Page 1

‫ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺔ‬

www.attiehgroup.com

Phone: 01 - 4461763 Fax: 01 - 4488303 P.O. Box 54915, Riyadh 11524 Saudi Arabia

ISSUE NO:42 - 3TH YEAR-SAT.16 Feb. 2013

‫ ﺭﻳﺎﻻﻥ‬/ ‫ ﺻﻔﺤﺔ‬24

‫ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺔ‬

AMLAK 2013 ‫ ﻗﺒﺮﺍﻳﺮ‬16 ‫ ﺍﻟﺴﺒﺖ‬- ‫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬- (42) ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ‬

ÚØjô°ûdG Úeô◊G ΩOÉÿ kÉ«fÉK kÉÑFÉf õjõ©dG óÑY øH ¿ô≤e Òe’G Ú«©J º«ª°üàdGh πjƒªàdGh ¿Éµ°SE’G äÉcô°ûd IÒÑc ácQÉ°ûe §°Sh

ájQÉ≤©dG ™jQÉ°ûª∏d øµ°ùe ¢Vô©e ¥Ó£fG »∏NGódG º«ª°üàdGh á«fɵ°SE’Gh ‫ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻌﺪﺩ‬

QóæH øH ódÉN Ú«©J 2 øH »côJh ¢VÉjô∏d kGÒeCG ¬d kÉÑFÉf ˆGóÑY ≈æÑàJ ¿Éµ°SE’G IQGRh áæjóŸÉH ¿Éµ°SE’G ´hô°ûe IQƒæŸG

QÉ≤©dG ¥ƒ°S ≈∏Y ÉgôKCGh ä’hÉ≤ŸG ‘ ΰùàdG IôgÉX •

4


AMLAK 2

QÉ`Ñ`NCG

I S S U E N O : 4 2 - 3 T H Y E A R - S A T . 1 6 F e b . 2 0 1 3 ‫ ﻓﺒﺮﺍﻳــﺮ‬16 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ‬- (42 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

v�OF�« e�eF�«b��

∫hC’G º¡dG.. øµ°ùdG áeRCG q�YO� ¨wN�M� ôY�b�sJ��«W�“√s�Y�b(« n�B�« …—«b ö��� dO�� eO� vK� –u���� ô tM� ‘UIM�« b$ dO�_« d��Ë «—«bù«Ë ¨WO�«–ù«Ë WOzUCH�« UM�«uM� s� œb� w� lDIM� ‰Ë_« f�UN�«Ë lOL'« r� `�√ p� ö� t�_ Æ«b�√ lDIM� ô t�A�UM�Ë tM� Y�b(«Ë ÊUJ�ù« …—«“Ë —Ëœ o�U� œb� w� UM�ËUM� bI�Ë ozUI� ‰ËUM�� ÂuO�«Ë ¨ sJ��« W�“√ q� w� w�Ë sJ��« w� 5M�«u*« …U�UF� l�«Ë s� WK�c� Ác� v�Ë√ ¨«b� WIKI�Ë …—U� dO� l�D�U� ozUI� …d�√ 5�ö� W�ö� s� d��√ Ê√ W*R*« ozUI(« W*R*« ozUI(« s�Ë ¨‰“UM� pK�9 ô W�œuF� U�uO� ÊuMJ�� 5�œuF��« s� WzU*U� 26 Ê√ UC�√ v�œ√ tO� d�«u�� ô UNLEF�  uO��« Ác�Ë WO�F� dO� UNLEF�Ë W1b�  uO� w�Ë sJ��«  U�KD�� WzU*U� 35 ÊS� p�– v�≈ n{√ ¨ sJ�K� `�U Èb� W���� WK�c*« ozUI(« Ác� ¨ÊËd�Q��� ¨ …dO�� WKCF� q�9 w�Ë ’UB��ô«  UN� Æn�u*« „—«b�� r� s�� «–≈ r�UH�� ·u�Ë Ê_ ¨ sJ��« W�“√ q% Ê√ lOD��� ô U�b�Ë W�Ëb�«Ë WK�«b�� W�“√ wN� ¨ ÊËdO�J�« —uB�� U2 d��√Ë d��√ W�“_« ÆcOHM��«Ë jOD���«Ë q�uL��« YO� s� ¨ W�FA��Ë —Ëœ s�≈Ë ’U)« ŸUDI�« —Ëœ U� ‰¡U��� iF��«Ë w�Ë øq�uL��«Ë d�uD��«  U�d�Ë ‰«u�_« ”˃— ÆUN�  U�U�≈ b�� Ê√ UN�dD� s* o��  ôƒU�� d�uD��«Ë bOOA��«Ë ¡UM��« ‚u� dI�H� WIOI�Ë WL�{ WO�UJ�≈ d�uD� l�—UA* Í—UIF�« UL� ¨sJ��« W�“√ q� w� …uI� r�U�� W�öL�Ë q�u9 w� ‰u�b�« s� »dN�� q�uL��«  UN� Ê√ vK� UN�UL��« q� e�d�Ë ¨ W�öLF�« l�—UA*« U�dE� «–≈Ë ¨W�ËdF*«  U�ULC�U� ÍœdH�« q�uL��« W�“√ q� w� ’U)« ŸUDI�« WL�U�� l�«Ë v�≈ ¡UM� w� q�L�� W�œd�  «—œU�� Èu� b$ ô sJ��« ÊuJ� U� U��U�Ë ¨WOMJ��«  «b�u�« s� œËb�� œb� Ê√ jO���« s�«u*« lOD��� ô —UF�_« WFH�d�  «—œU��Ë ¨UNz«d� W�ËU�� w� dOJH� œd�� dJH� sJ��« W�“√ q% ô ‰U�*« «c� w� ’U)« ŸUDI�« Æëu�_« r�ö�� jO�� w� WDI� q�9 w�Ë cOHM�� .dJ�« wJK*« d�_« —Ëb vK� d� bI� YO� ¨ U��dI� 5�M��« W�«d� …b�Ë n�√ 500 ¨tK�« tEH� ¨5H�dA�« 5�d(« ÂœU� l{Ë w� ¡j��« sJ�Ë cOHM��«  UN� Íb� 5� d�_« ¨ U�OD� ‰«“U� l�«u�« ÷—√ v�≈ pK*« d�√ ‰«e�≈  «b�u�«© lO� ® l�“u�  UO�¬ ÊS� p�c� ‰U�L�Ë ÊUJ�ù« …—«“Ë X�d� w��« 5M�«uLK� WOMJ��« W��� Ê√ UL� ¨Êü« v�� —bB� r� U�bOOA� w� 4% “ËU��� r� UN�H� WOMJ��«  «b�u�« cOHM� ö�u� t�U�√ ·u�u�« V�� d�√ u�Ë ¨U��dI� Æ¡ËbN� WA�UM*

ôjôëàdG ¢ù«FQ

azizes@amlakmail.net

ÚØjô°ûdG Úeô◊G ΩOÉÿ É«fÉK ÉÑFÉf õjõ©dG óÑY øH ¿ô≤e Òe’G Ú«©àH »µ∏e ôeCG d�“Ë ¡«—“u??�« fK�� fOz— VzU� bNF�« w�Ë œuF� ‰¬ e�eF�«b�� s� ÊULK� dO�_« Æ¡«—“u??�« fK�� fOzd� Î UO�U� Î U�zU� tMOOF�� wJK*« d??�_« —Ëb?? W��UM0 ŸU�b�« d??�_« —Ëb??? W��UM0 ØØ bNF�« w??�Ë uL�� UNF�— WO�d� w??� Áu??L??� ‰U???�Ë ¨ ≠ t??K??�« tEH� ≠ 5H�dA�« 5??�d??(« ÂœU???� Íb??O??� Êb??� s??� .d??J??�« w??�U??�??�« r�uL�� l??�—√ Ê√ Òô≈ wMF�� ô t�S� ¨ ¡«—“u??�« fK�� fOzd� Î UO�U� Î U�zU� wMOOF�� u??�—√ w??�??�«Ë ¨ WO�UG�« WI��« Ác??� vK� ÊU??M??�??�ô«Ë dJA�« «—U??�??� vL�√ .d??J??�« ÆtK�« rJEH� .d??J??�« r�uL�Ë ≠ tK�« Áb??�√ ≠ ÍbO� s??� s�� bM� Êu??�√ Ê√ WLOJ(« …œUOI�« s� W1dJ�«  UNO�u��« wIK�� b�b'« wF�u� s� ·dA�√ wM�≈ ÆÆ ÍbO� s�_« WLF� U�œö� vK� .b� Ê√ t�U��� t�Q�√ UL� ¨ q�Ë e� v�u*« s� ÊuF�« Î «bL��� Æs�b�U(«Ë 5{dG*« d� UMOHJ� Ê√Ë Âö��«Ë

:¿ô≤e ÒeC’G Égó∏≤J »àdG Ö°UÉæŸG

Æe�eF�«b�� pKLK� Êu�ö��«Ë f�U)« s�ô« u� ÊdI� dO�_« ÆÂ1945 d�L��� 15 o�«u*« ?� 1364 ‰«u� 7 w� ÊdI� dO�_« b�Ë ≠ W�u'« «uI�U� o���« t�d�� bF�Ë ¨w�–uLM�« WLUF�« bNF� w� w�Ë_« tLOKF� vIK� ≠ ÂU� UNM� Ãd��Ë …b��*« WJKL*« w� Ê«dOD�« ÂuK� w� t��«—œ qL�√Ë ¨W�œuF��« WOJK*« ÆÂ1968 ÆÂ1980 ÂU� v�� W�œuF��« WOJK*« W�u'«  «uI�« w� qL�≠ q�Ë ¨1980 ”—U� 18 o�«u*« ?� 1400 v�Ë_« ÈœUL� 2 w� qzU� WIDM* «dÎ O�√ 5� ≠ WIDM* «dÎ O�√ 5� r� 1999 d�L�u� 29 o�«u*« ?� 1420 ÊU�F� 16 v�� VBM*« «cN� Æ…—uM*« WM�b*« d�u��√ 22 o�«u*« ?� 1426 ÊUC�— 19 w� W�UF�«  «—U����ö� U�Oz— 5� ≠ Î ÆÂ2005 ÆpKLK� Î U�uF��Ë 5�d(« ÂœU) «—UA��� ?�1433 ÊU�F� 29 Âu� w� 5�≠

„ö�√ ≠÷U�d�« œuF� ‰¬ e�eF�«b�� s� ÊdI� dO�_« wJK*« uL��« V�U 5F�� wJK� d�√ —b ¡«—“u�« fK�� fOzd� Î UO�U� Î U�zU� 5H�dA�« 5�d(« ÂœU) ’U)« ÀuF�*«Ë —UA��*« ∫d�_« h� wK� ULO�˨ rO�d�« sL�d�« tK�« r�� 90 Ø √ ∫ r�d??�« ?�1434 Ø 3 Ø 20 ∫ a�—U��« v�UF� tK�« ÊuF� œuF� ‰¬ e�eF�«b�� s� tK�«b�� s�� W�œuF��« WO�dF�« WJKL*« pK� w�U�_« ÂUEM�« s� 5�L)«Ë WF�U��« …œU*« vK� Ÿö�ô« bF� Æ?????�1412 Ø 8 Ø 27 a??�—U??�Ë 90 Ø √ r???�— w??J??K??*« d??�_U??� —œU??B??�« rJ�K� Ø 3 a�—U�� 13 Ø √ r�— wJK*« d�_U� —œUB�« ¡«—“u�« fK�� ÂUE� vK� Ÿö�ô« bF�Ë Æ?�1414 Ø 3 ÆW�UF�« W�KB*« tOC�I� U� vK� ¡UM�Ë ∫ ¬ u� U0 U�d�√ —UA��*« œuF� ‰¬ e�eF�«b�� s� ÊdI� Ø dO�_« wJK*« uL��« V�U 5F�Ô ∫ ÎôË√ Æ¡«—“u??�« fK�� fOzd� Î UO�U� Î U�zU� 5H�dA�« 5�d(« ÂœU??) ’U??)« ÀuF�*«Ë ÆÁcOHM�Ë ÁœUL��ô WB��*«  UN�K� «c� U�d�√ mK��Ô ∫ Î UO�U�

.‫ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺁﻝ ﺳﻌﻮﺩ‬

Úeô◊G ΩOÉN ôµ°ûj ¿ô≤e Òe’G

’U)« ÀuF�*«Ë —UA��*« e�eF�«b�� s� ÊdI� dO�_« wJK*« uL��« V�U l�— wJK*« uL��« V�UB� ÊU�dF�«Ë dJA�« U??�¬ vL�√ 5H�dA�« 5�d(« ÂœU??)

¬d kÉÑFÉf ˆGóÑY øH »côJh ¢VÉjô∏d kGÒeCG QóæH øH ódÉN Ú«©J „ö�√ ≠÷U�d�«

tK�«b�� s� w�d� dO�ô« • ÷U�d�« dO�« VzU�

÷U�d�« dO�« • e�eF�«b�� s� —bM� s� b�U� dO�ô«

s�— bOI� W��d� WOJK*« W�u'« «uI�« w� Î «—UO� qL�Ó YO� œuF� ‰¬ e�eF�« s� ÊUDK� s� b�U� XM� W�U� …dO�_« s� ÃËe��¨15 ·« WK�UI*« …dzUD�« vK� 5��«  «– Õö«Ë ÍdO)« qLF�« w� …eO2 œuN� t� ÆœuF� ‰¬ e�eF�« b�� Æ s�d�F*« s� dO�J�« r�œ w� r�U�Ë lL��*« ¡UM�« 5� dO�J�« Ád�bI� t�Ë Æ ÆlOL'« l� q«u�K� W��� WF{«u�� WOB�A� l�L��

÷U�d�« WIDM* «dO�√ e�eF�«b�� s� —bM� s� b�U� dO�_« 5OF�� wJK� d�√ —b WIDM� dO�_ VzU� e�eF�«b�� s� tK�«b�� s� w�d� dO�_« 5OF�Ë ¨d�“Ë W��d0 VzU� bF� s� bL�� dO�_« ¡UH�S� wJK� d�√ —b UL� Æd�“Ë W��d0 ÷U�d�« Æt�K� vK� ¡UM� ÷U�d�« WIDM� dO�√ ÷U�d�« WIDM� dO�√ —bM� s� b�U� dO�ú� WO�«c�« …dO��« wJK*« uL��« V�UB� Y�U��« s�ô« u� e�eF�«b�� s� —bM� s� b�U� dO�_« -Ë ¨WO�UD�d��« X�d�b�U� WOK� s� Ãd�� b�Ë e�eF�«b�� s� —bM� dO�_« W�O�J�« w� ÁuL� qL�Ë Æ U�—b*« Õö� bNF0 w�U� “ö� W��d� tMOOF� qL�Ë  U�—b*« Õö� …œUO� w�  UOKL� j�U{ r� l�«d�« Ÿ—b*« ¡«uK�U� v�Ë_« w� s�— ¡«u� W��— v�≈ t�O�d� X9Ë 5�U� …b*  U�—b*« Õö� bzUI� Î «b�U�� v�� W�d��«  «uI�« bzUI� Î U�zU� r�  U�—b*« Õö�� Î «bzU� 5�Ë ?�1418Ø5Ø1 Î «bzU�Ë s�— o�d� W��— v�≈ t�O�d�� Â2011 ÂU� w� wJK� Âu�d� —Ëb tMOOF�� ÂuO�« wJK*« Âu�d*« —b Ê√ v�≈ W�œuF��« WOJK*« W�d��«  «uIK� Æ ÷U�d�« WIDM* Î «dO�√ tK�«b�� s� w�d� dO�ú� ÷U�d�« WIDM� dO�√ VzU� WO�«c�« …dO��« b�� s� tK�« b�� pK*« ¡UM�√ s� l�U��« s�ô« tK�« b�� s� w�d� dO�_« d��F�


I S S U E N O : 4 2 - 3 T H Y E A R - S A T . 1 6 F e b . 2 0 1 3 ‫ ﻓﺒﺮﺍﻳــﺮ‬16 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ‬- (42 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

OQGƒŸG ᫪æJ ¥hóæ°U πjƒ– äGQÉ«∏e 4 øe ÌcCG á«æWh áÄ«g ¤EG ájô°ûÑdG √É«e äÉYhô°ûŸ ∫ÉjQ

¡«œ√ w??� d??E? M? �« …œU?? ?�ù W??K? �U??� W?? �«—b?? � œ«b?? ? �ù« Èd??�? � q�«œ wzU/ù« Á—ËœË å·b??�ò W�dA��« œ—«u??*« WOLM� ‚ËbM ‚Ëb??M?B?�« q�u��� wCI� ¨q??L?F?�« …—«“u?? ?� t??�?�ö??�Ë ¨W??J?K?L?*« UN�—«œ≈ fK�� ”√d??� ¨WK�UF�« ÈuI�« WOLM�� WOM�Ë W�O� v�≈ e�eF�Ë ¨qLF�« ‚u�� …U�u�*« ·«b??�_« oOI��� ¨qLF�« d??�“Ë Æl??�«Ë ‚UD� vK� ÀU??�ù«Ë —u�cK� nO�u��«Ë V�—b��« Z�«d� dO�u� v�≈ —U�√ ‚ËbMB�« qL� WD� Ê√ Y�b� d�dI� nA� Ë Ætd� n�√ 47 “ËU��� r� UN�√ ô≈ ¨nO�u�Ë V�—b� Wd� n�√55> w�  U�UDI�« s� dO�J�« W�—UA� Âb� v�≈ p�– ‚ËbMB�« «e�Ë WBB��*« WO��—b��«  UN'« œb� WK�Ë ¨WOHO�Ë ’d� .bI� nO�u� V??�—b??� ’d??� W��� ‰«e?? �ô ULO� ¨WOMI��« s??N?*« w??� Z�«d��« r�d� ¨W�*« w� 15 “ËU��� r�Ë ¨WCH�M�  UM�«u*« s� qLF�« Z�U�d�� qLF�«  U��U� nO�u� lO�A� ·bN��� w��« ¨WOzU�M�«  U�eK��*« lO� ‰U�� w� qLF�« YO�Q� Z�U�d�Ë ¨bF� w� ¨wL�u*«Ë wze'« qLF�«Ë l�UB*« w� qLF�« YO�Q� Z�U�d�Ë 47 “ËU��� r� Èd�√ WO��—b� Z�«d� d�� rNHO�u� - s� Ê√ 5� WHKJ�� W�UD��« W�U�≈ oO�D� W�«—b� ‚ËbMB�« ÂU� 5� w� ¨UH�√ ÊuOK� 30 u�� e�U� Z�U�d� cOHM� ŸËdA� nK�Ë ¨‰U�— ÊuOK� 14 l� Âd�*« e�U� Z�U�d� —U??�≈ w� d�U�*« W??�«—œ bI�Ë ¨‰U??�— Æ ‰U�— 5�ö� W�� u�M�  U�dA�« Èb�≈

„ö�√≠÷U�d�« sL{ ¡U??�d??N?J?�«Ë ÁU??O? *« …—«“Ë b??L?�?�« Á1435Ø1434 w??�U??(« ÂU??F? �« W??O?�«e??O?� cOHM�Ë rOLB�Ë W�«—b� ‰U�— ÊuOK� 450 l� w??�? B? �« ·d?? B? ?�«Ë ÁU??O?L?K?� l??�—U??A? � X�{Ë√ YO� ¨·u'« WIDM0 ·«d�ù« Ác� Ê√ f??�√ t??�—b??√ ÊU??O?� w??� …—«“u?? ?�« l�—UA*« nO�UJ� v�≈ ·UC��  U�ËdA*« WIDM*U� ÎU? O? �U??� c??O?H?M?�?�« X??% W??F? �«u??�« `�BO� ‰U�—  «—UOK� 3.66 UN�LO� WG�U��«Ë ƉU�—  «—UOK� 4.11 UNO�UL�≈ cOHM�� ΫbI� 28 lO�u� - t�√ d�c�U� d�b'« W�UOB�«Ë qOGA��« Z�«d�Ë l�—UA*« s� œb� ·u'« WIDM0 WLzUI�« o�«d*« s� œbF� WO�UL�≈ WLOI� o�U��« w�U*« ÂUF�« ‰ö�  UN�u�� ΫbO�Q� ôU�— 602.701.991 mK�� tEH�≠ 5H�dA�« 5�d(« ÂœU� W�uJ� dO�u�� WK�UA�« WOLM��« …dO�� e�eF�� ≠tK�« w�B�« ·dB�«Ë ÁUOLK� W�bI��  U�b� ÆW�U� WJKL*« o�UM� w�

QÉÑNCG

3 AMLAK

ájQÉ≤©dG ¢Vhô≤dG »≤ëà°ùe ΩÉbQCG øY ∞°ûµdG á«bô°ûdG ‘

„ö�√≠ÂU�b�«

Æ …bOH���Ë bOH��� ·ô¬ 10 XGK� ÷ËdI� 5I���*« ÂU??�—« XGK� sJ1 t�« ‚ËbMB�« —œUB� d??�–Ë w� Í—U??I? F? �« W??O?L?M?�?�« ‚Ëb??M? B? � W??�«u??�?�« s??� …œU??H? �? �ô« 5??M?�«u??L?K?� w??�Ë ¨ 28191 r??�— v??�« ÂU??�b??�« j�«d�« vK� ‚ËbMBK� WO�Ëd�J�ù«  U�UO��« UI�Ë p�–Ë ¨10295 d�)« w??�? �«Ë ¨ wwwÆredfÆgovÆsa XKË UL� ¨ ‚ËbMBK� WOL�d�« fOz— ÊUJ�ù« d??�“Ë «d�R� UNM�œ nODI�« w??� 5??I?�?�?�?*« ÂU?? ? �—« W�—UIF�« WOLM��« ‚ËbM …—«œ≈ fK�� ¨ 3089 qO�'«Ë ¨ 13129 v??�« Æ w��uC�« œuF� s� g�u� —u��b�« r�— qË ULO� ¨ 666 …—uM� ”√—Ë  ¡U??� W??�«u??�? �« Ác?? � Ê√ X?? �U?? {«Ë ‚ËbMB�« ÷Ëd� wI���* ·dB�« w��uC�« g�u� —u��b�« • 5??M? �«u??*«  U??�?K?D?�?� l??� q??�U??H?�?�?� w�Ë ¨ 31759 ¡U��_« w� Í—UIF�« t�u�% U� ‰ö� s� rN�«—U�H��«Ë 47697 Áb�Ë 160740 ÷U�d�« ‰uB(« s� s??�«u??*« sJ9 …eOL��  U�b� s� s� bL�� W�—UIF�« WOLM��« ‚ËbM ÂU� d�b� ÊU�Ë ÊËœË W??�u??N?�Ë d�� qJ� W�uKD*« W�uKF*« vK� s�bOH��LK� v�Ë_« WF�b�« ¨ bL��« b� w�«b�F�« wK� WOK�UH��« 5M�«u*«  U�b� W�H “d�� UL� ¨¡UM� .b??I?� v??K? � X??K?L?� w??�U??(« d??N? A? �« l??K?D?� w??� .bI� UN�ö� s� r�� YO� W�«u��«  U�H r�Q� …b�Ë ©12472® »—UI� U� ¡UM�� ¨ÎU{d� ©10394® q� s??�«u??*« b??�?�Ë ÎUO�Ëd�J�≈ …b??�b??'«  U�KD�« W�uLA*« WJKL*« e�«d�Ë  UE�U��Ë Êb0 WOMJ� Ë√ t�K� s� U�bAM� w��«  U�uKF*«Ë t�«—U�H��« Æ÷dI�« .bI� W�u�Ë√ V���Ë ¨‚ËbMB�«  U�b�� vK� ·dF��« tMJ1 UL� ¨W�U��Ë …d�«u�� t{d� v?? ?�Ë_« W?? F? ?�b?? �« Ác?? ?� W??L? O? � Ê« v?? ?�« —U?? A? ?� WF�U�� p�c�Ë …œb�*« m�U�*«Ë ÷dI�« qOUH� ¨‰U?? ?�— Êu??O? K? � 197Ë  «—U?? O? ?K? ?� W??�? L? � X??G? K? � .bI� WOU) W�U{ùU� ¨ÎUO�Ëd�J�≈  ö�UF*« …b??L?�?F?*« ÷Ëd?? I? ?�« s??� v?? ? �Ë_« W??F? �b??�« q??�? 9Ë ¨ÎUO�Ëd�J�≈ ·dBK� WI���*«  U??F?�b??�«  U�K� Æ?? ? �1435 ≠ 1434 w??�U??*« ÂU??F? �« W??O?�«e??O?� w??� W�öF�«  «– l�«uLK� ‰u�b�« UC�√ W�«u��« `O��Ë s� WO�U��« WF�b�« s� Êö�ù« r�� Ê« l�u�*« s�Ë U�dO�u� - w��« j??�«Ëd??�« ‰ö??� s??� ‚ËbMB�U� v�Ë_« ÈœUL� lKD� w� W�—UIF�« ÷ËdI�« ÍbOH��� Æ W�«u��U� w��«Ë v�Ë_« WF�bK� U�—UI� ÊuJO� œbF�« ¨ q�I*«


AMLAK 4

QÉÑNCG

I S S U E N O : 4 2 - 3 T H Y E A R - S A T . 1 6 F e b . 2 0 1 3 ‫ ﻓﺒﺮﺍﻳــﺮ‬16 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ‬- (42 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

IQƒæŸG áæjóŸÉH ¿Éµ°SE’G ´hô°ûe ≈æÑàJ ¿Éµ°SE’G IQGRh

äBÉ°ûæŸG äÉjó–h äÉbƒ©e ¢ûbÉæJ ¢VÉjôdG áaôZ ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG

d��_« œbF�« vK� –u���� vD�u�« WIDM*« Ê√ U�{u� Æ36% W��M� l�—UA*« Ác� s� Ác� t�«u� w��« U�b���« s� b�bF�« „UM� Ê≈ ‰U�Ë ÂUL��ô« Âb�Ë Èd�J�« Êb*« w� U�e�d� ∫UNM�  PAM*« wzU�M�« dBMF�« WL�U�� W��� ÷UH��«Ë ÈdI�U� WOL�Q� w�UJ�« w??�u??�« d�u� Âb??� v??�≈ W??�U??{≈ ¨UNO� v�≈ «dOA� ¨»U�A�« s� b�bF�« j??�Ë l�—UA*« Ác??� s� b�bF�« „UM� Ê√ ô≈ ¨ U�b���« Ác� s� r�d�U� t�√ …dOGB�« l�—UALK� ÕU�M�« WO�UJ�≈ d�u� w��« ’dH�« …uI�« ŸUH�—«Ë WOK�uL��« k�U;« œbF� UNM� WD�u�*«Ë ‚UH�ù« r�� …œU�“ V�U�� ÍœuF��« ‚u��« w� WOz«dA�« ÁcN� qOGA��« W��� ŸUH�—« vK� b�U�� U� w�uJ(« W�Ëb�« tO�u� Íc??�« ÂUL��ô« v??�≈ W�U{ùU� ¨l??�—U??A?*« WOK�uL��«  UN'« œbF�Ë WD�u�*«Ë …dOGB�« l�—UALK� ÆUN�«b�√ oOI% vK� b�U�� WLzö� WO�% WOM� d�u�Ë w� d�uD��«Ë V�—b��« ‰ËR�� ÍdLF�« À—U(« b�√ UL� r�—Ë WD�u�*«Ë …dOGB�« l�—UA*« Ê√ W�öD�« Z�U�d� t�«u� UNM� b�bF�« Ê√ ô≈  U�b�Ë r�œ s� UN� d�u� U� …dJH�« »UO� v??�≈ p??�– w� V���« ÎUF�d� ¨‚U??H?�ù« v�≈ «dOA� ¨l�—UA*« Ác� q�� Ê«eO1 s�cK�« Ÿ«b�ù«Ë W�—U& —UJ�√ ÃU�M��« wMF� V�U'« «cN� ÂUL��ô« Ê√ ’dH�« s� Y���« v�≈ »U�A�« UO�«œ ¨ÕU�M�« W�uLC� s� œbF� eOL�� …dOM�« —UJ�_« Ê√ U�{u� ¨UN�UM��«Ë ‚u��« w� …u�� w�K�Ë dOOG�K� WOK�UI�« UNM�  UL��« Ê√ UHOC� ¨ ‰UL�_« bz«—  «d�� l� WI�«u�� ÊuJ�Ë q�«u� ‰ö??� s� w�Q� …dOM�« —U??J?�_« vK� ‰uB(« bz«— Ê√Ë ¨ UUB��ô«Ë W�«uN�«Ë ‚u��« UNM� …dO�� UNM�  UHB�« s� œbF� l�L�� Ê√ wG�M� `�UM�« ‰UL�_« —UJ��ô«Ë —«dI�« –U��« vK� …—bI�«Ë d�B�«Ë …d�U�*« bz«d� WO�K��« ◊U??/_« s� Ê√ UL� ¨’dH�« ’UM��«Ë jO����«Ë UN�UM��« Âb??�Ë ’dH�« ·UA��« ‰UL�_« ÆÕU�� u� U0 ŸUM��ô«Ë —UJ�ú� q�*«

„ö�√ ≠ ÷U�d�« PAM*« „ö* …dOM�« —UJ�_«¢ qL� W??�—Ë XA�U� W�d� «d??�R??� UN�LE� w??�? �« ¢W??D? �u??�? *«Ë …d??O?G?B?�«  PAM*« WOLM�� ÷U??�d??�« e??�d??� w??� WK�2 ÷U??�d??�« W�öD�« Z�U�d� l??� ÊËUF��U�Ë WD�u�*«Ë …dOGB�«  U�b���«Ë  U??�u??F?*« s??� «œb??� W??�d??G?�« dI0 ‰Ë_« ÊËœ ‰u%Ë WD�u�*«Ë …dOGB�«  PAM*« t�«u� w��« wM�u�« œUB��ô« r??�œ w� WK�U� …—uB� UN�L�U�� w� q�L�*«Ë UN�U$ q??�«u??� d�u� s??� r�d�U� p??�–Ë ’dH�« s� b�bF�« UN� W�u� WO�% W�œUB��« WOM� œu�Ë Æ PAM*« Ác� W�öD�ô …b�«u�« ‰uK� l{Ë w� XLN�√ W�—u�« w� 5�—UA*«  ôË«b� W�—U� XKJ�  PAM*« Ác� t�«u� w��« U�UCI�« qL�* t�«u� w??�?�«  U�uFLK� b??� l??{Ë UNM� ·b??N?�« o??�d??� UNF�«Ë r�— …œU�≈ ‰ö� s� WD�u�*«Ë …dOGB�«  PAM*« ¨—UJ��ô« Ÿ«b�ù«  «—b� WOLM� vK� eO�d��U� ÍœUB��ô« Æ5��UD�« »U�A�« j�Ë d(« qLF�« W�UI� dA�Ë e�d0 ¡UM�_« fK�� uC� w{U*« dU� b�√ ¨t�N� s� rOEM� Ê√ WD�u�*«Ë …dOGB�«  P??A?M?*« WOLM�� ÷U??�d??�« ŸUD� d�uD�Ë WOLM�� W�dG�« ÂUL��« sL{ w�Q� W??�—u??�« 5� oO�u�« ÊËUF��U� «bOA� ¨WD�u�*«Ë …dOGB�«  PAM*« »U�√ r�b� W�d�A*« UL�œuN�Ë W�öD�« Z�U�d�Ë W�dG�« dO�u�Ë rN�«d�� d??�u??D?�Ë W??D?�u??�?*«Ë …dOGB�«  P??A?M?*« ÆrN�U�ËdA0 ÷uNM�« vK� r�b�U�� w��«  U�uKF*«  UL�U�� W�öD�« Z�U�d� d�b� Ÿd�*« ·«u� œbÒ �Ë «dOA� ¨WD�u�*«Ë …dOGB�«  PAM*« r�œ w� Z�U�d��« 94 w�«u�� r�U�� WD�u�*«Ë …dOGB�« l�—UA*« Ê√ v�≈ u�� b�u� t�√Ë WJKL*U� l�—UA*« w�UL�≈ r�� s� % vK� ‰U�d�« –u���� WJKL*U� Í—U& qL� n�√ 800 w� UN�L�U�� mK��Ë % 8 vK� ¡U�M�«Ë UNM� % 92 w� UN�L�U�� W��� mK��Ë ¨% 32 v�≈ 28 wK;« "UM�« b�u� l�—UA*« rEF� Ê√Ë ¨% 24 WK�UF�« ÈuI�« qOGA� ¨WO�öN��« l�—UA� UN�√ vMF� U� …—U���« ŸUD� w�

W�ONK� ÂUF�« 5�_« e�eF�«b�� s� ÊULK� s� ÊUDK� ƉU�*« «c� w� —U�ü«Ë W�UO�K� W�UF�« W??O?�?O?�«d??�?�≈ q??O? Q??� Ê√ d??�U??� —u??�??�b??�« d?? ?�–Ë s� r�O� w??K?;« Í—U??L?F?*« À«d??�? �« s??� …œU??H?�?�ô« W�UI��« WLU� …—uM*« WM�b*« ‰UH��« UO�UF� ‰ö� l�u� cOHM�� ¡b��« ‰ö� s�Ë ¨Â2013 WO�ö�ù« Íc�« …—uM*« WM�b*U� bN� pK*« WI�b��  ôUH��ô« d�� n�√ 5�� s� b�e� W�U�� vK� tLOEM� r�O� WOK;« …—ULF�« s� W�—ULF*« ÁdUM� ΫbL��� ¨l�d� ÊuJO� l�u*« «c� Ê√ v�≈ ΫdOA� ¨…—uM*« WM�bLK� À«d�K� Y�U��« vI�K*«  UO�UFH� w�Ozd�« dILK� …Î «u� w� …—uM*« WM�b*« tHOC��� Íc�« wM�u�« w�«dLF�« ÆÂ2013 ÂU� W�UN� lOL� l� oO�M��U� dL���� W�U�_« œuN� Ê√ b�√Ë oI�� U0 ÎU�u� qLFK� WOLM��« w� ¡U�dA�«Ë  UN'« 5�d(« ÂœU??� …œUOI� …bO�d�« UM��uJ�  UFKD� ¨ œuF� ‰¬ e�eF�«b�� s� tK�«b�� pK*« 5H�dA�« e�eF�« b�� s� ÊULK� dO�_« wJK*« uL��« V�UË d�“Ë ¡«—“u�« fK�� fOz— VzU� bNF�« w�Ë œuF� ‰¬ s� Êd??I?� d??O?�_« wJK*« uL��« V??�U??Ë ¨ŸU??�b??�« ≠ ¡«—“u??�« fK�� fOzd� w�U��« VzUM�« e�eF�«b�� rNd�Ë rN��U�— qÒ � Êu�c�� s�c�« ≠ tK�« rNEH� oOI��� ÊuFKD��Ë ¨«u�U� ULM�√ s�u�« «c� ¡UM�√ vK� W�O� w??� rOI*«Ë d??z«e??�«Ë s�«uLK� .d??J?�« gOF�« 5J�L�� WMO�QLD�«Ë ÊU�_«Ë s�_« oI% WOAOF�  U�UJ�ù« lOL� s??� s�bOH���Ë WI�dF�« UMLOI� ÆW�U�*«

„ö�√≠…—uM*« WM�b*«

Íc�« ÊUJ�ù« ŸËdA� ëd�≈ ÊUJ�ù« …—«“Ë XÒM�� d??N?�_« ‰ö??� …—u??M? *« W??M?�b??*« w??� ÁcOHM� √b??�?O?� WOK;« …—ULF�« l� o�«u�� Í—ULF� l�UD� W�œUI�« Æ…—uM*« WM�bLK� b�U� —u��b�« …—uM*« WM�b*« WIDM� 5�√ p�– `{Ë√ vK� qLF�« r�� ·bN�« «c� Ê√ v�≈ «dOA� ¨ d�U� qC�√ s� W�U�_« t�KJ� qL� o�d� ‰ö� s� tIOI% W�—UA* WOK;« …—ULF�« w� 5BB��*« 5�—ULF*« wMF*« ÊUJ�ù« …—«“Ë w� Í—UA��ô«Ë wMH�« “UN'« ‰ö� s� …—uM*« WM�b*« w� ÊUJ�ù« ŸËdA� rOLB�� W�—ULF*« d�_« qC�_ ‰uuK� W�d�A� qL� ‘—Ë UOMI�Ë o�«u�� U??0 UN��UO …œU??�≈ bF� WOK;« ŸËdA*« «cN� WOKOGA��«  U�KD�*«Ë W��b(« ¡UM��« ÆWOMJ� …b�Ë ·ô¬ W�ö� w�«u� rC� Íc�« dO�J�« …—uM*« WM�b*« WIDM� W�U�√ Ê√ ‚UO��«  «– w� œU�√Ë 5�œuF��« 5�—ULF*« “d�√ s� W�uL�� X�DI��« …œUH��ö� W�cOHM� Z�«d� l{u� …—œU�� w� »dF�«Ë WM�bLK� WOK;« …—ULFK� qO_« w�«dLF�« À—ù« s� dUMF�« W�UO …œU?? �≈ ‰ö??� s??� p??�–Ë ¨…—u??M? *« w�U� s� …—uM*« WM�b*« UN�  eO9 w��« W�—ULF*« Æ Èd�_« WO�«dLF�« ◊U/_« w�Q� …—œU�*« Ê√ ¨…—uM*« WM�b*« WIDM� 5�√ ÊU??�√Ë s� —uBM� d??O?�_« wJK*« uL��« V??�U?? WF�U�0 W�ËdI�«Ë W�bK��« ÊËRA�« d�“Ë e�eF�«b�� s� VF�� vK� ÿUH�K� WLOJ(« …œU??O?I?�« ’d??� b�R� w��« …Î b�U�� WHK��*« WJKL*« o�UM* WO��—U��«  «—bI*« dO�_« wJK*« uL��« V�U UN�c�� w��« œuN�K�

ÒLCÉàdG QÉ≤©dG ÖJɵe ™æà ÖdÉ£j ±ô¨dG ¢ù∏› á«ÑæLC’Gh á«∏gC’G äÉ¡÷Gh ¢SQGóª∏d

„ö�√ ≠÷U�d�«

`�UB� PAM*« dO�Q� s� WJKL*« w� —UIF�« V�UJ� lOL� lM� W�œuF��« WO�UMB�« W�—U���« ·dG�« fK�� V�U� Æ U��UD�«Ë »öD�« …œU�≈ W��� e�«dL� UN�«b���ô Ë√ ?b�UF*« Ë√ ¨WO�M�_« ”—«b*« Ë√ ¨WOK�_« ”—«b*« ¨÷U�d�« WIDM� dO�√ e�eF�« b�� s� ÂUD� dO�_« wJK*« uL��« V�U s� WO�d� fK�*« vIK� Ê√ bF� ¨p�– ¡U� iF� vK�  PAM*« dO�Q�� 5LOI�Ë 5M�«u� ÂUO� b— Èd� Ê√ bF� WH�U�� …QAM� Í√ ‚ö�S� UNO� »U�√ ÆW�“ö�« hO�«d��« ¡UHO��« ÊËœ WOLOKF��«  UN'« w� …dA�M*« WO�UMB�« W�—U���« ·dG�« o�d� s�Ë ¨t� WF�U��« W�—UIF�« WOM�u�« WM�K�« d�� fK�*« VK�Ë n�U�� s� Ê√Ë ¨…b�b'«  ULOKF��« l� w�UL��U� ¨W�—UIF�« V�UJ*« »U�√ ⁄ö�≈ v�≈ W�—U�*« WJKL*« ¡U�—√ w��«Ë UO�U� WLzUI�«  PAM*« s� b�bF�« Ê√ v�≈ —UA� ÆtI�� WO�UEM�«  «¡«d�ù« –U��ô W{d� ÊuJO� p�– «d�U�� U��� ÊuJ� b� w��«  UH�U�*«Ë  UE�ö*« s� b�bF�« vK� qL�A� WO��—b�Ë WOLOKF� e�«d� vK� Íu�% ÆqLFK� V�UM� l{Ë w� ÊuJ�� UNKO�Q� ‰UL��« ÂbF� UN�ö�≈ w�

á£jôÿG ≈∏Y ™«Ñ∏d ∂«∏ªàdG ≥≤°T º°†H ÖdÉ£J IóéH ÚªãàdG áæ÷

s� UN��«e� v�≈ q�bO� r� ∫u� t� r�N� U� q�Ë ¨‚u��« w� UNL�« vK� W�dA*« WO�bMN�« V�UJ*« vK� U�uI� sÒ �Ó v�≈ ÍdL�_« U�œËÆ¢øÕU�—_« WOzUA�ù«  ö�b*« …œu� …¡«œ— X��� ‰U� w� pOKL��« oI� l�—UA� vK� s� qI� ô U* W�—«dL��ô«Ë ¡UA�û� UNM� hB(« W�UH� Âb� Ë√ ¨UNO� WL�U�� s� b� ô t�√ ÎUMO�� ¨d�bI� q�√ vK� fO�Q��« a�—U� s� ÎU�U� 20 r�—U�N��ô ΫdE� l�—UA*« “U$≈ w� U�—uB� X��� w��« WO�bMN�« V�UJ*« ÁuA� Ê√ b�d� ô ∫ÍdL�_« ‰U�ËÆUN��ö� vK� rNd� Âb�Ë Õ«Ë—_U??� ¡UM�Ë rOLB� bM� «u{UG� Êu�ËUI*« n�_« l� sJ�Ë ¨”ËdF�« WM�b� t�Ë ÊU� w��«Ë ¨WIDM� q� w� W�d��«  U�UO��ô UI�Ë w�U�LK� …bF*«  U�U�_« «b���« v�≈ rN�u�œË ¨rN� UN�O{u� WO�bMN�« V�UJ*« vK� Èd�_« s� Æ `OK���« W�U�d� ·ö�≈ s� UNFM*Ë ¨WO�u'« ÁUOLK� W�ËUI*« œ«u*«

Âb�Ë ·ËeF�« s� W�U� Í—U'« X�u�« w� gOF� UN�√Ë ¨W�—UIF�« ‚u��« ÎU�U9 rN� b�Q� Ê√ bF� p�–Ë ¨5OzUNM�« 5JKN��*« q�� s� UNOK� ‰U��ù« œUL��« q� w� p�–Ë ¨rN� s�ü« sJ�*« rK� oOI% vK� …—œU� dO� UN�√ w� WMJL*« ÂU��_« q�Q� ¡UM��« vK� pOKL��« ŸUD� w� s�dL���*« iF� l�—Ë WHKJ��« r�� iOH��� rNM� W��— w� ¨WOzUA�ù« ö�b*« ‰Ë«b� vK� «u�U� pOKL��« oIA� ÊuOzUNM�« ÊuJKN��*« ∫·U{√Ë ÆÕU�—_« ‰bF� UL� ¨UNzUA�≈ bM� WO�UE�  UH�U�� s� oIA�« pK� t�u% U0 W�U� W�«—œ WO�uJ(«  U�dA�«Ë ÊUJ�ù« …—«“Ë UN�d�√ w��« …b�b'«  ULOEM��« Ê√ rN�KF� ¨UN� —UF�_«Ë  U�U�*« b�b%Ë Êb*« ¡UM�� WOMF*«  U�U�_« w� œ«d�√ l� q�UF��« s� ΫbOF� WO�uJ(«  UN'« s� ¡«dAK� WdH�« ÊËd��� ÿUH(« s� Y��� ô …dOG  U�d�Ë  U��R� Ë√ 5LOI�Ë 5�œuF�

„ö�√ ≠…b�

WOMJ��« «b�u�« rC� …b� W�d� w� Í—UIF�« 5L���« WM' X��U� dzULF�« p�– qLA� Ê√Ë ¨WD�d)« vK� lO��« rOEM� v�≈ pOKL�K� …bF Ò Ô *« w�Ë ¨5JKN��*« vK� UNO� ŸU�� w��« oIA�«Ë WOMJ��«  UDD�*« w� dNE� U� ÊU�d� ¨W��œ— WOzUA�≈ œ«u??0 …eN�� ÊuJ� d??�_« V�U� w� W�U���«Ë ¡U�dNJ�U� UNO� …bF*«  «Ëœ_« nK�Ë WODzU(«  UIIA��« UNOK�  UOLJ�« hOKI� WOKL� s� b�O� d�_« «c� Ê√ WM�K�«  b�√Ë ÆU�dO�Ë WMJL*« WOzUA�ù« d�œUI*« q�√ vK� UNO� bL�FÔ� w��« ¨¡UM�K� W�Ëb�*« oI� ŸUD� w� …dL���*« qO�U�d�« Ê√ WMO�� ¨w��— ‰bF� vK�√ oOI��� ÍdL�_« tK�« b�� `{Ë√Ë Æ‰U�— ÊuOK� 800 u�� “ËU��� …b� w� pOKL��« w� WO�UMB�« W�—U���« W�dG�« w�  «œ«e*«Ë Í—UIF�« 5L���« WM' fOz— WB� s� WzU*« w� 15 u�� vK� –u���� pOKL�K� …bF*« oIA�« Ê√ ¨…b�


I S S U E N O : 4 2 - 3 T H Y E A R - S A T . 1 6 F e b . 2 0 1 3 ‫ ﻓﺒﺮﺍﻳــﺮ‬16 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ‬- (42 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

QÉÑNCG

5 AMLAK

¬dɪYCG ºààîj …QÉ≤©dG º««≤à∏d á«°Sóæ¡dG ÖfGƒ÷G èeÉfôH

᫪æJ áHôŒ ≈∏Y ™∏£j iQƒc óah áµ∏ªŸÉH ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG äBÉ°ûæŸG U?? �—«Ëœ√ ¡«œ√ s??� sJL�� wJ� WJKL*U� Æ—œ«uJK� WO�UFO��ô«Ë WO�U��ù« s� «“U??�??�≈ Í—u??J??�« V??�U??'« Âb???�Ë Ê√ vK� bL��« w��« W�—uJ�« W�d���« WLE�_« ÊQ??� UN��UM� XL�d� W�uJ(« WKOHJ�« U�b�Ë w� W�UHA�«Ë WL�«b�«  U�d�*« 5??� W??�?�«u??*«Ë W??�¡«u??*« oK�� bI�¢ «u??�U??�Ë ¨q??L?F?�« ‚u??�  U??�U??O?�?�«Ë Î ?�u??� ÎUI�d� U�d�� WOC� w??� ÎU?�U??�Ë ö »U�A�« 5??� W??�?�U??M?*« l??M? Ë o??O?�u??�?�«  P??A? M? *« w???� n?? zU?? �u?? �U?? � ‚U??�??�??�ö??� W�«b��« w� UN�eK� WJKL*« Ê√Ë ¨…dOGB�« rEM� w��«  «¡«d??�ù«Ë  U�UO��« l{Ë …—œU?? � U??N?K?F?&Ë  P??A? M? *« Ác?? � ‰U??L? �√ »U�A�« s� b�e� »UFO��« w� W��«—Ë Æ¢WK�R*« —œ«uJ�«Ë

W�d& vK� Í—u� Í—U& b�Ë lK�√ PAM*« WOLM� ‰U�� w� ÷U�d�« W�d� q�� Y�� UL� ¨W??D?�u??�?*«Ë …dOGB�« ¨ U?? �—u?? �Ë W??J?K?L?*« 5??� ÊËU??F? �? �« e??�e??F? � uC� ¡U??I? K? �« ‰ö?? � W??�d??G? �« q??�? � b?? �Ë ¡U??M? �√ f??K? �? � f??O? z— …—«œù« f??K? �? � …dOGB�« ‰UL�_« WOLM�� ÷U�d�« e�d� ¨Íd�A�« —uBM� ”b??M?N?*« W??D?�u??�?*«Ë W�—uJ�« W�d���« W?? �«—œ ¡UIK�« ‰ËU??M? �Ë W�dF� œUB��« v�≈ œUB��ô« q�u% w� …dOGB�«  PAM*« WO��UM� …œU�“ p�c�Ë ŸU{Ë√ U�—u� X'U� nO�Ë ¨WD�u�*«Ë UN�U�œ≈Ë WD�u�*«Ë …dOGB�« UN�PAM� ÆW�uLM��« WOKLF�« w� W�d� d??I?0 b??I?� Íc???�« ¡U??I? K? �« b???�√Ë  U�UO� ‚ö?? �≈ W??O?L?�√ v??K?� ÷U??�d??�« WD�u�*«Ë …dOGB�«  PAMLK� WODOAM�

‫ﺩﻳﻜﻮﺭﺍﺕ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ‬ ‫ﻣﻤﻴﺰﺓ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ‬

vK� ·dF��«Ë w�U�*« vK� gO�H��« ¨ W�—UIF�« WLOI�« b�b% dUM�Ë …b�b'«Ë WLzUI�« v�U�*« vK� WHKJ��« WI�d� oO�D� ¨ PAM*« »uO� WHKJ��« »U??�?� ¨ WO�bMN�«  U??�u??�d??�« s??�  U??�U??�? *« »U??�?� ¨ WI�d� ¨  U�U�*« …b�Ë WI�d� ¨ —UF�ô« d�R� WI�d� ¨ U�dUM�Ë „ö�ô« »U�� ¨  UH«u*«Ë  UOLJ�« dB� ‰Ë«b�¨ ‰UL�ô« œuM� Ê« v�≈ —UA�Æ WOzUA�ô« WO�bMN�«  UDD�*« …¡«d� ¨ W1bI�« w�U�LK� l�—UA*« Èb�≈ …—U�e� WO�«bO� WOKL�  UIO�D� cOHM� vK� qL��« Z�U�d��« ¡«d�« WOL�« b��� U� u�Ë W�—UIF�« UOKF�« W�d� l� ÊËUF��U� W�—UIF�« WOL�√Ë l�«u�« ÷—√ vK� WOIO�D��« w�«uM�U� Z�U�d��« w� 5�—UA*« WOLM� t�Q� s� U� qJ� ’U??)« ŸUDI�«  PAM�Ë W�dG�« 5� ÊËUF��« ÆÍuO(« ŸUDI�« «cN� W�b� p�–Ë Í—UIF�« ŸUDI�U� 5K�UF�«  «—UN�

„ö�√≠÷U�d�« U��U�d� ÷U�dK� WO�UMB�«Ë W�—U���« W�dG�U� V�—b��« e�d� rE� dOG� Í—UIF�« rOOI��« w� WO�bMN�« V�«u'U� ’U� U�uL� U��—b� Í—UIF�« 5L���«Ë rOOI��« e�d� l� ÊËUF��U� cHÔ� Íc??�« 5�bMN*« wzU�— bL�√ —u��b�« Í—UIF�« rOOI��« w� dO��K� WK�U� W�—UA0 ¨WOJ�d�_« rOOI��« W��R0 rOOI�K� w�Ëb�« fK�*« uC� ≠fO�√ „—U�ËÆÍ—UIF�« rOOI��« ¡«d�) W�dB*« WOFL�K� f�R*« fOz— W�—UIF�« U�dA�« iF� ÊuK�1 U�—b�� 25 w��—b��« Z�U�d��« w� 5L�N*«Ë q�uL��«  U�d�Ë „uM��«Ë Í—UIF�« ŸUDI�« w� s�dL���*«Ë r�Q� 5�—UA*« ÂU*≈ ·bN� Z�U�d��« ÂUO� w�Q�Ë ÆÍ—UIF�« rOOI��U�  «—UIF�« WLO� ëd���U� WD��d*« WO�U�_« WO�bMN�« ÂuKF�« ∆œU�� È—UIF�« ‚u��« ’«u??� ¨WO�bMN�«  U�uKF*« vK� WOM�*« WOIOI(«

πÑ≤ŸG ƒjÉe .. »Hô¨ŸG »é«∏ÿG Qɪãà°S’G ≈≤à∏e UN�Q� s� w��« WO�öù« Z�«d��« UN�UN��«Ë WO�dG*« …œUOI�« UN� w��« WLE�_«Ë 5�«uI�« s� W�e�� W�u�b� ¨WO�UHA�«Ë W�«bF�« oOI% WO�—U)« UN�—U& X�J� …d�� «– WOM�Ë WO�dG� —œ«u� UN�b�U� ‰öG��ô ZOK)« ‰Ëb� ’U)« ŸUDI�« UO�«œ¨ WOM�u�«  U�U�M�« vK� WIDM*« ‰Ëœ b�U�� U2 WO�«—e�« l�—UA*« w� »dG*« w� ’dH�« „d�A� w�OK� w�dG� Ë√ w�OK� wz«c� s�√ oK� w� UN��ƒ— oOI��� d�«u� W�O�� w�UMB�« ‰U�*« w� W�d�A� l�—UA� W�U�≈ V�U� v�≈ l�u*«Ë WO�Ë_« œ«u??*«Ë …b�«u�« ‚«u??�_«Ë …d�U*« W�ULF�«Ë  «¡UHJ�« q�uL�� WO�U� o�œUM fO�Q� V�U� v�≈ »dGLK� ÂUN�« w�«dG'« ö� ÊuJ�� ’dH�«Ë …dE�M*« bz«uF�« Ê√Ë WU� W�d�A*« l�—UA*« l�—UALK� ÈËb??'«  U??�«—œ œ«b�S� ÊU��U'« ÂU� U� «–≈ …dO�� p� WM�b� —UO��« Ê√ wI� rO�d�«b�� b�√Ë Æ ôU�*« nK��� w� W�d�A*« Íc�« w�O�«d��ù« UNF�u* «dE� ÊU� vI�K*« «c� W�UC��ô W�M� U??�Ë—Ë√Ë UOI�d�≈ ¨Àö��«  «—UI�« 5� j�d� W�œUB��ô« UN�ö�R� v�≈ W�U{ùU� ¨UJ�d�√Ë V�U� v�≈ ¨W�dA��«Ë WO�UO��«Ë WOFO�D�«Ë W�dG�Ë …b??�«Ë W�—UL���« Ud� ÂbI� UN�u� w� WOzU/ù«  U�ËdA*« d��_ WN�Ë qJA�Ë U�œUB��« U�D� UNM� XKF� WO�dG*« WJKL*« ÆUOI�d�≈ ‰UL� w� ULN�

„ö�√≠ÂU�b�«

W�“ö�« «œ«bF��ô« WO�OK)« ·dG�« œU%ô W�UF�« W�U�_« Èd& 8≠6 …d�H�« ‰ö� w�dG*« w�OK)« —UL���ö� Y�U��« vI�K*« rOEM�� W�«dA�« e�eF�� W�M� W�UMË …—U& W�d� s� …u�b� 2013 u�U� nK��� w� WO�dG*« WJKL*«Ë w�dF�« ZOK)« ‰Ëœ 5� WO�O�«d��ù« W�uJ(« l� ÊËUF��U� ¨W�œUB��ô«  U�UDI�« UN�√— vK�Ë  ôU�*« YO� ¨w�dG�Ë w�OK� ‰UL�√ q�— 400 s� d��√ W�—UA0 WO�dG*« ‰ËœË »dG*« 5� W�—U���«Ë W�œUB��ô« j�«Ëd�« e�eF�� vI�K*« ·bN� ‰U??�— 5??� q«u�K� rE�M� ¡UC� oK�Ë w�OK)« ÊËUF��« fK�� 5��U'« Èb� —UL���ô« ’d� ÷d�Ë 5O�OK)«Ë W�—UG*« ‰UL�_« WO�OK� WO�dG�  U�d� oK�Ë ’U)« ŸUDI�« 5� W�«dA�« e�eF�Ë l�� vI�K*« sLC�ËÆ»dG*« w� w�OK)« ÍœUB��ô« —uC(« r�œË W�UD�« ŸUD� w� w�dG*« w�OK)« ÊËUF��« ‰u� e�d�� w�Ë qL� ‘—Ë ¨qIM�«Ë  ö«u*« ŸUD� w� w�dG*« w�OK)« ÊËUF��« ‚U�¬Ë ¨ÊœUF*«Ë …dOGB�«  U��R*« ŸUD� w� w�dG*« w�OK)« ÊËUF��«  ôU��Ë ¨w�«—e�«Ë wz«cG�« s�_« w� w�dG*« w�OK)« q�UJ��«Ë ¨WD�u�*«Ë ’dH�«Ë ¨ UO�dG*«  UO�OK)« ‰UL�_«  U��U 5� ÊËUF��«  ôU��Ë ’dH�«Ë ¨W�UO��«Ë —UIF�« ŸUD� w� WO�dG*« WO�OK)« W�—UL���ô« wI� rO�d�«b�� »d??�√¨ t�N� s� Æ»dG*« w� …d�u�*« W�—UL���ô« Z�«d��«Ë  UO�UFH�« w� »dG*« l� ÊËUF��« W�d& —«dJ�� t�œUF� s� l�L�� U� d�� W��U��« W�ƒd�«Ë W�öLF�« l�—UA*« oK� UN�Q� s� w��«

¥Gƒ°SC’G ‘ z»©ªà› Ö«bQ{ ¢ü«°üîJ á«Hô¨dÉH á«FÉ°ùædG

‫ﺿﻤﺎﻥ‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻤﺪﺓ‬ ‫ﺳﻨﻮﺍﺕ‬10 ‫ﻣﺠﺎﻧﴼ‬

‫ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺎﻋﺪ ﺗﻮﺍﻓﻖ‬ ‫ﻣﺼﺎﻋﺪ ﺍﻳﺴﻮﺯﻭ‬ www.tawafuqelevators.com

0557100400 - 0532190088 - 052190033 - 012050232 - 012050089

…√d*« vK� WU)« WOzU�M�« f�ö*« lO� dB( q�UJ�« »UD�� X�F� W�dA��« œ—«u??*« WM' Ê√ U�{u� ¨jI� w�U*« q�UI*« »U���« W�œUF� ÕUCO��ô qLF�« …—«“Ë v�≈ XË√Ë ¨…b�«u�« W�ULF�« qL� WB�— b�b&Ë —«bù ¡UN�≈ ÊQA� qLF�« …—«“Ë v�≈ l�d�U� dO�_« UN�UL��« w� l{ËË ¨œb;« w�u�UI�« s��U� w�M�_« q�UF�« W�b� Âb� ‰U� w� WH�U�*« PAM*« vK�  U�uI�Ë  U�«d� Æw�ü« V�U(« ÂUE� ‰UH�≈ v�≈ qB� p�– oO�D� WO�uD��« ‰U??L? �_« WM'  d??�√ ¨d??�¬ ÊQ??� w??�Ë W�U�d� WO�u�JMF�« WJ�A�« vK� WM�K�« l�u� 5�b� Âu� q�U� tK�« b�� s� `�U aOA�« …—«œù« fK�� fOz— ŸUL��ô« w� Êu�—UA*« Õd��√Ë ¨Í—U??'« d�«d�� ©17® ÂUF�« ‰ö� d�L��� s� l�U��« w� ŸuD��« Èb�M� bI� œb� ¡UC�√ ©9® UN��uC� v�≈ WM�K�« XL{Ë ¨Í—U'« ‰UM� ¨q�M� vM� ¨ÊU�UD�« b�dG� ¨w�d��« …—u??� ∫r??� ¨dLF� s� w�d� ¨q{UH�« bL�√ ¨—UC;« 5�� ¨q�M� ÆnOH� s� tK�« b�� ¨w�—U(« s�;« b��

„ö�√ ≠…b�

W�—U���« W??�d??G?�U??� W??�d??A?�?�« œ—«u?? ?*« W??M?' c??�? �« v�≈ WK�U� WOu� l�d� wCI� «—«d� …b�� WO�UMB�« X% …b�b� WHO�Ë œU��S� ÎU�d�I� qL% qLF�« …—«“Ë  UFL�*«Ë ‚«u??�_« W��«d* ©wFL��� VO�—® vL�� œ«b�√ b�«e� l� ÎU��«u� ¨¡U�� UN� qLF� w��« W�—U���« WOzU�M�« f�ö*« lO� q�� w�  ö�UF�«  U�œuF��« WO�UMB�«Ë W�—U���« WDA�_« nK���Ë Wze���« ŸUD�Ë  U�UL��« …b� W�d�  bN� YO� ¨…dO�_« …d�H�« w� Æw�UDI�« ÊU�K�« s� œb� w� WM�U� —u��b�« W�dA��« œ—«u*« WM' fOz— `{Ë√ ¨ t�N� s� ©wFL��*« VO�d�«® Õ«d��« Ê√ 5�� bL�� s� dOL� qL� W�O� dO�u� q??�√ s� WM�K�« ¡UC�√ ŸUL�S� ¡U??� w� ÎUO�Oz— ÎUJ�d� X��√ w��« W�œuF��« …√dLK� WM�¬ X�$ Ê√ bF�Ë ¨WJKL*« UNAOF� w��« WK�UA�« WOLM��« ’d� dO�u�� qLF�« …—«“Ë UN�√— vK�Ë WHK��*«  UN'« ¨’U)« ŸUDI�« w�  U�œuF��«  U�UAK� WIOI� WOHO�Ë oO�D��« l� W�—U���«  UFL�*«Ë ‚«u??�_« w�  «c�U�Ë


AMLAK 6

á«£¨J

I S S U E N O : 4 2 - 3 T H Y E A R - S A T . 1 6 F e b . 2 0 1 3 ‫ ﻓﺒﺮﺍﻳــﺮ‬16 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ‬- (42 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

:á«ŸÉ©dG äÉcQÉŸG ô¡°TCG ácQÉ°ûÃ

¢VÉjôdG ‘ ‹hódG áeÉîØdG ¢Vô©e äÉ«dÉ©a ¥Ó£fG „ö�√≠÷U�d�« …dO�_« uL��« W��U W�U�— X% ÂUI� Íc�« ÷U�d�U� ‰Ëô« w�Ëb�« W�U�H�« ÷dF� UO�UF� XIKD�« ÍœuF��« pM��« l� ÊËUF��U�Ë …œËb;« …—UO� W�d� …—«œ≈ fK�� fOz— ¨œuF� ‰¬ w�d� s� qBO� XM� ·u� w� ¨W�U�H�«Ë lO�d�« ‚Ëc�U� eOL�*« ÷U�d�«¨Êu��—U�≠e��d�« ‚bMH� t�UO�UF�  d� YO�¨ —UL���ö� Æ2013 d�«d�� ≠12 10 5� U� …d�H�«

…œu??'« U?? ?�—œ v??B? �√Ë w??�d??�U??� eOL�� rNLO�UB� …—U??�?�?�  U??�u??L?�?� W??I?zU??� W??�U??M?F?�Ë ÷d??F? *« “d??�? �Ë Æ‰ULJ�«Ë ô ‰U�*« qO�� vK� w�d�«Ë W�U�H�« w� WL�  U��M�Ë ÷U�d�U� ‰Ëô« w�Ëb�« W�U�H�« ÷dF� Ê√ d�c�U� Ϋd�b� ÂUFD�« ¨WO�«d�«  «d�u�*« ¨WOKOJA��« ÊuMH�« ªdB(« ÎU�U$ bF� —UL���ö� ÍœuF��« pM��« l� ÊËUF��U�Ë WO{U�d�«  «—U??O? �? �«Ë Ê«b??O?�?�«  «—U??O? �? �« ¨d??�U??H?�« Æ»dF�« Ãd� w� 2013d�UM� dNA� w�b� ÂUI*« ÁdOEM� wLLB� ¨WO�U�d�«  ö�—Ë ’U)« Ê«dOD�« ¨…d�UH�«  U��M�Ë …—U���  U�uL�� WIzU� W�UMF�Ë ÷dF*«1“d��2/13/13 5�—UA*« 5{—UF�« lOL� Ê√ UL� Æa�« ¨d�UH�« ÀU�_« CS Jeddah ARAB Amlak_26.5x16.pdf 5:11 PM ÆWO*UF�«  U�—U*« s� w�d�«Ë W�U�H�« w� WL� lOL�Ë rN�UL�√  ôU??�? � w??� œ«Ë— r??� ÷d??F? *« w??�

W�U�H�« ÷dF� ‰ö� WOzU�dNJ�« „U1— …—UO� „—UA� eOL�� ªt�u� s� b�d� “«d� «– …—UO� w�Ë ¨÷U�d�U� ‚«d��ôU� qLF� w��« Èd??�_«  «—UO��« s� UN�d�� U� v�« W�U{«Ë …¡UH�Ë WOKC�√ UNODF� U2 ¨wK�«b�«  UO�UF� ‰ö�Ë Æ…œUOI�« ¡UM�√ WF�*U� —uFA�« s� tOHC� Wd� ÷d??F?*« ·u??O?{Ë 5{—UFK� X�O�√ ÷d??F? *« W�«d�«Ë WOuB)U� eOL�� u� w� rN�U��M� ÷dF�  U�u�U q??�«œ WOB�A�«Ë WU)« ÷ËdFK� W�U��«  UOKL� ÂU??9≈Ë 5{—UF�« l� ÷ËUH�K� p??�–Ë WU� Æ¡«dA�« r�{√ ÷d??� ÷d??F?*«  UO�UF� g??�U??� vK� - UL� bF�Ë ¨Âb??� 9×6 ”UOI� ‚ö?? �ù« vK� w*U� fK�√ …œu�u*« jz«d)« ÊuJ��Ë ¨WF�U� WOM� WFD� fK�_« Íu�% d��_« W��M�«Ë ¨…—u 1000 u�� s� fK�_U� fK�_« «c� s� l�D� r� t�Q� ÎULK� ¨…—u12000 vK� ÆjI� W��� 31 Èu� ÎUC�√ WO�UF�« W�U�H�« s� «u� ÷dF*« vK� wHC�Ë …d�UH�«  «—UO��« ¡ö�Ë WI�UL� W�—UA* WN�«Ë t�u� ¨s??�—U??� Êu??�? �√ ¨e??M?�≠”b??O?�d??O?� ¨f?? �Ë—≠e?? �Ë— q??�?� ÆBMWË

���������������������

W�ö� …b??* t�UO�UF� dL��« Íc??�« ÷d??F?*« eOL��Ë …bz«d�« WO*UF�«  U�—U*« s� b�bFK� WN�«Ë t�uJ� ÂU??�√ WO�U�d�«Ë w�d�U� eOL�� w??�?�«Ë …d??�U??H?�«  U??�b??)«Ë  UOB�A�«Ë WO�«d�« WI�D�« s� ÷dF*« ·uOC� …bz«e�« WI�UL� “d�√ „—UA� YO� ¨WJKL*« ¡U��√ W�U� s� W�UN�« Æ…d�UH�«  «—UO��« ¡ö�Ë o�u���« d�b� —u�UM�« w�U� bO��« ‰U??� ¨t�N� s� UM�uJ� d�H�¢ …œËb;« ©W�œuF��«® f�d���« ÊUJ�d�Q� .bI�� t�ö� s� lKD��Ë ¨÷dFLK� wL�d�« w??�«d??�« ·uO{Ë UMzöLF� …œbF�*« U�«e*«Ë W�dB(«  U�b)« Æ¢ ÷dF*« ÂU�√ ‰ö� rN�U�I��U� ·dAM� s2 ÷dF*« ¨ UFO�*« d�b� ÊU??�d??�« d�U� t��U� s??� Õd?? UL� —UL���ö� ÍœuF��« pM��U� W�UF�«  U�öF�«Ë o�u���« W�ƒd�« W�—UA0 d�H� —UL���ö� ÍœuF��« pM��« ÊQ� ¨÷dF*« vK� 5LzUI�« 5LEM*«Ë 5{—UF�« l� …eOL�*« Àb(« «c� 5�b� w� „—UA*« w�«d�« t�HB� p�–Ë u�� vF�� pM��« Ê√ Ϋb??�R??� ¨÷U??�d??�« WM�b0 l??z«d??�« vK� ÂuI� WF�u�  U�ö� W�U�≈ w??�≈ lKD��Ë eOL��« ‰ö� s� —UL���ö� ÍœuF��« pM��« ·«b??�√Ë f??�√ j?? �Ë_« ‚d??A? �U??� …d?? � ‰Ë_Ë Æ¢ ÂU??N? �« Àb???(« «c?? � � ��������������������������� www.cityscapejeddah.com/AMK

������������������������

��������������������

�������������������������������������������������������������� � www.cityscapejeddah.com/AMK������������������������������������� C

M

Y

CM

MY

��������������� �������������������������������������������������� ������������������������������������������� �������������������������������� ���������������������������������������������������������������� � ������������������ ������������������������������������������������������������

CY

������������ – �

CMY

K

���������������������� �����������������

��������������������������������������� ����������������

+��� � ��� ���� / +��� � ��� ���� ����� +��� � ��� ���� / +��� � ��� ���� ����� info@cityscapejeddah.com ��������������

���������������� ������������������� (QR������������������ ����������������

��������

������������

�������������

��������������


I S S U E N O : 4 2 - 3 T H Y E A R - S A T . 1 6 F e b . 2 0 1 3 ‫ ﻓﺒﺮﺍﻳــﺮ‬16 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ‬- (42 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

QÉÑNCG

7 AMLAK

∫W�dJ*« WJ� WIDM� dO�√ ÁU�d�

ó©à°ùj ‹hódG ¿Éµ°SE’Gh πjƒªàdGh QÉ≤©∏d IóL ¢Vô©e ájƒb ábÓ£f’

ácΰûe Qɪãà°SG á«bÉØJG ¿É©bƒJ Qɪãà°S’Gh áMÉ«°ùdG ÉàÄ«g WO�UH�ô« Ác??� lO�u� Ê√ vK� ÊUDK� d??O?�_« b??�√Ë 5H�dA�« 5�d(« ÂœU� ÍbO� UNO�u� sL{ w�Q� uL��« V??�U??Ë e??�e??F? �« b??�? � s??� t??K? �« b??�? � p??K? *« w�Ë e�eF�« b�� s� ÊULK� s� ÊUDK� dO�_« wJK*« ¨ ŸU??�b??�« d?? �“Ë ¡«—“u?? ?�« fK�� f??O? z— V??zU??� b??N?F?�« WO�uJ(«  U��R*« ÊËUF�� ÊQ??� W??�Ëb??�«  UNO�u�Ë  «—U�� ‰ö??� s??� ÊËU??F?�?�« «c??� rEM�Ë UNMO� ULO�  «—U?? �? ?*«Ë ÎU? ?�? ?{«Ë ÊËU??F??�??�« Êu??J? � v??�? � …œb?? �? ?� Æ5M�«u*« W??�b??� w??� ¡w??� q??� q�� V??B?�Ë WF�d� ÎU��u�� w�Q� w��« WO�UH�ô« Ác� WOL�√ v�≈ ÁuL� ÁuÒ �Ë Ê√ v??�≈ ΫdOA� Æ5��ON�« 5� …eOL*« ÊËUF��« W�öF� Î �UJ�Ë 5��ON�« 5� d��√ ÎU�ËUF� bNA� WK�d*« Ác� ö ¨w??M?�u??�« œU??B? �? �ô« v??K?� lHM�U� œu??F? � U??0 œuN�K� WOLM��« w� rN�� w��« WO�UO��«  «—UL���ô« r�b�Ë ¨ÍœuF��« s�«uLK� qLF�« ’d� dO�u�Ë W�œUB��ô«  U�UDI�« r??�√ s??� u??� ŸUDI�« «c??� Ê√Ë ÎUuB� w� W�“«u�*« WOLM��« À«b�S� eOL�� w��« W�œUB��ô« ÆnzU�u�« 5�u�Ë o�UM*«

„ö�√≠÷U�d�« W�ON�«Ë —U�ü«Ë W�UO�K� W�UF�« W�ON�« s� q� X�d�√ s� œb� w� ÊËUF�K� WO�UH�«¨ «d�R� ¨ —UL���ö� W�UF�« ¨w�UO��« —UL���ô« d�uD�Ë eOH��� WIKF�*« ôU�*« —UL���ö� W�UF�« W�ON�« dI� w� WO�UH�ô« l�Ë YO� s� ÊUDK� d??O? �_« wJK*« uL��« V??�U?? ÷U??�d??�U??� W�UO�K� W�UF�« W�ON�« fOz— e�eF�« b�� s� ÊULK� ÊUL�F�« bL�√ s� nODK�«b�� ”bMN*« w�UF�Ë ¨—U�ü«Ë V�U —U??�√ ¨t�N� s� Æ—UL���ô« W�O� k�U�� lO�u� bF� ÊULK� s??� ÊUDK� d??O?�_« wJK*« uL��« UL� ¨WJKL*« w� …dO��  U�b% UM�U�√ò ∫t�uI� WO�UH�ô«  «Ëd�Ë  UO�UJ�≈ bL(« tK�Ë œö��« Ác� w� UM�b� Ê√ U� «c�Ë ¨—«dI��ô«Ë s�_U� tK�« qCH� rFM�Ë …dO�� ¡«u??� t�ôU�� W�UJ� —UL���ô« vK� eH��Ë l�A� s� W�uEM� „UM� Ê√ ÎUMO�� ¨å×U??)« Ë√ q�«b�« s� À«d��«Ë W�UO��«  ôU�� w� W�œUI�« …dO�J�« l�—UA*« l� ÊËUF��« w� —UL���ô« W�O� vK� ‰uF�Ë ¨wM�u�« ÊËUF��« e�eF�Ë ¨l�—UA*« Ác� r�œ w� W�UO��« W�O� Æå5??M? �«u??*«Ë s??�u??�« W??�b??� w??� VB� wMN� qJA�

áeôµŸG áµe äGQÉ≤Y É¡à≤≤M ∫ÉjQ QÉ«∏e 200

w� W�—UL���ô« W�U�*« r�� W�œËb�� Ê√ W�{u� ’dH�« WK�Ë n�dA�« wJ*« Âd(U� WDO;« WIDM*« ÆUNO� w��« m�U�*« r�� —b� b� W�dÒ J*« WJ� W�d� X�U�Ë Í—UIF�« Í—UL���ô« ŸUDI�« w� UN�{ r�� Ê√ l�u�� 200 u�M� w{U*« ÂUF�« ‰ö� W�bI*« WLUF�« w� ƉU�— —UOK�

„ö�√≠…b� W�—UIF�« U??I?H?B?�« WLO� XGK� WJ� w� w{U*« ÂUF�« X�d�« w��« …œU??�e??� ‰U?? �— —U??O?K?� 200 w??�«u??� l�u�*« s�Ë ¨tK�� Íc�« ÂUF�« vK� «c??N?�  U??I? H? B? �« W??L?O?� q??B? � Ê√ Ÿe� V��� «—UOK� 250 v�« ÂUF�« œb� cOHM�� ‰“UM*« ·ô¬  UOJK� W�dJ*« WJ� w� WLN*« l�—UA*« s� ŸËd??A?�Ë W??�d??z«b??�« ‚d??D?�« UNM�Ë d�uD�Ë 5H�dA�« 5�d(« —UD� ÆWOz«uAF�« ¡UO�ô« WM�K�« f??O? z— b??�√ p??�– `?? {Ë√ W??�—U??�? �? �« W??�d??G??�U??� W?? �—U?? I? ?F? ?�« ¨ ‘U�— u�√ `�U s� —uBM� W�dJ*« WJ0 WO�UMB�« W�Ë«b�*« W�uO��« s� W�dJ*« WJ� VOB� Ê√ U�{u� v�≈ ΫdOA� 45% w�«u� WJKL*U� W�—UIF�« ‚u��« w� ÆW�dJ*« WJ� q�«œ l�—UA� w� …dL���� UN�« w� W�—UIF�« WM�K�« s� …—œU WO�Ë√  «d�bI�  —U�√Ë ¨m�U�*« Ác� ‰u�b� œu�u� ŸUDI�« «c� Ê√ v�« W�dG�«

r�� —b??� W�œUB��«  «¡U??B?�≈ Ê√ ”bMN*« 5?Ò ?�Ë w� mK� t�Q� ÍœuF��« Í—UIF�« ŸUDI�« w� —UL���ô« t�uK�� ÎUO�UO� ÎUL�— Â2012 w�U(« ÂUF�« nB�M� —U??L?�?�?�ô« r??�?� ‰«e???� ô U??L?O?� ¨‰U?? ?�— —U??O?K?� 900 —UL���U� ÎUCH�M� ¡UM��« œ«u??�  U�UM ŸUD� w??� w� —U??L? �? �? �ô« r??�?� s??� W??zU??*« w??� 9.5 u??�?� mK�� u/ Ê√ v??�≈ —U???�√Ë ¨ÎU? �u??L? � WOK�u���«  U??�U??M?B?�« ŸUD� w� l�u��U� j��—« U�—uD�Ë ¡UM��« œ«u� W�UM W�—U'« tF�—UA� WLO� —bI� Íc??�« bOOA��«Ë ¡UM��« —ôËœ ÊuOK�d� 2.5 u�M� 2020 v�� WOK�I��*«Ë ÆW�œuF��« WO�dF�« WJKL*« UNO� U0 ZOK)« ‰Ëœ qJ� 100 d��_ WO�UL�ù« WLOI�« Ê√ ”bMN*« ·U??{√Ë œËb�� ÊU� WO�OK)« ‰Ëb�« w�  2011 ÂU� w� ŸËdA� u�� W�—UIF�« l�—UA*« WLO� XKJ�Ë ¨—ôËœ ÊuOK�d� 1.2  «—U??�ù« w� —UIF�« ŸUD� q��«Ë ¨UNM� W�*« w� 50 —UIF�« ŸUD� ¡U�Ë —ôËœ —UOK� 319 u�M� v�Ë_« W��d*« Æ“—ôËœ —UOK� 219 WLOI� WO�U��« W��d*« w� ÍœuF��« …b�Ë n�√ 100v�≈ W�U�� U�b�Ë …b� WM�b� Ê√ `{Ë√Ë WOMJ��«  «b�u�« s� …b�  U�UO��« Ê√Ë ¨ÎU�uM� WOMJ� Ê√ v�≈ ΫdOA� ¨…b�Ë ÊuOK� u�M� —bI� Â2020 ÂU� v�� …b� w� U�bOOA� r�� w��« W�—UIF�«  PAM*«  «d�bI� Ϋd��F� ¨‰U�— —UOK� 200 s� qI� ô Í—U'« ÂUF�« ‰ö� …dO�Ë …œU�“ W�U� w� n�UC�� Ê√ sJ1 WLOI�« Ác� Ê√ Æb�b'« ÍœöO*« ÂUF�« ‰ö� ¡UM��«Ë bOOA��«

„ö�√≠…b� q�I*« ”—U???�21 – 18 s??� …d??�?H?�« ‰ö??� oKDM� f�d� w�Ëb�« ÊUJ�ù«Ë q�uL��«Ë —UIFK� …b� ÷dF� d��F� Íc??�«Ë …dA� W�œU(« t??�—Ëœ w� 2013 2013 ·«d??�S??� p??�–Ë WIDM*« w??� W??�—U??I?� …d??�U??E?� d??�?�√ WE�U�� W??�U??�√Ë …b?? � W??�d??� w??� W??�—U??I?F?�« W??M?�?K?�« U�b�MLK� w�Ëb�« …b??� e�d� tMC��� Íc??�«Ë …b??� wJK*« uL��« V�U W1d� W�U�d� …b��  UO�UFH�«Ë ÆW??�d??J?*« W??J?� WIDM� d??O? �√ q??B?O?H?�« b??�U??� d??O? �_« pM� w� „uM� WF�—√ W�U�—Ë W�—UA� ÷dF*« bNA�Ë w��«d�« · dB�Ë ¨Í—U���« wK�_«Ë ¨…d�e'«Ë ¨œö��« W�—UIF�« tOI� bL�√ W�uL��Ë pOKL��« —«œ V�U� v�≈ ¨WK�UA�« W�—UIF�« W??�d??A?�«Ë ¨Êœô s??� W�uL��Ë ¨ s� d��√ v�≈ W�U{ùU� ¨bM�ô ZMO� W�uL��Ë ¨ÊuOJ�Ë q�u9  U�d� fL�Ë ¨—UIF�« ‰U�� w� ÎU{—U� 80> ÷dFLK� WLEM*« WM�K�« fOz— `??{Ë√¨ t�N� s??� w� W�—UIF�«  «—UL���ô« r�� Ê√ “”bMN*« bL�√” ¨‰U�— ÊuOK�d� 2 s� d��√ mK� W�œuF��« WO�dF�« WJKL*« ‚u� d��Q� WO�U��« W��d*« q�% WJKL*« qF�� U??2 —bI� W�—UIF�« ◊U�Ë_« Ê√ UHOC� ¨r�UF�« w� Í—UI� 5�ö�4.5 u�M� WOMJ��«  «b�u�« s� W�œuF��« W�U� r�� —bI� ULO� Â2020 ÂUF�« ‰uK�� WOMJ� …b??�Ë U�uM� ‰U?? �— —U??O? K? �117 w??�«u??�?� w??�U??J?�ù« q�uL��« w{«—_« s� l�d� d�� 5�ö�110 W�U�� ‰öG��ô Æb�«e�*« w�UJ��« uLM�« WN�«u* —UL���ö� W(UB�«

á«bô°ûdG ¿óe ‘ äÉ££îŸG øe OóY ôjƒ£J

„ö�√≠ÂU�b�« UN��U�� ‰œUF� w��« d�)« WE�U�� »uM� W�e�eF�« UDD�� d�uD�Ë WOLM� vK� WO�dA�« WIDM*« W�U�√ nJF� dU� s� ‰UL� ”bMN*« WO�dA�« WIDM*« W�U�Q� l�—UA*«Ë dOLF�K� 5�_« qO�Ë `{Ë√ YO� ¨d�)« WM�b� W�U�� W�U�√ q�� s� U�uM� …bL�F*« WO�U*«  «œUL��ô« o�Ë  UDD�*« pK� WOLM� vK� UO�U� qLF� d�)« W�bK� Ê√ r�K*« 294 jD�� UNM�  UDD�*« pK� s� œbF� ‰U� Ì “U$≈ oI%Ë q�«d� …b� X�d� UN�√ «b�R� ¨WO�dA�« WIDM*« WK�d*« w� 2Ø43 jD�� ULMO� Ÿ—«uA�« lOL� `�H� w�U(« ÂUF�« W�UN� tK�«d� d�¬ wN�M�� Íc�« 92 jD��Ë ÆjD�*« Ÿ—«u� s� 75% `�� UNM� Z�MO� w��« W��U��« vK� VFB� U2 Èd�_« WO�uJ(«  UN�K� WF�U�  U�b� Í√ œu�Ë Âb� s� w�UF� W�e�eF�«  UDD�� Ê√ v�≈ —U�√Ë 5� oO�M� œu�u� ÎU�uM� ¨UN��KH� bF� Ÿ—«uA�« dH� VM&Ë ÂUF�« ‰U*« —bN� ÍœUH� W�KH��« ‰UL�Q� ¡b��« W�bK��« v�� Ÿ—«uA�« W�KH� Âb� …—ËdC� p�–Ë Èd�_« WO�b)«  UN'«Ë WO�dA�« WIDM*U� ÁUOLK� W�UF�« W�d�b*«Ë W�bK��« ÆrNK�� s� ÁUOLK� W�UF�« W�d�b*« l�—UA� cOHM� s� ¡UN��ô«

% 65 ìÉHQCÉH ¥ô°ûdG IôgƒL »ªgÉ°ùe ¥ƒ≤M ±ô°U

ÆUNOK� ‰uB(« ‰U� 5L�U�LK� UN�œU�≈Ë U�U�� v�≈ m�U�*« q�u% WOKL� w� WM�K�« √b���Ë X??�œË ¨ÂœU?? I? ?�« 5??M??�ô« Âu?? � s??� ¡Î «b?? �? ?�« 5??L? �U??�? *« W�d� rN�U�UO� «u�b�� Ë√ «uK��� r� s�c�« 5L�U�*« Æœö��« pM� ŸËd� Èb� rN�«bM��� rOK��

„ö�√≠÷U�d�« UN�UL��« w� W�—UIF�« UL�U�*« WM'  d�√ ÷—√ WLO� q�U� ·d w{U*« Ÿu��_« ‰ö� w�UL�S� 5L�U�LK� ‚d??A?�« …d??�u??� WL�U�� ¡Î UM� % 65 WOzb�� ÕU�—√ W��M�Ë ‰U�— ÊuOK� 768 ÊuOK� 463 WLOI� 5L�U�LK� UNFO� - rN�« vK� ƉU�— WL�U�*« W�«—œ ‰ö� s� UN� 5�� t�√ X�{Ë√Ë WL�U�*« V�U Ê√ w�u�UI�« V�U;« d�dI�Ë ¨UN� t� ÕdB*« rN�ô« s� …œU�e�U� rN�√ lO�� ÂU� W�UMB�«Ë …—U���« …—«“Ë s� t� ÕdB*« ÊU� YO� 463 WLOI� rN�√ ŸU??� ULMO� ‰U??�— ÊuOK� 432 WLOI� p�c�Ë d�uD��« ‰ULJ��« m�U�� v�≈ W�U{≈ ¨‰U�— ÊuOK� WL�U�*« V�U W��UD� w� U�—«dL��« WM�K�« b�R� d�uD�K� wI��*« mK�*« p�c�Ë …œU�e�U� UN� V��J*« m�U�*U�


AMLAK 8

ôjô≤J

I S S U E N O : 4 2 - 3 T H Y E A R - S A T . 1 6 F e b . 2 0 1 3 ‫ ﻓﺒﺮﺍﻳــﺮ‬16 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ‬- (42 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

% 48 W��M� «Î u/ bN�

è«∏ÿÉH á∏ªµà°ùŸG á«FÉ°ûfE’G ™jQÉ°ûŸG ᪫b Q’hO QÉ«∏e 60 øe ÌcCG »°VÉŸG ΩÉ©dG ∫ÓN „ö�√ ≠ ÷U�d�« w� tIOI% - UL� % 48 W��M� «Î u/ w{U*« ÂUF�« ‰ö� ZOK)« WIDM� w� «¡UA�ù« ŸUD� bN� …œU�“ UÎ C�√ l�u��Ë Æ—ôËœ —UOK� 46.5 mK�� WKLJ��*« WOzUA�ù« l�—UA*« WLO� XGK� U�bM� 2011 ÂUF�«  «¡UA�ù« l�—UA� WLO� qB� Ê√ dE�M*« s� YO� ¨2013 ÂUF�« w� ŸUDI�« u/ w� % 19 W��M� WO�U{≈ Æ—ôËœ —UOK� 81.6 mK�� WKLJ��*« ‰ULJ��« - YO� ¨o��� qJA� UN� «Î —bI� ÊU� U2 q�√ X�U� …œ—«u�« ÂU�—_« Ê√ s� r�d�« vK� p�–Ë Æ2012 ÂUF�« w� w�OK)« ÊËUF��« fK�� ‰Ëœ WIDM� w� —ôËœ —UOK� 68.7 WLOI�  «¡UA�≈ l�—UA�

á«Yƒf IõØb

bO�¢ W�d� UN�d�√ W�«—œ XF�u� ’uB)« «c� w�Ë w�OK)« dOLF��«Ë ¡UA�ù« ŸUD� oI�� Ê√ ¢l�—UALK� w�U� 5� ÕdD�� w��« U�ËdA*« qCH� WO�u� …eH� Æ—ôËœ —UOK� 286 WLOI� 2016Ë 2012 rO� qOUH� W�—UI0 t??�√ v??�≈ W??�«—b??�«  —U???�√Ë ¨X��« ZOK)« ‰Ëœ w� UN�d� r�O� w��«  U�ËdA*« ŸuL�0 d��_« VOBM�U� d�Q��� W�œuF��« Ê√ 5�� …b��*« WO�dF�«  «—U???�ù« UNOK� ¨—ôËœ —UOK� 119 —UOK� 26 WLOI� dD� r� ¨—ôËœ —UOK� 75 ŸuL�0 Æ—ôËœ WMDK� sKF� Ê√ l�u�*« s� ¨ZOK)« ‰Ëœ WOI� w�Ë ¨—ôËœ —UOK� 30 UN�LO� “ËU���  U�ËdA� s� ÊUL� r� ¨—ôËœ —UOK� 25 UN�LO�  U�ËdA0 X�uJ�« UNOK� Æ—ôËœ  «—UOK� 10 UN�LO�  U�ËdA0 s�d���« WL� ¨ ÊUHO�U�Ë√ b�u�œ≈  UO�UFHK� bO� fOz— ‰U�Ë WO����«WOM��«ŸUD�w�uLM�U�‰ƒUH�K�u�b�…dO��»U��√ t��ƒ— sJ1 ô uLM�« s� ŸuM�« «c�Ë ÆdOLF��«Ë ¡UA�ù«Ë ¡UA�ù« ŸUD� Ê_ «dÎ E�Ë ¨r�UF�« w� d�¬ ÊUJ� Í√ w� ¨‘UF��ô«Ë ëËdK� QON��Ë t�O�U� bOF��� √b� dOLF��«Ë UN&«u� qL�� w� WO�U��≈ …œU�“ ZOK)« ‰Ëœ bNA�� ÆWK�I*« l�—_«  «uM��« ‰ö� WOK;«  U�dA� Èd�√ ’d� WL� ¨Èd�_« WO�dF�« ‰Ëb�« w�Ë ‰U�� w� «Îb�«Ë «uÎ / bNA� w��« ‚«dF�« w�  ôËUI*« Ê√ l�u�*« s�Ë ¨qIM�«Ë  «—UIFK� WO����« WOM��« d�uD� Æ2012 W�UNM� —ôËœ —UOK� 35 v�≈ UNO� ‚UH�ù« qB�

% 9 UN���� mK�� WO�u� WB� q�UI� ¨WO�u��« WB(« ÆW�UOC�« ŸUDI�

QÉ≤©dG ¢TÉ©àfG

sL{ l�—UA*« ¡«d�S� WIDM*« U�uJ�  d�U�Ë r�—Ë ÆVKD�« p�c� WO�K� W�Ozd�«  U�UDI�« s� œb� Î UCH�M� vI�� Í—U���« Í—UIF�« ŸUDI�« ‘UF��« Ê√ ŸUDI�« w� “d�� …b�b� Î Ud� „UM� Ê√ ô≈ ¨¡wA�« iF� UN�√ u�Ë ¨rOKF��«Ë Wze���«Ë W�UOC�«  U�UD�Ë wMJ��« Æ…—c� WLE�M� …dO�u� X�U� Î «b�«— qJ� w*UF�« œUB��ô« tO� ‰«e�U� Íc�« X�u�« w�Ë w�  «¡UA�ù« ŸUD� Ê≈ ‰uI�« sJL*« sL� ¨w��� qJA�  «—uJ�b�« ŸUD�Ë ¨w�OK)« ÊËUF��« fK�� ‰Ëœ WIDM� ULNL�“ Ê«bOF��� ¨t� j��d*«  «eON���«Ë WOK�«b�« Æs�«d�« X�u�« w� UL�u/Ë WOK�«b�«  «—uJ�b�«  ôËUI� ‚u??� WLO� Ê√ r??�—Ë w�OK)« ÊËUF��« fK�� ‰Ëœ WIDM� w�  «eON���«Ë UN�√ ô≈ ¨o��� qJA� UN� Î UF�u�� ÊU� U2 q�√ X�U� w�Ë ¨—ôËœ —UOK� 7.86 mK�� 2012 ÂUF�« w� XGK� w� WK��*« WLOI�U� W�—UI� % 56 W��M� …œU�“ q�9 s�Ë ¨—ôËœ —UOK� 5.04 XGK� w��«Ë 2011 ÂUF�« 9.2 v�≈ 2013 ÂUF�« w� % 17 W��M� lH�d� Ê√ l�u�*« Æ—ôËœ —UOK� W�UOC�« ŸUD� ‚uH�� Ê√ 2013 ÂUF�« w� l�u�*« s�Ë  «eON���«Ë WOK�«b�«  «—uJ�b�«  ôËUI� ‚u� sL{ WB� d��√ w�U� vK� qB�O� ¨Í—U���« ŸUDI�« vK� —ôËœ —UOK� 1.2 s� 31% W��M� WLOI�« …œU�e� ¨WO�u� Æ—ôËœ ÊuOK� 1.57 v�≈

l�—UA� l� ¨Wze���« ŸUD�Ë w�D�« ŸUDI�«Ë rOKF��« «—UOK� 3.3Ë —ôËœ  «—UOK� 5.2 WLOI� WKLJ��� Æw�«u��« vK� —ôËœ —UOK� 2.4Ë —ôËœ Î q�«d*« wzUM� «u/ 2013 ÂUF�« bNA� Ê√ `�d*« s�Ë ŸUD�Ë wMJ��« ŸUDI�« sL{  «¡UA�ù« l�—UA� w� QD�√ u/  ôbF0 sJ�Ë Í—U���« ŸUDI�«Ë Wzd���« —UOK� 30.7 WLO� v�≈ % 13Ë % 4Ë % 4.4 mK��Ë vK� —ôËœ —UOK� 13.8Ë —ôËœ —UOK� 2.5Ë —ôËœ 5�UDI�«Ë W�UOC�« ŸUD� w� l�—UA*« Ê√ bO� ¨w�«u��« % 27 mK��Ë Ÿd�√  ôbF0 uLM�� w�D�«Ë wLOKF��« —UOK� 8.8Ë —ôËœ —UOK� 27 WLO� v�≈ % 79Ë % 69Ë bNA��Ë Æw�«u��« vK� —ôËœ  «—UOK� 5.9Ë —ôËœ w� wLOKF��« ŸUDI�«Ë W�UOC�« ŸUDI� WO�u��« WB(« 2013 ÂUF�« w� WKLJ��*« l�—UA*« WLO� V��� WIDM*« ¨% 9 v�≈ % 3.8 s� % 137 W��M� Î U�u�K� Î «u/ Æw�«u��« vK� % 11 v�≈ % 4.7 s� % 134Ë ‚u��« w� ŸUD� d��√ WOMJ��« WOM�_« l�—UA� vI���Ë UN�ULJ��« l�u�*« l�—UA*« —«bI� V��� W�—UIF�« ¨38% UN���� mK�� WO�u� WB��Ë ¨2013 ÂUF�« w� 17 W��M� WO�U��« W��d*U� W�—U���« l�—UA*« UNOK��Ë vK� wLOKF��« ŸUDI�« ‚uH�� Ê√ l�u�*« s� sJ�Ë ¨% s� % 11 W��M� W��U��« W��dLK� bFB�Ë W�UOC�« ŸUD�

% 48 áÑ°ùæH ƒ‰

UN� Î «—bI� ÊU� U2 q�√ X�U� …œ—«u�« ÂU�—_« Ê√ r�—Ë bN� WIDM*« w� «¡UA�ù« ŸUD� Ê√ ô≈ ¨o��� qJA� 2011 ÂUF�« w� tIOI% - UL� % 48 W��M� Î «u??/ mK�� WKLJ��*« WOzUA�ù« l�—UA*« WLO� XGK� U�bM� W��M� WO�U{≈ …œU�“ Î UC�√ l�u��Ë Æ—ôËœ —UOK� 46.5 dE�M*« s� YO� ¨2013 ÂUF�« w� ŸUDI�« u/ w� % 19 81.6 mK�� WKLJ��*«  «¡UA�ù« l�—UA� WLO� qB� Ê√ Æ—ôËœ —UOK� w� …b�b'«  «¡UA�ù« l�—UA� WLO� l�u�� 5� w� Ê√ Ventures ME W�d� d�dI� V��� WIDM*« —bI� l�—UA� WO�d� l�u� l� ¨2013 ÂUF�« w� lH�d� ‰ö� 5�ËUI*« v�≈ —ôËœ —UOK� 64.5 mK�0 UN�LO� YK��« mK�� …œU�“ r�d�« «c� dNE�Ë ÆWK�I*« 12‰« dN�_« ÂUF�« w� UN�O�d� X9 w��« l�—UA*« WLO� w� % 33 Æ—ôËœ —UOK� 48.4 UN�LO� XGK�Ë 2012 WOMJ��«  U�UDI�«  —b??B??� ¨2012 ÂU??F??�« w??�Ë WKLJ��*« l�—UA*« ‚u� W�UOC�« ŸUD�Ë W�—U���«Ë —ôËœ —UOK� 12.2Ë —ôËœ —UOK� 29.4 WLOI� WIDM*« w� Æw�«u��« vK� —ôËœ —UOK� 5.5Ë

᪡e äÉYÉ£b

ŸUD� ¨WKLJ��*« l�—UA*« w� 5LN*« 5L�U�*« s�Ë


I S S U E N O : 4 2 - 3 T H Y E A R - S A T . 1 6 F e b . 2 0 1 3 ‫ ﻓﺒﺮﺍﻳــﺮ‬16 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ‬- (42 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

ôjô≤J

9 AMLAK

É«côJ ‘ º¡JGQɪãà°SG ¿hòØæj ¿ƒ«é«∏ÿG ¿hôªãà°ùŸG

„ö�√≠…dI�« w� rN�«—UL���« cOHM�� »dF�«Ë 5�OK)« s�dL���*« s� dO�� œb� t&« WOJ�d�_« ‚«u�_« w� rN�«u�√ a{ vK� UÎ I�U� «ËœU��« Ê√ bF� ¨ UO�d� W�Ëœ VK� vK� ŸUH�—« w� rN�«—UL���« XN&« b�Ë ¨Êu�b�U� WKI�*« WO�Ë—Ë_«Ë UO�¬Ë U�Ë—Ë√ s� —UL���« o�œUM p�– w� rN��—U�Ë ¨WO�d��« ‰u_« Æ…b��*« U�ôu�«Ë

w�d��« ¡«—“u?????�« f??O??z— ‰U???� Èd???�√ W??O??�U??� s???�Ë UOKL� iF� wGK� b� t��uJ� Ê≈ ∫ÊU???�Ëœ—√ VO� ‰U�0 «bNA���  UF�u��U� n� r� UN�_ WB�B)« Æ“UG�« l�“u�� XMJ�U� W�d�Ë —u�'«Ë ‚dD�« lO� „d�d�� WJ�� l� WO�u�eHK� WK�UI� w� ÊU�Ëœ—« ‰U�Ë UM�b� X�U� t�_ WB�B)«  UOKL� iF� wGK� U0—ò WOC� rOOI� bOFM� ‰U�*« qO�� vK�Ë ÆvK�√  UF�u� Æå—u�'«Ë ‚dD�«

bN� …dO�_« …d�H�« Ê√ Î UHOC� ¨d�«d�� dN� bF� X�Ë Í√ ZOK)« vK� dB�I� ô UNMJ� ¨ZOK)« s� W�u�K�  UI�b� Ær�UF�« ¡U��√ lOL� s� s�dL���*« lOL' b�9 q� ¨jI�

»cÎdG OÉ°üàb’G ƒ‰

‰ö� U�Ë—Ë√ w� u/ Ÿd�√ w�d��« œUB��ô« q��Ë l�«d� wK�«b�« VKD�« sJ� ¨WzU*U� 8.5 ŸUH�—U� 2011 bF� uLM�« WO�UB�« «—UL���ô«  œU�Ë ¨w{U*« ÂUF�« Æ…b�b� ‚«u�√ w� UN�«—œU  U�dA�« l�uM�

«d�R� q�b� wJ� ¨“—u� W�—UL���ô« W�—b�«  «bM� dO�� UN�KD� w��« WO�UOI�« —UL���ö� o�œUMB�« s� ÆbK� ÍQ� `M9 w��« e??�œu??� X??�U??�Ë u�Ë ¨Ba1 nOMB� UO�d� s� …b????�«Ë W??�—b??� q???�√ Í—U??L??�??�??�ô« nOMB��« 5M�ô« WO�U��≈ …dE� l� ”—b� Ê√ q�� UN�≈ ¨w{U*« ÃU�% ¨UO�d� nOMB� l�— UN�—b� …œU??�“ v�≈ …dO�_«  U�bB�« ’UB��« vK� e�� iH�� W??O??�—U??)« W�—U'«  ö�UF*« »U�� Æw�M�_« w�UO��ô« l�— Ë√ w�UF�Ë ¨W�uI�«  «—œUB�« œuI� Ê√ e�œu� XF�u�Ë WzU*U� 3.8 v�≈ w�d��« uLM�« nOH� qJA� wK;« VKD�« XCH� œUB��ö� Ê“«u��« …œu� Ê≈ ∫WKzU� ¨w�U(« ÂUF�« ÆW�—U'«  ö�UF*« »U�� e�� qFH�U� W�—œ UO�d� e�œu� `M9 Ê√ „«d�_« 5KK;« s� dO�� l�u�Ë b�Q� W�«e�K� d�b� ‰U�Ë ¨w�U(« ÂUF�« ‰ö� —UL���ô« w� UNHOMB� e�œu� l�d� Ê√ l�u�*« s� ¨WO�d��« „uM��«

ájõ› óFGƒY

UI�b� …œU�“ v�≈ w�d��« Íe�d*« pM��«  U�UO� dOA�Ë —UOK� 35 WK��� WzU*U� 60 W��M� w{U*« ÂUF�« k�U;« …œU�“ V�U�ú� W�uKL*«  «bM��« k�U�� XII�Ë ¨—ôËœ —UE�√ t���Ë Æ2012 ÂU� —ôËœ —UOK� 16 l�«u� WO�U bz«u� ¡«—Ë 5�U��« W�—UL���ô« o�œUMB�« Íd�b�  «—UL���« W�u� V�d� w��« WO�d��« ‰u_« v�≈ ¨qC�√ ‰U*« ‚«u�√ ZC� b�«e� qCH� p�–Ë ¨WO�M�_« k�U;« W�—œ vK� ‰uB(« w� ‰U�ü« p�c�Ë ¨ÍuI�« uLM�«Ë ÆWO�U� nOMB� W�d� s� W�—UL���ô« nOMB��« bL�√ .dO�U� Íb�d� w�U� pM� w� ÂUF�« d�b*« ‰U�Ë l�u��Ë ¨ÎUF�«d� q��� …bzUH�« —UF�√ Ê≈ ∫.—bK� r�_« sJ� ¨…d�H� WCH�M�  U�u��� bM� U�ƒUI� Æw�«—œ qJA� XF�«d� UO�d� w� WOH)« d�U�*« Ê√ ¨w{U*« d�L�u� w??� UO�d� g�O� W??�U??�Ë X�M�Ë ÆÎU�U� 18 cM� UN� Í—UL���« nOMB� W??�—œ ‰Ë√ bF� t�≈ ∫‰«—« ‰«œ—« pM� g�« ÂU� d�b� VzU� ‰U??�Ë WO�d��« ‰u_« vK� VKD�« œ«“ ¨g�O� nOMB� l�— ¨UMO�≈ Êu�Q� V�U�_« s�dL���*« Ê√ W�—b� ¨Êü« v�� tJM� Ê√ Î UHOC� ¨WO�d�  «—«b≈ W�√ ¡«d� Êu{dF�Ë ÆWO�d��« …dOK�U� …b�b� s�œ  «Ëœ√ —«bù bF���

Qɪãà°S’G ≥jOÉæ°U

Èb�≈ s� ÊU� Í—UL���« nOMB� v�≈ UO�d� ÃU�%Ë b�« œ—b�U��Ë e�œu� 5??�d??�_« nOMB��« w��U�Ë

‰U�— ÊuOK� 250 WHKJ�� WO�dA�U� W�O�K� WI�b …b�b� WO�UM WM�b� W�U�≈ Æ qLF�« ¡b�� Î «bON9 U��d� ÁœUL��« r�O� WO�UMB�« WM�bLK� ÂUF�« sLC��� …b�b'« WO�UMB�« WM�b*« Ê√ v�« dO�'« ”bMN*« —U�«Ë d�¬Ë s�_« e�d� q�� WO�U�_« WO�uJ(« U�b)« q� œu�Ë WO�uJ�  U�b�Ë dL�_« ‰öN�«Ë ·UF�û� Y�U�Ë w�b*« ŸU�bK�  UD��Ë WOK;« „uM�K� ŸËd� dO�u� r�O� UL�ÆÆ WK�UJ�� WHK��� 5H�u*« sJ�Ë ‘—u??�« ‰UL�_ W�“ô …b�U��  U�b�Ë œu�Ë ¡U��_« W�U�√ ÂuI�� ·U{√Ë ¨÷«d�_« …œbF�� W�—«œ≈ V�UJ�Ë  U�U�*« dO�u� q�√ s� ‘—u�«  UBB��Ë œbF� rz«u� dO�u�� hOB�� r�O� UL� ¨ …b�b'« WO�UMB�« WM�b*« sL{ UN� W�“ö�« V���Ë ¨  UO�O�«d��«Ë  UF�u��« V��� Èd??�√  U�U�� qJ� l��� …b�b'« WM�b*« W�U�� Ê√ v�« «dOA� ¨ q�I��*«  UF�u� …b�b� ‘—Ë Í√ V�u��� UL� ¨ ¡U��_U� WO�U(« WO�UMB�« ‘—u�« sJ1Ë q�_« vK� WD�u�*«Ë W��dI�«  U�b*« w� UN�O�Q� r�� ÆWOK�I��*« l�u��«  UO�UJ�≈ sL{ WM�b*« lO�u�

„ö�√ ≠ ÂU�b�«

s� œb� l� ÊËUF��U� W�O�� «uD� ¡U��_« WIDM� W�U�√ Èd& WM�b� W�U�ù ‰U�— ÊuOK� 250 u�� —UL���ô s�dL���*« s� œb� “ËU��� W�U�� vK� ¡U��_« j�u� W�O�K� WI�b …b�b� WO�UM Íe�— —U��≈ s� ÊËdL���*« bOH��� YO� ¨ l�d� d�� n�√ 560 Æ W�U�_« v�≈ UN�œU�≈ q�� b�_« q�u� l�u�*«s� ∫‰U�ËdO�'«bN�”bMN*«¡U��_« WIDM�5�√p�–`{Ë√ ‰UL�_« ¡b� s� dN�√ 6 ‰ö� ŸËdALK� WO����« WOM��« ¡UA�≈ r�� Ê√ W�“ö�« w�U�*«  U�� t�UL��« bF� ŸËdA*« d�u� YO� ¨ WOzUA�ô« s� hK��K� ¡U��_« W�U�√ WD� l� o�«u�� w��« WO�UMB�« ‘—uK� w��«Ë ¡U��ô« Èd�Ë Êb� ÂuL� w� …dA�M*« WOz«uAF�« ‘—u�« s�dL���LK� U�dO�Q�Ë UNBOB�� r�O� ‘—u�« Ê√ v�« ò Âu??????O�« d�UM*« t�uA� Ë√ ¨ 5M�«u*« WI�UC�Ë ÃU�“≈ w� UNM� dO�J�« V���� ¨ ‰UL�_«Ë  UBB���« V��� p�– ÊuJ� YO�� rEM� qJA� …œU�≈ v�« ·bN� ŸËdA*« Ê√ v�« «dOA� ¨s�œUO*«Ë Ÿ—«uAK� W�UF�« w�UM hB�� qJ� …œb��  U�U�� hOB�� r�� YO��Ë U0 rEM� qJA� b�b� dI� v�« UN�UI��«Ë WO�UMB�« ‘—u�« WKJO� jD�LK� …dO�_«  U�LK�« v??�« Î U��ô ¨ VKD�« V��� wMN�Ë ò ?� —U�√Ë ¨ ¡U��_« WIDM0 ÈdI�«Ë ÊbLK� ÂUF�« qJA�« vK� k�U��


A M L A K 10

ôjô≤J

I S S U E N O : 4 2 - 3 T H Y E A R - S A T . 1 6 F e b . 2 0 1 3 ‫ ﻓﺒﺮﺍﻳــﺮ‬16 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ‬- (42 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

∫rOLB��«Ë q�uL��«Ë ÊUJ�ù« U�dA� …dO�� W�—UA� j�Ë

óMC’G GóZ »∏NGódG º«ª°üàdGh á«fɵ°SE’Gh ájQÉ≤©dG ™jQÉ°ûª∏d øµ°ùe ¢Vô©e ìÉààaG s� UN� U* p�–Ë UOHA��*«Ë  UF�U'«Ë ”—«b*« w� ÆUNFL���Ë UN�d�√ ÁU& dO�� —Ëœ

¢Vô©ŸG IÉYQ

U�d� s??� œb??� W�U�d� sJ�� ÷dF� vE�� W�dA�« Êu??J?�?� Y??O? �¨ s??J?�?�«Ë Í—U??I? F? �« d??�u??D?�?�« W�d�Ë ¨UO�Oz— U??O?�«— dAM�«Ë ÀU��ú� W�œuF��« W�uL�� U�√ ¨UO�U� UO�«— ÊuJ�� ÊU??�—_« l�—UA� w�«d�« wN� W�—UIF�« Ê«bOF� s??� tK�« b�� ÊULK� Æ÷dFLK� w��c�«

É«eÓYEG É«YGQ ∑ÓeCG

W�U�— w� WO�ö�≈Ë WOH� U��R� …b� „—UA� …U�d�« W�bI� w� ¢ „ö�√ ¢ WHO� w�U�Ë ÷dF*« j�Ë_« ‚dA�« w�HO� v�≈ W�U{ùU� ¨ 5O�ö�ù« ÆW�œUB��ô«Ë ÷dF� d??�√ vK� ÊuLzUI�« hB� d??�¬ ÊQ??� w??�Ë s� «dO�� «¡e� WO�UJ�ù«Ë W�—UIF�« l�—UALK� sJ�� w� p�–Ë ¨ W�uHD�« W�U�— WOFL� `�UB� ÷dF*« l�— ÆWOFL'« œuN� e�eF�� WFz«— WO�U��≈ W�H�

UL� sJ��« q�u9Ë ÀU??�_«Ë —uJ�b�«Ë sJ��U� oKF�� ÊU??�—√ hOB�� l??� w�Oz— qJA� …√d?? *« ·bN��� 5L�� ÷dF*« nOC���Ë ¨UN�d�√ œ«d??�√ ¡«u??�?�ô wK�«b�« rOLB��« U��U�Ë W�—ULF*« W�bMN�« »öD� X�d�Ë l�UB� s� s� W�uL�� ÷dF*« w� „—UA�Ë W�öF�«  «–  U�dA�« s� b�bF�«Ë  U�ËdH*«Ë ÀU�_« qzU�ËË —UJ�√ .bI�� ÂuI�� w��«Ë rOLB��«Ë sJ�*U� w� WO�c�«Ë W��b(«  UOMI��«Ë W�UD�« dO�u�� W��b� WOMJ� l�—UA� UC�√ ÷dF*« g�UMO�Ë ¨w�U�*« bOOA� ÷dF*« ÊuJ� Ê√ dE�M� YO� WJKL*« w� …d� ‰Ë_ ÕdD� Æ…œbF�� WOMJ��« ‰uK�K� W�uM� WBM� hB��� Í—UI� ÷dF� ‰Ë√ sJ�� ÷dF� bF�Ë W�U� w??� ÷d??F?*« q??� YO� ¨WOMJ��« l??�—U??A?*« w??� 5�—UIF�« s�—uD*« s� «dO�� «œb� VDI���  UO�UF� 5�uL*« s� «œb�Ë 5�ËUI*«Ë ¨ WO�UJ�ù« l�—UA*« w� 5�bMN*«Ë w??�U??J? �ù« q??�u??L?�?�«  U??�d??�Ë „u??M? �? �«Ë Æ U�ËdH*«Ë wK�«b�« rOLB��«  U�d�Ë 5�—ULF*«Ë d�ú� hB�� ÷dF� t�Q� sJ�� ÷dF� œdH��Ë WK�UF�« …√d*« ·bN���Ë ¨sJ� s� W��U��« W�œuF��«

„ö�√≠÷U�d�« WO�UJ�ù«Ë W�—UIF�« l�—UALK� sJ�� ÷dF� UO�UF� ÂU�√ 3 …b*Ë b�_« «b� oKDM� ÂUI� YO� ¨ …—UO� W�d� l� ÊËUF��U� W�—UIF�« p�«“u� W�d� tLEM� Íc�« wK�«b�« rOLB��«Ë …œUF� W�U�d�  ôUH��ô«Ë ÷—UF*«Ë  «d9RLK� …—UO� e�d� dI0 ÷U�d�« w� WO�U��« …dLK� ¨ ÷U�d�U� WO�UMB�« W�—U���« W�dG�« fOz— q�«e�« bL(« tK�«b�� s� sL�d�« b�� —u��b�« ÆœuF� ‰« w�d� s� qBO� s� tK�«b�� dO�_« uL��« V�U ·«d�≈Ë

l�—UA*« vK� ¡uC�« jOK�� w� ÷dF*« r�U��Ë Íu�O� UL� ÷«d?? ?�ù«Ë q�uL��« ‚d?? �Ë W??O?�U??J?�ù« rOLB��« ‰U�� w� 5{—UF�« s� b�bF�« vK� ÷dF*« ¡UM��« w� W��b(« UOMI��«Ë  U??�Ëd??H?*«Ë wK�«b�« rOLB��«  UOMI� Àb�√ ÷dF*« ÷dF� UL� ¨YO�Q��«Ë l� V�UM�� w��« ¨ÀU??�_« s� …dJ��� ÖU/Ë wK�«b�« ¨«d�R� WJKL*« U�bNA� w��« W�—UIF�« WCNM�«

¢Vô©ŸG ±GógCG

·«b?? �_« s??� œb?? � oOI��� vF�� sJ�� ÷d??F? �

QÉ≤Yh øµ°S

sJ�� ÷dF� ‚öD�ô «œ«bF��ô« W�U� XKL��« wK�«b�« rOLB��«Ë W??O?�U??J?�ù« W??�—U??I?F?�« l�—UALK� qLA� w��«Ë W�—UA*«  U�dA�«  QON� Ê√ bF� ÀU�_«Ë ¨—uJ�b�«Ë q�uL��«Ë sJ��«Ë Í—UIF�« d�uD��«  U�d� ‰U�—Ë 5�—UIF�« s�—uD*« s� W��� W�—UA* W�U{ùU� …œbF�� WO�UJ�≈ l�—UA� Êu�dDO� s�c�« ‰UL�_« s� W??�?�U??�?�« W??�œu??F?�?�« d?? �_«  U??�U??O? �? �«Ë o??�«u??�?� ‰uK(« s� «œb� WO�U*«  U��R*« ÕdD�� UL� ¨sJ�� ÆsJ�*« vK� ‰uB(« w� 5��«dK� WOK�uL��«


äÉcöT QÉÑNCG

I S S U E N O : 4 2 - 3 T H Y E A R - S A T . 1 6 F e b . 2 0 1 3 ‫ ﻓﺒﺮﺍﻳــﺮ‬16 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ‬- (42 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

C

11 A M L A K

∫‰U�— «—UOK� 4 s� d��√ WHKJ��

¥Óª©dG IóL ´hô°ûe ¥Ó£f’ ÚjQɪ©ŸG Ú°Sóæ¡ŸGh ¢ù«FôdG §£îŸG Ú«©J M

Y

„ö�√≠…b� ÍœuF� ‰U�— «—UOK� 4.6 » …œËb;« W�œuF��« Êœô s� fK�� ”√d??� w��« WC�UI�« WJKL*« W�d� XMO� WO�UL�ô« WHKJ��« mK�� UL� ¨©wJ�d�√ —ôËœ —UOK� 1.2® ‰ö� s� bO�u�« dO�_« wJK*« uL��« V�U UN�—«œ≈ ÍœuF� ‰U�— —UOK� 75 w�«u�� WJKL*« WM�b� ŸËdA* »Ëd��U� W�d� s� ö� s� œuF� ‰¬ e�eF�«b�� s� ∫t�uI� bO�u�« dO�_« œb�Ë Æ©wJ�d�√ —ôËœ —UOK� 20® s��u� 7?? �Ë√ s??�Ëœu??� W??�d??�Ë ¨ÎU?O?�?O?z— ÎUDD�� wL�U�* W�e�� ÕU�—Q� œuFO� …b� WM�b� ŸËdA�¢ bI� -Ë Æ…b??� WM�b� ŸËdA* 5�—ULF� 5�bMNL� rO�«d�≈ ‰ö� ”bMN*« ‰U� t�N� s� Æ¢WJKL*« W�d� Â2012 d??�u??�?�√ dN� w??� ÊU??�u??� UN�b� qL� W??�—Ë WOK;«  «—UL���ô«Ë d�uD�K� ÍcOHM��« fOzd�« ÊULO*« s��u� 7�Ë√ s�Ëœu� W�d�Ë ¨»Ëd��U� w��d� l� WJKL*« W�dA� ÍcOHM��« fOzd�«Ë …—«œ≈ fK�� fOz—Ë YO� ¨w�U*« ÷dF�« v�≈ W�U{ùU� qLF�« ‚UD� ¡UN�ù WJKL*« W�d� …—«œ≈ fK�� uC�Ë Í—UIF�« d�uD�K� Íc�«Ë W�öLF�« l�—UA*« r�{√ s� …b� ŸËdA� bF� W�œUB��ô« …b� W�d� …—«œ≈ fK�� uC�Ë ¨WC�UI�« v�Ë_« WK�d*« sL{ p�–Ë ¨r�UF�« w� Ãd� vK�√ sLC�� ŸËdALK� s??I?�?*« w??�? O? �«d??�? �ô« j??O?D?�?�?�«¢ ∫JEC b�e� ŸUH�—U� …b� WM�b0 r�UF�« w� Ãd� vK�√ ¡UA�ù s� œbF� wKFH�« cOH��« ¡b??� b??�Ë tK�ƒ« v??�« q�UJ�*«  «—UOK� 4.6» —bI� WO�UL�≈ WHKJ��Ë d�� 1000 vK�  «uM�� r�UF�« w� Ãd� ‰u�« ¡UM� w� ¡b��«Ë Ætz«e�« JEC W�œUB��ô« …b� W�d� XKB�Ë ÆÍœuF� ‰U�— ŸËdA� u� W�œuF��« WO�dF�« WJKL*« w� W�œU� …b�b� ¡UA�ù wzUNM�« hO�d��« vK� Â2012 d�«d�� dN� w� r�œ Èb� fJF�Ë WO�UG�« U�œö� tI���� U�Ë V�UM�� q� JEC W�œUB��ô« …b� W�d� ¡U�d� qLA�Ë ¨Ãd��« Æ¢W�öLF�« l�—UALK� WLOJ(« …œUOI�« W�d�Ë 33.35% W��M� WC�UI�« WJKL*« W�d� s� ŸËdA� …—«œ≈ CS fK�� ŸUL��« ARAB «d�R� Amlak_26.5x16.pdf bO�u�« dO�_« ”√d�Ë UNK�11 w��«2/13/13 33.35% W��M� WO*UF�« —«d??�√ Jeddah 5:11WC�UI�« PM w� ¡U�dA�« —uC�� …b� WM�b� w� ‚öLF�« …b� Ãd� W��M� wK��d� s�� sL�d�«b��Ë ¨g??�?� ‰√u??L?� sL�d�«b�� sLC� Íc??�«Ë fK�LK� Y�U��« ŸUL��ô« W��M� …œËb;« W�œuF��« Êœô s� W�uL��Ë 16.67% YO� ¨ g�� ‰√uL�Ë Êœô s� `�UË wK��d� s�� q���Ë …b??� WM�b� ‰UL� ŸËd??A?*« lI�Ë ¨16.63% ÂbI��«Ë  «—uD��« d�¬ ¡U�dA�«Ë bO�u�« dO�_« ‰ËUM� dL�_« d���« vK� qD�Ë l�d� d�� 5�ö� 5.3 W�U��  «—«dI�« s� Ϋœb� c��« b�Ë Æ‚öLF�« …b� ŸËdA� w� W�uL�� l� Ãd��« ¡UM� bI� lO�u� - b�Ë Æd��Ô√ ZOK�Ë CM

MY

CY

CMY

K

WIDM*« w� qLF�«Ë sJ�K� W�«c'« s�U�_« qC�√ b�√Ë e�eF�Ë qLF�« ’d� ·ô¬ À«b���« v�« W�U{ùU�Ë «c� o�dH�« Êœô s� vO�� ”bMN*« U�œË Æ¢wK;« œUB��ô« r�b�« q�U� dO�u� v�≈ W�œuF��« Êœô s� W�uL�* wMH�« Saudi Bauer W�œuF��« —ËU� W�dA� w��O�uK�«Ë wMH�« ÆWIOLF�« U�U�ô« ‰UL�√ s� ¡UN��ô« r�� v��

ŸËdALK� Y�U��« U�U�_« bI� ¡U�—≈ U�“d�√ s�Ë WLN*« Saudi Bauer WO*UF�« WO�U*_« —ËU??� ÍœuF� W�dA� ·«d??�≈ X% ‰U??�— ÊuOK� 152¨856¨091 Á—b??� mK�0 oK�Ë ÆŸËd??A?L?K?� w??�?O?zd??�« —u??D? *« Êœô s??� W�uL�� t�≈¢ ∫rN�uI� g�� ‰√uL�Ë wK��d� s�� sL�d�«b�� WO*UF�« WO�UO��« r�UF*« b�√ ÊuJO� WJKL*« Ãd� ‰UL��U�

��������������

ájQɪãà°S’G ≥jOÉ�������������������� æ°üdG õFGƒL RôHCG ≥≤ëj ∫Éà«HÉc »∏gC’G

„ö�√≠…b� s??�“U??$ù« s�cN� t�œUF� s??� d�b� ¨¢ ‰U�O�U� w??K? �_«¢ “U??� Î ? zU??� Õd?? Ë ¨s??�e??O?L?*« bI�¢ ö d��√Ë WIDM*U� bz«d�« «Ëd??�?�« q�� ÊU??�e??zU??'« ÊU??�U??� X??�U??� 5�M�U� ¨WJKL*U� ‰uú� d�b� qH� ‰ö?? � …b??�b??� W??�?�U??M?� o�œUMB�« Íd�b� ez«u� “d�√ s� ¨MENA FM e??z«u??� l??�“u??� j�Ë_« ‚dA�« w� W�—UL���ô« ���������������������������������������������������� UN��UJ� b??�R??� ULNO�KJ� ‰U�O�U� w??K?�_« Ÿ«e??�? �«Ë UNKH� ‰ö?? � MENA FM U??O?I?�d??�√ ‰U??L? �Ë � ÍuM��« ‰Ëœ Èu���www.cityscapejeddah.com/AMK������������ vK� ÎU?�U??$ d??�?�_«  «Ëd??�? �« d�bL� Æw�œ w� Ϋd�R� rO�√ Íc??�« dA� l�«d�« ������������� w� s��¢ Ê«—b??� l�U�Ë Æ¢w�OK)« ÊËUF��« fK�� qC�√ …e??zU??� v??K?� ‰U??�?O?�U??� w??K? �_« X??I?�?�?�«Ë ¨UMzöLF� t�bI� wJ� b�e*« s� Y��K� rz«œ Ì wF� —UL���ö� WO�dA�« j�«uC�« l� o�«u�� ‚ËbM ��� rOJ���« WM' s� ¡U??� Íc??�« oOKF��« w�d� b??�Ë  U�dA�« rN�_ wK�_« ‚ËbM s� ÂUF�« «cN� ������������������������������������������ t�HB� q�b�«Ë uLMK� w�OK)« wK�_« ‚ËbM vK� rOJ���« WM' X���√ YO� ¨WD�u�*« W�œuF��« ������������������������������������������� �������������������� ‰U�O�U� wK�_« —Ëb�  œU�√ YO� ¨Î«b�b� ÎU�ËbM oOI% w� ‚ËbMB�« d�b� ÁbL��« Íc??�« ZNM�U� ������� ������������������������������������������������ � w� dL���� WJKL*« w� ‚ËbM ‰Ë√ Õd� w� ÍœU�d�« wK�_« ‚ËbM o���« 5� w� ¨‚ËbMB�« ·«b�√ dO�UF� “d�� U2 ¨W�—Ëb�« ÕU�—_« Ÿ“u�Ë ZOK)« ‚«u�√ o�œUMB�« q??C?�√ VI� q??�b??�«Ë uLMK� w�OK)« ������� Æ…“U�L*« bz«uF�« V�U� v�≈ WO�UF�« —UJ��ô«Ë Ÿ«b�ù« Íd�b� dO�� ¨Ê«—b� qBO� »d�√Ë ÆÎU��b� W��R*« �������������������������������������������������� Æ¢…bz«—Ë …eOL�� rOJ% WM' s� —œU `�b*« «c�Ë ‰U�O�U� wK�_U� ‰u??_« …—«œ≈ fOz—Ë ¨—UL���ô«

���������������

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

0507975070 : ∫GƒL 2413974 - 2700393 :ä / ¢VÉjôdG - ¿Éª∏°S ÒeC’G ´QÉ°T - ¥hQÉØdG »M - êÉLõ∏d ±ÉædG

������

z 2013 IóL Ö«µ°S »à«°S { ¢Vô©e ¥Ó£fG ���������������������� ΩOÉ≤dG ô¡°ûdG ájGóH �����������������

��������������������������� ����

WOI�Ë ZOK)«Ë WJKL*U� 5�—ULFLK� eO2 ¡UI� v�≈ ���������������� U��R�Ë  U�d� W�—UA� s� öC� ¨WO�dF�« ‰Ëb�« ������������������� ÆWO*U� (QR������������������ ����������������

„ö�√ ≠ …b� …b� ÷dF� ‚öD�ô W�“ö�« «œ«bF��ô« XKL��« / +��� � �� VOJ� w�O� Í—U??I?F?�« —U?+��� ?L?�?�?��ô«Ë��� Êb?���� ?*« d�uD�� …b� e�d0 Â2013 ”—U� 4≠2� …d�H�« ‰ö� /…b� +��� ��� ���� +��� � �� WOK�� W�—UA0  UF�u� info@cityscapejeddah.com j??�Ë p??�–Ë  U�b�MLK� W�uL��  b??�√ Ê√ bF� ¨ WC�d� WO�ËœË WOLOK�≈Ë o�Ë ÷dF*« w� W�—UA*« vK� UNd�  U�dA�« s� w� W�—u;« U�UCI�« ‰ËUM�� …b�d�Ë …b�b� ȃ— d�O*« ÊUJ�û� ‚dD�� ¨ÍœuF��« Í—UIF�« ŸUDI�« W�U{ùU� ¨W�UOC�« ŸUD� w�  «—UL���ô« WOLM�Ë


QGƒM A M L A K 12 ∫wF�u'« e�eF�« b�� w��c�« —UO�UJK� ÍcOHM��« d�b*«

I S S U E N O : 4 2 - 3 T H Y E A R - S A T . 1 6 F e b . 2 0 1 3 ‫ ﻓﺒﺮﺍﻳــﺮ‬16 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ‬- (42 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

ô°übh äGQÉ≤©dG QÉ©°SG ´ÉØJQG øe ÒãµdG πà≤J ÉgOƒ≤Y Ióe ájQÉéàdG ∫ɪY’G „ö�√≠÷U�d�«

QÉ≤©dGh äÉ«fhεd’G ‘ âë‚ · QÉ«aɵdG ‘ äOôØJ »æµdh ∫hCG 2007 ΩÉY ÉæëààaG · ∂∏‰h QÉ«aɵdG ™«Ñd ¢Vô©e áYRƒe ™«H á£≤f 100 ¿B’G áµ∏ªŸÉH ¤hC’G õcôŸG »JõFÉL ≈∏Y â∏°üM · ÉÑdÉW âæc ÉeóæY ÚYGÎNG ‘ ÚJôe ÁuL� l� XOC� ‰ö??� s� bO�u�« dO�_« wJK*« uL��« …d�)« w� UOK� …œUN� w� W��M�U� X�U� «uM� fL� XM� WF�U'« w� UNOK� ‰uB(« lOD��« s�« r� W�dF*«Ë tB�� s� ÊU� ¡«u� dO�J�« XLKF�Ë tB�� s� U��d� Æ tKL� W�uEM�Ë t�UO� WI�d� s� Ë« t�UL�Ë Íc??�« U??� WO�UE� …—U??& dD�√ —UO�UJ�« …—U??& · ø …—U���U� ‰U�*« «c� v�≈ p� «b� ‰U�*« «cN� wM�c� U� «c� ”dH�« j�d� UM� ≠ qB� b� w��« WE�U��« t�HKJ� ° …—uD�Ë Íb% s� tO� U� b�«u�« uKOJK� ‰U�— ÊuOK� v�≈ w�U*_U� UNM� d�UH�« ŸuM�« …—U��� œbN� Íc??�« dOBI�« ÁdL�Ë WIO�b�« t??�«¡«d??�«Ë l�d� WOLJ�« nK� Ê« ÂuKF� u� ULJ� X�Ë Í√ w� W�œU� w� «c� q� wMKF� ¨ b�d���« Ë« s�e���« ¡u� bM� «b� U�«u�� q�I� ô w��« …œu??'« vK� ‰uB�K� r??z«œ eH% Â2003 ÂU� nB�M� UN� w�UL��« √b�� ‰U�*« «c� w� wKOHG�« tK�«b�� ÍUJ�d� l� X�U� WOKFH�« W�«b��« sJ�Ë w��—UA* U�L%Ë w�dJH� UM�√ s�cK�« bOF��« e�eF�«b��Ë w� —UO�UJ�« lO�� ÷dF� ‰Ë√ UM����« 2007 ÂU� w� Ë qJA� …dA�M�Ë t�U���� …dJH�« UN��Ë sJ� r�Ë WJKL*«

r� tMJ�Ë ÆÆŸ«d��ô« w� w�U�«b�� p�– œuF� U0— ¡U�dNJ�« œËb�� ö�« nGA�«Ë l�u�« p�– ÊU� q� fOzd�« V���« sJ� X�u�« fH� w� qL�«Ë ”—œ« XM� YO� qLF�«Ë …—U���U� Ê« bI��« Æ t��«b� w� Í—U??& ŸËdA� Íb??�Ë WHO�u� sJ1 WO�«—b�«  U�U��« s� WOI��*« W�U� dA� WF�—_« rK�« ôË «dO�� d�Q� X�u�« Ê« Ëb��Ë X�Ë Í√ w� UNzUC� …dO(« Ác�Q� d�√ V�U� ÍQ�Ë ÆÆô « V�d� t��Ë ÊU� Ê« ‚U���ô« X??�ËU??� bI� wF�U'« hB���« W?? �«—œ w??� ≠ …b??�«u??�« —«d??� ÊU??� WE( d??�√ w??�Ë WO�d(« WOKJ�U� ÊU� Ê«dOD�« rK� Ê√ UL� ÆÆwMOM�� i�d�U�≠ tK�« UNEH�  b�Ë w� t�LD� d�L��� 11 À«b�√ sJ�Ë w�ö�√ b�√ w�«  ôUB�ô« WOK� v�≈ wK�u% V��Ë Æ W�“_« X�Ë w� WOK� w� W�dOC���« WM��« w� «b� WO�U�  U�—œ XII� Íc�« r�I�«Ë WOKJK� ‰u�√ Ê√ s� XMJ9 «cN�Ë WOMI��« Æt��—« Í√ w� …—U���« r�U� Ãu�Ë w� p��«b� X�U� «–U0 · ø v�Ë_« …uD)« X�U�  ôU�*« `�U� UNCF� ÊU� U�ËdA� 12 s� d��√ X�d� WIOI(« Ω ∆—U� w??�« l� °° qA� n�ú� UN�K�√Ë bO� œËœd??� «–Ë W�—b� Z�d� w�H� d���« ÊU� l�«Ë qJA� lKD�Ë bO� s� nK��� l�«u�« ÷—« vK� oO�D��« Ê≈ ô≈ e�—uH�« WK�� tO� X�– ŸËdA� ‰ËQ� °° ÍdE� qJA� tLKF��Ë Á√dI� U� w� t�OHB� - Ê≈ v�≈ …dO�� U�U�—√ oI�Ë ÕU�M�« rF� W��d�Ë W�UOË lO�� ö�� WOMI��« ‰U�0 ÊU� V�d� X�Ë ‰U� ”√d� wzö�“ s� WF�—« l� X�—UA� YO� d�uO�LJ�« ‰U�— ÊuOK*« ‚uH� ÊU� UM��—Ë UM� b�«Ë qJ� ‰U�— 7500 Íb� ÊU� bI� V�U� s� d��√ w� qLF�U� ÂuL�� w�_Ë ÆÆ U� UNM� WHK���  «—U�0 jA� s� d��√ X�u�« fH� w� —UIF�« ‰U�� w� ÊU� U� UNM�Ë rN�_U� —UL���ôU� ÊU� ‰U�� w� X�$ wMJ�Ë Æ WO�bMH�« oIA�« w� —UL���ôU� Æ—UO�UJ�« w� —UL���ô«  b�Ë s�«Ë d�_ ŸËdA� s� qIM��« ¡«—Ë d��« U� · øp��U{ UF�«œ ÊU� l�—UA*« VK�√ w� qAH�« Ê≈ U0— ≠ tO� w�H� b??�« ‰U�� s??� VOIM��«Ë Y���« s??� b�e* —UO�UJ�« …—U??& qF�Ë t�ö� s� ¡«d��U� w�uL� oI�«Ë w� rN�_« ‚u� —UON�« bF�� UNM� Y��« w��« W�UC�« w� X�U� UNMJ�Ë °°»U�_«Ë ‰U*« s� U��dI� X�K�« 2006 V�U Èb� W�—«œ« WHO�Ë w� XKL� U�bM� W�«b� qL�«

WK�d� wH� ÆÆt�UO� U�«b� cM� t�uH�Ë t�u�� dN� YO� ¨ dJ�� X�Ë cM� UNO��Ë UG�U� ÊU� ¨W�u�U��« »öD� 5�d��*« WI�U�� w� 5�O�U��� 5�M�� ‰Ë_« e�d*U� “uH�« oI� W�«—b�« X�U� t�UO�  «uD�Ë …dO� «—UJ�√ t�OF� w� qL�� ÕuL� »U� …dO�* W�«b� pK� X�UJ� VFBK� tIA� nA��« —UJ��ô«Ë Ÿ«d��ô« W�«u� s� ËÆÆ …dO��  U�U$ v�≈ U�“ËU&  U�b��� ÍcOHM��« d�b*« t�≈ ¨ÕuLD�« iF� X{—√Ë eOL��« v�« t�œU� …d�Ë UÎ �Ë—œ ‚d� v�� bOF��«Ë ‰U�œ≈ …dJ� V�U u�Ë ¨ wF�u'« bL�� e�eF�« b�� »UA�« ‰UL�_« q�— w��c�« —UO�UJK� lO�Ë o�u��� Ÿd� ‰Ë√ Â2007 ÂU� tzU�d� l� `���« YO� ¨ WJKL*U� —UO�UJ�« o�u��Ë W�UM nK��0 UO�«dG� UF�“u� W�“u� 100 v�≈ UO�U� ÷—UF*«Ë lO��« ◊UI� œb� qË v�� —UO�UJ�« dO� ÕuL� t�b� »U� wF�u'« bL�� e�eF�« b�� ÕuLD�« ‰UL�_« q�— Æ WJKL*« o�UM� oO�u��« ÊU� «c� ¨ t�b�«Ë ¡U{—Ë t�H� WI�� U�K��� qC�_« u�� ‚UD�û� ULz«œ lKD�� œËb�� ‰uu�« W�U� sIO�� dE�M� …d�U�� Âö�√ t� ¨ ‰U�d��«Ë q(« w� t��B� Íc�« tI�b UM�b�O� 5L��« t��Ë s� «¡e� lDI��«Ë „ö�√ WHO� t� XI��« ÆÆÆ ¡ULM� s�LD�Ë dI���� :‫¨ ﻓﺈﻟﻰ ﻧﺺ ﺍﳊﻮﺍﺭ‬WOK�I��*« t�U�uL�Ë W�—UL���ô« t�—U& s� UN��Ë «d�dI� UM��J� Ÿ«d??�?�ô« W��u�Ë V� rN�b� ÊU??� s� t��H Ÿe� - n�ú� sJ�Ë W�dF*« WK�� w� dA� d�“Ë WK�UI� v�≈ Ÿd�« w�U�œ U� «c�Ë UNF�“u� X�Ë WK�*« YO� bO�d�« bL�� Æœ „«– ʬ ÊU??� rOKF��«Ë WO�d��« Á«e�Ë l{u�« vK� t�FK�«Ë ŸU�b�«Ë ”UL�� tOK� XK�œ w� UM�u�I� t�ËË UMF� q�UH� «bO� UFL��� ÊU� «dO� tK�« U��U� XM� U�bM� ‰Ë_« 5�«d��« X�b� ÆÆ WOMI��« WOK� …—UO��« w� ¡UOLF�« WDIMK� ÊU� Íu�U��« ‰Ë_« nB�« w� …—U��  UM�UAK� WKJA� q�� ÊU� w�U��«Ë tIO�D� √b�Ë w��« …dOGB�«  «—UO��« nA� s� UNMJ9  U�U�� s� XKB� tK�« qCH�Ë Àœ«u??(« w�ö�� UNM� W��d� ÊuJ� Æ5�«d��ô« w� v�Ëô« …ezU'« vK� ° WF�U'« ‰ULJ��« s� pFM� w�«—b�« p�uH� · ø W�FB�« W�œUF*« Ác� q� ¡U�d� t� X���Ë Í–U��« vK� X�uH� n�ú� w�_ ≠ s� »d� œ«u??*« d��√ w� wM��d� Ê√ v�« dD{√ Ãd??(« W�bM� …œU� oA�« XM� bI� d�_« «c� wM�b w�H�

WOB�A�« —UB��Q� ÍcOHM��« d�b*« wF�u'« bL�� e�eF�« b�� ≠ t�c�«Ë ôU??B?�ô« W�bM� w� ”—œ w��c�« —UO�UJK�  UO�Ëd�J�ô« …—U& sL� WHK��*« UN�UD�� w� …—U���« U�U�� —b√—UO�UJ�« …—U??& v??�« q??Ë v�� —UIF�« w??�« bL��Ë œuMF�« t�Ë ÃËe�� —UO�UJ�« ‘d� Ê«uMF� ‰Ë_« e�d*U� „“u??� ¨ öOK� ¡«—uK� l�d� UM�œ · V�UD� 5�d��*« WI�U�� w� WO�U��� 5�M�� øp� p�– wMF� «–U� W�u�U��« WK�d*« W�«b� w� «eH�� UN��Ë w??� Ÿ«d??�?�ö??� l??�«b??�« sJ� r??� ≠ ¡«eN��ô« t��U� UD��� «u??� ÊU??� q� W??�—b??*« W�O� w� Ê« bF� sJ�Ë 5�d��� »öD� UMOK� oOC��«Ë W�d���«Ë ÕU$ p�d� `�B� Ê« œ«—« qJ�« ‰Ëô« e�d*« vK� XKB� Ê« VK� …œU??*« w� w�U�—œ n��� Íc??�« –U��ô« p�c� d�b*« d�Q��« ULMO� Ÿ«d��ô« vK� ·dAL� tL�« l{« wMKF� U2 °° W�—bLK� ¡«b� qH� qL�Ë …ezU'« mK�0 s2 »öD�« wzö�“Ë w�u ‰UB�« WI�d� w� Y��«


I S S U E N O : 4 2 - 3 T H Y E A R - S A T . 1 6 F e b . 2 0 1 3 ‫ ﻓﺒﺮﺍﻳــﺮ‬16 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ‬- (42 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

QGƒM

13 A M L A K ¿Éc ™jQÉ°ûŸG Ö∏ZCG ‘ π°ûØdG · Ö«≤æàdGh åëÑdG øe ójõŸ É©aGO »MƒªW ≥«≤ëàd »©«Ñ£dG QÉ«aɵdG ÚH ¥ôØj ’ · ájGQOh áaô©e ¬jód ÒÑN ’EG »YÉæ°üdGh √QGô°SCÉH c�√ U��dI� nB�Ë WM�� U�bF�Ë Êü« w� UL� bO� - Ê« bF� lO��« ◊UI� w??� UMF�u�Ë œU?? �œ“« w??� UMMzU�“ UMKËË W�cG��« w� WBB��� Èd��  U�d� l� b�UF��« dO� ÂUF�« «c� lKD� w� lO� WDI� 66 v�≈ tK�« qCH� w� lO� WDI� 100 v�« UM�KË« ÷—UF*« w� W�—UA*« Ê« Æ W�œuF��« “d??�√Ë øVF√ ULN�« tI�u�� Ë√ —UO�UJ�« ÃU��≈ · ø sLJ� s�« …—U���« Ác� w�  U�b���« d�� s� gH)« pL� bOB� ÊU� ¡«u� t�U��≈ ≠ WOKL� s� dO�J� qN�√ pL��« «c??� Ÿ«—e??�?�« Ë√ s�Ëe� V��� p�–Ë —UO�UJ�« …—U& w� VF_« bF� w��« tI�u�� œu�Ë U�“d�« s� Ê√ nO{«Ë UH�√ UN�d�– w��«  U�b���« iO� t�A� Íc�« ¢‰œU�¢ pL� iO�Ë w�UMB�« —UO�UJ�« t�b� h��� Ë« dO�� ô« tHOMB� lOD��� ôË —UO�UJ�« W�z«d�«Ë rFD�« w??� ‚d??H?�« dNE� YO� W?? �«—œË W�dF� u� U??* WOFO�� W�O�M� …b??zU??H?�« r??� s??�Ë dF��« p??�c??�Ë o�d� s� w�UE� dO� qJA� tM� qB� U� „UM�Ë w�UM dO� WI�dD� Êe�� ÊuJ� U� U��U� Íc??�«Ë WDMA�« —U& ULL��� ÊuJ�Ë WO�öB�« ÁbIH� U2 b�d�� ÊËb�Ë …bO� ÆtK�Q� s� W� vK� dD�Ë «c� lKD� w� t??�—b??√ »U�� ¢—UO�UJ�« ‘d??�¢ · ø t�ö� s� ‰uI� Ê«  œ—« «–U� ÂUF�« w� U??N?�Ëb??� w??�? �«  U??�d??�c??�U??� t??�? �√ »U??�?J?�« ≠ UL� —UO�UJ�« l??� w�B� œd�� ÊU??� —UB��U� p�UO�u� Ábz«u�Ë t�—U&Ë t��UM ‰u� —U��√Ë  U�uKF� sLC� o�u�� w� w��d& Wö� —UB��U� u� ÆÆ t�U�«b���«Ë r� Ê« U�œUH� t�U�— q??Ë« Ê√  œ—« UL� —UO�UJ�« lO�Ë Æ p�b� Âb���« pO�b� vK� ·u�u�« s� sJL�� ÂUF�« «c� lKD� w� t�—b« »U�� —UO�UJ�« ‘d� · ø t�ö� s� ‰uI� Ê«  œ—« «–U� w� U??N?�Ëb??� w??�? �«  U??�d??�c??�U??� t??�? �√ »U??�?J?�« ≠ UL� —UO�UJ�« l??� w�B� œd�� ÊU??� —UB��U� p�UO�u� Ábz«u�Ë t�—U&Ë t��UM ‰u� —U��√Ë  U�uKF� sLC� o�u�� w� w��d& Wö� —UB��U� u� ÆÆ t�U�«b���«Ë —UO�UJ�« lO�Ë ø „c�QO� s�« v�« ÕU�M�U� pHG� · W�«b� w� UM�“U� …bOF� WIDM� v�≈ w�c�QO� ≠ kIO��«Ë eO�d��« w�d���Ë dEM�« XHK� U� „UM�Ë ŸËdA*« W�dG� w�Ë …bO�Ë …dO�� Wd� UM�b� …—U���« ‰U�� w� UNF�UM� ·UA��«Ë U�—U��« ÷u) qFH�U� tKLJO� ’U)« ŸËdA*« V�U t�U��� Íc�« U� · øÁ¡U/ —uD�Ë ÕU�M� W�ËdA� W�b�Ë d�B�« s� b�e* W�U�� u� ≠ tM� dE�M� ô dOG qH� t�U� W�U�d�«Ë W�UMF�U� ÁbNF�Ë oM� s� Ãd� ŸËdA*« ÊuJ�  «uM� 3 bF�� d�J� v�� lH� WK�dL� W�{«Ë ÁdO� WD�Ë W��ö� X��«Ë W�U�e�« s� t�U$ Èb� b�b% w� r??�_« w� ŸËdA*« fO�Q� Æ tKA� ø«dJ� wF�u'« e�eF�« b�� ‰uI� s� v�≈ · l??�U??0 w?? M? ?�œË“ w??�? �« ·Ëd?? E? ?�« q??J? � U??N? �u??�√ ≠ UN�u�√ eOL��«Ë ÕU�M�« vK� Í—«d« s�  œ«“Ë  U�bB�« ôU�Ë tLK�√ U� vK� ≠tK�« ULNEH�≠ Í«b�«Ë Íb� UN� q��«Ë wzU�b«Ë ÍœôË√Ë w��Ëe� V(« qJ� UN�u�√ÆÆ tLK�√ ÆWI�Q�*« „ö�√ WHO�B� UN�uI� bF�« «dO�√Ë ÆÆ ¡UO�Ë_«


A M L A K 14

´Ó£à°SG

I S S U E N O : 4 2 - 3 T H Y E A R - S A T . 1 6 F e b . 2 0 1 3 ‫ ﻓﺒﺮﺍﻳــﺮ‬16 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ‬- (42 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

¡UM��« œ«u�Ë ôËUI*« w� U�d��√Ë  ôU�*« q� w� …œu�u� d����« …d�U� ∫Êu�—UI�

‘ ΰùàdG IôgÉX ô£N ∞∏e íàØJ ( QÉ≤©dG ¥ƒ°S ≈∏Y ÉgôKCGh ä’hÉ≤ŸG

‫ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺔ‬

AMLAK

)

„ö�√≠ÂU�b�«≠…b�≠÷U�d�«

‚—UH�Ë ÂbI�� p�c�Ë 61% v�≈ XFH�—« YO� ¨ÂU� s� q�√ ‰ö� …—U���« …—«“Ë UN�D�{ w��« Í—U���« d����« ôU� w� W��� vK�√ vK� bOO?? A��«Ë ¡UM��«Ë  «¡U?? A�ù«Ë  ôËUI*« ŸUD� –u��?? �� Æ15% W��M� UO�U� q� Íc�«Ë WO�öN��ô« lK��«Ë œ«u*« ŸUD� s� dO�� d�√ «c�Ë ¨ WU)« WOMJ��«  «b�u�« bOO?? A� ‰U�� w� WU� ¨ % 43 W�?? �� v�≈ ŸUDI�« «c� w� d�?? ���«  ôU� ŸUH�—« s�  «¡U?? A�ù«Ë  ôËUI*« ‰U�� w� 5K�UF�«Ë ‰UL�_« ‰U�— iF� n?? A�Ë VKD�� d�_« «c�Ë ¨bOOA��«Ë ¡UM��«Ë  «¡UA�ù«Ë  ôËUI*« ŸUD� u�Ë ô√ d�R�Ë rN� ŸUD� w� d����« WKJA� r�UH� vK� ‰b� W��M�« Ác�Ë ÆbK��« œUB��« vK� …dO�� —«d{U� V���� Ë «b� dOD� Æ UNOK� ¡UCI�« VFB� WK�H��� …d�U� `�B�Ë d��Ë d��√ WKJA*« r�UH�� ô v�� ¨ ’UB��ô«  «–  UN'« W�U� s� ö�U� U�d%  «d�R� s� r�U�  ôËUI*« ŸUDI� Í—U���« d�?? ���« W�?? �� ŸUH�—« Ê√ ¢„ö�√ ¢?� WHO�B� rN��b� w� ŸUDI�« «c� w� qLF� WOM�Ë  U�d?? �Ë  U?? ��R� »U�√Ë ‰UL�√ ‰U�—Ë Êu�ËUI� d���« b�Ë r� ô Íc�« 5M�«u*« iF� s� WHOFC�« ”uHM�« ÍË– …b�U�0 p�–˨rNzöH� s� …dO�_«  «uM��« ‰ö� ŸUDI�U� …b�«u�« W�ULF�« »Ëd� W��� ŸUH�—« U�“d�√ s�Ë UO�U� ‚u��« UN� ÷dF�� …dO�� ÆwM�u�« œUB��ô« vK� d���K� w�K��« dO�Q��« 5K�U��� ¨ WOB�� V�UJ� oOI% Èu� rN� ø«u�U� «–UL� Æ ŸUDI�« «c� w� d����U� oKF�� w��« U�U�)«Ë —«d�_« s� œb� s� ¡ôR� nA� b�Ë

q�«e�« n�u� —u��b�«• q�«e�« W�dA� ÍcOHM��« fOzd�« Í—UIF�« —UL���ö�

dLM�« nODK�b�� ‰UL�ô« q�—• …—«œ« fK�� fOz— dLM�« nODK� b�� aOA�« W�uL��

ΩGõdG Öéj : øã«©÷G ˆGóÑY Ω • ∫hódÉc »°Sóæ¡dG ±Gô°T’ÉH AÉæÑdG ÖMÉ°U .áeó≤àŸG OÉ©HCG ∑Éæg : ÊÉ£ë≤dG ˆGóÑY • øe óH’h ΰùà∏d ájOÉ°üàbGh á«æeCG áHƒ≤©dG ójó°ûJ

W��UJ� ÂUE� tOK� hM� U� vK� UI�ËË t�√ `{Ë√Ë —UL���ô« s� ÍœuF��« dO� sJÒ 1U� q� u� ¨d����« Í√ W�—U2 Ë√ ¨ tO� —UL���ô« tOK� —uE�� ◊UA� w� o�d� s� p�– ÊU�√ ¡«u� ¨t��—U2 tOK� —uE�� ◊UA� Ë√ Í—U���« tK�� Ë√ tBO�d� Ë√ s�«u*« r�« ‰ULF��« W�UMB�«Ë …—U���« …—«“Ë h���Ë ¨ Èd�√ WI�d� Í√ ¨ U�ö��« wIK�Ë ¨  UH�U�*« s� Íd���«Ë gO�H��U� w� UM�b� …dA�M*« …d�UE�« Ác� s�  UH�U�*« j�{Ë U�œUB��« w� 5O�U�√ s�dBM� ·eM��� w��« ¨WJKL*« ·U{√˨qLF�« ’d�Ë ¨tM� bzUF�«Ë ¨‰U*« ”√—Ë wM�u�« WDA�_« w� dL���� U2 ÊUO�Q� tM� bzUF�«Ë ‰U*« ”√— Ê√ w��« …d���*« …—U���« s� W&UM�« ÕU�—_«Ë UNOK� d���*« s� dO�J�« w�Ë t�√ 5�Ë Æ×U)« v�≈ UNLEF� q�u% r�� pK� rOEF� q�� vB�√ ŸU��« vK� b�«u�« ’d�� ÊUO�_« bOH��*« s�«u*« »U�� vK� W�ËdA� dO� ‚dD� u�Ë ÕU�—_« ŸËdA*« p�U� u� b�«u�« Ê√ w� q�L�O� qLF�« U�√ ¨t�UA� s�

wMO�(« tK�«b�� s� bL�√ • W�uL�* UFO�*«Ë o�u���« d�b� …UO*«  U�«e) wMO�(«

ÂU� d�b� w�UD�I�« tK�«b�� • ôËUILK� w�UD�I�« tK�«b�� W�uL��

s� ”uHM�« ·UF{ iF� ©÷U??�d??�« ® ôËUILK� 5�ö� vM� w� WO�M�_« W�ULF�« …b�U�0 5M�«u*«  U�UH�U�rN�ÕUL��«d�� p�–Ë q�«bK�UNO�dN�Ë ôU�d�« …—«œ≈Ë pK9  UO�ö UN��u0 rN�u�M1 W�d� ÊuJ� w��«  «¡UA�ù«Ë  ôËUI*«  U��R�Ë  U�d� u� w�M�_« UNM�U� w� sJ�Ë ÍœuF� UNO�«— U�d�U� w� mK�0 ÍœuF��« v{d� ULMO� ‰Ë_« bOH��*«Ë dDO�*« ¨t��KB* T� q� d�b� Íc�« w�M�_« s� ¨«b� qO�{ ‚u� vK� ÍœUB��ô« d�_« W�«—œ …—Ëd{ vK� œb�Ë …d�U�  dA��« Ê√ bF�  ôËUI*«  «¡UA�ù«Ë  ôËUI*« WO�M�_« W�ULF�« Ê√ UHOC� ¨«b� …dO�� W��M� d����« UNM� —dC�� w��« qLF�« œuI� d�% ôË d�N��� V�ö�� ÆqLF�« »U�√ jI� ·dG�« UN��b� w��«  U�«d��ô« iF� UM� Ê≈ ‰U??�Ë UNL�√ s�Ë oO�D��U� …d�b� …dO�_« …d�H�« W�—U���« w� d����« …d�U� w�UM� …d�U� vK� ¡UCIK� ‰uK� œU��≈ d����«  U�uI� b�bA�� p�–Ë  «¡UA�ù«Ë  ôËUI*« ‰U�� Æ…dO�� dzU�� 5�ËUI*«  b�� w��«Ë W�ULF�« »Ëd�Ë

ΰùà∏d á«æeC’G OÉ©HC’G

tK�«b�� W�uL�� ÂU� d�b� w�UD�I�« tK�«b�� `{Ë√Ë W�œUB��«Ë WOM�√ «œUF�√ „UM� Ê√ ôËUILK� w�UD�I�« s� dO�J�« b�bA�« n�ú�Ë UNKN�� d����« …d�UE�  U�dA�« iF� »U�√Ë ‰UL�_« ‰U??�—Ë 5M�«u*« w� r�b�U��Ë V�U�_« l� Q�«u�� w��«  U��R*«Ë vK�  U�uIF�« b�bA� s� b�ô p�c� d����« W�—U2 w� ¡«u??� «b??�«Ë Ë√ UM�«u� ÊU� ¡«u??� d����« ·«d??�√ ÆU�dO� Ë« ¡UM��« œ«u� Ë  ôËUI*«

≠ ÂUF�« d�b*« Íd�Ëb�« œuF� • ôËUILK� Íœö� j�«d�

s�OF'« tK�«b�� Í—ULF*« ”bMN*« • Êu�bMN� ¡«b�« V�J� V�U Êu�—ULF�

»°Sóæ¡dG ±Gô°T’ÉH ΩGõdG

ÍuOK)« ÊULOK� ‰UL�ô« q�— • —UIFK� ÍuOK)« W�uL�� ÂU� d�b�

ΰùàdGh iȵdG äÉcô°ûdG

W�uL�� ÂU� d�b� ÍuOK)« lOM� s� ÊULOK� nA� Èd�J�« U�dA�« iF� ÂUO� © …b� ® —UIFK� ÍuOK)« U�“U$S� V�d� Èd�� l�—UA� UN�b� w��«Ë ‚u��U� UNOK� d����«Ë W�—UN�« W�ULF�« eOH��� U�b�u� w� WO�u� —u�Q� …d�U�� rNKOGA�� UN�öG��« w�U��U�Ë …dO��  «¡«d�≈Ë WK�K� oK� U� u�Ë ‰U�— 200  “ËU& V���Ë d�_ WIDM� s� UNKIM� qN�� w��« W�ULF�« ÁcN� ÆwM�u�« dOLC�« »UO�Ë wM�b�« Ÿ“«u�« nF{ n w� nI� WO�U(« qLF�« WLE�√ iF� Ê≈ ‰U??�Ë s� »ËdN�« vK� rNM� dO�J�« b�U� U2 b�«u�« q�UF�« ÆW�œ«d�«  U�uIF�« »UOG� …dO�� W�uN�� rNzöH� Èd�J�«  U�dA�« iF� W�UF��« p�– r�b� ∫·U??{√Ë W�—UN�« W�ULF�« s� dO�J�« l�� U� u�Ë W�ULF�« ÁcN� U� ·UF{√ W�L� WO�uO�« r??�—u??�√ WH�UC� vK� W�zU��« W�ULF�« d��F� YO� w�UEM�« qLF�U� t�u{UI�� s� œ«“Ë ¨WJKL*« w� l�—UA*« …dH� s� s�bOH��*« d��√ l�d� w{UI�« dO�_« qLF�« …—«“Ë —«d� WKJA*« r�UH� «c�Ë ‰U�— 2400 v�≈ ÂUF�« w� w�M�_« q�UF�« Âu�— U�d�√ l�d� W�zU��« WU� WO�M�_« W�ULF�« Èd�√ —«dI�« Æ¡UM��« nO�UJ� s� œ«“ w�U��U�Ë ¨ÍdNA�«Ë w�uO�« Íœö� j�«d� ≠ ÂUF�« d�b*« Íd??�Ëb??�« œuF� rN�« V�U s�OF'« tK�«b�� Í—ULF*« ”bMN*« —U??�√Ë Ê√ v�≈© ÷U�d�«® Êu�—ULF� Êu�bMN� ¡«b�« V�J� W�U� …—uB� d����« …d�U� —UA��« W??�“√ s� œ«“U??�  ôËUI*« ‰U�� w� WU� …—uB�Ë  ôU�� …b� w� w� qLF�« …—«“Ë  U�UJ�≈ nF{ u??�  «¡U??A??�ù«Ë W�—UI� p??�–Ë ¨5A�H*« œ«b??�√ WKI� j�C�«  UOKL�  ôËUI*« ŸUD� w� WK�UF�«  U��R*«Ë  U�dA�« œ«b�Q� œb� —bI� ULMO� ¨·ôü«  U�0 bF� w��«Ë  «¡UA�ù«Ë iF� …b�U�� s� öC� «c??� ¨ «dAF�U� 5A�H*« Ác�Ë WO�M�_« W�ULFK� d����« s� s�bOH��*« 5M�«u*« sJ1 ô t�OM�ËË ÁdOL{ t�œd� ô sL� dOL{ WKJA� Âb� p�c� Æ«œbA� ÊU� ÂUN� wF{Ë Êu�U� Í√ Áœd� Ê√ »U��ô« s� u� W��«d*« Âb??�Ë …dN*« W�ULF�« œu??�Ë q(« Ê« È—«Ë Æ Ÿ—«uA�« s� W�ULF�« c�« p�c� WO�Ozd�« vK� ·dA� Í—U��« V�J�Ë Í—UA��« VKD�� …œu'« ÊULC�« ÊuJ� Ê« V��Ë s�«u*« nOJ� fO�Ë p�ËdA� ÆjI� ·dA*« w�bMN�« V�J*« s�

ΰùàdGh ¢SƒØædG ±É©°V

iȵdG ä’hÉ≤ŸG äÉcô°T ¢†©H …ƒ«∏ÿG ™«æe øH ¿Éª«∏°S • É¡jô¨Jh áHQÉ¡dG ádɪ©d ≈∏Y ΰùàJ


´Ó£à°SG IÒ¨°üdG äBÉ°ûæŸG

I S S U E N O : 4 2 - 3 T H Y E A R - S A T . 1 6 F e b . 2 0 1 3 ‫ ﻓﺒﺮﺍﻳــﺮ‬16 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ‬- (42 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

Innovate ‫ﻣﻨﺘﺠ‬ ‫ﺎت ا‬ ‫ﻟﻔﺎ‬ �‫ﻳ‬ ‫ﺟﻼ‬ ‫س‬

‫ﺧﺰاﻧﺎ‬ ‫ت‬ ‫ﺑ‬ ‫ﻮﻟﻴﻜ‬ ‫ﻮ‬ ‫ن‬ ‫ﻓﺎ‬ ‫ﻳ‬ �

á«æµ°ùdG äGóMƒdG ‘ ΰùàdG

‫ﺧﺰاﻧﺎ‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ﻟ‬ ‫ﻔ‬ �‫ﺎﻳ‬

‫ﻴﺔ‬ ‫ﻧ‬

‫ﺟﻼ‬ �‫س ا‬ ‫ﺳ‬ ‫ﻄﻮا‬

‫ﻣﻌ ًﺎ‬

‫ﻮم‬ ‫ﻓ‬

together… ... ‫ﻧﺒﺪع‬

fK�� fOz— dLM�« nODK� b�� ‰UL�ô« q�— `{Ë√ U��ö� „UM� Ê√ dLM�« nODK� b�� aOA�« W�uL�� …—«œ« X�O� s�c�« 5M�«u*« s� ”uHM�« ·UF{ iF� t� ÂuI� PAM*« »U�√ iF� r�Ë WOM�u�« s� …—– u�Ë rN�b� V�U�_« iF� l� ÊuIH�� s�c�«Ë ¨WD�u�*«Ë …dOGB�« 5F� mK�� dOE� p�–Ë ¢ v�≈Ë s� ¢…QAM*« d�√ w�u��  UAM*« Ác� `�— Èb� s� dEM�« iG� ¨U�uM� Ë√ U�dN� WKJA� w� W�d�A�  U�H�« lOL� Ê« d���« wM�≈ UL�¨ ƉUL�« ‰U�—Ë 5O�uJ� 5�ËR�� s� gG�« WD�u�*«Ë…dOGB�« PAM*«vK�W�U�d�«b�bA��V�U�Ë Æ UN���d�Ë d����« vK� ¡UCIK�

‫ﺧﺰاﻧﺎ‬ ‫ت ﺑﻮﻟ‬ ‫ﻴﻜﻮ‬ ‫ن اﻟ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﻌﻮ‬

‫وﻟﺔ‬ ‫ﻌﺰ‬ ‫ﳌ‬ ‫ﺔا‬ ‫دﻳ‬

‫ﺼﺔ ﻟـﻠﺪﻓﻦ ﲢ‬ ‫ﺖ ا�رض‬ ‫ﺨﻤﻟﺼ‬ ‫ﺔا‬ ‫ﻮدﻳ‬ ‫ﻌ‬

‫ﺴ‬

‫ﺧﺰاﻧﺎ‬ ‫ت‬ ‫ﺑ‬ ‫ﻮﻟﻴﻜ‬ ‫ﻮ‬ ‫ن اﻟ‬

‫ﺟ‬ ‫ ﺪﻳﺪ‬W NE

‫ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻔﺎﻳ‬ � ‫ﺟ‬ ‫ﻼ‬ ‫س‬

(03)8976672 / 8948629 :‫ اﳋ� ﻫﺎﺗﻒ‬- ‫اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ‬ (03) 8420436 :‫اﻟﺪﻣﺎم ﻫﺎﺗﻒ‬ (03) 5822536 :‫ا�ﺣﺴﺎء ﻫﺎﺗﻒ‬ (01) 2787945 :‫اﻟﺮﻳﺎض ﻫﺎﺗﻒ‬ (04) 8369164 :‫اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻫﺎﺗﻒ‬ info@alhussaini.com :�‫اﻟ�ﻳﺪ ا�ﻟﻜ�و‬

www.alhussaini.com

ÍcOHM��« fOzd�« q�«e�« n�u� —u��b�« nA�Ë Íc�« d����« s� Í—UIF�« —UL���ö� q�«e�« W�dA� w� nzU�u�« WK�Ë s�«u*« —UL���≈ Âb� v�≈ ÍœR??� s�u�« ×U� v�≈ ÍœU*« bzUF�« q�u%Ë ’U)« ŸUDI�« rN�b� fO� r�Ë Êu�Q� VK�_« w� rN�√Ë 5LOI*« dO� l� öOCH�� rN��dF� Âb??�Ë ‰U�*« «c� w� …d�� Í√ œb� ÷UH��≈ v??�≈ ÍœR??�U??2 s�dL���*«Ë ¡öLF�« s� b�u�Ë Æ  U��M*« …œu� Èu���Ë …cHM*«  UIHB�« Ád�uD�Ë ÍœuF��« s�«u*«u�Ë ‰U�*« «c� w� v�Ë√ r� vK� r� s�Ë W�œUB��ù« …—Ëb�« vK� d�R� ·u� UN�ô  «b??�Ë ÊuJK�1 s�b�«Ë s� œu��Ë ÆwK;« "UM�« t�Ë p�– Ê√ v�≈ «dOA� 5M�«u� ¡UL�Q� WOMJ� ÊU��Ë uN� ÊUJ�ù« w� d����U� ·dF� U� u�Ë d����« s� d�¬ W�öF�« t�Ë√ s� Ë ÆÊü« v�� tM� `BH� r� d�¬ t�Ë s� ÊuJ� b�  ôU� w� q�L�*«Ë ¨ÊUJ�ù«Ë d����« 5� UMFL��� w� …d�U� X�U� «–≈ ULO� W�dF* U�b— W�uFB�« s�b�«Ë vK� d����« w�Ë WLzU�Ë …œu�u� UN�√ ô≈ ¨ ô Â√ 5M�«u� ¡UL�Q� WOMJ� ÊU�� Ë√  «b�Ë „ö��U� Êu�uI� ”√— WOLM�Ë dO�Q��U� U�—UL���« ÷dG� ¨rNHK� s�d���� ¨Ã—U)« w� rN�«bK�� U�bz«u� q�u%Ë X�u�«  «– w� ‰U*« WOMJ�  «b??�Ë —U����U� s�b�«u�« iF� ÂUO� p�c�Ë d��_Ë ¨vK�√ dF�� s�U��« s� dOGK� dO�Q��U� U�—UL���«Ë ¨s�b�«u�« s� r�dO� s� U0— Ë√ rN�M� wM� s� b�«Ë s� WDA�√ w� d����U� ÊuKLF� s�c�« s�b�«u�« q�� s�  «c�U�Ë Æ WLE�_« vK� `{«Ë ‰UO��« sL{ …dLF�«Ë Z(« Ê≈ …d�UE�« Ác� W'UF� s� ‰ËR�*« s� ∫özU� ‰¡U��Ë …—U���« …—«“Ë w� q� ¨UN�U{Ë√ `O�B� Ë√ p�c� X�U� WIDM� UN�≈ ¨ WK  «– Èd�√  UN� Â√ ¨ÎUC�√ W�UMB�«Ë WO�UL��«Ë W�œUB��« WKJA� qE� UNMJ� ø p� ö� WO�U�{ ÆWK�U� …—uB�Ë q(« ÂeK��� UC�√ WOM�«Ë

15 A M L A K

ÖÑ°S ΰùàdG :πeGõdG ∞°Sƒj QƒàcódG• á∏bh øWGƒŸG Qɪãà°SEG ΩóY ‘ »°ù«FQ ¢UÉÿG ´É£≤dG ‘ ∞FÉXƒdG

:ôªædG ∞«£∏d óÑY ∫ɪY’G πLQ • áeRC’G âªbÉa zπª©dG { »°ûàØe á∏b hCG QÉŒ øeΰùàdG ‘ ∑ΰûj πµdGh .ÚæWGƒe hCG áeƒµM »ØXƒe …b�«Ë W�UL� nO�u� v�≈ w�U��U� vF��Ë s�U��« s� Í—UL���ô« ÆwK;« qLF�« ‚u� vK� w�K� d�Q� œuF� U� t�M� wM� s� dC� w��« W�œUB��ô«Ë WOM�_« œUF�_« Èb� UM� `C�� p�– s�Ë Æs�«u*«Ë s�u�U�

ó««°ûàdGh AÉæÑdG ΰùJ % 43

o�u���« d�b� wMO�(« tK�«b�� s??� bL�√ ‰U??�Ë „UM� Ê≈ …UO*« U�«e) wMO�(« W�uL�*  UFO�*«Ë ÁbMH� U� u� ÊUJ�ùU� d����« …d�U� W�öF� d�¬ t�Ë Ác� W��UJ0 ’UB��ô«  UN� s� …—œUB�«  U�UO��« Ê√ d�c� w��«Ë ¨W�UMB�«Ë …—U���« …—«“Ë w� …d�UE�« ŸUD� w� u� UND�{ r�� w��« d����«  ôU� rEF� e�d� w��«Ë d����« U�UC� s� W��� vK�Q�  ôËUI*«Ë ¡UM��« rEF� q� ¨‰uI� UM�Ë ¨ ôU(« pK� s� % 43 vK� b�e� r��ô WJKL*« w� UM�b� s�U�LK� ÍœdH�« ¡UM��«  ôU� ¨UNOK� d���*« W�ULF�«Ë  U��R*« pK� ‰ö� s� ô≈ qJON�« ¡UM�� Î «—Ëd� ¡UM��« l�u� w� ”—U(« s� ¡«b��« ‰UL�Q� ¡UN��«Ë ¨¡U�dNJ�«Ë W�U���« ‰UL�√ v�≈ ¨wzUA�ù« UMOM� «–UL� °ø sJ�*« YO�Q� U0— v�≈ ¨w�—U)« ¡UN�ù« Âb� u� p� ö� øÆÆUNOK� d���*« W�ULF�« pK� ¡«d� s� ¨s�U�*« pK� ¡UM� w� dL���*« ‰U*« ”√— s� …œUH��ô« w{«d��ô« dLF�« W�œËb�� W�O�� t�—U�� sJ� r� Ê≈ vK� UND�u�� b�e� ô V�UG�« w� w��« s�U�*« pK�� W�ULF�« pK�� WOMN*« …¡UHJ�« WK� s� w�Q� Íc�« ¨ÎU�U� 5�ö� o�Ë UN� WHKJ*« ‰UL�_« cOHM�� UN�UO� Âb�Ë UNOK� d���*« ·«d�ù« Ê«bI�Ë WOMN*« cOHM��«  «¡«d??�≈Ë  UH«u� iF� w�ö� sJ1Ë Æ ‰UL�_« pK� s� ‰ËR�*« wMN*« Âb�Ë d�U�*« w�bMN�« ·«d??�ô« ‰ö� s� ¡UD�ô« ÆrNKL� W��«d� w� q�U���«


A M L A K 16

QGƒM

I S S U E N O : 4 2 - 3 T H Y E A R - S A T . 1 6 F e b . 2 0 1 3 ‫ ﻓﺒﺮﺍﻳــﺮ‬16 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ‬- (42 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

∫W�«Ëœ ·d�√ Æœ ÍœUB��ô« dO�)«

π«Øc …QÉ≤©dG øgô∏d ∫É©a Ωɶf OƒLh áµ∏ªŸG ‘ ¿Éµ°SE’G áeRCG πëH „ö�√ ? W�—UA�« wLOA�« bL�√ ∫—«u� ◊UAM�« Ê√ W�—UA�« WF�U�� w�ö�ù« œUB��ô«Ë q�uL��« –U��√Ë ÍœUB��ô« dO�)« t�«Ëœ ·d�√ —u��b�« b�√ Æ’uB)« t�Ë vK� ÍœuF��«Ë ¨W�U� WHB� w�OK)« Í—UIF�« ŸUDIK� …eOL*« WL��« UL� —U�œ“ô«Ë WJKL*« w� ÊUJ�ù« WKJA� q�� qOH� Í—UIF�« s�dK� ‰UF� ÂUE� œu�Ë Ê√ ©„ö�√® l� Á—«u� w� W�«Ëœ ·U{√Ë UN'« n�UJ� …—Ëd{ vK� œb�Ë ¨W�öLF�«  U�ËdA*« cOHM� w� W�œuF��«  U�dA�« …—b� vK� «Î b�R� ¨W�œuF��« Æ—«u(« h� v�S� ¨5M�«uLK� rzö*« sJ��« dO�u�� ¨’U)« ŸUDI�«  U�d� l� WO�uJ(«

b{ ◊u���« WO�ö�ù« WO�U*« U��R*«Ë ·—UBLK� sJ1 ÆW�œUF�« d�U�*« ‚UD� w� lI� w��« W�—UIF�« d�U�*« W??O?�U??� Í—U??I??F??�« s?? �d?? �« W??L? E? �√ q???�Ë · w� U??�Ë ¨W�œuF��« w??� sJ��« WKJA* ÍbB�K� øUN� ÍbB�K� WKOHJ�« ‚dD�« Í—UIF�« s�dK� ‰UF� ÂUE� œu??�Ë q�1 rF� ≠ eO�d��« l� U�dO�Ë W�œuF��« w� sJ��« WKJA� q� W�«u� q�√Ë bzUF�« V�UM�Ë WO�ö�ù« q�uL��« VO�U�√ vK� Ɖu�b�« l� q�uL��«

RÉàÁ …Oƒ©°ùdG …QÉ≤©dG ´É£≤dG • ƒªæ∏d í°Tôeh QÉgOR’Gh •É°ûædÉH …QÉ≤©dG πjƒªàdG Ö«dÉ°SCG • ‘ Ö°üJ á«Yƒf á∏≤f »eÓ°SE’G …QÉ≤©dG ´É£≤dG ídÉ°U ∂∏à“ ájOƒ©°ùdG äÉcô°ûdG • äÉYhô°ûe ò«ØæJ ≈∏Y IQó≤dG ábÓªY ájQÉ≤Y É¡d ájQÉ≤©dG Qɪãà°S’G ≥jOÉæ°U • π◊ É¡dGƒeCG Qɪãà°SG ≈∏Y IQó≤dG ájQÉ≤©dG á∏µ°ûŸG

á«YÉæ°üdG ¿óŸG

·

…QÉ≤©dG ôjƒ£àdG Qɪãà°S’G ≥jOÉæ°Uh

·

w�U(« X�u�« w� t��� WJKL*« W�uJ� · «—UL���U� W�œUB��«Ë WO�UM Êb� ¡UA�≈ v�≈ ŸUD� Ê√Èd�q�˨…uD)«Ác�Èd�nO�¨WL�{  U�ËdA*« Ác� cOHM� vK� —œU� ÍœuF��« —UIF�« ÆøWO�M�√  U�d� l� n�U% ÊËœ WL�C�« w� W�öL� W�œuF�  U�d� „UM� Ê√ bI��« ≠ W�öL�  U�ËdA� cOHM� wK� …—b� UN�Ë Í—UIF�« ‰U�*« oKF�� ULO� WO�M�√  U�dA� W�UF��ô« s� lM1 ô «c� sJ�  U�UO��« l??� ¡«u??�?� U??0Ë WOMI��« q??zU??�Ë Àb??�√ qIM� ÆWJKL*«

Í—U?? I? ?F? ?�« d?? �u?? D? ?�? ?�« U?? ?�d?? ?� i?? F? ?� · W�—UL���« o�œUM fO�Q�� X�U�  ôËU??I? *«Ë Èd� nO� ¨ U�ËdALK� W�“ö�« W�uO��« dO�u��  U�d� b�U�� w��« q���« w� U�Ë ¨…uD)« Ác� vK� w�UM�*« VKD�« WO�K�� Í—U??I?F?�« d�uD��« ÆøWJKL*« w� s�U�*« …—b� UN� o�œUM W�—UIF�« —UL���ô« o�œUM ≠ UNFO�Ë  «—UI� ¡UM� w� U�—UL���«Ë ‰«u�_« lOL& wK� WL�{ ‰«u�√ s� tJK9 U0 o�œUMB�« Ác�Ë U�dO�Q� Ë√ ¡UD�≈Ë Í—UIF�« s�dK� 4I�Ë `{«Ë ÂUE� ‰ö� s� t�U�Ë WKJA*« q� o�� UNMJ1 UN�uJ w� »U���ô« ‰ö� s� j�� …U�«d�Ë ¨tO�d��« fO� Í—ËdC�« ÊUJ�û� W�u�Ë√  öCF*« 5� UNFL� s� öC� U�—Ëc� s� W�—UIF�« ÆWOLM��«Ë ÊU�_«Ë W�uO��«Ë WO��d�« l�—_« WO�ö�ù« q�uL��« VO�U�√ qOFH�Ë ‰u�bK� q�uL��« …b�Ë w� W�uJ�K� w�U�_«Ë Í—u??;« —Ëb??�« wK� bO�Q��« l� · ÆUNOM�«u* V�UM*« sJ��« dO�u� s� »uKD*« w??� U??� ¨…œb??�?� ◊UI� w??� ø—«u(« «c� W�UN� w� …dO�√ WLK� · Í—UIF�« ŸUDI�« w� WK�UF�«  U�dA�«Ë W�uJ(« ¢WHO�B� q�e'« dJA�U� ÂbI�√ ÂU�)« w� ≠ WHB� WJKL*« w� ÊUJ�ù« WKJA� q( ÍœuF��« øW�U� W�—UI� WHO� œu?? �Ë Ê√ p??� ôË W??�—U??I?F?�« ¢„ö???�√ ≠ d�√ Í—UIF�« —UL���ô« WDA�√ fJ� vK� qLF� WJKL*U� n�UJ� s� b�ôË ÊU��ù«  U�—Ëd{ s� sJ��« t�O�d�Ë ‰U�*« «c� d�uD� w� rN�� t�_ ¨rN�Ë ÍËd{ WAOF* V�UM*« sJ��« dO�u�� ’U)« ŸUDI�« l� W�uJ(« Æl�Ë√Ë V�—√ ‚U�¬ v�≈ t{d�Ë tKI�Ë t�H�Ë tM�œ tOK� kH% …—uB� ÊU��ù«

¿Éµ°SE’G á∏µ°ûe

-

…QÉ≤©dG ´É£≤dG

·

…QÉ≤©dG øgôdG

·

WHB� w�OK)« Í—UIF�« ŸUDIK� rJLOOI� u� U� · ø’uB)« t�Ë vK� ÍœuF��«Ë W�U� —uD��«Ë ◊UAM�U� r��� ŸUD� w�OK)« Í—UIF�« ŸUDI�« ≠ dD�Ë w??�œ w� W�{«Ë WHB� Á“Ëd??� dN� b??�Ë dL��*« w�u� W�œuF��«Ë ¨ZOK)« ‰Ëœ w� U�dO� s� d��√ …—uB� dL��*« uLM�« t� oI% …—uB� ŸUDI�« «cN� UO�U� W�u�Ë√ ÆWJKL*« U�UO��« w�K� U0Ë Í—UIF�« s�d�« WLE�√ oO�D� l�e*« s� · d�RO� nO� ¨W??O?{U??*« …d�H�« ‰ö??� WJKL*« w??� q�Ë ¨øÍ—UIF�« ŸUDI�« q�I���Ë l�«Ë vK� p�– ÕU??�?�≈ v??K?� V??�d??�?� b??� WOMF� d??�U??�?� „U??M? � W�—UI� ÷Ëd� .bI�� WO�U*«  U��RLK� ‰U�*« øWO�ö�ù« WF�dA�« V�� q�uL��« q�� d�O� Í—UIF�« s�d�« ÂUE� l{Ë ≠ WO�K�Ë ‚öD�ö� t�U�√ ‰U�*« `�H� r� s�Ë Í—UIF�« ŸUDIK� WKI� WO�ö�ù« Í—UIF�« q�uL��« VO�U�√ bF�Ë ¨ U�U(« öC� ŸUMB��ôU� q�uL��« WU� œbB�« «c� w� WO�u� q�uL��« ÂUE�Ë …—U�ù«Ë W�—UC*«Ë W��«d*«Ë W�—UA*« s� U� WO�ö�ù« WO�U*«  U��R*«Ë ·—UB*« `M1 Í—UIF�« t�S� r� s??�Ë UN�uI� kH�� U0  U�UL{ s� t�U�%


‫‪17 A M L A K‬‬

‫‪¿ÓYEG‬‬

‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ ) ‪ - (42‬ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ‪ -‬ﺍﻟﺴــﺒﺖ ‪ 16‬ﻓﺒﺮﺍﻳــﺮ ‪I S S U E N O : 4 2 - 3 T H Y E A R - S A T . 1 6 F e b . 2 0 1 3‬‬

‫�� ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻣﺮﻛﺰي ﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻌﻤﺎرة‬

‫�� ﻛﺎﻣﻴﺮات ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ‬

‫�� اﻟﻤﻐﺎﺳﻞ ﺑﺪواﻟﻴﺐ‬

‫�� ﺟﺒﺲ ﺳﺎﻗﻂ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ‬

‫�� اﻟﻤﺼﺎﻋﺪ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ‬

‫�� ﻣﺠﻔﻒ ﺷﻌﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎم اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ‬

‫�� ﻣﻜﺎﻧﺲ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ‬

‫�� اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻣﺪﻫﻮﻧﺔ إﻳﺒﻮﻛﺴﻲ‬ ‫�� إﻧﺘﺮﻛﻮم ﺑﺸﺎﺷﺔ وﺗﺼﻮﻳﺮ‬

‫�� أﺑﻮاب ﻣﻄﻌﻤﺔ ﺑﺎﻟﺰﺟﺎج‬

‫�� ﻧﻮاﻓﺬ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﻮاﺟﻬﺎت ا�ﻣﺎﻣﻴﺔ‬ ‫�� ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻀﺮاء وأﺷﺠﺎر‬

‫ﻫﺎﺗﻒ ‪ 6774545‬ﺗﺤﻮﻳﻠﺔ ‪203‬‬

‫�� اﻟﺸﺎور زﺟﺎج ﺳﻜﺮﻳﺖ ﺳﺤﺎب‬

‫�� ﻣﺠﻔﻒ اﻟﻴﺪ ﻓﻲ ﺣﻤﺎم اﻟﻀﻴﻮف‬

‫�� إﺗﺤﺎد ﻣﻼك ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻟﻌﺪة ﺳﻨﻮات‬

‫‪www.rafahiya.com.sa‬‬


A M L A K 18

á«£¨J

I S S U E N O : 4 2 - 3 T H Y E A R - S A T . 1 6 F e b . 2 0 1 3 ‫ ﻓﺒﺮﺍﻳــﺮ‬16 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ‬- (42 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

∫WO*U�Ë WOM�Ë W�d� 100 W�—UA0

äÉ«dÉ©a ºààîj AÉ°ûfE’Gh AÉæÑ∏d …Oƒ©°ùdG ¢Vô©ŸG „ö�√ WHO� v�≈ Àb��� WO�dA�« WIDM*« …—U�≈ qO�Ë

„ö�√≠ÂU�b�« W�d� t�LE� Íc�« ¡UA�ù«Ë ¡UM�K� dA� f�U)« ÍœuF��« ÷dF*« r���« ¨ÂU�b�« w� ÷—UF*« e�d0 © BUILDEX 2013 ® WO�Ëb�« Ê«dNE�« ÷—UF� d�L�u� 6 v�≈ 3 s� …d�H�« ‰ö� ÂU�√ WF�—√ …b* dL��« w��«Ë t�UO�UF� w� WBB��� WO*U�Ë WOM�Ë W�d� 100 s� d��√ W�—UA0 p�–Ë Í—U'« Æw�OK)«Ë W�œuF��« 5�u��« W�bN��� ¡UA�ù«Ë ¡UM��« ‰U��

U????�ö????�≈ ® ÷d????F????*« ¨‚d??D??�«  U??�ö??�≈¨n??�?? l??�«u??� v??K??�  U????�ö????�≈ Æ©X�d��ô« ÷d???F???*« e???O???9 U???L???� ≠ n�B�« WO�UF� WODG�� „ö�√ WHO�WU� U{d�«  U�ö� k�ö� ≠ «Ëb�«u� s�c�« —«Ëe??�« vK� ÆrNKz«u� rNF� 5��D�� ÷UH��« k�ö*« s??�Ë ≠ ÂU??�d??�«  U???�d???� œb????� eO9Ë ¨ XO�«d'«Ë d�(«Ë W�U��Ë rOEM��« …œu??�??� ‰ö� œ«œe??� X�U� —«Ëe??�« ÆWOzU�*« …d�H�« WHO�B� ÕUM� —«“ w�UD�I�« »—«“ ÂU�b�« …—U�√ qO�Ë ≠ YO� ¨÷dF*«  UO�UFH� …eOL*« UN�ODG�� œU�√Ë „ö�√  UN'«Ë —«Ëe�« vK� U�«œ«b�√ l�“u�� WHO�B�«  eO9 —«Ëe�« s� «dO�� ôU��« „ö�√  U�«d��«  bN�Ë ¨W�—UA*« ÆWHO�B�« w� „«d��ô«  U�UO� W��F�� «Ëb�«u� s�c�«

ÍcOHM��« fOzd�« wMO�(« bL�� w�d��« bO�Ë qO�e�«Ë Ê«dNE�« ÷dF*

ó««°ûàdGh AÉæÑdG ‘ IôØW

tM�œ YO� ¨ ö�U�Ë UIO�« ÷dF*« ÕU���« qH� ¡U�Ë WIDM*« …—U??�« qO�Ë w�UD�I�« bOF� s� »—«“ …œUF� ¡UA�ù«Ë ¡UM��« ŸUD� w�u� W�uJ(« Ê√ b�√ Íc�« ¨WO�dA�« …dHD�«Ë —uD��« UNL�√ s� »U��√ …bF� Î UU� Î U�UL��« WJKL*« qF�� U� ¨¡U??A??�ù«Ë ¡UM��« ŸUD� w� …dO�J�« —Ëœ qOFH� UO�¬ ‰ö� s� ŸUDI�« «c� rOEM� vK� ’d% »U� `�� w� WL�U�*«Ë …dOGB�« WO�«dLF�«  U��R*« WOM�Ë  U�d� 5�  UH�U% W�U�ù W�—UL���ô« ’dH�« bF� w�UD�I�« ‰U�Ë ¨WO�«dLF�« WOLM��« w� rN�� WO*U�Ë ¡UA�ù«Ë ¡UM�K� dA� f�U)« ÍœuF��« ÷dF*« tMO�b� ÷—√ vK� WO�Ëb�« Ê«dNE�« ÷—UF� W�d� tLEM� Íc�« Î «—Ëœ VFK� WBB��*« ÷—UF*« Ê≈ ∫ ÂU�b�« w� UN{—UF� W�œuF��« ‚u�K� WO*UF�«  «—UL���ô« VK� w� Î ULN� ÷dF*« —Ëb� Î «bOA� ¨W�—UL���ô« ’dH�U� n�dF��«Ë ¡UA�_«Ë ¡UM��« ‚u??� —uD�Ë u/ r�� fJF� Íc??�« Î «—uD� bNA� w��« WO�dA�« WIDM*« w� WU� ¨WOK;« WK�UA�« WO�uJ(« WOLM��« WD� o�«d� Î U�u�K� Î UO�«dL� Æw�UMB�« —uD��«Ë WOMJ��« w�U�LK�

á°ü°üîàŸG ¢VQÉ©ŸG ºgCG

ÍcOHM��« fOzd�« wMO�(« bL� s� bL�� ‰U� t��U� s� Ê≈ ¨ ÂU??�b??�« w??� W??O??�Ëb??�« Ê«d??N??E??�« ÷—U??F??� W�dA� ÷—UF*« r�√ s� bF� ÂU�√ WF�—√ dL��« Íc�« ÷dF*« q�UH�« —Ëb�« “d�� t�u� ¨¡UA�ù«Ë ¡UM��« w� WBB��*« ¡UA�ù«Ë ¡UM��« ŸUD� ÁbNA� Íc??�« wIOI(« —uD��«Ë W�UMB�« —uD� vK� p�c� ¡uC�« wGK�Ë ¨WJKL*« w� ¡UB�√ Í—U??� t??�√ v??�≈ «dOA� ¨W�œuF��« WOMI��«Ë 100 “ËU��� Ê√ l�u�*« s� w��« ÷dF*« UFO�� ¨ UH�U���« s� b�b� «d??�≈ v??�≈ W�U{≈ ¨ ‰U??�— ÊuOK� ÷dF*« w� W�—UA*« WO�M�_«  U�dA�« VK�√ Ê√ WU� ÆW�œuF��« ‚u��« w� UN�uK�1 UN� ¡ö??�Ë s� Y��� ÷—√ vK� W�dA�« t�LE� Íc�« ÷dF*« Ê√ wMO�(« 5�Ë d��√ W�—UA0 ÂU�√ WF�—√ …b* dL��« ÂU�b�« w� UN{—UF� Àb�√ vK� X��UM� W??O??�ËœË WOM�Ë W�d� 100 s� ÷dF*« Ê√ Î UHOC� ¨¡UA�ù«Ë ¡UM��« ‰U�� w� UN�U��M� b�b(U� Ê«dLF�«Ë ¡UM��«  U�d� vK� ¡uC�« jK� b� W�UJ� Î UO�Oz— Î UL�«œ bF� w��«  «¡UA�ù« rOLB�Ë VKB�«Ë w� WBB��*«  U�dA�« X{d� YO� ¨ PAM*«Ë w�U�*« w�U�*« rzU�œ W�UL( …b�b� ôuK�  U��M*« s� ŸuM�« «c� Àb�√ ÷d� ÷dF*« sLC� UL� ÆWO�UM*«  «dOG��« s� ÷dF*« Ê√ WU� ¨ ¬ —«u���ù«Ë  «—uJ�b�« rO�UB� vMFÔ� w��« WOK;«  U�dA�« s� W�uL�� tO� X�—U� ÆV�UJ*«Ë ‰“UMLK� wK�«b�« rOLB��U�

:¢Vô©ŸG øe äGógÉ°ûe ·

∫U�“d�√ U�«e*« s� œbF� ÷dF*« eO9 w�u� w� ULO� ô …œUIF�« …d�� ‰«u� —«Ëe�« œb�…d�� ≠ ÆÂU�)«Ë ÕU���ô« qH� W�öD�« XI�� Èd�� WO�ö�≈WKL�� ÷dF*« eOL�� ≠


I S S U E N O : 4 2 - 3 T H Y E A R - S A T . 1 6 F e b . 2 0 1 3 ‫ ﻓﺒﺮﺍﻳــﺮ‬16 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ‬- (42 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

QĵjO

∫õæŸG ‘ πãeC’G øjõîàdG äÉ«°SÉ°SCG

ÊUDK��« q�b�≠÷U�d�«

p�UM� VO�d��«Ë rOEM��«Ë q��_« s�e���« ÊULC�Ë ‰“UM*« w� «—ËdC�« s� d�√ s�e���« bF� Ë√ ¨‰eM*« W�U�� X�U� «–≈ WU� ¨ UNF��� Ê√ ‰eM*« V�U vK� V�� w��«  UO�U�_« iF� s� «u� wHC� w��«Ë s�e���« bM� WO�UL'« w�«uM�« ‰UH�≈ Âb� V�� UL� ¨…dOG WIA�« WD��� W�u� w� ∆—UI�« Íe�e� „c�Q� ·u� Ÿu��_« «cN� ¢„ö�√¢ WHO� ÆW�«d�U� —uFA�« Æp�eM* q��_« s�e���« WOHOJ� „b�d� ·u�Ë s�e���« r�U� w�

W�U�LK� q��√Ë qOL� ‰öG��« s�e��K� ×b�« X%

:ΩƒædG áaôZ -

ŸUH�—«Ë fLA�« WF�√ ŸuD��Ë ‰uBH�« 5� …—«d(« Æ…—«d(« W�—œ

:∫õæŸG ƒÑb -

…b�Ë l??{ËË Ã—b??�« X% w��« W�U�*« ‰öG��« sJ1 ¡e� q�u% sJ1 UL� ÆqG��� dO� u� U� s�e��� WOM�e�� «bF� s�e��� WO�eM� WO{U�— W�UB� W�U�*« Ác??� s� WOKzU� W�K� qL� sJ1 UL� ÆqOL�Ë ·uAJ� qJA� W{U�d�« 5�«u� o�DM� ƉeM*« ¡U�—√ w� qG��*« dO� ÀU�_« «b���«Ë ÆUC�√ W�U�*« Ác� vK� WAOF*« W�d� w� s�e���«

:êQódG â–h ∫õæŸG äGô‡ -

¨W�c�_« kH( …b�Ë q�� WOM�e�� «b�Ë l{Ë sJ1 …U�«d� V��Ë  U�U�*« Ác� w� U�dO� Ë√ V�J�« Ë√ ÊuJ�� …b�u�« ‰öG��«Ë U�œ«b��«Ë …b�«u�*« W�U�*« w� WOM�e�� …b�Ë l{u� `BM� ô˨ WIDM*« qJ� WK�U� ÆWL�F*« Ë√¨ WIOC�«  «dL*«

:ÜGƒHC’G ∞∏N -

19 A M L A K

nK� wM�e�� ‚öF� oOKF�� ”UM�« s� b�bF�« Q�K� Ác� bF� ÆW�dG�« w� s�e���« W�—œ rOEF�� »«u??�_« ¨ÁUO*« …—Ëœ Ë√¨ a�D*« Ë√¨ ‰eM*« V�J� w� WOKL� …dJH�« W�dG� ”UM�U� k�J� w��« s�U�_« s� bF��« V�� sJ�Ë V�U'« …U�«d� V�� UC�√Ë ¨·uOC�« s�U�√Ë WAOF*« r�(« dOG ÊuJ� Ê√Ë ‚öF*« —UO��« w� w�UL'« Æ»U��« r�� vK� jGC� ô v��

Ác� Ê_ ÂuM�« W�d� w� d�UE�« s�e���« s� bF��« qCH� d�UE�« s�e���«Ë ¨W�«d�«Ë ¡U�d��ö� ÊUJ� w� W�dG�« ¡UD�≈ s� «bOF� ÁdNE�Ë rOEM��« ÂbF� «—uF� wDF� ·uAJ*« s�e���« s� UOK� bF��« V�� p�c� ¨WMOJ��« …b�Ë ¡UM� sJ1 UL� Æt�% Ë√¨ d�d��« ‚u� WU�Ë w� W�c�_«Ë f�ö*« s�e��� nI�K� b�9 WIKG� s�e�� s� Âb���� dO� u� U� s�e% r� s�Ë wKH��« ¡e'« W�uKF�« ¡«e�_« w� WOL�u*« f�ö*«Ë WOD�_«Ë n�K�« Æ…b�uK� w� U�ËULOJ�« Ë√¨ …œU(« œ«u*« s�e�� s� bF��« V�� Ë s�e���« dB�Ë ‰UH�_« Âu� ·d� WU�Ë ÂuM�« ·d� s�e���« w� Ê«u�_«Ë VO�d��« …U�«d� V�� sJ�Ë p�U*« ƉUH�_« »UF�√Ë W���_« vK� W�uAJ*«  «b�u�U� `BM� ô UC�√Ë Æw�«Ëú� ·uAJ*« n«uF� o�UM*« Ác� ÷dF�� W�Ë«d�B�« o�UM*« w� ¨‰eM*« W�— vK� U�F nOEM��« qF& U2 …dL��� tOK�— WOKH� WOM�e��  «b�Ë  «– W��b(« q�UG*« ¡UM��« sJ1 ÆUOK� ÂUFD�« W�ËU� X% s�e���« VM& V�� UL�  «—Ëœ w� u��UA�« Ë√¨  U1dJ�« Ë√¨ Êu�UB�« s�e��� Æ5�«Ë dO� ‰UH�√ œu�Ë W�U� w� UNKH� V�� sJ�Ë ÁUO*« ÁUO*« …—Ëœ q??�«œ WOM�e�� …b??�Ë l{Ë sJ1 UC�√  «b�Ë w� ‰eM*« Êe�� s� s�— q� ‰öG��« V�� sJ�Ë WOB�A�« W�UMF�«  U�eK���Ë ◊uH�« s�e��Ë W�œuLF�« ·u�d�« w� U�uO� d��_« ·u�d�« Ë WOM�e�� «b���«Ë Ê«u�_« o�UM�Ë w�UL'« V�U'« …U�«d� V�� ÊuJ� WOI�√ ·u�d� W�UF��ô« sJ1 sJ�Ë ÂuOM*_« ÆWKOL'« o�œUMB�« Ë√ ¨gI�« ‰ö� q��_« ‰öG��ô« ÊULC� W�dG�« nI� vK� WIKF� ¨ «bM��*« ¨œ«u*« s�e�� sJ1 UL� ¨vB�_« s�e���«Ë ¨ U�ËULOJ�« ¨nOEM��«  «bF�Ë  UO�Ëd�J�≈ ¨ «bF*« f�ö� W�d� œu�Ë vK�  uO��« „ö� iF� ’d�� ¨ …—«d??(« W??�—œ …U�«d� V�� sJ�Ë WOz«cG�« œ«u??*«Ë ·u�d�« qF� `BM�Ë ÆWO�U�_« ÂuM�« W�dG� WI�K� w� —«dL��U� ÷—«uI�«Ë  «dA(« W��UJ� V�� UL� ¡e'« qF�Ë nI��« v��Ë b�9 Ê√ s�e���«  «b�ËË ¨WLN�  «bM��� Íu�� ÊU� «–≈ WU� ¨ ‰eM*« Êe�� `BM� Æ«dO�� qLF��� dO� u� U� s�e��� ÊUJ� ÍuKF�« «bOF� t�U�H� kH�Ë Êe�*« qH� V��Ë WOz«c� œ«u� Ë√ s�U�√ qF�Ë f�ö*« w� ‰uD�« ×b� …U�«d0 UC�√ ƉUH�_« s� Èd�√Ë WO�U�d�« »UO��«Ë 5�U�H�U� q�u� u� U* oOKF� l{Ë V�� UC�√Ë ÆÊUBLI�«Ë qOzUMH�U� dOB� u� U* W�U�*« dO�u�� W�c�ú� U�u�— Íu�� ’U??� ¡e??� ‰öG�« d�� WIOC�« W�U�*« Ác� w� s�e���« sJ1 ƉUL�� UN�O�d� ÊULC�Ë nOEM�  «bF�Ë œ«u� Êe) n�u*« W�«u�� q�UI*« —«b'« WOz«uN�«  U�«—b�« oOKF� sJ1 UL� “UN�u�“Ë  «—UO��« Æ «—UO��« `OKB�  «bF� kH( ë—œQ� W�UF��ô«Ë VO�d��« ÊULC� W�dG�« Ác� w� s�e���U� «b�√ `BM� ô Æo�UM��« Âb�Ë oOC�U� —uFA�« s� bF�K�Ë

‰öG��« …—bN*« W�U�*« WK�G*« X% w� s�e��K� ÁUO*« «—Ëœ

:√É«ŸG äGQhO -

:∫õæŸG ¿õ -

:¢ùHÓŸG áaôZ -

:(êGô÷G) äGQÉ«°ùdG ∞bƒe -

:á°û«©ŸG áaôZ

U�«b���« d��_« WOKzUF�« W�UB�« Ë√ WAOF*« W�d� bF� ¨ UO�Ëd�J�û� U�O� ÊuJ� U� U��U�Ë ‰eM*« ·d� 5� s� lL& WO�U�√ s�e�� …b�Ë œu�Ë wFO�D�« s� p�c� …œUH��ô« sJ1Ë ¨Èd�_«  UO�Ëd�J�ù«Ë “UHK��« “UN�  «b�Ë W�U{S� UNO� s�e���« rO�C�Ë …b�u�« Ác� s� ÊuJ� W��J� w� s�e���« sJ1 UC�√ ¨W�dH�� s�e�� b$ U��b� ÆÊUJLK� WL�I� WOM�e�� …b�Ë d�� Ë√ WOHK� «b���ô« œbF�� ÊuJ� Íc�« Y�b(« ÀU�_« s� dO�J�« Ë√  ôËUD�« n�u& q�«œ q�� s�e��K� s�U�√ Íu��Ë Æ U�MJ�« ¨n���« ¨ UO�Ëd�J�ù« ¨V�J�« s�e�� V�UM*« s�Ë ÆWAOF*« W�d� w� ŸuLA�«Ë

:ïÑ£ŸG -

¨‰eM*« ¡U�—√ 5� vK�_« w� a�UD*« w� s�e��K� W�U(« wJ� a�D*« rOLB�� —uJ�œ rLB� «b���U� `BM� p�c� a�D*« s�e�� «b�Ë w� `BM� Æ U�U�� Í√ tM� —bN� ô sJ1Ë Æa�D*« nI�� …b�2Ë WIOL� ÊuJ� Ê√ UN�O�«ËœË Ë√¨ ·uOC�« ÂUF�  «Ëœ√ s�e��� UOKF�« ·u�d�« ‰öG��« s�e�� s� bF��« V�� UL� ÆUN�«b���« —bM� w��« …eN�_«  «b�Ë w� rNF�— V�� U/≈Ë vK�*« qH�√ W�ËULOJ�« œ«u*« ÆUN� ‰UH�_« ÷dF� VM��� WO�U� s�e�� s� bOF� ÊUJ� w�  U�ËULOJ�« Ác� kH� V�� UC�√ …—«d( UN{dF� Âb� ÊULC� „U�A�« Ë√¨ “UG�« Ë√ ¨ÊdH�« ÆUN�UF��« Ë√ …b�b� Íu��� wJ� a�D*« wLOLB�� —uJ�b�« uLLB� `BM�Ë œ«u*« s�e��� WL�I� »U��« r��� WK�u� W�«e� vK� ÆW�U�*« dO�u� ÊULC� —«b'« w� WOM�� ÊuJ� WOz«cG�« ÊdH�« V�U��  «—UN��«Ë wND�«  «Ëœ√ kH�� `BM� UL� ÆUN�«b���« W�uN��

:ÖൟG -

s�e��K� W�U� ·dG�« d��√ s� w�eM*« V�J*« W�d� bF� WO�U�dI�« «Ëœ√Ë ‚«—Ë_«Ë V�J�« vK� UNz«u��ô s�e���«  «b�Ë d��√ s� ÆW�uN�� d�UM��« UNMJ1 w��« n% «b���U� UNKOL& sJ1 w��« W��J*« w� U�uO� wDF�Ë V�JK� WL�I� ÊuJ� W�uK�  U�ËU� Ë√¨ WDO�� ÆW�bOKI��« W��JLK� d��√ ôUL�  «Ëœ√Ë WDO���« W�«—e�« œ«u??� «b� U� nOEM��« w�Ë f�UJ*U� WDO���« nOEM��« W�UOC�«  UI�K�Ë …bzU*«  «Ëœ√ s�e��� jI� `BM� Íu��� Íc�« Y�b(« V�J*« ÀU�√ ¡UM��« UC�√ sJ1Ë Æ ôËUD�« Ë√ ¨b�UI*« qH�√ WOM�e��  «b�Ë vK� ‰eM*« —u� w� s�e���U� `BM� ô ¨Íd�«Ë qB� r�I� »ôËb� W�UF��ô« sJ1 ÆW�dG�« Ác� w�  U�—œË W�u'« q�«uF�« VKI�� t{dF�� W�d� u� U�uAJ� Ë√ ¨UL�F� ÊuJ� Ê√ Á—UO��«Ë nI�K�

:±ƒ«°†dG ∫ÉÑ≤à°SG áaôZ -

:∫õæŸG Qƒ°S -

s�e�� «b�Ë w� `BM� f�ö*« ·d�Ë ÂuM�« ·d� nI��« v�� …b�2 ÊuJ� Ê√ qG��� dO� u�U� s�e��� UOKF�« ·u�d�« w� UO�U�

:ΩÉ©£dG áaôZ -

u� «—UO��« n�u� w�  «bF*«Ë œ«u*« oOKF� WIOC�« W�U�*« Ác� w� s�e��K� qC�_«


A M L A K 20

á«£¨J

I S S U E N O : 4 2 - 3 T H Y E A R - S A T . 1 6 F e b . 2 0 1 3 ‫ ﻓﺒﺮﺍﻳــﺮ‬16 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ‬- (42 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

W�O��« W�UL� dO�UF� b�bA�� vË√

¢VÉjôdÉH ô°ûY ¢SOÉ°ùdG »°Sóæ¡dG ≈≤à∏ŸG äÉ«dÉ©a ΩÉàN „ö�√≠…b� v�≈ 2 s� …d�H�« ‰ö� XIKD�« w��« t�UO�UF� dA� ”œU��« w�OK)« w�bMN�« vI�K*« XL���« tK�«b�� pK*« 5H�dA�« 5�d(« ÂœU� W�U�— X% …b� w� oKD�« Íc�«Ë Í—U'« 2013 d�«d�� 4 p�–Ë W�UMB�«Ë …—U���« d�“Ë WFO�d�« Ê«“u� s� oO�u� —u��b�« vI�K*« s�œ YO� ¨e�eF�«b�� s� 5�OK)«Ë 5�œuF��« 5�bMN*« s� …dO�� W�—UA� j�Ë 5H�dA�« 5�d(« ÂœU� s� W�UOM�U� e�eF�«b�� —u��b�« WJ� WIDM� …—U�≈ qO�ËË ·d� ÂUB� —u��b�« o��_« dB� ¡«—“Ë fOz— —uC��Ë ÆWO�dF�«Ë W�œuF��«Ë WO�OK)« UOB�A�« s� œb�Ë ÍdOC)«

Éæfóe ‘ çóëj …òdG π∏ÿG ∑QGóàf ¿CG Öéj :IQÉéàdG ôjRh fOz— VzU� ≠ w�U1 sL�d�«b�� —u��b�«Ë WOJK*« W�ON�U� ÆÊœUF� W�d�

»é«∏ÿG »°Sóæ¡dG OÉ–’G õFÉL

œU??%ô« ez«u�� s�ezUH�« .dJ� ÕU���ô« qH� bN� qLF�« “«d???�≈ v??�≈ X�b� w??�??�«Ë w�OK)« w�bMN�« UOI�K*« ·«b�√ oOI%Ë „d�A*« w�OK)« w�bMN�« f�UM��« ÕË— ¡U�–≈ v�≈ W�U{ùU� ¨WO�OK)« WO�bMN�« ÆWHK��*« w�bMN�« qLF�«  ôU�� w� eOL��«Ë Ÿ«b�ù«Ë l�—UA� ¢‰u� 2013 ÂUF� …ezU'«  U�u{u� X�U�Ë s�—u�� o�Ë p�–Ë ¢ W�O�K� WI�bB�« ¡«dC)« WOM�_« ÷d� o�d� s� dC�_« sJ��« w�U�� rOLB� ∫UL� œ«u*«Ë rOLB��« VO�U�√ ‰u� …b�b� ¡«—¬Ë —UJ�√ .bI�Ë l�—UA*« w� WO�c�« UO�u�uMJ��« ‰ULF��«Ë ÆWKLF��*« ÆÈd�_« œ—«u*«Ë ÁUO*« bO�d�Ë W�UD�« dO�u�� ∫ r�Ë s�ezUH�« s� Êö�ù« - b�Ë w�U��« ezUH�« ¨qCH�« `�U qBO� ”bMN� ‰Ë_« ezUH�« ¨bA�Ëd�« sL�d�« b�� bL�√ ”bMN� ¡«d� nODK�« b�� dL� bL�� ”bMN� Y�U��« ezUH�«

≈≤à∏ŸG äÉ«°UƒJ

‫ﻭﺃﻋﺮﺏ ﺍﳌﻬﻨﺪﺱ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺸﻘﺎﻭﻱ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﻓﻲ‬ ‫ﺧﺘﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﻋﻦ ﺷﻜﺮ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﳌﺆﲤﺮﻳﻦ‬ ،‫ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﳊﺮﻣﲔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﲔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ‬ ‫ﻭﺍﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﳌﻬﻤﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ‬ ‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺯﻣﻨﻲ ﻳﺤﺪﺩﻩ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺑﺠﻤﻴﻊ‬ ،‫ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬،‫ ﻭﺍﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ‬،‫ﺍﻧﻮﺍﻋﻬﺎ "ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﳋﻄﺮﺓ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ" ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻃﺮﺡ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ‬ U�d� o�d� s� ‫ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻭﺗﺪﻭﻳﺮﻫﺎ‬ W�O� r�U�� ¡UA�« …dJ� qOFH� p�c�Ë WBB��� Æw�OK)« w�bMN�« œU%ô« q�� s� W�d�I*«Ë

ÍdOC)« e�eF�« b��Æœ ∫UN�√—Ë ¢ZOK)« ‰Ëœ w� wLN� Æœ UNO� Àb%Ë W�dJ*« WJ� WIDM� …—U�√ qO�Ë ≠ ‰Ëœ w� WO�O��« UF�dA��«Ë WLE�_« ‰u� wKF�« 5�� ¨ÕuLD�«Ë l�«u�« ∫WO�dF�« ZOK)« ‰Ëb� ÊËUF��« fK�� W�cOHM��« WD)« ‰u� V�U�u�√ vM�� bL�√ Àb% r� s� bL� tOK� ¡U�dNJK� W�œuF��« W�dA�U� W�O��« W�UL(  U�ON�«Ë  U��R*« —Ëœ ‰u� Àb��O�Ë —b��« rO�«d�≈  UF�U'« ∫WO�O��« WO�u��« w� WOK�_«Ë WO�uJ(« ‰u� Àb% Íc�« r�UM�« ÊUL�� s� vK� r� ÆW�œuF��« w� ¡«dC)« WOM�ú� ÍœuF��« fK�LK� Íu�u��« —Ëb�« 2012 ÂU� v�� ¡«dC)« WOM�_« W�UI� dA� WK�UJ�*« …—«œù« Ê«uM� X%¢ X�U� WO�U��« W�K'« U�√ sL�d�« b��Æ√ W�K'« ”√—Ë ¢…dD)«Ë W�KB�«  U�UHMK� ≠ b�U�*« W�ËdI�«Ë W�bK��« ÊËRA�« …—«“«Ë qO�Ë —uBM*« s�b�UF�« s�“ VO�� Æœ w�UF� UNO� Àb%Ë W�bK��« ÊËRAK�  U�d� w� WOFO�D�« W�O��« 5���� ‚dD�« qC�√ ‰u� W�«—œ ÷dF��«Ë b�U� ‰¬ dL� s� s1√ tOK� UN�u� U�Ë …œUH��ô«Ë Ád�uD�Ë .bI�« v�dLK� WO�O��« —U�ü« W'UF� ‰u� b�e�« tK�«b�� s� f�« Àb% r� Ê«“U� WM�b0 tM� ÆÆW�œuF��« WO�dF�« WJKL*« w� W�O��«Ë WO�B�«  U�b)« w�UF� ∫UN�√d�Ë W��U��« W�K'«  UO�UF�  √b� p�– bF� w�UF�« rOKF��« d�“Ë VzU� ≠ nO��« bL�� s� bL�√ Æœ l�UA�« sL�d�«b�� rO�«d�≈ ÆÂÆ d{U;« UNO� Àb%Ë WO�¬ u�� ∫÷U�d�U� W�O��« W�UL( UOKF�« WM�K�« ‰u� w�O�F�« tK�«b�� bN� tOK�Ë WO�O��« …—«œô« w� …b�b� ¡«œ« …U�U�� Z�«d� ‰u??� ÊUD�I�« ÊUDK� V�A�Ë e�eF�«b�� tOK�Ë W�UD�« —b� qOKI�� ZNML� w�O��« w�U�*« bL�� bO�ËË l�UA�« sL�d�«b�� rO�«d�« ¨q�I*« bL�� »uM' w�O��« l{u�« 5�%Ë qO�Q� Àb% YO� b�«“ Àb% Íc�« ”u�b�«c�« «b� f�K� —b� r� ÷U�d�« WM�b� œ—«u??*« W�«b��« w� ÍœUB��ô« sJ�*« —Ëœ ‰u??� 5�«uI�« ‰u� ‘UI� WIK� bI� - p�– bF� WOFO�D�« ”«d��Ë d�uD��«Ë W��«d*«Ë cOHM��« ∫WO�O��« WLE�_«Ë W�dA� W�O��« …—«œ≈ ÂU� d�b� w�“U(« bL�√ Æœ ∫WIK(« fK�*« uC� w�U�e�« ‰œU� Æœ s� q� UNO� „—U�Ë p�U� d�b� bO�U�*« ÂUA� Æ ≠s�d���« W�Ëb� W�O�K� vK�_« W�O��« …—«œ« d�b� ÍdA��« 5��Æœ ÆuJ�«—U� W�O��« …—«œ«

YO� WJKL*« w� w�O��« qLF�« …dO�� w� WLN� ‰u% W�O��« W�UL�Ë œU—ú� W�UF�« W�Uzd�U� t�UE� jO�« UN'« l� oO�M��U� U�cOHM�Ë ÁœuM� WF�U�� WO�ËR��Ë fO�UI*«Ë  «œU�—ôU�  UN'« W�U�  bOI�Ë W�öF�«  «– öC� W�O��« W�UL( …b�u� WO�O�«d��« ‰ö� s� W�O��« WOF�d�Ë qL� WO�NML� WO�Ëb�« W�O��« dO�UF*« œUL��« s� ÆÊ«¡UAM*« w� W�O��« …—«œù« ‰U�� w�

Ú°Só桪∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG

W�œuF��« W�ON�« …—«œ≈ fK�� fOz— b�√ ¨t��U� s� X�—œ√ W�ON�« Ê√ ÍËUIA�« bL�� ”bMN*« 5�bMNLK� ÂuNH�Ë r�UF�« UN� d1 w��« WO�O��« W�“_« WOL�√ Èb� ¨WO{—_« …dJ�« `D� vK� …UO(« w� W�—«dL��ô« vK� e�d� r�UF�«Ë WIDM*« w� w�O��« bF��« Ê√ Î UHOC� uLM�« Ê√ ô≈ W�O��« W�UL( W�«b��ô«Ë W�UHJ�«Ë W�«bF�« vK� VKD�« ŸUH�—« v�≈ Èœ√ …—uLF*« ÊUJ� w� b�«e�*« w�dK� W�œU� Z�«d� cOHM� VKD�� U2 WOFO�D�« œ—«u*« UO�u�uMJ��« vK� ‰uB(«Ë W�O�K� Íu�u��« Èu��*U� w� ¡UI��«Ë W��UM*« vK� …—œU� WO�U� WO�U��«Ë WHOEM�« W�O��U� —«d??{ù« ÊËœ ÃU��ô« …œU??�“Ë —UJ��ô« s� u� ÆWOFO�D�« œ—«u*«Ë

è«∏ÿG á≤£æe ‘ áÄ«ÑdG

wM�u(« qOK� 5�OK)« 5�bMN*« œU%« fOz— b�√ s� dO�J�« e???$«Ë WIOI� `??�??« 5�bMN*« œU???%« ¡UI�_« 5� »—UI��«Ë W�uO(« «¡UIK�«Ë  «“U??$ù« WO�bMN�« W�ON�« —Ëœ e�eF�Ë ”bMN*« WMN0 ¡UI�—ô«Ë ÆWIDM*U� WMN*« W�—U2 d�uD� w� W�U�— Ê≈ vI�K*« fOz— ÍËUIA�« bL�« ”bMN*« ‰U�Ë qO�œ dO� vI�K*« «cN� tK�« Áb�√ 5H�dA�« 5�d(« ÂœU� vI�K*« «c� w�Q� YO� Ÿu{u*« «cN� W�Ëb�« ÂUL��« vK� WIDM� w� W�O��«¢ dA� ”œU��« w�OK)« w�bMN�« ‰U�*« «c� w� hIM�« b�� V�UM*« X�u�« w� ¢ZOK)« vK� ·dF��« Æ»—U���«Ë  «d�)« ‰œU�� ∫v�≈ ·bN�Ë WN�«u* Y�b���«Ë d�uD��«ÆUNKOFH� qzU�ËË W�dF*« qI� U� q�Ë W�bMN�« WMN0 ÷uNM�«Ë ÆWOK�I��*«  U�b���« ÆUN� 5K�UF�«Ë WMN*« Ác� l�—Ë d�uD� t�Q� s� W�U{ùU� p�c�Ë —ËU�� W�L� ‰ËUM� vI�K*« ÊU� œU�«Ë ÊËeOL�� Êu�cOHM�Ë ¡«d�� UNO� „—U� ‘UI� w�IK� v�≈ vK� vI�K*«  UO�UF�  u��« UL� ¨vI�K*«  ôU�� w� sLC�Ë ÆWO�«bO�  «—U???�“Ë WO��—b� qL� w??�??�—Ë ”œU��« w�OK)« w�bMN�« vI�KLK� wLKF�« Z�U�d��« ÆW�K'«  U�K� …b� ZOK)« WIDM� w� W�O��« ∫dA�

πª©dG äÉ°ù∏L

W�K'« X�U� YO� ¨qLF�« U�K� s� «œb� vI�K*« bI�Ë qC�√ WO�O� WLE�√Ë  UF�dA� u��¢ Ê«uM� X% w�Ë_«

π∏ÿG á÷É©e Öéj : á©«HôdG

…—U���« d�“Ë WFO�d�« Ê«“u� s� oO�u� —u��b�« ÊU�Ë ”œU��« w�OK)« w�bMN�« vI�K*« s�œ b� W�UMB�«Ë 5H�dA�« 5�d(« ÂœU� W�U�— X% rO�√ Íc�« dA� dB� ¡«—“Ë fOz— —uC�� e�eF�«b�� s� tK�«b�� pK*« WJ� WIDM� …—U�≈ qO�ËË ·d� ÂUB� —u��b�« o��_« UOB�A�« s� œb�Ë ÍdOC)« e�eF�«b�� —u��b�« ÆWO�dF�«Ë W�œuF��«Ë WO�OK)« 5�d(« ÂœU??� s??� W�UO� WLK� w??� WFO�d�« V??�—Ë rO�√ Íc??�« vI�K*« s� Àb??%Ë —uC(U� 5H�dA�« Ê√ Î UOML�� ¢w�dF�« ZOK)« WIDM� w� W�O��«¢ Ê«uMF� Î «—UJ�√ ÂbI�Ë lL��*«Ë W�O��« Âb��  UOu�� Ãd�� WKLF��*« œ«u*«Ë rOLB��« VO�U�√ ‰u� …b�b� ¡«—¬Ë dO�u�� l�—UA*« w� WO�c�« UO�u�uMJ��« ‰ULF��«Ë ÆÈd�_« œ—«u*«Ë ÁUO*« bO�d�Ë W�UD�« U�U� 5�L)« w� …u� qJ� ÊU��ù« vF� bI� ∫‰U??�Ë w� WOFO�D�« œ—«u*« „öN��« w� l�u��« v�≈ WO{U*« W�O��« —u�b� v�≈ Èœ√ U� ¨WO�OK)«Ë WO�dF�« ‰Ëb??�« V���Ë …œb��*« dO� œ—«u*« w� —bN�« s� dO�J�« V��Ë dOG��« U�Ë ¨Îö�I��� ÷—_« vK� …UO(« W�uF w� WF�«d�Ë p�c� t�M�K� lL�√ r�UFK� dJ�� —«c�≈ ô≈ w�UM*« q��_« «b���ô«Ë W�UMB�«Ë ¡UM��« w� qIF��«Ë fHM�« Ê«dLF�«Ë ¡UM��« WOKL� ÊuJ� Ê√ vK� WOFO�D�« œ—«u*« w� …—UL� √b��Ë W�«b��ô« ÂuNH� l� WO�UL�� W�UMB�«Ë r�QA�√ u�¢ v�UF� t�u� p�– w� s�dFA��� ÷—_« Æ¢UNO� r�dLF��«Ë ÷—_« s� vK� s�d�R*« r�√ b�√ ”bMN*« …—U���« d�“Ë d���√Ë t�uA� ÂuO�« UM�b� w� Àb�� UL� ÷—_« WFO�� o�� bI� Î UFOL� t�—«b�� Ê√ V�� Íc??�« qK)« s� dO�J�« w� d�¬ Ë√ qJA� r�U�� …dO��  U�—U2 „UM� ÊuJ� l�—UA*« Ê√ UL� œ—«u??*« Ác� «b���« w� ·«d??�ù« ÀuK��«Ë W�O��« vK� w�K� dO�Q� UN� ÊuJ� b� Èd�J�« s� …œUH��ô« …U�«d� ”bMNLK� wG�M� t�S� w�U��U�Ë ‰uK(« .bI� w� WL�U�*«Ë …d�u�*« WOFO�D�«  UODF*« ÆW�«b��ô« s� ‰U� Èu��� v�≈ ‰uuK�  «¡«d�ù«Ë

á∏eɵàŸG IQGOE’G

W�O��« W�UL�Ë œU—ú� ÂUF�« fOzd�« VzU� vI�√Ë w�d� dO�_« wJK*« uL��« V�U WLK� ÍdNA�« `�U W�UL�Ë œU—ú� ÂUF�« fOzd�« e�eF�«b�� s� dU� s� W�KB�« U�UHMK� WK�UJ�*« …—«œù« UNO� ‰ËUM� W�O��« ÁUO*« q�I���Ë d{U�Ë ¡«uN�« …œu�Ë ÀuK�Ë …dD)«Ë Æ UFL��*« w� ¡U{uC�«Ë W�d���« W�O��« …dO�_« WF�—_« œuIF�« ‰ö�  bN� WJKL*« Ê√ ·U??{«Ë XL��«Ë WO�U�  ôbF�Ë WF�d� wD�� …dO�� W�uLM� …dH� ÆUN��UL�Ë UN�OLM�Ë UNOK� WE�U;«Ë W�O��U� UU� U�UL��« WDI� qJ� 2001 ÂU� W�O�K� ÂUF�« ÂUEM�« —Ëb ∫‰U�Ë


‫‪21 A M L A K‬‬

‫‪öTDƒŸG‬‬

‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ ) ‪ - (42‬ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ‪ -‬ﺍﻟﺴــﺒﺖ ‪ 16‬ﻓﺒﺮﺍﻳــﺮ ‪I S S U E N O : 4 2 - 3 T H Y E A R - S A T . 1 6 F e b . 2 0 1 3‬‬

‫‪¿GRÉLh ¢VÉjôdÉH ¢†Øîæjh áæjóŸGh áµÃ ™ØJôj …QÉ≤©dG ô°TDƒŸG‬‬

‫«�‪„ö�√ ≠÷U�d‬‬

‫��‪©% 29.76® W��M� ‰U�— ©711416357® WLOI� ÎU�UH�—« ÂU�b�« w� v�Ë_« ‰bF�« W�U‬‬ ‫¨‪©679640271® WLOI� ÎU�UH�—« d�)« w� v�Ë_« ‰bF�« W�U�� w� Í—UIF�« d�R*« q��Ë‬‬ ‫—�‪ÎU�UH�—« „u�� w� v�Ë_« ‰bF�« W�U�� w� Í—UIF�« d�R*« q��Ë ¨ ©% 15.91® W��M� ‰U‬‬ ‫�‪‰bF�« W�U�� w� Í—UIF�« d�R*« q��Ë ¨ ©140.78® W��M� ‰U�— ©165274122® WLOI‬‬ ‫«_‪q��Ë ¨ ©% 30.97® W��M� ‰U�— ©217006880® WLOI� ÎU�UH�—« ¡U��ù« w� v??�Ë‬‬ ‫«*‪©12.24%® W��M� ‰U�— ©74169458® WLOI� ÎU�UH�—« l�M� ‰b� W�U�� w� Í—UIF�« d�R‬‬ ‫‪©115447494® WLOI� ÎU�UH�—« jOA� fOL� ‰b� W�U�� w� Í—UIF�« d�R*« q��Ë‬‬ ‫—�‪WLOI� ÎU�UH�—« …eOM� ‰b� W�U�� w� Í—UIF�« d�R*« q��Ë ¨ ©% 124.23® W��M� ‰U‬‬ ‫®‪¨ ©% 44.43® W��M� ‰U�— ©50265559‬‬ ‫�‪‰U�— ©2589059469® WLOI� ÷U�d�U� v�Ë_« ‰bF�« W�U�� w� ÎU{UH��« d�R*« q�� ULO‬‬ ‫�‪WLOI� ÎU{UH��« Ê«“U�� v�Ëô« ‰bF�« W�U�� w� Í—UIF�« d�R*« q��Ë ¨ ©% 12.14® W��M‬‬ ‫®‪…—«uI�« ‰bF�« W�U�� w� Í—UIF�« d�R*« q��Ë ¨ ©% 60.21® W��M� ‰U�— ©28617000‬‬

‫��‪…—uM*« WM�b*«Ë W�dJ*« WJ� w� v�Ë_« ‰bF�« U�U�� w� ÎU�UH�—« Í—UIF�« d�R*« q‬‬ ‫‪dH�Ë ö1d�Ë …cHMI�«Ë oOI�Ë ÊuOF�«Ë l�M�Ë ¡U��ù«Ë „u��Ë d�)«Ë ÂU�b�«Ë Áb�Ë‬‬ ‫«��‪‰bF�« W�U�� w� ÎU{UH��«Ë o�d(«Ë qO�'«Ë lz«b��«Ë …eOM�Ë jOA� fOL�Ë s�U‬‬ ‫«_‪…«u�*«Ë …—«uI�«Ë dH'«Ë UN{U�—Ë ¡«d�)«Ë  U�dI�«Ë Áb�d�Ë Ê«“U�Ë ÷U�d�« w� v�Ë‬‬ ‫‪wH�e�«Ë W�dOJ��«Ë g�d� w�√Ë d�d�Ë UO�Ë …bO�— b�«Ë Á—uM� ”√—Ë ÂuL'«Ë w�H)«Ë‬‬ ‫‪Æ WO�—b�«Ë‬‬ ‫‪Ø3Ø21 X���« s� …d�H�« ‰ö� ‰bF�« …—«“Ë s� —œUB�« w�u��_« d�dI��« V�� p�«–Ë‬‬ ‫‪‰bF�« W�U�� w� ÎU�UH�—« Í—UIF�« d�R*« q�� YO� ?�1434Ø3Ø25¡UF�—_« v�≈ ?�1434‬‬ ‫«_‪q�� UL� ¨‰U�— ©1034184833® WLOI� ©% 26.29® W��M� W�dJ*« WJ� w� v�Ë‬‬ ‫«*‪©976988609® WLOI� ÎU�UH�—« …—uM*« WM�b*« w� v�Ë_« ‰bF�« W�U�� w� Í—UIF�« d�R‬‬ ‫—�??‪Áb� w� v??�Ë_« ‰bF�« W�U�� w� Í—UIF�« d�R*« q��Ë ¨ ©% 179.49® W��M� ‰U‬‬ ‫«—�‪w� Í—UIF�« d�R*« q�� ULO� ¨©% 5.44® W��M� ‰U�— ©1991702390® WLOI� ÎU�UH‬‬

‫«��‪W�U�� w� Í—UIF�« d�R*« q��Ë ¨ ©% 95.97® W��M� ‰U�— ©462000® WLOI� ÎU{UH‬‬ ‫«�‪q��Ë ¨©% 3.63® W��M� ‰U�— ©169506380® WLOI� ÎU{UH��« …b�d�� v�Ë_« ‰bF‬‬ ‫‪Î‬‬ ‫«��‪¨©% 46.8® W��M� ‰U�— ©665000® WLOI� U{UH‬‬ ‫«*‪…«u�*« ‰b� W�U�� w� Í—UIF�« d�R‬‬ ‫‪©% 73.94® W��M� ‰U??�—©3983500® WLOI� ÎU{UH��« UO� w� Í—UIF�« d�R*« q��Ë‬‬ ‫¨ ‪24.12® W��M� ‰U�— ©10891222® WLOI� ÎU{UH��« d�d� w� Í—UIF�« d�R*« q��Ë‬‬ ‫‪W���Ë ‰U�— ©5171925® WLOI� ÎU{UH��« g�d� w�« w� Í—UIF�« d�R*« q��Ë ¨ ©%‬‬ ‫®‪‰U�— ©9681960® WLOI� ÎU{UH��« W�dJ��« w� Í—UIF�« d�R*« q��Ë Æ ©% 58.99‬‬ ‫‪©32928500® WLOI� ÎU{UH��« dH'« w� Í—UIF�« d�R*« q��Ë ¨©% 29.8® W���Ë‬‬ ‫—�‪WLOI� ÎU{UH��« UNC�—Ë ¡«d�)« w� Í—UIF�« d�R*« q��Ë ¨©% 50.05® W���Ë ‰U‬‬ ‫®‪ÎU{UH��« WO�—b�« w� Í—UIF�« d�R*« q��Ë ¨©% 27.84® W���Ë ‰U�— ©11845114‬‬ ‫�‪ U�dI�« w� Í—UIF�« d�R*« q��Ë ¨©% 74.39® W���Ë ‰U??�— ©44368872® WLOI‬‬ ‫«��‪Æ©% 32.9® W���Ë ‰U�— ©5212443® WLOI� ÎU{UH‬‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺽ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ‪١٤٣٤/ ٣/ ٢١‬ﻫـ ﺣﺘﻰ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ‪١٤٣٤/ ٣ / ٢٥‬ﻫـ‬ ‫ﻡ‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬

‫ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‬

‫ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‬

‫‪1‬‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ )ﺭﻳﺎﻝ(‬

‫‪ 2589059469‬ﺭﻳﺎﻝ‬

‫‪% -12.14‬‬

‫‪-‬‬

‫‪2‬‬

‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ‬

‫‪ 1268‬ﺻﻔﻘﺔ‬

‫‪% 22.04‬‬

‫‪+‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ )ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻡ‪(٢‬‬

‫‪) 2126928‬ﻡ‪(2‬‬

‫‪% -37.07‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻟﻠﺼﻔـﻘــﺎﺕ‪:‬‬

‫ﺃﻛﺒﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ‪:‬‬ ‫ﺍﻟــﺤـــﻲ‬

‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ‬

‫ﺍﻟــﺤـــﻲ‬

‫ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ‬

‫ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ‬

‫‪203175000‬‬

‫ﺷﺮﻕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ‬

‫‪414075.11‬‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ‬

‫ﻡ‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬

‫ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‬

‫ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‬

‫‪1‬‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ ‪-‬ﺭﻳﺎﻝ‬

‫‪1114830595‬ﺭﻳﺎﻝ‬

‫‪% -10.09‬‬

‫‪-‬‬

‫‪2‬‬

‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ‬

‫‪1056‬ﺻﻔﻘﺔ‬

‫‪% 27.23‬‬

‫‪+‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻡ‪٢‬‬

‫‪) 885104‬ﻡ‪(2‬‬

‫‪% 13.37‬‬

‫‪+‬‬

‫ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‬

‫ﻡ‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬

‫‪1‬‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫)ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ )ﺭﻳﺎﻝ‬

‫‪1474228874‬ﺭﻳﺎﻝ‬

‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪% -13.64‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ‬

‫‪212‬ﺻﻔﻘﺔ‬

‫‪% 1.44‬‬

‫‪+‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ‬ ‫)ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ )ﻡ‪٢‬‬

‫‪) 1241825‬ﻡ‪(2‬‬

‫‪% -52.22‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺠﺪﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ‪١٤٣٤/ ٣/ ٢١‬ﻫـ ﺣﺘﻰ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ‪١٤٣٤/ ٣ / ٢٥‬ﻫـ‬ ‫ﻡ‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬

‫ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‬

‫ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‬

‫‪1‬‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ )ﺭﻳﺎﻝ(‬

‫‪1991702390‬ﺭﻳﺎﻝ‬

‫‪% 5.44‬‬

‫‪+‬‬

‫‪2‬‬

‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ‬

‫‪1124‬ﺻﻔﻘﺔ‬

‫‪% 15.28‬‬

‫‪+‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ )ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻡ‪(٢‬‬

‫‪) 1522656‬ﻡ‪(2‬‬

‫‪% 112.72‬‬

‫‪+‬‬

‫ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻟﻠﺼﻔـﻘــﺎﺕ‪:‬‬

‫ﺃﻛﺒﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ‪:‬‬ ‫ﺍﻟــﺤـــﻲ‬

‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ‬

‫ﺍﻟــﺤـــﻲ‬

‫ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ‬

‫ﺍﶈﺠﺮ‬

‫‪195000000‬‬

‫ﻭﺍﺩﻯ ﻧﻔﻴﺴﺔ‬

‫‪452427.03‬‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ‬

‫ﻡ‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬

‫ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‬

‫ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‬

‫‪1‬‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ ‪-‬ﺭﻳﺎﻝ‬

‫‪1407966973‬ﺭﻳﺎﻝ‬

‫‪% 35.71‬‬

‫‪+‬‬

‫‪2‬‬

‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ‬

‫‪946‬ﺻﻔﻘﺔ‬

‫‪% 14.11‬‬

‫‪+‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻡ‪٢‬‬

‫‪) 1137744‬ﻡ‪(2‬‬

‫‪% 111.24‬‬

‫‪+‬‬

‫ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‬

‫ﻡ‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬

‫‪1‬‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫)ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ )ﺭﻳﺎﻝ‬

‫‪583735417‬ﺭﻳﺎﻝ‬

‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪% -31.44‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ‬

‫‪178‬ﺻﻔﻘﺔ‬

‫‪% 21.92‬‬

‫‪+‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ‬ ‫)ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ )ﻡ‪٢‬‬

‫‪) 384911‬ﻡ‪(2‬‬

‫‪% 117.23‬‬

‫‪+‬‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﺪﻣﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ‪١٤٣٤/ ٣/ ٢١‬ﻫـ ﺣﺘﻰ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ‪١٤٣٤/ ٣ / ٢٥‬ﻫـ‬ ‫ﻡ‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬

‫ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‬

‫ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‬

‫‪1‬‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ )ﺭﻳﺎﻝ(‬

‫‪711416357‬ﺭﻳﺎﻝ‬

‫‪29.76‬‬

‫‪+‬‬

‫‪2‬‬

‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ‬

‫‪498‬ﺻﻔﻘﺔ‬

‫‪7.1‬‬

‫‪+‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ )ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻡ‪(٢‬‬

‫‪) 456465‬ﻡ‪(2‬‬

‫‪16.07‬‬

‫‪+‬‬

‫ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻟﻠﺼﻔـﻘــﺎﺕ‪:‬‬

‫ﺃﻛﺒﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ‪:‬‬ ‫ﺍﻟــﺤـــﻲ‬

‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ‬

‫ﺍﻟــﺤـــﻲ‬

‫ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ‬

‫ﺍﻟﻔﺮﺳﺎﻥ‬

‫‪175060000‬‬

‫ﺍﻟﻔﺮﺳﺎﻥ‬

‫‪129086.86‬‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ‬

‫ﻡ‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬

‫ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‬

‫ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‬

‫‪1‬‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ ‪-‬ﺭﻳﺎﻝ‬

‫‪374566323‬ﺭﻳﺎﻝ‬

‫‪% 19.74‬‬

‫‪+‬‬

‫‪2‬‬

‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ‬

‫‪411‬ﺻﻔﻘﺔ‬

‫‪% 12.91‬‬

‫‪+‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻡ‪٢‬‬

‫‪) 239501‬ﻡ‪(2‬‬

‫‪% 24.79‬‬

‫‪+‬‬

‫ﻡ‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬

‫‪1‬‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫)ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ(ﺭﻳﺎﻝ‬

‫‪336850034‬ﺭﻳﺎﻝ‬

‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‬

‫‪% 43.07‬‬

‫‪+‬‬

‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ‬

‫‪ 87‬ﺻﻔﻘﺔ‬

‫‪% -13.86‬‬

‫‪-‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ‬ ‫)ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ )ﻡ‪٢‬‬

‫‪) 216965‬ﻡ‪(2‬‬

‫‪% 7.76‬‬

‫‪+‬‬


A M L A K 22

äÉcöT QÉÑNCG

I S S U E N O : 4 2 - 3 T H Y E A R - S A T . 1 6 F e b . 2 0 1 3 ‫ ﻓﺒﺮﺍﻳــﺮ‬16 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ‬- (42 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

∫wB�A�« q�uL��« w� ÁeO9 ö«u�

á«≤jƒ°ùàdG á∏ª◊G ¥ÓWEG øY ø∏©j ¢VÉjôdG ∂æH »°üî°ûdG πjƒªà∏d ŸUDI�« wH�u� p??�– w??� U??0 ’U)«Ë ÍdJ�F�«Ë w�uJ(« b�b'« Z�U�d��«Ë s�b�UI�*«Ë ÍdJ�F�« ŸUDI�« w� 5�—b�LK� ¨Èd�J�« U�dA�«Ë w�uJ(«Ë √b�O� `�d�« g�U� hOKI� U�«e*« sL{ s� Ê√ v�≈ Î «dOA� WKL(« UN�M9 w��« W�d*«  «—UO)« V�U� v�≈ ¨1% s� j�I�« ‚UI���« b�u� b�b% WO�UJ�≈Ë œ«b��« WO�ü d�«u(« p�– v�≈ ·UC� ¨dN�√ 6 bF� q�uL�K� ‰Ë_« Æ◊UIM�« ÂUE� V�� wB�A�« q�uL�K� …bL�F*« WO�U(« vE% U�Ë pM��«  U��M0 WO�UM�*« WI��« W�ö� «e�Ë w� X??�ô u/ oOI% w� rN�√ b�«e�� ‰U��≈ s� t�  U�UO��ô oOLF�« pM��« rNH� v�≈ ¨pM��« ¡öL� œb� t�U��M� U�«e�e�eF��»Ëƒb�«tOF�˨¡öLF�« U�KD��Ë Z�U�d��« UNM�Ë  U�KD�*« pK� l� UNL�UM� vK� ’d(«Ë w��« WO�UF�« W�UC*« WLOI�« s� ÎöC� ¨5�—b�LK� b�b'« s� …dO�� WK�K�� W�u�b*«Ë ¨ U��M*« pK� t� r��� dO� WOI�u���« ÷ËdF�«Ë W�dB(«Ë …b�dH�« U�«e*« ÆUN�ö�≈ pM��« q«u� w��« WFDIM*«

„ö�√≠÷U�d�« ‰U�� w??� ÁeOL�� «b??O??�Q??� bI� w??B??�??A??�« q??�u??L??�??�« t�KL� ÷U???�d???�« p??M??� o??K??�√ q�uL�K� …b??�b??'« WOI�u���« ¡öL� `M9 w��«Ë ¨wB�A�« Wd� 5�—b�*«Ë 5H�u*« s� œb'«Ë 5O�U(« pM��« q�Q� wB�A�« q�uL�K� …eO2 ÷Ëd� vK� ‰uB(« U�«e*« s� b�bF�« V�U� v�≈ ¨1% s� √b�� `�— g�U� ÆW�dB(« ÷ËdF�«Ë pM� w� wB�A�« q�uL��« d�b� `{Ë√ ¨t�N� s� U��M* WOI�u���« WKL(« Ê√ ¨W�ö� Ê«Ëd� ÷U�d�« dL���Ë Î «d�R� pM��« UNIK�√ w��«Ë wB�A�« q�uL��« WOI�u���«  öL�K� Î «œ«b��« w�Q� ¨ÂœUI�« ”—U� 11 v�� UN1bI� vK�pM��« לw��«…eOL*«WO��Ëd��«÷ËdF�«Ë ÷U�d�« pM� r�—UO��ôË tzöLF� ¡U�Ë ¨WLz«œ WHB� ¨WO�dB*«Ë WOK�uL��« rN�U�UO��« WO�K�� ‚u�u� —UO�� W�dB�Ë …b�d� U�«e� vK� qL�A� WKL(« Ê√ U�{u� 5O�U(« ÷U??�d??�« pM�� wB�A�« q�uL��« ¡öLF�  U�UDI�« nK��� s�Ë ¨5LOI*«Ë 5�œuF��« s� œb'«Ë

∫ ‰U�— «—UOK� 6 WHKJ��

á«ŸÉY äÉØ°UGƒÃ á«ÑW áæjóe Å°ûæj …QÉ°†◊G ¿É£∏°S ÒeC’G õcôe Æ’uB)« WHKJ��« Ê√ qCH�« `{Ë√Ë ŸËd??A??L??K??� W??O??�U??L??�ù« «—U??O??K??� 6 v???�≈ q??B??� vK� ÁcOHM� r�O�Ë ‰U�— fL� ‰ö� q�«d� …b� rO�I� -Ë ¨ «u???M???� s� W�uL�L� ŸËd??A??*« W??�—U??L??�??�??�ô« ’d???H???�« œb� d��_ WdH�« ¡UD�ù w� WL�U�*«Ë W�—UALK� ‰UL�_« ‰U�—Ë s�dL���*« s� …œbF��  ôU�� w�Ë tUB��« V�� qÏ � —UL���ô« ÆWOMJ��«Ë WO�UO��«Ë W�—U���«Ë WOLOKF��«Ë WO�D�U� ÊUDK� dO�_« e�d� W�d� jD��¢ qCH�« ‰U??�Ë ¡e�� WK�UJ��Ë WK�U� WO�� WM�b� d�uD�� Í—UC(« ÊUDK� dO�ú� U1dJ� …b� w� dO�� Í—UC� lL�� s� Ê√ v�≈ Î «dOA� ¨©tK�« tL�d�® œuF� ‰¬ e�eF�«b�� s� WIDM� dO�√ qBOH�« b�U� dO�_« wJK*« uL��« V�U ¨rOEF�« ÕdB�« —uB� l{Ë vK� ·d�√ W�dJ*« WJ� v�≈ ÊuOK� 3.5 w�«u( t�U�b� lL�*« «c� ÂbI� Ê√ ·bN� b�bF�« sLC��Ë ¨W�dJ*« WJ� WIDM� w� œd� 5�ö� 5 ÷—UF� rC� U�—U& UFL��Ë ¨WOMJ��«  PAM*« s� ö�U� UO{U�— «e�d�Ë WBB��� WO�� WF�U�Ë ‚œUM�Ë  U�b)« s� b�bF�«Ë ÷—UF*«Ë  «d9RLK� UO�Ëœ «e�d�Ë Æt�UI�� qJ� lL��*« Âb�� w��« W�UF�« o�«d*«Ë

„ö�√ ≠ …b� ÊUDK� dO�_« e�d� l�Ë ‰ö� …b??�??� Í—U??C??(« Î «bI� w??{U??*« Ÿu??�??�_« WO�� WM�b� …—«œ≈Ë cOHM�� WO*U� UH«u0 WK�UJ�� q�UA�« l??L??�??*« s??L??{ vK� t��U�≈ Íd�� Íc??�« d�� w??�u??O??K??� W??�U??�??� tK�«b�� pK*« WM�b� —«u�� ‰UL� …b�b'« WO{U�d�« ÊuJ�� Îö�UJ�� Î UO�� Î UFL�� ŸËdA*« rC�Ë ¨…b??� WBB��*«  UOHA��*« s� œb�Ë ÂU� vHA��� s� v{d� ÃöF� e�d�Ë qUH�Ë ÂUE� vHA��� UNM� ¨Âb�« jG{ ŸUH�—«Ë  UOM�b�« ÃöF� e�d�Ë ÍdJ��« W�UF�« W�B�« vK� ÿUH�K� WOzU�u�« W�UMF�« e�d�Ë WOzU�u�« W�UMF�«  PAM�Ë ¨b�«u�« ÂuO�«  U�«d�Ë ÆWO�B�« ÂuKFK� WOK�Ë b�_« WK�u� W�U�d�«Ë fOz— qCH�« bL�� w� Îö�2 ÊUDK� dO�_« e�d� l�ËË X��œu�O�®WO*UF�«W�dA�« l�W�«d�bI�…—«œù«fK�� w� szUJ�« X��œu�O*« vHA��* WF�U��« ©‰U�uO�U�d��≈ WO�UH�ô« XB�Ë ¨WOJ�d�_« ”U�J� W�ôu� 7�uO� WO�D�« WM�b*« qOGA�Ë d�uD�  U�b� .bI� vK� —U�≈ w� W�U�d�« s� WK�UJ�� WK�K� dO�u�Ë ¨…b�b'« d�e*« q�I��*«Ë Í—UC(« bF��« q�1 Íc�« e�d*« t�Ë vK� …b� WM�b�Ë ÂU� qJA� W�dJ*« WJ� WIDM*


I S S U E N O : 4 2 - 3 T H Y E A R - S A T . 1 6 F e b . 2 0 1 3 ‫ ﻓﺒﺮﺍﻳــﺮ‬16 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ‬- (42 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

Qɪãà°S’G ¢Uôa åëÑJ á«fÉHÉj äÉcô°T áµ∏ªŸG ‘

„ö�√≠÷U�d�« ‰UL�_« ‰U�— s� W��� r{Ë ¨ «d�R� WJKL*« —«“ ¨ w�U�U� ÍœUB��« b�Ë Y�� Èd�_« W�—U���« ‰UL�_«Ë —UL���ô« ’d� WO�U�UO�« U�dA�« s� œb� wK�2Ë ÆWJKL*« o�UM� s� œbF� UN�√— vK� ¨ WO�U�UO�«  U�dA�«  U�d�� s� œb� s� w�U�UO�« Í—U���« b�u�« n�Q�Ë u�ËeO� pM� v�≈ W�U{ùU� IHI W�d�Ë w��U� W�d�Ë WO�bMN�« JFE W�d� ÆX�—u�—u�  U�UL��ô« s� WK�K� bIF� w�U(« d�«d�� dN� ‰ö� Í—U���« b�u�« ÂU� b�Ë ÆWO�dA�« WIDM*«Ë ÷U�d�« s� q� w� ‰UL�_« ‰U�—Ë 5�ËR�*« —U�� l�  «¡UIK�«Ë d�uD�� tMOOF� cM� »√œ Íc�« w�U���d� dOH��« œuN' WL�d� …—U�e�« w�Q�Ë ‰UL�_« ‰U�— l� ŸUL��ö� WOMC� œuN�� ÂuI� u�Ë ¨s�bK��« 5� ÊËUF��«  U�ö� ÆÊU�UO�«Ë WJKL*« 5� ‰UL�_«Ë —UL���ô« W�O� e�eF� q�√ s� r�b�«Ë 5O�U�UO�«

‹hódG è«∏ÿG ∂æÑd á«dÉY ìÉHQCG

„ö�√≠W�UM*« bF� XGK�  2012 w{U*« ÂUF�« s� WO�U U�U�—√ oI�� Ê√ w�Ëb�« ZOK)« pM� ŸUD��« ¨o�U��« ÂUF�U� W�—UI� W�*« w� 13 W��M� …œU�e� ¨—ôËœ ÊuOK� 117.9 Vz«dC�« ŸUD��« Vz«dC�« rB� bF� —ôËœ ÊuOK� 20.9 w{U*« ÂUF�« s� dO�_« l�d�« w� oI� ULO� …—«œ≈ fK�� fOz— `{Ë√Ë Æ2011 ÂU� s� UN�«– …d�HK� —ôËœ ÊuOK� 19.9 q�UI� ·bN� …b�b� WO�O�«d��« vM�� pM��« Ê√ wLO���« tK�«b�� s� “UL� w�Ëb�« ZOK)« pM� d��√ WO�dB� U�b� .bI� s� tMOJ9Ë ¨pM��« qL� Öu/ w� q�U� dOOG� À«b�≈ v�≈ pM��« q�u%Ë ¨WKL'U� WO�dB*« ‰UL�_« WKJO� …œU�≈ v�≈ p�c� ·bN�Ë ¨«—uD�Ë ôuL� ÆWIDM*« ‰Ëœ lOL� w� œ«d�ú� WO�U*«  U�b)« UC�√ ÂbI� ·dB� v�≈ WO�O�«d��ô« Ác� s� WK�I*« WKOKI�«  «uM��« ‰ö� pM��« oI�� Ê√ wLO���« l�u�Ë bOH��� ULO� ¨ÊuL�U�*« tF�u�� U* UI�Ë ‚uI(« vK� bzUF�«Ë WO��d�« s� vK�√  U�u��� ‚«u�_«  U�KI� ÁU& ◊u���« r� s�Ë ¨«—«dI��«Ë U�uM� d��√ q�u9 —œUB� s� pM��« ¨WJKL*« w� bz«d�« Á—Ëœ e�eF�Ë ¨…b�b'« ‰UL�_« ’d� ÂUM��«Ë ¨WO�—U)«  «eN�«Ë ÆpM��U� WKB�«  «– ·«d�_« lOL' —U�œ“ô« oOI% w� WL�U�*«Ë ¨ZOK)« WIDM�Ë

áæeDƒe ¢ù«fCG Ú©J á°†HÉ≤dG z ƒcó°S { áYƒªéª∏d kÉjò«ØæJ kÉ°ù«FQ „ö�√≠÷U�d�« ¨WC�UI�« WOLM��«Ë œUB��ö� W�œuF��« W�dA�« ¨©WC�UI�« u�b�® W�uL�� XMÒO� Íc�« w�u ÊU�b� —u��bK� UHK� ¨W�uL�LK� U�cOHM� U�Oz— WM�R� bL�√ fO�√ «d�R� ÆÂ2012 w{U*« ÂUF�« W�UNM� «uM� Àö��  b��« w��« tHOKJ� …d�� XN��« ¨lz«— qLF� tHOKJ� …d�� ‰ö� w�u ÊU�b� Æœ ÂU� bI�ò WM�R� fO�√ ‰U� ¨t�N� s� …—«œ≈ WOKL� ÕU$≈ ‰u� —u�L�� WO{U*« Àö��«  «uM��« ‰ö� t�LN� X�U� YO� s� W�uL�� UN�KE� X% rC� w��«Ë W�uL�*« ‰UL�√ ◊UA� l�u� ·bN� dOOG��« WI��« vK� WC�UI�« u�b� W�uL�� …—«œ≈ fK�� dJ�√Ë ÆWDA�_« W�uM��  U�dA�« WM�R� fO�√ wKO�e� vM9√ò w�u ÊU�b� —u��b�« ‰U� UL� ÆåU�U�≈ w�u�Ë√ w��« Ê–S� WO�ËR�*« —b� vK� t�Q� WI� vK� U�√Ë ¨b�b'« t�BM� w� œ«b��«Ë oO�u��« ŸUDI�«Ë ¨w�dB*« ŸUDI�« w� U�U� 25s� d��_ b�9 WF�«Ë …d��� l�L�� uN� ¨tK�« ÆåV�UM*« ÊUJ*« w� V�UM*« q�d�« UIÒ � t�≈ ¨’U)«

äÉcöT QÉÑNCG

¢VÉjôdÉH É«é«JGΰSG É©bƒe πàMCG

23 A M L A K

…QÉéàdG áÑWôb êGôHCG ´hô°ûe ≥∏£J á°†HÉ≤dG á«é«∏ÿG ácô°ûdG ÷—U???F???�Ë ôU?????? v???K???� „uM�Ë r�UD�Ë …bM� ‚u??�Ë .bI� w� ŸËdA*« r�U�O�Ë …œbF�*«  ôU�*«Ë WDA�_« q� Âb�� w��« ·«b�_«Ë ÷«d�_« ¢ ¨5M�«u*« ÊËbF��« —bM� –U��_« b�√Ë vK� d??O??�??J??�« ‰U????�????�ù« Ê√  U��R*« V�U� s� ŸËdA*« ‰U??�—Ë W�—U���«  U�dA�«Ë w� Êu�d�� rNKF� ‰UL�_« …b� hOKI�Ë ÁcOHM�  «uD� ŸËdA*« ‚öD�« Ê√ UHOC� ¨WMJ2 Wd� Ÿd�√ w� t�ö�ù ÁcOHM� WDA�√ s� tLC� U0 p�–Ë ÷U�d�« WLUFK� WIOI� W�U{≈ q�LO� dN�√ s� W�uL�� vK� t�UL��« s� öC� ¨ WOI�u��Ë WONO�d�Ë W�—U& ŸËdA*« eOLO� U� d��√ Ê√ v�≈ —U�√Ë ¨WJKL*U� UNzö�ËË WO*UF�«  U�—U*« lOD��� YO� ¨ WOKzUF�« WOuB�K� ÁdO�u� ¨tK�« ¡U� Ê≈ U��d� t�UL��« bF� WIKG*«  ôUB�« ‰ö� s� ¨ d��Ë W�uN� qJ� ‚u���« qz«uF�« œ«d�√ lOL� Ÿd�√Ë w�UI*« s� WK�K� ŸËdA*« rC� UL� ¨ ÷«d�_« …œbF�*« d�U�*«Ë Êu���� s�c�« ‰UL�_« ‰U�—Ë qz«uFK� UzœU� «u� d�u� w��« WO*UF�« r�UD*« ÆWLUF�« ZO�{Ë V� s� «bOF� ¡ËbN�« s�

„ö�√≠÷U�d�« WO�OK)« W??�d??A??�« bF��� ŸËdA� d��√ ‚ö??�ù WC�UI�« u??�Ë ÷U??�d??�« W??M??�b??0 Í—U???& ¢ Í—U���« W��d� ëd�√¢ ŸËdA� U�“d�√ WDA�_«Ë ôU�*« œbF�� r�O� YO� ¨ WONO�d��«Ë W�—U���«  UH«u*« Àb??�√ o??�Ë ÁcOHM� —ULF*«Ë ¡UM��« ‰U�� w� WO*UF�« ŒUM�Ë fI� l� o�«u�� U0 p�–Ë UF�u� ŸËdA*« q���Ë ¨WJKL*« ÷U�d�« WM�b� w� UO�O�«d��« œuF� dO�_« o�d� vK� «b�b%Ë ŸËdA*« qD� UL� ¨ W�œUB��ô« W�«u��« V�U�� © ëd�_« Ÿ—U�® ÊdI� s� Æ Â 80 ÷dF� o�d� vK� ∫ ÊËbF��« —bM� –U��_« …—«œù« fK�� fOz— VzU� `{Ë√ t�N� s� œbF� u� tK�« ¡U� Ê≈¨ Í—U���« W��d� ëd�√ ŸËdA� eOLO� U� r�√ Ê√ ¢ b�ËU��uJ�« s� t�dI� W�U{≈ ¨ WONO�d��«Ë W�—U���« UNM� WDA�_«Ë  ôU�*«  U��R*«Ë  U�dA�« d��√Ë dN�√ rC� YO� ¨ W��d� w� œu�u*« ‚«u�√ – ôu�U W�uL�� UNM� WJKL*« Èu��� vK� W�ËdF*« W�—U���« s� «b� «dO�� ôU��≈ bNA� Íc�« ŸËdA*« «cN� …d{U� ÊuJ�� w��«Ë …bM� Ÿ“u��� w��«Ë W�dO�Q��« W�U�*« ŸU��_ «dE� WO*UF�«Ë WOK;«  U�dA�«

Qɪãà°S’G ≥jOÉæ°U AGOCGh ∫ƒ°UC’G IQGOEG ‘ z ihóL {`d á«ŸÉY õFGƒL 4 „ö�√≠÷U�d�« w� WF��*« WO*UF�« dO�UF*« vK�√ vK� ‰u_« …—«œ≈ ¡UM� vK� WIO�œ qL� «¡«d�≈Ë W�UF�Ë W��b� WO�¬ WLE�√ s� ‰U�*« «c� UMOH�u0 —UL���ôU� UM�e��«Ë ÆWO�U� …¡UH� Í– qL� o�d�Ë vK� ‰uB(« vK� r�eH�� YO� rN�«—UN� d�uD�� rN�F��Ë CFA …œUN� q�� WBB��*«  «œUNA�« ¨ «d9R*« w� W�—UA*«Ë WO��—b��«  «—Ëb�« —uC( ÂU��« UM�«e��« b�R� dO�J�« U�dO�Ë  «¡«d�ù« Ác� Ê≈ Æ U�u��*« vK�√ vK� ‰u√ …—«œ≈ ¡UM�� fOzd�«Ë ‰u_« …—«œ≈ fOz— ¨wLO���« …—U� X�U� ¨UN�N� s� ÈËb� Z�u�� ¢ ∫—UL���ö� ÈËb� W�d� w� —UL���ö� ÍcOHM��«  U�b� .bI�� UM�«e��ô Î U�«d��«Ë Î «d�bI� w�Q� WFO�d�« ez«u'« ÁcN� w� UN�ö� s� UMLN�√ …dJ��� ‰uK�Ë ¡öLF�«  U�U� w�K�  U��M�Ë WO�ö�ù« WF�dA�« ÂUJ�√Ë ∆œU�� l� WI�«u�*«  «—UL���ô« d�uD� ‰u_« …—«œ≈ w� qLF�« o�d� …—«b� vK� qO�œ w�Ë ¨ÎUOLOK�≈Ë Î UOK�� w� o��*« ¡«œ_« vK� ÎöC� WO*UF�« dO�UF*« qC�Q� t�«e��«Ë W�dA�U� X% ‰u_« w�UL�≈ Ê√ v�≈ …—U�  —U�√ UL� Æ¢ «—UL���ô« …—«œ≈ ÆÍœuF� ‰U�— —UOK� 11 W�«d� mK� ÈËb� w� …—«œù«

UO*U� «“U$≈ oI% Ê√ —UL���ö� ÈËb� W�d� X�UD��« ez«u� sL{ …b�b� WO*U� ez«u� l�—√ UNIOI��� p�–Ë «b�b� MENA Fundò WK�� ÊËRA�« w� WBB��*«Ë W�u�d*« åManager Èd�J�« …ezU'U� ÈËb� “U� YO� ¨WO�dB*«Ë WO�U*« åÂ2012 ÂUF� W�œuF��U� ‰u√ d�b� qC�√ò w�Ë w�ezU�� W�œuF��« rN�ú� ÈËb� ‚ËbM “U�Ë “U� UL� ¨å«u??�√ W�ö��Ë ÂUF� ÍœuF� rN�√ ‚ËbM ¡«œ√ qC�√ò rN�√ ‚ËbM ¡«œ√ qC�√ò …ezU�� WO�OK)« rN�ú� ÈËb� ‚ËbM Æå«u�√ W�ö�� WO�OK� W�uM��« …—Ëb�« w� s�ezUH�« .dJ� qH� ‰ö� l�—_« ez«u'« XLK�Ë j�Ë_« ‚dA�« WIDM* W�—UL���ô« o�œUMB�« …—«œ≈ ez«u' WF�«d�« j�Ë w�œ w� Î «d�R� rO�√ Íc�«Ë WK�*« UNLEM� w��« UOI�d�≈ ‰UL�Ë ÆWIDM*« w� —UL���ô«Ë ‰u_« …—«œ≈ ‰U�� w� 5BB��� —uC� »b�M*« uCF�« VOD)« bL�√ ‰U� ¨ez«u'« vK� W��UM*« ÁcN�Ë «œ«b��« w�Q� “U$ù« «c� Ê≈¢ ∫—UL���ö� ÈËb' ÍcOHM��« fOzd�«Ë U�e�—  2006 ÂUF�« lKD� UM��öD�« cM�Ë YO� …eOL�*« ÈËb� …dO�*


‫ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺔ‬

AMLAK ‫ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﻌﻴﺴﻰ‬:‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ‬

1658-5585 :‫ ﺭﺩﻣﺪ‬1431/7092 : ‫ ﺇﻳﺪﺍﻉ‬Info@amlak.net.sa

Te l : 0 1 - 4 6 5 9 0 9 0 ISSUE NO:42 - 3TH YEAR - 16 Feb. 2013

- Fax: 01 - 4659080 2013 ‫ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ‬16 ‫ ﺍﻟﺴﺒﺖ‬-‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬-(42) ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ‬

11681 ¢VÉjôdG ‐ 84658 Ü.¢U ‐ 00966‐1‐2751845 :¢ùcÉa ‐ 00966‐1‐2751177 :∞JÉg :áeÉ©dG IQGOE’G email: sales@yamama-granite.com www.yamama-granite.com

ô¡°TCG 3 ∫ÓN QÉ≤©dG …ΰûŸ ¢Vô≤dG ±ô°üj …QÉ≤©dG ¥hóæ°üdG w� Í—UIF�« ‚ËbMB�« UN�b� v��« ÷ËdI�« œb� mK�Ë ?�1431 ÂU� w� ¨U{d� 33878 v�«u� ?�1430 ÂU� qO��� - ?�1432 ÂUF�« w�Ë ¨U{d� 38354 v�«u� 82408 v�«u� ÷ËdI�« œb� mK� YO� ¨WO�UO� …dH� Æ ÷d� n�√ 36 w{U*« ÂUF�« w�Ë ¨U{d� v�≈ Í—UIF�« ÷dI�« WLO� l�— 5�U� q�� - b� ÊU�Ë ÊËb� .bI��« vK� WI�«u*« X9 UL� ¨‰U�— n�√ 500 U�KD�« ŸUH�—« v�≈ Èœ√ U� u�Ë ¨÷—_« œu�Ë ◊d� …—«“Ë ‚ËbMB�« V�U�Ë ÆVK� ÊuOK� 1.7 W�«d� v�≈ ¡U�u�« s� sJL�� v�� ¨U�uM� tL�œ …—ËdC� WO�U*« œu�ËË ¨WK�uD�« —UE��ô« dO�«u� q� w� ¨t�U�«e��U� Æ5�e�KLK� ÂbI� v��« e�«u(« r�— œ«b��« w� dO�Q�

„ö�√≠…b� ÷dI�« mK�� ·d W�—UIF�« WOLM��« ‚ËbM `{Ë√ ¡«d� ‰U� w� dN�√ W�ö� ‰ö� s�«uLK� o���*« n�u*« dO� ÷d�ILK� W��M�U� t�√ v�≈ «dOA� ¨—UIF�« W�uJ(« w� ¡«u� UH�u� qLF� ·dF� —UC�≈ tOK� ÊS� s� ‰“UM��« o��ô t�≈ ‚ËbMB�« ‰U�Ë Æ’U)« ŸUDI�« Ë√ s� VKD�« qI� r�� ULO� ¨d�¬ v�≈ h�� s� ÷dI�« VK� ‚ËbMB�« ◊d��«Ë ÆW�—u�« b�√ v�≈ …U�u�« W�U� w� ÂbI�*« Ë√ WK�—√ ÊuJ� Ê√ Í—UIF�« ÷dI�« vK� ‰uB�K� …√d*« vK� 40 s� U�“ËU& l� ëËe�« UN� o��� r� s2 Ë√ ¨WIKD� Ê√ wG�MO� rO�OK� W��M�U� U�√ Æ Â—U� qOH� —UC�≈ l� U�U� vK� ‰uB�K� .bI��« lOD��� v�� U�U� 21 ÁdL� ÊuJ� Æ÷dI�«

rK��� tL�— ÂUD� dO�_« ¢„ö�√ ¢ WHO� s� W���

¢VÉjôdG á≤£æe ÒeCG ≈©æj »µ∏ŸG ¿GƒjódG qUH� s� dO�� w� …“—U��« ÁœuN�Ë tH�«u� ÁuL�� W�ö� √b�Ë Æ÷U�d�« UNAOF� w��« WOLM��« l�—UA�Ë Á1387Ø11Ø7 a�—U� s� ÷U�d�« …—U�≈ l� bOIH�« «c� w� dL��«Ë ÷U�d�« …—U�ù ÎöO�Ë qL� U�bM� 5� a�—U��« «c� bF�Ë Á1399Ø7Ø1 v�� VBM*« a�—U� v�� dL��«Ë ÷U�d�« dO�_ Î U�zU� ÁuL� Î «dO�√ tMOOF�� wJK� d�√ —b YO� Á1432Ø12Ø9 ≠ t�U�Ë v�� VBM*« «c� w� q�Ë ÷U�d�« WIDM* Æ?�1434Ø4Ø2 ¡U�ö��« f�√ ≠tK�« tL�—

ÍeF� „ö�«

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG - 11452 ¢VÉjôdG 6913 Ü.¢U 0096612654759 : ¢ùcÉa - 0096612654763 / 2654762 / 2654761 ∞JÉg WWW.UIB.COM.SA INFO@UIB.COM.SA

ÂœU) Í“UF��U� ÂbI�� W�—UIF�« „ö�« WHO� …d�√ wJK*« uL��« V�U bN� w�ËË 5H�dA�« 5�d(« V�U w�U��« VzUM�«Ë e�eF�«b�� s� ÊULK� dO�ô« W�U�Ë e�eF�«b�� s� ÊdI� dO�ô« wJK*« uL��« U�bOI� w� ÍœuF��« VFA�«Ë WJ�U*« …d�ô« œ«d�« e�eF�«b�� s� ÂUD� dO�ô« wJK*« uL��« V�U tL�— t�dO�� eO9 bI� Æ÷U�d�« WIDM� dO�« ¨ W�UJ� r�N� ÁuL� q� YO� ¨ …dO��  «“U$S� tK�« »U�AK� UL�«œ ÁuL� ÊUJ� Âö�ù« ŸUD�Ë  U�UDI�« U�dF�Ë UNKL� o�d�Ë W�—UIF�« „ö�« WHO�B� «bOA� WBB��*« W�œUB��ô« W�U�BK� W�U(« Èb� s� ÆÍ—UIF�« ‰U�*« w� U�U� „ö�« WHO� o�dH� UF�A�Ë UN�u� ÊU�Ë vK� ’d(«Ë —«dL��ô« vK� WHO�B�« w� 5K�UF�« U* WJKL*« Êb� lOL� w� b�«u��«Ë WLKJ�« WO�bB� ÆÁ—U�œ“«Ë s�u�« œUB��ô Èd�� WOL�« s� —UIFK�

”«Ë ≠ ÷U�d�« uL��« V�U Á—b√ ÊUO� w� wJK*« Ê«u�b�« vF� WIDM� dO�√ e�eF�«b�� s??� ÂUD� d??O??�_« wJK*« Æ÷U�d�« …ö bF� bOIH�« ÊUL�� vK� vKBÔO� t�≈ ∫‰U??�Ë Æ¡UF�—_« ÂuO�« dB� ∫ÊUO��« h� wK� U� w�Ë ©f�√® ¡U�ö��« ÂuO�« «c� v�UF� tK�« WL�— v�≈ qI��«¢ s� ÂUD� dO�_« wJK*« uL��« V�U Á1434Ø4Ø2 Æ÷U�d�« WIDM� dO�√ œuF� ‰¬ e�eF�«b�� dB� …ö bF� ≠ tK�« ¡U� Ê≈ ≠ tOK� vKBÔO�Ë ÂU�ù« l�U�� Á1434Ø4Ø3 ©ÂuO�«® ¡UF�—_« b� Âu� l�«u� tK�« ÁbLG� Æ÷U�d�« WM�b0 tK�«b�� s� w�d� Æ¢t�UM� `O�� tMJ�√Ë ¨t�«u{—Ë t�dHG�Ë t�L�— Æ¢ÊuF�«— tO�≈ U�≈Ë tK� U�≈¢

Êu�œu� ÷U�d�« uM�«u� ÆÆ «“U$≈ …dO�� bF� r�dO�√ …dO��

«“U$≈ …dO�� bF� r�dO�√ ÷U�d�« uM�«u� ŸœË dO�_« wJK*« uL��« V�U ŸUD��« YO� ¨ …dO�� s� r�d�« vK� ≠ tK�« tL�— ≠ e�eF�«b�� s� ÂUD�  ULB� l{Ë ÷U�d�« WLUFK� t�—U�≈ …d�� dB� V���Ë ¨·«d??�_« WO�«d�*« UM�LU� w� W�{«Ë

Amlak Realestate Newspaper_42  

Amlak is the first and only Saudi Realestate Newspaper. It is one of the top preferable Newspaper for most businessmen and CEOs.

Amlak Realestate Newspaper_42  

Amlak is the first and only Saudi Realestate Newspaper. It is one of the top preferable Newspaper for most businessmen and CEOs.

Advertisement