Issuu on Google+

FIRST & FOREMOST GUJARATI WEEKLY IN EUROPE

Let noble thoughts come to us from every side અા નો ભદ્રા: ક્રતિો યન્તુિિશ્વત: | દરેક વદશામંાથી અમનેશુભ અનેસુદં ર વિચારો પ્રાપ્ત થાઅો

સંિત ૨૦૭૦, િૈશાખ િદ બીજ તા. ૧૬-૦૫-૨૦૧૪

16th May 2014

‘મહાનાયક’ મહાવિજય

ભાજપના નેતૃત્િમાંએનડીએનો ભવ્ય વિજય

નરેન્દ્ર મોદી ૨૧મીએ િડા પ્રધાન પદના શપથ લેશે

નવી દિલ્હીઃ ભારતીય મતદારોએ છેલ્લા અઢી દસકામાં િથમ વખત સ્પષ્ટ જનાદેશ આપતાં ભાજપના ગળામાં વવજયની વરમાળા પહેરાવી છે. શુક્રવારે જાહેર થયેલા ૧૬મી લોકસભાના ચૂટં ણી પવરણામો અનેક રીતેઐવતહાવસક છે. મતદારોએ આઝાદી બાદ પહેલી વખત વબન-કોંગ્રસ ેી પક્ષનેસ્પષ્ટ બહુમતી સાથેદેશની શાસનધુરા સોંપી છે. તો ૨૮૩ બેઠકો મેળવનાર ભાજપનો તેના સ્થાપના કાળથી અત્યાર સુધીનો આ સૌથી શ્રેષ્ઠ દેખાવ છે. ગુજરાત (૨૬ બેઠક) અને રાજસ્થાન (૨૫ બેઠક)માં તો ભાજપેતમામ બેઠકો કબ્જેકરીને વવક્રમ સર્યોોછે. કોંગ્રસ ે ે દેશની આઝાદી પછીનો સૌથી નબળો દેખાવ કરતાં માત્ર ૪૩ બેઠકો પર વવજય મેળવ્યો છે. એકેય રાર્યમાં કોંગ્રસ ે બે આંકડામાં પણ બેઠકો મેળવી શકી નથી. અનેવડોદરા બેઠક પરથી ૫.૭૦ લાખ મતની વવક્રમજનક સરસાઇથી વવજય મેળવનાર નરેન્દ્ર મોદી ૨૧ મેના રોજ એનડીએના સુકાની તરીકેવડા િધાન પદેશપથ લેશેત્યારેઆ

વવજય થયો છે. મોદી વડોદરા સવહત વારાણસીની સીટ પરથી પણ ચૂટં ણી લડતા હતા અનેત્યાં પણ તેમનો વવજય થયો છે. વડોદરાથી રેકોડડ મત હાંસલ થતાં નરેન્દ્ર મોદી આજે મતદારાના મતદારોનો આભાર માનવા વડોદરા આવી પહોંચ્યા હતાં. મોદી સામે કોંગ્રસ ે ના ઉમેદવાર મધુસદૂ ન વમસ્ત્રી હતાં જેમને૨,૭૫,૩૩૬ મત મળ્યા હતા ર્યારેનરેન્દ્ર મોદીનેજંગી ૮,૪૫,૪૬૪ મત મળ્યા છે. દિગ્ગજો ઘરભેગા નવી પેઢી કદાચ પહેલી વાર એનડીએ - ૩૩૭ ભાજપ - ૨૮૩ યુપીએ - ૫૮ કોંગ્રેસ - ૪૩ કેન્દ્રમાંકોઇ એક પક્ષની સરકાર આવતા જોશે. અલગ અલગ સવોોચ્ચ સ્થાન પર વબરાજનાર ગાંધીએ જનમતને માથે વડોદરા હૈ.’ તેમણેકહ્યુંહતુંકે એક્ઝઝટ પોલમાં જેટલી બેઠકો ચઢાવતાં પક્ષના સૌથી નબળા દેશભરનુંમીવડયા સવારથી રાહ એનડીએને મળવાની ધારણા બીજા ગુજરાતી બનશે. ભાજપના િમુખ રાજનાથ દેખાવની જવાબદારી સ્વીકારી જોઇ રહ્યુંહતુંકેહુંકંઇક બોલુ,ં વ્યક્ત કરાઇ હતી, તેટલી તો વસંહે આ ભવ્ય વવજય માટે હતી. સોવનયા ગાંધીએ કહ્યુંહતું પરંતુમારુંમન કહેતુંહતુંકેજો ફક્ત ભાજપનેજ મળી છે. હવે નરેન્દ્ર મોદીનેયશના અવધકારી કે ચૂટં ણીમાં હારજીત થયા રહે બોલીશ તો વડોદરા જઇને જ ભાજપે અને ખાસ કરીને ગણાવતા કહ્યુંહતુંકેઆ જ્વલંત છે. નવી સરકારનેઅમેહાવદોક બોલીશ. આ પછી તેમણેલોકો મોદીએ જયલવલતા, માયાવતી તરફ હાથથી ઇશારો કરીને કે મમતા સામે સરકારને ટેકો જીતથી અમારી જવાબદારી શુભકામનાઓ આપી છીએ. પૂછ્યું હતું કે, ‘આજ કા વદન આપવાની રજૂઆત કરવા નહીં અચ્છેદિન આ ગયેહૈ... ઘણી વધી ગઇ છે. અમેવવકાસ ચૂટં ણીમાંભવ્ય વવજય બાદ કૈસા લગ રહા હૈ?’ અને જવું પડે. દેશવાસીઓએ આ તથા સુવહીવટના મુદ્દે ચૂટં ણી લડ્યા છીએ અને આગામી સૌિથમ નરેન્દ્ર મોદીએ જનતામાંથી અવાજ આવ્યો વખતેસ્પષ્ટ જનમત આપ્યો છે વદવસોમાંપણ અમારો એજન્ડા વડોદરામાં જાહેર સભાને હતો, ‘અચ્છેવદન આ ગયેહૈ.’ જેમાં વદગ્ગજ નેતાઓ અને ઉલ્લેખનીય છે કે વડોદરા મજબૂત સાંસદોને પરાજયનો વહન્દીમાંસંબોધતા જણાવ્યુંહતું આ જ રહેશ.ે કોંગ્રસ ે અધ્યક્ષ સોવનયા કે, ‘પૂરા વહન્દુસ્તાન જીસ નગરી બેઠક પરથી નરેન્દ્ર મોદીનો સામનો કરવો પડ્યો છે. ગાંધી અને ઉપાધ્યક્ષ રાહુલ કે વલયે ગૌરવ કર રહા હૈ વો ૫.૭૦ લાખ મતોથી જ્વલંત હારનાર નેતાઓમાં

ભાજપનાં અસંતષ્ટ ુ અને નેતા અને બાડમેરથી અપક્ષ ચૂટં ણી લડેલા જસવંત વસંહ, કોંગ્રસ ે નાં રાજ બબ્બર, કવપલ વસબ્બલ, સંજય વનરુપમ અનેવિયા દત્તનો સમાવેશ થાય છે. વારાણસીમાં આપનાં ઉમેદવાર અરવવંદ કેજરીવાલ મોદીની આંધીમાં તણાઇ ગયા છે. વબહારમાંનીવતશ કુમારના જનતા દળ યુનાઇટેડનેફક્ત બે બેઠકો મળી છે. લાલુ િસાદ યાદવનાં પક્ષ રાષ્ટ્રીય જનતા દળનેત્રણ બેઠકો મળી છે. લાલુ યાદવનાંપત્ની અનેઆરજેડીનાં ઉમેદવાર રાબડી દેવી તથા તેમના દીકરી વમસા બન્નેનો ભાજપના ઉમેદવાર સામે પરાજય થયો છે. વદગ્ગજ કોંગ્રસ ે ી નેતા અને ગૃહ િધાન સુશીલ કુમાર વશંદે ભાજપનાં શરદ બેન્સોડે સામે હાયાો છે. બીજાં કોંગ્રસ ે ી નેતા અંવબકા સોની પંજાબની આનંદપુર સાહેબ બેઠક પરથી વશરોમણી અકાલી દળનાંિેમ વસંહ સામે હારી ગયા છે. પૂવો ટેવલકોમ િધાન અને ટુ-જી કૌભાંડના મુખ્ય આરોપી ડીએમકેનાં એ રાજા તવમલનાડુમાં વનલગીરી બેઠક પરથી હારી ગયા.

નિી વદલ્િીમાંભાજપના િડા મથકેઉત્તર પ્રદેશમાંપક્ષના વિજયના ચૂંટણીમાંકારમા પરાજય બાદ પક્ષના િડા મથકેપત્રકારોનેસંબોધતા ચૂંટણીમાંજ્વલંત વિજય પાક્કો થયો બાદ તરત જ નરેન્દ્ર મોદી સૌપ્રથમ તેમના માતા વશલ્પી અવમત શાિનેમોં મીઠુંકરાિતા પક્ષના અધ્યક્ષ રાજનાથ વસંિ. પૂિવેચચાાકરતા કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ સોવનયા ગાંધી અનેરાહુલ ગાંધી. વિરાબાનેમળિા પિોંચ્યા િતા અનેતેમના આશીિાાદ મેળવ્યા િતા.


કચ્છ (અ.જા.)

હવનોદભાઈ ચાવડા સરસાઈઃ ૨,૫૪,૪૮૨

પરાજિત ઉમેદવાર - કોંગ્રેસ ડો. જદનેશ પરમાર

મિેસાણા

ગુજરાતની તમામ ૨૬ બેઠકો પર ભાજપના ઉમેદવારોનો ભવ્ય હવજય અમરેલી

જયશ્રીબિેન પટેલ સરસાઈઃ ૨,૦૮,૮૯૧

નારણ કાછહડયા સરસાઈઃ ૧,૫૬,૨૩૨

સાબરકાંઠા

ભાવનગર

પરાજિત ઉમેદવાર - કોંગ્રેસ જીવાભાઈ પટેલ

ગાંધીનગર

પંચમિાલ

બનાસકાંઠા

પરાજિત ઉમેદવાર - કોંગ્રેસ જહંમતજસંહ પટેલ

અમદાવાદ પશ્ચચમ (અ.જા.) ડો. કકરીટભાઈ સોલંકી સરસાઈઃ ૩,૨૦,૩૧૧

પ્રભાતહસંિ ચૌિાણ સરસાઈઃ ૧,૭૦,૫૯૬

વડોદરા

પાટણ

નરેન્દ્ર મોદી સરસાઈઃ ૫,૭૦,૧૨૮

પરાજિત ઉમેદવાર - કોંગ્રેસ ભાવજસંહ રાઠોડ

છોટા ઉદેપુર (અ.જ.જા.)

સુરેન્દ્રનગર

રામહસંિ રાઠવા સરસાઈઃ ૧,૭૯,૭૨૯

ભરૂચ

રાજેિ ચુડાસમા સરસાઈઃ ૧,૩૫,૮૩૨

પરાજિત ઉમેદવાર - કોંગ્રેસ િોઈતારામ પટેલ

લીલાધર વાઘેલા સરસાઈઃ ૧,૩૮,૭૧૯

પરાજિત ઉમેદવાર - કોંગ્રેસ મધુસૂદન જમસ્ત્રી

જૂનાગઢ

આણંદ

હદલીપ પટેલ સરસાઈઃ ૬૩,૪૨૬

પરાજિત ઉમેદવાર - કોંગ્રેસ ભરતજસંહ સોલંકી

ખેડા

િહરભાઈ ચૌધરી સરસાઈઃ ૨,૦૨,૩૩૪

પરાજિત ઉમેદવાર - કોંગ્રેસ રામજસંહ પરમાર

પરાજિત ઉમેદવાર - કોંગ્રેસ ઈશ્વર મકવાણા

પરાજિત ઉમેદવાર - કોંગ્રેસ જવક્રમ માડમ

પરાજિત ઉમેદવાર - કોંગ્રેસ મકસુદ જમઝાા

પરાજિત ઉમેદવાર - કોંગ્રેસ પ્રવીણ રાઠોડ

પરેિ રાવલ સરસાઈઃ ૩,૨૬,૬૩૩

પૂનમબિેન માડમ સરસાઈઃ ૧,૭૫,૨૮૯

નવસારી

સી.આર. પાટીલ સરસાઈઃ ૫,૫૮,૧૧૬

અમદાવાદ પૂવા

જામનગર

પરાજિત ઉમેદવાર - કોંગ્રેસ નૈષધ દેસાઈ

ડો. ભારતીબિેન હિયાળ સરસાઈઃ ૨,૯૫,૪૮૮

પરાજિત ઉમેદવાર - કોંગ્રેસ કકરીટ પટેલ

પરાજિત ઉમેદવાર - NCP કાંધલ જાડેજા

દિાનાબિેન જરદોિ સરસાઈઃ ૫,૩૩,૧૯૦

હદપહસંિ રાઠોડ સરસાઈઃ ૮૪,૪૫૫

લાલકૃષ્ણ અડવાણી સરસાઈઃ ૪,૮૩,૧૨૧

હવઠ્ઠલ રાદહડયા સરસાઈઃ ૨,૬૭,૯૭૧

સુરત

પરાજિત ઉમેદવાર - કોંગ્રેસ વીરજી ઠુમ્મર

પરાજિત ઉમેદવાર - કોંગ્રેસ શંકરજસંહ વાઘેલા

પોરબંદર

દેવજી ફત્તેપુરા સરસાઈઃ ૨,૦૨,૯૦૭

દેવુહસંિ ચૌિાણ સરસાઈઃ ૨,૩૨,૯૦૧

પરાજિત ઉમેદવાર - કોંગ્રેસ જદનશા પટેલ

દાિોદ (અ.જ.જા.)

જિવંતહસંિ ભાભોર સરસાઈઃ ૨,૩૦,૩૫૪

પરાજિત ઉમેદવાર - કોંગ્રેસ ડો. પ્રભા તાજવયાડ

બારડોલી (અ.જ.જા.)

પ્રભુભાઈ વસાવા સરસાઈઃ ૧,૨૩,૮૮૪

પરાજિત ઉમેદવાર - કોંગ્રેસ ડો. તુષાર ચૌધરી

પરાજિત ઉમેદવાર - કોંગ્રેસ સોમાભાઈ પટેલ

પરાજિત ઉમેદવાર - કોંગ્રેસ નારણભાઈ રાઠવા

રાજકોટ

મનસુખ વસાવા સરસાઈઃ ૧,૫૩,૨૭૩

વલસાડ

મોિન કુંડાહરયા સરસાઈઃ ૨,૪૬,૪૨૮

ડો. કે.સી. પટેલ સરસાઈઃ ૨,૦૮,૦૦૪

કયા રાજ્યમાંકયા પક્ષનેકેટિી બેઠકો મળી? પરાજિત ઉમેદવાર - કોંગ્રેસ પૂંજાભાઈ વંશ

આંધ્ર પ્રદેિ ભાજપ કોંગ્રેસ ટીડીપી િાયએસઆર ટીઆરએસ અન્ય

અરુણાચલ પ્રદેિ ભાજપ કોંગ્રેસ અન્ય આસામ ભાજપ કોંગ્રેસ એઆઈયુડીએફ અન્ય

હબિાર ભાજપ કોંગ્રેસ જેડી (યુ) આરજેડી આરએલએસપી એલજેપી અન્ય ચંડીગઢ ભાજપ ક���ંગ્રેસ અન્ય

છત્તીસગઢ ભાજપ કોંગ્રેસ અન્ય

૪૨/૪૨ ૩ ૧ ૧૬ ૯ ૧૨ ૧ ૨/૨ ૧ ૧ ૦

૧૪/૧૪ ૭ ૩ ૩ ૧ ૪૦/૪૦ ૨૨ ૨ ૨ ૪ ૩ ૬ ૧ ૧/૧ ૧ ૦ ૦

૧૧/૧૧ ૧૦ ૧ ૦

આંદામાન અનેહનકોબાર ભાજપ કોંગ્રેસ અન્ય કણાાટક ભાજપ કોંગ્રેસ જેડીએસ અન્ય

પરાજિત ઉમેદવાર - કોંગ્રેસ િયેશ પટેલ

૧/૧ ૧ ૦ ૦

૨૮/૨૮ ૧૭ ૯ ૨ ૦

દાદરા અનેનગર િવેલી ભાજપ કોંગ્રેસ અન્ય

૧/૧ ૧ ૦ ૦

દમણ અનેદીવ ભાજપ કોંગ્રેસ અન્ય

૧/૧ ૧ ૦ ૦

હદલ્િી ભાજપ કોંગ્રેસ આપ

૭/૭ ૭ ૦ ૦

ગોવા ભાજપ કોંગ્રેસ અન્ય

૨/૨ ૨ ૦ ૦

ગુજરાત ભાજપ કોંગ્રેસ આપ અન્ય

૨૬/૨૬ ૨૬ ૦ ૦ ૦

િહરયાણા ભાજપ કોંગ્રેસ આઈએનએલડી અન્ય

હિમાચલ પ્રદેિ ભાજપ કોંગ્રેસ અન્ય

જમ્મુઅનેકાચમીર ભાજપ કોંગ્રેસ પીડીપી

૧૦/૧૦ ૭ ૧ ૨ ૦ ૪/૪ ૪ ૦ ૦

૬/૬ ૩ ૦ ૩

ઝારખંડ ભાજપ કોંગ્રેસ જેએમએમ અન્ય

૧૪/૧૪ ૧૩ ૦ ૧ ૦

કેરળ ભાજપ કોંગ્રેસ આઈએનડી સીપીઆઈ (એમ) કેસી (એમ) આરએસપી આઈયુએમએલ અન્ય

૨૦/૨૦ ૦ ૮ ૨ ૫ ૧ ૧ ૨ ૧

લક્ષહિપ ભાજપ કોંગ્રેસ એનસીપી અન્ય

૧/૧ ૦ ૦ ૧ ૦

પરાજિત ઉમેદવાર - કોંગ્રેસ કકશન પટેલ

પરાજિત ઉમેદવાર - કોંગ્રેસ કુંવરજી બાવજિયા

મધ્ય પ્રદેિ ભાજપ કોંગ્રેસ અન્ય

મહણપુર ભાજપ કોંગ્રેસ એનઆઈપીએફ અન્ય

૨૯/૨૯ ૨૭ ૨ ૦ ૨/૨ ૦ ૨ ૦ ૦

મિારાષ્ટ્ર ભાજપ કોંગ્રેસ વશિસેના એનસીપી

૪૮/૪૮ ૨૪ ૨ ૧૮ ૪

મેઘાલય ભાજપ કોંગ્રેસ એનપીપી અન્ય

૨/૨ ૦ ૧ ૧ ૦

હમઝોરમ કોંગ્રેસ આપ અન્ય

નાગાલેન્ડ કોંગ્રેસ એનપીએફ અન્ય

ઓહરસા ભાજપ કોંગ્રેસ બીજેડી અન્ય

૧/૧ ૧ ૦ ૦

૧/૧ ૦ ૧ ૦

૨૧/૨૧ ૨ ૦ ૧૯ ૦

પુડુચેરી કોંગ્રેસ એઆઈએનઆરસી અન્ય

૧/૧ ૦ ૧ ૦

પંજાબ ૧૩/૧૩ ભાજપ ૨ કોંગ્રેસ ૩ આપ ૪ વશરોમણી અકાલી દળ ૪ અન્ય ૦ રાજસ્થાન ભાજપ કોંગ્રેસ આપ અન્ય

૨૫/૨૫ ૨૫ ૦ ૦ ૦

તહમલનાડુ ભાજપ કોંગ્રેસ એઆઈએડીએમકે પીએમકે અન્ય

૩૯/૩૯ ૧ ૧ ૩૬ ૧ ૦

હસહિમ ભાજપ કોંગ્રેસ એસડીએફ અન્ય

૧/૧ ૦ ૦ ૧ ૦

ઉત્તર પ્રદેિ ભાજપ કોંગ્રેસ બીએસપી એસપી આપ આરએલડી અપના દલ અન્ય ઉત્તરા ખંડ ભાજપ કોંગ્રેસ આપ અન્ય

૮૦/૮૦ ૭૧ ૨ ૦ ૫ ૦ ૦ ૨ ૦ ૫/૫ ૫ ૦ ૦ ૦

પશ્ચચમ બંગાળ ભાજપ કોંગ્રેસ તૃણમૂલ કોંગ્રેસ સીપીઆઈ (એમ) અન્ય

૪૨/૪૨ ૨ ૪ ૩૪ ૨ ૦

હિપુરા ભાજપ કોંગ્રેસ સીપીઆઈ (એમ) અન્ય

૨/૨ ૦ ૦ ૨ ૦

હવપુલ, સત્વિીલ, હવશ્વાસપાિ અને માહિતીપ્રદ સમાચારોનો સંપુટ એટલે...


¥аєª®Ъ¸Цє´а¾↓¸ЬŹ Ĭ²Ц³ђ³Ъ ÃЦº-s¯ Âщ╙»╙ĮªЪ ઉ¸щ±¾Цºђ³Ъ ÃЦº- ¯³Ц »щ¡Цє§ђ¡Цє ╙¾§щ¯Ц ઉ¸щ±¾Цº

¹щ╙±¹ЬºØ´Ц (·Ц§´) ⌡ ¶щ«કњ ╙¿¸ђ¢Ц (ક®Ц↓ªક) ºÂЦઈњ ∩,≠∟,≡≤√ ÃºЪµњ (ક℮ĠщÂ)

Â±Ц³є± ¢ѓ¾¬Ц (·Ц§´) ⌡ ¶щ«કњ ¶′¢»ђº ઉǼº(ક®Ц↓ªક) ºÂЦઈњ ∟,∟≥,≡≠∫ ÃºЪµњ (ક℮ĠщÂ) એ¥.¬Ъ. ±щ¾¢ѓ¾¬Ц (§±-એÂ) ⌡ ¶щ«કњ ÃЦ³ (ક®Ц↓ªક) ºÂЦઈњ ∞,√√,∫≠∟ ÃºЪµњ (·Ц§´)

¶Ъ. ÂЪ. ¡є¬ºб Ъ (·Ц§´) ⌡ ¶щ«કњ ¢ઢ¾Ц» (ઉǼºЦ¡є¬) ºÂЦઈњ ∞,≤∫,≈∟≠ ÃºЪµњ (ક℮ĠщÂ)

·¢¯╙ÂєÃ કђä¹ЦºЪ (·Ц§´) ⌡ ¶щ«કњ ³ь╙³¯Ц»(ઉǼºЦ¡є¬) ºÂЦઈњ ∟,≤∫,≡∞≡ ÃºЪµњ (ક℮ĠщÂ) º¸щ¿ ´ђ¡╙º¹Ц» (·Ц§´) ⌡ ¶щ«કњ Ã╙º˛Цº(ઉǼºЦ¡є¬) ºÂЦઈњ ∞,≡∟,√≈√ ÃºЪµњ (ક℮ĠщÂ) ºЦ§³Ц° ╙ÂєÃ (·Ц§´) ⌡ ¶щ«કњ »¡³ѓ (ઉǼº Ĭ±щ¿) ºÂЦઈњ ∟,∞∞,√√√ ÃºЪµњ (ક℮ĠщÂ)

´Ъ. એ. Âє¢¸Ц (³щ¿³» ´Ъ´à ´Цª`) ⌡ ¶щ«કњ ¯ЬºЦ-¸щ£Ц»¹ ºÂЦઈњ ∩≥,≡∞≠ ÃºЪµњ (ક℮ĠщÂ)

╙¿¶аÂђºщ³ (¨Цº¡є¬ ¸Ь╙Ū ¸ђ¥Ц↓) ⌡ ¶щ«કњ ±Ь¸કЦ-¨Цº¡є¬ ºÂЦઈњ ∩≥,√∩√ ÃºЪµњ (·Ц§´) ¾ЪºØ´Ц ¸ђઇ»Ъ (ક℮ĠщÂ) ⌡ ¶щ«કњ ╙¥ક¶Ц»Ц´Ьº (ક®Ц↓ªક) ºÂЦઈњ ≥≈∟√ ÃºЪµњ (·Ц§´)

´ºЦ╙§¯ ઉ¸щ±¾Цº

¿єકº╙ÂєÃ ¾Ц£щ»Ц (ક℮ĠщÂ) ⌡ ¶щ«કњ ÂЦ¶ºકЦє«Ц (¢Ь§ºЦ¯) ÃºЪµњ (·Ц§´) એ³. ²º¸╙ÂєÃ (ક℮ĠщÂ) ⌡ ¶щ«કњ ╙¶±º (ક®Ц↓ªક) ÃºЪµњ (·Ц§´)

એ¥.¬Ъ.કЮ¸Цºç¾Ц¸Ъ (§±-એÂ) ⌡ ¶щ«કњ ╙¥ક¶Ц»Ц´Ьº ÃºЪµњ (·Ц§´)

¶Ц¶Ь»Ц» ¸ºЦє¬Ъ (¨Цº¡є¬ ╙¾કЦ ¸ђ¥Ц↓) ⌡ ¶щ«કњ ±Ь¸કЦ ĦЪd ç°Ц³щ

¸Ь»Ц¹¸╙ÂєÃ ¹Ц±¾ (´Ц) ⌡ ¶щ«કњ ¸ь³´ЬºЪ (ઉǼº Ĭ±щ¿) ºÂЦઈњ ∩,≠∫,≠≠≠ ÃºЪµњ ³ºщ×ĩ ¸ђ±Ъ (·Ц§´)

અº╙¾є± કы§ºЪ¾Ц» (આ´) ⌡ ¶щ«કњ ¾ЦºЦ®ÂЪ (ઉǼº Ĭ±щ¿) ÃºЪµњ ³ºщ×ĩ ¸ђ±Ъ (·Ц§´)

કы. અ¸╙ºє±º ╙ÂєÃ (ક℮ĠщÂ) ⌡ ¶щ«કњ અb¯Âº (´єd¶) ºÂЦઈњ ∞,∞∞,∞≥≡ ÃºЪµњ (·Ц§´)

µЦι¡ અÚ±Ь»Ц (³щ¿³» કђ×µº×Â) ⌡ ¶щ«કњ ĴЪ³¢º ÃºЪµњ (´Ъ¬Ъ´Ъ)

¸Ь»Ц¹¸╙ÂєÃ ¹Ц±¾ (´Ц) ⌡ ¶щ«કњ આ¨¸¢ઢ (ઉǼº Ĭ±щ¿) ºÂЦઈњ ≠∩,∫∞≡ ÃºЪµњ (·Ц§´) ¿Цє¯Ц કЮ¸Цº (·Ц§´) ⌡ ¶щ«કњ કЦє¢¬Ц (╙Ã¸Ц¥» Ĭ±щ¿) ºÂЦઈњ ∞,≡√,√≡∟ ÃºЪµњ (ક℮ĠщÂ)

Ãщ¸Ц³є± ╙¶ç¾Ц» (ક℮ĠщÂ) ⌡ ¶щ«કњ ÂЬ±є º¢ઢ (ઓ╙¬¿Ц) ĦЪd ç°Ц³щ ºЦ¶¬Ъ ±щ¾Ъ (ºЦ§±) ⌡ ¶щ«કњ ÂЦº® (╙¶ÃЦº) ÃºЪµњ (·Ц§´)

¢Ь§ºЦ¯¸ЦєÂЦ¯ ╙¾²Ц³Â·Ц³Ъ ´щªЦ¥аєª®Ъ ¸¯╙¾ç¯Цº ╙¾§щ¯Ц અ¶¬ЦÂЦ (કɦ) ¿╙Ū╙ÂєÃ ¢ђ╙û ╙Ãє¸¯³¢º ºЦ§щ×ĩ╙ÂєÃ ¥Ц¾¬Ц »Ц«Ъ (અ¸ºщ»Ъ) ¶Ц¾કЮ·Цઈ c²Ц¬ ¸Цє¬¾Ъ (ÂЬº¯) આ³є± ¥ѓ²ºЪ ºЦ´º (કɦ) ´єક§ ¸Ãщ¯Ц Âђ¸³Ц°(§а³Ц¢ઢ) §¿Ц·Цઈ ¶Цº¬ ╙¾ÂЦ¾±º(§а³Ц¢ઢ) ÃÁ↓± ╙º¶¬Ъ¹Ц

´Τ ક℮Ġщ ·Ц§´ ·Ц§´ ક℮Ġщ ·Ц§´ ·Ц§´ ક℮ĠщÂ

´ºЦ╙§¯ ¦¶Ъ» ´ªъ» ¬ђ. ╙¾´Ь» ´ªъ» Ã³Ь·Цઈ ²ђºЦe¹Ц Ãщ¸»ǼЦ¶щ³ ¾ÂЦ¾Ц ¶Ц¶Ь¸щ£e ¿Цà ¬ђ.╙³¿Цє¯ ¥ђªЦઈ ·º¯ કы¿Ь·Цઈ ´ªъ»

ºÂЦઈ ≡≠∫ ∟≈≠∟ √∟,≠∟≠ ∟∟,≈≠≥ ∞≈,√∞∫ ∟≈,≠≠≥ ∞√,∟≠√

⌡ »ђકÂ·Ц³Ъ ÂЦ°щ ¢Ь§ºЦ¯ ╙¾²Ц³Â·Ц³Ъ ÂЦ¯ ¶щ«કђ³Ъ ¥аєª®Ъ ´® ¹ђdઈ ïЪ. §щ¸Цє ·Ц§´ ¸ЦªъÂѓ°Ъ આ䥹↓§³ક ´╙º®Ц¸ §а³Ц¢ઢ ╙§à»Ц³Ъ ╙¾ÂЦ¾±º ¶щ«ક ´º°Ъ આã¹Ьє¦щ. Ë¹Цє ´а¾↓ ¸ЬŹ Ĭ²Ц³ કы¿Ь·Цઈ ´ªъ»³Ц ´ЬĦ ·º¯ ´ªъ»³Ъ ÃЦº °ઈ ¦щ. ¯щ¸³Ъ ÂЦ¸щ ç°Ц╙³ક ક℮ĠщÂЪ ÃÁ↓± ºЪ¶¬Ъ¹Ц eÓ¹Ц ¦щ.

╙¾§щ¯Ц ઉ¸щ±¾Цº

´ºщ¿ ºЦ¾» (·Ц§´) ⌡ ¶щ«કњ અ¸±Ц¾Ц±-´а¾↓(¢Ь§ºЦ¯) ÃºЪµњ (ક℮ĠщÂ)

╙¾³ђ± ¡EЦ (·Ц§´) ⌡ ¶щ«કњ ¢Ьι±ЦÂ´Ьº (´єd¶) ÃºЪµњ (ક℮ĠщÂ)

Ãщ¸Ц ¸Ц╙»³Ъ (·Ц§´) ⌡ ¶щ«કњ ¸°ЬºЦ (ઉǼº Ĭ±щ¿) ÃºЪµњ (ºЦ∆Ъ¹ »ђક ±½)

¿ĦЬo ╙ÂєÃЦ (·Ц§´) ⌡ ¶щ«કњ ´ª®Ц ÂЦ╙ö (╙¶ÃЦº) ÃºЪµњ (·Ц§´)

¸а³¸а³ Âщ³ (p®¸а» ક℮ĠщÂ) ⌡ ¶щ«કњ ¶єકºЮ Ц (´.¶є¢Ц½) ÃºЪµњ (·Ц§´)

Чકº® ¡щº (·Ц§´) ⌡ ¶щ«કњ ¥є╙±¢ઢ (´єd¶-Ã╙º¹Ц®Ц) ÃºЪµњ (ક℮ĠщÂ) ¸³ђ§ ╙¯¾ЦºЪ (·Ц§´) ⌡ ¶щ«કњ ઉǼº-´а¾↓╙±àÃЪ ÃºЪµњ (ક℮ĠщÂ)

¶Ц¶Ь» ÂЬĬЪ¹ђ (·Ц§´) ⌡ ¶щ«કњ આÂ³Âђ» (´. ¶є¢Ц½) ÃºЪµњ (a®¸а» ક℮ĠщÂ)

´ºЦ╙§¯ ઉ¸щ±¾Цº

r¾щ± rµºЪ (આ´) ⌡ ¶щ«કњ »¡³ѓ (ઉǼº Ĭ±щ¿) ÃºЪµњ ºЦ§³Ц° ╙ÂєÃ (·Ц§´)

çq╙¯ ઇºЦ³Ъ (·Ц§´) ⌡ ¶щ«કњ અ¸щ«Ъ (ઉǼº Ĭ±щ¿) ÃºЪµњ (ક℮ĠщÂ)

¶Цઇ¥а¢є ·а╙ª¹Ц (p®¸а» ક℮ĠщÂ) ⌡ ¶щ«કњ ±Ц╙§↨╙»¢ ÃºЪµњ (·Ц§´) ³є±³ ╙³»щક®Ъ (ક℮ĠщÂ) ⌡ ¶щ«કњ ¶′¢»ђº-±╙Τ® ÃºЪµњ (·Ц§´)

ºЦ§ ¶Ú¶º (ક℮ĠщÂ) ⌡ ¶щ«કњ ¢Ц╙¨¹Ц¶Ц± (ઉǼº Ĭ±щ¿) ÃºЪµњ §³º» ¾Ъ. કы. ╙ÂєÃ (·Ц§´)

´Ъ. ÂЪ. ºકЦº (·Ц§´) ⌡ ¶щ«કњ ¶ЦºЦÂЦ¯ (´. ¶є¢Ц½) ÃºЪµњ (a®¸Ь» ક℮ĠщÂ) ¸ђÃܸ± કюµ (ક℮ĠщÂ) ⌡ ¶щ«કњ µв»´Ьº (ઉǼº Ĭ±щ¿) ºÂЦઈњ ÃºЪµњ (·Ц§´) ¸ђ.અ¨Ãι╙ˆ³ (ક℮ĠщÂ) ⌡ ¶щ«કњ ª℮ક (ºЦ§ç°Ц³) ÃºЪµњ (·Ц§´)

ºЦ¡Ъ ÂЦ¾є¯ (ºЦ∆Ъ¹ આ´) ⌡ ¶щ«કњ ¸Ьє¶ઇ (ઉǼº-´а¾)↓ ÃºЪµњ (·Ц§´)

ĬકЦ¿ ¨Ц (§³¯Ц±½-¹Ь) ⌡ ¶щ«કњ ´а¾O¹ ¥є´Цº® (╙¶ÃЦº) ÃºЪµњ (·Ц§´)

§¹ЦĬ±Ц (ºЦ∆Ъ¹ »ђક±½) ⌡ ¶щ«કњ ╙¶§³ђº (ઉǼº Ĭ±щ¿) ÃºЪµњ (·Ц§´)

¢Ь» ´³Ц¢ (આ´) ⌡ ¶щ«કњ ¥є╙±¢ઢ (´єd¶-Ã╙º¹Ц®Ц) ÃºЪµњ (·Ц§´)

¶Ø´Ъ »Ц╙ÃºЪ (·Ц§´) ⌡ ¶щ«કњ ĴЪºЦ¸´ђº (´. ¶є¢Ц½) ÃºЪµњ (ĦЪd ç°Ц³щ)

¸Ãщ¿ ¸Цє§ºщકº (¸³Âщ) ⌡ ¶щ«કњ ¸Ь¶є ઇ (ઉǼº-´Щ䥸) ÃºЪµњ (·Ц§´)

ºЦÜ¹Ц (ક℮ĠщÂ) ⌡ ¶щ«કњ ¸Цє`Ц (ક®Ц↓ªક) ÃºЪµњ (·Ц§´)

³¢¸Ц (ક℮ĠщÂ) ⌡ ¶щ«કњ ¸щº« (ઉǼº Ĭ±щ¿) ÃºЪµњ (·Ц§´)

º╙¾Чક¿³ (ક℮ĠщÂ) ⌡ ¶щ«કњ §ѓ³´Ьº (ઉǼº Ĭ±щ¿) ÃºЪµњ (·Ц§´)

અ×¹ ¢Ь§ºЦ¯Ъ અ¡¶Цºђ કº¯Ц ¾²Цºщ¾Ц¥³ ²ºЦ¾¯Ц ÂЦΆЦ╙Ãકђ


Election Results 2014 in Gujarati