Page 1

Imants Lancmanis – godavīrs

Имант Ланцманис – 1"3,&54"3*5ƅ-*+"4("3»6

человек чести 

"VHTUdžLdžTSBVE[FTLWBMJUdžUFVO

(VHMJFMNP(JPSEBOPUFIOJTLdž

NǷTEJFOǚHTEJ[BJOT&LTLMV[ǚWJ

JOTUJUǷUBSBEǚUBVOQBUFOUǑUB

DǑMLPLJBQWJFOPKVNdžBSVOJLdžMV

LPODFQUVdžMJKBVOBEJWTMdžǧVQBSLFUB

SBßPØBOBTUFIOPMPǕJKV

SBßPØBOBTUFIOPMPǕJKBOPESPØJOB

Abitare il Tempo (Verona) Maison&Objet (Parīze) Promosedia (Udīne) Cersaie (Boloņa)

QFSGFLUVUdžTBWJFOPKVNVBSHSǚEV VOJ[TMǑE[EFGPSNdžDJKV

#SǚWǚCBTJFMB 3ǚHB 5džMS XXXBSDIJOUFSJMW

st i lam

u n

lab saj ūt a i

a b v ir tu ve s


ОЧАРОВАНИЕ КЛАССИКИ


KRASTA 89, RĪGA. TĀLR. 67356422

ĶENGARAGA 1A, RĪGA. TĀLR.: 67258484


      

4,"*45" 4

.ļ#&-&4

# 6 37 ŀ ( " 4

("*4."4

# S Çš W Çš C B T J F M B   3 Çš H B -7    - B U W J K B =  5dž M S V O J T           =  & Q B T U T  J O G P ! B S D I J O U F S J M W

X X XBSDIJOUFSJMW


.Ʒ4%*&/ƚ(4 6/

7ƅ$*+"43"Â05ƅ+,0.1ƅ/*+" 1"4"6-Ɛ/07Ɛ35Ɛ54;ƚ.0-4"37"*3ƅ,/&,ƅ("%61*&3&%;*

'6/,$*0/ƅ-4 % * ; " * / 4 " 6

(

4

5

*

, 7 " - * 5 ƅ 5 & 4 4 5 " / % " 3 5 * 5

ƚ

3

"

4

- ƚ / * + " 4 6 / ' 0 3 . " 4 1 & 3 ' & , 5 " 4 130103$*+"4 & 3 ( 0 / 0 . * , " - 6 , 4 6 4

0MǚWB LPLB BQEBSF BS IPSJ[POUdžMJ QMǷTUPØdžN ØǞJFESV MǚOJKdžN QVMǑUT HMBODǑUT MBLPKVNT 5*15&$ FǧǕV TJTUǑNB BMMNJMNÕ

( - " / $ & % & 5 " ơ ƅ 4

7JS UVWFT TUVEJKB BMMNJMNÕ

n

 #SǚWǚCBT JFMB  3ǚHB UdžMSVOJT 

X X XBSDIJOUFSJMW

n

FQBTUT BMMNJMNP!BSDIJOUFSJMW


4

SATURS / СОДЕРЖАНИЕ

Izdevusies jubileja Dzīvo ar prieku! Labi sēžam… Maison&Objet – ar domām par dabu Šedevru otrā piedzimšana Ne jau funkcijas dēļ vien…

10 12 20 24 32 36

Óäàâøèéñÿ þáèëåé Æèâè ñ óäîâîëüñòâèåì! Õîðîøî ñèäèì… Maison&Objet – ñ ìûñëÿìè î ïðèðîäå Âòîðîå ðîæäåíèå øåäåâðîâ Íå ôóíêöèåé åäèíîé…

INTERIOR 10

12

36 32

INTERIOR IZNĀK 4 REIZES GADĀ

Reģ. Nr. 000702805 Tālr.: 67311333 Fakss 67311222 e-pasts: mpb@mpb.lv Ģertrūdes iela 20, Rīga, LV-1011 Dibinātājs un izdevējs: SIA „Media Park Baltija”

36

UZ VĀKA © Modelis Plūsma no ab virtuves Foto: Mārtiņš Grudulis

INTERJERA DIZAINERI ŽURNĀLU VAR SAŅEMT

Ģertrūdes 20, kontakttālrunis 67311333

24

BEZ MAKSAS


Pārmērīgai alkohola lietošanai ir negatīva ietekme!

Oficiālais izplatītājs Latvijā - a/s „Interbaltija AG“ www.interbaltija.lv


INTERIOR NTE 6

Imanta Lancmaņa prieki un bēdas Māja, kurā var dzīvot 21. stāvā

Kamīnu mākslinieciskais formāts

m Klasika mūsdienīgā „iesaiņojumā” Kut Kuturjē ietērpis viesnīcu

44 56 64 72 80 88

Ðàäîñòè è ïå÷àëè Èìàíòà Ëàíöìàíèñà Äîì, â êîòîðîì ìîæíî æûòü Íà 21-îì ýòàæå Õóäîæåñòâåííûé ôîðìàò êàìèíîâ Êëàññèêà â ñîâðåìåííîé „óïàêîâêå” Êóòþðüå „îäåë” îòåëü

44

56

80

72

88


V ISP REST I Ž Ā K A I S AU TO M O B I ĻU Ž U R NĀ L S ÑÀÌÛÉ ÏÐÅÑÒÈÆÍÛÉ ÆÓÐÍÀË ÎÁ ÀÂÒÎÌÎÁÈËßÕ

FRANKFURT MOTOR SHOW

LEĢENDA

ZĪMOLS ROLLS-ROYCE

TESTS LEXUS LS600H L


8

JAUNUMI / НОВОСТИ

 Flīžu dizaina salonā Krassky Passaggio var iepazīties ar patlaban Eiropā vislielāko ievērību guvušo novitāti – itāļu fabrikas Petra Antiqua dekoratīvajām akmens flīzēm. Sortimentā – 140 akmens flīžu varianti no 24 pasaules valstīm (Itālija, Spānija, Indija, Brazīlija). Prasmīgo meistaru roku darbu vēl jo vērtīgāku dara ornamentālais griezums un elegantais lakojums.

 Kompānija Royale De Champagne – Bayel tika dibināta 1688. gadā Murano salā pēc karaļa Ludviķa XVI pavēles. Pieredzējušo stikla pūtēju roku darba rezultātā tapa īsti mākslas darbi, kam raksturīga skaidra krāsu saspēle, precīzas līnijas un elegantas detaļas.

 История компании Royale De Champagne – Bayel началась в 1688 году на острове Мурано по приказу короля Луи XIV. Из рук опытных мастеров по стеклу выходили подлинные творения искусства, которые отличались ясной игрой красок, четкими линиями, Dizaina studija NEOKLASIKA элегантными деталями. Rīga, Brīvības iela 139, tālr. 67371586, 671587

Duntes iela 11, Rīga Tālr. 67781400 www.krassky.lv

 В салоне дизайнерской плитки Krassky Passaggio представлена самая захватывающая плиточная новинка Европы – декоративная каменная плитка итальянской фабрики Petra Antiqua. В ассортименте – 140 видов каменной плитки из 24 стран мира (Италия, Испания, Индия, Бразилия). В ручной работе искусных мастеров присутствует орнаментальная резьба и изящная лакировка.

 Kamīns Alma no firmas Palazzetti jaunākās kolekcijas Forfun var greznot jebkuru viesistabu. Камин Alma из последней коллекции Forfun от фирмы Palazzetti может украсить центр любой гостиной.

 Bērnu mēbeļu salonā Kids&Colors vairāk nekā 300 kvadrātmetru platībā eksponēts 21 bērnistabas variants. Interesentiem ir dota iespēja iejusties istabas interjerā un nodrošināta visplašākā izvēle. Cēsu iela 31/3, Rīga. Tālr.: 67282221 www.kids-colors.lv

 В салоне детской мебели Kids&Colors на площади более 300 метров представлены экспозиции 21-й детской комнаты. Здесь позаботились о том, чтобы была возможность почувствовать себя в интерьере комнаты, предоставив наиболее широкий и интересный выбор мебели.

 Salonā Lama var aplūkot kompānijas Formitalia jaunāko ekskluzīvo kolekciju Tonino Lamborghini Casa. В салоне Lama представлена новая эксклюзивная коллекция Tonino Lamborghini Casa от компании Formitalia.

Jāņa iela 3, Rīga. Tālr.: 67227233, www.formitalia.it


VISPRESTIŽĀKAIS MODES ŽURNĀL S ÑÀÌÛÉ ÏÐÅÑÒÈÆÍÛÉ ÆÓÐÍÀË Î ÌÎÄÅ

RIGA FASHION WEEK

RUSSIAN FASHION WEEK

MOSCOW FASHION WEEK

HAUTE COUTURE

JEAN PAUL GAULTIER


10

IZSTĀDE / ВЫСТАВКА

Izdevusies jubileja ÓÄÀÂØÈÉÑß ÞÁÈËÅÉ

Septembra beigās Olimpiskajā sporta centrā notika 10. starptautiskā izstāde Baltic Furniture Market, ko rīkoja kompānija Latexpo. Šis pasākums, kas kļuvis par labu tradīciju, pulcē arvien vairāk un vairāk mēbeļu, furnitūras un audumu ražotāju, mēbeļu un interjera dizaineru, kā arī mēbeļu mazumtirgotāju no Latvijas un citām valstīm (vairāk nekā 150 dalībnieku).

В конце сентября в Олимпийском спортивном центре прошла 10-я Международная выставка Baltic Furniture Market, организатором которой выступила компания Latexpo. Став доброй традицией, каждый год мероприятие собирает все больше и больше производителей мебели, фурнитуры, тканей, дизайнеров мебели и интерьера, а также розничных торговцев мебелью из Латвии и других стран (более 150 участников).

Šogad izstādē bija veselas trīs zāles! Viena zāle bija ierādīta saloniem ar ekskluzīvām mēbelēm, mēbeļu un interjera dizaineriem. Otra zāle iepazīstināja ar dažādu stilu korpusa un mīkstajām mēbelēm. Trešā zāle bija pilnībā nodota to kompāniju rīcībā, kuras rādīja dekoratīvās mākslas priekšmetus interjera noformēšanai, dekoratīvos audumus, gaismasķermeņus, grīdas segumus.

В этом году выставка собрала целых три зала! Один зал был отдан салонам с эксклюзивной мебелью, дизайнерам мебели и дизайнерам по интерьеру. Второй зал представлял корпусную и мягкую мебель в различных стилях. Третий зал был полностью отдан компаниям, которые представляли предметы декоративного искусства для оформления интерьеров, декоративные ткани, светильники, покрытия для пола.


12

IZSTĀDE / ВЫСТАВКА

TA MĀ R A B Ļ E S K I N A

Dzīvo ar prieku! Æèâè ñ óäîâîëüñòâèåì!

tarptautiskā mēbeļu, interjeru dizaina un aksesuāru rudens izstāde Abitare il Tempo 2007 notika Veronā ar devīzi Abitare il Tempo… contenti! („Dzīvo… ar prieku!”). Šis prieks attiecas gan uz pašas ekspozīcijas apskati, gan uz visu juceklīgo un saspringto dzīvi, kuru izstādes eksponāti patiešām spētu izdaiļot, ja tie nokļūtu mūsu mājās un birojos.

S

 Dizaineru Vitorio Lokatelli un Karlo Ninkes instalācija In Cerca di Alice fragments. Фрагмент инсталляции In Cerca di Alice от дизайнеров Витторио Локателли и Карло Нинки.

Izstādes organizatoru galvenais mērķis jau vairāk nekā divus gadu desmitus ir nemainīgs – vienuviet apkopot klasiku un mūsdienas, avangardu un tradīcijas. Dalībniekus te izraugās ļoti rūpīgi – uzaicina tikai labākos ražotājus no dažādām valstīm, tos, kuri izlaiž augstas kvalitātes produkciju, kas atbilst pasaules tendencēm interjeru dizaina jomā. Šoreiz bija vairāk nekā 600 šādu kompāniju no Eiropas, Āzijas un Amerikas. Tās demonstrēja savas aktuālās izstrādnes: visdažādākās mēbeles, vannasistabu aprīkojumu, gaismasķermeņus, sienu un grīdas segumus, durvis, kāpnes, dekoratīvos aksesuārus, paklājus, gultas veļu, traukus, galda piederumus. Vairums priekšmetu bija apskatāmi nevis tradicionālajos stendos, bet dzīvojamā interjera kompozīcijās. Tūlīt bija redzams, kas ir aktuāls šobrīd, bet kas droši vien būs pieprasīts nākotnē. Jāteic, ka nekāda īpaša revolūcija nav notikusi. Joprojām modē ir glamūra greznība: vērtīgo šķirņu kokmateriāli, āda, kažokādas, laka, kristāls, stikls apvienojumā ar zeltu un sudrabu. Līdztekus vēsturisko stilu klasikai visās izpausmēs bija vērojami visdažādākie sajaukumi. Turklāt šāds asorti pietuvināts reālas mājas iekārtojumam, kur bieži vien līdzās atrodas vecmāmiņas

сенняя международная выставка мебели, дизайна интерьеров и аксессуаров Abitare il Tempo 2007 прошла в Вероне под девизом Abitare il Tempo… contenti!, что означает „Проживать время… с удовольствием!“ Это удовольствие относилось как к осмотру самой экспозиции, так и ко всей нашей суматошной и напряженной жизни, скрасить которую вполне способны представленные экспонаты, попади они в наши дома и офисы.

О

Главная цель организаторов выставки остается неизменной вот уже более двух десятилетий – на одном пространстве соединить классику и современность, авангард и традиции. К отбору участников здесь подходят тщательно – приглашаются только лучшие производители из разных стран мира, те, кто выпускает продукцию высокого качества и в соответствии с мировыми тенденциями в области интерьерного дизайна. Таких компаний на сей раз оказалось более 600, географически представляющих Европу, Азию и Америку. Они представили свои актуальные разработки: мебель различного предназначения, оборудование для ванных комнат, светильники, покрытия для стен и пола, двери, лестницы, декоративные аксессуары, ковры, постельное белье, посуду, столовые принадлежности. Большинство предметов демонстрировалось не на традиционных стендах, а в композициях жилого интерьера. Было сразу видно, что актуально сегодня, а, что, скорее всего, будет востребовано завтра. Впрочем, особой революции не произошло. По-прежнему в моде гламурная роскошь: ценные породы дерева, кожа, натуральный мех, лак, хрусталь, стекло в сочетании с золотом и серебром. Помимо классики исторических стилей во всех их

 Gaetāna Pešē atpūtas krēsli UP5 un UP6 kļuva par šāgada vizītkarti. Кресло UP5 и UP6 Гаэтано Пеше стало визитной карточкой выставки в этом году.


14

 Vgnewtrend

 Guadarte

skapis, moderns dīvāns ar spilgtu, no tāliem ceļojumiem atvestu pledu un plazmas panelis. Tā ir iegājies, ka Veronā bieži vien tiek izrādīti negaidīti eksponāti, kas drīzāk atspoguļo dizaineru fantāzijas lidojumu. Profesionāļi šo izstādi uzskata par platformu radošiem meklējumiem, bet gatavos atradumus lielākoties rāda Milānas mēbeļu salonā. Taču Abitre il Tempo 2007 kļuva par patīkamu izņēmumu. Daudzas ražotājfirmas un ievērojami dizaineri bija nolēmuši te parādīt zīmolam atbilstošas novitātes, kuras parasti pietaupa Milānas izstādei.

 Cornelio Cappellini

Interjeru priekšmetu pasaule, ko piedāvāja Fendi Casa, bija oriģināla un savdabīga. Izmantojot dažādus stilus, kompānija, īpaši netiecoties sekot iedibinātajiem kanoniem, radījusi mūsdienu garam atbilstošu interjeru. Turklāt dizaineri, izmantojot gan priekšmetu krāsas, gan formas kontrastu, panākuši harmoniju. Tā, piemēram, guļamistabā pie gultas var stāvēt dažādas lietas: vienā pusē – senatnīgumu imitējošs skapītis, bet otrā pusē – vienkāršs apaļais galds baltā krāsā. Bet pati gulta ar augsto ādas galvgali un lakoniskajām līnijām uzsver „antīkās” kumodes izteiksmīgos apjomus. Vēl viens piemērs, kas ilustrē atteikšanos no stereotipiem, ir gaismasķermeņu izmantošana. Pretēji Smania

проявлениях наблюдалось смелое смешение всего и вся. Кстати, подобное „ассорти“ приближено к обстановке реального дома, где порой соседствуют бабушкин шкаф, современный диван с ярким пледом, привезенным из дальних странствий, и плазменная панель. Так повелось, что в Вероне зачастую выставляются экспонаты неожиданные, выражающие, скорее, полет фантазии дизайнеров. Просто профессионалы рассматривают эту выставку как площадку для творческих поисков, а рожденные находки показывают в основном на миланском мебельном салоне. Но Abitre il Tempo 2007 стала приятным исключением. Многие фирмы-производители и ведущие дизайнеры решили показать здесь знаковые новинки, которые обычно приберегают к миланской выставке. Предметный мир интерьеров, предложенный Fendi Casa, оказался оригинальным и самобытным. Используя различные стили, компания создала современный по духу интерьер, особо не стремясь к следованию устоявшимся канонам. При этом дизайнеры добились гармонии, работая на контрасте, как цвета, так и форм предметов. Так, в спальне у кровати могут стоять разномастные вещи: с одной сто-


16

 Formitalia

 Formitalia

visām tradīcijām dizaineri vienā telpā piedāvā gan greznu daudzžuburu lustru ar kristāla piekariņiem, gan galda lampu ar vienkāršu abažūru un bez jebkādiem rotājumiem. Āda ir Fendi Casa iemīļots materiāls. Tā izmantota gan tradicionāli – pie gultas stāvošā kanapē, krēslu un spilvenu apvilkšanai, gan visai negaidīti. Ar dažādas faktūras ādu, kas ieturēta gandrīz vienādā zeltainā tonī, apvilktas sienas un konsolgaldiņš. Tas izskatās visai grezni.

 Baxter

Kompānijas Cornelio Cappellini, Smania, Bizzotto, Baxter, Guadarte, Santo Passaia, Provasi un vairāki citi ievērojamie Itālijas ražotāji tradicionāli ir mēbeļu dizaina modes noteicēji. Galvenās iezīmes, kas raksturo to izstrādājumus, ir augsta kvalitāte, dabisko materiālu izmantošana un meistarīga apiešanās ar vēsturiskajiem stiliem. Viņi par pamatu ņem labāko, ko savulaik radījuši priekšteči, un vērīgi seko mūsdienu modes tendencēm. Turklāt katra fabrika balstās uz savu pieredzi un klasiskajām ražošanas tradīcijām, izkopj savu nišu, lai kas tajā būtu – korpusa vai mīkstās mēbeles. Tāpēc darbi ir savdabīgi un neatkārtojami. Piemēram, Veronā daudzi rādīja glamūru stilu. Lai gan visi lietoja līdzīgus materiālus – dārgus kokmateriālus, parasto ādu un kažokādas, kristā-

роны – витиеватая тумбочка „под старину“, с другой – простой круглый столик белого цвета. А сама кровать с высоким кожаным изголовьем лаконичностью своих линий удачно подчеркивает выразительные объемы „антикварного“ комода. Еще один пример отказа от стереотипов – использование светильников. Вопреки всем традициям дизайнеры предлагают в одной комнате и роскошную многорожковую люстру с хрустальными подвесками, и настольную лампу без всяких украшательств с простым абажуром. Кожа – любимый материал Fendi Casa. Она используется как традиционно – в обивке прикроватного канапе, кресел и подушек, так и весьма неожиданно. Кожей разных фактур, но почти одинакового золотистого оттенка обтянуты стены и консольный столик, что смотрится достаточно роскошно. Компании Cornelio Cappellini, Smania, Bizzotto, Baxter, Guadarte, Santo Passaia, Provasi и ряд других ведущих итальянских производителей традиционно являются законодателями моды мебельного дизайна. Их главные черты – высочайшее качество изделий, использование натуральных материалов и мастерское обращение к историческим стилям. Они берут за основу лучшее, что было некогда создано предшественниками, чутко следуя при этом современным модным тенденциям. К таму же каждая фабрика основывается на собственном опыте и классических традициях производства, развивает свою нишу, будь то корпусная или мягкая мебель, и оттого их работы остаются самобытными и неповторимыми. Например, в Вероне многие показали гламурный стиль. Хотя все оперировали похожими материалами – дорогими породами дерева, мехом, кожей, хрусталем, золотом и серебром, – каждая фирма нашла свои приемы декорирования предметов, что придало ощущение эксклюзивности их коллекциям. Гламур хоть и торжествует, но не тотально. Итальянская мебельная фабрика Morelato осталась верной своему ведущему на-


Jāņa iela 3, Rīga. Tālr.: 7227233. e-pasts: lvlama@apollo.lv www.formitalia.it


18

 Futura

 Fendi Casa

lu, zeltu un sudrabu, – katra fabrika bija atradusi savus priekšmetu dekorēšanas paņēmienus, un tie kolekcijām piešķīra ekskluzīvu raksturu. Glamūrs gan triumfē, taču šis triumfs nav totāls. Itālijas mēbeļu fabrika Morelato palikusi uzticīga savam noteicošajam virzienam un parādīja kolekciju, kurā ģeometrisko formu lakonisms un noteiktība veiksmīgi apvienojas ar plūstošām līnijām, tradicionālais koks un āda – ar stiklu. Kompānijas Atmos dizaineri radījuši dekora priekšmetus, kas spējīgi atdzīvināt un piešķirt individualitāti ikvienam privātam un sabiedriskam interjeram. Viņi izmanto laika gaitā pārbaudītas roku darba tradīcijas un izvēlas tradicionālos materiālus – akmeņus, keramiku, tēraudu un koku, taču izstrādājumiem piešķir mūsdienīgu, harmonisku formu, ņemot vērā modes tendences. Daudzās ekspozīcijās goda vietu ieņēma slavenā Murano stikla izstrādājumi – visdažādākās lustras, gaismasķermeņi, kausi, vāzes, glāzes. Interesantu ekspozīciju bija sagatavojusi ievērojamā kompānija Salviati, kurai ir savi nopelni gan aizmirsto krāsainā un matētā stikla ražošanas

 Santo Passaia

 Fendi Casa

 Modalto

правлению и показала коллекцию, где удачно сочетались лаконизм и строгость геометрических форм с плавностью линий, традиционные дерево и кожа со стеклом. Дизайнеры компании Atmos создали предметы декора, которые способны оживить и придать индивидуальность любому частному и общественному интерьеру. Они используют проверенные временем старинные традиции ручной работы и материалы выбирают традиционные – камень, керамику, сталь и натуральное дерево, – но форму изделиям придают современную, гармоничную, с учетом модных тенденций. Во многих экспозициях почетное место занимали изделия из знаменитого муранского стекла – всевозможные люстры, светильники, кубки, вазы, бокалы. Интересную коллекцию представила известная компания Salviati, которой принадлежит заслуга как в возрождении забытых техник производства цвет-


19

 Vivarini

 Mangani

 Penta

tehniku atjaunošanā, gan jaunu šā materiāla apstrādes paņēmienu meklēšanā.

ного и матового стекла, так и в поисках новых способов обработки этого материала.

Gaismasķermeņus, spoguļus, pulksteņus, vāzes un daudzus citus fabrikas Mangani dekora priekšmetus droši var pieskaitīt pie mākslas darbiem. Radot savus izstrādājumus, fabrikas meistari modernās tehnoloģijas apvieno ar gadsimtiem senām tradīcijām, tāpēc viņu produkcija jau sen tiek atzīta un pieprasīta visā pasaulē.

Светильники, зеркала, часы, вазы и другие предметы декора фабрики Mangani смело можно отнести к произведениям искусства. Создавая свои изделия, они сочетают передовые технологии с вековыми традициями, что давно сделало их продукцию признанной и востребованной во всем мире.

Veronā diezgan interesanti bija pārstāvētas Anglijas, Spānijas, Francijas, Skandināvijas valstu, Ķīnas, Japānas kompānijas. Taču nav pamata runāt par kaut kādām nacionālām īpatnībām, kas spētu saviļņot pasauli. Tagad viss, arī potenciālo pircēju gaumes un pieprasījuma veidošana, iegūst globālu mērogu.

В Вероне достаточно интересно были представлены компании из Англии, Испании, Франции, Скандинавских стран, Китая, Японии. Но не стоит говорить о каких-то национальных особенностях, способных всколыхнуть мир. Сегодня все приобретает масштаб глобальности, в том числе – формирование вкусов и потребностей потенциальных покупателей.

Latvijā vienīgais mēbeļu un interjera priekšmetu katalogs Plaša izvēle, Vēr tīga informācija

Åäèíñòâåííûé êàòàëîã ìåáåëè è ïðåäìåòîâ èíòåðüåðà â Ëàòâèè INTERJERA DIZAINERI KATALOGU MI+

var saņemt BEZ MAKSAS Ģertrūdes 20, kontakttālrunis 67311333

Áîëüøîé âûáîð, Ïîëåçíàÿ èíôîðìàöèÿ


20

IZSTĀDE / ВЫСТАВКА

ANNA DMITRIJEVA

Labi sēžam… Хорошо сидим… Pod. Lucci&Orlandini

Udīnes pilsēta Itālijā jau kopš seniem laikiem ir slavena ar to, ka tās apkaimē atrodas daudzas mēbeļu fabrikas, kas ražo krēslus. Tieši šis izcilais interjera priekšmets kļuva par Udīnē septembra sākumā jau 31. reizi notikušās izstādes Promosedia centrālo „personāžu”.

 Riva. Foruse.

Итальянский город Удине издавна славился тем, что в его окрестностях было множество мебельных фабрик, производящих стулья. Этот выдающийся предмет интерьера и стал центральным „персонажем” выставки Promosedia, прошедшей в Удине в начале сентября – уже в 31-й раз.

 Laser. Fabio di Bartolomei.

 HF. Emilio Nanni.

 Jimmy. Daniele Lupo, Angelika Burtscher.


info@salka.lv www.salka.lv

Rīga, Brīvības iela 180 Tālr. 67372401, 29507011


22

 Sign. Daniele Lo, Scalzo Moscheri.

 Takae. Luca Nichetto.

 A Hundred-Piece. Perrine Vigneron.

 NRML. Piti Amraranga, Jutamas Buranajade.

 Evergreen. Paolo Ciani. Studio Edi.

 Lisa. Jacopo Maria Giagnoni

 Eno. Mikko Laakkonen.

 Flag. Emilio Nanni.

 Sammler. Julia Lohmann.

 Vincent. Werther Toffoloni.

 Cell. Anon Parot.

 Pinocchio. Julian Appelius

Šajā izstādē tāpat kā katru gadu tika izraudzīti desmit krēsli un uzvarētāji divās nominācijās – dzīvojamo telpu krēsli un sabiedrisko interjeru sēdekļi. Par labāko mājām domātu krēslu kļuva dizainera Danieles Lo Skalco Moskeri (Pedrali) modelis Sign ar mīkstu filca sēdekli. Bet sabiedriskajiem interjeriem tiesneši par pašu veiksmīgāko atzina dizaineru dueta Luči un Orlandīni (Calligaris) krēslu Pod, kurā izmantots metāla rāmis ar tam uzvilktu metāla tīklu.

На нынешней выставке, как и каждый год, выбрали „горячую десятку“ стульев и двух победителей – в номинациях стульев для жилых и для общественных интерьеров. Лучшим стулом для дома стала модель Sign с мягким фетровым сиденьем дизайнера Даниэле Ло Скальцо Москери (Pedrali). А самым удачным для общественных интерьеров судьи сочли стул Pod дизайнерского дуэта Луччи и Орландини (Calligaris), использующих металлическую раму с натянутой на нее металлической сеткой.

Joprojām degpunktā ir klasika. Daudzas fabrikas rādīja krēslus ar ieapaļām atzveltnēm, kas atgādina greznos Ludviķa XVI laikus. Aktuāli ir art deco stila krēsli, kas ieturēti stingrās smalkās līnijās. Piemēram, tādi kā kolekcijā ILS Collection redzamie – ar tievām kājiņām, apvilkti ar ādu, kurā iespiests ziedu ornaments. Art deco līnijas spilgti iemiesotas arī Kristofa Pijē (Fornasarig) modelī Basicwood.

По-прежнему в топе классика. Многие фабрики представили кресла с округлыми спинками, напоминающими о роскошной эпохе Людовика XVI. Актуальны стулья в стиле ар деко с четкими тонкими линиями. Например, такие, как в представленной коллекции ILS Collection – на тонких ножках, обитые кожей с тиснением цветочным орнаментом. Линии ар деко ярко воплотились и в модели Basicwood Кристофа Пийе (Fornasarig).

Pirms kāda laika no materiāliem populārs bija ķirškoks un venge, bet tagad ir grūti saprast, kurš koks būs populārs.

Если некоторое время назад из материалов была популярна вишня и венге, то в настоящее время сложно понять, какая древесина будет популярна.


24

IZSTĀDE / ВЫСТАВКА

o 7 septembra līdz 11. septembrim Parīzē notika gadskārtējā izstāde Maison&Objet. Šis Eiropā ir plašākais profesionālais mājokļu noformēšanas un dizaina salons, kurā redzams visdīvainākais slaveno marku un nevienam nezināmu firmu sajaukums, kā arī moderno dizaineru jaunākās izstrādnes.

N

To apmeklēja vairāk nekā 65 tūkstoši cilvēku: lielo universālveikalu dīleri, mazumtirgotāji, stilisti, dizaineri un arhitekti. Te bija ieradušies vairāk nekā 3,5 tūkstoši žurnālistu, lai plašsaziņas līdzekļos atspoguļotu interjera dizaina novitātes. Paši populārākie dizaina sižeti ir greznība, eksotika, saplūšana ar dabu, retrostilizācija un futūrisms. Mode uz šiem sižetiem noturīgi saglabājas, mainās tikai redzes leņķis. Viena no pašām populārākajām tendencēm, ko demonstrēja izstāde, ir orientālā etnostila atgriešanās. Āzijas un Tuvo Austrumu mēbeles,

7 по 11 сентября в Париже прошла ежегодная выставка Maison&Objet. Это крупнейший европейский профессиональный салон в области оформления и дизайна жилища, на котором можно увидеть самые странные сочетания коллекций топ-марок и никому не известных фирм, а также последние разработки модных дизайнеров.

С

ANNA DMITRIJEVA

Maison&Objet – ar domām par dabu – с мыслями о природе

Ее посетили, более 65 тысяч человек, – дилеры больших универмагов, розничные торговцы, галеристы, стилисты, дизайнеры и архитекторы. Более 3,5 тысячи журналистов съехались сюда, чтобы осветить новинки интерьерного дизайна в мировых СМИ. Самые популярные сюжеты в дизайне – роскошь, экзотика, слияние с природой, ретростилизация и футуризм. Мода на них не проходит, меняется лишь угол зрения. Один из самых заметных трендов, продемонстрированных выставкой, – возвращение ориентального этно стиля. Сегодня азиатская


Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno gadu!

Brīvības 59 Tālr.: 67311706

Galerija „Centrs“, Kalēju 30 Tālr.: 67104555

www.villeroy-boch.com


26

dekora un apdares paņēmieni atkal ir modes fokusā: izstādē bija redzami bāli violetie Ķīnas pūķi, spīdīgas hromētas bambusa taburetes, porcelāna pandas. Greznība tagad cenšas sev uzlikt pagātnes masku. Instalācijās Influences 2008 izskanēja fantāzijas par materiālu otrreizējās pārstrādes tematu. Maison&Objet dizaineri rezidenti centās iedvest otro elpu savu laiku nokalpojušām lietām, tās pārvēršot par artefaktiem. Mākslīgā patina greznībai piešķir neparastu „granža” nokrāsu. Modē ir apbružāts apzeltījums, saplaisājusi āda un izrobots porcelāns. Ekoloģiskā pieeja un tiekšanās pēc dabiskuma no etnostila pārceļojusi uz luxury: piemēram, vienā no stendiem bija redzama izlietne no monolīta kristāla gabala.

и ближневосточная мебель, приемы декора и отделки опять в фокусе моды: на выставке можно увидеть бледно-лиловых китайских драконов, блестящие хромированные бамбуковые табуреты, разноцветных фарфоровых панд. Роскошь сегодня старается „натянуть“ на себя маску старины. В инсталляцих Influences 2008 прозвучали фантазии на тему вторичной переработки материалов. Дизайнеры-резиденты Maison&Objet старались вдохнуть вторую жизнь в отжившие вещи, превращая их в артефакты. Налет искусственной патины придал роскоши необычный оттенок „гранжа“. В моде – потертая позолота, потрескавшаяся кожа и выщербленный фарфор. Экологический подход и стремление к натуральности перекочевали из этно стиля в luxury: например, на одном из стендов можно было увидеть раковину из цельного куска хрусталя.


Flīžu kamīni Flīžu krāsnis Kamīni no dabīgā akmens Marmora kamīni Fasādes Kamīnu krāsnis Kamīnu kurtuves Elektrokamīni Etanolkamīni Alternatīvās apkures sistēmas

www.hark.lv Kalnciema iela 40., Rīga, Tālr./Fakss: 67893074


28

Ar glamūro šiku kontrastē mūsdienu modernais minimālisms. Fabrikas Megaron mēbeles ir uzsvērti lakoniskas – taisnas līnijas, vienkāršas formas, faktūras – ideāls lakas spīdums vai metāls, kas noslīpēts gluds kā spogulis, monohroma krāsu gamma.

С гламурным шиком контрастирует современный модернистский минимализм. Мебель фабрики Megaron подчеркнуто лаконична – прямые линии, простые фомы, фактуры – идеальный лаковый глянец или металл, отполированный до зеркального блеска, монохромная цветовая гамма.

„Atpakaļ pie dabas” apmeklētājus aicināja paviljona ekspozīcija ar nosaukumu Outdoor Indoor, kas bija veltīta āra un dārza mēbelēm un aksesuāriem. Tradicionālo tiku te izspiež pītas mākslīgās šķiedras, kas ļauj objektam piešķirt visdīvaināko formu un organiski iederas jebkurā vidē: tā nebija nejaušība, ka vienu daļu paviljona aizņēma liedags ar baltām smiltīm un saulsargiem, bet otru – angļu dārziņš. Cilvēka un dabas vienotības temats radis spilgtu atspoguļojumu, piemēram, materiālu izvēlē fabrikas Lightworks izstrādājumiem. Šie materiāli ir ar bišu vasku pulēts koks, māls, valriekstu čaumalas, marmora šķembas, gliemežvāki un akmeņi. Ekostils pieteikts uzsvērti brutāli: no salmiem, nekrāsota masīva koka, māla darinātas lietas rada sajūtu par tuvību dabai tās primitīvajā veidā. Interesanti ir kompānijas Sempre priekšmeti no veciem koka gabaliem. Cleybergh Ctommaire kolekcijā iemiesota absolūtā vienkāršība un pilnīga atteikšanās no dekoratīvisma. Šajās mēbelēs un iekārtas priekšmetos galvenais ir funkcionalitātes un komforta apvienojums. Kā piemēru var minēt milzīgu skapi, kas darināts no monolīta koka gabala, kas ne vienu vien gadsimtu nogulējis zem ūdens, vai spoguli, ko ierāmē neapstrādāti dēļi.

„Назад, к природе“ призвала посетителей экспозиция павильона под названием Outdoor Indoor, посвященная мебели и аксессуарам для улицы и сада. Традиционный тик здесь теснят плетеные искусственные волокна, которые позволяют придавать объекту самые причудливые формы и органично вписываются в любое окружение: не случайно одну часть павильона занял морской пляж с белым песком и зонтиками, а в другой был разбит английский садик. Тема единения человека с природой ярко выразилась, например, в выборе материалов для изделий фабрики Lightworks: натуральная древесина, полированная пчелиным воском, глина, скорлупа грецких орехов, мраморная крошка, морские раковины и камень. Экостиль заявлен подчеркнуто брутально: вещи из соломы, массива некрашеного дерева, глины передают ощущение приобщенности к природе в ее грубой первозданности. Интересны предметы из старых кусков дерева от компании Sempre. В коллекции Cleybergh Ctommaire воплотилась абсолютная простота и полный отказ от декоративности. Главное в этой мебели и предметах обстановки – сочетание функциональности и комфорта. Например, огромный шкаф, сделанный из цельного куска дерева, пролежавшего под водой не одну сотню лет, или зеркало, безыскусно обрамленное необработанными досками.

Dizainere Paola Navone, veidojot vārda tiešā nozīmē zaļu āra mēbeļu kolekciju, iedvesmu smēlusi no „dārzeņu” tematikas: zaļi spilveni, paklājiņi zāles krāsā un vāzes, kas gluži kā nākušas no Parīzes puķu tirgotāju letes. Krēsli radikāli zaļā krāsā ar pagaismojumu ļoti efektīgi izskatīsies ballītē svaigā gaisā.

Дизайнер Паола Навоне, создавая зеленую (буквально) коллекцию уличной мебели, черпала вдохновение в „овощной“ теме: зеленые подушки, коврики травяного цвета и вазы – словно с лотков парижских цветочниц. Кресла радикально зеленого цвета с подсветкой очень эффектно будут смотреться во время вечеринки на свежем воздухе.


Mājas aksesuāru un trauku mode apliecina noturīgu tendenci uz „metālmāniju”: visam spīdīga metalizēta apdare. Pēc zelta un sudraba, ko dizaineri bija iecienījuši jau iepriekšējās sezonās, kā arī platīna un bronzas, kas modē ienāca pavisam nesen, tagad parādījušies metāli visās varavīksnes krāsās.

4UBSQUBVUJTLƮTQFDJBMJ[ȖUƮBSIJUFLUPOJTLJo UFIOJTLƮJ[TUƮEF

Kompānija Artificial sapni par greznību īstenojusi ļoti vienkāršā, putnu būri atgādinošā pulkstenī ar mazu, elegantu dzeguzi. Uz ciparnīcas nav pat skaitļu, toties korpusu klāj 24 karātu zelts. Greznība valda arī mājas tekstilijās: uzsedzot mīkstu ūdeļādas pledu ar spilgtu zīda oderi, rotaļājoties ar šinšilādas lācēniem jērādas spilvenu ielenkumā, vari justies kā karaliene. Pašvērtības sajūtu noteikti stiprinās ar strasiem nosēti atlasa pārvalki un ar zeltu un zīdu izšūti brokāta spilventiņi. Izstādē nav aizmirsts arī ne tik uzkrītošais, toties mājīgais un siltais folkloras stils – dizaineri rāda aksesuārus no lina, vilnas, filca un voiloka. Raibie lupatu pārklāji un spilveni „pečvork” tehnikā izšūti ar vilnas diegiem, no rupjas veltas vilnas darināti pufi silta piena krāsā dekorēti ar spilgtām zaļām, sarkanām un zilām ģeometriskām figūrām. Acis žilbst no raibās gultas veļas: te ir augu valsts ornamenti uz zila, smilškrāsas un bordo fona, eleganti izšuvumi un zīds vienā tonī.

Мода на аксессуары для дома и посуду обнаруживает стойкую тенденцию „металломании“: блестящая металлизированная отделка – на всем. После золота и серебра, полюбившихся дизайнерам еще в прошлых сезонах, а также платины и бронзы, вошедших в моду совсем недавно, в ход пошли „металлики“ всех цветов радуги. Компания Artificial воплотила мечту о роскоши в предельно простых часах с маленькой, изящной кукушкой, напоминающих скворечник. На циферблате даже нет цифр, зато корпус покрыт 24-каратным сусальным золотом. Роскошь царит и в домашнем текстиле: укрывшись мягким норковым пледом с ярким шелковым подбоем, забавляясь шиншилловыми медвежатами в окружении мерлушковых подушек-думочек, можно почувствовать себя королевой. Верным средством повышения самооценки станут атласные покрывала, усыпанные стразами, и парчовые подушечки с золотой и шелковой вышивками. Не забыт на выставке и не столь броский, зато такой уютный и теплый фольклорный стиль – дизайнеры представили аксессуары из льна, шерсти, фетра и войлока. Пестрые лоскутные покрывала и подушки в технике „пэчворк“ вышиты шерстяными нитками, пуфики из грубой валяной шерсти цвета топленого молока декорированы яркими зелеными, красными и синими геометрическими фигурами. Пестрит красками и постельное белье: растительные орнаменты на голубом, бежевом и бордовом фоне, изощренная вышивка и однотонный шелк.

Gaisma 2008 – izrāde sākas … Lai top gaisma! Pasaulē lielākā specializētā apgaismošanas izstāde kļūs par jauna asortimenta radīšanas impulsu. Šeit Jūs atradīsiet idejas, kā ar gaismas palīdzību radīt īpašu noskaņojumu. Jūs apbursiet savus klientus, piedāvājot viņiem izstādes jaunumus. 1 500 dalībnieki, starp kuriem būs visi apgaismošanas tirgus līderi, gaida Jūs izstādē Light+Building 2008. Tālrunis + 370 5 213 55 34 info@lithuania. messefrankfurt.com www.light-building. messefrankfurt.com

Frankfurt am Main 6. – 11.4. 2008


30

ZĪMOLS / БРЕНД

Venēcijas gaismas valdzinājums Murano stikla dzidro gaismu un krāsu spēles, cēlās un aristokrātiskās Venēcijas kristāla lustras, viegli nojaušamas Renesanses laika noskaņas, pieredzējušu meistaru virtuozais roku darbs, kas karsto stikla masu pārvērš mākslas brīnumā – tas ir Barovier&Toso. Zīmols, kura unikālā vēsture ir apbrīnas un cieņas vērta. Sestais vecākais ģimenes uzņēmums pasaulē, kas pārkapis 700 gadu slieksni un aktīvi darbojas arī šodien.

Sala, kur piedzimst Venēcijas lustra

Amsterdam

Leģendām apvītā Murano sala, kas gadsimtos sevī uzsūkusi stikla mākslas auru, par amatniecības centru sāk veidoties tālajā 1291.gadā, kad meistariem savas kurtuves no Venēcijas nācās pārcelt uz attālāko salu. Kā oficiālais iemesls tika minēts sakar sakar-sēto krāšņu pārāk bīstamais uguns risks pilsētai, taču patiesība bija pavisam cita – valdošās autoritātes vēlējās pasargāt stikla meistaru noslēpumus no ziņkārīgo acīm un konkurentiem. Vēstures avotos Jakobello Barovjē tiek minēts kā pirmais zināmais leģendārās stikla meistaru dinastijas Barovjē pārstāvis, bet kompānijas dzimšanas laiks tiek datēts ar 1295. gadu. Nepilnus divus gadsimtus vēlāk sevi spoži piesaka talantīgais Andželo Barovjē (1405 -1460), un viņa radītie darbi stikla mākslas vēsturē tiek pielīdzināti teju vai ģēniju Leonardo da Vinči un Mikelandželo ieguldījumam glezniecībā un skulptūrā. Andželo sevī iemieso stikla meistara, mākslinieka un arī zinātnieka talantu – tieši viņš radīja tā dēvēto Venēcijas kristālu, stiklu īpaši slīpējot un pulējot, līdz tas līdzinājās kristāla dzidrumam. Meistars ieguva arī īpašu Venēcijas republikas privilēģiju jeb mūsdienu izpratnē – patentu, kas savu izgudrojumu ļāva likt lietā.

Mūsdienīgs dizains un meistaru roku pieskāriens Vēsturiskie zīmējumi no muzeja arhīvu krātuvēm un arī Andželo Barovjē laika pirmās kristāla lustras dizaineriem kalpoja par iedvesmas avotu, veidojot jaunākās kolekcijas Forma 2007 un Forma Veneziani (iepriekš tapusi kolekcija, kas 2007.gadā ir papildināta). Kolekcijā Forma 2007 apkopotas arī modernā stilā veidotas sienas, grīdas un galda lampas. Svaigs dizaineru skatījums un klasiskās Venēcijas lustras jaunas interpretācijas. Spirgta un dzīvi apliecinoša toņu palete. Bet būtiskākais ir meistaru roku pieskāriens, piešķirot katrai stikla detaļai īpašu enerģētiku. VenēVenēcijas lustra atkal piedzīvo savu renesansi, un tajās tiek iekodēti aizgājušo laiku meistarības noslēpumi, uguns un stikla saplūšanas mistērija, izsmalcinātā formas graciozitāte un mirdzošo kristāla piekariņu valdzinājums.

Dhamar


31

Luxor Iedvesmojoties no klasiskām formām, Daniela Puppa dizainētais gaismas ķermenis kolekcijai Forma 2007. 2007. Lustras zaru elegantās formas veidotas no viendabīgas stikla masas. Kristāliskā stikla tonis smalki saspēlē saspēlē-jas ar hromētā metāla detaļām.

5384 Klasiskās Venēcijas lustras mūsdienīga interpretācija. Krāšņu ziedu, lapu formas, vijīgi līniju zīmējumi salikumā ar bagātīgiem apzeltījuma efektiem. Zelts salikumā ar melnu, purpura sarkanu un violetu toni. Lustra ar aristokrātisku harizmu.

Nevada

Taif

Tradicionālā stila Venēcijas lustra atšķirībā no citiem modeļiem izceļas ar ļoti strukturētu un lakonisku formu un līniju ritmu, tās īpašā odziņa slēpjas lustras caurspīdīgo stikla zaru un matēto abažūru faktūru saspēlē. Lustras modeļi ir variējami ar atšķirīgu spuldzīšu skaitu zaros un izvietojumu vairākos līmeņos. Lustras modeļus var izvēlēties citrona, pelēkā un kristāla tonī kombinācijās ar melniem vai baltiem spuldžu abažūriem.

Venēcijas lustra mūsdienīgā dizaina versijā ar gavilējošu noskaņu. Tās detaļu vijīgās silueta līnijas, sarežģītās formas, kristāla piekariņi vizuāli atgādina smalku stikla mežģīņu tamborējumu. Līdzās klasiski melnbaltajai gammai lustras modeļi ir pieejami arī dzīvespriecīgi dzeltenā, oranžā, zaļā, sarkanā un violetā gammā.

D I Z A I N A S T U D I J A N E O K L A S I K A . B R Ī V Ī B A S I E L A 1 3 9 , R Ī G A , TĀ L R . : 6 7 3 7 1 5 8 6 , 6 7 3 7 1 5 8 7 . W W W. A R C H I N T E R I . LV


32

IZSTĀDE / ВЫСТАВКА

ŠEDEVRU OTRĀ PIEDZIMŠANA Второе рождение шедевров Mūsdienu keramikas flīžu un to apstrādes tehnoloģisko paņēmienu neizsmeļamo daudzveidību nodemonstrēja Boloņā rīkotā 25. starptautiskā specializētā izstāde Cersaie. Turklāt par labā-

Неисчерпаемые многообразие видов современной керамической плитки и технологических способов их обработки продемонстрировала прошедшая в Болонье специализированная 25-я международная выставка Cersaie. Причем лучшим доказательством того стали


www.purmo.LV

Klasisks. Bet niansēts.

Plašās izvēles iespējas ļaus Jums iekārtot mājokli tieši tā, kā vēlaties. Izbaudiet bagātīgo piedāvājuma klāstu – tas Jūs noteikti pārsteigs. Ieskaties www.purmo.lv

The Warm Society


34

ko pierādījumu kļuva nevis stendi, kuros savus izstrādājumus rādīja ražotājfirmas, kuras pēdējā laikā sasniegušas īstu izrāvienu šajā tradicionālajā nozarē, bet gan pie ieejas iekārtotā „gleznu galerija”. 16 izcilas Ticiāna, Klimta, Modiljāni, Renuāra, van Goga, Maļeviča un citu lielo otas meistaru gleznas te bija redzamas nevis reprodukciju vai kopiju veidā, bet kā patstāvīgi mākslas darbi, ko apjoza apzeltītas ietvarlīstes. Tie radīti ar scenogrāfijas un instalācijas paņēmieniem no… keramikas flīzēm! Tik neparasta šedevru otrā piedzimšana, pateicoties divu pasauļu – rūpniecības un mākslas – apvienojumam, uzskatāmi parādīja, ka keramikas flīžu izmantošanas iespējas faktiski ir neierobežotas.

не стенды фирм-производителей, сделавших за последнее время подлинный прорыв в традиционной отрасли, а открытая при входе „картинная галерея“. 16 знаменитых полотен Тициана, Климта, Модильяни, Ренуара, Ван Гога, Малевича и других великих мастеров кисти предстали здесь не в виде репродукций или живописных копий, а как самостоятельные произведения искусства. Все эти творения в рамах из золоченого багета были созданы на основе приемов сценографии и художественной инсталляции из… керамических плиток! Столь необычное второе рождение шедевров, соединив два мира – промышленность и искусство, наглядно показало, что возможности использования керамической плитки практически безграничны.


36

STILS / СТИЛЬ

 Atpūtas krēsls B306. Lekorbizjē, Pjērs Žanerē un Šarlote Periāna. 1928 Шезлонг B306. Ле Корбюзье, Пьер Жаннере и Шарлотта Перриан. 1928


37

Ne jau funkcijas dēļ vien… Н Е

Ф У Н К Ц И Е Й

Е Д И Н О Й …

unkcionālismu var droši nosaukt par vienu no XX gadsimta plašākajām un ietekmīgākajām mākslas kustībām. Pirmā pasaules kara izraisītajiem sociālajiem satricinājumiem sekoja estētiskā revolūcija, kas bija vērsta pret novecojušajām klasiskajām dogmām mākslas, arhitektūras un dizaina jomā. Tika pieteikts nesaudzīgs karš ne tikai greznībai, bet dekoram vispār. Pseidovēsturisko formu izsmalcināto plastiku nomainīja mašinizētās rūpniecības striktās un racionālās formas. Jaunajam stilam bija spilgta sociāla ievirze. Tā nav nejaušība, ka daudziem ievērojamiem māksliniekiem un arhitektiem bija kreisi, bet bieži vien arī klaji komunistiski uzskati. Funkcionālisma radošās grupas un skolas gandrīz vienlaikus radās daudzās valstīs, lai radikāli mainītu mākslas un arhitektūras turpmāko attīstību.

F

ункционализм можно смело назвать одним из самых обширных и влиятельных художественных движений ХХ века. Вслед за социальными потрясениями, вызванными Первой мировой войной, грянула эстетическая революция, направленная против устаревших классических догм в искусстве, архитектуре и дизайне. Была объявлена беспощадная война не только роскоши, но и декору вообще. Изощренная пластика псевдоисторических форм уступила место жестким и рациональным формам промышленно-машинной эстетики. Новый стиль обладал яркой социальной направленностью. Не случайно многие известные художники и архитекторы придерживались левых, а зачастую и открыто коммунистических взглядов. Творческие группы и школы функционализма почти одновременно возникли во многих странах для того, чтобы радикально изменить дальнейшее развитие искусства и архитектуры.

Ф

Par vienu no konsekventākajiem funkcionālisma piekritējiem kļuva slavenais šveiciešu arhitekts Lekorbizjē (īstajā vārdā – Šarls Eduārs Žanerē). Viņa idejas par teoriju un projektēšanu dziļi ietekmēja XX gadsimta pirmās puses Eiropas kultūras attīstību. 1917. gadā pārcēlies uz Parīzi, viņš kopā ar mākslinieku Amedē Ozanfānu izveidoja vienu no kubisma virzieniem, kas tika saukts par „pūrismu”.

Одним из наиболее последовательных сторонников функционализма стал знаменитый швейцарский архитектор Ле Корбюзье (настоящее имя – Шарль Эдуард Жаннере), теоретические и проектные идеи которого оказали огромное влияние на развитие европейской культуры первой половины XX века. Переехав в 1917 году в Париж, он вместе с художником Амеде Озанфаном создал одно из направлений кубизма, которое получило название „пуризм”.

Viņš savā jaunradē piešķīra citu jēgu konstruktīvo un funkcionālo elementu izmantošanai mākslas tēla veidošanā. Tieši Lekorbizjē pieder vārdi: „Māja – tā ir mašīna, kas paredzēta dzīvošanai,” kas mūsdienās netiek uzņemti viennozīmīgi. Pats arhitekts ar tiem domāja ne tikai mājas funkcionalitāti, bet arī uz industriālām metodēm balstītas celtniecības augstu kvalitāti, kā arī sociālās pieejamības un ar rūpniecības izstrādājumiem salīdzināma komforta līmeni. Ar šo ideju iemiesojumu kļuva slavena Ino māja (1914), Savojas villa Puasī (1929 – 1931) un daudzi citi projekti.

В основе его творчества лежит переосмысление роли конструктивных и функциональных элементов в создании художественного образа. Именно Ле Корбюзье принадлежит неоднозначно воспринимаемая ныне фраза „Дом – это машина для жилья”. Сам архитектор при этом имел в виду не только исключительную функциональность жилища, но и высокое качество строительства, основанное на промышленных методах, а также уровень социальной доступности и комфорта, сопоставимый с индустриальными изделиями. Воплощениями этих идей в архитектуре стали знаменитый дом Ино (1914), вилла Savoye в Пуасси (1929 – 1931) и многие другие проекты.


38

 Ozenfāna studija. Lekorbizjē un Pjers Žanerē. 1922 Студия Озенфанта. Ле Корбюзье и Пьер Жаннере. 1922

 Finanšu resora ēka Žiļinā (Slovākija). Mihals Šērs. 1928 – 1931 Здание финансового ведомства в Жилине (Словакия). Михал Шеер. 1928 – 1931

 Paviljons L’Esprit Nouveau Parīzē. Lekorbizjē. 1925 Павильон L’Esprit Nouveau в Париже. Ле Корбюзье. 1925

 Šrēderes nams Utrehtā (Holande). Gerits Rītvelds. 1924 Дом Шредера в Утрехте (Голландия). Геррит Ритвелд. 1924

Lekorbizjē 1922. gadā Amedē Ozanfānam projektēja māju studiju Parīzē. Ar baltajām sienām, logiem metāla rāmjos, ārpusē izceltām vītņu kāpnēm uz otro stāvu un stikla jumtu šī māja ļoti atšķīrās no tradicionālās arhitektūras.

В 1922 году Ле Корбюзье спроектировал для Амеде Озанфана дом-студию в Париже, в котором белые стены, окна с металлическими рамами, вынесенная наружу винтовая лестница, ведущая на второй этаж, и стеклянная крыша делали дом разительно не похожим на традиционную архитектуру.

Ar sava brālēna Pjēra Žanerē palīdzību Lekorbizjē 1925. gadā projektēja Parīzes izstādes paviljonu, kura celtniecībai līdzekļus piešķīra žurnāls L’Esprit Nouveau. Tajā tika parādīts lielā daudzdzīvokļu mājā esoša dzīvokļa interjers. Dzīvoklim bija divi stāvi. Mēbeles – firmas Tonet vienkārši krēsli no liekta koka, sekcijskapji pēc Lekorbizjē projekta un vienkārši mīkstie krēsli.

В 1925 году при помощи своего кузена Пьера Жаннере Ле Корбюзье спроектировал павильон для выставки в Париже, средства на строительство которого были предоставлены журналом L’Esprit Nouveau. В нем был представлен интерьер квартиры, которая могла бы стать частью большого многоквартирного дома. Квартира имела два этажа. Среди мебели – простые стулья из гнутого дерева фирмы Tonet, секционные шкафы по проекту Ле Корбюзье и простые мягкие кресла.

Tajā pašā gadā viņš pirmo reizi Parīzes rekonstrukcijas plānā īstenoja savas pilsētbūvniecības idejas. Pēc šā plāna lielu pilsētas centra daļu bija paredzēts nojaukt, lai atbrīvotu vietu fantastiskai pilsētai ar milzīgiem debesskrāpjiem, kas ierakstās virs zemes paceltu automaģistrāļu sistēmā. Plānā ietilpa lielas ēkas, no kurām katrai bija jākļūst par patstāvīgu dzīvojamo kompleksu ar dažāda lieluma dzīvokļiem, veikaliem un visdažādākajiem sabiedris-

В том же году он впервые оформил свои градостроительные идеи в плане реконструкции Парижа, согласно которому большая часть городского центра должна быть снесена, чтобы освободить место для фантастического города с гигантскими небоскребами, вписанными в систему приподнятых над землей автомагистралей. План включал большие здания, каждое из которых должно было стать самостоятельным жилым комплексом с квартирами разного размера, магазинами и всевозможными предприятиями обслуживания,

 Savojas villa Puasī (Francija). Lekorbizjē un Pjērs Žanerē. 1929 – 1931 Вилла Savoye в Пуасси (Франция). Ле Корбюзье и Пьер Жаннере. 1929 – 1931

 17 stāvu daudzdzīvokļu nams Marseļā tika projektēts kā vienots dzīvojamais komplekss. Lekorbizjē. 1945 17-этажный многоквартирный дом в Марселе был спроектирован как единый жилой комплекс. Ле Корбюзье. 1945


39

 Parīzes dekoratīvās mākslas izstādes paviljona L’Esprit Nouveau interjers. Lekorbizjē. 1925 Интерьер павильона L’Esprit Nouveau для выставки декоративного искусства в Париже. Ле Корбюзье. 1925

 Telpas interjers Pištani pasta ēkā (Slovākija). Emīls Belluši. 1935 Интерьер помещения в здании почты в Пиштани (Словакия). Эмиль Беллуш. 1935

 Viena no istabām Šrēderes namā Utrehtā (Holande). Gerits Rītvelds. 1924

 Strasbūras kafejnīcas Obett deju zālē filmas tika demonstrētas uz ekrāna tā, ka apmeklētāji tās varēja skatīties, sēžot kabīnēs vai dejojot. Teo van Dūsburgs. 1928 – 1930

Интерьер комнаты в доме Шредера в Утрехте (Голландия). Геррит Ритвелд. 1924

В танцевальном зале кафе Obett в Страсбурге (Франция) фильмы демонстрировались на экране таким образом, что посетители могли смотреть их, сидя в кабинках или танцуя. Тео ван Дусбург. 1928 – 1930

ko pakalpojumu uzņēmumiem – restorāniem, skolām, izklaides centriem un pat nelielām viesnīcām. Šādu ēku viņš nosauca par „dzīvojamo vienību”. Pēc Lekorbizjē projekta 1945. gadā šāda 17 stāvu māja uz pāļiem tika uzcelta Marseļā.

такими как рестораны, школы, развлекательные центры и даже небольшие гостиницы. Такое здание он назвал „жилой единицей”. В 1945 году по проекту Ле Корбюзье такой 17-этажный дом на сваях был построен в Марселе.

Par jaunā tipa arhitektūras sastāvdaļu kļuva interjeru iekārtošana, arī jauna veida mēbeļu radīšana. Lekorbizjē viens no pirmajiem saprata ne tikai konstruktīvās, bet arī estētiskās metāla cauruļu konstrukciju iespējas. Kopā ar brālēnu Pjēru Žanerē un Šarloti Periānu izveidotais leģendārais atpūtas krēsls B306 (1928) kļuva par īstu funkcionālisma ikonu un vienu no hrestomātiskiem XX gadsimta mēbeļu paraugiem. Un tas izskaidrojams ne tikai ar autora skaļo vārdu un modernu materiālu izmantošanu, bet arī ar projekta risinājuma lakonismu un estētisko monolītumu. Mūsdienās atpūtas krēsla B306 parādīšanās interjerā ne tikai rada komfortu un daudzveidību, bet arī apliecina piederību pasaules dizaina klasikai. Pateicoties turpmākajiem kopīgajiem projektiem, tai skaitā mīksto mēbeļu

Составной частью архитектуры нового типа стало оборудование интерьеров, в частности создание новых видов мебели. Ле Корбюзье одним из первых осознал не только конструктивные, но и эстетические возможности металлических трубчатых конструкций. Легендарный шезлонг B306 (1928), созданный совместно с кузеном Пьером Жаннере и Шарлоттой Перриан, стал настоящей иконой функционализма и одним из хрестоматийных образцов мебели ХХ века. И дело здесь не только в громкой фамилии автора и использовании модных материалов, но также в лаконичности и эстетической целостности проектного решения. Сегодня появление шезлонга B306 в интерьере означает не только комфорт и пластическое разнообразие, но и причастность к классике мирового дизайна. Дальнейшие совместные проекты, в частности комплекты

 Villas priekštelpas interjers Slovākijā. Arturs Calanaji-Statinskis. 1937 Интерьер прихожей виллы в Словакии. Артур ЦаланаиСтатинский. 1937

 Matjē-Levī dzīvokļa viesistabas interjers. Eilina Greja. 1933. Uzskatāms piemērs, kā funkcionālisma mēbeles (Bibendum krēslu pāris) iekļauts art deco stila interjerā. Интерьер гостиной в квартире Матье-Леви. Эйлин Грей. 1933. Показателен пример, как мебель функционализма (пара кресел Bibendum) может быть представлена в интерьере стиля ар деко.


40

 Krēsls Red Blue. Gerits Rītvelds. 1923 Кресло Red Blue. Геррит Ритвелд. 1923

 Galdiņš End. Gerits Rītvelds. 1924 Столик End. Геррит Ритвелд. 1924

 Krēsls Zig-Zag. Gerits Rītvelds. 1934

 Krēsls. Žans Pruvē. 1924

Стул Zig-Zag. Геррит Ритвелд. 1934

Стул. Жан Пруве. 1924

 Krēsls. Geralds Sammers. 1933 Кресло. Геральд Саммерс. 1933

komplektiem ar vaļēju metāla karkasu LC-2 un LC-3, Šarlote Periāna ieguva patstāvīgu vietu dizaina jomā.

мягкой мебели с открытым металлическим каркасом LC-2 и LC-3, подвигли Шарлотту Перриан на самостоятельное творчество в дизайне.

Holandē tempu funkcionālisma attīstībai noteica grupa De Stijl – jauno mākslinieku grupa, ko 1917. gadā nodibināja mākslinieki Pīts Mondriāns, Hanss Arps un arhitekts Teo van Dūsburgs. Mākslinieki saliedējās ap žurnālu De Stijl, kas propagandēja racionālisma idejas arhitektūrā, mēbeļniecībā un interjera noformēšanā. Teo van Dūsburgs 1925. gadā strādāja Vācijā, slavenajā Bauhaus. Pīts Mondriāns franču kubisma ietekmē radīja oriģinālu ģeometriskā abstrakcionisma strāvojumu. Viņš veidoja abstraktas kompozīcijas no sarkanu, pelēku, zilu un dzeltenu taisnstūru un kvadrātu plaknēm, kas bija sadalītas ar melnu kontūru, šādu kompozīciju pamatā liekot „dinamiskā līdzsvara” principu. Savukārt Teo van Dūsburgs aicināja pievērsties abstraktajai mākslai, kuras pamatā ir izteiktas vizuālas formas.

В Голландии темп развития функционализма задавала группа De Stijl – объединение молодых художников, основанное в 1917 году художниками Питером Мондрианом, Гансом Арпом и архитектором Тео ван Дусбургом. Художники сплотились вокруг редакции журнала De Stijl, пропагандировавшего идеи рационализма в архитектуре, мебели, оформлении интерьера. Тео ван Дусбург с 1925 года работал в Германии, в знаменитом Bauhaus. Питер Мондриан под воздействием французского кубизма создал оригинальное течение геометрического абстрактивизма. Он создавал абстрактные композиции на плоскости из прямоугольников и квадратов, закрашенных в красный, серый, голубой и желтый цвета, разделенных черным контуром, положив в основу подобных композиций принцип „динамического равновесия”. В свою очередь Тео ван Дусбург призывал к абстрактному искусству, основанному на четких визуальных формах.

Produktīvs apvienības dalībnieks bija arhitekts un mēbeļu projektētājs Gerits Rītvelds. Plaši pazīstams kļuva jau viņa pirmais publiskais darbs – grupas De Stijl ideoloģiju precīzi atspoguļojošs sarkanzils krēsls (1918). Atšķirībā no daudziem citiem funkcionālistiem Rītvelds neuzstāja uz metāla konstrukciju izmantošanu. Piemēram, elegantais krēsls Zig-Zag pilnībā izgatavots no koka.

Продуктивным участником объединения был Геррит Ритвелд, архитектор и проектировщик мебели. Уже первая публичная работa – красно-голубой стул (1918), точно отображающий идеологию группы De Stijl, – получила широкую известность. В отличие от многих других функционалистов, Ритвелд не настаивал на применении металлических конструкций. Например, изящный стул Zig-Zag целиком сделан из дерева.

Vislielāko popularitāti Geritam Rītveldam sagādāja dzīvojamās mājas projekta realizācija Utrehtā (1924). Advokāta atraitne Trīsa Šrēdere māju

Наибольшую известность Герриту Ритвелду принесла реализация проекта жилого дома в небольшом городе Утрехте (1924). Вдова адвоката Трюсс Шредер

 Galdiņš Z-Side. Geralds Sammers. 1936 Столик Z-Side. Геральд Саммерс. 1936

 Tējas galdiņš. Žans Pruvē. 1934 Чайный столик. Жан Пруве. 1934


41

 Krēsls. Džuzepe Pagano. 1938

 Krēsls. Džuzepe Terragni. 1934

Кресло. Джузеппе Пагано. 1938

 Tualetes galdiņš. Robērs Mallē-Stīvens. Туалетный столик. Робер Малле-Стивен.

Стул. Джузеппе Террагни. 1934

 Krēsls. Žans Pruvē. 1930 Кресло. Жан Пруве. 1930

 Krēsls. Robērs Mallē-Stīvens. 1930 Стул. Робер Малле-Стивен. 1930

uzbūvēja par saviem pieticīgajiem ietaupījumiem un, tēlaini izsakoties, „pārcēlās tieši uz Mondriāna dzīvokli”. Šī māja ir taisnstūra bloks, kas veidots no sarežģītām, savstarpēji saistītām plaknēm. Logiem metāla rāmji. Augšējā stāvā izvietotās dzīvojamās telpas sadalītas ar bīdāmiem paneļiem, kas ļauj telpu transformēt. Rītvelda projektēto iebūvēto un pārvietojamo mēbeļu dizaina pamatā ir ģeometriskas formas. Virsmas lielākoties baltas un pelēkas ar ielāsmojumiem melnā krāsā un pamattoņos. UNESCO vispasaules kultūras mantojuma sarakstā iekļautā māja tiek uzskatīta par haiteka arhitektūras priekšteci un De Stijl ideju labāko telpisko iemiesojumu.

построила его на свои скромные сбережения и, образно выражаясь, „переселилась прямо в картину Мондриана”. Дом представляет собой прямоугольный блок, образованный из сложных, взаимопроникающих плоскостей. В окнах стекла вставлены в металлические рамы. Расположенные на верхнем этаже жилые помещения разделены раздвижными панелями, которые позволяют трансформировать пространство. В основу дизайна спроектированной Ритвелдом встроенной и переносной мебели положены геометрические формы. Поверхности в основном окрашены в белые и серые тона с вкраплениями черного и основных цветов. Дом, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, считается предтечей архитектурного хай-тека и лучшим пространственным воплощением идей De Stijl.

Holandiešu idejas atspoguļotas Bauhaus programmā Veimārā un daudzējādā ziņā noteikušas Eiropas dizaina attīstību. Pat mūsdienās holandiešu dizainam ir raksturīgas vienkāršas formas, spilgtas krāsas un noteiktība materiāla pasniegšanā. Grupas De Stijl darbība beidzās ar Teo van Dūsburga nāvi 1931. gadā.

Идеи голландцев нашли отражение в программе Bauhaus в Вeймаре и во многом определили развитие европейского дизайна. Даже сегодня голландскому дизайну свойственны простота форм, яркость цвета и четкость подачи материалов. Деятельность группы De Stijl завершилась c кончиной Тео ван Дусбурга в 1931 году.

 Kompozīcija. Pīts Mondriāns. 1928 Композиция. Пит Мондриан. 1928

 Aizslietnis. Eilina Greja. 1922 Ширма. Эйлин Грей. 1922


42

 Galda lampa. Gerits Rītvelds. 1925

 Galda lampa. Eduards Vilfreds Buko. 1927

 Gaismasķermenis. Gerits Rītvelds. 1920 Regulējams galdiņš. Eilina Greja. 1927

Настольная лампа. Эдуард Вилфред Буко. 1927

Настольная лампа. Геррит Ритвелд. 1925

Светильник. Геррит Ритвелд. 1920

Регулируемый столик. Эйлин Грей. 1927

Кресло. Ле Корбюзье, Пьер Жаннере и Шарлотта Перриан. 1928

Телефонная подставка. Джузеппе Пагано. 1932

Daiļā dzimuma tiesības uz brīvu daiļradi XX gadsimta 20. gados kļuva neapstrīdamas. Par vienu no pirmajām emancipācijas izpausmēm dizaina jomā pilnīgi pamatoti var uzskatīt Eilinas Grejas daiļradi.

Право прекрасного пола на свободное творчество в 20-х годах ХХ века стало неоспоримым. Одним из первых проявлений эмансипации в дизайне с полным основанием можно считать творчество Эйлин Грей.

Īrijā dzimusī dizainere mākslinieciskās izglītības iegūšanu uzsāka Londonā un turpināja Parīzē. Te 1913. gadā viņa piedalījās mākslas izstādēs kopā ar nākamajiem art deco stila dibinātājiem, studēja tekstilmākslu un japāņu lakas glezniecības gudrības. Slavena kļuva ar dekoratīviem panno un paklājiem. Drīz holandiešu grupas De Stijl ietekmē atteicās no apnikušajiem jūgendstila augu valsts ornamentiem un pārgāja uz stingri ģeometriskajām funkcionālisma formām.

Уроженка Ирландии начала художественное образование в Лондоне и продолжила в Париже. Здесь с 1913 года она принимала участие в художественных выставках вместе с будущими основателями стиля ар деко, изучала текстиль и японскую лаковую живопись. Первую известность ей принесли декоративные панно и ковры. Вскоре под воздействием голландской группы De Stijl Грей отказалась от наскучивших растительных орнаментов ар нуво и перешла к строгим геометрическим формам функционализма.

Darbs ar melno laku Eilinu Greju ieinteresēja par mēbeļu un interjeru projektēšanu. Aizslietņos un citos objektos viņa izmantoja melnās lakas apvienojumā ar emaljām un pulētu metālu. Vēlāk dizainere eksperimentēja ar karkaskonstrukcijām. Laikā, kad Marsela Breijere vēl mācījās Bauhaus skolā, bet Lekorbizē vēl nebija saticis savu mūzu Šarloti Periānu, viņa savās mēbelēs metāla rāmjus jau apvilka ar ādu un tekstilijām. Tādi slaveni priekšmeti kā žurnālu galdiņš E-1027 (1926 –1929), krēsls Bibendum (1929) un dīvāns Monte Carlo (1929) pieskaitīti funkcionālisma klasikai.

 Krēsls. Lekorbizjē, Pjērs Žanerē un Šarlote Periāna. 1928

 Telefona paliktnis. Džuzepe Pagano. 1932

 Krēsls Bibendum. Eilina Greja. 1929 Кресло Bibendum. Эйлин Грей. 1929

Работа с черным лаком привела Эйлин Грей к проектированию мебели и интерьеров. В ширмах и других обьектах она изобретательно использовала сочетания черного лака с эмалями и полированным металлом. Позже дизайнер приступила к экспериментам с каркасными конструкциями. В то время, когда Марсель Брейер еще учился в Bauhaus, а Ле Корбюзье еще не встретил свою музу Шарлотту Перриан, она уже сочетала в своей мебели металлические рамы с кожаной и текстильной оббивкой. Такие известные предметы, как журнальный столик E-1027 (1926 – 1929), кресло Bibendum (1929) и диван Monte Carlo (1929), причислены к классике функционализма.

 Grozāms krēsls. Šarlote Periāna. 1928 Вращающее кресло. Шарлотта Перриан. 1928

 Krēsls. Eilina Greja. 1932 Кресло. Эйлин Грей. 1932


43

 Krēsls. Renē Herbsts. 1928

 Krēsls. Gerits Rītvelds. 1927

Стул. Рене Хербст. 1928

Стул. Геррит Ритвелд. 1927

 Krēsls, kura atzveltne šūpojas. Lekorbizjē, Pjērs Žanerē un Šarlote Periāna. 1928

 Krēsls. Ekarts Mateziuss. 1930 Стул. Эккарт Матезиус. 1930

Стул с качающейся спинкой. Ле Корбюзье, Пьер Жаннере и Шарлотта Перриан. 1928

Eilina Greja 1927. gadā sekmīgi nodarbojās arī ar arhitektūru. Pats ievērojamākais viņas projekts ir māja Rivjērā ar nosaukumu E-1027, kas uzskatāmi ilustrēja jaunās arhitektūras tēzes. Tajā pirmo reizi tika izmantota tagad vispārpieņemtā telpas sadalīšana ar aizslietņiem un mobilām šķērssienām.

С 1927 года Эйлин Грей также успешно занималась архитектурой. Самый известный ее проект – жилой дом на Лазурном Берегу под названием Е-1027, ставший наглядной иллюстрацией тезисов новой архитектуры. В частности, здесь впервые был применен ныне общепризнанный принцип деления пространства ширмами и мобильными перегородками.

Dizaina vēstures mācību grāmatās vienprātīgi akcentēts funkcionālisma triumfs Vācijā, Francijā, Holandē un Padomju Savienībā. Taču šis stils strauji attīstījās arī citās valstīs. Piemēram, Ludviga Mīsa van der Roe uzceltā Tugendhata villa Brno (1928 – 1930) dziļi ietekmēja funkcionālisma attīstību Slovākijā. Tur nekavējoties radās ne tikai drosmīgi arhitektūras projekti, bet arī pašu ražotas vieglas mēbeles. Funkcionālisms iedzīvojās Itālijā. Atšķirībā no vācu „kolēģiem” itāļu fašisti ar Musolīni priekšgalā bija labvēlīgi noskaņoti pret jaunu stilu attīstību mākslā. Tāpēc līdz pat Otrā pasaules kara sākumam funkcionālisms tur izpaudās Džuzepes Pagano, Pjero Botoni un citu meistaru darbos, bet pēc kara palīdzēja Itālijai izvirzīties par Eiropas funkcionālisma līderi.

Учебники истории дизайна единодушно расписывают триумф функционализма в Германии, Франции, Голландии и СССР. Между тем этот стиль бурно развивался и в других странах. Например, вилла Тугендхата, возведенная Людвигом Мис ван дер Роэ в Брно (1928 – 1930), оказала огромное влияние на развитие функционализма в Словакии. Tам не замедлили появиться не только смелые архитектурные проекты, но и образцы легкой мебели собственного производства. Функционализм прижился и в Италии. В отличие от немецких „коллег” итальянские фашисты во главе с Муссолини благоволили к развитию новых стилей в искусстве. Посему вплоть до начала Второй мировой войны функционализм пpоявлялся здесь в работах Джузеппе Пагано, Пьеро Боттони и других мастеров, а после войны вывел Италию в лидеры европейского функционализма.

Laika gaitā funkcionālisma estētiskās idejas piedzīvoja nopietnu devalvāciju. Lai atceramies kaut vai bijušās Padomju Savienības plašumus, kas no vienas vietas bija piebāzti ar „mašīnām, kas paredzētas dzīvošanai”… Taču dziļāk ieskatoties aizvadītā gadsimta estētiskajā kontekstā, nevar nejūsmot par to cilvēku drosmi un tālredzību, kas savulaik lika pamatus visa XX gadsimta arhitektūras un dizaina attīstībai.

 Rakstāmgalds. Pjero Botoni. 1930 Письменный стол. Пьеро Боттони. 1930

 Galds. Denhems Maklārens. 1929 Стол. Денхэм Макларен. 1929

С течением времени эстетические воззрения функционализма претерпели серьезную девальвацию. Чего стоят одни лишь просторы бывшего СССР, сплошь и рядом утыканные безликими „машинами для жилья”… Однако вникнув в эстетический контекст прошедшей эпохи, нельзя не восхищаться смелостью и прозорливостью людей, в свое время заложивших основы архитектуры и дизайна всего ХХ века.

 Galds LC-6. Lekorbizjē, Pjērs Žanerē un Šarlote Periāna. 1929 Стол LC-6. Ле Корбюзье, Пьер Жаннере и Шарлотта Перриан. 1929


44

PERSONĪBA / ЛИЧНОСТЬ


45

IMANTA LANCMAŅA PRIEKI UN BĒDAS Радости и печали Иманта Ланцманиса TA MĀ R A B Ļ E S K I N A konomisko likstu un skaļo politiskās elites korupcijas skandālu laikā ir sevišķi vērtīgi tikties ar dziļi tikumisku, kristālskaidru, darbam uzticīgu cilvēku. Tāds ir viņš, Imants Lancmanis, Rundāles pilsmuzeja direktors, Latvijā vienīgais Francijas augstākā apbalvojuma – Goda leģiona ordeņa komandors. Mākslinieks, mākslas vēsturnieks, kultūras mantojumam veltītu grāmatu autors, Francijas festivāla „Pārsteidzošā Latvija” un Latvijas festivāla „Francijas pavasaris” goda prezidents un paralēli – lielā Rastrelli šedevra atjaunošanas darbu pastāvīgais vadītājs. Šķiet, ka atbilstoši savam darbības raksturam viņš nav publiska persona. Taču tieši viņam divas reizes izteikts lūgums balotēties Valsts prezidenta amatam – pirms astoņiem gadiem, kad ievēlēja Vairu VīķiFreibergu, un šovasar, kad par prezidentu kļuva Valdis Zatlers. Abas reizes viņš atteicās: „Par prezidentu ir jāpiedzimst. Tā ir misija. Bet mana dzīve ir veltīta kam citam.”

о времена экономических невзгод и громких коррупционных скандалов политической элиты особенно ценно общение с человеком высоконравственным, кристально честным, преданным делу. Таков он, Имант Ланцманис, директор дворца-музея Рундале, единственный в Латвии командор ордена Почетного легиона, высшей награды Франции. Художник, историк искусства, автор книг о культурном наследии, почетный президент фестиваля „Удивительная Латвия“ во Франции и „Французская весна“ в Латвии и параллельно – бессменный руководитель работ по возрождению шедевра великого Растрелли. По роду своей деятельности он кажется человеком непубличным. Однако, именно к нему дважды обращались с просьбой баллотироваться на пост президента страны – 8 лет назад, когда выбрали Вайру-Вике Фрейбергу, и этим летом, когда президентом стал Валдис Затлерс. Оба раза он отказался: „Президентом надо родиться. Это – миссия. А моя жизнь посвящена другому“.

Šis cits ir Rundāle.

Другое – это Рундале.

…Kad 1964. gadā Mākslas akadēmijas students Imants Lancmanis šeit ieradās kopā ar kursa biedru grupu, te nebija ne miņas no pašreizējā spožuma. Vienā pils spārnā darbojās vidusskola, un starpbrīžos puikas sacentās, kurš ar bumbu precīzāk notrieks kādu griestu veidojumu. Nolupušās un apsūbējušās sienas sen nebija pieredzējušas remontu, jumti bija cauri, mēbeļu un ierasto pils aksesuāru nebija.

…Когда в 1964 году студент Академии художеств Имант Ланцманис пришел сюда с группой однокурсников, здесь не было и признаков нынешнего великолепия. В одном крыле дворца работала средняя школа, и на переменах мальчишки, соревнуясь в меткости, мячом сбивали лепнину с потолков. Повсюду – не знавшие ремонта обшарпанные и закопченные стены, протекающие крыши, полное отсутствие мебели и привычных дворцовых аксессуаров.

Vai jūs ticējāt, ka Rundāli, šo lauku ieskauto pērli, spēsit atjaunot?

Вы верили, что восстановите Рундале, „жемчужину среди полей“?

I. L.: Kopš pirmajām darba dienām mēs par to sapņojām kopā ar Bauskas muzeja direktoru Laimoni Liepu, kuram ir svarīga nozīme Rastrelli pils atjaunošanā. Protams, tie bija tikai sapņi, tāpēc ka naudu restaurācijai nepiešķīra, turklāt runāšana par pili bija aizliegts temats. Šādas „feodālas rotaļlietas” Latvijas laukos neatbilda toreizējā valsts līdera Ņikitas Hruščova garam. Mēs neesam Ļeņingrada. Tikai 70. gados mums piešķīra finanšu līdzekļus, un kopš tā laika restaurācija nav pārtraukta. Iesākumā šķita, ka pils mūs atgrūž, negrib, lai par to rūpētos. Reiz mana nelai-

И.Л.: С первых дней работы мы мечтали об этом вместе с директором Бауского музея Лаймонисом Лиепой, который сыграл огромную роль в становлении дворца Растрелли. Конечно, то были только мечты, потому что денег на реставрацию не выделяли, да и разговоры о нем считались запретной темой. Такие „феодальные игрушки“ в сельской глубинке Латвии были не в духе тогдашнего лидера страны Никиты Хрущева. Мы – не Ленинград. Только в 70-х годах нам выделили финансовые средства, и с тех пор реставрация не прекращается. Вначале казалось, что дворец нас отталкивает, не хочет, чтобы о нем за-

E

В


46

ķe sieva pat jautāja: „Kāpēc pils mūs nepieņem?” Pēc tam kaut kas mainījās, viss sāka virzīties uz priekšu, taču ar milzīgām grūtībām un upuriem. Pirmais direktors kļuva par upuri, un mana sieva arī. Pilij jāatdod pārāk daudz spēka, jāizliek sevi visu. Es nedomāju, vai tas ir labi vai slikti. Gluži vienkārši nespēju iedomāties, ka mana dzīve varētu būt citāda. Mēs atceramies jūsu komandas pašaizliedzīgo darbu pirmajos gados, kad ziemā spaiņos uz grīdas sasala ūdens, bet augšā, sastatnēs, guļot uz muguras, restauratori turpināja apgleznot griestus un atjaunot veidojumus. Darba iedvesmotāji bijāt jūs un jūsu sieva Ieva, kas pilij veltījāt visu savu laiku, talantu, veselību. Šķita, ka nekam citam nekas pāri

ботились. Однажды моя покойная жена даже спросила: „Почему дворец нас не принимает?“ Потом что-то изменилось, все пошло, но с огромными трудностями и жертвами. Первый директор стал жертвой, да и моя жена тоже. Слишком много надо отдавать силы дворцу, выложить себя до конца. Не думаю над тем, хорошо это или плохо. Просто не представляю свою жизнь иначе. Мы помним первые годы самоотверженной работы вашей команды, когда зимой замерзала вода в ведрах на полу, а вверху, лежа спиной на лесах, реставраторы продолжали расписывать потолок и восстанавливать лепнину. Вдохновителем работ были вы и ваша жена Иева, отдававшие дворцу все свое время, талант, здоровье. Казалось, ни на что иное вас не хватит. И вдруг – открытие в отреставрированном


Foto: © Andrejs Zavadskis

nepaliek. Un pēkšņi – restaurētajā zālē tika atklāta jūsu izstāde. Kā tas gadījās, ka sākāt gleznot?

зале вашей выставки. Как получилось, что начали рисовать картины?

I. L.: Labāk būtu jautāt, kāpēc gleznošanu tik ilgi biju pametis novārtā! Es mācījos zīmēt 13 gadus, iesākumā J. Rozentāla vidusskolā, bet pēc tam Mākslas akadēmijas glezniecības nodaļā. Pēdējā kursā sākot strādāt Rundālē, ļoti ilgi domāju, ka visi spēki jāziedo pilij un man nav tiesību gleznot. Taču atteikties no gleznošanas nespēju. Tā ir nepieciešama iekšējam līdzsvaram. Tā ir cita pasaule, kurā ieej un aizmirsti, kas tu pirms tam biji. Es atradu līdzsvaru grūtajā 90. gadu sākuma periodā, kad šķita, pili nāksies atstāt. Valstij nebija līdzekļu tās uzturēšanai, to neapkurināja, un mēs paši cirtām mežā kokus, lai būtu ar ko kurināt krāsnis. Tad arī atcerējos gleznošanu. Sieva šo aizraušanos atbalstīja, un 1999. gadā notika pirmā, bet pērn – otrā personālizstāde.

И.Л.: Лучше спросить, почему так надолго забросил живопись! Я учился рисовать 13 лет, начиная со средней школы имени Я. Розентала, и затем на отделении живописи Академии художеств. Придя на последнем курсе на работу в Рундале, очень долго находился в плену мысли, что все силы должен посвящать дворцу, и право рисовать картины у меня нет. Но отказаться от живописи не смог. Она необходима для внутреннего равновесия. Это другой мир, в который входишь, забывая, кем ты был до этого. Я нашел равновесие в трудный период начала 90-х годов, когда казалось, что нам придется покинуть дворец. У государства не было средств на его содержание, он не отапливался и мы сами валили лес, чтобы растопить печи. Тогда вспомнил живопись. Жена меня поддерживала в увлечении, и в 1999 году прошла первая персональная выставка. В прошлом году – вторая.

Kādi temati jūs saista? Какие темы привлекают? I. L.: Visdažādākie un visnopietnākie, kādi vien var būt. Daudziem tas šķiet dīvaini. Cilvēki domā: ja reiz strādāju pilī, tad mani saista tikai XVIII gadsimts: rokoko, daiļās dāmas, puķes, Mocarta mūzika. Jā, tas viss man patīk. Taču glezniecībā es meklēju pretsvaru ikdienai, ļaujos pārdomām par Laiku, Vēsturi, Likteni. Pateicoties jūsu pūliņiem, talantam un pašaizliedzībai, pils burtiski pacēlusies no drupām.

И.Л.: Разные и самые серьезные, что ни на есть. Многим это кажется странным. Думают, если работаю во дворце, то меня впечатляет только XVIII век: рококо, прекрасные дамы, цветы, музыка Моцарта. Да, все это мне нравится. Но в живописи я ищу противовес будням, размышляю о Времени, Истории, Судьбе. Благодаря вашим усилиям, таланту и подвижничеству дворец буквально восстал из руин.

I. L.: Rundāle – tas ir liktenis. Pati providence mani ir izvēlējusies un piešķīrusi šo lomu daudzu cilvēku ilgu koordinēšanai. Mums ir izveidojies brīnišķīgs kolektīvs. Tajā visi ir cīnītāji, kas pilij ziedojuši vairāk nekā trīsdesmit – četrdesmit gadus.

И.Л.: Рундале – это Судьба. Само провидение выбрало меня и дало эту роль, чтобы скоординировать чаяния многих людей. У нас собрался великолепный коллектив. Они все – подвижники, отдавшие дворцу более тридцати-сорока лет.

Kad zāles bija atguvušas sākotnējo spožumu, tās vajadzēja piepildīt ar priekšmetiem, tāpēc ka nekas nebija saglabājies. Kā tas izdevās?

Восстановив залы в первоначальном великолепии, вам пришлось заполнять их предметами, потому что ничего не сохранилось. Как это удалось?

I. L.: Var uzrakstīt veselu stāstu par to, kā mēs iegādājāmies gleznas un mēbeles, kā kaulējāmies Ļeņingradā un

И.Л.: Можно написать целую повесть, как приобретали картины и мебель, как торговались в Ленинграде и Москве. Как

47


Maskavā. Kā dažkārt lietas uzradās kā likteņa dāvana. Piemēram, hercoga portreti – nevienam nebija pat aizdomu, ka tādi vispār ir.

48

Nesen izsolē hercogienes buduāram nopirkām brīnišķīgu XVIII gadsimta priekšmetu – mazu dīvāniņu, kas sastāv no divām daļām. Sacensībā par tā iegūšanu neviens nepiedalījās, tāpēc nopirkām diezgan lēti un esam ļoti priecīgi. Pat nezinu, vai grūtāk bija agrāk, kad naudas pietika, braucām uz Ļeņingradas muzejiem un meklējām mantas pie privātiem kolekcionāriem, vai tagad, kad naudas ir maz un piedalāmies dažādās izsolēs. No kurienes pils gūst līdzekļus?

 Kalētu muižas klēts pamatakmens likšana. 1830. gada pavasaris. 2005– 2006

I. L.: Daļu no mūsu gada budžeta dod Kultūras ministrija. Taču šī daļa nemitīgi sarūk, tāpēc ka mēs spējam nopelnīt ar katru gadu vairāk. Tagad 60 procentus no budžeta veido pašu līdzekļi, bet 40 procentus mums piešķir. Priecājos, ka darbiniekiem paaugstinātas algas. Bez tā muzeji būtu sabrukuši un visa muzeju darbība izputētu. Un vēl es esmu priecīgs, ka izglābts mūsu parks. Baroka ansamblim tas ir ļoti vajadzīgs. Taču parks „apēd” lielāko mūsu budžeta daļu. Mums bija jāizšķiras – vai nu to likvidēt, vai iegūt valsts atbalstu. Un mēs to saņēmām. Tāpēc varējām pieņemt dārzniekus – apzaļumošanas speciālistus, nopirkt nepieciešamo tehniku, stādus. Rožu stādu vien bija vairāk nekā seši tūkstoši! Ja runājam par naudu eksponātu iegādei un interjeru restaurācijai, to mēs vai nu nopelnām paši, vai to dod sponsori, sākot ar Kurzemes princi Bīronu. Desmito gadu mums palīdz Boriss Teterevs. Pateicoties Aizkraukles bankai, esam atjaunojuši apgleznoto pla-

порой вещи появлялись в виде подарка судьбы. Например, портреты герцога, о которых никто и не подозревал, что они существуют. Недавно на аукционе для будуара герцогини купили великолепный предмет XVIII века – маленький диванчик, состоящий из двух составных частей. В споре за него никто не участвовал, потому приобрели довольно дешево и очень рады. Даже не знаю, труднее нам было раньше, когда имели достаточное количество денег, ездили в музеи Ленинграда и искали вещи у частных коллекционеров, или теперь, когда денег мало и участвуем в различных аукционах? Откуда дворец получает средства?

 Kalētu muižas dienestnieki pozē fotogrāfam klēts priekšā. 1914. gada vasara. 1996 – 1998

И.Л.: Министерство культуры дает часть нашего годового бюджета. Но эта доля все время сокращается, потому что каждый год мы способны зарабатывать все больше. Теперь 60 процентов бюджета – наши средства, а 40 – нам выделяют. Рад, что повысили оклады сотрудникам. Без этого музеи бы рухнули и все музейное дело пошло бы прахом. И еще рад, что спасли наш парк. Он очень нужен для барочного ансамбля. Но парк начал съедать большую часть нашего бюджета. Мы стояли перед выбором – или упразднить его, или получить поддержку от государства. И мы ее получили. Смогли взять садовников-озеленителей, купить необходимую технику, саженцы. Одних только роз высадили шесть тысяч кустов! А что касается денег на покупки экспонатов и реставрацию интерьеров, то их или зарабатываем мы сами, или нам дают спонсоры, начиная с принца Курляндского Бирона. Десятый год нам помогает Борис Тетерев. Благодаря Aizkraukles


fonu hercoga bibliotēkā. Par Eiropas naudu tiek restaurētas pils fasādes, ierīkotas autostāvvietas, rekonstruēti kanāli, dīķis un visa ēkas dzīvības procesu nodrošināšanas sistēma – apkure, ventilācija, kondicionētāji. Gada laikā ir saprātīgi jāizlieto kopsummā vairāk nekā divi miljoni latu. Vai pilī ir telpas, kurās iegriežaties grūtā brīdī? I. L.: Nav. Tāpēc ka es uz visu raugos mazāk emocionāli, bet vairāk kā uz uzdevumu. Kad tiek restaurēta konkrēta telpa, domāju par to, uztraucos, redzu, kāda tā pēc diviem vai trim gadiem izskatīsies. Kad viss ir pabeigts, es jau pievēršos nākamajam objektam. Pagaidām vēl ir vesela virkne telpu, par kurām jādomā. Tagad tāda ir hercoga garderobe, kurai starptautiskajās izsolēs piemeklējam eksponātus. Pagaidām mums ir XVIII gadsimta franču ozolkoka skapis ar kokgriezumiem. Vajadzīga kumode, bet tai – divi svečturi, divas vāzes, biste centrā. Virs tās – glezna, sānos – vienpāra gleznas. Visa baroka stila interjeru iekārtošanas shēma ir sarežģīta tāpēc, ka nevar lietu gluži vienkārši paņemt un nolikt. Ir jāveido simetriskas grupas, un simetrijai vienmēr ir centrālā ass. Vajadzīgs arī tualetes galdiņš, pie kura baronam skuva bārdu, uzlika parūku, viņu pūderēja. Meklēsim, varbūt laimēsies.

 Kolhoznieki Kalētos klēts priekšā. 1950. gada rudens. 1998 – 1999

Mīļākā telpa ir kabinets. Mēs to izveidojām tādu, kāds, ņemot vērā hercoga gaumi, tas būtu varējis būt – galds Čipendeila stilā, pie sie-

banka восстановили живописный плафон в библиотеке герцога. На европейские деньги ведется реставрация фасадов дворца, строятся автостоянки, реконструируются каналы, пруд и вся система жизнеобеспечения здания – отопление, вентиляция, кондиционеры. Всего за год надо разумно израсходовать более двух миллионов латов. Есть ли во дворце комнаты, куда приходите в трудную минуту? И.Л.: Нет. Потому что в какой-то мере я смотрю на все не столь эмоционально, скорее как на задачу. Когда идет реставрация конкретного помещения, я думаю о нем, волнуюсь, вижу перед собой его образ, каким, надеюсь, он будет через год-два. А когда все закончено, я уже обращаюсь к следующему. Пока есть еще целый ряд помещений, о которых надо думать. Теперь – это гардеробная герцога, для которой подбираем экспонаты на международных аукционах. Пока у нас есть французский шкаф XVIII века, резной, из дуба. Нужны комод, к нему два подсвечника, две вазы, бюст в центре. Картина – над ним, по бокам – парные картины. Вся барочная схема устройства интерьеров сложна тем, что нельзя просто взять вещь и поставить. Это всегда симметричные группы, и всегда есть центральная ось симметрии. Нужен и туалетный столик, за которым герцога брили, надевали парик, пудрили. Будем искать, может, повезет. Pašportrets pie Kalētu klēts. 2005. gada ziema. 2005 – 2006

Любимое помещение – кабинет. Мы его создали таким, каким он мог бы быть, учитывая вкус

49


50

 Fragments no gleznas „Dāvana manai sievai“. 1987 – 1989

nām –klusās dabas ar medījumiem, tāpēc ka viņš bija kaislīgs mednieks un labprāt būtu skatījies uz šādām gleznām… Vai vēsturisku interjeru ir grūti veidot? I. L.: Neiedomājami grūti. Jautājums jau nav tikai par priekšmetiem. Pats grūtākais ir izveidot pārliecinošu tēlu. Par vislielāko uzslavu uzskatu cilvēku secinājumu: „Jūsu pils ir dzīvības pilna! Šķiet, ka hercogs tikko kā izgājis.” Var domāt, ka visus šos divsimt gadus pilī viss tā arī ir stāvējis. Īstenībā bija milzīgs pārrāvums. Mēs faktiski visu radījām no jauna. Un esam to izdarījuši diezgan veiksmīgi, ja jau tur esošais netiek uztverts kā abstrakta dekorācija. Jau 60. gados, kad nebija ne mazākās iespējas kaut ko nopirkt ārzemēs, es pārlūkoju dažādu XVIII piļu inventāra sarakstus un izdarīju secinājumus. Izskaitļoju moderna tā laika interjera algoritmu, sapratu, no kā šāds interjers sastāv. Mums par laimi, XVIII gadsimta vidū valdīja noteikts stereotips. Baroka interjerā viss ir ļoti līdzsvarots. Nekā krasa, viss pakļauts galvenajam, ir atkārtošanās un ir ritms. Mēs cenšamies piemeklēt tieši šādām proporcijām, šādam līmenim atbilstošus priekšmetus, kas ir piemēroti attiecīgajai telpai. Gādājam, lai priekšmeti būtu saderīgi, veidotu vienotu ansambli. Kas jūs sarūgtina?

 Vanitas ar balto tauriņu. 2003

I. L.: Visvairāk mani sarūgtina tas, ka Latvijā pazudusi izpratne par to, kas ir gods. Cilvēki nodevušies grēгерцога – стол в стиле Чиппендейла, на стенах – натюрморты с дичью, потому что он был страстным охотником и с удовольствием рассматривал бы такие картины… Создавать исторический интерьер трудно? И.Л.: Неимоверно. Это вопрос не просто предметов. Самое сложное – связать образ, чтобы он был убедительным. Для меня самая большая похвала, когда люди говорят: „Какой у вас живой дворец! Кажется, герцог только что вышел“. И можно подумать, что эти двести лет все во дворце так и стояло. Нет. Был огромный перерыв. Мы практически все создали заново, и довольно удачно, если он не воспринимается умозрительной декорацией. Еще в 60-х годах, когда возможности покупать за рубежом не было и в помине, я пересматривал инвентарные списки разных дворцов XVIII века и делал выводы. Вывел алгоритм модного интерьера того времени, понял, из чего он складывается. К нашему счастью, в середине XVIII века они были стереотипны. В барочном интерьере все очень уравновешено. Ничего резкого, все подчинено главному, есть повторы и есть ритм. Мы стараемся подобрать предметы именно таких пропорций, такого уровня, которые подходят данному помещению. Стараемся, чтобы предметы сочетались между собой, создавая общий ансамбль. А что вас огорчает? И.Л.: Больше всего меня огорчает, что сейчас в Латвии отсутствует понятие чести. Люди погрязли в пороках, взяточничестве, коррупции. Полностью отсутствует чувство собственного досто-


kiem, kukuļņemšanai, korupcijai. Pietrūkst godprātības. Ja cilvēks priecājas, ka par kukuļa veidā iegūto naudu nopircis mašīnu vai vasarnīcu, tas ir briesmīgi! Kā viņi spēj dzīvot, ja paši sevi neciena? Un šādu cilvēku ir daudz, un tas manī rada tādu pretīgumu, ka dažkārt nespēju strādāt. Vēl sarūgtina žūpība. Atklāti sakot, man šo cilvēku ir žēl. Var jau ilgi uzskaitīt visu slikto, taču visbēdīgākais ir tas, ka pietrūkst morālā pamata. Sabiedrība sabrūk. Nav redzama baznīcas loma, bet tieši baznīca varētu sabiedrību cementēt vai vismaz radīt bailes no sabiedrības nosodījuma. Daudziem ir pilnīgi vienalga, ko par viņiem domā. Ja ne baznīca, ne laikabiedri sabiedrībai neizvirza morālos kritērijus, ja nav bail, ka neviens jums nesniegs roku, tad sabiedrībā kaut kas nav kārtībā. Cilvēki vadās pēc tā, kas viņiem ir un kas nav izdevīgi. Tagad top mans gleznu cikls „Karš un revolūcija”. Ļoti bieži pēc šādiem satricinājumiem sabiedrībā sākas pacēlums, triumfē ideāli, taču uzplaukuma posmi ir ļoti īsi. Pēc tam viss slīd uz leju, bet virspusē uzpeld cilvēka dabas netīrumi, un visu noteic zemiskie instinkti, tie sabiedrības slāņi, kas tiecas pēc varas un naudas. Karš, protams, ir ļaunums. Un ir labi, ka 1991. gadā viss noritēja bez asinsizliešanas. Bet, no otras puses, tas noveda pie tā, ka tautai nebija katarses brīža, sabiedrība nesaliedējās, nesaņēma atdzimšanas impulsu. Ar padomju laika netikumiem mēs iegājām kapitālistiskajā pasaulē. Un cerību piepildījums pārtapa par vilšanos…

 Asaru diena (Sievas portrets). 1999

 Princese Elīzabete Bīrona. Imanta Lancmaņa portrets. 2004

инства. Если человек радуется, что на взятку купил машину или дачу, это ужасно! Как они могут жить, если не уважают себя? А таких людей много, и это вызывает во мне такое чувство отвращения, что порой не могу работать. Еще печалит пьянство. Скажу откровенно, мне жаль этих людей. Перечислять плохое можно долго, но самое грустное – отсутствие моральных устоев. Общество рушится. Не видно роли церкви, которая могла бы цементировать общество и внушить ему, по крайней мере, боязнь общественного позора. Многим все равно, что о них думают. А если нет в обществе моральных критериев ни со стороны церкви, ни со стороны современников, если нет опасности, что вам не подадут руку, тогда в обществе что-то очень плохо. Люди начинают исходить из того, что им выгодно, а что нет. Сейчас работаю над циклом картин „Война и революция“. Очень часто после таких потрясений в обществе наступает подъем, торжествуют идеалы, но периоды расцвета очень коротки. Потом все идет вниз, а наверх поднимается то грязное, что есть в человеческой натуре, и всем заправляют низкие инстинкты, те слои общества, которые стремятся только к власти и деньгам. Война, безусловно, зло. И хорошо, что в 1991 году все прошло бескровно. Но, с другой стороны, это привело к тому, что у народа не было момента катарсиса, общество не сплотилось, не получило импульс возрождения. С пороками советского периода мы вошли в мир капиталистический. И сбывшиеся надежды стали разочарованием…

51


За праздничным столом

PIE SVĒTKU GALDA

52 Foto: © Mondadori


53


54


55


56

DIZAINS / ДИЗАЙН

Māja, kurā var dzīvot Дом, в котором можно жить TA MĀ R A B Ļ E S K I N A

Pēc senas tradīcijas Abitare il Tempo ietvaros vairāki itāļu dizaineri parādīja no viņu viedokļa ideālu māju. Tās bija radošas instalācijas, kurās dizaineri, ļaujot vaļu fantāzijas lidojumam, veidoja objektus, kuri vairāk piesaistīja skatienu, bet mazāk raisīja vēlēšanos piedāvātajos interjeros dzīvot. Tagad visi projekta dalībnieki, kā norunājuši, rādīja mājas, kurās patiešām gribas dzīvot. По давней традиции в рамках Abitare il Tempo несколько итальянских дизайнеров показали жилье, идеальное с их точки зрения. Подобные инсталляции часто базировались на креативности, когда дизайнеры, следуя дерзновенному полету фантазии, возводили объекты, способные больше притягивать взор, чем вызывать желание жить в предлагаемых интерьерах. Сейчас все участники проекта, словно сговорившись, представили дома, где действительно хочется жить.

Viens no slavenajiem Itālijas arhitektiem un dizaineriem Etore Močeti par savu ideālo māju uzskata tādu mājokli, kurā iemiesots „Sapnis par tropiem”. Par pamatu ņemta parasta māja ar baltu ādu pārvilktām mīkstajām standartmēbelēm, vienkāršu pusdienu galdu un metāla karkasa krēsliem. Taču plānais aizkars virs gultas, kas atgādina moskītu tīklu, savvaļas dzīvnieku ādām apvilktie spilveni, senlaicīgā ceļojumu lāde, dekoratīvās ķēdes, izteiksmīgie savannas iemītnieku „porteti” – tas viss neviļus rosina iztēli, vēsta par tāliem ceļojumiem un reālu vai iluzoru piedzīvojumu romantiku… Один из ведущих итальянских архитекторов и дизайнеров Этторе Моччетти свой идеальный дом видит как воплощение „Мечты о тропиках“. За основу взят вполне обычный дом со стандартной мягкой мебелью, обтянутой белой кожей, простым обеденным столом и современными стульями на металлическом каркасе. Но легкий полог над кроватью, напоминающий сетку от москитов, подушки, обтянутые шкурами диких зверей, „старинный“ сундук для путешествий, декоративные цепи, выразительные „портреты“ обитателей саванны – все невольно будит воображение, говорит о дальних странствиях и романтике приключений, то ли реальных, то ли иллюзорных…


57

Instalācijā „Romeo un Džuljeta” ievērojamais arhitekts un dizainers Luka Skačeti kopā ar Stefano Kaļči Novati un Sofiju Rollo apvienojuši tradīcijas un novatorismu. Viņa uztverē visi ideālas mūsdienu mājas priekšmeti pirmām kārtām ir funkcionāli. Stingrām ģeometriskām formām atbilstošās mēbeles, atturīga krāsu gamma, dabiskie materiāli – viss ir organisks un ekoloģisks, pilnībā atbilst aktuālajām Eiropas interjera tendencēm. Īpašu uzmanību Luka Skačeti veltījis apgaismojumam. Piekaramas lampas ar abažūriem, stāvlampas, punktveida gaismas avoti, grīdas lampas – izkārtotas gan pa vienai, gan grupās – apgaismo telpas daļu un reizē pašas ir kopumā atturīgā interjera dekoratīvs akcents. Šķiet, ka no šī atturīguma un zināma masīvuma strāvo viduslaiku gars, tā atmosfēra, kad Veronā dzīvoja un mīlēja Šekspīra traģēdijas varoņi. Starp citu, Džuljetas māja ar burvīgo pagalmiņu un balkonu ir saglabājusies līdz pat šim laikam netālu no kompleksa, kur tradicionāli notiek izstāde Abitare il Tempo.

В инсталляции „Ромео и Джульетта“ известный архитектор и дизайнер Лука Скаччетти совместно со Стефано Кальчи Новати и Совией Ролло соединил традиции и новаторство. В его видении идеального современного дома все предметы прежде всего функциональны. Мебель строгих геометрических форм и линий, сдержанная цветовая гамма, натуральные материалы – все органично и экологично, в полном соответствии с актуальными тенденциями европейского интерьера. Особое внимание Лука Скачетти уделил освещению. Подвесные лампы под абажурами, бра, точечные источники, напольные светильники – одиночные и собранные в группы они освещают часть пространства и одновременно сами являются декоративным акцентом в общем-то сдержанного интерьера. Кажется, что эта сдержанность и некоторая массивность предметов навеяны духом средневековья, когда в Вероне жили и любили герои шекспировской трагедии. Кстати, дом Джульетты с прелестным двориком и балконом сохранился до сих пор, совсем неподалеку от комплекса, где традиционно проходит выставка Abitare il Tempo.


58

Kompānijas Bestetti Associati dizaineriem projektā Take Care of You baltā grīda kalpo līdzīgi kā māksliniekiem audekls. Uz tās viņi veido mūsdienu ideālās mājas telpu, kur savijas avangards un klasika. Tur ir daudz gaisa, liels plašums un, šķiet, pavisam maz mēbeļu. Taču šī māja ir savā veidā stilīga, skaista un ērta. Krēsli un dīvāni viesistabā ir gatavi pieņemt daudz viesu. Lai nekas netraucētu sarunāties, televīzijas panelis noslēpts aiz bīdāmām konsoles durtiņām. Ēdamistabā uz izliektajām galda kājiņām, plūstošajām krēslu līnijām un kamīna portāla veidojumiem savu iespaidu atstājusi neoklasika; guļamistabā valda minimālisms, kas licis atteikties pat no garderobes durvīm, un tādēļ plaukti atstāti vaļēji. Virtuvē un vannasistabā – pilnīgs uz ergonomiku balstīts praktiskuma triumfs.

Для дизайнеров компании Bestetti Associati в проекте Take Care of You белый пол, словно холст для художника, на котором они создают пространство современного идеального дома, где переплетаются авангард и классика. В нем много света, простора и, кажется, совсем немного мебели. Но она по-своему стильна, красива и удобна. Кресла и диваны в гостиной готовы принять немалое количество гостей, а чтобы ничто не мешало беседе, телевизионная панель скрыта за раздвижными дверцами консоли. В столовой изогнутые ножки стола, плавные линии кресел и лепнина на портале камина несут печать неоклассики; в спальне господствует минимализм, упразднивший даже дверцы в открытых полках гардероба. Кухня и ванная – подлинный триумф практичности, основанный на эргономике.


59

Ievērojamā dizainera Lorenco Bellīni (instalācija Viaggiando Nella Memoria) ideālo māju var izveidot visur – gan karstajos tropos, gan lielpilsētā. Tiesa, tādā gadījumā vairākas sienas nāksies aplīmēt ar fototapetēm, lai radītu okeāna krastā aizvadāmas atpūtas ilūziju. Viss pārējais ir viegli sasniedzams: lakoniskas modernas mēbeles ar koloniālā stila detaļām, dekoratīvas afrikāņu

vāzes, bagātīgā tropu augu valsts. Un papildus vēl izsmalcināts kolorīts: dominē dažādas krāsas – no pienbaltas līdz tumšbrūnai ar papildinājumiem. Par akcentu kalpo violeti drapējumi, kas telpām piešķir zināmu teatrālumu. Turklāt tiek saglabāta sajūta par tuvību dzīvajai dabai, kas noskaņo uz relaksāciju, piešķir spēku un pārliecību, ka ar ikdienas problēmām viegli tiksit galā.

Идеальный дом известного дизайнера Лоренцо Беллини (инсталляция Viaggiando Nella Memoria) можно создать где угодно – и в жарких тропиках, и в Большом городе. Правда, в этом случае придется ряд стен оклеить фотообоями, чтобы создать иллюзию отдыха на берегу океана. Все остальное вполне доступно: лаконичная современная мебель с вкраплением деталей колониального стиля, декоративные африканские вазы, буйная тропическая растительность. Плюс – изысканный колорит: господствуют цвета от молочно-белого до темнокоричневого с дополнением, в качестве акцента, лиловых драпировок, придающих помещениям определенную театральность. При этом сохраняется ощущение близости к живой природе, что располагает к релаксации, придает уверенность и силы, чтобы легко справляться с повседневными проблемами.


60

Balta, sarkana, melna, zeltaina – tās ir galvenās Lukas Skačeti un Sofijas Rollo instalācijas La Casa Del 12º Taccuino krāsas, kas mājas ārienei piešķir teatrālu svinīgumu. Turklāt jūtams ieaijājošs komforts, ko rada gan rūpīgi piemeklētās detaļas un priekšmeti, gan plānojums. Piemēram, kamīns tradicionāli tiek uzskatīts par viesistabai piederošu, bet šeit tas ievietots relaksācijas istabā, kas atrodas blakus plašajai vannasistabai.

Белый, красный, черный, золотой – основные цвета инсталляции La Casa Del 12º Taccuino Луки Скаччетти и Софии Ролло, которые внешне задают дому театральную торжественность. И при этом явственно ощущается убаюкивающий комфорт, создаваемый как тщательной выверенностью деталей и предметов, так и планировкой. К примеру, камин традиционно считается принадлежностью гостиной, а здесь он установлен в комнате релаксации, примыкающей к просторной ванной комнате.


61

Karlo Kolombo ideālā māja būvēta no formas ziņā ļoti vienkāršiem, bet labi izstrādātiem un no augstvērtīgiem dabiskiem materiāliem darinātiem elementiem, kas interjerā rada greznuma atmosfēru. Katrā detaļā jūtama dizainera mīlestība pret melnbalto gammu, kuru viņš atšķaida ar brūniem koka toņiem.

Идеальный дом Карло Коломбо выстроен из элементов очень простых по форме, но утонченных, хорошо проработанных и сделанных из высококачественных натуральных материалов, что сразу придает интерьеру атмосферу роскоши. В каждой детали чувствуется любовь дизайнера к черно-белой гамме, которую он разбавляет коричневыми оттенками дерева.


62

Roberto Semprīni paliek uzticīgs pats sev, kad savas ideālās mājas (instalācija More is More) veidošanā joprojām meklē estētisko līdzsvaru starp priekšmetiem, krāsu un apjomu. Balta grīda, krēsli no baltas un melnas ādas, pagarināti cilindrveida gaismasķermeņi no kristāla piekariņiem, virtuvē – iebūvētas koka mēbeles ar dabisku svītrotu rakstu. Un – piekaramie griesti, kuros atspoguļojas viss rokām darinātais krāšņums, pastiprinot šīs ideālās dzīves vides iluzoro iespaidu.

Роберто Семприни остается верен себе, когда, создавая пространство своего идеального дома (инсталляция More is More), по-прежнему ищет эстетическое равновесие между предметами, цветом и объемом. Белый пол, кресла из белой и черной кожи, удлиненные светильники-цилиндры из хрустальных подвесок, на кухне – встроенная мебель из натурального дерева с естественным рисунком в полоску. И – натяжные потолки, в которых отражается все рукотворное великолепие, увеличивая впечатление иллюзорности этой идеальной среды обитания.


63

Mauricio Diranti mākslinieciski elegantā māja La Casa Egotica rada askētisku iespaidu gan mīkstajās mēbelēs un dekora priekšmetos dominējošās melnbaltās krāsas, gan iebūvēto mēbeļu un sienas paneļu dēļ. Tie droši noslēpj visdažādākos mājturības piederumus, apģērbus un daudz citu lietu, kas ir jebkuras mājas neatņemama sastāvdaļa. Mauricio Diranti ir dizainers, kas daudz un raženi strādā sanitārtehnikas industrijā. Šim projektam viņš radījis formas ziņā ļoti neparastu izlietni un krānus, kas organiski iederas viņa avangardiskās mājas veidolā.

Художественно-изысканный дом La Casa Egotica Маурицио Дюранти производит впечатление аскетичности, как по причине доминирующей бело-черной гаммы мягкой мебели и предметов декора, так и за счет встроенной мебели и стеновых панелей. Они надежно скрывают всевозможную домашнюю утварь, одежду и множество иных вещей, составляющих неотъемлемую часть любого жилого дома. Маурицио Дюранти – дизайнер, много и плодотворно работающий в индустрии сантехники. Для этого проекта он создал очень необычные по форме раковину и краны, которые органично вписываются в облик его авангардного дома.


64

INTERJERS / ИНТЕРЬЕР


65

ANNA DMITRIJEVA

21. STĀVĀ Н А 21  О М Э ТА Ж Е Kompānijas Royal Baltica dizaina biroja vadītāja un vadošā speciāliste Katerina Berge un Karina Iļjina Руководитель и ведущий специалист дизайнерского бюро компании Royal Baltica Катерина Берге и Карина Ильина

nterjeru dizaineres Katerina Berge un Karina Iļjina meistarīgi pārvalda visdažādāko stilu valodu. Viņas pārzina klasicisma, eklektikas, modernās mākslas izteiksmes līdzekļus. Katerina un Karina vienlīdz artistiski izmanto baroka un konstruktīvisma stilistiku. Tik plašu diapazonu sniedz dizainera praksē uzkrātā pieredze, kā arī daudzpusīgās teorētiskās zināšanas: Katerina Berge beigusi Rīgas Dizaina skolu un tagad iegūst otru augstāko izglītību public relation sfērā, bet Karina Iļjina pēc tās pašas Rīgas Dizaina skolas beigšanas pilnveidoja savas zināšanas Eiropas Dizaina institūtā Milānā.

I

FOTO: © Yeko www.yeko.lv

изайнеры интерьеров Катерина Берге и Карина Ильина мастерски владеют языком самых различных стилей. Им подвластны выразительные средства классицизма, эклектики, модерна. Катерина и Карина одинаково артистично „играют” в стилистике барокко и конструктивизма. Такой широкий диапазон возможностей дает опыт, наработанный за годы дизайнерской практики, а также разносторонние теоретические знания: Катерина Берге закончила Рижскую школу дизайна и теперь получает второе высшее образование в сфере public relation, а Карина Ильина после окончания той же Рижской школы дизайна три года совершенствовала свои знания в Институте Европейского Дизайна в Милане.

Д

Nelielo penthausu kādas Imantas jaunceltnes (projekts Solaris) 21. stāvā viņas iekārtojušas lakoniskā vīrišķīgā stilā. Pareizāk sakot, vīriešu teritorija ir visa sabiedriskā zona ar integrēto virtuvi. Tā ieturēta monohromā gammā ar nelieliem silto zemes toņu ielāsmojumiem un vienotā stilistiskā risinājumā, kura konceptuālais pamats ir taisnstūris: metāla joslas grīdu sadala taisnstūros, ar izteiktajām regulārajām līnijām uz baltās sienas izceļas tumšās virtuves korpusa mēbeles, ar bezkompromisa konstruktīvismu – hromētais krāns virtuvē, dekoratīvās taisnstūra sienu un griestu nišas telpu sadala ar gaismēnām. Pat tēraudpelēkie drapējumi romiešu stilā logus sazīmē pareizos četrstūros. Metāls interjerā ir vēl viens dominējošs, patiesi vīrišķīgs akcents. Metāla cokols un virtuves furnitūra sasaucas ar metāliskajām krēslu kājām, matēti spīd grīdlīstes, kas apjož visu telpu, pat rozetes ir izgatavotas no metāla. Āda, stikls un tumšs koks pastiprina „jan” telpā. Kontrasti, ritmiskās līnijas, gaismas rotaļa telpai piešķir dinamismu.

Небольшой пентхаус на 21-м этаже одной из новостроек в Иманте (проект Solaris) выполнен ими в лаконичном мужском стиле. Вернее, территорией мужчин в ней является вся общественная зона с интегрированной кухней. Она решена в монохромной гамме с небольшими вкраплениями теплых „земляных“ тонов и едином стилистическом ключе, основной концептуальной единицей которого является прямоугольник: металлические полосы разделяют пол на прямоугольники, жесткими регулярными линиями выделяется на белой стене темная корпусная мебель кухни, бескомпромиссным конструктивизмом отличаются блестящий хромированный кран на кухне, декоративные прямоугольные ниши на стенах и потолке дробят помещение светотенями. Даже серо-стальные римские драпировки расчерчивают окна на правильные четырехугольники. Металл является еще одним доминирующим, истинно мужественным акцентом в интерьере. Металлический цоколь и фурнитура кухни перекликаются с металлическими ножками стульев, матово поблескивает плинтус, опоясывающий все помещение, даже розетки, и те выполнены из металла. Кожа, стекло и темное дерево усиливают „ян“ в пространстве. Контрасты, ритмичные линии, игры света придают ему динамизм.

Vienotu nepareizas formas telpu, ko slīpi nogriež panorāmas siena ar četriem logiem, divās zonās sadala matēta stikla durvis, kas kalpo kā šķērssiena. Šis gan funkcionālais, gan vienlaicīgi dekoratīvais elements harmoniski

Единое помещение неправильной формы, срезанное наискось панорамной стеной с четырьмя окнами, поделено на две зоны дверью-перегородкой из матового стекла. Этот одновременно и функциональный, и декоративный элемент гармонично вписывается в интерьер


66


67

iederas interjerā un telpu „nesagriež”, ļaujot mājīgo viesistabu ar mājas kinozāli izolēt no tehnoloģiskās ēdamistabas telpas, kā arī saglabā brīnišķīgo pilsētas panorāmu, kas paveras no 21. stāva augstumiem. Tumšā koka grīda, viesistabas stūra dīvāns, kas pārvilkts ar velūru siltā piena krāsā, un mīkstais garspalvainais vilnas paklājiņš interjera racionālismam piešķir siltumu. Izpildot pasūtītāja vēlmi, interjerā nav neviena gaismasķermeņa. Maigā izkliedētā gaisma, kas piepilda telpu, plūst no avotiem, kas apslēpti и не „режет“ пространство, позволяя изолировать уютную гостиную с домашним кинозалом от технологичного пространства столовой, а также сохраняет изумительную панораму города, открывающуюся с высоты 21-го этажа. Темный деревянный пол, велюровая цвета топленого молока обивка углового дивана в гостиной и мягкий шерстяной коврик с длинным ворсом вносят тепло в холодный рационализм интерьера. По желанию заказчика в интерьере нет ни одного светильника. Приглушенный рассеянный свет, которым залито помещение, дают


68


69

sienu nišās un ap piekaramajiem griestiem, kurus visā perimetra garumā apjož gaismas josliņa. Ēdamistabā griestu nišā iebūvētie gaismas avoti apgaismo galda zonu. Par ēdamistabas galveno dekoratīvo elementu kalpo siena ar piecām apgaismotām nišām. Sienas apdarei izmantots nelīdzens dekoratīvs apmetums, kas rada faktūru rotaļu – balts uz balta. Vannasistabā turpināts atturīgi vīrišķīgais temats – paralēlas līnijas, monohromā gamma, stikls un metāls.

в основном источники, скрытые в нишах на стенах и вдоль навесного потолка, который по периметру всего помещения опоясан полоской мягкого света. В столовой встроенные источники света в потолочной нише освещают зону стола. Главным декоративным элементом столовой служит стена с пятью освещенными нишами, отделанная шероховатой декоративной штукатуркой, создающей игру фактур – белое на белом. В ванной продолжена сдержанно-мужская тема – параллельные линии, монохромная гамма, стекло и металл.


70


71

SIA “Royal Baltica” Vaidavas 6, k. 3-25, Rīga Tālr.: 67817102, fakss 67817103 Mob.: 29390780, 26053751 www.royalbaltica.com

Priekštelpā iebūvēta skapja tonētās spoguļdurvis vizuāli paplašina telpu. Vītņu kāpnes pa grīdu un griestiem apjož gaismas avoti, bet to klusinātie atspulgi rada noslēpumainu kamernoskaņojumu. Antracīta krāsas grīda kontrastē ar baltajām sienām. Kāpnes ved uz jumta terasi, no kuras paveras pasakains skats uz pilsētu.

В прихожей тонированная зеркальная дверь встроенного шкафа зрительно расширяет пространство. Приглушенные отражения источников света, опоясывающих по полу и потолку винтовую лестницу, создают камерное и таинственное настроение. Пол антрацитового цвета контрастирует с белыми стенами. Лестница ведет на открытую террассу на крыше, откуда открывается великолепный вид на город.

Tikai guļamistabas intīmajā telpā noteicēja ir saimniece. Te jūtams maigs un silts sievišķīgums: drapējumi medus, krējuma un okera tonī, gaiša koka grīdas un mēbeles.

Только интимное пространство спальни отдано на откуп хозяйке. Здесь царит мягкая и теплая женственность: медовые, сливочные и охристые оттенки драпировок, полы и мебель из светлого дерева.

Mūsdienīgais un dinamiskais dzīvokļa interjers atspoguļo saimnieku – jauna pāra – garu. Minimālistisko pieeju stilistikai līdzsvaro dizaineru centieni tajā saglabāt funkcionālo komfortu.

В целом современный и динамичный интерьер квартиры отражает дух хозяев – молодой пары. Минималистский подход к стилистике уравновешивается стремлением дизайнеров сохранить в нем функциональный комфорт.


72

INTERJERS / ИНТЕРЬЕР


DZINTRA RIMŠĀNE

Kamīnu mākslinieciskais formāts ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФОРМАТ КАМИНОВ

irms gada atklāto kamīnu salonu Elements var pielīdzināt savdabīgai mākslas galerijai. Tās kolekcijā apkopoti stilistiski atšķirīgi kamīni – katrs ar savu raksturu un vēstījumu. Bet interjera kontekstā tie vizuāli pārtop par lielformāta gleznām, kas uzrunā skatītāju.

ткрытый год назад салон каминов Elements можно приравнять к своеобразной художественной галерее. В ее коллекции представлены отличающиеся по стилю камины – каждый со своим характером и историей. Но в контексте интерьера они визуально превращаются в картины большого формата, которые „обращаются“ к зрителям.

Salona interjera autore − dizaina studijas Neoklasika galvenā māksliniece, arhitektu biroja Lauku dzīve interjera dizainere Karīna Ābiķe ar savu radošo komandu.

Дизайнер интерьера салона – главный художник дизайн-студии Neoklasika, дизайнер интерьера архитектурного бюро Lauku dzīve Карина Абике со своей творческой командой.

Tālivaldis Pētersons – pasūtītāja pārstāvis, kurš jau daudzus gadus darbojas kā kamīnu dizainers un joprojām ģenerē netradicionālas dizaina idejas, stāsta, ka salonā vēlējies radīt vidi, kur katru objektu varētu skatīt tam atbilstošā interjerā. Interjera dizaina autore Karīna Ābiķe atzīst, ka uzdevums bija diezgan sarežģīts, jo nācās meklēt risinājumu, kā vienā telpā sastrukturēt un eksponēt apjoma, materiālu un arī dizaina ziņā ļoti atšķirīgus kamīnus. Plānojums tika veidots stilistiski vienotās kabatās, un telpas ideja uztverama kā interjera fragmentu kolāža ar ļoti harmonisku kopējo tēlu.

Представитель заказчика Таливалдис Петерсонс, работающий уже многие годы дизайнером каминов, рассказывает, что в салоне хотели создать атмосферу, в которой каждый объект можно было бы увидеть в соответствующем для него интерьере. Автор дизайна интерьера Карина Абике признает, что задание оказалось довольно сложным, потому что необходимо было найти решение, как в одном помещении собрать и экспонировать камины, очень отличающиеся по размеру, материалу и дизайну. Планировка была создана в виде стилистически единых „карманов“ таким образом, что помещение воспринимается как коллаж из фрагментов интерьеров, которые создают общий гармоничный образ.

Karīna ir pārliecināta, ka vieglāk ir uztvert kamīnu savienojumā ar plakni, jo tas rosina cilvēka iztēli. Pat viskonservatīvākajiem salona apmeklētājiem standartizētais priekšstats par tradicionālo kamīnu, tā tēlu un funkcijām šeit ātri vien mainīsies.

Карина Абике уверена, что легче воспринимать камин в соединении с плоскостью, так как это пробуждает воображение человека. Даже у самых консервативных посетителей салона стандартное представление о традиционном камине, его образе и функциях здесь быстро изменится.

P

 Karīna Ābiķe

Foto: © Ints Lūsis

О

73


74

Salona funkcionālo plānojumu nosacīti var iedalīt trīs zonās. Ekspozīcijas halle pie salona ieejas ir vienīgā telpa ar dabisko dienas apgaismojumu, un tā organiski sapludināta ar klientu uzņemšanas un darba zonu, bet telpas dziļumā izvietojusies ekspozīcijas daļa ar daudzajām nišām. Interjera kopējā tonalitāte ieturēta izsmalcinātā pelēkā gammā, kur vēsie toņi lielajos laukumos spēlē pret silti bēšīgajiem. Interjera fragmenti un nišas savstarpēji nekonkurē, bet vizuāli viens otru papildina. Kopējais salona tēls atstāj dzidruma un harmonijas iespaidu, tā pēcgarša raisa Функциональный план салона условно можно разделить на три зоны. Экспозиционный холл у входа в салон – единственное помещение с естественным дневным освещением, и оно органично сливается с зоной приема клиентов и рабочей зоной, а в глубине разместилась часть экспозиции с нишами. Общая тональность интерьера выдержана в изысканной серой гамме, где прохладные тона на больших площадях взаимодействуют с теплыми бежевыми. Фрагменты интерьера и ниши не конкурируют между собой, визуально дополняя друг друга. Общий образ салона оставляет впечатление прозрачности и гармонии, ассоциирующееся с ранним летним


75


76


77

asociācijas ar agru vasaras rītu īsi pirms saullēkta un tikko jaušamu dūmaku. Nesteidzīgi klīstot pa salonu, pārņem iekšējs miers. Arī salona īpašnieki atzīst, ka vairāki klienti, kas atnākuši pirmo reizi, nesteidzas doties projām, bet labprāt uzkavējas ilgāk kādā no sev tīkamākajiem stūrīšiem. Salona ekspozīcijā pārstāvēti dažādi stili: klasika un jūgenda motīvi, no šūnakmens veidotie rustikālie kamīni, askētisks minimālisms, bet pretstatā tam − salona ekscentriskākais objekts, autordarbs, kas radīts, iedvesmojoties no Antonio Gaudi vizuāli sarežģītās Segrada Familia katedrāles arhitektūras motīviem. Kamīna

утром незадолго до восхода солнца и со слегка заметной дымкой. Когда неспешно бродишь по салону, возникает ощущение внутреннего покоя. Даже владельцы салона признают, что некоторые клиенты, которые пришли в первый раз, не спешат уйти, а охотно задерживаются в каком-то из уголков, особо приятном для них. В экспозиции салона представлены камины в различных стилях: в классике и югендстиле. Представлены и камины в аскетическом минимализме. Самый эксцентричный объект салона – камин работы Таливалдиса Петерсонса и Эрика Чодарса, на создание которого их вдох-


78


79

Dizaina studija Neoklasika Brīvības iela 139, Rīga Tālr.: 67371586, 67371587 www.archinteri.lv

mākslinieciskā dizaina autori − Tālivaldis Pētersons un Ēriks Čodars.

новили необычные архитектурные формы собора Segrada Familia Антонио Гауди.

Interjera īpašā odziņa ir sienu mākslinieciskās apdares – būtībā unikālas autortehnikas, kas katram kamīna modelim piešķir pilnīgi jaunu raksturu. Bet atsevišķo interjera saliņu noskaņas papildina īpaši izmeklēti aksesuāri – gleznu rāmji (galerija Pedants), moderni svečturi, galda lampas un arī mākslinieciski stikla trauki. Salona vide rosina domāt un iztēloties. Un paplašināt katram savu radošo apvārsni.

Изюминка салона – художественная отделка стен, по сути уникальная авторская техника, которая каждой модели камина придает абсолютно новый характер. А особое настроение интерьерного островка дополняют изысканные аксессуары: картинные рамы (галерея Pedants), подсвечники, настольные лампы и художественная посуда из стекла. Атмосфера салона побуждает размышлять и фантазировать. И расширять свой творческий кругозор.


80

INTERJERS / ИНТЕРЬЕР


81

Klasika mūsdienīgā „iesaiņojumā” Классика в современной „упаковке“ ietumlietuvas rūpniecības un finanšu korporācijas biroju ēkas tonētā stikla fasāde no ielas puses izskatās visnotaļ tradicionāla, taču, ieejot hallē, parastuma iespaids pazūd. Iemesls ir Eduarda Bitauta (Klaipēda, Lietuva) izstrādātais nestandarta noformējums.

R

 Eduards Bitauts un Ramūne Andrijauskaite

Dizaineri Eduards Bitauts un Ramūne Andrijauskaite bija iecerējuši izveidot interjeru, kas ne morāli, ne fiziski nenovecotu. Tāpēc priekšroku deva nevis modernajiem tehniskajiem paņēmieniem, bet klasiskajiem mākslinieciskajiem risinājumiem un niansēm. Viņi atteicās no tādām tagad modernām noformējuma tendencēm kā aizraušanās ar pārlieku stiklojumu un nerūsoša tērauda konstrukcijas. Neiekārtoja birojiem tipiskos iekarināmos griestus, pie logiem nelika ne vertikālās, ne horizontālās žalūzijas. Izmantoja lielformāta granītu un marmoru, izvairoties no standartiedalījuma un ritma 60x60, 60x90 vai 30x60. – Mēs centāmies radīt skaistus, laika vēsmām nepakļautus interjerus, kuriem nebūtu modernisma piegaršas, – saka Eduards. – Centrālās halles, sekretariāta un trešā stāva halles noformējumam izvēlējāmies neoklasiku. Piemēram, mūsu marmora kolonnas tikpat labi varētu tikt uzstādītas gan mūsdienās, gan pirms 15 un pēc 10 gadiem. Esmu pārliecināts, ka skatījums uz tām laika gaitā nemainīsies. No marmora Daino reale veidotās nedaudz konusveidīgās pulētās kolonnas pāriet ažūrā kapitelī no Traventino pergamon. Tā dabiskā porainā virsma labi kontrastē ar gludo kolonnu.

FOTO © Raimonds Urbakavičus

www.interjeras.com

Galvenajā trīs stāvus augstajā hallē īpaši akcentēts gaismasķermenis – pussfēra

полне традиционно выглядит с улицы фасад из тонированного стекла офисного здания промышленнофинансовой корпорации Западной Литвы, но достаточно войти в холл – и впечатление обычности исчезает. Причина – нестандартное оформление, разработанное интерьерным бюро Эдуардаса Битаутаса (Клайпеда, Литва).

В

Дизайнеры Эдуардас Битаутас и Рамуне Андрияускайте задумали создать интерьер, который не старел бы ни морально, ни физически. Потому предпочтение отдали классическим художественным решениям и нюансам, а не современным техническим приемам. Они отказались от таких модных ныне деталей оформления, как увлечение чрезмерным остекленением и конструкциями из нержавеющей стали. Не стали делать типичные для офисов подвесные потолки, не установили на окнах ни вертикальные, ни горизонтальные жалюзи. Использовали гранит и мрамор больших форматов, благодаря чему избежали стандартного деления и ритма 60x60, 60x90 или 30x60. – Мы стремились создать неподвластные времени красивые интерьеры без привкуса „модных штучек“, – говорит Эдуардас. – Для оформления центрального холла, секретариата и холла третьего этажа выбрали неоклассику. Например, наши мраморные колонны могли быть установлены как сегодня, так и 15 лет назад, и даже через десять лет. Уверен, что их восприятие с течением времени не изменится. Еле заметная конусоватость полированной колонны из мрамора Daino reale переходит в капитель из ажурного Traventino pergamon. Его природная ноздреватая поверхность хорошо контрастирует с гладкостью колонны. Основной акцент главного холла высотой в три этажа – светильник в виде полусферы четырехметрового диаметра, который по моему


82

četru metru diametrā, ko pēc mana projekta izgatavoja Holandes kompānija Intalite. Telpu „notur” neredzamas vertikālas asis starp gaismasķermeņa konusu un granīta ornamentu uz grīdas. Turklāt akmens svēdras un ornaments piemeklēts tik rūpīgi, ka izveidojies raksts, kas virzās uz ass centru. Tā kā sienu augstums ir gandrīz 10 metri, tajās ierīkotas nišas, kas dabiskajā apgaismojumā veido interesantu reljefu, bet vakaros no tām, tāpat kā no ažūrajiem kapiteļiem, kuros iemontēti gaismasķermeņi, plūst gaisma. Viengabalaino noformējumu vainago viļņveidīgās balkonu līnijas. проекту изготовила голландская компания Intalite. Пространство „удерживают“ невидимые вертикальные оси между конусом светильника и гранитным орнаментом на полу. Причем прожилки и узоры на камне подобраны столь тщательно, что их рисунок ведет в центр оси. Так как высота стен почти 10 метров, в них сделаны ниши, создающие интересный рельеф при естественном освещении, а вечерами из них струится свет, также как из ажурных капителей, внутри которых вмонтированы светильники. Ощущение цельности оформления завершают волнообразные линии балконов.


83


84

Mēs respektējām pasūtītāja vēlmi iegūt klasiska stila interjerus. Sekretariātā vēl ir jūtama balansēšana starp mūsdienīgām formām un klasiskām detaļām (pusapaļš galds ar ādas apdari un matētu stiklu, tumša tonēta finierējuma sienas, mīkstās mēbeles). Taču, jo tuvāk korporācijas vadītāja kabinetam, jo klasika izpaužas spēcīgāk un izteiksmīgāk. Ar ciļņiem rotātie griesti, vērtīgu koka šķirņu sienas paneļi, rakstā veidots parkets, gleznas, ādas krēsli, aizkari – te viss ieturēts klasiskā stilā. В работе мы исходили из желания заказчика иметь интерьеры классического стиля. В секретариате еще чувствуется баланс между современными формами и классическими деталями (полукруглый стол с отделкой из кожи и матовым стеклом, стены из темной тонированной фанеровки, мягкая мебель), но чем ближе к кабинету руководителя корпорации, тем классика обретает большую силу и выразительность. Лепной потолок, стенные панели из ценных пород дерева, наборный паркет, картины, кожаные кресла, шторы – все здесь выдержано в классическом стиле.


85


86

Gaitenī, kas ved uz sekretariātu, viena siena ir no matēta stikla, aiz kura izvietoti gaismas avoti un augi. Cauri lapām plūstošā gaisma veido interesantu ornamentu. Tiesa, efekts redzams tikai krēslā, tāpēc tas iepriecina acis no vēla rudens līdz pavasarim. Relaksācijai paredzētajā stāvā, kur atrodas baseins un pirts, apdarei izmantota mozaīka Bisazza.

Одна стена коридора, ведущего в секретариат, сделана из матового стекла, за которым размещены источники света и растения. Свет, проходящий сквозь листья, создает интересный орнамент. Правда, эффект виден только в сумерки, потому с поздней осени до весны это – радость для глаз. При отделке этажа для релаксации с бассейном и баней использована мозаика Bisazza.


87


88

INTERJERS / ИНТЕРЬЕР


89

Kuturjē ietērpis viesnīcu Кутюрье „одел” отель

 Kristiāns Lakruā

Foto: © Bulls press

„Viesnīcai ir jāatbilst apkārtnes raksturam un reizē jāpiedāvā sava interpretācija pilsētai, rajonam, ielai, kurā tā atrodas, lai viesi varētu veikt savdabīgu „ceļojumu ceļojuma ietvaros”,” šāda radošā iecere bija vienam no izcilākajiem franču modes māksliniekiem Kristiānam Lakruā, kad viņš uzsāka senatnīgās Bellechasse viesnīcas rekonstrukciju. Ēka atrodas Parīzē, Senžermēndeprē rajonā, kura aristokrātiskā elegance asociējas ar XIX gadsimta estētiku. Divu soļu attālumā no tās atrodas d’Orsē muzejs ar impresionistu un jūgendstila mākslinieku darbu kolekciju, Sēnas krastmala ar Aleksandra III tiltu, bet tālāk – Tilerī dārzs, Saskaņas laukums, Luvra. Turpat kaimiņos ir Invalīdu nams un Burbonu pils, blakus kvartālos, kas apbūvēti ar mājām „skaistā laikmeta” garā, atrodas vēstniecības, teātri, labākie antikvariāti, mākslas galerijas, kafejnīcas un restorāni. „Šim rajonam vienmēr ir bijis savs neatkārtojams stils, kam piemīt šarms, spēks un elegance, tradīcijas un eksperimenta, pagātnes un tagadnes, vidusšķiras un dolce vita apvienojums – viss, ko es ietveru jēdzienā „Parīzes dvēsele”,” stāsta Kristiāns Lakruā.

„Отель должен соответствовать характеру окружающего его места и одновременно предлагать свою интерпретацию городу, району, улице, где он находится, чтобы гости могли совершить своеобразное „путешествие внутри путешествия“ – таким был творческий замысел одного из ведущих французских кутюрье Кристиана Лакруа, когда он приступил к реконструкции старинного отеля Bellechasse. Здание расположено в центре парижского района Cен-Жермен-де-Пре, чья аристократическая элегантность ассоциируется с эстетикой ХIХ века. В двух шагах от него – музей д’Орсе с коллекцией произведений импрессионистов и художников ар нуво, набережная Сены с мостом Александра III, а за ними – сад Тюильри, площадь Согласия, Лувр. По соседству с отелем – Дом инвалидов и дворец Бурбонов, в соседних кварталах, застроенных домами в духе „прекрасной эпохи“, расположились посольства, театры, лучшие антикварные магазины, художественные галереи, кафе и рестораны. „У этого района всегда был свой неповторимый стиль, которому присущи шарм, сила и элегантность, сочетание традиции и эксперимента, прошлого и настоящего, среднего класса и „dolce vita“, – все то, что я вкладываю в понятие „душа Парижа“, – рассказывает Кристиан Лакруа.

Brīnišķīgās pilsētas dzīvo dvēseli viņš iemiesojis šovasar atklātās viesnīcas interjeros. Viesnīcai lemts kļūt par ceļotāju svētvietu, kas veidota atbilstoši pasaules viesnīcu biznesa attīstības vispārējai tendencei, proti, centieniem klientus piesaistīt ne tikai ar servisu, bet arī ar neatkārtojamu interjeru. Par jaunā virziena pionieriem kļuva dizaineri Filips Stārks un Jans Šrāgers ar viesnīcām Londonā un Maiami. Nauda mākslinieciskiem meklējumiem netiek izmesta veltīgi, tāpēc ka „nelielas luksusa klases viesnīcas ir līdzīgas ceļotāju naktsklubiem. Pat lietišķa brauciena laikā ikviens cilvēks laiku labprāt pavada patīkamā atmosfērā, kas viņam ļauj

Живую душу прекрасного города он и воссоздал в интерьерах открывшегося летом этого года роскошного отеля. Ему суждено превратиться в место паломничества путешественников, что вписывается в общие тенденции развития мирового гостиничного бизнеса, который стремится привлечь клиентов не только сервисом, но и неповторимыми интерьерами. Пионерами нового направления стали дизайнеры Филипп Старк и Ян Шрагер с отелями в Лондоне и Майами. При этом средства на художественные изыски не выбрасываются зря, ведь „небольшие гостиницы класса люкс подобны ночным клубам для путешественников. Даже в деловой поездке любой человек предпочитает проводить время в приятной обстановке, которая дает ему


90


91

izjust savu panākumu garšu”, uzskata tūrisma profesionāļi.

ощущение собственной успешности в жизни“, – считают профессионалы туризма.

Būdams dedzīgs eklektikas piekritējs, Kristiāns Lakruā Bellechasse dizainā īstenojis savas visriskantākās idejas, drosmīgi jaucot stilus un vēsturiskos laikmetus. Spilgtie dzīvespriecīgie interjeri ir līdzīgi viņa augstās modes kolekcijām, kurās viņš apvieno neapvienojamo, jauc sulīgas krāsas

Страстный поклонник эклектики, Кристиан Лакруа в дизайне Bellechasse воплотил свои самые рискованные идеи, смело смешав стили и исторические эпохи. Яркие и жизнерадостные интерьеры сродни его коллекциям высокой моды, где он сочетает несочетаемое,


92

un negaidītus koloristiskos risinājumus, smalki balansē uz kiča un eleganta greznuma robežas. Kopskaitā 34 numuru noformēšanai kuturjē piedāvājis vairākus dekorēšanas tematus, paverot apmeklētājiem iespēju savam Parīzes apmeklējumam pašiem izvēlēties iekārtojuma stilu, tematu un „vēstures laikposmu”. Istabās, kas pavērstas pret ielu, valda bohēmas gars, tās ir mūsdienīgākas, bet numuros, kuros no logiem paveras skats uz pagalmu, noteicošie ir klasiskie motīvi. Taču abos gadījumos tiek demonstrēta tagadējā un aizvadītā laikmeta saplūsme. Tā izpaužas impulsīvajās krāsās un psihodēliskajos zīmējumos, formu un līniju rotaļas atspulgā, kas paveras Venēcijas stikla spoguļos, to apliecina antikvārās mēbeles un modernā sanitārtehnika,

использует микс сочных красок и неожиданных цветовых решений, тонко балансирует на грани китча и утонченной роскоши. Для оформления 34 номеров кутюрье предложил несколько декоративных тем, давая посетителям возможность самим выбрать стиль обстановки, тему своего парижского путешествия и „историческое время“. В комнатах, выходящих на улицу, царит дух богемы и они более современны, а в номерах, где окна смотрят во двор, преобладают классические мотивы. Но и те и другие демонстрируют слияние века нынешнего и века минувшего. Оно – в буйстве импульсивных цветов и психоделических рисунков, в отраженной венецианскими зеркалами причудливой игре форм и линий, где задействованы антикварная мебель и современная сантехника, роспись в стилистике ар нуво и фрагменты


93


94

jūgendstila apgleznojumi un senatnīgās gravīras un skulptūras. Plaši izmantots brokāts, samts un zīds. Arī krāsu gamma ir visai izmeklēta – no senlaicīgu lietu patinas līdz interjera mūsdienīgo elementu spilgtajiem toņiem. Savu ieguldījumu dod pat nenozīmīgas detaļas – pulētās misiņa numuru plāksnītes, durvju rokturi, slēdži, kas, pateicoties kuturjē, ir kļuvuši par īstiem mākslas darbiem.

старинных гравюр и скульптур. В убранстве широко используются парча, бархат, шелк. Цветовая гамма также изысканна – от тусклой патины старинных вещей до „кислотных“ тонов современных элементов интерьера. Свою лепту вносят даже незначительные детали – отполированные до блеска латунные пластины с номерами, дверные ручки, выключатели, которые благодаря кутюрье превратились в произведения искусства.

Vārdu sakot, Kristiāns Lakruā viesnīcu noformējis ar tādu pašu izdomu, ar kādu šuj augstās modes tērpus. Interjera dizainu viņš pielīdzinājis modei, kur, kā viņš saka, „harmonija panākama tikai tad, kad tiek sapludināti dažādi stili, kad mūsu laika gars apvienojas ar pagātnes elementiem, kad mūsdienas sadzīvo ar tradīciju”.

Словом, Кристиан Лакруа оформил отель столь же изобретательно, как обычно шьет платье haute couture. Дизайн интерьера он уравнял с модой, где, по его словам, „возникновение гармонии возможно лишь при слиянии различных стилей, когда дух нашего времени сочетается с элементами прошлого, когда современность уживается с традицией“.

Bellechasse ir otrā greznā kuturjē iekārtotā viesnīca. Viņa pirmais interjera projekts – Hotel du Petit Moulin senā namā prestižajā Marē kvartālā, kur XV gadsimtā apmetās augstmaņi un savulaik dzīvoja Viktors Igo, 2005. gadā angļu žurnāla Wallpaper konkursā atzīts par labāko. Fantastiskajā „Mazo dzirnavu” dekorā viņš radījis citu realitāti, kurā augstā mode apvienojas ar franču šika gadsimtiem ilgajām tradīcijām un jaunākajām tehnoloģijām. Spriežot pēc jaunā objekta iespaidīgajiem interjeriem, arī balvas par Bellechasse nebūs ilgi jāgaida.

Bellechasse стал вторым роскошным отелем, оформленным кутюрье. Его первый интерьерный проект – Hotel du Petit Moulin в старинном доме престижного квартала Марэ, где с XV века селились вельможи и некогда жил Виктор Гюго, в 2005 году признан лучшим в конкурсе английского журнала Wallpaper. В фантастическом декоре „Маленькой мельницы“ он создал иную реальность, в которой высокая мода сочетается с вековыми традициями французского шика и новейшими технологиями. Судя по впечатляющим интерьерам нового объекта, награды для Bellechasse – впереди.


95


ОЧАРОВАНИЕ КЛАССИКИ


Imants Lancmanis – godavīrs

Имант Ланцманис – 1"3,&54"3*5ƅ-*+"4("3»6

человек чести 

"VHTUdžLdžTSBVE[FTLWBMJUdžUFVO

(VHMJFMNP(JPSEBOPUFIOJTLdž

NǷTEJFOǚHTEJ[BJOT&LTLMV[ǚWJ

JOTUJUǷUBSBEǚUBVOQBUFOUǑUB

DǑMLPLJBQWJFOPKVNdžBSVOJLdžMV

LPODFQUVdžMJKBVOBEJWTMdžǧVQBSLFUB

SBßPØBOBTUFIOPMPǕJKV

SBßPØBOBTUFIOPMPǕJKBOPESPØJOB

Abitare il Tempo (Verona) Maison&Objet (Parīze) Promosedia (Udīne) Cersaie (Boloņa)

QFSGFLUVUdžTBWJFOPKVNVBSHSǚEV VOJ[TMǑE[EFGPSNdžDJKV

#SǚWǚCBTJFMB 3ǚHB 5džMS XXXBSDIJOUFSJMW

st i lam

u n

lab saj ūt a i

a b v ir tu ve s

Interior_2007-4  
Interior_2007-4  
Advertisement