Strategische inbedding van zorgvastgoed in gebiedsontwikkeling

Page 1

STRATEGISCHE INBEDDING VAN ZORGVASTGOED IN GEBIEDSONTWIKKELING

Een uitgave van RYSE

Adviseurs in vastgoed strategie | ontwikkeling | realisatie

DE UITDAGING...

...OM HET FYSIEKE EN SOCIALE DOMEIN

BIJ ELKAAR TE LATEN KOMEN

De komende jaren staan veel gemeenten voor de uitdaging om gebiedsontwikkelingen te realiseren waarbij woningen worden bijgebouwd. In nieuwe wijken zijn faciliteiten nodig om de nieuwe inwoners te bedienen. Onderdeel van deze faciliteiten zijn zorgvoorzieningen.

Het bepalen van de vraag naar zorg(voorzieningen) is een vraagteken bij veel gebiedsontwikkelingen en daarmee blijft het vaak gissen welke en hoeveel eerste- en/of tweedelijns zorgvoorzieningen nodig zijn. De zorgvraag bepalen is complex en van diverse factoren afhankelijk en het vertalen van de zorgvraag naar een concreet ruimtelijk plan is een tweede uitdaging.

Wij laten graag zien hoe wij tegen dit type vraagstukken aankijken en hoe gemeenten zorgvoorzieningen strategisch kunnen positioneren in nieuw te ontwikkelen gebieden.

ZORGVRAAGBEPALING

De gemeente heeft een woningbouwprogramma opgesteld voor de nieuwe wijk. Op basis van dit woningbouwprogramma worden bewonersprofielen opgesteld. De bewonersprofielen omschrijven de waarschijnlijke toekomstige inwoners van de nieuwe wijk. Variabelen die onderdeel uitmaken van de bewonersprofielen zijn bijvoorbeeld leeftijd, verhuisbeweging en sociale factoren. Door de bewonersprofielen te koppelen aan de gebiedsontwikkeling kan een inschatting gemaakt worden van de toekomstige inwonersgroep en daarmee ook de hierbij horende zorgvraag.

DE HUIDIGE SITUATIE IN KAART

De huidige situatie wordt in kaart gebracht door onderzoek te doen naar de eigenschappen van omliggende wijken en door gesprekken te voeren met zorgprofessionals uit de omgeving. In omliggende wijken wordt gekeken naar het aanbod van zorg en de bewonersprofielen om na te gaan of daar knelpunten zijn.

In combinatie met gesprekken met zorgprofessionals uit de omgeving wordt duidelijk welke problemen en kansen zich voordoen in de omgeving en waar in de gebiedsontwikkeling op geanticipeerd kan worden.

INBEDDINGSSTRATEGIE

De zorgvraag, de huidige situatie en het toekomstige aantal inwoners de nieuwe wijk en hoeveel vierkante meters hiervoor nodig zijn. wordt opgedeeld in de korte termijn en de lange termijn. Op korte nieuwe inwoners te kunnen voorzien van zorg. Mogelijk zijn hier gerealiseerd is. Op lange termijn wordt gekeken naar een passende woningbouwprogramma. Binnen de inbeddingsstrategie wordt onderscheid zijn van de gemeente (bijv. RO-procedures) en welke juridische procedures

KORTE TERMIJN: INBEDDING TIJDELIJKE OPLOSSINGEN LANGE TERMIJN: INBEDDING

START BOUW

OPLEVERING EERSTE WONINGEN

OPLEVERING EERSTE ZORGVOORZIENINGEN

inwoners bepalen welke en hoeveel zorgvoorzieningen nodig zijn in zijn. De strategie waarmee de zorg in de nieuwe wijk wordt ingebed korte termijn wordt gekeken naar de mogelijkheden om de eerste zijn hier tijdelijke oplossingen voor nodig, voordat het zorgvastgoed passende fasering van de zorgvoorzieningen met de oplevering van het onderscheid gemaakt tussen de stappen die de verantwoordelijkheid procedures van belang zijn (bijv. Didam arrest).

INBEDDING LANGE TERMIJN STRATEGIE

MAATSCHAPPELIJK

VASTGOED EN WONINGEN

GAAN GELIJK OP

EERSTE ZORGVOORZIENINGEN
BOUW GEREED BOUW VORDERT: OPLEVERING

PLAN VAN AANPAK

HUIDIGE SITUATIE

DEMOGRAFISCHE ANALYSE

GEBIEDS- EN OMGEVINGSANALYSE

BEHOEFTES EN VEREISTEN ANALYSE

BEWONERSPROFIEL

TOEKOMSTIGE SITUATIE

INVENTARISATIE

ZORG- EN

GEZONDHEIDSSITUATIE

BEPALING TOEKOMSTIG

BENODIGDE KADERS, BANDBREEDTES EN VEREISTEN

GEMEENTELIJKE

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN JURIDISCHE PROCEDURES

HET RESULTAAT:

Een rapportage met advies over het aantal zorgfuncties zowel ruimtelijk als in aantallen. De aantallen zijn vertaald bestemmingsplan en de tenders om voldoende zorg eveneens omschreven in relatie tot de gemeentelijke

EXTERNE CONTEXT

AFNEMERS ANALYSE WONINGMARKT

INBEDDINGSSTRATEGIE

PLAN VOOR INBEDDING

0E, 1E EN 2E LIJNS ZORG OP KORTE TERMIJN

PLANNINGSANALYSE

GEBRUIKERSANALYSE

PLAN VOOR INBEDDING

0E, 1E EN 2E LIJNS ZORG OP LANGE TERMIJN

zorgfuncties dat nodig zal zijn, verschillende scenario’s voor de inbedding, zijn vertaald naar vierkante meters die nodig zijn om op te nemen in het voldoende zorg te huisvesten. De hierbij te volgen juridische procedures worden gemeentelijke verantwoordelijkheid in het organiseren van zorg in de gemeente.

CONTACTPERSONEN RYSE

A.A. (Arnold) Eisses MSc RE Partner

a.eisses@ryse.nl

06 82 85 49 27

H. (Henk) Berends Partner

h.berends@ryse.nl

06 51 95 55 58

COMMERCIEEL VASTGOED WONINGBOUW

ONDERWIJSHUISVESTING ZORGVASTGOED PUBLIEK VASTGOED

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.