__MAIN_TEXT__

Page 1

A BA LIGET: JELEN VA N A JÖVÕ!

AB A LI G E TI XV. ÉVF. 2006. MÁ JUS 6.

Ú JSÁG

TÓVIDÉK EGYESÜLET — ABALIGETI KÖR

TISZTELT OLVASÓ! A T ART ALO MBÓ L :

KÖ ZÖD

2

K ÉSZ A SPORTP ÁLYA

3

3 5 SZA VAZ AT— DOBOGÓS HELY EZ ÉS

4

FOTÓPÁL YÁ ZAT

5

AS ZTMA PROGR AM: EL IN D UL !

6

LE ADER +

7

A most kezében tartott Abaliget Újság megújult, mint azt már az elsõ oldalból is látni. A megújulás az összefogás eredménye, azon összefogásé, amelyben elsõsorban a település érdekeit szem elõtt tartva az Abaligeti Kör és a Tóvidék Egyesület együttmûködik annak érdekében, hogy legyen egy jó, érdekes információkat szolgáltató újságunk, amelybõl megtudhatjuk, mi történik a településen,

kik azok akikre a település számíthat, akik a fejlõdésünkért dolgoznak civilként. Ezen együttmûködés elsõ és eredményes példája a focipálya felújítása, amelyet az Alapítvány az Egészséges Településekért támogatásával valósítottunk meg, úgy, hogy a pályázat nyertese a Tóvidék Egyesület, a megvalósítást pedig az Abaligeti Kör és elsõsorban Kisfali János vezényelte le.

Sok sikert és sok érdekes hírt kívánok a megújult újság szerkesztéséhez a megújult szerkesztõbizottságnak, amelynek tagjai: Ancsin Zoltán, Horváth Péter, Kisfali János, Szõnyiné Kovács Adrien, Tarai Zoltánné és még sokan mások. Szõnyiné Kovács Adrien

PROGRAM +

EMLÉKEZÉS A HÕSÖKRE

S IK ER ES V ID ÉK I S KO L A I H ÍR EK

8

GYEREKNAPI MA J Á L IS • Újra nagypályás focimeccs Abaligeten! • Gyerekvetélkedõk, íjászat • Pápai Laci fõztjébõl jut mindenkinek • Zenél a Véméndi Fúvósok • Mindez május 28-án a sportpályán

Abaliget lakosai és az elszármazottak, példaértékû anyagi áldozatukkal lehetõvé tették, hogy a templom falán emléktáblát állíthatunk az 194245-ben eltûnt, elhunyt hõsi halottaknak. Falunkból 36-an adták a legfontosabbat, fiatal életüket a hazáért. 2006. május 21-én vasárnap emlékezzünk a hõsökre a hozzátartozókkal együtt! Tisztelettel meghívunk és szeretettel várunk mindenkit, aki részese kíván

lenni e fontos eseményeknek! 11.00-kor az elhunytak lelki üdvéért szentmisét mutat be Dr. Cziglányi Zsolt plébános. Énekel a Szent Anna kórus. 12.00-kor a szentmisét követõen emlékmûsorral tisztelgünk a hõsöknek és az emléktábla felszentelésére kerül sor. Az emlékmûsort koszorúzás követi.

A hõsök közül egy: Kél János

Dr Cziglányi Zsolt, Hóbár Csaba, Gábor Mária

Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version


A B AL I G ET I Ú JS Á G

2

ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK Összefogtunk és hadat üzentünk a zsírpárnáknak! Jelenleg tízen jövünk össze minden hétfõn és pénteken 19 órakor a tornateremben, hogy pár kilótól megszabaduljunk, izmainkat és önbizal-

KÖZ ÖD

munkat növesszük és így várjuk a bikinifürdõruha szezont. Szeretettel várunk minden lányt és asszonyt jöjjön el és tornázzon velünk! Tarainé

LEGYEN HOZZÁ KÖZÖD!

A fenti cím nem bántó jellegû, flegma visszautasítást jelent. Ebben az értelemben a KÖZÖD! egy nemzetközi mozgalom része, ami jelenleg 100 országban mûködik több százezer fiatal részvételével. A KÖZÖD! Önkéntes Fiatalok Napja, az év egy olyan eseménye, mikor az ország bármely pontján fiatalok csoportjai önkéntes programokat szerveznek és valósítanak meg saját lakóhelyük, környezetük fejlesztése, szépítése, jobbá tétele érdekében. Március 31-én a polgármesteri hivatalban Baritz István polgármester úr megbeszélést hívott össze a faluban élõ fiatalok részére, melyen ismertette a program lényegét, és közös elhatározást követõen eldöntöttük, hogy virágok ültetésével igyekszünk széppé tenni a falunkat. A virágokat Baritz Istvánnak köszönhetjük, de ha valaki, akár csak egy

szállal is szeretne hozzájárulni a virágosításhoz, azt szívesen fogadjuk A KÖZÖD! program országszerte április 29re volt kiírva. Bár a program 1 napra szól, a falu szépítése és fejlesztése sajnos ennyi idõ alatt nem megoldható, ezért a terveink megvalósítása folyamatos munkát igényel. Az elmúlt héten, április 28-ai napon kezdtük el a virágosítást, ahol segítõtársaim voltak: Schóber Gabriella, Pápai Anett, Nagy Katalin, Fábián Ildikó és Schóber Tímea. Ekkor közösen ültettünk az óvoda és a bolt elõtt álló virágtartókba és a hirdetõtábla alá, valamint a tónál a campinghez vezetõ út szélére kihelyezett betonládákba. Az önkormányzat dolgozói a hivatal elõtt virágosítottak.

még aznap beültettük a virágokat a falu öszszes hirdetõ- és ismertetõ tábla alatt található virágtartókba, és az ÖNO mögött sziklakertet hoztunk létre.

háza elõtt található oszlopon öntözze az általunk kirakott virágokat, ezzel is megõrizve és segítve a falu kezdeti fejlõdését. További célunk, hogy a május végén megrendeAzonban a mozgal- zésre kerülõ Kihívás Napmunk itt még nem ér jára elkészüljenek a pavéget. Továbbra is be- dok az iskola sportpályátonládák kerülnek ki a ján, illetve szemét szedéfaluba, valamint célja- se az egyik hétvége alkalink között szerepel, mával. hogy muskátlis ládákat A jó ötleteket és a falu helyezünk ki a villanyfejlesztésében segítõ fiaoszlopokra. Én ezúton is szeretnék megkérni talokat szívesen várjuk. mindenkit, hogy becsülje meg és vigyázDér Anita zon a munkánkra, és a

A következõ napon folytattuk a megkezdett munkálatokat, és

Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version


A B A L I G E T : J EL E N V A N A J Ö VÕ !

3

SPORTOLÁSI LEHETÕSÉ G HELYBEN A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében többek között a sport támogatása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elõsegítése. Teszi mind ezt a lakosság igényei alapján, anyagi lehetõségeitõl függõen. Azt hogy igény, avagy anyagiak híján maradt gondozatlanul immár több mint tíz éve a gyönyörû környezetben lévõ füves sportpálya, azt ma már találgatni sem érdemes. Köztudott hogy az egészséges életmód fontos része a rendszeres sportolás. Ezúton minden korosztályt sportolásra szeretnék buzdítani, és ennek legalább két fõ oka van; az egyik, hogy a testünket alaposan karban tartja – miközben a lelkünket is ápolja. A fiatalokra gyakorolt nevelõ, összetartó hatásról nem is beszélve (nagyon fontos)!

mon elnyert anyagi támogatásának köszönhetõen a sportpálya felújítása május közepén befejezõdik. A pálya ismét alkalmas lesz labdarúgó mérkõzések lebonyolítására, az iskolás gyerekek atlétika óráinak és versenyek helyszínének, vagy akár csak egy kis esti kocogásra. Gazdagabbak lettünk egy immár a rendeltetésének megfelelõen használható közösségi térrel. Ezt az örömteli eseményt május 28-án Önökkel együtt szeretnénk megünnepelni. Kérem hogy erre a vasárnap délutánra ne tervezzenek maguknak más programot! Engedjék meg, hogy arról kivételesen most mi gondoskodjunk:

Több mint tíz év után lesz nagypályás foci meccs, nõsök és nõtlenek mérkõznek. A mérkõzés elõtt a Véméndi Fúvósok muzsikálnak. Az iskolások külön programmal készülnek a gyermeknap örömére. Nagy bográcsban rotyog majd a pörkölt amit közösen fogunk elfogyasztani , üdítõital vagy egy pohár sör kíséretében, miközben alkalma lesz mindenkinek beszélgetni egymással. Nagy szeretettel várja Önöket a rendezõ Abaligeti Kör. Üdvözlettel:

Kisfali János a munka oroszlánrészét vállalta

...Gazdagabbak lettünk egy immár a rendeltetésének megfelelõen használható közösségi térrel.

Kisfali János

Pontosan egy évvel ezelõtt az Abaligeti Körben döntöttünk arról hogy felújítjuk a sportpályát, és újraélesztjük a sportéletet. Bõvítve ezáltal a helyben sportolás lehetõségét. Soksok szorgos fiatal, valamint sportot és az ifjúságot kedvelõ felnõtt munkája, valamint a Tóvidék Egyesület, Alapítvány az Egészséges Településekért progra-

Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version


A B AL I G ET I Ú JS Á G

35 SZAVAZ AT

4

– DOBOGÓS HELYEZÉS

Abaliget történelmében egyedülálló esemény, hogy lakói közül országgyûlési képviselõ jelölt kerüljön ki! Ebbõl az alkalomból készített interjút Kalányos Erikával, az MCF Roma Öszszefogás jelöltjével Horváth Péter.

• A mai magyar vá-

lasztási palettát uraló „kétpártrendszerben”, ráadásul egy politikai „nagyágyú” Dr. Szili Katalin választókerületében Ön milyen reményekkel indult neki a választásoknak? Talán nem árulok el nagy titkot, ha bevallom, hogy nem számítottam gyõzelemre. Reálisan ennek nem is volt esélye. Ennek egyik oka, hogy a magyar választási rendszer ugyan lehetõséget ad egyéni jelöltek Parlamentbe küldésére is, azonban a választópolgárok az egyéni jelöltek esetében is leginkább a pártra szavaznak, s nem a jelölt személyére, vagy az általa elvégzett munkára. Az MCF Roma Összefogás Párt már színrelépésével is egy igen fontos üzenetet küldött a társadalom felé. Pusztán megjelenésünkkel azt üzentük a hazai roma kisebbség tagjainak, hogy van egy jelentõs politikai erõ, amely képes megjeleníteni a cigány kisebbség érdekeit. A nem roma társadalom pedig – elsõsor-

ban persze azok, akik legalább felületesen ismerték a programunkat – meggyõzõdhetett arról, hogy céljainak közt kiemelt szerep jutott a roma-nem roma társadalom együttélésének elõsegítésére. Ami tehát az indulással kapcsolatos reményeimet illeti, nos az európai politika történetében elõször állt fel szervezett roma politikai érdekképviselet. Megjelentünk, mûködünk, dolgozunk. A társadalom megismerhette a nevünket, ennél nagyobb reményeket nem is táplálhattam volna. Elégedett vagyok.

• Jó ideje részt vesz

Abaliget közéletében, mit emelne ki eddig elért eredményi közül? A legfontosabbnak az általános iskolában ’98-óta mûködõ etnikai programot tartom, ennek révén számos kulturális rendezvényt sikerült megszerveznünk. Folyamatosan képviseltük a helyi, elsõsorban roma lakosság érdekeit. Számos esetben sikerült lakáshoz juttatnunk rászoruló családokat. Megállapodtunk olyan építtetõkkel, akik hajlandóak voltak megelõlegezni az építési költségeket. Beiskolázásban nyújtottunk segítséget roma és nem roma gyermekeknek egyaránt. Sokáig sorolhatnám,

mi mindent sikerült elérnünk közösen a község érdekében. A világot nem tudtuk megváltani, de igyekeztünk, és ezután is igyekezni fogunk minden tõlünk telhetõt megtenni.

• Az Önkormányzati

választásokra milyen elérendõ célokat fogalmazott meg önmagának? Az önkormányzati választásoknak is az általunk megfogalmazott célokkal indulunk neki. Mi nem válthatunk ka mp á ny st ra t ég iá t , hisz a romák élethelyzete sajnos (hál’ Isten?) teljesen független attól, hogy milyen színûek lesznek a parlamenti patkó oldalai. A roma társadalomnak ugyanazok a problémái, így az MCF Roma Összefogás Pártnak ugyanazok a céljai. Ezeket a célokat három szóban is össze tudom foglalni: család, munka, oktatás. A romák élethelyzetén akkor segíthetünk, ha hozzájárulunk az egészséges szocializációt biztosító családok megóvásához, a szülõknek munkát, gyermekeinknek, pedig színvonalas oktatást biztosítunk. Ezt képviseljük.

• Hogyan kívánja a jövõben segíteni az abaligeti kissebséget?

Szeretnék elindulni az önkormányzati válasz-

tásokon. Megválasztjuk a megyei kisebbségi önkormányzatot, így lehetõség nyílik nagyobb befolyást gyakorolni a község életére, elsõsorban az útfelújításokra, csatornázásokra gondolok. De szeretnénk egy lakásépítési programot is elindítani. Rengeteg a tennivaló, de szerencsére a lelkesedésünk is.

• És végezetül egy ki-

csit filozófiai kérdés:Mit jelent ma romaként élni Abaligeten? A kérdés nem is annyira filozófiai. Abaligeten sem más a romák élete, mint másutt. Ugyanazok a gondok sújtanak minket, mint az ország egyéb, romák lakta területein. Munkanélküliség, szegénység, romatelepek stb. A válaszom tehát meglehetõsen prózai: pont olyan romának lenni, mint másutt. Amikor azonban sikerül valami eredményt elérnünk, akkor nagyon büszke vagyok, és úgy érzem, nagyszerû dolog Abaligeten romaként élni.

Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version


A B A L I G E T : J EL E N V A N A J Ö VÕ !

5

FOTÓPÁLYÁZAT „Kedvesek a te hajlékaid” címmel az Abaligeti Plébánia fotópályázatot hirdet a település római katolikus plébániatemploma fennállásának 210. évfordulója alkalmából. Fényképeket várunk az Abaligeti Plébániához tartozó települések (Abaliget, Husztót, Kovácsszénája, Orfû) lakóitól négy korcsoportban: 66-10 éves, 1111-14 éves, 1515-18 éves és 18 év feletti korcsoportokban. Pályázni lehet mindazon digitális és analóg 13×1813×18-as méretû felvételekkel, amelyek a plébániához tartozó négy település templomairól, templomitemplomi-egyházi eseményeirõl illetve út menti keresztjeirõl készültek. Díjazás: Díjazás: a korcsoportonkénti elsõ három helyezett oklevél és tárgyjutalomban részesül.

Beérkezési határidõ: 2006. július 15. Beküldési cím: cím: Római Katolikus Plébánia, 7678 – Abaliget, Várhegy u. 5. A borítékra kérjük ráírni:„Kedvesek a te hajlékaid”. A fotókhoz kérjük mellékelni a pályázó nevét, címét, korcsoportját és a pályamû címét. A felvételek személyesen is leadhatók Hóbár Csaba plébániaplébánia-igazgatónál (tel.: 30/ 41.75.481)

Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version


A B AL I G ET I Ú JS Á G

6

PAJTAMÚZE UM Szorgos elõkészítõ munka után szombaton megnyitotta kapuit a PajtaMúzuem.

meleg szavai méltatták a Pajtamúzeum alkotóinak munkáját és nyitották meg a kiállítást.

A megnyitóünnepségre sokan sereglettek öszsze, még a falu határain túlról is érkeztek érdeklõdõk. A zeneiskolások és a nyugdíjas klub mûsora után Nagy Bandó András

Az épületben a késõbbiek során egy lovas pihenõ vendégszobával is kialakításra kerül majd. Mindenkit biztatok, hogy nézze meg a Kossuth L. u. 14. szám

alatt található múzeumot és a ajánlja azt ismerõseinek, vendégeinek is. Szerdán, szombaton és vasárnap 10-17 óráig tart nyitva , belép õjegy nincs. További információ Bércesné Loncinál kapható, tel: 06-20-3789777.

INDUL AZ ASZTMA-PROGRAM Az abaligeti cseppkõbarlang nemrégiben kapta meg a gyógybarlang minõsítést. Erre a különleges adottságra épülõ program során az asztmá gyerekek számára a rendes iskolai oktatás kereteibe ágyazva barlangterápiás gyógykezelést kínálunk. A gyerekek napi utazását – esetleg abaligeti elhelyezését –, tanítási

programját az iskola úgy szervezi meg, hogy annak részeként naponta megfelelõ kúrán és légzésjavító tornán vegyenek részt. Az iskola folyamatos orvosi felügyeletet biztosít, rendszeresen felmérik a gyermekek egészségi állapotát, hozzájuk igazítva a terápiás szükségleteket—mondta el lapunknak Bartos Erika igazgatónõ.

Az egyedülálló kezdeményezés az egyházmegye érdeme, amit a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatósága és a Baranya Megyei Gyermekkórház orvosi programja is támogat. Szeptembertõl akár két osztálynyi kisdiák is részesülhet a különleges „terápiásoktatásban”.

...az asztmás gyerekek számára barlangterápiás gyógykezelést kínálunk.

Horváth P.

NYUGDÍJAS DÉLUTÁN Április 5-én községünkben üdvözölhettük Dr. Szili Katalint, a Magyar Országgyûlés elnökét, településünk országgyûlési képviselõjét. A magyarszéki nyugdíjas klub valamint a Mosolyovi óvodásainak mûsora mellett az elnök asszony beszédet

mondott és virággal köszöntötte a jelen lévõket. A rendezvényt az Önkormányzat és az Abaligeti Nõegylet szervezte. B.

Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version


A B A L I G E T : J EL E N V A N A J Ö VÕ !

7

LEADER + PROGRAM + SIKERE S VIDÉ K Biztosan sokan észrevették a táblát a falu elején „Leader” felirattal. Mit is jelent ez? Ez egy olyan pályázatiprogramrendszer, amit a településen élõ vállalkozók, civil szervezetek pályázhatnak vállalkozásuk, szolgáltatásuk bõvítésére, fejlesztésére vagy új vállalkozás alapítására. A kiírt pályázatot megcélozva a program az önrészt biztosítja a pályázó számára. Ez a rendszer a vállalkozók kreativitására épül. Az „Avop Leader+” második pályázati fordulóba bekapcsolódó települések közül 920 település mondhatja magát nyertesnek, köztük Abaliget, Husztót, Kovácsszénája, Liget, Magyarhertelend, Magya r s z ék, Má nf a , Mecsekpölöske és Orfû „Mecsek-Hegyhát Akciócsoport” elnevezéssel.

Az Abaligeti akciócsoport résztvevõi: Cseppkõ Panzió, Gál Renáta, Nolasz Bt., Pajta Múzeum, Abaligeti Nõegylet.

tak az elmúlt évtizedek tespedésébe és részesei szeretnének lenni saját településük felvirágoztatásában.

A tíz település 70 millió forintot mondhat magáénak, amit az akciócsoportoktól beérkezett projektek szerint osztanak fel. Abaligeten, mint azt az akciócsoport összetétele is mutatja, fõleg az idegenforgalmi ágazat lett megcélozva.

A program célja, hogy ösztönözze az egyéneket és közösségeket a helyi fejlesztési folyamatokba való bekapcsolódásba.

Az akciócsoport feladata, hogy a kezdeményezések, az ötletek megvalósíthatóságát támasszák alá a helyi közösségek illet ve egyes társadalmi csoportok érdekeivel. A projektek megtervezésénél érdemes figyelembe venni a falu adottságait. A program olyan embereknek is segítséget nyújthat elképzeléseik megvalósításához, akik beleun-

A meglévõ akciócsoport tagjai közé jó projekt-ötlettel bárki csatlakozhat, legyen az vállalkozó vagy civil szervezet. Ötleteiket írásban Baritz István polgármester úrnál adhatják le. A közszférát a programban az önkormányzat képviseli. Szerepe a település fejlesztési elképzeléseinek képviselete, valamint a helyi kommunikáció biztosítása.

...jó projektötlettel bárki csatlakozhat, legyen az vállalkozó vagy civil szervezet

Tarai Zoltánné

TÁRSADALMI MUNKA Köszönet ternóczy Gábornak és az általa hívott fiataloknak, akik munkája révén az ifjúsági klub és az iskola technika terme felújított állapotba került. Köszönjük Kisfali Jánosnak a festéket, amit a két helyiség festéséhez biztosított. Tarai Zoltánné

Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version


A civil kezdeményezés

Kiadványunkkal egy civil párbeszédet szeretnénk elindítani:

Abaligeten.

TÓ VI DÉK EGYESÜL ET — ABALI G ETI K ÖR Megjelenik:

200 példányban

Kiadja:

Tóvidék Egyesület,

Mit kellene másképp tenni Abaligeten, hogy komoly fejlõdésnek induljon településünk?

Abaligeti Kör Felelõs kiado

Szõnyiné Kovács Adrien

Szerkesztõ: E-mail:

Kérjük jutassa el írását hozzánk, mi megjelentetjük.

Horváth Péter

abaligetikor@vipmail.hu

A B A L I G E T :

J E L E N

V A N

A

J Ö V Õ !

TAVASZKÖSZÖNTÕ BÁL Immár második alkalommal rendezet közösen az óvoda és iskola szülõi munkaközössége jótékonysági bált ebben a tanévben. A gyerekek egy rövid kis mûsorral, gitárral, versekkel és mesékkel készültek, mi felnõttek pedig nagyon jó hangulattal mulattuk végig a bált.

Zoltánnének, hogy a rendezvény lebonyolításában részt vettek. Ennek köszönhetõen 146.000 FT bevételünk lett. Amibõl az

óvodában a gyerekek öltözõjének felújítását, az iskolában pedig az ablakok árnyékolását szeretnénk megoldani. Pálinkás Lajosné

HITTANVERSENY

A Pécsi Egyházmegye katolikus iskoláinak hittanversenyén vettünk részt Pakson, április 27én. Elméleti és gyakorlati feladatokat oldottak meg a gyerekek. Eredményhirdetéskor örömmel hallottuk, hogy 13 csapat közül az 5. helyen végeztünk, ami legfiatalabb egyházi iskolaként nagyon figyelemreméltó eredmény. Végezetül álljon itt a „Mecseki remeték” névsora: Ancsin Péter, Gábor Alexandra, Haiser Olga, Papp László, Szauter András és Tarai Zoltán; akiknek ezúton is köszönöm. munkájukat! Hóbár Csaba Plébánia igazgató

Itt szeretném megköszönni Kutasi Tibornak, Pék Editnek, Zabaliget étkezdének, Baritzné Szõke Piroskának, Mecseki Erdészeti ZRTnek, Szabó Tûzép Sásd, és azoknak a szülõknek, akik tombola felajánlásukkal és a jegyek megvételével hozzájárultak bevételünk növeléséhez. Külön köszönet: Tomor Lés z ló né, B ér es I stvá nn é, Ma ksi Istvánné, Varga Zságer Andrea, T a ra i

Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version

Profile for Abaliget Ma

Abaligeti Újság | XV. Évf. 2006. május 6.  

Abaligeti Újság | XV. Évf. 2006. május 6.  

Advertisement