Page 1

First & Foremost Gujarati Weekly in europe let noble thoughts come to us from every side અા નો ભદ્રા: ક્રતવો યન્તુ િવશ્વત: | દિેક રદશામંાથી અમને શુભ અને સુંદિ રવચાિો પ્રાપ્ત થાઅો

80p Volume 41, no. 44

સંવત ૨૦૬૯, ફાગણ સુદ ૫ તા. ૧૬-૩-૨૦૧૩ થી ૨૨-૦૩-૨૦૧૩

16th march to 22nd march 2013

BAPS

નું સુકાન મહંત સ્વામીને સોંપતા પ્રમુખ સ્વામી

પૂ. બાપાએ સંતો-હરિભક્તોને પત્ર પાઠવી રનણણય જણાવ્યો / / / / / / / /

. . . . . . . .

!!$& #

' (*+( ) )* (*!% (&$ % ## ( ) ( )+ " * *& , !# !#!*-

&&& $!

'"$$

$%

અમદાવાદઃ વિશ્વભરમાં ફેલાયેલી બોચાસણિાસી અક્ષરપુરુષોત્તમ પિાવમનારાયણ (BAPS) સંપથાના િડા પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ પિામી મહારાજે સંપથાનું સુકાન મહંત પિામી તરીકે જાણીતા સાધુ કેશિજીિનદાસજીને સોંપિાની જાહેરાત કરી છે. બીએપીએસ વિવિધ દેશોમાં ૧૧૦૦ મંવદરો, ૫૦થી િધુ હોસ્પપટલો-પકૂલો અને ૯૦૦થી િધુ સંતો ધરાિે છે. સંપથાના ૯૨ િષષીય િડા પ્રમુખ પિામી મહારાજે સાતમી માચચે એક પત્ર દ્વારા આ જાહેરાત કરી હતી. સંતો-હવરભક્તો સમક્ષ િાંચી સંભળાિાયેલા પત્રમાં પૂ. પ્રમુખ પિામી મહારાજે જણાવ્યું છે કે મારી તવબયત હિે પહેલા જેિી સારી રહેતી ન હોિાથી વિચરણમાં તકલીફ પડે છે. આથી હવરભક્તો કે સંતોએ પોતાના પ્રશ્નો અંગે ૭૯ િષષીય મહંત પિામી(સાધુ કેશિજીિનદાસજી)ને મળિું. સત્સંગીઓ અને હવરભક્તોને

મુલાકાત આપિાથી માંડીને તેમની સમપયાઓના વનરાકરણ અને માગગદશગન માટેની જિાબદારી સંપથાના સૌથી િવરષ્ઠ સંત મહંત પિામીને સોંપતા આ પત્રથી અનેક તકકવિતકક સજાગયા હતા. જોકે સંપથાના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે સંપથાના પ્રમુખ અને ગાદીપવત તરીકે પૂ. પ્રમુખ પિામી જ કાયગરત રહેશે. વનપડન પિામીનારાયણ મંવદરના કાયગકારી મહંત પિામી સાધુ પ્રબુદ્ધમુની

દાસે પણ આ િાતને સમથગન આપ્યું હતું. મહા વશિરાત્રી પિચે મંવદરમાં યોજાયેલા વશિપૂજનમાં ખાસ ઉપસ્પથત રહેલા તંત્રીપ્રકાશક સી.બી. પટેલે સાથેની િાતચીતમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે પૂ. પ્રમુખ પિામી મહારાજની તવબયત એકદમ પિપથ છે. િધતી િયના કારણે પૂ. બાપાનો કાયગબોજ ઘટાડિા અને િહીિટી સુગમતા ખાતર આ વનણગય લેિાયો છે. બ્રહ્મવિહારી પિામીના જણાવ્યા પ્રમાણે માત્ર બીએપીએસ સંપથાની તમામ ધાવમગક અને િહીિટી જિાબદારી મહંત પિામીનાં વશરે આિી છે. અનુસંધાન પાન-૩૮

Discounted Business & First Class Deals

India Flights & Hotels A _ ¡l p ¡V ¡ë k c p f s u e r h d p _ k ¡h p

0208 426 8444 <

(8076 -+,76 %;6

" <

(8076 -+,76 %;6

$

!

<

<

$

"

! " " %$

sales@cruxton.com <

%$

*35

! $

%(807

!

#

%235 %5/ " #

$

! "

31*35( 3%( 32(32 " %!

!

#

1%-0 6%0)6 6%175%9)0 '3 8/

::: 6%175%9)0 '31 327%'7

%7)0 %12-/&,%-

35

%00

35 %'/%+)( !3856 &-.,% 5%())4


2

શિટન

16th March 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

બરિવષાાથી શિટન ઠંડીમાં ઠુંઠવાયું કન્ઝવવેશટવ સમથાકોને આગામી ચૂંટણીમાં જીતવાની શ્રદ્ધા નથી

લંડનઃ યુકેમાં વસંતના વિામણાં જાણે હશયાળો હોય તે રીતે થયાં હતાં. સોમવારે દેશના કેટલાંક હવથતારોમાં બે ઈંચથી વિુ બરિવષાા થઈ હતી અને વ્હાઈટ ઈથટરની શક્યતા વિી ગઈ છે. લગભગ ૩૦ વષામાં માચા મહહનામાં સૌથી ઠંડો હદવસ હોય તેમ હિટન ઠંડીમાં ઠૂંઠવાયું હતું. રાહિના સમયે તાપમાન ૯ િેરનહીટ (માઈનસ ૧૩ સેટ્ટટગ્રેડ) સુિી નીચે જવાની આગાહી થઈ હતી. હજારો પ્રવાસીઓને પહરવહનમાં અવરોિ નડ્યો

હતો અને મંગળવારે પણ તેમને આવી જ પહરટ્થથહતનો સામનો કરવો પડે તેવી શક્યતાથી સાવિ કરાયા હતા. સોમવારે આખી રાત ખરાબ પહરટ્થથહતમાં મૂકાયેલાં હવથતારોમાં આશરે ચાર ઈંચ બરિ પડ્યો હોવાની અને હોમ કાઉટટીઝમાં બે ઈંચ સુિીના બરિની િારણા હતી. આગાહીકારોએ સમગ્ર સપ્તાહ દરહમયાન વિુ બરિ પડવાની ચેતવણી આપ્યાના પગલે કરી છે. આના પહરણામે, બુકીઓએ વ્હાઈટ ઈથટર પર દાવ લેવાનું ઘટાડી દીિું છે.

લંડનઃ ઈથટિે પેટાચૂંટણીમાં પરાજય પછી માત્ર સાત ટકા ટોરી સમથષકો ડેમવડ કેિરન આગામી ચૂંટણી સંપૂણષ બહુમતી સાથે જીતશે તેવી શ્રદ્ધા ધરાવે છે. ટોરી સમથષકોને આગામી ચૂંટણી ગુમાવી દીધાનો ડર છે. ૭૫ ટકા ટોરી એમ માને છે કે ૨૦૧૫ની ચૂંટણી પછી િેબર પાટટી થવયં અથવા મિબરિ ડેમોક્રેટ્સ સાથે મળી શાસનમાં હશે. માત્ર આઠ ટકા ટોરી તેમના પક્ષ અને મિબરિ ડેમોક્રેટ્સ વચ્ચે જોડાણની શક્યતા મનહાળે છે. ઈથટિે પેટાચૂંટણીમાં ટોરી પાટટીને યુકે ઈજડીપેજડજસ પાટટીએ ત્રીજા થથાને િેંકી દીધી હતી. કજઝવષેમટવ હોમ વેબસાઈટ દ્વારા ૧૮૪૪ ટોરી સભ્યોનો મત િેવાતાં જણાયું હતું કે માત્ર ૨૫ ટકા આગામી ચૂંટણીમાં આપમેળે અથવા જોડાણ થકી સત્તા પર આવવાની માજયતા ધરાવે છે.

બાળકોનું બાળપણ ૧૨ વષાની વયે સમાપ્ત લંડનઃ મોજીિા જનરેશનના બાળકો ૧૨ વષષના થાય ત્યાં સુધીમાં તો તેમનું બાળપણ સમાપ્ત થઈ જાય છે. નેટમમ્સ વેબસાઈટ દ્વારા કરાયેિાં અભ્યાસ અનુસાર છોકરાં કે છોકરીની બાળપણની મનદોષષતા તેઓ ૧૦ વષષનાં થાય ત્યાં સુધીમાં અદૃશ્ય થતી હોવાની ૧૦ ટકા પેરજટ્સની િમરયાદ છે. માત્ર બે ટકા માતામપતાને તેમના સંતાનો ૧૬ વષષની વય સુધી પણ બાળકો જ િાગતાં હતાં. અગાઉની પેઢીની સરખામણીએ વતષમાન પેઢીના અડધા જ બાળકો પુથતકોનું વાચન કરે તેવી શક્યતા છે. સંગીત સાંભળવા કે ઘરની બહાર દોડવાના બદિે એકિાં જ અથવા ઈજટરનેટ ડીવાઈસ પર કિાકો ગાળવાનું પસંદ કરે છે. ૬૦ ટકા માબાપે

બાળકોનું બાળપણ ખતમ થવા માટે ઈજટરનેટને કારણભૂત ગણાવ્યું હતું, જ્યારે ૫૦ ટકા માબાપે ‘ગ્િી’ જેવાં ટેિીમવઝન કાયષક્રમો, ૧૦ ટકાએ બદમમજાજ ‘િાટ્ઝ’ ઢીંગિીઓ જેવાં રમકડાં અને ૫૦ ટકાથી વધુ માબાપે સાત વષષની છોકરીઓ માટે ટુંકા થકટે જેવાં અયોગ્ય વથત્રો સામે રોષ ઠાિવ્યો હતો. જોકે, બાળકો વહેિાં

મોટાં થઈ જવા માટે થકૂિના સાથે અભ્યાસ કરતા અને અજય મમત્રો તરિનું દબાણ વધુ જવાબદાર હોવાનું ૭૫ ટકા માબાપે જણાવ્યું છે. છોકરીઓ પર પાતળા રહીને વધુ સુંદર દેખાવાનું અને છોકરાંઓ પર મદષ દેખાવાનું દબાણ રહે છે. ૧૦માંથી ત્રણ પેરજટ્સને િાગ્યું હતુ કે તેમના સંતાનો તૈયાર હોય તે પહેિાં જ તેમને સેક્સમાં રસ િેતાં કરી દેવાય છે.

પ્િામનંગ મમમનથટર મનક િોલ્સે જણાવ્યુ હતુ કે ટોરી પાટટીને જમણી તરિ ખેંચી જવાનો િયાસ ચૂંટણીના પરાજય નોંતરશે. તેમણે પક્ષના નેતૃત્વ સામે પડકારની વાત દબાવતા કહ્યુ હતુ કે ‘આગામી ચૂંટણી અગાઉ કેમરનને ઉથિાવી દેવાની ઈચ્છા રાખનારે મગજની તપાસ કરાવવાની જરૂર છે.’ કેમરનની નેતાગીરી સામે સાંસદોમાં ગણગણાટ વધી રહ્યો છે. થેચરવાદી જૂથના સાંસદોએ ભોજન બેઠક દરમમયાન તેમની મચંતા દશાષવી હતી.

૧.૮ મિમલયન ડોલરનો ચોર ૨૦ વષષ પછી ઝડપાયો લંડનઃ મિટનમાં ૧૯૯૩માં ૧.૮ મમમિયન ડોિરની રોકડ રકમ સાથે ભાગી છૂટિ ે ો ચોર એડી િેહર ૨૦ વષષ પછી અમેમરકામાં ઝડપાયો હતો. ૫૭ વષષનો ચોર એડી ૧૯૯૩ની ૨૨ જાજયુઆરીએ નોથષ ઇંગ્િેજડના કિમિક્સટોવ શહેરમાં બેજકની બહાર પાકક વાન િઈને ભાગી ગયો હતો. વાનમાં ૧.૮ મમમિયન ડોિરની રોકડ હતી. તેણે અમેમરકામાં આવી િોપટટી ક્ષેત્રે િાખો ડોિરના રોકાણ ઉપરાંત, કોિોરાડો થટેટમાં િકઝુમરયસ મકાન ખરીદ્યું હતુ.ં નવ િેિુઆરીએ પોિીસને હાથે પકડાયો ત્યારે તે મમસુરી થટેટમાં કેબિ એન્જજમનયર તરીકે કામ કરતો હતો. મમમિયજસ ડોિરની ચોરીના ૨૦ વષષ પછી પકડાયેિા ચોરને િંડનની કોટેે પાંચ વષષની જેિની સજા િટકારી હતી.

યુકેમાં એશિયનો સશિત ત્રણ પાિાામેન્ટમાં જ પોના ફિલ્મો શમશિયન િોકોને ડાયાબીટીસ શનિાળતા શિશટિ સાંસદો લંડનઃ યુકેમાં અંદાજે સાત મમમિયન િોકોને ટાઈપ ટુ ડાયાબીટીસનું ભારે જોખમ રહેિું છે. સખાવતી સંથથા ડાયાબીટીસ યુકેના જણાવ્યા અનુસાર ત્રણ મમમિયન િોકોને ડાયાબીટીસનું મનદાન કરાયું છે અને તેનાથી એનએચએસ પર નવો ભારે બોજો પડશે, તેવી ચેતવણી પણ સંથથાએ આપી છે. ડાયાબીટીસ ધરાવતાં િોકોમાં એમશયનોનું િમાણ ઘણ ઉંચુ છે. ડાયાબીટીસ છદ્મવેશી અને સાયિજટ કકિર રોગ હોવાથી તેના મવશે જાગૃમત ખાસ આવશ્યક છે. અજય ૮૫૦,૦૦૦ િોકોને મનદાન મવના ટાઈપ ટુ ડાયાબીટીસ હોવાનું મનાય છે. ૨૦૨૫ સુધીમાં પાંચ મમમિયન િોકોને ડાયાબીટીસ હશે તેવો અંદાજ છે. ગયા વષષની સરખામણીએ ટાઈપ ટુ ડાયાબીટીસના કેસમાં ૧૩૨,૦૦૦નો વધારો થયો છે. ૧૯૯૬માં ટાઈપ વન અને ટાઈપ ટુ ડાયાબીટીસના કુિ ૧.૪ મમમિયન કેસનું મનદાન થયું હતું. નવો આંકડો ત્રણ મમમિયન િોકોનો છે, જેમાંથી આશરે ૯૦ ટકાને ટાઈપ ટુ ડાયાબીટીસ છે. ડાયાબીટીસ યુકેના જણાવ્યા મુજબ ઈંગ્િેજડ અને વેલ્સમાં દર વષષે ૨૪,૦૦૦ િોકો ડાયાબીટીસના કારણે અકાળે મોત પામે છે.

લંડનઃ હિટનમાં હમણાં જ સંસદસભ્યોનું ચોંકાવનારું કારથતાન બહાર આવ્યું હતું. માહહતી અહિકાર કાયદા હેઠળ મેળવાયેલી હવગતોમાં હિહટશ સાંસદો પાલાામેટટમાં જ પોાન ફિલ્મો જોતા હોવાની જાણ થઈ હતી. ગયા વષષે હિહટશ સાંસદોએ પાલાામેટટમાં કમ્પ્યુટરમાં ૬૦૦૦ વખત અશ્લીલ ફિલ્મો હનહાળી હતી. વિુ આઘાતજનક હકીકત બહાર આવી હતી કે સાંસદોએ અડિા કરતાં વિારે વખત સમલૈંહગક પોના સાઇવસ જોઈ હતી, જે પાલાામેટટમા

પ્રહતબંહિત હોવાં છતાં, સાંસદો બેિડક તે હનહાળે છે. હિહટશ પાલાામેટટના પ્રવક્તાને આ આંકડા હવશે પૂછાતા તેમણે ભૂલથી આ વેબસાઇવસ ઓપન થઈ હશે એવો હાથયાથપદ ઉત્તર આપ્યો હતો. અનેક સાંસદો ટ્વવટરના માધ્યમથી અશ્લીલ વેબસાઇવસની મુલાકાત લેતા રહે છે. હિહટશ સાંસદોએ સજાતીય અને બાયસેક્થયુઅલ લોકોને પાટટનર શોિવામાં મદદ કરતી વેબસાઇટની એક જ મહહનામાં ૨૮૫૯ વખત મુલાકાત લીિી હતી.

સંમિપ્ત સિાચાર • ચોરે કાર િાટે મિઝનેસિેનની કરેલી હત્યાઃ મબઝનેસમેન એજથની પાવર ગયા વષષના ઓક્ટોબર મમહનાની આઠમી તારીખે શેકિલ્ડના ડનાષિ મવથતારના હાઈ હેઝલ્સ પાકકમાં ગંભીર ઈજા સાથે િોહીિુહાણ હાિતમાં મળી આવ્યા હતા, જેમનું બે સપ્તાહ પછી િેઈન ડેમેજના કારણે ૨૬ ઓક્ટોબરે મૃત્યુ નીપજ્યુ હતુ. હુમિો કરનારો શકમંદ ઈમરાન ખાન ૭૮ વષટીય એજથની પાવરની બેજટિી કારમાં બેઠેિો મળી આવ્યો હતો. તેણે પાવરની કારની ચાવી, આઈિોન અને રોકડ રકમ તિડાવી િીધી હતી. • ઉંદર કરડતાં સાત વષષની છોકરી લોહીલુહાણઃ િાજસેથકા મવમિયમ્સ નામની સાત વષષની છોકરીને એક િૂટ િાંબા ઉંદરે કરડીને િોહીિુહાણ કરી નાખી હતી. િોરેથટ ઓિ ડીનના સીમોજડ્સ યાટન્થથત વેજડી અને ડેરેનની રાત્રે સૂતેિી પુત્રી િાજસેથકાએ બૂમરાણ મચાવતાં બધા તેનાં રૂમમાં દોડી ગયાં હતાં. છોકરી ચહેરા અને હાથ પર કરડવાની ઈજાથી િોહીિુહાણ હતી. પાછળથી પમરવારના કૂતરાએ બેડ નીચે સંતાયેિા ઉંદરને મારી નાખ્યો હતો. • મલિરલ ડેિોક્રેટ્સના િતદારોનું મવભાજનઃ એક અભ્યાસ અનુસાર ૨૦૧૦ની ચૂંટણીમાં મિબરિ ડેમોક્રેટ્સ પાટટી માટે મતદાન કરનારામાંથી માત્ર ત્રીજો મહથસો જ િરી તે પક્ષને સમથષન આપશે. આ પક્ષના ઘણા સમથષકો િેબર પાટટી અને કજઝવષેમટવ પાટટીના તરિેણમાં મવભામજત થયાં હોવાનું પણ આ સવષેમાં જણાવાયું હતું. • એક જ પાકકિંગ મટકકટ પર િે વખત કાર ક્લેમ્પઃ બેિીિ ઈજડ્થટ્રીને મનયમન હેઠળ િાવવાનું દબાણ વધી રહ્યું છે. જયુિીન ડેટ કિેક્શન એજજસીએ એક જ પાકકિંગ મટકકટ પર બાયોટેક કંપનીના એક થથાપક ડો. દેવકી ભટ્ટાની કાર બે વખત ક્લેમ્પ કરી હતી. જોકે, ડો. ભટ્ટાએ બન્ને વખત સિળતાપૂવષક ક્લેમ્પ દૂર કરાવ્યાં હતા. એજજસીએ £ ૧૦૦ના ઋણ માટે જપ્તીની નોમટસ િગાવી ન હતી અને £ ૬,૦૦૦ની કારને ક્લેમ્પ કરી હતી. • લોડડ રેન્નાડડ કૌભાંડિાં પિની મનષ્ફળતા ક્લેગે સ્વીકારીઃ મિબરિ ડેમોક્રેટ્સ પાટટીના ભૂતપૂવષ સીઈઓ િોડે રેન્નાડે મવરુદ્ધ જાતીય શોષણના આક્ષેપો પક્ષની જ મમહિા સભ્યો દ્વારા થયાં હતા. પક્ષ આ િમરયાદોનાં મુદ્દે યોગ્ય િમતસાદ આપવામાં મનષ્િળ ગયો હોવાનું નાયબ વડા િધાન મનક ક્લેગે િાઈટનમાં શુક્રવારે થવીકાયુષ હતુ. િોડે રેન્નાડેે જાતીય શોષણના દાયકા જૂના આક્ષેપો નકાયાષ હતા. જોકે, સહાયકો અને સાથીઓને જાણ હોવાં છતાં ક્લેગને આક્ષેપો મવશે ગયા મમહને જ જાણ થઈ હોવાનું પક્ષે જણાવ્યું હતું. મિબરિ ડેમોક્રેટ્સ પાટટીએ િોડે રેન્નાડેના વતષન અંગે બે આંતમરક તપાસ કમમટી કાયષરત છે. • ચીની સહેલાણીઓના પ્રવાસિાંથી મિટન રદઃ મિટનની કંટાળાજનક મવઝા મસથટમના કારણે ચાઈનીઝ ટુર ઓપરેટરોએ તેમના િવાસ કાયષક્રમમાંથી મિટનનો સમાવેશ કરતા બંધ થયાં છે. આના કારણે યુકેના અથષતંત્રને પયષટક રેવજયુમાં £ ૧.૨ મબમિયનનું નુકસાન થાય છે. યુકે એરપોટ્સષ અને યુકે ટ્રાવેિ રીટેઈિ િોરમનું િમતમનમધત્વ કરતા ધ એરપોટે ઓપરેટસષ એસોમસયેશને આ સમથયા ચાજસેિર જ્યોજષ ઓથબોનષ અને હોમ સેક્રેટરી થેરેસા મે સમહતના મમમનથટસષ સમક્ષ રજૂ કરી હતી. એસોમસયેશને મવઝા મનયમો હળવાં કરવાની માગણી કરી છે. • મિમટશ દળોના જવાનો િાટે ૧૦,૦૦૦ િકાન િંધાશેઃ જમષનીમાંથી વહેિાં પરત થનારા ૨૦,૦૦૦ સૈમનકો અને તેમના પમરવારો માટે ૧૦,૦૦૦ મકાન બાંધવા તેમ જ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને વધારવા £ ૧.૮ મબમિયન િાળવાશે. મિમટશ આમટી ૨૦૨૦ના અંતે જમષનીમાંથી તેની હાજરીનો અંત િાવવાની હતી, પરંતુ હવે ૨૦,૦૦૦ સૈમનકોને ૨૦૧૬ના અંત સુધીમાં પાછા ખેંચી િેવાની ડીિેજસ સેક્રેટરી કિમિપ હેમજડની ધારણા છે. દળો વહેિાં આવવાથી વષષે £ ૨૪૦ મમમિયનની બચત થશે. આ ઉપરાંત, વધુ £ ૬૦૦ મમમિયન જમષનીના બદિે મિમટશ અથષતંત્રમાં ઠિવાશે. • િંદીથી હાઈ સ્ટ્રીટિાં ૭,૩૦૦ સ્ટોસષ િંધ થયાંઃ યુકેની હાઈ થટ્રીટને મંદીની ગંભીર અસર નડી છે. ગયા વષષે યુકેના ટાઉન સેજટસષમાં કુિ ૭૩૦૦ થટોસષ બંધ થયાં હતાં, જે ૨૦૧૧ની સરખામણીએ ૧૭૪ થટોસષ વધુ છે. કાડે શોપ્સ અને કોમ્પ્યુટર ગેમ્સ થટોસષને સૌથી ખરાબ અસર થઈ છે, જ્યારે ધીરધાર કરનારા, પાઉજડ શોપ્સ અને પેડે ધીરાણકારો િાલ્યાં-િૂલ્યાં છે. PwC અને િોકિ ડેટા કંપની દ્વારા મિટનના ૫૦૦ મોટાં ટાઉન સેજટસષ મવશે કરેિાં નવા અભ્યાસ મુજબ રોજના સરેરાશ ૨૦ થટોસષ બંધ થાય છે. • મવદેશી ડોક્ટરોને દદદી સાથે અંગ્રેજીિાં વાતની ફરજઃ યુનાઇટેડ કકંગડમમાં હૉન્થપટિો દ્વારા ચિાવવામાં આવતા નેશનિ હેલ્થ સમવષસમાં ઉપચાર કરતા મવદેશના ડોક્ટરોએ એમિિ મમહનાથી દરદીઓ સાથે માત્ર અંગ્રેજીમાં વાત કરવી પડશે. ગયા વષષે મડસેમ્બર મમહનામાં ઘણા મવદેશી ડોક્ટરોને મેમડકિ રમજથટરમાંથી સથપેજડ કરાયા હતા, જેમાં ભારતના ૧૨૩, નાઇમજમરયા અને ઇમજપ્તના િત્યેકના ૩૩ અને પાકકથતાનના ૩૨ ડોક્ટરોનો સમાવેશ થાય છે. જમષનીના એક ડોક્ટરે એની પહેિી જ મશફ્ટમાં એક દદટીને દવાનો ઓવરડોઝ આપી દીધાં પછી આ મનયમ િાગુ કરવામાં આવ્યો છે.


નિટિ

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 16th March 2013

માઈગ્રન્ટ્સ માટે બેનિફિટ્સ અિે આરોગ્ય સંભાળ નિયંનિત કરાશે લંડનઃ વડા પ્રધાન કેમરન ગેરકાયદે ઈમિગ્રન્ટ્સને િફત આરોગ્યસંભાળને િયાામદત અને કાનૂની સહાયને પ્રમતબંમધત બનાવવા તૈયારી કરી રહ્યા છે. ઈપટલેહ પેટાચૂંટણીિાં UKIP િાટે ટેકાિાં વધારો અને ઈમિગ્રેશન પર અંકુશિાં મનષ્ફળતા અને નવા લોકોના આગિનથી વધતા ખચાના ટોરી સાંસદોના આક્ષેપોના લીધે સરકાર આ પગલું લઈ રહી હોવાનું િનાય છે. નવા સુધારાઓિાં ઈમિગ્રન્ટ્સે ઓપરેશન સમહત હોસ્પપટલ સંભાળનો લાભ લેવા એક વષા રાહ જોવી પડે તેનો સિાવેશ થાય છે. કેિરન, હેલ્થ સેિેટરી જેરેમી હન્ટ, વકક એન્ડ પેન્શન્સ સેિેટરી ઈઆન ડન્કન સ્મમથ તેિ જ ઈમિગ્રેશન મિમનપટર માકક હાપપર િળીને દરખાપતો ઘડી રહ્યા છે. UKIPની સફળતા પછી યુરોસંશયીઓનો વળતો પ્રહાર ખાળવા પક્ષે એવો સંકેત આપ્યો છે કે તેના ૨૦૧૫ના ચૂંટણી ઘોષણાપત્રિાં યુરોમપયન િાનવ અમધકાર કાયદાને અંકુમશત કરવાનું વચન અપાશે. જસ્પટસ સેિેટરી લિસ ગ્રેલલંગે જણાવ્યું છે કે જો પક્ષ ચૂંટણીિાં જીતશે તો િાનવ અમધકારના યુરોમપયન કન્વેન્શનને કાનૂન બનાવતા હ્યુિન રાઈટ્સ એક્ટને રદ કરશે. કાનૂની સહાય પ્રલિબંલિિ કરાશે મિટનની નરિ રાષ્ટ્ર તરીકેની ગણતરીનો અંત લાવવા કેિરન િાઈગ્રન્ટ્સને બેમનફફટ્સ િળતાં બંધ કરવા િાગે છે. બેમનફફટ િેળવવા સરકાર સાિે કોટટિાં જતાં િાઈગ્રન્ટ્સને કાનૂની સહાય પ્રમતબંમધત કરાશે. હાઉમસંગ, બેમનફફટ્સ અને અન્ય મસમવલ ક્લેઈમ્સ અંગે કાનૂની સહાય િયાામદત બનાવવાથી મિટનનો જંગી કાનૂની સહાય ખચા બચાવી શકાશે. મિટનિાં નવા આવનારા યુરોમપયનો દ્વારા

ચાઈલ્ડ બેમનફફટ્સ અને ટેક્સ િેમડટના ક્લેઈમ્સને િયાામદત કરવાનો િાગા મિમનપટરો શોધી રહ્યા છે. લિટનમાં પ્રવેશવા કેશ બોન્ડ ભરવા પડશે મિટનિાં પ્રવેશતાં ભારતીયો સમહતના લોકો તેિની મવઝાની િુદત પૂણા થયાં પછી રોકાઈ ન જાય તેની ચોકસાઈ િાટે ઈમિગ્રન્ટ્સે હવે ગેરન્ટી આપવા એન્ટ્રી ફી તરીકે કેશ બોન્ડ ભરવા પડશે. િાઈગ્રન્ટ્સ જ્યારે દેશ છોડી જશે ત્યારે તેિને આ રકિ પરત કરાશે. જોકે, તેિણે વેલ્ફેર રાજ્યની એનએચએસ સમહતની સેવાનો લાભ લીધો ન હોવાનું દશાાવવું પડશે. મિટનિાં િાઈગ્રન્ટ્સની સંખ્યા ઘટાડનારા હોિ સેિેટરી થેરેસા મે સુધારાના આગલા તબક્કાિાં ‘ઈમિગ્રેશન બોન્ડ્સ’ લાવવા િાગે છે. જે િાઈગ્રન્ટ્સ અથવા પમરવારજનો યુકેિાં છે તેિણે હજારો પાઉન્ડ ભરવાના થશે. કોિન્સ હોિ એફેસા કમિટીના લેબર ચેરિેન કકથ વાઝે ચેતવણી આપી હતી કે ‘આવા બોન્ડ્સ મિટનિાં પથાયી થયેલી કોમ્યુમનટીઓનો સમિય મવરોધ જગાવશે અને ભારત જેવાં આપણાં મિત્રોને રોમષત કરશે.’ લેબર પાટટી સત્તા પર હતી ત્યારે મિટનની િુલાકાતે આવતાં સગાંઓ સિયસર યુકેથી પાછાં જશે તેની ચોકસાઈ િાટે તેિના પમરવારો £ ૧૦૦૦ ડીપોમઝટ કરે તેવો મવચાર તપાપયો હતો. જોકે, પાછળથી આ મવચાર અભરાઈએ ચડાવી દીધો હતો. ધ ૧૯૯૯ ઈમિગ્રેશન એન્ડ એસાઈલિ એક્ટ હેઠળ સરકાર અપથાયી િાઈગ્રન્ટ્સ પાસેથી નાણાકીય સીક્યુમરટી િાગી શકે છે. જો તેઓ તેિના મવઝાની િુદત પૂણા થયા પછી દેશ ન છોડે તો તે રકિ જપ્ત કરી શકે છે.

E" 4 . 2 2: %)"#3 E"1% 3 6 9 3% 2 2 9 6 6 9 "2 "2 2 7 2- %202E& 9 "2

"$; :4 2- ?=

"2 9

2 2- B *6 % 8 %02& 2 A= *6 %

E 9)%"3 E"#6$2: 8 6* E"E" E"$ 9 2 E"#6$2: 9 ) 2 3 4: "$; 6 62 ! 6 "9

2 7 9(

9'% 2:

4 2 % 2 2 4 2 % 2 2

6

9

E# E#

%

2 3

. .

3 6

9 ; 6 2 3 6 6

" $#

6>;65

$,3

$ "# )+''&(*

. .

-- 6965,; #;9,,;

#

)

(

,'"(-

! (

$- & #

$ '

6;/ . .

$

. .

@ @

,& 5 -

'

2 < 3 2E& 3 %2 6 3 6 2 %

65+65

(>

#$ "

3

E# 27 E/ 9

'

'

"

&(

*

*

1

3 &

$

9

=== ()73.96<7 *64

=== ()73.96<7 *64

##

2 6 9

/

&

" % *+(

5

E7

C&

' " 6;/ @ @

. .

1 .

8 +8E

#

'# (&+' &$

.

(

"

(92,;

2 % 2 2 D 2- @>@ " 2 2 2 @@ 2: E# "9 % ! 6 "9

%" ! 6;/ @ @

$ &6

C 4

"9 % "9 %

% ( . () .

3

$ $ 4 ' 3 5' * 4 $ + #$ * ' $ $ ,& ) ' ' &, $ ' ' ' ' * $ 0 ! ( ' $, A :0(5 <:05,:: !<)30*(;065: $ 1 ' % /,8<, 7(?()3, ;6 <1(9(; #(4(*/(9 "2 3 ,2& 9 2 7 ) 3 %5 2 # * % ( #+ # , & # # # ' '. * - + # # * ) & # & # &+ * * )! ) ' "# # * # . + % * ' ' # % # . + % ' *$

* ") % ;+B

$

$ 2 % $! % $ 2 % ' $ ' $ $

:0(5 &60*,

# * ' ' . # # % ' % / '. #+ # . #' ' . #' + ' '


ટિટન

4

16th March 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ધમોના કારણે મુસ્લલમ લત્રીઓ ધમકીનો નિકાર

ભારતીય યુદ્ધકેદીઓ પર અત્યાચારથી ટિટટશ સાંસદોને ભારે આઘાત લંડનઃ પાકિથતાની જેલોમાં સબડી રહેલાં ભારતીય યુદ્ધિેદીઓની અનેિ િથનીએ ટિટિશ સાંસદોના શટિશાળી જૂથને આઘાત પહોંચાડ્યો છે. તેમણે યુિેસ્થથત માનવ અટિિાર િમમશીલ જેસબીર ઉપ્પલને પાકિથતાન પર દબાણ રાખી શિાય તેવાં પૂરાવા રજૂ િરવા જણાવ્યું છે. ઉપ્પલે પાંચમી માચચે વેથિટમડથિરમાં બે અલગ િટમિીઓ- પાકિથતાન ટવશે સંસદીય જૂથ અને િમમ ટવષયિ આવા જ જૂથ- સમક્ષ ત્રણ િલાિથી વિુ સમય સુિી શ્રેણીબદ્ધ રજૂઆત િરી હતી. તેમણે િારગીલના શહીદ કેપ્ટન સૌરભ કાલીઆ, સરબજજત જસંહ, પાકિથતાની જેલમાં મૃત્યુ પામેલા ચામેલ જસંહ અને ટસપાઈ જસપાલ

જસંહના િેસ જૂથો સમક્ષ રાખ્યા હતાં. તમામ રાજિીય પક્ષોના સાંસદોએ આઠ વષમ અગાઉ અદૃશ્ય થયેલા અને હાલ પાકિથતાની જેલમાં સબડતા ૧૫ વષષીય ભારતીય કિશોરની વાતથી ભારે આઘાત વ્યિ િયોમ હતો. િાઈમ્સ ઓફ ઈસ્ડડયા સાથે વાતચીતમાં ઉપ્પલે િહ્યુ હતુ િે ‘પાકિથતાની જેલોમાં ભારતીય િેદીઓના માનવાટિિાર ઉલ્લંઘન બાબતે તેમણે આઘાત દશામવ્યો હતો. તેમણે મને પૂરાવા આપવા જણાવ્યું છે, જેથી પાકિથતાની જેલોમાં વષોમથી સબડતા આ િેદીઓને મુિ િરાવવા પાકિથતાન પર રાજદ્વારી દબાણ તેઓ લાવી શિે. િેપ્િન સૌરભ િાલીઆના

બેરોનેસ માગાારેટ થેચરનું કાયમી સ્મારક ઉભું કરાશે

ટોરી પાટટી સાથે જોડાણ માટે ફારાજ તૈયાર લંડનઃ યુકે ઈટડીપેટડટસ પાટટીના નેતા નનગેલ ફારાજે મીડડયા મુગલ રુપટટ મડોોક સાથે અંગત ડીનર બેઠક યોજી હતી. જો ડેનિડ કેમરન ટોરી પાટટીના નેતા તરીકે પદત્યાગ કરવા સંમત થાય તો ૨૦૧૫ની સામાટય ચૂટં ણીમાં કટઝવવેડટવ પાટટી સાથે હાથ ડમલાવી લેબર પાટટી સામે લડવાની તૈયારી ફારાજે દશાાવી હતી. ઈવટલે પેટાચૂંટણીમાં UKIPએ મજબૂત દેખાવ કયોા હતો. ટોરી પાટટીમાં નેતાપદની વપધાા જોરદાર બની રહી છે, જેમાં હોમ સેક્રટે રી થેરસ ે ા મે આગળ છે. અનેક ટોરી સાંસદો ફારાજ અને UKIP સાથે જોડાણની તરફેણ કરી રહ્યા છે, ત્યારે કેમરન તે પક્ષને હળવાશથી લઈ કહ્યા છે. મડોાકને ફારાજની ઈડમગ્રેશન નીડત ડવશે શંકા છે.

લંડનઃ કટ્ટર જમણેરી જૂથો સાથે સંકળાયેલા શ્વેત પુરુષો દ્વારા મુસ્વલમ વત્રીઓ પર ધાડમાક કારણોસર શારીડરક હુમલા કરવા, હેરાનગડત કે ધમકી આપવાના વ્યવહાર કરાતા હોવાનું નવા સંશોધને જણાવ્યું છે. મોટા ભાગની ધમકીઓ ઈવલાડમક વવત્રોના કારણે અપાતી હોવાનું મનાય છે. ધમકી મળનારામાં પાંચ વષાના બાળકથી માંડી ૮૯ વષાના પેટશનરનો સમાવેશ થાય છે. કોમ્યુડનડટઝ ડમડનવટર બેરોનેસ િારસી અને પત્રકાર જેનમમા ખાનને પણ ઓનલાઈન ધમકીઓ મળી છે. કુલ કેસના ૫૮ ટકા મડહલા અસરગ્રવતો છે. ગયા વષવે મુસ્વલમડવરોધી ઘૃણાની દરરોજ ઓછામાં ઓછી બે ઘટના નોંધાઈ હતી. માચા ૨૦૧૨ પછી જ ‘Tell MAMA’ સત્તાવાર પ્રોજેક્ટમાં મુસ્વલમડવરોધી ૬૩૨ ઘટના નોંધાઈ હોવાનું યુકેની પ્રથમ સત્તાવાર એસ્ટટ-મુસ્વલમ વાયોલટસ હેલ્પલાઈનના પડરણામોએ જણાવ્યું છે.

ટપતા અને CSIRના ટનવૃત્ત ટવજ્ઞાની એન. કે. કાલીઆએ તેમના પુત્રનો િેસ યુનાઈિેડ નેશડસની માનવ અટિિાર સંથથા સમક્ષ રજૂ િરવા ઉપ્પલનો સંપિક િયોમ હતો. ઉપ્પલે િહ્યુ હતુ િે પાકિથતાને અગાઉ ૩૨ યુદ્ધિેદી છોડવા ભારતને ખાતરી આપી હતી, પરંતુ માત્ર છને મુિ િયામ હતા. મે ૧૯૯૯માં િારગીલના િાિસાર ટવથતારમાં અડય પાંચ જવાન સાથે પેટ્રોલ ડ્યુિી પર ગયેલા િેપ્િન િાલીઆને પાકિથતાની આમષીએ પિડ્યા હતા. ૨૨ ટદવસ િેદમાં રાખ્યા પછી તેમના મૃતદેહ ભારત સરિારને સોંપ્યા હતા. તેમના પાર ભારે અત્યાચાર ગુજારાયો હોવાનું ક્ષતટવક્ષત મૃતદેહો પરથી થપષ્ટ થતું હતું.

લટ્રાઈક પર જિા પોલટ ઓફફસ કામદારોનું મતદાન લંડનઃ બેરોનેસ માગાોરેટ થેચરના જટમવથળ ડલંકનશાયરના ગ્રેટથામ મ્યુડઝયમ ખાતે તેમનું કાયમી વમારક ઉભુ કરવામાં આવશે. ભૂતપૂવા વડાં પ્રધાનના વમારકના મુદ્દે વષોાનાં ડવવાદ પછી £ ૨૦૦,૦૦૦નું ભંડોળ એકત્ર કરવાનો પ્રોજેક્ટ શરુ કરાશે. આની અડધી રકમ પ્રડતમા માટે વપરાશે અને બાકીની રકમ ગ્રેટથામ મ્યુડઝયમના નવીનીકરણના

લંડનઃ પોવટ ઓકફસ કામદારોએ પગારના ડવવાદ અને તેમની સાથે સેકટડ ક્લાસના વકકસા જેવા વ્યવહારના મુદ્દે ૯ ડવરુિ ૧ના મતથી વટ્રાઈક પર જવાનો ડનણાય લીધો છે. ધ કોમ્યુડનકેશન વકકસા યુડનયનના આશરે ૪૦૦૦ સભ્યો ક્રાઉન પોવટ ઓકફસોમાં કામ કરે છે. તેના ૭૫ ટકા હાજર સભ્યોના ૮૮ ટકાએ વટ્રાઈકની તરફેણ કરી હતી. વટ્રાઈકને ટાળવા મંત્રણાના ટેબલ આવવા યુડનયને જણાવ્યું છે.

ઉપયોગમાં લેવાશે. અત્યારે શહેરમાં બેરોનેસનું એક માત્ર વમારક તેમના ડપતાની દુકાને લાગેલી તિી છે. ગયા મડહને બેરોનેસ થેચરનું શ્વેત આરસનું ખંડડત ડશલ્પ લાવવા લંડનની ડગલ્ડહોલ આટટ ગેલેરી સાથે વાતચીતના મુદ્દે મ્યુડઝયમના મેનેજર જેની રોબે રાજીનામું આપવું પડ્યું હતું. આ પછી થેચરની પ્રડતમા માટે વથાડનક લોકોએ ભારે ઉત્સાહ દશાાવ્યો હતો.

" %

!

%

"

" # $

"

-=7-C)F 2>91? 3

" % -2$!!$ .7 30& .,! 1 (0.!( $5 .0* '(" &. .0.-2.

',$# ! # -& +.0$ )*.2 '3) 3,! ( $+'( 3! (

"* &$1 %0 6 %0 6 %0 6

,@ '?,= -2+> ,4= -=7-C)F -2 <=97.2 #2=44= 0=D+> 0?:#A3 #A7C0=D

#2=44?D 0=2> G45@6*= &@

, 3= ,0=D !/= 28@4=,> (D() #A , *#3>.

! 1$# .- 25(- 1' 0(-&

// // //

555 %2 20 4$+ ". 3*

21 21 21

0=; "# 4$* -B7= $%CE !

"

$ "

#

!

મોટરટશયસના ડોક્ટરોને જ્ઞાનમાં સહભાગી બનાવતા ડો. સુલેમાન મોરીઆ લંડનઃ મૂળ મોડરડશયસના ડો. સુલેમાન મોરીઆ ભારતીય મૂળ ધરાવે છે. તેમના દાદાપરદાદા ગુજરાતના કાપડના વેપારી હતા. સુલેમાન મોરીઆ ૧૯૮૫માં ડિડટશ કાઉસ્ટસલની વકોલરડશપથી લીડ્સ વકૂલ ઓફ મેડડડસનમાં અભ્યાસ કરવા યોકકશાયર આવ્યા હતા. સજારી અને મેડડડસનમાં ૧૫ વષાની તાલીમ મેળવ્યાં પછી તેઓ ૨૦૦૬માં િેડફડટ રોયલ ઈટફમારીમાં કટસલ્ટટટ ગેવટ્રોએટટેરોલોડજવટ તરીકે ડનયુિ થયા હતા. આ ટ્રવટમાં તેઓ FRCS અને FRCS ડીગ્રી ધરાવતા એક માત્ર કટસલ્ટટટ છે. અત્યંત વ્યવત ડો. મોરીઆ પોતાના થોડા ઘણાં ફાજલ સમયમાં મોડરડશયસ અને સેટટ લુસીઆ ટાપુના ડોક્ટરોને પોતાના જ્ઞાન અને જાણકારીમાં સહભાગી બનાવે છે. ૨૦૦૭માં મોડરડશયસના વડા પ્રધાન ડો. નિીનચંદ્ર રામગૂલામ યોકકશાયરની મુલાકાતે આવ્યા ત્યારે ડો. મોરીઆ તેમને મળ્યા હતા. બન્ને વચ્ચે ડમત્રતાનો આરંભ થયો હતો અને વડા પ્રધાને તેમને મોડરડશયસમાં લેક્ચર માટે જણાવ્યું હતું. જોકે, ડો. મોરીઆને લેક્ચરમાં નડહ પરંતુ, તે દેશની એટડોવકોપી

સેવાના ડનમાાણમાં રસ હતો. આ પછી, ૨૦૦૮માં પ્રથમ િેડફડટ- મોડરડશયસ જીઆઈ એટડોવકોપી વકકશોપમાં વથાડનક ડોક્ટરોને તાલીમ અપાઈ હતી. તેમણે મોડરડશયસમાં ત્રણ જીઆઈ એટડોવકોપી યુડનટની વથાપનામાં મદદ કરી છે. તેઓ પોતાના વતનના દેશને ડનયડમતપણે સાધનો દાન કરતા રહે છે. ડો. મોરીઆ નાના કેરેડબયન ટાપુ સેટટ લુસીઆમાં પણ જીઆઈ એટડોવકોપીના ડવકાસમાં મદદ કરી રહ્યા છે. તેઓ કહે છે કે,‘મને નાણાકીય વળતર મળતું નથી, પરંતુ જે લોકોને મેં તાલીમ આપી હતી તેમને બીજાને તાલીમ આપતાં જોઈ મને ડવશેષ સંતોષ થાય છે. મારી આ કથા વાચનાર એક વ્યડિને પણ હું પ્રેરણા આપી શકું તો મને આનંદ થશે.’

ભારતીય કકશોરી નેહા રામુનો આઈકયુ આઈન્સ્ટાઈન કરતાં વધુ લંડનઃ ડિટનમાં રહેતી ભારતીય મૂળની નેહા રામુનો આઈકયુ મહાન ડવજ્ઞાની આલ્બટટ આઈન્લટાઈન ભૌડતકશાવત્રી લટફફન હોફકંગ અને માઈક્રોસોફ્ટના વથાપક નબલ ગેટ્સ કરતાં પણ વધારે છે. આ તમામ મહાનુભાવોના આઈકયુ ૧૬૦ના છે. ડોક્ટર દંપતીની ૧૨ વષાની પુત્રી નેહાએ મેટસા આઈકયુ ટેવટમાં ૧૬૨નો વકોર કયોા છે. ભારતીય ડોક્ટર દંપતીની દીકરી નેહાની ઉંમરની દ્રડિએ આ સૌથી વધુ સંભડવત વકોર છે. આ સાથે જ ડિટનની ‘અલૌકકક બુડિ’ ધરાવતા ટોચના એક ટકા લોકોમાં નેહાનો સમાવેશ થઈ ગયો છે. નેહા જ્યારે સાત વષાની હતી ત્યારે તેનાં માતા-ડપતા બેંગલોરથી ડિટન આવીને વવયાં હતાં. તેમના જણાવ્યા અનુસાર નેહાએ વકૂલમાં હંમેશાં સારા માકકસ મેળવ્યા છે. વકૂલની પ્રવેશ પરીક્ષામાં ૨૮૦માંથી ૨૮૦નો વકોર કયોા ત્યારે તેમને તેની ડવલક્ષણ પ્રડતભાનો પરચો મળી ગયો. નેહા તેનાં માતાડપતાની જેમ ડોક્ટર બનવા માગે છે. તેણે આ ડદશામાં

આગળ વધતા હાવાડટમાં ૧૮ વષાનાં બાળકોના ‘અમેડરકન ઈડિવેલટટ ઓફ એ લેવલ’માં ૮૦૦ પૈકી ૭૪૦નો વકોર કરી લીધો છે. નેહાની માતા જયશ્રીબહેને કહ્યું કે ‘શરૂઆતમાં અમને તેની બુડિક્ષમતાનો ખ્યાલ આવ્યો ન હતો. તેણે ડિટનમાં ત્રણ વષાની ઉંમરે વકૂલમાં જવાનું શરૂ કયુું ત્યારે અમને તો ડસવટમનો પણ ખ્યાલ ન હતો પણ તેને જરા પણ તકલીફ પડી ન હતી.’ નેહાને હેરી પોટરનું પાત્ર ખૂબ જ પસંદ છે. તેને તરવાનું (સ્વવડમંગ) પણ સારું આવડે છે. જોકે તેણે કબૂલ્યું કે તેને મેટસા ટેવટ ઘણી જ મુશ્કેલ લાગી હતી. તેને આશા ન હતી કે આટલો વકોર કરી શકશે. તેને અભ્યાસ કરવા કરતાં ડવડીઓ ગેમ્સ રમવાનું વધુ પસંદ છે.


www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 16th March 2013

5


6

િેસ્િર-બમમિંગહામ

16th March 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

અશોક પિેિનો £ ૬૦,૦૦૦ના સજજરી ફંડની ઉચાપતનો ઈનકાર લેસ્ટરઃ ભૂતપૂવવ મેડિકલ પ્રેક્ટિસ મેનેજર અશોક પટેલે £ ૬૦,૦૦૦ના સજવરી ફંિની ઉચાપત કરી સેન્િરને નાદારીની ક્થિડતએ મૂકી દીધાની રજૂઆત લેથિર ક્રાઉન કોિટ સમક્ષ િઈ હતી. અશોક પિેલે ૨૦૦૭માં હાઈફફલ્ડ્સ મેડિકલ સેન્િરમાં નોકરી મેળવવા યુડનવડસવિી ઓફ લેથિરની ફથિટ ક્લાસ ડિઝનેસ થિિીઝ િીગ્રી તેની પાસે હોવાનો ખોિો દાવો કરવા સાિે િનાવિી રેફરન્સનો ઉપયોગ કયોવ હતો. પિેલે માચવ ૨૦૦૮ અને જુલાઈ ૨૦૧૦ વચ્ચે એમ્પ્લોયસવ ચેકનો ખોિો ઉપયોગ કયાવના આરોપો નકારી કાઢ્યા હતા. તેણે ૮૦૦૦ નોંધાયેલા પેશન્ટ્સ સાિે િે સજવરી ચલાવતા સેન્િરના પાિટનરોને આંજી નાખ્યા હતા. તે પોતાના જ હોય તે રીતે ડિઝનેસ ચેટસનો ઉપયોગ

કરતો હતો. ફડરયાદી પ્રોસીટયુિર જોનાથન ડુને જણાવ્યુ હતુ કે પિેલે પોતાના િેન્ક એકાઉન્ટ્સમાં હજારોની રકમ જમા કરાવી રોકિ ઉપાિી લીધી હતી. વાડષવક £ ૫૩,૦૦૦નું વેતન ધરાવતા પિેલે ૨૦૧૦માં નોકરી છોિી હતી. તેણે િોટિરના થવાંગમાં કાર િીલરને મસસીિીસ કારની િીપોડઝિ માિે £ ૫,૦૦૦નો મેડિકલ ચેક આપ્યો હતો. તેણે પસવનલ ક્રેડિિ કાિટ િેલેન્સ, ફોન ડિલ્સની ચૂકવણી પણ આ ચેટસ મારફત કરી હતી. પ્રોસીટયુિરે જણાવ્યુ હતુ કે પિેલના વ્યવહારિી નાદારીની કગાર પર પહોંચી ગયેલા કેન્દ્રને કુલ £ ૬૦,૦૦૦નું નુકસાન ગયું હતું અને િોટિરો ડિલનું પેમેન્િ કરી શકતા ન હતા. પોલીસને તલાશ દરડમયાન યુડનવડસવિી ઓફ લેથિરની િનાવિી એમિીએ િીગ્રી સડિટફફકેિ મળ્યું હતું.

મલ્ટિ મમમિયન વેિ કૌભાંડમાં ક્રાઈમ ગેન્ગના ચાર સભ્યોને જેિ

લેસ્ટરઃ ઓગચેનાઈઝ્ડ િાઈમ ગેડગના ચાર સભ્યોહરલબન્દર લિંહ િામરા, કરનૈલ લિંહ િામરા અને ગુરલજત લિંહ ( ત્રણેય સટન કોલકફબડ, વેટટ વમડલેડડ્સ) તથા કમરાહ ક્લોઝ, વોકકંગના િૈયદ ફરાઝ હરલબન્દર લિંહ િામરા, ગુરલજત લિંહ, િૈયદ ફરાઝ હુિૈન, કરનૈલ લિંહ િામરા હુિૈન-ને £ ૧૭ વમવલયન આંતરી લેવાયા હતા. આ ફેડટમ અને ફેરારી જેવી હાઈ ‘વમવસંગ ટ્રેડર’ વેટ છેતરપીંડી ગેડગે વધારાના £ ૩૦૦ પરફોમસડસ કારના વેચાણથી કૌભાંડમાં ભૂવમકા બદલ વમવલયન વેટની છેતરપીંડી પણ નાણાં મેળવ્યાં હતાં. આ જેલની સજા કરાઈ હતી. કરવાની યોજના ઘડી હોવાનું નાણાં પાછાં ન મળે ત્યાં સુધી તેમના વિવમનલ નફાના તેમના ઘરની તલાશ તેમણે જેલમાં રહેવું પડશે.’ £ ૪.૩૮ વમવલયન પરત દરવમયાન જાણવા મળ્યું હતું. આ વેટ કૌભાંડમાં ચૂકવવા આદેશ થયો હતો. HMRC વિવમનલ મોબાઈલ ફોન એસેસરીઝ જો આ રકમ ન ચૂકવે તો વધુ ઈડવેલ્ટટગેશનના આવસટટડટ અને ઈલેકટ્રોવનક ૧૮ વષસ જેલમાં રહેવું પડશે. વડરેક્ટર ડેવ કોવીએ કહ્યુ ઉપકરણોની ઈયુમાંથી રેવડયુ અને કટટમ હતુ કે ‘આ ગેડગના સભ્યોએ આયાતનો સમાવેશ થાય છે. વવભાગ (HMRC)ના વૈભવી જીવન જીવવા માટે આ જ સાધનોની પુનઃ વનકાસ વિવમનલ ઈડવેલ્ટટગેટસચે પાંચ આટલી મોટી રકમની ચોરી થતી હતી અને વેટ િેવડટ વષસની જહેમત પછી મોબાઈલ કરી હતી. તેઓ આવું વૈભવી ક્લેઈમ કરાતો હતો. HMRC ફોન ઈડડટટ્રી પર આધાવરત જીવન જીવવા જેલની બહાર ન ના ઓપરેશનમાં ચીન, મલ્બટ વમવલયન પાઉડડના વેટ નીકળે તે માટે અમે મક્કમ તાઈવાન, ઈલ્ડડયા, ઈટાલી, કૌભાંડને ઝડપી લીધું હતું. છીએ. તેઓ યુકે, ફ્લોવરડા ડેનમાકક, જમસની અને વધુ પાંચ વમવલયન પાઉડડનો અને ટપેનમાં અનેક િોપટષી બેલ્બજયનમાં તપાસનો ક્લેઈમ લેવાના સંદેશા પણ ધરાવે છે. તેમણે રોબસ રોયસ સમાવેશ થાય છે. • બાળકની રમતમાં માતા અંધ થતા બચીઃ લેટટરની ફોસેપાકકના નારબરો રોડ આંખની પીડાના કારણે એક સપ્તાહની રજા લેવાની ફરજ પડી હતી. નજીક રહેતી ૪૦ વષષીય માતા ભાવના રામજીને મધસસ ડે કાડડની ધારી વાગતા તે • વેસ્ટ બ્રોમ ચાહકોની સ્કૂલગલલ લિસ્ટીનાને શ્રદ્ધાભરી અંજલલઃ વેટટ બ્રોમવવચ અંધ થતાં સહેજમાં બચી ગઈ હતી. રવવવારે તેના બે વષસના પુત્ર ધ્રુવે અચાનક જ એલ્બબઓન ખાતેના િશંસકોએ ટથાવનક ૧૬ વષષીય ટકૂલગલસ વિટટીના મધસસ ડે કાડડની ધારી અકટમાતે આંખમાં ખૂંચવી દેતા લીગલ સેિેટરી એવા એડકકડસને શ્રદ્ધાભરી અંજવલ આપી હતી. બવમિંગહામના લેડીવુડમાં રહેતી ભાવનાબહેનને લેટટર રોયલ ઇડફમસરીમાં લઈ જવા પડ્યા હતા. તેમના પવત વિટટીના સાતમી માચચે સવારે બસમાં શાળાએ જઈ રહી હતી ત્યારે તેના પર હુમલો અશોકે મધસસ ડે વનવમત્તે કાડડ િેઝડટમાં આપ્યું હતું અને તેમાંથી સરસ ભેટ બહાર કરાયો હતો. તે છાતીમાં છરીના એક ઘાથી મૃત્યુ પામી હતી. વિટટીના ક્લબની આવી હતી. ધ્રુવને આનાથી એટલો રોમાંચ થયો હતો કે તે ખુશ થઈને કાડડ હવામાં સીઝન વટકકટ હોબડર અને ચાહક હતી. તેની યાદમાં હાલેટવોનના ચચસમાં હલાવવા માંડ્યો હતો ત્યારે જ તેની ધારી ભાવનાની આંખમાં ઘૂસી હતી. તેમને િાથસનાઓ યોજાઈ હતી.

મને લનદોલષતા િાલબત કરવાની તક જ ન અપાઈઃ િારાહ બલમિંગહામઃ અવત વવશ્વાસુ લનકોલિ કકનોલને જ બવમિંગહામની િારાહ રોિના નાનકડા પુત્ર કામરાન રોિની હત્યા કરી તે વવશે સારાહે જાહેરમાં જણાવ્યું છે. સારાહના પાટડનર વનકોલસે ૧૫ મવહનાના કામરાનને ભારે માર માયાસ પછી હત્યા હતી. વવવચત્રતા એ છે કે સારાહને ૨૦૦૭ની ૧૦ મેએ તેનાં પુત્રનું મોત થયાનું કહેવાયું હતું અને હત્યા સબબે તેની ધરપકડ કરી જેલભેગી કરાઈ હતી. બે વદવસ સુધી પૂછપરછ પછી સારાહની ધરપકડ થઈ હતી. જામીન આપ્યા વવના સીધી જ ગ્લુસેટટરમાં ઈટટવુડ પાકક વિઝનમાં લઈ જવાઈ હતી. આઠ મવહના પછી જજે સારાહ વવરૂદ્ધ કોઈ પૂરાવા ન હોવાનો ચુકાદો આપ્યા પછી કકનોસનની રી-ટ્રાયલનો આદેશ આપ્યો હતો. જુલાઈ ૨૦૦૮માં કકનોસનને હત્યા માટે આજીવન કેદની સજા કરાઈ હતી. સારાહે નોએલ એડવર્િસ સાથે લગ્ન કયાસ છે. આ લગ્નથી તેને બે પુત્રી િાવાનાહ અને પોરશાહ છે. સારાહ પુત્ર કામરાનના મૃત્યુની છઠ્ઠી વષષીએ ૧૦મેએ ચેવરટી નાઈટનું આયોજન કરવાની છે અને તેના દ્વારા NSPCC માટે નાણાં એકત્ર કરવામાં આવશે.

By Baba’s grace

Shri Shirdi Sai Baba Temple Association of London is proud to announce the opening of the first ever Shri Shirdi Sai Baba Temple in Leicester

¬eUJT e\ZUTY\N\NY e\HVGJG e\TN\HU k\U\J\S nT o\TP

30th March 2013 • 6am till late Guild Hall, Colton Street (off Charles Street), Leicester LE1 1QB For more information please visit www.shirdisai.org.uk or email sai@shirdisai.org.uk or call 0208 902 2311


મિટન

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 16th March 2013

યુગાન્ડાના ભૂતપૂવવ રાજદ્વારી સામે કાનૂની દાવો

લક્ષ્મી મમતલ તથા મોની વમાા વચ્ચે કોટટ બહાર સમાધાન

%+

& ) !#

# #, / * $ (C F C / C / I (#C )C "

%,

િાિી પલરવારમાં પુત્રી જન્મ? લિટનના િાિી પલરવારની પુત્રવધૂ કેટનું આવનારું સંતાન પુત્રી િિે તેવો દાવો લિલટિ મીલડયા કરી રહ્યું છે. િાિમાં ડચેસ ઓફ કેમ્િીજના િાિી પલરવારને ભેટ, િુભેચ્છાઓ પાઠવનારાને કેટે તદ્દન ભૂિથી આ ગુપ્ત માલિતી આપી િોવાનું બિાર આહયું છે. લિટનની ૬૭ વષષીય મલિિા સેન્ડ્રા કુકે એક અખબારને કહ્યું છે કે લિમ્સબાઇમાં કેટની મુિાકાત સમયે મારી બાજુમાં ઊભેિી એક મલિિાએ કેટને ટેડીબેર ભેટમાં આપ્યું િતું, ત્યાર પછી કેટે આ મલિિાને પ્રલતલિયા આપતા કહ્યું િતું કે- ‘થેંક્યૂ, હું તમારી આ લગફ્ટ મારી આવનારી...’. બસ આટિું કિેતાં ડચેસ ઓફ કેમ્િીજ કેટ ચૂપ થઇ ગયાં િતાં જોકે, મીલડયામાં બેબીગિવના જન્મની સંભાવના લવિે ચચાવ ચગી િતી.

લંડનઃ લક્ષ્મી મમતલને

િંડનઃ લંડનસ્થિત ભૂતપૂવમ યુગાન્ડન ડેપ્યુડી િેડ ઓફ નાઇજીરીયામાં ઓઇલ વમિન મુમતાઝ કાસમ સામે માટેની કોન્ટ્રાક્ટ ખરીદવા તેમની રસોઈયણને લઘુતમ સોદો પાર પાડવામાં મદદ વેતનિી પણ ઓછું વેતન કરવા બદલ બ્રોકરેજ ચૂકહયાનો આરોપ મૂકાયો છે. અંગેની તકરારનું સુખદ ૪૬ વષષીય અવિવિત સમાધાન થયું હતું. રસોઈયણેે £ ૯૦,૦૦૦નો સમાધાનની ઘોષણા મમતલ હતું. સોદા માટે મોની વમાાએ કાનૂની દાવો કરતાં મુમતાઝ અને મોની વમમા દ્વારા કરાઈ નાઇજીમરયાના તત્કાલીન કાસમે વડપ્લોમેવટક ઈમ્યુવનટી હતી, પરંતુ શરતો જાહેર પ્રેમસડન્ટ ઓલુસેગુન કે રાજદ્વારી મુવિનો મુદ્દો કરાઈ નથી. ભારતીય મૂળના ઓબમસમન્જો સાથે લક્ષ્મી ઉઠાહયો છે. રસોઈયણને મમત્તલની મુલાકાત ગોઠવી વાવષમક £ ૬,૫૦૦નું વેતન સ્ટીલ ટાયકુન લક્ષ્મી મમતલ આપી હતી. જે માટે કોટટમાં ચૂકવાયું િતું. તેણે આિેપ તથા ચોખાના શ્રીમંત વ્યાપારી લગાહયો છે કે ભૂતપૂવમ મોની વમાા વચ્ચેની તકરારનો સાક્ષી આપવા પ્રેમસડન્ટ રાજદ્વારીએ ૨૦૦૬માં તેની કેસ કોટટમાં શરૂ થાય તે પહેલા ઓબાસાન્જો તૈયાર થયા બનાવટી સિી એમ્પ્લોયમેન્ટ જ બંનેએ પાંચમી માચચે કોટટ હોવાનું જાણવા મળે છે. કોન્ટ્રાઝટ પર કરી િતી. બહાર સમાધાન કરી લીધુ સોદાના પગલે નાઇજીમરયામાં િાઈકોટટ માટે આ કેસ વવદેિી હોવાનું જણવા મળે છે. ઇન્ફાસ્ટ્રકચર માટે છ મબમલયન રાજદ્વારીની વડપ્લોમેવટક ડોલર ચૂકવવાનું નક્કી થયુ બંને પૂવા મમત્રો વચ્ચે ઈમ્યુવનટીની પરીિારૂપ તકરારનું કારણ ૨૦૦૬ની હતું. જોકે, ઓઇલનું ઉત્પાદન બનિે. રાજદ્વારીઓ લંડનમાં સાલમાં નાઇજીરીયા ખાતે મળી શકયુ ન હતું પાર્કિંગના દંડ અને કન્જેશ્ચન સમાધાનની શરતો મવષે ચાવજમસ ટાળવા માટે આ ઓઇલ શોધખોળ માટેની બે જાણકારી આપ્યા મવના બંનેએ મુવિનો અવારનવાર જગ્યા ખરીદવા માંગતા લક્ષ્મી ઉપયોગ કરે છે. કેસની વધુ મમતલને સોદો કરાવી આપવા મવવાદનું સમાધાન થયાનું સુનાવણી જૂન મવિનામાં િિે. બદલ દલાલીની રકમ અંગેનું જણાવ્યું હતું. • ૧૮,૦૦૦ લિટર લિવાઝ રીગિ સ્કોચ વ્હિસ્કી ગટરમાંઃ દારૂ બનાવતી કંપનીઓમાં વવશ્વની પ્રીવમયમ િાન્ડ ગણાતી વિવાઝ રીગલના વિટનસ્થિત પ્લાન્ટમાં નાઇટ વિફ્ટના થટાફે ભૂલિી ૧૮,૦૦૦ વલટર સ્હિથકી ગટરમાં વિાવી દીધી િતી. ઘટનાિી ચોંકેલી કંપનીએ તપાસનો આદેિ આપ્યો િતો. પ્લાન્ટના ઉપકરણોની સફાઈ સમયે કમમચારીઓએ ખરાબ પાણીને બદલે ભૂલિી ૧૮,૦૦૦ વલટર સ્હિથકી લોકલ ડ્રેનેજ વસથટમમાં વિાવી િતી. આ ઘટના વિટનના ડમ્બટટન િિેરમાં વિવાઝ રીગલના પ્લાન્ટમાં બની િતી. વિેલી સવારની ઘટના બાદ છેક ૧૧ વાગ્યા સુધી પ્લાન્ટના કોઈ પણ કમમચારીને આ ગંભીર ભૂલની ખબર પડી નિોતી. પ્લાન્ટ નજીક કેટલાક લોકોએ ગટરમાં સ્હિથકીની ગંધ આવતી િોવાની ફવરયાદ કયામ બાદ િકીકત બિાર આવી િતી.

#

(C"C C / / W% C I C %F #C F &I K L/8C* " %C CM I C"F CW# F F W#W J O F &B "%C CM I C"I # H "F I "M G (C"C C / / (C I CBM %G (C)( I F F "F I "I&C F 9 G ")I&I I I C WP N C O F C W%4 " C J "H L ( ! $F ")I&I (C"C C / / I &L %C GM C!Q C"I 2G # K I C"!G9 I I I K #F C L F #C "F F I C"C C!Q CM B &I

& $

)

$

6 # & * $ * $ . ,) %C W"%C" / W%&I H L L / F #C I C %&I %I F I CM U "M )L! I

0 6 ! $ & + & *, C / / F %2! C I I C E/ N CM W 3 C )L! W%&I' S I I "C W% C" L F L L I )C R F ( L I CW R!L#LW 4 C(I "# 6IE* & " %C 4 WI &!CW#4 C(I W)

C"I %C L/8C* " CM C)" 4!C )L! &L LQ FW

1

6" ) '+ - & ) * 6 , MG C" I K L/8C* " C E/ N ( $ C %H Q )C "%C C J %2! )L! %I F 1!C (I%C I F & K %I F &*! C )L F F I C #F# "&L K I 1!W9 C(I F 4%B F (I%C #! !

$

$

.

િજારોની આવક અને છ પેન્સનો ક્લેઈમ િંડનઃ િજારો પાઉન્ડની આવક િોવાં છતાં લોભીનો જીવ એક પેન્સમાં અટકતો િોય છે. આનું તાજું ઉદાિરણ બીબીસીના સીવનયર એસ્ઝઝઝયુવટવ પીટર િોરોક્સ છે. કોપોમરેિનના વડરેઝટર ઓફ ગ્લોબલ ન્યૂઝ અને વાવષમક £ ૨૪૦,૦૦૦િી વધુની આવક ધરાવતા િોરોઝસે માત્ર ૨૫ પેન્સના એક ફોન કોલ માટે ૨૫ પેન્સનો ક્લેઈમ કયોમ છે. તેમણે આ ક્લેઈમ લાઈસન્સ ફી પેયસમના નાણામાંિી કયોમ િતો.

)

%% ', *#', # ))(*,-'#,# +

! " )%/ #' ('!#

',# % ,( (* ))%/$( + "& #% (&

& #%

#

# $ # $ # ' ) 6" ) C"C W 5 I I C I I C " C )L! L C" C "%F VG L )M & I CM

7

$

#

$

+ + $

$&I "M G C &*! W) I C" K 6W W@ C / /(F I F CM (C C/! "F I CM W 3 C #L L >C"C I C L L%C CM %I I %I F C (I%C %C L 6!C( "%C CM I "I C &I L/8C* " "F K C"I I (I%C L F )L! I F 5 )I $ I !L+! W 3 C >C"C 6C? %F L "F I I 7I@ D O I 7I@ (I%C $&I 2 $ & ) $ $ *, I C L K C L % Q C W %(L CM O F F %I (C F )<% F I % Q C :C!/-( C (M S CM ")I%C I %C :C!/-( I 'Q%C F O F F 6W = C I GM GM C%I I &L W%/ L %I GM I L C // F %I (C $F )L! L I L Q C C! K I C >C"C " "C F (I%C (C C/! I (C"F W) )L! 3 * ( $ $6 . & ) & * $ * I %L C / / (M "L I U L LV I U "M VG W% C F C" &Q $ # "

&

!

! #

$ ( $ $ &

%

& * $ 6C W(M 4 $ I I )I $ 6L & K I # G

FW

"

$ %+

%+ &

"H F C C )L!

, $ $ $ $ $ & + & I )M & I CM 6X "L K I I #C! C "C%I I K # (C I C "L L I F C W( &CMW &I K L" L F AI C "C F &

$

$

6 *,

W ! W) I C "F I (I%C C L L

5

% + $ $ ) $ & + & *, (4 GM &L %C F I 7I@ 0H ! W) $I % C"I CM C CM H %%C GM )C !GT F L GM GM G %%C F C" C #F H CQ F "I#F I C / / C J I % G C CM H %L L C I L CM C CM G C%&L "M G ,!C"I I CM C CM H %L L L C"I GM G C%%C GM %I I &*! I (4 CM L Q 7I@ F L F C"F L I %F (#C) I #C I K C / /(F F %C )L! .!C"I C"I G %;C I F ( C C "%GM L !

$"

"" "


8

દિટન

16th March 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

એકબીજાને મિિરૂપ થવાની મત્રીઓની ભાવના પ્રસં િ નીયઃ નીમડન ટે મ્ પલમાં થે રે સ ા મે

બે હજારથી વધુ વષત પહેલાં ઈસુ મિસ્ત પોતાનો ક્રોસ ઉપાડીને ચાજયા હતા. તેમના જ એક ધમતપ્રચારક મલન્ડસે હેમોન ક્રોસ ઉપાડીને ૨૬ વષત સુધી હજારો માઈલ ચાજયા છે. કોનતવોલના કેમ્બોનતના ૬૦ વષષીય હેમોન પોતાની આસ્થાનું દશતન કરાવવા છેક ૧૯૮૭થી ૧૨ ફૂટ છ ઈંચના લાકડાના આ ક્રોસ સાથે ૧૯ દેશમાં ફયાત છે. તેમણે અત્યાર સુધી બાંગલાદેશ, બેલારુસ, બેલ્જજયમ, બજગેમરયા, ફ્રાન્સ, જમતની, હોલેન્ડ, હંગેરી, ભારત, આયલલેન્ડ, ઈટાલી, નેપાળ, ન્યુ ઝીલેન્ડ, પોલેન્ડ, રોમામનયા, રમશયા, સ્લોવેકકઆ, શ્રી લંકા અને યુકેમાં મમશન પૂણત કયુત છે. ક્રોસની નીચેની તરફ વ્હીલ લગાવાયું છે અને મદવસના ૧૨ કલાકના મહસાબે તેઓ આગળ વધતા રહે છે. રોમ, મોસ્કો અને બાંગલાદેશમાં તેમની સામે મવરોધ થવા છતાં હેમોન પોતાના મમશનથી જરા પણ ચમલત થવા માગતા નથી. તેઓ અત્યારે ઈંગ્લેન્ડમાં સમરસેટ, મિસ્ટલ, એક્સટરનો પ્રવાસ કરી રહ્યાાં છે. મે મમહનામાં લેટમવયા જવા નીકળશે અને તે પછી કમ્બોમડયાના પ્રવાસે જશે.

નવી એદિયન પેઢી હજારો નોકરીના સજજનમાં મિિરૂપ લંડનઃ લબઝનેસ સેક્રટે રી મવન્સ કેબલે ચોથી માચચે નેશનિ એલશયન લબઝનેસ એસોલસયેશનના િોક્ચચંિ દરલમયાન ૫૦,૦૦૦ લિલટશ એલશયન લબઝનેસીસની જોરદાર સરાહના કરી હતી. તેમણે કહ્યુ હતુ કે આ ઉદ્યોિો સંયિ ુ પણે £ ૬૦ લબલિયનથી વધુનો ફાળો આપી હજારો નોકરીના સજચનમાં મદદ કરે છે. એલશયન એચટ્રેિીચયોસચ (ઉદ્યોિસાહલસક)ની નવી પેઢી

લિલટશ-એલશયન લબઝનેસ કોપયુલનટીને ચીિાંચાિુ રીટેઈિ સેસટરથી દૂર ઈજનેરી અને ટેિીકોમ જેવી વ્યાપક મતરની ઈચડમટ્રીઝ તરફ વૈલવધ્યીકરણમાં મદદ કરી રહી હોવાનું લબઝનેસ સેક્રટે રીએ જણાવ્યુ હતુ. નવા ઉદ્યોિસાહલસકોમાં મિીઓનું િમાણ વધી રહ્યું છે. લિલટશ એલશયનો લિલટશ નાિલરકોમાં સૌથી વધુ ઉદ્યોિસાહલસક હોવામાં શંકા નથી.

• કેર હોમના સ્ટાફને ફરમજયાત તાલીમ અપાશેઃ વૃિ િોકોને શોષણ અને બેદરકારીથી બચાવવાની સરકારની યોજના હેઠળ સૌિથમ વખત કેર હોપસના મટાફને ફરલજયાત તાિીમ િેવી પડશે. નલસુંિ હોપસમાં કામ કરવા માટે િઘુતમ રાષ્ટ્રીય ધોરણો મપષ્ટ કરતી દરખામતો રજૂ કરાશે, તેમ હેલ્થ લમલનમટર નોમચન િેપબે જણાવ્યુ હતુ. વૃિોના પોતાના ઘરમાં સ્નાન અને વમિપલરધાન જેવાં કાયોચમાં મદદ કરતાં સંભાળકતાચઓએ પણ તાિીમ િેવી પડશે.

લંડનઃ નોથચ િંડનના િલસિ નીમડન ટેપપિ (BAPS -શ્રી મવામીનારાયણ મંલદર) ખાતે નવ માચચે આયોલજત ઈચટરનેશનિ વીમેચસ ડે કોચફરચસમાં મુખ્ય મહેમાન અને મુખ્ય વિા તરીકે હોમ સેક્રેટરી થેરેસા મે ઉપક્મથત રહ્યાં હતાં. યુએન સાથે સંકળાયેિી BAPS મવામીનારાયણ સંમથા સામાલજકઆધ્યાક્મમક ચેલરટી સંમથા દ્વારા આયોલજત ‘સેિીિેલટંિ વુમનઃ અબાવ એચડ બીયોચડ’ કોચફરચસનો હેતુ મલહિાઓની લસલિઓની ઉજવણી અને તેમની િલભચત િમતાની પલરપૂણચતા માટે િેરણા આપવાનો હતો. થેરેસા મેનું મવાિત પરંપરાિત લહચદુ શૈિીમાં પુષ્પહાર અને કાંડામાં પલવિ નાડાછડી બાંધીને કરાયું હતું. મંલદરની મુિાકાત િઈ તેમણે િભચગૃહમાં દશચન કયાું હતાં. ઓલડયચસ સમિ થેરેસા મેએ મલહિા લદનની ઉજવણીમાં સેંકડો િેલરત મલહિાઓની ઉપક્મથલતમાં પોતે ધચયતા અનુભવતાં હોવાનું જણાવ્યું હતું. તેણે લનહાળેિાં ઐસય અને લમિતાની ભાવનાને લબરદાવી હોમ સેક્રેટરીએ લનઃમવાથચ ભાવે એકબીજાની મદદ કરતી મિીઓનાં કાયચની િશંસા કરી કહ્યું હતું કે તેઓ અચયો માટે

યુકેમાં આહારની બીનસ્વાસ્થ્યપ્રદ આદતો વધી લંડનઃ લિટનમાં હવે બહારનું તૈયાર ભોજન સામાચય થઈ િયું છે. આરોગ્યમય જીવનને િોમસાહનના સરકારના અલભયાન Change4Life માટેના અભ્યાસ મતદાનમાં કુિ ૯૬ ટકા માતાએ મવીકાયુું હતું કે તેઓ અિાઉથી તૈયાર રસોઈનો ઉપયોિ કરે છે. અભ્યાસમાં ૨૦૦૦ માતાએ ભાિ િીધો હતો. દરેક ૧૦ પલરવારમાંથી નવ પલરવાર માટે તૈયાર ભોજન અને ઘેર િઈ જવાતું ભોજન સવચસામાચય બાબત છે. ૯૬ ટકા માતાએ કહ્યું હતું કે તેઓ તેમના પલરવાર માટે ભોજનમાં લચકન નિેટ્સ અથવા લપઝા જેવાં અિાઉથી તૈયાર કરાયેિાં ખાદ્યપદાથોચનો ઉપયોિ કરે છે. અભ્યાસમાં લિલટશ પલરવારોમાં વધેિી આહારની બીનમવામથ્યિદ આદતો ઉજાિર થઈ હતી.

આિળ વધવાનું ઉદાહરણ છે. અચય આમંલિત વિામાં ડાયાબીટીસ યુકે સંમથાના સૌિથમ મલહિા ચીફ એસઝીસયુલટવ બેરોનેસ બાબતરા યંગ, રોયિ ફ્રી હોક્મપટિ ખાતે લિલપડ્સ એચડ કાલડિયોવામસયુિર લરમક િીવેચશનના લિલનકિ હેડ અને સુિા રીજનિ એસે સલવચસીસ ફોર કાલડિયાક બાયોમાકકસચના લડરેસટર ડો. દેવી નાયર, િેચટ સેચટિના એમપી સુશ્રી સારાહ ટીથર, ડેચટિ િેક્સટસ મેનેજમેચટ કચસલ્ટચસીના સીઈઓ અને પોમટગ્રેજ્યુએટ મેલડકિ ટ્રેલનંિ કોસચ માટેના ઓપરેશચસ લડરેસટર સીમા શમાત તેમ જ ૨૧ વષચ સુધી મેટ્રોપોિીટન પોિીસ સલવચસમાં ફરજરત અને સલવચસમાં ભરતી સૌિથમ એલશયન મલહિામાંના એક પીસી પુમણતમા રાવલનો સમાવેશ થયો હતો.

બપોર પછીના કાયચક્રમમાં આરોગ્ય અને મવામથ્ય તથા કળા અને સાંમકૃલતક િવૃલિનું જીવનિમ દશચન કરાવાયું હતું. આમંલિતોએ એકબીજાને મળી મંતવ્યો જાણ્યાં હતાં. આ વષચની ઉજવણી લિટનના સૌથી મોટાં આબોહવા પલરવતચન અલભયાન ‘િાઈમેટ વીક’ને સમથચન માટે પણ હતી. મહેમાનો અને આયોજનકોએ તેમના જૂનાપૂરાણા વમિો દાનમાં આપ્યાં હતાં. કાયચક્રમના એક અગ્રણી આયોજક રેના અમીને જણાવ્યું હતું કે,‘આ વષચે અમારી ઈચ્છા મલહિાઓ વામતવમાં સીમાને પાર કરી આિળ વધે તેમ જ અચયોના અનુભવોથી શીખે અને િેરણા મેળવે તેવી હતી. સામાચય મિીઓ પણ તેઓ સમાજને નોંધપાિ િદાન કરી શકે તેવું માનતી થાય તેવું મથળ અમે આપવા માિતાં હતાં.’

દિવસમાં સાત સ્મમત.. એક બનાવટી!

લંડનઃ યુકેમાં પુખ્ત વયના સામાચય માનવી લદવસમાં સરેરાશ માિ સાડા સાત વખત ક્મમત કે હામય કરે છે, પરંતુ તેમાંથી એક તો બનાવટી હોય છે. એક અભ્યાસ અનુસાર આપણામાંથી ઘણાં હસમુખા હોય તો પણ લદવસમાં ૧૧ વખત જ હસતાં હોય છે અને લદવેલિયાં િોકો એક જ હામય કરી શકે છે. ૨૦૦૦ પુખ્ત િોકોના અભ્યાસમાં ૫૧ ટકાએ મવીકાયુું હતુ કે તેમનું દૈલનક એક બનાવટી હામય નોકરીમાં બોસ માટે

• કામડિનલ કકથ ઓ’િાયને જાતીય વતતણૂકની કબૂલાત કરીઃ યુકેમાં રોમન કેથોલિક ચચચમાં ભૂતપૂવચ સૌથી વલરષ્ઠ પાદરી રહેિા ૭૪ વષચના કાલડિનિ કકથ ઓ’િાયને યુવાન પુરુષો તરફ અયોગ્ય સમિૈંલિક સંકેતો પાઠવ્યાનું મવીકાયુચ હતુ. તેમણે કબૂિાત કરી હતી કે તેમની જાતીય વતચણૂક તેમની પાસેથી અપેલિત ધોરણોથી ઘણી નીચી હતી.

અનામત હોય છે. આપણી હસવાની ઓછી ઈચ્છા હોવાં છતાં કોઈ હામય આપે તો આપણને િમે છે. આશરે ૨૫ ટકા િોકો તેમના િેમીજન, સંતાનો અથવા અચય પલરવારજનના હામયની મોજ માણે છે. આપણે ઘણી વખત હસવું રોકી શકતાં નથી અને અયોગ્ય મથળે પણ અચાનક હસી િઈએ છીએ. ઘણી વખત સામેની વ્યલિનું હામય આપણને ખરાબ મૂડમાંથી બહાર િાવવાની તાકાત ધરાવે છે.

• મુક્કાબાજ આમમર ખાન મિટનમાં મુકાબલો લડવા સજ્જઃ મુક્કાબાજ આલમર ખાન બે વષચના પરાજય પછી ૨૭ એલિિે લિટનમાં પહેિો મુકાબિો િડવા સજ્જ છે. તે શેકફલ્ડના મોટરપોઈચટ એરીનામાં મેક્સસકોના બે વખતના ભૂતપૂવચ વલ્ડિ િાઈટવેઈટ ચેક્પપયન જુલિઓ લડયાઝનો સામનો કરશે. આ મુકાબિા પર તેની કારકકદદીનો આધાર છે.


મિટન

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 16th March 2013

9

મિટનની િધ્યિવગચની સ્ત્રીઓને નવા પૂવચ યુરોપીય ઈમિગ્રન્ટ્સને ઓનલાઈન જુગારનો ચસ્કો લાગ્યો છે અટકાવવા અમિયાન કરાશે લંડનઃ સામાન્યપણે જુગાર

રમવો એ પુરુષોનો ઈજારો ગણાય છે, પરંતુ હવે ઓનલાઈન જુગાર ખેલતી મધ્યમ વગગની સ્ત્રીઓની સંખ્યામાં ધરખમ વધારો નોંધાયો છે. જુગાર હવે શરાબપાન જેવી મોટી સમસ્યા છે. ઓનલાઈન જુગારમાં લેતીદેતીનો આંકડો આ વષષે બે બબબલયન પાઉન્ડે પહોંચ્યો છે. ઈન્ટરનેટ પર ગેઈમ્સ રમવામાં કોઈ સામાબજક કલંક ગણાતું ન હોવાથી આશરે એક બમબલયન લોકો સમસ્યારુપ જુગારી બનવા તરફ આગળ વધી રહ્યાં હોવાની ચેતવણી બનષ્ણાતો આપે છે. લેબર પાટટીએ ૨૦૦૭માં ઓનલાઈન બેબટંગ સાઈટ્સ પરનો પ્રબતબંધ ઉઠાવી લીધા પછી ઓનલાઈન જુગારમાં

ઉછાળો આવ્યો હતો. આના પબરણામે, ઓનલાઈન ગેબમંગ માકકેટ ૨૦૧૧માં વધીને ૧.૭૧ બબબલયને પહોંચ્યું હતું, જે મોબાઈલ ફોન્સ દ્વારા જુગારનું પ્રમાણ વધવા સાથે ૨૦૧૩માં સૌપ્રથમ વખત £ બે બબબલયનનો આંક વટાવશે, તેમ અભ્યાસ કહે છે. નેશનલ પ્રોબ્લેમ ગેમ્બબલંગ બિબનકના સ્થાપક અને બડરેક્ટર ડો. હેનરિતા બાઉડેન-જોન્સના કહેવા અનુસાર ઓનલાઈન જુગારનો ફેલાવો હવે તેને ઘરમાં લઈ આવ્યો છે. પુરુષના વચગસ્વ હેઠળની પ્રવૃબિ હવે સ્ત્રીઓનાં હાથમાં પણ આવી છે. બિબટશ ગેમ્બબલંગ પ્રીવેલન્સ સવષે ૨૦૧૦ અનુસાર પુખ્ત વસ્તીના ૧.૮ ટકા એટલે કે આશરે ૯૦૦,૦૦૦ લોકો સમસ્યારુપ જુગારી બનવાની બદશામાં છે. ૪૫૦,૦૦૦ લોકો તો અઠંગ જુગારી છે.

• ડાફોળિયાં મારતા વાહનચાલકોથી વષષે એક ળમળલયન અકસ્માતઃ મિટનમાં વાહન હંકારવા દરમમયાન આસપાસ ફાંફાં મારતા વાહનચાલકોના કારણે દરરોજ ૨,૫૨૫ અને વષષે ૯૨૧,૮૪૦ અકપમાતો થાય છે. ઉનાળામાં અકપમાતોની સંખ્યા વધે છે કારણકે લોકો ઓછાં વપત્રોમાં હોવાથી વાહનચાલકોની નજર વધુ બેધ્યાન બને છે. ૬૦ ટકા પુરુષો અને ૧૨ ટકા પત્રીઓએ બેધ્યાન થયાનું પવીકાયુું હતું. આ ઉપરાંત, ગીતો ગાવાથી પણ રીએક્શન મંદ પડતાં અકપમાત સર્ષય છે.

+) % )) ) % & % &$$+% *. (

(+ * %

, #&'$ %*

+! ( * $ ( /) # +(( %*#. ) " % +) % ))

લંડનઃ રોમામનયા અને બલ્ગેમરયાના નાગમરકોને આવતાં અટકાવવા મિટનને અમતશય ઠંડા અને ખરાબ હવામાન ધરાવતાં વરસાદી દેશ તરીકે ચીતરવા ર્હેરાત અમભયાન ચલાવવા મવચારાઈ રહ્યું છે. મિટન અને ખાસ કરીને લંડનની શેરીઓ સોને મઢેલી નથી તેવું તેમને ઠસાવાશે. પૂવષ યુરોપમાંથી ઈમમગ્રન્ટ્સના પ્રવાહને રોકવા અનેક આઈમડયા પર કામ

ચાલી રહ્યું છે. આગામી પાંચ વષષમાં આશરે ૭૦,૦૦૦ પૂવષ યુરોપીય ઈમમગ્રન્ટ્સ મિટન આવે તેવી ધારણા છે. નવા આગંતુકો દ્વારા નાણાકીય ક્લેઈમ્સ મયાષ મદત કરવાની યોજના છે. રોમામનયા અને બલ્ગેમરયાથી આવતા લોકોએ આશરે છ મમહના પોતાનો મનભાવ કરવો પડશે અથવા તો તેમને નોકરી ન મળે તો ત્રણ મમહના પછી ડીપોટટ કરવાનો મવકલ્પ પણ મવચારાય છે.

બાળઉછેર ખચચ ૬૦ ટકા વધ્યો લંડનઃ મિટનમાં બાળકો હોવાં અને તેમનો ઉછેર હવે ઘણો મોંઘો થઈ રહ્યો છે. આના માટે બાળસંભાળ અને ખોરાકના ખચષમાં થયેલો અસહ્ય વધારો જવાબદાર છે. એક સંશોધન અનુસાર ૧૦ વષષ અગાઉ બાળકને જન્મથી ૨૧ વષષ સુધી ઉછેરવાનો ખચષ £ ૧૪૦,૩૯૮ આવતો હતો. આજે તે વધીને મવક્રમજનક £ ૨૨૨,૪૫૮ના આંકડે પહોંચ્યો છે. આ વધારો £ ૮૨,૦૦૦નો અથવા ૬૦ ટકા જેટલો છે. આથી, દંપતીઓ હવે બાળકોની સંખ્યા મયાષમદત રાખવા મનણષય કરે છે. એક વીમાકંપની LVના અમધકારી માકક જોન્સ કહે છે કે આ ખચષમાં સંતાનને

&-

%

% '+ # * &%) &( * , #&'$ %* % ()

ખાનગી મશક્ષણ આપવા જેવા ખચષનો સમાવેશ થતો નથી. આશરે સાત ટકા બાળકોને ફી ચૂકવવી પડે તેવી શાળામાં મોકલાય છે, જો તે બોમડિંગ પકૂલ હોય તો કુલ ખચષમાં £ ૨૦૦,૦૦૦નો અથવા ડે પકૂલ હોય તો £ ૧૦૬,૦૦૦નો વધારો કરે છે. ૨૦૦૩માં પ્રથમ રીપોટટ રજૂ

() ) %

/5 7),, "% ! -/4)6!4%$ 3%,& 34!24%2 !.$ 0/33%33 ! 02/6%. 42!#+ 2%#/2$ ). -%$)! 3!,%3 % !2% ,//+).' &/2 ! 4%.!#)/53 !.$ !-")4)/53 53).%33 %6%,/0-%.4 !.!'%23 7(/ )3 $%$)#!4%$ 4/ !#()%6).' 4(%)2 '/!,3 (% !"),)49 4/ "% !",% 4/ "5),$ %&&%#4)6% #/.35,4!4)6% "53).%33 #/.6%23!4)/.3 7)4( 3%.)/2 ,%6%, $%#)3)/. -!+%23 )3 %33%.4)!,

લંડનઃ સારવાર કરતા તબીબો વચ્ચે ટીમવકકના અભાવે બે વષષના થરુન ઉમાશંકરનું જુલાઈ ૨૦૧૦માં લોહીની બે ઉલટીઓ પછી શેફફલ્ડ મચલ્ડ્રન્સ હોસ્પપટલમાં મોત નીપજ્યું હતું. તેના પર ત્રણ એન્ડોપકોપી થઈ હતી, પરંતુ બ્લીમડંગનું કારણ ર્ણી શકાયું ન હતું. ઈન્ક્વેપટમાં જણાવાયું હતું કે થરુનને ફરી લોહીની ઉલટી થાય તો પીમડયામિક ગેપિોએન્ટરોલોજીપટ ડો. ડેળવડ કેમ્પબેલને ર્ણ કરવાની હતી. જોકે, આવી સૂચના મળ્યાનો ફરજ પરના પીમડયામિક રમજપિાર તબીબ ડો. માકાયાએ ઈનકાર કયોષ હતો.

On behalf of British Land, major banks and building societies and a pension fund amongst other major funds and property companies.

31 lots to be offered, including: RETAIL INVESTMENT

OFFICE INVESTMENT

Harrow HA21 2JA

Ilford IG1 4TD

313 Station Road

Wycliffe House, 245/247 Cranbrook Road

Hounslow TW3 1QT

Part let to Santander UK plc and

Pedestrianised town centre location. Includes two residential flats Rent: £46,800 p.a.x.

Prominent pedestrianised location. Tenants include Albemarle & Bond and Timpson Ltd. Includes 2 self-contained flats Rent: £92,900 p.a.x.

!,!29 ./ "!2 &/2 2)'(4 #!.$)$!4%

59 Chapel Market, Angel Islington Let to The Perfume Shop Ltd. Includes 2 self-contained flats. Affluent North London location Rent: £56,000 p.a.x.

Let to PDSA until 2024 Rent: £40,000 p.a.x.

%*( # &% &% ($ % %* $$ * 3)!. /)#% 5*!2!4 !-!#(!2 !2% 4(% ,!2'%34 3%,,).' 3)!. .%73 7%%+,)%3 ./7 ). 4(%)2 34 9%!2 7)4( 0!)$ 35"3#2)04)/. /& !,-/34 !.$ !$$)4)/.!, #/0)%3 3/,$ 4(2/5'( 2%4!), /54,%43 (%#+ 53 /.,).% 777 !"0,'2/50 #/-

7)4( ! #/6%2).' ,%44%2 4/

Rent: £134,308 p.a.x. with One Office Suite to be Let

27 High Street

2%3(%23 #!. !,3/ !00,9

London Tigers Charity

London N1 9EW

Maidstone ME14 1JF

&( 3)!. 53).%33 5",)#!4)/.3 4$ !2-! /'! /53% /84/. !2+%4 && /2/.%4 42%%4 /.$/. /2 %-!), '%/2'% !"0,'2/50 #/-

થયો તે પછી મશક્ષણના ખચષમાં ૧૨૪ ટકાનો વધારો થયો છે. આ ઉપરાંત, ઈતર પ્રવૃમિઓ અને ઈલેક્િોમનક ઉપકરણો પાછળનો ખચષ પણ વધ્યો છે. સૌથી મોટું મબલ £ ૭૨,૮૩૨ ‘મશક્ષણ’નું અને બીર્ ક્રમે ચાઈલ્ડકેર અને બેબીમસમટંગ મબલ £ ૬૩,૭૩૮નું આવે છે. જોન્સ ચેતવણી આપે છે કે બાળકને ઉછેરવાનો ખચષ ઘટે તેવી કોઈ મનશાની જણાતી નથી. જો તે આ જ ગમતએ વધતો રહેશે તો ૨૦૨૩ સુધીમાં £ ૩૫૨,૦૦૦ના આંકે પહોંચી જશે.

ડોક્ટરોના ટીમવકકના અભાવે બાિકનું મોત

Commercial Property Auction Thursday 21st March 2013

/2+).' 53).' ! -)8452% /& &!#% 4/ &!#% !.$ 4%,%0(/.% #/.4!#4 9/52 2/,% 7),, #/.3)34 02)-!2),9 /& $%6%,/0).' 7!2- 3!,%3 ,%!$3 7)..).' .%7 "53).%33 !.$ .%'/4)!4).' /04)-!, !$6%24)3).' 0!#+!'%3 !#2/33 "/4( 4(% 0!0%23 6!2)/53 -!'!:).%3 05",)3(%$ !..5!,,9 !.$ 3%,, 30/.3/23()0 &/2 6%.43 6%2 4)-% 4(% 0/3)4)/. 4(%. 42!.3)4)/.3 ).4/ ! -/2% !##/5.4 -!.!'%-%.4 &/#53 4(% #,)%.4 "!3% 9/5 "5),$ ()3 )3 -/2% 4(!. *534 ! 3!,%3 2/,% !.$ 4(%2% !2% 2%!, 02/'2%33)/. /00/245.)4)%3 ). 4(%)2 15)#+,9 %80!.$).' /2'!.)3!4)/.

%.$ 9/52

ળવકલાંગ માનવી હરીફરી શકે તે માટે વ્હીલચેરની વ્યવસ્થા છે, પરંતુ આવાં પ્રાણીની કોઈ દરકાર કરતું નથી. આગિના બે ખરાબ પગ સાથે જન્મેલાં ઘેટા બસ્ટરને મરતું બચાવવા ચેશાયરના માપપલ નજીક ક્લાઉ ફામપ એળનમલ સેન્ક્ચ ્ યુરીએ મદદ કરી છે. આ પ્રાણીશાિાએ ૫૫૦ પાઉન્ડ ઉઘરાવી બસ્ટર માટે બગી તૈયાર કરાવી છે. હવે તો બસ્ટરને દોડાદોડ કરવામાં જરા પણ વાંધો આવતો નથી.

Basingstoke RG21 4HG Southern Cross, Basing View Mainly let to Kier Construction.

Let to Santander UK plc Rent: £57,630 p.a.x.

GROUND RENT INVESTMENTS

Woking GU21 6DJ

Cardiff CF11 0SP

Premier House, 15-19 Church Street West

Toys ‘R’ Us, International Sports Village, Olympian Drive

with excellent parking. Town centre

Let to Country Casuals Limited until 2026 Rent: £50,000 p.a.x.

location within walking distance of

Retail unit let to Sportswift Ltd (t/a Card Factory) until 2022. 3 bedroom flat let on AST above Rent: £47,000 p.a.x.

Burnley BB1 1NJ

Rent: £322,220 (gross) p.a.x.

(33,050 sq ft) with excellent parking

Approximately 858 sq m (9,226 sq ft)

23 Central Parade, New Addington

BANK INVESTMENT

Approximately 3,070 sq m

7 Market Road

Croydon CR0 0JB

113 High Street

96 St James Street

Rye TN31 7JA

RETAIL/RESIDENTIAL

PUBLIC HOUSE INVESTMENT

Woking Railway Station Full Vacant Possession

LEISURE INVESTMENT

Blackpool FY1 1HJ 25/27 Church Street Majority Let to Bella Italia Restaurants Ltd until 2023 Rent: £66,600 p.a.x. with a Retail unit to be Let.

John Mehtab: +44 (0)20 7034 4855

Let to Toys ‘R’ Us Properties (UK) Ltd until 2256. 5 yearly fixed rental increases to higher of 2.5% p.a. compounded annually or RPI Rent: £65,076 p.a.x. Rising to a minimum of £70,405 p.a.x. in 2016

Milton Keynes MK2 2DH 125-131 Queensway, Bletchley Retail parade let to Sabrechance Limited until 2088. Rent reviewed to 35.5% of open market rental value Rent: £18,000 p.a.x.

www.acuitus.co.uk


10

16th March 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

પ્રેમજી-મેનનનો સેવાયજ્ઞઃ સાથી હાથ બઢાના... ભારતીય અખબારોમાં પખવાલડયા દલરમયાન બોમ્બ લવથફોટ, કૌભાંડો, ભ્રિાચાર સંબલં ધત ઢગિાબંધ સમાચારો પ્રકાલશત થયા અને આ ઢગિામાં બે પ્રેરણાદાયી સમાચારો દબાઇ ગયા. બે ભારતીય ધનપલતઓએ તેમની અડધોઅડધ સંપલિ સમાજોત્થાન માટે વાપરવાની જાહેરાત કરી છે. લવપ્રો ગ્રૂપના ચેરમેન અઝીમ પ્રેમજીએ સંપલિમાંથી રૂ. ૧૩,૩૦૦ કરોડ અને શોભા ગ્રૂપ ઓફ કંપનીના થથાપક તથા દુબઇવાસી ભારતીય પીએનસી મેનને સંપલિનો પચાસ ટકા લહથસો લશક્ષણના પ્રચાર-પ્રસાર માટે ફાળવવાનું જાહેર કયુું છે. મેનનની કુિ સંપલિ આશરે રૂ. ૩૨૭૪ કરોડ છે. આ ધનપલતઓએ દશાવવિ ે ી સામાલજક પ્રલતબદ્ધતા ભારતના આકાશમાં મંડરાતા ભ્રિાચાર, તંિની લનસ્ક્રિયતાના કાળાં વાદળો વચ્ચે આશાની રૂપેરી કોર સમાન છે. પ્રેમજીએ દેશમાં પ્રાથલમક લશક્ષણ વ્યવથથા સુધારવા િણ વષવ પૂવવે અઝીમ પ્રેમજી ફાઉન્ડેશન થથાપીને પોતાની સંપલિમાંથી રૂ. ૯૦૦૦ કરોડ ફાળવ્યા હતા. આ પહેિને પ્રોત્સાહક પ્રલતસાદ મળતાં તેમણે વધુ સંપલિ દાન કરવાનું નક્કી કયુું છે. આમ અઝીમ પ્રેમજી હવે સામાલજક કાયવ માટે વધુ યોગદાન આપશે. લવશ્વના ધનકુબરે ોએ લગલવંગ પ્િેજ નામનું એક જૂથ રચ્યું છે. માઇિોસોફ્ટના લબિ ગેટ્સ અને ઇન્વેથટર વોરન બફેટ તેનું સુકાન સંભાળે છે. બે લિલટશ ધનાઢયો લરચડડ િેન્સન અને ડેલવડ સેઇન્સબરી બાદ આ ગ્રૂપમાં જોડાનારા અઝીમ પ્રેમજી િીજા લબન-અમેલરકન છે. જોકે પ્રેમજી એવા પ્રથમ ભારતીય ઉદ્યોગપલત છે જેમણે પોતાની સંપલિનો અડધોઅડધ લહથસો સમાજ માટે ફાળવ્યો હોય. આ પૂવવે ઇન્ફોલસસ કંપનીના થથાપક નારાયણ મૂલતવ અને તેમના જીવનસાથી સુધા મૂલતવ તેમની સંપલિનો મોટો લહથસો સમાજસેવાથવે ફાળવી ચૂક્યા છે. જ્યારે ટાટા ગ્રૂપ તો થથાપના કાળથી જ દેશભરમાં અનેકલવધ પ્રકારે સમાજકલ્યાણના કાયોવ કરતું રહ્યું છે.

આપણે ભિે આને ‘ચેલરટી’ તરીકે ઓળખાવીએ, પણ આ ઉદાર ધનપલતઓ તેને ‘સમાજ પ્રત્યેની ફરજ’ ગણાવે છે. મહાત્મા ગાંધીએ ધનપલતઓને સમાજના ટ્રથટી બનવાનું આહવાન કયુું હતુ,ં અને આ ઉદ્યોગપલતઓ તેને અનુસરી રહ્યા છે. મેનન માને છે કે આ તો સમાજ પ્રત્યેની જવાબદારી અને ફરજ છે. જ્યારે પ્રેમજીએ ગેટ્સ અને બફેટને પિ પાઠવીને એવી િાગણી વ્યક્ત કરી છે કે તે કલ્યાણકારી લવશ્વનું થવપ્ન લનહાળે છે. વંલચતોને મદદરૂપ થવા દરેક ધનવાને પોતાની આવકનો કેટિોક લહથસો ફાળવવો જ જોઇએ એવું તેમનું માનવું છે. આજે સમાજમાં સેવાભાવનાની વૃલિ ઓછી થઇ ગયેિી જણાય છે, પણ તેને સાવ જ જાકારો અપાયો હોય એવું પણ નથી. અઝીમ પ્રેમજીએ ફાઉન્ડેશન થથાપ્યાના િણ વષવ થયા છે, પણ આજ સુધીમાં ૮૦૦થી વધુ સેવાભાવી સજ્જનો તેમના સેવાયજ્ઞમાં જોડાઇ ચૂક્યા છે. પ્રેમજી આવતા પાંચ વષવમાં આ આંકડો ૫૦૦૦ સુધી કરવા ધારે છે. પ્રેમજી ફાઉન્ડેશન સાથે જોડાયેિા િોકો કોઇ પણ જાતની હો-હા વગર પછાત લવથતારમાં ખભેખભા લમિાવીને કાયવરત છે. ઘણા ધલનકો ધમવથથાનોના લનમાવણ માટે જંગી ફંડફાળો આપે છે તો કેટિાય ધમવથથાનની પેટીમાં ચિણી નોટોનાં બંડિો કે સોનાની િગડી પણ પધરાવે છે. આ િોકોને ધમવથથાન માટે નાણાં વાપરતાં તો કોઇ અટકાવી શકે નહીં, પણ તેમણે સમજવું રહ્યું કે સાચો ઇશ્વર તો દલરદ્રનારાયણમાં જ વસે છે. લગલવંગ પ્િેજ ફાઉન્ડેશન અબજો ડોિરના ભંડોળમાંથી ભારત સલહત કેટિાય દેશોમાં સમાજ-ઉત્થાનની અનેક યોજનાઓ ચિાવે છે. તો ભારતમાં પ્રેમજી અને મેનન વંલચતો માટે લશક્ષણ સંથથાઓ થથાપીને તેઓનું જીવનધોરણ પાયાથી સુધારવા સલિય છે તે પ્રેરણાદાયી છે. અન્ય ઉદ્યોગપલતઓ પણ આ સેવાયજ્ઞમાં જોડાય તો ભારતમાં પણ ધનકૂબરે ોનું જૂથ રચવું મુશ્કેિ નથી જ.

માલદીવમાં ઉથલપાથલથી ભારતની ઉંઘ હરામ ભૌગોલિક દૃલિએ જૂઓ તો ભારતથી ૪૦૦ કકિોમીટરનું અંતર અને વથતી માંડ સાડા િણ િાખ. પરંતુ ટચુકડા ટાપુ માિદીવમાં આકાર િઇ રહેિા રાજકીય સમીકરણોએ સવા અબજની વથતી ધરાવતા ભારતના શાસકોની ઉંઘ હરામ કરી નાખી છે. માિદીવના ભૂતપૂવવ રાષ્ટ્રપલત અને લવપક્ષના નેતા મોહમ્મદ નશીદની ધરપકડ થઇ છે. આંતરરાષ્ટ્રીય તખ્તે આ ખૂબ જ નાની ઘટના છે, પણ ભારત માટે લચંતાની વાત છે. નશીદે તાજેતરમાં જ સંભલવત ધરપકડથી બચવા પાટનગર માિેસ્થથત ભારતીય દૂતાવાસમાં રાજ્યાશ્રય િીધો હતો. ભારતના હથતક્ષેપ બાદ માિદીવ સરકારે વચન આપ્યું કે નશીદની ધરપકડ નહીં થાય, એવી કોઇ કાયવવાહી પણ નહીં થાય જે તેમને ચૂટં ણી િડવામાં બાધારૂપ બને. માિદીવ સરકારે વચન તોડીને તેની ધરપકડ પણ કરી, અને નશીદ પર તેમના કાયવકાળમાં ચીફ લિલમનિ જજની ધરપકડનો આરોપ મૂક્યો. થપિ છે કે તેમને જેિમાં મોકિી ચૂટં ણી જંગમાંથી હટાવવાનો તખ્તો ગોઠવાયો છે. ટચુકડા માિલદવે ભારતને આપેિું વચન ઉવેખ્યું છે તેનો મતિબ એ થયો કે આ પ્રદેશમાં વગદાર ગણાતા ભારતનું વચવથવ ઘટ્યું છે. ખોબા જેવડો ટાપુ દેશ પણ ભારત સરકારની ઐસીતૈસી કરી શકે છે. બીજુ,ં નશીદની ધરપકડ દશાવવે છે કે માિદીવમાં પાકકથતાન તથા સાઉદી અરબ સમલથવત કટ્ટરવાદી ધાલમવક તાકાત મજબૂત થઇ રહી છે. અને િીજુ,ં ચીન માિદીવને પોતાને પડખે િેવા સલિય થયું છે.

માિદીવને ૧૯૬૫માં લિલટશ શાસનમાંથી આઝાદી મળી િગભગ ત્યારથી ભારતે તેની સાથે ઘલનષ્ઠ સંબધં જાળવ્યા છે. ભારતનું આ વિણ થવાભાલવક હતું કેમ કે ટાપુનું ભૌગોલિક અને રાજકીય મહત્ત્વ હતુ.ં ઉદાર અને પ્રગલતશીિ લવચારસરણી ધરાવતા રાષ્ટ્રપલત નશીદના શાસન સુધી બધું ઠીકઠાક હતુ.ં તેમના કાયવકાળમાં અનેક િોકતાંલિક અને જનકલ્યાણકારી યોજનાઓ અમિી બની, પરંતુ તેમણે કેટિીક ભૂિો પણ કરી. લવપક્ષ એક થયો. આ જ અરસામાં કટ્ટરવાદી ધાલમવક પલરબળો મજબૂત થયા અને તેમણે પણ સરકાર સામે મોરચો માંડ્યો. સરવાળે નશીદ સરકારે સિા ગુમાવી. હવે આગામી ચૂટં ણીમાં નશીદ જેવા ઉદારવાદી નેતાની સંભલવત ગેરહાજરીથી કટ્ટર ધાલમવક તત્વોને મોકળું મેદાન મળી જવાનું જોખમ છે. ભારતને ડર એ વાતનો છે કે કટ્ટકવાદી તત્વોનો સાથ િઇને આતંકવાદી સંગઠન અહીં અડ્ડો જમાવી શકે છે. દલરયાઈ સરહદથી આટિું નજીક િાસવાદીઓનું થાણું ભારત માટે ભયજનક સાલબત થશે. ભારત જેવા િોકતંિ અને ધમવલનરપેક્ષ દેશ દેશ માટે પડોશમાં જ કટ્ટરવાદી અને લબનિોકતાંલિક સરકાર મુશ્કેિી પેદા કરી શકે છે. અત્યારે તો ભારતનું લવદેશ મંિાિય પડોશી ટાપુ પર નજર માંડીને બેઠું છે. માિદીવ સરકારે તો જાહેર કયુું છે કે તેમણે નશીદને સિામતીના કારણસર અટકાયતમાં િીધા છે, પણ હવે તેની વાતમાં ભરોસો મૂકતા ભારત ખચકાય છે.

આપણા માટે કંઇ જ ન કયુું આ કાગળ સાથે આપને ૭૩ સાઈન કરેલી પપટીશન મોકલી રહી છુ.ં થોડી ફોટો કોપીસ કરી છે. હું અમારી નોથથ પોસુન પિમેન એસો.માં ગઈ હતી ત્યાં બધી બહેનોને પિનંતી કરતાં સૌએ સાથ આપી સહીઅો કરી આપી હતી. મેં તેમને જણાવ્યું હતું કે સી.બી. પટેલ અને એનસીજીઓ ભેગાં મળી આપણા સિથ માટે લડત લડી રહ્યા છે ત્યારે આપણે તેમને મદદ કરિી જ જોઇએ. ૨૦૧૦માં ભારતના ઉડ્ડયન મંત્રી શ્રી િફુલ્લ પટેલે આપણને િોમીસ કયુું હતું કે અમદાિાદની સીધી ફ્લાઈટ થઈ જશે, પરંતુ તેઅો ગુજરાતના હોિા છતાં તેમણે આપણા માટે કંઈ જ ના કયુ.ું આપણને સિથને િડીલો અને બાળકોને પ્લન ે બદલિાથી ઘણી જ તકલીફ પડે છે આપને અને એનસીજીઓને સમાજ માટે આ કાયથ ફરી ઉપાડિા બદલ અપભનંદન અને અમારા સિથની શુભચ્ે છા છે કે આપે લીધેલું કાયથ પતી જશે. - મંજલ ુ ાબિેન સી. પટેલ, રાયસ્લીપ

પ્રજાને ન્યાય મળે! અમે છેલ્લા િીસ િષથ કરતાં િધારે સમયથી 'ગુજરાત સમાચાર' િાંચીએ છીએ. 'ગુજરાત સમાચાર'ના પિપિધ પિભાગો તેમજ ખાસ કરીને તંત્રીલેખ અને જીિંત પંથ ખાસ િાંચિા જેિા હોય છે. ‘ચૂટં લ ે ા તંત્રીલેખો’ પુથતક મેળિીને ખૂબ જ આનંદ થયો. આ સાથે ડાયરેક્ટ ફ્લાઈટ માટેની પપટીશનમાં પચ્ચીસ સહીઓ કરીને મોકલાિેલ છે. ગુજરાતી િજાની ન્યાયી માગણી માટે આપ લડત ચલાિો છો તેની સફળતા માટે શુભચ્ે છા પાઠિીએ છીએ. 'ગુજરાત સમાચાર' દ્વારા આપ સમાજની સેિા કરો છો તે બદલ અપભનંદન. - લીલાવતી અને શાંવતલાલ પાટવસયા, નોથથ ફીંચલી

સુિારો થયો નથી હું દોઢ મપહના માટે દેશ ગયો હતો. પણ અફસોસ સાથે કહેિાનું કે દેશની પપરસ્થથપતમાં કે દેશની િજા માટે કોઈપણ જાતના સુધારા જોિા મળતા નથી. રાજકારણમાં, પોલીસતંત્રમાં તેમજ સંસદમાં નેતાઓની િાણી, િતથન અને દેશના કહેિાતા કાયદા-કાનૂન કથળી રહ્યા છે. ભ્રષ્ટાચાર, બળાત્કાર, હત્યા, લૂટં આ બધું એટલી હદે િધી રહ્યું છે, જેનો અંત દેખાતો નથી. સરકારતંત્ર તરફથી આ બાબતો પર કોઈ જાતનું ધ્યાન દોરાતું નથી અને કોઈપણ જાતના સુધારા માટેના િયાસો થતાં નથી. સરકાર આ બાબતથી સજાગ થાય અને દેશમાં પપરિતથન અને સુધારા થાય તો સમજિું કે દેશની િગપત થઈ છે નહીં તો આપણો દેશ કદી ઊંચો આિશે નહીં. બીજુ, અમુકને બાદ કરતા દેશના માણસોમાં િામાપણકતા હિે રહી નથી અને એમનું િચથથિ િધી રહ્યું છે. ઓફફસમાં કામ કરતા વ્યપિ બોલિામાં કકકશિાણી િાપરે છે અને સામેિાળા માટે એમના પદલમાં કોઈ હમદદદી હોતી નથી. બધા પૈસાની આશા રાખતા હોય છે. પૈસા િગર કોઈ કામ થઈ શકતું નથી. આપણા દેશમાં આિું િલણ જો ચાલતું રહેશે તો આપણા દેશની િગપત કદી થશે નહીં અને દેશ કદી ઉપર આિશે નહીં. - રતીલાલ ટેલર, સાઉથગેટ

સજન રે જૂઠ મત બોલો સૌિથમ ઈલાબહેનના પત્રના સંદભથમાં જણાિિાનું કે શ્રીકૃષ્ણ ભગિાને ગીતામાં કહ્યું છે કે થિબચાિ માટે જૂઠું બોલિું પડે એને જૂઠું ના

ખાલી ખાલી પ્રાથથનામાં બબડતા િોઠ કરતાં મદદ કરતાં િાથ વિુ પવવત્ર છે. - આલ્ફ્રેડ વિચકોક કહેિાય અને જૂઠુ બોલનાર કદી આંખ મીલાિીને િાત નથી કરી શકતો. એને આપણે સફેદ જૂઠ કહીશું કે કાળુ? ં બીજું લખિાનું કે બાપુના પિય ભજનની થોડીક કડીઓ કેટલો ઊંડો ભાિાથથ સમજાિે છે. ‘મન મેં થી અહિંસા કી લગન, તન પે લંગોટી, લાખો મેં ઘૂમતા થા લેકર સત્ય કી સોટી જગ મેં કોઈ જીયા િે તો બાપુ તૂ િી જીયા તુને વતન કી રાિ પે સબકુછ લૂટા દીયા માગા ના કોઈ શસ્ત્ર, મગર ખુદ તાજ િી દીયા અમૃત દીયા તો ઠીક, મગર ખુદ ઝિર તુને પીયા, હજસ હદન તેરી હચત્તા જલી, રોયા થા મિાકાલ, આ કડીઓ-પંપિઓ મને ખૂબ જ ગમે છે. કાશ હું બાપુને મળી હોત કે એમને જોિાનું મળ્યું હોત. જો પુનજથન્મ હોય તો પૂ. બાપુને માંગી લઉં. આજકાલના નેતાઓએ દેશમાં ભ્રષ્ટાચારનો ભમરડો ફેરિી દીધો છે. તે જોતાં ખૂબ દુઃખ થાય છે. મેરા ભારત મહાન હિે રહ્યો નથી. - ભારતી પટેલ, િેરો

પ્રોત્સાિન અને પ્રેરણા સી.બી.એ બપમુંગહામના શ્રી પહંદુ કોમ્યુપનટી સેન્ટર તથા શ્રી લક્ષ્મી નારાયણ મંપદરને હંમશ ે ા સાથ-સહકાર તેમજ િોત્સાહન અને િેરણા આપ્યા છે તેનો હું ૩૧ િષથથી સાક્ષી છુ.ં ફિ અમારા મંપદરને / કોમ્યુપનટી સેન્ટરને જ નહીં પણ યુ.કે.ની અન્ય સંથથાઓને તેમણે િોત્સાહન આપ્યું છે એટલું જ નહીં ઘણી સંથથાઓના કાયથકતાથઓ જ્યારે બંધારણને પતલાંજલી આપીને આપખુદી કરિા માંડે છે ત્યારે તે બધાને પાછા લાઈનમાં લાિિામાં પણ તેમણે તન, મન, ધન તથા િકાશનો દ્વારા અપિરત િયાસો કયાથ છે. સીબી, તમે ‘જીિંત પંથ’ જે લખો છો તે માટે તો તમને અમારા કોપટ કોપટ િંદન અને અપભનંદન છે. િભુ તમને (મારા જેિા ડાયાપબટીસના સંગાથીને) લાંબ,ુ પનરોગી તેમજ ખૂબ જ ઉપયોગી જીિન આપે એિી િાથથના કરું છુ.ં બની શકે તો તમારા િકાશનોમાં 'ગુજરાત સમાચાર અને એપશયન િોઇસ'માં થોડું SHCC પિશે અને ફંડની જરૂપરયાત પિશે લખશો તો અમે ખૂબ જ આભારી થઈશુ.ં - ડો. કકરણભાઈ વાજા, બહમિંગિામ

આપણા કેદી ભાઈઓ ‘પહન્દુ કેદીઓને સહાય’ કરિા ચેપ્લીન બનિાનું પસંદ કરનાર ભદ્રેશભાઈએ સિથ પહન્દુઓ માટે સેિાનો ગૌરિિંતો માગથ પચંધ્યો છે. ભદ્રેશભાઈ જેિા પૂિગ્ર થ હરપહત, ઉદારપદલ અને ઉત્તમ પિચારધારાને િરેલા વ્યપિ જ જેલને સેિાક્ષેત્ર તરીકે પસંદ કરી શકે. જન્મે કોઈ અપરાધી હોતું નથી. સંજોગો જ માનિને અપરાધોની દુપનયામાં ધકેલી દે છે. આપણા ધમથના કેદી ભાઈ-બહેનોને જેલિાસ દરપમયાન તથા જેલમુપિ બાદ તેઓના ઉદ્ધાર, ઉત્કષથ અને પુનિથસન માટે યથાયોગ્ય મદદ કરિાનું કાયથ કરિા બદલ ભદ્રેશભાઈને અપભનંદન. સમાજે કેદીઅોના જીિનમાંથી ધડો લઈ કેદીઓ અને તેમના પપરિાર િત્યે ઉપેક્ષીત િલણને કોરાણે મૂકી સદભાિપૂણથ વ્યિહાર કરિો જોઈએ. - સોમાભાઈ સી. દેસાઈ, બહમિંગિામ

ગુજરાત સમાચાર અને એિશયન વોઇસને આપ કોઇ સંદેશ આપવા માગો છો? લવાજમ/વવજ્ઞાપન સંબંવિત કોઇ માવિતી જોઇએ છે? િમણાં જ ફોન ઉઠાવો અથવા ઇ-મેઇલ કરો. અમે આપને મદદ કરવા તત્પર છીએ. Karma Yoga House, 12 Hoxton Market (Off Coronet Street) London N1 6HW

Tel: 020 7749 4080/4000 Fax: 020 7749 4081

Email:gseditorial@abplgroup.com aveditorial@abplgroup.com www.abplgroup.com


ગુજરાત

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 16th March 2013

11

પંકજ ત્રિવેદી હત્યાકેસમાં વધુ તપાસ માટે હાઈ કોટટમાં અરજી અમદાવાદઃ શહેરના આ મામલે વધુ તપાસ બહુચરચિત અમેરરકાવાસી કરાવવાની અરજી કરી હતી. પંકજ રિવેદી હત્યાકેસની વધુ જે અરજી પર પક્ષકારોની તપાસ માટેની અરજી સેશડસ સુનાવણીના અંતે રસટી સેશડસ કોટટના ફગાવવાના ચુકાદાને કોટટના એરડશનલ સેશડસ કેસના સાક્ષી રગરીશ જોશીએ જજે સમગ્ર મામલે તપાસ પૂણિ ગુજરાત હાઈ કોટટમાં પડકાયોિ થઈ છે અને કોટટમાં ચાજિશીટ છે, જેની સુનાવણી પણ રજૂ થઇ છે, તેવી ટૂંક સમયમાં હાથ નોંધ મૂકી ધરાવાની શક્યતા છે. અરજદારની અરજીને અ ખ બા રી ફગાવી હતી. જે અહેવાલમાં જણાવ્યા સેશડસ કોટટના મુજબ સ્વાધ્યાય ચુકાદાને રગરીશ પરરવાર સામે જંગે જોશીએ હાઈ કોટટમાં ચડેલા પંકજ પડકાયોિ છે. રિવેદીની એરલસરિજ ઉલલેખનીય છે કે જીમખાના ખાતે પાંચ જુલાઈ સ્વાધ્યાય પરરવાર સામે જંગે ૨૦૦૬ના રોજ હત્યા થઈ હતી. ચડેલા પંકજ રિવેદીની હત્યામાં જે કેસમાં એરલસરિજ પોલીસે સ્વાધ્યાય પરરવારનાં વડા સઘન તપાસ કરી સમગ્ર જયશ્રીબહેન ઉફફે દીદીની હત્યાકાંડમાં સંડોવાયેલા ૧૨ સમગ્ર હત્યાકાંડમાં કરથત આરોપીઓને િણ માસમાં સંડોવણી છે તેવા ગંભીર આક્ષેપ કરાયો હતો. સમગ્ર ઝડપી લીધા હતા. સંડોવાયેલા આરોપીઓ સુિીમ કોટટના હત્યાકાંડમાં ટેરલફોરનક આદેશથી અત્યારે જામીન પર આરોપીઓના મુક્ત છે. ફોજદારી કોટેટ પાંચ કોલ રેકોડટનું એનારલરસસ વષિ બાદ કેસ સેશડસ કોટટમાં કરવામાં આવ્યું નથી. આટલું કરમટ કયોિ હતો. જ્યારે જ નહીં, પંકજ રિવેદીની અત્યારે સેશડસ કોટટમાં તમામ હત્યાના રદવસે તેમ ની આરોપીઓ સામે તહોમતનામું કારમાંથી કબજે લેવાયેલા ઘડાશે તેવા તબક્કે સમગ્ર કેસ દસ્તાવેજોને પોલીસને સાથે જોડાયેલા સાક્ષી રગરીશ મરણોડમુખ રનવેદન તરીકે જોશીએ સેશડસ કોટટ સમક્ષ પણ લેવા માગણી કરી હતી. આપના માનીતા અને જાણીતા અખબાર ‘ગુજરાત સમાચાર’ અને ‘એશિયન વોઈસ’ આજે જ મંગાવો

International Sim

‘મન હોય તો માળવે જવાય’ કે ‘શહંમતે મદાા તો મદદે ખુદા’ જેવી કહેવતો અત્યારે ગુજરાતમાં લેવાઇ રહેલી ધોરણ-૧૦ અને ૧૨ની બોડડની પરીિામાં યથાથા ઠરી રહી છે. રાજકોટમાં ધોરણ-૧૦ની મક્કમ મનોબળની એક શવકલાંગ શવદ્યાશથાની પગેથી પેપર લખી રહી છે. જ્યારે વડોદરાની એક િાળામાં ધો ૧૦ના શવદ્યાથથી શવશ્વજીત સીંધા હાથને બદલે પગમાં પેન પકડીને પેપર લખે છે. પગના અંગૂઠામાં પેન પકડીને સામાડય શવદ્યાથથીઓની જેમ જ ઝડપથી અને મોતીના દાણા જેવા અિરોમાં શવશ્વજીતને જવાબો લખતા જોઈને શવદ્યાથથીઓ અને િાળાના શિિકો પણ દંગ રહી ગયા હતા. બીજા એક અનોખા કકસ્સામાં સુરતવાસી અને અમરેલી શજલલાના બરવાળા ગામના વતની લેઉવા પાટીદાર સમાજની વીસ વષાની કાજલ રામાણી, તેના ૫૩ વષીયા શપતા નરસીભાઇ અને માતા િારદાબેન સાથે ધોરણ-૧૦ની પરીિા આપી રહ્યાં છે. આ પશરવારમાં ત્રણ જ વ્યશિ છે અને એક જ પશરવારની ત્રણેત્રણ વ્યશિ પરીિા આપતા હોય તેવું પ્રથમ વખત બડયું છે. નરસીભાઈએ કહ્યું હતું કે, ‘બીમારીને કારણે કાજલ ધોરણ-૧૦ની પરીિા આપી િકી નહોતી. પુત્રીને આ વષષે પરીિા આપવાની ઇચ્છા થઇ એટલે અમે તેની ચોપડીઓ લેવા બજારમાં ગયાં. એ સમયે અમને પણ શવચાર આવ્યો કે ધોરણ-૧૦ ભણવાની ઉંમર શવતાવી ચૂકેલી પુત્રી જો ભણવા માટે શહંમત કરી િકે તો અમે િું કામ અભણ રહીએ, અમારે પણ દસમું પાસ કરવું જોઈએ. બસ, પછી અમે પણ દીકરી સાથે પરીિાની તૈયારી િરૂ કરી હતી.’નરસીભાઈ ૧૯૭૫માં ધોરણ-૧૦ની પરીિામાં નાપાસ થયા હતા એટલે તેમણે ભણવાનું છોડી દીધું હતું જ્યારે િારદાબહેને નવમું પાસ થયા પછી ભણવાનું મૂકી દીધું હતું.

સંશિપ્ત સમાચાર • સવારની એર ઇન્ડડયાની ફ્લાઇટ રાત્રે ઉપડીઃ અમદાવાદનાં એરપોટટ પરથી ગત સપ્તાહે સવારના સમયે મુંબઈ રવાના થતી એર ઈન્ડડયાની ફ્લાઈટ છેક રાિે આઠ વાગ્યે ટેક ઓફ થઈ હતી, એટલું જ નહીં, અરધકારીઓએ મુસાફરોનો સામાન અડય ફ્લાઈટમાં મુંબઈ મોકલી આપ્યો હતો અને આખો રદવસ એવું જણાવ્યું હતું કે ફલાઇટ એક કલાક પછી ઉપડશે. આખો રદવસ ભારે પરેશાન થયેલા મુસાફરો અને એર ઇન્ડડયાના અરધકારીઓ વચ્ચે ઘષિણ થયું હતું. બીજી તરફ એર ઈન્ડડયાના સૂિો કહે છે કે ટેકરનકલ ખામીને કારણે ફ્લાઈટને ગ્રાઉડડ કરાઈ હતી. પરંતુ રાિે આઠ વાગ્યાની ફ્લાઈટમાં તમામ મુસાફરોને મુંબઈ અડય ફ્લાઈટમાં રવાના કરાયા હતા. • નેપાળનાં પૂવા યુવરાણી અમદાવાદનાં શિવાલયના દિાનેઃ મહારશવરાિી રનરમત્તે નેપાળનાં રાજવી પરરવારનાં મહારાણી આશા રાજે ગાયકવાડે અમદાવાદ નજીકના ઓઢવ-રસંગરવા ખાતે આવેલા પશુપરતનાથ મંરદરમાં રવશેષ પૂજા અચિના કરી

હતી. આ િસંગે નેપાળી સમાજ દ્વારા સાંસ્કૃરતક કાયિક્રમો પણ યોજાયા હતા. મહારાણીએ ગુજરાતમાં વસતા ૧૦ લાખ નેપાળી પરરવારોને એકજૂટ થઈ સમાજરહતમાં કામ કરવા અનુરોધ કયોિ હતો. ઉલલેખનીય છે કે તેમણે વડોદરાના રાજવી ગાયકવાડ પરરવારમાં લગ્ન કયાિ છે. • મન્લલકા િેરાવતને વડોદરાની કોટડનું સમડસઃ ૩૧ રડસેમ્બર, ૨૦૦૬ની રાિે મુંબઈની એક હોટલમાં અશ્લીલ અને ઉત્તેજીત ડાડસ કરવાના કેસમાં વડોદરાની કોટટમાં થયેલી ફરરયાદ સંદભભે ચીફ કોટેટ ૨૦ એરિલે રીમા લાંબા ઉફફે મન્લલકા શેરાવતને હાજર રહેવા આદેશ કયોિ છે. જો તે હાજર નરહ થાય તો તેની સામે ધરપકડ વોરડટ ઇશ્યુ કરાશે. હોટેલમાં તે રાિે ડાડસ દરરમયાન મન્લલકાએ આવેશમાં આવીને તેની સાથેના એક યુવક ડાડસરનું જાહેરમાં સ્ટેજ પર પેડટ ઉતાયુું હતું. આ ઘટનાએ દેશભરમાં ભારે રવવાદ સજ્યોિ હતો. આ અંગે વડોદરા વકીલ મંડળના તત્કાલીન િમુખ નરેડદ્ર રતવારીએ ૧૨ જાડયુઆરી, ૨૦૦૭માં શહેરની ચીફ કોટટમાં મન્લલકા તેમ જ હોટેલ જે ડબલયુ મેરીયટના સંચાલક રવરુદ્ધ ફરરયાદ નોંધી હતી.

Mobile

Landline

Texts

1p

1p

10p

Order your free sim from o2.co.uk/flag or visit any ø shop Exclusions apply. International rates are for calls made from the UK. Excessive usage policy and terms apply. Minimum top-up £10. Rates correct as of 15.02.13 and subject to change. See o2.co.uk/internationalsim for details and latest rates.


12

ગુજરાત

16th March 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

કચ્છ-રાજકોટને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવા વવચારણા

ગુજરાતના મુખ્ય પ્રધાન નરેડદ્ર મોદીને અમેવરકન કોંગ્રેસ (યુએસ કોંગ્રેસ-હાઉસ ઓફ વરપ્રેઝેડટેટીવ્ઝ)ના ૧૧૩માં સિમાં અવિનંદન આપતું વનવેદન પ્રસ્તુત થયું હતું, જેને અમેવરકન કોંગ્રેસના એની ફેવિઓમાવેગાએ રજૂ કયુું હતું. તેમના વતી આ ઐવતહાવસક દસ્તાવેજ યુએસ. કોંગ્રેસનિ રેકોડડ રૂપે ગત સપ્તાહે ગાંધીનગરમાં એિાયડસ ફોર યુએસ-ઇન્ડડયા વિઝનેસના સ્થાપક સંજય પુરીએ મુખ્ય પ્રધાનને અપપણ કયોપ હતો. યુએસ કોંગ્રેસ વતી આવેિા સંજય પુરીએ જણાવ્યું હતું કે, અમેવરકા, યુરોપ સવહતના સમૃદ્ધ દેશોમાં ગુજરાત અને ગુજરાતની જનતા વવશે જે અિૂતપૂવપ શાખ-પ્રવતષ્ઠા અને આદરિાવ છેલ્િાં કેટિાંક વષોપથી જોવા મળે છે તેનું ઉત્તમ વાતાવરણ સજપવાને શ્રેય નરેડદ્ર મોદીને ફાળે જાય છે. વવશ્વના અનેક દેશોમાં વવવડયો કોડફરડસ દ્વારા નરેડદ્ર મોદીનું સંિોધન સાંિળવા અને તેમાંથી પ્રેરણા િેવા ઉત્સુક હોય છે.

રાદડિયાને લીધે ડિકાસકાયયોને જયમ મળશેઃ મયદી રાજકોટઃ જિલ્લાના ધોરાજી ખાતે આઠ માચચે કોંગ્રેસના પૂવવ ધારાસભ્ય જવઠ્ઠલભાઇ રાદજિયા તથા તેમના પુત્ર િયેશ સજિત િજારો સમથવકોને કેસરી ખેસ પિેરાવી ભાિપમાં આવકારતા મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ િણાવ્યું િતું કે, સૌરાષ્ટ્રના શજિશાળી નેતાના આગમનથી ભાિપની જવકાસકાયવની જદશામાં ગજત

આવશે તેઓ મને જવશ્વાસ છે. ધોરાજીના કોલેિ ગ્રાઉન્િ ખાતે અંદાિે ૩૦ િજારની મેદનીને મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સંબોધતા િણાવ્યું િતું કે, ગુિરાતનો જવકાસ દેશ માટે દીવાદાંિી સમાન છે. રાદજિયા સજિતના આગેવાનોના આગમનથી આ જવકાસયાત્રામાં નવું િોમ ભરાયું છે.

ગાંધીનગરઃ મહેસુલ પ્રધાન આનંદીિેન પટેલે ગત સપ્તાહે જવધાનસભામાં િણાવ્યું હતું કે ઓછા વરસાદને કારણે કચ્છ અને રાિકોટ જિલ્લા દુષ્કાળગ્રમત જાહેર થયા નથી પરંતુ ખરીફ પાક-૧ અન્વયે મળેલ આનાવારી અહેવાલને આધારે અછત અને અધમઅછતગ્રમત જાહેર કરવાની િાિત સરકારના જવચારણા હેઠળ છે. મહેસુલ પ્રધાને વધુમાં િણાવ્યું કે, પાણી પુરવઠા િોડે દ્વારા પીવાના પાણી માટે રાિકોટ જિલ્લાના ૮૪૪ ગામો અને ૧૦ શહેરો પૈકી ૫૪૧ ગામો અને ૬ શહેરોને નમમદાના પાણીની કનેક્ટીવીટીથી િોડવામાં આવ્યા છે. રાિકોટ જિલ્લાના િેતપુર, વાંકાનેર, ઉપલેટા, ગોંડલ, ધોરાજી, કોટડાસાંગણી, પડઘરી, મોરિી અને રાિકોટ તાલુકાના કુલ િાવન ગામોને ટેન્કરોથી પાણી મળે છે. જ્યારે કચ્છ જિલ્લાના ૮૮૦ ગામો પૈકી ૮૦૧ ગામોને નમમદાના પાણીની કનેક્ટીવીટી અપાઇ છે, િે પૈકી ૧૧૧ ગામોને નમમદાનું પાણી તથા ૪૬૬ ગામોને મથાજનક મત્રોત તેમ િ ખૂટતું પાણી નમમદાનું પૂરું પાડવામાં આવે છે.

વેરાવળમાં પ્રથમ જ્યોવતવિુંગ સોમનાથ મંવદરમાં મહાવશવરાિીની ઉત્સાહિેર ઉજવણી થઇ હતી. વશવાિયમાં િગવાનની ચાર પ્રહરની પૂજા તથા વશવરાિીની પૂવપ સંધ્યાએ સુવણપમય સોમનાથની િસ્મપૂજા થઈ હતી. સોમનાથદાદાના દશપન માટે મંવદર પવરસરમાં િક્તોની િાંિી કતાર િાગી હતી. આ ઉપરાંત અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા, રાજકોટ સવહતના મોટાં અને નાના શહેરો તથા ગામડાંમાં વશવરાવિ વનવમત્તે વશવમંવદરો હર હર મહાદેવ.. અને ઓમ નમઃ વશવાય..ના નાદથી ગૂંજી ઉઠ્યા હતા.

સંવિપ્ત સમાચાર • ખેડા જિલ્લાની છ નગરપાજલકાઓમાં પ્રમુખઉપપ્રમુખની ગત સપ્તાહે ચૂંટણી યોજાઇ હતી. િેમાં ડાકોરમાં ભાિપના અક્ષયભાઈ મહેન્દ્રભાઈ પટેલ પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ તરીકે ભરતભાઈ કનૈયાલાલ ખંભોળજા જિનહરીફ ચૂંટાયા હતા. િાલાજસનોરમાં પ્રમુખ તરીકે ભાિપના િેલાિેન જનલેષકુમાર પટેલ અને ઉપપ્રમુખ પદે જિસ્મમલ્લાખાન રસુલખાન પઠાણ(ભાિપ),મહુધામાં પ્રમુખ તરીકે મહેશભાઈ પુનમભાઈ પટેલ(ભાિપ) અને ઉપપ્રમુખ તરીકે મહંમદરફીક મુમતુફામીયાં મલેક (અપક્ષ), મહેમદાવાદમાં પ્રમુખ તરીકે રજસકભાઈ ધુળાભાઈ સો.પરમાર(ભાિપ) અને ઉપપ્રમુખ તરીકે અશોકકુમાર ચંદ્રકાંત શાહ(ભાિપ), ચકલાસીમાં રણજીતજસંહ ધુળાભાઈ વાઘેલા (ભાિપ) અને ઉપપ્રમુખ તરીકે મુકુન્દકુમાર કનુભાઈ વાઘેલા (ભાિપ) ચૂંટાયા હતા, જ્યારે ખેડા નગરપાજલકામાં પ્રમુખ તરીકે અમમીતાિેન િયેન્દ્રભાઈ પટેલ(અપક્ષ) અને ઉપપ્રમુખ તરીકે યુનુસભાઈ મહેિુિભાઈ શેખ(અપક્ષ) ચૂંટાયા હતા. • ગુિરાતની જીવાદોરી નમમદા િંધ યોિનાને ૧૩૮.૬૮ મીટરે પહોંચાડવા માટે િાકી થોડા જવમથાજપતોને થાળે પડવા માટે ગુિરાત સરકારે મહારાષ્ટ્રના અસરગ્રમતોના પુનઃ વસનની કામગીરી માટે છેલ્લા િે વષમમાં રૂ.૪૩ કરોડ એડવાન્સમાં ચૂકવ્યા છે. મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જવધાનસભામાં લેજખતમાં િવાિ આપ્યો હતો કે સરદાર સરોવર િંધની ઉંચાઈ વધારવા માટે પયામવરણ સિગૃપ દ્વારા દરવાજા ખુલ્લા રાખવાની શરતે નમમદા ઓથોમરીટીને પીયસમ, જિિ અને દરવાજા િેસાડવાની મંિૂરી મળી છે. • ગુિરાત સરકાર દ્વારા એકાંતરે વષષે યોજાતી વાઈિન્ટ ગુિરાત ગ્લોિલ ઈન્વેમટમેન્ટ સજમટ માટે ખચામતા નાણાંની જવગતો જવભાનસભામાં જાહેર થઇ છે. સરકાર દ્વારા િણાવાયું છે કે ૨૦૧૧ની પજરષદ પાછળ રૂ. ૩૯.૨૭ કરોડનું ચૂકવણું થયું છે અને ૨૦૧૩ની પજરષદ પાછળ ૩૧ જાન્યુઆરી ૧૩ સુધીમાં રૂ. ૧૨.૭૧ કરોડનું ચૂકવણું ઈન્ડેક્મટ-િી દ્વારા થયું છે. • અમદાવાદમાં ગત સપ્તાહે જદવસે ગરમી અને સાંિે ઠંડા પવનોને શહેરની સરકારી અને ખાનગી જિજનકોમાં શરદી, તાવ, માથાનો દુખાવો, ગળાનું ઇન્ફેક્શન, કાકડામાં સોિો અને ફેફસાંના ઇન્ફેકશનમાં ૧૫થી ૩૦ ટકા િેટલો વધારો થયો છે. િેથી સરકારી હોસ્મપટલમાં ૧૦થી ૧૫ અને ખાનગી હોસ્મપટલોમાં રોિનાં ૨૦થી ૨૫ વાઇરલ ઇન્ફેક્શનનાં નવા કેસ નોંધાય છે. આ જસઝનમાં િાળકોમાં કફ, શરદી, ખાંસી આંખની એલજીમના કેસ નોંધાયા છે. • સુરત પાસે સચીનમાંથી પસાર થતી તલંગપોર માઇનોર નહેરમાંથી જીઆઇડીસીના

ઔદ્યોજગક એકમોને અપાતા પાણીના પુરવઠામાં મજહને આઠ જદવસનો કાપ મૂકાતા ઉનાળો શરૂ નથી થયો તે પહેલા િ પાણીની િૂમો ઊઠી છે. જસંચાઇ જવભાગ દ્વારા ખેતી માટે પાણી જવતરણને પ્રાથજમકતા અપાતા પાણીની તંગી ઊભી થઇ છે. જીઆઇડીસી નોટીફાઇડ ઓથોજરટી અને જસંચાઇ જવભાગ વચ્ચેની પરમપરની સમિુતી મુિિ તલંગપોર કેનાલમાંથી પાણી જીઆઇડીસીના તળાવમાં એકઠું કરી ૨૨૫૦ ઔદ્યોજગક એકમોને પહોંચાડવામાં આવે આવે છે, પરંતુ આ તળાવનું લેવલ એક મીટરની નીચે ગયું હોવાથી પાણી કામ મુકાયો છે. • ભૂિમાં તંદુરમતી પ્રત્યે જાગૃત એવા શહેરના મોજનમગ-ઇવજનંગ વોકસમની સુજવધા વધારવા માટે નગરપાજલકા દ્વારા શહેરી જવકાસ યોિના હેઠળ રૂ. ૪૮ લાખના ખચષે છતરડી તળાવને ફરતે સુજવધાસભર વોકકંગ ટ્રેકનું જનમામણ થઇ રહ્યું છે. આ અંગે પાજલકાના સૂત્રોએ િણાવ્યું હતું કે અત્યારે ઉમેદનગરથી લેકવ્યૂ સુધીનો ટ્રેક તૈયાર છે અને તેનો મોટી સંખ્યામાં શહેરીિનો લાભ લઈ રહ્યા છે. આ િાિત ધ્યાને લઈ હવે લેકવ્યૂથી ખેંગારિાગ, મવાજમનારાયણ મંજદર પાછળ થઈ પુરાતત્ત્વવાળા પાળાને આવરી ઉમેદનગર સુધી તળાવ ફરતે ટ્રેક િનાવવાનું કાયમ ચાલુ છે. • રાિકોટ જિલ્લાના ગોંડલમાં દરિારગઢ નવલખા પેલેસ ખાતે ‘રેમ્િો રાિકુમાર’ જહન્દી કફલ્મના શૂજટંગ માટે આવેલી અજભનેત્રી સોનાક્ષી જસન્હાએ િણાવ્યું હતું કે ગોંડલ શહેર, લોકો તેમ િ કાજઠયાવાડી ભોિનથી તે ખૂિ િ પ્રભાજવત થઇ છે. આ કફલ્મના જદગ્દશમક પ્રભુદેવાએ િણાવ્યું હતું કે ‘રેમ્િો રાિકુમાર’ કફલ્મનું શૂટીંગ િૂન મજહના સુધીમાં પૂણમ થઇ િશે. • ભાવનગર જિલ્લાના ઘોઘા પાસેના મીઠીવીરડી ગામે અણુઊજામ મથક િનાવવાનાં લાંિા સમયથી ચાલ્યા આવતા જવવાદને લઇને પૂવમ જનધામજરત કાયમક્રમ મુિિ ગત સપ્તાહે ઘોઘાના નવાગામ ખાતે પયામવરણીય લોક સુનાવણી યોજાઇ હતી. જિલ્લા કલેકટર વી.પી. પટેલના અધ્યક્ષમથાને યોજાયેલી સુનાવણીની િેઠક શરૂ થતાની સાથે િ શ્રોતા વગમમાંથી ‘પહેલા અમને સાંભળો’ એવું િણાવી દેકારો મચી ગયો. આ પ્રસંગે ૨૫થી વધુ ગામના લોકોએ જવરોધ કરી આ કાયમક્રમનો િજહષ્કાર કયોમ હતો અને અણુમથક મથાપવાનો જવરોધ કયોમ હતો. આ િેઠક શરૂ થતાની સાથે િ ગુિરાત પજરવતમન પાટટીના મહામંત્રી ગોરધનભાઇ ઝડકફયા, સામાજિક આગેવાન ચુનીભાઇ વૈદ્ય પણ અહીં હાિર હતા. • જામનગર નજીક ભારતીય િળસીમામાં પ્રવેશેલી ૨૧ માછીમારો સાથેની ત્રણ પાકકમતાની િોટને ભારતીય કોમટગાડેે ઝડપી ઓખા િંદરે સુરક્ષા એિન્સી દ્વારા પૂછપરછ કરી હતી.


www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 16th March 2013

સૌરાષ્ટ્ર

13

સૌરાષ્ટ્રમાં પાણીની ગંભીર કટોકટી

ગુજરાિના ત્રણ મહાનગરો અમદાવાદ, સુરિ, વડોદરામાં ઘણા ઓવરહિજ છે પણ રાજ્યના ચોથા મહાનગર રાજકોટમાં ગુજરાિના િથમ ટ્રાયેંગલ ઓવરહિજનું ગોંડલ રોડ પર હનમાપણ થયું છે. કુલ રૂ. ૫૪.૮૮ કરોડના ખચચે બનેલા િથમ ટ્રાયેંગલ ઓવરહિજની નીચે બે રેલવે ફાટક છે. રાજકોટમાં આઠ માચચે મુખ્ય િધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આ ‘મવામી હવવેકાનંદ ઓવરહિજ’નું લોકાપપણ કયુું હિું.

સંહિપ્ત સમાચાર • હગરનારનો હશવરાત્રી મેળો સંપન્નઃ જૂનાગઢના તગરનાર પિિિની ગોદ ભિનાથ િળેટીમાં મીની કુંભ સમાન પાંચ તદિસીય યોજાયેલ મેળો મહાતશિરાત્રીની મિરાિે તદગંબર સાિુ-સંિોની રિેડી અને મૃગી કૂંડમાં શાહી સ્નાન સાથે સંપન્ન થયો હિો. શાંતિમય રીિે સંપન્ન થયેલા આ મેળામાં સાડા પાંચ લાખ ભક્તો ઉમટ્યા હિા. ભિનાથ િળેટીમાં મહાિદ નોમના તદિસે ભિનાથ મંતદર ખાિે ધ્િજારોહણથી તશિરાત્રી મેળાનો િારંભ થયો હિો. આ પાંચ તદિસીય મેળાના િથમ ત્રણ તદિસ ભાતિકોની પાંખી હાજરી જણાઇ હિી. કુંભ મેળાને કારણે સાિુ-સંિોની સંખ્યામાં પણ ઘટાડો નોંિાયો હિો. • અસરાનીની કારને વીરપુર પાસે અકમમાિઃ ગોંડલમાં ‘રેમ્બોરાજકુમાર’ કફલ્મનું શૂતટંગ પૂણિ કરી કામ માટે સોમિારે સાંજે જૂનાગઢ જઇ રહેલાં અતભનેિા અસરાનીની કારનું ટાયર ફાટિાં ગંભીર અકથમાિ થિાં રહી ગયો હિો. ૧૨૦ કકલોમીટરની ઝડપે જિી કારનું ટાયર ફાટિાં ગોંડલથી બીજી કાર મગાિીને અતભનેિા િેમના મેકઅપ મેન સાથે રાજકોટ પરિ ફયાિ હિાં. ટાયર ફાટિા ઇનોિા અંદાતજિ સોથી દોઢસો મીટર ઢસડાઇ હિી. કારચાલકે મહામહેનિે ગ્થટયતરંગ પર કાબૂ મેળિિા કાર રોડની સાઇડમાં કકનારે ઊભી રહી ગઇ હિી. • અસ્મમિા પવપ ૨૨થી ૨૪ એહિલ દરહમયાન યોજાશેઃ પૂ.મોરાતર બાપુના સાતનધ્યમાં િલગાજરડા ખાિે સાતહત્ય, સંગીિ, અતભનય અને નૃત્યના મહોત્સિ એિો અગ્થમિા પિિ ૨૨થી ૨૪ એતિલ દરતમયાન યોજાશે. જેમાં તહન્દી કફલ્મોના

રાજકોટઃ સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ તનકળશે િે અંગે લોકોમાં સતહિ સમગ્ર ગુજરાિમાં આ તચંિા વ્યાપી છે. સરકાર િારા એક બોર િષષે અપૂરિા િરસાદના કારણે પાણીની ગંભીર અછિ ઊભી માટે રૂ. આઠ લાખથી દસ થઇ છે. િેમાં પણ ખાસ લાખનો ખચિ થઇ રહ્યો હોિા સૌરાષ્ટ્રના િમામ જળાશયો છિાં પાણી મળિું નથી. લોકોને પાણી િગર એકિતળયા ઝાટક થઈ ગયા છે. સરકાર િારા અત્યારે પાણી એક તદિસ એક-એક િષિ માટે ગામેગામ બોર જેિો લાગે છે. સરકાર પણ બનાિિામાં આિે છે, પરંિુ લાચાર ગ્થથતિમાં છે. હજુ સુિી ૧૫૦૦ ફૂટથી િિુ ઊંડાઈના માચિ મતહનો અડિો પૂણિ થયો બોર કરાવ્યા બાદ પણ પાણી છે ત્યારે પાણી િગર જૂન મળિું નથી. સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ મતહના સુિીનો સમયગાળો માટે અન્ય કોઈ થત્રોિ ન કેિી રીિે પસાર થશે િેની હોિાથી હિે ઉનાળો કેિી રીિે તચંિા િસરી છે. અતભનેિા િાણ એટલે કે િાણકકશન તસકંદ અને તહન્દી તસરીયલોમાં તિતિિ િકારની ભૂતમકાઓ અદા કરનાર કંિલજીિ િથા ગુજરાિી લોકનાટ્ય (ભિાઇ)માંથી દાતમની મહેિા, ગુજરાિી રંગભૂતમ ક્ષેત્રના િનલિા મહેિા, ભારિીય શાથત્રીય સંગીિની િતિભાઓમાં િાદ્યસંગીિમાં િાયોતલનિાદક પંતડિ એલ.સુબ્રમણ્યમ્, કંઠ્ય સંગીિના ઉથિાદ રશીદખાં (કોલકત્તા), નૃત્ય (કથક)માં ઉમા શમાિ અને મૃદંગિાદક તિિાન ઉમલયપુરમ્ કે.તશિરામન્ છતબકલાની આજીિન સેિાના ઉપલક્ષ્યમાં િાણલાલ પટેલને પૂ. બાપુના હથિે હનુમંિ એિોડડ અપિણ કરાશે. • મૃિ બાળક ફરી જીવીિ થયો!ઃ જૂનાગઢ તજલ્લાના તિસાિદર િાલુકાના ઘોડાસણ ગામે પોણા બે િષિનો બાળક બીમાર પડીને ગંભીર ગ્થથતિએ પહોંચી જિાં િેને જૂનાગઢમાં સારિાર માટે ખસેડાયો હિો. જ્યાં િબીબોએ િેને મૃિ ઘોતષિ કયોિ હિો. માસુમ બાળકના મૃત્યુથી વ્યતથિ હૃદયે બાળકનાં મૃિદેહને લઇને િિન પહોંચેલા પતરિારને ઘર પાસે જ પહોંચિા જ સુખદ આશ્ર્ચયિ થયું હિું. આ માસુમને દાદાએ િેડ્યો હિો ત્યારે જ િેણે પગ હલાિી આંખો ખોલી અને ઊભો થઇ જિાં પતરિારજનોની આંખોમાં િેદનાના િહેિા આંસુ હરખના બની ગયાં હિાં. • મમશાનમાં લોકોએ આઇસહિમની હલજ્જિ માણીઃ રાજકોટ તજલ્લાના િોરાજીના થમશાનમાં િાજેિરમાં એક અનોખી ઘટના ઘટી હિી. િોરાજીના થમશાનમાં ગિ સપ્તાહે ૯૧ િષિના વૃદ્ધાની

માણાવદરનાં સારંગપીપળી ગામે પૂ. મોરાહરબાપુએ મહાદેવનાં મંહદરે પૂજા-અચપના કરી બાજુની મોટા પીર અબ્દુલ કાદર કકલ્લાની દરગાહમાં ચાદર ચઢાવી દુઆ માગીને કોમી એકિાનાં દશપન કરાવ્યા હિા. જ્યારે બીજી બાજુ મંહદરમાં મૌલાનાએ હશવજીના દશપન કયાપ હિા. એક બાજુ મંહદરમાં કરાિો ધૂપ અને દરગાહમાં થિો લોબાન ભેગા થઈને કોમી એકિાની સુગંધ િસરાવી છે.

અંતિમ તિતિ સમયે એક સાથે અનેક લોકોએ ૬૦ કકલોથી િિુ આઇસતિમ આરોગી ગયા હિા. નગરના હીરાિાડી સેફાયર સોસાયટીમાં રહેિા કેસરબેન પોપટભાઈ માિાણી નામના પટેલ વૃદ્ધાનું અિસાન થિા િેમના પુત્રો વ્રજલાલભાઈ, ચીમનભાઈ અને સગાં-સંબંિીઓએ કેસરબેને આઇસિીમ ખૂબ ભાિિો હોિાથી િેમની ઇચ્છા મુજબ પુત્રોએ અંદાજે ૩૦૦ લોકોને ખિડાવ્યો હિો. • સોમનાથમાં વીર હમીરજી ગોહહલની દહેરીનું લોકાપપણઃ ગાંિીિામ-કચ્છના તદગ્વિજયતસંહ ગોહીલ, પિનભાઈ બંસલ પતરિારના આતથિક સહયોગથી સોમનાથ મંતદર પતરસરમાં નિતનતમિિ સોમનાથની સખાિે િાણ અપિણ કરનાર લાઠીના કુંિર હમીરજી ગોહીલની દહેરીનું પૂ. મોરાતરબાપુએ સોમિારે લોકાપિણ કયુું હિું. • વીરપુરમાં સવપજ્ઞાહિ સમૂહલગ્ન યોજાયાઃ િીરપુરમાં જલારામ રઘુિંશી ચેરીટેબલ ટ્રથટ િારા ગિ સપ્તાહે યોજાયેલા તિિીય સિિજ્ઞાતિ સમૂહલગ્નમાં કુલ ૩૮ યુગલો લગ્નગ્રંતથથી જોડાયા હિા. દરેક કન્યાને િીરપુર, ગોંડલ, રાજકોટ, અમદાિાદ, સુરિ સતહિના દાિાઓ િારા નાનીમોટી ઘરઉપયોગી ૭૪ િથિુઓ આપી હિી. દાિાઓ, સાિુ-સંિો, જલારામબાપા પતરિારના રતસકબાપાએ નિદંપિીઓને આશીિાિદ પાઠવ્યા હિા.


ઉત્તર ગુજરાિ - કચ્છ

14

માંડવીનો ૪૩૩મો સ્થાપના દિન ઉજવાયો

16th March 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ઇતિહાસમાં ઉલ્લેખ નથી િેવો હત્યાકાંડ

િંદિપ્ત િમાચાર

• વડગામ તાલુકાના જવાનનું કાશ્મીરમાં મોતઃ વડગામ માંડવીઃ બંદરીય શિેર તાલુકાના નાહવસણા ગામનો જવાન પ્રકાશ ચૌધરી કાશ્મીરમાં માંડવીનો ૪૩૩મો થથાપના ગત સપ્તાિે શિીદ થયા છે. પ્રકાશ ચૌધરી નવ માચચે તેમના વતન હદન આઠ માચચે હવહવધ નાહવસણામાં ગાડડ ઓફ ઓનર આપી રાષ્ટ્રીય સન્માન સાથે કાયષક્રમો સાથે ઉજવાયો િતો. અંહતમ હવહધ કરવામાં આવી િતી. જેમાં હજલ્લાના હનવૃિ સૈહનકો આ હદને સવારે કાંઠાવાળા અને તાલુકાના લોકો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થથત રહ્યા િતા. ચૌધરી નાકા પાસે નગરપાહલકાના પહરવારના મોટા પુત્ર પ્રકાશભાઇ ત્રણ વષષ પિેલા લશ્કરમાં અધ્યક્ષા ઉહમષલાબિેન જોડાયા િતા અને સાત મહિના પિેલા તેમના લગ્ન થયા િતા. પીઠડીયાએ પદાહધકારીઓ ત્યારબાદ કાશ્મીરના અખનુર સેક્ટરમાં સરિદ પર ફરજ સાથે પરંપરાગત ખીલીપૂજન બજાવતા િતા. ગુરુવારે બંકર બનાવવાની કામગીરી દરહમયાન કયુું િતું. આ ઉપરાંત સાંજે ભેખડ ધસી પડતાં તેમનું હનધન થયું િતું. નાહવસણા ગામના ૧૦ અનંત દવે માગષનું નામકરણ યુવાનો લશ્કરમાં ફરજ બજાવે છે. કરાવતાં ધારાસભ્ય • થરાિમાં પ૦૦ વષષ પ્રાચીન ભોંયરુ મળ્યુંઃ થરાદ શિેરમાં તારાચંદભાઈ છેડાએ થવ. શ્રીમોટા મિાવીર હજનાલય પાસે જૈન સમાજની જગ્યામાં વાડીના અનંતભાઈ દવેને સાચા બાંધકામ માટે ખોદકામ કરાતા ભૂગષભમાં ધરબાયેલું અંદાજે પ૦૦ લોકનેતા ગણાવ્યા િતા. વષષ પુરાણું બાંધકામ ગત સપ્તાિે મળ્યું છે. આ ભોંયરાને જોવા કચ્છ-ગુજરાતમાં જળસંચય લોકો ઉમટ્યા િતા. કારીગરોની કલાને જોઇ આશ્ચયષ ચકકત અથચે તેમના વડપણ િેઠળ થઇ ગયા િતા. જો કે જૈન સંઘના અગ્રણીઓએ પૂરાણો થટોકરૂમ સજાષયેલી ક્રાંહતએ કૃહષક્ષેત્રે જ િોવાનું જણાવ્યું િતું. જ્યારે પાહલકાએ પુરાતત્ત્વ હવભાગને બિોળી સફળતા મેળવી છે. જાણ કરી યથાવત સ્થથહત જાળવી રાખવા સંઘને તાકીદ કરી છે. થવ. દવેના નેતૃત્વમાં પ્રવાસન • દિસ્તી દમશનરી િેવાના નામે ધમાાંતરણ કરાવે છેઃ હવશ્વ અને મોઢવા બંદરના હવકાસ હિન્દુના આંતરરાષ્ટ્રીય મિામંત્રી ડો. પ્રવીણ તોગડીયા ગત તરફ રાજ્ય સરકાર મક્કમ સપ્તાિે પાલનપુરની મુલાકાતે િતા. ધમષ રક્ષા હનહધ માટે આવેલા રીતે આગળ વધી રિી િોવાનું ડો. તોગડીયાએ જણાવ્યું િતું કે, સેવાના આધાર પર હિથતી હમશનરીઓ દ્વારા ધમાુંતરણની પ્રવૃહિ આચરવામાં આવે છે. પણ તેમણે કહ્યું િતું. • વાવ તાલુકાના ટડાવ ગામ પાસેથી પોલીસે શંકમંદ રીતે ફરતા અને અન્ય પ્રાંતની ભાષા બોલતા મહિલા સહિત ચાર લોકોને પકડીને તપાસ કરતાં તેઓ પાકકથતાની િોવાનું બિાર આવ્યું િતું. આ ચારેય વ્યહિ દ્વારકા, િહરદ્વાર અને અલ્લ્િાબાદ જવા અિીં પિોંચ્યા િતા. પોલીસે પૂછપરછમાં તેઓ નાગજી બજાહણયા, દૂધા ભીખા બજાહણયા, મોિન શવલા બજાણીયા, મુન્નીબેન બજાણીયા (તમામ રિે ટેડોગુલાબએલી, તા. મતલી, હજ. બજીર, પાકકથતાન)ના િોવાનું જણાવ્યું િતું.

હિંમતનગરઃ ભારતના થવાતંત્ર્ય સંગ્રામ દરમમયાનના વષષ ૧૯૧૯ના પંજાબના જમિયાવાિા બાગનો હત્યાકાંડ ઇમતહાસના પાને અંકકત થયેિ છે પરંતુ આ સંગ્રામમાં ઇમતહાસના પાને જેનો જરા પણ ઉલ્િેખ થયો નથી એવા સાબરકાંઠા મજલ્િાના પાિ દઢવાવ ખાતે સાત માચષ ૧૯૨૨ના મદવસે ૧૨૦૦થી વધુ શહીદવીરોએ પોતાના જાનની આહુમત આપી હતી. જયાં દર વષષે આ મદને શહીદોને યાદ કરીને શ્રધ્ધાજંમિ આપવામાં આવે છે. આ ઘટના વધુ મવગતે જોઇએ તો સાબરકાંઠા મજલ્િાના મવજયનગર તાિુકામાં આમદવાસી વથતી ધરાવતા નાના પાિ દઢવાવ ગામમાં સાત માચષ ૧૯૨૨ના રોજ રાજથથાનના મેવાડના જાણીતા થવાતંત્ર્ય સેનાની મોતીિાિ તેજાવતે મિમટશ સામ્રાજયવાદી િગાન વધારવાના જુિમ સામે

/ (,!

& . -&(" & % ( , !#

&( &&"!%

!

*"!%

&

%&

%! #

$ # . * $ # .

# ( ' !(

!+$ )* *

ઓકિસર મેજર એચ.જી.સટને સ્થથમતને પારખીને ગોળીબારનો આદેશ આપ્યો હતો. આ અંગે પાિ દઢવાવના સરપંચ નમિનકાન્ત કિાસવાએ આ ઘટનામાં પ્રકાશ પાડતા જણાવ્યું હતું કે આ ગામના વડવાઓ જેઓ આ સમગ્ર ઘટના સાક્ષી હતા તેમના કહેવા મુજબ તે સભામાં અંદાજે ૩૦૦૦થી વધુ િોકો મિમટશરો સામે જંગે ચડ્યા હતા. આ હત્યાકાંડની યાદમાં અહીં શહીદ થમારક તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે, જયાં ગુજરાત અને રાજથથાન સરકાર દ્વારા નામી-અનામી શહીદોને શ્રદ્ધાજંમિ આપવામાં આવે છે.

ઝઝૂમવા દઢવાવ ગામે હેર નદીના કાંઠે એક સભા બોિાવી. જેમાં રાજથથાન, દાંતા, ખેરવાડા, પોશીના તથા આસપાસના ગામડામાંથી મોટી સંખ્યામાં આમદવાસીઓ એકઠા થયા. આ સભાના સમાચાર જાણીને મેવાડ ભીિ કોપષ સ (એમ.બી.સી)નામના મિમટશ અધષ િશ્કરી દળના હમથયારબંધ જવાનો સભાના થથળે ગોઠવાયા હતા. મિમટશ સરકારે મોતીિાિ તેજાવતને પકડવા ખેરવાડામાં આદેશ પણ આપ્યા હતા. સભામાં મોતીિાિે તેજાબી ભાષામાં વેરા વધારાનો પ્રચંડ મવરોધ કરતા મોટી સંખ્યામાં આમદવાસીઓ થયા હોવાથી એમ.બી.સીના અંગ્રેજ

• આદિપુરના દિંધી િાદિત્યકારને રાષ્ટ્રીય પુરસ્કારઃ કચ્છી સાહિત્યકાર- પ્રો. પ્રીતમ વહરયાણીને રાષ્ટ્રીય હસંધી ભાષા હવકાસ પહરષદ તરફથી વષષ ૨૦૧૧-૧૨નો પુરથકાર જાિેર કરવામાં આવ્યો છે. ૧૦ માચચે આ પુરથકારો અમદાવાદમાં એનાયત કરવામાં આવ્યો િતો. હનબંધ હવભાગમાં ‘હસંધી ભાષા એવં સંથકૃહત’ પુથતક માટે પુરથકાર મેળવનાર પ્રો. પ્રીતમ વહરયાણી હસંધોલોજી સંથથાના થથાપનાના એક થતંભ સમાન છે.

! ,, 370& /' --*(1"3*/. 6/1+2

! ! !

#'! .' $ !&#$ '+$-, + )

1 1 1 1 1 1 1 1 1

$$*%&.3 $,"*- / 6*. / && ".%,/1%2 &.".32 *2043&2 1/0&137 /.5&7".$*.( ,&"2& *5/1$& $)*,%$"1& 1/$&&%*.(2 1*-*.", -0,/7-&.3 ,"62 00,*$"3*/.2

( 0 ( 0 ( 0 ( - 0 ( 0 0 0 0 0

, !" , ), ("!&!, ( + ( $, ) +& ( ) !/ )+% ("%)% $(" *)+! )(" )(" . & &.'*.+

1 1 1 1

*() 31&&3

/13)

"23

"-

- 0 - 0 0 0

)*# %) &# ) # # )) ) !

&, ( . # ) -

(

#

( $ ) !% # !)!&% # %) ) ! & # # %) ) (! & # # %) )

FREE ADVISE EVERY SATURDAY IN HARROW Ring for an appointment

&,

0 0 0 0 0

6D907DI ,H* 3/ A1;G K72E- 740 4H2 ,9H

!

#

"

!

& ) &. 1200 &" &%. 3# !' 3* 3 - & & & &

,,,

&. ) &/ &

(&$ (&$ (&$ (&$

/ / / /

, (

' ( ' !( ' ( ' !( ' ( ' !(

& ) $+ - & ) ' & ( ( - &. ( ' &. , &

'

'

'

)*# %) & +"

L?:G@.2D ,H* 3/ A1;G1E 07DC )G9 3D>J: )7G 3E, )3 ,9E2G 5D8 +9 6D90 7H,:E=FI 7DB

$"%

6D90697DI 7H5D*: 4H2 -E<E )2G :G3-H3 7H,:H #('&

!

*

(')%&)

" !

.

/.%/.

/#*,& /.3"$3 "13.&12 1 /26"-* 12 ,+" /26"-* 12 )&5"1"2". -"*, ,(,"6$)"-#&1 7")// $/-

!

, (

! #

!

!

! $ "!

!

!

"# "# "# "#


મધ્ય - દર્િણ ગુજરાત

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 16th March 2013

15

યુકેવાસી ગ્રૂપ દ્વારા આશ્રમ શાળાને આર્થિક સહયોગ

અનુપમ મમશન દ્વારા ગુરુવયય પ.પૂ. સાહેબજીના ગોકુમિયા એવા વડોદરા મિલ્લાના કરિણ તાલુકાના વેમાર ગામે નૂતન મંમદરનો તાિેતરમાં મશલાન્યાસ કરવામાં આવ્યો હતો. શ્રી અિરપુરુષોત્તમ સ્વામમનારાયણ મંમદરની ખાતમુહુતય મવમિમાં અંદાિે ૨૫૦ યુગલ યિમાનોએ ભાગ લીિો હતો. મંમદર માટે િમીન અપયણ કરનાર ચંદ્રકાંતભાઇ-શીલાબેનના હસ્તે મુખ્ય મનમિકુંભની સ્થાપન મવમિ અને તેમના દીકરા પૃથ્વીના હસ્તે મુખ્ય ઇમિકા ‘પૂણાય’ સ્થાપન મવમિ કરવામાં આવી હતી.

સંમિપ્ત સમાચાર

• નવસારી ચેમ્બરના પ્રમુખપદે પંકજસસંહ ઠાકોર ચૂંટાયાઃ

નવસારી ડિસ્ટ્રીક્ટ ચેમ્બર ઓફ કોમસસ એન્િ ઈન્િસ્ટ્રીઝની પ્રમુખ પદ માટે ગત સપ્તાહે યોજાયેલી ચૂંટણીમાં પંકજડસંહ ઠાકોરે તેમના

સુરતમાં ઉિના મગદલ્લા રોડ પર માનસરોવરિામ ખાતે મહામશવરાત્રીનાં પવય મનમમતે પાંચથી ૧૧ માચય સુિી મશવકથાનું આયોિન કરાયું હતું. અહીં ૩૧ ફૂટ ઊચું રુદ્રાિનું મશવમલંગ બનાવવામાં આવ્યું છે. ૨૦ લાખ રુદ્રાિથી મનમમયત આ મશવમલંગનું ૨૭મી વખત મનમાયણ કરવામાં આવ્યું છે. આ મશવમલંગને બનાવવા માટે ૩૦ મદવસનો સમય થયો હતો અને અંદાિે ૫૦ હજારથી વિુ લોકોએ તેના દશયનનો લાભ લીિો હતો. મહામશવરાત્રીના પ્રસંગે અહીં બે મહારુદ્રી યજ્ઞ કરવામાં આવ્યા હતા. આ મશવમલંગે સુરત અને તેની આસપાસ વસતા મશવભક્તોમાં અનોખું આકષયણ ઊભું કયુું હતું. આ મશવમલંગને સારી રીતે મનહાિવા માટે તેની પાછિ ખાસ મનસરણી બનાવવામાં આવી હતી.

હરીફ ઉમેદવાર અને પ્રમુખ પદે સતત બે વખત બીનહરીફ ચૂંટાયેલા રમેશ દેસાઈ (દાંિીવાલા)ને ૫૯૩ મતે હરાવી ડવજય મેળવ્યો છે.

presents...

LIVE IN CONCERT WITH LEADING MUSICIANS & VOCALISTS

It’s a...

> Production

MANCHESTER

BIRMINGHAM

NEWPORT

FRIDAY 26TH APRIL 2013 THE BRIDGEWATER HALL 0844 907 9000 www.bridgewater-hall.co.uk

SATURDAY 27TH APRIL 2013 THE NIA 0844 338 8000 www.thenia.co.uk

SUNDAY 28TH APRIL 2013 THE NEWPORT CENTRE 01633 656 757

FRIDAY 3RD MAY 2013 KULTUR CASINO 031 329 5252 www.bernbillett.ch

Travel Partner

Hospitality Partner

ZOETERMEER SATURDAY 4TH MAY 2013 SILVER DOME 0900 1353 www.seetickets.nl

Luxury Automotive Partner

NETHERLANDS

BERN

SWITZERLAND

• સુરતમાંથી રૂ. ૧૦૫ કરોડનું કાિું નાણું પકડાયુંઃ ઇન્કમટેક્સ વિભાગે સુરતમાં ગત સપ્તાહે માઇલટટોન ગ્રૂપ (શાહ એન્ડ દેસાઇ ડેિલપર), વિલ્ડર સુનીલ માટતર (યૂવનયન ગ્રૂપ), નીલકંઠ ડેિલપર, ટટાર રેઇઝ (ઘોડદોડ રોડ), િીર જેમ્સ (સૈયદપુરા)ને ત્યાં કરેલી દરોડાની કાયયિાહી દરવમયાન અંદાજે રૂ. ૧૦૫ કરોડથી િધુનું કાળું નાણું પકડાયું હતું. તેમાં પણ ટટાર રેઇઝ દ્વારા કુલ રૂ. ૩૫ કરોડની કિૂલાત કરાઈ છે. • શૂટર લજ્જા ગોસ્વામી વલ્ડડકપ માટે ક્વોમલફાયઃ આ િષષે એવિલથી અમેવરકા, જમયની અને ટપેન જેિા વિવિધ દેશોમાં યોજાનારી ચાર શૂવટંગ િલ્ડડકપ ટપધાય માટે આણંદ વજલ્લાની શૂટર લજ્જા ગોટિામીની પસંદગી થઇ છે. તાજેતરમાં િલ્ડડકપ માટે વસલેકશન ટ્રાયલ યોજાઇ હતી જેમાં ૫૦ મીટર રાયફલ થ્રી પોવઝવશવનંગ ટ્રાયલમાં ભારતમાંથી ૬૦થી િધુ શૂટરોએ ભાગ લીધો હતો. જેમાં લજ્જાએ ૬૦૦માંથી ૫૮૧નો ટકોર કરીને િથમ ટથાન મેળવ્યું હતું. ઉલ્લેખનીય છે કે અગાઉ લજ્જા ગોટિામીએ અત્યાર સુધીમાં ૧૨થી િધુ િલ્ડડકપમાં ભાગ લીધો છે. જે પૈકી ચાર િલ્ડડકપમાં ચોથું ટથાન, િે િલ્ડડકપમાં પાંચમું ટથાન અને છ િલ્ડડકપમાં છઠ્ઠું ટથાન મેળિેલ છે. • મશવાલયના મનમાયણ માટે રૂ. ૧૩ લાખ કોઇ મુકી ગયુંઃ મહુિા તાલુકાના ડુંગરી ગામે ભિાની માતાના મંવદરમાં થેલામાં કોઇ વશિભિ રોકડા રૂ. ૧૩,૧૩,૩૧૩ મુકી જતાં લોકોમાં અચરજ વ્યાપી છે. આ મંવદરની િાજુમાં વશિ મંવદર િનાિિાનું હોિાથી કોઇ ભિે રૂવપયા સાથે એક વચઠ્ઠી પણ મુકી હતી અને તેમાં જણાવ્યું હતું કે વશિરાત્રીના વદિસે વશિમંવદરનું ખાતમૂહુતય કરિું. અને િધુ નાણાં જોઇએ તો પણ મળી જશે. • અિમેર બ્લાસ્ટના આરોપી ઝડપાયાઃ અજમેર શરીફ બ્લાટટના કેસમાં િડોદરાના િોન્ટેડ આરોપી મફત ઉફફે મેહુલ મણીલાલ ગોવહલની ગત સપ્તાહે નેશનલ ઈન્િેસ્ટટગેશન એજન્સીએ પોલીસની મદદથી ડભોઈ રોડ વિટતારમાંથી ધરપકડ કરી હતી. મેહુલ ગોવહલ િષય ૨૦૦૨ના ચકચારભયાય િેટટ િેકરીકાંડનો પણ િોન્ટેડ આરોપી છે. એજન્સી ના અવધકારીના જણાવ્યાં મુજિ મફત ગોવહલને િાય રહેલા વદલ્હી પછી જયપુર ખાતેની એન.આઈ.એની ખાસ કોટડમાં રજુ કરાિામાં આવ્યો હતો. અજમેર બ્લાટટ કેસમાં ગુજરાતના કુલ ૫ લોકોની સંડોિણી હતી. જે પૈકીના ભાિેશ નામના આરોપીની પણ ગત સપ્તાહે જ એજન્સીએ ભરૂચથી ધરપકડ કરી હતી. તેની પહેલાં મુન્ના ઉફફે હષયદ સોલંકી ઝડપાઈ ચુકયો હતો. મફત સાથે આ કેસમાં પકડાયેલાં ગુજરાતના આરોપીઓની સંખ્યા ત્રણ થઈ છે. મફતના સગા જયંવત ગોવહલ અને રમેશ જયંવત ગોવહલ અજમેર બ્લાટટ કેસમાં િોન્ટેડ હોિાનું િીનસત્તાિાર સૂત્રો જણાિે છે. • નમડયાદમાંથી અલગ વસો તાલુકો બનાવવા માગઃ કપડિંજ-કઠલાલ અને ઠાસરા તાલુકાનું વિભાજન કરીને ગળતેશ્વર અને ફાગિેલ તાલુકાની રચના કરિાનું આયોજન છે અને આ િંને તાલુકાની રચનાની જાહેરાત પણ થઈ છે. હિે નવડયાદ તાલુકાનું વિભાજન કરીને િસો તાલુકો િનાિિા માટેની પણ િજામાંથી માગ ઊઠી છે. િસો ઐવતહાવસક ગામ છે અને તે ગામ સવહતના આસપાસના ગામોએ આ માંગણી કરી છે. • નંદ ગામમાં િામમયક ત્રાગું?ઃ મહુધા તાલુકાના નંદ ગામમાં ગત સપ્તાહે એક િાળક ભગિાનનું ટિરૂપ હોિાની િાત િહેતી થતાં ગામમાં ભવિનો માહોલ છિાયો હતો. ગ્રામજનો અને આજુિાજુના પરા વિટતારના લોકો એક િાળકના દશયનાથષે ઉમટી પડતા િાતાિરણ ભવિમય િની ગયું હતું. આ ઘટનામાં સત્ય શું છે, તે જાણ્યા િગર જ લોકો શ્રદ્ધાના ભાિમાં તણાઇ જતાં ગામમાં લોકોની શ્રદ્ધા િટાિી ખાિાનું કાિતરું હોિાની પણ િિુદ્ધ નાગવરકોમાં ચચાય થતી હતી.

આ ગ્રૂપે ગત સપ્તાહે ગ્રામ સેવા મંિળ સંચાડલત સાંદીપડન આશ્રમ શાળાની મુલાકાત લઈ શાળામાં અભ્યાસ કરતાં બાળકોને ચોકલેટ તથા ડબસ્કીટનું ડવતરણ કરી સંસ્થા માટે મકાન સહાય પેટે રૂ. ૭૦,૦૦૦નું દાન આપ્યું હતું. આ પ્રસંગે ગ્રૂપના રંજનાબહેન પરમાર, જગજીવનભાઈ, લક્ષ્મીબહેન, જયંડતલાલ તથા અન્ય મહાનુભાવોને સાથે રહી મહેશભાઈ પંચાલે માગસદશસન આપ્યું હતું.

વાંસદાઃ વાંસદા તાલુકામાં આવેલા ઉપસળ ગામની ગ્રામ સેવા મંિળ સંચાડલત સાંદીપડન આશ્રમ શાળાઉપસળને નવસારી યુકેમાં વસતા ગ્રૂપ તરફથી મકાન સહાય પેટે રૂ. ૭૦,૦૦૦નું દાન આપવામાં આવ્યું છે. નવસારી NRI ગ્રૂપ દ્વારા દર વષષે સેવા કાયોસ કરવામાં આવે છે. યુકેના રહેવાસી આ ગ્રૂપના સભ્યો નવસારી ડજલ્લાનાં અંતડરયાળ ગામોમાં જઈ જરૂડરયાતમંદોની યોગ્ય સહાય કરે છે.

Television Partner

LEICESTER

LONDON

SUNDAY 5TH MAY 2013 DE MONTFORT HALL 0116 2333 111 www.demontforthall.co.uk

MONDAY 6TH MAY 2013 ROYAL ALBERT HALL 0845 401 5034 www.royalalberthall.com

Radio Partner

Print Partner

Online Partner

F O R F U RT H E R I N F O R M AT I O N P LE A S E C A LL 0 1 1 6 2 6 1 2 6 1 2 O R 07 7 7 2 0 0 0 9 0 0 FURTHER or w w INFORMATION: w . s 07710 h 006500 r e| 07941 y 237123 a |l07812 i 669409 v e

www.tlcevents.co.uk . c o m


16

16th March 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

જીવંત પંથ

- સી. બી. પટેલ

ક્રમાંક - ૩૦૧

મિત્ર દ્રોહિ, િૂલિ પાપમ્ આપણા શાથત્રોમાં થપષ્ટ ઉપદેશ છે કે સંતાન ૧૬ વષષનું થાય ત્યારે તેની સાથે મમત્ર તરીકે વ્યવહાર કરવો. સંબધં ોના થવરૂપ મવમવધ હોય, જેમ કે માતા-મપતા, પમત-પત્ની, ભાઇ-બહેન. જોકે આ બધામાં અંતે તો મિત્રતાને જ વધુ મહત્ત્વ અપાયું છે. કોઇ પણ સંબધં માં વ્યમિ પોતાના મમત્ર મવશે એવી ઘણી મામહતી મેળવી શકે કે જે તે વેળાએ અમત ગુપ્ત હોય. તેનો ઘટથફોટ ગંભીર પમરણામ લાવી શકે. મવકી પ્રાઇસ અને તેના પમત મિસ હૂન વચ્ચેનું લગ્નજીવન કેવ?ું મવકી એટલે મિટનની અગ્રગણ્ય અને માનનીય અથષશાથત્રી. અથષશાથત્ર મવશેનો તેનો ઊંડો અભ્યાસ તેના અમભપ્રાયોને વધુ સત્વશીલ બનાવતો રહ્યો છે. આવી ઉચ્ચ કિાની મવદ્વતા ધરાવતી વ્યમિનું વતષન જે પ્રકારે સોમવારે સધકક િાઉન કોટટમાં નામદાર ન્યાયામધશે પોતાના ઉપસંહારમાં જણાવ્યું ત્યારે મવકી પ્રાઇસને અને તેના ભૂતપૂવષ પમત મિસ હૂનની શું હાલત થઇ હશે તે તો વાચકમમત્રો આપણી કલ્પનાનો મવષય જ હોય શકે. ન્યાયામધશના મતે મિસ હૂનની ત્રણેય કારકકદદી ખૂબ પ્રભાવશાળી રહી છે. ઉચ્ચ મશિણ બાદ કારકકદદીની શરૂઆત પત્રકાર તરીકે કરી. ખૂબ નામના કમાયા. ત્યાર બાદ ઇંધણ (એનજીષ) અને પયાષવરણ િેત્રે તેમણે ખૂબ અનુદાન આપ્યુ.ં એટલા બધા મનષ્ણાત હતા કે ધનનો ઢગલો થયો. ત્રીજી કારકકદદી રાજકીય િેત્રે મલબ-ડેમ પિના અત્યંત પ્રભાવશાળી નેતા હતા. જ્યારે મનક ક્લેગ અને મિસ હૂન વચ્ચે નેતાગીરીની ચૂટં ણી યોજાઇ ત્યારે પ્રમાણમાં જૂજ મતે જ મિસ હૂન હારી ગયા હતા. મલબ-ડેમ પિના એક ટોચના અગ્રણી મિસ હૂનને ૨૦૧૦ની યુમત સરકારમાં ખૂબ મહત્ત્વનું ખાતું સોંપાયુ.ં અને સહુ થવીકારે છે કે તેમનું કાયષ સંગીન રહ્યું. પોતાનાથી સાવ મવરુદ્ધ મવચારસરણી ધરાવતી વ્યમિ સાથે પણ મિસ અત્યંત સંવદે નશીલતાથી વાતચીત કરી શકતા હતા. જોકે ખાટલે મોટ ખોડ એ જણાય છે કે બહારના સાથે અનુસધં ાન સાધવામાં અત્યંત પારંગત વ્યમિ પોતાની પત્ની સાથે તેમ ન કરી શક્યા. બરાબર દસ વષષ પૂવવે એક ટ્રાકફક ઓફેન્સથી આ દદષભરી દાથતાનની શરૂઆત થઇ. તે વેળાએ મિસ હૂન ગાડીમાં ડ્રાઇવીંગ કરતા હતા. અને બાજુમાં તેની પત્ની મવકી પ્રાઇસ બેઠી હતી. તકલીફ એ થઇ કે કેમરે ામાં તેઓ ઝડપાઇ ગયા. અને ટ્રાકફક ઓફેન્સ તો સામાન્ય ગુનો ગણાય ને? જો વ્યમિ ગુનગ ે ાર પુરવાર થાય તો ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ એન્ડોસષ થાય અને કદાચ તેઓ અમુક સમય ડ્રાઇવીંગ ન કરી શકે. બસ પત્યુ.ં પરંતુ મિસ માટે મચંતાની વાત એ હતી કે પાલાષમન્ે ટની ચૂટં ણી પણ આવતી હતી. ગુનો નાનો હોય કે મોટો, ઉમેદવાર જ ગુનગ ે ાર હોય તે નાલેશી તો ગણાયને? આવા બધા િુલ્લક કારણ માટે તેમણે પત્નીને આગ્રહ કયોષ કે તું ગુનો કબૂલી લે કે ડ્રાઇવીંગ હું કરતી હતી. હવે આટલા વષવે પત્ની મવકીએ કોટટમાં એવી જુબાની આપી છે કે મિસે તેના પર ગુનો કબૂલવા માટે ખૂબ દબાણ કયુું હતુ.ં તેણે તો એક ડગલું આગળ વધતાં એવો પણ દાવો કયોષ કે અમારા લગ્નજીવન દરમમયાન પણ મિસ લાગણીના ઓઠાં તળે શોષણ કરતો હતો. એક તબક્કે તો મવકીએ પોતાના આિેપને વધુ મજબૂત બનાવવા એમ પણ કહ્યું કે ભૂતકાળમાં હું જ્યારે ગભષવતી હતી ત્યારે તેણે મને ગભષપાત કરાવવા માટે પણ મજબૂર કરી હતી. ખેર, એક એવી તેજથવી વ્યમિ કે જેનું જાહેરજીવનમાં થપષ્ટ વિા અને મજબૂત મનોબળ માટે સન્માન થતું હોય તે વ્યમિ આ પ્રમાણે પત્નીને મજબૂર કરે તે જ કોટટના માન્યામાં

ન આવ્યુ.ં જ્યુરીએ માન્યું કે માત્ર વેર અને વેરના કારણે જ આ આખો ભાંડો ફૂટી રહ્યો છે. ઘર ફૂટે ઘર જાય... હું મરું પણ તને રંડાવું તેવી માનમસક સ્થથમત મવકી પ્રાઇસની જણાય છે. જોકે આવું માનવાનું કારણ શોધવા માટે બહુ દૂર જવાની જરૂર નથી. ૨૦૧૦માં માનવંતુ પ્રધાનપદું મેળવ્યા બાદ મિસે એક અન્ય થત્રી સાથે પ્રેમપ્રકરણ શરૂ કયુું હતુ.ં એટલું જ નહીં, તેની સાથે ઘર માંડ્યું અને આ મુખ્ય હેતસ ુ ર પત્ની મવકીએ પમતની કારકકદદી ધૂણધાણી કરી દેવા માટે વષોષજનૂ ો ડ્રાઇવીંગ ઓફેન્સનો કકથસો જાહેર કયોષ. ‘સન્ડે ટાઇમ્સ’ના એક પત્રકારને મવકી પ્રાઇસે આખી કથા કહી અને પમરણામે પહેલાં મિસની અને પછી બન્નેની અવદશા શરૂ થઇ. આ કકથસામાં તો એવા બધા ફણગાં ફૂટ્યાં છે કે મિટનના શાસક વગષમાં સન્નાટો છવાઇ ગયો છે. મિટનમાં ભારે નામના ધરાવતા એક બ્લેક મમહલા બેમરથટર કે જેઓ જજ પણ રહી ચૂક્યા છે તેમણે આ કકથસા બાબતે પોલીસને સોગંદપૂવકષ જે મામહતી આપી હતી તે પણ હવે સત્યથી વેગળી પુરવાર થઇ છે. ન્યાયતંત્રની કાયષવાહીને ગેરમાગવે દોરવા પ્રયાસ કરવો તે પણ મિટનમાં ફોજદારી ગુનો ગણાય છે. આમ આ ગુના માટે પમત-પત્ની બન્નેને કોટેટ તકસીરવાર ઠરાવ્યા. એટલું જ નહીં, ટુકં સમયમાં શ્રીમતી મિથકો પર કાયષવાહી શરૂ થશે. પમત પોતાને તરછોડીને બીજી થત્રી સાથે ઘર માંડે એટલે પત્નીને અપાર વેદના થાય, દુખ ઃ થાય અને મધક્કાર પણ જન્મે. આવા પ્રમતસાદ એક અથષમાં સહજ છે. કદાચ મવકી પ્રાઇસ પમતના આ વતષનને મિત્રદ્રોહ તરીકે પણ ઘટાવી શકે, પરંતુ રાજકીય િેત્રમાં રાષ્ટ્રીય થતરે પમતનો ઝળહળતો મસતારો તોડી નાખવા વષોષ જન ૂ ા ટ્રાકફસ ઓફેન્સનો સહારો લેવાય તે અત્યંત હીણું અને ગેરકાયદે કાયષ છે તેવું કોટેટ ઠરાવ્યું તે આ દેશની જાહેરજીવનની નીમતમિાની એક ઝાંખી કરાવે છે. મિટનમાં દર વષવે કદાચ લાખો ડ્રાઇવરોના મમત્રો કે પમરવારજનો આવો ડ્રાઇવીંગ ઓફેન્સ પોતાના નામે લેતા હશે, પરંતુ ટોચની બે વ્યમિને આ ગુનો િુલ્લક હોવાના કારણમાત્રથી મનદોષષ છોડી દેવા તે આ દેશની પરંપરા નથી. ટોચના સ્થાને બેઠલ ે ાં િહાનુભાવોએ નાનાિાં નાનો ગુનો કયોો હોય તો પણ તેિને યોગ્ય સજા થવી જ જોઇએ તે આ દેશનો મશરથતો છે. મોટાને માફ અને નાનાને સજા એ મિમટશ ન્યાય તંત્રમાં જોવામાં આવતું નથી. કોટેટ બન્નેને ગુનગ ે ાર ઠેરવી દીધા બાદ સોમવાર, ૧૧ માચવે સજા ફરમાવવાની ઘોષણા થઇ એટલે પમત-પત્નીએ બન્નેએ અલગ અલગ રીતે જેલમાં જતાં પૂવનવે ી તૈયારી કરી લીધી હતી. જેલમાં કેદી તરીકે કઇ કઇ વથતુઓ સાથે રાખી શકાય તેની યાદી તૈયાર કરી તેમણે સામાન પેક કયોષ હતો. કોટટના કઠેડામાં બન્ને એકબીજાની બાજુ બાજુમાં જ ઉભા હતા, પણ એકબીજા તરફ નજર સુદ્ધાં નાંખી નહોતી. તેઓ કદાચ મવચારતા હશે કે વષોષ અગાઉ તેમના લગ્ન થયા ત્યારે મેરજ ે રજીથટ્રારની ઓકફસમાં પણ બન્ને આમ જ એકબીજાની બાજુમાં ઉભા રહ્યા હતાં ને? મિટનમાં છેલ્લાં ૧૫-૨૦ વષષમાં અન્ય ‘મોટા માથાં’ પણ જેલમાં જઇ ચૂક્યા છે. જોનાથન એટકીન અને લોડટ ડેમવડ ટેલર પણ એમના જમાનામાં મિમતજ પર ચમકતા મસતારા હતા. એટકીને ખોટી જુબાની આપી હતી અને ડેમવડ ટેલરે હાઉસ ઓફ લોડટના સભ્ય તરીકે ખોટી રીતે ભથ્થા મેળવવા બદલ જેલમાં ગયા હતા. અત્રેના સમાચાર માધ્યમોમાં એ બન્ને તેમ જ એવા જ

અન્ય મહાનુભાવોના અમભપ્રાય લેવાયા છે કે હવે ચોથી કારકકદદી માટે મિસ હૂને અને નવા જીવન માટે મવકી પ્રાઇસે કેવી રીતે મવચારવું જોઇએ અને કેવી રીતે વતષવું જોઇએ. આઠ મમહનાની સજા દરમમયાન શરૂઆતમાં તેમને કોટડીમાં કેદ રખાશે. પછી તેમને ઓપન જેલમાં લઇ જવાશે અને પછી તેમની ચાલચલગત સારી હશે તો થોડાંક મમહનામાં તેમને મુમિ મળશે. પણ આ મુમિ પછીનું જીવન અને બે વષષ અગાઉનું જીવન બન્ને વચ્ચે આસમાન-જમીનનો તફાવત તો ખરોને? બદનામી થઇ, કંઇક અંશે આમથષક બરબાદી પણ થશે અને કારકકદદીને કાળો ધબ્બો લાગી ગયો. સોમવારે રાત્રે બન્નેએ કેદીઓ વચ્ચે રાત ગાળી. ગુનગ ે ારો કેવા હોવાના? કોઇ ચોર પણ હોય, કોઇ ડ્રગ્સની હેરાફેરી કરનારો પણ હોય, બળાત્કારી પણ હોય અને હત્યારો પણ હોઇ શકે. આવા જૂના કેદીઓ માટે નવા આગંતકુ ો ઠઠામશ્કરીનું એક પ્યાદુ બની જાય છે. તેમાંય જ્યારે સામાન્ય કેદીને લાગે કે ગઇકાલ સુધી જેના નામના મસક્કા પડતા હતા તે પણ આજે આપણી સાથે કોટડીમાં બેઠા છે તો તેમનું વલણ અને વતષન કેવું હોય? હવે આ લોકો શું મવચારતા હશે? તેમને કેવા સોબતીઓ સાથે રહેવાનું છે? થવાભામવક છે કે જેલમાં રહેવા-ખાવા-પીવાની બધી સગવડ તમામ કેદીઓ માટે સમાન હોય છે. એક બીજો પણ ગહન પ્રશ્ન ઉભો થાય. થોડાક સમય પછી બંદીવાસ પૂરો થશે, પણ જે દોરીનું મપલ્લું ગૂચં ાઇ ગયું છે તેને ઉકેલવું કેવી રીતે? નવી કારકકદદી કેવી રીતે શરૂ કરવી? જેલમાં મદવસો કેવી રીતે વીતાવવા? ભૂતપૂવષ કેદી તરીકે એટકીન અને લોડટ ટેલરે સલાહ આપી છે કે મિસ હૂન અને મવકી પ્રાઇસે અન્ય કેદીઓ સાથે નમ્રતાપૂવકષ વતષન કરવુ.ં ઠઠામશ્કરી થાય, કોઇ ટોણાં મારે ત્યારે વાથતમવકતાને નજરમાં રાખીને સંજોગો થવીકારી લેવા પડે. અને આ બધી આપમતઓ થવીકારવા સાથે જ અન્ય કેદીઓની શક્ય તેટલી સેવા કરવા આતુર રહેવું જોઇએ. બીજા કેદીઓને મદદરૂપ તો થઇ શકાય ને? પુનરુત્થાન બન્ને માટે અને સમાજ માટે પણ આવશ્યક અને ઉપયોગી બની શકે. મિમટશ કાયદાશાથત્ર પાયામાં ઉદ્દેશ છે કે ઉલ્લેખ છે કે સજા પૂરી થયે ગુનગ ે ાર સમાજમાં પાછો આવે ત્યારે તે હડધૂત ન થાય, એ સાચા અથષમાં સમજદાર બનતો હોય તે જોવુ.ં પમતપત્નીના એ વષોષના ગાઢ સંબધં ોને ઉવેખીને મધક્કાર અને દ્વેષને કારણે જે દ્રોહ થાય તે અથષમાં શાથત્રોમાં કહ્યું છે કે મમત્ર દ્રોહ મૂલમ પાપમ્... મવશ્વાસ પરથપરના મવશ્વાસે જીવનરથ ચાલતો રહે છે. ‘મવશ્વાસે વહાણ ચાલે’ એમ કહેવાય છે જ નહીં પણ હકકકત છે. જીવનયાત્રામાં મવશ્વાસ એ પાયાનું પમરબળ છે. મવશ્વાસભંગ એ એક યા બીજી રીતે મમત્રદ્રોહ છે - એ પાપનું મૂળ છે.

પોપની પસંદગીની પરંપરા મંગળવારથી ઇટલીના પાટનગર રોમના વેમટકન મવથતારમાં નવા પોપની પસંદગીની કાયષવાહી શરૂ થઇ છે. પોપ બેનમે ડક્ટ-સોળમાએ પોતાની કથળતી તમબયત અને કામના બોજનું કારણ દશાષવીને રાજીનામું આપ્યું છે. મંગળવારે મિમટશ ટાઇમ પ્રમાણે સાંજે છ વાગ્યાથી વેમટકનના એક ચચષમાં ૧૧૫ કામડટનલો એકત્ર થયા છે અને સવાષનમુ તે અથવા તો બે-તૃમતયાંશ બહુમતીથી જ્યાં સુધી નવા પોપની પસંદગી ન થાય ત્યાં સુધી એક જ થથળે તેઓ સાથે રહેશ,ે જમશે, આરામ કરશે અને મવચાર-મવમનમય કરશે. કેથમલક સંગઠનની આ એક અનોખી પરંપરા છે. મવશ્વની વથતીમાં સવા અબજ (૧.૨૫

મબમલયન) કેથમલક વગષના અનુયાયી ગણાય છે. ધામમષક સંથથાનોમાં માત્ર જનસંખ્યાના કારણે જ નહીં, પરંતુ જે સંપમિ છે, જે સૈકાઓ જૂનો દબદબાપૂવકષ નો પ્રભાવ છે એટલે વેમટકનના એક ચોરસ માઇલના મવથતારને એક મવમશષ્ટ રાજ્યનો દરજ્જો અપાયો છે. તેને મવશ્વના અનેક દેશોને સિાવાર માન્યતા પણ આપી છે. મજસસ િાઇથટના સંત પીટરથી આ સંપ્રદાયની શરૂઆત થઇ. અત્યારના નામદાર પોપ તે સંત પીટરના સીધા અનુગામી ગણાય છે. કેથમલક ચચષમાં એ એક સવોષચ્ચ દરજ્જો છે. મવશ્વભરના ૧૧૫ કામડટનલો મંગળવારથી શરૂ થયેલી મંત્રણામાં એકત્ર થયા છે. યુરોમપયન દેશના ૪૦ જેટલા કામડટનલો છે તેમાં ઇટલીના ૨૮ કામડટનલ છે અને અમેમરકાના ૧૧ છે. દમિણ અમેમરકામાં ૪૦ કરોડ જેટલા કેથમલક ધમદી વસે છે. દુમનયાભરમાં સૌથી મોટું જૂથ ત્યાં છે. ત્યાંથી ૨૦ કામડટનલ પધાયાષ છે. આમિકામાંથી ૧૨-૧૫ અને બાકીના એમશયામાંથી આવે છે. અત્યાર સુધીના બધા પોપ યુરોપીયન રહ્યા છે. હવે િાઝીલ સૌથી વધુ કેથમલક વથતી ધરાવતો દેશ છે ત્યારે િાઝીલ કે દમિણ અમેમરકામાંથી કેમ નવા પોપ પસંદ નથી થતાં તેવો પ્રશ્ન અનુયાયીઓમાં ઉઠ્યો છે. બીજી તરફ, આમિકામાં સૌથી વધુ કેથમલક ધમષનો પ્રચારપ્રસાર થઇ રહ્યો છે તો ત્યાંથી નવા પોપની પસંદગી થવી જોઇએ તેવો પણ ગણગણાટ ચાલે છે. સાઉથ આમિકાના ડરબન શહેરમાં તમમલ વંશજ રેવરન્ડ નેમપયર કેથમલક આલમમાં સુપ્રમસદ્ધ છે. તેમનું પણ નામ પોપના પદ માટે આગળ કરાઇ રહ્યું છે. તેમના અનુયાયીઓ એવી લાગણી વ્યિ કરે છે કે તેઓ મૂળ ભારતીય વંશજ હોવાથી જો પોપ પદે તેમની વરણી થાય તો ભારતમાં કેથમલક ધમષને વધુ વેગ મળી શકે છે. પરંતુ આ ૧૧૫ કામડટનલ ભેગા થયા છે તેમનો શું ઇરાદો છે અથવા તો તેમની આપસની ચચાષ અને મંત્રણા મવશે અત્યારે તો કશું બહાર આવવા સંભવ નથી. જે ભવ્ય ઇમારતમાં આ ૧૧૫ કામડટનલોએ વાત શરૂ કરી છે ત્યારથી તેની એક ચીમનીમાંથી શ્યામ રંગી ધુમાડો નીકળી રહ્યો છે. સૈકાઓ જૂની આ પરંપરાનો મતલબ છે કે નવા પોપની પસંદગી થઇ નથી. જ્યારે નવા પોપ ચૂટં ાશે ત્યારે ચીમનીમાંથી સફેદ ધુમાડો બહાર આવશે એટલે તાર-ટપાલ કે અખબાર મવના દુમનયાભરને સંદશ ે મળી જશે કે નવા પોપની પસંદગી થઇ ચૂકી છે. પરંપરા એવી પણ છે કે સફેદ ધૂમ્રસેર નીકળ્યાની ૪૦ મમમનટમાં સેન્ટ પીટર ચચષના ભવ્ય દ્વારમાં આવીને નવા વરાયેલા પોપ દશષન દેશ.ે ૧૧૫માંથી બે તૃમતયાંશ કે ૭૭ કામડટનલ પોપની પસંદગી કરે તે પરંપરા શરૂ થઇ ઇથવી સન ૧૨૧૪માં. પહેલાં પોપની પસંદગી સવષસમં તીથી થતી હતી. જોકે આમાં બહુ લાંબો સમય લાગી જતો હતો. આથી હવે બે તૃમતયાંશ બહુમતીની વ્યવથથા અમલી બની છે. આ પણ જાણવા જેવું છે કે ૧૧૫ કામડટનલની સંખ્યા કાયમ માટે નક્કી નથી. જેમ કે, ૧૩મી સદીમાં માત્ર સાત કામડટનલ હતા, ૧૫મી સદીમાં વધીને ૨૪ થયા અને ૧૫૮૭માં એ સંખ્યા વધીને ૭૦ થયા. જે સંખ્યા ૧૯૬૯ સુધી કાયમ રહી. ૧૯૭૦માં કામડટનલોની સંખ્યા ૧૨૦ કરવામાં આવી અને અત્યારે ૧૧૫ છે. લંડનના વેથટ મમનથટરના આચષમબશપે પોતાના અંગત (થખલનના) કારણોસર કામડટ નલ પદેથી રાજીનામું આપ્યું હોવાથી તેઓ પોપની પસંદગી પ્રમિયામાં હાજર નથી. અનુસંધાન પાન-૨૨


વવવવધા

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 16th March 2013

17

હળવી ક્ષણોએ... એક વ્યતિ બીજા શહેરમાં નોકરી કરવા ગયો. ત્યાં પહોંચીને તેણે પોતાની વાઈફને ઈમેઈલ કયોો. ભૂલથી એ ઈમેઈલ બીજી સ્ત્રીના એકાઉન્ટમાં ગયો, જે પોતાના પતતની અંતતમતિયા કરીને ઘરે આવી હતી. ઈમેઈલ વાંચીને તેણી બેભાન થઈ ગઈ. ઈમેઈલ આ હતોઃ હું અહીંયા શાંતતથી પહોંચી ગયો છું. તું ઉદાસ ન થતી. બે-ત્રણ તદવસમાં જ હું તને મારી પાસે બોલાવી લઉં છું. • એક વાર એક બસ કંડકટરના લગ્ન થઈ રહ્યા હતા. ફેરા ફયાો બાદ દુલ્હન એની પાસે આવીને બેઠી. કંડક્ટરઃ થોડીક નજીક બેસ, એક પેસેન્જર હજુ બેસી શકે તેટલી જગ્યા છે. • જ્યોતતષી મંગુએ ચંગુનો હાથ જોઈને કહ્યુંઃ ‘તમને દતરયાઈ મુસાફરી બહુ લાભકારક રહેશે.’ ચંગુ બોલ્યો, ‘એમાં કશો જ લાભ થાય એવું નથી. મારી પત્નીને તરતાં આવડે છે.’ • સવારના પહોરમાં ચંપા અને ચંગુ વચ્ચે ઝઘડો થઈ ગયો. ચંગુએ ચંપાને કહ્યુંઃ તું હમેશાં મૂખાોમીભરી જ વાત કરતી હોય છે. ચંપા બોલીઃ એ તો જેવો સંગ એવો રંગ. ચંગુએ પૂછયુંઃ એટલે? ચંપાએ કહ્યુંઃ એટલે એમ કે તમારી સાથે પરણી નહોતી ત્યાં સુધી હું ઘણી હોંતશયાર હતી. બીકોમનું મારું સતટિફફકેટ એની સાતબતી છે. • સ્ત્રીઃ આ સાડી હું એક શરતે લઈ જાઉં. દુકાનદારઃ બોલો? સ્ત્રીઃ મારા પતત આ સાડી પાછી આપવા કે

બદલાવવા આવે તો તેને કોઈ પણ તહસાબે બદલી આપવાની નહીં. કબૂલ છે? • શેઠઃ તમારા પતતને મેં દુકાનમાં કામે તો રાખ્યા, પરંતુ અડધો વખત તો તે બેસી રહે છે. સ્ત્રીઃ પરંતુ અડધો વખત કામ તો કરે છે ને? • પત્નીઃ ભગવાન પાસે તમે શું માગ્યું? પતતઃ મેં માગ્યું કે ભગવાન, મારી પત્નીએ જે માગ્યું તે એને અપાવવાની શતિ મને આપજે. • ચંપાએ એક સંગીતકાર પાસે જઈને કહ્યું ઃ મહેરબાની કરીને મારો કાન જરા જોઈ આપોને. સંગીતકારઃ તમે ખોટી જગ્યાએ આવી ગયા છો. હું તો સંગીતકાર છું, કોઈ ડોક્ટર નથી. ચંપાઃ એટલે જ તો હું તમારી પાસે આવી છું. મારા કાનમાં ઝણઝણાટી થાય છે. મહેરબાની કરીને મને બતાવો કે અત્યારે કયો રાગ વાગી રહ્યો છે? • યુવક (તમત્રને)ઃ અલ્યા, છોકરી પસંદ કરવામાં રૂપને મહત્ત્વ આપવાની જરૂર નથી. રૂપ કંઈ તજંદગીભર નથી ટકતું. તમત્રઃ પરંતુ કદરૂપાપણું તો જીવનભર ટકી રહે છે. • પતતઃ જીવનમાં ખૂબ મહેનત કરવી જોઈએ. રોજ પંદર-પંદર કલાક મેં કામ કયુું છે ત્યારે આજે આ દહાડો આવ્યો છે. મેં એમ ન કયુું હોત તો શું થાત? પત્નીઃ તો હું અહીં ન હોત. •


હાસ્ય

16th March 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

"-3%

લડવાઇન લિએશન

"-!.$

** !/% 4%*#-+%

: 9

7L + @ : ,5 ,@ 5 5@ 5 > : $%5 7 7 EJDD 5 5 ; L= 3L 5 GD DDD > B !: :

!/% -/'!,)0%$ "5 (/%% $%, %.!*! )1/! 2+!, %/3)#% /201 "-1( %' #(!/)15 -/'

+.

-!.$

5 7 5 : 5@ ,5 ,@ 5 % $3 - 7 8 5 5 7 7 % 7 7 > : 4L 5 @ > 5 ; ) 5 @8 @8 !5 5@ !: : 9 7 /5 5 5 7 7 3L 5 5@ 5 > : L= FID 7 HDD 5 7 > 7 $:!5 5 : "%: 5 = $ 8 5 7 $%5 7 %>6* > @ 7 15 : 5@ 5 > 5!: : < 5 L !5$7 L !5 > & 5@ %: : : "8 7 $:!5 : : 9 7L + @ : 5@ 5 > 0: L * C $ 5! 7 $@* 5 : - 5 : : .5$7$ L: <('$ : ?"5 5 5!7 7 B $ 5 : 1> %>!5 7 : 5 5 $ B > : 5 5 : !#A ! 8 !5 8 > 7 7

*-+,

+.

$

+. #

" & "

' "

! "

# #

%

!,$!* !,$

-7 5 B

! )- + +! (/%% $%, %.!*! )1/! !,$!* !-* ! ' (' (' (% 2+!, %/3)#% /201 % . *%0 *(. '%"' (' ,"('+ /// #-+, "."' ( -$ ! -& ' *." -/ +-/% ),&-/+!1)-, #-,1!#1 )+!1"(!)

-!.$

-!.$ +.

FDEF 5@ 4L 5 : 5 @8 @ > + 5 8@ % 8@ : M 7 ?$:!5 "=2L : L: %: $ 8 5 5@ 5 @8 % @8

+.

-!.$ +.

6

:

.+ (&&-'",0 ',* !-* ! '

-!.$

-!.$ +.

,5 ,@ 5 /5 5 : % $3 5@ $ 5$ 5 L!* 5 > 5@ " : K IDD 5 > M 7 ":

!

!/#(

-!.$ +.

1(

1( ./)*

માશી ભજીયું મૂકશે, ‘ઓલી જેળમમા તો આ ઇમરાનને રખડાવીને કોઈ બીજાને પરણી ગઇ ને?’ ‘હવે જરા શાંળત રાખશો?’ તમે ઘાંટો પાડીને ટીવી આગિ પકડા-પકડી રમતી છોડીયુન ં ે ખસેડવા જાઓ ત્યાં તો કોઇ પૂછશે, ‘હવે સળચન ક્યારે રમવા આવશે?’ ‘હે ભગવાન!’ તમે ચીસ પાડશો, ‘સળચન આ મેચમાં નો હોય... આ તો શ્રીલંકા, પાફકસ્તાન અને વેસ્ટ ઇડડીઝની ળસરીઝ છે.’ ‘એમ? તો પછી ઓલ્યા વેસ્ટેંડીઝ વાિા કાળિયાવ કેમ દેખાતા નથી?’ બોલો... હવે આ મળહલામંડિને કેમ કરીને

-!.$ +.

જતા હો ત્યાં જ એ પૂછશે, ‘કેમ?’ તમારા ઘરમાં ઉંદર નથી થાતાં? ળબલાડી રાખી છે?’ ‘નારે ભાઇ, અમે ળબલાડીિીલાડી નથી પાિી.’ તમે હજી આ સવાલને વટાવીને મૂિ સવાલના જવાબ તરિ પાછા આવવા જતા હો ત્યાં તો નવો સવાલ િંગોિાયઃ ‘તમે ઉંદર મારવાની દવા વાપરો છો?’ ‘ના યાર, અમારે ત્યાં ઉંદર છે જ નળહ. પછી એની શી જરૂર?’ તમે ગિું ખોંખારીને

કરવા માંડ્યો?’ ‘અરે ગાંડી, બેળટંગ તો કરવી જ પડે ને? બધાએ બેળટંગ કરવી પડે. બોલરોએ પણ બેળટંગ કરવી પડે.’ ‘એમ? અળનલ કુંબલેને પણ બેળટંગ કરવી પડે?’ ‘ક્યાં છે, ક્યાં છે?’ અચાનક કોઈ બેન પૂછવા માંડશે, ‘અળનલ કુબ ં લે ક્યાં છે?’ ‘ઇ આમાં નો હોય...’ તમે ચીડાઇને કહો કે, ‘આ તો પાફકસ્તાન અને શ્રીલંકાની મેચ છે.’ ‘એમ? તો ઇમરાન ખાન ક્યાં છે?’ ‘હે ભગવાન!’ તમે માથું પકડીને કહેવાના. ‘ઇ તો ક્યારનો ળરટાયર થઇ ગયો.’

%*# "+- )+-! !/ %(.

+0/$ * % * !(

%#$

+

0*& !) (!3

% %

-!.$ +.

લલલત લાડ

િરી કહેવા જાવ કે, ‘મોડું મારે ક્યાં થ્યુ,ં કે હું જાગનાથ પ્લોટ આગિથી આવતો’ તો ત્યાં રસ્તામાં એક છકડાવાિાએ રોંગ-સાઇડથી સાઇડ કાપી.’ ‘અચ્છા, એટલે તમારી પાસે મોટર સાઇકલ છે?’ ‘ના કાર છે.’ ‘લ્યો કે’તા ય નથી રળસકભાય? ક્યારે લીધી? પેંડા તો ખવરાવો!’ અલ્યા ભાઇ, મોડું કેમ થયું એ પૂછવા તેં સવાલ કયોો, ને હવે ઇ સવાલનો જવાબ જ હાંભિતો નથી? પણ આવી તો અનેક મૂળતોઓ તમને અહીં જોવા મિે. મૂિ એમની ભાવના બહુ ખરાબ ન હોય, પણ જો તમે એમના તમામ સવાલોના જવાબ આપવાની ઇમાનદારી રાખવા જાવ તો ળદમાગ તમારું જ િરી જાય. બાકી એમના સવાલો કદી ખતમ ના થાય. ઘરનાં બૈરાંઓને પણ સાવ ભિતી જ જગાએ ભિતાસિતા સત્તર સવાલો પૂછવાની ટેવ હોય છે. ખાસ કરીને ટીવી પર મેચ ચાલતી હોય ત્યારે! આખી મેચ દરળમયાન એ લોકો ઘરનાં કામો કયાો કરતા હશે, પણ જેવી છેલ્લી પાંચ છ ઓવરો બાકી હોય ત્યાં ટીવીની સામે ગોઠવાઈ જશે. ‘કેટલા રન થ્યા? કેટલા કરવાના છે? આ કોણ બેળટંગ કરે છે?’ તમે કહો કે, ‘આ તો

સમજાવવું? આ મળહલામંડિનો ળિકેટ રસ તો સમજ્યા, કે તમારે છેલ્લી બેપાંચ ઓવરો માટે જ સહન કરવાનો આવે પણ જે રાજકારણના જ્ઞાનળપપાસુઓ છે એમની હોય જીજ્ઞાસાના ઝપાટામાં તમે આવી ગયા તો સમજો કે અળભમડયુનો ચકરાવો પણ કાંઇ નથી. ‘સાહેબ, આ મોદીનું શું લાગે છે?’ ગુટકાની ભૂકી મોંમાં પધરાવ્યા પછી અદબ વાિીને એ તમને સવાલ પૂછશે. તમે રાજકીય પંળડતની અદામાં હજી શરૂઆત કરો કે ‘આમાં શું છે કે મોદીને હવે કોઈ હટાવી ના શકે... કારણ કે...’ ‘કારણ કે કેશભ ુ ાઇની તળબયત હવે પહેલાં જેવી તો રહી નથી.’ એ ભજીયું મૂકશે, ‘કેશુભાઈને બવ ડાયાળબટીસ છે!’ ‘ડાયાળબટીસ?’ તમે ચોંકીને કંઈ કહેવા જાવ એ પહેલાં જ એ કહેશે, ‘ડાયાળબટીસની એક જ દવા છે. રોજ કારેલાંનો રસ પીવો. સાહેબ, તમે આયુવદયે માં માનો છો?’ હવે ક્યાં આયુવદયે અને ક્યાં મોદી? પણ જો તમે આયુવદયે ના સવાલનો જવાબ આપવા જાવ તો એમાંથી તમને ઇ છેક કુગ ં -િૂ કરાટે, કુરાન અને ળદલ્હીમાં થતા બિાત્કારો સુધી લઇ જાય! પણ ઠીક છે. ઝીંકે રાખો બાપલ્યા, આંયાં બધા ઓલરાઇટ છે!

$%*!.! 2

,!*

3.

1!!'

-!.$ +.

આંયાં બધા ઓલરાઇટ છે!

મુરલીધરન છે.’ કે તરત જ એકાદ બેન બોલી ઉઠશે, ‘મૂરલીધરન? ઇ તો બોલર હતો ને? ઇ બેળટંગ ક્યારથી

તમે હજી મેચમાં ધ્યાન આપવાની કોળશશ કરતા હો ત્યાં કોઈ પૂછશે, ‘ળરટાયર થ્યા પછી એમને પેડશન મિે?’ હજી તમે એ સવાલ ળવશે કંઇ ળવચારો ત્યાં તો કોઈ

પૂછ-પૂછની પૂંછડી!

-!.$ +.

મેરેજ ળરસેપ્શનમાં મોડા પહોંચો તો તમને સામું મિતાંની સાથે જ પૂછે ‘કાં રળસકભાય, આટલું મોડું કેમ કરતાં થ્યુ?ં ’ હવે તમે ખરેખર કોઈ કારણસર મોડા થ્યા હો અને હજી કહેવાની શરૂઆત કરો કે, ‘એમાં એવું થયું કે હું જાગનાથ પ્લોટ આગિથી આવતો હતો, ડયાં...’ ‘તમે જાગનાથ પ્લોટમાં યોો છો?’ તરત જ સવાલ ઝીંકાશે. ‘ના. હું તો કાલાવડ રોડ બાજુ રહું છુ.ં ’ ‘એમ? ક્યાં? નવો સવાલ. ‘સોમનાથ મંળદર બાજુ.’ ‘શું વાત કરો છો?’ તદ્દન નવા જ સવાલોની ઝડી વરસાવવા માંડે ‘તે ડયાં તો કહે છે કે ઉંદરોનો બવ ત્રાસ છે?’ ‘નારે?’ તમે મૂિ વાત પર આવવા માટે શોટટ-કટ મારવા

-!.$ +.

આઠ આઠ વરસથી એક જ ઓફિસમાં કામ કરતા હો છતાં આપણી હાયયે કામ કરતા ધોળિયાને આપણે હાય-હલો પછી ઝાઝું કાંઇ પૂછતા નો હોઈએ એવા એનઆરઆઇ ભાઈઓ, પડોશમાં રહેતી ધોિીને કદી ‘શાનું શાક કયુું છે આજે?’ એવું કદી પૂછતી નો હોય એવી ભાભીયું અને શાિા-કોલેજમાં ધોળિયાકાળિયા સ્ટુડડટોની હાયયે ઝાઝી લપ્પન-છપ્પન તો કરતા હોય એવાં ગલગોટા જેવાં ભૂલકાંવ! ઇડડીયામાં સાવ અજાણ્યાની હારે બબ્બે કલાક લગી ટ્રેનમાં બેઠાં બેઠાં વાત કરી શકતા અને સાત પેઢીનો ઇળતહાસ પહેલી જ મુલાકાતમાં પૂછી લેતા દેશીઓનાં જેશ્રીકૃષ્ણ! તમે િોરેનમાં રહેવા લાગ્યા એટલે દરેકને સત્તર જાતના સવાલો પૂછવાનો વૈભવ શું જાણો? આપણા ઇન્ડડયામાં તમે રહ્યા હોત તો જાણતા હોત કે સવાલોમાં શી તાકાત હોય છે! અને અને સીધા-સાદા ‘કેમ છો - મજામાં છો - શું કરો છો - કેટલા છોકરાં છે...’ એવા સવાલો પૂછનારાવની વાત નથી કરતા. અહીં તો તમને એવા એવા સવાલો કરનારા નંગો મિી આવે કે પોતે શું કામ સવાલું પૂછતા હોય છે એની એમને પોતાને જ ખબર નથી હોતી. એકમાંથી બીજો ને બીજામાંથી ત્રીજો એમ એવા ધડમાથા ળવનાના સવાલું પૂછે કે તમારા ળદમાગની ધોિે દહાડે પથારી િરી જાય. દાખલા તરીકે તમે કોઈ

-!.$ +.

18


19

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 16th March 2013

બાત નિકલી હૈ તો દૂ...ર તક જાયેગી! તસિીરે ગુજરાત વિષ્ણુ પંડ્યા આધુનિક ટેક્નોલોજીએ એટલી તો સગવડ કરી આપી છે કે તમારા નવચારોિી સામે લાખ મુસીબત કે અવરોધો હોય તો યે તેિે કોઈ રોકી શકતું િથી.

મોદીનું વિચારિહન નવચારવહિિી સાથે જોડાયેલાઓ તો એમ કહે જ છે કે તમારી નવચાર ઊર્ો િજરે િ જોઈ શકાય તેવી રીતે દૂર સુધી પહોંચતી રહે છે. પણ હવે તો આધુનિક સંદેશવ્યવહારે સાક્ષાત પ્રત્યક્ષપણે ય આવું થઈ શકે તે સાનબત કયુું છે. ગુજરાતિા મુખ્ય પ્રધાિિે અમેનરકાિી ખ્યાત સંલથાએ મુખ્ય પ્રવચિ આપવા માટે બોલાવ્યા તો િણ અધ્યાપકોએ નવરોધ કયોો અિે બીર્ઓિી સહી લીધી એટલે આયોજકોએ િરેડદ્ર મોદીિે આપેલું આમંિણ જ પાછું ખેંચી લીધું! યાદ રહે કે એ નવદ્યાથથીઓિે તો મોદીિે બોલાવવાિી સામે કોઈ વાંધો િહોતો. પણ, તમે બીજી કોઈ રીતે સફળ િા થાઓ તો અણગમતા મહેમાિિી સામે માિવાનધકાર નવરોધિું આળ ચઢાવી દો એટલે રલતો સરળ થઈ ર્ય. પેલા મહાિુભાવિે માટે દરવાજો મોટા ભાગે બંધ થઈ ર્ય. એ ઠીક છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય લતરે કુખ્યાત બિી ગયેલા કટ્ટરવાદીઓ દેશ અિે દુનિયામાં પોતાિા ધગધગતા નવચારો મૂકવામાં સફળ થતા રહ્યા છે અિે તેમિે આવા બંધપ્રનતબંધ િડ્યા િથી! પણ, મોદીિે િડે છે એક લોબી, િામે ‘સેક્યુલર’. અંદરખાિે તો આ લોકો પણ કટ્ટર સાંપ્રદાનયકો જ હોય છે પણ બહાર તેમિો મુખૌટો - (મહોરું) ‘સેક્યુલર’િું રહે છે. ભારતમાં તો મોટા ભાગે લઘુમતી (અિે તે યહુદી કે પારસી લઘુમતી િહીં, તે તો બધા ક્યારિા ભારતીય જીવિશૈલીમાં એવા જોડાઈ ગયા છે કે લઘુમતીિા િામે અનધકાર મેળવવાિું કદી કરતા જ િથી.) મુસ્લલમો માટે આવા સંખ્યાબંધ સંગઠિો ફૂટી િીકળે છે અિે ‘તટલથ બુનિજીવી’ ગણાવવા માટે જ જેઓ મેરેથોિ લગાવે છે

તેઓ તેમિી સાથે બેસીિે નિવેદિબાજી કરતા રહે છે. અમદાવાદમાં એવી કુલ મળીિે ૧૩ સંલથાઓ છે, સંલથા અલગઅલગ પણ તેિા ચાલકો એકિા એક! કોઈ પણ ઘટિા વખતે તેમાંથી કોઈ એકાદિાં લેટરહેડ પર, ‘નિવેદિ’ તૈયાર જ હોય! અમારાં અંગ્રેજી છાપાંઓમાં ‘જીવદયામાયા’ ખરી એટલે તેઓ આ નિવેદિિે છાપે ય ખરા! ગુજરાતમાં ‘બૌનિક શૂડયાવકાશ’ હોવાિું મુખ્ય કારણ જ આવાં તત્ત્વો છે. હમણાં એક નહડદી કનવએ લખ્યું કે ‘હમ તટ પર તો હૈ, લેકકિ તટલથ િહીં!’ આવી જ સ્લથનત આવાં મંડળોિી છે. કોઈક વાર તે અમદાવાદિા િેહરુ બ્રીજ પર પાંચ-સાત બેિર સાથે મળી આવે અિે િહીંતર ક્યાંક પક્ષપાત તેમ જ પૂવોગ્રહ સાથેિાં લખાણોમાં!

ગુજરાતમાં બૌવિક માહોલ વડોદરાિા એક સંશોધિ કેડદ્રમાં બે વષો પર થયેલા નદવસભરિા પનરસંવાદમાં ખ્યાત નિષ્ણાત ડો. વાય.કે. અલઘિી સાથે મારે પણ, વિવ્ય આપવાિું થયેલું. ડો. અલઘે અલપઝલપ વાતમાં એક સરસ અિે સાચી વાત કરી કે હવે ગુજરાતમાં બૌનિક ચચાો થતી િથી. તેમણે યાદ આવ્યું કે એક સમયે ઉમાશંકર જોશી, પુરુષોિમ માવળંકર, એસ. ડી. દેસાઈ, ચંડદ્રકાડત દરૂ, યશવંત શુકલ, અમૃતલાલ હરગોવિદાસ, એસ. ડી. ભટ્ટ, ઇડદુલાલ યાનિક જેવા ટાઉિ હોલ પાસેિી ‘હેવમોર’માં કે બીજે મળતા અિે પ્રદેશ તેમ જ દેશિા પ્રશ્નોિી ચચાો કરતા. તેમાં ક્યાંયે કોઈિા પ્રત્યે નિરથોક નિંદા કે પૂવોગ્રહ િા મળે. રાજકીય મહાિુભાવો પણ તેમિા અનભપ્રાયોિે પૂરો આદર આપતા. તેઓ લખતા તે ધ્યાિપૂવોક વંચાતું... હવે તેવું રહ્યું િથી. ડો. અલઘિી વાત સાચી છે. ગુજરાતમાં ‘અનભપ્રાય સજોકો’િી ખોટ લાગવા માંડી છે. એવું િથી કે તેમિા પર કોઈ દેખીતો કે અર્ણ્યો પ્રનતબંધ છે. પણ કોણ ર્ણે, ખરા ‘અનભપ્રાય સજોકો’િી જગ્યા કેટલાક એવા લોકોએ લેવા માંડી છે કે જેમિા અનભપ્રાયમાં, તકકમાં, નવચારમાં કોઈ વજૂદ જ િથી હોતું. ‘ફૂટી ગયેલી બંદૂક’ જેવી તેમિી પ્રવૃનિ છે. થોડાક સમય પર મોરારીબાપુ, કે. કા. શાલિી, ગુણવંત શાહ અિે િરેડદ્ર મોદી પર આવી ધાણીફૂટ ગોળી ચલાવાઈ પણ કંઈ િીપજ્યું િહીં. એક

ઇસાઇ પ્રેનરત સંલથાિા ‘ફાધર’ વળી, ગુજરાતમાં કોઈ નવદેશી આગેવાિો આવે તો તેમણે િરેડદ્ર મોદીિે િા મળવું એવી વણમાગી સલાહ આપતા નિવેદિ કરતા રહે છે. હમણાં ક્યાંક તેમિે ‘માિવાનધકાર’ માટેિો એવોડડ પણ મળી ગયો!

સેક્યુલવરઝમ અને દેશ િરેડદ્ર મોદીએ અમેનરકાિા ગુજરાતીઓિી સમક્ષ જે ૪૦ નમનિટિું પ્રવચિ આપ્યું તેિે રાષ્ટ્રીય મીનડયાએ પૂરેપૂરું મહત્ત્વ આપ્યું તેિું એક કારણ તો ‘ભાનવ વડા પ્રધાિ’િો મુદ્દો ચગ્યો છે, રાજકીય આકાશમાં, તે છે. મોદીએ આ પ્રવચિમાં વાત તો દેશિી કરી અિે ભૂનમકા ગુજરાતિી રાખી. ‘મારા માટે સેક્યુલનરઝમિો અથો છે - ઇસ્ડડયા ફલટડ’ એમ કહીિે ચચાોિો મસાલો પૂરો પાડી દીધો. હવે આિી તરફેણ-નવરુિમાં લેખો નિવેદિો - પનરસંવાદો ગાજતા રહેશે. ભીતરિી સચ્ચાઈ એ છે કે દેશિે અત્યારે મોંઘવારીથી આતંક સુધીિા એટલા પ્રશ્નો િડે છે કે તેમાંથી બચવા માટેિો એક માિ રલતો, નવવાદો નવિાિી દેશભનિ જ હોઈ શકે, સેક્યુલનરઝમ, માિવાનધકાર, સમાજવાદ જેવા મુદ્દાઓ િહીંઃ આ વાત મોદીએ ખૂબીથી પ્રલતુત કરી દીધી છે. ભારતમાં હાલિી િેતાગીરી જોતાં, આ વાત એકદમ બંધબેસતી છે.

વશિરાતથી હોળી સુધી... હમણાં માચોિા વાસંતી નદવસો ચાલે છે. પછી ચૈિી પવિ ફેલાશે. પાિખર પછી વસંત અિે હવે ઉિાળુ વાયરા. મહાનશવરાનિથી હોળી-ધૂળેટીિી વચ્ચેિો આ િઝારો લોકજીવિિી ભાતીગળ તરાહિો અંદાજ આપે છે. ભોનળયા ભગવાિ મહાદેવિી નશવરાનિએ લોકો બાકી બધું ભૂલીિે મિભેર િમઃ નશવાયિો મંિ ગૂંજવતા રહ્યા. નશવમંનદરો મોટા ભાગે બહુ ઠાઠઠઠારાવાળા હોતા િથી, પણ ત્યાં બેઠેલા ભગવાિ નશવ અિે િડદી તેમ જ આરતી ટાણે િગારાંિા નિિાદ સાથેિો ઘંટારવ આપણિે કૈલાસ-માિસરોવર સુધીિો અિુભવ કરાવી દે છે. વળી, ગુજરાતિી પાસે તો સોમિાથ છે! ખંનડત છતાં અખંનડત, નવિાશ અિે નિમાોણિું, શનિ અિે ભનિિું પ્રતીક આ દેવાલય... અનુસંધાન પાન-૩૮


20

બોરલવૂડ

16th March 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

થયચ બચદ નચવમચં સવચર હનથયચરધચરી યુવક મચછીમચરોને બંદી બનચવી તેમને સમુદ્ર ફકનચરચ સુધી પહોંચચડવચ કહે છે અને ત્યચરબચદ આ મચછીમચરોની આ લોકો હત્યચ કરે છે. જોકે, બોટમચં રહેલચ તમચમ આતંકવચદી છે, જે મુંબઈમચં પોતચનચ આકચઓ દ્વચરચ બનચવેલ ષડયંત્રને પૂણા કરવચ આવ્યચં છે. મુંબઈ આવી આ આતંકવચદીઓ તચજ હોટેલ, છત્રપનત નશવચજી ટનમાનલ, હોટ્પપટલ સનહત કેટલચક પથચનો પર એક સચથે ત્રચટકે છે. દરેક જગ્યચએ આતંકવચદીઓ ખૂની ત્રચંડવ ખેલે છે, આતંકવચદીઓનચ નનશચને બચળકો, મનહલચઓ બધચ છે. આ આતંકવચદી ઘટનચમચં મુંબઈ પોલીસનચ જોઈન્ટ કનમશ્નર િચઈમ રચકેશ મચનરયચ(નચનચ પચટેકર) આ ખૂની ખેલને રોકવચ િયચસ કરે છે. તે સમયે છત્રપનત નશવચજી રેલ્વે પટેશનમચં થયેલ જબરદપત હુલચનચ કચરણે પ્લેટફોમા પર ચચરેય બચજુ લોહી વહે છે. બીજી બચજુ રચકેશ મચનરયચ સનહત બીજા પોલીસ ઓફફસરો આતંકીઓનચ હવેનચ ટચગષેટને ઓળખવચ મચટેનચ િયત્ન અને તેને રોકવચમચં લચગે છે. અતં હુમલો કરનચર આતંકવચદીઓમચંથી પોલીસ એક આતંકવચદી અજમલ કસચબને(સંજીવ જયપવચલ) જીવીત પકડે છે.

ક્રાઇમ ફફલ્મ વષા ૨૦૦૮મચં મુંબઈમચં થયેલચ આતંકવચદી હુમલચ આધચનરત રચમગોપચલ વમચાએ ‘ધ એટેક્સ ઓફ 26/11’ ફફલ્મ બનચવી છે. ફફલ્મની પટોરી કંઇક આવી છે. મચછીમચરોની એક ટુકડી મચછલી પકડવચ મચટે દનરયચમચં બહુ આગળ સુધી નનકળી જાય છે. સુમદ્રમચં વચ્ચે એક બીજી બોટમચં સવચર લોકો તેમને ઝંડો બતચવી મદદ મચટે બોલચવે છે. આ મચછીમચરો તેમને મદદ કરવચ તમચમને પોતચની બોટમચં બોલચવી દે છે. બોટમચં સવચર

• લનમાાતાઃ પરચગ સંઘવી • લિગ્િશાકઃ રચમગોપચલ વમચા • સંગીતકારઃ રૂનષન દલચલ, અમર મોનહલે, નવશચલ-સુશીલ ખોસલચ વગેરે • ગાયકઃ સુખનવંદર નસંહ, રૂનષન દલચલ, નવશચલ ખોસલચ વગેરે • ગીતકારઃ કલગી ઠચકર, રનશદ ઇકબચલ, નલઆકત જાફરી, મુઝતચર

પીઢ અલિનેતા બી. એમ. વ્યાસનું લનધન ભહ ડ દી ફિલ્મોના પીઢ અ ભિ ને તા બી.એમ. વ્યાસ ( ૯ ૩ ) નું સોમવારે મુંબઇ નજીક કલ્યાણ ખાતે ભનધન િયું છે. તેમની કારફકદદીની શરૂઆત ચેતન આનંદની ‘નીચા નગર’ ફિલ્મિી િઇ હતી, પરંતુ ૧૯૪૯માં ભરલીઝ િયેલી રાજ કપૂરની ‘બરસાત’ ફિલ્મિી તેઓ વધુ જાણીતા બડયા હતા. ભસને એડડ ટેભલભવઝન એટટસમ એસોભસએશનના વડા ધમષેશ ભતવારીએ કહ્યું હતું કે ‘બી. એમ. વ્યાસે ૩૦૦િી વધુ ફિલ્મોમાં કામ કયુું હતું. તેમાંિી બૈજુ બાવરા, દો આંખે બારહ હાિ અને સરથવતીચંદ્ર નોંધપાત્ર ફિલ્મ કહી શકાય. તેમની છેલ્લી મોટી ફિલ્મ શાહરુખ ખાનની ‘ઓ ડાભલુંગ યે હૈ ઇસ્ડડયા’ હતી. ભિજમોહન વ્યાસે અભિનેત્રી મીના કુમારી અને નૂતનના ભપતા તરીકે પણ િૂભમકા િજવી હતી. તેમણે િીિ ઓિ બગદાદ અને અલીબાબા ચાલીસ ચોર જેવા નાટકોમાં પણ અભિનય આપ્યો હતો. રાજથિાનના ચુરુમાં જડમેલા ભિજમોહન વ્યાસ મોટાિાઈ િરત વ્યાસની પાછળ મુંબઈ આવ્યા હતા. તેઓ ગાયક બનવા ઇચ્છતા હતા. તેમને ગાવાની પ્રિમ તક ચંદુલાલ શાહના રણજીત મુવીટોનની ફિલ્મ ‘િરિરી’માં મળી હતી.

યુકેની કારડિયોલોરજસ્ટ કિશે ભવતેલા જમાનાના જાણીતા સંગીતકાર ઓ.પી. નૈયરના પૌત્રી ડો. ભનહાભરકા રાયઝાદા હવે એક ભહટ બંગાળી રોમેસ્ડટક કોમેડી ફિલ્મ ‘ડામાડોલ’માં આઈટમ નંબરિી ફિલ્મ ક્ષેત્રે પ્રવેશી રહ્યા છે. સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ એક મોટા પ્રોડ્કશન હાઉસે તેમને ત્રણ ફિલ્મો માટે સાઈન પણ કયામ છે. ઈંગ્લેડડમાં કાભડટયોલોભજથટની સિળ પ્રેસ્ટટસ કરતાં ભનહાભરકાને પૂછવામાં આવ્યું કે તેઓ ગ્લેમર વલ્ડટ પ્રત્યે કેમ આકષામયા? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં તેમણે કહ્યું હતું કે હૃદયરોગના ડોટટર તરીકે કાયમ કરનાર કોઈ પણ વ્યભિ રચનાત્મક કાયમ કેમ ન કરી શકે? યુરોપમાં લટઝમ્બગમમાં જડમેલા ભનહાભરકાએ લંડનમાં મેભડસીનનો અભ્યાસ કયોમ છે અને કાભડટયોલોજી તેનો રસનો ભવષય છે. તેમણે િૂલિાઈટ થકોલરભશપ હેઠળ આ ભડગ્રી મેળવી હતી. તેણે જણાવ્યું હતું કે, ‘હું જ્યારે પાંચ વષમની હતી ત્યારે મેં જમમનીમાં િરતનાટ્યમની પ્રેસ્ટટસ શરૂ કરી હતી.’

માિે આવતા જન્મે પત્રકાિ બનવું છે અભમતાિ બચ્ચનને આવતા િવમાં પત્રકાર બનવાની ઇચ્છા છે, કારણ કે, પત્રકારને બોલવાની આઝાદી વધારે મળે છે. અભમતાિ બચ્ચને સ્વવટર પર પોતાની આ ઇચ્છા વ્યિ કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ‘પત્રકારને બોલવાની આઝાદી મળે છે, તેઓ ભનિમય બનીને પોતાનો અવાજ ઊઠાવે છે તેિી આવતા જડમમાં હું પત્રકાર જ બનવા ઇચ્છું છું.’ ૭૦ વષદીય અભમતાિ અત્યારે પ્રકાશ ઝાની ફિલ્મ ‘સત્યાગ્રહ ડેમોક્રેસી અડડર િાયર’નાં શૂભટંગમાં વ્યથત છે, અભમતાિે પ્રકાશ ઝા ભવશે પણ સ્વવટ કયુું હતું, તેમણે જણાવ્યું હતું કે પ્રકાશ ઝા જાણે છે કે તે શું કરી રહ્યા છે. આ ફિલ્મમાં અજય દેવગણ, કરીના કપૂર, મનોજ બાજપાઇ, અજુમન રામપાલ પણ મુખ્ય િૂભમકામાં દેખાશે.

હું ખાન હોવાથી મને અમેરિકામાં અટકાવાયો ઇિફાન શાહરુખ ખાન અભિનીત ફિલ્મ ‘માઇ નેમ ઇઝ ખાન’નો એક યાદગાર ડાયલોગ ‘મેરા નામ ખાન હૈ ઔર મેં ત્રાસવાદી નહીં હું’... અભિનેતા ઇરિાન ખાનને બરાબર બંધ બેસે છે. કારણ કે ઇરિાનને તાજેતરમાં અમેભરકાના એક એરપોટટ પર તેની ‘ખાન’ અટકને કારણે અટકાવવામાં આવ્યો હતો, જોકે તેને અગાઉ પણ તેને અનેકવાર અમેભરકામાં આ રીતે રોકવામાં આવ્યો છે. ઇરિાન ખાને આ અંગે જણાવ્યું હતું કે તે વારંવાર અપમાનજનક સ્થિભતમાં મુકાયો છે. તેઓ તપાસ માટેનું કારણ પણ બતાવતા નિી. ઇરિાન િારતીય કલાકાર તરીકે હોભલવૂડમાં જાણીતો છે. તેણે ઓથકાર ભવજેતા ફિલ્મ ‘થલમડોગ ભમભલયોનેર’, ‘લાઇિ ઓિ પાઇ’ અને સુપરહીટ ‘થપાઇડર મેન’ ફિલ્મમાં અભિનય આપ્યો છે. ઇરિાને કહ્યું હતું કે, ‘હકીકતમાં ફિલ્મોમાં હું

ખાન અટકનો ઉપયોગ કરતો નિી, પણ પાસપોટટમાં અટકનો ઉલ્લેખ જરૂરી હોય છે. અમેભરકાના ભવભવધ એરપોટટ પર મને અનેક વાર અટકાવ્યો છે.’ એક િારતીય ટીવી શોમાં ઇરિાને જણાવ્યું હતું કે, એક વાર મેં ઇભમગ્રેશન કમમચારીને કહ્યું હતું

કે અમને પ્રવેશ આપવા તમે ઇચ્છતા ન હોય, તો શા માટે તમે ભવઝા આપો છો. ત્યારે તે કમમચારીએ મારી સામે ડોળા કાઢીને કહ્યું હતું કે શું તમે મને ધમકી આપો છો? ઉલ્લેખનીય છે કે ઇરિાનની વષમ ૨૦૦૮માં લોસ એડજલસ એરપોટટ ખાતે અને વષમ ૨૦૦૯માં ડયૂ યોમક એરપોટટ ખાતે અટકાયત કરાઇ હતી. જોકે, અમેભરકન ઇભમગ્રેશન ભવિાગની શંકાનો િોગ માત્ર ઇરિાન ખાન જ બડયો છે તેવું નિી, પણ શાહરુખ ખાન સાિે પણ આમ બડયું છે. વષમ ૨૦૦૯માં નેવાકક એરપોટટ ખાતે અને ગયા વષષે ડયૂ યોમક એરપોટટ ખાતે શાહરુખ આવી સમથયાનો િોગ બડયો છે. અમેભરકન ઇભમગ્રેશન ભવિાગના કડક વલણનો િોગ માત્ર શાહરુખ કે ઇરિાન જ નભહ પણ િૂતપૂવમ રાષ્ટ્રપભત એપીજે અબ્દુલ કલામ, જોન અિાહમ, નીલ નીભતન મુકશ ે અને કબીર ખાન પણ બડયા છે.

ડાન્સીંગ ક્વીન મલાઈકાની માંગ બોલિવૂડ ફિલ્મ પ્રથમવાર જપાનીઝમાં ડબ થઇ આઇટમ સોંગની ચચચા થચય ત્યચરે સૌથી િથમ નચમ મલચઇકચ અરોરચ ખચનનું આવે છે. મલચઈકચ આઇટમ સોંગમચં ડચન્સીંગ ક્વીન તરીકે ઊભરી આવી છે. સૌથી વધચરે આઇટમ સોંગની ઓફર મલચઇકચને મળી રહી છે. ‘દબંગ’ ફફલ્મમચં તેનચ આઈટમ સોંગે ધૂમ મચચવ્યચ બચદથી તે સતત આઇટમ સોંગ કરી રહી છે. તેની આ કુશળતચનચ લીધે જ નનમચાતચ, નદગ્દશાકો તેને સૌથી વધચરે આઈટમ સોંગની ઓફર કરી રહ્યચ છે. આ ઉપરચંત તેને જંગી રકમની ઓફર પણ થઇ રહી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે મલચઇકચ ચચર વષાની હતી ત્યચરથી જ ડચન્સીંગ ક્ષેત્રે સનિય હતી.

સલમચન ખચન અનભનીત ફફલ્મ ‘એક થચ ટચઇગર’ જપચનમચં સત્તચવચર રીતે િદનશાત થનચરી િથમ બોનલવૂડ ફફલ્મ બની છે. જેમચં સલમચન જપચનીઝ ભચષચ બોલતો દેખચય છે. આ ફફલ્મ ગત સપ્તચહે સમગ્ર જપચનમચં દશચા વવચમચં આવી છે. ફફલ્મ નનમચાતચ કબીર ખચને ટ્વવટર પર જણચવ્યું હતું કે, ‘એક થચ ટચઇગર’ જપચનમચં િસચનરત થવચ તૈયચર છે. હું પડદચ પર સલમચનને જપચનીઝ બોલતચ જોવચની વધુ રચહ જોઈ શકું એમ નથી. હું જપચનનચ ઓસચકચ,

ક્યોટો, ટોફકયો જેવચ શહેરોમચં ફફલ્મનચ િમોશન મચટે િવચસ કરીશ.’ ગત વષષે ૧૫ ઓગપટે નરલીઝ થયેલી સલમચન-કેટરીનચની આ ફફલ્મે રૂ. ૨૦૦ કરોડથી વધુનો વેપચર કયોા હતો. જોકે પચફકપતચને આ ફફલ્મ પર િનતબંધ લગચવ્યો હતો. આમ તો જપચનમચં બોનલવૂડની ફફલ્મોનું કોઈ ખચસ મચકકેટ નથી. એક જમચનચમચં અહીં રચજ કપૂરની ફફલ્મો ખૂબ લોકનિય થઇ હતી. ત્યચરબચદ રજનીકચંત પણ ત્યચં જાણીતો થયો હતો.


બોહલવૂડ

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 16th March 2013

અજય દેવગન બન્યો બહુભાષી

િવે માધુરી દીહિત પણ....

સામજદ િાનની નવી ફિલ્િ ‘મહમ્િતવાલા’િાં અજય દેવગણ મવમવધ પાંચ ભાષા બોલતો દેિાશે. વષશ ૧૯૮૩ની મજતેન્દ્ર-શ્રીદેવી અમભનીત સુપરમહટ ફિલ્િ ‘મહમ્િતવાલા’ની મરિેકિાં અજય ગુજરાતી, બંગાળી, િરાઠી, પંજાબી અને તમિલ ભાષા ફિલ્િના એક દૃકયિાં ડાયલોગ બોલતો દેિાશે. સામજદે જણાવ્યું હતું કે ફિલ્િના એક દૃકયિાં અમભનેત્રી તિન્નાને ગુંડાથી બચાવવા અજય આ પાંચ ભાષા બોલશે. કારણ કે, તેઓ જુદા જુદા રાજ્યના હોય છે. અજય િાટે આ એક પડકાર હતો, કેિ કે તેણે એક શબ્દ નહીં, પણ આિા ડાયલોગ જુદી જુદી ભાષાિાં બોલવાના હતા. આ દૃકય ભજવવા અજય િાટે િાસ મશિક ફિલ્િના સેટ પર બોલાવવો પડ્યો હતો. સામજદ િાનની ‘મહમ્િતવાલા’ ૧૯૮૩ની બ્લોકબસ્ટર ફિલ્િની મરિેક છે. જેિાં મજતેન્દ્ર અને શ્રીદેવીએ િુખ્ય ભૂમિકાઓ ભજવી હતી.

અમિતાભ બચ્ચન જેવા અનેક ઘણા મદગ્ગજ ફિલ્િી કલાકારો હવે ટીવી સીમરયલ તરિ વળ્યા છે. વષશ ૨૦૧૧િાં પમરવાર સાથે અિેમરકાથી સ્વદેશ પરત આવેલી િાધુરી દીમિતે અત્યાર સુધી િાત્ર બે જ ફિલ્િો-‘દેઢ ઇશ્કકયાં’ અને ‘ગુલાબ ગેંગ’ સ્વીકારી છે. હવે તેણે પણ નાના પડદે પદાપશણ કરવાનું િન બનાવ્યું છે. જો બધું બરાબર પાર પડશે તો હવે તે અિેમરકન ટીવી મસરીઝની ભારતીય મરિેકિાં જોવા િળશે. અિેમરકન શો ‘ગુડ વાઈવ્સ’િાં જુમલયાના િાગુશલીસ, મિસ્ટાઈન બારાંસકી અને આચચી પંજાબી િુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે. ભારતનું એક જાણીતું પ્રોડક્શન હાઉસ આ ટીવી મસરીઝની મહન્દી આવૃમિિાં િુખ્ય ભૂમિકાિાં િાધુરીને લેવા ઇચ્છે અને િાધુરીએ આ પ્રોજેક્ટ સ્વીકારી લીધો છે એવું સૂત્રો કહે છે. િાધુરી અત્યારે ફિલ્િના શૂમટંગિાં વ્યસ્ત હોવાથી તેના િાટે સિય િાળવવો િુકકેલ છે, આિ છતાં આગાિી ટૂંક સિયિાં જ બધું નક્કી થઈ જશે. ઉલ્લેિનીય છે કે થોડા સિયિાં અમનલ કપૂર અને અમિતાભ બચ્ચન પણ ટીવી પડદે દેિાશે. જો િાધુરી આ પ્રોજેક્ટ સ્વીકારશે તો તે પણ આ કલાકારોની હરોળિાં આવી જશે.

માહિ છે નવી મોના ડાહલિંગ! અમિતાભ બચ્ચન અને પ્રાણ અમભનીત યાદગાર ફિલ્િ ‘જંજીર’ની મરિેક બની રહી છે. આ ફિલ્િિાં આધુમનક ‘વેમ્પ’ િોના ડામલિંગની ભૂમિકા િાહી મગલ ભજવી રહી છે. અગાઉ તે આ ગ્લેિરસ પાત્ર ભજવવા તૈયાર ન હતી. ૧૯૭૩િાં રજૂ થયેલી િૂળ ‘જંજીર’િાં મબંદુએ િોના ડામલિંગનો રોલ કરીને દશશકોની પ્રશંસા િેળવી હતી. િાહી કહે છે કે, ‘િૂળ ‘જંજીર’ મબંદુજીએ આ પાત્રને યાદગાર બનાવી દીધું છે. જ્યારે િને રીિેકિાં આ રોલ ઓિર કરવાિાં આવ્યો ત્યારે િને એિ લાગ્યું કે હું તેને સંપૂણશ ન્યાય નહીં આપી શકું તેથી િેં એ ભજવવાની ના પાડી હતી. પરંતુ હવે િને તે રોલ કરવાિાં િજા આવે છે.’ આ ફિલ્િિાં િાહી મવલન તેજાને િોમહત કરવા પ્રયાસ કરતી જોવા િળશે. તેણે ઉિેયુિં હતું કે િોના આધુમનક યુગની વેમ્પ છે. િૂળ ફિલ્િિાં મબંદુજીએ જે ભૂમિકા ભજવી હતી એનાથી આ ભૂમિકા અલગ છે. આ ફિલ્િનું કેટલુંક શૂમટંગ બેગકોકિાં થયું છે અને મદગ્દશશક અપૂવશ લામિયા છે.

21

બોલિવૂડમાં ફરીથી પોતાનું સ્થાન જમાવવા ઇચ્છુક એક સમયના ચોકિેટી અલિનેતા રીશી કપૂર હવે એક ફફલ્મમાં ‘ડોન’ દાઉદની િૂલમકા િજવશે. ચલરત્ર અલિનેતાઓની જેમ લપતા કે દાદા જેવાં પાત્રો િજવવા કરતાં કંઇક જુદો જ રોિ સ્વીકારનાર રીશીએ આ અગાઉ અલિપથની લરમેકમાં ગેંગસ્ટરનું પાત્ર િજવ્યું હતું. બોલિવૂડના સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ રીશી

‘ડી ડે’ ફફલ્મમાં તે દાઉદ બનશે અને આ ફફલ્મ દ્વારા તે અજુુન રામપાિની સામે પણ પહેિી જ વખત દેખાશે. એજન્ટ લવનોદમાં સૈફ અિી ખાન અને એક થા ટાઇગરમાં સિમાન ખાને ‘રો’ના એજન્ટનું પાત્ર િજવ્યા બાદ આ ફફલ્મમાં અજુુન રામપાિ ‘રો’નો એજન્ટ બનશે. આ ફફલ્મનું શૂલટંગ આ વષષે સપ્ટેમ્બરમાં શરૂ થવાની પ્રબળ બનશે દાઉદ સંિાવના છે.

#

$

" %

% !

!

%

!

$

% '

'

% !

!

%

!

!

(

(

'

'

% &

%

#&

!

(

(

!(

(

! (

(

'

%

%

' % !

!

$ !

4

!

!

'

! '

$4 # $4 $4 ! $4 $4 $4 $4

"

"

% (

(

'

3

3 3 3 3 3 3

!

" '

!

!

$ !

111 /*%-'%(.+)'%2/ &., &.-0%&0 /*%-'%(.+)'%2/ &.,

%

!

"

! "


22

16th March 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

પાન-૧૬નું ચાલુ

જીવંત પંથ... જોકે એક વાત સહુએ થપષ્ટપણે સમજી લેવી જોઇએ કે કેથલલક સંિદાય બુલદં અવાજે કહેતો રહ્યો છે કે લિવાાણ કે મોક્ષ માટે કોઇ પણ માિવીિે લિથતી ધમા અપિાવવો આવચયક છે. આમ જે રીતે ધમાપલરવતાિ ઇથલામ ધમાિા પાયામાં છે એમ લિથતીઓ પણ ધમાપલરવતાિ માટે અત્યંત દૃઢ લિચચયી હોય છે. લહન્દુઓ તેમાંથી કંઇ બોધ લે કે વધુ સાબદા બિે તે વધુ લહતકારી છે. પણ થશે ખરું?

કેન્યામાં ઉકળતો ચરૂ!!! લહંસાિી અફવાઓિી પરવા કયાા લવિા કેન્યાિા મતદારોએ ચોથી માચચે, સોમવારે મતદાિ કયુ.ું શુિવારે ઘોષણા થઇ કે ઉહુરુ કેન્યાટા ‘થોડી બહુમતીથી’ ચૂટં ાયા છે અિે અત્યારિા િમુખ ઓડીંગા ચૂટં ણી પંચિા આ લિણાયથી અસંતષ્ટ ુ છે અિે અપીલ કરવા લવચારે છે. ઉહુરુ કેન્યાટા જોમો કેન્યાટાિા પુત્ર છે. થવાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં જોમો કેન્યાટાિું િેતૃત્વ પાયાિું પલરબળ હતુ.ં થવાલહલી ભાષામાં, ખાસ કરીિે કકકુરુિી જબાિમાં, જોમો કેન્યાટાિો એક અથા ધગધગતો ભાલો પણ થાય છે. માઉ માઉિી ચળવળે લહંસક થવરૂપ ધારણ કયુું ત્યારે જોમો કેન્યાટા તેિા સવામાન્ય િેતા હતા અિે આઝાદી માટે તેમિો અમૂલ્ય ફાળો સહુ કોઇ થવીકારે છે. કેન્યામાં ઉહુરુિો અથા થવાતંત્ર્ય પણ થાય છે. જોકે ઉહુરુ કેન્યાટા ‘થવાતંત્ર્ય’ માટે સુલવખ્યાત િથી. ૨૦૦૭િી ચૂટં ણી બાદ કેન્યામાં ભારે લવરોધ િદશાિ બાદ તોફાિો અિે દંગલો ફાટી િીકળ્યા હતા. લરફ્ટ વેલીિા કકસુમુ િકુરુ અિે આજુબાજુિા લવથતારમાં ભારે રક્તપાત રેલાયો હતો. ૧૩૦૦ લિદોાષોએ જાિ ગુમાવ્યા અિે છ લાખ લોકો ઘરલવહોણા બન્યા હતા. આ લહંસાખોરીમાં ઉહુરુ કેન્યાટાિી કકકુયુ િજા અિે લવલલયમ રૂટોિી ક્લેન્જિ િજા લુઓ જાલત સામે આમિેસામિે હતી અિે આ રક્તપાત બદલ હેગસ્થથત ઇન્ટરિેશિલ લિલમિલ કોટટમાં કેન્યાટા અિે રૂટો સામે આરોપિામું પણ મૂકાયું છે. ગયા સપ્તાહિી ચૂટં ણી અગાઉ આ ખટલો ચાલવાિો

હતો, પણ સ્થથલત વધુ થફોટક િ બિે તે ઇરાદાથી થોડાક મલહિા માટે મુદત પાડવામાં આવી છે. હવે પલરસ્થથલતમાં સાવ પલ્ટો આવ્યો છે. કકકુરુ અિે ક્લેન્જિ િજા વચ્ચે સહયોગ સાધવામાં આવ્યો છે અિે કેન્યાટા તથા રૂટો ફરી એક વાર લમત્ર બન્યા છે. િકુરુ અિે આજુબાજુિા લેક લવક્ટોલરયાિી સરહદે આવેલા લવથતારોમાં આ ગઠબંધિિા પલરણામે કેન્યાટાિે ૮૨ ટકા મતો મળ્યા છે. લવલલયમ રૂટો ક્લેન્જિ જાલતિા છે. જોમો કેન્યાટા બાદ ડેલિયલ અરબમોઇ કેન્યાિા િમુખ પદે ચૂટં ાયા હતા. તેઓ પણ ક્લેન્જિ હતા. કહેવાય છે કે જોમો કેન્યાટાિા કાળમાં કેન્યામાં ભ્રષ્ટાચારિો ભોરીંગિો ઉદય થયો અિે અરબમોઇિા ગાળામાં તે ખૂબ વકયોા. હવે કેન્યાટા સામે ઉભેલા ઓડીંગા લુઓ જાલતિા છે. બન્ને જાલતઓ વચ્ચે જે કલહ િવતચે છે તેિા મૂળ તેમિા ઇલતહાસમાં છે. સિ ૧૮૭૦ આસપાસ કેન્યા ઉપર લિલટશે કબ્જો જમાવ્યો િે કેન્યા કોલોિી બિી. િાઇરોબી અિે પસ્ચચમ તરફિો લરફ્ટ વેલી તરીકે ઓળખાતો લવથતાર યુરોલપયિો માટે ખેતીવાડી કરવામાં, પશુપાલિ ઉછેર અિે ખાસ કરીિે સાિુકળ ૂ હવાપાણી માટે આકષાક બન્યો હતો. આથી સામ્રાજયવાદે િકશા પર લીંટી દોરીિે ઇથટ આલિકાિા દેશોિો િવો િક્શો કંડાયોા. કકકુરુ, લુઓ, ક્લેન્જિ આદી જાલતઓ પરંપરાથી અન્ય લવથતારમાં થથાયી થઇ હતી ત્યાં મોટી સંખ્યામાં ઉથલપાથલ થઇ. તે જમાિામાં મુખ્ય વ્યવસાય પશુપાલિિો હતો અિે ખાસ કરીિે કકકુરુ, લુઓ, ક્લેન્જિ જાલતિા લોકો એકબીજાિા ઢોરઢાંખર ઉઠાવી જતા હતા અિે તેમાંથી યુદ્ધિા િગારે ઘા પડતા હતા. ૨૦૦૭િી લવવાદાથપદ ચૂટં ણી પછી તો ભારે રક્તપાત થયા બાદ આંતરરાષ્ટ્રીય દબાણ હેઠળ કેન્યામાં િવું બંધારણ ઘડાયુ.ં ચૂટં ણી પંચિે વધુ સત્તા અપાઇ. સરકારી તંત્રિો વહીવટ કંઇક વધુ સાંગોપાંગ બન્યો. આ વેળાિી ચૂટં ણીમાં ૬ પાિિું મતપત્ર હતું અિે મતદાિ વધુ વ્યવસ્થથત થાય તે માટે લવલવધ રંગોમાં તે છપાયું હતુ.ં ચૂટં ણી સારી રીતે યોજાઇ ગઇ. ચૂટં ણી પંચે પલરણામો પણ જાહેર કરી દીધા છે, પરંતુ ઉહુરુ

અિે રૂટોિી જોડીિે ઓડીંગા પસ્ચચમ-તરફી અિે રાષ્ટ્રલહત લવરોધી ગણાવવાિી તજવીજમાં વધુ િવૃત્ત બિે તો શું થાય? જો ચૂટં ણી સામે અપીલ માન્ય બિે તો સંભવ છે કે ૧૧ એલિલે ફરી ચૂટં ણી યોજાશે. કેન્યામાં સજાાયલ ે ી આ રાજકીય મડાગાંઠ ત્યાં વસતાં આપણા ભાઇભાંડઓ ુ માટે પણ લચંતાિો લવષય બિી ચૂકી છે. કેન્યાિી અત્યારિી આલથાક ઉન્નલતમાં ભારતીયોિો, સલવશેષ ગુજરાતીઓિો અિે તેમાં પણ ઓશવાળ અિે કચ્છી ભાઇઓિો લસંહફાળો રહ્યો છે. એ સંદભામાં કેન્યામાં શાંલત જળવાય અિે લવકાસયાત્રા વધુ સાંગોપાંગ બિે તેવી સહુ કોઇ આશા રાખી રહ્યા છે. છેલ્લા ૫૦ વષામાં કેન્યા, યુગાન્ડા, ટાન્ઝાલિયાિા તકદીરે પણ ભારે પલરવતાિ જોયું છે. એક જમાિામાં કેન્યા, યુગાન્ડા અિે પછી ટાન્ઝાલિયા અિુિમે અથાતત્ર ં માં સંગીિતા ધરાવતા હતા. અત્યારે ટાન્ઝાલિયાિી વથતી અિે લવથતાર સૌથી વધુ છે અિે ભૂલમ પર તથા દલરયામાં લવપુલ ખલિજ તેલ અિે ગેસિા ભંડાર મળી આવ્યા છે. હંમશ ે જેમ ટાન્ઝાલિયામાં જાલતજાલત વચ્ચેિો કલહ ખાસ દેખા દેતો િથી અિે વધુ શાંલતલિય વાતાવરણ લક્ષમાં લેતાં વલ્ડટ બેન્ક માિે છે કે ટાન્ઝાલિયાિો લવકાસ વધુ જોર પકડશે. યુગાન્ડામાં િમુખ મુસવે ીિીએ હકાલપટ્ટીિો ભોગ બિેલા એલશયિોિે પરત બોલાવ્યા. તેમિી લમલ્કતો પરત કરી. તાજેતરમાં તેિા વાઇસ િેલસડેન્ટ લંડિ આવ્યા હતા ત્યારે િાગરેચા ભાઇઓએ પૂવા લંડિમાં તેમિી જાહેર સભા યોજી હતી. જેમાં તેમણે થપષ્ટ ઘોષણા કરી હતી કે અમારા દેશમાં ગુજરાતીઓએ લવકાસયાત્રાિું સુકાિ સંભાળ્યું છે તેિે અમે આવકારીએ છીએ. ગુજરાત અિે ખાસ કરીિે ગુજરાતિા મુખ્ય િધાિ િરેન્દ્ર મોદી તરફ પણ યુગાન્ડા, કેન્યા અિે ટાન્ઝાલિયાિા રાજપુરુષો વધુ આકષાાયા છે તે આપણે તાજેતરિી વાઇિન્ટ ગુજરાત ઇન્વેથટસા સલમટમાં જોયું જ હતુિં ?ે

વડા પ્રધાન ડેવવડ કેમરન માટે આગળ કૂવો, પાછળ ખાઇ

૪૬૦ પેટા ચૂટં ણી અલગ અલગ સમયે યોજાઇ. સત્તાધારી પક્ષ માત્ર આઠ જ વખત અન્ય પક્ષ પાસેથી બેઠક જીતી લેવામાં સફળ રહ્યો છે. હાઉસ ઓફ કોમન્સિા સાંસદ શૈલષે વારાએ ન્યૂઝિાઇટિા ટીવી કાયાિમમાં આ આંકડા રજૂ કયાા ત્યારે તેમણે થપષ્ટ કયુું હતું કે લલબ-ડેમિી આ બેઠક સત્તાધારી યુલત સરકારિો મુખ્ય પક્ષ (ટોરી પક્ષ) જીતી શક્યો િથી તેમાં િથી કંઇ આચચયા કે િથી કંઇ િાલેશી. પણ ડેલવડ કેમરિ ભારે ભીંસમાં છે. એક બાજુ ટોરી પક્ષિા ડાબેરી વલણ ધરાવતા સભ્યોિી માગ ઉઠી રહી છે કે આ સરકારે બજેટમાં ખાધ ઘટાડવા માટે લીધેલા પગલાંમાં વધુ સંવદે િશીલતા બતાવવી જોઇએ. ખાસ કરીિે ઓછી આવક ધરાવતા તથા બેરોજગારોિી હાલત િત્યે વધુ અિુકપં ા દાખવવી જોઇએ. જ્યારે તેથી ઉલ્ટું વલણ જમણેરી લવચાર ધરાવતા બીજા અગ્રણીઓ લઇ રહ્યા છે. જ્યોજા ઓથબોિા અિે તેમિા સમથાકો આગામી બજેટમાં વધુ દસ લબલલયિિો કાપ મૂકવાિો લવચાર કરી રહ્યા છે અિે ચાઇલ્ડ બેલિકફટ તથા અિએમ્પલોયમેન્ટ બેલિકફટમાં ઘટાડો કરવાિી વાત વહેતી થઇ છે. ટોરી પક્ષ લલબ-ડેમિા સહયોગમાં સરકાર િાજુક સ્થથલતમાં વડા િધાિ કેમરિ માટે કપરા લદવસો જોઇ શકાય છે. તેમિા જ પક્ષિા એક સુલવખ્યાત સાથીએ માગણી કરી છે કે લવદેશ સહાયિા સાત લબલલયિ પાઉન્ડિા બજેટમાં કાપ મૂકો, પણ લચકરી ખચામાં િહીં. જ્યારે બીજાએ કહ્યું કે સંરક્ષણ બજેટમાં કાપ મૂકી શકાય કેમ કે આંતરરાષ્ટ્રીય તિાવ ઘટ્યો છે અિે ખુદ યુરોપમાં યુદ્ધિા વાદળો લબલ્કુલ દેખા દેતા િથી. તાજેતરિાં મહત્ત્વિાં વક્તવ્યમાં ડેલવડ કેમરિે થપષ્ટ કયુું છે કે ગઇ ચૂટં ણી પૂવચે તેમિા પક્ષે બાંહધે રી આપી હતી કે લવદેશિી સહાય, આરોગ્ય સેવા અિે લશક્ષણ તેમ જ પેન્શિરોિા અલધકારો ઉપર કાપકૂપ મૂકવામાં આવશે િહીં. આિો અથા એ પણ ઘટાવી શકાય કે લિલટશ સરકાર લચકરી ખચા ઘટાડવા લવચારી રહી છે.

તાજેતરમાં ઇથટલેિી ચૂટં ણીમાં કન્ઝવચેલટવ પક્ષિો રકાસ થયો. છેલ્લા ૫૦ વષામાં લગભગ

અનુસંધાન પાન-૩૮

UK’s leading solicitors for NRI services $ #$! !" $ !" "# !" $ ' #" ( # ! # "" !! !" "" $# # " ' % & $% # " $ #$! !" $ !" "# !" $ $ %" $ ' ! !% ! $ !# "$! % ! $ !# $ & #

/6 % 2 7 ( 1 0 0 2 $/ !: 1 / 0 5 !/= 5 8# ' !9 0 # 4 0 / 2

• OCI / PIO cards - Preparing full application - Transferring OCI visa on to new passport - Re-issue of OCI / PIO card (if lost or stolen) - 100% money back guarantee (subject to T&C)

7

) 0 & 2 # +2. /! +2. 1 !-/ / * / /< ( 7 ! ; 2 6 3 ,5 0 0 ') 5 2"

• PAN card applications • Affidavits / Surrender of Indian passport • Indian Wills / Power of Attorney

(* !*

%

-(, ,$(' (* & *" ' $ + % 1$'" "$. -+

2 ( $%

/

%% ,( 0

& $% )* .$' # % $ "& $% (& .& # ) *$ "& $% (& +$, #-* #$%% ( (!! $%% + ' $"# ( (' ('

• Immigration and Nationality

)0 2 /!2 / 5 / 16 0" #2!/

502-504 Honeypot Lane Stanmore Middlesex HA7 1JR

020 8951 6959 • info@pindorialaw.com

www.pindorialaw.com

$! " $% #

-&*, /&,)/ (*0*-&3 (. 1+ $)'/*0) 222 (*0*-&3 (. 1+

2 5

2<

"

"

!

#

"#

!

4 4 4 4 4

" " #

# 4 4 4 4 4

"

! "% !#$

& & & & & & & &


રમતગમત

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 16th March 2013

રૂ. ૧૩૦ કરોડનું હેરોઈન ઝડપાયુંઃ બોક્સર વિજેન્દર શંકાના ઘેરામાં ચંડીગઢઃ રૂ. ૧૩૦ કરોડનાં હેરોઇન સપ્લાયમાં કેસના મુખ્ય આરોપી એનઆરઆઇ લસંહ કહોને અનુપ આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કરતાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. બીજી તરફ, ડ્રગ્સ કૌભાંડમાં ઓલલસ્પપક મેડલલથટ બોક્સર લવજેન્દર લસંહનું નામ પણ ચચાામાં આવતા રમતગમત ક્ષેત્રે હલચલ મચી ગઇ છે. પોલીસ કહે છે કે પ્રાથલમક તપાસમાં લવજેન્દર લનદોાષ જણાય છે, પણ જરૂર પડ્યે તેની પૂછપરછ કરાશે. એક અહેવાલ એવો છે કે પોલીસે પરીક્ષણ માે લવજેન્દર પાસે લોહી અને વાળના નમૂના માગ્યા હતા, તેણે આ સેપપલ આપવા ઇન્કાર કયોા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે આઠમી માચગે પંજાબના જીરકપુર ખાતેથી ૨૬ કકલો હેરોઇનના જથ્થા સાથે કહોન સાથે છ

જણાને ઝડપી લેવાયા હતા. જેમાં ડ્રાઇવર કુલલવન્દર લસંહ, ડ્રાઇવરના લપતા કુલદીપ લસંહ, સંદીપ લસંહ, મનપ્રીત લસંહ લગલ અને ગબ્બર લસંહનો સમાવેશ થાય છે. પોલીસે જે ફ્લેટમાંથી હેરોઈનનો જથ્થો પકડી પાડ્યો છે તેની બહારથી લવજેન્દરની પત્ની અચાના લસંહની કાર મળી છે. આ ઉપરાંત પડકાયેલા ડ્રગ્સ માકફયાએ કબૂલ્યું હતું કે અમે આ હેરોઈન બોક્સર લવજેન્દર લસંહ અને તેના સાથી બોક્સર રામ લસંહને સપ્લાય કરવાના હતા, જેથી લવજેન્દર શંકાના ઘેરામાં છે.

સંટિપ્ત સમાચાર • ભારતીય લિકેટ કંટ્રોિ બોડેે (બીસીસીઆઈ) ભારતીય ઝડપી બોિર પ્રવીણ કુમાર પર િાદેિો પ્રલતબંધ હટાવ્યો છે, પરંતુ તેને આકરા શબ્દોમાં ચેતવણી આપી છે. પ્રવીણ ઉપર ખેિાડીઓ સાથે મારામારી કરીને આચારસંલહતાના ઉલ્િંઘનનો આરોપ હતો.

હું નિદદોષ છુંઃ નિજેન્દર જોકે લવજેન્દરે લનદાાષ હોવાનો દાવો કરતાં કહ્યું હતું કે, હેરોઈન સપ્લાયમાં મારું નામ સાંભળી હું દંગ થઇ ગયો છું. મને ખબર નથી પડતી કે મારું નામ કેવી રીતે બહાર આવ્યું. હું અત્યારે મુંબઈમાં છું. મારા લમત્રો મારી પત્નીની કાર લઈ મને એરપોટટ મૂકવા આવ્યા હતા. મને એરપોટટ પર ઉતાયાા બાદ લમત્રોએ કારનો ઉપયોગ કયોા હશે. બદક્સર રામ નસંહ સસ્પેન્ડ ડ્રગ્સ કૌભાંડના પગલે લવજેન્દરના રૂમમેટ અને બોક્સર રામ લસંહને નેશનલ ઇસ્ન્થટટ્યૂટ ઓફ થપોટસામાંથી રલવવારે હાંકી કાઢવામાં આવ્યો છે. રામ લસંહે અગાઉ દાવો કયોા હતો કે તેણે લવજેન્દરે સાથે હેરોઇનનું સેવન કયુું હતું. બાદમાં તેણે લનવેદન ફેરવી તોળ્યું હતું.

• ભારતની સ્ટાર બેડલમન્ટન ખેિાડી સાઈના નેહવાિનો ઓિ ઈંગ્િેન્ડ બેડલમન્ટન ટૂનાચમેન્ટની સેલમ-િાઇનિમાં પરાજય થતાં ટાઇટિ જીતવાનું તેનું સ્વપ્ન ચકનાચૂર થઈ ગયું હતું. પુરુષ લસંગલ્સમાં પી. કશ્યપ ક્વાટેર િાઈનિમાં જ હારીને સ્પધાચમાંથી િેંકાઈ ગયો હતો. આ બંનેના પરાજય સાથે સ્પધાચમાં ભારત ટુનાચમેન્ટમાંથી બહાર િેંકાઇ ગયું હતું.

સેહિાગની કારકકદદીનો અંત?

ઈંગ્લેન્ડની લડાયક બેટિંગઃ ન્યૂ ઝીલેન્ડ િેસ્િ ડ્રો

મુંબઇઃ એક સમયે જેની ભલભલા ફટકાબાજીથી બોલરો ગભરાતા તે વીરેન્દ્ર સેહવાગને છેલ્લા લાંબા સમયના નબળા દેખાવના કારણે ઓથટ્રેલલયા સામેની આગામી ટેથટ મેચમાંથી પડતો મૂકાયો છે. ૧૦૪ ટેથટમાં ૪૯.૩૪ની એવરેજ, ૮૨.૨૩ની થટ્રાઇક રેટ, ૮૫૮૬ રન, ચાર બેવડી સદી, બે ત્રેવડી સદી જેવો ભવ્ય ભૂતકાળ ધરાવતા સેહવાગે છેલ્લી ૧૦ ટેથટ ઇલનંગ્સમાં ૨૮૦ રન જ કયાા છે. સેહવાગને પડતો મૂકાતા જ એક વગગે એવો મત વ્યક્ત કયોા છે કે સેહવાગની લનવૃલિનો તખ્તો ઘડાઇ ગયો છે, જ્યારે સેહવાગે લવશ્વાસ વ્યક્ત કયોા છે તે આગામી લદવસોમાં ટીમમાં ફરી થથાન મેળવશે. તેણે કહ્યું હતું કે લિકેટમાંથી લનવૃલિનો તેનો કોઇ પ્લાન નથી. ગયા વષગે પાકકથતાન સામેની શ્રેણી વખતે સેહવાગને વન-ડે ટીમમાંથી મૂકાયો હતો. આમ, વતામાન સ્થથલત જોતાં વીરેન્દ્ર સેહવાગ આંતરરાષ્ટ્રીય લિકેટમાં ફરી રમતાં જોવા મળે તેની સંભાવના ખૂબ જ ઓછી થઇ ગઇ છે. ૨૦૦૮માં

ડુનેડીનઃ કેપ્ટન એલિસ્ટર કૂ ક ની ૨૪મી ટે સ્ ટ સદી સાથે ના ૧૧૬ તે મ જ કોમ્પ્ટનની કારકકદદીની પ્રથમ ટેસ્ટ સદી સાથેના ૧૧૭ રન બાદ નાઇટ વોચમેન કિનના ૫૬ તથા ટ્રોટના બાવન રનની મદદથી ઈંગ્િેન્ડે ન્યૂ ઝીિેન્ડ સામેની પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ ડ્રો કરી હતી. હવે બંને ટીમો વચ્ચે શ્રે ણીની બીજી ટેસ્ટ ૧૪મી માચચથી રમાશે. ઈંગ્િે ન્ ડનો પ્રથમ દાવ માત્ર ૧૬૭ રનમાં સમેટાયો હતો. જવાબમાં ન્યૂ ઝીિેન્ડે નવ લવકેટે ૪૬૦ રને દાવ લડકિેર કરતાં ૨૯૩ રનની સરસાઇ મેળવી હતી. જોકે ઈંગ્િે ન્ ડે બીજી ઇલનંગ માં જોરદાર બેલટંગ કરતાં હારનો ખતરો ટળ્યો હતો અને મેચ ડ્રોમાં પલરણમી હતી. મેચના પાંચમા અને આખરી લદવસે રલવવારે કોમ્પ્ટન અને કિનની જોડીએ ઈંગ્િેન્ડની બીજી ઇલનંગને એક લવકેટે ૨૩૪ના સ્કોરથી આગળ ધપાવી હતી. ઈંગ્િે ન્ ડે આગિા લદવસના સ્કોરમાં વધુ ૧૮૭ રન ઊમેરતા પાંચ લવકેટ ગુમાવી હતી. જોકે તેણે હારનું જોખમ ટાળીને મેચ બચાવી હતી. કિને આશરે પાંચ કિાક બેલટંગ કરતાં ૨૦૩ બોિમાં ૫ ચોગ્ગા સાથે ૫૬ રનની ઇલનંગ રમી હતી.

$ " !&

% $ % $

%

) #

23

"

" )

ઓથટ્રેલલયા સામે એલડલેડ ટેથટમાં ૧૫૧ રનની ઇલનંગ્સ બાદ સેહવાગ એલશયા બહાર ૧૨ ટેથટમાં ૨૨.૭૩ની એવરેજથી માત્ર ૫૨૩ રન કરી શક્યો છે, જેમાં તેનો શ્રેષ્ઠ થકોર ૬૭ છે. આ ગાળામાં તેણે ૫૭.૪૯ની એવરેજથી ૩૬૨૨ રન કયાા છે. બે વષાથી સેહવાગની એલશયામાં મોટી ઇલનંગ્સ પણ જવલ્લે જ જોવા મળી છે. નવેપબર ૨૦૧૦માં ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ૧૭૩ રનની ઇલનંગ્સ બાદ સેહવાગને બીજી ટેથટ સદી માટે નવેપબર ૨૦૧૨ સુધી રાહ જોવી પડી હતી. ઇંગ્લેન્ડ સામે મોટેરા ટેથટમાં નવેપબર ૨૦૧૨માં સદી સાથે સેહવાગને જીવતદાન તો મળ્યું પણ પછીના અસાતત્યપૂણા દેખાવને કારણે તેને છેવટે ટીમમાંથી થથાન ગુમાવવું પડયું છે.

'

$ %

) $

% (

)

%


24

સદાબહાર વિાવથ્ય

16th March 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

વૃદ્ધાવથથા ભાગ્યે જ કોઇને ગમતી હોય છે, કેમ કે તેના આગમન સાથે શરીરમાં અનેક તકલીફો પણ શરૂ થતી હોય છે. આપણે વધતી વયને તો ન અટકાવી શકીએ, પણ પોષણયુિ વથતુઓનું સેવન કરીએ તો શરીરને લાગતો ઘસારો જરૂર અટકાવી શકાય છે. અત્યાર સુધી વવટાવમન ઈ, વવટાવમન સી ધરાવતી

નકામી ચીજો સંઘરવા પાછળનું કારણ શોધાયું

ઘડપણને ટાળે તેિી ૧૦ ચીજો • સૂયયમુખીનાં બીઃ ત્વચાની ઇલે સ્ થટવસટી જાળવી રાખે એવું વવટાવમન ઈ સૂયમમુખીના બીમાં રહેલું છે. આ બીનું તેલ નહીં, પરં તુ બીને શે કીને ખાવાથી મહત્તમ ફાયદો મળે છે. • તલઃ એમાં વવટાવમન ઈ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે; પણ સાથે કેસ્શશયમ અને િોટીન પણ હોવાથી હાડકાં, દાંત અને નખ માટે ઉત્તમ છે. એવજંગ િોસે સ અટકાવવા માટે હાડકાંનું વનયવમત પોષણ થતું રહે એ માટે આખા તલ સારા છે. • ઓદલવ ઓઇલઃ ખોરાકને રાંધતી વખતે થોડાક તે લ નો ઉપયોગ અવનવાયમ હોય છે. એ માટે ઓવલવ ઓઇલ ઉત્તમ છે. એમાં ખૂબ જ ઓછી માત્રામાં કોલેથટરોલ જમા કરે એવી ચરબી હોય છે . ઓછું વાપરવા છતાં પૂરતી ચીકાશ અને થવાદ હોવાથી થવાભાવવકપણે જ એ

નથી, મગજ પણ શાપમ , સતેજ અને સવિય રહે એ ખાવા માટે અખરોટ અવનવાયમ છે. • એવકાડોઃ વવટાવમન સી, વવટાવમન ઈ અને ઓમેગા થ્રી-ફેટી એવસડ આ ત્રણેયનું અદભૂત કોસ્બબનેશન હોવાથી ત્વચાનું મોઇથચર જાળવી રાખતું અવ્વલ દરજ્જાનું એસ્ટટ-એવજંગ ફ્રૂટ ગણાય છે. ત્વચાની કરચલી દૂર કરવા માટે શ્રેષ્ઠ ગણાય છે છતાં એમાં ચરબીનું િમાણ પણ સારું એવું હોવાથી સંભાળીને લેવું. • ગ્રીન ટીઃ શરીરમાં ભરાયે લો ટોસ્સસક કચરો આંત વરક અવયવોને ડે મેજ કરે તો અંદરના અવયવોને ઘસારો પહોંચે છે. વનયવમત ગ્રીન ટી પીવાથી યુવરન વાટે ઝેરી તત્વોનો તત્કાલ વનકાલ થાય છે અને આમ વલવર, ફકડની, બ્લડનું પ્યુવરફફકેશન થતું રહે છે.

ચીજોમાં એસ્ટટ-એવજંગ િોપટટી છે એવું મનાતું હતું. આ ઉપરાંત લીલાં પાનવાળી શાકભાજી તેમ જ ફૂડમાં કલર બેલેટસ એટલે કે રોજ પાંચ જુદા-જુદા કલરની શાકભાજી ખાવાની વટપ્સ મોખરે ગણાય છે. અહીં આવી ટોપ-ટેન એસ્ટટ-એવજંગ ચીજોની યાદી આપી છે જેનું વનયવમત સેવન કરવાથી તમે ઘડપણને ટાળી શકો છો. • બિામઃ બદામનું વવટાવમન ઈ અશિાવાયોલેટ ફકરણોથી તેમ જ િદૂષણને કારણે થતાં ડે મે જ થી બચાવે છે . અઠવાવડયે એકાદ વખત બદામના તેલથી માવલશ પણ તમને સદા યુવાન રાખશે. • અખરોટઃ આ સૂ કા મેવામાં પણ વવટાવમન ઈ અને ખાસ િકારનાં એસેસ્ટશયલ ઓઇશસ હોય છે જે મગજ માટે ખૂબ પોષક છે. શરીર માત્ર બહારથી જ યુ વાન હોય એટલું પૂ ર તું

થોડો ગુવસો આરોગ્ય સુધારિે નવી દિલ્હીઃ કહેવાય છે કે ગુથસો આરોગ્ય માટે ખતરનાક હોય છે, તેનાથી બ્લડ િેશર વધી જાય છે અને હૃદયને લગતી બીમારીઓ પણ થાય છે, પરંતુ વવજ્ઞાનીઓની વાત માનીએ તો આ વથયરી ખોટી છે. તેઓ કહે છે કે ગુથસાને ગળી જનાર લોકોની સરખામણીમાં ગુથસો ઠાલવી દેનાર લોકો વધુ જીવે છે.

જમમનીની યુવનવવસમટી ઓફ જયનાના વવજ્ઞાનીઓએ છ હજારથી વધુ લોકો પર કરેલા અભ્યાસમાં જણાયું કે જે લોકો પોતાના ગુથસા કે પોતાની નેગેવટવ ફફવલંગ્સને દબાવે છે તેનું બ્લડ િેશર વધી જાય છે. આવા

,,(&+$ #,. %3/&,0%". -&/0 2&0% +! ."$&/0. 0&,+ ,+0

0

' )

" % /, " ' * $ " ) " !$

(2 +

% .0"."! %3/&,0%". -&/0

ઓછું ખવાય છે. ડેઇલી ત્રણ ચમચી ઓવલવ ઓઇલથી વધુ માત્રામાં ન લેવું. • કાકડીઃ ઓછી કેલરી, ભરપૂર પાણી અને વસવલકા નામનું ખનીજતત્વ ધરાવતી કાકડી ચમકીલી, સું વાળી ત્વચા આપે છે. વેઇટ-કટિોલ માટે અને કેલરી-કટિોલ માટે કાકડી સારી છે. • કલરફુ લ બે રીઝઃ િે ન બે રીઝ, બ્લુ બે રીઝ, થિોબેરી જેવા િાઇટ કલસમ ધરાવતા બે રીઝ આં ત વરક અને બાહ્ય અવયવોને ડેમેજ થતા અટકાવે છે. આ ફળોને રંગ બક્ષતાં ખાસ કેવમકશસ કેટસરના વિવેટશન માટે પણ જાણીતાં છે. • કુંવારપાઠાનો રસઃ એનું રોજ સેવન કરવાથી ત્વચા કુમારી જેવી કોમળ રહી શકે છે . ખાલી પે ટે ૩૦ વમલીવલટર એલોવેરાનો ગર ૧૦૦ વમલીવલટર પાણીમાં મેળવીને પી જવો. એ પછી અડધો કલાક પછી રેગ્યુલર નાથતો કરવો. આ જૂ સ એસસલટટ યંગ લુફકંગ સ્થકન આપે છે.

લોકોના પશસ રેટ પણ વધી જાય છે. જેના કારણે તેમના વદલ પર દબાણ પડે છે. આવા લોકો થિેસમાં રહે છે. આવું લાંબા સમય સુધી કરવાથી વદલની સાથે શરીરનાં અટય અંગો પર પણ ખરાબ અસર પડે છે. આ તમામ આયુષ્ય ઘટાડવાનું પણ કામ કરે છે. / " &/ # " 0 & % $ % ' * + . " *

Ayurvedic Herbal Clinic Ltd. 218 Melton Road, Leicester LE4 7PG UK www.ayurvedichelpline.com email: ayurvediccourse@aol.com Mob.: 07801 027 571

3 %,, ,*

% ( " *

& "+

'

$

દરરોજ ઓરેન્જ જ્યુસ પીઓ અને સુંદરતા પામો લંડનઃ જો તમે સુંદર દેખાવા ઇચ્છતા હો તો દરરોજ એક ગ્લાસ ઓરેટજનો જ્યુસ પીઓ. આથી તમારી ત્વચા, વાળ અને નખ વધુ સારા બને છે તેમ હેશથ અને બ્યુટી એસસપર્સમ જણાવે છે. તેમના મતે, ઓરેટજ જ્યુસમાં રહેલાં વવટાવમન-સી, પોટેવશયમ અને ફોવલક એવસડ ત્વચા, વાળ અને નખને સુંદરતા બક્ષે છે. ઓરેટજના જ્યુસમાં રહેલું પીળા રંગનું દ્રવ્ય સૂયમનાં સીધાં ફકરણોથી ત્વચાને થતું નુકસાન ઘટાડે છે અને ત્વચાની સ્થથવતથથાપકતામાં પણ સુધારો કરે છે. ઓરેટજ જ્યુસના ૨૦૦ વમવલવલટરના ગ્લાસમાં ૬૦ વમવલગ્રામ વવટામીન-સી રહેલું હોય છે જે પુખ્ત વયની વ્યવિ માટેની

"

+

મેદસ્વી શરીર ધરાવતી મહિલાઓની પ્રેગનન્સી દરહમયાન પ્રારંહિક તબક્કામાં હશશુનો હવકાસ ધીમો થઈ શકે છે એવું હવજ્ઞાનીઓનું માનવું છે. અમેહરકામાં આવેલી યુહનવહસિટી ઓફ હમનેસોટાના સંશોધકોએ કરેલા અભ્યાસના તારણ મુજબ

વવભાગમાં અપાયેલી કોઇ પણ માવહતી કે ઉપચારનો અમલ કરતાં પૂવવે આપના શરીરની તાસીર ધ્યાનમાં રાખવા અને તબીબી વનષ્ણાંતનું માગગદશગન મેળવવું વહતાવહ છે. -તંત્રી

0 '/30- 03 '/26+3' #$065 :063 /'#3'45 %'/53' %#-- 063 5'#. 0/ 0/&0/

8+5*

+3.+/)*#.

'+%'45'3

+5+;'/4*+1

*'((+'-&

-06)*

.#+- 456&: +1-0.#

/&'(+/+5' '#7' 50 '.#+/ 1064' !+4# /)-+4* '45 3+5+4* #441035 #563#-+4#5+0/ 56&'/5 !+4# /)-+4* '45 "03, '3.+5 95'/4+0/ *#/)' 0( .1-0:'3 Get £20 off with /53'13'/'63 /7'4503 !+4# /)-+4* '45 this advert

ઓવરવેઇટ પ્રેગનન્ટ મહિલાના શરીરમાં વધુ પડતી ચરબી બાળકના હવકાસ માટે જરૂરી એનર્િને અન્યત્ર ડાયવટટ કરે છે જેને કારણે બાળકોના હવકાસને અસર પિોંચે છે. એટલું જ નિીં, સંશોધકોના મતે ચરબીના કોષો મહિલાઓની િોમોિન હસસ્ટમમાં પણ ગોટાળો પેદા કરે છે એનીયે હશશુના હવકાસ પર અસર પિોંચે છે.

એિશયન સમુદાયનો અવાજ

888 #-0*#6, %0.

-#4)08

/5'3/#5+0/#-

દૈવનક જરૂવરયાત મુજબનું જ િમાણ છે. વિવટશ ટયુવિશવનથટ એમેટડા ઉસસેલે કહ્યું હતું કે, ‘ઓરેટજ-જ્યુસના એક ગ્લાસથી થતા ફાયદા બ્યુટી એસસપર્સમને હવે દેખાવા લાગ્યા છે. તેમને પણ સમજાઇ ગયું છે કે સુંદર દેખાવા માટે આપણે ચહેરા પર શું લગાવીએ છીએ તે મહત્ત્વનું નથી, પરંતુ આપણે શું ખાઇએ છીએ તે મહત્ત્વનું છે.’ બ્યુટી ઇટડથિીના ૨૦૦ વકકસમ દ્વારા આ સંબંધમાં એક સંશોધન હાથ ધરાયું હતું, જેમાં બે-તૃવતયાંશ (૬૫ ટકા) બ્યુટી િોફેશનશસે કહ્યું હતું કે તેઓ ક્લાયટર્સને તેમના બ્યુટી રૂવટનના ભાગરૂપે રોજ એક ગ્લાસ ઓરેટજનો જ્યુસ પીવાની ભલામણ કરે છે.

મેદસ્વિતાથી ગભભવથ શિિુનો શિકાસ રૂંધાઈ િકે

ખાસ નોંધ ‘સદાબહાર સ્વાસ્થ્ય’

London Clinic: 020 7476 2530 Leicester Clinic: 0116 266 3939 ,. * &) ( ' )1"$!

જે લોકો વબનજરૂરી ચીજવથતુઓ ફેંકી દેવાનું ટાળીને તેનો સંગ્રહ કરવાનું વલણ અપનાવે છે તેમનામાં વનણમયશવિનો અભાવ હોય છે એવું સંશોધકોનું માનવું છે. અમેવરકાના સંશોધકોનું એવું પણ કહેવું છે કે જ્યારે કોઈ ચીજ ફેંકવી કે સંઘરવી એવો વનણમય લેવાનો સમય આવે છે ત્યારે મગજનો એક ચોક્કસ ભાગ વધુ સવિય થાય છે અને એને કારણે આ ચીજ જરૂરી હોય તો પણ મગજનો આ ભાગ એને ફેંકી દેવાનો આદેશ આપે છે. જોકે જે લોકો સંઘરવાની ટેવ ધરાવે છે તેમના મગજનો આ વહથસો જોઈએ એટલો સવિય થતો નથી. પવરણામે ચીજવથતુ રાખી લેવાનો વનણમય લેવાય છે. આ િકારની સ્થથવતને હોવડિંગ વડસઓડડર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સંશોધકોના મતે આ વડસઓડડર ધરાવતા લોકો ઘણી વખત અયોગ્ય વનણમય પણ લેતા હોય છે.

#-%6-#5' (#45'3 5*#/ # %#-%6-#503 8+5* 41''& #/& #%%63#%: 3'#5'3 %0/%'/53#5+0/ #/& 0$4'37#5+0/ 4,+--4 /%3'#4' .'.03: 108'3 #/& 3'%#-Improve '-14 &'7'-01 #/#-:5+%#- 4,+--4 overall

3 million students worldwide In more than 21 countries

results in 11+

#-0*#6, %0.


મહિલા-સૌંદયય

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 16th March 2013

દરેક સ્ત્રીને ઘરેણાંનો અચૂક મોહ હોય છે. સ્ત્રીઓની સુંદર તથા દુ લ લ ભ આભૂ ષ ણોની ઇચ્છાને લીધે જ આજે જ્વેલરી ડિઝાઇડનંગનું મહત્ત્વ ખૂબ વધ્યું છે . ડવડવધ િકારની ડિઝાઇનવાળાં ઘરેણાં ઘિાવવાની સાથોસાથ સોના અને રત્નોના સુ મે ળ થી ઘરે ણાંની શોભામાં ઓર વધારો થયો છે. આજકાલ કાયમ પહેરવા માટે વજનમાં હલકાં, સાધારણ દે ખાવનાં, છતાં નવી-નવી ડિઝાઇનવાળાં ઘરે ણાં વધારે લોકડિય છે . આવાં ઘરેણાંમાં ફૂલપાંદિી, પિી અને તારા વગે રે ની કુ દ રતી આકારની ડિઝાઇન તૈ યાર

હૈદરાબાદની ઉત્કૃષ્ટ કારીગરી જ સવલશ્રેષ્ઠ મનાય છે. આનું શ્રેય અહીંના મોગલ નવાબો, ખાસ કરીને ડનઝામોના ફાળે જાય છે. તેમણે મોતીના ઉત્કૃષ્ટ ઘરેણાંથી શોભતી મોગલ સુંદરીઓને િતીક બનાવી આ કલાને અજોિ બનાવી છે. બદલાતા સમય સાથે ચમકદાર, કલાત્મક તેમ જ પારંપાડરક બારીક કારીગરીની એક આગવી ઓળખ છે. ડદલ્હીના કારીગરોએ મોગલ શૈલીમાં ડનપુણતા મેળવી છે, તો હળવા વજનનાં ઝળહળાટવાળાં અને સુંદર ઘરેણાં બનાવવામાં કોલકતાના કારીગર પણ

સુંદર દાગીના અને સુંદરતમ ડિઝાઇન જ્વેલરી ડિઝાઇનરો કહે છે કે આધુડનક યુવતીઓ મશીન દ્વારા બનાવેલી પાતળી ચેન, સુંદર બ્રેસલેટ્સ તથા વજનમાં હલકાં અને ઝાકઝમાળવાળાં ઘરેણાં વધારે પસંદ કરે છે, જે પાચચાત્ય પોશાક અને રોજબરોજ પહે ર વામાં સું દ ર લાગે છે . મું બ ઈમાં પશ્ચચમના દે શોના સોનીઓએ બનાવે લાં સમકાલીન ડિઝાઇનનાં ઘરે ણાં વધારે લોકડિય છે. તે ધનાઢય વગલના લોકોને વધારે ગમે છે. આજકાલ ઉચ્ચ હોદ્દા પર બીરાજતી સ્ત્રીઓને મોતી, પન્ના, નીલમ, માણે ક વગે રે માં વધારે રુડચ હોય છે. કલાત્મક ઢબે પરોવે લી સે રો તે મ જ સોનામાં જિેલાં આ રત્નોની ડવડવધ ડિઝાઇનોની ખૂબ માગ છે. આ જ રીતે મોતીના દાગીના પણ તમારા વ્યડિત્વને ડનખારે છે. આપણે ઉત્સવ િસંગે ઉત્તમ કિાનાં સફેદ, ક્રીમ, ગુલાબી જેવા જુદા-જુદા રંગ અને કદનાં મોતીઓની માળા પહે રીએ છીએ. મોતીનાં ઘરે ણાં માટે

કરવામાં આવે છે. પોડલશ કરેલાં તેમ જ પોડલશ કયાલ ડવનાનાં, આકૃ ડતઓનું પુનરાવતલન થતું હોય, તેવાં સોનેરી આભા ધરાવતાં ઘરે ણાં ખૂ બ િચડલત છે . આ ડસવાય, િાયમંિ કટ અને મીનાકારીવાળાં ઉપસેલાં મનમોહક નંગવાળાં ઘરેણાંનું પણ એવું ચલણ છે. આજકાલ નાનકિાં, નાજુક લટકડણયાં ભરાવેલી જિતરની નાનકિી કિી પહેરવાની ખૂબ ફેશન છે. કાનમાં પહેરવાનાં આ ઘરેણાં નવીન આકષલણ અને ભવ્યતા ધરાવતાં હોય છે. આવાં ઘરેણાં સાથે પાતળી ચેનમાં નાના પેન્િન્ટવાળાં બ્રેસલેટ વધારે શોભે છે. હાથના શણગાર માટે કલાત્મક તેમ જ જિતરની ડિઝાઇનવાળી વીંટીઓ ખૂબ લોકડિય છે. એમાંય ઉત્કૃષ્ટ ઘાટવાળી બારીક ડિઝાઇનની વીંટી આજકાલ સૌને વધારે પસંદ છે. આછાં રંગના મોતી, લાલ પરવાળાં તથા ઝળાંહળાં થતાં નંગ કે હીરાવાળી વીંટી આજની પેઢીને વધારે ગમે છે.

પાછળ નથી. દેખાવમાં વજનદાર લાગતાં તેમ જ ખૂબ જ ઝીણવટપૂવલક ઘિેલાં વજનમાં હલકા કાનનાં ટોપ્સ, લટકડણયાં અને ગળાનાં સુ રુ ડચભરી ડિઝાઈનના ઘરે ણાં કોલકતામાં વાજબી ભાવે મળી રહે છે. ટેમ્પલ જ્વેલરી એટલે કે પારંપાડરક મંડદર શૈલીનાં ઘરેણાં તેમ જ જૂની ડિઝાઇનનાં ઘરેણાં દડિણ ભારતની દેણ છે. રત્નજડિત ઘરેણાં રાજપૂ તોના ભવ્ય વૈ ભ વની છટા રજૂ કરે છે. જયપુર તો રત્નોની નગરી છે, જ્યાં પેઢીઓથી લોકો રત્નોનું કડટંગ અને ઘસવાનું કામ કરે છે.

અલગ રાખો. હવે દહીંમાં તૈયાર સામગ્રીઃ ૨૦૦ ગ્રામ પનીર કરે લી ફુ દીનાની પે ટ ટ ઉમે રી ચોરસ ટુકડામાં કાપેલું • એક કપ બરાબર વમક્સ કરી લો. આ દહીં • એક ચમચો આદું-લસણની વમશ્રણમાં અજમાનો પાઉડર, પેટટ • એક ચમચી મરચાંની પેટટ જીરાનો પાઉડર, સંચળ, ચાટ • એક કપ ફુદીનાનાં પાન • અડધો કપ સમારેલી કોથમીર પનીર-ફુદીના ટિક્કા મસાલો, કસૂરી મેથી, ચણાનો લોટ અને મીઠું ઉમેરી વમક્સ • એક ચમચો ચણાનો લોટ • અડધી ચમચી અજમાનો પાઉડર • અડધી કરો. આ વમશ્રણમાં પનીરના ટુ ક ડાને ચમચી જીરું પાઉડર • પા ચમચી સંચળ • પા બરાબર રગદોળી લો. પેટટમાં રગદોળેલા ચમચી ચાટ મસાલો • અડધી ચમચી કસૂરી પનીરના ટુકડાઓને ૩૦ વમવનટ સુધી વિજમાં મેથી • દોઢ ચમચો બટર • મીઠું ટવાદ પ્રમાણે મૂકો. ત્યાર બાદ બહાર કાઢો. એક નોનરીતઃ ફુદીનાનાં પાન અને કોથમીરને પાણી સ્ટટક તવીમાં થોડું બટર ઉમેરી ગરમ કરો. ઉમેયાા વવના જ વમક્સરમાં પીસી લો અને પનીરના ટુકડાઓને આ બટરમાં બે વમવનટ અલગ રાખો. એક પેનમાં અડધો ચમચો સુધી સાંતળો. પનીરના ટુકડા બરાબર ગરમ બટર નાખીને ગરમ કરો. હવે એક ચમચી થઈ જાય એટલે સવવિંગ પ્લેટમાં કાઢીને ચણાનો લોટ ઉમેરીને થોડી વાર સાંતળો અને ગરમા-ગરમ પીરસો.

!

$

(

# " ' $ * ' ! + # )$ % # & # ) " & ) ) % $ ')

! )

) & (

"

% $- ( (

&

!

) ( #) % %( " "

# ! ( ) !* % (

&

- * #( -

& & *

Specialists in Vegetarian Cuisine

_ F[[+ $V [SW Y.VV$[\ _ @[ST% Q.T*W$\& R*&*T.W$.\ ,S$V$\*

Langley s?O 6C: HCCIKDM ;C MO;

GT??KOPx

_ @*\SV T.$"[W*+ T[ VS$T L[SW *R*\T _ FW*V%"L ,[[#*+ ([[+ SV$\& [\"L T%* ^\*VT $\&W*+$*\TV _ K[\T*!Y[W.WL L*T ,".VV$, ,.T*W$\& SV$\& TW.+$T$[\." W*,$Y*V = T*,%\$XS*V _ 6Y*,$." H$*T [YT$[\V .R.$".-"*

_ 4\W$R.""*+ !.&\$^,*\,* ,[!-$\*+ Q$T% VY"*\+[SW .\+ !.&\$TS+* _ P YW*VT$&$[SV R*\S* W*\[Q\*+ ([W *O,*""*\,* _ A.R$V% = "SOSW$[SV $\T*W$[W _ ;SW +*"$R*WL [( ,SVT[!*W V*WR$,* $V *O*!Y".WL .\+ V*,[\+ T[ \[\* _ 4Y T[ )ZZ V*.T$\& ,.Y.,$TL Q$T%$\ T%* 6.YY%$W* .\+ 5[Y.I VS$T*V CJ\+ ][[W/ _ 4Y T[ :ZZ V*.T$\& ,.Y.,$TL Q$T%$\ T%* 7S-L VS$T* C0VT ][[W/ _ 7*&$VT*W*+ T[ ,[\+S,T ,$R$" .\+ Y.WT\*WV%$Y !.WW$.&*V _ 6T.T* [( T%* .WT AGH "$&%T$\& _ FS"" +$V.-"*+ .,,*VV .\+ (.,$"$T$*V _ 5.$"[W !.+* Y.,#.&*V _ 6Y*,T.,S".W 7[[(T[Y 5*WW.,*

f:H;K|=;C?O6 QT? AT?I NC? "BB QT?= TPJTQOD; ;C ;LO 9OD:O

]` B(*<+ <(z!!+ n` B(*<+ +*"++* o` KDNCvHTDMHO6RTD@:O;KDMmQCm:I Z` 888mHTDMHO6RTD@:O;KDMmQCm:I

u rTD@:O;KDM > qCDNO?ODQO ^:K;O= u

E.+* D[SV*3 9UM'J 5%* 8.W.+*3 D$&% 6TW**T3 2.T([W+3 D*WT([W+V%$W*3 2H0? 0P1

pK=QC:D;= T9TKHTRHO NC? fCDPT6 ;C ]L:?=PT6 RCCIKDM= | AHOT=O QCD;TQ; := NC? GC?O PO;TKH=

* &'

* (

#

* , /

& & & (

!

MT v[EWGRvDRFRMW jWSNRM[`WTWE[GR[M T he

25

_ A$R* ,[[#$\& VT.T$[\V _ ;STV$+* K.T*W$\& 6*WR$,* ([W ."" 4<B< R*\S*V .\+ "[,.T$[\V _ K.T*W$\& VY*,$."$VTV ([WN 2*++$\&V3 7*,*YT$[\V3 K[WY[W.T* H$\\*WV3 @*%\+$ >$&%TV3 E.". H$\\*WV3 8W$R.T* 8.WT$*V = @S,% @[W*

*

(

-

* -

" &

& &. *

*

( ( ( & + . 0 & -

]` B(*<+ <(z!!+ n` B(*<+ +*"++* o` KDNCvDOLGKDTQT;O?KDMmQCG Z` 888mDOLGKDTQT;O?KDMmQCG E.+* D[SV*3 9UM'J 5%* 8.W.+*3 D$&% 6TW**T3 2.T([W+3 D*WT([W+V%$W*3 2H0? 0P1


26

16th March 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

૨૭૮ ૧

૫ ૮

૧૧

તા. ૯-૩-૧૩નો જવાબ

૬ ૯

૧૨

૧૦

૧૩

૧૪

૧૫

૧૬

૧૭ ૧૮

૧૯

રા

ક્ષ

દં

તા સ

ળી

૨૧

૨૬

૨૭

ળી

બા જ ૨૮

૨૯

આ સો

અં બા

૨૨ ૨૩ ૨૪

૨૫

આ રા

તી ૨૦

થિ

૩૦

પં

ચા જી

રો

સુ

રી

જા રી

રી

કા ર

૫ ૭

રી

બો

જ્જ

ભા ર

૯ ૧

પા

ક્ષી

િું

૪ ૯

૧. મધ્ય ગુજરાતમાં આવેલું તીથથસ્થળ ૫. બોલાવવા માટે પાિેલી બૂમ ૭. રાજાનું રહેઠાણ ૯. કથવતા રચનાર ૧૧. કીિીને .... હાથીને મણ ૧૨. પંખીનો મધુર અવાજ ૧૪. આગલા થદવસનું રાંધેલું ૧૫. ઠેકઠેકાણે િુંગરા હોય એવું ૧૭. આનંદ, લહેર ૧૯. ધૂળનો કણ ૨૦. ઉિરાયણે ખવાતી તલની વાનગી ૨૨. અપરાધ, વાંક, કસૂર ૨૩. એક કાંટાળી વનસ્પથત ૨૫. રાજા ભરીને બેસે તે િાયરો ૨૭. અનાજ ભરવાનું નળાકાર પાિ ૨૯. સમાચાર, ભાળ ૩૦. રસોઈનું એક પાિ

૨. કાશી નગરીનું એક નામ ૩. લંબાઈનું ૨૪ તસુનું એક માપ ૪. ઢોલનો અવાજ ૫. બાળકને સૂવિાવવા માટેનું ગીત ૬. ભાગ્ય, નસીબ (અંગ્રેજી) ૮. માથે લીધેલું બેિું ૧૦. ખૂબ મોટું, ભવ્ય ૧૧. લશ્કરી તાલીમ, પરેિ, કામગીરી ૧૩. થવના, થસવાય ૧૬. રાજાનો ગોર ૧૮. ઘરના દરવાજે સુરક્ષા માટે હોય ૨૧. શીરિીના દેવ ૨૩. વ્રજની ગોવાળણ ૨૪. માલનો ઉપાિ, વેચાણ ૨૫. .... ધરમનું મૂળ છે ૨૬. આસક્ત, લીન ૨૮. મુરબ્બી, રક્ષક, પાલક

૪ ૩ ૫ ૨ ૨ ૪ ૨ ૪ ૨ ૨ ૫ ૨ ૩ ૪ ૨ ૩ ૩

• બાંગલાદેશ સામેની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે ટીમમાં નજરઅંદાજ કરાયા બાદ નારાજ થયેલા શ્રીલંકાના બેટ્સમેન થથલાન સમરવીરાએ આંતરરાષ્ટ્રીય થિકેટમાંથી થનવૃથિ જાહેર કરી છે. ૩૬ વષષીય સમરવીરાએ જણાવ્યું હતું કે ‘બાંગ્લાદેશ સામેની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં મારી પસંદગી નહીં કરાતાં મને આઘાત લાગ્યો છે. મને થિસેમ્બરમાં પાકકસ્તાન સામે રમાનારી ટેસ્ટ શ્રેણીમાં સામેલ કરાશે તેવું આશ્વાસન અપાયું છે, પણ હું નવ મથહના રાહ જોવા માગતો નથી.’ ૨૦૦૧માં આંતરરાષ્ટ્રીય કારકકદષી આરંભ્યા બાદ સમરવીરાએ ૮૧ ટેસ્ટમાં ૫૪૬૨ રન નોંધાવ્યા હતા.

Profesional

$*( $' ' &* ' $'

' () *( # * $'( %

#

*!! ) " ! $*( +$' ' ' () # *( # ' &* ' $' #( * ) " '% " & " ( % &' #% (& " " ( , "#* #" " ( ) & " % '( & &# '# "#* (& #% " " %' " && "' '# ) ## &$# " " & & * & '# % " *% ' " ( % ' " " "& % ' #( * ' ! " $# "' # #"' ' #% ! '' %& " ' &$ % '( "'% $ % #%! , ' ) ' & " ($ # " ( ) ( & " '% ' #"& & & % #"'% ' !$( # ) ) %' ! # )$ #+ # # ( % ' ! % % %! ,#

#(&

#+'#"

%

'

#" #"

૪ નવ ઊભી લાઈન અને નવ આડી લાઈનના આ ચોરસ સમૂહના અમુક ખાનામાં ૧થી ૯ના અંક છે અને બાકી ખાના ખાલી છે. તમારે ખાલી ખાનામાં ૧થી ૯ વચ્ચેનો એવો આંક મૂકવાનો છે કે જે આડી કે ઊભી હરોળમાં રરરિટ ન થતો હોય. એટલું નહીં, ૩x૩ના બોક્સમાં ૧થી ૯ સુધીના આંકડા આવી જાય. આ રિઝનો ઉકેલ આવતા સપ્તાહે.

૭ સુડોકુ-૨૭૭નો ૬ ૩ ૯ ૭ ૫ ૪ ૨ ૮ ૫ ૧ ૯ ૩ ૪ ૭ ૧ ૬ ૮ ૨ ૧ ૬ ૨ ૩ ૭ ૯ ૭ ૯ ૮ ૫ ૪ ૬ ૩ ૫ ૪ ૮ ૨ ૧ ૫ ૪ ૭ ૯ ૩ ૮ ૮ ૧ ૩ ૨ ૬ ૭ ૯ ૨ ૬ ૪ ૧ ૫

જવાબ ૧ ૨ ૮ ૭ ૪ ૬ ૯ ૫ ૩ ૪ ૮ ૫ ૩ ૧ ૨ ૬ ૭ ૯ ૨ ૬ ૧ ૫ ૯ ૪ ૮ ૩ ૭

કોહલી-પીટરસનને ક્રિકઇન્િો એવોડડ ઇજાગ્રસ્ત ઝહીર આઇપીએલ માટે ફિટ મું બ ઇઃ ભારતના યુવા બેટ્સમેન હવરાટ કોિલી અને ઈંગ્લેન્ડના કેહવન પીટરસનને છઠ્ઠા ઈએસપીએન હિક ઈન્િો માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. હવરાટને સવયશ્રેષ્ઠ વન-ડે ઈહનંગ્સ અને પીટરસનને સવયશ્રેષ્ઠ ટેસ્ટ ઈહનંગ્સ માટે એવોડડ મળશે. ચૌદ સભ્યોની જ્યૂરીએ શોટડહલસ્ટ કરેલા ગત વષયના ત્રણ દેખાવમાંથી એકની સવયશ્રેષ્ઠ પ્રદશયનના એવોડડ

% !

૪ ૨ ૬ ૪ ૨ ૨ ૩ ૪ ૩ ૪ ૨ ૪ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨

+

# *

% ! #

&

"

% !

% #

#

! (

માટે પસંદગી કરી છે. દહિણ આહિકાના િાસ્ટ બોલર વનોનય ફિલેન્ડરની ઈંગ્લેન્ડ સામેની લોર્સય ટેસ્ટમાંની શાનદાર બોહલંગને વષયની સવયશ્રેષ્ઠ બોહલંગ માટે પસંદગી કરાઇ છે. ફિલેન્ડરે મેચમાં એક દાવમાં ૩૦ રન આપીને પાંચ હવકેટ ઝડપી િતી. વન-ડેમાં શ્રેષ્ઠ બોહલંગનો એવોડડ શ્રીલંકાના હતષારા પરેરાના અપાયો છે.

(

# ) # % & # # #

(

# ' $ !

Shree Aden Depala Mitramandal U.K. Charity: 293627

67A Church Lane, London N2 8DR Tel: 020 8444 2054 or 020 8346 6686 Well suited for Socials, Religious, Cultural and Official events. Terms & Conditions Apply.

મુંબઇઃ છેલ્લા ત્રણ મહિનાથી ઈજાને કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય હિકેટથી દૂર રિેલા ઝિીર ખાને આઇપીએલ માટે પોતે ફિટ િોવાની જાિેરાત કરતાં હિકેટચાિકોમાં આશ્ચયયની લાગણી પ્રસરી છે. આઇપીએલ-૬ માટે રોયલ ચેલેન્જસય બેંગલોરની ટીમમાં ઝિીર ખાનનો સમાવેશ કરાયો છે. માત્ર ઝિીર ખાન જ નિીં, ઉમેશ યાદવ, વરુણ એરોને પણ

)

$)

આઇપીએલ-૬ માટે પોતાને ફિટ જાિેર કયાય છે. યાદવ, એરોન હદલ્િી ડેરડેહવલ્સ માટે રમવાના છે. હિકેટસય ઈજા છુપાવીને પણ આઇપીએલમાં રમવાનું પસંદ કરે છે તે નવી વાત નથી. ઉલ્લેખનીય છે કે ૨૦૧૧ની આઇપીએલ હસઝન વખતે સેિવાગે ખભામાં ઈજા છતાં આઇપીએલમાં રમવાનું કબૂલ્યું િતું.

& $ + + $ % $ ) $ & ( $ $ & ( ( $ $ $) && $' & % # & & $ $' # + $ % !&" $ & * $ &


અમેવરકા-આવિકા

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 16th March 2013

કેન્યામાં કેન્યાટા વિજેતા, કચ્છીઓને રાહત નાઇરોબીઃ કેન્યામાં ગત સપ્તાહે યોજાયેલી ચૂંટણીમાં રાષ્ટ્રપતત પદે ઉરૂહૂ કેન્યાટા તિજેતા જાહેર થયા છે. તેમને ૫૦.૦૩ ટકા મત મળ્યા હતા. અગાઉ ચૂંટણીમાં તહંસાનો ભોગ બની ચૂકેલા કેન્યાિાસી તહજરતી કચ્છીઓ િતતમાન સામાન્ય ચૂંટણી અને તેના પતરણામો પછી રાહત અનુભિી છે. જામો રાષ્ટ્રતપતા કેન્યાટાના પુત્ર એિા ઉરૂહૂ ૨૬ માચચે તિતિિત શપથ લેશે. જોકે, હજી થોડાસમય સુિી કચ્છીઓને સાિિ રહેિા જણાિાયું છે. િતતમાન િડાપ્રિાન રોઇલા અમોલ ઓતડંગાને ચાર હજાર મતોની પાતળી સરસાઇથી પરાસ્ત કરી ૫૮ િષષીય ઉરૂહૂ કેન્યાટા દેશના નિા રાષ્ટ્રપતત ચૂંટાયેલા જાહેર કરાયા છે. કીકુયુ જાતતના પ્રતતતનતિ એિા ઉરૂહૂના તિજય સમાચારોથી તેના સમથતકોએ દેશભરમાં ખુશી મનાિી હતી. શ તન િા ર - ર તિ િા ર ની રજાઓને ધ્યાનમાં લઇ જાહેર કરાયેલા પતરણામો બાદ

સુરક્ષા વ્યિસ્થા િિુ સઘન બનાિી દેિાઇ હતી. હારેલા સમથતકોએ પતરણામ સ્િીકારી લેતાં ખૂની ખેલની દહેશત ટળી હોિાથી કચ્છીઓએ રાહત અનુભિી હતી. રોઇલા ઓતડંગા અને પૂિત રાષ્ટ્રપતત કકબાકીના પાંચ િષતના શાસનમાં િંિા રોજગારમાં અભૂતપૂિત પ્રગતત પામેલા કચ્છીઓએ પ્રથમ પ્રતતભાિમાં કોઇ મોટો ફેરફાર નકાયોત હતો. તેમ છતાં નિા રાષ્ટ્રપતત કેિા પગલાં ભરે છે તેના ઉપર ભતિષ્યનો આિાર રહેશે તેમ જણાવ્યું હતું. એક િગત રોઇલાની હારથી તનરાશ છે તો અમુક કચ્છીઓએ ઉરૂહૂના તિજયને િિાવ્યો પણ હતો. દેશના આઝાદીના લડિૈયા રાષ્ટ્રતપતા જામો કેન્યાટાના ઋણ ચૂકિતાં કેન્યનોએ તેમના પુત્રને ચૂંટી ચૂકિેલા ઋણ પછી પ્રથમ પ્રતતભાિ આપતાં તિજેતાએ સૌને સાથે રાખી દેશનો તિકાસ કરિાની નેમ દશાતિી છે. તો તિરોિી છાિણીએ લોકોના તનણતયને સ્િીકારી

શાંતતની અપીલ કરી છે. સામાન્ય ચૂંટણી હેમખેમ પૂણત કરી કેન્યાએ સમગ્ર લોકશાહીને આતિકાની મજબૂતી બક્ષી હોિાનું કચ્છી અગ્રણીઓએ જણાવ્યું હતું. અહીં જળિાયેલી શાંતતના સમાચારે યુ.કે.થી કચ્છ સુિી રાહત ફેલાિી હતી. ઓબામાના ભાઇની હાર અમેતરકન પ્રમુખ બરાક ઓબામાના ૫૪ િષષીય સાિકા ભાઇ મતલક ઓબામાની કેન્યાની ચૂંટણીમાં હારી ગયા છે. તેમને માત્ર ૨૭૯૨ મત મળ્યા હતા. તેઓ પશ્ચચમી પ્રાંત તસઆયાના ગિનતર પદ માટે ચૂંટણી લડી રહ્યા હતા. તેઓ એક અપક્ષ ઉમેદિાર તરીકે ચૂંટણીમાં ઊભા રહ્યા હતા અને તેમને ચૂંટણીના ખચત માટે નાણાંની તંગી પડી હતી. તેમણે ચૂંટણી પ્રચાર દરતમયાન જણાવ્યું હતું કે તેઓ બરાક ઓબામા સાથેના સંબંિ અને તેના ઉપનામની સચ્ચાઇનો ઇન્કાર કરી ન શકે પરંતું તે પોતાના નામ ચૂંટણી લડિાનો પ્રયત્ન કરશે.

• અમેરરકાના કોલોરાડોમાં તીવ્ર વાવાઝોડુંઃ અમેલરકાના કોિોરાડોમાં ગત સપ્તાહે િરફના િાિાઝોડાથી ૧૪ ઈંચ જેટિી િરફિષાિ થઇ છે. જેના પગિે ડેનિેર એરપોટટ પર ૫૦૦થી િધુ ફ્િાઇટો રદ કરિી પડી હતી. ટેક્સાસમાં િેઝ િોિ જેિડા કદનાં કરાં પડયા હતા અને ડલ્િાસમાં લશતપિનો ફૂંકાયા હતા. ગુલિસનમાં હાઇિે પર િરફના કારણે સજાિયેિા કાર અકસ્માતમાં િે િાળકોના મૃત્યુ થયા હતા. અનેક શાળાઓમાં રજા જાહેર કરિી પડી હતી.

રદલ્હી પીરડતાને અમેરરકાનો એવોડડ લિશ્વભરમાં વોરશંગ્ટનઃ ‘લનભિયા’ નામથી ઓળખાયેિી લદલ્હીની ગેંગરેપ પીલડતાને અમેલરકાએ ગત સપ્તાહે મરણોપરાંત ‘ઇન્ટરનેશનિ િુમન ઓફ કરેજ એિોડટ’થી સન્માલનત કરી હતી. લદલ્હીમાં ગત િષષે ૧૬ લડસેમ્િરે રાત્રે િસમાં આ ૨૩ િષથીય લિદ્યાલથિની પર સામૂલહક િળાત્કાર થયા િાદ ભારત સલહત લિશ્વભરમાં તેનો જિરજસ્ત લિરોધ થયો હતો, જોકે સમારંભમાં તેના પલરિારનો કોઈ સભ્ય હાજર રહી શક્યો નહોતો પણ અમેલરકામાં ભારતીય હાઈકલમશનર લનરુપમા રાિે આ કાયિક્રમમાં હાજરી આપી હતી. આ કાયિક્રમમાં લિલિધ દેશની અન્ય આઠ મલહિાને પણ િહાદુરી એિોડટથી સન્માલનત કરાઇ હતી. કાયિક્રમમાં હાજર સૌએ તેનાં માનમાં મૌન પાળ્યું હતું. અમેલરકાનાં પ્રથમ મલહિા લમશેિ ઓિામાની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેિા આ સમારંભમાં કેરીએ કહ્યું હતું કે, ‘લનભિયાની િડાઈએ તેને આજે પણ આપણી િચ્ચે જીિતી રાખી છે. લિશ્વમાં મલહિાઓ સામે થતા ગુના રોકિા િોકોને એકજૂથ કરિાની પ્રેરણા આપિા િદિ તેનું સન્માન કરાયું છે.’

27

દરિણ આરિકાના બેનોનીના એક્ટનરવલેમાં રશવરાત્રીના રદવસે રવશ્વની સૌથી ઊંચી અધધનારેશ્વરની મૂરતધની પ્રરતષ્ઠા કરવામાં આવી છે. ૨૦ મીટર ઊંચી આ અધધનારેશ્વરની પ્રરતમામાં ૯૦ ટન સ્ટીલનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. નવ ભારતીય કલાકારોએ ૧૦ મરહનામાં તેનું રનમાધણ કયુું છે. મૂરતધની પ્રરતષ્ઠા વેળાએ તેના પર હેરલકોપ્ટરમાંથી પુષ્પવષાધ કરવામાં આવી હતી. મોરેરશયસમાં પણ આ પ્રકારની અધધનારેશ્વરની મૂરતધ સ્થપાઈ છે અને તેના પરથી જ અહીં આ મૂરતધની સ્થાપનાની પ્રેરણા મળી છે.

• શાળામાં યોગ દૂર કરવા કેસઃ કેલિફોલનિયાની એક સ્કૂિમાં લિદ્યાથથીઓને શીખિાડિામાં આિતા યોગ સામે દીિાની કેસ કરિામાં આવ્યો છે અને લિિાદાસ્પદ યોગ કાયિક્રમ દૂર કરિાની માગણી કરિામાં આિી છે. સ્કૂિમાં અભ્યાસ કરતા લિદ્યાથથીઓના માતા-લપતાને એિું િાગે છે કે, યોગ કાયિક્રમથી ગેરકાનૂની રીતે ધાલમિક માન્યતાઓને પ્રોત્સાહન આપિામાં આિે છે. લિદ્યાથથીઓના નારાજ થયેિાં માતા-લપતાઓ િતી નેશનિ સેન્ટર ફોર િો એન્ડ પોલિસી દ્વારા દાખિ કરિામાં આિેિા કેસમાં કોઇ નાણાંકીય િળતરની માગણી કરિામાં આિી નથી, પરંતુ એનલસલનટાસ યુલનયન સ્કૂિ લડસ્સ્િક્ટ (ઇયુએસડી)નો ‘અસ્થાનગા યોગ’ કાયિક્રમ તાકીદે અટકાિીને પરંપરાગત શારીલરક લશક્ષણ શરૂ કરિાની સેન લડએગોની સુલપલરયર કોિટને અરજ કરિામાં આિી છે. • લાદેનનો જમાઇ પકડાયોઃ ઓસામા લિન િાદેનનો જમાઇ સુિૈમાન અિુની ધરપકડ કરીને અમેલરકામાં િાિિામાં આવ્યો છે. તે તુકથીની એક હોટેિમાંથી પકડાયો છે. તેની સામે ત્રાસિાદનો આરોપ મુકાશે અને તેને આજીિન કેદની સજા થશે.


28

ભારત

16th March 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

દિલ્હી ગેંગરેપના બળાત્કારીની જેલમાં આત્મહત્યા નવી ચદલ્હીઃ વિશ્વભરમાં ચચાવ જગાિનાર ગત વડસેમ્બરના વદલ્હી ગેંગરેપ અને હત્યા કેસના એક આરોપી રામ વસંહે ઉચ્ચ સુરક્ષા ધરાિતી વતહાર જેલમાં આત્મહત્યા કરી લેતાં ચકચાર મચી છે. આમ ફરી એક િખત જેમના પર ગંભીર આરોપો હોય તેિા કેદીઓ પર દેખરેખ અંગેની જેલ તંત્રની વ્યિસ્થા પર સિાલો ઊભા થયા છે. રહસ્યમય સંજોગોમાં મોત થયું હોિાને કારણે વદલ્હી સરકારે તેમાં તપાસનો આદેશ આપ્યો છે. એક અકસ્માતમાં જમણા હાથે સહેજ વિકલાંગ એિા ૩૫ િષષીય રામ વસંહે સોમિારે તેના કપડાનો ઉપયોગ કરીને જેલ નંબર ત્રણમાં આિેલાં સેલની વિલમાંથી પોતાની જાતને લટકાિીને મોતને વ્હાલું કયુું હતું તેમ જેલના અવધકારીઓએ જણાવ્યું હતું. જોકે રામ વસંહના મોતના સમાચાર મળતાં જ તેના િકીલો અને પવરિારજનોએ

આ ઘટનામાં સીબીઆઇ તપાસની માગણી કરી છે. તેમનો આક્ષેપ છે કે જેલની

અંદર રામ વસંહની હત્યા થઇ છે. તેઓ એ માનિા તૈયાર નથી કે તેણે આત્મહત્યા કરી હશે. જોકે, પોસ્ટમોટડમ રીપોટડમાં રામ વસંહે આત્મહત્યા કરી હોિાનું બહાર આવ્યું છે. આ સમાચાર મળતા પીવડતાના પવરજનોએ આઘાત સાથે અફસોસ વ્યક્ત કયોવ હતો કે, રામ વસંહને જાહેરમાં ફાંસી ન મળી તેનું દુઃખ છે. રામ વસંહ છેલ્લાં ઘણાં વદિસથી હતાશ જણાતો હતો અને આગલી રાત્રે તે જમ્યો પણ ન હતો તેમ જેલના એક

• ડીએસપી હત્યાકેસમાં રાજાભૈયા સામે હત્યાનો કેસ નોંધાયો: ઉત્તરિદેશના વિિાદાસ્પદ ભૂતપૂિવ િધાન રાજા ભૈયા સામે સીબીઆઇએ IPS અવધકારી વિયા -ઉલ-હકની હત્યાની ઘટના સંદભવમાં હત્યાનો કેસ નોંધ્યો હતો. હકની પત્ની પરિીન આિાદે આપેલી ફવરયાદ આધારે સીબીઆઇ િારા દાખલ થયેલી ચાર ફવરયાદ પૈકી એકમાં રાજાભૈયા ઉફફે રઘુરાજ િતાપવસંઘનો ઉલ્લેખ છે.રાજાભૈયા િતાપગઢ વજલ્લાની કુંડા બેઠક પરથી પાંચ િાર અપક્ષ ધારાસભ્ય ચૂંટાયા છે. ઉત્તરિદેશ પોલીસે અગાઉ તેમની સામે ગુનાઇત ષડયંત્રનો કેસ નોંધ્યો હતો. બીજી માચવના રોજ હક કુદડામાં ફરજ પર હતા ત્યારે ગોળી મારીને તેમની હત્યા થઇ હતી. ફોજદારી ફવરયાદ દાખલ થતાં રાજાભૈયા કેવબનેટ િધાનપદેથી રાજીનામું આપી ચૂક્યા છે.

સૂત્રે જણાવ્યું હતું. હિે આ કેસમાં મેટ્રોપોવલટન મવજસ્ટ્રેટ તપાસ કરશે. જેલના એક સીવનયર અવધકારીએ કહ્યું હતું કે ‘રામ વસંહે જ્યારે આત્મહત્યા કરી તે જેલમાં એકલો ન હતો. અદય કેદીઓ પણ હાજર હતા અને એક ગાડડની પણ વનમણૂક કરાઇ હતી. પરંતુ કોઇને એની ખબર પડી ન હતી. સિારે પાંચ િાગ્યાની આસપાસ તે બારી પર લટકતો દેખાયો હતો.’ ઘટના ૩.૩૦ કલાક પછી બનેલી હોિી જોઇએ કેમ કે ત્યારે ગાડડની બદલી કરિામાં આિે છે અને ત્યાં સુધી િધુ હેમખેમ હતું. આમ ઘટના ૩.૩૦થી ૫.૩૦ની િચ્ચે બની હોિાની સંભાિના જેલના સત્તાિાળાઓ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. જોકે આ ઘટના પછી અદય ચાર આરોપીઓની સલામતી વ્યિસ્થા જડબેસલાક બનાિાઇ છે. • યુપીએ અધ્યક્ષા સોવનયા ગાંધી દેશના સૌથી લોકવિય મવહલા છે. એક સિવેક્ષણ મુજબ ભારતની ૨૦ સૌથી લોકવિય મવહલામાં તેઓ િથમ ક્રમે છે. સિવેક્ષણમાં આઇસીઆઇસીઆઇ બેદકના એમ.ડી. ચંદા કોચર વિતીય અને પેપ્સીકોલાના ચેરપસવન ઇન્દદરા નૂયી ત્રીજા સ્થાને રહ્યા છે. બાયોકોનના સીએમડી કકરણ મજુમદાર ચોથા અને ભૂતપૂિવ વમસ િલ્ડડ અને અવભનેત્રી ઐશ્વયાવ રાય પાંચમા ક્રમે રહ્યા છે.

" "

!

પશ્ચચમ બંગાળના ભૂતપૂવવ રાજ્યપાલ ચવરેન શાહનું ચનધન નવી ચદલ્હીઃ સૌરાષ્ટ્રના ચોરિાડના િતની અને પન્ચચમ બંગાળના ભૂતપૂિવ ગિનવર અને ઉદ્યોગપવત વિરેન જે. શાહ (૮૬)નું નિ માચવે જોડડનમાં અિસાન થયું છે. તેઓ પત્ની સાથે જોડડનમાં રજા માણતા ત્યારે તેમને હાટડ એટેક આવ્યો હતો. સદગતની અં વત મ વિ વધ મુંબઇમાં થઇ હતી. િતન ચો ર િા ડ માં પણ તેમના વન ધ ન થી શોક છિાયો હતો અને આખા ગામે બંધ પાળી પનોતા પુત્રને શ્રદ્ધાંજલી આપી હતી. કોલકાતામાં જદમેલા વિરેન શાહનાં પવરિારમાં પત્ની, બે પુત્ર અને એક પુત્રી છે. એમના મોટા પુત્ર રાજેશ શાહ મુકંદ વલવમટેડના સહ-ચેરમેન અને મેનેવજંગ ડાયરેક્ટર છે. વિરેન શાહ આ કંપનીના ભૂતપૂિવ ચેરમેન અને મેનેવજંગ ડાયરેક્ટર હતા. તેમણે એ હોદ્દો ૧૯૭૨થી ૧૯૯૯, એમ ૨૭ િષવ સુધી સંભાળ્યા હતા. શાહ ૧૯૬૭માં જૂનાગઢમાંથી સંસદમાં ચૂંટાયા હતા. પછી ૧૯૭૫થી ૧૯૮૧ અને ૧૯૯૦થી ૧૯૯૬ સુધી બે િાર રાજ્યસભામાં પણ ચૂંટાયા હતા. બાદમાં ૧૯૯૯થી ૨૦૦૪ સુધી પન્ચચમ બંગાળના ગિનવર રહ્યા હતા અને ભાજપના ભૂતપૂિવ ખજાનચી પણ હતા. તેમણે ઉચ્ચ વશક્ષણ મુંબઈમાં લીધું હતું.

#

"

!

"

" "

1 4 4 + + ', 5' + ', 5' 4 : % + (, & + 3 + # 4 # + 0! 4 4 + + 4$ + 4 1 1 4 + + / .6 + 2 + 1 + + , 5% + 4 1 5 , 1 1 + 7 1 + *, 1: , + 1 1 , %5 + 4 3 1 4 1 + + 8 + + + 7 (, + )+ 5- + 4 + -5 : + + 4 4 0 (, : " + 5 ; 4 5 9 4 (" % % !#") % ' ) ' ' ) ' ) & %& ' " ' $## " #' " ! "' " #' % % #(& % !#" & " ( % ' % ' #% " & " ( &

!

$ % # " # '% )

સંચિપ્ત સમાચાર • ભાજપના નેતા લાલકૃષ્ણ અડિાણીએ કહ્યું છે કે લોકોનો મૂડ કોંિેસની વિરુદ્ધમાં તો છે જ પણ તેની સાથે જ ભાજપથી પણ તેઓ નારાજ છે. ભાજપે કણાવટકમાં જે રીતે કોકડું ગૂંચવ્યું તેનાથી અડિાણી ભારે વ્યવથત છે. અડિાણીએ એક મેગેવિનને આપેલા ઈદટરવ્યૂમાં કહ્યું કે ‘છેલ્લાં કેટલાંક િષોવમાં હું એ જોઈને વ્યવથત થઈ રહ્યો છું કે લોકોનો મૂડ શાસક પક્ષ વિરુદ્ધ છે તે સાથે જ કેટલાક અંશે ભાજપ િત્યે પણ તેમનો મોહભંગ થઈ ગયો છે.’ તેમણે કહ્યું કે ‘ભાજપે ભ્રષ્ટાચારના મામલે કોઈ જ સમાધાન કરિાની જરૂર ન હતી.’ • તાજેતરમાં પાકકસ્તાનની મુલાકાતે ગયેલા જેકેએલએફ ચેરમેન યાવસન મવલકની શ્રીનગર એરપોટડ પરથી ધરપકડ કરિામાં આિી હતી, તે પાકકસ્તાનથી વદલ્હી આવ્યો હતો અને વદલ્હીથી શ્રીનગર આવ્યા ત્યારે સત્તાિાળાઓ િારા તેમની અટકાયત કરાઈ હતી. યાવસન મવલકને એસ્કોટડ કરીને તેમના ઘરે લઈ જિામાં આવ્યો હતો અને નજરકેદ કરિામાં આવ્યો હતો. ૧૯ માચવે તેમના પાસપોટડની માદયતા પૂરી થયા પછી તેમનો પાસપોટડ વરદયુ કરિામાં ન આિે તેિી શક્યતા છે. • િડા િધાન ડો. મનમોહન વસંહને સોવનયા ગાંધી પવરિારના ‘નાઇટ િોચમેન’ કહેિા બદલ કણાવટકના કોંિેસ નેતા કે.કે. બેદસને ગુજરાતના મુખ્ય િધાન નરેદદ્ર મોદીને કાયદેસર નોવટસ ફટકારી છે. આ નોવટસમાં જણાવ્યું છે કે, મોદી તેમનાં વનિેદન માટે માફી માગે અને વનિેદન પાછું ખેંચે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, જો મોદી માફી નવહ માગે તો તે બદનક્ષીનો દાિો દાખલ કરશે. અગાઉ ત્રણ માચવે િડા િધાન ડો. વસંહનું નામ લીધા િગર નરેદદ્ર મોદીએ જણાવ્યું હતું કે કોંિેસે એક પવરિારનાં વહત માટે દેશનાં વહતને નુકસાન પહોચાડયું છે, આ પવરિાર માટે ક્યારેય યોગ્ય નેતૃત્િને કે કોંિેસને આગળ િધિાની તક મળી નથી અને સત્તા સંભાળી રાખિા માટે તેમણે એક નાઇટ િોચમેનની િડા િધાનની ખુરશી પર બેસાડી દીધા છે. • પૂનાથી દૂર વપંપલગામમાં રામ મંવદરના વનમાવણ માટે એક ભીક્ષુક મવહલા લક્ષ્મી પોખરકરે (૮૫) રૂ. એક લાખનું દાન આપ્યું છે. આ મવહલાના પવતનું ૧૫ િષવ પહેલા વનધન થયું હતું. ત્યાર બાદ તેણે ભીખ માગિાનું શરૂ કયુું હતું. &&

% # $# & # # # '& $!!*)$$ $# & % $ ! #(" # !& ' (# ! *&' " % ' & $% $ ! " ! $" % & ) % '' " ! $" & $% $ ! & ) % ''

! * ( ' #(

'(

" & % #$ "

) ' " "

પાકકસ્તાનના વડા પ્રધાન રાજા પરવેઝ અશરફે નવ માચચે રાજસ્થાનના અજમેરમાં ખ્વાજા મોઇનુદ્દીન ચચચતીની દરગાહ પર ચઝયારત કરી હતી. કાચમીર સરહદ પર બે ભારતીય સૈચનકોનો ઘૃણાસ્પદ રીતે ચશરચ્છેદ કરવાની ઘટનાના ચવરોધમાં ભારતમાં અશરફની અજમેર યાત્રાનો ચવરોધ થયો હતો. અજમેર દરગાહના દીવાન ઝૈનુલઅલી ખાને પણ તેમનું દરગાહમાં સ્વાગત નચહ કરવાની જાહેરાત કરી હતી. ચશવસેનાના વડા ઉદ્ધવ ઠાકરેએ ઝૈનુલઅલી ખાન દ્વારા અશરફની ભારત યાત્રાનો ચવરોધ તથા ચઝયારતનો બચહષ્કાર કરવાને લઇને તેના વખાણ કયાાં હતા અને તેમને ‘ભારતરત્ન’ આપવાની માગ કરી હતી.

*&

! '#

$!

!' $#

& *! #')& #

% ! ! (

!' $# (' ($

' $)#(

' '

& ( ' $#

$( ! $$ # '

"

" & (%% " % # " " $ &&$#%'

!'

(( # '

#

" #(


તવતવધા

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 16th March 2013

29

અઠવાડિક ભડવષ્ય મહાકુંભની પૂણાાહૂતિઃ મહા તિવરાત્રી પવવે ૭૦ લાખ લોકોનું સ્નાન તા. ૧૬-૩-૨૦૧૩ થી ૨૨-૩-૨૦૧૩ Tel. 0091 2640 220 525

જ્યોશતષી ભરત વ્યાસ

મેષ રાશિ (અ.લ.ઇ) માનસિક ઉત્િાહ ટકાવવો પડશે. તમારો આત્મસવશ્વાિ અને મનોબળ ગુમાવશો તો િફળતાના બદલે સનષ્ફળતા પામશો. આવક-જાવકની બાજુઓ પર સવશેષ ધ્યાન આપજો. આ િમય વધુ પડતો ખચાાળ બનતો જણાશે. નોકરી-ધંધામાં આ િમય વધુ મહેનત માગી લેતો જણાશે.

વૃષભ રાશિ (બ.વ.ઉ) સિધાઓ અને પરેશાનીનો અંત આવશે. મહત્ત્વની તકો મળતા આનંદ અને ઉત્િાહ અનુભવશો. મુશ્કેલીમાંિી માગા મળશે. અણધારી મદદિી કામ પાર પડશે. સવરોધીઓ દૂર િતા માગા િરળ બને. ઉન્નસતકારક તક મળે. નાણાંકીય યોજનામાં પ્રગસત િશે.

શમથુન રાશિ (ક.છ.ઘ) અગત્યના પ્રશ્નોના સનકાલ માટે િાનુકૂળ િંજોગો િજાાતા િસિયતા અને ઉત્િાહ વધશે. પ્રગસતકારક નવરચના િાય. સવકાિની તકો ઝડપી લેજો. નાણાંકીય જવાબદારી વધવાના અલ્પ યોગ છે. ખચા સવશેષ જણાશે. ખોટા નાણાંકીય રોકાણ ન િઈ જાય તે જોજો.

કકક રાશિ (ડ.હ) સચંતામુિ બનશો. એકંદરે માનસિક થવથિતા જળવાશે. શુભ કાયા િતાં આનંદ મળે. ગૂંચવાયેલા આસિાક પ્રશ્નોના ઉકેલ મળશે. અણધારી િહાયિી કામકાજ નભી જશે. જરૂરી નાણાંકીય વ્યવથિા િશે. અવરોધો દૂર િાય અને કાયા િફળતા મળે. સવરોધી સહતશત્રુઓ ફાવે નસહ.

શસંહ રાશિ (મ.ટ) માગા આડેના અવરોધોને પાર કરવા તરફ મનની શસિને કેસ્દ્રિત કરવી પડશે. ઉતાવળા િાહિિી દૂર રહેજો. કોઈની િાિે સવના કારણ સવખવાદ કે ઘષાણમાં ઉતરવાનું ટાળજો. નાણાંકીય દૃસિએ િમય િાનુકૂળ છે. જરૂસરયાતો તિા ખચાાઓ માટે આસિાક વ્યવથિા િઈ શકશે.

કન્યા રાશિ (પ.ઠ.ણ) પ્રસતકૂળતાનો િામનો કરવો જરૂરી છે. મહત્ત્વના કામ પ્રિંગે કે ખરીદી અંગે નાણાંની મૂંઝવણ હશે તો તેનો િાનુકૂળ માગા મળતાં પ્રિંગ ઉકેલાશે. જૂના લેણાં મેળવશો. અલબિ વધુ પડતાં ખચા અને આવકની મયાાદાના કારણે મૂંઝવણો તો ચાલુ જ રહેશે. જમીન કે કૌટુંસબક સમલકતની બાબત યિાવત્ રહેશે.

તુલા રાશિ (ર.ત) તમારી જવાબદારી માનસિક તાણ રખાવશે. િમથયાનો અણધાયોા ઉકેલ મેળવી શકશો. મહત્ત્વની યોજનાઓ કે અગત્યની કાયાવાહી િફળ િતાં આશા વધશે. નોકસરયાત માટે લાભકારક િમય છે. વેપાર-ધંધાના ક્ષેત્રે જણાતી મુશ્કેલીઓ ધીમે ધીમે દૂર િવા લાગશે.

વૃિશ્ચક રાશિ (ન.ય) નોકરી-ધંધાના ક્ષેત્રે મહત્ત્વની તક મળશે. ઉન્નસતનો માગા ખૂલશે. વેપાર-ધંધાના સવકાિને લગતા કામમાં પ્રગસત િશે. ભાગીદારી, લગ્નજીવન અંગેના પ્રશ્નો ઉકેલાશે. રચનાત્મક પ્રવૃસિ િફળ પુરવાર િશે. અશુભ ગ્રહયોગના કારણે સવવાદો, તકરારો િશે.

ધન રાશિ (ભ.ફ.ધ.ઢ) અગત્યના પ્રશ્નના ઉકેલમાં િફળતા મળતા ઉત્િાહ વધશે. લાંબા ગાળાિી અટવાયેલા કાયોા હલ િશે. પ્રગસત િતી જણાશે. આસિાક દૃસિએ િમય િુધારાજનક અને એકંદરે વધુ િાનુકૂળ છે. આવકવૃસિનો માગા મળે. જરૂરી નાણાંકીય વ્યવથિા કરવામાં િફળ િશો.

મકર રાશિ (ખ.જ) રચનાત્મક પ્રવૃસિનો સવકાિ િશે. બૌસિક કામગીરીમાં િફળ િશો. માનસિક ઉત્િાહ અનુભવશો. તમારું ધ્યેય સિિ કરવાની િાનુકૂળતા વધશે. નોકસરયાતો માટે આ િમય કામકાજનો બોજો વધારનારો છે. ધાયુું ફળ મળે નહીં. વેપાર-ધંધાના ક્ષેત્રે સવઘ્નો વધુ જણાશે.

કુંભ રાશિ (ગ.િ.સ.ષ) તસબયતના કારણે અથવથિતા જણાશે. ખોટી સચંતા જણાશે. મનની મુરાદ મનમાં જ રહી જશે. વધુ મહેનત છતાં ફળ અલ્પ મળે. મનોભાર વધતો જણાય. નાણાંકીય દૃસિએ આ િમય કટોકટીભયોા છે. આસિાક કાયોામાં અંતરાયો જણાશે. નાણાંકીય િમથયામાં વધુ ગૂંચવાશો નહીં.

મીન રાશિ (દ.ચ.ઝ.થ) આિપાિની પસરસ્થિસત ધીમે ધીમે િુધરતી જણાશે. આશા અને ઉત્િાહ અનુભવશો. અગત્યના કામકાજો અંગે અનુકૂળ િંજોગોનું સનમાાણ િશે. વગદાર વ્યસિઓનો િહકાર ઉપયોગી િશે. નાણાંકીય દૃસિએ િમય િાનુકૂળ છે. જરૂસરયાતો તિા ખચાા માટેની આસિાક વ્યવથિા કરી શકશો.

અલ્લાહાબાદઃ ગંગા-યમુના અને સરસ્વતીના સંગમ સ્થળે ૫૫ દિવસ સુધી ચાલેલા મહાકુંભ મેળાનું રદવવારે દિવરાત્રીનાં સ્નાન સાથે સમાપન થયું હતું. ૭૦ લાખથી વધુ શ્રદ્ધાળુઓએ હર હર મહાિેવના નાિ સાથે નિીમાં પદવત્ર ડૂબકી લગાવી તે સાથે જ ૧૪મી જાન્યુઆરીથી િરૂ થયેલો દવશ્વનો સૌથી મોટો ધાદમિક મેળો પૂણિ થયો હતો. રદવવારે મહાસંયોગનો દિવસ હતો, કારણ કે મહા દિવરાત્રીના દિવસે મહાકુંભનાં િાહી સ્નાનનો યોગ ૨૩૭ વષિ બાિ આવ્યો હતો. સંગમ તટે વહેલી સવારે

પાંચ વાગ્યાથી સાંજ સુધીમાં સાધુ-સંતો સદહત લાખો શ્રદ્ધાળઓએ પદવત્ર સ્નાનનો લાભ લીધો હતો, હવે પછીનો કુંભમેળો ત્રણ વષિ પછી ૨૦૧૬માં ઉજ્જૈનમાં યોજાિે. મહા દિવરાત્રીના પદવત્ર

સ્નાન માટે શ્રદ્ધાળુઓ છેલ્લા કેટલાક દિવસથી જ અલ્લાહાબાિ પહોંચવા લાગ્યા હતા. મહાકુંભ િરદમયાન છ પદવત્ર સ્નાનમાં કરોડો લોકોએ આસ્થાની ડૂબકી લગાવી હતી, આ સ્નાનોમાં

મકરસંક્રાંદત સ્નાન, પોષપૂદણિમા, મૌની અમાવસ્યા, વસંતપંચમી, મહાપૂદણિમા અને દિવરાત્રીનાં સ્નાનનો સમાવેિ થાય છે. કુંભ પવવ હવે ક્યારે? હવે પછીનો કુંભમેળો નાદસકમાં ૨૦૧૫માં ૧૫મી ઓગસ્ટથી ૧૩મી સપ્ટેમ્બર વચ્ચે ગોિાવરી નિીના તટે યોજાિે. ત્યાર પછી ઉજ્જૈનમાં કુંભમેળો યોજાિે, જેને દસંહસ્થ નામથી ઓળખવામાં આવે છે. આ િરદમયાન ગુરુ દસંહ રાદિમાં પ્રવેિે છે. ૨૦૧૬માં ઉજ્જૈનમાં પૂણિ કુંભમેળો યોજાિે.


30

વ્યાપાર

16th March 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ભારતીય બજેટમાં NRIને અસર કરતી જોગવાઈઓ

જપાનની ફોન કંપની તવલકોમે રમકડા જેવો દેખાિો તવશ્વનો સૌથી નાનો મોબાઈલ ફોન બજારમાં રજૂ કયોો છે. માત્ર ૭૨ ગ્રામ વજન ધરાવિા આ મોબાઇલની લંબાઇ ૭૦ તમતલમીટર છે અને પહોળાઇ ૩૨ તમતલમીટર છે. આ મોબાઈલ ‘ડબલ્યુ એક્સ ૦૬ એ’ સામાન્ય રીિે ઘતડયાળમાં વધારે જોવા મળિા એક ઈંચના રંગીન ઓલેડ તડસપ્લે ધરાવિો હોવાનું કહેવાય છે અને િે અત્યારે માત્ર જપાનમાં જ ઉપલબ્ધ છે. આ મોબાઇલ ફોન આઈફોનના વજન કરિાં ચોથા ભાગનું વજન ધરાવે છે અને િેમાં વાળી િકાય િેવું એન્ટેના પણ છે.

નવી દિલ્હીઃ નાણાં પ્રધાન પી. ચિદમ્બરમે તાજેતરમાં રજૂ કરેલા બજેટમાં ‘ભારતમાં વેપાર કરવાનું સરળ, મૈત્રીપૂણણ અને પારથપચરક લાભકતાણ બનાવવા’ની ખાતરી આપી છે. ચવદેશવાસી ભારતીયોને લાગુ પડતી હોય તેવી કેટલીક જોગવાઈઓ આ મુજબ છે. સુપર-દરચ પર વધુ ટેક્સઃ નાણાં પ્રધાને રૂ. ૧૦ ચમચલયનથી વધુ આવક ધરાવનાર માટે વધારાનો સરિાજણ સૂિવ્યો છે. જો ભારતમાં તમારી કરપાત્ર આવક રૂ.૧૦ ચમચલયનથી વધુ હોય તો તમારે ૧૦ ટકાનો સરિાજણ િૂકવવાનો થશે. આ વધારાનો ટેક્સ માત્ર ૨૦૧૩-૧૪ માટે જ છે. ચવદેશવાસી ભારતીયો માટે ભારતમાં તમારા રોકાણો પર વ્યાજ, પ્રોપટટીના ભાડાં, ભારતસ્થથત પ્રોપટટીના વેિાણથી કેચપટલ ગેઈડસ ઈત્યાચદનો સમાવેશ આવકમાં થાય છે. ટેક્સ સંદધના લાભના િાવા માટે ટેક્સ રેદસડેન્સી સદટિફિકેટ પૂરતું નથીઃ ગત બજેટમાં ટેક્સ સંચધના લાભના દાવા માટે ટેક્સ રેચસડેડસી સચટિફિકેટ (TRC) આપવું િરચજયાત બનાવાયું હતુ.ં આ બજેટમાં માત્ર પૂરતું ગણાવાયું નથી. જોકે, અડય શરતો શું હશે તેની થપષ્ટતા થઈ નથી. જો આ દરખાથત પસાર થશે તો ટેક્સ ચવભાગને દાવા િકાસવાની વધુ સત્તા મળશે, તેથી NRIએ વધુ દથતાવેજો રજૂ કરવા પડશે. ટેદિકલ સેવા માટે િી અને રોયલ્ટી પર ટેક્સમાં વધારોઃ જો તમે ભારતમાં આપેલી ટેચિકલ સેવા માટે રોયલ્ટી મેળવતા હશો તો ટેક્સનો દર ૧૦ ટકાથી વધી ૨૫ ટકાનો થશે. જોકે, તમે ભારત સાથે ‘ડબલ ટેક્સેશન એવોઈડડસ એગ્રીમેડટ’ ધરાવતા દેશમાં રહેતા હશો તો તે કરારમાં દશાણવલ ે ાં દરે ટેક્સ લાગુ થશે. રૂ. આધાદરત ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર રોકાણોનાં વ્યાજની આવક પર ટેક્સમાં ઘટાડોઃ ગયા વષષે ચવદેશી િલણના ઈડફ્રાથટ્રક્ચર બોડડ્સમાં વ્યાજ પર ટેક્સનો દર ૨૦ ટકાથી ઘટાડી પાંિ ટકા કરાયો હતો. આ વષષે તેને િાલુ રાખવા સાથે રૂચપયા આધાચરત

• એરએતિયા-ટાટાનાં નવાં સાહસને મંજૂરીઃ ભારતનું એતવએશન ક્ષેત્ર તવકટ સ્થથતતમાં છે ત્યારે તેને ઊંચી ઉડાનો ભરવા માટે સક્ષમ બનાવવા સરકારે સીધાં તવદેશી રોકાણને મંજૂરી આપી હતી. ભારતનાં નાગતરક ઉડ્ડયન ક્ષેત્રે પ્રવેશવા માટે મલેતશયાની લો-બજેટ એરલાઇન્સ કંપની એરએતશયાની સીધાં તવદેશી મૂડીરોકાણની દરખાથતને મંજૂરી મળી છે. ટાટા ગ્રૂપ અને ટેલથટ્રા ટ્રેડ પ્લેસ સાથે સંયુક્ત સાહસ રચીને આ તદશામાં આગળ વધશે. સૂત્રો કહે છે કે ૪૯ ટકા એફડીઆઈની મયાણદા મુજબ એરએતશયા નવાં સાહસમાં પ્રાથતમક તબક્કે રૂ. ૮૦ કરોડની મૂડીનું રોકાણ થશે.

બેડક ખાતાથી લાંબા ગાળાના ઈડફ્રાથટ્રક્ચર બોડડ્સમાં રોકાણ થાય તો તેને પણ આ લાભ મળશે. સોનાની ડ્યુટી ફ્રી આયાતની મયાાિામાં વધારોઃ દેશમાં લવાતાં ડ્યુટી ફ્રી સોના માટે મયાણદા વધી છે. હવે પુરુષો રૂ. ૫૦,૦૦૦ અને થત્રીઓ રૂ.૧૦૦,૦૦૦નું ડ્યુટી ફ્રી સોનુ લાવી શકશે. અગાઉ આ મયાણદા અનુક્રમે રૂ.૧૦,૦૦૦ અને રૂ. ૨૦,૦૦૦ની હતી. િથમ વખત ઘર ખરીિનારને હાઉદસંગ લોન પર વધારાની વ્યાજિર કપાતઃ જો NRIની ભારતમાં નોંધપાત્ર આવક હોય તો ૨૦૧૩-૧૪ દરચમયાન બેડક અથવા હાઉચસંગ િાઈનાડસ કોપોણરશ ે નમાંથી પ્રથમ વખત ઘર ખરીદવા લીધેલી રૂ. ૨.૫ ચમચલયનની લોન પર રૂ.૧૦૦,૦૦૦ સુધીની વધારાની વ્યાજ કપાતને લાયક ગણાશે. જો ૨૦૧૩-૧૪માં તે મયાણદાનો લાભ ન લેવાયો હોય તો બાકી બેલડે સ ૨૦૧૪-૧૫માં ખેંિી શકાશે. હોમ લોન પર વતણમાન રૂ.૧૫૦,૦૦૦ની મયાણદા કરતા આ વધારાની છૂટ છે. એન્ટ્રેદિન્યોસા અને નવી કંપનીઓ માટે િોત્સાહનઃ વતણમાન લઘુ અને મધ્યમ કક્ષાના ઉદ્યોગો તથા નવી શરુ કરાતી કંપનીઓને પ્રારંચભક જાહેર ભરણાં (IPO) ચવના જ SME એક્સિેડજ પર ચલસ્થટંગ થવા દેવાશે. જોકે, તે માચહતગાર રોકાણકારો પૂરતું મયાણચદત રહેશ.ે ભારતમાં પોતાનો ઉદ્યોગ થથાપવા ઈચ્છતા ચવદેશવાસી ભારતીયો માટે તે આશાથપદ જોગવાઈ છે. બજેટ સત્રના અંતે ડાયરેક્ટ ટેક્સ કોડ િરી િાખલ કરાશેઃ થટેસ્ડડંગ કચમટી ઓન િાઈનાડસ સાથે પરામશણ કરીને બજેટ સત્ર પછી િરી દાખલ કરાનારા ડાયરેક્ટ ટેક્સ કોડની જોગવાઈ વધુ સારી હોવાની આશા રાખી શકે છે. અગાઉના કોડમાં NRI માટે ઘણી કડક જોગવાઈઓ હતી. જેમાં કોઈ વ્યચિ (NRI/PIO સચહત) નાણાંકીય વષણ અને નાણાંકીય વષણ અગાઉના િાર વષણ દરચમયાન ૩૬૫ અથવા વધુ ચદવસ માટે ભારતમાં હોય તો તેની વૈચિક આવક પર ટેક્સ િૂકવવા પાત્ર ગણાય તેવી જોગવાઈ હતી.

• એતિહાદે જેટ પાસેથી તહથ્રોનો સ્લોટ ખરીદ્યો: ભારતમાં પોતાનાં રોકાણની યોજનાના ભાગરૂપે એતતહાદ એરલાઇન્સે લંડનના તહથ્રો એરપોટટના ત્રણ થલોટ્સ લેવા માટે જેટને સાત કરોડ ડોલરની ચુકવણી કરી છે, એતતહાદ તરફથી એ બાબતની પુતિ કરાઈ છે કે આ સોદો પૂણણ થઈ ગયો છે. તહથ્રો એરપોટટ ખાતેના ત્રણ થલોટ્સ લેવા માટે કંપનીએ જેટને સાત કરોડ ડોલર ચુકવ્યા છે. આ સોદો વેચાણ તેમ જ ભાડાપટ્ટાના કરાર આધારે કયોણ છે. આ થલોટ્સનો ઉપયોગ કરીને જેટ એરવેઝ પણ લંડન ખાતે પોતાની ફ્લાઇટ્સ ચાલુ રાખી શકશે. એતતહાદ જેટમાં વધારે તહથસો ખરીદવા ઇચ્છે છે.

$12 ,/3$2(,& **1 %-0 $##(,&1 $"$.2(-,1 (4(* $0$+-,($1 5'(!(2(-,1 -,%$0$,"$1 -"( * -0.-0 2$ 4$,21

! !

On Sunday, 24 March 2013 From 5.30 pm onwards at

%>,>0 91 <> (08?0 48 )07-60C D 748?>0= A,65482 /4=>,8.0 1<97 )07-60C #,<5 %>,>498 4 >0.3 ,8;?0>482 ,66= 19< )0//482 ,8/ $0.0:>498= <00 .,< :,<5 19< .,<= +9?< 9A8 .,>0<0<= ,<0 A06.970/ <00 =0>?: 91 .3,4<= ,8/ >,-60= :<9@4/0/ ?66C ,4< .98/4>498 ,66= <4/0 <997 .3,82482 <997 1,.464>40= 4@46 ,<<4,20 4.08.0 %:0.4,6 ,119</,-60 <,>0= 19< A005/,C= 0@08>= =?.3 ,= 19< 3,8/69 ,>64 (4/34 ,308/4 8423> ,8/ ,<-, 4<>3/,C #,<>40= 884@0<=,<C #,<>40= #<4@,>0 ?=4.,6 #,<>C ,>3, ,8/ ,@,8 9< ,8C 9>30< >C:0 91 :,<>40= ?=480== 00>482 .977?84>C 9<2,84=,>498= 00>482 .,8 -0 ,<<,820/ A4>3 =:0.4,6 :<4.0= /?<482 A005/,C=

"$&+ ( !' ,B

)&

-,2 "2

( !'

$*

%%("$ '-301 0$

)

+# $

% *

#

$+ (* 1 *$1 1 22 4(1 "- 3) 98 D %?8 ,7 >9 :7

(40A482 .,8 -0 ,<<,820/ 19< 9?> 91 9114.0 39?<= ,8/ A00508/= -C :<49< ,::948>708>=


દેશવવદેશ

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 16th March 2013

શ્રીલંકાના કાવડિનલ નવા પોપ માટે દાવેદાર, ઘાનાના કાવડિનલ પણ ચચાામાં વેટિકન ટિિીઃ જિસ્તીઓના ધમમગુરુ પોપનાં પદ માટે યોજાનારી ચૂંટણી પહેલાં તેને લઈને સટ્ટાબાજી શરૂ થઈ ગઈ છે. શ્રીલંકાના કાજડિનલ માલ્કમ રંજિત નવા પોપ માટે પ્રબળ દાવેદાર માનવામાં આવી રહ્યા છે. આ જસવાય ઘાનાના અશ્વેત કાજડિનલનું નામ પણ ચચામઈ રહ્યું છે, આમ તો જનયમ મુિબ ચૂંટણી વખતે કાજડિનલ્સ બહારની દુજનયા સાથે સંપકકજવહોણા બની જાય છે, પરંતુ સૌ કોઈ જાણે છે કે જ્યારે સિાની વાત આવે છે ત્યારે જનયમો બાિુ પર રહી જાય છે. ગયા વષષે જ્યારે પોપ બેનેજડક્ટ ૧૬માના મદદનીશ પાઓલો ગેજિલે ગુપ્ત દસ્તાવેિો લીક કયામ હતા ત્યારે પારદશમકતાની માગણીઓ થઈ હતી. આ દસ્તાવેિોને વેજટજલક્સનાં નામે ઓળખાય છે. વેજટકનના જસસ્ટાઇન ચેપલમાં મહાસભામાં જવશ્વભરના ૧૧૫ રોમન કેથજલક કાજડિનલ્સ નવા પોપ માટે મતદાન કરશે. િેની કાયમવાહી મંગળવારથી શરૂ

થઇ છે. ચૂંટણી પહેલાં બધા િ કાજડિનલ્સ ગુપ્તતા જાળવી રાખવાના શપથ પણ લેશે. આ સાથે િ જવશ્વના ૧.૨ જબજલયન કેથજલક માટે નવા પોપની ચૂંટણીની સદીઓ િૂની પરંપરા શરૂ થઈ િશે. આ કાજડિનલ મતદાતાઓ સામે ૨૬૬મા પોપની ચૂંટણી કરવાનો પડકાર છે, િે ચચમ સંબંજધત મુદ્દાઓનો ઉકેલ લાવવાનું કામ કરે છે. િેકનોલોજી વગરની ચૂંિણી પ્રટિયા આ ચૂંટણી પ્રજિયામાં ક્યાંય ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ ન થતો હોવાથી સાઇબર એટેકનું િોખમ રહેતું નથી. મતદાનપ્રજિયાના અલગ અલગ તબક્કા પર એકથી વધુ લોકો નિર રાખે છે. આ જસવાય મતદાનમાં ભાગ લેનારા ધમમગુરુઓની સંખ્યા બહુ ઓછી હોય છે. િે ચચમમાં ધમમગુરુઓનો િમાવડો થાય છે તેને મતદાન પહેલાં િ બંધ કરવામાં આવે છે. મતદાનમાં ભાગ લેનારા ધમમગુરુઓની પ્રવૃજિઓ પારદશમક હોય છે. દરેક કાજડિનલ એકને િ મત આપશે તેવી પહેલેથી ખાતરી કરી લેવામાં આવે છે.

7i)/k u!g .[w4n v w=D-^B9,] Lcw6+ <[4[w% LzwQ/g 4i# $c .4n /i+ [7]/ w9#[6 $c %c 9c- /c 0w/;- %c9[i L[#]/ .4n:[HKg4[i %g9[i 48c $c +c/g #gN< ,n +g 0`9[n06 <i-3n 06 .[w6+ =g5 $c 06i+^ <[4[D5 6]+c .4n/g ,n u -_ 6+/[ [5-[ ,9[ G59H,[/c .[6* 6/[6v 4 ,[5 $c .4n '7c w9U <[,c <^<9i [-]0*c <[#[ 4[!l |9/ |99^i 06g0 [6 /c w=i<[/c G5wO/[i /fw+ /c .[w4n +nG5 /c |9/zwQ +6] e w/=[89[i 6#/[B4 0w69+n/ +c4 % .4n w9:c w:W* 09[/] @$[,] w=D-^ 4n:]7 =c47 6[i-6c 9[7[ S[6[ H,[w0+ u!g .[w4n v F0/[+]+ ts ppp /7[ / 05g! [6g <[,c w-9<c /c w-9<c 4%2`+ 2/] 6Zi $c . ><1)o <cD'6 1g6 w=D-^ H')]& w=D-^ 1g64 1 wM'/ /c J^0 %c9] w9w9. <iH,[ <[,c 48] [5nI4g S[6[ u!g .[w4n v/] ']4 3[6+]5 +B9X[/ /c w9.c5[B4 <[4[w% [5n:]7+[/c !8 9.[69[ L5[<:]7 $c u.4n 7g /c 067g 4 2Tc 7g /] 2[2+c <B5 (6c $c v 4=[3[6+ qr qqp qq <h,] 4g'[i w35[/ u!g !lw/ v S[6[ +c !lw/ -`./[ 05g!/[ 7[3 !c {yw+ 0`6] 0[)9[ w=D-^ :] %f/ /c 2hC. <4^-[5g <[,c [5n6+ $c w35[//g =c+^ )c +a g /c w:5/ 906[: +[n 9Pc/] [ 0`69[/g

31

સંવિપ્ત સમાચાર • િેનેઝુએલાની રાજધાની િારાિાિમાં દેશના પ્રમુખ હ્યુગો શાિેઝના રાજિીય િન્માનની િાથે અંસતમસિસધ થઇ હતી. સમસલટરી એિેડેમીમાં યોજાયેલા શ્રદ્ધાંજસલ િાયાિમમાં સિસિધ દેશોના ૩૦થી િધુ નેતા હાજર રહ્યા હતા, જ્યારે એિેડેમી બહાર મોટી િંખ્યામાં િમથાિો એિઠા થયા હતા. લેસટન અમેસરિાના નેતાઓ, િેરેસબયન દેશના નેતાઓ, ક્યુબાના પ્રમુખ રાઉલ િાલટ્રો તથા સચલી, ઇક્વાડોર, બ્રાસઝલના નેતાઓએ હાજર રહી તેમને શ્રદ્ધાંજસલ આપી હતી. ઇરાનના પ્રમુખ મહમૂદ અહમદીનેઝાદ અને બેલારુિના એલેક્ઝાન્ડરે પણ ખાિ હાજરી આપી હતી. આ દરસમયાન સિસરયાના પ્રમુખ બશર અલ આિદે શોિિંદેશ િાંચી િંભળાવ્યો હતો. ૧૪ િષા િુધી િેનેઝુએલાના પ્રમુખ રહેલા ૫૮ િષષીય સદિંગત પ્રમુખ શાિેઝનું ગત િપ્તાહે િેન્િરની લાંબી બીમારી બાદ સનધન થયું હતું. • અફઘાસનલતાનમાં જાણીતા અસભનેતા નઝરમોહમ્મદ મજનોનયાર હેલમંદીનું દસિણી અફઘાસનલતાનમાં નાટોના હિાઇ હુમલામાં મૃત્યુ થયુ છે. હેલમંદીએ બારથી પણ િધુ કફલ્મો આતંિિાદી સિરોધી અને નશીલા દ્વવ્યોના ગેરિાયદે વ્યાપાર સિરોધી કફલ્મોમાં િામ િયુું હતું. હેલમંદીના ભાઇ સદલાિરે જણાવ્યુ હતું િે, હેલમંદીને આતંિિાદી િંગઠને િરિારના જાિૂિ હોિાની શંિામાં બંધિ બનાવ્યો હતો. • પાકિલતાનનાં લાહોર શહેરમાં રહેતાં સિશ્ચચયનનાં આશરે ૧૭૦થી પણ િધારે ઘરોને ગત િપ્તાહે મુશ્લલમોનાં એિ ટોળાએ િળગાવ્યાં હોિાની ઘટનામાં ૧૫૦ જેટલા મુશ્લલમોની પોલીિે ધરપિડ િરી છે. એિ સિશ્ચચયને મહંમદ પેગંબરનું અપમાન િયુું હોિાનો ધરપિડ િરાયેલા મુશ્લલમોનો આરોપ છે. • મોરક્કોમાં એિ જજે િમયિર િાર સરપેસરંગ ન િરી આપનાર સમિેસનિને પોતાના જૂતા પર ચૂંબન િરિાની ફરજ પાડી હતી. સમિેસનિને આ રીતે અપમાસનત િરનાર જજને નોિરીમાંથી િલપેન્ડ િરાયા છે. આ મામલાના સિરોધમાં પાંચ હજારથી િધારે લોિોએ િોટટ બહાર ધરણા િયાા હતા.

$c rs,] 9.^ <iH,[ !lw/ -`./[ 05g!/] Lw+X[ 7c9[ <[,c /m.0[K <18+[ <[i0)] $c =B5[4^O -`./[ 9.^ 0`69([ /c !h F5[*/] w-:[4[i 4=R9/^i L,4 -4 $c u!g .[w4n v w9:c 2g7+[ =c47c %*[G5^ =+^ e u3[6+]5 +B9X[/ /c w9:c;+k .4n/[ -:n 0[<c w9U/c 09[ %c9^i "*^i $c +c9] 4[6] 4%2`+ 4[D5+[ $c 9[H+94[i 0*[ \H+B9 4['d +c "*^i 4=R9 .6[9c $c w9U4[i 0*c \H,w+ <^.[6] : ] +c9[i "*[i C5c5 $c %c4[i !6]2[ 05[n96* L[*] F5[* <4[/+[ <4[w9V $c v =c47 \D'D5^ ! A5^ : e / 1g6 . ><1)o <cD'6 1g6 w=D-^ H')]&/[ w)6c>'6 )g w/ g7< <^'g/ <[,c 48]/c u. 2^ 1 .4nv/[ <i0[-/ [5n/[ 6] +2N[4[i $c .[w4n LzwQ e [5n/] Lc6*[ 09[ 7 [5c7[i 0^H+ 4[i .^w/ w9U/c .4n/] ##[n 0`6] 0[)9[ +c4 % u-5[ 3`+;c v^ ,[n+ +4[4 <|9g LB5c -5[ e /^ 0j [/[ -:n/c Qc%/ 09[ 4=[3[6+ %c9[i w=D-^ .4n:[HKg4[i,] 9*n/g ,[/g 05g! 6[5g $c u. 2] .[w4n v [5nI4/^i 5g%/ 9cE27]4[i <Q[9]: 0[']-[6 <4[% [+c :w/9[6 t 4[#n /c 6w99[6 qp 4[#n/[ w-9<g 6[5^i $c [5nI4/[ 4^?5 L[5g% +6] e u!g .[w4n v +4[4/c .[w4n |9/:f7] |99[ 4['d /c .[w4n 0!7[ +6] e !lw/ -`./[ 05g!/c LgB<[w=+ 6:c +c u1b) 1 =['ov w35[/ 4['d 3i)g8 0* K 6:c %c/g =c+^ 3[6+4[i %Yw65[+4i-g 4['d g6[ 0`6g 0[)9[/g $c 9.^ /c 4[w=+] 4['d /] 4^7[ [+ 7 : g $g ,9[ =c47 6[i-6c 9[7[/c 06 <].[ % 4c 7,] Lx 6] : g $g

યુરોપમાં વિશ્વની સૌથી શ્રેષ્ઠ હોટેલો છે, જ્યાં તમામ સુખ-સુવિધાઓ સાથે લેટેસ્ટ લક્ઝરી હાજર હોય છે. જોકે આ જ યુરોપમાં એક હોટેલ એિી પણ છે જ્યાં મહેમાનોની પથારી માટે મુલામય બેડ નહીં પણ ફૂટપાથ, વિજની નીચે કે પછી અન્ડરગ્રાઉન્ડ ગટરની બાજુમાં કરિામાં આિે છે. સ્િીડનના ગોટનબગગ નામના ટાઉનમાં આિેલી હોમલેસ હોટેલમાં એક રાત રોકાણ માટે માત્ર સાત પાઉન્ડ ચાજગ લેિામાં આિે છે. સ્િીડનમાં ઘરવિહોણા લોકો માટે ભંડોળ એકત્ર કરિા તથા લોકોમાં જાગૃવત લાિિા આ અનોખી હોટેલ શરૂ થઇ છે. આ હોટેલની મુલાકાતે આિનારા મહેમાનોને શહેરમાં રૂમ બુક કરિા માટે દસ વિકલ્પ મળે છે. આ રૂમ હકીકતમાં ફૂટપાથનો ખૂણો, ઓિરવિજ નીચેની જગ્યા કે પછી ગાડડનમાં સ્લીવપંગ બેગ હોય છે.

• પાકિલતાનના સિનીયર સિટીઝનના ભારત આગમન િંબંધી સિઝા િલપેન્ડ િયાા બાદ હિે ભારત િરિારે પાકિલતાનના નાગસરિોને ગ્રૂપ સિઝા આપિાની િુસિધા પર પણ રોિ લગાિિાનો સનણાય િયોા છે. ઉલ્લેખનીય છે િે આ િુસિધા પર ૧૫ માચાથી અમલ થિાનો હતો.


32

16th March 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

સીધી ફ્લાઇટ ઝૂંબેશ માટે જ્યોતથી જ્યોત જલાવો ૩,૦૦૦ કરતા વધુ સહીઅો એકત્ર થઇ ગુજરાતીઅો એટલે બિચારા, એમની માંગણીને તો માન અપાતું હશે? આવી બવચારધારાને વરેલા ભારત સરકારના નેતાઅોની લાપરવાહી અને િેજવાિદાર વતતનને કારણે વષોતથી મુશ્કેલીઅો સહન કરતા ગુજરાતીઅો તેમજ તેમની મદદે આવેલા અન્ય ભારતીયો અને તેમના બમત્રો દ્વારા અમદાવાદથી લંડન વચ્ચે સીધી બવમાની સેવા માટે શરૂ કરવામાં આવેલી પીટીશન ઝુંિેશને અભૂતપુવત પ્રબતસાદ સાંપડી રહ્યો છે. છેલ્લા ચાર સપ્તાહથી ચાલી રહેલી ઝુંિેશમાં અત્યાર સુધીમાં અોનલાઇન પીટીશન (http://bit.ly/ZDFRlF) સાથે કુલ ૩,૦૦૦ જેટલી સહીઅો થઇ ચૂકી છે અને હજુ રોજે રોજ સહીઅો સાથેના પીટીશન ફોમત 'ગુજરાત સમાચાર' કાયાતલયને મળી રહ્યા છે. 'નેશનલ કોંગ્રેસ અોફ ગુજરાતી અોગગેનાઇઝેશન્સ' અને 'ગુજરાત સમાચાર - એબશયન વોઇસ' દ્વારા શરૂ કરાયેલ પીટીશન ઝુંિેશને આપણા ગુજરાતી યુવાન-વૃધ્ધ તેમજ બવબવધ પક્ષો - સંસ્થાઅો અને રાજકીય અગ્રણીઅો તરફથી વ્યાપક ટેકો મળી રહ્યો છે. બમત્રો હવે બિટનભરના ગુજરાતીઅોની એક જ

લગન છે કે અમદાવાદ – લંડન વચ્ચેની સીધી બવમાની સેવા મેળવીને જ જંપીશું. આપણી માંગણી વ્યાજિી છે અને તે જરૂર સફળ થશે. સીધી બવમાની સેવાની પીટીશનમાં સહી કરાવવાની ઝુંિેશ હવે આવતા ત્રણ સપ્તાહમાં તેના અંબતમ ચરણોમાં પહોંચશે ત્યારે તમે જો પીટીશનમાં સહી ન કરી હોય તો આજે જ સહી કરવા બવનંતી. ક્રોયડનના લંડન રોડ પર આવેલ યોગી બવડીયોના રાજુભાઇ અમીન પોતાની દુકાનમાં આવતા જતા તમામ ગ્રાહકોને સમજાવીને સહીઅો કરવા પ્રેરી રહ્યા છે. અમુક િીનભારતીય ગ્રાહકો તો તમને મદદ થતી હોય તો અમે આનંદથી સહીઅો કરવા તૈયાર છીએ તેમ કહીને પીટીશનમાં સહીઅો કરે છે. રાયસ્લીપના મંજુલાિેન સી.

વેબલલંક

http://bit.ly/ZDFRlF

પર ક્લીક કરી ઓનલાઈન પીટીશન કરો

Petition in support of Direct Flight between UK and Gujarat, organised by AV, GS and NCGO (UK) 6

* 0 (6 5 ;/ 1 '" 0" %-# 0 4# , " & 3 # " 6 9 0%0 1 '1 1 ;% 0 1 '3%0 (6%1 6 2 "0 '0 3 6 '1 6 '7 : "0 %0 07 0 (6 6 3 1 1& '(1 "1 3 '+%"3 2 "0 ' 0 0" 0!08#! 3 $1 <! 3 "1 3 6. 5 )5 ' 7 "1 3 6 &! & & $ ! ! & $!) $ $ $"!$& ' $ & % %& ! %& % ! ' $ & & &$ ! ' &+ & !% ) % &! & $ " & & ! $% ) ' % % ( $ % '% %% " !" ! ' $ #' %& &! ! " & & & $ ! & &! & ! %!

& $ &

&% &) & $ &! ' & $ $$ $%

% &! & %& ! "$! & "! & &+ $% $ !$ % &

3,#$01(&,$# '$0$!7 13..-02 2'$ #(0$"2 (0 ,#( %*(&'21 !$25$$, -,#-, ,# '+$# ! # %-0 2'$ %-**-5(,& 0$ 1-,1 '$0$ 0$ +-0$ 3) 0 2(1 *(4(,& ,# 20 4$**(,& !0- # 2' , ,7 -2'$0 ,#( , "-++3,(27 ,# 2'(1 %(&30$ (1 (,"0$ 1(,& !-32 -% (0 ,#( . 11$,&$0 2- 2'$ 0$ 3) 0 2( ,#$$# -, 1-+$ %*(&'21 "*-1$ 220$ 3) 0 2( ,#( (1 2'$ ,# * 0&$12 (,4$12-0 (,2- ,(2$# (,&#-+ ""-0#(,& 2- 0(2(1' -4$0,+$,2 %(&30$1 ,7 -% 2'$1$ ,#( , "-+. ,($1 0$ $(2'$0 -5,$# "-,20-**$# -0 1(&,(%(" ,2*7 12 %%$# !7 3) 0 2(1 '$ (1 2'$ $"-,# 0&$12 (,4$12-0 (, ,#( ,# 2'$ * 0&$12 "3+3* 2(4$ (,4$12-0 (, 3) 0 2 $ 0*7 -% ** 4(1 1 (113$# !7 0(2(1' (&'

પટેલે ૭૩ સહીઅો કરાવીને અમને મોકલી આપી છે. િીજી તરફ માયાિેન દીપકે કરેલી અપીલના કારણે અોશવાલ એસોબસએશન પોટસતિાર ખાતે યોજાયેલા કાયતક્રમમાં કુલ ૧૫૧ સહીઅો એકત્ર કરાઇ હતી. તેવી જ રીતે ૨૭ પાટીદાર સેન્ટર ખાતે યોજાયેલા 'ગુજરાત સમાચાર - એબશયન વોઇસ'ના િી ધાબમતક કાયતક્રમમાં પણ બવપુલ માત્રામાં સહી એકત્ર થઇ હતી. ક્રોયડન બવસ્તારની મબહલાઅોએ કુલ ૪૪ જેટલી સહીઅો કોરા કાગળ પર કરીને અમને મોકલી આપી છે. તો િાઇટનના મંજુલાિેન તેમજ તેમના પબત ડો. અમૃતભાઇ શાહે ૩૦ જેટલા શુભેચ્છકો અને બમત્રોની સહીઅો કરાવીને આપણને ડાયરેક્ટ ફ્લાઇટ જલદીથી મળે તે માટે શુભેચ્છાઅો પાઠવી છે. નવનીતભાઇ નામના વાચક બમત્ર સૂચન આપતાં જણાવે છે કે 'બદલ્હીની સરકાર તેમજ તેમનું સુકાન સંભાળતા સોનીયાજી જ આપણી મુશ્કેલીનો હલ લાવી શકે તેમ છે.” બમત્રો જીત આપણી જ છે અને આપણે જરૂરથી સીધી બવમાની સેવાની ઝુંિેશમાં સફળ થઇશું. પરંતુ આપ સૌનો સહકાર પણ ખૂિજ જરૂરી છે. જો તમે કહેશો તો અમે તમને ઇમેઇલ કે પોસ્ટ દ્વારા પીટીશન ફોમત મોકલી આપીશું. તમે ચાહો તો તમારા પુત્રો કે તેમના સંતાનોની મદદ લઇને પણ અોનલાઇન http://bit.ly/ZDFRlF પીટીશન કરી શકો છો. અને તમારા બમત્રોને પણ અોનલાઇન પીટીશનમાં સહી કરવા માટે ઇમેઇલ કે ટેક્સ્ટ દ્વારા જણાવી શકો છો. પરંતુ મહેરિાની કરીને િીજાના નામે જાતે સહી કરવાથી કે િોગસ સહીઅો કરી પીટીશન ફોમત ભરવાથી દૂર રહેજો. અમદાવાદ – લંડન વચ્ચેની સીધી બવમાની સેવા અંગે આપના અબભપ્રાય, સૂચનો આપ અમને ફેક્સ નંિર 020 7749 4081 પર અથવા તો 'ગુજરાત સમાચાર' કાયાતલયને પોસ્ટ દ્વારા મોકલી શકો છો. આપને વધારે માબહતી જોઇતી હોય અથવા વાત કરવી હોય તો અમારો સંપકક કરી શકો છો. શ્રી કમલ રાવ, ન્યુઝ એબડટર, ગુજરાત સમાચાર 020 7749 4001.

!*&! $ & ! ! " & & ! % &! & ! !'$ $ $ $ ! ! % $ !) $! & ! % $( ' $ & " !"

) !$) $ %& $ ! ' $ & &! & !$

+!' ) % &! $ %& $ !$ & % ! +!'$ " & & ! & % " + " !&! !"+ & & $! !$ & *&$ % " &&! % '%& $ + %& & +!'$ ' % "!%& $ %% '%& % &

-++(11(-, (, ,#( 0$ 2- 3) 0 2(1 300$,2*7 (0 . 11$,&$01 20 4$**(,& !$25$$, 2'$ ,# 3) 0 2 0$ 0$/3(0$# 2- "' ,&$ .* ,$1 $(2'$0 2 3+! ( -0 $*'( '(1 (,$4(2 !*7 *$ #1 2- "-,1(#$0 !*$ (,"-,4$,($,"$ #$* 7 ,# $6.$,1$ 8 . 02("3* 0*7 %-0 % +(*($1 5(2' 7-3,& "'(*#0$, .0$&,$,2 5-+$, 2'$ $*#$0*7 ,# 2'$ (,"0$ 1(,& ,3+!$0 -% !31(,$11 20 4$**$01 $ !$*($4$ 2' 2 2'$ (,20-#3"2(-, -% #(0$"2 %*(&'21 5(** ,-2 -,*7 !$ -% !$,$%(2 2- 2'$ 3) 0 2( #( 1.-0 !32 *1.0-4$ "-++$0"( **7 13""$11%3**7 %-0 (0 ,#(

"

#

& '

$ '''

! " %!

( #%!! "$

! " %!

$

તા. ૨૩-૨-૧૩ શસનવારના રોજ અનુપમ સમશન ખાતે પૂ. યોગી બાપાની પૂણ્યસતથી પ્રિંગે સવખ્યાત ગાયીકા માયા દીપક િાથે સવસવધ ભજનો રજૂ કરી ઉપસ્થથત િૌ કોઇની વાહવાહ મેળવનાર 'ગોપી ગેંગ'ના બાળ કલાકારો - ડાબેથી અભયકુમાર કટારીયા, અવનીબેન કાનાબાર, શ્રીમતી માયા દીપક, સનમાય કાનાબાર, ઉદય કટારીયા તેમજ પૂ. સહંમત થવામી નજરે પડે છે. (અહેવાલ માટે જુઅો ગુજરાત િમાચાર તા. ૨-૩-૨૦૧૩ પાન ૨૭)

સિધ્ધાશ્રમ શસિ િેન્ટર ખાતે મહા સશવરાત્રી પવવની ઉજવણી િંપન્ન સિધ્ધાશ્રમ શસિ િેસટર ખાતે શસિવાર અિે રસવવાર દરસમયાિ મહાસશવરાત્રી પવવિી શાિદાર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. જેમાં શસિવારે ભજિ િંમેલિ ઇગ્લેસડિા યુથ ગૃપિા ભજિીકોએ િવારિા ૯થી રાતિા ૩ વાગ્યા િુધી ભજિથી આરાધિા કરી હતી અિે રસવવારે િવારે ૬ વાગ્યાથી પારદિા ૧૧૬ કકલોિા સશવલીંગ પર

અસભષેક કયોવ હતો. રાત્રે ડો. રાજેશજી પરમાર દ્વારા ભજિ િત્િંગ અિે મહા સવરાત્રી સવષે પ્રવચિ કરાયું હતું. આ પ્રિંગે NCHTિા પ્રમુખ શ્રી ગુપ્તાજી, મેટ પોલીિ સહસદુ એિોસિએશિિા ચેર િત્યા સમસહાિ તેમજ વષાવ સમથત્રી, િંગત િેસટરિા થથાપક શ્રી કાસતીભાઇ િાગડા, શાથત્રી શ્રી તુલિીભાઇ તેમજ કાઉન્સિલર થાયા ઉપન્થથત રહ્યા હતા.


33

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 16th March 2013

લગ્નગીતોના કાયયક્રમમાં સોળે શણગાર સજી માંડવડે ઉમટેલું સાજન-મહાજન - કોકકલા પટેલ

'ગુજરાત સમાચાર' એશિયન વોઇસ' તથા 'સંગમ' એસોશસએિન અોફ એશિયન વુમનના સંયક્ત ુ ઉપક્રમે ગત રજી માચચ, િશનવારે બપોરે પરંપરાગત 'લગ્ન ગીતો'નો એક અનોખો કાયચક્રમ યોજાયો હતો જેમાં લંડન સશહત સરે, કેતટ, લેસ્ટર, લૂટન, સજી-ધજીને લગ્નગીતોનો અાનંદ માણવા અાવેલા સાજન મહાજનનું એક દ્રશ્ય સ્ટીવનેજ, બમમંિ ગહામ અને માંચસ્ે ટરથી સાજનવરરાજા ભરતભાઇની જાન લઇ જયોશતબહેન મહાજન હરખભેર લગ્નના માંડવે પધાયાચ હતા. પટેલ વાજતે ગાજતે અાવ્યા ત્યારે કતયા ખ્યાશતનાં ગુજરાત સરકારના યુથ સ્પોર્સચ એતડ કલ્ચરલ માતા બનેલાં રશ્મમબહેન અમીને વરનું પોંખણું એકટીવીટીઝ શડપાટટમતે ટ દ્વારા ખાસ સ્પોતસર કયુમં હતુ.ં િાસ્ત્રીજીના મંગલાષ્ટક ઉચ્ચાર સાથે કરાયેલ ગુજરાતના શવખ્યાત માયા દીપક અને કતયાને લઇ મામા કમલ રાવ અને દાદા અતય કલાકારો દ્વારા રજૂ થયેલ પરંપરાગત ભાનુભાઇ માંડવામાં અાવ્યાં ત્યારે 'એક ભર રે લગ્નગીતોનો અાનંદ ૪૦૦થી વધુ ભાઇબહેનોએ જોબશનયામાં બેઠાં ખ્યાશતબહેન, દાદાએ હસીને માણ્યો હતો. કાયચક્રમના અારંભે 'ગુજરાત બોલાવીયાં, એક ઉંચો તે વર ના જોિો હો સમાચાર'ના મેનશે જંગ એશડટર કોકકલા પટેલે દાદા..." અને "અમાર ઘરની દીકરી તમને સોંપી વરરાજા, એણે કદી દુભાવા ના દે િો . . . . " અ ને મંગલફેરા વેલાએ "ઢોલ ઢમક્યા ને માયા દીપકના લગ્નગીતોની સી.ડી.નું દવમોચન કરી રહેલા મહાનુભાવો. ડાબેથી સવોશ્રી વરવહુના હાથ મળ્યા" સી.બી. પટેલ, કાન્તતભાઇ નાગડા, સુરેતદ્રભાઇ પટેલ, દપયુષાબહેન દવરાણી, પૂ. જેવાં ગીતો રામબાપા, શાસ્ત્રી દનત્યાનંદજી તથા માયા દીપક. માયાબહેને રજૂ કયામં સૌનું અશભવાદન કરી કાયચક્રમને સફળ બનાવનાર હતાં. એ પછી કતયા શવદાયનું "કાળજા કેરો કટકો સૌનો અાભાર વ્યકત કયોચ હતો અને કેટલાક અાજે હાથથી છૂટી ગયો'; 'પરણ્યા એટલે પારકા જણને શટકકટ નહીં મળતાં શનરાિ થઇ પાછા જવું બહેની' અને 'દાદા હો દીકરી"ના પડ્યું એ બદલ શદલગીરી વ્યક્ત કરી હતી. ગીતથી સૌની અાંખ ભીની થઇ ત્યારબાદ 'સંગમ'ના પાસ્ટ િેશસડેતટ અને બોડટ હતી. પરંપરાગત લગ્નગીતોના અોફ ડાયરેકટર શ્રીમતી જ્યોશતબહેન િાહે કાયચક્રમ દરશમયાન માયા દીપકે સ્વરબધ્ધ કરેલ લગ્ન ગીતોની સીડીનું શવમોચન પૂ. રામબાપા, તંત્રીશ્રી પટેલ, સી.બી. 'સંગમ'ના િમુખ શ્રીમતી શપયુષાબહેન શવરાણી તથા લેડી ઉષાજી બાગરી, ભવનના શ્રી લગ્નગીતોના મંગલ પ્રસંગે વ્યાજબી દરે દાળ, ભાત, શાક, પુરી અને લાપસીનું સુ ર ત ે દ્રભાઇ પટે લ, સ્વાદદષ્ટ ભોજન અાપનાર 'દગરીરાજ' કેટરીંગના માદલકનો સી.બી. પટેલે 'સં ગ ત' કોમ્ય ુ શ નટીના સહ્દય અાભાર વ્યક્ત કયોો એ વેળાએ ડાબેથી 'દગરીરાજ' કેટરીંગના સવોશ્રી રાજ શાહ, સી.બી, દગરીશભાઇ શાહ, કોકકલા પટેલ તથા માયા દીપક. શ્રી કાશ્તતભાઇ નાગડા તથા શ્રી 'સંગમ'ની િવૃશિ શવષે માશહતી રજૂ કરી, અા શનત્યાનંદજી મહેતાના વરદહસ્તે લોકશિય સાપ્તાશહકો શવશવધ કાયચક્રમો યોજી ભારે કરાયું હતુ.ં એ વખતે બહેનોએ લોક અાવકાર મેળવી રહ્યા છે એની સરાહના કરી એના તંત્રીશ્રી સી.બી. પટેલ અને એમના *# ' '!' ) + સાથીઅોને ધતયવાદ પાઠવ્યા હતા. અાકષચક '(" રંગીન સજાવટથી િોભતા સ્ટેજ પર શવઘ્નહતાચ ગણેિજી સમક્ષ દીપ િગટાવ્યા બાદ 'વક્રતૂડં મહાકાય સૂયકચ ોશટ સમિભ'ની વંદના સાથે માયા & %, ) ) ' + દીપક અને કલાકારોએ મંગલ ગીતોનો અારંભ + ,$ ' કયોચ હતો. િાસ્ત્રીજી શનત્યાનંદજી મહેતાએ મલોકોચ્ચાર સાથે રશ્મમબહેન અમીન પાસે િાસત્રોક્ત શવધીથી ગણેિજીને પાટે બેસાડયા પછી "સામી ભીંતે બેસાડયા ગણેિ.." અને "પહેલો કાગળ.. કોણ દેિ મોકલો રે..." "માંડવડે ઉડે રે ગુલાલ..' અને "પીઠી પીઠી ચોળો રે..."ગીતો સાથે તમામ માંગશલક શવશધઅોના ગીતો રજૂ થયાં હતા. 'સંગમ' હોલના તોરણે

) )

વરપક્ષ અને કતયાપક્ષને અનુલક્ષીને ફટાણા ગવાતાં રમૂજ સાથે હોલમાં અાનંદોલ્લાસનો માહોલ છવાયો હતો. બાર ગાઉએ બોલી બદલાય એમ ગુજરાતના દરેક િદેિમાં લગ્નગીતો ગાવાની ઢબ કે પરંપરા અલગ હોય છે. કેટલીક બહેનોએ એમની પરંપરા મુજબના ફટાણાના ગીતો રજૂ કયામં હતાં. અત્રે નોંધવું ઘટે કે વર-વધૂ બનેલ દંપશત ખ્યાશતબહેન અને ભરતભાઇ એ ખરેખર તો જાણીતા ફોટોગ્રાફર શ્રી િરદભાઇ રાવલ તથા શ્રીમતી વષાચબહેન રાવલનાં

એ શડ ટ ર જયોત્સનાબહેન િાહ, તયુઝ એશડટર કમલભાઇ રાવ, એડવટાચઇઝીંગ મેનજ ે ર અલકાબહેન િાહ, રંજનબહેન માણેક, ચંદ્રાબહેન સોઢા અને "સંગમ"ના બોડડ અોફ ભાનુભાઇ પંડ્યા ડાયરેકટર શ્રીમતી સશહત ભોજન જ્યોદતબહેન શાહ પીરસવામાં મદદરૂપ બનનાર સૌ ભાઇ-બહેનોનો અાભાર વ્યક્ત કયોચ હતો. અા ઉપરાંત સૌને માટે ફ્રેિ ક્રીમ અને ફ્રૂટ ડેકોરેિનવાળી એગલેસ કેક

માયા દીપક અને કલાકારોએ ઢોલ-શરણાઇ સાથે લગ્નગીતોની રસલહાણ કરી હતી

પુત્રી અને જમાઇ અને મેપાની પશરવારના પૂરી પાડનાર 'કૂલ કેક'ના શ્રી પોલનો અાભાર શ્રીમતી હીરૂબહેનના પુત્ર-પુત્રવધૂ થાય છે. વ્યક્ત કયોચ હતો. (તસવીર: શરદ રાવલ તથા કાયચક્રમના અંતે કોકકલાબહેને સહયોગી રાજ બકરાનીયા ફોટોગ્રાફર) બનનાર 'સંગમ' એસોશસએિન અોફ એશિયન વુમન'નો, લાપસી, પૂરી, િાક, દાળ, ભાતનું સ્વાશદષ્ટ ભોજન પૂરૂ પાડનાર હેરોના 'શગરીરાજ' કેટરીંગના શ્રી જ્યોશતબહેન તથા શગરીિભાઇ િાહ, સ્ટેજ ડેકોરેિન માટે મદદરૂપ બનનાર દેવીબહેન પારેખ તથા વર-કતયા સાથે ડાબેથી દનત્યાનંદજી, વરની માતા જ્યોદતબહેન પટેલ, માતા રશ્મમબહેન અમીન, કતસલ્ટંટ રશ્મીબહેન મામા કમલ અને મામી કકન્નરી રાવ અને નાનો ભઈલુ હષો, વરરાજા ભરતભાઇ મેપાની, કતયા ખ્યાદતબહેન મેપાની તથા દાદા ભાનુભાઇ પંડયા

. -

+91 9930754040

+91 9821030949

+91261 2354040.


34

16th March 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ving Memory of In Lo

જય શ્રી અંબેમા

માતા-પત્ની, ભગિની, દાદીમાં તથા નાનીમાં સ્વરૂપે કમમઠ હતી એ નારી, સ્નેહથી સીંચી કુટુંબની ફૂલવાડી પૂરા કયામ કોડ સહુના, વિર કોઈ આશાએ, હસતાં લીધી ગચરગવદાય, રડતાં મૂક્યા અમ સૌને, કમમયોિી તમારા આત્માને પ્રભુ રાખે ગનજ ચરણોમાં એવી અંતરની આશા અમારી.

જય શ્રીનાથજી

મૂળ વતન વીરસદનાં હાલ ક્રોલી સ્થિત અમારાં વહાલસોયા પૂ. માતુશ્રી અને દાદીમા તા. ૩-૩-૨૦૧૩ રવવવારે દેવલોક પામ્યાં છે. માયાળુ, ધમમપરાયણ, કૌટુંવિક વાત્સલ્ય, વ્યવહાર કુશળતા, દયા, લાગણી અને ઉદારતા જેવા આપના ગુણોને યાદ કરી અમે ધન્યતા અનુભવીએ છીએ. સવમ પ્રત્યે સમભાવ દશામવતાં એવાં અમારાં માતુશ્રી સવમના હ્રદયમાં અનોખું થિાન પ્રાપ્ત કરી ગયાં છે. આપની ખોટ કોઇ પૂરી શકશે નવહં. આ દુ:ખદ સમયે રૂિરૂ પધારી, ટપાલ, ટેવલફોન કે ઇમેઇલ દ્વારા અમને વદલાસો આપનાર અમારાં સવમ સગાં સંિંધી તિા વમત્રોનો અમે અંત:કરણપૂવમક આભાર માનીએ છીએ. પરમકૃપાળુ પરમાત્મા પૂ. માતુશ્રીના પૂણ્યાત્માને શાશ્વત શાંવત આપે એજ પ્રાિમના. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ: It is with deep regret that we announce the loss of our dearest Mother and Grandmother Mrs Savitaben Chandubhai Amin on the 3rd March 2013, at the age of 78. She was a caring, kind hearted, beautiful Mother and Grandmother who would always put the interests of others before her own. She will be greatly missed and will always remain in our hearts forever. She would not want us to focus on the sadness of her death, but instead focus on the happiness in our lives and those memories that we shared with her, she would want us to appreciate each other and our future. We would like to thank all our relatives and friends and well-wishers for their support during this difficult period. May her soul rest in peace and continue to shower her blessings upon us.

Late Mrs Savitaben C. Amin (Virsad) Date of Birth: 31 July 1934 (Bhadurpur-India) Date of Demise: 3 March 2013 (Crawley - UK)

Mr Piyush C Amin (Son) Mrs Bina J Patel (Daughter) Mr Janak C Amin (Son) Mr Jayesh M Patel (Son-in-law) Mr Rajesh C Amin (Son) Mrs Bella H Patel (Daughter) Mrs Jayshree P Amin (Daughter-in-law) Mr Hitesh J Patel (Son-in-Law) Mrs Naina J Amin (Daughter-in-law) Mrs Uma R Amin (Daughter-in-law) Grandchildren: Krina J Patel, Akash P Amin, Romisha A Amin (Grand-Daughter-in-law), Vishal J Amin, Kajal V Amin (Grand-Daughter-in-law), Akshay P Amin, Vanisha J Patel, Ricken J Amin, Kunal J Amin, Karishma R Amin, Naomi H Patel, Sanjay R Amin, Alysha H Patel, Nathan R Amin

30 Goffs Park Road Southgate Crawley RH11 8AY Janak Amin: 07957 557 638, Rakesh Amin: 07867 975 727

આભાર દશમન જયશ્રી કૃષ્ણ

ભૂલાય બીજું બધું આપના વાત્સલ્યને ભૂલાય નગહ અિગણત છે ઉપકાર આપના એ કદી ગવસરાય નગહ પ્રેરણાદાયી પથદશમક આપ કમમયોિીનાચરણોમાં ધરીએ અમે સૌ ભાવાંજગલ

ૐ નમઃ ગશવાય મૂળ વતન િાંધણી અને વષોમ સુધી આવિકા - ટરોરોમાં રહ્યા િાદ હાલ ફુલહામમાં થિાયી િયેલા અમારા વપતાશ્રી પૂ. રજનીકાંત ડાહ્યાભાઈ પટેલ (R.D.) તા. ૫-૩-૨૦૧૩ના મંગળવારે દેવલોક પામતાં અમારા કુટુંિમાં એક વડીલની ખોટ પડી છે. ખૂિ જ વમલનસાર, સંથકારી અને ધૂપસળીની જેમ સુવાસ પ્રસરાવી સવમના હૃદયમાં વસેલા હતા. આ દુઃખદ સમયે રૂિરૂ પધારી, ટેવલફોન કે ઈમેઈલ પાઠવી તેમની અંવતમયાત્રામાં ઉપસ્થિત રહી અમને આશ્વાસન આપનાર તિા સદ્ગત આત્માની શાંવત માટે પ્રાિમના કરનાર સવમ સગાં, સંિંધી તિા વમત્રોનો અમે અંતઃકરણપૂવમક આભાર માનીએ છીએ. પરમકૃપાળુ પરમાત્મા સદ્ગત આત્માને પરમ શાંવત આપે એજ પ્રાિમના. In loving memory of Rajni Dahyabhai Patel, Who sadly passed away on 5-3-2013. Your selfless nature made everyone you met smile and you touched so many hearts. You have left such rich memories with us. We will cherish them. We would like to thank all our relatives, friends and well-wishers for their kind support. May his enternal soul rest in peace. Om Shanti: Shanti: Shanti:

સ્વ. રજનીકાંત ડાહ્યાાભાઈ પટેલ (R.D.) DOB: 15-6-1947 (Majanji - Uganda) Demise: 5-3-2013 (London- UK)

ચંદ્રીકાબહેન રજનીભાઈ પટેલ (ધમમપત્ની) થવ. ડાહ્યાભાઈ ચતુરભાઈ પટેલ (વપતા) થવ. મણીિહેન ડાહ્યાભાઈ પટેલ (માતા) વનમેષ રજનીભાઈ પટેલ (પુત્ર) મીરાં વનમેષભાઈ પટેલ (પુત્રવધૂ) અશોક ડાહ્યાભાઈ પટેલ (ભાઇ) કૌવશકા અશોકભાઈ પટેલ (ભાભી) ચંદ્રકાંત રણછોડભાઈ પટેલ (વપતરાઇ ભાઇ) ઉવમશી ચંદ્રકાંત પટેલ (ભાભી) હવરશ ગોરધનભાઈ પટેલ (વપતરાઇ ભાઇ) વનકી અશોકભાઈ પટેલ (ભત્રીજો) સીતા વનકી પટેલ (ભત્રીજા વહુ) દીલીપભાઈ મનુભાઈ પટેલ (વમત્ર) નલીની દીલીપભાઈ પટેલ (વમત્રવધૂ) ભાવવન નરેન્દ્રભાઈ પટેલ (ભત્રીજો) સોનલ ભાવવન પટેલ (ભત્રીજા વહુ) પ્રમીલાિહેન પ્રફુલ્લભાઈ પટેલ (િહેન) કાંતાિહેન ગોરધનભાઈ પટેલ (મોટીિા) શોભના જગદીશચંદ્ર પટેલ (િહેન) સોનલ રજનીકાંત પટેલ (પુત્રી) હંસા રમેશભાઈ પટેલ (િહેન) અનીષા અશોકભાઈ પટેલ (ભત્રીજી) સરોજ રજનીકાંત પટેલ (િહેન) રોશની અશોકભાઈ પટેલ (ભત્રીજી) Grand children: રાહુલ, સીમરન, સત્યમ, સુતમ. જયશ્રી કૃષ્ણ 10 Stokenchurch Street, Fulham, SW6 3TR.


સંસ્થા સમાચાર

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 16th March 2013

આપણા ધમમના ૫,૦૦૦ વષમની ઉજવણી 'ગુજરાત સમાચાર અને એશિયન વોઇસ' દ્વારા 'ગો ધાશમિક'ના સહકારથી ‘બી ધાશમિક’ કાયિક્રમ યોજાયો

'બી ધાશમિક' કાયિક્રમમાં સંબોધન કરી રહેલા શ્રી સીબી પટેલ તેમજ બાજુમાં ડાબેથી 'ગો ધાશમિક'ના હેમલ રાંદેરવાલા અને શ્રી એલ જ્યોજિ તેમજ અન્ય તસવીરમાં શ્રીમતી કોકકલાબેન પટેલ તેમજ ડો. નંદ કુમાર.

દુ નિયાિા સૌથી જુ િા નિન્દુ ધમમ િા ૫,૦૦૦ વષમ િી ઉજવણી કરવા નવશે ષ કાયમક્રમ 'બી ધાનમમક'િું આયોજિ 'ગુજરાત સમાચાર અિે એનશયિ વોઇસ' દ્વારા 'ગો ધાનમમક ' સં થ થાિા સિકારથી વે મ્ બલીમાં સત્તાવીશ પાટીદાર સેન્ટર ખાતે ગત તા. ૯ અિે ૧૦ માચમ ૨૦૧૩િા રોજ કરવામાં આવ્યું િતું. ખૂબ જ ઠંડી િોવા છતાં ધમમ પરત્વે સમનપમત એવા ઘણાં લોકોએ આ કાયમક્રમમાં ઉપસ્થથત રિીિે માણ્યો િતો. આપણા બાળકો, યુવાિો અિે વનડલોમાં ધમમ અિે સંથકારિી ભાવિા જાગૃત બિે તેમજ સત્વનશલ સિાતિ ધમમિા પ્રસાર દ્વારા સમથત માિવ જાતિું કલ્યાણ થાય એ િેતુસર આ કાયમક્રમિી ઉજવણી કરાઇ િતી. આ પ્રસંગે રનવવારે યોજાયેલ ધમમ સભામાં ભારતીય નવદ્યા ભવિિા ડાયરેક્ટર ડો. િંદકુમારે ‘વસુ ધૈ વ કુ ટું બ કમ્’ નવષય પર તે મ જ અોક્સફડડ સેન્ટર ફોર નિન્દુ થટડીઝિા શ્રી શૌિક રૂશી દાસે નિન્દુઇઝમિા અભ્યાસ અિે તેિા મિત્વ નવષે મિિીય પ્રવચિ કયુું િતું. BAPS થવામીિારાયણ મંનદર, લંડિિા ટ્રથટી શ્રી વીએચ. પટેલ, સિાતિ મંનદર, વેમ્બલીિા ચેરમેિ શ્રી િરેન્દ્રભાઇ ઠકરાર,

અિુ પ મ નમશિ, ડે ન્ િામિા પ્રમુખ શ્રી નવિુભાઇ િકારજા, જલારામ પ્રાથમિા મંડળ લેથટરિા શ્રી પ્રમોદભાઇ ઠકરાર, મિાવીર ફાઉન્ડેશિિા શ્રી નવિોદ કપાસી, સીટી નિન્દુ િેટવકકિા ચેરમેિ શ્રી પ્રનતક દત્તાણી, નિન્દુ ફોરમિા માધવ તુરૂમેલા, NCGOિા શ્રી મિેન્દ્રનસંિ જાડેજા અિે થવામી નવવકેાિંદ 150 એિીવસમરી પ્રદશમિ કમીટીિા ચેરમેિ નિલેશ સોલંકી, શ્રી નિત્યાિંદજી શાથત્રી, ધૃવ છત્રાલીયા, દીપા દોશીએ ઉપસ્થથત રિી પ્રાસંગીક પ્રવચિ કયામ િતા. આ કાયમક્રમમાં કુંતલ ડાન્સ એકેડેમી, મીરા પરફોનમુંગ આર્સમ અિે િિી કલારીયા ડાન્સ એકેડેમી દ્વારા નૃત્યો રજૂ કરાયા િતા. આ પ્રસંગે 'ગો ધાનમમક'િા િેમલ રાંદેરવાલાએ ‘ગો ઓગગેનિક કેમ્પેઈિ’ તેમજ ‘ધ ગો ધાનમમક’ કાયમનશનબરિું સંચાલિ કયુું િતું. આ કાયમક્રમ દરનમયાિ સૌએ થવામી નવવેકાિંદ પ્રદશમિ, ગો ધાનમમકિી પ્રવૃત્તી, બ્રહ્માકુ મારીઝ તે મ જ નવનવધ થટોલ્સિો લાભ લીધો િતો. વધુ માનિતી માટે જુ અો આ સપ્તાિિું 'એનશયિ વોઇસ' પાિ િં . ૧૪ તે મ જ આવતા સપ્તાિિું 'ગુજરાત સમાચાર'.

• પૂ. રામબાપાના સાતિધ્યમાં શ્રી જીજ્ઞાસુ સત્સંગ મંડળ દ્વારા તા. ૧૭-૩-૧૩ રનવવારે સવારે ૧૧થી ૫ દરનમયાિ સોશ્યલ ક્લબ િોલ, િોથમવીક પાકક િોસ્થપટલ, િેરો HA1 3UJ (કાર પાકક ૩ સામે, નલથટર યુનિટ) ખાતે શ્રી ૧૦૮ િિુમાિ ચાલીસાિા કાયમક્રમિું આયોજિ કરવામાં આવ્યું છે. પ્રસાદીિો લાભ મળશે. થપોન્સરર ધન્નાબેિ પગરાણી છે. સંપકક: 020 8459 5758 / 07973 550 310. • બતમિં ગહામના ટાયથલી સ્થથિ શ્રી લક્ષ્મી નારાયણ મંતિર – નિન્દુ કોમ્યુનિટી સેન્ટરિા સમારકામ અિે પુિ:નિમામણ માટે તા. ૧૬-૩૧૩િા રોજ સાંજે સેકન્ડ સીટી થયુટ, બનમુંગિામ B5 6LT ખાતે ડીિર એન્ડ ડાન્સ કાયમક્રમિું આયોજિ કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રસંગે થ્રી કોસમ ડીિર અિે લાઇવ મ્યુઝીકિો લાભ મળશે. સંપકક: મુકશ ે ભાઇ લાડવા 07976 178 800. • ધ લેથટર ફ્રેન્ડ્ઝ અોફ ધ અોક્સફડડ સેન્ટર ફોર ધ તહન્િુ થટડીઝ દ્વારા શનિવાર તા. ૨૩-૩-૨૦૧૩િા રોજ લેથટરિા નવનવધ મંનદરોિી નતથમ યાત્રાિા કાયમક્રમિું આયોજિ કરવામાં આવ્યું છે. આ ત્રીજી થપોન્સડડ વોક દ્વારા એકત્ર થયેલ ફંડ અોક્સફડડ

56 , 45 ' , " , 1 ,6 )

" 0 ) ," % 6+ 6 6) $/ " , - , , 61 / 6 6 & / , - , , , 6 !/ 3 /16 , 2 - . , , */ ,' . , 6 6 ' , 0 ,1 - -" , #! & $ % ( " " '

/ .

35

.( , ,6 3

/# - -

/

• જલારામ જ્યોત, રેપ્ટિ એવન્યુ સડબરી ખાતે તા. ૭-૨-૧૩િા રોજ બપોરિા ૩થી ૧૦ દરનમયાિ પૂ. જલારામ બાપાની પૂણ્યતિથીના કાયયક્રમિું આયોજિ કરવામાં આવ્યું િતુ.ં આ પ્રસંગે સૌએ પ્રસાદ, આરતી અિે દશમિ-પૂજાિો લાભ લીધો િતો. મંનદર દર ગુરૂવારે સાંજિા ૭થી ૯-૩૦ દરનમયાિ જલારામ ભજિ તેમજ શનિવારે સવારે ૧૧થી ૨ દરનમયાિ િિુમાિ ચાલીસા કાયમક્રમિું આયોજિ કરવામાં આવે છે. બન્ને કાયમક્રમ દરનમયાિ પ્રસાદિો લાભ મળે છે. સંપકક: 07958 275 222. સેન્ટર ફોર નિન્દુ થટડીઝ માટે ફાળવવામાં આવશે. કોઇ પણ વયિા લોકો ભાગ લઇ શકે છે. સંપકક: 07801 241 296. • ગુજરાિી કોમેડી ગૃપ દ્વારા બેલગ્રેવ િેબરહુડ સેન્ટર,

!

રોથલી થટ્રીટ, લેથટર LE4 6LF ખાતે તા. ૨૩-૩-૧૩િા રોજ બપોરિા ૨ અિે સાંજિા ૭ કલાકે િાટક 'શું કહ્યું'િા શોિું આયોજિ કરવામાં આવ્યું છે. અનુસંધાન પાન-૩૭

# #" #

!


36

16th March 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ૐ નમ: શિવાય

In Loving Memory

જય શ્રી જલારામ બાપા

જય શ્રી શિરડી સાંઇબાબા Demise: 11th March 2013

Born: 26th February 1923

શ્રી કુંવરજીભાઇ ભગવાનજી પટેલ અમને જણાવતાં અત્યંત દુ:ખ થાય છે કે શ્રી કુંવરજીભાઇ ભગવાનજી પટેલ તા. ૧૧-૩-૨૦૧૩ સોમવારે દેવલોક પામતાં અમારા કુટુંબમાં વાત્સલ્યસભર વડીલની ખોટ પડી છે. ઘણાં વષોો કેન્યામાં રહ્યા બાદ ૧૯૭૪માં કુટુંબ સહિત યુકે આવી લંડન સ્થાયી થયા િતા. ખૂબજ આનંદી અને કુટુંબ પ્રત્યે ખૂબજ લાગણી ધરાવતા હપતાશ્રી સવોના હ્રદયમાં અનોખું સ્થાન પ્રાપ્ત કરી ગયા છે. તેમના સદ્ગુણો અને સત્કમોોને જીવનમાં ઉતારી અનુસરીએ એજ સવોશ્રેષ્ઠ અંજહલ છે. કેટલું જીવ્યા તેના કરતાં કેવું જીવ્યા એ વધારે મિત્વનું છે. "પુરૂષાથથ અને પાવકતાનું નામ છે રપતા, રપતા, સંઘષોથ અને શૂન્યપણાની મંગલ ગીતા.” પૌત્ર-પૌત્રીઅોના દાદા અને બાળકોના 'કાકા' અને 'બાપુજી' સૌના માગોદશોક અને સલાિકાર િતા. પ્રસન્ન પ્રહતભા ધરાવતા સરળ અને હન:સ્વાથો ભાવનાની ધૂપસળી બની સવોત્ર મ્િેંક પ્રસરાવી છે. ઘણી જ ચેરીટીમાં તેમણે સેવા આપી છે. સવો પ્રત્યે સમભાવ અને સિાયરૂપ બની સૌને પ્રેરણા આપતા િતા. આ દુ:ખદ સમયે રૂબરૂ પધારી, ટેહલફોન કે ઇમેઇલ દ્વારા હદલાસો આપનાર અમારા સવો સગાં સંબંધી તથા હમત્રોનો અમે અંત:કરણપૂવોક આભાર માનીએ છીએ. પરમકૃપાળુ પરમાત્મા સદ્ગતના પૂણ્યાત્માને શાશ્વત શાંહત આપે એજ પ્રાથોના. ૐ શાંરત: શાંરત: શાંરત: It is with great sadness that we announce the passing of Kunverji Bhagwanji Patel, a beloved husband, father and grandfather. He was born in Sadlav, Gujarat and emigrated to Kenya when he was 8 years old. He moved to UK with his children to settle in London in 1974 His passing away has left a huge void in our family as well as anyone whom he had contact with. We the family will maintain the unique ethical values and teachings he has instilled in all of us. He was a man of honour and his family was his greatest joy. To the grandchildren he was 'Dada' and to his six children he was 'Kaka' and 'Bapuji', a man they loved and respected for guiding them to always take the honourable and correct path in life. He will always be remembered for his selfless love and caring ways for others, devotion to religion and the work that continues for various charities. His nature was loving and giving, his heart was made of pure gold, and to us, who truly loved him, his memory is eternal. We wish to express our most sincere appreciation to all those who have offered condolences and comforted us at this very sad time. OM Shanti: Shanti: Shanti: Bhikiben Kunverji Patel (Wife) Suhasani Kaneria (Daughter) Bharti Patel(Daughter) Dilip Patel (Son) Jyotsna Thakkar (Daughter) Ajit Patel (Son) Jasmina Gomes (Daughter)

Vinod Kaneria (Son-in-Law) Rajendra Shah (Son-in-Law) Catherine Patel (Daughter-in-Law) Naresh Thakkar (Son-in-Law) George Gomes (Son-in-Law)

Kirtan Kaneria (Grandson) Dipali Sanghvi (Granddaughter) Daveena Thakkar (Granddaughter) Davesh Thakkar (Grandson) Ewan Patel (Grandson) Pallomi Gomes (Granddaughter)

Shradha Kaneria (Granddaughter-in-Law) Nikul Sanghvi (Grandson-in-Law) Kishen Kumar (Grandson) Daven Gomes (Grandson) Alexia Patel (Granddaughter)

સવવે પરિવાિજનોના જયશ્રી કૃષ્ણ

18 Central Road, Wembley, Middlesex HA0 2LH Tel.: 020 8902 9906


37

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 16th March 2013

બ્રિટીશ હાટટ ફાઉન્ડેશનનો ટોપ ફંડરેઇઝીંગ રાજધાની ટુસસ એન્ડ ટ્રાવેલ્સના એવોડટ જીતતા ક્રોયડનના મીના પટેલ શ્રી મુકેશભાઇ સાંગાણી યુકેની મુલાકાતે ક્રોયડનમાં રહેતા મીનાબેન પટેલને સૌથી વધુ £૧૪,૦૦૦નું ફંડ એકત્ર કરવા બદલ તિટીશ હાટટ ફાઉન્ડેશન દ્વારા તા. ૪ માચચ, ૨૦૧૩ના રોજ એક શાનદાર સમારોહમાં 'ટોપ ફંડરેઇઝીંગ એવોડટ' એનાયત કરાયો હતો. વષચ ૨૦૦૭માં મીનાબેન પટેલના પતતનું ગોલ્ફ રમતી વખતે હદચય રોગનો હુમલો આવતા તનધન થયું હતું. પતતના તનધન બાદ ઘણો સમય ઉદાસ રહેલા મીનાબેને પોતાના સમાજ અને સમુદાયમાં હ્રદય રોગ તવષે જાગૃતી વધે તે આશયે ઝૂંબેશ ઉપાડી હતી અને ક્રોયડન વોલંટરી એકશનના હેલ્થ ચેમ્પીયન બન્યા હતા. અત્યાર

સુધીમાં ચાર વખત મેરાથોન દોડી ચૂકેલા મીના પટેલે જણાવ્યું હતું કે 'મારા ફંડરેઇઝીંગના પ્રયત્નો બદલ મને એવોડટ મળતા આનંદ અનુભવું છું અને આ ફંડ એકત્ર કરવા માટે મેં અથાણા બનાવીને વેચવાથી માંડીને સંગીત સંધ્યા જેવા કાયચક્રમો યોજ્યા છે. તિટીશ હાટટ ફાઉન્ડેશનના તચફ એક્્ઝીક્્યુટીવ પીટર હોલીન્સે જણાવ્યું હતું કે 'મીના પટેલને આ એવોડટ એનાયત કરતા મને ખૂબજ આનંદ થાય છે. તેમના જેવો ઉત્સાહ અને પ્રતતબધ્ધતા થકી જ અમે લોકોના જીવ બચાવવાનું ભગીરથ કાયચ કરી શકીએ છીએ.'

Incorporating Asian Funeral Services

Serving the Asian community 346-354 Foleshill Road, Coventry CV6 5AJ

024 7666 5676 A division of the Heart of England Co-operative Society Ltd.

પાન-૩૫નું ચાલુ

• આધ્યશદિ માતાજી મંદિર, ૫૫ હાઇ સ્ટ્રીટ, કોઉલી UB8 2DZ ખાતે રતવવાર તા. ૧૭-૩-૧૩ના રોજ બપોરના ૩થી ૫-૩૦ દરમતનયાન શ્રી બુધ્ધદેવભાઇ અને તવતવધ કલાકારોના ભજન સત્સંગ કાયચક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રસંગે પ્રસાદનો લાભ મળશે. સંપકક: 07882 253 540. • ભારતીય દિદ્યાભિન, ૪એ કાસલટાઉન રોડ, લંડન W14 9HE દ્વા રા રતવવાર તા. ૧૭૩-૧૩ના રોજ સાંજે ૭થી ૯૩૦ દરતમયાન 'ભૂલી બીસરી યાદેં' કાયચક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં અપચણકુમાર અને તમત્તલ પટેલ તવખ્યાત ગાયકો તલત,

&-/%

"*&."

$ +!

,//&+$% *

/" ,# ,&*

દેશ નવદેશમાં નવનવધ ટુસો એન્ડ ટ્રાવેલ્સ ક્ષેત્રે વ્યાપક પ્રનતષ્ઠા મેળવનાર રાજધાની ટુસો એન્ડ ટ્રાવેલ્સના ડીરેક્ટર શ્રી મુકેશભાઇ સાંગાણી તા. ૧૪-૩-૧૩ના રોજ યુકેની ટૂંકી મુલાકાતે પધારનાર છે. રાજધાની ટુસો એન્ડ ટ્રાવેલ્સ દ્વારા વ્યાજબી દરે શાકાહારી ભોજન સનહત સુંદર સુનવધા ધરાવતી ચારધામ યાત્રા, જગન્નાથપૂરી ગંગાસાગર યાત્રા, થાઇલેન્ડ – બેંગકોક - પટાયા અને અન્ય દેશોની પેકેજ્ડ ટુસોનું આયોજન કરવામાં આવે છે. રાજધાની ટુસો દ્વારા ટેઇલર મેડ પેકેજ ટુસો, હોટેલ – વાહનોના બુકકંગ અને ભારતના કોઇ પણ સ્થળની વ્યનિની અનુકૂળતા મુજબ ટુરનું આયોજન કરી આપવામાં આવે છે. સંપકક: 07424 673 936.

9 2" 2> BD C CABD 4 "2 2 3 2 2 2 # #9 E%> 4 $ 9 E +< < 9 -2 @ 2

' > 4 2 9 ; $= .3 3 E @ 2 = 3 3 2 9(, 2 5 >G2 2 9 "9 < 2 2> 2 2 6 5? 2> "2'$) $ 09%2! *" 3 < 3 9 -9 2! F3 3- 2 2 3 2 6 5? -' 9 2 -9 2 2 2 2> "%2 $< 2 *" 3 < < 73 1 1 7"@

23 2

:E < 2 3

;

9

3

3 8 2!4

9 E 2$< 2' 2 7

2 2 2 $"@ $ 2> $> > 3 2 . 4 3 2 7& 2' 2 9 #2/ #2>E

2

/ %. 2%/$ #-! / . *!.. /$ / 2! **+0* ! /$! , ..%*# +" )/ %-) ( #0 -% *%( &!* /0' * 3 +* ! *!. 3 /$ ! -0 -3 / )% 3 $! 2%(( )%..! .+ )0 $ * -!)!) !-! "+-!1!. ! 0/%"0( * (2 3. !1+/! #- * )+/$!- )+/$!- 2%"! 0#$/!- .%./!- .%./!- %* ( 2 * 0*/ !- +*/%*0 ( //(! 2%/$ $!- $! (/$ % $ 1! %/. (%)%/ /%+*. 0/ $!- !/!-)%* /%+* ./-!*#/$ * +0- #! /+ '!!, $!- " )%(3 0*%/! * $!(, +/$!-. 2%/$ +,!* -). 2 . , -/ +" $!- !..!* ! !- '%* $! -/! (+1%*# , ..%+* /! 2 3 +" (%1%*# 2 . * %*.,%- /%+* /+ (( 2$+ )!/ $!- $! 2 . (2 3. -! 3 /+ (%./!* +- $!(, * .,!*/ $!- 2$+(! (%"! #%1%*# /+ !1!-3+*! .+ #!*!-+0.(3 1!-3 3 2! 2%(( !(! - /! $!- (%"! %* +0- $! -/. * 2! 2%(( -!)!) !- +0- /%)! /+#!/$!- 2%/$ $ ,,%*!.. (2 3. 0- +-( 0- + ' 0- *.,%- /%+* 0- +1! ! 2+0( (%'! /+ / '! /$%. +,,+-/0*%/3 /+ /$ *' (( +0- " )%(3 * "-%!* . 2$+ $ 1! ,-+1% ! 0. 2%/$ +)"+-/ * .0,,+-/ /+ !*.0-! 2! $ 1! /$! %**!- ./-!*#/$ /+ '!!, #+%*# 0-%*# /$%. 1!-3 %""% 0(/ /%)! (/$+0#$ /$%. + 0--!* ! %. #-! / (+.. /+ 0. (( + . 2%(( %. , - )+0*/ * % +/& % +/& % +/& '"+!-* ! .% +( +!2 0. +! %* * 3 $$ 3 * 3 0#$/!-. %13 * 3 -' -.( * 0#$/!% * 4 $!/ * * 3 +* %.$ * * 3 $0( * 3 * -&0* * 3 - * .+*. & %-"" -.%+

** .

-!"+.

%"

" !,1.

,//&+$% *

")

9

હેમતં કુમાર, કકશોરદા, ગીતા દત્ત, રફી, મુકશ ે , લત્તાજી અને અન્ય ગાયકોના કંઠે ગવાયેલ યાદગાર ગીતો રજૂ કરશે. સંપકક: સુરન્ે દ્રભાઇ પટેલ 020 8205 6124. જ્યારે તા. ૧૬-૩-૧૩ના રોજ સાંજે ૬-૩૦ કલાકે જયલાલ એકેડમે ી અને ભવન્સ દ્વા રા 'એન ઇિદનંગ દિથ ઇન્ડીયન ક્લાસીકલ મ્યુદિક' કાયચક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં સરોદ પર અમાન અલી ખાન અને તબલા પર રાજકુમાર તમશ્રા સંગત આપશે. તા. ૨૩-૩-૧૩ શતનવારના રોજ તસક્કીલ ગુરુચરણના 'કણાચ ટીક વોકલ કોન્સટટ'નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં વાયોલીન પર બાલુ રઘુરામન, મૃદંગમ પર એમ. બાલાચંદર અને ઘાતમ પર આરઆર પ્રતાપ સંગત આપશે. સંપકક: 020 7381 3086. • દસધ્ધાશ્રમ શદિ સેન્ટર, દિલ્ડસ્ટોન ખાતે તા. ૧૬-૩૧૩ના રોજ રાત્રે ૮ કલાકે ભજન સંધ્યાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: 020 8426 0678. • અોક્્સફડટ સેન્ટર ફોર તહન્દુ સ્ટડીઝ દ્વારા તા. ૨૧-૩-૧૩ના રોજ સાંજે ૬-૩૦ કલાકે નહેરૂ સેન્ટર, ૮ સાઉથ અોડલી સ્ટ્રીટ, લંડન W1K 1HF ખાતે OCHSલેક્ચર તસરીઝ અંતગચત OCHS ના અનુરાધા દુનીના 'કકચન રીલીજીયન: તહન્દુ એપ્રોચીસ ટુ ફૂડ' તવષય પર પ્રવચનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અવસાન નોંધ ઘણાં દુ:ખ સાથે જણાવવાનું કે ટરોરો અને રણોલી-ભારત ખાતે ઘણાં વષોો રહેલા અને હાલ કકંગ્બસરી નનવાસી ગં. સ્વ. ચંચળબેન કાળીદાસ પટેલ રનવવાર તા. ૧૦-૩-૧૩ના રોજ અક્ષરનનવાસી થયાં છે. સદ્ગત આત્માની શાંનત માટે શુક્રવાર તા. ૧૫-૩-૧૩ના રોજ સાંજે ૭૩૦ કલાકે યોગી હોલ, સ્વાનમનારાયણ સ્કૂલ, નીસડન ખાતે પ્રાથોના સભા રાખેલ છે. વધુ નવગત તેમજ ફ્યુનરલની માનહતી માટે સંપકક: લનલતભાઇ કાળીદાસ પટેલ 07522 053 638.

Asian Funeral Service " "

"

"

'!("$

- ! )$ . ' + -

#

$

! %

#%&"

$'

' - $' & $* . ' ) $ % $ $% $$ & ' "$ ' ) '$ $ $( -& $ ) % -& $ ) - - $ ( % $ ' $ ' , $* % #

' % ' $

'


38

16th March 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

પાન-૧નું ચાલુ

BAPS...

સાતમી માચચે બપોરે વરરષ્ઠ સંતોની ઉપસ્થિરતમાં માત્ર સંથિાની જવાબદારી પરરવતતન અંગેની અરિકૃત જાહેરાત િઇ હતી. આ સમયે બીએપીએસનાં વરરષ્ઠ હરરભિો પણ ઉપસ્થિત હતા. ઘોષણા બાદ મહંત થવામી પૂ. પ્રમુખ થવામી મહારાજને પગે લાગ્યા હતા અને પ્રમુખ થવામી મહારાજે તેમને આશીવાતદ આપ્યા હતા. મહંત થવામીએ ગુરુ આજ્ઞા રશર ઉપર ચઢાવી હતી. બીએપીએસના સંથિાના વરરષ્ઠ સંતે જણાવ્યું હતું કે, પૂ. પ્રમુખ થવામી મહારાજને હાટટમાં પેસ મેકર મુકાયા પછી તેઓ વ્યરિગત રીતે હરરભિોને મળી શકતા નિી. હરરભિોને તેમની સમથયાઓના સમાિાન પણ સુચવી શકતા નિી. આિી દેશરવદેશિી આવેલા હરરભિો રનરાશ િાય છે. હરરભિોનો મોટો વગત એવો છે જેઓ જીવનના કોઇ પણ રનણતય પૂ. બાપાને પુછ્યા વગર કરતા નિી. આ બાબત પ્રમુખ થવામી મહારાજના ધ્યાનમાં હતી. હવે તેમણે હરરભિોની સમથયાઓના સમાિાન માટે વચ્ચેનો માગત શોધ્યો છે. બાપા જ્યારે સંપૂણત થવથિ હતા ત્યારે તેઓ રોજના ૫૦૦િી વિુ હરરભિોને મળતા હતા અને તેમના પ્રશ્નો સાંભળીને તેમને સમાિાન આપતા હતા. મહંત સ્વામીની પસંદગી કેમ? હરરભિોની સમથયાઓના રનરાકરણ માટે પૂ. પ્રમુખ થવામી મહારાજે ખૂબ સમજી રવચારીને મહંત થવામીને જવાબદારી સોંપી છે. અત્યારે બીએપીએસમાં તમામ સંતોમાં મહંત થવામી સૌિી વરરષ્ઠ છે. વરરષ્ઠતામાં પૂ. પ્રમુખ થવામી મહારાજ પછી મહંત થવામીજીનો િમ આવે છે. એટલું જ નહીં, મહંત થવામી મહારાજે પણ પ્રમુખ થવામી મહારાજની જેમ યોગીજી મહારાજ પાસેિી દીક્ષા લીિી હતી. મહંત થવામીનું નામ કેશવજીવનદાસ થવામી છે. એરિકલ્ચરમાં માથટર ઓફ સાયન્સની રિિી િરાવતા મહંત થવામીએ ૧૯૫૮માં યોગીજી મહારાજ પાસેિી દીક્ષા લીિી હતી. ૧૯૬૧માં મુંબઇમાં થવારમનારાયણ મંરદરની થિાપના કરાઇ ત્યારે પૂ. યોગીજી મહારાજે કેશવજીવનદાસ થવામીની રનમણૂક મુંબઇમાં મહંત તરીકે કરી હતી. ત્યારિી તેઓ મહંત થવામી તરીકે જાણીતા છે. પૂ. પ્રમુખ સ્વામીનો પત્ર અક્ષરશઃ બી.એ.પી.એસ. સંતથાના તમામ ત્યાગી તથા સત્સંગીઓ િત્યે, આપ બધા જાણો છો કે કેટલાક વખતથી મારું તવાતથ્ય સારું રહેતું નથી એટલે િરેકને રૂબરૂ મળી શકાતું નથી એટલે હવેથી ત્યાગી તથા સત્સંગીઓએ પોતાના તમામ િકારના િશ્નો અંગે માગચિશચન મેળવવા માટે પૂજ્ય મહંત તવામીને મળવું અને સમાધાન મેળવવું. રાજી રહેશો. એ જ વલ. શા. નારાયણતવરુપિાસના આશીવાચિ સહ જય તવામીનારાયણ તા. ૬-૩-૨૦૧૩ બુધવાર પાન-૧૯નું ચાલુ

બાત તનકલી હૈ... તેની સાિે જો આિમક મહમદ ગઝની, મહમદ ખીલજી, ઔરંગઝેબ, મહમદ બેગિો કે પોર્યુગ ત ીઝોની કારમી યાદ જોિાયેલી છે તો ભોળો મહાદેવ, અહલ્યાબાઇ હોલકર, ચૌલાદેવી, રસદ્ધરાજ અને કુમારપાળ તેમ જ સરદાર વલ્લભભાઈ અને કનૈયાલાલ મુનશીનું યે ભવ્ય થમરણ રહ્યું છે... હમણાંિી ક.મા. મુનશીની થમૃરત ઉજવણી શરૂ િઈ છે. સારહત્ય પરરષદ, સારહત્ય અકાદમી અને મુબ ં ઈમાં ભારતીય રવદ્યાભવન વગેરને ા

કાયતિમોની રવગતો જોઈને એમ કહેવાનું મન િાય કે મુનશી એક નવલકિાકાર, એક નાટ્યલેખક કે વાતાત કારના પીંજરામાં રાખીને રવદ્વાનોની ચચાત િાય તે ભલે, પણ મુનશી તેનાિી કંઇક અરિક હતા. તેમના લેખન અને જીવનમાં એક આતશ રહ્યો હતો. એક રવભાવના, એક ઇર્છા તે ‘ગુજરાતની અસ્થમતા!’ આજની ઘિીએ ખાલી રવવેચનના ટૂપં ણાની જગ્યાએ તેમના આ ઐરતહારસક ઉપહારનીયે ચચાત િવી જોઈએ કેમ કે ભરૂચના ટેકરેિી આ માણસે, પૌરારણક ‘અસ્થમતા’ને ગુજરાતના જનમન સુિી વહેતી કરી લીિી હતી!

$

"

#

%

" " #! #

પાન-૨૨નું ચાલુ

જીવંત પંથ... ખેર, આ બાબતમાં ટોરી પક્ષ કે રલબ-િેમ પક્ષ કે બન્નેની યુરત સરકાર શું રનણતય લેશે તે તો િોિાક રદવસમાં બહાર પિનાર બજેટ થપષ્ટ કરશે. રિટનના લચકરી ખચત બાબતમાં વિુ રવગત જાણવા માગતા વાચકોને વિુ રસ પિશે તેમ માનીને કેટલાક આંકિા અત્રે રજૂ કરી રહ્યો છુ.ં તે પહેલાં ઇરતહાસ પર નજર જરા નજર નાખી લઇએ. યુકમે ાં ચાર ઘટકો છે - ઇંગ્લેન્િ, થકોટલેન્િ, વેલ્સ અને નોિતનત આયલચેન્િ. ઇંગ્લેન્િ ઉપર કેન્ટ કાંઠે ઇથવી સન ૧૦૬૬માં ફ્રાન્સના નોમતન્િી પ્રદેશના કકંગ રવરલયમે હુમલો કયોત અને કબ્જો મેળવ્યો. તે પહેલાં કદાચ ઘણાને જાણીને આચચયત િશે કે ૧૦૦૦ વષત સુિી ઇંગ્લેન્િ પર રોમન સામ્રાજ્યનું શાસન હતુ.ં કહેવાય છે કે અત્યારની ૫.૫ કરોિ જેટલી રિરટશ પ્રજામાં ૧૦ ટકા એટલે કે ૫૫ લાખની નસોમાં રોમન રિ વહે છે. ૧૦૬૬ બાદ ઇંગ્લેન્િ ઉપર કોઇ રવદેશી આિમણ સફળ નીવડ્યું નિી. પ્રિમ અને બીજા રવશ્વ યુદ્ધમાં રિટને ખૂબ શૌયત, રાષ્ટ્રપ્રમે દાખવ્યા. તાજેતરમાં જમતનીના પ્રમુખે ઘોષણા કરી કે બીજા રવશ્વ યુદ્ધ વેળાએ રિરટશ લચકરના સમિતન રવના રહટલરના નાઝી જમતનીને માત ન કરી શકાત. રિટને તન-મનિન ન્યોછાવર કયાત અને પરરણામે આજે પસ્ચચમ યુરોપમાં લોકશાહી પ્રથિારપત િઇ શકી છે. જમતનીના પ્રમુખે જાહેર માગ પણ કરી છે કે યુરોરપયન પાલાત મન્ે ટ તિા યુરોરપયન યુરનયનના તંત્રમાં જમતન, ફ્રેન્ચ, બેલ્જીયન, થપેરનશ અને ઇટારલયન ભાષાઓના થિાને અંિેજીને વિુ મહત્ત્વ પાન-૪૦નું ચાલુ

કાયદાથી... જેને કારણે વિસ હુનને કબુલાત બિલ કેટલોક લાભ મળ્યો હતો. પરંતુ વવકી િાઇસે સમગ્ર ટ્રાયલ િરવમયાન વાત છૂપાવી હોવાથી તેમને વધારે સજા થશે તેમ લાગતું હતુ.ં જતટીસ શ્રી તવીનીએ ચુકાિો સંભળાવતા વિસ હુન અને વવકી િાઇસને જણાવ્યું હતું કે " આખરે તમને બન્નેને સહીયારા ગુના બિલ કાનૂનની સામે લવાયા છે. જો કોઇ િુ:ખિ વાત હોય તો તે છે તમારા ખુિનો વાંક.” તેમણે હુનને જણાવ્યું હતું કે "તમે સતત જુઠ્ઠાણું ચલાવે રાખ્યું હતું અને વનિોચષ હોવાનું કહેતા હતા". સધકક િાઉન કોટટમાં કોટટ નંબર ૩માં જતટીસે શ્રી તવીનીએ સજા સંભળાવવા છતાં બન્ને ચહેરા પર કોઇ ભાવ કે લાગણી જણાયા નહોતા અને બન્ને એકબીજાની નજીક જ ઉભા

અપાવું જોઇએ. જમતન પ્રમુખના આ ઉદગારો ઘણાને નવાઇ ઉપજાવે છે. અરે, જમતન પ્રમુખે એમ પણ કહ્યું કે અંિેજી ભાષાની જે ખારસયત છે, તેની આંતરરક તાકાત છે તેના કારણે જ રિરટશ સંથકાર, સભ્યતા, રીતભાત રવશ્વમાં અદકું થિાન િરાવે છે. જોકે આ ઉદગારો એક અિતમાં વાજબી હોવા છતાં ગયા મરહને યુરોરપયન યુરનયન રવશે જનમત લેવા ટોરી પક્ષે અને યુરત સરકારે જે જાહેરાત કરી છે તેની પૂવત ભૂરમકામાં રિરટશ જનસાિારણને, તેની લાગણીને િોિુકં મસાજ કરવાનો પ્રયાસ િયો લાગે છે. પણ રિટન જમતનીમાંિી પોતાનું લચકર આગામી પાંચ વષતમાં પરત બોલાવી રહ્યું છે તે અંગે પાલાતમન્ે ટમાં સરકારે સમયપત્રક બહાર પાડ્યું છે. બીજા રવશ્વ યુદ્ધમાં જમતની હાયુું અને રમત્ર રાજ્યો અમેરરકા, રિટન અને ફ્રાન્સ રવજયી નીવડ્યા તે વેળાએ જમતન સરકાર ‘નબળી’ હતી. અને રવજેતાઓ હંમશ ે ા યુદ્ધરવરામની સંરિઓ પોતાના રહતમાં કરતા આવ્યા છે તે ન્યાયે જમતનીમાં અમેરરકા અને રિટનના લાખો સૈરનકો પડ્યાપાિયાત રહેતા હતા. ૧૯૪૫માં યુદ્ધરવરામ અમલી બન્યો તે વેળા રિટનના સાતેક લાખ સૈરનકોએ ત્યાં અડ્ડા જમાવ્યા હતા. પરંતુ રિટનનું કાયમ લચકર ત્યાં િાણાં જમાવીને મોટી સંખ્યામાં રહ્યું હતું અને જમતન પ્રજાને વણ વાંિો નહોતો. કેમ કે, જમતનીને સંરક્ષણનો રાતી પાઇનો પણ ખચત કરવાનો નહોતો. નવું દુચમન સામ્યવાદી રરશયા હતું અને અમેરરકા તિા રિટન જમતનીને સંરક્ષણ આપવા લખલૂટ ખચત કરતા હતા.

જોતજોતામાં જમતન ઉદ્યોગની ઉન્નરત િઇ અને રિટન આરિતક રીતે નબળું પિતું ગયુ.ં તો પણ રમયાં પડ્યાં તો પણ ટંગિી ઉંચી તે ન્યાયે જમતનીમાં િાણાં, શથત્રસરંજામ અને સંકરલત સુરવિા માટે રિટન પ્રરત વષત બે રબરલયન પાઉન્િ ખચતતું હતુ.ં ૨૦૧૦માં આ યુરત સરકારે બહાર પાડ્યું હતું તે વેળા જમતનીમાં જે ૨૦,૦૦૦ રિરટશ સૈરનકો હતા તે ૨૦૨૦ દરરમયાન સંપણ ૂ પત ણે પાછા આવી જશે. જોકે હવે સરકારે તેમને પાછાં બોલાવવાની પ્રરિયા વિુ ઝિપી બનાવી છે. સરેરાશ એક સૈરનક જમતનીમાં હોય તો વષચે ૨૫,૦૦૦િી વિુ પાઉન્િનો ખચત આવતો હોય છે. ૧૫,૦૦૦ સૈરનકોને પાંચ વષતમા પાછા બોલાવી લેવાય તો તેમને રિટનમાં રાખવા ક્યાં? આિી સરકારે નક્કી કયુું છે કે સોલ્સબરી પ્લેન્સ, એરિનબરા, કેટરીક, ઓલ્િરશોટ, કોલ્ચેથટર, થટેફિટ અને ઇથટ રમિલેન્િમાં પરત આવી રહેલા સૈરનકો માટે ૧.૮ રબરલયન પાઉન્િના ખચચે નવા રનવાસથિાનો બનાવાશે. આવતા પાંચ-સાત વષતમાં રવદેશસ્થિત રિરટશ સેનાનો ખચત ખૂબ ઓછો કરાશે. ઇરાકમાંિી રિરટશ સેના લગભગ પરત િઇ ગઇ છે. અફઘારનથતાનમાં હવે નાની સંખ્યામાં રિરટશ સેના કાયતશીલ છે. આગામી વષોતમાં મુખ્યત્વે આરિત ક કારણસર રિરટશ સેના પરદેશમાં મોટી

સંખ્યામાં કાયતરત રહેશે નહીં. ફોકલેન્ડ્સ, સાયપ્રસ તિા અન્ય એવા રિરટશ મિકો અને ઓવરસીઝ ટેરટે રીમાં જે રિરટશ સૈરનકો તહેનાત છે તેની સંખ્યા ઘટાિવાિી પણ રિરટશ રતજોરીને સારી એવી બચત િશે. એ જ પ્રમાણે ન્યૂરિયર સબમરીન અને તેવા ખચાતળ શથત્રસરંજામમાં એક યા બાજી રીતે કાપ મૂકવા આ સરકાર રવચારી રહી છે. રવદેશ સહાય તરીકે રિટન ૭ રબરલયન પાઉન્િ આપે છે. તેની સામે પણ પ્રજાનો મત વિુ આિોશપૂણત બની રહ્યો છે. ઘરના છોકરા ઘંટી ચાટે અને ઉપાધ્યાયને આટો એ તે વળી ક્યાંનો ન્યાય? રિટનમાં ઓછી આવકવાળા અને અન્ય રીતે હાિમારી ભોગવતા લોકોને રાહત આપવાના બદલે સરકાર રવદેશમાં જે રકમ મદદ તરીકે મોકલે છે તેમાં કેમ કાપ ન મૂકાય? આ વાત ભલે આ સરકારને અમાન્ય છે, પણ માગણી સાવ વજૂદ વગરની તો નિી જ. તેિી જ સરકારે રવચાયુું છે કે રિટીશ ઉદ્યોગને લાભ મળે અને રવદેશોમાં જે ભ્રષ્ટાચાર આદરાય છે તે અટકાવવા રિટીશ મદદ રિટીશ માલસામાન અને રનષ્ણાતો પાછળ વાપરવી. ટૂકં માં, આવક ઘટે છે અને સરકારી ખચતમાં કાપ મૂકવાનું કપરું કાયત આ સરકારને માિે આવી પડ્યું છે અને તેનો સૌિી મોટો બોજ વિા પ્રિાન તરીકે કેમરનના રશરે છે. (ક્રમશઃ)

રહ્યા હોવા છતાં િુર અને અતડા હોય તેવો િેખાવ કરતા હતા. જાણે કે એકબીજાનું અસ્તતત્વ જ ભૂલી ગયા ન હોય!. વધુ ઝડપે કાર ચલાવવાના ગુના બિલ ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ પર મળેલા પોઇન્ટ બિલવાનો ગુનો તો ખૂબ જ સામાન્ય કહી શકાય પણ આ ગુના માટે બોલવામાં આવેલા જુઠાણાએ બન્ને જણાના લગ્નજીવન અને કારકકિદીને તો નુકશાન કયુું જ હતું સાથે સાથે તેમના પવરવારને પણ ક્ષોભકજનક સ્તથતીમાં મૂકાવું પડ્યું હતુ.ં મહેલમાં રહેનારા માત્ર બે મવહના જ જેલમાં રહેશે હુન અને િાઇસને લગભગ બે માસ જેટલો જ સમય જેલમાં રહેવું પડશે તે પછી તેમને હોમ કરફ્યુ અને ઇલેક્ટ્રોવનક ટેગની તકીમ હેઠળ મુક્ત કરાશે. અત્યારે ચાલતી યોજના મુજબ મોટાભાગના કેિીઅોને જો સારી વતચણક ું ના

વનયમોનો ભંગ ન કરે તો તેમને મુક્ત કરવામાં આવે છે. હાલમાં કોઇ કેિી જેલમાં જાય ત્યારે તેમના ફોટો અને ફીંગવિન્ટ લેવાય છે અને પુરુષ કેિીને નગ્ન કરીને તપાસ કરાય છે. તે પછી તેમને જેલનો નંબર અપાય છે અને ગુના મુજબ તેમને કેટગ ે રી અપાશે. ૧૨ બાય ૭ ફીટની કોટડીમાં મૂકતા પહેલા હુન અને વવકીની માનસીક આરોગ્યના અન્વેષક દ્વારા પૂછપરછ કરશે જેથી ખબર પડે કે તેઅો જાતે જ ઇજા પહોંચાડે કે આત્મહત્યા કરે તેવા તો નથીને. િરેક કોટડીમાં એક નાનુ ટોયલેટ, વોશબેઝીન હોય છે જે તેમણે અન્ય કેિી સાથે વહેંચવું પડે છે. 'પતત-પત્ની અોર વહ'ના ચક્કરે બન્નેની કારકકદદી રોળી નાંખી પર તત્રીના મોહમાં જ્યારે પવત પત્નીને તરછોડે છે ત્યારે પત્ની બિલો લઇ પવતની સમગ્ર કારકકિદીને કેવી રીતે ખતમ કરી નાંખે છે તેના ઉત્તમ

ઉિાહરણ રૂપ વિસ હુને ૨૦૧૦માં પોતાની મિિનીશ કરીના માટે પત્ની વવકીને ત્યજી િેતા વવકીએ બિલાની આગમાં પોતાનું ઘર જાતે જ સળગાવ્યું હતુ.ં બન્ને જણાને કોટેટ સજા કરતા હવે વવકીએ ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સીયલ ફમચ FTI કન્સલ્ટીંગના સીનીયર મેનજી ે ગ ં ડીરેક્ટરનું પિ છોડવું પડ્યું છે. જે બિલ તેમને છ આંકડાનો પગાર મળતો હતો. પોલીસી નેટવકક થીંક ટેન્કના સિતય તરીકે વવકીને રાખવા કે નવહં તે અંગે ગુરૂવારે બોડટ મેમ્બસચ વનણચય લેનાર છે. વવકી ૨૦૦૨માં ડીપાટટમન્ે ટ અોફ ટ્રેડ એન્ડ ઇન્ડતટ્રીના આવથચ ક સલાહકાર તરીકે £૧૧૦,૦૦૦નો પગાર મેળવતા હતા. તો બીજી તરફ પોતાના ગુનાની કબુલાત કરી લેવા બિલ વિસ હુને રાજકારણ છોડવું પડશે.

હોળી પવવના કાયવક્રમો તા. ૨૬મી માચચ, ૨૦૧૩ના રોજ હોળી પવચની ઉજવણી થશે. આપના વવતતારમાં કોઇ સંગઠન, મંવિર કે સંતથા દ્વારા હોળી પવચની ઉજવણીના કાયચિમનું આયોજન કરાયું હોય તો તેની માવહતી 'સંતથા સમાચાર' વવભાગમાં છાપવા માટે અમને 'ગુજરાત સમાચાર' કાયાચ લય ખાતે પોતટ, ફેક્સ નંબર 020 7749 4081 અથવા email: kamal.rao@abplgroup.com ઉપર તા. ૧૮-૩-૧૩ પહેલાં મોકલવા વવનંતી છે.


39

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 16th March 2013

Why travel with

Southall Travel?  Number One Travel Agent to India,

sA¦¸Ael qòAvel 

with over 20 years experience

 Open 24 hours a day, seven days a week. Call us anytime

 Price guarantee will not be beaten on price

 Specialists for worldwide flights and holidays with any airline, anywhere, anytime  Fast and reliable service  Multilingual staff

offering impartial advice

 UK’s 100 Fast Track Companies (Sunday Times 2005)

 Trusted household brand for total peace of mind

sA¸e j ˆA mAqe yAºA krvAnuù psùw krˆAe?

20 v¿A#¸I qòAvelmAù anuvI aevA

Art yAºA mAqenA æ¸m nùbrnA qòAvel aejNq

 iwvsnA cAevIsey klAk ane sPtAhnA sAtey iwvs kAe¤ po smye fAen krAe

 AvnI gerùqI

amne Av bAbte kAe¤ po bIq krI ˆkˆe nih

 ivËmAù gme TyAù kAe¤ po

smye kAe¤ po aerlA¤nnI flA¤q ke hAelIdez mAqenA in¿oAùt

 zdpI ane sùtAe¿AkArk sevA  bhuA¿AIy SqAf

ewAvmuKt slAh

 yukenI 100 fASq qòek kùpnI pEkInI aek (sNde qA¤Ms 2005)

 mnnI ˆAùit mAqenuù œrœrmAù ÀoItuù ivËsnIy nAm

Call Centre open 24 hours

A BTA 80626

0208 843 6800

Think Travel, Think Southall Travel www.southalltravel.co.uk


40

16th March 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

$0#0! ! 3 .0+( # 2+ "0 8(0 !9 $&0 !,% !7

5 !; 0&&0 4; #9(0 0- , %

!0 0

%62 !7 $%+(4%07

1 $9 9

3 (: 3 (, 3 0(>$ (B&>( 0 9

555 )!+!0!,3* #.,

& 0#0 9 7 4 9 0 > $0 '5 B);

, %5 0(>$ !9 $&0 (;

/%-(-& 2(,%

9 $5*.3 &, 4 !9 $3 ' '9

!9 $3 ' 0'5

!0#0 0(>$ 4;

%-2.-

//+7

0

%-2.- .!$ %-2.- ($$+%1%6 ' !6

? #9

$!71 ! 5%%* !, 2. /,

0(>$ (B&>(

@ A B &(!0; )9! 3$3&#3

9 #

#!0; 0(>$ 0" # /

0#

= .0+( # 3 8(0 !9 $3 ' 0'5

5

5 $5*.9B *(

9 $0

.6 <

કાયદાથી પર કોઇ નથી

&

5 1 $9 !9 $3 ' 0"

%,"+%7

3$"307 !00.5 .!$ ($$+%1%6 ' !6

#9

!0- 8/%0

3$"307

!+(-& .!$ ($$+%1%6 ' !6

%,"+%7

• રિટનમાં વૃદ્ધ જોખમી વાહનચાલકોની સંખ્યા વધી રહી છે. ૭૦ વષષથી મોટી વયના ૧૦માંથી એક ચાલક માગોષ પર વાહન ચલાવવા માટે જોખમી છે. આ વષષે અંદાજે પાંચ લાખ ચાલકો ૭૦ વષષના થશે. ટ્રાન્સપોટટ રરસચષ લેબોરેટરી દ્વારા આ સવષે થયો હતો.

વિસ હુન અને વિકી પ્રાઇસને આઠ માસની સજા લંડનઃ પૂર ઝડપે કાર હંકારતા મળેલા સ્પીડ પોઇન્ટ પત્ની વિકી પ્રાઇસના ડ્રાઇિીંગ લાયસન્સ પર ટ્રાન્સફર કરી કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરિાના આરોપસર ભૂતપૂિવ ઊર્વ પ્રધાન અને લીબરલ ડેમોિેટ પક્ષના નેતા વિસ હુન તેમજ તેમના ભૂતપૂિવ અથવશાસ્ત્રી પત્ની વિકી પ્રાઇસને સધકક િાઉન કોટટમાં સોમિારે આઠ – આઠ માસની સર્ ફટકારિામાં આિી હતી. વિસને િોન્ડ્ઝિથવ જેલમાં અને વિકીને મવહલાઅો માટેની અલાયદી હોલોિે જેલમાં રાખિામાં આિશે. જો કે તેઅો બે માસ બાદ જેલમાંથી છૂટી જશે તેમ લાગે છે. મોખરાના વિટનના

વિસ હુન અને વિકી પ્રાઇસ

અથવશાસ્ત્રી ગણતા વિકી પ્રાઇસે ૨૦૦૩માં પવત વિસ હુનના િધુ ઝડપે કાર ચલાિિા બદલ મળેલ દંડના પોઇન્ટ પોતાના માથે લઇ લીધા હોિાની કબુલાત કરી હતી. ૨૬ િષવનું લગ્નજીિન ધરાિતા વિસ હુને પોતાની

"

# %# '

&%!

%.4

5*24 26/7 8*6-9;9*=.4 ,7 <3

>>> 8*6-9;9*=.4 ,7 <3

75+*:* 7//.9 7/ ;1. >..3 /975 A (!# ( ! )$ 201;: !94*6-7 #! 201;: <+*2 201;: 75+*:* $8.,2*4 "*,3*0.: >2;1 #

$%!"!' # 26

15.-*+*975 8 8 &% + ## + &% + ## + (!# A $260*879. A *60373 A 760 760 <*4* <58<9 A A %73@7

* "

) )&

+ !$

!$!)-

&% $

.> )793 $*6 9*6,2:,7 7: 60.4.: 12,*07 !94*6-7 ! '% ( "

$#"$&

## ##

(

A #! A A A

<+*2 26,

<5+*2 &% &%

88 A 88 A 88 A 7;.4

88 88 88

%9*6:/.9:

975 8 8 + ## + ##

+ +

## ##

%$ /975 *297+2 *9 : $*4**5 71*66.:+<90 6;.++. 75+*:*

A A A A A ) %

મદદનીશ કરીના ટ્રીમીંગહામ સાથેના પ્રેમ સંબંધોને પગલે ૨૦૧૦માં છૂટાછેડા આપ્યા બાદ વિકી પ્રાઇસે વિસને પાઠ ભણાિિા કાિતરૂ ઘડ્યું હતું. જેમાં તે ખુદ પણ ફસાઇ ગયા હતા. વિકી સામે આનાથી પણ િધુ આકરા પગલા લેિાઇ શકે

$% $ %'

& &" (

A A A A A

%7976;7 *42/*? '*6,7<=.9 -576;76 *40*9@ &*

& " &$ (

& $

A A A A A ! %&

#$

છે. તો બીજી તરફ વિકીના લોયર અને પાટટ ટાઇમ જજ કુ. કોન્સ્ટાન્સ વિસ્કો સામે ગત િષષે અોક્ટોબર માસમાં પોલીસ સમક્ષ જુઠ્ઠાણું ચલાિિા બદલ પગલા લેિાઇ શકે છે. સમગ્ર કેસની વિગત એિી છે કે આજથી લગભગ દસેક િષવ પહેલા વિસ હુન ૫૦ માઇલની ઝડપે ગાડી ચલાિી શકાય તેિા એસેક્સમાં M11 માગવ પર પ્રવત કલાક ૬૯ માઇલની ઝડપે કાર ચલાિતા પકડાયા હતા. તે સમયે તેમના તે સમયના પત્ની વિકી પ્રાઇસ લંડન સ્કૂલ અોફ ઇકોનોવમક્સમાં એક કાયવિમમમાં ભાગ લઇ રહ્યાં હતા. તેમ છતાં વિસ હુનની વિનંતીને કારણે વિસનું ડ્રાઇિીંગ લાયસન્સ બચાિિા માટે વિકી પ્રાઇસે તે આરોપ પોતાના માથે લઇ લીધો હતો અને કોટટ સમક્ષ જુઠુ બોલ્યા હતા. બીજી તરફ વિસ હુને પણ પોતે વનદોવષ હોિાનું જણાિી કેસ કાઢી નાંખિા જણાવ્યું હતું પરંતુ જજ કેસ કાઢિા માટે ન માનતા આખરે વિસ હુને ગુનાની કબુલાત કરી લીધી હતી અને સર્ કરાય તે પહેલા જ મીડીયા સમક્ષ પોતે ચલાિેલા જુઠ્ઠાણાઅો બદલ માફી માંગી લીધી હતી.

'78

! $ ! +1.'(1+ '6)+1 !+6:.)+7 %461* %.*+

!+3* '6)+1 84 43*43 &

+6 +.)+78+6

% # " "448.3,

$

2'.1 /92(4 5'6)+1 ;'-44 )4 90

"

અનુસંધાન પાન-૩૮

SALE ON WORLD WIDE

FLIGHTS

,,, )' + $!%()-$

& *#

551;

Gujarat Samachar  
Gujarat Samachar  

Gujarat Samachar weekly news paper