Page 1

80p Let noble thoughts come to us from every side Volume 41, No. 7

"

" !

"

સંવત ૨૦૬૮, જેઠ વદ ૧૨ તા. ૧૬-૦૬-૨૦૧૨ થી ૨૨-૦૬-૨૦૧૨

4 4 4 4 4 4

" #$

!

$ 5

લંડનઃ ગવનષસષ ચેરમેનના હોદ્દાનો દુરુપયોગ કરીને વેમ્બલીસ્થથત કોપલેન્ડ કોમ્યુતનટી સેકન્ડરી થકૂલના ભંડોળમાંથી ઉચાપત કરીને છેતરતપંડી આચરવાના આરોપસર ૭૨ વષષના ડો. ઈન્દ્રવદન પટેલ (આઇ.પી.)ની િરપકડ કરવામાં આવી છે. જોકે થટેનમોર ગ્રીન લેનના રહેવાસી અને ભૂતપૂવષ ગવનષસષ ચેરમેન ડો. પટેલને બાદમાં જામીનમુક્ત કરાયા છે. તમત્રો-થવજનોમાં આઇ.પી. તરીકે જાણીતા ડો. પટેલની સામે સાતમી જૂને ષડયંત્રનો આરોપ મૂકાયો હતો. છેતરતપંડીના કેસમાં આ છઠ્ઠી િરપકડ હતી. ડો. ઇન્દ્રવદન પટેલને અન્ય પાંચ ભૂતપૂવષ થટાફ મેમ્બરો સાથે ૧૨ જૂને વેથટતમન્થટર મેતજથટ્રેટ્સ

!

./ -%*, 0%,(0 ).,*'%3-..' &. 1+

222 ).,*'%3-..' &. 1+

=

)9187 .,-87 &<7

#& $ $#!"+

# =

અા નો ભદ્રા: ક્રતવો યન્તુ િવશ્વત: | દરેક દદશામંાથી અમને શુભ અને સુંદર દવચારો પ્રાપ્ત થાઅો

16th June to 22nd June 2012

વેમ્બલી સ્કૂલ ઉચાપત કેસમાં છઠ્ઠા આરોપી હાઉસ ઓફ કોમન્સમાં ડો. આઈ.પી. પટેલની ધરપકડ કકથ વાઝની રજત જયંતી

4 4 4 4 4 4

!

First & Foremost Gujarati Weekly in Europe

અનુસંધાન પાન-૩૮

અનુસંધાન પાન-૩૮

!

!

" #

%" #

)9187 .,-87 &<7

કોટટમાં હાજર કરવામાં આવનાર હતા. ‘હેરો એન્ડ કકલ્બનષ ટાઈમ્સ’ના અહેવાલ મુજબ, સેતસલ એવન્યુસ્થથત શાળાના ભૂતપૂવષ હેડ ટીચર સર એલન ડેતવસ (૬૪) સામે છેતરતપંડીનું કાવતરું, મની લોન્ડતરંગ, ખોટા તહસાબો તૈયાર કરવાનું ષડયંત્ર અને હોદ્દાના દુરુપયોગના આરોપ લગાવાયા હતા.

લંડનઃ ૨૫ વષષ અગાઉ થેચર શાસનકાળનો સૂરજ મધ્યાહને તપતો હતો તેવા સમયે તત્કાલીન ટોરી સાંસદને હરાવીને ૧૯૮૭માં લેથટર ઈથટના લોકપ્રતતતનતિ તરીકે સંસદમાં પ્રવેશ મેળવ્યા પછી કકથ વાઝ આ જ બેઠક પરથી સતત છ વખત ચૂંટાયા છે. સાંસદ તરીકેના સમયગાળામાં બે વખત પ્રિાન તરીકે કાયષભાર સંભાળી ચૂકેલા કકથ વાઝ ૨૦૦૭થી હોમ અફેસષ કતમટીના ચેરમેન તરીકેનું થથાન શોભાવી રહ્યા છે. તેમણે આ રજત જયંતી અવસરને લેથટરસ્થથત ડાયાતબટીસ ચેતરટી તસલ્વર થટારની કામગીરીને સહયોગ આપવા માટે પસંદ કયોષ છે. તેમણે થપાઉઝ તવઝા પરના આકરા તનયંત્રણો દાખલ કરવાના સરકારના તનણષય સામે નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. કકથ વાઝે પોતાની સંસદીય કારકકદદીના ૨૫ વષષ અંગે કહ્યું હતું, ‘મને સંસદમાં ૨૫ વષષ વીતી ગયાનું જણાતું જ નથી. આ મારો પ્રથમ તદવસ હોય તેમ જ લાગે છે.

"

= "

') $

$

# "

=

,$+ # %

"

') $

$

# "

=

,$+

" # ') ,$+

=

# %

#& $ $#!"+

+46

"! %!

&)918

"

$

&346 &60 ') * &

+

" # !

42+46) 4&) 43)43 )',( '

'%( &# *

2&.1 7&1*7 7&286&:*1 (4 90

;;; 7&286&:*1 (42 438&(8

&:/. &8*1 &23.0'-&.

46

&11

46 &(0&,*) "4967 './-& 6&)**5


2

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 16th June 2012


બ્રિટન

Gujarat Samachar - Saturday 16th June 2012

વેસ્ટ વેલ્સમાં પૂરનો તરખાટઃ ૩૬ કલાક મૂશળધાર વરસાદથી તબાહી લંડનઃ વિટનમાં મૂશળધાર વરસાદના કારણે ઘણાં વવથતારોમાં પૂરના પાણી ફરી વળ્યાં હતા. વિટનના સાઉથ ઈથટ વવથતારમાં રવવવાર સાંજથી સતત ૩૬ કલાકના વરસાદ અને પવરણામરૂપ પૂરે હાહાકાર મચાવી દીધો છે. આશરે ૪૬ વવથતારોમાં પૂરની ચેતવણી જારી કરાઈ હતી. િાઈટનમાં સૌથી વધુ ખાનાખરાબી જોવા મળી હતી કારણ કે આખા મવહનાની સરેરાશથી ત્રણ ગણો વરસાદ માત્ર ૧૧ વદવસમાં પડ્યો હતો. વેથટ વેલ્સમાં નદીતટ પરના કેરેવાન પાકકમાં પૂરનાં પાણી ઘૂસી ગયા હતા અને રજા માણવા આવેલા લગભગ ૫૦ લોકોને હેવલકોપ્ટસસ અને લીટટ બોટ્સનો ઉપયોગથી બચાવાયા હતા. વરસાદી હવામાન આગામી વદવસોમાં પણ યથાવત રહેશે અને શુક્રવારે પવરસ્થથવત વધુ વણસે તેવી આગાહી પણ કરાઈ છે. મૂશળધાર વરસાદથી M3 પર સાત માઈલ લાંબો ટ્રાફફક જામ સજાસયો હતો અને પ્રવાસીઓ કામ પર ત્રણ કલાક મોડાં પહોંચ્યાં હતાં. ઓક્સફડડમાં આશરે ૫૦૦

લીડ્સના સ્વેવલગ્ટન વવસ્તારની આ તસ્વીર જેવા દૃશ્યો ઠેરઠેર જોવા મળ્યા િતા. અનેક ઠેકાણે કેડ સમાણા પાણી ભરાયા િતા.

ઘરને વીજ અંધારપટની અસર થઈ હતી. ફેલ્હામ, બોનોર રેવજસ ખાતે A259 ફેલ્હામ વે તો મકાનો વચ્ચેથી વહેતી નદી જેવો દેખાતો હતો. અનેક થથળે તો પૂરના પાણી કેડસમાણાં હતાં. પાણીમાં ગરકાવ મોટરકાસસને પાણીમાં જ છોડી દેવાઈ હતી. ઘણાં લોકો અવરજવર માટે બોટનો ઉપયોગ કરતાં જણાયાં હતાં. ડેઈલી મેઈલના રીપોટડ મુજબ ભારે વરસાદથી ભરાયેલા પાણીમાંથી એબેરથવીથમાંથી પણ ડઝનબંધ લોકોને બચાવાયા હતા. બચાવકાયસ દરવમયાન નાટ્યાત્મક દ્રશ્યો પણ સજાસયા હતા જ્યારે ઘૂઘવતાં પાણીમાંથી લોકોને બચાવવાના પ્રયત્નમાં બચાવ

કાયસકરો જ ફસાઈ જતાં તેમને એર વલસ્ટટંગ કરી બચાવવા પડ્યા હતા. એસ્વવરોનમેવટ એજવસીએ ઈંલલેવડ અને વેલ્સમાં ૪૦થી વધુ ટલડ એલટ્સસ અને પાંચ વધુ તીવ્ર પૂર ચેતવણી આપી હતી. સાઉથ ઈથટમાં ૩૩ અને એસ્વલલઅન વવથતારમાં પાંચ એલટડ જારી કરાયાં હતાં. મીટીઓગ્રુપના આગાહીકાર જુલલયન માયેસે કહ્યું હતું કે સાઉથમાં આટલા વરસાદ માટેનું કારણ એ છે કે જેટ થટ્રીમ તેની થકોટલેવડના ઉત્તરની સામાવય પોવઝશનથી હટી આ મવહને દવિણ ઈંલલેવડ પર થથાયી થયેલ છે. બીજી તરફ, થકોટલેવડ વષસના આ સમયે અસામાવય સુકી આબોહવા માણી રહેલ છે.

યુરોપીઅન સુપરસ્ટેટનો વવચાર વાવિયાતઃ કેમરન લંડનઃ વડા પ્રધાન ડેવવડ કે મ ર ને યુ રો પી અ ન યુપનઅને એક જ રાષ્ટ્રીય ઓળખ હાંસલ કરવી જોઈએ તેવા જમષનીના િાકસેલર એકજેલા મકકેલના સૂિનને ‘વાપહયાત’ ગણાવી ફગાવી દીધું હતું. સામાકય બેશ્કકંગ અને પોપલપટકલ પસસ્ટમો સાથેના યુરોઝોન સુપરસ્ટેટની જમષનીની યોજના સામે પિટનને સુરપિત રાખવાની તેમણે ખાતરી ઉચ્ચારી હતી.

‘બૂમરેંગ જનરેશન’ સ્વતંત્રપણે જીવવા તૈયાર નથી લંડનઃ સામાકય રીતે પશ્ચિમના દેશોમાં સંતાન પુખ્ત વયનું થાય એટલે માતાપપતાનો માળો છોડી ઉડી જાય છે અને સ્વતંત્ર જીવન જીવે છે, પરંતુ પિટનમાં આશરે ૩ પમપલયન પુખ્ત બાળકો તેમના પાપરવાપરક ઘરને છોડવા તૈયાર નથી. ‘બૂમરેંગ જનરેશન’ના ૨૦થી ૩૪ વષષની વયના ૨.૯ પમપલયન પુખ્ત યુવક-યુવતી તેમના માતાપપતા સાથે જ રહે છે.

3

સંવિપ્ત સમાચાર • ૪ ગ્રામથી વધુ સોનાની જ્વેલરી ભારત લઈ જઈ ન શકો ઃ એપશયનોને સુવણષના દાગીનાનો ખાસ શોખ રહે છે. જો એક વષષના વસવાટ પછી તમે ભારત જતાં હો તો માત્ર ૪ ગ્રામના સોનાની જ્વેલરી કરતા વધુ લઈ જઈ શકશો નપહ. ઈશ્કડયન કસ્ટમ્સ અને બેગેજ એલાવકસ પનયમો મુજબ પેસેકજર પુરુષ હોય તો રૂપપયા ૧૦,૦૦૦ (૩.૫૭ ગ્રામ) અને સ્ત્રી હોય તો રૂપપયા ૨૦,૦૦૦ની કકંમત (૭.૧૫ ગ્રામ)ની જ્વેલરી ભારત લઈ જઈ શકશે. આ મયાષદાથી વધુ સોનુ લઈ જવાય તો ભારતીય કાયદા હેઠળ તે કરપાત્ર ગણાય છે. જો તમે થોડાં ગ્રામથી વધુ સોના સાથે ગ્રીન િેનલમાંથી પસાર થતાં હશો તો અપધકારી તમને જવેલરી પર ડ્યુટી ભરાવી શકે છે અથવા તમારે દાણિોરી અથવા કરિોરી બદલ કાનૂની કાયષવાહી માટે તૈયાર રહેવું પડશે ૧૨ વષષના કકશોરની ઓનલાઈન જુગારની લત ઃ ઓનલાઈન પોકરની લતે િડી ગયેલા ૧૨ વષષના ડેક્લાન વિન્ડે પપતાના ક્રેપડટ કાડડ પર £ ૭૦૦૦નું દેવું િડાવી દીધું હતું. ડેક્લાને મોબાઈલ ફોન પર મફત રમતોથી શરૂઆત કરી હતી. તેની માતાએ બથષ ડે પગફ્ટ ખરીદવા ક્રેપડટ કાડડ આપ્યું હતું અને તેને નાણાથી જુગાર રમવાનો િસ્કો લાગ્યો હતો. ક્રેપડટ કાડડ કામ કરતું બંધ થતાં પપતાને શું થઈ રહ્યું છે તેની સમજ પડી હતી. કકથ પહકડે પછી ક્રેપડટ કાડડ કંપનીને નાણાં િૂકવી દીધા હતા. બેરોજગારે િથોડીના ૨૦ ફટકાથી શ્વાનની િત્યા કરી ઃ પિટનમાં બેરોજગારીના કારણે આક્રોશ અને હતાશાનો ભોગ બનેલા ૧૯ વષષીય યુવક સીન ડેકીને થોડા પદવસો પહેલાં જ ખરીદેલા ટાયસન શ્વાનને નજીવી ભૂલ બદલ સજા આપવા માથાના ભાગે હથોડીના ૨૦ ફટકા અને છાતી પર િપ્પાના ઘા મારી તેને મોતને ઘાટ ઉતાયોષ હતો. માંિેસ્ટર મેપજસ્િેટ કોટડમાં દોપષત ઠેરવાયેલા ડેકીનને છ મપહનાની જેલની સજા થઈ શકે છે. લૌરાને લંડન રમખાણોનો રોમાંચ ભારે પડ્યો ઃ ગયા વષષના લંડન રમખાણોમાં અરાજકતાનો લાભ લઈ રોમાંિ મેળવવા દુકાનોમાંથી માલસામાનની િોરીમાં સાથ આપનારી પમપલયોનેરની પુત્રી લૌરા જિોન્સનને ૨૫ મેના પદવસે બે વષષની જેલની સજા ફરમાવાઈ હતી. આઠ કલાકના રમખાણના ડ્રામામાં ૨૦ વષષીય લૌરાએ ડ્રગ્સના ડીલર લૂંટારા અને તેના સાથીઓને ઈલેશ્ટ્રિક સામાનની િોરીમાં સાથ આપ્યો હતો. યુપનવપસષટીની ભૂતપૂવષ પવદ્યાપથષની અભ્યાસ છોડી આલ્કોહોલ, કેનાપબસ અને પહંસક રેપ મ્યુપઝકની દુપનયામાં જોડાઈ હતી.


4

બિટન

Gujarat Samachar - Saturday 16th June 2012

પોલીસની ચેતવણીઃ સાિદા રે’જો એબિયન ઘરોમાં સોનાની ચોરીનો ખતરો

સેક્સ ગેંગ્સને ‘એવિયન’ ગણાવવા સામે વવરોધ

એશિયન પશરવારો તેમનું સોનુ અને અન્ય કકંમતી વસ્તુઓ બેન્કમાં મૂકવાના બદલે ઘરમાં જ રાખવાનું પસંદ કરે છે, તે મોટી તકલીફ ઉભી કરે છે. તાજેતરના વષોોમાં સોનાનાં ભાવ સાતમા આસમાને ગયાં છે ત્યારે તેની ચોરીમાં ૧૪ ટકાનો વધારો થયો છે. ધાશમોક ઉત્સવોનાં સમયમાં એશિયન પશરવારોનાં મકાનોને શનિાન બનાવાય છે. લોકો પૂજા અને પ્રાથોનામાં રોકાયેલા હોય ત્યારે ચોરોને મોકો મળી જાય છે. પોલીસ અનુસાર ચોરને ઘરમાં પ્રવેિી બહાર શનકળવામાં માત્ર ૧૪ શમશનટ લાગે છે. ચોરાયેલું સોનું £ ૨૦,૦૦૦નું હોય પણ ઘણાં જ્વેલસો ચોર પાસેથી માત્ર £ ૪,૦૦૦માં ખરીદે છે.

લંડનઃ લિટનની શીખ અને લહસદુ કોમ્યુલનટીના નેતાઓએ સેક્સની લાલચ આપતી ગેંગ્સ માટે વપરાતા ‘એલશયન’ શબ્દ સામે લવરોધ દશાષવ્યો છે. આવી ગેંગ્સના લગભગ બધાં અપરાધી પાફકસ્તાની મૂળના છે. નેટવકક ઓફ શીખ ઓગગેલનઝેશસસ, ધ લહસદુ ફોરમ ઓફ લિટન અને શીખ મીલડયા મોલનટલરંગ ગ્રુપે સંયુિ લનવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે આવા ગુના આચરનારાને ઓળખાવવા ‘એલશયન’ શબ્દનો ઉપયોગ અચોક્કસ અને એલશયન મૂળની અસય કોમ્યુલનટીઓ માટે અસયાયરુપ છે. સરકાર આ ફકસ્સામાં જવાબદારીને અસ્પષ્ટ બનાવવા ‘એલશયન’ શબ્દના ઉપયોગને પરવાનગી આપતી હોવાનું અમને લાગે છે.

લંડનઃ નવવધુઓને ભેટમાં અપાતી સોનાની જ્વેલરી સાથે શિટન આવતા એશિયન પશરવારોના મકાનો ચોરોની નજરમાં રહે છે. પોલીસે આ બાબતે એશિયન પશરવારોને ચેતવણી આપી છે. પરંપરાગત ઉનાળુ લગ્ન સીઝનમાં ચોરોનો ઉપદ્રવ વધે છે. ઘણાં િહેરો અને નગરોને લક્ષ્યાંક બનાવાય છે. ગયા વષષે સ્લાઉમાં એશિયન સોનાની ચોરીના કકસ્સા ૩૦૦થી વધુ નોંધાયા હતા, જે પોલીસ સમક્ષ નોંધાતા ગુનાનો ત્રીજો ભાગ છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર દશરયાપાર, લંડન અને શમડલેન્ડ્સથી આવતી શિશમનલ ટોળકીઓ સોનાની ચોરીમાં વધુ ભાગ ભજવે છે.

ઘરમાં ૬૫ બિલાડી અને ૩૦ ટન કચરા સાથે રહેતું દંપતી લંડનઃ કેટલાક લોકોને ગમે તે વસ્તુ સંઘરવાની આદત હોય છે. નોથષવેસ્ટ લંડનના િેસટમાં ફકંગ્સબરી ખાતે રહેતા વિવટોફર અને એવલઝાબેથ બ્લોર દંપતીનું ઘર ૩૦ ટન જેટલા કચરાથી ભરચક હતું. આ દંપતીને લબલાડીઓ પાળવાનો શોખ હતો અને તેમની પાસે ૬૫ જેટલી લબલાડી પણ હેલ્થ સત્તાવાળાઓને મળી આવી હતી. આઘાત લાગે તેવી વાત એ છે કે કચરાના ટોપલાંઓ વચ્ચે સંઘરાયેલી ૧૫ મૃત લબલાડી પણ મળી આવી હતી. આટલાં કચરા અને મૃતદેહો વચ્ચે બ્લોર દંપતી રહેતું હતું. દંપતીને ઘર ખાલી કરવા જણાવાયું છે અને હવે ઓગસ્ટ મલહનાની ૨૩મી તારીખે જ તેઓ આ ઘરમાં પાછાં ફરી શકશે. બ્લોર દંપતી લબલાડીઓ પાળી કે રાખી નલહ શકે તેવો આદેશ પણ મેળવાયો છે. દંપતીની ૬૫ લબલાડીને સારવાર માટે મેહ્યુ એલનમલ હોમમાં રખાઈ છે. ઘણી લબલાડી તો ગંભીર

રમખાણકાર ટોળકીને કુલ ૧૨૦ વષષની જેલ લંડનઃ ગત ઉનાળાના રમખાણોમાં બલમિંગહામના પબની બહાર પોલીસ હેલલકોપ્ટર પર ઓછામાં ઓછાં ૧૨ ગોળીબાર કરનાર સશસ્ત્ર ટોળકીને કુલ ૧૨૦ વષષની જેલની સજા ફરમાવાઈ છે. ૯ ઓગસ્ટે હેલલકોપ્ટર પર ગોળીબાર અગાઉ લનશસ્ત્ર પોલીસ યુલનટ પર પથ્થરમારો પણ કરાયો હતો અને ચાર કમષચારી અંદર હતાં ત્યારે જ પબને સળગાવાઈ હતી. બુરખાધારી ૪૧ રમખાણકારોમાંથી છ વ્યલિ ઝડપાઈ હતી અને તેમની સામે છ સપ્તાહ ટ્રાયલ ચાલી હતી. બલમિંગહામ ક્રાઉન કોટટના જજ વવવલયમ ડેવવસે આરોપીઓ વેસ્ટ લમડલેસડ્સના ઓલ્ડ બરીના જેરમેઈન લેવવસ અને બલમિંગહામના નેશેલ્સના ટાયરોન લેઈડલેને ૨૩-૨૩ વષષ, બલમિંગહામના ગ્રેટ બારના વનકોલસ ફ્રાન્સસસને ૩૦ વષષ અને વોલ્વરહેમ્પ્ટનના ફફસચફફલ્ડના વેઈન કોવલસસ, બેડ્સ.ના લ્યુટોનના રેનાડોષ ફેરેલને ૧૮૧૮ વષષ અને અવમરુલ રહેમાનને ૧૨ વષષની જેલની સજા કરી હતી.

બીમાર હોવાથી તેમના બચવાની આશા જણાતી નથી. બે વષષ અગાઉ બ્લોર દંપતીના પડોશીઓએ િેસટ કાઉન્સસલને મકાનમાંથી દુગિંધ આવતી હોવાની ફલરયાદ કરી હતી. દંપતી સાથે લાંબા સમયની લડાઈ પછી તેમને ઘર બહાર કાઢવામાં સફળતા મળી છે. આ મકાનમાંથી ૩૦ ટન કચરો બહાર કાઢી જંતુરલહત કરવામાં કાઉન્સસલને ત્રણ મલહના લાગી જશે. સફાઈકામનો ખચષ પણ બ્લોર દંપતી પાસેથી વસૂલ કરવાની દરખાસ્ત છે. આ દંપતીએ અસય નાગલરકોના ળાંલત, સ્વાસ્થ્ય અને આરોગ્યના અલધકાર પર તરાપ મારી હોવાનું િેસટ કાઉન્સસલનાં કાઉન્સસલર વલંકન બેન્વવકે જણાવ્યું હતું.

* ' - ' $+ ' & )!!, $ )% #!, & * ! ! #! " ( & '' % # # $)&' $# ,' ($ & ,' " ($ %" !$' $# ()& ,' )# ,' # %) ! $! ,' 5= 9;>$ ,@8 B 6.=/@ 0B 4D ,C( /> /5> !@ 7.=/@ 0B 4D B0=22= -=$A)?C I2<=4*=: $0@ " 5@$) =%E) 4@+ %>*B#>$ I0 I)/=3 ) '2?C 5B. &B ="@ " 4C* F 4=(B

)@ 40=-& 9'1

=*)@ 0B / B02?C !@ " ? /=& 4-= =/ )@ I3.) 2B 4)= 2= B -=$A =4 GH I%9 = 8$ ! ! ! # % !!

*/%2+",. %)

" $$$

"))"!3

*'% %.*,-

'' ((%$, .%*) --/"-

%", %", %", )! %", .%*) '%.3 ++'% .%*)'' %)! *# ".").%*) ( ..",-

/%."

!!

+") *) 1""&")!-

((%$, .%*) ++" '/!% % ' "0%"1- )! %' ++'% .%*) *)$ ,"-%!") " ++'% .%*)

(+%,"

*/-"

(+%,"

3

"( '"3

%!!'"-"2

( %' %)#* '*/%-&"))"!3-*'% %.*,- *(

/ +/&"/ )1

& '! %

*()%# *).

$)

$)(

$ #*# !*& ( '+

(%!

'/)!')(/4 ) $/,5* (3 *3 ,-!3 '/+ 6 ,*/(! #2 %/- 17*+)1

! + "

"

/

!

)%

0 *3#/

'/)!')(/4 (3&/ * %3# (3 *3 (/. /

() -) "(%

" !

$)(

) $ %,$ . " + '.

$! )' $( ' + "

"

"

"


બિટન

Gujarat Samachar - Saturday 16th June 2012

મહારાણીની ડાયમન્ડ જ્યુબિલીમાં રોયલ િાજજ પર સેક્સ અપરાધીની હાજરી લંડનઃ મહારાણીની ડાયમન્ડ જ્યુબિલીની ઉજવણી સમયે રોયલ િાજજમાં સજા કરાયેલો સેટસ અપરાધી હરબિન્દર બિંહ રાણા પણ સામેલ થઈ જતા બિન્િ ચાર્િજ ભારે રોષે ભરાયા છે. રોયલ િાજજ ‘સ્પપબરટ ઓફ ચાટટવેલ’માં મહારાણી એબલઝાિેથ બિતીય અને રાજપબરવારના અન્ય સભ્યોની તદ્દન નજીક જઈ પહોંચેલા િાવન વષષીય હરબિન્દર બસંહની તસવીરોએ મોટી ચકચાર જગાવી છે. શીખ કોમ્યુબનટીના આ નેતાને ત્રણ સપ્તાહ અગાઉ બિન્સ ચાર્સજની ઓફફસ દ્વારા આમંત્રણ અપાયું હતું. રાણા સેટસ અપરાધી હોવાનું િહાર આવતા શાહી પબરવારને સાંકળતા ભાબવ તમામ કાયજક્રમોમાં તેને િબતિંબધત કરવામાં આવેલ છે.

ડો ટ ટ ર ત રી કે ના પવાંગમાં લોકોનાં ઘરમાં પહોંચી ૧૦ મબહલા પર શારીબરક હુમલો કરવા િદલ હ ર બિ ન્ દ ર બસંહને ચાર વષજની જેલની સજા પણ કરાયેલી છે. આવી વ્યબિને મ હા રા ણી ના મહારાણીની નજીક પહોંચેલો હરબિન્દર બિંહ રાણા જહાજ પર કેવી રીતે આમંત્રણ ઓછામાં ઓછાં પાંચ વખત અપાયું તેની મૂખજતાપૂણજ સુરક્ષા તેમને હરબિન્દર બસંહ સાથે મહાભૂલમાં તપાસ કરવા હળવામળવાનું થયું હતું. જો સાંસદોએ માગણી કરી છે. તેમને રાણાના અપરાધી થેમ્સ નૌકાબવહારમાં રાણા ઈબતહાસની જાણ હોત તો બિન્િ હેરી, ધ ડચેસ ઓફ રોયલ િાજજ પર આમંત્રણ કેસ્મ્િજ અને બિન્િ આપવાનો િશ્ન જ ઉભો બવબલયમની નજીક અને થાત નબહ. ૧૯૮૦ના મધ્ય દાયકામાં મહારાણીથી થોડાં ફીટના અંતરે ઉભો રાણાના અપરાધોમાં તપાસ હતો. બિન્સ કરનાર બનવૃત્ત ડીટે સ્ ટટવ ચા ર્ સ જ સાજજન્ટ િાથોજલોમ્યુ લેઈએ કહ્યું હતું કે રાણા ઠગ વેપારી આ વી પબરસ્પથબત છે , જે ને અને ક ગં ભીર કેવી રીતે ગુનાઓ માટે સજા થયેલી છે. સજાજઈ તે આ ખરાિ સીટયુ બરટી જ છે. રાણાના કેસની બવગતો જા ણ વા માગે છે. ગૂ ગ લ પરથી પણ મળી ૧૯૯૯ પછી શકી હોત.

રોયલ િાજજ પર શાહી પબરવારના અન્ય િભ્યો િાથે રાણા

E" 4 . 2 2: %)"#3 E"1% 3 6 9 3% 2 2 9 6 6 9 "2 "2 2 7 2- %202E& 9 "2

"$; :4 2- ?=

"2 9

2 2- B *6 % 8 %02& 2 A= *6 %

E 9)%"3 E"#6$2: 8 6* E"E" E"$ 9 2 E"#6$2: 9 ) 2 3 4: "$; 6 62 ! 6 "9

2 7 9(

9'% 2:

4 2 % 2 2 4 2 % 2 2

6

9

E# E#

%

2 3

6;/ @ @

. .

3 6

9 ; 6 2 3 6 6

" $#

6>;65

$,3

$ "# )+''&(*

. .

-- 6965,; #;9,,;

#

)

(

,'"(-

! (

$- & #

$ '

6;/ . .

$

. .

@ @

,& 5 -

'

2 < 3 2E& 3 %2 6 3 6 2 %

65+65

(>

#$ "

3

E# 2 7 E/ 9

'

'

"

&(

*

*

1

3 &

$

9

=== ()73.96<7 *64

=== ()73.96<7 *64

##

2 6 9

/

&

" % *+(

5

E7

C&

' " 6;/ @ @

. .

1 .

8 +8E

#

'# (&+' &$

.

(

"

(92,;

2 % 2 2 D 2- @>@ " 2 2 2 @@ 2: E# "9 % ! 6 "9

%" !

$ &6

C 4

"9 % "9 %

% ( . () .

5

$ $ 4 ' 3 5' * 4 $ + #$ * ' $ $ ,& ) ' ' &, $ ' ' ' ' * $ 0 ! ( ' $, A :0(5 <:05,:: !<)30*(;065: $ 1 ' % /,8<, 7(?()3, ;6 <1(9(; #(4(*/(9 "2 3 ,2& 9 2 7 ) 3 %5 2 # * % ( #+ # , & # # # ' '. * - + # # * ) & # & # &+ * * )! ) ' "# # * # . + % * ' ' # % # . + % ' *$

* ") % ;+B

$

$ 2 % $! % $ 2 % ' $ ' $ $

:0(5 &60*,

# * ' ' . # # % ' % / '. #+ # . #' ' . #' + ' '


લેસ્ટર-બર્મિંગહામ

6

Gujarat Samachar - Saturday 16th June 2012

સનાતન હહન્દુ મંહદરમાં ‘ગો ધાહમિક મેળા’નું આયોજન લેસ્ટરઃ લેપટરમાં સનાતન હિસદુ મંહદર ખાતે રહિિાર ૧૭ જૂને ફ્રી ઈિેસટ ‘ગો ધાહમિક મેળા’નું અને પ્રેસ ઈિેસટનું આયોજન કરાયું છે. આ ઉપરાંત, સામાસય લોકો માટે બપોરે ૧૧થી ૧૨ દરહમયાન યુકેમાં યાતના સિન કરતી ગાયોને મદદરૂપ થિાના અહિયાન અને તેના મિત્ત્િની માહિતી અપાશે. અિીં ૧૦૦થી િધુ સંગઠનોના પ્રહતહનહધઓ સમક્ષ બપોરે ૧૨.૧૫થી ૧.૧૫ કલાક દરહમયાન ગૌિત્યામુક્ત ઓગગેહનક હમટક કેિી રીતે મેળિી શકાય તેનું પ્રેઝસટેશન કરાશે. સિગે કરાયેલા ૫૦૦ હિસદુના ૯૮ ટકાએ પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરી િતી. બાળકો અને સમગ્ર પહરિારો માટે મનોરંજન અને રમતોની વ્યિપથા ઉપરાંત બપોરના ૧૧થી ૧.૦૦ કલાક દરહમયાન યુકેના ઓગગેહનક ખેડૂતોને મળિાની તક પણ મળશે. યોગ, ધ્યાન, આયુિગેહદક સલાિ, સંગીત, પટોટસ, રીફ્રેશમેસટ્સ, પ્રસાદ તેમ જ લોકોને િળિામળિાની અમૂટય તક પણ મળશે. એલાયસસ ફોર રીહલહજઅસસ એસડ કસઝિગેશન (ARC)ના હડરેક્ટર માસટિન પાલ્મેરે કહ્યું િતું કે પશ્ચિમ માટે પહિત્ર ગાય રમૂજનું સાધન છે કારણ કે તેઓ કદી તેનું મિત્ત્િ સમજ્યા નથી. પહિત્ર ગાય તો આપણી તમામ જરૂહરયાતો પૂણિ કરે છે. ઈસટરનેટના ૩૦,૦૦૦થી િધુ િપરાશકારો અને ૨૬ િૈહિક સંગઠનોએ ગાયોને મદદ કરિા ગો ધાહમિકને સમથિન આપિાની ખાતરી આપી છે. સમગ્ર યુકેમાં હિસદુ મંહદરો, સંગઠનો, કંપનીઓ અને પહરિારો ઓગગેહનક દૂધ ખરીદિા િિનબદ્ધ થઈ રહ્યાં છે. પ્રેપટનના સાંસદ માકક હેન્ડ્રિક્સે અહિયાન અંગે જણાવ્યું િતું કે પશુ કટયાણના મુદ્દે જાગૃહત કેળિિામાં ગો ધાહમિકની કામગીરી સુંદર છે. ગો ધાહમિક અહિયાન નાનુ છે, પરંતુ િધુ નેહતક ડેરી ફાહમિંગ તરફ મિત્ત્િનું કદમ છે, જ્યાં પશુ કટયાણને સિોિચ્ચ પ્રાધાસય અપાય છે. ગો ધાહમિક કતલમુક્ત ડેરી ઈસડપટ્રી માટે કાયિરત છે અને તમારા દશિકો, પ્રેક્ષકો અને િાિકોને આ સંદેશો પાઠિિા તમારી કંપનીઓનાં સમથિનની જરૂર છે. પ્રેસ ઈિેસટમાં િાજર રિેનારાને ઈસટરવ્યુઝ અને ફોટોગ્રાફીની પૂરતી તક મળી રિેશે અને તેમને આખો હદિસ રીફ્રેશમેસટ પણ પૂરું પાડિામાં આિશે. અિીં મિાનુિાિો સાથે મુલાકાત અને તેઓ કેિા ધ્યેય અને િેતુઓને પ્રોત્સાિન આપી રહ્યા છે તે જાણિાની તક મળશે. િધુ માહિતી માટે િેબસાઈટ http://www.godharmic.com અને press@godharmic.comની મુલાકાત અથિા કારેન કેમ્પબેલનો સંપકક karen5011@me.com પર સાધી શકો છો.

$ #$! !" $ !" "# !" $ ' #" ( # ! # "" !! !" "" $# # " ' % & $% # " $ #$! !" $ !" "# !" $ $ %" $ ' ! !% ! $ !# "$! % ! $ !# $ & #

(* !*

%

બસમિંગહામઃ બહમિંગિામના બુલહરંગ શોહપંગ સેસટરમાં દાદીમાની હિગ િીરી નાખી તેમને ક્ષોિજનક િાલતમાં મૂકિા બદલ બે બિેનો- ફેરઝાના કોસ્સર (૨૯) અને ઝેહરા બીબી (૨૭)ને ફેરઝાના કોસ્સર - ઝેહરા બીબી ૧૮ મહિનાનો શરતી હડપિાજિ અપાયો િતો. બન્ને બિેનોએ ૩૭ િષિની સગિાિ ગુલમેના બેગમ પર હુમલો કયાિંનો ઈનકાર કયોિ િતો. ગુલમેના બેગમ અને કોપસર િચ્ચે લડાઈ-ઝગડાનો ઈહતિાસ પૂરાણો િોિાની રજૂઆત હસટી મેહજપટ્રેટ કોટટ સમક્ષ કરાઈ િતી.

વાહનચાલકો સામે કડકાઈ બસમિંગહામઃ હમડલેસડ્સના અકપમાતના જોખમી પથળોએ કાનૂનિંગ કરતાં િાિનિાલકો સામે કડકાઈ દશાિિિામાં આિશે. પોલીસ આગામી સપ્તાિોમાં બટટન નજીક A38 પર અકપમાતોની શ્રુંખલા પછી અહત ઝડપે િાિનો િંકારનારાઓ, મોબાઈલ ફોનનો ઉપયોગ કરનારા તેમ જ સીટબેટટ નહિ પિેરનારા ડ્રાઈિરોને લક્ષ્યાંક બનાિશે.

ખાનગી ટેક્સી ડ્રાઈવરને દંડ બસમિંગહામઃ િીમારક્ષણ નહિ િોિા છતાં િોલસાલમાં િાડેથી ટેક્સી િલાિતા ૨૮ િષષીય ખાનગી ટેક્સી ડ્રાઈિર મોહમ્મદ કાસસમને કાયદાના િંગ બદલ ૧,૩૮૦ પાઉસડનો દંડ કરિામાં આવ્યો િતો. ડાલાિપટોનની ગોડટન પટ્રીટના રિેિાસી કાહસમને તેના DVLA લાઈસસસ પર છ પેસટટી પોઈસટ પણ અપાયા િતા.

પાર્કિંગ દંડના £૨૩૪ હમહલયન બસમિંગહામઃ ગયા િષગે પાકકિંગ િોડટનોએ બહમિંગિામમાં ડ્રાઈિરોને લગિગ ૧૩૩,૦૦૦ હટકકટ્સ આપી િતી, જે લંડન હસિાય સમગ્ર દેશમાં ત્રીજા ક્રમની છે. દર ૪.૬ સેકસડે પાકકિંગ હટકકટ અપાઈ િતી અને £૨૩૪ હમહલયનથી િધુ રકમ દંડ તરીકે એકત્ર કરાઈ િતી. દર િારમાંથી એક હટકકટ બાબતે હિિાદ સજાિયો છે, જેેની અપીલની સફળતાનો દર ૩૦ ટકા જેટલો છે.

શહીદ શીખ સૈહનકોને અંજહલ બસમિંગહામઃ બીજા હિિયુદ્ધમાં મોતને િેટેલા શિીદ શીખ સૈહનકોને અંજહલ આપિા બહમિંગિામના શીખોના પ્રહતહનહધમંડળે સાયપ્રસની મુલાકાત લીધી િતી.

• OCI Applications • Wills and Probate • Private Tax Planning • Immigration Visas (including appeals)

-(, ,$(' (* & *" ' $ + % 1$'" "$. -+

2 ( $%

વૃદ્ધા પર હુમલા અંગે બે બહેન મુશ્કેલીમાં

/

%% ,( 0

& $% )* .$' # % $ "& $% (& .& # ) *$ "& $% (& +$, #-* #$%% ( (!! $%% + ' $"# ( (' ('

• Property • Divorce 502-504 Honeypot Lane Stanmore Middlesex HA7 1JR

020 8951 6959 • info@pindorialaw.com

www.pindorialaw.com

પ્રહતહનહધમંડળનું નેતૃત્િ િેસડ્સિથિની શીખ કોમ્યુહનટી અને યુથ સહિિસ યુકેના દલ સસંહ ધેસે, ચરણસિત સસંહ અને અમરસિત સસંહ િોહલે લીધું િતું. શિીદ સૈહનકોને અંજહલ આપિા તેઓ હનકોહસયા સેમેટ્રી ખાતે રોયલ હિહટશ હલજીઅનના સભ્યો સાથે જોડાયા િતા.

ડાયમન્ડ જ્યુહબલીના અવસરે ઉજવણી સેડ્રડવેલઃ ક્વીનની ડાયમસડ જ્યુહબલીના અિસરે પાહરિાહરક ઉજિણી માટે સેસડિેલ મશ્ટટ-ફેઈથ નેટિકક અને સંત હનરંકારી હમશન દ્વારા આયોહજત કાયિક્રમમાં તમામ િય અને સંપ્રદાયના લોકો એકત્ર થયાં િતાં. કાયિક્રમમાં સંગીત, શેરીનૃત્ય, બાળપ્રવૃહિઓ, પટોટસ, હિિિરની િાનગીઓનો આપિાદ અને અસય બાબતોનો સમાિેશ થયો િતો. યુહનઅન જેક લિેરાિી સેટિેશન આમષી દ્વારા રાષ્ટ્રગીત િગાડાયા પછી કકંગ ગુરચરન માલની આગેિાનીમાં શેરી સરઘસ કાઢિામાં આવ્યું િતું.

ડોક્ટરનું અગમ્ય મૃત્યુ બસમિંગહામઃ નૂનેટનની જ્યોજિ એહલયોટ િોશ્પપટલના પટાફ ક્વાટટસિમાં એક ડોક્ટર મૃત િાલતમાં મળી આવ્યા િતા. ૩૭ િષિના આ તબીબ િોશ્પપટલના ઈસટેશ્સસિ કેર યુહનટમાં િંગામી ડોક્ટર તરીકે કામ કરતા િોિાનું જાણિા મળેલ છે. અગમ્ય મૃત્યુ બાબતે પોલીસે તપાસ િાથ ધરી છે.

છેતરહપંડીની યાદીમાં પ્રથમ સ્થાન સોસલહોલઃ છેતરિા માટેના ૧૦ પથાનની યાદીમા સોહલિોલનો પ્રથમ ક્રમ છે. આ િહરયાળા બરોમાં પરીહણત લોકો માટે ડેહટંગ િેબસાઈટ ‘અસડરકિર લિસિ’માં સૌથી િધુ સભ્યો છે. સોહલિોલના કંટાળી ગયેલાં આશરે ૨૦૦૦ પહત અને પત્નીઓએ અસયત્ર નજર નાખિા સભ્યપદ નોંધાવ્યાં છે. વ્યહિિારના મામલે સોહલિોલ પછીના ક્રમે સટન કોટડકફટડ, એજબાપટન, પટોરહિજ, બહમિંગિામ હસટી સેસટર, િાલેસોિેન અને એટિેિિિનો સમાિેશ થાય છે.

ચેહરટી બાઈક રાઈડ અશક્ત બાળકોને મદદ કરતી સખાિતી સંપથા હિટડ્રન ટુડેને જુલાઈ મહિનામાં લંડનથી પેહરસ સુધીની બાઈક રાઈડમાં િાગ લેિા િોલસટીઅસિની જરૂર છે. સખાિતી સંપથાની મદદ અથગે ૩૦૦ માઈલનો આ પ્રિાસ જુલાઈ ૧૧થી ૧૫ દરહમયાન યોજાનાર છે. િધુ હિગતો માટે સેરી વોડિનો સંપકક ફોન નંબર ૦૧૨૪૪ ૩૩૫૬૨૨ અથિા ceri@childrentoday.org.uk ને ઈમેઈલ દ્વારા કરી શકાશે.


Gujarat Samachar - Saturday 16th June 2012

www.abplgroup.com

7


બ્રિટન

8

Gujarat Samachar - Saturday 16th June 2012

લંડનમાં રથયાત્રા મહોત્સવ ધામધૂમથી ઉજવાશે ૧૯૬૯થી લંડનિાં લંડનઃ રાજધાની લંડનની ફીટ ઉંચાઈના િણ રથ હાઈડ શેરીઓિાં રમવવાર, ૧૭ જદને પાકકથી ટ્રાફાલ્ગર થક્વેર જશે. રથયાિા ઉમસવ ઉજવાય છે. કામનયવલ ઓફ ધાિધદિપદવયક રથયાિા હજારો શ્રદ્ધાળુઓ, યામિકો લંડન િહોમસવ ઉજવાશે, જેિાં અને ધામિયક અગ્રણીઓ હાથ ચેમરયોટ્સના કો-ઓમડિનેટર દેશોને એકસંપ કરતા વડે આ રથને ખેંચી કૃતકૃમય હતહતક્ષુ િાસે કહ્યું હતું કે દર ઓમલસ્પપક્સની ભાવનાનો થશે. મવશાળ રથની સાથે વષષે રથયાિા ઉમસવને વધુ પડઘો પડશે. મવશ્વના દરેક ગાયકો, સંગીતકારો અને ભપકાદાર અને રંગીન ખંડના ઉમસવપ્રેિી લોકો નૃમયકારોની ટુકડીઓ પણ બનાવવાનું અિારું લક્ષ્ય રહે આધ્યાસ્મિક એકતાને સરઘસિાં સાિેલ થશે. છે. ઉમસવના ૪૩ વષય પછી ઉજવવા એકસંપ થશે. બપોરના ૧૨ વાલયાથી હાઈડ લંડનવાસીઓની બીજી પેઢી ભારતીય સંથકૃમત અને પાકકના સાઉથ કેરેજ ડ્રાઈવ રથયાિા ઉજવણીનો આનંદ આધ્યાસ્મિકતાની વામષયક ખાતેથી સરઘસનો આરંભ િેળવે છે તે આનંદની બાબત રંગીન ઉજવણીિાં હરે કૃષ્ણની થશે અને બપોરે ૨.૩૦ કલાકે છે. ઈશટરનેશનલ સોસાયટી ગુંજથી લંડન ગાજી ઉઠશે. ટ્રાફાલ્ગર થક્વેર ખાતે ફોર કૃષ્ણ કોસ્શશઅસનેસ સંથથાપક યુકેિાં હરે કૃષ્ણ િદવિેશટના આવશે. સાંજે ૫.૩૦ કલાકે (ઈથકોન)ના નેતા પ્રઘોષા િાસે પ્રેિના ઉમસવનું સિાપન થશે. આચાયય ભહિિેિાંત સ્િામી આનંદયુક્ત ઉમસવિાં સાિેલ ટ્રાફાલ્ગર થક્વેર ખાતે સતત દ્વારા ૫,૦૦૦ વષયનાં પ્રાચીન થવા તિાિ લોકોને આિંિણ િંિોચ્ચારની સાથે સાંથકૃમતક ઉમસવને સૌપ્રથિ વખત આપ્યું હતું. લંડનિાં આશરે અને શૈક્ષમણક પ્રદશયનો, ૧૯૬૭િાં પસ્ચચિિાં લઈ ૩૦,૦૦૦થી વધુ લોકો આ પરંપરાગત ઓમડસી િંમદર જવાયો હતો. વધુ િામહતી ભવ્ય રથયાિા ઉમસવિાં નૃમયો, દાશયમનક નાટકો જોવાં િાટે ધ રાધા કૃષ્ણ ટેપપલ, ૧૦ થટ્રીટ, લંડન િળશે. આ બધાં ઉપરાંત, સોહો સાિેલ થાય છે. શાકાહારી W1V 5DA, ટેલીફોન નંબર ભગવાન જગન્નાથ, બહેન ભારતીય સુભદ્રા અને ભગવાન વ્યંજનોનો રસાથવાદ મનઃ 020 7437 3662નો સંપકક બલરાિની િદમતયઓ સાથે ૪૦ શુલ્ક િાણી શકશો. સાધશો. • હશક્ષકોને નોકરી છોડિા હજારો પાઉન્ડનું િળતરઃ લંડનિાં મશક્ષકો અને હેડ ટીચસયને તેિની નોકરી છોડવા િાટે હજારો પાઉશડનું વળતર અપાય છે. ગયા વષષે શાળાઓનાં ૧૬૦થી વધુ કિયચારીની હકાલપટ્ટી અથવા છટણી કરાઈ હતી, તેિને ઉદાર ચદકવણી થઈ હતી. ગલ્સય થકૂલ સાથે મવલીન થયેલી ફૂલ્હાિની હેન્રી કોપપટન થકૂલના હેડટીચર હિનેશ રામજીને £ ૧૯૫,૪૯૦ ચદકવાયાં હોવાનું ફ્રીડિ ઓફ ઈશફોિષેશન એક્ટ હેઠળ પ્રાપ્ત િામહતીથી જાણવા િળ્યું હતું.

+ . # + . #

$ . ) # " + .

%

# #

#

#

# #

- . ' . $ ) & + . !( $ /& * . , "

) # '/

& /

#

હિન્સ કેબલને નિા જોડાણની તલાશ લં ડ નઃ લે બ ર પા ટ ટી ના ભૂ ત પૂ વ વ ટ્રાન્સપોટટ મિમનસ્ટર અને લોડડ એડોનનસે તેિના કેટલાક મલબરલ ડેિોક્રેટ્સ મિિો સરકારિાં તેિની ભૂમિકાથી નારાજ હોવાનું રેમડયો ફોરના કાયવક્રિિાં જણાવ્યું છે. આિાં મબઝનેસ સેક્રેટરી નિન્સ કેબલે પણ આગાિી ચૂંટણીિાં નવા જોડાણની શક્યતા તપાસવા એડ નિનલબેન્ડના આંતમરક વતુવળો સાથે આની ચચાવ કરી હોવાનું કહેવાય છે. લેબર પાટટીના નેતા સાથે અનેક વખત ટેલીફોન વાતચીત થયાનું પણ કેબલના પ્રવક્તાએ સિથવન આપેલ છે. આગાિી ચૂંટણી પછી પણ મિશંકુ સંસદ બને તો પ્રોગ્રેમસવ કોએમલશન રચવા િાટે સાિાન્ય ભૂમિકા શોધવાનો હેતુ આ ચચાવનો હોવાનું લેબર પાટટીના સૂિોએ જણાવ્યું છે.

%- %* +

કેમરન દંપતી આઠ વષષની પુત્રી નેન્સીને પબમાં જ ભૂલી ગયું લંડનઃ વડા પ્રધાન ડેહિડ કેમરન, પત્ની સામંથા અને આઠ વષથીય પુિી નેન્સી સાથે રમવવારે કશટ્રી રેમસડેશસ ચેકસય નજીક આવેલી પ્લાઉ ઈન પબિાં અશય બે પમરવાર સાથે લંચ િાણવા ગયાં હતાં. પરંતુ તેઓ પાછાં ઘેર આવ્યાં મયારે નેશસીને ભદલીને આવી ગયાં હતા. બન્ને અલગ અલગ કારિાં ઘેર પરત ફયાય હોવાથી નેશસી કોની પાસે હોય તેનો ખ્યાલ રહ્યો ન હતો. પબના કિયચારીઓને નેશસીને લેડીઝ ટોઈલેટિાં િળી આવી હતી, પરંતુ મયાં સુધીિાં તો કેિરન

બહમિંગહામની એક શાળામાં બોલાય છે ગુજરાતી અને બંગાળી સહહત ૩૧ ભાષા લંડનઃ મિટનની એક પ્રાથમિક શાળાિાં લીગ ઓફ નેશશસ હોય તેવી લાગે છે. જ્યાં મવદ્યાથથીઓ આચચયયજનક રીતે ૩૧ મવમવધ ભાષાઓ બોલે છે જેિાં ગુજરાતી, બંગાળી, સીલ્હટી, તમિળ, પંજાબી અને ઉદદય પણ સિામવષ્ટ છે. બમિિંગહાિસ્થથત ઇંસ્લલશ િાટથીયસય કેથોમલક થકૂલના ૪૧૪ મવદ્યાથથીઓ પૈકી િોટા ભાગના તો આ ૩૧ ભાષાઓ બોલનારા છે પરંતુ અંગ્રેજી િાતૃભાષા હોય તેવા મવદ્યાથથીઓની સંખ્યા તો હવે લઘુિતીિાં િુકાઈ હોવાનું ડેઇલી િેઇલે જણાવ્યું હતું. આ શાળાિાં અંગ્રેજીને વધારાની ભાષા તરીકે શીખવાડવા મશક્ષકોને મવશેષ તાલીિ પણ અપાઈ છે. આ શાળા ઘણી વાર અનુવાદકો પણ રોકે છે. >

-

',

" ' $*% + * "/# * "/ " %-# , + (-#+ &" + /) + 243 ,0 * + %- %* + -

'0

1 !/ & *

દંપતી રવાના થઈ ગયા હતા. ઘેર પહોંચ્યાં પછી જ નેશસી સાથે નમહ હોવાની જાણ થતાં તેઓ અથવથથ બની ગયા હતા. કેિરને તરત પબિાં ફોન કયોય હતો અને નેશસી સહીસલાિત હોવાની જાણ થતાં તેિને હાશ થઈ હતી. કેિરન પુિીને લેવા પાછાં પબ ગયા હતા. આિ, ૧૫ મિમનટ સુધી નેશસી િાતામપતાથી અળગી રહી હતી. જોકે, આ ઘટના બે િમહના અગાઉની હોવાનું ડાઉમનંગ થટ્રીટે જણાવ્યું હતું.

, 0

. - ?

. $ , - &- >

, 9 ,4 1 3

5 &-

- <

3

"

!, ,

$ +

,

?

) 8678

, 1 < 96 - 78 66 ,4 1 : 66 - ; 66 , ,>( , !,% , - # $ , , 1 1 5 / >& &- $ ,> , , *, , , " 4 4 = . 2 # !

$

.# ! "# "

!

"(

'& ")"'&"&

("

( )"'&

cAeerInAe y? aAjkAl œrmAù cAerIaAe œoI ¸Ay e. te¸I bcvA mAqe aAp aApnA œrnI bArIaAe t¸A pe qIaAe mAqe lAeŠùdnI isKyAeirqI gñILs t¸A gIvAA wrvAÀ (Collapsible Security Grilles) fIq krAvAe. gAd#n t¸A dòA¤ve mAqenA geqós (Gates) t¸A rImAeq kùqAò el geqós sA¸e re¤l©Gs (Railings) po bnAvI ane ifq krI aApIae Iae. œrnI aùwr Sqenle¤s SqIl ane GlAs beleSqòed po bnAvI fIq krI aApIae Iae. wukAnAe t¸A œr mAqe isKyAeirqI bhu j~rI e. amAe tmAre TyAù aAvI Free Estimate krI aApIae Iae. yAw rAŠAe.

"' .' # &"# $%)) #+) # (+ , ., %

1 1 1 1 1

& '

0 0 0 - 0 0

, ! , ), (! & , ( + ( #, ) +& ( ) / )+%

0 0 0 0

(!%)% #(! *)+ )(! )(! . & &.'*.+

Manufacturers and Installers of Quality Steel Fabrications Domestic & Commercial

') $ $"% )

'% '() )!('* !'*) )! -

$ +++ !&

, "( '& ' *#

(

• Steel Doors • Gates • Window Grilles • Stainless Steel & Glass Balustrade • Fire Escape • Staircases • Railings

æivoA¤ ane mnuA¤ mkvAoAnAe sùpk# krAe: Unit No. 9, London Group Business Park, 715 North Circular Road, London NW2 7AQ.

Tel: 020 8450 1284 Mobile: 07956 418 393 Fax: 020 8450 9885 www.kpengineering.co.uk

!

"

#

!

0 0 0 0 0 1 1 1 1

- 0 - 0 0 0


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 16th June 2012

9

“અાનંદમેળા”ને અભૂતપૂવવ સફળતા સાંપડી: મહેનત અમારી-યશભાગી અાપ સૌ

ગયા શનિ-રનિિારે (૯ અિે ૧૦ જૂ િે ) હે ર ો લે ઝ ર સે ન્ ટરિા બાયરિ હોલમાં 'ગુ જ રાત સમાચાર' તથા 'એનશયિ િોઇસ' દ્વારા ભવ્ય “અાિં દ મે ળ ા”િું અાયોજિ કરિામાં અાવ્યું હતું જે િે અમારા સુ જ્ઞ િાંચ કો સનહત સૌ ગુ જ રાતીઅો-ભારતીયોએ ઉત્સાહભે ર ભાગ લઇ અપ્રનતમ સફળતા બક્ષી છે . અા બન્ને નદિસિા મે ળ ામાં ૮૦ જે ટ લા સ્ટોલ્સમાં હજારો લોકોએ મિમૂ ક ી ખરીદી

કરતાં ભાગ લે િ ાર િે પ ારીઅો અિે વ્યિસાયીઅોએ અિહદ ખૂ શ ી વ્યકત કરી તં ત્ર ીશ્રી સી.બી. પટે લ િો અાભાર વ્યકત કયોો છે . માત્ર £ ૨.૫૦િી પ્રિે શ ફીમાં હજારો અાબાલવૃધ્ધોએ બન્ને નદિસ ખાણી-પીણી સાથે ભરપૂ ર મિોરં જ િ માણ્યું હતું . અા મે ળ ામાં સ્થાનિક સં સ્ થાઅોિા બાળકો, યુ િ ાિ, યુ િ તીઅોિે સ્ટે જ પર એમિી ટે લે ન્ ટ દશાોિ િાિો મોકો સાંપ ડયો હતો. બોલીિુ ડ ગીતોિા સૂ ર -

સં ગ ીત સાથે ડાન્સ, ફે શ િ શો અિે ભારતીય પ્રાંત ોિા િર-િધૂ અ ોએ કે ટ િોક કરી સૌિા નદલ જીતી લીધા હતા. અા મે ળ ામાં એકત્ર થયે લ પ્રિે શ ફીિી તમામ રકમ ભારતિી સ્કૂ લ ોમાં મફત ભોજિ અાપતા 'અક્ષયપાત્ર'િે અપો ણ કરી દે િ ામાં અાિશે . અમને ઘણાં બધા વાચક મમત્રોએ અને મે ળ ામાં જોડાયે લ ા સ્ટોલધારક વે પ ારી મમત્રોએ પત્રો લખીને અને

ઇમે ઇ લ દ્વારા આવા બીજા મે ળ ાનું ફરીથી આયોજન કરવા મવનં ત ી કરી છે .

અમે પણ તે મ ની લાગણી અને માગણીને માથે ચઢાવીએ છીએ અને થોડાક મમિનાઅોમાં તે મ ની ઇચ્છાને અમે પૂ ણ ણ કરવા પ્રયત્નશીલ છીએ. અાનં દ મે ળ ાનો સમવસ્તર - સમચત્ર અિે વ ાલ અાવતા સપ્તાિના અંકમાં રજૂ થશે . - કોકકલા પટે લ


10

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 16th June 2012

તમારી વાત.... સ્પેન કટોકટીઃ જીત યુરોની, પણ મજબૂત કેટલી? આનથિક કટોકટીમાં ફસાયેલા થપેનને ૧૦૦ નબનલયન યુરો (૧૨૫ નબનલયન ડોલર) સુધીની મદદ કરવાના યુરોઝોનના નનણિયને થપેનના વડા પ્રધાને ‘યુરો’ની જીત ગણાવતા હરખભેર વધાવ્યો છે. પણ અહીં લાખ યુરોનો સવાલ એ છે કે આ સહાયથી યુરોઝોનના ચોથા નંબરના સૌથી મોટા અથિતત્ર ં ની કટોકટી દૂર થશે ખરી? જો આમ થયું તો ગંગા નાહ્યા સમજવુ,ં નહીં તો વૈનિક મંદીનો વધુ એક કમ્મરતોડ ફટકો પડવાનો નક્કી જ છે. થપેનની લગભગ ત્રીજા ભાગની બેકકો બેડ ડેટ (સાદી ભાષામાં કહીએ તો લોન પેટે આપેલા, પણ કદી પરત ન મળનારા નાણાં)ના પાપે તીવ્ર નાણાંભીસમાં મૂકાઇ છે. સામાકય સંજોગોમાં ખાધની આવી સમથયા જે તે બેકકને નબળી પાડતી હોય છે, પણ થપેનમાં તો બેષ્કકંગ સેક્ટરની આ કટોકટીએ અથિતત્ર ં ને એવો અજગર ભરડો લીધો કે સહાય માટે યુરોઝોન પાસે હાથ લંબાવવો પડ્યો. યુરોઝોનના દેશોમાં એક તબક્કે મજબૂત ગણાતું થપેનનું અથિતત્ર ં કઇ રીતે ખોટના ખાડામાં ધકેલાયું તે પણ સમજવા જેવું છે. ગ્રીસનું અથિતત્ર ં વધુ પડતા સરકારી ખચાિઓના કારણે મુચકેલીમાં મૂકાયું હતું જ્યારે થપેનનું અથિતત્ર ં પ્રોપટટી બજારમાં તેજીનો પરપોટો ફૂટતાં અટવાયું છે. આથી જ અત્યાર સુધીમાં મંદીના વમળમાં અટવાયેલા ગ્રીસ, આયલવેકડ અને પોટુગ ુ ાલને જે રાહત પેકજ ે અપાયા છે, તેના કરતાં થપેનને અપાનારી ‘સહાય’ની શરતો હળવી હશે તેવું મનાય છે. યુરોનપયન કનમશન, યુરોનપયન સેકટ્રલ બેકક અને ઇકટરનેશનલ મોનેટરી ફંડ (આઇએમએફ)ના પ્રનતનનનધઓ રાજધાની મેનિડ જઇને થપેનના બેષ્કકંગ સેક્ટરની જરૂરતોનો તાગ મેળવશે અને ચોક્કસ આંકડો નક્કી કરશે. થપેન ત્રણ જ વષિમાં બીજી વખત મંદીનો

નશકાર બકયું છે અને બેડ ડેટનો આંકડો ખૂબ ઊંચો હોવા શક્યતા છે. બેકકો દ્વારા અપાયેલા નધરાણમાંથી મોટા ભાગનું કરજ પરત મળવાની શક્યતા નનહવત છે. થપેનના બેષ્કકંગ સેક્ટરની નરમાઇના છાંટા નવિભરમાં ઉડવાની શક્યતા છે. આજે વૈનિક અથિતત્ર ં ના અંકોડા એકબીજા સાથે એવા ભીડાયેલા છે કે પ્રત્યક્ષ નહીં તો પરોક્ષ રીતે થપેનના આનથિક ધરતીકંપથી બચી શકે તેમ નથી. અમેનરકાના પ્રમુખ બરાક ઓબામાને આથી જ અનુરોધ કરવો પડ્યો છે કે યુરોઝોને થપેનને આનથિક કટોકટીમાંથી ઉગારવું જોઇએ. ભારતને થપેન કટોકટીની સીધી અસર થાય તેમ નથી, પણ અસર તો થશે જ. ભારતના સરકારના મુખ્ય આનથિક સલાહકાર કૌનશક બસુએ ચેતવણી ઉચ્ચારી છે કે યુરોઝોન તૂટશે તો તેની ભારત પર ખરાબ અસર પડશે, પણ આ અસર અપ્રત્યક્ષ હશે. કેમ કે યુરોઝોનમાં ભારતની કોઇ મોટી નનકાસ નથી. બીજી તરફ, યુરોઝોનની કટોકટીથી વૈનિક અથિવ્યવથથામાં નવકાસમાં અવરોધ ઊભો થશે, મંદી આવશે તો અમેનરકાને તરત જ અસર થશે. ચીનમાં પણ આવી જ ષ્થથનત સજાિશ.ે આ બન્ને દેશ સાથે ભારતના વ્યાપક વ્યાવસાનયક નહત સંકળાયેલા હોવાથી તેની અસર ભારતને થશે. બસુના મતે ભારતની ઘરેલું અથિવ્યવથથા આ આનથિક સંકટનો સામનો કરી શકે તેટલી મજબૂત નથી. ૧૭ દેશોના બનેલા યુરોઝોનમાં ગ્રીસ, ુ લ મુચકેલીમાં હતા જ, અને આયલવેકડ, પોટુગ હવે તેમાં થપેનનું નામ ઉમેરાયું છે. જો યુરોઝોનનું આનથિક સંકટ વકરીને વધુ તીવ્ર બકયું તો આગામી સમયગાળો મુચકેલ હશે. અને તેમાંથી બચવાનું કોઇ પણ દેશ માટે મુચકેલ બનશે તેમાં બેમત નથી.

યુપીએ સરકારમાં સવિયતાનો સળવળાટ લાંબા સમયથી લગભગ સુષપ્તુ ાવથથામાં સરી પડેલી યુપીએ સરકારમાં ચેતનાનો સંચાર તો નહીં, પણ સળવળાટ જરૂર થયો છે. આનથિક નનષ્ણાતો, ઉદ્યોગ ગૃહો લાંબા સમયથી ગળું ફાડીને કહેતા હતા કે વૈનિક મંદીના આ માહોલમાં દેશના અથિતત્ર ં ને ધબકતું રાખવા સરકારે નક્કર પગલાં લેવાની જરૂર છે. પણ આ બધી રજૂઆતો કાં તો સરકારના બહેરા કાને અથડાતી હતી કાં તો સરકારમાં ચોક્કસ આનથિ ક પગલાં લેવા માટે જરૂરી આત્મનવિાસનો અભાવ હતો. મંદીનો માહોલ હોય અને દેશનું સુકાન બાહોશ અથિશાથત્રી સંભાળતા હોય ત્યારે દેશ નીનતગત આનથિક બાબતોમાં ભટકી ન જાય તેવું દેશવાસી ઇચ્છતા હોય તો તેમાં કંઇ ખોટું નથી. પણ ડો. મનમોહન નસંહની સરકાર સાવ નનષ્ષ્િય હતી. માથતર મારે પણ નહીં, અને ભણાવે પણ નહીં એવો તાલ હતો. ગયા સપ્તાહે યુપીએનું સુકાન સંભાળતા કોંગ્રેસ પક્ષની કારાબોરીની બેઠક બાદ સરકારે આનથિક પગલાંઓ જાહેર કયાિ છે - જેમાં ઇકફ્રાથટ્રક્ચર નવકાસને નવશેષ મહત્ત્વ અપાયું છે. નવા પ્રોજેક્ટોમાં રેલવે, વહાણવટાં, કોલસા અને નવદ્યુત ક્ષેત્રોને પ્રાધાકય મળશે. આ ઉપરાંત નવમાન સેવા ક્ષેત્રે સીધાં નવદેશી રોકાણને મંજરૂ ી આપવાની પ્રનિયા પૂણિ કરવા નાગનરક ઉડ્ડયન મંત્રાલયને જણાવાયું છે. નવદેશી મૂડીરોકાણના નવરોધી પષ્ચચમ બંગાળનાં મુખ્ય પ્રધાન મમતા બેનરજીને મનાવવાના પ્રયાસો પણ શરૂ થયા છે. દીદીમાંથી ‘સરકારનાં દાદી’ જેવા બની ગયેલાં

મમતા બેનરજી મંજરૂ ી આપે તો નવદેશી રોકાણની દરખાથતના દ્વાર પણ ખૂલી જાય તેવા અણસાર છે. આ ઉપરાંત નસંગલ બ્રાકડ નરટેલ ક્ષેત્રમાં નવદેશી મૂડીરોકાણ આકષિવા અંકુશો હળવા કરવા સરકારે નવચારણા હાથ ધયાિના અહેવાલ છે. અને વડા પ્રધાનના અધ્યક્ષ પદે મળેલી બેઠકમાં અમદાવાદ-મુબ ં ઇ બુલટે ટ્રેન શરૂ કરવાના મહત્ત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટને પણ લીલી ઝંડી અપાઇ છે. ટૂકં માં, મનમોહન સરકારે ઠપ્પ થઇ ગયેલા આનથિક નવકાસને આગળ વધારવાના પ્રયત્નો તો હાથ ધયાિ છે, પણ સાથોસાથ એ પણ પાક્કું કરવું પડશે કે આ બધી વાતો માત્ર કાગળ પર જ ન રહી જાય. આવા પ્રકારના નનણિયો લેવાયા પછી તેના અમલમાં પણ તત્પરતા દાખવવી રહી. સરકાર પણ જાણે છે કે તેના કેટલાક મહત્ત્વના ખરડા સંસદ ગૃહની કે પ્રધાન મંડળની ઇંતઝારીમાં છે. અને તેની મંજરૂ ી આડે નવપક્ષ નહીં, સરકારના જ સાથી પક્ષો રોડાં નાખી રહ્યાં છે. કોંગ્રેસના સાથી પક્ષોએ સમજવું પડશે તે કે તેમનું અનડયલ વલણ દેશહીતમાં નથી. આ પૂવવે ૨૦૦૮ની મંદીના પ્રારંભે સરકારે ઉદ્યોગ સમૂહોને સમયસર સવલતો આપીને નવકાસ ટકાવ્યો હતો. અને દેશ મંદીના માહોલમાં પણ ટકી ગયો હતો. હવે ફરી એક વખત ભારતના ઉદ્યોગ સમૂહો શનિનું ઇકજેક્શન ઇચ્છે છે. ૨૦૧૪ની લોકસભા ચૂટં ણીઓને બે વષિથી પણ માંડ ઓછો સમય રહ્યો છે ત્યારે સરકારે એ ન ભૂલવું જોઇએ કે રાત ઓછી છે ને વેશ ઝાઝા ભજવવાનાં છે.

જવાબદારી આવી પડતાં જ્ઞાન આપોઆપ આવી જાય છે. - વવન્સ્ટન ચવચિલ

અપ્પા સાહેબ પંતનું પુસ્તક ‘અ મોમેન્ટ ઇન ટાઇમ’ શનિવાર, ૨૮ એનિલ, ૨૦૧૨િા ‘ગુજરાત સમાચાર’િા તમારા લેખ ‘જીવંત પંથ’માં તમે શ્રીમાિ અપ્પાસાહેબ પંત નવશે લખેલ; અપ્પા સાહેબે લખેલ પુથતકિું િામ આપવા તમે સૂચિ કરેલ તો આ છે એ પુથતકિું િામ ‘A Moment in Time – Apa Pant’ અપ્પા સાહેબ જ્યારે નિટિ ખાતેિા હાઇકનમશ્નર હતા વયારે તેમિો પુિ અનિકેત અિે મારો પુિ નચરંતિ લડ્ડુખરો યુનિ. કોલેજમાં સાથે અભ્યાસ કરતા હતા. અિે હા, માફ કરજો પણ એક સુધારો – કેન્યાિા 1st હાઇકનમશ્નર અપ્પા સાહેબે ૧૯૪૮માં િૈરોબી આવેલ. - સવવતાબેન શુક્લ, સનીંગડેલ

નાના બાળકોના વદલને દુભાવશો નવહ જો તમારા જીવિમાં સુખી થવું હોય તો આટલું જરૂરથી કરજો. આ િાજૂક ગુલાબિી કળીિે નખલવા નિયો અિે કચડી િા િાંખશો એિે ચૂંટી િા િાખશો એિે આિંિથી લહેરવા િીયો. િાિા બાળકિા નિલિે િુભાવશો િનહ કારણ કે એ પરમાવમાિો અંશ છે એિે હંમેશાં આિંિમાં રાખો અિ બંિે એટલો િેમ કરો અિે એિી સાથે િેમથી વરતજો. Listen to Them, Care for them, Love and Hug them. ‘Don’t make them cry Keep them Happy”

- રતીલાલ ટેલર, સાઉથગેટ

સદા રોશની પાથરે ‘ગુજરાત સમાચાર’િા ૪૦ જન્મનિિિી આપિે તથા આપિા સવવ સાથીઓિે ખૂબ ખૂબ મુબારક. ‘ગુજરાત સમાચાર’ ઘર ઘરમાં સિા રોશિી પાથરતું રહે તેવી શુભ કામિા. ઘર બેઠા બધા સમાચાર મળી રહે છે અિે સમાજિા નવનવધ િસંગો - કાયવક્રમો નવષે પણ પુરી માનહતી મળે છે. - સરસ્વતી પંડીતજી, કેન્ટન

અિેક સવાલો આપણિે મૂંઝવી િાંખે છે. આ નવષય પર ચચાવ કરતાં આપણે સંકોચ અિુભવીએ છીએ. બે જીવતી વ્યનિ વચ્ચે થતા અવયવ િાિ નવષે આપણે વાંચીએ છીએ. થોડું જાણીએ છીએ એ સાથે બીજી કંઈ પનરત્થથનતમાં અિે સંજોગોમાં અવયવ િાિ થઈ શકે એ જાણવું પણ જરૂરી છે જેથી આપણે અવયવ િાિ િેવું કે િહીં. તેિો નિણવય આપણે જાતે જ લઈ શકીએ. - ઇલાબહેન વિવેદી, સ્ટેનમોર

વાંચન વાનગીઓથી ભરપૂર ‘ગુજરાત સમાચાર’ સૌથી પહેલાં તો ‘ગુજરાત સમાચાર’ અિે ‘એનશયિ વોઈસ’િે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાિ કે ૪૦ વષવ પૂરાં કયાવ અમૂલ્ય સેવા બિલ ધન્યવાિ અિે ‘ગુજરાત સમાચાર’ અિે ‘એનશયિ વોઈસ’ નવશેષ િગનત કરે, સફળતા મેળવે તેવી િાથવિા. ‘ગુજરાત સમાચાર’ તેમિા ગ્રાહકોિે પૂરતો સંતોષ આપે છે અિે ઘણી વાંચિ વાિગીઓથી ભરપૂર હોય છે. ‘ગુજરાત સમાચાર’ અિે શ્રી સી.બી.પટેલિા જેટલા વખાણ કરીશ તે ઓછા જ પડશે. કારણ કે તેિાથી કોઈ અજાણ િથી. ‘િેવિયા દૃનિિાિિી રોશિી ઝગઝમાટ અિે ખૂબ જ રંગ ચંગે િાિિી સરથાણી સાથે ઉજવાયો અિે સી.બી.પટેલ, શ્રી ડોલર પોપટ અિે િરેક અગ્રણી ભાઈ-બહેિોિા ફોટા જોઈિે ખુશી થયા છીએ. - પ્રભુદાસ પોપટ, હંસલો

શબ્દોના જખ્મો શબ્દોના જખ્મો એવા દદદનાક છે, હરરના નામ પર પણ ભરાતા નથી પશ્ચાતાપ કરવો કે નહીં, સમજાતું નથી કરિયુગમાં રામે લક્ષ્મણને લૂંટ્યો છે, આજે ઘર ઘરની કહાની છે, પછી લાગે દેશ હોય કે પરદેશ વ્હહસ્કીથી તે ભુલાઈ જાય છે - કૌશીકરાય દવે, લેસ્ટર વષોદ થયા મેં સૌ હરથયાર મૂકી રદધા ને, આજકાલ બસ મારી આ કલમથી જ કામ ચલાવું છું!!!! - પ્રેરણા પારેખ, ઇમેઇલ દ્વારા

હાથે તે સાથે ‘ધિિવાહ વધ્યો િાિ િવાહ ઘટ્યો’ બે જુિા જુિા નશષવક િીચે ૫/૫/૧૨િાં અંકિાં િથમ પાિે વાંચ્યું. િરેક ચેનરનટ સંથથાઓ િાિ ઉપર િભે છે. એમિાં દ્વારા થતાં સેવાિાં કાયોવ માિવતાિા ઝરણાિે અનવરત વહેતાં રાખે છે. અહીં મારે ધિિવાહ વધવા છતાં ધિિવાહ કેમ ઘટ્યો હશે એ નવશે અિુમાિિાં ઘોડા િોડાવવા િથી. અમુક િકારિા િાિમાં ધિિી જરૂનરયાત હોતી િથી. જીવિકાળ િરનમયાિ આપણે‘ ફુલે િહીં તો ફુલિી પાંખડી’ કહી યથાશનિ િાિ આપતાં જ રહીએ છીએ મૃતકિી પાછળ પણ ફુલિાિ આપીએ છીએ. નહંિુ ધમવમાં િાિ િેવું એ ફરજ છે એવી બુનિથી બિલાિી આશા નવિા યોગ્ય થથળે, યોગ્ય સમયે યોગ્ય વ્યનિિે જે અપાય છે, તેિે સાત્વવક િાિ કહેલું છે (ભગવિ ગીતા ૧૭ઃ૨૦). િાિ નવશે આપણે ઘણું જાણીએ છીએ અિે ઘણું િથી પણ જાણતા. િા.ત. organ donation એટલે કે અવયવ િાિ. વાંચતાિી સાથે જ આપણામાં એક જાતિો ભય જાગે છે. શું ખોટું? શું સાચું? શું ધ્મ? શું અધમવ? આવા

‘વિવેણી સંગમની સેવા’ ‘ગુજરાત સમાચાર’ અિે ‘એનશયિ વોઇસ’ નિયનમત મળે છે. બન્ને પેપરમાં બધાં સમાચાર, લેખો, વાતાવ વગેરે વાંચવાિી મજા પડે છે. ‘ગુજરાત સમાચાર’િે ૪૦ વષવ પૂરા થયાં તેિી આપિે અિે આપિા થટાફિે ખૂબ ખૂબ વધાઈ. આપ જેતપુર, નિવેણી સંગમ શાંનતવિ જઈ આવ્યા તેથી આિંિ થયો. ચલાલામાં પણ નિવેણી સંગમ નશશુકુંજ મારફત ઘણી િવૃનિઓ ચાલે છે. મુિપર, િાધાવ, છિીસગઢમાં પણ નચલ્ડ્રન્સ પેરેડાઇસ અિે નિવેણી સંગમ સેકેંડરી હાયર થકૂલ ચાલે છે. નિવેણી સંગમિો ૧૩મી વાનષવક ફંકશિ શનિવાર ૧૩ ઓક્ટોબર, ૨૦૧૨િા છે જેમાં જરૂરથી પધારવા નવિંતી. - મંજુ નાગજી (વિવેણી સંગમ), કકંગ્સબરી

ગુજરાત સમાચાર અને એિશયન વોઇસને આપ કોઇ સંદેશ આપવા માગો છો? લવાજમ/વવજ્ઞાપન સંબંવિત કોઇ માવિતી જોઇએ છે? િમણાં જ ફોન ઉઠાવો અથવા ઇ-મેઇલ કરો. અમે આપને મદદ કરવા તત્પર છીએ.

Karma Yoga House, 12 Hoxton Market (Off Coronet Street) London N1 6HW

Tel: 020 7749 4080/4000 Fax: 020 7749 4081 Email:gseditorial@abplgroup.com aveditorial@abplgroup.com www.abplgroup.com


ગુજરાત

Gujarat Samachar - Saturday 16th June 2012

ગુજરાતમાં મેઘરાજાની પધરામણી અમદાવાદઃ રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં ગત સપ્તાહે િરસાદનું ધમાકેદાર પધરામણી થતા ખાસ કરીને ખેડુતોમાં ખુશી વ્યાપી છે. સૌરાષ્ટ્રના અમરેલી વિલ્લામાં તો િાિણી લાયક િરસાદ થતા ધરતીપુત્રો સવિય થઇ ગયા છે. સૌરાષ્ટ્રઃ અમરેલી વિલ્લાના સાિરકુંડલા, ધારી, જાફરાબાદ, બગસરા, કુંકાિાિ અને બાબરા પંથકના કેટલાક ગામોમાં અડધાથી પાંચ ઇંચ િરસાદ પડ્યો હતો. બાબરા અને કુંકાિાિ તાલુકામાં િીિળીના કડાકા ભડાકા અને ભારે પિન સાથે િરસાદ ત્રાટકતા અનેક સ્થળે વૃિો પણ ધરાશાયી થયા હતાં અને િીિળી પણ ગુલ થઇ હતી. ભાિનગર વિલ્લાના િલ્લભીપુર પંથકમાં બે ઈંચ િરસાદ ખાબકતાં ઠેર-ઠેર પાણી ભરાઈ ગયા હતા. મહુિા પંથકમાં દોઢથી બે ઈંચ તથા ભાિનગર શહેર ગઢડા, ઉમરાળા, તળાજા, બોટાદમાં પણ હળિા-ભારે ઝાપટા િરસ્યા હતા. રાિકોટ વિલ્લામાં પણ િાદળછાયા િાતાિરણ િચ્ચે અમીછાંટણાથી માંડી હળિા ઝાપટાં િરસ્યા હતા.

સોરઠ પંથકમાં પણ અનેક સ્થળે રીમઝીમ રીમઝીમ િરસાદ િરસ્યો હતો. જામનગર વિલ્લામાં હળિા ઝાપટા પડયા હતા. જ્યારે ઝાલાિાડમાં ચોવટલા, થાન, મુળી, લખતર, લીંબડીમાં ઝાપટા પડ્યા હતા. મધ્ય ગુજરાતઃ િડોદરા શહેર અને વિલ્લાના ચાર તાલુકા, ગોધરા, ગરબાડા, ભરૂચ વિલ્લાના િાગરા અને ઝઘવડયામાં મેહૂવલયો મનમૂકીને િરસ્યો હતો. ચોમાસાના પહેલા િરસાદમાં મેઘરાજાને િધાિિા માટે બાળકો સાથે મોટેરાઓ પણ રસ્તાઓ ઉપર અને ઘરની આગાશીઓ પર ઉમટી પડયા હતા. ચોમાસાના પ્રથમ સપાટામાં િ િાગરામાં ૨૦ વમમી િરસાદ નોંધાયો હતો. જ્યારે ઝઘવડયામાં ૩ વમમી િરસાદ ખાબક્યો હતો. આ સાથે િંબુસર, ભરૂચ, અંકલેશ્વર, નેત્રંગ, રાિપીપળા, કેિવડયા અને આમોદ પંથકમાં પણ હળિા ઝાપટાં પડ્યા હતા. દક્ષિણ ગુજરાતઃ અરબી સમુદ્રમાં લો પ્રેસરને કારણે દવિણ ગુિરાતમાં ચોમાસુ એક અઠિાવડયું િહેલુ આિી ગયું છે.

ગુિરાતના એકમાત્ર વહલ સ્ટેશન સાપુતારામાં ચાર કલાકમાં ચાર ઇંચ િરસાદ પડતા લોકોએ બફારામાંથી છૂટકારો મેળવ્યો હતો. ઉપરાંત િઘઇ અને આહિામાં રીમઝીમ િરસાદ પડ્યો હતો. નિસારી, વબવલમોરા, વચખલી, પંથકમાં પણ ભારે ઝાપટું પડ્યું હતું. સુરત શહેરના ખટોદરા, કતારગામ, ચોક, અડાિણ, પાલલેપોઈન્ટ, િરાછા, ઉધના, ભટાર સહીતના વિસ્તારોમાં ઝાપટા પડયા હતા. અહીં અચાનક િરસાદનું આગમન થતા કેટલાક પાકોમાં ખેડૂતોને રાહત થઇ હતી. જ્યારે કેરી, ડાંગર િેિા પાક અંગે ખેડૂતોમાં વચંતા વ્યાપી હતી. ઉત્તર-કચ્છઃ ઉત્તર ગુિરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં િરસાદી માહોલ જામ્યો છે. બનાસકાંઠાના વદયોદરમાં િાતાિરણમાં એક પલટો આિતા મેઘરાજાનું આગમન થયું હતું. જ્યારે પાટણ વિલ્લાના વસદ્ધપુર અને સાંતલપુર તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ ઝાપટાં પડયાં હતાં. જ્યારે કચ્છના િાગડ પંથકના ગામોમાં આગોતરા િરસાદની શરૂઆત થઈ હતી.

11

UK-USAના

બેન્ક ગ્રાિકો સાથે ઠગાઇ અમદાવાદઃ અમદાવાદ પોલીસે તાજેતરમાં બે ગેંગ પકડી છે કે જે મોલ અને ઈલેક્ટ્રોણનક શો-રૂમમાં નકલી ક્રેણડટ કાડટથી ખરીદી કરતી હતી. આ ગેંગે અમદાવાદ સહીત ભારતના જુદા જુદા શહેરોમાં નકલી ક્રેણડટ કાડટથી ૪૦૦થી વધુ વખત ખરીદી કરી લાખોની ઠગાઈ કયાઘની ણવગતો ખૂલી છે. આ ક્રેણડટ કાડટના મોટાભાગના ગ્રાહકો યુકે-અમેણરકાની બેન્કોના છે.

ભારતની એક રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકે ભારતમાં પ્રથમવાર પ્રજ્ઞાચિુઓ માટે રવરિષ્ટ પ્રકારનું ઓટોમેટેડ ટેલર મિીન (ATM) અમદાવાદના અંધજન મંડળ ખાતે લોંચ કયુું િતું. આ ટોકીંગ ATM દ્વારા અંધજનો મિીન સાંભળીને નાણાંકીય વ્યવિાર કરી િકે છે અથવા અન્ય સેવાનો લાભ લઇ િકે છે.

સંરિપ્ત સમાચાર • અમદાવાદની રથયાત્રાનું લાઈવ વેબકાસ્ટીંગઃ અમદાવાદમાં પૌરાણિક મહત્ત્વ ધરાવતી ભગવાન જગન્નાથની ૧૩પમી રથયાત્રા અષાઢ સુદ બીજ, ૨૧મી જૂને જમાલપુર મંણદરેથી સવારે ૭ કલાકે નીકળશે અને નગરયાત્રા કરીને સાંજે ૮.૩૦ કલાકે ણનજ મંણદરે પરત ફરશે. આ દરણમયાન કોઇ અણનચ્છનીય ઘટના બને તો ભક્તોને વળતર મળી રહે તે હેતુથી મંણદર દ્વારા રથયાત્રાના ણદવસનો ભક્તોને એક કરોડ રૂણપયાનો વીમો લેવામાં આવ્યો છે. ઇન્સ્યોરન્સમાં ફક્ત ભક્તોનું જ ણરસ્ક કવર થશે અને મેનેજમેન્ટની ભૂલના કારિે જો કોઇ દુઘઘટના સર્ઘ‍ય તો વીમા કંપની રકમ ચૂકવાશે. છેલ્લાં ત્રિ વષઘથી આ રીતે ભક્તોનો વીમો ઉતારવામાં આવે છે. જગન્નાથ મંણદરમાં સુરક્ષા માટે પિ આ વષષે ખાસ વ્યવસ્થા કરાશે. રથયાત્રા ણનણમત્તે જગન્નાથ મંણદરમાં યોર્નારા કાયઘક્રમોનું વેબસાઇટ www.jagannathjiahd.org પર લાઇવ ટેણલકાસ્ટ કરાશે.

• કૌભાંડી કેતન પાસે માધુપુરા બેન્કે કરોડો માગ્યાઃ માધુપુરા મકકેન્ટાઇલ કો. ઓ. બેંકને ડૂબાડનાર સૌથી મોટા ણડફોલ્ટર કેતન પારેખ પાસેથી વ્યાજ સણહતની રૂ.૧૬૦૦ કરોડથી વધુ રકમ અપાવવા અને તે મુજબ કેતન પારેખની ર્મીનની શરતોમાં સુધારો કરવા માધુપુરા બેંક તરફથી સીબીઆઇ કોટટમાં ખૂબ જ મહત્વપૂિઘ માંગિી ઉચ્ચારવામાં આવી છે. ગત સપ્તાહે બેંક તરફથી લેણખત દલીલો સીબીઆઇ કોટટમાં રજૂ કરી હતી. • અમેરરકાવાસી મરિલા સાથે છેતરરપંડીઃ ગુજરાત સરકારની ણવદેશી રોકાિકારોને આકષઘતી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતની નીણતથી અણભભૂત મૂળ ધોળકાના અમેણરકાવાસી ણવધવાએ લાખો રૂણપયાની ઠગાઈ થયાની ફણરયાદ નોંધાવી છે. નીટવેર ફેક્ટરી માટે કરોડોનું રોકાિ આપનાર અનસુયાબેન પુરુષોત્તમભાઇ પટેલ (ઉ. વષઘ ૮૫)ભારત આવ્યા ત્યારે રૂ. ૮૫.૯૬ લાખની ઠગાઈ થયાનું જિાતાં ફણરયાદ નોંધાવી છે. નવરંગપુરા પોલીસે આરોપી ણદલીપભાઈ નરપતભાઇ શાહની ધરપકડ કરી છે.


12

ગુજરાત

Gujarat Samachar - Saturday 16th June 2012

નરેન્દ્ર મોદીનું નનશાન કેન્દ્ર સરકાર-નિરોધીઓઃ કેશુભાઇ પટેલે મોદી સામે રણશશંગુ ફૂંક્યું રાજકોટમાં ભાજપની કારોબારીમાં નરેન્દ્ર મોદીએ કેન્દ્ર સરકાર અને હવરોધીઓ પર પસ્તાળ પાડી, તો આહદવાસી સંમેલનમાં કેશુભાઇની મોદી સામે હસંિગજજના

અમદાવાદઃ પોતાના વિરોધી એિા પૂિવ મુખ્યપ્રધાન કેશુભાઇ પટેલના ગઢરાજકોટમાં ૯-૧૦ જૂને ભાજપની કારોબારી બેઠક યોજીને નરેનિ મોદીએ ભારત સરકાર અને તેમના વિરોધીઓ પર વનશાન સાધ્યું હતું. ગુજરાતને અન્યાય કરતી કોંગ્રેસની મેલી મુરાદને ભાજપ લોકશાહી પદ્ધવતથી જડબાતોડ જિાબ આપિા અને વિરોધીઓનાં િાિાઝોડાં સામે ગુજરાતની ટીમ ડગે નહીંના સંદેશા સાથે આ બેઠકનો પ્રારંભ થયો હતો. રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ સંજય જોશીનાં રાજીનામાનો મુદ્દો અને ગુજરાતમાં પૂિવ મુખ્ય પ્રધાન કેશુભાઈ પટેલનો વિરોધ સવહતનાં અનેક મુદ્દાઓથી મોદી ઘેરાયેલા હતાં. પરંતુ તેમણે પ્રચંડ આત્મવિશ્વાસ સાથે પ્રિચન આપિા સાથે કહ્યું હતું કે, ર૦૦ર, ર૦૦૭ કરતાં પણ ભાજપ માટે ગુજરાતમાં સ્થથવત સારી છે. તેમણે કેન્િ સરકાર તરફથી

ગુજરાતને થતાં અન્યાયની કે, અન્ય મુદ્દાઓની િાતો કરિાને બદલે મોંઘિારી, ડોલર સામે રૂવપયાનું અિમૂલ્યન જેિા કેન્િ સરકારને થપશવતા અથાવત કેન્િ લેિલે ચચાવઈ શકે તેિા જ મુદ્દાઓ પોતાનાં પ્રિચનમાં લઈ પોતાનું કદ િધારિાનો પ્રયાસ ચાલુ રાખ્યો હતો. તેમણે એિો થપષ્ટ સંકેત આપ્યો હતો કે, મોદી હિે, માત્ર ગુજરાત પૂરતા વસવમત નથી. મોદીએ પક્ષ પ્રમુખ આર.સી.ફળદુની કકસાનયાત્રા તથા તેમનાં નેતૃત્િનાં અને કપાસની વનકાસબંધીનાં વિરોધમાં તેમની દોરિણી હેઠળનાં કાયવક્રમોનો ઉલ્લેખ કરી સમગ્ર ટીમની કામગીરીને વબરદાિી હતી. તેમણે પક્ષના કાયવકરોને જણાવ્યું હતું કે, વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં જીત અંગે કોઈ સંકોચ રાખિાની જરૂર નથી. પ્રશ્ન િધુ સારી રીતે કામ કરિાનો છે અને સામે કોંગ્રેસનું જહાજ ડુબી રહ્યું છે.

પંચમહાલ વજલ્લાના ઘોઘંબા તાલુકાના કંકોડાકોઇ ગામે ૧૦ જૂને યોજાયેલા આવદિાસી અવધકાર ગજવના સંમેલનમાં પૂિવ મુખ્ય પ્રધાન કેશુભાઇ પટેલે રાજ્ય સરકારને આડે હાથ લઇ મુખ્ય પ્રધાન નરેન્િ મોદીને લપોડશંખ લેખાવ્યા હતા. કેશુભાઇએ પ્રથમિાર જાહેરમાં આકરો વમજાજના દશાવિતાં કહ્યું કે, રાજ્ય સરકારનો ગેરિહીિટ વનહાળીને અત્યાર સુધી ચૂપ બેસી રહ્યા, વશથતભંગના નામે મોંઢે તાળાં મારી દીધાં, પરંતુ હિે રહેિાતું નથી-સહેિાતું નથી એટલે પ્રજાને જાગૃત કરિા નીકળ્યા છીએ. તેમણે મોદી દ્વારા ઉદ્યોગપવતઓને મફતના ભાિે ગૌચરની જમીનો િેચી દેિાતાં ગાયો કતલખાને જઇ રહી હોિાનો આક્ષેપ કરતાં સભા મંડપમાં સન્નાટો વ્યાપ્યો હતો. આવદિાસીઓને થઇ રહેલા અન્યાયના મુદ્દે કંકોડાકોઇ ગામે િનિાસી યુિા

સંગઠનના ઉપક્રમે આયોવજત આવદિાસી અવધકાર ગજવના સંમેલનને વનષ્ફળ બનાિિા રાજ્ય સરકારે ભારે ધમપછાડા કયાવ પછી પણ આ સંમેલન સફળ રહ્યું હતું. કેશુભાઇએ જણાવ્યું હતું કે આગામી સમયમાં છેલ્લી િખત પક્ષના કેસ્ન્િય મોિડીમંડળ સમક્ષ નરેન્િ મોદી વિરુદ્ધ રજૂઆત કયાવ બાદ અમારી ભાવિ રણનીવત ઘડીશું. તેમણે કહ્યું કે, નરેન્િ મોદી પર આજે કોઇનો કંટ્રોલ રહ્યો નથી. તેઓ સંઘ કે હાઇકમાન્ડનું સાંભળતા નથી. સંજય જોશી સાથે એિી તે શું દુશ્મનાિટ છે કે, પક્ષના પ્રાથવમક સભ્ય પદેથી પણ જોશીને દૂર કરાય તેિી જીદ મોદી કરી રહ્યા છે? આ સંમેલનમાં મોદી વિરોધીઓ- પૂિવ મુખ્ય પ્રધાન સુરેશ મહેતા, સુરતના કાશીરામ રાણા, પૂિવ ગૃહ પ્રધાન ગોરધન ઝડકફયા, િડોદરાના પૂિવ વશક્ષણ પ્રધાન નવલન ભટ્ટ િગેરે ઉપસ્થથત રહ્યા હતા.

સંહિપ્ત સમાચાર • કેશુભાઈ સહિત ૬૬ સામે તપાસનો કોટટનો આદેશઃ જૂનાગઢ જજલ્લાના જિસાિદર તાલુકાના મોટા કોટડા ગામ ખાતે ત્રણેક મજિના પિેલાં યોજાયેલા લેઉિા પાટીદાર સમાજના સંમેલનમાં કાઠી દરબાર કોમ જિરુદ્ધ ભડકાઉ ભાષણો કરિા બદલ પૂિવ મુખ્ય પ્રધાન કેશુભાઈ પટેલ, પાટીદાર સમાજના ટોચના છ આગેિાનો- નરેશભાઈ પટેલ (પ્રમુખ, કાગિડ ખોડલધામ), જિઠ્ઠલભાઈ રાદજડયા (સાંસદ), બાિકુભાઈ ઉંધાડ (ધારાસભ્ય), ગોરધનભાઈ ઝડફિયા (અધ્યક્ષ, મજપા) સજિત ૬૬ લોકો સામે કોટેે તપાસનો આદેશ કરતાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. ભેંસાણ તાલુકાના િાિડી ગામના એક અરજદારે કરેલી રજૂઆત સંદભભે ગત સપ્તાિે કોટેે આ આદેશ કયોવ િતો. • ગુજરાતમાં ત્રીજા રાજકીય મોરચાની સંભાવનાઃ આ િષવના અંતે યોજાનારી ગુજરાત જિધાનસભાની ચૂંટણીનો માિોલ જામી રહ્યો છે. ભાજપની આંતજરક લંડાઇ અને રાષ્ટ્રીય થતરે ભ્રષ્ટાચાર જિરોધી મોરચાના ધ્રુિીકરણની સ્થિજત િચ્ચે ગુજરાતમાં ચૂંટણી દરજમયાન ત્રીજો મોરચો ઊભો િિાની પ્રબળ સંભાિના રિી છે. ઇસટેજલજસસ બ્યૂરોના સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ યોગાચાયવ થિામી રામદેિ સીધી કે આડકતરી રીતે રાજકારણમાં સજિય બને અને તેઓ ગુજરાતની ચૂંટણીિી રાજકારણમાં સજિય િાય. • દહરયા કકનારાના હવકાસ માટે રૂ. ૧૨૦૦ કરોડ મંજૂરઃ ગુજરાતના ૧૬૦૦ ફકલોમીટર લાંબા દજરયા ફકનારાના જિકાસ માટે આખરી મંજૂરી મળી છે. કેસદ્રીય આયોજન પંચે તાજેતરમાં દજરયા ફકનારાના ટુજરઝમ માટે િાજષવક યોજનામાં રૂ. ૧૨૦૦ કરોડ મંજૂર કયાવ છે જેનાિી ૧૦ જેટલા બીચનો જિકાસ કરાશે. ગુજરાતમાં જે ૧૦ થિળોને ટુજરઝમ તરીકે જિકસાિાશે તેમાં નારગોલ, ટીટિલ, ગોપનાિ, ભિાની, સારકેશ્વર, અિમદપુર માંડિી, માધિપુર, પીંગળેશ્વર અને કચ્છ-માંડિીનો સમાિેશ િાય છે. ગુજરાતમાં સૌિી લાંબો દજરયા ફકનારો છે પરંતુ યોગ્ય રીતે તેનો જિકાસ િઈ શકતો નિી. આ થિળોએ પ્રાિજમક સુજિધાનો અભાિ જોિા મળે છે. જોકે આ રકમ પાંચ િષવની મયાવદામાં મળશે, પિેલાં િષભે ૩૦૬ કરોડ ચૂકિાશે. • ગાંધીનગર મેહડકલ કોલેજને MCIની મંજૂરીઃ મેજડકલ કાઉસ્સસલ ઓિ ઇસ્સડયા (એમસીઆઇ)એ ગયા િષભે જે કોલેજને મંજૂરી આપિાનો ઇનકાર કયાવ િતો તે ગાંધીનગર મેજડકલ કોલેજને તાજેતરમાં એમબીબીએસ અભ્યાસિમની ૧૫૦ બેઠકોની મંજૂરી આપી છે. આ ઉપરાંત ભાિનગરની સરકારી મેજડકલ કોલેજની એમબીબીએસની બેઠકો ૧૦૦િી િધારીને ૧૫૦ કરિામાં આિી છે. િજુ પાટણ, િલસાડમાં નિી મેજડકલ કોલેજને મંજૂરી મળે તેિી શક્યતા છે. આ સાિે એમબીબીએસની કુલ બેઠકો ૨૨૩૦િી િધીને ૨૪૩૦ િઇ છે. િજુ ૩૦૦ બેઠકો િધે તેિી શક્યતા છે.

+! +! * " $ ,"+ ))'- *,") )'% (% "$$ ') +!

"""

! !

! !

!

''#"&

,8 06:(<7 %,* % *)#&*)# $% #* - !# / %

3(02

7(2,7

*0803(; *5 91

,.( "(2,

!'$% /( % !1 *,& *- )#!'!)", ) %- *

(22 -56 8/,

6,30,6

'&+

+

!

!

&562+ &0+,

&+) +

597,

,.( "(2,

6> 6> ! #" ! 6> 6> ! ! $ 6> 6> ! # 6> $ 6> % ! 6> ! 6> %(%.! 0 % %'%.2 !-.% .%*)- ++'%!*0! " ,!- ,! '*1 -! -*) " ,!- ) +!,%* % *""!, *)'2

$

,78

958, 54

"8(8054 !5(+

+.:(6,

0++2,7,;

7,(8 "(2,

53)(7( (065)0 (6 ,7 "(2((3 '(4=0)(6 48,),,

++'2


મધ્ય - દક્તિણ ગુજરાત

Gujarat Samachar - Saturday 16th June 2012

આણંદમાં NRIનું અપહરણ - મુક્તિ આણંદઃ બાકરોલ રોડ પર રહેતા અમેરરકાવાસી નરેન્દ્રભાઈ રહંમતભાઈ પટેલ (૬૫) થોડાક રિવસ પૂવવે જ વતનમાં આવ્યા હતા. ૬ જૂને બપોરે નરેન્દ્રભાઈ પોતાની ગાડીમાં ડ્રાઈવર સાથે નરડયાિ તરફ જવા નીકળ્યા ત્યારે નરસંડા ચોકડી પાસે બીજી બે ગાડીએ તેમને ઓવરટેક કરી અટકાવ્યા હતા. બંને ગાડીમાંથી પાંચેક જેટલા રહન્િી ભાષી અપહરણકારો નીચે ઉતયાા હતા. જેમાંથી બે અપહરણકારોએ નરેન્દ્રભાઈ તથા તેમના ડ્રાઈવરને રરવોલ્વર બતાવીને ગાડીનું બારણું ખોલી અંિર બેસી ગયા હતા અને તેમને િરિણ ગુજરાત તરફ લઇ ગયા હતા. જોકે બાિમાં નરેન્દ્રભાઇ વલસાડ રજલ્લાના ધરમપુરના જંગલમાંથી હેમખેમ મળી

આવ્યા હતા. જોકે, પોલીસે આ બાબતે પૂછપરછ કરતા તેમાં ચોંકાવનારી રવગતો બહાર આવી હતી. નરેન્દ્રભાઇએ એનઆરઆઈ ફંડમાંથી લોન અપાવવાના બહાને લોકો સાથે ઠગાઈ કરતા હોવાનું ખૂલ્યું હતું. તેમનું અપહરણ પૈસાની લેતીિેતી બાબતે થયું હશે. ત્રણેક વષા અગાઉ સુરતના રબલ્ડર રનકુંજભાઈને એનઆરઆઈ ફંડમાંથી ૧૬ કરોડની લોન અપાવવાને બહાને રૂ. ૬૮ લાખ ભરાવીને ઠગી લીધા હતા. આ અંગે નરડયાિ ટાઉન પોલીસમથકે ફરરયાિ નોંધાઈ હતી. આ ઉપરાંત તેમણે સુરત, વડોિરા, અમિાવાિ જેવા શહેરોમાં લોકો પાસે કરોડો રૂરપયા પડાવી લીધા હોવાની ચચાા થઇ રહી છે.

13

સંતિપ્ત સમાચાર • વડોદરામાં કોમી છમકલુંઃ વિોદરાના સંવેદનશીલ એવા વાિી ડવસ્તારમાં નજીવા મુદ્દે ૯ જૂને રાત્રે કોમી છમકલું થતાં પોલીસે ટોળાને ડવખેરવા હળવો લાઠીચાજવ અને ૧૪ જેટલા ટીયરગેસના સેલ છોડ્યા હતા. જોકે આ ઘટનાને પગલે સમગ્ર શહેરમાં ઉત્તેજના ફેલાઇ હતી. બે વાહનો વચ્ચે થયેલા નજીવા અકસ્માતના પગલે ફેલાયેલી તંગડદલીમાં બે જુથોએ સામ સામે આવીને પથ્થરમારો કરી કેટલાક વાહનોને આગ ચાંપી મોગલ રેસ્ટોરામાં પણ તોિફોિ કરી હતી. • પતિ લંડનમાં અને પત્નીએ તપયરમાં ઝેર પીધુંઃ નવસારી ડજલ્લાનાં વાંસદા તાલુકાના ડસણધઈ ગામનાં સુરેશભાઇ નાથુ લેઉઆ પટેલની પુત્રી ધડમવષ્ઠા (૨૭) એ લગ્નના પાંચ મડહનાના ગાળામાં જ સાસરેથી ડપયર આવી ગત સપ્તાહે ઝેરી દવા પી લેતા સારવાર દરડમયાન તેનું મોત થયું છે. જોકે તેના મૃત્યુ વખતે નવસારીના ડતઘરા ગામના તેમના પડત ભાડવન ડગરીશભાઇ પટેલ ધંધાના કામ માટે લંિનમાં હતા. • નામીબીયાનું પ્રતિતનતધ મંડળ ચાંગાની મુલાકાિેઃ ચાંગાની ચરોતર યુડનવડસવટી ઓફ સાયન્સ એન્િ ટેકનોલોજી (ચારૂસેટ) ખાતેના અનેક સંશોધનલક્ષી પ્રોજેક્ટસની નોંધ ડવદેશવાસીઓ લઇ રહ્યા છે. આડિકાના નામીબીયા દેશના ગવનવર અને મેયર સડહતના ૨૦ સભ્યોનું એક પ્રડતડનડધ મંિળ ૬ જૂને ચારૂસેટની મુલાકાતે આવ્યું હતું. આ મંિળે સંસ્થાના પયાવવરણલક્ષી સંશોધન પ્રોજેક્ટ- ઈકો િેન્િલી ડિક્સ (ઈંટો)- સસ્તી અને પયાવવરણલક્ષી બાંધકામ ટેકનોલોજીની માડહતી મેળવી હતી. નોંધનીય છે કે ચારૂસેટના મહત્ત્વના રૂ. ૫૭ લાખના ઈકો િેન્િલી ડિક્સ ડરસચવ પ્રોજેક્ટને ભારત સરકારની મંજૂરી મળી છે.

*

સુરિના વેડરોડ ખાિે આવેલા સ્વામીનારાયણ ગુરુકુળમાં િાજેિરમાં ભગવાન ઘનશ્યામ મહારાજને ફૂલોનાં નયનરમ્ય વાઘાં પહેરાવવામાં આવિા િેને તનહાળવા ભક્તો ઉમટી પડ્યા હિા.

• સુરતમાં ગત સપ્તાહે યોજાયેલા મહારાષ્ટ્રીયન સવવ સમાજ મહાસંમેલનને સંબોધતા પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ અજુવન મોઢવડિયાએ મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને રાજકીય આતંકવાદી ગણાવી જણાવ્યું હતું કે નરેન્દ્ર મોદી કોઇના નથી. તેમના રાજમાં તેમના જ પક્ષના ડસડનયર નેતાઓની હાલત શું છે તે બધાને ખબર છે.

&#!

"

'(& )(#&' # +

# '

"

" &# &- ' #$'

"#+" & " '

&

"%) & ' +

#!

#* & (

!$#&( &

'(& )(#&' #

&#!

)&#$

,

2'/4 42''4 0/&0/ !

'/&0/

'-

#+20$+ #-- (02 $'34 &'#-3 1+'%'3 0( $#))#)'

.#+- 3#-'3 '81-02#40523 %0 5, "052 !02-&7+&' 2#6'- )'/4

#-- (02 4*' $'34 &'#-3


14

ઉત્તર ગુજરાત - કચ્છ

Gujarat Samachar - Saturday 16th June 2012

મહેસાણામાં કોંગ્રેસ પ્રેરરત પાટીદારોનું સંમેલન યોજાયું

કચ્છના અખાતમાંથી પ્રાચીન લંગર મળ્યાં

ઉપસ્થથત રહી પોતાની શવિ બતાિી છે. કોણ કહે છે કે પટેલ ડરે છે ? આ સંમેલનમાં ઉપસ્થથત કેજદ્રીય પ્રધાન વદનશા પટેલે કહ્યું હતું કે, ‘કોણ કહે છે કે પટેલ ભાયડો ડરે છે, ડરાિનારાને જઇને કહી દો કે મહેસાણા રોડ પર આિીને આંબા ઉખાડી જાય. જુઠ્ઠાણા ચલાિનારાને પાઠ ભણાિિાનો સમય આિી ગયો છે. મુખ્ય પ્રધાન નરેજદ્ર મોદી ખોટુ બોલિામાં તો હીટલરને પણ ટપી જાય છે. તેમણે શાયરાના અંદાજમાં એમ પણ કહ્યું હતું કે શરમ િો હે જો શરમ સે શરમાતી હે , યે તો ખૂદ બેશરમ હે, શરમ હી ઉનસે શરમા જાતી હે. પ૦૦૦ િષસ પહેલાં પણ ગુજરાતમાં સોનાની દ્વારકા હતી અને તેના કારણે જ કૃષ્ણ ભગિાન અહીં આવ્યા હતા. આથી વિકાસની ખોટી િાતોમાં ભરમાશો નહીં. ગુજરાતમાં કોંગ્રેસની સરકાર લાિશો તો ૮ને બદલે ૧૬ કલાક વિજળી અને પાકના પોષણક્ષમ ભાિો પણ મળશે. આ સંમેલનમાં નરહવર અમીન, વસદ્ધાથસ પટેલ િગેરે આગેિાનોએ સંબોધન કયુું હતું.

ભૂજઃ નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂિ ઓફ ઓસનોગ્રાફી (એનઆઇઓ)ના વૈજ્ઞાનનકોને કચ્છના દનિયાકાંઠેથી એક ઇસ્ડો-અિેનિક પથ્થિનો લંગિ મળી આવ્યું છે જે મહત્ત્વપૂણણિીતે એવું સૂચવે છે કે, ઇટવીસન પૂવવેની પ્રથમ અને નિતીય સદીમાં ભાિતઅિેનિક અને ભાિતપનશણયન વેપાિ સંિંધો હતા. આ લંગિ દનિયામાં પ૩ મીિિ કિતા પણ વધુ ઉંડાઇએથી મળ્યું છે. આ વાતનો ઉલ્લેખ વૈજ્ઞાનનક જનણલ ‘કિસ્િ સાયસ્સ’ના તાજેતિના અંકમાં કિવામાં આવ્યો છે. આ પ્રાચીન પથ્થિનું લંગિ એવું પણ સૂચવે છે કે, તે જમાનામાં ભાિતનો નવશ્વના અસ્ય દેશો સાથે વેપાિ સંિંધ હતો.

મહાસંમેલનમાં ઉપસ્થથત પાટીદાર સમાજ અને (ઈન્સેટ)માં કોંગ્રેસના અગ્રણી નેતાઓ નરહરર અમીન, નટવરલાલ પી. પટેલ, રસદ્ધાથથ પટેલ, રદનશા પટેલ અને જીવાભાઈ પટેલ

મહેસાણાઃ અહીં ગત સપ્તાહે સંબોધતાં નટિરલાલ પટેલે કોંગ્રેસ પ્રેવરત પાટીદાર ગૌરિ કહ્યું હતું કે, પાટીદાર ગૌરિ મહાસંમેલન યોજાયું હતું. સંમેલન કોઇને નુકસાન કરિા જેમાં કોંગ્રેસના અગ્રણી નથી બોલાવ્યું, અજય પાટીદારો જોડાયા હતા. સમાજના લોકોને સાથે વજલ્લાના સહકારી અગ્રણી રાખીને ચાલિા માટે અને નટિરલાલ પી. પટેલે કહ્યું હતું િતસમાન સરકારને આગામી કે, ‘મહેસાણા એ ગુજરાતના ચૂંટણીમાં ઉખેડી ફેંકિા માટે રાજકારણની પારાશીશી બોલાવ્યું છે. કહેિાય છે અને અહીંના લોકો આ સંમેલનને વનષ્ફળ જ નક્કી કરશે કે આગામી કરિા માટે ભાજપ દ્વારા અનેક ચૂંટણીમાં ગાંધીનગર કોણ પ્રયત્નો કરાયાનો ઉલ્લેખ કરતાં જશે. જો મહેસાણા નક્કી એમણે કહ્યું કે, નીવતનભાઇ કરશે તો ચોક્કસ મોદી પટેલ સવહત પાંચ મંત્રીઓએ સરકારના િળતા પાણી થશે છેલ્લા કેટલાક વદિસોથી અહીં અને ૨૦૧૨માં મોદી ધામા નાખ્યા હતા અને સરકારને કાઢીને જ હું જંપીશ સંમેલનમાં આિતા રોકિા એિો લલકાર તેમણે કયોસ માટે યેનકેન પ્રયાસો કયાસ હતો.’ આ સંમેલનમાં હતા. પરંતુ પાટીદાર ક્યારેય હજારોની સંખ્યામાં ઉપસ્થથત કોઇનાથી ભયભીત થતા નથી રહેલા પાટીદાર, ખેડૂતોને અને આજે મોટી સંખ્યામાં • દાંતીવાડામાં ગટર યોજનાનું ખાતમુહૂતતઃ બનાસકાંઠા વજલ્લામાં દાંતીિાડા ખાતે ગત સપ્તાહે શ્રમ અને રોજગાર પ્રધાન લીલાધર િાઘેલાના હથતે ભૂગભસ ગટર યોજનાનું ખાતમુહૂતસ કરિામાં આવ્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ગુજરાત સરકાર દ્વારા રૂબસન પ્રોજેક્ટ અંતગસત રાજ્યમાં પસંદ કરાયેલા ૨૫૫ ગામોમાં ભૂગભસ ગટર યોજના મંજૂર કરિામાં આિી છે. જેમાં વજલ્લામાં આઠ તાલુકા મથકો- વદયોદર, વશહોરી, િડગામ, અમીરગઢ, િાિ, દાંતા, અંબાજી તથા દાંતીિાડામાં પાયલોટ પ્રોજેક્ટ તરીકે રૂ. ૪૫.૯૭ કરોડના ખચચે ભૂગભસ ગટર યોજના મંજૂર થઇ છે.

આરદપુરમાં સપ્ટેમ્બરમાં મોરારરબાપુની રામકથા આરદપુરઃ કચ્છના આનદપુિ શહેિમાં પૂ. મોિાનિિાપુની િામકથાનો ૮ સપ્િેમ્િિથી પ્રાિંભ થશે. આ િામકથા ગુજિાતની સૌપ્રથમ નહસ્દી િામકથા હશે. િામકથા આયોજન સનમનતનાં પ્રમુખ તુલસી સુજાને કહ્યું હતું કે ‘આનદપુિમાં નસંધીઓની વસતી વધુ છે, ઉપિાંત કંડલાને કાિણે ગાંધીધામઆનદપુિમાં નિનગુજિાતીઓ મોિી સંખ્યામાં વસે છે. આ તમામ લોકો સુધી િામકથા પહોંચાડી શકાય એ માિે અમે જ િાપુ પાસે નહસ્દી કથા માગી હતી અને તેમણે સંમનત આપી હતી.

શું આપના ઘરે આવે છે?

મુંદરા તાલુકાના સમાઘોઘા ગામે જૈન ધમથ થથાનકના ઉદઘાટન સમારોહમાં અધ્યક્ષ અને જાણીતા દાનવીર દામજીભાઈ એન્કરવાલા તથા મહારાષ્ટ્ર સરકારના કેરબનેટ પ્રધાન ગણેશજી નાઈક તથા મુંદરાના ધારાસભ્ય રમેશભાઈ મહેશ્વરીનાં હથતે મુરનશ્રી પ્રકાશચંદ્રજી લેરખત પુથતકોનું લોકાપથણ થયું હતું.

કચ્છ-સૌરાષ્ટ્રમાં નમમદાના નીરની ચોરી ભૂજ-રાજકોટઃ કચ્છસૌરાષ્ટ્રના અનેક વિથતારોમાં ઉનાળામાં જળની અછતની સમથયાથી પરેશાન રાજ્ય સરકાર તેને વનિારિા ઘણા પ્રયત્ન કરી રહી છે. રાજ્યના જળસંપવિ પ્રધાન નીવતનભાઈ પટેલે સુરેજદ્રનગરના લખતરના ઢાંકી પમ્પીંગ થટેશનથી માવળયાના ખીરાઈ પમ્પીંગ થટેશન સુધીના ૧૩૪ કકલોમીટર લાંબી માવળયા કેનાલમાંથી ખેડૂતો દ્વારા રોજ ૨૦ કરોડ લીટસસ એટલે કે ૨૦૦ વમવલયન લીટસસ પાણીની ચોરી થઈ રહ્યાનો થિીકાર કરતા કહ્યું હતું કે, આ પવરસ્થથવતમાં કચ્છ રાજકોટ અને જામનગર વિથતારમાં પીિાના પાણીની વિકટ પવરસ્થથવત ઊભી થઈ છે. તેમણે કહ્યું કે, લખતરના ઢાંકી ગામ પાસેના એવશયાના સૌથી મોટા નમસદા યોજના આધાવરત પમ્પીંગ થટેશનેથી

રાજકોટ શહેર-ગ્રામ્ય, જામનગર શહેર-ગ્રામ્ય અને કચ્છ વિથતાર માટે માવળયા કેનાલમાં દૈવનક ૫૦ કરોડ લીટસસ એટલે કે ૫૦૦ વમવલયન લીટસસ નમસદાનું પાણી છોડિામાં આિે છે. એ પૈકી માત્ર ૩૦ કરોડ લીટસસ એટલે કે ૩૦૦ વમવલયન લીટસસ નમસદાજળ માવળયાના ખીરાઈ પમ્પીંગ થટેશને પહોંચે છે. તેમણે િધુમાં કહ્યું કે, ઢાંકીથી માવળયા સુધીની કેનાલના કાંઠાળ વિથતારના ખેડૂતો હજારો એસ્જજન પમ્પસેટ દ્વારા નમસદાનું પાણી ઉપાડે છે. આ ચોરીને અટકાિિાના કેનાલ રૂટ પર તુરત એસ.આર.પી. પેટ્રોવલંગ ગોઠિિાનો પ્રબંધ કયોસ છે.

!

"""

!

!

&

!

" % " *** & " $

! !

(%)2 &$/ ( / (&$'$-) + + #)- ), , $( .+ * $ & ).-# ( $ ( .!! - .,- )+ # % ! " ! ! $ $ # ! " ! ! " !

'( # ( ' "

!

ill We w ny A t a Be n Writte te a m i t Es

$-#

2

(-)(

%#

% )!

$--2

)

+-$ ,

(-)(

-$(", -

++)0

$

1

" !

!

!

"

!


િૌરાષ્ટ્ર

Gujarat Samachar - Saturday 16th June 2012

ટિટિશ કાઉન્સિલ દ્વારા રાજકોિ ટજલ્લાની બે િરકારી િટિત ૧૧ શાળાને ‘ઈસિરનેશનલ સ્કૂલ’ એવોડડ રાજકોટઃ તાજેતરમાં રાજકોટ જજલ્લાની ૧૧ શાળાઓએ ‘ઈસટરનેશનલ સ્કૂલ એવોડડ’ પ્રાપ્ત કરીને જશક્ષણક્ષેત્રે ગુજરાતનું ગૌરવ વધાયુું છે. ખાનગી શાળાઓની સાથે આ વષષે પ્રથમ વખત રાજકોટ અને ગોંડલની સરકારી સ્કૂલોએ પણ એવોડડ મેળવ્યો છે અને સરકારી શાળાઓ જવશેના જવદ્યાથથીઓના અને વાલીઓના ભ્રામક અને ખોટા ખ્યાલો જુઠ્ઠા સાજિત કયાા છે. ઈંગ્લેસડની જિજટશ કાઉન્સસલ દ્વારા ભારતમાં ‘ઈસટરનેશનલ સ્કૂલ એવોડડ’ આપવાનો પ્રારંભ ઈ.સ. ૨૦૦૪થી કરવામાં આવ્યો હતો. અત્યાર સુધીમાં ભારતભરમાંથી ૪૫૦ જેટલી સ્કૂલોને આ પ્રજતજિત એવોડડ

આપવામાં આવ્યો છે. જિજટશ કાઉન્સસલનો કનેન્ટટંગ ક્લાસરૂમ એક વૈજિક કાયાિમ છે. જેનો ઉદ્દેશ ભારત અને જિટનની શાળાઓ વચ્ચે ભાગીદારી સ્થાજપત કરીને જશક્ષકોને નવી ટેકનોલોજી આપવાનો છે તેમ જ નેતૃત્વના ક્ષેત્રમાં કૌશલ્ય પ્રદાન કરીને નેટવકકીંગ કાયાિમ અને નીજત જવષયક ચચાા કરીને જવજભન્ન સમાજો અને સંસ્કૃજતઓની યુવા પેઢીઓ વચ્ચે પરસ્પર સમજ અને ભરોસો જવન્ટસત કરવાનો છે. સ્કૂલો વચ્ચે ભાગીદારી થવાથી યુવાન પેઢી પોતાના અનુભવોનું આદાન-પ્રદાન કરી શકે છે અને િીજાની સંસ્કૃજતને ખૂિ જ સારી રીતે સમજી શકે છે. આ કાયાિમમાં ભાગ લેનાર સ્કૂલો

સંમિપ્ત સમાચાર • જૂનાગઢના યુવાને તલ ઉપર ગીતા લખીઃ જૂનાગઢના યુવાનને મળેિી કુદરતી ભેટથવરૂપે માત્ર ૩૩ લદવસમાં તેણે તિના દાણા ઉપર ભાગવત ગીતા િખી છે. લવપુિભાઈ િક્ષ્મીદાસ ભુવા નામના આ યુવાનને અગાઉ ચાર વખત લિમ્કા બુકમાં થથાન મળ્યું છે. જૂનાગઢમાં જટમેિા અને રહેતા લવપુિભાઈ (૪૦) વ્યવસાયે મેડીકિ લરપ્રેઝટટેટીવ છે અને સાથે વીમા સેક્ટરમાં કાયારત છે. તેમણે ૧૯ વષાની ઉંમરથી આ કિાનો પ્રારંભ કયોા છે. • રેસકોષચ મટેમડયમ અત્યાધુમનક બનશેઃ રાજકોટના રેસકોસા એલરયાના રી-ડેવિપમેટટ માટે માથટર પ્િાન તૈયાર કરવા રૂ. ૬.૧૮ િાખના ખચચે કટસલ્ટટટ લનમણૂક કરાઇ છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પ્રામાજણત થાય છે. સરકાર દ્વારા સંચાજલત ગોંડલની મોંઘીિા હાઈસ્કૂલ અને રાજકોટની મોહનદાસ ગાંધી જવદ્યાલય સજહતની કુલ ૧૧ શાળાઓને જિજટશ કાઉન્સસલ દ્વારા ભારત અને જિટનની સ્કૂલો વચ્ચે અસરકારક ભાગીદારી અને જશક્ષણ પ્રજિયા તથા ઉચ્ચ પજરણામ મેળવવા િદલ દરેક શાળાના કો-ઓજડડનેટરોને પ્રજતજિત એવો ‘ઈસટરનેશનલ સ્કૂલ એવોડડ’ (આઈએસઆઈ) અપાયો છે. આ અંગે અહીંથી જિટન ગયેલું પ્રજતજનજધમંડળ ટાઈનના ગવનાર અને મૂળ ગુજરાતી એવા વીણાિહેન સોની અને શેિા જોસેફને પણ મળ્યું હતું.

રાજકોટ મ્યુલનલસપિ કોપોારેશને રેસકોસામાં જ આવેિા માધવરાવ લસંલધયા લિકેટ થટેલડયમને આંતરરાષ્ટ્રીય કિાનું બનાવવા માટે ચાર કટસલ્ટટટની લનયુલિ કરવા માટે ઈટેટડરીંગની પ્રલિયા હાથ ધરી છે. મ્યુલનલસપિ કલમશનર અજય ભાદૂએ અંદાજે રૂ. ૧૫ કરોડના ખચચે રેસકોસા લિકેટ થટેલડયમને આંતરરાષ્ટ્રીય કિાનું બનાવવા આયોજન કયુું છે. તેમણે તાજેતરમાં કહ્યું હતું કે કિબ લિકેટ અને ડોમેસ્થટક લિકેટના લવકાસના હેતુથી રેસકોસા થટેલડયમનો લવકાસ કરાશે. • ગીરમાં પ્રવાસીઓની સંખ્યામાં વધારોઃ એલશયાલટક િાયન (લસંહ) માટેના એકમાત્ર થથળ એવા જૂનાગઢ લજલ્િાના ગીરમાં પ્રવાસીઓની સંખ્યામાં લદન પ્રલતલદન વધારો થઈ રહ્યો છે. ગીરમાં આવતા પ્રવાસીઓ વધતા

15

ભાવનગરનું એરપોટડ સવચશ્રેષ્ઠઃ અહેવાલ ભાવનગરઃ ભારતના લવલવધ એરપોટટની ભૌગોલિક પલરસ્થથલત, લવમાન ઊડાવવા માટેની િમતા અને એર ટ્રાફિકની સ્થથલતના મુદ્દે નેશનિ એરપોટટ ઓથોલરટીને સવચે કરવાનું કામ સોંપાયું હતું. જેનો અહેવાિ તાજેતરમાં ઊડયન પ્રધાન અજીત લસંહને સોંપાયો હતો. આ અહેવાિ મુજબ ગુજરાતના તમામ એરપોટટમાં ભાવનગર એરપોટટની સવાશ્રેષ્ઠ ગણના થઇ છે. એકમાત્ર ભાવનગર એરપોટટ દલરયાઇપટ્ટીમાં આવેિા દેશના શહેરોથી બહુ જ નજીકમાં છે, તેથી જો અહીં વધુ ફ્િાઇટ મળે તો આખા સૌરાષ્ટ્રનો ટ્રાફિક ભાવનગરને મળે અને ભાવનગરને અત્યારે મુંબઈ સાથે સીધું જોડાણ મળ્યું છે જે વધીને અહીંથી જ ગોવા, કોિકતા અને કેરળ રાજ્યની સીધી સેવા મળી શકે તેમ છે.

દ્વારકા પાસેના ઓખા ખાતે સોમવારે નૌકાદળના વાઇસ એડમમરલ એમ. પી. મુરલીધરને એચ-૧૮૭ હોવરક્રાફ્ટ ભારતીય કોમટગાડડને સોંપ્યું હતું. મિમટશ કંપની ગ્રીફોન હોવરક્રાફ્ટ મલમમટેડે બનાવેલું ટ્વેલ્વ એર કુમશન વ્હીકલ શ્રેણીનું આ પ્રથમ હોવરક્રાફ્ટ છે જેની લંબાઈ ૨૧ મીટર છે. આ હોવરક્રાફ્ટ પ્રમત કલાકે ૪૫ નોટીકલ માઇલની ઝડપે દોડી શકે છે તથા ૩૧ ટન વજન વહન કરી શકે છે. સવવેલટસ, ઇટટરમડકશન, સચચ અને રેમકયૂ તેમ જ નાની બોટ અથવા અટય ક્રાફ્ટને મદદ કરવા જેવી કામગીરી માટે પણ તે સિમ છે.

• અમલયાબાડામાં વીજ સબ મટેશનનું લોકાપચણઃ જામનગર પાસેના અલિયાબાડામાં રૂ. પાંચ કરોડના ખચચે ગેટકો દ્વારા લનમાાણ કરાયેિા ૬૬ કેવી સબ થટેશનનું ગ્રામ લવકાસ રાજ્ય પ્રધાન મોહનભાઈ કુડં ાલરયાના હથતે તાજેતરમાં િોકાપાણ કરાયું હતુ.ં આ સબ થટેશન કાયારત થતા અલિયાબાડા ઉપરાંત સૂયાા પરા, ગંગાજળા, ગોકુિપરા, શેખપાટ, મોડા સલહત ૧૦ ગામને ખેતીવાડી તથા ઘર વપરાશ માટે સાતત્યપૂણા વીજ પુરવઠો મળશે.

આસપાસ આવેિી હોટેિોમાં પણ ભરાવો જોવા મળી રહ્યો છે. ગયા વષાની સરખામણીમાં ગીર આવતા પ્રવાસીઓની સંખ્યામાં ૪૦ ટકાથી વધુનો વધારો થયો છે. ગીર અભ્યારણ્યને જોવાની મુદ્દત ૧૬ જૂન પૂણા થતી હોવાથી અને શાળા-કોિેજોમાં વેકેશન ૧૧ જૂનથી પૂરું થતું હોવાથી પ્રવાસીઓની સંખ્યામાં ૧.૧૬ િાખ પ્રવાસીઓનો વધારો નોંધાયો હતો. જે હજુ સુધીનો સૌથી મોટો વધારો છે. પ્રવાસીઓના ધસારાને ધ્યાનમાં િઈને મોટાપાયે માળખાકીય સુલવધાઓ લવકસાવાઇ છે. છેલ્િા એક વષામાં હોટેિ રૂમની સંખ્યા ૨૦૦થી વધીને ૪૫૦થી ઉપર પહોંચી ગઈ છે. • સાયન્ટટફફક ક્લોકના મામલકનું આકન્મમક મોતઃ ભારત અને લવશ્વમાં જાણીતી સાયસ્ટટફિક ક્લોકવાળા ઉદ્યોગપલત જયેશભાઈ

બાબુભાઈ લમથત્રી (૫૦)નું ગત સપ્તાહે ટંકારાના ધનુડા ગામ પાસે કાર પલ્ટી ખાઈ જવાના કારણે મૃત્યુ લનપજ્યું હતું. જ્યારે તેમના ત્રણ લમત્રને ઇજા થઈ હતી. • મવાતંત્ર્ય સેનાની મનુભાઈ દવેનું અવસાનઃ િોકભારતી ગ્રામલવદ્યાપીઠ, ગ્રામદલિણામૂલતા આંબિા તથા મણારના થથાપનાકાળના સહયોગી અને થવાતંત્ર્ય સેનાની મનુભાઈ દવેનું ૯૮ વષાની વયે ગત સપ્તાહે લનધન થયું છે. સાવરકુંડિા પાસેના સેંજળના વતની અને ૧૯૩૮માં નાનાભાઈ ભટ્ટ તથા મનુભાઈ પંચોળી સાથે િોકભારતી અને ગ્રામદલિણામૂલતા િોકશાળા આંબિા તથા મણારની થથાપનામાં સહયોગી બની ત્યારે શાસન અને સમાજ વચ્ચેની કડીરૂપ રહેિા મનુભાઈ રાજારામભાઈ દવે ‘િોજદાર કાકા’ તરીકે ઓળખાતા.


16

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 16th June 2012

જીવંત પંથ

- સી. બી. પટેલ

ક્રમાંક - ૨૭૫

સદા મગનમાં રહીએ જી... ગયા ગુરુવારે સાંજે MATVના થટુડિયોથી ઘરે જવા ટ્યુબમાં બેઠો. ઘર સુધીનો દોઢેક કલાકનો પ્રવાસ હોય છે. આ પૂવવે CBLive ટીવી શોમાં રાજકોટ ડનવાસી વેજાભાઇ રાવડલયા અને લેથટરડનવાસી દુલલભભાઇ લાખાણી જેવા મહાનુભાવો સાથે વાતાલલાપ કયોલ. સહુ જનતાને આનંદ મેળાની ડવગતો જણાવવા આયોજનના કન્વીનર ડનડહર શાહ, ગુજરાત સમાચારના મેનેડજંગ એડિટર કોકકલાબહેન પટેલ, કન્સલ્ટીંગ એડિટર જ્યોત્સનાબહેન શાહ તથા ન્યુઝ એડિટર કમલ રાવે ડવડવધ કાયલક્રમોની રૂપરેખા સાદર કરી. કાયલક્રમની શરૂઆત આ વેળાએ જ્યોત્સનાબહેને કરીને સમય સાચવી લીધો હતો. હું ટ્રાકિકમાં િસાઇ ગયો હતો, પણ મારા સબળ સાથીદારો હંમેશા સમય સાચવી લેતા હોય છે તેમ આ વખતે પણ થયું. મારી તો ઉપરવાળો દરેક બાબતે પૂરતી કાળજી લે છે જ. મેં બે સપ્તાહ પૂવવે શાયર-ડમિ ગની દડહંવાલાનો શેર ટાંટયો હતો. અડગ રહેવાનો નનશ્ચય ધરતીના જાયા કરે, એ પડે તો એનું રક્ષણ એના પડછાયા કરે. જ્યોત્સનાબહેન, કોકકલાબહેન કે અન્ય સાથીદારો મારા પિછાયા નથી, પણ થતંભ છે. અને સદા સવલદા સ્થથર રહ્યા છે તે તો કહેવું પિે ભાઇસા’બ. ટ્યુબમાં બેઠો ને મનમાં એક ભજનની પંડિ થિૂરી આવી... સદા મગનમાં રહીએ જી... મને તો ટ્રાકિક જામ હોય કે ટ્યુબ, મોિું થાય તો લગારેય ડચંતા હોતી નથી. ઓવરકોટમાં ભાથું હોય જ નાથતાનું નહીં, વાંચનનું હોં. ડખથસામાં આશ્રમ ભજનાવડલ હતી જ. પણ એકાએક જ મગજમાં આ પંડિ ગુંજવા લાગી હતી... સદા મગનમાં રહીએ જી...મનમાં સવાલ પણ ઊઠ્યો કે સીબી, આનો મતલબ શું? ડવચારશ્રુંખલાના અંકોિા ડવથતરતા ગયા. છેલ્લા ૧૫ વષલથી પસ્લલક ટ્રાન્સપોટટનો આગ્રહી રહ્યો છું. આ બંદાને ૫૦,૦૦૦ પાઉન્િની ગાિી ન ચાલે. મારે તો ડમડલયન્સ પાઉન્િની ‘ગાિી’ જોઇએ. ૧૯૬૯માં દુકાનદાર હતો ત્યારે મડસલડિઝ બાય કરી હતી. જમલનીથી મંગાવી હતી. (સથતી પિે એટલે જ થતો!) લેફ્ટ હેન્િ ડ્રાઇવ, પાવર થટીયડરંગ અને રુિ ખૂલે તેવું. તે જમાનામાં કારમાં રેડિયો-ટેપ નહોતા આવતા, પણ આ મડસલડિઝમાં હતા. બંદા જાણે ડસકંદર પછી યુરોપમાં બીજા સમ્રાટ હોય તેમ આ કારમાં ડવચરણ કરતા હતા. તે જમાનો પણ વહી ગયો. મૂળ વાત પર આવું તો... ડદલોડદમાગમાં ગીતની પંડિઓ ઘુમરાયા કરે - સદા મગનમાં રહીએજી... પણ આખું ગીત યાદ ન આવે. શુક્રવારે સવારે કાયાલલયમાં આવ્યો. જેઓ કમલયોગ હાઉસની મુલાકાતે આવી ગયા છે તેમને ખબર હશે કે ઓકિસમાં બેસવાની મારી કોઇ ચોક્કસ જગ્યા નથી. કોઇ કેડબન નથી. જ્યાં બેસું ત્યાં મારી ઓકિસ. પણ મોટા ભાગે બોિટ રૂમમાં બેસું. બોિટ રૂમમાંથી બહાર નીકળ્યો. અને સદા મગનમાં રહીએ જી... પંડિ ગણગણતા સાથી ડમિોને પૂછ્યું, કોઇએ આ ભજન-ગીત સાંભળ્યું છે ખરું? અમારી કથટમર કેર સવવીસ સંભાળતી રાડગણી તરત જ બોલી, ‘અરે આ તો મીરાંબાઇનું ભજન છે.’ તો એિવટાલઇઝીંગ મેનેજર અલ્કાબહેને ‘ગુગલ’ નામના જીનને કામે લગાડ્યો! પળભરમાં તો તેમણે આખું ભજન શોધી કાઢ્યું. ડમિો, આજકાલ ઇન્ટરનેટ પર મા-બાપ ડસવાય બધું જ મળી રહે છે. બસ, શું જોઇએ છે તે તમને ખબર હોવી જોઇએ. ‘િેસબુક’ તો વળી સોશ્યલ નેટવકકીંગ સાઇટ ગણાય છે - દુડનયાભરના લોકો સાથે પળભરમાં મુલાકાત કરાવી દે. પણ ડમિો થપષ્ટતા કરી દઉં, હું ‘િેસબુક’ પર નથી. અને પૂ. મોરાડરબાપુ પણ નથી. આમ કહીને હું અમારા બન્નેની સરખામણી કરું છું એવું નથી, પણ એટલું કહી દઉં કે હજુ સુધી તો મને આ ‘બલા’ વળગી નથી. કદાચ કોઇ ‘િેસબુક’પ્રેમી મારા ‘બલા’ શલદ સામે વાંધો લેશે પણ મારા મતે તો આ સોશ્યલ નેટવકકીંગ સાઇટ, એન્ટી-સોશ્યલ જ છે. તમે સહુએ કેટલાક સપ્તાહ પૂવવે આપણા

‘ગુજરાત સમાચાર’માં સમાચાર વાંચ્યા હશે કે લોકોને આખી દુડનયા સાથે જોિતી આ સાઇટ અનેકના ઘર ભંગાવવામાં નીડમિ બને છે. આ સાઇટથી પાડરવાડરક અશાંડતનો ખતરો પણ રહે છે. મારી વાતના સમથલનમાં થોિાક સપ્તાહો પૂવવે આ જ કોલમમાં ટાંકેલી ઘટના પણ િરી યાદ કરાવી દઉં. ડિટનના એક નગરમાં વસતા એક દુકાનદારનું કામ સવારના સાતથી રાિે ૧૦ વાગ્યા સુધી ચાલે. પત્ની પણ ખભેખભા ડમલાવીને કામ કરે. વષોલ સુધી બન્નેએ સાથે કામ કયુું. સંતાનો મોટા થયાં અને યુડનવડસલટીમાં ભણવા ગયાં. પત્નીએ નવરાશની પળોમાં ‘િેસબુક’ પર િરવાનું શરૂ કયુું. આશય ખરાબ નહીં. પણ ‘િેસબુક’ પર ડદલ્હીના એક યુવાનનો પડરચય થયો. બન્નેનો પડરચય એટલો ગાઢ બન્યો કે આજે ડિટનવાસી દુકાનદારના સુખીસંપન્ન લગ્નજીવનમાં પડલતો ચંપાયો છે. અને સંબંધ લગ્નડવચ્છેદમાં પડરણમવાની તૈયારીમાં છે. ખેર, આ છે ‘િેસબુક’નો વરવો ચહેરો. શુક્રવારે બહુ કામમાં વ્યથત હતો. અમે જાત જાતના અંકો તૈયાર કરીએ છીએ અને આપ સહુ વાચકોની સેવામાં સાદર કરીએ છીએ. મારી ઉંમર ૭૫ છે, પણ હું તો શરીર પાસેથી ૫૭ વષલ જેવું કામ લઉં છું. અને મારા કામમાં મગન રહું છું. આ મગન શલદ પણ ખરો મગજમાં િરી વળ્યો છે. પણ એક આિ વાત કહું? સાચું કહું તો આ નામ એવું છે કે તે અઢારેય વણલમાં તમને જોવા-સાંભળવા મળે. બાળપણમાં ભાદરણમાં અમારા ઘર નજીક સિાઇ કામ કરતા દડલત બંધુનું નામ મગન હતું. તો ધાણી િોિવા આવતા ભાઇનું નામ પણ મગનભાઇ હતું. ભાદરણમાં મહાદેવ મંડદરે મારી સાથે ભજન ગાવામાં જોિાતા ભીલ યુવાનનું નામ પણ મગન હતું. અને ગામમાં પૂજા-અચલનનું કામ કરનાર પણ મગનભાઇ ભટ્ટ હતા. અત્યારે તો નામનું મહત્ત્વ જ રહ્યું નથી એમ કહો તો પણ ખોટું નથી. માતા-ડપતા શલદનો અથલ જાણ્યા વગર જ સંતાનનું નામ પાિી દે છે. થોિાક સમય પૂવવે મને એક યુવાન મળ્યો હતો. વ્યવસાયે સીએ હતો. મેં ટેવ પ્રમાણે નામ પૂછ્યું. જવાબ મળ્યોઃ ડતડમર. અથલ પૂછ્યો તો કહે, અંકલ, અથલ તો ખબર નથી. પછી મેં કહ્યું ભલા માણસ, તારા માતા-ડપતાએ ડતડમરનો સરસ અથલ શોધીને જ તારું આ નામ રાખ્યું હતું, પણ ડતડમર શલદનો એક અથલ અંધકાર પણ થાય. અને આમ અમારી વાત પૂરી થઇ. શુક્રવારે રાિે થવામી સત્યડમિાનંદ ડગરીજીના સત્સંગનો લ્હાવો માણવાનો મોકો મળ્યો. યજમાન હતા અતુલભાઇ નટુભાઇ મહેતા. નટુભાઇએ બહુ સમાજસેવા કરી હતી. તેમના દીકરા અતુલભાઇ લંિન હોસ્થપટલમાં કન્સલ્ટન્ટ તરીકે કાયલરત છે. ડવશાળ મકાન છે. અને પત્ની કોકકલાબેન જીપી તરીકે પ્રેસ્ટટસ કરે છે. સત્સંગમાંથી પરત િરતાં ‘મારા બોસે’ મને કહ્યું આ દંપતીના સાદગીભયાલ જીવન, નમ્રતાપૂણલ વાણીવ્યવહારથી તેઓ આટલા સુડશડિત, સાધનસંપન્ન હશે તેનો ભાગ્યે જ કોઇને ખ્યાલ આવે. ‘મારા બોસ’નું તારણ એકદમ સચોટ હતું. મહેતા દંપતીની સાલસતા કોઇ પણ માટે પ્રેરણાદાયી છે. બાકી આજે તો તમે તો જોયું જ હશે કે એક નાનકિી ડસડિ મેળવી લે તો પણ લોકોના માથે કેવા ડશંગિા ઉગી નીકળતાં હોય છે?! ઘરે પહોંચીને મારા અભ્યાસ ખંિમાં ઘુથયો અને ભગવદ્ગોમંિળને િંિોસવાનું શરૂ કયુું. મગન શલદનો અથલ શોધવો હતોને? એક તારણ એવું મળ્યું કે મગ્ન (તલ્લીન) શલદ પરથી તળપદી ભાષામાં, લોકબોલીમાં મગન શલદ બન્યો હશે. કદાચ મગન શલદનું મૂળ મગજ શલદ સુધી પણ પહોંચતું હોય. વાચક ડમિો, તમારા ધ્યાનમાં કંઇ હોય તો જરા જણાવજો ને. બાકી હું તો માનું છું કે પોતાના આત્મા સાથે સતત સંપકક જાળવે, આત્માને સાથે રાખીને હરેિરે, બોલેચાલે તે મગન. તમે સહુ મીરાંબાઇનું આ કોલમ સાથે આપેલું ભજન જરૂર વાંચજો. બસ હોય કે ટ્યુબ હોય કે પછી પદયાિા કરવાની, બધું સમરસતાથી માણવું. સુખમય જીવન

જીવવાનો આ સવલશ્રેષ્ઠ અડભગમ ખરો કે નહીં? મને જ્યારે આયખાના ૭૫ વષલ પૂરા થયાં ત્યારે કેટલાક થવજનોની ઇચ્છા હતી કે આ પ્રસંગને ભવ્ય રીતે ઉજવવો જોઇએ. પણ મારો નનૈયો હતો. મારા જન્મડદવસે મારા પૂિ-પુિી અને તેમના જીવન સાથીઓએ લંચનું સરસ આયોજન કયુું હતું. પડરવારના ૧૪-૧૫ સભ્યો જ હતા. રડવવારે નોથલ લંિનના થટેનમોર ખાતે જન્મડદનની એક અવનવી શાનદાર ઉજવણીમાં મને અવસર સાંપડ્યો. યુગાન્િાના જ નહીં, પરંતુ આડિકાના ઇડતહાસમાં સૌપ્રથમ ગુજરાતી થપીકર બનવાનું બહુમાન નરેન્દ્રભાઇ પટેલે મેળવ્યું હતું. (કિજીમાં આવું સન્માન અંબાલાલ પટેલને મળ્યું હતું.) આ નરેન્દ્રભાઇના માતુશ્રી કમળાબહેન

કે મારી નજરમાંથી આવિું મોટું આયોજન છૂપું રહે? તેમણે આટલી લાગણી દશાલવી તો સામે મારે પણ મૌનનો મોભો જાળવી કદર તો કરવી જોઇએને? તેમના પ્રશ્ન સામે મારો પ્રડતપ્રશ્ન હતોઃ તો પછી આંખોમાં હરખના આંસુ? અને તેમનો જવાબ હતોઃ હું પણ ટીવી ડસડરયલો અને કિલ્મો જોઉં છું હોં. મને પણ આવું બધું આવિે. નાટક કે ડસડરયલમાં કામ નથી કયુું એટલું જ! વાચક ડમિો, આ તો ‘સરપ્રાઇઝ પાટવી’ની વાત થઇ, પણ કમળામાસીનો જન્મડદન સંતની ડનશ્રામાં અનોખી રીતે ઉજવાયો. સત્યાડમિાનંદ ડગરીજીએ સંડિપ્તમાં પણ સુંદર પ્રવચન આપ્યું. માનવ દેહ, ઇશ્વરપરાયણતા, જીવનસડરતાનો પ્રવાહ અને શ્રિાસહ ભડિની સુંદર વાતો કરી. કમળામાસીએ Celebrating My Lifeના મેસેજ સાથે સરસ રીતે આયખાની ઉજવણી કરી.

પરમ આનંિ મેળો

કરના ફકીરી તબ ક્યા દિલગીરી? કરના ફકીરી તબ ક્યા દિલગીરી? સિા મગનમેં રહેના જી ... કરના ફકીરી. કોઈ દિન ગાડી ને કોઈ દિન બંગલા, કોઈ દિન જંગલ બસના જી ... કરના. કોઈ દિન હાથી ને કોઈ દિન ઘોડા, કોઈ દિન પાંવ પે ચલના જી ... કરના ફકીરી. કોઈ દિન ખાજાં ને કોઈ દિન લાડુ, કોઈ દિન ફાકમફાકા જી ... કરના ફકીરી. કોઈ દિન ઢોદલયાને, કોઈ દિન તલાઈ, કોઈ દિન ભોંય પે લેટના જી ... કરના ફકીરી. મીરાં કહે પ્રભુ દગદરધરના ગુણ, જો આન પડે સો સહના જી ... કરના ફકીરી. - મીરાંબાઈ મનુભાઇ પટેલને ૯૦ વષલ પૂરાં થયાં હતાં. હું વષોલથી તેમને કમળામાસી તરીકે સંબોધું છું. મારે અને ‘કમળા’ નામને ગાઢ સંબંધ છે. જેમની કૂખે જન્મયો તેમનું નામ પણ કમળા જ હતું. પૂ. કમળામાસીના ડનમંિણ કાિટમાં એક સરસ વાટયું હતું - Celebrating My Life... હું ખુશ થઇ ગયો. કેટલી થવથથતાથી અને સભાનતાથી વ્યડિ ડનમંિણ પાઠવી શકે છે કે મારી જન્મજયંતી ઉજવવી છે. આ ડવચાર-વતલન મને બહુ ગમ્યા. બાકી આપણે સરપ્રાઇઝ પાટવી પણ જોઇએ જ છીએને? ભારતીયો ઉત્સવપ્રેમી પ્રજા છે. આપણે દરેક ઉત્સવને હરખભેર ઉજવી જાણીએ છીએ. પાંચેક વષલ પૂવવે મારાં કરતાં પાંચ-સાત વષલ નાના મડહલાની બથલ-િે ઉજવણીમાં હાજરી આપવાનું આમંિણ મળ્યું હતું. બંદા તો સૂટબૂટમાં સજ્જ થઇને પહોંચી ગયા. લગભગ ૩૫૦-૪૦૦ મહેમાનો હતા. સરસ હોલ સુંદર રીતે સજાવ્યો હતો. બધા આમંડિતોને સુચના હતી કે કોઇને જાણ કરશો નહીં - સરપ્રાઇઝ પાટવી છે. થોિીક વારમાં ટપોટપ લાઇટ બંધ થઇ. બથલ-િે ‘ગલલ’ હોલમાં પ્રવેશ્યાં, અને લાઇટ ઝળાંહળાં થઇ ઉઠી. બહેન ગદગદ થઇ ગયાં. તેમની આંખોમાં હષાલશ્રુ હતાં. કેક કપાઇ, અને મહેમાનોએ તેમને વીશ કયુું. થોિી ભીિ ઓછી થતાં હું પણ તેમને શુભેચ્છા આપવા ગયો. પણ હું જરા ચાંપલોને? બધા માદક પીણાંની ચુથકી લેવામાં વ્યથત હતા અને મેં હળવેથી તેમને પૂછી લીધુંઃ સાચું કહેજો તમારા માટે ખરેખર આ સરપ્રાઇઝ પાટવી હતી? બહેને મને કહ્યુંઃ ભાઇ, તમે જ કહો... ૩૦૦-૪૦૦ મહેમાનોને તેિાવવા માટે ઘણી તૈયારી કરવી પિે. અને હું કંઇ એવી ભોટ છું

લંિનમાં અને બહાર, આ દેશમાં અને બીજા દેશમાં જાતજાતના અને ભાતભાતના મેળાઓ યોજાય છે. આપણી ગુજરાતની ધરતી તો વારતહેવારે મેળાઓની ઉજવણી માટે જાણીતી છે. આવો જ એક આનંદ મેળો ડિટનની ધરતી પર યોજાઇ ગયો. ‘ગુજરાત સમાચાર’-‘એડશયન વોઇસ’ની ૪૦મી વષલગાંઠનો પ્રસંગ તો હતો જ. પરંતુ આ પ્રસંગ સાથે મહારાણીની તાજપોશીના હીરક મહોત્સવની ઉજવણી પણ જોિાયેલી હોવાથી સમગ્ર આયોજનનું આગવું મહત્ત્વ હતું. આ આનંદ મેળાની ઉજવણીનો તસવીર સહ અહેવાલ તો તમને આ અંકમાં કે આગામી અંકમાં વાંચવા મળશે જ. પણ મારે તો તમને આ પ્રસંગના મારા અનુભવો વહેંચવા છે. હું આ મેળામાં પાંચ બાબતોથી બહુ પ્રભાડવત થયો. શડનવારે ૧૫૦૦થી વધુ અને રડવવારે ૨૦૦૦થી વધુ અબાલવૃિ, નાના-મોટા, સહુ કોઇએ મનભરીને આ મેળો માણ્યો. અમને જનતા જનાદલનનું જે સમથલન, સાથસહકાર, પ્રેમ મળ્યા છે તેનું શલદોમાં વણલન કરવું અશટય છે. ૧૪ માચલ, ૧૯૯૪ના રોજ મધ્ય લંિનમાં હરેકૃષ્ણ મંડદર બચાવો આંદોલનના ઉપક્રમે ડવશાળ રેલી નીકળી હતી. જેમાં નાનામોટા ૩૫,૦૦૦થી વધુ ધમલપ્રેમી ભારતીયો જોિાયા હતા. મંડદર બચાવો અડભયાનનું સુકાન સંભાળવા બદલ મને કેસડરયો સાિો બાંધીને સન્માડનત કરાયો ત્યારે હું ગળગળો થઇ ગયો હતો. ભારત બહાર વસતા ડહન્દુઓ દ્વારા યોજાયેલી આ સૌથી મોટી સરકારડવરોધી રેલી હતી. આજે મંડદર ખૂલ્લું છે તે આ ધમલપ્રેમીઓના પ્રતાપે. આનંદ મેળામાં નાતજાત-ધમલના કોઇ પણ પ્રકારના ભેદભાવ વગર લોકોએ મજા માણી. ‘ગુજરાત સમાચાર’-એડશયન વોઇસ’નું પ્રકાશન કરતું એબીપીએલ ગ્રૂપ ભારતીય સમાજનું છિીદાર પ્રકાશન ગૃહ કંઇ અમથતું જ નથી. મને બીજો આનંદ એ વાતનો છે કે સમાજની અમૂલ્ય સેવા કરતી અિયપાિ સંથથા આ આયોજનની મુખ્ય થપોન્સર હતી. ૩૫-૪૦ હજાર પાઉન્િના ખચવે આયોજન હાથ ધરાયું હોય ત્યારે હોલ સડહતની અન્ય વ્યવથથા માટે મોટો ખચલ થાય તે પણ થવાભાડવક જ છે. અિયપાિે આયોજનમાં સહયોગ માટે સામેથી તત્પરતા દશાલવી. થવાભાડવક છે કે આ આયોજન થકી અિયપાિની સેવાપ્રવૃડિનો પણ પ્રચાર-પ્રસાર થવાનો હતો. અમારા માટે તો જાણે સોનામાં સુગંધ ભળી. ડટકકટના વેચાણમાંથી થયેલી આવક અિયપાિને આપવાનું નક્કી થયું છે. ડટકકટના વેચાણમાંથી અિયપાિને જે આવક થવાનો અંદાજ હતો તેનાથી પણ ૫૦ ટકા કરતાં વધુ રકમ મળશે તેવું લાગે છે. ડહસાબ હજુ િાઇનલ થવાના બાકી છે, પણ રકમ ચોક્કસ વધુ હશે. મેળામાં સંથથાનો થટોલ હતો, જેની સેંકિો લોકોએ મુલાકાત લીધી હતી. અને તેની સેવાપ્રવૃડિ ડવશે જાણકારી મેળવીને હજારો પાઉન્િ દાનરૂપે આપ્યા છે તે તો અલગ. અનુસંધાન પાન-૩૦


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 16th June 2012

FRI - SAT 8:30pm

Presents

In association with TM

Call 08448 55 22 22* Ch 782 *

Call 0800 052 25 25 Ch 805 SONY TV Asia is available on satellite/Sky as part of *National Call rates may apply.

and on Virgin Media as part of

@SonyTVNetwork Follow us on #IndianIdolUK

17


હાસ્ય

Gujarat Samachar - Saturday 16th June 2012

રૂપિયાનાં ગપિતો ગૂંચવાયા છે!

ક્રેડિટ કાિડ અને બાર- હોસ્ટલમાં રહીને કોિના દેશમાં વસતાં અમારાં ભણતા ત્યારે અમારી વ્હાલીિાં ભાઈઓ, ભાભીઓ હોસ્ટે લ માં એક અને ગુ લાબના ગોટા પંચમહાલનો છોકરો પણ જે વાં ભૂ લ કાંવ ! આયાં હતો. એના બાપુજી ત્યાંના ગાંધીજીના ફોટાવાળી એક નાનકિા ગામના લીલી નોટુંના દેશમાં વસતા મુખી. એક વાર એમને હં ધાય દે શીઓનાં તમને થયું કે, ‘ચાલ, જોમ તો ખરી, કે છોરો કેમ રૈય છે જેશ્રીકૃષ્ણ! ઓગણીસો ને વું પછી ને હું ભણે છે?’ એ તો બેઠા ટ્રેનમાં. ઓલ્યા દાઢીવાળા મનમોહન ડસંહે અમને જે વિોદરા સ્ટેશને ઊતરીને ગ્લોબલાઇઝે શ નના રવાિે આખો માહોલ જોયો ત્યાં ચિાયવા છે તે હજી એની કળ તો સાવ મૂંઝાઈ ગયા. વળતી નથી. પાઘિીનો વળ લોકોની અવરજવર અને ચિતો જ જાય છે, રૂડપયાનું ભીિ તે મ ણે ડજંદ ગીમાં ચકિોળ ફરતું જ જાય છે, પહેલી જ વાર જોઈ હશે. કોના હવાલા ક્યાં પિે પણ મુખી ખરાને, એટલે છે ઈ હમજાતું જ નથી! પાછા ન પડ્યા. બહાર શહે ર નો કડઝયુ મ ર માથું નીકળીને દીકરાની હોસ્ટેલના ખંજવાળે છેઃ પોતે કમાણો કે એિેસનું ચીઠું કાઢીને કોઈને હલવાણો? બતાડ્યું, ‘મારો છોરો આંઈ પણ જાવા દ્યો ઈ ઊંચા રે ’ તો છે . તાં કે મ કરીને માંયલી વાતું. આજે તમને જાવા?’ અમારા પં ચ મહાલના પે લા ભાઈએ રસ્તો ‘મામા’ની વાત કરું . સમજાવ્યો હશે. સીધા જજો, પં ચ મહાલથી જે િાબે વળજો, જમણે આ છે, આડદવાસીઓ શહેરમાં મજૂરી િાબે પે લું આવશે . .. પણ કરવા ઊતરી આવ્યા હોય વિીલને સમજ ન પિી. છેવટે તેમને બધા ‘મામા’ કહે છે. પેલા ભાઈએ કહ્યું, ‘તમે આ મામા એટલે સહે લાઈથી ડરક્ષામાં બેસી જાવ. એ તમને પહોંચાિી દેશે.’ મૂરખ બનાવી શકાય તેવા. છોરાના બાપુ જી એ લોકોને ભલે તે ઓ ‘મામા’ લાગતા હોય, અમને ડરક્ષાવાળાને ચીઠું બતાવ્યું . આડદવાસીઓની અમુક વાતો ‘મારા છોરા પાંહે લે ઈ ભારે ઊંચા માંયલી લાગે છે. જાય કે?’ ડરક્ષાવાળો ભલો હશે તે અમે જ્યારે વિોદરાની

રટણ, ‘મેં તો નીં આપા. કમ-કમ કરીને થેઈ ડગયા એવિા રૂડપયા?’ છે વ ટે અમે ડરક્ષાવાળાને ચૂકવી દીધા. પણ અમારા ભાઈબંધના આડદવાસી બાપુજીની વાત ભે જા માંથી ખસી નહીં. હજીયે મગજમાં ચોંટી જ રહી છેઃ કમ-કમ કરીને થેઈ ડગયા એવિા રૂડપયા? બે જ દાખલા આપું. આજે તમે અહીં કોથળીનું દૂધ લેવા જાવ તો ૧૪ રૂડપયે અિધો ડલટર પિે. અને ૧ ડલટર પાણીની બોટલના થાય ૧૪ આપણા ભાઈબંધના ફાધર છે. રૂડપયા! કમ-કમ કરીને થેઈ એમને સમજાવ્યું કે, ‘કાકા, ડગયા એવિા પાણીના બરાબર છે. આપી દો.’ પણ રૂડપયા? હવે ઈ જ સાદા પાણીમાં જરીક રં ગ અને માને જ નહીં. ‘એટલા રૂડપયા કમ-કમ જરીક સ્વાદ ઉમેરીને સોફટકરીને થેઈ ડગયા?’ એમણે ડિડક ધરી દ્યે, તો ૬૦૦ ડમલી.ના માગે પાકું લોડજક ૩૦ રૂડપયા. સ મ જા વ્ યું , અટલે ૫૦ ‘અલા, પે લો લડલત લાિ રૂડપયે ડલટર! છુ ક છુ ક ગાિીવારો મુ ને છે ક અલ્યા, કમ-કમ કરીને...? એક કંપનીની વેફસસ લ્યો છોટાઉદેપુરથી અંઈ વિોદરે બેહાિી લાયવો તે ખાલી ચાર તો ૨૦ રૂડપયાની ૨૦૦ રૂડપયા લીધા! અને આ તો ગ્રામ, બીજી કંપનીની લ્યો તો તાંથી આટલે જ લાયવો ૧૦ રૂડપયાની ૪૦ ગ્રામ અને તેના દાહ રૂડપયા કમ-કમ ત્રીજી કંપનીની લ્યો તો ૨૦ કરીને થેઈ ડગયા? મેં તો રૂડપયાની ૨૮ ગ્રામ! ઈ જ નીં આપા!’ ક્વોડલટી ઈ જ સ્વાદ પણ અમે કહ્યું કે ‘કાકા આપી એક ૧૦૦ રૂડપયે કકલો, દો ને?’ પણ એમનું તો એ જ બીજી ૨૫૦ રૂડપયે અને ડિવાઇન ડિએશન

18

આિે અ વળે ફે ર વ્યા ડવના સીધો હોસ્ટેલના દરવાજે લઈ આવ્યો. અને ભાિું માગ્યુંઃ રૂડપયા દસ. (૧૯૭૩ની વાત છે.) મામા કહે , ‘એટલા રૂડપયા કમ-કમ થેઈ ડગયા?’ ડરક્ષાવાળો કહે, ‘એટલા જ થાય.’ મામા તો રૂડપયા આપવાની ધરાર ના પાિે. વાત વધી પિી. સ્ટુિડટ્સનું ટોળું થયું . અમે કોલે જ થી પાછા આવતા હતા. ટોળું જોઈને અંદર ઘૂસ્યા. મામા તો જીદ લઈને બેઠેલા, ‘દાહ તો નીં આપ! દાહ (દસ) કમકમ કરીને થેઈ ડગયા?’ અમે બે-ત્રણ ડમત્રો તેમની વાત પરથી સમજી ગયા કે આ

આંયાં બધા ઓલરાઇટ છે!

ત્રીજી તો ૭૦૦ રૂડપયે કકલો! મજાની વાત એ થઈ કે જ્યારે જથ્થાબં ધ બજારમાં બટાટાનો ભાવ ૪ રૂડપયે કકલો થઈ ગયો હતો ત્યારે ડબચારા િીસામાં બટાકાની ખે તી કરતા ખે િૂ તોએ સરકારની આ વાડહયાત નીડતનો ડવરોધ કરવા આખા ગામની સિકો પર બટાટાના ટ્રેકટરો ઠાલવી દીધાં હતાં! ક્યાં બટાટા ૪ રૂડપયે કકલો અને ક્યાં એમાંથી બનતી વેફર ૭૦૦ રૂડપયે કકલો! આ કંઈ ફાઇવ સ્ટાર હોટેલની ચા નથી કે એરકન્ડિશડિ, ચકાચક ઇડટીડરયર અને ઊજળા બગલા જેવાં વેઇટરનાં કપિાંનો ચાજસ પણ ચા ઉપર લાગે! આ તો એક જ દુકાનમાં મળતી બે ચીજ છે. તોય? પણ આવું િીંિવાણું હવે બધે ય હાલ્યું છે . અમારા ફીનાડસ ડમડનસ્ટરો નવા નવા ટે ક્ સ નાખવામાંથી નવરા નથી પિતા અને અમારા ઇકોનોડમસ્ટો એમ ક્યે છે કે આ તો અમેડરકન મોિેલની ઇકોનોમી છે! ક્યે છે કે ઇંગ્લેડિમાં ય અમે ડરકન મોિલની ઇકોનોડમ હાલે છે અટલે જ ઇન્ડિયા કરતાં ઇંગ્લે ડ િમાં મોબાઇલનો ચાજસ ચાર ગણો છે! વાત સાચી હોય કે ખોટી, ઝીંકે રાખો બાપલ્યા, આંયાં તો બધા ઓલરાઇટ છે!

*/ 1605 $ & *5/5.( 1605 " #

!

.=2 1-56= 2=)B.? #0?*B6?) .? #>0*BG6) +C3=4 %4.=4

"" "

-:+=6A'D.@E &@'4=+?2=E,? $;AH.@E <=985A7. %4.=4 ! "D648?( /=64 "D0 #).F ! :)B))4? G*%5A4A7.

# ! 5

:&, 6 2.7 ($ 2 1 5 2 2 #'9 2 &:' 1 5 7!7< 5 30% 38& 1 /5-7 18 :#,; &5#1 2 2 &18 5 5 #2 +*& 18 7 + 5+)& &:' 108 & 5 &1 3 4" '5 5#38 5

$ 18+%:9 -5/) 062,7/ 43' #

#

!"

:/D9847?/ G*%5A4A7.

Director: Dr Geetha Venkat MD, FRCOG 43 Devonshire Street, London, W1G 7AL

( : A > : # 0 < 5 2" 3 3 0 A

0

1

0 / 3 4;

:

: ? :% +0" 0 A

) $

( 7 3 0 3( 3 : 7

3 0

0 ' 7

0 0

6 0 0 3 ;4 # 0 " 3

#

&

0

7 :1 3 <

: = 3

0 * 0

7 "( : 7

* % !

7 # & < 0

0 > ! 7 <

; :

3

0 7 ,3

)7 0 7 "

0 7

. 8" 8 : 7

:$ " > # 0( < @ : -0 7 "9 < = 3 # 0 7 3 <

; 6 >

$

A > #!

% ) " &

#

#!

(((

&

"

#'

7 0


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 16th June 2012

19

અસંતુષ્ટોના મેળાવડા વચ્ચે અન‘ડિડડક્ટેબલ’ નરેન્દ્ર મોદી તસિીરે ગુજરાત વિષ્ણુ પંડ્યા ગુજરાતનાં રાજકારણને એક સમાચાર-ચેનલે ‘પટેલ, પાવર એન્ડ પોલલલટક્સ’ નામ આપ્યું છે, પણ વાત એટલી સીધી સાદી નથી. ૧૯૯૫માં ભારતીય જનતા પક્ષે - તેના અને તેના પુરોગામી ભારતીય જનસંઘની લજંદગીમાં - પહેલી જ વાર ગુજરાતમાં સત્તા મેળવી. જનસંઘનું તો ઘડતર જ એક લવરોધ પક્ષ તરીકે સભા-સરઘસો, જનાંદોલનો અને દેખાવોથી થયું હતું અપવાદરૂપે ક્યારેક ક્યાંક શાસન કયુું યે ખરું (જેમ કે, લદલ્હી નગરપાલલકા તેણે નહેરુયુગના વસમા લદવસોમાં યે જીતેલી. પંજાબમાં અકાલી-જનસંઘની સરકાર, એ ગઠબંધનનો પહેલો મોટો પ્રયોગ - ૧૯૬૭માં સંલવદ સરકારો રચાઈ, પણ લબનકોંગ્રેસવાદનો આયનો ન બની શકી બલકે રાતોરાત પક્ષપલટાનું પ્રદૂષણ બહાર આવ્યું.) પરંતુ એકંદરે જનસંઘની ભૂલમકા છેક ૧૯૭૫ સુધી લવરોધ પક્ષની રહી. ગુજરાતે તેમાં પલરવતતનની લકીર દોરી. ૧૯૭૪નાં ‌નવલનમાતણ છાિ આંદોલન પછીની ચૂંટણીમાં જનતા મોરચો સંયુિ રીતે લડ્યો, જનસંઘ તેમાં સામેલ હતો. કોંગ્રેસનો પરાજય થયો અને મોરચો સત્તા પર આવ્યો ત્યારે જનસંઘના કેશુભાઈ પટેલ સલહત કેટલાકને પ્રધાનમંડળમાં સમાવવામાં આવ્યા. તેમાનાં એક મકરંદ દેસાઈ પણ ‘મુખ્ય પ્રધાન બનવાની ક્ષમતા’ ધરાવતા હતા. ૧૯૯૫માં ભાજપ જીત્યો તે પહેલાં કેન્દ્ર સરકારમાં યે જનતા પક્ષના અંગ તરીકે શાસનનો અનુભવ લીધો. એક રસપ્રદ સરખામણી કરવા જેવી છેઃ ૧૯૭૭માં જનતા પક્ષની કેન્દ્ર સરકારમાં અટલ લબહારી વાજપેયી લવદેશ પ્રધાન હતા, પછીથી ૧૯૯૬માં તે વડા પ્રધાન થયા. અહીં ગુજરાતમાં કેશુભાઈ પટેલ જનતા મોરચા અને જનતા પક્ષની પ્રદેશ સરકારમાં કૃલષ પ્રધાન બન્યા હતા તેમનો પણ ૧૯૯૫માં મુખ્ય પ્રધાન બનવાનો વારો આવ્યો.

ગુજરાતી રાજકારણની એક ખાલસયત છે. શલિશાળી બનવા માગતા રાજકીય પક્ષને માટે જાણે અજાણે જ્ઞાલત-ગણતરી એક ઉજાતકેન્દ્ર બની ગઈ. ‘ખામ’, ‘ઓબીસી’, ‘દલલત’, ‘આલદવાસી’ આવા નામકરણ પણ થયાં. ‘ખામ’ એટલે તો ક્ષલિય, હલરજન, આલદવાસી અને મુસ્લલમઃ આમાં બીજી ઘણી જાલતઓની બાદબાકી હતી. એક લથયરી ‘ભામ’ની હતી! બી એટલે બેકવડડ, એચ એટલે હલરજન, એ એટલે આલદવાસી અને એમ એટલે મુસ્લલમ - આમ ‘ભામ’ ચાલ્યું. એક સમીકરણ ‘કોકમ’નું (કોકોળી, કેએ-કણબી અને એમ-મુસ્લલમનું) બન્યું. પ્રવીણ શેઠે ‘પાખ’ (પટેલ, આલદવાસી, ક્ષલિય, હલરજન) અને ‘હમદોલત’ (એચ-હલરજન, એ-આલદવાસી, એમ-મુસ્લલમ, ઓ-ઓબીસી, ટી-ટ્રાઇબલ)ની વાત કરી. જોકે આ બધી ગણતરીથી ઉપરનો અંદાજ કેટલાંક આંદોલનોએ પણ આપ્યો. સોમનાથથી અયોધ્યાની યાિાએ રામઉપાસકોને એકલિત કરી દીધા અને છેલ્લાં કેટલાંક વષોતથી ગુજરાતની અસ્લમતા શબ્દભાવના દ્વારા ‘સમગ્ર ગુજરાતી’ની ઝુંબેશ પણ થઈ. પટેલો, લવતંિતા પછી જે રીતે લવકલસત થયા અને સરદાર વલ્લભભાઈનાં શલિશાળી નેતૃત્વે અસર કરી તે જોતાં પ્રારંભથી જ તેનું સમથતન કોંગ્રેસને હોય તે લવાભાલવક હતું. સૌરાષ્ટ્રમાં તો લગરાસદારી પ્રથામાં મુલિ મેળવીને ખેડૂત પગભર થયો તે તત્કાલીન ઢેબરભાઈની સરકારને આભારી હતું. છતાં પહેલી જ ચૂંટણીમાં કૃપલાણીનો ખેડૂત સંઘ કોંગ્રેસની લખલાફ સવતિ ચૂંટણીમાં ઊભો રહ્યો હતો. એક એવો પણ સમય હતો કે સૌરાષ્ટ્રમાં લસંગતેલ ઉત્પાદનની લગભગ તમામ લમલો પટેલોના હાથમાં હતી. હવે તો બીજા ઘણાં ક્ષેિો તેણે સર કયાું છે. પણ ત્યારે ‘તેલલયા રાજાઓ’નું લબરુદ સત્તા પરનાં સીધા અંકુશનો અંદાજ આપતું રહેલું. પછી વાત બદલાઈ. જનસંઘની શરૂઆતમાં તેની કોઈ ખાસ જાલતવાદી ઓળખ નહોતી, કેટલાકે જનસંઘને પસંદ કયોત હતો. જનસંઘના પ્રદેશાધ્યક્ષોમાં યે લવલવધરંગી મહાનુભાવો હતા, એકલા પટેલ કે એકલા ક્ષલિય નહોતા! એકંદરે તે પક્ષની ભૂલમકા જમણેરી લવચાર સાથે જોડાયેલા આંદોલનકારી ચહેરા સાથેની રહી.

૧૯૭૪ પછી તેમાં સુધારાવધારા થવા લાગ્યા અને ૧૯૯૫માં પહેલી વાર ભાજપને લવધાનસભામાં બહુમતી મળી તો કેશુભાઈ પટેલને મુખ્ય પ્રધાન તરીકે પસંદ કરાયા. તે સમયે વલરષ્ઠતા (લસલનયોલરટી)માં કેશુભાઈ આગલી હરોળમાં હતાં, નહીંતર મુખ્ય પ્રધાન તરીકેની શલિ ધરાવનારા જનસંઘભાજપમાં મકરંદ દેસાઈ, શંકરલસંહ વાઘેલા, અરલવંદ મલણયાર પણ ગણી શકાય. પછીથી તેમાં કાશીરામ રાણા અને સુરેશ મહેતાનો ઉમેરો થયો. નરેન્દ્ર મોદી જનસંઘમાં - વાયા રાષ્ટ્રીય લવયંસેવક સંઘ આવ્યા તો હતા સંગઠનનાં કાયત માટે, પણ ૧૯૭૪ પછી તેમના લવલવધ રાજકીય વલણોના અનુભવો કામ લાગ્યા. ગુજરાતની ચૂંટણીમાં તેમણે સંગઠન અને પ્રચાર કૌશલ્ય અજમાવ્યાં, તેનાં પલરણામોયે સારાં આવ્યાં. પરંતુ ૧૯૯૫થી ૨૦૧૨ સુધીમાં પક્ષની અંદર લવાભાલવક રીતે જ સત્તાની સાથે જોડાયેલી ઉપેક્ષા કે પક્ષપાતના ડહોળાં પાણી દેખાયાં. ૧૯૯૫માં આવાં જ કારણોથી તત્કાલીન મુખ્ય પ્રધાન કેશુભાઈની સામે અસંતોષ વધ્યો અને શંકરલસંહ છૂટા પડ્યા હતા. આ વખતે કેશુભાઈની સામે શંકરલસંહ નથી. કેશુભાઈ સુરેશ મહેતા - કાશીરામ રાણાએ નરેન્દ્ર મોદીની સામે બાંયો ચઢાવી છે. સંજય જોશી ઘટના તો નાનું લનલમત્ત છે, મોદી જે રીતે સરકારમાં, પક્ષમાં અને પક્ષ લસવાયની પ્રજામાં પોતાની રીતે આગળ વધી રહ્યા છે તે ઇર્યાતનો લવષય બની શકે તેમ છે. મોદીની લખલાફ આ રીતે કેન્દ્ર અને રાજ્યમાં, પક્ષના લતરે ચણભણાટને દાવાનળ કે દબાણમાં બદલવાની કોલશશ થઈ રહી છે, પણ તે માિ ‘પટેલ’ને એકઠા કરીને સત્તાનાં રાજકારણમાં વચતલવ સાધવાની છે? કેશુભાઈના લનવાસલથાને મળેલાઓ બધા કંઈ પટેલો નહોતા! તો પછી, ભાજપની અંતગતત જે અસંતોષ છે તેને વધુ અસરકારક બનાવવાની આ કસરત છે? એક િીજો મોરચો પણ હોઈ શકે છે - જેમ ૧૯૯૫માં કેશુભાઈને ખસેડવાની માગણી કેન્દ્રમાં રાખીને શરૂઆતમાં શંકરલસંહે શલિ એકલિત કરી હતી તે જ રીતે ‘મુખ્ય પ્રધાન તરીકે મોદી નહીં, બીજા ભલે આવે’ એવી માનલસકતાથી આ ઉહાપોહ થઈ રહ્યો છે? અનુસંધાન પાન-૩૮ 6638

0 "+ "( ) )3 * ' % !) , - + . + + , %- "+ "( ) %2 % %3 ' % % % % ! ) % &!

£879

,

pp

! $! From £1298pp

&#

$

# '

!

)

( & & + & ) ) '

& & ) &/ + ' ' ' )

+ &

)

&

). .

, %

,

&

0 '. )

+

) & &0 ' ' ' ' ( * &, ' ) ' ) !+ ) &, ) ' '

+-

%, , 1 ) )3 *

% "(

&

& * !

$)% '# & "

/ % , ) # ' ) & % & ,

"

$%

From £969pp ' ! & * ! -

# From £2498pp '

!% $

! "!

$ &# +# %(

$) ! $$ ,

)#

& $) ! $$ ,

)#

&#

" +#

)#

$) !

!

! From £985

%"

& +#

$) !

! ! !$ " From £1299pp ' & # + # $) ! ! & * !$* $$ ,

From £922

$'

&# %(

+#

"&

"$#!

%# ## %"" &

!%"$ !

'

&#

+#

$) !

% # ! !$ " " ' & # + # $) !

For reservations & more information Please call 0845 676 9011 For more offers visit:

www.sensesholidays.co.uk www.specialholidayoffers.co.uk Email: info@sensesholidays.co.uk !

()&# & ( (' $""$ ( $# '( & $( !' ' &* $ # ! ' '% # ) )& ) & * ( (& #' &' & % &'$# ' & # $) ! (+ # &"' $# ( $#' %%!,


બોલલવૂડ

20

Gujarat Samachar - Saturday 16th June 2012

રોમેન્ટિક-લિલર ફિલ્મ આ ફફલ્મ ‘િેડ’ નામની નવલકથા પરથી સેવકને ઉડાવી દે છે. આ સમાજ સેવકની હત્યાનો આરોપ િેહરત છે. ‘શાંઘાઇ’ની કહાની રાજકારણીઓ અને તેમના ભ્રષ્ટાચાર પર એકલી રહેતી એક યુવતી પર આવે છે. આધાહરત છે. ફસાયેલી યુવતીને એક પોના ફફલ્મમેકર મદદ ભારતના એક નાના શહેરને શાંઘાઈ જેવું કરે છે. પોના ફફલ્મમેકર દાવો કરે છે કે તેની બનાવવા માટે સરકાર એક ઇવટરનેશનલ પાસે અકસ્માત કરનારના પુરાવા છે અને આ હબિનેસ પાકક બનાવવા માટે કરોડો ડોલરનું ડ્રાઇવરને કારણે સરકારને પણ અસર થશે. રોકાણ કરે છે. શહેરમાં આવનારી ચૂંટણીની અકસ્માતના કેસની તપાસ કરવા માટે ઉચ્ચ તૈયારીઓ ચાલી રહી છે ત્યારે હબિનેસ દરજ્જાના ઓફફસરની હનમણૂક કરવામાં પાકકના લોવચને હદવસે દારૂના નશામાં ટ્રક આવે છે. હવે આગળ શું થાય છે તે જાણવા ચલાવી રહેલો ડ્રાઇવર લોકહિય સમાજ આ ફફલ્મ જોવી રહી. • કલાકાર: અભય દેઓલ, ઇમરાન હાશ્મી, કલ્કી કોચહલન, ફારુક શેખ, સુિીયા પાઠક વગેરે • નનમાાતાઃ અજય હબજલી, હદબાકર બેનરજી, િીયા શ્રીધરન, સંજીવ કે. હબજલી • નિગ્િશાકઃ હદવાકર બેનજીા • સંગીતકાર: હવશાલ-શેખર • ગાયકઃ ફકતતી સાગહઠયા, રાજા હસન, હદવાકર બેનજીા અને હવશાલ-શેખર • ગીતકારઃ અન્વવતા દત્ત ગુપ્તાન, નીલેશ હમશ્રા, હવશાલ દદલાણી અને કુમાર

!

&

$' !

"

$

'!

%

$

% !

'

#%

' &

&

$'

$' "

'

'

%

!

'

'

!'

'

&

&

$ %

! !

$ ! &

&

!

!

'7 & " " # 6 '7 # " # 6 ' 7 # "# " 6 '7 7 6 '7 " "# ' 6 ' 7 !" 6 '7 & " ! $ !" # 76 '7 " ' " " # 6 '7 " # 6 '7 & " # " #! 6 '7 & " ! ' ! 6 '7! ! #" " # 6 '7 !! # " # 6

#

"

"

" !% !" "

7

'!

'7 '! & '7 "! % !" '! '7 "! # '7! '! ' 7 !" '! ! '7 & " # # # '7 & " " '!

"

!# " ' #

444 2-(0*(+1.,*(52 )1/ )103()3 2-(0*(+1.,*(52 )1/

#! "

"%

!

# " %

6 6 6 6 6 6 6

ટિટિશ અને સ્કોટિશ મૂળના બોલીવૂડના અટિનેતા િોમ ઓલ્િર તેમની કારકકદદીની પ્રથમ ગુજરાતી કિલ્મ ‘કેવી રીતે જઈશ’માં કામ કરતી વખતે ગુજરાતી બોલીની લઢણ શીખી રહ્યા છે. આ અંગે િોમ કહે છે, ‘કિલ્મ ગુજરાતી હોવા છતાં એમાં મારો કોઈ ડાયલોગ ગુજરાતી નથી. લોકોની બોલવાની ઢબ પર ધ્યાન આપીને હું આ િાષા શીખ્યો છુ.ં ’ આ કિલ્મની કહાની અમેટરકામાં સ્થાયી થવાનું

સપનું સાકાર કરવા એક ગુજરાતી પિેલ પટરવારના યુવાનના પ્રયત્નો પર આધાટરત છે. સારા િટવષ્યની આશાએ ટવદેશમાં સ્થાયી થવા ઇચ્છતા અનેક ગુજરાતી પટરવારોને કેવી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે તે આ કિલ્મમાં બતાવવામાં આવ્યા છે. િોમ ઓલ્િર વધુમાં કહે છે, ‘હું કિલ્મના ડાયરેક્િર

હોલીવૂડની ‘લોડડ ઓફ ધ રીંગ્સ’ સહહતની અનેક જાણીતી ફફલ્મોના હનમાાતા ઓસબોના કમલ હાસનની નવી ફફલ્મ ‘હવશ્વરૂપ’ જોઈને તેનાથી ખૂબ િભાહવત થયા છે. લોસ એવજેલસમાં તાજેતરમાં આ ફફલ્મનો શો યોજાયા બાદ બેરીએ તરત જ કમલને એક યોગ્ય પટકથા માટે સંશોધન કરવા જણાવ્યું હતું. શરૂમાં તો કમલે તેમના િસ્તાવને મહત્ત્વ નહોતું આપ્યું, પરંતુ બેરીનો સતત આગ્રહ

કમલ હાસન હોલીવૂડમાં

અટિષેક જૈનને લાંબા સમયથી ઓળખું છું અને તેમની શોિટ કિલ્મ ‘રહેમાન’ પણ મેં જોઈ છે. અટિષેકે મને જ્યારે આ કિલ્મની સ્િોરી સંિળાવી ત્યારે હું તેના કામ કરવાના ટવચાર અને િેટિકલ જાણકારીથી પ્રિાટવત થયો હતો. એ ટસવાય ગુજરાતી કિલ્મ અને તેના યુવાન ક્રૂ મેમ્બરો સાથે કામ કરવાનું મને ગમ્યું છે.’

હતો. હવે કમલને યોગ્ય પટકથા મળી હોવાનું સૂત્રો કહે છે. ‘ડીક ટ્રેસી’, ‘ધ બીગ ચીલ’ અને ‘ફવડાવગો’ ( ‘હિંદગી ન હમલેગી દોબારા’ િેહરત છે) જેવી મોટા બજેટની ફફલ્મોના હનમાાતા બેરીને હાસનની પટકથા ગમી છે. હવે લોકેશન અને િોડકશનની હવગતો પર કાયા થઈ રહ્યું છે. ઓસબોનને ‘ધ ગ્રેટ ગેટસલી’નું પણ હનમાાણ કયુું છે કે જેમાં અહમતાભ બચ્ચન નાની પણ મહત્ત્વની ભૂહમકામાં છે.


બોશલિૂડ

Gujarat Samachar - Saturday 16th June 2012

21

આખરે તારીખ નક્કી થઇ

આઈફા એિોડડઃ રણબીર-શિદ્યા શ્રેષ્ઠ કલાકાર શસંગાપોરમાં ગત સપ્તાહે ઇડટરનેિનલ ઇન્ડડયન ફિલ્મ એકેડેમી (આઇિા)ના એવોડડ શવતરણ સમારંભનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં રોકસ્ટાર ફિલ્મ માટે રણબીર કપૂર અને ધ ડટષી શપક્ચર માટે શવદ્યા બાલનને શ્રેષ્ઠ અશભનેતા અને શ્રેષ્ઠ અશભનેત્રીનો એવોડડ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે હૃશતક રોિન અને િરહાન અખ્તર અશભશનત ‘શજંદગી ના શમલેગી દોબારા’ શ્રેષ્ઠ ફિલ્મ ર્હેર થઇ હતી. સૌથી વધુ પાંચ એવોડડ રોકસ્ટારને અને શજંદગી ના શમલેગી દોબારાને ચાર એવોડડ મળ્યા હતા. આ સમારંભમાં સોનાક્ષી શસંહા અને પશરણીતી ચોપરા અનેક કલાકારોએ ડાડસ પિોથમડસ કયુું હતું. અડય એવોડડસ • શ્રેષ્ઠ દિગ્િશશકઃ ઝોયા અખ્તર (શજંદગી ના શમલેગી દોબારા) • શ્રેષ્ઠ સહાયક અદિનેતાઃ િરહાન અખ્તર

(શજંદગી ના શમલેગી દોબારા) • શ્રેષ્ઠ સહાયક અદિનેત્રીઃ પશરશણતી ચોપરા (લેડીઝ શવ. શરકી બહલ) • હોટેસ્ટ પેરઃ રણબીર કપૂર, નરશગસ િકરી (રોકસ્ટાર) • શ્રેષ્ઠ હાસ્ય કલાકારઃ શરતેિ દેિમુખ (ડબલ ધમાલ) • શ્રેષ્ઠ નેગેટીવ રોલઃ પ્રકાિ રાજ (શસંઘમ) • શ્રેષ્ઠ કથાઃ (શરમા કાગતી, ઝોયા અખ્તર (શજંદગી ના શમલેગી દોબારા) • બેસ્ટ ડેબ્યુ (મેલ)ઃ શવદ્યુત ર્મવાલ (િોસથ) • બેસ્ટ ડેબ્યુ (ફિમેલ)ઃ પશરણીતી ચોપરા (લેડીઝ શવ. શરકી બહલ) • શ્રેષ્ઠ સંગીતકારઃ એ.આર. રહેમાન-નાદાન પશરંદે... (રોકસ્ટાર) • શ્રેષ્ઠ ગીતકારઃ ઈિાથદ કાશમલનાદાન પશરંદે... (રોકસ્ટાર) • શ્રેષ્ઠ પાર્શ ગાયકઃ મોશહત ચૌહાણ-નાદાન પશરંદે... (રોકસ્ટાર) • શ્રેષ્ઠ પાર્શ ગાદયકાઃ શ્રેયા ઘોષાલ-તેરી મેરી... (બોડી ગાડડ) • આઉટસ્ટેદડંગ પિોશમડસ ઈન ઈન્ડડયન દસનેમાઃ રેખા, રમેિ શસપ્પી • ગ્રીન એવોડડઃ શદયા શમઝાથ

છેલ્લા કેટલાય સમયથી બોલીવૂડના સૌથી હોટ કપલ નવાબ સૈફ અલી ખાન પટૌડી અને કરીના કપૂરના લગ્ન તારીખ અંગે અનેક અટકળો થઇ રહી છે. પરંતુ ગત સપ્તાહે જ પટૌડી પરરવારે અરિકૃત તારીખની જાહેરાત કરી છે. શરમિલા ટાગોરે પુત્ર સૈફના લગ્ન કરીના કપૂર સાથે ૧૬મી ઓક્ટોબરે થશે તેમ જણાવ્યું હતું. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, ‘અમે આ તારીખ નક્કી કરી છે. લગ્ન અને રરસેપ્શન બંને સાદાઇથી યોજાશે.’ કરીના કપૂર તેની સાસુ શરમિલા ટાગોરની જેમ જ લગ્ન પછી પણ ફફલ્મની કારફકદદી ચાલુ રાખશે. શરમિલા ટાગોરની કારફકદદીની શ્રેષ્ઠ ફફલ્મો તેનાં લગ્ન પછી જ આવી હતી. તેની શ્રેષ્ઠ ફફલ્મ ‘આરાિના’ના શૂરટંગ વખતે સૈફ અલી ખાન બાળક હતો અને તે તેની મમ્મી સાથે સેટ પર જતો હતો. લગ્ન પછી કરીના વષિમાં બે ફફલ્મમાં અરિનય કરશે. મિુર િંડારકરની ફફલ્મ પૂરી કયાાં પછી તે સંજય લીલા િણસાલીની રામ-લીલામાં કામ કરશે, તેમ સૂત્રો કહે છે. આ લગ્ન પટૌડી ગામમાં આવેલા મહેલમાં લગ્ન યોજાશે અને તેમાં એકદમ નજીકનાં સગા જ હાજર રહેશે. મન્સુર અલી ખાનનું તાજેતરમાં જ મૃત્યુ થયું હોવાથી પરરવારે સાદાઇથી લગ્ન કરવાનો રનણિય કયોિ છે.

શિલ્પાના પુત્રનું નામ શિઆન ૨૧ મેએ પુત્રની માતા બનેલી શિલ્પા િેટ્ટીએ તેનું નામકરણ કયુું છે. ૩૬ વષષીય શિલ્પાએ ગત સપ્તાહે ટ્વીટર પર જણાવ્યું હતું કે, મારા પુત્રનું નામ શવઆન રાજ કુંદ્રા રાખ્યું છે. શવઆનનો અથથ ઊર્થથી ભરેલું જીવન થાય છે. વષથ ૨૦૦૯માં લંડનમાં રહેતાં રાજ કુંદ્રા સાથે લગ્ન કરનાર શિલ્પાએ ૨૧એ પુત્રને જડમ આપ્યો હતો. રાજ કુંદ્રાને પોતાની પહેલી પત્ની કશવતાથી ડેલીના નામની એક પુત્રી પણ છે.


22

રિિગિિ

Gujarat Samachar - Saturday 16th June 2012

રાફેલ નાદાલ ફરી ફ્રેન્ચ ઓપન ચેમ્પપયનઃ ભૂપતિ-સાતનયા તિક્સ ડબલ્સિાં તિજેિા પેરિસઃ રાફેલ નાદાલે ફરી એક વાર ક્લે કોટટના શહેનશાહ તરીકેની ઓળખ પુરવાર કરી છે. સોમવારે રમાયેલી ફ્રેટચ ઓપનની ફાઇનલમાં સવબિયાના નોવાક યોકોવવચને ૬-૪, ૬૩, ૨-૬, ૭-૫થી હરાવીને નાદાલે સાતમી વખત ફ્રેટચ ઓપન ગ્રાટડ સ્લેમનું ટાઇટલ જીત્યું હતું. આ સાથે જ તેણે સૌથી વધુ છ વખત ફ્રેટચ ઓપન ટાઇટલ જીતવાનો બ્યોનબોગિનો રેકોડટ પણ તોડયો છે. વરસાદને કારણે નાદાલ અને યોકોવવચ વચ્ચે મેટસ વસંગલ્સની ફાઇનલ રવવવારે ૬-૪, ૬-૩, ૨-૬થી અટકાવવી પડી હતી. સોમવારે નાદાલે વવજયની ઔપચાવરક્તા ૩૫ વમવનટમાં પૂરી કરી લઇ ૧૧મું ગ્રાટડ સ્લેમ પોતાને નામે કયુું હતું. સૌથી વધુ ગ્રાટડ સ્લેમ

જીતવામાં હવે માત્ર રોજર ફેડરર, પીટ સામ્પ્રાસ, રોય એમરસન જ આગળ છે. નડાલ આજે ૧૬મી ગ્રાટડસ્લેમ ફાઇનલમાં રમ્યો હતો. બીજી તરફ, ભારતની અનુભવી જોડી મહેશ ભૂપવત અને સાવનયા વમઝાિએ ફ્રેટચ ઓપનમાં વમક્સ ડબલ્સનું ટાઇટલ જીતીને ભારતીય ટેવનસમાં નવો ઇવતહાસ રચ્યો હતો. ભૂપવત અને સાવનયાએ ફાઇનલ મુકાબલામાં ક્લાવડયા તથા સેન્ટટયાગો ગોટઝાલેઝની વબનક્રમાંકકત જોડીને ૭-૬, ૬-૧થી હરાવી હતી. ભૂપવત અને સાવનયાએ વમક્સ ડબલ્સમાં આ બીજો ગ્રાટડ

• નૂપુર મહેતાને ત્રણ દિકેટરો સાથે 'દોસ્તી'ઃ મેચ ફિક્સિંગ બાબતમાં અભિનેત્રી નૂપુર મહેતાની ઇસટરનેશનલ ભિકેટ કાઉક્સિલ (આઇિીિી) દ્વારા પૂછપરછ કરાઇ છે. નૂપુરની પૂછપરછ માટે મુંબઈ આવેલા આઈિીિીના

oj

સ્લેમ જીત્યો છે. બંનેએ અગાઉ ૨૦૦૯માં ઓસ્ટ્રેવલયન ઓપનમાં વમક્સ ડબલ્સનું ટાઇટલ જીત્યું હતું. ભૂપવતનો કુલ આ ૧૨મો ગ્રાટડસ્લેમ છે જેમાં આઠ વમક્સ ડબલ્સનો સમાવેશ થાય છે. સાવનયા ૨૦૦૯માં ગ્રાટડ સ્લેમ જીતનારી પ્રથમ ભારતીય મવહલા ખેલાડી બની હતી અને આ તેનો બીજો ગ્રાટડસ્લેમ છે. શાિાપોવા રવમેન્સ રસંગલ્સ ચેમ્પપયન રવશયાની માવરયા શારાપોવાએ ઇટલીની સારા ઇરાનીને રોલેટડ ગેરોસમાં રમાતી ફ્રેટચ ઓપન ગ્રાટડસ્લેમ ટેવનસ ટુનાિમેટટની ફાઇનલમાં ૬-૩, ૬-૨થી હરાવવાની સાથે કારકકદદીમાં ચારેય ગ્રાટડસ્લેમ જીતવાની વસવિ મેળવી છે. અને આ માઇલસ્ટોન પ્રાપ્ત કરનાર તે વવશ્વની દસમી મવહલા ખેલાડી બની છે.

અભિકારીએ નૂપુરની અઢી કલાક પૂછપરછ કરી. નૂપુરે કહ્યું હતું કે થોડા ભિકેટરો િાથે દોવતી છે, પરંતુ કોઇ મેચ ફિસિરને જાણતી નથી. તેનું કહેવું છે કે િારત, શ્રીલંકા અને વેવટ ઈક્સડઝના કેટલાક ખેલાડીને જાણે છે.

lijuij najt )5 bi )r

ઇંગ્લેડડ-ફ્રાડસનો મુકાબલો ૧-૧થી ડ્રો ડોનેસ્કઃ છેલ્લી ભમભનટ િુિી અત્યંત રોમાંચક બનેલી ઇંલલેસડ-ફ્રાસિ વચ્ચેની યૂરો કપના ગ્રૂપ-ડીની લીગ મેચ ૧-૧થી ડ્રો રહી હતી. ઇંલલેસડ માટે લેવકોટે તથા ફ્રાસિ માટે નાિરીએ એક-એક ગોલ કયાા હતા. બીજા હાિમાં બેમાંથી એક પણ ટીમ ગોલ કરી શકી નહોતી. ડ્રોના લીિે બંને ટીમને એક-એક પોઇસટ મળ્યો હતો. પરંપરાગત હરીિ ગણાતા ઇંલલેસડ ફ્રાસિની ટીમના મુકાબલામાં જોલેઓન લેવકોટે ૩૦મી ભમભનટે નોંિાવેલા િથમ ગોલની મદદથી ઇંક્લલશ ટીમે ૧-૧ની િરિાઈ મેળવી હતી. િુકાની ક્વટવ ગેરાડેેની પરિેસટ ફ્રી-કીકને આબાદ રીતે ગોલપોવટમાં મોકલીને ફ્રેસચ ગોલકીપર હ્યુગો લોભરિને બોલ રોકવાની કોઈ તક આપી નહોતી. આ પછી ફ્રાસિની ટીમે વળતો િહાર કરીને ૩૫મી ભમભનટે ભમડફિલ્ડર એલોય ડાઇરાના હેડર દ્વારા િરિાઈ િરિર કરવાનો િયાિ કયોા હતો. જોકે ઇંલલેસડના ગોલકીપર જોઈ હાટેે તેના આ િયાિને ભનષ્િળ બનાવ્યો હતો. ફ્રેસચ ટીમે િભમર નાિીરને ૩૯મી ભમભનટે નોંિાવેલા ગોલની મદદથી િરિાઈ ૧-૧થી િરિર કરી હતી.

ઇંગ્લેન્ડનો શ્રેણી તિજયઃ ત્રીજી ટેસ્ટ ડ્રો

ઇંગ્લેડડ અને વેસ્ટ ઇમ્ડડઝ વચ્ચેની ત્રીજી ટેસ્ટ ડ્રો જાહેર થયા બાદ ટ્રોફી સાથે ઇંગ્લેડડની ટીમનો કેપ્ટન એડડ્રુ સ્ટ્રાઉસ. ભારે વરસાદના કારણે પાંચમા દદવસે એક પણ બોલની રમત શક્ય બની નહોતી. ત્રીજી ટેસ્ટ ડ્રો થતાં ઇંગ્લેડડે ત્રણ ટેસ્ટની શ્રેણીમાં ૨-૦થી દવજય મેળવ્યો હતો. વેસ્ટ ઇમ્ડડઝના પ્રથમ દાવમાં ૪૨૬ના જવાબમાં ઇંગ્લેડડે પ્રથમ દાવમાં પાંચ દવકેટે ૨૨૧ રન બનાવ્યા હતા. મેચમાં ૯૫ રન અને બે દવકેટ ઝડપવા બદલ ટીનો બેસ્ટને મેન ઓફ ધ મેચ જ્યારે મલોોન સેપયુઅલ્સ અને એડડ્રયુ સ્ટ્રાઉસને સંયક્ત ુ રૂપે મેન ઓફ ધ દસરીઝ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. હવે યજમાન ઇંગ્લેડડ અને પ્રવાસી વેસ્ટ ઇમ્ડડઝ વચ્ચે ૧૬ જૂનથી ત્રણ વન-ડે શ્રેણીનો પ્રારંભ થઇ રહ્યાાે છે.

થાઇલેડડ ઓપનમાં સાઇના ચેમ્પપયન નવી દદલ્હીઃ િારતની િાઇના નેહવાલે બેંગકોકમાં રમાયેલી થાઇલેસડ ઓપન ગ્રાં ભિ ગોલ્ડ બેડભમસટન ચેક્પપયનભશપ જીતી છે. તેણે િાઇનલમાં થાઇલેસડની રાચોનોક ઇસથાનોને હરાવીને ટાઇટલ પોતાના નામે કયુું હતુ.ં ઓભલક્પપસિ પહેલાં ટૂનાામસે ટ જીતવાથી િાઇનાનો આત્મભવશ્વાિ વિુ દૃઢ બનશે. ૨૨ વષષીય હૈદરાબાદી ખેલાડીએ ઇસથાનોને િાઇનલમાં ૧૯-૨૧,

૨૧-૧પ, ૨૧-૧૦થી હરાવીને ચાલુ વષષે બીજી ટ્રોિી જીતી હતી. િાઇનાએ અગાઉ માચા મભહનામાં ક્વવિ ઓપન ટૂનાામસે ટ િતત બીજી વખત જીતી હતી. ભવશ્વની પાંચમી િમાંફકત િાઇનાએ િાઇનલની િીમી શરૂઆત કરી હતી, પરંતુ તેણે પોતાના અનુિવ તથા નેટ્િ પર કુનહ ે િરી રમત દાખવીને હરીિ ખેલાડીને પરાવત કરી હતી.


વિવિધા

Gujarat Samachar - Saturday 16th June 2012

23

હળિી ક્ષણોએ... મોનુઃ પપ્પા, તમે હાથીથી ડરો છો? પપતાઃ ના, દીકરા. મોનુઃ તમે પિંહથી ડરો છો? પપતાઃ ના દીકરા. મોનુઃ ભૂતથી? પપતાઃ ના. મોનુઃ એનો અથથ એ કે તમે મમ્મી પિવાય કોઈનાથી નથી ડરતા. • પત્નીઃ આજે ઘરે આવતાં તમને ખૂબ મોડું થઈ ગયું. પપતઃ અને તું આટલી મોડી રાત િુધી જાગીને શું કરે છે? પત્નીઃ હું પાંચ કલાકથી તમારી રાહ જોઈને જાગી રહી હતી. પપતઃ અને હું પાંચ કલાકથી બહાર ઉભો રહી એ રાહ જોતો હતો કે તું િૂઈ જાય તો અંદર આવું. • પત્નીઃ આજ િુધી મને એક વાત િમજાતી નથી કે જ્યારે પણ તમે તમારા િાિરે જાઓ છો ત્યારે ચૂપચાપ રહો છો. જ્યારે લગ્ન કરવા આવ્યા ત્યારે તો ખૂબ રૂઆબ બતાવતા હતા! પપતઃ એ પદવિે મારી િાથે આખી જાન મારી િાથે હતી. • મહેશઃ મને એ વાતનો આનંદ છે કે મારો બોિ એક ડોક્ટર છે. િંજયઃ એવી શું કાબેપલયત છે તારા િાહેબમાં? મહેશઃ હું જરાક માંદો પડું કે તરત જ તે મને બેડ રેસ્ટની િલાહ આપી દે છે. • એક ગામમાંથી એક વરઘોડો પિાર થઈ રહ્યો હતો. એક જાડો અને કાળો વરરાજા હાથી પર બેઠો હતો.

"!

એને જોઈને ગામનાં બાળકો તેની પાછળ ચાલવા લાગ્યાં અને મોટે મોટેથી અવાજ કરવા લાગ્યાં. ગુસ્િામાં વરરાજાએ કહ્યુંઃ ‘પાછળ પાછળ કેમ આવી રહ્યાં છો, હાથી નથી જોયો?’ બાળકો બોલ્યા, ‘હાથી તો ઘણા જોયા છે. પણ હાથી ઉપર હાથી પહેલી વાર જોયો છે.’ • મોહનઃ મેં ખૂબ મહેનત અને વાંચન પછી જાણી લીધું કે તલાકનું કારણ શું છે? પરયાઃ શું હોય છે, મને પણ જણાવ... મોહનઃ લગ્ન. • મુકેશની પત્ની તેની પિગારેટ અને શરાબ પીવાની તેમ જ િટ્ટો રમવાની ટેવથી ખૂબ દુખી હતી. એક પદવિ બન્ને બજારમાંથી પિાર થઈ રહ્યાં હતાં ત્યારે એક પભખારી એમની પાિે આવ્યો અને એક રૂપપયો માગવા લાગ્યો. મુકેશઃ શું તું િટ્ટો રમે છે? પિગારેટ અને શરાબ પીએ છે? પભખારીઃ જી નપહ િાહેબ. મુકેશ તેની પત્ની તરફ જોઈને બોલ્યો, ‘જોઈ લે, જે લોકો પિગારેટ કે શરાબ નથી પીતા, િટ્ટો નથી રમતા, તેની કેવી હાલત થઈ જાય છે.’ • મેનેજર (પોતાની િુંદર ટાઇપપસ્ટને)ઃ રાત્રે િપનામાં મેં દુપનયાની િૌથી િુંદર યુવતી િાથે લગ્ન કરી લીધાં. ટાઇપપસ્ટ (શરમાઈને)ઃ િાહેબ, તો શું આપણે બન્ને ખુશ હતાં? • અજયઃ મારું પાકીટ ચોરી કરતાં તને શરમ નથી આવતી? પખસ્િાકાતરુંઃ શરમ તો તમને આવવી જોઈએ, પખસ્િામાં પૈિા પણ નથી રાખતા. •

"" $ %"# '2=1 &.0.=*;2*7

.*5<

.502>6 855*7- %"62 3( 4'423 ->5= B !*;2< %"62 3( 4,6 23 4,6 3( 4' ->5= B 125- B #?2<< *7- !*;2< 3( 4,6 =*5@ %"62 3( 4,6 !*78;*62, #?2=A.;5*74,6 23 4,6 3( 4'423 #,8=5*7- %"62 1% 4, 3( 4' 3( &03 ->5= B ;.5*7- %"62 1% 4,6 ->5= B <5. 8/ '201= %"62 %&0"13 .% 4.& 23 4,6 3( 4'423 !*;2< %"6 B ->5= $8;:>*@ %"62 3( &03&-#&1 #9*27 %"62 4,6 4'423 B

! 4(423 " !

"

# 30 4(423

)1'' 43%) '5# #3'- 0..4/*37 !'23 /& 0#& 013)0-3 *&&-'2'6 ! #21# *1&02) 4.#1

#,$#21# !

!%

0/3#%3

4/1*2'

/&*#

#1&'/2

)03.#*- %0. %

! !

#&*0 "01,2)*1'

%

"

!

$

(# '2=1 &.0.=*;2*7

!

.#1+*3 #41 #.#- #/'2#1 #*/# 41'2) "0('2) #5'

.*5<

*; *<= ?2=1 8704870 3( 4, 3( &03 3( /5 B *; *<= .% 4,6 3( &03 3( /5 %4,3 B #;25*74* .;*5* 3( /5&-#&1 %4,3 B 69.;2*5 "><<2* ./ ).3&1.", 3( &03&-#&1 3( $3/#&1 1/- ->5= B ><=;*52* .?).*5*7- *73( /5&-#&1 %"62 ->5= B 127* #9.,2*5 5)2)3).' &)*).' !)". (".'(") &(&.7(&. /.' /.' "$$"4 3( 4'423 23 &03&-#&1 3( $3/#&1 3( /5&-#&1 ->5= B 69.;2*5 2=2.< 8/ 8;8,,8 %"62 .)'(32 "$$/-/%"3)/. 5)2)3).' '"%)1 22"/4)1" "2"#,".$" "#"3 &+.&2 &7 ".% "11"+&$( 3( 4' 3( &03 ->5= B @9;>< %"62 3( 4,6 3( 4'423 1% &03 ->5= B $>;4.@ %"62 1% 4,6 1% &03 .% &03 ->5= B &2.=7*6 *6+8-2* %"62 3( &03 1/- B ;.*=.; !>73*+ %"62 3( $3/#&1 ->5= B

(

"% #

&2<2=270 =*5@ ;*7,. #9*27 $>72<2* &2<2=270 0@9= <;*.5 8;-*7

!

->5= B

6*25 27/8

&341.

+*+*1852-*@< ,86 ??? +*+*1852-*@< ,86


સદઘબહઘર સ્વઘસ્થ્ય

24

Gujarat Samachar - Saturday 16th June 2012

.z 4=v =z/o <o*8q <o?4q> BV4q8v 1o>o;q/qE (xNE? 8v (?4o 93 S>o9( [=o3=o| E4oB4q 8v @z(z8q ?z.;?z.8q “B8[•Ža%=o| =rT(x@q E.‚Bo8r| E{5q =z/s} (o?3 =o84o Fz 4v= . )oE (?q8v •d @z(z8v 4v8q =o0q E? 54q Fz> 4vBq 4;q;q 9Ž?pV5Ž4 ŽBCv ’34o Fz 4z 4=8v ,z^E 4v8o ŽBCv ?E 91Cv ! pV5Ž48q Eo?Bo? CG> FzBo8r| 4=8v ’3 5o> 4z 4=v Cr| (FvCz ! 9Ž?pV5Ž4 2•,3 (x +t/| 38o| %V/q%!Zo‚ "/qE 4?q(x %A)o> -v 4v Bo?8Bo? %V/q%!Zo‚ "/qE 5Bo Eo=oN>93v =oY !Zo‚ "/qE 4?q(x . %A)o> -v .z(x 4v 6oF (x ;A4?o #L9e (?4q pV5Ž4 8 FzBo5q 4v8r| B7r ,z^E 8o= !Zz‚ ŽEE . (Fq C(o> %V/q%!Zo‚ "/qE (z" 93 Eo|7o8v @o*r 91q C(x -v 9?|4r <o?4q>z8v 4v +t/| 3=o| B7r E? (?v -v 8v 9rlDz (?4o VYq%8v 4v8q B7r E? 5o> -v ! #9?o|4 V5tA4o V5o8q> "’ 8v ,z^E93v B> EŽF48o 9Ž?;Az 93 .Bo;6o? -v .z(x E{5q =z/s} 9Ž?;A .v8/v q( .3o> -v 8v !5q ŽBg=o| (z" 93 V5Av ?Fv4o| <o?4q>8v 4v8q E? 5Bo8r| .z)= B7r ?Fv -v Eo=oN> Eo|7o%=o| Fo1(o8q Eo=Eo=q E9o/q 9? (oŽ/ƒ @. v 8o=v %A)o4o| Ž/V>r8r| !B?3 Fz> -v .v 9z,q *o6q 4?q(x8q (o=*q?q ;’Bv -v =o| (oŽ/ƒ @. v +Eo" ’> -v !8q Eo5v Fo1(o8o 8o8o| #9Ev@o| *ho| 8v :zR@o|8q ?,8o .vBo| N> V5o8q> (o?3z E|(Ao>v@o| Fz> -v Eo|7o8q !E9oE8r| LB,o8r| !B?3 ^1 8v 9q1o6o>( ;8v -v 45o 9* +t/| 3 9oEv5q BAq *>v@z 6v)oBo @o*v -v E?XV4 S>Ž_=o| ! ?z* (xBq ?q4v 6v)o 6v -v Cm!4=o| 4z 5z1o| 5z1o| E=>v E3(o =o?4q Bv68o 8r<Bo> -v .v8q 4q\4o 8v 9r8?oB4‚88z E=> B74z ’> -v E=>o|4?v 4v E44 8v 4q\ ;8Bo @o*v -v

!8o 9Ž?3o=v S>Ž_8o F@8,@88r| 8v Er7o?Br| 4v= . (o=(o.8q [=o3 +/w -v 8v Bo?v Bo?v !?o=8q E=5‚4o8v =>o‚ Ž64 (?Bo8r| Fz> -v .m? 91w -v ?z* E44 !*A B7Bo [•Ža=o| Er7o?oB7o?o5q 9q1o8v Eo5v $( 4;^z $Bz !Bv -v (x (o;r=o| @" C(o> -v 93 E=>o|4?v !?o==o| 93 9q1o .3o> -v 8v ‘+ (x/@o|( &D7z @vBo| !BT>( ;8v -v 93 Bv?3 ;8v -v Eo|7z ^1 !8o5q ?z*8o @k3z 5z1o| E=> ;8Bo5q F@8,@88q =>o‚ 6o !Bv -v =o/w (o;r=o| .3o> -v 9?|4r !?o= 9-q F@8,@8 5o> L>o?v ! !1 E?8o .z)= 93 -v #9>z*=o| (1oC B7r 9q1o !9v -v 8v 9-q @vBo4o| =rH> &D7z 6oFCo=( $pN/ 4v=o| Er7o?z 5o> -v .z(x ! ;o;4v "NP@v=/v ?q Fz> -v 8v 4v8o5q *vV]z $ŽC>8z 8v ŽBg8o N> @z(z (NER/N/ %5z‚9qŽ1( "N/wpV/8@ Fz.?q !|4?1o E.‚8 V9o>? ;rCq B`v =z/z 4:oB4 ?Fv@z -v <z.8 E| ; Ž | 74 =r T (x @ q% 9v 6 o 5o> -v K>o?v FzpV9/@ 8v 9t’ [o5‚8o EŽF4 6yŽ8( Ž8L> 6Bo%5q @k3z 9? (o;r 8 !Bv (=z‚ (?4q B)4v Bo|(o BABo8q 5Bo ŽB(uŽ4 (x (6m94o B74q ’> #<1( 8v 9@o0q BoAq8v ;vEBo8q 4vBo| N> (o?3z Fz> L>o?v CVYŽW>o 9dŽ4 8v “B8Cy@q8o (o?3v !BT>( ;8q ’> -v E“‚(@ ?z*XV4 Eo|7o=o| 93 F@8,@88r| Eo?Bo?8o ŽB(R9z ŽBŽB7 Fz> -v [=o3 Eo?q ?q4v .ABo" ?Fv -v G/@o|( 9vCN/8v 4z Eo|7o8v ;?o;? 9pT,=8o| +t/| 38o ?z*q%=o| 9q1o6o>( 8v Œ7z" . 8o)Bz• B7r Eo?z @o*v -v (o?3 (x ^1 +t/| 3 .zBo =Av -v 4v8q Eo=v $ŽC>8z8v (oŽ/ƒ @. v +Eo" *>o| Fz> -v 8v +Eo?o8z <|*o? 9q1o 4z ?Fv . -v 9?|4r 4v% F?q:?q C(x -v *=v L>o| ’> -v !8o5q 5z1z E=> ?oF4 =Av Eo?Bo?=o| ! . ;o;4 =FbB 7?oBv -v -v !)?v 9q1o 8v k=4o $Bo V4?v 9F•,v -v [• $ 5o> (x ! 9Ž?pV5Ž4 Ž8Bo?q C(o> (x !Bo Eo6o 9*@o 9t?4o| ?Fv4o| 85q ! 9-q8r| )?q 4|6?r V4 “B8Cy@q 8v )oE (?q8v B.8 9*@r| +t/| 38o Eo|7o8v ;6@Bo8r| . ?Fv -v E{5q 9? M>o8 !9Bo5q .z)= ,z^„E93v +/o1q [V5oŽ94 [ŽW>o Œ/z/@ 8q ?qO@vE=vN/• -v .v=o| ?zŽ*i 8v 8r(Eo8XV4 Eo|7o8q C(o> -v pVBŽ=|* 8v Eo"(Ž@|* .vBq 8z8 "Q9vG/ (E?4z5q =tB=vN/ ’ABBo=o| =66 =Av -v E9o/q%8v 6t? (?q 7o4r 8v O@opV/(8o .z(x *o# (Fq *>o 4v= $ŽC>8 E|>z.85q !B?q @vBo> -v $ ;o;4 8•7Bq @o":V/o"@5q Eo=oN> ?q4v !Bq =66 =ABq .m?q -v (x +t/| 38o Eo|7o8v ;6@Bo8q ;7q .N=’4 -v ! ŽEBo> 93 ! pV5Ž4 B> Eo5v CVYŽW>o Œ/z/@• Fz4q 85q 'C4~ ?qO@vE=vN/ E|(Ao>v@q FzBo5q ,z^E •d B>.t5=o| ! (?Br| 93 CG> Fz> -v >rBo8 66€ .vBo (xE=o| 8v ŽB(o?8r| [=o3 ‹‰ /(o .v/@r| ‘,r -v 8v 'C4~ ?qO@vE=vN/ "J-8q> *3o> 8v •doBV5o8z (z" "@o. 85q L>o?v VBV5 <ŽBU> =o/w8z ŽB(R9 ?o)q C(o> 9oT,oL> 4;q;q ŽBg=o| ;q’ W=8q @o":V/o"@8q ’AB3q . >zI> 8v E{5q E?(o?( Eo?Bo? -v 8v 9q1o=o| ?oF4 E=>E?8q Eo?Bo? -v t ‚ Eo?Bo?8r| @j> 9q1o 9? Ž8>|Y3 E?XV4 =o/w Ž4C> E?(o?( -v .z(x 4v8q E|93 E? 8r<Bo4o E=> @o*v -v ŽF@,o@8o Eo|7o8q pV5?4o 8v F@8,@88r| [=o3 ’ABBr|

દીઘઘાયુષ્ય મઘટે સકઘરઘત્મક વલણ જરૂરી વોશિંગ્ટનઃ દીઘઘા યષ્ુ ય મઘટે સકઘરઘત્મક વલણ આવશ્યક છે. અગઘઉ કરઘયેલઘ સંશોધનોમઘં જણઘવઘયું હતું કે વ્યજિનઘ દીઘઘા યષ્ુ ય મઘટે ચોક્કસ જજન્સ મહત્ત્વનઘ છે. જોકે નવઘ અભ્યઘસ અનુસઘર, તમે જેટલો મૈત્રીભઘવ પૂણા સ્વભઘવ, આશઘવઘદી વલણ અને સમઘધઘન વૃજિ ધરઘવતઘ હશો એટલું જ તમે લઘંબું જીવી શકશો. સઘરું વ્યજિત્વ દીઘઘા યષ્ુ ય મઘટે મહત્ત્વની ભૂજમકઘ ભજવે છે. અમેજરકઘની આલ્બટટ આઇન્સટઘઇન કોલેજ ઓફ મેજિસીન દ્વઘરઘ હઘથ ધરઘયેલઘ સંશોધનનઘ તઘરણ અનુસઘર,

શતઘયુવઘળઘઓ સઘથે અમે કઘમ કરવઘનું શરૂ કયુું ત્યઘરે તેમને લઘગ્યું હતું કે અપ્રઘમઘજણક અને અત્યંત ખરઘબ હોવઘને કઘરણે તેઓ લઘંબું જીવ્યઘ છે, પરંતુ અમે શતઘયુ ધરઘવતઘ ૨૪૩ લોકોનઘ વ્યજિત્વની ચકઘસણી કરી તો જાણવઘ મળ્યું કે, તેઓ સઘરું વ્યજિત્વ ધરઘવે છે અને અને જીવન પ્રત્યે તેમનું સકઘરઘત્મક વલણ હતુ.ં સંશોધક ટીમે જણઘવ્યું હતું કે મોટઘ ભઘગનઘ શતઘયુવઘળઘ લોકો જમત્રભઘવ ધરઘવતઘ, આશઘવઘદી અને સમઘધઘનવૃજિ ધરઘવનઘરઘ હતઘ. તેઓ પોતઘની લઘગણીઓ દબઘવવઘને બદલે ખુલ્લી રીતે વ્યિ કરતઘ હતઘ.

" % )

$ ! #

% # $ & % # $ # # # #

#

&

' .

#

#

#, # #, # # ' ', " # ( * %

#* - + ( ' $ % + #* # ) ' ' ' ) , $ " $ ' " #* )+ #* ' % $ %* . !

#+ # )

મેલબોનનઃ આધુનિક જીવિપદ્ધનિ બેઠાડુ બિી રહી છે ત્યારે દૈનિક ધોરણે ૧૧ કલાક અથવા િેિાથી વધુ સમય સુધી બેસી રહેવું જોખમી બિી શકે છે. ઓસ્ટ્રેનલયામાં થયેલા અભ્યાસ અિુસાર લાંબા કલાકો સુધી બેસી રહેિારી વ્યનિ મૃત્યુિે આમંત્રણ આપે છે. અભ્યાસમાં દાવો કરાયો છે કે ટેનલનવઝિ અથવા ડેસ્ક પર લાંબો સમય બેસી રહેિાર લોકો પર થોડોક જ સમય બેસી રહેિાર લોકો કરિાં મૃત્યુિું જોખમ વધુ હોય છે. ત્રણ વષષિા સમયગાળા દરનમયાિ મૃત્યુ દરિો અભ્યાસ કરિાર સંશોધક વાિ

# #* ' ' $!# ) # #* ' '

) ' % # $ # # #+ ) # # $ $"# ) # ) #

' #!$ ) #

#

#

"" $#

" %

! $

' ' '

E|6<‚=o| ?qO@vE=vN/8o [(o? 8v E.‚?q (?Bo8q ,z^E 9dŽ48q Eo,q 9E|6*q (?Bo8r| =FbB ŽBCvD -v 9-q F@8,@88o S>o9=o| :x?:o? .zBo =Av -v 9oT,oL> BV4q=o| .v @z(z8v 9q1o 8v ^193r| Fz> 8v 5q 9q1o=r_ -4o| 5z1q (1oCBoAz +t/| 3 ?Fv 4z 4v Er7o?z (FvBo> -v $ŽC>8 BV4q =o/w E=V>o Eo=oN>93v 9q1o(o?q 9?|4r *Ž4Cq@ +t/| 38q -v ,z^E [ŽW>o8q 9E|6*q Eo5v F@8,@88r| ! [=o3 .ABo" ?Fv 4v8r| =FbB ŽBCvD -v N>5o 9q1o=o| ?oF4 =ABo Eo5v Bo|(o BABo8q #<1( 8v 9@o0q BoAq8v ;vEBo8q k=4o 9? 8Bq =>o‚ 6o% !Bq .Bo8r| .z)= ?Fv -v B> 8v 4v Eo5v E|(Ao>v@ 5Bo E|*4 4;q;q E=V>o% B?z7m9 ;8v 4v .m?q 85q ! B>v =z/o <o*8o @z(z8q N> E=V>o%5q E.‚8 Bo(x: Fz> -v ! =rco8v EŽ.‚ (@ 8v $8vV5vŽ/( /w(Ž8(z M>o8=o| @v -v ! [zEq.? (x/@q F6v VBq(u4 -v <o?48q Bo4 (?q$ 4z @o)z @z(z +t/| 38o| Eo|7o8o 66‚5q 9q1o> -v 4L(o@q8 B1o [7o8 /@ Ž;Fo?q Bo.9v>q$ ‡……… 8v ‡……†8o BD‚=o| 4v=8o ;ev +t/| 3 =o/w ?qO@vE=vN/ E.‚?q (?oBq 4v 9-q '*v C|(o 8v 1?=o| 8•79oY +/o1z 5" *>z -v .z 4v=8o =o/w ! E.‚?q Eo?q Fz> 4z 9q1o6o>q +t/| 3z Eo5v “B8 “B4o N> (z"8o =o/w 93 Eo?q . (FvBo> Ž= FŽ?C 9?=o? 8v 1z E|6qf <o@o?o (NER/N/ ?n=v/z@zŽ.V/ V9o>? ;rCq FzpV9/@ )o4v ‡Š .t8v Eo|.8o Š ˆ… (@o(5q ’Fv? .84o8v 5o9o 8v +t/| 3 E|;Ž| 74 E=V>o% =o/w †… Ž=Ž8/8q /s(} q Ž8~ CrR( E@oF (NER/wC8 !9Cv 4=ol| V5o8 8•7oBBo =o/w =Fv?;o8q (?q8v 9? "=v@ 5Bo 8v :z8 (?Cz

બેઠઘડું જીવન ખતરનઘક ડેર પ્લોએગ અિે િેમિી ટીમે જણાવ્યું હિું કે વધુ પડિો સમય બેસી રહેવા અિે િેમિું ટૂંકું જીવિ એકબીજા સાથે સંકળાયેલી બાબિો છે. યુનિવનસષટી ઓફ નસડિી દ્વારા કરાયેલા ચેિવણીજિક અભ્યાસમાં જણાવાયું છે કે વ્યનિ શારીનરક પ્રવૃનિ કરે કે િ કરે, પરંિુ ૧૧ કલાકથી વધુ સમય સુધી બેસી રહેવું જોખમી છે. ૧૨ કલાક અથવા િેિાથી વધુ સમય સુધી બેસી રહેિાર વ્યનિિા મૃત્યુિું જોખમ ૪૦ ટકા વધી જાય છે. પનરણામે હૃદયરોગ સનહિિી ઘાિક બીમારીઓિું જોખમ વધે છે. નસડિી યુનિવનસષટીિા સંશોધકોએ અભ્યાસિા ભાગરૂપે ૪૫ અિે િેથી વધુ વયિા અંદાજે ૨,૦૦,૦૦૦થી વધુ લોકોિી પૂછપરછ કરી હિી. આ અભ્યાસમાં ભાગ લેિારમાંથી મોટા ભાગિા લોકોિું કહેવું હિું કે િેઓ

ખાસ નોંધ ‘સદાબહાર સ્વાસ્થ્ય’ શવભાગમાં અપાયેલી કોઇ પણ માશહતી કે ઉપચારનો અમલ કરતાં પૂવવે આપના િરીરની તાસીર ધ્યાનમાં રાખવા અને તબીબી શનષ્ણાંતનું માગગદિગન મેળવવું શહતાવહ છે. - તંત્રી

૧૧થી વધુ ક્લાક સુધી બેસી રહે છે. જોકે, આ સંશોધિમાં જણાવાયું હિું કે માત્ર બેસી રહેવાથી જ વ્યનિિી જીવાદોરી ટૂંકી થઇ જિી હોવાિું સાનબિ થિું િથી. આ ટીમે વષષ ૨૦૦૬થી ૨૦૦૮ વચ્ચે ન્યૂ સાઉથ વેલ્સમાં ૨,૨૦,૦૦૦ લોકોિે સામાન્ય સ્વાસ્થય, ધૂમ્રપાિ સનહિિી િેમિી ટેવો અિે દૈનિક િેઓ કેટલો સમય કસરિ કરે છે િથા બેસી રહે છે િેવા પ્રશ્નો " % /, " ' * $ " ) " !$

પૂછયા હિા. આ સવવેિાં િારણ જાહેર આરોગ્ય માટે લાલ બિી સમાિ છે. અહેવાલમાં મોનિિંગ વોક કે નજમમાં જવાિી બાબિ ખૂબ જ ઉપયોગી હોવાિું જણાવાયું છે. જોકે, માત્ર સપ્તાહમાં પાંચ નદવસ અડધો ક્લાક શારીનરક પ્રવૃનિથી ગંભીર બીમારીઓથી છુટકો મેળવી શકાિો િથી. અહેવાલમાં લાંબા સમય સુધી બેસી રહેવાિી બાબિિે ટાળવા પર નવશેષ ભાર મૂકાયો છે.

/ " &/ # " 0 & % $ % ' * + . " *

London Clinic: 020 7476 2530 Leicester Clinic: 0116 266 3939

Ayurvedic Herbal Clinic Ltd. 218 Melton Road, Leicester LE4 7PG UK www.ayurvedichelpline.com email: ayurvediccourse@aol.com Mob.: 07801 027 571

% ( " *

& "+

'

$

"

+


મહિલા-સૌંદયય

Gujarat Samachar - Saturday 16th June 2012

કોઇ પણ ટત્રી માટે મેક-અપ કરાવવા માટે દર વખતે બ્યુટીશ્યન પાસે કે બ્યુટી સલુનમાં જવાનું શક્ય નથી. ખાસ પ્રસંગોને બાદ કરતાં મોટા ભાગની ટત્રીઓ જાતે જ મેક-અપ કરતી હોય છે અને આથી જ મેક-અપ કરતી વખતે પૂરતું ધ્યાન આપવું જરૂરી છે. જો આમ નહીં કરો તો વાતનું વતેસર થઇ જશે, ને ખરાબ મેક-અપથી હાંસીપાત્ર ઠરશો. મેક-અપ કરતી વખતે અમુક મિક યાદ રાખશો તો મેક-અપ વધારે સારો થશે અને તમારી સુદં રતામાં ચાર ચાંદ લાગી જશે. સૌપ્રથમ તો મેક-અપ કરતાં પહેલાં ચહેરો ટવચ્છ હોય એનું ધ્યાન રાખો. સૌંદયય-પ્રસાધનો ત્વચાના રંગ અને પ્રકારને અનુરૂપ પસંદ કરો જેથી મેક-અપ દૂર કયાય પછી ત્વચા બગડે નહીં. ચહેરા પર ફાઉઝડેશન ભીના ટપઝજથી લગાવશો તો આખો મદવસ ટકી રહેશ.ે ફાઉઝડેશનમાં થોડાંક ટીપાં મોઇશ્ચરાઇઝરનાં મમક્સ કરવાથી નેચરલ ફફમનશ મળશે. હોઠ પર મલપસ્ટટક લગાવ્યા બાદ બ્લોમટંગ પેપર મૂકીને હળવેથી દબાવીને લઇ લો. મલપકલર સારો દેખાશે. હોઠને ચમકીલા બતાવવા બન્ને હોઠના વચ્ચેના ભાગે ગ્લોસનું એક ટીપું લગાડો. મલપગ્લોસની ઇફેક્ટ વધારે સમય સુધી રહેવા દેવી હોય તો એક લેયર પછી બીજું લેયર લગાડો. મલપસ્ટટક લગાવતાં પહેલાં મોઇશ્ચરાઇઝર ધરાવતો મલપબેઝ લગાવશો મલપ્સ સોફ્ટ રહે છે. મિમી બ્લશઓન લગાડ્યા પછી પાઉડર બ્લશ લગાવવાથી એ આખો મદવસ ટકે છે. બ્લશર લગાવતી વખતે ટમાઇલ કરો. પછી બ્લશરને ગાલ પરથી લમણા તરફ લઈ જાઓ. પહેલી વાર આઇશેડો િાય કરવા ગોલ્ડ શેડ બેટટ છે, કારણ કે એ બધા પર સારો લાગે છે. સ્કિનને ચમિતી બનાવવી છે? સ્ટકનનું મનયમમત ટિમબંગ, િીમનંગ તેમ જ ટોમનંગ કરવાથી સ્ટકન મિયર બને છે અને

0 . ( ) w-_(2b _0$i 6i. e ;._/e $e(e O I _/(_ y2 _/i &,2e ex 5(_$( 5;. e2ck 2_7. *g"/b (b; e (_-(_ $;2Z_(b (e 0e g ^k e _02_(i -y6-_ y2V(b (e -6_( A.yN {:.i e (e y2y2'])e $e(e -0-_k -d7.i e -6_;-_ _k'b| 5_+/-$b%b &_k"b(b )&._G_ /b(e ,_/$(b ($_-_k (2i c2_1 I _A.i 6$i _k'b| )&._G_ T_/_ yKy 3 5?$($(_ )_._ 6 - _2b (_8._ 6$_ ( ( (/ )1 ) ( ( ) ( , (/ )1 ( '* ( %) ( /# ) ( (0 ) , ", ( , , _k'b| 9._/e &yY# yJ _ ._ 6$_ ;._/e ;._k _1_ 0i i I;.e (e ,_/$b. 0i i I;.e $e-#e =._. (e ,e&,_2 i._k /k ,e& 3c e (e $e(e 0 (e )#_ 0i i(e e 56( /2ck )"$ck 6$ck $e 5_-e 2_ !_22_ $%_ 0"$ )2_ -_ f $e-(e -_ &n 3n [c (b 2B. $_ 6$b -_ &n 3n( $e-(e Lb-D /_ Hk $/*%b I_U %.e0 6$ck Lb-D /_ Hk $i ;._/e 6._$ (%b $e-(_ &e6_25_((e 5i 24n%b 2'_/e 24in 2b$b 7d ._ e i g $e-(ck $Q2Z_( (e $e-(_

એમાં ચમક આવે છે. ટિબ બનાવવા માટે પા કપ મુલતાની માટીમાં પા કપ જેટલી સંતરાની છાલનો પાઉડર તેમ જ બે ચમચી ચંદન પાઉડર મમક્સ કરીને એક બોટલમાં ભરી રાખો. ટિમબંગ કરવું હોય ત્યારે બે ચમચી જેટલો પાઉડર લઈ એમાં એક ચમચી પાણી મમક્સ કરી ચહેરા પર લગાવીને રહેવા દો અને સુકાઈ જાય એટલે ચહેરો ગરમ પાણીથી ધોઈ નાખો. સ્ટકન માટે િેસ્ઝઝંગ માટક બનાવવા પા ચમચી મુલતાની માટીમાં થોડોક ટામેટાંનો પલ્પ, કાકડીનો રસ અને દહીં મમક્સ કરીને ચહેરા પર ૨૦ મમમનટ સુધી લગાવી ચહેરો ધોઈ નાખો. બે યીટટ ટેબ્લેટનો ભૂકો કરી એમાં એક ચમચી મમલ્ક પાઉડર, પા કપ દહીં અને એક ચમચી મધ મમક્સ કરી ચહેરા પર લગાવી દસ મમમનટ રહેવા દો. પછી ચહેરો ધોઈ નાખો, ચમક આવી જશે. ટેન થઈ ગયેલી સ્ટકન માટે સરખા પ્રમાણમાં બદામનું તેલ અને મોલ્ટ મવનેગર મમક્સ કરીને સ્નાન કરવાના એક કલાક અગાઉ ત્વચા પર લગાડીને પછી ધોઈ નાખવુ.ં સ્ટકન નીખરશે. અથવા તો એક ચમચી ઓટમીલ પાઉડરમાં થોડોક કાકડી અને દ્રાક્ષનો જૂસ તથા દહીં મમક્સ કરીને એની પેટટ બનાવવી અને ટેન થયેલી સ્ટકન પર લગાવીને પછી ધોઈ નાખવુ.ં

-d?. 2 (i(i I _/ I5_/ /b(e ( (-_k <._a;- $e (_ /e"2_(ck _.n (e 5kC%_ /b /6b e (/ ) ! ) / ( , %) ( #/ 0 * / ( ($ , ( ( '* + '* , %) ( - ( + ( (/ * - ( ) &( , )d9. c[&e2| /_ g3,_ (_ )_2( ) 0e _0(_/_ (c._.b ( h 5-_ (_ (e$_ y2y2' '-n(_ F#b (e 5-_ (_ 5>.i 62e 5_%e -1b(e $_ rp ( d (_ /i )&._G_ .i| /X_ e 5e=M0 0k"(-_k 5b-_ y W]) ye / b 2i $_ rp ( d (b 52_/e 5l 96i=5 2c"(_ .\&b '-n(_ 5b(_ i %b 3] %3e (e 0k"((_ ( h +jS y6=&c .\&b yEC$b (e C0_'-n(_ C%1i(b -c0_ _$ 0 (e +)i/e q 2_ e 5e=M0 0k"((_ y$6_y5 C%1 2eC -b(C / +b 23e ._G_-_k _ =5b0/i )_0_n-e= (_ 5>.i )# '-n c[ (b 5_%i5_% 5_-e0 %3e '-n._G_ )&._G_(i -c8. Re3 y6k5_ (e Ie-(_ O -d?.i(i I5_/ /2i $e $i e )# 5_%i5_% u vt ` 0i-b /(_ 2i %b e ,k"i1 G %_. $e y2 _53b0 &e3i(_ /b+ (e ]y/._$-k& +_1 i(_ ?._# -_ f

2_)/2_-_k

23e -_ ( f b 5kC%_ w5e=5 = /(e3(0x e ' +y'/ +_1 i(_ ?._# -_ f IzP e $e(e 56_. )2_-_k 23e y52_. +b| 5kC%_ T_/_ +_1 i(b -&& /2_-_k )h5_(i 5&c).i /2_-_k 23e Lb-D /_ kH y-3( '/-)c/ .c g 3_ /_ e e g $e _-_k _ q 0_ )_ ="(ck ,k"i1 yG$ /b 3 3e spp e 0_ )&._Gb 52n'-n 5-,_2 y6k5_ 3_ky$ (e Ie-(i 5k&3 e $i )3e )# 5_%i5_% 5l "i 6{/i ]y/._$-k&i(_ -c )/ aC-$(b /e _ (e $/-_k ?0_5 #2_(_ I._5i /3e /e b b 2i -_k ,_ 0e2_ 0i i-_k d+ -k (e ;5_6 i2_ -@.i e )/k$c 5k i i(e _/#e -e -_G spp A.yN i(e 5-_2b 37._ b e $_k )# ) i 56.i )2_ -_k $_ 6i $i )(_ y-Gi C2 (i (e )y/y $i-_k 5k&e3i )6m _"b(e &_/ 6_%e -_/b 2e+5_ )/ -&& /2_ -_/i (c/i' e 5k) o

ખુલ્લાં ત્વચાં છછદ્રો ત્વચા પર રહેલાં ખુલ્લાં મછદ્રો અથવા રોમમછદ્રો ઘણી વાર સુદં રતામાં બાધાકારક બને છે. એને કારણે ચહેરો તો ખરાબ લાગે જ છે સાથે ધૂળ જેવી ગંદકી પણ ચહેરા પર ચોંટી જાય છે. પમરણામે બ્લેકહેડ્સ અને ખીલ જેવી સમટયા પણ ઊભી થાય છે. ત્વચાનું પીએચ બેલઝે સ બગડી જાય તો ખુલ્લાં મછદ્રોની સમટયા થાય છે. ઘણા લોકો માને છે કે મોટી ઉંમરે ત્વચા ઢીલી પડવા માંડે છે એટલે આ સમટયા થાય છે. આ ઉપરાંત નાની ઉંમરની વ્યમિઓમાં પણ આ સમટયા જોવા મળે છે, કારણ કે યંગ સ્ટકનમાં તૈલી તત્ત્વ વધારે પ્રમાણમાં હોય તો પણ ખુલ્લાં મછદ્રોની તકલીફ થાય છે. ત્વચાના પ્રકાર મુજબ મનષ્ણાત

25

બ્યુટીશ્યન િીટમેઝટ આપે તો આ સમટયાથી થોડે ઘણેઅંશે છુટકારો મેળવી શકાય છે. આ સમટયાના ઘરગથ્થુ ઉપાયો જોઇએ તો, તેલ-મસાલાવાળો ખોરાક ઓછો કરો. મદવસમાં બે વાર ફેસ વોશથી ચહેરો ધોઈ લો. સાબુને બદલે ચણાનો લોટ વાપરી શકાય. મદવસે ઠંડા પાણીથી ચહેરો ધોઈ લેવો. ટામેટાંનો રસ ચહેરા પર લગાવી થોડી વાર રહેવા દો ને પછી ઠંડા પાણીથી ચહેરો સાફ કરો. ચણાના લોટમાં ફૂદીનાનો રસ, સંતરાનો રસ, હળદર મમક્સ કરીને બનાવેલો ફેસપેક લગાવવાથી ફાયદો થાય છે. સંવદે નશીલ ત્વચા હોવાથી ચણાનો લોટ કે હળદર ન લગાવી શકો તો પપૈયાની છાલથી હળવો મસાજ કરો. પપૈયું ખુલ્લાં મછદ્રો બંધ કરશે, ડાઘ દૂર કરશે.

અને લાંબા સમારો. હવે એક સામગ્રીઃ ૨૫૦ ગ્રામ કારેલા પેનમાં તેલ ગરમ કરો. એમાં કાંદા • બે મોટા કાંદા • એક ચમચી નાખીને બ્રાઉન થવા દો. હવે એમાં લાલ મરચું • એક ચમચી ગરમ કારેલા નાખી મમક્સ કરો. ૫-૭ મસાલો • એક ચમચી ધાણાજીરુ મમમનટ ચડવા દો. કારેલા ચડી • એક ચમચી આમચૂર પાઉડર જાય એટલે એમાં લાલ મરચુ,ં • પા ચમચી હળદર • બે ચમચી મલાઈ • બે ચમચા સમારેલી કરેલા-દો-પ્યાઝા ગરમ મસાલો, ધાણાજીરુ, આમચૂર કોથમીર • ચાર ચમચા તેલ • મીઠું ટવાદ પ્રમાણે પાઉડર અને હળદર નાખી મમક્સ કરો. છેલ્લે રીતઃ કારેલાને પાતળા, લાંબા સમારો. એનાં મલાઈ નાખીને હલાવો. ધીમા તાપે ઢાંકીને બી કાઢો અને મીઠું ઉમેરીને મસળી લો. પાંચ ત્રણથી ચાર મમમનટ ચડવા દો. કોથમીર મમમનટ બાદ એને મનચોવી લો. કાંદાને પાતળા ભભરાવી પીરસો.

* # &#,#(! #( .$ + -# .($ # )) , ,.**&1 *.+ / ! - +# ( )) )(&1 .&& 0 #(! - +#(! , +/# (! ! ' (*-#)( #+-" 1 * +-1 ((#/ +, +1 #/ )' 1 " - ), "#( , #22 ).(- + ) %- #& +-# , )+*)+ - ( 0 #(! .( -#)( ,* # &#,-, .( + &, * # & #, ).(- (# )+' 0 #-#(! ,- 3 / #& &

)(-

-

'& ," )(#


26

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 16th June 2012

૨૪૨ ૧

૪ ૮

૧૦ ૧૧ ૯

૬૬ ૧. હૈયું, જદલ, હાિટ ૨. પાજિયા પર રમાતી એક રમત (અંગ્રેજી) ૩. શંકા, વહેમ ૫. રૂપું, રૂપાનું, ધોળાશ પિતું ૬. િીજી નાત ૮. સજ્જિ, દ્રઢ, તૂિે નહીં એવું ૧૧. વાંકું, આિું, કતરાતું ૧૩. કરોજળયા જેવું એક જીવિું ૧૪. જનત્ય, હંમેશા, કાયમ ૧૫. મંજદરોમાં થતો ઉત્સવ ૧૭. ફાંસી આપનાર, જશરચ્છેદ કરનાર ૧૮. ગાનાર, જસંગર ૧૯. સંિવ નહીં એવું ૨૧. કપાળ, િાલ ૨૩. મુન્ટલમ રાજા, સૂિો ૨૫. દેવળનો પદાજધકારી

૧૨ ૧૩

૧૦

૧૪ ૧૫ ૧૩ ૧૫

૧૬

૧૭

૧૮ ૧૬

૧૯ ૧૮

૨૦ ૨૧

૨૨ ૨૩

૨૪ ૨૨ ૨૫ ૨૬

૧૯

૨૩

૨૭ ૨૫

૨૮

૧. હજરદ્વાર નજીક આવેલું એક તીથોટથળ ૪. ધીરજ, ધૈયો, તૃજિ ૭. ગણીતના દાખલાની સંખ્યા ૯..... જમીન, ને જોરું ત્રણેય કજજયાના છોરું ૧૦. અનાથ, િાળ ૧૨. નાકાવેરો લેવાની જગ્યા ૧૪. સાજિતી, પુરાવો, પ્રમાણ ૧૫. જોઈએ તેનાથી થોિું, કમી ૧૬. દાંતે ઘસવાનો િાવળનો લાંિો િુકિો ૧૮. માતા તરીકે પૂજાતું પશુ ૧૯. પરવરજદગાર, ખુદા ૨૦. કંકણ, કિું ૨૨. મનને પસંદ પિે તેવું ૨૪. સોિી, લાઠી ૨૬. ...... કરાવે વેઠ ૨૭. િાગ્ય, ફકટમત ૨૮. િોળાના દાળની એક િનાવિ

સૈ મુ

જન

બ્િો

#

(! (

+ +

દા

રા

મા

હે

િ

શો

ધા

રા

ખી સા

ણી

િ

િો

પે િા

રો

૧ ૯

૨ ૬

૫ ૮

૫ ૪

નવ ઊભી લાઈન અને નવ આડી લાઈનના આ ચોરસ સમૂહના અમુક ખાનામાં ૧થી ૯ના અંક છે અને બાકી ખાના ખાલી છે. તમારે ખાલી ખાનામાં ૧થી ૯ વચ્ચેનો એવો આંક મૂકવાનો છે કે જે આડી કે ઊભી હરોળમાં રરરિટ ન થતો હોય. એટલું નહીં, ૩x૩ના બોક્સમાં ૧થી ૯ સુધીના આંકડા આવી જાય. આ રિઝનો ઉકેલ આવતા સપ્તાહે.

+ ( 32 1 ( * 4 0 %) ) ( 0 ( ( ( () . ( . ( * ( ) ( ( . ) - + ( ( ( ) $+& ! " ( 4

૭ ૭

(0

• અમદાવાદમાં પથરાયેલા સરોગસીનાં ‘વેપારમાં’ વષને ૨૫૦૦ જેિલી મજહલાઓ સરોગેિ મધર િનીને (એિલે કે પોતાની કૂખ િાિે આપી) અસ્યના િાળકોને જસ્મ આપે છે. શહેરના સાિરમતી જવટતારમાં એક સરોગેિ મધરના અકટમાત મોત િાદ શહેરમાં આ મુદ્દો િિાોનું કેસ્દ્ર િસ્યો છે.

( ( ." ( #/ ( ( ( ) . . ( ( ( ( ++ (, + ) ' + + 1 ( +

+

ળું

રા

મા

વા પા

સા

4 0

'

%#

ના

મા

'& %#! + +

• તમાકુ અને પાનમસાલાના ગુિકાનો વપરાશ વધતાં ગુજરાતમાં યુવાઓમાં ગળા અને મોઢાંના કેસ્સરના કેસો વધ્યાં છે. સવનેક્ષણ મુજિ ૧૮ વષોથી નીિેની વયના ૬૫ િકા યુવાઓ તમાકુનો ઉપયોગ કરે છે. ૮૦ હજાર યુવાઓ શાળા અને કોલેજકાળથી જ ધુમ્રપાન કરતાં થઇ જાય છે. ઘણાં તો હુક્કાનો ઉપયોગ કરતાં હોય છે પણ તેમાંયે િાર હજાર પ્રકારના ઝેરી તત્વો હોય છે તેમ એસોજસએશન ઓફ િેટિ ફફજઝજશયન ઓફ ગુજરાતના પ્રમુખ િો. નરેસ્દ્ર રાવલે જણાવ્યું હતું.

!

િ અ

દા

૪ ૭

તા. ૯-૬-૧૨નો જવાબ

૪ ૪ ૩ ૨ ૩ ૫ ૩ ૨ ૩ ૨ ૨ ૩ ૫ ૩ ૨ ૩ ૨

&$ " % )

૩ ૩ ૨ ૩ ૪ ૪ ૩ ૩ ૩ ૩ ૩ ૩ ૪ ૩ ૩ ૨

સુડોકુ-૨૪૧નો ૯ ૫ ૨ ૭ ૮ ૬ ૮ ૧ ૪ ૫ ૩ ૯ ૩ ૭ ૬ ૪ ૨ ૧ ૨ ૪ ૭ ૬ ૧ ૫ ૬ ૮ ૩ ૯ ૪ ૨ ૧ ૯ ૫ ૮ ૭ ૩ ૭ ૬ ૮ ૧ ૯ ૪ ૫ ૨ ૧ ૩ ૬ ૮ ૪ ૩ ૯ ૨ ૫ ૭

૮ જવાબ ૪ ૧ ૩ ૬ ૨ ૭ ૫ ૮ ૯ ૯ ૩ ૮ ૧ ૭ ૫ ૨ ૪ ૬ ૩ ૫ ૨ ૭ ૯ ૪ ૮ ૬ ૧

• યુએસની કાનનેગી ઇન્સ્ટિિયૂશન ફોર સાયસ્સની િીમે આ ગ્રહ પર ૧૦ જેિલી ઉડકાઓનો અભ્યાસ કરીને દાવો કયોો છે કે મંગળ ગ્રહ પરથી જજંદગી જવકસી શકે તેવા પ્રારંજિક જિહનો અને જિન્ડિંગ બ્લોકસ મળી આવ્યા છે. આમ િજવષ્યમાં અહીં માનવી વસવાિ કરી શકે તેવી શક્યતાઓ ઊજળી િની છે.

'

+%"&

"' - -# * ," *((& ","1 ' /(*$"' + "', *' ,"(' % )(%" 0 ."+ * "' & #(* *","+! (. *'& ', ) *,& ', "' (' (' ".(* '(' +&($ * ' '(' *"'$ * %"."' "' ) ' ',%0 "'.", + "' - *" ,/ ' 0 *+ ( (* *%0 ' ', & **" )*(+) ,". *" +!(-% (. * , %% +%"& /",!(-, "++- + +, '( *

' ! '

*

(% * + (" & + #%' *$%(& +

# % # %

1?#B0=D F(:<>91?'2 -@ (>35E &C!" %@

" '& " '& # %

-4= 5>2>13 /=2 ;C(785-= 4@$=) 0='A 1?#B0=D F(:<>91?'2 -@ (>35E &C!" %@ 4,? 0=F6*> 0='A .C- +4= !0@!3 #2C

! /

&,

*,'&)%

+4=

/-

%

#

! " !

! ! $ "

!

! # "

* ' + "+ ' %. 2 ' +1 0 (2 ( ( !' !/ ' ' ' ( + ' * ' ' + !. + . . ' ' '/ ' , "+ ( & + . ' ' + "( + ' ( + ' ( - + ' + ( ' 0 + . + # ". . !' + "+ ' ' (! 2 + 2 ' ( )/ + 2"$ ( . ( ( (

$$&!#

*,(".&"# ++(/

' "( $ # $" # " (.-! ' " $ '

" ,+ ) # " "( " $ ' $ ' "( # - " ' $ # .-! "(

" $ ( "( " " " $ ( ' '

#/ " $ " " ' # $ * & " "( ( * '

$

#*

& # . # $ ,- + $ * % $ $ # * # # # & ) # # & # #' . # $ $ " & ( $ # $ # #* & # & $ & ( !# # # $ # & % ( #* & # # & # # # # . # ) # "" &


ઓહલમ્પપક હવશેષ

Gujarat Samachar - Saturday 16th June 2012

એક મહિનામાં પાંચ લાખ પ્રવાસીઓ લંડન પિોંચશે િંડનઃ ઓલલમ્પિક્સ દરલમયાન લંડનની મુલાિાત લેવા પ્રવાસીઓ આતુર છે. અમેલરિન માિકેટ લરસચષ િંિની ફોરવડટ ટાનાના એિ અંદાજ પ્રમાણે ૧૭ જુલાઈથી ૧૮ ઓગસ્ટના લદવસોમાં િાંચ લાખ પ્રવાસીઓ લંડનની મુલાિાત લેશે. આમાં ૭૭ હજાર એથ્લેટ અને તેમનાં દળોનો િણ સમાવેશ થાય છે. ઉલ્લેખનીય છે િે એિ વષષ િહેલાં આ સમયગાળા દરલમયાન ૨.૬૦ લાખ પ્રવાસીઓએ મુલાિાત લીધી હતી. આમ લંડન ઓલલમ્પિક્સનાં િારણે ગત વષષ િરતાં ડબલ પ્રવાસીઓ લંડનમાં આવશે. ઓલલમ્પિક્સની મજા લઈ શિાય તે માટે િેટલાિ મુલાિાતીઓએ ફરવા માટે લંડનની િસંદગી િરી છે. હાલ હનીમૂન માટે િણ લંડન

ફેવલરટ બની રહ્યું છે. ઓલલમ્પિક્સને જોવા માટે સૌથી વધારે માત્રામાં પ્રવાસીઓ અમેલરિામાંથી આવે તેવો અંદાજ છે જ્યારે ઓસ્ટ્રેલલયાના પ્રવાસીઓએ તમે જાણો છો? ૨૦૪ દેશ ઓલલમ્પિક્સમાં ભાગ લઇ ચૂક્યા છે, જેમાંથી ૮૦ દેશ િદી િણ મેડલ જીતી શક્યા નથી. ઓછો રસ દશાષવ્યો છે. ગત વષષ િરતાં તેના પ્રવાસીઓમાં લંડન ઓલલમ્પિક્સ દરલમયાન ૨૫ ટિાનો ઘટાડો જોવા મળશે તેવો અંદાજ છે. ભારતમાંથી બહુ ઓછી માત્રામાં પ્રવાસીઓ િહોંચે તેવો અંદાજ છે. બોલ્ટને હવામાનનો ડર! લંડન ઓલલમ્પિક્સની દોડમાં ગોલ્ડ મેડલનો પ્રબળ દાવેદાર જમૈિાના ઉસેન

ન કાઉન્ટ ડાઉ

ઓલિમ્પિક મશાિના આ સપ્તાહના રૂટ િર િટાર

સપ્તાહ બોલ્ટને હરીફ ખેલાડીઓ ઉિરાંત ઈંગ્લેન્ડનાં હવામાન સાથે િણ કફટ થવું િડશે. બોલ્ટના િોચ ગ્લેન લમલ્સે આશંિા વ્યક્ત િરી છે િે બોલ્ટ માટે ઈંગ્લેન્ડનું હવામાન મુશ્િેલ સાલબત થઈ શિે છે. આ િહેલાં બોલ્ટે લંડન ઓલલમ્પિક્સમાં િોતાનો રેિોડટ તોડવા ઇચ્છા વ્યક્ત િરી હતી. ૧૦૦ મીટર દોડમાં હાલ બોલ્ટનો ૯.૫૮ સેિન્ડનો રેિોડટ છે તે સુધારી ૯.૪૦ સેિન્ડ િરવા માગે છે. આ લવશે બોલ્ટના િોચ ગ્લેન લમલ્સે જણાવ્યું હતું િે, આ રેિોડટ બનાવવો તેના માટે અશક્ય નથી, જોિે ઈંગ્લેન્ડનું વાતાવરણ તેને માફિ આવે તેવું ન હોવાથી અહીં તેને મુશ્િેલી િડી શિે છે.

27

• ૧૬ જૂન, ૨૯મો લિવસ. ગેટશેડ, ઇંગ્િેન્ડ. ન્યૂ કેસિ નજીક બનેિા આ શહેરમાં સમકાિીન મૂલતાકળાનું એક શ્રેષ્ઠ ઉિાહરણ છે. ‘એન્થની ગોમાિેઝ એન્જિ ઓફ ધ નોથા’ નામની આ લવશાળકાય પ્રલતમા ૨૦૦ ટન સ્ટીિમાંથી બની છે અને તેની િાંખનો ફેિાવો છે ૫૪ મીટર.

• ૧૬ જૂન, ૨૯મો લિવસ. હૈડલરયાન્સ વોિ, હાઉસસ્ટીડ્સ, ઇંગ્િેન્ડ. રોમન શાસક હૈડલરયાનના શાસન કાળ ઇસ્વી સન ૧૨૨માં બનાવાયેિી રોમન સામ્રાજ્યની આ સૌથી મજબૂત લિવાિ છે. તેની િંબાઇ ૧૨૦ કકિોમીટર છે. આજે િણ તેનો એક લહસ્સો જોવા મળે છે.

ઓલિમ્પિક ૨૦૨૦ માટે ત્રણ શહેરો વચ્ચે સ્િધાા િંડનઃ હજુ તો લંડન ઓલલમ્પિક્સ શરૂ થવાને િણ સાત સપ્તાહની વાર છે ત્યાં તો વષષ ૨૦૨૦માં યોજાનારી ઓલલમ્પિક્સની તૈયારી શરૂ થઇ ગઇ છે. આ રમતોત્સવના આયોજન માટે ઈસ્તંબલ ુ , ટોકિયો અને મેલિડ વચ્ચે સ્િધાષ છે. ૭ સપ્ટપે બર, ૨૦૧૩ના રોજ બ્યુનસ એરીસમાં લવજેતા દેશની જાહેર િરવામાં આવશે. ઓલલમ્પિિ તજજ્ઞોની એિ સલમલતની ટેલિિલ તિાસના લરિોટટ બાદ આ ત્રણ દેશોની િસંદગી આઈઓસી અધ્યક્ષ જૈિ રોગની અધ્યક્ષતામાં ૧૫

સભ્યોના બોડેટ િરી છે. હવે આ ત્રણ સ્થળોમાંથી એિ િર આખરી િસંદગી થશે. જિાનના શહેર ટોકિયોમાં વષષ ૧૯૬૪માં ઓલલમ્પિિનું આયોજન થયું હતુ.ં જ્યારે ઈસ્તંબલ ુ અને મેલિડ બંને દેશોમાં ઓલલમ્પિિ યોજાઈ નથી. મેલિડ સતત ત્રણ વખતથી િોતાની દાવેદારી િરે છે. ટોકિયો બે વખતથી અને ઈસ્તંબલ ુ િાંચ વખતથી પ્રયત્ન િરી રહ્યું છે. આ વષષે લંડનમાં તો ૨૦૧૬માં બ્રાલિલના લરઓ ડી જાનેરો શહેરમાં ઓલલમ્પિક્સ યોજાશે.

• ૨૧ જૂન, ૩૪મો લિવસ. લવંડરમેયર, ઇંગ્િેન્ડ. તળાવોના આ શહેરને િાર કરવા માટે ઓલિમ્પિક મશાિને વોટરહેડથી બાઉનેસ સુધી એક સ્ટીમરમાં િઇ જવાશે.

$12 ,/3$2(,& **1 %-0 $##(,&1 $"$.2(-,1 (4(* $0$+-,($1 5'(!(2(-,1 -,%$0$,"$1 -"( * -0.-0 2$ 4$,21

%>,>0 91 <> (08?0 48 )07-60C D 748?>0= A,65482 /4=>,8.0 1<97 )07-60C #,<5 %>,>498 4 >0.3 ,8;?0>482 ,66= 19< )0//482 ,8/ $0.0:>498= <00 .,< :,<5 19< .,<= +9?< 9A8 .,>0<0<= ,<0 A06.970/ <00 =0>?: 91 .3,4<= ,8/ >,-60= :<9@4/0/ ?66C ,4< .98/4>498 ,66= <4/0 <997 .3,82482 <997 1,.464>40= 4@46 ,<<4,20 4.08.0 %:0.4,6 ,119</,-60 <,>0= 19< A005/,C= 0@08>= =?.3 ,= 19< 3,8/69 ,>64 (4/34 ,308/4 8423> ,8/ ,<-, 4<>3/,C #,<>40= 884@0<=,<C #,<>40= #<4@,>0 ?=4.,6 #,<>C ,>3, ,8/ ,@,8 9< ,8C 9>30< >C:0 91 :,<>40= ?=480== 00>482 .977?84>C 9<2,84=,>498= 00>482 .,8 -0 ,<<,820/ A4>3 =:0.4,6 :<4.0= /?<482 A005/,C=

";( 8 6 E + # < 8 6, GF L L 6 ; 6"; /8 $26"8# 6 8 6 $;& 3 8 $9L" 6 ? $" ? ; 2 - 6 8 < ? ?N 8 $1 ; KIF 8 " 9 6 L@ , ? $ ; 8 # = "8 L$ A ;& ;& "8 < 6 L +$6 ; " < "6 * 6 8 6" 6 $;& 6 4; &; "; A %? 6@ M L $;'# ; 6@) ? 6 8 $ 6 %C 8 6 B $6@N 6 6 L"L ;"6 6@ L -$@ ? 6 "6 6 < 2 - 6 9@ + ! GIF 8 GJF 6 6 < .8 6 6 E 66 $@ ? = $D 9@ ? 6 8 # ? ? 4; &; "; A %? ): 8 & 8#& " & 6 ; > 6 "6 6 < 7; & 5 ? 8 * "+ 6 L$L" ; ; 6 < 6 $&$ 6"; ; 8 ;$ L A "6 $6 6L $@+ 6 ? 8 L A 6 < HI 8 6@ 8 GFF * L0 ? ;$8 # = "8 L A 5 ? 8 * "+ 6 ; "$&+ ( !'

)&

-,2 "2 ,B

( !'

)

+# $

% *

#

$*

$+ (* 1 *$1 1 22 4(1 "- 3) %%("$ '-301 0$ 98 D %?8 ,7 >9 :7 (40A482 .,8 -0 ,<<,820/ 19< 9?> 91 9114.0 39?<= ,8/ A00508/= -C :<49< ,::948>708>=


28

www.abplgroup.com

ડાયમંડ લીગમાં ભારત ઝળક્યું બેંગ્લોરઃ ભારતના વડવકસ થ્રોઅર વવકાસ ગોવડાએ િવતવિત ડાયમંડ લીગમાં બ્રોડઝ મેડલ જીતીને ઇવતહાસ રચ્યો છે. આ સાથે તે ડાયમંડ લીગમાં મેડલ જીતનારો ભારતનો સૌિથમ ખેલાડી બડયો છે. ગોવડાની આ સફળતા બાદ તે હવે ઓવલશ્પપકમાં પણ ભારતને એથ્લેવટકમાં ઐવતહાવસક સફળતા અપાવવા આતુર છે. વવશ્વના ટોચના ખેલાડીઓ વચ્ચે રમાતી ડાયમંડ લીગમાં ભારતના ૨૮ વષષીય એથ્લીટ વવકાસ ગોવડાએ ચક્રને ૬૪.૮૬ મીટર દૂર ફેંકીને બ્રોડઝ મેડલ જીમયો હતો. ડયૂ યોકકમાં યોજાયેલી ગ્રાં વિમાં હંગરે ીના એથેડસ ઓવલશ્પપકમાં વસજવર મેડલ જીતનારા ઝોજટાન કોવાગોએ ગોજડ મેડલ જીમયો હતો. તેણે ૬૬.૩૬ મીટર દૂર ચક્ર ફેંક્યું હતુ. જ્યારે વપેનના ફ્રાડક યેનીફર કાસાનાસને ૬૫. ૨૧ મીટર દૂર ચક્ર ફેંકવા બદલ બીજો ક્રમ મળ્યો હતો. ભારતીય એથ્લીટ વવકાસે શરૂઆતના બે રાઉડડ બાદ ટોચનો ક્રમ મેળવ્યો હતો. જોકે ચોથા રાઉડડ બાદ તે પાછળ ફેંકાયો હતો. વપેનના કાસાનાસે તેના આખરી િયત્નમાં વવકાસ કરતાં વધુ દૂર અંતર સુધી ચક્ર ફેંકીને વસજવર મેડલ જીમયો હતો.

Gujarat Samachar - Saturday 16th June 2012

થોમસ કૂક (ઈન્ડિયા) લિલમટેિની ‘અરાઉડિ ધ વર્િડ હોલિિેઝ’ યોજના થોમસ કૂક (ઈશ્ડડયા) વલવમટેડ યુનાઈટેડ કકંગ્ડમમાં ‘અરાઉડડ ધ વજડડ હોવલડેઝ’ યોજના જાહેર કરતા આનંદ અનુભવે છે. યુકેમાં અમારા અમૂજય ગ્રાહકો માટે અમારી ટીમે વવશેષ યોજના તૈયાર કયાોના પવરણામે અમારી સમર’ ૨૦૧૨ હોવલડે બુકકંગમાં નોંધપાત્ર વૃવિ જોવા મળી છે. અમારા વૈવવધ્યપૂણો પોટડફોવલયોમાં આ હોવલડે યોજનાઓ સમાવવષ્ટ છેઃ યુરોપ અને યુએસએની અમારી ખાસ ટુર ૯૯૯ યુએસ ડોલરની આકષોક િાઈસ રેડજથી શરૂ થાય છે. યુએસ ડોલર ૯૯૯*માં અમારો ૮ વદવસીય Europe for All ખાસ િવાસ વાવતવમાં સવતો સોદો છે. આ િવાસમાં ચાર દેશ - શ્વવટ્ઝલલેડડ, જમોની, બેશ્જજયમ અને ફ્રાડસને આવરી લેવાયાં છે અને તે પાવરવાવરક રજા ગાળવાનો શ્રેિ વવકજપ છે. અમારા યુએસ ડોલર ૯૯૯*માં ૧૦ વદવસીય Super Budget America ખાસ િવાસનો આરંભ સાન ફ્રાશ્ડસવકોથી થઈ ડયૂ જસષીમાં અંત આવે છે. આ િવાસ આપને અમેવરકાના પૂવો અને પશ્ચચમ તટનું શ્રેિ

સંભારણું આપે છે. અમે કોશ્ડટનેડટલ વડનસો સાથે ૧૩ વદવસીય કોવમો યુરોપ ટુર પણ શરૂ કરી છે. આ િવાસ માત્ર ભારતીયો માટે નવહ, પરંતુ અડય રાષ્ટ્રીયતાના ક્લાયડટો માટે પણ છે. આ િવાસની કકંમત અવત વપધાોમમક એટલે કે ૧૫૪૫ યુએસ ડોલર જ છે, જેમાં લંડન, એપવટડેડમ, કોલોન, બ્લેક ફોરેવટ, એડજલબગો, વેવનસ, રોમ, વેવટકન વસટી, ફ્લોરેડસ, વપસા, જીનીવા, પેવરસ આવરી લેવાયાં છે. અમારા િીવમયમ હોવલડેઝ વવભાગમાં ચાર આંતવરક ફ્લાઈટ સાથેના ૧૦ વદવસીય American

Royale

િવાસનો સમાવેશ છે, જેમાં ઈવટ કોવટ, ઓલલેડડો, બહામાસ ક્રુઝ અને વેવટ કોવટ સમાવી લેવાયાં છે. યુએસ ડોલર ૪૧૦૦ની ઓફર િાઈસ સાથે આ લોકવિય િવાસ છે. યુએસ ડોલર ૪૯૯૯માં ૧૬ વદવસના જાપાન, ચાઈના અને હોંગકોંગ િવાસ ઉપરાંત, અમે ઈવજપ્ત, ચાઈના, વવયેતનામ અને કંબોવડયા, ફાર ઈવટ જેવાં રોમાંચપૂણો વથળોનાં િવાસની પણ ઓફર કરીએ છીએ.

અમને ટેકો આપવા બદલ ભારતીય કોપયુવનટીનો આભાર માનીએ છીએ. અમારા વથાવનક પાટડનર વેલકમ ટ્રાવેજસની સાથે મળી અમે લંડનથી બે વવશેષ િવાસઃ ૧૦ વદવસીય Canadian Delights અને ૧૭ વદવસીય Canadian Delights with Alaskan Cruise યોજ્યા છે.

અમે તમારી પસંદગીના કોઈ પણ વથળે આકષોક રેડજમાં વ્યવિગત હોવલડે િવાસનું આયોજન પણ કરી આપીએ છીએ. યુકેમાં નરઝિવેશન માટે 0

808

101

6989

અથવા અમારા વથાવનક પાટડનર વેલકમ ટ્રાવેલને 0207 7886 452 પર કોલ કરી શકો છો. www.thomascook.in/nrit ours અમારી વેબસાઈટ છે

અને સંપકક માટેનો ઈમેઈલ nritours@in.thomas cook.com છે.

થોમસ કૂક (ઈશ્ડડયા) વલવમટેડ દ્વારા આયોવજત િવાસની વવગતવાર માવહતી માટે જુઓ ‘ગુજરાત સમાચાર’નો ટ્રાવેલ-ટુવરઝમ વવશેષાંક ‘વડવકવર ઇંવડયા’ જૂન ૨૦૧૨, પાન ૪૦ ઉપરની જાહેરાત.

પુજારાની કેપ્ટન ઇનનંગઃ ભારત ‘એ’ નો નિજય બાબાાડોસઃ સૌરાષ્ટ્રના રનમશીન ચેતેશ્વર પૂજારાએ ફરી એક વખત પુરવાર કયુું છે કે તેને શા માટે રાહુલ દ્રવવડનો અનુગામી ગણવામાં આવે છે. વેવટ ઇડડીઝ 'એ'ની ટીમે આપેલા ૧૮૬ના લક્ષ્યાંક સામે ભારત 'એ'ની ટીમે ૧૧૫માં આઠ વવકેટ ગુમાવી દીધી હતી અને પરાજય વનશ્ચચત જણાતો હતો. આ સમયે સુકાની ચેતેશ્વર પૂજારાએ અણનમ ૯૬ રન નોંધાવી ભારત 'એ'ને બે વવકેટે વવજય અપાવ્યો હતો. પૂજારાએ શપમી અહેમદ સાથે ૧૦મી વવકેટ માટે ૭૩ રનની અતૂટ ભાગીદારી નોંધાવી હતી. આ વવજય સાથે જ ભારતે ત્રણ મેચની ટેવટ શ્રેણીમાં ૧-૦ની સરસાઇ હાંસલ કરી છે. મેચમાં કુલ ૧૪૬ રન કરવા બદલ પૂજારાને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરાયો હતો. વેવટ ઇડડીઝ માટે ઝડપી બોલર જેસોન હોજડરે બીજી ઇવનંગ્સમાં પાંચ વવકેટ સાથે તરખાટ મચાવ્યો હતો. અગાઉ ભારત 'એ'ની ટીમે ચોથા અને અંવતમ વદવસનો િારંભ ૧૦ ઓવરમાં ૩ વવકેટે ૨૨થી કયોો હતો. ભારત 'એ' ટીમે ચાના વવરામ સુધીમાં જ આઠ વવકેટ ગુમાવી દીધી હતી.

અઠવાડિક ભડવષ્ય તા. ૧૬-૬-૧૨ થી ૨૨-૬-૧૨ Tel. 0091 2640 220 525

જ્યોનતનષ ભરત વ્યાસ

મેષ રાનશ (અ.લ.ઇ) સમવયાના ઉકેલ માટે સમય સાનુકૂળ છે. અંતરાયોને પાર કરીને સફળતા મેળવશો. આવથોક જવાબદારી કે કરજના ભારની વચંતા હશે તો ઉકેલની તક મળશે. ખચાો પર અંકુશ રાખશો તો વાંધો નહીં આવે. કોઇને નાણાંનું વધરાણ કરતાં પૂવલે બે વખત વવચારશો તો નુકસાનથી બચશો.

વૃષભ રાનશ (બ.િ.ઉ) યોજનાઓ અંગે સાનુકૂળતા કે સગવડો ઊભી થતાં િગવત થશે. સારીતકો મળશે. સફળતાથી ઉમસાહ આનંદ અનુભવશો. દૃઢતાપૂવોક આગળ વધી શકશો. આ સમયમાં ખચો, વ્યયનું િમાણ વધતું જણાશે. જો નોકવરયાત હો તો હવે મહત્ત્વના ફેરફારો થતાં જણાશે.

નમથુન રાનશ (ક.છ.ઘ) માનવસક પવરશ્વથવત વવવથ રહેશે. ટેડશન દૂર થતાં રાહત મળશે. ઉદ્વેગના વાદળો દૂર થશે. આવથોક શ્વથવતને સમતોલ કરી શકશો અને મહત્ત્વના કામકાજો માટે જરૂરી વ્યવવથા થશે. નોકવરયાતોને વથળાંતરના સંજોગો છે. બઢતીનો માગો હજી અવરોધાયેલો જણાશે.

કકક રાનશ (ડ.હ) આ સમયે નાની-મોટી વચંતાથી અશાંવત-ઉદ્વેગ જણાશે. બેચેની અને અવવવથતાથી ધાયુું આયોજન પાર પાડી શકશો નહીં. આવક કરતાં ખચો વધુ રહેશે. નોકવરયાતોને આ સમયના યોગો િગવતકારક અને આશાજનક જણાશે. અગમયના કામોમાં સફળતા મળશે.

નસંહ રાનશ (મ.ટ) સપ્તાહ દરવમયાન મહત્ત્વની કાયોરચના સાકાર થતી જણાય. માનવસક બારણ હળવું થાય. સજોનામમક કામ થશે. વનરાશાના વાદળો વવખેરાતા લાગે. આવથોક પવરશ્વથવતને વધુ કથળતી અટકાવી શકશો. જરૂરી આવક ઊભી થાય. મહત્ત્વના િશ્નો હલ કરી શકશો.

કન્યા રાનશ (પ.ઠ.ણ) લાગણીના ઘોડાપુરમાં તણાશો તો ઉચકેરાટ-વ્યથા અને તનાવ વસવાય કશું મળવાનું નથી. ધીરજ અને સંયમથી વતોશો તો ઘણી સમવયા આપમેળે ઉકેલાશે. મુચકેલીને કુનેહપૂવોક પાર કરી શકશો. નાણાંકીય તકલીફોમાંથી બહાર નીકળી શકશો. વમત્રોવવજનોની મદદથી ખચોને પહોંચી વળશો.

તુલા રાનશ (ર.ત) મનની મુંઝવણો દૂર થાય. કાયોભાર જણાય. જોકે સફળતાની તકો વવશેષ મળશે. માનવસક અશાંવત દૂર થાય. આ સમયમાં આવથોક શ્વથવત સરેરાશ રહેશે. તમારા મહેનત સફળ થશે. નોકવરયાતો વગો માટે આ સમય ઠીક ઠીક સારો ગણી શકાય.

વૃિશ્ચક રાનશ (ન.ય) સમય ઉમસાહજનક નીવડશે. વવકાસની તકો અને કાયો સફળતાના કારણે એકંદરે માનવસક સુખ અનુભવશો. આવથોક પવરશ્વથવત વવકટ અને મૂંઝવણભરી રહેવા છતાંય તમે ઉકેલ શોધીને કામ પાર પાડશો. આવકવૃવિનો પણ માગો મળે. નોકરીધંધાની સમવયા હલ થાય.

ધન રાનશ (ભ.ફ.ધ.ઢ) સપ્તાહમાં વહંમત અને વવવથતા ટકાવી રાખજો. કાજપવનક વચંતાના બોજથી બચજો. આધ્યાશ્મમક માગો દ્વારા જ શાંવત મેળવી શકશો. વનરાશા અને નકારામમક વવચાર છોડી દેજો. નાણાંકીય આયોજનને વ્યવશ્વથત રાખજો, નવહ તો હેરાન થઈ જશો. ખોટા ખચો વધવા સંભવ છે.

મકર રાનશ (ખ.જ) સપ્તાહમાં અણઉકેલ િશ્નો હલ થશે. જવાબદારી ઉઠાવવી પડશે. નવીન તકો પણ મળે. જેટલી સાનુકૂળતા છે તેટલી જ નવી જવાબદારીઓ પણ આવશે. નાણાંકીય પવરશ્વથવત યથાવત રહેશે. આકશ્વમક ખચોના કારણે જાવકનું િમાણ ઊંચું રહેશે. જોકે જૂની જવાબદારી હળવી થશે.

કુંભ રાનશ (ગ.શ.સ.ષ) સપ્તાહ સાનુકૂળ અને સફળ નીવડતાં માનવસક શ્વથવત સારી રહેશે. મનનો ભાર હળવો થાય. વચંતાના વાદળો વવખેરાશે. આવથોક પવરશ્વથવત સુધરશે. આવક વધશે. જવાબદારી પાર પાડશો. શેરસટ્ટો ટાળશો તો નુકસાનથી બચશો. કોઈના વવશ્વાસે વધરાણ કરવાથી હાવન થાય.

મીન રાનશ (દ.ચ.ઝ.થ) આ સમયમાં માનવસક તાણ અનુભવશો. ઉમપાત અને અજંપાની લાગણી રહેશે. અડય સાથે ઘષોણ કે વાદવવવાદમાં ઉતરવાનું ટાળશો તો શાંવત જળવાશે. વધુ પડતાં ખચોને કારણે તેમ જ અગમયના મૂડીરોકાણના કારણે નાણાંકીય ખેંચનો અનુભવ થશે. ધારી આવક થાય નવહ.


પવવ વવશેષ

Gujarat Samachar - Saturday 16th June 2012

29

જગન્નાથજીની નગરયાત્રાઃ શ્રદ્ધાનો ગુલાલ ઉડાડતું પવવ અષાઢી બીજનો વદવસ (આ વષષે ૨૧ જૂન) એટલે કચ્છીઓનું નૂતન વષષ અને ભગવાન જગન્નાથજીની રથયાિાનું પવષ. વવશ્વભરમાં વસતા કચ્છીઓ હષોષલ્લાસભેર આ પવષની ઉજવણી કરી છે તો આ વદવસે જગન્નાથજીની રથયાિા પણ યોજાય છે. અષાઢી બીજે જગન્નાથજી ભાઈ બલભદ્ર ને બહેન સુભદ્રા સાથે નગરયાિાએ નીકળે. ગુજરાતમાં અને ખાસ કરીને અમદાવાદમાં એક સદી કરતાં પણ વધુ લાંબા સમયથી દર વષષે રથયાિાનું ભાવભવિપૂવષક યોજાય છે. આંગણે પધારેલા પ્રભુનાં દશષન માટે આખું શહેર ઊમટે છે અને આખા શહેરમાં છવાઈ જાય છે શ્રદ્ધાનો ગુલાલ. જોકે, રથયાિાનો પ્રારંભ ઓવરસામાં આવેલા પુરીમાં થયાનું મનાય છે. રથયાિાની તડામાર તૈયારી વચ્ચે ચાલો નજર ફેરવીએ રથયાિાના ઇવતહાસ પર અને જાણીએ પુરીમાં યોજાતી ભવ્ય રથયાિાનું માહાત્મ્ય... ભગવાન શ્રી જગન્નાથજીની ૧૩ યાિાઓમાં ગુન્ડીચા યાિા મુખ્ય છે. આ ગુન્ડીચા મંવદરમાં વવશ્વકમાષજીએ ભગવાન જગન્નાથજી, બલભદ્રજી તથા સુભદ્રાજીની પ્રવતમા બનાવી હતી. મહારાજ

અમદાવાદની રથયાત્રા અમદાવાદના જમાલપુ ર વવલતારમાં આવેલા જગન્નાથજીના મંવદરેથી દર વષષે અષાઢી બીજના વદવસે રથયાિા નીકળે છે. આ વષષે અમદાવાદમાં ૧૩૫મી રથયાિા હશે. રથયાિાની તૈયારી બે માસ પૂવષે શરૂ થઈ જાય છે. યાિામાં ભગવાન જગન્નાથ, બલભદ્ર અને બહે ન સુ ભ દ્રાના રથ ઉપરાંત શણગારેલા હાથીઓ, સજાવેલી ટ્રકો, વવવવધ કરતબો કરતાં અખાડાના યુવાનો અને ભજન-મંડળીઓનું વવશેષ આકષષણ રહે છે. પ્રસાદમાં કેસરી ખેસ આપવાનો વવવશિ વરવાજ છે તો હજારો મણ ફણગાવેલા મગ, બોર, જાંબુ, કેરીની પ્રસાદી પણ વહેંચાય છે. અમદાવાદની રથયાિામાં બહે ન સુ ભ દ્રા જ્યારે મોસાળ સરસપુર ખાતે પધારે છે, ત્યારે તેમનું મોસાળુ કરાય છે. તેમને વલિો, સોનાના દાગીના વગેરે ભેટ અપાય છે. સરસપુર ખાતે હજારો ભિોના જમવાની ઉત્તમ વ્યવલથા હોય છે . અમદાવાદનો મુસ્લલમ સમાજ પણ ભાવપૂવષક સામેલ થઈને સવષધમષ સમભાવની ભાવનાનું વાતાવરણ પેદા કરે છે. ઈન્દ્રદ્યુમને આ મુવતષઓની પ્રાણ-પ્રવતષ્ઠા કરાવી હતી. તેથી ગુન્ડીચા મંવદરને બ્રહ્મલોક અથવા જનકપુર પણ કહે છે. ગુન્ડીચા મંવદરમાં યાિાના સમયે શ્રી જગન્નાથજી વબરાજમાન હોય છે તે સમયે પુરીમાં યોજાતો મહોત્સવ ગુન્ડીચા મહોત્સવ તરીકે ઓળખાય છે. અષાઢના શુક્લ પિમાં પુષ્ય નિિથી યુિ વિતીયા વતવથમાં સૂયોષદય સમયે ભગવાનની પૂજા કરાય છે. દેવાવધદેવ ભગવાનને યાિા માટે વનવેદન થાય છે, ‘હે પ્રભુ! આપે પૂવષકાલમાં રાજા ઈન્દ્રદ્યુમનને આજ્ઞા આપી છે તે અનુસાર રથ િારા ગુન્ડીચા મંડળ તરફ વવજય યાિા કરો. આપની કૃપાદૃવિથી દશેય વદશાઓ પવવિ બનો તથા લથાવર-જંગમ સમલત પ્રાણી કલ્યાણને પ્રાપ્ત થાવ.’ તે પછી લોકો મંગલગીત ગાય છે, જય જયકાર કરે છે અને ‘વજતં તે પુણ્ડરીકાિ’ મંિનો ઉચ્ચ લવરે જપ કરે છે. ભગવાનના પવવિ યશનું ગાન થાય છે. ભગવાનની બંને બાજુએ સુવણષમય દંડથી સુશોવભત વ્યંજનોની હાર ધીરે ધીરે હાલતી રહે છે. કૃષ્ણાગરુની ધૂપથી સંપૂણષ વદશાઓ અને ત્યાંનું આકાશ સુવાવસત બની ઊઠે છે. ઝાંઝ, કરતાલ, વેણુ, વીણા, માધુવનક વગેરે વાદ્ય ગોવવંદની આ વવજય યાિાના સમયે મધુર લવરે વાગતાં રહે છે. ઉત્સવનો પ્રારંભ થતાં શ્રીકૃષ્ણ, બલભદ્ર અન સુભદ્રાજીને બ્રાહ્મણ, િવિય અને વૈશ્ય

લોકો ધીરે ધીરે લઈ જાય છે. વચમાં વચમાં રુવાળા વબછાના પર તેમને વવશ્રામ કરાવાય છે. તે વખતે લોકો માગષમાં યાિા કરતા શ્રી જગન્નાથજીના ભવિપૂવષક દશષન કરે છે. ભિો નૃત્ય કરે છે, ગાય છે, કીતષન કરે છે. આમ ભગવાન વવષ્ણુ દર વષષે યાિાનો આરંભ કરે છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે સઘળા યાિામહોત્સવોમાં અષાઢ શુક્લ પિની બીજની વતવથની રથયાિાને શ્રેષ્ઠ બતાવતાં કહ્યું છે કે પુષ્ય નિિમાં મને સુભદ્રા-બલરામ સાથે રથમાં બેસાડી યાિા કરાવવાથી મનોરથ પૂણષ થાય છે. રથયાિામાં િણેય દેવતાઓને માટે અલગઅલગ રથ બનાવાય છે. લાલ તથા હવરયાળા રંગના બલભદ્રજીના રથને ‘તાલધ્વજ’ કહેવાય છે. લાલ તથા નીલા રંગના સુભદ્રાજીના રથને ‘દપષદલના’ના અને લાલ તથા પીળા રંગના રથને ‘નંદી ઘોષ’ કહેવાય છે. રથયાિામાં વવવભન્ન લથાનીય પારંપવરક રીત-વરવાજોને ભારે શ્રદ્ધા અને વવશ્વાસની સાથે વનભાવાય છે. તેમાંથી ‘પોદંડી વબજે’ અને ‘છેરા પોદરા’ મુખ્ય છે. સૌથી પ્રથમ સુદ શેન ચક્રને સુભદ્રાજીના રથ પર પહોંચાડાય છે. ઘંટ, નગારાં વગેરેના ધ્વવન તથા ભજન-કીતષનની વચ્ચે એક ખાસ પ્રકારના લયમાં ભગવાનની મુવતષને મંવદરમાંથી રથ પર લાવવાને ‘પોદંડી વબજે’ કહેવાય છે. આમ િણેય દેવોને રથ પર બેસાડી દેવાય છે. આ સમયે પુરીના પારંપાવરક રાજાને તેમના પુરોવહત વનમંિણ આપે છે. રાજા પાલખીમાં આવીને િણેય રથોને સોનાના ઝાડું વડે લુહારે છે. આ પરંપરાને ‘છેરા પોદરા’ કહેવાય છે. હજારો અનુચર-ભિો આ રથને ખેંચે છે, જે રથરણા તરીકે ઓળખાય છે. િણ માઈલના બડદંડથી પસાર થયા પછી િણેય રથો સાંજ સુધીમાં ગુન્ડીચા મંવદરે પહોંચે છે. ત્યાં નવ વદવસ વવશ્રામ કયાષ પછી યાિા પરત આવે છે. આ પરત યાિાને ‘બહુડા જાિા’ કહે છે. પરત ફરતા ભગવાન એક વદવસ સુધી મંવદરની બહાર રથ પર દશષન આપે છે. મંવદરથી બહાર થતાં નવ વદવસના આ દશષનને ‘આડપ દશષન’ કહે છે. જે વવક્રમી વષષમાં અષાઢ માસમાં અવધક માસમાં હોય છે તે વષષ માં રથયાિાના મહોત્સવની સાથે એક વવશેષ મહોત્સવ થાય છે, જેને ‘નવ ક્લેવર-ઉત્સવ’ કહેવાય છે. આ ઉત્સવ વખતે ભગવાન જગન્નાથ પોતાનું પુરાણું ક્લેવર ત્યજીને નવું ક્લેવર ધારણ કરે છે. અથાષત્ લાકડાની નવી મુવતષઓ બનાવાય છે અને પુરાણી મુવતષઓને મંવદર પવરસરમાં જ ‘કોયલી વૈકુંઠ’ નામના લથળે સમાવધ અપાય છે. પુરીમાં રથયાિા પવષ ૧૦ વદવસ ચાલે છે. જગન્નાથપુરી મંવદરમાં ૧૨ મવહનામાં ૧૨ યાિાઓ ઉજવાય છે . આમે ય દૈ વનક, સાપ્તાવહક, પાવિક, માવસક, વાવષષક ઉત્સવો તથા યાિાઓની સંખ્યા ઘણી છે. દરરોજના શૃંગારની સાથે વવશેષ ઉત્સવો વખતે મુવતષઓ માટેના વવશેષ શૃંગારો હોય છે. લકન્દપુરાણ, ઉત્કલખંડ (૩૯, ૧૩)માં મવહષષ જૈવમવનએ અન્ય ઋવષઓની સામે આ યાિાઓ અને ઉત્સવો થતાં રહેવાનાં કારણોને ઉલ્લેખ કરતાં બતાવ્યું છે કે દુઃખી પ્રાણીઓના ઉદ્ધાર તથા દુરાત્મ લોકોનો ભગવાન પર વવશ્વાસ-શ્રદ્ધા થાય તે દૃવિએ દર વષષે યાિા યોજાય છે.

Website: www.sonatours.co.uk Email: info@sonatours.co.uk

Contact us

London : 02089510111 Uganda, Tanzania & Kenya

22 Days Departure Date

£32 80

1stOCT. Australia, New Russia Zealand & Fiji 05th Oct,

27 01 Dec, 12th Jan Days

Alaska Cruise-Canada Russia Rockies Mountains

GET

£100 OFF

GET

OFF

East Coast Russia America

GET

12th Oct,

£60 OFF

Chile, Argentina & Russia Brazil with Amazon

GET

26 Days

£40

13 Days

& Argentina Brazil Russia

13 Price £2850 Days

£100 OFF

Baltic Capitals & Russia Russia 07th Aug GET

09 Days

£50 OFF

China with Russia Yangtze cruise

GET

08 Days

£50 OFF

Mauritius & South Russia Africa Price £3500 GET

19 Days

£50 OFF

Egypt & Abu Russia Simbel 07th Aug GET

08 Days

£20 OFF

GET

£75

14 Days

OFF

Vietnam, Cambodia Russia & Laos 12th Oct GET

£75

16 Days

OFF

WestRussia Coast America

GET

Price £2150

£50

12 Days

OFF

Russia Russia 11th Aug

05 Days

GET

£20 OFF

Swiss Weekend Break

£560 - 08 Days - 02 Countries

14th July, 04th Aug £790 - 09 Days - 05 Countries

Discount: £20

Discount: £20

Discount: £10

Siesta In Spain

28th July

Central Europe

Magic Of Italy

Hungry Highlights

£1220 - 11 Days - 3rd, 17th July £830 - 07 Days - 7th, 21st July

Discount: £20

Discount: £25

£580 - 03 Days - 27th Jul

Italy By Flight £665 - 05 Days

20th Jun, 18th July, 08th Aug

Discount: £15

Capital Tour

Treasures Of Europe

Wonders Of Europe

£290 - 04 Days - 03 Countries

£935 - 09 Days - 05 Countries

£1470 - 14 Days - 08 Countries

Discount: £20

Discount: £20

Discount: £30

Treasures Of Turkey

All tours with Indian Meals and Indian tour guides.

European Highlights

£990 - 08 Days 22nd July,

£1275 - 12 Days - 06 Countries 12th Aug With International Flight.

Discount: £30

Discount: £30

*Terms & Condition Apply

SONA TOURS LTD, Premier House, 112 Station Road, Edgware, Middlesex, HA8 7BJ, UK T: +44 (0) 208 951 0111 I F: +44 (0) 208 951 0555 279/A Masjid Moth, 3rd Floor, South Extension – II, New Delhi – 110 049. INDIA T: +91 11 46003737/46003838 I F: +91 11 26 259695


30

www.abplgroup.com પાન-૪૦નું ચાલુ

કૌટુંબિક મૂલ્યોને... તેઓ ૨૦ કે તેથી વધુ વષષથી વિટનમાં વસવાટ હોય અથવા તો તેમનું વવદેશી સંતાન સાત વષષથી આ દેશમાં રહેતું હોય. વારંવારના અપરાધી અને ટુકં ી સજા કરાયેલા ગુનગ ે ાર પણ વિપોટટ થવાને પાિ બનશે. થેરસ ે ા મેએ જણાવ્યું હતું કે પાવરવાવરક જીવનના અવધકારો

Gujarat Samachar - Saturday 16th June 2012

સૂચવતો આવટટ કલ ૮ હવે ઈવમગ્રસટ્સને લાગુ નવહ પિે. અગાઉની ૧૪ વષષ પછી વિટનમાં વસવાટ કરી શકાય તેવી જોગવાઈ રદ ે ા મેએ વિટનમાં ૨૦ વષષ કરીને થેરસ ગેરકાયદે રહી પિેલા લોકો કાયદેસર વસવાટ માટે અરજી કરી શકે તેવી મહેરબાની દશાષવી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ગયા વષષે વિસેમ્બરમાં લંિન ચેમ્બર ઓફ કોમસષ (એલએસઇ)ના ચેરમેન સુભાષ ઠકરારે ફોરેન સ્કકલ્સ મુદ્દે ‘એવશયન વોઈસ’ને

પાન-૧૬નું ચાલુ

જીવંત પંથ... િીજુ,ં મને એ વાતનો પણ આનંદ છે કે સમગ્ર આયોજનને વેપારી વગષનો ખૂબ ઉમળકાભેર સહકાર મળ્યો છે. કાયષક્રમમાં નાના-મોટા ૮૦ કટોલ હતા. લગભગ દરેક કટોલધારકને મળવાનો મને મોકો મળ્યો હતો અને દરેકે એવી લાગણી વ્યિ કરી હતી કે આ આયોજનથી તેમનો ખૂબ પ્રચાર થયો છે. ચોથો આનંદ, કથાવનક કલાકારોને મળેલી તક. અમારા સાથીદારો કોકકલાબહેન, અલ્કાબહેન જ્યોત્સનાબહેન, વનવહર શાહ અને કમલ રાવે આ આયોજન માટે ચુનદં ા કલાકારોની પસંદગી કરી હતી. લોકોએ તો મન ભરીને મનોરંજન માણ્યું જ, પરંતુ આ કલાકારોને પણ તેમની કળા દશાષવવા કટેજ મળ્યુ,ં તક મળી. એકાદ કલાકારને બાદ કરતાં તમામ કલાકારો વિટનની ધરતી પર જ જસમેલા અને ઉછરેલા હતા. આ કલાકારોએ રજૂ કરેલી અનેકવવધ કૃવતઓ પરથી એટલું તો કપિ થતું હતું કે હજુ કમસે કમ િણ પેઢી સુધી તો ભારતીય કળાસંકકૃવતની મશાલ અિે ઝળહળતી રહેશ.ે કુલ ૨૦૦થી વધુ કલાકારોએ તેમની પ્રવતભાની ઝલક દશાષવીને લોકોની ભારે પ્રશંસા મેળવી. રવવવારે બે કલાકના અપવાદને બાદ કરતાં સમગ્ર ઉજવણી દરવમયાન હું હાજર હતો. એક તબક્કે હું થાકી ગયો ત્યારે ખુરશી શોધી તો એક ખુરશી ખાલી ન મળે! ખુરશીઓ ખૂટી પિી હતી, પણ હા એટલું અવશ્ય કહું કે ખુરશીની ખેંચતાણ, કે તે માટેના ઝઘિા તો નહોતા જ. જોકે થોિી વાર પછી બેસવાનો મોકો મળ્યો ખરો. એક શુભચ્ે છકે એવી પણ લાગણી વ્યિ કરી કે તમે શા માટે આઘાપાછા થાવ છો? વનરાંતે બેસોને.... પણ વમિો, મહેમાનો ઘરે આવ્યા હોય ત્યારે યજમાન વનરાંતે બેસી શકે. હું પ્રકાશક-તંિી ખરો, પણ અહીં તો યજમાનની ભૂવમકામાં હતો ને! કવાભાવવક છે કે હું લાંબો સમય બેસી ન જ શકુ.ં અને આથી જ શક્ય તેટલા વધુ લોકોને મળવા પ્રયાસ કયોષ. સમવયકકોને હાય-હેલ્લો કયુ.ું અને વિીલોને વવનંતી કરી મારા માથે હાથ મૂકીને આશીવાષદ આપો કે મને જવાબદારીનું ભાન રહે. અહંથી હું છકી ન જઉં. જે ભાઈબહેન, વવિલ કે બાળકોને બેસવાની કે અસય તકલીફ પિી હોય તેમની હું િમાયાચના પ્રાથુું છુ.ં વમિો, એક તબક્કે તો મેળામાં મુલાકાતીઓની વવશાળ સંખ્યા જોઇને કાઉસ્સસલ અવધકારીઓએ લોકોને પ્રવેશ અટકાવી દીધો હતો. છેવટે મારે તેમને મળીને સમજાવવું પડ્યું હતું કે અહીં કોઇ દારૂ પીતું નથી કે ધાંધલધમાલ કરતું નથી ત્યારે પ્રવેશ બંધ કરવાની વાત યોગ્ય નથી. છેવટે તેમણે પ્રવેશ પરથી અંકુશ હટાવ્યો. આ તબક્કે હું મેળા દરવમયાન અલગ-અલગ તબક્કે અનુભવવા મળેલી િણ ઘટના પણ હું તમારી સાથે શેર કરવા માંગુ છુ.ં કવાભાવવક છે કે હું કોઇના નામજોગ રજૂઆત કરવા નથી ઇચ્છતો, પણ માિ કેટલાક લોકોની માનવસક નબળાઇ રૂપે જ રજૂ કરવા માગું છુ.ં હું મેળામાં ફરતો હતો તે દરવમયાન એક ભાઇ મારી પાસે આવ્યા. આશરે ૬૦-૬૫ વષષના હશે. હાથમાં ઝોળી અને મને ફોમષ ધરીને કહ્યું. આમાં સહી કરી આપશો? મેં જોયું તો તેમાં અનેક બીમારીના નામ લખ્યા હતા. મૂળ તો તે ભાઇ અમુક દવાઓ વેચતા હતા. મેં તેમને કહ્યું કે હું આવી કોઇ દવા ખાતો નથી, અને ખાવામાં રસ નથી. મારું શરીર િકટબીન નથી. સરકાર એનએચએસમાં સરસ સેવા આપે છે પછી જાતે જ દવા લેવાની શી જરૂર છે? તે ભાઇએ મને ‘ફાયદો’ સમજાવ્યો. જૂઓ, આ દવાની કકંમત છે ૩૦૦ પાઉસિ. અનેક બીમારીમાં અકસીર છે. તમારે તો આ દવા ખરીદવાની અને પછી બીજા પાંચને આ દવા વેંચવાની એટલે તમારી દવાના ૩૦૦ પાઉસિ નીકળી જશે. હું તો આ ભાઇની સામે જોતો જ રહી ગયો. આ ભાઇ વપરાવમિ ટાઇપ સેલીંગ કે ચેઇન સેલીંગની વાત કરતા હતા. બીજી કોઇ ચીજવકતુનું તો સમજ્યા, પણ દવામાં પણ આવુ?ં હું દવા ખરીદુ,ં અને પછી મારા પૈસા વસૂલવા બીજાને દવાને પધરાવુ!ં મેં તે ભાઇને કપિ કહ્યું કે મારા કવમશન માટે મારે અકારણ-સકારણ કોઇને વબનજરૂરી દવા પધરાવવાની? મહેરબાની કરીને વાત પિતી મૂકો... મારે

આપના બિય સાપ્તાબિકો દ્વારા આપના બિતમાં અબિયાન આપના હિય સાપ્તાહિકો ‘ગુજરાત સમાચાર’-‘એહિયન વોઈસ’ પણ એહિયનો અને હિટનમાં પાહરવાહરક જીવનના તેમના અહિકારને અસર કરતા થેરેસા મેના આકરા હનણણયો સામે અહિયાન ચલાવવા મક્કમ છે. જો તમારી કોઈ કોમેન્ટ િોય તો અમને aveditorial@abplgroup.com પર લખી જણાવિો. અમારા અહિયાન ‘લેટ્સ હિઝવણ ફેહમલી લાઈફ લોફુલી’ દ્વારા અમારા વાચકો થેરેસા મેના હનણણયો હવિે િું હવચારે છે તે તેમને જણાવવા માગીએ છીએ.

આપેલા ઈસટરવ્યુમાં કપિ શબ્દોમાં જણાવ્યું હતું કે ‘અહીંની કંપનીઓ કથાવનક બજારમાં વવશેષ કૌશલ્ય ધરાવતા લોકોના અભાવથી જ

યુરોવપયન યુવનયન (ઇયુ) બહાર ભરતી માટે નજર દોિાવે છે એવું નથી. ખરેખર તો તેઓ દવરયાપાર નવા બજારોની શોધ અને રોકાણોના

મહત્ત્વના સાધનરૂપ પણ છે. અમે માનીએ છીએ કે સરકારે સામાવજક, રાજકીય અને આવથષ ક મુદ્દાઓને સંતવુ લત કરવાના છે, પરંતુ આ માટે યુકે અને તેની વબઝનેસ કોમ્યુવનટીને ઉત્તેજન આપવાના મુખ્ય સ્રોતને નુકસાન ન જ થવું જોઇએ. જિ માઈગ્રેશન વસકટમ િારા વવકાસ સાધવાની કંપનીઓની િમતાને વનયંવિત કરવાથી વરકવરી અટકશે એટલું જ નવહ, આગામી વષોષમાં ભાવવ વવકાસને પણ નુકસાન થશે.’

મૂિં ાવવું અને બીજાને મૂિં વા! તેમને પણ કદાચ મારા બાળપણની વાત કરું તો... ભાદરણમાં મારા જેવો નફ્ફટ નહીં મળ્યો હોય, પળભર મારી રહેતો હતો. સાતેક વષષનો હતો. ગામમાં એક જોઇ રહ્યા ને ચાલતી પકિી. િાહ્યાભાઇ નામના માણસ ગાંિા થઇ ગયા. લોકો પણ કેવા કેવા હોય છે કે કોઇના િાહ્યાભાઇ, તમે જ્યાં હો ત્યાં મને માફ કરજો, પણ ભોળપણનો લાભ ઉઠાવીને શીશામાં ઉતારીને તમને કોઇ સમજી શક્યું નહોતુ,ં અને તમને ગાંિા પોતાનો ફાયદો લણી લેવો. આ મેળામાં ઓછામાં ગણી લીધા હતા. િાહ્યાભાઇ નીકળે એટલે ઓછી પાંચ-સાત વ્યવિઓ એવી પણ મળી કે બાળકોને જોણું થાય. તેમની પાછળ વચવચયારી જેમણે મને વ્યવિગત મળીને એવી લાગણી વ્યિ કરે, નાના પથ્થર ફેંક,ે તેને ચીિવવા પ્રયાસ કરે. કરી હોય કે તમે જ્યોવતષીઓની જાહેરાત બંધ વનદોષષ બાળકોના મનમાં તો શું માનવતા કે શું કરીને સમાજની મોટી સેવા કરી છે. એ પણ માણસાઇ? કપિતા કરી દઉં કે આમાં બહેનોની સંખ્યા સવવશેષ મોટી ખિકી, ઊંિા ફવળયામાં મારું ઘર હતુ.ં હતી. તેમણે રજૂ કરેલી વાતોએ મને હચમચાવી મારાં માતુશ્રીએ મને સમજાવ્યું હતું કે જ્યારે પણ નાખ્યો. વમિો, આપણને બધાને નાની-મોટી િાહ્યાભાઇ અહીંથી નીકળે ત્યારે તેમને ઘરમાં માનવસક, શારીવરક, આવથષક, પાવરવાવરક કે અસય બોલાવજે અને આપણે તેમને ચા-નાકતો કરાવશુ.ં જીવનસાથી માબરયા સાથે કોઇ પ્રકારની સમકયા હોવાની જ. પણ તેના માટે આ મને ગળથૂથં ીમાં અપાયેલા સંકકાર હતા. એમપી કકથ વાઝ જ્યોવતષી પાસે જવાની નહીં, પણ જે તે સમકયાના બાળપણનો ઉછેર જ, આપણને મોટી વયે કામ વનષ્ણાત પાસે જવાની જરૂર હોય છે. મને િાયાવબટીસ હોય તો લાગતો હોય છે. માતાના આ સંકકાર મને ફળ્યા છે. િોક્ટર પાસે જવું જોઇએ. જ્યોવતષી પાસે જાઉં અને તે હાથ ૧૯૮૪-૮૫ની વાત છે. વિટનમાં મેસટલી હેસિીકેપ માટે ફેરવીને કે મંિજાપ કરીને તેને દૂર ન કરી શકે. તે સહુ કોઇએ MENCAP નામની સંકથા કાયષરત છે. તેના અગ્રણીઓએ મારો સમજવું જોઇએ. સંપકક સાધ્યો. વાત બહુ નાની હતી. તેઓ મેસટલી હેસિીકેપ લોકો બીજી ઘટના પણ જાણવા જેવી છે. મેળામાં મારા જેવા માટે જ્ઞાન પ્રચાર-પ્રસાર તથા ભંિોળ એકિ કરવા માગતા હતા. ‘શરમાળ’ એક બહેન મને મળી ગયા. મળતાં જ શરૂ કયુુંઃ મેળામાં આ દરવમયાન મને વિોદરાના અરવવંદભાઇ પંડ્યાનો પવરચય થયો બોવલવૂિ કલાકારોને બોલાવ્યા હોત તો બહુ મજા આવી હોત. મેં હતો. અરવવંદભાઇ બેક-રન માટે (ઊંધા પગે દોિવા માટે) જાણીતા તેમને યાદ કરાવ્યું કે કથાવનક કલાકારોએ જોરદાર પફોષમસસ આપ્યું હતા. અવમતાભ બચ્ચનને ‘કૂલી’ કફલ્મના શૂવટંગ દરવમયાન જ છે ને? તો પણ તેમની દલીલ ચાલુ હતી. બોવલવૂિ કલાકારો અકકમાત થયો ત્યારે બચ્ચનના સમથષનમાં વિોદરાથી મુબ ં ઇ સુધી હોય તો જામી જાય, મને તો તેમના કાયષક્રમો જોવાનું બહુ ગમે. ૨૨૫ માઇલનું અંતર કાપીને તેમણે વવક્રમ સજષયો હતો. તેમના મારો તેમને જવાબ હતોઃ તમે અરેનામાં બોવલવૂિ શો માણવા જાવ નામે આવા તો અનેક વવક્રમ હતા અને આવી જ દોિ વિટનમાં છો ત્યારે ઓછામાં ઓછા ૩૦-૩૫ પાઉસિની વટકકટ ખરીદો છો. યોજવા ઇચ્છતા હતા. MENCAP નામના કાયષક્રમ માટે તેમને અને અહીં માિ અઢી પાઉસિની વટકકટ છે. બોવલવૂિ કલાકારો નથી વિટન બોલાવવાનું નક્કી કયુું કે જેથી મેસટલી ચેલસે જ્િ લોકોની તે સાચુ,ં પણ આપણા કથાવનક કલાકારોએ તસુભાર પણ ઉણા વ્યથાકથાને વાચા આપી શકાય. અરવવંદભાઇ અહીં આવ્યા અને ઉતરતા કાયષક્રમ રજૂ કયાષ નથી. કકોટલેસિના ઉત્તરમાં આવેલા ‘જ્હોન-ઓ-ગ્રોટા’થી છેક ઇંગ્લેસિના વાચકવમિો, મને એ નથી સમજાતું કે લોકો મનોરંજન દવિણ છેિે આવેલા લેસિઝ એસિ સુધીનું ૮૮૦ માઇલનું અંતર માણવાની સાથે સાથે તેની ક્વોવલટીને કેમ ધ્યાનમાં નહીં લેતા કાપ્યુ.ં રકતામાં લગભગ ૭૦ જેટલા મંવદરો, મસ્કજદો સવહતના હોય? સેલીિેટી ગ્લેમરથી આટલા અંજાઇ જવાનું કારણ શુ?ં તમને કથળોએ સભા યોજાઇ. અનેક કથળે હું પણ હાજર રહ્યો અને આ કોઇને આ પ્રશ્નનો જવાબ મળે તો મને જણાવજો... સદકાયષમાં સહભાગી બસયો. હું એટલું જ કહેવા માગું છું કે આ િીજો પ્રસંગ કહું. એક ભાઇ ‘ગુજરાત સમાચાર’-‘એવશયન લોકો પ્રત્યે સવહષ્ણુતા, સમજદારી દાખવો. આવું ન કરી શકો તો વોઇસ’ના કટોલ પર આવ્યા. લવાજમ ભયુું અને પછી મારી પાસે પણ કમસે કમ ધક્કો તો ન જ મારવો જોઇએ. આવીને કહે, તમારે લવાજમ પર વિકકાઉસટ રાખવું જોઇએ, હોં. કિથ વાઝની રજત જયંતી (વમિો, તમે જ કહો, આ ભાઇને મારે શું કહેવ?ું ) છતાંય મેં સંયમ સોમવારે, ૧૧ જૂને વિવટશ પાલાષમસે ટના હાઉસ ઓફ રાખતા કહ્યું કે બાપલા, હજુ તમારે અમારો કેટલો કસ કાઢવો છે? કોમસસમાં ચૂટં ાયાને લેકટર (ઇકટ)ના સાંસદ કકથ વાઝને ૨૫ વષષ તો પણ તેમની દલીલ ચાલુ હતી હજુ તમારે થોિુકં વિકકાઉસટ પૂણષ થયા. હું વષોષથી તેમના ગાઢ સંપકકમાં છું અને તેમના આપવું જોઇએ. આ પછી મારે તેમને કહેવું પડ્યું કે હજુ વધારે વ્યવિત્વને બહુ સારી રીતે જાણું છુ.ં કકથ વાઝ એટલે સમાજ સેવા વિકકાઉસટની માગણી કરશો તો મારે લવલત લાિને વાત કરવી સદા તત્પર સાંસદ. તેમણે સમાજની અવિવતય સેવા કરી છે. આ પિશે. થોિાંક વદવસ પૂવષે જ તો તેમણે દરેક વાતમાં ટકાવારી સાંસદે - મારી દૃવિએ - કદી પણ ચોક્કસ વગષ કે જાવતને નજરમાં શોધવાની ગુજરાતીઓની માનવસિા માટે લખ્યું હતુનં ?ે મારે રાખીને કામ કયુું નથી. તેમને યાદ કરાવવું પડ્યું કે આટઆટલા ભાવવધારા છતાં છેલ્લા મને બરાબર યાદ છે કે ૧૯૮૫-૮૬માં તેમની સાંસદ તરીકે લાંબા સમયથી અમે લવાજમની કકંમતમાં કોઇ વધારો કયોષ નથી. ઉમેદવાર તરીકે પસંદગી થઇ ત્યારે એક ગુજરાતી સામવયકે તેનો અમારા જેટલું વાંચન તમને કોણ આપે છે? અમારા જેટલી જોરદાર વવરોધ કયોષ હતો. તેણે તો એક વપવટશન તૈયાર કરીને વવવવધતા કોણ આપે છે? તે ભાઇ, પાસે મારા પ્રશ્નનો જવાબ લેબર નેતા નીલ કકનોકને મોકલી હતી. જેમાં એવી લાગણી વ્યિ નહોતો. કરાઇ હતી કે કકથ વાઝ ગુજરાતી પણ નથી અને વહસદુ પણ નથી એક બીજો પણ પ્રસંગ ટાંકી લઉં. એક ભાઇ કફઝીકલી કે એટલે તેમની લેકટર બેઠકના સંસદીય પ્રવતવનવધ તરીકે પસંદગી મેસટલી ચેલસે જ્િ હતા તેમને ઉભાં રહેવામાં તકલીફ પિતી હતી. કરવી યોગ્ય નથી. આ વવકતારમાં ગુજરાતીઓ-વહસદુઓની સંખ્યા એક ખાલી ખુરશી વનહાળીને ત્યાં ગયો તો તેના પર કોટ પડ્યો વવશેષ છે તેમને ધ્યાનમાં રાખીને ઉમેદવાર પસંદ કરવો જોઇએ. હતો. મેં બાજુની ખુરશી પર બેઠલ ે ી વ્યવિને પૂછ્યું કે કોટ લઇ આજે મને જૂના અંકો વનહાળતાં, સંકમરણો તાજાં કરતાં ખૂબ લેશો? તો તેમનો જવાબ હતોઃ બસ, હમણાં આવે જ છે. હું તેમને આનંદ થાય છે કે આ ગુજરાતી સામવયકની રજૂઆતને ધ્યાને ન વધુ તો કંઇ કહી શકું તેમ હતો નહીં, અને થોિીક વારમાં પે’લા લેવાઇ અને કકથ વાઝને બદલવાની રજૂઆત નકારી દેવાઇ. આજે ભાઇને જગ્યા પણ મળી ગઇ. પણ આ તે કેવી માનવસિા? આપણે પવરણામ જોઇએ છીએ. કકથ વાઝ સામે ધમષ કે જ્ઞાવતના આપણી આજુબાજુ કોઇ કફઝીકલી કે મેસટલી ચેલસે જ્િ વ્યવિ કે આધારે તરફદારી કયાષની કોઇ આંગળી ચીંધી શકે તેમ નથી. કોઇ સગભાષ મવહલા કે વૃદ્ધ હોય તો તેમને મદદરૂપ થવા તત્પરતા હંમશ ે ા તેમણે વ્યાપક સમુદાયના વહતને ધ્યાનમાં રાખ્યું છે. દાખવવી જ રહી. આવી વ્યવિ પ્રત્યે અનુકપં ા દાખવવાનું સૌજસય એમપી તરીકેની રજત જયંતીના પવષે હું તેમને હાવદષક અવભનંદન ન ચૂકવું જોઇએ તેવું હું માનું છુ.ં પાઠવું છુ.ં (ક્રમશઃ)


ભારત

Gujarat Samachar - Saturday 16th June 2012

ભાજપના હોદ્દેદાર તરીકે સંજય જોષીનું રાજીનામું નવી દિલ્હીઃ ભાજપના વનરષ્ઠ નેતા સંજય જોષીએ ૮ જૂને પક્ષની તમામ જવાબદારીઓમાંથી રાજીનામું આપ્યું છે. જોષીએ ભાજપ છોડી દીધો છે તેમ ભાજપના પ્રવક્તા પ્રકાશ જાવડટકરનાં નવધાનથી નવવાદ ઊભો થયો હતો. પોતે પક્ષની જવાબદારીઓ છોડી રહ્યા છે તેવી ટપષ્ટતા કરીને સંજય જોષીએ તમામ અટકળો પર પૂણોનવરામ મૂક્યું હતું, આમ આ ઘટનાને કારણે ફરી એક વખત રાજકીય મોરચે ભૂકંપ સજાોયો છે.

પક્ષના પ્રમુખ નીનતન ગડકરીએ તેમનું રાજીનામું ટવીકારી લીધું છે, જોકે તેમણે પક્ષમાંથી રાજીનામું આપ્યું છે કે હોદ્દાઓ પરથી તે અંગે લાંબા વખત સુધી નિધા સજાોઇ રહી હતી અને કોઇ ટપષ્ટતા થઇ શકી નહોતી. જોકે રાજીનામ પાછળનું કારણ શું છે તે અંગે તમામ લોકો સારી રીતે જાણે જ છે.

સંતિપ્ત સમાચાર • એર ઇન્ડિયાએ છેલ્લા એક મહિનાથી ‘બીમાર’ એવા તમામ પાઇલટોને બરતરફ કરવાનો હનણણય લીધો િોવાનું સૂત્રો જણાવે છે. આ પાઇલટો હિલ્િી િાઇ કોટટના હુકમને અવગણીને િિતાળ પર છે. અગાઉ ૧૦૦થી વધુ પાઇલટોને બરતરફ કરી ચૂકેલી એર ઇન્ડિયા િવે બાકીના ૩૦૦ પાઇલટોને બરતરફ કરવાની તૈયારીમાં છે. િરહમયાન, ઉડ્ડયન પ્રધાન અહજત હસંિે ક્હ્યું કે પાઇલટોની બરતરફી િવે ફિ ટેહિકલ મુદ્દો છે. સરકાર માટે તો િિતાલ ક્યારની પૂરી થઇ ચૂકી છે. િવે એર ઇન્ડિયાના સંચાલકો નક્કી કરે કે એ લોકો ક્યારે પાઇલટોને બરતરફ કરીને નવી ભરતી કરે છે.

2 &/-$0

મુંબઈઃ હવિેશી ચલણની આવક વધારવા તથા રૂહપયાને નબળો પિતો અટકાવવા હરઝવણ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI)એ હવિેશમાં રિેતા ભારતીયો દ્વારા નાણાં મોકલવાની સંખ્યામયાણિા એક વષણમાં ૧૨થી વધારીને ૩૦ કરવાની મંજૂરી આપી છે. હનષ્ણાતો માને છે કે, આ હનણણયથી હવિેશી હૂંહિયામણ અનામતમાં વધારો થશે. નોંધનીય છે કે, છેલ્લાં કેટલાક અઠવાહિયામાં િોલર સામે રૂહપયો નબળો પિતાં આરબીઆઈએ તેને સુધારવા પ્રયાસ કરે છે. આ સુહવધાથી આહથણક ન્થથહત સુધરશે અને હવિેશવાસીઓને લાભ થશે.

• ગુજરાતના મુખ્ય પ્રધાન નરેડદ્ર મોિીએ ગત સપ્તાિે જાહતવાિના સંિભણમાં ઉત્તર પ્રિેશ અને હબિારનો ઉલ્લેખ કરી એક નવો હવવાિ છંછેડ્યો છે. નરેડદ્ર મોિીએ રહવવારે રાજકોટમાં ભાજપની કારોબારીમાં નામ લીધા વગર નીહતશ કુમાર પર પ્રિાર કયોણ િતો અને કહ્યું િતું કે, ‘જે રાજ્ય જાહતવાિના ઝેરમાં ફસાઈ જાય છે તેનું શું થયું. એક સમયે હબિાર ખૂબ ભવ્ય રાજ્ય િતું. પરંતુ ત્યાંના જાહતવાિી નેતાઓએ આ રાજ્યને બરબાિ કરીને રાખી િીધું છે.’ નીહતશ કુમારના જેિીયુ, લાલુ પ્રસાિ યાિવે અને કોંગ્રેસે મોિીના આ હનવેિનની ટીકા કરી છે. જેિીયુના અધ્યક્ષ શરિ યાિવે મોિીની હટપ્પણી પર જણાવ્યું િતું કે, ‘તેમને ઈહતિાસની સમજ નથી. જાહત આ િેશની વાથતહવકતા છે. ચાિે તે સારી િોય કે ખરાબ. તેના પર ચચાણ

$0 ,-$

$, )! .#

હવે NRI વધુ વખિ નાણાં મોકલી શકશે

લઘુમતીઓને કયા આધારે અનામત અપાઈ? નવી દિલ્હીઃ સુપ્રીમ કોટટે લઘુમતી અનામત પર ભારત સરકારની ઝાટકણી કાઢતાં આંધ્રપ્રદેશ હાઇ કોટટે આપેલા આદેશ સામે સોમવારે ટટટ આપવાનો ઇનકાર કયોો છે. તાજેતરમાં જ આંધ્ર હાઇ કોટટે ઓબીસી ક્વોટા અંતગોત લઘુમતીને ૪.૫ ટકા અનામત આપવાના કેન્દ્રના નનણોયને રદ્દ કયોો હતો. બાદમાં સરકાર હાઇ કોટેના આદેશની સામે સુપ્રીમ કોટેમાં ગઇ હતી. સુપ્રીમ કોટટે સરકારને પૂછયું કે કયા આધાર પર લઘુમતીને ૪.૫ ટકા અનામત આપવાનો નનણોય લેવાયો હતો. જસ્ટટસ કે. એસ.

થઈ શકે છે. કેટલાક રાજ્ય ભૌગોહલક ન્થથહતના કારણે ખૂબ પિેલાથી જ હવકહસત છે. ગુજરાત કોઈ વ્યહિ હવશેષના કારણે નિીં પરંતુ ભૌગોહલક કારણોસર હવકહસત છે.’ • તાજેતરમાં જ રાજયસભા સાંસિ બનેલા હિકેટર સહચન તેંિુલકરે જનતા અંગે હવચારવાનું શરૂ કયુું છે. સહચને સાંસિ તરીકે હિલ્િીમાં મળનાર સરકારી બંગલો લેવાનો ઇડકાર કયોણ છે. સહચને કહ્યું કે આ જનતાના પૈસાની બરબાિી થશે. તેમણે કહ્યું કે હિલ્િીમાં તે પોતાના ખચચે િોટલમાં રિેવાનું પસંિ કરશે. • ઉત્તર પ્રિેશના મુખ્ય પ્રધાન અહખલેશ યાિવની પત્ની અને કન્નોજ લોકસભા સીટથી સમાજવાિી પાટટીની ઉમેિવાર હિમ્પલ યાિવને હબનિરીફ ચૂંટાયેલા જાબેર કરવામાં આવ્યા છે. હિમ્પલ યાિવ હવરૂદ્ધ ઉમેિવારી પત્ર િાખલ

!),

,+/

રાધાકૃષ્ણન અને જસ્ટટસ જે.એસ. ખેહડની બેંચે આ સંવેદનશીલ મુદ્દે ભારત સરકારનાં વલણ પ્રત્યે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. જજોએ કહ્યું કે હાઇ કોટેના આદેશને પડકારતાં સરકારે આ મામલે કોઇ દટતાવેજો રજૂ ના કયાો એ આશ્ચયોજનક બાબત છે. કોટટે અરજી પર નોનટસ જારી કયાો નવના એટનની જનરલ ગુલામ વહાણવટીને કહ્યું કે લઘુમતીને ઓબીસીના ૨૭ ટકા ક્વોટામાંથી ૪.૫ ટકા અનામત આપવાના નનણોયને સાચા ઠટરવતા દટતાવેજ રજૂ કરે.

$("

, ')(3 ,

રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી ૧૯ જુલાઇએ નવી તિલ્હીઃ નવા મુખ્ય ચૂંટણી કહમશનર વી.એસ.સંપતે ૧૯ જુલાઇએ રાષ્ટ્રપહતની ચૂંટણી યોજવા મંગળવારે કાયણિમ જાિેર કયોણ છે. આ માટે ૧૬ જૂને જાિેરનામુ બિાર પિશે અને ૩૦ જૂન સુધી ઉમેિવારી પત્રક ભરી શકાશે. જો ચૂંટણી થશે તો ૨૨ જુલાઇએ મતગણતરી થશે. આ કાયણિમ ઉપરાષ્ટ્રપહતની ચૂંટણીને પણ લાગુ પિશે. રાષ્ટ્રપહત પિ માટે કોંગ્રેસ નાણાં પ્રધાન પ્રણવ મુખરજીને મેિાનમાં ઉતારે તેવી પ્રબળ સંભાવના છે. બીજી તરફ ભાજપના નેતા જસવંત હસંિ ઉપરાષ્ટ્રપહત બનવા લોહબંગ કરી રહ્યા છે.

કરનારા માત્ર બે અપક્ષ ઉમેિવારો સંજુ કહટયાર અને િશરથ શંખવારે ગત શુિવારે જ પોતાની ઉમેિવારી પરત ખેંચી િતી. કોંગ્રેસ, બહુજન સમાજ પાટટીએ જ્યાં આ સીટ પર પોતાના ઉમેિવારો નિીં ઉતારવાનો હનણણય લીધો િતો, તો ભારતીય જનતા પાટટીએ અંહતમ સમયમાં પોતાના ઉમેિવાર જગિેવ હસંિ યાિવના નામની જાિેરાત કરી િતી. જો કે અપુરતા સમયને કારણે તેઓ પોતાનું ઉમેિવારી પત્ર િાખલ કરી શક્યા નિતા. • ટેટ્રા ટ્રકના હવવાિાથપિ સોિામાં સંરક્ષણ મંત્રાલયે લશ્કરને ટ્રક સપ્લાય કરનારી સરકાર િથતકની કંપની ભારત અથણ મૂવસણ હલ.(બીઇએમએલ)ના ચેરમેન અને મેનેહજંગ િાયરેક્ટર વી.આર.એસ.નટરાજનને સોમવારે સથપેડિ કયાણ છે.

*.$)( ), 0 ( ). #

(/

$, !,)' .) * )*& &$"#.!/& ,))', , * ,%$(" !), '), .# ( ,1) )'*&$' (. ,3 # ("$(" ,))'- 1# ( ))%

* $ & &

!), * $ &

2. ,( & . ,& )' . )(0 ($ (.&3 -$./ . )!! .# ( ).),1 34-

$(" *.$)(#( $ $"#.$(" , ')($ -

--$)(-

# ,"

), !/,.# , '& '& '

',)& % "$

&

% $

. $&- )(.

31

(" " ' (.(" .$ (!), $0$&

.

%(*+ )+ ') *!") +& $ /+ / - &+* !'+ $. + )%"$$ ' ,# ... !'+ $. + )%"$$ ' ,#

, ')($ -


અમેરિકા-આરિકા

32

Gujarat Samachar - Saturday 16th June 2012

િજત ગુપ્તા સ્વબચાવ માટે દલીલ નહીં કિે ભાિતીય શેફ દ્વાિા ઓબામાના પડકાિનો સ્વીકાિ ન્યૂ યોકકઃ ગોલ્િમેન િેક્િના ભૂતપૂવસ િાયિેક્ટિ િજત ગુપ્તા (૬૩) ઇડિાઇિિ િેરિંગ મુદ્દે થવબચાવમાં કોઇ દિીિો નહીં કિે. ગુપ્તાના વકીિ ગેિી નાફટારિિે એક પત્ર િખીને આ રનણસય અંગે અમેરિકી રિન્થિક્ટ કોટટના જજને જણાવ્યું હતું. આ પહેિાં વકીિે કહ્યું હતું કે એવી શક્યતા છે કે આ કેિની િુનાવણીમાં ગુપ્તા જુબાની

કેન્યાના ગૃહ પ્રધાન જ્યોજજ સાઇટોટી અને તેમના જુનનયર પ્રધાન સનહત છ લોકોનાં સોમવારે નૈરોબી નજીક હેનલકોપ્ટર દુઘજટનામાં મોત નનપજ્યાં હતાં. ઉલ્લેનીય છે કે સાઇટોટી આવતા વષષે યોજાનારી રાષ્ટ્રપનતની ચૂંટણીમાં રાષ્ટ્રપનત મ્વાઇ કીબાકીના ઉત્તરાનધકારી હતા.

આપશે. ગુપ્તાએ કંપનીની ગુપ્ત મારહતી પ્રોક્ટિ એડિ ગેમ્બિને આપવાના આિોપોને નકાયાસ છે. ગુપ્તા પિ આિોપ છે કે તેમણે કંપનીની બોિટની બેઠકો દિરમયાન િાજા િત્ત્નમને મારહતી આપી હતી. ગુપ્તાના વકીિ કહે છે કે આ કેિ િંદભભે ચચાસ બાદ તેમણે નક્કી કયુું છે કે તેઓ થવબચાવમાં કોટટમાં કોઇ દિીિો નરહ કિે.

વોશિંગ્ટનઃ કૂકકંગના રિયારિટી ટીવી શો ‘માથટિશેફ ઇન્ડિયા’ ની બીજી રિઝનના હોથટ િહેિા ડયૂ યોકકન્થિત ભાિતીય શેફ રવકાિ ખન્ના અમેરિકી પ્રમુખ બિાક ઓબામાએ ફેંકેિો પિકાિ ઝીિવા તૈયાિ છે. રવકાિે ૧૪ મેએ ડયૂ યોકકમાં રૂબીન મ્યુરઝયમ ઓફ આટટ ખાતે ઓબામાની એક ફંિિેઇઝિ ઇવેડટ માટે િિોઇ

બનાવી હતી, જે દિરમયાન ઓબામાએ તેમના જેવી કીમા કિી બનાવવાનો રવકાિને પિકાિ ફેંક્યો હતો. બીબીિીના શો ‘રમચેરિન થટાિસ: ધ મેિનેિ ઓફ પિફેક્શન’માં પણ ચમકેિા રવકાિે જણાવ્યું છે કે તેઓ અમેરિકામાં પ્રમુખપદની ચૂંટણી બાદ ઓબામા િાિે કીમા કિી બનાવવા થપધાસમાં ઊતિશે.

સંનિપ્ત સમાચાર Presents

12th Asian Achievers Awards 14th September 2012 NOMINATION FORM *' 24'56+)+175 5+#0 %*+'8'45 9#4&5 +5 *156'& '8'4; ;'#4 $; <5 .'#&+0) 0'95 9''-.+'5 5+#0 1+%' #0& 7,#4#6 #/#%*#4 61 *10174 4+6+5* 5+#05 2#4 ':%'..'0%' ( 6*'4' +5 51/'10' ;17 -019 9*1 *#5 $41-'0 $170&#4+'5 #0& &'5'48'5 4'%1)0+6+10 (14 6*'+4 70+37' %1064+$76+10 61 6*' %1//70+6; #0& 6*' 0#6+10 6*'0 2.'#5' 01/+0#6' 6*'/ (14 10' 1( 6*' #9#4&5 .+56'& $'.19 #-' 574' 6*#6 ;17 (+.. +0 6*+5 #22.+%#6+10 (14/ #0& 5'0& +6 10 14 4 '14)' '. #: /#+. ### #$2.)4172 %1/ #&&4'55 +5 4 '14)' 4172 #4/# "1)# 175' 1:610 #4-'6 10&10

$; 2156 (#: 14 '/#+. 61 ( ;17 #4' 5'0&+0) +6 $; 2156 6*' !

Please tick the appropriate category Sports Personality of the Year............................................

Woman of the Year ................................................................

Awarded for excellence in sports.

The award will recognise and honour a woman who has made a significant mark in any chosen field.

Business Person of the Year .............................................. Awarded to a business person who is a success in every sense of the word and can demonstrate a genuine passion for social issues.

Young Entrepreneur of the Year ......................................

Professional of the Year ......................................................

Uniformed and Civil Services ............................................

Professionals in the field of medicine, law, education, banking, finance and others, who have scaled the heights of their chosen profession.

For outstanding achievements in uniformed and civil services or contribution to the community through any of the above services.

Achievement in Community Service................................

Awarded to those who have acclaimed popularity internationally for his/her contribution in any particular sector and is recognised for their timeless philanthropic activities.

In recognition for an individuals service to community.

Achievement in Media, Arts and Culture .................... Someone who has made a mark in media including print and broadcast media; cinema, art and culture.

Award for Entertainment .................................................... For outstanding performance by Asians in the field of Dance and Music.

Awarded to an young entrepreneur (less than 35 years) with a proven track record of operating a successful business enterprise.

International Personality of the Year ............................

Lifetime Achievement Award ............................................ To honour those individuals, who during their lifetime, have made immense contributions in any given field. This remarkable individual can be marked as an example for the younger generation.

Application Form

Name of the Nominee: ___________________________________________________________________________________ Contact Details of the Nominee (Tel & email): _______________________________________________________________ Present Occupation of the Nominee: _______________________________________________________________________ Please attach your CV which includes the following information (1) Personal background (2) (3) (4) (5)

(Please do not exceed a limit of 1000 words)

Most important career achievements till date Your contribution to the community and nation Any notable obstacles in you career that has helped you to reach where you are today Future plans, ambitions and visions

Summary- (Please include a summary in not more the 150 words

why the nominee is worthy of winning the particular award in a separate sheet)

Nominators name and contact details: _____________________________________________________________________ Nominators current Occupation/Company: __________________________________________________________________ Tel/Mobile: _________________________________

Email: __________________________________________________

NOMINATION AND SELECTION PROCESS This is a unique event where readers nominate and an independent panel of judges comprising of eminent personalities selects the winner. Judges’ decision is final. ABPL Group will not entertain any dialogue with members of the public regarding the judging process. In order to ensure a high degree of transparency and fairness, the management and members of the staff of Asian Voice and Gujarat Samachar will play no role in the nomination or judging process. You may use an additional sheet if the space provided is insufficient. The winners will be announced at the AAA Awards ceremony in 14th September, 2012. Asian Voice, Gujarat Samachar will publish the names of the short listed candidates and winners after the event. The winners names will also appear in our e-edition www.abplgroup.com You can nominate yourself if you wish to. Nominations and entries must follow the prescribed format. All nomination forms must reach our offices on or before 12th July, 2012

210514

8'06

#0#)'& ;

((+%+#. ((+%+#. #6'4'45

((+%+#.

'&+# #460'4

((+%+#.

0.+0' #460'4

210514'& *#4+6;

• ન્યૂ યોકકમાં બાલ્ડવિન ખાતેના કાલી મંવિરના સંચાલક ૭૨ િષષીય વિકલાંગ અજોય નાયકને નસૌ કાઉન્ટીની ફથટટ વડસ્થિક્ટ વિવમનલ કોટટટ સુરક્ષા આપી છે. કોટટટ તેમના પર હુમલો કરનાર અને ભારતિંશી ફામાાવસથટ સુમન સાહાને નાયક સાથે કોઈ પણ રીતે સંપકક નહી કરિા આિેશ કયોા છે. સુમને તેના મળવતયાઓ સાથે નાયક પર હુમલો કયોા હતો. નાયકે જણાવ્યું કે , મં વિરના અગાઉના સંચાલક કુમાર શંકર મંડલે નાણાંની ઉચાપત કરી હોિાનું તેમણે જાણ્યા પછી ૧૩ મેએ એક બંધ રૂમમાં સુ મન અને મં વિરના અન્ય લોકોએ તેમના પર હુમલો કયોા હતો. • કાશ્મીરી માનિાવધકાર િકીલની હત્યામાં શંકાથપિ ૪૭ િષષીય એક પૂ્િા ભારતીય સૈન્ય અવધકારી અિતાર વસંહે ગત સપ્તાહે કેલીફોવનાયામાં પોતાના ઘરે પત્ની, બે બાળકોની હત્યા કરી આત્મહત્યા કરી લીધી હતી. • અમેવરકાસ્થથત એક શીખ સંથથાએ પં જા બ અને આસપાસનાં રાજ્યોના ગરીબ વિદ્યાથષીઓ અને શૈ ક્ષ વણક સંથથાઓને મિિ કરિા રૂ. ૧ કરોડનું િાન આપ્યું છે. શીખ હ્યુમન ડટિલપમેન્ટ ફાઉન્ડટશનના સેિેટરી જનરલ ગજીન્િર વસંહ આહુજાએ જણાવ્યું હતું કે આ થકોલરશીપ જરૂવરયાતમંિ વિદ્યાથષી અને િરરોજની વ્યવિિીઠ આિક એક ડોલરથી ઓછી હશે તેિા પવરિારના વિદ્યાથષીઓને મળશે. • અમે વરકામાં સેં ક ડો લોકો સાથે છેતરવપંડી કરિા બિલ એક મવહલા સવહત બે ભારતિં શી અમે વરકનની ધરપકડ થઇ છે. તેમની સામે કાિતરું ઘડિા અને સેંકડો લોકો પાસેથી ચાર લાખ ડોલરથી િધુની છેતરવપંડી કયાા પછી આંતરરાષ્ટ્રીય મની લોન્ડવરંગના આરોપો મૂ કાયા છે . કે વલફોવનાયાના ફ્રેસ્નોના વનિાસી ૩૬ િષષીય સરનજીત કૌર અને ૪૭ િષષીય બલવજત વસંહ આ આરોપોમાં િોવષત ઠરે તો તેમને ૨૦ િષા ની જે લ અને પાંચ -પાંચ લાખ અમેવરકી ડોલરનો િંડ થઇ શકે છે. • અમેવરકાએ ગત સપ્તાહે જણાવ્યું હતું કે તે મ ના િે શ ની મુ લાકાત લે નારા ઇવમગ્રે શ ન કોઈપણ િીઆઇપીએ પ્રવિયામાંથી પસાર થિું પડશે. એટલે કે અમેવરકાની મુલાકાતે આિનારા કોઇપણ િેશના િીઆઇપી પાસે જો ‘રાજદ્વારી વિઝા અથિા મુવિ’ નવહ હોય તેિા તમામ લોકોને અન્ય સામાન્ય લોકોની જેમ જ સુરક્ષા તપાસમાંથી પસાર થિું પડશે. અમેવરકી કથટમ વિભાગના જોન િોગ્નરે જણાવ્યું હતું કે અમે નથી ઇચ્છતા કે આ બાબતને એક કનડગત તરીકે જોિામાં આિે. અમે ઇચ્છીએ છીએ કે લોકો તેનું (ઇવમગ્રેશન પ્રવિયા) મહત્ત્િ સમજે.


દેશનવદેશ

Gujarat Samachar - Saturday 16th June 2012

33

સ્પેનને $૧૨૫ બિબિયન િેઇિઆઉટ પેકેજ મળશે

આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસીઓના અને કાગગિના ટ્રાફિકની દૃબિએ બવશ્વનાં સૌથી વ્યસ્ત એરપગટટસમાં ચગથું સ્થાન ધરાવતાં દુિઈ ઇન્ટરનેશનિ એરપગટટ ખાતે ૪૫૦ કરગડ ડગિરના માતિર ખચચે ભવ્યાબતભવ્ય ટબમિનિ-૩ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે, જે િક્ત એબમરેટ્સ એરિાઇન માટેનું ટબમિનિ હશે. ઉલ્િેખનીય છે કે ભારતમાં સમગ્ર દેશને આવરી િેતા નેશનિ હાઇવે પ્રગજેક્ટનું િજેટ ૧૦ બિબિયન ડગિર છે જ્યારે દુિઇમાં િક્ત એક એરપગટટ ટબમિનિનાં બનમાિણ પાછળ તેનાથી અડધગ ખચિ કરાયગ છે.

સંબિપ્ત સમાચાર • આજીવન કેદની સજા થયાનાં એક સપ્તાહ બાદ સત્તા મુિ કરાયેલા ઇજિપ્તના ભૂતપૂવવ પ્રમુખ હોસ્ની મુબારક ગત સપ્તાહે કોમામાં સરી પડયા છે. આ માજહતીને ઇજિપ્તના ગૃહમંત્રાલયે પણ સમથવન આપ્યું છે. રજવવારે જવશ્વભરમાં હોસ્ની મુબારકનાં મોતની અફવાએ િોર પકડયું હતુ.ં આ અફવાને કારણે સત્તાવાળાઓએ મુબારકની પત્ની અને તેમની બે પુત્રવધૂઓને કેરોના તોરાહ િેલમાં મુબારકને મળવાની મંિરૂ ી આપી હતી. એક અજધકારીના િણાવ્યા પ્રમાણે ભૂતપૂવવ પ્રમુખનું થવાથથ્ય કથળ્યું છે, પરંતુ હાલમાં આ કથળેલી હાલત સ્થથર છે. તેમની પત્નીની મુલાકાત બાદ મુબારકના હ્ય્દયના ધબકારા અજનયજમત થઇ ગયા હતા અને તેઓ શ્વાસ લેવામાં મુચકેલી અનુભવતા હતા. • થાઈલેસડની બંધ પડેલી બેસકના ભારતવંશી પૂવવ સલાહકારને નાણાંકીય ઉચાપત બદલ ૧૦ વષવની કેદ થઈ છે. ભારતીયના આ અપરાધથી બેસકને ગંભીર નુકસાન પહોંચ્યું છે તેમ િ દેશના બેસકીંગ ક્ષેત્રને ભારે ફટકો પડયો છે. બેસક બેંગકોક બેસક ઓફ કોમસવના પૂવવ સલાહકાર રાકેશ સક્સેનાને અહીંની અદાલતે ગત સપ્તાહે જસક્યોરીટીઝ અને એક્સચેસિ કાયદાના ભંગ બદલ દોજષત ઠરાવીને ઉપરોિ સજા ફટકારી હતી. કોટેે ૬૦ વષવના રાકેશને દસ લાખ બાથનો દંડ પણ ફટકાયોવ છે. રાકેશ કેદીના પહેરવેશમાં વ્હીલચેરમાં બેસીને કોટેમાં આવ્યો હતો. એને સીટી ટ્રેડીંગ કોપોવરશ ે નને કુલ ૧.૬ અબિ

બાથની લોન ગેરકાયદે આપવા બદલ ૧.૧૩૨ જબજલયન બાથ પરત ચૂકવવા માટે પણ આદેશ કરાયો છે. • સીજરયામાં રાષ્ટ્રપજત બશર અલ અસદ પ્રત્યે જનષ્ઠા ધરાવતા બળો પર જવપક્ષી સીજરયન નેશનલ કાઉસ્સસલે એક ગામમાં નરસંહાર કરી મજહલાઓ અને બાળકો સજહત ૧૦૦ લોકોની હત્યા કરી છે. જનવાવજસત જવપક્ષી ગઠબંધનના પ્રવિા મોહમ્મદ સેરજમનીએ િણાવ્યું કે હામા પ્રાંતના અલ કુબરે ગામમાં અસદ સમથવક દળોએ આ નરસંહાર કયોવ છે િેમાં ૨૦ મજહલાઓ અને ૨૦ બાળકો હતા. અસય સૂત્રોએ પણ િણાવ્યું કે અલ કુબરે ગામમાં નરસંહાર થયો. • ઓથટ્રેજલયામાં ભારતીય મૂળના ૨૪ વષષીય એક વ્યજિને પોતાની પત્નીની હત્યા કરવાના આરોપમાં ગત સપ્તાહે અંદાિે છ વષવની સજા કરવામાં આવી છે. વષવ ૨૦૦૯માં ચમનિોત જસંહે પોતાના લગ્નજીવનમાં ભંગાણ પડ્યા બાદ પત્નીના ગળામાં બોક્સ કટરથી ઓછામાં ઓછા આઠ વખત ઘા માયાવ હતા અને પછી તેનું ગળુ દબાવ્યું હતુ.ં સયૂ સાઉથ વેલ્સસ્થથત સુપ્રીમ કોટેની જ્યુરી માને છે કે આરોપીને તેની પત્નીએ એવું કહી ઉચકેયોવ હતો કે તેણે (પત્નીએ) તેને (પજતને) કયારેય ચાહ્યો નથી અને તે (પત્ની) અસય વ્યજિને ચાહે છે. જસડની પસ્ચચમમાં ચમનિોતે ૨૯ જડસેમ્બર ૨૦૦૯ના રોિ પોતાની પત્ની મનપ્રીત કૌરની હત્યા કરી હતી. કોટેે તેને હત્યાનો નજહ પરંતુ માનવહત્યાનો દોજષત ઠેરવ્યો છે.

િબિિનઃ તીવ્ર આજથવક કટોકટીનો સામનો કરી રહેલું થપેન યૂરોઝોન પાસેથી નાણાંકીય સહાય મેળવવા ટૂંક સમયમાં જવનંતી કરશે. યૂરોઝોન થપેનને ૧૦૦ જબજલયન યૂરોનું બેઇલઆઉટ પેકેિ આપવા સંમત થયું છે, િોકે યૂરોઝોને ગ્રીસના કકથસામાં કયુું હતું તેમ થપેનને બેઇલઆઉટ પેકેિ આપવા માટે કરકસરનાં પગલાંની કોઇ શરત મૂકી નથી. થપેનને બચાવવા અમેજરકાના પ્રમુખ બરાક ઓબામાએ પણ જવનંતી કરી હતી.થપેન બેઇલઆઉટ પેકેિ થવીકારશે કે નહીં તે અંગે છેલ્લાં કેટલાંક સપ્તાહથી ચાલતી અજનસ્ચચતતાનો અંત લાવતાં થપેનના નાણાં પ્રધાન લુઇસ દ ગુઇસદોસે િણાવ્યું હતું કે, ‘થપેન સરકાર તેની બેસકોના જરકેજપટલાઇઝેશન માટે યુરોજપયન બેઇલઆઉટ ફંડ દ્વારા સહાય મેળવવા રિૂઆત કરશે’. થપેનના વડા પ્રધાન માજરઆનો રાિોયની સરકાર અત્યાર સુધી બેઇલઆઉટની શક્યતા નકારતી હતી અને તેનો એવો આગ્રહ હતો કે તે દેશના બેસ્સકંગ ક્ષેત્રમાં પ્રવતષી રહેલી કટોકટીને તેના પોતાનાં સંસાધનો િ પહોંચી વળશે. થપેન, યુરોપીય સંઘ અને ઇસટરનેશનલ મોનેટરી ફંડ પાસેથી રાહતપેકેિ મેળવનારો ગ્રીસ, આયલલેસડ અને પોટટેગલ બાદ ચોથો દેશ બનશે. િોકે, અગાઉના બેઇલઆઉટ્સમાં કરકસરનાં પગલાંની કે માળખાગત સુધારાની શરતો મૂકવામાં આવી હતી જ્યારે થપેનના કકથસામાં ફિ બેસ્સકંગ સેક્ટરમાં િ કરકસરનાં પગલાંની શરતો મૂકવામાં આવી છે

& +"'& $ "'$' . '%( +"+"'& -"+! ) 1 & ) + ' ). +''# ($ # "& ), ). -"+! &+) &+* '%( +"& "&*+ '+! ) (,("$* )'% )',& +! -!'$ ',&+). & ' (,("$* "#!"$ ')" "& ) -'& ")*+ ()"/ "& +! ) + '). -"&&"& 0 ') !"%* $ & 0 -"$$ ! $( +! "'$' . ( )+% &+ +' " %'& . ')

') +! * !''$ -! + +' ,* +!

)'% '+! ) & ( ) &+* "+"& ,% ! $( )'+! ) % & & $$ +! ')" %"$.

લેનિિિો મૃતદેહ ૮૮ વષષ પછી દફિાવાશે મોસ્કોઃ સોવિયેત સંઘના સ્થાપક વ્લાવિમીર લેવનનનું સાચિી રાખિામાં આિેલું શબ ૮૮ િષષ બાિ િફનાિિામાં આિે તેિી સંભાિના છે. ૧૯૪૨માં ૫૩ િષષની િયે લેવનનનું વનધન થયું હતું. લેવનનને સેન્ટ વપટસષબગષમાં તેમના માતા નજીક િફનાિિા માટે ક્રેમવલન તૈયાર થયું છે. સ્ટેવલનના આિેશથી લેવનનનું શબ મસાલા ભરીને સાચિી રાખિામાં આવ્યું છે. ભૂતપૂિષ યુએસએસઆરના વિસજષન થયાના બે િાયકાથી પણ િધુ

સમય પછી લેવનનનું શબ િફનાિિામાં આિશે. રવશયાના આ ક્રાંવતકારી નેતાનું શબ જાહેર િશષન માટે મોસ્કોના રેડ સ્કિેર ખાતે આિેલા મોસોલીઅમમાં રાખિામાં આવ્યું છે. લેવનનના શબને જ્યાં રાખિામાં આવ્યું છે તે મોસોલીઅમને મ્યુવિયમ બનાિિાનું સૂચન કરાયું છે.


34

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 16th June 2012

ૐ ભૃભમવધઃ તવઃ તત્સધવતુવધરેણ્યમ્ ભગોધ દેવતય ધિમહી ધિયો યોનઃ પ્રચોદયવત।।

આભવર દશધન

જય શ્રી ગવયત્રી મવતવ

ૐ અસતોમવ સદ્ગમય તમસો મવ જ્યોધતગધમય મૃત્યોમવધ અમૃતંગમય

જન્મ: ૯-૧૨-૧૯૪૬ (નૈરોબી - કેન્યવ)

ધનિન: ૮-૫-૨૦૧૨ (ક્રોયડન – લંડન)

ૐ નમ: ધશવવય

જય શ્રી ચવમુંડવ મવતવય નમ:

તવ. રમેશભવઇ ગોધવંદજી બલસવરવ

શ્રી અજયકુમવર ઇશ્વરલવલ પોપટ અમારા સમગ્ર પવરવારના સ્તંભ સમાન, પવરવાર િેમી 'અજય' અમ સૌની માયા મમતા છોડી પરમ વપતાને શરણે વસધાવ્યો છે. માયાનો મહામાયામાં વવલય થયો. િભુ, આ પાવથમવ જગતમાં M.N.D.ના અસાધ્ય રોગનો ભોગ બની અમારો અજય તારે શરણે આવ્યો છે. એ તપ્ત માનવ રત્નને તુ શાતા આપજે, મારા નાથ! મને ગવમ હતો, પુત્ર મારો એકે હજાર સમો છે, તે, છે ને નથીમાં બદલાઇ ગયો. કુટબ ું ને વવલાપતાં મૂકી કકરતારને નમી ગયો. એ જ્યોતને તારી વદવ્ય જ્યોતમાં સમાવી લેજ.ે ે વ્યવહાર દ્વારા અજયકુમારના વિર વવયોગના વજ્રાઘાત સમા આઘાતને સહેવા માટે લાગણીપૂવકમ સંદશ સહાનુભવૂ ત પાઠવનાર તેમજ રૂબરૂ િાથમના સભા - અંવતમ સંસ્કારવવવધમાં હાજર રહી શ્રધ્ધાંજવલ અપમનાર સવમ સગાંસબ ં ધં ી, વહતેચ્છુ વમત્રો તેમજ સંસ્થાઅોનો અમે ખૂબજ આભાર માનીએ છીએ. આપ સૌની લાગણીથી અમોને િેરક બળ મળ્યું છે. તાજેતરમાં જ અમે મકાન બદલ્યું હોવાથી ટેવલફોન કનેક્શન મળ્યું ન હોવાથી, વદલસોજી પાઠવનાર વ્યવિઅોને ઘણી જ તકલીફ પડી હતી તે બદલ માફી માંગીએ છીએ. હોસપીસ તથા M.N.D.ની બીમારીની સહાય માટે પુષ્પાંજવલને બદલે આવથમક શ્રધ્ધાંજવલ અપમનાર વ્યવિઅોનો આભાર. આ રકમ વપડીતોને સહાયરૂપ બનશે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ: કુસુમબેન ઇશ્વરલાલ પોપટ (માિા) ચંતિકાબેન અજયકુમાર પોપટ (ધમમપત્ની) શાલીન અજયકુમાર પોપટ (પુત્ર) અવખલ અજયકુમાર પોપટ (પુત્ર) િેમા રંજન નાથ (પુત્રી) રંજન નરીન્દર નાથ (જમાઇ) ઇશાની એમ. વિંગલ (ભાણેજ) મેથ્યુ વિંગલ (ભાણેજ જમાઇ) નેહા વી. ઇરેસ્મસ (ભાણેજ) ડો. પન્નાબ્હેન વી. ઇરેસ્મસ (ભવગની) સ્વ. પી.ડી. પોપટ પવરવાર, સ્વ. આર.ડી. પોપટ પવરવાર, સ્વ. સી.ડી. પોપટ પવરવાર િથા સવમ કુટુંબીજનોના જયશ્રી કૃષ્ણ Mrs. K. I. Popat, Mrs. C. A, Popat 35 Ridge Avenue, Purley, Surrey CR8 3AS Tel: 020 8660 1960.

જન્મ: ૧૩-૭-૧૯૪૩ (ભવરત) તવગધવવસ: ૫-૬-૨૦૧૨ (હેરો – યુકે)

ૐ ત્ર્યમ્બકમ્ યજામહે સુગંધિમ્ પુધિવિધનમ્ ઉવવધરૂકકમવ બન્િનવન્ મૃત્યોમમધધિય મવમૃતમ્ । અમારા વહાલસોયા ભાઇ શ્રી રમેશભાઇ ગોવવંદજી બલસારા તા. ૫-૬-૨૦૧૨ જેઠ વદ એકમને મંગળવારની વહેલી સવારે દેવલોક પામ્યાછે. તેમનો વનખાલસ, ધમમિેમી, આનંદી અને સ્વાવલંબી સ્વભાવ સવમને માટે િેરણારૂપ બની રહેશે. તેમના વનધનનો આઘાત ઘણો જ છે પણ ઇશ્વર ઇચ્છા બળવાન છે. પરમકૃપાળુ પરમાત્મા તેમના આત્માને શાશ્વત શાંવત આપે એજ િાથમના. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ: Funeral will be held on 21st June, 2012 at Hendon Crematorium, Holders Hill Road, Mill Hill, London NW7 1NB at 9-30 am.

વિુ મવધહતી મવટે સંપકક: International Siddhashram Shakti Centre 22 Palmerston Road, Harrow, Middlesex HA3 7RR Tel: 020 8426 0678 Email: rkp@siddhashram.com Web: www.siddhashram.com

કૃપવલુ દેવવય નમ:

શ્રી મહવવીરવય નમ:

નથી મવનતું હૃદય, નથી થતો કુટુંબને ધવશ્વવસ, કે નથી તમે આજ અમવરી આસપવસ હૃદય પર પથ્થર િરી, અપપીએ અંજધલ અશ્રુધભની, આપ જ્યવં રહો ત્યવં સદવ ખુશ રહો એ જ અમવરી આશ. જેણે જન્મ િવરણ કયોધ છે એને જરૂર જવવનું જ છે કેમકે.... જન્મ શબ્દમવં જ મરણ ધનધહત છે. જ= જરૂર ન= નક્કી મ= મરવવનું છે એનું નવમ જનમ

મૂળ વતન લાલપુર, યુગાન્ડા - આવિકામાં ઘણાં વષોમ રહ્યા બાદ યુકે આવી માન્િેસ્ટર સ્થાયી થયેલા શ્રી વદનેશભાઇ વ્રજલાલ મહેતા તા. ૫-૬-૨૦૧૨ મંગળવારે દેહાંત પામ્યા બાદ અમારા કુટુંબમાં શોકની ઘેરી છાયા િસરી ગઇ છે. "ન જાણ્યું જાનકી નાથે સવારે શું થવાનું છે?" એ ન્યાયે મન મનાવવું જ રહ્યું. તેમનો સ્વભાવ ખૂબજ હસમુખો, આનંદી અને સવમ િત્યે ખૂબજ સમાનભાવી હતો. ધમમ િત્યે ખૂબજ શ્રધ્ધા હતી. કમમયોગી અને સ્વાવલંબી જીવન સવમને માટે િેરણારૂપ બની રહેશે. આપના આત્માની વિરવવદાયથી સવમ કુટુંબીજનો તથા વમત્રોમાં આપની ખોટ પડી ગઇ છે. અમારા કુટુંબ પર આવી પડેલ આ વવપત્તી સમયે રૂબરૂ પધારી તેમજ ટેવલફોન કે ઇમેઇલ દ્વારા અમને વદલાસો આપી અમારા સવમ સગાં સંબંધી તથા વમત્રોનો અમે અંત:કરણપૂવમક આભાર માનીએ છીએ. પરમકૃપાળુ પરમાત્મા સદ્ગતના આત્માને શાશ્વત શાંવત આપે એજ િાથમના. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ: તવરચંદ મીઠાલાલ મહેિા કુટબ ું ના જય જીનેન્િ અને જય શ્રીકૃષ્ણ

તવ. ધદનેશ વ્રજલવલ મહેતવ જન્મ: ૯-૬-૧૯૫૦ (કમ્પવલવ - યુગવન્ડવ) તવગધવવસ: ૫-૬-૨૦૧૨ (મવન્ચેતટર – યુકે) હજુયે રમે છે દૃધિમવં આપનો પ્રફુલ્લલત અને સૌમ્ય ચહેરો, હજુયે અંતરમવં પડઘવય છે આપની પરમ તમૃધતનવ િબકવરવ, હજુયે અનુભવે છે અલ્તતત્વનું રોમેરોમ આપનો હૂંફવળો તપશધ. Nayana Dinesh Mehta (Wife) Jasel Dinesh Mehta (Son) Niketa Jasel Mehta (Daughter-in-Law) Kajal Beranger Guille (Daughter) Beranger Guille (Son-in-Law) Vanitaben Vrajlal Mehta (Mother) Mayur Vrajlal Mehta (Brother) Mukesh Vrajlal Mehta (Brother) Rashmi Vrajlal Mehta (Brother) Nilesh Vrajlal Mehta (Brother)

Dinesh Vrajlal Mehta, Son of Vrajlal Virchand Mithalal Mehta of Lalpur, Kampala, Mumbai and Manchester passed away on Tuesday 5th June, 2012. Our family wishes to express heartfelt appreciation for the kind and supportive messages of condolence that we have received from so many of you during this difficult time for us. Whilst we are saddened by Dinesh's demise, we are comforted in knowing that he had touched the lives of so many people. Many people attended Dinesh's prayer meeting and the funeral, his straightforward but assured ways, his strong adherence to religious and family virtues, and above all his dedication to the Jain community earned him the admiration of everyone he came in contact with. Whilst we will miss his presence forever, we will now celebrate his beautiful life which he led to the full and remembering the wonderful memories he left behind. May his soul rest in eternal peace. Mayur Mehta Email: mayur@kipfoldgroup.com Telephone: 0161 428 5744 Mobile: 07957140261 24 Daylesford Crescent, Cheadle, Cheshire, SK8 1LH


સંસ્થા સમાચાર

Gujarat Samachar - Saturday 16th June 2012 n

યુકે શ્રી પુહિમાગગીય વૈષ્ણવ મહિલા સમાજ તરફથી શરનવાર તા. ૧૬-૬-૨૦૧૨ સાંજે ૫થી ૭ દરરમયાન શ્રી રહદદુ સનાતન મંરદર, ઇરલંગ રોડ, વેમ્બલી ખાતે પૂ. ઇન્દદરા બેટીજી (પૂ. જીજી)ના િવચન – દશમન અને પૂ. જીજીના સારિધ્યમાં રવદડસરમાં રરવવાર ૧૭-૬-૨૦૧૨ રવદડસર પાકક, રવદડસર ખાતે છાક ઉત્સવ અને બોટ ટ્રીપનું અયોજન કરવામાં આવ્યું છે. રવદડસર જવા કોચની વ્યવપથા કરવામાં આવી છે. સંપકક: જ્યોત્સનાબેન સવજાણી 020 8863 2275. n જલારામ જ્યોત, રેપ્ટન એવદયુ, સડબરી, વેમ્બલી HA0 3DW ખાતે દર ગુરૂવારે ૭.૦૦થી ૯.૩૦ દરમ્યાન શ્રી જલારામ ભજન અને ૮.૧૫ વાગ્યે અારતી બાદ મહાિસાદ તેમજ દર શરનવારે સવારે ૧૧ થી ૨.૦૦ હનુમાન ચાલીસા અને િસાદ. જલારામ જ્યોત અઠવારડયાના સાતેય રદવસ સવારે ૯ થી સાંજના ૮.૦૦ સુધી ખુલ્લુ રહેશે અને રોજ બપોરે ૧-૦૦થી ૨-૩૦ િસાદનો લાભ મળશે. સંપકક: સી.જે. રાભેરૂ 07958 275 222. n કાડગીફના સનાતન ધમમ મંડળ અને રહદદુ કોમ્યુનીટી સેદટર, રસવ્યુ રબલ્ડીંગ લુઇસ રોડ, કાડડીફ CF24 4EB ખાતે તા.૧૭ જૂનના રોજ બપોરે ૩થી સાંજના ૬ સુધી ફાધસમ ડે િસંગે ડીનર એદડ ડાદસ પાટડી, ફેશન શો અને મીની બઝારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: રવનોદભાઇ 2062 3760. n રાગ જ્યોહત દ્વારા તા. ૧૭-૬-૧૨ સાંજે ૭ કલાકે ભારતના ગઝલ સમ્રાટ પવ. શ્રી જગજીત રસંઘને અંજરલ અપમવા રવખ્યાત ગાયક રાકેશ જોશીના કાયમક્રમ 'બીયોદડ ટાઇમ'નું આયોજન ધ લાઉરી, સેલફોડડ ક્વેઝ ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: 0843 208 6010. n પૂ. રામબાપાના સાહિધ્યમાં શ્રી જીજ્ઞાસુ સત્સંગ મંડળ દ્વારા શ્રી ૧૦૮ હનુમાન ચાલીસાના કાયમક્રમનું આયોજન તા. ૧૭-૬૧૨ રરવવારે સવારે ૧૧થી ૫ દરરમયાન સોશ્યલ ક્લબ હોલ, નોથમવીક પાકક હોન્પપટલ, હેરો HA1 3UJ (કાર પાકક ૩ સામે, રલપટર યુરનટ) ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. પપોદસરર નેમાબેન અને ફતુભાઇ મુલચંદાણી છે. િસાદીનો લાભ મળશે. સંપકક: 020 8459 5758 / 07973 550 310. n શ્રી સ્વામીનારાયણ ગુરૂકુળ પરરવાર યુકે તરફથી તા. ૧૮થી ૨૪ જૂન દરરમયાન ઇપટ લંડન મંરદર, SKSST ૨૨/૨૪ શાફ્ટ્સબરી રોડ, ફોરેપટ ગેટ, E7 8PD ખાતે સત્સંગી જીવન કથા પારાયણનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: 07793 531 382. n ધ વાંઝા સમાજ યુકે દ્વારા ગુજરાતી કોમેડી નાટક 'લંડનની લાડી'ના શોનું આયોજન તા. ૨૩-૬-૧૨ના રોજ સાંજે ૬-૦૦થી રવદપટન ચચડીલ હોલ, પીન વે, રાયપલીપ HA4 7QL ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: અશોકભાઇ ભારખાડા 07852 274 203. n શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર હમશન - ધરમપુરના િણેતા પૂજ્ય શ્રી રાકેશભાઈના સારિધ્યમાં અરહંસા અને િેમના ઉચ્ચ મૂલ્યોનો

# ! . + # ' 2 - ; 1$ ;. - + 0 & 2 .2 '0 / : 1$ ;. - !43 1 ! + / 77 - 78 ! + 1 1 - + 1 : . + - *1)+ 3 1 1 / 78 66 - 7 66 ; + 1 . + - + (4 : % 1% 3 1 !+2 / 9 - 76 '/ ;"# - , % - 1 # ! . + # - !+ / 1 # + + + "1 1 !2 35

િસાર અથથે તા. ૩૦ જૂનના રોજ સવારે સેંટ જ્હોદસ વુડના યહુદી ધમમના સીનાગોગથી લવ ઓફ ફેઇથ ચેરરટી વોકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જે લંડનના જૈન, બૌદ્ધ, રહદદુ, યહુદી, રિપતી અને ઇપલામ ધમમના પથળોની મુલાકાત લઈને બપોરે ૧ વાગે સેદટ્રલ લંડનના વેપટમીદપટર એબી આવશે. સંપકકઃ 020 8950 6062 www.loveoffaith.org n ગુજરાત હિન્દુ સોસાયટી, સાઉથ મેડોલેન, િેપટન PR1 8JN ખાતે તા. ૧૭-૬-૧૨ના રોજ સવારના ૯-૩૦થી ૩-૩૦ દરરમયાન ભજન – ભોજન કાયમક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ િસંગે દૈરનક આરતી, બાળકોના ભજન, બપોરે ૧૨-૩૦ કલાકે રાજભોગ આરતી, ભોજન િસાદી બહેનોના ભજન અને બપોરે ૨-૩૦થી ૩-૩૦ હેલ્થ સેરમનારનો લાભ મળશે. જેમાં ડાયાબીટીશ અને િોપટેટ કેદસર રવષે ડો. એમ. હેની માગમદશમન અને મારહતી આપશે. સંપકક: 01772 253 901. n 'ગુજરાતી અાટટસ એન્ડ ડ્રામા' દ્વારા ૧૫ જૂન, શુક્રવાર તથા ૧૬ જૂન, શરનવારના રોજ સાંજે ૭.૦૦થી મોડી રાત સુધી 'ભૂલી રબસરી યાદો'ની મહેફીલનું અાયોજન કરવામાં અાવ્યું છે જેમાં ભારતની રવખ્યાત ગારયકા મૃદુલા દેસાઇ અને નીરજ પાઠક બોલીવુડની જૂની ફફલ્મોના યાદગાર ગીતો રજૂ કરી સૌના મન ડોલાવશે. પથળ: મેસફફલ્ડ શ્યૂટ, હેરો લેઝર સેદટર, હેરો. અા ઉપરાંત ૨૩ જૂન શરનવારે સાંજે ૭.૦૦થી મોડી રાત સુધી મેસફફલ્ડ શ્યૂટમાં અા બિે કલાકારો "તાલ પૂરાવે રદલની ધડકન" નામક ગુજરાતી મહેફીલની રંગત જમાવશે. સૂર અને સંગીતની અા ત્રણેય મહેફફલમાં પવારદષ્ટ ભોજન પણ અાપવામાં અાવશે. વધુ રવગત અને રટફકટ માટે સંપકક: નરેન શાહ 07831 362 146; 0208 427 5851; ભાનુભાઇ 07931 708026.

www.abplgroup.com

સવવમના સુભાષ ઠકરાર અને શ્રી હસમુખભાઇ શાહ તથા નનલાબેન શાહ દર ગુરૂવારે રાત્રે ૭-૦૦ કલાકે MATV Sky-793 પર

THURSDAY: 7:00 PM બાળકો માટે કાયમ કરતી અને ૧૨મા એરશયન એરચવસમ એવોડડની પપોદસડડ ચેરીટી સંપથાના 'સવમમ'ના ટ્પટી અને તાજ હોટેલ, રીસોટ્સમ અને પેલેસીસના યુકે યુરોપના વાઇસ િેરસડેદટ શ્રી સુભાષભાઇ ઠકરાર સાથે 'સવમમ'ના સત્કાયોમ અંગે વાતામલાપ કરશે શ્રી સીબી પટેલ. IPCLના ભૂતપૂવમ ચેરમેન અને મેનેજીંગ ડીરેક્ટર, વડાિધાન શ્રી મોરારજી દેસાઇના જોઇદટ સેક્રેટરી, દશમક ઇરતહાસ રનરધના ચેરમેન અને 'ગુજરાત એદડ ધ સી' પુપતકનું રવમોચન માટે યુકે પધારેલા શ્રી હસમુખભાઇ શાહ અને તેમના પત્ની રનલાબેન શાહ સાથે ચચામ કરશે શ્રી સીબી પટેલ. MATVનો લોકરિય કાયમક્રમ સીબી લાઇવ જુઅો અને જોવાની રમત્રોને ભલામણ કરો. સમગ્ર રવશ્વમાં કોઇ પણ પથળે Sky793 પર MA TV પર સીબી લાઇવ કાયમક્રમનું જીવંત િસારણ અથવા ઇદટરનેટ દ્વારા TVU Player Channel 75203 ઉપર જોઇ શકાય છે. TVU Player ડાઉનલોડ કરવા માટે જુઅો વેબસાઇટ www.tvunetworks.com આપના મંતવ્યો આજે જ 'ગુજરાત સમાચાર'ને લખીને મોકલી આપો. Email: cblive_matv@yahoo.co.uk

Asian Funeral Service " "

"

-22)5 41 73 41 35 7-'/)7 '327%'7 ,3: 41 )9-2 "%(,)5 ")28) #-26732 ,85',-00 ))5% ,%9(% 1%-0 1%-0 :%2=%6%1%. '31 !,)%75) %00 -22 #%< #)1&0)<

-((0)6);

$

"

346 - 354 Foleshill Road, Coventry CV6 5AJ

0247666 5676 A division of the Heart of England Co-operative Society Ltd.

$

! %

8-60-4

)+-67)5)( ,%5-7< 3

& '!#

Serving the Asian Community

#

* -27)5)67)( -2 &33/-2+ 7,-6 40%< *35 <385 ',%5-7< 40)%6) '327%'7 6,3/ ,%5%/,(%

3;

Asian Funeral Services

35

- ! )$ . ' + -

"$%!

$'

' - $' & $* . ' ) $ % $ $% $$ & ' "$ ' ) '$ $ $( -& $ ) % -& $ ) - - $ ( % $ ' $ ' , $* % #

' % ' $

'


36

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 16th June 2012

આપણા અમતથી: હસમુખભાઇ અને મનલાબેન શાહ ઇસડીયલ પેટ્રોકેહમકલ્િ કોપોથ રેશન લી (IPCL)ના ભૂતપૂવથ ચેરમેન અને મેનજી ે ંગ ડીરેક્ટર તેમજ વડાિધાનના જોઇસટ િેક્રટે રી તરીકે િેવા આપી ચૂકેલા અને િાલમાં ભારતના કોપોથ રેટ ક્ષેત્રે નામના ધરાવતા ગુજરાત ગેિ કંપની અને શૈલી એસજીનીયરીંગ પ્લાથટીક્િ હલ.ના ચેરમેન, બીજી ઇસડીયાના િલાિકાર તેમજ દશથક ઇહતિાિ હનહધના ચેરમેન શ્રી િિમુખભાઇ શાિ અને તેમના પત્ની હનલાબેન શાિ 'ગુજરાત એસડ ધ િી' પુથતકનું હવમોચન માટે યુકે પધાયાથ છે. શ્રી િિમુખભાઇ િન ફામાથથયુહટકલ્િ હલ., િુહિમ પેટ્રોકેહમકલ્િ હલ., અતુલ હલ., માઇક્રો ઇસક્િ હલ., દીપક નાઇટ્રેટ હલ., ફલ્ેક્ષીકન બેલોઝ એસડ િોઝીિ િા. હલ.ના ડીરેક્ટિથ તરીકે િેવા આપે છે. આ ઉપરાંત તેઅો હવહવધ એકેડહે મક, હરિિથ, િામાજીક, િાંથકૃહતક અને

રૂરલ ડેવલપમેસટ ક્ષેત્રે કાયોથ કરતી િંથથાઅોમાં હવહવધ િોદ્દાઅો પર િેવાઅો આપે છે. િિમુ ખ ભાઇના પત્ની હનલાબેન શાિ િાલમાં ગુજરાત નેચર કસવઝથન િોિાયટીના ચેરમેન, મેહડકલ કેર િેસટર ટ્રથટના વાઇિ િેહિડેસટ અને બાલ ભવન િોિાયટી તેમજ નૂતન બાલ હશક્ષણ િંઘના ટ્રથટી તરીકે િેવાઅો આપે છે. હનલાબેન ગુજરાત ઇકોલોજી િોિાયટી તેમજ િેહરટેજ ટ્રથટના િદથય તરીકે પણ િેવાઅો આપે છે. વડોદરા ન્થથત દશથક ઇહતિાિ હનહધએ િમુદ્ર અને ગુજરાતના યુગ જૂના િંબધં ો અંગે એક િુદં ર મજાનું પુથતક િકાહશત કયુું છે. િુશ્રી લોહતકા વરદરાજને તેનું િંપાદન કયુું છે અને આ પુથતકનું હવમોચન લંડનમાં િુિહિદ્ધ નેિરુ િેસટર ખાતે ૧૩ જૂન, બુધવારે િાંજે છ વાગ્યે થઇ રહ્યું છે.

શુભ મવવાહ

NEW ARRIVAL Name: Shivani Danita Patel D.O.B.: 20/04/2012 Mitul & Minal are pleased to announce that god has gifted their family with a sweet little angel on 20th April 2012 at 2.45pm. We hope you join them in giving her lots of love and happiness. They would like to thank everyone for their good wishes and blessings especially Vipindada, Meenabaa, Jayeshnana, Sumannani, Kunalkaka, Sachinmama and Darshanmama. Jay Maharaj!

શ્રીમતી મિેશ્વરીબેન અને શ્રી જનુભાઇ કોટેચાના િુપુત્ર હચ. રહવ અને શ્રીમતી કામીનીબેન અને થવ. શ્રી િુયથકાસતભાઇ પટેલના િુપુત્ર હચ. હનમાના શુભલગ્ન તા. ૧૦-૭-૧૨ના રોજ હનરધાયાથ છે. નવદંપત્તીને શુભકામનાઅો. n શ્રી

િજાપહત એિોહિએશન બહમુંગિામ ખાતે દર શહનવારે િાંજે ૬-૦૦ કલાકે ભજન િત્િંગ કાયથક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવે છે. િંપકક: હવપુલ હમથત્રી 07968 776 304.

In Loving Memory

Shri Pramukh Swami

Jai Shri Swaminarayan

Date Born: 26 December 1928 (Nairobi, Kenya)

Date of Death: 02 June 2012 (London, UK)

Shrimati Kantaben Naginbhai Patel

On 2nd June 2012 as the nation started the celebration of Diamond Jubilee of the reign of Queen Elizabeth ll, Mrs Kantaben’s soul departed for its onwards journey to Akshardham. Kantaben Naginbhai Patel was born in Kenya and lived a wonderful life in Kampala Uganda with her husband Naginbhai Purshottamdas Patel of Karamsad. Kantaben and Naginbhai arrived in London in 1972 during the ’Uganda Exodus’ and has been living in Queensbury ever since. After the tragic death of her husband she began to share her home over the last 30 years and has hosted many individuals who have been showered with her never ending love, guidance and encouragement . Everyone who met her has remember her fondly and miss her presence. She lived a life that has become a pride of “Gujarati Nari”. We are grateful to all well wishers expressing their love for her and reminded us how fortunate we are to have such a wonderful person as our mother, mother-in-law and grandmother. Om Shanti: Shanti: Shanti: Bhasker & Maya Patel (USA) (Son & Daughter-in-law) Arun & Helen (UK) (Son & Daughter-in-law) Daksha and Avinash (UK) (Daughter & Son-in-law) Nimesh, late Parag and Sonera (Grand son & Grand Daughter) Minesh & Sheetal (Grand son and Grand Daughter-in-law Karishma and Purnal (Grand Daughter & Grand son-in-law) Sandeep & Kanan (Grand Son and Grand Daughter-in-law) Deven, Kaiden & Kaiyaa (Great Grand Children) Jai Shri Swaminarayan

પૂ. રામબાપાની ૯૨મી જન્મ જયંતી ઉજવાઇ ગત ૩જી જૂન, રહવવારે કકલબનથના હિંધી મંહદરમાં પૂ. રામબાપાની ૯૨મી જસમજયંહત અાઠ કલાકની અખંડ રામધૂન િાથે ખૂબ ભહિભાવપૂવથક ઉજવાઇ. અા િિંગે શ્રી હજજ્ઞાિુ મંડળના િત્િંગીઅો િહિત તમામ ગુજરાતી િંથથાના અગ્રણીઅોએ ઉપન્થથત રિી પૂ. રામબાપાને દીઘાથયુની શુભકામના પાઠવી િતી. લંડનની ભજન મંડળીઅો િાથે ગુજરાતથી પધારેલ થવર કકન્નરી માયા દીપકે પણ ભજન-ધૂનની રિલિાણ વિાવી િતી. અા િિંગે 'ગુજરાત િમાચાર'ના પહરવાર વતી મેનેજીંગ એડીટર કોકકલાબેન પટેલે પૂ.રામબાપાને શાલ અને પુષ્પમાલા અપથણ કરી શુભેચ્છા પાઠવી િતી.

BAPS સ્વામીનારાયણ મંદિર અને સ્કૂલ ખાતે ક્વીન્સ ડાયમંડ જ્યુબીલી ઉત્સવની ઉજવણી BAPS શ્રી થ વા મી ના રા ય ણ મંહદર અને થકૂલ ખાતે તા. ૨-૩ જૂનના રોજ ક્વીસિ ડાયમંડ જ્યુબીલી ઉત્િવની શાનદાર ઉજવણી કરવામાં આવી િતી. આ બે હદવિ દરહમયાન મંહદર અને શાળાના બાળકો, હશક્ષકો, વાલીઅો િહિત મોટી િંખ્યામાં િત્િંગીઅો ઉજવણીમાં િામેલ થયા િતા. ભગવાનની િહતમાઅોને હિટનના રાષ્ટ્રધ્વજના જેવા લાલ, ભૂરા અને િફેદ રંગના વથત્રો પિેરાવાયા િતા. બે હદવિના 'ધ હબગ લંચ' કાયથક્રમ અંતગથત હવશ્વના હવહવધ હવભાગોમાંથી અવનવા વ્યંજનોનો િૌએ લાભ લીધો િતો. શાળાના બાળકોએ અવનવા ગીત િંગીત અને નૃત્યના કાયથક્રમો રજૂ કયાથ િતા. 'સુહાની શામ અનુપમ મમશન કે નામ' n ક્રોયડન હિસદુ કાઉન્સિલ અોશવાલ ડેનિામના અનુપમ હમશન થવાહમનારાયણ મંહદર અને દ્વારા એિોહિએશનના િાથ િાંથકૃહતક િેસટરના લાભાથથે તા. ૭ જુલાઇ શહનવારે િાંજે ૭- િિકારથી ગત તા. ૮ જૂન, ૦૦થી મોડી રાત િુધી 'િુિાની શામ અનુપમ હમશન કે નામ' ૨૦૧૨ના રોજ િાંજે કાયથક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં ગુજરાતની થવર અોશવાલ વાડી ન્થથત કકન્નરી માયા હદપક જુના નવા કફલ્મી ગીતો અને ગુજરાતી િુગમ દિેરાિર ખાતે ક્વીસિ ડાયમંડ િંગીત મધુર કંઠે રજૂ કરશે. તે પિેલા િાંજે ૬-૧૫ કલાકે જ્યુબીલી િિંગે હવશેષ િાથથના રીફ્રેશમેસટ આપવામાં આવશે. થથળ: પાટીદાર િાઉિ, ૨૨ - કરવામાં આવી િતી. આ લંડન રોડ, વેમ્બલી HA9 7EX. હટકીટ £10. િંપકક: રશ્મી િિંગે હવહવધ ભહિ ગીતો રજૂ અમીન 020 8200 0021 / 07932 790 245. કરાયા િતા n મિેળાવ અોવરિીઝ એિોહિએશન દ્વારા ૬ઠ્ઠી િત્િંગ કાયથક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જુલાઇ, શુક્રવારે િાંજે 'હજંદગી કા િફર' િંગીત આ િિંગે ભોજનનો લાભ મળશે. િંપકક: 020 મિેફીલનું અાયોજન કરવામાં અાવ્યું છે. જેમાં 8426 0678. રણહજત અને મનજીત બોલીવુડના ગીતો રજૂ n ભારત વેલ્ફેર ટ્રથટ, લેથટર દ્વારા શ્રી િદ્ભાવના કરશે. થથળ: િત્તાવીશ પાટીદાર િેસટર, ફોટટી િોન્થપટલ – રાજકોટના કીડનીના દદટીઓને લેન, વેમ્બલી. વેજ-નોનવેજ ફૂડ િાથે મિેફીલની ડાયાલીિીિની િેવા માટે શ્રી રાજેશભાઈ મજીઠીયાના ડાયરાનું આયોજન શહનવાર તા. રંગત માણવા િંપકક: 07973 257 418. n ઇસટરનેશનલ હિધ્ધાશ્રમ શહિ િેસટર, ૨૨ ૧૬-૬-૧૨ િાંજે ૬થી મોડે િુધી શ્રી જૈન પાલ્મરથટન રોડ, િેરો HA3 7RWખાતે તા. િમાજ, ઓક્િફડડ થટ્રીટ લેથટર ખાતે અને તા. ૧૬-૬-૧૨ શહનવારે િાંજે ૮-૦૦થી તા. ૧૭- ૨૦-૬-૧૨ િાંજે ૮થી મોડે િુધી થટાર લાઇટ ૬-૧૨ રહવવારના રોજ િવારના ૮-૦૦ િુધી ૨૦૦૧, લેથટર ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. િંપકક: યુકન ે ા યુવાનોના િતત ૧૨ કલાકના ભજન 0116 216 1698.

L()< L)$ (@ * : %7 *#7 7% 67%7 @ 9 =!& !: :A 3 7) #+7%7N *$7O%7( 9 GHF#9 -# $A 9 9 ( 9 L L#5< : %7 *#7 7% L)$ (@ * 7 1 A 9 < 3 7) 49 *9 !9 & = 9 3<% 7 9 $ ? 7% %7$<& @ 9 ! = & !: J&7 - &< *9 *% *$7O%7( 7$ (7 M 9$K :A : %7 7 #:,$3 7 %<-2 #@ 9 7 < %#7A ( @ %7 7 (& 9 07 - #7A &@ 7 D $:E + A: ( : < ( : (7 @ *: 9 #+7%7N *$7O%7( 9 7# 9%9 @ L 7% +C < < )$< /: 7 3 7) @ D < @/ = #'9 & ; 8 B# %7 (7#7A (9 < %A : : %7 *#7 7% I L)$ (@ * 7 &(7 #9 07+ @ #7 = % %7 (7#7A .$@ < %A : < (7 L#1@ @ 7 7 /( @ < "< (7 > @ 7 7 (7 #7 = /: (*7((7 #7A 7 +@$ < @ @ #7%7 7$7D&$ % (9 < /: & )< # < < #71 #7A /: 7 (7#7A ()<

@ 9

<

< 7 *% !

" : %7 *#7 7% 7$7D&$ % 7%@

7 7#< #@

<

7# &9

*% 7#7 *7 (7 L( A 9 !

*A0+ %(7 &7$ 0A #71 #7A

<

> < 9 ( : N < #<'(@


ટિટિશ બોલીવૂડ મ્યુટિકલઃ ‘Wah! Wah! Girls’ ઈથટ લંડન તદ્દન નવા ટિટટશ બોલીવુડ પયુટિકલના ટલબાસમાં વેથટ એસડની મુલાકાતે આવી રહ્યું છે. ટિટટશ એટશયન અનુભવ પર કેન્સિત અને ૨૦૧૨ના ઈથટ એસડની પશ્ચાદભૂમાં ચાર સપ્તાહના મયાાટદત સમય માટે પીકોક થીએટરમાં આવી રહેલ ‘Wah! Wah! Girls’ વર્ડડ થટેજીસ લંડન િારા કર્ચરલ ઓલીન્પપયાડના ભાગરૂપે રાજધાનીની વૈટવધ્યતાની ઉજવણીનો ટહથસો છે. ઘરમાંથી નાસી છૂટેલી સુંદર સીતા ઈથટ એસડ મુજરા ડાન્સસંગ ક્લબમાં પહોંચે છે ત્યારે શ્રેણીબદ્ધ ઘટનાઓનું એવું ચિ રચે છે કે ગાઢ તાણાવાણાથી ગુંથાયેલી કોપયુટનટીના જીવનને સદા માટે બદલી નાખે છે. બોલીવૂડ પયુટિકલની ચડાવઉતારની યાત્રામાં યુવાન છોકરીઓનું જૂથ દુટનયાનો સામનો કરે છે, જેના ઘટનાચિમાં મૈત્રીરચના, પ્રેમ અને મહત્ત્વાકાંક્ષાઓની પરીક્ષા, છુપાયેલાં રહથયોનો પદાાફાશ અને દરેક ખૂણેથી ડોકાતાં જોખમો છે. નીહાઈ (Kneehigh)ના એપમા રાઈસ (િીફ એસકાઉસટર)નું ટદગ્દશાન, તટનકા ગુપ્તા (સુગર મપમીિ, વ્હાઈટ બોય) િારા ટલટખત અને ટનરજ ચાગ (રફ્તા રફ્તા)ની સંગીતરચના તેમ જ બોલીવૂડની ક્લાટસક ફફર્મોના સંગીત સાથે ‘Wah! Wah! Girls’ પટરવાર, ટમત્રતા, દગાખોરી અને પ્રેમટવષયક ઉત્કટ અને ઉત્તેજનાસભર મનોરંજક પયુટિકલ છે. રંગોના

37

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 16th June 2012

ગટતશીલ ભ્રમણ, કુશળ મંચસંયોજન, ભડકદાર કોથચ્યુપસ, ટદલ ડોલાવતું સંગીત અને આનંદદાયક નૃત્યદૃશ્યોનું ૨૩ જૂન સુધી ચાલનારું રમખાણ એટલે જ ‘Wah! Wah! Girls’. તેને ચૂકશો નટહ. સંપકક: પીકોક થીએટરનો 0844 412 4322.

સુધારો ગયા અઠવાટડયા (૯ જૂન)ના 'ગુજરાત સમાચાર'ના પાન-૧૩ ઉપર 'ડાયમંડ જયુટબલીના લેખમાં બીકસસ લાઇટ કરતાં મહારાણીના ફોટો કેપ્શનમાં ભૂલથી ટસર્વર જ્યુટબલી છપાઇ ગયું છે એ સુધારી મહારાણીની ડાયમંડ જયુટબલી વાંચવા નમ્ર ટવનંતી. ક્ષટત બદલ ક્ષમા.

અવસાન નોંધ બાંધણીના મૂળ વતની અને હાલ હંસલો ન્થથત શ્રી રાવજીભાઇ છગનભાઇ પટેલના સુપુત્ર શ્રી સુનીલભાઇ પટેલનું તા.૧૦-૬-૧૨, રટવવારે દુ:ખદ અવસાન થયું છે. સદગતની અંટતમટિયા તા.૧૬.૬.૧૨, શટનવારે South West Middlesex Crematorium, Hounslow Road, Hanworth, Feltham, Middx, TW13 5JHમાં ૧૧.૦૦ વાગે રાખવામાં અાવી છે.

સંપકક: રાવજીભાઇ પટેલ 0208 572 0492.

વેમ્બલી સનાતન મંરિિના નવા રિવાલયમાં રિવ પરિવાિની પ્રાણ પ્રરતષ્ઠા કિાઇ શ્રી વર્લભટનધી ટ્રથટના નેજા હેઠળના ઇલીંગ રોડ પરના શ્રી સનાતન મંટદરના ટિતીય પાટોત્સવ ટાંણે તા૨૬ મે, શટનવારથી ૧લી જૂન શુિવાર દરટમયાન શ્રીમદ ભાગવત કથાનું અાયોજન કરાયું હતું. અા ઉપરાંત ઉત્તમ ટશર્પકલાથી તસવીરમાં ડાબેથી શ્રી વલ્લભટનધી ટ્રસ્િના ટ્રસ્િી સવવશ્રીમતી રટસકાબેન ટનમાાણ થયેલ ટશવાલયમાં ૩૧ પિેલ, સેક્રેિરી ગોરાંદે ભટ્ટ, ચેરમેન શ્રી નરેન્દ્રભાઇ ઠકરાર, સોલા શ્રી ભાગવત ઋટિજી, ટ્રેિરર શ્રી મહેન્દ્રભાઇ પિેલ, શ્રી મે, ગુરૂવારથી ૩જૂ જૂન રટવવાર ટવદ્યાપીઠના સૂરુભાઇ મોરજરીઅા, સોલા ટવદ્યાપીઠના માતંગ સ્વામી. સુધી શાથત્રોકત ટવટધથી ટશવ પટરવાર અને ટશવટલંગની પ્રટતષ્ઠા કરવામાં શ્રાવણ માસની પૂજા. રુિાભીષેક, લોટા તેડવા અાવી. જેમાં ૫૦૦થી વધુ હટરભકતોએ કે યુમનાજીનો લોટી ઉત્સવથી માંડી સદગત શ્રધ્ધાભેર ભાગ લીધો હતો. અા મંટદરમાં થવજનોના થમરણાથસે ભજન પણ રાખી શકાશે.

હરિ ૐ હોલીડેઝની ક્રુઝ ટૂસસે અનેરૂ આકષષણ જમાવ્યું દે શ ટવદે શ ના ગુ જ રાતીઅોમાં ખૂ બ જ જાણીતા હટર ૐ હોલીડેિની િુ િ ટૂ સ સે અને રૂ આકષા ણ જમાવ્યું છે . 'ગુ જ રાત સમાચાર'માં ગણેશ ચતુથથી અને શરદ પુનમના તહેવારો

દરટમયાન િુ િ ટૂ સ ા ના આયોજનની જાહેરાત થતા ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં ગણેશ ચતુથથીની િુિ ટૂર હાઉસફૂલ થઇ ગયેલ છે. શરદપુનમની ટૂરમાં હવે માત્ર થોડી કેબીનો જ બાકી છે . વહે લા તે

પહેલાના ધરોણે બુફકંગ ચાલુ છે. શરદપુનમ અને અસય ટૂર માટે આજે જ હટર અોમ હોલીડે િ નો સં પ કક સાધો. ટે લી: 020 8452 0350 અથવા જુઅો જાહેરાત પાન નં. 11.

!!

!!

#4+$ )4 3 & 5 * 0/ $ # #

7 ,4+2 '2 5 ;-4) %3*

#) %6)&8#)

2+6 :+1/( '2") &M 8J7D$ 2&7D/ @E%I=+/E 8J7D (J >74N 2&7D/ @E%I=+$ &M 8J7D %57D "7,D5 .D5+ %5E 0L,D/FN /D3 &L0D6%I=+ 5D:4FN (J

;!E ;G NN "E A% ; E %;( A A%>G ; &;/0E )A A ;R K G EK ;G ;! A P ;Q >G A# A 3= @. A R R1! ;!E A F%G& E +!;G R ;% "8 ;# (G% K &A 3=2 F&;$; " E" G " %A";%$ ); %A " ;" # ")A# A ; ; ( ! ;G 1,!A " ;G ;! G> ;# E' >G "G > *!; ; ;%A >R ; ; ;G ;*!A E " ;G ;! E%; $A A ,!;"A R "; ;" F%G& ; B >R ; ; ;G F&;$; R %;!K )E! F(A%; ; %; ; )A > ; B G E$ R0 "%; ; B @E ?)U/.E 8L<46 'J5E*K16 A>*/D ";4B "/J 8N'D6% 0H &L POT @E 78N, %G3D5V 39L-4@E 0L51N-5/E #CD ;G ;9G 4/ (%I %D. %E A = ; ?%K =# "A A (%I %D. %E " = ); A )D!; E ()!E I E ); ;!K A A %A % >G ;%= & = F&;$; E ;S K M "E : A A ;G OL ; : OL #; G> G E$ !A# A ; = = ? =" ; B (%I %D. %E A -! K ; A C (>% K > ;% ;G >G !E ;

R : A%=

/&7

!' 251*5 :&<6 "8)'&5< 2857 !) !! % .)); " $ #*/

! ;&R5 ! ; R R% G = A

J :R !; !; E#" ;G = A ; (" ; A P(A%; ( K !E ; B *SO OO *QOP OO F ; ; ; ; ;

-*48* 3&<&'/* 72

("

++

E #%;

,4+2 ,'%9! (6 $2 .(6 2+)

= F ; ; ; R %( F7= R " %'K ; F ; ; ; ;( ;"; ; B S% ; !; ;" 1(G E R R R R 6A *SOP OO ML %'K (> = #= = R " (> ; ;( ;"; ; H ; > ; *SOP OO C % > !E ; ;" ; *QOP OO C % > !E ; ;" ;

&'%) &8)*5)&/* "75**7 .6-*5,&7* .// 5*6721 ! #*/

;Q >

$

; R %( E F7=

);" ; B

; B *ROP OO = /% 0 G R5 < &A = (G!>5 !; = &=#;#A ;G < *921

&A

-&5.7&'/* #5867

$ & %22)-&// 5.9* .11*5 #*/ 2' 0&./ 5&0*6- 5&.(-85&

(% )); <&-22 (20

#


38

www.abplgroup.com

૧૧ વષષની નુપુરની અનોખી ક્વીન્સ ડાયમંડ જ્યુબીલી પાટટી હે રો ના સેફ્ટન એવન્યુ ખાતે રહેતી ૧૧ વષષની નુપરુ મહેતાએ તેના માતા પપતાની મદદથી બાળકો માટે કામ કરતી ચેરીટી 'કકડ્ઝ કેન એપચવ' ના લાભાથથે ક્વીન્સ ડાયમંડ જ્યુબીલી પાટટીનું આયોજન કયુું હતુ.ં પોતાના ઘર તેમજ નજીક આવેલા રોડ પર ક્યાંય પણ પાટટીઅો થતી ન હોવાનું ધ્યાનમાં આવતા નુપરુ ે

લીફલેટ છાપીને આજુબાજુના રોડ પર તે વહેંચ્યા હતા અને રપવવાર તા. ૩ જૂનના રોજ પાટટી યોજી પોતાની માતાએ બનાવેલ ભારતીય ભોજન સૌને વહેંચ્યું હતુ.ં ભોજન મફત હતું પરંતુ ઇચ્છે તે વ્યપિ ચેરીટી માટે દાન આપી શકે તેમ જણાવતા કુલ £૨૫૦નું ફંડ એકત્ર થયું હતુ.ં નાનકડી નુપરુ ને ધન્યવાદ.

પાન-૧૯નું ચાલુ

જ એવા વીસાનો ઇનકાર કરે તો સિાધાન કરનારાઓની રેવડી દાણાદાણ થઈ જાય ને? િોદી શું કરશે તે બાબતિાં ‘અનમિમડક્ટેબલ’ છે એ શબ્દ મદલ્િી સુધી પિોંચી ગયો છે. એક નાનો સરખો ભયસંકતે જામત મવરુદ્ધ જામત સંઘષવનો યે છે જોકે િવે રાજકારણીઓ પણ સિજદારી અને પુખ્તતા ધરાવતા થયા છે કે બે જામતને આપસિાં ટકરાવવાથી સરવાળે પોતાને ય નુકસાન જ જશે. અગાઉ વણવમવગ્રિોએ ગુજરાતના મવકાસને દસ વષવ પાછા ધકેલવાનું કાિ કયુું િતુ,ં િવે તે પાલવે તેિ નથી. ભેંસાણ (મજ. જૂનાગઢ)િાં પટેલ સંિલ ે નો પછી જે છિકલાં થયાં તેની ફમરયાદ એક વેપારીએ નોંધાવી છે કે ભડકાવનારાં ભાષણોથી અિારી - કાઠી દરબાર-ની કોિ આતંકીત થઈ છે. આવા કકલસા રાજકારણથી િેમરત િોય તો મવચારવાને લાયક ન િોય. પણ જો ખરેખર વૈિનલય પેદા થતું િોય તો આવાં જામત-સંિલ ે નોિાં સંયિ પાળવો જોઈએ અથવા આયોજન બંધ કરવું જોઈએ. આ લેખ પૂરો લખ્યા પછી

અસંતુષ્ટોના મેળાવડા... ૨૦૧૨િાં તો ગુજરાતિાં ચૂટં ણીના વાજાં વાગશે. એવું પણ બને કે નાની િોટી ફમરયાદો લવીકારી લઈને ભાજપનું િોવડીિંડળ અસંતષ્ટ ુ ોને િનાવી લે અને બધા સાથે િળીને ચૂટં ણી જંગિાં ભાજપને મવમજત બનાવવા િયાસ કરે. એક નાનો મનરીક્ષક વગવ આનાથી મવપમરત સ્લથમત પેદા થાય તેવું જોઈ રહ્યો છે. પક્ષ અસંતષ્ટ ુ ોને ગણકારે નિીં તો તેઓ લવતંિપણે કે િિાગુજરાત જનતા પાટષીિાં જઈને ચૂટં ણી લડે. અને કોંગ્રેસનો સિયોગ િેળવે. પણ કોંગ્રેસ એવું દુઃ સાિસ કરે ખરી? ભૂતકાળિાં પરોક્ષ સિજૂતીએ તેને ભારે નુકસાન કયુું િતુ,ં તેનો આઘાત િજુ એવો ને એવો છે. પણ આ બધાના સરવાળે નરેન્દ્ર િોદી શું કરશે તેના પર િોટો આધાર છે - િાલના ગુજરાતી રાજકારણનો. એક પિકાર મિિે િિણાં િને કહ્યું િતું કે અિેમરકા િોદીને વીસા આપે તેવી મિલચાલનાં પમરણાિ પણ લાવી શકાય છે. પણ એવું થયા પછી િોદી પોતે

Gujarat Samachar - Saturday 16th June 2012

િને નવી સરકારી દરખાલતોથી આઘાત લાગ્યો છે. િારા િતદારો, લથાયી મિમટશ એમશયનો, જેઓ ગેરકાયદે ઈમિગ્રન્ટ નથી અને દેશિાં યોગદાન આપતા કરદાતા છે, તેિને ભારે અસર કરશે. મિમટશ નાગમરકોએ કૃમિિ નાણાકીય િયાવદાના આધારે કોને પોતાના જીવનસાથી પસંદ કરવા તે

મિમટશ િોિ સેક્રેટરી આદેશ કરી શકે નમિ. આ ગેરવાજબી, અન્યાયી અને અનાવશ્યક છે.’ મવરોધ પક્ષના નેતા એડ મિમલબેન્ડે સાંસદ કકથ વાઝ મવશે કહ્યું િતું કે, ‘િાઉસ ઓફ કોિન્સિાં ૧૧ જૂન, ૧૯૮૭ના રોજ ચૂંટાયા પછી કકથ િાટે પાલાવિેન્ટ િાઉસ તે િ ના િતદારોનું િમતમનમધત્વ અને જે િુદ્દાઓની તે મિિાયત કરે છે તેની રજૂઆત િાટેનો િંચ

આજે (આઠિી િે) બપોરના ખબર એવા છે કે સંજય જોશીએ ભાજપાિાંથી રાજીનાિું આપી દીધું છે. સંજય પણ છેવટે તો રાષ્ટ્રીય લવયંસવે ક સંઘના િચારક છે. િિણાં તેિની તરફેણિાં પોલટરો છપાયાં તેણે સંજયને રાજીનાિું આપી દેવા િેયાવ િોય એવું બને. અગાઉ સીડીએ તેનો ભોગ લીધો, િવે પોલટસવ કાિે લાગ્યાં! સંજય જોશી આ બંને બાબતોિાં કોઈ રીતે જવાબદાર િોય કે ના િોય, ભાજપની આંતમરક ખેંચતાણના િતીક તો બની જ ગયા! એવું નથી કે ભાજપિાં અગાઉ રાજીનાિાં ન પડ્યાં

િોય. કેટલાકે આપ્યાં, કેટલાકને અપાવવાિાં આવ્યા, કેટલાકને છૂટા કરાયા. (આવું તો કોંગ્રેસિાં અને બીજા પક્ષોિાં યે બનતું આવ્યું છે) વીરેન્દ્ર કુિાર સકલેચા, બલરાજ િધોક, િૌલીચંદ્ર શિાવ , સુિિણ્યમ્ લવાિી, શંકરમસંિ વાઘેલા, કલ્યાણ મસંિ... આવાં ઘણાં ઉદાિરણો છે. સંજય જોશીને સંઘે જ પાછા બોલાવી લીધા િશે? સંજયે પોતે જ રાજીનાિાંનો મનણવય લીધો િશે? સલાિ તરીકે કોઈનું દબાણ આવ્યું િશે? આ બધા અનુિાનો અને અટકળો િવે ચાલશે.

પાન-૧નું ચાલુ

હાઉસ ઓફ...

પાન-૧નું ચાલુ

વેમ્બલી સ્કૂલ... તે ઓ ગ્રાન્ટ્સ ક્લોઝ, મિલ મિલ ખાતે રિે છે. જ્યારે બાનનેટ ખાતે બાનનેટ રોડ પર રિેતા અને શાળાના ૫૫ વષષીય ભૂતપૂવવ ડેપ્યુટી િેડ ટીચર ડો. મરચાડડ ઈવાન્સ સાિે છેતરપીંડીનાં કાવતરાં અને િોદ્દાના દુ રુ પયોગના આરોપ િૂ કાયા િતા. શાળાના ભૂ ત પૂ વ વ હ્યુિન મરસોસવ િે ને જ ર અને રાયસ્લલપના રિેવાસી મિશેલ િે કે ન્ ઝી (૫૨) સાિે છે ત રમપંડી અને ખોટા મિસાબો તૈ યાર કરવાના આરોપ છે. આ ઉપરાંત, એસેક્સના િોલલટીડના ૭૫ વષષીય રિે વાસી અને શાળાના ભૂ ત પૂ વ વ ગવનવ સ વ વાઇસ ચે ર િે ન િામટડન ડે સાિે

.

& ( ,

•Weddings •Parties and all •other Functions !

For Personal Service Contact:

- "/0"-)") $/&")") &"+('

'$*

- "."+/-"1 $/&")") &"+('

! ,*%,-# ,"#

$)

,-$./ "/$

*

*

(. -

3% ' ' ' ' '! ' * / " + ' " + ' ) " '! 1 0 ' - 2" ) 3 ( -3 ' '

SWEET CENTRE !

મનલવાથવ સિપવણ અને કમટબદ્ધતા સાથે લેલટર ઈલટના િતદારોની સેવા કરી છે. હું તેિની સાથે સતત કાિ કરવા ઈચ્છુક છું.’ છેતરમપંડીનાં કાવતરાં અને િોદ્દાના દુરુપયોગના આરોપ જ્યારે ભૂ ત પૂ વ વ ટ્રે ઝ રર કોલમ્બસ ઉડોકોરો (૬૧) સાિે છેતરમપંડીનાં કાવતરાં અને ખોટા મિસાબો તૈયાર કરવાના આરોપ લગાવાયા િતા. ડો. પટે લ સાિે ના આરોપો, ધરપકડ અને િુમિ અંગે બીએપીએસ લવામિનારાયણ સંલથાના બોડડ ઓફ ટ્રલટીઝના ચે ર િે ન જીતુભાઈ પટેલે જણાવ્યું િતું કે, ‘આ સિગ્ર કેસનો મનવેડો ડો. આઈ.પી. પટેલ અને કોપલે ન્ ડ કોમ્યુ મનટી લકૂ લે લાવવાનો છે . ડો. પટે લ બીએપીએસ લવામિનારાયણ સંલથાના ટ્રલટી િતા, પરંતુ િણ વષવ પૂવને તેઓ નાદુરલત તમબયતના કારણોસર મનવૃત્ત થયા િતા. આ અંગે િારે વધુ કંઇ કિેવાનું નથી.’

બની રહ્યો છે.’ વડા િધાન ડેમવડ કેિરને કકથ વાઝને અમભનંદન પાઠવતા કહ્યું િતું કે, ‘સદીના છેલ્લા ૨૫ વષવથી કકથે

&

* -" " ' & '

. 1

,+#,+

.

&

*

"# !

.

* #-

-

"

# ! $

! #%

* "# !

1


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 16th June 2012

Why travel with

Southall Travel?  Number One Travel Agent to India,

sA¦¸Ael qòAvel 

with over 20 years experience

 Open 24 hours a day, seven days a week. Call us anytime

 Price guarantee will not be beaten on price

 Specialists for worldwide flights and holidays with any airline, anywhere, anytime  Fast and reliable service  Multilingual staff

offering impartial advice

 UK’s 100 Fast Track Companies (Sunday Times 2005)

 Trusted household brand for total peace of mind

sA¸e j ˆA mAqe yAºA krvAnuù psùw krˆAe?

20 v¿A#¸I qòAvelmAù anuvI aevA

Art yAºA mAqenA æ¸m nùbrnA qòAvel aejNq

 iwvsnA cAevIsey klAk ane sPtAhnA sAtey iwvs kAe¤ po smye fAen krAe

 AvnI gerùqI

amne Av bAbte kAe¤ po bIq krI ˆkˆe nih

 ivËmAù gme TyAù kAe¤ po

smye kAe¤ po aerlA¤nnI flA¤q ke hAelIdez mAqenA in¿oAùt

 zdpI ane sùtAe¿AkArk sevA  bhuA¿AIy SqAf

ewAvmuKt slAh

 yukenI 100 fASq qòek kùpnI pEkInI aek (sNde qA¤Ms 2005)

 mnnI ˆAùit mAqenuù œrœrmAù ÀoItuù ivËsnIy nAm

Call Centre open 24 hours

A BTA 80626

0208 843 6800

Think Travel, Think Southall Travel www.southalltravel.co.uk

39


40

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 16th June 2012

+ + -%

+ 3"+ 4

+

!,% !7

8 )+%"

0 6 +

+ /6

4"+ +' &

%62 !7 $%+(4%07

+"9

. ! +!0

,

. " 3 + 4

+ + +"9

. )+%"

/6

4

+

)1 7

4

+ 4

4

4

. ! +!0

0

*8

; <= 4

&

555 )!+!0!,3* #.,

//+7

બળજબરીથી લગ્ન ગેરકાનૂની લંડનઃ ઈંગ્લેટડ, વેલ્સ અને નોધધ ન ધ આયલલે ટ ડમાં બળજબરીથી લગ્ન કરાવવાને ગે ર કાનૂ ની ગણાશે. હવે આવાં લગ્ન અપરાધ ગણાશે. સામાટય રીતે પાકકસ્તાની, બાંગલાદેશી અને ભારતીય મૂ ળ ના દશિણ એશશયન પશરવારોમાં જબરદસ્તીથી લગ્ન કરાવવાનું દુષણ સૌથી વધુ છે. આ ઉપરાંત આશિકા, સાઉથ અમેશરકા અને પૂવધ યુરોપથી શિટનમાં આવીને વસે લાં પશરવારોમાં પણ બળજબરીથી લગ્ન કરાવવામાં આવે છે. એક અંદાજ અનુ સાર, ઈંગ્લે ટ ડમાં બળજબરીથી કરાયે લાં લગ્નથી પીશડત લોકોની સંખ્યા ૫,૦૦૦થી ૮,૦૦૦ની વચ્ચે છે, જેમાંથી

સંખ્યાબંધ છોકરીઓની વય ૨૧ વષધ અને કેટલીકની વય ૧૬ વષધથી પણ ઓછી છે. વડા પ્રધાન ડેશવડ કેમરને જણાવ્યું હતું કે ‘બળજબરીથી લગ્ન પણ એક પ્રકારે ગુલામી જેવું જ છે. કોઈને તેની ઈચ્છા શવના લગ્ન માટે મજબૂર કરવું તે ખોટું છે, આથી અમે તેને ગે ર કાનૂ ની બનાવવાનો શનણધય કયોધ છે.’

"

# %# '

&%!

%.5

6*25 27/8 9*7-:<:*>.5 ,8 =4

$9.,2*5 "*,4*0.; ?2<1 #

* *

$%!"!' # 27

:86 9 9 "" ""

(!# B B B B B

.? )8:4 $*7 :*7,2;,8 8; 70.5.; 12,*08 !:5*7-8

%$ #

&$ ' !

#"!#%

( $

/:86 B 99 B 99 #! B 99 B 99 B 99 B 99 B 99 B 99

=+*2 27,

8<.5

=6+*2 %$ %$

( B B B B B

!00.5 .!$ ($$+%1%6 ' !6

લંડનઃ એશશયનો જેવા ઈશમગ્રટટ્સ દ્વારા ટેક્સ અને રેવટયુમાં યોગદાન અને કોમ્યુશનટી વેલ્થમાં પ્રદાનને નજરઅંદાજ કરીને કેમરન સરકારના હોમ સેક્રટે રી થેરસ ે ા મેએ નવા ‘એન્ટટ ફેશમલી’ શનયમોનો ફટકો માયોધ છે. આ નવા શનયમોની સૌથી વધુ અસર પાશરવાશરક મૂલ્યોમાં માનતા ભારતીયોને થશે તેમાં શંકા નથી. હોમ સેક્રટે રી થેરસ ે ા મેએ શડપોટેશ ે ન ટાળવા પાશરવાશરક જીવનમાં માનવ અશધકારના ઉપયોગ સશહતના મુદ્દે ઈશમગ્રેશનનો દુરુપયોગ રોકવા સોમવારે આકરા શનયંત્રણો જાહેર કયાધ હતા. ઈશમગ્રેશન માટે બનાવટી લગ્નોનું પ્રવેશદ્વાર બંધ કરવાની સાથોસાથ હજારો માઈગ્રટટ્સના જીવનસાથી, સંતાનો અને અટય સગાંને શિટનમાં સ્થાયી થતાં અટકાવીને તેમને કરદાતા પર બોજ બનતાં રોકવાનો

* *

%:*7;/.:;

:86 9 9 "" ""

#$ # $&

% %! '

B B B B B

% ! %# '

(89

% #

B B B B B $%

&

3$"307

!0

%,"+%7

‘ફાઈનાન્ટસયલ ઈટડીપેટડટસ’ શનયમ આવતા મશહનાથી અમલી બનશે. શેડો હોમ સેક્રટે રી ઈવેટ કૂપર અને લેબર સાંસદ કકથ વાઝે આ પગલાંની યોગ્યતા સામે પ્રશ્ન ઉઠાવીને ઉગ્ર શવરોધ ઉઠાવ્યો છે. નવા શનયમો અનુસાર, • શબન-ઈયુ શવદેશી જીવનસાથીને શિટનમાં લાવવા માટે લઘુતમ વાશષધ ક વેતનમયાધદા £૧૮,૬૦૦ અને ત્રણ સંતાન હોય તો £૨૭,૨૦૦ રહેશ.ે • શબન-ઈયુ શવદેશી જીવનસાથી માટે પ્રોબેશનરી પીશરયડ બે વષધથી વધારી પાંચ વષધ થશે. આ પછી જ તેઓ

કાયમી રહેઠાણ માટે અરજી કરી શકશે. • ૬૫ વષધથી વધુ વયના માતા-શપતા અને ગ્રાટડ પેરટટ્સને ઉંમર અથવા બીમારીના કારણોસર શિટનમાં જ મળી શકે તેવી સારવાર માટે જ રહેવા દેવાશે. તેમને નેશનલ હેલ્થ સશવધસ (એનએચએસ) અથવા સોશશયલ વેલ્ફરના પન્લલક ફંડનો લાભ મળશે નહીં. આ માટે સ્પોટસરોએ પાંચ વષધના અટડરટેકકંગ પર સહી કરવાની રહેશ.ે • શવઝા મુદતથી ૨૮ શદવસથી વધુ રોકાયેલા મુલાકાતીને તેમ જ પાશરવાશરક કારણ દશાધવીને શવઝા બદલવા ઈચ્છનારની શવઝા મુદત લંબાવાશે નહીં. • ઓક્ટોબર ૨૦૧૩થી ભાષા અને ‘શિશટશ મૂલ્યો’ના પરીિણો દાખલ કરવા સશહતના પગલાં અમલી બનશે. આ ઉપરાંત, ૧ વષધથી ૪ વષધ સુધીની સજા પામેલા શવદેશી કેદીઓને જાહેર શહતમાં દેશશનકાલ કરવામાં આવશે. અનુસંધાન પાન-૩૦

,7

'

$ #

!

" $# $

#559/4"#

.

%,"+%7

",4+ (7*,2 95

!

3(/2 0:3)5 6(7*,2 <(.55 *5 :1

/ #& . $! - -)

1, 0!!%

4

7(4*.,8

%8:87<8 *52/*@ '*7,8=>.: -687<87 *50*:A %)

& /

0 + +6

!+(-& .!$ ($$+%1%6 ' !6

! " !% " !,2/()2, (7*,2 ",7;/*,8 &572+ &/+,

%$ /:86 *2:8+2 *: ; $*5**6 81*77.;+=:0 7<.++. =;*4*

4 4 :

પાલાામેન્ટ હાઉસને સંબોધતા થેરેસા મે

#+! - "+)'

*!(

+ 1 +

. 0$)4= $"

કૌટુંબબક મૂલ્યોને ફટકો મારતા ઇબમગ્રેશન અંકુશ

#&#-1

16.-*+*=6+*2 "8:+*7-.: #*348< *:8-*

!/ ("6

??? 9*7-:<:*>.5 ,8 =4

201< *< =:3 5 :*+ 7201<; *< #855* #.;2-.7,. =+*2 (!# ( ! )$ 201<; !:5*7-8 #! 201<; *7,=7 201<; 86+*;*

16.-*+*%$ %$

પશરવારોની સાથે શિટનની બહાર જનારી છોકરી અચાનક શાળાઓમાં ગે ર હાજર રહે તી જણાયાં પછી શિશટશ શવદેશ મંત્રાલયે બળજબરીથી લગ્ન અંગે ખાસ એકમની સ્થાપના કરી હતી. અગાઉ, સં તાનોને ખોટી રીતે ગોંધી રાખવા, હુમલા કરવા કે શોષણ કરવાના મુ દ્દે ટ્રાયલમાં દોશષત ઠરાવાયા પછી જ બળજબરીથી લગ્ન કરાવનાર માતાશપતાને જેલની સજા કરી શકાતી હતી. જોકે, ઘણી શવવાદી ઘટના જાહેરમાં આવ્યાં પછી સરકારે આવાં લગ્નોને પણ અપરાધની શ્રે ણીમાં મૂ ક્ યાં છે . નવા કાયદાથી બળજબરીથી થતાં લગ્નો ઘટશે , તે મ શિશટશ સરકાર માને છે.

0

3$"307

%-2.- .!$ %-2.- ($$+%1%6 ' !6

$!71 ! 5%%* !, 2. /,

. .

0$).

. "5 . "& . +"9 "= 9"

%-2./%-(-& 2(,%

"= 9" " +6 #4

4 ! !4

/%0

+ + 4 2 / 4 + 9 + !0 =#6

+"9

2

! #

662<

%%% " ! ! % #"

Gujarat Samachar  
Gujarat Samachar  

Gujarat Samachar weekly news paper