપનું આયોજન તા. ૨૩-૧૦-૧૦ના રોજ કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં વેમ્બલી, ફકંગ્સબરી, િોનયટન હીિ, ટૂટીંગ, વેથટ નોરવુડ, ઇથટ લંડનિી મુસાફરોને લેવામાં આવશે. સંપકક: રાજ આચાયય 07931 650 337. • લોહાણા કોમ્યુનીટી સાઉથ લંડન દ્વારા મેળવવામાં આવેલા નૂતન હોલમાં કળશ મૂકવાના એક કાયયક્રમનું આયોજન રવવવાર તા. ૧૭૧૦-૨૦૧૦ના રોજ સવારે ૧૦-૪૫ કલાકે કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રસંગે ગણેશ પૂજા, કળશ થિાપન અને પ્રોપટટી ડેવલપમેન્ટ પ્રેઝન્ટેશન કરવામાં આવશે. બપોરે ૧૨-૧૫ કલાકે હળવા ભોજન બાદ હવન િશે અને તે પછી સાંજે મહાપ્રદસાદનો લાભ મળશે. સંપકક: અજયભાઇ ગણાત્રા 020 8650 4555.

V B & Sons – નિવાણી પવરવાર તરફિી શ્રીમદ્ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાનયજ્ઞનું અાયોજન તા. ૧૪૯-૧૦ િી તા. ૨૦-૯-૧૦ દરવમયાન શ્રી સનાતન વહન્દુ મંવદર, ઇવલંગ રોડ, વેમ્બલી ખાતે કરવામાં અાવ્યું હતું. પવરવારના વપતાશ્રી થવ.વેલજીભાઇ, માતુશ્રી થવ. દેવકુંવરબેન, મોટાબેન કંચનબેન હીરજી પબારી, થવ. વહુ ફકરણાબેન મહેન્દ્રભાઇ, ભાઇ થવ.જીતેન્દ્ર અને થવ. બાળક વનવમષ ચુનીલાલના થમરણાિથે યોજાયેલ અા કિાની વ્યાસપીઠે ભાગવતાચાયય પ.પૂ. શરદભાઇ વ્યાસે વબરાજી કિાનું અમૃતપાન કરાવ્યું હતું. દરરોજ સેંકડો ભાવવકો કિાપાન અને

મહાપ્રસાદીનો લાભ લઇ ધન્યતા અનુભવતા હતા. કિા વવરામના વદવસે પાંચ ભાઇઅોમાં સૌિી મોટાભાઇ શ્રી ચુનીભાઇએ એમના ભાવભયાય વકતવ્યમાં સૌનો અાભાર માન્યો જેમાં કૌટુંવબક એકતા, સંથકારની સુવાસ, ધમય પરાયણતા ભારોભાર છલકતા હતા. સમગ્ર કુટુંબના સહયોગ સાિે બનેવી શ્રી હીરજીબાઇ પબારીના અિાક્ પ્રયાસોની અને તંત્રી શ્રી સી.બી. પટેલ તિા ગુજરાત સમાચારની સમાજ સેવાની ખાસ નોંધ લેવાઇ હતી. એ પ્રસંગે જલારામ ભવિમાં લીન અને સમવપયત પૂ.ભાનુમા (લીથબન સ્થિત શ્રી તેજસભાઇના માતુશ્રી), પૂ.રામબાપા, લોડડ ડોલર પોપટ વગેરે મહાનુભાવોનું પણ

તસવીરમાં કથાપાન કરાવી રહેલ પૂ.શરદભાઇ વ્યાસ.

સન્માન કરાયું હતું. કિા સમાપન બાદ પૂ. શરદભાઇ વ્યાસે ગુજરાત સમાચારના મેનેજીંગ તંત્રી શ્રીમતી જ્યોત્સ્નાબેન શાહને પણ પીળું ઉપરણું અોઢાડી એમના પુથતકો 'વહન્દુ સંથકૃતી દશયન' અને ૬૦૦ મી ભાગવત કિા ટાણે પ્રવસધ્ધ

કરાયેલ 'માલણ તીરે ' મહુવા' નો વવશેષાંક તિા અંગ્રેજીમાં અોળખ An એમની Introduction Bhagvatacharya Pu. Shri Sharadbhai Vyasની પુસ્થતકા અપયણ કયાય હતા.

અવસાન નોંધ મૂળ બેડવાના વતની હાલ હેરો સ્થિત ભાથકરભાઇ વવહારીદાસ પટેલનું તા. ૧૧-૧૦-૧૦ સોમવારે દુ:ખદ અવસાન િયું છે. પ્રભુ તેમના આત્માને શાંવત આપે. 33 Tenby Avenue, Harrow, Middx, HA3 8RU.

તસવીરમાં ડાબે પૂ.રામબાપા, વિમાં પીળું ઉપરણું અોઢેલ લોડડ ડોલર પોપટ, અને નથવાણી બંધુઅો સવયશ્રી નટવરભાઇ, મનહરભાઇ, મહેન્દ્રભાઇ, િંદુભાઇ અને િુનીભાઇ.

મટકી ફોડતા બાલકૃષ્ણનું ભાવસભર દ્રશ્ય.


36

www.abplgroup.com

• બેક્સ્લી ગુજરાતી સમાજના ઉપક્રમે શરદપૂનમ પ્રસંગે તા. ૨૨ અોક્ટોબર ૨૦૧૦ના રોજ રાતના ૮ વાગ્યાથી બેક્મલીહીથ મકૂલ, વુલીચ રોડ, બેક્મલી હીથ, DA6 7DA ખાતે રાસગરબાનું આયોજન કરવામાં અાવ્યું છે. સંપકક: જયંતભાઇ ગોકાણી 01322 271 186. • નવનાત વરણક એસોરસએશન અોફ યુ.કે.ના ઉપક્રમે તા. ૨૩ના રોજ શરદ પૂનમના રાસગરબાનું આયોજન પ્રીન્ટીંગ હાઉસ લેન, હેઝ, વમડલસેક્સ, UB3 1AR ખાતે કરવામાં અાવ્યું છે. સંપકક હસ્મમતાબેન દોશી : 020 8573 0448 • છ ગામ નાગરરક મંડળના ઉપક્રમે તા.૨૨-૧૦-૨૦૧૦ના રોજ સાંજે ૭.૩૦ થી ૧૧.૩૦ દરવમયાન જ્હોન કેલી ગલ્ર્સ ટેકનોલોજી કોલેજ, ક્રેમટ રોડ, નીસડન, લંડન NW2 7SN ખાતે શરદ પુનમ પ્રસંગે રાસગરબાનું આયોજન કરવામાં અાવ્યું છે. સંપકક: કલાબેન 020 8903 9247/07956 258 311. • િરર અોમ અાર્સિ એન્ડ કલ્ચરલ એસોરસએશનના ઉપક્રમે શરદપૂનમ તા. ૨૨-૧૦-૧૦ના રોજ સાંજના ૮ થી મોડીરાત સુધી વહન્દુ કલ્ચરલ સોસાયટી, Lyndhurst Avenue, N12 0N ખાતે ખાતે શરદ પુનમ પ્રસંગે રાસગરબાનું આયોજન કરવામાં અાવ્યું છે. સંપકક: શ્રી સુરેશભાઇ દેપાલા 020 8446 5057. • બ્રેન્ટ ઇન્ડીયન કોમ્યુનીટી સેન્ટર, ૧૯ ડડનહીલ લેન,

વવલ્સડન, NW10 2ET ખાતે તા. ૨૨-૧૦-૧૦ના રોજ બપોરના ૧ થી ૪.૩૦ દરવમયાન શરદપુનમ પ્રસંગે રાસગરબાનું આયોજન કરવામાં અાવ્યું છે. સંપકક: નગીનભાઇ વમમત્રી 020 8459 1107. • શ્રી સનાતન સેવા સમાજ લૂટન મંરદરમાં વવજયા દશમીની ઉજવણી તા. ૧૭-૧૦-૧૦ના રોજ થશે. સંપકક શ્રી પ્રવવણભાઇ શાહ 01582 663 414. • શ્રી લોિાણા કોમ્યુનીટી ઇસ્ટ લંડનના ઉપક્રમે શરદ પૂનમ તા. ૨૩-૧૦-૧૦ના રોજ રાતના ૮ થી મોડીરાત સુધી ધ ઓએસીસ બેનક્વેટીંગ હોલ, ૬ થેમ્સ રોડ, બાકકિંગ, IG11 0HZ ખાતે શરદ પુનમ પ્રસંગે રાસગરબાનું આયોજન કરવામાં અાવ્યું છે. રવવવાર તા. ૧૭ અોક્ટોબરના રોજ સવારના ૧૦ થી સાંજના ૫ સુધી હવન રાખવામાં અાવ્યો છે. સંપકક નલીનભાઇ રાયચૂરા 01708 523 412. • લોિાણા કોમ્યુનીટી નોથિ લંડનના ઉપક્રમે શુક્રવાર તા.૨૨૧૦-૧૦ના રોજ બ્રેન્ટફોડટ ફાઉન્ટેન લેઝર સેન્ટર, ચીઝીક, TW8 0HJ ખાતે રાતના ૮ થી મોડીરાત સુધી શરદ પુનમ પ્રસંગે રાસગરબાનું આયોજન કરવામાં અાવ્યું છે. સંપકક: વવનોદભાઇ ઠકરાર 07960 541 216. • સરે ગુજરાતી રિન્દુ સોસાયટીના ઉપક્રમે તા. ૨૩૧૦-૧૦ના રોજ કકંગ્સલી જુવનયર મકૂલ, ચેપમેન રોડ, ક્રોયડન, CR0 3JT ખાતે સાંજના ૭.૩૦ થી ૧૧.૦૦ સુધી ખાતે શરદ પુનમ

શરદપુનમના કાયયક્રમો પ્રસંગે રાસગરબાનું આયોજન કરવામાં અાવ્યું છે. સંપકક : ભાવનાબેન 020 8684 4645. • બ્રહ્મબંધુ યુ.કે.ટ્રસ્ટના ઉપક્રમે તા. ૨૨-૧૦-૧૦ના રોજ જામમીન ક્લબ, ટૂટીંગ ખાતે શરદ પુનમ પ્રસંગે રાસગરબાનું આયોજન કરવામાં અાવ્યું છે. સંપકક: પરેશ મહેતા 07411 585 662. • શ્રી મિાલક્ષ્મી મંરદર ૨૭૨ હાઇમટ્રીટ, મેનોર પાકક, લંડન, E12 6SA ખાતે તા. ૧૭ના રોજ વવજયા દશમીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: Tel: 020 8552 5082. • નેશનલ એસોરસએશન અોફ પાટીદાર સમાજ અને NAPS સાઉથ લંડન શાખા દ્વારા તા. ૨૨૧૦-૧૦ના રોજ રાતના ૮થી ૧૧ દરવમયાન પાટીદાર સમાજ હોલ, ૨૬બી ટૂટીંગ હાઇ મટ્રીટ, લંડન SW17 ખાતે શરદ પુનમ પ્રસંગે રાસગરબાનું આયોજન કરવામાં અાવ્યું છે. સંપકક: પ્રવીણભાઇ અમીન 020 8337 2873. • શ્રી સત્તારવસ ગામ પાટીદાર સમાજ યુરોપ દ્વારા સત્તાવવસ પાટીદાર સેન્ટર, ફોટટી એવન્યુ, વેમ્બલી પાકક HA9 9PG ખાતે તા. ૨૨-૧૦-૧૦ના રોજ સાંજના ૭-૩૦થી શરદ પુનમ પ્રસંગે રાસગરબાનું આયોજન કરવામાં અાવ્યું છે. સંપકક: હષાદભાઇ 07749 443 060. • પીજ યુરનયન યુકે ટ્રસ્ટ દ્વારા તા. ૨૩-૧૦-૧૦ના રોજ રાતના ૮થી મોડે સુધી અોશવાલ મહાજન વાડી, ૧ કેમ્પબેલ રોડ, અોફ લંડન રોડ, ક્રોયડન સરે CR0 2SQ

Gujarat Samachar - Saturday 16th October 2010

ખાતે શરદ પુનમ પ્રસંગે રાસગરબાનું આયોજન કરવામાં અાવ્યું છે. સંપકક: જે. એ. પટેલ 020 8244 0914. • કરમસદ સમાજ યુકે દ્વારા બાનાવહલ કોમ્યુનીટી હાઇ મકૂલ, યેડીંગ લેન, હૈઝ UB4 9LE ખાતે તા. ૨૩-૧૦-૧૦ શવનવારે સાંજે ૭-૩૦થી ૧૧-૩૦ દરવમયાન ખાતે શરદ પુનમ પ્રસંગે રાસગરબાનું આયોજન કરવામાં અાવ્યું છે. સંપકક: મહેન્દ્રભાઇ પટેલ 020 8777 4881. • શ્રુતી આર્સિ એન્ડ પીપલ સેન્ટર દ્વારા પીપલ સેન્ટર, અોચાાડટસન એવન્યુ, લેમટર LE4 6DP ખાતે તા. ૨૨-૨૩ દરવમયાન શરદપુનમ પ્રસંગે નવરાત્રી રાસ ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: 0116 261 6000 અને 0116 261 2264. • શ્રી જલારામ મંરદર, ૩૯-૪૫ અોલ્ડકફલ્ડ લેન સાઉથ, ગ્રીનફડટ, UB6 9LB ખાતે તા. ૨૨-૧૦૧૦ના રોજ સાંજે ૮-૦૦થી ૧૦૦૦ દરવમયાન ખાતે શરદ પુનમ પ્રસંગે રાસગરબાનું આયોજન કરવામાં અાવ્યું છે. સંપકક: 020 8578 8088. • શ્રી કચ્છ લેવા પટેલ કોમ્યુનીટી યુ.કે. દ્વારા તા. ૨૨ –

૨૩, રાત્રે ૭.૩૦ થી ૧૧.૦૦ દરવમયાન એસ.કે.એલ.પી. સેન્ટર, નોથોાલ્ટ ખાતે શરદ પુનમ પ્રસંગે રાસગરબાનું આયોજન કરવામાં અાવ્યું છે. સંપકક: શ્રી માવજીભાઇ વેકરીયા: 07831 430 812. • ઇન્ટરનેશનલ રસધ્ધાશ્રમ શરિ સેન્ટર અને સંગત કોમ્યુનીટી સેન્ટરના સંયુક્ત ઉપક્રમે તા. ૨૨-૨૩ના રોજ હેરો લેઝર સેન્ટર, બાયરન હોલ, ક્રાઇમટ ચચા એવન્યુ, હેરો ખાતે રાતના ૮ થી ૧૧ દરવમયાન શરદ પુનમ પ્રસંગે રાસગરબાનું આયોજન કરવામાં અાવ્યું છે. સંપકક : વસધ્ધાશ્રમ સેન્ટર 020 8426 0678 અને સંગત કોમ્યુનીટી સેન્ટર 020 8427 0659. • શ્રી જલારામ સેવા ટ્રસ્ટ, જલારામ ઝૂંપડી હંસલો તરફથી ફેલ્ધામ એસેમ્બલી હોલ, ફેલ્ધામ, વમડલસેક્સ TW14 0BD ખાતે તા. ૨૨-૧૦-૧૦ના રોજ ખાતે શરદ પુનમ પ્રસંગે રાસગરબાનું આયોજન કરવામાં અાવ્યું છે. સંપકક : 020 8569 5710. • અજંતા અાર્સિ પ્રમતુત તા. ૨૨ અને ૨૩, રાતના ૯ થી મોડી રાત સુધી પ્રભા બેનક્વેટીંગ મયુટ, ૩૩૦-૩૧૦ હાઇ રોડ, ઇલ્ફડટ, એસેકસ્ IG1 1QW ખાતે ખાતે શરદ પુનમ પ્રસંગે રાસગરબાનું

$ 4 4 4 " " * " ,/ ,0 & ,1 ,+ -+,+ " % " * $ " & -- ,+ -+,+ 1 .+ # ,, ++ " # " !# ( & " $ $) ) # " &4 ) $ & " ) # "

" ' ( ( ( ' " +-+ 23++ ,.++ " " # +-+ 220. 1+30

" "

!

આયોજન કરવામાં અાવ્યું છે. સંપકક: શ્રી ભીખુભાઇ પરમાર 01708 447 634. • આંતરરાષ્ટ્રી પુષ્ટી મારગિય વૈષ્ણવ પરરષદ, લંડન દ્વારા લાયન પાકક ઇનફન્ટ મકૂલ, માઉન્ટ પ્લેઝન્ટ રોડ, વેમ્બલી HA0 4HH ખાતે તા. ૧૫-૧૬-અને ૧૭ તથા તા. ૨૨ના રોજ નવવવલાસ અને શરદપુનમના રાસગરબાનું આયોજન સાંજના ૭-૩૦થી ૧૧ દરવમયાન કરવામાં આવ્યું છે. શ્રી ચોલેરા ગૃપ સંગીત વપરસશે. સંપકક: સુરેશભાઇ કોટેચા 020 8900 1300 અને જયંવતભાઇ લાખાણી 020 8863 7096. • ગુજરાત રિન્દુ સોસાયટી, પ્રેમટન દ્વારા શુક્રવાર તા. ૧૫ના રોજ સવારે ૧૦-૩૦ કલાકે આઠમના યજ્ઞનું અને તા. ૨૨૧૦-૧૦ના રોજ રાત્રે મંવદરમાં રાસ-ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: 01772 253 901. • શ્રી એડન વણીક એસોરસએશન યુકે દ્વારા તા. ૨૩-૧૦-૨૦૧૦ના રોજ સાંજે ૭થી ૧૦-૩૦ દરવમયાન કકંગ્સઝબરી હાઇમકૂલ, મટેગ લેન, લંડન NW9 9AT ખાતે શરદ પુનમ પ્રસંગે રાસગરબાનું આયોજન કરવામાં અાવ્યું છે. સંપકક : શ્રી જયંતભાઇ માંડવીયા 020 8385 0755. • લંડન સેવાશ્રમ સંઘ, ૯૯એ ડેવોનપોટટ રોડ, લંડન W12 8PB ખાતે દુગાાપૂજા અને વવજયા દશમી ઉત્સવની ઉજવણી તા. ૧૭-૧૦૧૦ના રોજ બપોરે ૨-૦૦ કલાકે થશે. જેમાં પ્રવચન, હવન, યજ્ઞ અને આરતીનો લાભ મળશે. સંપકક: 020 8743 9048. • ધમિજ સોસાયટી લંડન, દ્વારા તા. ૨૩-૧૦-૧૦ શવનવારે સાંજે ૭-૩૦થી ૧૧ દરવમયાન કોડાક મપોર્સા હોલ, ઝૂમ લેઝર, હેરો વ્યુ, હેરો HA2 6QQ ખાતે શરદ પુનમ પ્રસંગે રાસગરબાનું આયોજન કરવામાં અાવ્યું છે. સંપકક : શ્રી મનહરભાઇ 07860 430 895.

! ! %">7@ > )D%>"G >I > > @ "> > (> D &D"> %D D @ A4 G G >& >! > >T D >I = >! D D >I %>( "%> @ AI - $ $D D D > @ 4A D )">%@ & >! D ( ! >I #> A @ !I7 " P%P "@ 4A D )">%@ & >! D D > > @! P"?6 P (>"@ #>%@ & >! D (>!D#> > > $ D %@ & >! D MO !I7 P%&>!I7 NM !I7 " P%P "@ A >%D#> > > > > $ D %@ & >! D % P %( > >T > " " 8(9 ")D D > K >"D P ( D >I G ># @ ) @ D > >" D &AI "%AI D AI G P %>" ) AI ,!GP '@ H&1!> D D $@ D D D #> A @ !I7 " P %>" ">3!AI D > >" D )%D % @ DP & D >I AI (>;I D $ >I S D ;A 2!> )G! %D AI #> D D > K >"D )I & D >I >"@ R@ (> D G G ) G D > >" D >"> >$ " "> (" @) @ D > @ >"> >$ AI >+! "> AI ) AI D > >" D <I H&1!> D D 2!G D D P%P "@ A %6 A " >I B %> @ D > @ AI (>;I !AI D D .!%> "@ @ D K >"> P "> AI P%5! AI G D #@ @ ) @ D D 7 %>" 3!%(>! !GL A (> #Q !>L G @%G(L !G 0!>( >I F # !G P% > > E /#>! !GL G D "@ *D

!> P%P I >$D T% D

G H&1!> D D 2!> D D "@ )6 >:" >I "F >" !GL )D">3!G D > @ )%D J AI )G! %D AI #> D D )%D >I "I % G )G! %D AI #> D

D K >"> P "G >" C " > D % %D >% > D "G > P( 7>( D > D D ;I D > > E G' > > ) > G D "$ > ) > D ">7D " >I @ > @ B > ) > D @ H&1!> D D <I $@ D D D P%P "@ D @ ">) I )D">3!G %>6 & A >67 8 > D P%P "@ D @ )%D D @ &>IP D D G .!%> D K D @ %>" ">% > ( > % > ) > D <I @ %>" "> >I >#%> #> @ "> @ ) @ P% >"%>!AI > ) > D > @ P ! (A "%> @ +!> @ ) @ D D ;I D >I AI AI ) A D @ H&1!> D D %> @ D I )D">3!G D @ (>;I !AI ! # ! "

%$ %


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 16th October 2010

એશિયન એશિવસસ એવોડડ – ૨૦૧૦ વીનસ અને B4U ટીવી ઉપર તા. ૩૦-૯-૨૦૧૦ના રોજ વેમ્બલીના દવખ્યાત ગ્રેટ હોલમાં યોજાયેલ એદશયન એદશવસથ એવોડડ – ૨૦૧૦ના ગાલા સમારોહનું િસારણ દવનસ ટીવી ચેનલ પર તા. ૧૫-૧૦૨૦૧૦ના રોજ સાંજે ૬-૦૦ કલાકે કરવામાં આવશે. જ્યારે તા. ૨૪મી અોક્ટોબરના રોજ સાંજે ૬-૩૦િી ૭-૩૦ દરદમયાન B4U ટીવી ચેનલ પર એદશયન એદશવસથ એવોડડ – ૨૦૧૦ના ગાલા સમારોહનું િસારણ કરવામાં આવશે. આપને કાયથક્રમ કેવો લાગ્યો તે અંગે આપના મંતવ્યો અને સૂચનો મોકલવા નમ્ર દવનંતી.

# ! . + # ' 2 - ; / : 1$ ;. !43 1 ! : . + - *1)+ 3 1 1 . + - + ( 4 : % 1% - 1 # ! . + # -

1$ ;. - + 0 & 2 .2 + / 77 - 78 ! + 1 1 - + / 78 66 - 7 66 ; + 3 1 !+2 / 9 - 76 '/ ;"# !+ / 1 # + + + "1 1

' 0

અવસાન નોંધ મૂળ ગામ મહેળાવના હાલ કેટફોડડ, સાઉિ ઇસ્ટમાં સ્િાયી િયેલા શ્રી પુરૂષોત્તમભાઇ હાિીભાઇ પટેલ તા. ૧૧-૧૦-૧૦ સોમવારે દેવલોક પામ્યા છે. િભુ તેમના આત્માને શાંદત આપે એજ િાિથના. સંપકક: જયંદતભાઇ એ. પટેલ 020 8244 0914 અને દેસાઇભાઇ પી. પટેલ 020 8244 7149.

1 -, % !2 35

"!

!

'

$

! ! &

Asian Funeral Services

Serving the Asian Community

Bina, Jyoti or Amarshi Patel Tel: 020 8303 1274

346 - 354 Foleshill Road, Coventry CV6 5AJ

# $

0247666 5676 A division of the Heart of England Co-operative Society Ltd.

%5) 7(

2' "%- 82)5%0 ")59-')6 7(

32) 6734 *35 %00 <385 *82)5%0 2))(6 ,3856 % (%< (%<6 % <)%5 ,%44< 73 6)59) <38 %7 % 7-1) 1367 2))()(

$) %5) 4538( 73 ,%9) %22< !%7)0 3* %5%16%( %6 7,) *-567 -2()4)2()27 %6-%2 3:2)( *82)5%0 (-5)'7356 :-7,-2 7,) ,%537%5 !%7)0 "%1%. %- %,%5%.

85 ")59-')6 -2'08()

!0)%6) '327%'7 3*

35 " 3(,-% %<6)2 #86,%5 )2732 !%5/ !%5%() )2732 %553: )%5 %5'0%<6 %2/ #)0 %; # 5%7)6

)& )" & &* ' * (# ,#) )" & && " ( #)& $& ! ' ' #& " ,#)& #! ! # ( )" & ( ! ' # )( #& ( ' # )! "( ( #" $ &! (( " & #)' & ( ' " + ' ' & '$ ( " ! " '( & #&' & +" && && " & %) & # &" ) , %) $$ + ' " " & '' " ( ' & , & &##! #& $ & #&! " ( )" & ( ' #& #& $ , " )" & & !#", ( !' $&#* & '( && " #& $ & #&! " '( & ( ' $ (& ( #" ' &* ' (# " &#! ", $ &( # ( +#& ' ' '$ &' " " "

# " ,#)& " & '( & " $ ' #"( (

%5%16%(

00 '%006 ',%5+)( %7 2351%0

દર ગુરૂવારે રાત્રે ૭-૦૦ કલાકે MATV Sky-793 પર

THURSDAY: 7:00 PM

1

"

%22< !%7)0

ભાજપનો શવજય, CWG અને બેનીફીટ કટ્સ

• શીતલ શ્રી શીરડી સાંઇબાબા ટેમ્પલ, વેમ્બલી દ્વારા દશેરાના શુભદદવસે પૂ. શીરડી સાંઇ બાબાની પૂણ્યદતદિ િસંગે હરીબેન બચુભાઇ નાગરેચા હોલ, ૧૯૮-૨૦૨ લેયટન રોડ, લંડન, E15 1DT ખાતે તા. ૧૭મી અોક્ટોબર, ૨૦૧૦ના રોજ ઇસ્ટ લંડન દવસ્તારમાં સાપ્તાદહક સત્સંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ િસંગે બપોરે ૨-૦૦િી આરતી, શ્રી સાંઇ સતચદરત્ર – ચેપ્ટર 1, િોફેશનલ ક્લાસીકલ સીંગર દ્વારા શ્રી શીરડી સાંઇભજન અને બપોરે ૩-૪૫ કલાકે આરતી પછી ભોજન િસાદીનો લાભ મળશે. સંપકક: 020 8555 0318.

%

6-%2 82)5%0

37

, ( " + " # " & '(&,

ગુજરાતના ૬ શહેરોમાં મહાપાલીકાની ચૂંટણીઅોમાં ભાજપનો જવલંત વવજય થયો. બીજી તરફ કોમન વેલ્થ ગેમ્સમાં નબળી શરૂઆત બાદ ભારતે જોર બતાવ્યું અને અવહં વિટીશ સરકાર દ્વારા ખચાાઅોમાં કાપની વવવવધ યોજનાઅો અમલી બનાવાઇ. આ અને આવા સમાચારો અને પ્રશ્નો અંગે તમારે કઇંક કહેવું છે? કોઇ પ્રશ્ન પૂછવો છે? વધુ જાણવું છે? સીબી લાઇવમાં આ ગુરૂવારે સીબી આપના પ્રશ્નો અને પૂછપરછનો જવાબ આપશે. MATVનો લોકદિય કાયથક્રમ સીબી લાઇવ જુઅો અને જોવાની દમત્રોને ભલામણ કરો. સમગ્ર દવશ્વમાં કોઇ પણ સ્િળે MA TV પર સીબી લાઇવ કાયથક્રમનું જીવંત િસારણ ઇન્ટરનેટ દ્વારા TVU Player Channel 75203 ઉપર જોઇ શકાય છે. TVU Player ડાઉનલોડ કરવા માટે જુઅો વેબસાઇટ www.tvunetworks.com આપના મંતવ્યો આજે જ 'ગુજરાત સમાચાર'ને લખીને મોકલી આપો. કાયાક્રમમાં આપ પણ ફોન કરીને આપનો અવાજ રજૂ કરી શકો છો : ટેલી. નં. 020 8963 1001

'( & '$ ('

Asian Funeral Service " "

#

#& #& !#& " #&! ( #"

"

"

$

! %

3&-0)6 1%< 9%5<

1%-0 -2*3 6%-*82)5%06)59-')6 '31 ::: 6%-*82)5%06)59-')6 '31

!

Losing a loved one is a traumatic time

¢

¢

We operate from our modern and fully equipped premises on Mollison Way in Edgware

Our comprehensive service includes:-

 Large prayer room (Mandir) for performing the Funeral Rites or for paying the last respects All religious rites and wishes respected and administered Modern, fully equipped washing & dressing facilities Priest for final rites arranged Funeral ceremony items provided Repatriation arranged at short notice Horse drawn carriages arranged Sanjay Shah and Bharat Shah are the first & foremost Indian Funeral Directors in England serving the Asian community since 1984. For an efficient & professional service, contact either

Bharat Shah,Sanjay Shah, Neeta Shah, Alka Shah or Rashmi Doshi on

020 89 52 52 52

INDIAN FUNERAL DIRECTORS

44 South Parade, Mollison Way, Edgware, MIDDX. HA8 5QL Email: info@indianfuneraldirectors.co.uk www.indianfuneraldirectors.co.uk

24 Hours Mobile: 0777 030 66 44

Call us at anytime for a complete package price UK’s leading funeral directors at your service...

"

,)/1'

"(-%,(7

$11/6

$22(7

8 $341'$7 $.' 4.'$7 4.(1$,2 8 /12( 1$6. 4.(1$, 8 ,/6(12 8 (0$31+$3+/. #

/43*$,,

7/3+

0+&(1

*/412 2(15+&( #


38

www.abplgroup.com પાન-૪૦નું ચાલુ

ઇતમગ્રેશન... ત્યારબાદ તેઓ ફ્લોરરડા થટેટ યુરિવરસિ ટી સાથે જોડાઈ ગયો હતો. યુકએ ે એક કમિશીલ સંશોધકિે ગુમાવ્યો. ૨૮ વરષિ ય ડોક્ટર જૈિે ટાઈમ્સિે જણાવ્યું હતું કે જો મિે યુકે માટે ઈરમગ્રેશિ

Gujarat Samachar - Saturday 16th October 2010

મળી ગયું હોત તો અમેરરકા મારા માટે મુશ્કેલ બિી જાત. ખરેખર કેમ્મ્િજ મારા કાયિક્ષત્રે માટે શ્રેષ્ઠ જગ્યા છે, જ્યાં હું કામ કરવા ઈચ્છતો હતો. અલબત, કેમ્મ્િજ પણ હું કામ કરું તેવું ઈચ્છતી હતી. પરંતુ હવે અમેરરકામાં હું મારું ભરવષ્ય જોઈ રહ્યો છુ.ં રિટીશ િોબેલ પારરતોરષક રવજેતા અિે હાલમાં ફ્લોરરડામાં

vPUOD IWZ SHEHKD OY

xH^_V

gWZKZ _KZ PO WORZ ]ORYOKIJ WZKZ+ unless of course, you live in a palace

All holidays sold are covered by ATOL 3448. Prices are subject to availability and are based on Low season fares.

£ Ž

5nights = PVXWIJ

389 $}} pp MM

With traveller reviews powered by

gWZKZ VJ OPSD

OPZ IWVPX DOH ]_P [O VP

lKS_P[O

_P[ IW_I)J hnrov

lHK _R_CVPX [Z_S FVSS JI_KI DOH OYY

All holidays sold are covered by ATOL 3448. Prices are subject to availability and are based on Low season fares.

=PVXWIJ 14 nights

549 $}} MM pp

£ Ž

With traveller reviews powered by

gWZKZ)J ZPIZKI_VPRZPI

_P[ IWZP IWZKZ)J

o_J eZX_J

POIWVPX ]_P MKZM_KZ DOH YOK IWVJ JO UHJI XVGZ DOHKJZSY HM IO VI _P[ ZPUOD+

All holidays sold are covered by ATOL 3448. Prices are subject to availability and are based on Low season fares.

£Ž

5nights • PVXWIJ

499 $Q} pp MM

With traveller reviews powered by

vEMSOKZ IWZ

hòSZDR_PVDZ jH_KIZK VP

rJI_P^HS

gWZ ]_MVI_S OY yHSIHKZ _P[ OY IWZ ŸzSHZ zZ_[C mO R_XV] ]_KMZIw UHJI _ JWOKI MS_PZ KV[Z

All holidays sold are covered by ATOL 3448. Prices are subject to availability and are based on Low season fares.

£Ž

With traveller reviews powered by

uVZJI_ YOKZGZK VP

hZGVSSZ

You don’t need an invite, just turn up

All holidays sold are covered by ATOL 3448. Prices are subject to availability and are based on Low season fares.

£ Ž

વસતિના પ્રમાણમાં... નિષ્ણાતો અિે રાજકારણીઓ કહે છે કે જેલોમાં શ્યામ રંગિા વધુ લોકોિું વધુ િમાણ દસકાઓથી ચાલતા વણણીય પૂવવગ્રહ અિે સજા થઈ શકે તેવા કકલસાઓમાં નશક્ષાત્મક અનિગમિે આિારી છે. નિઝિ નરફોમવ ટ્રલટિા નિરેક્ટર જુનલએટ લ્યોિ કહે છે કે આ આંકિાઓથી લોકોિે આઘાત લાગશે અિે લાગવો પણ જોઈએ. અમેનરકા કરતાં આપણે સારા છીએ એવું કહેવાિું આપણું વલણ છે પણ જેલોિી પાન-૪૦નું ચાલુ

ચાઇનીઝ અને... મેળવવામાં મદદ કરવા વધુ િયાસો કરવાિી જરૂર છે. અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે કેટલાક ક્ષેત્રે સેકન્િ જિરેશિ ઈનમગ્રન્ટસિી સરખામણીએ વકકિંગ-ક્લાસ વ્હાઈટ છોકરાઓિે સંઘષવ કરવો પિે છે. નિટિમાં િેદિાવ અંગે સવાાંગી તપાસ ગણાવાઈ રહ્યો છે એવા અહેવાલમાં ચેતવણી અપાઈ છે કે શાળાઓમાં અન્ય વંશીય જૂથોિા છોકરાઓએ વકકિંગ ક્લાસ વ્હાઈટ છોકરાઓિે પાછળ રાખી દીધા છે. ઉદાહરણ તરીકે, િોફેશિલ જોબ્સમાં નિનટશ પુરૂષો કરતાં ચાઈિીઝ અિે િારતીય પુરૂષો બમણી સંખ્યામાં હોવાિી શક્યતા છે. િોફેશિલ જોબ્સમાં ૧૪ ટકા ગોરા પુરૂષોિી સરખામણીએ ૨૭ ટકા ચાઈિીઝ અિે ૨૫ ટકા િારતીય પુરૂષો કાયવરત છે.

બાબતમાં આવું કરી શકાય તેમ િથી. શેરીઓ અિે રલતાઓ ઉપર પણ શ્યામ વણવિા લોકો પોલીસિી પૂછપરછિો વધુ િોગ બિે છે. ૨૦૦૮માં ૧૪૫,૦૦૦ લોકોિે રોકી તેમિી પૂછપરછ થઈ હતી તેમાં કાળા લોકોિી સંખ્યા વધુ હતી. દેશિી વસનતિા ત્રણ ટકા લોકો શ્યામવણાવ છે પણ પોલીસ દ્વારા અટકાવવામાં આવેલા શ્યામવણાવ લોકોિી સંખ્યા ૧૫ ટકા જેટલી હતી. પંચે તારણ કાઢ્યું છે કે ઈંગ્લેન્િ અિે વેલ્સમાં ગોરાઓ કરતાં પાંચગણી સંખ્યામાં શ્યામવણાવ લોકો જેલમાં છે.

૧૯૯૮માં વંશીય લઘુમતીઓ સાથે સંકળાયેલા કેદીઓિી સંખ્યા ૧૯૯૯માં ૧૧,૩૩૨ હતી તે ૨૦૦૮માં વધીિે ૨૨,૪૨૧ હતી. જેલમાં કુલ કેદીઓમાંથી ચોથા િાગિી સંખ્યા લઘુમતીઓિી છે. ઈંગ્લેન્િ અિે વેલ્સમાં જેલોમાં રહેતા મુસ્લલમોિી સંખ્યા ૧૨ ટકા જેટલી છે. મનહલાઓિી સંખ્યા પણ જેલમાં વધી રહી છે. ઈંગ્લેન્િ અિે વેલ્સમાં ૧૯૯૫ પછી અિે લકોટલેન્િમાં ૨૦૦૦ પછી મનહલા કેદીઓ સંખ્યા બમણી થઈ છે. હાલમાં કુલ કેદીઓમાં ૫ ટકા મનહલાઓ છે.

૭૦૦ પાિિા અહેવાલમાં જો કે િોંધ લેવાઈ છે કે કેટલાક વંશીય જૂથો અમુક ક્ષેત્રે જ કાયવરત છે. ચોથા િાગિા પાકકલતાિી પુરૂષો ટેક્ષી કે અન્ય ટ્રાન્સપોટટ વ્હીકલ ચલાવે છે. છઠ્ઠા િાગિા ચાઈિીઝ પુરૂષો (૧૭ ટકા) શેફ છે જ્યારે દસમા િાગિા આનિકિ પુરૂષો નસક્યુનરટી ગાિટસ છે. અહેવાલ જણાવે છે કે

વંશીય લઘુમતીઓમાં ઓછી રોજગારીિા કારણે અથવતંત્રિે બેનિકફટ્સ અિે કરવેરાિી આવક ગુમાવવાિા કારણે વષષે £૮.૬ નબનલયિિો ફટકો પિે છે. માત્ર ૮ ટકા બ્લેક નવદ્યાથણીઓ િદ્રીય ગણાતી રસેલ ગ્રુપ યુનિવનસવટીઓમાં છે, જ્યારે ૨૪ ટકા ગોરા નવદ્યાથણીઓ એમાં િણે છે.

3)! 0

* 5 0 * 4 ( ( ( / '. + %, 2 $ ( (0 / * * * # ( ( ** 5 ( # &, (0 ( / / /$ / / ( * ( / / ." ( 1 - 2 ( *" * ( * 2 / / * ( / ( ( ( %, ( " / / / (

!"

nights =3PVXWIJ

189 $}} pp MM

#

$

"

With traveller reviews powered by

!" " # #

#"

mZXOIV_IZ IWZ JOHT OY

# %!

n_KK_TZJW

%

dZ)GZ _SKZ_[D XVGZP DOH OHK Ÿ^ZJI MKV]ZC+

! " %

%

# &

£ Ž

•3PVXWIJ nights

189 $Q} MM pp

With traveller reviews powered by

" !

$" "

'

&!

'

# # "

# "

" #%# &

!" # !# "

#

-) *

$ '$

"

& " $ !

#

, " &( $ '$

+%

$ '$

!

# &

&, &' % &% (!

#

"

" !! #" ' " %%% !" " # !

! #!)* !%

!

" "

# " # ! &

& "

!"

#

gWZ FOKS[J XKZ_IZJI R_KTZIMS_]Z4

All holidays sold are covered by ATOL 3448. Prices are subject to availability and are based on Low season fares.

પાન-૪૦નું ચાલુ

3nights = PVXWIJ

199 $}} pp MM

gWVJ VJ KZ_S hM_VP _I VIJ M_KIDVPX ^ZJIw JZZ WOF SOPX DOH S_JI

કામ કરી રહેલા સર હેરી િોટોએ જણાવ્યું હતું કે રવઝા રસથટમ પરિું રિયંત્રણ અસાધારણ પ્રરતભાશાળી લોકોિે લઈ રિટિિે ઘણું િુકસાિ થયું છે. સર હેરી ડોક્ટર જૈિિા રિરીક્ષક પણ છે. ડોક્ટર જૈિ જેવી કુશળ વ્યરિિે મેળવવા બદલ સર હેરીિે ઘણો આિંદ થયો છે, રિટિિે િુકસાિ થયું છે ત્યારે અમેરરકાિે તેમાંથી લાભ થયો છે. ઈરમગ્રેશિ િીરતથી રિટિિા રવજ્ઞાિ ક્ષેત્રિે કેટલું િુકસાિ થઈ રહ્યું છે અિે કેવી મુશ્કેલીઓ પડી રહી છે, તેિું આ શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે. સરકાર જેિે અગ્રતા આપે છે, તે િેિો ટેકિોલોજીમાં કામ કરતો હોવા છતાં તેિે રવઝા આપવાિો ઈઝકાર કરવામાં આવ્યો હતો. ડોક્ટર જૈિ મમ્ટટ-ફેરોઈક મેટલ ઓગગેરિક ફ્રેમવક્સિમાં સંશોધિ સાથે સંકળાયેલ છે, જે મારહતી સંગ્રહ,ટ્રામ્ઝઝથટસિ, સેઝસસિ તથા ઈલેક્ટોરિક્સિા અઝય બાબતો સાથે સંકળાયેલ છે. સી. એન. આર. રાવ પણ તિટને ગુમાવ્યા રિટિિી ગૂચ ં વણભરી ઈરમગ્રેશિ પ્રરિયાિે લઈ કેમ્મ્િજ યુરિવરસિ ટીએ ભારે કકંમત ચુકવવી પડી રહી છે અિે રવશ્વકક્ષાિા રવજ્ઞાિીઓિી સેવાથી તેિે વંરચત રહેવું પડે તેવી મ્થથરતિું રિમાિ ણ થયું છે. િોબેલ પારરતોરષક મેળવવાિા દાવેદારોિી યાદીમાં થથાિ ધરાવિાર ભારતીય કેરમથટ પ્રોફેસર સી. એિ. આર. રાવે રવઝા મેળવવા માટે વ્યાપક પ્રમાણમાં પેપરવકક કરવાિી જરૂર પડે તેમ હોવાથી કેમ્મ્િજ યુરિવરસિ ટીખાતેિા એક પદ માટે તેમણે ઇિકાર કરી દીધો હતો. ગત જૂિ મરહિામાં રોયલ સોસાયટીિી ૩૫૦મી વષિગાંઠિી ઉજવણી રિરમતે એક માત્ર રવદેશી રવજ્ઞાિીઓએ પ્રોફેસર રાવિે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતુ.ં આ બાબત રવજ્ઞાિક્ષેત્રે રવઝા અંકૂશિી અસર અંગે વધતી રચંતા દશાિ વે છે. ૭૬ વરષિ ય પ્રોફેસર મેટલ ઓક્સાઈડમાં રિષ્ણાત છે.

,,, , )* !##$&*&() & +" $ !# !% & , )* !##$&*&() & +"

'

! #&

(

.


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 16th October 2010

Why travel with

Southall Travel? Number One Travel Agent to India,

sA¦¸Ael qòAvel 

with over 20 years experience

 Open 24 hours a day, seven days a week. Call us anytime

 Price guarantee will not be beaten on price

 Specialists for worldwide flights and holidays with any airline, anywhere, anytime Fast and reliable service Multilingual staff

offering impartial advice

 UK’s 100 Fast Track Companies (Sunday Times 2005)

 Trusted household brand for total peace of mind

sA¸e j ˆA mAqe yAºA krvAnuù psùw krˆAe?

20 v¿A#¸I qòAvelmAù anuvI aevA

Art yAºA mAqenA æ¸m nùbrnA qòAvel aejNq

 iwvsnA cAevIsey klAk ane sPtAhnA sAtey iwvs kAe¤ po smye fAen krAe

 AvnI gerùqI

amne Av bAbte kAe¤ po bIq krI ˆkˆe nih

 ivËmAù gme TyAù kAe¤ po

smye kAe¤ po aerlA¤nnI flA¤q ke hAelIdez mAqenA in¿oAùt

 zdpI ane sùtAe¿AkArk sevA bhuA¿AIy SqAf

ewAvmuKt slAh

 yukenI 100 fASq qòek kùpnI pEkInI aek (sNde qA¤Ms 2005)

 mnnI ˆAùit mAqenuù œrœrmAù ÀoItuù ivËsnIy nAm

Call Centre open 24 hours

A BTA 80626

0208 843 6800

Think Travel, Think Southall Travel www.southalltravel.co.uk

39


40

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 16th October 2010

For Advertising Call 020

7749 4085

Visit Our Gujarat Samachar Website:

www.abplgroup.com

+ $

+ (

: ; b= I U Q$ Ib# Ub( b& Q I b&FI L b= L !S # )# I# I I# Q "M#U *I# I ' Q U I !X I#L Q I I b& I L )V,"I # &Ib(X b "V: $I &I I I Q # I b X" L #L L I #L Q J b +) MV U $ Q d I# #b'" !O% I b= L' b&FI L 0;Q 9L! Q U07 K0 U&U)Q$U&Q &L !"IX I Q Q#&I L Q b 5"&*IG I&L Q Q #IV ^\\a!IV #)I" MV U $ Q d I# I# L" !O% I &W #! #I! 6P Q Q L #L L I #L Q Q SK2= "Mb &b)X L L !U$Q+"M$# I"U$Ud $Q U#Q #L!IV I! #L #DI Q b= I N$ b&FI L 9Qd I# Q $ $ Q I :!IV b& I ! %

" +

'

## " &

'

#% !

#" +!##" #

+&

$

*#%

*

%

% '% ) 1-3=-A1 %;-0

!@9.-5 %-67;? -=;0-9:-3-=

2= 2= 2= 2=

E E E E

E E E E E

"534?> 2=

D01=-.-0 4@6 ;41::-5

<<

# #'

E E E E E 2= 2= 2= 2=

E E E E

8534? ;:8D 2= E

% &

= E

< <

:534?> !5:59@9 ?B; <1;<81 &4-=5:3 '=-:>21=> =1-72->? %1<=1>1:?5A1 &1=A5/1 5: @.-5 -:0 #!$ ! "' %+ # % )#( %&

%

(

#'

58?;: @915=-4 :534?> << '=-:>21=> 2= E

%'

&& &$

"&(% "

#

&<1/5-8 $-/7-31> B5?4 % >?;<;A1= 5: @.-5 5:/ ;?18 '=-:>21=>

## " &

'% )

# 2=;9 E

"534?>

%F

% <<

!@9.-5 (' & * (' & * (' & *

"'%

& # !" & &) '! #

(' ('

#

$!! $!!

'

'

+ #

#

#! &

$ %'! "'&

%( &

#

+&

&

*

2

6 / 2 9 6 9 2 2 " ;3 9 7 13 * 9 /: 9 / 2 3: + / :3 g5T )[-. iG 'h 2V3a 5Y 0'T 5Y1T/,T] "T1T-W] Y [ iGi 2 \.T .#T] *,"V 4]7-T,T] T 'V 'Y +T.#V- (WR3\'Y ?-14Ti- [ i,!/ KT4 '\ .V ,Y011T'V 26-#T 1&W Y 5Y1T/,T] \* ,T ` 'Y i2Q",T] 1]2V'Y 4T,Ti / T1 'W] i D" .1T,T] ?-W] Y "T] 1]2V- / W,#V X$\,T] .\ T.V %. "\ 'V \ Y !&T$V 1&W ,WUA/, (WR3\ 'Y D" #W$Tb2 Y /V ,i5/T *Y.\ T. Y LTi/ V <! S,' .T :4 i,2' 5Y Y [ ,WUA/,\'Y '\ .V 3$: / / ?B

@>5:1>> ;@=> !;: ?; =5 ?; &-?@=0-D ?;

*#% * # +& !;:?13; -D -9-5/- "534?> 88 :/8

<< <<

E

! "

%&

!

!

" #

# #

$$$ " ! ! $ #"

! #

# ' #( ' $

&+

0" *Q&I$!IV c &I !4"MV Q S b= !IV b X# I L )V7 Pb I# I!L #*L Q $I U $U U #L Q #*Q&I $I-"I Q `_ I $U U )# I#L $I Q 3"I L "U I U $I $Q IV "I Q 3$: /

/

>@

* !

) )% + "

" )-

+

8/Y<! 'Y 1Y>4,T] @-T,1"Ta T0T /\ \ Y 4]7-T,T] Y/,T] Y #Y #Y,'V 14i#'T E,T",T] 4T# "T 1&W Y LTi/ V <! S,' .T :4 i,2''T iD1Ti3a g5T )[-. iG 'h 2V3a 5Y 0'T 5Y1T/,T] "T1T-W] Y [ iF ' [.Yi*-<4 'Y iF ' ,X0'T Y /T /\ \ Y/,T] Y #Y 4]7-T #Y,'V 14i#'T E,T",T] 4T# "V 1&W Y 9-T.Y ,Yi. T,T] 14i#'T E,T"$V T. T 1&W T0T /\ \ Y/,T] Y 5Y1T/ "T1Y Y [ 1]2V- / W,#V A \i!-/ i4A ,,T] "'T(TD 1&W Ei#i'i&;1 &.T1Y Y 3$: / / ?B

/

<<

=E =E

88 $-/7-31 8534? <=5/1> -=1 :/8@>5A1 ;2 5=<;=? '-C1> 950 B117 ?=-A18 88 #221=> -=1 >@.61/? ?; -A-58-.585?51> 0-?1 ;2 ?=-A18 01?1=95:1> 2-=1> $-/7-31 $=5/1

"$C / + / /: ) / " /< C, 7 6C '$ 6 C, CD 9 9 A 2 $:& / /: 6 /:

$

: ; "M#U !IV b= *&Q U $Q) Sb $ #L S ,"Ib I! MV c" Q Q Q U # &L "MV Q /"IV !IV L &"7 I! b* *U" Q&I #!IV #*Q Q b= !IV b X #L Q )b8" b* *U" Q&I &J [ I &"7 U L )V,"I a\ $I L # Q

) )

i1<4 * [ / 'Y i1%Y2 E&T' i1i/-, 5Y 'V %/V/ Y [ -W +T.# 1MY'V 4, #X V 4T T. $1V \ ,[ [ *%/T,T] .\!\ (T <!'\ i* 'Y4 ,02Y (.]#W 1!T E&T' !Zi1! ,[ .' 'Y 5\, 4YB[ .V $Y.4 Y T ,Y %/V/'V i1RO,T] Y *]'Y 'Y <- 'Y#T ,T'Y Y [ 5T/,T %. 13_ dfe ccc i,C<:4 %Y2,T] 1Y Y #Y %. T!1T'T 1 ''W] (T/' .1W] \ HV,#V ,Y # *W&1T.Y "T?-W] 5#W] [ ,Y 'Y i,CY2' T!V /T 'V %. .V2W] ("W] $a#D ] HYP 'Y #Y A1V /\ \ ,T Z >W /W] .5Y2Y (.]#W 4A#T i1%Y2V Hi, \'Y 1#T *]& .1T'\ 4,- (T V -\ Y

! "

+

%% %% %%

88 @.-5 $-/7-31> :;B /-==D - $=5/1 $=;95>1 $81->1 A5>5? ;@= B1.>5?1 2;= 5:2; '1=9> ;:05?5;:> #

+

) & & %)

#

#

?B

4NT&T.V -Wi# i,CY2' (. i'-]D" /T%1T'\ Y 1T-%\ -\a Y #Y '1V -W.\i(-' -Wi'-' IZ! 4, #X V'T T."Y (\ 0 'V1!Z #Y1V 26-#T Y 4Xi # -W.\i(-' -Wi'-' IZ! 4, #X V 5Y 0 5j.\ +T.#V-\'Y iG ',T] 11T %Y1T2Y i!4Y=*. ,T4,T] +T.# 4T$Y g,WJ ?-T(T. 4, #X Vh $2Y Y 5Y 0 UA >! V ,a T.V U< i'-4a 'Y ,Y'Y .\'Y -W.\(,T] 45Y/T $V E1Y21T'\ ,\ \ ,02Y 4, #X V 5Y 0 -W.\i(-' (^ 'V 'Y +T.#'T i12T0 *j.,T] E1Y21T'V # ,02Y 4Xi # 4, #X V'T T."Y < 1_i 1 i/*./ !Z,\B[ \!T"'T ,\ T] 'Y#T ,T] i#.T! (!V Y i* 'Y4 4YB[ .V

%#($ ## " &

(' # !-@=5?5@> (' # !-805A1>

%% %% %%

/

# '+ #+ ! " ' ! % ) # ! !-* $ $

% ' &

4910-.-0 (' & * (' & * # (' & *

%&'

#% #) %&

'+

= = = = =

(

(

E E E E

E

3$: /

,

"-5=;.5 45/-3; &-: =-:/5>/; -83-=D -= > &-8--9 2= 2= 2= 2=

b&FI L ! Q L U+ #Q L &L !Q%&&I U 1"I) $ #O U #L L U * U Q "Mb &b)X L KS 2= @I#I $ S Ub' L # #&I!IV &L * L Q !Q%&&I Q I /)I*L * I #V M !I! I "M S U Y# 0)L L #b!"I L#L Q b * L <'IV T Q KS 2= "Mb &b)X L K7 Q I <U ) S # U L L ! # L #O U R U !4"U *U&I IV <'IV T & Z #b! !Q%&L ' &I b 6 % #DI * I &L )# I# )>I # 5"I I O !b* I!IV "M#Ub " )V "M L *I# I ' Q U!IV L I b!9Q' # & I%I I b "V: L c*Q#I #&I!IV & I <'IV T L b& I #d Q I#L &Q I!IV &L * L

"&(% "

BBB <-:0=?=-A18 /; @7

4910-.-0 $;=.-:01= 1845 -:3-8;=1

!;9.->-

'% )

'

'18

= = = = =

%

@?;: (

9-58 5:2; <-:0=?=-A18 /; @7

';=;:?; "1B +;=7 ;> :3181> )-:/;@A1= !;:?=1-8

)#* U Q )L$ #&I I <"U 'Q U b&FI I b& I)!IV I#Q &#U )cX'Q *I$ b&C!IV Q $MV &TFIb <I I" Q Q I ]\ I b= VM < I *U" Q b&C I b&FI L !IV b= I b&FI L MV <!I !I: ] U *U&I IV ) I< I $I !I R '+" Q Q S Q b&C!IV ."IV !%Q /"IV L &TFIb <b I Q I!Q $ I L L b&FI Q K0 b "b#V I EQ:!IV b&C #O Q % & L #HV *U" /"I#Q b= Q U I L c Q b&C L b$B I&&I U <"I) #&U U &Q L b&FI L L# O * L C" / 2C / 6 / / / 6 0 *$/ &(X I <I#V !IV +#/: 8 b= !IV &% b&6" L 3 I )Q& I * I I# L" !b b#"3) )I"0 L7 R I X

#"#!+

& ) & '#%&

b "V: L !S # )# I# L Lb L L I # IV HV * MV S Q L b&FI Q AU U Q R$Q0 L U 'Q C"./ 2 3; ( - 3= % 3: 7 +2C 2 / 5 9 6 / 2 6 !6 6 " 6 2 4 C"./ 2 6 1' C 9 6 ! 2 2 S!# I E U OV L < I# U !M," !M?U b "M#Ub " !X I#L I b& I # b "V: U * U Q &L # O #L #DI Q S b& Q'L !X I#L L )V,"I b "V: !IV #*Q'Q U b= L' !X I#L Q #U I# L & M !%'Q S!# )# I#Q b<$ ^\]] )M L !I: ^_ ]\\ b& Q'L !X I#L Q b& I &I L !"IX I c*Q# #L Q b&FI L :!IV $,"MV Q S b= I &TFIb / I Q )V'U U!IV _\ I b& ' Q L )*"U *U" Q U b= L

',#(

% & #% & " #% ' , "

#'

+ ! "

&$

*#%

$

&

" *

'

& ' & '(%$

,,, ' +" $()-"

%#

Gujarat Samachar  

Gujarat Samachar weekly newspaper

Gujarat Samachar  

Gujarat Samachar weekly newspaper