PROFESIÓN - Decálogo de buenas prácticas para el ESTUDIO

Page 1

di ezaspect osf undament al espar al osest udi osal ahor adeof er t arpr áct i cas

Sobr el asCONDI CI ONESdet r abaj o

Elest udi odeAr qui t ect ur adesar r ol l aunal aborpr of esi onalal acual 1. elest udi ant esedebeadapt ar .

Elest udi odeAr qui t ect ur aobt i eneunosbenefici oseconómi cosf r ut o 2. desut r abaj o.Par aqueelest udi ant eobt engaunar emuner aci ón,su t r abaj odebepar t i ci pardel aobt enci óndedi chosbenefici os.

Elest udi odeAr qui t ect ur adesar r ol l aunhor ar i oflexi bl e,dependi ent e 3.

del acant i daddepr oyect osyelest adoenelqueseencuent r en.El est udi ant esecompr omet eacombi narsuspr áct i casconsusest udi os.

Sobr eelPAPELDELESTUDI ANTEdent r odelest udi o Elest udi odeAr qui t ect ur aest áf or madoport r abaj ador es 4. compet ent escondi f er ent escapaci dades.

5.

Elest udi odeAr qui t ect ur adebeasegur areldesar r ol l odesu act i vi dadl abor alyquesust r abaj ador escumpl anconaquel l opar al o quehansi docont r at ados.At r avésdeuncont r at oenpr áct i casel est udi ant esecompr omet eadesar r ol l arsust ar easyhor ar i osconr i gor .

6.

Elest udi odeAr qui t ect ur aof r eceper i odosdepr áct i cascomo opor t uni dadpar al osest udi ant esdeampl i arsuf or maci ón.Elest udi ant e deber ádemost r arent odomoment osui nt er ésporapr ender .

7.

Sobr el aFORMADETRABAJ ARdelest udi o

Dent r odelest udi odeAr qui t ect ur asedesar r ol l andi f er ent est ar eas dedi seño,gest i ón,cont act oconcl i ent es,et c.Elest udi ant esemost r ar á r ecept i vopar ar eal i zardi f er ent est ar easquel eseanasi gnadas.

8.

Elest udi odeAr qui t ect ur adesar r ol l al ospr oyect osat r avésdeun equi pomul t i di sci pl i nar .Elest udi ant edear qui t ect ur adeber ái nt egr ar se t ot al ment eenelqui poyapr enderdesuscompañer os. Elest udi odeAr qui t ect ur aut i l i zaunsof t war eounmododet r abaj o, 9. l oscual eselest udi ant edeber áapr enderamanej arconagi l i dad.

Sobr el aDURACI ÓNdel aspr áct i cas

Elest udi odeAr qui t ect ur a,encasodepoderhacer l oysiel 10.

est udi ant ehadesar r ol l adosusobj et i vosdef or manot abl e,podr á ampl i arsucont r at odepr áct i casoel abor aruncont r at oor di nar i o.