__MAIN_TEXT__

Page 1

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N y bu to k lic

A BAL IGET: JEL EN VAN A JÖ V

A B A LI G ET I 2006. FE BRUÁR 17. ID

.d o

m o

.c

ABALIGETI KÖR

c u -tr a c k

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O W !

PD

O W !

PD

c u -tr a c k

!

K Ö R

SZA K I K IA D VÁ N Y, 1 . SZÁ M

ABALIGET-ÉRT, 2006. A TARTALOMBÓL:

ABALIGET-ÉRT 2006

1

SZENT ANNA KÓRUS

3

ISKOLA ALAPÍTÁS

4

CIVIL ÖSSZEFOGÁS

5

II. VILÁGHÁBORÚS EMLÉKM KÉSZÜL

6

NEMZETKÖZI ÉPÍTÉSZETI FELMÉRÉS

6

JÓTÉKONYSÁGI BÁL

8

Kérem, hogy el legezzenek annyi bizalmat irántam, amennyi elegend egy szinte párbeszéd kezdéséhez, mert gondolom vagy legalább is remélem, hogy észrevételeim, gondolataim, Abaliget életét-jöv jét illet en visszhangra találnak. Soraimból bizonyára kiérdik majd a jó szándék, tisztelet és szenvedély, ami bennem munkál. Észrevételeimt l távol áll a kioktatás és a polémia szándéka. Nem óhajtok fontos kérdésekben éles vitákba keveredni, sokkal inkább saját ismereteimmel, információimmal, ötleteimmel, valamint céltudatos munkával kívánom Abaliget felzárkózását el segíteni.

A lemaradás óriási, a helyzet kusza és z rzavaros. Így aztán feladat van ven, de nem bánkódunk, mert ett l szép az élet. Ma, amikor a világ szemlélete eltorzult, a becsület minden területen kiveszni látszik, nekünk most kell megtalálnunk azt, hogy igen is akarunk és tudunk is tenni annak érdekében, hogy lakóhelyünk végre él helyünkké váljon, mindenki számára. Örökérvény tény, hogy a történelem tulajdonképpen a néptömegek állandó vándorlásából áll. A már jó ideje letelepedett, megállapodott, itt él népek szemében mi „gyütt-mentek” vagyunk,

betolakodók, annak minden negatív jelentésével együtt. Ez a beidegz dés ezer éve befolyásolja a köztudatot. A Kárpát-

medencébe érkez magyarokat is hasonló ellenérzésekkel fogadták az akkor itt él töredék szláv népcsoportok, ... (folytatás a 2. oldalon)

KÖZADAKOZÁS:

Várjuk adományaikat a II. világháborús emléktábla elkészítéséhez! További Információ: Gábor Mária tanárnél, tel.: 06-20518-1398 .

KOVÁCSSZÉNÁJA FELÚJÍTANÁ AZ ÓVODÁT A legutóbbi Önkormányzati Hírlevél szerint Haiser józsef, Kovácsszénája polgármestere „lemondta a közös testületi ülésre szóló meghívást”, melynek tárgya az Óvoda tulajdonjogi kérdéseinek tisztázása lett volna. A megkérdezett polgár-

mester lapunknak elmondta, hogy a testületi ülésre történ meghívást el sem fogadta, mivel véleménye szerint konkrét tartalom nélkül beszélgetni egy témáról felesleges id töltés— célzott az óvoda ügyére. Elmondta, hogy Kovácsszénája komolyan gon-

dolja az óvoda felújítását, hiszen — Abaligettel ellentétben — a költségvetés tervezetében 400.000 Ft-ot különített el pályázati önrész biztosítására.

.c


F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N y bu to k lic

c u -tr a c k

ABALIGETI

KÖR

2

ABALIGET-ÉRT, 2006. ...de még az avarok is, akik pedig az új hazát keres „mogyeri” nép rokonai voltak. Nem csoda hát, hogy amikor dönteni kell, ez az si antipátia ott munkálkodhat a téves ítéletek, megítélés mögött. Én azt vallom, nem különbözünk egymástól. Minden ember figyelemre méltó. És akkor már csak egy lépésre vagyunk attól a felismerést l, hogy semmi kárunk nem származik abból, ha az emberek egymás iránti szinte tiszteletét, szeretetét legalább egy kis odafigyeléssel viszonozzuk. Együtt, közösen összefogva könnyedén létrehozunk bármit, ami az Abaligeten él és ide látogató emberek életét szebbé, gazdagabbá teszi! Abaliget egyel re sajnos nagyon rossz állapotban van. Az elmúlt tíz évet figyelembe véve én úgy látom, fejl désnek nyoma sincs. Nem feltételezek rosszindulatot senkit l, csupán azt érzem, hogy az a rendszer, amely a fejl dést, gyarapodást lett volna hivatott el mozdítani az elmúlt évek során, az egy kissé lagymatag, ügyetlenked , rossz beidegz dések alapján, rossz módszereket alkalmaz. Azt hogy mit, miért nem

lehet, az senkit nem érdekel. Csak is a megoldás - eredmény az értékadó. Véleményem szerint adottak a lehet ségek ahhoz, hogy mi is sikeresek legyünk. Látva a környez települések gyarapodását (játszótér a gyerekeknek, csinos buszváró, virágos faluközpont, felújított közösségi házak, feln ttek sportolására is alkalmas fedett sportpálya, földgáz és szennyvíz vezeték stb.) felmerül a kérdés, k vajon hogy csinálják? Ugye senki nem gondolja komolyan, mind ez azért lehetséges, mert „ott mások az emberek”. Az nem igaz, hogy Abaligeten mi polgárok vagyunk a fejl dés gátjai. Az abaligeti emberek bebizonyították, hogy bármikor lehet rájuk számítani, csak meg kell tudni szólítani ket, és akkor nincs olyan feladat, ami megoldatlanul marad, s t… Örömmel jelentem, hogy elszántan dolgozunk a közös terveink megvalósításán! Mi több, az összefogásnak köszönhet en már eredményekr l is beszámolhatok: 2005ben megmozdult a falu az iskola bezárása ellen, nem eredménytelenül. Ma ugyanis már

az egyház mint fenntartó, megbízható, jó gazdája lett az intézménynek. 2005-ben jelent s mennyiség társadalmi munkával, csekély anyagi ráfordítással elkészültek az iskola tanári és igazgatói szobái, valamint az iskola összes helységeinek a festése. Szintén a múlt évben használható állapotba hoztuk a füves focipályát, ismét közösen összefogva, kaszáltunk, festettünk, drótot húztunk. Én magam bevállaltam az egész éves f nyírást és a gyerekekkel való heti két foci foglalkozást. Idén tavasszal folytatjuk a felújítási munkákat. Egy rendkívül jól sikerült jótékonysági bál bevételéb l, valamint az iskolafenntartó hozzájárulásából (szintén csekély összegb l), ismét összefogva készül, vagy e cikk megjelenésekor már be is fejez dött a tornaszoba felújítása: központi f tés, korszer ablakok, vakolat és padlójavítás, festés. És ez még nem minden. Folytatás 2006-ban ugyanezzel a hittel és céllal: hogy szebben, jobb körülmények között, jó hangulatban, értékes közösségben éljünk. Mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok: Kisfali János

„Véleményem szerint adottak a lehet ségek ahhoz, hogy mi is sikeresek legyünk. „

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O W !

PD

O W !

PD

c u -tr a c k

.c


F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N y bu to k lic

c u -tr a c k

ABALIGET: JELEN VAN A JÖV

!

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O W !

PD

O W !

PD

c u -tr a c k

3

SZENT ANNA KÓRUS Évekkel, s t már évtizedekkel ezel tt is mindig csodálkoztam, mikor valaki messzi útról hazatérve élményei közt elmondta, hogy a kanadai, vagy az újzélandi farmer naponta leül kis házi orgonája elé és játszik, csak úgy a saját kedvtelésére. Csodálkoztam, mert a magyar parasztnak az effajta napirendi pontra (mióta én ismerem) nem jutott ideje. Ha épp nem hajtották Rákosi elvtárs padlás söpi, a beszolgáltatások kényszerei, stb., akkor önmagát sarkallta, hogy megélhetési gondjait némileg enyhítse. Más kérdés, hogy a „házi orgona„ kb. egy évtizede került (anyagi vonzatát tekintve) elérhet közelségbe. Voltak ugyan olcsóbb zeneszerszámok, mint pl. a furulya, vagy a szájharmonika, ezeknek azonban az a baja, hogy aki fújja, az ugyanakkor nem énekelhet. Maradt hát az éneklés, mivel ez volt a legolcsóbb, és a legkézenfekv bb. A farmeri élet és a zene összeszöv dése természetes jelenséggé vált. A magyar juhász és kondás azzal ütötte el az állatok rzése közben rászakadt rengeteg id t, hogy furulyázott, du-

dált, tülkölt. Mert van e még a világon ihlebb dolog mint a Természet ? Pet fit idézve: „Óh természet, óh dics természet! Mely nyelv merne versenyezni véled? Mily nagy vagy te! mentül inkább hallgatsz, Annál többet, annál szebbet mondasz.” Csodálatos ellentmondás! Egyszerre hallgat, és egyszerre szól. Mert van e még tobzódóbb szimfónia, mint a májusi mez ? Az ember szeretne beleolvadni a virágzó rétbe, smaragdjába, a fölötte szálló hófehér felh kbe Beleolvadni abba amib l vétetett! 2001 karácsonyán megkértük a plébános atyát, engedje meg, hogy az éjféli misén néhány dalunkat elénekeljük. Ötven éve rejtegetett vágyam teljesült, mikor ismét templomban zengtük a váci „Szent Anna„ férfikórus dalait . Kis ministránsként hallottam ezeket az énekeket, s emlékezetemben átmentettem ket életem zötyög in . Íme most mások is hallhatják. A hív k bíztatása és néhányuk csatlakozása után

2003-ban már kib vült családdal énekeltünk. Magunkat a váci mintára szintén Szent Annáról, Jézus Krisztus nagyanyjáról neveztük el. Ökumenikusnak is mondjuk magunkat, mert nem csak római katolikus, hanem bármely más valláshoz tartozó tagokat befogadunk. Még az sem baj, ha az illet materialistának vallja magát. Legfeljebb nem Isten dics ségére, hanem saját örömére énekel velünk. Magunkról csak annyit, konzervatívak vagyunk. Ez a mi kultúránk. Fenntartjuk és nem hagyjuk, hogy kiszorítsa bel lünk az új hitek divathulláma. Tagjaink minden más m vészet iránt fogékonyak, festészet, irodalom, költészet, fotóm vészet, könny zene. Énekkar és önképz kör, mondhatnánk magunkról.

Aki tehát olvassa soraimat, s úgy érzi nem teljes az élete, még bele fér heti egy próba este hét után és van hely a szívében még néhány barát számára, viseljen szoknyát vagy nadrágot, legyen ifjabb vagy id sebb, jöjjön közénk és énekeljen velünk! Sónyi András

„...jöjjön közénk és énekeljen velünk! „

.c


F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N y bu to k lic

c u -tr a c k

ABALIGETI

KÖR

4

ORSZÁGOSAN EGYEDÜLÁLLÓ ISKOLA-ALAPÍTÁS Abaliget közelmúltjának legnagyobb eredménye volt az alapfokú oktatás helyben tartása, az új iskola alapítása. Ebben elévülhetetlen érdemei voltak Dr. Ciglányi Zsolt plébános úrnak, illetve néhány agilis képvisel nek, akik sokszor a faluvezetés akaratával szemben küzdöttek az iskola megtartásáért. Bartos Erika igazgatóvel beszélgetett Horváth Péter. Kérem beszéljen pár szóval Önmagáról? Komlói születés vagyok, ott végeztem az iskoláimat, majd a Kaposvári Tanítóképz iskola elvégzése után az anyaiskolámba kerültem pedagógusként. Szép szakmai kihívásokat kaptam az élett l: intézményvezet ként és szakmai vezet ként is kipróbálhattam magam. szinte szeretettel gondolok vissza tanítványaimra, szüleikre, akik mindig támogató, segíszándékkal álltak munkámhoz. A privát életemben két gyermeknek az anyukája vagyok: Péter fiam 15 éves, a Nagy Lajos Gimnázium tanulója, lányom Viki, 10 éves. Mindketten sokoldalú, érzelmileg gazdag gyerekek.

Hogy emlékszik vissza az iskolaalapítás pillanataira? Az iskolaalapítás nagyon izgalmas volt, hiszen a ment ötlet viszonylag kés n született meg. Sok munkát igényeltek az alapítási dokumentumok elkészítései, pedagógiai program megírása. Lélekben is várakozással töltött el a találkozás a leend munkatársakkal és a gyerekekkel. Természetesen több ember munkája és együttgondolkodása volt szükséges ahhoz, hogy szeptember 1-én Abaligeten is megszólaljon a cseng . Az iskolaavató ünnepség szép korona volt az elvégzett munkára. Mit takar az iskola meglehet sen hosszú elnevezése? Az iskola neve magában foglalja azokat a profilokat, melyeket az intézmény ellát: egyrészt m ködünk, mint 8. osztályos általános iskola, másrészt gyakorló intézményként fogadjuk az egyetemek, f iskolák hallgatóit, akik nálunk töltik szakmai gyakorlataikat, harmadrészben alapfokú m vészetoktatási intézményként két tanszakot indítottunk. A zenem vészeti tanszakon heged t és furulyát tanulhatnak a gyerekek, a képz -

vészeten festészetet. Az I. félév okozott nem várt meglepetéseket, csalódásokat? Az I. félévet szép eredménnyel zártuk. A tanulmányi területen törekszünk a színvonalas oktató-nevel munka megvalósítására. Örülök, hogy kialakítottuk a tanári szobát, az irodát. A szül k támogató hozzáállásának ékes példája a tornaszoba felújítása. Köszönetet mondok minden kedves szül nek, aki bármi módon hozzásegítette az iskolát ahhoz, hogy kultúrált körülmények között bonyolíthassuk a testnevelés órákat, az edzéseket. Természetesen a mindennapok hordoznak kihívásokat és megoldandó feladatokat, de ezek nem olyan súlyúak, hogy csalódást bármikor éreztem volna. Nagyon sok élményt és tapasztalatot adott az els félév, mely a kölcsönös megismerés jegyében telt el. Az iskolai események és rendezvények azt bizonyították, hogy a faluval a kapcsolat kiegyensúlyozott, örömmel vettek részt a családok a programjainkon. Abaligeten az asztmás-program már-már csak egy „fantom”. Ki

A Szent Mária Magdolna Gyakorló Általános Iskola bemutatását a www.pphf.hu honlapján is megtalálja.

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O W !

PD

O W !

PD

c u -tr a c k

.c


F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N y bu to k lic

c u -tr a c k

ABALIGET: JELEN VAN A JÖV

!

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O W !

PD

O W !

PD

c u -tr a c k

5

FOLYTATÁS tudja használni az intézmény ezt az egyedülálló adottságát, a gyógybarlang közelségét? Jelenleg is azon dolgozunk, hogy az „asztmás - program” megvalósuljon, hiszen a gyermeklétszám növelése pozitívan hat az intézmény vérkeringésére, gazdasági stabilitására. Március hónapban lesznek azok a fórumok és tájékoztatók, ahol megismerhetik az igényl k ezt a lehet séget. Természetesen mindennek csak akkor van létjogosultsága, ha igény mutatkozik rá a szül k körében. Mindent megteszünk azért, hogy népszer sítsük a programot, az iskolát. További fejlesztések ? Szeretnénk folytatni az iskola épületének befejezését, hiszen a tanári szoba alatti terület

még nincs kialakítva. Itt orvosi szobát, szertárat, tusolókat fogunk kiépíteni. Milyen tanórán kívüli elfoglaltságok közül választhatnak a tanulók? A tanórán kívüli tevékenységek köre igen gazdag, a sokoldalú gyerekek délutánjai szigorúan betáblázottak. A m vészeti oktatás foglalkozásai heti 4 órában jelentenek kötöttséget, az etnikai program keretében cigány táncot, népismeretet, nyelvet tanulhatnak az érdekl k. A sportolni vágyók atlétikát, kézilabdát, tavasztól kosárlabdát tanulhatnak. Az alsósok gyermek sportkörön vehetnek részt. A madarászok minden pénteken tartanak felkészülést az országos versenyre. A 2. és 3.

osztályosok fakultatív angol foglalkozáson vehetnek részt. A leheségek változatosak, komoly összehangoltságot igényel a kollégáktól és a részt vev gyermekekt l. Lesznek nyári táborok a gyermekeink részére? Természetesen átgondoltuk már a nyári táborok szervezését. A

tanév végén osztálykirándulások várják a gyerekeket. A képz vészeti csoport (bárki jelentkezhet az iskolából) kézm ves táboron vesz részt és a hittantábor is várja a nebulókat. A tanév végi tervekkel kissé el re szaladtunk, mert addig még nagyon sok élményben lesz részük a gyerk cöknek és nagyon sok feladat vár ránk is és rájuk is.

CIVIL ÖSSZEFOGÁS Közös összefogással befejez dött az iskola tornaszobájának felújítása. Mindez nem készült volna el, ha nincs az a szilárd összefogás, amelynek köszönhet en összesen 28 alkalommal végeztünk társadalmi munkát a felújítás során. Név szerint: Ancsin Zotán, Balázs László, Bíró János, Bogdán Márton, Csesznok Miklós, Fábián

Károly, Fenyvesi Antal, Fischer László, Gunszt Tibor, Haiser József, Horváth Péter, Kanyó Béla, Kisfali János, Madarász Gábor, Orsós György, Pálinkás Lajos, Pálinkás Lajosné, Pap László, Pósa István, Studi István, Tarai Zoltán, Tarai Zoltánné, Ternócki Gábor, Tóth Zoltán, Vajai József dolgoztak a felújításon. Sok épít anyag érkezett adományként, közülük a

legértékesebbeket említjük: Ancsin Zoltán a vegyestüzelés kazánt, Csesznok Miklós simítóvakolatot míg Kisfali János a f testeket adományozta. A tornaszoba felavatására egy kisebb ünnepség keretében, február 25-én 16 órakor kerül sor, amelyre sok szeretettel várunk mindenkit! Tarai Zoltánné

Tornaszoba avatás: február 25-én 16 órakor.

.c


F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N y bu to lic

k

6

Régi mulasztását pótolja Abaliget - Gábor Mária tanárn fáradhatatlan munkája nyomán a II. világháborúban h si halottként elhunyt katonák, illetve az elt ntek emlékére készül emléktábla. - Munkámat egyrészr l a helytörténeti kiállítás összeállításakor fellelt, az id. Hambuch János által összeállított névsorra alapoztam. Másrészr l segítségemre volt Dr. Berki Nándor, templomunk patrónusa, a világháborúban az oroszok által agyontt katonákról írt cikke, amelyben pár sor erejéig megemlékezik a falu h si halottairól.

- A faluban él id s emberek engem kértek fel a feladat elvégzésére és nagyon sokban segítettek is. A végleges névsort Górász Juliska nénivel egyeztettem, aki biztosított róla, hogy teljes a névsor – számol be munkájáról a tanárn . A kutatómunka során 36 név gy lt össze, ebb l 12 f nek élnek a hozzátartozói, akik anyagilag is támogatják a kezdeményezést. Szükség is van rá, hiszen az emléktábla elkészítése és felhelyezése 300.000 Ft-os költség lesz, amelyet nagyrészt közadakozásból illetve az egyház

támogatásával tudunk fedezni. Kérjük a lakosság segítségét is, amekkora összeggel teheti járuljon hozzá a II. világháborús emléktábla elkészítéséhez. Adományaikat Gábor Marika tanárn nek (06-20-518-1398), Dr. Ciglányi Zsolt plébánosnak vagy Hóbár Csaba hitoktatónak fizethetik be.

„Az összegy lt dokumentumokból, egykori fényképekb l egy emlék-könyv készül, amely a templomban kerül elhelyezésre.”

Az emléktábla felszentelésére június elején, egy vasárnapon kerül sor, az elhunytakért elmondott szentmisét követ en. Horváth Péter

NEMZETKÖZI ÉPÍTÉSZETI FELMÉRÉS „Kiemelték az Rendkívül értékes településszerkezettel és eredeti építészeti megoldásokkal rendelkezik Abaliget. A vidéki Európa veszélyeztetett építészeti örökségének felmérésével foglalkozó, finn (Oulu), ír (Dublin) és magyar (Budapest) szakemberekb l álló munkacsoport tartott el adást az elmúlt héten. Felmérésük egyik eredményét mutatja a jobboldali ábra. Jól láthatók a különböz színekkel

jelzett, védelemre érdemes épületek elhelyezkedése a településen belül. Fejlesztési javaslataik között szerepelt a faluközpont funkciójának er sítése akár egy körforgalom kialakításával, amely az áthaladó forgalmat is kell képpen lassítaná. Fontosnak tartják az évszázados épületek állapotának meg rzését, anélkül, hogy felújításaik során „túljavítanánk” azokat.

Kiemelték az utcaképben jelenlév apró zöld felületek fontosságát, a virágos udvarok jelenlétét és a mindezeket övez dombok lankáinak szépségét.

utcaképben jelenlév apró zöld felületek fontosságát...”

.d o

m

w

.c

o

m

c u -tr a c k

C

II. VILÁGHÁBORÚS EMLÉKTÁBLA KÉSZÜL o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O W !

PD

O W !

PD

c u -tr a c k

.c


(elemzésre kerül telkek)

(épületek eredeti elrendezéssel)

(hagyományos épületek kisebb átépítéssel)

.c w

(eredeti értéket képvisel épületek)

c u -tr a c k

(ÉRTÉKELEMZÉS)

.d o

m

y

bu

y

bu

O W !

N

O W !

N

PD

w .d o

m

to

to

F -X C h a n ge

o

k

lic

k

lic

C

w

w

w o

w C

PD F -X C h a n ge

c u -tr a c k .c


F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N y bu to k lic

c u -tr a c k

w

ABALIGETI KÖR

E-mail:

Mit kellene másképp tenni Abaligeten, hogy komoly fejl désnek induljon településünk?

Abaligeti Kör

Megjelent:

c u -tr a c k

Kiadványunkkal egy civil párbeszédet szeretnénk elindítani:

Abaligeten.

Kiadja:

.d o

m

A civil kezdeményezés

o

.c

C

m o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O W !

PD

O W !

PD

200 pld

abaligetikor@vipmail.hu

EGY SZÁZALÉK A Mária Magdolna Alapítvány köszöni mindazoknak, akik 2004. évi személyi jövedelemadójuk egy százalékát 2005-ben az alapítványnak juttatták. Az így befolyt összeget az abaligeti PHF Szent Mária Magdolna Iskola diákjainak étkezési és tankönyv támogatásaira fordította.

Kérjük jutassa el írását hozzánk, mi megjelentetjük.

Tisztelettel kérjük ez évben is felajánlásukat, amelyet teljes egészében az iskola további támogatására kívánunk felhasználni. Adószámunk:

18300721-1-02 JÓTÉKONYSÁGI BÁL

Iskolánkban m köd Szül i Munkaközösség több alkalommal rendezett turkálót és süteményvásárt. Ezek bevételét az iskolások kirándulásaira és gyermeknapokra ajánlottuk fel. M ködésünk alatt négyszer rendeztünk jótékonysági bált. Ezúton is szeretném még egyszer megköszönni a

MADARÁSZ: AKTUÁLIS

helyi vállalkozóinknak, pedagógusainknak és a szül knek, hogy november 12-én az óvodával közösen megrendezett jótékonysági bál bevételéb l az iskola szül i munkaközössége 200 000 Ft-ot tudott felajánlani az iskola tornatermének felújításánál felmerült költségekhez.

A következ jótékonysági bálunkat április 22-én szeretnénk megrendezni, melyre mindenkit szeretettel várunk. A részletekr l külön értesítést küldünk ki. Tisztelettel: Pálinkás Lajosné SzM vezet .

.c

Profile for Abaliget Ma

Abaligeti Kör | 2006. február 17. időszaki kiadvány 1. szám  

Abaligeti Kör | 2006. február 17. időszaki kiadvány 1. szám  

Advertisement