Page 1

Nr2 | 2018

YOUNG TALENT

Indrukwekkende projecten WAT WIJ DOEN

Kickstart jouw carrière ONDERNEMERSCHAP, VRIJHEID ÉN VERANTWOORDELIJKHEID

Onze talenten AAN HET WOORD

Young Talent Magazine van abcnova | www.abcnova.nl

adviseurs

projectmanagers

procesmanagers


In een omgeving met hoog opgeleide en competente collega’s en een haast onwaarschijnlijke dynamiek aan projecten en vraagstukken, durf ik de garantie te geven dat je uitgedaagd wordt het maximale uit jezelf te halen.�


Voorwoord

HET IS AL EVEN GELEDEN DAT IK MIJN STUDIE BOUWKUNDE AAN DE TU/E HEB AFGEROND. NA MIJN STUDIE BEN IK DIRECT HET ADVIESVAK INGEROLD EN SINDSDIEN GAAT ER GEEN DAG VOORBIJ ZONDER DAT IK IETS GELEERD HEB. DOOR DE TIJD HEEN HEB IK OOK ANDERE ROLLEN VERVULD DIE HEEL LEUK WAREN, ZOALS PROJECTONTWIKKELAAR, DOCENT GEBIEDSONTWIKKELING EN DIRECTEUR VAN EEN GRONDEXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ. TOCH IS DE INTELLECTUELE UITDAGING VAN HET ADVIESVAK NIET TE EVENAREN. IN EEN OMGEVING MET HOOG OPGELEIDE EN COMPETENTE COLLEGA’S EN EEN HAAST ONWAARSCHIJNLIJKE DYNAMIEK AAN PROJECTEN EN VRAAGSTUKKEN, DURF IK DE GARANTIE TE GEVEN DAT JE UITGEDAAGD WORDT HET MAXIMALE UIT JEZELF TE HALEN.

Je doet het samen, nooit alleen. We werken

ontwikkelprogramma. Dit young talent

in projectteams. Juist de combinatie van

program is een ontwikkeltraject waarin

frisse ideeën en het analytisch vermogen

starters een breed pallet krijgen aangeboden

van junioren en de ervaring van senioren is

van kennis en vaardigheden die nodig

goud waard. Dat je bij ons als ´junior´ gelijk

zijn om een goede projectmanager of

meetelt uit zich ook in de JAN (Jong abcnova).

adviseur te worden. Je leert de juiste

JAN is onze club jonge honden, die eigenwijs

vragen te stellen en creatieve oplossingen

en positief kritisch hun rol claimen in onze

te vinden voor complexe vraagstukken.

organisatie. Ondernemerschap wordt zeer

Kortom: abcnova is de plek om jouw carrière

gewaardeerd binnen ons bedrijf. De JAN is daar

een kick-start te geven! Lees van en over onze

een mooi voorbeeld van. Zo kan het zijn dat je

JAN’ers in de tweede editie van ons magazine.

in de JAN niet alleen werkt aan de inschrijving op een innovatieprijsvraag, maar ook op eigen

RUBEN HÜMMELS

initiatief een marktkans voor abcnova oppakt.

Directeur abcnova

Sinds kort heeft de JAN ook zijn eigen


16

Het Platform MicroCity in Utrecht

22

KICKSTART JOUw carrière Young Talent Program

adviseurs

projectmanagers

procesmanagers


Onze talenten aan het woord

24

Content Even kennismaken Trots op onze projecten Ons abc’tje Kickstart jouw carrière Young Talent aan het woord JAN – Jong abcnova Werken bij abcnova volgens...

26

JAN JONG abcnova

6 8 20 22 24 26 30


6

adviseurs

projectmanagers

procesmanagers

ELKE DAG WERKEN WIJ SAMEN MET ONZE OPDRACHTGEVERS AAN TOEKOMSTGERICHTE OPLOSSINGEN VOOR WOON-, WERK-, LEER-, ZORG-

Even ke gehele ontwikkelproces. Zij kunnen complete bouwprojecten organiseren en coördineren, maar zich ook hands-on bezighouden met ondersteunende werkzaamheden in dienst van belangrijke processen, onderzoeken of rapporten.

EN LEEFOMGEVINGEN. WIJ ZIJN EEN ENERGIEKE ORGANISATIE MET ADVISEURS, PROJECT- EN

Wij stimuleren innovatie en dragen bij aan de professionalisering

PROCESMANAGERS VOOR DE GEBOUWDE OMGEVING

in de sector. In ons team levert iedereen zijn eigen meerwaarde.

VAN MORGEN ÉN OVERMORGEN.

Of we nu in teamverband of solitair optreden; in alle gevallen kunnen we een beroep doen op de kwaliteiten en kennis van collega´s. Wij zijn het beste wat een opdrachtgever in huis kan halen, maar we zijn ook benaderbaar en aanspreekbaar. Wij zijn

Wij zijn trots op onze sterke basis van jonge én ervaren

dus hele gewone mensen, maar… mét een bijzonder talent. Wij

experts die bij ons alle ruimte krijgen om hun talent te

gaan namelijk elke dag voor het maximaal haalbare resultaat

benutten en waar nodig buiten de gebaande paden te

en het liefst nog een stapje verder. Ons team zorgt ervoor dat

treden om hun doel en succes te behalen. Van analyse

opdrachtgevers en gebruikers trots zijn op hun huisvesting.

tot realiteit, wij zijn vertrouwd met alle stadia van een project. We zijn leidend in het opstellen van integrale

Met onze holding in Nieuwegein (waar de directie en

huisvestingsplannen, maar staan ook op het bouwterrein.

stafmedewerkers werkzaam zijn) en onze vier vestigingen verspreid door Nederland, hebben we een mooie landelijke

Onze professionals zijn in verschillende rollen en op

dekking. Hierdoor beschikken we over een waardevol netwerk

uiteenlopende kennisniveaus inzetbaar gedurende het

in alle regio’s waar we onze projecten tot een succes brengen.

ondettitel foto


7

ennismaken AMSTERDAM

ASSEN

AMSTERDAM REAL ESTATE PROJECT MANAGERS

UTRECHT

NIEUWEGEIN


8

Trots op...

EEN GREEP UIT ONZE PROJECTEN


9


10

Project uitgelicht HERONTWIKKELING V&D EN LA PLACE KALVERSTRAAT AMSTERDAM

van Kuyt en Caron duidelijk zichtbaar zijn. Gedurende de Door het faillissement van Vroom &

huisvesting van V&D in de Kalverstraat, zijn de achttiende-

Dreesmannn zijn er door heel Nederland veel

eeuwse pakhuizen aan het Rokin en het negentiende-eeuwse

panden leeg komen te staan, waarvoor een nieuwe bestemming werd gezocht. Een van

gebouw aan de Kalverstraat gekoppeld aan het bestaande pand. Dit resulteerde in het huidige gebouwensemble waarbij twee gebouwen onderscheiden kunnen worden: het

de resterende leegstaande panden was het

voormalige V&D pand waarin de karakters van Caron en Kuyt

warenhuis aan de Kalverstraat in Amsterdam,

duidelijk zichtbaar zijn en het voormalige La Place pand.

wat door vele gezien wordt als het eerste moderne warenhuis van Nederland.

HET GEBOUWENSEMBLE IN OUDE GLORIE HERSTELLEN IEF Capital, de eigenaar van de panden, legde het verzoek neer om het voormalige V&D gebouwensemble aan Rokin/ Kalverstraat weer aantrekkelijk te maken voor een nieuw concept

GESCHIEDENIS V&D GEBOUWENSEMBLE AMSTERDAM

dat huisvesting kan bieden aan meerdere huurders. Gedurende

In 1912 werd ter ere van het 25-jarige bestaan van Vroom en

de planvorming van de herontwikkeling is veel waarde gehecht

Dreesmann het (door F.M.J. Caron ontworpen) gebouw aan de

aan het originele ontwerp met de historische elementen

Kalverstraat in Amsterdam geopend. Typische kenmerken van

van het gebouw. Door het verwijderen van de koppeling

het pand waren de grote etalages en de centrale lichtkap, die

tussen de twee deelgebouwen wordt de St. Jorissteeg in ere

zorgden voor veel daglicht op de galerijen en begane grond.

hersteld, waardoor twee afzonderlijke complexen ontstaan.

Rond 1930 was het pand aan de Kalverstraat toe aan uitbreiding en modernisering. Hiervoor benaderden de zwagers Vroom

Ook de gevels worden naar het originele ontwerp hersteld.

en Dreesmann de architect Jan Kuyt. In het ontwerp van Kuyt

La Place is teruggekeerd op dezelfde locatie als voorheen,

werden onder andere de horizontale lijnen van de verdiepingen

maar in een compleet herontwikkeld en grotendeels

geaccentueerd. Door de economische crisis toentertijd, is het

nieuw object. In het gedeelte van de voormalige V&D

ontwerp van Kuyt slechts gedeeltelijk tot realisatie gebracht,

worden op de bovenste verdiepingen kantoren en

wat resulteerde in een pand waarin de verschillende karakters

op de onderste verdiepingen retail gerealiseerd.


11

ROL ABCNOVA

abcnova wordt door IEF Capital ingeschakeld om de gehele herontwikkeling te begeleiden om bovengenoemd gebouwensemble in oude glorie te herstellen in samenwerking met een ontwerp- en bouwteam. Het project omvatte een gebouw van circa 11.100 m2 BVO. Hiervan betrof circa 8.700 m2 BVO het voormalige V&D pand en circa 2.400 m2 BVO het pand voor La Place. We zijn verantwoordelijk voor het projectmanagement tijdens de voorbereiding en uitvoering van de herontwikkeling. De werkzaamheden bestaan uit het formuleren van de uitvraagspecificatie en het uitwerken van de wens van de eigenaar tot een schets, voorlopig en definitief ontwerp, bouwaanvraagstukken en tot uitvoering (gerede tekeningen). Daarnaast adviseert abcnova IEF Capital bij de totstandkoming van de huurcontracten en de daarvoor benodigde onderhandelingen. Hiertoe zet abcnova haar expertise in voor de begeleiding van het aanbestedingstraject voor de selectie van aannemer, het bouwmanagement voor en tijdens de bouw inclusief huurdersbegeleiding en het realiseren van hun wensen in de verschillende gebouwen. “Ook de junior projectmanagers hebben alle facetten van dit project van dichtbij meegemaakt. Denk hierbij aan het voorbereiden en bijwonen van de verschillende overleggen met de eigenaar, het bouwteam en de huurders, maar ook aan het opstellen van concept planningen, notities en verslagen. Ontzettend leerzaam, veelzijdig en leuk.� Young Talent Maud Deenen


12

Project uitgelicht HOGESCHOOL UTRECHT USP De Uithof biedt ruimte aan ca. 40.000 tot 50.000 Hogeschool Utrecht heeft als doel de komende jaren al het Utrechtse onderwijs en onderzoek bij de HU op één aansprekende

studenten en bezoekers en faciliteert hier voor hen het onderwijs en onderzoek. Tevens wonen er ruim 2.000 studenten op de USP en is dit aantal is groeiende.

en herkenbare plek te concentreren: Het

Om het bovenstaande mogelijk te maken, zijn verscheidene

Utrecht Science Park (USP) De Uithof. De

panden in de binnenstad en op USP verkocht of afgestoten,

gezamenlijke huisvesting op het USP maakt het onder meer mogelijk dat instituten

worden er drie locaties gerenoveerd en wordt één nieuwbouwopgave gerealiseerd. De HU UAS beschikt straks over een vijftal gebouwen. Deze gebouwen liggen in elkaars verlengde

en opleidingen binnen de HU intensiever

en zijn ondergebracht in twee clusters: het Paduacluster

samenwerken. Met elkaar, maar ook met

en het Heidelbergcluster. De nieuwe onderwijsomgeving

externe kennispartners zoals Universiteit

is erop gericht om intensief, gedeeld en flexibel gebruik te

Utrecht, het UMCU en het regionale bedrijfsleven.

stimuleren, met veel variatie in leer- en werkplekconcepten. DUURZAAMHEID Duurzame ontwikkeling wordt niet beschouwd als een keuze, maar als noodzaak. Hogeschool Utrecht sluit zich aan bij het

DOELSTELLING

streven van de gemeente en de provincie om klimaatneutraal

Tijdens de start van deze transitieopgave bestond Hogeschool

te worden. In april 2010 ondertekende de hogeschool een

Utrecht uit een aantal locaties verspreid over de binnenstad van

intentieverklaring voor deelname aan het project ‘Utrecht

Utrecht (ca 63.000 m bvo), Amersfoort (ca. 20.000 m bvo) en USP

CO2-neutraal in 2030’. Ook dit project wordt gekenmerkt door

De Uithof (ca. 86.500 m bvo). Hogeschool Utrecht heeft zich als

een hoge duurzaamheidsambitie. Denk hierbij aan: flexibiliteit

doel gesteld zich te ontwikkelen tot een University of Applied

om toekomstige ontwikkeling op te vangen, (her)gebruik van

Sciences (HU UAS), die zich zowel nationaal als internationaal

(duurzame) materialen met lage exploitatie- en onderhoudslasten

kan onderscheiden. Dit wordt gerealiseerd door al het onderwijs

en toepassing van duurzame installatietechniek op

en onderzoek op één locatie te situeren. Welke locatie is

de onderdelen energie, comfort en flexibiliteit.

2

2

2

hiervoor beter geschikt dan het herkenbare USP De Uithof?


13

ROL ABCNOVA

“Ik ben betrokken geweest bij verschillende deelprojecten

abcnova is verantwoordelijk voor drie grootschalige

binnen dit grootschalige transitieproject. Ik ken USP De

projectmanagementopdrachten namens Hogeschool Utrecht/

Uithof erg goed. Ik was hier veelvuldig te vinden tijdens mijn

University of Applied Sciences (HU). De eerste opdracht

studiejaren en heb nog een geschiedenis als student aan

richt zich op het projectmanagement van de tijdelijke

de Hogeschool Utrecht, waar ik na het behalen van mijn

huisvesting op vijf locaties variërend van 8.000 tot 22.000 m2.

Propedeuse vertrok naar de TU/e. Bij de renovatie van twee

De tweede opdracht betreft het projectmanagement van de

gebouwen binnen het Paduacluster was mijn betrokkenheid

revitalisatie van twee locaties van totaal 74.000 m2 op het

het grootst. Niet alleen bij de daadwerkelijke realisatie van

Utrechts Science Park (USP) De Uithof. De derde opdracht is

deze gebouwen in de voorbereidings- en uitvoeringsfase,

het project- en contractmanagement van de HU nieuwbouw.

maar ook ten aanzien van de verantwoordelijkheid voor de

Tevens heeft abcnova de HU ontzorgd bij het inkoop van

inkoop van al het faculteit specifieke meubilair. Dit heeft

verschillend faculteit specifieke meubilair ten behoeve van

mijn kennis over aanbestedingen een boost gegeven.”

de laboratoria en theater-, dans- en muzieklokalen, etc.

Young Talent Mohamed Najah


14

Bij abcnova wordt ondernemerschap gestimuleerd. Vrijheid en verantwoordelijkheid gaan bij ons hand in hand. Vertrouwen hoef je bij ons dus niet te verdienen, je hoeft het alleen waar te maken. Er wordt hier hard gewerkt, maar ook veel gelachen. Bij ons krijgt jouw talent de ruimte en behaal je fantastische resultaten.�


15


16

Project uitgelicht

PLATFORM TE UTRECHT

MICROCITY IN UTRECHT

HET GEBOUW MET DE PROJECTNAAM ’HET PLATFORM’ IS BEDOELD VOOR GEBRUIKERS DIE ZOEKEN NAAR EEN COMBINATIE VAN DELEN, ONTMOETEN, EEN GEZONDE LEVENSSTIJL EN EEN DIRECTE AANSLUITING MET DE GEZELLIGE BINNENSTAD VAN UTRECHT. HET CONCEPT VAN HET PLATFORM GAAT UIT VAN EEN MICROCITY EN BESTAAT UIT 200 HUURAPPARTEMENTEN MET VERNIEUWENDE AANVULLENDE VOORZIENINGEN. DAT ALLES PAL NAAST DE DRUKSTE OV TERMINAL VAN NEDERLAND: CENTRAAL STATION UTRECHT. EIND 2018 MOET HET GEBOUW GEREED ZIJN VOOR GEBRUIK, HET IS DAN ONDERDEEL VAN HET VOLLEDIG VERNIEUWDE STATIONSGEBIED.

In de zomer van 2014 organiseerde de gemeente Utrecht een marktconsultatie met verschillende marktpartijen. De opdracht: invulling van 18.500 m2 bvo op een complexe en gevoelige locatie bovenop het bus- en tramstation van Utrecht CS. Het Platform is een gebouw bovenop de nieuwe terminal van de Uithoflijn. Het is ontworpen als slimme en duurzame MicroCity, gericht op de gezonde levensstijl van net afgestudeerde (hoog opgeleide) kenniswerkers, die direct toegang willen tot de stad en geloven in het delen van ruimtes, goederen en diensten. Het Platform wordt een inspirerende nieuwe plek in Utrecht waar mensen neerstrijken om te wonen, eten, chillen, sporten (fitness) en werken. Het zijn tal van op zich zelf staande functies die in elkaar overvloeien, wat ook wel ‘blurring economy’ wordt genoemd. Het lounge restaurant wordt op een dusdanige manier ingericht dat ontmoeten, vergaderen, werken, ontbijten, lunchen en dineren in elkaar overgaan. De bewoners komen thuis - of vinden hun weg naar buiten


17 ROL ABCNOVA We ondersteunden onze opdrachtgever ABC Planontwikkeling bij de planvorming en op juridisch gebied. Zo begeleidde abcnova alle onderhandelingen met de gemeente Utrecht over erfpacht en ontwikkeling en adviseerde bij de contractvorming. Tevens stelde

abcnova de aannemingsovereenkomst op UAV-GC 2005. Met alle betrokken partijen in het gebied is daarnaast een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Onze juristen bewaakten de eenheid in de verschillende overeenkomsten. De voorbereidingsfase is nu afgesloten; de uitvoeringsfase is begonnen. Binnenkort wordt de eerste fase van het project opgeleverd; de tafelconstructie boven het tramstation van de Uithoflijn, zodat de perrons en de sporen kunnen worden gemaakt.

abcnova is ook ingeschakeld om het project- en procesmanagement en het contractmanagement in de vorm van directievoering & toezicht te verzorgen. Hierdoor zijn wij van tenderfase tot en met de realisatiefase en de ingebruikname bij dit project betrokken. Al met al een veelzijdig en boeiend project voor een heel bijzonder gebouw! “Het Platform is een mooi project waarbij alle facetten van project- en procesmanagement aan de orde komen. In dit project leer ik enorm, op alle vlakken. Denk hierbij aan zaken op technisch, procesmatig en politiek vlak. Op alle niveaus is het een complex, uitdagend en leuk project.” Young Talent David de Grauw

- via de fraai vormgegeven lobby waar het ruikt naar verse broodjes en koffie. Zo zijn er dus voorzieningen die zij met de hele stad delen, maar ook die ze alleen met elkaar delen. Denk hierbij aan een gezamenlijk dakterras en een binnentuin. Ook staat er een gebouw manager tot hun beschikking, evenals een klusjesman en mobility services. Het Platform belooft een 24/7 beleving te worden waar het ‘hip & happening’ is. Dit op wat ooit een unheimisch bus- en tramrangeerterrein was tussen troosteloze gebouwen.


18

Project uitgelicht RDW VEENDAM

ROL ABCNOVA Het projectteam van abcnova kreeg de volledige begeleiding van het project toebedeeld. Vanaf het begin zijn we betrokken geweest bij het opstellen van de Programma’s van Eisen. abcnova heeft de gebruikers van het gebouw in interactieve sessies meegenomen in het traject, om zo de wensen en eisen van de gebruikers goed in kaart te brengen. Deze wensen en eisen hebben we met het ontwerpteam omgezet naar een ontwerp, waarmee uitvoerende partijen zijn geselecteerd. Tijdens de uitvoering zijn wij voor onze opdrachtgever de ogen en oren op en rondom de bouw geweest. Tijdens het gehele project was abcnova verantwoordelijk voor het bewaken van de kaders vanuit de wensen en eisen, budget, planning en kwaliteit. Naast de duurzame renovatie was abcnova verantwoordelijk voor het organiseren van de benodigde tijdelijke huisvesting en alle verhuisbewegingen. Samen hebben we alle eisen en wensen binnen de gestelde kaders gerealiseerd en mogen we trots zijn op het resultaat.


19 HET KANTOOR VAN DE RDW IN VEENDAM HEEFT ONDER LEIDING VAN ABCNOVA EEN INGRIJPENDE VERBOUWING ONDERGAAN EN IS IN 2016 HEROPEND. DEZE VERBOUWING WAS NODIG OMDAT HET STERK VEROUDERD WAS, HET PAND STAMDE UIT EIND JAREN ZEVENTIG. DE RDW BESLOOT OM HET GEBOUW WEER BIJ DE TIJD TE BRENGEN MET UNIFORMITEIT IN DE BOUWDELEN, EEN BETER WERKKLIMAAT EN MINIMAAL VEERTIG PROCENT BESPARING OP HET ENERGIEGEBRUIK. HOE? DAT WAS NOG NIET BEKEND. DE RDW KLOPTE BIJ ONS AAN EN AL SNEL BLEKEN WIJ DE AANGEWEZEN PARTIJ OM DE KLUS TE KLAREN. EEN ENORME UITDAGING, DIE WE MET VEEL PLEZIER AANGINGEN.

A++ bereikt kon worden, waarmee de RDW instemde. Ook zijn in de selectieprocedure de ontwerppartners uitgedaagd om innovatief na te denken hoe met minimale meerinvesteringen een energiezuiniger label behaald kon worden. AARDBEVINGBESTENDIG BOUWEN Tijdens het project begon in Groningen de discussie rondom de aardbevingen door de gaswinning. Ook Veendam bevindt zich in het betreffende gebied en inmiddels was het project al in volle gang. Vragen als “Wat betekent dit voor de veiligheid van onze medewerkers?”, “Hoe moeten we de constructie aanpassen?” en “Wat zijn de financiële consequenties?” wisten wij niet alleen te beantwoorden, maar ook concreet op te lossen middels goede adviezen en opvolging. Nu is het kantoor van de RDW het eerste bestaande utiliteitsgebouw dat bouwkundig versterkt is volgens de aardbevingsnorm NPR 9998.

TOEKOMSTBESTENDIG Dat een energiezuinig(er) gebouw steeds belangrijker wordt, blijkt onder andere uit de regelgeving waarmee alle gebouweigenaren in Nederland te maken krijgen. De nieuwe regelgeving schrijft de minimale waarde van het energielabel voor, afhankelijk van de gebouwfunctie. Vanaf 2023 moeten kantoorruimtes minimaal beschikken over een energielabel C. In 2030 moet dit minimaal label A zijn en in 2050 BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). Maar ‘toekomstbestendig’ gaat verder dan alleen een goed energielabel. Het gaat ook om efficiënt ruimtegebruik en een goed binnenklimaat. Efficiënt ruimtegebruik door het toe te passen, zoals Het Nieuwe Werken (HWN). Dit zorgt voor een besparing op de huisvestingslasten en het vergroten van de flexibiliteit van de organisatie. Daarnaast heeft huisvesting met een prettig binnenklimaat ook invloed op de productiviteit van medewerkers. Het gaat hierbij onder

“De verbouw van de RDW Veendam is in twee fasen

andere om de luchtkwaliteit en de kwaliteit van geluid en licht

uitgevoerd. Ik heb me bezig gehouden met de diverse

in een gebouw. Deze eigenschappen zorgen voor een prettige

verhuisbewegingen die nodig waren om deze fasering

werkomgeving die de productiviteit van medewerkers kan

mogelijk te maken. Na een korte maar intensieve

stimuleren, wat vervolgens bijdraagt aan een positief project.

voorbereiding zijn alle afdelingen naar de tijdelijke huisvesting/nieuwe werkplek verhuisd. Tijdens de

KOSTENNEUTRAAL VERDUURZAMEN

voorbereiding van de eerste verhuizing hebben wij in

Zo had ook de RDW een hoge ambitie op het gebied van

100 dagen de tijdelijke huisvesting gereed gemaakt en

duurzaamheid en een nieuw werkplekconcept, waardoor

de verhuizing voorbereid die we vervolgens in 1 weekend

de organisatie weer toekomstbestendig werd. Een

uitgevoerd hebben. Ook de volgende twee verhuizingen

belangrijk uitgangspunt bij de renovatie was dat de nieuwe

zijn in een korte periode voorbereid en uitgevoerd.

huisvestingslasten niet hoger mochten worden dan voor de

Wanneer tijdens de verhuisweekenden alles op zijn plek

renovatie. Hierbij was het doel om kostenneutraal van label

valt en alle medewerkers de volgende dag direct weer

G naar label B te gaan. Deze doelstelling is behaald, sterker

aan het werk kunnen, kan ik spreken van een geslaagd

nog, abcnova heeft de RDW erop attent gemaakt dat met een

project waar ik met vol trots op terug kan kijken!”

kleine meer-investering het gebouw nog duurzamer gemaakt

Young Talent Ylze Lindeboom

kan worden. Er werd een businesscase opgesteld hoe label


20

Ons abc’tje A B C D E F G

DVIES We geven onze klanten graag advies. Gevraagd en ongevraagd. Want soms kunnen

we al antwoord geven voordat de vraag gesteld is. ETROKKEN

We doen ons werk uit liefde voor ons vak en vanuit betrokkenheid bij onze klanten en collega’s. Samen

krijgen we het voor elkaar. REATIEF We werpen graag een ander licht op de zaak. Met veel ervaring en creativiteit gaan we op zoek

naar oplossingen buiten de gebaande paden.

H I J

ECHT Verspreid over vier vestigingen, maar verbonden in werk, ambitie en vertrouwen vormen we een hecht

team. Ook met onze opdrachtgevers. NSPIRATIE

Inspiratie is overal. En dat is het ook echt. Elke dag weer doen we nieuwe inspiratie op om mensen prettig te laten

wonen, werken, leren en recreëren. ONG ABCNOVA (JAN) Jonge mensen, aan het begin van hun carrière, nemen bij abcnova een speciale plek in. Via

JAN kom je met je collega’s samen om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en projecten te bezoeken.

UURZAAM

Wij gaan voor duurzaam. Duurzame oplossingen voor de gebouwde omgeving, duurzame relaties met onze

klanten en duurzame samenwerkingen met collega’s. ERLIJK

De wensen van onze opdrachtgevers staan altijd centraal. Maar heel soms kunnen zelfs wij ze niet

in vervulling laten gaan, daarin zijn we open en eerlijk.

K L

RACHT

abcnova zet mensen in hun eigen kracht, vanuit daar functioneert het team het beste.

EREN

Hard werken is één ding, maar een goede leercurve vinden we bij abcnova heel belangrijk. Door jou

te koppelen aan een maatje en verschillende cursussen aan te bieden, helpen wij jou op weg als professional.

RIS

Met onze frisse kijk, bieden we nieuwe oplossingen voor bekende problemen. ROEI Bij abcnova krijgen mensen persoonlijk en professionele groeikansen. In een

omgeving waar mensen de ruimte krijgen om te groeien, ontstaan immers de beste ideeën.

M N

ENSEN Mensen en belangen bijeen brengen en verbinden, dat is onze grootste drijfveer.

O-NONSENSE

Korte lijnen en een platte organisatie zijn slechts twee voorbeelden van onze no-nonsense werkwijze.


21

O P Q R S T U

NDERNEMEND Ondernemerschap zit in ons DNA. We houden van aanpakken en doorzetten. We zien en benutten kansen

waarmee we waarde creĂŤren voor onszelf en onze omgeving. ROFESSIONAL We bieden je de juiste handvatten en omstandigheden om je te begeleiden in je loopbaan als professional

V W

ASTGOED

Of het nu gaat om commercieel vastgoed, zorgvastgoed of publieke gebouwen; we ademen vastgoed. EIGEN W IJS Een tikkeltje eigenwijs zullen we altijd blijven, de gebaande paden zijn voor ons

niet per definitie interessant. Wij dagen onszelf (en onze omgeving) uit om verder te kijken dan vandaag.

UALITY Kwaliteit is een belangrijk onderdeel in ons dagelijkse werk. En niet alleen inhoudelijk; tijd

voor elkaar en met elkaar vinden we ook belangrijk. EALITEIT

Wij stoppen onze kop niet in het zand, maar constateren de realiteit. Van daaruit zijn we transparant naar onze

opdrachtgevers en zetten we onze schouders eronder. AMENWERKING

Bij abcnova staat we voor samenwerking, dat is onze

kracht en ons geloof. ALENT

Daar is alle ruimte voor. Als je een beetje helder hebt wat je wilt en kan, dan is bij ons alles mogelijk. ITDAGING

De werkzaamheden bij abcnova passen niet

binnen een bepaald keurslijf, elke opdracht

brengt weer verrassingen met zich mee. Onze uitdaging: zoeken naar duurzame maatwerkoplossingen.

X Y Z

L Zo dromen wij over de toekomst van abcnova. We hebben de kennis en kunde in huis, maar hebben

jonge talenten nodig om dit mede mogelijk te maken. GENERATIE

Y

De millennials, de makers van de toekomst. Daar zijn we naar op zoek!

ELFSTANDIG

Bij abcnova krijg je de ruimte om

zelfstandig te werken en handelen.


22

YOUNG TALENT PROGRAM

Kickstart jou


23

uw carrière Ben jij (binnenkort) afgestudeerd in een aan bouwkunde of vastgoed gerelateerde studie? Geef dan je carrière een kickstart door te kiezen voor abcnova.

Bij ons ga je aan de slag als junior adviseur/projectmanager en werk je in projectteams aan diverse interessante projecten. Binnen zo’n projectteam werk je samen met de verantwoordelijke projectmanager aan een breed scala van werkzaamheden. Zo ben je (mede)verantwoordelijk voor het uitvoeren van huisvestings- en haalbaarheidsstudies, het opstarten van nieuwe projecten voor opdrachtgevers, het aansturen van ontwerp- en bouwteams, het opstellen van Programma’s van Eisen en de bewaking van projectbeheersaspecten. Je werkt aan complexe en uitdagende (bouw) projecten. Ook werk je mee bij de acquisitie van nieuwe projecten, selectieprocedures en aanbestedingen.

abcnova young talent program Wij faciliteren jouw talentontwikkeling met het young talent program. Dit is een ontwikkelingsprogramma waarin je werkt aan je brede vakkennis, je persoonlijke vaardigheden en effectiviteit. Samen met andere jonge, ambitieuze en enthousiaste junior medewerkers werk je individueel en in groepsverband aan je toegevoegde waarde als projectmanager en adviseur.

Enthousiast geworden?

Je wordt begeleid door ervaren managers en coaches.

abcnova is doorlopend op zoek naar young professionals

Als starter word je daarnaast automatisch lid van de JAN

(net afgestudeerden met maximaal 2 jaar ervaring) die ons

(Jong abcnova). Dat is onze club voor junioren die zelfstandig

team komen versterken. Kijk op onze website naar vacatures!

activiteiten organiseert en verantwoordelijk is voor de invulling hiervan. Een club waarin je op een informele manier de

hrm@abcnova.nl

andere junioren en ons bedrijf leert kennen, samen gevraagd

www.abcnova.nl

en ongevraagd een kritische blik geeft op de organisatie en netwerkt met de jonge talenten van andere organisaties.


24

Young talent

AAN HET WOORD

TIRZA VAN DEN HOEVEN AFGESTUDEERD AAN: HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN

ARJEN TIMMERMAN AFGESTUDEERD AAN: HOGER TECHNISCH INSTITUUT

Tirza is sinds april 2018 werkzaam bij abcnova als

Arjen is sinds maart 2017 werkzaam bij abcnova als

projectmanager. Hiervoor heeft Tirza de opleiding

projectmanager. Na zijn studie Bouwkunde, afstudeerrichting

Bouwkunde gedaan met afstudeerrichting Organisatie

Bouwtechniek, heeft Arjen eerst bij een aannemer en

en zich verdiept in herbestemming en transformatie door

architectenbureau gewerkt. Vervolgens volgde hij een opleiding

de Post HBO cursus Transformeren en Herbestemmen.

op het gebied van projectleiding en bouwmanagement.

“Door de verdere verdieping in projectontwikkeling en

“Ik heb na mijn studie mijn kennis kunnen verbreden middels

herbestemming van erfgoed heb ik gewerkt aan alle

de vakopleiding die ik heb mogen volgen. Daar is ruimte voor

facetten van projectontwikkeling. Tijdens deze cursus

bij abcnova. Ik kan mijn opgedane kennis en nieuwe inzichten

leerde ik abcnova kennen via een medecursist, die nu mijn

direct in het werkveld toepassen. Ik kan mij met deze baan

collega is. Ik werd enthousiast van de diverse projecten,

ontwikkelen binnen het commerciële vastgoed op het snijvlak

de combinatie tussen project- en procesmanagement en

van projectontwikkeling en projectmanagement. Door deze

het werken in teams waar ik veel energie van krijg. Samen

combinatie is er veel afwisseling in het werk en heb ik te maken

met de mogelijkheid om mij bij de JAN aan te sluiten leek

met uitdagende en complexe vastgoedvraagstukken. Het

abcnova een perfecte start voor mijn carrière. Bij abcnova

concretiseren van de klantvraag in nauwe samenwerking met

krijg ik de mogelijkheid om aan diverse projecten te

de gebruikers en andere belanghebbenden geeft mij energie.”

werken en mijzelf zowel zakelijk als persoonlijk verder te ontwikkelen. De JAN is hierbij een waardevolle aanvulling. Door het inhoudelijke programma en ook door het samenkomen met de JAN’ers van verschillende vestigingen om kennis en ervaring met elkaar te kunnen delen.”


25

SUZANNE NOBELS

AFGESTUDEERD AAN: HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

JOHAN SLOB AFGESTUDEERD AAN: TU EINDHOVEN

Suzanne Nobels is sinds 2015 werkzaam bij abcnova

Johan werkt sinds september 2018 bij abcnova

als projectmanager. Na haar studie Bouwkunde,

als projectmanager. Hij studeerde af in

afstudeerrichting Bouwtechnologie, heeft Suzanne eerst op

Construction Management & Engineering aan

een architectenbureau gewerkt als bouwkundig tekenaar.

de Technische Universiteit Eindhoven.

“Bij mijn eerste werkgever kwam ik niet tot mijn recht. Via hen

“Tijdens het eerste jaar van mijn master heb ik via de

kwam ik bij abcnova terecht en nu zit ik goed op mijn plek. Hier

Bouwkunde Bedrijvendagen abcnova leren kennen. Op dat

word ik uitgedaagd om mijn competenties te ontwikkelen en

moment had ik nog geen idee dat ik twee jaar later aan het

kan ik de spin-in-het-web zijn. Ik hou ervan om de belangen

werk zou gaan voor dit dynamische bedrijf! Wat mij direct

en wensen van opdrachtgevers, gebruikers en andere

aantrok was het feit dat de teams bestaan uit ongeveer

stakeholders te verenigen tot een tastbaar en bevredigend

20 mensen, die allemaal werken aan gave projecten. Dit

resultaat. Creatie begint niet persé aan de tekentafel, maar juist

biedt mij de mogelijkheid om direct mee te werken aan

in de initiatieffase bij de planvorming. Voor ondernemerschap,

verschillende projecten en daarbij mijn opgedane kennis

innovatie en creativiteit is veel ruimte. Zo ga ik bijvoorbeeld

uit het HBO en van de Universiteit toe te passen en flink te

met mijn voormalige opleiding een onderzoek doen naar de

vergroten. De grootte van de teams, de gave projecten en

transformatiemogelijkheden van bestaande kantoorgebouwen.

het ondernemerschap waar abcnova voor staat hebben mij

Ik vind het mooi dat mijn opgedane ervaring andere

destijds overtuigd om voor dit bedrijf aan de slag te gaan!”

studenten ook weer kan inspireren. Zo werken we met elkaar aan de gebouwde omgeving van de toekomst.”

JASMINE RUNHARDT

AFGESTUDEERD AAN: HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN Jasmine is 1 oktober 2018 gestart bij abcnova, na haar studie Bouwkunde met de afstudeerrichting bouwmanagement aan de Hanzehogeschool Groningen. Zij volgde een civiele minor in infrastructuur. “Tijdens mijn afstudeerperiode werd ik benaderd om deel

aantrekkende bouwsector is het voor mij als starter van belang

te nemen aan het JAN-netwerkevent. Ik kende abcnova als

dat je niet stil blijft staan in je dagelijkse werkzaamheden

adviserende partij van de aannemer waarbij ik stage liep. Hun

maar dat je ook de kans krijgt om jezelf te ontwikkelen.

manier van werken en de werkzaamheden die zij uitvoerden

Binnen abcnova is hier plaats voor, op zowel professioneel als

spraken mij aan. Een goed moment dus om het bedrijf

persoonlijk vlak. Al deze redenen hebben er voor gezorgd,

beter te leren kennen op een laagdrempelige manier. Het

dat ik na het behalen van mijn studie bouwkunde aan de

netwerkevent vond plaats op een innovatieve locatie en de

Hanzehogeschool Groningen ben gaan solliciteren bij abcnova.

sprekers gaven op een mooie interessante manier invulling aan

Op dit moment, een aantal maanden na het netwerkevent,

het onderwerp. Ik kon zo de sfeer proeven binnen abcnova:

ben ik werkzaam binnen abcnova op de vestiging in Assen.”

een jonge, vooruitstrevende en platte organisatie. In de


JAN

26

JONG


27

JONGE, AMBITIEUZE ÉN ENTHOUSIASTE JUNIOR MEDEWERKERS VORMEN SAMEN JONG ABCNOVA, OF BETER GEZEGD “JAN”. DÉ PLEK WAAR JONGE MEDEWERKERS ELKAAR ONTMOETEN, PROJECTEN BEZOEKEN, KENNIS DELEN EN ERVARING UITWISSELEN.

Kortom: hier wil je zijn bij de start van je carrière. De JAN richt zich op netwerken, persoonlijke ontwikkeling en kennisdeling. Netwerken door bijeenkomsten te organiseren met young professional-afdelingen van andere organisaties en middels onze jaarlijkse Netwerkdag. Ons motto is: de junioren van nu zijn de senioren van later en daarmee het kapitaal van de toekomst. Persoonlijke

DÉ PLEK OOK WAAR JE OP DE HOOGTE BLIJFT VAN DE NIEUWTJES BIJ DE VESTINGEN EN WAAR JE JE MEDE JAN’ERS OM RAAD KUNT VRAGEN.

ontwikkeling faciliteren we door het organiseren van workshops, intervisie en coaching. Kennisdeling stimuleren we door bedrijfsbezoeken, lezingen en presentaties van medecollega’s. Op de volgende pagina een greep uit de bijeenkomsten van de JAN van de afgelopen tijd.


28

JAN NETWERKEVENT Na de eerste succesvolle editie vond dit jaar het tweede JAN Netwerkevent plaats. Doel van dit event is om jongeren uit de bouw- en vastgoedwereld met elkaar in contact te brengen. Het netwerkevent vond plaats op het kantoor van abcnova Utrecht. In de UCo, een werk community in het centrum van Utrecht waar ondernemers en MKB bouwen aan een duurzame samenleving. Het inhoudelijke thema dit jaar was: ‘De crisis: hebben we ervan geleerd of gaan we terug naar af?’ De lezing werd afgetrapt door een enthousiaste dagvoorzitter en werd voortgezet met sprekers met kennis over het onderwerp. Vanuit verschillende invalshoeken werd gesproken over de lessons learned en uitdagingen waar we als vastgoedsector voor staan. Aan de hand van kritische vragen kwam de discussie goed op gang. Op de eindvraag of er binnen

JAN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

drie jaar een nieuwe crisis zal zijn en hoe erg we er dan aan toe zijn, kwamen wisselende reacties. De conclusie is wel dat er nu veel minder draaiknoppen zijn om een crisis op te vangen voor zowel financiers,

Persoonlijke ontwikkeling is een belangrijk

ontwikkelaars, overheid en bouwers. Na deze

aspect van de JAN. Daarom werd er een training

inhoudelijke sessie was het tijd om op het terras van

georganiseerd op de vestiging van abcnova

de UCo elkaar beter te leren kennen en te netwerken.

Real Estate Project Managers in Amsterdam. Speerpunten tijdens deze training waren het stappen uit de comfortzone, zelfinzicht en het leren geven en ontvangen van feedback. De training werd extra concreet door het doen van het kwaliteitenspel waarin de JAN’ers elkaars kwaliteit benoemden

JAN en bespraken welke men nog wilde ontwikkelen. Tijdens de aansluitende borrel werd er nog lang

nagepraat over de nieuwe inzichten en hoe je je eigen ontwikkeldoelstelling kunt formuleren.


29

JAN WEEKEND MEERLO Dit jaar vond het jaarlijkse JAN Weekend plaats in Noord-Limburg. Vrijdagavond werden de JAN’ers meegenomen in de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Na een gezellige avond met bijbehorende borrel stond de zaterdag in het teken van ondernemerschap. Met een brainstorm over ideeën en aanvullingen

JAN NETWERKEN DOE JE ZO

binnen abcnova werden de JAN’ers in de middag meegenomen in een pitchworkshop om de ‘perfecte pitch’ te maken. Hier kwamen diverse ideeën en kansen uit op gerelateerd aan het

Het hebben van een groot netwerk kan binnen de zakelijke

werkveld van abcnova. De ideeën werden

wereld een grote meerwaarde hebben. Maar hoe vergroot

vervolgens in verschillende teams, onder

je jouw netwerk? Dit stond centraal bij de afgelopen JAN-

begeleiding van Nederlands pitch kampioen

bijeenkomst in Assen. Bij deze workshop kwam naar voren

Jouri Schoemaker, uitgewerkt en gevormd tot

dat doelmatig netwerken niet alleen de juiste methode

een sterke pitch. De pitches werden aan het einde

is, maar dat dit het netwerken ook vergemakkelijkt.

van de middag gepresenteerd aan de directie.

De netwerkkringloop betreft 3 B’s: Bouwen (nieuwe

Dit was zowel voor de JAN’ers als de directie zeer

mensen ontmoeten), Bevestigen (contacten onderhouden)

inspirerend en voor herhaling vatbaar! Deze mooie

en Benutten (netwerk aanspreken). Daarnaast is het

dag werd afgesloten met een winterse barbecue.

belangrijk om gesprekken en bijeenkomsten te ‘lezen’,

De zondag was een mooie combinatie van fun en

zodat je ziet waar mogelijkheden liggen. Als laatste

teambuilding. In twee teams gingen de JAN’ers de

helpt het om te praten over zaken die jou enthousiast

strijd aan in de Escape Room. De verliezers konden

maken. Dit maakt het contact leggen makkelijk

zich mooi revancheren met een drone spel, waarin

en maakt je ook interessanter voor de ander.

de uitdaging lag in behendigheid en kennis. Kortom, een mooie combinatie. Moe, maar voldaan vertrokken de JAN’ers weer huiswaarts en kan men terugkijken op een leerzaam, inspirerend en vooral gezellig weekend!


30

Maak de zin eens af? We gingen het land in om onze Young talents te vragen een ogenschijnlijk simpele zin af te maken. Hieronder zie je het resultaat.

WERKEN BIJ ABCNOVA… … betekent voor mij de kans om mij te ontwikkelen

… is uitdagend en geeft mij de mogelijkheid om mijzelf te

binnen de processen in het vastgoed die mij intrigeren.

ontwikkelen in verschillende disciplines binnen het vastgoed.

Michael van Honschoten

Romy Dekker

… is werken in een dynamische, vooruitstrevende en

… geeft mij de ruimte om mijn kracht te ontdekken

jonge organisatie met mooie projecten. Waarin je jezelf

voor initiatief en ontwikkeling. Ik ben écht onderdeel

elke dag kan uitdagen om te ontwikkelen, niet alleen

van het bedrijf en daar ben ik trots op.

op professioneel vlak, maar ook op persoonlijk vlak.

Suzanne Nobels

Jasmine Runhardt ... stimuleert jezelf te blijven uitdagen en ontwikkelen. … daagt mij uit mijzelf zowel intern als extern

Suzan Makkink

continu te ontwikkelen en stelt mij in staat mijn horizon te verbreden. Dit alles binnen uiteenlopende projecten en voor verschillende opdrachtgevers.

… daagt me uit, waardoor ik met plezier naar mijn werk ga.

Vincent Min

Sarah Heemskerk


31

… geeft mij de kans om kennis te maken met de meest uiteenlopende aspecten in het werkveld. Van grootse aanbestedingen tot de kleinste details in een monumentaal pand, met in de basis een enthousiast team waarin iedereen elkaar helpt om mooie dingen te bereiken. Mike Seegers

… als jurist is zeer dynamisch, omdat het bedrijf zich midden in de vastgoedmarkt begeeft. Henrico Baakman

… brengt mij elke dag weer in contact met gelijkgestemden, zonder het gevoel van een vast werkstramien. Nick Verhoeven

… biedt mij de kans om me te ontwikkelen binnen zeer gevarieerde projecten. Marloes van Noorden

… betekent voor mij dat ik mijzelf blijf ontwikkelen binnen de mooie en uitdagende projecten waarbij ik betrokken ben. Ylze Lindeboom

… vergroot mijn zelfvertrouwen door het in mij gestelde vertrouwen. Arjen Timmerman

… betekent dat ik uitgedaagd word in verschillende projecten en mij daardoor verder kan ontwikkelen. Johan Slob

… geeft mij de mogelijkheid om alle aspecten van een project te ervaren bij de vele soorten projecten die de sector kent. Jeroen Bosveld

… maakt het mogelijk om kansen te pakken en mijn ambities te verwezenlijken! Arthur Meerloo


Experts in de gebouwde omgeving voor morgen en overmorgen

abcnova.nl | info@abcnova.nl | 088 – 0 215 315

adviseurs

projectmanagers

procesmanagers

Profile for abcnova

Visie op Young Talent 2018  

Ben jij een afstuderend (of junior) in bouwkunde/vastgoed en heb je affiniteit met projecten en processen? Kickstart jouw carrière! Meer wet...

Visie op Young Talent 2018  

Ben jij een afstuderend (of junior) in bouwkunde/vastgoed en heb je affiniteit met projecten en processen? Kickstart jouw carrière! Meer wet...

Profile for abcnova