Page 1

First & Foremost Gujarati Weekly in europe let noble thoughts come to us from every side અા નો ભદ્રા: ક્રતવો યન્તુ િવશ્વત: | દરેક તદશામંાથી અમને શુભ અને સુંદર તવચારો પ્રાપ્ત થાઅો

80p Volume 41, no. 35

સંવત ૨૦૬૯, પોષ સુદ ૧ તા. ૧૨-૦૧-૨૦૧૩ થી ૧૮-૦૧-૨૦૧૩

તવશેષઃ ધમય અને આસ્થાનો મહા કુંભમેળો પાનઃ ૩૨ Happy New Year to all the readers of Gujarat Samachar

0 0 0 0 0 0 0 0

/ / / / / / / /

& ""%( $

( )+,) * *+ )+"&! )'% & $$ ) * ) *, # + +' - "$ "$"+.

((( %"

)#%%

<

(8076 -+,76 %;6

% '!

12th january to 18th january 2013

ગુજરાતમાં રોકાણકારોનો વૈશ્વિક મેળો ગાંધીનગરઃ વિકાસના પંથે હનુમાનકુદકો લગાિી રહેલા ગુજરાત રાજ્યના આંગણે યોજાયેલી છઠ્ઠી ગ્લોબલ ઇન્િેસ્ટસસ સવમટમાં ભાગ લેિા વિશ્વભરના રોકાણકારો ઉમટ્યા છે. મુખ્ય સવમટ ૧૧થી ૧૩ જાન્યુઆરીએ યોજાઈ રહી છે, પણ સવમટના ભાગરૂપે આયોવજત શ્રેણીબદ્ધ કાયસક્રમો મંગળિારથી જ શરૂ થઇ ગયા છે. સવમટમાં વિશ્વના વિવિધ દેશો ઉપરાંત ભારતના આઠ રાજ્યો પણ ભાગ લઇ રહ્યા છે. સવમટમાં વિવિધ દેશોના ૫૦થી િધુ રાજદ્વારીઓ હાજર રહીને ગુજરાતના વિકાસની ઝલક મેળિશે. છઠ્ઠી િાઇબ્રન્ટ સવમટ માત્ર ઇન્િેસ્ટસસ સવમટ ન રહેતાં દેશનો સૌથી મોટા ગ્લોબલ ટ્રેડ શો બની રહેશે. જ્યારે સવમટમાં ઊભું કરાયેલું એક્ઝઝવબશન દુવનયાનું સૌથી

ગાંધીનગરમાં મંગળવારે ગ્લોબલ ટ્રેડ શોનું દીપ પ્રગટાવીને ઉદ્ઘાટન કરતા મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે નાણાં પ્રધાન નીતતન પટેલ, તવધાનસભાના કાયયકારી અધ્યક્ષ વજુભાઇ વાળા, આનંદીબહેન પટેલ વગેરે.

મોટું કામચલાઉ પ્રદશસન હશે તેિો સરકારનો દાિો છે. બે િષસ પહેલાં યોજાયેલી સવમટમાં ૨પ હજાર ચોરસ

" <

(8076 -+,76 %;6

$

!

<

<

$

"

મીટરમાં એક્ઝઝવબશન યોજાયું હતું, જ્યારે આ સવમટમાં તેના કરતાં ચાર ગણી િધુ જગ્યા એટલે કે કુલ એક લાખ ચોરસ મીટરમાં એક્ઝઝવબશન બનાિાયું છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા અત્યાર સુધીમાં પાંચ િાયબ્રન્ટ

! " " %$

<

%$

*35

! $

%(807

ગુજરાત સવમટ યોજાઈ ચૂકી છે. િષસ ૨૦૦૩માં સૌપ્રથમ િાયબ્રન્ટ ગુજરાત સવમટ અમદાિાદના ટાગોર હોલ ખાતે માત્ર ૩૦૦૦ સ્કિેર મીટર જેટલી જગ્યામાં યોજિામાં આિી હતી. અનુસંધાન પાન-૨૩

!

#

%235 %5/ " #

$

! "

31*35( 3%( 32(32 " %!

!

#

1%-0 6%0)6 6%175%9)0 '3 8/

::: 6%175%9)0 '31 327%'7

%7)0 %12-/&,%-

35

%00

35 %'/%+)( !3856 &-.,% 5%())4


2

ધિટન

Gujarat Samachar - Saturday 12th January 2013

પુત્રની હત્યા બદલ માતાને વૃદ્ધોએ £ ૭૫,૦૦૦નું કેર પૃથ્વીના પયાાવરણનું રક્ષણ એ આજીવન કેદની સજા હોમ્સ ધબલ ચૂકવવું પડશે ‘દાદા’નું કતાવ્યઃ ધિન્સ ચાર્સા લંડનઃ મિટનિાં કુરાન િરીફ કંઠસ્થ નમહ કરવા બદલ સાત વષથના પુત્ર યાસીનને ઢોર િાર િારીને િોતને ઘાટ ઉતારી દેનારી ભારતીય િૂળની િાતા સારા એજને દોમષત ઠરાવી કામડડફ ક્રાઉન કોટેડ આજીવન કેદની સજા ફરિાવી છે. જોકે, તેણે લઘુતિ ૧૭ વષથની જેલ કાપવી પડિે. ટ્રાયલ જજ જસ્ટટસ વીન વવવલયમ્સે કહ્યુ હતુ કે ‘તિે િાતામપતા અને બાળક વચ્ચેના કકંિતી સંબંધનો દુરુપયોગ કયોથ છે.’ ભારતથી આવેલી ૩૩ વષટીય સારા એજ ગમણતિાં ગ્રેજ્યુએટ છે.

સારા એજ

યાસીન

સારાએ જુલાઈ ૨૦૧૦િાં પોન્ટાકાના કામડડફિાં આવેલા ઘરિાં તેના પુત્ર યાસીનને ઢોર િાર િારતા તેનું મૃત્યુ નીપજ્યું હતું. સારાએ પોતાનું દુષ્કૃત્ય છુપાવવા િાટે પુત્રના િબને સળગાવી દીધું હતું. અને પાછળથી તેનો ગુનો પમતના િાથે ઢાલી દીધો હતો. જોકે, કોટેડ બાળકના મપતા યુસુફને મનદોથષ છોડ્યો છે

લેબર પાટટી બોડડર એજન્સીના અધિકારીઓને વિુ સત્તા આપશે લંડનઃ ગેરકાયદે ઈમિગ્રન્ટ્સને નાસી છૂટતા અટકાવવા લેબર પાટટી બોડડર એજન્સીના વધુ અમધકારીને ‘ધરપકડ કરવાની સત્તા’ આપિે. લેબર િેડો હોિ સેક્રેટરી ઈવેટ કૂપરે જણાવ્યુ હતુ કે ‘લેબર પાટટી કાિિાં આવતાં ઈમિગ્રેિન અને કાિિાં નમહ આવતાં ઈમિગ્રેિન, એિ મવભાજન કરવા િાગે છે. ‘પોમલમટક્સ

હોિ’ િાટેના લેખિાં કૂપરે જણાવ્યું છે કે ‘મિટન િમતભાવંત મવદેિી મવદ્યાથટીને આકષથવા તેિ જ મહંસા, જુલિી અને આપખુદીથી બચવા ઈચ્છતાં લોકો િાટે સલાિત સ્વગથ બની રહેવા ઈચ્છે છે. ગેરકાયદે ઈમિગ્રન્ટ્સ મવરુદ્ધ અમત કડક કાયથવાહી થવી જોઈએ.’ અત્યારે એજન્સીના અિલપાલન અમધકારીઓને ધરપકડની સત્તા નથી.

લંડનઃ વૃદ્ધ લોકોએ તેમના કેર હોમ્સ બિલ માટે £ ૭૫,૦૦૦ ચૂકવવાની તૈયારી કરવી પડશે. આ પછી જ સરકાર તેમની મદદે આગળ આવશે. ચાન્સેલર જ્યોજજ ઓસ્બોનને £ ૧.૭ બિબલયનના િોજાનું કારણ આગળ ધરી £ ૩૫,૦૦૦ની મયાાદા રાખવાની દરખાસ્ત નકારી કાઢી હતી. આરોગ્ય બવભાગ અને ટ્રેઝરી વચ્ચેની સમજૂતી અનુસાર ચાન્સેલર ઓસ્િોના £ ૭૫,૦૦૦ની મયાાદા માટે £ ૭૦૦ બમબલયનનો ખચા ભોગવવા તૈયાર થયા છે. લાંિા ગાળાની કેરના ભાબવ માટે બ્લુબિન્ટ ઘડવા ડેવિડ કેમરન દ્વારા બનયુક્ત અથાશાસ્ત્રી એન્ડ્ર્યુ વડલ્નોટે

£ ૩૫,૦૦૦ની મયાાદા રાખવાની ભલામણ કરી હતી. ચાન્સેલરે આ ભલામણ નકારવા £ ૧.૭ બિબલયનના િોજાનું કારણ દશાાવ્યુ હતુ. કેર હોમ્સ બિલની મયાાદાથી એવો ભય સજાાયો છે કે હજારો પેન્શનરોએ પાયાની સંભાળના ખચાની ચૂકવણી માટે તેમના મકાનો વેચવાની ફરજ પડશે. £ ૭૫,૦૦૦ની મયાાદામાં રહેઠાણ અથવા ખોરાકના ખચાનો સમાવેશ થતો નથી. પેન્શનરોએ રહેવા-જમવા માટે વાબષાક £ ૩૫,૦૦૦નું વધારાનું બિલ ચૂકવવું પડે તેનું જોખમ છે. આ નવી યોજના ૨૦૧૫-૧૬માં શરુ કરાય તેવી શક્યતા છે.

• વૈવિક આવથિક લીગ ટેબલમાં વિટન ફરી છઠ્ઠા ક્રમેઃ મિટન ગ્લોબલ ઈકોનોમિક લીગ ટેબલિાં િામિલને હટાવી પુનઃ છઠ્ઠા ક્રિે આવી ગયું છે. જોકે, ભારત અને રમિયા એક દસકા પછી મિટનને પાછળ પાડી દેિે તેવી આગાહી અથથિાસ્ત્રીઓએ કરી છે. સેન્ટર ફોર ઈકોનોમિક્સ એન્ડ મબિનેસ રીસચથની આગાહી િુજબ ૨૦૨૨િાં ભારત ચોથા, િામિલ પાંચિા, જિથની છઠ્ઠા, રમિયા સાતિા અને મિટન આઠિા ક્રિે હિે. અત્યારે રમિયા અને ભારત અનુક્રિે નવિા અને દસિા ક્રિે છે. િામિલ તો ૨૦૧૪િાં જ મિટનને પાછળ હટાવી પુનઃ છઠ્ઠા સ્થાને આવી જિે તેિ પણ મનષ્ણાતોએ જણાવ્યું છે. યુએસ, ચીન અને જાપાન ૨૦૨૨િાં પણ િથિ, મિતીય અને તૃતીય સ્થાન જાળવી રાખિે.

‘ધીસ મોવનિંગ’ના િેઝન્ટસિ હોલી વવલોબી અને ફફવલપ શોફફલ્ડને મુલાકાત આપી રહેલા વિન્સ ચાલ્સિ.

લંડનઃ મિન્સ ઓફ વેલ્સે સ્પષ્ટ કયુથ છે કે દાદા બનવાની સંભાવનાએ તેિની પયાથવરણીય િાન્યતાઓને વધુ દૃઢ બનાવી છે કારણ કે તેઓ સતત અકાયથરત બની રહેલું મવશ્વ વારસાિાં આપી જવા ઈચ્છતા નથી. પયાથવરણીય િુદ્દાઓ પરના સ્પષ્ટ વક્તા વિન્સ ચાલ્સસે ITV સાથેની િુલાકાતિાં જણાવ્યુ હતુ કે ડ્યુક અને ડચેસ ઓફ કેમ્િીજનું ભામવ સંતાન ક્લાઈિેટ ચેન્જ જેવી સિસ્યાઓ હલ કરવા તેિણે કિું િા િાટે કયુથ નમહ તેવો િશ્ન પૂછે, તેિ તેઓ ઈચ્છતા નથી. ક્લેરેન્સ હાઉસ ખાતે આપેલા ઈન્ટવ્યુથિાં મિન્સ ઓફ વેલ્સે જણાવ્યુ હતુ કે િથિ સંતાન અંગે ડ્યુક અને ડચેસ ઓફ કેમ્િીજની જાહેરાત

પછી દાદા બનવાની સંભાવનાથી તેઓ ભારે રોિાંચ અનુભવે છે. મિન્સે કહ્યુ હતુ કે,‘ હું વષોથથી પયાથવરણીય નુકસાન, ક્લાઈિેટ ચેન્જ અને અન્ય બાબતો સંબંધે લાંબા ગાળાના મવચાર કરી રહ્યો છે. આપણી ભામવ પેઢીએ સિસ્યાનો સાિનો કરવો પડે તેિ આપણે થવા દેવું ન જોઈએ. ઘણા લાંબા સિયથી પયાથવણથની રક્ષાના િજબૂત મહિાયતી મિન્સ ચાલ્સથ ૨૦૦૭િાં મવશ્વના જોખિિાં આવી પડેલા વનોને બચાવવાના ઉપાય િોધવા ધ મિન્સ’સ રેઈનફોરેસ્ટ ગ્રુપની સ્થાપના સમહત અનેક કાયોથ સાથે સંકળાયેલા છે. મિન્સે અફઘામનસ્તાનિાં સેવારત વિન્સ હેરી અંગે મચંતા પણ દિાથવી હતી.

:1"41<> 581=8; .

6*: $ /%&&

,!#89

$(##'& %)+*(")! A*BHJ)J:( :$+ "H@%J# "8%<8FJE ;@FC I?8:@B( EBHJ8)@'F 4@BC E@'F:J E?5E%H@"B@$' +8B%C $' )?:B@":J #J>@%JE DH$>@#JE 2@>J. 9= B@)J &$'J %C8''J:E 8'# 6G-E 1$ %$'BH8%B HJI?@HJ# ! 1$ =8BJ::@BJ ! 1$ /85:J 73,0 %?EB$)JH E?""$HB

&-$$*) %# )/"(%-! '.+(,.!

)133 7; . //'22+'00('0&(-


લિટન

Gujarat Samachar - Saturday 12th January 2013

૪૦૦૦ લવદેશી અપરાધી અને બળાત્કારીની હકાિપટ્ટી અશક્ય આશરે લંડનઃ વિદેશી ૪૦૦૦ હત્યારા, બળાત્કારી અને અપરાધી નિા ગુના આચરિાની તૈયારી સાથે વિટનની શેરીઓમાં ખુલ્લેઆમ ઘૂમી રહ્યા છે. આ સંખ્યામાં કટ્ટરિાદી અબુ કતાદા જેિા શકમંદ ત્રાસિાદીનો સમાિેશ થતો નથી. સરકાર આ લોકોને હદપાર કરિા ઈચ્છે, પરંતુ માનિ અવધકારોનાં કારણે તેમની હકાલપટ્ટી શક્ય નવહ હોિાની કબૂલાત કરે છે. આશરે ૮૦૦ વિદેશી અપરાધી તો પાંચથી િધુ િષષથી વિટનમાં ખુલ્લેઆમ ફરે છે. સંખ્યાબંધ અપરાધીઓ ‘પાવરિાવરક જીિનના અવધકાર’ આપતા હ્યુમન રાઈટ્સ એક્ટ અથિા હદપારીને ટાળિા તેમના પ્રત્યાપષણના દેશમાં વહંસાના ભયને આગળ ધરે છે. બળાત્કારી વિવલયમ ડાંગા જેિા વિદેશી અપરાધીઓએ યુરોપીઅન કન્િેન્શન ઓન હ્યુમન રાઈટ્સનો ઉપયોગ કયોષ છે. વિટને આ કન્િેન્શન

છોડી દેિું જોઈએ તેિી હાકલ પણ થઈ છે. ટોરી સાંસદ પ્રીવત પટેલે હ્યુમન રાઈટ્સ એક્ટ નાબૂદ કરિાની માગણી કરી હતી. હોમ ઓફફસ વમવનસ્ટર માકક હાપપરે લેવખત ઉત્તરમાં જણાવ્યું હતુ કે સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨ના અંત સુધીમાં યુકેમાં ૩,૯૮૦ વિદેશી નાગવરકો હદપારીને પાત્ર હતા, પરંતુ કોમ્યુવનટીમાં િસિાટ કરે છે. અનેક લોકોની નાગવરકતા અને ઓળખના પૂરાિા ન હોિાથી ટ્રાિેલ ડોક્યુમેન્ટ મેળિી શકાતાં નથી. માઈગ્રેશન િોચ યુ.કે.ના ચેરમેન સર એન્ડ્ર્યુ ગ્રીને કહ્યું હતું કે અપરાધીઓ અને તેમના િકીલો લીગલ સીસ્ટમ સાથે રમત રમી રહ્યા છે.

3

ચાઈલ્ડ બેનનફ્ટ કાપ સંબંધે અરાજકતા લંડનઃ ધિટનના રેવન્યુ અને કપર્મ્સ ધવભાગે ૭૮૪,૦૦૦ િધરવારોને ચાઈલ્ડ બેધનફ્ટ ક્લેઈમ કરવાનું બંિ કરવાની સૂચના આિી છે. અન્યથા તેમણે િેમેન્ર્સના ખચચને આવરી લેવા માટેના નવા કરની ચૂકવણી કરવાની રહેશે. આ સૂચનાના િગલે ૧૬૦,૦૦૦ લોકોએ ચાઈલ્ડ બેધનફ્ટ ક્લેઈમ નધહ કરવાનો ધવકલ્િ િસંદ કયોચ છે. સરકારની કબૂલાત અનુસાર ૧.૧ ધમધલયન િધરવારને આ ફેરફારની અસર થશે. આનો અથચ એ છે કે અન્ય ૩૧૬,૦૦૦ િધરવારનો સંિકક ટેક્સ ઓથોધરટીએ સાધ્યો નથી અને તેમને બેધનફ્ટ ક્લેઈમ નધહ કરવાના ધવકલ્િની માધહતી જ નથી. જો આ લોકો બેધનફ્ટ ક્લેઈમ કરી નાણા મેળવવાનું ચાલુ રાખશે તો તેમણે ટેક્સ તરીકે િુનઃ ચૂકવણી કરવાની થશે. માતા ચાઈલ્ડ બેધનફફટ ક્લેઈમ કરી શકે છે, િરંતુ િધરવારમાં કોઈની આવક ૫૦,૦૦૦ કરતા વિુ હશે તો સરકાર તેની િાસેથી ટેક્સરુિે તે રકમ િાછી મેળવી લેશે. ધમધનપટરો નવી ધસપટમ હેઠળ વષચે ૧.૫ ધબધલયન િાઉન્ડની બચત કરવાની િારણા રાખે છે.

પાકકપતાનની ટીનેજર અને માનવ અનધકાર માટે લડત આપી િખ્યાત બનેલી મલાલા યુસુફજાઇને લંડનની હોસ્પપટલમાંથી ૭૯ નદવસ બાદ રજા અપાઈ છે. બાળકીઓને નિક્ષણના અનધકારીની તરફેણ કરવા બદલ તાનલબાને ૧૫ વષચની મલાલાને માથામાં ગોળી મારી હતી. મલાલા વેપટ નમડલેન્ડમાં તેના હંગામી ઘરે રોકાિે.

લિન્સ હેરીની હત્યા કે અપહરણ કરવાનો તાલિબાનને આદેશ લંડનઃ ધિધટશ નિન્સ હેરીએ અફઘાધનપતાનમાં તાધલબાન ધવરૂધ્િ નાટો સેનાના સફળ અધભયાનમાં ભાગ લીિાના થોડા ધદવસો બાદ દેશના સૌથી મજબૂત આતંકવાદી સમૂહે હેરીને માસુમોની હત્યા કરનાર નશાખોર ધશયાળ કહ્યા હતા. ધિન્સે તાજેતરમાંજ એક તાધલબાન કમાન્ડરને ખતમ કયોચ હતો. અફઘાધનપતાનના િૂવચ વડાિિાન ગુલબુદ્દીન હેકમત્યારે સંકેત આપ્યો હતો કે તાધલબાનને હેરીની હત્યા

અથવા અિહરણ કરવાનો આદેશ આિી દેવાયો છે. એક અખબારી ઈન્ટરવ્યુમાં હેકમત્યારે જણાવ્યું હતું કે, ધિધટશ રાજકુમાર નશામાં ચૂર થઈને માસુમોની હત્યા કરવા અફઘાધનપતાન આવ્યો હતો. િરંતુ અફઘાની વાઘ અને બાજોનો ધશકાર કરવો સરળ નથી. જોકે, ધિટનના સંરક્ષણ મંત્રાલયે આરોિોને નકારી કહ્યું હતું કે, કોઈ ધિધટશ િાયલોટ નશાની હાલતમાં એરક્રાફટ ઉડાવતા નથી.

• દદદીના ભોજન માટે માત્ર ૭૩ પેન્સનો ખચચઃ હોસ્પિટલો દદદીઓના ભોજન િાછળ ૭૩ િેન્સ જેવી નજીવી રકમ ખચચે છે, જે કેદીને ખવડાવવા અલગ મૂકાતા ખચચ કરતા િણ ઓછી હોવાની કબૂલાત અધિકારીઓ કરે છે. ઈપટ લંડનમાં ન્યુહેમ યુધનવધસચટી હોસ્પિટલ ટ્રપટ દદદીઓના િેકફાપટ, લંચ અને ધડનર માટે માત્ર ૨.૧૯ િાઉન્ડ ફાળવે છે, જ્યારે ૧૬ હોસ્પિટલનું અન્ય એક ટ્રપટ દરેક િેશન્ટને ખવડાવવા દૈધનક ૫ િાઉન્ડ જેટલો ખચચ કરે છે. આ યાદીમાં સૌથી ઉિર બાર્સચ અને લંડન એનએચએસ ટ્રપટ આવે છે, જેઓ દૈધનક ૧૫.૬૫ િાઉન્ડનો ખચચ કરે છે.


નિટિ

4

Gujarat Samachar - Saturday 12th January 2013

ચાઈલ્ડ બે ન િફિટિા િે ર િારથી નિનિયિ પનરવારિે િુ ક સાિ

મોગગેજ અને શબઝનેસ માટે ધીરાણમાં વધારો

લંડનઃ વેલ્ફેર બિલમાં £ ૧.૫ બિબલયન િચાવવાના સરકારના પ્રયાસોનો ભોગ સૌપ્રથમ ચાઈલ્ડ િેબનફફટ થયા છે. સારી આબથિક હાલત ધરાવતાં એક બમબલયનથી વધુ પબરવાર ચાઈલ્ડ િેબનફફટમાં સરેરાશ £ ૧૩૦૦ ગુમાવશે તેમ અથિશાટત્રીઓએ જણાવ્યું છે. ઈન્સ્ટટટ્યુટ ફોર ફફટકલ ટટડીઝના અંદાજ અનુસાર પબરવારમાં એક પાટટનરની કમાણી વષષે £ ૬૦,૦૦૦થી વધુ હોય તેવા ૮૨૦,૦૦૦ પબરવાર તેમના તમામ ચાઈલ્ડ િેબનફફટ ગુમાવશે. આ ઉપરાંત, વષષે £ ૫૦,૦૦૦થી £ ૬૦,૦૦૦ સુધીની કમાણી

લંડનઃ યુકન ે ા ધીરાણકારોએ પસરવારો અને ઉદ્યોગો માટે પ્રાિ કરાયેલી િેસડટની રકમમાં નોંધપાિ વધારો થયાનો અહેવાલ આપ્યો છે. બેડક ઓફ ઈંગ્લેડડના તાજા સિમાસિક િેસડટ કક્ડડશડિ િવવે અનુિાર બેડકો અને સબક્ડડંગ િોિાયટીઓએ નાની ડીપોસિટ્િ ધરાવનારા કરજદારોને ધીરાણ વધારી દીધું છે. િવવેએ જણાવ્યું છે કે ૨૦૧૩ના પ્રથમ િણ મસહનામાં પણ ધીરાણ વધારવાની આશા બેડકો અને સબક્ડડંગ િોિાયટીઓને છે. જેઓ હાઉસિંગ લોન મેળવવાનો િંઘષવ કરી રહ્યાં છે તેમના માટે આ પગલું આવકારદાયક નીવડશે. િરકારે ઓગવટ મસહનામાં ફક્ડડંગ ફોર લેક્ડડંગ વકીમ જાહેર કરી હતી, જે ધીરાણવૃસિ માટે મહત્ત્વનું પસરબળ બડયાનું ધીરાણકારો કહે છે. હોલિેલ ભંડોળ શરતોમાં િુધારો થતાં િેડીટની પ્રાસિમાં વધારો થયો છે.

ધરાવતા ૩૨૦,૦૦૦ પબરવાર થોડાં લાભ ગુમાવશે. ઈન્સ્ટટટ્યુટના પોબલસી એનાબલટટ રોબટટ જોઈસના કહેવા મુજિ જો પબરવાર આગામી મબહનાઓમાં તેમના કામના કલાકો ઘટાડી અથવા પ્રાઈવેટ પેસ્શનમાં વધુ નાણાના રોકાણ દ્વારા થોડું કે તમામ નુકસાન િચાવી શકે છે. ઈન્સ્ટટટ્યુટે જણાવ્યુ છે કે લાભમાં કાપથી િેબનફફટ બસટટમમાં બવસંગતતા સર્િશે. ઓસ્બોનનની નીબત અનુસાર પબરવારના િે પાટટનરની સંયુક્ત આવક £ ૧૦૦,૦૦૦ થતી હોય તો તેમના લાભને કોઈ અસર નબહ થાય.

• વૃદ્ધોને શિકાર બનાવતી કેિપોઈન્ટ ગેન્ગઃ માડચેવટર સિટી િેડટરમાં સિિમિની પૂવવિંધ્યાએ વૃિ લોકોને એટીએમ મશીનોમાં તેમના સપન નંબર જોઈ તેમના કાર્િવથી નાણા ઉપાડી લેતી કેશપોઈડટ ગેડગના િીિીટીવી ફૂટેજ ડીટેક્ટટવોએ જારી કયાવ છે. આ ગેડગ સપન નંબર ટાઈપ થાય ત્યારે મશીનમાં પ્રોબ્લેમ હોવાનું જણાવી કાડડ મેળવી તેનો ઉપયોગ ખરીદીમાં કરી લેતી હતી. આ જ પ્રકારની ઘટનાઓ ૧૦ સડિેમ્બરે હેસલફેટિ અને નેટવેવટની કેટલીક શાખામાં પણ ઘટી હતી.

નિન્દુ સંગઠિો ઓવૈસી િુદ્દે સરકારિે પીનટશિ કરશે લંડનઃ સિસટશ સહડદુ અને NRI િંગઠનોએ હૈદરાબાદના અકબરૂદ્દીન ઓવૈસીના ઉશ્કેરણીજનક ભાષણ અંગે સિસટશ િરકાર અને સિસટશ વડા પ્રધાન િમક્ષ ફાઈલ કરાનારી પીસટશન અંગે સવચારણા કરી હતી. સહડદુ હ્યુમન રાઈટ્િના સડરેટટર અશમતાભ સોનીએ કહ્યુ હતુ કે સિટનમાં એક સમસલયન જેટલાં સહડદુ છે અને તેઓ િૌથી મોટુ વંશીય જૂથ છે. અકબર ઓવૈિીના ભાષણે સહડદુઓમાં કેટલો ગભરાટ ફેલાવ્યો છે તે સિસટશ િરકાર િમજે તે મહત્ત્વનું છે. ઓવૈિી જેવા લોકો કોઈ ચોક્કિ દેશનું પ્રસતસનસધત્વ કરતા નથી, પરંતુ જેહાદી માનસિકતા ધરાવતા હોવાથી િમગ્ર સવશ્વ માટે જોખમ છે. સહડદુ ફોરમ ઓફ

સિટનના વાઈિ પ્રેસિડેડટ માધવે કહ્યુ હતુ કે સિટને બનતી ત્વરાએ ઓવૈિીની િોંપણી ભારતને કરી દેવી જોઈએ. સહડદુ ફોરમના િેિેટરી જનરલ સ્વામીનાથને િૂચન કયુવ હતુ કે ઓવૈિીને અડય ધાસમવક જૂથો િામે સતરવકાર ફેલાવવાના કારણોિર બ્લેક સલવટ કરી સિટનમાં ફરી આવવા દેવો ન જોઈએ. પ્રવાિી ભારતીય એિોસિયેશનના સૃજને ઓવૈિી લંડન હોક્વપટલમાં િારવારના બહાના હેઠળ મુક્તપણે રખટપટ્ટી કરતો હોવા સવશે સચંતા વ્યક્ત કરી હતી. OFBJP, INDIAના નેશનલ એટિીટયુસટવ કસમટી મેમ્બર નશિકેત જોિીએ પણ ઓવૈિીને સવિા માટે બ્લેક સલવટ કરવા આગ્રહ કયોવ હતો.

!) *,-*!

શિન્સેસ ડાયેનાની તસવીરોની શલલામી લંડનઃ શિન્સેસ ડાયેનાના તરૂણકાળના બ્લેક એડડ વ્હાઇટ ફોટોગ્રાફ્િ અમેસરકાના ઓવકર હાઉિ દ્વારા સલલામી અથવે મૂકાયાં છે. આ ફોટોગ્રાફ્િ હજુ િુધી ટયાંય પ્રકાસશત થયા નથી લેડી ડાયેનાની યુવાવયની તિવીરો ક્વવત્િરલેડડના ક્વક હોલીડે વખતની છે. વષવ ૧૯૭૯-૮૦ દરસમયાન ૧૮ કે ૧૯ વષવના લેડી ડાયેના ક્વવિ ક્વક હોલીડે પેકેજમાં ગયા હતા. ફોટોગ્રાફરની ઓળખ મળી નથી પણ તેણે આ દુલવભ તિવીર ડેઇલી સમરરને ૨૬ ફેિુઆરી ૧૯૮૧ના રોજ વેચી હતી.

* #

, %/ -'$+$ ) $' * ' ! $' %- $'" %$"#,+ (&&( ,$(' ! %+ ',!*, $'&!', ,$.$,$!+

%$"#,+ ,( ' $ 0 0

!%

!

" %

"

%

!

" % ',$# ! # ,- & 0 )*.2 '3) 3,! ( $+'( 3! (

-2$!!$ .7 30& .,! 1 (0.!( $5 .0* '(" &. .0.-2.

"* &$1 %0 6 %0 6 %0 6

" # $

"

$ #$! !" $ !" "# !" $ ' #" ( # ! # "" !! !" "" $# # " ' % & $% # " $ #$! !" $ !" "# !" $ $ %" $ ' ! !% ! $ !# "$! % ! $ !# $ & #

! !

! 1$# .- 25(- 1' 0(-&

// // //

555 %2 20 4$+ ". 3*

21 21 21

(* !*

%

0 0

-(, ,$(' (* & *" ' $ + % 1$'" "$. -+

2 ( $%

/

%% ,( 0

& $% )* .$' # % $ "& $% (& .& # ) *$ "& $% (& +$, #-* #$%% ( (!! $%% + ' $"# ( (' ('

!


મિટન

Gujarat Samachar - Saturday 12th January 2013

સ્ટાટટ-અપ લોન્સ માટે વધારાના £ ૩૦ મમમલયનનું ભંડોળ લંડનઃ વડા પ્રધાન કેમરને ડેવિડ યુ વા ન ઉદ્યોગસાહસસકોને પોતાના સમથથનની ખાતરી આપી છે. ગુ રૂ વા રે લેન્કેશાયરના પ્રેસ્ટનમાં એક કાયથક્રમ દરસમયાન કેમરને સરકારના સ્ટાટટ-અપ લોન ઈસનસશયેસટવને વધારાના £ ૩૦ સમસલયનનું ભંડોળ આપવાની જાહેરાત કરી હતી. આ ઉપરાંત, માગને પહોંચી વળવા વયની રેન્જ ૧૮-૨૪ વષથથી વધારી ૧૮-૩૦ કરવામાં આવશે. કેમરને કહ્યુ હતુ કે સ્ટાટટઅપ લોન્સ મહત્ત્વાકાંક્ષા તેમ જ સખત મહેનત કરી જીવનમાં આગળ આવવા ઈચ્છતા યુવાનોને સમથથન આપવાનું મારા સમશનમાં

અગત્યનો સહસ્સો છે. તેમણે કહ્યુ હતુ કે,‘ પ્રેસ્ટનમાં લોન મોટા મેળવી સિઝનેસ આગળ વધારનારા તેજસ્વી ઉદ્યોગસાહસસકોને મળતા મને આનંદ થયો છે. કેટલાક તો લોકોને કામે રાખે છે, જે તેમના માટે અથથતંત્ર માટે સારા સમાચાર છે.’ તેમણે કહ્યુ હતુ કે,‘ આ લોન્સ ઉદ્યોગસાહસસકોની ભાસવ પેઢીને નાણાકીય મદદ કરવાનો ઘણો સારો માગથ છે. એક સવચારના તણખાને સફળ ઉદ્યોગમાં પસરવસતથત કરવાનો સવશ્વાસ છે. આપણા ઉદ્યોગસાહસસકોને સમથથન આપીને અને લઘુ ઉદ્યોગોની સહમાયત કરીને આપણે આગળ વધી શકીશું અને અથથતંત્રની વૃસિ કરી શકીશું.’

• યુનિવનસિટી અરજદારોિી સંખ્યામાં ૧૮,૦૦૦ જેટલો ઘટાડોઃ ટિટિશ ટ્યુશન ફીમાં વધારો થયાં પછી ૧૨ મટિનામાં યુટનવટસિિીમાં અરજદારોની સંખ્યામાં ૧૮,૦૦૦ જેિલો ઘિાડો થયો છે. વાટષિક ૯૦૦૦ પાઉન્ડ જેિલી ઊંચી ટ્યુશન ફીના લીધે ઉચ્ચ ટશક્ષણની માગ ૬.૩ િકા ઘિી છે. મધ્ય ટડસેમ્બર સુધીમાં ૨૬૫,૭૩૦ ટિટિશ ટવદ્યાથથીઓએ યુટનવટસિિીમાં સ્થાન માિે અરજી કરી િતી.

કાયદેસર ઈનમગ્રન્ટ્સિી પણ કરાતી કિડગત

લંડિઃ ટિિનમાં ગેરકાયદે ૧૭૪,૦૦૦ ઈટમગ્રન્ટ્સને શોધવા યુકે બોડડર એજન્સીએ £ ૪૦ ટમટલયનનો કોન્ટ્રેક્િ કેટપિા કંપનીને આપેલો છે. પરંતુ આ કંપની ટિિનમાં કાયદેસર રિેવાનો અટધકાર ધરાવતા તેમ જ ઘણા સમયથી ટિિન છોડી ગયેલાં લોકોની પૂછપરછ કરતી િોવાનો આક્ષેપ કરાયો છે. ઈટમગ્રેશન એડવાઈઝર એનિઆિ ફાલલેએ જણાવ્યું િતુ કે તેમના ૩૧ ક્લાયન્ટ્સને ભારત પાછા ફરવાનું જણાવતા પત્ર મળ્યાં છે. આ લોકો િુંકી મુદતના આઈિી કોન્ટ્રેક્િ પર ટિિન આવ્યા િતા. ખરેખર તો આ લોકો ૨૦૦૮માં ટિિન છોડી ગયા િતા. કેટપિા કંપનીએ ટિટિશ ટબઝનેસમાં £ એક ટમટલયનનું રોકાણ કરનારા અને માન્ય ટવઝા ધરાવતા તેમ જ ટિટિશ પાસપોિડ ધરાવતી મટિલાનો પણ ખોિી રીતે સંપકક કયોિ િતો. • કામકાજ કરતી માતાઓિે ચાઈલ્ડ કેર કરરાહતો અપાશેઃ કામકાજ કરતી માતાઓ પુનઃ નોકરી પર જોડાઈ શકે તે માિે ચાઈલ્ડ કેરમાં સંભાળની મદદ કરવા િજારો પાઉન્ડની કરરાિતો આપવામાં આવશે. બાળકોની સંભાળ રાખનાર અને નસિરીઓ પાછળના ખચિને પિોંચી વળવા પટરવારોને તેમના િેક્સ ટબલમાં દર વષષે પ્રટત બાળક ૨૦૦૦ પાઉન્ડ સુધીની રકમ ક્લેઈમ કરવાની રાિત મળશે.

E" 4 . 2 2: %)"#3 E"1% 3 6 9 3% 2 2 9 6 6 9 "2 "2 2 7 2- %202E& 9 "2

"$; :4 2- ?=

"2 9

2 2- B *6 % 8 %02& 2 A= *6 %

E 9)%"3 E"#6$2: 8 6* E"E" E"$ 9 2 E"#6$2: 9 ) 2 3 4: "$; 6 62 ! 6 "9

2 7 9(

9'% 2:

4 2 % 2 2 4 2 % 2 2

6

9

E# E#

%

2 3

. .

3 6

9 ; 6 2 3 6 6

" $#

6>;65

$,3

$ "# )+''&(*

. .

-- 6965,; #;9,,;

#

)

(

,'"(-

! (

$- & #

$ '

6;/ . .

$

. .

@ @

,& 5 -

'

2 < 3 2E& 3 %2 6 3 6 2 %

65+65

(>

#$ "

3

E# 27 E/ 9

'

'

"

&(

*

*

1

3 &

$

9

=== ()73.96<7 *64

=== ()73.96<7 *64

##

2 6 9

/

&

" % *+(

5

E7

C&

' " 6;/ @ @

. .

1 .

8 +8E

#

'# (&+' &$

.

(

"

(92,;

2 % 2 2 D 2- @>@ " 2 2 2 @@ 2: E# "9 % ! 6 "9

%" ! 6;/ @ @

$ &6

C 4

"9 % "9 %

% ( . () .

5

$ $ 4 ' 3 5' * 4 $ + #$ * ' $ $ ,& ) ' ' &, $ ' ' ' ' * $ 0 ! ( ' $, A :0(5 <:05,:: !<)30*(;065: $ 1 ' % /,8<, 7(?()3, ;6 <1(9(; #(4(*/(9 "2 3 ,2& 9 2 7 ) 3 %5 2 # * % ( #+ # , & # # # ' '. * - + # # * ) & # & # &+ * * )! ) ' "# # * # . + % * ' ' # % # . + % ' *$

* ") % ;+B

$

$ 2 % $! % $ 2 % ' $ ' $ $

:0(5 &60*,

# * ' ' . # # % ' % / '. #+ # . #' ' . #' + ' '


6

નિટિ

Gujarat Samachar - Saturday 12th January 2013

નવદ્યાથથીિી હત્યા બદલ બે ફકશોરિે જેલ

!, " $ + ", '

#

*

$

-&

&4 4* : G$ 4 /=&:G&> 4 ; < "= & I : D D 9 >(!> S+ >!A (U!D 3'>!&>H (> >H >&>H >H >& > !> M N S +- ->&>4' 9G-DS-H "> * T' D 3> !J 4 6 <$6 !6 : @ 6 % 8? : : 7> !6 ? #6 % < G &>(D &>(A S+ > (U "> A I +A .G' G &>(D S+ > @5) F,! -D4 (!A &B)> > )D+A " E !D (U "> A I +>!A S+!H A (+A " ,D &>(G ">-"G L /'>(D "( &*,D D $>$ D G G;- -&'&'>K > &!D <>(> "+>&>H +,D !S.H " &!D (>. G+>!A !D &>(A +D$-> "( &>(> ">-"G L!A "S(@7 S D ">- ( > (.D+>!A S+!H A (+>&>H +,D 3> 4!6 !J &6 6 '4 G % : = "6 % 8? = @ 7D '= = !J ( 4> %: &>& (U S!' S+ > @5) F,! -D4 (!D &G )A "+A G G &D &>(A (U .> S&,! # @4 '> )H ! !D &G )A "A .G' G &>(A (U # # ' %%! ( $# #( & $'+ !! > D +D)> &>(> $ $# $# S+ > -D4 (!D &G )A ">,D "(H B &>(D 3'>! (> +BH G F &>(> 7 >+D G .> S&,! A S+ > -D4 (!D ".J D 2'>H -B A &>(A (U!> 9G-DS-H &>H S+)H$ ,D = =.4,& 4 =0& 4 6 4G' 6 : ( 4> 6 #%: (D S+ > @5) F,! -D4 ( >S #L 0)>- G !D &>4 D7 ( S-+>' &>H ! .> - #G G $C D 1'>H A &!D &>(A (U &> E , !> S!' &>"!> #G G8>6- &*A , F D #G G8>6-!>H $D -D &> E O "> 4 !G K >' D : 4!6 =- " 5+" <% G$%: E = !: = ;C 4 * F = &> :%= #:"= : /=&:G&> & 4B 4 < "6 '= : "G7 ) (U "( 9G-DS-H >)B (A , >' D ".D)> &D (U !A >- A (A A G &>(> <>(> ">'D)A &>S. A D + B S+ G!A =( " E +> >(G F &D &G )D)> #G G8>6- S!' &>"-(!> ! .G' G &>(A (U &!D "> A "G7 (+>&>H +,D ? 7->&>H &D &>(A S-7 &&>H &>(A S+ G !J A , > ! .G+> A ,G +> &> E!A G S+ G .G A ! A +> ? 7->&>H " &D &>(A -&7'>!D # $ #) * ' !%! # $" "( &G F)A , G G &D (U "G7 A &G )G D ".D)> (U D!A &>& =S('> G &D +>H A )A A .G' D!A "C( A > (AP >- A (A )D+>!A &!D >- -)>. "+>&>H +D D 3> 4!6 !J ! ) 4 <$6 !6 : !4 6 % 8? &D &>(A +D$-> !> .G&"D "( >$A $> B +D)>H Q :E 'G( @5) F,!R E$ "( ,>K+D)A =(A &>S. A %(A!D &>(A (U!A "S(@7 S D ">- (A T >(A &D*+A , G G = 4& = C 4 = :#$$4 4 ; 6 'A 4!4 6 =$4 I = %7> %: G &D ">-"G L "> G &D*++> &> E!A (AS-5 ".J G !> ,G G * !>H #G E8>?# "B(>+> S+!> &D &!D ">-"G L "A , A,BH !S. G &>(D ->(A -D+> &> E 9,H-> (+A .G' +> G -D+> $(G$( ! .G+> S+,D #S('> (+A .G' G &>(D '> -(!>&D D ) +>!BH (.D,D &D (U D "C "( -D+>!A 9,H-> F >&A!A #S('> -S. &>& 9S %>+G # $ #) * ' !%! # $" "( &G F)A , G G &>(A +D$-> !> .G&"D "( >$A $> B +D)>H Q G4 E/ -R $ E .D * -H"C K &>S. A "+>&>H +A D " $ / " " ( " ) ( " $ $ ( + + #

'

" " + ( (

%%! ( $# #( & ($& $# $#

4! 6 G$ 4

:

0+ , /, % "/ $ " + " " , . " $ !($#

4!4 /H= 4 1! 6

24!4 !9 6 4 $4 4>

$:" :

લંડનઃ તલવાર અને છરી સાથે રાખવાનું વળગણ ધરાવતા ૧૭ વષષીય ટીનેજર ગુરરયોત રસંહને ગત વષષની ૨૮ એરિલે બરમિંગહામમાં યુરનવરસષટી સ્ટુડન્ટ એડવડડ

વોસ (૧૯)ની હત્યા બદલ સાત વષષની જેલની સજા ફરમાવાઈ છે. બરમિંગહામના રેડનાલનો રહેવાસી ગુરિયોત રસંહ પાંચ કિશોરની ગેંગ સાથે જોડાયેલો છે. બરમિંગહામ ક્રાઉન િોટટે આ હત્યામાં સંિળાયેલા અન્ય કિશોર અને રવન્સન ગ્રીનના રહેવાસી લ્યુક રિમ્બેને છ વષષની સજા િરી હતી. રસંહે વોસને છરીના પાંચ ઘા માયાષ હતા. વોસ તેની ગલષફ્રેન્ડ સાિાહ લેઈિ અને અન્ય બે કિશોરીઓ સાથે જઈ રહ્યો હતો ત્યારે તેમના પર હુમલો િરાયો હતો. વોસ તેની ગલષફ્રેન્ડને બચાવવા આગળ આવ્યો હતો. આ મારામારીમાં અન્ય એિ કિશોર અને છોિરી પણ સંડોવાયાં છે.

િેસ્ટ કેન્સર સ્ક્રીનિંગથી હજારોિે િુકસાિ લંડનઃ સ્ત્રીઓનાં િેસ્ટ કેન્સર સ્ક્રીમનંગ અંગે NHSના કાયોક્રિિાં સ્ક્રીમનંગથી મિંદગી બચવાના િાભને િ વધુ િહત્ત્વ અપાયું િે, પરંતુ તેના ગેરિાભ કે િોખિ મવશેનો ખાસ ઉલ્િેખ કરાતો નથી. ઈન્ડીપેન્ડન્ટ િેસ્ટ કેન્સર સ્ક્રીમનંગ રીવ્યુએ િણાવ્યું િે કે સ્ક્રીમનંગથી એક મિંદગી બચે િે તેની સાિે ત્રણ સ્ત્રીઓએ સિોરીિાંથી પસાર થવું પડે િે, િે તદ્દન અનાવશ્યક હોવાનું િણાય િે.

NHSના િેસ્ટ કેન્સર સ્ક્રીમનંગ કાયોક્રિની સત્તાવાર સિીક્ષાએ િણાવ્યું િે કે આવા સ્ક્રીમનંગ પિી કદાચ તેિને સિોરીિાંથી પસાર થવુ પડશે, િે તેિના િાટે આવશ્યક હોઈ પણ ન શકે તેવી ચેતવણી સ્ત્રીઓને અપાવી િોઈએ. સ્ક્રીમનંગના િોખિ મવશે ખાસ ઉલ્િેખ કરાતો ન હોવાની ટીકાઓનાં પગિે NHSના નેશનિ કેન્સર મડરેક્ટર પ્રોફેસર સર િાઈક મરચાર્સસે સિીક્ષા કરાવી હતી.

!" #"

!

!

" ! $%'

!

લંડનના રોયલ આલ્બટટ હોલમાં વસરકયુ ડયુ સોવલલ સકકસના કોઝો શો દરવમયાન કરતબ બતાવી રહેલા કલાકારો. આ કેનેવડયન કંપનીનો શો આજકાલ લંડનમાં ચાલી રહ્યાો છે.

ઈયુિા િવા ઈનિગ્રન્ટ્સ િાટે બેનિફિટ્સ નિયંત્રણો લદાશે લંડનઃ મિટનિાં યુરોપથી આવનારાં ઈમિગ્રન્ટ્સ િાટે સરકારી બેમનફફટ્સ પર િયાોદા િાગી શકે િે. આગાિી વષસે પૂવો યુરોપિાંથી ઈમિગ્રેશનનો નવો પ્રવાહ ચાિુ થવાની શક્યતા િે ત્યારે આ મનયંત્રણો િાગુ પડી શકે િે. રોિામનયા અને બલ્ગેમરયાના નાગમરકોને ૨૦૧૪િાં સિગ્ર ઈયુિાં રોિગારી િાટે અમધકાર પ્રાપ્ત થવાના િે. પોતાની નવી રાિકીય ટિોના આરંભે વડા પ્રધાન ડેવવડ કેમરને યુરોપ સાથે કેવા સંબંધો રાખવા તે મવશે િતદારોને રેફરન્ડિ દ્વારા સંિમતનો િાગો આપવાિાં આવશે તેવી સ્પષ્ટતા કરી હતી. તેિણે બીબીસી વન િાટે

!"

%I(

+

'% ) ! ' $## ' $" *** '% ) ! $ ( %$$ $ $(# & % # $# $#

!

$

$

% '-4@J] (F @ ]= @ BJ !*O !]*5 ] *-F ]#(A%I'@ %.@*A' _;@6%%@J @ %O 'A F %F ! !C/& BJ $@ BJ #@J A + I I !*M BJ @ %C2& @& F $@' A& -J3 ]E @ -J $M I I '@& @ @ BJ *BJ %.:* .I*@ A (I I ]*]* 3 )F @ !A F !C/& !@%F F %J] '%@J %C] O #I( A A ! %@'I _;@6% <'-%@ a* @J ` @J ] '@ @' ]* *@ #.F I !J %C #] 'I F ! @*A !@( !I, 'F F ! @ !' $ *@ F !E @ *'-@*A F 0&@'F 9'@& !*M >' %J I F -.@& I .@ (J#@* @ @+I .A ! BJ @ -0 @&O%@J *!'@+F -J3 @ ]*+F DK %@J .A I [%@ I I %N J @ %@ ?J %@ I I #.F @ !@ A \

L -F*@ &I

$@'

$

@ %I (*@ BJ 3 ) L

*F("H' 73 &B H

@J] (@( "I &:$4

એન્ડ્ર્યુ િાર શોિાં કહ્યુ હતુ કે ઈયુિાં મિટનની હાિત ઘણી સારી િે, પરંતુ ઈમિગ્રન્ટ્સને સરકારી િાભો આપવા મવશે સરકારને પુનઃ મવચારણા કરવી પડશે. દરમિયાન, હોિ સેક્રેટરી થેરેસા મેએ પણ એવું સૂચન કયુો હતુ કે મિટનિાં આવનારા િાટે આરોગ્ય સેવાની સુમવધા શરતી બનાવાઈ શકે િે. િોકે, આ મવચારને કાયદાની કોટ્સોિાં પડકાર િળી શકે િે. આવી યોિના ઘડાઈ રહી હોવાનું ડાઉમનંગ સ્ટ્રીટના સૂત્રે િણાવ્યું િે, િેની જાહેરાત વડા પ્રધાનના યુરોપ મવશેના સંબોધનિાં થવાની શક્યતા િે. • સ્ટારબક્સની ટેક્સ ચૂકવણી સામે પ્રશ્નાથથઃ યુએસ કોફી ચેઈન સ્ટારબક્સ દ્વારા £ ૨૦ મિમિયનની સ્વૈચ્છિક કોપોોરેશન ટેક્સ ચૂકવણી ભામવ મબલ્સને સરભર કરવાિાં ઉપયોગિાં િેવાય તેિ બહાર આવ્યું િે. કંપની ૨૦૧૩-૧૪િાં યુકેિાં ગિે તેટિો નફો કરે તો પણ બે વષોિાં £ ૨૦ મિમિયન કોપોોરેશન ટેક્સ ચૂકવશે.

F 8@1

%.@*A' 2&@

>#> ! @'*@ &@ * %.@*A' _;@6% #A(A%I'@ %@ *(@( !B'I.A

RRWSWWXQVQ F ]* @- 73

@ @%F %I (*@ ]* J A

B %@]. A %F)**@ %@ G -J! P 'I A #9A !@-F ]*6@%^. a *F3 *-@'A TZWTSR ZR ZZSVW XTQSR ZWQRY TWVUT


નિટન

Gujarat Samachar - Saturday 12th January 2013

બેરોજગારોને મદદ કરવા પેન્શનમાં કાપની લેબર પાટટીની યોજના લંડનઃ શેડો ચાન્સેલર એડ બોલ્સ બે વષષથી વધુ બેરોજગાર ૧૩૦,૦૦૦ લોકોને રોજગારીની ગેરન્ટી આપવા ધનવાનોના પેન્શનની સવલતો પર એક બબબલયન પાઉન્ડના બનયંત્રણો મૂકવા માગે છે. સરકારના પગલાંની સરખામણીએ લેબર પાટટીનો આ અબિગમ બેબનફિટ્સ પર ખચષમાં ઝડપથી કાપ લાવશે. લેબર પાટટી બેબનફિટ્સ અંગે હળવું વલણ ધરાવે છે તેવા આક્ષેપો મધ્યે બોલ્સે કામ કરતા લોકોની સરખામણીએ લાિ મેળવતાં લોકોએ ઓછી ચૂકવણી કરવી જોઈએ, તેવા કોએબલશન બસિાંતને સ્વીકાયોષ હતો. જોકે, લેબરનું

કડકડતી ઠંડીનો સામનો કરિો પડશે

વલણ બેબનફિટ્સ ખચષને ઝડપથી ઘટાડશે તેવી દલીલ તેમણે કરી હતી. ચાન્સેલર જ્યોજજ ઓસ્બોનજ આગામી ત્રણ વષષ માટે બેબનફિટ્સમાં વાબષષક વધારા પર એક ટકાની મયાષદા લાદવાની યોજના મૂકી રહ્યા છે. તેઓ લાિવૃબિ અને િૂગાવા વચ્ચેની કડી તોડવા માગે છે. લેબર પાટટી આ મયાષદાનો બવરોધ કરે છે. લેબર પાટટીની યોજના મુજબ ૨૪ કરતા વધુ મબહનાથી બેરોજગાર પુખ્ત વ્યબિને કરદાતાના િંડાળ સાથે છ મબહના માટે લઘુતમ વેતનની નોકરી ઓિર કરાશે. તેમનો હેતુ ખાનગી સેક્ટરને નોકરી માટે સાંકળવાનો છે.

લંડનઃ વિટનના મોટા ભાગના સ્થળોએ ૧૩ ડીગ્રીનાં હળિાં તાપમાન પછી હિે ઠારી દે તેિી ઠંડીનો સામનો કરિાનો આિશે. હિામાન કચેરીના પ્રિક્તાની આગાહી મુજબ ગુરૂિાર સુધીમાં તાપમાનમાં માઈનસ એક અથિા બે ડીગ્રીનો ઘટાડો થિાની શક્યતા છે. ઈંગ્લેસડ અને િેવસમાં ગુરૂિારે ૧૦ વમવમ જેટલો િરસાદ પડિાની પણ આગાહી છે. સમગ્ર યુકેમાં જાસયુઆરીની સરેરાશ જેટલું તાપમાન જોિા મળશે. ૨૦૧૩નો આરંભ હળિા હિામાનથી થયો હતો. વડસેમ્બરનો આરંભ ઠારી દેતા ઉષ્ણતામાન સાથે થયો હતો અને અંત ભારે િરસાદ અને સૂસિાટા મારતાં પિનો સાથે થયો હતો.

અંધ બની બેનનફિટ મેળવનાર ઝડપાયો લંડનઃ અંશતઃ અંધ અને વિકલાંગ હોિાનો દેખાિ કરી છ િષષ સુધી £ ૧૦૦,૦૦૦ના બેવનફિટ્સ મેળિનાર ૩૬ િષષીય કેલ્વિન કવલુને પોલીસે કાર ચલાિતા ઝડપી લીધો હતો. હેરો ક્રાઉન કોટટની જ્યુરી સમક્ષ રજૂઆત કરાઈ હતી કે બેડિડટશાયરના ડનસ્ટેબલના રહેિાસી કેલ્વિને િેસટ કાઉલ્સસલ અને સેસટ્રલ બેડિડટશાયર

કાઉલ્સસલ પાસેથી બેવનફિટ્સ મેળવ્યા હતા. આ માટે તેણે

Escorted Tours

Packages

Flights only

• લંડનમાં દર મવિને ૧૦,૦૦૦ મોબાઈલ ફોનની ચોરી ઃ લંડનમાં દર મવહને ૧૦,૦૦૦ મોબાઈલ અને સ્માટટિોનની ચોરી થાય છે અને દરરોજ ૧૭૦થી િધુ આઈિોસસ પણ ચોરાય છે. મોબાઈલની ચોરી કરનારાઓ બાળકોની િધતી સંખ્યાને વશકાર બનાિે છે. છ િષષ જેટલા નાના બાળકો પણ આ ચોરોના વશકાર બને છે, જ્યારે બે તૃતીઆંશ ફકશોરોની િય ૧૩થી ૧૬ િષષ િચ્ચેની હોય છે. રાજધાનીમાં મોબાઈલની ચોરી એક રોગચાળાની જેમ પ્રસરી છે.

૨૦૨૦ સુધી સત્તા પર રહેવા ઈચ્છતા કેમરન કેમરન અને નાયબ િડા પ્રધાન વનક ક્લેગ દ્વારા કોએવલશન સરકારની કામગીરીની સમીક્ષામાં સોવશયલ કેર ખચષની મયાષદા £ ૭૫,૦૦૦ રાખિા વિચારાયું છે. તેમણે યુરોપ સાથે સંબંધોમાં બદલાિની તેમ જ ગેરકાયદે ઈવમગ્રસટ્સ સવહત જે લોકોને હદપાર કરિાના છે તેમના માટે ‘ડીપોટટ િસ્ટટ, અપીલ સેકસડ’ વ્યિસ્થાની પણ તરિેણ કરી છે.

લંડનઃ િડા પ્રધાન ડેવિડ કેમરન તેમના રીિોમષ એજસડાને આગળ િધારી શકાય તે માટે ૨૦૧૫માં ચૂંટાયા પછી ૨૦૨૦ સુધી સત્તા પર રહેિાની ઈચ્છાનો સંકેત આપ્યો છે. સસડે ટેલીગ્રાિમાં પ્રવસદ્ધ ઈસટવ્યુષમાં તેમણે જણાવ્યુ છે કે સમલૈંવગક લગ્ન, ધનિાનો માટે ચાઈવડ બેવનફિટ કાપ તેમ જ વિદેશી સહાયની કવટબદ્ધતામાં તેઓ પીછેહ ટ કરિાના નથી.

All our escorted tour prices are per person, full board and include all flights inclusive of taxes

Enchanting China

Traditional China from £1394

9 Day tour to Beijing / Xian & Shanghai Tour dates: 29 Mar, 01 May & 15 Jul 13

Ho Chi Minh / Hoi An Tour 7 nights

બન્ને કાઉલ્સસલ સમક્ષ તે સહાય વિના ચાલી નવહ શકતો હોિાનો દાિો કયોષ હતો. તેને ત્રણ અલગ અલગ કાર ચલાિતા અને હટટિડટશાયરના િોટિડટમાં એક સ્ટોલમાં કામ કરતો જોિાયો હતો. ઓક્ટોબર ૨૦૦૮માં તેની ધરપકડ કરાઈ હતી. ફ્રોડના ૧૦ કાઉસટના આરોપી કેલ્વિનને આ મવહનામાં સજા સંભળાિાશે.

ઝંખના રાખીએ તો ઈશ્વર પણ મળે છે. જોકે, આ રાતોરાત થતું નથી. તેના માટે ધીરજ ધરિી પડે છે. દવિણ આવિકાના પ્રીટોરીઆના ફોટોગ્રાફર માવટિન િાિવેએ ઈન્સ્ટાગ્રામ ફ્લેવમંગો પિીઓની અદભૂત તસિીરો મેળિિા આિી જ ધીરજ રાખી િતી. કેન્યાના નકુરુ નજીક લેક બોગોવરયા ખાતે સેંકડો ફ્લેવમંગોની િચ્ચે બે સપ્તાિ સુધી ઘસડાતાં જઈને તસિીરો મેળિી િતી. ભારતમાં કુંભમેળા સમયે અવલાિાબાદ- પ્રયાગના વિિેણી સંગમ કે િવરદ્વાર ખાતે શ્રદ્ધાળુઓ યાિા કરિા એકિ થાય છે તેિી રીતે દર િષવે આશરે ૧૫ લાખ ફ્લેવમંગોની ગુલાબી િણઝાર લેક બોગોવરયા ખાતે ભોજનયાિા માટે પથરાઈ જાય છે.

Worldwide destinations at your fingertips

,'-$(&+" #$'* !.& .&)$!%%%

from

£835

from

£2108

16 Day tour with Yangtze Rive Tour dates: 04 Mar, 08 Apr, 13 Mayr Cruise & 29 Jul 13

Hanoi / Hoi An Tour 8 nights

Including flights

from

£879

Including flights

Cambodia & Vietnam from

£2280

Tour add-on for Laos 17 Day tour with optional 5 Day 08 Mar 13 Tour dates: 12 Feb &

Gaya Borneo Island Resort 8 nights

from

£1388

Including flights

South American Discov ery from £4671

23 Days with optional 3 nights in Buzi Tour dates: 14 Apr & 15 Sept 13 os

Peru Seat in Tour 7 nights

from

£1872

Including flights

Multi-leg flights from London -Colombo-KualaLumpur-Delhi-Colombo-London from £969 London - Toronto - New York - London from £592 London - Dubai - Bangkok - Hong Kong - Dubai - London from £607 London -Hanoi- Bangkok-Siem Reap-HoChiMinh-London from £726

Plus more...

www.namaste.travel 56 Baker Street, London W1U 7BU Contact: sales@namastetravel.co.uk

Tel: 020 7312 1742

Flights from London to Dubai from £323 Beijing from £456 Bangkok from £500 Singapore from £506

Mumbai from £399 Toronto from £463

New York from £363 Nairobi from £468

Rio from £490

Hanoi from £586

Lima from £542 Melbourne from £687 Bringing you travel deals for over 35 years Authorised to sell Travel Insurance

Mob: 07807 775 767

Prices are per person subject to availability and change. Terms and conditions apply

7

Namaste travel is a division of the


8

તિટન

Gujarat Samachar - Saturday 12th January 2013

સંતાનોના ભોજન માટે હીતટંગમાં કાપ લંડનઃ બિટનમાં વધતાં જતાં એનર્સ બબિના કારણે ૨૫ ટકા માતાઓ સંતાનોને પૂરતું ભોજન આપી શકાય તે માટે કડકડતાં બશયાળામાં પણ હીબટંગ બંધ કરી દે છે. બશયાળામાં એનર્સ બબિમાં આઠ ટકાનો વધારો થયો છે અને હજુ પણ તેમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. આ સ્થથબતમાં ૧૦માંથી નવ પબરવાર ફ્યુઅિનું રેશબનંગ કરી રહ્યાં છે. ફ્યુઅિની ગરીબાઈથી પરેશાન હજારો પબરવારો હુંફ મેળવવા ઘરમાં વધારાના વથત્રો અને બ્િેન્કેટ્સનો

ઉપયોગ કરવા િાગ્યાં છે. હીબટંગ બબલ્સ પાછળ પબરવારની આવકનો ૧૦મો બહથસો ખચાસય છે. ફ્યુઅિની ગરીબાઈથી પીડાતાં પબરવારની સંખ્યા ૨૦૧૬ સુધીમાં નવ બમબિયન થવાની

ચેતવણી બનષ્ણાતોએ આપી છે. એનર્સ બબિ રીવોલ્યુશન અબભયાનના સવવે અનુસાર ૨૩ ટકા પબરવારે ભોજનની ખરીદી અને ઘરના હીબટંગ વચ્ચે પસંદગી કરવી પડે છે. બાળકો ઘરમાં ન હોય ત્યારે ૫૬ ટકા પબરવાર ઘરમાં હીબટંગ બંધ કરી દે છે, જ્યારે ૪૫ ટકા પુખ્ત િોકો બદવસ દરબમયાન ઠંડીને ખાળવા ધાબળાં કે રજાઈનો ઉપયોગ કરે છે. ૨૦ ટકા િોકોએ જણાવ્યું હતું કે ઘરમાં ઠંડકનું પ્રમાણ વધુ હોવાથી તેમના બાળકો બનયબમત બીમાર રહે છે.

કતાદા પચરવારને ચિટન છોડવું છે

સંચિપ્ત સમાચાર

લંડનઃ કટ્ટર ઈથલાનિક ઉપદેશક અબુ કતાદાિો પનરવાર નિટિ છોડી જવા િાગે છે. િોથિ લંડિિાં કરદાતાિા ભંડોળથી િળેલું £ ૪૫૦,૦૦૦િું િાિુ અિે ગંદુ િકાિ છોડવાિી તૈયારી છતાં હોિ ઓફફસ તેિિે િાત્ર જોડિિ જવાિી જ પરવાિગી આપવા િાગે છે. કતાદા ત્રાસવાદિા આરોપો િાટે જોડિિિાં વોટટેડ છે. અબુિા િોટા પુત્ર કતાદા કતાદાએ લખેલો ખુલ્લો પત્ર ઈથલાનિક િાિવાનધકાર વેબસાઈટ પર પ્રનસદ્ધ થયો છે. તેણે વંશીય દબાણ જૂથો દ્વારા કિડગતિી ફનરયાદ પણ કરી છે.

• ઈનોક પોવેલના નાઝીતરફી ચચત્રણ સામે ચવરોધઃ કટઝવચેનટવ એિપી ઈિોક પોવેલિી નવધવા પામેલા પોવેલે બેથટસેલર બુક ‘ડોનિિીઅિ’િાં તેિિા પનતિા નચત્રણ સાિે નવરોધ દશાિવ્યો છે. લેખક સી.જે. સાનસોમે પુથતકિાં કટઝવચેનટવ સાંસદિે િાઝીતરફી સહાિુભૂનત ધરાવિારા ગણાવ્યા છે. પાિેલા પોવેલે આ નચત્રણિે હાથયાથપદ અિે અથવીકૃત ગણાવી ટીકા કરી હતી. સાિસોિે પુથતકિાં નિટિિાં કાલ્પનિક િાઝીતરફી સરકારિાં પોવેલિે સેક્રેટરી ઓફ થટેટ ફોર ઈન્ટડયાિું થથાિ આપ્યુ હતુ. • આસસેલર ચમત્તલ કેનેડા ખાણમાં ૧૫ ટકા ચિસ્સો વેચશેઃ આસચેલર નિત્તલ તેિી કેિેડાન્થથત લેિેડોર ટ્રુફ લોખંડિી ખાણ અિેઈટફ્રાથટ્રક્ચર એસેટ્સિાંથી ૧૫ ટકાિા નહથસાિું વેચાણ કરિાર છે. ચીિિી પોથકો અિે તાઈવાિિી ચાઈિા થટીલ કોપિ.િું કોટસોનટિયિ તેિે ૧.૧ નબનલયિ ડોલરિી રોકડિાં ખરીદશે. આ ઉપરાંત, કેટલાંક િાણાકીય રોકાણકારો પણ છે, જેિિા િાિ જાહેર કરાયાં િથી. આ સોદાિા ભાગરૂપે પોથકો અિે ચાઈિા થટીલ ખાણ સાથે લોખંડિી કાચી ધાતુિા પૂરવઠા િાટે લાંબા ગાળાિો કરાર કરશે. • મકાનોની કકંમત ૨૦૧૩માં વધવાની મકાનમાચલકોને આશાઃ નિટિિાં િકાિોિી ફકંિત ૨૦૧૩િાં વધશે તેવો િકાિિાનલકોિે આશાવાદ છે. હેનલફેક્સ હાઉનસંગ િાકકેટ કોન્ટફડટસિા તાજા સવચે અિુસાર ૧૦િાંથી ૪ નિનટશરોિે આગાિી ૧૨ િનહિાિાં ઘરિી સરેરાશ પ્રાઈસ વધવાિી આશા છે. આિી સાિે, ૧૦િાંથી પાંચ કરતા ઓછાં િકાિિાનલકોિે પ્રોપટટી િાકકેટ હજુ િીચું આવવાિો ભય છે. નિટિિાં િકાિોિી ફકંિત ૨૦ િનહિાિાં સૌથી ઊંચે પહોંચી છે. • યુકેનું રેચટંગ ડાઉનગ્રેડ કરવા S&Pની ધમકીઃ વધતા રાષ્ટ્રીય ઋણ અિે દેશિાં િબળી રીકવરીિે ધ્યાિિાં લઈ થટાટડડિ એટડ પૂઅર એજટસીએ નિટિિા ક્રેનડટ રેનટંગિે ડાઉિગ્રેડ કરવા ધિકી આપી છે. એજટસીએ નિટિ િાટે આઉટલૂક ‘િેગેનટવ’ કરતા જણાવ્યું છે કે આગાિી બે વષિિાં રેનટંગ િીચું ઉતારાય તેિી ૩૩ ટકા શક્યતા છે. અગાઉ, િૂડી’સ અિે ફફટચ દ્વારા પણ ‘િેગેનટવ’ આઉટલૂક કરાયો છે અિે આગાિી વષચે ‘AAA’ દરજ્જાિી સિીક્ષા કરશે. • ચિટનના બેચનકફટ્સ નવા ઈયુ માઈગ્રન્ટ્સને આકષષશેઃ નિટિિાં કાિિા થથળે અિે બેરોજગારી વેલ્ફેર બેનિફફટ્સિું પ્રિાણ એટલું ઉદાર છે કે ગરીબ ઈયુ દેશિા લોકો િાટે તે લોહચુંબકિું કાિ કરે તેવું જોખિ છે. િાઈગ્રેશિ વોચ યુકેિા િવા રીપોટિ િુજબ આગાિી વષિિા અંતે નિયંત્રણો હટાવી લેવાય તે પછી નિટિિાં ૧૫૫,૦૦૦ રોિાનિયિ અિે બલ્ગેનરયિોિી સંખ્યા ત્રણ ગણી વધીિે ૪૨૫,૦૦૦ થઈ જશે. યુરોપિાં સૌથી ઉદાર આનથિક નસથટિિાં લક્સિબગિ, આયલચેટડ અિે ડેટિાકક પછી નિટિ ચોથા થથાિે છે.

બીબીસી મુખ્ય મથકે કેળાં પર પ્રતતબંધ રોજ વાઈનનો એક ગ્લાસ િેસ્ટ લંડનઃ બીબીસીના એક બબબિયન પાઉન્ડના નવા હેડ ક્વાટટસસમાં થટાફને કેળાં ખાવાનું બંધ કરવાની નોબટસ સાથેના પોથટર િગાવાયાં છે. બીબીસીની એક કમસચારીને કેળાંની તીવ્ર એિર્સ છે, જે તેના માટે ર્વિેણ નીવડી શકે છે, તેવી ચેતવણીના પગિે આ સહકમસચારી સમક્ષ કેળાની છાિ કાઢવા કે તેને ખાવા સામે આદેશ જારી કરાયો છે.

કેળાંની તીવ્ર એિર્સ હોય તો શ્વાસ િેવાના માગસમાં સોજો આવી તે સંકોચાઈ જાય છે અને તે ર્વિેણ પણ નીવડી શકે છે. બીબીસીના સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ થટાફ દ્વારા ન્યૂઝરૂમની બહાર શુભચેષ્ટા તરીકે િગાવાયેિું આવું પોથટર િોકોને હાથયાથપદ િાગી શકે, પરંતુ સંજોગો ગંભીર બની શકે છે.

"& -& # %"# '! %(* - # #*( # ( '0 &(*

$ !

* * * * * * *

-%%0 )*(,

)

,

* %

,(% ('

# %

લંડનઃ યુનિવનસિટી ઓફ નિલાિ તથા યુએસ, કેિેડા, ઈરાિ, ફ્રાટસ અિે થવીડિિા સંશોધકોિી ટીિિા સંશોધિ અિુસાર એક વષિ સુધી રોજ વાઈિિો એક ગ્લાસ પીવાથી શરાબપાિ િ કરિારાિી સરખાિણીએ િેથટ કેટસર અિે અટય ટ્યુિર થવાિું જોખિ વધી જાય છે.

1 1 1 1 1 1 1

+,#' ,#('+ '

(-*+ ,(

કેન્સર નોતરી શકેઃ સંશોધન

#*%#' + . #%

( 2+ (/' (-',*0 . #% )

# %

!! !

* + ,(

%

%%(/ '

‘એિાલ્સ ઓફ ઓટકોલોજી’િાં પ્રકાનશત અભ્યાસિાં સંશોધકોએ જણાવ્યું હતું કે િોં ગળા, અન્નિળી અિે િેથટ સનહત અટય કેટસરિા કેસિાં િોંધપાત્ર વધારો જણાયો હતો. િાત્ર એક વષિિાં હળવા શરાબપાિથી પણ નવશ્વભરિાં અન્નિળીિા કેટસરથી ૨૪,૦૦૦ િોંિા કેટસરથી ૫,૦૦૦ અિે િેથટ કેટસરથી ૫,૦૦૦ મૃત્યુ િોંધાયાં હતા. સંશોધિિાં ૧૫૦,૦૦૦થી વધુ લોકોિે સાંકળતા અગાઉિા અિેક અભ્યાસોિાંથી િાનહતી લેવાઈ હતી. જોકે, ધ ઈટટરિેશિલ સાયન્ટટફફક ફોરિ ઓિ આલ્કોહોલ રીસચચે આ તારણો નવશે આશંકા દશાિવી હતી.

% $

('

Facilities Available

Air condition Hall (Accommodates 225)

Kitchen Facilities

%

& #% #' ( ,* . %.# /-$ ( -$

(Ideal for Catering)

Side Garden (Ideal for Canopy, Bouncy Castle, etc)

HEATHER PARK COMMUNITY CENTRE Kachhia samaj Hall, Mount Pleasant, Wembley, Middx, HA0 1SH For Further Information / Booking , Telephone:

020 8903 6563 www.kslhall.co.uk


ટિિન

Gujarat Samachar - Saturday 12th January 2013

9

સ્થૂળ લોકો કસરતો નટિ કરે અવળી ગંગા! પુરુષોને પણ ટિટિશરો જીવનમાં 30 વષષ તો બેટનફિટ્સમાં કાપ મૂકાશે 'પરીકથા' જેવાં લગ્નની ઝંખના તો િીવી સામે પસાર કરે છે! લંડનઃ ડોક્ટરોએ કહ્યા મુજબ કસરતોના સેશસસમાં હાજર નહહ રહેનારા વધુપડતાં વજનધારી લોકોના બે હન ફિ ટ્ સ માં વેવટહમસવટર હસટી કાઉન્સસલ કાપ મૂકે તેવી શક્યતા છે. ડીપાટટમેસટ ઓિ હેલ્થના અંદાજ અનુસાર વધતી વથૂળતાની સારવાર પાછળ વાહષિક £ ૫.૧ હબહલયન ખચિ થાય છે. હથસક ટેસક લોકલ ગવમમેસટ ઈસિોમમેશન યુહનટના રીપોટટ મુજબ યોજનામાં ‘ગાજર અને લાકડી’ પદ્ધહતનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. ડોક્ટરો દ્વારા મેદવવી લોકોને કસરતનું પેકેજ પ્રીવક્રાઈબ કરવામાં આવે તેની સાથે લોકોને પ્રોત્સાહહત કરવા વળતર તરીકે હાઉહસંગ અને કાઉન્સસલ ટેક્સ બેહનફિટ ચૂકવણીને સાંકળી લેવાશે. કાઉન્સસલે જણાવ્યું હતું કે કેટલીક વથાહનક ઓથોહરટીઝે કાઉન્સસલ સંચાહલત ન્વવહમંગ

પૂલ્સ, જીમ અને વોફકંગ ક્લબ જેવી સુહવધાની શારીહરક પ્રવૃહિઓ પ્રીવક્રાઈબ કરવા ડોક્ટરો છૂટ આપતી યોજના જાહેર કરી છે. રોયલ કોલેજ ઓિ િીહઝહશયસસના જ્હોન વાસે કહ્યુ હતુ કે લોકોએ વજન ઘટાડવું હોય તો તે માટે તેની ઈચ્છા હોવી જરૂરી છે. લોકોને કસરતો કરવાની િરજ પાડવા અંગે તેમણે હચંતા દશાિવી હતી. બેહનફિટ હસવટમના રાષ્ટ્રીય બદલાવ હેઠળ ‘ સામુદાહયક કલ્યાણ અને જાહેર આરોગ્ય’ની જવાબદારી લોકલ ઓથોહરટીઝને સુપરત કરાઈ રહી છે.

• ટેસ્કોની નજર ભારતના મુંબઈ અને બેંગ્લોરમાં વિસ્તરણ પરઃ રીટેઈલ જાયન્ટ ટેસ્કોની નજર વિશ્વના સૌથી િસ્તી ધરાિતા બીજા ક્રમના દેશ ભારત પર છે. યુએસમાં તકલીફમાં પડેલા ટેસ્કોના સાહસ ફ્રેશ એન્ડ ઈઝીના ભાવિની સમીક્ષા સાથે ભારતના મુંબઈ અને બેંગલોર શહેરોમાં વિસ્તરણની યોજના ઘડાઈ રહી છે.

લંડનઃ સામાન્યપણે સ્ત્રીઓ લગ્નમાં ભારે ખચણ કરિા માગે છે, પરંતુ હિે અિળી ગંગા જેિો ઘાટ થયો છે. માત્ર સ્ત્રીઓ નહીં, હિે મોડનણ પુરુષો પણ પરીકથા જેિા લગ્ન ઝંખે છે. યુ.કે.માં ૨૧૦૦ યુિા ઉમેદિારો પર બાકકલેઝ કંપનીની મોજણીમાં આ હકીકત સામે આિી છે. સિષે અનુસાર સ્ત્રીઓ લગ્નખચણમાં ગણતરી કરે છે, જ્યારે પુરુષો પોતાના લગ્નમાં લીમોવઝન, મોંઘાદાટ શેમ્પેઇન-વડનર, વિદેશમાં હનીમૂન િગેરે ઝંખે છે. મોજણીમાં માત્ર ૯ ટકા સ્ત્રીએ લગ્ન માટે બેંકની ફફક્સ્ડ વડપોવઝટ તોડિા રાજી હોિાનો મત આપ્યો હતો. જ્યારે ૧૬ ટકા પુરુષોએ પરીકથા જેિા

લગ્નની ઇચ્છાપૂવતણ કરિા વચક્કાર ખચણની તૈયારી બતાિી હતી. બાિન ટકા વિવટશરો બેંક બચત અન્યત્ર િેડફિા કરતા પ્રોપટથી ખરીદિી િધુ સારી માને છે. યુકેમાં એક લગ્નનો સરેરાશ ખચણ ૨૦૦૦૦ પાઉન્ડ આિે છે, જેમાં લીમોવઝન સિારી, મહેમાનોને મોંઘાદાટ શેમ્પેઇન-વડનર, વિદેશમાં હનીમૂન િગેરેનો સમાિેશ થાયછે. સિષેમાં ૧૩ ટકા લોકોએ મોંઘાદાટ લગ્ન માટે સગાંિહાલાં પાસે આવથણક મદદની પસંદગી દશાણિી હતી. સગાંિહાલાં મોંઘી ભેટ-સોગાદ આપે તેના બદલે તેમને રોકડ રકમ પાઉન્ડ આપિા કહી શકે છે.

કેર હોમ્સના રહેિાસીઓ સાથે નકામા મશીન જેિું િતતનઃ મેન્ટેલ લંડનઃ ડબલ બુકર પ્રાઈઝ વિજેતા વહલેરી મેન્ટેલે કેર હોમ્સ વસસ્ટમ ખામીપૂણણ હોિાનું જણાિતાં કહ્યું હતુ કે અસલામત કેર હોમ્સ વનિાસીઓ સાથે પ્રાણી અથિા નકામા મશીન જેિો વ્યિહાર કરિામાં આિે છે. એક

વિકલાંગ વમત્ર માટે આિાસની શોધ દરવમયાન તેમને ઘણા ખરાબ અનુભિ થયાનું પણ તેમણે જણાવ્યું હતું. કેર હોમ્સમાં કોઈ ગંદકી જણાતી નથી, પરંતુ આ સ્થળો ખરેખર હતાશા ઉપજાિે તેિાં હોય છે.

લંડનઃ તાજેતરમાં જ ઈન્ટરનેટે ૩૦મો જન્મવદન ઉજવ્યો છે ત્યારે વિટન િર્ડડ િાઈડ િેબ માટે સૌથી િધુ િળગણ ધરાિતાં દેશ તરીકે સામે આવ્યો છે. યુકેમાં િસતો દરેક નાગવરક રોજના બોક્સના પડદા સામે જ સરેરાશ નિ કલાક અથિા િીતાિે છે. આ ગણતરી વિટનિાસીઓ જીિનના સરેરાશ ૩૦ િષણથી પ્રમાણે મવહનાના ૧૧ વદિસ અથિા િધુ સમય તો ઓનલાઈન સરે ર ાશ ૮૦ િષણ ના જીિનમાં અથિા સ્ક્રીન સામે રહેિામાં જ પસાર કરે છે, જે કોઈ પણ કુલ ૨,૬૨,૮૦૦ કલાક એટલે કે લગભગ ૩૦ િષણ સ્ક્રીન સામે દેશની સરખામણીએ િધુ છે. જ બેસી રહે છે. અભ્યાસ તાજેતરમાં એક િેબસાઈટે અનુ સાર વિવટશરો તેમના લોકો કમ્પ્યૂટર, ટીિી અને મોબાઈલ સવહત વિવિધ સ્ક્રીન જીિનનો ૩૭.પ ટકા સમય સામે સરેરાશ કેટલો સમય એક અથિા બીજા કદની િીતાિે છે તે અંગે અભ્યાસ સ્ક્રીન જોિામાં િીતાિે છે. કયોણ હતો. આ મુજબ યુકેના ટેવલકોમ રેગ્યુલેટર વિવટશરો રોજના સરેરાશ ઓફકોમના જણાવ્યા પ્રમાણે નિ કલાક એટલે કે વિવટશ ગ્રાહકો દુવનયામાં અઠિાવડયાના ૬૩ અને સૌથી િધુ સમય ઓનલાઈન મવહનાના ૨૭૪ કલાક ઈવડયટ રહેિામાં જ વિતાિે છે. • તેજસ્િી વિદ્યાથથીઓને આકષતિા લેપટોપ્સ અને બસ પાસીસની ઓફરઃ વિવટશ યુવનિવસણટીઓએ તેજસ્િી વિદ્યાથથીઓને આકષણિા માકકેવટંગ પ્રયુવિઓ આરંભી છે. ટોપ એ-લેિલ ગ્રેડસણ માટે હજારો પાઉન્ડનાં કેશબેક ફાયદા દેખાડાઈ રહ્યાં છે, જેમાં ફ્રી લેપટોપ્સ, બસ પાસીસ અને ટેક્સ્ટબુક્સનો સમાિેશ થાય છે. રસેલ ગ્રુપની પ્રવતવિત યુવનિવસણટીઓ પણ આ િષષે તેમની ૧૧,૫૦૦ બેઠક ભરી ન શકતાં આ માકકેવટંગમાં જોડાઈ છે. સમગ્ર દેશમાં યુવનિવસણટી અરજદારોની સંખ્યા ઘટી રહી છે.


10

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 12th January 2013

ગુજરાતમાં લોકાયુક્તઃ પરદા પાછળ કંઇક રંધાયું છે ગયજરાતમાં આ પૂવભે ત્રણ લોકાયયિ દનમાયા છે, પણ ચોથા લોકાયયિની દનમણૂક નો મયદ્દો ભારે દવવાદાથપદ બની રહ્યો. મામલો સયપ્રીમ કોટટ પહોંચ્યો અને કોટેટ રાજ્યપાલ દ્વારા લોકાયયિ પદે થયેલી જન્થટસ આર.એ. મહેતાની દનમણૂક યોગ્ય ઠરાવી. આ ચયકાદાને અલગ અલગ દૃદિકોણથી મૂલવાય છે. કોઇના મતે ચયકાદો રાજ્યપાલના દનણિયને વાજબી ઠેરવે છે તો કોઇના મતે કોટેટ રાજ્ય સરકારના વલણને થવીકાયયું છે. લોકો ગમે તે કહે સવોિચ્ચ અદાલતે રાજ્યપાલની સત્તાનો થવીકાર કરવાની સાથે સાથે તેમના અદભગમને વખોડ્યો છે. રાજ્યપાલે લોકાયયિ એક્ટ ૧૯૮૬ હેઠળ ધારી લીધયં કે લોકાયયિ દનમણૂકમાં પ્રધાનમંિળની કોઇ ભૂદમકા નથી અને તેથી તેમણે હાઇ કોટટના ચીફ જન્થટસ અને દવપક્ષી નેતા સાથે જ પરામશિ કરીને લોકાયયિ દનમ્યા. ચોક્કસ સંજોગોમાં જ રાજ્યપાલ આ પ્રકારે થવતંત્ર દનણિય લઇ શકે, અડયથા નહીં. ગયજરાતમાં આવી કોઇ ન્થથદત ન હોવા છતાં, તેમણે પ્રધાનમંિળને દવશ્વાસમાં લીધયં નહોતય.ં મતલબ કે રાજ્યપાલથી ચૂક થયાનયં દીવા જેવયં થપિ છે. પ્રથમ લોકાયયિ જન્થટસ િી.એ. શયક્લા તત્કાલીન માધવદસંહ સોલંકીની કોંગ્રેસ સરકારમાં નીમાયેલા. પછી જન્થટસ ઇ.સી. ભટ્ટ બીજા લોકાયયિ બડયા. પછી ભાજપ સરકાર રચાઇ. કેશભ ય ાઇ પટેલના શાસનમાં નદિયાદના જન્થટસ એલ.એમ. સોની લોકાયયિ બડયા. તેમની મયદત ૨૪ નવેમ્બર, ૨૦૦૩ના રોજ પૂરી થયા બાદ વચ્ચેના અરસામાં કોઇ લોકાયયિ નીમાયા નહીં. કારણ? દલીલ એવી છે કે મોદી સરકાર લોકાયયિ માટે ઉત્સયક નહોતી અને સરકારનો દાવો છે કે લોકાયયિ દનમવાના પ્રયત્નો પર રાજ્યપાલ ટાઢું પાણી રેિતાં હતાં. નવેમ્બર-૨૦૦૩થી લોકાયયિનયં પદ ખાલી રહ્યું તેથી રાજ્યની છદબ િહોળાઇ છે. પરંતય હવે સયપ્રીમ કોટટના ચયકાદાનયં ટૂકં સમયમાં પાલન કરાશે તેવી કાયદાપ્રધાને ધરપત આપી છે ત્યારે જન્થટસ મહેતા કઇ ભૂદમકા લે છે તે જોવયં રહ્યું. નવ વિિથી કોઇ પ્રધાન કે પદાદધકારી સામે ગેરરીદતની ફદરયાદ કે તપાસ થઇ નથી. હવે કોથળામાંથી દબલાિાં નીકળવા લાગે તો નવાઇ નહીં. માદહતી અદધકારના કાયદા તળે દવદવધ સરકારી દવભાગો, ખાતાઓ, કચેરીઓ મારફતે મેળવેલી દવગતો સરકારની દવરુદ્ધમાં લોકાયયિ સમક્ષ આવે તેમ પણ બને. મોદીના હાથ હવે બંધાયેલા રહેશે એવયં અત્યારે તો લાગે છે. પરંતય અહીં સવાલ એ છે કે રાજ્યપાલ માત્ર

દવપક્ષ અને હાઇ કોટટના ચીફ જન્થટસને જ દવશ્વાસમાં લઇ લોકાયયિની દનમણૂક કઇ રીતે કરી શકે? રાજ્યપાલે મયખ્ય પ્રધાનને ઇરાદાપૂવકિ ટાળ્યા હોવાની શંકા ન જાય તો જ નવાઇ. એ તો જગજાહેર છે કે જે તે પક્ષની કેડદ્ર સરકાર દવપક્ષ શાદસત રાજ્ય સરકારોમાં ચંચપય ાતનો મોકો ચૂકતી નથી. આથી કોંગ્રેસે લાંબા ગાળાના વ્યૂહરૂપે સોગઠી મારી હોવાની શંકા જાય છે. રાજ્યપાલ કે લોકાયયિ તટથથ હોય એ આદશિ છે. પણ વ્યવહારનયં સત્ય અલગ છે. લોકાયયિ જન્થટસ મહેતા કેડદ્ર સરકારના ચંચપય ાતને કેટલી હદે ખાળી શકે છે તે તો સમય જ કહેશ.ે અહીં કણાિટકનો દાખલો ટાંકવો રહ્યો. દનવૃત્ત જન્થટસ સંતોિ હેગિે કણાિ ટકમાં લોકાયયિ હતા. તેમણે કણાિટકના મયખ્ય પ્રધાન યેદદયયરપ્પાને કાનૂની સકંજામાં લીધા અને તેમની રાજકીય કારકકદદી રફેદફે થઇ ગઇ. હેગિેએ યેદદયયરપ્પા સામે ભ્રિાચારના એટલા આક્ષેપો મૂક્યા કે તેમનયં પ્રધાન પદ ગયય.ં જેલવાસ પણ ભોગવ્યો. ચયકાદા સયધીમાં તો યેદદને નયકસાન થવાનયં હતયં તે થઇ ચૂક્યયં હતય.ં હેગિે પાસે પયરાવા નહોતા, શંકાના આધારે આરોપો મૂકલ ે ા. ડયાયાધીશોએ પણ લોકાયયિ પર પથતાળ પાિતા કહ્યું હતયં કે કોઇ વ્યદિ માત્ર શંકાના આધારે આવયં કઇ રીતે કરી શકે? બંધારણીય હોદ્દો સંભાળતી વ્યદિ સાથે માત્ર શંકાને આધારે આવો વ્યવહાર ન થવો જોઇએ, પણ હેગિેએ લોકાયયિ તરીકે સત્તાનો આવો દયરુપયોગ કરેલો. આમાં કેડદ્ર સરકારનો દોરીસંચાર હોવાનયં મનાય છે. રાજ્યાપાલો, લોકાયયિો, સીબીઆઇ વગેરે જે તે સરકારની વફાદારી દનભાવે છે તેનો આ નમૂનો છે. આથી જ ગયજરાતના રાજ્યપાલ લોકાયયિ દનમણૂક પૂવભે દવપક્ષ (કોંગ્રેસ)ને મળ્યા, અને મોદીને ટાળ્યા તે મામલે દાળમાં કંઇક કાળયં હોવાની શંકા કરવા પ્રેરે છે. કમલા બેનીવાલ પોતે કોંગ્રેસી છે. રાષ્ટ્રપદત કોંગ્રેસી છે, આ બધા હોદ્દા પર તટથથ વ્યદિઓ હોવી ઘટે, પણ આવા હોદ્દા પર મોટા ભાગે ‘રબર થટેમ્પ’ જ હોય છે. આ દાવપેચ જોતાં કેડદ્ર સરકાર મોદીને સાણસામાં લેવાનયં દવચારતી ન હોય એવયં માનવાને કોઇ કારણ નથી. મોદી આમેય વિા પ્રધાન પદની થપધાિમાં છે. ૨૦૧૪ની ચૂટં ણી આવે ને મોદીને કદ પ્રમાણે વેતરી નાખવાના હોય તો એક વાર તેમને આરોપોના કુિં ાળામાં લઇ શકાય છે ચયકાદો આવે ત્યાં સયધીમાં તો ૨૦૧૪ની ચૂટં ણી પૂરી પણ થઇ ગઇ હોય. મોદી માટે આગામી સમય સાવધાનીનો ગણી શકાય.

આ નેતાઓ હવે બકવાસ બંધ કરે તો સારું... ભારતીય રાજકારણ એટલે સંવદે નહીનતાનો વરવો ચહેરો. દદલ્હીના ગેંગરેપ કેસ સંદભભે નેતાઓની દનવેદનબાજી લોકોની ઘવાયેલી લાગણી પર મલમ લગાવવાના બદલે મીઠું ભભરાવી રહી છે. નેતાઓ તો વગરદવચાયયું બોલવા માટે બદનામ છે જ, હવે તો સાંથકૃદતક-સામાદજક-ધાદમિક સંગઠનોના પ્રમયખો પણ ફાવે તેમ બકવાસ કરતા થયા છે. આ દનવેદનો ભલે જયદા જયદા નેતાના હોય, પણ તેનો સૂર એક જણાય છે. બળાત્કાર જેવી ઘટના માટે થત્રીઓ સામે આંગળી ચીંધાઇ રહી છે. આ બધામાં કદાચ સાવ દનમ્ન થતરનયં દનવેદન આસારામ બાપયનયં છે. તેમના મતે પાંચ-છ લોકો જ ગયનગ ે ાર નથી. બળાત્કારનો ભોગ બનેલી યયવતી પણ બળાત્કારી જેટલી જ દોદિત છે. તેણે ગયનગ ે ારોને ભાઇ કહી સંબોધ્યા હોત તો ઇજ્જત અને જીવ બચી ગયા હોત. શયં તાળી એક હાથે વાગે? મને તો નથી લાગતય.ં .. આવા શબ્દો કોઇ ધમિગરુય ના મોઢે શોભે છે?

આ પૂવભે સંઘ પદરવારના સરસંઘ સંચાલક મોહન ભાગવત બોલ્યા હતાઃ ‘ભારતમાં’ ઓછાં અને ‘ઇન્ડિયામાં’ વધારે બળાત્કાર થાય છે. હવે મદહલાઓને ખબર હોવી જોઇએ કે તે ક્યા ભારતમાં વસે છે... અહીં પ્રશ્ન એ છે કે જ્યાં બળાત્કાર ઓછા થાય છે ત્યાં તેમનયં શોિણ થતયં નથી? ભારતનાં ગામિાંઓમાં તો આજે સૌથી વધારે ખરાબ ન્થથદત છે. બીજા નેતાએ વળી એવયં દનવેદન કયયું છે કે થત્રીઓએ લક્ષ્મણરેખા ઓળંગવી ન જોઇએ. એક અડય નેતાએ કહ્યું કે શાળાની દવદ્યાદથિનીઓ થકટટ પહેરતી હોવાથી જાતીય શોિણના કકથસા વધે છે. નેતાઓના બફાટથી જ તેમના શબ્દોની કકંમત રહી નથી. દદલ્હી ગેંગરેપની ઘટનાએ લોકોને ભારે આઘાત પહોંચાડ્યો છે. લોકો આક્રોશ વ્યિ કરવા થવયંભૂ રથતા પર ઉતરી પડ્યા છે. આ ‘લોકપ્રદતદનદધઓએ’ સમજવયં પિશે કે જીભ પર લગામ નહીં રાખે તો આ જ પ્રજા તેમની સામે પણ મોરચો માંિી શકે છે.

તમારી વાત....

મન હંમેશા ટીકા કરવા માટે તૈયાર જ હોય છે. ટીકાઓથી ક્યારેય કોઇને લાભ થયો નથી. - શ્રી અરવવંદ

ભારતની લોકશાહી કોઈપણ લોકશાહી સરકાર શશક્ષણ વગર સફળ થતી જ નથી. ભણેલો માણસ હોય તે જ સમજે કે મત શું છે. કયા માણસને મત આપવાનો તથા લોકશાહી સરકાર એટલે શું છે. ભારત દેશમાં આઝાદી પહેલાં શશક્ષણનું પ્રમાણ ખૂબજ અલ્પ હતું અને આજે પણ ભણતરનું પ્રમાણ ઘણું ઓછું છે. તેમાં મહાત્મા ગાંધીજીએ લવતંત્રતા પછી લોકશાહી સરકાર આણી. પણ ગાંધીજીને ક્યાં ખબર હતી કે ગાંડા માણસને ચાકુ આપવા જેવું છે. છતાં ગાંધીજી પાસે બીજો કોઈ રલતો નહોતો. એટલે આજે લોકશાહી સરકાર ભારતમાં શનષ્ફળ છે. જો કોઈપણ લોકશાહી સરકારને સફળ કરવી હોય તો ગાયકવાડ રાજ્યમાં હતી તેવી મફત અને ફરશજયાત શશક્ષણ પ્રથા આખા દેશમાં શરૂ કરો. મારી દ્રશિએ ભારતની લોકશાહી બોગસ હતી. જ્યાં કાયદો નથી અને પૈસાદાર માણસો ગુના કરે છે પણ કોટટમાં તેમને નશહં પણ ગરીબ માણસોને સજા થાય છે. ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે ઉજ્જડ ગામમાં એરંડો પ્રધાન એટલે જ રાહુલ ગાંધી ભારતનો પ્રધાન થાય એ લવાભાશવક છે. ભારત બોડી બામણીના ખેતર જેવું છે. ભારતનું બંધારણ શ્રેષ્ઠ છે પણ બંધારણ પ્રમાણે કોઈ ચાલતું નથી. માટે રામમંશદર, દ્વારકાનું મંશદર, સોમનાથ મંશદર, શતરૂપશત મંશદરના બધા જ પૈસા એજ્યુકેશનમાં વાપરો અને 'માનવ જીવનની ગુણવત્તા' સુધારો. - જગુભાઈ પટેલ, બદમિંગહામ

વવશ્વનો ત્રીજો સૌથી મોટો ધમમ સમાચાર દ્વારા જાણવા મળ્યું કે શવશ્વમાં શહન્દુ ધમમ નં. ૩ ઉપર સૌથી મોટો ધમમ છે. ટકાવારી મુજબ નં. ૧ શિલતી ધમમના ૩૫% લોકો, નં. ૨ મુસ્લલમ ધમમના ૨૪% લોકો અને નંબર ૩ શહન્દુ ધમમના ૧૫% લોકો શવશ્વમાં વસે છે. હજુ આપણે આપણા ધમમ પ્રત્યે ઉદાસીન રહીશું તો આવતા થોડા વષોમમાં તેમાં પણ નીચે આવી જઈશું. શિલતીઅો અને મુસ્લલમોની ટીવી ઉપર ચેનલો જોશો તો તે લગભગ બે આંકડા (ડીજીટ)માં છે. જ્યારે આપણી શહન્દુ ધમમની ચેનલો એક આંકડામાં પણ સૌથી નાનકડી સંખ્યામાં છે. અને આ ચેનલોમમાં પણ કોઈ પ્રોગ્રામની શનયમીતતા જેવું કંઈ નથી. જે પ્રોગ્રામની કેસેટ મળે તે ચઢાવી દેવાય છે. કોઈ ચચામ કે ધાશમમક જ્ઞાન જેવું કંઈ હોતું નથી. આખું સપ્તાહ કથા-વાતામમાં કાઢી નાખે. આપણા ધમમમાં એવા માણસો નથી કે જેને પોતાના ધમમ શવશે શવશ્વાસ-ભાવના હોય કે જેઅો ભેગા થઈ ભંડોળ કરી અોછામાં અોછી એક ટી.વી. ચેનલ સારી રીતે ચલાવી શકે. આ દેશમાં માણસો રેગ્યુલર મંશદર વગેરે જઈ શકતા નથી તો એટલીલટ ટીવી ચેનલ ઘરે જોઈને તો પોતાના ધમમ શવશે જ્ઞાન-સમજ મેળવે અને શ્રીરામ અને શ્રી કૃષ્ણની સંલકૃશતને કાયમ જીવંત રાખે. નહીંતર ૧૫ ટકાથી વધીશું નહીં પરંતુ તેમાં પણ ટકાવારી ઘટી જશે. - પરેશ પી. દેસાઈ, લંડન

NHSની

અમૂલ્ય સેવા

શમશડયા દ્વારા નેશનલ હેલ્થ સશવમસ (NHS)ની અવારનવાર ટીકા કરવાના

સમાચાર વાંચવા મળે છે. ઘણી વખત રાઇનો પવમત કરાય છે. જાહેર સેવાની સંલથામાં કોઇક વખત ઉણપ રહી જાય તો એ સહજ અને લવાભશવક છે. પણ ઘણી વખત આમ જનતાને ગુમરાહ કરી હજારો સદગુણોભરી સેવાને નજરઅંદાઝ કરવામાં આવે છે. મારી અંગત વાત કરૂ તો ગત ઓગલટ માસમાં મને છાતીમાં દુ:ખાવો થતા જીપીને મળતા તુરંત જ તેમણે મને વધારે ચેકઅપ માટે હોલપીટલમા સગવડ કરી હતી. મારા જીપીની શંકા સાચી નીક્ળી અને બે શદવસમાં મે ડે હોલપીટલના શનષ્ણાંતોએ મારા હ્રદયની બે આટટરી બ્લોક હોવાનું જણાવી તુરંતજ ઓપરેશન માટે એપોઇન્ટમેન્ટ કરાવી દીધી. ત્રણ બગડેલી આટટરી બદલવા મારું ઓપરેશન કકંગ્ઝ કોલેજ હોસ્લપટલ, ડ્લીચમાં થયુ. ૧૦ કલાકથી વધુ સમય સુધી ત્રણ સજમનો સહીત બીજા ૧૭ લટાફના કાફ્લાએ ઓપરેશન સફળ બનાવ્યું. ખરેખર આ હોસ્લપટલ સવમશ્રેષ્ઠનું શબરૂદ લઇ જાય તેવી છે. આટલી ઉત્તમ સેવા, દવામાવજત, પારવગરની સુશવધા વગેરે આજ સુધી કયાંય જોઇ નથી. એવું લાગ્યું કે રામ-રાજ્યનું બાપૂનું લવપ્ન અહીં જોવા મળ્યું. ઘણાં લોકો કહે છે કે એનએચએસમાં દમ નથી? પણ સૌને ટેક્સ ભયોમ છે કે નહીં તે જોયા વગર શવના મૂલ્યે સેવા મળે છે. દદદી પાછળ લાખો પાઉન્ડ ખરચતા NHS અચકાતું નથી. હું મારા સજમન શ્રી લીંડ્સે જોન તથા મેશડક્લ ટીમ અને સૌ કમમચારીઓનો આભાર વ્યક્ત કરી ધન્યવાદ આપું છું. - શાંવતલાલ દુદકકઆ, સેન્ડરસ્ટેડ

વાહ અને આહ ‘ગુજરાત સમાચાર’ આપણું અખબાર દિન-પ્રદિદિન આગેકૂચ કરે. નવા વષષમાં એ ખૂબ પ્રગદિ કરે. દનિ નવી દિશામાં ડગ ભરે, દસદિના સોપાન સર કરે, નવા ગગને ઊડ્ડયન કરે, પ્રદિઘોષ થઈ સકળ જગે દવસ્િરે શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને અશભનંદન. એ શદવસ હવે દૂર નથી જ્યારે એ આખા દેશના વડાપ્રધાન બનશે. રાજકારણની રમત છે રંગબેરંગી. જેવું આપણું માનીતું ‘ગુજરાત સમાચાર’ છે ગુલાબી એની કકંમત છે ખૂબ વાજબી. પાને પાને છલકે છે નશીલા ‘એડવષટાઈઝીંગ’ના જામ શરાબી, િમારા કાયષકિાષઓ છે હાજરજવાબી વાંચકો પત્ર કાવ્યો લખે છે લાજવાબી અમીર-ગરીબનો ભેિ નથી સૌને ઠાઠ-માઠ છે નવાબી સમજો અને એવા.... - ભારતી પટેલ, હેરો

‘ગુજરાત સમાચાર’ અને ગુટેનબગમ મેઘ ધનુષના સાત રંગોની જેમ સી.બી.ની કોલમ ‘જીવંત પંથ’ ગુજરાત સમાચારના શવશાળ વાચકોના શદલોશદમાગ પર છવાઈ ગઈ છે.

ગુજરાત સમાચાર અને એિશયન વોઇસને આપ કોઇ સંદેશ આપવા માગો છો? લવાજમ/વવજ્ઞાપન સંબંવધત કોઇ માવહતી જોઇએ છે? હમણાં જ ફોન ઉઠાવો અથવા ઇ-મેઇલ કરો. અમે આપને મદદ કરવા તત્પર છીએ.

અનુસંધાન પાન-૨૭

Karma Yoga House, 12 Hoxton Market (Off Coronet Street) London N1 6HW

Tel: 020 7749 4080/4000 Fax: 020 7749 4081 Email:gseditorial@abplgroup.com aveditorial@abplgroup.com www.abplgroup.com


ગુજરાત

Gujarat Samachar - Saturday 12th January 2013

અમદાવાદ ઈન્ટરનેશનલ એરપોટટ પર લંડનના પ્રવાસીઓનો સામાન ન આવતા નારાજગી વ્યાપી અમદાવાદઃ ઘણા સમયથી એર ઇન્ડિયાની લંિન-અમદાવાદ વચ્ચે સીધી ફ્લાઇટની માગણી કરતા પ્રવાસીઓની સમથયાનો અંત આવતો નથી. ૩ જાડયુઆરીએ લંિનં ઇ-અમદાવાદ (૧૩૧)ની મુબ ફલાઇટ અહીં આવ્યા બાદ પ્રવાસીઓને વધુ એક કિવો અનુભવ થયો હતો. આ ફ્લાઇટમાં આવેલા ૧૪૦માંથી ૭૨ જેટલા પ્રવાસીને પોતાનો સામાન ન મળતા એરપોટટ પર ભારે હોબાળો થયો હતો. બે કલાક સુધી સત્તાધીશો અને પ્રવાસીઓ વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થઇ હતી. ઘણા પ્રવાસીઓએ સામાન વગર જ ઘરે પરત ફરતા એર ઇન્ડિયાની ગેરવ્યવથથા સામે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. અમદાવાદ એરપોટટ પર લંિન-મુબ ં ઇઅમદાવાદની ફલાઇટ તે દદવસે સવારે ૫:૧૦ વાગ્યાને બદલે બે કલાક મોિી આવી હતી. ફલાઇટમાં ૧૪૦ જેટલા પ્રવાસીઓ હતા. સવારે સાત વાગ્યે ફલાઇટ લેડિ થતાં જ તમામ પ્રવાસીઓ તેમનો સામાન લેવા કડવેયર બેલ્ટ પાસે ઊભા હતા પરંતુ ૭૨ પ્રવાસીઓનો સામાન ન આવતા અકળાયા હતા. ઘણાં પ્રવાસીઓ બાળકો સાથે હોવાથી તેમને ભારે હાલાકી ભોગવવી પિી હતી. બે કલાક બાદ સત્તાવાળાઓએ સામાન બીજી ફ્લાઇટમાં આવશે તેવી જાહેરાત કરી હતી. બીજી તરફ એર ઇન્ડિયાના સૂત્રોએ નામ આપવાની શરતે જણાવ્યું હતું કે, ‘મુબ ં ઇથી ફલાઇટમાં પ્રવાસીઓની સંખ્યા વધી જતા સલામતી અને વજનના કારણે અમારે

દવમાનમાંથી કેટલોક સામાન ઉતારવાની ફરજ પિી હતી. અમે આ સામાન પ્રવાસીઓના ઘર સુધી પહોંચાિવાની વ્યવથથા કરી છે. આ દવમાનની ક્ષમતા ૧૪૨ પ્રવાસીઓને લઇ જવાની હોય છે પરંતુ છેલ્લી ઘિીએ કેટલાક મુસાફરો આવતા સામાન કાઢવો પિે છે. આવી ન્થથદતમાં અમે કંઇ કરી શકતા નથી.’ સૂત્રોએ એમ પણ કહ્યું કે આ સમથયા ફક્ત એર ઇન્ડિયામાં જ નથી. ગત અઠવાદિયે ખાનગી એરલાઈડસ કતારમાં ૨૦ પ્રવાસીઓ અને એદતહાદમાં ૫૦ પ્રવાસીઓને સમયસર સામાન મળ્યો નહોતો. લંિનની ફ્લાઇટમાં આવેલા એક પ્રવાસીએ જણાવ્યું કે, ‘સામાન આ ફ્લાઇટમાં નહીં આવે તેની અગાઉથી જાણ કરી હોત તો હેરાનગદત ન થાત. પણ એર ઇન્ડિયાના અદધકારીઓએ થપષ્ટ વાત જણાવ્યા વગર બે કલાક પછી લગેજ મીદસંગના ફોમમ ભરાવી બીજા દદવસ સુધીમાં સમાન ઘરે પહોંચાિવાની ખાતરી આપી હતી.' બે મહિનાથી સામાનની સમસ્યા છે અમદાવાદમાં લંિન કે દશકાગોથી આવતી એર ઇન્ડિયાની ફલાઇટમાં પ્રવાસીઓને સામાન ન મળવાની ફદરયાદો બે મદહનાથી થઇ રહી છે. એર ઇન્ડિયાના સત્તાવાળા કહે છે કે પ્રવાસીઓને મુબ ં ઇ કે દદલ્હીથી ફ્લાઇટ બદલાવીને ત્યાંથી નાના દવમાનમાં અમદાવાદ લાવવામાં આવે છે. પરંતુ દવમાનમાં તમામ સીટો ભરાઇ થવાથી આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસીઓનો સામાન વધુ હોવાથી તેમનો સામાન દદલ્હી કે મુબ ં ઇ એરપોટટ પર મૂકવો પિે છે.

11

સાબરમતી મેરેથોનમાં ૨૧ હજાર લોકો દોડ્યા પયુનિનિપલ અમદાવાદઃ કોપોોરેશિ દ્વારા ૬ જાન્યુઆરીએ િાબરમતી મેરેથોિ-૨૦૧૩િું આયોજિ કરાયું હતું જેમાં આંતરરાષ્ટ્રીય દોડવીરો િનહત ૨૧,૦૦૦ લોકોએ ભાગ લીધો હતો. મેરેથોિમાં ઇથોનપયાિો યુવક ચેમ્પપયિ બન્યો હતો. જ્યારે કેન્યાિી યુવતી નવમેન્િ મેરેથોિ નવજેતા થઇ હતી. આ મેરેથોિમાં ફુલ મેરેથોિ, હાફ મેરેથોિ, ડ્રીમ રિ અિે વ્હલીચેર રિ કેટેગરીમાં ભાગ લેવા અમદાવાદીઓ કડકડતી ઠંડીમાં ઉમટી પડ્યા હતા.

ભારતમાં તમામ લોકોને પીવાનું પાણી મળે તે માટે સ્વૈચ્છિક સંગઠનફેન્ક વોટર દ્વારા અનોખું અભભયાન શરૂ થયું િે. આ સંસ્થાની કાયયકર યુવતીઓ ભરિામાં અત્યારે ભારત ભ્રમણ કરીને ગામડાઓમાં વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ લગાવી રહ્યા િે. અત્યાર સુધીમાં સંસ્થાએ ૧૮૦ ગામડામાં આવા વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ લગાવ્યા િે. એક પ્લાન્ટનો ખચય ૫૦ હજારથી જેટલો થાય િે. આ સંસ્થાની ૭૦ ટીમ દેશમાં ફરી રહી િે. સંસ્થાની ત્રણ મભહલાઓ-જેનીફર, જૈના અને મોયરા ગત સપ્તાહે ગાંધીનગર આવી હતી. આ ત્રણેય મભહલાઓ જેસલમેરથી કોચીન સુધી ૧૪ ભદવસમાં ત્રણ હજાર કકલોમીટરની સફર કરશે.

સંભિપ્ત સમાચાર • NRI હત્યાકેસમાં કોટટમાં સુનાવણીઃ સ્વાધ્યાય પનરવારિા કરોડો રૂનપયાિાં કનથત કૌભાંડ અિે જયશ્રી તલવરકર(જયશ્રી દીદી)િી કનથત રીતરિમો િામે જંગે ચઢેલા અમેનરકાવાિી પંકજ નિવેદી હત્યાકેિમાં છ વષો બાદ િેશન્િ કોોટમાં ચાજોફ્રેમ થયો છે. ત્યાર બાદ આ કેિિા િાક્ષીઓ નગરીશ જોષી, નવિુ િંચાનિયાએ વધુ તપાિિી માગ કરતી અરજી કરી હતી. જેમાં તપાિમાં કઇ ખામી રહી ગઇ તે મુદ્દે એફફડેનવટ રજૂ કરવા િરકારે જિાવી આ મુ દ્દે વધુ િુ િાવિી ૧૧ જાન્યુઆરીએ યોજવા આદેશ કયોો છે. • નમયદા યોજનાના ભહમાયતી કૃષ્ણપ્રસાદ પટેલનું અવસાનઃ િરદાર િરોવર િમોદા યોજિાિે પૂિો કરવા અિેક અવરોધોિો િામિો કરતા િારું તથા િઘળું પાિી લાભાથથીઓિે પહોંચે તે માટે પોતાિું જીવિ

િમનપોત કરિાર કૃ ષ્ િપ્રિાદ ઝ. પટે લ (ઉં. ૯૨)િું અવિાિ થયું છે. ગુજરાતિી દુષ્કાળ પીનડત પ્રજાિે પીડામુક્ત કરવા માટેિી િમોદા યોજિા િાકાર થાય તે માટે પોતાિું જીવિ કૃષ્િપ્રિાદભાઈએ િમોદા અનભયાિિા પ્રમુખ તરીકે િેવાઓ આપીિે િમનપોત કયુું હતું . આ િમો દાિે પ્રશ્ને ખાિ કરીિે રાજકારિીઓિે એક રાખવાિું શ્રે ય કૃષ્િપ્રિાદભાઈિે નશરે જાય છે. • સાભદક કેસમાં પોલીસ અભધકારીઓની ધરપકડના ભણકારાઃ ગુ જ રાત પોલીિે ભાવિગરિા યુ વાિ િાનદક જમાલિે આતંકવાદી તરીકે બતાવી તેિી ઠંડા કલેજે હત્યા કરી હોવાિો ઘટસ્ફોટ િીબીઆઈએ ચાજોશીટમાં કયોો છે. અગાઉ િીબીઆઈએ િાત પોલીિ કમોચારીઓ-અનધકારીઓ િનહત આઠ લોકોિી ધરપકડ કરી છે અિે હવે િિ IPS અનધકારી િનહત ચાર લોકોિી ધરપકડ થવાિી િંભાવિા છે.


12

ગુજરાત

Gujarat Samachar - Saturday 12th January 2013

અમદાવાદમાં લોહાણા સમાજનું મહાઅધિવેશન યોજાયું અમિાવાિઃ શિેરમાં અહખલ ગુજરાત લોિાણા સમાજના યજમાન પદે ૪થી ૬ જાન્યુઆરી દરહમયાન હવિભરનાં રઘુવંશીલોિાણાઓની માતૃસંટથા શ્રીલોિાણા મિાપહરષદનો િીરક જયંહત મિોત્સવ તથા ષષ્ઠમ વૈહિક રઘુવંશી મિાઅહધવેશન યોજાયું િતું. જેમાં ગુજરાત અને અન્ય રાર્યોમાં વસતા અંદાજે ૩૦૦૦થી વધુ અને હિટન, અમેહરકા, આહિકા વગેરે દેશમાંથી ૨૫૦ જેટલા રઘુવંશીઓ આવ્યા િતા. ગુજરાતમાં ૨૩ વષષ પછી આવું મિાઅહધવેશન પ્રથમવાર યોજાયું િતું અને તેના માટે છેલ્લા એક વષષથ ી તૈયારી ચાલતી િતી. મિાસંમેલનના પ્રારંભમાં શ્રી અખંિ જલારામ ર્યોતની શોભાયાત્રા નીકળી િતી અને પછી સંતશ્રી િહરરામબાપા, રમાબેન િહરયાણી સહિતના સંતો, સમાજના શ્રેષ્ઠીઓનું ટવાગત કરાયું િતું. આ પ્રસંગે ઇટકોન ગ્રૂપના ચેરમેન પ્રહવણ કોટક, જાણીતા વકકલ યોગેશ લાખાણી, હરલાયન્સ ગ્રૂપના ટથાહનક અગ્રણી અને સાંસદ પહરમલ નાથવાણી, સુપ્રીમ

$& %

કોટેના પૂવષ ન્યાયમૂહતષ સી.કે. ઠક્કર, મિારાષ્ટ્રના પૂવષ સાંસદ કકરીટ સૌમૈયા વગેરે િાજર રહ્યાં િતા. અિીં સમાજલક્ષી કાયષિમો પણ યોજાયા િતા જેમાં શાળા-કોલેજો, છાત્રાલય, અહતહથ ભવનો, જલારામ મંહદરના હનમાષણ કાયોષનો સમાવેશ થાય છે. આ મેળાવિામાં હવહવધ ક્ષેત્રમાં નામના મેળવનાર રઘુવંશીઓનું સન્માન થયું િતું તથા સમાજમાં આપેલા યોગદાનને હબરદાવાયું િતું. જામનગરના ધૂહણયા (ભાટીયા) ગામના વતની અને અમેહરકાના લોસ એન્જેલસમાં લોિાણા

% # "# $ "!$ " '! & "!% !! $

!

#& # $$

&

! ! ! %

"!% ' %# %

સમાજના પ્રમુખ સુરુ માણેકે કહ્યું િતું કે આવા કાયષિમ દર પાંચ વષષે થવા જોઇએ, કારણ કે આનાથી સમાજનું જોિાણ થાય છે. અિીં સભામાં સત્ય, પ્રેમ, કરુણા દેખાય છે અને દાન પ્રવૃહિ પણ થાય છે. અમે સમાજને ‘દાબીમાન’ (દારૂ, બીિી, માંસ નિીં)નો સંદેશો આપીએ છીએ. નૈરોબીથી વતન સાવરકુંિલામાં વસેલા િો. ભાટકર બંજારાએ કહ્યું િતું કે, અાવા કાયષિમ અને મેળાવિાથી લોકો સમાજમાં એકબીજાની નજીક આવે છે અને તેમને સામાહજક લાભ પણ મળે છે.

!& "$#"$ &

#& "! ( !&% &

% "#

આરોપીઓની સામે કોટેે અગાઉ ચાજષ પિતો મુકયો િતો. અંતે ૫૮ આરોપીઓને કોટેે આ હનદોષષ છોિવાનો ચુકાદો આપ્યો િતો. • લોકાયુક્ત પિ સંભાળવા જસ્ટટસ મહેતાનો સંપકક થયોઃ ગુજરાતમાં લોકાયુક્તની હનમણૂક અંગે સુપ્રીમ કોટેે રાર્યપાલ િો. કમલાજીની તરફેણમાં ચુકાદો આપ્યા પછી જસ્ટટસ રમેશભાઇ એ. મિેતાનો સરકારના ઉચ્ચ અહધકારી દ્વારા સંપકક કરાયો િતો, જેના પ્રત્યુિરમાં જસ્ટટસ મિેતા દ્વારા ‘િજી મેં આ અંગે કોઇ હનણષય લીધો નથી’ એવું કહ્યું િોવાનું સૂત્રોએ જણાવ્યું િતું. • નરેન્દ્ર મોિી રાષ્ટ્રપદતની મુલાકાતેઃ મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સોમવારે રાષ્ટ્રપહત પ્રણવ મુખજીષની સૌજન્ય મુલાકાત લીધી િતી. ગુજરાતમાં સતત ચોથી વાર રાર્યનું શાસન સંભાળ્યા પછી તેઓ રાષ્ટ્રપહતને મળ્યા િતા. રાષ્ટ્રપહતએ તેમને શુભેચ્છા પાઠવી િતી.

સંદિપ્ત સમાચાર • BAPS મંદિરનો સુવણણ મહોત્સવ યોજાયોઃ અમદાવાદના શાહિબાગ અક્ષરપુરુષોિમ ટવાહમનારાયણ મંહદરના ૫૦ વષષ પૂણષ થતાં સુવણષ મિોત્સવની ઉજવણી થઈ િતી. શિેરના સરદાર પટેલ ટટેહિયમ ખાતે આ યો હજ ત મ િો ત્ સ વ માં શ િે ર ના ઇહતિાસને નૃત્ય, નાહટકા, વીહિયો સાઇટ્સથી અદભુત રીતે પ્રટતુત કરાયો િતો. ટટેજની અદભુત સજાવટ, સેહટંગ્સ અને લાઇટ ઇફેક્ટસના પ્રોફેશનલ સંગમે ટટેહિયમમાં અનોખુ ધાહમષક વાતાવરણ સર્યુું િતું. કાયષિમમાં ભારત ઉપરાંત ઇંગ્લેન્િ, અમેહરકા સહિતના દેશોમાંથી ૫૦ િજારથી વધુ િહરભક્તો આવ્યા િતા. • ગુજરાતમાં તીવ્ર ઠંડીઃ ગુજરાતમાં અત્યારે તીવ્ર ઠંિીને કારણે સવારની શાળાઓના સમયમાં ફેરફાર કરાયો છે. ૩ જાન્યુઆરીએ જૂનાગઢના હગરનાર પવષત હવટતારમાં ૧ હિગ્રી તાપમાન રહ્યું િતું. હગરનારના અંબાજી મંહદર પાસેનાં ઝરણાં થીજી ગયા િતા. િવામાન હવભાગે જણાવ્યું િતું કે હગરનારનાં જંગલોમાં સૌથી નીચું તાપમાન નોંધાયું િતું. પશુ-પક્ષીઓ બખોલ કે માળામાં ભરાઈ ગયાં િતાં.ઉિર ગુજરાત પાસેના હિલટટેશન માઉન્ટ આબુમાં પણ શૂન્ય હિગ્રી તાપમાન નોંધાતા પ્રવાસીઓ િોટેલમાં જ રહ્યા િતા. • વટવા રમખાણ કેસમાં આરોપીઓ દનિાણષ છુટ્યાઃ ગોધરા સાબરમતી ટ્રેનકાંિના બીજા હદવસે ૨૮ ફેિુઆરીએ અમદાવાદના વટવાગામ, શાિવાિી તેમ જ પીંપળજ ખાતે મોટી સંખ્યામાં લોકોના ટોળાએ લઘુમતી કોમના રિેઠાણો પર હુમલા કયાષ િતા. ટોળાએ પથ્થરમારો કરી તેમના રિેઠાણોમાં તોિફોિ તથા લૂટફાટ કરી િતી. આ બનાવો અંગે વટવા પોલીસે ચાર અલગ અલગ ફહરયાદ નોંધી િો. ભૂપતભાઇ, રત્ના ભરવાિ, મિેશ પટેલ, અરહવંદ પટેલ સહિત ૭૫ જેટલા આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધ્યો િતો. આ કેસમાં સાત આરોપીઓના મૃત્યુ થયા િતા જયારે નવ

• આસારામ બાપુ સામે સૂત્રોચ્ચારઃ હદલ્િી ગેંગરેપ મામલે સંત તરીકે જાણીતા આસારામના હવવાહદત હવધાન ઉપર અમદાવાદ સહિત દેશભરમાં હવરોધ ઊઠ્યો છે. સામાન્ય નાગહરકોમાં રોષ ભભૂકી ઊઠેલો જોવા મળ્યો છે. અમદાવાદના જશોદાનગર ચોકિી ખાતે સોમવારે એક્ત્ર થયેલા દેખાવકારોએ આસારામના આ હવધાનોનાં હવરોધમાં તેમનું પૂતળું બાળી ઊગ્ર સૂત્રોચ્ચાર કયાષ િતા. • કોંગ્રેસની હાર માટે નેતાઓનું મંથનઃ હવધાનસભાની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસની િાર પછી કોર કહમટીની બેઠકમાં પક્ષના કારમા પરાજય માટે દોષનો ટોપલો પ્રદેશ પ્રમુખ અજુષન મોઢવાહિયા પર ઢોળાયો િોવાનું સૂત્રો કિે છે. કોર કહમટીની બેઠકમાં ઉચ્ચ નેતાઓએ ઉમેદવારોની પસંદગીની પ્રહિયા િાથ ધરવાથી માંિીને પ્રચાર કાયષમાં ટથાહનક આગેવાનોને હવિાસમાં ન લેવાનો બળાપો વ્યક્ત કયોષ િતો.

cAeerInAe y? aAjkAl œrmAù cAerIaAe œoI ¸Ay e. te¸I bcvA mAqe aAp aApnA œrnI bArIaAe t¸A pe qIaAe mAqe lAeŠùdnI isKyAeirqI gñILs t¸A gIvAA wrvAÀ (Collapsible Security Grilles) fIq krAvAe. gAd#n t¸A dòA¤ve mAqenA geqós (Gates) t¸A rImAeq kùqòAel geqós sA¸e re¤l©Gs (Railings) po bnAvI ane ifq krI aApIae Iae. œrnI aùwr Sqenle¤s SqIl ane GlAs beleSqòed po bnAvI fIq krI aApIae Iae. wukAnAe t¸A œr mAqe isKyAeirqI bhu j~rI e. amAe tmAre TyAù aAvI Free Estimate krI aApIae Iae. yAw rAŠAe.

/6 % 2 7 ( 1 0 0 2 $/ :!1 / 0 5 !/= 5 8# ' !9 0 4#0 / 2

!% ,% " $!" %)"+* ) '

7

")' " &+ ) * ,* #

) 0 2&# +2. /! +2. 1 !-/ / * / /< ( 7 ! ; 2 6 3 ,5 0 0 ') 5 2"

Manufacturers and Installers of Quality Steel Fabrications Domestic & Commercial • Steel Doors • Gates • Window Grilles • Stainless Steel & Glass Balustrade • Fire Escape • Staircases • Railings

/ / / / /

$ %

. . . + . .

* * '* & $ * & ) & "* ' )$ & ' - ')#

. . . .

& #'# "& (') '& '& , $ $,%(,)

. . . . . / / / /

2 5

2<

)0 2 /!2 / 5 / 16 0" #2!/

æivoA¤ ane mnuA¤ mkvAoAnAe sùpk# krAe: Unit No. 9, London Group Business Park, 715 North Circular Road, London NW2 7AQ.

Tel: 020 8450 1284 Mobile: 07956 418 393 Fax: 020 8450 9885 www.kpengineering.co.uk

!

-)#* #' ) #' ) #' ) #' ) #' )

' $& + &#+ "$,$' / "( -% #!+$,# ... "$,$' / "( -%

&#

"

#

!

*#+ #' ) #' ) #' ) #' ) #' )

%! $ %( $&'"

) ) ) ) ) ) ) )

+ . + . . .


સૌરાષ્ટ્ર

Gujarat Samachar - Saturday 12th January 2013

નાણાં કૌભાંડો દેશના લિકાસને રૂંધે છે રાજકોટઃ વજલ્લાના િાંસલામાં ગત સપ્તાિે રાષ્ટ્રકથા વશવબર યોજાઇ િતી. આ વશવબરના ચોથા વદિસે કણામટકના ભૂતપૂિમ લોકાયુક્ત જસ્થટસ સંતોષ િેગડેએ સત્રને સંબોધતા જણાવ્યું િતું કે, આવથમક કૌભાંડો એક બાજુ લોકોને સુખાકારીથી િંવચત રાખે છે અને બીજી તરફ રાષ્ટ્રનો વિકાસ અિરોધે છે. આઝાદી મળી તેના િથમ િષષે જ ૧૯૪૮માં રૂ. બાિન લાખનું જીપ કૌભાંડ બિાર પડ્યું િતું. પછી સમયાંતરે બીજા કૌભાંડો બિાર આવ્યા. થોડા સમય પિેલા રૂ. ૬૪ કરોડના બોફોસમ કૌભાંડનો બહુ વિિાદ થયો િતો. િિે તો ૨૦૧૦ પછીના કૌભાંડો તો લાખોકરોડો રૂવપયાના થયા છે.

આિા કૌભાંડો પર રોક લગાિિા કેન્દ્ર સરકારમાં

લોકપાલ અને રાજ્યમાં લોકાયુક્તની જોગિાઈ િોિા છતાં, માત્ર કેટલાક રાજ્યોએ જ તેનું પાલન કયુું છે. જસ્થટસ િેગડેએ ૨૦૦૭ના કંપ્ટ્રોલર એન્ડ ઓવડટર જનરલ (કેગ)ના વરપોટટને આધારે કહ્યું કે, ત્યારે રાજ્યોને ગ્રામ્ય થતરે જનસુવિધામાં વૃવિ કરાિતી યોજનાઓ માટે ફાળિાયેલા રૂ.૫૧૦૦૦ કરોડનો કોઈ વિસાબ મળતો નથી.

સંગિપ્ત સમાચાર • તુલસીશ્યામમાં ભગવાનને સુવણણ મુગટ અપણણઃ જૂનાગઢ વજલ્લાના ઊના પાસેના જાણીતા તુલસીચયામમાં ૬ જાન્યુઆરીએ ભગિાન ચયામને મૂળ ડેડાણનાં અને મુંબઈમાં િસતા ગીજુભાઈ સલ્લા સોની પવરિાર દ્વારા અંદાજે ૧૦ તોલાથી િધુ સોનાનાં મુગટ અપમણ કરિામાં આવ્યો િતો. આ િસંગે દાતા પવરિારના િધાન જયંતીભાઈ કિાડીયા, મિારાજની જગ્યાના મિંત િલકુબાપુ, મિંત ભોળાદાસ બાપુ િગેરે ઉપસ્થથત રહ્યા િતા. • ગગરનાર આરોહણ-અવરોહણ સ્પધાણમાં યુવાનો ઉમટ્યાઃ જૂનાગઢના વગરનાર પિમત પર ૬ જાન્યુઆરીએ યોજાયેલી ૨૮મી રાજ્યકક્ષાની વગરનાર આરોિરણ-અિરોિણ થપધામમાં ૮૪૭ થપધમકોએ ભાગ લીધો િતો. ચાર વિભાગોમાં યોજાયેલી આ થપધામમાં ઊનાના કાળાપાણ ગામના િરી મજેઠીયા ૫૭.૪૬ વમવનટમાં વગરનાર સર કરી વસનીયર ભાઇઓમાં વિજેતા થયો જ્યારે વસનીયર બિેનોમાં ગાયત્રી ભેસાણીયાએ ૩૯.૨૫ વમવનટમાં થપધામ પૂણમ કરી િથમ થથાન મેળવ્યું િતું. • સત્યનાં પારખાં કરવા ગરમ તેલમાં હાથ બોળાવ્યાઃ ભાિનગરના મહુિા તાલુકાના કતપર ગામે ત્રણ થત્રીઓ પર

રાજકોટ પંથકમાં પાણી માટે આયોજન રાજકોટઃ શિેર તથા વજલ્લામાં વશયાળામાં જ પાણીની સમથયા વિકટ બનતા કલેકટર દ્વારા િીરપુર, ધોરાજી, જેતપુર, જામકંડોરણા સવિત સમગ્ર વજલ્લામાં માવળયા કેનાલથી િધારાનું ૩૩૦ એમઅલડી પાણી મેળિિા રૂ. ૬૦ કરોડનો માથટર પ્લાન તૈયાર થયો છે. રાજકોટ શિેર અને વજલ્લામાં િાલ નમમદા પાઇપલાઇન અને મવિ પરીએજ યોજના દ્વારા રાજકોટમાં જામનગર રોડ પર ખંઢેરી પાસે સૌરાષ્ટ્ર ગિકેટ એસોગસએશન દ્વારા નવગનગમણત ગિકેટ સ્ટેગડયમનું પીિાના પાણીની વ્યિથથા થઇ મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ૬ જાન્યુઆરીએ લોકાપણણ કયુું હતું. આ પ્રસંગે તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આવા છે. િીરપુર (જલારામ)માં ગવશાળ સ્ટેગડયમનો મલ્ટટપપણઝ ઉપયોગ જરૂરી છે જેમાં કોઇ એક જ રમત રમાય તેના સ્થાને અન્ય રમતો લોકોએ પાણી મુદ્દે સોમિારે માટ઼ે પણ તેનો ઉપયોગ થવો જોઇએ અને આ ગદશામાં ગુજરાત પહેલ કરશે. આ નવા ગિકેટ સ્ટેગડયમની બંધ પાડીને ટાિર પીચ બેટ્સમેન માટે આકષણક ગણાય છે. જોકે રાજકારણની પચીના મહારથી નરેન્દ્ર મોદી આ પીચ પર ચોકમાં િતીક ઉપિાસ નબોટડ થયા હતા. મુખ્ય પ્રધાનના હસ્તે સ્ટેગડયમ ખુટલું મૂકવાના ભાગરૂપે મોદી સામે એસોગસએશનના સેિેટરી ગનરંજન શાહે બોગલંગ કરી હતી. જેમાં પહેલા જ દડે મોદી ગિન બોટડ થયા હતા. પરંતુ મુખ્ય આંદોલનનો રામધૂન સાથે પ્રધાનેએ પોતાની આગવી શૈલીમાં હાસ્ય રેલાવીને બાજી સંભાળી લીધી હતી. િારંભ કયોમ િતો. ચોરીની શંકા દૂર કરિા માટે તેમનાં િાથ ઉકળતા તેલમાં િાથ રમવણકભાઈ અંગ્રેજી ભાષા પરના િભુત્િને કારણે તેઓ એક બોળાિાયાની ઘટના બિાર આિી છે. એક સગીરા સવિત બે ન્યાયવિય િકીલ તરીકે િખ્યાત થયા િતા. ગુજરાતમાં પંચાયતી મવિલાઓના િાથ ગંભીર રીતે દાઝી જતાં ત્રણેયને મહુિાની રાજના િારંભ પછી ઉપલેટા તાલુકા પંચાયતના િમુખ અને િોસ્થપટલમાં ખસેડાયા છે. પોલીસે કહ્યું િતું કે આ ગામના ત્યારબાદ રાજકોટ વજલ્લા પંચાયતના િમુખ બન્યા િતા. બેબીબેન નામની મવિલાના ઘરમાંથી રૂ. ર૦૦૦ની ચોરી થતાં • જીપીપીના ધારાસભ્યો ગવપિની ભૂગમકા ભજવશે: ગુજરાત ચોરીની શંકા તે જ ગામની ત્રણ મવિલાઓને તેમને બોલાિીને પવરિતમન પાટટીના િદેશ મિામંત્રી અને ગોંડલ વિધાનસભા બેઠક ઉપર પરાજીત થયેલ ગોરધનભાઇ ઝડફફયાએ ગોંડલ ગુંદાળા આિી અવિપરીક્ષા લીધી િતી. • દ્વારકાના શંકરાચાયણના દંડી સ્વામી પ્રયાગથી ગુમઃ દેશના રોડ ઉપર પોતાના કાયામલયનું ઉદ્દઘાટન સોમિારે કયુું િતું. પસ્ચચમ ક્ષેત્રના જગદ્દગુરુ શંકરાચાયમ થિરૂપાનંદ સરથિતી બાદમાં જેલચોક ખાતે આિેલ પટેલિાડીમાં સભા યોજી મતદારનો (દ્વારકાપીઠ)ના દંડી થિામી પવરપૂણામનંદજી િયાગ ખાતે કુંભ આભાર વ્યકત કયોમ િતો. ગોંડલને િયોગ શાળા ગણાિી િજાની મેળામાં વિન્દુ ધમમની અિગણનાના વિરોધમાં અનશન પર ઉતયામ િેદના માટે ફરી મુખ્ય િધાન મોદીને સૌરાષ્ટ્રના ૧૧પ ડેમો ભરિા િતા ત્યાંથી એકાએક લાપત્તા થઇ જતા આ મુદ્દે ઉત્તરિદેશના યાદી આપી િતી. જીપીપીના ચૂંટાયેલા બે ઉમેદિારો રાજ્યપાલને લેવખત ફવરયાદ કરિામાં આિી િતી. આ જ સુધી વિધાનસભામાં વિરોધપક્ષની ભૂવમકા ભજિશે અને દુષ્કાળ તેમ તેમનો પત્તો નિીં લાગતાં સૌરાષ્ટ્રના િજારો અનુયાયીઓએ વચંતા જ પાણીની અછતના િશ્નો રજુ કરશે તેમ તેમણે જણાવ્યું િતું. • રાજ્યના તમામ બંદરોને સ્વચ્છ બનાવાશે ઃ પોરબંદરમાં વ્યકત કરી રાજકોટ કલેકટરને આિેદન પત્ર સુિત કયુમ િતું. • સહકારી અગ્રણી રમગણકભાઈ ધામીનું ગનધનઃ પંચાયત, માછીમારોના અનેક પડતર િશ્નો સમજિા મત્થયોદ્યોગ િધાન વશક્ષણ, સિકાર, કાયદો, રાજકારણ, અને પોરબંદરના ધારાસભ્ય બાબુભાઈ બોવખવરયાએ ગત સપ્તાિે સમાજ સુધારણા અને ખેતવિકાસ ક્ષેત્રના બંદરની મુલાકાત લીધી િતી. તેમણે જણાવ્યું િતું કે પોરબંદર વિમાયતી તથા ગુજરાત વિધાનસભાના પૂિમ સવિત રાજ્યના તમામ બંદરોને િાઇજેવનક બનાિિા માટેની કાયમિાિી યુિના ધોરણે ચાલુ છે. પોરબંદરમાં બોટની સંખ્યા ડેપ્યુટી થપીકર રમવણકભાઈ ધામી (૭૯)નું ૨ િધી ગઈ િોિાથી લકડી બંદરમાં નિા બંદરની સુવિધા િધારિા જાન્યુઆરીએ રાજકોટમાં અિસાન થયું છે. આયોજન છે. ઉપલેટા તાલુકાના ગણોદ િતની

ગોંડલિયા મરચાની કેપ્સીકમ જાત લિકસાિાઈ

q_\j^o ;LO qs_jrrosd 8K;L pK9K6O=L

Å%}||

sfik

14 night Fly/Cruise visiting 9 Caribbean Islands ગોંડલઃ વિશ્વભરમાં ગોંડલનું મરચું ખૂબ િખણાય છે. આ પંથકના ખેડૂતો દ્વારા ઘોલર, રેચમ પટ્ટો સવિતના મરચાંનો મબલખ પાક દર િષષે લેિામાં આિે છે. અિીંના ખેડૂતો મરચાના પાક માટે સંશોધનો પણ કરતા રિે છે. તાલુકાના મોટામવિકાના ખેડૂતે કેપ્સીકમની જાત ગ્રીન િાઉસ પધ્ધવતથી વિકસાિી મબલખ પાક લીધો છે. દળદાર એિું કેપ્સીકમ િજનમાં અઢીસોથી ત્રણસો ગ્રામનું છે. મરચાંની ખેતી કરતા અિીંના ખેડૂતો અત્યાર સુધી

સુધી દેશી ઢબની ખેતી કરતા િતાં. પરંતુ િિે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનાં આધુવનક યુગમાં નિા સંશોધનોનો પણ ઉપયોગ તેઓ કરી રહ્યા છે. િધુ ઉત્પાદન મેળિિા માટે શોધિામાં આિેલી ગ્રીન િાઉસ પધ્ધવત પણ અપનાિી રહ્યા છે મોટામવિકા ગામનાં ખેડૂત છગનભાઇ િીરડીયાએ પોતાના ખેતરમાં એક એકરમાં જમીનમાં ગ્રીન િાઉસ બનાવ્યું છે. આ ગ્રીન િાઉસમાં તેમણે કેપ્સીકમ

13

મરચાનું િાિેતર કયુું છે. ટપક પધ્ધવત એટલે કે ઓછા પાણી અને ઓછા ખચષે ૮૦ વદિસનાં ઉગાડેલાં મરચીનાં પાકમાં એક મરચું ૨૫૦ ગ્રામથી લઇને ૩૦૦ ગ્રામ સુધીનાં િજનનાં જોિા મળી રહ્યાં છે. તેમણે િથમ મરચાની વિણીમાં સાતથી આઠ ટનનું ઉત્પાદન મેળવ્યું છે. મરચાના ચાર ફૂટ ઉંચાઇના થયેલા છોડ સાથે િજુ ખેડૂતને ૫૦થી ૬૦ ટન મરચાનું ઉત્પાદન મળિિાની આશા છે.

• જામનગર મહાનગરપાલિકાએ સોમવારે સત્તાવાર જાહેરાત કરી છે કે શહેર જેના ઉપર આધાલરત છે તે રણજીતસાગર અને ઉંડ-૧ ડેમ સંપણ ૂ પણ ણે ખાિી થઈ ગયા છે. એકમાત્ર સસોઈ ડેમમાંથી સાત એમ.એિ.ડી. પાણી મળે છે. આ સંજોગોમાં જામનગર માટે નમણદાનું પાણી મુખ્ય આધાર બન્યું છે.

htf htfeij

Departure dates to choose from 1st February; 8th February; 15th February or 22nd February 2013 Fly to Barbados and cruise on board Ventura visiting: Barbados - St. Kitts - Tortola - Dominica - St. Lucia Antigua - St. Maarten - St. Vincent - Grenada WHAT’S INCLUDED: All meals throughout the cruise, (Breakfast, Lunch, Tea time, Dinner & Midnight Buffet), Daily on-board activities & Evening entertainment, On-board leisure facilities including swimming Pools, Jacuzzis & Gymnasium, Flights, Overseas transfers to/from ship & all port & air taxes. WHAT’S NOT INCLUDED: Holiday Travel Insurance (Must), Visas, Drinks on board & personal expenditure, Overseas excursions, Transport to & from local port/airport. Price is ‘from’ based on 2 sharing a cabin and is subject to change availability & can be withdrawn at any time. Prices are correct at time of print. Operators terms & conditions apply.

=L

for your peace of mind 094 4

|~ss qog

!B((% <*( <"z<

C? B""(# (BB ##" O 6 K !PDPvMCQ?:K=OmQCm:I 9 8 K; L p K "888mMCLCHKPT6=8K;LPK9K6O=LmQCG


ઉત્તર ગુજરાિ - કચ્છ

14

Gujarat Samachar - Saturday 12th January 2013

નૈરોબી અને મલેશિયાનું પ્રશિશનશિ મંડળ કચ્છી શિદ્યાથથીઓની મુલાકાિે ભૂજઃ જિલ્લાના અંતજરયાળ જિથતારના જિદ્યાથથીઓને જશક્ષણ આપતી રૂિાણી ન્થથત જિરાયતન સંથથા સંચાજલત શાળામાં બાળકોને જશક્ષણ તેમ િ અંગ્રેજીના જિકાસ સજહત સામાજય જ્ઞાનમાં િધારો કરિા ખાસ મલેજશયાથી ૧૪ યુિકયુિતીઓએ મુલાકાત લીધી હતી. ઉપરાંત કેજયાના નૈરોબીથી ૨૪ સભ્યો સાથેના મજહલા મંડળે સંથથાની શાળાઓમાં જશક્ષણ અને ધાજમમક સંથકારોનું જસંચન કયુું હતું. મૂળ ભારતીય અને મલેજશયામાં એન્જિજનયરીંગનું જશક્ષણ મેળિેલા યુિા પ્રજતજનજધ મંડળે સેિાભાિનાથી આ સંથથાઓની મુલાકાત લીધી હતી. ટીમના સભ્ય મૂળ ગોંડલના અને મલેજશયામાં ઉછરેલા સમીર બાખડાએ યાત્રાનો ઉદ્દેશ િણમિતાં કહ્યું કે, કોઇ ભેિભાિ જિના જશક્ષણ ક્ષેત્રે કાયમરત સંથથાની

મુલાકાતે આવ્યા છીએ. જહરલ િોશી, રૂજહલ પંચજમયા, ન્થમત શાહ, જહરેન માલાણી, તોરલ િેસાણી સજહતની ટુકડીએ જિરાયતનની મલેજશયામાં થતી પ્રવૃજિઓને પણ જબરિાિી હતી. આ ઉપરાંત નૈરોબીથી આિેલા મૂળ ભારતીય મજહલાઓના પ્રજતજનજધ મંડળના લીનાબેન શાહ, કીજતમિાબેન માલિે તથા પ્રજતભાબેન શાહે મુલાકાત બિલ લાગણી િશામિી હતી. નૈરોબીની ૨૪ મજહલાઓ જશજબરમાં િોડાઇ હતી. આ પ્રસંગે જિરાયતનના િડા સાધ્િી જશલાપીજીએ બંને પ્રજતજનજધ મંડળને આિકારી જીિનમાં સેિાનો મંત્ર સાધિા અનુરોધ કરી કચ્છના જિદ્યાથથીઓ પ્રત્યેની લાગણી જબરિાિી હતી. • ડીસામાં નહમના કારણે એરંડાના પાકને નુકસાનઃ ડીસા તાલુકામાં હાડ ધ્રુજાિતી ઠંડી સાથે િહેલી સિારે જહમ પડતા એરંડાના પાકને નુકસાનની ભીજતથી ખેડૂતોમાં જચંતા વ્યાપી છે. જશયાળુ જસઝનમાં ડીસા તાલુકામાં બટાટા, રાયડો અને શાકભાજી સાથે રોકડીયા પાક ગણાતા એરંડાનું પણ મોટાપાયે િાિેતર થયું છે. તાલુકાના નાંિલા, ભાિરા, રામસણ, ખેરોલા, ધ્રોબા, ધાણા િેિા ગામોના ખેડૂતોએ િધુ ઉત્પાિન અને િધુ ભાિ મળિાની આશાએ એરંડાનું િધુ િાિેતર કયુું છે.

/F4C <=N4C +281C >F9N4G +5D, <.4 4F14 <=M 7C:1<=N4EK -:D, /14

વાયુદળના વડા કચ્છની મુલાકાતે ગાંધીધામ: ભારતીય વાયુદળના વડા ચીફ ઓફ એર સ્ટાફ-ચીફ માશશલ એન.એ. કે બ્રાઉન સોમવારે કચ્છની એક દદવસની મુલાકાતે ભૂજ આવ્યા હતા. એરફોસશના વડા તરીકેનો ચાજશ સંભાળ્યા બાદ સરહદી દજલ્લા કચ્છની તેમની આ પ્રથમ મુલાકાત છે. એરફોસશના સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ એર ચીફ માશશલ બ્રાઉનની કચ્છની આ એક દદવસની મુલાકાત રૂદટન છે. તેમની સાથે કચ્છને સાંકળતી સાઉથ વેસ્ટ એર કમાન (સ્વાક)ના ચીફ એર માશશલ એ. કે. ગોગોઇ ઉપરાંત ભૂજ અને નદલયા એરફોસશના અદિકારીઓ પણ હાજર રહ્યા હતા. માત્ર કચ્છ જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર ગુજરાતમાં વ્યૂહાત્મક દૃદિએ ભૂજ એરફોસશ સ્ટેશનને ખૂબ જ મહત્ત્વ મળી રહ્યું છે. ં સમયમાં • ભારત સરકાર ટૂક િ પાકકથતાન સાથેની કચ્છની જિિાજિત જસરજિક સરહિ ઉપર તરતી િાડ ઊભી કરશે. કચ્છના રણમાં આિેલી આ ૯૬ કકલોમીટર લાંબી સરહિ ગેરકાયિે ઘૂસણખોરી અને માિક દૃવ્યો તેમ િ હજથયારોની િાણચોરી કરિા માટે કુખ્યાત છે. આ યોિના સાથે સંકળાયેલા સૂત્રોએ િણાવ્યું હતું કે, ઘણા બધા જિકલ્પો જિશે જિચારણા કયામ બાિ કેન્જિય ગૃહખાતાએ સેજટ્રલ પન્લલક િકકસ જડપાટેમેજટ અને નેશનલ જબલ્ડીંગ કજથટ્રક્શન કોપોમ રેશનને તમામ ઋતુમાં ચાલે તેિી ‘ગેજબયન બોક્સ’ િાડને સમગ્ર જસરજિક સરહિે ગોઠિિાનું કામ સોંપ્યું છે.

ભચાઉ તાલુકાના ચીરઇ નવટતારની દનરયાઇ ખાડીમાં ગત સપ્તાહે ૨૦ ફૂટ લાંબી અને ૪ ટન વજન ધરાવતી જીવતી વ્હેલ માછલી તણાઇ આવતાં લોકોમાં કુતૂહલ સર્જાયું હતું. આ અંગે કંડલા પોટટ ટ્રટટ, વન નવભાગ અને પોલીસ અનધકારીઓને પણ ર્ણ થતા તેમણે ર્ત નનરીિણ સાથે માનહતી મેળવી હતી. આ વાત વાયુવેગે પ્રસરતા આસપાસના ગામોમાંથી લોકો વ્હેલને જોવા ઉમટી પડ્યા હતા. વ્હેલના નિકાર પર પ્રનતબંધ છે પરંતુ આ માછલીના િરીર પર પ્લાસ્ટટકની દોરી અને લાકડાના કેટલાક ટુકડા બાંધેલા હોવાથી તેમ જ કેટલીક ઈર્ થઈ હોવાથી તેનો નિકાર કરવાનો પ્રયાસ કરાયો હતો કે નહીં તે અંગે તપાસ થઈ િકે છે.

સંનિપ્ત સમાચાર • લેભાગુ જ્યોનતષી દાગીના-રોકડ લઈ રફુચક્કરઃ બનાસકાંઠા જિલ્લાના ભીલડી ગામની પાંિરાપોળ નજીક પંજડત મનોિભાઈ બા લ બ્ર હ્મ ચા રી એ મકાન ભાડે રાખી નિચંડી ચામુંડા જ્યોજતષ િાયામલય ખોલ્યું હતું. િેમાં તેણે સો ટકા કામની ગેરંટી અને ત્રણ જિિસમાં ઘરની, સામાજિક, આજથમક પ્રકારની તમામ સમથયાનું સાધના િડે જનરાકરણ લાિિાનો િાિો કયોમ હતો. આ કજથત જ્યોજતષીની માયાજાળમાં ફસાઇને એક મજહલાએ રૂ. ૫૨,૫૦૦ની કકંમતના િાગીના અને રોકડ રકમ ગુમાિિા પડ્યા છે. આ મજહલાએ ઘરમાં સુખ-શાંજત માટે જ્યોજતષીને સાધના માટે પોતાના િાગીના અને રૂ. ૨૫૦૦ આપ્યા હતા. િોકે પછી આ જ્યોજતષી આ નાણાં અને િાગીના લઇ રફુચક્કર થઇ ગયો હતો. • અંર્રના ટથાપના નદનની ઉજવણીઃ અંજાર શહેરનો ૪૬૮મો થથાપના જિિસ નગરપાજલકા દ્વારા જિજિધ કાયમિમોના આયોિન સાથે ૫ જાજયુઆરીએ ધામધૂમપૂિમક ઉિિાયો હતો. નગરપાજલકાના પટાંગણમાંથી નીકળેલી શોભાયાત્રામાં અંજારના ધારાસભ્ય િાસણભાઈ

• ધાનેરાના મહંત રામાબાઈ સાહેબનું નનધનઃ બનાસકાંઠા જિલ્લાના ધાનેરાના રાધાકૃષ્ણ મંજિરના સંત રામાબાઈ મહારાિ ગત સપ્તાહે કાળધમમ પામતાં તેમના અંજતમ િશમન માટે ભક્તો ઉમટી પડ્યા હતા. સિગતની જિશાળ પાલખી યાત્રા નીકળી હતી. ધાનેરાિાસીઓએ થિયંભૂ બજારો બંધ રાખી શોક પાળ્યો હતો. રામાબાઈ મહારાિ ૧૯૯૦માં પાકકથતાનથી અમિાિાિના ઘીકાંટા- નિતાડ જિથતારમાં રામિેિ નીલકંઠ મંજિરના મહંત શ્રી ધનસુખનાથજી બાપુની પાસે આવ્યા હતા. બાિમાં તેઓ ધાનેરા આવ્યા હતા અને અહીં ઠક્કર, ખત્રી, મહેશ્વરી તથા અજય લોકોએ રામાબાઈને િમીન િાનમાં આપેલ અને િાતાઓ દ્વારા રાધાકૃષ્ણ મંજિરનું જનમામણ થયું હતું. • અદાણીને ગૌચર જમીનની ફાળવણી યોગ્ય છેઃ સુપ્રીમ કોટટ સુપ્રીમ કોટેે અિાણી િૂથના જિશેષ આજથમક ક્ષેત્ર માટે ઝરપરા ખાતેની ૧૦૦૦ એકર ગૌચરની િમીન ફાળિિાના રાજ્ય સરકારના જનણમયને તાિેતરમાં યોગ્ય ઠેરવ્યો છે.

!

3EP49C7:4C 7C:1D9J4G 9C.4C -:D, 7C:14C 7F;-C 8C0H AC2N4C

"

>K5-OL 7C:1 <G?6I: B@0 &* ! &'&* !

&

"

() '

# $ "# "% & "% "

#

"

&$

' %

$%

!

આહીર, નગરપાજલકાના અધ્યક્ષા કલ્પનાબહેન શાહ સજહત અને અગ્રણીઓ િોડાયા હતા. શોભાયાત્રા િરજમયાન પરંપરાગત રીતે અિેપાળ િાિાના મંજિરે પૂિન કરી ગંગા નાકે શાથત્રોક્તજિજધથી ખીલી પૂિન થયું હતું. આ પ્રસંગે કલ્પનાબહેને નગરિનોને અજભનંિન પાઠિી શહેરની સુખાકારી અને જિકાસ સાથે લોકોની મુશ્કેલીઓ િૂર કરિા કજટબદ્ધતા વ્યક્ત કરી હતી. • ૨૦૧૨માં કચ્છમાં ૧૧૪૪ ભૂકંપના આંચકા આવ્યાઃ િષમ ૨૦૧૨માં ભૂકંપ ઝોન પાંચમાં આિતા સરહિી જિલ્લા કચ્છમાં કુલ ૧૧૪૪ િેટલા આંચકાએ ધરતી જિલ્લાને ધ્રૂજાવ્યો હતો. િષમના ૩૬૫ જિિસમાંથી ૩૫૦ જિિસ આંચકાનો અનુભિ થયો હતો. ૨૦૦૧ના જિનાશકારી ભૂકંપને ૧૨ િષમ િીતી ગયા પણ ભચાઉ, િુધઈ, ધોળાિીરા, રાપર િેિા પૂિમ કચ્છના લોકોને આિે પણ કયારેક ત્રણથી િધુની તીવ્રતાના આંચકા તો કયારેક સમયાંતરે અનુભિાતા હળિા કંપનોએ ભયનો માહોલ સજીમ રાખ્યો છે. ૨૬ જાજયુઆરી, ૨૦૦૧ના આિેલા જિનાશકારી ભૂકંપે કચ્છ જિલ્લામાં ૧૨ હજારથી િધુ લોકોનો ભોગ લીધો હતો. હિુ ઘણા એિા લોકો છે િે આિે પણ આ ઘટનાને ભૂલી શકતા નથી.

%# !# !% !#

#" # # $ $

$ &


મધ્ય - દક્ષિણ ગુજરાત

Gujarat Samachar - Saturday 12th January 2013

જમાનો બ્રાન્ડિંગમાકકેટિંગનો છેઃ મોદી સુરતઃ રાજકારણમાં જેમને માકકેટિંગના મહાનાયક ગણવામાં આવે છે અને જે પોતે એક બ્રાડડ બની ગયા છે તેવા મુખ્ય પ્રધાન નરેડદ્ર મોદીએ સુરતના ઉદ્યોગકારોને માકકેટિંગની ટિપ્સ આપી હતી. ૫ જાડયુઆરીએ સરસાણા ખાતે સુરત ઇડિરનેશનલ એક્ઝિટબશન એડડ કડવેડશન સેડિરમાં પાંચમાં સ્પાકકલ જેમ એડડ જવેલરી પ્રદશશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે નરેડદ્ર મોદી કહ્યું હતું કે, ‘સુરતના વેપારીઓને હવે માત્ર જોબવકક કરવાનું પાલવે નહીં, હીરા ઘસીને છુિી જઇએ તો પણ નહીં ચાલે, જો ટવશ્વભરમાં ઉદ્યોગમાં સફળ થવું હોય તો મેડયુફેકચરીંગમાં િીરો ટડફેકિ, પ્રેિડિેબલ પેકેટજંગ અને બ્રાક્ડડંગ કરવું જરૂરી છે. તેમણે કહ્યું હતું કે આ ત્રણેયનું સંટમશ્રણ કરીએ તો જ દુટનયા પર કબજો કરી શકાય. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે ટવશ્વમાં સદીઓથી જવેલરીનું કોમન માકકેિ છે. દુટનયાના દરેક દેશના લોકોને કેવી રીતે શણગારાવું તેની ખબર છે. આિલું મોિું માકકેિ તમારી રાહ જોતું હોય ત્યારે તમે આક્રમક શા માિે નથી બનતા? સુરતે હજુ આગળ જવું હોય તો આ ત્રણ મુદ્દાઓ પર ધ્યાન આપવું પડશે.

સંટિપ્ત સમાચાર • વલસાિ પાટલકાના કારોબારી ચેરમેન પદે મટિલાની વરણીઃ વલસાડ નગરપાટલકાની ચોથા વષશ માિે રચાયેલી ટવટવધ કટમિીના ચેરમેનોની મુદત ગત ૧૩ ટડસેમ્બરે પૂણશ થઇ હતી. ૪ જાડયુઆરીએ યોજાયેલી પાટલકાની સામાડય સભામાંથી ભાજપના સભ્યોએ વોકઆઉિક કરતા પ્રમુખે સવશસંમતીએ નયનાબેન પિેલની કારોબારી ચેરમેનપદે વરણી કરી હતી. • સાટિત્યકાર ભગવતી કુમાર શમાાને નમાદ ચંદ્રકઃ ‘નમશદ સાટહત્ય સભા’ દ્વારા કટવતા, નાિક, આત્મકથા જીવનચટરત્ર, ઈટતહાસ-સંશોધન અને ટનબંધ ટવશે પાંચ વષશ દરટમયાન પ્રકાટશત થયેલાં શ્રેષ્ઠ પુસ્તકને નમશદ ચંદ્રક આપવામાં આવે છે. એ અંતગશત સુરતવાસી ભગવતી કુમાર શમાશના ‘સુરજ મુજ ઘાયલ ભૂટમ’ને શ્રેષ્ઠ પુસ્તક તરીકે પસંદ કરી નમશદચંદ્રક આપવાનું નક્કી થયું છે. • ચરોતરમાં દદદીઓના િમદદા િો. જીતેડદ્ર ગાંધીનું ટનધનઃ છેલ્લા ૪૦ વષશથી ચરોતર પંથકમાં દદદીઓના સાચા હમદદશ બની સેવા કરનારા ડો. ટજતેડદ્ર ગાંધીનું ટનધન ૩૧ ટડસેમ્બરે અવસાન થયું છે. બાળપણથી માનવસેવા, ધમશસેવા, ગરીબોની સેવાના ટહમાયતી ડો. ગાંધીને છેલ્લા બે માસથી હૃદયની બીમારીને હતી. • નવસારી ન.પામાં યુવા િોદ્દેદારોની વધુ ટનમણૂકઃ નવસારી નગરપાટલકામાં ગત સપ્તાહે મળેલી સામાડય સભામાં પાટલકાની ૧૨ સટમટતઓની એક વષશની મુદત માિે રચના કરી સટમટતઓનાં નવા ચેરમેનોની વરણી કરાઇ હતી. જેમાં છ જેિલા યુવા કોપોશરેિરોની પ્રથમવાર ટવટવધ સટમટતનાં ચેરમેન પદે ટનયુટિ કરીને ઇટતહાસ રચાયો છે. નગરપાટલકાની કારોબારી સટમટતનાં ચેરમેન પદે જીગીશ શાહની ટનમણૂક થઇ છે. • ટપતા દ્વારા પુત્રી પર બળાત્કારનો પ્રયાસઃ વડોદરાના છાણી ટવસ્તારમાં રહેતી અને અમદાવાદની નેશનલ ઇડસ્િીટ્યૂિ ઓફ ટડિાઇનની પૂવશ અધ્યાટપકાએ પોતાના ૭૦ વષદીય ટપતા સામે આબરૂ લેવાની કોટશશ કયાશની ફટરયાદ ગત સપ્તાહે છાણી પોલીસ મથકે ફટરયાદ નોંધાવતા ખળભળાિ મચ્યો છે. ૧૨ વષશના પુત્ર સાથે એકલી રહેતી છૂિાછેડા લીધેલી પુત્રીએ નોંધાવેલી ફટરયાદના આધારે પોલીસે ટપતાની ધરપકડ કરી છે. • આણંદમાં ટશયાળુ પાકની વાવણી પૂણાઃ તીવ્ર ઠંડીની વચ્ચે આણંદ ટજલ્લામાં ટશયાળુ પાકની વાવણી પૂણશ થઈ છે. જો આ ઠંડી જાડયુઆરીમાં આજ રીતે યથાવત રહેશે તો ચોમાસાની જેમ ટશયાળુ પાક પણ માતબર થશે તેમ કૃટષ ટનષ્ણાતો કહે છે.

$0&2 # 2 $3-% +7 5'7 0 *$0(B/ .!4B)%' !4 6 7 4 7"&7 2 ( 3 0&2 $0 5 $0&2 71"* 7 *8! 9 &)7

&0 0*0 "7

>> : <:@ @=A:@@: "6,* >> : @>? ::A @:;:

15

હજીરાના IOC પ્લાન્ટમાં આગથી ચારનાં મોત, રૂ. ૪૫ કરોડનું નુકસાન

સુરતઃ સુરત નજીકના હજીરા સ્થિત આઇઓસી (ઇસ્ડિયન ઓઇલ કોપોોરેશન)ના પ્લાડટમાં થટોરેજ ટેડક નંબર ચારમાં ૫ જાડયુઆરીએ બપોરે અચાનક વિથફોટ સાિે ફાટી નીકળેલી આગ ૫૪ કલાકે સંપૂણો વનયંત્રણમાં આિી હતી. જોકે આ આગને કારણે ચાર વ્યવિનાં મોત િયા છે અને બીજી એક વ્યવિ લાપતા છે. કેડદ્રીય પેટ્રોવલયમ પ્રધાન િીરપ્પા મોઇલીએ પણ આ પ્લાડટની અને મૃતકોનાં પવરજનોની પણ મુલાકાત લીધી. તેમણે મૃતકોના પવરિારોને રૂ. પાંચ-પાંચ લાખની સહાય આપિાની જાહેરાત કરી હતી.

આઇઓસીની ટેડકમાં વલટર રહેલા લાખો જ્વલનશીલ પ્રિાહીને લીધે બેકાબૂ બનેલી આગને કાબૂમાં લેિા સમગ્ર દવિણ ગુજરાત, િિોદરા તિા અમદાિાદ ફાયર વિગેિ તેમ જ તજજ્ઞોની મદદ લેિામાં આિી હતી. ૧૫૦િી િધુ ફાયટર-િોટર ટેડકર દ્વારા સતત પાણી અને ફોમનો મારો ચલાિાયો હતો. આગ લાગી તે પહેલાં િયેલો વિથફોટ દોઢિી બે કક.મી. સુધી સંભળાયો હતો અને આગનો ધૂમાિો ૧૦ કક.મી. દૂરિી પણ દેખાતો હતો. ચાર નંબરની ટેડકમાં આગ લાગ્યા બાદ બાજુમાં જ આિેલી ટેડક નંબર ત્રણ અને પાંચમાં પણ આગ લાગિાની શક્યતાઓ િધી

ગઇ હતી અને બચાિ કામગીરી કરનારાઓમાં ટેડશન િધી ગયું હતું. આ આગિી એક ટેડક સંપૂણો ખાખ િઇ ગઇ હતી. જેમાં રૂ. ૪૫ કરોિનું ૫૦ લાખ લીટર ક્રુિ ઓઇલ તિા રૂ. ૧૦ કરોિનું ઇડફ્રાથટ્રક્ચર મળીને કુલ રૂ. ૪૫ કરોિનું નુકસાન િયું હોિાનો અંદાજ છે. કંપનીએ આ ઘટનાની ઉચ્ચ તપાસ માટે આદેશ આપ્યા છે. આગ પર કાબુ મેળિિાની સતત કિાયતમાં સફળતા મળ્યા પછી ફોરેસ્ડસક સાયડસ વિભાગે વિવિધ પ્રકારના સેમ્પલ એકત્ર કરીને આ ઘટનાનું કારણ શોધિાની કાયોિાહી હાિ ધરી હતી.


16

પ્રાસંનગક

Gujarat Samachar - Saturday 12th January 2013

સત્યનિષ્ઠાિું ઊજળું ઉદાહરણઃ ‘ગુજરાત સમાચાર’િા ડાયસ્પોરા તંત્રીલેખો ડો. બળવંત જાની

ગુજરાતી ડાયતપોરા સાહિયય, સમાજ અને સંતકૃહતના અભ્યાસમાં મેં હિદેશથી પ્રકાહશત થતાં સાપ્તાહિક સમાચારપત્રોને પણ તથાન આપેલ.ું હિદેશથી પ્રકાહશત સાપ્તાહિકો, પખિાહડકો, માહસકો કે અહનયતકાલીન સામહયકોની સમૃિ પરંપરા રિી છે. અંગ્રેજીમાં થતાં પ્રકાશનથી અંગ્રેજપ્રજા અને અંગ્રેજી ભાષાનાં માધ્યમથી ઉછરેલી-હિકસેલી ભારતીય યુિાપેઢી પણ એના િાચન પરયિે અહભમુખ થયેલી જણાઈ છે. તિાભાહિક છે કે આિા ભારતીય મૂળની ભાષાઓમાં પ્રકાહશત થતાં કે ભારતીય મૂળના પ્રજાજનોને લક્ષમાં રાખીને પ્રકાહશત થતાં િતતમાનપત્રોમાં ભારતીય-પ્રાદેહશક રાજકારણ, સમાજજીિનમાં બનતી ઘટનાઓ, હિદેશહનિાસી ભારતીય મૂળની પ્રજાના પ્રશ્નો, સામાહજદસાંતકૃહતક સંઘટનાઓ હિશેષ તથાન પામે. તળભૂહમના પત્રકારયિમાં ન તથાન પામતા પ્રશ્નો, તળભૂહમના પત્રકારહિશ્વ જેને બાયપાસ કરે છે, િાંહસયામાં રાખે છે અથિા તો જેનાથી બહુધા અનહભન્ન િોય છે એ બધા પ્રશ્નો કે સમાચારો તથાન પામતા િોય છે, ભારતીય-ગુજરાતી ડાયતપોરા પત્રકારયિમાં. એટલે પત્રકારતયિના અભ્યાસમાં િિે ડાયતપોરા જનાતહલઝમ પણ એક મિત્ત્િનો હિષય બન્યું છે. ભારતીય મૂળની પ્રજાના-ગુજરાતી પ્રજાએ - હિદેશમાં િેઠલ ે ા સંદભોત - મુકાબલાઓનું સમાચારજગત પ્રાપ્ત થતું િોય છે ડાયતપોરા જનાતહલઝમના માધ્યમથી. િિે તો ઇહતિાસ અને સમાજહિદ્યાના અભ્યાસીઓ પણ આ સમાચપત્રોને ભારે મિત્ત્િનું માહિતીતત્રોત ગણે છે. હિદ્યુત જોશી, મકરંદ મિેતા, હશરીનબિેન મિેતા, હિષ્ણુ પંડ્યા, પ્રિીણ શેઠ, રઘુિીર ચૌધરી અને જગદીશ દિે જેિા અભ્યાસીઓનાં િતતમાનપત્રોને અનુષગ ં ેઆધારે - હિદેશહનિાસી ગુજરાતી પ્રજાના જીિનવ્યિિાર અને હિકાસને આલેખતા અભ્યાસો અિલોકતા આ માધ્યમની સશિતા અને સામર્યતનો ખ્યાલ મળી રિે છે. મેં અિીં ‘ગુજરાત સમાચાર’ - લંડન મેં ચૂટં લ ે ા તંત્રીલેખો હિશેના મારા તિાધ્યાયને પ્રતતુત કરિાનો ઉપિમ યોજ્યો છે. લંડનના મારા સાહિત્યયક પ્રિાસમાં સી. બી. પટેલને બહુધા અનૌપચાહરક રીતે મળિાનું ગોઠિુ.ં એક પત્રકાર, તંત્રી તરીકેના તેમના દૃહિહબંદમ ુ ાંથી પ્રગટતા ડાયતપોહરક િલણને તારિુ.ં તેઓ અિાર નિાર અિીં પત્રકારજગત સાથે કે સાહિયયજગત સાથે સંકળાયેલા તજજ્ઞને હનમંત્ર,ે આહતર્ય કરે. મેં એક િખત પૂછલ ે ું કે, ‘આિી તપોન્સરહશપ આપીને તમે શું મેળિો છો?’ તો મને કિે કે, ‘બળિંતભાઈ, મારો આશય તો યયાંના લેખકો અને પત્રકારો અિીંના અંગ્રેજ સમાજથી - આપણાં સમાજથી સુપહરહચત થાય, એમનું અનુભિજગત સમૃિ થાય એ જ શુભાશય છે. મેં અિલોકેલું કે અિીંથી કાજલ ઓઝા િૈદ્યના હિટન પ્રિાસ પછીના કે અમેહરકા પ્રિાસ પછીના એમના લખાણોમાં અિીંનો પ્રહતઘોષ સંભળાતો. ‘ગુજરાત સમાચાર’ હિટનના અમદાિાદ ખાતેના હનિાસી તંત્રી નીલેશ પરમારને પણ સી. બી.એ લંડન હનમંત્રલ ે ા. સી. બી.એ યયારે કિેલું કે મારા તંત્રીલેખોમાં કે ‘જીિંતપંથ’માં હું જે કંઈ લખું છું એની પાછળનું દૃહિહબંદુ એમને સમજાય, અિીંના રાજકીય, સામાહજક અને સાંતકૃહતક પાસાંઓથી તેઓ માહિતગાર બને એ જરૂરી છે. સી. બી. પટેલનું આ િલણ ડાયતપોરા જનાત હલઝમ અને ડાયતપોરા હલટરરી જનાતહલઝમના સૈિાંહતક પાસાંને સિજ રીતે ઉઘાડે છે. તળભૂહમના ગુજરાતી પત્રકારયિ કરતાં િસાિતીઓના પત્રકારયિની ભૂહમકા આગિી અનોખી િોિાની. એમાંથી તિીકારિાની થતી સભ્યતા-સંતકૃહત સાથેના મુકાબલાઓ, રિેણી-

(‘ગુજરાત સમાચાર’ના ઇ.સ. ૧૯૭૨થી ૨૦૧૨ સુધીના ૪૦ વષષમાંથી પસંદ કરાયેલા ૧૦૧ તંત્રીલેખોના સંચયનું ૯ જાન્યુઆરીના રોજ અમદાવાદમાં યોજાયેલા સમારોહમાં વવમોચન થઇ રહ્યું છે તે પ્રસંગે પુસ્તકની પ્રસ્તાવનાના અંશ...) કરણીનો સિજ તિીકાર અને એને કારણે અત્તતયિમાં આિતા કંપોહઝટ કલ્ચરનો આલેખ પ્રાપ્ત થતો િોય છે. પત્રકારયિના અભ્યાસીઓએ આ સંદભભે હિદેશથી પ્રહસિ થતાં અખબાર લેખનસામગ્રીનો ડાયતપોરા જનાતહલઝમ સંદભભે અભ્યાસ કરિાનો સમય આિી ગયો છે. • રાષ્ટ્રપ્રેમના પરરચાયક તંત્રીલેખોઃ ‘ગુજરાત સમાચાર’ના મોટા ભાગનાં તંત્રીલેખો તંત્રીની રાષ્ટ્રપ્રીહતનો પહરચય કરાિે છે. એમની ધરતીપ્રીહતને પ્રગટાિતા પાંચ-સાત ઉદાિરણો અિલોકીએ. એમાંથી દ્રિે છે એમનો નયોત માતૃભૂહમ પ્રેમ. પોતાની જન્મભૂહમ હિશે કોઈ રાષ્ટ્ર એલ-ફેલ વ્યિિાર કરે એ આ સમાચારપત્ર સિન કરતું નથી, તંત્રીલેખના માધ્યમથી પ્રગટતો રાષ્ટ્રપ્રમે એક બૌહિકના હિચારજગતનો પહરચાયક છે. ‘રિન્દુસ્તાની કુરબાનીને ભૂલી જનારાઓને’ તંત્રીલેખમાં ભારે જિેમતથી ગુજરાત-ભારતના જિાનોએ બીજા હિશ્વયુિમાં જે શહિદી વ્િોરેલી એની સંખ્યા એક લાખ એંશી િજાર િતી તથા બીજા પુરિઠો પૂરો પાડનારા સિાયકો પંદરેક લાખ િતા. કુલ ઓગણીશ લાખ જેટલા હિંદઓ ુ ની સામેલહગરી પરયિે ચુપકીદી સેિી રિેલા હિહટશતંત્રને ભારે કુનિે , સયયહનષ્ઠા અને રાષ્ટ્રપ્રીહતથી પડકારીને તંત્રીલેખ લખીને બીજા હિશ્વયુિમાં ભારતનું માનિબળનું યોગદાન આલેખીને આપણને પણ સુમાહિતગાર કયાાં છે. ‘ભારતનું ઋણ રિસરતું રિટન’ નામનો બીજો એક તંત્રીલેખ પણ આ જ હિગતને િધુ રોચક, ચોટદાર અને દતતાિેજી આધાર સાથે પ્રતતુત કરે છે. આ બધા તંત્રીલેખો િકીકતે તો ભારત પરયિેની પ્રીહતના પહરચાયક છે. હિટનમાં રિીને નીડરતાથી, ભારત માટે િાહનકારક િલણ પ્રગટાિતા રાષ્ટ્રો ની ટીકા કરીને હિશ્વને સુમાહિતગાર કરિાનું પત્રકારનું રાષ્ટ્રસિે ાકાયત અભ્યાસીઓએ હિગતે અિલોકિા જેિું છે. • ભાષા-સંસ્કૃરતપ્રીરતના પરરચાયક તંત્રીલેખોઃ કેટલાક તંત્રીલેખોમાં હનતાંત ભાષાપ્રેમ પ્રગટતો જોિા મળે છે. ગુજરાતી ભાષા, સમાજ અને સંતકૃહત પરયિેનો અનુરાગ એમાંથી દ્રિે છે. ‘ગુજરાતી િગોત એક સૂત્રી બને’ તંત્રીલેખમાં હિટનમાં ગુજરાતી ભાષા હશક્ષણની પ્રવૃહિ સંદભભે મિત્ત્િની બાબત માટે અંગુહલહનદભેશ થયો જણાય છે. એકસૂત્રતાની અહનિાયતતા પણ તેઓ અિીં સમજાિે છે. ઉપરાંત બીજો એક તંત્રીલેખ ‘િેન્ટનો માતૃભાષા હશક્ષણ પ્રયોગ’ પણ હિટનમાંના િેન્ટ હિતતારમાં જે રીતે ગુજરાતી ભાષા સંદભભે સભાનતા અને સજાગતા પ્રચહલત છે એનો નામહનદભેશ સાથે ઉલ્લેખ કરી હિગતો પ્રતતુત કરી િોઈને આ તંત્રીલેખ પણ ભારે મિયિનો બન્યો છે. ‘સંપરિ અને સફળતા સાથે સંતરતની કેળિણી’ તંત્રીલેખમાં પહરિારમાંથી સંતકારો અને જીિનમૂલ્યો લુપ્ત ન થાય એ માટે સમાજને સજાગ કયોત છે. આ રીતે તંત્રીલેખોમાંથી તેમની ભાષાસાહિયય અને સંતકૃહત પ્રીહતનો પ્રહતઘોષ સંભળાય છે. તળ ગુજરાતી પત્રકારયિનો ક્યારેય હિષય ન બનતો આ ભાિસંદભત િસાિતી ગુજરાતી પ્રજા માટે તો અત્તતયિ અને અત્તમતાની ઓળખ િોઈને તંત્રીલેખમાં હિષયનો મુદ્દો બને છે.

• રિરટશ નીરતને પડકારતા તંત્રીલેખોઃ લંડનમાં ‘ગુજરાત સમાચાર’નો આરંભ જ કટોકટીથી ઘેરાયેલા ગુજરાતી પ્રજાજનો માટે ભારે મિયિના સમયે થયો. યુગાન્ડામાંથી િકાલપટ્ટી પામેલા ગુજરાતીઓ-હિહટશ એહશયનો હિનમાં પ્રિેશે એ પૂિભે બાઝ નજરે હિહટશ સરકારની ગહતહિહધની હિગતો પ્રકાહશત કરીને હિહટશ રાજકારણીઓ, હિહટશ નાગહરકયિ માટેના મૂળભૂત કાયદાઓમાં ફેરફારો કરિા હિયાશીલ બનેલા તે હિહટશરોની આલોચના આરંભી દીધેલી. પ્રારંભના બે િષોત ના અિીં સંપાહદત પાંચ-છ તંત્રીલેખો આનું દૃિાંત પૂરું પાડે છે. યુગાન્ડા સરકારની નીહત-રીહતને િખોડીને હિશ્વના ચોર-ચૌટે ગુજરાતીઓને થઈ રિેલા ઘોર અન્યાયની બાંગ પોકારનાર અખબાર તરીકે એને ભારે આિકાર મળ્યો િશે. યુગાન્ડાના હિજરતી ગુજરાતીઓને હિહટશ સમાજસંતકૃહતનો, સમાજજીિનનો મેળાપ કરાિી આપનારું આ અખબાર પણ એ રીતે ખરા અથતમાં ભેરુ, ભીડ ભાંગનાર ભડિીર ભાઈબંધ કે ભાંડરડું બની રહ્યું જણાય છે. હિહટશરોની રંગભેદની નીહતને િખોડતા અનેક તંત્રીલેખો દ્રહિગોચર થાય છે. ટોરીના પક્ષને આિા કારણોથી ભાન થયેલું કે એહશયનોનો માત્ર તિીકાર જ નિીં માન-મરતબા સાથે અિીંના મળતા લાભમાંથી પણ િંહચત રાખી શકાશે નિીં. ‘િેન્ટમાં એરશયન રિતોની અિગણના’માં આપણી િસતી િેન્ટ પરગણાંમાં હિશેષમાત્રામાં િોિા છતાં આપણું પ્રહતહનહધયિ અલ્પ માત્રામાં િોઈને યયાં આપણાં હિત જળિાતા નથી એની ખરી હિગતો તંત્રીલેખમાં ટાંકી છે. • આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રશ્નોની પ્રસ્તુતતા પ્રગટાિતા તંત્રીલેખોઃ ‘રિરટશ પત્રકારની બેિડી નીરત’ નામના તંત્રીલેખમાં ચીન પરયિેના િલણને, ચીનના િી તીબેટ િલણ સંદભભે હિટનના આંખ મીચામણાનો પદાતફાશ કરીને આંતરરાષ્ટ્રીય સંબધં ોમાં હિટન કેિા બેિડાં ધોરણો દાખિે છે, એનાથી ભારતનેહિશ્વને સુમાહિતગાર કરેલ છે. ડાયતપોર પત્રકારયિ કેિાં-કેિાં પ્રશ્નોને હિશ્વફલક ઉપર ટાંગી શકે એનું ઉદાિરણ આ તંત્રીલેખ છે. આિા તંત્રીલેખો ખરી હિગતોને કારણે િાતતહિક હચત્ર રજૂ કરીને આપણને ખરું હચત્ર પણ પૂરું પાડે છે. ‘બી.બી.સી.નો બકિાસ’ તંત્રીલેખ પણ આનું ઉિમ દ્રિાંત છે. સમગ્ર હિશ્વમાં જે હિહટશ િોડકાત્તટંગ કોપોતરશ ે નની એક પ્રકારના તટતથ આલોચક તરીકેની છાપ છે તેને તોડતા આ તંત્રીલેખમાં આલેખાયું છે કે સમાચારની હિગતો, બતાિાતા દ્રશ્યો અને હિશ્લેષણમાંથી ‘આપણે (હિહટશરો જ) સૌથી સારા છીએ’ એિો ભાિ અને એહશયનોનો જીિન વ્યિિારો-રિેણીકરણીને કારણે આરોગ્ય જોખમાય છે જેિા પ્રહતભાિને સામે તંત્રીલેખે લાલ આંખ કરીને એ સમાચારને બકિાસ તરીકે ઓળખાિેલ છે. બીજો એક તંત્રીલેખ ‘રંગભેદી શબ્દકોશ’ પણ હિહટશ િલણ અને માનહસકતા પર અંગુહલહનદભેશ કરે છે. તેમાંના ‘બંગલો’ અને પ્રજાની આંખના રંગને આધારે ઓળખ આપતી હડક્ષનરીઓ ભલે પ્રમાણભૂત મનાઈ િોય તેમ છતાં ઓક્સફડડ, રેન્ડમ િાઉસ અને કોહલન્સ જેિા પ્રકાશનો યુરોપકેન્દ્રી હિગતોને-સમજને રજૂ કરે છે. આપણે ભારતકેન્દ્ર શબ્દકોશ બનાિિા તરફ ક્યારે

િળીશુ?ં એિો મોટો પ્રશ્ન પણ આપણાં હચિમાં રોપી દે છે. ‘આપણી ગુલામી મનોદશા’ તંત્રીલેખમાં આપણી માનહસકતાની, આપણાં િાણી, વ્યિિાર અને િતતન દ્વારા પ્રગટતા િલણની આલોચના કરી છે. ડાયતપોરા તંત્રીલેખો આમ ખરું હચત્ર, ખરી ખૂબી પણ નીહભતકતાથી દશાતિતા િોઈને એનું ભારે મોટું મૂલ્ય રિેિાનુ.ં હિદેશમાં આપણાં કાન ખેંચિાિાળું આપણું ખરું હિતેચ્છું કોઈ છે એની પ્રતીહત પણ આ પ્રકારના તંત્રીલેખો કરાિે છે. ‘કેન્યામાં ભારેલો અહિ’ તંત્રીલેખ પણ આહિકાની રાજકીય અિત્તથહત કેિી રીતે સરમુખયયારપણાને પ્રગટાિનારી તથા આકારણથી એહશયન પ્રજા માટે કેટલી દુખ ઃ દ નીિડશે એનું હચત્ર આપણી સમક્ષ રજૂ કરે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રશ્નોની ઓળખ કરાિતા અને એની પ્રતતુતતાનો પહરચય કરાિતા આ બધા તંત્રીલેખો િકીકતે તો ભારતીય સમાજને અડતા કે નડતા િોઈને એની મૂલ્યિિા પણ ઘણી છે. • ‘ગુજરાત સમાચાર’નું પ્રદાનઃ ‘ગુજરાત સમાચાર’નાં તંત્રીલેખોમાંથી એમના વ્યાપક પ્રશ્નોને િણી લેિાની, ગુજરાતીભારતીય સમાજને થતા અન્યાય પરયિે અંગુહલહનદભેશ કરિાનું િલણ પણ મિત્ત્િનું પ્રદાન કરે છે. ગુજરાતી ડાયતપોરા સમાજને કશુકં કિેિાનું થાય તો કિેિાતા ખચકાતા નથી. એમની આિી ભૂહમકા િહટશ રાજપુરુષોને પણ આ તાટતર્ય વ્યહિયિનો પહરચય કરાિનારી રિી છે. તંત્રીલેખો આખરે તો અખબારની ઓળખ થાય છે. સમાચારપત્રની મુદ્રા, છહબ એને કારણે જ ઊપસતી િોય છે. હિહટશ સભ્યતા સંદભભે રાજકારણમૂલક અને સમાજકારણમૂલક પ્રશ્નો સમાધાન અને સમારાધન એમ બન્ને બાબતો એમાંના તંત્રીલેખોમાંથી પ્રગટે છે. એમને ગુજરાતની અને ભારતની હચંતા છે. સાથોસાથ હિટનની હચંતા અને એમનાં સંદભભે હચંતન પણ આ તંત્રીલેખોમાં છે. આ લોંહગગની સાથે ભળેલું હબલોંહગંગ ગુજરાતી પત્રકારયિની નરિી મુદ્રા છે. ડાયતપોરા જનાતહલઝમ કેિી સામાહજક જિાબદારી પણ હનષ્ઠાથી, તાટતર્ય જાળિીને પૂરા ભારતીય પણ િકીકતે હિહટશ નાગહરકતાને પણ ન ભૂલીને દાખિિાની િોય એનો ખરો પહરચય એમા હબલોહગંગપણામાંથી પ્રગટી રિે. ‘ગુજરાત સમાચાર’ એનું પોત પ્રગટાિીને એક બહુ મોટા ડાયતપોરા હસિાંતથી ડેહિએટ ન થયું એ પણ એમનું પોતીકું અપતણપ્રદાન બની રિેશે. પત્રકારયિની દુહનયામાં મૂલ્યોનું જનત, સંરક્ષણ અને સંિધતન કરતા સાપ્તાહિક તરીકે પણ ‘ગુજરાત સમાચાર’ આતિાદ અને અભ્યાસનો હિષય બનતું રિેશે. પ્રેમને પક્ષપાતમાં પલટાિા ન દેિો અને પૂિતગ્રિને દ્વેષમાં ન સરિા દેિો ખૂબ કપરું છે. આિી કપરી કટોકટીની પળોમાં ‘ગુજરાત સમાચાર’ અકબંધ રહ્યું જણાય છે. કોઈના પક્ષપાતી કે દ્વેષી ન બનીને ડાયતપોરા સાપ્તાહિકે આખરે તો ભારતીય સંતકૃહતના ઉચ્ચ હગહરશૃંગને જ પ્રગટાવ્યું છે. પોતાના ભાંડરડાઓને થતા અન્યાય સામે, પોતાની માતૃભૂહમને િખોડતા િલણ સામે અિાજ ઊઠાિે છે, તો સાથોસાથ ડાયતપોરા પ્રજાની ખામીનો કાન ખેંચતા ન ખચકાતા સાપ્તાહિક તરીકે પણ ‘ગુજરાત સમાચાર’ ઉદાહૃત થતું રિેશે. આિા બધા કારણે ‘ગુજરાત સમાચાર’નું અને એમના તંત્રીલેખોનું તિાગત તથા જીગરી સેલ્યૂટ. (પુસ્તકના સંપાદક ડો. બળવંત જાની સૌરાષ્ટ્ર યુનનવનસિ ટીના ગુજરાતી ભાષા સાનિત્ય નવભાગના વડા અને ડાયસ્પોરા સાનિત્યના નનષ્ણાત છે.)


વિવિધા

Gujarat Samachar - Saturday 12th January 2013

17

હળિી ક્ષણોએ... છગને પોલીસ-સ્ટે શ નમાં જઈને ફરિયાદ કિીઃ આજકાલ મને ફોન પિ ધમકીઓ મળી િહી છે. પોલીસઃ કોણ તને ધમકીઓ આપે છે? છગનઃ ટેરલફોન એક્સચેન્જવાળા. કહે છે કે રિલ નહીં ભિો તો ફોન કાપી જઈશું. • િોની મોડી િાત સુધી રમત્રો સાથે િહાિ મોજમસ્તી કિી મધિાતે ઘિે ગયો. િીજા રદવસે રમત્રોએ પૂ છ યું , ‘આટલો મોડો ઘિે ગયો તો તાિી પત્નીએ કશું કહ્યું નહીં?’ ‘ના િે...’ િોનીએ જવાિ આપીને ઉમેયુું, ‘આમ પણ માિે આગળના િે દાંત પડાવી જ નાખવાના હતા.’ • ચંગુએ તેના પુત્રને કહ્યુંઃ િેટા, તું ક્યાિેય લગ્ન ન કિતો, નહીંતિ આખી રજંદગી પસ્તાવું પડશે. સમજી ગયોને? પુત્રઃ રપતાજી, હું પણ માિા દીકિાને આવી જ સલાહ આપીશ. • પુરુષ (રમત્રને)ઃ તાિી પત્ની અને તું આટલા શાંરતથી કઈ િીતે િહી શકો છો? રમત્રઃ અમાિી વચ્ચે સમજૂતી છે. નાના રનણણય તેણે લેવાના અને મોટા રનણણયો હું લઉં છું. પુરુષઃ એટલે? રમત્રઃ જીવનના િધા જ રનણણયો નાના રનણણયો જ છે એવી સમજૂતી પણ અમાિી વચ્ચે થઈ ગઈ છે. પુરુષઃ એટલે િધા જ રનણણયો ભાભી લે છે, એમને! રમત્રઃ હા અને િધા જ રનણણયોની જવાિદાિી માિે લેવાની હોય છે એટલે િધું આમ ચાલે છે! •

'# ! &(% #% %& "( '(% " & & % " #% ' &' ' "# # , " " %, ( ' " &'#% #% % *" & (" % & # & "& +' "& ) % " # # #%& " "& & &' % " # &&#% & # ' #& " ' "# # , % & '# ! ' ) %, ( ' *#% & ( % "'

" &# "'%# ( ,#( '# ' ! # $%# && #" " % ( " #"'% '#%& " % '

"#* #% "#* #% "# #

એક સ્ત્રી તેના રવસ્તાિની પોસ્ટઓફફસના પોસ્ટમાસ્ટિ સાથે લડવા ગઈ. સ્ત્રીઃ તમાિી ઓફફસ હવે સાવ નકામી થઈ ગઈ છે. કોઈને કશી ખિિ પડતી નથી. માિા પરત રિઝનેસ ટૂિમાં ન્યૂ યોકક ગયા છે અને ત્યાંથી પત્ર લખવાનું તેમણે વચન આપ્યું હતું. ન્યૂ યોકકથી આવેલા આ પત્ર પિ તમાિા કોઈ માણસે એટલાન્ટા રસટીનો સ્ટેમ્પ કઈ િીતે માયોણ એ મને નથી સમજાતું. • કોઈ કાિણસિ પ્રેમીએ કમ્પ્યુટિ પિ ટાઇપ કિવા ધાિેલો પ્રેમપત્ર ટાઇપ ન થઈ શક્યો અને તેણે ભૂલમાં કોિો કાગળ પ્રેરમકાને મોકલ્યો. પ્રેરમકાએ જવાિ લખ્યોઃ આમ તો અત્યાિ સુ ધીમાં મને ઘણા લોકોએ પ્રે મ પત્રો લખ્યા છે , પિં તુ િધા જ પ્રેમપત્રોમાં તાિો પ્રેમપત્ર શ્રેષ્ઠ છે એવું મને લાગે છે. • નોકિાણીએ શે ઠાણીને કહ્યુંઃ મેમસાિ, પાડોશની ત્રણ સ્ત્રીઓ િહાિ તમાિી સાસુને માિી િહી છે. મેમસાિ નોકિાણી સાથે િાલ્કનીમાં આવી અને ચૂપચાપ તમાશો જોવા લાગી એટલે નોકિાણીએ ફિી કહ્યુંઃ તમે મદદ કિવા જાઓને... મેમસાિે ખુલાસો કયોણઃ ના, તે ત્રણ પૂિતી છે. • મંગુએ મંજુને કહ્યુંઃ અિે સાંભળે છે? આ પુસ્તકમાં લખ્યું છે કે જેમના રપતા મૂિખ હોય છે તેમનાં િાળકો િુરિશાળી હોય છે અને જેમના રપતા િુરિશાળી હોય છે તેમનાં િાળકો મૂિખ હોય છે. મંજુઃ ચાલો, એક રચંતા તો ઓછી થઈ. આપણો મુન્નો હવે જરૂિ િુરિશાળી િનશે.

'&

' #" #! &(%) , ) & '


18

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 12th January 2013

પરરણામો પછીનું ગુજરાતઃ ૨૦૧૩ તસિીરે ગુજરાત વિષ્ણુ પંડ્યા હડસેમ્બર, ૨૦૧૨માં ચૂંટણીનું ઘમાસાણ અને ૨૦૧૩ના િારંભે, નવગહઠત ગુજરાત સરકારનું ‘વાઇિસટ સહમટ’નું એક વધુ વારનું સુગ્રહથત આયોજન! પહરણામ પછીનાં ગુજરાતની ‘દશા અને હદશા’નો અંદાજ આપવા માટે ટીવી પર જાહેરાત સાથે કોઈ તુહલકા પટેલ હવે નહીં હોય, કારણ કે એ તો ચૂંટણી િચાર પૂરતો િયોગ હતો.

‘િાઇબ્રન્ટ’ ધામધૂમ ‘વાઇિસટ’નું હવશ્લેષણ હજુ થયું નથી, આ લખાય છે ત્યારે (આઠમી જાસયુઆરીથી) ગાંધીનગરમાં બડી ધામધૂમથી તેની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. ૧૩ ડોમ, ૧૪ પેવહે લયન, ૮ રાજ્યોના થટોલ સાથે ઉપન્થથત (તેમાં કોંગ્રેસશાહસત રાજ્યો પણ છે) ૯૦ વૈહિક કંપનીઓ અને દેશોના ઉત્પાદનો, ચીજવથતુઓનું િદશિન, એક લાખ ચોરસ મીટરમાં પથરાયેલો ટ્રેડ શો, ૧૦૦૦થી વધુ કંપનીઓ અને ૨૫,૦૦૦ િોડટટ્સ... આ તમામ માટેનું થથાન ‘મહાત્મા મંહદર’! િાથિના અને ધૂન ઉપરાંતનો આવો િયોગ સમથિન અને હવરોધ - બંનેને મોકો આપશે. આમેય નરેસિ મોદીનું કોઈ પણ પગલું હવવાદને આમંત્રણ ન આપે તો યે એક વગિ તેનો હવરોધ કરવા તત્પર રહે જ છે! એક બીજી મહત્ત્વાકાંિી યોજનાની યે નોંધ લેવી રહી. તે છે એહશયાનું બીજું અને ભારતનું સવિિથમ ‘ગુજરાત ઇસટરનેશનલ ફાઇનાસસ ટ્રેડ હસટી’. અહીં ગુજરાતીઓ માટે તેનું ટૂંકાિરી ‘હગફ્ટ હસટી’ નામ હોઠ પર છે. તેના પહેલા ચરણમાં ૨૮થી ૩૦ માળના બે ગગનચુંબી ટાવર ૧૦ જાનેવારીએ મુખ્ય િધાને ખૂલ્લા મુટયા. આ ટાવરમાં રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકોની કચેરીઓથી શરૂઆત થશે. ૨૬૧ એકર જમીન પર આકાહરત હગફ્ટ હસટીને ભારત સરકારના વાહણજ્ય મંત્રાલયે આહથિક િેત્ર તરીકેની માસયતા આપી દીધી છે. બંને ટાવર પાછળ ૭૦૦ કરોડ રૂહપયાનું રોકાણ થયું. આંતરરાષ્ટ્રીય થતરનું બેકકંગ, ફાઇનાન્સસયલ, ઇસવેથટમેસટ અને થટોક માકકેટ સંબંહધત સેટટસિ કંપનીઓની ઓકફસો થશે. ૨૦૧૪ સુધીમાં આવા આઠ ટાવરો થઈ જશે.

ચલી, ચલી રે પતંગ... એક ‘સહમટ’ અને બીજા બે ઉત્સવોઃ દરેક વખતે ગુજરાત તરફ સૌનું ધ્યાન ખેંચે છે, તે કચ્છનો રણોત્સવ અને અમદાવાદ સહહત અસયત્રનો પતંગ મહોત્સવ! બંનેની પોતાની હવશેષતાઓ છે. પતંગને તો ગુજરાતીએ વષોિથી પોતાના જીવન-ઉત્સવની સાથે જોડી દીધી છે. સુરતની અગાશી પરની પતંગલીલાને જ્યોહતસિ દવે - ધનસુખલાલ મહેતાની સંયુિ આત્મકથા ‘અમે બધાં’માં સરસ રીતે આલેખી છે. તમામ કુટુંબ બધા ભેદભાવ ભૂલીને - િસુરથી પુત્રવધૂ સુધીના - મકર સંક્રાંહતએ તો અગાશી પર જ હોય. દોરી, કફરકી, બલુન, ફાનસ... આ

રંગબેરંગી સાધનોની સાથે ખાણીપીણીની ચટાકેદાર વાનગીઓ અને ‘એ.... કાઇપો’ના અવાજો, કકલકારીઓ. પતંગરહસયાઓને ‘ઉિરાણની હવા’નો સપાટો જોઈએ, અડહદયા, ભૂસું, હચક્કી અને ઊંહધયું અ-હનવાયિ. હવે તો આધુહનક ગીતોથી ત્રાસ આપતાં ઇલેટટ્રોહનક માધ્યમો યે ખરાં. આખ્ખું આકાશ માત્ર પતંગ-નાગહરકનો િદેશ બની જાય. રાત પણ તેમાં બાકાત નહીં અને બીજો હદવસ ‘વાસી ઉિરાણ’નો, તે ય એવો જ, બાકીના ધંધા-નોકરીથી મુિ. વડનગરની સાંકડી શેરીમાં તરુણ વયના નરેસિે આમાંનું કેટલુંક જરૂર માણ્યું હશે (પતંગ કાપવાની, કફરકી પકડાવવાની ખાહસયત તો તેમનાં રાજકારણમાં યે છે!) એટલે તેમણે મુખ્ય િધાન બનતાં પતંગોત્સવને આંતરરાષ્ટ્રીય કલેવર આપી દીધું છે. હવે તો અમદાવાદની પાસે ખુલ્લી સાબરમતી નદીકકનારાનો આધુહનક ‘હરવર ફ્રસટ’ પણ છે એટલે પતંગરહસકો ઊમટી પડશે, ૧૪મી જાસયુઆરીએ. આ જ હદવસોમાં હવદેશન્થથત ગુજરાતી સપહરવાર ગુજરાતમાં આવે છે, પોતાનાં બાળપણથી કંડારાયેલાં ગામે પહોંચે છે, પછી ગુજરાતમાં સોમનાથ, ડાકોર, દ્વાહરકા કે પાહલતાણા યે દશિન કરી આવે. નવી પેઢીને ગીર-સાસણનાં જંગલમાં હસંહદશિનની મજા પડે છે. ઘણા પહરવારો કચ્છના રણોત્સવમાં જાય છે. ભૂજના હમીરસર તળાવથી માંડીને રણમાં ધોરડો ગામે યોજાતા રણોત્સવથી અદભૂત કુદરતની હજંદગી માણે છે. તેમાંના કેટલાક માંડવીના દહરયાકકનારે રેતીમાં રંગ માણશે અને જેમને ગુજરાતના ઇહતહાસ હવશે ઉત્સુકતા છે તેવા પહરવારો માંડવીમાં જ દહરયાકકનારે આવેલાં પંહડત શ્યામજી કૃષ્ણવમાિનાં થમારક ‘ક્રાંહતતીથિ’ પણ પહોંચશે. હવશાળ હવથતારમાં આ તીથિ િહતહિત થયું છે. શ્યામજી કૃષ્ણવમાિ (જેમણે લંડનમાં ‘ઇન્સડયા હાઉસ’ની થથાપના, ‘ઇન્સડયન સોશ્યોલોહજથટ’નું તંત્રીપદ અને રાષ્ટ્રવાદી છાત્રોને છાત્રવૃહિનું કામ વીસમી સદીની શરૂઆતમાં કયુું હતું.)નાં જસમથથાન માંડવીમાં આ ભવ્ય થમારક છે. લંડનમાં શ્યામજી કૃષ્ણવમાિનાં ‘ઇન્સડયા હાઉસ’ કે તેમનાં હનવાસથથાનને તો આપણે કે કોઈ સરકાર થમારક રૂપે થથાહપત ના કરી શટયાં, પણ અહીં માંડવીમાં ‘ઇન્સડયા હાઉસ’ જરૂર જોવા મળશે! હમણાં થવામી સહિદાનંદ તેની મુલાકાતે ગયા ત્યારે તેમણે લખ્યું કે આવું કામ માત્ર નરેસિ મોદી જેવા મુખ્ય િધાન જ કરી શકે! ‘ક્રાંહતતીથિ’ની સારસંભાળ જીએમડીસીના હાથમાં છે તેના ચેરમેન વી.એસ. ગઢવી કહેતા હતા કે અત્યાર સુધીમાં પાંચ લાખ લોકો થવયંભૂપણે આ તીથિની મુલાકાતે આવી ગયા છે! િવાસન ખાતાના સહચવની પાસે કચ્છ રણોત્સવ અને િવાસનનાં આયોજનમાં આ ‘ઇહતહાસ-િવાસન’ કેમ નહીં હોય? આ સવાલનો જવાબ હજુ સુધી કોઈને મળ્યો નથી.

ઇવતહાસકારનું અધધસત્ય? ઇહતહાસની વાત નીકળી છે એટલે હમણાં અમદાવાદમાં યોજાયેલી ઉમાશંકર જોશી વ્યાખ્યાનમાળામાં આવેલાં ઇહતહાસકાર રોહમલા થાપરનાં મુદ્દાઓની યે ચચાિ કરવા જેવી છે (કારણ, હિહટશ ગુજરાતીનો યે સોમનાથની સાથે મજબૂત

નાતો છે) રોહમલા થાપર જવાહરલાલ નહેરુ યુહનવહસિટીની િહતિા ધરાવે છે અને જેએનયુએ મોટા ભાગે લેકફટથટ પૂવિગ્રહોની સારસંભાળ વધુ રાખ્યાનો આરોપ ઘણા સમયનો છે. રોહમલા થાપર અમદાવાદ આવ્યા, વ્યાખ્યાન આપ્યું અને હવષય હતો - સોમનાથનો. સોમનાથની વાત આવે એટલે મહમ્મુદ ગઝનવીનું આક્રમણ થમરણમાં આવે, ઔરંગઝેબ અને પોચ્યુિગીઝ આક્રમકોનો યે ઉલ્લેખ આવે. રોહમલા થાપરે એવું થથાહપત કરવાનો િયત્ન કયોિ કે મહમ્મુદ ગઝનવી કંઈ ધમાિસધ નહોતો, ધાહમિક ઝનૂન માટે આવ્યો નહોતો, એ તો માત્ર નાણાંકીય લૂંટફાટ માટે આવ્યો હતો, એટલે સોમનાથના આક્રમણને હહસદુ-મુન્થલમ સંઘષિની સાથે જોડી શકાય નહીં. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે ગઝનવીના આક્રમણ પછી અનેક સો વષોિ વીતી ગયાં, કોઈએ ગઝનવીની વાત નથી કરી, પણ અંગ્રેજોએ ઉખેળી (હિહટશ પાલાિમેસટમાં પણ ચચાિ થઈ) અને આ આક્રમણને હહસદુ-મુન્થલમ હધક્કારનું હનહમિ બનાવી દીધું! ગઝનવીને સારો ચીતરવા માટે એવા સંદભોિ ગોઠવી દીધા કે તેનાં સૈસયમાં અને દરબારમાં ઘણા હહસદુઓ પણ હતા!

વિિેકાનંદ, મુનશી, સરદાર અને સોમનાથ ખરી વાત એ છે કે ગઝનવીના ધાહમિક જેહાદી ઝનૂનને ખુદ તેના જ સમકાલીન મુન્થલમ લેખકોએ વણિવ્યું છે અને પછી બીજા ઘણા િમાણો મળે છે. એકાદ જૈન હશલાલેખનું િમાણ આપીને રોહમલા થાપરે ગઝનવીનો બચાવ કરવાની કોઈ જરૂરત હતી ખરી? એમ તો હસદ્ધરાજને ખરાબ ચીતરવા માટે અને કુમારપાળને શ્રેિ સાહબત કરવા કેટલાક જૈન લેખકોએ તરેહવારની કહાણી લખી છે તેવું પણ મધ્યકાલીન ઇહતહાસના સંશોધકોએ કહ્યું છે એનો અથિ એવો થોડો કે હસદ્ધરાજ જયહસંહની મહિા પર અંધારપછેડો રાખવો? બંને રાજવીઓની પોતાની મહિા હતી. ખુદ કુમારપાળે પણ તત્કાલીન જૈનસનાતન આચાયોિની મદદથી સોમનાથનો હજણોિદ્ધાર કરાવ્યો હતો અને સોમનાથના ધ્વંસથી આઘાત પામનારા થવામી હવવેકાનંદે ગઝનવીના આક્રમક કાયિની ટીકા કરી છે. કનૈયાલાલ મુનશીએ ‘ગ્લોરી ધેટ ગુજિર દેશ’ પુથતકમાં ઇહતહાસ આલેખ્યો છે, નવલકથાઓ લખી છે, સરદાર વલ્લભભાઈએ જૂનાગઢમુહિના હદવસે નવેમ્બર, ૧૯૪૭માં સભા પૂરી થયા પછી સોમનાથ જઈને હજણોિદ્ધારનો સંકલ્પ કયોિ, સોમનાથનું હશલારોપણ ડો. રાજેસિ િસાદે કયુું... આ બધા ઇહતહાસકારો નહીં હોય, પણ તેમના હચિમાં ગઝનવી-ઘટના પૂરેપૂરી થથાહપત નહોતી? રોહમલા થાપર ઇહતહાસ સંશોધનના નામે પસંદગીની વીણેલી (હસલેન્ટટવ) હકીકતોના આધારે, અમદાવાદમાં આવીને ગરવા ગુજરાતીની સોમનાથ-શ્રદ્ધાને હવ-ચહલત કરવાનું કામ કરી ગયા અને તે પણ થવ. ઉમાશંકર જોશી વ્યાખ્યાનમાળાના હનહમિ સાથે! એ તો સારું જ થયું છે કે ભો. જે. હવદ્યા ભવનના િા. સાવહલયાએ કહ્યું કે સોમનાથના િશ્ને આવી કૃહત-હવકૃહતને બદલે પુનઃ એક વાર ઇહતહાસકારોને એક સાથે બોલાવીને મૂલ્યાંકન કરવું જોઈએ...

૧૨૦૦ વષષ જુનો સંજાણનો ‘ચાલતો આંબો’ બે કિલોમીટર ચાલ્યો વલસાડઃ ગુજરાતના હેરીટેજ ટ્રીના સવવેમાં ઉમરગામના સં જા ણમાં આવે લા ‘ચાલતો આંબો’, વલસાડ તાલુકાના કકવાડીમાં આવેલું ચોરઆમલાનું વૃિ, વ્યારા તાલુકાના ઘટા ગામનું વડનું વૃિ, કપરાડા તાલુકાનું મધહિય શામરનું વૃિ સહહત દહિણ ગુજરાતના ધાહમિક, ઐહતહાહસક હવહશિતા ધરાવતા અનેક વૃિોએ થથાન મેળવ્યું છે. આ હેરીટેજ ટ્રી ભહવષ્યમાં હવદ્યાથથીઓ અને પયિટકો માટે જોવાલાયક થથળ બની રહેશે. સમગ્ર રાજ્યમાં ધાહમિક, ઐહતહાહસક અને વનસં પ દાની દૃહિએ હવહશિતા ધરાવતા વૃિોના સવવેનં ુ કામ ગુજરાત રાજ્યના વન હવભાગના એક ઉિ અહધકારીએ હાથ ધયુું હતું. આ વૃિોનું સવવેિણ કરાયા બાદ તેમને આરહિત વૃિો તરીકે જાહેર કરવાની હદશામાં તે મ ણે મહત્વપૂ ણ િ યોગદાન આપ્યું છે . વનસં પ દાની દૃહિએ હવહશિતા ધરાવતાં વૃિોમાં દહિણ ગુજરાતના અનેક વૃિોનો હેરીટેજ ટ્રી તરીકે સમાવેશ થયો છે. જેમાં

વલસાડ હજલ્લાના ઉમરગામ તાલુ કાના સંજાણમાં આવેલા ‘ચાલતા આંબા’એ સૌનું ધ્યાન કેન્સિત કયુું છે. આ ‘વોકકંગ મેંગો ટ્રી’ હવશે કહેવાય છે કે તે ૧૨૦૦ વષિ કરતાં પણ વધુ જુનો છે. જે પારસીઓએ વાવ્યા બાદ આજે મૂળ થથાનથી બે કકલોમીટર ઉપરાંતનું થથળાંતર કરી ચૂટયો છે. આ આંબાની ડાળીઓ વષોિથી આકાશ તરફ વધવાને બદલે જમીનથી સમાંત ર (આડો) વધતાં જ્યાં જમીનને અડે ત્યાંથી નવો રોપો ઉગી આવે છે. સામાસય રીતે દરેક વૃિો આકાશ તરફ વધે છે, પણ આ ચાલતો આંબો આડો વધે છે. સંજાણમાં આવેલા આ આંબાની હવહશિતા ભૂંસાઇ ન જાય તે માટે કોઇ તેને નુકસાન પહોંચાડતું નથી. જેની જમીનમાં આંબો જાય તે જમીન માહલક હવરોધ કરતા નથી. આ ‘હેહરટેજ ટ્રી’ની યાદીમાં કપરાડા તાલુકાના હદનબારી ગામે આવેલું શામરનું ઝાડ પણ થથાન પામ્યું છે. કહેવાય છે કે આ ઝાડ

પર એક સાથે ૧૦૦થી વધુ મધપૂડા બેસે છે. વલસાડ હજલ્લાના અસય વૃિોમાં વલસાડ તાલુકાના કકવાડી ગામે આવેલું ચોરઆમલાના વૃિને થથાન મળ્યું છે. રાજ્યના તમામ ચોરઆમલાના વૃિો પૈકી આ વૃિનું થડ સૌથી વઘુ (૪૮ ફુટ) ઘેરાવો ધરાવે છે. તેમ જ તે ૪૦૦ વષિ જુનું વૃિ હોવાનું કહેવાય છે. નેશનલ હાઇવે નંબર આઠ પર વાપી ભંડારવાડ ખાતે આવેલું ૨૦૦ વષિ જુનું પીપળાનું વૃિ ધાહમિક માસયતાઓને લીધે આરહિત કરાયું છે. આ વૃિના થડનો ઘેરાવો લગભગ ૩૦ ફુટ જેટલો છે. ડાંગ હજલ્લાના વઘઇ બોટાહનકલ ગાડડન ખાતે રાજ્યનું સૌથી ઉંચા સાદડાના વૃિને હેરીટેજ ટ્રીમાં થથાન મળ્યું છે. તેની ઊંચાઇ ૩૬ મીટરથી વધુ છે. જ્યારે આ જ ગાડડનમાં આવેલા ૩૯ મીટર ઊંચાઇ ધરાવતા બહેડાના વૃિને અને ૪૧ મીટર ઉંચાઇ ધરાવતા કદમના વૃિને પણ હેરીટેજ ટ્રીમાં સમાવાયા છે. નવસારી હજલ્લામાં બીલીમોરા સોમનાથ

મંહદર ન્થથત ‘હશવ ટ્રી’, ગડતનો વડ અને દાંડી મેમોહરયલના વડને પણ થથાન મળ્યું છે. જ્યારે તાપી હજલ્લામાં વ્યારા તાલુકાના ઘાટા ગામે આવેલો મહાકાય વડ આકષિણનું કેસિ બસયો છે . હનુ માનજીના મં હદર સાથે ધાહમિક માસયતાઓનું મહત્ત્વ ધરાવતું આ વડનું વૃિ ૩૫૦ વષિ જુ નું હોવાનું કહે વાય છે . આસપાસના હવથતારોમાં પથરાયે લી વડવાઇઓ આધારે આ વૃિ ૨૫૫ મીટરનો ઘેરાવો કવર કરી ચૂટયું છે. આ વડની ઝવેરચંદ મેઘાણી તથા રહવશંકર મહારાજે પણ મુલાકાત લઇ તેની હવહશિતા આંકી હતી. સુરતના એલ.પી. સવાણી રોડ પર આવેલા ધ્યાનાકષિક લાગતાં ચોરઆમલાના વૃિને પણ હેરીટેજ ટ્રીમાં સમાવાયું છે. અંદાહજત ૨૦૦ વષિ જુના આ વૃિનો ૧૦ મીટરનો ઘે રાવો છે . વનસંપદાની દૃહિએ હવહશિ મહત્વ ધરાવતા આ વૃિો હે હરટે જ ટ્રીમાં થથાન પામતા અગાઉના વષોિમાં હવદ્યાથથીઓ તે મ જ િવાસીઓ માટે જોવાલાયક થથળો બની રહેશે.


રવરવધા

Gujarat Samachar - Saturday 12th January 2013

હેં િું... બે િકનો ઓડડર છે? હા, તને પછી ફોન કરું છું.’ પણ ફોન કટ પણ ન થાય અને ભાઇ મંશદરની બહાર પણ ન જાય. ‘કેટલા કહે છે? પાંિીસ હજાર? રહેવા દે, હું મંશદરમાં બેઠો છું. પછી ફોન કરું છું...’ છતાં ય ફોન કટ ન થાય.

મોબાઇલની બેડ-મેનસુું! સાડી નવસો રૂશપયા તો ટોલટેક્સના થાય છે!) એમ સોદો નક્કી થાય.. આખો ફોન સાડા સત્તર શમશનટ લગી ચાલે... અને છતાંય દર બીજી શમશનટે ભાઈ કહેતા હોય, ‘અહીં મંશદરમાં બેઠો છું, તને

‘લશલતભાય, તમે તો બવ મોટા માણસ બની ગ્યા છો ને કાંઈ ? લં ડ નના ગુ જ રાત સમાચારમાં લેખું લખતા થઈ ગ્યા છો? ક્યારેક અમારી હારે એકાદ કપ ચા પીવા આવોને?’ અમે કીધું કે , ‘ભાઇબં ધ , હમણાં મારે એક જગાએ જાવાનું મોડું થાય છે , ફરી ક્યારે ક મળીિું.’ છતાં શમિ માને જ નશહ. કહે કે હમણાં ને હમણાં જ હાલો. બસ દસ શમશનટ અમારી હારે બેસીને ચા પીઓ પછી તમે છુટ્ટા. અમે એના આગ્રહ આગળ ઝૂકી ગયા. સામે દેખાતી રેસ્ટોરડટમાં જઈને હજી ટેબલ પર બેઠા નથી ત્યાં એમનો મોબાઇલ રણકી ઉઠ્યો. ‘બોલને જીગર! િું હાલે છે . ..’ કરતાં એમણે મોબાઇલ પર વાતું ચાલુ કરી. અમે એ દરશમયાન ચાનો ઓડડર દઈ દીધો. પણ એમની વાતું પૂરી નો થઈ. ‘બોલને જીગર? આંયાં ટાઇમ જ ક્યાં છે? તું ય ક્યાં ફોન કરે છે? પરમ શદ’ મેં તને એસએમએસમાં જોક મોકલી’તી ઇ મળી કે નંઈ? હવે બેઠક ક્યારે રાખો છો? (બેઠક એટલે પીવાનો િોગ્રામ)

લડવાઇન લિએશન

આઇએસડી કોલના તમામ ડીજીટ અહીંના ફોનથી અવકાિના સેટેલાઇટમાં અને એ સે ટે લાઇટથી બીજા સેટેલાઇટ અને ત્યાંથી નીચે તમારા ફોનમાં બીપ બીપ કરતા પહોંચે એટલા અંતરે વસતા અમારા વ્હાલા એનઆરઆઇ ભાઇઓ, ભાભીઓ અને રંગશબરંગી મોબાઇલ જેવાં ભૂલકાંવ! ઇપ્ડડયામાં ફ્રી ટોક ટાઇમ, ફ્રી ઇન-કશમંગ, ફ્રી ગ્રૂપ-ટોક અને ફ્રી એકસ્િા શર-ચાજષ ટાઇમના શહસાબોમાં અટવાતા અને મોબાઇલનાં શબલ આવે ત્યારે વધારે અટવાતા હં ધાય દે િીઓનાં જેશ્રીકૃષ્ણ! તમારા દે િ ની મોબાઇલ મેનસુાંની અમને ઝાઝી ખબર નથી. પણ આં યાં તો અમને વાતું કરવાની જ મેનસષ નહોતી ત્યાં મોબાઇલની મેનસષ તો ક્યાંથી હોય? લોકો શથયેટરુંમાં બેસીને મોબાઇલમાં વાતું કરતા હોય તો મંશદરમાં સત્સંગ ચાલતો હોય ત્યાં તો ક્યાંથી ચૂપ રહે? મોબાઇલની રીંગ ટોન પણ ત્યાં ‘ધૂમ મચા લે ધૂમ...’નો જ હોય. મોબાઇલ ઉપાડતાં જ કહેિે, ‘િું છે? અહીં મંશદરમાં બેઠો છું. પછી ફોન કરું છું...

‘ના લખુડા, પાંિીસમાં ના પોસાય, એને કહે ચાલીસમા જોઈએ તો આજે જ મોકલી દઈએ... હું મંશદરમાં બેઠો છું પછી ફોન કરું છું...’ પણ પછી િેનો? ફોન તો હજી ચાલુ જ છે. ચાલીસ, પાંિીસ, ઓગણચાલીસ, છિીસ એમ કરતાં કરતાં છેવટે સાડા સાડિીસ હજાર ‘ટલસ ટોલ ટેક્સ’ (બાપલ્યા, અમદાવાદથી મુંબઈ લગીમાં

પછી ફોન કરું છું!’ લગ્ન સમારં ભ હોય, સાશહત્ય સમારંભ હોય કે રાજકીય સમારંભ હોય... જે માણસ સામે ઊભેલા લોકો સાથે ઓછો અને મોબાઇલ પર વધારે વાતું કરતો હોય ઇ આજકાલ બવ મોટો માણસ કહેવાય છે. એક શદવસ અમારા એક જૂના શમિ અમને રસ્તામાં મળી ગયા. અમને કહે ,

અમને કાં ભૂલી જાવ છો? અમે તને કયા શદવસે ભૂલી ગ્યા... ઓલું નવું શપક્ચર જોયુ.ં .. ભાભી િું કરે છે...’ એમ કરતાં ભાઇ એમની ચા પી ગયા, અમે અમારી ચા પૂરી કરી. વેઇટરને શબલ ચૂકવ્યું, ટીપ આપી દીધી. છતાં એમની મોબાઇલ પરની વાતું પૂરી જ નો થાય. અમે ઊંચાનીચા થાતા હતા ત્યાં અમને બેસી રહેવાનો ઇિારો કરીને ઇ ઊભા થયા અને રેસ્ટોરડટના બીજા ખૂણામાં ગોળગોળ ઘૂમરીઓ લેતાં લેતાં વાતું કરતા રહ્યા! અમે હવે કંટાળ્યા અને બહાર નીકળ્યા. શમિને બારોબાર હાથ ઊંચો કરીને આપણે જતાં રહેવાની તૈયારીમાં હતા, ત્યાં શમિ ફોન પતાવીને ઝટપટ અમારી પાસે આવ્યા.

આંયાં બધા ઓલરાઇટ છે! લલલત લાડ અમને એમ કે એ ‘સોરી’ કહેિે. પણ એના બદલે કહે, ‘ચાલો બોસ, બાય! ફરી વાર ક્યાંક આ રીતે મળી જઈએ તો બેસીને શનરાંતે ચા પીવી છે, હોં!’ જે રીતે અમદાવાદમાં અડધી ચા પીવડાવવાનો શિષ્ટાચાર છે એવી જ રીતે અહીં ‘શમસ-કોલ’ મારવાનો શિષ્ટાચાર પણ વધી ગયો છે.

19

મૂળ તો શમસ-કોલનો મતલબ એમ થાય કે તમે કોક સાથે વાતું કરતા હો અથવા તમારો ફોન ક્યાંક રહી ગયો હોય એ દરશમયાન જે ફોન આવી ગયા હોય અને તમે રીશસવ કરતાં ‘શમસ’ કરી ગયા એને શમસ-કોલ કહે વાય. પણ આંયાં તો બે રીંગ મારીને કટ જાણી જોઈને કરી નાંખીએ એને શમસ-કોલ કહેવાય! આજકાલ બે કડકા કોલેજીયનો એકબીજાને મળે ત્યારે િું વાતો કરતા હોય છે ખબર છે? ‘અલ્યા, કાલે મેં તને કેટલા બધા શમસ-કોલ માયાષ? સાલા, એક વાર તો ફોન કરવો તો!’ તો સામેવાળો કહેિ,ે ‘ટોપા, ફોન કંઈ મફતમાં થાય છે? મેં બી તને સામા કેટલા શમસ-કોલ મારેલા?’ શમસ-કોલની એક સરસ મજાની જોક છે. અકબર જ્યારે જ્યારે શિકાર કરવા જાય ત્યારે થોડી થોડી વારે શબરબલને કબૂતરો મોકલીને સંદેિા મોકલ્યા કરે. એક વાર અકબર શિકારેથી પાછો આવીને શબરબલને પૂછે છે, ‘અલ્યા, બે કબૂતરોના પગમાં તો કોઈ સંદેિા જ નહોતા. એવું કેમ?’ શબરબલ કહે, ‘બોસ, એ તો શમસ-કોલ હતા!’ લ્યો ત્યારે ઝીંકે રાખો બાપલ્યા, આં યાં બધા ઓલરાઇટ છે!

હવે અંધારામાં ચમકશે ચાદર અને ઓરશકાં પેરિસઃ ફ્રાડસની એક કંપનીએ એવા ચાદર અને ઓશિકાં તૈયાર કયાાં છે જે અંધારામાં ચમકે છે અને ઝાંખો િકાિ પણ આપે છે. ફ્રાડસની કંપનીએ બેટરી આધાશરત ટેકનોલોજીની મદદથી આ ચાદર તૈયાર કરી છે જેમાં ફાઇબર ઓપ્ટટક લાઈટ્સનો ઉપયોગ કરાયો છે. આ કંપની કપડાંમાં ઉપયોગમાં લેવાતા સંખ્યાબંધ ચળકતા તાર તૈયાર કરે છે. અંધારામાં ચમકે તેવી ચાદર તૈયાર કરવા માટે તેમણે લુશમનેક્સ નામનું ખાસ મશટશરયલ તૈયાર કયુાં છે. કંપનીના દાવા િમાણે લુમીગ્રામ નામની આ ચાદર એટલી આકષષક છે કે કોઈ પણ વ્યશિના િણયજીવનને વધુ

સુંદર બનાવી િકે છે. આકષષક બેડિીટ અને ઓશિકાંના કવરમાં લ્યુશમશનઅસ મશટશરયલનો ઉપયોગ થયો છે. લુશમનેક્સ તરીકે ઓળખાતા મશટશરયલથી આ ચાદર પર શવશવધ શડઝાઈન શિડટ કરાય છે. કંપનીના િવિાએ કહ્યું હતું કે ફાઈબર ઓપ્ટટકમાંથી ઉત્પન્ન થતો િકાિ ઝાંખો અને રહસ્યમય હોય છે. તેનાથી અંધારામાં

ખૂબ જ સારી ઇફેક્ટ જોવા મળે છે. જોકે, ૪.પ વોલ્ટ ઇલેપ્ક્િકલ એડટટર અથવા બેટરીથી ચાલતી આ ચાદરની કકંમત ૩૨૦ પાઉડડ છે. ખૂબ જ પાતળા ઓ પ્ ટટ ક લ ફાઈબસષમાંથી બનેલું મશટશરયલ સીધું જ કૃશિમ તાંતણાના સંપકકમાં આવે છે. આ તાંતણા અલ્િાિાઇટ એલઈડી સાથે જોડાયેલા હોય છે જે ફેશિકના છેડાઓ સાથે બહારની ધાર પર લાગેલી હોય છે. આ એલઈડી ફાઈબર ઓપ્ટટક્સ સાથે મળીને ફેશિકમાં િકાિ મોકલે છે જેથી ચાદર ચળકે છે. કંપનીના દાવા િમાણે ફેશિક ધોઈ િકાય છે.

ગુજરાત ટુરરઝમને મળ્યો પ્રરતરિત એવોડડ અમદાવાદઃ અશમતાભ બચ્ચનનાં મોંએ 'ગુજરાત નહીં દેખા તો કુછ નહીં દેખા’ બોલાવીને અને ગુજરાતના વૈભવી વારસા અને કુદરતી સૌંદયષનાં સ્થળોને િોત્સાહન આપીને શવશ્વમાં િશસદ્ધ કરવા માટે ગુજરાત ટુશરઝમ બોડડને તાજેતરમાં સીએનબીસી-આઇબીએન દ્વારા 'બેસ્ટ ટૂશરઝમ બોડડ’નો એવોડડ એનાયત થયો છે.

તાજેતરમાં શ્રીનગર ખાતે આયોશજત એવોડડ સમારંભમાં આ એવોડડ કેડદ્રીય િધાન ગુલામ નબી આઝાદે એનાયત કયોષ હતો અને ગુજરાતના િવાસન શવભાગના સેક્રેટરી શવપુલ શમિા બોડડના િશતશનધી તરીકે એવોડડ સ્વીકાયોષ હતો. આ િશતશિત એવોડડ વ્યૂઅસષ પોલ અને એક્સ્પટડ પેનલના શનણષયના આધારે અપાયો હતો.

!

'" &0:/ %,.,:(80(5

(8 (9: <0:/ 65.265. (8 (9: (=9 8- *'

(=9

,(39

3) *'

78 91< 8- 4: +6 ? 8- 2&< 8- 91< 8- !*58 8- 4: +642 )918 ? ;9:8(30( ,<>,(3(5+ 010 (=9 %0,:5(4 (5+ (4)6+0( (=9 8- &6(- *8963 3) 56.1 ",=*/,33,9 <0:/ ;)(0 56.1 91< !*58 (8 (30 <0:/ (3(=90( !*58*2'*6 !;990( +(=9 &< ,8(3( !5*(.&1 &39&6< 477.'1* 84 7845 4:*6 .3 3).& ? =78;9 )&<7 &< 91< 9, !*58 +6 +;3: ? /03+ ? $67 #;82,= )&<7 56.1 &< 93* 91< !*58 +6 +;3: ? /03+ ? $67 (9: -80*( :.7.8.3, &25&1& &(-.3743 &117 ;.8- 7&+&6. .3/& &.64'. &7&. &6& ;.87&+&6. &0969 ;.8- 7&+&6. 42'&7& %&3=.'&6 &3) )&6 7 !&1&&2 8- !*58*2'*6 *8963 !*58*2'*6 ? +;3: 8,(:,8 ;51() *5&68 8- (84'*6 )918 > )&<7 "80 (52( ,8(3( *5&68 8- 4: 8- /&39&6< )918 > &<7 .+ +911< 5&.) '< > 4++ 5*6 5*6743 47,80(3 0:0,9 6- 6886* "496 )&<7 *5&68 8- 56.1 8- &< 8- 93* +;3: ? #6;8 6- #;5090( -;33 )6(8+ )&<7 #.7.8.3, -&22*8 &.6493 !'*881& -*'.0& 8&2*,-=& .)*7 84=*96 *+8& -488 *1 *6.) 49= &82&8& &'*7 1 /*2 0&38&49. 43&78.6 !4977* &38&49. +;3: ?

'" (809 (5+

095,= (5+

)&<7 *' &6(&< 93* +;3: ? /03+ ? $*&67 :(3= *5&68 78 91< 8- ,978 )918 > )&<7 :.7.8.3, 42* #*3.(* :(3= (5+ "<0:>,83(5+ &<7 *5&68 78 91< )918 >

' "6;:/ (80)),(5 987.)* (&'.3 > !6*2=

)&<7 8-

6;5:(05 (5+ 392(

"

4(03 05-6

146*3(*

.7&

!$ "

(9:,8 ,+0:,88(5,5 )&<7 "7(05 68:;.(3 )&<7 8- 56.1 (5(4( 8;09, *(*2'*6

$

9,

"" & $!'

&6(-

69.7*

*(0

)&<7

! $# ! "# #

&< &3) 93*

& ! "#

!#

)()(/630+(=9 *64 <<< )()(/630+(=9 *64


20

બોનલવૂડ

Gujarat Samachar - Saturday 12th January 2013

પ્રાણીઓનાં હિત માટે કાયિરત આં ત ર રા ષ્ટ્રી ય સંસ્થા ‘પીપલ િોર ધી એહથકલ ટ્રીટમેડટ ઓિ એહનમલ્સ’-પે ટાએ અહમતાિ બચ્ચન અને હિદ્યા બાલનને ૨૦૧૨નાં િોટેસ્ટ સે હલ હિ ટી િેહજટેહરયડસ જાિેર કયોિ છે. પેટાએ આ અગાઉ બચ્ચનને ત્રણ િખત આ હબરુદ આપ્યું િતું. આ સાથે પેટાએ નેિા ધુહપયા, શાહિદ કપૂર, સોનુ સૂદ, દહિણ િારતીય ફિલ્મોના અહિનેતા ધનુષ, કરીના કપૂર અને િેમા માહલનીને પણ િોટેસ્ટ

૨૦૧૦માં પણ પેટાની િોટેસ્ટ સે હલ હિ ટી િેહજટેહરયન બની િતી ત્યારે તેણે કહ્યું િતું કે શાકાિારને કારણે મારું આરોગ્ય સારું રહ્યું છે. આ સંસ્થાની િેબસાઇટ પર નો મી ની ઓ નું નામાંકન થયું િતું અને અહમતાિ અને હિદ્યા િારતની િાહષિક ‘િોટેસ્ટ િેજીટેહરયન સેહલિીટી’ સ્પધાિમાં હિજેતા થયા િતા. હિદ્યા બાલને પણ પોતાના શરીરની સુડોળતા માટે શાકાિારી ખોરાકને ઘણી િખત શ્રેય આપ્યો છે.

અમમતાભ-મવદ્યાના મશરે શુદ્ધ શાકાહારીનો તાજ

એક્શન-િામામજક ફિલ્મ ૨૦૧૦માં ‘દબંગ’િું અનિિવ કશ્યપે કરવાિું તે શીખ્યો છે. પાંડેજી, માકફયાનદગ્દશયિ કયુું હતું પરંતુ તેિી આ નસક્વલ રાજકારણી બચ્ચા નસંહિે સામિો કરવા કફલ્મિું નદગ્દશયિ સલમાિ ખાિિા િાઇ ગ્રામ્ય નવસ્તાર લાલગંજથી કાિપુર આવ્યો અરબાઝ ખાિે કયુું છે . આ વખતે હોય છે. ઈન્સપેક્ટર ચુલબુલ પાંડે ઉત્તર િારતિા કમિસીબે પાંડે જી પહે લાંિી જે મ કાિપુરિે સ્વચ્છ કરવાિી ઝૂંબેશ ઉપાડે છે. રોમાન્સ કરી શકતો િથી. હવે તે પનરણીત સરકારે લોકોિા મોત માટે ગનિયત રીતે વિ- છે અિે તેિી પત્ની રજ્જો(સોિાક્ષી નસંહા) મેિ આમદી તરીકે પાંડેજીિી નિમણૂક કરી છે. ચુલબુલ પાંડેિે આ બધી વાતો ઘણી જ હોય તેમ લાગે છે. તેિા સીનિયર અનધકારી પસંદ છે. પાંડેજી પોતાિા નપતા(નવિોદ સુપ્રીટેન્ડેટ (મિોજ પાહ્વા) તેિો િોકર હોય ખન્ના) અિે િાઈ (અરબાઝ) સાથે રહેતો તેમ લાગે છે. તે કહે છે કે, ૧૭ વષયિી તેિી હોય છે. હવે આગળ શું થાય છે તે જાણવા િોકરીમાં તેણે શું કરવું તે િ હીં પણ શું િથી કફલ્મ જોવી રહી. • મનમાશતાઃ અરબાઝ ખાન, મલાઇકા અરોરા • મદગ્દશશકઃ અરબાઝખાન • લેખકઃ હદલીપ શુક્લ • ગાયકઃ રાિત િતેિ અલી ખાન, શ્રેયા ઘોષાલ, સુખહિંદર હસંિ, સોનુ હનગમ, િાહજદ, મમતા શમાિ િગેરે • ગીતકારઃ સમીર, સાહજદ-િાહજદ, અશરિ અલી, ઇરિાન કમાલ • િંગીતકારઃ સાહજદ-િાહજદ • બેકગ્રાઉડિ િંગીતઃ સંદીપ હશરોડકર

િેહજટેહરયન જાિેર કયોિ છે. પેટા સંસ્થાના િારત ખાતેના મુખ્ય અહધકારી પૂિાિ જોશીપુરાએ કહ્યું િતું કે િારતના િધુ ને િધુ કલાકારો માંસાિાર છોડીને શાકાિારી બની રહ્યા છે. હિદ્યા બાલન અગાઉ

આજકાલ બોહલિૂડમાં હસક્વલ ફિલ્મ બનાિિાનો િાયરો છે. હનમાિ તા-હદગ્દશિક મિેશ િટ્ટ મડડર-૩ બનાિિાનું હિચારે છે, જો કે આ ફિલ્મમાં સૌથી મિત્ત્િની િાત એ છે કે ઇમરાન િાશ્મી િગરની આ ફિલ્મ િશે. મિેશ િટ્ટે જણાવ્યું કે આ ફિલ્મમાં ઇમરાન નિીં િોય જોકે, તેમણે એિો ઇશારો કયોિ િતો કે આ િખતે કોઇ નિો કલાકાર જોિા મળશે. સૂત્રો કિે છે કે મડડર-

મડડર-૩માં ઈમરાનની ગેરહાજરી ૩માં રણદીપ હુડા, અહદહત રાિ અને સારા લોરેડટ દેખાશે. આ બંને અહિનેત્રીઓ બોહલિૂડમાં નિી છે પરંતુ મિેશ િટ્ટના કિેિા મુજબ ખૂબ જ કુશળ અહિનેત્રીઓ તરીકે સાહબત થશે. તેમણે સ્પષ્ટ જણાવ્યું કે ઇમરાનને નિીં લેિાનું ખાસ કારણ કોઈ નથી પણ આ મહિલાલિી પટકથા િોઈ તેણે પોતે જ આ ફિલ્મમાં કામ કરિાનો ઇડકાર કયોિ છે. ઉપરાંત ઇમરાને િિે મોટી િૂહમકાિાળી ફિલ્મોમાં કામ કરિાનું મન બનાવ્યું છે, જોકે, ચચાિ એિી પણ છે કે ઇમરાન િાશ્મી િગર આ ફિલ્મને સિળતા મળશે કે નિી.

ફરદીન ખાનના લંડનમાં ધામા પણ મન દુબઇમાં

અમેમરકાના વોંમશગ્ટનમાં મેિમ તુિાદ મ્યુમિયમમાં પ્રદશશનાથથે મુકાયેલી અમમતાભ બચ્ચન, શાહરૂખ ખાન, ઐશ્વયાશ રાય, કમરના કપૂર અને મરમતક રોશનની મીણની પ્રમતમાઓ થોિા િમય બાદ આ પ્રમતમાઓને ડયૂ યોકકના મેિમ તુિાદ િેડટર પર લઇ જવાશે અને પછી આ નવા વષશમાં મવશ્વના અડય મ્યુમિયમમાં પણ તેને પ્રદમશશત કરવામાં આવશે.

‘તલાશ’ પણ રૂ.૧૦૦ કરોિની ક્લબમાં િામેલ કોઈપણ હિડદી ફિલ્મ પ્રદહશિત થાય ત્યારે તે રૂ. ૧૦૦ કરોડની કમાણી કરશે કે નિીં તેના હિશે િધારે અટકળો ચાલતી િોય છે, તેમાં પણ સલમાનખાન અને અજય દેિગણની ફિલ્મોએ રૂ. ૧૦૦ કરોડ કરતાં િધારે કમાણી કરતાં આ ટ્રેડડ િિે િધારે જાણીતો બડયો છે. આહમરખાન અહિનીત સસ્પેડસ હિલર ફિલ્મ ‘તલાશ’નો પણ રૂ. ૧૦૦ કરોડની ક્લબમાં પ્રિેશ થયો િોિાના સમાચાર ચચાિમાં છે. આ ફિલ્મ હિશ્વિરમાં રૂ. ૧૩૧.૭૮ કરોડની કમાણી

કરી ચૂકી છે. હરમા કાગતી દ્વારા હદગ્દહશિત આ ફિલ્મના િરિાન અખ્તર અને હરતેશ હસદિાની હનમાિતા છે. આહમરખાન પ્રોડક્શનની આ ફિલ્મે પ્રથમ ૧૩ હદિસની અંદર જ બોક્સઓફિસ પર રૂ. ૮૫.૩૮ કરોડની કમાણી કરી લીધી િતી. હિદેશમાં આ ફિલ્મે રૂ. ૪૬.૪૦ કરોડની કમાણી કરી છે. ‘તલાશ’ ફિલ્મનું હનમાિણ રૂ. ૪૦ કરોડના ખચચે થયું િતું અને તેને ૨,૫૦૦ સ્ક્રીનમાં રજૂ કરિામાં આિી િતી. ફિલ્મના સેટેલાઇટ અહધકારો રૂ. ૪૦ કરોડમાં િેચાયા િતા.

મોગેમ્બો વગરની ‘મમ. ઇન્ડિયા’ની મિકવલ બોની કપૂર ૧૯૮૭ની હિટ ફિલ્મ ‘હમ. ઇન્ડડયા’ની હસકિલ બનાિી રહ્યા છે. એ ‘હમ. ઇન્ડડયા’માં અમરીશ પુરીએ ખલનાયક મોગેમ્બોનો રોલ કયોિ િતો અને આ હિજ્ઞાન આધાહરત રમૂજી ફિલ્મમાં િોિા છતાં પણ એમણે યાદગાર અહિનય આપ્યો િતો. બોની કપૂર આ ફિલ્મ અંગે તાજેતરમાં જણાવ્યું િતું કે આ હસક્વલ ફિલ્મમાં મોગેમ્બો નિીં િોય. સૂત્રોએ કહ્યું િતું કે સલમાનખાનને હસકિલમાં ખલનાયક તરીકે લેિાશે. આ ફિલ્મમાં અહનલ કપૂર અને શ્રીદેિી મુખ્ય િૂહમકામાં રિેશે.

છેલ્લાં કેટલાક હદિસોથી િરદીન ખાન અને પત્ની નતાશા લંડનમાં છે. નતાશાની ૧૦ હડસેમ્બરે કસુિાિડ થયાં પછી તે તેનાં માતા-હપતા મુમતાઝ અને મયુર માધિાણી પાસે રિેિા આિી ગઈ છે. થોડા હદિસ પછી િરદીન ખાન પણ પત્ની સાથ રિેિા લંડન આિી ગયો િતો. આ બંને જણા તેમની કસુિાિડને િુલિાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, અને તેઓ એિી આશા રાખી રહ્યાં છે. ટૂંક સમયમાં જ તેમને ત્યાં િરીથી ખુશીના સમાચાર આિશે.

િરદીન ખાનની નજીકના એક હમત્રે જણાવ્યું િતું કે, ‘િરદીન દુબઈમાં એક ઘર િસાિિા માગે છે. જોકે, િરદીનની માતા સુંદરી મુંબઈમાં રિે છે એટલે તે મુંબઈ અને દુબઈ િચ્ચે આિન-જાિન કરશે કે દુબઈમાં જ સ્થાયી થશે તે જાણી શકાયું નથી.’ દરહમયાન એિું જાણિા મળ્યું છે કે િરદીન ખાન ટૂંક સમયમાં મુંબઇ પર જઇ રહ્યો છે.

હું ઈચ્છતો ન હતો કે... : અનનલ કપૂર અનિલ કપૂર કહે છે કે બોનલવૂડમાં કાયયરત કલાકારોિા બાળકો તેમિી કારકકદદી જાતે પસંદ કરે છે. અનિલ કપૂર પોતે પણ સફળ અનિિેતા છે, પરંતુ તે પોતાિી પુત્રી સોિમિા કફલ્મોમાં આવવાથી ખુશ િથી. અનિલ કહે છે કે, ‘પાનરવાનરક રીતે બોનલવૂડ સાથે જોડાયેલા બાળકો પોતાિી કારકકદદી જાતે પસંદ કરે છે કે તેઓ શું કરવા ઇચ્છે છે. જો કે હું એક નપતા હોવાથી કહું છું કે સોિમ બીજા કોઈ ક્ષેત્રમાં કામ કરતી હોત તો મિે વધુ ખુશી મળી હોત. કફલ્મોિી સફળતા અિે નિષ્ફળા બધું જ દશયકોિા હાથમાં છે. બીજા કોઈ ક્ષેત્રમાં તમારી સફળતા સાથે અન્ય કોઈિે લેવાદેવા હોતી િથી. આ કામમાં ઘણી મુશ્કેલીઓ છે, પરંતુ બાળકોએ પસંદ કયુું છે તો યોગ્ય છે.’ અનિલે સોિમિી કફલ્મ નવશે કહ્યું હતું કે, ‘સોિમિી પ્રથમ કફલ્મ ‘સાંવનરયા’ ફ્લોપ રહી હતી, પરંતુ તે સારું જ થયું, કારણ કે જો તમે સફળ થાવ તો પોતાિા વધુ નવકાસિે અટકાવો છો. સોિમે સંજય લીલા િણસાળી સાથે સહાયક તરીકે કામ કયુું છે. સંજય નિષ્ણાત હોવાથી તેિી સાથે કામ કરવું સહેલું િથી.


બોનલવૂડ

Gujarat Samachar - Saturday 12th January 2013

રણબીર કપૂર બનશે મુંગેરીલાલ રાજકીય હવષયને અનુલક્ષીને વધુ ફફલ્મય બનાવનાર િકાશ ઝા િવે કયમેડી ફફલ્મય બનાવવા ઇચ્છે છે. તેમણે ૧૯૮૯માં ‘મુંગેરીલાલ કે િસીન સપને’ નામની લયકહિય ટેહલહવઝન હસહરયલ બનાવી િતી અને િવે આ જ ધારાવાહિક પરથી તેઓ એક ફફલ્મ બનાવવાનું હવચારે છે. આ હસહરયલમાં મુંગેરીલાલનું પાત્ર રઘુવીર યાદવે ભજવ્યું િતું. મુંગેરીલાલ એક એવય ઓફફસ કમાચારી િયય છે જે આખય હદવસ સપનાં જ જયયા કરતય િયય છે. િકાશ ઝા ઇચ્છે છે કે મયટા પડદા પર આ રમૂજી પાત્ર અહભનેતા રણબીર કપૂર ભજવે. તેમને મુંગેરીલાલની

મનનષા કોઇરાલાને કેમોથેરાપી અપાઈ અમેવરકામાં કેન્સરની સારિાર કરાિી રહેિી ઇિુ ઇિુ ગિશ મવનષા કોઇરાિાને ગત સપ્તાહે કેમોથેરાપી આપિામાં આિી હતી. તેણે િેસબુક પર જણાવ્યું હતું કે, આ સારિારથી તે ઘણી નિશસ બની છે. આમ છતાં તે વહંમત અને પડકાર ઝીિિા માટે પ્રાથશના કરી રહી છે. ૪૨ િષશની મવનષા કોઇરાિાને ગત વડસેમ્બરની શરૂઆતમાં ગિાશશયના કેન્સરનું વનદાન થયું હતું. ત્યારબાદ ન્યૂ યોશકમાં ૧૦ વડસેમ્બરે તેના પર સિળ સજશરી થઇ હતી. ન્યૂ યોશકની એક હોગ્ટપટિમાં તેની ૧૧ વદિસ સુધી સારિાર કરાઇ હતી. મવનષાની સાથે તેના પવરજનો પણ છે. મવનષાએ રામગોપિા િમાશની હોરર ફિલ્મ ‘િૂત વરટન્સશ’થી બોવિિૂડમાં કમ બેક કયુું છે.

KBC-6ઃ

મુંબઇની ધોરણ-૧૨ પાસ ગૃનહણી જેકપોટ નવજેતા બની

ભૂહમકા માટે રણબીર જ યયગ્ય લાગે છે. તેઓ કિે છે કે, ‘મને લાગે છે કે કયમેડી એ આજના યુગની જરૂહરયાત છે. તમારી આસપાસ એક નજર નાખય. ચારે બાજુ માત્ર તણાવ જયવા મળશે. મને એ સમજાતું નથી કે લયકય જ્યારે પણ મારી તરફ જુએ છે ત્યારે ગંભીર ફફલ્મય હવશે શા માટે હવચારવા લાગે છે. મારી એક રમૂજ બાજુ પણ છે જે ૨૩ વરસ પૂ વ વે મું ગે રીલાલ દ્વારા િગટ થઈ િતી. હું ટૂંક સમયમાં જ દશા કય માટે તે ની ફફલ્મ બનાવીશ.’

ભેટીને અહભનંદન પાઠવતા હવશ્વાસ અપાવ્યય િતય. તેણે જીત્યા પછી કહ્યું િતું કે ‘મને હવશ્વાસ જ નિયતય કે હું જીતી િતી. અહમતાભ બચ્ચને ભેંટીને મને હવશ્વાસ અપાવવય પડયય િતય કે હું રૂ. પાંચ કરયડ જીતી છુ.ં મારા પહતએ પણ આવીને મને કિેવું પડયું િતુ.ં ’ ધયરણ-૧૨ સુધીનય અભ્યાસ કરનારી સુટમીતનય પહતએ કેટલીક હિટદી ફફલ્મયમાં નાના પાત્ર ભજવ્યા છે. બે દીકરીઓની માતા સુટમીત પહતને આહથાક મદદ મળી રિે એ માટે ઘરે ટયુશન ક્લાસ ચલાવે છે. સુટમીતે જેકપયટની રકમના ખચા હવશે કહ્યું િતું કે ‘હું અમારી પંજાબી પરંપરાની હવહધ માટે આ નાણાંમાંથી થયડય હિસ્સય ઉપયયગ કરીશ. બાકીની રકમ સાથે શું કરવું એ પછી હવચારીશુ.ં ’

સયની ટીવી પરના ગેમશય ‘કૌન બનેગા કરયડપહત’માં જેકપયટ જીતનારામાં અત્યાર સુધીમાં પુરુષય સુશીલકુમાર અને િષાવધાન નવાઠેના જ નામ આવ્યા છે. જયકે િવે પિેલી વખત અહમતાભ બચ્ચનને િયસ્ટ તરીકે ચમકાવતા આ હિઝ-શયની છઠ્ઠી સીઝનમાં પંજાબી મૂળની મુબ ં ઈમાં રિેતી ગૃહિણીએ રૂ. પાંચ કરયડનય જેકપયટ જીતીને ઇહતિાસ સજ્યયા છે. મુબ ં ઈમાં ભાડાના ઘરમાં પહત અને બે બાળકય સાથે રિેતી સુટમીત કૌર સ્વાિનીએ શયમાં પૂછાતા ૧૩ સવાલયના સાચા જવાબ આપીને અધધધધ... રકમ જીતી છે. સુટમીત કૌરને જેકપયટ જીત્યય છે એનય હવશ્વાસ જ થઈ રહ્યય નિયતય, પણ પછી િયસ્ટ અહમતાભ બચ્ચને તેને

અત્યારે લગ્નનો કોઇ ઇરાદો નથી મયડલમાંથી અહભનેત્રી તરીકે ફફલ્મય પદાપાણ કરનાર નરહગસ ફકરી કિે છે કે, ‘અત્યારે હું કારફકદદી પર ધ્યાન આપું છું અને લગ્ન કરવાનું હવચારતી પણ નથી.’ આ હનવેદન તેણે એટલા માટે આપ્યું છે કારણ કે બયહલવૂડમાં અત્યારે એવી ચચાા ચાલે છે કે નરહગસ અને યશ ચયપરાના અહભનેતા-હનમાાતા પુત્ર ઉદય ચયપરા સાથે તે લગ્ન કરવાની છે. એવી પણ ચચાા છે કે તેઓ આ વષવે માચામાં જ પરણી જશે. આવી અફવાનય અંત લાવવા માટે જ તેણે ટ્વીટર પર આ વાત જણાવી િતી. ૨૦૧૧માં રજૂ થયેલી ઇન્તતઝઅલીની ફફલ્મ ‘રયકસ્ટાર’થી બયહલવૂડમાં િવેશ કરનારી નરહગસે વધુમાં લખ્યું િતું કે, ‘અત્યારે હું એકલી જ છુ.ં હું મારી જાત સાથે રિેવા માગું છુ,ં તેનાથી હું વધારે ખુશ છુ.ં અત્યારે હું અને મારું કામ બે જ સાથે િયઈએ છીએ. િમણાં તય હું કયઈને પણ મારા જીવનમાં િવેશવા દેવાની નથી. લગ્ન કરવાનય કયઈ ઈરાદય નથી’ નરહગસ અત્યારે તય સુહજત સરકારની ફફલ્મ ‘મદ્રાસ કેફ’ે નાં શૂહટંગમાં વ્યસ્ત છે.

$

શ્રીદેવી ફિલ્મોમાં સનિય રહેશે #

ફિલ્મ ‘ઈંગ્લિશ વિંગ્લિશ’માં શ્રીદેિીના અવિનય ખૂબ જ પ્રશંસા કરિામાં આિી હતી અને આ ફિલ્મ વહટ પણ થઇ હતી. શ્રીદેિીએ ગત મવહને ‘ઈંગ્લિશ વિંગ્લિશ’ ને એક ચેનિ પર ટેવિવિઝન પ્રીવમયર માટે િરી એકિાર પ્રમોટ કરી હતી. આ િેળાએ તેણે જણાવ્યું હતું કે તે હજી િધુ ફિલ્મોમાં અવિનય આપીને બોવિિૂડમાં સવિય રહેશે. શ્રીદેિીને મળેિી તમામ પ્રશંસા-િખાણમાં તેના હૃદયને સૌથી િધુ ઉમળકો અને ઉષ્મા આપી હોય તો તે ટોરોન્ટો ફિલ્મ િેગ્ટટિિ ખાતે યોજાયેિ ‘ઈંગ્લિશ વિંગ્લિશ’ ફિલ્મના પ્રીવમયર બાદ મળેિ આદર, સન્માન હતું. ત્યાં દશશકોએ તેને ‘ટટેન્ડીંગ ઓિેશન’ આપીને આદર આપ્યો હતો.

અનુપમ ખેર કરશે હિપલ રોલ!

એક્શનમાં દેખાશે શાહરુખ ખાન

જાણીતા ફફલ્મકાર ડેહવડ ધવન ૧૯૮૦ના દાયકાની લયકહિય ફફલ્મ ‘ચશ્મે બદ્દુર’ની રીમેક બનાવી રહ્યા છે. આ ફફલ્મમાં તેઓ અનુપમ ખેરને એક અલગ અંદાજમાં રજૂ કરી રહ્યા છે. ‘ચશ્મે બદ્દુર’ અનુપમ ખેર ત્રણ જુદા જુદા રયલમાં જયવા મળશે. ડેહવડ ધવનની આ ફફલ્મમાં અનુપમ ખએર એક લશ્કરી અહધકારી, બીજય પયલીસ અહધકારી અને ત્રીજય સામાટય નાગહરકની ભૂહમકામાં દેખાશે. એક રયલમાં તે અહભનેત્રી તાપસીના હપતા બટયા છે. આ હસવાય ‘ચશ્મે બદ્દુર’માં અલી ઝફર, હસદ્ધાથા અને હદવ્યેટદુ શમાા મુખ્ય ભૂહમકામાં છે. આ ફફલ્મ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩માં રજૂ થશે.

આમ તય શાિરુખ ખાનની છાપ એક રયમેન્ટટક કલાકાર તરીકેની િસ્થાહપત થઇ છે પણ િવે તે નવી ફફલ્મય એક્શન ભૂહમકામાં દેખાશે. બયહલવૂડમાં જે ચચાા થઇ રિી છે તે મુજબ જય શાિરુખ મસાલા એકશન ફફલ્મના ‘હવશષેજ્ઞ’ સાથે કામ કરતય િયય તય તે નવા અવતારમાં જ આવે એ સ્વાભાહવક છે. સૂત્રયના જણાવ્યા િમાણે અજય દેવગણ સાથે એકશન ફફલ્મયથી જાણીતા બનેલા રયહિત શેટ્ટી ‘ચેન્નાઈ એક્સિેસ’ બનાવી રહ્યા છે. જેમાં શાિરુખ કદી જયવા ન મળ્યા િયય તેવા એક્શન દૃશ્યયમાં દેખાશે. આ ફફલ્મમાં તે દીહપકા સાથે લાંબા સમય બાદ ફરી નજરે પડશે. આ ફફલ્મમાં શાિરુખ હસંઘમ જેવા હદલઘડક એક્શન દૃશ્ય કરશે. સૈફ અલી ખાન સાથે પણ તેઓ પટૌડી પહરવારના લગ્ન કયાા પછી પણ કરીના બેગમ છે. સૈફ નવાબ છે કપૂર હિટદુ જ બની રિી છે. એટલે કરીના બેગમ છે. કરીનાએ ઇસ્લામ ધમા કરીના ઉલ્લેખનીય છે કે અંગીકાર કયયા હિન્દુ જ છે જયારે ૧૬ ઓક્ટયબરે સૈફ અને કરીના લગ્ન િયવાની અફવાને તેની ત્યારે કેટલાક સાસુ શહમાલા ટાગયરે ફગાવી થયા છે. તેમણે કહ્યું કે કરીનાએ મૌલવીઓએ આ લગ્નને ઇસ્લામ ધમા કબૂલ્યય નથી, ગેરકાનૂની ગણાવ્યા િતા.

21

&

!

" &

& "

'

&

!

! " (

(

&

& " !

)

$'

'

) "

"!

)

!

)

")

)

(

(

& !

"!

)

&

!

)

#

)

&

( (

& "

! " (

# !

& )

)! (

$4 # $4 ! $ $4 $4 $4

!

"

! !

! !

!

3

3 3 3 3 3

& " !"

%

! "

(

!

!

$ !

111 /*%-'%(.+)'%2/ &., &.-0%&0 /*%-'%(.+)'%2/ &.,

!

"

! "


22

રમતગમત

Gujarat Samachar - Saturday 12th January 2013

ભારત ત્રીજી વન-ડે જીત્યું, પણ પાકકસ્તાન સામે શ્રેણી હાયુું ઇંગ્લેન્ડ સામેની ભારતીય વન-ડે ટીમમાં નવી દિલ્હીઃ બેટ્સિેનોએ િબડકો કરીને નોંિાવેલા આસાન થકોર સાિે બોલરોએ આિિક પ્રદશષન કરતા રોિાંચક અને મદલિડક બનેલી ત્રીજી અને છેલ્લી વન-ડેિાં ભારતે પાકકથતાનને હરાવીને લાજ રાખી છે. મદલ્હી ખાતે રિાયેલી લો-થકોમરંગ િેચિાં ભારતે પાકકથતાનને ૧૦ રને હરાવ્યું હતુ.ં આ સાથે જ ભારત વ્હાઈટવોશિાંથી ઉગરી ગયું છે. જોકે, પાકકથતાન ૨-૧ શ્રેણી અગાઉ જ જીતી ચૂક્યું છે. ભારતીય કેપ્ટન િોની િેન ઓફ િ િેચ બડયો હતો, જ્યારે સતત બે િેચિાં સદી ફટકારનાર નાસીર જિશેદ િેન ઓફ િ મસરીઝ બડયો હતો. પાટનગરિાં કફરોઝશાહ કોટલા િેદાન પર ટોસ જીતીને ભારતે પ્રથિ બેમટંગ કરવાનો મનણષય કયોષ હતો. પરંતુ બેટ્સિેનોએ કંગાળ પ્રદશષન કરતા દાવ ૪૩.૪ ઓવરિાં જ ૧૬૭ રને સિેટાઇ ગયો હતો. જોકે પ્રવાસી ટીિને ભારતીય બોલરોએ શરૂઆતથી જ અંકુશિાં રાખી હતી. ભારતીય બોલરોએ વતષિાન શ્રેણીની સવષશ્રષ્ઠ ે બોમલંગ કરતા પાકકથતાનને ૪૮.૫ ઓવરિાં ૧૫૭ રનિાં ઓલ-આઉટ

કરીને િેચને ૧૦ રને જીતી લીિી. ભારતે સેહવાગને આ િેચિાં બહાર રાખ્યો હતો, જેથી રહાણે અને ગૌતિ ગંભીરે ઈમનંગ્સ શરૂ કરી હતી. જોકે ઈરફાન અને જૂનદૈ ની અદ્દભૂત સ્થવંગ બોમલંગ સાિે બન્ને જણા ખાસ ઝળકી શક્યા નહોતા. ઇરફાને રહાણેને આઉટ કયાષ બાદ ગંભીર (૧૫)ને પણ પેવમે લયન િોકલ્યો હતો. જૂનદૈ ખાને કોહલી (૭)ને આઉટ કયોષ હતો. આિ એક તબક્કે ભારતની ૨૫ રનિાં ત્રણ મવકેટ હતી. યુવરાજે આિિક ઈમનંગ્સ રિવા પ્રયાસ કયોષ હતો, પરંતુ િોહમ્િદ હફીઝે તેને ૨૩ રનના વ્યમિગત જુિલે બોલ્ડ કયોષ હતો. આ પછી રૈના અને કેપ્ટન િોનીએ િોરચો સંભાળીને ૪૮ રનની િહત્ત્વની ભાગીદારી

નોંિાવી હતી. જોકે ત્યારબાદ સઈદ અજિલની કફરકીનો જાદૂ ચાલ્યો હતો અને એક પછી એક પાંચ મવકેટ ઝડપી હતી. તેણે રૈના (૩૧) અને અમિનને સતત બે બોલિાં આઉટ કયાષ હતા. િોની આ િેચિાં પણ ભારત િાટે સૌથી વિુ રન બનાવનાર ખેલાડી રહ્યો હતો. તે ૩૭ રન કરીને ઉિર ગુલના બોલ પર આઉટ થયો હતો. રમવડદ્ર જાડેજાએ ૨૭ રન કયાષ હતા. ટીિ ઈસ્ડડયાએ આપેલો ૧૬૮ રનનો લક્ષ્યાંક પ્રવાસી પાકકથતાન િાટે ઘણો જ આસાન હતો. પાકકથતાન આસાનીથી આ િેચ જીતશે તેવું લાગતું હતુ,ં પરંતુ ભારતીય બોલરોએ શરૂઆતથી જ િહેિાન ટીિને દબાણિાં રાખી હતી. પાકકથતાન તરફતી સુકાની મિથબાહે ૩૯ અને

જિશેદે ૩૪ રન કયાષ હતા. જ્યારે ઉિર અકિલે ૨૫, હફીઝે ૨૧ અને ઉિર ગુલે ૧૧ રનનું યોગદાન આપ્યું હતુ.ં ભારત તરફથી ઈશાંતે ત્રણ મવકેટ ઝડપી હતી. જ્યારે અમિન અને ભુવનેિર કુિારને બે-બે મવકેટ િળી હતી. રમવડદ્ર જાડેજા અને શિી અહેિદને ૧૧ મવકેટ િળી હતી. બીજી વન-ડે સાથે શ્રેણી પણ ગુમાવી ભારતીય ટીિે કોલકતાિાં રિાયેલી બીજી વન-ડેિાં પણ ઢંગિડા વગરની બેમટંગ કરતાં પાકકથતાન સાિે ૮૫ રને કારિો પરાજય થયો હતો. આ જીત સાથે જ પાકકથતાને ત્રણ વન-ડેની શ્રેણીિાં ૨-૦થી સરસાઈ િેળવી હતી. પાકકથતાન સાત વષષ બાદ ભારતિાં મિપિીય શ્રેણી જીતવા સફળ રહ્યું છે. પાકકથતાને છેલ્લે ૨૦૦૫િાં ભારત સાિે શ્રેણી જીતી હતી. પાકકથતાન ભારતિાં ચોથી વખત મિપિીય શ્રેણી જીત્યું છે. પ્રથિ બેમટંગ કરતાં પાકકથતાને ૫૦ ઓવરિાં ૨૫૦ રન બનાવ્યા હતા. જવાબિાં ભારત ૪૮ ઓવરિાં ૧૬૫ રનિાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતુ.ં

ચેતેશ્વરને સ્થાનઃ સેહવાગ આઉટ ભારત-ઇંગ્લેન્ડ વન-ડે સિસરઝ • ૧૧ જાકયુઆરી પ્રથમ વન-ડે રાજકોટ • ૧૫ જાકયુ. બીજી વન-ડે કોચી • ૧૯ જાકયુ. ત્રીજી વન-ડે રાંચી • ૨૩ જાકયુ. ચોથી વન-ડે મોહાલી • ૨૭ જાકયુ. પાંચમી વન-ડે ધરમશાલા. નવી સદલ્હીઃ પાફકલતાન સામેની ત્રણ મેચની વન-ડે શ્રેણીમાં કંગાળ િેખાવ કરનારા ભારતીય ટીમના ઓપનર દવરેકિર સેહવાગને ઈંગ્લેકડ સામેની પ્રથમ ત્રણ વન-ડે માટેની ટીમમાંથી પડતો મુકાયો છે. તેના લથાને સૌરાષ્ટ્રના પ્રદતભાશાળી બેટ્સમેન ચેતેિર પૂજારાને વન-ડે ટીમમાં તક અપાઇ છે. ભારત અને ઈંગ્લેકડ વચ્ચે રમાનારી પાંચ વન-ડે મેચની શ્રેણીની પ્રથમ મેચ ૧૧ જાકયુઆરીએ રાજકોટમાં રમાશે. આમ ચેતેિરને હોમગ્રાઉકડ પર કારફકિષીની પ્રથમ વન-ડે રમવા તક મળે તેવી શટયતા છે. જોકે આ િેરિાર દસવાય ભારતીય ટીમની પસંિગી સદમદતએ ટીમમાં કોઇ નોંધપાત્ર િેરિાર કરવાનું ટાળ્યું હતુ. સંદિપ પાટીલની આગેવાની હેઠળની પસંિગી સદમદતએ - ભૂતપૂવવ દિકેટરો અને દવવેચકોની ઉગ્ર માંગ છતાં - કંગાળ િેખાવ કરનારા ગંભીર, કોહલી,

રોદહત શમાવ, યુવરાજ જેવા દિકેટરોને ટીમમાં ચાલુ રાખ્યા હતા. જ્યારે રણજી ટ્રોિીમાં સારો િેખાવ કરનારા ખેલાડીઓને નજર અંિાજ કયાવ હતા. ભારત-ઈંગ્લેકડ વચ્ચે ૧૫ જાકયુઆરીએ કોચીમાં બીજી અને ૧૯ જાકયુઆરીએ રાંચીમાં ત્રીજી વન-ડે રમાશે. સેહવાગ છેલ્લી ૧૦ વનડેથી સતત ફ્લોપ રહ્યો છે અને તેણે આ સમય િરદમયાન માત્ર ૨૩.૮ની સરેરાશથી ૨૩૮ રન કયાવ છે. જેમાં એક જ હાિ સેકચ્યુરી છે. ટીમની પસંિગી પૂવને પ્રેસ્ટટસ સેશનમાં પણ પસંિગીકારો દવિમ રાઠૌર અને સબા કદરમ તેની સાથે સતત ચચાવમાં વ્યલત િેખાતા હતા. ભારતીય વન-ડે ટીમઃ ધોની (કેપ્ટન), ગંભીર, રહાને, કોહલી, યુવરાજ, રૈના, પૂજારા, રોદહત શમાવ, અદિન, જાડેજા, અદમત દમશ્રા, ઇશાંત, બી. કુમાર, દડકડા, શામી.

કોહલી વિકેટર ઓફ ધ યરઃ ૪૫ રને કકવવ ટીમ ઓલઆઉટ, તૂટ્યો ૧૨૭ વષવ જૂનો રેકોડડ ઓલટ્રેદલયા ઈંગ્લેકડ દવરુિ લોર્સવના પટાઉનઃ વેરનોન ફિલાકડરની ઘાતક પાકકસ્તાનની ટીમ સવવશ્રેષ્ઠ િેબોદલં મેિાન પર રમાયેલી ટેલટમાં ૫૩ રનમાં ગ વડે િદિણ આદિકાએ

નવી દિલ્હીઃ વીતેલા વષષ દરમિયાન ભારત તરફથી મિકેટના ત્રણેય ફોિમેટિાં સવાષમિક રન બનાવનાર મવરાટ કોહલીની મસએટ ઇડટરનેશનલ મિકેટર ઓફ િ યર તરીકે પસંદગી કરાઇ છે. દેશના પાટનગરિાં યોજાયેલા આ સિારંભિાં સુનીલ ગાવથકર, કપીલ દેવ, વસીિ અકરિ સમહત ભારત અને પાકકથતાનના કેટલાક પૂવષ મિકેટસષને પણ સડિામનત કરાયા હતા. પાકકથતાનની ટીિને વષષ ૨૦૧૧-૧૨ િાટે સવષશ્રેષ્ઠ ટીિ તરીકે પસંદ કરાઇ હતી. પાકકથતાન તરફથી આ એવોડડ અકરિે કમપલ પાસેથી

થવીકાયોષ હતો. અકરિે કહ્યું કે, િારા િાટે આ િોટા સડિાનની વાત છે કે હું પાકકથતાનની ટીિ તરફથી આ એવોડડ થવીકારી રહ્યો છું. કોહલીની સાથે દમિણ આમિકાના હામશિ અિલા અને શ્રીલંકાના કુિાર સંગાકારા પણ એવોડડની રેસિાં હતા. કોહલી એવોડડ લેવા િાટે સિારંભિાં ઉપસ્થથત નહોતો. ઝહીર અબ્બાસને લાઇફટાઇિ એચીવિેડટ એવોડડથી સડિામનત કરાયા હતા. ગાવથકરને ટેથટ મિકેટના સવષશ્રેષ્ઠ બેટ્સિેન અને કપીલ દેવને સવષશ્રેષ્ઠ બોલરનો એવોડડ એનાયત કરાયો હતો.

• ‘ભારત-પાકિસ્તાન મેચ કિક્િ હતી’ઃ દિલ્હીના ફિરોઝશાહ કોટલા ગ્રાઉકડમાં ભારત-પાફકલતાન વચ્ચે રમાયેલી ત્રીજી અને અંદતમ વન-ડે ફિટસ હતી તેવો ઇંગ્લેકડના ભૂતપૂવવ દિકેટર પોલ દનકસને િાવો કયોવ છે. દનકસને ટ્વીટર પર આ િાવો કયોવ હતો. ભારતના ૧૬૭ રનના જવાબમાં પાફકલતાનની પૂરી ટીમ ૧૫૭ રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. દનકસને ટ્વીટ કયુું છે કે પ્રવાસી ટીમે જાણી જોઈને આ મેચ હારી હતી. આ મેચમાં પાફકલતાને છેલ્લી છ દવકેટ માત્ર ૩૮ રનમાં ગુમાવી હતી. ટ્વીટર પર જ્યારે દનકસનને એક િોલોઅરે પૂછયું કે શું તમે કહેવા માગો છો કે ભારત અને પાફકલતાનની મેચ ફિટસ હતી? ત્યારે દનકસને ટ્વીટ કયુું હતું કે આ મેચ મજાક નહોતી. જ્યારે લેગ સ્લલપમાં ફિલ્ડર છે તેમ જાણવા છતાં હફિઝ તે દિશામાં બોલ રમી રહ્યો હતો. ચોક્કસપણે આ ભારતના ૧૨ ખેલાડી બુકીની કમાલ છે. ૧૯ વન-ડે રમી ચૂકેલા ૪૨ વષષીય દનકસને જણાવ્યું હતું કે પાફકલતાન આ મેચ હારે કે જીતે તેને કોઈ િરક પડવાનો નહોતો

કયૂઝીલેકડને પ્રથમ િાવમાં િક્ત ૪૫ રનમાં ઓલ-આઉટ કરીને ૧૨૭ વષવ જૂનો રેકોડડ તોડ્યો છે. શ્રેણીની પ્રથમ ટેલટના પ્રથમ દિવસે પ્રવાસી કયૂઝીલેકડની ટીમ ૧૯.૨ ઓવરમાં જ તંબૂ ભેગી થઈ ગઈ હતી. િદિણ આદિકાના ઝડપી બોલર ફિલાકડરે િક્ત સાત રન આપીને પાંચ દવકેટ લીધી હતી. જ્યારે ડેલ લટેઈને ૧૮ રન આપીને બે તથા મોનને મોકકેલે ૧૪ રન આપીને ત્રણ બેટ્સમેનોને પેવેદલયન ભેગા કયાવ હતા. ટેલટ દિકેટના ઈદતહાસમાં આ પ્રથમ પ્રસંગ છે જ્યારે કોઈ ટીમ મેચના પ્રથમ દિવસે જ ૫૦થી ઓછા રનના લકોર પર ઓલ-આઉટ થઈ ગઈ હોય. કયૂઝીલેકડનો લકોર બોડડ કોઈ ટેદલિોન નંબર જેવો િેખાતો હતો. કેન દવદલયમ્સ દસવાય અકય કોઈ બેટ્સમેન બે આંકડાનો લકોર પણ કરી શટયા નહોતા. દવદલયમ્સે સૌથી

વધુ ૧૩ રન કયાવ હતા. તૂટ્યો ૧૨૭ વષષ જૂનો રેિોડડ ટેલટ ઈદતહાસમાં આ પ્રથમ પ્રસંગ છે જ્યારે કોઈ ટીમ મેચના પ્રથમ દિવસે લંચ પહેલા ૫૦ રનના ઓછા લકોરે ઓલઆઉટ થઈ હોય. આ પહેલા ૧૮૯૬માં

િંસિપ્ત િમાચાર કારણ કે તે અગાઉથી જ શ્રેણી જીતી ચૂટયું હતું. • ડેલ સ્ટેઇનની ૩૦૦ ટેસ્ટ સવિેટઃ િદિણ આદિકન ટીમના લટાર બોલર ડેલ લટેઇને કયૂઝીલેકડ સામે રમાતી પ્રથમ ટેલટના પ્રારંદભક દિવસે ફકદવ બેટ્સમેન ડગ બ્રેસવેલને બોલ્ડ કરીને ટેલટ કારફકિષીની ૩૦૦મી દવકેટ ઝડપી હતી. ૨૯ વષષીય લટેઇને ૬૧ ટેલટમાં આ દસદિ હાંસલ કરી હતી. ઓલટ્રેદલયાના ડેદનસ લીલીએ આ દસદિ પ૬મી ટેલટમાં તથા શ્રીલંકાના મુરલીધરને પ૮મી ટેલટમાં ૩૦૦ દવકેટ પૂરી કરી હતી. આ દસદિ મેળવનાર તે દવિનો ૨પમો બોલર બકયો છે. ટેલટ રેસ્કકંગમાં પ્રથમ િમાંફકત બોલર લટેઇને ૬૧ ટેલટમાં ૩૦૦ દવકેટ પૂરી કરનાર બોલસવની યાિીમાં લથાન મેળવ્યું છે. જેમાં વેલટ ઇકડીઝના માલ્કમ માશવલ, કયૂઝીલેકડના દરચાડડ હેડલીનો સમાવેશ થાય છે. લટેઇનને પ્રથમ ટેલટમાં પ્રથમ દવકેટ ઝડપવા બીજા લપેલના રાહ

ઓલ-આઉટ થઈ હતી. જ્યારે ૨૦૦૮માં અમિાવાિમાં િદિણ આદિકા દવરુિ રમાયેલી ટેલટમાં ભારતીય ઈદનંગ્સ લંચ પહેલા ૭૬ રનમાં જ સમેટાઈ ગઈ હતી. કયૂઝીલેકડની ટીમ ટેલટ દિકેટમાં ૫૮ વષવ બાિ ૫૦થી ઓછા લકોર પર ઓલઆઉટ થઈ છે. માચવ ૧૯૫૫માં ઈંગ્લેકડ દવરુિ ઓકલેકડમાં ફકદવ ટીમ ૨૬ રનના લકોર પર તંબૂ ભેગી થઈ ગઈ હતી. આસિિા ત્રણ સદવિમાં સવજય બ્રાઉકલીએ કારફકિષીની પ્રથમ સિી નોંધાવી હોવા છતાં પ્રથમ ટેલટમાં કયૂઝીલેકડ િદિણ આદિકાને ત્રીજા જ દિવસે દવજય મેળવતા રોકી શટયું નહોતું. કયૂઝીલેકડનો બીજો િાવ ૨૭પ રનમાં સમેટાતાં આદિકાએ ત્રીજા દિવસે એક ઇદનંગ્સ અને ૨૭ રને દવજય મેળવ્યો હતો. કયૂઝીલેકડના પ્રથમ િાવના ૪પ રન સામે સાઉથ આદિકાએ આઠ દવકેટે ૩૪૭ રનના લકોરે ઇદનંગ દડકલેર કરી હતી.

જોવી પડી હતી. સાઉથ આદિકા માટે અગાઉ એલન ડોનાલ્ડ, શોન પોલોક તથા મખાયા એસ્કટની આ દસદિ મેળવી ચૂટયા છે. • જાવેદ સમયાંદાદનો ભારત પ્રવાિ રદઃ ભૂતપૂવવ પાફકલતાની દિકેટર જાવેિ દમયાંિાિે તેનો સૂદચત ભારત પ્રવાસ પ્રવાસ રિ કયોવ છે. એના ભારત પ્રવાસ અંગે ઘણા દવવાિો ઊભા થયા હતા અને દમયાંિાિે આ દવવાિને ધ્યાનમાં રાખીને જ તેનો પ્રવાસ મોકૂિ રાખ્યો છે. દમયાંિાિના પ્રવાસ અંગે ભારત સરકાર ઘણી મુશ્કેલીમાં હતી. પરંતુ આ અંગે કંઈ કહેવા તૈયાર નહોતી. સંભવ છે કે દમયાંિાિના સૂદચત પ્રવાસ સામે ભારતમાં ઉઠેલા દવરોધને પગલે પાફકલતાન સરકારે જ એને સલાહ આપી હોય કે તે ભારત પ્રવાસ રિ કરે. કારણ કે આ યાત્રાથી બંને િેશો વચ્ચે સુધરેલા સંબંધોમાં તકલીિ ઊભી થઈ શકે છે. ઉલ્લેખનીય છે કે દમયાંિાિ અંડરવલ્ડડના માફિયા ડોન િાઉિ ઈબ્રાદહમનો વેવાઇ છે. આથી તેને ભારતના વીઝા આપવા સામે ઉગ્ર દવરોધ થયો હતો.


કવર સ્ટોરી

Gujarat Samachar - Saturday 12th January 2013

પાન-૧નું ચાલુ

ગુજરાતમાં... સૌથી મોટો ટ્રેડ શો મં ગ ળ વા ર થી ગાંધીનગરના આંગણે ભવ્ય ગ્લોબલ િેડ શો શરૂ થયો છે, જેમાં ૧૪થી વધુ દેશોની ૧૦૦૦થી વધુ કંપનીઓ ઉપરાંત ભારતના જ આઠ રાજ્યો ભાગ લઇ રહ્યા છે. જેમાં કોંગ્રેસશાસસત સદજહી, મહારાષ્ટ્ર અને સહમાચલ પ્રદેશનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ ભવ્ય િેડ શોમાં ૨૫,૦૦૦થી વધુ ઉત્પાદનો રજૂ થયા છે અને આશરે ૧૫ લાખથી વધુ લોકો આ પ્રદશશનની મુલાકાત લે તેવો અંદાજ છે. વષશ ૨૦૧૧ની તુલનાએ આ આંકડો બમણો છે. ગાંધીનગર ટાઉન હોલ પાસેના હેસલપેડ ગ્રાઉજડમાં ૧૩ ડોમ્સ અને ૧૪ એક્સક્લુસિવ પેવેસલયનમાં દેશ-સવદેશની કંપનીઓ પોતાના ઉત્પાદન રજૂ કરીને પોતાનો સબિનેસ વધારવા પ્રયાસ કરશે. આ પ્રદશશનનું મુખ્ય આકષશણ હજારો ટવારોવટકી સિટટલ અને સોના-ચાંદી જસડત કાર બની છે, જેનું મૂજય આશરે પાંચ કરોડ રૂસપયા છે. આ સસવાય એન્જજસનયસરંગ અને ઓટોમોબાઇજસ, ઓઇલ અને ગેસ, એનર્શ અને પાવર, કેસમકજસ અને પેિોકેસમકજસ, ફાઈનાન્જસયલ સસવશસીસ, આઇટી અને આઇટીઇએસ, ખાણ અને ખનીજો,

ઓટોમોબાઇજસ, પ્લાન્ટટક્સ, ટેક્સટાઇજસ અને ટૂસરિમ મળીને અલગ અલગ ૨પ સેકટરની એક હજારથી વધુ કંપનીએ ટટોજસ રાખ્યા છે. એકકિસબટસશ પોતાની પ્રોડકટસ અને સસવશસ ઇનોવેશન રજૂ કરશે. આ ગ્લોબલ િેડ શોમાં એજવાયરજમેજટલ ટેક્નોલોર્, ગ્રીન અને સરજયૂએબલ એનર્શ અને એસએમઇ જેવા ઉભરતા સેકટસશ પણ પોતાના સબળ પાસાં રજૂ કરશે. ૪૨૦૦ મમમટંગ યોજાશે વાઇિજટ ગુજરાત સસમટના ટથળે સાવ સામાજય રોકાણકતાશ અને નવીન ટે ક નો લો ર્ ના આસવષ્કારકતાશથી લઈને મુખ્ય પ્રધાન, પ્રધાનમંડળના સભ્યો, ગુજરાત તેમ જ અજય રાજ્યોની સરકારોના સેિટે રીઓ, દેશ- સવદેશના કોપોશ રટ્ે સ મેનજ ે મેજટ, સડલેગટ્ે સ સાથે વેપાર,

મૂડીરોકાણથી લઈને પોતાના વ્યવસાયને આગળ ધપાવવા માટે સીધી ચચાશ ઓ થશે. મહાત્મા મંસદરના સસમટ ટથળે સબિનેસ ટુ સબિનેસ એટલે કે બીટુબી અને સબિનસ ટુ ગવજમમેજટ એટલે કે બીટુર્ સમસટંગ પ્લેટફોમશનો ઉપયોગ કરવા સવશ્વભરમાંથી ૮૨,૪૪૩ સવનંતીઓ મળી હતી. તેમાંથી

કરતા ગુજરાતનો સેસવંગ્સ રેસશયો વધુ છે. આપણે ત્યાં ૩૭.૮ ટકા સેસવંગ્સ થાય છે. આથી ટથાસનક સાથે પાટટનરશીપમાં સવદેશી રોકાણ હોય ત્યાં સુધી ટથાસનક ટતરે સવરોધ નથી. ગુજરાતનું ફોકસ એફડીઆઈ નથી. મવમવધ દેશોના રાજદ્વારીઓ વાઈિજટ ગ્લોબલ

ઈશા બાઉબેકર, િીનીદાદટોબેગોના હાઈ કસમશનર ચંદ્રદથ સસંહ, યુગાજડાના હાઈકસમશનર સનમીષા જે. માધવાણી, યુિન ે ના રાજદૂત ઓલેસજે ડ્ર સેવજે ચેકો, બેનીનના રાજદૂત આજદ્રે સાનારા, અન્જજસરયાના રાજદૂત મોહંમદ હક્કાની, આજમેન્જટનાના રાજદૂત એનમેટટો

ઉદ્યોગ સવભાગે ૩૫૦થી વધુ બીટુર્ અને ૪૨૦૦ બીટુબી સમસટંગનું આયોજન કયુું છે. આ અભૂતપૂવશ પ્રસતસાદને પગલે ગુજરાત સરકારને ઓનલાઈન રસજટિેશન બંધ કરવું પડયું હતુ.ં સસમટના ટથળે અનેકસવધ સેસમનાર હોલમાં થનારી ચચાશ, પસરસંવાદ, પ્રદશશન જેવી અનેક બાબતોથી અપડેટ રહેવા માટે ગુજરાત સરકારે ખાસ મહાત્મા મંસદરને વાઈફાઈ એનેબજડ ટથળમાં ફેરવ્યુ છે. જેથી સસમટમાં સામેલ થનાર પ્રસતસનસધઓ તેમની નોટબૂક્સ, ટેબલેટ અને ટમાટટ ફોજસમાં હાઈ ટપીડ ઈજટરનેટ એક્સેસ કરી શકે. ‘એફડીઆઇનો વાંધો નથી’ ગુજરાતમાં સવદેશી રોકાણને એફડીઆઈ (સીધા સવદેશી મૂડીરોકાણ) સાથે સાંકળવામાં આવે તો શું ન્ટથસત સજાશય તેવા સવાલના જવાબમાં સાહુએ જણાવ્યું હતુ કે, ગુજરાતીઓ સવશ્વભરમાં વેપાર ધંધો કરે છે. સવદેશથી ગુજરાતમાં રોકાણ આવે તેમાં ખાસ કંઈ વાંધો હોઈ શકે નહીં. સમગ્ર દેશના સેસવંગ્સ રેસશયો

ઈજવેટટસશ સસમટ-૨૦૧૩માં જાપાન, ચીન, સિટન, કેનડે ા અને ઓટિેસલયા સસહતની સવશ્વના સવસવધ દેશના પ૦ જેટલા રાજદ્વારીઓ હાજર રહેશે. જેમાં જાપાનના આંતરરાષ્ટ્રીય મામલાના નાયબ પ્રધાન નોબુહીકો સાસાકી, રાજદૂત તકેશી યાગી, ચીનના યુનાન પ્રાંતના વાઈસ ગવનશર ગાઓ સુક્સુન, કેનડે ાના હાઈકસમશનર ટટુઅટટ બેક, સિટનના હાઈ કસમશનર જેમ્સ બેવન, કેનેસડયન પાલાશમેજટના એમપી પેિીક િાઉન, ઓટિેસલયાના વાઈસ પ્રીસમયર, ડેજમાકકના રાજદૂત ફ્રેડી ટવેન, મોરોક્કોના રાજદૂત લેરબી રેફો, સોમાસલયાના ઉદ્યોગ અને વાસણજ્ય પ્રધાન મોહંમદ અહેમદ હુસેન, અમેસરકાના કાઉન્જસલ જનરલ પીટર હાસ, પોલેજડના નાયબ વડા પ્રધાન જાનુસ પીચોસીજટકી, મોરેસશયસના સામાસજક સુરક્ષા પ્રધાન એસ. બાપ્પુ, બોસનીયાના રાજદૂત ડો. સેડ એવડીક, કફર્ના હાઈકસમશનર યોગેશ કરન, નીગરના સવદેશ પ્રધાન તજકારી

કાલોશસ, ઓટિેસલયાના કાયશકારી હાઈ કસમશનર ડો. લેન્ટયન ટિેહાન, ઓન્ટિયાના સવદેશ પ્રધાન રાયમુદં મેગીસ, બહેરીનના રાજદૂત મોહંમદ ગાસેન શેખો, બેન્જજયમના રાજદૂત પેરી વેસીન, બોટ્સવાનાના હાઈકસમશનર લેસગ ે ો એથેલ, બુકકીના ફેસોના રાજદૂત ઈદ્રેશ રાઉવા, ચીનના સવદેશ મંત્રાલયના ડેંગ એક્સીિુન, કોંગોના રાજદૂત ફ્રેજકોિ બાજયુમીન, એસરિીયાના રાજદૂત એલેમ ટેશે, ગેબોનના રાજદૂત સડિાયર કોમ્બા, ઈિરાયલના રાજદૂત એલોન યુટપીિ, ઈટાલીના રાજદૂત ગીઆગોમો ફેનીસ વગેરન ે ો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત મુખ્ય પ્રધાન નરેજદ્ર મોદીએ સોમવારે જમશનીના રાજદૂતને રૂબરૂ મળીને તેમને પણ ગુજરાત આવવા આમંત્રણ આપ્યું હતુ.ં ગગનચુબ ં ી 'મગફ્ટ મસટી' સાકાર એસશયાનું ત્રીજું અને ભારતનું સૌપ્રથમ 'ગુજરાત ઇજટરનેશનલ ફાઇનાજસ ટેક સસટી' (સગફ્ટ સસટી)ના પ્રથમ ચરણના ૨૮ તથા ૩૦

0 '/30- 03 '/26+3' #$065 :063 /'#3'45 %'/53' %#-- 063 5'#. 0/ 0/&0/

8+5*

+3.+/)*#.

'+%'45'3

+5+;'/4*+1

*'((+'-&

-06)*

.#+- 456&: +1-0.#

/&'(+/+5' '#7' 50 '.#+/ 1064' !+4# /)-+4* '45 3+5+4* #441035 #563#-+4#5+0/ 56&'/5 !+4# /)-+4* '45 "03, '3.+5 95'/4+0/ *#/)' 0( .1-0:'3 Get £20 off with /53'13'/'63 /7'4503 !+4# /)-+4* '45 this advert

માળના બે ગગનચુંબી ટાવરનું ૧૦ જાજયુઆરીએ મુખ્ય પ્રધાન નરેજદ્ર મોદીના હટતે લોકાપશણ થશે. આ ટાવરમાં પહેલાં દેશની રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકો પોતાની કચેરીઓ શરૂ કરે તેવી શક્યતા છે. બીજું ટાવર ચારેક માસમાં સંપૂણશ રીતે તૈયાર થઇ જશે એવી આશા વ્યક્ત થઇ રહી છે. ગાંધીનગર નર્ક ૨૬૧ એકર જમીન પર આકાર લઇ રહેલા અને ભારતના વાસણજ્ય મંત્રાલયે જેને આસથશક પ્રદેશ તરીકે માજયતા આપી છે તેવા ‘સગફ્ટ સસટી’ના આ બન્ને ટાવર પાછળ રૂ. ૭૦૦ કરોડનું રોકાણ થયું છે. લોકાપશણ બાદ તેમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ટતરની બેંકકંગ, ફાઈનાન્જસલ, ઈજવેટટમેજટ તેમ જ ટટોક માકકેટ સબંસધત સેક્ટસશની કંપનીઓની પ્રાદેસશક ઓકફસ કાયશરત થશે. આ આસથશક નગરીમાં સવશ્વના જુદા જુદા ટટોક એક્સચેજજની કચેરીઓ, હેડ ક્વાટ્સશને પણ આકષશવાના પ્રયાસો કરાયા છે. એક મદવસમાં ૫૬ પ્રાઇવેટ પ્લેન ગ્લોબલ વાઇિજટ સસમટમાં ૧૧૦ દેશોના સબિનેસ ડેસલગેટ્સ, રાજદ્વારીઓ અને ઉદ્યોગજગતના માંધાતાઓ ભાગ લેવા આવી રહ્યા હોવાથી અમદાવાદના સરદાર પટેલ ઇજટરનેશનલ એરપોટટ પર પણ પ્રાઇવેટ એરિાફ્ટની અવરજવર અને પાકકિં ગ સુસવધાને આખરી ઓપ અપાઇ રહ્યો છે. એક અંદાજ મુજબ ૧૧મીએ ગ્લોબલ સસમટના ઉદ્ઘાટન સમયે એક જ સદવસમાં ૫૬ જેટલા પ્રાઇવેટ એરિાફ્ટ લેજડ થાય એવા સંકતે ો છે. આમ સસમટના ૧૧થી ૧૩ જાજયુઆરીના ત્રણ સદવસ અમદાવાદ એરપોટટ પણ વ્યટત રહેશે. ૧૧ જાજયુઆરીના સદવસે સવારથી જ એક પછી એક પ્રાઇવેટ સવમાન ઉતરશે અને ભારે એરિાકફક રહેશ.ે એરપોટટ પર ૩૦ જેટલા પ્રાઇવેટ સવમાન પાકકિં ગની સગવડ છે. અમદાવાદ એરપોટટ પર જો પ્રાઇવેટ સવમાનની મુવમેજટ વધશે તો વડોદરા અને સુરત એરપોટટનો ઉપયોગ કરાશે તેવુ એરપોટટ ઓથોસરટીના સુત્રોએ જણાવ્યુ છે.

888 #-0*#6, %0.

-#4)08

/5'3/#5+0/#-

23

#-%6-#5' (#45'3 5*#/ # %#-%6-#503 8+5* 41''& #/& #%%63#%: 3'#5'3 %0/%'/53#5+0/ #/& 0$4'37#5+0/ 4,+--4 /%3'#4' .'.03: 108'3 #/& 3'%#-Improve '-14 &'7'-01 #/#-:5+%#- 4,+--4 overall

3 million students worldwide In more than 21 countries

results in 11+

#-0*#6, %0.


સદાબહાર સ્િાસ્થ્ય

24

Gujarat Samachar - Saturday 12th January 2013

સજાષઇ શકે છે. ફ્રૂટ ટમૂધી અને િળોનો રસ પીિાથી શરીરને કેસ્શશયમ અને વિટાવમટસ મળે છે, પરંતુ િળોના રસથી દાંત પર એવસવિક આિરણ બને છે જેને કારણે દાંતના ઇનેમલને નુકસાન થાય છે. અસર િું થાય?ઃ િળોનો રસ દિા પર શું અને કેિી અસર કરે છે એ વિશે િૈજ્ઞાવનકોએ બે ધારણાઓ બાંધી છે. દિા નાના

તબીબી વનષ્ણાતોએ જુદા જુદા સમયે કરેલા અભ્યાસનું તારણ છે કે અમુક પ્રકારના કેટસરમાં દિાઓ સિારના સમયે લેિામાં આિે તો એ ચાર ગણી અસરકારક બને છે, જ્યારે ઘટાિિા કોલેટટરોલ માટેની દિાઓ રાતના સમયે લેિાનું િધુ લાભકારક છે. આયુિવેદ પિવતનું ઉપચાર શાટત્રના મતે પણ કેટલીક દિાઓ જમ્યા પછી લેિાની હોય છે અને કેટલીક ભૂખ્યા પેટે. દિા કઈ લેિી તેની સાથોસાથ દિા ક્યારે લેિી એ પણ એટલું જ અગત્યનું છે. આધુવનક ઔષધશાટત્રમાં, સામાટય રીતે દિાઓ કંઈક ખાધા પછી કે પીધા પછી જ લેિી જોઈએ એિું મનાય છે. જોકે અમેવરકન સંશોધકોએ ચોંકાિી નાખતું તારણ રજૂ કરતું કહ્યું છે કે દ્રાિ, નારંગી કે સંતરા અને સિરજનનો જ્યૂસ પીધા પછી તરત જ જો દિાઓ લેિી એ નુકસાનકારક છે. ફળોનો રસ અને દવાઃ િળોમાંથી પુષ્કળ વિટાવમટસ અને વમનરશસ મળે છે. આપણા ભોજનમાં િળોનો સમાિેશ શરીરની ટિટથતા માટે આિશ્યક અને અવતઆિશ્યક ગણાય છે. િળોના જ્યૂસને ખૂબ જ તંદુરટત સમજીને

દિા લીધા પછી ફળોનો રસ પીિાય કે નહીં? અિારનિાર પીતા રહેિામાં આિે છે. જોકે અમેવરકન વરસચષરોએ ચોંકાિનારું તારણ કયુું છે એમાં ગ્રેપ-ફ્રૂટ, ઓરેટજ અને એપલનો જ્યૂસ પીધા પછી લેિાતી દિાઓની અસરકારકતા કાં તો ખૂબ જ ઘટી જાય છે અથિા તો ખૂબ જ િધી જાય છે. કેટલાક ફકટસાઓમાં તો દિા શરીરમાં કોઈ અસર કરિા સિમ રહેતી નથી. કયા રોગોમાં તકલીફ?ઃ િળોનો રસ પીધા પછી એસ્ટટ-બાયોવટક્સ તેમ જ હાઈ-િીિર ઇટિેક્શનની દિા લેિામાં આિે તો દિા લોહીમાં શોષાયા વિના જ શરીરમાં પિી રહે છે અને થોિાક કલાકો પછી યુવરન િાટે બહાર નીકળી જાય છે. આથી ગંભીર પવરસ્ટથવત પણ

વિટાવિન ડીનો અભાિ અનેક બીિારી નોતરે છે વોશિંગ્ટનઃ વિટાવમન િીનો અભાિ અનેક બીમારી નોતરે છે. તેમ જ વ્યવિનું માનવસક ટિાટથ્ય સુધારિામાં મહત્ત્િપૂણષ ભૂવમકા ભજિે છે. અમેવરકા અને ફ્રાટસમાં થયેલા અલગ અલગ અભ્યાસનું આ તારણ છે. અ મે વર કા ના વમનેપોલીસમાં િીએ મેવિકલ સેટટરમાં હાથ ધરાયેલા અભ્યાસમાં જણાયું હતું કે મોટી િયની મવહલાઓમાં વિટાવમન િીનું ઓછું પ્રમાણ ઘણાં નકારાત્મક પવરબળો તરિ દોરી જાય છે. વિટાવમન િી મૂળભૂત રીતે મવહલાઓના માનવસક ટિાટથ્યની સ્ટથવતમાં સુધારો કરે છે. આ અભ્યાસમાં

!

એક અટય અભ્યાસમાં ૪૯૮ મોટી િયની મવહલાઓને આિરી લેિાઈ હતી. જેમાં જણાયું હતું કે મોટી િયની મવહલાઓમાં વિટાવમન િીનું પ્રમાણ ઓછું રહેિાથી ઘણી બીમારી િળગે છે. બે અભ્યાસનાં તારણો જારી થયા બાદ જનષશસ ઓિ જેરોટટોલોજીમાં પ્રકાવશત લેખમાં પણ આ તારણોને સમથષન અપાયું છે. જેમાં જણાિાયું છે કે પૂરતા પ્રમાણમાં વિટાવમન િીનો ઉપયોગ નહીં કરનાર મવહલાઓ અને પુરુષો બંનન ે ે જુદા જુદા રોગ થિાનો ખતરો િધી જાય છે. વિટાવમન િીની અસર અંગે અગાઉ પણ ઘણા અભ્યાસ થયા છે, પરંતુ ફ્રાટસ અને અમેવરકાની મવહલાઓને આિરી લેતા આ નિા અભ્યાસનાં તારણો િધુ અસરકારક છે.

વિટાવમન િીનું પ્રમાણ જાળિનાર મવહલાઓને આિરી લેિાઈ હતી. અભ્યાસનાં તારણો તાજેતરમાં પ્રકાવશત કરાયા છે, જેમાં ૬,૨૫૭ મવહલાઓને આિરી લેિાઈ હતી. ફ્રાટસમાં પણ થયેલા આિાથઈને એનો વનકાલ નથી થઈ શકતો. આથી દિાનો િોઝ લગભગ બમણી માત્રામાં શરીરમાં સવિય થઈ જાય છે. ચાર કલાકનું અંતરઃ શરીર જ્યારે માંદું હોય ત્યારે એને પોષક તત્િોની સૌથી િધુ જરૂર હોય છે, પરંતુ જો દિાની સાથોસાથ ફ્રૂટ-જૂસ લેિામાં આિે તો એની અિળી અસર થાય છે. એનો મતલબ એ નથી કે માંદગીમાં િળોનો રસ લેિો જ નહીં. વરસચષરોએ આ માટેનો રટતો શોધિા માટે દિા અને િળોના રસ િચ્ચે કેટલા કલાકનું અંતર સુરવિત ગણાય એનું પણ સંશોધન કયુુંઆંતરિામાંથી લોહીમાં શોષાય છે. ગ્રેપ-ફ્રૂટ, સંતરાં અને સિરજન જેિાં િળોને કિિો-તૂરો ટિાદ આપતું નેવરસ્ટજન નામનું ફ્લેિેનોઇિ કેવમકલ આંતરિાંમાં ખૂબ જ સવિય થઈ જાય છે. આ કેવમકલ દિાને આંતરિાંમાંથી લોહીમાં શોષાતી અટકાિી દે છે. કેટલીક દિાઓ લેતાં પહેલાં િળોનો રસ લેિાથી દિાની અસર એના િોઝ કરતાં બમણી થઈ જાય છે. આિું થિા પાછળ વલિરમાંથી ઝરતાં એટઝાઇમ્સ જિાબદાર છે. િળોનો રસ લેિાને કારણે વલિરમાંથી ઝરતાં અમુક એટઝાઇમ્સ વનસ્ષ્િય થઈ જતાં દિાનું પાચન

છે. દિા લેિાના ચાર કલાક પહેલાં પણ જો આ િળોનો રસ પીિામાં આવ્યો હોય તો એ સુરવિત ગણાય છે. િૈજ્ઞાવનકોએ િળોનો રસ પીધા પછીના ચાર કલાકે દિા લેિાનું સલામત ગણાવ્યું છે. પરંતુ સાથોસાથ વનષ્ણાતો એિી પણ સલાહ આપે છે કે જો તમારા તબીબે તમને જે તે દિા સાથે િળોનો રસ કે ચોક્કસ આહાર લેિાનું કહ્યું હોય તો તમારે તેને જ અનુસરિું જોઇએ. કેમ કે દરેક વ્યવિની શારીવરક તાસીર - પ્રકૃવિ અલગ હોય છે, અને તમારા િોક્ટર જ તેનાથી િાકેિ હોય છે.

શિિુ માતાના ગભભમાંથી જ ભાષા િીખવાનું િરૂ કરે છે વોશિંગ્ટનઃ તમે કદાચ માનશો નહીં, પરંતુ વિજ્ઞાનીઓ અભ્યાસના આધારે વનષ્કષષ પર પહોંચ્યા છે કે એક કલાક પહેલાં જટમેલું બાળક માતૃભાષા તથા અટય ભાષા િચ્ચેનો ભેદ પણ પારખી શકે છે. અમેવરકન વિજ્ઞાનીઓનું કહેિું છે કે વશશુ જ્યારે માતાના ગભષમાં હોય છે ત્યારથી જ ભાષા શીખિાનું શરૂ કરી દે છે. અત્યાર સુધી એિું મનાતું હતું કે જટમના એક મવહનામાં જ બાળક ભાષા શીખિાનું શરૂ કરે છે. જોકે િોવશંગ્ટનમાં આિેલી પેવસફિક શયુથરેન યુવનિવસષટીના વિજ્ઞાનીઓના સંશોધનના તારણ મુજબ પ્રેગ્નટસીનાં છેશલાં ૧૦ અઠિાવિયામાં વશશુ તેની ભાષાના ટિરોને ઓળખતું થઈ જાય છે. એટલું જ નહીં, માત્ર એક કલાક પહેલાં જટમેલું

બાળક માતૃભાષા અને પારકી ભાષા િચ્ચેનો ભેદ પારખતું હોય છે. વિજ્ઞાનીઓના જણાવ્યા પ્રમાણે માતાના અિાજો સાંભળીને ગભષમાં રહેલું વશશુ તેની માતૃભાષાના ટિરોને ઓળખતું થાય છે. આ સંશોધનનું નેતૃત્િ કરનાર પ્રોિેસર વિસ્ટટન મૂને કહ્યું હતું કે છેશલાં ૩૦ િષષથી એિું મનાતું હતું કે બાળક જટમના એક મવહનામાં માતૃભાષા શીખિાનું શરૂ કરે છે, પણ અમારા અભ્યાસમાં પહેલી િાર એિું તારણ નીકળ્યું છે કે ખરેખર માતાના ગભષમાં હોય છે ત્યારથી જ બાળક તેની ભાષાને ઓળખતું થઈ જાય છે. તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે વશશુ ખાસ કરીને ટિરને અત્યંત જલદી પારખતું થઈ જાય છે, કારણ કે ભાષામાં ટિરની માત્રા ઊંચી હોય છે.

3J8XA 4%K 4L $L .P4FX) -F(I .X4E)-I .=,X*

! ! ! !

&J0+N F UW G @F2 7%- "'FYJ -L UV 79S .$I .J-R !1S,F4) 3OS H$ 6 $6 6 6 6 A0 > J . # 6 ( 6 ; 6!; ($; ! 8 6 $6 # %9 !$9? ; 8 ! 8 ( 8 8 @ 9%J4 '6!$6! !? 8 ( 8 ; 61 J( 6 6? >! 6! CG 7 "> $ !8 ?9 $ 6!6 6 "6 !8 = 6!6? 8J! *' J J + 6? ( 6? ; A 6! 6 CD $&A 6 2 6' 8 6# ; + , > ;I ( , & .

! ! ! !

!

!

!

! !

!

!

!

Ê

! ! !

Ê

! * * & & * $) ' ( & ' -" & * / ; $;J < " '9 '6 6 $;J < -' DB 6 2>J +' ; CB ( 1 % * ( & / K5? $J! 6#8 6 8 ':? 8 J(? '6 ; '6"; 6!

# (

& ( 01

& + ( -

:F4F :2F#F4 ;7L 5Q(-2FQ .) (O H?2*F -42 CF4F *F5I20B (O 2I4F :O-I 5F O 5O O-L 2++ 47F-O X78F6 -J17 ,4F7L $L !* .4F28S 47F *2F4I .O >'2L>'-F 0KG Q! 2F'M <3F4L % O5 4O

"

7ND 2I4F :O-I

"""

&

* & - ; J( 6 6? '6 J $' 6 $6' !> 8 6 J $'> 6? FB 6 6 >A(6 3<)' 6 A "> 6$ ! 6 C C < "/ : 6 > 6$ ! C E < "/ : 6$;"9? $ ?9 6 8 J $' 6? 1 $ ">

!

.-L F*L 268L

:Q. T

.O >2L>' 2F'M

<3F4L % /O- 4O

લાંબો સમય વજન ઘટાડેલું રાખવામાં ઉપયોગી દવાની િોધ ન્યૂ યોકકઃ વિજ્ઞાનીઓએ એિી દિા વિકસાિી છે, જે િજન ઘટાિિામાં મદદ કરિા સાથે ઘટેલું િજન લાંબો સમય સુધી જાળિિામાં પણ સહાયક બનશે. અમેવરકાસ્ટથત ઈસ્ટટટટ્યુટ ઓિ આશકોહોલ એબ્યુઝ એટિ આશકોહોવલઝમના સંશોધકોને અભ્યાસમાં જણાયું છે કે આ નિું ઔષધ લેસ્ટટન નામના હોમોષનની સંિેદનશીલતામાં વૃવિ કરે છે. લેસ્ટટન શરીરમાં રહેલું એિું હોમોષન છે જે ભૂખને કુદરતી રીતે દબાિિામાં મદદ કરે છે. ઉશલેખનીય છે કે આ સંશોધન ‘સેલ મેટાબોવલઝમ’ નામના જનષલમાં રજૂ કરાયું હતું. સંશોધકોએ જણાવ્યું હતું કે શરીરમાં કુદરતી રીતે રહેલા લેસ્ટટનને અસરકારક બનાિનાર આ દિા માત્ર િજન ઘટાિિામાં જ નહીં, પણ તેને જાળિિામાં પણ મદદ કરે છે. નોંધનીય છે કે લેસ્ટટન ભૂખને દબાિતું હોિા છતાં માત્ર લેસ્ટટન સસ્ટલમેટટ માનિીનું િજન ઘટાિિામાં અસરકારક પૂરિાર થતી નથી.

ખાસ નોંધ ‘સદાબહાર સ્વાસ્થ્ય’ શવભાગમાં અપાયેલી કોઇ પણ માશહતી કે ઉપચારનો અમલ કરતાં પૂવવે આપના િરીરની તાસીર ધ્યાનમાં રાખવા અને તબીબી શનષ્ણાંતનું માગભદિભન મેળવવું શહતાવહ છે. -તંત્રી


ркоркЯрк┐рк▓рк╛-рк╕рлМркВркжркпркп

Gujarat Samachar - Saturday 12th January 2013

ркнрк╛рк░ркдрлАркп рк┐рккрк░рк╡рк╛рк░рлЛркорк╛ркВ рк╕рлЛркирлБркВ ркЦрк░рлАркжрк╡рк╛ркирлА рк┐рк░ркВрк┐рк░рк╛ ркЫрлЗ, ркХрк╛рк░ркг ркХрлЗ ркЯркдрлНрк░рлА рк╕рлМркВркжркпрк╕ркирлЗ ркирлАркЦрк╛рк░ркдрлБркВ ркШрк░рлЗркгрлБркВ ркдрлЛ ркЫрлЗ ркЬ, рк┐рк░ркВркдрлБ тАШрк╕ркВркХркЯ рк╕ркоркпркирлА рк╕рк╛ркВркХрк│тАЩ рк┐ркг ркЫрлЗ. ркХркЗ рк░рлАркдрлЗ? рки ркХрк░рлЗ ркирк╛рк░рк╛ркпркг ркЕркирлЗ рк┐рккрк░рк╡рк╛рк░ рк┐рк░ ркЖрккркерк╕ркХ ркХркЯрлЛркХркЯрлА ркЖрк╡рлА рк┐ркбрлЗ ркдрлЛ рккрк╡рк┐ркжрк╛ркирлА рк╡рлЗрк│рк╛ркП ркдрлЗ ркЖрккркерк╕ркХ ркЯрлЗркХрлЛ рк┐рлВрк░рлЛ рк┐рк╛ркбрлЗ ркЫрлЗ. ркЖркерлА рк╕рлЛркирлБркВ ркжрк░рлЗркХ рк┐рккрк░рк╡рк╛рк░рлЗ ркЦрк░рлАркжрк╡рлБркВ ркЬрлЛркЗркП, рк┐рк░ркВркдрлБ ркжрк╛ркЧрлАркирк╛ ркЦрк░рлАркжркдрлА рк╡ркЦркдрлЗ ркжрк░ рк╡ркЦркдрлЗ ркПркХ ркЬрлЗрк╡рлА ркЬ рк┐рк░ркВрк┐рк░рк╛ркЧркд рккркбркЭрк╛ркЗркирлЛ ркЦрк░рлАркжрк╡рк╛ ркХрк░ркдрк╛ркВ рк▓рлЗркЯркЯрлЗ ркЯ рккркбркЭрк╛ркЗркирлЛркирлА рк┐рк╕ркВркжркЧрлА ркХрк░рк╡рлА ркЬрлЛркЗркП. ркЖрк╡рк╛ ркжрк╛ркЧрлАркирк╛ ркдркорк╛рк░рк╛ ркЬрлНрк╡рлЗрк▓рк░рлА-ркмрлЛркХрлНрк╕ркорк╛ркВ рк┐ркбрлА рк░рк╣рлЗрк╢рлЗ ркдрлЛркпрлЗ ркПркирлА рк╢рлЛркнрк╛ рк╡ркзрк╛рк░ркдрк╛ рк░рк╣рлЗрк╢.рлЗ ркЖркЧрк╛ркорлА рк▓ркЧрлНркиркирлА рк╕рлАркЭрки ркорк╛ркЯрлЗ ркЬрлНрк╡рлЗрк▓рк░рлА ркЦрк░рлАркжрк╡рк╛ркирлБркВ рккрк╡рк┐рк╛рк░ркдрк╛ рк╣рлЛ ркдрлЛ ркХрлЗркЯрк▓рлАркХ рккркбркЭрк╛ркЗркиркирлЛ ркЕркВркжрк╛ркЬ ркЕрк╣рлАркВ рк░ркЬрлВ ркХркпрлЛрк╕ ркЫрлЗ. тАв ркирлЗркЪрк░рк▓ ркмрлНркпрлБркЯрлАркГ ркЬрлЛ рк▓рлЗркЯркЯрлЗ ркЯ рклрлЗрк╢рки ркЕрк┐ркирк╛рк╡рк╡рк╛ркорк╛ркВ ркорк╛ркиркдрк╛

рк╡ркзрлБ рк┐ркбркдрлА рк╡рк░рк╛ркЗркЯрлА ркЕркирлЗ ркирк╡рлАркиркдрк╛ ркЦрк╛рк╕ ркЬрлЛрк╡рк╛ ркорк│рк╢рлЗ ркирк╣рлАркВ. тАв рк╕рк╛ркжркЧрлАркГ ркбрк╛ркпркоркирлНркбркирк╛ ркжрк░рлЗркХ ркЬрлНрк╡рлЗрк▓рк░рлАркирк╛ рк┐рлАрк╕ркорк╛ркВ ркмрлЗрккркЭркХ рк╕рлЗрккркЯркВркЧ ркорлЛркЯрк╛ ркнрк╛ркЧрлЗ рк╕рк░ркЦрлБркВ ркЬ рк╣рлЛркп ркЫрлЗ, рк┐рк░ркВркдрлБ ркПркирлА рккркбркЭрк╛ркЗркиркорк╛ркВ рк░рк╣рлЗрк▓рлА ркиркЬрк╛ркХркд ркПркирлЗ ркЬрлБркжрлЛ рк▓рлБркХ ркЖрк┐рлЗ ркЫрлЗ. ркбрк╛ркпркоркирлНркбркирк╛ рк┐рлЛркирлНркЧ, рк┐рлЗркирк▓, ркмрлЗркЭрк▓, рклрлНрк▓рк╢, рк┐рк╛рк╡рлЗ ркЬрлЗрк╡рк╛ ркЬрлБркжрк╛-ркЬрлБркжрк╛ рк╕рлЗрккркЯркВркЧркирлА ркЬрлБркжрлА ркЦрк╛рккрк╕ркпркд ркЫрлЗ. рк┐рлЛркирлНркЧ рк╕рлЗрккркЯркВркЧркирк╛ ркХрлНрк▓ркЯркЯрк░ркорк╛ркВ ркжрк░рлЗркХ ркбрк╛ркпркоркирлНркбрлНркирк╛ рк┐рлАрк╕ркирлА ркмрлНркпрлБркЯрлА ркжрлЗркЦрк╛ркп ркЫрлЗ. ркЬрлНркпрк╛рк░рлЗ рк┐рлЗркирк▓-рк╕рлЗрккркЯркВркЧркорк╛ркВ ркЬркбрлЗрк▓рк╛ ркбрк╛ркпркоркирлНркбрлНрк╕ ркПркХ рк▓рк╛ркЗрки ркЬрлЗрк╡рк╛ рк▓рк╛ркЧрлЗ ркЫрлЗ. ркбрк╛ ркп рко ркирлН ркб ркирлА рк░рлЛ ркЬ ркм рк░рлЛ ркЬ ркорк╛ркВ рк╡рк┐рк░рк╛рк╢ркорк╛ркВ рк▓ркИ рк╢ркХрк╛ркп ркПрк╡рлА рккркбркЭрк╛ркЗркирлЛ ркЕркдрлНркпрк╛рк░рлЗ ркЯрлНрк░рлЗркирлНркбркорк╛ркВ ркЫрлЗ. ркпркВркЧ рк┐рлЛрклрлЗрк╢ркирк▓ ркпрлБрк╡ркдрлАркУ рк╡рк╛ркЗркЯ ркЧрлЛрк▓рлНркбркорк╛ркВ ркЦрлВркм рк╣рлЗрк╡рлА рки ркжрлЗркЦрк╛ркп ркПрк╡рлА рккркбркЭрк╛ркЗркирлЛ рк┐рк╕ркВркж ркХрк░рлЗ ркЫрлЗ. тАв ркорлЛркдрлАркирлЛ ркЦркЬрк╛ркирлЛркГ ркорлЛркдрлАркирлА рк╕рлМркерлА рк╡рк╕рк╡рлЗркЯрк╛ркЗрк▓ ркЬрлНрк╡рлЗрк▓ ркдрк░рлАркХрлЗ ркЧркгркирк╛ ркерк╛ркп ркЫрлЗ, ркХрк╛рк░ркг ркХрлЗ ркП ркХрлЛркИ рк┐ркг ркбрлНрк░рлЗрк╕ рк╕рк╛ркерлЗ, ркХрлЛркИ рк┐ркг рк┐рк╕ркВркЧрлЗ рк┐рк╣рлЗрк░рлА рк╢ркХрк╛ркп ркЫрлЗ. рк╣рлЗрк╡рлА рк┐рк╛ркЗркбрк▓ ркЬрлНрк╡рлЗрк▓рк░рлАркорк╛ркВ ркорлЛркдрлАркирк╛ ркбрлНрк░рлЛрккрлНрк╕ ркПркирлЗ рк░рлЛркпрк▓ рк▓рлБркХ ркЖрк┐рк╢рлЗ. ркЬрлНркпрк╛рк░рлЗ ркХрлЛрк┐рлЛрк░рк╡рлЗркЯ ркмрлНрк▓рлЗркЭрк░ рк╕рк╛ркерлЗ ркорлЛркдрлАркирлА рккрк╕ркВркЧрк▓ рк╕рлЗрк░ркирлА ркорк╛рк│рк╛ рк┐рлЛрклрлЗрк╢ркирк▓ рк▓рлБркХ ркЖрк┐рк╢рлЗ. ркдрк╣рлЗрк╡рк╛рк░рлЛркирк╛ рккркжрк╡рк╕рлЛркорк╛ркВ рк┐рк╣рлЗрк░рк╡рк╛ ркорк╛ркЯрлЗ ркХрлБркжркВ рки ркХрлЗ ркбрк╛ркпркоркирлНркбркирк╛ ркирлЗркХрк▓рлЗрк╕ркорк╛ркВ ркорлЛркдрлАркирк╛ ркбрлНрк░рлЛрккрлНрк╕ рк▓ркЧрк╛рк╡рлЗрк▓рк╛ рк╣рлЛркп ркПрк╡рлЛ ркирлЗркХрк▓рлЗрк╕ рккркбркорк╛ркирлНркбркорк╛ркВ ркЫрлЗ. тАв ркмрлЛрк▓рлНркб ркбркбркЭрк╛ркЗркиркГ ркЯркЯрлЗркЯркорлЗркирлНркЯ ркЬрлНрк╡рлЗрк▓рк░рлА ркЕркдрлНркпрк╛рк░рлЗ ркЯрлНрк░рлЗркирлНркбркорк╛ркВ ркЫрлЗ. ркдрлНркпрк╛рк░рлЗ ркорлЛркЯрлЛ рк┐рлЗркирлНркбркирлНркЯрлНрк╕, ркЗркпрк░-рккрк░ркВркЧ, ркмрлЛрк▓рлНркб рк┐рлЗрк╕рк▓рлЗркЯ ркЕркирлЗ ркирлЗркХрк▓рлЗрк╕ рк╕рлБркВркжрк░ рк▓рк╛ркЧрлЗ ркЫрлЗ. ркХрлЛркХркЯрлЗрк▓ рккрк░ркВркЧ ркЕркирлЗ ркПркирлНркХрлНрк▓рлЗркЯрлНрк╕ рк┐ркг рк╣рк╡рлЗ рк▓рлЛркХрлЛ рк┐рк╕ркВркж ркХрк░рлА рк░рк╣рлНркпрк╛ ркЫрлЗ. ркЯркЯрлЗркЯркорлЗркирлНркЯ ркЬрлНрк╡рлЗрк▓рк░рлАркорк╛ркВ ркПркХ рк╕ркоркпрлЗ ркПркХ ркЬ рк┐рлАрк╕ рк┐рк╣рлЗрк░рк╛ркдрлЛ рк╣рлЛрк╡рк╛ркерлА ркПркирлА рккркбркЭрк╛ркЗркирлЛ ркмрлЛрк▓рлНркб ркЕркирлЗ ркорлЛркЯрлА рк╣рлЛркп ркЫрлЗ. ркПрк╡рлА ркЖркЗркЯркорлЛ рк┐рк╕ркВркж ркХрк░рлЛ ркЬрлЗ ркжрлЗркЦрк╛рк╡ркорк╛ркВ ркнрк▓рлЗ ркмрлЛрк▓рлНркб

ркЬрлНрк╡рлЗрк▓рк░рлАркорк╛ркВ рк╢рлБркВ ркЫрлЗ? рк╣рлЛ ркдрлЛ ркПрккркиркорк▓, рклрлНрк▓рлЛрк░рк▓ ркЕркирлЗ ркирлЗрк┐рк░ ркЗркирлНркЯрк┐рк╛ркпркбркб рккркбркЭрк╛ркЗркирлЛ ркЕркдрлНркпрк╛рк░рлЗ ркЯрлНрк░рлЗркирлНркбркорк╛ркВ ркЫрлЗ. ркЯрлЙркЯрлЛрк░рлНркЗркЭ ркЕркирлЗ ркирк╛ркЧркирлА рккркбркЭрк╛ркЗркирк╡рк╛рк│рлА ркорлЛркЯрлА рк╡рлАркВркЯрлА, рклрлВрк▓рлЛркирлА рккркбркЭрк╛ркЗркирк╡рк╛рк│рк╛ рк░ркВркЧркмрлЗрк░ркЧ ркВ рлА ркЯркЯрлЛркиркирк╛ ркирлЗркХрк▓рлЗрк╕ ркЕркирлЗ рк▓рлЗрк┐ркбркб ркЯркЯркб ркЗркпрк░-рккрк░ркВркЧ ркЖркХрккрк╖рк╕ркд ркХрк░рк╢рлЗ. ркирлЗрк┐рк░ ркЗркирлНркЯрк┐рк╛ркпркбркб рккркбркЭрк╛ркЗркиркорк╛ркВ ркирк╛ркЬрлБркХ ркиркоркгрлА рк┐рлЗркЯркирк╕ рк┐ркг ркЬрлЛрк╡рк╛ ркорк│рлЗ ркЫрлЗ, ркЬрлЗркорк╛ркВ рк╡рлЗрк▓ ркЕркирлЗ рк┐ркдрлНркдрк╛ркВркУркирлА рккркбркЭрк╛ркЗрки рк╣рлЛркп ркЫрлЗ. ркПркорк╛ркВ ркП ркЬ рк░ркВркЧркирк╛ ркЕркирлЗ ркЖркХрк╛рк░ркирк╛ ркЯркЯрлЛркиркирлЛ рк╡рк┐рк░рк╛рк╢ ркХрк░рк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлЗ ркЫрлЗ, ркЬрлЗркерлА ркП ркЕрк╕рк▓рлА ркЬрлЗрк╡рлЛ ркЬ рк▓рлБркХ ркЖрк┐рлЗ. тАв ркХрлБркжркВ рки-рккрлЛрк▓ркХрлАркГ ркЖ ркХрлЛркорлНркмркмркирлЗрк╢рки ркЯрлНрк░рлЗрккркбрк╢ркирк▓ ркЕркирлЗ рк░рлЛркпрк▓ ркЬрлНрк╡рлЗрк▓рк░рлАркирк╛ рк┐рк╛рк╣ркХрлЛ ркорк╛ркЯрлЗ ркЦрк╛рк╕ ркЫрлЗ. ркЦрк╛рк╕ ркХрк░рлАркирлЗ рк┐рк╛ркЗркбрк▓ ркЬрлНрк╡рлЗрк▓рк░рлА ркдрк░рлАркХрлЗ. ркЬрлБркжрк╛-ркЬрлБркжрк╛ рк┐рлЗрккрк╢ркпрк╕ ркЯркЯрлЛркиркирк╛ рк╡рк┐рк░рк╛рк╢ркерлА ркЖ ркЬрлНрк╡рлЗрк▓рк░рлА рк╡ркзрлБ рк╕рлБркжркВ рк░ ркмркирлЗ ркЫрлЗ. ркЖ ркЯрлНрк░рлЗрккркбрк╢ркирк▓ ркХрлЛркорлНркмркмркирлЗрк╢рки ркжрлЗркЦрк╛рк╡ркорк╛ркВ ркЖркХрк╖рк╕ркХ ркЫрлЗ, рк┐рк░ркВркдрлБ ркПркирлА рккркбркЭрк╛ркЗркиркорк╛ркВ

ркЯрк┐ркЯрк┐рк╢ рк╕рлНркдрлНрк░рлАркУркирлЗ ркЪрлЛркХрк▓рлЗрк┐ рк╕рлМркерлА рк╡ркзрлБ рккрк╕ркВркж рккрк┐рккркЯрк╢ ркорккрк╣рк▓рк╛ркУркирлЗ рк╕рлЗркХрлНрк╕ ркЕркирлЗ рк╢рк░рк╛ркм ркХрк░ркдрк╛ркВ рк┐рлЛркХрк▓рлЗркЯ рк╡ркзрлБ рк┐рк╕ркВркж ркЫрлЗ. ркдрк╛ркЬрлЗркдрк░ркорк╛ркВ ркХрк░рк╛ркпрлЗрк▓рк╛ ркПркХ рк╕рк╡рк╡рлЗрк┐ркгркирк╛ ркдрк╛рк░ркг ркорлБркЬркм, рлйрлй ркЯркХрк╛ ркорккрк╣рк▓рк╛ркУ рккркжрк╡рк╕ркорк╛ркВ рк┐рлЛркХрк▓рлЗркЯ рккрк╡рк╢рлЗ рк╡ркзрлБ рккрк╡рк┐рк╛рк░ ркХрк░рлЗ ркЫрлЗ. ркЬрлНркпрк╛рк░рлЗ рк╕рлЗркХрлНрк╕ рккрк╡рк╢рлЗ рккрк╡рк┐рк╛рк░ ркХрк░ркирк╛рк░рлА ркорккрк╣рк▓рк╛ркУркирлА ркЯркХрк╛рк╡рк╛рк░рлА ркорк╛ркдрлНрк░ рлзрло ркЯркХрк╛ рк╣ркдрлА. рлирлй рк▓рк╛ркЦ ркЬрлЗркЯрк▓рлА рккрк┐рккркЯрк╢ ркорккрк╣рк▓рк╛ркУркП ркЯрк╡рлАркХрк╛ркпрлБрлБркВ рк╣ркдрлБркВ ркХрлЗ ркдрлЗркУ рк┐рлЛркХрк▓рлЗркЯ рккрк╡рк╢рлЗ рккркжрк╡рк╕ркорк╛ркВ ркдрлНрк░ркг рк╡рк╛рк░ рккрк╡рк┐рк╛рк░ ркХрк░рлЗ ркЫрлЗ. ркмрлАркЬрлА ркдрк░ркл, рк┐рлЛркХрк▓рлЗркЯ рккрк╡рк╢рлЗ

рккрк╡рк┐рк╛рк░ркирк╛рк░рк╛ рк┐рлБрк░рлБрк╖рлЛркирлА ркЯркХрк╛рк╡рк╛рк░рлА ркорк╛ркдрлНрк░ рлзрлз ркЯркХрк╛ ркЫрлЗ. ркЕркнрлНркпрк╛рк╕ркорк╛ркВ рлирлжрлжрлж ркорккрк╣рк▓рк╛ркУркирлЗ ркЖрк╡рк░рлА рк▓рлЗрк╡рк╛ркЗ рк╣ркдрлА. рк┐ркдрлНркпрлЗркХ рк┐рк╛ркВрк┐ рк┐рлИркХрлА ркПркХ ркорккрк╣рк▓рк╛ркП ркХрк╣рлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ ркХрлЗ рк┐рлЛркХрк▓рлЗркЯ ркЦрк╛рк╡рк╛ ркорк│ркдрлА рк╣рлЛркп ркдрлЛ ркдрлЗркУ рк╕рлЗркХрлНрк╕ркирлЛ рккрк╡рк┐рк╛рк░ рк┐ркбркдрлЛ ркорлВркХрк╡рк╛ ркдрлИркпрк╛рк░ рк╣рлЛркп ркЫрлЗ.

рлирлл ркЯркХрк╛ ркорккрк╣рк▓рк╛ркУркП ркХрк╣рлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ ркХрлЗ рк┐рлЛркХрк▓рлЗркЯ ркорк│рлЗ ркдрлЛ рк┐рлЗркирк▓ (ркЯрлАрк╡рлА)ркирлЗ рк┐ркг ркдрлЗркУ ркмрк╛ркЬрлБ рк┐рк░ ркорлВркХрлА ркжрлЗ. рк╕рк╡рк╡рлЗ ркХрк░ркирк╛рк░рлА ркХркВрк┐ркирлАркирк╛ рк┐рк╡ркХркдрк╛ркирк╛ ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрк╛ рк┐ркорк╛ркгрлЗ, ркорккрк╣рк▓рк╛ркУ рк┐рлЛркХрк▓рлЗркЯ ркЦрк╛ркдрлА рк╡ркЦркдрлЗ ркЖрк░рк╛ркоркирлЛ ркЕрк╣рлЗрк╕рк╛рк╕ ркХрк░рлЗ ркЫрлЗ, ркЬрлЗркирлЗ ркХрк╛рк░ркгрлЗ ркдрлЗркоркирлЗ рк┐рлЛркХрк▓рлЗркЯ рк╡ркзрлБ ркЦрк╛рк╡рлА ркЧркорлЗ ркЫрлЗ. ркЖ ркЙрк┐рк░рк╛ркВркд рк┐рлЛркХрк▓рлЗркЯ ркдрлЗркоркирлЗ ркЦрлБрк╢рлАркирлЛ ркЕрк╣рлЗрк╕рк╛рк╕ ркХрк░рк╛рк╡рлЗ ркЫрлЗ. ркХркорк╕рлЗ ркХрко рк┐рлЛркХрк▓рлЗркЯ ркдрлЛ ркПрк╡рлА рк╡ркЯркдрлБ ркЫрлЗ ркХрлЗ ркХрлЛркИркирлЗ рккркирк░рк╛рк╢ ркдрлЛ ркХрк░ркдрлА ркЬ ркиркерлА.

рккрлНрк░ркдрлНркпрлЗркХ ркдрлНрк░ркгркорк╛ркВркерлА ркПркХ ркорк╛ркдрк╛ ркдрлЗркоркирк╛ ркмрк╛рк│ркХрлЛ ркорк╛ркЯрлЗ ркЕрк▓ркЧ ркнрлЛркЬрки рк░рк╛ркВркзрлЗ ркЫрлЗ рк╕рк╛ркорк╛ркирлНркп рк░рлАркдрлЗ рк╕рк╛ркВркЬркирк╛ ркнрлЛркЬрки рк╡ркЦркдрлЗ ркорк╛ркдрк╛рккрк┐ркдрк╛ ркдрлЗркоркирк╛ рк╕ркВркдрк╛ркирлЛ рк╕рк╛ркерлЗ ркорк│рлАркирлЗ ркнрлЛркЬрки ркХрк░ркдрк╛ рк╣рлЛркп ркЫрлЗ. ркдрлЗрко ркЬ ркдрлЗркоркирлЗ ркнрлЛркЬрки рк╡ркЦркдрлЗ рк┐рк╛рк│рк╡рлА рк┐ркбркдрлА рккрк╡рккрк╡ркз рк░рлАркдркнрк╛ркд рк╢рлАркЦрк╡ркдрк╛ рк╣рлЛркп ркЫрлЗ. рк┐рк░ркВркдрлБ ркПркХ ркЕркнрлНркпрк╛рк╕ рк┐ркорк╛ркгрлЗ ркдрлНрк░рлАркЬрк╛ ркнрк╛ркЧркирлА ркорк╛ркдрк╛ркУ рк╕рк╛ркВркЬркирк╛ рк╕ркоркпрлЗ ркмрлЗ ркнрлЛркЬрки (ркбркмрк▓ рккркбркирк░) ркмркирк╛рк╡рлЗ ркЫрлЗ - ркЬрлЗркорк╛ркВ ркПркХ ркнрлЛркЬрки ркпркВркЧркЯркЯрк╕рк╕ ркорк╛ркЯрлЗ ркЕркирлЗ ркЕркирлНркп ркПркХ ркнрлЛркЬрки ркорлЛркЯрлЗрк░рк╛ркУ ркорк╛ркЯрлЗ

рк╣рлЛркп ркЫрлЗ. ркЕркнрлНркпрк╛рк╕ркорк╛ркВ рк╕ркорк╛рк╡рк╛ркпрлЗрк▓рлА ркорк╛ркдрк╛ркУркорк╛ркВркерлА рк┐ркдрлНркпрлЗркХ ркжрк╕ркорк╛ркВркерлА ркПркХ ркорк╛ркдрк╛ рккркжрк╡рк╕ркирк╛ ркЕркВркдрлЗ ркмркзрлБркВ ркнрлЛркЬрки ркЦрк▓рк╛рк╕ ркХрк░рлА ркирк╛ркЦрлЗ ркЫрлЗ, ркЬрлНркпрк╛рк░рлЗ ркЫ ркорк╛ркдрк╛ рк╡рк╣рлЗрк▓рк╛ рк░рк╛ркзрлЗрк▓рк╛ ркнрлЛркЬркиркирлЗ рклрк░рлА ркЧрк░рко ркХрк░рлЗ ркЫрлЗ. рк▓ркЧркнркЧ ркдрлНрк░рлАркЬрк╛ ркнрк╛ркЧркирлА ркорк╛ркдрк╛ рк╕ркВрк┐рлВркгрк╕ ркнрлЛркЬрки ркмркирк╛рк╡рлЗ ркЫрлЗ. рк╡рлНркпркЯркд ркЬрлАрк╡ркирк╢рлИрк▓рлАркорк╛ркВ ркШркгрк╛ рк┐рккрк░рк╡рк╛рк░рлЛ рк╕рк╛ркорлВрккрк╣ркХ ркнрлЛркЬркиркерлА ркЕрк▓рлАрккрлНркд ркмркирлА рк░рк╣рлНркпрк╛ рк╣рлЛрк╡рк╛ ркЕркВркЧрлЗ рк┐ркг ркЕркнрлНркпрк╛рк╕ркорк╛ркВ рккрк┐ркВркдрк╛ ркжрк╢рк╛рк╕рк╡рк╛ркЗ ркЫрлЗ.

рк╣рлЛркп, рк┐ркг рк╡ркЬркиркорк╛ркВ рк╣рк▓ркХрлА рк╣рлЛркп ркЬрлЗркерлА рк┐рк╣рлЗрк░рк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЕркЧрк╡ркб рки рк▓рк╛ркЧрлЗ. тАв рк░ркВркЧркирлЛ ркбркиркЦрк╛рк░ркГ ркХрк▓рк░рклрлБрк▓ ркЬрлНрк╡рлЗрк▓рк░рлА рклрлЗрк╢ркирлЗркмрк▓ рк▓рк╛ркЧрлЗ ркЫрлЗ. рк░ркВркЧрлАрки ркЬрлЗрко ркЯркЯрлЛркиркирлЛ рк╡рк┐рк░рк╛рк╢ рк╣ркЬрлА ркмрлЗркдрлНрк░ркг рк╡рк╖рк╕ рк┐рлВрк╡рк╡рлЗ рк╡рлАркВркЯрлА рк╕рлБркзрлА ркЬ рк╕рлАрккркоркд рк╣ркдрлЛ; рк┐рк░ркВркдрлБ ркХрлЛрк░рк▓, ркПркорк░рк▓рлНркб, ркЬрлЗркб, рк░рлВркмрлА ркЕркирлЗ ркЧрк╛ркирк╡рлЗркЯ ркЬрлЗрк╡рк╛ ркЯркЯрлЛркиркирлЛ рк╡рк┐рк░рк╛рк╢ рк╣рк╡рлЗ рк┐рк╛ркЗркбрк▓ ркЕркирлЗ рккркбркЭрк╛ркЗркирк░ ркЬрлНрк╡рлЗрк▓рк░рлАркорк╛ркВ ркеркИ рк░рк╣рлНркпрлЛ ркЫрлЗ. ркЖ рккрк╕рк╡рк╛ркп рк░ркВркЧркмрлЗрк░ркЧ ркВ рлА ркЭрлАркгрк╛ ркбрк╛ркпркоркирлНркбрлНрк╕ ркЬркбрлАркирлЗ ркдрлИркпрк╛рк░ ркХрк░рлЗрк▓рлА рккркбркЭрк╛ркЗрки рк┐ркг рк╕рлБркжркВ рк░ рк▓рк╛ркЧрлЗ ркЫрлЗ. тАв ркЯрлЗркорлНрккрк▓ ркЬрлНрк╡рлЗрк▓рк░рлАркГ рк▓ркХрлНрк╖рлНркорлАркЬрлАркирк╛ рккрк╕ркХрлНркХрк╛рк╡рк╛рк│рлЛ ркжрккрк┐ркг ркнрк╛рк░ркдрлАркп рклрлЗрк╢ркиркирлЛ рк▓ркХрлНрк╖рлНркорлА рк╣рк╛рк░ркирлЛ ркЯрлНрк░рлЗркирлНркб рлирлж

25

рк╡рк╖рк╕ рк┐рк╣рлЗрк▓рк╛ркВ рк▓рлЛркХрккрк┐ркп рк╣ркдрлЛ, рк┐ркг ркЕркдрлНркпрк╛рк░рлЗ рк┐рк╛ркЫрлЛ ркЖрк╡рлНркпрлЛ ркЫрлЗ. ркПркорк╛ркВ ркирлЗркХрк▓рлЗрк╕ркирлЗ рк╣рлЗрк╡рлА рк▓рлБркХ ркЖрк┐рк╡рк╛ ркорк╛ркЯрлЗ рк▓ркХрлНрк╖рлНркорлА рккрк╕ркХрлНркХрк╛ркирлЛ ркЙрк┐ркпрлЛркЧ ркеркИ рк░рк╣рлНркпрлЛ ркЫрлЗ. ркП рккрк╕рк╡рк╛ркп ркХрк╛ркорлНркЯркЯркВркЧ ркХрк░рлЗрк▓рлА ркЖркЦрлА рк▓ркХрлНрк╖рлНркорлАркЬрлАркирлА ркорлВрккркдрк╕ркУркирлА рк┐рккркдркХрлГрккркд рк┐ркг ркирлЗркХрк▓рлЗрк╕, ркЗркпрк░-рккрк░ркВркЧ ркдрлЗрко ркЬ ркоркВркЧрк│рк╕рлВркдрлНрк░ркирк╛ркВ рк┐рлЗркирлНркбркирлНркЯрлНрк╕ркорк╛ркВ рк┐рк╛рк▓рлА рк░рк╣рлНркпрк╛ркВ ркЫрлЗ. ркЧркгрлЗрк╢ркЬрлАркирлА ркХрк╛ркорлНркЯркЯркВркЧ ркХрк░рлЗрк▓рлА ркорлВрккркдрк╕ркирлА рк┐рккркдркХрлГрккркд рк┐ркг рк╡рлЗрккркбркВркЧ ркХрлЗ ркЯрлНрк░рлЗрккркбрк╢ркирк▓ ркЬрлНрк╡рлЗрк▓рк░рлАркорк╛ркВ рк╕рлБркжркВ рк░ рк▓рк╛ркЧрлЗ ркЫрлЗ. ркЖрк╡рлА ркЯрлЗркмрк┐рк▓ ркЬрлНрк╡рлЗрк▓рк░рлА ркжрккрк┐ркг ркнрк╛рк░ркдркорк╛ркВ рк╡ркзрлБ рк▓рлЛркХрккрк┐ркп ркЫрлЗ, рк┐ркг рк╣рк╡рлЗ ркЖ рк╕рлБркжркВ рк░ рккркбркЭрк╛ркЗркирлЛ ркорлЗркЯрлНрк░рлЛ рккрк╕ркЯрлАркирлА ркЖркзрлБрккркиркХ ркорк╛ркирлБркирлАркирлЗ рк┐ркг рк┐ркг рк▓рлЛркнрк╛рк╡рлА рк░рк╣рлА ркЫрлЗ.

ркЯрк▓рк╛ркЗрк╕, рк╕рк╛ркХрк░ ркЕркирлЗ ркХркирлНркбрлЗркирлНркЯркб рк╕рк╛ркоркЧрлНрк░рлАркГ тАв ркдрлНрк░ркг ркХркк рклрлБрк▓ рклрлЗркЯ ркорк┐рк▓рлНркХ ркЙрк┐рлЗрк░рлЛ. ркорк┐рк╢рлНрк░ркгркирлЗ ркмрк░рк╛ркмрк░ ркорк┐рк▓рлНркХ тАв ркмрлЗ ркмрлНрк░рлЗркбркирлА ркЯрк▓рк╛ркЗрк╕ ркорк┐ркХрлНрк╕ ркХрк░рлЛ ркЕркирлЗ рк┐ркзрлНркпрк┐ ркдрк╛рккрлЗ рлотАв ркЕркбркзрлЛ ркХркк ркХркирлНркбрлЗркирлНркЯркб ркорк┐рк▓рлНркХ рлзрлж ркорк┐ркоркиркЯ рк╕рлБркзрлА ркЙркХрк╛рк│рлЛ. рк╕ркдркд тАв ркПркХ ркЪрк┐ркЪрлЛ рк╕рк╛ркХрк░ тАв рккрк╛ ркЪрк┐ркЪрлА ркПрк▓ркЪрлАркирлЛ рккрк╛ркЙркбрк░ тАв ркЕркбркзрлА рк╣рк▓рк╛рк╡ркдрк╛ рк░рк╣рлЗ рк╡рлБркВ ркЬрлЗ ркерлА рккрлЗ рки рк┐рк╛ркВ ркЪрк┐ркЪрлА ркмркжрк╛рк┐ркирлА ркХрк╛ркдрк░рлА тАв ркЕркбркзрлА рк░ркмркбрлА ркЪрлЛркВркЯрлА рки ркЬрк╛ркп. ркШркЯрлНркЯ ркерк╛ркп ркЗркирлНрк╕рлНркЯркирлНркЯ рк░ркмркбрлА ркПркЯрк▓рлЗ ркЧрлЗ рк╕ рккрк░ркерлА ркЙркдрк╛рк░рлА ркЪрк┐ркЪрлА ркорккркЯркдрк╛ркирлА ркХрк╛ркдрк░рлА тАв рк╕ркЬрк╛рк╡ркЯ рк┐рк╛ркЯрлЗ ркерлЛркбрк╛ ркХрлЗрк╕рк░ркирк╛ ркдрк╛ркВркдркгрк╛ркУ ркПрк▓ркЪрлАркирлЛ рккрк╛ркЙркбрк░ ркдрлЗ рк┐ ркЬ ркмркжрк╛рк┐ ркЕркирлЗ рк░рлАркдркГ ркмрлНрк░рлЗркбркирлА ркХркХркирк╛рк░рлАркУ ркХрк╛рккрлА рк▓рлЛ. рк╣рк╡рлЗ ркмрлНрк░рлЗркбркирлЗ ркорккркЯркдрк╛ркирлА ркХрк╛ркдрк░рлА ркорк┐ркХрлНрк╕ ркХрк░рлЛ ркЕркирлЗ ркЙрккрк░ркерлА ркорк┐ркХрлНрк╕рк░рк┐рк╛ркВ ркЧрлНрк░рк╛ркЗркирлНркб ркХрк░рлА рк▓рлЛ ркЕркирлЗ ркЕрк▓ркЧ ркХрлЗрк╕рк░ркирк╛ ркдрк╛ркВркдркгрк╛ ркнркнрк░рк╛рк╡рлЛ. ркорк┐ркЬрк┐рк╛ркВ рк░рк╛ркЦрлЛ рк░рк╛ркЦрлЛ. рк╣рк╡рлЗ ркПркХ ркирлЛрки рк╕рлНркЯркЯркХ рккрлЗркирк┐рк╛ркВ ркжрлВркз ркЧрк░рк┐ ркЕркирлЗ ркаркВркбрлА ркерк╛ркп ркЕрлЗркЯрк▓рлЗ рк╕ркорк╡рк┐ркВркЧ ркмрк╛ркЙрк▓рк┐рк╛ркВ ркХрк░рлЛ. ркКркХрк│рлЗ ркПркЯрк▓рлЗ ркПрк┐рк╛ркВ рккрлАрк╕рлЗрк▓рлА ркмрлНрк░рлЗркбркирлА ркХрк╛ркврлАркирлЗ рккрлАрк░рк╕рлЛ.

* # &#,#(! #( .$ + -# .($ # )) , ,.**&1 *.+ / ! - +# ( )) )(&1 .&& 0 #(! - +#(! , +/# (! ! ' (*-#)( #+-" 1 * +-1 ((#/ +, +1 #/ )' 1 " - ), "#( , #22 ).(- + ) %- #& +-# , )+*)+ - ( 0 #(! .( -#)( ,* # &#,-, .( + &, * # & #, ).(- (# )+' 0 #-#(! ,- 3 / #& &

)(-

-

'& ," )(#

| Banqueting & Conference Suites |

The Langley Gade House, 38-42 The Parade, High Street, Watford, Herts WD17 1AZ   

 01923 218553 / 07896 077210 

 info@langleybanqueting.co.uk 

 www.langleybanqueting.co.uk

THE IDEAL VENUE FOR ALL OCCASIONS 6 - 0, / " 0& +$ - & 05 ,+ +!  ),,. 6 - 0, / " 0& +$ - & 05 ,+ / 0 ),,. 6 .& 20" ,,# " .. "   00" ,# 0%" .0  )& $ %0& +$ 6 " $ & / 0" ." ! 0, %,)! & 2& ) ..& $ " / 7 & ),. * ! " - ($ " / 6 1)0&  / 0,." 5 -1)&. -.( # ,.

./ ! ' " +0 0, 0%" 2" +1" 6 & ),. * ! " - ($ " /

Preferred Caterers for The Langley, Hilton, Syon Park, Millennium Copthorne, Decorium, Sopwell House, Manor of Grove, and Sunbeam Studios

Nehmina Catering | Specialists in Vegetarian Cuisine |

6 ,,!&/ ,1.-/ / &,+7 ,10%3 0".&+$ 2"$"0.&+ &+"1&/ 6 )) 05-"/ ,# 1&/ &+" 10%"+0& 1'. 0& 1+'&0)&+,10%+!&+ %&+"/ " "4& + 6 0".&+$/ -" &)&/ 0/ #,. 3"!!&+$/ ." "-0&,+/ ,.-,. 0"!&++"./ "%+!& +&$%0/ $)!&++"./ -.& 20"-.0&"/  *1 %*,." 6 "+1/ 0&),."!0,/ 1&05 ,1."2 "+0 & 2" ,,(&+$/ 00&,+/ 6 10/ &!" 0".&+$/ ".2& "#,.)) 2"+1"/ +!), 0&,+/ Nehmina Catering Gade House, 38-42 The Parade, High Street, Watford, Herts WD17 1AZ 

 01923 218553 / 07896 077210  info@nehminacatering.com 

 www.nehminacatering.com


26

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 12th January 2013

૨૬૯ ૧

તા. ૫-૧-૧૩નો િિાબ

૪ ૬

૫ ક

નહ િા ચ

િા િ લ

૧૦

૧૧ ૧૨

દે

િ

ડિ ર

દા

૧૪

૧૫ ૧૭ ૨૧

૧૮

૧૯ ૨૦

૨૪

િ

ચી િ

કી

હો િ િ

૨૬

અ ણ

હા ક

૨૫

૨૨ ૨૩

રો

િ

બ ખો

સી

બે સે

૧. નવિય િાલ્યાિી એરલાઈડસ ૩. ખરીદેલો ચાકર ૪. પેટ, હોિરી ૬. એક તેજાિો ૮. સંખ્યાિાં પહેલું, વિ ૯. કિવું, અનિય, તીખું ૧૧. ચૂલાિું કાિ દેતી એક બિાવટ ૧૩. ચાિિી, છાલ ૧૪. રાનિિું ભોિિ ૧૫. િેિ, િયિ, ચક્ષુ ૧૬. કપાળ, લલાટ ૧૭. આબરૂ, નવશ્વાસ ૧૯. ઈસ્લાિિાં ઉપવાસિો નદવસ ૨૧. ફક્ત, કેવળ ૨૨. એક કાંટાળી વિસ્પનત, થૂવર ૨૪. તણખલું, રિ, કચરો ૨૫. યંિ ૨૬. િડિથી પૈસાદાર

# "

$

# # #

! !

૫ ૩ ૩ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨ ૩ ૩ ૫

બો

ણું

િું

િ

િ

હા ભા ર

૩ ૨ ૩ ૩ ૨ ૨ ૩ ૩ ૩ ૩ ૨ ૨ ૩ ૩ ૩

4

%4. $"27 $+4 2 !2$ 3# 6, $ <$'2$ 4 ; 4: ')8 2 4 2& 6 3 *2$*7!2& 4 $*6 *2 * 2 4" $6 $6 2 $ 2""27 " "2 5 +4 3 1$ 4 $+4'2 "'2 3 /40 -#'. 2 *<+ )8 2$ "&(4 *7 9

નિ ઊભી લાઈન અને નિ આડી લાઈનના આ ચોરસ સમૂહના અમુક ખાનામાં ૧થી ૯ના અંક છે અને બાકી ખાના ખાલી છે. તમારે ખાલી ખાનામાં ૧થી ૯ િચ્ચેનો એિો આંક મૂકિાનો છે કે િે આડી કે ઊભી હરોળમાં જરજિટ ન થતો હોય. એટલું નહીં, ૩x૩ના બોક્સમાં ૧થી ૯ સુધીના આંકડા આિી જાય. આ જિઝનો ઉકેલ આિતા સપ્તાહે.

સુડોકુ-૨૬૮નો ૬ ૨ ૯ ૭ ૮ ૪ ૪ ૫ ૮ ૧ ૩ ૬ ૩ ૧ ૭ ૯ ૨ ૫ ૮ ૯ ૬ ૫ ૪ ૩ ૧ ૩ ૫ ૮ ૭ ૨ ૨ ૭ ૪ ૬ ૧ ૯ ૭ ૪ ૩ ૨ ૫ ૧ ૯ ૮ ૧ ૩ ૬ ૭ ૫ ૬ ૨ ૪ ૯ ૮

નગરપારલકાની ચૂં ટ ણીની આરં ભી દીધી છે . જે માં તારીખ ટૂંક સમયમાં જાહેર સોમવારે રાજય ચૂંટણી પંચ કરવામાં આવશે. દ્વારા ૧૪ર૭ ગ્રામ ગુ જ રાતની બનાસકાંઠા પંચાયતોની ચૂંટણીની તારીખ રજલ્લા પંચાયત અને ખેડા નક્કી કરીને દરેક કલેક્ટરોને રજલ્લા પંચાયત, ૧પ તાલુકા જણાવી દેવામાં આવી છે. ચૂં ટ ણી પં ચ ના સૂ ત્રોના પંચાયત, ૭૭ નગરપારલકા અને ૧૪ર૭ ગ્રામ પંચાયતની જણાવ્યા મુ જ બ ગ્રામ મુદત ૩૦ એરિલના રોજ પં ચાયતોની ચૂં ટ ણી ત્રીજી પૂણણ થઈ રહી છે. આથી ફેબ્રુઆરીએ યોજવાનું અને આ તમામ સં સ્ થાઓની તે નું પરરણામ પાંચ મી ચૂં ટ ણી કરવા માટે રાજય ફેબ્રુઆ રીએ જાહેર કરવાનું ચૂં ટ ણી પં ચે તૈ યારીઓ નક્કી કરવામાં આવ્યું છે.

,

$)

,

( $ $-$ + + ( 1 // $ $ + ( ( $ + ( ( $ $ + % $ ( $ "4 ( $ $ $ 4 $

$ # 7 , $, $ / + 7 $ $ 4 . $ $ ) " ( $, $ $ % ) ) 5-20 % 6-20 % 9 " (

8' " * 9 ) $ + 7 $ % $ , $ $ * ) ) $ & $ &, ) ) $ $ ,& $ $ $! % ) $7 $ $, 2 3 ) + ) 2-20 % $, ) 4-20 & % $ 10 7 7 $ ) )

"& (' $ !'

%

ગુજરાતમાં ૧૪ર૭ ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણી ત્રીજી ફેબ્રુઆરીએ ગાંધીનગરઃ રાજ્યની ૧૪ર૭ ગ્રામ પં ચાયતોની ચૂં ટ ણી યોજવા માટે રાજય ચૂંટણી પંચે ત્રીજી ફબ્રુઆરી નક્કી કરી છે. જયારે તેનું પરરણામ પાંચ મી ફે બ્રુ આ રીએ જાહે ર કરાશે. આ ગ્રામ પંચાયતોની સાથે ૩૦ એરિલના રોજ જે અન્ય સ્થારનક સ્વરાજની સંસ્થાઓની મુદત પૂણણ થઈ રહી છે તે વી બે રજલ્લા પં ચાયત, ૧પ તાલુ કા પં ચાયત અને ૭૭

િિાબ ૧ ૩ ૫ ૭ ૨ ૯ ૪ ૬ ૮ ૨ ૭ ૧ ૬ ૯ ૪ ૮ ૫ ૩ ૯ ૮ ૬ ૫ ૪ ૨ ૩ ૧ ૭

• ગાંધીનગર જિલ્લામાં જિક્રમી િાિેતરઃ અનિયનિત ચોિાસા પછી નિયાળાિી િોસિ જાિતાં આ વષષે રનવ નસઝિિું નવક્રિી વાવેતર થયું છે . નિલ્લાિાં ૬૩,૨૬૨ હે ક ટર નવસ્તારિાં વાવે ત ર થયું છે. રનવ સીઝિિાં િણ વષષ બાદ ૩૨ હજાર હેકટરિાં ઘઉંિું વાવેતર થયું છે િે એક નવક્રિ છે. આ ઉપરાંત રાઈિું વાવે ત ર ૨૭૦૦ હે ક ટરિાં, વનરયાળીિું વાવે ત ર ૧૪૭૮ હે ક્ ટરિાં, અિે િાકભાજીિું વાવે ત ર ૫૪૫૩ હેકટરિાં િોંધાયું છે.

India based Gujarati professional Brahmin parents, looking suitable match for their beautiful, never married 1981 born daughter. 5’3 inches engineer working with multinational company, currently in United Kingdom. We are looking for smart, handsome, highly educated, doctor/engineer/master degree holder, family orinted guy. prafulyagnik@yahoo.com or kokilay2010@gmail.com UK: 4474 4876 0296 • India: +91 99798 54504

*!'-+ &)-!*! + '&$0

6

૨ ૬

( + 4 ! $ $, ( (%% 4# + % + $ % * + ( $ + + ( 4 4 $ ( $ ( 0/ $ 4 + % &' $ & $ 2 03 ( ( ( $ $ $ ++ , . +

, $$ +$!%

૧. ભાવ, િૂલ્ય, દાિ ૨. ધોબી, કપિાં ધોિાર ૩. ગુણાકાર કરવાથી આવેલી રકિ ૫. એક અંગ્રેજી વિિ ૭. કીનતષ, ફતેહ ૮. પગિી પાિીિો છેિો ૧૦. િરીર લૂછવાિો અંગૂછો ૧૨. નિવનલંગ પર લટકાવાતું પાિ ૧૩. િેકીિે કિક કરેલી રોટલી ૧૬. આસ્થાવાળું, િિષજ્ઞ ૧૭. ખત, કાગળ ૧૮. વસ્તુિો સિૂહ, ક્વોન્ડટટી ૨૦. ચાર ગાઉિું અંતર ૨૧. પથ, રસ્તો, િાગષ ૨૩. ખેલ, ક્રીિા

યુનિવનસષ ટી એવોિડ અપાયો છે. જીટીયુિી ૨૦૦૭િાં સ્થાપિા બાદ િાિ પાંચ વષષિાં િે િગનત ઊભી કરી છે અિે િે રીતથી િાળખું ઊભું કયુું છે તેિે ધ્યાિિાં રાખીિે એવોિડ અપાયો છે. ખાસ કરીિે નવદ્યાથથીઅધ્યાપકોિી સંખ્યા, તેિી હાિરી ઉપરાંત પરીક્ષાથી લઈિે રીઝલ્ટ સુધીિી કરાતી કાિગીરીિે જીટીયુએ ઓટોિેિિ અપિાવ્યું છે તેિી િિંસા થઈ છે. જીટીયુ સંલગ્ન કુલ ૫૫૪ કોલેિ છે. િેિાં િુદી િુદી ૧૨૭ બ્રાડચ અિે સાિા િણ લાખથી વધુ નવદ્યાથથીઓ છે.

& +$!% !& - -" * ,! *''% !,!1 & /'*#!& + !&, *& ,!'& $ ('$! 0 .!+ * !& % "'* *!,!+ '. *&% &, ( *,% &, !& '& '& !.'* &'& +%'# * & &'& *!&# * & $!.!& !& ( & &,$0 !&.!, + !& - *! ,/ & 0 *+ ' '* *$0 & &, % **! (*'+( ,!. *! + '-$ '. * & /!, '-, $! !$!,! + +, &' *

4 3

• ગુિરાત ટેકિોલોજીકલ યુનિવનસષ ટી (જીટીયુ)િે એસોનસએિિ ઓફ ઈન્ડિયિ િેિિ ે િેડટ સ્કોલસષ તરફથી ઈડટરિેિિલ ઈિોવેટીવ

૧૩ ગા ય

૧૬

િ

$ $ $ $ % # ) +% + $ ) $ ) )


અમેરિકા-આરિકા

Gujarat Samachar - Saturday 12th January 2013

27

અમેરિકામાં રિન્દુ સાંસદ તુલસી ગબ્બાડેે ગીતા પિ િાથ િાખી શપથ લીધા

તુલસી ગબ્બાડટને હોદ્દા અને ગુપ્તતાના શપથ લેવડાવતા અમેરરકન પ્રરતરનરધ સભાના વપીકર.

વોરશંગ્ટનઃ ભાિતીય મૂળના અમેરિકી તબીબ આમી બેિા અને િથમવાિ ચૂંટાયેલા રહસદુ િરતરનરિ તુલસી ગલબાડેટ ૪ જાસયુઆિીએ અમેરિકી સંસદના નીચલા ગૃહની િરતરનરિસભાના સભ્ય તિીકે શપથ લીિા છે. આ બંને િમુખ બિાક ઓબામાની ડેમોક્રેરટક પાટટીના સભ્ય છે. તુલસી ગલબાડેટ બાઇબલની બદલે રહસદુ પરવત્ર ગ્રંથ શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા

પિ હાથ િાખીને શપથ લીિા હતા. ગલબાડટ ૩૧ વષયના છે અને અમેરિકી સંસદમાં ચૂંટાયેલા િથમ રહસદુ છે. આ ઉપિાંત બાઇબલની બદલે ગીતા પિ હાથ મૂકીને શપથ લેનાિા તેઓ િથમ અમેરિકી સાંસદ પણ છે. આમી અને તુલસી બંને અમેરિકાની ૧૧૩મી િરતરનરિ સભાના સભ્ય છે. તેમાં ૪૩ આરિકી-અમેરિકી સભ્ય પણ છે. તુલસી ગલબાડટ અમેરિકા તિફથી ઇિાક યુદ્ધમાં સામેલ થઇ ચૂકયા છે. તેમણે કહ્યું હતું કે, ‘મેં માિી પાસે િાખેલી ભગવદ્ ગીતા પિ હાથ િાખીને શપથ એટલા માટે લીિા કે તે મને હંમેશા િેિણા આપી િહી છે. તુલસી ગલબાડટ હવાઇ િાિાસભાની સભ્ય બસયા હતા. આમી બેિાના રપતા ૧૯પ૦ના દાયકામાં ગુજિાતમાંથી અમેરિકા આવ્યા હતા. કેરલફોરનયયાના સાંસદ બનેલા આમી બેિા ગૃહની રવદેશ બાબતોની સરમરતના સભ્ય પણ બની ગયા છે. બેિા િરતરનરિ સભા માટે ચૂંટાયેલા ત્રીજા ભાિતીય અમેરિકન છે. તેમાં પહેલાં ૧૯પ૦માં રદલીપરસંહ અને ૨૦૦પમાં બોબી રજસદાલ આ ગૃહમાં ચૂંટાયા છે.

• ઓબામાએ બે વાર શપથ લેવા પડશેઃ અમેરિકાના બીજી વાિ િાષ્ટ્રિમુખ તિીકે ચૂંટાયા બાદ બિાક ઓબામા તેમના બીજા કાયયકાળ માટે શપથ સમાિોહમાં બે શપથ લેશે. મુખ્ય સયાયારિશ જોન િોબટટસ આ વષષે ઓબામાને બે વાિ શપથ લેવડાવશે. અમેરિકામાં ઐરતહારસક િીતથી િરવવાિે શપથરવરિ યોજાતી નથી. કાિણ કે આ રદવસે કોટટ અને સિકાિી સંથથાઓ બંિ િહે છે. આથી ઓબામા સિાવાિ િીતે સોમવાિે શપથ લેશે. જ્યાિે અમેરિકન બંિાિણ મુજબ િાષ્ટ્રપરત અને ઉપિાષ્ટ્રપરતને િરવવાિે શપથ લેશે. સોમવાિે સામાસય િજા શપથરવરિમાં હાજિ િહી શકશે. ઓબામા કહે છે કે, ‘શપથ ગ્રહણના મંચ પિ બે વાિ ઉપસ્થથત િહેવું અને આ મહત્ત્વપૂણય અમેરિકી પિંપિાનો ભાગ બનવાનું માિા માટે સમ્માનની વાત છે’. પાન-૧૦નું ચાલુ

તમારી વાતના પત્રો.... અગાઉ એક લેખમાં સી.બી.એ રિસ્સટંગ િેસની દુરનયા રવશે ૪-૬ લાઈન લખી હતી તે અત્રે થોડી પૂિક મારહતી િજૂ કરું છું. ૧૫મી સદીમાં લેખક અને રવચાિક રવદ્વાનો તો ઘણાં હતા અને તેઓ શાહી ઉમિાવોની રવનંતી મુજબ હાથથી પુથતક લખી આપતા હતા. ત્યાિે પણ આખી દુરનયામાં હાથથી લખાયેલા પુથતકોની સંખ્યા ત્રીસેક હજાિ જેટલી હતી. છાપકામની દુરનયા હજુ ઉઘડી ન હતી. જમયનીમાં જ્હોનીસ ગુટેનબગય સોની કામ કિતો હતો સાથે સાથે લેખક પણ હતો. ખૂબ જ મહેનતને અંતે લખાયેલ લેખનો લાભ માત્ર એકલદોકલ માણસને મળે તે હકીકત વ્યવહારુ ન હતી. ગુટેનબગયનું રદમાગ સોનાના ઘડામણ માટે કેળવાયેલું હતું પણ તેણે પોતાની કળાનો ઉપયોગ શલદોની કોતિણી માટે કયોય. બાિાખડીના બિા શલદો શીશા જેવા મેટલ ઉપિ કોતિીને નાના નાના લાકડાના પીસ ઉપિ ચોટાડી દીિા પછી ઓઈલ બેઈઝ્ડ શાહી લગાડીને શલદોને કાગળ ઉપિ ઉપસાવ્યા. કમાલની સફળતા મળી ગઈ પછી તો છાપવા માટે લાકડાનું રિસટીંગ મશીન બનાવ્યું તે પણ ફળીભૂત થયું. ઈ.સ. ૧૪૩૯નું આ વષય રિસટીંગ િેસના જસમનું વષય, ઈરતહાસના પાને ગુટેનબગયના નામે કાયમ અંકકત થઈ ગયું. આ શોિ પછી એક જ વષયમાં ત્રીસ હજાિ પુથતકોનો જે આંકડો હતો તે નવ લાખે પહોંચી ગયો. આજે આ ઘટનાને ૫૭૩ વષય થઈ ગયા છે. આજે આપણે રિસટીંગની દુરનયાની સુપિલેટીવ આવૃરિઓ જોઈ િહ્યા છીએ. તેમાં એક આપણું 'ગુજિાત સમાચાિ' પણ ખરું અને 'ગુજિાત સમાચાિ'ના રિસટીંગનું ગોત્ર ગુટેનબગયથી શરૂ થાય છે. - જગદીશ ગણાત્રા, વેલિંગબરો

સુખ અને દુઃખ સુખસ્ય દુઃખસ્ય ન કોલિ દાતા િરોદદાતીલત કુબુલિષા । અહમ્ કરોમીલત વૃધાલિમાનઃ સ્વકમમસૂત્રે ગ્રલિતો લહ િોકેઃ ।।

સુખ અને દુઃખનો કોઈ દાતા નથી. આપણાં જ કમયનું એ પરિણામ છે. ફળ છે પાપનું, દુઃખ અને પુણ્યનું ફળ છે સુખ. જેમ જેમ દુઃખ ભોગવતા જઈએ તેમ તેમ આપણા પાપ ભોગવાતાં જાય. 'ભોગેનપાપમ્' પાપનો નાશ તેને ભોગવવાથી થાય છે. એટલે આપણે જેમ જેમ દુઃખ ભોગવતા જઈએ તેમ તેમ આપણું દેવું ઓછું થતું જાય છે. જે પરિસ્થથરત િાપ્ય નથી, એનું રચંતન માણસની અંદિ રચંતા પેદા કિાવે છે. દુઃખી હોય તો રવચાિ કિે કે માિી પાસે પૈસા નથી. પૈસા હોત તો સારું થાત. પાડોશીને છે એવો બંગલો માિી પાસે હોત તો? પણ જે મળ્યું છે તેનો રવચાિ કિો! જે નથી મળ્યું એનો રવચાિ છોડો. ભગવાને આપણને જે પરિસ્થથરતમાં િાખ્યા છે તેનો સદુપયોગ કિીએ. સુખ અને દુઃખ આ બંને પરિસ્થથરતમાં કેમ જીવવું? તે શ્રીમદ્ ભાગવત બતાવે છે. સુખમાં સવય સમપયણ કિો. આ બિું મારું નથી. બિું જ િભુનું છે. હું માિી સંપરિનો મારલક નથી પણ ટ્રથટી છું. આવી દ્રરિ િાખીશું તો ઈશ્વિનાં અનુગ્રહની વૃરિ થતાં વાિ નહીં લાગે. દુઃખમાં હરિ થમિણ કિો. દુઃખ આવે તો એમાં હેિાન, પિેશાન થવાની જરૂિ નથી. િભુએ દુઃખ માિા કર્યાણ માટે જ મોકર્યું છે એમ માની દુઃખમાં હરિ થમિણ કિો. સુખ અને દુઃખ બંને સાથે હોય ત્યાિે િભુ થમિણ કિો. - રરતલાલ ટેલર, સાઉિ ગેટ

‘ગુજરાત સમાચાર’ની ખ્યારત િખું િખું તો શું િખું, મને િખવાની આદત નિી, િોડું િખ્યું ઝાઝું કરી વાંચશો, કેમ કહું મને મહોબત નિી 'ગુજિાત સમાચાિ'માં આપે માિી કૃરત ‘વષયગાંઠના વિામણાં’ િથતુત કિી મને ખિેખિ આપનો ઋણી બનાવ્યો છે. 'ગુજિાત સમાચાિ'ની ખ્યારત દુરનયાભિમાં ખૂબ જ ફેલાઈ િહી છે, એ જોઈ અંતિથી આપ સૌ કાયયકતાયઓને અરભનંદન આપ્યા રસવાય િહેવાતું જ નથી. આપ સવયની િગશ અને ઉમંગ િસયવાદને પાત્ર છે. - રદનેશ માણેક, સાઉિફીલ્ડ્ઝ

દરિણ આરિકાના ટીંબાવાટી જંગલમાં સફેદ રસંહણ અને તેના ત્રણ બચ્ચાને રશકારીના પંજામાંથી પૂવષ મોડેલ અને એડવટાષઇરઝંગ એસ્ઝઝઝયુરટવ રલન્ડા ટકરે (ઇન્સેટ) બચાવ્યા હતા. તેણે લંડનમાં ગ્લોબલ વ્હાઇટ લાયન પ્રોટેકશન ટ્રવટ પણ બનાવ્યું છે. સફેદ વાઘ બાદ સફેદ રંગના રસંહ માત્ર દરિણ આરિકામાં જ જોવા મળે છે.

અમેરિકામાં કોલેજ સ્થાપવા પટેલ દંપતીનું માતબિ દાન વોશિંગ્ટનઃ ફલોરિડામાં વસતા ભાિતીય મૂળના તબીબ દંપતી કિિણ સી. પટેલ અને પલ્લવી પટેલે િોલેજ સ્થાપવા ૧૨ રમરલયન ડોલિનું દાન આપ્યું છે, આ સાથે તેમની િુલ સખાવત ૨૫, ૭૯૮, ૩૨૯ ડોલિે પહોંચી છે. આ દંપતી ‘પટેલ િોલેજ ઓફ ગ્લોબલ સસ્ટેનરે બરલટી’ સ્થાપશે એમ યુરનવરસિટી ઓફ સાઉથ ફલોરિડાના રનવેદનમાં જણાવાયું છે. આ િોલેજ, રવશ્વભિમાં સસ્ટેરનરબરલટીને આગળ ધપાવવાનાં િાયોિ ઉપિ દેખિેખ િાખતા ઇજનેિો, ઉદ્યોગ સાહરસિો અને પયાિવિણીય મેનેજિો

માટે સ્નાતિ િક્ષાના અભ્યાસક્રમો તૈયાિ િિવા ૨૦૧૦માં શરૂ િિાઇ હતી. નવી િોલેજ અબિન રસસ્ટબસ, જળસ્રોતો અને તેના સુધીની પહોંચ તથા પરિવહન સુધાિવા ઉપિ ધ્યાન િેન્દ્રિત િિતા પ્રોજેિટોનો પોટટફોલીઓ રવસ્તૃત બનાવશે.

સંરિપ્ત સમાચાર • અમેરરકાના નવા સંરિણ પ્રધાનઃ અમેરિકાના ડેમોક્રેરટક પાટટીના િમુખ બિાક ઓબામાએ રિપસ્લલકન પાટટીના ભૂતપૂવય સેનેટિ ચૂકેલા હેગલને સંિક્ષણ િિાન પદે રનમણૂક કયાય છે. હવે તેઓ સેનેટની મંજૂિી લઇને રલયોન પનેટાનું થથાન લેશે. ઓબામા વહીવટીતંત્રમાં તે બીજા રિપસ્લલકન હશે. િે લાહુડ પરિવહન િિાન િહી ચૂકેલા છે. ઓબામાએ ૨૦૦૯માં િોબટટ ગેટ્સને સંિક્ષણ િિાન બનાવ્યા હતા. જે બે વષયથી બુશ વહીવટીતંત્રમાં આ હોદ્દા પિ જ હતા. હેગલ ૬૬ વષયના હતા. તેમણે ભાિત-અમેરિકા પિમાણું સંરિમાં પણ મહત્ત્વની ભૂરમકા ભજવી હતી. અમેરિકી સેનેટમાં તેમણે સંરિની તિફેણમાં મતદાન કયુું હતું. • ઓબામા તંત્રમાં મહત્ત્વના હોદ્દે ભારતીયની રનયુરિઃ ઓબામા વહીવટીતંત્ર દ્વાિા િેરસડેસટની ગ્લોબલ ડેવલપમેસટ કાઉસ્સસલના સભ્ય તિીકે મૂળ ભાિતીય સ્થમતા રસંહની રનયુરિ કિવામાં આવી છે. કાઉસ્સસલ દ્વાિા અમેરિકાના િમુખને ગ્લોબલ ડેવલપમેસટ પોરલસી અંગે સલાહસૂચનો આપવામાં આવે છે. આ ઉપિાંત અત્યાિની અને નવી પસ્લલક િાઈવેટ પાટટનિરશપ અંગે સહયોગ પૂિો પાડવામાં આવે છે. સ્થમતા રસંહ ૨૦૦૧થી ૨૦૧૦ સુિી ગ્લોબલ એફેસયનાં થપેરશયલ એડવાઇઝિ હતાં. રવરલયમ અને ફ્લોિા હ્યુલેટ ફાઉસડેશન ખાતે ગ્લોબલ

પટેલ દંપતીનો પશિચય ભાિતમાં જદ્રમલ ે ાં પલ્લવી પટેલ અને ઝાન્બબયામાં જદ્રમલ ે ા કિિણ પટેલ પ્રથમવાિ અમદાવાદની મેરડિલ િોલેજમાં અભ્યાસ દિરમયાન મળ્યાં હતાં. ડો. કિિણે અને ડો. પલ્લવીએ દ્રયૂ યોિક અને દ્રયૂ જસસીમાં િોલંરબયા યુરનવરસિટી સંલગ્ન િાયિક્રમોમાં અનુક્રમે િારડટયોલોજી અને પીરડયારિિસમાં એડવાદ્રસ્ડ સ્પેશ્યલાઇઝેશન મેળવ્યું છે. ડો. કિિણે તો કફરઝશ્યન તિીિે પણ પ્રરતષ્ઠા મેળવી હતી. તેમણે કફરઝશ્યનની મારલિીની અને કફરઝશ્યન સંચારલત હેલ્થ પ્લાન ‘વેલ િેિ’ શરૂ િયોિ હતો.

ડેવલપમેસટ િોગ્રામના તેઓ થથાપક રડિેક્ટિ હતાં. ૧૯૯૮થી ૨૦૦૧ સુિી તેમણે હાવયડટ એકેડમી ફોિ ઇસટિનેશનલ એસડ એરિયા થટડીઝમાં અભ્યાસ કયોય હતો. વર્ડટ બેસક અને સંયુિ િાષ્ટ્રના આરિકા પિના આરથયક કરમશન દ્વાિા તેમનાં સલાહસૂચનો લેવામાં આવતાં હતાં. • ૨૭૨ વષષ જૂની સ્વવસ બેંક બંધ થશેઃ સ્થવત્ઝલષેસડની સૌથી જૂની બેંક વેગેરલન સયૂ યોકકમાં ચાલી િહેલા એક કેસમાં દોરષત ઠિી છે. અનેક અમેરિકનોને ટેક્સચોિીમાં મદદ કિવા બદલ આ બેંકને બંિ કિવાનો રનણયય લેવામાં આવ્યો છે. ૧૭૪૧માં શરૂ થયેલી વેગેરલન બેંક પોતાના દ્વાિા કિાયેલા ગુના માટે ૫.૭ કિોડ ડોલિનો દંડ ભિવા માટે પણ તૈયાિ છે. વેગેરલન કંપનીએ જણાવ્યું છે કે આ દંડ ભયાય પછી તે બેંક તિીકે કામ કિવાનું બંિ કિી દેશે. બેંકે કબૂલાત કિી હતી કે તેણે લગભગ ૧૦ વષય સુિી ૧૦૦થી વિાિે અમેરિકનોને ૧.૨ રબરલયન ડોલિ જેટલી ટેક્સચોિી કિવામાં મદદ કિી હતી. • વવાઝીલેન્ડમાં વકટટ પહેરવા પર પ્રરતબંધઃ આ રિ કા ના થવાઝીલે સ ડમાં પોલીસે ‘દુષ્કમય માટે ઉશ્કેિતા’ રમરન થકટટ અને શિીિનો વચ્ચેનો ભાગ દેખાય તેવા ટોપ પહેિવા પિ િરતબંિ મૂક્યો છે. પોલીસે જણાવ્યા િમાણે મરહલાઓ આવા ટૂંકા વથત્રો પહેિે તેના કાિણે દુષ્કમયની શક્યતાઓ વિી જાય છે. મરહલાઓને ટૂંકા વથત્ર પહેિવા પિ િરતબંિ મુકતા આ કાયદાનું ઉર્લંઘન કિનાિને છ મરહના સુિીની જેલની સજા પણ થઈ શકે છે.


28

દેશટવદેશ

Gujarat Samachar - Saturday 12th January 2013

િાટિલમાં મેયર ગધેડા પર શપથ લેવા પહોંચ્યા રીયો ડી જાનેરોઃ િાટઝલના એિ મેયર તેના શપથગ્રહણ સમારોહમાં ગધેડા પર સવાર થઈ શપથ લેવા પહોંચ્યા હતા, જોિે તેમને આમ ન િરવા િાટઝલની એિ િોિેટ સૂચના પણ આપી હતી, િોિટની મનાઈ હોવા છતાં આ મેયર ગધેડાની સવારી િરી શપથગ્રહણ િરવા પહોંચ્યા હતા, િોિેટ હવે આ મેયરની ટવરુદ્ધ પગલાં લેવાનો ટનણષય િયોષ છે. આ અંગેની વધુ ટવગતો અનુસાર િાટઝલમાં ગત ઓક્િોબર માસમાં યોજાયેલી મેયરની ચૂંિણી દરટમયાન વૈડરલેઇ બાટિથિા નામના ઉમેદવારને તેના હટરફે ગધેડા સાથે સરખાવ્યા હતા, િાટઝલમાં ગધેડાને બરો

સસંગાપોરમાં ચાર ભારતીયો પર હત્યાનો આરોપ સસંગાપોરઃ ટસંગાપોરની એિ િોિટમાં ચાર ભારતીયો સામે નવા વષષના પ્રથમ ટદવસે જ ભારતીયની હત્યાના આરોપ ઘડાયો છે. ૨૪ વષષીય બુબાલન પલાટનિુમારની હત્યા થઇ હતી. મીટડયાના અહેવાલ મુજબ આરોપી અને મૃતિ જુરોંગ લેિ પાિક ખાતે દારૂ પી રહ્યા હતા. ચાર આરોપીઓમાં ૨પ વષષીય રામાસામી રોટબનહૂડ, મુરુગનધામ(૩૨), રાજા અરુલ (૨૨) અને પલાટનસામી ટવજયિુમાર (૨૬)નો સમાવેશ છે. ૧૦ જાડયુઆરીએ તેમને િોિટમાં રજૂ િરાશે.

DOB 06.01.1933

( $ %*' ' () ) ' ,%$ ' (*'&' ( ') -, ( " %# $ %& -%* %% ) # -*' * ) ' $ " , +* $ . #%$

તરીિે ઓળખવામાં આવે છે, જેનો અથષ મૂખષ થાય છે, જોિે બાટિથિાએ તેમનાં ચૂિણીપ્રતીિ તરીિે ગધેડાને પસંદ િયોષ અને સાથે સાથે એ પણ જાહેરાત િરી િે તે ચૂંિણીમાં ટવજેતા થયા બાદ

શપથગ્રહણમાં પણ ગધેડાવી સવારી િરીને જ જશે, બાટિથિાએ ગધેડા પર સવાર થઇને રેલી િાઢી અને શપથગ્રહણ સમારોહમાં પણ પહોંચ્યા હતા, જેને િારણે િોિેટ તેને દંડ િયોષ હતો.

ચીનના ઉદ્યોગપટતએ દીકરીને ૧૦ કરોડ પાઉન્ડનું દહેજ આપ્યું બીજિંગઃ ચીનના એક ટોચના ઉદ્યોગપરતએ તેની દીકિીને લગ્નમાં ૧૦ કિોડ પાઉન્ડનયં દહેિ આપ્યયં છે, િેમાં ચાિ બોક્સ સોનાના દાગીના, પોષશ અને મરસષડીઝ કાિ સરહતની મોંઘીદાટ ચીિવટતયઓ તથા ૨૦ લાખ પાઉન્ડની બેન્ક રડપોરઝટનો સમાવેશ થાય છે. ચીનના ફુરિયાન પ્રાંતના રસઝાઓ નામના શહેિમાં આ વૈભવી લગ્ન પૂિાં થયાં હતાં. આઠ રદવસ ચાલેલી રવરિ બાદ તાિેતિમાં લગ્ન સંપન્ન થયાં હતાં. વય રૂબીઆનો નામના આ ઉદ્યોગપરત

સંસિપ્ત સમાચાર • ચીનમાં હાડ ગાળતી ઠંડીઃ સમગ્ર એટશયા અને યુરોપ તેમ જ ભારત સટહતના અનેિ દેશોમાં ભારે ટહમવષાષ અને બરફનાં તોફાનને િારણે લાખો લોિો િાટતલ ઠંડીના ભરડામાં ફસાયાં છે ત્યારે ચીનમાં હાડ ગાળતી ઠંડીએ છેલ્લાં ૨૮ વષષનો રેિોડટ તોડયો છે. નવેમ્બરના અંતથી માિાભાગના ટવથતારોમાં પારો માઇનસ ૩.૮ ટડગ્રીએ પહોંચ્યો છે. િાટતલ ઠંડીને િારણે દટરયાિાંઠાના ટવથતારોમાં પાણી થીજી જતાં ૧,૦૦૦ વહાણો બરફમાં ફસાયાં છે. નવેમ્બરના અંતથી દેશના અનેિ ટવથતારોમાં સરેરાશ ઠંડી માઇનસ ૩.૮ ટડગ્રી નોંધાઈ છે. • સસસરયા આંતરસિગ્રહમાં ૬૦,૦૦૦નાં મોતઃ સંયુક્ત રાષ્ટ્રોની માનવઅટધિાર સટમટતના અધ્યિ નવી ટપલ્લેએ ગત સપ્તાહે જણાવ્યું હતું િે, ટસટરયામાં ચાલી રહેલી ટહંસામાં અત્યાર સુધી ઓછામાં ઓછાં ૬૦ હજાર લોિોનો મોત થયા છે અને ટદવસેને ટદવસે મૃત્યુ આંિમાં વધારો થઈ રહ્યો છે અને નજીિનાં ભટવષ્યમાં તેના અંતના િોઈ સંિેતો જોવા મળતા નથી. સંયુક્ત રાષ્ટ્રોના માનવઅટધિાર િાયાષલયે બહાર પાડેલા અહેવાલ પરથી પ્રાપ્ત થતી માટહતી અનુસાર, ૧૫ માચષ ૨૦૧૧થી ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨ની વચ્ચે ટસટરયામાં િુલ ૫૯,૬૪૮ લોિો માયાષ ગયાં હતાં. • દસિણ કોસરયામાં બળાત્કારીને નપુંસક બનાિિા હુકમઃ ટદલ્હીમાં ૨૩ વષષીય યુવતી પર સામૂટહિ દુષ્િમષને ધ્યાનમાં રાખીને મટહલાઓ સામેના અપરાધ અિિાવવા માિે દુષ્િમષીને િેટમિલથી નપુંસિ બનાવવા જેવી સજાનો અમલ િરવો િે િેમ? તેના ટવશે ભારતમાં ચચાષ થઇ રહી છે ત્યારે દટિણ િોટરયાની િોિેટ એિ બાળિ સાથે દુષ્િમષ આચરનાર એિ બળાત્િારીને િેટમિલથી નપુસંિ બનાવવાનો એિ સીમાટચહ્નરૂપ ચુિાદો આપ્યો છે. િોિેટ આરોપીને ૧૫ વષષની જેલની સજા પણ ફિિારી છે. ૨૦૧૧માં દટિણ િોટરયામાં દુષ્િમષીને િેટમિલથી નપુંસિ બનાવવાનો િાયદો ઘડવામાં આવ્યા પછી દેશની િોિેટ બાળિો સાથે દુષ્િમષ િરનારને િેટમિલથી નપુંસિ બનાવવાનો પ્રથમ ચુિાદો છે.

ચીનમાં ટાઇલ્સનો મોટો રબઝનેસ િિાવે છે. તેમણે એક ઉચ્ચ સિકાિી અરિકાિી સાથે દીકિીનાં લગ્ન કિાવ્યાં છે. નવદંપતી બાળપણથી ગાઢ રમત્ર હતા. ઉદ્યોગપરતએ તેમના િમાઈને એક િીટેલ ટટોિ તથા કિોડોની કકંમતના બે રવશાળ બંગલા રગફ્ટમાં આપ્યા છે. આ ઉદ્યોગપરતની દીકિી કંપનીના બોડડ મેમ્બિમાં સામેલ છે. થોડા સમય પહેલાં િ ટટોક માકકેટમાં કંપનીના રલસ્ટટંગમાં તેણે મહત્વની ભૂરમકા ભિવી હતી.

& ! $

' $

+ ,%$

મોંગોસલયામાં પણ શાકાહારનું ચલણ િધ્યું ઉલાનબટોરઃ ટવશ્વમાં શાિાહારનું ચલણ હોય તેવા દેશોમાં મોંગોટલયા તટળયાના થથાને આવે છે. બૌદ્ધવાદનું ચલણ હોવા છતાં મુખ્યત્વે માંસાહારી દેશમાં હવે પટરસ્થથટત બદલાઈ રહી છે. ૨૦૦૫માં મધ્યમ િિાના ઈસ્ડડયન િરી હાઉસોમાં જ શાિાહારીઓ મન મનાવી ભૂખ સંતોષી લેતાં હતાં. પરંતુ હવે ડઝન જેિલાં શાિાહારી રેથિોરાંમાંથી પસંદગીની તિ મળે છે. ચૂથત શાિાહારીઓ એિલે િે ડેરી પ્રોડક્ટ્સ પણ ઉપયોગમાં ન લેતાં વેગાડસની સંખ્યા ૨,૫૦૦ હોવાનું િહેવાય છે. યુબી પોથિના એિ રીપોિટ મુજબ શાિાહારીની સંખ્યા ૩૦,૦૦૦ હોવાનું મનાય છે. મોંગોલવાસીઓમાં થટ્રોિ તેમ જ પેિ અને ટલવરના િેડસરથી મોતનું પ્રમાણ વધુ હોવાથી લોિો શાિાહાર તરફ વળ્યાં છે.

• ફ્રાન્સમાં ૧૧૯૩ કાર સળગાિીને નિા િષષની ઉજિણીઃ ફ્રાડસમાં નવા વષષની ઉજવણીમાં રથતાઓ પર પાિક િરાયેલી ખાલી અનેિ િારને સળગાવવાની એિ પરંપરા છે જે અનુસાર આ વષષે હરખઘેલા યુવાનોએ ૧૧૯૩ િારને આગ ચાંપી હતી. દર વષષે આગ ચંપાયેલી િારની સંખ્યા જાહેર િરવામાં આવતી નથી. િડઝવષેિીવ સરિારના પૂવષ પ્રમુખ સારિોઝીએ આ આંિડા જાહેર િરવા પર પ્રટતબંધ મૂક્યો હતો. તેમનો હેતુ ગુનાખોરી ઘિાડવાનો હતો. ફ્રાડસની હાલની સોટશયાટલથિ સરિારે તેનાથી ટવપરીત ટનણષય લીધો છે અને સળગાવાયેલી િારના આંિડા જાહેર િયાષ છે. અગાઉ ૨૦૦૯ની ૩૧મી ટડસેમ્બરે ૧૧૪૭ િાર સળગાવાઇ હતી. • ચીન અને માલસદવ્સે સંરિણ સંબધો મજબૂત બનાવ્યાઃ ભારતીય ઇડફ્રથટ્રક્ચર િંપની જીએમઆરનો એરપોિટ માિેનો િરાર રદ થવાથી ઊભા થયેલા ટવવાદની વચ્ચે માલટદવ્સે ચીન સાથેના સરંિણ સંબધો મજબૂત બનાવ્યા હતાં. ઉપરાંત માલટદવ્સે ચીનને પરથપર લાભદાયી સંબધો જાળવી રાખવાનું વચન આપ્યું હતું. ઉલ્લેખનીય છે િે પાકિથતાન અને શ્રીલંિા પછી હવે ચીન માલટદવ્સને પણ પોતાની સાથે લઇ રહ્યું છે. જે ભારત અને તેની સુરિા માિે એિ ટચંતાનો ટવષય છે. • ભારત-પાકકસ્તાન િચ્ચે મોબાઈલ સેિા શરૂ કરાશેઃ ભારત અને પાકિથતાન વચ્ચે મોબાઈલ ફોન સેવા શરૂ િરવા બંને દેશોએ સંમટત દશાષવી છે. આ સેવાના પ્રારંભ પહેલાં હવે િેિલાંિ મુદ્દાઓનો ઉિેલ બાિી છે. પાકિથતાનની સંસદીય સટમટતના એિ સભ્યએ જણાવ્યું હતું િે, િેિનોલોજીએ હરણફાળ ભરી હોવા છતાં બંને દેશના નાગટરિોને હજુ આ સુટવધા ન મળતી હોય તે યોગ્ય િહેવાય નહીં. હવે બંને દેશો આ સેવા માિે જરૂરી િેિટનિલ સહયોગ માિેના પગલાં ભરશે.

*" ') - $ + '- &&") - $ & *" " ' ) %$ $ ) $ , ) $! "" ) * ()( %' () , ( ( '%# (%$ & ! * ) ' $ " , ' $ (%$ ) ' $ (%$ $ " , # $ ' $ " ' $ ) " $ -- . %& ! $ " (

() $) '&' $ *' &' .

%' )

'&

'# - $

%)) $

# $

Happy Birthday

( $ %*' ' () ) ' ,%$ ' *" ') - *"" % "%)( % "%+ $ && $ (( - %' '( $ ! & -%* $ %% ") "" %*' "%+ ", -( *(*# $ * ) ' "& %$ $ " , "& ' $ (%$ *$ ) ' $ * ) ' * () ' $ %$ ' )*" ) %$ "" , ( -%* &&") - $ & "" '%# '%*&

*" "

ટિટિશ દંપતીનું અનોખું હનીમૂન કુઆલાલુમ્પુરઃ ટિટિશ દંપતી લગ્ન બાદ ડયૂ ઝીલેડડથી ૩૮ હજાર કિલોમીિર િરતાં પણ દૂર લંડન જવા માિે નીિળ્યું છે અને એ પણ સાઇિલ પર બેસીને. આવા હનીમૂનની ભાગ્યે જ િોઈ ટહંમત િરી શિે. ઓગથિ-૨૦૧૧માં લગ્ન બાદ આ વષષના મે મટહનામાં િેિ અને થિીવ િનષર નામનું ટિટિશ દંપતી હનીમૂન માિે નીિળ્યું છે અને આ હનીમૂન જેવું તેવું નથી. તેઓ ખાસ પ્રિારની સાઇિલ લઈને ડયૂ ઝીલેડડના ક્રાઇથિચચષ શહેરથી લંડન પહોંચવા માિે નીિળ્યાં છે. તેમની આવિ હોવાથી ઇચ્છે તો સારામાં સારી હોિેલ િે બીચ ટરસોિટમાં હનીમૂન માણી શિે તેમ હતા, પણ િંઈિ નવું િરવાની ઇચ્છાથી તેમને આ ટવચાર આવ્યો છે. રસપ્રદ વાત એ છે િે ૩૧ વષષની િેિ અગાઉ બહુ ઓછી સાઇિલ ચલાવી છે. આ સફર શરૂ િરતાં પહેલાં તેણે સાઇિલ ચલાવતાં શીખવું પડ્યું હતું. સાઉથ લંડનના ફોરેથિ

ટહલ એટરયામાં રહેતા િેિ અને ૩૩ વષષનો થિીવ લંડનથી અડધોઅડધ યુરોટપયન દેશો, અફઘાટનથતાન, પાકિથતાન, ભારત, ચીન, થાઇલેડડ, ટવયેિનામ, મલેટશયા અને ઓથટ્રેટલયા જેવા દેશો પાર િરીને ડયૂ ઝીલેડડ પહોંચશે. તેઓ ૨૦૧૪માં ટિિન પાછાં ફરશે ત્યારે તેમણે સાઇિલ પર ૩૮,૧૪૩ કિલોમીિરનો સૌથી વધારે લાંબો પ્રવાસ ખેડવાનો ૧૫ વષષ જૂનો રેિોડટ તોડ્યો હશે. શરૂઆતના ચાર મટહના તેમને ખૂબ તિલીફ પડી હતી. જોિે તેમની સાચી િસોિી ચીન, પાકિથતાન, અફઘાટનથતાન જેવા દેશોમાં થવાની છે. રથતામાં જેિલા પણ લોિો મળ્યાં છે તેમણે આ દંપતીને શુભેચ્છા પાઠવી હતી.

• ચીને નવા વષષમાં ૪૫ દેશોના નાગરિકોને બીરિંગ અને શાંઘાઇમાં રવઝા વગિ ૭૨ કલાક િોકાવાની મંિૂિી આપી છે. આ યોિનામાં ચીને ભાિતને સામેલ કયયું નથી. અરિકાિીઓએ િણાવ્યયં કે, તેનો મયખ્ય હેતય રવદેશી નાગરિકોને ચીનના બજાિ તિફ આકષષવાનો છે. આ દેશોમાં અમેરિકા, યયિોપના દેશો અને િપાનનો સમાવેશ થાય છે. ભાિત, પાકકટતાન, બાંગ્લાદેશ સરહત દરિણ એરશયાનો કોઈ પણ દેશ સામેલ નથી જ્યાિે આ દેશોમાં ચીનના માલસામાનની બહુ માગ છે.


નવનવધા

Gujarat Samachar - Saturday 12th January 2013

29

અઠવાડિક ભડવષ્ય દુનિયાિી સૌથી મોંઘી કોફી ક્યાંથી મેળવાય છે તે જાણો છો? તા. ૧૨-૧-૧૩ થી ૧૮-૧-૧૩ Tel. 0091 2640 220 525

જ્યોશતશષ ભરત વ્યાસ

મેષ રાશિ (અ.લ.ઇ) માનસિક અશાંસિના પ્રિંગો ઘટશે. આનંદ-ઉલ્લાિ વધશે. િકનો લાભ ઉઠાવજો. મૂંઝવણો દૂર થાય. લાંબા િમયથી અટવાયેલા લાભ મેળવી શકશો. નાણાંકીય મૂંઝવણનો િારો ઉકેલ મળશે. આવક વૃસિ માટેના પ્રયત્નો િફળ થશે. કૌટુંસબક કાયોો અંગે ખચો વધશે.

વૃષભ રાશિ (બ.વ.ઉ) રચનાત્મક િજોનાત્મક પ્રવૃસિથી આનંદ મળશે. મન પરનો બોજ હળવો થિાં િાનુકૂળિા િજાોશે. આસથોક પસરસ્થથસિ િુધરશે. આવક િામે ખચોની જોગવાઈ કરી શકશો. જવાબદારી પાર પડશે. શેર-િટ્ટાથી નુકિાન યોગ છે. નોકરીના ક્ષેત્રે િમારી મહેનિ ફળશે.

શમથુન રાશિ (ક.છ.ઘ) અગમ્ય કારણિર માનસિક વ્યથા અને બેચેની અનુભવશો. અજંપો અને અશાંસિમાંથી છૂટવા કાયોરિ રહો િે શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે. મુશ્કેલીને ક્ષસણક િમજશો. આવકવૃસિના યોગ છે. નવીન યોજના, કાયોવાહી કે કૌટુંસબક કાયો અંગે જરૂરી નાણાંકીય વ્યવથથા થશે.

કકક રાશિ (ડ.હ) આ િમય ઉત્િાહજનક નીવડશે. િાનુકૂળ િકો અને કાયો િફળિાથી એકંદરે માનસિક િુખ અનુભવશો. આસથોક પસરસ્થથસિ સવકટ અને મૂંઝવણ ભરેલી હોવા છિાં ઉકેલ શોધીને કામ પાર પાડી શકશો. આવકવૃસિનો માગો મળશે. નોકરી-ધંધામાં િમયનો િાથ મળિો જણાશે.

શસંહ રાશિ (મ.ટ) આ િમયમાં નાની-મોટી સચંિાના કારણે અશાંસિના પ્રિંગો િજાોશે. બેચેની અને અથવથથિાના કારણે ધાયુું થશે નસહ. આ િમય નાણાંકીય દૃસિએ સમશ્ર જણાય છે. નોકસરયાિ વગો માટે આ િમય પ્રોત્િાહક છે. બઢિી-બદલીના િંજોગો ઊભા થાય.

કન્યા રાશિ (પ.ઠ.ણ) આ િમય િાનુકૂળ અને િફળ નીવડિાં માનસિક સ્થથસિ િારી રહેશે. સચંિાના વાદળો સવખેરાિા જણાશે. આસથોક પસરસ્થથસિ િુધરશે. આવક વધશે, ખચાોની જોગવાઈ થશે. જવાબદારીઓ પાર પડશે. શેર-િટ્ટાથી લાભ નથી. કોઈના સવશ્વાિે સધરાણ કરવાથી હાસન થાય. નોકરીના ક્ષેત્રે મહેનિ ફળશે.

તુલા રાશિ (ર.ત) મૂંઝવણ કે િમથયા ધીમી ગસિએ, પણ િાનુકૂળ રીિે ઉકેલાશે. માત્ર કલ્પનાઓ કરીને દુખી થશો નસહ. માનસિક થવથથિા જાળવશો િો કશું જ િંકટ ભોગવવું નસહ પડે. અટવાયેલા લાભ મેળવવાના પ્રયાિો ફળશે. આસથોક બાબિો વધુ વ્યવસ્થથિ રાખવાની જરૂર છે.

વૃિશ્ચક રાશિ (ન.ય) આ િમયમાં અનુકૂળ અને ઇસ્છછિ િકો મળિાં આનંદ અનુભવશો. િારા િંબંધો બંધાશે. પસરવિોનની િકો મળશે. માનસિક િંગસદલી હળવી બનશે. નાણાંકીય બાબિો િરફ ધ્યાન આપજો. આયોજનબિ રહેશો િો અગવડ ઓછી થશે. એકાદબે ખચોના પ્રિંગો આવે.

ધન રાશિ (ભ.ફ.ધ.ઢ) આ િમય શુભાશુભ - સમશ્ર અનુભવ કરાવશે. િમે જેટલા િસિય અને િુવ્યવસ્થથિ રહેશો િેટલી િફળિા પામશો. બેદરકારી, આળિ અને અન્યના ભરોિે રહેવાની વૃસિ નુકિાન કરાવશે. નવીન આયોજનમાં આ વાિનું ધ્યાન રાખજો. અવરોધો દૂર થશે.

મકર રાશિ (ખ.જ) માનસિક થવથથિા વધશે. ખોટી સચંિા કે ભય રાખવાની જરૂર નથી. કશું અસનિ થવાનું નથી. આવકવૃસિ કે કોઈ જૂનાં લેણાં મળિાં રાહિ અનુભવશો. ખચાોઓની જોગવાઈ કરી શકશો. નોકસરયાિને પસરસ્થથસિ ધીમે ધીમે િુધરિી જણાશે. સવરોધીઓ દૂર થિાં જણાશે.

કુંભ રાશિ (ગ.િ.સ.ષ) િપ્તાહ દરસમયાન માનસિક ઉત્પાિ કે અજંપો રહેશે. િમારી લાગણીઓ કે થવમાન ઘવાય િેવા પ્રિંગો પણ બેચેન બનાવશે. આત્મસવશ્વાિ અને ઇશ્વર પ્રત્યેની શ્રિા વડે જ રાહિ મેળવી શકશો. િમારા સવચારો અને ધ્યેયને વળગી રહેજો. નાણાંકીય પસરસ્થથસિમાં િુધારો થશે.

મીન રાશિ (દ.ચ.ઝ.થ) આિપાિનો માહોલ માનસિક િાણ અને ઉત્પાિનો અનુભવ કરાવશે. ઉિાવળા સનણોયો લેિાં પહેલાં બે વાર સવચાર કરજો. ધીરજ અને થવથથિા જાળવજો. િમારી આસથોક જરૂસરયાિોને પહોંચી વળવા વધુ િસિય બનીને પુરુષાથો કરવો પડશે. નાણાંકીય વ્યવહારો થથસગિ થયા હશે િો ચાલુ થશે.

બેંગકોકઃ તમને આ વાત વાંચીને કદાચ માન્યામાં ન આવે તો સાથેના ફોટોગ્રાફ પર એક નજર ફેરવી લેજો. દુનનયાની સૌથી મોંઘી કોફી હાથીની લાદમાંથી મેળવવામાં આવે છે. એ કોફીનું નામ બ્લેક આઈવરી કોફી છે અને એક કકલોગ્રામ ભાવ ૧૧૦૦ ડોલર જેવો છે. આ કોફી મોંઘી હોવાનું કારણ જ એ છે કે તે હાથીની લાદમાંથી અથવા હગારમાંથી મેળવાય છે. થાઈલેન્ડના એક પ્રાંતમાં ૨૦ હાથીઓ આ ખાસ પ્રકારની કોફીનું ઉત્પાદન કરે છે. કોફી બનાવવા માટે પહેલા હાથીઓને કોફીના બી ખવડાવાય છે. બીજા નદવસે હાથીની હગાર વાટે એ બી

બહાર નીકળે છે. હાથીના છાણમાંથી કોફીના દાણા અલગ કઢાય છે, જે દુનનયાની સૌથી મોંઘી કોફી તરીકે વેચાય છે. હા થી ના શરીરમાં પ્રવેશ્યા બાદ કોફીના દાણાઓ સાથે નવનવધ રાસાયનણક પ્રનિયા થાય છે. એ પ્રનિયા જ કોફીને અત્યંત સુગંનધત અને ટેસ્ટી બનાવે છે. પનરણામે ખરીદદારો આઈવરી કોફી માટે મોં માંગ્યા દામ આપવા તૈયાર થાય છે. આ કોફી થોડાક સમય પહેલા જ માકકેટમાં આવી છે અને

કેટલીક હોટેલ્સમાં જ સવવ કરાય છે. થાઈલેન્ડ, માલનદવ્સ અને અબુધાબીની કેટલીક હોટેલમાં મળતી કોફીની કકંમત હાલ એક કપ દીઠ ૫૦ ડોલર જેવી થાય છે. હાથીની હોજરીમાં રહેલા ખાસ પ્રકારના એનસડ કોફીને કકંમતી બનાવે છે. દાણા

પેટમાં ગયા પછી જઠરમાં રહેલો એનસડ કોફીની દાણાઓમાં રહેલા પ્રોનટનનું નવભાજન કરે છે. પનરણામે એ દાણાનો સ્વાદ અને સોડમ અનેરાં બની જાય છે. એક કકલો બ્લેક આઈવરી મેળવવા માટે હાથીને કોફીના ૩૩ કકલો જેટલા કાચા દાણા ખવડાવવા પડે છે. એ પછી ૧૫થી ૩૦ કલાક દરનમયાન હાથીની લાદ નીકળે તેમાંથી દાણા અલગ તારવવા પડે. બ્લેક આઈવરી ઉપરાંત પણ કેટલીક મોંઘી કોફી હગાર દ્વારા જ નરફાઈન થાય છે.


30

ભારત

Gujarat Samachar - Saturday 12th January 2013

મારી મમત્રની જીવનઝંખના મૃતપ્રાય માનવતા સામે હારી દ્વારકાના શોધક ઉશ્કેરણીજનક પ્રવચન બદલ ઓવૈસીની ધરપકડ રાવનું નનધન હૈદરાબાદઃ નફરત ફેલાવવા પાછા ફરતાં જ તેમના ગઈઃ ગેંગરેપનો ભોગ બનેલી યુવતીના મમત્રની પીડા બેંપ્રો. ગાલૂરુઃ દ્વારકા નગરીની બદલ ઘણા કેસોનો સામનો ભડકીલા ભાષણના મુદ્દે હાજર

નવી દિલ્હીઃ દેશમાં ચકચાર મચાવનાર જદલ્હી ગેંગરેપની પીજડતાના બોયફ્રેન્ડે ચોથી જાન્યુઆરીએ ઓળખ જાહેર કરી હતી અને એક ટીવી ચેનલ પર રિૂ થઇને પોતાના અને પોતાના ગલાફ્રેન્ડ પરની આપવીતીની કરુણતા વણાવી હતી. અત્યંત ભગ્ન હૃદયે રડમસ આવાિે આજવન્દ્ર પાંડેએ ૧૬ જડસેમ્બરની કાળજાને કંપાવનારી ઘટનાને સમગ્ર દેશ સામે રિૂ કરી હતી. તેણે એમ કહ્યું હતું કે મારી જમિ ઘટના પછી પણ જીવવા માગતી હતી. હવે ઘટના બન્યા પછી સમગ્ર સમાિ ફફટકારની લાગણી દશાાવે છે. પરંતુ હાથ લંબાવીને મેં કરેલો મદદનો પોકાર આ સભ્ય સમાિના બહેરા કાને અથડાયો ન હતો અને લોકો મને િોઇ રહ્યા હતા. ત્યાં સુધીમાં બસ આગળ નીકળી િતી હતી. પોલીસ અને

હોસ્થપટલના તંિમાં પણ સંવેદનાનો અભાવ હતો. તેણે પણ અમારા દદાને સમિવામાં ઘણું જવલંબ કયોા હતો. મારો અહીં આવવાનો આશય સમાિ આ ઘટનામાંથી પાઠ શીખે અને ભજવષ્યમાં લોકોનું જીવ બચાવવા આગળ આવે. સમાિ માનવતા દાખવે તો ગુના ઓછા થશે િ. બસમાંથી ફેંકી દેવામાં આવ્યા બાદ પણ કોઇ અમારી મદદે આવ્યું નહોતુ તેમ ટીવી ચેનલ ઝી ન્યૂઝ સાથેની મુલાકાતમાં પાંડેએ િણાવ્યું હતું. િોકે જદલ્હી પોલીસે બાદમાં એક પિકાર પજરષદ યોજીને પાંડેના દાવાને નકાયોા હતો. બીજી તરફ, ગૃહ પ્રધાને પાંડેના દાવા અંગે તપાસનો આદેશ આપ્યો છે. મારી પુત્રીનું નામ જાહેર કરો જદલ્હી ગેંગરેપ પીજડત યુવતીના જપતા ઇચ્છે છે કે તેમની પુિીનું નામ સાવાિજનક કરવામાં આવે

Editor: CB Patel Managing Editor: Kokila Patel Tel: 020 7749 4092 Email: kokila.patel@abplgroup.com Consulting Editor: Jyotsna Shah Mobile: 07875 229 223 Email: jyotsna.shah@abplgroup.com News Editor: Kamal Rao Tel: 020 7749 4001 Email: kamal.rao@abplgroup.com Editorial Department: Dhiren Katwa, Dr Jagdish Dave Chief Financial Officer: Surendra Patel Tel: 020 7749 4093 Email: surendra.patel@abplgroup.com Chief Accountant: Akshay Desai Tel: 020 7749 4087 Email: akshay.desai@abplgroup.com Chief Operating Officer: Liji George Tel: 020 7749 4013 Email: george@abplgroup.com Business Manager: Alka Shah Tel: 020 7749 4002 Mobile: 07944 151 893 Email: alka.shah@abplgroup.com Advertising Manager: Kishor Parmar Tel: 020 7749 4095 Mobile: 07875 229 088 Email: kishor.parmar@abplgroup.com Business Development Managers: Urja Patel Tel: 020 7749 4098 Email: urja.patel@abplgroup.com Rovin John George Tel: 020 7749 4097 Email: rovin@abplgroup.com Nihir Shah Tel: 020 7749 4089 - Mobile: 07875 229 111 Email: nihir.shah@abplgroup.com Kalpesh Shah Tel: 07539 88 66 44 Email: kalpesh.shah@abplgroup.com Design/Layout: Harish Dahya Tel: 020 7749 4096 Email: harish.dahya@abplgroup.com Ajay Kumar Tel: 020 7749 4005 Email: ajay.kumar@abplgroup.com Customer Service: Ragini Nayak (For Subscription press No 3) Tel: 020 7749 4080 Email: support@abplgroup.com Leicester Distributors: Europa Enterprise, Raj Surani Tel: 0116 276 1014 Media Representation - Belgium: Kishore A Shah, 35 Quinten Matsijslei, Bus 24, 2018 Antwerpen, Belgium Tel: 00323 231 6269 International Advertisement Representative: Jain Group(South India) Tel: +91 44 42041122/3/4 Fax: +91 44 25362973 Mumbai: +91 222471 4122 Email: jainmedia@eth.net (BPO) AB Publication (India) Pvt. Ltd. 207 Shalibhadra Complex, Opp. Jain Derasar, Nr. Nehru Nagar Circle, Ambawadi, Ahmedabad Tel / Fax: +91 79 2646 5960 Bureau Chief (BPO): Nilesh Parmar (M) +919426636912 Email: nilesh.parmar@abplgroup.com Consulting Editor (BPO): Bhupatbhai Parekh, Ahmedabad, Gujarat Tel: +91 79 2630 4142 Rajpipla: Bharat Vyas Tel: 0091 2640 220525 Mumbai: Kanti Bhatt, Hemraj Shah (Jumbo Advertiser) Horizon Advertising & Marketing: 205 Shalibhadra Complex, Opp. Jain Derasar, Nr. Nehru Nagar Circle, Ambawadi, Ahmedabad Tel / Fax : +91 79 2646 5960 (M) +91 9173595960 Email : horizon.marketing@abplgroup.com Business Manager: Hardik Shah (M) +91 99250 42936 Email: hardik.shah@abplgroup.com Advertising Manager: Neeta Patel (Vadodara) M: +91 98255 11702 Email: neeta_abplgroup@yahoo.co.in Assistant Marketing Manager: Manish Shah (Vadodara) M: +91 96876 06824 Email: manish.shah@abplgroup.com Assistant Marketing Manager: Krunal Shah (Ahmedabad) M: +91 98243 67146 Email: krunal.shah@abplgroup.com Business Co-ordinator: Shrijit Rajan M: +91 98798 82312 Email: shrijit.rajan@abplgroup.com Prashant Chanchal (Rajkot) M: +91 98250 35635 News Representatives in Various parts of India, especially in Gujarat

% " $ " " ! !%# $+($# & ( $# $# ( *** %! &$)% $" , ' # )' # '' # ! #' $ ! " % " $ " #' $ ! " & "$ # #

$&$# ( (& ) !

( $#'

(

િેના પગલે શાજરરીક જહંસાનો જશકાર અન્ય લોકોને પણ પ્રેરણા મળી શકે. પીજડતાના જપતાએ જિટનના સમાચાર પિ 'સંડે પીપલ'ને િણાવ્યું કે 'અમે ઇચ્છીએ છીએ કે દુજનયા મારી દીકરીનું અસલી નામ જાણે.' તેમણે િણાવ્યું કે 'મારી દીકરીએ કંઇપણ ખોટું નથી કયુું તેણે મોત સામે લડતા લડતા પોતાનો દમ તોડ્યો.' પીજડતાના જપતાએ િણાવ્યું કે 'મને તેના પર ગવા છે. તેનું નામ સાવાિજનક કરવાથી એ મજહલાઓને પ્રોત્સાહન મળશે િે આવા હુમલાઓનો જશકાર બની છે. તેમને સૌને મારી પુિીથી બળ મળશે' સમાચાર પિે પીજડત યુવતીના જપતા અને તેમની પુિીનું નામ જાહેર કયુું છે. સુનાવણી બંધ બારણે ૧૬ જડસમ્બરના સામૂજહક બળાત્કાર અને હત્યાના કેસમાં જદલ્હી કોટેે આપેલા આદેશ અનુસાર આ કેસની તમામ કાયાવાહી બંધ બારણે કરાશે. જપજડતાના પજરવારિનોએ બે આરોપીઓને તાિના સાક્ષી બનાવવાનો જવરોધ કયોા હતો. જપજડતાના ભાઇએ પિકારોને િણાવ્યું હતું કે આરોપીઓને તાિના સાક્ષી બનવાની પરવાનગી આપવી યોગ્ય નથી. આરોપીઓ મૃત્યુ દંડની સજાથી બચવા પ્રયત્નો કરે છે. • સંઘના વડા ભાગવતે થોડા જદવસ પૂવવે એવું કહીને જવવાદ છેડયો હતો કે, ગ્રામ્ય ભારતમાં બળાત્કાર ઓછા થાય છે જ્યારે શહેરી જવથતારમાં પાશ્ચાત્ય અસર હેઠળ આવા બધા ગુના બનતા રહે છે. આ મુદ્દાનો જવવાદ હજી શમ્યો નથી ત્યાં તેમણે ઇન્દોર ખાતે એક પ્રવચનમાં નવો જવવાદ સજ્યોા છે. િેમાં તેમણે એવું કહ્યું છે કે, 'પુરુષ અને મજહલા વચ્ચે એક કરાર હોય છે િેમાં પુરુષ કહે છે કે, તમારે મારા ઘરની સંભાળ લેવાની છે જ્યારે તેના બદલામાં હું તમારી બધી િરૂજરયાત અને તારી સલામતી જાળવીશ. તેથી પુરુષે તે કરારનું ત્યાં સુધી પાલન કરવું િોઈએ જ્યાં સુધી મજહલા કરારનું પાલન કરે િો મજહલા કરાર ભંગ કરે તો પુરુષે પણ તેને િવા દેવી િોઈએ.' • છત્તીસગઢના કાંકેર

શોધ કરનારા આફકિયોલોજિથટ પ્રો. એસ.આર. રાવનું જનધન થયું છે. મહાભારતમાં િેનો ઉલ્લેખ છે તે દ્વારકા નગરી બાબતે અગાઉ એવું કહેવાતું હતું કે તે એક કાલ્પજનક નગર છે પણ આ કલ્પનાને સત્ય હકીકત પ્રો. એસ.આર. રાવે સાજબત કરી હતી. પ્રો. રાવનું રજવવારે બેંગાલૂરુમાં તેમના જનવાસથથાને જનધન થયું હતું. પ્રો. રાવે મૈસૂર જવશ્વજવદ્યાલયમાંથી અભ્યાસ કયાા બાદ વડોદરામાં રાજ્ય પુરાતત્વ જવભાગમાં િોડાયા હતા. તેઓએ અનેક મહત્વપૂણા થથાનોની શોધ કરી હતી. િેમાં રંગપુર, અમરેલી, ભગતરે, દ્વારકા, હનુર, એહોલ અને કાવેરીપટ્ટનમ મુખ્ય છે. • મહારાષ્ટ્ર રાજ્યે છેલ્લી અડધી સદીમાં ન જોયા હોય એવાં ગંભીર દુષ્કાળના ઓળા ઝળુંબી રહ્યાં છે. આવનારી સ્લિલતને પહોંચી વળવા માટે મુખ્ય પ્રધાન પૃથ્વીરાજ ચવ્હાણે પીવાના પાણીનો બગાડ અટકાવવા માટે અત્યારિી આકરા પગલાંની ર્હેરાત કરી છે. પુણે નજીક પાંચ ર્ન્યુઆરીએ પત્રકારોને અછતની પલરસ્લિલતનો ખ્યાલ આપતા મુખ્ય પ્રધાને જણાવ્યું હતું કે પુણે, મરાઠવાડા અને લવદભણના અમુક ભાગ સલહત મહારાષ્ટ્રના મોટાભાગના લવલતારોમાં પાણીની ભારે ખેંચ ઊભી િઈ છે.

કરી રહેલા મજલલસ-એઇત્તેહાદુલ મુસ્લલમીન (એમઆઇએમ)ના ધારાસભ્ય અકબરૂદ્દીન ઓવૈસીની મંગળવારે આંધ્ર પ્રદેશ પોલીસ દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી છે. માંદગીનું કારણ આપીને પોલીસ સમક્ષ ઉપસ્લિત િવામાં લનષ્ફળ નીવડ્યા પછી તબીબી તપાસ કરાવવા માટે ઓવૈસીને સરકારી હોસ્લપટલે લઇ જવામાં આવ્યા હતા. મેલડકલ લરપોટટ મળ્યા પછી ઓવૈસીની ધરપકડ કરવાનો પોલીસે લનણણય લીધો હતો. ઓવૈસીને આલદલાબાદ લજલ્લાના લનમણલ શહેર ખાતે લઇ જવામાં આવે તેવી સંભાવના છે. ઉશ્કેરણીજનક પ્રવચનો આપવા બદલ લનમણલનગરમાં તેમની સામે કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. ધારાસભ્ય અકબરૂદ્દીન ઓવૈસીએ સોમવારે લંડનિી

મુખ્ય પ્રધાન મુંડાનું રાજીનામું રાંચીઃ ઝારખંડની રાિધાની રાંચીમાં રાિકારણમાં ગરમાગરમી થઈ ગઈ છે. રાજ્યનાં મુખ્ય પ્રધાન અિુાન મુંડાએ િેએમએમનાં સમથાન પરત લીધા બાદ રાજીનામું આપી દીધું છે. અિુાન મુંડાએ રાજ્યનાં ગવનાર સૈયદ અલી નકવીને રાજીનામું સોપ્યું હતું. તેની સાથે િ મુંડાએ રાજ્યપાલને જવધાનસભા ભંગ કરવાનો પિ પણ સોંપ્યો

સંનિપ્ત સમાચાર જિલ્લામાં બળાત્કારની વધુ એક ઘટના સામે આવી છે. કાંકરે ના ઝજલયામારી ગામમાં કન્યા આશ્રમમાં અપરાધીઓએ બાળાઓને પણ છોડી ન હતી. આશ્રમમાં િે બાળાઓ પર બળાત્કાર કરવામાં આવ્યો છે તેમની ઉંમર ૮થી ૧૧ વષાની વચ્ચે છે. આ બાળાઓ પર બે વષાથી બળાત્કાર કરાઇ હતો. ઘટનાની જાણ થયા પછી એક જશક્ષક અને ચોકીદારની ધરપકડ કરાઇ છે. • ઉત્તર મહારાષ્ટ્રના ધૂળે શહેરમાં છઠ્ઠી જાન્યુઆરીએ ફાટી નીકળેલા કોમી દંગલ વખતે પોલીસ ગોળીબારમાં મૃત્યુ પામેલાનો આંકડો વધીને ચાર પર પહોંચ્યો છે. નજીવી બાબતે બે સમુદાયો વચ્ચે થયેલા અથડામણે િોતિોતામાં જવકરાળ થવરૂપ ધારણ કયુું હતું

vAùckAene nmñ ivnùtI sAE su´A vAùckAene joAvvAnuù ke ‘gujrAt smAcAr’mAù æisŒ ¸tI ÀherAtAe Àe¤ kAe¤po cIj-vStunI ŠrIwI krAe a¸vA sÈvsnAe ¦pyAeg krAe tAe te mAqe amArI kAe¤ jvAbwArI n¸I. aenI yAeGytA je-te VyiKtae pAete tpAsI te aùge ino#y levAe.

િવા પોલીસ પાસે ચાર લદવસની માગણી કરી હતી. લંડનિી પાછા ફરતાં જ તેમણે મુદત માટે રજુઆત કરી હતી. જોકે પોલીસે તેમની અરજી નકારીને મંગળવારે જ ધરપકડ કરી હતી. નફરત ફેલાવતાં પ્રવચનો આપવા બદલ લનઝામાબાદ અને ઓલમાલનયા યુલનવલસણટી પોલીસ દ્વારા પણ આઇપીસીની લવલભન્ન કલમો હેઠળ ઓવૈસી સામે ફલરયાદ નોંધવામાં આવી છે. ઓવૈસીને હૈદરાબાદના મેલજલટ્રેટ સમક્ષ રજુ કરવામાં આવશે કે કેમ? અિવા લનમણલનગર લઇ જવામાં આવશે? એ બાબતે કશું જ લપષ્ટ િયું નિી. કાયદો અને વ્યવલિાની સમલયા સર્ણવાનો ભય હોવાિી પોલીસે ભાલવ પગલાં યોજના અંગે મૌન ધારણ કયુું છે.

અને ૫૦ પોલીસો સજહત ૨૦૦ થી વધુ લોકો જહંસાચાર અને પથ્થરમારામાં ઘાયલ થયા હતા. • નેશનલ ઇન્વેસ્થટગેશન એિન્સી (એનઆઈએ) દ્વારા ૨૦૦૭માં થયેલા સમિોતા એક્સપ્રેસ બ્લાથટના મુખ્ય સૂિધાર લોકેશ શમાાની ધરપકડ કરાઇ છે. એનઆઈએ દ્વારા ૨૦૦૬માં માલેગાંવ બ્લાથટ કેસમાં પણ શમાાની ધરપકડ કરાઇ હતી. • ભારતનાં તમામ રાજ્યોમાં ઠંડીનો માહોલ જારી છે. િોકે સૌથી વધુ ઠંડી કાશ્મીરનાં જવથતારોમાં અને ઉત્તર ભારતનાં રાજ્યોમાં અનુભવાઇ છે. કડકડતી ઠંડીનાં કારણે ૨૪ કલાકમાં ૨૩ લોકોનાં મોત થયાં છે. જદલ્હીમાં રજવવારે એક જડગ્રીના ન્યૂનતમ તાપમાને છેલ્લાં પાંચ વષાની ઠંડીનો રેકોડે તોડ્યો હતો. • તાજમલનાડુના જિપુરા જિલ્લાના આવકવેરા જવભાગે પાડેલા દરોડામાં એક વેપારી પાસેથી પકડાયેલા પાંચ અબિ ડોલરના અમેજરકી બોન્ડ

હતો. િોકે કોંગ્રેસ પણ હાલમાં િેએમએમ સાથે મળીને રાજ્યમાં સરકાર બનાવવાની તરફેણમાં નથી. અિુાન મુંડાએ રાજીનામું આપ્યા બાદ કહ્યું હતું કે,'મારું રાજીનામું મેં રાજ્યપાલને સોંપ્યું છે. સ્થથર સરકાર બનાવવામાં અમે જનષ્ફળ રહ્યાં છીએ. હવે િનતાના જનણાયની રાહ િોઈશું, િેના માટે અમે તૈયાર છીએ.' બનાવટી હોવાનું િણાયું છે. અમેજરકી સત્તાવાળાઓએ િણાવ્યા મુિબ અમેજરકા એક અબિ ડોલરની ફકંમતના બોન્ડ જારી કરતું નથી. અગાઉ ૨૦૧૨માં ઇટાલીમાંથી છ જિજલયન ડોલરના બોન્ડ પકડાયા હતાં ત્યારે પણ અમેજરકાએ આ થપષ્ટતા કરી હતી. • ડીએમકેના પ્રમુખ એમ. કરુણાજનજધએ િીજી જાન્યુઆરીએ પોતાના ઉત્તરાજધકારી તરીકેના નામની જાહેરાત કરી દીધી છે. તેમણે પક્ષના એક કાયાક્રમમાં િણાવ્યું હતું કે હું અંજતમ શ્વાસ સુધી સમાિની સેવાનું કામ કરતો રહીશ. મારા પછી કોણ? એ પ્રશ્ન છે, તો િવાબ એ છે કે થટાલીન તમારી વચ્ચે બેઠા છે, તમે એ ભૂલશો નહીં. • ગૌહાતીની પૂવવે ટીટાબારમાં સૌથી મોટી સંખ્યામાં ૧૫ જમજનટ સુધી ઢોલ વગાડનાર ભારતીયોએ જગનેસ બુક ઓફ રેકોર્સામાં થથાન હાંસલ કરવાનો પ્રયાસ કયોા છે. પરંપરાગત પજરધાનમાં ૧૪,૮૩૩ લોકોએ ટીટાબારમાં ખોલ વાદ્ય વગાડીને રાષ્ટ્રીય જવક્રમ સજ્યોા હતો.


વવવવધા

Gujarat Samachar - Saturday 12th January 2013

• ભૂપત વડોદશરયા

દરેક માણસને લાગે છે કે મને કોઇ સમજતું નથી અને મને કોઇ સમજવાની કોશિિ પણ નથી કરતું! લગભગ દરે ક વ્યશિની આવી ‘પ્રામાશણક’ માન્યતા હોય છે. પોતાને કોઇ બરાબર સમજતું નથી એવા ખ્યાલને લીધે તેને ઓછું પણ આવી જાય છે. એક માણસ રીતસર શિત્કાર કરીને કહે છે કે મારે બીજું કોઇ નથી જોઇતું - બસ, મારી એક જ લાગણી કે માગણી છે ! કોઇક મને સમજે. પછી આવી વ્યશિ પોતાની જાત શવિે જાતજાતના ખુલાસા કરે છે જાતજાતની નાની-મોટી સ્પષ્ટતાઓ કરે છે. તે એમ માને છે કે હું આ રીતે મારી લાગણી, મારો હેતુ, મારો આિય વગેરે જાતકબૂલાતનાં બયાનો રજૂ કરીિ એટલે જે કોઇ વ્યશિ મને સમજવા માગતી હિે તે ને મને સમજવામાં ઓછી તકલીફ પડિે. હું મારું પોતાનું જ એક પાઠ્યપુસ્તક અને તેની સાથે માગગદશિગકા જોડી આપું છું. શમત્રો, હવે તો મારા વ્ ય શિ ત્ વ - શવ િે ષ નું પાઠ્યપુસ્તક વાંિો, સાથે સાથે

મને કોઇ સમજતું જ નથી

સૈ કાઓથી ઇશ્વરને ઓળખવાની - સમજવાની પામવાની ઝં ખ ના વ્યિ કરતાં જ રહ્યા છે. આમાંથી જે કોઇ ઈશ્વરને કે આ બ્રહ્માંડને બુ શિને કોયડો સમજીને ઓળખવા ગયા ત્યાં તે શનષ્ફળ જ ગયા છે અને ખોટાં જ તારણો કાઢી બેઠા

મેં પૂરી પાડેલી માગગદશિગકા સંબંધે કરો તો પણ તેમનો એવો ભેદી કોયડો તો છે જ પણ જુઓ અને મને સમજો. જવાબ આવો જ હિે. વાત નહીં કે પોતાની બુશિથી તેને દરેક વ્યશિને આવું લાગે શપતાની હોય, માતાની હોય, પહોંિી વળી ન િકે, પણ આ છે . પણ બહુ ઓછી બહેનની હોય કે શમત્રની હોય તકક જ ખોટો છે. કેમ કે કોઇ વ્યશિઓ ખરેખર એવો પ્રશ્ન - બીજાને સમજવાની વાત પણ માણસ બુશિનો કોયડો છે પોતાની જાતને કરે છે કે હું આવે ત્યાં માણસ તરત કહેિે જ નહીં એટલે કોઇ પણ ‘મને કોઇ સમજો’નું કે હું એને ન સમજું તો બીજું કોઇ માણસને આપણે પ્રશ્ન કરીએ કે તમે જાહેરનામું બહાર પાડું છું. કોણ સમજે? તમારી પત્નીને સમજો છો? તેમને તરત પણ હું ખુદ મને પોતાને કોઇ કોઇ વાર તો માણસ સમજું છું? બીજો માણસ તેને આવા પ્રશ્નના જવાબમાં ખરાબ લાગિે. કોઇ વાર તો માણસ આવો પ્રશ્ન કરે છે તો આવા છંછેડાઇને કહે છે કે આ તમે છંછેડાઇને કહે છે કે તમે કેવો પ્રશ્ન કરો છો? પ્રશ્નનો મુકાબલો કરવા કોઇ કેવો પ્રશ્ન કરો છો? મારી મારી પત્નીમાં સમજવા જેવું િું છે? એવું તો તૈયાર થતું નથી અને જો થાય પત્નીમાં સમજવા જેવું િું છે? છે તો એ પ્રશ્નને િપટીમાં મારા પુ ત્રમાં વળી સમજવા એનામાં કંઇ નથી કે મને ન સમજાય! આ ઉકે લી નાખે છે - ભલા જેવું િું છે? એવું તો એનામાં અજબ વાત છે કે દરેક માણસને પોતાની માણસ, આ તે કેવો સવાલ ! કંઇ નથી કે મને ન સમજાય! મને તો હસવું આવે છે! તમે આ એક અજબ વાત છે કે જાત રામાયણ કે મહાભારત જેવો ગ્રંથ લાગે પૂછો છો કે હું મને પોતાને દરેક માણસને પોતાની જાત છે ને બીજી વ્યશિની વાત બાળપોથી કરતાં સમજું છું? હું મને પોતાને રામાયણ કે મહાભારત જેવો વધુ ઊંચો દરજ્જો આપતી નથી. સમજતો ન હોઉં એવું કઇ ગ્રં થ લાગે છે ને બીજી રીતે બને? હું અને મને વ્યશિની વાત આવે એટલે માણસને બુશિના દાવપેિથી છે . એટલે ઋશષઓ તેને બાળપોથી કરતાં વધુ સમજવાનું કે પહોંિી વળવાનું મહાત્માઓ - અવતારી પોતાને?! કોઇ માણસને આપણે ઊં િો દરજ્જો આપવામાં િક્ય જ નથી હોતું. વળી પુરુષોએ એવું જ કહ્યું કે તમે કોઇ પણ માણસ ધારવામાં પહે લાં તમારી જાતને તો પ્રશ્ન કરીએ કે તમે તમારી આવતો નથી. એમાં સમજવા જેવું વળી આવે છે તેવો સીધોસાદો- ઓળખો. તમે ‘હું’ કરીને પત્નીને બરાબર સમજો છો? તેમને તરત ખરાબ લાગિે. િું છે? એવો પ્રશ્ન કરનાર બારીમાંથી કૂદીને અંદર જઇ વાત કરો છો તો તમારો આ યાર, કેવી વાત કરો છો? હું માણસ એમ માને છે કે બીજા િકાય તેવો કે બહાર જ ‘હું’ કોણ છે? હવે આ કોઇ મારી પત્નીને સમજતો ન હોઉં કોઇ પણ માણસને રહીને એક નજર અંદર કરતાં બુ શિગમ્ય કોયડો ઉકે લ વા તો તેને બીજું કોણ સમજતું સમજવાનો અથગ તે ને જ તેને પામી જઇ િકાય તેવો જેવી વાત જ નથી. દરે ક માણસ બીજા હોય? આવો જ પ્રશ્ન તમે ઉકેલવો-ઓળખવો એટલો જ ખંડ હોતો જ નથી. કે ઇશ્વરને તેમને તેમના પુત્ર કે પુત્રી થાય છે અને કોઇ માણસ કે ટ લા બધા લોકો માણસને

• અંશબકાસૂતન માંગડ

31

ઓળખવા - સમજવાની વાત કરે છે ત્યારે તે એમ માનતો હોય છે કે આ પ્રશ્નના હાદગ પર બુ શિને રસ્તે પહોંિી િકાય છે, પણ હકીકતમાં બુ શિ તો મદદરૂપ થવાને બદલે અંતરાયરૂપ બની જતી હોય છે. આપણે આપણી બુશિના અને આપણા જ્ઞાનના અહં કારને જરાક અળગો કરીએ તો આપણે કબૂલ કરવું પડે કે માણસને સમજવાનો રસ્તો તેની શજંદગીની સ્થૂળ ઘટનાઓ, તેણે પ્રગટ કરેલા કે અપ્રગટ રાખેલા સ્વાથોગ, તેના પોતાના કબૂલાતનામા વગેરેનો અભ્યાસ કરવામાં રહે લો નથી. માણસને સમજવાનો માગગ તો એક જ છે - તેના હૃદયની નજીક જવાની કોશિિ કરવાનો અને તેથી પણ વધુ અગત્યનું તો તેને તમારા પોતાના હૃદયની નજીક લાવવાનો છે. બુશિથી માણસને સમજી િકાતો નથી. માણસનું તાળું પ્રેમની િાવીથી ખૂ લી િકે . જે સાિોસાિ િાહવાની કોશિિ કરે છે તે બીજી વ્યશિને ઠીક અંિે સમજી િકે છે . તે ને સંપૂણગપણે સમજવાનો દાવો કરવો એ તો શમથ્યાશભમાન કે ભ્રમ જ છે.

જવાબ ન મળતાં એ એની તરફ ધ્યાનથી આખો શદવસ મારી પાસે કમરતોડ કામ કરાવે ગરમ કરીને ગ્લાસ ભરી રાખેલો અને બ્રેડ અંધારી ઘોર રાત હતી. સવારથી િરૂ થેલો જોવા લાગ્યો. હિે બારેક વષગની છોકરી. કપડાં ને મને જરાક એકલી જુએ તો તાજુદ્દીનભાઈ િેકી રાખેલાં. ધોધમાર વરસાદ અટકવાનું નામ નહોતો ફાટી ગયેલાં અને નીિલા હોઠમાંથી લોહી મારી સાથે જાતજાતના િેનિાળા કરે, પછી તો ‘સાહેબ, તમે આપેલાં કપડાં બરાબર મારા લેતો. ઝડપથી ભાગવાના પ્રયત્નમાં ઝુબેદા બે નીકળતું હતું. હવે છોકરીએ જોરથી રડવાનું બીજા માણસોને સાધન બનાવી દીધું. એ માપનાં જ છે, કોના છે?’ જવાબની રાહ જોયા વાર પડી હતી. આખું િરીર અને કપડાં, બધું િરૂ કયુું. પળવારમાં શિવદાસનો નિો ઊતરી બધાને સાિવવાની ના પાડું તો શવના ઝુબેદા ઊંધુ ઘાલીને ખાવા પર તૂટી પડી. કાદવથી લથબથ અને ભયથી િકળવકળ થતી ગયો. એની તરફ જોતાં શિવદાસ શવિારી રહ્યો. તાજુદ્દીનભાઈની પત્ની મને ડામ દેતી.’ આં ખો. આવતી-જતી ગાડીની હે ડ લાઇટ ‘કોણે તારી આ હાલત કરી? િાલ, ‘તો અત્યારે તું રસ્તા પર કેવી રીતે મારી ગુડ્ડી પણ બરાબર આવડી જ હતી. આ દેખાય કે એ હાથ લાંબા કરી કરીને રોકવાનો આપણે પોલીસ સ્ટેિને જઈને ફશરયાદ દારૂની લતે એને અને એની માને મારાથી દૂર પહોંિી?’ પ્રયત્ન કરવા લાગતી. ‘રોકો, ગાડી ઊભી નોંધાવીએ.’ ‘એક જાડોપાડો માણસ મારા રૂમમાં કરી દીધાં. એક વખત મોઢું ફેરવીને જતાં રહ્યાં રાખો. ખુદાને ખાતર મને મદદ કરો.’ ઝુબેદા બે હાથ જોડીને કહેવા આવ્યો. એને જોઈને હું ખૂબ પછી કોઈ શદવસ કંઈ ખબર જ ન મળ્યા કે કેટલીય વારે આગળ નીકળી ગયેલી એક લાગી, ‘ના સાહેબ, ફશરયાદ ગભરાઈ ગઈ. બાથરૂમમાં ક્યાં છે, કેવી હાલતમાં છે. ગાડી શરવસગ લઈને પાછી આવી. ગાડીિાલકે નથી કરવી. એ લોકો ખાઈને ઝુબેદા શનરાંતે સોફા પર બેઠી. જવાનું બહાનું કાઢી એની પાસે આવીને દરવાજો ખોલયો. મોટી મારો જીવ લઈ લેિે. બારીના કાિ કાઢી બાજુમાં પડેલા સોનેરી રંગનાં ટેડીબર પર લાલ લાલ આંખો, ગોળ ફ્રેમવાળાં િશ્માં અને મને એમનો બહુ ડર નાખ્યા ને ત્યાંથી ભાગી નજર પડતાં એની આંખો િમકી ઊઠી. એણે જાડી, ભરાવદાર મૂછ. એણે દરવાજો ખોલયો લાગે છે.’ નીકળી.’ ડરતાં ડરતાં પૂછ્યું, ‘સાહેબ, હું આને હાથ એ સાથે જ િરાબની તીવ્ર ગંધ ઝુબેદાના શિવદાસે એક નાનકડા લગાડું? હું કોઈ શદવસ આવાં રમકડાંથી રમી કટકે કટકે કરતાં નાકમાં ઘૂસી ગઈ. એ પગથી માથા સુધી ધ્રૂજી ઝુબેદાએ પોતાની આપવીતી બંગલા પાસે ગાડી ઊભી નથી.’ શિવદાસે ટેડીબેર એના ખોળામાં મૂક્યું ઊઠી. એને થયું, આ તો ઊલમાંથી િૂલમાં કહેવા માંડી. રાખી. અને હસતાં હસતાં કહ્યું, ‘એને તારી સાથે પડવાની! પણ અત્યારે ગાડીમાં બેસી જવા ‘અહીંથી કોણ જાણે કેટલુંય ‘િાલ અંદર’, એણે સૂવડાવજે, બસ!’ શસવાય બીજો કોઈ ઉપાય જ નહોતો. ભીના, દૂર બશદરમપલ્લલમાં મારું ઘર ઝુ બે દાને કહ્યું . ઝુ બે દા ‘સાહેબ, મને બહુ ઊંઘ આવે છે, ક્યાં કાદવવાળા િરીરે એ આગલી સીટ પર બેસી સૂઉં?’ શિવદાસે નાનકડા બંગલા પાસે ગાડી ઊભી રાખી. ‘ચાલ અંદર’, ગઈ. મનમાં ને મનમાં એણે પ્રાથગના કરી, ‘આ પલંગ પર તું સૂઈ જા, હું નીિે િટાઈ ‘રબ્બા મુઝે બિાના’ પર સૂઈિ.’ એણે ઝુબેદાને કહ્યું. ઝુબેદા અશવશ્વાસભરી નજરે એને જોઈ રહી. ‘તારે ક્યાં જવું છે? ક્યાં ઉતારું તને?’ થાકેલી ઝુબેદા ટેડીને ગળે વળગાડીને થોડી વાર પછી ગાડીિાલકે કડક અવાજે છે. મા-બાપને મારાથી નાનાં ત્રણ ભાઈ- અશવશ્વાસભરી નજરે એને જોઈ રહી. અડધી પલંગ પર પડી. ડીમલાઈટના ઝાંખા પ્રકાિમાં પૂછ્યું. કિો જવાબ આપ્યા શવના ઝુબેદા બહેન. બાપને ટીબી થયો. નોકરી છૂટી ગઈ. રાત થઈ હતી અને સામે દારૂ પીધેલો મરદ શિવદાસ એને જોઈ રહ્યો. જાણે ગુડ્ડીની નાની િૂપિાપ હોઠ ભીડીને બેસી રહી. મા એકલી મજૂરી કરે, પણ ખાવા-પીવાનો, હતો. એને કમકમાં આવ્યાં. એ ઘરમાં િારે બહેન જ જોઈ લયો! એણે ઝુબેદાને ધાબળો ‘નામ િું છે?’ ફરીથી એક સવાલ. બાપુની દવાનો ખિગ ક્યાંથી કાઢવો?... તરફ જોવા લાગી, પછી એણે દબાયેલા ઓઢાડ્યો, એણે કપાળ પર િૂમી ભરીને કહ્યું, ‘ઝુબેદા...’ ...‘એવામાં એક શદવસ માના દૂરના સગા અવાજે શિવદાસને કહ્યું, ‘સાહેબ, મારામાં ‘ગૂડ નાઈટ બેટા!’ ‘સરસ નામ છે. મારું નામ શિવદાસ. તાજુદ્દીનભાઈ અને એમના પત્ની ઘરે આવ્યાં. જરાય તાકાત નથી, મારું િરીર બહુ દુઃખે છે, થોડી વાર િટાઈ પર પડખાં ફેરવ્યા કયાગ ક્લબમાં પાટટી હતી. જરા વધારે પીવાઈ કહે, ઝુબેદાને અમારી સાથે મોકલો. તમારે તમે મારી સાથે...’ પછી એણે કહ્યું, ‘ઝુબેદા, હું તારી પાસે સૂઈ ગયું એટલે જ તને જોઈને ગાડી ઊભી રાખી. માથે થી એકનો બોજો તો ઓછો થાય! શિવદાસે એને એક ટુવાલ આપ્યો ને કહ્યું, જાઉં?’ નિો ન કયોગ હતો તો ગાડી ઊભી જ ન રસોઈના કામમાં હાથવાટકો થિે ને સારી ‘તું કાદવ-કીિડથી આખી ભરાઈ ગઈ છે. જા, ‘હા, જરૂર’, ઝુબેદાએ અડધીપડધી ઊંઘમાં રાખત.’ જવાબ આપ્યો. શિવદાસ ઊઠીને પલંગ પર સ્કૂલમાં ભણાવિું. મા-બાપુએ ખુિ થઈને જઈને નાહી લે.’ શિવદાસ હો હો કરતો હસવા લાગ્યો. એમની સાથે મોકલી.’ એ નાહીને આવી. ત્યારે િરીરે ફિ સૂતો. નક્કી કયુું હતું કે એ રડિે નહીં, પણ ઝુબેદાને િીડ િડી. કેવા ગંદા દાંત છે. છી! ‘તું કઈ સ્કૂલમાં ભણે છે?’ શિવદાસે ટુવાલ જ લપટેલો. શિવદાસે કબાટમાંથી એક જ્યારે ઝુબેદાને ગળે વળગાડી ત્યારે એ નાના ‘હવે બોલ, તારે ક્યાં ઊતરવું છે?’ જરા પૂછ્યું. સ્કટટ - બ્લાઉઝ કાઢીને આપ્યાં. એ કપડાં બાળકની જેમ રડવા લાગ્યો. (લેખિકાની મલયાલમ વાતાાને આધારે) આગળ ગયા પછી શિવદાસે ફરીથી પૂછ્યું. ‘સ્કૂલમાં મોકલવાની વાત તો દૂર રહી. પહેરીને આવી ત્યાં સુધીમાં શિવદાસે દૂધ

એક વરસાદી રાતે...


32

વવશેષ અહેવાલ

Gujarat Samachar - Saturday 12th January 2013

મહા કુંભમેળો ધમમ અને આસ્થાનો મેળાવડો વૈદિક કાળમાં પ્રયાગ તરીકે જાણીતા અલાહાબાિમાં ૧૨ વરસ પછી ફરી એક વાર મહા કુંભમેળો યોજાઇ રહ્યાાે છે. ગંગા, જમુના અને અદૃશ્ય સરસ્વતી નિીના સંગમસ્થાન એવા તીથથરાજ પ્રયાગમાં યોજાતા કુંભમેળાનું દહન્િુ ધમથમાં કુંભમેળાનું અનન્ય મહત્ત્વ છે અને એ મહત્ત્વ પાછળ દવદવધ માન્યતાઓ પણ છે. ટિટિશ અને ભારતીય સંશોધકોએ ચાર વરસ સુધી અભ્યાસ કરીને તારવ્યું છે કે આ વષષે પ્રયાગમાં યોજાનાર મહા કુંભમેળો ટવશ્વનો સૌથી મોિો મેળાવડો હશે. ગ્રહોની સ્થથટત અનુસાર ૨૭ જાન્યુઆરીથી શરૂ થનાર આ મહા કુંભમેળામાં ખરેખર તો મકરસંિાંટતના શાહી સ્નાનને કારણે ૧૪ જાન્યુઆરીથી જ શ્રદ્ધાળુઓનો ધસારો શરૂ થઈ જશે. મહા કુંભમેળો ટવશ્વનો સૌથી મોિો મેળાવડો હોવાનું તારણ જેના આધારે રજૂ થયું છે તે અભ્યાસ થકોિલેન્ડની ડુન્ડી યુટનવટસિિીના ટનક હોપકકંગ્સ, સેન્િ એન્ડ્રુઝ યુટનવટસિિીના પ્રોફેસર થિીફન રેડસર અને અલાહાબાદ ટવશ્વ ટવદ્યાલયના પ્રો. નારાયણ શ્રીટનવાસનના નેતૃત્વમાં થયો છે. અભ્યાસમાં મહાકુંભને લગતા જે અન્ય તારણો છે તે ૨૩ જાન્યુઆરીએ અલાહાબાદ ટવશ્વ ટવદ્યાલયમાં યોજાનારા ટવશેષ સંમેલનમાં રજૂ થશે. અલાહાબાદમાં મહા કુંભમેળાની તૈઆરીઓને આખરી ઓપ અપાઇ રહ્યો છે. વૈટદક કાળમાં પ્રયાગ તરીકે જાણીતી આ નગરીમાં ૧૨ વરસ પછી ફરી એક વાર મહા કુંભમેળો યોજાવાનો છે. છેલ્લે ૨૦૦૧માં અલાહાબાદમાં જે મહા કુંભમેળો યોજાયેલો એ અહીં દર ૧૪૪ વષષે થાય છે. બાકી, દર ૧૨ વષષે ગંગા-જમુના-સરથવતીના સંગમથથળે

ટવતરણ કેન્દ્રો તૈયાર કરાયા છે. ૨૦૦૧માં જ્યારે અલાહાબાદમાં મહા કુંભમેળો થયેલો ત્યારે આશરે ૫૬ કરોડ લીિર પાણી વપરાયાનો અંદાજ હતો. આ વષષે વ્યવથથાપકોના અંદાજ મુજબ ૮૦ કરોડ લીિર પીવાના પાણીની વ્યવથથા કરાઈ છે. મેળાના ગ્રાઉન્ડ અને તેની આસપાસના ટવથતારમાં ૪૦ હેન્ડપંપ લગાવાયા છે અને પાંચ ઓવરહેડ િેન્ક ખાસ આ જ હેતુસર બાંધવામાં આવી છે. કુંભમેળો કેિી રીતે શરૂ થયો? કુંભમેળો એિલે પટવિ ગંગા નદીમાં ડૂબકી લગાવીને મહાપુણ્ય કમાવાનો અવસર. ગંગા, જમુના અને અદૃશ્ય સરથવતી નદીના સંગમથથળ તીથિરાજ પ્રયાગમાં યોજાતા કુંભમેળાનું મહત્વ કંઈક ટવશેષ જ છે. ટહન્દુ ધમિમાં કુંભમેળાનું અનન્ય મહત્ત્વ છે અને તેની પાછળ ટવટવધ માન્યતા પણ છે. જોકે ટવષ્ણુપુરાણમાં કુંભમેળાની શરૂઆત પાછળ પૌરાટણક વાતાિ રજૂ થઈ છે. ટવષ્ણુપુરાણ અનુસાર, દૈત્યોની શટિ વધતી જતી હતી. દેવતાઓએ પોતાની શટિ ઘિી રહી હોવાનું જોઈને િહ્માજી પાસે જઈને પોતાનું સામર્યિ વધારવા પ્રાથિના કરી. િહ્માજીએ ટહમાલય પવિત નજીક આવેલા િીરસાગરનું મંથન કરવા સૂચવ્યું. આ એક ભગીરથ કાયિ હતું. દેવતાઓની શટિ ઘિી ગઈ

યોજાતા કુંભમેળાનું અનેરું મહત્ત્વ હોવાથી અહીં લાખોની સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ ઊમિે છે. ઉિર પ્રદેશ સરકારના અંદાજ મુજબ ૧૪ જાન્યુઆરીથી છેક ૧૦ માચિ સુધી ચાલનારા મહા કુંભમેળાની મુલાકાતે ૧૦ કરોડથી વધુ શ્રદ્ધાળુઓ આવશે. વિરાટ આયોજન ઉિર પ્રદેશના સૌથી વધુ વસતીવાળા શહેરોમાં સાતમું થથાન ધરાવતા અલાહાબાદમાં કુંભમેળા દરટમયાન થનારા શ્રદ્ધાળુઓના ધસારાને પહોંચી વળવા તેમ જ શાંટત અને વ્યવથથા જળવાઇ રહે તે માિે વ્યાપક આયોજન થયું છે. ઉિર પ્રદેશના શહેરી ટવકાસ ટવભાગે ૧૫૬.૨૦ કકલોમીિર કામચલાઉ રથતાઓ બાંધ્યા છે અને નદી પર લાકડાના ૧૮ કાચા પુલ બાંધ્યા છે. અંદાજ લગાવાઈ રહ્યો છે કે શ્રદ્ધાળુઓને ભોજન પૂરું પાડવા માિે કુંભમેળા દરટમયાન ૨૫.૮ કરોડ કકલોગ્રામ અનાજની જરૂર પડશે. આ અનાજ લોકો સુધી પહોંચાડવા માિે મેળાના ગ્રાઉન્ડમાં જ ૧૨૫ દુકાનો ઊભી કરાઈ છે. આ સમય દરટમયાન દૂધની ખપત પણ ખૂબ વધુ રહેશે. લોકોને સરળતાથી દૂધ મળી રહે તે માિે ગ્રાઉન્ડમાં જ ૧૫૦ દૂધ

હોવાથી તેઓ એકલા હાથે આ કાયિ કરી શકે એમ નહોતા. આથી સમુદ્રમંથન માિે દેવોએ દૈત્યોને પણ સાથે લીધા અને નક્કી કયુું કે સમુદ્રમંથનમાંથી મળેલું અમૃત દેવો અને દૈત્યોએ વહેંચી લેવું. મંદાર પવિત ફરતે રથસી તરીકે નાગરાજ વાસુકકની મદદ લઈને સમુદ્રમંથનનું કાયિ આરંભાયું. સૌથી પહેલાં ટવષ નીકળ્યું. કોઈ દેવ કે દૈત્ય એ થવીકારવા તૈયાર નહોતો ત્યારે ટશવજીએ એ ટવષકુંભ ગિગિાવીને ટવષ ગળામાં જ રોકી દીધું. જોકે એમ કરતી વખતે ટવષનાં થોડાંક િીપાં નીચે પડી ગયાં, જે વીંછી અને નાગ જેવાં સરીસૃપ પ્રાણીઓ પર પડ્યાં અને ઝેરી પ્રાણીઓની ઉત્પટિ થઈ. એ પછી ૧૦૦૦ વષિ સુધી મંથન કયાિ બાદ ધન્વંતટર હાથમાં અમૃતકુંભ લઈને પ્રગિ થયા. દૈત્યો એકલા જ આ અમૃત હડપી લેવા માગતા હતા. દેવોને ટચંતા થઈ કે જો દૈત્યો આ અમૃત પીને અમર અને સામર્યિવાન થઈ જશે તો આ િહ્માંડનું શું થશે? એવામાં ઇન્દ્રદેવનો પુિ જયંત ધન્વંતટરના હાથમાંથી અમૃતકુંભ લઈને ભાગ્યો. દૈત્યો તેની પાછળ પડ્યા. દેવોએ તેમને રોકવા યુદ્ધ

આરંભ્યું. િહ્માંડનું આ યુદ્ધ ૧૨ ટદવસ ચાલ્યું, જે મનુષ્યજન્મનાં ૧૨ વષિ સમાન હતું. દૈત્યોથી આ કુંભ બચાવવા દેવોએ રોજ અલગ-અલગ જગ્યાએ કુંભ છુપાવ્યો હતો. ૧૨ ટદવસમાંથી આઠ ટદવસ કુંભ દેવલોકમાં રાખ્યો અને ચાર ટદવસ આ કુંભ પૃર્વી પર અલાહાબાદ, હટરદ્વાર, ઉજ્જૈન અને નાટશકમાં રાખેલો. આ જગ્યાઓએ દેવ-દૈત્યો વચ્ચે યુદ્ધ પણ થયું અને એના છાંિા આ ચારેય ધામ પર પડ્યા હતા. આખરે ટવષ્ણુ ભગવાને મોટહનીનું રૂપ ધારણ કરીને દૈત્યોનું ધ્યાન ટવચટલત કરી દીધું. રાિસો અત્યંત સુંદર અને મોહ પમાડે એવી થિી જોઈને અમૃતની વાત જ ભૂલી ગયા અને સુંદરીની પાછળ પડ્યા. આનો લાભ લઈને દેવો અમૃતકુંભ ગિગિાવીને ફરી સામર્યિવાન અને અમર થઈ ગયા. દર ૧૨ િષષે મહા કુંભમેળો દેવ-દાનવોની લડાઈ દરટમયાન પૃર્વી પર ચાર જગ્યાએ અમૃતકુંભનાં અમીછાંિણાં થયાં હોવાથી દરેક થથળે ૧૨ વષષે મહા કુંભમેળો યોજાય છે. મતલબ કે દર િણ વષષે આ ચારમાંથી કોઈ એક જગ્યાએ મહા કુંભમેળો થાય છે. મહા કુંભમેળો થાય એ પછીના છઠ્ઠા વષષે અધિ કુંભમેળો પણ ચારે જગ્યાએ યોજાય છે. દેવોના ૧૨ ટદવસ પૃર્વી પર માનવોનાં ૧૨ વષિ સમાન ગણાતા હોવાથી ૧૨ વષિ દરટમયાન અમુક ચોક્કસ ગ્રહ-નિિોની ટદશાના આધારે ચાર નદીઓના કકનારે મહા કુંભમેળો યોજાય છે. આ ચાર જગ્યાઓ છે: ઉિર પ્રદેશમાં જ્યાં િણ નદી ગંગા, જમુના અને અદૃશ્ય સરથવતીનો સંગમ થાય છે એવું અલાહાબાદ; ઉિરાખંડમાં ગંગાકકનારે આવેલું હટરદ્વાર; મહારાષ્ટ્રમાં ગોદાવરી નદીના કકનારે નાટશક અને મધ્ય પ્રદેશમાં ટિપ્રા નદીના કકનારે આવેલું ઉજ્જૈન. આ ચારે જગ્યાઓએ ૧૨ વખત કુંભમેળો યોજાય એ પછી એિલે કે ૧૪૪ વષષે એક મહામહા કુંભમેળો થાય છે જે માિ ટિવેણી સંગમ સમાન પ્રયાગ એિલે કે અલાહાબાદમાં જ ઊજવાય છે. મહા કુંભમેળાનું જેિલું મહત્ત્વ છે એનાથી અનેકગણું મહત્ત્વ મહા-મહા કુંભમેળાનું ગણાય છે. એનો મતલબ કે કુલ ચાર પ્રકારના કુંભમેળા થાય છે. ૧. મહા-મહા કુંભમેળો: જે દર ૧૪૪ વષષે અલાહાબાદમાં થાય. ૨. પૂણણ કુંભમેળો: જેને લોકો સામાન્ય રીતે મહા કુંભમેળો કહે છે અને એ દર ૧૨ વષષે વારાફરતી ચાર થથળે યોજાય છે.

૩. અધણ કુંભમેળો: જે-તે થથળે પૂણિ કુંભમેળો યોજાય એ પછીના છઠ્ઠા વષષે એ જગ્યાએ યોજાય છે. ૪. માઘ મેળો: અલાહાબાદમાં આ મેળો દર વષષે જાન્યુઆરી અને ફેિુઆરી વચ્ચે યોજાય છે. અલબિ, જે વષષે અહીં પૂણિ કુંભમેળો કે મહા કુંભમેળો હોય ત્યારે આ પ્રકારનો મેળો યોજાતો નથી. સમય કઈ રીતે નક્કી થાય? ગુરુ, સૂયિ અને ચન્દ્ર ગ્રહો અમુક ચોક્કસ રાટશમાં પ્રવેશ કરે ત્યારે ચારમાંથી એક ચોક્કસ થથળે કુંભમેળાનું આયોજન થાય. ગુરુ, કુંભ, સૂયિ, મેષ અને ચન્દ્ર ધન રાટશમાં પ્રવેશે ત્યારે ગંગાતિે હટરદ્વારમાં કુંભમેળો યોજાય. ગુરુ, વૃષભ અને સૂયિ તેમ જ ચન્દ્ર મકર રાટશમાં પ્રવેશે ત્યારે પ્રયાગ એિલે કે અલાહાબાદમાં કુંભમેળો યોજાય. ગુરુ ટસંહ રાટશમાં અને સૂયિ તેમ જ ચન્દ્ર કકક રાટશમાં પ્રવેશે ત્યારે ગોદાવરીના તિે નાટશકમાં કુંભમેળો યોજાય. ગુરુ ટસંહ રાટશમાં અને સૂયિ તેમ જ ચન્દ્ર મેષ રાટશમાં પ્રવેશે ત્યારે ટિપ્રા નદીના તિે ઉજ્જૈનમાં કુંભમેળો યોજાય. કુંભસ્નાનનું માહાત્મ્ય કેમ? પૌરાટણક જ્યોટતષ શાથિ અનુસાર ગુરુનો ગ્રહ જ્યારે કુંભ રાટશમાં પ્રવેશે ત્યારે જે-તે યાિાધામ પર કુંભમેળો શરૂ થાય છે. આની ગણતરી સૂયિ, ચન્દ્ર અને ગુરુના ખાસ થથાન પરથી નક્કી કરાય છે. એવું મનાય છે કે સૂયિ, ચન્દ્ર અને ગુરુનો આ ખાસ યોગ રચાવાથી નીકળતા ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક રેટડયેશનને કારણે એ નદીના પાણીમાં અમૃત સમાન ઔષધીય ગુણો પેદા થાય છે. અને આથી જ અમુક ટતટથતારીખે કુંભસ્નાનનું ખાસ મહત્ત્વ હોય છે. કુંભમેળાના કેન્દ્રસ્થાને નાગા બાિાઓ મહા કુંભમેળા દરટમયાન ઉિર પ્રદેશના ટવટવધ અખાડાઓમાંથી હજારોની સંખ્યામાં નાગા બાવાઓ ઊમિી પડે છે. કડકડતી ઠંડી હોય કે ધગધગતી ગરમી, તેઓ શરીર પર માિ અને માિ રુદ્રાિની માળા જ પહેરે છે. મોિા ભાગે અખાડાઓમાં અને જાહેર થથળોથી દૂર રહેતા નાગા સાધુબાવાઓ કુંભમેળા દરટમયાન અચાનક જ સેંકડોની સંખ્યામાં હટરદ્વારમાં ઊમિી પડે છે. તેમની ધાટમિક ટિયાઓ અને ટરવાજો સામાન્ય માણસો કરતાં જુદાં જ હોય છે. તેઓ ચીલમ ફૂંકતા રહે છે અને નદીકકનારે જાત-જાતનાં આસનો કરે છે. એવું કહેવાય છે કે કુંભમેળા જ દરટમયાન તેઓ જાહેરમાં આવે છે, પરંતુ અન્ય સામાન્ય લોકો સાથે કદી વાત કરતા નથી.


વ્યાપાર

Gujarat Samachar - Saturday 12th January 2013

ચીનની ઓિો કંપની ગુજરાતમાં પ્લાન્િ સ્થાપશે બીશિંગઃ િાિા મોિસસ, મારુવત સુઝુકી ઇસ્ડડયા, જનરલ મોિસસ અને ફૉડડ ઇસ્ડડયા બાદ હિે ચીનની ઓિોમોબાઇલ સેક્િરની મોખરાની કંપનીગ્રેિ િોલ મોિર પણ ગુજરાતમાં પ્લાડિ થથાપિાનું આયોજન કરી રહી છે. કંપનીના ઉચ્ચ અવધકારીઓએ થોડા સમય પહેલાં આ માિે અમદાિાદ પાસેના સાણંદ અને િડોદરા નજીકના હાલોલની મુલાકાત લીધી હતી. િાઇબ્રડિ ગુજરાત સવમિમાં આ માિે કરાર કરિામાં આિે એિી શક્યતા છે. ગ્રેિ િોલ મોિર કંપની ચીનની વબન સરકારી

ઓિોમોબાઇલ કંપની છે, જે હોંગકોંગ શેરબજારમાં વલથિેડ છે. આ કંપની થપોિડસ યુવિવલિી િેવહકલ્સ અને વપકઅપ્સ િાહનોનું ઉત્પાદન કરે છે. ૨૦૧૧માં કંપનીનું િેચાણ રૂ. ૨૬,૪૮૮ કરોડ જેિલું હતું. ઓપરેવિંગ નફો રૂ. ૩૫૫૭.૬૦ કરોડ થયો હતો. કંપની

સંશિપ્ત સમાચાર • વાય.વી રેડ્ડી ૧૪મા નાણા પંચના વિાઃ ભારતીય વરઝિસ બેડકના ભૂતપૂિસ ગિનસર િાય.િી. રેડ્ડી ૧૪મા નાણા પંચના નિા િડા હશે. કેડદ્રીય નાણાં િધાન પી. વચદમ્બરમે ગત સપ્તાહે આ જાહેરાત કરી હતી. સરકારે ૧૪મા નાણા પંચની રચના કરી છે. પંચ કેડદ્રીય કરિેરામાં રાજ્યોનો વહથસો, રાજ્યોને મુખ્ય અનુદાન અને થથાવનક થિરાજ્યની સંથથાઓને સંશાધનો આપિામાં સંદભસમાં ભલામણો કરશે. વચદમ્બરમે જણાવ્યું કે, પંચને ઓક્િોબર૨૦૧૩ સુધીમાં વરપોિડ આપિા કહેિાયું છે. • ટાટા િૂથ શવસ્તરણમાં મોટું રોકાણ કરિેઃ િાિા જૂથ આગામી બે િષસ દરવમયાન સમગ્ર વિિમાં િેપારનું વિથતરણ કરિા પાછળ રૂ. ૪૫ હજાર કરોડનું રોકાણ કરશે, તેમ જૂથના નિા વનયુક્ત ચેરમેન સાયરસ વમથત્રીએ તાજેતરમાં જણાવ્યું હતું. તેમણે િધુમાં કહ્યું હતું કે િાિા જૂથનું નેતૃત્િ બદલાયું હોિા છતાં પણ તેના વસિાંતોમાં કોઈ જ ફેર પડ્યો નથી. • GSPCએ GGCLમાં શહસ્સો ખરીદ્યોઃ ગુજરાત થિેિ પેિોવલયમ કોપોસરેશન વલ (GSPC) અને તેની સંલગ્ન કંપનીઓએ લંડનસ્થથત બીજી ગ્રૂપ પાસેથી ગુજરાત ગેસ કંપની વલવમિેડ (GGCL)માં ૬૫.૧૨ િકા વહથસો ખરીદિા માિે થોડા સમય અગાઉ કરાર કયાસ છે. જીજીસીએલ ખાનગી સેક્િરમાં દેશની સૌથી મોિી ગેસ વિતરણ કંપની છે. જીએસપીસીની નિી રચાયેલી ૧૦૦ િકા માવલકીની પેિાકંપની ગુજરાત વડસ્થિર્યુશન નેિિક્સસ વલમીિેડ બીજી ગ્રૂપને િવત શેર રૂ. ૨૯૫ ચૂકિશે જે કુલ રૂ. ૨, ૪૬૩ કરોડ થશે. જીએસપીસી ગ્રૂપ ઓઇલ અને ગેસની શોધખોળ,વિકાસ અને ઉત્પાદનમાં સવિય છે અને ભારતમાં સૌથી મોિી ગેસ િેવડંગ કંપનીઓ પૈકી એક છે. તે ગેસ િાડસવમશન અને ગેસ વિતરણ વબઝનેસમાં કાયસરત છે.

ગુજરાતમાં પ્લાડિ થથાપિાનો વનણસય કરશે તો રૂ. ૨૦૦૦થી ૩૦૦૦ કરોડનું રોકાણ કરશે. કંપનીના ચીનમાં બે પ્લાડિ છે અને ઉત્પાદનક્ષમતા િાવષસક ૮ લાખ િાહનોની છે. કંપની અત્યારે ૧૦૦થી િધુ દેશોમાં તેના િાહનોની વનકાસ કરે છે.

• ન્યૂ યોકકને ભેદવામાં વોલ્માટટને શનષ્ફળતાઃ ભારતમાં વિદેશી સુપરમાકકેટ્સના આગમનની ઘડીઓ ગણાઈ રહી છે ત્યારે, સમગ્ર અમેવરકામાં ૪૦૦૦થી િધુ રીિેઈલ થિોસસ ધરાિતા સુપરમાકકેિ જાયડિ િોલ્માિડને ડયૂ યોકક વસિીએ જાકારો આપ્યો છે. િોલ્માિેડ તેનો સૌિથમ ડયૂ યોકક વસિી થિોર ખોલિા માિે બ્રૂકલીનમાં નિું શોવપંગ સેડિરના વનમાસણનો વનણસય લીધો હતો. અમેવરકામાં ઘણાં ઓછાં મોિા શહેરમાં િોલ્માિડનો રીિેઈલ થિોર નથી. • FDI માટે ઓશિસા સૌથી વધુ અનુકુળ રાજ્યઃ ખવનજ તત્ત્િોથી સમૃિ ઓવડસા રાજ્ય ગત િષષે વિદેશી રોકાણકારો માિે સૌથી િધુ વિય પસંદગીના રોકાણના થથળ તરીકે બહાર આવ્યું છે અને રૂ.૪૯,૫૨૭ કરોડની વિદેશી રોકાણકારોની રોકાણની દરખાથતો આિી છે, ત્યાર પછીના િમે આંધ્ર િદેશ અને ગુજરાત રાજ્યને વિદેશી રોકાણકારોએ રોકાણના થથળ તરીકે પસંદ કયુું છે, એમ સિોસચ્ચ ઔદ્યોવગક સંથથા એસોચેમે જણાવ્યું હતું. જોકે, ઓવડસામાં માંડ ૧૭ જ સીધા વિદેશી રોકાણના િથતાિો આવ્યા હતા. • ‘થમ્સ અપ’ કોલા માટે સલમાન સાથે કરારઃ ઉનાળાની આિતી વસઝન માિે ઠંડા પીણાં બનાિતી કંપની કોકા-કોલાએ તેની ‘થમ્સ અપ’ કોલા બ્રાડડની જાહેરાત માિે સલમાન ખાન સાથે કરાર કયાસ છે. આ સોદો બે િષસ માિે કરિામાં આવ્યો છે જેના માિે કંપનીએ રૂ. ૧૮ કરોડ જેિલી રકમ ચૂકિી હોિાનું સૂત્રોએ કહ્યું હતું. કોઈ કલાકાર કે વિકેિર દ્વારા જાહેરાત માિે કરિામાં આિતાં ઊંચી રકમના કરાર પૈકીનો આ એક કરાર છે. સલમાન ખાન છેક ૨૦૦૩ સુધી થમ્સ અપનો બ્રાડડ એમ્બેસેડર રહી ચૂક્યો છે. ૪૬ િષષીય સલમાન ખાન અત્યારે સફળતાની િોચે છે.

વિશ્વની અગ્રણી ઇનોિેવિિ કંપનીઓમાં ભારતની પાંચનો સમાિેશ વોશિંગ્ટનઃ ફોર્સસ દ્વારા થોડા સમય અગાઉ જાહેર થયેલી વિિની સૌથી ઇનોિેવિિ કંપનીઓમાં ભારતની પાંચ કંપનીઓને થથાન મળ્યું છે. જેમાં ૧૯ િકા િેચાણ વૃવિદર સાથે લાસસન એડડ િુબ્રો ૯મા િમે છે. ૧૧.૪ િકા િેચાણવૃવિ સાથે વહડદુથતાન યુવનલીિર ૧૨મા અને ૧૨.૭ િકા િેચાણવૃવિ સાથે ઇડફોવસસ ૧૯મા િમે છે. જ્યારે ૧૯.૫ િકા સાથે િાિા કડસલ્િડસી આ યાદીમાં ૨૯મા િમે અને સન ફામાસ ૧૪.૬ િકા ગ્રોથ સાથે ૩૮મા નંબરે રહી હતી. અમેવરકાનાં વબઝનેસ મેગેવઝન દ્વારા કંપનીઓનાં નીચા ઇનોિેશન િીવમયમને ધ્યાનમાં રાખીને આ યાદી તૈયાર કરાઈ છે જે કંપનીના હાલના વબઝનેસની િેલ્યૂ અને ભાવિ ઈનોિેશનની સંભાિના િચ્ચેનો તફાિત દશાસિે છે.

*#

) )

' '!' ) '("

. -

& %, ) ) ' + + ,$ '

+

33

૨૦૧૩માં ભારતનો શવકાસદર ૬.૩ ટકા રહેિે ન્યૂ યોકકઃ િૈવિક આવથસક સમીક્ષક સંથથા મોગસન થિેડલીએ ૨૦૧૩ના િષસ દરવમયાન ભારતનો જીડીપી વિકાસદર માત્ર ૬.૮ િકા જ રહેશે તેમ જણાિતા કહ્યું છે કે, ભારત આ િષષે તેના વનધાસવરત ૭.૫ િકાનો વિકાસ દર હાંસલ કરી શકશે નહીં. જ્યારે અડય રેવિંગ એજડસી થિાડડડડ એડડ પુઅરે પણ અગાઉ ભારતના સંભવિત આવથસક વચત્રને સ્થથરમાંથી ઋણાત્મક દશાસવ્યું છે. આ માિે એસ એડડ પીએ ભારતની મહેસુલ સ્થથવતને નબળી ગણાિી છે. મોગસન થિેડલીના મેનેવજંગ વડરેક્િર ચેતન યાહ્યાએ કહ્યું હતું કે, ન િકી શકે તેિા વિકાસલક્ષી પગલા પણ વિકાસલક્ષી પગલા સાથે જોડાયા હોિાથી તે અંગે તત્કાળ પગલા લેિા જરૂરી છે છતાં સરકારે તે અંગે પગલા લેિામાં ઢીલ કરી રહી છે.

સોની કંપનીએ સોમવારે પાંચ ઇંચનો સ્માટટફોન એક્સશપરીયા Z લાસ વેગાસ ખાતે લોન્ચ કયોો છે. આ ફોન એક્સશપરીયા યુગા કે સોની C660X તરીકે પણ ઓળખાય છે. આ ફોનમાં 1080 શપક્સલનાં શરઝોલ્યુિન સાથેની સ્ક્રીન તથા એસ4 પ્રોસેસર અને બે જીબીની રેમ છે. આ ફોનમાં 13 મેગાશપક્સલનો કેમેરા હોવાની િક્યતા છે અને તે હાઇશરઝોલ્યુિન વીશિયો રેકોિટ કરી િકે છે.


34

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 12th January 2013

જ્યોતિની જ્વાળાઅોએ તિટનને પણ દઝાડ્યુ:ં ભારિીય હાઇકતિશન ખાિે દેખાવો થયા નવી દિલ્હીમાં અમાનવીય અને પાશવી સામુદહક બળામકાર બાિ હમયા કરી િેવાયેલ જ્યોદિ પાંડેની જ્વાળાઅોએ દિટનને પણ િઝાડ્યું છે. મદહલાઅોની સુરક્ષા જાિીય દહંસા પરમવે બેિરકાર સરકારના નઘરોળ વલણને પગલે રોષે ભરાયેલા ભારિીય સમુિાયે િા. ૫૧-૧૩ના રોજ સાંજે લંડન સ્થિિ ભારિીય હાઇ કદમશન ખાિે શાંિ પણ જોરિાર િેખાવો કયાા હિા. નેશનલ યુદનયન અોફ થટુડન્ટ્સ અને સાઉિોલ બ્લેક સીથટર દ્વારા યોજાયેલા િેખાવો િરદમયાન ભારિીય મૂળના એમપી શ્રી દવરેન્દ્ર શમાા, જીએલએ સિથય ડો. અોનકાર સહોટા, દવખ્યાિ ફફલ્મ 'બેન્ડ ઇટ લાઇક બેકહામ'ના દનમાાત્રી ગુરીન્િર ચઢ્ઢા ઉપસ્થિિ રહ્યા હિા. રોષે ભરાયેલા િેખાવકારોએ '૧૭૨ ભારિીય સાંસિો બળામકારી છે', 'મેન અગેઇન્થટ રેપ' અને 'જ્યોદિ, િેં જ્વાળા પ્રગટાવી છે' જેવા પ્લે કાડડ બિાવી સુત્રોચ્ચારો કયાા હિા. બળામકાર અને હમયાનો ભોગ બનેલ ૨૩ વષાની જ્યોદિ પાંડે સદહિ અમયાચાર, શારીદરક શોષણ અને જાિીય દહંસાનો ભોગ બનિી મદહલાઅોને ન્યાય મળે અને મદહલાઅો અમયાચારમાંિી મુિ િાય િે ભાવના સાિે જાગેલી મદહલા મુદિ લહેરને સમિાન આપવા મોટી સંખ્યામાં લોકો ભારિીય હાઇ કદમશનના મુખ્ય દ્વાર સમક્ષ ઉપસ્થિિ િયા હિા. કેટલીય મદહલાઅો પોિાની બાળકીઅોની પ્રામ િૂર મૂકીને બાળકીઅોને િેડીને સુત્રોચ્ચારો કરિી જોવા મળી હિી. ભારિીય િેખાવકારોના સુત્રોચ્ચારો અને રોષને જોઇને રથિા પરિી પસાર િિા અન્ય લોકો પણ િેખાવોમાં જોડાયા હિા. કેટલાક બીન ભારિીય જેવા જણાિા લોકોએ પણ િેખાવોમાં જોડાઇને 'િમારે શું જોઇએ છે, ન્યાય - ક્યારે જોઇએ છે, અમયારે જ' અને 'અમે આઝાિી માંગીએ છીએ' જેવા સુત્રોચ્ચારો કયાા હિા. િેખાવકારોએ ખૂબ જ શાંદિપૂણા િેખાવો કયાા હિા પરંિુ જેમ જેમ િેખાવકારોની સંખ્યા હાઇકદમશન સામે રોડ પર વધિી ગઇ હિી િેમ િેમ અોછી સંખ્યામાં ઉપસ્થિિ પોલીસ સિકક િઇ હિી. એક સમયે રોષ એટલો ઉગ્ર બન્યો હિો કે જે કોઇ વ્યદિ હાઇકદમશનમાંિી બહાર આવિી કે અંિર જિી હિી મયારે લોકો ભારિની રાજધાની દિલ્હીમાં ૨૩ વષાની દવદ્યાિલીની જ્યોદિ દસંધ પાંડે ઉપર િયેલા પાશવી બળામકાર અને હમયાની ખિરનાક ઘટનાએ માત્ર ભારિ જ નદહં સમગ્ર દવિને જાગ્રિ કરી િીધું છે. ભારિ સદહિ દવિના અનેક િેશોમાં આ બબાર ઘટનાનો ઉગ્ર અને સખ્િ દવરોધ િઈ રહ્યો છે અને સત્તાદધશો સમક્ષ સખ્િ કાનૂન સદહિ સંડોવાયેલાઅોને આકરી સજા માંગવામાં આવી રહી છે. બળિામાં ઘી હોમિા હોય એમ દવદવધ રાજકીય અને હવે ધાદમાક અગ્રણીઅો પણ પોિાનો રોટલો શેકી લેવા અવનવા અને શરમિી માિુ ઝૂકી જાય એવા બેહુિા દનવેિનો કરી રહ્યા છે. આપણો િેશ ઉચ્ચ આધ્યાસ્મમક પરંપરા, સંથકાર અને સથકૃદિ

'શરમ કરો'ના નારા લગાવિા હિા. આ િેખાવોનું આયોજન કરનાર સાઉિોલ બ્લેક સીથટરના સિથયા સુશ્રી રાહીલા ગુપ્તાએ જણાવ્યું હિું કે "અમે ભારિીય મદહલાઅો સાિે અમારી એકિા િશાાવી રહ્યા છીએ. િમારી શેરીમાં કે શહેરમાં રહેિી મદહલાઅો આજે સુરક્ષીિ નિી. જો ભારિે વૈદિક થિરે આગળ વધવું હોય, મહાસત્તા બનવું હોય િો ભારિમાં રહેિી મદહલાઅોની સ્થિિી માટે િમારે કાંઇક િો કરવું જ જોઇએ.' સાઉિોલ બ્લેક દસસથટસા અને અન્ય સંગઠનોએ પણ બળામકારી ગુનાગારો સામે સખિ પગલા લેવા, પોલીસ પેટ્રોલીંગમાં વધારો કરવા અને મદહલા પોલીસની સંખ્યા વધારવા, ફાથટ ટ્રેક કોટડની થિાપના સદહિના પગલા લેવાની માંગણી કરી હિી.

શ્રી શિાાએ પાલાાિેન્ટિાં અલલી ડે િોશન રજૂ કરી ઇલીંગ સાઉિોલના એમપી શ્રી દવરેન્દ્ર શમાાએ જણાવ્યું હિું કે 'ભારિમાં મદહલાઅો પર જન્મે મયાંિી પુખ્િ બને મયાં સુધી િેના પર અમયાચાર કરાય છે. આ કોઇ એકલિોકલ કેસ નિી સમગ્ર દવિમાં મદહલાઅો દહંસાનો ભોગ બને છે. મદહલાઅો કોઇ પણ પ્રકારના ભય વગર જીવન જીવે િેટલી સક્ષમ બનવી જોઇએ. શ્રી શમાાએ દિટીશ પાલાામેન્ટમાં અલલી ડે મોશન પણ રજૂ કરી હિી જેને અન્ય ચાર એમપીઅોએ સમિાન આપ્યું છે. શ્રી શમાાએ ઇદલંગ લેબર પાટલી વીમેનના સાહકારિી સાઉિોલ ટાઉન હોલ બહાર િા. ૫ જાન્યુઆરીના રોજ મીણબત્તીઅો

પ્રજ્જવદલિ કરી જ્યોદિ પાંડેને શ્રધ્ધાંજદલ અપાણ કરી હિી. િો બીજી િરફ િા. ૧૩-૧-૧૩ના રદવવારે બપોરે ૨િી ૩ િરદમયાન દવિ દહન્િુ પદરષિ મંદિર, લેડી માગારેટ રોડ, સાઉિોલ ખાિે શ્રધ્ધાંજદલ સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ભોગ બનેલ જ્યોદિ જે રાજ્યની છે િે યુપીના વિની આફિાબ હમીિે જણાવ્યું હિું કે 'જો પુરૂષો આ િેખાવોમાં જોડાઇ શકે િો િે ખૂબજ સારૂ છે કેમ કે આ િો સમગ્ર સમાજ માટે છે. પુરૂષોને પણ બહેન, માિા અને પદરવારમાં થત્રીઅો હોય જ છે. પુરૂષોએ મદહલાઅો સાિે કઇ રીિે વિાાવ કરવો િે બાબિે દવચારવુ જ જોઇએ.' દવદવધ દિદટશ સંગઠનોએ આ મામલે ભારિીય સંગઠનોને સમિાન આપ્યું છે. દિટીશ મેદડકલ એસોદસએશનના ડેપ્યુટી ચેરમેન ડો. અશોક ચાંિે ભારિમાં મદહલાઅો પર િિા બળામકાર અંગે દચંિા વ્યિ કરી હિી. n નેશનલ યુનનયન અોફ સ્ટુડન્ટ્સના વીમેન્સ અોફીસર કેલી ટેમ્પલે જણાવ્યું હિું કે 'બળામકારી સંથકૃદિએ િેશના સીમાડાઅોને વટાવી િીધા છે અને હવે િો ભોગ બનનારને જ િોષ િેવાય છે. બળામકારી સંથકૃદિ િરેક થિળે જોવા મળશે અને િેને કિાપી સાંખી લેવાય નદહં. દવિભરમાં ભારિના વધિા જિા વ્યાપને આ બનાવને પગલે બટ્ટો લાગ્યો છે.' n શ્રી સ્વામીનારાયણ મંનિર, સ્ટેનમોર દ્વારા શદનવાર િા. ૫-૧-૧૨ના રોજ મીણબત્તીઅો પ્રજ્જવદલિ કરીને લંડનના ટેદવથટોક થકવેર સ્થિિ ગાંધીજીની પ્રદિમા ખાિે બળામકારનો ભોગ બનેલ જ્યોદિને અંજદલ અપાઇ હિી. મંદિર દ્વારા સેવ અવર દસથટસા' કેમ્પેઇનને સમિાન આપી પીટીશન પર સહીઅો એકત્ર કરાઇ હિી. આ કાયાિમનું આયોજન કેરેજ્યુકેશન અને બીગ હગ ફાઉન્ડેશન દ્વારા કરાયું હિું. જેનું ધ્યેય ભારિમાં અન્યાયનો ભોગ બનિી મદહલાઅોને ન્યાય અપાવવાનું અને રોજબરોજની મુશ્કેલીઅો અંગે જાગૃદિ લાવવાનું છે. રાહુલ ગાંધી આજ દિન સુધી આ દહચકારા બનાવ માટે એક પણ શબ્િ બોલ્યા નિી કે આંિોલન કરનારાની મુલાકાિ લીધી નિી. દિલ્હી ગેંગ રેપનો ભોગ બનેલી યુવિી જ્યોદિ પાંડેના દપિાએ પોિાની પુત્રીનું નામ જાહેર કરી જણાવ્યું છે કે મારી સુપુત્રીએ કોઇ ખરાબ કામ નિી કયુું પણ બહાિુરીપૂવાક જઝૂમીને થવગાવાસી િઇ છે. થવગલીય જ્યોદિ પાંડેના આમમાને પ્રભુ શાંદિ અપપે. - ભરત સચાણીયા અને પનરવાર, લરેલ વ્યુ.

ક્યાં છે આપણી ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક પરંપરા, સંસ્કાર અને સસ્કૃતિ? માટે જગદવખ્યાિ છે. પર થત્રીને મા, બહેન કે દિકરીની નજરે જોવાની અને િે રીિે િેમને સન્માન આપવાની આપણા સંથકાર િુહાઇ આપે છે મયારે આપ આ અધમ કૃમય અંગે આપ શું માનો છો? આપનું દનવેિન ૨૦૦ શબ્િોની મયાાિામાં ન્યુઝ એદડટર શ્રી કમલ રાવને Gujarat Samachar, Karmayoga House, 12 Hoxton Market, London N1 6HW પોથટ દ્વારા, ફેક્સ નં. 020 7749 4081 દ્વારા કે પછી kamal.rao@abplgroup.com પર ઇ-મેઇલ દ્વારા મોકલવા દવનંિી. - કમલ રાવ

ભારિનો એ કાળો તદવસ િા. ૧૬મી ડીસેમ્બર ૨૦૧૨ના રોજ ભારિની રાજધાની દિલ્હીમાં બનેલી બબારિાપૂણા ઘટનાએ દવિભરમાં હાહાકાર મચાવ્યો છે. છ નરાધમોએ ભારિની આ બહાિુર પણ લાચાર દિકરી સાિે જે િુષ્કમા કયુું િે કિાચ દવિમાં ઘટેલી પ્રિમ ઘટના હશે. દિલ્હી, ભારિ અને િુદનયાભરમાં આજ દિન સુધી ખાસ કરીને યુવાનયુવિીઅો કોઇ રાજકીય કે સામાદજક સંથિાના સમિાન કે સહકાર વગર થવયંભુ આંિોલન કરી રહ્યા છે. 'કસુરવારોને ફાંસી આપો અને અમને ન્યાય જોઇએ છે'ના સુત્રોચ્ચારો ભારિ અને િુદનયાભરમાં િઇ રહ્યા છે. આંિોલન એટલું દિવ્ર બન્યું કે રાિોરાિ ભારિના વડા પ્રધાન શ્રી મનમોહન દસંઘને પ્રજા જોગ નીવેિન કરવું પડ્યું અને અપરાધીઓને સજા આપવા ખાસ કોટડની રચના કરવી પડી છે. િેશમાં કાયિાનું દનકંિન કરનારા એટલા માટે સફળ િઇ રહયા છે કેમ કે કાયિો ખૂબજ પોકળ છે. ભારિના પોકળ કાયિામાં બિલાવ આવવો જ જોઇએ. ભ્રષ્ટાચાર એટલો છે કે આમ આિમીને ક્યારેય ન્યાય મળી શકિો નિી. ભારિમાં મોટાભાગે રાજ કરનાર કોંગ્રેસ પક્ષે સમાન્ય માણસ માટે કશું જ કયુું નિી, માત્ર વોટ બેંકની નીદિ અપનાવી િેશને ખાડે ધકેલી િીધો છે જેનું આ પદરણામ છે. કોંગ્રેસ જેને ભાવી વડાપ્રધાન િરીકે આગળ ધરે છે િે રાજકુમાર

ઈન્સાતનયિનું મૃમયુ ભારિની ‘મલાલા’ સંઘષા કરિી શહીિ િઈ ગઈ. બળામકારીઓ આંિકવાિીઅો કરિા િૂર અને સમાજ માટે કલંક છે. શરમની વાિ એ છે કે રાજકારણીઓ આ પ્રશ્ન ઉપર રાજકારણ કરે છે. િેમના દિલમાં કે નસોમાં વહેિા લોહીમાં પ્રેમ, કરૂણા કે િયા જેવી કોઇ વાિ જ નિી. બે દમદનટ મૌન પાળીને કે શ્રદ્ધાંજદલના બે શબ્િો બોલી પોિાની સદિયિા બિાવવા િેઅો પ્રયત્ન કરે છે. ભારિના રાજકારણીઓ, પોલીસ અદધકારીઓ અને ન્યાય પ્રણાદલને આઝાિી મળ્યા પછી પણ ગઇ નિી. સખિ કાનુન બનાવી ફાથટટ્રેકની કોટડમાં આવા િમામ કેસ ૩૦ દિવસમાં પૂણા કરી કસુરવારને સખિ સજા ફટકારવામાં આવે િો સમાજમાં િેના સંકેિ જરૂર જશે અને આવું કાયા કરિા પહેલાં લોકો હજાર વાર દવચાર કરશે. પોલીસ અને કોટેડ પણ પોિાનું વિાન સુધારી જવાબિારીપૂવાક કાયા નીભાવવું જોઈએ. ભષ્ટ્રાચારી, લૂંટ, હમયા, ડકૈિીમાં સંડોવાયેલા રાજકારણીઓને ખુલ્લેઆમ જાહેર કરી સંસિ-દવધાનસભામાંિી ઘેર બેસાડવા જોઇએ. સંસિમાં નેિાઅોનાં વાણી વિાન જોઇને બાળક પણ શરમાય છે. િેશને જો િમારે આિશાવાિી બનાવવો હોય િો આપણે, નેિાઓએ અને વડીલોએ પણ સુધરવું પડશે. ભારિની આવી કરુણ ઘટનાિી દવિાય લેિી િીકરીના આમમાને પ્રભુ શાંદિ આપે. આવી ઘટનાિી આપણા હૃિયને ઝંઝોળે છે કે ક્યાં સુધી આવા િૂર બનાવોના ભોગ બનશું. - હસુમતી પંડ્યા, લેસ્ટર.


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 12th January 2013

વાવષિક કેલેન્ડરની વધી રહેલી લોકવિયતા હિંદ,ુ જૈન, હિખ, બૌધ્ધ, મુસ્લિમ અને હિલતી પવવોની તસવીર અને હતહિ-વાર માહિતી આપતા 'ગુજરાત સમાચાર'ના વાહષોક કેિન્ે ડરની િવકહિયતા હદન િહતહદન વધી રિી છે. નૂતન વષો પિેિા જ છપાઇને વાચકવના િાિમાં પિોંચી ગયેિ કેિન્ે ડર સવવે િવાજમી ગ્રાિકવ પવતાના અંક સાિે મફત મેળવે જ છે, સાિે સાિે દેિહવદેિમાં વસતા પવતાના હમત્રવ અને લવજનવને પણ ભેટ આપવા કેિન્ે ડરની િોંિભેર ખરીદી કરે છે. સુદં ર, ગ્િવસી અને જાડા પેપર પર છપાયેિ મનવરમ્ય કેિન્ે ડર નવું િવાજમ ભરનાર ગ્રાિકવને પણ (લટવકમાં િિે ત્યાં સુધી) ભેટ આપવામાં આવિે. જે વાચક હમત્રવ વધુ કેિન્ે ડર ખરીદવા માગંતા િવય તેમણે નીચે જણાવ્યા મુજબના દરે (પવલટ એન્ડ પેકજીગં સહિત) કિેન્ડર ખરીદી િકે છે. ૧ કેિન્ે ડર £ ૩ - ૫ ૦ એિી વધારે કિેન્ડર મેળવવા માટે સપંકક કરવ: 020 7749 4080. ઇન્ટરનેશનલ તસધ્ધાશ્રમ શતિ સેન્ટરમાં િા. ૧૩-૧-૧૩ના રોજ રામદેવ પીરની બીજ તનતમત્તે રાત્રે ૮ કલાકે િથા બુધવાર િા. ૧૬૧-૧૩ના તદને ભજન-ભોજન કાયમક્રમ િેમજ લંડનના જાણીિા ભજનીક શ્રી તિરાલાલ ઇરાના જન્મ તદનની ઉજવણીનું આયોજન રાત્રે ૮ કલાકે કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: 020 8426 0678. n આધ્યશતિ માિાજી મંતદર, િાઇ સ્ટ્રીટ કાઉલી UB8 2DX ખાિે રતવવાર િા. ૧૩-૧-૧૩ના રોજ બપોરે ૩ કલાકે લોરી અને મકર સક્રાતિ પવવે શ્રી બુધ્ધદેવભાઇ અને શ્રી મનસુખભાઇ કોટક અને સાથી કલાકારોના ભજન કાયમક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ િસંગે આરિી અને મિાિસાદનો લાભ મળશે. n ભારિીય તવદ્યાભવન દ્વારા તવખ્યાિ નાટ્ય કલાકાર શ્રી તિિમ પંડ્યાને શ્રધ્ધાંજતલ અપમણ કરવા િા. ૧૭-૧-૧૨ને ગુરૂવારના રોજ સાંજે ૭ કલાકે ભારિીય તવદ્યાભવન, ૪એ કાસલટન રોડ, લંડન W14 9HE ખાિે શ્રધ્ધાંજતલ સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: ભાનુભાઇ પંડ્યા 07931 708 026. n લોિાણા કોમ્યુનીટી અોફ નોથમ લંડન દ્વારા રતવવારે કેન્ડલ લાઇટ વીજીલ અને ભજન કાયમક્રમનું આયોજન કરાયું છે. n તિન્દુ ક્લચરલ સોસાયટી દ્વારા િા. ૧૧-૧-૧૩ના રોજ રાિના ૮થી ૯ દરતમયાન એચએસસી ભવન, ૩૨૧ કોલની િેચ લેન, ફ્રાયનમ બાનવેટ, લંડન N11 3DH ખાિે 'ભારિ કી બેટી'ના નામથી બળાત્કારનો ભોગ બનેલી જ્યોતિને અંજતલ આપવા એક કાયમક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: 020 8361 4484. n

35

સત્તાવીસ ગામ પાટીદાર સ્વામી વવવેકાનંદની ૧૫૦મી જન્મ જયંવતની સમાજની ડીરેક્ટરી બનાવાશે તા. ૧૨ના રોજ લેસ્ટરમાં ઉજવણી થશે ગામ સત્તાવીસ પાટીદાર સમાજ દ્વારા જ્ઞાતિજનોની ડીરેક્ટરી બનાવવાનું આયોજન કરાયું છે. જેથી સમાજના િમામ સદસ્યોને િેમના નામ, સરનામા સતિિની માતિિી સમાજની વે બ સા ઇ ટ www.27gampatidar.org/fami ly_form/index.p hp ઉપર અપલોડ કરવા તવનંિી કરાઇ છે. આ વેબસાઇટ પર લોગઇન કરીને િમામ જ્ઞાતિજનો વ્યતિગિ રીિે ફોમમ ભરી

શકશે અને પોિાના તમત્રો સંબંધીઅોને પણ ફોમમ ભરવા િેરણા આપે િે માટે અપીલ કરાઇ છે. વેબલીંકનો આજ ઉપયોગ અગાઉ ભરેલ માતિિીમાં સુધારા વધારા માટે પણ કરી શકાશે. જેથી જ્ઞાતિજનોની િમામ માતિિી સુદં ર રીિે સમાવી શકાશે. વધુ માતિિી માટે સમાજના ડીરેક્ટરી તવભાગના જોઇન્ટ કન્વીનર એસએમ પટેલ (ચકલાસી) અને અનંિ આર. પટેલ (આણંદ)નો સંપકક કરી શકાશે.

કુંભમેળા પર બીબીસીની ડોક્યુમેન્ટ્રી ફિલ્મમાં જોડાવા અપીલ બીબીસી દ્વારા ભારિના િયાગરાજ (અલ્િાબાદ) ખાિે િા. ૧૪-૧-૧૩થી યોજાનાર મિાકુંભ મેલા તવષે બીબીસી ટીવી દ્વારા ડોક્યુમેન્ટ્રી ફફલ્મ બનાવવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં જ્યોતિબેન મિેિા તરસચમર િરીકે જોડાયા છે. જે તિટનવાસી ભારિીયો કુંભ મેલામાં જોડાનાર િોય અને આ ડોક્યુમેન્ટ્રી માટે પોિાની યાત્રા, અનુભવ િેમજ અન્ય સાથ સિકાર આપવા માંગિા િોય િેમને જ્યોતિબેન મિેિાનો ઇમેઇલ: JyotiMehtaResearch@Gmail.com ઉપર સંપકક કરવા તવનંિી કરાઇ છે. ડો્કયુમેન્ટ્રી ફીલ્મ િૈયાર થઇ જશે પછી િેને બીબીસી ટીવી પર િાઇમ ટાઇમે દશામવવામાં આવશે. આવા કાયમક્રમ દ્વારા તિન્દુ ધમમની ખૂબીઅો નજરે પડે છે.

તવશ્વ વંદનીય સ્વામી તવવેકાનંદની ૧૫૦મી જન્મ જયંતિની ઉજવણીના કાયમક્રમનું આયોજન િા. ૧૨-૧-૧૨ના રોજ સાંજે ૬ કલાકે સોર વેલી કોલેજ, ગ્લેનેગલ એવન્યુ, લેસ્ટર LE4 7GY ખાિે કરવામાં આવ્યું છે. આ િસંગે ચામમીબેન લાઠીયા 'તડસ્કવરીંગ સ્વામી તવવેકાનંદ', તવભૂિીબેન આચાયમ 'સ્વામી તવવેકાનંદનો સ્ત્રીઅોને સંદેશો' અને િતવણભાઇ રૂપારેલીયા 'શા માટે આપણે સ્વામી તવવેકાનંદની મશાલ નવી પેઢીને આપવી જોઇએ' િે તવષયે સાંજે ૬-૪૫થી િવચન આપશે. િે પછી સાંસ્કૃતિક કાયમક્રમનો લાભ મળશે. જ્યારે બીજા ચરણમાં સાંજે ૭-૧૫ કલાકે શ્રી જય લાખાણી 'અ સીટીઝન અોફ ધ વલ્ડડ - અ ચેલેન્જ ફોર ધ ટ્વેન્ટી ફસ્ટડ સેન્ચુરી' અને સાંજે ૭-૪૦ કલાકે શ્રી પુતનિ મોદી 'ટુગેધરનેસ ઇન વનનેસ – વફકિંગ ટુગેધર ફોર એસવી૧૫૦ ઇન ધ કતમંગ યર' તવષે િવચન આપશે. કાયમક્રમ પિેલા અને પછી રીફ્રેશમેન્ટ અને નેટવફકિંગનો લાભ મળશે. n સ્વામી તવવેકાનંદની ૧૫૦મી જન્મ જયંતિ િસંગે 'ધ નેશનલ એસવી૧૫૦ કમીટી' દ્વારા ભારિીય તવદ્યાભવન અને વેદાંિ સેન્ટર યુકેના સિકારથી સ્વામી તવવેકાનંદની ૧૫૦મી જન્મ જયંતિની ઉજવણીનું આયોજન શતનવાર િા. ૧૨-૧-૧૩ શતનવારના રોજ સાંજે ૫ થી ૮ દરતમયાન ભારિીય તવદ્યાભવન, કાસલટાઉન રોડ, લંડન W14 9HQ ખાિે કરવામાં આવ્યું છે. આ કાયમક્રમમાં સ્વામી તવવેકાનંદના તશકાગોના તવખ્યાિ િવચન, તવતવધ વિાઅોના િવચન િેમજ પુસ્કિનું તવમોચન થશે િથા સાંસ્કૃતિક કાયમક્રમ અને સ્વામી તવવેકાનંદ તવષેના િદશમનનો લાભ મળશે. સંપકક: ફકતિમ વેકરીયા 07920 529 722. n સ્વામી તવવેકાનંદની ૧૫૦મી જન્મ જયંતિની ઉજવણીનું આયોજન િા. ૧૨-૧-૧૩ના શતનવારના રોજ સાંજે ૫ કલાકે શ્રી વેંકટેશ્વર બાલાજી મંતદર, ડડલી રોડ ઇસ્ટ, ટ્વીડેલ, અોલ્ડબરી B69 3DU ખાિે કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં સ્વામી તવવેકાનંદનું તશકાગોનું તવખ્યાિ િવચન, તવતવધ વિાઅોના િવચનો િેમજ રીફ્રેશમેન્ટનો લાભ મળશે. સંપકક: 0121 544 2256.


36

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 12th January 2013

આભાર દશશન

Om Namah Shivay Date of Birth 25-2-1935 Mombasa (Kenya)

આભાર દશશન

Om Shanti Demise 4-1-2013 London

સ્વ. શ્રી અનંતરાય (બટુકભાઇ) કાિેશ્વરભાઈ ભટ્ટ ૐ ભૃભૂશવઃ સ્વઃ તત્સમવતુવશરેણ્યમ્ ભગોશ દેવસ્ય મધિિી મધયો યોનઃ પ્રચોદયાત।।

આત્મા અજર અમર અને અવવનાશી છે. આત્મા એક શરીર છષડી બીજું શરીર ધારણ કરે છે. આત્મા દરેક જન્મમાં એના કમો અને સુવાસ મૂકીને જાય છે. અનંતરાયના આ જન્મની સુવાસ અને ખષટ ભૂલાય તેમ નથી. પરમવપતા વશવ પરમાત્મા તેમનાં આત્માને વચર શાંવત આપે એવી પ્રાથોના. After living in Eldoret (Kenya) for many years, now in Wallington, Surrey he passed away on Friday 4-1-2013. He was jolly, happy and a giving person by nature. We are all sad by his sudden death. We will miss him dearly. May God rest his soul in peace. Om Shanti: Shanti: Shanti: Jayshree Krishna Manjula Anantrai Bhatt (Wife) And Bhatt Family. 106 Waleton Acres, Carew Road, Wallington, Surrey, SM6 8PU Tel: 0208 647 9412

શ્રી કૃષ્ણ શરણ િમ્

જય ગાયત્રી િા જન્િ ઃ ૧૫-૧૨-૧૯૪૫ (નાર - ભારત)

સ્વગશવાસ ૪-૧-૨૦૧૩ (લેટનસ્ટોન – યુકે)

સ્વ. શ્રી અરમવંદભાઈ છોટાભાઈ પટેલ (એ.સી. પટેલ - નાર) મૂળ વતન નાર અને ઘણાં વષષોથી યુકેમાં આવી સ્થાયી થયેલા અમારા પ. પૂ. વપતાશ્રી શ્રી અરવવંદભાઈ છષટાભાઈ પટેલ તા. ૪-૧-૨૦૧૩ના રષજ દેવલષક પામ્યા છે. આપનષ વમલનસાર, માયાળુ, સેવાભાવી સ્વભાવ ક્યારેય ભૂલી શકાશે નવહ. આપની કારમી વવદાયથી પવરવારને કુશળ નેતૃત્વની ખષટ પડી છે જે ક્યારેય પૂરી શકાશે નવહ. પરમકૃપાળુ પરમાત્મા આપના વદવંગત આત્માને પરમ શાંવત અપપે તેવી પ્રાથોના સાથે અમે અશ્રુભરી શ્રદ્ધાંજવલ અપપીયે છીએ. ૐ શાંરિ: શાંરિ: શાંરિ: We are sad to announce that Arvindbhai C. Patel (Nar) of Leytonstone, London passed away peacefully with his family beside him on January 4th 2013. He is lovingly remembered by his family and will be greatly missed by everyone who knew him. A gentle soul who did not know what was malice, was an epitome of selflessness and kindness. He loved to spend time with his family and was always willing to help all with anything they needed. A patient, strong and loving person, a gentle husband, dedicated father, a man of character and big heart and not to forget a strong believer of yoga and ayurveda. Death has ended a life but not a relationship. May he rest in peace. We the family would like to thank all friends and family for your kindness, support and sympathy during our time of loss and we appreciate your thoughts and prayers. “Always on our mind, forever in our hearts” Mrs. Vibhavari Arvindbhai Patel (Wife) Mr. Kanubhai C. Patel (Brother) Mrs. Sushilaben K. Patel (Sister in law) Mr. Hasmukhbhai C. Patel (Brother) Mrs. Kiranben H. Patel (Sister in law) Mr. Pragneshbhai K. Patel (Nephew) Mrs. Sonal P. Patel (Niece in law) Mr. Pinal A. Patel (Son) Mrs. Yamini P. Patel (Daughter in law) Mr. Kunal A. Patel (Son) Mrs. Dharma K. Patel (Daughter in law) Mr. Dipenbhai H. Patel (Nephew) Grandchildren: Dhruv, Pryanshi, Ayushi, Aarna and Swanika. Funeral on 11-01-2013 at 11am City of London Crematorium, South Chapel, Aldersbrook Road, London E12 5DQ.

આભાર દશશન જય શ્રી સ્વામિનારાયણ

7, Hampton Road, Leytonstone, E11 4BZ Tel.: 020 8539 1678 / Mob.: 07878 910 488.

ભૂલાય બીજું બધું આપના વાત્સલ્યને ભૂલાય નમિ અગમણત છે ઉપકાર આપના એ કદી મવસરાય નમિ પ્રેરણાદાયી પથદશશક આપ કિશયોગીનાચરણોિાં ધરીએ અિે સૌ ભાવાંજમલ જય શ્રી કૃષ્ણ

મૂળ વતન વવરસદના - કેન્યા અને ઝાંમ્બીયામાં ઘણાં વષષો રહ્યા બાદ યુકે આવી કકંગસ્ટનમાં સ્થાયી થયેલા અને વ્યવસાયે એકાઉન્ટન્ટ એવા શ્રી હરીશચંદ્ર ભાઇલાલભાઇ અમીન તા. ૨૭-૧૧-૨૦૧૨ મંગળવારે દેવલષક પામતાં અમારા કુટુંબમાં સ્નેહાળ સ્વજનની ખષટ પડી છે. તેમનષ મળતાવડષ અને હસમુખષ સ્વભાવ અને કુટુંબ પ્રત્યે ખૂબ જ લાગણીપ્રધાન, સેવાભાવી અને સમાનભાવી સ્વભાવને લીધે સવોના હ્રદયમાં અનષખું સ્થાન પ્રાપ્ત કરી ગયા છે. તેમનું સરળ જીવન અને સમપોણની ભાવના સવોને માટે માગોદશોક બની રહેશે. આ દુ:ખદ સમયે રૂબરૂ પધારી, ટેવલફષન કે ઇમેઇલ દ્વારા અમને વદલાસષ આપનાર અમારા સવો સગાં સંબંધી તથા વમત્રષનષ અમે અંત:કરણપૂવોક આભાર માનીએ છીએ. પરમકૃપાળુ પરમાત્મા સદ્ગત બાપુજીના આત્માને પરમ શાંવત આપે એજ પ્રાથોના. ૐ શાંરિ: શાંરિ: શાંરિ: It is with deep regret that we announce the passing away of Harishchandra Bhailalbhai Amin on 27-11-2012 while on visit to India. A dedicated and loving father, grandfather and husband who will be sorely missed by all the lives he touched. He has left an amazing legacy and wonderful memories which will always be treasured. We pray to Almighty to rest his soul in eternal peace. We would like to thank all those who helped and supported our family during this dificult period.

સ્વ. શ્રી િરીશચંદ્ર ભાઇલાલભાઇ અિીન (મવરસદ) જન્િ: ૫-૧૧-૧૯૨૮ (મવરસદ – ભારત) સ્વગશવાસ: ૨૭-૧૧-૨૦૧૨ (વદોદરા – ભારત)

Jayaben H. Amin (Wife) Shailesh H. Amin (Son – London) Krishna S. Amin (Daughter-in-Law - London) Veena K. Patel (Daughter – London) Kirankumar B. Patel (Son-in-Law - London) Navinchandra Bhailalbhai Amin (Brother – London) Vimlaben N. Amin (Sister-in-Law – London) Mahesh N. Amin (Nephew – USA) Smita M. Amin (Daughter-in-Law – USA) Smruti A. Patel (Niece – Kenya) Dr. Atulkumar J. Patel (Son-in-Law – Kenya) Dipak N. Amin (Nephew – London) Grandchildren: Keval, Amal, Rahul, Niral, Sital, Sarina, Rikhil, Leah, Neel.

પરિવાિના જયશ્રી કૃષ્ણ OM Shanti: Shanti: Shanti:

Prarthana Sabha: On 20-01-2013 at NAPS Patidar Samaj Hall, 26b Tooting High Street (Next to Nat West Bank) London SW17 0RJ from 2-00 pm to 5-00 pm.

170 Coombe Lane West, Kingston-upon-Thames, Surey KT1 7DE Tel: 020 8949 0507 Email: shailesh170@hotmail.co.uk


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 12th January 2013

37

ભદિ શ્યામા કેર સેન્ટરના પ્રથમ વાદષિક દિનની ઉજવણી કરાઇ ગત વષષે તા. ૨ વડસેમ્બર ૨૦૧૧ના રોજ શુભારંભ િયા બાદ સાઉિ વેથટ લંડનમાં બાલમ હાઇ રોડ સ્થિત ભવિ શ્યામા કેર સેડટર િારા આપણાં એવશયન વહડદુ, શીખ, જૈન સવહતના શાકાહારી સમુદાયના વવડલોને તેમની જરૂવરયાત મુજબ આરામદાયક સંભાળ, જીવનનો અંત નજીક હોય ત્યારે અપાતી દેખભાળ, ડીમેડશીયા વપડીત વવડલોની સંભાળ, ડે કેર સેડટર અને હોસ્થપટલમાંિી રજા મળે પછી સંપણ ૂ પમ ણે સાજા િાય ત્યાં સુધીની સંભાળની ખૂબજ અનોખી સેવા આપવામાં આવી રહી છે. પનરવારજનો સાથે ૧-૧-૧૩ના રોજ જન્મનિન ઉજવતા શ્રીમતી એમડી શ્રી જે એમ પટેલ અને સ્ટાફ સાથે કેક ગંગાબહેન પટેલ કાપતા શ્રીમતી ગંગાબહેન પટેલ સેડટરના સૌપ્રિમ વનવાસીનું આગમન તા. ૧૯ વડસેમ્બર ૨૦૧૧ના વદવસે આરામની કમમચારીઓ મદદરૂપ િવા સાિે મારી જરૂવરયાતો અગાઉના તમામ વનવાસીઓ, તેમના પવરવારજનો, સંભાળ (Respite Care) માટે િયું હતુ.ં તેમનો પર ધ્યાન આપે છે. થવપ્નમાં પણ ન હોય તેવું કેર વમિો અને થટાફ માટે વવશેષ સમારોહનું આયોજન પવરવાર પુિના લગ્નમાં હાજરી આપવા ઈસ્ડડયા હોમ મને શોધી આપવા બદલ હું મારા પવરવારનો કરાયું હતુ.ં અવનલભાઈ ભટ્ટ અને ભજનમંડળીના જવા ઈચ્છતો હતો, પરંતુ માતાને સાિે લઈ જઈ આભારી છુ.ં ’ સુદં ર સંગીત સાિેના ભજનો, હવર ઓમ આર્સમ શકાય તેમ ન હોવાિી તેમણે િોડાં સપ્તાહ માટે ે ભાઈ દેપાળા અને તેમના ગૌરવની વાત એ છે કે સેડટરનો ગ્રાઉડડ ફ્લોર એડડ કલ્ચરલના સુરશ માતાને સેડટરમાં કાળજી હેઠળ રાખવાનો વનણમય ભરચક િઈ જતા હવે પ્રિમ માળનો ઉપયોગ પવરવારજનો તેમ જ અમારા વનવાસી પવરવાર કયોમ હતો. સેડટરમાં રહેલા માતાની કોઈ વચંતા કાયમી વનવાસીઓ િારા િઈ રહ્યો છે. જીવનના આરતીબહેન પટેલ અને કમમચારીઓ મનીષબહેન, વવના પવરવાર લગ્ન માણી શક્યો હતો. આ પછી, અંતે સંભાળની (End of life care) જરૂર વાસંતીબહેન, પ્રીવતબહેન, વમનાક્ષીબહેન અને સંખ્યાબંધ વનવાસીઓએ એક વદવસિી માંડી ઘણા હોય તેવા વનવાસીઓની સંભાળ પણ રખાય છે. અડયોએ સમગ્ર રાવિને થમરણીય બનાવી હતી. સપ્તાહ સુધી અમારા સેડટરનો લાભ લીધો છે. એક પવરવારનું કહેવું છે કે, ‘અમને થિાવનક સૌએ થવાવદષ્ટ રસોઈ ઉપરાંત બીજલ અને ચામટી આરામની રજાઓ (Respite Holiday) માટે હોથપીસની ઓફર હોવા છતાં અમારી માતાને દેપાળાના કિક નૃત્ય તેમ જ કણામટકી થટાઈલમાં વનયમીત આવતા શ્રીમતી વનમમલાબહેન શુક્લ ભવિ શ્યામા કેર સેડટરમાં રાખવાનો વનણમય લીધો સપના દેપાળાનું વાયોવલનવાદન સવહત િણિી વધુ વખત સેડટરમાં રહ્યાં છે. આશરે નવ હતો. જ્યાં તેમણે જીવનના અંવતમ વદવસો અડય કલાકારોએ મનોરંજન પીરથયું હતુ. મવહના માટે હોસ્થપટલમાં રહેલા શ્રી કાસ્ડતભાઈ વનવાસીઅો સાિે શાંવતિી અને આનંદપૂવમક આ જ વદવસે અમે તમામ વનવાસીઓને ભેટ પારેખ Reablement Care માટે ભવિ શ્યામા વીતાવ્યાં હતાં. કેર થટાફે પણ એક પવરવારની જેમ આપી અને શ્રીમતી ગંગાબહેન પટેલનાં ૧૦૬મા કેર સેડટરમાં લવાયા હતા. શ્રી કાડતીભાઇ હવે ગૌરવ અને માન સાિે આપેલી સંભાળને અમે કદી જડમવદનની ઉજવણી કરી હતી. તેઓ વોડડ્ઝવિમ સેડટરમાં લાંબા ગાળાની સારસંભાળ (Long ભૂલી શકીશું નવહ. વનવાસીઓની યાદગીરીના બરો કાઉસ્ડસલમાં સૌિી વયોવૃદ્ધ જીવંત એવશયન, Term Care) માટે છે. કાસ્ડતભાઈનું કહેવું છે કે, વદવસે જેઓ કેર હોમમાં ન હતાં તેમની યાદમાં અમે ગુજરાતી અને વહડદુ શાકાહારી છે. મહારાણી ‘હોસ્થપટલમાં થપોડજિી િતી સફાઈને બદલે મને બધાએ તેમના આત્માની શાંવત અિષે પ્રાિમના કરી એલીઝાબેિ વિતીય તિા એમપી અને સેક્રટે રી ફોર અહીં રોજ સ્નાનનો લાભ મળે છે. અવહ મળતી હતી. અમે તેમને હંમશ ડીપાટડમડે ટ ઓફ વકક એડડ પેડશડસ, ઈયાન ડડકન ે ાં યાદ રાખીશુ.ં ’ ધરમાં બનાવાયેલ શાકાહારી રસોઈ મને ભવિ શ્યામા કેર સેડટરના પ્રિમ વાવષમક સ્થમિ િારા તેમને બિમડે કાડડ પણ મોકલાવાયાં હતાં. હોથપટલમાં કદી મળી નિી. વળી તમામ વદનની ઉજવણી પ્રસંગે સેડટરના અત્યારના તેમજ પોતાના થવજનોને સેડટરની સારસંભાળમાં

પોપટભાઇ શાહને MBE એનાયત થયો લંડનના એજવેર સ્થિત ફામમસીથટ શ્રી પોપટલાલ સોજપર નાિુ શાહને નૂતન વષષે યુકે અને ભારતમાં વવવવધ સખાવતી કાયોમ માટે વવક્રમરૂપ £૫ લાખની રકમ એકિ કરવા બદલ મહારાણી તરફિી પ્રવતષ્ઠીત MBE એવોડડ એનાયત કરવામાં આવ્યો છે. એજવેર સ્થિત ડીડસિુક રોડ પર ફામમસી શોપ ધરાવતા અને હવે વનવૃત્ત િયેલા અોસવાલ સમાજના શ્રી પોપટલાલ શાહ આ અગાઉ 'લંડન ડે' માટે િેડટ બરો િારા નોમીનેટ િયા હતા અને િેડટના મેયરના હથતે ૨૦૦૪માં વસવીક એવોડડ પણ મેળવી ચૂક્યા છે તો મહારાનીની ગાડડન પાટટીમાં પણ ૨૦૦૩માં વનમંિણ મેળવી ચૂક્યા છે. શ્રી શાહ ભારત સવહત વિટન અને અડય દેશોમાં વવવવધ સખાવતી કાયોમ કરે છે અને તેમને અોશવાલ સમાજ સવહત જૈન સમાજ અને તેમના વમિો, સાિી કાયમકરો અને ગ્રાહકોનું ખૂબજ સમિમન મળ્યું છે.

Asian Funeral Service " "

"

#

"

$

! %

મૂકનારા પવરવારજનોએ સેડટરની પ્રસંશા કરી હતી. એક સદથયએ કહ્યું હતું કે ‘હું અને મારો પવરવાર મારી માતાને તમે આપેલી સંભાળની સેવા અને સપોટડ બદલ તમારો અને મેનજ ે મેડટનો આભાર માનવા ઈચ્છીએ છીએ.’ કેટલાકે ક્હયું હતું કે ‘અમારા વહાલાં જનોને તમારી કાળજીમાં મૂક્યાં પછી અમારે પાછાં વળીને જોવું પડ્યું નિી.’ એક સગાએ જણાવ્યું છે કે ‘મારા વપતા ભવિ શ્યામામાં રહેવા લાગ્યા તે અગાઉ અમે ઘણા કેર હોમ્સની મુલાકાત લીધી હતી, પરંતુ ભવિ શ્યામા કેર સેડટરની તોલે આવે તેવું કોઈ નિી. જો તમે મને માનતા ન હો તો તમારે અડય કેર હોમ્સની જાતમુલાકાત લેવી જોઈએ. પરંતુ હું કહી શકું છું કે મારા વપતા ભવિ શ્યામામાં ઘણા ખુશ છે.’ ભવિ શ્યામા કેર સેડટરના સંચાલકોએ વષમ દરવમયાન ટેકો આપવા બદલ સવષેનો આભાર માની સેડટરના તમામ વનવાસીઓ, તેમના પવરવારજનો, વમિો, થટાફ અને તમામ બરોને આનંદી, આરોગ્યમય અને સમૃદ્ધ નવા વષમની શુભકામના પાઠવી છે. Bhakti Shyama Care Centre 1 Balham New Road, Balham, London, SW12 9PH Telephone: 020 8772 1499

પ્રથમ વાનષિક ઉજવણી પ્રસંગે ભજન સમારોહ અને મનોરંજનને માણતા ભનિ શ્યામા કેર સેન્ટરના નનવાસીઓ, તેમના પનરવારજનો અને સ્ટાફ

To advertise in Gujarat Samachar call: 020 7749 4085 Incorporating Asian Funeral Services

Serving the Asian community 346-354 Foleshill Road, Coventry CV6 5AJ

024 7666 5676 A division of the Heart of England Co-operative Society Ltd.

'!("$

- ! )$ . ' + -

#%&"

$'

' - $' & $* . ' ) $ % $ $% $$ & ' "$ ' ) '$ $ $( -& $ ) % -& $ ) - - $ ( % $ ' $ ' , $* % #

' % ' $

'


38

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 12th January 2013

દિલ્હીના સામૂદહક બળાત્કાર મામલે નેતાઓનો બકવાસ નવી દિલ્હીઃ દેશના પાટનગરમાં ગયા ધ્યાન રાખવું પડશે કે જો તેમણે લક્ષ્મણ રેખા પખવાભડયે બનેલી સામૂભહક બળાત્કારની ઓળંગી તો રાવણ સામે જ ઉિો હશે. આથી ઘટનાના પગલે ફાટી નીકળેલો લોકરોષ તેમણે મયાયદામાં રહેવું જોઇએ. શમ્યો નથી, ત્યાં નેતાઓએ શરૂ કરેલી બેફામ • સાંસિ અને રાષ્ટ્રપદત મુખર્મના િીકરા ભનવેદનબાજીએ બળતામાં ઘી હોમવાનું કામ અદભર્ત મુખર્મઃ અમે પણ એક સમયે કયુું છે. ભવવાદાતપદ ભનવેદનો કરનાર ભવદ્યાથશી હતા અને કોલેજમાં ગયા છીએ. નેતાઓ તો જુદા જુદા છે પરંતુ આમાંનો અમને ખબર છે કે કોલેજના છોકરાઓ કેવા બહુમતી વગય બળાત્કાર જેવી ઘટનાઓ બદલ હોય છે. રાત્રે ભડતકોમાં જવાનું અને ભદવસ તત્રીઓને જ જવાબદાર ઠેરવતો હોય તેવું દરભમયાન હાથમાં ભમણબત્તી લઇને રતતા જોવા મળે છે. છેલ્લા એક જ પખવાભડયામાં પર ઉતરી પડવાનું ફેશન થઇ ગઇ છે. સુંદર આવા ૧૦ ભનવેદનો થયા છે. આ નેતાઓ શું તત્રીઓ સજીધજીને સંતાનો સાથે ભવરોધ કહે છે? કરવા આવે છે. મને તો તે તટુડસટ હોય તેવું • ધમમગુરુ આસારામ બાપુઃ માત્ર પાંચ-છ પણ લાગતું નથી. (ઉગ્ર ભવરોધ થયા લોકો જ ગુનેગાર નથી. બળાત્કારનો િોગ બાદ તેમણે આ ભનવેદન બદલ માફી માગી બનેલી દીકરી પણ બળાત્કારી જેટલી જ લીધી છે.) દોષીત છે. તે ગુનેગારોને િાઇ કહીને • અલવરના ભાજપના દવધાનસભ્ય સંબોધન કરી શકી હોત. આનાથી તેની બનવારી લાલઃ તકૂ લની ભવદ્યાભથયનીઓ તકટટ આબરૂ અને જીવ પણ બચી ગયો હોત. તાળી પહેરે છે તેથી જાતીય શોષણના કકતસા એક હાથે વાગી શકે છે, તેવું મને તો લાગતું વધે છે. • કૃદિ દવજ્ઞાની અદનતા શુક્લાઃ ભદલ્હી નથી. (આ નિવેદિિી નવનવધ વગગિા લોકોએ સામૂભહક બળાત્કાર કેસમાં પીભડતાએ છ આકરા શબ્દોમાં ટીકા કયાગ બાદ આસારામ પુરુષો સામે આત્મસમપયણ કરી દેવાની જરૂર હતી. આથી તેના આંતરડા કાઢી નાખવાની બાપુિો પ્રનિભાવ...) ‘લોકો તો કૂતરાની જેમ િસી રહ્યા છે, હું ઘડી તો ન આવત. (આ ભનવેદન પીભડતાના તો હાથી છું, તેમના ટીકાટીપ્પણ ભવશે કંઇ મૃત્યુ પહેલા કરવામાં આવ્યું હતું.) નહીં બોલવાનો નથી.’ • પશ્ચચમ બંગાળના ધારાસભ્ય અનીસુર • આરએસએસના સરસંઘચાલક મોહન રહેમાનઃ અમે મમતા દીદીને પૂછવા માગીએ ભાગવતઃ તમે દેશના ગામો અને જંગલોમાં છીએ કે તેમને કેટલું વળતર જોઇએ. જૂઓ, જ્યાં કોઇ સામૂભહક બળાત્કાર કે બળાત્કાર કરાવવા માટે તેઓ કેટલા પૈસા જાતીય ગુના સંબંભધત ઘટનાઓ બનતી નથી. લેશે. આવું શહેરી ભવતતારોમાં જ થાય છે. (પસ્ચચમ બંગાળના મુખ્ય પ્રધાન મમતા • ભાજપ નેતા અને મધ્ય પ્રિેશ સરકારના બેનરજીએ બળાત્કાર પીભડતો માટે રૂ. ૨૦ પ્રધાન કૈલાસ દવજયવગગીયઃ મભહલાઓએ હજારનું વળતર જાહેર કયાય બાદ રહેમાને આ

ભનવેદન કયુું હતું.) • દવશ્વ દહન્િુ પદરિિના અધ્યક્ષ અશોક દસંઘલઃ મભહલાઓ સામેના ગુનાઓ વધી રહ્યા છે કેમ કે આપણે પસ્ચચમી સંતકૃભતની નકલ કરી રહ્યા છીએ. • આંધ્ર પ્રિેશ કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ બોત્સા સત્યનારાયણઃ િારતને અડધી રાત્રે આઝાદી મળી હતી તેનો મતલબ એ તો નથી કે મભહલાઓએ રાત્રે અંધારામાં ઘરની બહાર નીકળવું જોઇએ. સામૂભહક બળાત્કારની પીભડતાએ કેટલાક પ્રવાસી વાળી બસમાં બેસવાની જરૂર નહોતી. • છત્તીસગઢના ગૃહ પ્રધાન નનકી રામ કંવરઃ સમજાતું નથી કે ૨૦૧૨ જતાં જતાં શું લઇને ગયું છે... મભહલાઓનું સંપૂણય વતત્રહરણ જ સમજોને. ગ્રહો જ વંકાયા હોવાથી નુકસાન થઇ શકે છે. આ ઉપરાંત મહારાષ્ટ્ર નવભનમાયણ સેનાના અધ્યક્ષ રાજ ઠાકરેએ પણ આ મુદ્દે ભવવાદાતપદ ભનવેદન કયુું છે. તેમણે કહ્યું હતું કે બધા જ લોકો બળાત્કાર-બળાત્કારની ચીસો પાડી રહ્યા છે, પણ બધા જ બળાત્કારી ભબહારી છે એ તો કોઇ બોલતું જ નથી. પાન-૪૦નું ચાલુ

‘ખુશ્બુ ગુજરાત કી’... આ અભિયાન મારફતે ગુ જ રાત ટુ ભરઝમ રાજ્યનાં મહત્ત્વનાં મથકોનું માકકેભટંગ કરવામાં સફળ નીવડી છે. ગુજરાત કદાચ એકમાત્ર એવું રાજ્ય છે, જેણે રાજ્ય ફરતે ભવભવધ પયયટક મથકોમાં અસ્તતત્વસમાન માળખાકીય સુ ભવધાઓમાં ઊણપનો તલતપશશી અભ્યાસ કયોય છે. આ માટે ગુજરાત ટુભરઝમ તથા ઇસફ્રાતટ્રક્ચર લીભઝંગ એસડ ફાઇનાસ્સસયલ પાન-૪૦નું ચાલુ

ભારતીય રરઝવવ... આરબીઆઇ સહિત સરકારી હિભાગોમાં પણ તેમણે મિત્ત્િની ભૂહમકા ભજિી છે. પટેલ ૧૯૯૬ અને ૨૦૦૭ િચ્ચે ઇડફ્રાથટ્રક્ચર ડેિલપમેડટ ફાઇનાડસ કંપની ખાતે એક્ઝિઝયુહટિ હડરેઝટર િતા. આ પછી દેશની સૌથી મોટી ખાનગી કંપની હરલાયડસ ઇડડથટ્રીિમાં હબિનેસ ડેિલપમેડટના ઇડચાજજ િેહસડડટ તરીકે જોડાયા િતા. તેમણે ૨૦૦૫ અને ૨૦૦૮ િચ્ચે મક્ટટકોમોહડટી એઝસચેડજ ઓફ ઇક્ડડયાના બોડડમાં પણ સેિા આપી છે. આ જાણીતા અથજશાથત્રીએ સરકાર દ્વારા કરાતા ખચજની પણ ટીકા કરી િતી. ખાસ કરીને છેટલા ફેબ્રુઆરીમાં જ્યારે ક્થથહત અંકુશ બિાર જઇ રિી િતી. તેઓ કારકકદદીના િારંભે ૧૯૮૩માં યુહનિહસજટી ઓફ લંડનમાં અને ઓઝસફોડડ યુહનિહસજટી ખાતે હરસચજ આહસથટડટ તરીકે કામ કરતા િતા. તેઓ િટડડ બેડક ખાતે

બ્રાન્ડ ગુજરાત હવે બનશે વેપાર-વણજનો વૈદિક મુકામ ગાંધીનગરઃ િૈહિક અથજકારણમાં ગુજરાત પોતાનું હનણાજયક થથાન લઈ શકે તેિી બધી જ ક્ષમતા ધરાિે છે અને ગુ જ રાતની બ્રાડડ ઈમે જ 'મે ઈ ડ ઈન ગુજરાત’ની ઓળખ ઉભી કરિાની નેમ મુખ્ય િધાન નરેડદ્ર મોદીએ વ્યિ કરી છે. િાઈબ્રડટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઈડિેથટસજ સહમટ-૨૦૧૩ના ભાગરૂપે પાંચ જાડયુઆરીએ મિાત્મા મંહદર ખાતે હનષ્ણાતોની વ્યાખ્યાન શ્રેણીમાં તેમણે આમ જણાવ્યું િતું. કાયજ િ મમાં આં ત રરાષ્ટ્રીય ખ્યાહતિાપ્ત િો. જગદીશ શે ઠે ગુ જ રાતને ગ્લોબલ હબિને સ ડે થ ટીને શ ન બનાિતાં આઠ વ્યુ િાત્મક મુ દ્દાની છણાિટ કરી િતી. તેમણે િૈહિક અથજવ્યિથથાની થપધાજમાં ગુજરાતના ચાર થપધાજત્મક પ્લસ પોઈડટની ભૂહમકા આપતાં કહ્યું કે, ગુજરાત પાસે હરસોજસીસસં સાધન, થટ્રે ટે હજક લોકે શ ન-વ્યૂ િાત્મક ભૂ હમ, એડટરહિડયોરશીપ-ઉદ્યોગ સાિહસકતા અને લીડરશીપ-નેતૃત્ત્િની ક્ષમતા છે. િો. શેઠે િધુમાં જણાવ્યું િતું કે, આગામી ૨૦૨૦ પછી ચીનનો આહથજક હિકાસ ધીમો પડી જશે. કારણ કે તેની િન ચાઈટડ ફેહમલી પોલીસી - ચીનનો 'એહજંગ કડટ્રી’ તરીકે િકકફોસજ ઘટાડી દેશે. જ્યારે ભારતનો હિકાસ ૨૦૨૦ પછી િધુ ગહતશીલ બનશે. ભારતમાં આહથજક -ઔદ્યોહગક સુ ધારા અને માળખાકીય સુહિધા હિકાસમાં રોકાણોની નીહતઓના કારણે શઝય બનશે.

સભવયસીસ ભલભમટે ડે સાથે મળીને રચે લી સં યુ ક્ત સાહસની કં પ ની ગુ જ રાત ટુ ભરઝમ ઓપોર્યુય ભનટી ભલભમટે ડ દ્વારા અભ્યાસ કરાયો હતો. ગુ જ રાત ૧૬૦૦ કકલોમીટરનો સૌથી લાંબો છે . દભરયાકાંઠો ધરાવે દભરયાકાંઠાના પયય ટ નના ભવકાસ સાથે આયોજન પંચે ૧૨૦૦ કરોડ રૂભપયા વતયમાન પંચવષશીય યોજના માટે મંજૂર કયાય છે. િારત સરકારે પણ ૧૧મી પંચવષશીય યોજના ગુજરાત

માટે ૧૦૩.૭૪ કરોડના મૂલ્યના કુલ ૨૦ પ્રોજેક્ટને મંજૂરી આપી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે કર્છના શ્વેત રણમાં હાલ ચાલી રહેલો રણોત્સવ અત્યં ત સફળ પુરવાર થયો છે અને ૩૧ જાસયુ આ રી, ૨૦૧૩ સુ ધી તેનાં પેકેજોના ૧૦૦ ટકા બુકકંગ સાથે સંપૂણયપણે સોલ્ડ આઉટ પ્રસં ગ બસયો છે . ભમત્રાએ વધુમાં કહ્યું હતું કે નફાની સંિાવનાને વધારવા ગુ જ રાત સરકાર ખાનગી ખે લાડીઓને સામે લ કરવા ભવચારી રહી છે.

પણ એક ઇડટનજ િતા. આરબીઆઇમાં નિી ઊજાજનો સંચાર કરશે તમે માનતા િો કો ફુગાિો અંકુશમાં રાખિા માટે ઊંચા વ્યાજદરની હિમાયત કરિામાં આરબીઆઇના ગિનજર ડી. સુબ્બારાિ આખા હિિમાં સૌથી આગળ છે તો તમારી ભૂલ થાય છે. આરબીઆઇમાં ડેપ્યુટી ગિનજર તરીકે જોડાનારા ૫૦ િષદીય ઉહજજત પટેલ પણ રાજકોષીય મામલે થિતંત્ર હમજાજ ધરાિે છે. તેઓ હરિિજ બેડક ખાતે માત્ર આહથજક ફેરફારો નિીં લાિે, પરંતુ િિીિટી તંત્રના અમુક અિરોધો પણ દૂર કરશે તેમ મનાય છે. નામ જાિેર ન કરિાની શરતે તેમના એક ભૂતપૂિજ સિયોગી જણાિે છે કે, ‘તેમની પાસે સરળતાથી પિોંચી શકાય છે. તમે ઓકફસમાં હિકેટ મેચ જોતા િો તો તેઓ તમને ટોળામાં પણ જોિા મળી શકે છે.’ કફટનેસ પર ખાસ ધ્યાન આપતા પટેલ સામાડય રીતે મુલાકાતના સમયે હજમ્નેહશયમમાં િોય છે. તેઓ કિે છે, ‘ફુગાિો અંકુશમાં

રાખિામાં હરિિજ બેડક નબળી સાહબત થઈ છે અને નીહત હનધાજરકો લાંબા ગાળાની મેિો આહથજક ક્થથરતા માટે ગંભીર નથી.’ નાણાં મંત્રાલયે કદાચ પોતાનો એજડડા આગળ ધપાિિાના બદલે આરબીઆઇને હિિસનીયતા અને થિતંત્ર હિચારો ધરાિતા હનષ્ણાત આપિાનું નક્કી કયુું િોિાથી ઉહજજત પટેલની પસંદગી કરી છે. ભૂતપૂિજ નાણાં સહચિ હિજય કેળકરના શબ્દોમાં કિીએ તો, ‘ઉહજજત પટેલની પસંદગી ઉત્તમ છે. તેમને મેિો ઇકોનોહમક મુદ્દે કામ કરિાનો ફાયદો છે જેઓ િૈહિક સંથથાઓમાં પણ કામ કરી ચૂઝયા છે.’ પટેલની સાથે અનેક પેપસજ પર કામ કરનાર એક અથજશાથત્રીએ નામ જાિેર ન કરિાની શરતે કહ્યું કે, ‘તેઓ થિતંત્ર હમજાજની વ્યહિ છે. તેઓ રાજકોષીય બાબતોના હનષ્ણાત છે અને સરકાર તથા આરબીઆઇ િચ્ચે મતભેદ છે ત્યારે તેઓ તેમાં કડી બની શકે છે.’


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 12th January 2013

Why travel with

Southall Travel? Number One Travel Agent to India,

sA¦¸Ael qòAvel 

with over 20 years experience

 Open 24 hours a day, seven days a week. Call us anytime

 Price guarantee will not be beaten on price

 Specialists for worldwide flights and holidays with any airline, anywhere, anytime Fast and reliable service Multilingual staff

offering impartial advice

 UK’s 100 Fast Track Companies (Sunday Times 2005)

 Trusted household brand for total peace of mind

sA¸e j ˆA mAqe yAºA krvAnuù psùw krˆAe?

20 v¿A#¸I qòAvelmAù anuvI aevA

Art yAºA mAqenA æ¸m nùbrnA qòAvel aejNq

 iwvsnA cAevIsey klAk ane sPtAhnA sAtey iwvs kAe¤ po smye fAen krAe

 AvnI gerùqI

amne Av bAbte kAe¤ po bIq krI ˆkˆe nih

 ivËmAù gme TyAù kAe¤ po

smye kAe¤ po aerlA¤nnI flA¤q ke hAelIdez mAqenA in¿oAùt

 zdpI ane sùtAe¿AkArk sevA bhuA¿AIy SqAf

ewAvmuKt slAh

 yukenI 100 fASq qòek kùpnI pEkInI aek (sNde qA¤Ms 2005)

 mnnI ˆAùit mAqenuù œrœrmAù ÀoItuù ivËsnIy nAm

Call Centre open 24 hours

A BTA 80626

0208 843 6800

Think Travel, Think Southall Travel www.southalltravel.co.uk

39


40

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 12th January 2013

$0#0! ! 3 .0+( # 2+ "0 8(0 !9 $&0 +$

6

$51

5 !; 0&&0 4; #9(0 0- , %

!0 0

6 #$*'3$/6

1 $9 9

3 (: 3 (, 3 0(>$ (B&>( 0 9

444 ( * / +2) "-+

& 0#0 9 7 4 9 0 > $0 '5 B);

, %5 0(>$ !9 $&0 (;

.$,',% 1'+$

# 60

9 $5*.3 &, 4 !9 $3 ' '9

!9 $3 ' 0'5

4$$)

? #9

$,1-, &

+ 1- .+

!0#0 0(>$ 4;

$,1-,

..*6

0

0(>$ (B&>(

@ A B &(!0; )9! 3$3&#3

9 #

#!0; 0(>$ 0" # /

0#

= .0+( # 3 8(0 !9 $3 ' 0'5

5

$,1-, - # '##*$0$5 5

!

" $" &

%$

$-4

5)14 16.7 8)6,9;9)=-4 +7 <3

1/0;: 1/0;: 1/0;:

7) 7..-9 7. ;0- >--3 .975 A ' " ' (# 94)6,7 " <*)1 75*):)

#8-+1)4 !)+3)/-: >1;0 "

#$ ! & " 16

05-,)*), 975 8 8 &% + ## + &% + ## + ' " 05-,)*), <5*)1 !79*)6,-9 ")237; )97,)

A A A A A

* "

) )&

+ !$

!$!)-

&% $

>>> 8)6,9;9)=-4 +7 <3

-> (793 #)6 9)6+1:+7 7: 6/-4-: 01+)/7 94)6,7 ! '% ( "

$#"$&

## ##

'

<*)1 16+

<5*)1 &% &%

88 A 88 A 88 A 7;-4

88 88 88

$9)6:.-9:

975 8 8 + ## + ##

+ +

## ##

$# .975 )197*1 )9 : #)4))5 70)66-:*<9/ 6;-**75*):)

A A A A A ) %

A " A A A

$% $ %'

& &" (

A A A A A

$7976;7 )41.)? &)6+7<=-9 ,576;76 )4/)9@ &*

& " &$ (

& $

A A A A A ! %&

#$

.6 <

#9

મુબ ં ઈઃ યુએસમાં બોટટન કડસલ્ટટંગ ગ્રૂપ સાથે કડસટટડટ તરીકે સંકળાયેલા ઉરજિ ત પટેલની ભારતીય રરઝવિ બેડકના ડેપ્યટુ ી ગવનિર તરીકે વરણી થઇ છે. રિકેટ અને ફૂટબોલપ્રેમી ઉરજિ ત પટેલ સુબીર ગોકણિના અનુગામી બનશે. તેમની ટમિ બે વષિની રહેશ.ે પટેલ યેલ યુરનવરસિટીમાં ઇકોનોરમક્સમાં પીએચ.ડી થયેલા છે તથા બ્રૂકકંગ ઇલ્ડટટટ્યૂટ ખાતે એક નોનરેરસડડટ રસરનયર ફેલો છે. ભારત સરકારના નાણા મંત્રાલયના સેિટે રી ડી. કે. રમત્તલે આ જાહેરાત કરી હતી. ઉરજિ ત પટેલ અરનલ્ચચત ફુગાવાની લ્ટથરત તથા વ્યાજના દરમાં ઘટાડાની ભારે માંગ વચ્ચે રરઝવિ બેડક ઓફ ઇલ્ડડયા (આરબીઆઇ)ના ગવનિર ડી. સુબ્બારાવને સલાહ આપશે. પટેલ રવરવધ કામગીરીનો અનુભવ ધરાવે છે જેમાં ઇડફ્રાટટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટના ખાનગી રધરાણકતાિ અને એક મોટા ઔદ્યોરગક ગૃહ સાથેની કામગીરીના અનુભવનો સમાવેશ થાય છે.

!0- 7.$/

%

5 1 $9 !9 $3 ' 0"

$+!*$6

2#!2/6

ઉજિોત પટેલ

પૂવવોત્તર ચીનના હેલોંગજિયાંગ પ્રાંતની રાિધાની હજબોનમાં ૨૯મવ ઇન્ટરનેશનલ આઇસ એન્ડ સ્નવ ફેસ્ટટવલ રજવવારથી શરૂ થયવ છે. આ પ્રદશોનમાં પજરકથાઓ િેવા મહેલ અને ઊંચા જમનારાઓ પયોટકવના આકષોણનું કેન્દ્ર બની ગયા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે હાલ સમગ્ર ચીનમાં કાજતલ ઠંડીનું મવિું ફરી વળ્યું છે. ૭.૭ લાખ લવકવ બરફથી અસરગ્રટત છે. અનેક રાજ્યમાં િનજીવન ઠપ્પ થઇ ગયું છે. ૯.૧૭ લાખ ચવરસ કકલવમીટરનવ જવટતાર ૨૫ સેન્ટીમીટર બરફ નીચે દબાયેલવ છે. ઉત્તર ચીનમાં ૩૨ વષોનવ સૌથી વધુ ઠંડીનવ જવક્રમ તૂટ્યવ છે ત્યારે પૂવવોત્તર ચીનમાં આઇસ ફેસ્ટટવલની મવસમ ખીલી છે. જવશ્વભરમાંથી પ્રવાસીઓ બરફમાંથી સાકાર થયેલી રંગબેરંગી નગરીમાં લટાર મારવા આવી રહ્યાાં છે.

9 $0

//-4 - # '##*$0$5 & 5

ભારતીય જરઝવો બેન્કના ડેપ્યુટી ગવનોર પદે

બરફની વન્ડરલેન્ડ

5 $5*.9B *(

2#!2/6

*',% - # '##*$0$5 & 5

$+!*$6

‘ખુશ્બુ ગુજરાત કી’ બે વષષમાં પાંચ મમમલયન પયષટકો નવી દિલ્હી, અમિાવાિ : છેલ્લાં બે વષષમાં ૫૦ લાખ પયષટકોએ ગુજરાતની મુલાકાત લીધી છે જે દશાષવે છે કે ગુજરાતની ખુશ્બુ દદનિદતદદન પમરાટ ફેલાવી રહી છે. ગુજરાત સરકારે પણ પયષટકોની સંખ્યામાં નોંધાયેલી વૃદિને નજરમાં રાખીને સાધનસુદવધા વધારવા અને પયષટન માળખું દવકસાવા રૂ. ૭૩૦ કરોડના ખચચે દવરાટ આયોજન હાથ ધયુું છે. પયષટન ક્ષેિને દવકસાવવા માટે ગુજરાત ટુદરઝમે માળખાકીય સુદવધા, િોત્સાહન તથા નીદતનો દિપાંખીયો વ્યૂહ ઘડ્યો છે. રાજ્યના િવાસન સદચવ દવપુલ દમિાના જણાવ્યા

'78

િમાણે ટુદરઝમ ઓફ ગુજરાત કોપોષ રશ ે ન દલદમટેડ (ટીજીસીએલ) ‘ખુશ્બૂ ગુજરાત કી’ના બેનર હેઠળ ગુજરાતનાં દવદિન્ન લોકદિય િવાસન મથકોના િમોશન માટે માળખાકીય સુદવધાઓને દવકસાવવા તથા પિદતસરનું આયોજન કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે બ્રાદ્રડ એમ્બેસડે ર તરીકે અદમતાિ બચ્ચનને ચમકાવતા `ખુશ્બૂ ગુજરાત કી' અદિયાને ગુજરાત િણી મોટી સંખ્યામાં પયષટકોને આકષષવામાં મોટું યોગદાન આપ્યું છે અને છેલ્લાં બે વષષમાં ૫૪ લાખ મુલાકાતી રાજ્યની મુલાકાતે આવ્યા છે. અનુસંધાન પાન-૩૮

! $ ! +1.'(1+ '6)+1 !+6:.)+7 %461* %.*+

!+3* '6)+1 84 43*43 % & # " "448.3,

+6 +.)+78+6 $

2'.1 /92(4 5'6)+1 ;'-44 )4 90

"

અનુસંધાન પાન-૩૮

SALE ON WORLD WIDE

FLIGHTS

,,, )' + $!%()-$

& *#

551;

Gujarat Samachar  

Gujarat Samachar weekly news paper