Epinion - Aarhus Festuge - Danskernes skønne fejl ... og andre lykketræf

Page 1

DANSKERNES SKØNNE FEJL… OG ANDRE LYKKETRÆF AARHUS FESTUGE – RAPPORT


INDHOLD

1

INDLEDNING OG BAGGRUND

2

FEJLBARLIGHED

3

VORES BØRN

4

VORES EGNE FEJL

5

TILGIVELSE

6

SMUKKE FEJL… OG ANDRE LYKKETRÆF

Side 4

Side 5

Side 12

Side 17

Side 23

Side 28 2


1

INDLEDNING OG BAGGRUND I dette afsnit gives et kort resume af undersøgelsens baggrund, analyseformål og undersøgelsesdesign.

3


Indledning og baggrund Om undersøgelsen

BAGGRUND OG FORMÅL Temaet for Aarhus Festuge 2011 er ’Skønne fejl … og andre lykketræf’ og handler om at se mulighederne og de lykketræf, som kan opstå ud af fejl og mangler. Som input til årets tema gennemfører Aarhus Festuge sammen med Epinion en analyse af danskernes fejl. Der er tale om den første kvantitative, landsrepræsentative undersøgelse af sin art. Undersøgelsen kredser om forskellen mellem vores opfattelse af fejl hos os selv og vores opfattelse af fejl hos andre og i verden. Den behandler vores opfattelse af ”fejl” hos vores børn og vores holdning til tilgivelse af fejl. Denne rapport indeholder udvalgte resultater af undersøgelsen. Skulle der have indsneget sig en fejl, håber vi på forståelse!

UNDERSØGELSESDESIGN Undersøgelsen er gennemført som en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt 1022 repræsentativt udvalgte danskerne (18+). Undersøgelsen er gennemført som web-interview via Epinions Danmarkspanel i juli 2011. Spørgeskemaet er udarbejdet af Epinion og Aarhus Festuge i fællesskab. Læsevejledning: Spørgsmålsformulering fremgår som hovedreglen af figuroverskrifterne. Figurerne viser resultaterne som procenttal, dvs. andele af befolkningen eller udvalgte undergrupper, eller som gennemsnit. Rapporten indeholder ikke en samlet konklusion, men de enkelte afsnit afsluttes med en kort delkonklusion, der samler op på de centrale pointer i det enkelte afsnits analyser.

God læselyst!

4


2

FEJLBARLIGHED I dette afsnit prĂŚsenteres danskernes vurdering af egen og andres fejlbarlighed.

5


Vi vurderes dem vi elsker som mere ufejlbarlige end os selv, men folk generelt som mere fejlbarlige Hvor fejlbarlig eller ufejlbarlig vil du sige, at du (den person du elsker mest og folk generelt) er? (Gennemsnit 0 – 10) Ufejlbarlig 10 9 8 7 6 5

5,5 4,8

4,5

4 3 2 1 Komplet fejlbarlig 0

Dig selv

Den person du elsker mest

Folk generelt

n=925-945

6


Mænd og personer, der stemmer på blå blok, vurderer sig som mere ufejlbarlige Hvor fejlbarlig eller ufejlbarlig vil du sige, at du er? (Opdelt på partivalg og køn. Gennemsnit 0 – 10) Ufejlbarlig 10 9 8 7 6 5

4,7

5,0

4,6

5,0

4 3 2

1 Komplet fejlbarlig 0

Stemmer på rød blok

Stemmer på blå blok

Kvinder

Mænd

n=755-945)

7


Nordjyderne vurderer sig som mest ufejlbarlige, mens midtjyderne omvendt vurderer sig som mest fejlbarlige Fejlbarlighedsbarometer fordelt på regioner: Hvor fejlbarlig eller ufejlbarlig vil du sige, at du er? (Gennemsnit 0 – 10)

Nordjylland

5,2 Midtjylland

4,5

Hovedstaden

5,0

`

Sjælland

4,7

Syddanmark

4,7 n=943

8


Få mener, at de laver færre fejl end andre

2 uf af 10 mener, at fejl aldrig fører noget godt med sig Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn:

Fejl fører aldrig noget godt med sig

19%

Jeg laver færre fejl end andre

20%

Jeg bliver træt af mine venner og kolleger, når de laver fejl

19%

51%

30%

30%

Jeg forsøger altid at undgå fejl

Enig/delvis enig

28%

40%

84%

0% n=963-1005

61%

Hverken/eller

25%

10% 6%

50%

75%

100%

Uenig/delvis uenig

9


Klart flertal er tilhĂŚnger af en kultur pĂĽ arbejdspladsen, hvor der er plads til fejl Respondentens valg mellem de to muligheder: A siger: En arbejdsplads fungerer bedst, hvis der er en kultur, hvor der er fokus pĂĽ at eliminere alle fejl. B siger: En arbejdsplads fungerer bedst, hvis der er en kultur, der giver plads til, at der kan ske fe

Nulfejlskultur 14%

Plads til fejl 86% n=974

10


Fejlbarlighed – Opsamling og delkonklusion

Gennemsnitligt vurderer vi den person vi elsker, som mere ufejlbarlig end os selv. Men når vi sammenligner med vurderingen af folk generelt, vurderer vi os selv, som mere ufejlbarlige (side 6).

Dette står i kontrast til svaret på spørgsmålet om man laver flere fejl end andre, hvor flere svarer, at de laver flere fejl end andre. Denne forskel skyldes sandsynligvis, at der i dette mere direkte spørgsmål er et større pres for at give det politisk korrekte svar (side 9). De højreorienterede vurderer gennemsnitlig set sig selv som mere ufejlbarlige end de venstreorienterede. Mændene vurderer sig gennemsnitligt set som mere ufejlbarlig end kvinderne (side 7). Når vi sammenligner regionerne ser vi den påfaldende forskel, at midtjyderne vurderer sig som mest fejlbarlige, mens nordjyderne vurderer sig som mest ufejlbarlige. Der er også statistisk signifikant forskel på midtjyderne og hovedstadens indbyggere (side 8). Der en gruppe danskere, som ser fejl som noget meget negativt. Ca. 20 % erklærer sig enig i, at fejl aldrig fører noget godt med sig (side 9) og ca. 15 % synes, at en arbejdsplads fungerer bedst, hvis der er fokus på at eliminere alle fejl (side 10).

11


3

VORES BØRN I dette afsnit behandles danskernes holdning til og ønsker for vores børn.

12


Overvægt rangerer næsten på linje med Downs syndrom, som et karakteristika vi vil være meget kede af hos vores børn Hvordan ville du have det med, hvis dit (nuværende eller kommende) barn havde disse karakteristika? (Gennemsnit 1 til 5) Havde Downs syndrom?

4,2

Var overvægtig?

3,7

Var ordblind?

2,7

Var homoseksuel?

2,4

Fik specialundervisning?

2,4

Havde flyveører?

n=954-986

1 Det ville slet ikke gøre mig noget

2,1 2

3

4

5 Det ville jeg være meget ked af

13


Hvor der er aldersmæssig forskel, er de yngre generelt mindre kede af de enkelte karakteristika Hvordan ville du have det med, hvis dit (nuværende eller kommende) barn havde disse karakteristika? (Gennemsnit 1 til 5) Det ville jeg være 5 meget ked af

4

3,8

3,6

3,6

3

2,7 2

Det ville slet ikke gøre mig noget 1 n=977-986

2,4 2,1

18 - 34 år

35 - 55 år Var homoseksuel?

56 år og derover Var overvægtig?

14


Højreorienterede og mænd vil i højere grad være kede af, hvis deres børn havde de enkelte karakteristika Hvordan ville du have det med, hvis dit (nuværende eller kommende) barn havde disse karakteristika? (Gennemsnitlig score på de seks karakteristika opdelt efter køn og partivalg. Gennemsnit 1 til 5) Det ville jeg være 5 meget ked af

4 3,2 3

2,8

2,7

3,0

2

Det ville slet ikke gøre mig noget 1

Stemmer på rød blok

Stemmer på blå blok

Kvinder

Mænd

n=745-926

15


Vores børn – Opsamling og delkonklusion

Downs Syndrom er det karakteristika, som vi vil være mest kede af hos vores børn, hvilket stemmer godt overens med udvikling omkring nakkefoldsscanninger mv. (side 13).

Mere overraskende er det måske, at overvægt også er en ting, som vi meget nødigt ønsker for vores børn. Det rangerer langt højere end flyveører og næsten på linje med Downs (side 13). Når vi sammenligner de forskellige aldersgrupper, der hvor der er forskel, er det påfaldende, at de yngre mindre tilbøjelig til at være kede af både overvægt og homoseksualitet (side 14). Ser vi på gennemsnittet over alle seks karakteristika og sammenligner over køn og partivalg, er det sådan, at de venstreorienterede er mere tilbøjelige til ikke at være kede af de enkelte karakteristika, og at kvinderne er mere tilbøjelige til ikke at være kede af de enkelte karakteristika (side 15).

16


4

VORES EGNE FEJL I dette afsnit præsenteres analysen af danskernes egne fejl. Det gælder både de fejl vi selv begår, det vi ser som vores egen største fejl og det vi opfatter som danskernes største fejl generelt.

17


Næsten 40 % har været utro, og 30 % har slået deres børn. Henholdsvis 7 og 8 ud af 10 har kørt for stærkt og moppet andre Andel, der svarer, at de har gjort følgende: Kørt for stærkt

84%

Mobbet andre

69%

Fået lavet sort arbejde

69%

Kørt over for rødt

57%

Lavet sort arbejde

55%

Stjålet noget

51%

Været en kæreste/ægtefælle utro

37%

Slået mine børn

31%

Slået min kæreste/ægtefælle n=950-997

9% 0%

25%

50%

75%

100%

18


Ser vi samlet på ”fejlene” fra forrige side, begår/indrømmer mændene og dem, der stemmer på blå blok, flere af dem Samlet indeks over begåelse af ”fejl” (se forrige side) opdelt på henholdsvis alder og køn (gennemsnit 0-10) Begår ofte fejl 10 9 8

7 6 5 4

4,0

4,6

4,4 3,7

3 2 1 Begår aldrig fejl 0

Stemmer på rød blok

Stemmer på blå blok

Kvinder

Mænd

n=697-858

19


Danskernes største fejl er egoisme og selvoptagethed samt intolerance og lukkethed Hvad mener du, der er danskernes største fejl? (Kodet i kategorier ud fra åbne svar)

Egoisme og selvoptagethed

34%

Intolerance og lukkethed

13%

Bebrejder og snyder samfundet

10%

Jantelov og misundelse

9%

Dårlig moral

8%

Politikere

6%

Arrogance og snobberi

2%

For tolerante og Åbne

2%

For materielle og usunde

1%

Andet n=694

16% 0%

10%

20%

30%

40%

20


Flest angiver, at deres egen største fejl er, at de er konfliktsky og har lavt selvværd. Stort set ingen peger på noget fysisk Hvad vil du selv sige, er din største fejl? (Kodet i kategorier ud fra åbne svar) Kofliktsky, lavt selvværd mv.

18%

Perfektionist/høje krav til sig selv og andre/utålmodig

15%

Udfarende

11%

Doven/rodehoved/glemsom

7%

Usund livsstil (Overvægt mv)

7%

Naiv/godtroende

6%

Egoisme og selvoptagethed

6%

Opgivende/useriøs

4%

Travl

3%

Stædighed/bærer nag

3%

Ærekær/nærtagende

3%

Negativ/mistroisk/bekymret

3%

Intolerant

2%

Andet n=553

13% 0%

5%

10%

15%

20%

21


De fejl vi begår – Opsamling og delkonklusion

Når vi spørger til en række handlinger, der kan karakteriseres som fejl, er der tilsyneladende en stor ærlighed. Således siger 8 ud af 10, at de kører for stærkt, 7 ud af 10 at de har mobbet andre og andre 7 ud af 10, at de har fået lavet sort arbejde. Også de fejl, som man må karakterisere som mere graverende, indrømmes af en forholdsvis stor del. Således siger 3 ud af 10 af de har slået deres børn og 4 ud af 10, at de har været utro. Ser vi på et indeks over alle fejlene, så ligger mændene og de højreorienterede højere. Det kan naturligvis både skyldes, at de rent faktisk begår flere af fejlene, men også at de i højere grad indrømmer det (side 19) Det er dog påfaldende, at mændene vurdere sig selv som mere ufejlbarlige (side 7), men her indrømmer at begå flere af disse konkrete fejl (side 19). Når vi skal sige, hvad der er danskernes største fejl, peger vi i altoverskyggende grad på de to beslægtede dimensioner ”Egoisme og selvoptagethed” samt ”Intolerance og lukkethed” (side 20). Dette står i kontrast til vores angivelse af vores egen største fejl, hvor kun 6 % svarer ”Egoisme og selvoptagethed” (side 21). Der er her desuden påfaldende, at det i meget ringe grad er fysiske skavanker, vi fremhæver som vores fejl, men i altdominerende grad egenskaber som lavt selvværd og perfektionisme. Overvægt er som den eneste fysiske skavank dog repræsenteret (side 21).

22


5

TILGIVELSE I dette afsnit behandles danskernes holdning til tilgivelse.

23


Det at slå et barn rangerer på linje med affektmord i folks vurdering af, om handlingen kan tilgives Synes du, at nedenstående handlinger normalt kan tilgives? (Gennemsnit mellem 1 og 5)

Lave sort arbejde

3,9

Køre over for rødt

2,7

Utroskab

2,4

Slå et barn

1,9

Affektmord

1,8 1

n=946-1001

Kan slet ikke tilgives

2

3

4

5 Kan helt sikkert tilgives

24


Hvis man selv har gjort det, er man mere tilbøjelig til at mene, at handlingen kan tilgives Synes du, at nedenstående handlinger normalt kan tilgives? (Opdelt efter, om man selv har gjort det. Gennemsnit mellem 1 og 5) 3,4

Lave sort arbejde

4,2

2,3

Køre over for rødt

3,1 Har aldrig gjort det

Utroskab

2,9

1,8

Slå et barn

2,1 1

n=965-970

Har gjort det

2,0

Kan slet ikke tilgives

2

3

4

5 Kan helt sikkert tilgives

25


De ældre og kvinderne er mindre tilbøjelige til at tilgive

Ikke signifikant forskel mellem rød og blå blok (ikke medtaget i figuren) Samlet indeks over tilgivelse opdelt på henholdsvis alder og køn (gennemsnit 0-10) Kan helt sikkert 10 tilgives 9 8 7 6 5

4,6

4,1

3,9

4

3,3

3,6

3 2 1 Kan slet ikke tilgives 0 n=919

18 - 34 år

35 - 55 år

56 år og derover

Kvinder

Mænd

26


Tilgivelse – Opsamling og delkonklusion

Det mest påfaldende i vores holdning til tilgivelse er måske, at det at slå et barn rangerer på linje med affektmord, som noget vi i meget ringe grad mener kan tilgives (side 24).

Det er måske forventeligt men dog en entydig sammenhæng, at hvis man selv begår den enkelte fejl, så er man tilbøjelig til at mene, at den kan tilgives (side 25). Lægger vi de forskellige tilgivelsesspørgsmål sammen til et indeks for, hvor tilbøjelig man er til at tilgive fejl, så er der også her forskel ift. både alder og køn (side 26). Der er ikke statistik signifikant forskel mellem højre- og venstreorienterede. I forhold til alder er det lidt overraskende sådan, at de yngre er mere tilbøjelige til at tilgive fejl (side 26). I forhold til køn er det mændene, som er mere tilbøjelige til at ville tilgive fejl (side 26). Hvilket måske hænger sammen med tilbøjeligheden til at man begår/indrømmer man begår fejlene (side 19).

27


6

SMUKKE FEJL… OG ANDRE LYKKETRÆF I dette afsnit præsenteres et udvalg af danskernes historier om deres oplevelser med smukke fejl… og andre lykketræf.

28


Et udvalg af danskernes historier om smukke fejl… og andre lykketræf

”Vores første hund var ikke mit ønske, men i dag vil jeg ikke undvære den"

”Søgte et træls job og fik det. Det viste sig at være drønsjovt!"

"Når man farer vild (tager fejl af vejen) fører det tit noget sjovt med sig"

”Mit handicappede barn" ”Tjaa... jeg har fået 3 børn, der ikke var planlagte. De er da faldet ret heldigt ud. Det var en fejl at gøre deres mor gravid, da jeg lige havde mødt hende, men kunne ikke forestille mig et liv uden hende. Hun er jo min elskede"

"På en vandretur i Skotland kogte min spagetti over på gasblusset og her kom jeg i snak med en skøn pige – i dag er vi lykkeligt gift på 14. år og har to skønne drenge"

"Vi fejlede og fik en forkert plads på Roskilde 2011, men da det begyndte at regne, var det et bedre sted at være end vores opbringelige ønskeplads"

”Var kæreste utro med en anden, og fandt så sammen med den anden, og vi har været sammen i 17 år og har en søn på 13 år sammen"

"Man har vel haft mindst ét elendigt forhold, man ser tilbage på som en fejl.... Men så lærte man jo også noget om sig selv - og hvad man egentligt ønsker for sig selv"

29


Et udvalg af danskernes historier om smukke fejl… og andre lykketræf

”Min datter "kom til at klippe i mit hår" en tidlig morgen imens jeg sov! Jeg var nødt til at gå til frisør og få det ordnet dagen efter... men det viste sig så at det slet ikke var så grimt med kort hår"

”Jeg sendte en flexarbejder ind hos en borger for at udføre pleje, hvilket hun ikke måtte. Det viste sig, at hun havde et utroligt godt tag på denne beboer, og hun er nu fastansat i plejen"

"Skulle lave noget for ét andet firma, og havde lavet et par mål forkert, men da de så havde vent emnet om, passede det til også til en anden maskine, så der sparede de lige en del penge på den konto"

”Jeg ville have flyttet mit havebord, som stod et forkert sted, men fik det ikke gjort. Heldigvis stod det der dagen efter, da en person var på taget, faldt ned og netop det bord afbødede faldet. Under bordet var der en stenkant med marksten. Bordet afbød faldet noget, men det kunne have kostet livet, for den person der faldt ned. Jeg var taknemlig for, at jeg ikke flyttede bordet væk."

"Ja, jeg spillede på en hest og fik spillet den forkerte. Den vandt."

"Jeg skulle engang ud og løbe, men smækkede mig selv ude. Min nabo holdt fest og da jeg skulle låne hendes telefon blev jeg samtidig inviteret med til festen. Her mødte jeg en dejlig kæreste!"

"Jeg kørte en gang med en truck ind i en kontakt på væggen, og gik derefter ind til chefen og sagde jeg havde ødelagt kontakten og at vi måtte have fat i en elektriker så ingen risikerede at få stød. Det havde han ikke oplevet før alle plejede jo at nægte de skader de forvoldte, så jeg blev kort tid efter forfremmet"

30


Et udvalg af danskernes historier om smukke fejl… og andre lykketræf ”Jeg købte engang en for ringe bil, det fik jeg en god ærlig mekaniker ud af"

”Jeg sendte noget fejlagtigt til en stor kunde - det endte med, at han først blev sur men siden begyndte at købe det produkt, han havde set i papirerne"

"Det var nok en fejl, da jeg for 20 år siden forelskede mig i en elev på skolen. Nu er vi gift og har tre børn. Vi er stadig sammen og har det forrygende"

"En mand ringede til mig - jeg er journalist - og han havde fået forkert nummer. Men det endte med, at han havde en historie"

"Havde engang købt noget økologisk maling, som man overhoved ikke kunne male almindeligt med. Det virkede som en kæmpe katastrofe, men endte med at blive det flotteste/unikke mønster på mine vægge"

”Jeg blev mishandlet af min tidligere mand. men har brugt det til at hjælpe og forstå andre, som frivillig på krisecenter"

"Jeg blev agterudsejlet fra et skib. hvilket gjorde at jeg kunne gå til Pink Floyd koncert i Venedig"

”Da min svigerfar blev tosset over, at hans sommerhus var blevet malet med vandholdigt maling fremfor oliebaseret ditto han måtte erkende at det nok både var en mere holdbar løsning og bedst for både naturen og mig"

31


32


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.