Page 1

K

‫ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺔ‬

www.attiehgroup.com

h ARAB Amlak_32x26.5.pdf

1

2/13/13

5:13Phone: PM 01 - 4461763 Fax: 01 - 4488303 P.O. Box 54915, Riyadh 11524 Saudi Arabia

ISSUE NO:43 - 3TH YEAR-SAT.2 Mar. 2013

‫ ﺭﻳﺎﻻﻥ‬/ ‫ ﺻﻔﺤﺔ‬24

‫ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺔ‬

AMLAK 2013 ‫ ﻣﺎﺭﺱ‬2 ‫ ﺍﻟﺴﺒﺖ‬- ‫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬- (43) ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ‬

• ���������� kÉØjô°ûJ ¢ù«dh kÉØ«∏µJ ™ªàéª∏d ºµ∏«ã“ iQƒ°û∏d ÚØjô°ûdG Úeô◊G ΩOÉNwww.cityscapej ‫ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻌﺪﺩ‬

QÉѵdG á°ùªÿG ¢Vô©e Ú°TóJ • ΩOÉ≤dG ´ƒÑ°SC’G …Oƒ©°ùdG

ø∏©j z ∞«∏°ùàdG { AÉØYE’G á∏¡e AÉ¡àfG »µ∏ŸG

2

`d …Qɪ©ŸG çGÎdG 4 IõFÉ÷G ó°üëj z á«bô°ûdG { á«Hô©dG ¿óª∏d á«fÉãdG

z 2013 IóL���������������������� Ö«µ° S »à«° S { ¢Vô©e ¥Ó£fG Ωƒ«dG ����������������� á«dhOh ᫪«∏bEG ácQÉ°ûe §°Sh z201 3 ¢ù ¢SQÉe côL{ ¢V 18 ô©e

É«æµ°S É¡æe % 50 Qɪãà°SG Ωô– ÊGôª©dG ¥É£ædG πNGO AÉ°†ØdG »°VGQC’G ‘ äÉHQÉ°†ŸG •

�������������������������� ������������������������� ���������������� ������������������� ��QR������������������ ����������������

����������������������������������������������


AMLAK 2

QÉ`Ñ`NCG

I S S U E N O : 4 3 - 3 T H Y E A R - S A T . 2 M a r . 2 0 1 3 ‫ ﻣــﺎﺭﺱ‬2 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ‬- (43 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

ÊGOƒ°ùdG ´ÉaódG ôjRh πÑ≤à°ùj ó¡©dG ‹h

v�OF�« e�eF�«b��

…QÉ≤©dGôjƒ£à∏d ™°ShCG Ωƒ¡Øe r�U��Ë «dO�� «—Ëœ Í—UIF�« d�uD��« U�d� ÍœR� l�u�� UM�≈ r�—¨ sJ��« W�“√ q� w� …—bI� …—uB� ”UM�« f�� Ê√ b�d� ô sJ� ¨ p�– s� qC�√ UNM� bOA� Ê√ V�� lL��LK� bOH� qLF� ÂU� sL� ¨ rNzUO�√ lL��*« o�Ë t�H� o� w� dB� Ë√ QD�√ s�Ë t� Æp�c� tN�M� Ê√ UC�√ V�� tKL� ¡«œ√ s� f�UI�Ë  U��R�Ë  U�d� ÊQ� dI� Ê√ UMOK� V�� UL� W�U� w�Ë dO�� ¡V� UNOK� lI� Í—UIF�« d�uD��« W��UM*« w{«—ô« vK� ‰uB(« ôË« w� q�L�� WOL�_« w{«—_« d�uD� UO�U� ¨ WHKJ��«Ë l�u*« YO� s� ¨ ö�U� «eON& U�eON& YO� s� UN��ON�Ë ¡UCH�« ¡U�dN� s� UN� WO�U�_«  U�b)« ‰U�œ≈Ë UN��u���  «–  UN'« l� ÊËUF��U� p�–Ë ‚dD�« W�KH�Ë ÁUO�Ë ÆÆUNOK�  «¡UA�ù« ‰UL�√ cOHM�� …e�U� `�B�� WKB�« q�uD�« w�uJ(« 5�Ëd�« d�uD��«  U�d� Z�e� U2Ë —UE��ô« ‰uD� —uDLK� X�u�« WOL�√ W�dF� Âb�Ë Ã«d���« …d��Ë ¡U*« Ë« ¡U�dNJ�« vK� ‰uB�K�  «b�uK� lO��U� WU)« W�—c�«  «—«d� vK� ‰uB(« ‰uB�K� ÊUO�ô« iF� w� “ËU��� w��«Ë UNJOK9Ë  UN� ◊«d��≈ v�« W�U{ôU�° dN�√ W���« …b� UNOK� s� w� UNK�uL��  —«dI�« pK� vK� ‰uB(« q�uL��« WOMJ��« …b�u�« WHKJ� l�d� w��« WO�Ozd�« »U��_« ÊU� ¡«u� lOL'U� ÆUNOK� ‰uB(« d�U�Ë s�«uLK� s�bIM�« vK� qB�� Î U�d�A� v�� Ë« ÎôËUI�Ë« Î «—uD� d�U��Ë bz«u� UNOK�Ë WKI��� WOK�u9  UN� ‰ö� d�Q�� —uD*« qF�� U2 œ«b��« s� dO�Q��« W�U� w� V��� t�u« vK� ÃdH��Ë t�«¡UA�« qL�J� U�bM� vK� ‰uB(«d�Q� Ë√  U�b)« pK� qOu� d�Q� j�;« w�uJ(« 5�Ëd�« ‰u� Ê« UL� ÆlO��« hO�«d� ‰ö� s� W�d��Ë Z�UF� Ê« V�� s�—uD*« s� dO�JK� oO�D� s� cOHM��« vK� W�dA*« WO�bMN�« V�UJ*« «e�« ôb� WO�ËR�*« UNKOL%Ë …bL�F*«  UDD�*«Ë WLE�ô« UN� sJ1 ô WO�uJ(«  UN'« Ê« UL� ¨W�H� —uD*« s� UN�I�UD� Èb�Ë WOMJ��«  «b�u�« lOL� vK� ·dA� Ê« Æ UNOH�u� œb� WKI�Ë ôË« …d�)« WKI� ◊ËdAK� ‰U�� w� XK�œ w��« W��b(«  UOMI��« b�U�� b�Ë Í—UIF�« d�uD��« ÂuNH� dOOG� w� bOOA��«Ë ¡UM��« s� d��√ —Ëb� lKDC� d�uD��«  U�d� `�B�Ë Æ b�«e�*« VKD�« WODG�� lO��«Ë ¡UM��« W�d� ‰ö� ¨WO�Ë√ WK�d� d��F� ¡UCO��« w{«—_« W�ON� WK�d� d�uD��«  U�d� UN� ÂuI� w��« WO�U��« WK�d*« U�√ qL�√ WK�d� w� WL�C�«  U�UJ�ù«  «– ¨ Í—UIF�« ¡UCO��« w{«—_« ‰ULJ��« WK�d� qLA� l�Ë√Ë u�Ë ¡UM��« …d�U�� ‰ö� s� p�–Ë U�d�uD� - w��« ȃd�«Ë ÂuNH*« o�Ë Í—UIF�« —UL���ôU� ·dF� U� UHKJ� ÁcOHM� sJ� ULN�˨ Í—UIF�« d�uD�K� W��b(« vK� Ábz«u� qC� WL�{ ‰«u�√ ”˃d� ÃU���Ë ÂUO� qF�Ë Æ«b� …dO�� wzUNM�« pKN��*«Ë cHM*« `z«uK�« —«bS� ¨«d�R� ÍœuF��« bIM�« W��R�  U�d� ‰U�� bCF� Í—UIF�« q�uL�K� W�cOHM��«  UIK� dO�� b( qLJ�Ë ¨Í—UIF�« q�uL��«Ë d�uD��« ÁdE��« U*U� Íc�« Í—UIF�« s�d�«Ë q�uL��« W�uEM�Ë s�d�«Ë q�uL��« ÂUE� Ê√ UL� ¨ «dO�� ÊuM�«u*« ÊuM�«u*« ¨ ·«d�_« q� ‚uI� sLC� Í—UIF�« W�“ö�« WO�UHA�« wDF� t�_ q�uL��«  UN�Ë ¨ ◊Ëd�Ë j�«u{ s� tKLA� U0 q�uL��« W�—UL* Æ·«d�_« W�U� 5� q�UF��« w� WO�U�C�« q�e�

ôjôëàdG ¢ù«FQ azizes@amlakmail.net

UO% bNF�« w�Ë uL�� qI� Íc�« Õu�H�« u�√ bL�� s�d�« bOIF�« WJKL*« Èb� WO�dF�« ‰Ë√ o�dH�« w�d(« ÃU��ù«Ë ŸU�b�« d�“Ë W�dB*« W�K�*«  «uIK� ÂUF�« bzUI�« d�bI�Ë ÆW�dB*« …œUOIK� Ád�bI�Ë t�UO% tK�« Áb�√ tKL� ULO� w�O��« ÕU�H�«b��

UÎ O�ËœË UÎ O�d� «b���*« UÎ ��� „ö�√ ≠÷U�d�«

VzU� bNF�« w�Ë œuF� ‰¬ e�eF�«b�� s� ÊULK� dO�_« wJK*« uL��« V�U q�I��« ŸU�b�« d�“Ë ¨w{U*« Ÿu��_« ¨ ÷U�d�U� t��J� w� ŸU�b�« d�“Ë ¡«—“u�« fK�� fOz— Æ5�� bL�� rO�d�«b�� s�— ‰Ë√ o�dH�« w�«œu��« Î w�U��« ÁbK� w� W�U�ù« VO� t� UOML�� w�«œu��« ŸU�b�« d�“u� bNF�« w�Ë uL� V�— b�Ë bNF�« w�Ë uL� ¡UIK� t�œUF� nOC�« d�“u�« Èb�√ ULO� ¨W�œuF��« WO�dF�« WJKL*« ÆWJKLLK� t�—U�“Ë q��Ë 5IOIA�« s�bK��« 5� wzUM��« ÊËUF��« U�ö� ÷«dF��« ‰U�I��ô« ‰ö� Èd�Ë ÆWO�Ëb�«Ë WO�dF�« 5��U��« vK�  «b���*« d�¬ Y�� v�≈ W�U{ùU� U�e�eF�Ë UNL�œ d�“Ë VzU� e�eF�«b�� s� ÊUDK� s� b�U� dO�_« wJK*« uL��« V�U ‰U�I��ô« dC� V�J� ÂU� d�b�Ë qO�I�« tK�«b�� 5�� s�— ‰Ë√ o�dH�« W�UF�« ÊU�—_« W�O� fOz—Ë ŸU�b�« WJKL*« Èb� Ê«œu��« dOH�Ë ÊUOM��« `�U sL�d�«b�� s�— o�dH�« ŸU�b�« d�“Ë uL� Æw(«b�� tK�«b�� bOLF�« ÷U�d�U� w�«œu��« ÍdJ�F�« o�K*«Ë rO�«d�≈ k�U(«b�� WO�dF�« dB� W�—uNL�� ŸU�b�« o�K� ÷U�d�U� t��J� w� bNF�« w�Ë uL� q�I��« UL� d�bI�Ë  UO% bNF�« w�Ë uL�� qI� Íc�« Õu�H�« u�√ bL�� s�d�« bOIF�« WJKL*« Èb� ÕU�H�«b�� ‰Ë√ o�dH�« w�d(« ÃU��ù«Ë ŸU�b�« d�“Ë W�dB*« W�K�*«  «uIK� ÂUF�« bzUI�« ÆW�dB*« …œUOIK� Ád�bI�Ë t�UO% tK�« Áb�√ tKL� ULO� w�O��« dB� W�—uNL�� ŸU�b�« o�K� UC�√ ÷U�d�U� t��J� w� bNF�« w�Ë uL� q�I��«Ë

QGôbEG ó©H áµ∏ªŸG ‘ …QÉ≤©dG πjƒªà∏d ¥ƒ°S ∫hCG ¥ÓWEG …QÉ≤©dG πjƒªàdG áeƒ¶æe

„ö�√≠÷U�d�« wKFH�« rOEM��« q�«d� v�Ë√ t�u�œ ?�1434 d�ü« lO�— 14 o�«u*« w{U*« b�_« Âu� WJKL*« w� Í—UIF�« q�uL��« ‚u� bN� U�d� W��«d�Ë ¨wK�uL��« dO�Q��« ¨Í—UIF�« q�uL��«® WLE�_ W�cOHM��« `z«uK�« sLC�� w��« ¨Í—UIF�« q�uL��« W�uEM� —«d�S� ÆUNO� qLF�« ¡b�� U�«c�≈ w�Ëd�J�ô« UNF�u� vK� bIM�« W��R� UN�dA�Ë ©q�uL��« ÂUE� ¨W�ö��« WLE�_« v�≈ W�U{ùU� qLA� w��« Í—UIF�« q�uL��« WLE�√ vK� ¡«—“u�« fK�� WI�«u� bF� …uD)« Ác� w�Q�Ë  UE�U;«Ë Êb*« w� W�UF�« r�U;« w� hB�� cOHM� …dz«œ t�«¡«d�≈Ë cOHM��« v�u�� Íc�« cOHM��« ÂUE�Ë ¨Í—UIF�« s�d�« ◊UA� ”—U9 w��« WK�UF�«  U��R*«Ë  U�dA�« vK� q�uL��«  U�d� W��«d� ÂUEM� W�cOHM��« W�zö�« X��Ë√Ë ÆWO�Ozd�« ÂUE� ÂUJ�√ o�Ë UN�U{Ë√ W�u��� WD�� ÂUEM�« ÊU�d� a�—U� s� dN�√ 9 ‰ö� W��R*« b�Ëe� ÂUEM�« ÊU�d� q�� q�uL��« Æ‚u��« s� ÃËd�K� WD� Ë√ ÂUEM�« s� 36 …œU*« w� UNOK� ’uBM*« 5�M��« WKN� ‰ö� q�uL��«  U�d� W��«d�

z»µ∏ŸG AÉØYE’G á∏¡e AÉ¡àfG øY ø∏©j { ∞«∏°ùàdG

W�—U���« „uM��« …—U�“ o�d� s� œ«b��U� …—œU�*U� p�–Ë Áu�Ë ÆX�d��ô« Ë√ w�dB*« n�UN�« Ë√ w�ü« ·«dB�« Ë√ b�b'« »U�(« r�— vK� ‰uB(« …—Ëd{ v�≈ s�d�'« o�d� s� p�–Ë …d�H�« pK� ‰ö� 5FDIM*« s�bOH��LK� W�uN�« r�— ‰U??�œ≈Ë w�Ëd�J�ù« pM��« l�u� v�≈ ‰u�b�« Ë√ ÷dG�« «cN� …œb??;« —U�H��ô« W�U� w� WOM�u�« ÆpM�K� b�u*« r�d�« vK� ‰UB�ô«

„ö�√≠÷U�d�« …b� ¡UN��« s� —U??�œô«Ë nOK��K� ÍœuF��« pM��« sK�√ 19Ø√ r�— .dJ�« wJK*« d�_« V�u0 —œUB�« wJK*« ¡UH�ù« 5{d�I*« lOL� ¡UH�≈ sLC�*«Ë ?�1432≠3≠20 a�—U�Ë ÷«d�_U� WU)« —U�œô«Ë nOK��K� ÍœuF��« pM��« s� Æ5�U� …b* 5D�� s� WO�UL��ô« V�� t�√ s�d�'« bL�√ pM�K� wL�d�« Àb��*« `??{Ë√Ë w�U��« lO�— dN� w� œ«b��« ·UM���« s�bOH��*« vK�

IQƒ£ŸG ¢VÉjôdG »°VGQCG áMÉ°ùe ‘ á©bƒàe IOÉjR

„ö�√≠÷U�d�« ÷U�d�« WM�b� w� …—uD*« w{«—_« W�U�� w� …œU�“ ÀËb� s� ¨÷U�d�« WM�b� d�uD�� UOKF�« W�ONK� W�«—œ X�{Ë√ ÁcN� w�«dLF�« uLM�« e�d� —«dL��« l� ¨UF�d� «d�� uKO� 816 l�«u�Ë ¨WzU*« w� WF�� W��M� WO{U*« W�ö��« «u�_« ‰ö� Æw�dA�« w�ULA�«Ë ¨w�ULA�« 5�U&ô« w� …œU�e�« Î qLA�® WLUFK� WO�«dLF�« WK�J�« W�U�� Ê√ v�≈ ¨«dO�√ U�œ«b�« s� W�ON�« XN��« w��« w{«—_« ôULF��« W�«—œ XMO�Ë s� d��_« W�U�*« q��« wMJ��« ‰ULF��ô« Ê√Ë ¨ÎUF�d� Î «d�� uKO� 1297 XGK� ©‚dD�«Ë …—uD*« dO�Ë …—uD*« w{«—_«  ôULF��ô« d��√ w�U� œ—«u*« ëd���«Ë w�«—e�« ‰ULF��ô« qJÒ � ULO� ¨WzU*« w� 30 W��M� WM�b*« w� …—uD*« o�UM*« W��M�  ôULF��ô« w� W��U��« W��d*« WO�uJ(«  U�b)« XKJ�Ë ¨WzU*« w� 17.7 W��M� W�U�*« YO� s� WO�Ozd�« WF�� s�e���«Ë w�UMB�« ‰ULF��ô« q��Ë ¨WzU*« w� 9.7 W��M� oz«b(«Ë w��Ëd��« ‰ULF��ô« r� ¨WzU*« w� 10.6 W��M� WOMN*« ‰UL�_«Ë Í—U���« ◊UAM�« ‰ULF��« W��� …œU�“ ¨W�«—b�«  dN�√ UL� Æ…—uD*« o�UM*« W�U�� s� WzU*« w� ‰ULF��ô« W�U�* …œU�“ q�UI� ¨o�U��« `�*« s� WzU*« w� 8.9 W��M� W�—U���«  PAM*« œ«b�√ œU�œ“«Ë ¨WzU*« w� 11.2 …œU�e�« Ác� l�d�Ë ¨WzU*« w� 39.5 W��M� …œU�“ wLOKF��« ‰ULF��ô« W�U��  bN� ULO� ¨WzU*« w� 5M�« W��M� w�B�« b�� XM� …—u� …dO�_« WF�U�� WM�b*« w� Èd�� WOLOKF� l�—UA� ÕU���« v�≈ wLOKF��« ‰ULF��ô« W�U�� w� …dO�J�« Íc�« ©÷U�d�« WM�b* W�dC(«  U�uKF*« ÂUE�® Y�b%Ë ¡UM� dUM� b�√ w{«—ô«  ôULF��«  U�u�� bF�Ë ÆsL�d�« UN�U�U�� qLA� U0 ¨WM�b*« w� WLzUI�« w�U�*«Ë w{«—_« lD� lOL� qO���Ë b— vK� qLF� YO� ¨W�ON�« t���√  U�«—b�«Ë d�uD��«Ë jOD���« ‰UL�√ nK��� w�  U�u�*« Ác� ZzU�� v�≈ œUM��ô« r�� YO� ¨UN�UË√Ë UN�U�«b���«Ë Æ UF�U'«Ë ÀU��_« e�«d�Ë WU)«Ë W�UF�« …eN�_« Èb� Ë√ ¨W�ON�« q�«œ ¡«u� Àu���«Ë

e�eF�« b�� s� ÊdI� dO�ô«

»≤à∏j ÊÉãdG ÖFÉædG π«ædG ô¡f ¤Gh ¿GOƒ°ùdG ájQƒ¡ªéH „ö�√ ≠÷U�d�« e�eF�« b�� s� ÊdI� dO�ô« wJK*« uL��« V�U q�I��« ÀuF�*«Ë —UA��*« ¡«—“u�« fK�� fOzd� w�U��« VzUM�« s�— o�dH�« ¨«d�R� ¨ 5H�dA�« 5�d(« ÂœU) ’U)« qOM�« dN� W??�ôË w??�«Ë ÷uF�« bL�� tK�« b�� ÍœUN�« Ê«u�b�U� t��J0 p??�–Ë WIOIA�« Ê«œu��« W�—uNL�� wK� dC� tK�« V�d� dOH��« —uC�� ÷U�d�U� wJK*« Æ ÷U�d�U� WO�U�uK�b�« WO�«œu��« W�F� fOz— VzU� 5� U�öF�« ¡UIK�« ‰ö� w�U��« VzUM�« sL� b�Ë wK� s�bK��« w�œUO� œuN� eO�d� w�« U�œË s�bK��« W�œUB��ô«  ôU�*« w� WU� wzUM��« ÊËUF��« r�œ …QON*« ‰Ëb??�« s� d��F� Ê«œu??�??�« Ê« w??�« —U??�«Ë Ád�bI� s� ÁuL� »d�« UL� ¨  «—UL���ô« ‰U�I��ô Âö��« oOI% q??�« s� Ê«œu??�??�« W�uJ� œuN' s�  ULEM*«Ë ‰Ëb�« l� t�U�ö� nO�u�� UNO�U��Ë w�«œu��« ‰ËR�*« b�√ t�N� s� Æ·bN�« p�– q�«  U�öF�« W�U�� vK� ¡UIK�« VI� ÍœUN�« o�dH�« UN�« v??�≈ «dOA� ¨ 5IOIA�« s�bK��« 5� W��«d�« s� öC� w�F� oL�Ë WO�O�«d��« œUF�Q� XL��« o�dH�« w�UF� Âb�Ë  ôU�*« nK��� w� wzUM� ÊËUF� oOI% q�« s� WO�«œu��« W�uJ(« œuN' U�d� —UL���ô« ’d� v�≈ ¡UIK�« ‰ö� ‚dD� UL� ¨ Âö��« Æ ÍœuF��« ’U)« ŸUDIK� Ê«œu��U� W�U�*«


I S S U E N O : 4 3 - 3 T H Y E A R - S A T . 2 M a r . 2 0 1 3 ‫ ﻣــﺎﺭﺱ‬2 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ‬- (43 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

ÌcCG πjƒ“ óªà©j z∞«∏°ùàdG ∂æH { kGÒ¨°U ´hô°ûe 200 øe ÂUF�« ‰«u??� Ÿ«d��ô«Ë W��UM�« l�—UA*« dEM�« ÎU��ô ¨ pM�K� w�Ëd�J�ù« l�u*« d�� l�—UA*« ·bN��� W��UM�« —U�� Ê√ v�≈ UN�HKJ� “ËU��� ô w��« W��UM�«Ë …dOGB�« Æ ‰U�— n�√ 300 s� W�—UL���ô« »U�AK� Õu??�?H?� Êü« ‰U??�? *« Ê√ ÊU?? ?�√Ë oOI��� vC� X�Ë Í√ s� d��√ UO�H�«Ë Ê√Ë WU� …d??(« rN�UL�Q� ‰öI��ô«Ë rN�ö�√ ULO� V�U'« «c??� w� q��� r� tK�« U�U�— W�Ëb�« W1eF�« rN�K9 …U��Ë »U� qJ� t�«u�√ pM��« ŸdÒ A� rN�b�U��Ë rNF�—UA� oOI%Ë rN��b) b??'«Ë YO� ¨WM�ü« …UO(«Ë —«dI��ô«Ë ÕU�M�« oOI% w� r�œ s� —U??�œô«Ë nOK��K� ÍœuF��« pM��« ·bN� W�UI� dA� v�≈ W��UM�«Ë …dOGB�« l�—UA*« q�u9Ë ÷u� vK�  UO�H�«Ë »U�A�« lO�A�Ë d(« qLF�« rN�U�uL�Ë rN�ö�√ oOI%Ë ‰UL�_«Ë ‰U*« r�U� Æ s�«u*«Ë s�u�« vK� w�U��ô« Ád�√ œuF� U2

QÉÑNCG

3 AMLAK

¢VÉjôdG áfÉeCG ¬Mô£J …Qɪãà°SG ™bƒe ∞dCG øe ÌcCG „ö�√ ≠÷U�d�«

nOK��K� Íœu??F??�??�« p??M? �? �« b??L? �? �« sL{ ÎU�ËdA� 227 q�u9 —U??�œô«Ë …dOGB�« PAM*« q�u9Ë r�œ Z�U�d�  “ËU??& WLOI� ¢  «—U??�? �¢ W��UM�«Ë l�—UA*« —U�� sL{ ‰U??�— ÊuOK� 47  UE�U��Ë o�UM� s� œb� w� W��UM�« ÆWJKL*« w� s�d�'« bL�« pM�K� wL�d�« Àb��*« `{Ë√Ë œUL��« vK� WI�«u*« —b√ pM��« Ê√ wH� `�dB� l�—UA� 5� U� X�uM� w��« l�—UA*« pK� q�u9Ë pK� Ê√ v??�≈ «dOA� ¨ WO�UMË W??�—U??&Ë WO�b� WJKL*« Êb�Ë o�UM� nK��� vK� X�“u� l�—UA*« Ê≈ ‰U??�Ë ÆWOzU��Ë WO�U�— l�—UA� 5� U� X�uM�Ë mK�� v??K?�√Ë ‰U??�— ·ô¬ 109 mK� q�u9 mK�� q??�√ q�uL��« w�UL�≈ ÊU� ULO� ¨ ‰U�— n�√ 300 mK� q�u9 ÆôU�— 47¨205¨315 …bL�F*« l�—UA*« ÁcN� Í—U�� vK� .bI�K� Õu�H� »U��« Ê√ s�d�'« b�√Ë

W�—U&Ë WOMJ� e�«d� 4 ¡UM�Ë WIO��Ë ¡U��dF�«Ë —UL���«Ë W�uHM�Ë W�—œUM'«Ë ÷—UF�« ¡UO�√ w� v�≈ W??�U??{≈ ÎU? O? �¬ ÎU? �«d?? 50 ¡U??A? �ù UF�u� 41 Æ «—UO�K� n�«uL� W�dH�� l�«u� 10 —UL���« 5�bI�*« ¨W�U�_« w� W�bK��«  «—UL���ô« …—«œ≈ X��U�Ë qOUH� vK� ·u�uK� U�dI� WF�«d� s�dL���*« s� ÆWOJM��«  U�ULC�«Ë Í—U���« q���« .bI� l� l�—UA*«

„ö�√ ≠÷U�d�«

W�—UL���ô« ’d??H?�« …œU??�“ vK� UNM� Ud� s� d��√ ÷U�d�« WM�b� W�U�√ X�d� ¨WIDM*U� YO� ¨s�dL���*« ÂU�√ —UL���ö� …b�«e� 1100 ULO� ¨ÂœUI�« dNA�« s� «¡b� ÷ËdF�« wIK� w� √b�� Â3000 W�U�� vK� aK�� ¡UA�≈ ÕdD�« sLC� ‚u��« ‰UL� „UL�ú� ‚u??� ¡U??A?�≈Ë —U??/ w�� o�u� ¡UO�Q� W??�—U??& e??�«d??� 3 ¡U??A? �≈Ë Íe??�d??*«

kÉjƒæ°S ∫ÉjQ äGQÉ«∏e 3 øe ÌcCG ôaƒj ìÎ≤ŸG ¢VÉjôdG hÎe „ö�√≠÷U�d�«

bOF� U�b�√ W??�«—œ dN�√ w� WO�b*« W�bMN�« WOK� w� ‰Ëd??�?�?K?� b??N? � p??K? *« W??F? �U??� WLUF�« ÊU??J?� Ê√ ÊœU??F? *«Ë —UOK� 3.5 ÊËd�uO� ÷U�d�« rN�«b���« ¡«d� ÎU�uM� ‰U�— Î �b� tKOGA� ‰U� w� Ëd�LK� ö ÆW???U???)« r?? N? ?�«—U?? O? ?� s?? ?� n�u� s� rO�«d�≈ `{Ë√Ë t??�√ t?? �? ?�«—œ w?? � ÊU??N? I? B? �« WO�U(« œu�u�« —UF�_ dEM�U� ‰bF� »U���Ë ¨WJKL*« w??� Íc??�« UM�b� …—UO��U� dO��« ÆÎU�uM� ‰U�— 3500 u�� s�eM��« «b���« s� d�u� Ê√ lOD��� œdH�« ÊS� ¨ÎUO�u� Ϋd��uKO� 80 ÎU��dI� mK�� ¨5�Q��« Âu�— w� WK�L�� WO�U{≈ Èd�√ m�U�� dO�u� s� sJL�O� Ëd�*« Âb���« U� «–≈ s�«u*« Ê√ v�≈ —U�√Ë ÍuM��« …—UO��« WLO� ÷UH��« v�≈ W�U{ùU� ¨Í—Ëb�« h�H�«Ë ¨n�«u*« Âu�—Ë …—UL��ô« b�b& Âu�—Ë ÆœdH�« WO�«eO� XJN�√ w��«  «—UO��« vK� ÷ËdI�« s� WL�«d�*« bz«uH�« iH�M� UL� ¨Èd�_« Âu�d�«Ë ÷Ëd??I?�« w??�U??L?�≈ Ê√ v??�≈ —U?? �√ Íc???�« Íœu??F? �? �« b??I?M?�« W??�?�R??� d??�d??I?� v??�≈ ¢ÊU??N? I? B? �«¢ ‚d??D? �Ë Æ¢÷U?? �d?? �«¢  d???�– U??� V??�?�?� ƉU?? ?�— —U??O?K?� 49  “ËU?? ?& 2012 ÂU??F? �  «—U??O? �? �« v??K?� W??O?�ö??N?�?�ô« j�Ë w� n�«u*« vK� Âu�—Ë ¨WLUF�« w� WO�Ozd�« ‚dD�« «b���« vK� Âu�— ÷d� Ê√ ÊUNIB�« bI�F�Ë ÆÂU�e�« s� qKI�Ë Ëd�*« «b���« W��� l�— w� rN�O� WM�b*« ¨ÎUO�u� WLUF�« Ÿ—«u� w� „d��� …—UO� ÊuOK� Ê√ v�≈  —U�√ ÷U�d�« d�uD� W�ON� WOzUB�≈ d�¬ X�U�Ë ÊuJ� ÷U�d�« w� WU)«  «—UO��« WOJK� j�u�� ÊS� WOzUB�ù« V���Ë ¨WU� …—UO� n�√ 985 UNM� Æd�√ qJ� …—UO� 1.6 W��M�

∫å…—U���« ò s� …u�b�

ò«ØæàdG IÉ°†b ¤EG á«dÉŸG ¥GQhC’G äÉYRÉæe ádÉMEG ôUO�LJ�«Ë d??�_  «bM��«Ë  UJOA�« wK�U� rN�U��UD� .bI� vK�  U�d� Â√ «u�U� Ϋœ«d??�√ UN�uJ� ¨…d??�U??�?� cOHM��« w??{U??� v??�≈ …d??�U??�?� ÂUE� s� ©WF�U��«® …œULK� ÎUI�Ë W�cOHM�  «bM� rJ� ÊËœ UN�cOHM�� cOHM��« w{U� d�Q� cOHM��« ‰uB(« d�O�Ë  «¡«d�ù« qKI� p�–Ë ¨wzUC� u�Ë® ? ?�1434≠4≠20 s� ¡Î «b��« ¨‚uI(« vK� b�R�Ë ¨©cOHM��« ÂUE� oO�D� ÊU�d� W�«b� a�—U� ‚«—Ë_«  U�“UM� w� qBH�« V�UJ� Ê√ …—«“u??�« «c� w� …b�b� ÈËU�œ Í√ q�I��� s� W�—U���« Æ¢a�—U��« «c� s� Ϋ—U���« ÊQA�«

„ö�√≠÷U�d�«

‚uI(« »U??�?√ ‰u??B?� vK� UNM� ÎU?d??� …—«“Ë X�œ ¨ «¡«d�û� «—UB��«Ë rN�uI� vK�  U�“UM� w� ‚uI(« »U�√ W�UMB�«Ë …—U���« w� cOHM��« …UC� WF�«d� v�≈ W�—U���« ‚«—Ë_« ÆÆcOHM��« W�d� …d�U�* WO�U*« ‚«—Ë_« U�UC� ∫ w??{U??*« Ÿu??�?�_« t??�—b??√ ÊUO� w??� X??�U??�Ë ‰uB� WO�UF�Ë dO�O� vK� …—«“u�« s� ÎUd�¢ X�u�« —UB��«Ë rN�uI� vK� ‚uI(« »U�√ U�Ë cOHM��« ÂUE� —ËbB� ΫdE�Ë ¨ «¡«d?? �ù«Ë cOHM�� W�UF�Ë WF�d� qzU�ËË  «Ëœ√ s� tMLC� s� ‚uI(« »U�√ …—«“u�« VKD� ¨ U�«e��ô«


AMLAK 4

QÉÑNCG

I S S U E N O : 4 3 - 3 T H Y E A R - S A T . 2 M a r . 2 0 1 3 ‫ ﻣــﺎﺭﺱ‬2 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ‬- (43 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

¢Vô≤dG »≤ëà°ùe øe áFÉŸÉH 50 : z…QÉ≤©dG ᫪æàdG{ º¡JGAGôLEG Gƒ∏ªµj ⁄ …QÉ≤©dG

π«gCÉàdGh ÖjQóà∏d áMƒªW èeGôH ≥∏£J ¢VÉjôdG áaôZ Í—UIF�« 5L���«Ë rOOI��« e�d� l� ÊËUF��U� rEM�Ë rOOI��« w� WO�bMN�« V�«u'«¢ ∫qLA� Z�«d� W�L� ¨2013Ø1Ø9?5 w� bIF�Ë ¨¢5�bMN*« dOG� Í—UIF�« w� b??I?F?�Ë ¢W??�—U??L? �? �? �ô« W??O? �U??*« ‰u?? ?_« r??O?O?I?�¢Ë WOMJ��« «—UIF�« o�u��Ë …—«œ≈¢Ë ¨2013Ø1Ø30?26 W?? ?�«—œ¢Ë ¨2013Ø3Ø5?2 w??� ÂU??I? �Ë ¨¢W??�—U??�? �? �«Ë ¢W�—UIF�«  U??�Ëd??A? *« rOOI�Ë W??�œU??B?�?�ô« ÈËb?? '« w� W�—«œù« œuIF�« «d�≈¢Ë ¨2013Ø4Ø10?6 w� bIF�Ë Æ2013Ø5Ø15?11 w� ÂUI�Ë ¢ «b??�«e??*«Ë  UB�UM*« sL�d�«b�� s� 5�� –U��_« `{Ë√ p�– vK� UIOKF�Ë Â«d�S�  œ«—√ W�dG�« Ê√ ÷U�d�« W�dG� ÂUF�« 5�_« ‰cF�« ÊËUF��U� WOK�_« WO��—b��« e�«d*« pK� l� ‚UH�ô« «c� Z�«d��« s� W�uL�� rOEM�� W�dGK� V�—b��« e�d� l� UN�U��� w��«  UBB���« iF� wDG� w��« WO��—b��« WdH�« W�U�S� W�dG�« ÂUL��« s� ÎU�öD�«Ë ¨qLF�« ‚u� UNJK�9 w��« WO��—b��«  U�UJ�ù«Ë  U�UD�« ‰öG��ô ¨qLF�« ‚u� UN�U��� w��« Z�«d��« W�U�ù e�«d*« pK� Z�«d��« rOEM� vK� ÎU? �Ëœ ’d??% W�dG�« Ê√ Ϋb??�R??� œ«b�≈Ë qO�Q� q�√ s� W�uM�*« W�d�uD��«Ë WOKO�Q��« s� qLF�« ‚u�  U�UO��« WODG� w� «uL�U�O� »U�A�« ’d� œU��ù WO�«d�« œuN'« e�eF�Ë ¨WOM�u�«  «d�)« W�ULF�« W�œUF� w� qK)« W'UF�Ë ¨rN� W��UM� qL� Ê≈ ‰U??�Ë ¨WOM�u�« W�ULF�« `�U dO� w� qO9 w��« ¡UI�—ö� W�dG�« ÂUL��« s� d�«Ë VOBM� wE� V�—b��« W�œUB��ô« WOLM��« dUM� r�√ b�Q� W�dA��« œ—«u*U� ÆWO�UL��ô«Ë

„ö�√ ≠ ÷U�d�« V�—b�Ë qO�Q�� W�œUN�« UN�O�O�«d��« s� U�öD�« e�d� w� WK�2 ÷U�d�« W�d� oKD� WOM�u�« —œ«uJ�« w��—b��« r�u*« ‰ö� ÎU�d�uD� ÎU��U�d� 16 V�—b��« l� ÊËUF��U� p�–Ë © Â2013 Ø?�1434 ® ÂUF� b�b'« ·dG�« bIF� YO� ¨ WOK�ô« V�—b��« e�«d� s� œb� Z??�«d??� W??�ö??� w�OK)« …œU??�d??�« e??�d??� l??� ÊËU??F?�?�U??� UMO�Q��«Ë ÍœuF��« qLF�« ÂUE� Z�U�d� w� W�d�uD� ¨Â2013Ø1Ø16 ? 12 s� …d�H�« w� bIF�Ë ¨WO�UL��ô« w� bIF�Ë ¨ UO�UH�ô«Ë œuIF�« W�UOË œ«b�≈ Z�U�d�Ë Í—«œù« oOI���« ∫ t�«uM� Y�U��«Ë ¨2013Ø2Ø18 ?16 Æ2013Ø3Ø31 ?30 w� bIF�Ë WO�ULF�«  UH�U�*« w� l� ÊËU??F? �? �U??� W??�d??G? �U??� V??�—b??�??�« e??�d??� r??E?M?� U??L? � Ê«uMF� ‰Ë_« ¨Z�«d� W�ö� V�—b�K� WO�Ëb�« W�uL�*« l�—UA*« V�UJ� …—«œ≈Ë fO�Q� w� WOKLF�«  UIO�D��«¢ w�U��«Ë ¨2013Ø3Ø5?2 …d??�?H?�« w??� bIF�Ë PMO bIF�Ë ERPW??L?E?M?*« œ—«u?? � jOD�� ÂU??E?� ∫Ê«u??M?F?� l�—UA*« …—«œ≈ ∫ t�«uM� Y�U��«Ë ¨2013Ø4Ø9?6 w� Æ PRIMAVERA Z??�U??�d??� «b??�?�?�U??� W??O?zU??A?�ù« l� ÊËU??F?�?�U??� W??O?�?�—b??� Z??�«d??� W�L� bIF� p??�c??�Ë s??�d??�« ∫Ê«u??M? F? � ‰Ë_« W??�—U??I? F? �«  U???�«—b???�« e??�d??� ∫Ê«uMF� w�U��«Ë ¨2013Ø1Ø15?13 w� bIF�Ë Í—UIF�« ¨2013Ø2Ø12?10 s??� …d�H�« w??� Í—UIF�« q�uL��« w� bIF�Ë ¢w�U�√¢ Í—UIF�« 5L���« ∫Ê«uMF� Y�U��«Ë Í—UIF�« 5L���« ∫t�«uM� l??�«d??�«Ë ¨2013Ø3Ø20?17 ∫Ê«uMF� f�U)«Ë ¨2013Ø5Ø7?4 w� bIF�Ë ¢ÂbI��¢ Æ2013Ø5Ø20?18 w� bIF�Ë W�—UIF�« l�—UA*« …—«œ≈

W�{u� ¨ 5�bI�*« œ«b�ù WF�u�*« —UE��ô« …d�� ¢ÎU??O??�—Ë¢ Âb??I?�?� n?? �√ 500 »—U??I? � U??� „U??M? � Ê« ¨—UE��ô« WLzU� vK� «u??M?� …b??� cM� ‚ËbMBK� ‚ËbMB�« UN�d�√ w��«  UO�UH�ô« Ê√ —œUB*«  d���«Ë œuN� —U�« w� X9 „uM�Ë  UN� …b� l� Í—UIF�« WO�K� WOKLF� Ÿ«d??�ù« ·bN� ‚ËbMB�« …—«œ« UN�c�� bF� s�U{ Z�U�d� Ê√ v�«  —U??�√Ë ¨ U�KD�« W�U� UN�e�F� Èd�√ WLE�√ w� ¡b�K� WLN*«  «uD)« s� 5M�«uLK� W�—UIF�« ÷ËdI�« `M� qON��� ‚ËbMB�« Æ¢q�F*« ÷d??I?�«¢ Ë ¢w??�U??{ù« q�uL��«¢ Z�U�d�� bF��� Í—UIF�« WOLM��« ‚ËbM Ê√ d�c�U� d�b'« ·dB�« r�� Ê√ vK� w�U{ô« ÷dI�« Z�U�d� ‚ö�ù ‚ËbMB�« 5� UOzb�� U�œUL��« - …œb�� ◊Ëd� o�Ë —u�_« W�U� ¡UN�« bF� WOK;« „uM��« b�√Ë Í—UIF�« Ê√ bF� t�u��« «c� w�Q�Ë ¨tIO�D� w� ¡b�K� W��d�*« l� o�«u�� ‰uK� ÕdD� ‚ËbMB�«  «uD� X�—U�� Æl�«u�« ÷—√ vK� W�—U'«  «dOG��«

„ö�√≠ÂU�b�« s� WzU*U� 50 Ê√ Í—UIF�« WOLM��« ‚ËbM `{Ë« s�c�« ¨ ‚ËbMB�« ÷Ëd� VKD� 5�bI�*« w�UL�« «uF�«d� r� ¨ 5I���*« WLzU� w� r�ƒUL�√ XMK�√ —U?? �√Ë ¨W??�u??K?D?*«  «¡«d?? ? �ù« ‰U??L? �ù ‚Ëb??M?B?�« w� W�Ozd�« »U��ô« b�√ Ê√ v�≈ ‚ËbMB�U� —œUB� ¡UM�K� w{«—√ rNJK9 Âb� v�« œuF� 5�bI�*« l�«d� ¨÷d??� vK� ‰uB�K� ”U??�√ ◊d??� u??�Ë ¨ UNOK� ¨ ¢ÎUO�Ëd�J�«¢ ÷dI�«  U��UD� 5�bI�LK� W��M�U�Ë —œUB*« X�{Ë√Ë ¨ ÂbI�� ÊuOK� 1¨7 r�œb� m�U��« s� Ÿu??M?�« «cN� WIKF�*« dO�UF*« —«b??≈ r�O� t??�« - t�« v�« …dOA� ¨ q�I*« ‰«u� dN� q��  U�KD�« Ác� nK�  U�uKF*« rE� w� WB��� W�d� rOK�� Æ dO�UF*« …—«“Ë Ê√ ‚Ëb??M?B?�U??� WFKD� —œU??B? � X??H?A?�Ë ‚ö�≈ ”—b� WOLM��« ‚ËbM l� ÊËUF��U� ÊUJ�ô« WOKL� l�d�� v�« UNM� ÎUOF� ÷«d�û� …b�b� Z�«d� UN�dG��� w��« WOM�e�« …d�H�« hOKI�Ë ÷«d??�ù«

IóéH z¿Éª∏°S è«∏N{ §£ ™«Ñd »FÉ¡f óYƒe „ö�√ ≠÷U�d�« w� W�—UIF�« UL�U�*« WM'  œb� ÎUOzUN� Ϋb�u� W�UMB�«Ë …—U���« …—«“Ë ¡«d� w� 5��«d�« ÷Ëd� ‰U�I��ô lO��U� ÊULK� ZOK� jD�� q??�U??� WO�U��« W??�U??�?�« w??� p?? �–Ë d??�U??�?*« Ø5Ø5 Âu� dN� s� nBM�«Ë …dA� ÆÂ2013Ø3Ø17 o�«u*« ?�1434 …—U���« d�“Ë W�Uzd� WM�K�«  —d�Ë b�b% W??F?O?�d??�« o??O?�u??� W??�U??M?B?�«Ë X��«Ë ÷ËdF�« ‰U�I��ô wzUN� b�u� bF�Ë Æ?�1434Ø5Ø6 5M�ô« Âu� UNO� Î s� WO�ULA�« WN'« w� ÷—_« lI�Ë b�«Ë pB� UO�Ë√ …bL�F*«  UDD�*« b�√ ÊULK� ZOK� jD�� WO�UO�Ë WOMJ�  UDD�0 U�U�� t�uJ� “U�1Ë UF�d� «d�� 856.116.11 W�U�� vK� …b� WM�b� 903 jD�*« w� w??{«—_« lD� œb� mK��Ë ”ËdF�« …—œË W�UDK��« W�d� l��M� UNM� W�—UL���« w{«—√ s� qJ� Ì ¡«dA�« ÷Ëd� q�I��� X�«“ U� WM�K�« Ê√ d�c�U� d�b'« ÆWHK���  U�U�0 lD� Æ“uI�« w� …cHMI�« «c�Ë ¨ Ãd)U� q�I��*« jD��Ë ¨ UN�√ …—œË ¨ …b� ‰ULA� ÊU��–  UL�U��

á«Hô©dG ¿óª∏d á«fÉãdG IõFÉ÷G ó°üëj zá«bô°ûdG { `d …Qɪ©ŸG çGÎdG sL{ WO�dA�« WIDM*« W�U�√ UN�F{Ë w��« WO�O�«d��ô« ·«b�ú� ÎUIOI% WKOL�Ë WLEM� Êb� d�uD� UNML{ s� w��«Ë WO�O�«d��ô« WD)« —U�≈ jLM�« d�uD�Ë 5�%ò Z�U�d� fO�Q� w� W�bK��« X�d� W�u� «–Ë WD� sL{ ÎUO�U� U�cOHM� Íd�� ÂU�b�« j�u� W�e�d*« WIDM*U� Í—ULF*« ÷uNMK� Z�U�d��« ·bN� UL� ¨…œb�� WOM�“  «d��Ë W�{«Ë qL� WO�¬Ë ‚UDM� …bF*« W�—ULF*« j�«uC�«Ë ◊ËdA�« oO�D� ‰ö??� s� WIDM*U� ÆUN� Í—ULF*« jLM�« d�uD�Ë 5���� W�e�d*« WIDM*« d�� WD)« s� v�Ë_« WK�d*« oO�D� w�« WO�dA�« WIDM*« 5�√ —U�√Ë WO�FA�« ‚«u�_U� WO�«d��« W�uN�« “eF� w��« W�—UL���ô« l�—UA*« W�U�≈  UOM�I*«Ë WO�FA�« ·d(« qO�Q� w� W�uMF*«Ë W�œUB��ô« WLOI�«  «– W�uN�« ¡UO�≈Ë WO�dA�« WIDMLK� Ê«dLF�« l�UD�« vK� WE�U�LK� W�d�_« wK;« Èu��*« vK� …b�  «uM� d�� WIDM*« UN�  eO9 w��« WO�«dLF�«  UN�«u�«Ë W�UF�« oz«b(«Ë  U�U��« vK� WD)« oO�D� r� s�Ë ¨ZOK)«Ë  «– l�«u� hOB��Ë  UO�UFH�« w� W�—UA*«Ë ÂU�b�« gO�—uJ� W�d���« ÂU�b�« WM�b� Èu��� vK�  U�U�dN*«Ë  UO�UFH�« Ác� W�U�ù w�«d� l�U� ƨWIDM*« W�u� “«d�≈Ë fJF�

U�“«d�≈Ë WIDM*« W�u� oOI% UN�Q� s� WOHI�� Z�«d�Ë «—œU�� …b� WIDM*« Ê« v??�« U??�?�ô ¨W??�Ë—b??*« Z??�«d??�?�« ‰ö??� s??� »u??K?D?*« qJA�U� W�«b�� —ËU�� …b� vK� W�e�d*« WIDM*« d�uD� oO�D�� X�d� WO�dA�« WO����« WOM��«Ë  U�b)« q�UJ� ÂU�b�« j�u� W�e�d*« WIDM*« W�ON� w�  U�«—b�« œ«b�« r� s�Ë ¨q�U� qJA� UNOK�Q� …œU�≈Ë  U�b)«Ë o�«d*«Ë WOMH�« j�«uC�«Ë dO�UF*« œ«b??�ù WBB��� V�UJ� q�� s� WO�bMN�« p�–Ë ¨…b�b'« w�U�*« vK� UN�zU��Ë WD)« oO�D� w�  UN�«u�«Ë w�U�LK�

„ö�√ ≠ÂU�b�« w� ¢Í—ULF*« À«d��« ¢?� WO�U��« W��d*U� WO�dA�« WIDM*« W�U�√ “U??� À«d��« W�u� ŸËdA0 UN��—UA� d�≈ p??�–Ë WO�dF�« Êb??*« WLEM� …ezU� ÆÂU�b�« j�u� W�e�d*« WIDM*U� w�«dLF�« W�uN�« vK� ÿUH�K� ö�UJ�� U�ËdA� XM�� b� WO�dA�« WIDM*« …—U�≈ X�U�Ë WM�b� ÂU�b�« WM�b� qF� w� UN��ƒ— sL{ U�d�uD�Ë ÂU�b�« j�u� WO�«dLF�« »uK�Q� UN��U√Ë WM�b*« a�—U� fJF� WO�UO�Ë WO�UI�Ë WO�«dL� W�u�  «– W�U� qLA� …eO2 W�bK�  U�b� .bI�� WK�L�*« UN��U�—Ë ¨Y�b� Í—UC� …—UL� bO�u�Ë rO�d��« WOKL� ‰ö� s� WIDMLK� WO����« vM��«Ë o�«d*« ÆW�e�d*« WIDM*« ‚UDM� ’U)« Í—ULF*« jLM�U�  UN�«u�« YO� s� w�U�*« tK�« nO{ ”bMN*« WO�dA�« WIDM*« 5??�√ »d??�√ ¨W��UM*« Ác??N?�Ë WM�b� UN�M� vK� WO�dF�« Êb*« WLEM� …ezU� W��R* Ád�bI� s� ¨w�O�F�« WM�b� ÂU�b�« Ê√ U�{u� ¨Í—ULF*« À«d��« …ezU�� WO�U��« W��d*« ÂU�b�« vK� WJKL*«  UN�«Ë r�√ s� bF� YO� ¨…eO2 W�u�Ë l�U�Ë a�—U�  «– WDO;« ZOK)« ‰Ëœ Êb� l� rz«œ f�UM� w� UNFC� U2 ZOK)« q�U� UN�«d� vK� WE�U;«Ë WIDMLK� W�—ULF*« W�uN�« “«d�≈ VKD� U� u� ¨UN� W�bK��« XF{Ë p�c� Í—ULF*« À—ù«Ë bO�UI��«Ë  «œUF�«Ë UN�OuB�Ë


I S S U E N O : 4 3 - 3 T H Y E A R - S A T . 2 M a r . 2 0 1 3 ‫ ﻣــﺎﺭﺱ‬2 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ‬- (43 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

QÉÑNCG

5 AMLAK

∫Í—UIF�« q�uL��« W�uEM� ‰UL��«

¬JÉcô°Th πjƒªàdG áeƒ¶æe QGôbEG IójóL á∏Môe πNóJ …QÉ≤©dG ¥ƒ°ùdGh „ö�√ ≠ ÷U�d�« ?�1434 d�ü« lO�— 14 b�_« Âu� WJKL*« w� Í—UIF�« q�uL��« ‚u� q�œ w��« ¨Í—UIF�« q�uL��« W�uEM� —«d�S� wKFH�« rOEM��« q�«d� v�Ë√ ¨wK�uL��« dO�Q��« ¨Í—UIF�« q�uL��«® WLE�_ W�cOHM��« `z«uK�« sLC�� UNF�u� vK� bIM�« W��R� UN�dA� w��«Ë ©q�uL��« U�d� W��«d�Ë ÆUNO� qLF�« ¡b�� UÎ �«c�« w�Ëd�J�ô«

ájò«ØæàdG íFGƒ∏dG ô°ûf

qLA� w��« Í—UIF�« q�uL��« WLE�√ vK� ¡«—“u�« fK�� WI�«u� bF� …uD)« Ác� w�Q�Ë cOHM��« v�u�� Íc�« cOHM��« ÂUE�Ë ¨Í—UIF�« s�d�« ÂUE� ¨W�ö��« WLE�_« v�≈ W�U{ùU� ÆWO�Ozd�« UE�U;«Ë Êb*« w� W�UF�« r�U;« w� hB�� cOHM� …dz«œ t�«¡«d�≈Ë ·u� WLE�_« Ác� Ê« ·U�F�« e�eF�«b�� s� rO�«d�≈ —u��b�« WO�U*« d�“Ë ‰U�Ë lOL� ‚uI� kH�� »uK�Q� WJKL*« w� ÊUJ�ù« q�uL�� WLEM�  UO�¬ œU��≈ w� b�U�� U�d�u�� w��«  öON���« ‰ö� s� p�–Ë Í—UIF�« q�uL��« WHKJ� s� b�� Ê√Ë ¨·«d�_« ÆWO�ö�ù« WF�dA�« l� o�«u�� q�u9 vK� ‰uB�K� 5M�«uLK� WLE�_« Ác� b�_« Âu� b�_« w�Ëd�J�ù« UNF�u� vK� ÍœuF��« w�dF�« bIM�« W��R�  dA�Ë w�UF� —«b≈ bF� p�–Ë q�uL��« WLE�_ W�cOHM��« `z«uK�« ?�1434 d�ü« lO�— 14 W��R� k�U�� w�UF� —«b≈Ë Í—UIF�« q�uL��« ÂUEM� W�cOHM��« W�zö�« WO�U*« d�“Ë d�“Ë l� ‚UH�ô« bF� wK�uL��« dO�Q��« ÂUEM� W�cOHM��« W�zö�« ÍœuF��« w�dF�« bIM�« Æq�uL��«  U�d� W��«d� ÂUEM� W�cOHM��« W�zö�« k�U;« —«b≈ p�c�Ë ‰bF�« l�—UA� w�U(« Íd�N�« ÂUF�« lKD� w�  dA� W��R*« Ê« ∫bIM�« W��R� X�{Ë√Ë UNOK� Ÿö�ö� ÂuLF�« X�œË w�Ëd�J�ù« UNF�u� vK� q�uL��« WLE�_ W�cOHM��« `z«uK�« pK� ‰ö� XIK� UN�√ v�≈ …dOA� ¨U�—«d�≈ q�� UN�Q� w�  UOzd*«Ë  UE�ö*« ¡«b�≈Ë - 5M�«u*«Ë 5B��*« s� œb� UN�b� Õd�I�Ë WE�ö� 2000 vK� b�e� U� …d�H�« ÆW�cOHM��« `z«uK�« l�—UA� vK�  ö�bF��« s� ÂeK� U�  d�√Ë W�UMF� UN��«—œ

§HGƒ°Vh •hô°T

„—U�*« tK�«b�� s� bN� —u��b�« ÍœuF��« w�dF�« bIM�« W��R� k�U�� w�UF� œU�√Ë s� q�uL��« WLE�√ `z«u� l�—UA� vK� t�UOzd�Ë t�UE�ö� ¡«b�S� r�U� s� qJ� ¨ UOzd*«Ë  UE�ö*« wIK� …d�� ‰ö� ’U)«Ë ÂUF�« 5�UDI�« w�u�M�Ë 5M�«u*« W�UMB�«Ë …—U���« d�“Ë w�UF�Ë ‰bF�« d�“Ë w�UF�Ë WO�U*« d�“Ë w�UF* ÁdJ� Î U�bI� `z«uK�« œ«b�≈ w� rN�L�U�� vK�  UN'« pK� w�u�M�Ë ÊUJ�ù« d�“Ë w�UF�Ë q�uL��« ÂUEM� W�cOHM��« W�zö�« t��ËUM� U� “d�√ s� ÊU�Ë Æq�uL��« WLE�_ W�cOHM��« w� UN�U�«d� V�«u�« ◊ËdA�«Ë dO�UF*« l{ËË Í—UIF�« q�uL��« ◊UA� rOEM� Í—UIF�« ◊«d��«Ë Í—UIF�« q�uL��« œuIF� UO�b�« œËb(« l{Ë p�– s�Ë ◊UAM�« «c� W�—U2 UN�d� q�� Í—UIF�« q�uL��«  U��M� vK� W��R*« WF�U2 Âb� vK� ‰uB(« pKN��LK� W��«u�« W�UL(« d�u� U0 WOMH�«Ë WO�UEM�«  U�KD�*« UNIOI% s� b�Q�K� œuIF� WIKF�*« ÂUJ�_« wK�uL��« —U��ù« ÂUEM� W�cOHM��« W�zö�« XMLC�Ë ¨bOH��*«Ë b�b% p�– s�Ë ¨d�Q��*«Ë d�RLK� WO�U�_«  U�«e��ô«  œb�Ë ¨wK�uL��« —U��ù« Æt�U�H�«Ë bIF�« a��  ôU� w� d�R*«Ë d�Q��*« s� q� tI���� U�

πjƒªàdG äÉcô°T áÑbGôe

πÑ≤ŸG πjôHCG ..ä’hÉ≤ŸG áYÉæ°U ≈≤à∏e ¥Ó£fG

„ö�√ ≠ÂU�b�« Y�� bO��« tK�« b�� s� `�U WM�K�« fOz—Ë …—«œô« fK�� uC� W�Uzd� ¨«d�R�¨ U�UL��« WO�dA�« WIDM*U� ôËUI*« WM'  bI� W�ULF�« s� WKU(« q�UA*« WM�K�« XA�U�Ë ¨q�I*« q�d�√ 23 w� ÁbI� l�e*«  ôËUI*« W�UM vI�K0 WIKF�*«  «œ«bF��ô« d�¬ UN�ö� vK�  U�b)« lOL� ·UI�ù oO�M��«Ë …d�UE�« —UA��« s� b�K� WIDM*U� WOMF*«  «—«œù« s�  ôu'« nO�J� …—ËdC� W��UD� WH�U�*« ÍœuF��« ‰ËUI*«¢ VO�� l�“u�Ë —«b≈ ¡«b√ X{dF��« UL� ÆW�U�ô« ÊU�d�Ë n�«uN�«Ë 5�U��«  «¡«d�«Ë „uM��U� WIKF�*« 5�—UN�« ÂUFK� UNKL� WD� WM�K�« XF�«—Ë ¨ tM� …œUH��ö� …dO��  U�K� WM�K�« XIK�ËÆ dO�J�« »U��≈ vK� “U� YO� ¨¡UC�_« vK� ¢∆b��*« qLF� WO�dA�« w�ËUI� lOL� vK� ÊUO���« rOLF� vK� ¡UC�_« b�√ UL� ÆŸUDI�« Âb�� ULO� U�œuM� iF� vK� q�bF��«Ë 2013 Í—U'« VKD� W�œuF��« ·dG�« fK�� s� …œ—«Ë  U�UD� vK� ¡UM� WJKL*« w� ¡UM��«Ë bOOA��« ŸUD� vK� ÁdO�Q�Ë  U�UD� Z�U�d� ‰u� W�«—œ ÆWM�K�« q�� s� q�«u�« ‚—U� ”bMN*« fOzd�« VzU�Ë bO��« tK�« b�� s� `�U WM�K�« fOz— »U���« …œU�« X9Ë ¨p�–

WO�U�d�«ËWO�«d�ù«ÂUJ�_«q�uL��« U�d� W��«d�ÂUEM�W�cOHM��«W�zö�«XMLC�UL�  U�d� qL� b�«u�Ë t�«¡«d�≈Ë t�Ëd�Ë hO�d��«  U�KD�� p�– w� U0 q�uL��« ŸUDI� ¨bOH��*« l� q�UF��«Ë ◊UAM�« W�—U2 w� UN�U�«d� V�«u�« WOLOEM��« dO�UF*«Ë q�uL��« ·«b�√ oI�� U0 UNOK� ·—UF�*«  U�—UL*« qC�√Ë WO�Ëb�« »—U���« —U���ô« w� …c�¬ tO�  ö�UF��« W�«b�Ë w�U*« ÂUEM�« —«dI��«Ë W�ö� vK� WE�U;« w� rN��Ë ÂUEM�« Æq�uL��« ŸUD� w� d�U�*« …—«œ≈Ë WO�UHA�«Ë WL�u(« Èu��0 ¡UI�—ô«Ë  U��R*«Ë  U�dA�« vK� q�uL��«  U�d� W��«d� ÂUEM� W�cOHM��« W�zö�« X��Ë√Ë dN�√ 9 ‰ö� W��R*« b�Ëe� ÂUEM�« ÊU�d� q�� q�uL��« ◊UA� ”—U9 w��« WK�UF�«  U�d� W��«d� ÂUE� ÂUJ�√ o�Ë UN�U{Ë√ W�u��� WD�� ÂUEM�« ÊU�d� a�—U� s� ÃËd�K� WD� Ë√ ÂUEM�« s� 36 …œU*« w� UNOK� ’uBM*« 5�M��« WKN� ‰ö� q�uL��«  U��R*«Ë  U�dA�« vK� ÍœuF��« w�dF�« bIM�« W��R�  b�√Ë Æ‚u��« s� X�d��ô« vK� w�Ëd�J�ù« W��R*« l�u� w� dAM� U� WF�U�� …—ËdC� WK�UF�« ŸU{Ë_« W�u��  U�KD�� ÊQ� w�  U�UO�Ë  ULOKF� s� wwwÆsamaÆgovÆsa ÆhO�d��«  «¡«d�ù wM�e�« ‰Ëb'«Ë


AMLAK 6

ôjô≤J

I S S U E N O : 4 3 - 3 T H Y E A R - S A T . 2 M a r . 2 0 1 3 ‫ ﻣــﺎﺭﺱ‬2 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ‬- (43 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

∫¢È—uA�«¢ ¡UC�√ tzUI� Èb�

kÉØjô°ûJ ¢ù«dh kÉØ«∏µJ ™ªàéª∏d ºµ∏«ã“ :ÚØjô°ûdG Úeô◊G ΩOÉN „ö�√ ≠ ÷U�d�« UNO� „—UA� w��« È—uA�« fK�* W�œU��« …—Ëb�« s� v�Ëô« WM��« ‰UL�√ ¨«d�R� ¨tK�« tEH� ¨ e�eF�« b�� s� tK�« b�� pK*« 5H�dA�« 5�d(« ÂœU� s�œ l�bM� ô w��« WO�öIF�« t�U�√ w�u� fK�*« ‰UL�√ qOFH� vK� W��UM*« ÁcN� WONO�u� WLK� w� b�√ YO� ¨ fK�*« a�—U� w� v�Ë_« …dLK� W�œuF��« …√d*« qO�9Ë nOKJ� q� UÎ H�dA� fO� rJ�UJ� Ê√ «uLK�«¢ È—uA�« fK�� ¡UC�√ UÎ ��U�� ÈbH*« pK*« ‰U�Ë ÆW�O�� ö� UÎ �O�{ UN�UO� w� qL% w��« WK�F�« vK� ¢ÆrJOK� ÷dF� W�Q�� Í√ w� qIF�« rOJ% rJOK� ÷dH� w��« WO�ËR�*« w� t�UF�� t� ÊS� p�c� lL��*« `z«dA� ÆÈbH*« pK*« ÂU�√ r�I�« fK�*« «uC�Ë ¡UC�√ tHK� œœ—Ë r�I�« aOA�« ‰¬ tK�«b�� —u��b�« aOA�« fK�*« fOz— Èœ√ b�Ë vK� …dB�I� XK� w��« WLN*« Ác� q�d�« W�œuF��« f�R*« pK*« bN� w� fK�*« «c� ¡UA�≈ cM� q�d�« Æ ??�1345 ÂU� œuF� ‰¬ sL�d�«b�� s� e�eF�«b�� …√d*« ÂbI�� «–U� dO�� nGA�Ë Êu�œuF��« dE�M�Ë v�Ë_« W�d���« w�Ë fK�LK� UN�ULC�« ‰ö� s� Àb�� U0— Íc�« d�_« u�Ë ¨ Èu��� vK�√ vK� UN�

¡UC�√ sL{ …√d�« 30 5OF�� vC� Íc�«Ë 11Ø1 Æ 20% qJA� U� u�Ë Î «uC� 150 s� ÊuJ*« fK�*« vK� k�U�� U� qJ� È—uA�« fK�� «uC� l�L���Ë V��Ë sN� hB�O� YO� fK�*« w� sN�OuB� s� qBHM� ’U� q�b� wJK*« Âu�d*« w� ¡U� U� W�U� sNF�  ö�UFK�Ë sN� d�u���Ë ¨ ‰U�d�« q�b� Æt�ö�Ë …öBK� WBB�� s�U�√ s�  öON���«

W�d�u� «—«d??� À«b�S�Ë fK�*« «cN� WO�u� WKI� Æ’u??B??)« t??�Ë vK� …√d???*« W�KB� w??� VB� tK�«b�� pK*« 5H�dA�« 5�d(« ÂœU� —«d� —ËbB�Ë Á√d??�« 30 5OF� wJK� Âu??�d??0Ë e�eF�«b�� s??� …b�b� W�I� w� XK�œ b� W�œuF��« …√d??*« ÊuJ� Æs�«u*«Ë s�u�« Âb�� U� q� —«b≈ w� UN��—UA0 Ø2013o�«u*« WFL'«Âu�sK�√b�wJK*«Âu�d*« ÊU�Ë

∂∏ŸG áª∏c

VI� fK�*« ¡UC�_ t�LK� w� 5�d(« ÂœU� ‰U�Ë fK�LK� W�œU��« …—Ëb�« ‰UL�√ ‚öD�«Ë r�I�« rNz«œ√ s� v??�Ë_« WM��« ‰UL�√ w� rJ� wI��√ Ê√ w�bF��¢ …—Ëœ ‰Ë√ w�Ë ¨È—uA�« fK�* W�œU��« …—Ëb??�« œ«b�� rJMJ1 Ê√ q�Ë e� tK�« ÎözU� ¨…√d*« UNO� „—UA� ¨tK�« vK� q�u��« l� rzU� Î UFOL� UM�b� ¨…—uA*«Ë Í√d�« w��« WO�öIF�« t�U�√ w�u� fK�*« ‰UL�√ qOFH� vK� ö� Î U�O�{ UN�UO� w� qL% w��« WK�F�« vK� l�bM� ô Î «bOF� ×b��« vK� rzU� ¨tO�≈ vF�� Íc�« —uD��« ¨W�O�� Æ «d�R� Í√ s� ÎöO�9Ë Î UHOKJ� q� Î UH�dA� fO� rJ�UJ� Ê√ «uLK�«¢ w��« WO�ËR�*« w� t�UF�� t� ÊS� p�c� lL��*« `z«dA� ¨rJOK� ÷dF� W�Q�� Í√ w� qIF�« rOJ% rJOK� ÷dH� Æ¢oO�u��« rJ� tK�« ‰Q�√Ë V�U ¨f�√ tK�«b�� pK*« ÂU�√ r�I�« ¡«œQ� ·dA� UL� t�zU�Ë ÷U�d�« dO�√ —bM� s� b�U� dO�_« wJK*« uL��« ÆtK�«b�� s� w�d� dO�_« wJK*« uL��« V�U

»îjQÉJ QGôb

U�u� 11Ø1Ø2013 o�«u*« WFL'« Âu??� qEO�Ë Íc�« ÂuO�« u�Ë 5�œuF��« ÊU??�–√ w� Î UI�U� Î U��—U� fK�� W�� …d� ‰Ë_ W�œuF��« …√d*« ‰u�œ tO� bN� …√d*« UNO� „—UA� w��« v�Ë_« …d*« w� Ác�Ë ¨ È—uA�«

¢VÉjôdG áæjóà áHhô©dG ≥Øf ≥jôW Ú°TóJ „ö�√ ≠ ÷U�d�« l�—UA� r�√ b�√ cOHM� …eO�Ë …d�� w�Ë ÷U�d�« WM�b� d�uD�� UOKF�« W�ON�« X�UD��« XM�œË e�eF�« b�� pK*« o�d� l� W�ËdF�« o�d� l�UI� u�Ë WLUF�« w� ‚dD�« Íc�« ¢W�ËdF�« oH�¢ d�� »uM'« v�≈ ‰ULA�« w�U&U� 5�œUIK� …d(« W�—Ëd*« W�d(« pK*« o�d� vK� WO�UFO��ô« …—bI�« l�— w� rN�√Ë «dN� 15 s� q�√ Á“U$« ‚dG��« Àö� s� ÊuJ��Ë b�«Ë d��uKO� t�u� mK�� Íc�« oHM�« ŸËdA� ÕU�√ YO� ¨ e�eF�« b�� o�d� ‰UL� s� qIM��« W�d� W�b)« ‚d� w� s�—U�� l� ÁU&« qJ� n��Ë «—U�� oHM�« ‚u� oKG*« ¡e'« b�1Ë ÆdO��« W�d� w�  U�uF� ÊËœ t�uM� v�≈ e�eF�« b�� pK*« Ë√ ‰ULAK� ¡«u� W�b)« —U�0 ·UDF�ô« W�d� 5J9 l� «d�� 170 u�� mK�� ‰uD� W�U�� bNAO� Íc�« ¨l�UI��« bM� W�—Ëd*« W�d(« »UFO��« vK� b�U�� U0 »uM�K� W�u'« ÷U�d�« …b�U� d�� W�ËdF�« o�d� œ«b��« ŸËdA� 5�b� bF� W�d(« s� d��√ Æ WK�I*« …eO�u�« …d�H�« w� ‰UL�√Ë ‰uO��«Ë —UD�_« ÁUO� n�dB�  UJ�A� b�b9 vK� UC�√ ŸËdA*« qL��«Ë WOKOK�« …¡U{ùU� oHM�« b�Ëe�Ë WO�UL'« dUMF�« s� W�uL��Ë l�uLK� oO�M��« WOMI��«  UIO�D��« Àb�Q� o�dD�« b�Ëe� s� öC� W�ö��«Ë s�_« rE�Ë W�—UNM�«Ë W�UD�« s� ÈuBI�« …œUH��ô« oOI% w� rN�� w��« W�—Ëd*« …—«œù« rEM� W�bI�*« ÆtO� W�—Ëd*« W�ö��« Èu��� l�—Ë o�dDK� WO�UFO��ô«


I S S U E N O : 4 3 - 3 T H Y E A R - S A T . 2 M a r . 2 0 1 3 ‫ ﻣــﺎﺭﺱ‬2 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ‬- (43 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

¿ÓYEG

7 AMLAK

ôjRƒdG ‹É©e áeRCG ∫ƒ∏Mh ¿Éµ°S’G

tOIH�« bL�√ Ø ”bMN*« V�� ÊuOK0 —bI� s�U�*U� e�� œu�u� ÊUJ�ô« d�“Ë dI� U�bM� s�U�*« l�“u�� j�«uC�« l{Ë U�bM�Ë …b�Ë n�« WzU�Ë s� WU)« U�UO��ô« ÍËc� ÊuJ�� w��«Ë ö�I��� W�Ëb�« t� ÂuI� Íc�« wFO�D�« —Ëb�« u�Ë 5�U�;«Ë —U�J�« Ê« UMO�« ‚u�� u�Ë U�œU ÊU� l�«u�« w� u� UNOM�«u� ÁU& Æ ÁcOHM� w� UOzUH�K� ‰«e�ô s�U�*« pK�� “U$ô« ŸËdA� sJ1 WKJA*« È—√ wM�« «cN�ËÆ U�b% ÂU�« UN�« ·d�F� WOKLF�« ‰uK(« Õd� w� s�œU� UM� U� v�� W�uN�� UNK� ÊUJ�ô« …—u�UH� ÆWKJA*« Ác� q( W�cOHM��« jD)«Ë u�Ë  U�uO�d��« s� qOK� dO� UL�— ÈbF�� nO�UJ��« WE�U� WKJA* W�Ëb�« UN�b— w��« ‰U�— —UOK� 250 ?�« vD��� r�— WKJA*« ÁcN� ÈbB�� Ê√ W�Ëb�« ‰ËU% Ê« s� Îôb�Ë ÊUJ�ô« —u�ô« p�UA���Ë WL�{ …—u�U� U�b�JO� U2 U�œdH0 s�d�ô« »—U& s� bOH��� Ê√ W�Ëb�« vK� ¨ d�ô« W�UN� w� œbF� ¨ œbF�« r�C� fO� bK� s��Ë ULO�ô ‰U�*« «c� w� œb� u�Ë ¨s�«u� ÊuOK� s�dAF�« ÈbF��ô WJKL*« ÊUJ� WOK�uL��«  U��R*« UM�b�Ë ö�� U�eO�U� ÊUJ� œbF� q�U2 t�u�b� ’U)« ŸUDIK� ÊUMF�« UMIK�√ U� v�� ‰U*« pK9 w��« tOL% WOIOI� 5�«uI� WKJA*« Ác� q� w� ÕU$ p�d� ∫ w� ÍdE� WN�Ë s� …dAF�« ‰uK(«Ë ‰uK(« b??�« Í—UIF�« s�d�« Êu�U� qOFH�Ë —«d??�≈ ≠ 1 WKJA*« ÁcN� WOze'« ‰uK(« b�« Í—UIF�« q�uL��« Êu�U� qOFH�Ë —«d??�≈ ≠ 2 WKJA*« ÁcN� WOze'« WOze'« ‰uK(« b�√ cOHM��« r�U�� ÂUE� qOFH�Ë —«d�≈ ≠ 3 WKJA*« ÁcN� w{«—« ”UM�« `M� w� —«dL��ô« s�  U�bK��« lM� ≠ 4 UNFO�� s�«u*« d��O� W�Ëb�� dO� Êb*« ·«d�√ w� `M� w� U�—UF�« «uL�CO� w???{«—ô« —U��� f�� sL�� vK� ô« lHM�U� œuF� ôË bK��« œUB��U� dC� W�—UC� ÆWKJA*« ÁcN� WOze'« ‰uK(« b??�« »uO'« s� WMH� W�{«Ë 5�«uI� q�uL��«  U��R�Ë „uM��« r�œ ≠ 5 U2 ’U)« ŸUDI�U� s�—uD*« r�œ ·bN� rN�uI� wL% aC� Á—Ëb� ÂuIO� Íc�« —uDLK� UJ�d� ‰uL*« qF�O� Æ÷dF�« …œU�“ v�« ôuË s�U�*« ·ô« U�d�U� Ê√ vK� nMB� w��« ‰uK(« s� n�u��« ≠ 6 tOHJ� ô s�«uLK� ÕuML*« mK�*U�Æ»«c� UNM�U�Ë WL�— pOK9 v??�« p??�– s� ôb??� t�u��Ë WF{«u�� WI� pKL�� a??{Ë ‰U???� t??zU??D??�« s??� ôb???� s??J??� Ë« W??I??� s??�«u??*« Æ WKJA*« q??% r??�Ë WOLM��« ‚Ëb??M?? w??� —UOK� 263> s� sJ�Ë Êb*« ·«d??�√ vK� w�«uC�« ¡UA�≈ r�œ ≠ 7 W�uJ(« s� W�«d�Ë WL�U�0Ë ’U??)« ŸUDI�« q�� W�UL�Ë r�œË w�«uC�« ÁcN�  U�b)« ‰UB�« r�� ÊU� eOL�� w��« Í—«œô« q�d��« 5�«u� s� ’U??)« ŸUDI�«  U�bK��« UN�√— vK�Ë W�öF�«  «– WO�uJ(« dz«Ëb�« UN� UNJOK9 r�� WOMJ�  «b???�Ë Í√ lO� …œU???�« lM� ≠ 8 U�dF� r�C�O� ‚u��« —U& bO� lI�ô v�� s�«uLK� UNFO� …œU�« r�� w��« ÊUJ�ô« oIA� UO�U� qU� u� UL� s�U�LK� dF��« r�C� w� rN��� UNO� m�U�� —UF�Q� ‚ËbM s� ö�U� ö�b� ÊuJ� ÊUJ�« pM� ¡UA�≈ ≠ 9 ’U???)« ŸU??D??I??�« l???� W??�«d??A??�Ë Í—U??I??F??�« W??O??L??M??�??�« ÆÊU??J??�ô« ‚u??�??� W??O??K??�u??L??�??�« b???�«Ëd???�« b???�« Êu??J??O??� W�d�uD�  U�d� ÂU??�« ÊU??J??�ô« l�—UA� Õd??� ≠ 10 W�O� oK��Ë ’U???)« ŸU??D??I??�« „—U??A??� WO*U� W??O??�U??�Ë Æ…dO�� …œu??�??� s??�U??�??� ÃU??�??�« w??� V??B??� WO��UM� wd�Ë wM�u� w�� wIOI(« t��� t��d� U� Ê« tK�« rKF� Ê« rK�« w�ôË ¨ ÂUF�« Í√d�« qGA� WOC� w� W�—UA*« w� …dOG  b�Ë w��« ZK��« …d� t�A� WKJA� ÊUJ�ô« WKJA� U�d�c� `L�� ô ‰U�*« …b�b� »U��« qFH� XL�«d�Ë q�� UML�U� «–« UFOL� UM� u�b�� W�œUI�« ‰UO�ô« Ê« bI��«Ë Æq� ÊËb� WLzU� U�UM�d� «–« UM� `HB� s�Ë WKJA*« Ác�

!!?äƒÁ ’h ¢VôÁ QÉ≤©dG πg

‫ﺧﺒﻴﺮ ﻋﻘﺎﺭﻱ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ‬


AMLAK 8

IQƒ°üe á«£¨J

I S S U E N O : 4 3 - 3 T H Y E A R - S A T . 2 M a r . 2 0 1 3 ‫ ﻣــﺎﺭﺱ‬2 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ‬- (43 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

Ú°üdG ÒØ°Sh áYÉæ°üdGh IQÉéàdG ôjRh ¬eó≤J è«¡H πØM ‘ ÉgOÉ›CG »©fÉ°U ΩôµJ ¢VÉjôdG áaôZ Úeô°†îŸG π«L ¬«a ≈≤àdG Ωƒj m ‘ ... ó¨dG ÜÉÑ°ûH

ÆÆ ÷U�d�« W�d� a�—U� w� UO��—U� U�u� w{U*« d�«d��28 5M�ô« Âu� ÊU� »U�A� 5�dC�*« qO� tO� vI��« YO�¨ d�bI��«Ë ÊU�dF�«Ë ¡U�u�« Âu� Êu��—U�e�d�« ‚bMH� ‰UL�_« ‰U�— s� 400 u�� vI��« ÆÆ W�—UA� bG�« w?? ��d'« sL�d�«b�� o�U?? ��« UN�«—«œ≈ fK�� fOz— .d?? J�� «u?? F�«b� W�U�d� p�–Ë ¨…dA� W��U)« …—Ëb�« w� ÊU�K�« ¡U�ƒ—Ë fK�*« ¡UC�√Ë œb�Ë WFO�d�« Ê«“u� s� oO�u� —u��b�« W�UMB�«Ë …—U���« d�“Ë —u?? C�Ë lL� —uC��Ë ’U?? )«Ë ÂUF�« 5�UDI�« w?? � 5�ËR?? �*« —U��Ë ¡«—“u�« s?? � ¢„ö�√ ¢ WHO� ÆÆÆ÷U�d�U� s�bL�F*« w�U�uK��b�« pK?? ��« ‰U�— s� Æ…—uB�«Ë rKI�U� .dJ��« qH� bd� X�U� YO� „UM� X�U�

‫• ﻭﺯﻳﺮﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ‬

‫• ﺍﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ ﺑﲔ ﺩ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻟﺮﺑﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﳉﺮﻳﺴﻲ‬

‫ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻱ ﻭﻛﻴﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﳊﻤﻴﻀﻲ ﻭﺍﻟﻌﺜﻴﻢ‬.‫• ﺍﳋﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻭﺍﻟﺸﻮﻳﻌﺮ ﻭﺩ‬

‫• ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﳌﻘﻴﺮﻥ ﻳﻜﺘﺐ ﻛﻠﻤﺘﻪ‬

πØ◊G äGógÉ°ûe

Æt�«“U$≈ “d�√Ë w��d'« sL�d�«b�� aOA�« …UO� …dO� s� U�UA�« w� u�bO� ÷d� - · ÆWI�U��« …—Ëb�« ¡UC�√ .dJ� -Ë …b�b'« …—Ëb�« ¡UC�√ rEF�Ë 15 WI�U��« …—Ëb�« ¡UC�√ —uC� · Æ—uC(« sL{ «u�U� 5B�« dOH�Ë rOMG�U� W�«—e�« d�“ËË q�«e�«Ë rOK��« 5I�U��« …—U���« ¡«—“Ë · ÆW�U� WOB��Ë ‰UL�« q�— 400 ?� r�œb�—b� s�b�«u�*U� W�UI�« XC��≈ eO2—uC� · dO�J�« —Ëb�U� œU�√Ë lOL'« UN� Q�U� WO�dF�« WGK�U� WO�U&—≈ WLK� ÊË ZMA� w� bO��« wMOB�« dOH��« vI�« · Æw��d�K� aOAK� r�¡U�Ë s� dO�F�K� UNOK� W�U�JK� UBOB� XF{Ë ¡UCO� W�ËU� vK� rN�ULK� «u��� ‰UL�ô« ‰U�— s� dO�J�« · Æw��d'« Æ Í—U�c� r��0 w��d'« Âd� WFO�d�« —u��b�« · ÆrNO�UH�Ë r�œuN�� «bOA� WI�U��« WM�K�« ¡UC�√ s� «uC� q�  «“U$S� UNO� œU�√ WKOL� WLK� ‰cF�« 5�� vI�« · ‰U�— 5� W�öF�« b�b&Ë W�œ—b�«Ë Âö�K� UO�U� X�u�« ÊU�Ë W�;«Ë WH�ô« tO� öOL� ¡U�u�« WKO� u� ÊU� · ƉUL�ô« ‰U�d� n�dF��«Ë W�öF�« V�dI� w� r�U��Ë lOL'« l� WODG��«Ë b�«u��« w� …“—U� X�U� W�—UIF�« „ö�√ WHO� · ƉUL�ô« ÆWKOK�« pK�� X�u�« s� dO�J�« vD�√Ë lOL'« l� Î U�“U�Ë b�«u�� ÊU� WFO�d�« oO�u� W�UMB�«Ë …—U���« d�“Ë ·

‫• ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﺁﻝ ﺳﻌﻴﺪﺍﻥ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪﺍﻥ‬

‫• ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻣﻼﻙ ﻭﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﳉﺮﻳﺴﻲ‬

‫• ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺮ ﻋﺪﺩ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ‬


‫‪9 AMLAK‬‬

‫‪IQƒ°üe á«£¨J‬‬

‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ ) ‪ - (43‬ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ‪ -‬ﺍﻟﺴــﺒﺖ ‪ 2‬ﻣــﺎﺭﺱ ‪I S S U E N O : 4 3 - 3 T H Y E A R - S A T . 2 M a r . 2 0 1 3‬‬

‫• ﺍﳌﻬﻨﺪﺱ ﺳﻌﺪ ﺍﳌﻌﺠﻞ ﻭﺍﻟﺰﻣﻴﻞ ﻻﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻴﺪﺍﻥ‬

‫• ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﺪﺍﻳﻞ‬

‫• ﻟﻲ ﺗﺸﻨﻎ ﻭﻥ ﺳﻔﻴﺮ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﲔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﻊ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ‬

‫• ﻭﻛﻴﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻮﺍﺟﻲ ﻳﺘﺼﻔﺢ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻣﻼﻙ‬

‫‪¢VÉjôdÉH áWÉfôZ ∫ƒe ‘ z2013 QÉ≤©∏d »∏gC’G QGO ¢Vô©e{ º¶æj »∏gC’G ∂æÑdG‬‬

‫• ﺻﻮﺭﺓ ﳌﻌﺮﺽ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻻﻫﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﻝ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺽ‬

‫• ﺧﺒﺮ ﺍﻣﻼﻙ ﻳﺸﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ‬

‫• ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪﺍﻥ ﻭ ﺍﻟﺰﻣﻴﻞ ﺍﻟﺴﺮﻳﺤﻲ‬

‫•ﺍﻣﻼﻙ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﲔ‬

‫• ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﻣﻊ ﺍﻣﻼﻙ‬


CY

CMY

K

A M���������������������� L A K 10

ôjô≤J

������������ – �

��������������������������������������� I S S U E N O : 4 3 - 3 T H Y E A R - S A T . 2 M a r . 2 0 1 3 ‫ ﻣــﺎﺭﺱ‬2 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ‬- (43 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬ ����������������

�����������������

+��� � ��� ���� / +��� � ��� ���� ����� +��� � ��� ���� / +��� � ��� ���� ����� info@cityscapejeddah.com ��������������

��������

���������������� ������������������� (QR������������������ ����������������

������������

�������������

��������������

q�uL��« ’d�Ë Í—UIF�« d�uD��«Ë d�O*« ÊUJ�û� ÖU/ ÂbI�

z 2013 IóL Ö«µ°S »à«°S { ¢Vô©e ¥Ó£fG Ωƒ«dG á«dhOh ᫪«∏bEG ácQÉ°ûe §°Sh ¨W�e�� bz«u� oOI%Ë ŸUDI�« «c??� w� —UL���ö� n�UC� b� …b� WM�b0 w�UJ��« œ«bF��« Ê«Ë WU� v�≈ qBO� WO{U*« s�dAF�«Ë fL)« «uM��« w� Ê√ w�UJ��« uLM�« «cN� l�u��Ë ¨WL�� ÊuOK� 3¨6  ôbF� vK� ¡UI�ù«Ë  «—UIF�« —UF�√ l�— w� rN�� Æås�U�*« s??� ÷Ëd??F??*« W�P{ l??� w??� UL� VKD�« Í—UIF�«q�uL��«‰U��w�uLM�«—«dL��«ò∫w�—U(«b�√Ë ŸUDI� W�u� WF�œ wDFO� ’U??)« ŸUDI�« ÷«d??�≈Ë VDI����w��«q�«uF�«r�√b�√bF�«c�˨ÎU�uL� «—UIF�« ÆåÂUF�« «c� ÷dF� w� W�—UALK� ·—UB*«Ë „uM��« —UL���ô«Ë Êb??*« d�uD�� …b� ÷dF� Ê« v�« —UA� oKDM� ·u� ò 2013 …b� VOJ� w�O� ò Í—UIF�« 4≠2 o�«u*« ?�1434 w�U��« lO�— 22≠20 …d�H�« ‰ö� t�UO�UF� ‰ËUM��Ë  U�b�MLK� …b� e�d0 Â2013 ”—U� ‚dD�� ¨ÍœuF��« Í—UIF�« ŸUDI�« w� W�—u;« U�UCI�« ¨W�UOC�« ŸUD� w�  «—UL���ô« WOLM�Ë ¨d�O*« ÊUJ�û� ÆWJKL*U� 5�—ULFLK� eO2 ¡UI� v�≈ W�U{ùU�

Èu��� vK� Ë√ …b� w� ¡«u� ÂU� qJA� —UIF�« ‚u� s� WBB��� W�� —uN� v�≈ Èœ√ WIDM*« Ë√ WJKL*« s�� ¨oKDM*« «c??� s??�Ë ÆwMJ��« d�uD��« l�—UA� w�O� Ê√Ë Î UuB� ¨ÂUN�« Àb(« «c� W�U�d� ÊË—u�� WdH�« W�—UIF�« uL� q�� ¨s�—uDLK� ÂbI� …b� VOJ� ‰ö� Èd�J�« rN�U�ËdA� s� œb� ÷«dF��ô WO�U�*« bF� VOJ� w�O�¢ w�U�LK��« ·U{√Ë Æ¢ÁœUIF�« …d�� w��«Ë ÂUF�« Èb� vK� UNO� „—UA� w��« U��UM*« d��√ ¡UI�Ë ¨UMF�—UA� ÷d�Ë UMz«dE� l� q«u��« `O�� UMF�—UA0 WL�N*« ·«d??�_« s� r�dO�Ë s�dL���*« Æ¢WIDM*« Èu��� vK� Ë√ WJKL*« q�«œ

á«æµ°ùdG äGóMƒdG

»b�M*« uCF�«Ë fOzd�« VzU� w�—U(« 5�� dO�)« w�O� ‚öD�« vK� UIOKF� ‰U� WOM�u�« ÷—UF� W�dA� ÊuOK� 2 ¡UM�� WO�«d�« jD)« r�— t�≈ ∫ …b� VOJ� l�u�*« dO� s� t�S� ¨Â2015 ÂUF�« ‰uK�� WOMJ� …b�Ë v�« «dOA� ¨s�U�*« vK� VKD�« «b�u�« Ác� w�K� Ê√ jOD���« WK�d� w� l�—UA*« s� b�bF�« œu�Ë l�Ë t�« s� t�U� ¨WO�U(« t�ôbF� bM� VKD�« ¡UI�Ë ¨cOHM��«Ë ÊuJO�Ë ¨d�O*« sJ��« w�  «—UL���ô« œU�œ“« l�u�*« ·U{√Ë ¢s�dL���*« eOH% WFH�d*« —UF�_« ÊQ� s� Ê« 2013 …b� VOJ� w�O� ÷dF* œ«b�ô« W��UM0∫ vK� ÿUH�K� W�U�� ‚u��« w� VKD�« q�«u� W�U�ò WOIOI� ’dH� s�dL���*« b�—Ë ¨wMJ��« ŸUDI�« u/

„ö�√ ≠ …b� w�O?? �® Í—UIF�« —UL��?? �ô«Ë Êb*« d�uD�� …b?? � ÷d?? F� Â2013 ”—U?? � 2 X�?? ��« Âu?? O�« o?? KDM� s� l�«d�« v�� ÷dF*« U?? O�UF� dL�?? ��Ë  U�b�MLK� …b� e�d� dI0 p�–Ë©2014 …b?? � VOJ?? � W�uL��  b�√ YO� ¨ WC�d� WO�ËœË WOLOK�≈Ë WOK�� W�—U?? A0  UF�u� j?? �˨ t?? �H� dN?? A�« W�—u;« U�UCI�« ‰ËUM�� …b�d�Ë …b�b� ȃ— o�Ë ÷dF*« w� W�—U?? A*« vK� UNd�  U�d?? A�« s� ¨W�UOC�« ŸUD� w�  «—UL��?? �ô« WOLM�Ë d?? �O*« ÊUJ?? �û� ‚dD�� ¨ÍœuF?? ��« Í—UIF�« ŸUDI�« w� W�—U?? A� s� öC� ¨WO�dF�« ‰Ëb�« WOI�Ë Z?? OK)«Ë WJKL*U� 5�—ULFLK� e?? O2 ¡UI� v?? �≈ W?? �U{ùU� ÆWO*U�  U��R�Ë  U�d�

‰uK�� WOMJ� …b�Ë ÊuOK� 2 ¡UM�� WO�«d�« jD)« r�—Ë «b�u�« Ác� w�K� Ê√ l�u�*« dO� s� t�S� ¨Â2015 ÂUF�« l�—UA*« s� b�bF�« œu�Ë l�Ë Æs�U�*« vK� VKD�« t�ôbF� bM� VKD�« ¡UI�Ë ¨cOHM��«Ë jOD���« WK�d� w� sJ��« w�  «—UL���ô« œU�œ“« l�u�*« s� t�U� ¨WO�U(« eOH% WFH�d*« —UF�_« ÊQ??� s� ÊuJO�Ë ¨d�O*« Æs�dL���*«

"Ö«µ°S ≈à«°S " ᫪gCG

Ê«u�≈ W�dA� ÍcOHM��« fOzd�« wHI��« ÷U�— `{Ë√ UL� ‰U�� w� …bz«d�« U�dA�« Èb??�« ¨ÊUJ�û� WO*UF�« WOMJ� l�—UA� d�uD�� r�N� w��«Ë Í—UIF�« d�uD��« UM�—œ√ bI�¢ q�b�« wD�u�� W��dA�  U�b)« WK�UJ�� VOJ� w�O� ÷—UF� w� W�—UA*« WOL�√ W�«b��« cM� Æv�Ë_« t��öD�« cM� …b� w� Àb(« «c� v�d� s��Ë w�O� WBM� s� …œUH��ô« vK� W�dA�« XHJ� b�Ë «c� w�Ë ¨wK;« ‚u��« w� UN�U��M� ‚ö�ù VOJ� WK�d*« ‚ö�≈ s� Êö�ôU� U�—uC� s� bOH��M� ÂUF�« ¢ …b�dH�«¢ ŸËdA� bz«d�« wMJ��« UM�ËdA� s� W��U��« WE�U�� ‰UL� lI�Ë tI�u��Ë Ád�uD� Ê«u�« v�u�� Íc�« Æ…b� d�uD��«l�—UA�vK� «dO��U�K� „UM�ÊQ�÷U�—·U{«Ë l� Î U�{«Ë «c� «b� b�Ë ¨WJKL*U� WOMJ��« ¡UO�ú� q�UA�« w��« v�Ëô« WK�d*«  UFO�� t�bN� Íc�« dO�J�« ÕU�M�« s� WO�U��« WK�d*« s� …dO�� W��� lO�Ë q�UJ�U� UNFO� Wd� ÷dF*« Ê√ UL� Æ…eO�Ë WOM�“ …d�� w� ŸËdA*« q�� Y��� 5�uL*«Ë s�—uD*«Ë s�dL���*U� ¡UI��ö� ÆW�dA�« ·«b�√Ë W�ƒ— Âb�� U0 n�U���«Ë ÊËUF��«

QÉ≤©dG ¥ƒ°S ƒ‰

ÍcOHM��« fOzd�« w�U�LK��« b�U� ”bMN*« ‰U� t�N� s� w� ÁbNA� Íc�« dO�J�« uLM�« Ê« ∫W�—UIF�« uL� W�dA�

ô°ù«ŸG øµ°ù∏d IójóL iDhQ

’UB��ô«Ë WKB�« «–  U�dA�« s� œb� ÂuI��Ë d�O*« sJ��« l�—UA�Ë ÊUJ�ù« ÖU/ s� œb� ÷dF�  U��R�Ë „uM� ÷dF� UL� Ë Í—UIF�« d�uD��«Ë bF� p??�–Ë Í—UIF�« q�uL��« ’d� Í—UIF�« q�uL��« `z«uK�« ‚ö�≈ s� ÍœuF��« bIM�« W��R� XMK�√ Ê√ rOEM� vK� qLF�� w��«Ë Í—UIF�« q�uL�K� W�cOHM��« ÆÍ—UIF�« q�uL��« ‚u� d�uD��«  U��R�Ë  U�d� s� W�uL��  b�√ b�Ë UN��—UA� WJKL*« ×U�Ë q�«œ s� Í—UIF�« q�uL��«Ë p�–Ë …b�b� ȃ— bI�Ë UN�U��M� ÷dF� ÂuI� YO� ¨ W�U� ŸU???{Ë√ WA�UM�Ë Y��� ’d??� .bI� ·bN� ‚u��« w� VKD�«Ë ÷dF�«  U�b%Ë  «—UIF�«  U�� …d�u� ZOK)« WIDM0 tz«dE� s� eOL�� Íc�« ÍœuF��« Î «e�d� t�uJ�Ë ¨„öN��ô«  ôbF� ŸUH�—«Ë W�uO��« 5��ö�« —U�� VDI��� W�—U���«Ë W�—UL���ô« ’dHK� ÆÎUO*U�Ë Î UOLOK�≈Ë Î UOK�� Í—UIF�« ŸUDI�« w� uCF�«Ë fOzd�« VzU� w�—U(« 5�� `{Ë√ ¨t�N� s� r�√b�√d��F�÷dF*«Ê√WOM�u�«÷—UF� W�dA� »b�M*« Î UuB� ¨UNLOEM�� ÂuI� w��« WO�O�«d��ô« À«b�_« UNKF& W�œUB��«Ë WO�UJ� hzUB� 5� lL& …b� Ê√Ë ¨Æ¡«u� b� vK� WOMJ��«Ë W�—U���« l�—UALK� »c� WDI� ÿUH�K� W�U�� ‚u��« w� VKD�« q�«u� W�U�¢ ·U{√Ë ’dH� s�dL���*« b??�—Ë ¨wMJ��« ŸUDI�« u/ vK� ¨W�e�� bz«u� oOI%Ë ŸUDI�« «c� w� —UL���ö� WOIOI� n�UC� b� …b� WM�b0 w�UJ��« œ«bF��« Ê√Ë WU� 3¨6 v�≈ qBO� WO{U*« s�dAF�«Ë fL)«  «uM��« w� w� rN�� Ê√ w�UJ��« uLM�« «cN� l�u��Ë ¨WL�� 5�ö� w� UL� VKD�«  ôbF� vK� ¡UI�ù«Ë  «—UIF�« —UF�√ l�— Æ¢s�U�*« s� ÷ËdF*« W�P{ l�


I S S U E N O : 4 3 - 3 T H Y E A R - S A T . 2 M a r . 2 0 1 3 ‫ ﻣــﺎﺭﺱ‬2 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ‬- (43 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

z √QO { OGõe ™«H ‘ ¿ÉëéæJ zQɪY{h z¿Óé©dG{ „ö�√ ≠ d�)« W�d�Ë t�«u�≈Ë Êö�� W�uL�� X�$ w� …—œ jD�� q�U� lO� w� W�—UIF�« —UL� ÂdBM*« Ÿu��_« d�)« w�d� W�e�eF�« W�dG� —UF�Q�Ë ¨ U�U� 3 s� q�√ ‰ö� Æl�d*« d�LK� ‰U�— 600 œËb� w� X�Ë«d� vK� tK�« bL�� ∫Êö�F�« Êö�� ¨t�N� s� Ê√ v�≈ Î «dOA� ¨w�UO� X�Ë w� œ«e*« ÂU9≈ UN�b���« ·ö��U� w{«—_« vK� VKD�« w� —UL���ô« WO�–U� —«dL��« vK� b�R�  «– w�Ë ¨W�—UIF�«  U��M*« Ÿ«u�√ lOL� ÍœR� Íc�« d�_« ÆÆUNM� ÊËe�*« l�— X�u�« WO�dA�« w�IDM� Ê√ o�U� d�dI� w� W�—UI� —œUB� ÂUF�« ‰ö� WJKL*« ‚u� Ê«œuI�� ÷U�d�« ‰UL�Ë UHOC� ¨—UF�ô« Ê“«u�Ë VKD�« —«dI��« v�≈ bO�Q��U� Î «dE� ¨…b�«u�« W�—UIF�« ’dH�« s� b�e� l� q�I*« dO�� œb� l� n�U���« W�U�0 W�uL�*U� d�H� UM�≈ w��«  U�dA�«Ë ÊUJ��« œb� w� …dL��*« …œU�e�« v�≈ UMH�U% ÊU� ÆÆ…—œ œ«e� w�Ë ¨W�—UIF�«  U�uL�*« s� sJ��« dO�u��  U�b)« WK�U�  UDD�� s� Y��� W�{«Ë X�U� t�zU��Ë Î «dL�� ªW�—UIF�« —UL� W�d� l� ¢WO�dA�« W�U�√¢ s� q� vF��Ë ÆUNOH�u* V�UM*« Êö�F�« —U�√Ë Æw�UO� X�Ë w� jD�*« lO� ÂU9≈ w� W�UO w� WJKL*« t�u� r�œ v�≈ ¢÷U�d�« W�U�√¢Ë WF�«u�« UN�d�� f�dJ� w� WO{U� W�uL�*« Ê√ v�≈ w��« ¨W�—UIF�«  «œ«e*« rOEM� ’uB��  ULOEM��« ¨ UDD�*«Ë w??{«—_« w� Í—UIF�« —UL���ô« w�  U�U�*«  «–  UDD�*« lO� w� vK�*« WKO�u�« qJA� s� b�e� 5�u� w� W��«d�« W�—UIF�«  PAM*« lOL' ÆtO� l�u��« Ë« ¨Í—UIF�« ‚u��« w� —UL���ô« Æw{«—_« s� …dO�J�« rOEM�� WLzU� X�«“ U� W�U(« ÒÊQ� d�—UI��« XHA�Ë œb� —uC�� nO��« W�U� w� ©…—œ® œ«e??� rO�√Ë p�–Ë ¨WJKL*« w� w{«—_« lO� w� W�—UIF�«  «œ«e*« ZOK)« ‰Ëœ s� s�dL���*«Ë ‰UL�_« ‰U�— s� dO�� WOKL� w� 5�—UALK� WO{d*« qzU�u�« s� UN�u� © UJK�® w{«—_« —UF�√ XM�U��Ë ¨5�—UI� s�—uD�Ë Æ l�d*« d�LK� ôU�— 650Ë 550 5� o�UM*«Ë WO�dA�« WIDM*« Êb� t���Ë Æ¡«dA�«Ë lO��«  «—UL���ô« »UDI��« v�≈ ÷U�d�« ‰UL� w� …b�b'« …dO�ô«  «uM��« ‰ö??� Í—UIF�« ‚u��« bNA�Ë “d�√ qL�A� YO� ¨WO�UO��«Ë W�—U���«Ë WOMJ��« X�U� w��« W�—UIF�«  «œ«e??*« Õd� w� Î «dO�� „«d??� d�uD� …dO�Ë Ÿ—U�� vK� …dO�_« WO�«dLF�«  «—uD��« —U??&Ë 5�—UIF�« s??�—u??D??*« s??� b??�e??*« VDI���  UJ�� s� WO����« vM��« Y�b%Ë WO�UMB�« Êb*« ‚u��«  «d�R� l� s�«e��U� s�dL���*«Ë w{«—_« q�9 w��«  ôU??B??�ô«Ë w�B�« ·dB�«Ë ‚dD�«  UDD�� v�≈ …b�«e�*« W�U(« dNE� w��« WO�U��ô« CS Jeddah ARAB Amlak_26.5x16.pdf 1 2/13/13 5:11 PM XF�u�Ë ÆÊb*« q�«œ WF�«u�«Ë  U�b)« WK�U� WO�«dL� Æ «œ«e*« rOEM� WOKLF� UO�Oz— U�d�� UNKL�0

äÉcöT QÉÑNCG

11 A M L A K

»HO ‘ á«ŸÉ©dG É¡LGôHCG ºîaCG ≥∏£J zájQÉ≤©dG QɪYEG{

„ö�√ ≠÷U�d�« w� …d�UH�« WO�bMH�«Ë WOMJ��« oIA�«Ë ‚œUMH�« s� W�u�d*« UNF�—UA� d��√ ‚ö�≈ b�√ s� ¨åW�—UIF�« —UL�≈ò XMK�√ …d�UH�« WO�bMH�« U�U{ù« Àb�√ q�1 Íc�« åuO� ÍUJ� f�b�“— Ê«uMF�«ò ŸËdA� UN�ö�S� p�–Ë åw�œ j�Ëò Æå UF��M*«Ë ‚œUMHK� Ê«uMF�«ò l�—UA� WEH�� v�≈ 50 ŸUH�—« vK� 5I�UD�� 5�d� s� w�bMH�« åuO� ÍUJ� f�b�“— Ê«uMF�«ò lL�� s� ÊuJ�� r�H�« ‚bMH�« ŸËdA�Ë sLC��Ë ÆåWHOK� Ãd�ò XLL w��« åq�dO� b�√ eGM�Ë√ —u�bOJ�ò W�d� rOLB� s� u�Ë ¨…dO�� WBM� l� Î UI�U� WBM�Ë Õu�H� `���Ë  öH�K� W�U l� eO2 rFD� vK� Á—Ëb� Íu��� s??O�d��« s??O� Î UIKF� Î «d�� ŸËdA*« ‚ö�≈ r�O�Ë Æw�dF�« ZOK)« ÁUO�Ë åw�œ WM�b� j�Ëò vK� …d�U� WO�«—u�U�  ôö�≈ d�u� …eO2 …b�UA� Wd� 5�u��« ö� w� ¡öLFK� `O�� U0 ÷U�d�«Ë w�œ w� s�«e�� qJA� åuO� ÍUJ� f�b�“— Ê«uMF�«ò ŸËdA� ÆdJ��*« ŸËdA*« «c� vK� ·dF��« W�U{≈ uO� ÍUJ� f�b�“— Ê«uMF�« ŸËdA� q�1ò ∫åW�—UIF�« —UL�≈ò …—«œ≈ fK�� fOz— ¨—UÒ�F�« bL�� ‰U� t�N� s� Íc�« d�_« ¨w�œ WM�b� j�Ë WIDM� vK� W�u��� dO�  ôö�≈ ÁdO�u� l� w�œ WM�b� r�UF� v�≈ Èd�√ WOzUM���« b�_« WK�u� WLO� ¡UA�≈ w� …eOL�*« UN�O�O�«d��« b�R�Ë WO�«d�« …UO(« `�ö� r�d� q«u�*« —UL�≈ wF� b��� q��_« —UO)« s�dL���LK� Î U�O�� …—U�ù« w� WO�UO��«Ë W�—UIF�« 5�u��« u/ ŸËdA*« “eF�Ë ÆW�KB*« »U�_ tO�≈ eJ�d� Íc�« qCH*« Öu?LM�« uO� ÍUJ� f�b�“— Ê«uMF�« `�BO�Ë Ær�UF�« w� l�d� d��uKO� v�—√ sL{ sJ�K� ‰u√ ¡UA�≈ vK� eO�d��« l� …eOL*« WOzUM���ô«  U�b)«Ë Í—ULF*« rOLB��« bOF vK� WOK�I��*« l�—UA*« W�U� ÆåWM�b*« œUB��« e�eF� w� rN�� w�œ w� …d�U� W�—UI�

���������������������

� ��������������������������� www.cityscapejeddah.com/AMK

������������������������

��������������������

�������������������������������������������������������������� � www.cityscapejeddah.com/AMK������������������������������������� C

M

Y

CM

MY

��������������� �������������������������������������������������� ������������������������������������������� �������������������������������� ���������������������������������������������������������������� � ������������������ ������������������������������������������������������������

CY

������������ – �

CMY

K

���������������������� �����������������

��������������������������������������� ����������������

+��� � ��� ���� / +��� � ��� ���� ����� +��� � ��� ���� / +��� � ��� ���� ����� info@cityscapejeddah.com ��������������

���������������� ������������������� (QR������������������ ����������������

��������

������������

�������������

��������������


A M L A K 12

QGƒM

∫¢

I S S U E N O : 4 3 - 3 T H Y E A R - S A T . 2 M a r . 2 0 1 3 ‫ ﻣــﺎﺭﺱ‬2 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ‬- (43 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

¢?� 5�� wMG�« b�� W�uL�� fOz—

á«fGôª©dG IôØ£dG ´É°ùJG øe ÉæJÉ©«Ñe â©aQ áµ∏ªŸÉH ó©°üe 1500 ¤EG óYÉ°üŸG

w��d��« bO�Ë ≠ …—uM*« WM�b*«

¨…—U�M�« W�—Ë s� ‰ËR�*« U�bF� X��Q�¨ W�d� rKF�« qCH�Ë tM�14 Ë√ 13 5� X�u�« p�– w� ÍdL� ÊU�Ë ¨ …—U�M�« W�—u� d�b� dG√ X��√ tIO�u�Ë tK�« s� sJ�Ë WM�b*« ×U� …dO�� qL� ’d� wM�¡U� p�– bF� r� Æi�d� ÊU� b�u�« ôËUI*« ‰U�� w� W�«b��« X�U� nO� · øX�u�« p�– w� pJ�d� ÊU� s�Ë UM�Ë  «uM� w�UL� Áb??* v�u*« dL�Ë U??�« UF� UMKL� – ”√— q??Ë b??�Ë ¨ WM�b*« w� s�bO�u�« 5�ËUI*« s�� s� «œb� UNMO� U�cH� ‰U�— 5�ö� Àö� v�« „«c�¬ UM�U� 5�u�b� UNM� UM�d�Ë ·Ëd??�  ¡U??� sJ�Ë  U�ËdA*« Æ ‰U�— 5�ö� W�L�� w??� s??�d??L? �? �? �? L? � r??J? D? D? � w???� U???� · ÁU& W??�Ëb??�« —Ëœ Èd??� nO�Ë WHK��*«  ôU??�?*« øs�dL���*« ‰uB(« w� Êu��d� s�dL���*« s� dO�J�« l�«u�« w� – ¨p�c� ÈËb� W�«—œ rNCF� ÂbIO� W�Ëb�« s� r�œ vK� W�UMB�U� WU)« WM�K�« v�« UM��«—œ UM�bI� s�� U�√ U�e$« WO�UF�« …¡UHJ�«Ë …œu'U� tK� bL(«Ë WO�U*« …—«“u�Ë

‘ IôØW É«cÎH Éæ©æ°üe ≥≤M · á«cÎdG áeƒµ◊G ÉæJCÉaɵa äÉ©«ÑŸG ºî°V ‹Ée ≠∏Ñà IOƒL IOÉ¡°T13 øe ÌcCG Éæjód · ácô°T 13 øe ÌcC’ IóFGôdG äÉcô°ûdG πFGhCG øe øëf · óYÉ°üŸG ∫É› ‘ áµ∏ªŸÉH

ørJ��d� eO1 Íc�« U� wMG�« b�� aOA�« ™ U??�d??A?�« q?? zË√ s??� d��F� s??�?� l??�«u??�« w??� – w�Ë W��b(« b�UB*« ‰U??�?� w??� WJKL*« w??� …b??z«d??�« ¡«—uK� U�b� «–≈Ë ¨W�uL�LK� ÍdIH�« œuLF�« q�9 …dJ� q�� s� ÈËb??� W??�«—œ qLF� UML� bI�¨ …b�b�  «uM�� w� ÊUJ�ô« qC�« Ê√ U�b�u� ‚u��« s� hB��� o�d� sJ�Ë ©Wu�® WM�b� UNM� Áb�b�  «—UO)« X�UJ�¨ UO�d� WO�K�√ Ê√ r�— WO�d��« ©dKA�«® WM�b� vK� —UO��ô« l�Ë ÊU�Ë ÷dF� ‰Ë√ UM��H� ¨5I�«u� dO� «u�U� ¡UC�_« dN�« t�� w� tM� vN��« Íc�« ŸËdA*« d�b� wzUM�« b�√ ÷dF� ‰Ë√ ÊU�Ë ÊuJ� U� Àb�√ s� ŸËdA*« ÊU� b�Ë rKF�« l�Æ «dO�� U�U$ tO� UMMI�Ë WM�b*« „ö� w� TA�« lD��« r� sJ�Ë W�œuF��« w� lMB*« vA�√ Ê√ œË√ XM� p�c� X??�u??�« p??�– w� W�uN�� hO�d� vK� ‰uB(« ÆUO�d� w� lMB*« U�QA�√ øUO�d� W�Ëœ w� rJKL� rOI� nO� · rC� t�� w??�Ë UO�d� w� WF�«d�« W��dA�« s� s�� – 5�UL�Ë t�� UM�O�d�Ë w�M�√ dL��� n�√ 5F�—√ w�«u� UMKL� Ê_Ë v�UF�Ë t�U��� t??K?�« s??� qCH� tK� «c??�Ë ôË√ wDGM� ¨ W�Ë—b� WO�O�«d��« o�Ë ·d���Ë rEM� Æ Ád�bB�� ÂuI� izUH�«Ë WJKL*«  U�UO��« W??O??�d??�??�« W?? ?�u?? ?J? ? (« l?? ? � r?? J? ?�? ?�ö?? � · øU�«d� nO� s�dL���L� W??�u??J?(« l??� …b??O? � s??�d??L?�?�?�?L?� U??M?�?�ö??� – „UM� W�—U���« W�dG�« X�U�√ Êü« s� dN� q��Ë WO�d��« n�√ 124 UM� X�b�Ë 24 W��d*« UM�ö��« W��UM0 öH� …dH� UMII� UM�√ v�≈ W���Ë U�œUN��« vK� …Q�UJL� Ë—u� UO�d� w� W��UM*U�Ë ¨ W�*« w� 140 XGK�  UFO�*« w� p�–Ë s�dL���*« l� q�UF��« w� WOLK� U�d� Êu�N�M� ÆWMMI�Ë W�Ë—b� jD� o�Ë …c??�?� w??�U??(« q??O?�?K?� Âb??I? � Ê√ u??�d??� · ø r?? J? ?�U?? $Ë r??J? �U??H? � W?? B? ?� s?? ?� …d??B? �? �? � aOA�« »U�� w� ”—œ√ XM� bI� ¨ WK�u� WK�— Ác� ≠ v�« w??�?�«—œ XKL�√Ë W�—b*U� XI���« U�bF�Ë `�U UO�UD�d� w??� Ê«d??O? � t�F�  ¡U?? � U�bF� s??�Ë Íu??�U??�?�« X�bI� W�eOK$ô« WGK�« w� 5�uH�*« »öDK� W��M�U� ·u� t�Q� rK�√ XM� w??�ô b??�«u??�« rK� dO� s� w??�«—Ë√ ÁƒU�b��« - U�bM�Ë ¨ bO�u�« tM�« w�√ v�≈ W��� i�d� wJ� —U$ bM� w�c�√Ë i�— d�_U� rK�Ë W�—b*« q�� s�

—uD� w� 5�� wMG�« b�� aOA�« s� WOM� WOB�� 5�� wMG�« b�� W�uL�� …—«œ≈ fK�� fOz— 5�� wMG�«b�� aOA�« s� œb� W�uC� pK�1Ë W�œuF��« WO�dF�« WJKL*« w� ‰UL�_« ‰U�— “d�√ b�√ u�Ë n�dF��« Æ w�b*« lL��*« U��R�Ë W�dO)«  U��R*« qL� YO� ¨18 “ËU��� ô „«c�¬ ÁdL�Ë ?�1380 ÂU� WOKLF�« t�UO� 5�� wMG�«b�� aOA�« √b� w� W�ËdF� W�d� X��Q� ?�1385 ÂU�  ôËUILK� W�d� Êu� UÎ �OA� UÎ �O�Ë  ôËUI*« ‰U�� w� ÆW�dO)« ‰UL�_« s� b�bF�« t� Ë W�OD�« W�O� s�≈ u�Ë ‰U�*« «c� ≠ Í—U&≠ Í—UI�® …œbF��Ë W�uM��  U�UD� …b� pK�9 5�� wMG�« b�� W�uL��Ë  ôËUI*« ŸUD� s� «¡b� Íc�«  ôËUI*«Ë —UIF�« ŸUD� ‰U�� w� Ë © w�B�« ≠ wLOKF� ≠ w�UMB�« “«dD�« Àb�√ vK� WLLB� WOMJ�  «—UL� 4 rC� …b� WM�b0 wMJ� lL�� ¡UA�« - YO� ¨ WCN� w� r�U�� «b�d� UOMJ� U�–u/ ÊuJO� WOMJ��«  U�b)« q� tO� d�u��Ë r�H�« Í—ULF*« ÆtK�« tEH� ¨5H�dA�« 5�d(« ÂœU� W�uJ� q� w� WJKL*« U�bNA� w��« WO�«dLF�« …bz«d�«  U��R*« s� bF� W�uL�*«  U��R� Èb�√ w�Ë b�UBLK� W�—U���« W��R*« U�√ XII�Ë 5�� wMG�« b�� W�uL�* ÍdIH�« œuLF�« qJA�Ë ¨ WJKL*« Èu��� vK� ŸUD� w� œbF� UO�«dG� UF�“u� W�“u� U�d� 13 w�« qB�� WJKL*« o�UM�Ë Êb� nK��� w� UÎ F�«Ë «Î —UA��« ®b�UBLK� wM�u�« lMB*« ¡UA�≈ …dJ� XIKD�« b�Ë Æ pKN��*« W�U� w�K�� WJKL*« o�UM� s� WO�UMB�« Êb*« W�ON� WF�U��« …—uM*« WM�b*U� WO�UMB�« WIDM*U� ©W�uL�*«  U��R� Èb�≈ Wd� 150 s� d��√ d�u� YO� ¨ ‰U�— ÊuOK� 30 v�≈ qB� —UL���U� l�d� d�� n�√ 19 W�U�� vK� u�Ë dN�√ …dA� “ËU��� r� w�UO� s�“ w� ŸËdA*« «c� ¡UA�« s� ¡UN��ô« -Ë s�u�« ¡UM�_ qL� Âö��«Ë b�UBLK� Â«Ë lMB� W�uL�*« pK�9Ë ÆW�“ö�« W��b(«  «bF*« W�UJ� eN�� lMB� ‚u��«  U�UO��« b� vK� —œU� dO� Êü« `�« tMJ�Ë  «uM� WF�� cM� UO�d� W�Ëb� WOzU�dNJ�« Æ…—uM*« WM�b*U� b�UBLK� wM�u�« lMB*« W�U�« …dJ�  ¡U� UM� s�Ë ”—«b�Ë 5M�K� WOK�_« ÊU�d�« ”—«b� w� q�L�*«Ë W�uL�LK� l�U��« wLOKF��« ŸUDI�« Ê√ UL� ÆrOKF��« ŸUDI� t�U�b� ÂbI� WO�B�« ÂuKFK� WOK�_« ÊU�d�« WO1œU�√Ë  UM�K� WOK�_« ÊU�d�« vHA��� bF� YO� ¨ 5�� wMG�« b�� W�uL�� WO�O�«d��ô «“eF� w�B�« ŸUDI�« w�Q�Ë 7500 s� d��√ W�U�� vK� —«Ëœ« WF�� s� U�UM�� ÊuJ��Ë ¨WJKL*U� …bz«d�«  UOHA��*« s� —«b�« ÆhB��� w�� —œU� t�Ë ÂU��_« nK��� rC�Ë ¨l�d� d�� t�UH� s� t�ö� Àb% 5�� wMG�« b�� aOA�« l� ôuD� «—«u� ¢„ö�√ ¢ WHO�  d�√ b�Ë WK�I��*« UNDD�Ë W�uL�*« WO�O�«d��« s� Àb% UL�¨ ‰UL�_«Ë ‰U*« ‰U�� w� q�uD�« Æ—«u(« h� w�S� ¨V�—√Ë l�Ë√ ‚U�¬ u�� U�d�uD��

‫ﺍﻟﺰﻣﻴﻞ ﺍﻟﺴﺮﻳﺤﻲ ﻭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻐﻨﻲ ﺣﺴﲔ‬


QGƒM

13 A M L A K

ÆwMG�« b�� 5�� œUH�√Ë ø rJ�b� qLF�« WO�¬ w� U� · Z�U�d��U�¨ …—uD��Ë W��b� WO�¬ o??�Ë qLF� – ‰Ëô« l�d�« Í√ v�Ëô« —uN� Àö� Áb* ÂUI� UM�b� Íc�« …—Ëb�« √b�� U�bF� bFB� 1500 ÃU��« ·bN��� ÂUF�« s� ÆnK��� Z�U�d�Ë d�¬ qL� —œUJ� WO�U��« øp�– w� WLJ(« U�Ë · ÃU��ô« qI� ·u� W�u{u*« W�«—b�« V��Ë t�_ – tO�« `{u� UM�b� w��« szUJ*« p�– dO�Ë W�*U� 25 t��M� ÆÊUBIM�U� Ë√ …œU�e�U� ¡«u� UM�b� qLF�« øWD�«u�U� s�R� q� W�«dB� · W�—b� U�bM� WD�«uK� ‰U�� ô W�«d qJ� p� ‰u�√ – Æd�_« «cN� wC�— V��� wzUM�« b�√ s� XOMG��« w�≈ d�¬ ‰U�* UMKI��« «–≈ ¨ wMG�« b�� aOA�« · ôËU??I?*« ‰U�� u??�Ë W�uL�*« qL� ‰U�� s??� øtO� rJKL� ÊuLOI� nOJ� ¨  «—UIF�«Ë ¨…œbF��  U�UD� W�uL�*« pK�9 ·Ëd??F?� u??� UL� – ≠ wLOKF��« ≠ w�UMB�« ≠ Í—U���«Ë≠ Í—UIF�« ŸUDI�U�

ÊuOK� ÊËdA�Ë w�UL� w�Ë WMJ2 WHKJ� q�U� ŸËdA*« ÍœuF� ‰U�— ÊuOK� 5F�—« mK�� t�HKJ� X�U� ULO� jI� X�b� dBI� r??� U??C?�« W??�Ëb??�« W??�«d??B?� p??� ‰u?? �√Ë Æ b�Ë U�IF�« s� qOKI�« „UM� sJ�Ë w�UJ�« r�b�« UM� ÆtK� bL(«Ë U�U�“ËU& øb�UB*«  UFO�� r�� —bI� nO� · ÊU� UL� nK��«Ë dL��� b�UB� w�  UFO�*« r�� –  UFO�� 5F�u�� UM� YO� ¨ ÈËb??'« W??�«—œ W�«b� w� WO�«dLF�« …dHD�« …œU�“Ë ŸU��≈ l� sJ�Ë bFB� WzUL�L�� 1500 v�≈  UFO�*«  UF�u� XFH�—« ÍœuF��« ‚u��« w� Æ…b�«u�« …—Ëb�« w� bFB� UN��U� W??�d??�b??I?�  «œU??N??� „U??M? � q??� · øUN�U��R� Èb�≈ Ë√ W�uL�*« s� d��« bL(« tK�Ë UM�bK� ¨ UM�U�� w� ÊËeOL�� s�� – qLF� WM� q� wH� ¨ W�d� 13 s� d��_ …œu� …œUN� 13 Y�b��� d�x� X�Ë s� ÂuI� UL� ¨ UMKL� d�uD� vK� Æ UM�UO�¬ ¡UM�√ …—«œ≈ X??% UNK� W�dA�« Ê√ UM�e1 U??� p??�c??�Ë –

I S S U E N O : 4 3 - 3 T H Y E A R - S A T . 2 M a r . 2 0 1 3 ‫ ﻣــﺎﺭﺱ‬2 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ‬- (43 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

‘ ÉæYô°Th áë°VGh á«é«JGΰSG ≥ah ä’hÉ≤ŸGh QÉ≤©dG ∫É› Éæ∏NO …Qɪ©e RGôW çóMCG ≥ah »æµ°S ™ª› AÉ°ûfEG

UMLN�√Ë U�U$ UMII�� —UIF�« ‰U�� UMK�œ b�Ë ¨ w�B�« UMK�œ UM�_ WJKL*« U�bNA� w��« WO�«dLF�« …dHD�« w� WO�O�«d��« s� oKDM� W�Ë—b� jD� o�Ë ‰U�*« «c� W�uL�*« l�U� wMJ� lL�� „UM� p�c� ‰U�L�Ë W�{«Ë U�b)« q� UNO� WOMJ�  «—UL� 4 rC� …b� WM�b0 “«d� qC�√ o�Ë «b�d� UOMJ� U�–u/ q�9 w�Ë WOMJ��« WJKL*« U�bNA� w��« WO�«dLF�« WCN� w� r�U�� Í—ULF� ÆtK�« tEH� ¨5H�dA�« 5�d(« ÂœU� W�uJ� q� w� ø¡UIK�« «c� ÂU�� w� …dO�√ WLK� · ôË ¨ q�e'« dJA�U� ¢„ö�√ ¢ WHO� …d�_ ÂbI�√ – ÊQA�U� r�N� WJKL*« w� W�—UI� WHO� œu??�Ë Ê√ p� bF��Ë rN� d??�√ Èd??�_« —UL���ô«  ôU??�?�Ë Í—UIF�« ÆtK�« rJI�Ë ÆÆlOL'«

‫ﺧﻂ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﺼﻨﻊ‬

‫ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺼﻨﻊ‬


A M L A K 14

´Ó£à°SG

I S S U E N O : 4 3 - 3 T H Y E A R - S A T . 2 M a r . 2 0 1 3 ‫ ﻣــﺎﺭﺱ‬2 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ‬- (43 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

??!!:AÉ«MC’G πNGO.. AÉ°†a »°VGQCG

É«æµ°S É¡æe % 50 Qɪãà°SG Ωô– ÊGôª©dG ¥É£ædG πNGO AÉ°†ØdG »°VGQC’G ‘ äÉHQÉ°†ŸG πNGO AÉ°†ØdG »°VGQC’G :¿ƒjQÉ≤Y øe ’óH ájQɪãà°SG á©∏°S ¤EG âdƒ– É«æµ°S Égôjƒ£J ∫Ó¨à°SG ΩóY ¿ÓãÿG ódÉN.O · ÊGôª©dG ¥É£ædÉH AÉ°†ØdG »°VGQC’G »°VGQC’Gh äGQÉ≤©dG QÉ©°SCG ™aQ

¨ p�c� Âö�ù« ÃËd� n�ú�Ë l�«u�« ÷—√ vK� UN{d�

ÚdhDƒ°ùŸG πNóàH áÑdÉ£e

ÂU� d�b� ÍbMJ�« bOF� s� bL�� ‰UL�_« q�— V�U�Ë q�b�� © …b� s� ® W�—UIF�« …—uD�*« s�u�_« W�uL�� q�«œ ¡UCH�« w???{«—_« WKJA� q( W�ËR�*« UN'« XH�Ë sJ��« W�“√ q� w� UNM� …œUH��ô« r�� v�� ¡UO�_« s� —UIF�« —UF�√ w{«—_« Ác� —UJ��« p� - ‰U� w� t�√ v�≈ w�«dLF�« ‚UDM�« ×U� n�e�« ·UI�≈ sJ1 t�√ ô≈ l�«d�� ÆdL��« U� «–≈ bK��« œUB��« nKJ� b� Íc�«Ë Êb*« w� —UIF�« ‚u� w� —UF�_« ŸUH�—« …d�U� Ê√ v�≈ —U�√Ë w��«Ë ÂU�b�«Ë …b� ¨÷U�d�« s� q� w� WU� UNO� m�U�� w� WzU*« w� 400 v�≈ WO�UJ��« UNzUO�√ iF� w� qB� iF� w� XKË 5� w� …b� w�  «uM� X� ÊuC� Êb*« iF� Ê√ `{Ë√Ë ÆWzU*« w� 300 v�≈ ÷U�d�« ¡UO�√ ÆU�uM� WzU*« w� 10 l�«u� UNO� —UIF�« —UF�√ lH�d� q� «e�«Ë w{«—ô« pK� dB� r�� Ê√ …—ËdC� b�U�Ë w�Ë ¨Á —d�� dOG�« ŸUH�—ô« V��Ë W��dC�« l�b� p�U� lO��« Âb� w� sLJ� —dC�«Ë WKI�« s� —UJ��ö� Öu/  U�U�*« pK�� qOGA��« Ë«

q�«œ …dL���� dO� w??{«—_« s� U�U�� œu??�Ë r�— WO�UJ��«  UDD�*« œ«b��« w� —«dL��ô« Ê√ v�≈ ÁuÒ �Ë ÆÊb*« WO�«eO� o�d� WE�U� t�HKJ� ÊuJ� b� WM�b*« ‚UD� ×U� Ác� wDG��  U�ËdB*«  UH�UC� VKD�� Áœ«b��U� ¨W�Ëb�« ÆÊb*« ‚UD� ×U� WK�UJ�*«  U�b)U�  UDD�*«

AÉ«MC’G §°Sh AÉ°†a »°VGQCG

…—«œ« WOK� ≠ÍœUB��« Êö�)« b�U� —u��b�« `{Ë√Ë w� 45 s� d��√ p�UM� Ê√ œuF� pK*« WF�U�� ‰UL�ô« r� ¡UC� s� …—U�� ÷U�d�« WM�b� w� w{«—_« s� WzU*« W�U� wDG� Ê√ sJ1 W��M�« Ác� Ê√ v�≈ —U�√Ë ÆqG��� ¨UOMJ� U�—UL���« - «–≈ WK�I� «uM� dAF� sJ��«  U�U�*« Ác� vK� ÊËdDO�� 5�—UIF�« 5�—UC*« Ê√Ë v�≈ ÁuÒ �Ë Â—UB�« ÂUEM�« »UO� d�≈ U�—UF�√ l�— ·bN� …U�e�« Ë√ W��dC�« ÷d�Ë 5�«uI�« qOFH� s� b�ô t�√ UHOC� ¨Êb*« q�«œ …dJ�;«  UDD�*« Ác� „ö� vK� ×U� w�«dL� n�“ „UM� ÊuJ� Ê√ ‰uIF*« fO� t�√ Êb*« q�«œ ¡UCH�« w{«—_« ·ô¬ UM�b� ULMO� Êb*« ‚UD� ôË »«dG��ô« W�U� w� d�√ «c� ¨WO�% WOM� UN� d�«u��Ë ÆÈd�√ W�Ëœ Í√ w� Àb��

AÉ°†ØdG »°VGQC’G ôjƒ£àd á∏¡e

tF�—U� ‚u�F� s� bF� • fK�� fOz— …b�≠q�I��*« bz«u� …—«œ≈

U�U?? �*« ÁcN�¨ ¡UO�_« q�«œ WKG�?? �*« dO� ¡U?? CO��« w{«—_« WOC� 5?? �—UIF�« s� d?? O�� œb?? � —U?? �√ Ê√ sJ1 YO� œ«d?? �_« sJ?? � W�U� wDG�� U�ƒUM� r�� r� t�√ ô≈  U?? �b)« WK�U� w?? {«—_« s?? � ¡U?? CO��« ‰UB�_ ‰U?? �d�« 5�ö� X?? IH�√ W�Ëb�« Ê_ p?? �– r��� o?? DM*«Ë ¨WK�I�  «uM?? �� sJ?? ��« W?? �U� w?? DG� ŸU��Ô WFK?? �� UNK�u% s� ôb� UNOK� WOMJ?? �  «b�Ë cOHM�Ë U�d�uD� q�√ s� w{«—_« Ác?? N�  U?? �b)« Ô X�u% Ê√ bF� W�—UIF�«  U�—UC*« s� b�K� wL�— q�b�� Êu�—UIF�«Ë ‰UL�_« ‰U�— V�U�Ë ÆÈd�A�Ë

45 s� d��√ p�UM� s�dO?? A� ¨ s�—UIF�« —U�� iF�Ë ¨œ«d�_« q�� s� v�� W�—UL��?? �« lK?? � v�≈ w{«—_« Ê√ sJ1 W��M�« Ác�Ë ¨ qG��� r� ¡UC� s� …—U�� ÂU�b�«Ë ÷U�d�« Ë …b� Êb� w� w{«—_« s� WzU*« w� vK� ÊËdDO�� 5�—UIF�« 5�—UC*« Ê√Ë ¨UOMJ� U�—UL���« - «–≈ WK�I� «uM� dAF� sJ��« W�U� wDG� p�Ë w{«—_« Ác� p�d% w� rN?? �� Íc�« —UB�« ÂUEM�« »UO� d�≈ U�—UF?? �√ l�— ·bN�  U�U?? �*« Ác� ¨ ôUB�«  U�b�Ë ÁUO�Ë ¡U�dN� s� WO����« WOM��« d�u� YO� s� …e�U� w?? {«—_« Ác� Ê_ ¨U?? �—UJ��« ‚UDM�« ×U� ¡UC� w{«—√ s� Y���« s� ôb� ¨ UNO� WOMJ?? �  «b�Ë cOHM� qN?? �� U2 ¨W�KH?? �� ‚d�Ë vK� WOCI�« Ác� X�d� ¢„ö�√ ¢ Æ…b�b� 5M� U�cOHM� VKD�� WO�% WOM�� ÃU�% w��«Ë w�«dLF�« ¨WOCI�« Ác� s� dO�J�« «uHA� s�c�« ¨Í—UIF�« ÊQA�U� 5L�N*«Ë ‰UL�_« ‰U�—Ë 5�—UIF�« —U�� s� œb� ÆŸöD��ô« h� v�S�

»°VGQC’G ≈∏Y Ωƒ°SQ

fK�� fOz— VzU� w�UD�« ‚—U� ‰UL�ô« q�— V�U�Ë vK� …U�“ Ë« Âu�— ÷dH� w�U� s�« W�dA� …—«œô« ¡UCI�« Ë —UJ��ô« pH� ¡UO�_« q�«œ ¡UCO��« w{«—_« ‰« cOHM� v� Ÿ«d??�ô« s� b�ô UC�√Ë ¨W�—UC*« vK� p�– Êô ¨ tK�« tEH� pK*« UN� d�« v��« …b�Ë n�« 500 UL� ¨ WOz«uAF�« U�—UC*« vK� ¡UCIK� w� b�U�� bF�ô« UNFO�� ÷—« Èd�A� s* Ÿ `L�� ô ÊQ� Õd��√ W�—UC*« vK� ¡UCIK� ¡«dA�« a�—U� s� 5�M� Ë√ WM� w{«—_« ‰Ë«b??� lM� s� UC�√ b� ô˨—UF�_« l�—Ë  «œ«e� bIF� Êu�uI� s�c�« 5�—UIF�« —U�� 5� —UIF�«Ë WOMJ��«  «b�u�«Ë  «—UIF�«Ë w{«—_« ÊuFO��Ë WOL�Ë q�� UNOK� oH�� WFH�d� —UF�Q� iF��« rNCF� 5� b�� W�uL�� …—«œ≈ fK�� fOz— ÍuK��« tK�« b�� `{Ë√Ë s�«u*« ÂUN�_ p�c�Ë WOL�u�« lO��« WOKL� ¡«d�≈ bI� œu�u� —dC�� s�«u*« Ê√ W�—UIF�« ÍuK��« ÊULOK� s� tK�« ŸUH�—√ w� —UIF�«Ë w{«—_« —UF�√ ÊQ� 5J�*« jO���« sJ��« nO�UJ� l�d� UNM� œUH��� dOG�«  U�U�*« pK� w�U��U�Ë WMOF� —UF�√ XO���� rNM� W�O�œ W�ËU�� w�

bOF� s� bL�� ‰UL�_« q�— • s�u�_« W�uL�� ÂU� d�b� ÍbMJ�« W�—UIF�« …—uD�*«

„ö� √ ≠ÂU�b�« – ÷U�d�«

ÊULF� bL��Æ• WO�bMN�« «—UA��û� —«b�

ÂUF�« d�b*« nKH� bL�� b�U� • …—U��K� nKG� W��R*

sLJ� d��_« dD)« Ê√ v�≈ —U�√Ë Æw{«—_« w� w�uM'« —U�� q�� s� UOK�«œ W�—UIF�« U�—UC*« w� —«dL��ô« w� ÆpKN��*« t���d{ l�b� b� Íc�« d�_« ¨5�—UIF�« »U��_« b�√ UN�u{Ë Âb� Ë√ j�«uC�« «bF�« Ê√ 5�Ë Êb*« q�«œ WO�UJ��« w{«—_« `� WKJA� s� b�e� w��« w�«dLF�« ‚UDM�« ×U� WO�UJ�  UDD�� œ«b��« v�≈ U�œ U2

fOz— VzU� qOI*« bN� s� —bM� • —UL���û� uL� W�d�

5�ô« sL�d�«b�� ”bMN*«• WO�Ëb�« WO�U�— W�d� fOz— Í—UIF�« —UL���ö�

ÚjQÉ≤©dG QÉÑc äÉHQÉ°†e

W�uL�* ÂUF�« d�b*« wFOLB�« e�eF�«b��Æ `??{Ë√Ë —UIF�« ‚u� Ê√Æ ¨©÷U�d�« WM�b� ® Íd�A�«Ë wFOLB�« Ê√ ô≈ ¨UOK�� fJFM� w��« WO�—U)« À«b??�_« qJ� d�Q�� U���« s� U�u� gOF� b� WJKL*« w� W�—UIF�« ‚u��« l�«Ë —UF�_« b�«e� w�b��� ô W�œUB��ô«  «dOG��« Ác� ÂU�√

w�UD�« ‚—U� ‰UL�ô« q�— • w�U� s�« W�dA� fzd�« VzU�

Êö�)« b�U� —u��b�« • ‰UL�ô« …—«œ« WOK� ≠ÍœUB��« œuF� pK*« WF�U��


I S S U E N O : 4 3 - 3 T H Y E A R - S A T . 2 M a r . 2 0 1 3 ‫ ﻣــﺎﺭﺱ‬2 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ‬- (43 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

Innovate ‫ﻣﻨﺘﺠ‬ ‫ﺎت ا‬ ‫ﻟﻔﺎ‬ �‫ﻳ‬ ‫ﺟﻼ‬ ‫س‬

™jô°ûJ ‘ π◊G : …ƒ∏ÑdG ˆG óÑY • AÉ°†ØdG »°VGQC’G ôjƒ£àd á∏¡e ójóëàH

‫ﺧﺰاﻧﺎ‬ ‫ت‬ ‫ﺑ‬ ‫ﻮﻟﻴﻜ‬ ‫ﻮ‬ ‫ن‬ ‫ﻓﺎ‬ ‫ﻳ‬ �

‫ﺧﺰاﻧﺎ‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ﻟ‬ ‫ﻔ‬ �‫ﺎﻳ‬

‫ﻴﺔ‬ ‫ﻧ‬

‫ﺟﻼ‬ �‫س ا‬ ‫ﺳ‬ ‫ﻄﻮا‬

…—«œ≈ fK�� fOz— ÍuK��« tK�« b�� • W�—UIF�« ÍuK��« ÊULOK� s� tK�« b�� W�uL��

‫ﻣﻌ ًﺎ‬

‫ﻮم‬ ‫ﻓ‬

together… ... ‫ﻧﺒﺪع‬

‫ﺧﺰاﻧﺎ‬ ‫ت ﺑﻮﻟ‬ ‫ﻴﻜﻮ‬ ‫ن اﻟ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﻌﻮ‬

‫ﺼﺔ ﻟـﻠﺪﻓﻦ ﲢ‬ ‫ﺖ ا�رض‬ ‫ﺨﻤﻟﺼ‬ ‫ﺔا‬ ‫ﻮدﻳ‬ ‫ﻌ‬

‫ﺴ‬

‫وﻟﺔ‬ ‫ﻌﺰ‬ ‫ﳌ‬ ‫ﺔا‬ ‫دﻳ‬

‫ﺧﺰاﻧﺎ‬ ‫ت‬ ‫ﺑ‬ ‫ﻮﻟﻴﻜ‬ ‫ﻮ‬ ‫ن اﻟ‬

‫ﺟ‬ ‫ ﺪﻳﺪ‬W NE

‫ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻔﺎﻳ‬ � ‫ﺟ‬ ‫ﻼ‬ ‫س‬

(03)8976672 / 8948629 :‫ اﳋ� ﻫﺎﺗﻒ‬- ‫اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ‬ (03) 8420436 :‫اﻟﺪﻣﺎم ﻫﺎﺗﻒ‬ (03) 5822536 :‫ا�ﺣﺴﺎء ﻫﺎﺗﻒ‬ (01) 2787945 :‫اﻟﺮﻳﺎض ﻫﺎﺗﻒ‬ (04) 8369164 :‫اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻫﺎﺗﻒ‬ info@alhussaini.com :�‫اﻟ�ﻳﺪ ا�ﻟﻜ�و‬

www.alhussaini.com

´Ó£à°SG

UNM� bOH��� ULMO� ¨ UNM� bOH��� ô ¨X�u�« «– w�Ë ÊËbOH��� Íc�« ¨ w??{«—_« Ác� „ö� Êu�—UC*« ÂœU� W�uJ� Ê√ UHOC� ¨WO����« WOM��« d�u� s� e�eF�« b�� s� tK�« b�� pK*« 5H�dA�« 5�d(« q??�«œ WO����« WOM��« eON��� X�U�¨tK�« tEH�¨ w??{«—_« Ác� ‰öG��« q�√ s� w�«dLF�« ‚UDM�« s� fO�Ë ¡UCH�« w{«—_« w� WOMJ�  «b�Ë ¡UM�� v�� U�e��� «u�uIO� UN�ö* s�¬ –ö� dO�u� q�√ r� Ê–≈¨5�ö*« UNz«—Ë s� «u��JO� U�—UF�√ lH�d� l�d� U�d�u� Ê_ WO����« WOM��« d�u� s� ÊËbOH��*« Æ¡UO�_« q�«œ ¡UCH�« w{«—_« WLO� s�

AÉ«MC’G πNGO 2º∏c4150 π¨à°ùJo

uL� W�d� fOz— VzU� qOI*« bN� s� —bM� nA�Ë rKF� q� ¢ ∫özU� «b� WLN� W�uKF� s� —UL���û� Í√ l�d� d�� uKO� 4150 w�«u� Ê√ d�_U� ÊuMF*« ÷U�d�« WM�b� w{«—√ w� ¨l�d� d�� —UOK� 4.15 —uD� r� ¡UC� w{«—√ w� w�«dLF�« ‚UDM�« q�«œ w� 13 t���� —uÒ DÓ *« Ê√Ë sJ�K� UN�öG��« r�� r�Ë ¨tKG��� dO� w{«—_« s� …dO�� t��� t� b�u�Ë WzU*« Ê√ ·U{√Ë Æ…dO(«Ë kOG�U� p�OB� p� ô «c� ÊQ� ŸUH�—« u� WOCI�« Ác� w� w�Ozd�« V���«Ë ¨ WKJA*« —UF�_« Ê√ v�� —d�� dO�Ë w�uM� qJA� —UF�_« w� U� sJ�Ë «uM� Àö� d�√ w� 300%  “ËU& ÃU��� øWKJA*« v�≈ Èœ√ Íc�« ŸUH�—ô« «c� »U��√ …dOD)« W�Q�*« Ác� UNO� g�UM� qL� ‘—u� p�– ÆWO��U�  «dO�Q� Í√ s� «bOF�Ë ¡Ëb� qJ�

% 50 øe ÌcCG : á©aGQÉH ó©°S · ¢VÉjôdGh IóL AÉ«MCG πNGO AÉ°†a äÉMÉ°ùe GóL Ò£N ôeCG ¢VÉjôdG ≥ØæJ ádhódG . ¿Éª©f óª .Ω · ÒZ »°VGQC’ äÉeóÿG ∫É°üjG ‘ øjÓŸG á∏¨à°ùe ≈∏Y Ωƒ°SQ ¢Vôa :»eÉ£dG ¥QÉW · QɵàM’G ≈∏Y »°†≤j AÉ°†«ÑdG »°VGQC’G áHQÉ°†ŸGh

15 A M L A K QÉÑc äÉHQÉ°†e : Úe’G øªMôdGóÑY.Ω • QÉ©°SC’G ™aQ ‘ âÑÑ°ùJ ÚjQÉ≤©dG

öu*« nO�UJ� l�— w� V���� ¡UO�ô« ÃœU� sJ��«Ë ”uHM�« s� qG��� …—R� ¡UCH�« s�U�ô« pK� ÊuJ�Ë UC�« Êu�U� —«b« q(«Ë ÆWO�u�U� dO� WDA�« w� WHOFC�« s�bOH��* UNFO� Ë√ U�d�uD�� WKN� b�b���

øµ°ùdG ¢ù«dh Qɪãà°SÓd AGô°T

WO�U�— W�d� fOz— 5�ô« sL�d�«b�� ”bMN*« bI��√‫ﻭ‬ U�dA�« iF� ÂUO� Í—UIF�« —UL���ö� WO�Ëb�« ¡UCH�« w{«—_« ¡«dA� 5�—UC*«Ë ‰UL�_« ‰U�—Ë w� W�—UC*«Ë —UL���ô« ·bN� w�«dLF�« ‚UDM�« q�«œ  «b�Ë v�≈ UNK�u%Ë U�d�uD� q�√ s� fO�Ë U�—UF�√ ‚UDM�« q�«œ X�«œU� w{«—_« Ác� ÊQ� ULK� ¨WOMJ� ¡U�dN� s� WO�b)«Ë WO�U�_«  UOM��« ÊQ� w�«dLF�« ÆUNO� …d�u��  ôUB�ô«  U�b�Ë ÁUO�Ë XFH�—« w�«dLF�« ‚UDM�« q�«œ —UIF�« ‚u� Ê√ `{Ë√Ë w� 150 W��M�  «uM� l??�—√ ÊuC� w� U�—UF�√ WOKLF� lC�� —UIF�« —UF�√ »c�c� Ê√ v�≈ —U�√Ë ÆWzU*« ¨—UL���U� w{«—_« vK� ÂUM�� VKD�«Ë ¨VKD�«Ë ÷dF�«  «œ«e*« WO��UG� —UF�_« l�— ¡«—Ë U��� ÊU� Íc�« d�_« ¨5�—UIF�« s� jI� fO� ÊËdL���� U�dC�� W�—UIF�« —UL���ô« ·bN� ¡«dA�«  UOKL�Ë ¨œ«d??�_« v�� U/≈ ÆU�U�√  «—UL���ô« d��√ s� —UIF�« Êu� sJ��« fO�Ë ÆwL�— „d��� ô≈ dOG�� s� d�_« «c� Ê√ b�√Ë

çƒ∏à∏d øcÉeG AÉ°†ØdG »°VGQ’G AÉ«MC’G πNGO ºFGô÷Gh

…—«œ≈ fK�� fOz— tF�—U� ‚u�F� s� bF� `??{Ë√Ë s� ¡UCH�« U�U�*« Ê√ …b�≠q�I��*« bz«u� W�d� …d{U� w� w�«dLF�« ‚UDM�« q�«œ WF�«u�« w??{«—_« w� 50 s� d��√ v??�≈ qB� ÂU??�b??�«Ë ÷U??�d??�«Ë …b??� oz«u� “d�√ q�1Ë «b� dOD� ÷U�d�« d�√ «c� ¨WzU*« —UL���U� U�¡UI�≈ ÊuKCH� s�c�« UN�ö� r� U�—UL���« ¨U�—UF�√ ŸUH�—« bM� ô≈ UN�uFO�� ôË UNM� …œUH��ö� w� ÂUN�û� ¨ WOMJ�  «b�u� UNK�u%Ë UNzUM� s� ôb� w{«—_« ‰u� d�_« W�—UC*« Ác�Ë ¨sJ��« W�“√ q� w{«—√ ¡UI� Ê√ UHOC� ¨ —UL���U� W�—UL���« lK� v�≈ …œUH��ô« ÊËœ ©w�«dLF�« ‚UDM�« ® ¡UO�_« q�«œ ¡UC� b�R�Ë ¨ ‰u�I� dO� d�√ WOMJ�  «b�u� UNK�u%Ë UNM� s�u�« W�KB� fO�Ë rN��KB� s� Êu���� UN�ö� Ê√ l{u� W�ËR�*«  UN'« „d��� Ê√ È—√ p�c�¨s�«u*«Ë ¡UCH�« w??{«—_« w� W�—UC*« lM9 W�—U 5�«u� UN�öG��U� UN�ö� ÂeK�Ë ¨ w�«dLF�« ‚UDM�« q??�«œ ÀuK��«Ë—dCK� ÊUJ� w�Ë ¨WOMJ�  «b�u� UNK�u%Ë l�U�  «– —«u�U� U�d�u��� UN�U�« «e??�« V��Ë ÆÊUJ��« Í–R� ô v�� tO�d�K� e�«d� ÊuJ� Ë« w�UL�

äGQÉ≤©dG QÉ©°SCG OGR É¡dÓ¨à°SG ΩóY

«—UA��û� —«b??� ≠ÊULF� bL�� Í—ULF*« Èb??�√Ë w{«—_« ‰öG��« Âb� s� b�bA�« t�«dG��« WO�bMN�« s� œ«“ Íc??�« ¡wA�« w�«dLF�« ‚UDM�« q�«œ ¡UCH�« …—«“Ë „UM� Ê≈ ‰uI� nO�∫ ‰U??�˨  «—UIF�« —UF�√ ¡UM�� pK*« —«d� cOHM�� ¡UC� w{«—« b& ô ÊUJ�ù« w??{«—_« ·ô¬ b�u� ULMO� WOMJ� …b??�Ë n�√ 500 ¨ WO�U�_«  U�b)« UNO� d�u�� ¡UO�√ q�«œ ¡UCH�«


A M L A K 16

ôjô≤J

I S S U E N O : 4 3 - 3 T H Y E A R - S A T . 2 M a r . 2 0 1 3 ‫ ﻣــﺎﺭﺱ‬2 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ‬- (43 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

ájOƒ©°ùdG áµ∏ªŸG ‘ …QÉ≤©dG ´É£≤dG :á«fÉ£jôH á∏› áeOÉ≤dG äGƒæ°ùdG ∫ÓN kGOô£°†e kGƒ‰ ó¡°ûj „ö�√ ? ’U� wLOA�« bL�√ ∫V�� WO�dF�« WJKL*« w� Í—UIF�« ‚u��« Ê√ «Î d�R� t�dA� d�dI� w� WO�UD�d� W�œUB��« WK�� d�– ‰ƒUH�Ë ¨—UF�_« w� …œdDC*« …œU�e�«Ë s�U�*« vK� VKD�« ŸUH�—« l� ¨…uI�U� l�L�� ‰«“U� W�œuF��« ÆÍuO(« ÍœUB��ô« ŸUDI�« w� dL��*« uLM�U� Í—UIF�« d�uD��«  U�d� ¡«œ√ WF�U��Ë rOOI� w� WBB��*« WO�UD�d��« ¢IP REAL ESTATE XO�� ‰U�— w� ͬ ¢ WK�� X�U{√Ë WOMJ��« oIA�«Ë s�U�*« —UF�√ ŸUH�—« bN� Â2012 w{U*« ÂUF�« Ê√ ¨r�UF�« ‰u� W�œUB��ô«  U�UDI�« w� ¨14% W��M� oIA�«Ë ¨15% u�� fJK�Ëb�« qKH�« —UF�√ w� …œU�e�« W��� XGK� YO� ¨…b� w� w� ‰“UM*« —UF�√ XFH�—« UL� ¨8% W��M� WO�U��«Ë ¨9% W��M� ÷U�d�« WLUF�« w� v�Ë_« XFH�—« 5� 2002 s� …d�H�« w� WOMJ��«  «b�u�« —UF�√ XFH�—« ULMO� ¨4% W��M� ÍuM� l�— ”U�√ vK� WLUF�« 20% v�≈ W��M�« Ác� b�e�� ¨16.5% W��M� w{«—_« —UF�√ j�u�� lH�—«Ë ¨13.7% W��M� 2005 v�� Æ2006 ÂU�

á∏FÉg IõØb QÉ≤©∏d ÖfÉLC’G ∂∏“

ŸUDI�« w� q�uL��« ôbF� ŸUH�—« —«dL��« vK� ÊUF�A� ÆÍ—UIF�«

w�U(« ÂUF�« ‰ö??� WJKL*« w� Í—UIF�« ‚u��« bL�F�Ë WOMJ��« «b�uK� b�«e�*« VKD�« WO�K� vK� q??�_« vK� qB% w��« ¨j�u�*«Ë iH�M*« q�b�«  «–  U�H�« s� ÊQ�  UF�u� l� ¨ÎU�uM� ‰U�— n�√ 60 s� q�√ q�œ vK�  «uM��« ‰ö� 50% v�≈ 5��H�« 5�U� 5� VKD�« lH�d� ÆWK�I*« dAF�«

QÉ≤©dG Qɪãà°SG Q’hO ¿ƒ«∏H 400 ÓÑ≤à°ùe

‘UF��ô« ÍœR??� Ê√ ¡«d??�? )« l�u� ¨—U?? �ù« «c??� w??�Ë oO�D�� ÎU?�u??�b??� Íœu??F?�?�« ÊU??J?�ù« ŸUD� w??� w??�U??(« «—UL���ô« r�� ‰uË v�≈ ¨…b�b'« W�—UIF�« WLE�_« ¨2015 ‰uK�� —ôËœ ÊuOK� 400 v�≈ Í—UIF�« ŸUDI�« w� ¨÷«d??�ù«  ôbF� vK� n�u�� d�_« ¢ ∫rN�uI� s�b�R� p�d% v�≈ ÎUL�� ÍœR� ÷«d�ù« …dz«œ lO�u�� ‰U�*« `�� Ƣ͗UIF�« ‚u��« q�uL��«  U??O? �¬ ∫Ê√ ‰u??I?�U??� U�d�dI� WK�*« XL���«Ë v�≈ ÍœR�� W�œuF��« w� W�—UIF�« WDA�ú� w�ö�ù« ¨WO�M�_«Ë WOK;«  U??�d??A?�« 5??� W��UM*« …b??� …œU?? �“ vK� VKD�« ŸUH�—« vK� b�U�� ÷«d�ù« Ê√ XMO� UNMJ� ÷Ëd??F?*« r�� w??� ŸU??H? �—« s??� b??�ô r??� s??�Ë ¨s??�U??�?*« W��«d�Ë j�C� WO�uJ(«  UN'« ÂUO�Ë ¨s�U�*« s� s�U�*« —UF�√ w� dO�� ŸUH�—ô ÎU��% ¨W�—UIF�« WDA�_« …b�b'« WLE�_«Ë  UF�dA��« Ác� WKL� sJ� ¨w{«—_«Ë ¨ÂU� qJA� W�œuF��« w� W�—UIF�« ‚u��« W�œUF� dOG�� rJ%Ë W�—UC*« lM9 W�—U  UO�¬ oO�D� r�� Ê√ WD�d� Æ—UF�_«  U�KI�

V�U�_« pKL�� `L�� ÎU�u�U� Ϋd�R� WJKL*« bL��«Ë ◊Ëd??�Ë j??�«u??{ o??�Ë W�œUB��ô« Êb??*« w??�  «—UIFK�  «—UL���ô« »c� —U�≈ w� WKzU� …eH� q�1 U0 ¨…œb�� V??�U??�_« s�dL���*« l�A� U??0Ë ¨WJKLLK� W??O?�?M?�_« W�—UIF�« ‚u��« w� W��UM*« „d�F� v??�≈ ‰u�b�« vK� ÆW�œuF��«

ÜÉ£≤à°SG ‘ ¤hC’G ájOƒ©°ùdG á«ÑæLC’G äGQɪãà°S’G

WO�U*« W??�“ú??� d??�U??�?� d??O?�Q??� œu?? �Ë Âb??� s??� r??�d??�U??�Ë q�� WO�dG�« ‰Ëb??�« s� Ϋœb??� »dC� w��« W�œUB��ô«Ë Í—UIF�« ŸUDI�« vK� …b��*« U�ôu�«Ë w�Ë—Ë_« œU%ô«  ôbF� vK� UN�öE� wIK� W�“_« Ác� sJ� ¨WJKL*« w� j�Ë_« ‚dA�« WIDM� v�≈ WO�M�_«  «—UL���ô« o�b� q�% X�«“U� W�œuF��« sJ� ¨WU� ZOK)« ‰ËœË W�U� WO�M�_«  «—U??L? �? �? �ô« »U??D?I?�?�« w??� v?? ?�Ë_« W??�?�d??*« Æ…d�U�*« Ê√ WOJ�d�_« ¢“dM�—U� ‰U�O�U� ⁄d��uK�¢ W��R� ‰uI�Ë j�Ë_« ‚dA�« WIDM� w� …bO�u�« W�Ëb�« w� W�œuF��« UN��UO� V��� ¨WO*UF�« W�œUB��ô« W�“_U� d�Q�� r� w��« œUB��ô« UNOK� ÂuI� w��« W�uI�« f�_«Ë ezU�d�«Ë W�KB�« W�—UI� l�—UA� bNA� W�œuF��« Ê√ v�≈ …Î dOA� ¨ÍœuF��« pK*« WM�b� UNM� ¨WO�M�_«  «—UL���ö� WF�A�Ë WL�{ W�œUB��ô« W�dF*« WM�b�Ë ¨m�«— w� W�œUB��ô« tK�« b�� ÆW�œUB��ô« qzU� WM�b�Ë ¨…—uM*« WM�b*« w�

‘ QÉ≤©dG Qɪãà°SG QÉ«∏e 900 2012

¨ÍœuF��« Í—U??I?F?�« ŸUDI�« w??� —UL���ô« ’uB��Ë nB�M� ‰U�— —UOK� 900 u�� mK� t�√ v�≈ WK�*« —U�√ d��√ v??�≈ qB� ÊQ??�  UF�u� l� ¨Â2012 w{U*« ÂUF�« uLM�« Ê√ …Î b�R� ¨Í—U'« ÂUF�« W�UNM� ‰U�— ÊuOK�d� 2 s� s�U�*« vK� VKD�« ŸUH�—«Ë ÊUJ��« œb� w� œdDC*«

kÉ«ŸÉY ÊÉãdG ájOƒ©°ùdG OÉ°üàbG

w� WKU(« «—uD��« WKL� Ê√ vK� WK�*«  b??�√Ë w��«Ë ¨WI�U��« …d�H�« ‰ö� ÍœuF��« Í—UIF�« ŸUDI�« ¡UA�≈Ë Í—UIF�« s�d�« WLE�√Ë 5�«u� —Ëb w� XK�9 dO�u� v??�≈ W�œuF��« W�uJ(« wF�Ë ¨ÊUJ�û� …—«“Ë WL�{  «—UL���« a{ o�d� s� W�uIF� —UF�Q� s�U�*« uLM�« s� b�e* QON� Í—UIF�« ŸUDI�« ÊS� ¨ŸUDI�« «c� w� ÆW�œUI�«  «uM��« ‰ö�

oI�� ÍœuF��« œUB��ô« Ê√ w�Ëb�« pM��« d�dI� b�√Ë WJKL*« q���� ¨6.2% u�� v�≈ qB� ¨…dO�� u/ ôbF� u�Ë ¨uLM�«  ôbF� w� 5B�« bF� ÎUO*U� WO�U��« W��d*« V��� ¨ «u??M? � ÊU??L?� cM� WJKL*« t�II� ‰b??F?� v??K?�√ w�UO��« —«dI��ô« W�U�Ë ¨jHM�« d�bB� bz«u� ŸUH�—« ‰Ëœ s� U�dOG� W�—UI� ¨WJKL*« U�bNA� w��« ÍœUB��ô«Ë WO�UO��«  U??�«d??D?{ô« UN�dC� w��« j??�Ë_« ‚d??A?�« ÆWOM�_«Ë

´É£≤dG ‘ äGQɪãà°S’G ºéM • Q’hO ¿ƒ«∏H 400 ¤EG π°üJ …QÉ≤©dG 2015 ∫ƒ∏ëH ájOƒ©°ùdG :"∫Éà«HÉc ÆÈeƒ∏H" • ¥ô°ûdG á≤£æe ‘ Ió«MƒdG ádhódG áeRC’ÉH ôKCÉàJ ⁄ »àdG §°ShC’G á«ŸÉ©dG ájOÉ°üàb’G Iójó÷G ájQÉ≤©dG ᪶fC’G • ájQÉ≤©dG ¥ƒ°ùdG ádOÉ©e Ò¨à°S ájOƒ©°ùdG ‘


‫‪17 A M L A K‬‬

‫‪¿ÓYEG‬‬

‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ ) ‪ - (43‬ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ‪ -‬ﺍﻟﺴــﺒﺖ ‪ 2‬ﻣــﺎﺭﺱ ‪I S S U E N O : 4 3 - 3 T H Y E A R - S A T . 2 M a r . 2 0 1 3‬‬

‫�� ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻣﺮﻛﺰي ﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻌﻤﺎرة‬

‫�� ﻛﺎﻣﻴﺮات ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ‬

‫�� اﻟﻤﻐﺎﺳﻞ ﺑﺪواﻟﻴﺐ‬

‫�� ﺟﺒﺲ ﺳﺎﻗﻂ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ‬

‫�� اﻟﻤﺼﺎﻋﺪ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ‬

‫�� ﻣﺠﻔﻒ ﺷﻌﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎم اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ‬

‫�� ﻣﻜﺎﻧﺲ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ‬

‫�� اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻣﺪﻫﻮﻧﺔ إﻳﺒﻮﻛﺴﻲ‬ ‫�� إﻧﺘﺮﻛﻮم ﺑﺸﺎﺷﺔ وﺗﺼﻮﻳﺮ‬

‫�� أﺑﻮاب ﻣﻄﻌﻤﺔ ﺑﺎﻟﺰﺟﺎج‬

‫�� ﻧﻮاﻓﺬ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﻮاﺟﻬﺎت ا�ﻣﺎﻣﻴﺔ‬ ‫�� ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻀﺮاء وأﺷﺠﺎر‬

‫ﻫﺎﺗﻒ ‪ 6774545‬ﺗﺤﻮﻳﻠﺔ ‪203‬‬

‫�� اﻟﺸﺎور زﺟﺎج ﺳﻜﺮﻳﺖ ﺳﺤﺎب‬

‫�� ﻣﺠﻔﻒ اﻟﻴﺪ ﻓﻲ ﺣﻤﺎم اﻟﻀﻴﻮف‬

‫�� إﺗﺤﺎد ﻣﻼك ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻟﻌﺪة ﺳﻨﻮات‬

‫‪www.rafahiya.com.sa‬‬


A M L A K 18

á«£¨J

I S S U E N O : 4 3 - 3 T H Y E A R - S A T . 2 M a r . 2 0 1 3 ‫ ﻣــﺎﺭﺱ‬2 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ‬- (43 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

∫rOLB��«Ë ÊUJ�ù«Ë q�uL��« U��R� W�—UA� bN�

äÉ«dÉ©a ºààîj º«ª°üàdGh AÉæÑdGh πjƒªà∏d z øµ°ùe { ¢Vô©e „ö�√≠÷U�d�« ‰ö� ÂU�√ 3 …b* dL��« w��«Ë t�UO�UF� wK�«b�« rOLB��«Ë ¡UM��«Ë q�uL�K� ¢ sJ�� ¢ ÷dF� r���« b�Ë …—UO� W�d� l� ÊËUF��U� W�—UIF�« p�«“u� W�d� t�LE� Íc�«Ë w{U*« d�«d�� 19≠17 s� …d�H�« WO�UMB�«Ë W�—U���« W�dG�« fOz— q�«e�« bL(« tK�«b�� s� sL�d�« b�� —u��b�« t�U���U� ÂU� wK�«b�« rOLB��«Ë sJ��«Ë q�uL��« „uM�Ë U��R�Ë  U�d� s� œb� W�—UA0 p�–Ë ¨÷U�d�U� ÆUN�U��M� Àb�√ ÷dF� X�U� w��«Ë

±GógC’Gh ¢Vô©ŸG

U���« bL��Ë Íd��u��« rO�d�«b��  ÊuD�u�� W�—UIF�« WM�K�« fOz— Ë W�—U���« W�dG�« fOz—

á«æµ°ùdG äGóMƒ∏d á«éjhôJ á°üæe πµ°T ¢Vô©ŸG º«ª°üàdGh πjƒªàdGh

X�Ë w� Í—UIF�« d�uD�K� sJ�� ÷dF� rO�√ bI� w� rN�UFKD�Ë 5�œuF��« Âö�√ tO� f�ô «b� V�UM� „d�� Ê√ ŸUD��« YO� ¨ V�UM� dF�� sJ�� „ö��« sJ�� „ö��ô ÊuFKD�� Íc�« 5M�«u*« UFKD�Ë ‰U�√ ÆdLF�« sJ��U� oKF�� ·«b�_« s� œb� oOI��� ÷dF*« vF�Ë ÷dF*« ·bN��« UL� ¨ q�uL��«Ë ÀU??�_«Ë —uJ�b�«Ë W�uL�� ÷dF*« w� „—U� b�Ë w�Oz— qJA� …√d??*« s� b�bF�«Ë  U�ËdH*«Ë ÀU�_«  U�d�Ë l�UB� s� w��«Ë wK�«b�« rOLB��«Ë sJ�*U� W�öF�«  «–  U�dA�« W�UD�« dO�u�� W��b� qzU�ËË «—UJ�√ ÷dF*« ‰ö� X�b� Æw�U�*« bOOA� w� WO�c�«Ë W��b(«  UOMI��«Ë

ó«°ûj .. πeGõdG

wH� `�dB� w� q�«e�« sL�d�«b�� —u��b�« d��Ë ÷dF� w� Áb�U� UL� ÁU{— s� ÷dF*« ÂUO� W��UM0 ‰ö� W�bI*« ÷ËdF�« Ê√ UÎMO�� ¨ Í—UIF�« ¢ sJ�� ¢ …—bI*« 5�—UIF�« s�—uD*« Èb� Ê√ vK� X�œ ÷dF*« rOLB� q� V��Ë ¡UM� fO� q�UJ�� Z�U�d� .bI� vK� Âb� UL� ¨WD�u�*« WI�DK� W�u�I� —UF�Q�Ë YO�Q�Ë U�ËUF� dN�√ w��« „uM��«Ë WO�U*«  U��RLK� ÁdJ� ŸuM�« «c� Ê√ «Îb�R� ¨ÊUJ�û� WOK�uL��« Z�«d��« l� 5{—UF�« 5� W��UM� oI�� WBB��*« ÷—UF*« s� ¨V�UM� sJ�� „ö��ô  «—UO� s� Y���« w� b�U��Ë lOL'« l� ÊËUF��« w� œœd�� s� ÷U�d�« W�d� ÊQ� UÎ�uM� Æ—UJ�_« Ác� q�� d�uD� w� ÷U�d�« w� W�—U���« W�dG�« …—«œ≈ fK�� fOz— nA�Ë  U��R� s� …U�d�« s� «œb� sJ�� ÷dF� VDI��« —«u�√ q�«œ Âu$ l�—√ W�� s� U�bM� rOI�� W�dG�« Ê√ YO�¨ wMJ��«Ë Í—UIF�« q�uL��«Ë d�uD��«  U�d�Ë hB�� ÷—UF*«Ë  «d9RLK� w�Ëb�« ÷U�d�« e�d� w�Oz— ÌŸ«d� dAM�«Ë ÀU��ú� W�œuF��« W�dA�« X�—U� 5{—UF�«Ë ‰UL�_« ‰U�— ‰U�I��ô U�√ ¨w�U� ÌŸ«d??� X�—U� ÊU??�—_« l�—UA� W�d�Ë ¨ Ê√ XKCH� W�—UIF�« Ê«bOF� s� tK�« b�� ÊULK� W�uL�� WO�UJ�ù« W�—UIF�« l�—UALK� sJ�� ÷dF� w??� ¢ «eO�¢W�—UA�  ¡U� UL� ¨÷dFLK� UO��– UO�«— ÊuJ� d�uD��«  U�d� „—UA� ÀU??�_«Ë wK�«b�« rOLB��«Ë ÆwL�— q�UM� X�—UA� ¢UO� ¢ U�√ ¨Íe�Ëd� ÌŸ«d� Æ—uJ�b�«Ë q�uL��«Ë sJ��«Ë Í—UIF�« Æ—uC(«Ë W�—UA*« w� “d�ô« W�—UIF�«  «eO� X�U�Ë l�—UA*« vK� ¡uC�« jOK�� w� ÷dF*« r�U��Ë ÷dF*« Íu�� ÷«d??�ù«Ë q�uL��« ‚d??�Ë WO�UJ�ù« wK�«b�« rOLB��« ‰U�� w??� 5{—UF�« s??� b�bF�« ÆYO�Q��«Ë ¡UM��« w� W��b(«  UOMI��«Ë  U�ËdH*«Ë

¢Vô©ŸG IÉYQ

.

ΩÉ©∏d »eÓYEG ´Gôc m ∑QÉ°ûJ z ∑ÓeCG{

W�—UA*« Ÿ—œ rK��� Ê«e�œ Íœ Í« ÍcOHM��« fOzd�« ÕU���ô« q�� W�—UIF�« WM�K� fOz— l� —UIF�« s� Y�b�

„ö�√ WHO� s� œb� d�« vK� lKD� ÷U�d�« W�d� fOz—

‹GƒàdG ≈∏Y ÊÉãdG

÷dF*« —«Ë“ q�� s� dO�� ‰U��S� wE� YO� ¨ ÷dF*« ÆWHO�B�« s� a�� c�√ vK� «ud� Íc�« w��« W�—UIF�« UO�UFH�«Ë WDA�ú� UNL�œ s� U�öD�« ¢ „ö�√ ¢ WHO� X�U� 5M�«u*«Ë s�u�« W�b� ·bN��� 5O�ö�ù« …U�d�« W�bI� w� X�U� YO� ¨ sJ�� ÷dF� W�U�d� ∫U�“d�√ U�«e*« s� œbF� w�U��« sJ�� ÷dF� eO9 ÆW�œUB��ô«Ë j�Ë_« ‚dA�« w�HO� v�≈ W�U{ùU� ¨ q�«e�« sL�d�«b�� —u��b�« W�U�d� ÕU���ô« Âu??� ≠ «œ«b��« ÷dF*«  UO�UFH� W�—UIF�« „ö??�√ W�U�— w�Q�Ë ‰U�— s� dO�� —uC�� eO9 ÷U??�d??�« W�d� fOz— w��« W�—UIF�«  UO�UFH�«Ë WDA�_« s� œbF� UN��U�d� W�—UIF�«  U�dA�« wK�2 s� p�c�Ë ¨ 5�—UIF�«Ë ‰UL�_« ÆÍ—UIF�« q�uL��«Ë  «¡UA�ù«Ë —UIF�« ŸUD� r�œ ·bN��� s� 5�uD��Ë b�bF�«Ë ÀU�_«Ë ¨ «—uJ�b�« Ë rO�UB��«Ë w� UN� UU� U�UM� ¢„ö??�√ ¢ WHO� X�U�√ b�Ë

:¢Vô©ŸG øe äÉYÉÑ£fG

÷dF*« —«Ë“ s� Î «dO�� ôU��« bNA� ‰eM*« —«u���«

πjƒ“h øµ°S


I S S U E N O : 4 3 - 3 T H Y E A R - S A T . 2 M a r . 2 0 1 3 ‫ ﻣــﺎﺭﺱ‬2 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ‬- (43 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

„ö�« l� r�U� Y�b� w� bNOK��« œuF�Ë Ê«bOF� s� ÊULK�

19 A M L A K

á«£¨J

sJ�� w� W�—UA*« Ÿ—œ rK��� v�OF�« e�eF�«b�� qO�e�« —uJ�b�« U??�d??� w??� W??�—U??A??�  U??�d??A??�« d??�??�« ≠ rOLB��«Ë Æ¡U��Ë U�U� —«Ëe�« q�I��� XK� ÷dF*« »«u�√ ≠ ‰UL�_«  «bO� s� dO�� œb� —uC�� ÷dF*« eO9 ≠ Æd�_«Ë ¡U�M�«Ë lO� w� ÷dF*« w� W�—UA*«  UN'« iF�  d�U� ≠ w�  UFO�*« rEF�  e�d�Ë —«ËeK� UN�U��M� iF� ÆÀU�_«Ë  «—uJ�b�« rO�UB� iF�Ë n���« Í—UIF�« d�uD��«  U�d�Ë  UN� iF� X{d� ≠ sJ��« ‰U�� w� UN�U��M�Ë UNF�—UA� Àb�√ s� ÖU/  «eO� W�d�Ë ¨ÊU??�—_« —«œ l�—UA� rNM�¨ —UIF�«Ë Ãd� W�d�Ë Ê«bOF� s� ÊULK� W�d�Ë ¨W�—UIF�« WKOK� ¨Ê«e??�œ Íœ t�√ rO�UB��«  U�d� s�Ë ¨‰U??�«— Æs�«e�œ X�O��u�Ë ‰“UM*« o�d�Ë WOK�«b�« rO�UB�K�

q1uN�« sL�d�«b�� ‰UL�ô« q�—Ë ÍdO�J�« tK�«b��ÆÂË q�«b�« bL�«

ÆW�œuF� UF�U�Ë  UOK� …b�  U�dA�«Ë s�dL���*« iF� ÷dF*« w� „—U??� ≠ ÆUO�d�Ë ZOK)« ‰Ëœ s� ULO� ô WO�M�_« X�U�Ë ‰U�— n�√ 300 WLOI� d�U� d�d� X{d� WO�M�« W�d� ≠ ÆnBM�« v�≈ ÷dFLK� s�dO�_« 5�uO�« w� t�LO� iOH��� dF� …d�UH�«  UO�ULJ�« s� U�u� X{d� Èd�√ W�d� ≠ ƉU�— n�√ 150 WLOI� …b�«u�« dO�� ‰U��S� eO9 ÷dF*« w� ¢„ö�√ ¢WHO� ÕUM� ≠ WHO�B�«  «—«b« s� a�� l�“u� -Ë —uC(« s� W{—UF�«  U��R*«Ë  U�dA�«Ë —«Ëe??�« lOL� vK� WHO�  b??�Ë YO� ¨5??O??�ö??�ù«Ë ‰U??L??�_« ‰U??�—Ë UN�UM� vK� «Ëb�«u� s�c�« —«Ëe�« s� «dO�� ôu�� „ö�√ ULK� ¨ W�uM�  U�«d��U� rNM� dO�J�« V�U�Ë ÷dF*U� Æ÷dFLK� 5O�ö�ù« …U�d�« b�√ X�U� „ö�√ ÊQ�

∫sJ��« W�“√ r�—

»∏ëŸG ¥ƒ°ùdG ‘ á«FÉ°ûfEG IôØW ≥∏îJ ¿Éµ°SE’G „ö�√≠÷U�d�« Í—UIF�« ŸUDI�« bNA� Ê√ l�u�*« s� t�√ ô≈ ¨WJKL*« U�bNA� w��« sJ��« W�“√ s� r�d�« vK� w�UF� WJKL*« ‰«e� U� YO� ¨ÊUJ�ù« ŸUD� w� UuB� …b�b'« U�ËdA*« w� …dH� ÍœuF��« —UO)« UNMO� s� W�“_« Ác� q( …œbF��  «—UO� s� Y��� WOMF*«  UN'« XKF� ÊUJ�≈ W�“√ s� w��« W�—UIF�«  U�dA�« s� …e�U� s�U�� ¡«d� w� q�L�*«Ë UO�U� ÊUJ�ù« …—«“Ë t�—b� Íc�« Æbz«u� ÊËb�Ë jO�I��U� 5M�«uLK� UNFO�Ë ¨UO�U� …e�U� w�U�� pK�9

W�U�*« «d�R*« Ê√ p�– r�—Ë ¨ UF�U�*« bOF vK� 2013 ÂUF�« ‰ö� bNA� ·u� Í—UIF�« ŸUDI�« Ê√ b�R� iz«uH�« ŸUH�—U� U�u�b� ‘UF��ô« s� W�u� Í—U'« ‚UH�ù« ŸUH�—« w�U��U�Ë ¨jHM�« —UF�√ ŸUH�—« W�O�� WO�U*«  U�ËdA*«Ë WO����« WOM��«  U�ËdA� vK� w�uJ(« U�dO�Ë w�OK)« wJJ��« j�d�« ŸËdA� q�� W�uLM��« ÆÈd�_«  U�ËdA*« s� ‚«u�_ ÍdNA�« Í—UIF�« U�d�dI� w� Ê«œ“«  —U�√Ë s� t�√ v�≈ w�OK)« ÊËUF��« fK�� ‰Ëœ w�  «—UIF�« ‚«u�√ t�bN� Íc�« w�U��ù« ¡«œ_« dL��� Ê√ l�u�*« ‰ö� uLM�« w� WO{U*« WM��« ‰ö� WO�OK)«  «—UIF�« rEM� …b�b� 5�«u� —Ëb?? WO�UJ�≈ l� ¨WM��« Ác� w��« dD� W�Ëœ UNM�Ë ‰Ëb�« iF� w� Í—UIF�« ŸUDI�«  «—U�ù« W�ËœË ¨Í—UIF�« 5L���« WMN0 UU� U�u�U� bF� q�uL��« W�Q�� j�{ v�≈ Íe�d*« UN�dB� vF�� w��« ÆÍ—UIF�« s�d�«Ë

U�UH�—« …b� WM�b� w� WOMJ��« oIA�« —UF�√ bN�Ë s� 5M�«u*« ·Ëe� w� V��� U� u�Ë % 50 v�≈ qË ¨WzU*U� 20 s� d��√  UFO�*« W��� l�«d� w�U��U�Ë ¡«dA�« Ê√ bF� Îôu% Í—UIF�« ‚u��« bN� bI� …b� W�dG� UI�ËË d�uD��« ‰U�� w� WK�UF�« WO�uJ(«  U�dA�« X��√ w� ¨Í—UIF�« WOLM��« ‚ËbMË ÊUJ�ù« …—«“ËË Í—UIF�« Æ—UF�_«  UN�u�� œb;«Ë ‚u��« w� fOzd�« V�ö�« ÆÍ—UIF�« ◊UAM�« s� b(« w� «—Ëœ VFK�  «uM��« ‰ö� WF�«Ë W�d� WO�dA�« WIDM*« bNA�Ë qO�'« WM�b� s� W��dI�« WIDM*« w� WU� ¨WO{U*« bNA� w��«Ë ¨w�dF�« ZOK)« ·UH{ vK� WF�«u�«Ë .bI�« ¡UM��«  «– WOMJ��« oIA�« vK� VKD�« r�� lH�—«Ë VKD�� Íc�« d�_« ¨WL�{ l�UB�Ë  U�d� fO�Q� q�b�« ËË– t��� 5� w� ¨œËb;« q�b�« ÍËc� W��M�U� uLM�« »UFO��ô WO�UJ�ù«  «b�u�« a{ w� …œU??�“ …dOGB�«  U�U�*«  «– qKH�« s� Y���« v�≈ j�u�*« ƉU�— ÊuOK� 1.5 s� U�dF� b�e� ô w��«Ë W�dA��« —œ«uJ�« s� dO�J�« nO�u� t�«uO� Íc�« œdD*« Æl�UB*« Ác� qOGA� w� Èd�_« w� WO�dA�« WIDM*« Ê√ v�≈ d�dI��« —U??�√Ë ÂU� v�� W�œuF��« w� s�U�*« vK� VKD�« r�� mK��Ë ŸUH�—« V��� W�—UIF�«  ö�UF��« w� UF�«d�  bN� w� ¨WOMJ� …b�Ë ÊuOK� 2.55 u�� v�≈ qB� U� 2020 ¨VKD�« ŸU??H??�—«Ë ÷ËdF*« WK� s� "UM�«Ë —UF�_« U0 s�U�*« vK� ÍuM��« VKD�« tO� —bI� Íc�« X�u�« ¡UM��U� `L�� w��« w??{«—_« w� …—b� p�UM� Ê≈ YO� ÆWOMJ� …b�Ë n�√ 227 v�≈ n�√ 200 5� ŸUH�—ô« Í“«u� ô w??{«—_« s� d�«u�*« œbF�«Ë ¨UNO� dO�u� v�≈ WIDM*« ÃU�% «c�Ë ªÊUJ��« œb� w� b�«e�*« ÊuJ�� ¨WB��*«  UN'« q�� s� w{«—_« s� d��√ WOL� ‰Ëb� Í—UIF�« ŸUDI�« Ê≈ WC�UI�« Ê«œ“« W�uL�� X�U�Ë Èu��LK� w{«—ú� —UF�_« …œuF� UL�«œ w{«—_« Ác� WzœU� W�«b� 2013 ÂUF�« √b� b� w�OK)« ÊËUF��« fK�� Í—UIF�« q�uL��« `M� w� „uM��« b�bA� Ê√ UL� ¨‰uIF*«

Ö∏£dG h ¢Vô©dG

…QÉ≤©dG ´É£≤dG

øµ°ùdG äÉbƒ©e

Ê√ ZOK)« WIDM� w� WOLOK�ù«Ë WOK;« «—UIF�« d�dI� dN�«Ë nI� w��« qO�«dF�« W�«“≈ vK� qLF� WJKL*« w� WOMF*«  UN'«  «uM� 5 ‰ö� WOMJ� …b�Ë n�√ 500 “U$≈ w� Ÿ«d�ù« ÊËœ s�Ë ¨w{U*« q�� ÂUF�« 5H�dA�« 5�d(« ÂœU� t� d�√ U� o�Ë iF� —UI��«Ë ¨Èd�J�« Êb*« w� w{«—_« …—b� qO�«dF�« Ác� 5� b�b(« q�� ¨W�Ozd�« ¡UM��« œ«u??� l�UB* W�œËb(« o�UM*« Æl�—UA*« cOHM� qDF�� ÍœR� Íc�« d�_« ¨XML�ù«Ë

¿Éµ°SE’G ™jQÉ°ûe

Î UO�U� cHM� ÊUJ�ù« …—«“Ë Ê« Í—UIF�« Ê«œ“« d�dI� ‰U�Ë vK� Íu�%Ë ¨WOMJ� …b�Ë n�√ 17 rC� Î U�ËdA� 47 ÊuOK� 200 ÊuO�OK� ÊËdL���� a{Ë Æo�«d*« q� WM�b� w� …b�b� WOMJ� l�—UA� w� —UL���ö� ‰U�— YO� ¨sJ��« W�“√ Ãö� w� rN�� Ê√ l�u�*« s� ¨…b� rN� UU� UMJ� ÊuJK�1 ô s�c�« 5�œuF��« W��� mK�� ÆWOL�— «¡UB�≈ o�Ë % 60 u�� WOMJ� …b�Ë 342 u�� ¡UM�� ÊuO�OK� ÊËdL���� √b�Ë tOK� «uIK�√ b�b� ŸËdA� w� ¨…b� WM�b� w� …b�b� s� ŸËdA*« «c� Ê√ wMF� Íc�« d�_« u�Ë ¨¢WO�U�d�«¢ w�U(« VKD�« r�� s� ¡e� WODG� v�≈ œuI� Ê√ l�u�*« Æœö��« w� sJ��« pK9 l�—UA� vK�


A M L A K 20

á«£¨J

I S S U E N O : 4 3 - 3 T H Y E A R - S A T . 2 M a r . 2 0 1 3 ‫ ﻣــﺎﺭﺱ‬2 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ‬- (43 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

øjôªãà°ùª∏d ôWÉîŸG á∏b ‘ kÉ«ŸÉY ÊÉãdG õcôŸG CGƒÑàJ áµ∏ªŸG „ö�√≠÷U�d�« w� s�dL���LK� W��M�U� d�U�*« WK� UF�u� YO� s� w�U��« e�d*« W�œuF��« WO�dF�« WJKL*« XK��« Íc�« UOI�d�« ‰UL�Ë j�Ë_« ‚dA�« WIDM� w� ‰u_« Íd�b* W�—UL���ô« ‰uO*« d�R� w� ¨2013 ÆÊbM� w� …—œUB�« f��—U� ‰U�uK� Í« ”« w� ·≈ t�—b«

«bM� vK� W��UM�« ‚«u�_« lK�Ë rN�√ UNKOCH� ÆWOJ�d�_«Ë WO�Ë—Ë_« X�U��« q�b�« „UM� ¨WO*UF�« ‚«u�_« v�≈ dEM�U� t�√ b�ô—UHJ� b�√Ë ‚«u�√ w� WLN*« W�—UL���ô« ’dH�« s� b�bF�« ‚dA�« WIDM� p�– w� U0 r�UF�« ‰u� lK��«Ë rN�_« —UL���ô« qCH�¢ ∫·U{√Ë ÆUOI�d�√ ‰UL�Ë j�Ë_« w� —UL���ô« vK� WO�UF�« ÕU??�—_«  «– rN�_« w� Æ¢X�U��« q�b�«  «Ëœ√

w� Î «œdDC� Î «b�«e� W�œuF��« ‚u��« bNA�Ë ÆdD� W��d� l�9 q� w� WU� ¨ «—UIF�« vK� VKD�« rN�uB� W�uN�Ë WFH�d� ‰u�b� ÊUJ��« s� …dO�� Æ¢W�«c� WOK�u9  «—UO� vK� WF�U��«  «Ëd??�??�« …—«œ≈ Ÿ«—– `BM� ¨ÂU??� qJA�Ë …—ËdC� s�dL���*« ¢wM�u�« w�œ  «—U�ù«¢ pM�� ‰u√  U�� s� W�“«u�� W�—UL���« WEH; rN�ö��« v�≈ W�uM� ª2013 ÂU� ‰ö� W�uM�� WO�«dG� o�UM�Ë

ƉU�— ÊuOK�d� W��� s� 2013 ¨ «—UL���ô«wO�O�«d��«dO��¨b�ô—UHJ�„—U�‰U�Ë ∫¢wM�u�« w�œ  «—U??�ù«¢ pM� w� ¨ «Ëd��« …—«œ≈ ÊËUF��« fK�� ‰Ëœ w� w�uJ(« ‚UH�ù« qJAO�¢ w�UL�ù« wK;« "UM�« uLM� Î UO�U�√ Î U�d�� w�OK)« vK� WOLOK�ù«  «œUB��ô« eO�d� l� 2013 ÂU� ‰ö� U0 WO�UL��ô« UNI�«d�Ë W�œU*« WO����« UN�OM� d�uD� ÆWO*UF�« dO�UF*« l� v�UL�� s� w��«Ë ¨WJKL*« vK� ’U� qJA� d�_« «c� o�DM�Ë W�—UI� % 15 W��M� ÂUF�« ‚UH�ù« …œU�“ bNA� Ê√ —dI*« ƉU�— ÊuO�d� s� ‚UH�ù« r�� »d�IO� 2012 ÂUF� ¡UM� u��  «—UL���ô« Ác??� rEF� tO�u� r�O�Ë WOM��« d�uD�Ë ¨WOLOKF�Ë WOMJ�Ë WO� o�«d� dD� ×bM�Ë Æ¢ ö??«u??*«Ë qIM�« ŸUDI� WO����« b� w��« Èd�_« WO�OK)« ‰Ëb�« WLzU� sL{ ÊUL�Ë tOK� V�d�� U� l� w�uJ(« ‚UH�ù« …œU�“ s� bOH��� ÆÂUF�« ŸUDI�« w� qLF�« ’d� s� b�e� dO�u� s� eJ�dO� w�uJ(« ‚UH�ô« …œU�“ Ê√ b�ô—UHJ� b�√Ë dO� ¨jHM�« —UF�√ ŸUH�—« vK� tM� dO�� V�U� w� W�ËULO�Ëd���«  U��M*« ŸUD� u/ ‚U??�¬ s�% Ê√ qOKI�� WJKL*« jD� V�U� v�≈ ≠ W�UC*« WLOI�«  «– ≠ WO�u�d�Ë—bON�«  U��M*« ‚«u??�√ vK� œUL��ô« U2 l�Ë√ ‚UD� vK� —UL���ô« ’d� w�UM� v�≈dOA� ¡VF�« Á—Ëb� nH�� Íc�« d�_« Æw{U*« w� tOK� ÊU� ÆWOLM��« WOKL� q�uL�� jHM�«  «bzU� vK� ÷ËdH*«

ájQɪãà°S’G áÄ«ÑdGh áµ∏ªŸG

rN�_« d�u�¢ ∫b�ô—UHJ� ‰U??� ¨‚UO��« «c??� w??�Ë …œu� l� p�–Ë ¨s�dL���LK� …“U�2 WLO� W�œuF��« jHM�« —UF�√ ÿUH�Ë WO*UF�« ‚«u�_« v�≈ uLM�« …dO�Ë rN�√ w� —UL���ôU� `BM� s��Ë ÆUN�UH�—« vK� YO� ¨…bO� WLO� d�u� w��« W�ËULO�Ëd���« U�dA�« ‚«u�_« w� b�«e�*« ◊UAM�« s� „uM��« bOH���� Æ¢ «—UIF�«Ë WO�U*« ‰U� ¨jHM�« ÃU��≈ ‚U??�¬ vK� tIOKF� ÷dF� w??�Ë w*UF�« W�UMB�« ŸUD� u/ R�U�� dOA�¢∫b�ô—UHJ� Ê√ v�≈ WODHM�«  U��M*« vK� VKD�« r�� ÷UH��«Ë UN�U� vK� vI��� 2013 ÂUF� jHM�« ÃU��≈  ôbF� p�– w� U0 w�OK)« ÊËUF��« fK�� ‰Ëœ rEF� w� X�U� w��« dD� W�Ëœ p�– s� vM����Ë ªW�œuF��« wFO�D�« “UG�« s� WO�U��ù« UN�«—b� lO�u�� Î «d�R� w�UL�ù« wK;« "UM�« s� 50% u�� q�L�� ‰U�*« Æ¢ÍdDI�« ÊËdL���*« sF1 Ê√ …—Ëd{ v�≈ b�ô—UHJ� —U�√Ë UN�O�� w��« W�e�*« W�—UL���ô« ’dH�« w� dEM�« ‚«u�ú� WM�UJ�« WLOI�« —U���ô« 5F� s�c�¬ WJKL*« ÆÈd�_« W�œËb(« ‚«u�_« WOI�� W�—UI� W�œuF��« …œu� s�dL���*« `M9 W�œuF��« ‚«u�_« Ê√ Î «b�R� —UF�Q� WD��d� d�U�� œu�Ë Âb� l� qC�√ WO�UL�z« qO�� vK� WO�dA�« U�Ë—Ë√ ‚«u�Q� W�—UI� ·dB�« ƉU�*« WJKL*« w� —UIF�« „ö��« d��F�¢ ∫b�ô—UHJ� ‰uI�Ë W�ËœË …b��*« WO�dF�«  «—U�ù« W�Ëb� W�—UI� Î UBO�—

áµ∏ªª∏d Ωó≤àe õcôe

s�dL���LK� d�U�� q�_« ‰Ëb�« qOUH� w�Ë W�œuF��«Ë «—U�ù« s� q� ‰Ë_« e�d*« XK��« bI� YO� UO�“UM� d�U�*« WK� VO�d� WE�ö� l� dD�Ë ‰Ëb�«  ¡U�ËÆWO�U��*« e�«d*« w� Î U�U�� d�U�*« b�«e�� e�d*« w� WO�ULA�« UJ�d�√Ë l�«d�« e�d*« w� W�uO�ü« w� ÊUL�Ë ¨”œU��« e�d*« w� UOI�d�«Ë f�U)« Æs�U��« e�d*« w� WOMO�ö�« UJ�d�«Ë ¨l�U��« e�d*« e�d*« w� s�d���«Ë ¨d�UF�« e�d*U� U�Ë—Ë√  ¡U�Ë ÆdA� ÍœU(«  ¡U� s�dL���LK� …—uD� d��ô« ‰ËbK� W��M�U� U�√ YO� UO�“UM� ‰Ëb�« VO�d� l� ‰Ëô« e�d*« w� W�—u� w� ÊUM��  ¡U�Ë ÆVO�d��« w�«u�� d�U�*« h�UM�� w� dB�Ë Y�U��« e�d*« w� Êœ—ô«Ë w�U��« e�d*« Æl�«d�« e�d*«

¥Gƒ°SC’Gh Qɪãà°S’G ƒ‰

‚dA�« WIDM� Ê« W�«—b�« d�– Èd�« WN� s�Ë U�u�K� «b�«e� bNA� ©UMO�® UOI�d�√ ‰UL�Ë j�Ëô« ‰«u�ô« ”ƒ—  UI�b� u/Ë ‚«u�ú� dO�J�« uLM�« w� ‚«u�ô« W�uO� 5� j�«d� œu�Ë Âb� Ê« dO� ÆUNO�≈ w� rN�_« ‚«u�_ wK�I��*« uLM�« WK�d� v�« ÍœR� ÆWIDM*« W�u�Ë√ ÊuDF� s�dL���*« Ê√ W�«—b�« X�{Ë√ b�Ë w� W�uO��« s�%Ë WO�UO��« d�U�*« ÷UH��ô W��R� 95  b???�√Ë ©UMO�® WIDM� w??� ‚«u???�ô« …dL��*« UN�ËU�� ©UMO�® w� W�Ëœ 12 w� W�—UL���« Ê« vK� UNd� l� WO�UO��« WO�U�C�« ’uB�� Æ‚«u�ô« d�d% —«dL��« WIDM*« bNA�

ájQɪãà°S’G ¢UôØdG

sF1 Ê√ …—Ëd??{ v�≈ w??�Ëœ dO�� U�œ ¨t�N� s� W�e�*« W�—UL���ô« ’dH�« w� dEM�« ÊËdL���*« WM�UJ�« WLOI�« —U���ô« 5F� s�c�¬ WJKL*« UN�O�� w��« W�œËb(« ‚«u�_« WOI�� W�—UI� W�œuF��« ‚«u�ú� s�dL���*«`M9W�œuF��«‚«u�_«Ê√ Î «b�R�¨Èd�_« WD��d� d�U�� œu�Ë Âb� l� qC�√ WO�UL�z« …œu� vK� WO�dA�« U�Ë—Ë√ ‚«u�Q� W�—UI� ·dB�« —UF�Q� ƉU�*« qO�� «—U�ù«¢ pM�� WF�U��«  «Ëd��« …—«œ≈ Ÿ«—–  —U�√Ë WOM��« l�—UA� w� —UL���ô« Ê√ v�≈ ¨¢wM�u�« w�œ WJKL*« w� s�dL���LK� …dO�� Wd� d�u� b� WO����« ÂU� w� w�uJ(« ‚UH�ù«  UBB�� »«d��« l�

ájQɪãà°SG áÄ«H áµ∏ªŸG ÉgôaƒJ áæeBG »æWƒdG Qɪãà°SÓd »ÑæLC’Gh


I S S U E N O : 4 3 - 3 T H Y E A R - S A T . 2 M a r . 2 0 1 3 ‫ ﻣــﺎﺭﺱ‬2 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ‬- (43 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

∫õæŸG äGQGƒ°ù°ùcEG QÉ«àNG øa

QĵjO

21 A M L A K

‫ﺍﻟﺘﺰﻳﲔ ﺑﺎﳌﺰﺭﻭﻋﺎﺕ ﳝﻨﺢ ﺷﻌﻮﺭﺍ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﺑﺎﳉﻤﺎﻝ‬ ‫ﻭﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﻮﻉ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻣﺰﺭﻭﻋﺎﺗﻚ‬ ‫ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺳﻼﻣﺘﻪ‬

‫ﺍﳌﻨﺴﻮﺟﺎﺕ‬ ‫ﺟﻤﺎﻝ‬ ‫ﻛﺈﻛﺴﺴﻮﺍﺭ‬ ‫ﻭﺩﻋﻢ ﻟﻠﺠﻠﻮﺱ‬ ‫ﻭﺍﻟﺮﺍﺣﺔ‬

‫ﻃﺎ‬ ‫ﻭﻻﺕ ﺟ‬ ‫ﺍﻟﺸﺠﺮ ﺎﻧﺒﻴﺔ ﻣ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺗﻌ‬ ‫ﺔﻣ‬ ‫ﻄﻲ ﺷﻜﻞ ﺟ ﻦ ﺟﺬﻭﻉ‬ ‫ﻤﺎﻟ‬ ‫ﻭﻃﺒﻴﻌ ﻲ ﻏﺮﻳﺐ‬ ‫ﻲ‬ ‫ﻟﻠﻐﺮﻓﺔ‬

r??�U??M??� · UNCF� l??� lDI�« ‰eM*« ÀU�√ l�Ë o�«u��«Ë ÂU���ô«Ë r�UM� s� WKOL� —UJ�√ c�√ sJ1Ë r�(«Ë rOLB��«Ë iF��« UNCF� l� WFO�D�« w� U�U�M�«Ë  U�«uO(« WHO�u� qL� Ë√ ¡«dA� ÍœU??�—« qO�b� UN�«b���«Ë Æp�eM�  «—«u���ô u�U� l� UN��UM� Ë√ iF��« UNCF� l� Ê«u�_« o�UM� · ÆÈd�_«  «—«u���ô«Ë ⁄U�B�«Ë ÀU�_« s� Âb���� w��« s�U�_« l� UN��UM�Ë UN�UH�—«Ë lDI�« r�� …U�«d� · ÆUL�� WIDM*« vK� UN�UOG� Âb� ÊUL{Ë UN� l{u� o�UM*« w??� qL���« vK� …—œU???�  «—«u??�??�??�« —UO��« · «b���U� `BM� ‰UH�√ t� ‰eM� w� ö�� ÆUN� W�u{u*« ÆU�—U�J�ô UFM� ÊbF*« Ë√ pO��ö��« s� W�uMB� Ÿ—“ w�«Ë√  «—«u���« «b���U� `BM� fLAK� W{dF*« o�UM*« w�Ë s� bF��U� UN�u� XN�� Ë√ nK�� ôË fLA�« ¡u{ qL��� ÆW�UHA�« WO�U�e�« w�«Ë_« «b���«Ë ŸuLA�« W�UMF�«Ë U�«b���« qN�� w�«  «—«u���ô« —UO��« · ÆUNHOEM�Ë UN� W�ËU� «b���« bM� ö�� ÆlDI�« «b���« w� Ê“«u��« · w� Ê“«u� oK) 5�M�« l{u� `BM� d�d��« V�U�� WO��U� oOKF�� `BM� „U�A�« V�U� vK� W�u� oOKF� bM�Ë ÆW�dG�« ÆW�«—Ë ÍdB� Ê“«u� oK) d�ü« V�U'« vK� Èd�√ W�dG�« w??�  «—«u??�??�??�ô« f�bJ� ÂbF� `BM� · ‰u��� ô sJ� jI� lDI�« s� œb� «b���«Ë …b�«u�« v{uH�«Ë ÂU�e�U� —uF� oK� v�≈ ‰eM*« qOL& WOKL� ÆrOEM��« Âb�Ë  «—«u���≈ —UO��« s� ÊQ� ‰uI�« UM� —b�� «dO�√ ◊U/√ WOI� q�� —uJ�b�« W�bM� 5�«uI� lC�� ô ‰eM*« ‚Ë– vK� w�U�√ qJA� bL�F� t�≈ ÆW�bMN�«Ë rOLB��« —uJ�b�« ¡«d�� s� dO��Ë ¨‰Ë_« ÂUI*« w� ‰eM*« V�U U�Ë n���« s� t��F� U� ¡«dA� Íd�A*« Êu�BM� jD�*« ÊUJ*« t��d��« U� V�UM� r� «–≈ Æ«bOF� tKF�� —U���« ‰eM*« V�U Íe�e� pMJ1 ¨oKIK� w�«œ ö� t� w� —«u���ô« o�UM�Ë qJ� W�d&Ë WFDI�« qJ� ö�� ÆU��UM� U�UJ� t� b& v�� ‰eM*« s� WHK��� ¡U�—√ ‰ËUM� W�dG� UN��d��« w��« WOMH�« W�uKK�« Ê√  Q�UH� °oKI� ô ¨p��F� ô UNKJ� Ê√ Ë√ —uJ�b�« V�UM� ô ÂUFD�« ‰eM*« s� WHK��� s�U�√ w� W�uK�« l{Ë »d� jI� Íe�e� q�c� b� Æ„dE� w� V�UM*« ÊUJ*« b& v�� rN�U� ÆdO�� qJA� p�u� W�d� X��U� b� W�uK�« ÊQ�  «—«u���ô« ¡«d??�Ë Â«b���« s� ∆—UI�« Íe�e� Æp�eM� 5�e�� lL��� Ê√ u� WO�eM*«

ÊUDK��« q�b�≠÷U�d�« Ác� Æ ôö??A??�«Ë ¨dO�«uM�« ¨pL��« ÷«u???�√ q�� ¡U�d��ôU� «—uF� wDF�  «—«u���ô« s� ŸuM�« UN�«u�√Ë UN�«u�√ ŸuM� q� w� t�eM*  «—«u���≈ —UO��« WOHO� s� ‰eM*« V�U —U��� s� «dO�� ¡U*« —bB� s� »dI�«Ë r�(« …U�«d� `BM� ÆWFO�D�«Ë r�UM� ÊUL{ WOHO�Ë ôË√ Áƒ«d� tOK� V�� U� w� UNzU� t�H� h�A�« b�� U� U��U�Ë ¨UNLO�UB�Ë bM� W�ö��« ÊULC� V�UM*« pOK���« l� n�dB��«Ë „c�Q� ·u� W�—UIF�« „ö�√ WHO� Æt�UO� WFO��Ë t�eM� —uJ�œ l�  «—«u���ô« Ác� Æ¡U�dNJ�U� UNKOu� ÆUNI�UM� ÊUL{Ë U�—UO��« s�Ë ‰eM*«  «—«u���≈ r�UF� WK�— w� œbF�« «c� w� ∆—UI�« Íe�e� UCF� œd�M� ÆlDI�«Ë  U�U)«Ë —UJ�_« s� dO�J�« Íu�� l�«Ë r�U� u� ‰eM*«  «—«u���« r�U� ∫UNM� qJ�  U�«b���ô« iF�Ë UNM� ‰UL�K�Ë WFO�DK� U�K�  «—«u??�??�??�ô« d??�??�√ s??� s� UN�«u�Q�  U??�Ë—e??*« w� ¡Ëb??N??�«Ë ¡U�d��ö�Ë vK� oKD� U??� U��U�Ë Æ—u???�“ Ë√ ŸËc??� Ë√ —U??�??�√ dO�Ë qOL� qJA� W�dG�« w� ¡·b�« `M* w�«u*« bK� Ë√  U�Ë—e*« ÃU�% Æ¢WM�e�« —U��√¢ WOK�«b�«  U�Ë—e*« d��√ s� u� W�uM�*« ‘—UH*U�  ôËUD�« 5�e� ÆÍbOKI� UC�√ UNMJ� ‰eM*« ÀU�√ s� dzU���« ÊËdO�J�« bF� b� Æ·dG�« vK� W�uO(« `M* UNB�—√Ë U�uO� ‚dD�« —UO��« Æ·dG�« qL& w��« —«u���ô« lD� r�√ s� bF� s� WHK��� W�—b� UNM� Ÿu� q� ÃU���Ë WU� W�UMF� «bO� Ÿ«u??�_« W�dF� V�� p�c� fLA�« WF�√Ë Íd�« ¨‰eM*« “«d� vK� w�U�√ qJA� bL�F� dzU���« rOLB� ÆUN� W�UMF�« WOHO�Ë UC�√Ë ÆW�dG�« ⁄U�Ë ÀU�_ Ê«u�_« WLzö� s� b�ôË ¨ÕuK�«q��jzU(«vK�WIOKF�sJ1U� q� UIKF*« qLA� qN� rOLB� —UO��« c��� W�UMF�«Ë nOEM��« W�uN��  «—«u���ô«Ë ¨·u�d�« ¨U�«d*« ¨ U�U��« ¨—uB�« ÆW'UF*«Ë qO�GK� WF{U� WAL�√Ë VO�d��«Ë pH�« ¨…dOGB�«  «—UO��« ¨V�J�U� WU)«  UOM�I*U� 5�e��« ÆU�dO� Ë√ W�K�_« Ë√ ·uO��« Ë√ Êu�B�U� Èd�_« U�dO�Ë ¨ UO�«bO*« ¨WL�Ë_« ¨l�«uD�« ¨ «dJ�« ¨—uB�«  «—«u���ô« s� Ÿ«u�_« Ác� qI� V�UM� …U�«d� V�� wB�A�« l�UDK� U�M�  «—«u���ô« d��√ s� bF� ÆW�ö�K� jzU(« w� tKKG� oL�Ë UN� q�U(« —UL�*« l� ·dG�« 5� qBHK� w�U�e�« »uD�« «b���« sJ1 s� d�JK� q�U� u� U� œUF�S� `BM� sJ�Ë Æ·dG�« w� w� oOKF�K� —UL�� s� d��Q� W�UF��ôU� `BM� UL� vK� t�O�d� sJ1 t�√ UL� ¨WF�«Ë W�U�� rO�I�� Ë√ 5L� u�U� s�e�� V��Ë  «dL*« s� W��dI�« s�U�_« Ær�b�« s� b�e� ÊULC� WKOI� Ë√ …dO�� WFDI�« Êu� ‰U� «—UN� WO�U� fL� WF�_ ÷dF�� w��« ‰“UM*«  UN�«Ë ÆW�d��« Ë√ ·ö�û� ÷dF�� ô v�� —UE�_« s� «bOF� lDI�« Ë√ WFDI�« o�UM� …U�«d�  UIKF*« w� UC�√ `BM� ÆWF�_« ŸuD� nOH�� vK� ÂuI�Ë ¡uC�« ‰eF� ô t�_ ÆU�u� UNL�UM�Ë —«b'« W�U�� l� WIKF*« Z�UF*« Ë√ gIM*« Ë√ ÊuK*« ÃU�e�« «b���« sJ1 UC�√ s� «b�e� wDF�� c�«uM�« vK� Ë√ ‰“UM*«  UN�«Ë vK� Æp�eM* W�U�_«Ë ‰UL'« ‚u� t??F??{Ë sJ1 U??� q??� n���« nOMB� qLA� UN�«b���« sJ1 w��«  «—«u���ô« r�√ ‰ËUM� bF� w�«Ë_«Ë  UO�e)«Ë  U�d�e*U�  ôËUD�« Ë√ n�—_« «uOzUB�√ `BM� w��« `zUBM�« iF� p�UM� ¨‰eM*« w� …U�«d0 `BM� Ɖö��«Ë —uB�«  «—UD�≈Ë  UL��*«Ë WIKF*« `O�UB*U� ∆b��� l??�«Ë r�U� …—U???�ô« r�U�  «—«u���ô«Ê√ÊULC�‰eM*«V�UUNF��� Ê√—uJ�b�« Èd�_« lDI�« l�Ë W�ËUD�« r�� l� n���« Ác� r�� ¨WO��U'« …—U�ù«Ë  «—u��_U� «—Ëd� ¨X�ô  u���«Ë ∫UNM� W�dGK�Ë UN�«c� w�UL'« qJA�« “d�� l� UNL�UM� Ë√ Ê«u�_« o�UD�� `BM� UL� ÆUN� …—ËU�*« ‰eM*« w� …—U�ô« W�—œ ÆŸuLA�«Ë fO�«uH�U� «¡UN��«Ë Æ U�ËdH*«Ë W�dG�« ÀU�√ w�U� l� Ë Èd�_« lDI�« …U�«d� V�� sJ�Ë ‰eM*« V�U qOCH� vK� bL�F� l�  «—«u���ô« lD� o�UM� vK� ’d??(« V�� ·

äÉYhQõŸG

ôFÉà°ùdG

äÉ≤∏©ŸG

á°UÉÿG äÉ«æà≤ŸG

êÉLõdG

‹Éª÷G πµ°ûdG RGôHE’p íFÉ°üf äGQGƒ°ù°ùcÓd

쉅dG

«—«u���« —UO��« wFO�D�« s� ö�L� ƉeM*« —uJ�œ Æw�dG*« l�UD�« qL�� ‰eM� w� “«dD�« WO�dG�

ä’hÉ£dG

‫ﺗﻨﺎﻏﻢ ﺍﻻﻛﺴﺴﻮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻊ‬ ‫ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭﺗﻨﺎﺳﻘﻬﺎ‬ ‫ﻳﻌﻄﻲ ﺷﻌﻮﺭﺍ ﺑﺎﳉﻤﺎﻝ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻖ‬

IQÉfE’G

jI� ‰eM*« ÀU�√ s� w� ôËUD�« Ê√ iF��« sE� b�  öL�� s� UN�«u�√ lOL��  ôËUD�« bF� UC�√ sJ�Ë …U�«d� Æ «—«u���ô« Ÿ«u�√ s� U�u� bF� «c� ‰eM*« W�d�K� ‰U�� ¡UD�≈ l� W�U�*« l�  ôËUD�« Ác� r��  ôËUD�« s� bF��« sJ1 Æ—uJ�b�« 5�«u� r??�√ s� …dO�J�« o�œUMB�U� …b�b� —UJ�√ «b���«Ë W�bOKI��« “UN� s� WFD� Ë√ …dLF� —U��_ ŸËc??� Ë√ r�(« Æ…dO�J�« ‰u�D�U� wIO�u�

á«FÉŸG äGQGƒ°ù°ùcE’G

¡U� vK� Íu��� U� q� «—«u??�??�??�ô« Ác??� qLA�

‰UL� ÊULC� …œu�u*« W�U�*«Ë ‰eM*« —uJ�œ “«d� ŸuLA�U� 5�e��« w� W��d�« bM� Æ…—U�ô« WO�UF�Ë qJA�« d�–U; UN�UF�≈ bM� ÁU���ô« V�� WO��e�« `O�UB*« Ë√ «bOF� UNF{ËË ‰UH�_« ‰ËUM�� s� U�œUF�S� W�ö��« ƉUF��ö� WK�U� W���√ Í√ s�

äÉLƒ°ùæŸG

œU���« ¨œuK'« ¨WAL�_« ¨WHOH)« UO�UD��« ¨ «b�*« l{Ë sJ1 Æ U�u�M*« X% UFOL� ×bM� ‘—UH*«Ë ”uK�K� w�U{≈ r�b� w�«dJ�«Ë p??z«—_« vK�  «b�*« vK� UNKOJA� sJ1 UL� ÆlDI�« vK� w�U{≈ ‰UL� ¡UH{ôË sJ1 Æw�U{≈ ”uK�� r�(« dO�� u�U� —UO��« Ë√ ÷—_« ·uB� 5�e��« Ë√ …dO�� WJ�—√ vK� ZO�M�« s� lD� w�—


A M L A K 22

äÉcöT QÉÑNCG

I S S U E N O : 4 3 - 3 T H Y E A R - S A T . 2 M a r . 2 0 1 3 ‫ ﻣــﺎﺭﺱ‬2 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ‬- (43 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

…Oƒ©°ùdG ójó◊ÉH áfQÉ≤e »cÎdG ójó◊G QÉ©°SCG ‘ ¢VÉØîfG

ÍœuF��« b�b(« UH«u* o�UD*« w�d��« b�b(« dF� ÕË«d�� ULMO� d�R� ÊU�Ë ¨ œ«dO��ô« —u�« bF� sDK� ‰U�— 2700 w�«u� p�U�Ë ÂUF�« s� l�«d�« l�d�« ‰ö� ¡UA�ù« œuIF� Í—U���« wK�_« pM��« Y�U��« l�d�U� W�—UI� œuIF�« WLO� w� u/ s� nA� Â2012 w{U*« XL��« UN�O�d� X9 w��« œuIF�« Ê≈ ∫ d�dI��« ‰U�Ë ¨ÂUF�« fH� s� 69.1 mK��� w��M�« nFC�U� r��« Íc�« Y�U��« l�d�« VI� …uI�U� s� l�«d�« l�d�« w� ¡UA�ù« œuIF� W�uI�« WF�b�«  ¡U�Ë ¨‰U�— —UOK� WO�d� X9 YO� ¨ ‰Ì U� Èu��0 wN�M� Ê√ 2012 ÂUF� `O��� ÂUF�« w��« œuIF�« WLO� Ê√ r�— ¨ÂUF�« ‰ö� ‰U�— —UOK� 235.1 t�LO� U� —UOK� 270 XGK� ULMO� 2011 ÂUF� W�—UI� XF�«d� b� UN�O�d� X9 W�u��� dO� ‚UH�≈  U�u���  bN�  U�UDI�« s� b�bF�« Ê√ ô≈ ¨‰U�— ÆWI�U��« «u�_U� W�—UI�

„ö�√≠…b� —UF�√ w� U�u�K� ÷UH��« UO�U� œ—u��*« b�b(« ŸUD� bNA� Æp�U� b�b�Ë ÍœuF��« b�b(U� W�—UI� WzU*U� 20 mK� w�d��« b�b(« o�u��Ë œ«dO��« ‰U�� w� 5K�UF�«Ë s�dL���*« s� œb� nA�Ë 3 v�« qËË ¨dL��� ŸUH�—« w� ÍœuF��« b�b(« —UF�√ Ê√ b�b(« ‰ö� U�“√ …b� t�«u� ÍœuF��« ¡UM��« ‚u�Ë b�«u�« sDK� ‰U�— ·ô¬ Æ ¡UM��« œ«u�  U��M� iF� vK� ÷dF�« hI� s� …dO�_« …d�H�« —UF�≈ Ê√ w�O�F�« nK� …b� W�dG� ¡UM��« WM' fOz— b�√ ¨t�N� s� ‰U�— 2700 dF�� XKËË WzU*U� 20 v�« XCH��« w�d��« b�b(« 3 “ËU��� p�U� b�b�Ë ÍœuF��« b�b(« —UF�√ ULMO� ¨b�«u�« sDK� W�œuF��«  U��MLK� ¡«dA�« s� ·Ëe� „UM�Ë ¨b�«u�« sDK� ‰U�— ·ô¬ b�bF�« Ê≈ ∫ w�O�F�« ‰U�Ë ¨ UNO� m�U��Ë WFH�d� —UF�ô« Êu� b�b(« s� rNF�—UA� w� w�d��« b�b(« vK� ÊËbL�F� «u��√ 5�ËUI*« s� rK�u� bL�� ¡UM�√ W�d� Ÿd� d�b� d�– ULMO� ¨ UNOK� ÊuLKF� w��« YO� ¨b�b(« —UF�√ ÷UH��ô —œ«u� „UM� Ê« Íb�UG�« b�U� b�b�K� dF� ÷UH��« V�� s�Ë ÆwL�— ¡w� UMKB� r� sJ�Ë lL�� UM�≈ tMJ� ¨W�œuF��«  UH«u*« fH� pK1 t�≈ ∫»U??�√ w�d��« b�b(« b�b(« Ÿ«u�√Ë p�U� b�b� ÊuJ� Ê« ÷d�H*« s� t�«Ë »U��_« qN�� Æw�d��« b�b�K� œ«dO��ô« WHKJ� V��� «dÎ F� q�√ ÍœuF��« dF� Ê√ `C�« œ—u��*«Ë ÍœuF��« b�b(« lO� e�«d* b— w�Ë ¨ôU�— 3195 Ë 2945 5� U� ÕË«d�� p�U�Ë ÍœuF��« b�b(« s�

áµ∏ªŸG{ É¡YRƒJ ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 500 øe ÌcCG ájƒæ°S ™HQ ìÉHQCÉc zá°†HÉ≤dG 2013Ø6Ø30o�«u*«Á1434Ø08Ø21 Æ5�u��Q� U�bF� ·dB�« r�� Ê√ vK� ÕU�—_« WOI�√ ÊuJ�� ∫W��U��« WF�b�« W�dA�« ö��� 5K��*« 5L�U�LK� Á1434Ø11Ø24 Âu??� ‰Ë«b??� W�UNM� r�� Ê√ vK� 2013Ø09Ø30 o�«u*« WF�b�« Æ5�u��Q� U�bF� ·d??B??�« ÕU????�—_« W??O??I??�√ Êu??J??�??� ∫W??F??�«d??�« W�dA�«  ö��� 5K��*« 5L�U�LK� Á1435Ø02Ø28 Âu??� ‰Ë«b??� W�UNM� r�� Ê√ vK� 2013Ø12Ø31 o�«u*« Æ5�u��Q� U�bF� ·dB�« U�UH�—« WC�UI�« WJKL*« W�d�  bN�Ë Â2012 ÂU� ‰ö� …b�u*«  «œ«d�ù« w� ŸUH�—U� ÍœuF� ‰U??�— 5�ö�707» mK� YO� 2011 ÂU� s� 10.5% ‰bF0 ÊuOK� 210 l�«d�« l�d�« ZzU�� ŸUH�—« W�—UI� 11.6% ‰bF0 ŸUH�—ô«Ë ‰U�— b�Ë ÆÂ2011 ÂU??� s� l??�«d??�« l�d�U� w�U*« d�b*« d�M ÍœU� –U��_« oK� WM' uC�Ë WC�UI�« WJKL*« W�dA� WJKL*« W�d� ZzU�� bNA�¢ ∫—UL���ô« ¡«e�√ lO� W�O�� ÿu�K� s�% WC�UI�« …—«œù«  U�d� ¡«œ√Ë ÷U�d�« ÷—√ s� UNJK�9 w��« ‚œUMH�« s� p�c�Ë WO�bMH�« W�dA� WF�U��«  U??�d??A??�«Ë W�dA�«  «—UL���« ÕU???�—√Ë WC�UI�« WJKL*« ÂUF�« s����« v�≈ W�U{ùU� ÆW�dA�« ¨U??O??�ËœË UOK�� W�UF�« ‚«u???�_« w??� UN� WD��d*«  U�dA�« ZzU�� s�%Ë ÂU� w� WO�U��ô«  «—UL���ô« ÕU�—√Ë 2012

„ö�√≠÷U�d�« WJKL*« W??�d??� …—«œ≈ fK�� s??K??�√ V�U UN�—«œ≈ ”√d??� w��« ¨WC�UI�« ‰ö� s� bO�u�« dO�_« wJK*« uL��« t�UL��« w� ¨œuF� ‰¬ e�eF�«b�� s� d�ü« lO�— 10 ¡U??F??�—_« Âu??� bIFM*« ¨Â2013d??�«d??�??� 20 o??�«u??*« Á1434 s� W�uM� l�— W�bI� ÕU�—√ l�“u� s� 5%® 1.25% W��M� WO�U��« ÕU??�—_« rN�K� WOL�ô« WLOI�« s� ©WM��« q�UJ� rN� qJ� Î UOF�— WKK� 12.5 l�«u� p�–Ë 0.50 w�UL�ù« `�B� YO�� —bB� 137.6 W�uL�� U0 ¨WM��« q�UJ� ‰U�— `�B� YO�� WM� l�— qJ� ‰U�— ÊuOK� WM��« q�UJ� WU)« UF�“u��« w�UL�≈ ƉU�— ÊuOK� 550.3 fK�� fOz— ‰“UM� bF� p�– ¡U� b�Ë WKK� 37 s� bO�u�« dO�_« uL�� …—«œù« ÊuOK� 1302.6 ‰œUF� U� Ë« rN� qJ� W�bIM�«  UF�“u��« s� t�B� s� ‰U�— WKK� 9.25 l�«u� ¨WM��« q�UJ� W�d�I*« ÊuOK� 325.7 ‰œUF� U� Ë« rN� qJ� ÆWOF�d�« ÕU�—_« s� t�B� s� ‰U�— vK�  UF�bK� ÕU???�—_« WOI�√ w�Q�Ë ÊuJ�� ∫v�Ë_« WF�b�« ∫w�U��U� u�M�« 5K��*« 5L�U�LK� ÕU???�—_« WOI�√ Âu� ‰Ë«b??� W�UNM� W�dA�«  ö��� r���Ë ¨W�œUF�« W�UF�« WOFL'« œUIF�«  UN'« WI�«u� c??�√ bF� UN� …u??�b??�« U�bF� ·dB�« r�� Ê√ vK� WB��*« ÊuJ�� ∫WO�U��« WF�b�« Æ5�u��Q� 5K��*« 5L�U�LK� ÕU???�—_« WOI�√ Âu� ‰Ë«b??� W�UNM� W�dA�«  ö���

Q’hO QÉ«∏e 12 ∫ɪ°SCGôH ájô£b Qɪãà°SEG ácô°T ¥ÓWG

„ö�√≠W�Ëb�« fK�� uC�Ë WC�UI�« dD� …—«œ≈ fK�� fOz— VzU� tK�«b�F�« 5�� nA� —UL���ö� dD� “UN' WF�U��« ¢WC�UI�« dD�¢ Ê√ —UL���ö� dD� “UN� …—«œ≈ —UOK� 12 WLOI� …b�b� —UL���« W�d� oKD�� œö�K� W�œUO��« …Ëd��« ‚ËbM w� UNLN�√ ×b�� …b�b'« W�dA�« Ê√ v�≈ «dOA� ¨ UO*U� ‰u_« ¡«dA� —ôËœ ÆlO�U�√ WO�UL� v�≈ W�� ‰ö� W�Ëb�« W—u� «bM��«Ë rN�_« q�� ‰u_«  U�� v�� w� dL����� W�dA�« Ê√ `{Ë√Ë ‰Ëœ lOL��  U�UDI�« v�� ·bN����Ë …d�U�*«  «—UL���ô«Ë  «—UIF�«Ë ÆwFO�D�« “UG�U� WOMG�« WO�OK)« W�ËbK� —UL���ô« W�d� w� WC�UI�« dD�Ë Ær�UF�« U�uM� —ôËœ —UOK� 30 u�� —UL���« t� ÕU�� Íc�« —UL���ö� dD� “UN� Èd��«Ë t�—u�Ë s�UH�J�u�Ë s�bF�K� U�«d���« q�� …dO�� WO�d� ‰u√ w� UBB� Æ“œË—U� …d�UH�«  U��M*« d�U�� WK�K�Ë  «—UO��« W�UMB�


I S S U E N O : 4 3 - 3 T H Y E A R - S A T . 2 M a r . 2 0 1 3 ‫ ﻣــﺎﺭﺱ‬2 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ‬- (43 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

∂æÑdG ¢VhôY çóMCG z»Hô©dG äBÉaɵe { »æWƒdG »Hô©dG

„ö�√≠÷U�d�« P�UJ�ò vL�� X% ¡ôË Z�U�d� ‚ö�≈ s�¨ «d�R�¨ wM�u�« w�dF�« pM��« sK�√ w� WO�UL�zô« w�dF�«  U�UD� «b���« bM� ◊UI� V�� pM��« ¡öLF� `O�� ¨åw�dF�« W�bI� m�U�0 ◊UIM�« Ác� ‰«b���«Ë ¨UN�—U�Ë WJKL*« q�«œ ¡«dA�«  UOKL� lOL� ¨rN�U�UD� »U�� v�≈ ·UC� W�dB(« ÷ËdF�«  «d�� ‰ö� d��√ WO�U{≈ ◊UI� vK� ‰uB(« ¡öLFK� sJ1 UL�  U�b)« fOz— ¨…œU��« bF�√ ‰U�Ë Æd�ü X�Ë s� pM��« UN�dD� w��« W�uM�*« W�uL�*…eOL��W�U{≈Z�U�d��««c�bF�ò∫wM�u�«w�dF�«pM��«w�œ«d�ú�WO�dB*« qzU�Ë —UJ��« vK� UMd� s� Î U�öD�« p�– w�Q�Ë ¨pM��« Èb� W�dB(« ÷ËdF�« ÆårNzôu� Î «d�bI� ¨rN� UN�bI� w��« U�«e*« e�eF�Ë ¨Â«dJ�« UMzöL� …Q�UJ* …b�b� w� W��UM�« t��d& ‰ö� s� lKD�� wM�u�« w�dF�« Ê√ v�≈ …œU��« —U??�√Ë WO�K� d�� p�–Ë ¨UNO�≈ qË w��« W�UJ*« e�eF� v�≈ WO�UL�zô«  U�UD��« ‰U�� ÊUL�zô«  U�UD� s� WF�«Ë WKOJA� œu�Ë q� w� WU� ¨tzöL�  U�KD�� q� eOL�� ÆrN�U�UO��«Ë ¡öLF�« `z«d� nK��� l� V�UM�� w��«Ë ¨pM��« Èb� W�uN�Ë ¨◊UIM�« V�� W�uN� ∫ UNM�Ë ¨…b�dH�« U�«e*« s� b�bF�U� Z�U�d��« W�U{≈ ¨‚UH�ù« œ«“ ULK� d��√ ◊UI� vK� ‰uB(«Ë ¨W�bI� m�U�0 UN�«b���« s� ¨·UF{√ …dA� v�≈ qB� Ÿd??�√  P�UJ�Ë ¨d��√ ◊UI� lL� WO�UJ�≈ v�≈ Æd�ü X??�Ë s� pM��« UN�dD� w��« W�dB(« WOI�u���« ÷Ëd??F??�« ‰ö??� YO� ¨¡öLF�« q�� s� ¡«d�≈ Í√ VKD�� ô Z�U�d��« w� „«d��ô« Ê√ d�c�U� d�b'« ¨Z�U�d��« w� UOzUIK� WO�UL�zô« w�dF�«  U�UD� wK�U� ¡öLF�« lOL� ë—œ≈ r�� ¨Z�U�d��« U�«e0 l�L��«Ë ¨rN��UD� «b���« œd�0 …Q�UJ*« ◊UI� vK� ‰uB(«Ë lOD���Ë Æ «uM� Àö� …d�H� ‰uFH*« W�—U� vI�� W���J*« ◊UIM�« ÊQ� Î ULK� ¨w�dF�« n�U�Ë X� w�dF�« W�b� ‰ö� s� ◊UIM�« s� r�bO— W�dF� ¡öLF�« Æ»U�(« nA� ‰ö� s� p�c�Ë

¤EG ¿Gó«©°S øH ˆGóÑY ácô°T πjƒ– á∏Ø≤e áªgÉ°ùe „ö�√≠÷U�d�« W�d� ‰u% Êö�≈ vK� WI�«u*U� vC� «—«d� W�UMB�«Ë …—U���« …—«“Ë —b√ W�d� v�≈ WDO�� WOu� W�d� s� W�—UIF�« ÁœôË√Ë Ê«bOF� s� bL�� tK�«b�� ULN� 44.501.250 v�≈ r�I� ‰U�— 445.012.500 Á—b� ‰UL�√d� WKHI� WL�U�� c���Ë W�dA�« rN�√ lOL� w� ¡U�dA�« V���«  ôU�— 10 rN�K� WOL�ô« WLOI�« mK�� ÆUN� Î «dI� ÷U�d�« WM�b� s� W�dA�«

‫ﻹﻋﻼﻧﺎﺗﻜﻢ ﻓﻲ‬ ‫ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻣﻼﻙ‬

01 - 4659090

äÉcöT QÉÑNCG

:πª©dG ¥ƒ°ùd äÉHÉ°ûdGh ÜÉÑ°ûdG øe GOóY CÉ«g

23 A M L A K

á«YɪàL’G á«dhDƒ°ùª∏d áMƒªW èeGôH òØæj zIôjõ÷G ∂æH {

UNO�u�� W�U���ô« p�– s�Ë WO�ö�ù«Ë WOM�u�«  U�—UA*« w� pM��« ¡UI�_« …dBM� W�œuF��« WOM�u�« WKL(« r�b� 5H�dA�« 5�d(« ÂœU� ƉU�— n�√ W�� fL� Á—b�Ë Î UGK�� pM��« Âb� YO� U�—u� w� Z�U�d� Ê√ t��dB� ÂU�� w� pM�K� ÍcOHM��« fOzd�« ÊU�u(« qO�� b�√Ë .bI� w� W�œUI�« …d�H�« ‰ö� dL��O� pM��U� …d�e'« q�_ …d�e'« dO� W�U�d�« q� w� WJKL*«  UM�Ë ¡UM�√ W�b� v�≈ ·bN� w��« Z�«d��« s� b�bF�« ≠ e�eF�«b�� s� tK�«b�� pK*« 5H�dA�« 5�d(« ÂœU� W�uJ( W1dJ�« lL��*« œ«d�√ ÁU& pM��« WO�ËR�0 ÂU��« ÊU1ù« s� Î U�öD�« ª≠ tK�« tEH� Z�U�d� d�� lL��*« W�b) …b�«Ë WO�O�«d��« wM�� v�≈ pM��« vF� YO�  UOFL'«Ë  U��R*« l� ÊËUF��« qOFH�� ¢…d�e'« q�_ …d�e'« dO�¢ W�uO�  U�«d� d�� …œuAM*« UN�«b�√ v�≈ ‰uuK� WO�UL��ô«Ë W�dO)« s�u�« W�b) wK;« lL��*«  U��R� n�P� vK� q�b� pM��« UN�U�√ ÆWJKL*« ¡U��√ nK��� w� tzUM�√Ë

„ö�√≠÷U�d�« ‰ö� s� t�«b��� WOLM� oOI% w� rN�� Z�«d� …d�e'« pM� cHM� U�UA�«Ë »U�A�« s� WF�«Ë W��dA� w�dF*«Ë wMN*« qO�Q��« v�≈ wF��« ¨Êu�uHJ*«® WU)«  U�UO��ô« ÍË– rNO� s0 qLF�« ‚u�� rN��ON�Ë »U�� s� ©931®‰ WM�(« ÷ËdI�« .bI�Ë ©WO�d(«  U�U�ù« ¨rB�« fO�Q�� WHK��*« ÈdI�«Ë Êb??*« s� œb??� w� W��M*« d??�_«  UO��Ë s� b�K�Ë wAOF*« rNF{Ë 5���� pM��« s� Î UOF� WU)« rNF�—UA� ÆlL��*« w� W�UD��«Ë dIH�« w�d�U� Z�U�d� Ê√ ÊU�u(« œË«œ s� qO�� pM�K� ÍcOHM��« fOzd�« p�– `{Ë√ WOKO�Q��«Ë WO��—b��« Z�«d��« s� b�bF�« ÂbI� ©…d�e'« q�_ …d�e'« dO�® ·bN� ªWU)«  U�UO��ô« ÍË–Ë 5�œuF��«  U�UA�«Ë »U�AK� …œbF�*« t�uNH� w� oKDM� …d�e'« pM� Ê≈ ‰U�Ë WHK��*«  ôU�*« w� qLFK� rN��ON� t�U��«u� X�U��« t�«e��«Ë lL��*U� oO�u�« t�U��—« s� WO�UL��ô« WO�ËR�LK� vK� r�d�� U0Ë b�«ËË b{UF�� lL��� v�≈ ÎôuË WO�U��ù«Ë WO�UL��ô« ÆtzUM�√Ë s�uK� ¡U�u�«Ë ¡UDF�« w�UF� l�—√ l�«u�« ÷—√ s� œb� w� w??�ü« V�U(« q�UF� eON��� ÂU� pM��« Ê√ ÊU�u(« ·U??{√Ë WO��Ëd��« Z�«d��« .bI�Ë ÂU��_« W�U�— v�≈ WÎ �U{≈ WO��—b��« e�«d*«Ë  UOFL'« ‚ö�« w� pM��« r�U� UL� WJKL*«  UE�U��Ë o�UM� s� œb� w� rN� WONO�d��«Ë s� Î U�öD�« p�–Ë ¡U�M�«Ë ‰U�dK� w�UL��ô« qLF�«  «œUO� qO�Q�� 5�—œU�� Èu��� l�—Ë w�UL��ô« qLF�«  «œUO� qO�Q� w� WL�U�*« vK� pM��« ’d� ÆlL��*«  U��R�Ë œ«d�_« vK� lHM�U� œuFO� U2 ªrNz«œ√ q�_ …d??�e??'« dO�® Z�U�d� s??� œUH��« t�Q� ÊU??�u??(« `???{Ë√Ë Êb� nK��� w� t�DA�√Ë t��«d� nK��0 ¨Â2012 ÂU� ‰ö� ©…d�e'« WL�U�� v�≈ W�U{ùU� ¨…U��Ë Î U�U� ©2372® WO�UG�« UM�JK2  UE�U��Ë

ájOÉ°üàb’G ˆGóÑY ∂∏ŸG áæjóà kÉYôa íààØj zÜÉ°S {

„ö�√≠÷U�d�« t�«e��« s� å»U�ò w�UD�d��« ÍœuF��« pM��« sK�« ÊU�KO��« w�� ‰UL�_« lL�� w� t�Ëd� ‰Ë√ ÕU���« ·dB� ‰Ë√ ÊuJO� ¨W�œUB��ô« tK�«b�� pK*« WM�b0 lL���Ë W�œUB��ô« WM�b*« ÊUJ�� t�U�b� ÂbI� Æs�dL���*«Ë ‰UL�_« ¢»U� ¢ t�U�√ Íc�« j��*« qH(« ‰ö� s� p�– ¡U� YO� ¨W�œUB��ô« WM�b*« T�U� vK� ÊU�KO��« w�� »b�M*« uCF�« ¨bO�d�« bN� s� qÏ ?� bIF�« l??�Ë ¨W�œUB��ô« tK�«b�� pK*« WM�b* ÍcOHM��« fOzd�«Ë ÍœuF��« pM�K� »b??�??M??*« uCF�« ¨Ëœ b??O??H??�œË ÂU� d�b� w??�Ë—U??� qBO� —uC�� w�UD�d��« —U�� s� œb�Ë ¨W�œUB��ô« WM�b*U� ÍcOHM��« WO�U*« ÕU���« Ê≈ ∫bO�d�« ‰U� ¨t�N� s� Æ5�dD�« w�cOHM� ÍdL����Ë —«Ë“Ë ÊUJ� lOL� Âb�O� t�≈ YO� ¨Î«d�R� XII% w��« «“U$ù« q�� s� Î «b�«Ë bF� W�œUB��ô« WM�b*U� ‰Ë_« t�dH� »U� pM� »U�√ œËeO� UL� ¨WO�dB*«  U�b)«Ë  öON���« W�U� .bI� ‰ö� s� WO�uO�« rN�UO� s� √e��� ô Î «¡e� ÊuJO�Ë ¨W�œUB��ô« WM�b*« ÆåW�œUB��ô« tK�«b�� pK*« WM�b� UN�bI� w��« W�—UL���ô« W�O�K� eOL��« s� b�e*« nOC� U2 WO*UF�« dO�UF*«  «– WO�U*« t�U�b��  U�dA�« …—«œ≈ rK��� Ê√ —dI*« s�Ë ¨ÊU�KO��« w� w� ‰UL�_« lL�0 w�Ozd�« vM�*« w� Î UF�d� Î «d�� 925 W�U�� vK� b�b'« ¢»U� ¢ Ÿd� b�LO�Ë ÆÂUF�« fH� s� d�L��� dN� ‰uK�� WO�dB*«  U�b)« .bI� w� ¡b��«Ë ¨ÂUF�« «c� s� u�U� dN� w� UN� b�b'« ŸdH�« dI� pM��«


‫ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺔ‬

AMLAK ‫ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﻌﻴﺴﻰ‬:‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ‬

1658-5585 :‫ ﺭﺩﻣﺪ‬1431/7092 : ‫ ﺇﻳﺪﺍﻉ‬Info@amlak.net.sa

Te l : 0 1 - 4 6 5 9 0 9 0 ISSUE NO:43 - 3TH YEAR - 2 Mar. 2013

- Fax: 01 - 4659080 2013 ‫ ﻣﺎﺭﺱ‬2 ‫ ﺍﻟﺴﺒﺖ‬-‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬-(43) ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ‬

∫WO*U�Ë WOLOK�≈ ULEM�Ë WO�d� W�Ëœ 22W�—UA0

∫ UO�UFH�«Ë  U�b�MLK� …b� e�d� w� ÂœUI�« Ÿu��ô«

á°ùªÿG ¢Vô©e ∞«°†à°ùJ IóL AÉæÑdGh ábÉ£dÉH ¢UÉÿG QÉѵdG

„ö�√≠ …b� Íc�« ¨ Big5 ÍœuF��« —U�J�« W�L)« ÷dF� …b� WM�b� nOC��� …b� e�d� w� 2013 ”—U� 12 – 9 s� …d�H�« ‰ö� t�UO�UF� Íd& Êu�bO� s�c�« ¡«d�)« s� œb� W�—UA0 ¨ UO�UFH�«Ë  U�b�MLK� W�O��«Ë W�UD�«  ULOLB� w� …œU�d�« ‰U�� s� Y�b(« w� r�u�b� ÆWKB�«  «– Èd�_«  U�u{u*«Ë ¡UM��« Ê√ ¨—U�J�« W�L)« W�uL��  UO�UF� d�b� ¨X�«Ë Íb�¬ `{Ë√Ë ¨ÎUO�U� WIDM*« w� W�U��« vK�  U�u{u*« r�√ s� d��F� «b��*« «c�Ë WIDM*« w� WK�b��« W�UD�«  U�ËdA* W�U(« œ«œe� ” ∫ Î UHOC� t�Q� W�œuF��« w� …b�«Ë W�—UL���« ’dH� W�U�� qJA� √b� d�_« s� «œb� ÷dFLK� U�d�Ë UM�S� «cN� ¨¡«dC)«  U�UM��« ÊQ� p�– w� ¡«d��� ¡UI��ô« 5�—UALK� WdH�« W�U�ù WLN*« WOLOKF��«  UBM*«  UOMI��«Ë  U��M*« d�√ vK� ·dF��«Ë ¨rN�«d�� s� …œUH��ô«Ë ‰U�*« Æ“WO*UF�«  UIO�D��«Ë ÍœuF��« —U�J�« W�L)« ÷dF� w� UN�OL�√ ©bO� ® ‘—Ë X���√ b�Ë vK� ‰uB(« s� UN�ö� s� —uC(« sJ9 YO� ¨…dO�J�« UN�O�F�Ë WI�d�Ë WO�U�_« ©bO�® rOOI� dUM� ‰u�  U�uKF*« s� dO�� —b� wKLF�«Ë ÍdEM�« 5� Z�b� ‘—u�« Ê√ WU� ¨h�dK� ÂUEM�« «c� `M� rN�UL�√ w� ©bO�®  UO�O�«d��« nO�u� WOHO� vK� 5�—UA*« Ÿö�ô qO�“ ¨wM�«dOHOM� u�—U� ·—UF�Ë  «d�� s� …œUH��ô«Ë ¨W�—U���« d{U�O� Íc�« ¨Ë« w� Í“ ·« w� ¡«dC)«  UOMI��« d�b�Ë ©bO�® s� b�e� W�«b��*« W�bMN�« ‰U�� w� …d��� WOLOKF��« ‘—u�« d�b�Ë ÆÎU�U� 34 v�≈ © “bO� ® qL�  U�—Ë s� t�ö� ÷dF� w� wM�«dOHOM� —U�√Ë „UM� Ê√Ë W�œuF��« w� ©bO�® s� «bL�F� «dO�� 140 s� d��√ „UM� Ê√ qB� YO� WJKL*« w� ©“bO�® w� ö��� U�ËdA� 50 s� d��√ Î UO�U� Æ“wL�d�« œUL��ô« vK� UNM� ÊU�ËdA�

á∏eÉc á«£¨J ‘ áØ«ë°U Ghô¶àfG QÉѵdG ¢ùªÿGh Ö«µ°S »à«°S ¢VQÉ©Ÿ ΩOÉ≤dG Oó©dG IóL øe ¢ùcôLh

11681 ¢VÉjôdG ‐ 84658 Ü.¢U ‐ 00966‐1‐2751845 :¢ùcÉa ‐ 00966‐1‐2751177 :∞JÉg :áeÉ©dG IQGOE’G email: sales@yamama-granite.com www.yamama-granite.com

»Hô©dG ióàæŸG º«¶æàd É¡JGOGó©à°SG »¡æJ ájOƒ©°ùdG ∑Qɪ÷G ó«∏≤àdGh ¢û¨dG áëaɵŸ ådÉãdG WOJK*« ‚uI� „UN��« …d�U�Ë b�—u��« WK�K�Ë WN�«u*« gG�« …d�U� WN�«u� w� WK�UJ�*« UO�O�«d��ô«Ë W�dJH�«  öJA�Ë W�dJH�« WOJK*« ‚uI� W�UL�Ë bOKI��«Ë Í—U���« w� W��U� WO*U�Ë WO�d� »—U&Ë …œu'«Ë  UH«u*« œUIF�« V�UB� ¨ bOKI��«Ë Í—U���« gG�« …d�UE� ÍbB��« œuN'«Ë —«Ëœ_«  U�u{u� wDG� ¨qL� ‘—Ë 6 Èb�M*« gG�« ·UA��ô fL)« ”«u(«Ë ¨…d�UE�« WN�«u� w� w� …√d*«  U�UN�≈ ‰u� WOzU�� qL� W�—Ë «Ë Í—U���« v�≈ —UA� ÆbOKI��«Ë Í—U���« gG�« …d�U� wHB� s� b(« WOK;«Ë WO*UF�«  UF�dA��« ÷d� v�≈ ·bN� Èb�M*« Ê√ l�UM� nOH&Ë ¨W�dJH�« WOJK*« ‚uI� „UN��«Ë Í—U���« gG�« W��UJ� ‰U�� w� WOL�√ “«d�≈Ë ¨W�dJH�« WOJK*« ‚uI( Î U�UN��« qJA� w��« Ë√ W�uAG*« lK��« ÃU��≈  UO�¬ qOFH�Ë ¨…d�UE�« Ác� W��UJ� w� v�Ë√ …uD�� fO�UI*«Ë  UH«u*« —«b≈ —Ëœ Y��Ë ¨…d�UE�« ‰U�H��« w� W��b(« WOMI��« d�√ “«d�≈Ë ¨WI��*« oI���«  «Ëœ√Ë ÆbOKI��«Ë Í—U���« gG�« …d�U� Ác� w� œ«b�ù« WK�K�

„ö�√≠ ÷U�d�« Èb�M*« W�UC��ô W�“ö�« UN�«œ«bF��« W�œuF��« „—UL'« XN�« ‚uI� W�UL�Ë bOKI��«Ë Í—U���« gG�« W��UJ* Y�U��« w�dF�« 5 v�≈ 3 s� …d�H�« ‰ö� t�UO�UF� oKDM� Íc??�« ¨W�dJH�« WOJK*« d�“Ë ·U�F�« rO�«d�≈ —u��b�« w�UF� W�U�— X%¨ Í—U'« ”—U� ULEM*«Ë  U�ON�« s� œb�Ë WO�d� W�Ëœ 22 W�—UA0 p�–Ë WO�U*« W�UL�Ë Í—U���« gG�« W��UJ0 WOMF*« WO�Ëb�«Ë WOLOK�ù«Ë WOK;« ÊuO�ËœË Êu�œuF� ¡«d�� ÷dF��� YO� ¨W�dJH�« WOJK*« ‚uI� ‚uI� W�UL�Ë bOKI��«Ë Í—U���« gG�« WLE�√ w� ÊuBB��� W�ö� ÊULC� w�—U)«Ë wK�«b�« w�U�d�« —Ëb�« W�dJH�« WOJK*« Æ…œ—u��*«Ë WOK;«  U��M*«  U�ON�«Ë  UN'«Ë …“—U��«  UOB�A�« s� œb� Èb�M*« dC�� Ê√ —dI*« s�Ë s� W�dJH�« WOJK*« ‚uI� W�UL�Ë bOKI��«Ë Í—U���« gG�« W��UJ0 W�öF�«  «– w� WO�Ëb�«  ULEM*«Ë  U�ON�« œuN� Èb�M*« g�UM� ·u�ËÆWO�dF�« ‰Ëb�« W�U� gG�«Ë pKN��*« —ËœË Í—U���« gG�« W��UJ�Ë WOJK*« ‚uI� „UN��« s� b(« VO�U�√ËWO�Ëd�J�ô«…—U���«w�W�dJH�«WOJK*« ‚uI�„UN��«ËbOKI��«ËÍ—U���«

∫Í—UIF�« q�uL��«Ë d�uD��« „uM�Ë U�d� Èd�� W�—UA0

¿Éµ°SE’Gh πjƒªàdGh QÉ≤©∏d IóL ¢Vô©e ¥Ó£f’ äGOGó©à°S’G ∫ɪàcG z2013 ¢ùcôL{ ‹hódG

U2 ¨‰U�— ÊuOK�d� 2 s� d��√ mK� W�œuF��« WO�dF�« WJKL*« w� W�—UIF�« UHOC� ¨r�UF�« w� Í—UI� ‚u� d��Q� WO�U��« W��d*« q�% WJKL*« qF�� WOMJ��« «b�u�« s� W�œuF��« W�U� —bI� W�—UIF�« ◊U??�Ë_« Ê√ r�� —bI� ULO� Â2020 ÂUF�« ‰uK�� WOMJ� …b�Ë 5�ö�4.5 u�M� W�U�� ‰öG��ô U�uM� ‰U�— —UOK�117 w�«u�� w�UJ�ù« q�uL��« uLM�« WN�«u* —UL���ö� W(UB�« w{«—_« s� l�d� d�� 5�ö�110 w� —UL���ô« r��  —b� W�œUB��«  «¡UB�≈ Ê√ UMO�� ¨ b�«e�*« w�UJ��« Î UL�— Â2012 w�U(« ÂUF�« nB�M� w� mK� t�Q� ÍœuF��« Í—UIF�« ŸUDI�« œ«u�  U�UM ŸUD� w� —UL���ô« r�� ‰«e� ô ULO� ¨‰U�— —UOK� 900 t�uK�� Î UO�UO�  U�UMB�« w� —UL���ô« r�� s� WzU*« w� 9.5 u�� mK�� —UL���U� Î UCH�M� ¡UM��« l�u��U� j��—« U�—uD�Ë ¡UM��« œ«u� W�UM u/ Ê√ v�≈ —U�√Ë ¨ÎU�uL� WOK�u���« 2020 v�� WOK�I��*«Ë W�—U'« tF�—UA� WLO� —bI� Íc�« bOOA��«Ë ¡UM��« ŸUD� w�  «d�bI� Ê√ v�≈ Î «dOA� ¨WJKL*« UNO� U0 ZOK)« ‰Ëœ qJ� —ôËœ ÊuOK�d� 2.5 u�M� —UOK� 200 s� qI� ô Í—U'« ÂUF�« ‰ö� …b� w� U�bOOA� r�� w��« W�—UIF�«  PAM*« Æ¡UM��«Ë bOOA��« …dO�Ë …œU�“ W�U� w� n�UC�� Ê√ sJ1 WLOI�« Ác� Ê√ Î «d��F� ¨‰U�—

„ö�√≠ …b� ÷dF� UO�UF� ‚ö??D??�ô  «œ«b??F??�??�ô« W�U� XKL��« w� 2013 f�d� w�Ëb�« ÊUJ�ù«Ë q�uL��«Ë —UIFK� …b� …b� e�d� dI� w� ÂUI�� w��«Ë …dA� W??�œU??(« t??�—Ëœ 18 s� …d�H�« ‰ö??� …b��  UO�UFH�«Ë  U�b�MLK� w�Ëb�« w� W�—UIF�« WM�K�« ·«d�S� p??�–Ë Í—U??'« ”—U??�21 – V�U W1d� W�U�d�Ë …b??� WE�U�� W�U�√Ë …b??� W�d� ÆW�dJ*« WJ� WIDM� dO�√ qBOH�« b�U� dO�_« wJK*« uL��« w� W�—UI� …d�UE� d��√ d��F� Íc�«Ë ÷dF*« ÂUO� w�Q�Ë ‰U�� w� WK�UF�«  U��R*«Ë  U�dA�« s� …dO�� W�uL�� W�—UA0 ¨WIDM*« ¨Í—U���« wK�_« ¨…d�e'« ¨œö��« ∫ „uM� U�“d�√ ¨ q�uL��«Ë Í—UIF�« d�uD��« WA��Ëœ ¨ W�—UIF�« tOI� bL�√ W�uL��Ë pOKL��« —«œ ¨ w��«d�« · dB�Ë ¨ÊuOJ�Ë ¨WK�UA�« W�—UIF�« W�dA�«Ë ¨Êœô s� W�uL��¨ q�uL�K� ZOK)« ¨—UIF�« ‰U�� w� Î U{—U� 80 s� d��√ v�≈ W�U{ùU� ¨b�ô ZMO� W�uL��Ë ÆWJKL*« ×U�Ë q�«œ s� Í—UIF�« q�u9  U�d� Èd�� W�—UA� s� öC�  «—UL���ô« r�� Ê√ `{Ë√ ”bMN*« bL�√ ÷dFLK� WLEM*« WM�K�« fOz—

amlaknews 43  

Amlak Real Estate Newspaper is the first Saudi newspaper that specializes in real estate. It started in 2010 and is considered one of the fa...