Page 1

First & Foremost Gujarati Weekly in europe let noble thoughts come to us from every side અા નો ભદ્રા: ક્રતવો યન્તુ િવશ્વત: | દરેક સદશામંાથી અમને શુભ અને સુંદર સવચારો પ્રાપ્ત થાઅો

80p Volume 42, no. 2

સંવત ૨૦૬૯, વૈશાખ સુદ ૧ તા. ૧૧-૫-૨૦૧૩ થી ૧૭-૦૫-૨૦૧૩

11th may to 17th may 2013

પાકિસ્તાન બબબર ભારત બેબસ લાહોર જેલમાં ૨૩ વષષથી કેદ સરબજીત સસંહ ભારત પાછો તો ફયોષ, પણ સનશ્ચેતન. સરબજીતના મૃત્યુની ઘટનાએ પાકકસ્તાની શાસકોનો અમાનવીય ચહેરો ફરી એક વખત ખુલ્લો કરવાની સાથોસાથ બે દેશો વચ્ચે તનાવ પણ વધાયોષ છે

Worldwide Specials Mumbai £459 Ahmedabad £449 Delhi £479 Bhuj £529 Rajkot £549 Baroda £519 Amritsar £469 Goa £489

### !

Nairobi £469 Dar Es Salam £499 Mombasa £629 Dubai £339 Toronto £439 Atlanta £539 New York £399 Las Vegas £559

$ !!

<

(8076 -+,76 %;6

!"

લાહોર, નવી દિલ્હી, અમૃતસરઃ ન્યાયની આશાએ છેલ્લા ૨૩ વષષથી ઝઝૂમી રહેલો ભારતીય નાગરરક સરબજીત રસંહ આખરે રિંદગી સામેનો િંગ હારી ગયો. લાહોરની કોટ લખપત િેલમાં હુમલા બાદ કોમામાં સરી પડેલા સરબજીત રસંહે બીજી મેના રોિ ઝીણા હોસ્પપટલમાં અંરતમ શ્વાસ લીધા હતા. લાંબા સમયથી લાહોર િેલમાં કેદ સરબજીત રસંહ પર ૨૬ એરિલે બેથી વધુ કેદીઓએ જીવલેણ હુમલો કયોષ હતો. ખોટી ઓળખના આધારે િેલમાં ધકેલાઇ ગયેલા અને પછી અણઘડ કાનૂની કાયષવાહીના પરરણામે ફાંસીની સજા પામેલા સરબજીતના મૃત્યુની ઘટનાએ વધુ એક વખત પાકકપતાની શાસકોનો અમાનવીય, બબષર ચહેરો ખુલ્લો પાડ્યો છે. પાકકપતાને

તેનો મૃતદેહ ભારતને સોંપતાં પહેલાં એમાંથી ઓટોપ્સી માટે ખૂબ િ મહત્વનાં ગણાતાં મગિ, હૃદય, કકડની અને રલવર િેવાં મહત્વનાં અંગો કાઢી લીધાં હતાં. આ ઘટનાથી ભારતભરમાં પાકકપતાનરવરોધી આક્રોશ ફાટી નીકળ્યો છે. ભારત સરકારે ન્યાયની માગણી કરતાં લાગણી વ્યિ કરી હતી કે સરબજીતના

" <

(8076 -+,76 %;6

$

$

!

<

<

"

! " " %$

મૃત્યુથી બન્ને દેશ વચ્ચેના સંબધં પર રવપરરત અસર પડી છે. વડા િધાન મનમોહન રસંહે આ ઘટનાને ખેદિનક ગણાવતા કહ્યું હતું કે સરબજીતના કેસને માનવીય ધોરણે િોવામાં પાકકપતાન રનષ્ફળ રહ્યું છે. મુખ્ય રવપક્ષ ભાિપે પાકકપતાન સ્પથત ભારતીય રાિદૂતને પરત બોલાવી લેવા માગણી કરી છે. સરબજીતને ભારત પરત લાવવા માટે વષોષથી ઝઝૂમી

<

%$

રહેલા તેના બહેન દલબીર કૌરે કહ્યું હતું કે ચૂટં ણીમાં રવિય મેળવવા માટે િ િમુખ આરસફ અલી ઝરદારીએ મારા ભાઇની હત્યા કરાવી છે. પાકકપતાનની િેલોમાં બંધ અન્ય ભારતીય કેદીઓ માટે હું લડતી રહીશ. સરબજીતના પંજાબ સ્પથત વતન ભીખીવીંડ ખાતે ત્રીજી મેના રોિ રાિકીય સન્માન સાથે અંરતમ સંપકાર થયા હતા. સરબરિતની પાકકપતાન િેલમાંથી મુરિ માટે ઝુબ ં શ ે ચલાવનાર બહેન દલબીર કૌરે તેને મુખારિ આપી હતી. આ સમયે પંજાબના મુખ્ય િધાન, કોંગ્રેસના સાંસદ રાહુલ ગાંધી સરહત ટોચના નેતાઓ તેમ િ હજારોની સંખ્યામાં ગ્રામિનો હાિર હતા. ૪૯ વષષના શહીદ સરબરિતના માનમાં પંજાબ પોલીસે સલામી આપી હતી.

*35

! $

%(807

અનુસંધાન પાન-૩૦

!

#

%235 %5/ " #

$

! "

31*35( 3%( 32(32 " %!

!

#

1%-0 6%0)6 6%175%9)0 '3 8/

::: 6%175%9)0 '31 327%'7

%12-/&,%%5%6

35

%00

35 %'/%+)( !3856 &-.,% 5%())4


2

ટિિન

11th May 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

FBI વિશેષાંકનું વિમોચન સુવિખ્યાત અને પ્રવતષ્ઠીત હાઉસ અોફ કોમન્સ ખાતે ગત ગુરૂિારે દેશના ઇકોનોવમક સેક્રેટરી ટુ ટ્રેઝરી શ્રી સાજીદ જાિીદ એમપીએ 'ફાઇનાન્સ, બેન્કીંગ અને ઇન્ટયુરંશ (FBI) વિશેષાંક'નું વિમચોન કયુું હતું. આ સપ્તાહે 'ગુજરાત સમાચાર'ના સિવે લિાજમી ગ્રાહકોના કરકમળોમાં આ વિશેષાંક સાદર અપપણ થશે.

લંડનવાસીઓ ઓછાં મળતાવડા લંડનઃ ધમપગ્રંથો ભલે પડોશીને ચાહિાનું કહેતા હોય, આપણે તો પડોશી કોણ છે તે પણ જાણતાં નથી. યોકકશાયર વબસ્ડડંગ સોસાયટી ટ્રટટ દ્વારા ૨૦૦૦થી િધુ લોકોનાં એક સિવે અનુસાર અડધાથી ઓછાં લોકો પડોશીઓ પર વિશ્વાસ રાખતાં હોય છે અને ૨૫ ટકાથી િધુને પડોશમાં કોણ રહે છે તેની જાણ હોતી નથી. અંગ્રેજો અને ખાસ કરીને લંડનિાસીઓ ઓછાં મળતાિડા હોય છે. નિાંગતુકોને ખુડલા હાથે આિકારિા જોઈએ, છતાં ૩૪ ટકા લોકો જ નિા પડોશીને ખુડલાં વદલે આિકારે છે. દસમાંથી એક વ્યવિ નિા આિનારાઓ પ્રત્યે શંકા સેિે છે, જ્યારે ૧૪ ટકા લોકો તેમની કોમ્યુવનટીની બહારના

લોકો પર ઓછો વિશ્વાસ રાખે છે. જૂની પેઢીની સરખામણીએ યુિાન િગપ િધુ શંકાશીલ હોય છે. ૫૫ અને તેથી િધુ િયના આશરે ૬૨ ટકા લોકો પડોશીઓ પર વિશ્વાસ રાખે છે, જ્યારે ૧૬થી ૨૪ િષપના િયજૂથના માત્ર ૩૦ ટકા લોકો આમ વિચારે છે. ટકોવટશ અને િેડસના ૩૯ ટકા રહેિાસીઓ નિાંગતુકોને મુિમને આિકારે છે, જ્યારે લંડનિાસીઓ માટે આ પ્રમાણ માત્ર ૧૩ ટકા છે.

ટિટિશ પરીક્ષા બોડડના પેપસસ બાકી ટટવલફોન વબલ પેટટ ક્રેવડટ કાડેની ભારતના ટશક્ષકો તપાસશે ! માવહતી મેળિી ઠગાઇનું કૌભાંડ લંડનઃ સિટનના સિટી એન્ડ સિલ્ડિ પરીક્ષા બોડડે તેના પેપરો તપાિવાની કામિીરીનું ભારતમાં આઉટ િોસિિંિ કયુિં છે. આવી કામિીરી ભારતને િોંપનારુ તે સિટનનું પ્રથમ પરીક્ષા બોડે છે. પરીક્ષા બોડડે ખચચ ઘટાડવા અને મૂલ્યાંકનની પ્રસિયા ઝડપી બનાવવા પાયલોટ પ્રોજેકટ અમલી બનાવ્યો છે. િૂત્રોએ જણાવ્યા અનુિાર સિટી એન્ડ સિલ્ડિે તેના હજારો પરીક્ષા પેપર બેંિાલુરુની એક શૈક્ષસણક િંસ્થાને તપાિવા માટડ મોકલ્યા છે. આ યોજના અંતિચત ૨૦ સિવિમાં પસરણામો જાહેર કરવાના રહે છે. આ તપાિપદ્ધસતમાં િાચા અને ખોટા જવાબો નક્કી કરવા માટડના સનયમો પણ

નક્કી છે. અિાઉ યુકેના કેટલાક પરીક્ષા બોડડે અન્ય િેશોની કંપનીઓને ડડટા એન્ટ્રીનું કામ િોંપ્યું હતું. જોકે, પેપરોનાં મૂલ્યાંકનનું કાયચ આ રીતે પહેલી જ વાર અન્ય િેશમાં મોકલાયું છે. જોકે, બધી શૈક્ષસણક િંસ્થાઓ આવા આઉટ િોસિિંિ કરવા િહમત નથી. બકકંિહામ યુસનવસિચટીના સશક્ષણ અને રોજિાર િંશોધન કેન્દ્ર સનિદેશક પ્રો. એલન સ્મિથસસે જણાવ્યું હતું કે પેપર મૂલ્યાંકન કાયચમાં િંકળાયેલા ભારતીય સનષ્ણાતોના કૌશલ્ય અને લાયકાત સવશે તેમને શંકા નથી. પરંતુ યુકેનાં અભ્યાિિમો િંબંસધત લિતો તેમનો અનુભવ કેટલો છે તેનું ખાિ મહત્ત્વ છે.

• કોટટે ડ્રગ ડીલર ઈવમગ્રન્ટને વિટનમાં રહેિાનો અવિકાર આપ્યોઃ ડ્રગ ડીલર હેશામ મોહમ્મદ અલીને ડીપોટટ કરિાના હોમ સેક્રેટરી થેરેસા મેના પગલાં વનષ્ફળ ગયા છે. ઈવમગ્રેશન કોટટના જજ જોનાથન પરકકન્સે વિવટશ મવહલા સાથેના સંબંધો અને માનિ અવધકારના કારણે તેના વિટનમાં રહેિાનો અવધકાર માન્ય રાખ્યો હતો. • કેદીઓને ટટલીવિઝનની સુવિિા નવહ અપાયઃ જસ્ટટસ સેક્રેટરીના આદેશ અનુસાર વિટનના કેદીઓને હિેથી આપમેળે મળતી સુવિધાઓ બંધ કરાશે. બંધ થનારી આિી સિલતોમાં ટેલીવિઝન જોિાનો અવધકાર, પોતાના જ કપડાં પહેરિાની આઝાદી અને કામના ઓછાં કલાકોનો સમાિેશ થાય છે.

લેટટરશાયર પોલીસે બીટીના નામે ફોન કરીને કેટલાક ગઠીયાઅો દ્વારા બાકી રહેલા ટેવલફોન વબલની રકમ જો તાત્કાવલક ક્રેડીટ કાડટ દ્વારા ભરિામાં નવહં આિે તો ભવિષ્યમાં મોટી રકમના દંડ સવહત ફોન ફરીથી ચાલુ કરાિિા મોટો ખચોપ થશે તેમ જણાિી છેતરપીંડી કરિાના પ્રયાસો કરાતા હોિાનું જણાિી સૌને સાિચેત રહેિા અપીલ કરાઇ છે. લેટટર પોલીસને આ અંગે કેટલીક ફવરયાદો પણ થઇ ચૂકી છે. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ 'લેટટર વિટતારમાં કેટલાક લોકોને વિટીશ ટેવલકોમ (બીટી)માંથી ફોન કોલ મળ્યા હતા અને તેમનું ટેવલફોન વબલ બાકી હોિાથી તેમનો ફોન બંધ કરિામાં આિે છે તેમ જણાિાયું હતુ.ં એક બનાિમાં આવિકન ઢબનું અંગ્રેજી બોલતા ગઠીયાએ જો ફોન ચાલુ રાખિો હોય તો તાત્કાવલક ક્રેડીટ કાડટ દ્વારા બાકી વબલનું પેમન્ે ટ ભરી દેિું પડશે તેમ જણાવ્યું હતુ.ં તેણે ડરાિિા માટે તે બેનનો ફોન વડસકનેક્ટ કરી દીધો હતો (જોકે પોલીસે જણાવ્યું હતું કે કોઇ ગઠીયો આિી રીતે ફોન ડીસકનેક્ટ કરી શકતો નથી) જેથી તે બેન કોઇ અન્યની મદદ માંગી શકે નવહં. તે ગઠીયાએ વબલની બાકીનું રકમ ક્રેડીટ કાડટથી ભરી દેિા દબાણ કયુું હતુ.ં પરંતુ તે મવહલાએ ફોન બીટીમાંથી આવ્યો હોિાની શંકા જણાતા ક્રેડીટ કાડટથી પેમન્ે ટ કરિા ઇન્કાર કરી દીધો હતો. જેથી ગઠીયાએ ફોન કાપી નાંખ્યો હતો. તે મવહલાએ ૧૪૭૧ નંબર ડાયલ કરી છેડલો ફોન કોના તરફથી આવ્યો હતો તે ચેક કરતા તે નંબર વિથહેડડ (છુપો) રખાયો હોિાનું જણાયું હતુ.ં જ્યારે તે ગઠીયાએ આપેલ નંબર ખોટો જણાતો હતો. જેમને છેતરિાનો પ્રયાસ કરાયો હતો તે બેને ચાલાકી બતાિતા તેઅો તો બચી ગયા હતા. પણ જો તેમણે ક્રેડીટ કાડટથી પેમન્ે ટ કરી દીધું હોત તો તેમના ક્રેડીટ કાડટ દ્વારા મોટી રકમની દેશમાં તેમજ દેશ બહાર ખરીદી થિાનો સંભિ હતો. પોલીસ અને ટ્રેડીંગ ટટાન્ડડેટ જણાવ્યું છે કે 'કદી પણ પોતાની વ્યવિગત માવહતી ફોન પર કોઇને આપિી નવહં. ભલેને ફોન કરનાર વ્યવિ પાસે તેમની થોડી ઘણી વ્યવિગત માવહતી હોય. જો તમે પણ આિા કૌભાંડનો ભોગ બન્યા હો તો ટ્રેડીંગ ટટાન્ડડટ ને 08454 040 506 ઉપર અથિા તો email: telltradingstandards@leics.gov.uk ને માવહતી આપિા વિનંતી છે.


વિટન

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 11th May 2013

3

વંશીય વૈવવધ્યમાં આગેકૂચ કરતું યુકે લંડનઃ વિટનની િસ્તીનો ચહેરો ૨૦૫૦ સુધીમાં તદ્દન બદલાઈ જશે અને પશ્ચચમના દેશોમાં સૌથી િંશીય િૈવિધ્યપૂણણ રાષ્ટ્ર તરીકે યુએસને પાછળ પાડી દેશ.ે સમગ્ર વિશ્વમાં ઈવમગ્રેશન દેશોના ચહેરાને બદલી રહ્યું છે. યુકમ ે ાં આ ગાળા સુધીમાં બીન-શ્વેત અને વિદેશીની સંખ્યા ૩૮ ટકા જેટલી થશે, તેમ ઓક્સફડડ યુવનિવસણટી ખાતેની માઈગ્રેશન ઓબ્ઝિવેટરીનો અભ્યાસ જણાિે છે. અત્યારે, યુકમ ે ાં ૨૦ ટકા જેટલાં લોકો બીન-શ્વેત અથિા બીન-વિવટશ છે. જે ૨૦૨૫ સુધીમાં િધીને ૨૫ ટકા,

E" 4 . 2 2: %)"#3 E"1% 3 6 9 3% 2 2 9 6 6 9 "2 "2 2 7 2- %202E& 9 ૨૦૪૦ સુધીમાં ૩૩ ટકા અને ૨૦૫૦ સુધીમાં ૩૮ ટકા સુધી પહોંચી જશે. પ્રોફેસર ડેજવડ કોલમાનના જણાવ્યા અનુસાર ૨૦૭૦ સુધીમાં યુકન ે ા તમામ િંશીય લઘુમતી જૂથોની સંયક્ત ુ િસ્તી ‘વ્હાઈટ વિવટશ’ િસ્તીથી આગળ િધી જશે. અન્ય આંકડા અનુસાર ઈંગ્લેન્ડ અને િેલ્સમાં જન્મેલા તમામ બાળકોના આશરે ૩૩

સ્ટુઅટટ હોલની ઓળખ છુપાવવા પ્રયાસ લંડનઃ બીબીસી રેડિયો અને ટીવીના ભૂતપૂવવ સ્ટાર સ્ટુઅટટ હોલની ઓળખ અને ગુનાઓ છુપાવવા તેના વકીલોએ લોડટ લેવીસોન રીપોટટને ટાંકવાનો પ્રયાસ કયોવ છે. લોિટ લેવીસોને આરોપો ન લગાવાય ત્યાં સુધી શકમંદોની ઓળખ જાહેર ન કરવા ભલામણ કરી હતી. જોકે, હકીકત એ છે કે તેનો ડશકાર બનેલા ઘણાં લોકો તેની ધરપકિ ડવશે સાંભળીને

જ આગળ આવ્યાં છે. હોલની ડિસેમ્બર ૨૦૧૨માં અશ્લીલ હુમલાના ગુનાસર ધરપકિ પછી, તેના પર બળાત્કારના ગુના પણ લાગ્યા હતા. બીજી તરફ, જીમી સેવવલના જાતીય હુમલા અને શોષણગ્રસ્તોના પ્રડતડનડધ સોડલસીટર એલાન કોલીન્સે કહ્યુ હતુ કે સેડવલ ડવશે હોબાળો થયો ન હોત તો તે (હોલ) પણ આરામથી ડનવૃત્ત જીવન ગાળતો હોત.

ટકાના ઓછામાં ઓછાં એક પેરન્ટ - માતા અથિા વપતા વિદેશી હશે. ૨૦૧૧માં ૩૧ ટકા એટલે કે ૨૨૪,૯૪૩ બાળકોનાં એક અથિા બન્ને પેરન્ટ વિટનની બહાર જન્મેલા હતા. આ પ્રમાણ ૨૦૦૦ના િષણમાં ૨૧.૨ ટકાનું હતુ.ં આ જ અરસામાં ડેન્માકકમાં બીન-શ્વેત અને માઈગ્રન્ટ્સનું પ્રમાણ ૧૦ ટકાથી િધીને ૧૪ ટકા જેટલું થશે.

જિહાદી ત્રાસવાદીઓ ત્રણ મજહનામાં મુક્ત લંડનઃ યુકમ ે ાં આત્મઘાતી બોમ્બવિસ્ફોટની યોજના ઘડનારા બવમિંગહામ ત્રાસિાદી જૂથના રીંગલીડર ઈરફાન નસીરને કદી મુક્ત ન કરિાની ચેતિણી જજે આપી છે. જોકે, ત્રાસિાદની તાલીમ લેિા પાકકસ્તાન જનારા શાજહદ ખાન, ખોબૈબ હુસેન, ઈશાક હુસૈન અને નાવીદ અલી નિેમ્બર ૨૦૧૧થી કસ્ટડીમાં છે. આથી, ૨૦ મવહનાની અડધી સજા કાપીને તેઓ જુલાઈમાં જ મુક્ત થઈ જિાની શક્યતા છે.

"2

"$; :4 2- ?=

"2 9

2 2- B *6 % 8 %02& 2 A= *6 %

E 9)%"3 E"#6$2: 8 6* E"E" E"$ 9 2 E"#6$2: 9 ) 2 3 4: "$; 6 62 ! 6 "9

2 7 9(

9'% 2:

4 2 % 2 2 4 2 % 2 2

6

9

E# E#

% ( . () .

%

2 3

6;/ @ @

. .

3 6

9 ; 6 2 3 6 6

" $#

6>;65

$,3

$ "# )+''&(*

. .

C&

-- 6965,; #;9,,;

#

)

(

,'"(-

! (

$- & #

$ '

6;/ . .

$

. .

@ @

,& 5 -

'

2 < 3 2E& 3 %2 6 3 6 2 %

65+65

(>

#$ "

3

E# 27 E/ 9

'

'

"

&(

*

*

1

3 &

$

9

=== ()73.96<7 *64

=== ()73.96<7 *64

##

2 6 9

/

&

" % *+(

5

#

E7

' " 6;/ @ @

. .

1 .

8 +8E

'# (&+' &$

.

(

"

(92,;

2 % 2 2 D 2- @>@ " 2 2 2 @@ 2: E# "9 % ! 6 "9

%" !

$ &6

C 4

"9 % "9 %

$ $ 4 ' 3 5' * 4 $ + #$ * ' $ $ ,& ) ' ' &, $ ' ' ' ' * $ 0 ! ( ' $, A :0(5 <:05,:: !<)30*(;065: $ 1 ' % /,8<, 7(?()3, ;6 <1(9(; #(4(*/(9 "2 3 ,2& 9 2 7 ) 3 %5 2 # * % ( #+ # , & # # # ' '. * - + # # * ) & # & # &+ * * )! ) ' "# # * # . + % * ' ' # % # . + % ' *$

* ") % ;+B

$

$ 2 % $! % $ 2 % ' $ ' $ $

:0(5 &60*,

# * ' ' . # # % ' % / '. #+ # . #' ' . #' + ' '


4

ркЧрк┐ркЯрки

11th May 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ркХрк╛рко ркорк╛ркЯрлЗ ркдркВркжрлБрк░рк╕рлНркд рк▓рлЛркХрлЛ ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ рккркг ркЕркХрлНрк╖ркоркдрк╛ ркмрлЗркЧркирклрк┐ркЯ ркХрлНрк▓рлЗркЗрко рк▓ркВркбркиркГ ркирк┐ркЯркиркорк╛ркВ рк╡рк╛рккркдрк╡ркорк╛ркВ ркХрк╛рко ркХрк░рк╡рк╛ркирлЗ ркпрлЛркЧрлНркп рк╣рлЛрк╡рк╛ркВ ркЫркдрк╛ркВ рк▓рлЛркХрлЛ ркХрк╛ркорлЗ ркЬркдрк╛ркВ ркиркерлА ркЕркирлЗ ркЕркХрлНрк╖ркоркдрк╛ ркмрлЗркиркирклрклркЯ ркорлЗрк│рк╡рк╡рк╛ ркжрк╛рк╡рк╛ ркХрк░рлЗ ркЫрлЗ. рк╕рк░ркХрк╛рк░рлЗ ркмрлЗ рк╡рк╖рк╕ ркЕркЧрк╛ркЙ ркирлЛркХрк░рлА ркХрк░рк╡рк╛ ркорк╛ркЯрлЗ рк╢рк░ркорк╛рк│ ркЕркирлЗ ркЕрк╢ркХрлНркд рк╣рлЛрк╡рк╛ркирлЛ ркжрк╛рк╡рлЛ ркХрк░ркирк╛рк░рк╛ рк▓рлЛркХрлЛ ркорк╛ркЯрлЗ ркирк╡рк╛ ркХрк┐ркХ ркЖрк░рлЛркЧрлНркп ркЪркХрк╛рк╕ркгрлА рккрк░рлАркХрлНрк╖ркгрлЛ ркжрк╛ркЦрк▓ ркХркпрк╛рк╛ркВ рк╣ркдрк╛ркВ. ркЖ рккрк░рлАркХрлНрк╖ркгрлЛ рккркЫрлА ркИркиркХрлЗрккрлЗркирк╕ркЯрлА ркмрлЗркиркирклрклркЯ ркорлЗрк│рк╡ркдрк╛ркВ рлнрлжрлж,рлжрлжрлж рк▓рлЛркХрлЛркорк╛ркВркерлА рлйрлж ркЯркХрк╛ ркЕркерк╡рк╛ ркдрлЛ рлирлжрлй,рлжрлжрлж ркЬрлЗркЯрк▓рк╛ркВ рк▓рлЛркХрлЛ ркХрк╛рко рк╢рлЛркзрк╡рк╛ ркорк╛ркЯрлЗ ркдркВркжрлБрк░рккркд ркЬрк╛рк╣рлЗрк░ ркХрк░рк╛ркпрк╛ркВ рк╣ркдрк╛ркВ. ркирк┐рккрк╛ркЯркбркорлЗркирлНркЯ ркУркл рк╡ркХркХ ркПркирлНрк┐ рккрлЗркирлНрк╢ркирлНрк╕ркирк╛ ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрк╛ ркорлБркЬркм ркмркиркорк╛ркВркЧрк╣рк╛ркоркорк╛ркВ ркЕркХрлНрк╖ркоркдрк╛ ркмрлЗркиркирклрклркЯркирлЛ ркжрк╛рк╡рлЛ ркХрк░ркирк╛рк░рк╛ рлзрлк,рлмрлкрлж рк▓рлЛркХрлЛркорк╛ркВркерлА рк╕рлМркерлА рк╡ркзрлБ рлл,рлзрлорлж ркжрк╛рк╡рлЗркжрк╛рк░ ркХрк╛рко ркорк╛ркЯрлЗ

рклрклркЯ ркЕркирлЗ рккрлВрк░ркдрк╛ ркдркВркжрлБрк░рккркд рк╣ркдрк╛ркВ. ркЧрлНрк▓рк╛рк╕ркЧрлЛркорк╛ркВ ркЕркХрлНрк╖ркоркдрк╛ ркмрлЗркиркирклрклркЯркирк╛ рлзрлл,рлнрлирлж ркжрк╛рк╡рлЗркжрк╛рк░ркорк╛ркВркерлА рлй,рлпрллрлж рк▓рлЛркХрлЛ ркХрк╛рко ркХрк░рк╡рк╛ ркорк╛ркЯрлЗ рклрклркЯ рк╣ркдрк╛ркВ. ркирк▓рк╡рк░рккрлВрк▓ ркЕркирлЗ ркорк╛ркирлНркЪрлЗрккркЯрк░ркорк╛ркВ рккркг рлйрлжрлжрлжркерлА рк╡ркзрлБ рк▓рлЛркХрлЛ ркЖ ркмрлЗркиркирклрклркЯ ркорк╛ркЯрлЗ рк▓рк╛ркпркХ ркЧркгрк╛ркпрк╛ рки рк╣ркдрк╛ркВ. ркиркоркиркирккркЯрк░ рклрлЛрк░ ркПркорлНрккрлНрк▓рлЛркпркорлЗркирлНркЯ ркорк╛ркХркХ рк╣рлЛркмрк╛ркирлЗ ркХрк╣рлНркпрлБ ркЫрлЗ ркХрлЗ ркЖ рк▓рлЛркХрлЛркирлЗ ркирлЛркХрк░рлА рк╢рлЛркзрк╡рк╛ ркЬрлЛркмрк╕рлЗркирлНркЯрк░ рккрлНрк▓рк╕ ркЕркирлЗ рк╡ркХркХ рккрлНрк░рлЛркЧрлНрк░рк╛рко ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ ркоркжркж ркХрк░рк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рк╢рлЗ. ркИркиркХрлЗрккрлЗркирк╕ркЯрлА ркмрлЗркиркирклрклркЯркирлБркВ рккркерк╛рки рк╣рк╡рлЗ ркПркорлНрккрлНрк▓рлЛркпркорлЗркирлНркЯ ркПркирлНрк┐ рк╕рккрлЛркЯркб ркПрк▓рк╛рк╡ркирлНрк╕рлЗ рк▓рлАркзрлБркВ ркЫрлЗ. ркЬрлВркирлА ркмрлЗркиркирклрклркЯ рккркжрлНркзркиркд рк╣рлЗркарк│ ркдрлЛ ркЦрлАрк▓ ркЕркирлЗ рккркерлВрк│ркдрк╛ ркЬрлЗрк╡рлА ркмрлАркорк╛рк░рлА ркорк╛ркЯрлЗ рккркг рк▓рлЛркХрлЛркирлЗ ркЕркХрлНрк╖ркоркдрк╛ ркмрлЗркиркирклрклркЯркирлЛ ркжрк╛рк╡рлЛ ркХрк░рк╡рк╛ркирлА ркЫрлВркЯ ркорк│ркдрлА рк╣ркдрлА.

ркЭрлЛркХрк╛ркВ ркЦрк╛ркдрк╛ ркбрлЛркХрлНркЯрк░ркерлА ркжркжркжрлАркУркирлЗ ркЬрлЛркЦрко рк▓ркВркбркиркГрккрлЗрк╢ркирлНркЯ ркмрк╛рк│ркХркирлЗ ркЬркирлНрко ркЖрккрлА рк░рк╣рлА рк╣ркдрлА ркдрлНркпрк╛рк░рлЗ ркЦрлБрк░рк╢рлАркорк╛ркВ тАШркиркиркжрлНрк░рк╛ркзрлАркитАЩ ркеркирк╛рк░рк╛ ркПркирлЗркерк╕ рлЗ рлАрккркЯ ркбрлЛ. рк░ркЬркд рк╢рлБркнрлНрк░рк╛ ркмрлЗркирк░ркЬрлА рккрлНрк░рлЗркХрлНркЯркЯрк╕ ркЪрк╛рк▓рлБ рк░рк╛ркЦрлА рк╢ркХрк╢рлЗ, ркдрлЗрк╡рлЛ ркЪрлБркХрк╛ркжрлЛ ркирк┐ркмрлНркпрлБркирк▓рлЗ ркЖрккрлНркпрлЛ ркЫрлЗ. ркорк╛ркирлНркЪрлЗрккркЯрк░ркорк╛ркВ ркорлЗркирк┐ркХрк▓ рккрлНрк░рлЗркХрлНркЯркЯрк╢ркирк╕рк╕ ркирк┐ркмрлНркпрлБркирк▓ рк╕ркирк╡рк╕рк╕ ркЦрк╛ркдрлЗ рк┐рлЛ. ркмрлЗркирк░ркЬрлА рк╕рк╛ркорлЗ рлирлжрлжрлм-рлирлжрлжрлп ркжрк░ркиркоркпрк╛рки рк╕ркВркЦрлНркпрк╛ркмркВркз ркЧрлЗрк░рк╡ркдрк╕ркгрлВркХркирк╛ ркЖрк░рлЛркк рк▓ркЧрк╛рк╡рк╛ркпрк╛ркВ рк╣ркдрк╛ркВ. ркЬрлЛркХрлЗ, рккрлЗркирк▓рлЗ ркдрлЗркоркирк╛ рккрлВрк╡рк╕ ркЧрлЗрк░рк╡ркдрк╕ркиркирлЗ рк╕рлБркзрк╛рк░рлА рк▓рлЗрк╡рк╛ркпрк╛ркирлБркВ ркЬркгрк╛рк╡рлА рклрлЗрк░рклрклрк▓рлНрк┐ рк╣рлЛркХрлНрккрккркЯрк▓ ркЦрк╛ркдрлЗ рк╡ркдрк╕ркорк╛рки рккрлЛркирк┐рк╢рки рккрк░ рккрлНрк░рлЗркХрлНркЯркЯрк╕ ркЪрк╛рк▓рлБ рк░рк╛ркЦрк╡рк╛ркирлБркВ ркиркиркпркВркирк┐ркд рки ркХрк░рк╡рк╛ркирлБркВ ркарк░рк╛рк╡рлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБ.ркВ ркЕркирлЗркХ рк╣рлЛркХрлНрккрккркЯрк▓рлЛркорк╛ркВ ркХрк╛рко ркХрк░рлА ркЪрлВркХрк▓ рлЗ рк╛ рк┐рлЛркЯркЯрк░рлЗ рк╕рлЗркирлНркЯ рк╣рлЗрк▓ркирлНрк╕ ркЕркирлЗ ркирлЛрккрк▓рлА ркПркиркПркЪркПрк╕ рк┐рккркЯркирлА ркирлЛркХрк░рлА ркжрк░ркиркоркпрк╛рки ркзрк╛ркХркзркоркХрлА ркЕркирлЗ ркЬрк╛ркиркдркп ркнрлЗркжркнрк╛рк╡ркирлЛ ркирк╢ркХрк╛рк░ ркмркирлНркпрк╛ркирлЛ ркжрк╛рк╡рлЛ ркХркпрлЛрк╕ рк╣ркдрлЛ.

рк╕ркорк▓рлИркВркЧрк┐ркХ ркирк╛ркпркм рк╕рлНрккрлАркХрк░ркирлА ркжрлБрк╖рлНркХркоркоркирк╛ ркЖрк░рлЛрккрк╕рк░ ркзрк░рккркХркб рк▓ркВркбркиркГ рк░рк┐ркЯркиркирк╛ рк╣рк╛ркЙрк╕ ркУркл ркХрлЛркоркирлНрк╕ркирк╛ ркирк╛ркпркм ркерккрлАркХрк░ ркиркиркЧрлЗрк▓ ркЗрк╡рк╛ркирлНрк╕ркирлА ркжрлБрк╖рлНркХркорко ркЕркирлЗ ркЬрк╛ркдрлАркп рк╕ркдрк╛ркоркгрлАркирк╛ ркЖрк░рлЛркк рк╣рлЗркарк│ ркзрк░рккркХркб ркХрк░рк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлА ркЫрлЗ. ркЖ рк╕ркорк╛ркЪрк╛рк░ркерлА рк░рк╛ркЬркХрлАркп ркХрлНрк╖рлЗркдрлНрк░рлЗ ркЦрк│ркнрк│рк╛ркЯ ркоркЪрлА ркЧркпрлЛ ркЫрлЗ. рллрлл рк╡рк╖рк╖рлАркп ркЗрк╡рк╛ркирлНрк╕ рлзрлпрлпрлиркерлА рк░рк░ркмрк▓ рк╡рлЗрк▓рлАркерлА рк╢рк╛рк╕ркХ ркХркирлНркЭрк╡рк╡рлЗрк░ркЯрк╡ рккрк╛ркЯрк╖рлАркирк╛ рк╕рк╛ркВрк╕ркж ркЫрлЗ. ркЬрлЛркХрлЗ, ркЫрлЗрк▓рлНрк▓рк╛ркВ рлирлж рк╡рк╖ркоркерлА рк╕рк╛ркВрк╕ркж ркИрк╡рк╛ркирлНрк╕рлЗ рккрлЛркдрк╛ркирлА рк╕рк╛ркорлЗ ркорлБркХрк╛ркпрлЗрк▓рк╛ ркЖрк░рлЛрккрлЛркирлЗ ркЦрлЛркЯрк╛ ркЧркгрк╛рк╡рлНркпрк╛ ркЫрлЗ. ркЗрк╡рк╛ркирлНрк╕рлЗ рлирлжрлзрлжркорк╛ркВ рккрлЛркдрлЗ рк╕ркорк▓рлИркВрк░ркЧркХ рк╣рлЛрк╡рк╛ркирлА ркЬрк╛рк╣рлЗрк░рк╛ркд ркХрк░рлА рк╣ркдрлА. рк╡ркбрк╛ рккрлНрк░ркзрк╛рки ркбрлЗркирк╡ркб ркХрлЗркорк░ркиркирлЗ рккркг ркЖ ркзрк░рккркХркбркерлА ркорк╛рк░рк╣ркдркЧрк╛рк░ ркХрк░рк╛ркпрк╛ рк╣ркдрк╛. ркЗрк╡рк╛ркирлНрк╕ рк░рк░рк╡рк╡рк╛рк░рлЗ рлзрлп ркЬрлВрки рк╕рлБркзрлА рккрлЛрк▓рлАрк╕ ркЬрк╛ркорлАрки рккрк░ ркорлБрк┐ ркХрк░рк╛ркпрк╛ ркЫрлЗ. ркЗрк╡рк╛ркирлНрк╕ рк╣рк╛ркЙрк╕ ркУркл ркХрлЛркоркирлНрк╕ркирк╛ ркдрлНрк░ркг ркирк╛ркпркм ркерккрлАркХрк░рлЛркорк╛ркВркерлА ркПркХ ркЫрлЗ. рк▓рлЗркирлНркХрлЗрк╢рк╛ркпрк░ркирк╛ рккрлЗркирлНркбрк▓ркЯрки рк╕рлНркеркеркд

ркдрлЗркоркирк╛ рк░ркирк╡рк╛рк╕рлЗркерлА рк╢рк░ркирк╡рк╛рк░рлЗ ркдрлЗркоркирлА ркзрк░рккркХркб ркХрк░рк╛ркИ рк╣ркдрлА. ркЗрк╡рк╛ркирлНрк╕ рк╕рк╛ркорлЗ ркЬрлБрк▓рк╛ркИ рлирлжрлжрлп ркЕркирлЗ ркорк╛ркЪрко рлирлжрлзрлй ркжрк░рк░ркоркпрк╛рки ркмрлЗ рк╡рлНркпрк░рк┐ркП ркжрлБрк╖рлНркХркорко ркЕркирлЗ ркЬрк╛ркдрлАркп рк╕ркдрк╛ркоркгрлА ркдрлЗрко ркЬ ркЬрк╛ркдрлАркп рк╣рлБркорк▓рк╛ ркХрк░рк╡рк╛ркирк╛ ркЖрк░рлЛркк ркорлВркХрлНркпрк╛ рк╣ркдрк╛. ркЖ рккрлАрк░ркбркд рк╡рлНркпрк░рк┐ркУркирлА рк╡ркп рлирлж рк╡рк╖ркоркирлА ркЖрк╕рккрк╛рк╕ рк╣рлЛрк╡рк╛ркирлБркВ ркХрк╣рлЗрк╡рк╛ркп ркЫрлЗ. ркдрлЗркоркгрлЗ ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБ ркХрлЗ, ркЖрк░рлЛркк ркорлВркХркирк╛рк░рлА ркмрлЗ рк╡рлНркпрк░рк┐ ркдрлЗркоркирк╛ рк╕рк╛рк░рк╛ рк░ркоркдрлНрк░рлЛ рк╣ркдрк╛. ркдрлЗркоркирлА рк╕рк╛ркорлЗ ркЖ ркЖрк░рлЛркк ркХрлЗрко ркорлВркХрк╛ркпрк╛ ркЫрлЗ, ркдрлЗ ркдрлЗркУ рк╕ркоркЬрлА рк╢ркХркдрк╛ ркиркерлА.

ркирк╕рк╕рлЗ ркмрлЛрк╕ркирлА ркХрлЛрклрлАркорк╛ркВ ркЭрлЗрк░ ркорлЗрк│рк╡рлНркпрлБркВ рк▓ркВркбркиркГркмрлЗрк┐рклрк┐ркбркирлА рк┐рлЗркирлНркЯрк▓ ркирк╕рк╕ рк░ркирк╡ркирлНркжрк░ ркХрлМрк░рлЗ ркжрлНрк╡рлЗрк╖ ркЕркерк╡рк╛ ркмркжрк▓рлЛ рк╡рк╛рк│рк╡рк╛ркирк╛ рк╣рлЗркдрлБркерлА ркдрлЗркирк╛ рккрлНрк░рлЗркХрлНркЯркЯрк╕ ркорлЗркирлЗркЬрк░ рк▓рлМрк░рк╛ ркирлЛрк▓рлЗрк╕ркирлА ркХрлЛрклрлАркорк╛ркВ рк┐рлЗрк░ркпрлБркХрлНркд ркоркЯркпрлБрк╕рк░рлА рк╕ркВркпрлЛркЬрки ркнрлЗрк│рк╡рлА ркжрлАркзрлБркВ рк╣ркдрлБркВ. ркмрлНрк▓рлЗркХрклрлНрк░рлАркЖрк╕рк╕ ркХрлНрк░рк╛ркЙрки ркХрлЛркЯркб рк╕ркоркХрлНрк╖ рк░ркЬрлВркЖркдркорк╛ркВ ркЬркгрк╛рк╡рк╛ркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ ркХрлЗ рккрлНрк░рлЗркХрлНркЯркЯрк╕ ркорлЗркирлЗркЬрк░ рк╕рк╛ркерлЗ ркХрк╛ркоркирк╛ рккркерк│рлЗ ркиркмрк│рк╛ркВ ркЪркЪрк╛рк╕ркирк╛ рккрк░рклрлЛркорк╕ркирлНрк╕ркирлА рк┐ркг ркиркжрк╡рк╕ рккркЫрлА ркЖ ркШркЯркирк╛ ркмркирлА рк╣ркдрлА.

#  "" '/0 12

   

   

   

    

    !"  ""#$%& ' (& )&*$ &  '+"'(& ),))&)) (& &,,**** -./" "

NEW F8000 LED TV, INTRODUCING RECOMMENDATION NOW WITH VOICE INTERACTION

#" # &&& % !$

! !$

Discover more of the TV you love

""!& !

% !$

!$


www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 11th May 2013

5


6

વિિેષ અિેિાલ

11th May 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

‘ગુજરાત સમાચાર’ અને ‘એવિયન િોઇસ’ દ્વારા ભારતીય વિદ્યાભિનના સિયોગથી

વિખ્યાત સાવિત્યકાર, વિક્ષણવિદ્ અને રાજકારણી શ્રી કનૈયાલાલ મુન્િીની ૧૨૫મી જન્મ જયંવત ઉજિાઇ હૈદરાબાદ, જુનાગઢ અને અન્ય પ્રાંતોના ભારત સાથેના એકત્રીકરણમાં સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલ સાથે મહત્ત્વની કામગીરી કરનાર તેમજ ગુજરાતી ભાષાના જાણીતા નવલકથાકાર, નાટ્યકાર, વવચિણ રાજકારણી અને ભારતીય વવદ્યાભવનના સ્થાપક શ્રી કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુન્શીની ૧૨૫મી જન્મજયંતી ઉત્સવની ઉજવણીનો ભવ્ય કાયયક્રમ ‘ગુજરાત સમાચાર ડો. નંદકુમાર અને એવશયન વોઇસ’ દ્વારા ભારતીય વવદ્યાભવનના સહયોગથી તા. ૨૮-૪-૨૦૧૩ના રવવવારની સાંજે ભારતીય વવદ્યાભવન ખાતે સંપન્ન થયો હતો. આ પ્રસંગે સાચા અથયમાં પૂ. મુન્શીજીને અંજવલ અપયણ કરાઈ હતી. કાયયક્રમના પ્રારંભે ભવન્સના સેક્રટે રી અને ઉદ્ઘોષક શ્રીમતી પાવયતીબહેન નાયરે મહેમાનોનું સ્વાગત કયુું હતું જ્યારે ભવન્સના એક્ઝીક્યુટીવ ડાયરેક્ટર ડો. નંદકુમારે વેદની પ્રાથયના સાથે કાયયક્રમ અંગે ખ્યાલ આપ્યો હતો. કાયયક્રમનું સંચાલન કરતા ‘ગુજરાત સમાચાર અને એવશયન વોઇસ’ના તંત્રી શ્રી જોગીન્દર સેંઘર સાથે શ્રી સી.બી. પટેલ અને પ્રકાશક શ્રી સીબી પટેલે ભારતીય વવદ્યાભવન, લંડનના ચેરમેન શ્રી જોગીન્દર સેંઘરજીનો પવરચય આપતાં જણાવ્યું હતું કે ‘‘અમુક લોકો કૃષ્ણ જેવા હોય છે જેઅો હંમશ ે ા ‘કમય’માં માને છે

અને તેમાંના એક શ્રી સેંઘર છે. તેઅો ૨૫ વષયથી ભવન્સની કાયયવાહી કવમટીમાં સેવા આપે છે અને ભવન સાથે જોડાયા ત્યારથી દર વષષે અોછામાં અોછા ૫૦,૦૦૦ પાઉન્ડ એકત્ર કરે છે.” શ્રી જોગીન્દર સેંઘરે જણાવ્યું હતુ ં કે ‘‘આજથી ૩૮ વષય પહેલા શ્રીમતી પાવવતીબહેન નાયર ૧૯૭૫માં તે સમયના ભવનના ચેરમેન શ્રી માણેક દલાલે મને ભવન્સનો આજીવન સદસ્ય બનાવ્યો હતો અને તેમણે જ દબાણ કરીને ભવન્સની પ્રવૃવિમાં જોડાવા પ્રેયોય હતો. ભારતીય વવદ્યાભવન ધાવમયક કે રાજકીય સંસ્થા નવહ પણ સંસ્કૃવત અને કલાનો પ્રચાર કરતી સંસ્થા છે. અહીં દરેક ધમય અને સંસ્કારને ઉિેજન અપાય છે. અમે ભવન્સનો પ્રચાર અને પ્રસાર કરવા છેલ્લા કેટલાક વષોયથી દીવાળી ઉત્સવની ઉજવણી કરીએ છીએ. આજે શ્રી સીબી અને એમના જેવા ઘણા બધા શુભવચંતકોને પગલે ભવન્સ પાસે પોતાનું મકાન છે, રીઝવય ફંડ છે અને તમે શ્રી મુન્શીજીના સ્વપ્નને સાકાર કરવા મોટી સંખ્યામાં ભવન્સના સદસ્ય બનીને, આવથયક ફાળો આપીને, કે પોતાના બાળકોને ભવન્સના વવવવધ અભ્યાસ કરાવીને ટેકો આપી શકો છો.’ સેંઘરજીના પ્રવચન બાદ ભારતીય વવદ્યાભવનના એક્ઝીક્યુટીવ ડાયરેક્ટર અને ભવન્સની પ્રવૃવિઅોને ખૂબજ સુદં ર વેગ આપનાર ડો. નંદકુમારે જણાવ્યું હતું કે ‘ત્રણેક વષય પહેલા હું વડીલ શ્રી માણેકજી દલાલના માગયદશયન હેઠળ કામ કરતો હતો અને આજે હવે શ્રી સેંઘરજી સાથે કામ કરતા આનંદ અનુભવી રહ્યો છુ.ં અમે જે પ્રવૃવિઅોનું અહીં સંચાલન કરીએ છીએ તે જોતાં ભારતને જરા પણ ‘વમસ’ કરતા નથી અને મારી તમામ જરૂવરયાતો અહીં પૂણય થાય છે અને શ્રી મુન્શીજીના કારણે જ અમે સૌ સુખી છીએ. ૧૯૩૮માં મુબ ં ઇ

ભવન્સની સ્થાપના બાદ ૧૯૭૨માં તેમના આશીવાયદથી જ લંડનમાં ભવન્સની સ્થાપના થઇ હતી.’ શ્રી નંદાજીના ઉદાર પાસા અંગે શ્રી સીબીએ જણાવ્યું હતું કે મૂળ બ્રાહ્મણ એવા નંદાજી જો કોઇ વ્યવિ તરફથી લગ્ન કે અન્ય પૂજા વવવધ માટે વનમંત્રણ આપવામાં શ્રીમતી દેવીબહેન પારેખ આવે તો પોતાને મળતી દવિણાની તમામ રકમ પ્રવત વષય ભવન્સના એકાઉન્ટમાં જમા કરાવી દે છે. શ્રી નંદાજીએ જણાવ્યું હતું કે ‘મુન્શીજી ખાસ તો બંધારણની રચનામાં મહત્ત્વના યોગદાન માટે જાણીતા હતા. તેમણે ઘણાં પુસ્તકો પણ લખ્યા હતા અને કૃષ્ણાવતારના વોલ્યુમ દ્વારા તેમણે ખૂબજ આસાન ભાષામાં કૃષ્ણ ચવરત્રનો અહેસાસ કરાવ્યો હતો. દેશ વવદેશમાં કલા અને સંસ્કૃવતના પ્રચાર અને પ્રસાર માટે તેમણે ભવન્સની સ્થાપના કરી હતી. ભવન્સના પ્રથમ સેક્રટે રી શ્રી રામકૃષ્ણન અગાઉ સરદાર પટેલના સેક્રટે રી હતા અને મુન્શીજીએ સરદાર પાસે તેમની માંગણી ભવન્સ માટે કરતાં સરદાર તેમને ના પાડી શક્યા નહોતા. જ્યારે માથુરજી ભવન્સના પ્રથમ રજીસ્ટ્રાર બન્યા હતા. શ્રી મુન્શીજીના સ્વપ્નસમાન ભવન્સે આજે ખૂબજ વવકાસ કયોય છે અને વવદ્યાના અદકેરા મહત્ત્વને પારખીને તેમણે ખૂબજ ‘પ્રોપર ચેનલ’થી વવદ્યા આપવા માટે વવશ્વભરમાં શાળાકોલેજો સવહત અનેક પ્રકારની કલા શીખવતા વગોય શરૂ કયાય હતા. આજે ભવન્સ દ્વારા ૧૧૦ જેટલા શૈિવણક સંકલ ુ ચલાવાય છે.’ શ્રી નંદાજીએ સંસ્કૃતનો શ્લોક ‘વવદ્યા ધનમ..’નું ઉદાહરણ આપતાં જણાવ્યું હતું કે ‘વવદ્યાની ચોરી થઇ શકતી નથી કે ભાઇને ભાગ આપવો પડતો નથી, તેને વાપરીએ તેમ તે વધે છે. અનુસંધાન પાન-૭

Please tick the appropriate category

13TH ASIAN ACHIEVERS AWARDS NOMINATION FORM The prestigious Asian Achievers Awards is hosted every year by UK’s leading news weeklies Asian Voice and Gujarat Samachar to honour British Asians par excellence. If there is someone you know who has broken boundaries and deserves recognition for their unique contribution to the community and the nation then please nominate them for one of the awards listed below. Make sure that you fill in this application form and send it on or before 12th July, 2013 by post, fax or email to Mr. L George, Tel: 020 7749 4013, Fax 020 7749 4081, Email: aaa@abplgroup.com. If you are sending it by post the address is Mr. L George, ABPL Group, Karma Yoga House, 12 Hoxton Market, London N1 6HW.

Name of the Person you are Nominating: _______________________________________ Contact Details of the Nominee (Tel & email):____________________________________ ______________________________________________________________________________ Present Occupation of the Nominee: ____________________________________________ Please attach the Nominees's CV which includes the following information (Please do not exceed a limit of 1000 words) (1) Personal background (2) (3) (4) (5) are

Most important career achievements till date. Nominee's contribution to the community and nation. Future Plans, ambitions and visions. Any notable obstacles in the Nominee's career that has helped him/her to reach where they today.

Summary-

(Please include a summary in not more than 150 words why the nominee is worthy of win-

ning the particular award in a separate sheet)

Nominators name and contact details: __________________________________________ Nominators current Occupation/Company: ______________________________________ Tel/Mobile: __________________________________________________________________ Email:_______________________________________________________________________ NOMINATION AND SELECTION PROCESS: This is a unique event where readers nominate and an independent panel of judges comprising of eminent personalities selects the winner. Judges’ decision is final. ABPL Group will not entertain any dialogue with members of the public regarding the judging process. In order to ensure a high degree of transparency and fairness, the management and members of the staff of Asian Voice and Gujarat Samachar will play no role in the nomination or judging process. You may use an additional sheet if the space provided is insufficient. The winners will be announced at the AAA Awards ceremony on 6th September, 2013. Asian Voice, Gujarat Samachar will publish the names of the short listed candidates and winners after the event. The winners names will also appear in our e-edition www.abplgroup.com You can nominate yourself if you wish to. Nominations and entries must follow the prescribed format. All nomination forms must reach our offices on or before 12th July, 2013

Achievement in Media, Arts and Culture ................................

Someone who has made a mark in media including print and broadcast media; cinema, art and culture.

Achievement in Community Service............................................ In recognition for an individuals service to community.

Sports Personality of the Year ...................................................... Awarded for excellence in sports.

Uniformed and Civil Services ........................................................

For outstanding achievements in uniformed and civil services or contribution to the community through any of the above services.

Professional of the Year ..................................................................

Professionals in the field of medicine, law, education, banking, finance and others, who have scaled the heights of their chosen profession.

Young Entrepreneur of the Year ..................................................

Awarded to an young entrepreneur (less than 35 years) with a proven track record of operating a successful business enterprise.

Business Person of the Year .......................................................... Awarded to a business person who is a success in every sense of the word and can demonstrate a genuine passion for social issues.

Woman of the Year ............................................................................ The award will recognise and honour a woman who has made a significant mark in any chosen field.

International Personality of the Year ........................................ Awarded to those who have acclaimed popularity internationally for his/her contribution in any particular sector and is recognised for their timeless philanthropic activities.

Lifetime Achievement Award ........................................................ To honour those individuals, who during their lifetime, have made immense contributions in any given field. This remarkable individual can be marked as an example for the younger generation.


7

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 11th May 2013

આપણા દેશ અને સમાજ િત્યેનું ઋણ તો જ અદા કરી વિખ્યાત સાવિત્યકાર... શકીએ જો આપણાં બાળકો આવી કલા સંથકૃતતની િવૃતિમાં ભાગ લે અને ભણે. જ્ઞાન જ આપણને તમામ મુશ્કેલીઅોમાંથી માગગ આપી શકે તેમ છે. શ્રી સીબી ભવન્સને તેના થથાપના કાળથી જ ખૂબજ સહકાર આપે છે અને આજે કાયગક્રમનું આયોજન થયું છે તેની પાછળ પણ શ્રી સીબીની તદઘગદ્રતિ અને સમાજ સેવાની ભાવના જ છે જે બદલ હું તેમણે સહ્રદય આભાર વ્યિ કરું છુ.ં ’ આ કાયગક્રમમાં જાણીતા સોલીસીટર અને ભવન્સના તવદ્યાથથી રહી ચૂકલ ે ા શ્રી નયનેશભાઇ દેસાઇ િવચન માટે શ્રીમતી કોકકલાબેન પટેલ ઉપસ્થથત રહેનાર હતા. પરંતુ તપતાશ્રીના તનધનના કારણે ઉપસ્થથત રહી ન શિા તેમણે સીબીને ફોન કરી તદલગીરી વ્યિ કરી હતી. શ્રી સીબી પટેલે મનનીય િવચન કરતાં જણાવ્યું હતું કે ‘‘ભારતીય તવદ્યાભવન અપણી કલા, સંથકૃતત અને દેશ ભતિનો િસાર િચાર કરતું એવું કેન્દ્ર છે જેના તોલે કોઇ આવી શકે નતહ. આજ ભવનમાં િણેક માસ પહેલા જ્યારે બહેન માયા દીપકે એક કાયગક્રમના અંતે ‘એ મેરે વતન કે લોગો..’ ગીત છેડ્યું ત્યારે ઉપસ્થથત સૌ કોઇએ ઉભા થઇને ભારત િતત આદર વ્યિ કયોગ હતો. આજે આપણે જેમની ૧૨૫મી જ્નમજયંતીની ઉજવણી કરી રહ્યા છે તે શ્રી મુન્શીજીએ આપણને અસ્થમતા શબ્દ આપ્યો હતો. શ્રી સીબીએ જણાવ્યું હતું કે 'આઝાદી વખતે હૈદ્રાબાદના તનઝામે ભારતમાં જોડાવા સામે તવરોધ કરતા રીઝવી અને તેમના રઝાકારોને મેદાનમાં ઉતાયાગ હતા. બહાદુરીથી શ્રી મુન્શીજીએ લગાતાર શાંતતપૂવક ગ ચચાગઅો કરી તેનું તનરાકરણ લાવ્યા હતા અને આજે હૈદ્રાબાદ રાજ્ય ભારતનો તહથસો છે. ભારત છેલ્લા ૯૦૦ વષોગથી મોગલ આક્રમણખોરો અને અંગ્રેજોના હાથ નીચે ગુલામ રહ્યું હતુ.ં તે સમયે આપણી સંથકૃતત, કલા, સંગીતે ખૂબજ તકલીફ વેઠી હતી અને તેથી જ શ્રી કનૈયાલાલ મુન્શીએ આઝાદ ભારતને તૈયાર કરવા માટે આયોજન કયુું હતુ.ં ' શ્રી સીબીએ શ્રી મુન્શીજીના િથમ પત્ની શ્રીમતી અતતલક્ષ્મીબેનનાં ભિીજા અને સમારોહમાં ઉપસ્થથત શ્રી જગદીશભાઇ પાઠકને મંચ પર બોલાવી તેમની યાદો વાગોળતાં જણાવતા શ્રી જગદીશભાઇએ જણાવ્યું હતું કે ‘‘પૂ. મુન્શીજીને અમે ‘બાપાજી’ કહેતા હતા અને મારા પત્ની વતણક હોવાના કારણે મારા િેમ લગ્નમાં તકલીફો થતાં બાપાજીએ મને ખૂબ જ મદદ કરી હતી પાન-૬નું ચાલુ

ડ્રામા ટીમના કલાકારો સવવ શ્રી કકરણભાઇ પુરોહિત, હરકીનભાઇ હિવેદી, અહનરુધ્ધ પટેલ, રમીલા િલાઇ અને મુકેશ ગોહિલ (તમામ તસવીર સૌજન્ય: શરદ રાવલ)

કાયવક્રમમાં ઉપસ્થિત શ્રોતાઅો

ખૂબ જ મોટી અસર થઇ હતી. શ્રી મુન્શીજીએ તવધવા તવવાહ માટે આહલેક જગાવી લોકો તેમને અનુસરે તે માટે ૧૯૨૬માં કલાવતી શેઠ નામના તવધવા સાથે લગ્ન કરી દાખલો બેસાડ્યો હતો.’ આ િસંગે કફલ્મ્સ તડતવઝન અોફ ઇન્ડીયા િારા તૈયાર કરાયેલી એક કલાકની સુદં ર તવડીયો કફલ્મ્સ રજૂ કરાઇ હતી જેને ઉપસ્થથત સૌકોઇએ માણી હતી. કાયગક્રમના બીજા ચરણમાં પૂ. મુન્શીજી િારા તલતખત અને લંડનના યુવાન અને જાણીતા તદગ્દશગક શ્રી કકરણભાઇ પુરોતહત અને તેમની કલાકાર ટીમ િારા તૈયાર કરાયેલ મનોરંજક અને વેધક નાટક ‘બે ખરાબ જણ’ રજૂ કરવામાં આવ્યું હતુ.ં જેમાં પૈસાદાર યુવાન પૈસાના જોરે કોઇ પણ યુવતી સાથે લગ્ન કરી શકે છે અને તે માટે તેના માબાપને પણ મનાવી શકે છે' તેની સુદં ર અને વેધક રજૂઆત કરાઈ હતી. ખૂબજ હસાવતા અને સામાજીક હાલત પર વ્યંગ વ્યિ કરતા આ નાટકનો સમય માિ અડધા કલાકનો હતો અને ખૂબ જ ટૂક ં ી નોટીસ મળવા છતાં કકરણભાઇ અને તેમની ટીમ િારા સુદં ર રીતે ભજવવામાં આવ્યું હતુ.ં ડો. મોહન મેતડકોના પાિમાં શ્રી કકરણભાઇ પુરોતહત, રામદાસ ડગલીવાલાના પાિમાં તરકીનભાઇ તિવેદી, વકીલ પરષોિમ પોપડાના રોલમાં અતનરુધ્ધ પટેલ, રંભા પોપડીના પાિમાં રમીલા હલાઇ અને ખીમજીકાકા તથા ડો. જંગલના (ડબલ રોલ) પાિમાં મુકશ ે ગોતહલે ઉમદા અતભનય કરી સવવે દશગકોના મન મોહી લીધા હતા. અંતે ‘ગુજરાત સમાચાર’ના ન્યુઝ એતડટર શ્રી કમલ રાવે ખૂબજ ઉમદા સાથ સહકાર આપનાર ભારતીય તવદ્યભાવનના ડ્રામા કતમટીના ચેરમેન શ્રી સુરન્ે દ્રભાઇ પટેલ, કકતથી કેટરીંગના જયાબેન, કફલ્મ દશાગવવા માટે મદદ કરનાર ‘ગુજરાત સમાચાર’ના ગ્રાફીક ડીઝાઇનર શ્રી અજય કુમાર, ભવન્સના ટેતિશીઅન શ્રી શંકર તેમજ સવવે વિાઅોનો આભાર વ્યિ કયોગ હતો.

,'-$(&+" #$'* !.& .&)$!%%%

All our prices are per person. Escorted tours include most meals, flights & taxes

Escorted

અને તેઅો મારા લગ્નમાં પણ પધાયાગ હતા. લંડનમાં ભવન્સની થથાપના થઇ હતી ત્યારે એસ. રામનકૃષ્ણન ભવનના સેક્રટે રી હતા અને ત્યારે મારા ફોઇ લીલાવતીબેન (મુન્શીજીના તિતીય પત્ની) પાંચ તદવસ માટે લંડનમાં રોકાયા હતા.’’ સાતહત્યિેમી શ્રીમતી દેવીબહેન પારેખે િાસંતગક િવચન કરતાં જણાવ્યું હતું કે ‘શ્રી મુન્શીજી મુબ ં ઇ રાજ્યના ગૃહ િધાન હતા ત્યારે તેમણે ૧૯૩૮ના કોમી રમખાણો કડક હાથે ડામી દીધા હતા. આજ રીતે મુબ ં ઇમાં એક શ્રી સીબી પટેલ અને શ્રી જગદીશભાઇ પાઠક રોયલ ક્લબ હતી જેના તમામ હોદ્દેદારો અંગ્રેજો હતા. આ ક્લબનું લાયસન્સ રીન્યુ કરવાની વાત આવતા મુન્શીજીએ ‘જો અડધા ભારતીયોને હોદ્દેદાર બનાવાય તો જ લાયસન્સ રીન્યુ કરવાની ચીમકી આપતાં ભારતીયોને ક્લબના હોદ્દા પર લેવાયા હતા. ભારતમાં હોસગ બ્રીડીંગની શરૂઆત પણ મુન્શીજીએ કરાવી હતી અને તેમનું ભાષા પરનું િભુત્વ ખૂબજ સારૂં હતું અને ૧૨૫ જેટલા પુથતકો લખ્યા હતા અને ૩ અખબારો કાઢતા હતા.’ ‘ગુજરાત સમાચાર’ના મેનજી ે ગ ં એતડટર શ્રીમતી કોકકલાબેન પટેલે જણાવ્યું હતું કે ‘શરૂઆતમાં ઘનશ્યામ વ્યાસના ઉપનામે લોકતિય થયેલા મુન્શીજી પર તેમના બરોડાના િાધ્યાપક શ્રી અરતબંદો ઘોષથી તેઅો ખૂબજ િભાતવત થયા હતા. આ ઉપરાંત તેમના પર મહાત્મા ગાંધી, સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલ, ભૂલાભાઇ દેસાઇ અને મોહમ્મદ અલી જીન્હાનો ભારે િભાવ હતો. તેમણે સરદાર પટેલના બારડોલી સત્યાગ્રહ અને દાંડીકૂચમાં પણ ભારે ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો તો હોમ રૂલ મુવમેન્ટની તેમના પર

Scenic Switzerland

Enchanting China from

£2220

from

Flights only

Packages

16 Day tour with Yangtze River Cruise Tour dates: 03 Jun, 29 Jul & 12 Sep 13

£1330

8 Day tour to Davos/Interlaken/Engelberg/Zurich Tour dates: 07 - 14 Jun, 12 - 19 Jul , 20-27 Sep 13

Lakes & Mountains of Lucerne 3 nights from £335pp

from

£2290

from

17 Day tour with optional 5 Day Tour add-on for Laos Tour dates: 16 Jul, 08 Oct & 12 Nov 13

2 people sharing & not including flights

Travel from 01 Apr - 31 Dec 13

Travel from 01 Apr - 22 Dec 13

Flights from London to

London-Colombo-KualaLumpur-Delhi-Colombo-London from £969 London - Toronto - New York - London London - Dubai - Bangkok - Hong Kong - Dubai - London

from £592 from £607

London-Hanoi-Bangkok-SiemReap-HoChiMinh-London from £726 Plus more...

www.namaste.travel 56 Baker Street, London W1U 7BU Contact: sales@namastetravel.co.uk

Mob: 07807 775 767

Prices are per person subject to availability and change. Terms and conditions apply

£4350

23 Days with optional 3 nights in Buzios Tour dates: 08 Sept 13

Snow peaks of Switzerland 3 nights from £395pp

2 people sharing & not including flights

Multi-leg flights from

Tel: 020 7725 6765

South American Discovery

Cambodia & Vietnam

Dubai from £327

Mumbai from £455

New York from £381

Beijing from £431

Toronto from £501

Nairobi from £460

Bangkok from £448

Rio from £506

Geneva from £118

Singapore from £493

Lima from £530

Zurich from £167

Bringing you travel deals for over 35 years Authorised to sell Travel Insurance

Namaste travel is a division of the


સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ

8

11th May 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

સામાજિક ચેતનાઃ જવધવા વહુને સાસરે વળાવી ભૂજઃ ઘરની હવધવા વહુને ફરીથી દીકરી તરીકે પરણાવવાના ઘણા ફકસ્સા સમાજમાં જોવા મળી રહ્યા છે. થોડા સમય પિેલા સૌરાષ્ટ્રમાં આવી કેટલીક ક્રાંહતકારી ઘટનાથી સમાજમાં એક અનોખી પ્રથા શરૂ થઇ િોવાનું જણાય છે. આવો જ ફકસ્સો તાજેતરમાં ભૂજમાં મારૂ કંસારા સોની સમાજના મહિલા મંડળના અધ્યક્ષાના પહરવારમાં બન્યો છે. અખબારી અિેવાલમાં જણાવ્યા મુજબ જ્ઞાહતના અાગેવાન ઇન્દુભાઇ હળરરામ સોલંકીના મોટાભાઇ બાબુભાઇ તથા તેમના યુવાન પુત્ર રળસકભાઇનું વષવ ૨૦૦૧ના એ ગોઝારા ભૂકંપમાં અવસાન થયું િતું. પણ રહસકભાઇના પત્ની જુલીબેન તથા તેમના પાંચ વષવના પુત્ર સૂરજનો અદભુત બચાવ થયો િતો.

જુલીબેન અને તેમનો પુત્ર ઇજાગ્રસ્ત થયા બાદ સારવાર મેળવીને પોતાના હપયર હિંમતનગર પાસેના તલોદ ખાતે ત્રણેક મહિના રહ્યા િતા. સ્વ. રહસકભાઇના કાકા ઇન્દુભાઇ તથા લતાબેને જુલીબેનના માતા-હપતા પાસેથી જુલીબેનને પોતાની દીકરી તરીકે લઇ જવાની મંજૂરી લઇ જુલીબેન તથા સૂરજને ભૂજમાં પોતાની સાથે રિેવા લાવ્યા િતા. સમયજતા ઇન્દુભાઇ તથા લતાબેનને હવચાર આવતો કે આ જુવાનજોધ પુત્રવધૂ માટે યોગ્ય વર શોધીને તેને દીકરીને જેમ કેમ ફરીથી પરણાવી ન શકાય? આ હવચારમાં ૧૨ વષવ વીતી ગયા. સૂરજ પણ ૧૭ વષવનો થયો અને તેણે તાજેતરમાં ધોરણ ૧૦ની

• રાજકોટના રૂ.૨૦૦ કરોડના જમીન કૌભાંડમાં ફરાર આરોપી એવા વકીલ મહિલા રેખાબેન મનસુખભાઈ તુવાર આગોતરા જામીન સાથે રજૂ થતાં પોલીસે તેની ધરપકડ કરી પૂછપરછ િાથ ધરી િતી. કૃણાલ કાનાણીને વારસામાં રાજકોટ-મુબ ં ઈમાં મળેલી રૂ. ૨૦૦ કરોડની જમીન બારોબાર વેચી નાખવાનું કૌભાંડ બિાર આવ્યું િતુ.ં

&4) '4: 29$ <'4: )9 4

પરીક્ષા આપી. અંતે જુલીબેન માટે બરાબર ચકાસણી કરીને યોગ્ય પાત્ર મળતાં જુલીબેન તથા તેમના હપયરમાંથી મંજૂરી મેળવીને નખત્રાણાવાસી ૪૫ વષષીય સોની જયેશભાઇ ખેંગારભાઇ સોલંકી સાથે થોડા સમય પિેલા ભૂજના કાહલકા માતાજીના મંહદરમાં જ્ઞાહતજનોની િાજરીમાં સાદાઇથી લગ્ન કરીને જુલીબેનને સાસરે હવદાય અાપી. જુલીબેનના સગા ભાઇ-ભાભી મેહુલભાઇ તથા મનીષાબેન પણ િાજર રહ્યા િતા.

ખંભાળિયા ન.પા. પ્રમુખનું પાળલકાના સભ્યપદેથી રાજીનામું

અમરેલીઃ ઘણીવાર મનુષ્ય માટે કપરો સમય તેને જિંદગીની નવી રાહ જિંધે છે. યુવાનીમાં કઠીન સ્થિજતનો સામનો કરતી પજતિી તરછોડાયેલી યુવતીએ યુજનયન પસ્લલક સજવિસ કજમશનની પરીિા પાસ કરી ઉચ્ચ અજધકારી બનવાનો પોતાના નવજીવનનો માગિ ખોલ્યો છે. સાવરકુંડલાની લોહાણા યુવતીને ન્યૂ ઝીલેન્ડવાસી પજતએ લગ્નના પંદર જદવસમાં િ દહેિની લાલિમાં તરછોડી હતી. ભાવનગર જિલ્લાનાં િેસરની પ્રાિજમક શાળાની જશજિકા કોમલ ગણાત્રા જનવૃત જશિક પ્રવીણભાઇની પુત્રી છે. તેણે તાિેતરમાં લેવાયેલી યુપીએસસીની

ખંભાળિયાઃ નગરપાહલકામાં છેલ્લા અિી વષવ સુધી સુંદર શાસન કરનાર ભાજપના પ્રમુખ ળદનેશભાઈ દત્તાણીએ પાહલકા પ્રમુખ-ઉપપ્રમુખ પદ માટેની ચૂંટણી યોજાયા બાદ સોમવારે અચાનક પાહલકાના સભ્યપદેથી રાજીનામું આપ્યું છે. હદનેશભાઈએ નગરપાહલકાના પ્રમુખ તથા ચીફ ઓફફસરને સંબોધીને આપેલ રાજીનામા પત્રમાં નાદુરસ્ત તહબયત તથા અંગત કારણોસર રાજીનામું આપ્યું િોવાનું જણાવ્યું છે. હદ ને શ ભા ઈ ના રાજીનામાના પગલે પાહલકાના ભાજપના અન્ય ૧૩થી ૧૪ જેટલા સભ્યોએ પણ નાદુરસ્ત તહબયત સહિતના કારણોસર સામૂહિક રીતે રાજીનામા આપતો પત્ર ચીફ ઓફફસરને પાઠવ્યો િોવાની ચચાવ છે.

• કપાસના ઉત્પાદનમાં મોખરે રિેતા સુરેન્દ્રનગરમાં ચાલતા કલ્યાણ વાયદામાં ચાલુ વષષે રેકોડટબ્રેક રૂ. ૧૫૫૭૩ ટનવઓવર નોંધાયું છે. જે ગત હસઝન કરતાં પાંચ ગણું વધુ છે.

! , , 8 & , ,4 3 # .- , 6

)9

+ #'4: )#6: ) )5!9 /*7 .*9 %: *4 !6 4# '4 8 '41 =+ 0$

NRIએ તરછોડેલી યુવતીએ UPSCની પરીક્ષા પાસ કરી

- -

" $ - 3 - 3

) *-

- , ,4 0 -8 5

/,

, 0 7+ !0 *%0 9. 8 ,

0 - - - 8 6 ,- , 0 - 3 -

, . , -

,

,

• મુંબઇના મુલુંડ-પૂવવના વૈતી એપાટટમેન્ટમાં ગત સપ્તાિે મીટર બોક્સમાં શોટટસફકિટના કારણે આગ લાગવાથી વસંતભાઈ સુંદરજી પાસડ (૫૮), તેમનાં પત્ની વષાાબેન પાસડ (૫૫) અને ત્રીજા હેમલતાબહેન તનસુખ છેડા (૫૪)નો સમાવેશ થાય છે. આ ત્રણેય કચ્છના દેહિયા ગામના વતની િતા.

, * ,! +-(($" * & "&+, $$ * ' )- $",1 $-%"&"-% /"& '/+ ''*+ ,"'+ 0, &,"'&+ '&+ *. ,'*" +

3 -

3 - 3 2 & . - 0 0

0 (3',

પરીિા પાસ કરીને ૫૯૧મો ક્રમાંક મેળવ્યો હોવાિી તે ઉચ્ચ અજધકારી બનીને ગૌરવ મેળવશે. તેના લગ્ન પાંિેક વષિ પહેલા ન્યૂઝીલેન્ડવાસી શૈલેષ પોપટ સાિે િયા હતા. પરંતુ લગ્ન પછીના ગણતરીના જદવસોમાં િ પજતએ તરછોડ્યા બાદ પણ તેણે જહંમત ગુમાવી નહીંને અિાગ મહેનત કરીને પરીિા આપીને સફળ પણ િઇ. ભણવામાં પહેલેિી િ હોજશયાર કોમલે ધો-૧૦માં પણ કેન્દ્રમાં પ્રિમ થિાન મેળવ્યું હતું. યુપીએસસીની પરીિા તેણે િોિા પ્રયત્ને પાસ કરી છે. તે સફળતાનો શ્રેય માતાજપતાને આપે છે. તેની માતા ગૃજહણી છે અને એક ભાઇ પણ જશિક છે.

- ,8 - , 1

'* ! + *'% '&$1 2 *'&, # ''* -$$1 ",, *'% '&$1 2 * & ! ''* ,"' ''* -$$1 ",, *'% '&$1 2

3 $

$

'!4+4!

4:"5# )

+ 9!)4 ,6)

!"

9

&4+# ) "9*7)4;

'6:%

!: #= (4! '-7,4 4 !"

!"

$6#4 '-4)43

!"

$4 / (08& - 8) "0 3!-5 1 - 1 ' '1 ),1 / - -5 #&- / (08& - !%'1 (8&6( - 7!1+ - - / . *( & - !1 + 2 +( / (08& !%'1

!

#

% !

%

!"

! $

#

$

!&

%% %%

!&

" %

)4

"

'

"

%

!

" # $

"

-=7-C)F 2>91? 3

" % ,@ '?,= -2+> ,4= -=7-C)F -2 <=97.2 #2=44= ',$# ! # -& +.0$ )*.2 '3) 3,! ( $+'( 3! (

-2$!!$ .7 30& .,! 1 (0.!( $5 .0* '(" &. .0.-2.

"* &$1 %0 6 %0 6 %0 6

0=D+> 0?:#A3 #A7C0=D

555 %2 20 4$+ ". 3*

0=2> G45@6*= &@

, 3= ,0=D !/= 28@4=,> (D() #A , *#3>.

! 1$# .- 25(- 1' 0(-&

// // //

#2=44?D

21 21 21 #

0=; "# 4$* -B7= $%CE

"!

' &" $

'

#


www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 11th May 2013

9


10

11th May 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

સરબજીતનું મૃત્યુઃ ભારતીય શાસકો હવે જાગે તો સારુ પાકકસ્તાનનું ભારતદ્વેષી અને અમાનવીય વલણ આખરે સરબજીતને ભરખી ગયુ.ં ખેડતૂ પુત્ર સરબજીત (તેના દાવા પ્રમાણે) દારૂના નશામાં ભારત-પાકકસ્તાન સરહદ ખરેખર ઓળંગી ગયો હતો કે (પાકકસ્તાનના આરોપ પ્રમાણે) ભારતીય જાસૂસ હતો તેવા દાવા-પ્રતતદાવા તેના દેહ સાથે બળીને રાખ થઇ ગયા. પાકકસ્તાન તેને ફાંસીના માંચડે લટકાવીને મારવા ઇચ્છતું હતુ.ં અને આવું કરવાનું મુચકેલ જણાતાં જેલમાં જ હુમલો કરીને મરાવી નાખ્યો. હવે પાકકસ્તાનમાં જેટલા મોં એટલી વાતો ચાલે છે. કોઇ કહે છે કે ગંભીર ઇજાથી તેનું મૃત્યુ નીપજ્યું તો કોઇ કહે છે કે હૃદય રોગના તીવ્ર હુમલાએ તેનો જીવ લીધો. રાષ્ટ્રપતત આતસફ અલી ઝરદારીએ ચૂટં ણીમાં ફાયદો મેળવવા તેને મરાવી નાખ્યો છે, તેવું કહેનારો વગા પણ નાનો નથી. પાકકસ્તાનમાં ૧૧ મેના રોજ સામાન્ય ચૂટં ણીઓ માટે મતદાન થવાનું છે. અને પાકકસ્તાની નેતાઓ માટે ભારતતવરોધી વલણ હંમશ ે ા લાભકારક સાતબત થયું છે. કારણ કંઇ પણ હોય, તપાસનું તારણ જે નીકળે તે, પરંતુ એ કડવી હકીકત છે કે સરબજીતનું મૃત્યુ કુદરતી જણાતું નથી. તેને મારવામાં અને મરાવવામાં પાકકસ્તાનનો હાથ છે. ભારતમાં બે આતંકવાદીઓને - અજમલ કસાબ અને અફઝલ ગુરુને ફાંસી અપાઇ તે પછી પાકકસ્તાન સરકારે સરબજીતની સુરક્ષા વધુ સઘન બનાવવાની જાહેરાત કરી હતી. જો આ જાહેરાતનો વાસ્તવમાં અમલ થયો હોય તો તેના પર હુમલો થયો કઇ રીતે તે સમજવું મુચકેલ છે. સરબજીત સાથે જે કંઇ બન્યું તેના માટે પાકકસ્તાન સરકાર તો જવાબદાર છે જ, પરંતુ ઢીલીપોચી મનમોહન સરકાર અને કાચીંડાની જેમ રંગ બદલતા ભારતના રાજકીય પક્ષો પણ પોતાની જવાબદારીમાંથી છટકી શકે તેમ નથી. સરબજીતને, તેના પતરવારને ન્યાય અપાવવાની જવાબદારી તેમની પણ હતી જ. આજે ભારત સરકારે સરબજીતના પતરવારને ૨૫ લાખ રૂતપયા અને પંજાબ સરકારે રોકડ સહાય ઉપરાંત તેની બન્ને દીકરીઓને સરકારી નોકરી આપવાની જાહેરાત કરી છે. શાસક પક્ષના ‘યુવરાજ’ રાહુલ ગાંધી શોકાતુર પતરવારને સાંત્વન આપવા સરબજીતના વતન ભીખીવીંડ પહોંચ્યા તો તવપક્ષ ભાજપ સતહતના નેતાઓએ પણ દુખ-શોક વ્યિ કયાા. પરંતુ કેટલાક સવાલો એવા છે - જેના

જવાબ ભારતીય પ્રજા પાકકસ્તાન પાસે નહીં, પોતાના રાજકીય પક્ષો, નેતાઓ પાસેથી મેળવવા માગે છે. સરબજીતના મોત પર આંસુ સારતા આ નેતાઓ, પક્ષો, આટલા વષોા સુધી ક્યાં હતાં? કોઇને એ કેમ ન સૂઝ્યું કે સરબજીતને બચાવવા માટે - આપણે રાજકીય મતભેદો બાજુએ મૂકી - સતિય પ્રયાસો કરવાની જરૂર છે? સરબજીતના પતરવારના દુખ-દદામુચકેલીમાં કોઇ નેતા પહેલાં કેમ સામેલ ન થયા? સરબજીતના મૃત્યુ પછી સંસદમાં મૌન પાળ્યુ,ં પણ પહેલાં જ આ બધાએ પાકકસ્તાનની નીતતરીતત સામે અવાજ ઉઠાવ્યો હોત તો? દેશના તો ઠીક, પંજાબના પણ એકેય સંસદ સભ્યે તેની હાલત જાણવા પાકકસ્તાન જવા પ્રયાસ કેમ ન કયોા?... આ બધા સવાલ એવા છે કે દેશના આમ આદમીને મૂઝં વી રહ્યા છે. પરંતુ તેના જવાબ માટે ભારતીય નેતાઓએ આત્મતનરીક્ષણ કરવાનું છે. તેમણે પોતાની જાતને સવાલ પૂછવાનો છે કે સરબજીતની મુતિ માટે તનષ્ઠાપૂવકા પ્રયાસ થયા હતા ખરા? સવાલ એકલા સરબજીતનો જ હોત તો આ તવચારમંથનની જરૂર નહોતી. તેના મૃત્યુ સાથે વાત અને તવવાદ પર પૂણતા વરામ મૂકાઇ ગયું હોત. પરંતુ હજુ ન જાણે કેટલાય સરબજીત પાકકસ્તાન કે દુતનયાના બીજા દેશોની જેલમાં બંધ છે. દરેક તનદોાષ જ છે, અને તેને જે તે દેશની સરકારોએ છોડી મૂકવા જ જોઇએ તેવો આગ્રહ ભારત રાખી શકે નહીં, અને રાખવો પણ ન જોઇએ. તેમને - દોતષત હોય તો - જે તે દેશની કાનૂની જોગવાઇઓ અનુસાર સજા મળે તેમાં કોઇને વાંધો ન હોવો જોઇએ, પરંતુ ભારત સરકારે એટલું તો તનશ્ચચત કરવું જ જોઇએ કે તેના નાગતરકને તટસ્થ ન્યાય મળે. સરબજીતના કકસ્સામાં આવું થયું નથી. સરબજીત ખોટી ઓળખનો ભોગ બન્યો હોવાનું એકથી વધુ વખત પુરવાર થયું છે, તેની સામેની કાનૂની કાયાવાહીમાં અનેક ક્ષતતઓ હોવાનું સાતબત થયું છે, તિતટશ મતહલા વકીલે તો મુદ્દાસર પુરવાર કયુું છે કે સરબજીતને સાવ ખોટી રીતે કેસમાં દોતષત ઠરાવાયો છે. હવે ભારત સરકારે તવદેશની જેલોમાં કેદ તેના અન્ય નાગતરકોને આ પ્રકારે અન્યાય ન થાય તે જોવાનું છે. જો એવું ન થયું તો દોષ પાકકસ્તાનનો કે બીજી સરકારોનો નહીં, પણ ભારત સરકારનો જ વધુ ગણાશે.

અને હવે રેલવે મંત્રાલયઃ મનમોહનની માઠી બેઠી છે મનમોહન સરકારની હાલત એક સાંધે ત્યાં તેર તૂટે તેવી થઇ ગઇ છે. કોલ બ્લોક ફાળવણીમાં થયેલી ગેરરીતતઓના તપાસ અહેવાલમાં કાનૂન પ્રધાન અને વડા પ્રધાન કાયાાલય (પીએમઓ)ના દબાણ તળે ફેરફાર થયાની સીબીઆઇની કબૂલાતનો મામલો સુપ્રીમ કોટટમાં અદ્ધરતાલ છે ત્યાં એક વતરષ્ઠ પ્રધાન સામે આંગળી ઉઠી છે. રેલવે પ્રધાન પવન કુમાર બંસલનો ભાણેજ તવજય તસંગલા લાંચ કેસમાં ઝડપાયો છે. તસંગલા પર આરોપ છે કે તેણે પશ્ચચમ રેલવેના જનરલ મેનેજર મહેશ કુમારને રેલવે બોડટના સભ્ય બનાવવા માટે ૯૦ લાખ રૂતપયાની લાંચ લીધી હતી. સીબીઆઇએ આ રકમ જપ્ત કરીને હવે ખાયકીનું મૂળ શોધવા તપાસ આદરી છે. પ્રાથતમક તપાસમાં આ સોદાની કુલ કકંમત બે કરોડ રૂતપયા હોવાનું ખૂલ્યું હતું, પરંતુ ખરેખર તો સોદો ૧૦ કરોડ રૂતપયાનો હતો. મહેશ કુમારને રેલવે બોડટના સભ્ય પદે જ નહીં, રેલવે બોડટના ચેરમેન પદે બેસાડવાના હતા.

અત્યાર સુધી તવરોધ પક્ષ કોલ બ્લોક ફાળવણીના તપાસ તરપોટટમાં ચેડાં કરનાર કાયદા પ્રધાનનું રાજીનામું માગી રહ્યો હતો, હવે રેલવે પ્રધાન બંસલનું રાજીનામું માંગે છે. બીજી તરફ, કોંગ્રેસે તપાસ પૂરી થતાં બંસલને હટાવવા ઇન્કાર કયોા છે. તપાસ તો પૂરી થાય ત્યારે ખરી, પરંતુ બંસલના પુત્રોની સંપતિમાં પાંચ વષામાં ૧૫૨ કરોડ રૂતપયાનો અધધધ વધારો નોંધાયો છે તે હકીકત છે. તસંગલા અને મહેશ કુમાર વચ્ચેની સોદાબાજીનો ઊંચો આંકડો દશાાવે છે કે ઉચ્ચ સ્તરે થતી તનમણૂકોમાં કેટલા મોટા પાયે ભ્રષ્ટાચાર પ્રવતતે છે. યુપીએ સરકારની બીજી મુદતમાં તો જાણે ભ્રષ્ટાચારે માઝા મૂકી છે. ટુ-જી સ્પેક્ટ્રમ, કોલ બ્લોક ફાળવણી, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ, આદશા હાઉસીંગ સોસાયટી યાદી લંબાતી જ જાય છે. જેમણે દેશને ભ્રષ્ટાચારની બદીમાંથી દેશને બહાર કાઢવો જોઇએ, લોકોને આ દૂષણ સામે લડવા પ્રોત્સાતહત કરવા જોઇએ તે લોકો જ ભ્રષ્ટાચારમાં ગળાડૂબ છે તે અફસોસજનક છે.

નાક દબાવશો તો મોંઢુ ખુલશે! આ સાથે લંડન-અમદાવાદની સીધી વવમાની સેવા માટે આપે જે લડત ઉપાડી છે તે માટે ૩૫ સહીઓ મોકલું છું અને આ લડત માટે અવિનંદન. આના પહેલાં પણ લડત લડ્યા હતા પરંતુ િારત સરકાર કે એર ઈન્ડડયાના સત્તાધીશોના બહેરા કાને કંઈ અથડાતુ નથી. આ માટેનો સીધો રસ્તો એ છે કે ‘એર ઈન્ડડયાનો સંપણ ૂ ણ બવહષ્કાર’. આ લડત કંઈ ગુજરાતીઓ માટે જ નવહ ગુજરાત જતા બધા લોકો માટે છે. અમદાવાદ જતી બીજી ત્રણથી ચાર વવમાની સેવા છે કે જે અમદાવાદ જાય છે. એર ઈન્ડડયા સીધી વવમાની સેવા માટે તૈયાર ના થાય તો ‘સંપણ ૂ ણ બવહષ્કાર’ કરો. - મિેન્દ્ર પટેલ (મુખી), સાઉધેમ્પટન

તો, લવાજના દરમાં વિારો કરો છેપલા બાર વષણથી 'ગુજરાત સમાચાર'નો ગ્રાહક છું અને મને ઘણું આશ્ચયણ થાય છે કે તા. ૧૩-૭-૨૦૦૨થી 'ગુજરાત સમાચાર'ના લવાજમના દર વધ્યા નથી. જો આપે દર વષષે ફિ એક પાઉડડનો લવાજમમાં વધારો કયોણ હોત તો આજની તારીખે ૩૫ પાઉડડમાં 'ગુજરાત સમાચાર' અને ૪૦ પાઉડડમાં 'ગુજરાત સમાચાર અને એવશયન વોઈસ' ગ્રાહકોને મળતા હોત. આપે જે ખચાણ બતાવ્યા તેની સાથે હું પૂરપે રૂ ો સહમત થાઉં છુ.ં 'ગુજરાત સમાચાર' દ્વારા ગુજરાત, િારત અને દુવનયાિરના સમાચારનો લાિ અને સેવા તમે આપો છો તે ઘણું જ પ્રસંશાને પાત્ર છે અને એ બદલ દરેકને ધડયવાદ પાઠવું છુ.ં હું માનું છું કે જુલાઈની પહેલી તારીખથી 'ગુજરાત સમાચાર' ૩૦ પાઉડડ અને 'ગુજરાત સમાચાર - એવશયન વોઈસ' બન્નેના લવાજમના ૩૫ પાઉડડ કરવા જોઈએ. આપની અમૂપય સેવાની કદર કરતા દરેક ગ્રાહકો આ વધારાને સહષણ સ્વીકારી લેશે એવું હું માનું છુ.ં હવે પછી દર બે વષષે લવાજમના દર માટે રીવ્યુ કરવા મારું સૂચન છે. આપ સવષેને સેવાના કાયોણ કરવા પ્રિુશવિ આપે એ માટે પ્રાથણના. - જગુભાઈ વમસ્ત્રી, કોવેન્ટ્રી

ખાનગી પત્રનો જાિેર જવાબ 'ગુજરાત સમાચાર'માં તા. ૪-૫-૧૩ - જીવંત પંથ ક્રમાંક - ૩૦૮માં નનામો પત્ર વાંચ્યા બાદ કોઈને પણ ખેદ થાય જ. આ પત્રનો જાહેરમાં સચોટ અને સવવસ્તર પ્રત્યુત્તર આપવામાં તમારી અકન્પપત વહંમત પ્રદવશણત થાય છે. નાલેશી અને બદનામી થવાના ડરે બીજા કોઈ તંત્રી આવા પત્રો ગુપ્ત રાખે. તમે જે જાહેર કયોણ એથી તમારી વનખલાસતામાં વૃવિ થઈ છે. મારા જેવાએ આવો પત્ર લખ્યો હોય તો તમારો જવાબ વાંચ્યા બાદ અવશ્ય જાહેરમાં તમારી માફી માગે. પાન-૨૨ ઉપર બાંગ્લાદેશ ફેક્ટરીનું ખૂબ જ યોગ્ય દષ્ટાંત આપી પૂરવાર કયુું છે કે અસફળતાથી વનરાશ ના થવું ઘટે - કરોવળયાની જેમ મથે રાખવું પડે. અત્યાર સુધી તમે અવારનવાર લોકવહત કાયોણ કરતા આવ્યા છે જે મોટાિાગે સફળતામાં પવરણમ્યા છે - અમારી શુિચ્ે છા કે આવા કામો ચાલુ રાખજો. વાચકોનો તમોને સંપણ ૂ ણ ટેકો છે એમ ખાત્રીપૂવક ણ કહું છુ.ં - આવા નનામા પત્રો તમારી કોઈપણ ઝુબ ં શ ે ને વધુ મજબૂત બનાવશે અને ડાયરેક્ટ ફ્લાઈટનો મુદ્દો હવે વધુ

મારી જીભ, મારું મન તથા મારું અંતઃકરણ પવવત્ર થાય તે માટે જ હું પ્રાથથના કરું છું. બાકી તને તો બિી ખબર જ છે અને જે મારા માટે શ્રેય િોય તે તું મોકલવાનો જ છું. - સુભાવિત સોવલડાવરટીથી આગળ ધપાવવો પડશે - વાચકો તમારી પડખે છે. - રમણભાઈ પટેલ-દાવડેકર, વેમ્બલી

બનાવટી રુદ્રાક્ષ અને દગાખોરી શ્રી સીબી, નનામા પત્રના અનુસધ ં ાને જણાવવાનું કે અાવા પત્રોને ધ્યાને લેવા જોઇએ નવહં. તમે સતત આત્મવનવરક્ષણ કરતી વ્યવિ છો. તમને ખબર છે કે તમે કોણ છો? અને શું કરો છો? તેથી તમારું કાયણ ચાલુજ રાખો. સંપણ ૂ ણ જાગૃત મનુષ્યને જગાડવાનો પ્રયાસ જ અવહેલના છે. ટેલીવવઝન મીવડયા અને અડય પ્રકાશનોમાં ઠગ લોકો દ્વારા બનાવટી રુદ્રાક્ષ સવહતની ચીજવસ્તુઓના વેચાણને પ્રોત્સાહન અપાતું હોઈ તેનાથી બચવા વવશે પણ વ્યાપક પ્રચાર કરાય તે આવશ્યક છે. તમારું પ્રકાશન જાહેરખબરની આવકની ખોટ સહન કરીને પણ વહંમતપૂવક ણ આવા ઠગલોકોથી દૂર થઈ વાચકોને બચાવે છે તેનો મને ઘણો આનંદ છે. મારું માનવું છે કે આધુવનક બીમારીઓના વનવારણ માટે ૨૦૦૦ વષણ પુરાણા ઈલાજનો ઉપદેશ લઈને આવતાં સાધુઓ અને સ્વામીઓએ સમસ્યાઓ સુધારવાની જગ્યાએ તેને વકરાવી છે. એવશયન કોમ્યુવનટીમાં માનવસક આરોગ્યની સમસ્યાઓ વ્યાપક હોવાની બાબત જાણીતી છે. ‘ગુજરાત સમાચાર’ના વાચકોના લાિાથષે ‘એવશયન વોઈસ’માં આવતી મારીઆ ફનાણ ડડીસની કોલમ 'વવઝા બાઈટ્સ’નું ગુજરાતીમાં િાષાંતર કરીને મૂકાય તો સારું રહેશ.ે મને તો તે કોલમ હંમશ ે ા ઉપયોગી રહી છે. - ગુલાબ વમસ્ત્રી, ઇમેઇલ દ્વારા

ઘર ઘરની જરૂવરયાત શ્રી કમલિાઈએ 'ગુજરાત સમાચાર'ના ગ્રાહકો સમક્ષ કરેલ નમ્ર રજૂઆત યોગ્ય અને આવકારવા જેવી છે. 'ગુજરાત સમાચાર' હજારો ગુજરાતીઓનું લાડીલું અને માનીતું અખબાર છે તેમાં શંકાને સ્થાન નથી. આપણામાં કહેવાય છે કે, ફલાણા માણસનું વજન પડે, તેમની કુદરતી આિા જ એવી હોય છે કે ફિ તેમની હાજરીથી બધું સમુ-સૂતરું ચાલવા માંડે અને ઉતરી ગયેલા ચહેરા ફરી પાછા ખીલવા લાગે છે. એજ રીતે દરેક ગુજરાતી ઘરમાં વજનદાર વ્યવિ જેટલી જ 'ગુજરાત સમાચાર'ની પણ જરૂવરયાત છે. 'ગુજરાત સમાચાર'નું વ્યવિત્વ જ એવું છે. તેના હજારો વનયવમત વાચકો ઉપર પોતાનો પ્રિાવ પાડવામાં છેપલા ૪૧ વષણથી સફળ રહ્યું છે. 'ગુજરાત સમાચાર'ના ૪૦ પાના તેની શાન અને શોિા છે તેને ઓછા ન કરવા વવનંતી છે. બાકી પહેલા અખબાર ગુરૂવારે મળતું અને હવે શુક્રવારે સવારે મળી જાય છે. તેનાથી વાંચક વમત્રોને ખાસ ફરક નહીં પડે તેવું મારું માનવું છુ.ં તમે લવાજમમાં વધારો કરો અને તેમાં મારી સંમવત છે અને અડય ગ્રાહક વમત્રો પણ આ બાબતે પોતાના વવચારો ને રજૂ કરવા નમ્ર વવનંતી કરું છુ.ં - નવનીત ફટાણીયા, હેનવેલ

ગુજરાત સમાચાર અને એિશયન વોઇસને આપ કોઇ સંદેશ આપવા માગો છો? લવાજમ/વવજ્ઞાપન સંબંવિત કોઇ માવિતી જોઇએ છે? િમણાં જ ફોન ઉઠાવો અથવા ઇ-મેઇલ કરો. અમે આપને મદદ કરવા તત્પર છીએ. Karma Yoga House, 12 Hoxton Market (Off Coronet Street) London N1 6HW

Tel: 020 7749 4080/4000 Fax: 020 7749 4081

Email:gseditorial@abplgroup.com aveditorial@abplgroup.com www.abplgroup.com


દડિણ-મધ્ય-ઉત્તર ગુજરાત

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 11th May 2013

બેસ્ટ બેકરીકાંડમાં વોન્ટેડ ઝડપાયા

૫૯ વષષીય વૃદ્ધાને જોડડયા બાળકો જન્મ્યા આણંદઃ જીવનમાં કુદરત ક્યારેય એવી રમત રમે છે કે તે હંમેશા એક કોયડા િમાન રહે છે. આણંદ જિટલાના પેટલાદમાં જશક્ષક દંપતી -૫૯ વષતીય સરોજબેન અને તેમના પજત પુ રુ ષો ત્ત મ ભા ઇ ને અગાઉ લગ્ન પછી બે િંતાનો હતા. તેમના પ્રથમ બાળકનું પાંચ વષતની ઉંમરે ટયુકેજમયાની બીમારીને કારણે મૃત્યુ થયું હતું. જ્યારે તેમના બીજા પુત્રનું ૨૧ વષતની વયે ગયા વષભે ૩૧ ઓક્ટોબરે આકલ્મમક મોત થયું હતું. મામટર ઓિ િોજશયલ વકકિના અભ્યાિ કરતા દીકરાના જનધનથી આ દંપતી પર જાણે આભ તૂટી પડ્યું. આમ જનઃિંતાન બનેલા આ દંપતીને એકલતા કોરી ખાતી હતી. ધાજમતક શ્રદ્ધા અને અત્યાધુજનક મેજડકલ િાયન્િના િથવારે તેમણે િરીથી િંતાન મેળવવા માટે

પ્રયત્ન શરૂ કયાત. પોતાનું દુઃખ દૂર કરવા તેમને અમદાવાદના ડોક્ટર દંપતી મદદરૂપ થયા હતા. ૧ મે ૨૦૧૨થી શરૂ કરેલી િારવારથી આધુજનક મેજડકલ િાયન્િના ચમત્કારનો તેમને અનુભવ થયો. ૫૯ વષતની ઉંમરે િરોિબેન િરી ગભતવતી થયા અને બરાબર તેમના પુત્રના અવિાનના જદવિે િ તેમણે બે િોડીયા િંતાનોને િન્મ આપ્યો. ઢળતી જિંદગીએ

વડોદરાઃ વડોદરાના ડભોઈ રોડ વવસ્તારમાં વષષ ૨૦૦૨ના બેસ્ટ બેકરીકાંડના ભાગેડું આરોપી વપતા-પુત્રની ૪ મેએ એન.આઈ.એ.ની ટીમે વાઘોવડયા તાલુકાના કાશીપુરા ગામમાંથી ધરપકડ કરી હતી. વડોદરાવાસી આ વપતા-પુત્ર હષષદ રાવજીભાઈ સોલંકી તથા મફત ઉફફે મેહુલ ૨૦૦૭ના અજમેર બ્લાસ્ટ કેસમાં પણ વોન્ટેડ હતા. ગોધરાકાંડ પછી તા. ૧૩-૨૦૦૨ના રોજ શહેરના ડભોઈ રોડ હનુમાન ટેકરી ઉપર બનેલાં બેસ્ટ બેકરીકાંડમાં ૧૪ વ્યવિના મોતથી દેશભરમાં ખળભળાટ થયો હતો. વડોદરા પોલીસે આ

િરીથી બે િંતાનોની માતા બનવાનું િુખ મેળવનાર િરોિબેન કહે છે કે, આ ઉંમરે િંતાન િુખ મેળવવામાં અમને કોઈપણ ખચકાટ નથી. હું નોકરીમાંથી જનવૃત્ત થઈ ગઈ છું. મારા પજત પરિોત્તમદાિ હિુ પણ નોકરી કરે છે અને અમારા િંતાનોના ભરણપોષણ માટે અમારી પાિે નાણાંની યોગ્ય વ્યવમથા છે. બંન્ને િંતાનોના િન્મ અંગે લોકો શું કહેશે તેની અમને કોઇ પરવા નથી. અમારા માટે અા િંતાનનું ભજવષ્ય મહત્ત્વનું છે. અમે હવે ખુશ છીએ.

11

મેયરના બહેન પણ નગરપાલિકા પ્રમુખ

ગુના હેઠળ કુલ ૨૧ આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી. જે તમામ આરોપીઓને વનદોષષ છોડી મૂકવાનો કોટેે હુકમ કયોષ હતો. આ હુકમની સામે થયેલી વરટ વપવટશનના પગલે મુંબઈની ખાસ કોટેમાં આ કેસની વરટ્રાયલ ચલાવવાનો સુપ્રીમ કોટેે હુકમ કયોષ હતો. નવેસરથી શરૂ થયેલી ટ્રાયલ વખતે ૨૧ પૈકીના કુલ ૧૭ આરોપીઓ પકડાયા હતા. જયારે ગાજરાવાડીના રહેવાસી જયંતી જામસીંગ ગોહહલ, તેમનો પુત્ર રમેશ ગોહહલ તથા હષષદ રાવજી સોલંકી અને મેહુલ આ ચાર જણાં વોન્ટેડ હતાં.

જિટલાની મહેસાણાઃ ભાિપશાજિત કડી નગરપાજલકાના વતતમાન પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની અઢી વષતની મુદત પૂણત થતાં ગત િપ્તાહે યોજાયેલી ચૂંટણીમાં પ્રમુખ તરીકે નયનાબેન જી. પટેિ તથા ઉપપ્રમુખ તરીકે પીયૂષ એ. પટેિની વરણી થઈ હતી. ઉટલેખનીય છે કે, નયનાબેનનાં નાના બહેન મીનાિીબહેન પટેિ ગત િપ્તાહે િ અમદાવાદના મેયર પદે ચૂંટાયા છે. ઉટલેખનીય છે કે કડી પાજલકા પ્રમુખ રાજેશભાઈ શુકિની અઢી વષતની મુદત ૭મેના રોિ પૂણત થઇ હોવાથી આગામી અઢી વષત માટે પ્રમુખ પદ મજહલા માટે અનામત હતું.

સંલિપ્ત સમાચાર • રૂ. ૧૪૦૦ કરોડની ઠગાઇ કરનાર પકડાયોઃ િુરતમાં યુજનયન લીડર તરીકે જાણીતા થયેલા ગોપાિ શેખાવતે મલ્ટટલેવલ માકકેજટંગનો ઉપયોગ કરી લાખો લોકો િાથે કરોડો રૂજપયાની ઠગાઈ કરી હોવાનું કૌભાંડ બહાર આવ્યું છે. િોકે, ગોપાલ શેખાવતને ગત િપ્તાહે આંધ્રપ્રદેશ પોલીિે અડાિણ જવમતારની તેની િ ઓફિિેથી પકડી લીધો હતો. શેખાવતે છેટલા ચાર વષતમાં ૨૦ લાખ લોકો પાિેથી રૂ. ૧૪૦૦ કરોડથી વધુની રકમ વિૂલી ઠગાઈ કરી હોવાનો આરોપ છે. તેણે ભારતમાં એન માટટના નામે ૧૪૭ જરટેઇલ ચેઇન મટોર ખોટયા હતા, િેમાં ખરીદી માટે તેણે લોકો પાિેથી એડવાન્િ રૂજપયા લઈ મટોર બંધ કરી દીધા હતા. • સુરતમાં પારસી પંચાયતની જમીનનો લવવાદઃ િુરત પારિી પંચાયતના ટ્રમટીઓ દ્વારા ઉમરવાડા, આંિણા, જરંગરોડ, ઉમરા-પીપલોદની અંદાિે રૂ. ૨૮૦ કરોડની બજાર ફકંમતની ચાર િમીનો શહેરના જબટડરો અને રાિકારણીના મેળાપીપણાથી પાણીના ભાવે વેચવાનું કાવતરું રચાયું હોવાની િજરયાદો થઇ છે. આ િજરયાદ દમતાવેિો િાથે મુંબઈ પારિી પંચાયતના ટ્રમટીઓને કરાતાં તેમણે િુરત પારિી પંચાયતના આ િમીનોના વેચાણની પ્રજિયા રદ કરવા આદેશ આપતા છ ટ્રમટીઓએ િામૂજહક અરજી આપી ચેજરટી કજમશનરને િમીનોના વેચાણની પ્રજિયા રદ કરવા અરજી િાથે જવનંતી કરી હતી. • નલડયાદમાં પીવાના પાણીની તંગીઃ નજડયાદ શહેર ખેડા જિટલાનું વડું મથક છે. આ શહેરમાંના કેટલાક જવમતારોમાં ભરઉનાળે પીવાના પાણીની ભારે તંગી પ્રવતતી રહી છે. લોકોને અન્યોના ઘરેથી પાણી ભરીને લાવવું પડે છે. આ બાબતે અનેકવાર િજરયાદ કરવા છતાં તંત્ર દ્વારા કોઈ િ યોગ્ય પ્રત્યુત્તર મળતો નથી. આ િંદભભે નગરપાજલકામાં િજરયાદ કરતાં નગરપાજલકાના કોન્ટ્રાક્ટર અને ઇિનેર દ્વારા કેટલાક જવમતારમાં નવી પાઈપ લાઈન નાખવાની કામગીરી પૂણત કરી હોવા છતાં પાણીની તંગીની િજરયાદ ઉઠી રહી છે. • ચરોતરમાં ટામેટાંનું મબિખ ઉત્પાદનઃ ખેડા જિટલામાં ટામેટાંની ખેતીમાં ચાલુ વષભે િારો ઉતારો આવતાં ખેડૂતોમાં ખુશી વ્યાપી છે. આ ટામેટાંની ખરીદી માટે માત્ર મથાજનક વેપારીઓ િ નહીં પરંતુ બીજા રાજ્યના વેપારીઓ પણ આવી રહ્યાં છે. ચરોતરના ટામેટાં છેક રાિધાની જદટહી િુધી પહોંચે છે. જદટહીના વેપારીઓ ચરોતરમાં આવી ટામેટાંની ખરીદી કરી રહ્યાં હોવાથી ખેડૂતોને િારો ભાવ મળે છે. ચરોતર અને ખાિ કરીને તારાપુર અને ખંભાત તાલુકામાં ટામેટાંનું મબલખ ઉત્પાદન થયું છે.

( , "" ) '() ) # $ ) ()%'- %*)( $ '' ) - ( +$ %" $ (( * ( %*'( ( ' +$ %" $ (( * &'% ' ##

%'

- , ""

+/ +/

$ # $ #

# # !# %* % !# %*

+/

$ #

%

!# %

+/ +/ +/

%$ ' #

+/

!&#

&%

+/

$ # *

!&#$ #

&%$ ' $&%$ '

+/

%%

% ! %

!

+/

! %

!

!

))

' , "" ),% - (& ) .( %$ %$ () ' ' ' !*# ' % -( ' %""%, ' $ ' ) % - ( '

( # $

-

)

, "" +$

' $ #

## &% &%$ '

$$ %* # !&$ % # * ( *$ # %# % % *$ $ $ $ # # % $ #% $% * ' # $ # % ! % &$ $ & % # % &% % # $ # % !&$ % # ! $% !# $ % &%&# ! # % # % # $% %#& ' $ ' & %* $%# * * % % % * %% 0 ! # &! ! $ # &$ ' * &$ $ # $( % * ) &$ ' * # % * #$ % ! #% ! % # #

+/

.-,

$ %

( *$

$ ) %(, # %(, #

* &% $% 1

'

# &

* 1 * !& * #

$ *

%

# (

%1 #% $ &$$ 3 ( % ! # !& * $ # '# # $ ( * "& $% $

$ !

#

$ #

!& * ( !!$ # $$ #

$ * * !# $

2 (% & # $( #$ #

#$ ! *$ #

$

%$ # % $ *% $%

% !


12

ркЧрлБркЬрк░рк╛ркд

11th May 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ркирк╡рк╕рк╛рк░рлАркорк╛ркВ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркд рк╕рлНркерк╛рккркирк╛ ркжрк┐ркиркирлА ркЙркЬрк╡ркгрлА рк╕рлБрк░ркдркГ рккрк╣рлЗрк▓рлА ркорлЗркирк╛ рк░рлЛркЬ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркирк╛ рллрлйркорк╛ ркеркерк╛рккркирк╛ ркжрк┐ркиркирлА рк░рк╛ркЬрлНркпркХркХрлНрк╖рк╛ркирлА ркЙркЬрк╡ркгрлА ркирк╡рк╕рк╛рк░рлА ркЦрк╛ркдрлЗ ркеркЗ рк╣ркдрлА. ркЖ рккрлНрк░рк╕ркВркЧрлЗ ркорлБркЦрлНркп рккрлНрк░ркзрк╛рки ркирк░рлЗркирлНркжрлНрк░ ркорлЛркжрлА ркЕркирлЗ ркЕркирлНркп рккрлНрк░ркзрк╛ркирлЛркирлА ркЙрккрк╕рлНркеркеркжркдркорк╛ркВ ркжрк╡ркжрк╡ркз рккрлНрк░ркХрк╛рк░ркирк╛ ркХрк╛ркпркпркХрлНрк░ркорлЛркирлБркВ ркЖркпрлЛркЬрки ркХрк░рк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ. рк┐рк╛ркВркбрлА ркЦрк╛ркдрлЗ ркЧрк╛ркВркзрлА рк╡ркВрк┐ркирк╛ркирлЛ ркХрк╛ркпркпркХрлНрк░ркоркорк╛ркВ ркорлБркЦрлНркп рккрлНрк░ркзрк╛ркирлЗ ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ ркХрлЗ, тАШрк╕ркоркЧрлНрк░ ркжрк╡рк╢рлНрк╡ ркЬрлЗ ркорк╣рк╛ркдрлНркорк╛ ркЧрк╛ркВркзрлАркирлЗ рк╡ркВрк┐рки ркХрк░рлЗ ркЫрлЗ рккрк░ркВркдрлБ ркЖркЭрк╛рк┐рлА рккркЫрлА ркХрлЛркВркЧрлНрк░рлЗрк╕рлЗ рк┐рлЗрк╢ркирлЗ ркЧрк╛ркВркзрлАркирлЛ рк░ркеркдрлЛ ркдрлЛ ркЫрлЛркбрк╛рк╡рлА рк┐рлАркзрлЛ, рккрк░ркВркдрлБ рк╣рк╡рлЗ ркЧрк╛ркВркзрлАркирлЗ ркЬ ркдрлЗркирлЛ рк░ркеркдрлЛ ркЫрлЛркбрк╛рк╡рлА рк┐рлЗрк╡рк╛ркирлБркВ ркмрлАркбрлБркВ ркЭркбрккрлНркпрлБркВ ркЫрлЗ.тАЩ ркорлБркЦрлНркп рккрлНрк░ркзрк╛ркирлЗ ркирк╡рк╕рк╛рк░рлАркорк╛ркВ ркКркЬрк╡ркгрлАркирк╛ ркЕркирлНркп ркХрк╛ркпркпркХрлНрк░ркорлЛркорк╛ркВ рккркг ркХрлЛркВркЧрлНрк░рлЗрк╕ ркЕркирлЗ ркХрлЗркирлНркжрлНрк░ркирлА ркпрлБрккрлАркП рк╕рк░ркХрк╛рк░ркирлЗ ркЬрлНркпрк╛ркВ ркорлЛркХрлЛ ркорк│рлНркпрлЛ ркдрлНркпрк╛ркВ рк╢рк╛рк╕рлНркжрк┐ркХ рккрлНрк░рк╣рк╛рк░рлЛ ркХркпрк╛ркп рк╣ркдрк╛ркВ.

" #" % # #

"

ркЬрк╛рк╣рлЗрк░рк╛ркд ркХрк░рлАркирлЗ ркнрлВрк▓рлА ркЧркпрк╛ ркорлБркЦрлНркп рккрлНрк░ркзрк╛ркирлЗ ркЖ ркорлБркжрлНркжрлЗ ркХрлЛркВркЧрлНрк░рлЗрк╕ркирлЗ ркнрлАркВрк╕ркорк╛ркВ рк▓рлЗркдрк╛ ркЙркорлЗркпрлБрлБркВ ркХрлЗ, рк╡рк╖ркп рлирлжрлжрллркорк╛ркВ рк┐рк╛ркВркбрлАркирлА ркРркжркдрк╣рк╛ркжрк╕ркХ ркпрк╛ркдрлНрк░рк╛ркирлЗ рлнрлл рк╡рк╖ркп ркеркпрк╛ рк╣ркдрк╛ркВ. ркПркЯрк▓рлЗ, ркХрлЛркВркЧрлНрк░рлЗрк╕рлЗ ркЕрк╣рлАркВ ркорлЛркЯрлЛ ркорлЗрк│рк╛рк╡ркбрлЛ ркХркпрлЛркп рк╣ркдрлЛ. ркХрлЛркВркЧрлНрк░рлЗрк╕ркирк╛ ркирлЗркдрк╛ркУ ркерлЛркбрлБркВ ркШркгрлБркВ ркЪрк╛рк▓рлАркирлЗ рклрлЛркЯрк╛ рккркбрк╛рк╡рлА рк░рк╡рк╛ркирк╛ ркеркИ ркЧркпрк╛ркВ. ркдрлЗ рк╡ркЦркдрлЗ ркбрлЛ. ркоркиркорлЛрк╣рки рк╕рк╕ркВрк╣рлЗ рк┐рк╛ркВркбрлАркХрлВркЪркирк╛ рк░рлВркЯркирлЗ рк╣рлЗркжрк░ркЯрлЗркЬ ркорк╛ркЧркп ркмркирк╛рк╡рк╡рк╛ ркЬрк╛рк╣рлЗрк░рк╛ркд ркХрк░рлА рк╣ркдрлА. ркЬрлЛркХрлЗ, рккркЫрлА ркдрлЗркУ ркнрлВрк▓рлА ркЧркпрк╛,

"! !

! !!

"# #

!

!

#!

%# $

"

$

"!&

& 0

$

!

!

'5 ! %

% # % % %! )

" " !

"!

%!

$$")

!&"!

ркЕркоркжрк╛рк╡рк╛ркжркГ ркЕркоркжрк╛рк┐рк╛ркж ркПркбрк┐ркЯрк╛рк╛ркИркЭрлАркВркЧ рк╕ркХркХрк▓ (ркПрк╕рлЛрк╡рк╕ркПрк╢рки)ркирк╛ рк┐рк╖рк╛ рлирлжрлзрлй-рлзрлл ркорк╛ркЯрлЗ ркирк┐рк╛ рк╣рлЛркжрлНркжрлЗркжрк╛рк░рлЛркирлА рк┐рк░ркгрлА ркеркЗ ркЫрлЗ. ркЬрлЗркорк╛ркВ рк╕ркВркжрлАркк рк╢рк╛рк╣, рк┐ркорлБркЦ (ркЕркорлЛрк▓рк╛), ркЕркЬркп ркХрк╛рккркбрлАркпрк╛, ркЙрккрк┐ркорлБркЦ (ркдрк┐рк╕рлНркдркдркХ ркПркбрлНрк╕), рккрлАркирк▓ рк╢рк╛рк╣, рк╕рлЗрк┐рлЗркЯрк░рлА (рк╢рк╛рккрк╛ рккрк░ркВркдрлБ ркЖ ркорк╛ркЧркп ркмркирк╛рк╡рк╡рк╛ рк╣рлБркВ ркорлАрк╡ркбркпрк╛) рккрлНрк░рк╢рк╛ркВркд ркирк╛рк░рлЗркЪркирлАркпрк╛, ркЬрлЛркИркирлНркЯ рк╕рлЗрк┐рлЗркЯрк░рлА (рк┐ркзрк╛ркорк╛рки рккрк╛ркЫрк│ рккркбрлА ркЧркпрлЛ рк╣ркдрлЛ ркЕркирлЗ ркПркбрлНрк╕), ркЬркЧркд ркЧрк╛ркВркзрлА ркирк╛ркгрк╛ркВркирлА ркорк╛ркЧркгрлА ркХрк░рлЗ рк░рк╛ркЦрлА ркЦркЬрк╛ркиркЪрлА (ркжрлАрк╡рк┐ ркПркбрлНрк╕) ркдркерк╛ рк╣ркдрлА. ркХрк╛рк░рлЛркмрк╛рк░рлА рк╕ркнрлНркпрлЛркорк╛ркВ рк░рк╛ркЬрлЗркирлНркжрлНрк░ ркирк╡рлБркВ ркПркЧрлНрк░рлАркХрк▓рлНркЪрк░ ркХрк╕ркорк╢рки рк╕рлЛркирлА (рккрлВрк╡ркгрк╛ркорк╛ ркПркбрлНрк╕), ркирк╡рк╕рк╛рк░рлА ркХрлГркжрк╖ ркпрлБркжркирк╡ркжрк╕ркпркЯрлА рк╣рлЗркорлЗркирлНркжрлНрк░ рк╢рк╛рк╣ (ркПркбркХрлЛрко ркПркбрлНрк╕) рккркжрк░рк╕рк░ркорк╛ркВ ркпрлЛркЬрк╛ркпрлЗрк▓рк╛ рккрлНрк░рк┐рк╢ркпрки ркЕркЬрлАркд рк╢рк╛рк╣ (ркЕркЬрлАркд ркПркбрлНрк╕), ркорлЗрк│рк╛ркорк╛ркВ ркорлБркЦрлНркп рккрлНрк░ркзрк╛рки ркирк░рлЗркирлНркжрлНрк░ рк╣рк╖рк╖ркж рк╢рк╛ркеркдрлНрк░рлА (ркпрлБркирк╛ркИркЯрлЗркб ркорлЛрк┐рлАркП ркХрк╣рлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ ркХрлЗ рккрк╕рлНрк▓рк▓рк╕рлАркЯрлА), ркЕрк╢рлЛркХ рк╡рлНркпрк╛рк╕, ркХрлГркжрк╖ркХрлНрк░рк╛ркВркжркдркирк╛ ркмрлАркЬ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдрлЗ (ркХрлЗркдрки рккрк╕рлНрк▓рк▓рк╕рлАркЯрлА), рк░рк╛ркХрлЗрк╢ (рк╡рк┐рк╖рлНркирк╛ рк╡рк╛рк╡рлНркпрк╛ ркЫрлЗ. ркЬрлЗркирк╛ркерлА ркЖркЧрк╛ркорлА ркЧрк╛ркВркзрлА ркХрлЛркорлНркпрлБ рк╡ ркиркХрлЗ рк╢ рки), рккрлНрк░рк╡рлАркг ркЦркдрлНрк░рлА рк╕рк┐рлАркУ рк╕рлБркзрлА ркЧрлНрк░рк╛рко ркжрк╡ркеркдрк╛рк░рлЛркирлА (ркХрлГркгрк╛рк▓ ркПркбрк╕), ркоркирлАрк╖ ркЧрк╛ркВркзрлА рк╕ркорлГркжрк┐ркирлЛ рккрк╛ркХ рк▓ркгрлА рк╢ркХрк╛рк╢рлЗ. (рккрлА. ркЧрлМркдрко ркПркирлНркб ркХрлБркВ.), ркХрлЗркдрки ркЖ рк╕ркВрк┐ркнркпркорк╛ркВ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркд ркжрк▓рк╛рк▓ (рк░рк╕рлНркорко ркжрк▓рк╛рк▓)ркирлЛ ркПркЧрлНрк░рлАркХрк▓рлНркЪрк░ ркХркжркорк╢рки рк░ркЪрк╛рк╢рлЗ. рк╕ркорк╛рк┐рлЗрк╢ ркерк╛ркп ркЫрлЗ. тАв ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркирлА рк▓рлЛркХрк╕ркнрк╛ркирлА ркмрлЗ ркмрлЗркаркХ ркдркерк╛ рк╡рк┐ркзрк╛ркирк╕ркнрк╛ркирлА ркЪрк╛рк░ ркмрлЗркаркХрлЛркирлА рккрлЗркЯрк╛ркЪрлВркВркЯркгрлА ркмрлАркЬрлА ркЬрлВркиркирк╛ рк░рлЛркЬ ркпрлЛркЬрк╛рк╢рлЗ. ркЬрлНркпрк╛рк░рлЗ ркдрлЗркирлА ркоркд ркЧркгркдрк░рлА рккрк╛ркВркЪркорлА ркЬрлВркирлЗ ркерк╢рлЗ. рккрлЛрк░ркмркВркжрк░ ркЕркирлЗ ркмркирк╛рк╕ркХрк╛ркВркарк╛ркирлА рк▓рлЛркХрк╕ркнрк╛ ркмрлЗркаркХ ркорк╛ркЯрлЗ ркЕркирлЗ ркоркзрлНркп ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркирк╛ ркорлЛрк░рк┐рк╛ рк╣ркбркл ркдркерк╛ рк╕рлМрк░рк╛рк╖рлНркЯрлНрк░ркирлА рк▓рлАркВркмркбрлА, ркзрлЛрк░рк╛ркЬрлА, ркЬрлЗркдрккрлБрк░ рк╡рк┐ркзрк╛ркирк╕ркнрк╛ркирлА ркЪрлВркВркЯркгрлА ркорк╛ркЯрлЗ ркнрк╛ркЬркк ркЕркирлЗ ркХрлЛркВркЧрлНрк░рлЗрк╕ ркЙркорлЗркжрк┐рк╛рк░рлЛркирлА рккрк╕ркВркжркЧрлАркирлА рк┐рк╡рк┐ркпрк╛ рк╢рк░рлВ ркХрк░рлА ркЫрлЗ.

%

' % % ! # !% ' % %&$ %% ! & !% "! !% % " + &"* !% $ % %& % ! # !% " %&'$ % % #% ! $ + ! , #$"( % % # # && $!% ( $ ! ( ! % ! % !'% " ! " !&"!

ркЕркоркжрк╛рк╡рк╛ркж ркПркбрк╡ркЯрк╛рк╖ркИрк┐рлАркВркЧ рк╕ркХркХрк▓ркирк╛ ркирк╡рк╛ рк╣рлЛркжрлНркжрлЗркжрк╛рк░рлЛ

$ $+

%/

(

рк╕ркВрк░рк┐рккрлНркд рк╕ркорк╛ркЪрк╛рк░ тАв рк▓ркВркбркиркерлА ркЖрк╡рлЗрк▓рлА ркорк░рк╣рк▓рк╛ркирлА ркЕркоркжрк╛рк╡рк╛ркжркорк╛ркВ ркЖркдрлНркорк╣ркдрлНркпрк╛ркГ рк▓ркВркбркиркерлА ркПркХрк╛ркж рк┐рк╖рк╛ рккрк╣рлЗрк▓рк╛ркВ ркЕркоркжрк╛рк┐рк╛ркж ркЖрк┐рлАркирлЗ рк╢рлАрк▓ркЬ рк░рлЛркб рккрк░ркирк╛ рк╕рккрк▓ ркПрккрк╛ркЯркЯркорлЗркирлНркЯркорк╛ркВ рк░рк╣рлЗркдрк╛ ркХркирлЗрк╡рк░ркпрк╛ рккрк╡рк░рк┐рк╛рк░ркирлА ркорк╡рк╣рк▓рк╛-ркХркХркВркЬрк▓ ркХркирлЗрк░рк░ркпрк╛ркП рлйрлж ркПрк╡рк┐рк▓рлЗ ркорлЗркирк╛ рк░рлЛркЬ ркШрк░ркорк╛ркВ рклрк╛ркВрк╕рлЛ ркЦрк╛ркИркирлЗ ркЖркдрлНркорк╣ркдрлНркпрк╛ ркХрк░рлА рк╣ркдрлА. ркХркХркВркЬрк▓ ркХркирлЗрк╡рк░ркпрк╛ркП рккрлЛркдрк╛ркирк╛ ркЖ рккркЧрк▓рк╛ркВ ркорк╛ркЯрлЗ рккрлЛркдрлЗ ркЬ ркЬрк┐рк╛ркмркжрк╛рк░ рк╣рлЛрк┐рк╛ркирлБркВ ркдркпрлВрк╕рк╛ркЗркб ркирлЛркЯркорк╛ркВ ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ. рк▓ркВркбркиркорк╛ркВ рккркдрлНркирлА ркХркХркВркЬрк▓ (рлйрлз) ркдркерк╛ рккрлБркдрлНрк░ ркЖрк░ркжркдрлНркп (рлм) рк╕рк╛ркерлЗ рк░рк╣рлЗркдрк╛ рк░рк╡ркЬркпркнрк╛ркИ ркХркирлЗрк╡рк░ркпрк╛ ркПркХрк╛ркж рк┐рк╖рк╛ рккрк╣рлЗрк▓рк╛ ркЬ рккрк╡рк░рк┐рк╛рк░ рк╕рк╛ркерлЗ ркЕркоркжрк╛рк┐рк╛ркж ркЖрк╡рлНркпрк╛ рк╣ркдрк╛. ркдрлЗркоркгрлЗ ркЪрк╛ркВркЧрлЛркжрк░ркорк╛ркВ рккрлЛркдрк╛ркирлА рклрлЗркХркЯрк░рлА рк╢рк░рлВ ркХрк░рк┐рк╛ркирлА ркХрк╛ркпрк╛рк┐рк╛рк╣рлА рк╢рк░рлВ ркХрк░рлА рк╣ркдрлА. рккрлЛрк▓рлАрк╕ рккрлВркЫрккрк░ркЫркорк╛ркВ рк╡рк┐ркЬркпркнрк╛ркЗркП ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ ркХрлЗ ркХркХркВркЬрк▓ркирлЗ ркоркЧркЬркорк╛ркВ ркЧрк╛ркВрка рк╣ркдрлА ркЬрлЗркирлА рк╕рк╛рк░рк┐рк╛рк░ рк▓ркВркбрки ркмрк╛ркж ркЕркоркжрк╛рк┐рк╛ркжркорк╛ркВ рккркг ркЪрк╛рк▓ркдрлА рк╣ркдрлА, ркЖ ркмрлАркорк╛рк░рлАркерлА ркХркВркЯрк╛рк│рлАркирлЗ ркдрлЗркгрлЗ ркЖрккркШрк╛ркд ркХркпрлЛрк╛ рк╣рлЛрк┐рк╛ркирлА рк╕ркВркнрк╛рк┐ркирк╛ ркЫрлЗ. тАв ркзркирк╛ркврлНркп рккрк░рк░рк╡рк╛рк░ркирлА ркЪрк╛рк░ ркорк░рк╣рк▓рк╛ ркЬрлБркЧрк╛рк░ рк░ркоркдрлА рккркХркбрк╛ркИркГ ркЕркоркжрк╛рк┐рк╛ркжркирк╛ ркирк╛рк░ркгрккрлБрк░рк╛ рк╡рк┐ркдркдрк╛рк░ркирк╛ рккрлЛрк▓рлАрк╕рлЗ ркжрк░рлЛркбрлЛ рккрк╛ркбрлАркирлЗ ркЬрлБркЧрк╛рк░ рк░ркоркдрлА ркзркирк╛ркврлНркп рккрк╡рк░рк┐рк╛рк░ркирлА ркЪрк╛рк░ ркорк╡рк╣рк▓рк╛ркУркирлА ркзрк░рккркХркб ркХрк░рлАркирлЗ ркПркХ ркУркбрлА ркХрк╛рк░ рк╕рк╡рк╣ркд ркЬрлБркЧрк╛рк░ркирлЛ рк░рлВ.рлирлл.рлкрлп рк▓рк╛ркЦркирлЛ ркорлБркжрлНркжрк╛ркорк╛рк▓ рккркг ркХркмркЬрлЗ ркХркпрлЛрк╛ ркЫрлЗ. рккрлЛрк▓рлАрк╕рлЗ рклрлНрк▓рлЗркЯркирк╛ ркорк╛рк╡рк▓ркХ рккрк╛рк░рлБрк▓ркмрк╣рлЗрки ркЕркнркпркнрк╛ркИ рк╢рк╛рк╣ (ркЙ.рк┐.рлкрлж), ркЧрлАркдрк╛ркмрк╣рлЗрки ркжрлЗрк╡рлЗркирлНркжрлНрк░ркнрк╛ркИ рккркЯрлЗрк▓ (ркЙ.рк┐.рллрлй), ркИрк▓рк╛ркмрк╣рлЗрки ркЬркпрлЗрк╢ркнрк╛ркИ рк╢рк╛рк╣ (ркЙ.рк┐.рллрлж) ркЕркирлЗ ркорлАркирк╛рк┐рлАркмрлЗрки ркзркоркорлЗркирлНркжрлНрк░ркнрк╛ркИ рккркЯрлЗрк▓ (ркЙ.рк┐.рллрлз) рк╡рк┐рк░рлБркжрлНркз ркЧрлБркирлЛ ркирлЛркВркзрлНркпрлЛ рк╣ркдрлЛ.

$

*

( '

ркмрлАркПрккрлАркПрк╕ рк╕ркВркеркерк╛ркирк╛ рк╡ркбрк╛ ркк.рккрлВ. рккрлНрк░ркорлБркЦркерк╡рк╛ркорлА ркорк╣рк╛рк░рк╛ркЬркирлА рккрк╛ркВркЪ ркорлЗркП ркЕркоркжрк╛рк╡рк╛ркжркерлА рк╕рк╛рк│ркВркЧрккрлБрк░ ркЦрк╛ркдрлЗ рккркзрк░рк╛ркоркгрлА ркеркЗ рк╣ркдрлА. ркЖ рк╕рк╛ркерлЗ ркЬ рк╣ркЬрк╛рк░рлЛ рк╣рк░рк░ркнрк┐рлЛркорк╛ркВ ркЦрлБрк╢рлА рк╡рлНркпрк╛рккрлА рк╣ркдрлА. ркПркХ рк╡рк╖рк╖ рккркЫрлА рккрлНрк░ркорлБркЦркерк╡рк╛ркорлА ркорк╣рк╛рк░рк╛ркЬ рк╕рк╛рк│ркВркЧрккрлБрк░ркорк╛ркВ ркЖркЧркорки ркеркпрлБркВ ркЫрлЗ. ркЕрк╣рлАркВ ркЖрк╡рлАркирлЗ ркдрлЗркоркгрлЗ ркЦрк╛рк╕ рк╡рк╛рк╣ркиркорк╛ркВ рк╣рк░рк░ркнрк┐рлЛркирлБркВ ркЕрк░ркнрк╡рк╛ркжрки рк░рк┐рк▓рлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ. ркЕрк╣рлАркВ ркдрлЗркоркирлА ркЙрккрк╕рлНркеркерк░ркдркорк╛ркВ ркЕркирлЗркХ ркнрк░рк┐рк╕ркнрк░ ркХрк╛ркпрк╖ркХрлНрк░ркорлЛ ркпрлЛркЬрк╛рк╢рлЗ. ркЕрк╣рлАркВ ркЖрк░ркВркнркорк╛ркВ ркмрлЗ ркпрлБрк╡рк╛рк░рк╢рк░ркмрк░ ркЕркирлЗ ркЬрлНркЮрк╛ркирк╕ркдрлНрк░ркирлБркВ ркЖркпрлЛркЬрки ркХрк░рк╛ркпрлБркВ ркЫрлЗ.

6,TMFBEJOHTPMJDJUPST GPS/3*TFSWJDFT

'

'5

t0$*1*0DBSET - Preparing full application

* %

%)#" " 3 0) & 3 #(%& 3 )-&/. 3 + 3 3 3 3 3

- Transferring OCI visa on to new passport - Re-issue of OCI / PIO card (if lost or stolen) - 100% money back guarantee (subject to T&C) - Avoid the Indian High Commission queues

! %5 % % * % ' . % ! * % '!

2 2 2 2 2

. #$ . +. *$#(#. * - *!&.!+ -( *"+ #1 +-'

3 3 3 3 3

2 2 2 2

*$'+' &*$ ,+-# +*$ +*$ 0 ( (0),0-

3 3 3 3

t1"/DBSEBQQMJDBUJPOT t"GmEBWJUT4VSSFOEFSPG*OEJBOQBTTQPSU

*

t*OEJBO8JMMT1PXFSPG"UUPSOFZ

%

.

% *

* %6 %

* % 2 % " 3 . * , 1 % . 4 ! "#

' .

0

% '

'

t*NNJHSBUJPOBOE/BUJPOBMJUZ

% + '

502-504 Honeypot Lane Stanmore Middlesex HA7 1JR

tJOGP!QJOEPSJBMBXDPN

XXXQJOEPSJBMBXDPN CREATING QUALITY FOR OUR CUSTOMERS

Manufacturers of Potato Crisps & Snacks

KOLAK SNACK FOODS LTD

308-310 Elveden Road, Park Royal, London NW10 7ST (UK). T: +44 20 8965 5331 F: +44 20 8961 9313 E: sales@kolak.co.uk

W: www.kolak.co.uk

!

"

#

!

2 2 2 2 2 / 2 / 2 2 2


www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 11th May 2013

13


14

11th May 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

જીવંત પંથ

- િી. બી. પટેલ

ક્રમાંક - ૩૦૯

કરત કરત અભ્યાસ સે, જડમતી હોત સુજાણ; રસરી આવત જાત સે, શર પર પડત નિશાિ

- ચોપાઇ, તુલિીદાિજી કૃત રામાયણ

વડીલો િમહત િૌ વાચક મિત્રો, િૌ પ્રથિ તો િારી, તિારી અને (વાચક તરીકે આપ િહુ તેિાં િાિેલ થયા હોવાથી) આપણી આ િંવદે ન અને િિસવયભરી પ્રકાશન પ્રવાિ યાત્રાના ૪૨િા વષોના પ્રારંભે (િૌૈિાં, જીવિાત્રિાં, હું મશવ જોઉં છુ)ં િહુને િારા િહૃદય વંદન છે. પા પા પગલી શરૂ થઇ ગઇ એ પણ કાં તો અકથિાત કહેવાય કાં તો ઇશ્વરમનમિોત એક પળ પણ ગણી શકાય. કરનાળીિાં નિોદા તટે િોિનાથ ઘાટ નજીક પેલા પીપળા વાળા ચોતરા ઉપર થવાિીજી િાથે હું બેઠો હતો. નવેમ્બર, ૧૯૭૩નો તે મદવિ. થવાિીજીએ આંગળી ચીંધી. કંઇક નવીન, િત્વશીલ, દીઘોજીવી ને િિાજોપયોગી કરવા, બનવા િાગો દશાોવ્યો - અક્ષરજ્ઞાન કરવા આદેશ આપ્યો. એ વાતને, એ પ્રિંગને વષોો વીતી ગયા, પણ આજેય તે પળ અમવથિરણીય બની રહી છે. તાજેતરિાં હું કરનાળી ગયો હતો ત્યારે તે ચોતરે પણ ગયો હતો અને શ્રિાપૂવકો િાથું ટેકવ્યું હતુ.ં આજે એ ચોતરો ભલે ખંમડત હોય, પણ તે જગ્યા પ્રત્યેની િારી શ્રિા અખંમડત છે. િને આ ચોતરે જ્ઞાન લાધ્યું હતુ.ં નિોદા િૈયાનો એ િોિનાથનો ઘાટ લગભગ પૂરાઇ ગયો છે - એક જિાનાિાં અહીં ભવ્ય ઘાટ હતો. આજે તો અહીં ચોિેર ઝાડીઝાંખરા દેખાય છે, પણ મદલિાં તો યાદોની હમરયાળી છવાયેલી હતી ને?! િન પુલકકત હતુ.ં થવાિીજીનું પાવક િાંમનધ્ય અનુભવતો ફરી રહ્યો હતો... ... થવાિીજીએ દૂર હાથ ચીંધીને િને િાિે પોઇચા ગાિ બતાવ્યુ.ં તેની જિણે ચાણોદ ગાિ ને િર્લારાવનો ઘાટ તો તેથી િહેજ ડાબે ગંગનાથ િહાદેવનું િંમદર. થવાિીજીએ ઇમતહાિનો િંદભો ટાંઝયો ને િારું ધ્યાન દોરતા કહ્યું કે ૧૮૫૭ના મવપ્લવ બાદ તે ગંગનાથ િંમદરિાં તાત્યા ટોપે અને તેના જેવા ભારત િાતાના િપૂતોએ આશરો લીધો હતો. થવાતંત્ર્ય િંગ્રાિિાં ગાયકવાડી પેઢીના મપલાજીરાવના પ્રદાનને યાદ કરાવતા કહ્યું કે કેટલાય િહારાજાઓએ બળવાિાં (ભારતીય થવાતંત્ર્ય િંગ્રાિના પ્રથિ જંગિાં) આડકતરું િિથોન આપ્યું હતુ.ં ચાણોદની જિણે ને ઓરિંગ નદીના કકનારે િાંડવાના ઠાકોર-િાહેબનો િહેલ હતો, જે આજે લગભગ ધોવાઇ ગયો છે. િાંડવા નરેશનું રજવાડું નાનું હતુ,ં પણ થવાતંત્ર્ય િંગ્રાિિાં પ્રદાન આપવાનું ચૂઝયા નહોતા. ખેર, કાળિિે ગુજરાત િિાચારની જવાબદારી થવીકારી. ૪૧ વષોની પ્રકાશન યાત્રા પૂરી કરીને ૪૨િા વષોના પ્રારંભે આ લખાઇ રહ્યું છે ત્યારે ખૂબ કૃતકૃત્યતા અનુભવું છું અને તેથી જ કહી શકું છું કે આ પ્રકાશન યાત્રા ખૂબ િફળ રહી તેિ હું િિજું છુ.ં ૨૫,૦૦૦થી વધુ લવાજિી ગ્રાહકો, બે લાખથી વધુ વાચકો, ઉદારિના તથા િિાજપરથત િિથોકો (જાહેરખબર દાતાઓ અને થપોસિરિો) કેટકેટલાનો આભાર િાનુ?ં અિંખ્ય લેખકો-કમવઓ, કલાકારો, િિાજિેવકો, મવતરકો... આ બધાના ઉષ્િાભયાો ઉપકારોના કારણે એમશયન મબઝનેિ પન્લલકેશન મલમિટેડ (એબીપીએલ) ગ્રૂપ એક પ્રકાશક પેઢી તરીકે િંગીન ન્થથમતિાં છે, જેનો િંપણ ૂ ો યશ આપ િહુને પાન-૩૨નું ચાલુ

નેહલ ભોગાયતા... એટલું જ નહીં, કોસટેથટના નેવર મગવઅપ રાઉસડિાં તેણે બોમલવૂડ િોંગ પર ડાસિ કરીને ભારે પ્રશંિા િેળવી હતી. નેહલ મ્યુમઝક િાંભળી ન શકતી હોવાથી તેણે િંગીતના વાઇિેશન પર ડાસિ કયોો હતો. આ િૌંદયો થપધાો િાં દુમનયાભરિાંથી ભારતીય િૂળની ૪૦

જાય છે. િાથે િાથે જ ભારતિાં અિદાવાદ ઉપરાંત વડોદરા, રાજકોટિાં કે મિટનિાં િારા જે ફૂલટાઇિ-પાટટટાઇિ િાથીદારો છે તે તિાિને હું ઇશ્વરની દેણ િિજું છુ.ં કેટલાક વડીલ િને કહે છે કે આ ઉંિરે પણ તિે બહુ કાિ કરો છો. પરંતુ મિત્રો, હું પ્રકાશન યાત્રાને જ ઇશ્વરની કૃપા િાનું છુ.ં હું ઇશ્વરનો પાડ િાનું છું કે તેણે આપ િૌની િેવા કરવાનો આ િોનેરી અવિર િને િોંપ્યો છે, અને આ અવિરને િફળતાપૂવકો િાકાર કરવા િાટે તેના બંદા જેવા િાથીદારો પણ આપ્યા છે. થોડા મદવિ પૂવનવે ી વાત કરું... એક મિત્રે હિતા હિતા હળવેકથી પૂછ્યુંઃ િી.બી., તિારા પર ઇશ્વર કૃપા છે તે િાચુ,ં ને િાથીદારો િારા િળ્યા છે તે ય કબૂલ, પણ તિારા િંતાનો તિારી (પ્રકાશન) કંપનીિાં ખાિ ઇસવોર્વ નથી દેખાતા એવું કેિ? હું ઘડીભર તેિની િાિે જોઇ રહ્યો એટલે તેઓ થોડા િૂઝં ાયા, પણ િેં આપેલા જવાબે તેિની શંકાનું મનરાકરણ કયુું હશે. તેિને આપેલા જવાબનો િૂર કંઇ આવો હતોઃ નરી આંખે દેખાય તે બધું િત્ય જ હોય તેવું જરૂરી તો નથી ને? િારો દીકરો અને દીકરી પોતપોતાની થવતંત્ર કારકકદટી ધરાવે છે તેનો િતલબ એ નથી કે તેઓ કંપનીિાં (એબીપીએલ ગ્રૂપિાં) િમિય નથી. કંપની િેનજ ે િેસટિાં પરદા પાછળ તેઓ બહુ િહત્ત્વની ભૂમિકા નીભાવી રહ્યા છે. કોઇ પણ પ્રકાશન પેઢીનું િંચાલન એક વ્યમિના હાથની વાત નથી. ઉર્ટાનું િને તો એ વાતનો આનંદ છે કે તેઓ િારા કરતાં એક ડગલું આગળ છે. તેઓ એક િાથે બે ઘોડા પર િવારી કરી રહ્યા છે - પોતાની કારકકદટીની િાથોિાથ આ કંપનીના મવકાિિાં પણ યોગદાન આપી રહ્યા છે. તેિની િેનજ ે િેસટ થટાઇલ જોતાં એટલું તો થપષ્ટ કહી શકું કે કંપનીના ભામવ િાટે િને લગારેય મચંતા નથી. ગુજરાતીિાં કહેવત છે ને આંગળી આપી તો પહોંચો પકડ્યો. આ મિત્રે પણ આવું જ કયુ.ું તેિની એક શંકાનું િિાધાન કયુું તો બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યોઃ ‘પણ તિે એન્ઝઝટ પોમલિી તો બનાવી છેન?ે ’ િતલબ િિજી ગયાને?! તેિણે તેિણે હિતાં હિતાં િારી ‘એન્ઝઝટ’ મવશે પૂછી લીધું હતુ.ં જોકે એક થવજન તરીકે તેિની મચંતા વાજબી પણ હતી. તિને કંઇ અચાનક થઇ ગયું તો કંપનીના વહીવટ અંગે કંઇ આયોજન કયુું છે કે કેિ એવું તેિનું પૂછવાનું હતુ.ં તિને િહુને પણ િારો જવાબ જણાવું જ... અત્યારે ભલે હું િેવાયજ્ઞ-જ્ઞાનયજ્ઞિાં કાયોરત છુ.ં પરંતુ પૂવજી ો વનિાં હું કાયદાનો મવશદ્ અભ્યાિ કરી ચૂઝયો છું અને ઇશ્વરકૃપાથી વેપાર-ધંધાના ક્ષેત્રે પણ થોડીઘણી િફળતાને વયોો છુ.ં આખી રાત દળ્યા પછી કુલડીિાં ન જ વાળવાનું હોય ને? આપ િૂઆ પીછે ડૂબ ગઇ દુમનયા... તેિાં હું િાનતો જ નથી. િારા પર વાચકોનો, િિથોકોનો, િાથીઓનો જે ઉપકાર છે તે િંબધં અને તેના પમરપાક રૂપ અત્યારની જે મિમિ છે તે દીઘોજીવી અને ગૌરવશીલ રહે તે િાટે કેટલીક પાયાની બાબત થપષ્ટ છે. જેિ કે, ૧) આ પ્રકાશન પેઢી િાત્ર ધંધો નથી.

૨) અિે િિાજને જે કંઇ અપોણ કરી શકીએ છીએ તેનાથી અનેકગણું િિાજ એક યા બીજી રીતે અિને પરત કરે જ છે તેવો િારો હંિશ ે નો અનુભવ રહ્યો છે. ૩) આ વ્યવિાય આમથોક રીતે િાંગોપાંગ રહે, કરજ મવનાનો રહે ને નજદીકના ભમવષ્યિાં (ત્રણથી પાંચ વષો િાટે તો ચોક્કિ કહી શકાય) આવકજાવકનાં પર્લાં િાંગોપાંગ રહે તેવી વ્યવથથા થઇ શકી છે તેને પણ હું ઇશ્વરની કૃપા જ િિજું છુ.ં (કોઇને આ મવશે વધારે જાણવાિાં રિ હોય તો ૧૦ પાઉસડ ખચોો કરીને કંપની હાઉિની વેબિાઇટ પરથી અિારી કંપની કે કોઈપણ કંપનીના એકાઉસટ્િની મવગતો િેળવી શકે છે.) વાચક મિત્રો, આ બધું આપવડાઇ િાટે નથી લખતો, પણ આપ િહુનો ઉપકાર થવીકારું છુ.ં આ બધી વાત નીકળી છે તો એ પણ કહી દઉં કે છેર્લા કેટલાક વષોિાં ભારતના કેટલાક અગ્રણી પ્રકાશકોએ એબીપીએલ ગ્રૂપ હથતગત કરવા કે તેનો બહુિતી શેરમહથિો િેળવવા અિારો િંપકક પણ કયોો છે. પણ ખરેખર તો િારા િાથીઓ અને વાચકોને નજરિાં રાખીને ઓફરનો િમવનય અથવીકાર કયોો છે. આપણી ભામવ યાત્રા મવશે પ્રચંડ આશાવાદ રાખવા િાટેના યોગ્ય કારણો નજર િિક્ષ છે. તેિ છતાં પણ િારા અને િારા િાથીઓ પર કંઇ નાનીિૂની જવાબદારી નથી. શુિવારે, ત્રીજી િેના રોજ લંડનન્થથત કાયાોલયિાં િહુ િાથીદારો ભેગા થયા હતા અને િહુ કોઇએ પોતપોતાના ઇષ્ટદેવનું થિરણ કયુું હતુ.ં અને િેં? આ દરેકના મદલિાં મબરાજતા પરિ તત્વને િૌ િિક્ષ બે હાથ જોડી વંદન કયાો હતા. હું અનેક વાર કહી ચૂઝયો છું અને આજે ફરી કહું છું કે આવા આત્િીયજનોના િહકાર મવના પ્રારંમભક િિથયાઓ, િંઘષોોની અડચણો વટાવી શઝય નહોતી, અને િુશ્કેલીના તે િિયકાળને પાર કયાો વગર આજની ન્થથમતએ પહોંચવું શઝય નહોતુ.ં

કદરદાન વાચકો - જાહેરખબર દાતાઓ આ પ્રવાિિાં જો વાચકો અને જાહેરખબર દાતાઓનો આટલો બધો િાથ ન િાંપડ્યો હોત તો િરવાળે શું થાત? તાજેતરિાં િંખ્યાબંધ વાચકોએ જ નહીં, જાહેરખબર દાતાઓએ પણ તેિની પ્રિન્નતાના આશીવાોદ િિાન િંદશ ે ા પાઠવ્યા છે તે િારું અહોભાગ્ય છે. જંતરિંતર, ભૂવા-જાગમરયા કે તેવા છેતરમપંડી કરનારાઓની જાહેરાતો િાિેથી બંધ કરીને પ્રમત િપ્તાહે પાઉસડ ૯૦૦થી વધુ અિે જતા કરીએ છીએ. િાથે િાથે જ મિિાંત તરીકે, આપણા િિાજની અન્થિતાના પ્રતીક તરીકે, આપણા આ િાપ્તામહકો તથા અસય પ્રકાશનોિાં દારૂ, મિગારેટ, િાંિ-િચ્છી વગેરને ી જાહેરખબર અિે લેતા નથી. કેટલાય વાચકોએ તે મવશે તેિનો આનંદ અને તેિનું ગૌરવ વ્યિ કયુું છે. આ બાબતિાં બીજું તો શું કહી શકુ?ં અિે કોઇની પણ ઉપર કોઇ પણ પ્રકારનો ઉપકાર કરતા નથી. મિિાંત એ િાત્ર ઉપદેશનો મવષય નથી. અિારી યથાશમિ-યથાિમત જે આચરણિાં િૂકી શઝયા છીએ તેને પણ પરિ કૃપાળુ પરિાત્િાની કૃપા જ િિજું છુ.ં બીજા શું

કરે છે તે અિારે મવચારવાનું ન હોય. પણ કિિે કિ અિારી શું ફરજ છે, અને તે કઇ રીતે બજાવવી તે અિે જાણીએ છીએ. આ િાટે કંઇક િૂર્ય ચૂકવવું પડે છે તે વાતનો િોટો ધજાગરો લઇને ફરીએ તેવું અિે િાનતા નથી.

રિોડા-બાથરૂમની િજાવટ બે પાંદડે થયેલો પમરવાર કે પ્રગમતના પંથે જઇ રહેલો પમરવાર પોતપોતાની રીતે િગવડ-િુમવધા અને અિુક અંશે િૂડીરોકાણના આશયથી રિોડાબાથરૂિ વગેરને ે અદ્યતન બનાવવા આતુર હોય છે. આપણા િિાજની પણ કેટલીક પેઢીઓ આ ક્ષેત્રિાં કાયોરત છે. અત્યારે લંડનના એઝિલ િેસટરિાં ગ્રાસડ મડઝાઇસિનું ભવ્ય એન્ઝઝમબશન ચાલી રહ્યું છે. ‘ગુજરાત િિાચાર’ના ગયા િપ્તાહના (૪ િે)ના અંકિાં ૧૧ નંબરના પાન પર કકંગ્િકકચનની જાહેરાતિાં વધુ મવગત આપ જોઇ શકો છો. ગયા શમનવારે િેં આ પ્રદશોનની િુલાકાત લીધી હતી. મવશાળ મવથતારિાં િેંકડો એન્ઝઝમબટિવે - જેિાનાં કેટલાય તો મવશ્વખ્યાત છે તેિણે - જાણે હાટ િાંડી છે. આપણા કેટલાય ભાઇ-લહેનોને િેં ત્યાં હરતાંફરતાં અને ચીજવથતુઓ મનહાળતા જોયાં હતાં. ૧૨િી િે િુધી આ પ્રદશોન ચાલુ છે. જેને ઇચ્છા હોય તેને િાટે જોવા જેવું ખરું. કકચન કે બાથરૂિિાં પાંચ હજારથી િાંડીને પંદર હજાર પાઉસડ કે વધારે આપણે વાપરતા હોઇએ તો આવા પ્રદશોનિાં પાંચ-પચાિ પાઉસડની મટકકટ લઇને અસય મવકર્પો મવશે જોઇ શકીએ, જાણી શકીએ, મવચારી શકીએ તે આવકાયો હોવાનું હું િાનું છુ.ં કકંગ્િ કકચનના શ્રી િનુભાઇ રાિજી અને તેિના પત્ની કાંતાબહેન પણ પૂરપે રૂ ા થવાશ્રય થકી જ અત્યારની મિમિને વરેલા છે. આટલા િોટા એન્ઝઝમબશનિાં આપણા વાળા મબઝનેિિેનનું આ એક િાત્ર થટેસડ (K-395) જોયુ.ં િને િાચે જ ખૂબ ગૌરવ થયું કે અહીં પણ આપણા વાળાએ હાજરી પૂરાવી છે. એક િાિાસય થતરેથી િનુભાઇએ ખૂબ મિમિ િેળવી છે. નાણાં તો કિાયા છે જ, ભારતીય મવદ્યાભવન અને બીજી કેટલીય િંથથાઓને ઉદાર હાથે િદદગાર બની રહ્યા છે.

એકલતાના ઉપાયો કેટલા? ગયા િપ્તાહના ‘ગુજરાત િિાચાર’િાં પાન નં. ૨૦ ઉપર િદાબહાર થવાથથ્ય કોલિિાં એક ખૂબ ઉપયોગી લેખ પ્રમિિ થયો છે. કેટલાક મિત્રો કહે છે કે એકલતા મનવારવાના રથતા કેવા? અને ઉપાયો ઝયા? િારા િતે ઘણા બધા ઉપાય છે િનગિતું િંગીત િાંભળો, ભજન-કકતોન િાંભળો. ખુર્લાિાં ચાલવાના પણ લાભ છે. વાંચન પણ એક ઉપાય છે - ખાિ કરીને િત્વશીલ, શમિિભર કરે તેવા પુથતકોનુ.ં ટૂકં િાં કહું તો બિ િનગિતી પ્રવૃમિિાં જીવ પરોવો. િિ-રિ, િિ-રુમચ ધરાવતા મિત્રો િાથે હળોિળો વગેરે વગેર.ે .. આગાિી અંકોિાં ‘િિથો થવાિી િમિદાનંદજીની અક્ષર યાત્રા’ િંદભવે હું કેટલીક િામહતી રજૂ કરવાનું મવચારી રહ્યો છુ.ં (ક્રમશઃ)

પાન-૩૨નું ચાલુ યુવતીઓએ ભાગ લીધો હતો. મિમલબેસડે કહ્યું હતું કે તેિનો પક્ષ િલેમશયાની જિવીર કૌર િંધૂ ફથટટ દેશના ભામવને ચેતનવંતુ બનાવી શકે કાઉસટી ચૂ ટ ં ણીમાં . .. રનરઅપ જ્યારે ઓિાનની િુરભી છે. તેિણે UKIPના દેખાવને િારો લેબર પાટટીનું લક્ષ્યાંક ૨૦૦ ગણાવ્યો હતો. િચદેવ િેકસડ રનરઅપ જાહેર થયા હતા. ટોપ-ફાઇવિાં પહોંચનાર બીજી કાઉન્સિલ બેઠક હાંિલ કરવાનું હતું. UKIP સાથે જોડાણની ઈચ્છા બે ફાઇનમલથટિાં યુએઇની ગીતાંજમલ કસઝવવેમટવ પાટટીના ક્યા પક્ષને કેટલી બેઠકો મળી? કેલાથ અને નાઇમજમરયાની આયુશી પક્ષ કાઉન્સિલ ફેરફાર બેઠકો લાભ/નુકિાન ૩૪ ટકા િભ્યો આગાિી - ૧૦ ૧૧૨૪ - ૩૩૬ છાબરાનો િિાવેશ થતો હતો. કન્ઝવવેટિવ ૧૮ િાિાસય ચૂંટણીિાં UKIP ૦૩ +૨ ૫૫૭ + ૨૯૦ નોંધનીય છે કે આઇએફિી દ્વારા લેબર િાથે જોડાણ કરવા ઈચ્છે મ ૦ ૦ ૩૭૦ - ૧૨૪ ૧૯૯૦થી મિિ ઇન્સડયા વર્ડટવાઇડ ટલબ-ડે છે. ઘણા પરંપરાગત ટોરી યુકેઆઈપી ૦ ૦ ૧૪૭ + ૧૪૦ થપધાોનું આયોજન થાય છે. એનઓસી ૧૩ +૮ (તમામ પરિણામો જાહેિ) િતદારો ડેમવડ કેિરનનો

િાથ છોડી રહ્યાં હોવાનો ભય છે. ઘણાં િભ્યોએ િંયુિ મટકકટની પણ તરફેણ કરી છે. જોકે, UKIPના નેતા નાઇજેલ ફરાજે જાહેરાત કરી છે કે ટોરી પક્ષ િાથે જોડાણની વાત કરતાં પૂવવે તેના નેતા પદેથી કેિરનને બદલવા પડશે. તેિણે દાવો કયોો હતો કે ચૂંટણી પહેલા કેિરનને નેતાગીરી િાિે પડકારનો િાિનો કરવો પડી શકે છે.


હાસ્ય

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 11th May 2013

દીપક ચોપરા, ઓશો રજનીશ અને મહવષિ મહેશ યોગી જ્યાંથી વર્ડડમાં ફેમસ થઈ ગ્યા એવા રૂડારૂપાળાં વવદેશમાં વસતા અમારા વ્હાલા એનઆરઆઈ ભાઈઓ, ભાભીઓ અને ફૂલગુલાબી ભૂલકાંવ! અમે જોયું છે કે માણસ ઇન્ડીયા છોડીને વવદેશ જાય છે ત્યારે ઇન્ડીયામાં હોય એના કરતાં ડબ્બલ ગણો ધાવમિક થઈ જાય છે. ઈ તો જાણે હમજાય એવી વાત છે, પણ અમને નવાઈ ઇ વાતની લાગે છે કે એનઆરઆઈ માણસ આપણા ઢોંગી બાવાઓ વવશે ટીકાનો એક શબ્દ પણ સાંખી લેતા નથી. અમારા દેશી ઢોંગી બાવાઓની અનેક કામલીલાઓ, ઢોંગલીલાઓ અને નાણાંલીલાઓ ઉઘાડી પડી જવા છતાં લોકોનું ભગવાધારીઓ માટેનું વળગણ છૂટતું નથી. આવા સંજોગોમાં અમે વખતકાકાને શરણે જઈએ છીએ. વખતકાકા આમ તો અમારા પાડોશી છે, વડીલ છે, વૃદ્ધ છે અને દુવનયાદારીની સમજણના ભંડાર છે. પણ એમના વવચારો ઘણી વાર ભલભલાને વવચાર કરતાં કરી દે એવા હોય છે. એમ વખતકાકાને પૂછ્યુ,ં ‘શું લાગે છે આ સાધુઓની લીલાનુ?ં ’ વખતકાકા હટયા. પછી કહે, ‘અર્યા, જ્યાં વબનજરૂરી વડમાન્ડ લલલત હોય અને સપ્લાયનો ઓવરફ્લો થાય ન્યાં બીજું થાય શુ?ં ગોડાઉનમાં પડી રહેલો માલ સડેલો જ નીકળે ને?’ ‘કાંઈ હમજાણું નંઈ.’ અમે માથું ખંજવાળતાં કહ્યું, ‘વખતકાકા ઘણી વાર તમે આખી વાતને એવા અવળા છેડથે ી પકડીને માંડણી કરો છો કે મારી તો ટપ્પી જ નથી પડતી.’ ‘લે, તો તને ટપ્પી પડે ઈ રીતે હમજાવુ.ં ’ વખતકાકાએ હીંચકા પર બેસીને પલાંઠી વાળી. અમે પણ સામે અદબ વાળીને ટટ્ટાર બેસી ગયા.

કૂટનીવત પણ કૌવટર્ય જેવા મુવનઓ જ શીખવતા.’ ‘સાચું કહ્યું...’ વખતકાકાએ હીંચકાને ઠેસ મારી. ‘પણ હવે તો રાજાઓ કહેતા પ્રધાનો અને મુખ્ય પ્રધાનોને સલાહ આપવાનું કામ સવચવો કરે છે. પોવલટીકલ એડવાઇઝરો કરે છે, પક્ષની

‘હવે બોલ, સાધુ-સંતો વગેરને ું આ દુવનયામાં કામ શું છે?’ ‘કામ શું છે એટલે?’ અમે ગૂચં વાયા. ‘ઇ કાંઈ નકામા છે?’ ‘નકામા છે એમ મેં ક્યાં કીધુ?ં હું તો પૂછું છું કે સાધુ-સંતો વગેરે આ સમાજમાં હોય છે શેના માટે?’ ‘શેના માટે એટલે...’ અમે આવડ્યો એવો જવાબ દીધો. ‘આપણને જ્ઞાન અને ધ્યાનની શીખ દેવા માટે. બીજા શેના માટે?’ ‘ઠીક જવાબ દીધો. જ્ઞાન અને ધ્યાન.’ વખતકાકાએ આ બે શબ્દોની ચોટલી પકડતાં વાત આગળ ચલાવી. ‘જૂના જમાનામાં સાધુઓ આશ્રમોમાં જ્ઞાન આપવાનું કામ કરતાં. જ્ઞાન કહેતાં વવદ્યા. વવદ્યાથથીઓને તેઓ જાતજાતની વવદ્યા શીખવતા. બાણવવદ્યા, રાજવવદ્યા, યુદ્ધવવદ્યા, ભાષા, સંટકાર અને બીજી અનેક જાતની વવદ્યાઓમાં વશષ્યોને પલોટીને આ ગુરુજનો તેમને જ્ઞાનમાં પારંગત કરવાનું કામ કરતા, પણ જમાનો બદલાયો. હવે તો એ જ કામ શાળાઓમાં, કોલેજોમાં, ઇન્ન્ટટટ્યૂટોમાં, યુવનવવસિટીઓમાં અને ટ્રેઇવનંગ સેન્ટરોમાં થવા લાગ્યુ.ં એટલે ઇ પ્રકારના જૂનવાણી જ્ઞાનીઓની લાડ કાંઈ જરૂર નો રહી. બરોબર?’ ‘હા, વાત તો બરાબર.’ ‘વળી આ જ્ઞાન આપવાનો ઇજારો બ્રાહ્મણોનો પણ ન રહ્યો. બરાબર?’ ‘હા. ઈ વાત પણ બરાબર. પણ...’ ‘શાંવત રાખ. અને મને કહે કે બીજા કયા પ્રકારનું કામ સાધુસતં ો અને ઋવષ-મુવનઓ કરતા?’ ‘અરે ઋવષઓ-મુવનઓ તો રાજા જેવા રાજાઓને સલાહ આપતા!’ અમે કહ્યું, ‘દૂરદં શ ે ીપણુ,ં પ્રજાનું ભલું અને રાજનીવત કે

આંયાં બધા ઓલરાઇટ છે!

તમને જોઈએ તેવી સગવવડયા વવવધઓ પણ કરાવી આપે. એટલે છેવટે બચ્યું કોણ? માત્ર ઉપદેશકો! પણ આપણા સમાજના લોકો એટલા મૂરખ છે કે ભગવાં ભાળ્યાં નથી કે શીશ ઝુકાવ્યું નથી! અખો કહે છે તેમ ‘પથ્થર એટલા પૂજે દેવ’ જેવો ઘાટ થઈ ગયો અને એ જ કારણસર સમાજથી ભાગી જનારા ગંજરે ી, ચરસી અને વચલમબાજ બાવાઓને પણ આપણે એટલું જ માન આપવા માંડ્યા, જેટલું આપણે આશ્રમમાં જ્ઞાન આપતા અને મહેલોમાં રાજનીવત શીખવતા ઋવષમુવનઓને આપતા હતા.’ ધીમે ધીમે વખતકાકાની વાત અમારા મગજમાં ઉતરવા તો માંડી. પણ સવાલો હજી શમ્યા નહોતા. અમે પૂછ્યુ,ં ‘વખતકાકા, જે સાધુઓ ત્યાગનો ઉપદેશ આપતા હોય ઈ જ સાધુઓ ભોગી હોય, એ આપણને કામવાસનાથી દૂર રહેવાની સલાહ આપતા હોય ઈ ખુદ કામલીલાઓમાં રાચતા હોય એ તો કઈ જાતની રીત છે?’ ‘મેં પહેલાં જ કહ્યું કે વબનજરૂરી વડમાન્ડ છે...’ વખતકાકા હટયા. ‘આપણો સમાજ માત્ર ટીવી આવ્યા પછી પોટેટો કાઉચ નથી બન્યો. આપણા લોકો માત્ર ઇવડયટ બોક્સના આગમન પછી જ પૂણિ ટવરૂપના ઇવડયટ નથી બન્યા. આપણે તો ક્યારના નાટકીય કથાકારો અને બોલકા વાણીચતુરોનાં મનોરંજક ઉપદેશો સાંભળીને કાઉચ પોટેટો બની ગયા હતા. આપણે તો ક્યારના જે ભગવાં ધારણ કરીને આવે તેને પગે પડતાં ઇવડયટ થઈ ગયા હતાં. હવે તું જ કહે, જે સમાજમાં ‘ક્વોવલટી’ની જરાય પરખ ન હોય અને માત્ર દેખાવથી જ અંજાઈ જવાની નબળાઈ હોય ત્યાં કેવા કેવા લોકો સાધુ બનવા આવી પહોંચે? તમે વડમાન્ડ જ જ્ઞાન વવનાના અને આડંબરી સાધુઓની કરો તો શું થાય? એવા જ છીછરા અને ઢોંગી લોકો સાધુ બનીને તમારી વડમાન્ડને સપ્લાય કરવા આવી પહોંચવાના છે!’

લડવાઇન લિએશન

સમાજ સાધુ-બાવાઓને શા માટે નનભાવે છે?

વથન્ક-ટેન્ક કરે છે. ચૂટં ણીના પેંતરા અને રાજકારણના અખાડાઓ તો રાજવીઓ જાતે જ કરવા માંડ્યા. એટલે ચાણક્યો, સાંવદપનીઓ કે વવશષ્ઠો જેવા ઋવષઓ-મુવનઓની પણ કોઈ જગા ન રહી. બરાબર?’ ‘વખતકાકા, વાતને ક્યાં લઈ જાવ છો?’ અમે પૂછ્યુ,ં ‘તમે વાતની શરૂઆત તો ત્યાંથી કરેલી કે જ્યાં વબનજરૂરી વડમાન્ડ અને વધારે પડતો સપ્લાય હોય ત્યાં...’ ‘ઇ જ વાત પર આવું છુ,ં ભાઈ.’ વખતકાકાએ વળી વાતનો વળ ચડાવ્યો, ‘એક જમાનામાં જ્યાં સાધુ-સંતો, ઋવષ-મુવન અને સંન્યાસીઓ માટે સમાજમાં અનેક જાતનાં કામ હતાં ત્યાં આજે એ લોકો માત્ર ઉપદેશ આપવાના કામ માટે અને ધાવમિ ક વવવધઓ કરાવી આપવાના કામ માટે જ રહી ગયા છે. એમાંય વળી ધાવમિક વવવધઓ કરનારા તો પાટડ ટાઇમરો બની ગયા! નોકરી યે કરે, ધંધો પણ કરે, અને

15

અનુસંધાન પાન-૧૮


a ' Ra sN_ R T [ 'R Ra )e )R _ $Ra #'#'R &R R& T ] 'R R&R,7%_ &R ,a _)R%['R &-[ [ $ [ Ra R Ua _ ) q)#R R $h R&T T ,R [ R ,a +h$Ra $_ T 1%Ua - Ua o) $RS!%Rp [ _ &_ T *.%Ua T "Tu # a T& )R q,a-_ [ _ &T [ $R&T R T [ $ [ Ra T $R T &)R T [ -$ Ra )R "[ ) U q,a-_ [ $R&T R%R R -[)R'_ ;%R - R

[ [ R(_ _ 3%Ra )&,[ [ [ $ <U %tq #X [ =)R h R ,[) R&_ [ ,R [ &R T [ 'R " Ra B qZ q)&_ T <U 3Z %_ %Ri [ ] o0'_"' )_q$i p R&[ &! B) f [ - U _ Ra )+h -['Ra [ 0%R sN&Ru - T &2%_ - Ra (R)_ - Ra " aU 'R, )R 'R0%Ua [ ,'R$ *-[&[ $ R)R $Ra kl T ) U (R) (R) T - Ra [ " Ra Ua GT [ 6'[ _ Ra a '$Ra !]&)R %Ra a (T R )[ \ R% _ Ra q&%R [ )=@R &U "[ (R) "R T &MRa a _(R (R) _ &[ R% [ , X ' [ R "Ra0'R * [ T Ua Oa " T %Ua R T )(T )] Ua _ _h&* [ R &[ R% [ R T [* [ )_ )T (T _ )[ R& R9%R &[ [

! &TNR )[ * ] ' T,T R B)R,_ [ R Xa T T %^ R&T [ _$ R R(R [ R& [ $U/%3)[ ,`&RK$Ra R T T )& R T a Tc 'R $R-_'$Ra 3%R&[ $[ X Ua U &R JR, ' &Qa [ *-[&_ _ $4%$ [ F ) h R(R [ ,- &T * ] )[ _ T '[ q-' = * \ _ ] ,$UAS R&R &! R B)R,_ ET &T .X %_ [ $R 5 "U [ ,R U R&R "I[ u R o'_ qB%p = R _ [ 'Ra '_ qB% ] "U R T ,&_)&[ $ [ $ R)R R $R [ _ ] ,U& R )&R R &_ [ 'T #T _)R $([ [ 3%Ra R $:%R -_ [" R -d #[ T t% "U ,R U R&R T $R$ -_ ' \ _ #& &-[ [ [ ] 'R _ -_ ' \ _ T _&$[ &T$Ra %[ ) U & $ T [ &R [ rR &-[ q ),[ , ,[ ] ' [ )R R Ra -[&Ra _)R -g T t% U &R T R,[ 3%a &$ T% )h = R _ T q & R& Rq' R R _ *[@Ua _ R )R) _ ,$ "& R _ Vb & ] _ T'R Ua R$Ua R = R $U/%3)[ Rq$h 0%R

" Rq %R)R R ] 'R &Rt B qZ B[$T - R $ [ [ q,a,q- Ra T& _ 7%R, %_h [ ) )R $Ra $ [ DT $_&T R$ R q,a- 7%R,T [ $()R T $(T - T $ R q )R,[ &[-)R& Ra q,a-&R [ $[ T $ <U % ] B qZ ,R [ T #R "a T T #X ,)T&_ _)R $(T ,)T&$Ra _ R&T &R [ T q,a- T a T T T _ !_ _?R! DT $_&T ) &Rt T q)*[+ R aU [ "%R %Ui [ R T R ;%_ ] &R $-['_ R &Rt &R #) _ R &R1% R'_ ] &RK q #) R &RK q & Ra $ [ T ' R&T ,$U R% *^'T [ jnmm$Ra )R& X R 8%Uq q, Rq' T %_ ' [ Ra t-[& q#)R ,$%[ ,R, )R Ua %Ua - Ua /%R R&R*R=@T ,T T P $U/% B R "R"U#R ' \ [ ,)_h % [ R ,R [ - R q,a- *h _ R%h>$ - _

-$ Ra T q & R q,a-_ R = (Ra & T )R R'T [ q,a[ B qZ &N $R \ Ra &T &-['_ %Rh)& q L $a (T Rq %Ra [ "[ & ' [ oq,a- [ " R))Rp Y T rRa [ )R )T [ ] $4% B * [ $Ra q,a-_ R = (Ra & $R \ q %h '[)R%_ [ [ R' T U R R T ,R$[ _ )R)a _( [ $a (_ q,a-_ R W & T $_ [ R()R Ra %Ui T )R ,R T ] ,`&RK qC R #` _q' &T [ _ R%['R - R 3%R& T q,a- T Btq Rq %R)R $Ra ),['T - T q* R& [ t() T "I[ R$_ &Rt [ )R"_ & R T )R " 'R ) q)#R -[ ( T& Ua a ' ;%Ua R T T -d _ _ H_ _ q) R, %_ -_% _ [

#

!

*$ (3=2 '/1/=+;3+8

/+6<

)>: +@<

+; +<= ?3=2 9815981 9: ;3? :/ 6< -8 B +; +<= +@< :/ ;3? :/ #,7: :/ 6< -864 .>6= B ><=;+63+ /?A/+6+8. 343 +@< .>6= B +(?9 '3/=8+7 +8. +7,9.3+ :/ ;3? !6990)030:? :6 :6 9:67 9:67 05 05 5+0( 5+0( +63 ?3=2 +6+@<3+ +(?9 :/ *:6),8 !6990)030:? @:;>< +(?9 (? ;3? ;. #,7: -8 .>6= B 236. B &89 %>;5/@ +(?9 ;3? #,7: -8 .>6= B 236. B &89 +<= 0;3-+ <090:05. (47(3( (*/05965 (339 =0:/ 9(-(80 051( (086)0 (9(0 (8( =0:/ 9(-(80 (2;8; .>6= B =0:/ 9(-(80 64)(9( '(5@0)(8 +(8 9 #(3((4 :/ #,7: ",:;85 #,7: $! !&% +(?9 ,7(8: :/ *:6),8 .>6= B ;/+=/; ">84+, $;3 +85+ /;+6+ ,7(8: :/ 6< :/ (5;(8? .>6= B (?9 0- -;33? 7(0+ )?

B

6-- 7,8 7,8965

7:/;3+6 3=3/< 90 9;;9- $6;8 +(?9 ,7(8: :/ ;5, .>6= B %9>; 90 %>83<3+ 0>66 ,9+;. +(?9 %090:05. /(44,: (086;5 #),::3( ,-:(

/6:: ,3 ,80+

6;@

%>83<3+ $:/-3+6

(:4(:(

/,)02( :(4,./@( 0+,9 :6@,;8 %090:05.3 1,4 /(44,: (086;565(9:08 #),::3( /,)02((5:(6;0 :(4,./@( .>6= 0+,9 B :6@,;8 (),9 2(5:(6;0 #6;99,

.+@< 0>66 ,9+;.

*

! "+;3< +8.

3<8/@ +8.

+(?9

.>6= B

! :/

&

(? :/ ;5,

236. B

$-9=6+8. +(?9 ,7(8: :/ (? :/ ;.;9: $:+38 +(?9 :/ (? B 9>;./< +8. "+;3< :/ @;.;9: +(?9 B

:/ ;3? :/ ;. (5+ &,(89 :/ #,7:,4),8 .>6= B

>,638 +(?9 8+ ;.;9: =0:/ 5+0(5 055,89 .>6= B <6/ 90 (312= .+@< B +.>6= <= >8/ =2 >6@ +8. "+;3< +(?9 .>6= B

*

) &#$ ! $

*$ :/ ;.;9:

=2 >1><=

#& $

"+8+7+ ;>3</

:/ ,*,4),8 <090:05. 40(40 (8:(.,5( 6364)0( +(? 30./: $8(590: !(5(5(4( *(5(3 !;5:(8,5(9 69:( "0*( !;,8:6 /0(79 ()6 #(5 ;*(9 ,>0*6 69(5.,3,9 ",:;85 30 ./:9<3=/. ,@ =2 7+@ B :/; :/;<98 ;/.>-=398

+8/<2

2+=>;=23

",:;85

<=

"

/-/7,/;

&"

+;;3,/+8

$ % " !

'$

% !$

+(?9 B

50./:9 *8;09, ? 08 ,7(8: :/; :/;<98 ;/.>-=398

;>3</

$! "!$$ #! &%! ( &#* " # $% % !

7+36 3809

"

#7,*0(3

30 :+3. ,@

1

$ $

!#% !

!

!

,+,+2963.+@< -97 ??? ,+,+2963.+@< -97

%! %

%&% %% % !$ % $& (% " %! % $ $& ( % & !'$% %&% $ % $ '&& $ $ ! & % ) ! %' $* $ % $ % & $ !$ " % % % #' $ % ! &

( # $% !

1

('!0)(, '! $'"+ -*0 (' (' + &!+ %((& %!+ ( -% (*,# **(. $''!* ( $ &!+!/ # **(. %((& %!+ ( -%

* ! !. !+,(' ( !',* & !+,(' $ &!+!/ #!+,(' %((& %!+ ( -% 1


17

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 11th May 2013

$

%

#

!

"

% !&

!

%

"

%

!

"

$

"

&

% $

'

% ! ! ' % $ $

"

% !&

%

%

"

(

#&

"

(

$

!&

'

' % &

% "

' "

% $

%

%

!&

"

'

% "

%5 $ %5 %5 %5 %5 %5 %5 $

! %

!

!

' "

"

'

%

%

%

$ % (

" " $

4

4 4 4 4 4 4

'

( %

%

!&

" "

% " '

% $ ' % % "

!

-" "

&

&

( )'. "( ##. ( )'. &* *& ! +%! $&) *( , ! &* *& , % , , $% &$ . * $ % &"# (# % ( % +( % (. ( ,. ' . & & +) (&&$ ## ) (*) + ) )) //. ( %") -"" !"(&1"-3 #+&* ( %") # & &# ( %") /"-&*$ ."-1& " % $ %. $&( -/3 ., " #+-

1 &(

("

'" 2 3 2&/%&* 1 &( (" ,"+,("

)&(".

) &+%* -* * )

, (*

'

% !

222 0+&.(&)/,*(&30 '/!

," & (

%

% $ %

!

'/.1&'1 0+&.(&)/,*(&30 '/-

.'3 .,+ -/.

'

! '

%

(

%

%

%

! % %

!(

% !&

%

% "

(

' "

! (

!

(

" (

&1" )0.& (& "*." 1 &( ("

% !

"

%

# " '

! %

"

"./ 0- */ "$ +* "$ ( * )& +! ( * +%! &+* % % % % & % ) +)% )

%

%

#

! #

% " #% # $$#& ' ( %%#) ! & * ! & ' ))) #! " " #(

(%+

!! '( &' ' #" $ " +&

,"*&*$ /&)"

) /+

,)


18

રમતગમત

11th May 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

મુંબઇ ઇંડિયડસે ચેન્નઇનો ડવજયરથ અટકાવ્યો ચેમ્પિયન ટ્રોફી: ટીમ ઈમ્ડિયામાંથી ગંભીર-યુવરાજ આઉટ રાજગોપાલ સતીષ સાથે મળીને માત્ર ૧૦.૧ ઓવરમાં ૧૩૦ રન ઝૂડી કાઢ્યા હતા. સતીષે એક છેડો સાચવતા ૧૮ બોલમાં ૨૭ રન બનાવ્યા હતા. બેંગલોરની હાર માટે તેમની નબળી કફસ્ડડંગ જવાબદાર કહી શકાય. ચેન્નઈ ૭૯માં ખખિયું મુંબઇ ઇંનડયડસે રનવવારે રમાયેલી મેચમાં રોનહત શમાિ અને હરભજનની શાનદાર બેનટંગ અને બોલરોનાં ચુપત પ્રદશિનની મદદથી ચેન્નઈ સુપર કકંગ્સનો નવજયરથ અટકાવ્યો હતો. ચેન્નઇનો દાવ માત્ર ૭૯ રનમાં સમેટાઇ જતાં મુંબઇ ઇંનડયડસે ૬૦ રને નવજય મેળવ્યો હતો. પ્રથમ બેનટંગ કરતાં મુંબઈ ઇસ્ડડયડસે ૨૦ ઓવરમાં પાંચ નવકેટે ૧૩૯ રન બનાવ્યા હતા, જવાબમાં ચેન્નઈ સુપર કકંગ્સ ૧૫.૨ ઓવરમાં ૭૯ રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું. ચેન્નઈના ત્રણ પ્લેયરો જ બે આંકડાનો પકોર નોંધાવી શક્યા હતા.

મોહાલીઃ આઇપીએલ-નસક્સમાં નોકઆઉટ રાઉડડ શરૂ થતાં પૂવવેનો રોમાંચ ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે. સતત સાત નવજય મેળવનાર ચેન્નઇ સુપરકકંગ્સની નવજયકૂચ રનવવારે મુંબઇ ઇંનડયડસે અટકાવી હતી. જ્યારે સોમવારે કકંગ્સ ઇલેવન પંજાબે ડેનવડ નમલરના માત્ર ૩૮ બોલમાં અણનમ ૧૦૧ રનની મદદથી રોયલ ચેલેડજસિ બેંગલોરને હરાવ્યું હતું. દમલર બન્યો કિલર સોમવારે મોહાલીમાં કકંગ્સ ઇલેવન પંજાબે રોયલ ચેલેડજસિ બેંગલોરને છ નવકેટે હરાવ્યું હતું. પ્લેયર ઓફ ધ મેચ ડેનવડ નમલરે આઠ બાઉડડ્રી અને સાત નસક્સર સાથે ઝમકદાર અણનમ સદી ફટકારીને તેની ટીમને નવજય અપાવ્યો હતો. બેંગલોરે ત્રણ નવકેટે ૧૯૦ રનનો નવજયી લક્ષ્યાંક આપ્યો હતો, જેનો પીછો કરતાં એક સમયે પંજાબે માત્ર ૬૪ રનમાં ચાર નવકેટ ગુમાવી દીધી હતી. આ પછી નમલરે

િોણ જીત્યું? િોણ હાયુું? ૩૦ એિપ્રલઃ ચેન્નઇ સુપર કિંગ્સ (૧૬૪/૩)એ પૂણે વોરરયસસ (૧૨૭/૯)ને ૩૭ રને હરાવ્યું ૧ મેઃ મુંબઈ ઇન્ડિયડસ (૧૨૯/૪)ને સનરાઇઝ હૈદ્રાબાદ (૧૩૦/૩)એ ૭ રવિેટે હરાવ્યું ૧ મેઃ િોલિાતા નાઇટ રાઇિસસ (૧૩૬/૭)ને રદલ્હી િેરિેરવલ્સ (૧૩૭/૩)એ ૭ રવિેટે હરાવ્યું ૨ મેઃ ચેન્નઇ સુપર કિંગ્સ (૧૮૬/૪)એ કિંગ્સ ઇલેવન પંજાબ (૧૭૧/૬)ને ૧૫ રને હરાવ્યું ૨ મેઃ રોયલ ચેલેડજસસ (૧૮૭/૩)એ પૂણે વોરરયસસ (૧૭૦/૯)ને ૧૭ રને હરાવ્યું ૩ મેઃ રાજસ્થાન રોયલ્સ (૧૩૨/૬)ને િોલિાતા નાઇટ રાઇિસસ (૧૩૩/૨)ને ૮ રવિેટે હરાવ્યું ૪ મેઃ રદલ્હી િેરિેરવલ્સ (૮૦)ને સનરાઇઝ હૈદ્રાબાદ (૮૧/૪)એ ૬ રવિેટે હરાવ્યું ૫ મેઃ મુંબઈ ઇન્ડિયડસ (૧૩૯/૫)એ ચેન્નઇ સુપર કિંગ્સ (૭૯)ને ૬૦ રને હરાવ્યું ૫ મેઃ પૂણે વોરરયસસ (૧૭૮/૪)ને રાજસ્થાન રોયલ્સ (૧૮૨/૫)એ ૫ રવિેટે હરાવ્યું ૬ મેઃ રોયલ ચેલેડજસસ (૧૯૦/૩)ને કિંગ્સ ઇલેવન પંજાબ (૧૯૪/૪)એ ૬ રવિેટે હરાવ્યું ૭ મેઃ રદલ્હી િેરિેરવલ્સ (૧૫૪/૪)ને રાજસ્થાન રોયલ્સ (૧૫૫/૧)એ ૯ રવિેટે હરાવ્યું

$& %

% # "# $ "!$ " '! & "!% !! $

!

#& # $$

00.5

$+

&

. #

! ! ! %

!& "$#"$ &

"!% % ' %# % "#

(-$12 -#( -

$12 30 -2

3-"' (,$ /$"( + $ +

-#( -

પાન-૧૫નું ચાલુ

સમાજ સાધુ-બાવાઓને... ‘હવે થોડું થોડું સમજાય છે.’ અમે કહ્યું, ‘વખતકાકા એનો મતલબ તો એમ જ થયોને કે જ્યાં એક જમાનામાં માત્ર ૨૫ ટકા સાધુઓ આધ્યાત્મનો ઉપદેશ આપવાનું કામ કરતા હતા તેના બદલે આજે સોએ સો ટકા ટકા ઉપદેશના જ ધંધામાં ઘૂસી ગયા! અને

એમાંનાં ૭૫ ટકા બોગસ યુનનવનસિ ટીની બોગસ નડગ્રીધારી જેવા જ ગ્રેજ્યુએટો છે એમ જ ને?’ ‘હવે સમજ્યો.’ વખતકાકાએ નનસાસો નાંખ્યો. ‘જે સમાજને ચરકમુનન અને ઊંટવૈદ્યોના તફાવતની ખબર ન હોય ત્યાં શું થાય? સંતાનપ્રાનિની નચકકત્સાને નામ કામલીલા જ થાય ને?’ •••

વખતકાકા તો આમ જ નનસાસા નાંખતા રહેવાના. આપણે શુ?ં આપણે તો ફાઇવપટાર ગુરુઓ, પવામીઓ અને મહારાજાનો જયજયકાર કરતાં રહેવ.ું એમાં જ આપણને શાંનત નનહ તો સંતોષ અને સંતોષ નનહ તો બે ઘડી માટે ઓલી ઊંચા માંયલી ‘સ્પપનરચ્યુઅલ ફીનલંગ’ થાય છે ને? અટલે ઝીંકે રાખો બાપડયા, આંયાં બધા ઓલરાઇટ છે!

$,!+$6

.5 (- 3#!306

7

#& "! ( !&% &

ટીમમાંથી પડતો પ્રદશિન કરનાર નવકેટકીપર પણ અને બેટ્સમેન નદનેશ કાનતિક મૂકાયો છે. પણ ટીમમાં પાછો આવ્યો છે. ટીમ ઇંદિયાઃ મહેડદ્ર નસંહ જોકે આઈસીસીએ આ ધોની (કેપ્ટન), નશખર ધવન, નસરીઝની સમાનિ બાદ કોઈ નવરાટ કોહલી, સુરેશ રૈના, ચેસ્પપયન ટ્રોફી નહીં રમાય નદનેશ કાનતિક, રોનહત શમાિ, તેવી જાહેરાત કરી છે. અનત રનવડદ્ર જાડેજા, આર. અનિન, વ્યપત નિકેટ નશડ્યુલ વચ્ચે ઈરફાન પઠાણ, ઉમેશ યાદવ, આઈસીસી ટુનાિમેડટ માટે ભુવનેિર કુમાર, ઈશાંત સમય ફાળવી શકતી નથી. શમાિ, અનમત નમશ્રા અને ટીમમાંથી અનજંક્ય રહાણેને નવનય કુમાર કરીને ધાનમિક લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડી છે. સંક્ષિપ્ત સમાચાર • નમડલ ઓડડર બેટ્સમેન નવનલયપસે નોંધાવેલા • ભારતીય નિકેટ ટીમના કેપ્ટન મહેડદ્ર નસંહ અણનમ ૭૮ રનની મદદથી નઝપબાબ્વેએ ધોની સામે ધાનમિક લાગણી દુભાવવા બદલ બુલાવાયોમાં રનવવારે રમાયેલી બીજી વન-ડેમાં અદાલતમાં ફનરયાદ થઈ છે. તેની સામે આક્ષેપ બાંગ્લાદેશને છ નવકેટે હરાવીને ત્રણ મેચની શ્રેણી કરાયો છે કે તેણે નહડદુ દેવનું અપમાન કરીને ૧-૧થી સરભર કરી હતી. બાંગ્લાદેશે નવ નવકેટે ધાનમિ ક લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડી છે. કુલ ૨૫૨ રન કયાિ હતા. જેના જવાબમાં ટોસ સામાનજક કાયિકતાિ જય કુમાર નહરેમાથે ચીફ જીતીને પ્રથમ કફસ્ડડંગ કરનાર નઝપબાબ્વેની ટીમે મેટ્રોપોનલટન મેનજપટ્રેટ ચુરી ખાનની અદાલતમાં ૪૭.૫ ઓવરમાં ચાર નવકેટે ૨૫૩ રન બનાવીને ભારતીય દંડસંનહતાની કલમ ૨૯૫ અને ૩૪ નવજય મેળવી લીધો હતો. નઝપબાબ્વેની હેઠળ કેસ દાખલ કયોિ છે. ફનરયાદમાં જય કુમારે ઇનનંગ્સમાં નવનલયપસ ઉપરાંત નસબાડડા (૩૯), જણાવ્યું છે કે નબઝનેસ મેગને ઝનની જાહેરાતમાં વાલેર (૩૯) તથા ટેલરે ૩૭ રનનું યોગદાન નવષ્ણુ તરીકે તસવીર આપતી વખતે ધોનીએ આપ્યું હતુ.ં બાંગ્લાદેશની ઇનનંગ્સમાં હાથમાં જૂતા સનહતની અનેક વપતુ પકડેલી છે. મધ્યમ હરોળના બેટ્સમેનોએ ઉપયોગી રન ધોનીએ આમ કરીને ભગવાન નવષ્ણુનું અપમાન બનાવ્યા હતા.

નવી દિલ્હીઃ ઇંગ્લેડડમાં આગામી છ જૂનથી શરૂ થઇ રહેલી ચેસ્પપયડસ ટ્રોફી માટે ટીમ ઈસ્ડડયાની જાહેરાત કરાઇ છે. ટીમમાંથી ગૌતમ ગંભીર અને યુવરાજ નસંહને પડતા મૂકાયા છે તો ઝડપી બોલર ઉમેશ યાદવની ઈજા ઠીક થયા બાદ તેનું ટીમમાં પુનરાગમન થયું છે. ટી૨૦ લીગની છઠ્ઠી નસરીઝમાં શ્રેષ્ઠ

/$0 ' +(

## !"

#

$!! " $## !

"

"% #

3) 0 2( 300($1 /$"( +(12 0., 7 .-+6 0$$

$ #$! !" $ !" "# !" $ ' #" ( # ! # "" !! !" "" $# # " ' % & $% # " $ #$! !" $ !" "# !" $ $ %" $ ' ! !% ! $ !# "$! % ! $ !# $ & #

$+(4$06

7-+6

"

!

" " #

!

/$"( + (0(6 -( -# ("$ -#..0( .2( -# 0$ # //+6 *$ 5 6

$ #. 2$0(-& %.0 ++ ."" 1(.-1

(* !*

%

-(, ,$(' (* & *" ' $ + % 1$'" "$. -+

2 ( $%

%% ,( 0

/

& $% )* .$' # % $ "& $% (& .& # ) *$ "& $% (& +$, #-* #$%% ( (!! $%% + ' $"# ( (' ('

,&"- + ! ") ("2 ) &( &*#+ /- 1"(%0 (/! + 0'

"./ !" (. +*

&*". -" +,"* ! 2.

) /+

,)

- 1"( *.0- * "

," & ( !" (. +* (&$%/ & '"/. /+

&. +0*/"! - /". +*

+/"( ++'&*$.

"

&. .

# ! !

" "

!

"


વવવવધા

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 11th May 2013

19

હળવી ક્ષણોએ... સોનિયા ગાંધીએ મિમોહિ નસંહિે મેસેજ કયોોઃ 'હું બહુ જ બોર થઈ રહી છું. થોડી જોક્સ મોકલો.' મિમોહિ નસંહે મેસેજ કયોો, 'મેડમ, અત્યારે હું એક નમનિંગમાં છું અિે બહુ મોિા મહત્ત્વિા નિણોયો લઈ રહ્યો છું.' સોનિયા ગાંધીઃ 'હા હા હા... જોક સારી હતી. બીજી મોકલો...' • ‘કેમ છો?’ મેં હસીિે કહ્યુંઃ જીંદગીમાં દુઃખ છે દુઃખમાં દદો છે દદોમાં મજા છે અિે મજામાં હું છું! તમે કેમ છો..? • સન્તાઃ તું કકધર જા રહા હૈ ? બન્તાઃ કારખાિે જા રહા હું સન્તાઃ તો મૈં ભી સાથ ચલતા હું, ઇતિી બડી કાર તું અકેલા કૈસે ખા પાયેગા? • પરણેલા પુરુષિો અમૂલ્ય સુનવચારઃ 'જે પનત પોતાિી પત્ની આગળ જૂઠ્ઠું િથી બોલી શકતો એિે તેિી પત્નીિી કિનલંગ્સિી સહેજ પણ પરવા િથી.' • એક દંપતી પોતાિા લગ્નિી ૪૦મી વષોગાંઠ ઉજવી રહ્યું હતું. િસીબજોગે તે જ નદવસે પત્નીિો સાઠમો જન્મનદવસ પણ હતો. એ રાત્રે જ તેમિા ઘરે એક પરી પ્રગિ થઈ. તેણે બંિેિે કહ્યું તેઓ આિલા લાંબા સમયથી બહુ પ્રેમથી એકબીજા સાથે નજંદગી ગુજારી રહ્યા છે જેથી તે બહુ ખુશ છે અિે તે

બંિેિે એક-એક વરદાિ આપવા માંગે છે. પત્ની પોતાિા પનતિે બહુ જ પ્રેમ કરતી હતી, તેણે કહ્યું, ‘હું મારા પનત સાથે આખી દુનિયાિા બધા જ સુંદર સ્થળો પર િરવા ઈચ્છું છું, પણ મારી પાસે એિલા પૈસા િથી.’ પરીએ પોતાિી જાદુઇ લાકડી િેરવી અિે પત્નીિા હાથમાં પ્લેિ નિકીિો સાથિું કવર આવી ગયું. હવે વરદાિ માંગવાિો પનતિો વારો હતો. તેણે એક નમનિિ નવચાયુું અિે પછી બોલ્યો, ‘ઈમાિદારીથી કહું તો હું મારા માિે મારાથી ૩૦ વષો િાિી પત્ની ઈચ્છું છું.’ પરીએ પોતાિી જાદુઇ લાકડી િેરવી અિે પનત મહાશય તરત ૯૦ વષોિા થઈ ગયા! • નદલ ઔર આંખ કે બીચ એકબાર ઝઘડા હો ગયા. નદલઃ દેખતે હો તુમ ઔર દદો હમે હોતા હૈ. આંખઃ નદલ તુમ લગાતે હો ઔર રોિા હમે પડતા હૈ. તભી ગાલ બોલાઃ કમીિો, થપ્પડ તો હર બાર મેં હી ખાતા હું િા! • તખુભા િોકરી માિે ઈન્િરવ્યુ આપવા ગયા. 'મે આઈ કમ ઈિ? ' ઓકિસરઃ વેઈિ પ્લીઝ... તખુભાઃ ૭૬ કકલો ૫૦૦ ગ્રામ. શું સાહેબ, જોખી જોખીિે િોકરી દેવા બેઠા છો? • નચંિુઃ લગ્નો જો સ્વગોમાં જ િક્કી થાય છે તો પછી િરકમાં શું િક્કી થાય છે? નપંિુઃ િરકમાં લગ્ન પછીિા નદવસો િક્કી થાય છે! •


20

સદાબહાર સ્વાસ્થ્ય

11th May 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

કોઇ પણ વ્યધિના સુદં ર દાંતની પ્રશંસા કરવા માટે ‘દાડમની કળી જેવા’ સુદં રની ઉપમા આપવામાં આવે છે, પરંતુ દાડમ સૌથી વધુ લાભકારક ત્વચા માટે છે. દાડમ આપણા આરોગ્ય માટે અનેક રીતે ફાયદાકારક છે, અને તેના આ ગુણનો લાભ દાડમનો જૂસ પીને મેળવી શકાય છે. જોકે હવે દાડમમાં ત્વચા સંબધં ધત ફાયદાઓ ધવશેષ પ્રમાણમાં જોવા

ચહેરા પર થતા ખીલ મોટા ભાગે હોમોો નમાં અસમતુલા કે અપાચનની તકલીફનું પધરણામ હોય છે. દાડમ તકલીફની જડ સુધી પ હોં ચી ને

મળ્યા છે. દાડમના રસને ત્વચા પર સીધો જ લગાવી શકાય છે. અને હવે તો કેટલીક કોકમેધટક બ્રાટડ્સ પણ દાડમના તેલ કે જૂસવાળા સ્કકન કેર પ્રોડસટ્સ બનાવતી થઈ છે. દાડમથી કેવા પ્રકારના સ્કકન-બેધનફફટ્સ થાય છે? વાંચો આગળ...

ખીલને આવતા રોકે છે. દાડમથી અપચાની તકલીફમાં રાહત મળે છે અને બ્લડ-સસયુલ ો શ ે ન સુધરે છે. જો તમને ખીલ હોય તો દાડમના રસને ત્વચા પર લગાવવાથી પણ ફાયદો થાય છે. દાડમનો રસ ખીલને તો મટાડે જ છે, સાથોસાથ તે દાગ પણ દૂર કરે છે.

• ભારતીય સ્ત્રીઓમાં સુડોળ ફીગર માટે જોખમી ગોળીઓનો ટ્રેન્ડઃ એક સમયે ભારતીયો ટત્રીઓમાં કરીના કપૂર જેવા ઝીરો ફીગરની બોલબાલા હતી. જોકે હવે સમય બદલાયો છે. ટત્રીઓને હવે ભરાવદાર અને સુડોળ શરીરનું વળગણ લાગ્યું છે. બોલલવૂડની ટોચની અલભનેત્રી ઐશ્વયાા રાય-બચ્ચન, સોનાક્ષી લસંહા અને લવદ્યા બાલન જેવું ભરાવદાર શરીર બનાવવા કેટલીક યુવતીઓ જોખમી ‘ચરબીવધાક’ ગોળી લઈ રહી છે. કેટલીક ‘ચરબીવધાક’ ટેબ્લેટમાં ટટેરોઇડનું તત્વ પણ હોય છે. જે તેમના લલવર અને કકડનીને નુકસાન કરી શકે છે અને તેમને અંધાપો આવવાનો ખતરો પણ રહે છે. તજજ્ઞોના જણાવ્યા પ્રમાણે સેલલલિટી જેવું ફીગર બનાવવાની જીદમાં કેટલીક મલહલાઓ તો પોતાના શરીર સાથે ગમે તેટલું જોખમ લેતા પણ અચકાતી નથી. ]LO gTDMHO6 lTPO kC:=O- +z|#< ]LO bT?TPO- kKML ^;?OO;- ZT;NC?P- kO?;= Zp(" (sW ]` B(*<+ <(z!!+ V B"z*% B""<(B é o` KDNCvHTDMHO6RTD@:O;KDMmQCm:I Z` 888mHTDMHO6RTD@:O;KDMmQCm:I

u rTD@:O;KDM > qCDNO?ODQO ^:K;O= u

સૂયપ્રો કાથી ડેમજ ે થયેલી ત્વચા પર દાડમનો રસ જાદુની જેમ અસર કરે છે. એધજંગ કે સ ન એસકપોઝરને લીધે નુકસાન પામેલી ત્વચાને દાડમ લીસી અને યુવાન બનાવે છે. દાડમ આપણી ત્વચામાં રહેલા કોલાજન અને ઇલાસ્કટનના સેલ બનાવતા તત્ત્વ ફાઇબ્રોબ્લાકટને ટકાવી રાખવામાં મદદ કરે છે. કોલાજન અને ઇલાસ્કટન સ્કકનની ઇલેસ્કટધસટી વધારે છે અને ત્વચાને ઉભારે છે. આથી ત્વચા ઘણાં વષોો સુધી યુવાન અને કોઈ પણ પ્રકારની કરચલીઓથી મુિ રહે છે.

આહારમાં ઓછું મીઠું, કેન્સર અને પથરીનું જોખમ ઘટાડશે લંડનઃ આહારમાં મીઠાનું પ્રમાણ ઘટાડવાથી કેન્સર, પથરી, હાઈ બ્લડપ્રેશર, ઓસ્ટટયોપોરોલસસ અને હૃદય સંબંલધત બીમારીથી બચવામાં મદદ મળે છે. ભોજનમાં મીઠાનું પ્રમાણ મયાાલદત રાખવાથી હાઈ બ્લડપ્રેશર અને હાટટની બીમારીને દૂર રાખી શકાય છે તે તો મોટા ભાગના લોકો જાણે છે, પરંતુ ભોજનમાં મીઠું ઘટાડવાથી કેન્સર, ટટોન અને ઓસ્ટટયોપોરોલસસથી પણ બચી શકાય છે તેવું

તારણ પહેલી વખત રજૂ થયું છે. તાજેતરમાં લિટનમાં હાથ ધરાયે લા આ સં શોધનમાં જાણવા મળ્યું છે કે ભોજનમાં િેડ, બેકન અને લસલરઅલ્સ

#

]ko jposg [od\o nc_ sgg cqqs^jcd^ é \A ;C *BB =OT;KDM QTATQK;6 CD <DP nHCC? é \A ;C !BB =OT;KDM QTATQK;6 CD (=; nHCC? é b?K9T;O _CCN ]O??TQO || ^;T;O CN ;LO T?; gop HKML;KDM

દાડમમાં મોઇકચરાઇધઝંગ, એસ્ટટઓસ્સસડટટ અને એસ્ટટ-ઇટફ્લેમટે રી તત્ત્વો રહેલાં છે જે ત્વચા માટે બહુ લાભકારક છે. દાડમ ત્વચામાં રહેલું કુદરતી મોઇકચર જાળવે છે અને હાઇડ્રેશન મેઇટટેઇન કરે છે. દાડમમાં રહેલા પાવરફૂલ એસ્ટટ-ઓસ્સસડટટ કમ્પોનટટ્સ ત્વચાને ઊજળી અને ગોરી બનાવે છે. દાડમમાં રહેલા બધાં જ ઉપયોગી તત્ત્વોના લીધે હવે એણે સ્કકન કેર પ્રોડસટ્સમાં કથાન બનાવી લીધું છે. દાડમનો ઉપયોગ સ્કકન ધટશ્યુ ડેમજ ે હોય ત્યારે ધહલીંગ ક્રીમ તરીકે થઈ રહ્યો છે. દાડમનાં બીનું તેલ બીજાં ઉપયોગી તેલોની જેમ સૂકી ત્વચા, ચીરા પડી ગયેલી ત્વચા તેમ જ ઇધરટેટડે સ્કકનને સુધારવા માટે થઈ રહ્યો છે. દાડમ ત્વચાને મુલાયમ અને નરમ બનાવવામાં મદદરૂપ થાય છે. હવે સનબ્લોકમાં પણ દાડમમાં પહેલાં તત્ત્વોનો વપરાશ કરવામાં આવે છે.

é _OMK=;O?OP ;C LCHP qK9KH fT??KTMO= || ]TKHC?|GTPO ATQITMO= é f:H;K|=;C?O6 A:RHKQ QT? AT?I NC? "BB QT?= TPJTQOD; ;C ;LO 9OD:O é ]TKHC?|GTPO ATQITMO=

!

b?ONO??OP qT;O?O?= NC? ]LO gTDMHO6- kKH;CD- ^6CD bT?I- fKHHODDK:G qCA;LC?DOpOQC?K:G- ^CA8OHH kC:=O- fTDC? CN l?C9O- TDP ^:DROTG ^;:PKC=

jWSNRM[ v[EWGRMT u ^AOQKTHK=;= KD [OMO;T?KTD q:K=KDO u

dOLGKDT qT;O?KDM lTPO kC:=O- +z|#< ]LO bT?TPO- kKML ^;?OO;ZT;NC?P- kO?;= Zp(" (sW ]` B(*<+ <(z!!+ V B"z*% B""<(B o` KDNCvDOLGKDTQT;O?KDMmQCG Z` 888mDOLGKDTQT;O?KDMmQCG

é é é

é é

nCCP K= C:? AT==KCD ³ fC:;L 8T;O?KDM 9OMO;T?KTD Q:K=KDO sHH ;6AO= CN Q:K=KDO` s:;LOD;KQ l:JT?T;K- b:DJTRKj;THKTD- ^C:;L jDPKTD- qLKDO=O- fO7KQTD qT;O?KDM =AOQKTHK=;= NC?` 8OPPKDM=- ?OQOA;KCD=QC?AC?T;O PKDDO?=- fOLDPK DKML;=- MTHT PKDDO?=A?K9T;O AT?;KO= > G:QL GC?O fOD:= ;TKHC?OP ;C =:K; 6C:? O9OD; || gK9O QCCIKDM =;T;KCD= c:;=KPO QT;O?KDM =O?9KQO NC? THH \mhm 9OD:O= TDP HCQT;KCD=

"

# "

#$

!

!

જે વી મીઠાથી ભરપૂ ર ચીજોનું પ્રમાણ ઘટાડવાથી લલવરનું કેન્સર થવાની સંભાવના ઘટે છે. વલ્ડટ કે ન્ સર લરસચા ફં ડ ના જણાવ્યા પ્રમાણે, કેન્સર, પથરી, હાઈ બ્લડપ્રે શ ર અને હાટટ ની બીમારીઓથી બચવા માટે લોકોએ ખોરાકમાં મીઠાનું પ્રમાણ ઘટાડવું જોઈએ. ભોજનમાં વધુ પ્રમાણમાં મીઠું હાઈ બ્લડપ્રેશરનો ખતરો વધારે છે, અને તેનાથી હાટટની બીમારીઓ અને ટટ્રોકનો પણ ખતરો રહે છે. વધુ મીઠું લેવાથી કેન્સર પણ થઈ શકે છે. ભોજનમાં દરરોજ છ ગ્રામ મીઠાનાં પ્રમાણને આદશા ગણી શકાય છે, જ્યારે વલ્ડટ કેન્સર લરચસા ફંડના જણાવ્યા મુજબ લોકો આહારમાં દરરોજ સરેરાશ ૮.૬ ગ્રામ મીઠું લે છે. લિટનમાં દર વષષે લલવરના કેન્સરના ૬૦૦૦ કેસ નોંધાય છે. સંશોધકોએ ભારપૂવાક કહ્યું હતું કે બજારમાં ઉપલબ્ધ જુદી જુદી ખાદ્ય ચીજોનાં પેકકંગ ઉપર મીઠાનું પ્રમાણ કેટલું છે તે અંગે માલહતી આપેલી જ હોય છે, આપણે ફક્ત તે લેબલ તરફ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે.

ખાસ નોંધ ‘સદાબહાર સ્વાસ્થ્ય’ વવભાગમાં અપાયેલી કોઇ પણ માવહતી કે ઉપચારનો અમલ કરતાં પૂવવે આપના શરીરની તાસીર ધ્યાનમાં રાખવા અને તબીબી વનષ્ણાંતનું માગગદશગન મેળવવું વહતાવહ છે. -તંત્રી 0 '/30- 03 '/26+3' #$065 :063 /'#3'45 %'/53' %#-- 063 5'#. 0/ 0/&0/

8+5*

+3.+/)*#.

'+%'45'3

+5+;'/4*+1

*'((+'-&

-06)*

888 #-0*#6, %0. .#+- 456&:

-#4)08

/5'3/#5+0/#-

+1-0.#

/&'(+/+5' '#7' 50 '.#+/ 1064' !+4# /)-+4* '45 3+5+4* #441035 #563#-+4#5+0/ 56&'/5 !+4# /)-+4* '45 "03, '3.+5 95'/4+0/ *#/)' 0( .1-0:'3 Get £20 off with /53'13'/'63 /7'4503 !+4# /)-+4* '45 this advert

#-%6-#5' (#45'3 5*#/ # %#-%6-#503 8+5* 41''& #/& #%%63#%: 3'#5'3 %0/%'/53#5+0/ #/& 0$4'37#5+0/ 4,+--4 /%3'#4' .'.03: 108'3 #/& 3'%#-Improve '-14 &'7'-01 #/#-:5+%#- 4,+--4 overall

3 million students worldwide In more than 21 countries

results in 11+

#-0*#6, %0.


મહિલા-સૌંદયય

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 11th May 2013

આપણું ઘર આપણા વ્યમિત્વનું પ્રમતમબંબ રજૂ કરે છે. અને આથી જ ઘરના ઇપ્ટટમરયરનું આગવું મહત્ત્વ છે. કોઇ પણ વ્યમિ ઘરમાં પ્રવેશે કે તરત જ તેની નજર ઘરના ઇપ્ટટમરયર પર ફરી વળતી હોય છે. કેટલીક વાર સ્ત્રીઓ પોતાનું ઘર િજાવવામાં થોડીક વધુ પડતી ઝાકઝમાળ કરી નાખે છે જેના પમરણામે ઘર િુંદર લાગવાને બદલે મ્યુમઝયમ કે ચીજવસ્તુઓના ભંડાર જેવું લાગે છે. આ િપ્તાહે અહીં ઇપ્ટટમરયર મડઝાઇન િાથે િંકળાયેલી કેટલીક એવી િામાટય ભૂલો િામે આંગળી ચીંધી છે જેને ટાળશો તો ચોક્કિપણે તમારું ઘર દીપી ઉઠશે... • ઘરનું મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર. તમે આ સ્થળે તમારા મહેમાનને િૌથી પહેલાં આવકારો છો. આથી આ એમરયા હંમેશાં િાફ રહેવો જરૂરી છે. વધુપડતી ચીજો આ જગ્યામાં ન રાખવી. કોઈ એક મિમ્પલ આટટ ક્રાફ્ટ હશે તો ચાલશે, પરંતુ વધુપડતો મોટો કપબોડટ કે ફ્લાવર પોટ્િ રાખીને જગ્યા બ્લોક ન કરવી. • જો મલમવંગ રૂમ નાનો હોય અને એમાં અરીિાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો એ મવશાળ બની શકે છે. મમરરને દીવાલ અથવા િાઇડમાં લગાવો. હવે તો જુદા-જુદા આકાર અને કદના અરીિા મળી રહે છે. રૂમમાં લાઇટ લાવવા માટે આ

મવચારો અને ત્યાર બાદ જ તેનો અમલ કરો. મોટા ભાગના લોકો કોઈ ઇપ્ટટમરયર મેગમે ઝન અથવા

છે. જો જરૂર પડે તો ઇપ્ટટમરયર મડઝાઇનરનો િંપકક કરો અને જો તમે જાતે સલામનંગ કરતા હો તો જરા ધ્યાનથી કરો. • કુશનનો એક િુંદર િેટ

આટલું અવશ્ય ટાળો

ખૂબ િારો ઉપાય છે. • ઇપ્ટટમરયર મડઝાઇમનંગમાં કરવામાં આવતી એક િૌથી મોટી ભૂલ છે વધુ પડતું ફમનવચર. આ ભૂલ ટાળવી જ જોઇએ. વધુ પડતા ટેબલ અને આટટક્રાફ્ટને ઘરમાં ન રાખો. જો આવું કરશો તો રૂમ ભરચક્ક લાગશે. ફમનવચર જેટલું ઓછું હશે એટલું જ ઘર સ્વચ્છ અને મોકળું લાગશે. આથી ડેકોરેશન અને ફમનવચર મલમમટેડ રાખવું. અહીં દિ જુદી-જુદી ચીજો કરતાં એક જ એવું આટટપીિ િજાવો, જેનો ચામવ અનેરો હોય. • હોમ ડેકોરમાં રંગ ખૂબ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે અને મોટા ભાગના લોકો આ વાતની ઉપેક્ષ કરે છે. જો દીવાલ રેડ હોય તો ફમનવમશંગ કોટટ્રાસ્ટ અથવા લાઇટ શેડમાં લેવું. આ કલર કોઓમડટનેશન તમારા મહેમાનો જરૂર નોમટિ કરશે. • ખરાબ લાઇમટંગ આખા ઘરની િુંદરતાને રફેદફે કરી

શકે છે. આથી લાઇટ્િને યોગ્ય રીતે ગોઠવવી જરૂરી છે, પરંતુ રૂમમાં કઇ લાઇટની કેટલી જરૂર છે એ જાણવું પણ જરૂરી છે. રૂમમાં ફિ િજાવટની દૃમિથી જ ઘણી બધી લાઇમટંગ કરવાનું યોગ્ય નથી. લાઇમટંગને ઘરની િુંદરતા વધારવા માટે વાપરો, ફિ ઉજાિ માટે નહીં. • ઘર મડઝાઇન કરવામાં કે િજાવવામાં પૂરતો િમય લો,

*#

) )

' '!' ) '("

. -

& %, ) ) ' + + ,$ '

+

ઇટટરનેટ પરથી મડઝાઇનની નકલ કરે છે. મડઝાઇન એક આટટ છે, જેનો યોગ્ય રીતે અને જે તે સ્થળની જરૂરતને ધ્યાનમાં રાખીને ઉપયોગ કરવામાં આવે તો જ તે નીખરે

તમારા ઘરને િુંદર બનાવશે એમાં કોઈ શંકા નથી, પરંતુ તમારો િોફો મપલો િંઘરવાનો સ્ટોરેજ ન બની જાય એનું ખાિ ધ્યાન રાખો. કાઉચ એ મિમટંગ એમરયા છે અને એના પર વધારે પડતા બે મપલો અને

21

કુશન રાખવાથી એના પર બેિવાની જ જગ્યા નહીં બચે. એટલું જ નહીં, ઘર વધુપડતું ભરેલું અને ઘેરાયેલું લાગશે. મપલોની મડઝાઇન પણ મિમ્પલ અને કાઉચ િાથે શોભે એવી રાખવી જરૂરી છે. • મોટા ભાગના લોકો માને છે કે પેઇપ્ટટંગ્િ, આટટ પીિ કે સ્કલ્સચરને દીવાલ પર ઊંચે લગાવવાં જોઈએ, પરંતુ હકીકતમાં કોઇ પણ કળાકૃમતને આઇ લેવલ પર લગાવવાં જોઈએ, જેથી એના પર ધ્યાન જઈ શકે.

ટુ ક ડા નાખી િાંત ળીને સામગ્રીઃ ઇડલી ૧૦ નંગ • એક િાઇડમાં મુ ક ી દો. ફરી થોડું મોટો કાંદો • એક કેપ્સિકમ તે લ નાખીને કાંદ ા અને • ટોમેટો િોિ બે ચમચી કે પ્ સિકમ ધીમા તાપે િાંત ળો. • િોયા િોિ એક ચમચી તે બરાબર િાંત ળી લો પછી • લિણ અને આદુની પેસ્ટ એમાં આદુ તથા લિણની અડધી ચમચી • અડધી ચમચી પે સ્ ટ નાખો. એક મમમનટ પછી લીલા મરચાની પેસ્ટ • અડધી ઇડલી મન્ચુરિયન મરચાની પે સ્ ટ નાખો. ચમચી મરીનો પાવડર • મીઠું બધું બરાબર િાંત ળી લો પછી મીઠું નાખો. જરૂર મુજબ • તેલ જરૂર મુજબ િીતઃ ઇડલીના એક િરખા મમમડયમ ટુ ક ડા ઇડલી, ટામે ટ ો િોિ, િોય િોિ, મરી કરો. કે પ્ સિકમ અને કાંદ ાને બારીક િમારો. પાવડર નાખી બરાબર હલાવો અને ગરમ ફ્રાઇંગ પે ન માં તે લ ગરમ કરીને ઇડલીના ગરમ િવવ કરો.


22

દેશરવદેશ

11th May 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

દરિણ આરિકામાં ભારતીય પરરવારમાં લગ્નથી રવવાદ જોહાનનસબગવઃ એક ધનનક ભારતીય પનરવારે અિીં તેમની પુત્રીના લગ્નને ‘યાદગાર’ બનાવવા માટે કરેલી ધામધૂમને કારણે થયેલા નવવાદ બદલ ભારતીય અને દનિણ આનિકાની સરકાર અને લોકોની માફી માગી િે. આ પનરવારના ભવ્ય લગ્ન સમારોિ મુદ્દે ચાર વનરષ્ઠ અનધકારીઓ સસ્પેન્ડ પણ થયા િે અને આ ઘટનાની તપાસ શરૂ થઇ િે. અિીં વસતો ગુપ્તા પનરવાર રાષ્ટ્રિમુખ િેકોબ ઝુમાની ઘણી નજીકનો િે. લગ્ન માટે ભારતમાંથી અંદાિે ૨૦૦ મિેમાનોને લઇને આવેલું તેમનું ચાટટડટ નવમાન મંિૂરી

મિેમાનોની પણ માફી માગે િે. તેઓ માત્ર તેમની પુત્રીના લગ્નને યાદગાર િસંગ બનાવવા ઇછિતા િતા. પનરવારે સન નસટી ખાતે સ્ટાફ સાથે વંશીય નટપ્પણીને લગતી ઘટના અંગે પણ માફી માગી િતી. ગુપ્તા પનરવાર ધ ન્યૂ એિ અખબાર અને સિારા કોમ્પ્યુટસષનો માનલક િે. અિય-અતુલ ગુપ્તાની ૨૩ વષષીય ભત્રીજી વેગા ગુપ્તાના લગ્ન ભારતીય મૂળના આકાશ િિાિગઢીયા સાથે ત્રીજી મેના રોિ થયા િતા. આ સમારોિમા બોનલવૂડના કલાકારોના કાયષિમોનું પણ આયોિન થયું િતું.

વગર વોટરક્લૂફ એરબેઝ પર ઉતરતાં નવશ્વભરમાં આ મુદ્દે િોબાળો મછયો િતો. આ પનરવારના સૂત્રોએ િણાવ્યું િતું કે આ ઘટનાના પગલે ગુપ્તા પનરવાર તેમના

& &+(

#&, *

( % )&% .

''. (* . *& .&+ . & # )) .&+ - * && #* - #* % #&*) & '' % )) % * +*+( &*) & #&, (&$ * ( %+' &* ( " (&* ( &$ # ! & % % % # ) " $) " %+ + )+ + ) +, * + &+) %) #" % ) $( %

ઇટાલીના પૂવવ વડાપ્રધાનનું નનધન

" $'

@>H;L GI93 8H+>1 )2H %5L 76M;L GI;H9 )2H

ઇટાલીના પૂવષ વડાિધાન ગીઉલીઓ એન્ડ્રેઓટ્ટીનું નનધન થયું િોવાનું રોમા મેયર નગયાની અલેમન્નોએ િણાવ્યું િતું. તેમણે િણાવ્યું િતું કે ગીલીઓ એક અનત િભાવશાળી અને વગદાર નેતા િતા, તેમણે સાત વખત દેશના વડાિધાન તરીકે અનત મિત્ત્વની સેવા આપી િતી. • બેલ્જિયમના જાણીતા વૈજ્ઞાનનક નિશ્ચીયન ડી ડુવેએ ૯૫ વષષની વયે સ્વૈલ્છિક મૃત્યુ ઓથાન્સીઆનો સ્વીકાર કયોષ િે. બેલ્જિયમમાં સ્વૈલ્છિક મૃત્યુને મંિૂરી મળી િે. આ માનિતી તેમના પનરવારે આપી િતી. ડુવેને મેડીસીન િેત્રે સંશોધન માટે ૧૯૭૪માં નોબેલ ઇનામ મળ્યું િતું. નવશ્વના બે રાષ્ટ્રોએ સ્વૈલ્છિક મૃત્યુને માન્યતા આપેલી િે. િેમાં નેધરલેન્ડ અને બેલ્જિયમ સમાવેશ થાય િે. • કેનેડામાં ભારતીય મૂળના અમેનરકનની

+N?H=H5H <H8H2P ?HDEI[ 6K 8H'GI 3I6)8H' ?HDEI[ 6K /Q+;L[ 9AH;H.5H Y?C:

ZAL; &9OE0 ;Y>>H;L 1H TW V TRSU2I ;Y>>H;L 1H T W TRSU @J4I )2H @9: 3;;M. @>H;L SR2I S %5L 76M;L U2I V 8.5 ?Y5>H;L S W TRSU @HO.L X2I SS @J4I ;M. 76M;L S RR2I 9AHF@H35M <H8 9=?L 4 6; 1' 7,# 15 5 !4 (4/05? .#4) 5 $ 5 $4'(8 4 8 ="0"; & ) 4; '*4%4 )4 8 4$'4 6; 4) >*8$ ";0 8 $$: $ 5 5 4" 5 $'4"4; '(8 8 : %4! !2: % !4+#(4&5 5 ( 9 )'< *=$!2: 34 #3"4; 4 5 6-#(4&5 :

" ) "" # "

# !

"

!

# !

!%

!

!%# !

%"

! # ! $ !

!& $ '

"(!

""

&$ "

# $% % % "!

$ !

" $'

" !

# "# ! $ # & # $ $$$ #$ "

$ " ' %$%" & $ ! ! " " ## " % $ " &

#

!

$

$ %# " %"$ " "! #

/&,. 3&.*3 (,4,/&7 (1 5$*'3,4* 666 (,4,/&7 (1 5-

" $ "

#% ' '& " +362#$'0 '7'0&3#$*#+ +3#0$*#+

(%'

)

%!

% " #%! ' #" $ #93#,$*#+ +.#$'0 #*'4*$*#+

&0)

$% ! " !

#&$ '

% " &

&

#"'

'

!

+12 " $

% " +

&

-:4 /145 %*#3+4/#5+% 7'34#5+.' +05'3#%5+7' )3162 (" + ' + 8+.. 45#35 #5 2/ 4*#32 #5 "#5'34/''5 6&+513+6/ +)* 53''5 +%-/#048135* " '& , $! ' $! +7' 64+% 0%.6&+0) !') #0& $! ' $! &+00'3 .+)*5 7') 010 7') 10 !') '#. $! ' $! $%#!$' + +7' 64+% #3 #%+.+59 #7#+.#$.' 10 4+5' 81 %#3 2#3-4 17'3 )3160& #0& 60&'3)3160& #3' #7#+.#$.' (13 2#3-+0) 2.'#4' 015' 5*' 60&'3)3160& %#3 2#3- .14'4 4*#32.9 #5 2/

# !

# "

# '

#

*'

D2= GI FZ6Y1 (@MY@(?5 Y5D/5 <O/5 ! !#

# +*##

*'

6M2I:HEH 1H TW V SU5H @>H;L SR >HB:L (@6I( @9H. )2H 3;Y9:H5 3;;M. ,H 6H0I 9AHF@H3 8M.5 ;H*>H9HO &>L< -L $ #

પોતાના ભારતીય સાથીની િત્યા કરવા બદલ ધરપકડ કરવામાં આવી િે. ગયા વષષે એનિલમાં નાયગ્રા ફોજસ પાસેના નદી કકનારે ભારતીય પુરુષનો મૃતદેિ મળી આવ્યો િતો. ટોરોન્ટોના એક અખબારમાં િકાનશત થયેલા અિેવાલ મુિબ સાનથયારાિ મનિન્દ્રાનની િત્યાના કેસમાં ગ્રેટર ટોરોન્ટો નવસ્તારમાં રિેતા ૨૩ વષષીય નદનેશ સુંથારનલંગમની તેના ઘરમાંથી ધરપકડ કરવામાં આવી િે. િેજલા ૧૩ માસથી આ કેસની તપાસ ચાલી રિી િતી.

8 8 8 8 8 8

! #

! "#

8 8 8 8 8

$! " ! "

8 8 8 8 8

" ! #

# 8 8 8 8 8

! ! ! ! ! ! !


ભારત

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 11th May 2013

રેલવે પ્રધાનના ભાણેજની રૂ. ૯૦ લાખની લાંચ બદલ ધરપકડ ચંદીગઢઃ રેલિે િધાન પિન કુમાર બંસલના ભાણેજ હિજય હસંગલાની રેલિે બોડડના સભ્ય મિેશકુમાર પાસેથી રૂ. ૯૦ લાખની લાંચ લેિાના આરોપસર ગત સપ્તાિે ધરપકડ થઇ છે. મિેશકુમારે બઢતી અને ઇચ્છા મુજબની પોસ્થટંગ મેળિિા હસંગલાને રૂ.બે કરોડ આપિાનું નક્કી કયુું િતું. બીજી મેના રોજ મિેશકુમારે રેલિે બોડડના સભ્યનો િોદ્દો સંભાળ્યો તે પિેલાં તેઓ પસ્ચચમ રેલિેમાં જનરલ મેનેજર િતા. આ મુદ્દે ભાજપે િિારો કયાું છે. ભાજપ નેતા રાજીિ િતાપ રૂડીએ જણાવ્યું કે સુરેશ કલમાડીની જેમ તમામ કોંગ્રેસીઓને લાગે છે કે કૌભાંડ કરો. થોડા સમય જેલમાં રિો અને પછી કરોડોની હમલકતના માહલક બનો. રેલિે િધાન પી.કે. બંસલે સમગ્ર ઘટનામાં તેના ભાણેજથી અંતર રાખી કહ્યું િતું કે બઢતી માટે લાંચ લેિાની ઘટનાની તેમને જાણ જ નથી, ‘મેં િંમેશાં િમાહણકતાપૂિવક કામ કયુું છે. મારા કામકાજમાં કોઈનો િભાિ નથી. આ મામલે સીબીઆઈ ઝડપી અને હનષ્પક્ષ તપાસ કરશે તેિી મને આશા છે.

મુંબઇમાં ગુલાબદાસ બ્રોકરના પુત્રની હત્યા મુંબઇઃ જાણીતા ગુજરાતી સાહિત્યકાર અને પદ્મશ્રી ગુલાબદાસ બ્રોકરના પુત્ર હિનોદ બ્રોકર (૮૩) અને તેમની સેક્રેટરી ઉષા નાયર (૨પ)ની સતારામાં િત્યા કરીને મૃતદેિ બાળિાનો િયાસ કરાયો િતો. જુહુમાં રૂ. ૪પ કરોડના બંગલાને મુદ્દે િત્યા કરિા સંબંધે પોલીસે બે લોકોની ધરપકડ કરી છે. ૨૯ એહિલે હિનોદ બ્રોકર અને ઉષા નાયર રિથયમય રીતે ગુમ થયાં િતાં અને તેની ફહરયાદ નોંધાઇ િતી. ગત સપ્તાિે સતારા હજલ્લાના ખંડાલા તાલુકામાં કાસુરડી ગામમાંથી આ બંનેના મૃતદેિ મળી આવ્યા િતા. િત્યા બાદ મૃતદેિને આગ ચાંપિામાં આિી િોિાનું બિાર આવ્યું િતું. આ કેસમાં પોલીસે બાંદરાસ્થથત હમલકતની લેણદેણ કરનાર ઈબ્રાહિમ ઈથમાઈલ શેખ (૩૮) અને ખારના રિેિાસી રિીડદ્ર શંકર શેટ્ટી (૩૭)ની ધરપકડ કરી છે. જુહુમાં રૂ. ૪પ કરોડના બંગલો જાનકી કુહટરને મામલે આ િત્યા કરિામાં આિી િોિાનું પોલીસે જણાવ્યું િતું. હિનોદ બ્રોકર ગુમ થયા તેના થોડા જ હદિસ પૂિવે તેમણે જુહુના સમુદ્ર કકનારોનો બંગલો િેચિા કાઢ્યો િતો.

કોંગ્રેસ દ્વારા બંસલનો બચાવ િડાિધાન સાથેની બેઠકમાં બસંલે પોતાનો બચાિ કયોવ િતો અને આ મુદ્દે કંઈ જાણતા નથી તેિો દાિો કયોવ િતો. કોંગ્રેસના િિકતા જનાદવન હિિેદીએ બંસલને હનદોવષ કિી જણાવ્યું િતું કે બંસલને આ મુદ્દે રાજીનામું આપિાની જરૂર નથી. રેલિે િધાન િડાિધાન સમક્ષ ખુલાસો કયોવ છે કે પોતે જ કહ્યું છે કે આ મામલે સીબીઆઈ સંપૂણવ તપાસ કરે. ભાજપને તો િિે િાતિાતમાં રાજીનામાં માગિાની આદત પડી છે અને તેમને રાજીનામાં માગિાનો રોગ થયો છે. ‘દેશને મામુ ન બનાવો’: રૂપાલા લોકસભામાં સોમિારે િધાનોનાં રાજીનામાંની માગણીને કારણે થયેલા િોબાળા િચ્ચે જ સરકારે ખાદ્ય સુરક્ષા હબલ પર ચચાવ શરૂ કરાિી િતી ત્યારે બંસલ માટે ‘મામુ મામુ’ના નારા સાથે હિપક્ષી સભ્યોએ િોબાળો કયોવ, જેથી હબલ પર ચચાવ અધૂરી જ રિી િતી. ગુજરાતના ભાજપના રાજ્યસભાના સાંસદ પરષોત્તમ રૂપાલાએ આ મુદ્દે બંસલ પર હનશાન સાધતાં કહ્યું કે, ‘મામા દેશને ‘મામુ’ ન બનાિો.’

સંરિપ્ત સમાચાર • કાયદા પ્રધાને રરપોટટમાં ફેરફાર કરાવ્યો હતો: સીબીઆઈએ સોમિારે કોલસા કૌભાંડમાં સુિીમ કોટડમાં સોંગદનામું રજુ કયુું છે. જેથી સરકાર િજુ િધુ મુચકેલીમાં પડશે. સીબીઆઈએ હરપોટડમાં ફેરફાર પર નિ પાનાનું સોંગદનામું દાખલ કયુું છે. જેમાં જણાિાયું છે કે કોલસા કૌભાંડના હરપોટડમાં કાયદા િધાન અહિનીકુમાર, એટનની જનરલ અને સોહલહસટર જનરલના કિેિાથી ફેરફાર કરિામાં આવ્યો િતો. • કકંગકફશર પાસેથી રૂ. ૧,૦૦૦ કરોડની વસૂલાતઃ થટેટ બેડક ઓફ ઇસ્ડડયાએ સોમિારે જણાવ્યું િતું કે બેડકોના જૂથે દેિાદાર થયેલી કકંગકફશર એરલાઇડસ પાસેથી રૂ. ૮૦૦થી ૧,૦૦૦ કરોડની િસૂલાત થઇ છે અને બાકીના નાણાં પણ િસૂલ કરાશે. • ચીને લદ્દાખમાંથી લશ્કર હટાવ્યુંઃ લદ્દાખના દૌલત બેગ ઓલ્ડી ક્ષેત્રમાંથી ચીનના સૈહનકો પાછળ િટી ગયા છે. ચીને સોમિારે તેની સત્તાિાર જાિેરાત કરી િતી. ચીને કહ્યું છે કે બંને દેશોમાં વ્યાપક હિતમાં આ હનણવય લેિાયો છે. આ સાથે જ હિદેશ િધાન સલમાન ખુરશીદની ચીનની િથતાહિત યાત્રા પણ હનસ્ચચત થઈ ગઈ છે. નિી હદલ્િીમાં સંરક્ષણ સૂત્રોએ કહ્યું કે ભારતે ચીનને થપષ્ટ કહ્યું િતું કે તેની કોઈ શરત માનિામાં આિશે નિીં. ચારે તરફ રાજકીય દબાણ પણ ઊભું કયુું ત્યાર બાદ ચીન આ હનણવય લેિા માટે મજબૂર થયું. • રહન્દુ નેતાઓ જ મુસ્લલમોની રિા કરી શકે, ઉમાભારતીઃ ભાજપના િહરષ્ઠ નેતા ઉમા ભારતીએ જણાવ્યું િતું કે હિડદુિાદી નેતાઓ જ દેશમાં મુથલીમોની સુરક્ષાની ખાતરી આપી શકે છે. ગુજરાતના રમખાણને લઈને અનેક સિાલોનો સામનો કરી રિેલા નરેડદ્ર મોદીના બચાિમાં ઉમા ભારતીએ આ હનિેદન આપ્યું િતું. એક ચેનલને આપેલા ઇડટરવ્યૂમાં ઉમાર ભારતીએ જણાવ્યું િતું કે હબનસાંિદાહયક લોકો મુથલીમોને બચાિિામાં હનષ્ફળ રહ્યા છે, તો ૨૦૦૨નાં રમખાણો બાદ ગુજરાતમાં મુથલીમોની સાથે કોઈ ભેદભાિ કે રમખાણો નથી થયાં. • મની લોન્ડરરંગમાં રાષ્ટ્રીયકૃત બેન્કોની સંડોવણીઃ હિદેશી બેંકોમાં જમા અરબો રૂહપયાના કાળાં નાણાંને ભારતમાં પાછા લાિિા માટે ભારે િ િિાદ થઇ રહ્યો છે. પરંતું િિે દેશમાં જ નાણાંની િેરાફેરી કરીને તેને કાળામાંથી ધોળા બનાિિામાં રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકો અને નાણાંકીય સંથથાઓ જાણે એકબીજા સાથે થપધાવ કરી રિી િોય તેમ લાગે છે. િધુ ૨૩ જેટલી રાષ્ટ્રીયકૃત અને ખાનગી બેંકો, નાણાંકીય સંથથાઓ તથા િીમા કંપનીઓ કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરીને તેમાં સામેલ િોિાનું બિાર આવ્યું છે.

23

એરઇન્ડડયાએ લગેજની મયાાદા ઘટાડીને ૧૫ કકલો કરી દીધી નવીદિલ્હીઃ એર ઇન્ડિયા દ્વારા ગત સપ્તાહે નવા નનયમો જાહેર થયા છે. જેમાં નવ મા ન ની મુસાફરી કરતાં લોકોને હવે તેમના લગેજ માટે વધુ પૈસા ચૂકવવા પિશે. આ નનયમ મુજબ હવે િોમેન્ટટક ફ્લાઇટમાં પણ લગેજ મયાાદા ૨૦ કકલોથી ઘટાિીને ૧૫ કકલો કરવામાં આવી છે. આગામી અઠવાનિયાથી આ નનયમ લાગુ પિશે. ૧૫ કકલોથી વધુ લગેજ માટે કકલોદીઠ રૂ. ૨૦૦થી ૨૫૦ ચૂકવવા પિશે. મહત્ત્વની વાત એ છેક પહેલાં લોકો જે રીતે ઉચ્ચક ભાિા ભરીને સામાનની હેરફેર કરાવાતાં હતાં તે હવે બંધ થશે. ઉપરાંત િોમેન્ટટક પ્રવાસીઓ પોતાનાં વધારાના લગેજ કે બહારથી મંગાવેલી વટતુઓના વજન અને તેની સુરક્ષા બાબતે પણ સજાગ બનશે. અત્યાર સુધી એર ઇન્ડિયા અને બીજી સટતી એરલાઇડસ આ સેવા મફત આપતી હતી. ઇન્ડિગો, જેટ એરવેઝ અને ટપાઇટ જેટ પણ આ

સેવાઓની સમીક્ષા કરે છે. આ ભથ્થુ એર ઇન્ડિયાને કઈ રીતે મદદ કરશે? અત્યાર સુધી એર ઇન્ડિયાના ૫ાંચ ટકાથી ઓછા મુસાફરો વધારાનું ભથ્થુ ચૂકવતા હતા. નવમાન સામાડય રીતે ટથાનનક રુટનો ઉપયોગ કરે છે અને નવમાનની બોિી સાંકિી હોવાથી અને વધુ જગ્યા ન હોવાથી વધુ સામાન લઈ જતાં નુકસાન થઈ શકે છે અને વધારે સામાનને કારણે વધુ પેટ્રોલ પણ બળે છે. િીજીસીએ એરઇન્ડિયાને હવે પસંદગીની સીટ, ચેકઇન બેગ્સ, ટપોટટસ બેગ અને સંગીતના સાધનો માટેની સેવાઓ ઉપર ભથ્થુ લેવા અંગે મંજૂરી આપી દીધી છે. એર ઇન્ડિયાના એક વનરષ્ઠ અનધકારીએ કહ્યું કે, ભોજન પર હાલ ભથ્થુ લેવાની કોઈ નવચારણા નથી.


24

11th May 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

૨૮૬ ૧

૧૧

તા. ૪-૫-૧૩નો જવાબ

૧૦

૧૨

પ શુ

૧૩

૧૪ ૧૫

િ

૧૯ ૨૦

૨૧

૨૨

૨૩ ૨૪

૨૬

૨૫

૨૭

૨૮ ૩૦

૩૨

વે

વગ

૩૩

ડી

સ હો દ

પૂ

૩૧

ર િે

ના ર

૨૯

ન બં સ લ જ ગ િ

૧૬ ૧૭

૧૮

મે

િ ના

સં ગા થ ર

ચ ણ િ ર

ભ ર લ ણ સ

સ વા યું

જ વા બ દા રી

િ િા મ

લા

ણું

ચ ળ િ

તન

૭ ૫

લા ગ

લ વા જ મ સ

ભ ણ િા રો

૧ ૧. ઠીંગણું, વામન ૩. શ્રદ્ધા, ભરોસો ૪. માછલાં પિડનાર ૭. એિદમ અડીને ૧૦. આંખનો પલિારો ૧૧. િોલાહલ, ગડબડ ૧૪. માથાના વાળ, ઝૂલિું ૧૬. સૂઝ, સમજણ ૧૮. ઔષધાલય ૨૦. િોટટમાં.... તપટીશન િરવી પડે ૨૧. દૂધમાં સાિરની જેમ ભળેલી િોમ ૨૩. શંિરના પત્ની, પાવગિી ૨૫. લેખિ લખે ૨૬. િુશળ, હોંતશયાર ૨૭. ઉપનગર ૨૮. ખલનાયિ ૨૯. નુિસાન ૩૦. વાદ લેવો, અનુિરણ ૩૧. શ્રીિૃષ્ણના મામા ૩૨. છ ૩૩. દતિણ ભારિનું શહેર

• સ્મૃતિભ્રંશના દદદીઓ માગગ અને ઘર ભૂલી જિાં હોવાથી િેમને શોધવા માટે પોલીસના નાણાં ખચાગિા બચાવવા ડીમેન્શીઆ દદદીને GPS ટ્રેકિંગ મશીન ફીટ િરાશે. # " $ # #

૨ ૨ ૨ ૪ ૩ ૫ ૩ ૪ ૪ ૨ ૩ ૨ ૨ ૪ ૨ ૩ ૨ ૪ ૨ ૨ ૫

૧. બાળિૃષ્ણ ૨. અફીણ ખાધા ઉપર િાચુંિોરું ખાવાનું ૩. અગાઉ પૂવચે ૫. એિ જાિની માછલીનું િોટલું ૬. ઓતચંિું, અચાનિ ૮. ઝગમગાટ ૯. મણિા પરોવી િરેલો હાર ૧૨. ભગવાનની ભતિ િરનાર ૧૩. વહાણને બાંધવાનું દોરડું ૧૫. ઈતિહાસ ૧૭. તહસાબ ખરો છે િે ખોટો િેની િપાસ ૧૯. તચંિા, તદલગીરીનો ઉદગાર ૨૧. પતવત્ર, શુદ્ધ ૨૨. વાિું નહીં િેવું, એિ લીટીમાં ૨૩. વેદનો અંિગગંિ ગણાિો િાલ્વવિ ગ્રંથ ૨૪. પોિાને માટે ૨૫. આપવા-લેવાનો સંબંધ ૨૬. સુખપાલ, ડોળી ૨૮. પરદેશ ૩૧. જમીનમાં ઉગે િે

• ટિટિશ રીિેઈલર ટિમાકક દુઘષિનાગ્રસ્તોને વળતર આપશેઃ બાંગલાદેશના ઢાિામાં િપડાંની ફેક્ટરીનું તબલ્ડડંગ િૂટી પડવાની દુઘગટનામાં સેંિડો અસરગ્રસ્િોને વળિર આપવા તિતટશ તડસ્િાઉન્ટ રીટેઈલર તિમાિક સંમિ થયેલ છે. આ અસરગ્રસ્િો તિમાિકના એિ સપ્લાયર માટે િામ િરિાં હિાં.

૫ ૨ ૩ ૨ ૪ ૫ ૨ ૨ ૨ ૪ ૨ ૩ ૩ ૨ ૫ ૨ ૪ ૩ ૩ ૨

નવ ઊભી લાઈન અને નવ આડી લાઈનના આ ચોરસ સમૂહના અમુક ખાનામાં ૧થી ૯ના અંક છે અને બાકી ખાના ખાલી છે. તમારે ખાલી ખાનામાં ૧થી ૯ વચ્ચેનો એવો આંક મૂકવાનો છે કે જે આડી કે ઊભી હરોળમાં ટરપીિ ન થતો હોય. એિલું નહીં, ૩x૩ના બોક્સમાં ૧થી ૯ સુધીના આંકડા આવી જાય. આ ટિઝનો ઉકેલ આવતા સપ્તાહે.

• પ્લે પાકકમાં ૧૨ વષષની કકશોરી પર બળાત્કારઃ તિટનમાં પાટનગર લંડનથી ૪૫ માઇલના અંિરે આવેલા તમડટન કિન્સ નજીિના પ્લે-પાિકમાં ૧૨ વષગની બાળિી પર બળાવિાર ગુજારવામાં આવ્યો હિો. આ ઘટના ૨૩ માચચે બની હિી પરંિુ િેની ફતરયાદ ૪ મેએ થઈ હિી.

સુડોકુ-૨૮૫નો ૩ ૭ ૪ ૬ ૯ ૧ ૧ ૬ ૮ ૨ ૩ ૫ ૫ ૨ ૯ ૪ ૭ ૮ ૯ ૫ ૧ ૭ ૪ ૬ ૬ ૩ ૭ ૮ ૫ ૨ ૪ ૮ ૨ ૯ ૧ ૩ ૭ ૯ ૬ ૩ ૨ ૪ ૨ ૧ ૩ ૫ ૮ ૭ ૮ ૪ ૫ ૧ ૬ ૯

+ - , & & ( 0 & ( . - ' 0 & , & ( + & &, (( &) ( ' % ( ( & & (

જવાબ ૮ ૨ ૫ ૯ ૪ ૭ ૬ ૩ ૧ ૩ ૮ ૨ ૧ ૯ ૪ ૭ ૫ ૬ ૫ ૧ ૮ ૪ ૬ ૯ ૨ ૭ ૩

0 ! & &, ( & "+ ' ( / - & 0 & & ( + & ( ' ( & ' & ' #($ ! &

* & ' + & * ( & 0

! #

!

!

# &

$ " #

$

$

%

% " !

"

# "

$

$

"

Shree Aden Depala Mitramandal U.K.

" "

#

Charity: 293627

1& . 0% . $)%* #%.( 1) % /! 3!(( '*+3* * 3!(( /!00(! " )%(4 2%/%0%*# +* +* "+. +1,(! +" )+*0$/ ! 10%"1( !2!. ..%! 4! ./ 5 6 !%#$0 # 3!%#$0 .+,+/ (/ ".+) 1& . 0% %* 1 " )%(4 +.%!*0! * 3!(( /!00(! .++) !.%+1/ %*-1%.%!/ +*(4 ) %( & 4!/$&+/$% 4 $++ + 1' ( #* &!!2 * #) %( +) . ,$+*!

67A Church Lane, London N2 8DR Tel: 020 8444 2054 or 020 8346 6686 Well suited for Socials, Religious, Cultural and Official events. Terms & Conditions Apply.

4,,7 *&(.&( (23$41$.3 *13) $7 $137 (&(03*/. (/0,( $0$&*37 /13) !/43) .'*$. 4.+$%* *2)(2 4+$1$3* ")$,* $3)*$6$'* ")$,* -*3$ 2 !0(&*$, ")$,* )*,,* $.*1 //',( /%* $.&)//1*$. !*88,(1 #*3) 6*3)/43 $1,*& .*/. .'*$. !6((32 !$5/41*(2

1((. !31((3

"(, 9

/1(23 $3(

/.'/.


વવવવધા

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 11th May 2013

અઠવાડિક ભડવષ્ય ‘આત્મીય’-કારકકદદી સાથથક કરવાનું સરનામું તા. ૧૧-૫-૨૦૧૩ થી ૧૭-૫-૨૦૧૩ Tel. 0091 2640 220 525

જ્યોશતષી ભરત વ્યાસ

મેષ રાશિ (અ,લ,ઇ) વાદ-નવવાદથી અશાંનત વિશે. સંયમ અને િીરજ ઉપયોગી બનશે. નાણાંકીય કામકાજો અંગે ગ્રહો સાનુકૂળ છે. તમે નોકનરયાત હો તો લાભ અટકશે. મહત્ત્વની યોજના આડે અવરોિ જણાશે. િંિાવેપારના ક્ષેિે એકાદ-બે સારી તકો મળતાં તમને નવકાસ વૃનિની તક મળશે.

વૃષભ રાશિ (બ,વ,ઉ) િાયુું કામ પાર ન પડતાં અશાંનત કે અજંપો વતાોશે. માગો આડેના નવઘ્નો ઝડપથી દૂર ન થતાં નનરાશા જણાશે. આ સમય આવકવૃનિ કે કોઈ જૂનો લાભ મળતા રાહતજનક નીવડે. ખચાોઓની જોગવાઈ ઊભી થઇ શકશે. તમારા કામ પૂરતા નાણાં મેળવી શકશો. શેર-સટ્ટાથી લાભ નથી.

શમથુન રાશિ (ક,છ,ઘ) સફળતા અને સાનુકૂળતાનું વાતાવરણ સજાોતા સમય મજાનો નીવડશે. પુરુષાથો ફળશે. મહત્ત્વના કામકાજમાં પણ પ્રગનત જણાશે. ઉત્સાહ અનુભવશો. નાણાંકીય મુશ્કેલીમાંથી નીકળવાનો માગો મળશે. અટવાયેલા નાણાં મળે. ઉઘરાણીના કામકાજ પાર પડશે.

કકક રાશિ (ડ,હ) પૂવોનનિાોનરત યોજનામાં આગેકૂચ કરી શકશો. દૃઢ મનોબળ અને નનિાોરથી સફળતા મળશે. ઉત્સાહ વિશે. જોકે આવેગોને કાબૂમાં રાખજો. કોઈ પણ પ્રકારના સાહસમાં નાણાં રોકવા નહતાવહ નથી. નુકસાન અને વ્યય યોગ છે. શેર-સટ્ટામાં લાભની શટયતા નથી.

શસંહ રાશિ (મ,ટ) આ સમયમાં પ્રગનતકારક પ્રસંગો બનશે. યોજનાને આગળ વિતી જોઈને આનંદ અનુભવશો. નવપનરત આનથોક ન્થથનતમાંથી માગો મળતાં અટકેલા કામો પાર પડશે. નોકનરયાતોના પ્રયત્નો સફળ બનતા જણાય. સમથયા કે મૂંઝવણો દૂર થશે. વેપાર-િંિા ક્ષેિે મહત્ત્વના પનરવતોનો થશે.

કન્યા રાશિ (પ,ઠ,ણ) મનોવ્યથામાંથી મુનિ મળશે. સજોનાત્મક પ્રવૃનિનો નવકાસ થાય. મહેનત સફળ થતાં આશાથપદ માહોલ અનુભવશો. પડકારને પહોંચી વળવાની શનિ કેળવશો. નાણાંકીય ન્થથનત સાનુકૂળ બનશે. અટવાયેલા લાભઉઘરાણી િારા આવક વિશે. અગત્યના કામકાજ માટે આનથોક વ્યવથથા થશે.

તુલા રાશિ (ર,ત) મૂંઝવતા પ્રશ્નોમાં સફળતા મળતાં ઉત્સાહ વિશે. લાંબા ગાળાથી અટવાયેલા કાયોોનો નનકાલ આવશે કે તેમાં પ્રગનત થતી જણાય. આનથોક દૃનિએ સમય એકંદરે સાનુકૂળ જણાશે. આવકવૃનિનો માગો મળે. આનથોક વહેવારો ચલાવવા પૂરતી નાણાંકીય વ્યવથથા કરી શકશો.

વૃિશ્ચક રાશિ (ન,ય) નિિાઓ અને પરેશાનીનો અંત આવતા નવિેયાત્મક માગો તરફ આગેકૂચ કરશો. મહત્ત્વની તકો મળતાં નવકાસ થશે. ઉત્સાહવિોક પ્રસંગો બનશે. નાણાંકીય મૂંઝવણોનો ઉપાય મળશે. નમિોથવજનોની મદદોથી તમારી નચંતા દૂર થશે. લાભના પ્રયત્નો કરશો તો સફળતા મળશે.

ધન રાશિ (ભ,ફ,ધ,ઢ) સપ્તાહમાં નચંતામુિ બનશો. શુભ કાયો થતાં આનંદ મળશે. ગૂંચવાયેલા આનથોક પ્રશ્નો હલ થશે. અણિારી સહાયથી કામકાજ પાર પડશે. નાણાંકીય આયોજન કરી શકશો. અવરોિો દૂર થાય. કાયોસફળતા મળશે. નોકનરયાતને સમથયાનો ઉકેલ મળશે.

મકર રાશિ (ખ,જ) મન પરનો બોજ હળવો થતો જણાશે. નવા કામકાજોમાં જણાતી પ્રગનત ઉત્સાહજનક સાનબત થશે. નાણાંકીય તકલીફોનો ઉપાય મળશે. નોકરીમાં નવકાસ અને પ્રગનતનો માગો ખુલ્લો થશે. વેપાર-િંિાના કાયોો આડેના નવઘ્નોને પાર કરીને સફળતા મેળવી શકશો.

કુંભ રાશિ (ગ,િ,સ,ષ) મનોન્થથનત ગૂંચવાયેલી રહેશે. જોકે નચંતા, મૂંઝવણ કાલ્પનનક વિુ હશે. આનથોક જવાબદારી વિતી જણાશે. આવક કરતાં ખચોના પ્રસંગો અને લાભમાં અંતરાય જણાશે. િીરિાર કરશો નનહ. મોટા આનથોક સાહસ હાલ પૂરતા ટાળવા જરૂરી છે. નોકનરયાતોને તેમના પ્રયત્નોનું ફળ મળે.

મીન રાશિ (દ,ચ,ઝ,થ) સપ્તાહમાં મહત્ત્વનું કામ સફળતાથી પાર પડતાં આનંદ મળશે. માનનસક થવથથતા જળવાશે. નમિો-સ્નેહીઓનો સહકાર મળતાં સાનુકૂળતા જણાશે. આનથોક જરૂરત કે અપેક્ષા પ્રમાણે નાણાં ઊભા કરી શકશો. ખચોને પહોંચી વળવાનો માગો મળશે. નોકનરયાતને થથળાંતર, પનરવતોનની તક મળે.

ખુશહાલ જીવન માટે કારકકદદીની ભૂનમકા ખૂબ મહત્ત્વની હોય છે. વ્યનિ ઉચ્ચ નશક્ષણ મેળવીને સારો ડોટટર, એન્જજનનયર કે વકીલ બની શકે છે, પણ તે સારો માનવી બનશે જ તેની કોઇ ખાતરી હોતી નથી. આથી જ નશક્ષણ સાથે સંથકારનો સમજવય જરૂરી છે. આજના સમયમાં આવો સોનેરી સમજવય િરાવતા નવદ્યાિામોની જરૂરત વિી છે. રાજકોટ ન્થથત આત્મીય ગ્રૂપ ઓફ ઇન્જથટટ્યૂસજસની સંથથાઓને તમે આ યાદીમાં મૂકી શકો. નશક્ષણ સંથથાનોના સંવાહક પૂ. ત્યાગવલ્લભ થવામી આ નવદ્યાતીથોની નવશેષતા અંગે કહે છે કે, ‘‘આત્મીય’ના નવદ્યાથદીઓમાં

આત્મીયતાનો અનભગમ નવકસે તેવું નશક્ષણ અપાય છે. નવદ્યાથદીઓ પોતાના પનરવાર, સમાજ અને રાષ્ટ્રની સેવામાં ઉત્કૃિ યોગદાન આપી શકે તે આ સંથથાનો ધ્યેય છે.’ યોગી નડવાઇન સોસાયટીના અધ્યક્ષ પૂ. હનરપ્રસાદ થવામીજીના આશીવાોદ થી કાયોરત એક લાખ ચોરસ મીટરના આ પનરસરને સૌરાષ્ટ્રના સુખ્યાત સંતવયો બ્રહ્મથવરૂપ યોગીજી મહારાજની થમૃનતમાં યોગીિામ નામ અપાયું છે. અહીં સમયના પ્રવાહની સાથે જરૂરી નશક્ષણ અપાય છે. જેમાં એમબીએ, એમસીએ, ફામોસી, નડપ્લોમા ઇજનેરી, બીસીએ, બી.એસસી (આઇટી), બાયોટેક, બાયોકેનમથટ્રી, ઇજડથટ્રીયલ

કેનમથટ્રી વગેરે કોષોનું અદ્યતન નશક્ષણ અપાય છે. અહીં કે.જી.થી પી.જી સુિીનું નશક્ષણ ઉપલબ્િ છે અને તેમાં અંદાજે ૧૦ હજાર નવદ્યાથદી અને ૭૦૦ જેટલા અધ્યાપકો - કમોયોગીઓ કાયોરત છે. ઉપરાંત સંથથામાં આિુનનક સુનવિાયુિ ભવનો, પાંચ લાખ પુથતકોની ક્ષમતા િરાવતી અને ઇજટરનેટ િેન્ટટનવટી િરાવતી આિુનનક લાયબ્રેરી પણ છે. આ અનોખા નશક્ષણ સંકુલમાં નવદ્યાથદીઓ માટે ૧૪૦૦થી વિુ કમ્પ્યુટસો છે. અહીં અવારનવાર નવનવિ ક્ષેિના નનષ્ણાતોના વ્યાખ્યાન યોજાય છે અને નવદ્યાથદીઓ રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય થતરની થપિાોઓમાં અગ્રેસર રહે છે.

25

જન્મકુંડળી સાથે હવે જેનોમપશિકા! હૈદરાબાદઃ ભારતીય કુટબ ું ોમાં દરેક સભ્યની જજમપનિકા બનાવવાની વષોોજન ૂ ી પરંપરા છે, પણ હવે જેનોમપનિકાનો ટ્રેજડ શરૂ થયો છે. જેનોમપનિકાને તમે વ્યનિની અંગત થવાથથ્ય કુડં ળી કહી શકો, જે વૈજ્ઞાનનક રીતે પ્રમાણભૂત હોય છે. આ પનિકામાં વ્યનિને ભનવષ્યમાં ટયો રોગ થવાનું જોખમ રહેલું છે તેનું નવશ્લેષણ હોય છે. આ ઉપરાંત ભોજનશૈલી અને જીવનશૈલી સંબનં િત જોખમો પણ તેમાં દશાો વાય છે. જેથી વ્યનિ આરોગ્ય સંભાળના આગોતરા પગલાં લઇ શકે. પસોનલ જેનોનમટસ એ તદ્દન નવી તથા અનત આિુનનક મેનડકલ ટેનિક છે.


26 www.abplgroup.com

11th May 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

કોપોારેટ, રાજકીય અને કોમ્યુભનટી અગ્રણીઓની ‘ગુજરાત સમાચાર’ અને ‘એશિયન વોઈસ’ સામશયકો દ્વારા ૧૩મા વાશષિક ફાઈનાકસ, બેન્કકંગ અને ઈકથયુરકસ (FBI 2013) મેગેશિનનું લોન્કચંગ ટ્રેિરીના ઈકોનોશમક સેક્રેટરી અને સાંસદ સાશજદ જાશવદના હથતે બીજી મે, ૨૦૧૩ના રોજ હાઉસ ઓફ કોમકસ ખાતે કરાયું હતું. આ લોન્કચંગમાં હોમ એફેસિ કશમટીના ચેરમેન- એમપી કકથ વાિ, ફધિર એજ્યુકેિન થકીલ્સ એકડ લાઈફલોંગ લશનિંગ શવભાગના અકડર સેક્રેટરી ઓફ થટેટ મેથ્યુ હેકકોક સશહતના મહાનુભાવો ઉપરાંત આિરે ૨૫૦ પ્રોફેિનલ્સ, શબિનેસ અને કોપયુશનટી અગ્રણીઓ ઉપન્થથત હતાં. હાઉસ ઓફ કોમકસનો મેપબસિ ડાઈશનંગ રુમ સાંજના સાત વાગ્યા સુધીમાં ખીચોખીચ ભરાઈ ગયો હતો. એમપી કકથ વાિ, ‘ગુજરાત સમાચાર’ અને ‘એશિયન વોઈસ’ના પ્રકાિક અને તંિી સી.બી.પટેલ, ચીફ ઓફ ઓપરેિકસ જ્યોજિ અને તેમના સાથીઓએ મહેમાનોનું થવાગત કયુિં હતું. સમારંભના ઉદ્ઘોષકની કામગીરી ‘યુકે એશિયન ઓનલાઈન’ના થથાપક અને તંિી શવજી એલેસે બજાવી હતી. આ સાંજ માટેની ચેશરટી સંથથા શસલ્વર થટાર હતી અને સાઉથ એશિયન કોપયુશનટીમાં ડાયાશબટીસ શવિે જાગૃશત કેળવવા ભંડોળ એકિ કરવામાં આવ્યું હતું. રેફલ ડ્રોનું આયોજન કરાયું હતું, જેમાં ૧૨મેના રોજ યોજાનારી મેન યુ શવરુિ થવાનસી શસટી મેચ માટે બે શટકકટ શવજેતાને મળી હતી. આ ડ્રોના શવજેતા શમ. ઈઆન લી હતા. લેથટર ઈથટના સાંસદ કકથ વાિે મહેમાનોને આવકારી અખબાર અને ચીફ ગેથટનો પશરચય આપ્યો હતો. તેમણે કહ્યુ હતુ કે,‘૨૬ વષિ અગાઉ હું પ્રથમ વખત ચૂંટાયો ત્યારે એશિયન શબિનેસ કોપયુશનટીની પડખે ઉભું રહેનારું એક અખબાર હતુ. કોપયુશનટીની કોઈ પણ સમથયા હોય, સીબી તેમના માટે હાજર હોય છે. તમે અને તમારી ટીમ જે ઉત્કૃષ્ટ કાયિ કરી રહી છે તે બદલ અમે આભાર માનીએ છીએ. અમારામાંના ઘણાએ પાલાિમેકટમાં ૨૬ વષિમાં જે હાંસલ કયુિ છે, તેનાથી વધુ આપણા માનવંતા મહેમાને માિ અઢી વષિમાં હાંસલ કયુિ

કાયાક્રમના ઉદ્ઘોષક વીજી એલેસ

પ્રસ્તુત તસવીરમાં ડાબેથી એફબીઆઇ મેગેઝીનનું ભવમોચન કરી રહેલા શ્રી સીબી પટેલ (તંત્રી/ પ્રકાશક, એબીપીએલ) શ્રી દીપક કુંતાવાલા (સ્થાપક અને ચેરમેન ડીવીકે ગૃપ ભલ.), સાજીદ જાવેદ (એમપી અને ઇકોનોભમક સેક્રેટરી ટૂ ટ્રેઝરી) અને રાઇટ અોન. કીથ વાઝ (એમપી)

છે. હું જ્યારે સૌપ્રથમ વખત ચૂંટાયો ત્યારે મેં શવચાયુિ પણ ન હતુ કે એક શદવસ એશિયન પશ્ચાદભૂની કોઈ વ્યશિ ચાકસેલર ઓફ એક્સચેકરની સાથે પ્રખ્યાત લાલ બોક્સ લઈને ઉભી હિે. પરંતુ સાશજદે આ કરી બતાવ્યું છે અને તે પૂરતી ગુણવિા સાથે કયુિ છે.’ કકથ વાિે મેથ્યુ હેકકોકનો પણ પશરચય આપ્યો હતો. હેકકોકે કહ્યુ હતુ કે, ‘કયુસપેપર અને તમારા સહુના કાયિનું અમે શવિેષ મહત્ત્વ આપીએ છીએ. આપણા શબિનેસીસ અને એપપ્લોયસિને ટેકો આપીને જ દેિનું ભાશવ ઘડી િકીિું. નાના વેપારગૃહોની જરૂશરયાત અને માગણીને અમે જરૂર સાંભળીિું. એક મેગેશિન તરીકે તમારી ભૂશમકા પણ અશત મહત્ત્વની છે.’ શમ. જાશવદે તેમના પ્રવચનમાં એશિયન વોઈસ દ્વારા FBI 2013 મેગેશિનની ૧૩મી આવૃશિના લોન્કચંગ માટે અશભનંદન પાઠવ્યા હતા. તેમણે કહ્યું હતું કે, ‘મેગેશિનમાં શિશટિ એશિયનો દેિને માિ શબિનેસ અથવા ફાઈનાકસ ક્ષેિમાં જ નશહ, થપોટટ, કળા, સંગીત અથવા રાજકારણ સશહત જીવનના તમામ ક્ષેિમાં જે પ્રદાન કરી રહ્યા છે તેને શવશિષ્ટ થથાન અપાયું છે. મને આ વૃશિ પામતા પ્રદાનનું ભારે ગૌરવ છે. એક બાબત સામાકય રીતે ભૂલી જવાય છે તે શિટનમાં આવી

ભબઝનેસ ડેવલપમેડટ મેનેજર રોભવન જ્યોજા

ડાબેથી સુરજ ગોકાણી (કરડસી ફોર યુ), ઇયાન કાયલ (ઝૂરીચ એસ્યુરંશ), અને અશોક પી ઠક્કર (અોપનવકક લી)

મેથ્યુ હેનકોક, પાલાામેડટ્રી અંડર સેક્રેટરી અોફ સ્ટેટ

ડાબેથી જશ જોહલ અને અોમર પૌલ તેમના ડીવીકે સ્ટેડડ પાસે

થથાયી થનારા એશિયનોની પ્રથમ પેઢી છે. બીજી પેઢીએ શિટનમાં રહેવાનો અને મળેલી તમામ તકનો લાભ મેળવ્યો છે. મોટું જોખમ ખેડીને પણ શિટન આવનારા આપણા માતાશપતાના આપણે મોટાં ઋણી છીએ. તેમના શવના આપણે સફળતા મેળવી િક્યા ન હોત. તમારામાંથી ઘણાંએ ગયા વષષે ઓશલન્પપક્સ અને તેમાં શિટનની સફળતા શનહાળી હિે. ઓશલન્પપક પાકક મધ્યે સુંદર ટાવર છે, જેની શડિાઈન શિશટિ એશિયને કરી હતી, તેના માટે ફાઈનાકસ શિશટિ એશિયને કયુિ હતુ. તે શિશટિ એશિયનોની િળહળતી શસશિઓનું પ્રતીક છે.’ સી.બી. પટેલે ઉમેયુિ હતુ કે આવા દરજ્જાના કાયિક્રમને થપોકસરો જ િક્ય બનાવે છે અને FBI Sponsors of FBI 2013

DVK Group Ltd

2013 ના લોન્કચંગ માટે મુખ્ય થપોકસર DVK Group છે. ડીવીકે ગ્રુપના થથાપક દીપક કુંટાવાલાએ કહ્યુ હતુ કે ‘મારા શપતા અને શ્વસુર આપણા એશિયન સમુદાયમાં ઊંડા મૂળ ધરાવે છે અને મારો ઉછેર પણ ઉદ્યોગસાહશસકતાની ભાવના સાથે થયો હતો. FBI મેગેશિનની આ ૧૩મી આવૃશિ કોઈ મોટી બાબતનો શહથસો છે. મારું માનવું છે કે નાણાના સાવિશિક શનયમો છે અને નાણાંની આગવી ઊજાિ હોય છે. જો તમે એકઠું કરવાના બદલે આપવા પર ધ્યાન કેન્કિત કરિો તો લક્ષ્મી સામા પગલે ચાલીને તમારી પાસે આવિે. આપણે એશિયનોની માનશસકતા સામાકય રીતે કંજૂસની હોય છે અને આપણી બચતો હાથવગી જ રાખવામાં માનીએ છીએ. સમગ્ર શવશ્વમાં

ડાબેથી અભિજીત સેન (DI5 ગ્લોબલ) અને પૌલા ચટરાજ (એર ઇન્ડડયા)

ડીવીકેએ હાંસલ કરેલાં પશરણામો દિાિવે છે કે અમે આપવાના થથળેથી આવીએ છીએ અને ઘણાં ક્ષેિોમાં રોકાણ કરવા તત્પર છીએ. અમે ખાનગી ઈશિટી, ટ્રેશડંગ, રીયલ એથટેટ, કોમોશડટીિ અને એશવયેિન સેક્ટરમાં છીએ. ડીવીકે માટે પરોપકારનું ઘણું મહત્ત્વ છે અને ઘણી સખાવતી સંથથાઓને દાન આપીએ છીએ. આપવાથી ભશવષ્યનું ચક્ર સજાિય છે. જો તમે અકયોને િરત શવના આપો છો તો તમને પણ મળિે. પરંતુ આ માટે તમારી છોડવાની વૃશિ હોવી જોઈએ.’ તેમણે કહ્યું હતુ કે ‘ડીવીકે પાસે રચનાત્મક શવચાર, થવમાકયતા અને શ્રિાનું શવિન છે. એબીપીએલ ગ્રુપ અને અિે હાજર ઘણાં લોકો આ શવિનમાં માને છે.’ તેમણે પ્રેમાળ અને સકમાનીય પાશરવાશરક શમિ સી.બી.પટેલ, જ્યોજિ અને સમગ્ર એબીપીએલ ટીમનો સાથ માટે આમંશિત કરવા બદલ આભાર માનવા સાથે FBI મેગેશિનના લોન્કચંગ માટે અશભનંદન પાઠવ્યા હતા. ‘ગુજરાત સમાચાર’ અને ‘એશિયન વોઈસ’ના પ્રકાિક અને તંિી સી.બી.પટેલે તેમના પ્રચશલત શવનોદી સૂરમાં જણાવ્યુ હતુ કે, ‘શમ. જાવેદ હું તમારી કારકીશદિનો સાક્ષી રહ્યો છું. રોિડેલમાં ચૂંટાયા પછી તમે ઘણી પ્રગશત સાધી છે... કકથ માિ તમે આવા મહત્ત્વના કાયિક્રમનું આયોજન કરી િકો છો અને એશિયનોને રાજકારણમાં સફળ થતાં શનહાળી િકો છો, હવે હું સાશજદને પણ જાણુ છુ ત્યારે ભશવષ્યમાં આપણને એશિયન વડા પ્રધાન પણ મળી િકે છે.’ મુખ્ય મહેમાન સાશજદ જાશવદની સાથે કકથ વાિ, સી.બી.પટેલ અને દીપક કુંટાવાલા દ્વારા FBI મેગેશિનના પ્રવતિન પછી સંબોધનો કરવામાં આવ્યાં હતાં. લંડનના ટ્રફાલ્ગર થિેર ખાતે પાંચ મે, ૨૦૧૩ના રોજ સૌપ્રથમ આલફાકસો મેકગો ફેન્થટવલની પણ જાહેરાત થઈ હતી. આ કાયિક્રમના મુખ્ય ભારતીય આયોજકોમાંના એક રાજા રાની ટ્રાવેલ્સ પ્રાઈવેટ શલશમટેડના ચેરમેન શ્રી અશભશજત પાશટલને મંચથથ સાંસદો સાથે જોડાવા આમંશિત કરાયા હતા અને ઉપન્થથત મહેમાનો સાથે તેમનો પશરચયશવશધ થયો હતો. લંડનના ધ મેંગો ફેન્થટવલ પછી લેથટરમાં શવિાળ મેદની સાથે ઉજવણીનું આયોજન કરાયું હતું. છ સુિોશભત હાથીરાજોએ બેલગ્રેવ રોડ પર કૂચ કરી હતી. શબિનેસ ડેવલપમેકટ મેનેજર રોશવન જ્યોજષે આભાર પ્રથતાવ રજૂ કરવા સાથે AAA નોશમનેિકસ હવે ઓનલાઈન ખુલ્લા હોવાની જાહેરાત કરી હતી. આ સાથે સાંજનો ઔપચાશરક શહથસો પૂરો થયો હતો અને મહેમાનોએ અરસપરસ અશભવાદન અને મહાનુભાવોને મળવાની તક િડપી લીધી હતી. તસવીર સૌજન્ય: રાજ બકરાણીયા

ડાબેથી બામ્બી ભસડીબે, માટટીન મોહ અને કેથેરીન વાઇડસ (વર્ડડ રેમીટ)


Gujarat Samachar - www.abplgroup.com 11th May 2013

www.abplgroup.com

27

ઉપન્થથશિમાં FBI - ૨૦૧૩નું શવમોચન થયું ડાબેથી મીરા િાહ અને હિ િાહ (શનમ ટ્રી કેર હોમ્સ), પરેિ રાજા અને પ્રશિભા દેવાન (MFS UK શલ) અને કકરણ પટેલ (વેથટનસ કે) ઋષી ઠક્કર (જલારામ મની ટ્રાફસિર અને પાસસલ સશવસસ)

ડાબેથી જાઝ વાલીયા (ડીરેક્ટર W1 મેગેઝીન) અને અશમિ જાજોડીયા (ડીરેક્ટર, ટેલપેક મોબાઇલ શલ.)

ડાબેથી જયેિ પટેલ અને યોગેિ ગોપાલ (એવરગ્લેડ શવફડો શલ.) િિી પટેલ (ઇન્ફિનીટી પ્રોપટટી શલ.), પ્રશિપાલ મામકુ (માકક એફડ કંપની), શમિેિ વેકરીયા (વાથક્રોફ્ટ કોફટ્રાક્ટર શલ), કમલેિ પાધરા (ઇન્ફિનીટી પ્રોપટટી શલ.), શવજય ચંદ્રાસ (માકક એફડ કંપની), શનલેિ શપંડોશરયા (ઇન્ફિનીટી પ્રોપટટી શલ.), કલ્યાણ પટેલ (ભાવના થવીટ માટટ), સંદીપ શમથત્રી અને સિીિ પટેલ (ઇન્ફિનીટી પ્રોપટટી શલ.)

ડાબેથી જેકબ રશવબાલન (WTO), શસવ મછેફદ્રન (શિશટિ સાઉથ ઇન્ફડયફસ), વેદાફથન રામબાબુ (UKTI), સીબી પટેલ, રમેિ કુમાર (ફ્યુચર રેનેવેબલ્સ શલ.), પી શવજયકુમાર (વોયેજ શમડીયા શલ), બાવનેફદ્રન મનીક્કમ (સારાવાનાસ)

ડાબેથી થટીિન પ્લફકેટ (સેફટ જેમ્સીસ પેલેસ વેલ્થ મેનેજમેફટ) રાજય વાઢેર અને જય વાઢેર (વાઢેર એફડ કંપની)

ડાબેથી દીપક કુંિાવાલા (DVK), સુમંિ કુંિાવાલા, જસ જોહલ, અોમર પૌલ (DVK) અને શવનય કુંિાવાલા

ડાબેથી બલવંિ બી પટેલ, િેવાક દાનશસંઘીયા, વાસંિી પટેલ, શહરજી પટેલ અને શદલીપ ઉનરકટ (જ્હોન કમીંગ રોઝ શલ પાટટનર) ડાબેથી રોની રાઇઠઠ્ઠા, કકરપાલ ઉભુ, નૈલેિ િેરૈયા (ઇફડીગો FX) અને રાકેિ દુઅા (દુઆ એફડ દુઆ)

વધુ અહેવાલ માટે જુઅો 'એશિયન વોઇસ' પાન ૧૪-૧૫

ડાબેથી પ્રાઇડવ્યુ ગૃપ અને બરક્રોફ્ટ ઇફથયુરંિ સશવસસીસના ડીરેક્ટસસ અને સહયોગીઅો

ડાબેથી સુરભી કંસારા અને રીના પોપટ (ડાશલિંગ્ટન સોલીસીટસસ) અને િાલીની ભાગસવ (એિિડટ સોલીસીટસસ)

ડાબેથી મફસુર પોપટ (એડનપ્લાઝા હોટેલ) અને સાજીદ જાવેદ (એમપી)

$ )

" $ )

% *&,.

#$

" !

$

)

" "

#

'

" !

!

! $

!

%

$

"

$

!

+1 0 ( !( * * - ' * ( ( ( - - / "2 - * ( * ( +1 , 0 "2 6 3.4 # 4 / 0 %!1 ( * - 0 - 1+ 7 * (( 7 - !( 3 ( * & + ( 0 "2 * $ #

(&,

+

#'$* -# ) " &!,)*& #' ) #',)( ) " #&!#+,#*

5! ( $(1 ( 0 0 -

!

&

& # $ (

)(")( #'

( * *7 0 0) ! / ( ( * ( ( !- ( !1$ ( ( ( 0

* 0

0

#


28

11th May 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

આભાર દશગન

!2

(

!

જય શ્રી સ્વામીનારાયણ

પ્ર. બ્ર. પૂ. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ

જન્મ: ૧૮-૩-૧૯૪૬ (કમ્પાલા - આડિકા)

સ્વગગવાસ: ૮-૪-૨૦૧૩ (લેસ્ટર – યુકે)

Natwarbhai A. Rao (Father) Nandanben N. Rao (Mother) Padmaben Rao (Wife) Amit P. Rao (Son) Nishita A. Rao (Daughter-in-Law) Rajesh P. Rao (Son ) Hemal R. Rao (Daughter-in-Law) Girishbhai N. Rao (Brother) Sumitraben G. Rao (Sister-in-Law) Late Vijaybhai N. Rao (Brother) Varshaben V. Rao (Sister-in-Law) Late Vibhakarbhai N. Rao (Brother) Jagdishkumar Brahmbhatt (Brother-in-Law) Induben J. Brahmbhatt (Sister) Gitaben J. Brahmbhatt (Sister) Late Jayendrakumar Brahmbhat (Brother-in-Law) Grandsons: Krishan A. Rao, Shivam R. Rao, Shaylan A Rao, Shanil A. Rao Jai Swaminarayan. 6 Orton Road, Earl Shilton, Leicester LE9 7BY Tel: 01455 698 032.

!

2

$ #

! !

1 +. - +)*, ' 0 " &

. + */-. & 1

સ્વ. પ્રફુલ્લભાઇ નટવરલાલ રાવ (નડિયાદ) અમને જણાવતાં દુ:ખ િાય છે કે ઘણાં વષોગ કંપાલા આપિકામાં રહેલા અને હાલ લેથટર સ્થિત અમારા વહાલસોયા પુત્ર શ્રી પ્રફુલ્લભાઇ નટવરલાલ રાવ (નપડયાદ)નું તા. ૮-૪-૧૩ સોમવારે દુ:ખદ અવસાન િયું છે. થવભાવે આનંદી, પનખાલસ, સેવાભાવી અને કુટુંબ પ્રત્યે અપાર પ્રેમ રાખનાર હતા.આવા વાત્સલ્યસભર થવજનની અચાનક પચરપવદાયિી અમારા કુટુંબમાં ખૂબ જ શોકની લાગણી પ્રસરી ગઇ છે. 'ના જાણ્યું જાનકી નાિે, સવારે શું િવાનું છે' એ ન્યાયે મન મનાવવું જ રહ્યું. આ દુ:ખદ સમયે રૂબરૂ પધારી, ટેપલફોન કે ઇમેઇલ દ્વારા અમને પદલાસો આપનાર અમારાં સવગ સગાં સંબંધી તિા પમત્રોનો અમે અંત:કરણપૂવગક આભાર માનીએ છીએ. પરમકૃપાળુ પરમાત્મા સદ્ગત આત્માને પરમ શાંપત આપે એજ પ્રાિગના. ૐ શાંવત: શાંવત: શાંવત:

#

1

$

%

" > 6' 6C ,#C 9E 6# > @ "6$6 "A 6!6 "<& ' 6 $6 6 > *6% %C 718 "*>(!6 !6 %6%!6 % ? 6 JM L JHIK (N '6$> 3$N '6)8 #6 > > 0>"6& %6 8(8% 6$ "G $6# > )'G 0,#> )"6 !6'8 * 6 "> 9C )". O' 18O 6 6 8 )>'6"6C )" G * 9C > )'G > "6 ? < 0>$ 65 * 9C "> 6 6#6G 6 ')6 8 "6$6 ; :D "6C ' 8% 8 / 6#6 8 A 8 > "> 6 )9)-C 6$A ) 9 A "6$6 O' "6C "6 G (G 8 $*>(> 9 )"#> 5 5 6$8 % ? 8 A @ "> % 8 " > N %6)A 6$ "6$6 )'F ) 6C )C C 8 @ N"/A A "> $ '< G !6$ "6 8 8 $" = 6&9 18O 6 6 < !6 6 +< #6,"6 > (62 (6CN > 06 G 6 18 N' #!6 8 ?% !6 18 )9$>(!6 8 ?% !6 18 N N( 8 ?% !6 18 N $6 " ?% 9/ $8) )'G ; :D 8 (!))

'' % & ) !%

*(#!))

18" 8 0N 18" 8 N" 18" 8 '8 )B ">

!6 > '8 ?% 9 '4 638 > ) ?% 9 '4 6 > ? % 9 '4 6 )8 ?% / 9 ' <

A 6 # 18 -'6N" 6$6# ''

'

!

'&)"$!%

oving Memor L y In

Jai Jalaram

Jai Ganesh

ૐ ભૃભભૂવઃ સ્વઃ તત્સવવતુવૂરેણ્યમ્ ભગગૂ દેવસ્ય વિમહી વિયગ યગનઃ પ્રચગદયાત।। મૂળ વતન પંડોલીના હાલ યુકે સ્થિત અમારા વહાલસોયા પપતાશ્રી પુરૂષોત્તમભાઇ નરોત્તમભાઇ પટેલ તા. ૨૬-૪-૨૦૧૩ શુક્રવારે દેવલોક પામતાં અમારા કુટુંબના વડીલ અને સંકટ સમયના સલાહકાર સ્નેહાળ થવજનની ખોટ પડી છે. તેઅો એક પ્રેમાળ પપત, વાત્સલ્યસભર પપતા અને લાગણીસભર દાદા હતા. તેમનો મળતાવડો અને હસમુખો થવભાવ દરેકને પહંમત અને માગગદશગન તેમજ આશ્વાસન આપી સરળ જીવન જીવવાની કળા સમજાવી સમપગણની ભાવના સાિે સવગત્ર પશતલ મ્હેંક પ્રસરાવી ગયા છે. આ દુ:ખદ સમયે રૂબરૂ પધારી, ટેપલફોન કે ઇમેઇલ દ્વારા અમને સૌને પદલાસો આપનાર અમારાં સૌ સગાં સંબંધી તિા પમત્રોનો અમે અંત:કરણપૂવગક આભાર માનીએ છીએ. પરમકૃપાળુ પરમાત્મા પપતાશ્રીના પૂણ્યાત્માને શાશ્વત શાંપત આપે એજ પ્રાિગના. ૐ શાંવત: શાંવત: શાંવત:

Purshottambhai Narrottambhai Patel Date of Birth: 10.7.1935 Demise: 26.4.2013,Baroda, India He leaves to cherish his memory his brother Vipin (deceased) (Jyoshna), his sisters, Nirmala (Ramesh) (deceased), Ramila (Jayanti), Ila (Mahesh), Asmita (Dinesh) and Shilla and numerous nieces, nephews, family and friends. Lovingly submitted by Sunil, Nimal and Bina.

It is with great regret and sadness that we announce the death of Our Beloved Father, the head of our household, Shri Purshottambhai Narrottambhai Patel of Pandoli and UK, in his 78th year, beloved husband of Lalitaben Purshottambhai Patel supportive father of Sunil & Nita, Nimal & Jagdish, Bina Patel and Kent Bascome. caring grandfather of Sejal, Suraj, Nikitah, Dillon, Tulsi Patel, Tara and Raja (deceased) Bascome. He will be dearly missed by us all especially his grandchildren. We will always be grateful for the hard work and the sacrifice that he made for us all. His great love of life, kind spirit, generosity, love and vitality will never be forgotten. You will always be in our hearts.

74 Bunters Avenue, Shoeburyness, Southend, Essex SS3 9NF: (01702) 292645/290155


સંસ્થા સમાચાર

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 11th May 2013

• શ્રી વલ્લભ નિનિ યુકે - શ્રી સનાતન હિડદુ મંહદર યુકે, ઇહિંગ રોડ, આલ્પટટન, વેમ્બિી HA0 4TA ખાતે તા. ૨૪૫-૧૩થી તા. ૩૧-૫-૧૩ દરહમયાન રોજ બપોરે ૩થી ૬-૩૦ દરહમયાન શ્રીનાથ ચહરત્રામૃત કથા અને મનનીય વચનામૃતના કાયયક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. કથાનો િાભ પૂ. શ્રી વ્રજકુમારજી મિોદયશ્રી અને વચનામૃતનો િાભ પૂ. શ્રી ઇડદીરા બેટીજી મિોદયાશ્રી આપશે. આ પ્રસંગે પોથીયાત્રા સહિત હવહવધ કાયયક્રમોનો િાભ મળશે. સંપકક: 020 8903 7737. • શ્રી જલારામ જ્યોત, રેપ્ટન એવડયુ, સડબરી HA0 3DW ખાતે જિારામ ભજનના કાયયક્રમનું આયોજન દર ગુરૂવારે સાંજે ૬-૩૦થી ૯ દરહમયાન કરવામાં આવે છે. આ ગુરૂવારના ભજનના પપોડસરર બચુભાઇ શાિ છે. પ્રસાદનો િાભ મળશે. સંપકક: 020 8902 8885. • આદ્યશનિ માતાજી મંનિર, ૫ િાઇ પટ્રીટ, કાઉિી UB8 2DZ ખાતે તા. ૯-૫-૧૩ના રોજ બપોરે ૨ કિાકે ચૈત્રી અમાવપયા પ્રસંગે હપતૃ પૂજાનું, તા. ૧૨-૫-૧૩ રહવવારના રોજ બપોરે ૨થી ૩ દરહમયાન શામજીભાઇ િાઢાના યોગા કાયયક્રમ અને તે પછી શ્રી બુધ્ધદેવભાઇ, શ્રી મનુભાઇ કોટક અને કિાકારોના ભજનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તે પછી પ્રસાદનો િાભ મળશે. સંપકક: 07882 253 540. • પૂ. રામબાપાિા સાહિધ્યમાં શ્રી જીજ્ઞાસુ સત્સંગ મંડળ દ્વારા શ્રી ૧૦૮ િનુમાન ચાિીસાના કાયયક્રમનું આયોજન તા. ૧૨૫-૧૩ રહવવારે સવારે ૧૧થી ૫ દરહમયાન સોશ્યિ ક્લબ િોિ, નોથયવીક પાકક િોસ્પપટિ, િેરો HA1 3UJ (કાર પાકક ૩ સામે, હિપટર યુહનટ) ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. પ્રસાદીનો િાભ મળશે. પપોડસરર ભારતીબેન અને હબપીનભાઇ કંટાહરયા અને પહરવાર છે. સંપકક: 020 8459 5758 / 07973 550 310. • શ્રી ભારતીય મંડળ, ઇસ્ડડયન એસોહસએશન ટેમસાઇડ, ૧૦૩ યુહનયન રોડ, આપટન અંડર િાઇન OL6 8JN ખાતે તા. ૧૯-૫-૧૩ના રોજ પૂ . રહવદશય ન જી મિારાજના સાહિધ્યમાં શ્રી ભુવનેશ્વરી મા કથાનું સવારે ૧૦થી ૧ દરહમયાન આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. કથા બાદ આરતી અને પ્રસાદનો િાભ મળશે. સંપકક: 0161 330 2085. • ઇન્ટરિેશિલ નિધ્િાશ્રમ શનિ િેન્ટર દ્વારા તા. ૧૬-૫૧૩ના રોજ સાંજે ૮થી ૧૦ દરહમયાન ભજન સંધ્યાના કાયયક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. પ્રસાદનો િાભ મળશે. સંપકક: 020 8426 0678. • વૈનિક િંસ્કૃનત પનરવાર દ્વારા પૂ. ભાઇ શ્રી રમેશભાઇ અોઝાની યુરોપ ધમયયાત્રાનું આયોજન તા. ૯થી ૧૬મી મે, ૨૦૧૩ દરહમયાન બુડાપેપટ, ઝાગ્રેબ, િજુસ્લિજાના અને ઇટાિી ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. િાિમાં તા. ૯-૫-૧૩ સુધી વોસોય અને ક્રેકોમાં કથા ચાિી રિી છે. • ભાિરણ બંિુ િમાજ દ્વારા તા. ૧૯-૫-૧૩ના રોજ સાંજના ૫ કિાકથી 'એન ઇવહનંગ અોફ બોહિવુડ મેિોડીઝ' કાયયક્રમનું આયોજન ભાદરણ આઇ િોસ્પપટિના િાભાથથે વોટસયમીટ અોડીટોરીયમ, િાઇ પટ્રીટ, હરકમડસવથય WD3 1EH ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં હવખ્યાત રાજીવ શમાય અને ગૃપ ગીત સંગીત રજૂ કરશે. વેજ નોનવેજ ડીનરનો િાભ મળશે. સંપકક: જયરાજભાઇ ભાદરણવાળા 07956 816 556. • અપેક્ષા આર્િસ યુકે નલ. દ્વારા 'તમે રાઇટ તો અમે અોિ રાઇટ' નાટકના શોનું આયોજન તા. ૧૨-૫-૧૩ના રોજ સાંજે ૫-૩૦થી ડીનર સાથે ભારતીય હવદ્યાભવડસ, ૪એ કાસિટાઉન રોડ, વેપટ કેસ્ડસંગ્ટન, િંડન W14 9HE ખાતે (સંપકક:

Asian Funeral Service " "

"

#

"

$

! %

સુરેડદ્રભાઇ પટેિ 020 8205 6124) અને તા. ૧૯-૫-૧૩ના રોજ સાંજે ૭ કિાકે વેયિોટ્સ સેડટર, પોટસયબાર EN6 2HN ખાતે (સંપકક: ભાનુભાઇ પંડ્યા 020 8427 3413) કરવામાં આવ્યું છે. • વાતાયિ – િાઉથબેન્ક દ્વારા યુકે હિડદુ સહમહત અને ભારતીય હવદ્યભાવનના સિકારથી હવહશષ્ઠ કહવ શ્રી એકાંત શ્રીવાપતવ તેમજ પથાહનક કહવ ઇસ્ડડયા રસેિ (અંગ્રેજી), યુટ્ટા અોપટીન (જમયન), અમરજીત ચંદન (પંજાબી), ડો. નંદકુમાર (કિડ), ડો. િીરિ ફરીદ (ઉદુય) તેમજ મોિન રાણા (હિડદી)ના કાવ્યપઠન કાયયક્રમનું આયોજન તા. ૧૯-૫-૧૩ના રોજ સાંજે ૫ કિાકે આટટ ગેિેરી ભારતીય હવદ્યાભવન, ૪એ કાસિટાઉન રોડ, વેપટ કેસ્ડસંગ્ટન, િંડન W14 9HE ખાતે કરવામાં આવ્યું છે . કાયય ક્ર મનું સં ચાિન ડો. પદ્મે શ ગુ પ્તા કરશે અને અધ્યક્ષપથાન ડો. સત્યેડદ્ર શ્રીવાપતવ કરશે. સંપકક: હદવ્યા માથુર 020 7632 3165. • ભારતીય નવદ્યાભવિ અને અકાદમીના સિયોગથી ભારતના હવખ્યાત ભારતનાટ્યમ ગૃપ પપંદા દ્વારા તા. ૧૭-૫૧૩ શુક્રવારના રોજ સાંજના ૭-૩૦થી ભારત નાટ્યમ નૃત્યનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: 07985 537 480. • િ િહેરૂ િેન્ટર, ૮ સઉથ અોડિી પટ્રીટ, િંડન, W1K 1HF દ્વારા તા. ૧૪-૫-૧૩ના રોજ સાંજે ૬-૧૫ કિાકે પ્રદશયન 'ટ્રાઇબિ આટટ ફ્રોમ સેડટ્રિ ઇસ્ડડયા'નું આયોજન આહદવાસી આટટ ટ્રપટ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. તા. ૧૫ અને ૧૬ના રોજ સાંજે ૭ કિાકે નૃત્ય કાયયક્રમ 'નૃત્ય સભા'નું આયોજન 'કિા ધ આટ્સય' દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. તા. ૧૭૫-૧૩ શુક્રવારે સાંજે ૫ કિાકે બીબીસી વલ્ડટ બુક કલ્બ અંતગયત અહમત ચૌધરી પોતાના પુપતક 'ધ ઇમોટટલ્સ' હવષે વક્તવ્ય આપશે. સંપકક: 020 7491 3567.

અવસાન નોંધ • મૂળ વતન ખડસૂપા, જીલ્િો નવસારી, િાિ િેપટર સ્પથત શ્રી વાઘાભાઇ મકનજી પટેિ ટૂંકી માંદગી બાદ તા. ૭-૫-૧૩ મંગળવારે દેવિોક પામ્યા છે. પ્રભુ તેમના આત્માને શાશ્વત શાંહત આપે એજ પ્રાથયના. સંપકક: કકરણભાઇ 0116 223 7595. • ઘણાં વષોય મોશી ટાડઝાહનયામાં રિેિા િાિ િંડન સ્પથત અમારા વિાિસોયા હપતાશ્રી ભાઇિાિભાઇ છોટાભાઇ પટેિનું તા. ૫-૫-૨૦૧૩ રહવવારે દુ : ખદ અવશાન થયું છે . પરમકૃપાળુ પરમાત્મા સદ્ગતના આત્માને પરમ શાંહત આપે એજ પ્રાથયના. સંપકક: 07966 185 439.

29

લાપતા પૌત્ર સુરજને શોધવા વડોદરા ગયેલા શુબરીનેસના દાદાનું માગગ અકસ્માતમાં મોત પાંચ વષષ પહેલા કારેલીબાગમાંથી ગૂમ થયેલા પૌત્રને શોધવા માટે ખાસ વડોદરા જતા હતા છેલ્લા પાંચ વષષથી સતત ''આઈ વોન્ટ મા ય ગ્રા ન્ ડ સ ન પરસોત્તમભાઈ પટેલ બે ક . . આ ઈ નીડ યોર હેલ્પ..''ની વવનંતીઅો સાથે ઠેર ઠેર રજૂઆતો કરતા શુબરીનેસ, આઇલ અોફ વાઇટના વયોવૃધ્ધ પરસોત્તમભાઈ પટેલનું ગત તા. ૨૬-૪-૧૩ના રોજ વડોદરામાં વીઆઈપી રોડ ઉપર રોડ િોસ કરતા હતા ત્યારે મોટરસાઇકલની ટક્કર લાગતા કરૂણ મોત વનપજ્યું હતુ.ં વડોદરાના કારેલીબાગ વવસ્તારમાંથી પાંચ વષષ પહેલા ગુમ થયેલા પોતાના વ્હાલસોયા ૧૯ વષષના પૌિ સૂરજ સુવનલભાઇ પટેલનો પત્તો મેળવવા વડોદરા અને ગુજરાત સવહત ગોવા અને અન્ય શહેરો ખુદં ી વળેલા પરસોત્તમભાઈએ ગુજરાત હાઇકોટટમાં પણ પોલીસ સવિય બને તે માટે રજૂઆત કરતા તા. ૩૦ના રોજ સુનાવણી રાખવામાં આવી હતી. સુરજની માતા નીતાબહેન, વપતા સુવનલભાઇ અને ૭૨ વષષના દાદા પરષોત્તમભાઇ

સ્ થા વન ક પો લી સ સ્ ટે શ ન ના અને લંડનથી વ ડો દ રા ના અનેક ચક્કર સૂરજ પટેલ મારી, લાખો રૂવપયા ભૂવા, તાંવિકો અને જ્યોવતષો પાછળ ખચચીને તેમજ દેશભરના અખબારો, રેવડયો, ટી.વી. ચેનલોમાં સમાચાર પ્રવસધ્ધ કરાવ્યા હોવા છતાં સુરજ અંગે તેમને સફળતા મળી નહોતી. સુરજની ભાળ મળે તે માટે સાઉથેન્ડ-અોન-સી ખાતે રહેતા તેની માતા નીતાબહેને 'ગુજરાત સમાચાર' કાયાષલયે આવીને પણ મદદ માંગી હતી જેનો અહેવાલ તા. ૬-૩-૧૦ના રોજ પાન ૪ ઉપર પ્રવસધ્ધ પણ કરાયો હતો. અિે ઉલ્લેખનીય છે કે ડીસેમ્બર ૨૦૦૭માં સૂરજ વડોદરા ગયો હતો અને ત્યાંના 'જેટ કકંગ' કોમ્પ્યટુ ર ક્લાસમાં સોફટવેરનો અભ્યાસ કરવા એડમીશન લીધું હતુ.ં પરંતુ અચાનક અોગષ્ટ ૨૦૦૮માં એણે દાદાને ફોન કરી મેસજ ે અાપ્યો હતો કે મારા વમિ સાથે ગોવા ફરવા જઉં છું ત્યાર પછી આજ વદન સુધી સુરજનો કોઇ પત્તો લાગ્યો નથી.

Incorporating Asian Funeral Services

Serving the Asian community 346-354 Foleshill Road, Coventry CV6 5AJ

024 7666 5676 A division of the Heart of England Co-operative Society Ltd.

'!("$

- ! )$ . ' + -

#%&"

$'

' - $' & $* . ' ) $ % $ $% $$ & ' "$ ' ) '$ $ $( -& $ ) % -& $ ) - - $ ( % $ ' $ ' , $* % #

' % ' $

'


30

11th May 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

પાન-૧નું ચાલુ

પાકકસ્તાનનો... આ િમયે ‘પાકકપતાન મુદામબાદ’ અને ‘િરબસજત અમર રહે’ના નારાથી ભીખીવીંડ ગામ ગાજી ઉઠ્યું હતું. પંજાબ િરકારે િરબજીતને શહીદ જાહેર કરી રાજ્યમાં િણ સદવિનો શોક જાહેર કયોમ હતો. િમગ્ર દેશમાં સવસવધ રાજકીય પક્ષો અને િરકારે િાથે મળીને ૪૯ વષષીય િરબજીતના પસરવારને સહંમત આપી હતી. સવદેશ પ્રધાન િલમાન ખુશષીદે જણાવ્યું હતું કે આ ઘટનાથી હું ખુબ જ દુખ ઃ ી છુ.ં ગુજરાતના મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ િરબજીતના કેિમાં લોકોને ગેરમાગગે દોરવાનો ભારત િરકાર અને પાકકપતાન પર આરોપ પાન-૧૬નું ચાલુ

પ્રતતતિયાના નવા... કમમચારીઓ એક જગાએ ‘મારણ’ રાખે પછી સિંહને બોલાવવાના અવાજ કાઢે, સિંહો ઝાડની વચ્ચેથી ધીમી ચાલે આવે ય ખરા અને દૂર ઊભેલા દશમકોની િામે જોયા સવના પોતાની ભૂખ સમટાવીને ચાલતા થાય. બન્યું એવું કે અમે ચારે એ જગ્યા તરફ જવા ચાલીને નીકળ્યા, વચ્ચે ઘટાદાર વૃક્ષો હતા. કંઇક ચચામ કરતાં કરતાં અમે ચાલી રહ્યા હતાં, ત્યાં જે તરફ િવોમદયી મુરબ્બી ચાલી રહ્યા હતા, તે તરફથી, ભૂલો પડેલો સિંહ ઘૂરકતો નીકળ્યો! માયામ ઠાર! ચાર જીવતા

મૂક્યો હતો. િરબજીતના મોત પછી આંતરરાષ્ટ્રીય પતરે ભારે ટીકાનો િામનો કરી રહેલા પાકકપતાને િરબજીત પર હુમલો કરનારા બે કેદીઓ પર હત્યાના આરોપો મૂક્યા હતાં. તેમ જ િણ જેલ અસધકારીને િપપેન્ડ કયામ છે. ઉલ્લેખનીય છે કે લાહોરની કોટ લખપત જેલમાં આ વષગે બીજા ભારતીય કેદીનું મોત થયું છે. િરબજીતના મૃત્યુ બાદ ભારતની જેલમાં કેદ પાકકપતાની કેદીઓની િલામતી માટે પગલાં લેવાયા હતા. જોકે આમ છતાં જમ્મુકાશ્મીરની જેલમાં એક પાકકપતાની કેદી પર હુમલો થતાં તેને ગંભીર હાલતમાં હોટ્પપટલમાં ખિેડાયો છે. પાકકપતાન િરકારે માનવીય ધોરણે તેને પાકકપતાન મોકલી માણિોનું મારણ કરી નાખશે એવું એ ક્ષણે લાગ્યુ.ં .. ધ્રૂજીને અમે થોડાક પાછા વળ્યા, ત્યાં િુધીમાં વનસનષ્ણાત કમમચારી આવી ગયા અને સિંહ પણ બીજી જગ્યાએ પાછો વળ્યો... મેં મજાકમાં મુરબ્બીને કહ્યું, ‘તમે તો ગાંધી સચંધ્યા મારગ વાળા... ‘વૈષ્ણવ જન ગાયુ.ં ..’ હોત તો યે સિંહ પાછો વળી ગયો હોત!’

ભૂખાળવી અમાનુતિતા એ તો પપષ્ટ છે કે આપણી ભૂખાળવી નજર વનના વૃક્ષો પર જ નહીં, સિંહ, મોર, હરણ અરે, ઘુવડો પર પણ પડી છે. થોડાક િમય પહેલાં, ઘુવડોને મારી નાખવાની સહલચાલે જોર પકડેલું. પછી કારણ મળ્યું કે આ તો કોઈ

લાહોર જેલમાં કેદ ગુજરાતનો ‘સરબજીત’ ભાઇ સરબજીતના મૃતદેહને મુખાઅતિ આપતાં બહેન દલબીર કૌર.

આપવા માગણી કરી છે. પાક જેલમાં આજે પણ ૨૭૦થી વધુ ભારતીય કેદી તાજેતરમાં પાકકપતાનની જેલમાં એક અન્ય ભારતીય કેદીને પણ આવી રીતે મારી નંખાયો હતો અને ભારતને આશા છે કે આ અંસતમ કેિ છે. જોકે હાલમાં ભારત આ મુદ્દો આંતરરાષ્ટ્રીય પતરે ઊભો કરવા માગતો નથી. માિ સિપક્ષીય તાંસિકોએ રાજકારણીઓને તેના હોદ્દા ટકી રહે, નવા મળે અને હરીફ પરાપત થાય તે માટે ‘ઘૂવડોનાં બસલદાન’નો પ્રયોગ બતાવ્યો હતો... તમે જાણો છો કે ગુજરાતના દસરયાકાંઠેથી દાણચોરીમાં િૌથી વધુ સનકાિમાં િપમની કાંચળી પણ િામેલ છે. મુંબઈના મોટાં - અત્યાધુસનક દેવનારનાં કતલખાનાં-થી જથ્થાબંધ ગૌવંશમાંિ તૈયાર થાય છે એટલે ગેરકાયદે કિાઈખાનાઓ વધી પડ્યાં છે. ગૌધન ખેતીનો મહા-પ્રાણ છે એ વાત જ જાણે કે ભૂલાઈ રહી છે. દેવનાર કતલખાને છેલ્લા ૩૦ વષોમથી રોજેરોજ ‘િત્યાગ્રહ’ ચાલે છે, સવનોબાજીએ

રીતે તેનો ઉકેલ આવે તેમ તે ઇચ્છે છે. ઉલ્લેખનીય છે કે જાન્યુઆરી-૨૦૧૩ િુધીના આંકડા અનુિાર પાકકપતાની જેલોમાં ૨૧૫ માછીમારો અને ૫૫ જેટલા અન્ય ભારતીયો છે. ભારતે કહ્યું હતું કે પાકકપતાન ભારતીય કેદીઓ િાથે િહાનુભૂસતપૂવમક માનવીય વતમન કરે તેમ ઇચ્છીએ છીએ. િૂચવેલું ત્યારથી. પણ કોઈ અવાજ અિરકારક નથી, કારણ જે િત્યાગ્રહીઓ આવે તેની તુરત ધરપકડ થાય, ભાડાં-ભથ્થાં િાથે તેમની પોતાની જગાએ પાછા જવાનું ચાલું રહે.

અમદાવાદઃ ગુજરાતનો પણ એક ‘સરબજીત’ કેટલાય વષોોથી પાકકસ્તાનની જેલમાં સબડે છે. કુલદીપ યાદવ ૧૯ વષોોથી લાહોર જેલમાં કેદ છે, અને તેમનો પરરવાર તેમને છોડાવવા મથી રહ્યો છે, પણ તેમને આજરદન સુધી આશ્વાસન રસવાય કંઇ મળ્યું નથી. ચાંદખેડા રવસ્તારમાં કુલદીપ તેના પરરવાર સાથે રહેતો હતો અને એડવોકેટ તરીકે પ્રેક્ટટસ કરતો હતો. તે અવારનવાર રદલ્હી આવ-જા કરતો હતો. વષો ૧૯૯૧માં હોળી પવવે તે રદલ્હી ગયા બાદ પરત ન આવતા પરરવારે શોધખોળ હાથ ધરી હતી, પરંતુ ટયાંય પત્તો લાગ્યો નહોતો. છેવટે પરરવારે પોલીસમાં જાણ કરી હતી. વષો ૧૯૯૭માં પાકકસ્તાનની લખપત લાહોર

સેન્ટ્રલ જેલથી પત્ર આવ્યો હતો અને તેમાં કુલદીપ રો એજન્ટ હોવાનું જણાવાયું હતું. પછી કુલદીપનો પત્ર આવ્યો હતો જેમાં જણાવ્યું હતું કે, હું દેશની સેવા માટે રો એજન્સીમાં કામ કરતો હતો અને હું હાલ પાકકસ્તાનની જેલમાં બંધ છું અને હું સુરરિત છું. ૧૯૯૭માં કુલદીપનો પત્ર આવ્યો હતો જેથી તેઓ જીરવત છે અને પાકકસ્તાનમાં છે તેવી ખબર પડી હતી. પછી તેમને છોડવવા માટે રપતા નાનકચંદ યાદવ રદલ્હી ગયા રાષ્ટ્રપરત, વડા પ્રધાનને મળવા કોરશશ કરી પરંતુ સફળ થયા નહોતા. કુલદીપને જાસૂસી કરવા માટે ૨પ વષોની સજા થઇ છે, જે પૈકી ૧૯ વષોની સજા તેઓ કાપી ચૂટયા છે.

નવા તવરોધ-માગોો

મામલાઓમાં યુવાનોએ પોતાનો ગુપિો વ્યક્ત કરવા માટે િોસશયલ મીસડયાનો ઉપયોગ કયોમ. ફેિબૂક, વવીટર, બ્લોગ્િ અને ઈમેઇલનો મોટા પાયે ઉપયોગ થયો. સવરોધ કરવાની પરંપરામાં નાિીપાિ અને સનષ્પ્રભાવી થયેલાઓએ તેમને મજાકમાં ‘ટ્વવટસરયા’ ગણાવ્યા હતા. પણ તેઓ કરે શું? ઓછામાં ઓછું, આ નવાં માધ્યમથી વધુ લોકો એકબીજાને મળ્યા સવના જ પરપપર સવચાર અને ગુપિાની આપ-લે તો કરી શકે છે! હમણાંથી ફેિબૂક અને વવીટિમ તેમ જ વેબિાઇટ પર હું જોઉ છું કે તરફેણ, સવરોધ અને િામાન્ય પ્રસતસિયાઓ, અસભપ્રાયોની ભરમાર લાગે છે. કેટલાક નવા મુદ્દા પણ મળી આવે. બદલાતી જાહેરજીવનની તરાહમાં િમૂહ માધ્યમોની ભૂસમકા પણ તરાશવા જેવી છે. અત્યારે, એક પછી એક કૌભાંડો, િરહદ પરની ઘટનાઓ અને આંદોલનોને ટીવી ચેનલો જે રીતે વધુ મહત્ત્વ આપી રહી છે તેનાથી કેટલાક ભારે નારાજ છે, કેટલાક એકદમ ખુશ છે.

િત્યાગ્રહો, ધરણાંઓ, માનવ-િાંકળો, ઘેરાવ, બંધ... આ બધા સવરોધ કરવાનાં માધ્યમો હવે અિર સવનાનાં થવા લાગ્યાં છે. સદલ્હીમાં બળાત્કારના િામુસહક

,.)# 3'#$ ."$) $.2'"$ ,3 +

'+&/!1.4

.$+0

5

."$) 0, +#'

- (&

,+0 "0 * ') '+%, 1)/",1.'$. ",*

%

" (

# % ! $

# #

% ! $

# !

(+C!C ,J ,F9+C( VX &J W ^ +. V (C^: "F0 6'^? UX] "F0 6'^? 2+E! ,J^(N M( J B& ;+C.&CN M >C+J) /M K) .C J <J #C8 F (C E E!( &!M(N =& !M .&C+J, #) # ! ! # (+C!C ,J ,^!+C( VY &J VTUW W ^ +. V (C^: "F0 6'^? VWY $C* U[Y V UU +-O ^,,F ZY T TV +-O ;+C.&CN M >C+J) /M K)&CN $J (C^: .C J <J #C8 %C( E' E!( 'F(M ^ !E)J3 E& "C Q D#) C+( .J 3 )J+) .E! (E+(&CN 9H "J^(. .E E G(!M .&C+J, ^" " )N ! ^('C # ! ( (+C!C ,J ,F9+C( VU I! $J ^ +. (C:E "F0 6'^? E UUT 2+E! ,J^(N M( J B& C)E&C C ^%-J ^,+ ^+7 F ^%-J C^ O 8+C&E ^%-J !C "I_ ,O! ;+C.&CN M >C+J) /M K) F (C E E!( $J(E )J3 C^ #P .!C ! &N^ (!E &F)C C !M .&C+J, ^" " )N ! ^('C % # (+C!C ,J ,F9+C( F)C X ^ +. !J W (C^: "F0 6'^? E VZ] 2+E! ,J^(N M( J B& ;+C.&CN M >C+J) /M K) <J #C8 ,C C/C(E &CN.C/C(E E!( )J ^+3 K(&E ( 1)C. M E!$(C!E &F)C C .C J )M@M&M3 $M 9H $J! !C^+. L$) (C E!$(C L.) .C J ^. E G( 1)C. M ^/3 F &N^ (!C &!M(N =& !M .&C+J, ^" " )N ! ^('C

! -5 * $+

-

* , * 14 ,) 4 1 * + + , 5 5 - 0 * , - - ' 6 + * / *$+ !- 5 * *3 + * * ! * - - ,3 , 4#3 1 *3 *$+ - 2 *" 1 5 !- * *3 - ' 6 + * & + 5 5% 5 * & +7 3 3 + * * 5 - 1 * * 5 % ,) 4 * * - * + * - 5 *! 5 - * *3 5 1 * + + + *. 5 1 + *5 * 5 - + - ,3 1 ,3 , *(3 !1 -

,-% (+!" "' %" "(-+ #

$ $ !

" $

"

', *' ,"(' % '* &(' "+

! * #

#

'

# % &

! #)

(+C!C ,J AF +C( U\ F)C VTUW Y ^ +. !J X (C^: "F0 6'^? E XZY $C* WYY ^,,F ]Y ;+C.&CN M >C+J) /M ) K <J #C8 ,C C/C(E &CN.C/C(E E!( 4)J #M(J8 )J ^ ^ .E (/CS ! #M5. &C 3 ^ )E. 3 )$ O 5'F.J!O (E+( .E! $M 9H "J^(.!C ! $M P ^+/N C+)M !!M .&C+J, ^" " )N ! )J8 ( $^&R /C& M+J3>E !J &M (+J

!

"

(',

#

, & "% ,-% #(+!" !(,& "% ( -$ ... !"' -)*" +,$#(+!" ( -$

)! $

%#!

!

!

( # %

%%" (#. *% ,%! !) &&%!$* %" $ &%)!* ( '+!(

.

%$*

#+ &&#.

%* # *-!$ )

(!$

* !#

$* %(

* %#

()

%

પેટાચૂટં ણીનાં નગારાં જૂનમાં વળી લોકિભાસવધાનિભાની કેટલીક બેઠકોની ચૂટં ણી આવી રહી છે. એકમાં તો કોંગ્રેિે જ ચૂટં ી કાઢેલા સપતા-પુિ પાછા ફરીને ભાજપમાં આવ્યાં છે. અત્યારે તેમની બંદૂક ટોલ ટેક્િવાળાઓની િામે નથી, કોંગ્રેિની િામે છે. પોરબંદરમાં ન કરે નારાયણ, અને અજુન મ મોઢવાસડયાને કોંગ્રેિ ધરાર સટકકટ આપે તો શું થશે? બધી જ બેઠકો હતી તો કોંગ્રેિની, એટલે તેને િાચવવા માટે આકાશ પાતાળ કરવાં પડશે. ભાજપ આસદવાિી વત્તા પટેલકેન્દ્રી રાજનીસતની ચાલ રમશે.


www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 11th May 2013

31


32

11th May 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

$0#0! ! 3 .0+( # 2+ "0 8(0 !9 $&0 !,% !7

5 !; 0&&0 4; #9(0 0- , %

!0 0

%62 !7 $%+(4%07

= .0+( # 3 8(0 !9 $3 ' 0'5

1 $9 9

3 (: 3 (, 3 0(>$ (B&>(

!9 $3 ' 0'5

& 0#0 9 7 4 9 0 > $0 '5 B);

0 9

555 )!+!0!,3* #.,

, %5 0(>$ !9 $&0 (;

/%-(-& 2(,%

%-2.- .!$ %-2.- ($$+%1%6 ' !6

? #9

$!71 ! 5%%* !, 2. /,

9 $5*.3 &, 4 !9 $3 ' '9 !0#0 0(>$ 4;

%-2.-

//+7

0

0(>$ (B&>( !0- 8/%0

@ A B &(!0; )9! 3$3&#3

9 #

#!0; 0(>$ 0" # /

0#

5

5 $5*.9B *(

9 $0

.6 <

#9

%,"+%7

3$"307 !00.5 .!$ ($$+%1%6 ' !6

&

5 1 $9 !9 $3 ' 0" !+(-& .!$ ($$+%1%6 ' !6

3$"307

%,"+%7

નેહલ ભોગાયતા મિસ ઇન્ડિયા વર્િડવાઇિ કાઉડટી ચૂંટણીિાં UKIPનો દબદબો કુઆલા લમ્પુરઃ પિટનના લેસ્ટરમાં સ્થાયી થયેલી ભારતવંશી બ્યૂટી થેરપિસ્ટ નેહલ ભોગાયતાના પશરે પમસ ઇન્ડિયા વર્િડવાઇિનો તાજ મૂકાયો છે. આ સૌંદયય સ્િધાય જીતનાર તે પ્રથમ મૂકબપધર હોવાથી તેના પવજેતા બનવા સાથે જ સ્િધાયના ઇપતહાસમાં સોનેરી પ્રકરણ ઉમેરાયું છે. બ્યૂટી કોડટેસ્ટના આયોજક અમેપરકન સંગઠન આઈએફસીના ઓગગેનાઇઝર ધમાયત્મા સરણે નેહલની પસપિને પબરદાવતા કહ્યું હતું, 'નેહલે િોતાનાં જેવા બપધર અને અક્ષમ લોકો માટે એક આદશય ઉદાહરણ િૂરું િાિયું છે.' લેસ્ટરની રહેવાસી નેહલે ગત ઓક્ટોબરમાં પમસ ઇન્ડિયા-યુકેનો પિતાબ જીત્યો હતો. આ બ્યૂટી

કુઆલા લમ્પુરમાં કોન્ટેસ્ટ જીત્યા બાદ ખુશખુશાલ નેહલ (વચ્ચે) સાથે ફસ્ટટ રનરઅપ જસવીર કૌર સંધુ અને સેકન્ડ રનરઅપ સુરભી સચદેવ

"

# %# ' %.4

>>> 8*6-9;9*=.4 ,7 <3

75+*:* 7//.9 7/ ;1. >..3 /975 A (!# ( ! )$ 201;: !94*6-7 #! 201;: <+*2 201;: 75+*:* $8.,2*4 "*,3*0.: >2;1 #

$%!"!' # 26

15.-*+*975 8 8 &% + ## + &% + ## + (!#

'

& &#

( !

! &*

&% $

.> )793 $*6 9*6,2:,7 7: 60.4.: 12,*07 !94*6-7 ! '% ( "

$#"$&

## ##

(

A #! A A A

<+*2 26,

<5+*2 &% &%

88 A 88 A 88 A 7;.4

88 88 88

%9*6:/.9:

975 8 8 + ## + ##

+ +

## ##

%$ /975 *297+2 *9 : $*4**5 71*66.:+<90 6;.++. 75+*:*

A A A A A ) %

અનુસંધાન પાન-૧૪

&%!

5*24 26/7 8*6-9;9*=.4 ,7 <3

A $260*879. A *60373 A 760 760 <*4* <58<9 A A %73@7

પમસ ઇંપિયા વર્િડવાઇિના ફાઇનલ રાઉડિમાં તેણે ભરિૂર આત્મપવશ્વાસ સાથે ભાગ લીધો હતો. ઈવપનંગ ગાઉન, ઇન્ડિયન ડ્રેસ, ટેલડટ તેમ જ સવાલ-જવાબ સપહતના અલગ-અલગ સેશનમાં લોકોએ તેને તાળીઓના ગિગિાટથી વધાવી લીધી હતી.

કોડટેસ્ટ જીતવા માટે તે િહેલેથી જ હોટ ફેવપરટ ગણાતી હતી. નેહલ લોકોના હોઠનું હલનચલન પનહાળીને તેમ જ િોતાની નાની બહેન જયીશાની મદદથી લોકો સાથે વાતચીત કરે છે. સાંભળી શકવામાં અસમથય હોવાં છતાં ગયા સપ્તાહે કુઆલા લમ્િુરમાં યોજાયેલા

$% $ %'

& &" (

A A A A A

%7976;7 *42/*? '*6,7<=.9 -576;76 *40*9@ &*

& " &$ (

& $

A A A A A ! %&

#$

લંડનઃ યુકને ી ૩૪ કાઉડટીની ૨૩૦૦થી વધુ કાઉન્ડસલ બેઠકો માટે યોજાયેલી ચૂટં ણીઓમાં યુકે ઈડિીિેડિડસ િાટટી (UKIP)એ સરેરાશ ૨૬ ટકા મત અને ૧૪૭ બેઠક સાથે ઝળહળતી સફળતા મેળવી છે. લેબર િાટટીના સંખ્યાબળમાં ૨૯૦ બેઠકનો વધારો થયો હતો. જ્યારે કડઝવગેપટવ િાટટીએ ૩૩૬ અને પલબરલ િેમોક્રેટ્સ િાટટીએ ૧૨૪ બેઠક ગુમાવી છે. લેબર િાટટીના નેતા િેપવિ પમપલબેડિના રાજીનામાથી યોજાએલી સાઉથ પશર્ડ્સ િાલાય મડે ટરી િેટા-ચૂટં ણીમાં ટોરી સાંસદ પ્રીપત િટેલના પિતા અને UKIPના સતીશ કાંપતલાલ િટેલે બીજા ક્રમે રહ્યા હતા. આ બેઠક િર યુપત સરકારના બન્ને િક્ષોનું ધોવાણ થયું હતુ.ં પલબરલ િેમોક્રેટ્સે તો અહીં પિિોઝીટ ગુમાવી છે. કડઝવગેપટવ િાટટીએ િેવોન, બકકંગહામશાયર, િોસગેટ, એસેક્સ, હટડફિડશાયર, કેડટ, હેમ્િશાયર, શ્રોિશાયર, સ્ટેફિડશાયર, સફોક, સરે, લેસ્ટરશાયર, નોથય યોકકશાયર, પવર્ટશાયર, નોધયમ્પ્ટનશાયર, વેસ્ટ સસેક્સ, વસગેસ્ટરશાયર અને સમરસેટમાં સત્તા જાળવી હતી. જોકે, કેન્મ્િજશાયર, પલંકનશાયર, વોરપવકશાયર, લેડકેશાયર, ગ્લોસ્ટરશાયર, નોફોય ક, ઓક્સફિડશાયર, નોપટંગહામશાયર, આઈલ ઓફ વાઈટ અને ઈસ્ટ સસેક્સ કાઉડટી િરનો સંિણ ૂ ય અંકુશ ગુમાવ્યો છે. UKIP

પલંકનશાયરમાં પિતીય ક્રમના મોટા િક્ષ તરીકે ઉભરી છે. UKIPના નેતા નાઇજેલ ફરાજે કહ્યું હતુ કે ‘કાઉન્ડસલ ચૂટં ણીઓમાં અભૂતિૂવય સફળતા આશ્ચયયજનક છે. UKIP લાિો સામાડય મતદારોની ભાષા બોલે છે.’ ત્રણેય મુખ્ય રાજકીય િક્ષોના વપરષ્ઠ નેતાઓ UKIPની સફળતાને િોતિોતાની રીતે મૂલવી રહ્યા છે. િેપવિ કેમરને કહ્યું હતું કે

તેઓ સાથ છોિી ગયેલાં મતદારોને િાછાં જીતવા સિત મહેનત કરશે. તમામ મુખ્ય િક્ષોએ આ િપરણામોમાંથી િાઠ શીિવાનો છે. એડ મિમલબેન્ડ ખુશ પવિક્ષ લેબર િાટટીના દેિાવથી તેના નેતા એિ પમપલબેડિ િુશ છે. લેબર િાટટીએ ૨૧૧ કાઉન્ડસલ બેઠકો મેળવી છે તેની સામે કડઝવગેપટવ િાટટીએ ૨૪૭ બેઠક ગુમાવી છે. અનુસંધાન પાન-૧૪

" # $ #' $ *9: #.31*+3. "*8,.3 $.8<1,.9 (683- (1-.

$.5- "*8,.3 :6 !

( &"%!

)? #

".8 $% #

!

$% $% "

) " # #!) !

!

# %

$%! " # ! # % !# %! % # (

$ #! $% # #

! &#

$% #

6+

!# $

($ &#)

!#

! #

$

!

%

# $ " #

$7.,1*3 6//.8

6+13. 9:*8:9 /864 > *7:67 9:*8:9 /864 > %' 9:*8:9 /864 >

%

4*13 2;4+67*8,.3

04*13 ,64

SALE ON WORLD WIDE

FLIGHTS

#

))) &$ ( ! "%&*!

#'

773=

Gujarat Samachar  

Gujarat Samachar weekly news paper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you