Page 1

80p Let noble thoughts come to us from every side Volume 40, No. 44

#7

સંિત ૨૦૬૮, ફાગિ િદ ૨ તા. ૧૦-૦૩-૨૦૧૨ થી ૧૬-૦૩-૨૦૧૨

?

!

!3 3

#

4> 5)02, (3,7( 4> (6956 @ %, (285 8,4+ "$ ,(4,

- # !3 3 3(<$ 3"

"

$7*29> *(

(662>

5(+

3(<$ (>&<(

9 # #

!3/

7 $7*25 $ &. 6 %

"

%! # '

2),79 5(+ ,=9 95 !(+/(4( 36570:3 ",2

@

5$9 !9 $5 ' 3"

!9 $5 ' 3'7

7#; 5 (3 7 05 )9! 5$5&#5

3# !3;

7 37(92(2 !:790 :7,4+,2 5(+ (22 7,,4 07304./(3 & ",2

52954 ",2

7

&4 = > &(!3; )9! 5$5&#5 3

"

અા નો ભદ્રા: ક્રતિો યન્તુ િિશ્વત: | દરેક વદશામંાથી અમને શુભ અને સુંદર વિચારો પ્રાપ્ત થાઅો

5 23,( #

@

First & Foremost Gujarati Weekly in Europe

075? (9,2 %/(7- !97,,9 ,<8):7> % #

09> ",*/ !/,7(20 !/(01/ %02)7(/(3 5(+ (4*/,89,7 % ",2

",2

"6 8 5 (. 3 3&7 5&5 3# !9 $9 3# #!3; 7# 7 3 5$5&#5 !7%&9

(: 5 & 3#7 13, , (: 5 & 3#7 #!3; (7&3 @+$7, 5 5

$7. #!3;

0992,3557, 040 (71,9 0992,3557, (4, 2+/(3 " ",2

!3#5 &5 13, 6$5 7

5< 6,4,+ ,0*,89,7 7(4*/

!! &

!"

7

10th March to 16th March 2012

20 "7(;,28 54+54 5(+ %,89*20--, 54 8,( 88,= !! #

(4454 !97,,9 ,0*,89,7 ",2

આ અંકમાં િાંચો • હવર દેસાઇની કલમે... હેલો એનઆરજી

પાન - ૯ • વિષ્િુ પંડ્યાની કલમે... તસિીરે ગુજરાત

પાન - ૧૯ • લવલત લાડની કલમે... આંયા બધા ઓલરાઇટ છે પાન - ૨૨ • નયના પટેલની કલમે... નિલકથા પાન - ૩૦ • સીવનયર વસવટઝન હોિું કંઈ જેિી તેિી િાત નથી... પાન - ૪૦

' "

)/

!,#

)/

!&

)/

&)"+* )

)/

)" ,

ઉત્તર પ્રદેશમાં સમાજિાદી પાટટીનો ભવ્ય વિજયઃ પંજાબ-ગોિામાં ભાજપ-સાથી પક્ષો અને મવિપુરમાં ફરી કોંગ્રેસ સરકાર રચશેઃ ઉત્તરાખંડમાં કોઇનેય સ્પષ્ટ બહુમતી નહીં

મુલાયમ વસંહ, ઉત્તર પ્રદેશ

નવી દિલ્હીઃ ૨૦૧૪માં યોજાનારી લોકસભા ચૂંટણી માટેની સેમમ-ફાઇનલ ગણાવાયેલી પાંચ રાજ્યોની મવધાનસભા ચૂંટણીમાં ફરી એક વખત ઉત્તર પ્રદેશમાં કોંગ્રેસનો કારમો રકાસ થયો છે. ઉત્તર પ્રદેશના મતદારોએ મુખ્ય પ્રધાન માયાવતીની બહુજન સમાજવાદી પાટટી (બસપા) સરકારને ગડગમડયું પકડાવીને સમાજવાદી પાટટીને સત્તાનું સુકાન સોંપ્યું છે. દેશના આ સૌથી મોટા રાજ્યમાં મવજયપતાકા લહેરાવવા યુવા સાંસદ રાહુલ

)/ "

)/

' $($

)/

! !

)/ "

! # !

#

() & "% * % * !(%"

.&((

--- !(%"

.&((

( ,$

( ,$

#05#45+% 1(('3 &6.54 +)*54 #94

;

105#%5

#7,+ #5'. #/0+-$*#+

પ્રકાશ વસંહ બાદલ, પંજાબ

&6.54 +)*54 #94

;

13

બી. સી. ખંડુરી., ઉત્તરાખંડ

વદગંબર કામત, ગોિા

મળી નથી. આ ગાંધીના નેતૃત્વમાં સં જો ગો માં કમર કસનારી આ ગા મી કોંગ્રેસ ચોથા મદવસોમાં અહીંનો સ્થાને જ રહી છે. રાજકીય માહોલ મં ગ ળ વા રે રસપ્રદ બની સાંજે જાહેર ર હે શે . થ યે લા ઉત્તરાખંડમાં મુખ્ય મવ ધા ન સ ભા પ્રધાન બી.સી. ચૂંટણી પમરણામો ખંડૂરીના નેતૃત્વમાં અનુસાર, પંજાબ ભાજપની સરકાર અને ગોવામાં શાસન સંભાળતી ભાજપ યુમત રાહુલ ગાંધી હતી. જ્યારે મમણપુરમાં ઉત્તર પ્રદેશમાં મુલાયમ કોંગ્રેસ સત્તા ટકાવવામાં સફળ રહી છે. જ્યારે ઉત્તરાખંડમાં મસંહના પક્ષ સમાજવાદી પાટટી કોઇ પક્ષને સ્પષ્ટ બહુમતી (સપા)એ સૌથી વધુ ૨૨૪

"' 60&'35#-' 4633'0&'3 1( 0&+#0 2#442135 %+5+:'04*+2

!+4# '37+%'4 (13 0&+# 6$#+ %*'0)'0

ઓ. ઇબોબી વસંહ, મવિપુર

બેઠકો સાથે બે-તૃમતયાંશ બહુમતી મેળવી છે. જ્યારે પંજાબમાં મશરોમણી અકાલી દળ-ભાજપ યુમતએ ૬૮ બેઠકો, ગોવામાં ભાજપ યુમતએ ૨૪ અને મમણપુરમાં કોંગ્રેસે ૪૨ બેઠકો સાથે બહુમતી મેળવી છે. ઉત્તરાખંડમાં ૭૦ સભ્યોના ગૃહમાં કોંગ્રેસે ૩૨ અને ભાજપે ૩૧ બેઠકો મેળવી છે. જ્યારે સાત બેઠકો અન્યોના ફાળે ગઇ છે. આમ અહીં કોઇને સ્પષ્ટ બહુમતી મળી નથી. વિશેષ અહેિાલ પાન - ૪૪

! #013 #3-

1/(13& 1#& 10&10

/#+. 4#.'4 4#/53#7'. %1 6-

888 4#/53#7'. %1/


2

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 10th March 2012


બ્રિટન

Gujarat Samachar - Saturday 10th March 2012

ઈગ્લિશ સ્કૂિોમાં હોમવકકના નનયમો રદ કરાયા િંડનઃ ઈંગ્લિશ શાળાઓમાં વિદ્યાથથીઓ માટે હોમિકકની સત્તાિાર માગગરેખાઓ નાબૂદ કરાઈ છે. એજ્યુકેશન વમવનસ્ટર માઈકિ ગોવે જણાવ્યું હતું કે હિે હોમિકક આપિા અંગે વનણગય હેડ ટીચસગના હાથમાં રહેશે. િધુ પડતાં હોમિકકથી બાળકોને રમિા, ખેિકૂદનો કે પવરિાર સાથે રહેિાનો સમય મળતો ન હોિાની ફવરયાદોનાં પગિે આ વનણગય િેિાયો હતો. અગાઉ, ૫થી ૭ િષગના બાળકોએ સપ્તાહમાં એક કિાક ફરવજયાત હોમિકક કરિું પડતું હતું, જે િધીને ૧૪થી ૧૬ િષગના બાળકો માટે દરરોજ રાત્રે અઢી કિાકનું હોમિકક થતું હતું.

3

રંગીન-અાકષષક "અસાંજો કચ્છ" કચ્છની કિા, કચ્છની િોકસંસ્કૃવત, કચ્છની સમૃધ્ધ ધરતી, કચ્છીકિારત્નો, ખમીરિંતા કચ્છીમાડૂઅો અને જેના સાહસે "શ્રી" િયાગ છે એિા સ્િાશ્રયસાહવસક વિદેશિાસી કચ્છીઅોની યશગાથા રજૂ કરતો રંગબેરંગી, અાકષગક "અસાંજો કચ્છ" (મારું કચ્છ) વિશેષાંક તાજેતરમાં પ્રવસધ્ધ થયો છે. અા સપ્તાહે અમારા િિાજમી ગ્રાહકોને અા માવહતીસભર વિશેષાંક પોસ્ટ દ્વારા રિાના કરાયો છે. એમાં તંત્રીશ્રીની કિમે િખાયેિ "કચ્છડો બારેમાસ", માકકંડ દિે વિવખત 'કચ્છ એટિે કે કચ્છી, કચ્છી, કચ્છીયત,' કોકકિા પટેિ વિવખત 'કચ્છી માડુ: સાહસ અને સ્િાશ્રયની ગૌરિ ગાથા', 'કચ્છ નહીં દેખા તો કુછ ભી નહીં દેખા,' હેત દિે વિવખત 'હિે બેકિડડ કચ્છ બન્યું છે િાયબ્રન્ટ', 'કચ્છમાં કયાં ફરશો?', 'નિચેતન અંધજન મંડળ: વિકિાંગોના જીિનમાં નિી સિાર ઉગાડીએ', 'તંબુ શાળાથી યુવનિવસગટી-કચ્છના વિકાસ માટે િીરાયતનના વનરંતર પ્રયાસ' જેિા ઘણા માવહતીપ્રદ, િાંચિા િાયક િેખો સાથે મનોરમ્ય તસિીરો પ્રવસધ્ધ કરાઇ છે. અા અંક માત્ર િિાજમી ગ્રાહકોને જ સાદર કરિામાં અાિશે. અાપના વમત્રો, સગા સંબંધીઅો અને સ્નેહીજનોને અાજે જ િિાજમ ભરિા અાગ્રહ કરો.

E" 4 . 2 2: %)"#3 E"1% 3 6 9 3% 2 2 9 6 6 9 "2 "2 2 7 2- %202E& 9

"$; :4 2- ?=

"2 9

2 2- B *6 % 8 %02& 2 A= *6 %

E 9)%"3 E"#6$2: 8 *6 E"E" E"$ 9 2 E"#6$2: 9 ) 2 3 :4 "$; 6 6 2 6!"9

"2

2 7 9(

9'% 2:

9

% ( . () .

C 4 2 % 2 2 D 2- @>@ "9 % ! 6 "9 " 2 2 2 @@ 2: E#

%" ! 6;/ @ @

. .

. .

. .

*# 8 5 &6

%

2 3

3 6

9 ; 6 2 3 6 6

" $#

6>;65

"

(92,;

$,3

$ "# )+''&(*

8 +8E

#

7E

C&

-- 6965,; #;9,,;

'# (&+' &$

' " 6;/ @ @

* .

6;/ . .

*

. .

-3 > 4

!. $6

2 < 3 2E& 3 %2 6 3 6 2 %

65+65

@ @

2 6 9

3

9

E# 2 7 E/ 9

'

(>

=== ()73.96<7 *64

=== ()73.96<7 *64

યુરોપમાં ૪૦,૦૦૦ ભારતીયને નોકરી ઇયુ દ્વારા ‘મોિ ૪’ નામની ઓફર મુજબ યુરોપમાં નોકરી માટે હંગામી ધોરણે કામદારો લાવવા ભારતીય કંપનીઓને છૂટ અપાશે. યુરોપમાં કુલ વસ્તીનો ૧૨ ટકા સહસ્સો ધરાવતા સિટનમાં કુલ ફાળવણીના ૩૦ ટકા કામદારને છ મસહના સુધી કામ કરવા અને રહેવા દેવાશે.

આ કામદારો સિટનમાં કિક બનાવાઈ રહેલી ઈસમગ્રેશન નીસત હેઠળ અપાતાં સવઝા ઉપરાંતના હશે. ભારતની સાથે સનકાસ વેપારને પ્રોત્સાહનના ભાગરૂપે કોઇપણ પરીક્ષણ વગર યુરોપમાં ૪૦,૦૦૦ ભારતીય શ્રસમકોને નોકરી આપવાની ઇયુની દરખાસ્ત છે.

.

(

,'"(-

! (

$- & #

##

#$ "

"

&(

*

*

* # * * < . : .>! 1 #< * #2 (*$ 1 . * * -3 0 . 1 '0 , * 9 , * & , * 9 , !. . . . 1 * 7 & / .% *3 A :0(5 <:05,:: !<)30*(;065: ;+B * . * !. * * *# 8 . , /,8<, 7(?()3, ;6 <1(9(; #(4(*/(9 :0(5 &60*, "2 3 ,2& 9 2 7 ) 3 %5 2 * $1 , / *3 * * $1 . . # > * ; - * # * * . .>! 1 #= 3 * * $1 1 * , . . , .> . )* * 8 1 * > 3 , 1 . . * , * *# * 1+ # !> * . . > * . 3 $. .

: -

JET AIRWAYS & AIR INDIA ECONOMY & BUSINESS CLASS SALE NOW ON

l p L z_ p d V p V p Å ç b p ¡ _ d õ s ¡ a g p B V $& l p ¡g u X $¡` ¡L $¡Æ T B Þ X $u e p , \ p B g ¡Þ X $, Q p B _ p , A p ¡õ V ²$¡g u e p , e y. A ¡k . , L $¡_ ¡X $p , d y? b B , A d v $p h p v $, b f p ¡X $p , f p S >L $p ¡V $, ` p ¡f b ? v $f , c yS >, q v $h , N p ¡h p , r v ë l u , A p N °p A _ ¡L ¡f p g p , _ p B f p ¡b u , q L $g u d ? Å f p ¡, v $p f , A ¡Þ V ¡b ¡, d p ¡ç b p k p

d p ¡i u s \ p A ~ i p _ p h s _ u A p ` _ u k ¡h p d p ?

y e a r s

Deals

~

day & Holi t h ig l US F

TRAVEL

(

" % *+(

( N zS f p s u d p V ¡, N zS f p s u Ü p f p R ¡ë g p 2 5 h j p £\ u A p ` _ u k ¡h p d p ? )

25

)

&

#> !." 8 . -3 *

46kg (Economy) 69kg (Business Class)

Established

#

Chat Free Anytime on www.cruxton.com

CANADA

Flight & H

oliday De

als

~

લંડનઃ ૨૦૧૨ના વષષના અંતમાં સહી-સસક્કા થનારા ઇયુ/ઇન્ડિયા ફ્રી ટ્રેિ એગ્રીમેડટ હેઠળ એક માત્ર સિટનમાં ૧૨,૦૦૦ સસહત યુરોપમાં કુલ ૪૦,૦૦૦ ભારતીયોને નોકરી માટે છૂટ અપાશે, તેમ કરાર અંગે દસ્તાવેજોને ટાંકતા મીસિયા અહેવાલે જણાવ્યુંુ છે. વેપાર કરારના મુખ્ય ભાગરૂપે

Discounted First & Business Class Deals Flat Bed, Lounge, Free Limo from/to Home, Comfort (t&c)

Call Now 0208 515 9200 Go on Spoil Yourself

0208 515 9204/0208 515 9205/6 email sales@cruxton.com

( v f f p ¡S d p ¡X ¡k y^ u )

India Incredible ages k c a Holiday P

Cruxton House, Harrovian Business Village, Bessborough Road, Harrow HA1 3EX

Virgin Atlantic SALE to Delhi, Nairobi, Dubai, US & Canada Economy, Premium Economy & Upper Class Fully bonded for ultimate protection ATOL 3348/IATA/ABTA Chat Free Anytime on www.cruxton.com

Great Deals on Emirates A380 from Manchester & London Heathrow to Dubai & beyond.


ર્િટન

4

Gujarat Samachar - Saturday 10th March 2012

યુકેમાં કાયમી વસવાટ માટે ૩૫,૦૦૦ પાઉન્ડની વાર્ષિક કમાણી જરૂરી

ઈમિગ્રન્ટ્સ સંગમિત મિમિશ ઓળખને િાથમિકતા આપે

ઊંચા માપદંડથી કુશળ વસાહતી માટે જીવન મુશ્કેલઃ HSMP

કાયમી વસવાટની મંજૂરી મેળવી શકશે. ગ્રીને કહ્યું હિું કે જે માઈગ્રટટસ હોંતશયાર અને કુશળ છે િેમને જ તિટનમાં કાયમી વસવાટની પરવાનગી અપાશે. ડોિેસ્ટિક વકકરો િાિે િુશ્કેલી નેટ ઈતમગ્રેશનમાં ભારે ઘટાડો કરવાની યોજના હેઠળ હોમ ઓફફસ ઈયુની બહારની આયાઓ અને રસોઈયા સતહિના અટય ડોમેગ્ટટક વકકરોને યુકેમાં લાંબો સમય રહેવાનું મુશ્કેલ બનાવશે. ઈયુ બહારના આવા વકકરોને તવદેશી મુલાકાિીઓ સાથે યુકેમાં આવવા દેવાશે અને છ મતહના પછી મુલાકાિીઓ સાથે જ િેમને દેશ છોડવાની ફરજ પડાશે. જોકે, તવદેશી રાજદ્વારીઓ સાથે કામ કરિા ઘરનોકરોને િેમની ફરજની મુદિ સમાપ્ત થાય ત્યાં સુધી રહેવા દેવાશે. ૨૦૧૦માં લગભગ ૧૭,૫૦૦ તવઝા તવદેશી ડોમેગ્ટટક વકકરોને અપાયાં હિાં અને માત્ર ૧,૩૬૦ને યુકેમાં વસવાટની પરવાનગી અપાઈ હિી.

લંડનઃ તિટનમાં બહુસાંટકૃતિકવાદને િોત્સાહન આપવાની નીતિઓ તનષ્ફળ ગઈ છે અને લોકો િેમની કાયદેસરની તિંિાઓ અને હિાશાને વ્યક્ત કરિાં ડરે છે િેવી િેિવણી તમતનટટરોએ આપી છે. ગઠબંધન સરકારે નવી એકીકરણ રણનીતિ જાહેર કરી છે, જેમાં સમગ્ર દેશની કોમ્યુતનટીઓને ફરીથી સંગતઠિ કરવા અને ત્રાસવાદને માથુ ઉિકિો અટકાવવાની યોજના છે. વસાહિીઓ ઈંગ્લલશ ભાષા બોલે, િેમ સરકાર ઈચ્છે છે. ઈતમગ્રટટ્સ અંગ્રેજી ભાષા બોલે િેનાથી સામાતજક ગતિશીલિાને આગળ વધારવામાં મદદરૂપ થશે. નવી રણનીતિમાં વગગ, વણગ અને જાતિથી અલગ સંગતઠિ તિતટશ ઓળખ, સમાજમાં અડીખમ રહેલાં સતહષ્ણુિા, વાણી અને િાથગનાની ટવિંત્રિા, લોકશાહી અને કાયદાના શાસનના તિતટશ મૂલ્યોને સતિયપણે આગળ વધારવામાં આવશે.

લંડનઃ ભારત અને અન્ય બિનયુરોપીય દેશોનાં કુશળ વસાહતીએ યુકેમાં રહેવાને લાયક ગણાવા ૩૫,૦૦૦ પાઉન્ડની કમાણી દશાાવવી પડશે તેવી જાહેરાત કરીને સરકારે વસાહતીનાં ગળામાં ગાબળયો સખત િનાવ્યો છે. કુશળ વસાહતીએ કાયદાપાલક નાગબરકો અને જવાિદાર કરદાતા હોવું પૂરતું નથી, તેમ HSMP ફોરમના એક્ઝિઝયુબિવ બડરેઝિર અમિત કાપમડયાએ જણાવ્યું છે. તેમણે કહ્યું હતું કે યુકેમાં વસવાિ માત્ર થોડાં ધનવાનોનો અબધકાર રહેવો ન જોઈએ. સરકાર એક તરફ વસાહતીઓ બિિનમાં જીવનની ગુણવત્તામાં વધારો કરે તેમ ઈચ્છે છે અને િીજી તરફ, યોગ્ય વ્યબિઓ પર બનયંત્રણો મૂકે છે. આ પૂરતું ન હોય તેમ જેઓ વસવાિની અરજી િાિતે નસીિદાર

લંડનઃ હોમ સેિેટરી થેરેસા િે દ્વારા જાહેર કરાયેલા નવા કડક તવઝા તનયમો અનુસાર તિટનમાં કામ કરિા વસાહિીઓએ પાંિ વષગ કરિા વધુ વસવાટ કરવો હોય િો વષષે ઓછામાં ઓછાં ૩૫,૦૦૦ પાઉટડની કમાણી કરવી પડશે. વસવાટના અતધકારો માટે લઘુિમ વેિનની શરિ દાખલ કરાવાથી કાયમી વસવાટ કરનારા વસાહિીઓની સંખ્યામાં બે તૃિીઆંશ જેટલો ઘટાડો થવાની શક્યિા છે. સરકારના ઈતમગ્રેશન સલાહકારોની આગાહી છે કે દર વષષે વસવાટની પરવાનગી અપાિા ૬૦,૦૦૦ તવદેશી કામદારોની સંખ્યા ઘટીને ૨૦,૦૦૦ થઈ જશે. તિટને તવદેશથી યુકેમાં આવેલાં લોકો માટેના તવઝાના તનયમો વધુ કડક બનાવ્યા છે. માઈગ્રટટ્સે તિટનમાં ગાળેલાં વષોગને પહેલી જ વખિ કાયમી વસવાટની જોગવાઈથી અલગ પાડવામાં આવ્યાં છે.

એમિલ ૨૦૧૬થી નવી જોગવાઈનો અિલ તિતટશ સરકાર દ્વારા નવી જોગવાઈનો એતિલ ૨૦૧૬થી અમલ કરાશે. આ પછી વાતષગક વેિન ઓછામાં ઓછું ૩૫,૦૦૦ પાઉટડ હોવાના પૂરાવા રજૂ કરનારાં માઈગ્રટટ્સને જ કાયમી વસવાટની પરવાનગી અપાશે. તમતનટટરો વકક પરતમટ પર આવિા લોકો અને કાયમી વસવાટ વચ્ચેની કડી નાબૂદ કરવા માગે છે. અત્યારે વકક પરતમટ પર આવી તિટનમાં કાયદેસર પાંિ વષગ કામ કરનારા વસાહિીઓ વસવાટની અરજી કરવાને લાયક ગણાય છે. મવજ્ઞાનીઓ- સંશોધકો િાિે અપવાદ તિટનના ઇતમગ્રેશન િધાન ડેમિઅન ગ્રીને જણાવ્યું હિું કે જેઓ પીએિડી કક્ષાના સાયગ્ટટટટ હોય કે સંશોધકો હોય અને િેમની વાતષગક કમાણી ૩૫,૦૦૦ પાઉટડ ન હોય િો પણ અપવાદરૂપે

" ! $%'

!

!

+

'% ) ! ' $## ' $" *** '% ) ! $ ( %$$ $ $(# & % # $# $#

-

& *)"*) - -.

.' $ 1 #' 1 &#$ 1 ) 1 (" &)+ 1 && .+ ) #$( 1 +$ , )&% 1 + # (( $ 1 ( &.,$/ 0 + 1 )! +$/ ( +.' 1 + ,-)*)/ + $( . $ * $ & .,$( ,, & ,, ! + , --+ -$/ #)- & &,

$ #$! !" $ !" "# !" $ ' #" ( # ! # "" !! !" "" $# # " ' % & $% # " $ #$! !" $ !" "# !" $ $ %" $ ' ! !% ! $ !# "$! % ! $ !# $ & #

(* !*

%

"

$ + 0 *)$(- , ,2,- ' $ + 1- (,$)( -. (&& $, ** & +$-$,# $-$3 (,#$* ( -.+ &$, -$)( ,2&.' .' ( $"#-, -$)( &$-2 $''$"+ -$)( +/$ , !+ /$ $( $''$"+ -$)( ' -- + ).+- ( +$ .( & +/$ , + / $& & 1* +-, $( &$-$" -$)(, ( ! '$&2 & 0 $/)+ . &$!$ $( ( ( $ ()0 -# && & (". " , $( $ ' + -#$ ("&$,# .% + -$

!

!

હોય તેમના માિે િીઅર-૧ માઈગ્રન્ટ્સ અરજીની ૧૦૦૦ પાઉન્ડની ફીમાં ૫૦ િકાનો વધારો કરી ૧૫૦૦ પાઉન્ડ અને આબિતો માિે મુખ્ય અરજદારની ફીના ૫૦ િકા ચાજા કરાનાર છે. સરકાર દેશને મંદીમાંથી િહાર લાવવાના િદલે ઈબમગ્રેશનને મુખ્ય મુદ્દો િનાવે છે. જો સરકારની યોજના આગળ વધે તો ૩૫,૦૦૦ પાઉન્ડથી ઓછું કમાતાં િીચસા, નસા, શેફ્સ જેવાં વ્યાવસાબયકોએ પાંચ વષાના કામ અને િેઝસ ચૂકવણી પછી બિિન છોડવું પડશે. સરકારની સૂબચત યોજના માનવ અબધકારોનાં ભંગ, કરદાતાના નાણાના વ્યાપક િગાડ તરફ દોરી જવા સાથે પક્લલક સબવાસીસ અને યુકેના બિિનેસીસ પર પણ ગંભીર અસર પાડશે, તેમ કાપબડયાએ જણાવ્યું છે.

-(, ,$(' (* & *" ' $ + % 1$'" "$. -+

2 ( $%

%'

! !'$ +(

" ' * ' ( )' ( +++ %$",

* !! (

"

%)& * ( & # ..- '+ ('

" '' %# %& %""%+ )' %$

# %%!

, + (( &

/, &"#*- ! ) # -##) . 111 2*/./ # *)(2#$$(#--

& $% )* .$' # % $ "& $% (& .& # ) *$ "& $% (& +$, #-* #$%% ( (!! $%% + ' $"# ( (' ('

!%

!! &$ ) (' '$! - #!! '' & ! '' & # ') ( ! $& ( & #' $& # & ( $# $)& " !' # #*$!* +( # ( + ( $# ( $# &(& (# ($ $)& & ( & # ( & #( ' )& & # ( & $!!$+ ') ( $" # ')%& " & # #$+ + & %! - # $)& &$! # $#( #) # ( " !(& ( $#

" " &+

%% ,( 0

/

!% !#* ' $ ("'

'# %*+ .* # ++,*0#" 2 .%# #$#. ,& ) *!&#.2

$(%$ % **&0

)

(

# " ,

,+ &

&&%+ "$ %

$

)

- &


Gujarat Samachar - Saturday 10th March 2012

5


લેટટર-બશમિંગહચમ

6

Gujarat Samachar - Saturday 10th March 2012

ભારતીય ડિકેટ ટીમના પ્રિંસકો ડનરાિ

વુલ્વરહેમપ્ટનના ઓલ સેઇન્ટ્સના સેવા સેન્ટરમાં એકત્ર થતી એડિયન મડહલાઓનાં જૂથને તાજેતરમાં જ વેસ્ટ ડમિલેન્િ પોલીસ ઓથોડરટીના કોમ્યુડનડટઝ ઈડનડિયેડટવ ફંિમાંથી £૩૦૦ની મદદ મળી હતી. પ્રસ્તુત તસવીરમાં ખુિખુિાલ મડહલાઓ નજરે પિે છે.

મેયરપદના ઉમેદવાર ધારાિાસ્ત્રી જો બરમિંગહામના નાગરિકો મે મરહનાના િેફિસડમમાં મેયિના હોદ્દાનું રનમાાણ કિવાનો મત આપે તો અપક્ષ ઉમેદવાિ તિીકે ઉભા િહેવાની જાહેિાત રિટી કાઉન્સિલના ભૂતપૂવા ઉચ્ચ કક્ષાના કાનૂની અરિકાિી ડો. રમઝાા અહમદે કિી છે. ડો. અહમદે કહ્યું હતું કે લોકોના િંપકકમાં નરહ િહેતી વતામાન જિીપુિાણી પાટટી પોરલરટકલ રિસ્ટમને બદલવાનો મત આપવા તેઓ લોકોને જણાવશે. તેઓ ખાિ કિીને ફેિબુકના ઉપયોગ કિી લોકો િાથે િંપકકમાં િહેવા રવશે જાણે છે. તેમની રિટી કાઉન્સિલની કામગીિી દિરમયાન તેમણે આનો ઘણો ઉપયોગ કયોા હતો. આ માટે તેઓ ૨૦૦૯માં સ્થારનક મીરડયાના મથાળે પણ ચમક્યા હતા.

બહાઈ સંપ્રદાય દ્વારા ખુલ્લી ચચાા બહાઈ િંપ્રદાય દ્વાિા ૧૩ માચા, મંગળવાિે િાંજે ‘ ગોડ ઈન માય ફેઈથ’ રવષય પિ ઓપન પેનલ ચચાાનું આયોજન કિાયું છે. કિેક િંપ્રદાયને તેમના રવચાિ વ્યિ કિવા િાત રમરનટનો િમય મળશે. કાયાિમનું અધ્યક્ષસ્થાન ડો. નરબલ મોસ્તફા િંભાળશે. તેઓ દિેક પોઈસટનો િાિ જણાવી હાજિ િહેલાં લોકોને પ્રશ્નો પૂછવા જણાવશે. િેિેડ હાટટ ચચા, ૨૩ મેિે િોડ, લેસ્ટિ, LE5 3HS ખાતે આયોરજત કાયાિમ તમામ માટે ખુલ્લો છે. ૧૩ માચા, િાંજે ૬.૩૦ કલાકે હળવાં નાસ્તા પછી ૭.૦૦ કલાકે કાયાિમ શરૂ થઈ જશે. કોમ્યુરનટી િેસટિની પાછળની તિફ થોડી પાકકિંગ સ્પેિ મળી શકશે અને િાઈડ િોડ્િની આિપાિ પણ પાકકિંગ સ્પેિ છે.

આમ તો ભાિતીય રિકેટિો તેમના પ્રશંિકોને મળતા હોય છે, પિંતુ ઘણી વખત પ્રશંિકોને મળવાનું ટાળે ત્યાિે તેઓ રનિાશા િાથે િોષે ભિાય છે. ઉત્િાહી રિકેટ પ્રશંિકો મોટા રિકેટિોની હાજિીવાળા ભવ્ય કાયાિમ માટે રટકકટો ખિીદી લંડન ગયા હતા, પિંતુ સ્ટાિ રિકેટિો હાજિ નરહ થતા તેઓ ખુબ રનિાશ થયાં હતાં. બરમિંગહામ ટ્રેરડંગ સ્ટાસડડ્િાને મળેલી અનેક ફરિયાદોમાં બરમિંગહામના દેવજોતની ૩૨ વષટીય માતા અમનદીપ િુિમાયની પણ ફરિયાદ છે. ભાિતીય ડીમના િમથાક એવા િાત વષાના દેવજોતને ખુશ કિવા તેણે ગયા ઓક્ટોબિમાં લંડનના ૦૨ એિના ખાતે યોજાએલા ટાઈટસિ ઓફ રિકેટ શો માટે ૧૫૦ પાઉસડ ખચટીને ત્રણ રટકકટ લીિી હતી. આ શોની વેબિાઈટ પિ રવશ્વના ટોપ ખેલાડીઓ જોવા મળશે અને ભાિતના વીિેસદ્ર િહેવાગ, રપયુષ ચાવલા અને િોરબન ઉથપ્પા તેમાં પિફોમાસિ કિશે તેવી જાહેિાતો કિાઈ હતી. જોકે, આ કાયાિમમાં ભાિતીય ખેલાડીઓ હાજિ થયા હોવાથી લોકોનાં પૈિા માથે પડ્યાં હતાં. અમનદીપે ટાઈટસિ ઓફ રિકેટને ફરિયાદ કિી રટકકટના નાણા પિત માગ્યા હતા, પિંતુ કોઈ જવાબ અપાયો ન હતો. આ કાયાિમના એક પ્રમોટિ ઈસજેરનયિ મીરડયાના પોલ બેડફોડેટ ખુલાિો કિી કહ્યું હતું કે ઈજાઓના કાિણે ભાિતીય ખેલાડીઓ છેલ્લી ઘડીએ હાજિ થઈ શક્યા ન હતા.

સ્તનપાનને પ્રોત્સાહન નોરટંગહામમાં બ્રેસ્ટફીરડંગ પીઅિ િપોટટ વોલસટીઅિ પ્રોગ્રામ દાખલ કિવામાં આવેલ છે. હાલ નવી ૮૨ ટકા માતાઓ નવા જસમેલા િંતાનોને સ્તનપાન કિાવે છે. સ્તનપાનનો અનુભવ િિાવતી વ્યરિઓ સ્થારનક કોમ્યુરનટીઓની નવી માતાઓને મદદરૂપ થવા આગળ આવે તે માટે આ પ્રોગ્રામ પ્રોત્િાહન આપે છે. જો તમને પીઅિ િમથાક બનવામાં િિ હોય તો Theresa.Drozdowska@nottshc-chp.nhs.ukનો િંપકક િાિી શકો છો.

જોખમી લાઈટો પર તવાઈ િારમાક પ્રિંગોએ વેચાતી િમકડાંની લાઈટ્િથી છ વષાનાં બાળકને શોક લાગ્યા પછી બરમિંગહામ ટ્રેરડંગ સ્ટાસડડ્િા દ્વાિા શહેિના વેપાિીઓ પિ તવાઈ આવી છે. ભાિતથી આવી જોખમી લાઈટો આયાત કિીને આવી લાઈટો રવશે અજાણ્યા ગ્રાહકોને તેનું વેચાણ કિતી દુકાનો અલુમ િોક પિ હોવાનું ઓકફિિોને જાણવા મળ્યું હતુ. કોઈની િિપકડ થઈ ન હતી.

લેટટરની ઉટમચની મસ્ટિદનચ બેનરને આગ ચચંપનચરની િોધ લંિનઃ લેટટરની ઉટમાની મસ્ટજદ બિાર લગાવાયેલાં બેનરને ૩ માચગે આગ લગાવનારની િોધ પોલીસ ચલાવી રિી છે. મોિમ્મદ પયગમ્બરના જસમની યાદરૂપે ટપીને હિલ્સના સેસટ સેહવયસિ રોડ પરની ઉટમાની મસ્ટજદની બિાર હવિાળ બેનર લગાવાયું િતું. મસ્ટજદના મુખ્ય ઈમામ મૌલાના ખાહલદે કહ્યું િતું કે પસાર થતા એક મોટરચાલકે રોકાઈને આગ બુઝાવી િતી, જેના પહરણામે ઈમારતનાં અસય હિટસામાં આગ પ્રસરતી અટકી િતી. પોલીસે િોધ િેઠળની વ્યહિની સીસીટીવી ઈમેજ અને હવડીઓ ફૂટેજ જારી કયાિ

િતા. આ વ્યહિ એહિયન છે અને સંભવતઃ ૩૦થી ૪૦ વષિ વચ્ચેની વયની છે. પોલીસ આગથી ઈમારતને બચાવનાર મોટરચાલકને માહિતી આપવા અપીલ કરી િતી. મૌલાના ખાહલદે તેને મળી તેનો આભાર માનવાની ઈચ્છા વ્યિ કરી િતી. લેટટરિાયર ફેડરેિન ઓફ મુસ્ટલમ ઓગગેહનઝેિસસના પ્રવિા સુલેમાન નાગદીએ જણાવ્યું િતું કે કોઈ પણ ધમિટથળે આ પ્રકારની ઘટના હચંતાજનક છે. આ પાછળનો િેતુ અમે જાણતા નથી, પરંતુ કોઈ અસિમહતની પતાવટ માટેનો માગિ એકબીજા સાથે બેસી વાટાઘાટો કરવાનો છે.

ખચચા ચૂકવવચ ટ્રેઈની એશિયન ડોક્ટરો પ્રોસ્ટટટ્યુિનનચ મચગગે બડમિંગહામઃ માત્ર શ્વેત નહિ, પરંતુ નાણાની અછત ધરાવતા એહિયન હવદ્યાથથીઓ પણ તેમની ટ્યુિન ફી ચૂકવવા વેશ્યાવૃહિના માગગે વળ્યાં િોવાનું તાલીમાથથી એહિયન ડોક્ટરો કિે છે. યુહનવહસિટી ઓફ બહમિંગિામમાં ફાઈનલ યરના મેહડકલ ટટુડસટ જોડી હડક્સને કરેલો નવો અભ્યાસ હિહટિ મેહડકલ જનિલમાં પ્રહસદ્ધ થયા પછી આ હવષયે ચચાિ ચાલી છે. આ અભ્યાસ મુજબ ૧૦માંથી એક ટ્રેઈની ડોક્ટરનો એક હમત્ર એવો છે, જે ઊંચા જીવનખચિ અને વધતી ટ્યુિન ફીને પિોંચી વળવા િરીર વેચવા તરફ વળે છે. ૨૫ વષથીય ડિક્સનનું કિેવું છે કે દેવું વધતું જવા

સાથે હવદ્યાથથીઓ પ્રોસ્ટટટ્યુિનને ધનવાન થવાના સિેલા માગિ તરીકે હનિાળે છે. આ ઉપરાંત, અભ્યાસમાં જણાયું િતું કે પોલ ડાસ્સસંગ, લેપ ડાસ્સસંગ કે ટટ્રીહપંગ થકી નાણા મેળવતાં સાથી ટ્રેઈની હવિે જાણકારી િોવાનું ૨૫ ટકાથી વધુ હવદ્યાથથીઓએ કહ્યું િતું. બહમિંગિામમાં િાટટલેસડ્સ િોસ્ટપટલ ખાતેના ટ્રેઈની ડોક્ટર હવિે પણ હડક્સનનાં તારણોને સમથિન આપતા કહ્યું િતું કે, ‘ટત્રી અને પુરૂષ એહિયન ડોક્ટરો પણ આ સેક્સ વેચાણની પ્રવૃહિમાં છે, પરંતુ તેઓ તેમના ખાનગી જીવનને ખાનગી જ રાખે છે. પસંદગી વેશ્યાવૃહિ કે માદક પદાથોિની િેરફેર વચ્ચે છે.

(8 /$*( ",0'184 5' ,*+

6$.,59 6 !

16%.(

.$:,0*

!+ #' * & ' & ( ' #' & &

"+,5( "11'*3$,0 1.'(0 1$- +1,&( 6$.,59 $0' 4463$0&( 8,5+ $))13'$%.( 23,&(

)%! ) ' , $$* " ()' ) %$ ( '+ % % ) $ *') ' $ %'# ) %$ &" ( # "

"

###

!

/6 $5(.

*

( ! ' %' ) " & , , %' # " $ ,%) ! $ $ ,

0) & %)#" " #(%& + *$ (+-# +*$ +*$ +-+*/+

+-# *"

+(&" 3

+*"&/&+*.

,,(3

) & .0 '

1 2"

.,-.

& -/ ' ) .,-.

!

",0'18 (0(3*9 3$5,0* ((

#-).

) .,-.

1 ( ,0)13&(' )3$/( ,4&1605 10 ,*+ 4(&63,59 4+115 %1.5 .1&-,0* 104(37$513(9 ,*+ 4(&63,59 05(30$. .$:,0* // ($.(' 0,54 6..9 8(.'('

#($34 0463$0&( $&- *6$3$05(( (04$ (* 1

+-

$& )

# (.

(( 0.

4 4 4 4 4 4 4

+(+) + +!%&* #2 +-' 0 & &-+ & +. *$#(#. * - *!&.!+

(( 4 4 4 4 4 4 4

./#- +(&" 3. #./ # (. 1 &( (#


હિટન

Gujarat Samachar - Saturday 10th March 2012

7

ટત્રીઓ માટે જસ્ટટસ બોડડનો અમલ યુકે સરકાર દ્વારા ‘અ યર ઓફ હંગેરીમાં હહન્દુઓ સાથે સમાન ઈચ્છતા લોડડ ધોળકકયા સહવિસ’નો આરંભ કરાયો વ્યવહાર માટેની લડત જારી લંડનઃ લિબરિ ડેમોક્રેટ્સના ડેપ્યુટી િીડર લોડડ નવનીત ધોળકિયાએ ખાસ કરીને ટત્રીઓ માટે જસ્ટટસ બોડડની દરખાટત કરી િીગિ એઈડ, સેસટસ્સસંગ એસડ પલનશમેસટ ઓફ ઓફેસડસસ લબિમાં સુધારા કરવાની ભારપૂવસક તરફેણ કરી છે. આવા પગિાંની લવરૂદ્ધ અગાઉની દિીિોની નોંધ િઈ િોડડ ધોળકકયાએ કહ્યું હતું કે પુરુષોની સરખામણીએ ટત્રી કેદીઓના મોટા ભાગના લહટસાને માનલસક આરોગ્ય અને મુશ્કેિીઓ સતાવે છે. પોતાને નુકસાન પહોંચાડવાનો અને વ્યલિત્વ અને સયુરોલટક લવકૃલત, િલનિંગ ડીસેલબલિટીઝ અનેમાદક પદાથોસના સેવનનો ઈલતહાસ જાણીતો છે. િોડડ ધોળકકયાએ કહ્યું હતું

લોડડ નવનીત ધોળકિયા

કે ઘણી ટત્રી કેદીઓ પુરુષો અથવા પાટડનરના હાથે શારીલરક અથવા જાતીય દુરુપયોગનો લશકાર બની હોય છે. નાના બાળકોની સંભાળ પણ તેમના લશરે હોય છે. આ લસવાય, છેલ્િાં ૧૮ વષસમાં પુરુષ કેદીઓની સરખામણીમાં ટત્રી કેદીઓની સંખ્યા િગભગ બમણી થઈ ગઈ છે ત્યારે ટત્રીઓ માટે જેિોની અછતથી મુિાકાત જેવી વ્યવટથાઓની મુશ્કેિી પણ સજાસય છે.

ડાયમન્ડ જ્યુબિલીઃ પબ્સ મોડે સુધી ખુલ્લી રહેશે લંડનઃ ક્વીન્સ ડાયમન્ડ જ્યુતિલી વીકએન્ડ ઉજવણી તનતમત્તે પબ્સ અને રેટટોરાંને િેન્ક હોલીડેઝના શુક્રવાર અને શતનવારની રાત્રે મોડે સુધી ખુલ્લાં રાખવાની પરવાનગી સરકારે આપી છે. આ માટે ટપેતશયલ લાયસન્સ

લેવાની જરૂર પડશે નતહ. મહારાણીની િાજપોશીના ૬૦ વષષ થવા પ્રસંગે ચાર તદવસ ઉજવણી ચાલશે. પરંપરાગિ મે િેન્ક હોલીડે સોમવાર ચોથી જૂનના તદવસે રહેશે અને મંગળવાર પાંચમી જૂને વધારાનો તદવસ રખાયો છે.

લંડનઃ યુકે ગવમમેન્ટ દ્વારા ૨૮ િેિુઆરીએ ‘અ યર ઓિ સતવષસ’ (AYOS)નો આરંભ કરાયો હિો, જેમાં યુકે તહન્દુ કોમ્યુતનટીનું પ્રતિતનતધત્વ કરિા જોબગન્દર સાંગેર (અધ્યક્ષ, ભારિીય તવદ્યા ભવન યુકે) અને અરુપ ગાંગુલી (અધ્યક્ષ, સેવા ડે) અન્ય ધમષસંપ્રદાય અને કોમ્યુતનટીના નેિાઓ અને સભ્યો સાથે જોડાયા હિા. યુકેમાં િહાઈ સંપ્રદાયના લંડન કેન્દ્રમાં ‘નેશનલ સ્ટપતરચ્યુઅલ એસેમ્િલી ઓિ ધ િહાઈસ’ના સભ્યો દ્વારા આયોતજિ ટવયંસેવાના તવશેષ કાયષક્રમમાં પણ સાંગેર અને ગાંગુલી ઉપસ્ટથિ રહ્યા હિા. ‘અ યર ઓિ સતવષસ’ એક તવતશષ્ટ કાયષક્રમ છે, જેમાં નવ ધમષસંપ્રદાયની કોમ્યુતનટીઓ સમગ્ર વષષ દરતમયાન શ્રેણીિદ્ધ સેવાતદનોનું આયોજન કરે છે. િમામ ધમષસંપ્રદાયોનાં લોકોને િેમ જ ધમષમાં નતહ માનિા

લોકોને િેમના ટથાતનક પડોશના તવટિારોને સુધારવા સાથે મળીને કામ કરવાનું પ્રોત્સાહન અપાય છે. કોમ્યુતનટી ટવચ્છિા, ટથાતનક ઉદ્યાનોમાં વૃક્ષારોપણ અથવા ઘરિારતવહોણાં માટે ભોજન િૈયાર કરવા સતહિની કામગીરી આ તદવસોએ કરવામાં આવે છે. આવો પ્રથમ કાયષક્રમ િહાઈ ધમષપંથ દ્વારા આયોતજિ કરાયો હિો. નવ ધમષસંપ્રદાયના પ્રતિતનતધઓ લંડનનાં ઘરતવહોણાં માટેના આશ્રયટથાન માટે દાનમાં અપાયેલી ભેટોને સુશોભનથી વીંટવાના કામમાં યુવાનો સાથે જોડાયા હિા. યુકે સરકારે દેશમાં તહન્દુઓનું ‘અ યર ઓિ સતવષસ’માં પ્રતિતનતધત્વ કરવા સેવા ડેની તનયુતિ કરી છે. સેવા ડે ઓક્ટોિર ૭, ૨૦૧૨ના તદવસે યોજાશે.આ તદવસે તવશ્વના હજારો દયાળુ લોકો સાથે મળી સેવા અને દાનયજ્ઞમાં જોડાશે.

• ટીનેજર સગભાાવથથા સૌથી નીચા થતરેઃ તિટનમાં ૧૫થી ૧૭ વષષની છોકરીઓમાં ૨૦૧૦માં સગભાષવટથાનો દર પ્રતિ હજારે ૩૫.૫નો થયો હોવાનું ઓફિસ િોર નેશનલ ટટેટેસ્ટટક્સના આંકડા જણાવે છે. આ દર ૧૯૬૯ પછી સૌથી નીચો છે. સારા જાિીય તશક્ષણના લીધે દર નીચો આવ્યો હોવાનો દાવો િેતમલી પ્લાતનંગ સંટથાઓએ કયોષ છે.

લંડનઃ શૈલેષ વારા એમપી અને વોટિોડડ નજીકના ભતિવેદાંિ મેનોરસ્ટથિ હરે કૃષ્ણ ટેમ્પલના સંિોએ હંગેરીમાં તહન્દુઓ માટે

પ્રાણિંધુ દાસ સાથે હંગેરીના નાયિ તવદેશ પ્રધાન ગગાલી પ્રોહ્લે અને તિટનસ્ટથિ હંગેતરયન ડેપ્યુટી એમ્િેસેડર ડો.મારીઆ ઈવા વાસ-

તસવીરમાં (ડાિેથી જમણી તરફ) શૈલેષ વારા એમપી; બિટનસ્થથત હંગેબરયન ડેપ્યુટી એમ્િેસેડર ડો.મારીઆ ઈવા વાસ-સાલાઝાર; ટેમ્પલ પ્રેબસડેન્ટ શ્રુબત ધમા દાસ; હંગેરીના નાયિ બવદેશ પ્રધાન ગગાલી પ્રોહ્લે ; બહન્દુ ફોરમ ઓફ બિટનના સ્થપબરચ્યુઅલ િબમશનર ગૌરી દાસ અને મંબદરના વબરષ્ઠ સભ્ય પ્રાણિંધુ દાસ જોઈ શિાય છે.

સમાનિા જાળવવા હંગેતરયન સરકાર પર દિાણ ચાલુ રાખ્યું હિુ. હંગેરીના કાયદામાં ૧ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૨ના િેરિારથી તહન્દુ સમાજ સાથે અન્ય માન્ય ધમોષ સાથેનો સમાન વ્યવહાર કરાિો નથી. િાજેિરમાં શેલૈષ વારાએ ટેમ્પલના પ્રમુખ શ્રુબત ધમા દાસ, તહન્દુ િોરમ ઓિ તિટનના સ્ટપતરચ્યુઅલ કતમશનર ગૌરી દાસ અને મંતદરના વતરષ્ઠ સભ્ય

સાલાઝારની મુલાકાિ લીધી હિી. તહન્દુઓ સાથે કોઈ ભેદભાવ રખાવો ન જોઈએ અને સરકારે કાયદો િદલવો જોઈએ િેવી લાગણી પ્રતિતનતધમંડળે દશાષવી હિી. પ્રોહ્લેએ કહ્યું હિું કે જરૂરી સુધારા કરવાની વાિ ચાલે છે. વારાએ જણાવ્યું હિું કે તહન્દુ સમાજ િેની સાથે ખાસ વ્યવહાર ઈચ્છિો નથી, પરંિુ અન્ય ધમોષની સમકક્ષ ગણાય િેમ જ માગે છે.

ESSENTIALS PACKAGE: Subject to status, acceptance & availability in your area. One-off £30 connection fee, min 12-month term & conditions apply. New/reconnected phone lines subject to a one-off £50 connection fee & credit check. Payment by Direct Debit only. You must take £13.80/month line rental. Calls to 0871 will cost no more than 10.22p/min & to 070 no more than 48.50p/min. All chargeable calls subject to 13.1p connection fee. Essentials package currently at promotional price of £3.25 a month: Available to new Essentials customers. Not available: with any other offers & may be withdrawn any time, or to those needing a new phone line. £3.25 a month subscription fee applies for 12 months as £3.25 credit to first 12 bills. Calls & all other charges apply as standard. Promotional price available until 14/03/12. Standard £6.50 per month charge applies thereafter. 500 mins for £5 (GLOBAL MINUTES BOOST) *1p/min based on customer making 25 calls at 20mins (average call time on TalkTalk base). Minutes can be used to call at any time the international destinations set out on our website at talktalk.co.uk/global. 60mins max duration/call applies, usage above 60mins or in excess of 500 minutes per month will be charged in accordance with discounted international tariff. Inclusive mins don’t roll over & any unused mins are lost. Partial mins rounded up to nearest min & deducted from allowance. Excludes calls to international premium & non-geographic numbers. Boosts have minimum 30 day duration. Once added, Boost remains in place until customer opt-outs or contract ends. 48hrs notice required to remove Boost prior to end of 30-day billing period that applies to customer’s account. If Boost is removed through customer’s bill cycle full charge will still apply & is non-refundable. TalkTalk reserve right to exclude any destination within a 30-day notice. All information and prices correct at time of going to print. Full Ts&Cs at talktalk.co.uk/policies & prices at talktalk.co.uk/pricing. GMB0212


ટિિન

8

Gujarat Samachar - Saturday 10th March 2012

ટિિનમાં ટિલતી કરતાં ટિન્દુ અને મુસ્લિમ વલતીનું વધતું િમાણ લંડનઃ હાઉસ ઓફ કોમન્સ લાઈિેરીના રરપોટટ અનુસાર ૨૦૩૦ સુધીમાં રિટનમાં રિતતીઓની સંખ્યા રિનરિતતીઓનાં પ્રમાણમાં ઘણી ઘટી જશે. આગામી ૧૮ વષષમાં રિટનમાં રહન્દુઓ અને મુતલીમ ધમષના અનુયાયીની સંખ્યા રિતતી ધમષના અનુયાયી કરતા વધી જશે. આના પરરણામે, આગામી કેટલાંક વષોષમાં રિટન રિતતી િહુમતી ધરાવતાં દેશોની યાદીમાંથી િહાર થઈ જશે. રિટનમાં છ વષષ પૂવવે ૪૧.૧

રમરલયન રિતતી હતા પરંતુ, હવે તેમાં ૭.૬ ટકાનો ઘટાડો થયો છે. 'રિશ્ચિયારનટી'માં નરહ માનનારાની સંખ્યા આ જ સમયગાળામાં ૪૯ ટકા વધીને ૧૩.૪ રમરલયન થઈ છે. આંકડા દશાષવે છે કે, દર વષવે આશરે ૭૫૦,૦૦૦ લોકો કોઈ પણ ધમષ છોડી નાશ્તતક િની જાય છે. હાઉસ ઓફ કોમન્સ લાઈિેરીએ સંશોધનમાં જણાવ્યું છે કે દેશમાં 'રિશ્ચિયારનટી' સતત ઘટી રહી છે, જ્યારે અન્ય ધમોષનો

પ્રિાર ઝડપી િન્યો છે. છેલ્લાં ૬ વષષમાં દેશમાં મુશ્તલમોની સંખ્યા ૩૭ ટકાના વધારા સાથે ૨.૬ રમરલયન થઈ છે, જ્યારે રહન્દુઓની સંખ્યા ૪૩ ટકા અને િૌદ્ધ ધમષના અનુયાયીની સંખ્યા ૭૪ ટકા વધી છે. જોકે, શીખ અને યહુદી ધમષના અનુયાયીની સંખ્યા ઘટી છે. ગત સપ્તાહે, પાલાષમેન્ટમાં રિતતી સાંસદોએ કહ્યું હતું કે, સરકારની પશ્લલક પૉલીસી હેઠળ રિતતીઓ પ્રત્યે અનુરિત ભેદભાવને પ્રોત્સાહન અપાય છે.

ટિટિશરોના ઘરમાં રોકડા ૫.૬ ટિટિયન પાઉન્ડ લંડનઃ બેટકો સલહતની સંથથાઓમાં લવશ્વાસ નલહ હોવાથી લિલટશ પલરવારો ૫.૬ લબલિયન પાઉટડની રોકડ ઘરમાં જ રાખતાં હોવાનું એક સવવે જણાવે છે. આ નાણામાં હેટડબેગ્સ અને પાકકટમાં રખાતાં નાણાનો સમાવેશ થતો નથી. ફાઈનાન્ટસયિ

સલવાસીસ કોમ્પેટસેશન થકીમ (FSCS)ના સવવે અનુસાર ૧૦માંથી એક ગ્રાહક બેટક કરતા ઘરમાં નાણા સુરલિત હોવાનું માને છે. સરેરાશ ઘરમાં ૨૧૬ પાઉટડ રખાયાં હોય છે. ત્રીજા ભાગના િોકોએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ ઘરમાં ૨૦ પાઉટડથી ઓછી

રકમ રાખે છે, જ્યારે આશ્ચયાકારક ત્રણ ટકાએ તેમના ઘરમાં ૧,૦૦૦ પાઉટડથી વિુ રકમ હોવાનું જણાવ્યું હતું. મોટા ભાગની આ રકમ હોમ કટટેટટ્સ ઈટથયુરટસ પોિીસીઓથી આવરી િેવાયેિી ન હોવાથી અસિામત ગણાય છે.

ટિન્સ ઓફ વેલ્સ દ્વારા ટિટિશ એટશયન ટ્રલિનું ભવ્ય ટડનર લંડનઃ લિટસ ઓફ વેલ્સ દ્વારા આયોલજત િ લિલટશ એલશયન ટ્રથટ ચેલરટીના વાલષાક ભોજન સમારંભમાં િાયકા મોબાઈિના ચેરમેન સુભાષકરણ અલીરાજા અને સીઈઓ વમવલન્દ કાંગલે સલહત સંચાિક મંડળના વલરષ્ઠ સભ્યો ઉપન્થથત હતા. છેલ્િા પાંચ વષામાં ચેલરટીની લસલિઓની ઊજવણી કરવા લવટડસર કેસિ ખાતે ૧૩ ફેિુઆરીએ ભોજન સમારંભ યોજાયો હતો. વિન્સ ચાર્સવે ૨૦૦૭માં િ લિલટશ એલશયન ટ્રથટ ચેલરટીનો આરંભ કયોા હતો. હાિ ચેન્નાઈમાં વંલચત યુવાનોને મદદ કરવા િાયકા મોબાઈિ સાથે તે કાયારત છે. ચેન્નાઈમાં ૧,૫૦૦ વંલચત યુવાનોને કુશળ તાિીમ અને રોજગાર આપવા િાયકા મોબાઈિ અને િ લિલટશ એલશયન ટ્રથટ વચ્ચે ૨૦૧૧માં ત્રણ વષા માટે કરાર થયો હતો. લિટસ ઓફ વેલ્સે કહ્યું હતું કે ટ્રથટ જરૂલરયાતોને પૂણા • ટેસ્કો બે િષષમાં ૨૦,૦૦૦ નોકરીનું સજષન કરશે: લિટનની જાયટટ સુપરમાકકેટ ટેથકોએ આગામી બે વષામાં નવી ૨૦,૦૦૦ નોકરીના સજાનની યોજના જાહેર કરી છે, જેમાં કેટિોક લહથસો એિેન્ટટસલશપ અને બાકીના લહથસામાં કાયમી પૂણાકાિીન નોકરીઓ અને પાટટ-ટાઈમ નોકરીઓનો સમાવેશ થશે. કંપનીએ ૨૦ વષામાં પહેિી વખત નફા લવશે ચેતવણી જારી કયાા પછી વળતી િડત આપવા ટેથકોના ચીફ એન્ઝઝઝયુલટવ ફિલ ક્લાકકની જાહેરાતને વડા િિાન ડેવિડ કેમરને વિાવી િીિી છે.

!/-(!+ .!2$) # " )' + "

$)

%' '() " (( ( '+

(& $ )' + " % *!

)

%$%#, &'

)(&'0/ %.,* '*$#!"!# 3 $)'( 3

.1(/$

%%$./

1*"!( 3 1"!( 3

3 3 3 3

0#

(

કરવામાં મદદ અથવા લશિણ, આરોગ્ય અને ઉદ્યોગના િેત્રમાં માપી શકાય તેવા નમૂના દશાાવવા પર ધ્યાન કેન્ટિત કરવાનું વિણ િરાવે છે. િાયકા મોબાઈિના ચેરમેન સુભાષકરણ અિીરાજાએ જણાવ્યું હતું કે, ‘િ લિલટશ એલશયન ટ્રથટ સાથે ચેન્નાઈ િોજેઝટના િથમ છ મલહનામાં જ ૨૭૬ યુવાનો કાયાક્રમમાં જોડાયા હતા. અમે વંલચત યુવાનો માટે પલરવતાન િાવી રહ્યાં હોવાનો આનંદ છે. આ કાયાક્રમની સફળતા કોમ્યુલનટી સુિારણાની િાયકા મોબાઈિની િલતબિતાનું િલતલબંબ પાડે છે.’

$

'

!$

& #!

#

"

"

!

% #

'""

હીથ્રો એરપોટટના વિસ્તરણની માગણી લંડનઃ માઈક્રોસોફ્ટ, હીથ્રોની માલિક બીએએ સલહત આશરે ૭૦ જેટિાં લબઝનેસ િીડર અને અટય સેંકડો લબઝનેસનું િલતલનલિત્વ કરતા જૂથોએ િ સટડે ટેિીગ્રાફ અખબારમાં ખુલ્િો પત્ર િખીને હીથ્રો લવમાનમથકે ત્રીજા રનવેના લનમાાણની ચચાા નવેસરથી શરૂ કરવા વડા િિાન ડેવિડ કેમરન સમિ માગણી કરી છે. સરકાર માટે આ પત્રને અવગણવાનું મુશ્કેિ છે કારણ કે િઘુ અને મધ્યમ કિાના લબઝનેસીસ પણ આ માગણીમાં જોડાયાં છે, જેમનો લવકાસ વૃલિ માટે આવશ્યક હોવાનું ગઠબંિન સરકાર જણાવતી આવી છે. સરકારે છેલ્િી સામાટય ચૂંટણી અગાઉ આ લવકલ્પ નકારી કાઢ્યો હતો. હીથ્રો લવમાનમથકનું લવથતરણ કરવા વ્યાપક રાજકીય ફિકનું સમથાન સાંપડ્યું છે. યુકેનાં એકમાત્ર ઈટટરનેશનિ કેટિ સમાન એરપોટટનું લવથતરણ નલહ થાય તો લિટન આગામી ૧૦ વષામાં ફ્રાટસ અને જમાનીની પાછળ પડી જશે, તેવો ભય પણ પત્રમાં વ્યક્ત કરાયો છે.

! $

%

( '#

!#

"

' !

' $ #&


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 10th March 2012

હેલો એનઆિજી હસિ દેસાઈ

9

વિધાનસભામાં સામાન્ય રીતે વિપક્ષને પોતાની રજૂઆત કરિાની તક ના મળે ત્યારે ધાંધલધમાલ થાય. શવિવસંહ પ્રકરણમાં ધાંધલધમાલ સત્તાપક્ષ એટલે કે ભાજપ થકી થઇ તે અનેકોને આશ્ચયવ પમાડે છે.

લોકશાહી અને અ-શસિસસંહ

બાિમીએ સિધાનસભાનો ઘેિાિ

ગુજરાત વિધાનસભામાંથી વિપક્ષના નેતાને બજેટ સત્ર દરવમયાન સસ્પેન્ડ કરિાનો બનાિ લોકશાહી પરંપરા અને સંસદીય પ્રણાલીને માટે લજ્જાસ્પદ ગણાિી શકાય. મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને વિપક્ષના નેતા શવિવસંહ ગોવહલ િચ્ચે સંિાદ રહ્યો નથી. અસવહષ્ણુતા બેઉ પક્ષે જોિા મળી. અદાણી ઉદ્યોગ ગૃહ સાથેના મોદી સરકારના ઘરોબા વિશેના કવથત ઉચ્ચારણો બદલ માફી માંગિાનો સાફ ઈનકાર કરનાર ભાિનગરના કોંગ્રેસી ધારાસભ્ય ગોવહલને સત્તાપક્ષે બહુમતીના જોરે સમગ્ર સત્ર માટે વનલંવબત કરિાનું પસંદ કયુું. સંસદીય પ્રણાલીમાં આિી ઘટના અભૂતપૂિવ લેખાય. વિપક્ષના મોંઢે તાળાં મારિા જેિું સત્તા પક્ષનું આિું કૃત્ય કૌલ શસિસસંહ ગોસહલ અને શકધરની સંસદીય કાયવપદ્ધવતની સંવહતામાં ક્યાંય બંધ બેસતું નથી. મોદી િારંિાર અદાણીના પ્લેનમાં વિહાર કરે અને એમની સરકાર તેમને (અદાણીને) રૂવપયા એકના ભાિે જમીન ફાળિે એ િાત ગુજરાતમાં તો છાની નથી. શવિવસંહ મોદી સરકારની કવથત ટીકા કરે ત્યારે સત્તાપક્ષના પ્રધાનોએ મુદ્દાસર જિાબ િાળિા રહ્યા. ઘાંઘા થિાની જરૂર નથી. સત્તાપક્ષ અને વિપક્ષ બેઉને માટે ચૂંટણીલક્ષી ઉહાપોહ મચાિિાનું વનવમત્ત બીજી માચવની ઉપરોિ ઘટનાથી પૂરું પાડ્યું. માથે ૧૮ માચવની માણસા વિધાનસભાની પેટા-ચૂંટણી હોય અને એ પછી ગમે ત્યારે વિધાનસભાની ચૂંટણી આિી પડિાની હોય ત્યારે કોંગ્રેસ અને ભાજપ બેઉને આ ઘટનામાંથી જેટલો રાજકીય લાભ ખાટી શકાય તેટલો ખાટિાનો પ્રયાસ થિો સ્િાભાવિક છે.

ગુજરાતમાં લગભગ મૃતઃ પ્રાય કોંગ્રેસને પૂિવ મુખ્ય પ્રધાન શંકરવસંહ િાઘેલાએ સજીિ કરતા કાયવક્રમો આપ્યા પછી શવિવસંહ પ્રકરણે કોંગ્રેસને િધુ એક તક પૂરી પાડી છે. ગુજરાતના ચાણક્ય એિા નરેન્દ્ર મોદીએ કોંગ્રેસ થકી વિધાનસભાના અધ્યક્ષ ગણપત િસાિા સામે રજૂ થયેલી અવિશ્વાસની દરખાસ્તને કોંગ્રેસની આવદિાસી વિરોધી નીવત ગણાિીને આંદોલન શરૂ કરાવ્યું. વિધાનગૃહના અધ્યક્ષને આવદિાસી ગણાિિા અને એનો પૂિવ પટ્ટીના આવદિાસી વજલ્લાઓમાંના કોંગ્રેસના પ્રભાિને ખાળિા ઉપયોગ કરિાની મોદી-ચાલ ઝાઝી સફળ રહી નહી અહીં તો બકરું કાઢતાં ઊંટ પેસિા જેિું થયું. ૧૨ માચવ - સોમિારે ગુજરાત વિધાનસભાનો ઘેરાિ કરિાની કોંગ્રેસી જાહેરાત પહેલાં સમગ્ર રાજ્યમાં ‘વહસાબ દો, જિાબ દો’ આંદોલન હેઠળ મોદી સરકારની આવદિાસી વિરોધી નીવત ખુલ્લી પડી ગઈ. કોંગ્રેસી નેતાઓએ ઠેર ઠેર સિાલ ઊઠાવ્યા કે ૧ લાખ ૮૫ હજાર આવદિાસીઓએ જમીન અંગે દાિો કરતી અરજીઓ કરી હોિા છતાં ફિ ૧૬ હજાર અરજીઓ અંગે જ કેમ કાયવિાહી હાથ ધરાઈ છે? િળી ‘કેગ’ અહેિાલમાં ટાંકિામાં આિેલી મોદી સરકારની ૨૬ હજાર કરોડ રૂવપયાની ગેરરીવતઓનું શું? ભાજપ માટે ઉલમાંથી ચૂલમાં પડિા જેિું છે.

માણસાનો સલટમસ ટેસ્ટ ગાંધીનગર વજલ્લાનાં માણસા વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણીનું પવરણામ કંઇ પણ આિે, સત્તાનાં સમીકરણો બદલાિાનાં નથી. જોકે આ બેઠક ભાજપની રહી છે. મોદીથી િંકાયેલા પ્રા. મંગળદાસ પટેલને છેલ્લે વટકકટ નકારાઈ અને પછી અપાઈ હતી. એ િધુ એક િાર આ બેઠક જીત્યા. એમના અિસાનથી ખાલી પડેલી આ બેઠક પર ભાજપનો સગાંિાદ ડોકાયો છે. વિધાનસભાના અધ્યક્ષ રહેલા મંગળદાસના િેિાઈ ડી.ડી. પટેલ અહીં ભાજપના ઉમેદિાર છે. કોંગ્રેસે બાબુજી ઠાકોરને ઊભા રાખ્યા છે. પટેલ મતદારો કરતાં કોંગ્રેસ તરફ ઢળતા મતદારોની સંખ્યા અહીં િધુ છે. અગાઉ શંકરવસંહવનષ્ઠ હવરભાઈ ચૌધરી થોડાક મતે જ હાયાવ હતા. આ િખતે શંકરવસંહ અને કોંગ્રેસના બીજા આગેિાનો ભાજપને ઝટકો આપિા જંગ ખેલી રહ્યા છે. કોંગ્રેસ હારે તો ય એણે કાંઈ ગુમાિિાનું નથી, પણ જીતે તો ભાજપનું અને મોદીનું નાક કપાય. શંકરવસંહ અને પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ અજુવન મોઢિાવડયા આ બેઠક જીતિા મેદાને પડ્યા છે. ગાંધીનગર વજલ્લા પંચાયત પર કોંગ્રેસનું શાસન છે. ગાંધીનગર મહાપાવલકા પણ કોંગ્રેસના કબજામાં છે. રાજ્યની રાજધાની ગાંધીનગરનો ગઢ કોંગ્રેસે સર કયોવ હોય, પછી માણસા જીતિામાં એને સફળતા મળે તો ભાજપ માટે નાલેશી ગણાય.

આસદિાસી ગ્રાન્ટ િણિપિાયેલી આ વદ િા સી ઓ ની વહતવચંતક ગણાતી ગુજરાત સરકાર ભારત સરકાર તરફથી આવદિાસી કલ્યાણ માટે પાઠિિામાં આિતી ગ્રાન્ટનાં અડધા કરતાં પણ િધુ નાણાં િણિપરાયેલાં પડ્યાં રાખે છે. અનુસંધાન પાન-૪૫

Subject to status, acceptance & availability in your area. One-off £30 connection fee, min 12-month term & conditions apply. New/ reconnected phone lines subject to a one-off £50 connection fee & credit check. Payment by Direct Debit only. You must take £13.80/ month line rental. Calls to 0871 will cost no more than 10.22p/min & to 070 no more than 48.50p/min. All chargeable calls subject to 13.1p connection fee. *£3.25 a month promotion: Available to new Essentials customers. Not available: with any other offers & may be withdrawn any time, or to those needing a new phone line. £3.25 a month subscription fee applies for 12 months as £3.25 credit to first 12 bills. Line rental, calls & all other charges apply as standard. Offer valid til 14/03/12. Standard £6.50 per month charge applies thereafter. All information and prices correct at time of going to print. Full Ts&Cs at talktalk.co.uk/policies & prices at talktalk. co.uk/pricing. GMB0312


10

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 10th March 2012

તમારી વાત.... નદીઓને નવજીવન બક્ષતી યોજના ભારતિી િદીઓિે જોડવા માટે મહત્ત્વાકાંિી યોજિા તો સરકારે ઘડી હતી, પણ બીજી સરકારી યોજિાઓમાં બિતું હોય છે આ યોજિાિા અમલમાં પણ ઠાગાંઠયૈ ાં થતાં સુપ્રીમ કોટેે આદેશ આપવો પડ્યો છે. ચીફ જસ્ટટસ એસ.એચ. કાપનડયાિા િેતૃત્વ હેઠળિી ત્રણ જસ્ટટસિી બેન્ચે નિષ્ણાતોિી ઉચ્ચ ટતરીય સનમનત રચવા આદેશ આપવાિી સાથે સૂનચત પણ કયુું છે કે આ પનરયોજિા સમયબદ્ધ મુદતમાં લાગુ થઇ જવી જોઇએ. કેમ કે પનરયોજિામાં નવલંબ થવાથી તેિા ખચયમાં ઘણો વધારો થઇ ગયો છે. સવોયચ્ચ અદાલતિા નિદદેશથી ટપિ થાય છે કે કેન્દ્ર અિે રાજ્યોિી સરકારોએ યોજિાિે ગંભીરતાથી લીધી િથી. વષય ૨૦૦૨માં દેશિા કેટલાક ભાગમાં દુષ્કાળ પડ્યો હતો ત્યારે અટલ નબહારી વાજપેયીિા િેતૃત્વ હેઠળિી એિડીએ સરકારે િદીઓિે જોડવાિી આ મહત્ત્વપૂણય યોજિા રજૂ કરી હતી. યોજિાિાં ઘણાં વખાણ ઘણાં થયાં, પણ અફસોસ કે દસકાઓ પછી પણ યોજિા પ્રાથનમક તબક્કામાં જ છે. આ યોજિાિે બે ભાગમાં વહેંચાઇ છે, જેિા દ્વારા ગંગા તથા બ્રહ્મપુત્ર અિે દનિણમાં મહાિદી તથા ગોદાવરીિે તેમિી સહાયક િદીઓથી જોડવાિી યોજિા હતી. વાટતવમાં આ નવચાર દેશમાં વરસાદિાં પાણીિા અપયાયપ્ત સંચય અિે અસંતુનલત પયાય વરણિે લઇ ઉદભવ્યો હતો. દેશમાં સવાયનધક પાણી બ્રહ્મપુત્ર અિે ગંગામાં હોય છે, પરંતુ વરસાદિી મોસમમાં તેિું વધારાિું પાણી સમુદ્ર માં વહી જાય છે. જ્યારે સરહદી નવટતારોિી િદીઓિું પાણી પડોશી દેશોમાં ચાલી જાય છે.

સામાન્ય સંજોગોમાં દેશિા પૂવવીય અિે ઉત્તરીય નવટતારો પૂરથી ઝઝૂમતા જોવા મળે છે જ્યારે પસ્ચચમી અિે દનિણ-પૂવવીય નવટતારો દુકાળગ્રટત જોવા મળતા હોય છે. િદીઓિે પરટપર જોડવાથી આ અસંતલ ુ િ મહદઅંશે દૂર કરી શકાશે. દેશિી િદીઓિે જોડવાિું કામ એટલું કંઇ આસાિ િથી, અિે યોજિા સાકાર કરવામાં જંગી ખચય પણ થશે. આ યોજિા ફક્ત કૃનષ અિે નસંચાઇિી દનિએ જ મહત્ત્વપૂણય છે એવું િથી, તેિ ા દ્વારા પાણીમાંથી વીજળી પણ પેદા કરી શકાશે. ગુજરાતમાં સાકાર થયેલી સરદાર સરોવર િમયદા યોજિા આિું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે. દેશ-નવદેશમાં ભારે નવરોધ છતાં ગુજરાતમાં િમયદા િદી પર બંધ બાંધીિે રાજટથાિિી સીમા સુધી નસંચાઇિી વ્યવટથા કરાઇ છે. આિાથી નસંચાઇિા નવટતારમાં િદી જોડવાિું મહત્ત્વ સમજી શકાય તેમ છે. આજે અમદાવાદિી સાબરમતી િદીમાં બારેમાસ પાણી જોવા મળે છે, તેિા મૂળમાં આ યોજિા છે. કેટલાય વષોયથી માત્ર ચોમાસામાં જ બે કાંઠે વહેિારી આ િદી હવે આખું વષય હરીભરી રહે છે કેમ કે તેમાં િમયદાિા િીર વહે છે. તાજેતરમાં વડા પ્રધાિ ડો. મિમોહિ નસંહે કૃનષ સંબનં ધત સંમલ ે િમાં એવો અફસોસ વ્યક્ત કયોય હતો કે ખેતીિા િેત્રમાં થિારી શોધ અિે િવી ટેનિકોિી માનહતી ખેડતૂ ો સુધી પહોંચતી િથી. પરંતુ હકીકત એ છે કે ભારતિા મોટા ભાગિા ખેડતૂ ો આજે પણ પાણી માટે ચોમાસા પર નિભયર છે. તેમિા માટે આ યોજિા વરદાિ સાનબત થઇ શકે છે. આશા રાખીએ સુપ્રીમ કોટેિી ટકોરથી યોજિાિા અમલમાં કમસે કમ વધુ નવલંબ તો િહીં જ થાય.

અરુણાચલ પ્રદેશઃ ચેતતો દેશ સદા સુખી દુનિયાિા સૌથી વધારે ખંધા દેશોિી યાદી તૈયાર થાય તો નવિાનવવાદે ચીિિું િામ પ્રથમ ટથાિે મૂકવું પડે. તેિા પેટિો તાગ કોઇ િ પામી શકે. કહે કંઇ અિે કરે કંઇ તેવી તેિી ખાનસયત છે. મુખ મેં રામ ઔર બગલ મેં છૂરી... જેવા તેિા વલણિો અિુભવ છેલ્લાં પાંચ દાયકામાં ભારતિા ચીિ સાથેિા સંબધં ોમાં ઘણા ચઢાવઉતાર આવ્યા છે. અિે એંસીિા દાયકાથી તેમાં ‘દેખીતો સુધારો’ પણ જોવા મળી રહ્યો છે. બંિે દેશોિા િેતાઓ વચ્ચે મુલાકાતો પણ યોજાય છે. અિે વૈનિક મંચો પણ પણ તેઓ અવારિવાર એકબીજાિે મળતા રહે છે. દેશો વચ્ચે વ્યાપારી સંબધં ો નવકટયા છે, પણ સમય મળ્યે ચીિ આ જ સંબધં ોમાં ઉંબાનડયું ચાંપવાિું ચૂકતું િથી. ગયા સપ્તાહે ભારતિા સંરિણ પ્રધાિ એ.કે. એન્ટિીિી અરુણાચલ પ્રદેશિી મુલાકાત સામે ચીિે ઉઠાવેલો વાંધો આિું તાજું ઉદાહરણ ગણી શકાય. ચીિ સરકારિા પ્રવક્તાએ એવું નિવેદિ કયુું છે કે આ મુલાકાતથી ભારતે બંિે દેશો વચ્ચેિા સરહદી નવવાદિે વધારે જનટલ બિાવ્યો છે. જોકે ભારત સરકારે ચીિિા આ નવરોધ અિે આિેપિો આકરા શબ્દોમાં જવાબ આપતાં કહ્યું છે કે અરુણાચલ પ્રદેશ ભારતિું અનભન્ન અંગ છે અિે તેિી મુલાકાતે જવાિો ભારતિા િેતાઓિે અબાનધત અનધકાર છે. આથી ચીિિા આ વાંધાવચકા ભારત સરકારિે જરાય ટવીકાયય િથી. ભારતિા આ જવાબ પછી ચીિિી તત્કાળ કોઇ પ્રનતનિયા િથી. ચીિ ભારતિા વધારે રાજકીય અિે આનથયક કદિે સમજે છે અિે તેથી તે ઉપેિા કરી શકે તેમ િથી, કે દુચમિાવટ બાંધી શકે તેમ િથી, પણ ભારત પ્રત્યેિા ચીિિા ઇરાદાઓ

જરાયે સારા િથી. તે પાકકટતાિ સાથેિી તેિી દોટતીિો ઉપયોગ કરીિે ભારતિે સતત િુકસાિ પહોંચાડવા પ્રયત્નશીલ છે. પાકકટતાિ કબ્જાગ્રટત કાચમીરમાં તેિી લચકરી અિે બીજી ગનતનવનધઓ સદંતર વાંધાજિક છે. બીજી તરફ, ભારત-ચીિ વચ્ચેિો સીમા નવવાદ દાયકાઓથી માથા દુખાવો બિી રહ્યો છે. આજે પણ ભારતિી હજારો ચોરસ માઇલ ભૂનમ પર ચીિિો કબ્જો છે. આ નવવાદ નવશે ભારત-ચીિ વચ્ચે મંત્રણિા સંખ્યાબંધ તબક્કા યોજાઇ ચૂક્યા છે, પણ તેમાં તસુભાર પ્રગનત જોવા મળતી િથી. આ સીમા નવવાદ વધારે િ ગૂચં વાય તેિી ભારત પૂરતી તકેદારી રાખતું હોવા છતાં ચીિ સળી કરવાિું ચૂકતું િથી. બંિે દેશો વચ્ચેિા સીમા નવવાદિું કેન્દ્રનબંદુ છેલ્લા કેટલાક સમયથી ભારતિું અરુણાચલ રાજ્ય બિેલું છે. અરુણાચલ પ્રદેશ કાયદેસર રીતે, બંધારણીય દૃનિએ અિે ભૌગોનલક રીતે ભારતિું જ અનવભાજ્ય અંગ હોવા છતાં ચીિ વારંવાર તેિા પર દાવો કરે છે. માત્ર ભારતિા સંરિણ પ્રધાિિી અરુણાચલ મુલાકાતથી જો ભારત-ચીિ સીમા નવવાદ વધારે જનટલ બિી જવાિો હોય તો ભલે એમ થતુ,ં પણ તેવા ભયથી ભારત અરુણાચલ પરિા દાવાિે જતો કરી શકે િહીં. ભારતે એક સમયે ‘નહન્દી-ચીિી ભાઇ ભાઇ’િી પહેલ કરી હતી, પણ આ જ ‘ભાઇ’ ૧૯૬૨માં ભારતિી પીઠમાં યુદ્ધિું ખંજર ભોંક્યું હતુ.ં આજે પણ તેિા પનરણામો ભારત ભોગવી રહ્યું છે. ભારતે ચીિ સાથે સાવધાિીભરી દોટતી જાળવવી જોઇએ, પણ ભારતિાં મૂળભૂત નહતો પરત્વે સહેજ પણ ગફલત કે ૧૯૬૨િી ભૂલોિું પુિરાવતયિ ભારે પડી શકે છે.

સૌંદયય એ સ્ત્રીનું લક્ષણ છે અને તેની રક્ષા એ વીરનું ભૂષણ છે. - ચાણક્ય

જીવન સંધ્યા સાંજના સમયે ઢળતા દિવસની સંધ્યા કેવી િીપે છે? આથમતા સૂયયના કીરણો આકાશમાં તેમજ ધરતી પર ફેલાઈને દવદવધ રંગોથી મનોરમ્ય િશયન ઉપસાવે છે - ઉપજાવે છે. જોનારનું દિલ ઈિરની અગાધ, અકલ્પ્ય, અિભૂત લીલા જોઈને આશ્ચયયમુગ્ધ બની, સૃદિના રચનાર પરમદપતા બ્રહ્માના પુદનત ચરણોમાં શીશ સાિર ઝૂકી જાય છે અને ભાવદવભોર બની આનંિની લહેરોમાં ઝૂલે છે. એવી જ રીતે સવય, શીલ, િયા, િેમ, પરોપકાર, દનઃસ્વાથય, દનરપેક્ષ સવકાયોય, ઈિરમાં અડગ શ્રિા, ધૃદત, ક્ષમા, દતદતક્ષા વગેરે િૈવી ગુણોનું આચરણ જીવન િરદમયાન કયુું હોય, અપનાવ્યા હોય તો એ સાત્વવક કીરણોથી જીવન સંધ્યા પણ િૈિીપ્યમાન બને છે, ઝળહળે છે. મનના આનંિ, ખુશી એ વ્યદિના શાંત, િભાવશાળી મુખ પર છવાય તેને વધુ િકાદશત, તેજસ્વી બનાવે છે અને એ િદતભાશાળી વ્યદિ સમાજમાં આિશયરૂપ, માનાહય અને વંિનીય બને છે. મનુષ્ય જડમ, માનવ જીવન ઈિર તરફથી મળેલ અમૂલ્ય-અણમોલ ભેટ છે. તેનો િવાહ જીવન પટ પર હંમેશા સ્વચ્છ અને દનમયળ રહી વહેતો વહેતો ઈિરના પરમકૃપાળુ પરમાવમાના િયારૂપી મહાસાગરમાં ભળી દવલીન થાય, મુદિ પામે એ અંદતમ ધ્યેય, લક્ષ્ય રાખી સઘળો વ્યવહાર જીવનમાં આચરવાની સદ્બુદિ, સવિેરણા િભુ સૌને બક્ષે એ સિભાવના. એથી મનુષ્ય જડમ, માનવ જીવન સફળ બને, ધડય બને. - સવવતાબહેન દોલતરાય શુક્લ, સનીંગડેલ

લોકો આદિવાસી અને ગ્રાદમણ દવસ્તારમાંથી તેમના બાળકોની કારકકિદી બનાવવા શહેરમાં સ્થળાંતર કરે છે અને પોતાના બાળકોને અંગ્રેજી માધ્યમમાં ભણાવે છે. દિલ્હી એજ્યુ. યુદન.ના કુલપદત કે. કે. ચક્રવતદીએ ફદરયાિ કરી હતી કે વૈદિકરણ સંસ્કૃદતના મૂદળયામાંથી ઉચ્છેિન કરી રહ્યું છે. જો આપણે આપણાં મૂદળયા જાળવીને નવું આવમસાત્ નદહ કરીએ તો ભાષા અને સંસ્કૃદત માત્ર મ્યુદઝયમની જણસ બની રહેશે. આ જ િશ્નો ગુજરાતી તેમજ અડય ભારતીય ભાષાઓને પણ કનડી રહ્યા છે. આના કારણો પૈકી આ દવધ્વાનોને મતે અંગ્રેજી ભાષા પાસે દિડટીંગની સગવડ અને અઢળક નાણાં છે. તેમજ આની પાછળ સામ્રાજ્યવાિી ઇદતહાસ અને અથયકારણ દવગેરે કારણો પણ છે. આશા રાખીએ કે સંમેલનમાં વ્યિ થયેલા આક્રોશો અને આક્રંિો માત્ર અરણ્યરુિનમાં રહેતાં ભારતીય ભાષાનો દવદ્વાનો, ભાષકો અને સરકારો આ દિશામાં નક્કર પગલાં ભરશે. - ભીખુભાઈ, નોટીંગહામ

પવરવાર એટલે શું? બંધારણ ન હોય પણ વ્યવસ્થા હોય, સૂચન ન હોય પણ સમજણ હોય, કાયદો ન હોય પણ અનુશાસન હોય, ભય ન હોય પણ ભરોસો હોય, શોષણ ન હોય પણ પોષણ હોય, આગ્રહ ન હોય પણ આદર હોય, સંપકક ન હોય પણ સંબંધ હોય, અપપણ ન હોય પણ સમપપણ હોય, એ જ સાચો પરરવાર. પ્રેમજી ભોજા, સ્ટેનમોર

તો પછી ચાટટડટ ફ્લાઈટ ઊડાવો એર ઈત્ડડયાનું મેનેજમેડટ અમિાવાિની ડાયરેક્ટ ફ્લાઈટ માટે ઘમંડી વલણ અપનાવે છે. મારી દવનંતી છે કે આપણે ચાટટડટ દવમાન કરીને સીધી ફ્લાઈટ ઊડાડવી જોઈએ. ‘ગુજરાત સમાચાર’માં તેમની જાહેરાત અપાય તો પૂરતા મુસાફરો પણ મળી રહે. અનુભવી મોટા ટ્રાવેલ એજડટ મિિ કરી શકે. ‘ગુજરાત સમાચાર’એ આ માટે આગેવાની લેવી જોઈએ - રાજેશ કમાયરકર, ઇમેઈલ દ્વારા

ભાષા વસુધા તારીખ ૭ અને ૮ જાડયુઆરી ૨૦૧૨ના વડોિરામાં ભાષા વસુધા સંમેલન મળ્યું હતું. તેમાં િુદનયાભરમાંથી નવસો જેટલી ભાષાઓ અને બોલીઓના િદતદનદધઓ હાજર રહ્યા હતા. તજજ્ઞોના મતે કેટલીયે ભષાઓ અને સાથે સાથે દવકસેલી સંસ્કૃદતઓ લુપ્ત થતી જાય છે. જે તે સમાજો-િજાઓ જો પોતાની ભાષા જાળવવા ટકાવવા સભાન િયત્ન નદહં કરે તો અંગ્રેજી ભાષા તેનો કોદળયો જ કરી જશે. જાણીતા મરાઠી સાદહવયકાર ભાલચંદ્ર નેમાડેના મતે ઓસ્ટ્રેદલયામાં આઠસો જેટલી ભાષાઓ - બોલીઓમાંથી આજે માંડ બસો બચી છે. જ્યારે કોમનવેલ્થના ડો. ડેદવસના મેત ડયૂદઝલેડડની માઓરી ભાષાનો ઉપયોગ કરનારા મૂળ ચાલીસ લાખ લોકો પૈકી આ બોલી બોલનારા હવે ફિ સાડા ચાર લાખ લોકો જ રહ્યા છે. આ અંગે ડો. કકગને જણાવ્યું કે માઓરી

ટપાલનું તારવેલું • રતીલાલ ટેલર, સાઉથગેટથી ડોંગરેજી મહારાજનું આવતરણ ટાંકતા જણાવે છે કે પરમાવમાના આપણા ઉપર અનંત ઉપકાર છે, િભુએ આપણા ઉપર કેટકેટલા ઉપકાર કયાય છે. બોલવા-ખાવા ‘જીભ’ આપી, જોવા ‘આંખ’ આપી, સાંભળવા ‘કાન’ આપ્યા, દવચાર કરવા ‘મન’ આપ્યું, બુદિ અને દવચારશદિ આપી. ઈિરનાં ઉપકારોને યાિ કરો અને કહો કે ‘હે ભગવાન, હું તમારો ઋણી છું. આવી ભાવના સાથે વંિન કરો. મારા િભુએ મારા ઉપર અવયંત કૃપા કરી છે. પરમાવમાની પરમ કૃપાથી હું બહુ જ સુખી છું. મારા પાપ અનંત છે. પણ નાથ, તમારી કૃપા પણ અનંત છે. ભાવપૂવયક વંિન કરવાથી અદભમાનનો ભાર ઓછો થાય છે. • નોબયરીથી હષયનીત બ્રહ્મભટ્ટ જણાવે છે કે યુપી સદહત અડય િાંતોની ચૂંટણીમાં અન્ના હજારે અને સમથયકોએ કોંગ્રેસ દવરોધી કોઇ િચાર ભલે ન કયોય પણ કોંગ્રેસને તેનો ફટકો જરૂર પડશે. કોંગ્રેસના અમુક નેતાઓએ જે રીતે અન્ના હજારે, બાબા રામિેવ અને તેમના સમથયકો સામે એલફેલ દનવેિનબાજી કરી હતી તેનો બિલો મતિારો લેશે એમ લાગે છે.

ગુજરાત સમાચાર અને એિશયન વોઇસને આપ કોઇ સંદેશ આપવા માગો છો? લવાજમ/વવજ્ઞાપન સંબંવિત કોઇ માવિતી જોઇએ છે? િમણાં જ ફોન ઉઠાવો અથવા ઇ-મેઇલ કરો. અમે આપને મદદ કરવા તત્પર છીએ.

અનુસંધાન પાન-૩૬

Karma Yoga House, 12 Hoxton Market (Off Coronet Street) London N1 6HW

Tel: 020 7749 4080/4000 Fax: 020 7749 4081 Email:gseditorial@abplgroup.com aveditorial@abplgroup.com www.abplgroup.com


Gujarat Samachar - Saturday 10th March 2012

www.abplgroup.com

11


ગુજરાત

12

Gujarat Samachar - Saturday 10th March 2012

મસ્તીથી માવજત સુધીની ‘કાકી’ની યાત્રા - મવરેન વ્યાસ

અમદાવાદઃ અમદાવાદ દૂરદશશન અત્યારે તેની થથાપનાનું રજતજયંતી વષશ ઉજવી રહ્યું છે. ૧૯૯૦ના દાયકામાં વવવવધ વવષયક ગુજરાતી વિરીયલો, ડાયરો, િમાચાર, િાંથકૃવતક કાયશિમોને કારણે દૂરદશશનનો િૂરજ મધ્યાહને તપતો હતો. આ દરવમયાન ‘કાકા ચાલે વાંકા’ કોમેડી વિરીયલે દશશકોને ઘેલું લગાડ્યું હતું અને તેના પાત્રો ઘેર-ઘેર જાણીતા બન્યા હતા. આ વિરીયલમાં ફક્ત ૨૨ વષશની યુવા ઉંમરે ૬૦ વષશનાં પાકટ ‘કાકી’ની પડકારજનક ભૂવમકા ભજવનાર ભાવવની જાનીએ અત્યારે અવભનય ક્ષેત્રે િફળતાના વશખર િર કયાશ છે. આજે રથતામાં પણ તેઓ ક્યાંક દેખાઇ જાય તો દશશકો તેમને ‘કાકી’ના નામથી િંબોધે છે. છેલ્લા ચાર વષશથી લંડનમાં વવવવધ કાયશિમો રજૂ કરવા આવતા-જતાં ભાવવનીબહેન ફરી યુકે પહોંચી રહ્યા છે અને ૩૦ માચશ િુધી દશશકોને હાથયરિ પીરિશે. રાજકોટ વજલ્લાના

ઠંડીમાં ગરીબોને ધાબળાનું મવતરણ કરતા ભામવનીબેન જાની

મોરબીમાં મોિાળ અને ઉિર ગુજરાતના વવજાપુરમાં વતન ધરાવતા ભાવવનીબહેને મોટાભાગનું વશક્ષણ અમદાવાદમાં લીધુ.ં ૧૯૭૫માં મોરબીમાં ગુજરાતી ફફલ્મ ‘શેઠ શગાળશા’ના શૂવટંગ દરવમયાન તેમને તેમાં અવભનય કરવાની તક મળી અને ત્યાર પછી શરુ થઇ તેમની િફળ કારફકદદી યાત્રા. અત્યાર િુધીમાં ૮૦ ગુજરાતી ફફલ્મો, ૩૦ ડ્રામા, ૩૦ વિરીયલ્િોમાં કામ કરી ચૂકલ ે ા ભાવવનીબહેન કહે છે કે, ‘નાટક-અવભનય મારી પૂજા છે અને નાટક મારો પહેલો પ્રેમ છે.’ ઉપરાંત તેમણે ‘વિષ્ના’ અને ‘વખચડી’

! *)! 1 .* %/,-! 1 *)'1 ) 0 # - ) 1! )) & * , ) ( + ' ) ) ( &- 1! )) & * & ) . ) ( ) ) , , ) / - & ($ . . , ) ) 1! ) ) & , & * & &! , & &) 1! ) ) ' ' 2 ++'1 , ' (% & .

''

+

& &) , & ' &"

&.1

")/" 0 &' " "+.&*)

'" #*, "!!&)$ %")!& &$%. "'&$&*/- ","(*)1

"' * ")/" . $ &)$- /,1 *)!*)

)"

જેવી કોમેડી વિરીયલમાં પણ અવભનયના ઓજિ પાથયાશ છે. ભાવવનીબહેન કહે છે કે તેમણે અપેક્ષા કરતા ઘણું મેળવ્યું છે. તેમણે કૌટુવં બક પવરસ્થથવતને કારણે ૨૨ વષશની ઉંમરે જોયેલું િપનું ૨૦૧૨માં િાકાર થઇ રહ્યું છે. તેમણે એક ‘માવજત’ નામની િંથથા શરૂ કરી છે. તેઓ કહે છે કે ‘મા જેવું વ્હાલ અને જતન કરે તે માવજત’. આ િંથથા દ્વારા તેઓ અનેક િેવાલક્ષી પ્રવૃવિ કરી રહ્યા છે અનાથાશ્રમમાં વવવવધ કાયશિમો, ઠંડીની વિઝનમાં ગરીબોને ધાબળા, વબસ્થકટ તથા અન્ય ચીજવથતુઓનું વવતરણ કરવા જેવા

કાયોશ કરે છે. ભાવવનીબહેનના મતે કોમેડી તેમનો ધમશ છે. તેથી તેઓ દુખ ઃ ી, વનરાશ, ભાગદોડવાળું જીવન જીવતા લોકોનું જીવન કેવી રીતે હયુભ શ યુું બને તે માટે તેઓ િતત પ્રયત્નશીલ છે. તેઓ તેમના વિટન રોકાણ દરવમયાન વવવવધ થથળોએ કાયશિમ રજૂ કરશે. ૧૮ માચચે વનિડનના BAPS મંવદરમાં કાયશિમ આપશે. ભા વવ ની બ હે ન ને યુકવે ાિીઓએ ખૂબ જ િહકાર આપ્યો છે, આ માટે તેઓ ‘ગુજરાત િમાચાર’ અને ‘એવશયન વોઇિ’ના પ્રકાશકતંત્રી િી. બી. પટેલ, પારુબહેન પટેલ, ઝીલુબહેન, હેરો લેઝર િેન્ટર, િહ્માકુમારીઝના જેવમનીબહેન, BAPSના રેનાબહેન, લાયન્િ ક્લબના દીપક પૂરોવહત, પન્ના’િ રેથટોરાં, વિટી પેવવે લયન, ધમશજ િોિાયટી વગેરન ે ા ઋણી છે. ભાવવનીબહેનનો ઇમેઇલઃ bhavini.jani12@yahoo. com અથવા િંપકક નંબર c/o પારુબહેન 0044-208-7631533 તથા 07425277672.

પર િંપકક થઈ શકે છે.

સંમિપ્ત સમાચાર • યુરોપની મંદીથી ગુજરાતની આવકમાં ઘટાડોઃ ગત વષષની યુરોપીય દેશોની આવથષક કટોકટી, લગભગ સ્થથર થયેલા વવકાસની સાથોસાથ ઊંચા ફુગાવાજન્ય દર અને ઊંચા વ્યાજદરની સીધી અસર ભારતીય અથષતંત્રની સાથે દેશના વવકવસત ગણાતા રાજ્ય ગુજરાત ઉપર પણ પડી છે. ૨૦૧૦૧૧ના નાણાકીય વષષના અંતે ચાલુ ભાવે રાજ્યના જીએસડીપી (ગ્રોસ થટેટ ડોમેસ્થટક પ્રોડકટ એટલે એકંદર ઘરગથ્થું ઉત્પાદનરાજ્યની કુલ વાવષષક આવક)માં વાવષષક ૨૦.૦૩ ટકાના દરે વધારો થયો હતો. જોકે ૩૧મી માચષ ૨૦૧૨ના રોજ પૂરા થતા ૨૦૧૧-૧૨ના નાણાકીય વષષમાં રાજ્યના જીએસડીપીમાં ૧૫.૨૦ ટકાના દરે વધારો થવાનો અંદાજ રખાયો છે. અથાષત ગત વષષની સરખામણીમાં ચાલુ વષષમાં ૪.૮૩ ટકાનો ઘટાડો નોંધાશે. આ વખતે કૃવષક્ષેત્રની આવકમાં વધારો અને વષષ દરવમયાન સૌથી વધુ રોજગારી પૂરા પાડતા ઉત્પાદકીય તથા સવવષસ ક્ષેત્રના ફાળામાં ઘટાડો થયો છે. • અમમત જેઠવા હત્યા કેસમાં મદનુ સોલંકીને મિન ચીટ?ઃ સૌરાષ્ટ્રના આરટીઆઇ કાયષકતાષ અવમત જેઠવા હત્યા કેસની તપાસ કરતા અવધકારી રાઘવેન્દ્ર વત્સ દ્વારા ગુજરાત હાઇકોટટમાં ગત સપ્તાહે અંવતમ અહેવાલ રજૂ કરાયો હતો. આ હત્યા કેસમાં ભાજપના જૂનાગઢના સાંસદ વદનુ બોઘા સોલંકીનો હાથ હોવાની ચચાષ હતી. અવમતના વપતા ભીખાભાઇએએ સાંસદ વદનુ બોઘા સોલંકીની પણ સંડોવણી હોવાના આક્ષેપો કયાષ હતા. જોકે આ અંવતમ અહેવાલમાં સાંસદ વદનુ બોઘા સોલંકીને સંભવત: ક્લીન ચીટ મળી હોવાનું જણાય છે. • સીટનો મરપોટટ જાહેર કરવાની માંગ કોટટટ ફગાવીઃ વષષ ૨૦૦૨ના ગોધરાકાંડ બાદના રમખાણોમાં મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સવહત ૬૧ મહાનુભાવોની કવથત સંડોવણીની ફવરયાદની સઘન તપાસના અંતે થપેવશયલ ઈન્વેથટીગેશન ટીમ (સીટ)એ મેટ્રોપોવલટન મેવજથટ્રેટની કોટટમાં જે વરપોટટ સુપરત કયોષ છે તે કોટટમાં ખોલવો અને સીટ કયા તારણ પર આવી છે તે જાહેર કરવાની ફવરયાદી ઝકકયા જાફરીની અરજી મેટ્રોપોવલટન મેવજથટ્રેટ એમ.એસ. ભટ્ટે ફગાવી છે. તેમણે પોતાના હુકમમાં નોંધ્યું હતું કે, વરપોટટની સાથેના સઘળા દથતાવેજો હજુ કોટટ સમક્ષ રજૂ થયા નથી અને આ માટે સીટને ૧૫મી માચષ સુધીનો સમય ફાળવેલો હોવાથી આ તબક્કે અરજદારની માંગ પર કોઈ કાયષવાહી થઈ ન શકે.


ગુજરાત

Gujarat Samachar - Saturday 10th March 2012

પુત્રવધૂએ અનોખી રીતે ઉજવી સાસુ સસરાની લગ્નતતતિ ગાંધીનગરઃ સાસુ - વહુના સંબંધોનો ઉલ્લેખ કરો એટલે તે માં તણાવ જરૂર આવે . પુત્રવધૂ અને સાસુ વચ્ચેના કડવાશભયાા સંબંધોના અનેક િાખલા સમાજ જોવા મળે છે. પરંતુ તેમની વચ્ચેના મીઠા સં બં ધ નો પુ રાવો ૫ માચચે ગાંધીનગરમાં લોકોએ નીહાળ્યો ત્યારે તેઓ બોલ્યા કે ‘બહુ હો તો એસી...!’ ટાઉનહોલમાં ‘બા રીટાયર થાય છે ’ નાટકનો શો યોજવામાં આવ્યો હતો. સં સ્ થાના સભ્યો એવા ફકરણભાઈ પં ડ્યા અને મીતાબેન પંડ્યા પણ આ શો જોવા આવ્યા હતા. તેમની ૫ માચચે લગ્નદતદથ હતી. પરંતુ તે મ ની લગ્નદતદથ એકિમ

અનોખા અંિાજમાં થશે તેવો તો તે મ ને સ્વપ્ને ય ખ્યાલ નહીં હોય. નાટક પૂણા થયું ત્યારે રાત્રે ૧૨ વાગ્યા હતા અને ૫ માચાના દિવસનો પ્રારંભ થયો હતો. તે ઓ નાટક જોઈ ટાઉનહોલની બહાર નીકળ્યા હતા ત્યારે તેમની પુત્રવધૂ અવની પંડ્યા ‘હેપ્પી મેરેજ એનીવસારી’ કહીને કેક સાથે હાજર થઈ અને તે મ ને સરપ્રાઇઝ આપ્યું . ટાઉનહોલના રીસે પ્ શન કાઉન્ટર પાસે જ ફકરણભાઈ અને મીતાબે ને કે ક કાપી લગ્નદતદથ ઉજવી ત્યારે ખુશીના અાંસુ ઝળકી ઊઠ્યા હતા અને પુત્રવધૂ અવની માટે અપાર પ્રેમ વરસ્યો હતો.

સ્ત્રીઓની સંખ્યા ઐતતહાતસક સપાટીએ ગાંધીનગરઃ ગુજરાતમાં બેટી બચાવોની વ્યાપક ઝૂં બે શ ચાલતી હોવા છતાં જેડડર રેશશયો એટલે કે દર હજાર પુ રુ ષોએ થત્રીઓની સં ખ્ યા પાછલાં ૧૧૦ વષષમાં સૌથી નીચા આંકે છે. ૧૯૦૧માં દર હજાર પુ રુ ષોએ થત્રીઓનું પ્રમાણ ૯૫૪ હતું તે ૨૦૧૧ની સ્થથશતએ ૯૧૮ જેટલું થયેલું છે. 'ગુજરાતની સામાશજકઆશથષક સમીિા-૨૦૧૧-

૧૨'માં આ માશહતી અપાઈ છે . અશિકૃ ત આં ક ડાઓ મુ જ બ ૧૯૦૧ની વસશત ગણતરી મુજબ દર હજાર પુરુષે થત્રીઓની સંખ્યા ૯૫૪ નોંિાઈ હતી. તે ૧૯૧૧થી ૧૯૪૧ની ગણતરી ટાણે ક્રમશઃ ૯૪૬, ૯૪૪, ૯૪૫, ૯૪૧ના આંકડે પહોંચી હતી. ૧૯૫૧માં આંક ૯૫૨ થયો હતો. જોકે ૧૯૬૧ પછીથી આં ક નીચે ઉતરતો ગયો હતો.

13

સંસિપ્ત સમાચાર • એ.એમ.નાયક IIM-Aના નવા ચે ર મે નઃ ભારતની પ્રશતષ્ઠત મે ને જ મે ડ ટ શશિણ સં થ થા ઇસ્ડડયન ઇસ્ડથટટયૂટ ઓફ મેનેજમેડટઅમદાવાદની સોસાયટી અને બોડડ ઓફ ગવનષ સ ષ ના વતષ માન ચે ર મે ન ડો. શવજયપત શસંઘાશનયાનો કાયષકાળ ૨૮ માચચે પૂણષ થાય છે. તેમના અનુગામી તરીકે કેડદ્રીય માનવ સંસાિન મંત્રાલયે મુંબઇસ્થથત લાસષન એડડ ટુબ્રોના ૬૮ વષષીય ચેરમેન અને મેનેશજંગ ડાયરેક્ટર અશનલ મશણભાઇ નાયકની શનયુશિ કરી છે. નાઇક ૨૮ માચષ બાદ પોતાનો ત્રણ વષષની મુદ્દતનો કાયષભાર સંભાળશે. તેમનો જડમ દશિણ ગુજરાતના એંઢલ ગામમાં થયો હતો. • રાજ્યસભાની ચૂંટણી ૩૦ માચચે યોજાશેઃ ૧૫ રાજ્યોની ખાલી પડતી રાજ્યસભાની ૫૮ બેઠકોની ચૂંટણી ૩૦મી માચચે યોજાશે . ગુ જ રાતના ચાર રાજ્યસભાના સાંસ દોની મુ દ ત ૩૦મીએ પૂરી થાય છે. જેમાં ભાજપના અરુણ જેટલી, શવજય રુપાણી અને કાનજીભાઇ પટે લ અને કોંગ્રે સ ના પ્રવીણ રાષ્ટ્રપાલનો સમાવેશ થાય છે. રાષ્ટ્રપાલની રાજયસભાના સભ્ય તરીકેની આ બીજી મુદત છે એટલે કે બારમું વષષ છે. • ગુજરાતમાં ૨૭ ટકા સુવાવડો ઘરમાં જ થાય છે!ઃ ભારતમાં ઔદ્યોશગક શવકાસની બાબતમાં આગળ પડતું ગુજરાત માનવ શવકાસમાં અને સામાશજક શવકાસમાં ઘણું પાછળ છે. ગુજરાત સરકારના આરોગ્ય અને પશરવાર કલ્યાણ શવભાગની શસશવલ રશજથટ્રેશન શસથટમના આંકડા ચોંકાવનારા છે, જે દશાષવે છે કે, ગુજરાતમાં હજી આજે પણ ૨૭ ટકા પ્રસૂશત ઘરમાં જ થાય છે. આનો અથષ એ નીકળે કે આ ૨૭ ટકા પ્રસૂતા મશહલાઓને દવાખાનામાં લઈ જવાના તેના કુટુંબીઓ પાસે પૈસા નથી અથવા તો આ પ્રસૂતાઓના ઘરથી દવાખાનાં ઘણા દૂર છે. • સસંગતેલના ભાવમાં ભડકોઃ શસંગતેલ સશહત તમામ ખાદ્યતેલોના ભાવ ભડકે બળી રહ્યા છે. રાજકોટ શસંગતેલમાં સોમવારે એક ડબ્બાનો ભાવ રૂ. ૧૮૯૦ની નવા રેકોડડ સપાટીએ પહોંચ્યો હતો. છુટક ૧ કકલો શસંગતેલનો ભાવ રૂ. ૧૨૩ પર પહોંચતા ગૃશહણીઓમાં કકળાટ મચી ગયો છે. સૌરાષ્ટ્રમાંથી સીંગદાણાની બેરોકટોક શનકાસ ચાલુ રહેતાં પીલાણ માટે ની મગફળી મળવી મુ શ્ કે લ બની હોવાથી શસંગતેલના ભાવ વધ્યા હોવાનું સૂત્રો જણાવે છે.

અમદાવાદમાં ગત સપ્તાહે ઇન્ટરનેશનલ ટ્રાવેલ એન્ડ ટુસરઝમ એક્ઝઝસબશન યોજાયું હતું. જેમાં મુલાકાતીઓ સમિ સહમાચલ પ્રદેશના આ નૃત્યકારોએ તેમનું પરાંપરગત ‘કુલ્લુ નટી’ નૃત્ય રજૂ કરીને સવશ્વપ્રવાસી એવા ગુજરાતીઓને અનેક સવસવધતા ધરાવતા પોતાના પ્રદેશમાં આકષષવા પ્રયાસ કયોષ હતો.

‘ખુશ્બુ ગુજરાત કી’ રૂ. ૩૯ કરોડમાં પડી ગાંધીનગરઃ ટીવી જાહેરાત દ્વારા પ્રવાસીઓને થોડા દિવસ ગુજરાતમાં આવવાની સલાહ આપનાર અદમતાભ બચ્ચને એડ ફિલ્મના દનમાાણ માટે ગુજરાતના દવદવધ પ્રવાસન સ્થળે શૂદટંગ કયુું હતું. ગુજરાતનો કુલ ત્રણ વાર પ્રવાસ કરી તેમણે મહેનતાણાં પેટે એક પણ રૂદપયો લીધેલ ન હોવા છતાં આ પ્રચાર માટે રાજ્ય સરકારને અત્યાર સુધીમાં કુલ રૂ.૩૯.૫૦ કરોડનો ખચા થયો છે. આ ખચામાં બચ્ચન પાછળ થયેલા રૂ. ૯૭.૧૫ લાખના ખચાનો પણ સમાવેશ થાય છે.


14

સૌરાષ્ટ્ર

Gujarat Samachar - Saturday 10th March 2012

િવે ભાવનગર ગ્રીનનસટી

રાજકોટ નજલ્લાના વાંકાનેર ખાતે રાજવી પેલેસમાં છેલ્લા કેટલાક નિવસથી નવશાલ ભારદ્વાજના નિગ્િશવન િેઠળ નિન્િી ફફલ્મ ‘માતૃ કી બીજલી કા મંડોલા’નું શૂનટંગ ચાલી રહ્યું છે. ગત મનિને અિીં યોજાયેલા યુવરાજના ‘રીયલ’ લગ્ન પછી િવે અિીં જ ‘રીલ લગ્ન’ એટલે કે ફફલ્મી લગ્નના દૃશ્યો કંડારવામાં આવ્યા છે. પેલેસમાં સફેિ પીલર પર માંડવો બનાવવામાં આવ્યો િતો. આ ફફલ્મના શૂનટંગ માટે ઈમરાન ખાન, અનુષ્કા શમાવ, શબાના આઝમી રાજકોટ એરપોટટ થઇ વાંકાનેર આવ્યા િતા. શબાના આઝમી, અનુષ્કા શમાવ અને ઇમરાન ખાનનું રાજકોટ એરપોટટ પર આગમન થતા તેને જોવા ચાિકોના ટોળાં વળ્યા િતા. ઈમરાન ખાને રાજકોટ એરપોટટ ખાતે જણાવ્યું િતું કે, તેને ટૂંકા ગાળામાં મળેલી મોટી સફળતાનો શ્રેય તેના લાખો ચાિકોને આપે છે. વાંકાનેર પેલેસમાં ફફલ્મના શૂનટંગ િરનમયાન પોતાના ચિેતા કલાકારને જોવા માટે મથાનનક રનિશોમાં ઉત્સાિ જોવા મળતો િતો.

સંનિપ્ત સમાચાર • એનિલમાં તલગાજરડામાં અસ્મમતા પવવ યોજાશેઃ પૂ. મોરારરબાપુના આશ્રમ રિત્રકૂટધામ, તલગાજરડા ખાતે િરતવષષની જેમ આ વષષે પણ સારિત્ય અને સંગીતના સંગમ સમા અસ્મમતા પવષનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ વખતે ૧૫મું અસ્મમતા પવષ યોજાશે. ૩થી ૫ એરિલ દરરમયાન યોજાનારા આ પવષમાં િાર રદગ્ગજોને િનુમંત એવોડડ અને િાર મિાનુભાવોને નટરાજ એવોડડ એનાયત કરવામાં આવશે. • તાલાલા અને સાવરકુંડલામાં ભૂકંપના આંચકાઃ તાલાલા ગીર અને અમરેલી રજલ્લાના સાવરકુંડલા પથંકમાં સોમવારે ભૂકંપના બે આંિકા આવ્યા િતા.ગાંધીનગરસ્મથત રસમમોલોજી કિેરીના જણાવ્યાં મુજબ તાલાલામાં ૪ માિષે વિેલી સવારે ૩.૫૨ કલાકે ૧.૮ તથા બપોરે ૩.૪૫ કલાકે ૧.૩ની તીવ્રતાનો એક આંિકો આવ્યો િતો જેનું એપી સેડટર નોથષ વેમટ રદશામાં િતું. જ્યારે સાવરકુંડલાથી સાત કકલોમીટર ધરાવતા એપી સેડટરમાં ૨.૯ની તીવ્રતાનો આંિકો આવ્યો િતો. લોકો ગાઢ રનંદ્રામાં િોવાથી આંિકાની ઓછી અનુભૂરત થઈ િતી. • જૂનાગઢમાં અનોખો ફેશન શો યોજાયોઃ જૂનાગઢમાં સૌ િથમ વખત મવૈસ્છછક મરિલા સંમથા શરિમંિ દ્વારા રવધવાઓ તથા ગરીબ બાળકોના લાભાથષે ભારતીય સંમકૃરત મુજબ ઓપન

ગાંધીનગરઃ પાટનગર ગાંધીનગરમાં રવકાસકામોને પગલે આયોજનબદ્ધ રીતે વૃક્ષછેદન થઈ રહ્યું છે અને કેટલાક વૃક્ષોનું રર-પ્લાડટેશન પણ વન રવભાગ દ્વારા થઇ રહ્યું છે આમ છતાં પણ ગ્રીન રસટીનું રબરુદ પામેલા ગાંધીનગરમાં તબક્કાવાર વૃક્ષોની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડો જણાયો છે. છેલ્લા ત્રણ જ વષષમાં વૃક્ષોની સંખ્યા માટે થયેલા સવષેમાં જણાયું છે કે ભાવનગરમાં સૌથી વધુ ૨૨૮.૫૨ લાખ વૃક્ષો અને ગાંધીનગરમાં ૧૨૪.૮૦ લાખ વૃક્ષો છે. જે મુજબ િવે ગુજરાતનું ગ્રીન રસટી ગાંધીનગરના બદલે ભાવનગર બડયું છે.

સૌરાષ્ટ્ર ફેશન શો યોજાયો િતો. તેમાં ૭૫ બાળકો અને ૧૦૦થી વધુ ૧૫ મરિલા-યુવતીઓ જોડાયા િતા અને રવજેતાઓને સડમારનત કરવામાં આવ્યા િતા. સરદાર પટેલ ભવનમાં બે રવભાગમાં ફેશન શો યોજાયો િતો. સંમથાના િમુખ કૌરશકભાઈ તન્નાએ કહ્યું કે, બાળકોને િોત્સારિત કરવા ઉપરાંત આવકમાંથી રવધવા બિેનો, ગરીબ બાળકોને આરથષક મદદ કરવાનો િેતું છે. • રાજકોટમાં આધુનનક મનોરંજન પાકક બનશેઃ રાજકોટને વધુ રંગીલું બનાવવા અને િવાસનની િવૃરિને વેગ મળે તે િેતુથી શિેરના આજી અને ડયારી ડેમ સાઇટનો રવકાસ કરીને ભવ્ય એક્વેરરયમ, એમ્યુઝમેડટ પાકક, રોપ-વે વોટર મક્રીન અને મ્યુરઝકલ ફુવારા સરિતની મવપ્નનગરી બનાવવાનું રાજકોટ મિાનગરપારલકા દ્વારા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અંદાજે રૂ. ૨૦૦ કરોડના ખિષે ઊભી થનાર આ મનોરંજનનગરી માટે મિાપારલકાએ નાણા ખિષવાના નથી માત્ર જમીન આપવાની રિેશે. આ અંગે મટેડડીંગ કરમટીના િેરમેન ડો. જૈમનભાઈ ઉપાધ્યાયે જણાવ્યું િતું કે, રાજકોટ આવતા દેશ રવદેશના નાગરરકો માટે ફરવા અને મનોરંજન માટે એક માત્ર રેસકોસષ જ છે. લોકો આનંદ સાથે મનોરંજન માણી શકે અને ફરવા લાયક મથળમાં વધારો થાય તે માટે બે વષષ પિેલા આયોજન કરાયું િતું. લોકભાગીદારીથી મનોરંજન માટેના મથળનો રવકાસ કરવાનું નક્કી કયુું િતું. આ માટે ગુજરાત ઇડફ્રામટ્રકિર ડેવલપમેડટ બોડડ

૧૧૧ વષષના દાદાને દાંત અને વાળ આવ્યા િોકે નવાઇની વાત એ છે કે, શંભુદાદાએ અત્યાિ સુધીમાં કોઇ પ્રકાિની દવા લીધી નથી. તેમના પત્ની

રાજકોટઃ જિલ્લાના િસદણ પંથકના આટકોટના લેઉવા પટેલ શંભુભાઇ ભાદાભાઇ ખોબજિયા ૧૧૧ વષષની વયે પણ યુવાનો શિમાય તેવું જીવન જીવે છે અને તેમને આ ઉંમપે માથામાં નવા કાળા વાળ અને નવા દાંત પણ ફૂટયા છે. તેઓ ચોથી પેઢીના મોભી હોવા છતાં તેમને નખમાં પણ િોગ નથી. સાત પુત્ર અને ત્રણ પુત્રી ધિાવતા શંભુદાદાને ગત જદવાળી બાદ ૧૧૧મું વષષ બેઠું છે. તેમના ત્રણ પુત્રો સુિતમાં વસવાટ કિે છે અને ત્રણ દીકિીઓ સાસિે છે અને ચાિ પુત્રોનો આટકોટમાં જવશાળ પજિવાિ છે.

િંભામાનું દસ વષષ પહેલાં અવસાન થયા બાદ પજિિનો તેમની સેવા કિે છે. શંભુદાદા હિુ પણ િોિ ભોિનમાં ત્રણ િોટલા, દૂધ અને શાક લે છે.

દ્વારા ટુરીઝમ ફાઇનાડસ કોપોષરેશન ઓફ ઇસ્ડડયા દ્વારા ફીઝીબીલીટી મટડી તથા િોજેક્ટ રીપોટડસ તૈયાર થયો િતો. • કેસર કરી એક મનિનો મોડી આવશેઃ દેશ-રવદેશમાં ફળોના રાજા કેરીના િાિકોને ઘેલું લગાડનાર કેસર કેરીનું મુખ્યમથક એવા તાલાલા ગીર પંથકમાં આ વષષે કેરીનો ફાલ સારો આવ્યો છે પણ િજુ સુધી કેરીને અનુકૂળ િોય તેવું િવામાન ન િોવાથી પાક ઉતરવામાં એકાદ મરિનો મોડું થાય તેવી શક્યતા છે. અત્યારે વાતાવરણમાં બેવડી રસઝન િાલી રિી છે. જોકે િોળીની ઝાળ લીધા પછી ઠંડી ઓછી થાય તેવું સામાડય રીતે બને છે. પણ આ વખતે એકાએક ગરમી પડવી અને ફરી ઠંડી શરૂ થાય તેવા વાતારવણમાં કેરીના પાકને અસર થવાની શક્યતા વધી છે. • ભાવનગર યુનનવનસવટીનું નવું નામાનભમાનઃ રવધાનસભામાં ગત સપ્તાિે રશક્ષણ િધાન રમણલાલ વોરાએ ભાવનગર યુરનવરસષટીનું નવું નામ ‘મિારાજા કૃષ્ણકુમારરસંિજી ભાવનગર યુરનવરસષટી’ રાખવાની જાિેરાત કરી િતી. મુખ્ય િધાન નરેડદ્ર મોદીએ ભાવનગરમાં આ વષષે ૨૬ જાડયુઆરીએ િજાસિાક પવષની ઉજવણી રનરમિે યુરનવરસષટીના નવા નામારભમાનનો રનધાષર વ્યિ કયોષ િતો. ઉલ્લેખનીય છે કે આલ્ફ્રેડ િાઈમકૂલ તથા શામળદાસ કોલેજ કે જ્યાં મિાત્મા ગાંધીજીએ રશક્ષણ લીધું િતું તેવી સંમથાઓ મથાપીને રાજવીએ ગુજરાત સરિત દેશમાં ઉિમ માનવશરિના રનમાષણમાં પોતાનું યોગદાન આપ્યું િતું.

cAeerInAe y? aAjkAl œrmAù cAerIaAe œoI ¸Ay e. te¸I bcvA mAqe aAp aApnA œrnI bArIaAe t¸A pe qIaAe mAqe lAeŠùdnI isKyAeirqI gñILs t¸A gIvAA wrvAÀ (Collapsible Security Grilles) fIq krAvAe. gAd#n t¸A dòA¤ve mAqenA geqós (Gates) t¸A rImAeq kùqòAel geqós sA¸e re¤l©Gs (Railings) po bnAvI ane ifq krI aApIae Iae. œrnI aùwr Sqenle¤s SqIl ane GlAs beleSqòed po bnAvI fIq krI aApIae Iae. wukAnAe t¸A œr mAqe isKyAeirqI bhu j~rI e.

*'

amAe tmAre TyAù aAvI Free Estimate krI aApIae Iae. yAw rAŠAe.

#

)'

" " " " " " # ) 2'0& )) *

( ' ( ' ( ' ( ' ( ' ( ' (,. '.)'+#/

))

Manufacturers and Installers of Quality Steel Fabrications Domestic & Commercial • Steel Doors • Gates • Window Grilles • Stainless Steel & Glass Balustrade • Fire Escape • Staircases • Railings

For More Info Call:

020 8900 2828 "

$ 222 $)'%&0/ '+"' !,* 222 0'*#-,.00. 1#) !,* # " ## ' $ $" % &$ $ ! "$ $" % )) * (,. .#"'0 # '0 ! ."/ !!#-0#"

www.rimzim.co.uk

æivoA¤ ane mnuA¤ mkvAoAnAe sùpk# krAe: Unit No. 9, London Group Business Park, 715 North Circular Road, London NW2 7AQ.

Tel: 020 8450 1284 Mobile: 07956 418 393 Fax: 020 8450 9885 www.kpengineering.co.uk

Call for the cheapest fares now Price Buster – We beat any quote or match it Flights / Holidays / Accomodation ! $ $ %# "

$ " !%#

$ $ ! "!

' !% & "

# # '

#

$

' !%


મધ્ય - દરિણ ગુજરાત

Gujarat Samachar - Saturday 10th March 2012

લંડનવાસીના જમીન કેસમાં ઉચ્ચ સ્તરે પોલીસ તપાસ થશે આણંદઃ બોરીઆવીના વતની અને લંડનવાસી પાટીદારની જમીન પચાવી પાડવા કેસની તપાસ આણંદના સવભાગીય પોલીસ વડાને સોંપવામાં આવી છે. અખબારી અહેવાલમાં જણાવ્યા મુજબ લંડનમાં થથાયી થયેલા સવનુભાઇ પટેલની જોળમાં આવેલી જમીન ઉપર તેમણે ચરોતર પ્રદેશ કો.ઓ.ક્રે સડટ સોસાયટીમાંથી રૂ. એક લાખની લોન લીધી હતી. બાદમાં બેંકના મેનેજર અલ્પેશ અરસવંદભાઇ પટેલે એકરારનામા, ખોટી પાવર ઓફ એટનની તથા અન્ય ખોટા દથતાવેજો બનાવી જમીનનો કબજો લઇ આ જમીન નજીવી ફકંમતે એક શખસને વેચી તેની ઉપર રૂ. ૨૦ લાખની લોન બતાવી હતી. ઉપરાંત સવનુભાઇ પટેલે સવટ્ઠલ ઉદ્યોગનગરમાં રહેતા ઇસલયાસભાઇ મુલતાણીને વેચાણ આપેલી જમીન પણ ખોટા દથતાવેજો આધારે પચાવી પાડી હતી. આ બાબતે સવદ્યાનગર પોલીસે બે અલગ અલગ ગુના નોંધ્યાં હતાં. આ કેસની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખી વધુ તપાસ આણંદ ડીવાયએસપીને સોંપાઈ છે.

ડાકોરના તમામ માગગ ‘જય રણછોડ’ના નારાથી ગૂંજ્યા ખેડાઃ સુપ્રસસદ્ધ યાિાધામ ડાકોરમાં રાજા રણછોડરાયના ફાગણી પૂનમે દશશન કરવા માટે ચારેબાજુથી શ્રદ્ધાળુંઓનો મહાસાગર ઉમટી રહ્યો છે. અમદાવાદ, સાબરકાંઠા, પંચમહાલ, દાહોદ, આણંદ, ખેડા, વડોદરા, સુરત પંથક સસહતના સવથતારોમાંથી લાખ્ખોની સંખ્યામાં પદયાિીઓ ‘જય રણછોડ માખણ ચોર’ના નારા સાથે ડાકોર તરફ પ્રયાણ કરી રહ્યા છે. આ માટે માગશ પુરતી સુરિા વ્યવથથા પોલીસ અને થથાસનક તંિ ગોઠવવામાં આવી છે.

15

િુરતથી યુરોપ, રરિયા િરહત ૭૦ દેિો િાથે એર કનેક્ટટરવટી સુરતઃ સુરત એરપોટટ પરથી ધીરે ધીરે વધુ ડોમેસ્ટટક લવમાની સેવા મેળવી રહેિા િલિિ ગુજરાતના િોકોને હવે ઇડટરનેશનિ કનેસ્ટટલવલટનો િાભ મળશે. તાજેતરમાં ટપાઇસ જેટ એરિાઇડસ દ્વારા ભારતના સાત શહેરો સાથે જોડતી ફિાઇટ કનેસ્ટટલવટી ફાળવાઇ છે. જ્યારે એર ઇસ્ડડયા દ્વારા એક કિમ આગળ વધીને સમગ્ર યુરોપ, રલશયા તથા કેનેડાના િેશો સાથે વાયા લિજહી થઇને કનેસ્ટટલવટી મળી છે. ૧ માચવથી સુરત-લિજહી ફિાઇટને ઇડટરનેશનિ ફિાઇટ સાથે જોડાિ આપ્યું છે. એરિાઇડસના સૂત્રોના જિાવ્યા મુજબ મુસાફરોને સુરતથી લિજહી, લિજહીથી ફ્રેડકફટટ તથા ફ્રેડકફટટથી યુરોપ-રલશયાના જે-તે િેશ સાથેની ફિાઇટની કનેસ્ટટલવટીના ત્રિ પાસ સાથેની લટકકટ આપવામાં આવશે. જ્યારે અંલતમ ડેસ્ટટનેશન સુધીનો એક િગેજ પાસ મળશે. જેથી મુસાફરે માત્ર ફિાઇટ ચેડજ કરવાની રહેશે અને તેમનો િગેજ આપોઆપ અંલતમ ટથળે પહોંચી જશે. આ જ પ્રકારે સુરતથી લિજહી, લિજહીથી જમવનીની લટકકટ મળશે. જ્યારે કેનેડા સાથે સંકળાયેિા ટટેટ માટે સુરતથી લિજહી, લિજહીથી ટોરડટો તથા ટોરેડટોથી કેનેડાના જે-તે ટટેટને જોડતી ફિાઇટની લટકકટ આપવામાં

આવશે. (લિજહીથી કેનેડા તથા કેનેડાથી હોિીફેિ, વીનીપેગ, સાટકાતૂન, રેલજના, સેંટ જોડસ, એડમોડટન, કેિેગરી, મેડટેરિ, ઓટાવા, વાનકુંવર જેવા શહેરોને સાંકળી િેવામાં આવ્યા છે.) એરિાઇડસ સાથે સંકળાયેિા વતુવળો મુજબ, આ ફિાઇટસ માટે મુસાફરોને ઘિાં ઓછા િરની લટકકટ ઓફર કરવામાં આવી છે. ૧ માચવથી આ કનેસ્ટટલવટી હેઠળ લટકકટ ફાળવિી શરૂ કરી છે. આ ફિાઇટમાં લટકકટ મેળવનારે સુરતથી બોલડિંગ કરવું ફરલજયાત છે. અત્રે ખાસ નોંધનીય છે કે એર ઇસ્ડડયા દ્વારા ફ્રેડકફટટથી િૂફથાડસા એરિાઇડસ સાથે જોડાિ કરાયું છે. ફ્રેડકફટટથી આ એરિાઇડસની ફિાઇટમાં મુસાફરી કરવાની રહેશે. આ જ પ્રકારે અડય ડેસ્ટટનેશન પર પિ અડય એરિાઇડસ સાથે જોડાિ કરવામાં આવ્યું છે. એક વષષની મુદત માટેના બે સ્ટોપ ઓવર મળશે સૂત્રો મુજબ સુરત-લિજહી ત્યાંથી લિજહી- ફ્રેડકફટટ તથા ફ્રેડકફટટથી અડય િેશોને જોડતી ફિાઇટમાં બે ટટોપઓવર ફાળવાશે. જે ટટોપઓવર મહિમ ૧ વષવ માટે રહેશે. એટિે કે મુસાફર તેની આ લટકકટ િરલમયાન એકસાથે સળંગ મુસાફરી કરવી જરૂરી નથી. લિજહી તથા ફ્રેડકફટટ એમ બે ટથળે ટટોપઓવર િઇ શકશે. જ્યાં તે મહિમ એક વષવ સુધીના સમયગાળા

• વલસાડમાં ભેદી પથ્થર પડવાથી લોકોમાં ભયઃ વલસાડ શહેરનાં બરુડીયાવાડમાં ભૂતપસલતનો વાસ હોય એવી શંકા ઉપજાવનારી ઘટનાઓ બનતાં લોકોમાં ગભરાટ ફેલાયો છે. બરુસડયાવાડનાં અનેક ઘર પર રાસિ દરસમયાન પથ્થરો પડયા બાદ લોકો ઘરની બહાર નીકળે તો કોઇ હોતું નથી. છેલ્લાં કેટલાક સદવસથી રોજ બનતી આ ઘટનાને પગલે લોકોએ વલસાડ સસટી પોલીસનો સંપકક સાધ્યો હતો.

િરલમયાન ટટોપ િઇ આગળની મુસાફરી કરી શકશે. મુસાફરીનો સમય વધી જશે એર ઇસ્ડડયા દ્વારા સુરતલિજહી ફ્િાઇટને લિજહીથી ૭૦થી વધુ િેશો સાથે ઇડટરનેશનિ ફિાઇટ સાથે કનેસ્ટટલવલટ ફાળવી છે. જે ખૂબ જ આવકારિાયક બાબત છે. જેમાં સીધી ફિાઇટની સરખામિીએ લવમાની સેવાના િર ખૂબ નીંચા અને આકષવક છે. આ તમામ વચ્ચે એક જ નબળુ પાસું સમય અવલધનું છે. જેમાં લિજહી પહોચ્યા બાિ કેનેડાની ફિાઇટ રાત્રીના અરસામાં છે, જ્યારે ફ્રેડકફટટની ફિાઇટ બીજા લિવસે બપોરે છે. આ સંજોગોમાં મુસાફરે સમય અવલધનો ભોગ આપવો પડી શકે છે. હીરાઉદ્યોગકારોને ફાયદો નવી સુલવધા હીરા ઉદ્યોગને ફળશે હીરાઉદ્યોગકારો રફ ડાયમંડની ખરીિી માટે વારંવાર બેસ્જજયમ, િંડન તથા રલશયા જતા હોય છે. હવે, સુરત -લિજહી ફિાઇટને લિજહીથી બ્રસેજસ, િંડનની કનેસ્ટટલવટી આપી છે. આ સંજોગોમાં બેસ્જજયમ જતા મુસાફરોને બ્રસેજસની ફિાઇટની અનુકૂળતા થશે. જ્યારે, િંડનની ફિાઇટ પિ રાહતરૂપ રહેશે. રલશયાનું જોડાિ મળતા રલશયામાં રફ ખરીિવા જનારાને નવો લવકજપ મળી રહેશે. કેનેડાની ફિાઇટનો પિ િાભ મળશે.

આ સવથતારનાં એક વૃદ્ધના જણાવ્યા મુજબ ૧૦ વષશ અગાઉ પણ અહીં કેટલાક ઘરો પર પથ્થરો પડતા હતા. બાદમાં ૪-૫ વષશ અગાઉ પણ પથ્થરો પડયા હતા. છેલ્લાં ૫ વષશથી આવી કોઇ ઘટના ફરી બની નથી. પરંતુ હાલમાં ફરીથી ઘર પર પથ્થર પડવાનું ચાલુ થતાં લોકોનાં મનમાં અનેક શંકા-કુશંકાઓ જન્મી રહી છે. આ ઘટના અંગે પોલીસ પણ તપાસ કરી રહી છે.

ડાંગ જજલ્લાના મયખ્ય મથક આહવાના રંગઉપવન ખાતે આજદવાસી સંસ્કૃજતને જીવંત રાખતા આજદવાસીઓમાં મહત્ત્વ ધરાવતા પવગ ડાંગ દરબારનો ૪ માચચે રાજ્યપાલ ડો. કમલા બેનીવાલે દબદબાભેર પ્રારંભ કરાવી વનવાસીઓને હોળી પવગની શયભકામના પાઠવી હતી.

મને રાજકારણમાં લાવવાનો શ્રેય હરરરિંહને જાય છે: અહેમદ પટેલ અંકલેશ્વરઃ વાલિયા ખાતે શ્રી રંગ નવચેતન લવધાિયમાં સોમવારે કોંગ્રેસના લિગ્ગજ નેતા અહેમિ પટેિના હટતે પૂવવ પ્રધાન ટવ. હલરલસંહ મલહડા અને વયોવૃધ્ધ મૂળજીભાઇ સાયલિયાની પ્રલતમાનુ અનાવરિ કરવામાં આવ્યુ હતું. આ પ્રસંગે અહેમિ પટેિે જિાવ્યુ હતું કે, ‘ટવ. હલરલસંહ મલહડાએ મારી આંગળી

પકડીને મને રાજકીય પ્રવૃલિ શરૂ કરાવી હતી. મારી કારકકિદીનો તમામ શ્રેય તેમને જાય છે. ૧૯૭૫ના અરસામાં લવધાનસભાની લટકકટ હલરલસંહજીને ન મળી ત્યારે પિ તેમિે તેનો લવચાર કયાવ લવના લજજિાની તમામ બેઠકો પર કોંગ્રેસના ઉમેિવારને લવજય બનાવવા તનતોડ મહેનત કરતા મેં પોતે જોયા હતા’.

• ભરૂચ પાસે નમગદા નદી પર ૪૭૬ કરોડના ખચચે જિજ બનશેઃ ભરૂચના ઝાડેિર સિજને સમાંતર નમશદા નદી પર રૂ. ૪૭૬.ર૬ કરોડના ખચચે નવો સિજ બાંધવાની ગત સપ્તાહે કોંગ્રેસના અગ્રણી નેતા અહેમદ પટેલે જાહેરાત કરી છે. આ નવો સસઝસ લેન સિજનું ખાતમુહૂતશ ગુજરાત થથાપના સદન એટલે કે આગામી ૧લી મેએ કરવામાં આવશે. નોંધનીય છે કે અમદાવાદથી મુંબઇને જોડાતા નેશનલ હાઇવે નંબર ૮ પર ઝાડેિર સરદાર સિજ પર વારંવાર ટ્રાફફકની સમથયાથી વાહન ચાલકો હેરાન પરેશાન થાય છે. આ ઉપરાંત શુક્લતીથશ તથા મુલદ ચાર રથતા પર નવા બે ઓવર સિજ પણ બનાવવાની જાહેરાત કરી છે. નવા સિજની સડઝાઇન કોલકાતાના સવવેકાનંદ સિજ જેવી હશે. જૂના સરદાર સિજનું રૂ. ૪૦ કરોડના ખચચે સમારકામ કરાશે. • બોટ્સવાનાની હીરાની ખાણમાં રફ ઉત્પાદન બંધ કયયુંઃ દસિણ આસિકાનાં બોટ્સવાના અને ફકંગ્ડમ ઓફ સલસોથોમાં હીરાની ખાણ ધરાવનાર ફાયર થટોન ડાયમંડે હીરા ઉત્પાદનનાં પડકારો અને હીરા ઉદ્યોગની વતશમાન નબળી સ્થથસતને જોતા બોટ્સવાનાની બી.કે. ૧૧ માઈન્સમાંથી રફ ડાયમંડનું ઉત્પાદન બંધ કરી દેતા સુરત અને મુંબઈનાં હીરા ઉદ્યોગમાં ચકચાર જાગી છે. ફાયર થટોનનાં ચીફ એસ્ઝઝઝયુટીવ ટીમ સવલ્કીસે રેપાપોટટને માસહતી આપી હતી કે, જ્યાં સુધી વૈસિક માકકેટમાં હીરા ઉદ્યોગની સ્થથસત નહીં સુધરે ત્યાં સુધી બી.કે.૧૧ માઈન્સનું ઓપરેશન કાયશ બંધ રાખવામાં આવશે. ફાયર થટોન ડાયમંડે વષશ ૨૦૧૦માં બી.કે.૧૧ માઈન્સમાંથી રફ ડાયમંડનું ઉત્પાદન શરૂ કયુું હતું. અત્યારે આ માઈન્સમાં મેઈન્ટેનન્સ કાયશ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. મેઈન્ટેનન્સ પાછળ મસહને ૬૫ હજાર ડોલરનો ખચશ થાય છે.


www.abplgroup.com

16

Gujarat Samachar - Saturday 10th March 2012

Her Majesty’s Diamond Jubilee Celebrations ;;; )*:)&=& 46,

"%

" $

% !# " "

$

#*39*

.11*33.92 !9.8* "-* .8= &:.1.43 411.*6 4; 4&) 42+46) 77*< "*1

"&'1* 4+ > 5*6 5*6743 (4967* :*,*8&6.&3 ).33*6 3(19).3, 6*(*58.43 )6.307 +911 '&6 +&(.1.8= 8-649,-498 8-* *:*3.3, .:* &3) &3) )&3(.3, 8.11 1&8* > > > > >

* (% %* #% #" " ) % " * !$ ! #" #" & # # * " ! #" "' % # * " ! "' % $%# ' " "'% ( % '

%# & ' #% ' # 301*7;&6 '% " % 46&/ % # % -&62&/ % ! %(&' 3&3) &).&)

"' 41496 64(-96* ):*68 911 5&,* > &1+ 5&,* > &.3 6438 &3) > &(0 &,*

&).&) !96*3)6&3&,&6 3&3) $&30&3*6 &/048 -&:3&,&6

-&62&/ &64)&

301*7;&6

1*&7* (438&(8 6 &23.0 *-8& "*1 *:)&=& =&-44 (4 90 6 -&6&8 &00&) '-&6&80&00&) =&-44 (4 90 6 &/9 &8*1 "*1 1.436&/*3)6& =&-44 (42 67 =4873& !-&- "*1 *#'&" & $ %#($ #! 67 40.1&'*3 5&8*1 "*1 # $ ' $ %#($ #! 67 10& !-&- "*1 & $ %#($ #!

કહેવતોઃ થોડું ચેનલ-સર્ફિંગ - ચંદ્રકાંત બક્ષી

અંગ્રેજી કહેવત છે કે ઘોડો તબેલામાં છે અને બજારમાં જઈને ભાવ કહો છો! જમમનોની કહેવત છે કે રીંછને માયામ પહેલાં રીંછના ચામડાનો સોદો નહીં કરો. ફ્રેંચ િજા આ કહેવતને તદ્દન જુદા લવરૂપે મૂકે છેઃ સૂવાના સમય પહેલાં કપડાં ન કાઢો! કહેવતો અથવા ઉહિઓ કોણ બનાવતું હોય છે? લોકો! દરેક દેશકાળમાં લોકો પોતાની આવચયકતાઓ અને અનુભવો િમાણે સત્યિચુર પણ ચટપટી રમૂજવાળાં વાસયો બનાવી લેતા હોય છે. આજકાલ ટીવીમાં એટલી બધી ચેનલો થઈ ગઈ છે કે ઘરમાં બેઠેલા દશમક (અહીં દશમક એટલે ગૃહહણી સમજવું) િોગ્રામ જોવા કરતાં હાથમાં હરમોટ લઈને ચેનલો ફેરવ ફેરવ કરવાની મલતીમાં વધારે સમય ખોવાયેલા રહે છે. આને માટે શબ્દ આવ્યો છેઃ ચેનલ-સફફિંગ! ઘણી કહેવતો જગતના જુદા જુદા િદેશોમાં એકસાથે ઉદભવે છે. કદાચ મૂળ સૂત્ર એક હશે અને પછી કહે વ તો ભૂ ગોળની સીમાઓ ઓળંગીને ફેલાઈ ગઈ હશે. ઈરેઝમસ કે લપીનોઝાની કક્ષાના પશ્ચચમી ફફલસૂફમાં તમે એક લીટી વાંચો છોઃ આંધળાઓના સમાજમાં એક આંખોવાળો રાજા છે! અને તમને તરત જ ‘અંધો મેં કાના રાજા’ જેવી કહેવત યાદ આવી જાય છે. એક જ ભાવ વ્યિ કરવા માટે ઘણી વાર બે જુદી જુદી િજાઓ બે જુદી જુદી કહેવતો િકટાવી લે છે. પહેલાંના જમાનામાં મુદ્દલ કરતાં વ્યાજ વહાલું એવું પૌત્રના જન્મ સમયે કહેવાતું હતું. આજે પગાર કરતાં લાંચ વહાલી જેવી કહેવત વધારે સાંદહભમક છે. મુશ્લલમ સૂફી સંત જલાલુદ્દીન રૂમીએ લખ્યું હતું કે દીપકો જુદા જુદા હોઈ શકે છે, પણ િકાશ એક જ હોય છે! એક ઉપહનષદમાં લખ્યું છે કે ગાયો હભન્ન હભન્ન રંગોની હોય છે, પણ દૂધ એક જ, સફેદ રંગનું જ હોય છે. આપણે કહીએ છીએ કે બે હાથ હવના તાળી ન પડે! ઈંગ્લે ન્ ડનાં હિન્સે સ ડાયનાના ઘણા આહશકોમાંનો એક રાષ્ટ્રીય રગ્બી ટીમનો કેપ્ટન હવલ કાહલિંગ હતો અને લં ડ નની એક વ્યાયામશાળામાં એમનો ઈચક પનપતો હતો, પણ શ્રીમતી કાહલિંગે પોતાના પહતની ઈચકબાઝી પર હટપ્પણી કરતાં કહેલુંઃ ઈટ ટેસસ ટુ ટૂ ટેન્ગો! (ટેન્ગો ડાન્સ કરવા માટે બેની જરૂર પડે છે!) આ કહેવત આપણી બે હાથ હવના તાળી ન પડે કક્ષાની છે. મૃદુ લવરે બોલવાથી જુભને હાહન થતી નથી એવી એક ફ્રેંચ કહેવત છે. સંલકૃતમાં કહેવાય છે કે સત્યં બ્રૂયાત, હિયં બ્રૂયાત અથામત્ સત્ય બોલો, પણ હિય બોલો. રહશયનમાં કહેવત છે કે ઈશ્વર બહુ રાહ જુએ છે, પણ જ્યારે મારે છે ત્યારે ઘા જીવલેણ હોય છે. હહન્દીમાં મશહૂર કહેવત છે કે ઉપરવાલે કે વહાં દેર હૈ, અંધેર નહીં હૈ. ગુજરાતી કહેવત છે કે ઊંટ પર ચડીને છાણાં ન હવણાય, અને હહન્દીમાં કહેવત છે કે ઊંટ ચુરાયે ઔર ઝૂક કે ચલેં! આજે જે િકારના િધાનો દેશભરમાં જોવા મળે છે એમને માટે એક નવી કહેવત બનાવવાની જરૂર છેઃ ન બોલ્યામાં નવ ગુણ છે, અભણ રહેવામાં અઢાર ગુણ છે અને ડોબા રહેવામાં દોઢસો ગુણ છે. હહંદી કહેવતનો

વારંવાર ઉલ્લેખ થાય છે કે દાને દાને પર હલખા હૈ ખાનેવાલે કા નામ. દરેક દાણા પર ખાનારાનું નામ લખેલું જ હોય છે, પણ નવી કહેવત આ રીતની બનાવવી જોઈએઃ હોટેલના દરેક હબલ પર આપનારનું નામ લખેલું જ હોય છે! રહશયન કહેવતમાં એવો અથમ છે કે તમારા પાડોશીના હોઠ પર તમે બટન સીવી શકો નહીં. આ જ કહેવત ગુજરાતીમાં આપણે જુદી રીતે કહીએ છીએઃ લોકોનાં મોઢે તાળાં ન મરાય! અંગ્રેજીની ઘણી કહેવતોના કોહમક સુધારા કરવામાં આવે છે. જે કાચના ઘરમાં રહે છે એમણે બીજાના ઘર પર પથરા ન નાખવા જોઈએ, કારણ કે એ ખુદ જ પથરા બની ગયા હોય છે! અંગ્રેજી કહેવત છે કે જે હમત્રને જરૂર છે એ જ હમત્ર છે (અ ફ્રેન્ડ ઇન નીડ, ઇઝ ફ્રેન્ડ ઈન્ડીડ). હવે નવી વ્યાખ્યા છે કે જેને આપણી જરૂર છે એ હમત્ર જ નથી (અ ફ્રેન્ડ ઇન નીડ ઈઝ નો ફ્રેન્ડ)! મેશ્સસકન કહેવત છે કે ખાટલામાં માંકડ હોય તો ખાટલો બાળી ન નખાય. આપણા કાહઠયાવાડમાં કહે છે કે બાપના કૂવામાં ડૂબી ન મરાય! આમમીહનયન િજામાં કહેવત છે કે તરબૂચને બગલમાં દબાવી રાખવાથી પાકતું નથી. ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે દહીં જામ્યું છે કે નહીં એ જાણવા માટે વારંવાર આંગળી ઘોંચાય નહીં. કહેવતને િજાના જીવન સાથે સીધો સંપકક હોય છે. લીલે લાકડે બળતો હોય તો સૂકાં ન વાપરવાં જેવી કહેવત િજાનો હમજાજ અને હરવાજ બંને બતાવે છે. તેલુગુ િજાની થોડી કહેવતો છેઃ કૂતરાનું પૂંછડું પકડીને ગોદાવરી નદી થોડી તરી શકાય છે? શેરડી મીઠી છે એટલે એનાં મૂહળયાં પણ ચાવી જવાનાં? પાંજરામાં કાગડાને પૂરવાથી એ પોપટની જેમ બોલવા લાગશે? લસણ દસ માતાઓ જેટલું ઉપકારક છે! બધા જ પાલખીમાં ઘૂસી જશે તો ઉપાડશે કોણ? ભેંસ ભાગોળે, છાશ છાગોળે અને ઘરમાં ધમાધમ િકારની કહેવતો લગભગ દરેક િજા પાસે છે. ઘોઘે ભેંસ ને ઘરમાં હધંગાણું. અંગ્રેજી કહેવત છે કે ઘોડો તબેલામાં છે અને બજારમાં જઈને ભાવ કહો છો! જમમનોની કહેવત છે કે રીંછને માયામ પહેલાં રીંછના ચામડાનો સોદો નહીં કરો. ફ્રેંચ િજા આ કહેવતને તદ્દન જુદા લવરૂપે મૂકે છેઃ સૂવાના સમય પહેલાં કપડાં ન કાઢો! તેલુગુ કહેવત વધારે વેધક છેઃ એ લત્રીએ કપડાં કાઢી નાખ્યાં અને પોટલું બગલમાં દબાવ્યું પણ નદી તો હજુ હસત્તેર કોસ દૂર છે... નવી કહેવતો જન્મે છે, જૂની સજીવન થાય છે અથવા એમાં ફેરફાર કરી લેવામાં આવે છે, પણ કહેવતો મરતી નથી. કહેવત શું કામ કરે છે? ઇરાનમાં કહે છે એમ ખરા સમયે પથ્થર ફેંકવો એ ખોટા સમયે સોનું આપવા કરતાં સારું છે. ક્લોઝ અપ થોડી ફારસી કહેવતોઃ • ચોર પણ પકડાયા પહેલાં શાહુકાર હોય છે. • ચોરના પં જા માંથી તો ભાગ્યો, પણ જ્યોહતષીના પંજામાં ફસાઇ ગયો. • પહેલાં માતાને જુઓ, પછી એની પુત્રીનો હાથ માગો. • રલતે પડેલો પથ્થર લંગડા પગ સાથે પહેલો અથડાય છે.

નોંધઃ હાલ ગુજરાત િવાસે ગયેલા તંત્રી-િકાશક સી.બી. પટેલ વવવવધ કાયયક્રમોમાં અવત વ્યસ્ત હોવાથી તેમની લોકવિય કોલમ ‘જીવંત પંથ’ આ સપ્તાહે િકાવશત કરી શક્યા નથી તે બદલ વદલગીર છીએ. - વ્યવસ્થાપક


ઉત્તર ગુજરાત - કચ્છ

Gujarat Samachar - Saturday 10th March 2012

લંડનવાસી દંપતીનું વતનમાં વવકલાંગ સંતાનોની યાદમાં અનોખું સેવાકાયય

અંજાર સ્વામીનારાયણ મંદિરને રૂ. ૧પ કરોડનું માતબર િાન

કેરા (ભૂજ)ઃ શારીરરક અને માનરિક રીતે રિકલાંગ તથા િામાન્ય બાળકોના ઉત્કષષ માટે કુંદર ગામ ખાતે અનેક િુરિધા ધરાિતું મેદાન રિકિાિિાની ખેિના લંડનિાિી અને બળરદયાના િતની એિા અમૃતબેન અને કલ્યાણભાઈ રિજી મેઘજી િેકરરયા દંપતી દ્વારા કરિામાં આિી છે. તાજેતરમાં કચ્છ આિેલા કલ્યાણભાઈએ સ્થારનક અખબારમાં જણાવ્યું હતું કે કહે છે જેના આગમનથી આખું ઘર બાળ કીકીયારીથી ખીલી ઊઠે તેિા જ પ્રથમ િંતાનના જન્મ િમયે જ ખબર પડી કે તે શારીરરક રીતે તો અક્ષમ છે. આિું જ બીજા િંતાનના જન્મ િખતે પણ થયું ત્યારે અપાર દુઃ ખ અને અફિોિનો થયો. બધા જ અરમાન, ધંધા-રોજગાર એક બાજુ મુકીને ભારે મનથી બાળકોની રિકલાંગતાનો ભાર ઉપાડિામાં જીિનના બે દાયકા પિાર થઇ ગયા. અઢાર િષષની યુિા િયે બંને પુત્રોએ િંિારને અલરિદા કહી ત્યારથી થયું કે ભલે ઇશ્વરે અમારા િંતાનોને રમિાભમિાનો િહજ આનંદ ન

અંજારઃ અંજારના નૂ ત ન થવામીનારાયણ મંદિરના ગત સપ્તાહે યોજાયેલા દિલાડયાસ પ્રસંગે હદરભકતોએ એક જ દિવસમાં રૂ. ૧પ કરોડનું િાન જાહે ર કરીને ઇદતહાસ રચ્યો હતો. આ પ્રસં ગે યોજાયે લી પારાયણમાં આચાયય કૌિલેડદ્ર પ્રસાિજી મહારાજે હજારોની સંખ્યામાં ઉપસ્થિત ભક્તોને આિશીવચન પાઠવતાં કહ્યું હતું કે , મારા પડઘાનો ભાવ અંજારના ભક્તો પાસે છે. ભગવાનને રાજી કરવા જો મન મક્કમ હિે તો તન અને ધન બન્ને મળી રહેિે. બહે નો માટે ના દવિે ષ થવામીનારાયણ મંદિરના હવે યોજાનારા દિલાડયાસની હજુ તારીખ પણ નક્કી નિી તે અગાઉ મંદિરનો તમામ ખચય, મૂ દ તય, દસંહાસનની સે વા અક્ષર દનવાસી કાનજી ભીમજી રાઘવાણી પદરવારના પુ ત્રોએ તે મ ના દપતાની થમૃદતમાં લીધી હતી. આ પ્રસં ગે સવાસર નાકાની મધ્યમાં થવામીનારાયણ સકકલમાં અાદ્યુદનક લાઇટીંગ વ્યવથિા માટે રૂ. ૩ લાખની ગ્રાડટ આપવાની અંજારના ધારાસભ્ય ડો. નીમાબે ન આચાયય એ જાહે રાત કરી હતી.

આપ્યો પણ તેમની સ્મૃરતમાં અમે િતન કચ્છના બાળકો માટે િુરિધા કરીશું અને બાળકોને રમિા, શારીરરક, માનરિક િક્ષમ બનાિિા ઇન્ડોર-આઉટડોર મેદાનનું રનમાષણ કરીશું. આિો િંકલ્પ િાકાર કરિા ભૂજ તાલુકના કુંદરપર લેિા પટેલ સ્પોટટિ િેન્ટર મેદાનનું નામકરણ માતબર દાન િાથે સ્િ. પુત્રો અરરિંદ અને ધનિુખના નામે કરાતાં રિકલાંગ િંતાનોની સ્મૃરતમાં અનેક િુરિધાનું િજષન હાથ ધરાયું છે. અહીં રિરિધલક્ષી રમતો, વૃક્ષોરોપણ, પગદંડી, ચારેય તરફ બેિિાની વ્યિસ્થા, િામાન્ય િાથે રિકલાંગ બાળકોના રિકાિ માટેની િુરિધાઓ ઊભી કરાશે. તે માટે કલ્યાણભાઈ અંગત રિ લઈ રહ્યા છે. ચોિીિીમાં આ રીતે મેદાન નામકરણનો પ્રથમ કકસ્િો હોિાથી િમાજના અગ્રણીઓ તેમ જ ભૂજ સ્િારમનારાયણ મંરદરના મહંત સ્િામી ધમષનંદનદાિજી આરદ િંતોએ દાતાને અરભનંદન તથા આશીિાષદ પાઠવ્યા હતા.

17

પાટણ દિલ્લાના હારીિ તાલુકાના સાંકરા ગામમાં ૨૮ ફેબ્રુઆરીએ સીતા સ્વયંવર યોજાયો હતો. આ રામકથામાં ભિવાતા સીતા સ્વયંવરનો કોઈ પ્રસંગ ન હતો પણ હકીકતમાં િ ગામમાં ચાલતી રામ પારાયણમાં સીતા સ્વરૂપા ભારતીએ સદરયિ ગામના રામસ્વરૂપા િશરથના ગળામાં વરમાળા પહેરાવી હતી અને બંને લગ્નના પદવત્ર બંધનમાં બંધાયા હતા. આ અનોખા લગ્ન સીતા સ્વયંવરની માફક િ ગોઠવાયા હતા. વરમાળા લઈને ઊભેલી ભારતીએ વરરાજા ગળામાં ત્યારે િ વરમાળા પહેરાવી જ્યારે િશરથે દશવજીના ધનુષ્યને તોડીને શરત પૂણણ કરી. આખું ગામ આ અનોખા લગ્નનું સાિી બન્યું હતું.

સંદિપ્ત સમાચાર • િમણ ની કચ્છી કારીગરોનું સન્માનઃ જમયનીમાં તાજેતરમાં યોજાયેલા હેડડીક્રાફ્ટ મેળામાં કચ્છી વણાટકામે ડંકો વગાડતા બે કારીગરોનું ઇસ્ડડયન કોડથયુ લે ટ દ્વારા સડમાન કરાયું હતું. જમયનીમાં એક્સપોટટ પ્રમોિન કાઉસ્ડસલ ફોર ઓફ હેડડીક્રાફ્ટના ઉપક્રમે ફે બ્રુ આ રીમાં મે સે ફ્રે ડ કફટટ ખાતે આયોદજત ક્રાફ્ટ મેળામાં ઈપેક ઈસ્ડડયન પેવેદલયનમાં કુકમાના અમૃતભાઈ બેચરભાઈ વણકર અને ધમડકાના અબ્િુ લ જબાર ખત્રીએ કચ્છી િાલનો બેનમૂન વણાટકામનો નમૂનો રજૂ કરી થિાદનક લોકોને પ્રભાદવત કયાય હતા. • માણસાની પેટાચૂંટણીમાં પાંચ ઉમેિવારો મે િાનમાં: ગાંધીનગર દજલ્લાની માણસા દવધાનસભાની ૧૮ માચચે યોજાનારી પે ટાચૂં ટ ણીમાં ઉમે િ વારી નોંધાવનાર િસ ઉમેિવારો પૈકી પાંચ ઉમેિવારોએ ફોમય પાછા ખેંચતા હવે દચત્ર થપષ્ટ બડયું છે. હવે ભાજપકોંગ્રેસ અને ત્રણ અપક્ષ મળી કુલ પાંચ ઉમે િ વારો મે િાનમાં રહ્યા છે . માણસા

દવધાનસભા બે ઠ કના ધારાસભ્ય અને દવધાનસભાના પૂવય અધ્યક્ષ પ્રો. મંગળભાઇ પટેલના અવસાનને કારણે ખાલી પડેલી બેઠક માટે ૧૮મી માચયના રોજ ચૂંટણી યોજાિે. આ ચૂંટણીમાં ભાજપે પ્રો. મંગળભાઇ પટેલના વેવાઇ ડી.ડી.પટેલને દટકકટ આપી છે. જ્યારે કોંગ્રેસે બાબુદસંહ ઠાકોરને મેિાનમાં ઉતાયાય છે.આ સાિે ત્રણ અપક્ષ મળી કુલ પાંચ ઉમેિવારો જંગમાં રહ્યા છે. ૧૮મીએ યોજાનારી ચૂંટણીમાં ૧.૬૫ લાખ મતિારો મતિાન કરિે. જ્યારે ૨૧મી માચચે મતગણતરી યોજાિે. • અબડાસામાં ત્રણ માગોણનું ખાતમુહૂતણઃ મહેશ્વરી મેઘવાળ સમાજના ઇષ્ટિેવ મોટા મદતયા (ગૂડિર)િી આિાપરને જોડતા રૂ. ૨૦ લાખના ખચચે દનમાયણ પામનારા ડામર રોડનું અબાડાસાના ધારાસભ્ય જયંતીભાઇ ભાનુિાલીએ ગત સપ્તાહે ખાતમુહૂતય કયુું હતું. આ પ્રસંગે તેમણે િેિલપર નદલયા માગયનું રૂ.૩૦ કરોડના ખચચે નવીનીકરણ કરવાની માદહતી આપી હતી. તેમણે વધુમાં કહ્યું હતું કે, જળસંગ્રહ માટે રૂ. ૨૦૦ કરોડના ખચચે દવદવધ ચેકડેમ બંધપાળાનું દનમાયણ કરાિે અને પં િ કમાં બીજા દવકાસ કાયોય પણ હાિ ધરાિે.


પ્રિટન

18

Gujarat Samachar - Saturday 10th March 2012

વૃદ્ધો સાથે ભેદભાવ જાતીય અને વંશીય શોષણની સમકક્ષ લંડનઃ નિનટશ સમાજમાં વૃિો સાથે ભેદભાવ સાથેનો દુવ્યચવહાર વણાયેલો છે અને તેમને સમાન ગણવાના બદલે મોટાભાગે સમપયારૂપ મનાય છે તેમ જણાવવા સાથે રીપોટટમાં કેર હોમ્સના નનવાસી અથવા પેશન્ટો સાથે વ્યવહારમાં તેમનું ગૌરવ જાળવવું જોઈએ તેવી ભલામણ કરાઈ છે. વૃિો સાથે ભેદભાવને જાતીય અથવા વંશીય શોષણની સમકક્ષ ગણવા એજ યુક,ે લોકલ ગવમમેન્ટ એસોનસયેશન અને એનએચએસ કોન્ફેડરેશનના બનેલાં કનમશને લેન્ડમાકક રીપોટટમાં જણાવ્યું છે. પેશન્ટ્સ અથવા કેર હોમ્સના નનવાસીઓની પરવાનગી નવના જ તેમને

‘ડાનલિં ગ’ સનહત અસભ્ય ભાષામાં સંબોધવાને વંશીય અથવા જાતીય દુવ્યચવહાર ગણવા તેમજ આ માટે ડોક્ટરો, નસચ અને સંભાળ લેનારા સામે નશપતના પગલાં લેવાની પણ રીપોટટમાં ભલામણ થઈ છે. હોસ્પપટલ્સ અને કેર હોમ્સ નસપટમમાંથી વૃિોની ઉપેક્ષા અને અપમાન દૂર કરવા રીપોટટમાં ધરમૂળથી પનરવતચનની ભલામણો કરવામાં આવી છે. માનવ ગૌરવને પણ તબીબી સફળતા દર અથવા નાણાકીય લક્ષ્યાંકોને અપાતું મહત્ત્વ મળવું જોઈએ. આઠ મનહનાના ગાળામાં કનમશને વૃિો માટે કાયચરત ૪૦થી વધુ સંગઠનો, તેમ

જ ડોક્ટરો, નસચ અને સારસંભાળ લેનારાં પાસેથી જુબાનીઓ સાંભળી હતી. ઘણાં કેર હોમ્સમાં રહેવાસીઓને ખવડાવવાં, નવડાવવાં અને કપડાં પહેરાવવાં નસવાયના કોઈ ધ્યેય હોતાં નથી. વૃિોની જરૂનરયાતો અને ઈચ્છાઓની કાળજી લેવાતી નથી. વયનો ભેદભાવ એ યુકમે ાં સૌથી સામાન્ય પ્રકારનો ભેદભાવ છે. વધેલી આયુષ્યમયાચદાની નસનિ ઉજવવાના બદલે વૃિત્વને ‘કટોકટી’ અથવા ‘ પોપ્યલ ુ શ ે ન ટાઈમ બોમ્બ’ ગણાવાય છે. વૃિોને સમપયા ગણવાના બદલે તેમણે આપેલાં પ્રદાનને ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ, તેમ પણ કનમશને જણાવ્યું છે.

૨૦૧૨માં યોજાનારી ઓલલલમક્સ દરલમયાન શાંલત જાળવી રાખવાની અપીલ માટે સ્વાલમનારાયણ ગાદી સંસ્થાનના વડા આચાયા પુરુષોત્તમદાસજી મહારાજને લંડનમાં પધરામણી કરાવીને તેમને લંડન ઓલલમ્પપક્સનો ધ્વજ ભેટમાં આપવામાં આવ્યો હતો.

પ્રિન્સ ચાર્સસ બાળકોના ટીવી શોમાં ચમકશે Presents

12th Asian Achievers Awards 14th September 2012 NOMINATION FORM The prestigious Asian Achievers Awards is hosted every year by UK’s leading news weeklies Asian Voice and Gujarat Samachar to honour British Asians par excellence. If there is someone you know who has broken boundaries and deserves recognition for their unique contribution to the community and the nation then please nominate them for one of the awards listed below. Make sure that you fill in this application form and send it on or before 12th July, 2012 by post, fax or email to Mr. L George, Tel: 020 7749 4013, Fax 020 7749 4081, Email: aaa@abplgroup.com. If you are sending it by post the address is Mr. L George, ABPL Group, Karma Yoga House, 12 Hoxton Market, London N1 6HW.

Please tick the appropriate category Sports Personality of the Year............................................

Woman of the Year ................................................................

Awarded for excellence in sports.

The award will recognise and honour a woman who has made a significant mark in any chosen field.

Business Person of the Year .............................................. Awarded to a business person who is a success in every sense of the word and can demonstrate a genuine passion for social issues.

Young Entrepreneur of the Year ......................................

Professional of the Year ......................................................

Uniformed and Civil Services ............................................

Professionals in the field of medicine, law, education, banking, finance and others, who have scaled the heights of their chosen profession.

For outstanding achievements in uniformed and civil services or contribution to the community through any of the above services.

Achievement in Community Service................................

Awarded to those who have acclaimed popularity internationally for his/her contribution in any particular sector and is recognised for their timeless philanthropic activities.

In recognition for an individuals service to community.

Achievement in Media, Arts and Culture .................... Someone who has made a mark in media including print and broadcast media; cinema, art and culture.

Award for Entertainment .................................................... For outstanding performance by Asians in the field of Dance and Music.

Awarded to an young entrepreneur (less than 35 years) with a proven track record of operating a successful business enterprise.

International Personality of the Year ............................

Lifetime Achievement Award ............................................ To honour those individuals, who during their lifetime, have made immense contributions in any given field. This remarkable individual can be marked as an example for the younger generation.

Application Form

Name of the Nominee: ___________________________________________________________________________________ Contact Details of the Nominee (Tel & email): _______________________________________________________________ Present Occupation of the Nominee: _______________________________________________________________________ Please attach your CV which includes the following information (1) Personal background (2) (3) (4) (5)

(Please do not exceed a limit of 1000 words)

Most important career achievements till date Your contribution to the community and nation Any notable obstacles in you career that has helped you to reach where you are today Future plans, ambitions and visions

Summary- (Please include a summary in not more the 150 words

why the nominee is worthy of winning the particular award in a separate sheet)

Nominators name and contact details: _____________________________________________________________________ Nominators current Occupation/Company: __________________________________________________________________ Tel/Mobile: _________________________________

Email: __________________________________________________

NOMINATION AND SELECTION PROCESS This is a unique event where readers nominate and an independent panel of judges comprising of eminent personalities selects the winner. Judges’ decision is final. ABPL Group will not entertain any dialogue with members of the public regarding the judging process. In order to ensure a high degree of transparency and fairness, the management and members of the staff of Asian Voice and Gujarat Samachar will play no role in the nomination or judging process. You may use an additional sheet if the space provided is insufficient. The winners will be announced at the AAA Awards ceremony in 14th September, 2012. Asian Voice, Gujarat Samachar will publish the names of the short listed candidates and winners after the event. The winners names will also appear in our e-edition www.abplgroup.com You can nominate yourself if you wish to. Nominations and entries must follow the prescribed format. All nomination forms must reach our offices on or before 12th July, 2012

લંડનઃ ટિટિશ રા જ ગા દી ના વારસદાર ટિન્સ ચાર્સસ બાળકોના એક િીવી શોમાં જોવા મળશે. ફિમેલ િર્િટ ડોિ કો ડોિ યુકે વે બ સા ઇ િ ના અહેવાલ અનુસાર ‘ટમર્િર મેકર’ શોના કલાકાર તથા લેખક ટમનિ મેક િાઈમ શોમાં ચાર્સસને સામેલ કરવા માગે છે. આ શોમાં ચાર્સસએ ૬૦ સેકન્ડમાં કોઈક ભૂટમકા ભજવવાની રહેશ.ે ટમર્િર મેકર નામની લોકટિય આ શોના એક જજે જણાવ્યું હતું કે અત્યાર સુધી હું ટિન્સ ચાર્સસને મળ્યો નથી પરંતુ તેઓ અહીં આવશે એ જાણીને હુ ખૂબ ખુશ છું. હું નસીબદાર છું કે તેમને મળવાની તક મળશે. શો માિે તેમનો સંપકક કરવામાં આવ્યો છે. જો તેઓ અમારા શોમાં સામેલ થશે તો હું તેમને કેિલાક રસિદ સવાલો પૂછીશ કેમ કે તેઓ ઘણા રચનાત્મક વ્યટિ છે. આ શો લંડનના વેમ્બલી એટરનામા ૩૧ માચચે શરૂ થશે.

સંલિપ્ત સમાચાર • ચેશાયર ગામે પોલીસ ગોળીબારની સ્વતંત્ર તપાસઃ કાળાં વપત્રો એને ગેસ માપકથી સજ્જ પોલીસ દ્વારા ૩ માચચ, શનનવારે કુલશેથના ચેશાયર ગામે એક કારને ઘેરી લઈ લૂંટના શંકાપપદ એન્થની ગ્રેઈન્ગરને ઠાર માયોચ હતો. આ ઘટનાની તપાસ ઈન્ડીપેન્ડન્ટ પોલીસ કમ્પ્લેન્ટ્સ કનમશન (IPCC) દ્વારા આરંભાઈ છે. ઓગપટ ૨૦૧૧માં માકક ડુગ્ગનનું પોલીસ ગોળીબારમાં મોત થયા પછી એન્થની ગ્રેઈન્ગર નિનટશ પોલીસ દ્વારા ઠાર કરાયેલી પ્રથમ વ્યનિ છે. • શાળામાં એક જગ્યા માટે નવ બાળકો વચ્ચે સ્પધાાઃ ઈંગ્લેન્ડની સૌથી પ્રનતનિત સેકન્ડરી પકૂલોમાં સંતાનો માટે પથાન મેળવવા માતાનપતા દોડાદોડી કરી રહ્યાં છે. દરેક વધારાની એક જગ્યા માટે ૯ બાળકો વચ્ચે પપધાચ છે. અરજીમાં ધસારો વધતા સરકારી ફ્લેગનશપ એકેડેમીઓ અને ફ્રી પકૂલ્સ ૧૦૦૦ બાળકોને પ્રવેશ નકારી રહી છે. રાષ્ટ્રીય પતરે, અંદાજે ૬માંથી ૧ નવદ્યાથથી -લગભગ ૧૦૦,૦૦૦-ને તેમની પ્રથમ પસંદગીની શાળામાં તેમ જ ૨૦માંથી ૧ નવદ્યાથથીને તેમની પસંદગીની એક પણ શાળામાં પ્રવેશ નનહ મળે. મધ્યમ વગચના પનરણામો શાળાની નજીક નમલકતો લઈ પ્રવેશનો દાવો ન કરે તે માટે કેટલીક શાળાઓએ પ્રવેશ માટે લોટરી નસપટમ પણ અપનાવી છે.


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 10th March 2012

એક લડાઈ વિધાનસભામાં....

તસિીરે ગુજરાત વિષ્ણુ પંડ્યા ગુજરાતની વિધાનસભામાં ‘બંધારણીય જ્ઞાનતંતુની લડાઈ’ની િસંત બેઠી છે! વિરોધ પક્ષનો એક પ્રથતાિ ગુજરાત વિધાનસભા અધ્યક્ષને અ-યોગ્ય ઠેરિિા માટેનો આિે તેિી આબોહિામાં અચાનક નાટકીય ફેરફાર થયો અને વિપક્ષી નેતા ખુદ સિમાં ઉપસ્થથવત સામેની મોકૂફી (સથપેન્શન)ના પીંજરામાં પૂરાઈ ગયા. હિે સામસામા તલિારો િીંઝાિા લાગી છે. કોંગ્રેસને એમ લાગે છે (અને નાગવરકોને સમજાિિા મથે છે) કે આ તો અમે ઉદ્યોગપવતઓ અને સરકાર (નામે અદાણી અને મુખ્ય પ્રધાન)ના ગઠબંધનનો પદાાફાશ કરી રહ્યા છીએ અને તેને દબાિી દેિાનો પ્રયાસ છે. અધ્યક્ષને તેમાં માધ્યમ બનાિી દેિાયા છે. ખરેખર? સત્તા પરના ભાજપે તો સીધું વનશાન કોંગ્રેસની ‘આવદિાસી-વિરોધી માનવસકતા’ પર તાક્યું ને કહ્યું કે માફી ન માગિાની વજદ તો બહાનું છે, ખરેખર તો કોંગ્રેસ એક આવદિાસીને અધ્યક્ષ જેિા બંધારણીય રીતે સિોાચ્ચ પદે જોઈ શકતી નથી તેનો આ ખેલ છે.

તો એટલો જ છે કે ગૃહની અંદર જે સભ્યોએ ગાળાગાળી કરી તે ‘ગૃહનું ગૌરિ ખંવડત કરનારી’ ઘટના નહોતી? પેલા દેખાિકારોએ વદલગીરી દશાાિી હોત તો તેમને માફ કરી દેિાયા હોત? માિ શવિવસંહ ગોવહલના સથપેન્શન પૂરતો સિાલ વિચારિામાં આિે તો બંધારણીય તકાજાનું વિથમરણ કરિાનો અપરાધ જ આગળ િધે. આ કોલમ છપાય ત્યાં સુધીમાં,

આિું અનેકિાર બન્યું હતું. ૧૯૯૦માં રાજ્યના મુખ્ય પ્રધાન અમરવસંહ ચૌધરી હતા. ૨૨મી જાન્યુઆરી, ૧૯૯૦ના રાજ્યપાલના સંબોધન પરની ચચાામાં અમરવસંહ ચૌધરીથી કહેિાઈ ગયું, ‘આ કાંઈ બોડી બામણીનું ખેતર નથી!’ પત્યું. તુરંત ‘બ્રાહ્મણ સમાજની ઉપેક્ષા’નો આરોપ મૂકાયો, કેટલાક ધારાસભ્યો ગૃહમાં જ ઉપિાસ પર બેસી જશે એિી જાહેરાત કરી. (તેમાંના એક અશોક ભટ્ટ પછીનાં િષોામાં અધ્યક્ષ બન્યા હતા.) મુખ્ય પ્રધાનશ્રીએ માફી માગી લીધી એટલે મામલો સંકેલાયો. શવિવસંહ પોતાની વજદ છોડીને આિી માફી માગી લે તેિું બને? વિધાનસભામાં સભામોકૂફી, તાકકદની બાબતો, અવિશ્વાસનો પ્રથતાિ, આ િણ એિા મુદ્દા છે, જે ‘શુષ્કતા’ને ‘લીલીછમ્મ’ બનાિે છે, એમ કહેિાતું આવ્યું છે. આ વનવમત્તે ચચાા તો થાય જ (અને તે જ કદાચ, બંધારણીય રીતે ભારે મહત્ત્િની બાબત છે.) પણ તેમાં અજંપો અને આક્ષેપોનો ઉમેરો થાય ત્યારે ડો. આંબેડકરનું થમરણ થઈ આિે. તેમણે પ્રવતવનવધઓ, પક્ષો અને પ્રજાને ચેતવ્યા હતા કે હિે આપણે બંધારણીય પદ્ધવત સાથેની લોકશાહીના યુગમાં પ્રિેશ્યા છીએ ત્યારે ‘ગેરબંધારણીય આતંકિાદ’નો ત્યાગ કરિો પડશે. આમ કહ્યું ત્યારે તેમના મનમાં ઘેરાિ, બંધ, ધરણાં, ગૃહમાં તોફાનો અને ગોકીરો જ હશેને?

માફામાફી અને મારામારી આ કોલમ છપાશે ત્યાં સુધીમાં ગજગ્રાહ િધી જશે કે કોઈ સમાધાન થઈ જશે? ભૂતકાળમાં, આ ગૃહની કાયાિાહીને નજરોનજર જોિાનું બનતું ત્યારના ઘણા પ્રસંગોનું થમરણ થાય છે. ૧૯૯૨માં અવિશ્વાસનો પ્રથતાિ આવ્યો હતો, તેની ચચાા થાય તે પહેલાં સિમાં એક બપોરે વિધાનસભ્યોની સામસામી છૂટ્ટા હાથે મારામારી થઈ, ગાળાગાળી ચાલુ રહી. ગૃહની િચ્ચોિચ ધારાસભ્યોનું ‘ટોળું’ આિીને શોરબકોર કરતું હતું, પછી થોડો સમય ગૃહ મુલત્િી રહ્યું. પાછા બધા મળ્યા ત્યારે સામસામી માફામાફી થઈ, વદલગીરી દશાાિાઈ અને કાયાિાહી આગળ ચાલી. િાત અહીં પૂરી થતી હોત તો તેનું મહત્ત્િ િધી જાત. પણ એ જ વદિસે ગૃહની પ્રેક્ષક દીઘાામાંથી િણેક િાર પવિકાઓ ફેંકિામાં આિી. વસરસા-ઘટનામાં ન્યાય માંગતી અપીલ તેમાં હતી. ‘ગૃહનું ગૌરિ આનાથી ખંવડત’ થાય છે એિા પ્રથતાિ સાથે સિાાનુમતે તેિા દેખાિકારોને સજા કરિામાં આિી. અહીં સિાલ

અધ્યક્ષો અને અ-વિશ્વાસ

શવિવસંહ પૂરતી ઘટનાનાં િણ જ ઉકેલ શક્ય છેઃ એક, વિપક્ષનેતા ‘માફી નહીં માગું’ એિી વજદ ચાલુ રાખીને ગુજરાતમાં પક્ષના દેખાિોને પ્રોત્સાહન આપે. બીજું, શવિવસંહ ‘અધ્યક્ષ પ્રત્યે અિમાનનાનો મારો ઈરાદો નહોતો’ એમ કહીને વદલગીરી દશાાિે (શક્ય છે કે ‘માફી’ શબ્દને હડસેલી દેિામાં આિે.) અથિા તો, િીજો એિોય ઉકેલ થાય કે અધ્યક્ષ - ગૃહનાં ગૌરિને િધુ અિરોધ ન થાય એટલા માટે સથપેન્શન પાછું ખેંચે!

ગુજરાત વિધાનસભાનો ય આિા ઘણા પ્રસંગોનો ભૂતકાળ છે. ૧૯૬૦થી ૧૯૮૦ના ૨૦ િષોામાં પાંચ િાર અધ્યક્ષપદે બેસેલા મહાનુભાિને દૂર કરિાના પ્રથતાિો આવ્યા હતા. ૧૯૭૬માં કુંદનલાલ ધોળકકયાને ય એિા પ્રયાસનો અનુભિ થયેલો. ૧૯૮૧-૮૨માં વિપક્ષ નેતા દલસુખભાઈ ગોધાણી હતા. નાણાં પ્રધાનના પ્રિચન દરવમયાન તેઓ પોતે ભાષણ કરિા માંડ્યા. તેમને વનયમ ૨૪૯ હેઠળ સથપેન્ડ કરિામાં આવ્યા. આિો બીજો પ્રસંગ ૨૯ ઓગથટ, ૧૯૮૬નો બન્યો.

પુરોગામી અમરવસંહે શું કયુું હતું? આ િણમાંથી કોઈ એકનો જ અમલ થિાનો છે. અગાઉ

અનુસંધાન પાન-૪૫

(

& * %"

"

" ! ! '

!( ! ' ' ( ! % %

(

$

"( (

. $ ) $ " % ! !

(

(

&

"

" %

#

% #

! # & ! % " ! " '

! "

( % ) !

#$ " ! ) ! ' "

$

)

(

($ #!

#

" "

$ !

&% "

*

*!!$

"* %

+&

!#(

($ #!

+ ' ,+ ' ,

*!!$

" " "

!

' %) #

%

*

"*

!

!

!$ + %

)

! " ! #

$ ' % % $ ( $ ( $

#$

($ #!

$*

*##$

!

" !

"

"

!&#

($ #!

&*

%

'*

*

!

&#!"

#** 20 ,-4 -/ 3)0)1

!

! "

'$0)1' 444 '*)1'3)0#0'/3)%'0 %-+

%

),(- '*)1'3)0#0'/3)%'0 %-+ !

-,&#5

#12/&#5

19

"

#+

.+

&#!"

#

$% $

"

* *%'' " # $


િોબિવૂડ

20

Gujarat Samachar - Saturday 10th March 2012

િંડનમાં શાહરુખની પૂછપરછ

યુવાની હંમેશાં મોટાભાગની વ્યરિ માટે સૌથી વધુ ડ્રામા ઊભી કરનારી હોય છે. આ સમયમાં લોકો કારફકદદી અને પ્રેમ બંને મેળવતા હોય છે. જોકે ક્યારેક તેને મેળવવું ઘણું અઘરું થઈ જતું હોય છે. આવાં જ બે યુવાહૈયાં લરલતા (અરદરત રાવ હૈદરી) અને રનરખલ (અલી ઝિર)ની સ્ટોરી ‘લંડન પેરરસ ન્યૂ યોકક’ ફિલ્મમાં છે. અહીં અલગ બે યુવા હૈયાઓની સ્ટોરી છે. માયાનગરી મુંબઇના ચેમ્બુર રવસ્તારની રહેવાસી અને દરિણ ભારતીય મધ્યમવગદીય પરરવારની છોકરી લરલતા ૧૦૦ ટકા સ્કોલરરશપ મેળવીને અમેરરકાના ન્યૂ યોકકમાં

રાજ્યશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવા જઈ રહી છે. જ્યારે મુંબઇના બાન્દ્રા રવસ્તારમાં રહેતો અમીર ઘરનો છોકરો રનરખલ પોતાના રપતાના ખચચે લંડનમાં ફિલ્મમેફકંગ શીખવા જાય છે. લંડનમાં તેમની મુલાકાત થાય છે અને રમત્રતા થાય છે. તેઓ પહેલી મુલાકાતમાં જ જાણી જાય છે કે બંને એકબીજાને પ્રેમ કરે છે. જોકે તેમનો અભ્યાસ બે અલગ-અલગ દેશમાં હોવાને કારણે તેઓ લાંબો સમય સાથે પસાર કરી શકે એમ નથી એ તેમણે સ્વીકારવું પડે છે. હવે આગળ શું થાય છે તે જાણવા આ ફિલ્મ જોવી રહી.

લંડનમાં શાહરુખ ખાનના હજારો ચાહકો છે પણ કદાચ લંડન પોલીને તે ખાસ પસંદ નથી. યશ ચોપરાની ફિલ્મ માટે લંડનમાં કેટરરના કૈિ સાથે શૂરટંગ કરી રહેલા શાહરુખની પોલીસે પૂછપરછ કરી હતી. છેલ્લા થોડા સમયથી આ ફિલ્મનું શૂરટંગ લંડનમાં ચાલી રહ્યું છે અને યશરાજ ફિલ્મ્સના કડક માપદંડ મુજબ એ વાતનું પૂરતું ધ્યાન રખાઈ રહ્યું છે કે ફિલ્મનું િૂટેજ કે તસવીર ક્યાંય લીક ન થાય. અને આ જ કારણે, યુકે પોલીસ યશરાજ ફિલ્મ્સની રસક્યુરરટી સરવિસ સાથે કામ કરી રહી છે જેથી શૂરટંગ જોવા આવેલા ચાહકો કોઈ તસવીર ન લે. હવે જેમ કે આ આખી વાતમાં યુકે પોલીસ સંકળાયેલી છે માટે આસપાસના રવસ્તારમાં જોવા મળતી બધી કાર અને લોકોની સતત તપાસ થતી રહે છે. સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ આવી જ એક તપાસ દરરમયાન પોલીસે શાહરુખની કારને પણ રોકી હતી અને કેટલાક મુદ્દે પૂછપરછ કરી હતી. જોકે તેની વધુ મારહતી નથી. પોલીસ સાથેની વાતચીત પછી શાહરુખ બીજી કારમાં બેસી ગયો હતો અને તે ત્યાંથી તુરંત જ રવાના થઈ ગયો હતો.

...હવે હું ડરું છુંઃ બિપાશા બિપાશા િાસુ ‘જીસ્મ’, ‘રાઝ’ અને ‘રેસ’ જેવી ફિલ્મોમાં િોલ્ડ દૃશ્યો માટે જાણીતી છે. પણ હવે જ્યારે મોટા પડદે ફિસની વાત આવે ત્યારે તેને અિળામણ થાય છે. તે િહે છે િે હવે તેને પડદા ઉપર ફિસ િરવાનો ડર લાગે છે. તે િહે છે િે, ‘મારે ‘જોડી બ્રેિર’માં આર. માધવન સાથે ઘણો જ પ્રબતિૂળ અનુભવ રહ્યો છે. ખાસ િરીને ફિસના બસન િાિતે તેણે િહ્યું િે તેણે માધવનને ફિસ િરવી પડે તેવી હતી અને તે ફિલ્મ માટે અગત્યની હતી.

'2! '2

! #" ' !

'2 & "

"

' 2 #!" '2

(

2

!!

"!%

& "

! '

2

2

#!!

2 #

$ "

2 1

! #"

2

( 2

"

" " " " " " " "

, %&!#

)&$#* (% #*

& "

'2

!!

!

'( &'

#2

2 1

$ !" # 2 1 2 1

'(!* "

'2

!

'2

" # 2 1

-

'&$#* (% #*

" !! !! " "

&

" # 21 " # 21 " # 21 2! "! 2 21 " # 21

!

#! 2 1

'2 # " # 21 '2 & " ! # " # 21 '2 '! # " # 21 21 '2 ' ! 21

+++ )$ '! "(%#! ,) (& $

( +$)&

2

2 1

'2

'2 & '2 '2 '2 '2 '2"

"

*$)&!(

! 2 1

!

"

!

2 1

2

'2!

"

2!

" # 2 1

'2 '2

!2 1 '!

%(

2 1

*$)&!(

( +$)&

'( &'

'

'

*,)0 .), /-+

('*

* )$ '! "(%#! ,) (&

"#

$ "

"

# " # !

'! %


બોલિવૂડ

Gujarat Samachar - Saturday 10th March 2012

ફરલિન ખાનને થઇ હાશ! ફરડદન ખાનને કેસમાં કોકેઈન મુંબઇની એક કોટેે મોટી રાહત આપતાં જણાવ્યું હતું કે હવે તેના પર કોકેઈન રાખવાનો કેસ ચલાવાશે નહીં. સૂત્રોએ કહ્યું હતું કે

ફરડદને કોટેમાં એનડીપીએએસ એક્ટની કલમ ૬૪-એ હેઠળ એક અરજી આપી હતી જેને કોટેે ગત સપ્તાહે સ્વીકારી હતી છે. કોટેે ફરડદનને એ શરતે મુિ કયોજ છે કે તેને નશા મુડિ િડિયામાંથી પસાર થવું પડશે. જોકે ફરડદને અગાઉથી જ આ િફકયા પૂણજ કરી છે. કોટેના હુકમ પછી ફરડદને જણાવ્યું હતું કે ઓ એક મોટો ચુકાદો છે. હું ન્યાયમૂડતજનો આિારી છું કે જેમણે મારી અરજીનો સ્વીકાર કયોજ છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે જો મારા ડપતા (ફફરોઝ ખાન) જીડવત હોત તો તે આ ચુકાદાથી ખૂબ જ ખુશ થયા હોત. જોકે કોટેે જણાવ્યું હતું કે જો િડવષ્યમાં ફરડદન આ જ ગુનામાં ફરીથી પકડાશે તો તેમને આપવામાં આવેલી મુડિ પરત ખેંચી લેવામાં આવશે. પ મે, ૨૦૦૧ના રોજ નાકોજડટક્સ કન્ટ્રોલ બ્યુરો(એનસીબી)એ કોકેઈન રાખવાનાં આરોપ હેઠળ ફરડદનની ધરપકડ કરી હતી.

જોય મુખરજી ગંભીર બીમાર

હોલિવૂડને નનૈયો!

પીઢ અભિનેતા, ફિલ્મકાર જોય મુખરજીને ગંિીર હાલત સાથે સોમવારે મુંબઇની લીલાવતી હોસ્પપટલમાં દાખલ કરાયા છે અને વેસ્ટટલેટરપર રાખવામાં આવ્યા છે. ૭૩ વષષીય જોય મુખરજીના પ્રવક્તા આર. આર. પાઠકે જણાવ્યું હતું કે, ‘જોય મુખરજીની તભબયત છેલ્લા કેટલાક સમયથી નાદુરપત છે.’ કાજોલ અને તનીષાના કાકા જોય મુખરજીએ ૧૯૬૦માં ‘લવ ઇન ભસમલા’ ફિલ્મથી બોભલવૂડમાં પદાપપણ કયુું હતું અને તેઓ ‘શાભગદપ’, ‘લવ ઇન ટોફકયો’, ‘બહુ બેટી’, ‘ભિદ્દી’, ‘ફિર વહી ભદલ લાયા હું’, ‘એક મુસાફિર એક હસીના’, ‘પુરપકાર’, ‘ઇશારા’ અને ‘હમ ભહટદુપતાની’ સભહતની ફિલ્મોથી જાણીતા બટયા હતા. તેમણે લવ ઇન બોમ્બે, છૈલાબાબુ, સાંિ કી બેલા અને ઉમ્મીદ જેવી ફિલ્મોનું ભદગ્દશપન પણ કયુું હતું.

અમેભરકામાં દામ્પત્ય જીવનનો પ્રારંભિક સમય ભવતાવ્યા પછી માધુ રી દીભિતે (સહપભરવાર) િરીથી મુંબઇમાં પ્રવેશ કયોપ છે. અહીં કારફકદષીની બીજી ઈભનંગ્સ રમવા તે આતુ ર છે . આ માટે કે ટ લાક ભનમાપતાઓએ તેને ઓિરો પણ કરી છે. સૂ ત્રોના જણાવ્યા મુ જ બ માધુ રીએ તાજેતરમાં જ હોભલવૂડની ફિલ્મની એક ઓિર િગાવી છે . આ ફિલ્મના િારતમાં શૂભટંગ દરભમયાન તેને રોલ ઓિર કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે આ ફિલ્મની વધુ ભવગતો બહાર આવી નથી. પરંતુ જાણવા મળ્યું છે કે માધુરીને નાનકડી િૂભમકા અંગે જંગી નાણાંની ઓિર પણ થઈ હતી.

21

લિયંકા ચોપરાને થઇ અધધધ... ઓફર અને ‘ડોન-ટુ’ ‘અડિપથ’ની સફળતા પછી ડિયંકા ચોપરા રૂ. ૧૦૦ કરોડની ક્લબમાં સામેલ થઈ છે અને તેથી જ બોલીવૂડમાં ડિયંકાની ડડમાન્ડ રાતોરાત વધી ગઈ છે. સૂત્રોના જણાવ્યા િમાણે અબ્બાસમસ્તાનની ફફલ્મ ‘રેસ’ની ડસકવલ ‘રેસ-ટુ’માં અડિનય માટે ડિયંકાને રૂા. પાંચ કરોડની ઓફર કરવામાં આવી છે. ડિયંકાના નજીકના લોકોએ કહ્યું હતું કે, ‘છેલ્લા સપ્તાહ દરડમયાન તેને કેટલીક ફફલ્મોની ઓફર થઈ હતી. ‘રેસ-બે’નો િશ્ન છે તો, ફફલ્મ સજજકોને તેને કેટલાક કારણસર સાઈન કરવામાં રસ છે. સતત બે ડહટ ફફલ્મો આપ્યા પછી તે ટોચની શ્રેણીમાં સામેલ થઈ છે અને બીજું, અચાનક જ દીડપકાએ આ ફફલ્મ છોડી દેતાં ફફલ્મસજજકોને તાત્કાડલક બીજી અડિનેત્રી પસંદ કરવી પડી તેમ છે.’ જોકે ડિયંકાએ જણાવ્યા િમાણે, ‘અત્યાર

સુધી મેં ક્યારે પણ જાહેરમાં મારી ફી બાબતે ચચાજ કરી નથી અને હવે કરવાનો કોઈ ઇરાદો પણ નથી.’ રણબીર કપૂર સાથેની ફફલ્મ ‘યે જવાની હૈ દીવાની’ અને ‘રેસ-ટુ’ના શૂડટંગની તારીખો એક જ હોવાનું દીડપકાએ રમેશ તૌરાનીને જણાવ્યા પછી તરત જ ફફલ્મસજજકોએ આ ફફલ્મ માટે ડિયં કાનો સં પ ક ક ક ય ોજ હતો.


હાસ્ય

અંગરેજી બોલતા દેશમાં જઈને વસેલા અને કાકડીફૂલ અંગ્રેજી બોલતાં અમારાં વહાલાં એનારાઈ ભાઈઓ, ભાભીઓ અને નવા વણણસંકર (કે ધ્વનનસંકર) એક્સેડટ બોલતાં ગુલાબના ગોટાં જેવાં ભૂલકાંવ! ઇન્ડડયામાં ક્યારેક અમથો અમથો રુઆબ છાંટવા, તો ક્યારેક નાછૂટકે તતનડયા ભમરડા જેવું અંગ્રેજી બોલતા હંધાય દેશીઓનાં જેશ્રીકૃષ્ણ! આ અંગરેજી ભાષાની મોટામાં મોટી તકલીફ ઈ કે ભાઈ, લખ્યું હોય એવું વંચાય નહીં અને વાંચીએ એવું લખાય નહીં. પીયુટી ‘પુટ’ થાય, પણ બીયુટી ‘બુટ’ ન થાય. ડીયુટીવાય ‘ડ્યુટી’ થાય, પણ બીયુટીવાય ‘બ્યુટી’ન થાય! આમાં ને આમાં અમારા જેવા બાઘાઓ ક્યાંય લગી સ્ટમકને ‘સ્ટોમાચ’ કહેતા અને હેડેકને ‘હેડેચ’ કહેતા. અને આ બધું વરસો પહેલાં જ થાતું એવુંય કાંઈ નથી, હવે તો આવા અંગ્રેજીવાળા કોલેજુંમાં અંગ્રેજીના લેક્ચરરું થઈ લયા છે! મૂળ શું થ્યું કે હોંનશયાર છોકરાંવ તો મેનડકલ, એન્ડજનનયનરંગ, કોમ્પ્યુટર અને સાયડસમાં જવા લાલયાં. થોડા નમનડયોકર હોય ઈ

Gujarat Samachar - Saturday 10th March 2012

કોમસણમાં જાય, પણ આટટસમાં કોણ જાય? તો કે’ ડોબાઓ! હવે આવા લોકો વરસો વીત્યે કોઈ ગામડાંગામની આટટસ કોલેજમાં લેક્ચરરેય બની જાય, એમાં શી નવાઈ? આવા જ એક ઇંન્લલશના લેક્ચરરને નિ ન્ ડસ પા લ સા હે બે શીખામણ આપી કે, ‘કાંઈ નહીં તો છોકરાંવને નડકશનરીનો ઉપયોગ કેમ કરવો ઈ તો શીખવાડો?’ એટલે લેક્ચરરજી ક્લાસમાં નડકશનરીનું થોથું લયાયવા. પછી કહે, ‘આમાંથી કોઈ પણ શબ્દનો સાચો સ્પેનલંગ શી રીતે શોધવો એ તમને

આંયાં બધા ઓલરાઇિ છે! લડલત લાિ શીખવાડું છું. ચાલો, મને કોઈ એક શબ્દ આપો.’ ‘ ટે નલ ફો ન ’ , ‘એન્ડજનનયર’ અને ‘વડડરફુલ’ જેવા શબ્દો પછી કોઈ બોલ્યું ‘ડયુમોનનયા!’ અને પછી જો થઈ છે! સાહેબ ‘એન’નાં પાનાં ઊથલાવ્યાં જ કરે, પણ ક્યાંય ડયુમોનનયા શબ્દ ન જડ્યો.

માય હેડ ઇઝ ઇટિંગ સકકલ્સ! બાકી....’ આવી જ એક સાચી ઘટના સૌરાષ્ટ્રના એક બાપુ સાથે બનેલી. બાપુ આમ તો ભણેલાગણેલા, એટલે ફાનળયાં-બાનળયાં પહેરીને નો ફરે. સરસ મજાનાં પેડટ-શટટ પહેરે. એક વાર એક મોટી કંપનીમાં નોકરી માટે ઇડટરવ્યુ આપવા ગયા. જે કાંઈ પૂછવાનું હતું એ બધું પતી ગયું એટલે છેલ્લે સાહેબે પૂછયું, ‘બીજું બધું તો ઠીક છે પણ તમને ઇંન્લલશ ફાવે?’ બાપુએ તરત જ કીધું, ‘ફાવેને? સોડા નવનાય ફાવે!’ ••• હવે પછીની ‘જોક્સુ’ છે ઈના મૂળમાં ક્યાંક ને ક્યાંક સત્યઘટના બની જ હશે. લો સાંભળો.... એક મારવાડી પેઢીમાં વરસોથી જૂની નામાપદ્ધનતથી નહસાબ લખાતો આવે. પણ પછી નવી પેઢીના જુવાનનયાઓ આવ્યા એટલે એકાઉડટ્સ પદ્ધનતથી નહસાબું લખવાના ચાલુ થ્યા. એક નદવસ વડીલ મારવાડી શેઠ બધા નહસાબો જોવા બેઠા. પાનાં ઊથલાવતાં ડિવાઇન ડિએશન

22

એન-ઇ, એન-આઇ, એનયુ... એમ બધીય કેટેગરી જોઈ ચૂક્યા. છેવટે કહે, ‘આ નડકશનરી નાની છે, જાવ લાઇબ્રેરીમાંથી મોટામાં મોટી નડકશનરી લયાવો!’ બે છોકરા મોટું થોથું ઊંચકી લાવ્યા. પણ અડધા કલાકની લમણાંફોડ પછી પનરણામ શૂડય. છેવટે સાહેબ કહે, ‘આ મેનડકલ શબ્દ છે એટલે મેનડકલ નડકશનરીમાં જ હોય!’ આખરે બે નદવસ પછી ‘પી’ વડે શરૂ થતો કોઈ શબ્દનો સાચો સ્પેનલંગ શોધતાં તેમને મળી આવ્યો -

‘ડયુમોનનયા!’ હરખભેર ક્લાસમાં આવીને છોકરાંવને તેનો સ્પેનલંગ શીખવાડ્યો અને પછી કીધું, ‘સાચો શબ્દ તો પ્ન્યુમોનનયા છે! આ તો આપડે બધા રોંચા જેવા ઇન્ડડયનો ઈને ડયુમોનનયા કીધા રાખીએ છીએ!’ તારંગા પાસે આવેલા સતલાસણા નામના એક નાનકડા ગામની આ નબલકુલ સાચી ઘટના છે. એ સાહેબ તો હજીયે એમ જ માને છે કે ‘ઓંય પણ આપડોંને બોલતોં ના આવડ એટલે ડયુમોનનયાડયુમોનનયા ઝૂડે રાખીયે,

*'#$%% (&&-'$,/ ! $'" '! $ %!+!.

-'

/

,#

* #

જાય અને મોં બગાડતા જાય. આ જોઈને મુનીમજીએ પૂછયું, ‘કે બાત હૈ સેઠજી?’ શેઠજી કહે, ‘આપણો છોરો ભોત નબગડ ગયો ભાયા! રોજ સુંદરીઓ કે પીછે પૈસો ઉડાવે હૈ!’ નબચારો મુનીમ તો સડક થઈ ગયો. ‘યે બાત મૈં ની માનું સેઠજી, છોટે સેઠ તો બડે નેક સભાવ કે હૈં.’ પણ શેઠજીએ ચોપડામાં જે એડટ્રીઓ બતાવી, એ જોઈને તો મુનીમજીની આંખો પણ ચાર થઈ ગઈ. એ ચોપડા લઈને સીધા ગયા નાના શેઠ પાસે. ‘માફ કીજો છોટા સેઠ, મગર એ કી હૈ? રોજ સુંદરી કે પીછે ઇતના ખરચા હોવે હૈ, તો યે સુંદરી હૈ કોણ?’ ચોપડામાંની એડટ્રી જોઈને નાના શેઠ ખડખડાટ હસી પડ્યા. કારણ કે એ બધી એડટ્રીઓમાં લખ્યું હતું, ‘Sundry Expence!’ ••• ‘આય હેવ હેડેક ઇન ધ સ્ટમક’ અને ‘માય હેડ ઇઝ ઇનટંગ સકકલ્સ’ તો આપણે પોતે પણ ઘણી વાર બોલ્યા હોઈશું. ‘વોટ ગોઝ ઓફ યોર ફાધર?’ અને ‘હાઉ મેની પસસેડટ ઓફ માઇન?’ પણ તમે સાંભળ્યું જ હશે. અનુસંધાન પાન-૩૨

$"# #((% /!+

)&

)&

6 !(+ 4 3,-!..7 (( ,-+ !! . #+ /+

$ -%/4

+ #

! $

&'

# &$%& +

) 7 ' ' 2 + 3 + 0 + 8 4 & " 7 7 3 % '!/. !1% %(%, ) %( 222

! % $$

!

+'- +4 0 + + 6% 07 - 3 - ,$ 7

4

04 +4 ' .4 - - 7 +4 + -

"* + + 3 - 0 + + + 7 + +4 ( + + - + +6

7

++' ! -(4 /+ 1+% 0(/. 5

!+

"

$%( -!*

" # . - 17 * 0 + -

+4 !0 0 / + 3 4 3 + + + 5 70 - +4 .4 7! '0 + + ) 0

%. ,,+%*/)!*/

* !-

( $$

8. 5 %* (0 !. "-!! "++

/!( +* -+&! / + +- %* /+- +$ 0 ( +* 1!*/ + +- %* /+- +%*"+ !//!-(%1!."+0* /%+* +-# !//!-(%1!."+0* /%+* +-# ! ! ! ! !


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 10th March 2012

 

 

   

  ‰‘Îflı ‹ÎÏË÷Ì ‹ÎÀı ÷‹ı Á·ÎË¿Îfl ÁÎ◊ı ±_√˛ı∞‹Î_ ‰Î÷ ¿flÌ Â¿˘ »˘ ±◊‰Î   ’fl Œ˘fi ¿flÌfiı ÷‹Îflı ¿¥ ¤ÎÊ΋Î_ ‰Î÷ ¿fl‰Ì »ı ÷ı ¿Ë˘.   

 

 

   ’fl◊Ì ’Ïhοα˘ ’HÎ ‹ı‚‰Ì ¿Λ »ı.  

23


24

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 10th March 2012

Gujarat Samacher

 

 

   

  ‰‘Îflı ‹ÎÏË÷Ì ‹ÎÀı ÷‹ı Á·ÎË¿Îfl ÁÎ◊ı ±_√˛ı∞‹Î_ ‰Î÷ ¿flÌ Â¿˘ »˘ ±◊‰Î   ’fl Œ˘fi ¿flÌfiı ÷‹Îflı ¿¥ ¤ÎÊ΋Î_ ‰Î÷ ¿fl‰Ì »ı ÷ı ¿Ë˘.   

 

 

   ’fl◊Ì ’Ïhοα˘ ’HÎ ‹ı‚‰Ì ¿Λ »ı.  


Gujarat Samachar - Saturday 10th March 2012

www.abplgroup.com

25


26

www.abplgroup.com

The Switchover Help Scheme is run by the BBC

Gujarat Samachar - Saturday 10th March 2012


વવવવધા

Gujarat Samachar - Saturday 10th March 2012

27

હળવી ક્ષણોએ... િેમીઃ મિયે, કાનમાં કોઈ એવી મીઠી વાત કહી દે કે સાંભળીને મારા પગ જમીનથી ઊંચા થઈ જાય. િેમમકાઃ જા, પંખે લટકીને ફાંસો ખાઈ લે. • િેમમકાઃ હું જૂઠ્ઠું બોલનારા સાથે લગ્ન ક્યારેય નહીં કરું. િેમીઃ તો-તો તું આખી મજંદગી કુંવારી જ રહેવાની. • પોલીસમેનઃ મેડમ, અહીં તરવાની મનાઈ છે. યુવતીઃ તો જ્યારે હું કપડાં ઉતારી રહી હતી ત્યારે મને કેમ કહ્યું નહીં? પોલીસમેનઃ અહીં કપડાં ઉતારવાની મનાઈ નથી. • દીકરો (તેના મપતાને)ઃ છોકરી શાંત છોકરાને જલદી પસંદ કરી લે છે એનું કારણ શું? મપતાઃ તે સમજે છે કે એવો પુરુષ શાંમતથી તેની વાત સાંભળશે. • િેમીઃ વાહ, શું સુંદર મચત્ર બનાવ્યું છે! જોઈને મોંમાં પાણી આવી ગયું. િેમમકાઃ મોંમાં પાણી? અરે આ મોડડન આટડમાં મેં જીવનની કમઠનાઈઓને દશાાવી છે અને તને...? િેમીઃ અરે, મને તો લાગેલું કે આ મોટી રંગબેરંગી જલેબી છે! • મંગુએ બહેનપણી ચંપાને કહ્યુંઃ રેસમાં જે મદવસે મારા પમત જીત્યા હોય છે એની મને તેઓ ઘરે આવતાં તરત ખબર પડી જાય છે. ચંપાએ આશ્ચયા બતાવીને પૂછયુંઃ અચ્છા, એ વળી કઈ રીતે?

મંજુઃ તેઓ જ્યારે હારીને આવે છે ત્યારે આવતાંવેંત કોટને પલંગ પર ફેંકે છે અને જ્યારે જીત્યા હોય છે ત્યારે કોટને સંકેલીને એને જાળવીને ઓશીકા નીચે રાખે છે. • એક બહેનપણીઃ સાંભળ્યું છે કે તારા પમતને મોડી રાત સુધી મમત્રો સાથે પાટટીમાં જવાની અને દારૂ પીવાની આદત હતી. તેં કેવી રીતે આ કુટેવ છોડાવી દીધી? બીજી બહેનપણીઃ એક વાર રાતે જ્યારે તેઓ ઘરે આવ્યા ત્યારે મેં દબાતા અવાજે પૂછેલું કે બહાર કોણ છે? રમેશ? બસ ત્યારથી... • િેમમકાઃ જ્યારે હું તને વહાલ કરી રહી હતી ત્યારે તેં સાત વખત બગાસાં ખાધાં. શું આવી ચેષ્ટા સારી કહેવાય? િેમીઃ એ બગાસું નહોતું. હું તને મારી વાત કહેવાની કોમશશ કરી રહ્યો હતો. • ટીચરઃ સ્ટુડન્ટ્સ ચંગુને, તું કોલેજ શા માટે આવે ? ચંગુઃ મવદ્યા માટે. ટીચરઃ તો હવે ઊંઘે છે કેમ? ચંગુઃ આજે મવદ્યા નથી આવી મેડમ. • પોલીસઃ તમારી કારને અકસ્માત કેવી રીતે થયો? મગનઃ એ તો મને ખબર નથી સર, ત્યારે હું સૂતો હતો. • રમેશઃ અરે હું તો પરેશાન થઈ ગયો છું. સુરેશઃ કેમ? રમેશઃ મારી પત્નીની મેકઅપનો ખચા મારાથી સહન નથી થતો અને મેકઅપ વગરની પત્ની પણ સહન થતી નથી.


28

સદાિહાર સ્વાસ્થ્ય

આપણા રોજિંદા ભોિનમાં ફળો, શાકભાજી, તેલીજિયાં, ધાટય, કઠોળ દૂધ અને દૂધની િનાવટો, મસાલા-તેજાના િેવી ચીિવસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે, પરંતુ િી વગગની સાવ િ અવણગના કરવામાં આવી છે. િી વગગમાં માત્ર તલ જસવાય પણ િહુ ઓછાં િી રેગ્યુલર ડાયટમાં સમાવાયા છે, િાકીની વનસ્પજતઓનાં િી માત્ર તેલ કાઢીને વાપરવા માટે હોય છે. સૂયમગ ખ ુ ીનાં િી એક પૌજિક તત્ત્વોથી ભરપૂર એવો ઓપ્શન છે, િે િહુ ઓછા લોકો વાપરે છે. સનફ્લાવર ઓઇલ વપરાય છે, પણ એનાં િી ભાગ્યે િ કોઇ વાપરે છે. આ િીમાં સ્વાસ્થ્યપ્રદ અઢળક પોષકતત્ત્વો છે. સૂયમ ય ખ ૂ ીનાં બી શું છે? સૂરિમુખીનાં ફૂલના કેટદ્રમાં િે કાળા રંગના ટપકાં દેખાય છે એની અંદર આ િી ઊગે છે. આ િી સૂરિ ઊગે અને આથમે ત્યાં લગી જ્યાં સૂયગ ફરે એમ એની ધરી પર

ફરતાં રહે છે. આ િી કાઢવા માટે ફૂલને સૂકવી નાંખવું પડે છે. િાકી અધકચરાં લીલાં િી પણ વાનગીઓમાં વાપરી શકાય છે. સૂરિમુખીનાં િીમાં જવટામીન ઇ અધધધ માત્રામાં હોય છે. ૩૦ ગ્રામ િીમાં ડેઇલી િરૂજરયાતનું જવટામીન ઇ મળી રહે છે. જવટામીન િી-વન,

Gujarat Samachar - Saturday 10th March 2012

ફોજલક એજસડ ઉપરાંત મેટગેનીઝ, મેગ્નજે શયમ, કોપર, સેલજે નયમ, ફોસ્ફરસ િેવા ખનીિ તત્ત્વો પણ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. ફૂડ ટયુજિશન ચાટટ મુિિ સૂરિમુખીના િીમાં લગભગ ૮૦ પ્રકારના પોષકતત્ત્વો હોવાનું નોંધાયું છે. અને એમાંથી મોટા ભાગનાં તત્ત્વો શરીરની જિયાઓમાં

મદદરૂપ િની શકે એવા સરળ ફોમગ હોય છે. િેમ કે... કેન્સર પ્રિવેન્શન સેલજે નયમ નામનું ખનીિતત્ત્વ ખૂિ ઓછી ખાદ્ય ચીિોમાંથી મળે છે. સૂરિમુખીનાં િીમાંથી એ સારી એવી માત્રામાં મળે છે. સેલજે નયમ અને જવટામીન ઇ િંને જ્યારે ભેગાં થાય છે ત્યારે શરીરમાં ડેમિ ે થયેલા કોષોને જરપેર કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. ખાસ કરીને આંતરડાં, મૂત્રાશય અને પ્રોસ્ટેટ િેવા અવયવોમાં કેટસરના કોષોને ઊગતા િ ડામી શકાયછે. કેટસરના કોષોની મલ્ટટપ્લાય થવાની જિયા પર સેલજે નયમ અને જવટામીન ઇ િંને ખૂિ િ આિમક અસર કરીને અટકાવે છે. હાડકાંનું કવાકથ્ય મિિૂત અને સ્વસ્થ હાડકાં

માટે કેલ્ટશયમ અને મેગ્નજે શયમ િરૂરી છે. મોટા ભાગનું મેગ્નજે શયમ શરીરમાં હાડકાંમાં િ વપરાય છે. સનફ્લાવર સીડમાં આ િંને ખનીિ સારી એવી માત્રામાં છે. િીજી તરફ એમાં રહેલું કોપર હાડકાંઓનો કોલેિન અને િોડતાં ઇલેસ્ટીનની કાયગક્ષમતા માટે િરૂરી એટઝાઇમ્સ પેદા કરવાનું કામ કરે છે. એટલે આ િીથી હાડકાંને મિિૂતાઈ અને

શાંત રહે છે. હાટટ એટેક, કટ્રોક ટાળે જવટામીન ઇએ શરીરના કોષોને ઓલ્સસિનથી થતા ડેમિ ે થી િચાવવા માટેનું ઉત્તમ એલ્ટટ-ઓલ્સસડટટ છે. સામાટય રીતે શરીરમાંનું કોલેસ્ટરોલ ઓલ્સસિન સાથે મળે તો એ રક્તવાજહનીઓની અંદર િ જામી જાય છે. િેમ લોખંડ લાંિો સમય ખુટલું રહે તો કટાઈ જાય એમ િ

ફ્લેલ્સસજિજલટી િંને મળે છે. ચમકદાર સ્કકન જવટામીન ઈને ત્વચાના કોષોની ચમક વધારતું જવટામીન કહ્યું છે. એ ત્વચાને અટિાવાયલેટ કકરણો તેમ િ અટય કોઈ પણ રીતે ડેમિ ે થતાં િચાવે છે. એટલું િ નહીં, ટયુજિશન પ્રોવાઇડ કરે છે. ચેતાતંતુ માટે સારાં શરીરમાં મેગ્નજે શયમની ઊણપ હોય તો હાઇ બ્લડપ્રેશર, સ્નાયુઓમાં ખેંચાણ, માથાનો દુખાવો, થાક, મૂડ જડસઓડટર અને નર્સગ જસસ્ટમમાં ગરિડ અનુભવાય છે. સૂરિમુખીનાં િીમાં મેગ્નજે શયમ પણ છે અને સાથે જિપ્ટોફેન કેજમકલ પણ. આ િંનન ે ે કારણે મૂડ પર જનયંત્રણ રાખતા સેરોટોજનન નામના ટયુરો-િાટસમીટસગનો સ્ત્રાવ થાય છે ને એટલે બ્રેઇન જરલેસસ થાય છે અને મગિ

રક્તવાજહનીઓ અંદરથી ડેમિ ે થાય છે ને એને કારણે સ્િોક, હાટટ એટેક, હાઇપરટેટશન િેવી તકલીફો પેદા થાય છે. િોકે સૂયમ ગ ખ ૂ ીનાં િીમાં રહેલું જવટામીન ઈ ઓલ્સસડેશનની પ્રજિયા થવા દેતું નથી ને એટલે રક્તવાજહનીઓ સ્વસ્થ રહે છે. ચાર ચમચી બસ કોઈ પણ ચીિ ગમે તેટલી સારી હોય, પણ તેનું જનયત માત્રામાં સેવન િ લાભકારક હોય છે. આ િ રીતે િજારમાં તૈયાર મળતાં સૂરિમુખીનાં સૂકવેલાં કે શેકલ ે ા િી પણ રોિ ત્રણ-ચાર ચમચીથી વધુ માત્રામાં લેવા જહતાવહ નથી. વધુ પડતાં ખજનિતત્ત્વો શરીરમાં જાય તો વણવપરાયેલાં તત્ત્વોનો જનકાલ કરવાનું કામ કકડની માટે અઘરું થઈ પડે છે.

બિનઅનુભવી યોગબિક્ષક જોખમી િની િકે છે યોગના અનેક લાભ છે, પરંતુ યોગ્ય રીતે કરવામાં ન આવે તો ગેરલાભ પણ ઉભા થાય છે. બિનઅનુભવી યોગબિક્ષકના માગગદિગન હેઠળ કરાતો યોગ જીવલેણ પણ િની િકે તેવી ચેતવણી યોગબિક્ષક અને પુબલત્ઝર પ્રાઈઝ બવજેતા બવજ્ઞાનલેખક બવબલયમ જે. બ્રોડે આપી છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર અબત ઉત્સાહી અને બિનઅનુભવી યોગબિક્ષકો િરૂઆતથી જ બવદ્યાથથીઓને જોખમી આસનો િીખવાડે છે, જે ઘણી વખત મોટી િીમારી લાવી િકે છે.

બ્રોડ કહે છે કે કેટલાક યોગાસનોમાં મથતકને વારંવાર ફેરવવું પડે છે, જેનાથી ગરદન અને કરોડમાં થઈને જતી રક્તવાબહનીઓની લાઈબનંગ્સને નુકસાન થઈ િકે છે. આના પબરણામે લોહીના ગઠ્ઠા સર્ગઈને મગજમાં એકત્ર થાય તો બ્રેઈન થટ્રોકની પબરસ્થથબત સર્ગય છે તેમ, બ્રોડે તેમના પુથતક ‘ ધ સાયન્સ ઓફ યોગાઃ ધ બરથક્સ એન્ડ રીવોર્સગ’માં જણાવ્યું છે. બ્રોડે કહ્યું હતું કે ઘણા લોકો માટે યોગના અપાર ફાયદા છે. તેમના ર્તીયજીવનમાં સુધારો આવે છે અને તે આયુષ્ય પણ વધારી િકે છે.

ખાસ નોંધ ‘સદાબહાર સ્વાસ્થ્ય’ વવભાગમાં અપાયેલી કોઇ પણ માવહતી કે ઉપચારનો અમલ કરતાં પૂવવે આપના શરીરની તાસીર ધ્યાનમાં રાખવા અને તબીબી વનષ્ણાંતનું માગગદશગન મેળવવું વહતાવહ છે. - તંત્રી


મલહિા-સૌંદયય

Gujarat Samachar - Saturday 10th March 2012

• કેન્વાસ કેડ્સઃ કેફિાસ શૂઝની ફેશન કોઈ એટસપટેે નથી શોધી, પણ આપણી યુિા પેઢીએ જાતે જ આગળ િધારી છે. સ્કૂલ પછી કોલેજમાં પણ છોકરાઓ કેફિાસના શૂઝ પહેરતા થયા અને ત્યાર બાદ સેમલમિટીઓ તેમ જ સ્ટાઇમલસ્ટોની એના પર નજર પડી અને નિા-નિાં રંગો સાથે ફ્રફકી એિાં આ કેફિાસ શૂઝ ટ્રેફડમાં આવ્યાં. આ શૂઝ કમ્ફટેબ ે લ હોિાની સાથે કમ્પ્લીટ કેઝયુઅલ લુક આપે છે જે આ શૂઝનો પ્લસ પોઇફટ છે. હિે તો રેડ, બ્લુ, ગ્રીન, ડાકક યલો, મપફક જેિા િાઇટ

ફેશનની આ દુમનયામાં એિી જ ચીજને સ્થાન મળે છે જે સ્ટાઇમલશ લાગિાની સાથે સાથે કમ્ફટેબ ે લ પણ હોિી જોઇએ. ફૂટિેઅરનું પણ કંઇક આિું જ છે. ફૂટિેઅરની દુમનયામાં રોજ એકાદી નિી સ્ટાઇલ ઉમેરાતી હશે તેમ કહો તો પણ ખોટું નથી. કેટલાક સ્ટાઇમલસ્ટ ભલે એમ કહેતા હોય કે ફૂટિેઅર પસસનામલટી બદલી શકે છે, પણ હકીકતમાં તો તમે એ જ પહેરતા હો છો જે તમારો મૂડ કહે છે. તો જોઈએ કેટલીક એિી મડઝાઇનો જે છેલ્લા થોડા સમયથી ખૂબ લોકમિય થઈ છે અને એ સ્ટાઇમલશ લાગિાની સાથે કમ્ફટેબ ે લ પણ એટલી જ છે. • બેલરે ીનાઃ જુદા-જુદા મટીમરયલ અને ટયારેક તો જ્વેલરી પણ જડેલા બેલરે ીના ઘણા લોકો પહેરે છે. આમ જૂઓ તો બેલમે રના એટલે કમ્ફટેબ ે લ ચંપલનું િધારે કમ્ફટેબ ે લ રૂપ. િકકિંગ િુમન માટે આ એક િેક્ટટકલ ચોઇસ છે. આ બેલરે ીના ફોમસલિેઅર તરીકે પણ ખૂબ સારો ઓપ્શન છે. જેમને હાઇટ મોટી દેખાડિાની કોઈ મચંતા નથી ને કમ્ફટે સાથે સ્ટાઇમલશ દેખાિા ઇચ્છતા લોકો માટે પફફેટટ છે.

સ્ટાઇલિશ જ નહી, કમ્ફટટેબિ પણ હોવા જોઇએ • ગ્લેડિયેટસસઃ મિચારમુક્ત મૂડમાં હો તો મિસિોસ પટ્ટીઓિાળાં ગ્લેમડયેટસસ સેફડલ્સ તમારા માટે પફફેટટ છે. બે’ક િષસ પહેલાં ગ્લેમડયેટરનો રૂલ ખૂબ ચાલ્યો હતો. ગ્લેમડયેટસસની આ ફેશન એટલે જીપ્સી ટ્રેફડ અને પહેરનાર ખૂબ જ સ્ટાઇમલશ હોિાની સામબતી. જેમને એક ચોક્કસ સ્ટાઇલ સાથે િળગી ન રહેતાં નિા-નિા એટસપમરમેફટ કરિાનો ખૂબ શોખ હોય તેમના માટે આ ગ્લેમડયેટસસ બેસ્ટ ગણાય છે.

.

+*

રંગોનાં શૂઝ પણ છોકરા શોખથી પહેરે છે. • ચંપલઃ ચંપલ પહેરનાર માટે ચોક્કસ કહી જાય છે કે તે કમ્ફટે ને બીજી કોઈ પણ ચીજ કરતાં સૌથી િધારે મહત્ત્િ આપે છે. કલરફૂલ, ફફકી ચંપલોમાં ખૂબ બધી િરાઇટી અને નિી પેટનસ મળી રહે છે. ફૂલ, ફ્રૂટ્સ કે પછી એમનમલ્સ, ચંપલને થોડો ફફકી લુક આપિા માટે આ બધાં જ મોમટફ્સનો ખૂબ ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. મેટામલક પેટનસમાં થોડી હીલિાળાં ચંપલનો મતલબ એ જ

$"&

'

&$"%"+ , +

D+> *=

+ * %, ! * /', $"# - )/ / " ) &+ "+ %* * )-

6

6

% $ /

D $$= D ; ': D )6 ? D 4 @ 57

$

,:1&+8(6> -=D$> *= #: B5.6"C#8 4$:73)+ %*#= +6' 2)=

7 6 7 $4 < ) : 6 >

7 6 4J "= 7 " < 4> 6$)'4"4> 6 4&6 "&(: 6 ' 4#B

': :

"= . :(6#% = $"4> :

9 *6 8 .6 ! 7/ )# &=1&: 6 $:

"= $$=

4J

4'6 : 6$)'4"4>

#: 6 #8 ': :

D G/. 6 !J#4 D "= = !J#4 D ")4%4 6,) D )"=)4 D =$6 D %6 D ' 4 D 2 " D ':$4# 6 A)4 D 6%6 6$ D "(3" 6%6 D *4 4 7 -) D G)> 4 =$ 7 -) D )6 '4 7 -) D 0)4 . :(6#% 7 -) D + = 4 6 ': $6 D 4>'!4J D ")4%4 4>' D =%: ! 8$: D !:& 9$6 D 4 6 9$6 D ):' 9$6 D G*>' 4 D )"=)4 ' 4 4>' D G % 7( 4 :%6 D 1<( #7) 4I 4 G' :$:

0)=* ,:E ;D*)# < *? .D,A. ) 4 4> %= "4 %6 %H 0)> $6):,( B ; ': ? 6')B$6 :" 4 4 "= 4 (7! 0)> : ,#=$ ':J ;G$# < $? = $C E0)4 F : 6 7!'= #""" $ $ ! = $ -9' 5.> #: $6 @ (6 ; : %=# *=

' 7 G'

"4 ; ) & !

$"&

:

E0)4 F"4> =

) *!

'

.

% $ /

= G $4>

$=

+*

( & /* % +' (%

29

કે પહેરનાર કમ્ફટે અને ફેશન િચ્ચે ઘણું બધું કોમ્િોમાઇઝ કરિા તૈયાર છે. પણ હા, સંપણ ૂ પસ ણે કમ્ફટેનો ભોગ આપીને નહીં. • બ્રોગસઃ િોગસ એટલે પુરુષોનાં હોય એિા ફોમસલ લેધરનાં શૂઝ, આિા શૂઝ મોટા ભાગે કોપોસરટે કે ખૂબ ટ્રાિેલ કરતી તેમ જ ફેશનને ખૂબ સારી રીતે સમજતી સ્ત્રી, જે ફેમમમનટીની પરિા ન કરતી હોય તેના માટે પફફેટટ છે. આ શૂઝ પહેરી બહાર નીકળિામાં કોક્ફફડફસ જોઇએ. • પમ્પ્સઃ જેમને હીલ્સ િગર કોઈ પણ ટાઇપના ફૂટિેઅર અધૂરા લાગતા હોય તેમની મજંદગીમાં પમ્પ ફૂટિેઅરનું સ્થાન ખૂબ મોટું છે. હાઈ હીલના ફૂટિેઅર ધ્યાન ખેંચનારા છે. િકક-પ્લસ ે પર ઓછી

હીલ્સ િોફેશનલ અને મસમ્પલ હોિાનું દશાસિશે. જ્યારે હાઈ મહલ્સ મરસ્પેટટ માગી લે છે અને પાિરફુલ લાગે છે. હીલ્સમાં પગ સીધા અને હાઇટ િધારે લાગતા હોિાથી એ હંમશ ે ાં ઇમ્િેશન બનાિિા જ પહેરાય છે એમ કહી શકાય. • સ્ટ્રેપી સેન્િલ્સઃ પાટટીિઅ ે ર તરીકે ખૂબ જ સેટસી અને સ્ટાઇમલશ લાગતાં આ પાતળી પટ્ટીઓિાળા સેફડલ્સ દેખાડે છે કે પહેરનાર સ્ત્રી ખૂબ ફેમમનાઇન અને રોમેક્ફટક મૂડમાં છે. • વેજીસઃ હીલ્સમાં પણ કમ્ફ્ટેબલ રહેિા માટે શોધાયેલા િેજીસમાં પાછળની હીલ શૂના આગળના ભાગથી જોડેલી હોય છે, જેથી પ્લટે ફોમસ હીલ જેિું જ કમ્ફટે મળે છે.

સામગ્રીઃ અડધો કપ મેથીના દાણા • પા કપ કકસમમસ (બી મિનાની) • દોઢ કપ દૂધ • એક ચમચી લાલ મરચું • બે ચમચી ધાણાજીરું • એક ચમચી ગરમ મસાલો • પા ચમચી હળદર • મીઠું સ્િાદ િમાણે " - ), "#( , • બે ચમચી ઘી રીતઃ મેથીના દાણાને બે-ત્રણ કલાક માટે પલાળી રાખો. પછી એમાં દૂધ ઉમેરીને સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી િેશર કુકરમાં રાંધો. કકસમમસને અડધો કલાક

પાણીમાં પલાળી રાખો. એક બાઉલમાં લાલ મરચું, ધાણાજીરું, હળદર, ગરમ મસાલો બરાબર મમટસ કરીને બાજુ પર મૂકો. તેલ ગરમ કરિા મૂકીને એમાં આ બધું મસાલાનું મમશ્રણ #22 ).(- ઉમે + રીને સ્ટર ફ્રાય કરો. એમાં દૂધિાળી મેથી ઉમેરો. પછી 3 લી કકસમમસ અને મીઠું પલાળે ઉમેરીને ચારથી પાંચ મમમનટ માટે બોઇલ કરો. જો જરૂર પડે તો થોડીક ખાંડ ઉમેરી શકો છો.

રોયિ મેથી કકસલમસનું શાક

* # &#,#(! #( .$ + -# .($ # )) , ,.**&1 *.+ / ! - +# ( )) )(&1 .&& 0 #(! - +#(! , +/# (! ! ' (*-#)( #+-" 1 * +-1 ((#/ +, +1 #/ )' 1 " - ), "#( , #22 ).(- + ) %- #& +-# , )+*)+ - ( 0 #(! .( -#)( ,* # &#,-, .( + &, * # & #, ).(- (# )+' 0 #-#(! ,- 3 / #& &

)(-

-

'& ," )(#


www.abplgroup.com

રલાબેન રસોડામાં જતાં જતાં ‘પુલીસ મટેશન’ શબ્દ કિશનને મોઢે સાંભળી ઊભા જ રહી ગયાં! કિશનઃ યમટરડે એરાઉન્ડ ૧૨.૩૦ એટ નાઇટ વી લેફ્ટ... રેમટોરાં એન્ડ વેન્ટ ટુ ધ િાર પાિક. વી સો ધેટ સમવન હેસ મલેશ ઓલ અવર ટાયસસ... યસ વી ડીડન્ટ રરપોટેેડ મટ્રેઇટ અવે બીિોઝ... સોરી. ઓ.િે. આઇ એમ િમીંગ ટુ ધ પુલીસ મટેશન ઇન હાફ એન અવર માયસેલ્ફ. થેંક્સ ઓકફસર.’ (ગઈ િાલે રાત્રે ૧૨.૩૦ વાગ્યે અમે રેમટોરાંની બહાર નીિળી જોયું તો મારી િારનાં ચારે ય ટાયરો િોઈ ફાડી નાંખ્યા હતાં... હા, અમે રાત રરપોટે ન િયોસ િારણ િે... માફ િરજો. ભલે હું મારી જાતે જ હમણાં અડધો િલાિમાં પોલીસ મટેશને આવું છું. થેંક્સ ઓકફસર.) સરલાબેન કિશન પાસે આવી રચંતાથી પૂછ્યું. ‘શું થયું કિશુ, રાત્રે િેમ બોલ્યો નહીં?’ ‘તું આવું રરએિશન આપે ને એટલે નહોતું િહ્યું.’ ‘પણ થયું શું?’ કિશન મુંઝાયો િારણ એ અને સ્નેહા ત્યાં ગયા હતાં એમ િહે તો બધી જ વાત િરવી પડે! પછી મોંઢે આવ્યો તે જવાબ આપ્યો ‘એ તો હું... અમે... એટલે િે... મારા ફ્રેન્ડ્સ બધા રેમટરાંમાં જમવા ગયા હતા અને બહાર આવી જોયું તો િોઈ નંદાની િારનાં ચારે ય ટાયસસ િાપી ગયું હતું.’ સરલાબેન ઉલટતપાસ િરતાં હોય તેમ પૂછ્યું, ‘તારી પાસે નંદાની િાર િઈ રીતે આવી? અને એ જે હોય તે પણ તારે તરત જ રરપોટે િરી દેવો જોઈએ ને?’ ત્યાં સુધીમાં કિશને થોડી મવમથતા મેળવી લીધી હતી, ‘મમ, નમન અને મને બંનેને િારની જરૂર હતી, હું નમનની િારમાં રિતને મળવા ગયો હતો અને ત્યાંથી અમારે છૂટા પડવું હતું એટલે નંદુએ એની િાર મને આપી દીધી એ શરતે િે હું નંદુ અને સ્નેહાને પાછા વળતાં લીફ્ટ આપું. એની વે મમ, પછી તારી સાથે રવગતે વાત િરીશ મને પુલીસ મટેશને જવાનું મોડું થાય છે.’ િહી

Gujarat Samachar - Saturday 10th March 2012

તરત પૂરતું તો સરલાબેનની ઊલટ તપાસમાંથી બચ્યો. સામાન્ય રીતે તરત જ રરપોટે િરી દેવો જોઈએ તે વાત િેમ તેને યાદ ન આવી તેનો રવચાર િરતો તે પોલીસ મટેશને જવા નીિળ્યો. સ્નેહા નીચે આવી ત્યારે તેણે કિશનને બહાર જતાં જોયો. સરલાબેન રસોડામાં થેપલાની તૈયારી િરતાં હતાં. સ્નેહાને ‘જેશ્રીિૃષ્ણ’ િહી લાગલી જ કિશને િરેલી અડધી સાચી અડધી જૂઠી વાત એમણે સ્નેહાને પૂછી, ‘કિશને તમને લોિોને ગઈ િાલે િહ્યું િે નહીં નંદાની િાર િાર એ લઈ ગયો હતો તેનાં ચારે ય ટાયસસ િોઈ ફાડી ગયું?’ સ્નેહા ઘડીભર તો મુંઝાઈ ગઈ. શું િહું તે રવચારમાં તે િાંઈ બોલી નહીં એટલે સરલાબેને સવાલને દોહરાવ્યો. ‘હા, િહ્યું તો હતું... પણ પછી રિતભાઈની વાતમાં...’ ‘હા, જોિે એ વાતે ય સાચી, બીજું બધું જ ભૂલી જવાય તેવી જ વાત છે

કિશનનો ફોન નંદા પર આવ્યો ત્યાં સુધી સૌ ઊંચા જીવે િામ આટોપતાં રહ્યાં. નંદાની િારનાં ઇન્મયોરન્સની મારહતી પૂછતાં પૂછતાં કિશને નંદાને િહ્યુંઃ ‘મને એમ હતું િે ભારવને આ િયુું હશે, પરંતુ સી.સી.ટી.વી.માં પોલીસે જોયું તો િોઈ ઓળખાતું નથી - ત્રણે ય હુડીસ હતાં અને િાર પાિકમાં બે જુદી જુદી રદશામાંથી આવ્યા દેખાય છે. વળી ત્રણે ય ચાલતાં જ િાર પાિકમાં આવ્યા હતાં. પછી પુલીસ સાથે વાત િરતાં ખ્યાલ આવ્યો િે ભારવન ક્યાંથી તારી િાર ઓળખી શિે? એટલે એમ લાગે છે િે આ હુલીગન્સ લોિોને િારપાિકમાં જે પહેલી િાર દેખાય તેને અડફેટમાં લીધી હશે અને િમનસીબે તે તારી હતી. સોરી સીસ!’ ‘ઓહ ગો, બચી

વડવાઇન વિએશન

30

જ પોલીસ મટેશને જઈને રરપોટે િરવા જણાવ્યું હશે એટલે એ ઉપડ્યો.’ સ્નેહા ચા બનાવીને ડાઇનીંગ રૂમમાં ગઈ. ધનુબા ચૂપચાપ બેઠાં હતાં તેમને ‘જેશ્રીિૃષ્ણ’ િહ્યું અને ચા પીતાં પીતાં ટીવીમાં નજર ખોડીને બેઠી, પરંતુ જીવ તો કિશન પાસે િારમાં પહોંચી ગયો હતો. જો ભારવને એ પરાક્રમ િયુું હશે તો વાજતેગાજતે સૌને ખબર પડી જશે િે અમે બે સાથે હતાં. એિ રમરનટ તો એને થયું એ સરલાબેનને સાચે સાચું િહી દે. પછી રવચાયુું,

સ્નેહાની અિળામણ વધતી જતી હતી એટલે આખરે ઉપર બાથરૂમમાં જવાનું બહાનું િાઢી નંદાને ઉપર આવવા ઈશારો િરી, ઉપર ગઈ.

૨૯

- નયના પટેલ

નંદા ય મુંઝાતી તો હતી

ગયાં...’ (પછી અવા ધીમો િરી બોલી) ‘...મી એન્ડ સ્નેહા વર સો વરીડ ધેટ ઇફ ભારવન...’ (મને અને સ્નેહાને રચંતા હતી િે જો આમાં ભારવનનો હાથ હશે...) ‘ડોન્ટ વરી નંદુ, એન્ડ ટેલ હર એઝવેલ નોટ ટુ વરી. ઇટ સીમ્સ લાઇિ એ િોઇન્સીડન્ટ - નથીંગ એલ્સ. (હવે તું રચંતા ન િર અને એને ય િહી દેજે િે રચંતા ન િરે. એવું લાગે છે િે આખો બનાવ સં જોગવસાત્ બન્યો છે બીજું િાંઈ નથી.) મમને િહી દે જે િે ‘એએ’વાળા આવે અને િારને નજીિના ગેરેજમાં મૂ િી આવીએ પછી હું આવીશ, મારી રચંતા ન િરે. બાય.’ નંદાએ સ્નેહાની દેખતાં જ સરલાબેનને કિશનનો સંદેશો આપ્યો એટલે એને પણ સંદેશો મળી ગયો. બપોરે મનુભાઈ આવ્યા તેમને સરલાબેન બધી વાત િરતા હતાં ત્યાં જ કિશન આવ્યો.

જ.

સ્નેહાને ‘જેશ્રીકૃષ્ણ’ કહી લાગલી જ કકશને કરેલી અડધી સાચી અડધી જૂઠી વાત એમણે સ્નેહાને પૂછી, ‘કકશને તમને લોકોને ગઈ કાલે કહ્યું કે નહીં નંદાની કાર કાર એ લઈ ગયો હતો તેનાં ચારે ય ટાયસસ કોઈ ફાડી ગયું?’ સ્નેહા ઘડીભર તો મુંઝાઈ ગઈ. શું કહું તે વવચારમાં તે કાંઈ બોલી નહીં એટલે સરલાબેને સવાલને દોહરાવ્યો. િીતની.’ સ્નેહાનો જીવ પડીિે બંધાયો હતો, તો ય ખુબ ધીરજ રાખીને પૂછ્યું, ‘એટલે કિશનભાઈ એ િાર લેવા ગયો છે?’ ગઈિાલે કિશને િરેલી મપષ્ટતા પછી તેને પોતાને કિશનને ‘ભાઈ’ િહેતાં એટલું તો અજૂગતું લાગ્યું! ‘ના, એ ગાંડીયાએ તરત જ પોલીસને રરપોટે ન િયોસ અને હમણાં સવારનાં ફોન િયોસ. મને લાગે છે તેને તરત

‘નંદા ઊઠે તેની સાથે નક્કી િરીને પછી એ િહેશે તેમ િરીશું.’ નમન અને નંદા વારાફરતી ઊઠીને નીચે આવ્યાં ત્યાં સુધીમાં સ્નેહા ચા પીને સરલાબેનને થેપલા િરવામાં મદદ િરવા બેસી ગઈ હતી. નમન અને નંદા બંને જણને સરલાબેને કિશનની વાત િરી. પરંતુ િોઈએ ખાસ આશ્ચયસ બતાવ્યા વગર પોત પોતાનાં િામે લાગ્યાં.

‘હવે શું િરીશું, નંદા? વહેલી મોડી આ લોિોને ખબર પડ્યા વગર રહેવાની નથી. અને જો આ પરાક્રમ ભારવને િયુું હશે તો િોઈને ય િશ્ન થાય િે ઓરચંતા એ િેમ ઉશ્િેરાયો?’ ‘મને ય એ જ મૂંઝવણ થાય છે.’ પછી થોડું રવચારી બોલી, ‘આપણે એમ િરીએ િે કિશનની આવવાની રાહ જોઈએ. પછી એને ખાનગીમાં હું પૂછી લઈશ અને પછી જેમ િરવું યોગ્ય લાગે તેમ િરીશું. ઓિે? ડોન્ટ વરી.’ ‘હં, ધેટ્સ બેટર. ઓિે, હું ફોઈને હેલ્પ િરું!’ ‘ફોઈ નહીં, હવે ‘મમ’ િહેવાની ટેવ પાડ.’ ‘અમારી વચ્ચે શું વાત થઈ એ તું જાય તે પહેલા તને રવગતે િહીશ, હમણાં તો હું નીચે જાઉં.’ િહી એિ ખૂબ મમાસળુ સ્મમત આપી જતી રહી. છેિ અરગયાર વાગ્યે

( : A > : # 0 < 5 2" 3 3 0 A

0

1

0 / 3 4;

:

: ? :% +0" 0 A

) $

( 7 3 0 3( 3 : 7

3 0

0 ' 7

0 0

6 0 0 3 ;4 # 0 " 3

#

&

0

7 :1 3 <

: = 3

0 * 0

7 "( : 7

* % !

7 # & < 0

0 > ! 7 <

; :

3

0 7 ,3

)7 0 7 "

0 7

સ્નેહાની કિશન તરફની સહાનુભૂરત એને પૂછ્યા વગર ચા લઈ આવી તેમાં છલિાઈ, પરંતુ કિશન રસવાય િોઈનું એ તરફ ધ્યાન નહોતું. અને કિશને પણ ભારોભાર ભાવ ભરી ‘થેન્ક્સ’ િહ્યું. બધા જમી પરવાયાું ત્યારે ચાર થવા આવ્યા. નંદા અને નમનની બેગો અને બીજો સામાન તૈયાર થઈ ગયો હતો. સરલાબેન અને નંદા કિશનને મદદ િરવા લાગ્યા. નમને તેની અને નંદાની િાર લોડ િરી દીધી. છ વાગ્યા સુધીમાં તો ત્રણે ય જણાની જવાની તૈયારી થઈ ગઈ. સરલાબેન સ્નેહાને ચા બનાવવાનું િહી ત્રણેયનાં રૂમમાં િાંઈ રહી જતું નથી તે જોવા ગયા. નંદા અને નમન મનુભાઈ સાથે તેમની ફાઇનાન્સનું શોટેઆઉટ િરવા બેઠાં તેનો લાભ લઈને કિશન રસોડામાં ચા બનાવતી સ્નેહા પાસે જવાનું રોિી શક્યો નહીં. સ્નેહાનું ધ્યાન ચા બનાવવામાં હતું અને ઓરચંતો કિશનને સાવ જ પાસે આવીને ઊભેલો જોઈ ચમિી. ‘િેમ ચમિી? હું એટલો બધો રબહામણો છું?’ ‘થોડા દૂર ઊભા રહો, િોઈ આવીને જોઈ જાય તો િેવું લાગે?’ ‘લાગવા દે. તારી પાસે મારો મોબાઈલ નથીને? મારી પાસે તારો છે. આજે યુરનવરસસટી પર પહોંચી તને ફોન િરીશ - એ મારો મોબાઇલ સેવ િરી લેજે અને...’ એની આંખોમાં આંખો પરોવી િહ્યું, ‘હું તારા જવાબની રોજ રાહ જોઈશ.’ િહી પાછળ ફયોસ અને સરલાબેનને ઊભેલા જોઈ એિદમ છોભીલું છોભીલું બોલ્યો, ‘સ્નેહા, ચા થઈ િે નહીં?’ (ક્રમશઃ) નોંધઃ ‘કેડી ઝંખે ચરણ’ નવલકથાનું કથાવસ્તુ, બનાવો વગેરે સંપૂણણ કાલ્પનનક છે. કોઈ પણ વાચકના જીવનમાં એવું બન્યું હોય તો તે સંજોગવશાત્ ગણવું.' - લેખક

. 8" 8 : 7

:$ " > # 0( < @ : -0 7 "9 < = 3 # 0 7 3 <

; 6 >

$

A > #!

% ) " &

#

#!

(((

&

"

#'

7 0


રમતગમત

Gujarat Samachar - Saturday 10th March 2012

એલશયા કિમાં કોહલી વાઇસ કેપ્ટન ભારતીય વસવનયસસ માટેની બાંગ્લાદેશમાં એક તક મળી છે. મુંબઈઃ ગૌતમ ગંભીર અને રોટેશન પોવલસીને કારણે યોજાનારી એવશયા કપ િન-ડે વિકેટ ટૂનાસમેન્ટ માટેની ફોમસવિહોણા સુરેશ રૈનાની સુકાની ધોની સાથે વિિાદમાં ભારતીય ટીમમાંથી હાજરી છતાં વિરાટ કોહલીને ઉતરેલા િીરેન્દ્ર સેહિાગને ફોમસવિહોણા િીરેન્દ્ર સેહિાગ ઉપસુકાની બનાિાયો તે અંગે આરામ જ અપાયો છે અને અને ઝડપી બોલર ઝવહર પસંદગી સવમવતના ચેરમેન તેને પડતો મૂકિામાં આવ્યો ખાનને ‘આરામ’ના નામે શ્રીકાન્તે જણાવ્યું હતું કે નથી તેિી પણ શ્રીકાન્તે બહાર રખાયા છે જ્યારે ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને આ સ્પષ્ટતા કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે કમનસીબે બરોડાના આિમક વિ-ડે સેહિાગ અને ઝવહર બેર્સમેન યુસુફ પઠાણ તારીખ ૧૧ માચવ બાં ગ્ લાદે શ વિ. પાકકસ્તાન ખાનને આરામ આપિાની તથા બંગાળના અશોક ૧૩ માચવ ભારત વિ. શ્રીલંકા સલાહ આપી હતી. વડન્ડાનો ટીમમાં સમાિેશ ૧૫ માચવ શ્રીલંકા વિ. પાકકસ્તાન સેહિાગના સ્થાન માટે કરાયો છે. સુકાની મહેન્દ્ર ૧૬ માચવ ભારત વિ. બાંગ્લાદેશ મુ બ ં ઈના અવજંકય રહાણે વસંહ ધોનીની આગેિાની ૧૮ માચવ ભારત વિ. પાકકસ્તાન અંગે વિચારણા થઈ હતી હેઠળની ટીમના ઉપસુકાની ૨૦ માચવ બાંગ્લાદેશ વિ. શ્રીલંકા પરંતુ અંતે યુસુફ પઠાણ પર તરીકે વિરાટ કોહલીની ૨૨ માચવ ફાઈનલ પસંદગી ઉતારિામાં આિી િરણી કરાઇ છે. એવશયા કપનો પ્રારંભ વનણસય લેિાયો છે. અમે હતી. યુસુફે તાજેતરમાં જ ૧૧મી માચસથી થઇ રહ્યો છે કોહલીને ભવિષ્યના સુકાની રણજી ટ્રોફી િન-ડેમાં દસ અને ભારત તેની પ્રથમ મેચ તરીકે મુલિી રહ્યાં છીએ અને વસકસર સાથે સદી ફટકારી ૧૩મીએ રમશે. હાલમાં તેને અત્યારથી તૈયાર કરિો હતી. બોવલંગમાં ઉમેશ ઓસ્ટ્રેવલયામાં રમી રહેલી જરૂરી છે. શ્રીલંકા સામે યાદિને સ્થાને અશોક વડન્ડાને ભારતીય ટીમનું પ્રદશસન કોહલીએ શાનદાર બેવટંગ લેિાયો છે. વડન્ડાએ આ રણજી વનરાશાજનક રહ્યું છે ત્યારે કરીને ૧૩૩ રન ફટકારી વસઝનમાં ૩૭ તથા દુલીપ પસંદગી સવમવત જંગી ફેરફાર ભારત માટે આશા જીિંત ટ્રોફીમાં ૨૨ વિકેટ લીધી હતી. કરશે તેિી અપેક્ષા રખાતી રાખી હતી. શ્રીકાન્તે પણ આ ભારતીય ટીમઃ મહેન્દ્ર વસંહ ધોની (કેપ્ટન), કોહલી હતી પરંતુ સેહિાગ અને બેવટંગની પ્રશંસા કરી હતી. શ્રીકાન્તે એિી પણ (િાઇસ કેપ્ટન), સવચન, ઝવહર ખાનને તેમની ફફટનેસને ધ્યાનમાં રાખીને સ્પષ્ટતા કરી હતી કે ટીમના ગંભીર, રોવહત શમાસ, રૈના, આરામ અપાયો છે. સવચન ફફવઝયોએ આપેલા ફફટનેસ રિીન્દ્ર જાડેજા, અવિન, તેંડુલકરને ટીમમાં જારી વરપોટડ અને ઓસ્ટ્રેવલયામાં પ્રિીણ કુમાર, વિનય કુમાર, મેનેજમેન્ટ સાથે રાહુલ શમાસ, યુસુફ પઠાણ, રખાયો છે. આમ માસ્ટર ટીમ બ્લાસ્ટર બેર્સમેનને ૧૦૦મી વિગતિાર ચચાસ કયાસ બાદ મનોજ વતિારી, ઇરફાન ઇન્ટરનેશનલ સદી માટે િધુ અમે શ્રેષ્ઠ ટીમ પસંદ કરી છે. પઠાણ, અશોક વડન્ડા.

ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ બાદ બાઉચર નિવૃનિ લેશે ઓકલેન્ડઃ સાઉથ આવિકાનો વિશ્વવિિમી વિકેટકીપર માકક બાઉચર આ િષષે ઇંગ્લેન્ડના પ્રિાસ બાદ વનવૃવિ લે તેિી સંભાિના છે. ૩૫ િષષીય બાઉચરે એક િેબસાઇટને આપેલી મુલાકાતમાં જણાવ્યું હતું કે ઇમાનદારીથી કહું તો હિે મારું શરીર સાથ આપતું નથી. બધુ યોજનાપૂિવક પાર પડશે તો ઇંગ્લેન્ડના પ્રિાસ બાદ હું વનવૃવિ જાહેર કરી દઈશ. ટેસ્ટ વિકેટમાં માકક બાઉચર ૫૨૧ કેચ ઝડપિાનો વિશ્વ રેકોડડ ધરાિે છે. તે હિે બુધિારથી ન્યૂ ઝીલેન્ડ સામે શરૂ થઈ રહેલી પ્રથમ ટેસ્ટમાં રમિાનો છે. આ શ્રેણી બાદ ઇંગ્લેન્ડના પ્રિાસે જનારી સાઉથ આવિકન ટીમની જાહેરાત થશે.

31

ઇરાનને હરાવી લવમેન્સ કબડ્ડી વર્ડડ કિમાં ભારત ચેમ્પિયન પટનાઃ ભારતીય વિમેન્સ ટીમે રવિિારે પાટલીપુિ સ્પોર્સસ કોપપ્લેકસમાં રમાયેલી પ્રથમ વિમેન્સ કબડ્ડી િર્ડડ કપની ફાઇનલમાં ઇરાનની ટીમને ૨૫-૧૯ના સ્કોરથી હરાિીને ટાઇટલ જીતી લીધું હતું. સેવમ-ફાઇનલમાં ભારતે જાપાનને ૬૦-૨૧થી તથા ઇરાને થાઇલેન્ડને ૪૬-૨૬ના સ્કોરથી પરાજય આપીને ફાઇનલમાં પ્રિેશ કયોસ હતો. સેવમ-ફાઇનલ રમાય તે પહેલાં આમંિણ પવિકા હોિા છતાં પોલીસે કેટલાક સમથસકોને સ્ટેવડયમમાં પ્રિેશ નહીં આપતા થોડીક અથડામણ થઇ હતી. કેટલાક પ્રેક્ષકોએ પોલીસ કમસચારીઓ

પર પથ્થરમારો કયાસ બાદ તેમના પર લાઠીચાજસ કરિામાં આવ્યો હતો. ફાઇનલ બાદ વબહારના નાયબ મુખ્ય પ્રધાન સુશીલ કુમાર મોદીએ સુકાની મમતા પૂજારીને ચેમ્પપયન્સ ટ્રોફી તથા વિજેતા ટીમની તમામ સભ્યને મેડર્સથી સન્માવનત કરી હતી. વસનેસ્ટારમાંથી રાજકારણી બનેલા શિુઘ્ન વસંહાએ ઇરાનને રનસસ અપ ટ્રોફી તથા વસર્િર મેડલ આપ્યા હતા.

લંડન ઓલલમ્પિકમાં ભારતીય ટીમને અમૂલ સ્િોન્સર કરશે અમદાવાદઃ લંડનમાં યોજાનારા ઓવલમ્પપક રમતોત્સિમાં ભારતીય ટીમને ગુજરાતની જાણીતી ડેરી બ્રાન્ડ અમૂલ દ્વારા સ્પોન્સર કરાશે. આ માટે ગુજરાત વમલ્ક એન્ડ માકકેટીંગ ફેડરેશન (જીસીએમએમએફ), અમૂલ અને ઈન્ડીયન ઓવલમ્પપક એસોવસયેશન િચ્ચે ઓવલમ્પપક રમતોના સ્પોન્સરશીપ માટેના સમજૂતી કરાર કરાયા હતા. આ કરાર પર ઈન્ડીયન ઓવલમ્પપક એસોવસએશન તરફથી રાજા રણધીરવસંહ સેિેટરી જનરલ ઈન્ડીયન ઓવલમ્પપક એસોવસએશન અને સભ્ય

ઈન્ટરનેશનલ ઓવલમ્પપક કવમટી તેમ જ જીસીએમએમએફના મેનેજીંગ વડરેક્ટર આર.આર. સોઢીએ હસ્તાક્ષર કયાવ હતા. સોઢીએ જણાવ્યું હતું કે અમૂલે ભારતમાં ઓવલમ્પપકના અવભયાનને મજબુત કરિાની અને દેશની યુિા પેઢીને ઓવલમ્પપક રમતોને અપનાિિા માટે ઉત્સાવહત કરિા માટેની કવટબદ્ધતા વ્યક્ત કરે છે. અમૂલ સિાિાર રીતે લંડન ૨૦૧૨ના ભારત ઉપખંડના ઓવલમ્પપક પાટડનર તરીકે જોડાયેલ છે. ઓવલમ્પપકમાં ભારતના ૨૦૦ રમતિીરો ભાગ લેિાના છે.


32

લવલવધા

Gujarat Samachar - Saturday 10th March 2012

અઠવાડિક ભડવષ્ય

યુવરાજના બીજા તબક્કાની કકમોથેરપી પૂણણ થઈ

તા. ૧૦-૩-૧૨ થી ૧૬-૩-૧૨ Tel. 0091 2640 220 525

જ્યોશતશષ ભરત વ્યાસ

મેષ રાશિ (અ.લ.ઇ) વિનાિારણ વચંતાથી તાણ સજાવશે. િાલ્પવનિ ભય રાખિાની જરૂર નથી. તમારા પ્રયત્નો લાંબા ગાળે સફળતા જરૂર આપશે. અલબિ ઝડપી પવરણામોની આશા રાખશો નવહ. િેટલાિ ઉદ્વેગજનિ પ્રસંગોથી અશાંવત રહે. નાણાંિીય દૃવિએ સમય એિંદરે સાનુિૂળ નીિડશે.

વૃષભ રાશિ (બ.વ.ઉ) માનવસિ વિવથતા જાળિી શિશો. પ્રવૃવિ વિિાસ તરફી થતાં આત્મવિશ્વાસ િધતો જણાશે. િેટલીિ નિરચના અને લાભદાયી તિો મળતાં ઉત્સાહ િધશે. આિિ િધારી શિશો. ખચવના પ્રસંગો વચંતા િરાિે. ખોટા ખચવને મોિૂફ રાખજો. નોિવરયાતોની સમવયા હલ થશે.

શમથુન રાશિ (ક.છ.ઘ) િતવમાન સંજોગોથી ડરશો નવહ. યોગ્ય પ્રયત્નો ફતેહ અપાિશે. મનોબળ ઉત્સાહ િધારજો. મહેનત સફળ થતાં આવથવિ પ્રવતિૂળતા અને મુચિેલી દૂર થશે. નોિવરયાત માટે િાયવભાર િધશે. વિરોધીઓથી ચેતતા રહેિું પડશે. એિાદ-બે મહત્ત્િની સફળતાઓ મળે.

કકક રાશિ (ડ.હ) મૂંઝિણમાંથી મુવિ મળતા અને યોજના માટે સાનુિૂળ પવરસ્વથવત સજાવતા માનવસિ બોજો હળિો થાય. બેચેની, ઉત્પાત દૂર થાય. રચનાત્મિ વિિાસ થાય. તમારી નાણાંિીય જિાબદારી માટે નાણાંની ગોઠિણ િે પ્રાવિ માટેના પ્રયત્નો મુચિેલી બાદ સફળ થશે.

શસંહ રાશિ (મ.ટ) આ સમયમાં મૂંઝિણોના િારણે બેચેની વિષાદ િે વ્યથાનો અનુભિ થાય. ધીમી ગવતએ િામ થતાં અજંપો િધશે. વનરાશ થયા વિના પ્રયત્નો જારી રાખિાથી જ શ્રેય થાય. આિિના પ્રમાણમાં જાિિ તથા ખચવના પ્રસંગો ઉપરાંત અણધારી ચૂિિણીના િારણે નાણાંભીડ રહે.

કન્યા રાશિ (પ.ઠ.ણ) વ્યથાનો અનુભિ થાય. અગમ્ય બેચેની જણાશે. મનને સવિય રાખશો તો િધુ વનરાશાથી ઉગરી શિશો. નાણાંિીય તિલીફોમાંથી બહાર નીિળિાનો માગવ મળે. િેટલીિ સહાયતાથી િામ પાર પડે. ખચવ અને ચૂિિણીના િારણે આિિ િપરાશે. નોિવરયાતોએ વિરોધીથી સાિધ રહેિું.

તુલા રાશિ (ર.ત) માનવસિ જુવસો જાળિિો પડશે. તમારો આત્મવિશ્વાસ અને મનોબળ ગુમાિશો તો ધારી સફળતા મળે નવહ. ભલે વિપરીત સંજોગો સજાવય, વચંતા િરશો નવહ. આિિની બાજુઓ અંગે સવિશેષ ધ્યાન આપજો. આ સમય િધુ પડતો ખચાવળ બનતો જણાશે. અણધાયાવ ખચવ પણ થશે.

વૃિશ્ચક રાશિ (ન.ય) યોગ્ય વદશામાં પુરુષાથવથી વનસ્ચચત સફળતા મળશે. સમવયા ગમે તેટલી ઘેરી હશે તો પણ હલ થશે. એિાદ મહત્ત્િના લાભની આશા ફળશે. નોિવરયાત િગવના માગવમાં આિતા વિઘ્નો િે અંતરાયો દૂર થતાં પ્રગવતનો માગવ ખુલ્લો થશે. િેપારધંધામાં નિીન તિો મળે.

ધન રાશિ (ભ.ફ.ધ.ઢ) આ સમયમાં આનંદ, વિવથતા, શાંવત અનુભિશો. પ્રગવતિારિ સંજોગો આશા પ્રેરશે. મૂંઝિણો હલ થાય. અગત્યના નાણાંિીય પ્રશ્નો હલ થતાં સફળતા મળશે. જરૂવરયાતના પ્રસંગ માટે આવથવિ વ્યિવથા િરી શિશો. નોિવરયાતો માટે પ્રગવતિારિ સમય.

મકર રાશિ (ખ.જ) આ સમય ઉત્સાહપ્રેરિ બનશે. મહત્ત્િના િામિાજો યા િામગીરીઓમાં સફળતા મળિાના આશાવપદ સંજોગો આનંદનો અનુભિ િરાિશે. સ્નેહીજનોથી વમલન-મુલાિાત થાય. નાણાંિીય મૂંઝિણો દૂર થાય. જરૂવરયાતો પૂણવ થઈ શિશે. ખચવને િાબૂમાં રાખશો તો વિશેષ રાહત રહેશે.

કુંભ રાશિ (ગ.િ.સ.ષ) અહીં માનવસિ ટેન્શન અજંપો જણાશે. મહત્ત્િના િામિાજોમાં વિલંબ થતાં પણ વચંતાનો બોજ િધશે. નાણાંિીય આયોજન વ્યિસ્વથત િરશો તો િાંધો નવહ આિે. આિિવૃવિ થાય પણ બચત થિાના યોગ નથી. અગત્યના નાણાંિીય િામિાજો પતાિી શિશો.

મીન રાશિ (દ.ચ.ઝ.થ) આ સમયમાં અનુિૂળ અને ઇસ્છછત તિો મળતાં ખુશી િધે. સારા સંબંધો બંધાશે. પવરિતવનની તિો સાંપડશે. માનવસિ તંગવદલી હળિી બને. નાણાંિીય બાબતો તરફ ધ્યાન આપજો. આયોજનબિ આગેિૂચથી અગિડ ઓછી થશે. જૂની ઉઘરાણીથી આિિ થાય. એિંદરે સારું ફળ મળે.

બોસ્ટનઃ અહીં કેન્સરની સારવાર કરાવી રહેલા ભારતના ડાબોડી બેવસમેન યુવરાજ વસંહની બીજા તબક્કાની કકમોથેરપી પૂરી થઇ છે અને તે જલદીથી સ્વસ્થ થઇ રહ્યો છે. ૩૦ વષથીય યુવરાજે ગ્વવટર પર જણાવ્યું હતું કે મારી બીજા તબક્કાની સારવારનો અંત આવ્યો છે. મેં બ્લીઓમાઇવસન ઇન્જેકશન લીધું છે અને હું નબળાઇ અનુભવું છું, પરંતુ મને ખાતરી છે કે આવતીકાલનો વદવસ મારા માટે શાનદાર રહેશે. યુવરાજે ગયા મવહને જણાવ્યું હતું કે બે ફેફસાં વચ્ચેનું કેન્સર લગભગ

નાબૂદ થઇ ગયું છે. યુવરાજની સારવાર કરી રહેલા તબીબનું માનવું છે કે ભારતીય વિકેટર મે મવહનાના િથમ સપ્તાહમાં ફરીથી મેદાન પર દેખાશે. યુવરાજના વરહેવબવલટેશન કાયાિમની શરૂઆત એવિલ મવહનાથી

પાક. ટીમમાંથી મલિક, િંકા ટીમમાંથી હેરાથ આઉટ લાહોરઃબાંગલાદેશ ખાતે ૧૧ માચવથી શરૂ થઇ રહેલા એવશયા િપ માટે પાકિવતાનની ટીમમાંથી શોએબ મલીિ, ઇમરાન ફરહાત અને વિિેટિીપર અદનાન અિમલને પડતા મૂિાયા છે. જ્યારે ઓપનર

નાવસર જમશેદ, વિિેટિીપર સરફરાઝ અહેમદને તિ આપિામાં આિી છે. ગયા સિાહે મુખ્ય પસંદગીિાર તરીિે િરણી પામેલા ઇિબાલ િાવસમના િડપણ હેઠળ ૧૫ સભ્યની આ ટીમ જાહેર િરાઇ હતી.

• વિશ્વના ભૂતપૂિવ પ્રથમ િમાંકિત રોજર ફેડરરે મેન્સ વસંગલ્સમાં ત્રીજો િમાંિ ધરાિતા વિટનના એન્ડી મરેને ફાઇનલમાં ૭-૫, ૬૪થી હરાિીને િારકિદદીમાં પાંચમી િખત દુબઇ ઓપન ટેવનસ ટૂનાવમેન્ટ ટાઇટલ જીત્યું હતું. વિિમી ૧૬ િાર ગ્રાન્ડવલેમ વિજેતા અને બીજા િમાંકિત આ ૩૦ િષદીય સ્વિસ ખેલાડીએ ૭૨મું એટીપી ટાઇટલ જીત્યું છે. પાન-૩૮નું ચાલુ

ભારતીય... તમને એવા ટીચરો પણ મળ્યા હશે જે વચ્ચે વચ્ચે વાતો કયાા કરતા વવદ્યાથથીઓને ચૂપ કરવા કહેતા હોય છે કે, ‘ડોન્ટ ટોક ઇન ધ વમડલ વ્હેન આઇ એમ સ્પીવચંગ!’ બારીઓ બંધ કરવા અને બારણાં ખોલવા માટે ફેમસ લાઇનો છેઃ ‘સ્ટોપ ધ વવન્ડોઝ એન્ડ સ્ટાટટ ધ ડોસા!’ કોલેજ પછી મને મળો એમ કહેવા માટે આ સ્ટાન્ડડટ વાક્ય છે, ‘મીટ મી વબહાઇન્ડ ધ કોલેજ!’ પણ Assassinationનો સ્પેવલંગ ગોખવવાની આવી મેથડ તમે ક્યારેય નહીં સાંભળી હોય. એ સાહેબ આખા શબ્દનો બ્રેક-અપ બહુ રમૂજી રીતે કરી આપતા હતાઃ ‘ગધેડા પર ગધેડો, એની ઉપર હું, અને એની ઉપર નેશન!’ ••• આપણા માણાવદરમાંથી એક ભાઈને મુંબઈમાં નોકરી લાગી. ભાઈ દેશી, પણ કંપનીનું બધું કામ ‘ફોંફોં’ (અથવા ‘ફોં એન્ડ ફોં’.... એટલે ઇંગ્લલશ સ્ટાઇલમાં). છતાં આપણા માણાવદરવાળા ભાઈને મૂળ નોકરી પ્યુનની

અટલે બવ વાંધો નો આવે. એક વદવસ એને તાવ આવ્યો એટલે તેણે તેની બાજુમાં રહેતા એક મદ્રાસી દોસ્ત પાસે અરજી લખાવડાવી. અરજીમાં મદ્રાસીએ લખેલું કે, ‘વરસ્પેક્ટેડ સર - એઝ આઇ એમ સફવરંગ ફ્રોમ ફીવર ટુડે, કાઇન્ડલી ગ્રાન્ટ મી કેઝ્યુઅલ લીવ ફોર વન ડે.’ અરજી અપાઈ ગયા પછી આપણા માણાવદરના ભાઈએ એની કોપી પોતાની પાસે રાખી મૂકી. ક્યારેક કામ આવે. પછી જ્યારે તેને તેની બહેનના લગ્ન માટે રજા જોઈતી હતી ત્યારે જાતે જ અરજી લખી નાખીઃ વરસ્પેક્ટેડ સર - એઝ આય એમ સફવરંગ ફ્રોમ માય વસસ્ટસા મેરેજ ટુમોરો, કાઇન્ડલી ગ્રાન્ટ મી કેઝ્યુઅલ લીવ ફોર ટુ ડેયઝ.’ ••• લ્યો ત્યારે, આવી ગમ્મતભરી અંગ્રેજીના છબરડા તમે પણ જોયા-સાંભળ્યા હશે. યાદ આવે તે લખી મોકલજો. અને નો મોકલો તોય ‘તમને જોઈ લેશું!’ (અથાાત ‘સી યુ!’) અટલે ઝીંકે રાખો બાપલ્યા, આંયાં બધા ઓલરાઇટ છે!

થશે. યુવરાજ જાન્યુઆરી મવહનામાં અમેવરકા આવ્યો હતો, જ્યાં સારવાર દરવમયાન માથાના વાળ પણ ગુમાવ્યા છે. નવેમ્બર મવહનામાં વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની શ્રેણી દરવમયાન પોતાની બીમારીનો ઘટસ્ફોટ થયા બાદ યુવરાજ સ્પધાાત્મક વિકેટ રમ્યો નથી. તાજેતરમાં ભારતીય વિકેટમાં ‘જમ્બો’ના નામે ઓળખાતા ભૂતપૂવા વિકેટર અવનલ કુંબલેએ યુવરાજની અચાનક મુલાકાત લઇને તેને ચકકત કરી નાખ્યો હતો.

‘એશિયન વોઇસ’ વાંચો અને વંચાવો

ભાવનગરનો શચરાગ જાની નાઈટ રાઈડસસ સાથે કરારબદ્ધ અમદાવાદઃ વિજય હઝારે િન-ડે ટ્રોફીમાં ઝમિદાર દેખાિ સૌરાષ્ટ્રના ઓલરાઉન્ડર વચરાગ જાનીને ફળ્યો છે. વચરાગને આઈપીએલ-પમાં શાહરુખ ખાનની માવલિીની િોલિતા નાઈટ રાઈડસસે એિ િષવ માટે િરારબિ િયોવ છે. આમ, મનપ્રીત જુનેજા, િુલદીપ રાિલ બાદ વચરાગ જાની આઈપીએલમાં િરાર િરનારો ગુજરાતનો ત્રીજો ડોમેસ્વટિ પ્લેયર બન્યો છે. ભાિનગરના વચરાગ જાનીએ વિજય હઝારે ટ્રોફીમાં મહારાષ્ટ્ર સામેની પ્રથમ િક્ષાની પ્રથમ મેચમાં જ ૬૭ બોલમાં ૯૮ રન ફટિાયાવ હતા. જ્યારે મુંબઈ સામે ૭૧ બોલમાં આિમિ ૭૯ રન ફટિાયાવ હતા.

vAùckAene nmñ ivnùtI sAE su´A vAùckAene joAvvAnuù ke ‘gujrAt smAcAr’mAù æisŒ ¸tI ÀherAtAe Àe¤ kAe¤po cIj-vStunI ŠrIwI krAe a¸vA sÈvsnAe ¦pyAeg krAe tAe te mAqe amArI kAe¤ jvAbwArI n¸I. aenI yAeGytA je-te VyiKtae pAete tpAsI te aùge ino#y levAe.

Editor: CB Patel Managing Editor: Kokila Patel Tel: 020 7749 4092 Email: kokila.patel@abplgroup.com Consulting Editor: Jyotsna Shah Mobile: 07875 229 223 Email: jyotsna.shah@abplgroup.com News Editor: Kamal Rao Tel: 020 7749 4001 Email: kamal.rao@abplgroup.com Editorial Department: Dhiren Katwa, Dr Jagdish Dave Chief Financial Officer: Surendra Patel Tel: 020 7749 4093 Email: surendra.patel@abplgroup.com Accounts Executive: Akshay Desai Tel: 020 7749 4087 Email: akshay.desai@abplgroup.com Chief Operating Officer: Liji George Tel: 020 7749 4013 Email: george@abplgroup.com Business Development Manager: Urja Patel Tel: 020 7749 4098 Email: urja.patel@abplgroup.com Advertising Manager: Alka Shah Tel: 020 7749 4002 Mobile: 07944 151 893 Email: alka.shah@abplgroup.com Kishor Parmar Tel: 020 7749 4095 Mobile: 07957 69 49 09 Email: kishor.parmar@abplgroup.com Advertising Sales Executive: Rovin John George Tel: 020 7749 4097 Email: rovin@abplgroup.com Nihir Shah Tel: 020 7749 4089 - Mobile: 07875 229 111 Email: nihir.shah@abplgroup.com Design/Layout: Harish Dahya Tel: 020 7749 4086 Email: harish.dahya@abplgroup.com Ajay Kumar Tel: 020 7749 4086 Email: ajay.kumar@abplgroup.com Customer Service: Ragini Nayak (For Subscription press No 3) Tel: 020 7749 4080 Email: support@abplgroup.com Leicester Distributors: Europa Enterprise, Suresh Chandarana Tel: 0116 241 5234 Media Representation - Belgium: Kishore A Shah, 35 Quinten Matsijslei, Bus 24, 2018 Antwerpen, Belgium Tel: 00323 231 6269 International Advertisement Representative: Jain Group(South India) Tel: +91 44 42041122/3/4 Fax: +91 44 25362973 Mumbai: +91 222471 4122 Email: jainmedia@eth.net (BPO) AB Publication (India) Pvt. Ltd. 207 Shalibhadra Complex, Opp. Jain Derasar, Nr. Nehru Nagar Circle, Ambawadi, Ahmedabad Tel / Fax: +91 79 2646 6061 Chief Executive Director: Kamlesh Amin Tel: +91 991 334 6487 Email: kamleshamin123@yahoo.co.in Editorial Co-Ordinator (BPO): Nilesh Parmar (M) +919426636912 Consulting Editor (BPO): Bhupatbhai Parekh, Ahmedabad, Gujarat Tel: +91 79 2630 4142 Rajpipla: Jyotishi Bharat Vyas Tel: 0091 2640 220525 Mumbai: Kanti Bhatt, Hemraj Shah (Jumbo Advertiser) Horizon Advertising & Marketing: 205 Shalibhadra Complex, Opp. Jain Derasar, Nr. Nehru Nagar Circle, Ambawadi, Ahmedabad Tel / Fax : +91 79 2646 5960 (M) +91 9913346487 Email : horizonadvt2009@yahoo.in Neeta Patel, (Advertising Manager) (M) +91 98255 11702 (Res.) + 91 0265 3258164 Email: neeta_abplgroup@yahoo.co.in News Representatives in Various parts of India, especially in Gujarat

& # % # ! # " "&$ $+($# & ( $# $# ( *** %! &$)% $" , ' # )' # '' $ ! " $' % " # & # % # $' % " # $

$&$# ( (& ) !

( $#'

(


અલકમલક

Gujarat Samachar - Saturday 10th March 2012

33

બેબી યોગઃ માત્ર ૧૫ દિવસનાં દિિુને હવામાં ઘુમાવવાની નવતર થેરપી

ચેક રિપબ્લિકની િાજધાની પ્રાગમાં િાગેિા જ્યોરિષ ઘરિયાળનું રિપેરિંગ કિી િહેિા પેત્રસ્કાિા નામના કાિીગિ. આ ઘરિયાળ સન ૧૪૧૦માં િગાવવામાં આવી હિી. આ રવશ્વની ત્રીજા ક્રમની સૌથી મોટી અને ચાિુ હાિિની સૌથી જૂની જ્યોરિષ ઘરિયાળ છે. ઘરિયાળના ખાસ પ્રકાિના બનેિા રમકેરનઝમ અને િાયિથી સૂયય, ચંદ્ર, િારિઓ અને ગ્રહો અંગે મારહિી મળે છે. જ્યોરિષ ઘરિયાળને ૧૩૩૦ના આસપાસના સમયમાં સેન્ટ અલ્બાનઝના રિચિડ ઓફ વેરિંગ ફોિડ અને ૧૩૪૮-૬૪ દિરમયાન ગીયોની ધ દોિીએ બનાવી હિી.

૨૦૦૦ માઇલ વહીને મેસેજ પહોંચ્યો િંિનઃ એટલાન્ટટક સમુદ્રમાં ૨,૦૦૦ માઇલની સમુદ્રયાત્રા પૂરી કરી બોટલમાં મૂકેલો મેસેજ રિટનના સમુદ્ર તટ પર પહોંચ્યો હતો. આ મેસેજથી બે અજાણ્યા પરરવાર મળ્યા હતા. રિટનના નોથથ ડેવનના સમુદ્ર તટ પર પર પોતની પત્ની રમલેન અલમંડ, ૧૧ માસની પુત્રી ઇસાબેલ અને કૂતરાની સાથે ફરવા આવેલા ૩૬ વષથના એડન કારટિસના પગ સાથે આ પ્લાન્ટટકની બોટલ અથડાઇ

આવી છે. રિઠ્ઠી ૧૧ વષથનાં કોઇ બાળકે ૨૭ ઓગટટ, ૨૦૧૧ના રોજ લખીને બોટલમાં બંધ કરી સમુદ્રમાં ફેંકી દીધી હતી. તેમાં તેણે પોતાનો ફોન નંબર લખ્યો હતો. આ દરરમયાન તે બાળક પોતાનાં દાદા-દાદીની સાથે તેમનાં ઘરે રહેવા માટે આવ્યો હતો. કારટિસ અને તેમની પત્નીએ આ બાળક સાથે ફોન પર વાત પણ કરી હતી અને જણાવ્યું હતું કે તમારો સંદેશ મળી ગયો છે.

હતી. તેમણે આ બોટલ ઉઠાવીને જોઇ તો તેમાં એક રિઠ્ઠી હતી. તેમણે રિઠ્ઠી ખોલીને જોઇ તો જાણ થઇ કે આ તો કેનેડાનાં ટયૂ ફાઉટડલેટડથી વહીને અહીં

લંડનઃ એક પખવાડિયાના બાળકને કોઈ પગેથી પકિીને લાકિીની જેમ ફેરવવા માંિે તો? બાળક પોતાનું ન હોય તો ય કોઇ પણ વ્યડિનો જીવ તાળવે ચોંટી જાય, પણ હવે આવી જ નવતર થેરપી ડવકસી છે. કે જાહેરમાં આવી છે. બાળઉછેર ડનષ્ણાત મડહલા લીના ફોકીના તેમની આ પ્રકારની પ્રવૃડિને બેબી યોગ કહે છે. અને તેઓ આ પ્રકારે કરવામાં આવતી કસરતને લેગ એન્િ ડવંગ થેરાપી કહે છે. તેનું કહેવું છે કે તેમણે પોતાના બાળકોને આ પ્રકારે ઉછેયાા છે. તેઓ તરવા, ઘોિેસ્વારી અને અનેક કાયોામાં ડનષ્ણાત છે અને હવે યુરોપનાં માતા-ડપતા તેમના બાળકોને લીના પાસે આ પ્રકારે તાલીમ આપી રહ્યા છે. લીના ૫૧ વષાનાં છે. અને તેના સંતાનોને ત્યાં પણ સંતાનો છે. લીના હાલમાં ઈડજપ્તના દાહાબ ખાતે ‘પેરેન્ટીંગ ધ િેલીિેિ વે’માં અત્યારે પોતાનો કાયાક્રમ આપી રહી છે અને ડિટન ખાતે ટુંકમાં તેની થેરપીનું ડનદશાન કરવાનાં છે.

જોકે તેમના આ બેબી યોગ દરડમયાન સામાન્ય રીતે બાળકો રિી પિે છે. ઘણા હવામાં ઉલટીઓ કરે છે અને ધ્રૂજવા માંિે છે, પણ લીના તેની ડવદ્યામાં પીછેહઠ કરવા તૈયાર નથી. તે કહે છે કે જે કંઈ પણ બને છે તે બાળકના ડહતમાં બને છે અને તેનાથી બાળક મજબુત બને છે. લીનાનું કહેવું છે કે આ ડવદ્યા સૌપ્રથમ પ્રાડચન આડિકાની આડદવાસી જાડતઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી હતી, પણ તેને આધુડનક જગત સમક્ષ રજુ કરનાર વ્યડિનું નામ છે િો. ઇગોર ચાકોાવસ્તી. તેઓ રડશયાના ડચકકત્સક છે અને

તેમણે આ પદ્ધડત ડવકસાવી હોવાનો લીનાનો દાવો છે. તે કહે છે કે નવજાત ડશશુને કુદરતે જ મુલાયમ હાિકા સાથેનું શરીર આપેલું છે. અને આ પ્રકારની કસરતથી તેમનું શરીર મજબુત બને છે. તેમના મતે તે છેલ્લા ૩૦ વષાથી આ ટેડિકનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છે. આ યોગમાં લીના ૧૫ ડદવસથી માંિીને બે વષા સુધીના બાળકને પસંદ કરે છે. તેને કાંિા અથવા પગની ઘુંટી પાસેથી પકિીને કોઈ પહેલવાન મલખમને ફેરવતો હોય તેમ ફેરવવા માંિે છે. તે યુરોપમાં આ પ્રકારના કાયાક્રમ આપી ચુક્યાં છે અને હવે ડિટનમાં આવવાનાં છે.

WW >A0X0&X<,I A/@.H ".X&WW

"

"

"

-@ L6$F. *DZ =9&@2

$ %"# '2<1 &.0.<*:2*7

NN MP OMNO 4-. 4@I")@ O MM 'A R PM

X)-I<%

*D *@ H92@-A >A /X4 280, -5@/@" >A 2E/@21 -BI+

# & $ /

0I$)

=9&@2 9'1 . =" 6 D 3 0 C C '4 *., . :1 3 5 .

"

& $

2E/@21 -BI+

! <

: 3 . 9 +0 +0 C C 2 . E . : .: <* . .: . @ >>

: 9 C 1- +0 % C % E . C 1 8C C C 0 B A> C /&

!$ & "

*D *@ H92@-A >A 3A3A/ C @/[ -5H(.>A

. 92 0 .

0I$)

5 7 : 3 : . . < E < +0 !.* E 1 . 0 ) 1 ! 0 . . E !. . +0 . # C 3 . 9 9! . . 9 : < .: . 1 5 "= 6 3D 9 *( . C . ?? >A @>?@ 5 5

1 ; .: 0 *., 9* . =" 6

. 5 5 +0 !.* E 1 0 .$ . D 3 9 *( . : ; . 5

U =9&@2)A ?* /E @ U %E3 9'@*) -@ L6$F. *DZ A&K) * & & " " '

+ ( ) & " - ' 0 % " , / " & " $. * & & ( " # " " ) ) * -

;53@IX& *B6.@2@!) !/% 9*3K & & " ) ) & $ / )

>A -5@=,B[)A TQ +G# [)H -)H/' +G# !X/< )E ,@2 ,2)@ */ 2!)@Y& 742 @.K:- MO MS OMNO 'A MR MS OMNO 742 9'1 V " X(3,@ -H J

&

& #

.*5;

.502=6 855*7- %"73 4) 12*4) 5(534 -=5< B !*:2; %"73 4) 12*- 4) "7 /% 5/& 4) 5-7 34 5-7 4) 5( -=5< B 125- B #?2;; *7- !*:2; 4) 12*- /% 5/& 4) 5-7 :=2;. 95.*;. .9*:<=:. <*5@ %"73 /% 5/& 4) 5-7 *<. /:86 #?2<A.:5*7- %"73 4) 5-7 34 5-7 =;<:2* #?2<A.:5*7- 34 5-7 #8=<1*69<87 B .502=6 58:2*-. 1&$*""73 4) "7 27;2-. ,*+27 !*78:*62, #?2<A.:5*75-7 34 5-7 #?2;; !*:2; 4) 12*- 4) 5-7 #?2;; <*5@ 34 5-7 #,8<5*7- %7"3 4) 12 /% 5/& 2% 54) 5( 4) &14 -=5< B :.5*7- %"73 2% 5-7 -=5< B

"

(# '2<1 &.0.<*:2*7

.*5;

*: *;< ?2<1 8704870 4) 5- 4) &14 4) 06 B *: *;< /% 5-7 4) &14 4) 06 %5-4 B #:25*74* .:*5* 4) 06&.#&2 %5-4 B 69.:2*5 "=;;2* /0 */4&2/"/% "7 4) 5/& 4) &14&.#&2 4) $40#&2 20. -=5< B #8=<1 6.:2,* 6*3*4*/( &25 2(&/4*/" "/% 2"8*%"73 -=5< B =;<:*52* .?).*5*7- *74) 06&.#&2 %"73 -=5< B 127* #9.,2*5 6*3*4*/( &*+*/( !*"/ )"/()"* &)&/8)&/ 0/( 0/( "$$"5 34 12*- /% "7 4) 5/& 34 5-7 4) 5(534 34 &14&.#&2 4) $40#&2 4) 06&.#&2 -=5< B 69.:2*5 2<2.; 8/ 8:8,,8 %"73 /*()43 "$$0.0%"4*0/ 6*3*4*/( ("%*2 "'* "3"#-"/$" "#"4 &,/&3 &8 "/% "22",&$) 34 12*4) "7 4) 5/& 4) 5-7 4) 5( 4) &14 -=5< B @9:=; %"73 4) "7 4) 5-7 4) 5(534 4) &14 -=5< B $=:4.@ %"73 4) 12*- 4) "7 4) 5/& 2% 5-7 2% &14 -=5< B &2.<7*6 *6+8-2* %"73 4) "7 2% 5-7 4) &14 20. B #9.,2*5 " ( $" #:25*74* ?2<1 *5-2>.; B 85-.7 '.;< ?2<1 2*0*:* *55; &1"24 4) "7 %"73 B :.*<.: !=73*+ %"73 4) $40#&2 -=5< B $1*25*7- #9.,2*5 *70484 !*<<*@* %"73 4) &14&.#&2 -=5< B =50*:2* %"73 5/&

127* ?2<1 "2>.:

6*25 27/8

:=2;. #9.,2*5 #.9<.6+.:

+*+*1852-*@; ,86 ??? +*+*1852-*@; ,86

-H J

"E "E

87-87

0.7<;


34

દેશવિદેશ

Gujarat Samachar - Saturday 10th March 2012

ગ્રીસનું રેદટંગ ઘટ્યું

દિશ્વના સૌથી ઉંચા એિરેસ્ટ દશખર પર િનારા લોિો લાખ અદિનંિને પાત્ર હોય છે. પરંતુ એિ, બે, ત્રણ નહીં પુરા ૨૧ િખત એિરેસ્ટ સર િરનારને િેિી રીતે દબરિાિિા િોઇએ? નેપાળના પીઢ પિોતારોહી અપા શેરપાએ ગયા િષષે ૧૧મી મેના રોિ ૨૧મી િખત માઉન્ટ એિરેસ્ટ પર િિાની સાથે િ દગનેસ બુિ ઓફ િર્ડડ રેિોડડઝમાં પણ પોતાનું સ્થાન દનશ્ચચત િયુું હતું. શેરપાને તેની આ દસદિ બિલ તાિેતરમાં િ દગનેસ બુિ તરફથી પ્રમાણપત્ર એનાયત િરિામાં આવ્યું હતું.

સંદિપ્ત સમાચાર • િોંગો ગણરાજ્યની રાજધાની બ્રાઝાલવિેમાં ૪ માચવે હલથયારોના એિ ડેપોમાં થયેિા લવલફોટમાં ઓછામાં ઓછા ૨૦૦ િોિોના મોત થયા છે. લવલફોટ એટિો જોરિાર હતો િે બ્રાઝાલવિેમાં ઘરોની લિવાિો ધ્રુજી ઉઠી. લવલફોટનો અવાજ પાડોસી િેશમાં પણ સંભળાયો. • ચીન ભારત પર ચડાઇની તૈયારી િરી રહ્યું હોવાના અહેવાિો વચ્ચે ચીને તેના સંરક્ષણ બજેટમાં લવક્રમરૂપ બે આંિડાનો વધારો િયોષ છે. ચીને વષષ ૨૦૧૧ના સંરક્ષણ બજેટમાં લવક્રમરૂપ બે આંિડાનો વધારો િયોષ છે. ચીને વષષ ૨૦૧૧ના સંરક્ષણ બજેટમાં ૧૧.૨ ટિાનો વધારો િરતા તેમનું ગત ૯૨ લબલિયન ડૉિરનું બજેટ વધીને ૧૦૬.૪ લબલિયન પર પહોંચ્યું છે. આ અંગે ચીની િવિતાએ જણાવ્યું હતું િે ચીનની સરિાર આલથષિ

'- /!% /" , 56 / , , ,3 , 3$

) 2" ,3 4 - 7 ! . , ,3 7&$ - 1 +, / / , . / '- , " , 2 / # 7( , ', *, , 0

મોસ્કોઃ રશિયામાં ગત સપ્તાહે પ્રમુખપદની યોજાયેલી ચૂંટણીમાં વ્યાપક ગેરરીશતના આક્ષેપો વચ્ચે વ્લાશદમીર પુશતન ચૂંટણી જીતી ગયા છે. ચાર વષષ સુધી વડાપ્રધાન રહ્યા બાદ ૫૯ વષષીય પુશતન શવક્રમી ત્રીજી વખત પ્રમુખપદે ચૂંટાયા છે. પુશતને અશ્રુભીની આંખે શવજયનો દાવો કયોષ હતો. કેન્દ્રીય ચૂંટણીપંચે માશહતી આપતાં જણાવ્યું હતું કે, કુલ મતોમાંથી ૬૪ ટકા મતો મેળવીને પુશતને પ્રમુખપદની ચૂંટણીમાં શવજય મેળવ્યો છે. કોમ્યુશનથટ પાટષીના તેમના નજીકના પ્રશતથપધષી ગેનાડી ઝ્યુગાનોવ તેમનાથી ઘણા પાછળ રહ્યા હતા.

• ઓલટ્રેલિયાના સૌથી વધુ વસતી ધરાવતાં રાજ્ય ન્યૂ સાઉથ વેલ્સ (એનએસડબલ્યુ)માં સરિારે ઓળખ તપાસના વધુ આિરા િાયિાના ભાગરૂપે મુસ્લિમ મલહિાઓએ ઓળખ આપતી વખતે તેમનો બુરખો િૂર િરવો પડશે. રાજ્ય સરિાર દ્વારા સુધારવામાં આવેિો િાયિો ૩૦મી એલિિથી અમિમાં આવશે. આ િાયિો પોિીસને જરૂર પડે ત્યારે ચહેરાને ઢાંિતું વલત્ર અથવા વલતુ િૂર િરવા સક્ષમ બનાવશે. ચહેરા પરનું આવરણ િૂર િરવા ઇનિાર િરાય તો ૫,૮૦૦ ડોિરનો િંડ અને ૧૨ મલહનાની િેિની સજા થશે. ઓલટ્રેલિયામાં મુસ્લિમો સૌથી ઝડપથી લવિસતો િઘુમતી સમાજ છે. િેશની ૨.૩ િરોડની વસતીમાં તેમની સંખ્યા અંિાજે ૪,૦૦,૦૦૦ છે.

#"

"

ઝ્યુગાનોવની તરફેણમાં માત્ર ૧૭ ટકા મત પડયા છે. વષષ ૨૦૦૦થી ૨૦૦૮ દરશમયાન બે ટમષ માટે રશિયન પ્રમુખ અને ૨૦૦૮થી ૨૦૧૨ દરશમયાન વડા પ્રધાન રહેલા પુશતને ક્રેમશલન (રશિયન સંસદ) બહાર રશિયન રાષ્ટ્રધ્વજ અને બેનરો લઇને ઊમટી પડેલા હજારો સમથષકો સમક્ષ વતષમાન પ્રમુખ શડશમટ્રી મેડવેડેવની ઉપસ્થથશતમાં જીતની ઘોષણા કરી હતી અને સમથષકોનો આભાર માનતાં કહ્યું હતું કે તેમણે ઇમાનદારીપૂવષકની લડાઈમાં જીત મેળવી લીધી છે અને તેમણેએ જે વચનો આપ્યાં છે તેને પાળવા તેઓ કશટબદ્ધ છે.

• પાકિલતાનના પૂવષ રાષ્ટ્રપલત પરવેઝ મુશરષફની લવરુદ્ધમાં પાકિલતાન સરિારે રેડ િોનષર નોલટસ બહાર પાડી છે. મુશરષફની લવરુદ્ધ પાકિલતાનનાં પૂવષ વડાં િધાન બેનલઝર ભૂટ્ટોની હત્યામાં સામેિ હોવા મામિે તેમની ધરપિડ િરીને તેમના િેશને સોંપી િેવા માટે માગણી િરવામાં આવી છે. પાકિલતાનના અગ્રણી ડોન અખબાર મુજબ પાકિલતાનના ગૃહ મંત્રાિયે ગ્િોબિ પોિીસ ઓગવેનાઇઝેશને આ િરખાલત ઇન્ટરપોિને મોિિી છે. • ઇરાનના અણુ િાયષક્રમથી ભડિેિાં અમેલરિાએ ભારત, ચીન તેમ જ તુિકીને ઇરાનનાં ઓઈિ અને ક્રૂડ પરનું અવિંબન ઘટાડવા અને તેની પાસેથી ક્રૂડ નહીં ખરીિવા માટે િબાણ િયુું છે. અમેલરિાના લવિેશ િધાન લહિેરી લિન્ટને આ અંગે અમેલરિી સાંસિોને માલહતગાર િરતાં િહ્યું હતું િે આપણે ભારત, ચીન અને તુિકીને ઈરાનને સેન્ટ્રિ બેન્િ સાથેના વ્યવહારો બંધ િરવા પણ સૂચન િયુું છે.

લવિાસ સાથે સંરક્ષણ બજેટનું સંતિ ુ ન જાળવી રહી છે. • પોિેન્ડમાં ૪ માચવે બે ટ્રેન પરલપર અથડાવાથી ૧૪ િોિોનાં મોત થયા છે. જ્યારે ૬૦ િરતાં વધુ િોિો ઘાયિ થયા છે. આ િુઘટષ ના પોિેન્ડના શિુપિીમાં સજાષઈ હતી. પોિેન્ડના પલરવહન િધાન લિાવોલમર નોવાિના જણાવ્યા િમાણે તાજેતરમાં આ સૌથી ભયાનિ રેિવે િુઘટષ ના છે. આ િુઘટષ ના થવાનું િારણ હજી સામે આવ્યું નથી. • પાકિલતાનના પંજાબ િાંતમાં ઇલિામ લવરોધી લનવેિન િરનારી એિ લિલતી મલહિાને િોિોએ ખૂબ જ માનલસિ ત્રાસ આપીને માથે મૂડં ન િરાવીને ગામની શેરીઓમાં ફેરવી હતી. આ ઘટના િાહોરથી ૮૦ કિિોમીટર િૂર લસયાિિોટ લજલ્િાના િોટ લમરાઠ ગામની છે. ગ્રામજનોએ જણાવ્યું હતું િે આ ઘટના બાિ મલહિાએ પલરવાર સાથે ગામ છોડી િીધું છે. ગામના િટ્ટરપંથીઓએ મલહિા અને તેના પલરવારને ધમિીઓ આપી છે. પોિીસે આ િેસમાં ૨૬ની ધરપિડ િરી છે.

,

!

એથેન્સઃ ૧૪૦ લબલિયન ડોિરનાં િેવાંનાં બોજ હેઠળ િબાયેિા ગ્રીસ માટે ફરી માઠાં સમાચાર છે. લવશ્વની અગ્રણી રેલટંગ સંલથા એસ એન્ડ પી દ્વારા તેનાં ક્રેલડટ રેલટંગને ઘટાડીને સીિેસ્ટટવ ડીફોલ્ટ િયુું છે. ગ્રીસ દ્વારા તેનાં િેવાંની આડેધડ પુન : રચના થતાં તેનું ક્રેલડટ રેલટંગ સંભવત: નાિાર િયુું છે. આ સ્લથલતમાં તેનાં બોન્ડ ખરીિનાર િાઈવેટ સંલથાઓ સાથે ચચાષ િરીને િેવાંની શરતોમાં ફેરફાર િરવા અને તેને હળવી િરવા ગ્રીસ િબાણ િરી રહ્યું છે. ગ્રીસનું રેલટંગ િાંબાગાળા માટે 'સીસી' થી અને ટૂંિાગાળા માટે 'સી' થી ઘટાડીને 'સીિેસ્ટટવ ડીફોલ્ટ' િરાયું છે. ગ્રીસ દ્વારા િેટિાિ બોન્ડની શરતો હળવી િરવા િબાણ થતા આ પગિું િેવાની ફરજ પડી હોવાનું સંલથાએ િહ્યું હતું.

રવશયામાં પ્રમુખપદની ચૂંટણીમાં વ્લાવદમીર પુવિનની ભવ્ય જીિ

& ( ! !' !% !* # ! " ! $

+ ! 4 $ * *2 . , - * *2 * * * *2 . * , * 2 * * / 4 '* . % *4 4 5, * . 0 . . 1 , ) . . * * , &.( # $ * 4 3 * .

8' ) 7 ( . ) " . % .!

/

4):-8) $.?C' C)C-5<

$K"

.K "M8 (N.K8. 2G'LQ BH !(. ,K/G6G T2?2P(6

$ " & ! $ # $ $ ! ! " ! ) ! $

& #

" $ ! "

*

( ) . ( ) 77 &+" * # ) 43 1 ) /% ( ) * - , + + $ +; . , 6 ( 45 + ( ( ( ) /

: $ # # ( 8, 1 * 2

43 ) ( , ) ( +

20

*90

-2SAK2H 7G$"N.K &)G7*G .P, +G3 %K "M BH ,K/G6G T2? 2P(6 .K F2. :T7S: C>' EG4G ,4 79R @GP#@G EGT4"G #I4#GP7 .K =3 T7>*G42GP ;.I2G. &3PT* T.T2DK ;U4N 0G6"N.K 0'J" 1N&. /7G2GP 7K %K (/<" -8? BAA +81">)< ,>$) (/<" 68C/"8 )< #:/#8?2-8? ,>$) 7-G4K 26K5IP (N.K8. T7"5GP# 0G6"N.G !<3I"M8. .K #O8G6G2GP /7G2GP 7K %K !(8/ C(0< $< $ '-87 &>)<3) ->"0>

>) 08 ) &>)/ -8%= @

િટસરાિ (પાકિસ્તાન)ઃ પાકિલતાનના પંજાબ િાંતમાં અલિલતત્વમાન ત્રણ હજાર વષષ િાચીન િટસરાજ મંલિરમાં ૬૫ વષષ પછી ભગવાન લબરાજશે. ૧૯૪૭માં ભાગિા પડતાં લથળાંતર િરતી વખતે લહન્િુઓએ મંલિર પર ખતરો જાણીને મંલિરની મૂલતષઓને િૂવામાં પધરાવી િીધી હતી. પાકિલતાન સરિાર હવે એ જ મૂલતષઓને ફરી મંલિરમાં લથાલપત િરવા જઇ રહી છે. સરિાર િટસરાજને લહન્િુ તીથષના રૂપમાં લવિસાવવા માગે છે. િહેવાય છે િે તેથી લવશ્વમાં િેશ િટ્ટરપંથી હોવાની છાપ બિિાશે. મંલિરના જીણોષદ્ધાર િરવામાં અંિાજે રૂ. ૧૧ િરોડનો ખચષ થશે. આકિિયોિોજી સવવે ઓફ પાકિલતાનના ચીફ િન્ઝરવેટર નસીબ શહજાિે િહ્યું હતું િે આ ક્ષેત્રમાં ખનન િાયષવાહી િરલમયાન િૂવામાંથી મૂલતષઓ મળી હતી. મૂલતષઓને અત્યારે િાહોરના મ્યુલઝયમમાં મૂિાઈ છે. અહીં હલરદ્વારની જેમ જ નિી પર ઘાટ બનાવવા અને મંલિરની જાળવણીનું મોડેિ તૈયાર થઇ રહ્યું છે. તે માટે િામગીરી પણ શરૂ થઇ ચૂિી છે. લહન્િુ શ્રદ્ધાળુઓ રાતવાસો િરી શિે તે માટે લવશ્રામગૃહ પણ બાંધવામાં આવશે. પાકિલતાનના ચિવાિ લજલ્િામાં આ મંલિર છે. ભાગિા પહેિાં આ ક્ષેત્રમાં લહન્િુ બહુમતી વસતી હતી.

9 8

4 "

+%;" ,>$))8 &>)<3) -8%= D4</

પાકિસ્તાનમાં મંદિરનો દિણોોિાર િરાશે

# " #

$ !

# #

!

0 0 % :): 88 5 - 8 7 , 3 + : + 0 . ; . 4' / .# + + -

+ : (0" . < + 0 96 - : $ . 2& + 1 . 3! + + -= + - 3

0 *+:


વ્યાપાર

Gujarat Samachar - Saturday 10th March 2012

35

ટાટા સ્ટીલ અને ONGC સૌથી પ્રશંસાપાત્ર િંપની

ગુજરાતમાં ટાટાનો અરવિંદ સાથે પ્રથમ હાઉવસંગ પ્રોજેક્ટ

નવી દિલ્હીઃ મેનેજમેકટ કકસલ્ટકસી ક્ષેત્રના જાયકટ હે ગ્રૂપ અને જાણીતા વબઝનેસ મેગેવઝન ‘િોર્યુુંન’ દ્વારા તૈયાર કરાયેલી વવશ્વની સૌથી પ્રશંસાપાત્ર કંપનીઓની વષા ૨૦૧૨ની યાદીમાં ભારતની ટાટા થટીલ અને ઓએનજીસીને થથાન આપવામાં આવ્યું છે. જોકે યાદીમાં ભારતીય કંપનીઓનું રેસ્કકંગ જાણવા મળ્યું નથી. યાદીમાં ટોચના

અમદાિાદઃ વિશ્વના સૌથી મોટા ડેવનમ ઉત્પાદક અરવિંદ વિવમટેડે પોતાની િેન્ડ બેન્કનો યોગ્ય ઉપયોગ કરિા અને દેિું ઓછું કરિા ૨૦૦૯માં રીઅિ એટટેટ ક્ષેત્રે પદાપપણ કયુું હતુ.ં િષપ ૨૦૧૧ના મધ્ય સુધી કંપનીનું દેિું રૂ.૨૨૦૦ કરોડનું હતું અને તેને ઘટાડિા માટે સંચાિકોએ જમીનની રોકડી કરિાનું નક્કી કયુું હતુ.ં ગત સપ્તાહે ટાટા હાઉવસંગ સાથે મળી પોતાની ટાઉનશીપ િોન્ચ કરતી િખતે કંપનીના સીએમડી સંજય િાિભાઇએ જાહેર કયુું હતું કે કંપની હિે રીઅિ એટટેટને એક ગંભીર વ્યિસાય તરીકે જોઇ રહી છે. અમે અમારી િેન્ડ બેન્કને આધારે રીઅિ એટટેટમાં પ્રિેશ કયોપ છે. પણ હિે અમે તેને ગંભીર રૂપે જોઇ રહ્યા છીએ. ભવિષ્યમાં અમે આ ક્ષેત્રે વિટતરણ કરીશુ.ં હાિમાં અમે ટાટા હાઉવસંગ સાથે મળીને સાંતજ ે નજીક ૧૩૫ એકરમાં ટાઉનશીપ ડેિિપ કરીએ છીએ. ઉપરાંત પશ્ચચમ અમદાિાદમાં અમારી પાસે ૨૫૦ એકર જમીન છે. જોકે અમે હજુ સુધી પ્રોજેટટનું બાંધકામ કરનાર અંગે વનણપય િીધો નથી.

ક્રમે અમેવરકાની ટેક્નોલોજી કંપની એપલ છે. એપલે સતત પાંચમા વષષે ટોચનું ક્રમ જાળવી રાખ્યું છે. આ યાદીમાં બીજા ક્રમ પર ઈકટરનેટ જાયકટ ગૂગલ છે અને તે પછીના ક્રમે ઓનલાઈન રીટેલ કંપની એમેઝોન છે. યાદીમાં કુલ ૩૫૮ કંપનીઓ છે, પરંતુ ટોચની ૫૦ કંપનીઓને જ ચોક્કસ રેસ્કકંગ અપાયું છે. અલગ-અલગ ક્ષેત્રો માટે

• મેન્ઝીસ ડીઆજીઓના નિા CEO : વિશ્વની સૌથી મોટી વિન્ટસ કંપની ડીઆજીઓના ચીફ ઓપરેવટંગ ઓફફસર તરીકે ઈિાન મેન્ઝીસની વનમણૂક થઈ છે. બે િષપ બાદ પોિ િોલ્શ આ હોદ્દા પરથી વનવૃત્ત થશે ત્યારે બાિન િષષીય મેન્ઝીસ તેમનું ટથાન િેશે. મેન્ઝીસ છેલ્િાં આઠ િષપથી કંપનીના નોથપ અમેવરકન વબઝનેસનું સંચાિન કરે છે. તેઓ એવશયા પેવસફફક, િેવટન અમેવરકા, યુરોપ અને આવિકાની જિાબદારી સંભાળે છે. કનેશ્ટટકટમાં રહેતા મેન્ઝીસે વદલ્હીની સેન્ટ ટટીફન્સ કોિેજમાંથી ઈકોનોવમટસની ડીગ્રી મેળવ્યા પછી અમદાિાદ આઇઆઇએમમાંથી પોટટગ્રેજ્યુએટ વડપ્િોમાં હાંસિ કયોપ હતો.

આ રેસ્કકંગ અપાયાં છે, જે મુજબ એવશયા-પેવસકિક ક્ષેત્રમાં ટાટા થટીલ ૧૭મા ક્રમે છે. ટાટા થટીલને કુલ થકોર ૬.૪૬ પોઈકટ અપાયા છે અને ઓએનજીસીને ૫.૮૬નો પોઈકટ અપાયા છે. યાદીમાં ટોચના ક્રમે રહેલી એપલને ૮.૪૨ પોઈકટ અપાયા છે. યુવનલીવરને ૫૦મો ક્રમ અપાયો છે, જેના ૬.૮૪ પોઈકટ છે.

તેમણે નોથપિેટટનપ યુવનિવસપટીની કેિોગ ટકૂિ ઓફ મેનેજમેન્ટમાંથી એમબીએ કયુું છે. • યુકેના ૩૫ ટકા ડાયરેક્ટસસને મંદીનો ભય: યુરોઝોનની ડેટ ક્રાઇવસસે સમગ્ર વિશ્વના અથપતંત્ર પર ઘેરી મંદીનો ઓછાયો પાથયોપ છે ત્યારે વિટનનાં વબઝનેસ હાઉવસસના ૩૫ ટકા ડાયરેટટસપ એિું માને છે કે આ િષષે મંદીનું જોખમ િધારે વિષમ રહેશે. વિટનના ઇશ્ન્ટટટયૂટ ઓફ ડાયરેટટસપ દ્વારા તાજેતરમાં થયેિો સિષે એિું દશાપિે છે કે ૩૫ ટકા ડાયરેટટસપને આ િખતે ઘેરી મંદીનો ડર સતાિી રહ્યો છે, જ્યારે ૫૩ ટકાના મતે મંદીની ખરાબ અસરો સાધારણ રહેશે. માત્ર ૧૧ ટકાએ જ એિો અવભપ્રાય આપ્યો છે કે મંદીનું જોખમ આ િખતે ઓછું રહેશે. સંટથા દ્વારા ૧,૦૦૦ જેટિા ડાયરેટટસપના અવભપ્રાય િેિામાં આવ્યા હતા. • સ્ટારબક્સનું ભારતમાં આગમનઃ વિશ્વની સૌથી મોટી કોફી ચેઇન ટટારબટસ ચાિુ િષષે ભારતમાં પોતાની પ્રથમ કેફે શરૂ કરશે. ટટારબટસે ટાટા ગ્િોબિ બેિરેજીસની સાથે હાથ વમિાવ્યો છે. નિી કંપનીનું નામ ટાટા ટટારબકસ વિવમટેડ હશે.

કિંગકિશર એરલાઈન બંધ નહીં થાય મુંબઈઃ એરલાઈન બંધ થવાની અટકળોને રોકવાના પ્રયાસમાં કકંગકિશર એરલાઇકસે ગત સપ્તાહે કહ્યું હતું કે, કંપનીના થટોપ થયેલા બેંક ખાતાઓને પુનઃ ચાલુ કરવા અંગે ચચાા કરવેરા સત્તાવાળાઓ સાથે ચાલે છે અને િરજથી દૂર રહેલા પાયલટોને યોગ્ય રીતે િરજ બજાવવાનું કહ્યું હતું. પરંતુ વેતનમાં વવલંબને કારણે કકંગકિશરના સીઈઓ સંજય અગરવાલે તાજેતરની બેઠકમાં એરલાઇન બંધ કરવાના સંકેતો આપતા, જો તેઓ િરજ પર હાજર નહીં થાય તો કડક પગલા લેવાની ચીમકી આપી હતી. કંપનીના કોપોારેટ કમ્યુવનકેશન વાઇસ પ્રેવસડેકટ પ્રકાશ મીરપુરીએ જણાવ્યું હતું કે પાયલટોના આમ કરવાથી

સમયપત્રકને ભારે અસર થાય છે અને ત્યારે કોઈ પણ તબક્કે કકંગકિશર એરલાઇકસ બંધ કરવાની બાબત કહેવાઈ નહોતી. મીરપુરીએ વધુમાં કહ્યું હતું કે, ‘અમે કરવેરા સત્તાવાળાઓને શક્ય એટલે સહકાર આપવાનો શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કરીએ છીએ અને અમારા ખાતા બંને એટલા વહેલા સક્રીય કરાવવાના પણ પ્રયત્નોમાં છીએ જેથી િરી રાબેતાની સ્થથવત આવી શકે, કમાચારીઓના પગાર આપી શકાય અને વવમાનો પરત લાવવાની શરૂઆત થઈ જાય.’

)&"0',*()32 /.,5 || Om Shree Limbach Mata Namah || @I -I8( *G!G `-! ?`!CG %NG&%N #N!"G/IG&%G)G&`,/G,/! "G ZXYZ , &L/U %P%N %N `*>P%N @I 1%G!% `27#J *R`#, <P-I

*N ! G!N [Y *G U ZXYZ%G ,P 1Q ?"*/G, +Pb%G, ]Y *2G KS I +D*GR 2G ,I G&/G b2N, `%*R> &G /I I G *2G KS I +D 1G"N 1G"N @I -I8( *G!Gc%I `-! *L`!U ?`!CG ,/G*GR G/0N ]Y 0`B&I %G #J GU &G/U!I%G N P )G,!*GR 5+GR 5+GR &aG 2!G 0`B&I ;/E&N ]Y SK I *2G+D%JR G+P % ,G+JR N J U, `27#J +J`%+% G *L9+ &G/% ?1R N \X + *G%P%N G *2G+D%P -G) -N/G ! G&N N + *G% &# *G O N :+H !#I YXY%JR #G% %T$G/0N !N P%N &2N-P !N /2N-G%G 7+G+N *2G+D%I &Lb%P -G) *.I 0 0N G *G O !*G,N (N1/G *G O G1% M0% 1I G//JR & 0N '. 'MG//G%G ,2N0N *R`#, !*%N &Lb%I !*G* 1G*=I &L,I &G 0N + *G%P%G %G* Y] *G U ZXYZ 1J$I*GR %T$G/I #N/G & 0N /$J `/ ! *G O %I % N G %R(, &, &, 1R& V ,/P G &,GR! *N @I 1%G!% *R`#, <P-I G!N Z[ *G U"I Y-I `?- ZXYZ #,`*+G% (&P,N Z XX"I 1GR %G ^ XX 1J$I #N/I )G /!%JR G+P % +JW N ^ /G3+N "G (G# *2G?1G# &I,1G0N :+G1&I &, )G,!"I &$G,%G, &L -G)0R ,)G P G "G ,0N G&%N *R`#,*GR ;"G`&! *L`!U P *G O %/,G>I G * `-! *L`!U?`!CG%G `#/1N "/G ,G*%/*I%G &G/% ?1R N 2G, G,-N761 )N G&/G 2P+ !P *N *G O ZXY%JR #G% *N.//G G!J, I G& *##E& "/G 4 !G 2P !P )G`/%%P 1R& V ,P

*2G SK I +D %N `-! ?`!CG%P 1*+ G,R) _ XX /G3+N 1/G,N &L GUF`! - ) (&P,N Z XX /G3+N ;". 1%G!% *R`#, &- AI 1N7 , /$J `/ ! *G O 1R& V R#J)G %G+I , )G /G O, )G`/%

#

"#

!

! & ' $

'

$

!

!

#

#!

%

" $" #

% $

&

!

'1 '1 '1 '1 '1 '1 '1 '1 '1 '1

!

&, ! & ' "#

*-*3&% *$+&32 4"*,"#,& &3"*, (&.3 '/1 /,%&12

'1 '1 '1 '1 '1 '1 '1 '1 '1 '1


36

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 10th March 2012

૨૨૯ ૧

૮ ૧૨

૧૩

૧૪

૧૫

૧૬

૧૯

૨૧

૨૨

૨૩

૨૪ ૨૬

૨૯

૨૭

૩૦ ૩૧

૩૪

૧૭

૨૦

૨૫ ૨૮

૧૦ ૧૧

૧૮

૩૫

૩૨

૩૩

૩૬

૧. બક, બગ ૨. કંકણ ૩. પેચ, યુમિ ૪. દરેક જન્મે ૫. િુગંધ, િોરમ ૬. મુરાદ.... આવવી ૭. આદત, ટેવ ૧૧. એક પહોળા મોનું વાિણ ૧૩. મદવિ, મદન ૧૪. અક્કલ, જ્ઞાન ૧૫. ઉપયોગ, મામલકી ૧૬. જામીનખત ૧૭. મવ. િંવતનો પ્રથમ માિ ૧૮. િાચવી રાખવા િોંપેલું ૨૩. બેદરકાર ૨૫. પમત, વર ૨૭. નાનો પવણત ૨૯. ચાંદી, રૂપું ૩૦. ઉત્પન્ન, કમાણી ૩૧. એક મશકારી પક્ષી ૩૨. જીતાયેલું ૩૩. ઝડપ

૩ ૩ ૨ ૬ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૪ ૪ ૪ ૪ ૪ ૨ ૩ ૩ ૩ ૨ ૨ ૨

૧ ૫

૫ ૪ ૩ ૩ ૩ ૩ ૩ ૩ ૩ ૪ ૨ ૩ ૨ ૨ ૩ ૩ ૩ ૩ ૩ ૨ ૨ ૩

ગા

દા

િ

ખ મ

મચ

કા

ખે

િ

વા

બો

બો

ત ઝા

રો

• મોહમ્મદ આમમર પોતાની વકીલ સાથે જ મનકાહ કરશે: સ્પોટ ફિક્સિંગ પ્રકરણમાં જેલની િજા ભોગવીને બહાર આવેલો પાફકસ્તાનનો િાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ આમમર પોતાની વકીલ િામજદા મમલક િાથે લગ્ન કરશે. િામજદા મમલક આમમરનો સ્પોટ ફિક્સિંગનો કેિ લડતી હતી. પાફકસ્તાનના અખબારોના અહેવાલ અનુિાર, ૨૦૧૦માં સ્પોટ ફિક્સિંગમાં િંડોવણી બહાર આવ્યા બાદ આમમરે િામજદા મમલકની પોતાની વકીલ તરીકે મનમણૂક કરી હતી. આથી અવારનવાર બંને વચ્ચે મુલાકાતો થતી હતી. આ દરમમયાન બંને વચ્ચે પ્રેમ પાંગરતા મનકાહ કરવાનો મનણણય કયોણ છે. પાન-૧૦નું ચાલુ

તમારી વાત.... અમનવાયય સાત્વવક આહાર તા. ૨૧ જાન્યુઆરીના 'પાપી પેટ' શબ્દના ઉલ્લેખ માટે લખાયેલ એક ભાઈના પત્ર બાબત ૧૧ િેબ્રુઆરીના અંકમાં પ્રમવણભાઈ ગાંધીએ કરેલો ખુલાિો યોગ્ય જ કહી શકાય. કઠોળ-શાકભાજી ખાવામાં મહંિા થતી નથી. એટલા માટે બે જુદા શબ્દોનો ઉપયોગ થાય છે. માંિાહાર અને શાકાહાર. માંિાહારમાં હીંિા થાય છે. જે પશુ-પંખી હાલી-ચાલી શકે છે તેને (કાપી) મારીને ખાવામાં મહંિા ગણાય ત્યારે વનસ્પમત ચાલી નહીં શકે. ખાિ અગત્યની બાબત એ છે કે જે માણિો માંિાહારી છે તેમને પણ વેજીટેબલ તો ખાવું જ પડે છે. ત્યારે શાકાહારી માણિોને માંિ-મચ્છી કે મચકન ખાવાની આવશ્યિા હોતી નથી. વેજીટેબલ-શાકભાજીમાં દરેક જાતના મવટામીન તથા પોષણયુિ દ્રવ્યો હોય છે. બીમારીના ઈલાજ માટે વપરાતી મોટાભાગની દવાઓ પણ વનસ્પમતમાંથી જ બનતી હોય એમ હું માનું છું. જીવનરક્ષક ઓક્સિજન પ્રાણવાયુ પણ વનસ્પમતમાંથી જ ઉપલબ્ધ થાય છે. માંિાહારી લોકો એવા શાકાહારી એવા ગાયબળદ-ઘેટાં-બકરાં જેવા પશુ-પક્ષીનું માંિ ખાય છે. માંિાહારી મહંિક પશુ-પક્ષીનું માંિ (માણિો) ખાતા નથી તો પછી આડકતરી રીતે શાકભાજી ખાતા પશુને ખાવાને બદલે તાજી શાકભાજી ખાવામાં શું વાંધો? ઉલ્ટાનું તે વધારે િાયદાકારક લેખાય. આમાં કોઈને ઉપદેશ આપવાની કે માંિાહારીને ગેરવાજબી ઠેરવવાનો ઈરાદો નથી

િા

ખા

પરંતુ વનસ્પમતમાં િૂલ હોવાથી બધા માંિાહારી ગણાય એ માન્યતાને િાચી ઠેરવી શસય જ નથી. - વલ્લભભાઈ એચ. પટેલ, વેમ્બલી

મારું, તમારું અને આપણું ગુજરાત સમાચાર ગુજરાતીઓના ગૌરવની અદકેરી ઓળખ ગુજરાત િમાચાર ચાલીિ વષોણનો અમોને વાિંતી િહવાિ ગુજરાત િમાચાર િુખ કે દુઃખ, પ્રશ્નો કે પ્રાથણનાનો પડઘો ગુજરાત િમાચાર િૌના હૈયાની વાતને િરળતાથી વહેતી મૂકે ગુજરાત િમાચાર કાઠીયાવાડનું ખમીર, ગીરના િાવજ ડણક ગુજરાત િમાચાર ગીરવા ગીરનારની ટોચે ગૂંજે નામ એક ગુજરાત િમાચાર ગાંધીના િત્ય અમહંિાનો અરીિો દેખાય ગુજરાત િમાચાર મનડર નેતૃત્વે દરરોજ નવું ગુજરાત િમાચાર કલબલ કરતી કૃમતઓથી કંઠ પામે ગુજરાત િમાચાર જાજરમાન જ્યોતથી પ્રગટે ગુજરાત િમાચાર ગ્રાહકો, થનગનતા જૂએ રાહ દર િપ્તાહે િવારે ગુજરાત િમાચાર શ્રેષ્ઠ કલમની ધારે ચમકે ગુજરાત િમાચાર મારું, તમારું, આપણું અહીં ખડું ગુજરાત ગુજરાત િમાચાર ‘જેઠાલાલ’ કહે ગૂંથીએ ગજરો ઓળખાણનો ગુજરાત િમાચાર - જેઠાલાલ વલ્લભદાસ મહંડોચા, લંડન

ડ રી

કો

મડ પ્ર

યો

૭ ૮

૬ ૨ ૧

૭ ૪

ચ મ

લી

જ ડી

ખી

ખ વ

હે

ડું

ચો

ચ જ

ખી

તા. ૩-૩-૧૨નો જવાબ ૧. ઘોડેિવાર, રક્ષક ૫. અમતશય, પુષ્કળ ૮. ગમત, ચાલ ૯. આશ્ચયણ, નવાઈ ૧૦. ચક્ષુ, નયન ૧૨. લાડુ ૧૫. જમણ ૧૬. ઉતારો, પડાવ ૧૯. લાગેલુ, લગની ૨૦. આશ્ચયણ, નવાઈ ૨૧. નાડાછડી ૨૨. ઊલટી ૨૪. આિિ, લીન ૨૫. નડતર, િાંિ ૨૬. ગૂંચવણભયુું કામકાજ કે મામલો ૨૮. એકદમ, ઝટ ૩૦. આળ, આક્ષેપ ૩૧. એક કાંટાળું, વૃક્ષ ૩૨. મદલ, હૈયું ૩૪. મનત્ય, રોજ ૩૫. જીદ, હઠ ૩૬. ઓલાદ

નવ ઊભી લાઈન અને નવ આડી લાઈનના આ ચોરસ સમૂહના અમુક ખાનામાં ૧થી ૯ના અંક છે અને બાકી ખાના ખાલી છે. તમારે ખાલી ખાનામાં ૧થી ૯ વચ્ચેનો એવો આંક મૂકવાનો છે કે જે આડી કે ઊભી હરોળમાં મરમપટ ન થતો હોય. એટલું નહીં, ૩x૩ના બોક્સમાં ૧થી ૯ સુધીના આંકડા આવી જાય. આ મિઝનો ઉકેલ આવતા સપ્તાહે.

૩ ૪

સુડોકુ-૨૨૮નો જવાબ ૪ ૬ ૯ ૨ ૭ ૫ ૮ ૧ ૩

૮ ૭ ૧ ૬ ૩ ૪ ૨ ૯ ૫

૫ ૨ ૩ ૧ ૮ ૯ ૬ ૪ ૭

૨ ૩ ૭ ૮ ૯ ૧ ૪ ૫ ૬

૬ ૮ ૪ ૩ ૫ ૭ ૯ ૨ ૧

૧ ૯ ૫ ૪ ૬ ૨ ૩ ૭ ૮

૯ ૫ ૮ ૭ ૨ ૩ ૧ ૬ ૪

૭ ૪ ૬ ૯ ૧ ૮ ૫ ૩ ૨

૩ ૧ ૨ ૫ ૪ ૬ ૭ ૮ ૯

દીવાદાંડી... આપો એવું પામો મહારાજા માંદગીના મબછાને તરિડતા હતા. વૈદો-હકીમોએ હાથ ધોઈ નાખ્યા. એવામાં એક િંત આવ્યા. તેમણે રાજાની માંદગી મવશે િાંભળીને દરવાન પાિે જઈ ઉપચારનો પ્રયત્ન કરવા વાત કહી. િંતને અંદર લઈ જવાયા. તેમનો તરિડાટ જોઈને િાધુ િમજી ગયા કે આ વ્યામધ નથી, પણ બૂરાં કમોણનું િળ છે. આ અવધૂત એટલે િંત રાઘવૈયા. તેમણે ઉપચાર માટે રાજાના શયનખંડમાં છાપરાના ઢળતા ખૂણામાં જો સયાંય પણ તાજું જ કરેલું પ્લાસ્ટર હોય તો તરત તોડાવી નાખવાનું કહ્યું. શયનખંડના ખૂણે બખોલ જેવી જગ્યામાં તાજું પ્લાસ્ટર હતુ.ં એ તોડતાં ભૂખ્યુ-ં તરસ્યુ,ં તરિડતું પારેવું નીકળ્યુ.ં િંતે ટીપે-ટીપે પાણી પીવડાવવું શરૂ કયુ.ું દાણો-દાણો ચણ આપ્ય.ું જેમ જેમ પારેવું અન્ન-જળ લેતું થયું એમ રાજાનું સ્વાસ્થ્ય પણ િુધરવા માંડ્ય.ું રાજા પણ અન્ન-જળ લેતા થયા. રાજાએ પારેવાની જે દશા કરી હતી એથી તેમની દશા પણ પારેવા જેવી થતી ગઈ હતી. પારેવું મુિ થયું કે રાજા પણ તંદરુ સ્તી પામ્યા. આ મવશ્વ એકલા મનુષ્ય માટે નથી બન્યુ.ં બધાં જ જીવજંતુ અને પ્રાણીઓને જીવવાનો એકિરખો અમધકાર છે.

પ્રભાતિયું - મીરાંબાઈ જાગો રે અલબેલા કાના, મોટા મુગટધારી રે, િહુ દુમનયા તો િૂતી જાગી, પ્રભુ, તમારી મનદ્રા ભારી રે જાગો રે... ગોકુલ ગામની ગાયો છૂટી, વણજ કરે વેપારી રે, દાતણ કરો તમે આમદ દેવા, મુખ ધુઓ મોરારી રે, જાગો રે... ભાત ભાતનાં ભોજન પીરસ્યાં, ભરી િુવણણ થાળી રે, લમવંગ િોપારી ને એલચી પ્રભુ, પાનની બીડી વાળી રે, જાગો રે... પ્રીત કરી ખાઓ પુરુષોત્તમ, ખવડાવે વ્રજની નારી રે, કંિનો તમે વંશ કાઢી, માિી પૂતના મારી રે, જાગો રે... પાતાળે જઈ કાળી નાગ નાથ્યો, અવળ કરી અસ્વારી રે, મીરાં કહે પ્રભુ મગમરધાર નાગર, હું છું દાિી તમારી રે, જાગો રે...


અમેષરકા-કેનેડા

Gujarat Samachar - Saturday 10th March 2012

37

પુત્રવધૂની જાતીય સતામણી માટે ત્રણ ભારતીય દોષિત ન્યૂ યોકકઃ યુ એ સ કોટટે એરેન્જ્ડ મેરેજ કયયા પછી અમેરરકય આવનયર પુત્રવધૂની જારિય સિયમણી કરવય બદલ િેમ જ િેને ગુલયમ િરીકે રયખવયની ધમકી આપવય મયટટ ભયરિીય પરરવયરનયં ત્રણ સભ્યોને દોરિિ ઠરયવ્યય છે. રોકલે ન્ ડ કયઉન્ટીનયં રડસ્ટ્રિક્ટ એટનની થોમસ ઝુગીબેએ ૩૪ વિાનયં રવશયલ જગોટય, ૫૭ વિાની િેની મયિય પરવીન જગોટય અને ૩૧ વિાની રવશયલની બહેન રજની જગોટયને મજૂ ર િટ્રકરી અને હેરયનગરિ કરવય

મયટટ આ ત્રણે ય ને દોરિિ ઠરયવ્યય હિય. પુ ત્ર વધૂ ની જારિય સિયમણી કરવયનો, ઘરેલું રહંસયનો અને ધયકધમકી આપ્યયનો િેમનયં પર આરોપ મુકવયમયં આવ્યો હિો. ૨૨ મે, ૨૦૧૨નયં રોજ િેમને જ્યયરે જજ્ રવરલયમ ને લ્ સન સમક્ષ સજા સં ભ ળયવવય હયજર કરયશે ત્યયરે પરવીન અને રજની જગોટયને સયિ વિાની અને રવશયલ જગોટયને એક વિાની સજા થઈ શકે છે. ઘટનયનો ભોગ બનેલી યુવિી પયંચ વિા પહેલય એરેન્જ્ડ મેરેજ કરીને

અમેરરકય આવેલી ભયરિીય નયગરરક છે . નવય લે બ ર િયફિફકંગ લો હે ઠ ળ કે સ ચલયવવયમયં આવ્યો હોય િેવી આ પહેલી ઘટનય છે. જજે કહ્યું હિું કે મયનવ િટ્રકરી એ રહંસક અને અધમ કૃત્ય છે જેને ચલયવી લેવયય નહીં. ૨૫ વિાની યુવિીને રવશયલ જગોટય સયથે લગ્ન કયયા પછી અમે રરકય લયવવયમયં આવી હિી. િેની જારિય સિયમણી કરીને િેમજ ત્રયસ ગુજારીને િેની પયસે સિિ ૨૪ કલયક મજૂરી કરયવયિી હિી.

મધ્ય અમેરિકામાં બીજી માચચે ત્રાટકેલા રિનાશક િાિાઝોડાએ ભાિે તબાહી િેિી હતી. પ્રાથરમક અહેિાલ અનુસાિ, ૪૦ વ્યરિનાં મોત નીપજયાં છે. ઈન્ડડયાના સ્ટેટની કાઉડટીમાં એક શાળા ધિાશાયી થતાં કેટલીક બાળકોને ઈજા થઈ હતી. શાળાનું મકાન સ્કૂલ બસ પિ તૂટી પડયું હતું. કેડટકી અને ઓહાયો સ્ટેટમાં પણ ભાિે નુકસાન પહોંિયું છે. આ ઉપિાંત અલાબામા અને ટેનેસી િહીિટી તંત્રે ઘણા લોકો ઘિાયાં હોિાનું જણાવ્યું હતું. રિનાશક ચક્રિાતમાં અસંખ્ય મકાનો ધિાશાયી થયાં હતા અને વૃક્ષો ઉખડી પડયાં હતા. અમેરિકામાં ગયા િષચે પણ રિનાશક ચક્રિાતમાં આશિે ૫૪૦ લોકો માયાા ગયા હતા.

ચૂંટણી આિતાં જ ઓબામાને ‘બાપુ’ યાદ આવ્યા

Website: www.sonatours.co.uk | Email: info@sonatours.co.uk

ડયૂ યોકકઃ અમેરિકામાં બીજી વાિ િાષ્ટ્રપરત બનવાનો પ્રયાસ કિી િહેલાં બિાક ઓબામાએ ફિી મહાત્મા ગાંધી અને નેલ્સન મંડેલાને યાદ કયાિ છે. ઓબામાએ લોકોને કહ્યું કે, તેઓ ફિી સિામાં આવશે તો આ મહાન વ્યરિઓની જેમ વાસ્તરવક પરિવતિનનાં વચનો પૂિાં કિશે. અમેરિકામાં િાષ્ટ્રપરત પદની ચૂંટણી માટેના પ્રચાિે વેગ પકડયો છે. ભંડોળ એકરિત કિવા માટે યોજવામાં આવેલી એક સભામાં ઓબામાએ જણાવ્યું કે, ૨૦૦૮ના વષિમાં અમે પરિવતિન માટે ચૂંટણી લડી હતી. અત્યાિે અમાિી ઇચ્છા મુજબનું પરિવતિન થયું નથી. વાસ્તરવક અને મોટું પરિવતિન હંમેશાં મુશ્કેલ હોય છે. ગાંધીજી અને મંડેલાએ રવશ્વમાં જે કયુું છે, તે મુશ્કેલ હતું. તેમાં એક કાયિકાળથી વધુ સમય લાગે છે અને એકથી વધુ લોકોની જરૂિ હોય છે. આગામી નવેમ્બિમાં અમેરિકાના િાષ્ટ્રપરતપદની ચૂંટણી યોજાવાની છે. બીજી મુદત માટે સમથિન માગતા ઓબામાએ જણાવ્યું કે, જો લોકો તેમની મદદ કિવા અને દેશ સામે આવનાિા અવિોધો દૂિ કિવા માટે તૈયાિ થશે તો, અમેરિકામાં પરિવતિન આવશે. દેશને આગળ વધાિવા માટે પ્રરતબદ્ધ સામાન્ય નાગરિકો દ્વાિા પરિવતિન સંભવ છે.

London : 02089510111

Sp eci

Sona Tours 2012 Early bird al O

અમેરિકાની મંદીએ અનેક લોકોને પાતળા કયાા િોરશંગ્ટનઃ અમેરિકામાં ૨૦૦૭માં આવેલી મંદીને કાિણે ઘણા લોકોનું વજન ઘટી ગયું હોવાનું નોંધાયું છે. એક સંશોધનમાં થયેલા અભ્યાસ મુજબ ઓછું કમાતા લોકોએ મંદીના ગાળામાં એવા ભોજનને પ્રાથરમકતા આપી કે જે સસ્તુ હોય, પણ મહિમ કેલિી મળી શકતી હોય. એરિઝોના યુરનવરસિટીના સંશોધનકતાિઓએ આ માટે ૩.૫ લાખ અમેરિકનોનો સંપકક કયોિ હતો. તેમાના મોટા ભાગનાને તેમના કદ અને વજન અંગે સવાલ કિાયા હતા. આ કાિણે સંશોધનકતાિઓને બોડી માસ ઈન્ડેક્સ શોધવામાં મદદ મળી હતી. રવશ્વ આિોગ્ય સંગઠનના જણાવ્યા મુજબ જે વ્યરિનું બીએમઆઈ ૩૦ કે તેથી વધુ હોય તો તેને જાડી વ્યરિ ગણવામાં આવે છે.

Book early for Easter specials into Europe

ffe r

Book before 8 weeks and get discount

Sona Tours offer SPECIAL DISCOUNTED PRICES for large groups, communities and organizations. Ask our groups department for best rates.

SPECIAL TOUR OF JAPAN after completion of RAM KATHA. STARTS FROM 13TH AUG TO 21ST AUG. Tour Includes : OSAKA,BULLET TRAIN FROM KYOTO TO NAGOYA,MT.FUJI,TOKYO AND MANY MORE. Price from : £1900 + Flight book before 31st March get £100 off.

Classis central Europe with Flight 11 Days

9 Days

Scandinavian Capitals with Flight 09 Days

Includes: Berlin,Poznan,Warsaw,Karkow,Slovakia, Includes: Stockholm,Helsinki,Copenhagen,Oslo Budapest, Bratislava,Vienna, Prague Price from: £1450 Price from: £1220 Discount £30 book before 8 weeks Discount £20 book before 8 weeks

‘બથા ટૂરિઝમ’ને નાથિા કમિ કસતું કેનેડા કેનેડાઃ છેલ્લા ઘણા સમયથી ગભિવતી મરહલાઓમાં પ્રસૂરત માટે કેનેડા જઈને ત્યાં બાળકને જન્મ આપીને બાળક માટે કેનેડાનું નાગરિકત્વ મેળવી લેવાની પ્રવૃરિનું પ્રમાણ વધ્યું છે. આ પ્રકાિના ઘટનાક્રમથી કંટાળીને કૅનેડાની સિકાિે હવે ગભિવતી મરહલાઓને ટૂરિસ્ટ વીઝા આપવાનું બંધ કિવાનો રનણિય લીધો છે. બાળક માટે કેનેડાનું નાગરિકત્વ મેળવવા આ િસ્તો પસંદ કિનાિી મરહલાઓમાં ભાિતીયો અને ખાસ કિીને પંજાબી તથા ગુજિાતીઓ તેમ જ ચીનની મરહલાઓનો સમાવેશ છે. ‘બથિ ટૂરિઝમ’ના નામથી કેનેડામાં બદનામ થયેલા આ ગોિખધંધાને બંધ કિવા માટે હવે કેનેડાએ રસસ્ટમમાં ધિમૂળથી ફેિફાિ લાવવાનું નક્કી કયુું છે. અહીં જન્મ લેતા બાળકને કેનેડાનું નાગરિકત્વ મળી જાય છે જેને પગલે તેના ભણતિ અને તબીબી જરૂરિયાતોથી માંડીને તમામ બાબતોની વ્યવસ્થા સિકાિ દ્વાિા કિાય છે. વળી માતા-રપતાને બાળકના પાલન માટે ભથ્થું પણ મળે છે.

Discount Special Offer

Europe

Siesta in Spain 08 Days

Magic of Italy 09 Days

Includes: Clermont Ferrand, Spain, Barcelona,Port Aventura Theme park, Montserrat Price from: £440 Discount £20 book before 8weeks

Australia, New Zealand and Fiji Prices from: Adults £4650 Dates: Oct 05, Nov 02, Dec 01, Jan 12 (2013)

Includes: Italy,Germany,Austria,France, Switzerland Price from: £790 Discount £20 book before 8weeks

Alaska Cruise-Canada Rockies Mountains Prices from: Adults £2375 Dates: May 16, Jun 20, Jul 18, Aug 15, Sep 05

26 Days

Special offer get

Special offer get £150 off if booked before 30th April

£40 off if book before 8 weeks

Conformed Departure :16th May, 20th Jun, 18th July, 15th Aug.

Highly Successful and in demand

Highly Successful and in demand

East Cost America

China with Yangtze cruise

£50

(Beijing, Xian, Guilin, Shanghai)

Prices from: £ 2150 14 Dates: Apr 21, May 19, Jun 23, Jul 28, Aug 4 & 18, Days Sep 15, Oct 27 Special offer get £100 off if booked before 15th February

Prices from: £1699 8 Days Dates: May 10, Jun 07, July 05 Includes: Buffalo, NiagaraFalls, New York, Philadelphia, Washington DC Special offer get February

off if booked before 15th

Highly Successful and in demand

Mauritius & South Africa Prices from: £2540 Dates: Sep 22, Oct 20, Nov 10, Dec 24, Jan 12(2013)

13 Days

19 Days

Special offer get £100 off if booked before 31st March

FOR WORLD WIDE TOURS CONTACT OUR OFFICE

All tours with Indian meals and Indian tour guides.

London Office: SONA TOURS LTD, Premier House, 112 Station Road, Edgware, Middlesex, HA8 7BJ, UK I T: +44 (0) 208 951 0111 I F: +44 (0) 208 951 0555 India Office: 279/A Masjid Moth, 3rd Floor, South Extension – II, New Delhi – 110 049. INDIA

T: +91 11 46003737/46003838 F: +91 11 26 259695


ભારત

38

Gujarat Samachar - Saturday 10th March 2012

બુલેટ ટ્રેન માટેના સત્તામંડળને આયોજન પંચની મંજૂરી

ભારતભરમાં રંગોના તિેવાર િોળીની ભારે ઉત્સાિિૂવવક ઉજવણી થાય છે. િરંતુ ઉત્તરપ્રિેશના નંિગામમાં િોળી ઊજવવાની અલગ િરંિરા છે. અિીં િોળીના તિેવારના અગાઉના લિવસોમાં મલિલાઓ લાઠીઓ વરસાવે છે અને િુરુષો િોતાને બચાવે છે.

• મુબ ં ઇમાં જેની મુલાકાતે રોજ સરેરાશ ૨૪૦૦૦ દશશનાથથીઓ આવે છે એ િભાદેવીના સસધ્ધિ સવનાયક મંસદરમાં ભિો દ્વારા ભેટ િરાયેલા સોનાના ઘરેણાની ૪ માચચે હરાજી થઇ હતી. પાંચ કલાકના સમય ગાળામાં રૂ. ૩૬ લાખના ૧,૦૯૨ ગ્રામ સોનાના દાગીનાની હરાજી થઇ હોવાનું મંસદર િટટના િટટી મંગશ ે સશંદએ ે જણાવ્યું હતુ.ં હરાજીને સફળ ગણાવતા િટટના અસિકારીઓએ કહ્યું હતું કે સૌથી ઊંચી બોલી િદીપ ભવનાની નામના ભિે લગાવી ૧૦૩ ગ્રામનો નેકલેસ રૂ. ત્રણ લાખમાં ખરીદ્યો હતો. એમણે કુલ રૂ. ૧૦ લાખના સોનાના દાગીના ખરીદી મંસદરમાં ફરી દાન આપ્યા હતા.

+ + $%

& $+ "& $

$

$ & $ & !- #$ * + * +' $

$ * & &

)

( $ $ '+

+

$+ ,'

+

3) 01*, ")"5*1 ".-" ",7"."+ %"7 %+ =/22 *5 953+ (.'1:/ /4 :.+ +8'9'8 3) 01*, ;3(. !:.'6'4 /6'1 !:.'6'4 '< 8'.' 550'4 +:) +4:54 5'* +4:54 *3/99/54 8+9:8/):+* 3) 01*, 1*%"7 '885= +/9;8+ +4:8+ 22 85-8'33+9 /4 ?854 '22 "0- $/9 !:.'4'1 550'4 /4 '885= +/9;8+ +4:8+ 2+99/4-9 '4* 9.58: 96++).+9 ,853 4</:+* -;+9:9 ;0?' /4).'4*8'0/ ! ;0?' '2/4(.'/ 5:.'8/ ;3'86'2 +9'/ 0&$*", 01"7&12 '1/- 36/ 7/43)2 =.5 '8+ :5 2+'<+ +<+8?:./4- '4* '))+6: '9)+:/)/93 +)53+ 3541 4;4 "4.$)*.( /' /45&.*1 "4.$)*.( /' " #//+ 0- 3/ 0- ;4). !6+)/'2 ,')/2/:? ,58 ?'3(/2 =/22 (+ 3'*+ '<'/2'(2+ 0- ';:'3 ':.' (+';:/,;2 3;9/)'2 4'88':/54 5, ';:'3 !='3/ (? '*3'9.8/ 8 ;3'86'2 +9'/ =+22 145=4 =8/:+8 '4* 9).52'8 ,853 4*/' 0- $+-+:'8/'4/93 '4* 3;). 358+ 85-8'33+ (? &5;:.9 0- /44+8 0- ;2:;8'2 685-8'33+ ,853 '/4 58-'4/9':/549 '4* 9.58: 96++).+9 (? ! '?589 5:.+8 /4</:+* */-4/:'8/+9

3) 01*, "341%"7 "11/6 &*241& &.31&

"0- '.'</8 !='3/@9 ' .?'<'4 '2?'4'1 ( '43' '2?'4'1 3/ 0/19.' 85)+99/54 .+'*+* (? :=5 ?5;:.9 =.5 '8+ :5 (+)53+ ' 3541 '4* ' 4;4 0- 0- ;4). 0- ';:'3 ':.' '8: :=5 54)2;*/4- 6'8: 5, ' (+';:/,;2 3;9/)'2 4'88':/54 5, ';:'3 !='3/ (? '*3'9.8/ 8 ;3'86'2 +9'/ 599/(2+ ' 6'8'22+2 ?5;:. 685-8'33+ 0- $/45* '6'9./ :5 '/4 +*/' (? 8 +.552 !'4-.8'01' 49:/:;:+ 5, '/4525-? 0- /44+8 0- 8'?+8 *'4)+ '4* #)..'<'4/ '4* 96++). (? ;0?' /4).'4*8'0/ ! !='*.?'?' (? ;0?' '2/4(.'/ 5:.'8/ !.58: 96++).+9 (? ;3'86'2 +9'/ /8'< 58'*/?' '4* '26' $'8/'

3) 01*, 4.%"7

"11/6 &*241& &.31&

3) 01*, /.%"7

&.3/. %&1"2"1

1/(1"--& *. &1"21"1 3/ "- !4':8' 550' '4* :.+ '):;'2 8':/9.:'. $/*./ ,853 '3 :5 63 5;8 */,,+8+4: (':).+9 =/22 6+8,583 :.+ </*./ /4 +4:54 +8'9'8 *3/99/54 9:8/):2? (? 6'99 542? 3/ 0- '-.; !.'4:/ !4':8' 4 +8'9'8 . "11/6 &*241& &.31& 3/ "+362+ 685-8'33+ 54 </*+5 0- 0- ;4). ,:+8 :./9 /9)5;89+9 !='*.?'?' (? ;0?' .'/9.8/ '2/4(.'/ 5:.'8/ 4* 85-8'33+ (? &5;4- '/49 0/44+8 0545;8/4- 5, 5;8 '/4 54589 '4* 3'/4 .+26+89 8+9+4:':/54 5, 54':/54@9 ).+7;+9 :5 # '4* 4*/'4 .'8/:/+9 '.'</8 5;4*':/54 =/22 *54':+ 354+? :5 5)'2 596/)+ '4)+8 +9+'8). !5)/+:? 86.'4'-+ /4 4*/' 4/3'2 !'4):;'8? '4* ,+= 358+ ).'8/:/+9 "- 3/ "- 6"1 !%()"3". !'::'8(.+*/ 6550'4

558 6+4/4-

+4:54 +8'9'8

*3/4 (? 6'99+9

4,, *-& 1*&23 662/)':/549 '8+ /4</:+* ,58 ' 659: 5, ,;22 :/3+ 68/+9: '*3/4 6+8954 :5 =581 /4 5;8 :+362+ ': +4:54 /**2+9+> 45=2+*-+ 5, '22 :+362+ 8/:;'29 550' !'3'?/1 '4* 8':/18'3'4 /9 +99+4:/'2 ".+ )'4*/*':+ 9.5;2* (+ '(2+ :5 :+'). ('9/) '/4/93 :5 5;8 3+3(+89 '4* 9.5;2* .'<+ ' =581/4- 145=2+*-+ 5, 4-2/9. ;0'8':/ '4* /4*/ !53+ 145=2+*-+ 5, 8'18/: /9 *+9/8'(2+ :55 !'2'8? +-5:/'(2+ 00,7 *. $/.'*%&.$& 6*3) '4,, 0"13*$4,"12 3/ #)"+3"-"1 (-"*, $/- /1 &, ,/2*.( "3&

નવી લિલ્િીઃ આયોજન પંચે દેશમાં બુલેટ િેન દોડાવવા માટે હાઈટપીડ રેલ ઓથોસરટી ઓફ ઈધ્ડડયા (એચએસઆરએ)ને મંજૂરી આપી છે. એચએસઆરએ દ્વારા આગામી એસિલ મસહનાથી અમલમાં આવનારી ૧૨મી પંચવષથીય યોજનાના ભાગરૂપે દેશમાં બુલેટ િેનના િોજેસટ શરૂ કરવામાં આવશે. આયોજન પંચના ડેપ્યુટી ચેરમેન મોડટેધ્સસંહ આહલુવાસલયાએ સોમવારે જણાવ્યું હતું કે બુલેટ િેનના િોજેસટ્સના અમલીકરણ માટે ચોક્કસપણે અલગ ઓથોસરટીની જરૂર છે. રેલવે દ્વારા મહત્તમ ૩૫૦ કક.મી િસત કલાકની ઝડપે બુલેટ િેન દોડાવવા માટે છ કોસરડોર નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. આહલુવાસલયાએ જણાવ્યું હતું કે હાઈટપીડ િેનને આ સસટટમમાં ચલાવવી એ શસય

ભારત ઓલલમ્પિકના સમારંભનો લંડનમાં બલિષ્કાર કરશે?

નવી લિલ્િીઃ ૧૯૮૪ના ભોપાલ ગેસકાંડ માટે જવાબદાર ડાઉ કેસમકલની ભાગીદારી પાછી ખેંચવાના લંડનની ઓસલધ્પપક સસમસતના લાગતું નથી. મૂળ િશ્ન એ છે આયોજન ઇડકારના સવરોિમાં ભારત કે સમયમયાશદા શું રહેશે. કોણ ૨૦૧૨ની લંડન રમતોના તે કામ કરશે. આથી ઉદઘાટન અને સમાપન એચએસઆરએની રચના સમારોહનો બસહષ્કાર કરવી જરૂરી છે. કરવાની સવચારણા કરી રહ્યું આ યોજના માટે પસંદ હોવાનું મીસડયાના સૂત્રો કરવામાં આવેલા છ કોસરડોર જણાવી રહ્યા છે. જોકે, આ : અમૃતસર-ચંદીગઢ-સદલ્હી અંગે કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત (૪૫૦ કક.મી), સદલ્હી-આગ્રાથઈ નથી. સરકારે ૨૪ લ ખ ન ઉ - વા રા ણ સી ફેિુઆરીએ આંતરરાષ્ટ્રીય પટના(૯૯૧ કક.મી), પૂણે- ઓસલધ્પપક સસમસત મુંબઈ-અમદાવાદ (૬૫૦ (આઈઓસી)ને સવરોિનો કક.મી), હૈદરાબાદ- દશાશવતો પત્ર લખ્યો છે અને સવજયવાડા-ચેન્નઈ (૬૬૪ કોઈપણ સનણશય લેતાં પૂવચે કક.મી), ચેન્નઈ-બેંગલોર- ભારત સસમસતના જવાબની અનાશકુલમ (૬૪૯ કક.મી), રાહ જોશે. સૂત્રો કહે છે કે હાવરા-હલસદયા(૧૩૫ કક.મી) અત્યારના તબક્કે ઉદઘાટન છે. રેલવે દ્વારા આ તમામ રૂટ અને સમાપન સમારોહના માટે સિ-ફેસઝસબસલટી અભ્યાસ બસહષ્કાર સંદભચે કંઈપણ કહેવું પણ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. થોડું વહેલું ગણાશે. તીવ્રતાના આ આંચકાને કારણે સદલ્હીની અનેક ઈમારતોને સાિારણ નુકસાન થયું છે. ભૂકંપની તીવ્રતા સરસટર ટકેલ પર ૪.૯ નોંિાઈ છે. • એસશયન પેસસકફક ભૂકંપનું કેડદ્રસબંદુ હસરયાણાના બહાદુરગઢ ક્ષેત્રમાં સબઝનેસ સજલ્લામાં નોંિાયું છે. જોકે અમેસરકન લોયસશના એસોસસએશન સજયોલોસજકલ સવચેએ ભૂકંપની તીવ્રતા ૫.૨ ‘ઇડટર-પેસસકફક બાર હોવાનું કહ્યું છે. એ સો સસ એ શ ન ’ • ભારત સરકારે તાત્કાસલક અસરથી અમલી ( આ ઈ પી બી એ ) ના બને તે રીતે દેશમાંથી કપાસની સનકાસ ઉપર િમુખપદે ભારતના િસતબંિ લાધયો છે. બીજી તરફ કેડદ્ર સબઝનેસ લોયર લસલત લલલત ભસીન સરકારનાં આ પગલાંને ખેડૂતો અને જીનસશ ભસીનની વરણી થઇ છે. ૪ માચચે પૂણશ થયેલ સવરોિી ગણાવવા સાથે રાજ્યના ૧૦૦૦થી વિુ આઈપીબીએની ૨૨મી રાષ્ટ્રીય સભામાં તેમની સજસનંગ એકમોએ બે સદવસની હડતાળ સનમણૂકની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. પાડવાની જાહેરાત કરી છે. ગુજરાતના મુખ્ય જાપાનના સશરો કુસનયા પાસેથી ભસીન િિાન નરેડદ્ર મોદીએ પણ આ અંગે વડા જવાબાદરી લેશે. આ સનમણૂકની જાહેરાત પછી િિાનને પત્ર લખી જણાવ્યું છે કે ખેડૂતો અને ભસીને જણાવ્યું હતું કે સવસવિ દેશો વચ્ચે કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યોનાં સહતની વાતમાં આસથશક સહકાર વિારવા માટે હું િયત્ન કરીશ. કોઇને પણ સામેલ કયાશ સસવાય જ કેડદ્ર સરકારે ભસીન અત્યારે સોસાયટી ઓફ ઇધ્ડડયન લો એકતરફી પગલું ભયુું છે. જોકે નવાઇની વાત ફમશ(એસઅઇએલએફ)ના િમુખ, બાર તો એ છે કે આ િસતબંિની વાતથી કૃસષ િિાન એસોસસએશન ઓફ ઇધ્ડડયાના ઉપિમુખ તથા શરદ પવાર ખુદ અજાણ છે. કફલ્મ સસટિકફકેશન એપીલેટ સિબ્યુનલ ઓફ • ભારત અને અમેસરકાએ સોમવારે ઇધ્ડડયાના અધયક્ષ છે. રાજટથાનના રણમાં સંયુિપણે બે સપ્તાહ સુિી • સુિીમ કોટેિ, વષશ ૨૦૦૨થી લઇને ૨૦૦૬ વચ્ચે ચાલનારા સૈડય અભ્યાસની શરૂઆત કરી ગુજરાતમાં થયેલા કસથત નકલી એડકાઉટરના હતી. અમેસરકાના ૧૭૦ સૈસનકોનું નેતૃત્વ ૨૨ કેસોની તપાસ કરવા સનરીક્ષક સેકડડ એધ્ડજસનયર સિગેડના કમાંડર કનશલ સત્તામંડળ(મોસનટસરંગ ઓથોસરટી)ના અધયક્ષ થોમસ જે. રોથ અને ભારતીય સૈસનકોનું નેતૃત્વ તરીકે સુિીમ કોટિના ભૂતપૂવશ જજ જધ્ટટસ સિગેસડયર બી.એસ. િાનોયા કરી રહ્યા છે. આ એચ.એસ.બેદીની સનમણૂક કરી છે. સુિીમ કોટેિ અગાઉ પણ અમેસરકાનાં સૈસનકોએ ભારતીય જણાવ્યું હતું કે તે ઇચ્છે છે કે કસથત નકલી સૈડય સાથે ‘યુદ્ધ અભ્યાસ ૨૦૦૯’માં ભાગ એડકાઉડટરના કેસોની તપાસનું સનરીક્ષણ અને લીિો હતો. સંરક્ષણ મંત્રાલયના િવિાઓએ સુપરસવઝન કોઇ એવી વ્યસિ દ્વારા થવું જણાવ્યું હતું કે આગામી બે સપ્તાહમાં બંને જોઇએ, જેની િામાસણકતા સામે કોઇ િશ્ન ઊભો દેશોના સૈસનકો વચ્ચે સવસવિ વોર ગેપસનું પણ ન થયો હોય. આથી જ અમને લાગ્યું કે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સનરીક્ષક સત્તામંડળના વડા તરીકે કાયશ કરવા • ભારતીય સેનામાં આત્મહત્યાના બનાવ જધ્ટટસ બેદીને અમે સવનંતી કરી હોવાનું સદનિસતસદન વિી રહ્યા છે. આત્મહત્યાના જધ્ટટસ આફતાબ આલમ અને રંજના િકાશ કારણે દુશ્મનોની ગોળીઓ કરતાં વિુ દેસાઇની બનેલી બેંચે જણાવ્યું હતું. અધયક્ષની જવાનોનાં મોત થઇ રહ્યાં છે. તાજેતરમાં જ સનમણૂકના મુદ્દાને ઉકેલી કાઢવા માટે ૧૨મી જારી થયેલા આંકડામાં આ મુજબની માચશ સુિીનો સમય આપવાની ગુજરાત સચંતાજનક બાબત બહાર આવી છે. ગયા વષચે સરકારની સવનંતી અદાલતે ફગાવી હતી. આતંકવાદ સવરોિી ઓપરેશન અને સુરક્ષા ઉપરાંત, કેસોમાં અથશપૂણશ અને અસરકારક ઓપરેશનમાં ૬૫ જવાનોની સામે ૧૦૦ તપાસ કરી શકે તે માટે જધ્ટટસ બેદીને જવાનોએ આત્મહત્યા કરી હતી. સેનાના સંપૂણશપણે સુસવિા અને સહકાર આપવા અસિકારીઓએ કહ્યું છે કે ગયા વષચે ગુજરાત સરકારને જણાવ્યું છે. આત્મહત્યાનાં કારણે ૯૯ જવાનોનાં મોત થયાં • સદલ્હી સસહત ઉત્તર ભારતનાં રાજ્યોમાં હતાં જે પૈકી ૨૩ કેસ કફલ્ડ એસરયામાં બડયા સોમવારે ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. હતા જ્યારે ૭૬ કેસ શાંસતના સવટતારમાં બપોરે લગભગ ૧.૧૧ કલાકે આવેલા મધયમ બડયા હતા.

સંલિપ્ત સમાચાર


દિટન

Gujarat Samachar - Saturday 10th March 2012

39

નીસ્ડન મંદિરના સ્વયંસેવકોએ મિિનો હાથ લંબાવ્યો કેમ્બ્રિજ દિટનની સૌથી ધનવાન યુદનવદસિટી િમને

2&3)

# "

03"

2&3)

$

& ! '

(

#

"

,"& ('

03"

&

"

! "

! %

!& $"4&2 '02 "/8 0$$"3*0/ "/8 7)&2& */ 4)& '02 /("(&.&/4 ")&/%* /*()4 *24)%"8 "248 //*6&23"28 "/% "/8 04)&2 (00% 0$$"33*0/ .*/*.5. 1&01-&

4) //*6&23"28

03"

*+

2&3)

(

-$!% + &" #"'-$'" "')-$*$"+ ('&.

&&

03"

03"

$" !

!& 12&1"2& 6"2*&48 0' '2&3) 03" "4 8052 1-"$& '02 8052 (5&343

*/( '02 4"#-& #00,*/(

054) /%*"/ &."*- (01*

5/+"#*

(."*- $0.

054%002 $"4&2*/(

)*/&3& 01&/

777 3"2"3)7"4)8 $0.

%"83 " 7&&,

2&3)

$ ! " "$ # # # !! ! !# " # % !( "# ! ! ' $" % ! % ! ( " $ # # ! "$ ! ! # !# ! # ! & ! $" $ $#

આયાન વબલયાિેડ આ વસવિને અભૂિપૂિષ ગણાિી હિી. િેમણે કહ્યું હિું કે હોંવશયાર વિદ્યાથથી વટબ્બીએ કોલેજકાળ દરવમયાન ઘણી સ્પધાષ જીિી હિી. www. facebook. com/Tibby.Singh પરથી વટબ્બીની કેવરયર અને િેના કાયષની માવહિી મેળિી શકાશે. લીડ્સ કોલેજ ઓફ વબલ્ડિંગ આગળ અભ્યાસ માટે યુકેની એકમાત્ર સ્પેવશયાવલસ્ટ કોલેજ છે અને હાલ િેમાં ૮૦૦૦થી િધુ વિદ્યાથથી અભ્યાસ કરે છે. બીબીસી૩’સ યંગ ટેલસટ ઓફ ધ યર ટીિી શોની આ ત્રીજી સીવરઝ છે, જેમાં કારપેસટરી, ફાવમિંગ, ગાિડવનંગ, ટેલવરંગ અને બેકકંગ કેટેગરી રખાઈ છે.

લંડનઃ પુરુષ અને વત્રીનાં વવાંગમાં રહેિી િાઈિનની િાન્સીસ હેતરસે હજારો પાઉન્ડની છેિરપીંડી કરી છે. લેવેસ િાઉન કોિડ દ્વારા ૧૫ મતહનાની જેલની સજા ફરમાવાઈ હિી, જેને બે વષષ સુધી મુલિવી રખાઈ હિી. િેડતરક િરીકે જન્મેલી ૭૧ વષષીય હેતરસે ત્રણ વષષના ગાળામાં તબઝનેસ પાિડનર તવતલયમ કૌટ્સના વેશમાં ૨૦૦૩માં હેતલફેટસ બેન્ક પાસેથી ૧૫,૦૦૦ પાઉન્ડની લોન મેળવી હિી. િેણે કૌટ્સની પુત્રી વેનેસાના નામે ૨૦૦૪માં માટસષ એન્ડ વપેન્સર િેતડિ કાડડ મેળર્યું હિું. વપેનમાં રહેિાં સાચા તમસ કૌટ્સ અને તવતલયમ કૌટ્સને િેમનાં બેન્ક એકાઉન્િમાં ગેરરીતિઓ જણાઈ હિી. તવતલયમ કૌટ્સના નામે પાસપોિડ મેળવવા હેતરસે ખોિું વિેિમેન્િ પણ આપ્યું હિું.

03"

સરનામા સવહિના ફેરફાર પોલીસને જણાિિા જરૂરી છે. જોકે, આંકિા મુજબ ગયા િષષે પહેલી સપ્ટેમ્બરે કુલ ૮૪૩ અપરાધી લાપિા થયેલાં હિાં. આમાંથી, ૬૯૦ અપરાધી િો ૧૨ મવહના કરિા િધુ સમયથી અદૃશ્ય હિાં. ૨૦૦૯માં આ જ વદિસે, ૩૫૬ નોંધાયેલાં સેટસ અપરાધી લાપિા હિા. મોટી સંખ્યામાં અપરાધી લાપિા હોિાં છિાં પોલીસની િોસટેિ િેબસાઈટ્સ પર ઘણાં ઓછાં વિવમનલની યાદી મૂકાઈ છે. રવજસ્ટર ફોર લાઈફમાં નોંધાયેલાં અપરાધીઓ આગામી િષષથી પોિાના નામ નોંધણીમાંથી દૂર કરિા અપીલ કરી શકશે. આિો ગુનગ ે ાર ૧૮ િષષથી ઓછી િયના િરૂણની સાથે રહે કે પોિાનું નામ કાયદેસર બદલે િો િેણે પોલીસને જાણ કરિાની રહેશ.ે

03"

લંડનઃ માનવસક રીિે વિકૃિ આશરે ૮૫૦ નોંધાયેલાં સેટસ અપરાધીઓ પોલીસની નજરથી લાપિા છે અને ૭૦૦ અપરાધીનો િો એક કરિા િધુ િષષથી પિો નથી. આથી સત્તાિાર સેટસ ઓફેસિસષ રવજસ્ટરમાં નોંધાયેલાં અને ભૂગભષમાં નાસી ગયેલાં અપરાધી અંગે પોલીસની િપાસ વિશે વચંિા સજાષઈ છે. આ વિગિો નેશનલ પોલીવસંગ ઈમ્િુિમેસટ એજસસી પાસેથી મેળિાઈ છે. સેટસ સંબવં ધિ ગુના માટે ૩૦ મવહના કે િેથી િધુ જેલની સજા કરાયેલા કોઈ પણ ગુનગ ે ારની આજીિન નોંધણી રવજસ્ટરમાં આપમેળે થઈ જાય છે. આ ‘રવજસ્ટર ફોર લાઈફ’માં અત્યારે ૩૭,૦૦૦ નામ છે. રવજસ્ટરમાં નોંધાયેલાંએ બદલાયેલાં

લંડનઃ વિવિધ હુન્ન્રરોમાં સૌથી િવિભાિંિ અને મહેનિુ યુિાન લોકોની ખોજ ચલાિિા બીબીસીના ટીિી શો દ્વારા લીડ્સના ૨૨ િષષના વિરભાિન વસંહ ચોઢા ઉફફ વટબ્બીને યુકેના શ્રેષ્ઠ યુિાન કારપેસટર િરીકે જાહેર કરાયો હિો. વટબ્બી છ િષષમાં ત્રણ અલગ લાયકાિ હાંસલ કયાષ પછી િાજેિરમાં લીડ્સ કોલેજ ઓફ વબલ્ડિંગમાંથી ક્વોવલફાય થયો હિો. િે અત્યારે કેસલફિડના ઈસટરસિષ ખાિે કામ કરે છે. વટબ્બીએ કહ્યું હિું કે ‘મેં અરજી કરી ત્યારે મને જીિિાની કડપના પણ ન હિી. આ શો માટે હજારો અરજદારોમાંથી આખરી પસંદ કરાયેલા ૧૦૦ ઉમેદિારને માસચેસ્ટરના બીબીસી સ્ટુવિયોમાં ઈસટરવ્યુ અને થીઅરી ટેસ્ટ માટે માટે બોલાિાયા હિા. આમાંથી, ૨૦નો િેલ્ટટકલ ટેસ્ટ લેિાયો હિો અને ચાર ઉમેદિાર ફાઈનલ શોમાં સ્પધાષ માટે પસંદ કરાયા હિા.’ લીડ્સ કોલેજ ઓફ વબલ્ડિંગના વિલ્સસપાલ

પુરુષ અને સ્ત્રીનાં વેશમાં મટિલાએ છેતરપીંડી આચરી

2&3)

આશરે ૮૫૦ સેક્સ અપરાધી પોલીસની નજરથી લાપતા

લીડ્સનો ટિબ્બી યુકેની શ્રેિ યુવાન કારપેન્િર સ્પધાામાં ટવજેતા

કેક્મ્િજ યુતનવતસષિીને વષષ ૨૦૦૦માં તબલ એન્ડ મેતલન્ડા ગેટ્સ ફાઉન્ડેશન િરફથી ૧૩.૨ કરોડ પાઉન્ડનું જંગી દાન મળ્યું હિુ,ં જે તિિનની કોઈપણ યુતનવતસષિીને અત્યાર સુધીમાં મળેલું સૌથી મોિું દાન છે. કેક્મ્િજના . ૯૧૪૭ના કુલ વિાફમાં ૬પ.૮ િકા શ્વેિ તિતિશ નાગતરક છે, જ્યારે ૨૪.૬ િકા વિાફ 'અન્ય’ શ્વેિ ગણાવે છે, માત્ર ૪પ ર્યતિ જ બ્લેક આતિકન કે બ્લેક કેરતે બયન છે.

03"

પરથી મળશે. કોઈની વય ૭૫ વષષથી વધુ હોય, અથવા છ મતહના કે વધુ સમયથી કેર હોમમાં રહેિી હોય, અથવા તડસેતબતલિી તલતવંગ એલાવન્સ મેળવિી હોય, સતહિની ર્યતિઓ હેવપ વકીમને પાત્ર છે. સૌથી વધુ લાયક લોકોને તડતજિલ પતરવિષનની મદદ પેિે ૪૦ પાઉન્ડ ચૂકવવા જણાવાશે. હેવપ વકીમને પાત્ર લોકો ૦૮૦૦ ૪૦ ૮૭ ૬૫૪ નંબર પર તનશુવક ફોન કરી અરજી કરી શકે છે. હેવપ વકીમ અને અરજીની લાયકાિ તવશે વધુ જાણકારી મેળવવા helpscheme.co.uk. પર લોગ ઓન કરી શકો છો.

યુતનવતસષિી ઓટસફડડ તિિનની બીજા િમની સૌથી ધનવાન યુતનવતસષિી છે. બે િકા ભારિીય વિાફ કેક્મ્િજ ધરાવિી યુતનવતસષિીના વિાફ અને તવદ્યાથષીઓની કુલ સંખ્યા ૩૦,૦૦૦થી પણ વધુ છે અને િેની માથાદીઠ સંપતિ ૧,૩૦,૦૦૦ પાઉન્ડ છે. કેક્મ્િજની સંપતિ તવશ્વના સૌથી ધનવાન દેશ મોનેકોની માથાદીઠ જીડીપી ૧,૦૮,૪૦૯ પાઉન્ડ કરિાં પણ વધારે છે.

લંડનઃ કેક્મ્િજ તિિનની સૌથી ધનવાન યુતનવતસષિી િરીકે ઊભરી છે, જેની સંપતિ ૪ અબજ પાઉન્ડ જાહેર છે. તવશ્વના સૌથી ધનવાન દેશ મોનેકોના જીડીપી કરિાં પણ કેક્મ્િજ યુતનવતસષિીની સંપતિ વધુ છે. ઓટસફડડ તસવાય તિિનની દરેક યુતનવતસષિીની સંપતિ કરિાં કેક્મ્િજ યુતનવતસષિીની સંપતિ બમણાંથી પણ વધુ છે. સંપતિની દૃતિએ ૩.૩ અબજ પાઉન્ડ કુલ સંપતિ સાથે

2&3)

કાઉન્િીઝના તવવિારોને સેવા આપિું ધ તિવિલ ટ્રાન્સમીિર ગ્રુપ ૪ એતિલ ૨૦૧૨થી તડતજિલમાં પતરવિષન કરવાનું ચાલુ કરશે. િમે કેવી રીિે મદદનો હાથ લંબાવી શકો િે જાણવા િમારા તવવિારમાં ચાલિા કોઈ હેક્વપંગ હેન્ડ ઈવેન્ટ્સ આવી શકો છો. આ

વેબસાઈિ

2&3)

www.helpscheme.co.uk/ london/events

2&3)

લંડનઃ બેકન ે હામ, સાઉથ લંડનના એક િતિતિિ જનરલ િેક્ટિશનર (જીપી) ડો. માકકેન્ડુ રઘુપતિ (૬૧)એ એક દાયકામાં િેની આઠથી ૪૦ વષષની વયની નવ મતહલા પેશન્િસનું જાિીય રીિે શોષણ કયુું હિુ.ં આ જીપી ૧૯૯૫થી ૨૦૦૭ સુધી કેિફડડના િોતરડોન રોડ મેતડકલ િેક્ટિસમાં નોકરી કરિા હિા. આ ગાળામાં આઠ મતહલાઓએ િેમની સાથે જાિીય દુર્યષવહાર કરાયો હોવાની ફતરયાદ કરી હિી. જોકે, આ ફતરયાદો િરફ ધ્યાન અપાયું ન હિુ.ં ડો. રઘુપતિએ વુક્વવચ િાઉન કોિડ સમક્ષ ૧૫ અપરાધનો ઈનકાર કયોષ હિો. ફતરયાદ પક્ષના ધારાશાવત્રી િોબી ફફટ્ઝરાવડે કોિડ સમક્ષ જણાર્યું હિું કે આરોપીએ પોિાની વાસના સંિોષવા વાજબી ન ગણાય િેવી િબીબી િપાસના ઓઠાં હેઠળ આવો જાિીય દુર્યષવહાર કયોષ હિો. આ ટ્રાયલ પાંચ સપ્તાહ ચાલવાની શટયિા છે.

યાદી

03"

પ્રટતટિત ‘જીપી’નો નવ મટિલા સાથે જાતીય દુર્યાવિાર

ઈવેન્ટ્સની

2&3)

લંડનઃ બીએપીએસ નીવડન વવામીનારાયણ મંતદરમાં આવિા શ્રદ્ધાળુઓને ક્વવચઓવર હેવપ વકીમ તવશે જાણકારી આપવા વવયંસેવકોએ કમર કસી છે. ક્વવચઓવરને માત્ર છ સપ્તાહ બાકી રહ્યાં છે ત્યારે કોઈને તડતજિલમાં પતરવિષન કરવાનું હોય િેમને આવી જાણકારી આપવા કીરીિ વાતડયા જેવા વવયંસેવકો અને િેમ્પલ મેનેજર િકાશ પિેલ નીવડનના રહેવાસીઓને પોિાની સાથે સાંકળી રહ્યા છે. તવવિારના દરેક વૃદ્ધો અને અશિ લોકોને િેમના એક િીવી સેિને તડતજિલમાં બદલવા બીબીસી દ્વારા ચલાવાિી હેવપ વકીમમાંથી અપાિી મદદ અંગે જાણકારી અપાય છે. ગ્રેિર લંડન અને હોમ


40

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 10th March 2012

સીનનયર નસનિઝન હોવું િંઈ જેવી તેવી વાત નથી - રોડહત શાહ

િીડનયર ડિડટઝનની ડિગ્રી કંઈ મફતમાં મળી જતી નથી. એ માટે પોતાના બાળપણ અને યુવાની ચૂકવવા પિે છે.

સીનિયર નસનિઝિ હોવું એ કંઈ જેવી તેવી વાત િથી. નજંદગીિો એક લાંબો પ્રવાસ ખેડીિે, જાત-ભાતિા પ્રવાસ ખેડીિે, જાત-ભાતિા અિુભવોમાંથી પસાર થતાં રહીિે, પારાવાર સંઘષોો વેઠીિે તથા અગનિત સમાધાિો કરીિે, ઘિુંબધું લૂંિાવી દઈિે અિે ઘિુબધું જતું કરીિે માિસ સીનિયર નસનિઝિિી પદવી પામે છે. આ પદવીિી પનવત્રતા િ સમજે તેિે િાસ્તતક કહેવો જોઈએ. બાળક પાસે મોજ છે અિે યૌવિ પાસે મતતી છે. તેિે સીનિયર નસનિઝિિું તિેિસ શું છે એ િ સમજાય એમાં તેિો ઝાઝો વાંક િથી. ફૂરસદ મળે તો કોઈ સીનિયર નસનિઝિ પાસે થોડીક ક્ષિો નવતાવી જોજો. તેિા શરીરિી ચામડીિી પ્રત્યેક કરચલીિી ખાતાવહીમાં તેિા જીવતરિો ચોખ્ખોચિ નહસાબ લખેલો દેખાશે. જાડા કાચિાં - જાડી ફ્રેમિાં ચશ્માં પાછળ સંતાઈિે બેઠેલી ધૂંધળી આંખોમાં એમાં ખોવાઈ ગયેલાં - િંદવાઈ ગયેલાં હજારો ખ્વાબિી લાશો જોઈ શકાશે. તેિા ધ્રુજતા હાથ અિે

ઝેર ઓકતી રહેતી હોય છે, તેમિી કુિેવો અિે તેમિા બંનધયાર ખ્યાલો તેમિાં સંતાિોિે લોહીલુહાિ કરતાં રહે છે. પાછલી ઉંમરે માિસ પાસે બીજું કંઈ કામ િ હોય એિલે ઘિી વખત તે ચીડવાળો અિે વહેમીલો પિ બિી જાય છે, એિલે જ પ્રવૃનિમય રહેવાિું જ્ઞાિીઓ કહે છે િે! આવા સીનિયર નસનિઝિિી સંખ્યા ખૂબ જ ઓછી હોય છે, પરંતુ એિા કારિે ‘ઓટડ જિરેશિ’ ક્યારેક અિવોન્િેડ બિી જાય છે. અલબિ, ઘડપિ કદી ઉપેક્ષાપાત્ર િથી હોતું, ઘડપિમાં વ્યનિિો વાંક હોય તોય તેિા પ્રત્યે ઉદારતા અિે સહાિુભૂનત રાખવામાં જ આપિું ગૌરવ છે. આપિે મૂંગા ઢોર માિે જીવદયા બતાવી શકીએ. આપિે અપંગ અજાણ્યા લોકો પ્રત્યે સહાિુભૂનત બતાવી શકીએ, આપિે રતતે

આટલું અચૂક કરીએ નવી પેઢીએ સમજવાનું છે કે ઘરિાં મા-બાપ માટે ગંગાજળ નહીં લાવી શકાય તો િાલશે, પણ આપણાં કારણે તેમની આંખોમાં ઝળહનળયાં ન આવે એટલું ધ્યાન રાખીએ. નદનેશ પંિાલ લખે છે તેમ, વૃદ્ધ મા-બાપને કોઈ તીથયની જાત્રા કરવા ન લઈ જઈએ તો વાંધો નહીં,

પણ તેમનો હાથ ઝાલીને તેમને સંિાસ સુધી મૂકવા અવશ્ય જઈએ. ભગવાનની મૂનતય સામે ધૂપ-દીવો નહીં કરીએ તો િાલશે, પણ મા-બાપના રૂમમાં કાિબા છાપ અગરબત્તી સળગાવીએ કે ઓલઆઉટ, ગુિનાઈટ જેવી મચ્છદ દૂર કરનારી સગવિ

અસ્તથર પગ તમિે પેલી પંનિિું તમરિ કરાવશે - ‘ખંડહર બતા રહા હૈ, ઈમારત બુલંદ થી....’ બાળપિ અિે ઘડપિ બંિે અવતથામાં માિસ પરાવલંબી અિે ઓનશયાળો હોય છે, પરંતુ બાળપિમાં તેિે પેરન્ટ્સિી હૂંફ અિે જતિ મળી જાય છે. જ્યારે ઘડપિમાં ક્યારેક જાકારો અિે અપમાિ મળતાં હોય છે. તમામ સીનિયર નસનિઝન્સ નિદોોષ જ હોય એવું શક્ય જ િથી. ઘિી વખત તો તેમિાં સંતાિો ભરપૂર આદર કરતાં હોય, તેમિી નિષ્ઠાપૂવોક સંભાળ રાખતાં હોય છતાં સીનિયર નસનિઝિિી જીભ

જરૂર આપીએ. આપણે નોકરીમાં પ્રમોશન મળે કે આપણને જાહેર સડમાન મળે એ સમાિાર તેમને આપીએ ત્યારે તે ઘરિા હૈયામાંય રોમાંિ છલકાય છે. તેમને આપણી પાસેથી કશું મેળવી લેવાનું તો ક્યાં હોય છે? એ પનવત્રને નનઃસ્વાથય સંબંધને સદાય સુગંનધત રાખીએ.

મળતા નભખારીિે પિ માિવતાથી મદદ કરી શકીએ... પરંતુ પનરવારિા સીનિયર નસનિઝિો પ્રત્યે એવા સદવ્યવહાર િ કરી શકીએ તો એથી પૂરવાર થાય છે કે આપિા ખુદિા વ્યનિત્વમાં કશીક મેન્યુફેક્ચનરંગ નડફેક્િ છે. સીનિયર નસનિઝન્સ જેવા હોય તેવા - તે દોનષત હોય કે નિદોોષ, તે બીમાર હોય કે તંદુરતત, તે ઉગ્ર હોય કે શાંત, તે તવાવલંબી હોય કે પરાવલંબી, તે શ્રીમંત હોય કે નિધોિ, તે જેવા હોય તેવા આપિા આદરિા હક્કદાર છે. તેમિે આપિી પર કરેલા થોડાક ખાિગી ઉપકારોિું તમરિ રહે તો તેમિો આપિા ઉપરિો અનધકાર સમજવાિું

સરળ થઈ પડશે. યાદ રહે, સીનિયર નસનિઝિ પ્રત્યે આપિે જે સદવ્યવહાર રાખીએ એમાં આપિો દયાભાવ િ હોય - ચોવીસ કેરેિિો આદરભાવ જ હોય એ સારા સમાજિું લક્ષિ છે. ભનવષ્યમાં આપિેય એ જ રતતેથી પસાર થવાિું છે એમ સમજીિે માગો પર કાંિા-કાંકરા િ પાથરીએ એ આપિા જ નહતિી વાત છે. નપતતાળીસ કે પચ્ચાસ વષો વીતી જાય પછી વ્યનિએ પોતે પોતાિા ઘડપિિા તવાગત માિે પૂવો તૈયારી શરૂ કરી દેવી જોઈએ. શક્ય હોય તો ધીમે - ધીમે સમજિપૂવોક િવી પેઢીિા હાથમાં બધો વહીવિ સોંપતાં રહેવું જોઈએ. પોતાિી અંગત સંપનિ સોંપી દેવાિી વાત િથી, વ્યવહાર અિે વહીવિ જ સોંપવાિા છે. તેમિી અંગત વાતોમાં કદી માથું િ મારવું અિે માગ્યા વગર કદી સલાહ િ આપવી. સલાહ આપ્યા પછી તરત જ ભૂલી જવું. તેિે આપિી સલાહ માિી કે માિી એિી પરવા િ કરવી. પોતાિા આરોગ્યિી માવજત માિે બાંધછોડ િ કરવી. પચાસિી ઉંમર પછી ખાવા-પીવામાં સંયમ રાખ્યો હશે તો પાછલી ઉંમરિી પજવિી ઓછી રહેશે. પ્રવૃનિ હશે તો પ્રસન્નતા િકી રહેશે. નિવૃનિ એિલે િકામા બેસી રહેવું એવો અથો તો કોઈ મૂરખ માિસ જ કરી શકે. કોઈ પિ મિગમતી પ્રવૃનિમાં રચ્યાપચ્યા રહેવું એ ઘડપિિે આિંદમય બિાવવાિી રામબાિ ઔષનધ છે. જે લોકો પચાસિી ઉંમર પછી દરરોજ ઓછામાં ઓછું પાંચ કક.મી. ચાલવાિી

વૃનિ િ રાખતા હોય તેમિે પાછલી ઉંમરે પરવશ અિે દયાપાત્ર તો બિવું જ પડશે. એ ઉપરાંત ડાયાનબિીસ, બ્લડપ્રેશર, એનસનડિી, કમરદદો, હાડકાંિો દુઃખાવો, અજંપો, કંિાળો, િેન્શિ વગેરેિું તવાગત કરવા પિ તૈયાર રહેવું જ પડશે. વધુ દુભભાગી કોણ? કેિલાક સીનિયર નસનિઝિ એવા હોય છે કે પાછલી વયે જે એકલાં પડી ગયા હોય છે. જીવિસાથીિો સંગાથ છૂિી ગયો હોય ત્યારે એકલતાિા ડંખ વેઠવા પડે છે. તેિી ગેરહાજરીમાં જ તેિી મહિા સમજાય છે. પરંતુ એિા કરતાં વધારે દુભાોગી તો એ છે જેિે પોતાિા જીવિસાથી સાથે સુમેળ િથી. બેમાંથી એક પાત્ર જડભરત હોય, નજદ્દી હોય, તવાથથી અિે કામચોર હોય ત્યારે સુમેળ જળવાતો િથી. ક્યારેક વૃદ્ધ ડોસો કે ડોસી તે બંિે પરતપરિે નધક્કારતાં હોય અિે પોતાિા સંતાિ માિે પક્ષપાત કરતાં હોય એવુંય જોવા મળે છે. પોતાિા જીવિસાથી નવશે પોતાિા જ સંતાિિા મિમાં ઠાંસી-ઠાંસીિે દ્વેષભાવ ભરિાર પુરુષ હોય કે તત્રી, તેિેય અસ્ટિમેિલી સાચો પ્રેમ અિે સાચો નવશ્વાસ અિે સાચો આદર કરી મળતાં િથી. બોજ ન બનીએ એ જ મોજ પચાસિી ઉંમર પછી પાંચ કકલોમીિરિું રેગ્યુલર વોકકંગ િહીં કયુું હોય તો, આપિે આપિી જાતિે ઓનશયાળા - દયાપાત્ર બિાવી દઈશું. માળા િહીં ફેરવી હોય તો ચાલશે, પિ હાથ-પગિે ફરતા રાખવા કમ્પલસરી છે. કોઈ સાથી-સંગાથી િ હોય તો એકલા િીકળી પડવું. ચાલવાિું ચૂક્યા તો જીવિ ચૂક્યા અિે પ્રવૃનિ છૂિી તો પ્રસન્નતા છૂિી એમ માિવું. આપિા ઘડપિિે કદરૂપું બિાવવું છે રનળયામિું એ માત્ર અિે માત્ર આપિાં જ હાથમાં છે. આપિે કોઈિા માથે બોજ િ બિીએ એ જ આપિી મોજ. તવાવલંબિ જેવું રોકડું અિે સાચું સુખ બીજું એકેય િથી. (સૌજન્યઃ ‘મિડ-ડે’)

મજાકિયા મહાત્માને ઓળખો છો? અરે! આ િોણ હશે? દેશ-પરદેશના અનેક કાટટનૂ નસ્ટોએ ગાંધીજીનાં ઠઠ્ઠાનિત્રો દોયાાં છે. એનું એક ઠઠ્ઠાનિત્ર દોરીને એક કલાકાર ગાંધીજીની સહી લેવા આવ્યો. પોતાનું નવનિત્ર ઠઠ્ઠાનિત્ર જોઈ ગાંધીજીએ તેના પર લખ્યુંઃ ‘અરે! આ કોણ હશે!’ ઘડિયાળો ભલે જુદી પિે એક વાર એક કાયયકતાયને તેમણે િાર વાગ્યે મળવાનો સમય આપ્યો હતો. તેમની ઘનિયાળમાં બરાબર િાર વાગ્યા અને તેમણે ગાંધીજીની ઓરિીમાં પગ મૂક્યો. ગાંધીજીએ એક ભાઈ સાથેની મુલાકાત પૂરી કરી પેલા કાયયકતાય તરફ જોયું અને પછી પોતાની ઘનિયાળ તરફ નજર કરી તો હજુ િારમાં અધધી નમનનટ બાકી હતી. ‘તમે અધધી નમનનટ વહેલા આવ્યા,’ ગાંધીજી હસીને બોલ્યા. ‘માફ કરજો. મારી ઘનિયાળમાં તો િાર વાગી ગયા છે.’ કહી કાયયકતાયએ ગાંધીજીની ઓરિીમાંથી બહાર જવા પગ ઉપાડ્યો. ગાંધીજીઃ ના, ના, અંદર આવો, ઘનિયાળો ભલે જુદી પિે પણ આપણે ન પિીએ. ડિડટશ ડિંહની દશા એક વાર ગાંધીજીએ રાષ્ટ્ર સમક્ષ એવો કાયયક્રમ મૂક્યો હતો કે, પ્રજા જો તેનું યોગ્ય પાલન કરે તો એક વષયમાં નહડદને સ્વરાજ મળે. નહડદમાં અંગ્રેજોના હસ્તક િાલતા એક છાપાના પ્રનતનનનધએ

મૂઝ ં ાઈને પ્રશ્ન કયોય કે, ‘જો નહડદને એક વરસમાં સ્વરાજ મળે તો અંગ્રેજોનું શું થશે?’ ગાંધીજીઃ નસંહ ઘેટાંની સાથે પિી રહેશ.ે લાકિીનો ઉપયોગ એક વાર જવાહરલાલ તેમના નપતા સાથે ગાંધીજીને મળવા આવ્યા. સાંજનો સમય હતો. ગાંધીજીની ઓરિીમાં દીવો સળગ્યો હતો, પણ જવાહરલાલ અંદર પ્રવેશે તે પહેલાં જ દીવો ઓલવાઈ ગયો અને બારણા પાસે મૂકલ ે ી બાપુની લાકિી સાથે તેઓ અથિાઈ પડ્યા. તેથી સહેજ ધૂધ ં વાઈને જવાહરલાલ બોલ્યાઃ ‘બાપુ! તમે અનહંસાના પૂજારી છો તો પછી આ લાકિી શા માટે રાખી છે?’ ગાંધીજીઃ તમારા જેવા તોફાની છોકરાઓને પાંસરા કરવા માટે... તીખાશ ચલાવી લો એક વાર ‘યંગ ઇન્ડિયા’નું તંત્રીપદ કુમારપ્પા સંભાળતા હતા. તેમની શૈલીમાં કંઈક તીખાશ હોવાથી તેમના લેખો બધાને કિક લાગતા. આ વાત ગાંધીજીના ધ્યાન ઉપર લાવવી જોઈએ એમ નવિારી એક સાથીએ ગાંધીજીને કહ્યુંઃ ‘બાપુ! અનહંસાની દનિએ કુમારપ્પાના લેખો હળવી રીતે લખવા જોઈએ.’ ગાંધીજીએ હાસ્ય

સાથે તેમને કહ્યુંઃ ‘કુમારપ્પા મદ્રાસથી આવે છે એટલે તેમના લોહીમાં થોિાં મરિાં હોય તો િલાવી લેવાં જોઈએ.’ દશનાં ગળાં કાપું મુબ ં ઈના મનણભુવનમાં બેઠાં બેઠાં ગાંધીજી જાતે હજામત કરતા હતા. દાઢી પર સેફટી રેઝર ફેરવતાં ફેરવતાં તેઓ વાતો પણ કરતા હતા. અસ્ત્રો દાઢી પર ફરે, પણ દાઢી પરના વાળના ખૂટ જતા નહોતા. તેથી તેઓ દાઢી પર પાંિ-સાત વાર અસ્ત્રો ફેરવતા હતા. તે વેળા સુભાષિંદ્ર બોઝ પાસે બેઠાં બેઠાં આ જોતા હતા. વારંવાર અસ્ત્રો ફેરવતા જોઈ તેમણે ગાંધીજીને કહ્યુંઃ ‘બાપુ, આ અસ્ત્રો બુઠ્ઠો થઈ ગયો છે. તેથી એની બ્લેિ બદલી કાઢવાની જરૂર છે.’ ગાંધીજીએ ગમ્મતમાં કહ્યુંઃ ‘જા રે જા, આ અસ્ત્રાથી તમારા જેવા દશનાં ગળાં કાપી નાખુ.ં ’ બાંધી મૂઠી એક વાર એક હસ્તરેખાનો નવદેશી જાણકાર ગાંધીજીને મળવા આવ્યો અને તેમનો હાથ જોવાની માગણી કરી. તેમને હાથ બતાવવાની ના પાિતાં ગાંધીજીએ હસીને કહ્યુંઃ ‘હજુ મેં મારી મૂઠી કોઈ સમક્ષ ખોલી નથી.’ (લલ્લુભાઈ મકનજી દ્વારા સંપાદિત ‘ગાંધીજીનો દિનોિ’માંથી સાભાર)


Gujarat Samachar - Saturday 10th March 2012

n આદ્યશહિ માતાજી મંહદર, ૫૫ હાઇપટ્રીટ કાઉલી, UB8

2DX ખાતે તા. ૧૧-૩-૨૦૧૨ રમવવારે બપોરે ૩-૦૦થી ૫૧૫ દરમિયાન બુધ્ધદેવભાઇ કંસારા અને અસય કલાકારો ભજનો રજૂ કરશે. આ િસંગે આરતી અને િહાિસાદનો લાભ િળશે. સંપકક: 07882 253 540. n પ.પૂ. રામબાપાના સાહિધ્યમાં શ્રી જીજ્ઞાસુ સત્સંગ િંડળ દ્વારા શ્રી ૧૦૮ હનુિાન ચાલીસાના િહાયજ્ઞનું આયોજન તા. ૧૧-૩-૨૦૧૨ રમવવારના રોજ સવારે ૧૧થી ૫ દરમિયાન સોપયલ ક્લબ હોલ, નોથયમવક પાકક હોસ્પપટલ, કાર પાકક ૩ સાિે, વોટફડડ રોડ, હેરો, HA1 3UJ ખાતે કરવાિાં આવ્યું છે. કાયયક્રિના પપોસસરર જ્યોમતબેન અને િનસુખલાલ પરિાર છે. સંપકક: 020 8459 5758 / 07973 550 310. n ધમમજ સોસાયટી અોફ લંડનની એસયુઅલ જનરલ િીટીંગ તા. ૨૯-૩-૧૨ના રોજ રાત્રે ૮-૩૦થી ૧૦-૦૦ દરમિયાન યુમનટ – ૩, લીબટથી સેસટર, િાઉસટ પ્લેિસટ, વેમ્બલી HA0 1TX ખાતે રાખવાિાં આવી છે. જેિાં તિાિ લાઇફ િેમ્બસય ભાગ લઇ શકશે. સંપકક: િુકુસદભાઇ આર. પટેલ 020 8726 0730. n બ્રહ્મબંધુ યુકે ટ્રસ્ટ દ્વારા તા. ૧૦-૩-૧૨ના રોજ બપોરે ૧૨૦૦થી હોળી ઉત્સવનું આયોજન મહલ બ્રુક પકૂલ, મહલબ્રુક રોડ, ટૂટીંગ SW17 8SG ખાતે કરવાિાં આવ્યું છે. જેિાં ફૂડ પટોલ, ફેશન પટોલ, પારંપમરક ભારતીય રિતો તેિજ અસય િવૃમિઅોનો લાભ િળશે. કાયયક્રિને અંતે હોળી રિવાિાં આવશે. સંપકક: પરેશ િહેતા 07411 585 662. n બિાઇ સંપ્રદાય દ્વારા 'ગોડ ઇન િાય ફેઇથ' પેનલ મડપક્શનનું આયોજન તા. ૧૩-૩-૧૨ના રોજ સાંજે ૬-૦૦ કલાકે સેક્રેડ હાટડ ચચય, ૨૩ િેર રોડ, લેપટર LE5 3HS ખાતે કરવાિાં આવ્યું છે. જેિાં દરેક ધિય અને સંિદાયના નેતાઅોને સાત મિમનટ ફાળવવાિાં આવશે. કાયયક્રિના સુત્રધાર તરીકે ડો. નબીલ િોપતાફા સેવા આપશે. n જલારામ જ્યોત, રેપ્ટન એિન્યુ, સડબરી HA0 3DW ખાતે દર ગુરૂવારે જલારાિ ભજન કાયયક્રિનું આયોજન સાંજે ૭ કલાકે કરવાિાં આવે છે. જ્યારે દર શમનવારે સવારે ૧૧થી બપોરના ૨-૦૦ દરમિયાન હનુિાન ચાલીસાના પાઠનું આયોજન કરવાિાં આવે છે. બન્ને કાયયક્રિો પછી આરતી અને િસાદનો લાભ િળશે. સંપકક: સીજે રાભેરૂ 07958 275 222. n અોક્ષફડડ હિન્દુ મંહદર અને કોિયુમનટી સેસટર િોજેક્ટ અંતગયત તા.૧૧-૩-૧૨ રમવવારે બપોરે ૧થી ૫-૩૦ દરમિયાન ઇપટ અોક્ષફડડ િાઇિરી પકૂલ, યુમનયન પટ્રીટ OX4 1JP ખાતે હોળી િેલાનું આયોજન કરવાિાં આવ્યું છે. આ િસંગે ભાંગરા અને ગરબા, રેફલ, હીના હટ, મવમવધ િકારના ફૂડ પટોલ, બોલીવુડ મ્યુમિક અને ડાસસ તેિજ ચેન્નાઇ કોનયર અને ગુજરાતી ધાબાનો લાભ િળશે. િવેશ િફત છે. n જૈન સમાજ માંચેસ્ટરની પપેશ્યલ એસયુઅલ જનરલ િીટીંગ તા. ૩૧-૩-૧૨ના રોજ બપોરે ૩-૩૦થી ૪-૩૦ દરમિયાન જૈન કોમ્યુનીટી સેસટર, ૬૬૯ પટોકપોટડ રોડ, લેવેસશુિ, િાંચેપટર M12 4QE ખાતે કરવાિાં આવ્યું છે. આ સભાિાં િાથયના, બંધારણિાં સુધારા, િશ્નોિરી અને બંધારણને િંજુરી આપવાિાં આવશે.

સંસ્થા સમાચાર

ચૈત્રી નવરાત્રીના કાયયક્રમો ચૈત્ર નવરાત્રી તા. ૨૩િી િાચય, ૨૦૧૨ શુક્રવાર ગુડી પડવાના મદવસથી શરૂ થઇ રહી છે. છેલ્લા કેટલાક વષયથી આપણે 'ચૈત્રી નવરાત્રી િહોત્સવ'ના કાયયક્રિોની યાદી 'ગુજરાત સિાચાર'િાં રજૂ કરીએ છીએ. જે સંપથાઅો, િંમદરો કે સંગઠનો ચૈત્રી નવરાત્રી િહોત્સવનું આયોજન કરતા હોય તેિને કાયયક્રિની િામહતી શ્રી કિલ રાવને તા. ૧૨-૩-૧૨ પહેલા ફેક્સ નં. 020 7749 4081 અથવા email: kamal.rao@abplgroup.com અથવા પોપટ દ્વારા િોકલવા મવનંતી.

www.abplgroup.com

યુવાન કાઉન્સસલર કૃપા શેઠ અને હોળી ઉત્સવ દર ગુરૂિારે રાત્રે ૭-૦૦ કલાકે MATV Sky-793 પર

THURSDAY: 7:00 PM

આઈલ ઓફ વાઈટમાં મોજ કરો એમશયન હોલીડે કલબ દ્વારા ઈપટર મવક એસડ ત્રણ મદવસની આઇલ ઓફ વાઇટની કોચ ટૂરનું આયોજન તા. ૬ એમિલના રોજ કરવાિાં આવ્યું છે. મટકીટનો દર એડલ્ટ િાટે £139 નો તેિજ બાળકો િાટે £99નો રહેશે. જેિાં કોચ િવાસ, હોટેલ અને ગુજરાતી ડીનરનો સિાવેશ થશે. થોડી જગ્યા જ બાકી રહી હોવાથી વહેલા તે પહેલાના ધોરણે મટકીટ િળશે. આજે જ ફોન કરો. શ્રી રજનીભાઈ આચાયય: 0208 676 4411.

અવસાન નોંધ શ્રી મવનોદભાઈ કપાશીના સાળા અને સુધાબેન કપાશીના નાના ભાઈ ડો. ભરત કાપડીયાનું તાજેતરિાં અિદાવાદ િુકાિે ટૂંકી બીિારી બાદ દુખદ અવસાન થયું છે. તેઓની ઉિર ૬૯ વષયની હતી. પરિ કૃપાળુ પરિાત્િા તેિના આત્િાને ચીર શાંમત અપપે તેવી િાથયના. સંપકક: શ્રી મવનોદભાઇ કપાશી ૦૨૦ ૮૨૦૪ ૨૮૭૧. n શ્રીનાથજી સનાતન હિન્દુ મંહદર, લેયટનપટોન ખાતે તા. ૯-

41

બ્રેસટ બરોના સૌથી યુવાન લેબર કાઉસ્સસલર કુ. કૃપા શેઠ સાથે ઇસટરનેશનલ વુિસસ ડે અંગે વાતાયલાપ કરશે િેનેજીંગ એમડટર શ્રીિતી કોકકલા પટેલ. આ ઉપરાંત રંગે ચંગે હોળી ઉત્સવની ઉજવણી કરાશે. MATVનો લોકમિય કાયયક્રિ સીબી લાઇવ જુઅો અને જોવાની મિત્રોને ભલાિણ કરો. સિગ્ર મવશ્વિાં કોઇ પણ પથળે Sky793 પર MA TV પર સીબી લાઇવ કાયયક્રિનું જીવંત િસારણ અથવા ઇસટરનેટ દ્વારા TVU Player Channel 75203 ઉપર જોઇ શકાય છે. TVU Player ડાઉનલોડ કરવા િાટે જુઅો વેબસાઇટ

www.tvunetworks.com આપના મંતવ્યો આજે જ 'ગુજરાત સમાચાર'ને લખીને મોકલી આપો. Email: cblive_matv@yahoo.co.uk

૩-૧૨ના શુક્રવારે બપોરે ૧૨થી ૨-૦૦ દરમિયાન ડોલ ઉત્સવનું આયોજન કરવાિાં આવ્યું છે. સંપકક: તૃષા શાહ 020 8903 7737. n ભારતીય હિદ્યાભિન, ૪એ કાસલટાઉન રોડ, લંડન W14 9HE ખાતે રમવવાર તા. ૧૦-૩-૧૨ના રોજ સાંજે ૬-૩૦ કલાકે 'અ રેર મ્યુમિકલ ઇવનીંગ' કાયયક્રિનું આયોજન કરવાિાં આવ્યું છે. જેિાં સોલો તબલા પંમડત મવક્રિ ઘોષ અને મહસદુપતાની શાપત્રીય ગીત િભાત રાવ રજૂ કરશે. જેિને પાથય ગરફાલકર તબલા પર અને સુરજીત સીંઘ સારંગી પર સંગત આપશે. જ્યારે તા. ૧૧-૩-૧૨ના રોજ સાંજે ૬-૦૦ કલાકે શ્રી બાલુ રઘુનાથનના મવદ્યાથથીઅો સોલો વાયોલીન રજૂ કરશે. સંપકક: 020 7381 3086.

Asian Funeral Service " "

# ! . + # ' 2 - ; 1$ ;. - + 0 & 2 .2 '0 / : 1$ ;. - !43 1 ! + / 77 - 78 ! + 1 1 - + 1 : . + - *1)+ 3 1 1 / 78 66 - 7 66 ; + 1 . + - + (4 : % 1% 3 1 !+2 / 9 - 76 '/ ;"# - , % - 1 # ! . + # - !+ / 1 # + + + "1 1 !2 35

"

#

"

$

! %

Asian Funeral Services

Serving the Asian Community

& '!#

"$%!

346 - 354 Foleshill Road, Coventry CV6 5AJ

0247666 5676 A division of the Heart of England Co-operative Society Ltd.

- ! )$ . ' + -

$'

' - $' & $* . ' ) $ % $ $% $$ & ' "$ ' ) '$ $ $( -& $ ) % -& $ ) - - $ ( % $ ' $ ' , $* % #

' % ' $

'


42

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 10th March 2012

સોના રૂપાનું ક્લોઝીંગ ડાઉન સેલ BAPS ચેરીટીઝ દ્વારા £૨૫,૦૦૦નો લેથટરના ૧૦૩, બેલગ્રેિ રોડ ખાતે આિેલ ફેશન રીટેઇલ ચેક એજ યુકેને અપિણ કરાયો 'સોના રૂપા' દ્વારા ક્લોઝીંગ ડાઉન સેલ શરૂ કરિામાં આવ્યું છે.

ચાલો, અાપણે 'સ્વરાજ'ને નજરે નનહાળીએ રેડ લોટસ ઇિેસટ્સ અને મીરા પફોઝમીંગ અાટ્સઝના ઉપક્રમે રવિિાર, ૧૮ માચઝના રોજ િોટફોડડમાં અાિેલ કોલોજીયમના વિશાળ થટેજ પર અાપણને 'થિરાજ' અપાિનાર વિસિુથતાનના િીરસપૂતો, િીરાંગનાઅો જીિંત થિરૂપે જોિા મળશે. અાપ કયારેય જોયું નવિ િોય, અનુભવ્યુ નવિ િોય એિા અા લાઇિ થટેજ શો પર હ્િયથપશશી સૂર-સંગીત સાથે 'થિરાજ' અપાિનાર અાપણા યુધ્ધિીરો, થિાતંત્ર્ય સેનાનીઅો જીિંત થશે. અાિો ઐવતિાવસક 'મ્યુઝીક ડ્રામા' જોિાનું ચૂકતા નવિ. અાપણી વટકકટ સમિરે બુક કરાિિા સંપકક બોકસ અોકફસ:0845 075 3993; િીવત િરસાણી- 07956 527 788.

સોનારૂપા દ્વારા તા. ૧૦-૪-૧૨ના રોજથી િેપાર બંધ કરિામાં આિી રહ્યો છે. સોના રૂપાની િુકાન સપ્તાિના સાતયે વિિસ ખુલ્લી રિેશે જેમાં વિવિધ િકારની સાડીઅો, એસેસરીઝ, શેરિાનીઝ, મૂવતઝઅો, જ્વેલરી, સીડી અને ગીત સંગીતના સાધનો મળી રિેશે. સોનારૂપા દ્વારા તેમનો િોલસેલ િેપાર ચાલુ રાખિામાં આિશે. જેના માટે ૧૩૪ માજઝરી થટ્રીટ, લેથટર LE4 5GSની મુલાકાત લેિા વિનંતી. કામકાજના સમય અને ડીિીડી સીડીની ખરીિી માટે જુઅો િેબસાઇટ www.sonarupa.co.uk. અથિા ફોન નં. 0116 266 8181 / 0116 2 666 999.

સાભાર સ્વીકાર n 'વિશ્વ ગુજરાતી સમાજ'

દ્વારા િકાશીત 'વિશ્વ મેળો' વિશેષાંક મળ્યો છે. n અનુપમ વમશન મોગરી દ્વારા િકાશીત 'બ્રહ્મવનઝઝર' માવસકનો અંક મળ્યો છે. n શ્રી થિાવમનારાયણ મંવિર, અમિાિાિ દ્વારા િકાશીત 'શ્રી થિાવમનારાયણ (અંગ્રેજી)', 'શ્રી થિામીનારાયણ (ગુજરાતી)'ના અંકો મળ્યા છે. n શ્રી વિશ્વ ગાયિી શવિપીઠ, કાસોર દ્વારા િકાશીત આદ્યાત્મમક માવસક 'વિશ્વ ગાયિી'ના િણ અંકો મળ્યા છે.

--

માનવસેવા કાજે ગરબાનું અાયોજન 'બેટર લાઇવ્સ ફાઉસડેશન' દ્વા રા રવિિાર, ૨૫ માચઝના રોજ બપોરે ૧ થી સાંજના ૬ િરવમયાન ગરબાનું અાયોજન કરિામાં અાવ્યું છે. મેલોડી એકસિેસના સૂર-સંગીત અને ઢોલના નાિ સાથે ચાલો... સૌ ગરબા ઘૂમિા. મિાિેિી મિાકાલીની ચૈિ નિરાિીના પાિન વિિસે ગરબાની રમઝટ બોલાશે. અા વિિસે િિેશ ફી અને અસય રીતે એકિ થનાર તમામ ફંડ િીનિુ:વખયા અને જરૂરતમંિોના કલ્યાણ અથચે િપરાશે. અા ચેવરટી કાયઝક્રમનું

&'

8

નહેરૂ સેન્ટરના કાયિક્રમો

& !! $% !! !$

-, ( --

, $# )#

,

(

$

,' &

&

" ( / 3 .

3'

9%

- - 7 .

-

&'( )

)' (

( / </ + - 8

-

& ,

1 .&

"

6

-

1"

* ! #( - 7" -

4 1

.

:: 4!

9 ;2 ; - < $ < 1 0 1 1 '. )- - '. - > - -<* -7 . 5 7 < - 5 - 9# 5< - -7 5 1 6 1 -= 7 -,7 9 7$ 1 0$ 1 1 ). - "-8+& -5 ).: "- 1 / 1 - - ". - - 4 1 4 3' 4 1 (-, !1 $/,8, =033 ), ( *6(*/ 9,8<0*, (<(03()3, -68 &(09/5(<9 -68 65+65 :6 ,0*,9:,8 (: ( *69: 6- ? !,8 !,8965 65:(*: (509/ !67(:0>( /08;)/(0 !0:(4),8

&$ & "" :6 :6 :6

"(1)/6. (8:0 (/(78(9(+ (8(80 "(90>( ((5 , ,A9 (9/08=((+ :6 :/, 6:/,89 , ,A9 <(*/5(48;: 630 ;3 ((. (568(:/

8.(509,+ )> @ &(09/5(< #(5./ 6- % &8(1+/(4 #/80 (:/10 50 (<,30 &8(1+/(4 36;./)686;./ "6(+ ,0*,9:,8 4(03 (+405 <(09/5(<9(5./ 68. ;2 ',)90:, &(09/5(<9(5./ 68. ;2 " %"$ " " $ ! # $ $ #;)/(9/ (2/(50 809/5( (5(:8( /(5+; #65,*/( !8(46+ $/(22(8 (.+09/)/(0 !(:,3 (37(: (5+ ,43(:( 6:,*/(

પ્રસ્તુત તસવીરમાં BAPS ચેરીટીજના ટ્રસ્ટી શ્રી એપી પટેલ (જમણે) પાસેથી £૨૫,૦૦૦નો ચેક સ્વીકારતા શ્રી પોલ ફાધધીંગ નજરે પડે છે

BAPS ચેરીટીઝ દ્વારા તાજેતરમાં જ BAPS શ્રી થિાવમનારાયણ મંવિર, નીસડન ખાતે તા. ૩-૩-૧૨ના રોજ એજ યુકેના ફંડરેઇઝીંગ ડાયરેક્ટર શ્રી પોલ ફાધધીંગને BAPS ચેરીટીઝના ડાયરેક્ટર શ્રી એપી પટેલ દ્વારા £૨૫,૦૦૦નો ચેક અપઝણ કરાયો િતો. આ રકમ ગત એવિલ – ૨૦૧૧માં બે રવિિાર િરવમયાન BAPS ચેરીટીઝ ટેન કે ચેલેસજ િરવમયાન ૩૫૦૦ િવરભિો દ્વારા ૧૦ કકલોવમટરની િોડ અને ૩૦ કકવમની સાયકલ રન દ્વારા એકિ કરાઇ િતી. શ્રી ફાધધીંગે BAPS ચેરીટીઝના આ સરાિનીય કાયઝને વબરિાિીને મંવિર દ્વારા િવડલો માટે કરાતા સેિા કાયોઝ અંગે ખુશી વ્યિ કરી િતી.

શ્રી સનાતન નહન્દુ મંનદર-ક્રોલી ખાતે શ્રી લીમ્બચમાતાજીની ચનલત મૂનતિ પ્રનતષ્ઠા અને દેવી ભાગવત કથા

0 ). *- 2! - : #4 ). - - - - "-8+& -5 -9 5 - #4%"

-&

+( ( &

ટી.િી. અને સમાચાર માધ્યમોમાં િસારણ થશે. અિેના અગ્રગણ્ય અામંવિતોની ઉપત્થથવતમાં અાપની કલા િશાઝ િિાનો અમૂલ્ય અિસર જતો ના કરશો. િિેશ ફી£12અને ૧૨ િષઝથી નીચેના બાળકો માટે £૫. િધુ વિગત માટે સંપકક: િેિીબેન 01737 350 449; વિલીપભાઇ ચૌબલ07870 590 614.

શ્રી સનાતન વિસિુ મંવિરક્રોલી ખાતે ૩૧ માચઝ ૨૦૧૨ના રોજ સિારે ૯ થી બપોરના ૨.૦૦ સુધી િથમિાર ૫૧ મિાકુંડી યજ્ઞનું અાયોજન કરિામાં અાવ્યું છે. અા મિાકુંડી યજ્ઞ સાથે સાથે શ્રી લીમ્બચમાતાજીની ચવલત મૂવતઝ િવતષ્ઠા કરિામાં અાિશે. થથળ: સનાતન મંવિર, એપલ ટ્રી સેસટર, ક્રોલી. ગુજઝર વિસિુ યુવનયન અા અમૂલ્ય પાિન િસંગે ૪૦ યજમાનોને અા મિાયજ્ઞનો લાભ લેિા તક અાપે છે. યજમાન પિ માટે જે વ્યકકતિીઠ £૧૦૧નું િાન

#( $!, %& ' # $ &, ), & + & ' ! ! "

' # *

$(

n જ્ઞાન સંિિાય કેળિણી ખાતુ, સારસા દ્વારા િકાવશત 'કૈિલ જ્ઞાનોિય'ના બે અંકો મળ્યા છે. n આણિાબાિા સેિા સંથથા દ્વારા િકાશીત 'આનંિ વિચાર ધારા'નો અંક મળ્યો છે. n િજ્ઞાચક્ષુ મવિલા સેિા કુંજ, જામનગર દ્વારા િકાશીત 'વૃક્ષ પિીકા'ના િણ અંકો મળ્યા છે. n િસોથી િકાશીત થતા 'િસો માવસક પિીકા'ના િણ અંકો મળ્યા છે. n િવણક એસોવસએશન યુકેના મુખપિ 'નિનાત િપઝણ'ના બે અંકો મળ્યા છે.

૮ સાઉથ અોડલી સ્ટ્રીટ, લંડન W1K 1HF સંપકક: 020 7491 3567.

n

તા. ૧૨-૩-૧૨ સોમિારના રોજ સાંજે ૬-૩૦ કલાકે વશિાની િઝીર પાસરીચ િોડકશ્ન દ્વારા "આઇ એમ ટાઇગર"ના શોનું આયોજન કરિામાં આવ્યું છે. n 'ટાગોર અને કંઠ' ICCR એક્ઝીવબશનનું આયોજન તા. ૧૩-૩-૧૨ મંગળિારના રોજ સાંજે ૬-૧૫ કલાકે કરિામાં આવ્યું છે. n 'શેડ્સ અોફ કથક' નૃમય કાયઝક્રમનું આયોજન તા. ૧૩૩-૧૨ સાંજે ૭-૦૦ કલાકે કરિામાં આવ્યું છે. જેમાં ટીના તાંબે નૃમય રજૂ કરશે. n વશખા િાસઝને દ્વારા વલવખત વિસિી પુથતક 'થમૃતીયો મેં રૂસ'નું વિમોચન તા. ૧૪-૩૧૨ના રોજ કરિામાં આિશે. આ િસંગે કાઉત્સસલર ઝકીયા ઝુબેરી, તેજેસદ્ર શમાઝ અને અનંિ કુમાર ઉપત્થથત રિેશે.

પીરસાશે. નોંધાિશે તેઅોને પિેલો તે મિાિસાિ િિેલાના સયાયે મિાયજ્ઞની વ્યાસપીઠ પર ભારતથી પૂજાનો લાભ મળી શકશે. પધારનાર પૂ.લાભશંકરભાઇ યજમાનોએ ૧૫ માચઝ-૨૦૧૨ અોઝા કથા કરશે. અા િસંગો સુધીમાં નામ નોંધાિી િેિા િરવમયાન કોઇએ થથાવપત માટે િાર પડશે. અા ઉપરાંત ૨૩ મૂવતઝઅો માચઝથી ૧લી એવિલ ૨૦૧૨ (ગારલેસડ્સ) ભેટ અાપિા િરવમયાન મંવિરમાં બપોરે િોય તો સંપકક: ભાવિન 396213, ૨.૦૦થી સાંજના ૬.૦૦ સુધી 07966 િેિી ભાગિતનું અાયોજન કયુું અરજણભાઇ િાઢેર 07737 છે. ૬ િાગ્યે કથા બાિ 105082. n સમયસમાજ યુકે દ્વારા જે લોકો પોતાના શરીરના અંગો ગુમાિી ચૂક્યા િોય તેમને કૃિીમ અંગો પૂરા પાડિા થિામીજી શ્રી વચિાનંિ સરથિતીજી (મુનીજી), પરમાથઝ વનકેતન અને જયપુર ફૂટની મિિથી તા. ૧૫થી ૨૦મી માચઝ, ૨૦૧૨ િરવમયાન પરમાથઝ આશ્રમ, ઋષીકેશ, (વિમાલયા) ભારત ખાતે મેવડકલ િોથથેટીક કેમ્પનું આયોજન કયુું છે. આ કેમ્પ માટે લંડન થી ૬ સેિાભાિી સેિકો પોતાના ખચચે રૂબરૂ સારિાર કરિાજશે. િાન અને િિાની જરૂર િોિાથી સંપકક કરો. ભૂપેન લોઢીયા 07748 861 354. www.satyasamajuk.com

HXET +2 :@_ ;TBTA6 HXET ETKHMA :T@ OU ?VE;XSBU <U4 j;-U 'O@ 2XEU ?TB7?B;U cfb 2X3CU 0XBU3U H]N8T@T] ?TB7 EXM=ZB PN3 9T; @[-CTEX 1X f /\0TBT @T3Y 9T; cb hE:ET ;X +- @TH;U HITA db @[7UAT;V] +- ,<BXF; gg +- <[CUA[ ,<BXF; dfb +- ') -ZL< db 'O@;T >TD-[;X +- 9UEH &R9T; eb +- >TD-;V] '.T EG_;V] hEQT9T; ' *<BT]7 H@WI Ci[ @X5U-C -ZL< 7X@2 '<;U (J1T @V2> :Th@_- HXET, &;X ?TB7;U -[)<6 BkN35` 0XBU3U@T] 9T; @[-CTEU '<ET@T] 'EFX

H]<-a^ ?TB7 EXM=ZB PN3 !%

!"!%

!

!

#$ "

!


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 10th March 2012

43

'ગુજરાત સમાચાર અને એમશયન વોઇસ' દ્વારા યુથ કોસફરસસ યોજાઇ 'ગુ જ રાત સમાચાર અને એશિયન વોઇસ' દ્વારા િશનવાર તા. ૩-૩-૧૨ના રોજ સીટી શિસદુ ને ટ વકક અને અક્ષયપાત્ર ચે રીટીઝના સિકારથી યુ થ કોસફરસસનું આયોજન યુશનવસસીટી અોફ લંડનના સોઆસ સ્થથત બ્રુનેઇ ગેલેરી ખાતે કરાયું િતું જે માં ૧૫થી ૨૫ વષષ ની વયજુ થ ના ૭૦ નવયુ વાનોએ િાજરી આપી િતી અને કશરયરની તકો અને અસય બાબતો અંગે શવશવધ ક્ષેત્રના શનષ્ણાંતો પાસેથી માગષદિષન મેળવ્યું િતું. એબીપીએલ ગૃપના શચફ અોપરેટીંગ અોફફસર એલ જ્યોજજે થવાગત પ્રવચન દ્વારા કાયષક્રમની િુભ િરૂઆત કરી િતી જ્યારે 'એશિયન વોઇસ'ના એસોશસએટ એશડટર શ્રીમતી રૂપાંજના દત્તાએ કાયષક્રમની રૂપરેખા આપી િતી. જ્યારે એકતા મિાજન અને શદવ્યા તલવારે કેટલીક િળવી રમતો રમાડી વાતાવરણને િળવું બનાવ્યું િતું. બપોરના સમયે લાઇફ થટાઇલ કોચ અને થટેસડઅપ કોમેડીયન અશમત સોઢાના વડપણ િે ઠ ળ પેનલ શડથકિન કરાયું િતું. જેમાં બ્રેસટના સૌથી યુવાન કાઉસ્સસલર કૃપા િેઠ (૨૦), ઇકોનોશમથટ અને સીટી શિસદુ ને ટ વકક ના ચે ર મે ન પ્રશતક દત્તાણી, કેશબનેટ અોફફસ

પ્રસ્તુત તસવીરમાં ડાબેથી કાઉન્સસલર કૃપા શેઠ, મમશા પટેલ, મેસહાજ હુડા, ડો. પ્રણવ સોમૈયા, પ્રમતક દત્તાણી અને અમમત સોઢા

મેમ્બર અને સીટી શિસદુ નેટવકકના વાઇસ ચે ર એકતા મિાજન, બીબીસીના પત્રકાર શદવ્યા તલવાર, KPMGના આસી. જનરલ કાઉસસેલ શમિા પટેલ, વાથકયુ લ ર સજષ ન ડો. પ્રણવ સોમૈ યા, ફફલ્મ ડાયરે ક્ ટર, પ્રોડ્યુસર અને રાઇટર મેસિાજ હુડા અને અોપન યુ શન.ના ડાયરેક્ટર અોફ ગવનષમેસટ એસડ એક્થટનષલ અફેસષ રાજય નાયકે શવશવધ શવષયો પર ચચાષ કરી િતી. કોસફરસસમાં ખૂ બ જ રસ દાખવી રિે લા યુ વાનોએ વકક એક્સપીરીયસસ, ઇસટનષ િીપ તેમજ અસય રસપ્રદ શવષયો પર પ્રશ્નો પૂછ્યા િતા. જેના જવાબમાં પેનલીથટ શનષ્ણાંતોએ સાદી સમજ આપતાં જણાવ્યું િતું કે "તમે તમારા ગમતા ક્ષેત્રમાં જઇને સખત મિેનત કરો, યોગ્ય ઇસટનષિીપ

કરો અને કોઇ પણ વેતન લીધા વગર સેવા આપો. તમે જે સીવી બનાવો તે માં િબ્દોની પસં દ ગી ખૂબજ કાળજીપૂવષક કરો અને બને તો એક કરતા વધારે સીવી બનાવી રાખો, નાપાસ થવાની તૈયારી રાખો અને જે ભૂલો કરી િોય તેમાંથી િીખ્યા બાદ પ્રવાિ સાથે આગળ વધો." પે ન લ શડથકિન બાદ 'યં ગ એશિયન સોશ્યલ એસટરપ્રાઇઝ' યોજનાને એકતા અને શદવ્યા દ્વારા ખુલ્લી મૂકાઇ િતી. આ યોજના અંતગષ ત રાષ્ટ્રીય થતરે શવદ્યાથસીઅોની િશરફાઇનું આયોજન કરાિે અને તેના દ્વારા આવનારી રકમને ભારતમાં શિક્ષણ ક્ષેત્ર પાછળ વાપરવામાં આવિે. જ્યારે િશરફાઇમાં ભાગ લેનાર શવદ્યાથસીઅો જો ઉદ્યોગ કે વેપાર સાિશસકતા બતાવિે અને

કોસફરસસમાં પેનલીસ્ટોને સાંભળતા નવયુવાનો

િકારાત્મક રિેિે તો તેમને શરયર ડેવલપમેસટ પેકેજ્ એનાયત થિે. આવા શવદ્યાથસીઅોને એક્સેં ચ ર, િેલ, પ્રાઇસ વોટસષ કુપસષ જેવી શવખ્યાત કં પ નીઅોમાં યુ થ લીડરિીપ પ્લે સ મે સ ટની તક આપવામાં આવિે . યુ થ કો્ન ફરસસ દ્વારા યોજાનાર િશરફાઇઅો દરશમયાન એકત્ર થનાર રકમ અક્ષયપાત્રને સોંપવામાં આવિે . અત્રે ઉલ્લે ખ નીય છે કે અક્ષયપાત્ર શવશ્વવ્યાપી સં થ થા છે અને તે ભારતમાં િાળાઅોમાં મધ્યાસિ ભોજન પૂ રૂ પાડે છે . YASEથકીમમાં જોડાવા માટેની આખરી તારીખ તા. ૧૦-૩-૧૨ છે અને તેની વધુ માશિતી માટે સંપકક: જુઅો એશિયન વોઇસ પાન નં. ૬૭ અથવા info@yaseuk.com or www.yase-

uk.com લંચ અને નેટવફકિંગ સેિન પછી અક્ષયપાત્રના પ્રે શસડે સ ટ શદપીકા ખે તાને દસ શમશનટની શવડીયો બતાવી યુવાનો કઇ રીતે અક્ષયપાત્રને મદદરૂપ થઇ િકે તેની માશિતી આપી િતી. તે પછી બે સેિન યોજાયા િતા જેમાં ડીમ્પી દત્તાણી, િોનલ ટંકારીયા અને ફકિન ચંદારાણાએ થકીલ મેપીંગ એક્સરસાઇઝ અને અસય બાબતો અંગે માગષદિષન આપ્યું િતું. તે પછી કશરયરની પસં દ ગી, ને ટ વફકિંગ નું મિત્વ, કઇ રીતે એપ્લીકે િ ન ફોમષ ભરવા, ઇસટરવ્યુ ની તૈ યારી કઇ રીતે કરવી વગેરે અંગે અશમત સોઢા, ફકસન ચંદારાણા, પ્રશતક દત્તાણી અને ડીમ્પી દત્તાણીએ માગષદિષન આપ્યું િતું.


44

કવર સ્ટોરી

Gujarat Samachar - Saturday 10th March 2012

ઉત્તર પ્રદેશમાં ૨૨૪ બેઠકના પ્રચંડ ણવજય સાથે સમાજવાદી પાટટીના હાથમાં સત્તા લખનૌઃ ઉત્તર પ્રદેશ વિધાનસભામાં ૨૨૪ બેઠકના પ્રચંડ વિજય સાથે સમાજિાદી પાટટીના મુલાયમ વસંહના હાથમાં ઉત્તર પ્રદેશના સત્તાના સૂત્રો આવ્યા છે. જ્યારે મુખ્ય પ્રધાન માયાિતીની બહુજન સમાજ પાટટી (બસપા)નો સંપૂણણ રકાસ થયો છે અને તે ત્રણ આંકડા જેટલી બેઠકો પણ મેળિી શકી નથી. ગત વિધાનસભામાં પાટટીએ ૨૦૬ બેઠકો સાથે જ્વલંત વિજય મળવ્યો હતો. સમાજિાદી પાટટી (સપા)ના થટાર પ્રચારક અને મુલાયમ વસંહના પુત્ર અવિલેશ યાદિે જણાવ્યું હતું કે પાટટી-કાયણકતાણઓ ઇચ્છે છે, મુલાયમ વસંહજી મુખ્ય પ્રધાન બને. બીજી તરફ પૂિણ મુખ્ય પ્રધાન મુલાયમ વસંહ યાદિે જણાવ્યું હતું કે સમાજિાદી પાટટીમાંથી કોણ મુખ્ય પ્રધાન બનશે તે અંગેનો વનણણય પાટટી કરશે અને તે માટેની મળનારી બેઠકમાં આ અંગે ચચાણ થશે. જવાબદારી મારીઃ રાહુલ ઉત્તર પ્રદેશમાં મેં પ્રચાર કયોણ હતો અને હું કોંગ્રેસના પરાજયની જિાબદારી થિીકારું છું, એમ કોંગ્રેસના મહામંત્રી અને ઉત્તર પ્રદેશમાં કોંગ્રેસના થટાર પ્રચારક રહેલા રાહુલ ગાંધીએ તેમના સત્તાિાર વનિાસથથાન ૧૦ જનપથ િાતે પત્રકારો સાથેની િાતચીતમાં જણાવ્યું હતું. રાહુલ ગાંધીએ જણાવ્યું કે હજુ અમારે ઉત્તર પ્રદેશમાં સંગઠન મજબૂત કરિાની જરૂર છે. નબળા સંગઠનને કારણે પરાજય મળ્યો છે. તેમણે જણાવ્યું કે હું મુલાયમ વસંહ અને અવિલેશ વસંહને અવભનંદન પાઠિું છું. જનતાએ સમાજિાદી પાટટી

ઉત્તર પ્રદેશ (૪૦૩)

સપા બસપા ભાજપ કોંગ્રેસ+સાથી અન્ય

૨૨૪ ૮૦ ૪૭ ૩૭ ૧૫

પંજાબ (૧૧૭)

ગોવા (૪૦)

ઉત્તરાખંડ (૭૦)

ભાજપ+સાથી ૬૮ કોંગ્રેસ કોંગ્રેસ ૪૬ ભાજપ પીપીપી ૦ બસપા અન્ય ૩ અન્ય

૩૨ ૩૧ ૩ ૪

પવરણામ આવ્યા છે, તેના કારણે અમે વનરાશ થયા છીએ. પરંતુ અમે વિપક્ષમાં બેસિા તૈયાર છીએ. માયાવતીનાં સૂપડાં સાફ દેશના સૌથી મોટા ગઢ ઉત્તર પ્રદેશમાં માયાિતીના

વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ઘોર વનરાશા સાંપડી છે. લોકસભાની માફક વિધાનસભામાં પણ કોંગ્રેસ બાજી મારી શકશે તેમ માનીને રાહુલ ગાંધીએ ઉત્તર પ્રદેશમાં જબરદથત પ્રચાર અવભયાન હાથ ધયુ હતું, પરંતુ રાહુલ ગાંધીની મહેનત એળે ગઇ છે. અધૂરામાં પુરું, ઉત્તર પ્રદેશના એક ઝોનમાં િચણથિ ધરાિતાં અજીત વસંહના રાષ્ટ્રીય લોકદળ સાથે કરેલા જોડાણથી પણ કોંગ્રેસને કઇં ફાયદો થયો નથી. ઉત્તર પ્રદેશની ચૂંટણીના પવરણામો અમારા માટે આંચકારૂપ છે, પરંતુ તેને માટે રાહુલ ગાંધી દોષી નથી, એમ ઉત્તર પ્રદેશ કોંગ્રેસ કવમટીના િડાં રીટા બહુગુણાએ જણાવ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું કે જે

શાસનનો અંત આવ્યો છે અને મુલાયમ વસંહ યાદિની સમાજિાદી પાટટીએ પૂણણ બહુમત મેળિી લેતા ફરીથી પ્રદેશમાં થથાવનક પક્ષનું શાસન આવ્યું છે. રાહુલ ગાંધી દ્વારા થયેલા પ્રચારથી પાટટીને કોઇ િાસ ફાયદો થયો નથી તેના જેિી જ હાલત અન્ય પક્ષોની પણ થઇ છે. ભાજપની સ્થથવત ગત વિધાનસભા ચૂંટણી કરતા પણ આ િિતે કમજોર જોિા મળી રહી છે. સપાની શરૂઆતથી સરસાઇ ઉત્તર પ્રદેશની ૪૦૩ બેઠકોની સાત તબક્કામાં યોજાયેલી ચૂંટણીની મંગળિારે સિારે મત ગણતરી હાથ ધરિામાં આિતાં પહેલેથી જ સમાજિાદી પાટટીએ સરસાઇ હાંસલ કરી લીધી હતી. જોકે

!

#

મણણપુર (૬૦)

ભાજપ+સાથી ૨૪ કોંગ્રેસ ૯ એનસીપી ૦ અન્ય ૭

તરફી મતદાન કયુું અને તે ફરી સત્તા સંભાળે તેિું ઉત્તર પ્રદેશની જનતા ઇચ્છતી હતી. ગત લોકસભાની ચૂંટણીમાં ૨૨ બેઠક મેળિીને ઉત્તર પ્રદેશમાં ફરી પગદંડો જમાિી રહેલી કોંગ્રેસને પણ

કોંગ્રેસ ભાજપ એનસીપી અન્ય

,%+ / 0 "#% ( +" ()#% 0 & &% " ! !

.* / *+ )

#!"+ &$ $

'%#

.

+

"' %% ()#

"

% $ *

*

%

$

# '

'& +-#&* *" )#&! "'$ & # # $ " !% "

$

!!!

$

મણિપુરમાં કોંગ્રેસની હેણિક મુખ્ય પ્રધાન આઈબોબી વસંહ ફરી સત્તા સંભાળે િેવાં અહેવાલો છે. અગાઉ ૨૦૦૭ની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસનો ૩૦ બેઠકો પર વવજય થયો હિો િેની સામે આ વખિની ચૂંટણીમાં િેની સ્થથવિમાં નોંધપાત્ર સુધારો થયો હિો. આ વખિે પીડીએફને ફાળે ૧ અને ટીએમસીને ફાળે ૭ બેઠકો ગઇ છે.

ઈમ્ફાલઃ ઝળહળિા વવજયની હેવિક સાથે રાજ્યમાં કોંગ્રેસે ફરી સત્તાનું સુકાન સંભાળવા િરફ પ્રયાણ કયુું છે. મવણપુરમાં ૬૦ સભ્યોની વવધાનસભામાં સરકાર રચવા માટે કોંગ્રેસને થપષ્ટ બહુમિી મળી છે. રાજ્યમાં સરકાર રચવા કોંગ્રેસને ૩૧ બેઠકોની જરૂર હિી િેની સામે ૪૨ બેઠકો પર િેનાં ઉમેદવારો વવજયી નીવડયા છે. રાજ્યનાં

ગોવામાં ભાજપ જીત્યું, ઉત્તરાખંડમાં અટવાયું પણજી, દહેરાદૂનઃ ગોવા વવધાનસભાની ચૂંટણીમાં ભાજપે ૨૪ બેઠકો સાથે બહુમવિ હાંસલ કરી છે. જ્યારે કોંગ્રેસે ગિ વવધાનસભા ચૂંટણીમાં ૧૬ બેઠકો મેળવી હિી. િેને ફાળે આ ચૂંટણીમાં માત્ર નવ બેઠકો જ મળી છે. િેની સરખામણીએ ભાજપને ૧૦ બેઠકોનો ફાયદો થયો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે વષષ૨૦૦૭માં ભાજપને સાિ બેઠકો જ મળી હિી. ઉત્તરાખંડમાં કોંગ્રેસ સૌથી મોટો પક્ષ ઉત્તરાખંડ વવધાનસભામાં આ વષષે કોઇ પણ પક્ષને પૂણષ બહુમિ નથી મળ્યો અને કોંગ્રેસ ૩૨ બેઠક સાથે સૌથી મોટા પક્ષ િરીકે આગળ આવ્યો છે. જ્યારે આ ચૂંટણીમાં કોટદ્વાર વવધાનસભા મિક્ષેત્રમાં મુખ્ય પ્રધાન ભુવન ચંદ ખંડુરી હારી ગયા છે. જેમને પ્રવિથપધધી કોંગ્રેસના નેગીએ હરાવ્યા છે. ખંડુરીએ જણાવ્યું છે કે હાઇકમાન્ડનો ફેંસલો મારા માટે અંવિમ રહેશે.

=!4& 4 & ># &)

#!"+

0 "#% / +" .* ( & !% & &% $ " ! ! $ ! +' +) ' +' +) !! # $ $! $ ! " * ! ' ! * $ ! ! ) $ &

અકાલી દળ (૫૬) અને ભાજપ (૧૨)એ કુલ ૬૮ બેઠકો મેળવી છે. જ્યારે કોંગ્રેસના ફાળે ૪૬ અને અન્યના ફાળે ત્રણ બેઠકો આવી છે. મુખ્ય પ્રધાન મોદી સાથેની મુલાકાિ પછીથી વશરોમણી અકાલી દળ (એસએડી)ના પ્રમુખ સુખબીર બાદલે પોિાના વપિાની સાથે પક્ષને વવજય અપાવવા માટે વવવવધ કાયોષ કયાષ હિાં . નરેન્દ્ર મોદી અને સુખબીર બાદલની કાયષ કરવાની રીિ એક જેવી જ છે.

ચંદીગઢઃ એક વષષ અગાઉ ગુજરાિના મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પંજાબના મુખ્ય પ્રધાન પ્રકાશ વસંહ બાદલનાં પત્ની અને નાયબ મુખ્ય પ્રધાન સુખબીર બાદલનાં માિા સુરીન્દર કૌરની ભોગવવવધમાં હાજરી આપી હિી. મોદી આ પ્રસંગ દરવમયાન સુખબીરની બાજુમાં બેઠા હિા અને િેમણે સુખબીર સાથે કેટલાક મુદ્દાઓ પર ચચાષ કરી હિી. મંગળવારે જાહેર થયેલા વવધાનસભા ચૂંટણી પવરણામોમાં વશરોમણી

.

!

,%+ / "

!

૪૨ ૦ ૦ ૧૮

એકઝીટ પોલમાં સમાજિાદી પાટટી મોટા પક્ષ તરીકે બહાર આિશે તેમ જાહેર થયું હતું પરંતુ જેમ જેમ પવરણામો જાહેર થતાં ગયા તેમ સમાજિાદી પાટટીની હાલત િધુ મજબુત બની ગઇ હતી. મતગણતરીમાં શરૂઆતના ટ્રેન્ડમાં ભાજપે લીડ હાંસલ કરી લીધી હતી અને એક તબક્કે ૬૫ સીટ ઉપર વિજય મેળિી લીધો હતો. પરંતુ જેમ જેમ એક પછી એક રાઉન્ડ પૂણણ થતાં ગયા તેમ ભાજપ ગત વિધાનસભાની ચૂંટણી કરતાં પણ નીચા આંકડા ઉપર પહોંચી ગયું હતું. ઉત્તર પ્રદેશના તમામ ઝોનમાં સમાજિાદી પાટટી છિાઇ ગઇ છે. ઉત્તર પ્રદેશના આઝમગઢ, લિીરપુર, બનારસ સવહતના વિથતારોમાં સમાજિાદી પાટટીનો દબદબો દેિાઇ આવ્યો છે તો બીજી બાજુ છેલ્લા પાંચ િષણથી તાનાશાહી િલણથી શાસન ચલાિી રહેલા મવહલા મુખ્ય પ્રધાન માયાિતીના બહુજન સમાજ પાટટીનો કરુણ રકાસ થયો છે. ગત િિતે બ્રાહ્મણ અને દવલત કાડડને સાથે રાિીને હાસલ કરનાર સત્તા માયાિતીની પાટટીને આ િિતે માત્ર ૯૦ બેઠકોથી જ સંતોષ માનિો પડયો છે. આશરે ૧૧૦થી પણ િધુ બેઠકો ગત િિત કરતાં ઓછી મળી છે અને માયાિતીના નેતાઓ હારી ગયા છે.

$

પંજાબના મુખ્ય પ્રધાને ગુજરાતનાં મોડલને અનુસરીને ણવજય મેળવ્યો

H$# &6?

4,4

> &414) 4

BGGD 5

=!4& 4 $@ 5 4 & ># 4? ' 9 * * !4 9 9 9 > > 9 6 # =!4& 4 & ># 4 $@ 4,4 . 4 4? &'9!4 5 # 6 #%>@ 5 F #%@ 4 4"

;!4&

>"5 ; !6? 9 9J 9

4 : '#9 5! 7! 4!#4 6 3? 5 '#9 $ 4 9#5 9 4 5 &4 9 4 !4 BE 5 5 4? 5 FC #%@ 4 # 5!> 4,4 5 9

4,4 5

6#5

4 : &?

A

>

H&H &5 5 5 4& &? 4" 4,4 5 8#@ < 4 5 4 : > 4 9! /4 4 & &? A > $4 5H 4& 9 2 5 #4 6 4 5 > 4 6 4 5 I(!5$ 4 4,4 + 4 .4 4 4 > .4 @ 4 4 5 @ 4 & ># 04 8J '# 4 4& $6 H 4 ?H 4? 2-H %9

&( & $ '

+

+ "" " '

( % ( %

! !

,

$! &"'$% " + "" " )"$ # "! $! * '$% "!% "

# &


વિટન

Gujarat Samachar - Saturday 10th March 2012

વિશ્વની િૈભિી યોટ્સ (૧) એકલીપ્સ ઃ દુબઈના િેખની યોટને ઝાંખી પાડવા માટે રનિયન અબજોપનત રોમન અશ્રાનોવીએ આ યોટ તૈયાર કરાવેલી આ યોટની લંબાઈ ૫૨૫ ફીટ છે તેમાં નમસાઇલને ઓળખી લે તેવી િણાનલ, બે હેનલકોપ્ટર, ચડી ઉતરી િકે તેવા પેડ, તરવા માટેનો હોજ, સાથે એક સબમરીનનો સમાવેિ થાય છે. (૨) દુબઈ ઃ ૫૨૪ ફૂટ લાંબી આ બોટ મૂળ તો બૃનેઇના રાજકુમાર જાફરી બોટકીયાહ માટે તૈયાર કરાઈ હતી અને જ્યારે દુબઈના િેખને ૩૦૦ નમનલયન ડોલરમાં વેચવામાં આવી ત્યારે નવશ્વમાં તે સૌથી મોંઘી બોટ ગણાઈ હતી. તેમાં પાંચ વી.આઇ.પી. એપાટટમન્ે ટ છે. છ વૈભવી એપાટટમન્ે ટ, એક હેનલકોપ્ટર પેડ, નાની સબમરીન ઉપરાંત સ્કવોિ રૂમ અને સ્પાની પણ સુનવધા છે. (૩) અલ સૈહઃ ઓમાનના સુલતાન અબૂની માનલકીની ૫૦૮ ફીટ લાંબી, કોન્સટટ હોલ ધરાવતી ૭૦ મહેમાનો અને ૧૫૦ કમાચારીઓને સમાવી િકે છે. (૪) રિન્સ અબ્દુલ અઝીઝ ઃ ૪૮૨ ફીટ લાંબી આ હોડીમાં મુખ્ય ડોક પર લાંબી પરસાળ છે. ટાઇટેનનક પછી આ સૌથી લાંબી પરસાળ ધરાવતી યૉટમાં ૨૨ મહેમાનોનો સમાવેિ કરી િકાય છે. (૫) અલ હુરરયાઃ ૪૭૫ ફફટ લંબાઈનું આ હકીકતમાં એક જહાજ છે ૧૮૬૫માં લંડન ખાતેના સમુડં ા બ્રધસા દ્વારા તેનું બાંધકામ કરવામાં આવ્યું હતુ.ં ઇજીપ્તના રાજાની માનલકીના આ જહાજને અત્યારે એલેક્ઝાન્ડ્રીયા ખાતે લંગર કરી દેવાયું છે. • વહેલા જન્મેલા બાળકોમાં આરોગ્યની વધુ સમસ્યાઃ તાજેતરમાં જ કરવામાં આવેલા નવા અભ્યાસમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે નનધાાનરત ગાળા કરતા થોડાક સપ્તાહ પહેલા જન્મ લેનાર નવજાત નિિુમાં નિિુ તરીકે આરોગ્યની સમસ્યા ઊભી થવાનો ખતરો િમાણમાં વધારે રહે છે. નવા અભ્યાસ દરનમયાન તબીબીઓ જણાવ્યું છે કે વહેલી તકે જન્મ લેનાર બાળકોમાં આરોગ્યની સમસ્યા ઊભી થવા માટે કેટલાક પનરબળો જવાબદાર રહે છે. પાન-૪૬નું ચાલુ

હમવતનીના... આ ઝપાઝપીમાં તેણે હનરન્દરના હાથમાંથી ચાકુ આંચકી લઇને તેને વળતા ઘા ઝીંકી દીધા હતા. ઝપાઝપીમાં અમીત નિતને પણ હાથમાં અને એક આંખની નીચે ઇજા પહોંચી હતી. આ ઘટના છઠ્ઠી પાન-૧૯નું ચાલુ

એક લડાઈ... વિપિેથી કેશુભાઈ પટેલ, સુરેશ મહેતા, અશોક ભટ્ટ િગેરે બેગ લઈને આવ્યા તેના પર સૂત્રો હતાં. ગૃહની અિમાનના માટે તેમને છ વિિસ સુધી બરતરફ કરી િેિાયા, પછી પ્રથતાિ આવ્યો એટલે બરતરફીની સમયમયાાિા છમાંથી એક વિિસની થઈ. આમાં એક િાર વિપિે ‘સમાંતર વિધાનસભા’ યે ચલાિેલી! ૧૯૮૯નું ન્યાયાધીશ સાથેના િુવ્યાિહારનું પ્રકરણ યાિ છે? ૨૭ સપ્ટેમ્બરે, આને માટે સભામોકૂફીની િરખાથત આિી હતી. નવિયાિમાં ન્યાયાધીશ સામે પોલીસ

નવેમ્બર, ૨૦૧૧ના રોજ બન્યાના ત્રણ નદવસ બાદ નવમી નવેમ્બરે તે પોલીસ સમક્ષ હાજર થઇ ગયો હતો. તેણે ઝપાઝપીમાં હનરન્દરને ગંભીર ઇજા પહોંચાડી હોવાનું અને ઝપાઝપીના બનાવના નદવસે સવારે હેરોઇનનું સેવન કયુું હોવાની પણ પોલીસ સમક્ષ કબૂલાત કરી હતી.

ઈન્થપેક્ટરે અત્યંત શરમજનક વ્યિહાર આચયોા હતો. ગુજરાત વબરાિરી તરફથી એક નાગવરક સવમવતએ પણ આ ઘટનાની તપાસ કરિાનું બન્યું ત્યારે આ ન્યાયાધીશને મળિાનું મારે બન્યું હતું.

ચચાા અને ચંપલદશાન! ‘ગુજરાતમાં લોકાયુિ’ની પસંિગી આજે તો ન્યાયતંત્રના િરિાજે છે, પણ ૧૯૮૬માં આ મુદ્દે ગૃહમાં જે વિધેયક આવ્યું ત્યારે એક અપિ ધારાસભ્ય જસપાલ વસંહે અમુક આિેપ કયાા કે બીજાં મવહલા ધારાસભ્ય ચંદ્રા શ્રીમાળીએ ગૃહમાં જ તેમની સામે ચંપલ ઉગામ્યું, પછી

45

જીિનસાથીને ૬.૮ વબવલયન પાઉન્ડની યાટ ભેટ આપતા વિટીશ ઉદ્યોગપવત

લં ડ નઃ ધનિાન વ્યવિને પોતાના સમૃવિનો િેખાિો કરિાનું હંમેશા ઘેલું રહેતું હોય છે અને તેમાં તેમની પ્રથમ પસંિ મોંઘા િાહનો હોય છે. આિા જ એક બનાિમાં વિટનના સુપર રીચ અને વિટનના ફામાસી સેક્ટરના મહારથીઅનનેથટોએ વિટનમાં જ તૈયાર કરાયેલી સૌથી મોંઘી ૬.૮ વબવલયન પાઉન્િની એક બોટ ખરીિીને પોતાની પત્ની અને વિટનની પૂિા વમસ યુકે બાટટરેલી (૪૦)ને ભેટ આપી છે. િિા ઉદ્યોગમાં પ્રથમ થથાન ધરાિતા અનનેથટોનું સામ્રાજ્ય ૬.૮ વબવલયન પાઉન્િ છે. તેમણે પોતાની પત્નીને સરપ્રાઇઝ આપિા માટે વિટનની બોટ બનાિનારી કંપની 'િેિનપોટટ યારસ' પાસે તૈયાર કરાિિાિી હતી. તેની પત્નીને ખ્યાલ ન આિે એટલા માટે તેને માફી માંગી લીધી. બીજી િાર તેમને ‘ચચાામાં ભાગ લેિાની તક ન મળતાં’ સભાત્યાગ કયોા તેને અધ્યિની અિમાનના ગણીને એક વિિસ બરતરફ કરાયા હતાં. ગુજરાતમાં વિપિ-નેતા તરીકે નગીનિાસ ગાંધી, ભાઈકાકા, જયિીપવસંહ, કાંવતલાલ ઘીયા, ચીમનભાઈ પટેલ, માણેકલાલ ગાંધી, માધિવસંહ સોલંકી, બાબુભાઈ જ. પટેલ, િલસુખભાઈ ગોધાણી, સી.િી. પટેલ, કેશુભાઈ પટેલ પણ રહી ચૂક્યા છે, આજે તે થથાને શવિવસંહ ગોવહલ છે. પૂિાભૂવમકાનો આ અંિાજ ગુજરાત વિધાનસભાની શ્વેતશ્યામ છબી પારખિામાં કામ આિશે!

પ્રોજેક્ટ-૫૫ નામ અપાયું હતું. બટાારેલી માટે તૈયાર કરિામાં આિેલી આ યાટની કકંમત જ ૧૦૦ વમવલયન પાઉન્િ છે, તેમાં બળતણ ભરિા માટે ૨૫૦,૦૦૦ પાઉન્િની જરૂર પિે છે. િાિા૨ નામ ધરાિતી આ બોટની લંબાઈ ૩૧૪ ફીટ છે. હિે અનનેથટો પવરિારના ફરિાના િાહન તરીકે આ બોટનો ઉપયોગ થશે. િાિા-૨ હિે તેમની ૧૫૪ ફીટ લંબાઈ ધરાિતી જૂની બોટનું ધ્યાન લેશે. ઓછામાં ઓછા ૨૦૦ કારીગરોની મહેનતથી આ બોટ તૈયાર થયેલી છે. આ શુક્રિારે જ્યારે આ બોટને તરતી મૂકિામાં આિી ત્યારે હજારો માણસોનું ટોળું સમુદ્ર કકનારે એકત્ર થયું હતું.

કેરેબીયન સમુદ્ર તરફ જિા આ િંપતી રિાના થયા હતા. આ બોટની વિશેષતા એ છે કે તેમાં બોટના પિખા સાથે સંકેલી લઈ શકાય તેિી બીચ ક્લબ છે. આ ઉપરાંત બોટ પર ઉપસ્થથત મહેમાનોની મરજી અનુસાર ઉંિુ કે છીછરુ કરી શકાય તેિું તળાિ છે. મહેમાનો માટેની કેવબનો છે તે ઉપરાંત યાટમાંથી મુસાફરોને કાંઠે લઈ જિા માટે સાથે ચાર નાના કિની પણ િૈભિી હોિીઓ છે આ િાહન કિાચ અન્ય લોકો માટે જરૂવરયાત અનુસાર ઉપલબ્ધ થઈ શકશે પણ તે માટે તેમને હજારો પાઉન્િ ભાિે પેટે ખચાિા પિશે. વિિા યાટની રચના અને વિશેષતા આ યાટની વિઝાઇન

હેમ્પશાયર સ્થથત આિી ખાસ વિઝાઇનો તૈયાર કરિામાં માહેર ગણાતા રેિમેન વ્હાઇટલી િીકસને તૈયાર કરી છે જ્યારે તેની આંતવરક સજાિટ રેમી ટેસીયર દ્વારા તૈયાર કરિામાં આિી છે. આ યાટનો ફાળકો પ્રથમ િેિોન ખાતેના એપલિોર ખાતે તૈયાર કરિામાં આવ્યો હતો પછી તે ફાળકામાં આંતવરક તેમજ બાહ્ય સુવિધાઓ ઉભી કરિાનું કાયા િેિોનપોટટ દ્વારા હાથ ધરિામાં આવ્યું હતું. આ બોટ કુલ છ માળ ધરાિે છે તેમાં હેલીપેિની, નહાિા માટેનું ઉંિુ-છીછરું કરી શકાય તેિા થિીવમંગ પુલની, સંકેલી શકાય તેિી બીચ ક્લબની અને મહેમાન ગૃહની વ્યિથથા ગોઠિાઈ છે.

વિટામીન ‘ઈ’ના િધુ ડોઝથી હાડકાં િહેલા નબળાં પડી શકે લંડનઃ જંક ફૂ઼ડ ખાઈને મલ્ટટનવટામીન્સનો પૂરક આહાર લેવાની એક ફેિન છે. નવટામીન ઈ ઘડપણને આગળ વધતું અટકાવવા માટેનું લોકનિય અને ચમત્કારી ઔષધ ગણાય છે, પરંતુ નવટામીન ઈનો પૂરક આહાર (સપ્લીમેન્ટ) હાડકાને તેમના સમય કરતા વહેલાં નબળાં બનાવી દેતો હોવાનું એક અભ્યાસમાં બહાર આવ્યું છે. નવટામીન ઈ ઉમેરેલો ખોરાક પિુઓને અપાતાં તેમના પાન-૯નું ચાલુ

હેલો એનઆરજી.... વિધાનસભાના અધ્યિ ગણાતા િસાિાના મુદ્દે ભાજપ થકી કોંગ્રેસવિરોધી આંિોલન શરૂ કરાતાં આ વિથફોટક હકીકતો પ્રકાશમાં આિી છે. કોંગ્રેસે તો છેલ્લા ૬-૮ મવહનાથી હંગામી ચાજા હેઠળ ચાલતા ગુજરાતના આવિજાવત વિકાસ વિભાગને સાિ માંિલો ગણાવ્યો છે. િષા

હાડકાં ૨૦ ટકા વધુ નબળા જણાયાં હતાં અને નચંતાજનક બાબત એ હતી કે માત્ર આઠ સપ્તાહ પછી આવી અસર દેખાઈ હતી. અનાજ, ઓનલવ તેલ, ઈંડાની જરદી અને બદામ સનહતના ગરવાળા ફળોમાંથી કુદરતી રીતે મળતું નવશ્વનું સૌથી લોકનિય સપ્લીમેન્ટ હૃદયરોગ, કેન્સર અને મોતીઆનાં જોખમને પણ ઘટાડવા સાથે વૃદ્ધાવસ્થામાં મગજને સતેજ રાખે છે.

૨૦૧૧-૧૨ના ચાલુ િષામાં વિભાગનું ૫૦ ટકા બજેટ પણ િપરાયું નથી. એમ તો છેલ્લાં ચાર િષોાથી સ્થથવત આનાથી કાંઈ જુિી નથી, પરંતુ જે કાંઈ નાણાં ખચાાય છે એમાંના મોટા ભાગે િહીિટી ખચા પાછળ જ ખચાાય છે. આવિિાસી વિકાસ માટે ખરા અથામાં કેટલાં નાણાં િપરાય છે એ પ્રશ્ન છે. રાજ્યમાંનો આવિિાસી તો કોંગ્રેસી શાસનની જેમ જ ભાજપ શાસનમાંય પીસાઈ રહ્યો છે.

અને છેલ્લે... ‘જો ભાજપ સરકાર પારિશશી હોય તો ‘કેગ’ના વરપોટટમાં રૂવપયા ૨૬ હજાર કરોિની ગેરરીવત થઈ હોિાનો ઉલ્લેખ છે તે જાહેર કરે.’ ભાજપની વમત્રપાટશી વશિ સેનાના સાંસિમાંથી કોંગ્રેસી સાંસિ બનેલા પત્રકાર-નેતા સંજય વનરુપમે િવિણ ગુજરાતમાં આિીને કરેલો ટંકાર.


46

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 10th March 2012

$ "! !"

#

#

"

%%%

! ! 1+ "/ 5(/ !6 $&/

#

4 !7 /&&/ 37 #6(/ /- , %

4

: "

(

( ! ! (

*$, 51 '"$*-*49 "6"*-"#-&

1&/*/( 4*.& %"93 " 7&&, ". 40 1.

."*- +"-"2".

9")00 $0 5,

'

%

11-9

%$

5)14 16.7 8)6,9;9)=-4 +7 <3

>>> 8)6,9;9)=-4 +7 <3

$(

8 8 516 ;>7 :0)916/ " (# " @ 88 @ 88 @

" # ;: .9 @ ' " ' 1/0;: $7 )6+<6 1/0;: 75*):) 75*):) 41/0;: 764? .975

#8-+1)4 !)+3)/-: >1;0 "

05-,)*), $# $#

) )

#$ ! & " 16

975 8 8 !! !!

' " 05-,)*), <5*)1 -401 ")237; 0<2

@ @ @ @ @

%# &

"! "$

<5*)1 $# $#

' @ @ @ @ @ ' #

7;-4

) )

#

$ (

! *

!

%

, )

"# " #%

$$

&

@ @ @ @ @

$9)6:.-9:

975 8 8 !! !!

$

$" &

$ "

#$

$

)

! & !

( ( +

"2207 0"% *%%-&3&8 ) "8

!

% ! !)

%

!&.#-&9 "-*/( 0"% !&.#-&9 *%%-&3&8 ) "8

5%#529

હવે આિણા બધાના ફોન અને હમવતનીના હત્યારા ઈ-મેઈિ રેકોર્સસનો સંગ્રહ કરશે ભારતીયને કેદ લંડનઃ સરકારની નવી ત્રાસવાદ વવ રો ધી યો જ ના અં ત ગ ગ ત વિટન તમામ ફોન કોલ્સ, ટેક્સ્ટ મેસેજીસ, ઈમેઈલ્સ અને ઓનલાઈન વવવિટ કરાયેલી વેબસાઈટ્સની માવિતીનો સંગ્રિ કરશે. અિેવાલ અનુસાર, લેન્ડલાઈન અને મોબાઈલ ફોન કંપનીઓ તેમ જ િોડબેન્ડ પ્રોવાઈડસગને એક વષગ માટે આ ડેટા સંગ્રિ કરવાનો અને સુરક્ષા એજન્સીઓને તે આપવાનો આદેશ કરાશે. અિેવાલ અનુસાર, કોલ્સ, ટેક્સ્ટ કે ઈમેઈલ્સની વવગતો રેકોડડ નવિ કરાય, પરંતુ વરવસવર કે સેન્ડરના નંબર અને ઈ-મેઈલ એડ્રેસનો રેકોડડ રખાશે. ફેસબુક જેવી

સોવશયલ નેટવર્કિંગ સાઈટ્સ પર એકબીજા સાથે કોમ્યુવનકેશન કરનારની માવિતી યુકેની સુરક્ષા સેવાઓ માટે સુલભ બનશે. ટ્વીટર જેવી વેબસાઈટો પર ગ્રાિકો વચ્ચે સીધા સંદેશાઓ તેમ જ ઓનલાઈન વીવડયો ગેમ્સ વચ્ચે વાતચીતનો પણ સંગ્રિ કરાશે. સરકારની આ યોજનાથી નાગવરક સ્વાતંત્ર્ય બાબતો અંગે જ નવિ, રેકોર્સગની સલામતી બાબતે પણ વવવાદ સજાગવાની શક્યતા છે. સુરક્ષા એજન્સીઓની સલાિના આધારે આ યોજના ઘડાઈ છે.

! $ ! +1.'(1+ '6)+1 !+6:.)+7 %461* %.*+

'78

!+3* '6)+1 84 3*.'

લંડનઃ બે વષષ પૂવવે સ્ટુડન્ટ વવઝા ઉપર વિટન આવેલા અને મુદત કરતા વધુ રોકાઇ પડેલા ભારતીય યુવક અમીત વિત વિંહને તેના િાથીદારની હત્યા કરવાના કેિમાં કોટેે ચાર વષષ કેદની િજા ફરમાવી છે. નવેમ્બર-૨૦૧૧ની આ ઘટનામાં અમીત વિતે લેસ્ટરના એક મકાનમાં ઝપાઝપી દરવમયાન હમવતની અને તેના જેવા જ ગેરકાયદે વિાહતી હવરન્દર વિંહનું સ્ટેવબંગ કરીને હત્યા નીપજાવી હતી. આરોપી અમીત વિત વિંહે (૨૩) છરી વડે હુમલો કરીને હવરન્દર વિંહનું (૨૯)ને ગળાના ભાગે ઇજા પહોંચાડતાં તેનું મોત નીપજ્યું હતું. અમીત વિત અને હવરન્દર અન્ય ચાર-પાંચ ગેરકાયદે વિાહતી િાથે એક જ રૂમમાં રહેતા હતા. અમીત વિતની િજા પૂરી થયા બાદ તેને ભારત મોકલી દેવાશે. તેણે કોટે િમક્ષ જણાવ્યું હતું કે, પહેલાં હવરન્દરે એક ફૂટ લાંબા ચાકુથી તેના પર હુમલો કયોષ હતો, જેના પગલે તેમના વમત્રોએ હસ્તક્ષેપ કયોષ હતો. અનુસંધાન પાન-૪૫

+6

6'3)-+7

@ @ @ @ @

$7976;7 -> (793 &)6+7<=-9 ,576;76 7: 6/-4-: $(

(

(/!/ 2 &/ /#2 (/ 4 )6! 2$2&#2 $4*.2 4 $4*.6> *( &, 3 !6 $2 ' '6

5%#529

$# .975 01+)/7 #)6 9)6+1:+7 )4/)9? )9 : #)4))5 )197*1

;:: 6

! %

%

&

# "

! #" &

"448.3, #

2'.1 /92(4 5'6)+1 ;'-44 )4 90

!"

!

"

551;

''' $ #!"# ' %$

* !

) )%

+ "

" )-

$# "

7) )97,) !79*)6,)9 ?,-9)*), 0-66)1

<*)1 16+

(

, *

< = &0 9 > &(!/7 )6! 2$2&#2

&/40/

લિટનમાં એક તરફ ઓલલમ્પપક રમતોત્સવની તૈયારીઓને આખરી ઓપ અાપવામાં આવી રહ્યાાે છે ત્યારે બીજી તરફ રમતગમતપ્રેમીઓમાં પણ આ આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલમહોત્સવને લનહાળવાની ઉત્સુક્તા વધી રહી છે. દેશભરમાં ઉત્સાહનો માહોલ જામી રહ્યાાે છે તેનું પ્રતીક લંડનની થેપસ નદીમાં જોવા મળ્યું હતું. ઓલલમ્પપકના પાંચ લરંગવાળા લચહ્નની લવશાળ પ્રલતકૃલત નદીમાં તરતી મૂકવામાં આવતાં આકષષક નજારો સજાષયો હતો.

$-4

! *

(

&/40/ 0"% &/40/ *%%-&3&8 ) "8

ઓલિમ્પિકના આરંભ િૂવવેનો ઉત્સાહ

" $" &

%

! !

!

8 ./+( # 2 5(/ !6 $2 ' /'4

!

#

!

! *

!"

&

" *

'

& ' & '(%$

,,, ' +" $()-"

%#


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 10th March 2012

Why travel with

Southall Travel? Number One Travel Agent to India,

sA¦¸Ael qòAvel 

with over 20 years experience

 Open 24 hours a day, seven days a week. Call us anytime

 Price guarantee will not be beaten on price

 Specialists for worldwide flights and holidays with any airline, anywhere, anytime Fast and reliable service Multilingual staff

offering impartial advice

 UK’s 100 Fast Track Companies (Sunday Times 2005)

 Trusted household brand for total peace of mind

sA¸e j ˆA mAqe yAºA krvAnuù psùw krˆAe?

20 v¿A#¸I qòAvelmAù anuvI aevA

Art yAºA mAqenA æ¸m nùbrnA qòAvel aejNq

 iwvsnA cAevIsey klAk ane sPtAhnA sAtey iwvs kAe¤ po smye fAen krAe

 AvnI gerùqI

amne Av bAbte kAe¤ po bIq krI ˆkˆe nih

 ivËmAù gme TyAù kAe¤ po

smye kAe¤ po aerlA¤nnI flA¤q ke hAelIdez mAqenA in¿oAùt

 zdpI ane sùtAe¿AkArk sevA bhuA¿AIy SqAf

ewAvmuKt slAh

 yukenI 100 fASq qòek kùpnI pEkInI aek (sNde qA¤Ms 2005)

 mnnI ˆAùit mAqenuù œrœrmAù ÀoItuù ivËsnIy nAm

Call Centre open 24 hours

A BTA 80626

0208 843 6800

Think Travel, Think Southall Travel www.southalltravel.co.uk

47


48

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 10th March 2012

Gujarat Samachar  

Gujarat Samachar weekly news paper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you