Page 1

2013 #4

Drop in

Floater

The Duke

2013 #4

Aerial

Cersaie 2013   

Peak

Peahi

Local

- davana Labaka tavam majoklim!

   

100% Design London Honolua

    

"#$%#&''(#)* ( +$,#$-./* Beachbreak

Puamana

Slope

  

Shorebreak

Salons Eliza T/C Dole Maskavas 357, RÄŤga TÄ lr.: 67106612

RaĹžots LatvijÄ www.eliza-k.lv www.sophisticated-living.de

0 1 2 34 5 

6 6 !"#$%&"'(")* + , - . 

2,83 Eur 1,99 Ls


UHƗOLSXONVWHƼL௅ƯVWLHPFLOYƝNLHP


Fendi

Ipe Cavalli

Zanaboni

Angelo Cappellini

Angelo Cappellini

Zanaboni

Poliform Vicente Zaragoza

Minotti

Varenna

Giorgio Collection


Varenna

Poliform

Asnaghi Salotti

Ebanisteri Bacci

Raita Ķengaraga 1a, Rīga, Latvija, Tālr.: 67258408 Lex Interior Krasta 89, Rīga, Latvija, Tālr.: 67356422 www.raita.lv www.lexinterior.lv

Pico

Giorgio Collection

Ego

Molteni


By purchasing an environment of a € 3300 minimum value*, you will receive a € 1000 discount voucher for the purchase of a second ColombiniCasa environment, valid until December 31st 2013.

From September 15th until November 30th 2013

1000 €

discount voucher

DĂƐƚĞƌďĞĚƌŽŽŵƐͲŬŝĚƐƌŽŽŵƐͲŵŽĚĞƌŶĂŶĚĐůĂƐƐŝĐŬŝƚĐŚĞŶƐͲůŝǀŝŶŐƌŽŽŵƐͲŽĨĮĐĞƐͲĐŽŶƚƌĂĐƚƐĂŶĚŵŝŶŝͲĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐ͘


EUR 3760

EUR 1520

EUR 1850

EUR 3200

EUR 3460

EUR 3900

EUR 2450

EUR 1220

EUR 870

EUR 3480

EUR 4950


У НАС ЕСТЬ ВСЕ ДЛЯ ВАШЕЙ ВАННОЙ КОМНАТЫ Krasta 68 b, Rīga Tālr.: 67504379 e-pasts: info@arttek.lv www.arttek.lv


Elektriskie kamīni ar dzīvas liesmas efektu* Jebkurai gaumei, atlaides līdz 25%

` Pieejams plašs elektrisko kamīnu sortiments ` Izgatavojam pēc individuāliem pasūtījumiem dažāda veida elektrisko kamīnu apdares ` Nodrošinām elektrisko kamīnu remontu *dzīvas liesmas efekts pieejams opti-myst modeļiem

Avotu iela 64, Rīga

Tālr.: 27477767, 67854266

e-pasts: info@balticsmile.lv

www.elektriskie-kamini.lv

www.balticsmile.lv


10

SATURS / ХОДЕРЖĐ?Đ?Đ˜Đ•

/ 01)"2( 3%(4%( $1(41(#1)5 '*67#"8')5 416"8')

91&)'"1 : ;'&')$<) 4=7>1) )?'>"(<8@*)

A&%2&1)B @( '$8'@(%

!"#$%&"'(")* + )$"?@ 4'C<476' '& 7;'D@ D"E@

F?')"E' 8'@("1* G'@47* H@5 7)$) )$7*;'(E)I

J"(#@61 + E%*;'E$' 1E%*<8'

20 32 46 64 78 86 92

/ 01)"2( 3%(4%( 5 -5 -K 91&)'"1 : L - M N M !"#$%&"'(")* + , - .   L ON5  I J"(#@61 +

  P Q

64 32

20

46 92

86

78

GodÄ jamie arhitekti un dizaineri! MÄ&#x201C;s bez maksas publicÄ&#x201C;jam labÄ kos interjera projektus. Savus darbus varat sĹŤtÄŤt pa elektronisko pastu uz adresi: mpb@mpb.lv

УваМаоПŃ&#x2039;e ĐłĐžŃ ĐżĐžĐ´Đ° Đ°Ń&#x20AC;Ń&#x2026;иŃ&#x201A;окŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;Ń&#x2039; и даСаКноŃ&#x20AC;Ń&#x2039;! Đ&#x153;Ń&#x2039; ĐąĐľŃ ĐżĐťĐ°Ń&#x201A;нО ĐżŃ&#x192;йНикŃ&#x192;оП ĐťŃ&#x192;Ń&#x2021;Ń&#x2C6;ио ĐżŃ&#x20AC;ОокŃ&#x201A;Ń&#x2039; инŃ&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;Ń&#x152;ĐľŃ&#x20AC;Ов. Đ&#x;Ń&#x20AC;Đ¸Ń ĐťĐ°Ń&#x201A;Ń&#x152; Ń Đ˛ĐžĐ¸ Ń&#x20AC;айОŃ&#x201A;Ń&#x2039; ПОМнО на Ń?НокŃ&#x201A;Ń&#x20AC;ОннŃ&#x192;Ń&#x17D; пОŃ&#x2021;Ń&#x201A;Ń&#x192;: mpb@mpb.lv

UZ VÄ&#x20AC;KA: KarÄŤnas un Ulvja Ä&#x20AC;biġu interjers (studija Neoklasika) IZNÄ&#x20AC;K 4 REIZES GADÄ&#x20AC; ReÄŁ. Nr. 000702805 TÄ lr.: 67311333 22321155 e-pasts: mpb@mpb.lv ĢertrĹŤdes iela 20, RÄŤga, LV-1011 IzdevÄ&#x201C;js: SIA â&#x20AC;&#x17E;Media Parkâ&#x20AC;&#x153;

INTERJERA DIZAINERI Ĺ˝URNÄ&#x20AC;LU VAR SAĹ&#x2026;EMT

kontakttÄ lrunis 67311333, 22321155

BEZ MAKSAS


12

NOTKIUMS / ĐĄĐ&#x17E;Đ&#x2018;ЍТĐ&#x2DC;Đ&#x2022;

    R  + N. S I

 7 8 9 : 7 ; < = > ? @ : @ D0 = H ; < = > = H

Latvijas dizaina studijas Neoklasika privÄ tmÄ jas Home Sweet Home projekts ieguvis godpilnÄ s 5 zvaigznes un starptautisko prÄ&#x201C;miju European Property Awards nominÄ cijÄ Best Interior Design Private Rezidence.

Đ&#x;Ń&#x20AC;ОокŃ&#x201A; Ń&#x2021;Đ°Ń Ń&#x201A;нОгО дОПа Home Sweet Home НаŃ&#x201A;Đ˛Đ¸ĐšŃ ĐşĐžĐš Ń Ń&#x201A;Ń&#x192;дии диСаКна Neoklasika пОНŃ&#x192;Ń&#x2021;иН пОŃ&#x2021;ĐľŃ&#x201A;Đ˝Ń&#x2039;Đľ 5 СвоСд и ПоМдŃ&#x192;наŃ&#x20AC;ОднŃ&#x192;Ń&#x17D; ĐżŃ&#x20AC;оПиŃ&#x17D; European Property Awards в нОПинаŃ&#x2020;ии Best Interior Design Private Rezidence.

European Property Awards noris starptautiskÄ s prÄ&#x201C;mijas International Property ietvaros. Ĺ ÄŤ prÄ&#x201C;mija gandrÄŤz 20 gadus simbolizÄ&#x201C; augstu reputÄ ciju un atzinÄŤbu dzÄŤvojamÄ komerciÄ lÄ nekustÄ mÄ ÄŤpaĹĄuma sfÄ&#x201C;rÄ . PrÄ&#x201C;mijai ir vairÄ kas nominÄ cijas. UzvarÄ&#x201C;tÄ ju katrÄ no tÄ m nosaka pÄ&#x201C;c rĹŤpÄŤgas atlases. Galvenie kritÄ&#x201C;riji ir projekta nozÄŤmÄŤgums, lÄŤmenis un kvalitÄ te. Savu spriedumu par pretendentu atsĹŤtÄŤtajiem konkursa darbiem pasludina godÄ jami augstÄ s Şōrijas locekÄźi. AtbilstoĹĄi viĹ&#x2020;u vÄ&#x201C;rtÄ&#x201C;jumam tieĹĄi nominÄ cijÄ Best Interior Design Private Rezidence vispirms LatvijÄ , bet pÄ&#x201C;c tam EiropÄ studijas Neoklasika ÄŤpaĹĄnieku KarÄŤnas Ä&#x20AC;biġes un Ulvja Ä&#x20AC;biġa privÄ tmÄ jas Home Sweet Home projekts tika atzÄŤts par labÄ ko. European Property Awards dibinÄ ta 1995. gadÄ un tiek uzskatÄŤta par ÄŤpaĹĄi prestiĹžu Eiropas nekustamÄ ÄŤpaĹĄuma tirgus godalgu. DalÄŤbnieki ÄŁeogrÄ ďŹ jas ziĹ&#x2020;Ä aptver Äźoti plaĹĄu areÄ lu: Ä&#x20AC;friku un Eiropu, KlusÄ okeÄ na reÄŁionu Ä&#x20AC;zijÄ un ArÄ bijas pussalas valstis, KanÄ du un KarÄŤbu jĹŤras baseina valstis, CentrÄ lmeriku un Dienvidanmeriku, LielbritÄ niju un ASV. European Property Awards ir â&#x20AC;&#x153;lielÄ sâ&#x20AC;? International Property Awards prÄ&#x201C;mijas atlases posms. Katra reÄŁiona uzvarÄ&#x201C;tÄ js automÄ tiski piedalÄ s sacensÄŤbÄ par nosaukumu Worldâ&#x20AC;&#x2122;s Best â&#x20AC;&#x201C; pasaulÄ&#x201C; labÄ ko dizaina projektu 2013.-2014. gadÄ . TÄ tad, kğōstot par Eiropas posma uzvarÄ&#x201C;tÄ ju, Neoklasika piedalÄ s pasaulslavenajÄ konkursÄ , kuru daĹžkÄ rt dÄ&#x201C;vÄ&#x201C; par â&#x20AC;&#x17E;dizaina Oskaruâ&#x20AC;?. Home Sweet Home autori ir pÄ rliecinÄ ti: interjera sastÄ vdaÄźa ir ne tikai plÄ nojums (vislietpratÄŤgÄ kais un

European Property Awards ĐżŃ&#x20AC;ĐžŃ&#x2026;ОдиŃ&#x201A; в Ń&#x20AC;аПкаŃ&#x2026; ПоМдŃ&#x192;наŃ&#x20AC;ОднОК ĐżŃ&#x20AC;оПии International Property, кОŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;Đ°Ń? йоС ПаНОгО 20 НоŃ&#x201A; Ń Ń&#x2021;иŃ&#x201A;Đ°ĐľŃ&#x201A;Ń Ń? Ń Đ¸ĐźĐ˛ĐžĐťĐžĐź вŃ&#x2039;Ń ĐžĐşĐžĐš Ń&#x20AC;опŃ&#x192;Ń&#x201A;Đ°Ń&#x2020;ии и ĐżŃ&#x20AC;иСнаниŃ? в Ń Ń&#x201E;ĐľŃ&#x20AC;Đľ МиНОК и кОППоŃ&#x20AC;Ń&#x2021;ĐľŃ ĐşĐžĐš Đ˝ĐľĐ´Đ˛Đ¸ĐśĐ¸ĐźĐžŃ Ń&#x201A;и. Đ&#x;Ń&#x20AC;оПиŃ? вкНŃ&#x17D;Ń&#x2021;Đ°ĐľŃ&#x201A; Đ˝ĐľŃ ĐşĐžĐťŃ&#x152;кО Đ´ĐľŃ Ń?Ń&#x201A;кОв Ń&#x20AC;аСНиŃ&#x2021;Đ˝Ń&#x2039;Ń&#x2026; нОПинаŃ&#x2020;иК, в каМдОК иС кОŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;Ń&#x2039;Ń&#x2026; пОйодиŃ&#x201A;оНŃ&#x152; ОпŃ&#x20AC;одоНŃ?ĐľŃ&#x201A;Ń Ń? пО иŃ&#x201A;ОгаП Ń&#x201A;Ń&#x2030;Đ°Ń&#x201A;оНŃ&#x152;нОгО ĐžŃ&#x201A;йОŃ&#x20AC;Đ°. Đ&#x201C;НавнŃ&#x2039;Đľ ĐşŃ&#x20AC;иŃ&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;ии â&#x20AC;&#x201C;СнаŃ&#x2021;Đ¸ĐźĐžŃ Ń&#x201A;Ń&#x152;, Ń&#x192;Ń&#x20AC;ОвонŃ&#x152; и каŃ&#x2021;ĐľŃ Ń&#x201A;вО ĐżŃ&#x20AC;ОокŃ&#x201A;Đ°. ХвОК воŃ&#x20AC;дикŃ&#x201A; вŃ&#x2039;Đ˝ĐžŃ Ń?Ń&#x201A; Ń&#x192;ваМаоПŃ&#x2039;Đľ Ń&#x2021;НонŃ&#x2039; вŃ&#x2039;Ń ĐžĐşĐžĐłĐž ĐśŃ&#x17D;Ń&#x20AC;и, на Ń Ń&#x192;Đ´ кОŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;Ń&#x2039;Ń&#x2026; ĐžŃ&#x201A;ĐżŃ&#x20AC;авНŃ?Ń&#x17D;Ń&#x201A; кОнкŃ&#x192;Ń&#x20AC;Ń Đ˝Ń&#x2039;Đľ Ń&#x20AC;айОŃ&#x201A;Ń&#x2039; ĐżŃ&#x20AC;ĐľŃ&#x201A;ондонŃ&#x201A;Ń&#x2039;. Так, пО иŃ&#x2026; ĐžŃ&#x2020;онкаП, иПоннО в Ń?Ń&#x201A;ОК нОПинаŃ&#x2020;ии â&#x20AC;&#x201C; Best Interior Design Private Rezidence â&#x20AC;&#x201C; ĐżŃ&#x20AC;ОокŃ&#x201A; Ń&#x2021;Đ°Ń Ń&#x201A;нОгО дОПа Home Sweet Home, Ń&#x20AC;аСŃ&#x20AC;айОŃ&#x201A;аннŃ&#x2039;Đš вНадоНŃ&#x152;Ń&#x2020;аПи Ń Ń&#x201A;Ń&#x192;дии Neoklasika Đ&#x161;Đ°Ń&#x20AC;инОК Đ?йико и ĐŁĐťĐ˛Đ¸Ń ĐžĐź Đ?ĐąĐ¸ĐşĐ¸Ń ĐžĐź, ĐąŃ&#x2039;Đť ĐżŃ&#x20AC;иСнан Ń Đ˝Đ°Ń&#x2021;аНа ĐťŃ&#x192;Ń&#x2021;Ń&#x2C6;иП в Đ&#x203A;Đ°Ń&#x201A;вии, Đ° СаŃ&#x201A;оП в Đ&#x2022;вŃ&#x20AC;Опо. Đ&#x;Ń&#x20AC;оПиŃ? European Property Awards Ń&#x192;Ń&#x2021;Ń&#x20AC;оМдона в 1995 гОдŃ&#x192; и Ń Ń&#x2021;иŃ&#x201A;Đ°ĐľŃ&#x201A;Ń Ń? ОднОК иС Ń Đ°ĐźŃ&#x2039;Ń&#x2026; ĐżŃ&#x20AC;ĐľŃ Ń&#x201A;иМнŃ&#x2039;Ń&#x2026; нагŃ&#x20AC;Đ°Đ´ овŃ&#x20AC;ĐžĐżĐľĐšŃ ĐşĐžĐłĐž Ń&#x20AC;Ń&#x2039;нка Đ˝ĐľĐ´Đ˛Đ¸ĐśĐ¸ĐźĐžŃ Ń&#x201A;и. Đ&#x201C;оОгŃ&#x20AC;Đ°Ń&#x201E;иŃ? Ń&#x192;Ń&#x2021;Đ°Ń Ń&#x201A;никОв ĐžŃ&#x2021;онŃ&#x152; Ń&#x20AC;аСнООйŃ&#x20AC;аСна: Ń?Ń&#x201A;Đž Đ?Ń&#x201E;Ń&#x20AC;ика и Đ&#x2022;вŃ&#x20AC;Опа, Đ?СиаŃ&#x201A;Ń ĐşĐž-ТиŃ&#x2026;ĐžĐžĐşĐľĐ°Đ˝Ń ĐşĐ¸Đš Ń&#x20AC;огиОн и Ń Ń&#x201A;Ń&#x20AC;Đ°Đ˝Ń&#x2039; Đ?Ń&#x20AC;авии, Đ&#x161;анада и Ń Ń&#x201A;Ń&#x20AC;Đ°Đ˝Ń&#x2039; Đ&#x161;Đ°Ń&#x20AC;Đ¸ĐąŃ ĐşĐžĐłĐž ĐąĐ°Ń Ń ĐľĐšĐ˝Đ°, ЌонŃ&#x201A;Ń&#x20AC;Đ°ĐťŃ&#x152;наŃ? и ЎМнаŃ? Đ?ПоŃ&#x20AC;ика, Đ&#x2019;оНикОйŃ&#x20AC;иŃ&#x201A;аниŃ? и ХШĐ?. European Property Awards â&#x20AC;&#x201C; ĐžŃ&#x201A;йОŃ&#x20AC;ĐžŃ&#x2021;Đ˝Ń&#x2039;Đš Ń?Ń&#x201A;Đ°Đż йОНŃ&#x152;Ń&#x2C6;ОК ĐżŃ&#x20AC;оПии International Property Awards. Đ&#x;ОйодиŃ&#x201A;оНŃ&#x152; каМдОгО Ń&#x20AC;огиОна авŃ&#x201A;ОПаŃ&#x201A;иŃ&#x2021;ĐľŃ ĐşĐ¸ Ń Ń&#x201A;анОвиŃ&#x201A;Ń Ń? Ń&#x192;Ń&#x2021;Đ°Ń Ń&#x201A;никОП Ń ĐžŃ&#x20AC;овнОваниŃ? Са Сванио Worldâ&#x20AC;&#x2122;s Best â&#x20AC;&#x201C; ĐťŃ&#x192;Ń&#x2021;Ń&#x2C6;иК в ПиŃ&#x20AC;Đľ диСаКн-ĐżŃ&#x20AC;ОокŃ&#x201A; 2013-2014. ТакиП ОйŃ&#x20AC;аСОП, вŃ&#x2039;игŃ&#x20AC;ав овŃ&#x20AC;ĐžĐżĐľĐšŃ ĐşĐ¸Đš Ń&#x201A;Ń&#x192;Ń&#x20AC;, Neoklasika


13

vispareizākais!), ne tikai stila mēbeles (piemeklētas ar lielu gaumi), ne tikai aizkari (atbilstoši stilistikai), bet arī no tā strāvojošā atmosfēra, mājas izjūta, aura, siltums un gaisma. Tika nolemts neapmierināties ar dabas pietuvināšanu mājai. Lai gan tas nemaz nebija vajadzīgs: jūra un smiltis visapkārt, bet priedes ziņkārīgi ielūkojas logos... Svarīgāk bija visu šo skaistumu „citēt” mājā. Projekta autori darīja visu, lai interjerā būtu samanāmi dabas elementi – akmeņi, smiltis, ūdens, tā atspulgi. Tāpēc vienā no telpām grīdas segums atgādina ūdens pārklātas smiltis: it kā viļņi, cītīgi piestrādājot, būtu izveidojuši interesantu reljefu. Ir atveidota akmeņu struktūra, ir vitrāžas, kurās uz mirkli aizkavējušies, bet pēc tam sastinguši ūdens pilieni...

стала номинантом этого всемирно известного конкурса, который называют иногда «дизайнерским Оскаром». Авторы Home Sweet Home убеждены: интерьер делают не только планировка (самая грамотная и правильная!), не расставленная стильная мебель (подобранная с большим вкусом), не развешанные гардины (отвечающие выбранной стилистике), но и атмосфера, чувство дома, аура, тепло и свет, что там живут. Решено было не просто приблизить природу к дому. К слову, это в общем-то и не требовалось: море, песок и без того буквально обступили строение, а сосны и вовсе заглядывают в окна… Куда важнее было «процитировать» всю эту красоту в доме. Авторы проекта сделали все, чтобы природные элементы – камень, песок, вода, блики на ней – «прочитывались» в интерьере. Поэтому покрытие на полу в одних помещениях, к примеру, напоминает песок под водой: словно волны, хорошенько поработав с ним, создали интересный рельеф. Есть повторение «каменнной» структуры, есть витражи, на которых словно задержались на мгновение, а потом так и остались капли воды…


14

JAUNUMI / НОВОСТИ

Brāļu Hāsu bestiārijs Nav noliedzams, ka amerikāņu dizaineriem brāļiem Nikolajam un Saimonam Hāsiem piemīt bagāta fantāzija! Viņi izdomājuši gan kumodes, ko klāj krāsu notecējumi, gan apzeltītu troņa krēslu Donatellai Versačei... Bet tagad dīvānus, pufus un krēslus ietērpuši kažokādās. Savai kolekcijai abi gudrinieki devuši nosaukumu Unique Beast. Un unikālie zvēri ir patiešām pasakaini. Apvilkšanai dizaineri izmantojuši kažokādas. Mēbeļu līdzību ar zvēriem pastiprina arī apzeltītās nagainās dīvānu un krēslu kājiņas. Un arī ragi un astes. Bet brāļiem ar to vēl bijis par maz: viņi mīkstās mēbeles papildinājuši ar galdiem un taburetēm, kas atgādina „bezgalvainas”, ar mozaīku rotātas žirafes. <8;J= :=KD7LH @: H7=NK:H O;HH

Бестиарий братьев Хаас Не откажешь американским дизайнерам, братьям Николаю и Саймону Хаасам в фантазии! То комоды в цветных подтеках от краски придумали, то золоченый стул-трон для Донателлы Версаче сочинили… А теперь и вовсе нарядили диваны, пуфы и кресла с оттоманками в меха. Назвали свою коллекцию братья-выдумщики Unique Beast. И эти уникальные звери ну, очень хороши! В качестве обивки дизайнеры использовали натуральные шкуры животных. Сходство с разношерстным зверьем придают мебели также позолоченные когтистые и чешуйчатые ножки-лапы, на которых стоят диваны и кресла. А еще рога и даже хвост. Но этого неугомонным братьям показалось мало: они дополнили мягкую мебель еще и столами с табуретами в виде «безголовых» жирафов, отделанных мозаикой.


TAGAD IR J的SU LAIKS Masterpiece Roue Carree Seconde


16 Rococo Throne – ar vienu kāju pagātnē Ievērojamais itāļu dizainers Feručo Laviani prot virtuozi un meistarīgi savienot nesavienojamas lietas. Viņa izdomātās mēbeles it kā būtu nākušas no dažādiem gadsimtiem. Klasika un mūsdienas viņa darbos fantastiskā veidā apvienotas, iegūstot interesantu, neatkārtojamu priekšmetu. Piemēram, jaunais krēsls Rococo Throne, ko viņš izdomājis itāļu markai Fratelli Boffi, ar vienu kāju un atzveltnes fragmentu it kā mīt XVIII-XIX gadsimtā, bet pārējās tā daļas jau ietiecas mūsdienās. Lai gan tik un tā šķiet, ka šis krēsls, kuram nav roku balstu, bet kurš toties ir zems, lai dāmai ar kupliem svārkiem būtu ērti tajā sēdēt, nāk no tāliem senlaikiem. Lai pilīm raksturīgo stilu pasniegtu jaunā rakursā, itālis baroka detaļas apvienojis ar lakoniskām formām, bet klasisko balto krāsu – ar brutālu apdari.

Atveriet man Piccadilly! Portugāles firmas Boca do Lobo dizaineri, liekot lietā fantāziju un talantu, limitētai kolekcijai konstruējuši oriģinālu skapi Piccadilly. Futūristisku stilu kombinējot ar klasiku, viņi radījuši tradicionāla priekšmeta interpretāciju. Prasmīgi rotaļājoties ar perspektīvu un kontrastējošām krāsām, iegūts apbrīnojams rezultāts – smaragda krāsu palete un papeles koka finierējuma pikseļgrafika. Rodas iespaids, ka šis skapis vēl nav paspējis pieslēgties vispasaules tīklam, bet skaidri licis sajust arī Pikadilli laukumam raksturīgo šūpošanos starp pagātni un tagadni, mūsdienīgumu un tradīcijām.

Rococo Throne – одной ногой в прошлом Известный итальянский дизайнер Ферруччо Лавиани – мастер-виртуоз в деле сочетания несочетаемого. Мебель, придуманная им, родом из разных эпох. Классика и современность в его произведениях фантастическим образом объединяются, и получается интересный предмет – единственный и неповторимый. Пример – новое кресло Rococo Throne, придуманное им для итальянской марки Fratelli Boffi. Этот предмет одной ногой и фрагментом спинки пребывает в XVIII–XIX веках, остальные же его части находятся в дне нынешнем. Впрочем, все равно это кресло словно из тех столетий: без подлокотников, с низкой посадкой, чтобы было удобно сидеть в пышной юбке. Для нового прочтения дворцового стиля итальянец совместил барочные детали и лаконичные формы, а классический белый цвет смело соединил с брутальной отделкой.

Откройте мне Piccadilly! Оригинальный шкаф Piccadilly из лимитированной коллекции создан фантазией и талантом дизайнеров португальской фирмы Boca do Lobo. Смешав футуристический стиль с классикой, они получили современную интерпретацию традиционного предмета. И пример того, как можно играть с перспективой и контрастными цветами. Результат – изумрудная цветовая палитра и пиксельная графика тополиного шпона. Этот шкаф словно не успел загрузиться из Всемирной сети, но ясно дал почувствовать раздвоение между прошлым и настоящим, современностью и традицией, как на знаменитой площади Пикадилли.

Jubilejas kolekcija Kompānija Knoll iepazīstināja ar kolekciju Washington, ko veidojis arhitekts Deivids Adžaije par godu firmas 75. gadskārtai. Šajā kolekcijā ir vairāki krēslu varianti, tahta un kafijas galdiņš. Krēsls Washington Skeleton – pirmais no diviem konsoļu krēsliem – izgatavots no alumīnija caurulītēm, bet tā „brālis” Washington Skin izliets no neilona ar stikla šķiedras stiegrojumu un tiek piedāvāts septiņās pret ultravioleto starojumu noturīgās krāsās. Galds Washington Corona izgatavots no četriem bronzas paneļiem. Tiks izlaisti tikai 75 šādi galdi.

Юбилейная коллекция Компания Knoll представила коллекцию Washington, созданную архитектором Дэвидом Аджайе в честь 75-летия фирмы. В эту коллекцию вошли несколько вариантов стульев, тахта и кофейный стол. Стул Washington Skeleton, первый из 2-х консольных стульев, сделан из алюминиевых трубок, а его «собрат» Washington Skin целиком отлит из армированного стекловолокном нейлона и поставляется в 7 стойких к ультрафиолетовому излучению цветах. Стол Washington Corona изготовлен из 4 бронзовых панелей. Таких столов будет выпущено всего 75.


  virsotne.

4."35"$$&44o&MFDUSPOJDDSPXOTXJUDI

7JCSBUJPOSFTJTUBOU

%JHJUBMDPNQBTT

EQW-A1200DB-1AER t4."35"$$&44UFDIOPMPHZt3BEJPTJHOBMSFDFQUJPOt4PMBSQPXFS t4UPQXBUDIt8PSMEUJNFt"MBSNt4PMJETUBJOMFTTTUFFMCBOEt8BUFSSFTJTUBOUVQUPCBS

â&#x20AC;&#x153;LAIKSâ&#x20AC;?, t/c â&#x20AC;&#x153;Alfaâ&#x20AC;?, BrÄŤvÄŤbas gatve 372, RÄŤga â&#x20AC;&#x153;LAIKSâ&#x20AC;?, t/c â&#x20AC;?Molsâ&#x20AC;?, Krasta iela 46, RÄŤga â&#x20AC;&#x153;LAIKSâ&#x20AC;?, t/c â&#x20AC;&#x153;Galleria Rigaâ&#x20AC;?, Dzirnavu iela 67, RÄŤga â&#x20AC;&#x153;TELESPUTNIKâ&#x20AC;?, www.telesputnik.lv

EDIFICE â&#x20AC;&#x201C; worn by the four-time world champion team Infiniti Red Bull Racing.

www.edifice-watches.eu

Ä&#x20AC;trums & InteliÄŁence


18 Marks & Spencer un jaunās ēras dizainers Marsels Vanderss – šis vārds runā jau pats par sevi. Harizmātiskās kompānijas .PPPJ tikpat harizmātiskais dibinātājs un radošais direktors savā vizītkartē raksta, ka ir „jaunās ēras dizainers”. Vandersa dizains vienmēr uzjautrina un provocē. Vanderss vienkopus sajauc laikmetus un veido ultramūsdienīgus priekšmetus ar vēsturiskām saknēm. Viņš atturas no strikta minimālisma, bet veido dīvainus, nedaudz mākslotus dekoratīvus izstrādājumus. Holandes dizainers projektējis ļoti daudzus interjera priekšmetus – no mēbelēm līdz skaņu iekārtām. Bet nesen Marsels Vanderss izveidoja kolekciju (tā datēta ar 2014. gadu) uzņēmumam .BSLT 4QFODFS (.4). Kā vienmēr, tā ir oriģināla, interesanta un unikāla.

Jean Paul Gaultier mājas tekstils Ikviens dīvāns vai krēsls „priecāsies” par paša Žana Pola Gotjē veidotiem spilveniem. Savu pirmo tekstiliju kolekciju slavenais Parīzes fantazētājs izlaida pagājušajā gadā. Šī ir trešā sērija un Eiropā guvusi panākumus. Viņš savu fantāziju apvienojis ar kompānijas Lelievre pieredzi, un rezultātā iegūts žanru, raksturīgo dizaina risinājumu un rakstu sakopojums, kas ietver bezgalīgu monohronu ainavu un milzīgu plankumu uzbangojumu uz mākslīgas zamšādas, eņģeļu medaljonu grupas un krāsu kodus, simboliskas joslas un kārdinājuma provokāciju... „...Man ir izdevies savu kolekciju garu un idejas iedvest mājas tekstilam...” reiz teica Gotjē. Un atkal šo spēju ir apliecinājis.

Дизайнер новой эры для Marks & Spencer Его имя говорит само за себя: Марсель Вандерс. Основатель и арт-директор харизматичной, как и он сам, компании .PPPJ на своих визитках называет себя «дизайнером новой эры». Дизайн от Вандерса всегда развлекает и провоцирует. Вандерс мешает эпохи, создавая ультрасовременные предметы с историческими корнями. Он воздерживается от строгого минимализма, создавая причудливые, немного вычурные декоративные изделия. Голландский дизайнер спроектировал невероятное количество предметов интерьера – от мебели до звукового оборудования. А недавно Марсель Вандерс создал коллекцию (кстати, датированную 2014 годом) для .BSLT 4QFODFS (.4). Как всегда, оригинальную, интересную и, как водится, уникальную.

Домашний текстиль от Jean Paul Gaultier Любой диван или кресло радостно примут в свои объятья подушки от самого Жана Поля Готье. Свою первую текстильную коллекцию именитый фантазер Парижа выпустил в прошлом году. И вот – третья серия и успех в Европе! Он объединил свою фантазию с опытом компании Lelievre, и получился бурный микс жанров, цветов, характерных дизайнов и узоров. Это бесконечный монохромный пейзаж и взрыв гигантских пятен, расплесканных на искусственной замше, группы ангельских медальонов и цветовые коды, символические полосы и провокация соблазнения. «…Мне удалось привить дух и идеи моих коллекций домашнему текстилю», – сказал как-то мсье Готье. И вновь продемонстрировал это.

Pērļu lauks Franču luksusa markas 5)( jaucējkrāni, ventiļi un dušas smidzinātāji redzami karaļu rezidencēs, greznās viesnīcās un uz dārgām jahtām. Galvenie 5)( trumpji ir dārga apdare un smalks dekors. Par kolekcijas Perle veidotāju 5)( uzaicināja franču dekoratoru Pjēru Īvu Rošonu. Kolekcija izdevusies atturīga un eleganta. Firmas Lalique kristāliņus Rošons pārvērta par mazām kristāla pērlītēm, ar kurām noteiktā rakstā nokaisīja stiklu un metālu. Jaucējkrānu forma stilizēta art deco garā. Kolekcijā ietilpst vienas un divu sviru modeļi, dušas smidzinātāji un dvieļu pakaramais. Tiek piedāvāti hromēti vai niķelēti, pulēti vai zeltīti modeļi.

Жемчужная россыпь Смесители, вентили и душевые лейки французской люксовой марки 5)( можно найти в королевских резиденциях, роскошных отелях и на дорогих яхтах. Драгоценная отделка и искусный декор – главные козыри 5)(. Для создания коллекции Perle 5)(пригласила французского декоратора Пьера-Ива Рошона. Коллекция Perle получилась строгой и элегантной. Фирменные хрустальные кабошоны от Lalique Рошон превратил в маленькие хрустальные жемчужины, рассыпанные в определенном порядке по стеклу и металлу. Формы смесителей стилизованы под ар деко. В коллекцию входят однорычажные и двувентильные модели, душевые лейки, мыльница и вешалка для полотенца. Модели предлагаются в хроме и никеле, с полировкой или позолотой.


20

IZSTÄ&#x20AC;DE / Đ&#x2019;ЍХТĐ?Đ&#x2019;Đ&#x161;Đ?

100% Design London    Q#&R.TU /WX(Y((U .&X[Q


Milāna tiek uzskatīta par modes noteicēju, Kannas asociējas ar pasaules kino, savukārt Londona ir simtprocentīga dizaina tendenču iniciatore. Vismaz pēdējo piecpadsmit gadu laikā noteikti. Viss jaunākais, progresīvais, modernais tiek parādīts tieši tur, septembra festivālā 100% Design London. Если Милан считается законодателем мод, Канны ассоциируются с мировым кино, то Лондон – это 100-процентный инициатор трендов в области дизайна. По крайней мере, в течение последних полутора десятков лет. Все самое новое, прогрессивное, модное показывается именно здесь, на сентябрьском фестивале 100% Design London.

Šogad izstāde zem viena jumta apvienoja trīs ekspozīcijas: %FTJHO, .BUFSJBMT (inovatīvi pārklājumi) un 'VUVSFT (jaunākie talanti). Protams, te viss ir simtprocentīgs. Kā vienmēr, 100% %FTJHO-POEPO dalībnieku vairākums ir dizaina skolu absolventi no Anglijas. Taču bija arī pirmo reizi pārstāvētas valstis – Koreja, Krievija, Argentīna un citas. Visas kopā tās demonstrēja mēbeles (gan mājai, gan birojam), gaismasķermeņus, traukus, dekora priekšmetus, tekstilijas, santehniku, kā arī oriģinālus ekodizaina risinājumus. Dizaina pasaulē droši nostabilizējies Korejas stils. Iekārtojot mājas, „čoson saram”, kā korejieši paši sevi sauc, cenšas nesapņot, bet darina stilīgas mēbeles un furnitūru nacionālās kultūras garā. Studijas BSUJ;"$ dizaineri demonstrēja spilgti izteiktu korejiešu stilu: interesants risinājums, piemēram, ir šūpuļkrēslam ar izliekumiem. Viss šķietami ir ļoti vienkārši: krēsla atzveltni veido septiņi izliekti dēlīši... Bet katra nākamā dēlīša izliekums atrodas zemāk par iepriekšējā dēlīša izliekumu. Tāda, lūk, ir dizaina iecere. Bet galda dēļu savienojumi salīmēti un nopulēti tā, ka galds šķiet monolīts, pilnībā izgriezts no milzīga koka stumbra. Ērtie, vieglie Niche London krēsli ir domāti kafejnīcām un restorāniem, to skaistā tiem, kas darbojas zem klajas debess. Karkass izgatavots no tērauda, bet sēdekļi – no daudzkrāsaina plastīta, ko var pārstrādāt atkārtoti. Tas ir ļoti svarīgi ekoloģijai. Izstādē bija dizainera Arika Levi un kompānijas .PEVT mēbeļu kolekcija, kam dots nosaukums (FUB, tāpēc ka divi paši oriģinālākie dīvāni atgādina klasiskos japāņu apavus geta, kas līdzinās koka soliņam. Dīvāni izgatavoti no masīva ozolkoka. Tiem ir mīksti sēdekļi, kas ir ērti un izskatās ļoti estētiski. No apaviem patapinātā pamatne speciāli atstāta nekrāsota, tādējādi akcentējot ekoloģiskā dizaina ideju.

В этом году выставка объединила под одной крышей сразу три экспозиции: %FTJHO, .BUFSJBMT (инновационные покрытия) и 'VUVSFT (последние таланты). Естественно, здесь все – сплошь 100-процентное. Как всегда, львиная доля участников 100% %FTJHO -POEPO – выпускники британских школ дизайна. Но были и дебютанты. Это Корея, Россия, Аргентина, Турция и другие. Все вместе они представили мебель (как для дома, так и для офиса), светильники, посуду, предметы декора, текстиль, сантехнику, а также оригинальные решения в области эко-дизайна. Корейский стиль прочно закрепился в мире дизайна. Обустраивая свои дома, «чосон сарам», как называют себя корейцы, стараются не углубляться в мечты, а делают стильную мебель и ее фурнитуру с примесью национальной культуры. Так, дизайнеры студии BSUJ;"$ продемонстрировали ярко выраженный корейский стиль: интересно решено, например, кресло-качалка с его изгибами. Казалось бы, все просто: 7 изогнутых досок выполняют роль спинки кресла… Но они выстроены по убывающей, когда верхний изгиб каждой последующей дощечки располагается ниже предыдущей. Такая вот дизайнерская задумка. А проклеенные и отполированные стыки между досок стола визуально сделали его полумонолитным. Кажется, что стол целиком вырезали из огромного дерева. Удобные легкие стулья от Niche London созданы для кафе и ресторанов, в том числе уличных. Их каркас выполнен из стали, а сиденья – из разноцветного пластика, который может быть подвержен вторичной переработке. Что очень важно для экологии. На выставке была представлена новая коллекция мебели от дизайнера Арика Леви и компании .PEVT. Назвали коллекцию (FUB.

the show Посетители Аmbiente открывают мир потребительских вещей. Они видят перспективы. Обнаруживают возможности. Узнают о тенденциях. Представленных более чем 4700 участниками выставки. В разделе Living находят тысячи идей дизайна интерьера, мебели, декора. Они открывают новые горизонты. Заглядывают в будущее. А Вы собираетесь посетить выставку? Информация о выставке и билеты по цене предпродажи: ambiente.messefrankfurt.com messeminsk@mail.by Teл. +375 17 327 13 15

7. – 11. 2. 2014

Япония тнер Страна-пар

14 Ambiente 20


22

S 5SJBMPH1IJMJQQWPO)BTF

S 4UFBNCFOU)FOSZ8JMMJBNT)&%FTJHO

S #PMTB(VE$POTQJSBDZ8FXPPE

S -POH(JM.VMMFS

EkonomiskÄ s klases dÄŤvÄ nam Bungy, ko izdomÄ jusi britu dizainere Leila Daimonda, ir sava â&#x20AC;&#x17E;rozÄŤnÄŤteâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; no elastÄŤgas plastÄŤta auklas veidots â&#x20AC;&#x17E;tÄŤklsâ&#x20AC;?. Ar audumu apvilktais dÄŤvÄ ns, kura karkass izgatavots no riekstkoka, stepÄ&#x201C;ts ar ĹĄo auklu gluĹži kÄ sega. Tas darÄŤts ne jau rotÄ ĹĄanas nolĹŤkÄ . â&#x20AC;&#x17E;TÄŤklaâ&#x20AC;? uzdevums ir turÄ&#x201C;t daĹžÄ dus sÄŤkumus: televizora pulti, ĹžurnÄ lu vai laikrakstu, allaĹž pazĹŤdoĹĄo briğğu futrÄ li un citus sÄŤkumus. Tagad visi ĹĄie priekĹĄmeti nekur nenoklÄŤdÄŤs, tie vienÄŤgi jÄ iebÄ Ĺž aiz vienas no tÄŤkla â&#x20AC;&#x17E;cilpÄ mâ&#x20AC;?, kas to stabili ďŹ ksÄ&#x201C;s. Bet â&#x20AC;&#x17E;cilpuâ&#x20AC;? pavelkot garÄ ku, tajÄ var iebÄ zt papildu spilvenus â&#x20AC;&#x201C; bĹŤs Ä&#x201C;rtÄ ka sÄ&#x201C;dÄ&#x201C;ĹĄana. PortugÄ Äźu dizaineri Hugo Silva un DĹžoana Santosa no dizaina studijas %". ar tradicionÄ lÄ m metodÄ&#x201C;m veido mÄ&#x201C;beles, kurÄ s izmanto mĹŤsdienÄŤgus materiÄ lus un formas. TurklÄ t ar zinÄ mu humora piedevu. Pie gultas novietojamÄ kumodÄŤtÄ&#x201C; Nel iebĹŤvÄ&#x201C;ts gaismeklis, kura abaŞōrs formas ziĹ&#x2020;Ä izskatÄ s pÄ&#x201C;c vÄŤ-

S "MFBG:PV&EJU

S 5SJMP/JDIF-POEPO

S $PXSJF.BEFJO3BUJP

S 4QJSF1IJMJQQWPO)BTF

S 3PDLJOH"SUJ[BD

S /FM.BSJBDam.

Đ&#x;ĐžŃ&#x201A;ОПŃ&#x192; Ń&#x2021;Ń&#x201A;Đž 2 Ń Đ°ĐźŃ&#x2039;Ń&#x2026; ĐžŃ&#x20AC;игинаНŃ&#x152;Đ˝Ń&#x2039;Ń&#x2026; дивана напОПинаŃ&#x17D;Ń&#x201A; ĐşĐťĐ°Ń Ń Đ¸Ń&#x2021;ĐľŃ ĐşŃ&#x192;Ń&#x17D; Ń?ĐżĐžĐ˝Ń ĐşŃ&#x192;Ń&#x17D; ОйŃ&#x192;вŃ&#x152; в видо Đ´ĐľŃ&#x20AC;овŃ?ннОК Ń ĐşĐ°ĐźĐľĐľŃ&#x2021;ки â&#x20AC;&#x201C; гоŃ&#x201A;Đ°. Đ&#x201D;иванŃ&#x2039; Ń Đ´ĐľĐťĐ°Đ˝Ń&#x2039; иС ĐźĐ°Ń Ń Đ¸Đ˛Đ° Đ´Ń&#x192;йа и ĐźŃ?гкиŃ&#x2026; Ń Đ¸Đ´ĐľĐ˝Đ¸Đš, кОŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;Ń&#x2039;Đľ Ń&#x192;дОйнŃ&#x2039; и вŃ&#x2039;гНŃ?Đ´Ń?Ń&#x201A; ĐžŃ&#x2021;онŃ&#x152; Ń?Ń Ń&#x201A;ĐľŃ&#x201A;иŃ&#x2021;нО. Đ&#x17E;Ń Đ˝ĐžĐ˛Đ°, ĐˇĐ°Đ¸ĐźŃ Ń&#x201A;вОваннаŃ? Ń&#x192; ОйŃ&#x192;ви, Ń ĐżĐľŃ&#x2020;иаНŃ&#x152;нО ĐžŃ Ń&#x201A;авНона ноОкŃ&#x20AC;Đ°Ń&#x2C6;оннОК. Đ­Ń&#x201A;Đž Đ°ĐşŃ&#x2020;онŃ&#x201A; на идоо Ń?кОНОгиŃ&#x2021;ĐľŃ ĐşĐžĐłĐž диСаКна. ĐŁ дивана Ń?кОнОП-ĐşĐťĐ°Ń Ń Đ° Bungy, ĐżŃ&#x20AC;идŃ&#x192;ПаннОгО ĐąŃ&#x20AC;иŃ&#x201A;Đ°Đ˝Ń ĐşĐ¸Đź диСаКноŃ&#x20AC;ОП Đ&#x203A;оКНОК Đ&#x201D;аКПОнд, ĐľŃ Ń&#x201A;Ń&#x152; ОпŃ&#x20AC;одоНоннаŃ? ÂŤŃ&#x201E;иŃ&#x2C6;ка â&#x20AC;&#x201C; ÂŤŃ ĐľŃ&#x201A;Ń&#x152;Âť иС Ń?ĐťĐ°Ń Ń&#x201A;иŃ&#x2021;нОгО ĐżĐťĐ°Ń Ń&#x201A;икОвОгО Ń&#x2C6;Đ˝Ń&#x192;Ń&#x20AC;Đ°. Đ­Ń&#x201A;ĐžŃ&#x201A; диван Ń Ń&#x201A;кановОК ОйивкОК, каŃ&#x20AC;ĐşĐ°Ń ĐşĐžŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;ОгО вŃ&#x2039;пОНнон иС ĐžŃ&#x20AC;ĐľŃ&#x2026;Đ°, Ń ĐťĐžĐ˛Đ˝Đž ÂŤĐżŃ&#x20AC;ĐžŃ Ń&#x201A;оган Ń?Ń&#x201A;иП Ń&#x2C6;Đ˝Ń&#x192;Ń&#x20AC;ОП, как ОдоŃ?НО. ХдоНанО Ń?Ń&#x201A;Đž но Ń&#x201A;ОНŃ&#x152;кО и но Ń Ń&#x201A;ОНŃ&#x152;кО Đ´ĐťŃ? Ń&#x192;ĐşŃ&#x20AC;Đ°Ń&#x2C6;ониŃ? Ойивки. ÂŤĐĄĐľŃ&#x201A;Ń&#x152;Âť Đ¸Ń ĐżĐžĐťĐ˝Ń?ĐľŃ&#x201A; Ń&#x20AC;ОНŃ&#x152; Ń&#x192;дОйнОгО Đ´ĐľŃ&#x20AC;МаŃ&#x201A;оНŃ? Đ˛Ń Ń?киŃ&#x2026; ПоНОŃ&#x2021;оК: ĐżŃ&#x192;ĐťŃ&#x152;Ń&#x201A;Đ° Đ´ĐťŃ? Ń&#x201A;оНовиСОŃ&#x20AC;Đ°, ĐśŃ&#x192;Ń&#x20AC;наНа иНи гаСоŃ&#x201A;Ń&#x2039;, Ń&#x201E;Ń&#x192;Ń&#x201A;ĐťŃ?Ń&#x20AC;Đ° Đ´ĐťŃ? ĐžŃ&#x2021;кОв, воŃ&#x2021;нО ĐżŃ&#x20AC;ОпадаŃ&#x17D;Ń&#x2030;иŃ&#x2026; иС пОНŃ? СŃ&#x20AC;ониŃ?, и ĐżŃ&#x20AC;ĐžŃ&#x2021;иŃ&#x2026; ПоНОŃ&#x2021;оК. Đ&#x2019;Ń Đľ Ń?Ń&#x201A;и ĐżŃ&#x20AC;одПоŃ&#x201A;Ń&#x2039; Ń&#x201A;опоŃ&#x20AC;Ń&#x152; никŃ&#x192;Đ´Đ° но донŃ&#x192;Ń&#x201A;Ń Ń?, Ń Ń&#x201A;ОиŃ&#x201A; Ń&#x201A;ОНŃ&#x152;кО ĐˇĐ°Ń Ń&#x192;Đ˝Ń&#x192;Ń&#x201A;Ń&#x152; иŃ&#x2026; Са Один иС ÂŤŃ Ń&#x201A;оМкОв, кОŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;Ń&#x2039;Đš надоМнО СаŃ&#x201E;Đ¸ĐşŃ Đ¸Ń&#x20AC;Ń&#x192;ĐľŃ&#x201A; поŃ&#x20AC;ПанонŃ&#x201A;Đ˝Ń&#x192;Ń&#x17D; ĐżŃ&#x20AC;ОпаМŃ&#x192;Âť. Đ? ĐľŃ ĐťĐ¸ Ń ĐťĐľĐłĐşĐ° ĐžŃ ĐťĐ°ĐąĐ¸Ń&#x201A;Ń&#x152; Ń?Ń&#x201A;и ÂŤŃ Ń&#x201A;оМки, Са ниŃ&#x2026; ПОМнО СапŃ&#x20AC;авиŃ&#x201A;Ń&#x152; дОпОНниŃ&#x201A;оНŃ&#x152;Đ˝Ń&#x2039;Đľ пОдŃ&#x192;Ń&#x2C6;ки â&#x20AC;&#x201C; Ń&#x192;дОйноо и ĐżŃ&#x20AC;иŃ?Ń&#x201A;ноо ĐąŃ&#x192;Đ´ĐľŃ&#x201A; Ń Đ¸Đ´ĐľŃ&#x201A;Ń&#x152;. Đ&#x;ĐžŃ&#x20AC;Ń&#x201A;Ń&#x192;гаНŃ&#x152;Ń ĐşĐ¸Đľ диСаКноŃ&#x20AC;Ń&#x2039; ĐĽŃ&#x192;гО ХиНŃ&#x152;ва и Đ&#x201D;МОана ĐĄĐ°Đ˝Ń&#x201A;ĐžŃ Đ¸Đˇ Ń Ń&#x201A;Ń&#x192;дии

S "SWP/JDIF-POEPO


24

S &SB-PSOB4ZTPO

S $PTNP"OESFV#FMFOHVFS

S &SB-PSOB4ZTPO

S .POP1BVM$SPGUT*TPNJ S &TQBTTP$MBVEJB.PSFJSB S (FUB"SJL-FWZ.PEVT

rieĹĄa salmu cepures. .BSJB ir Nel draudzene, tÄ pÄ&#x201C;c tajÄ iebĹŤvÄ&#x201C;tais gaismeklis diĹžojas ar dÄ mas cepurÄŤti. KÄ jau daudzÄ m dÄ mÄ m raksturÄŤgi, .BSJBir pÄźÄ pÄŤga, tÄ pÄ&#x201C;c ĹĄÄŤs mÄ&#x201C;belÄŤtes rokturÄŤtis atgÄ dina vaÄźÄ&#x201C;ju muti. Iedvesma aplaimo daudzus. TaÄ?u ne jau katrs spÄ&#x201C;j ideju noturÄ&#x201C;t un materializÄ&#x201C;t. DaĹžiem tas izdodas. PiemÄ&#x201C;ram, Ä?ehu dizaineram Jaroslavam Beivlam jaunÄ kajam, kas slavenajai kristÄ la biĹžutÄ&#x201C;rijas, aksesuÄ ru un gaismasġermeĹ&#x2020;u raĹžotÄ jai â&#x20AC;&#x201C; ďŹ rmai 1SFDJPTB izgudrojis gaismekli )VSSJDBOFPG*OTQJSBUJPO (â&#x20AC;&#x17E;Iedvesmas vÄ&#x201C;traâ&#x20AC;?). To veido kristÄ la spirÄ le, kurÄ savÄŤtas trÄŤs lentes 38 metru kopgarumÄ . Bet paĹĄas lentes noaustas no Ä?etriem tĹŤkstoĹĄiem kristÄ lu. Konstrukcija Beivlam jaunÄ kajam padevusies dinamiska un patieĹĄÄ m atgÄ dina tornado. Par gaismas avotu kalpo gaismas diodes, kas maina krÄ su. TÄ pÄ&#x201C;c ieslÄ&#x201C;gts gaismeklis ir patieĹĄÄ m brÄŤnumskaists. Parastam dzÄŤvoklim un pat mÄ jai ĹĄis modelis diezin vai derÄ&#x201C;s. TurpretÄŤ sabiedriskÄ vietÄ tas kğōs par uzmanÄŤbas un sajĹŤsmas centru. KompÄ nija 'MPT izstÄ dÄ&#x201C; ziĹ&#x2020;oja, ka sÄ kusi raĹžot jaunu PatrÄŤsijas Urkiolas radÄŤtu gaismekÄźu saimi5BUPV. NeprognozÄ&#x201C;jamÄ dizaina pasaules zvaigzne PatrÄŤsija atkal

S Bungy. Leala Dymond.

диСаКна %". Ń ĐžĐˇĐ´Đ°Ń&#x17D;Ń&#x201A; ПойоНŃ&#x152;, Đ¸Ń ĐżĐžĐťŃ&#x152;СŃ&#x192;Ń? Ń ĐžĐ˛Ń&#x20AC;оПоннŃ&#x2039;Đľ ПаŃ&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;иаНŃ&#x2039; и Ń&#x201E;ĐžŃ&#x20AC;ĐźŃ&#x2039;, нО Ń ĐżĐžĐźĐžŃ&#x2030;Ń&#x152;Ń&#x17D; Ń&#x201A;Ń&#x20AC;адиŃ&#x2020;иОннŃ&#x2039;Ń&#x2026; ПоŃ&#x201A;ОдОв, дОйавНŃ?Ń? в кОННокŃ&#x2020;ии ноПнОгО Ń&#x17D;ПОŃ&#x20AC;Đ°. Đ&#x2019; ĐżŃ&#x20AC;икŃ&#x20AC;ОваŃ&#x201A;Đ˝Ń&#x2039;Đš кОПОдик Nel Đ˛Ń Ń&#x201A;Ń&#x20AC;Оон Ń Đ˛ĐľŃ&#x201A;иНŃ&#x152;ник, айаМŃ&#x192;Ń&#x20AC; кОŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;ОгО вŃ&#x2039;пОНнон в Ń&#x201E;ĐžŃ&#x20AC;По ĐźŃ&#x192;ĐśŃ ĐşĐžĐš Ń ĐžĐťĐžĐźĐľĐ˝Đ˝ĐžĐš Ń&#x2C6;ĐťŃ?ĐżŃ&#x2039;. ТŃ&#x192;ПйОŃ&#x2021;ка .BSJB â&#x20AC;&#x201C; пОдŃ&#x20AC;Ń&#x192;Мка Nel`Đ°, пОŃ?Ń&#x201A;ОПŃ&#x192; на оо Đ˛Ń Ń&#x201A;Ń&#x20AC;ОоннОП Ń Đ˛ĐľŃ&#x201A;иНŃ&#x152;нико ĐşŃ&#x20AC;Đ°Ń Ń&#x192;ĐľŃ&#x201A;Ń Ń? Đ´Đ°ĐźŃ ĐşĐ°Ń? Ń&#x2C6;ĐťŃ?пка. Đ&#x161;Đ°Đş ПнОгио Đ´Đ°ĐźŃ&#x2039;, .BSJBÂŤĐťŃ&#x17D;йиŃ&#x201A; пОйОНŃ&#x201A;Đ°Ń&#x201A;Ń&#x152;Âť, пОŃ&#x201A;ОПŃ&#x192; Ń&#x20AC;Ń&#x192;Ń&#x2021;ка Ń&#x201A;Ń&#x192;ПйОŃ&#x2021;ки напОПинаоŃ&#x201A; ĐžŃ&#x201A;ĐşŃ&#x20AC;Ń&#x2039;Ń&#x201A;Ń&#x2039;Đš Ń&#x20AC;ĐžŃ&#x201A;. Đ&#x2019;Đ´ĐžŃ&#x2026;нОвонио ĐżĐžŃ ĐľŃ&#x2030;Đ°ĐľŃ&#x201A; ПнОгиŃ&#x2026;. Đ?Đž но каМдŃ&#x2039;Đš Ń ĐżĐžŃ ĐžĐąĐľĐ˝ Ń&#x192;Ń&#x2026;ваŃ&#x201A;иŃ&#x201A;Ń&#x152; огО Са Ń&#x2026;Đ˛ĐžŃ Ń&#x201A;Âť Đ´Đ° ĐľŃ&#x2030;Đľ ПаŃ&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;иаНиСОваŃ&#x201A;Ń&#x152; идоŃ&#x17D;. Đ?окОŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;Ń&#x2039;Đź Ń?Ń&#x201A;Đž Ń&#x192;Đ´Đ°ĐľŃ&#x201A;Ń Ń?. Đ?Đ°ĐżŃ&#x20AC;иПоŃ&#x20AC;, Ń&#x2021;ĐľŃ&#x2C6;Ń ĐşĐžĐźŃ&#x192; диСаКноŃ&#x20AC;Ń&#x192; ĐŻŃ&#x20AC;ĐžŃ ĐťĐ°Đ˛Ń&#x192; Đ&#x2018;оКвНŃ&#x192;-ПНадŃ&#x2C6;оПŃ&#x192;, кОŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;Ń&#x2039;Đš Ń ĐžĐˇĐ´Đ°Đť Ń Đ˛ĐľŃ&#x201A;иНŃ&#x152;ник )VSSJDBOFPG*OTQJSBUJPO (ÂŤĐŁŃ&#x20AC;аган вдОŃ&#x2026;нОвониŃ?Âť) Đ´ĐťŃ? Đ¸ĐˇĐ˛ĐľŃ Ń&#x201A;нОгО ĐżŃ&#x20AC;ОиСвОдиŃ&#x201A;оНŃ? Ń&#x2026;Ń&#x20AC;Ń&#x192;Ń Ń&#x201A;Đ°ĐťŃ&#x152;нОК йиМŃ&#x192;Ń&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;ии, Đ°ĐşŃ ĐľŃ Ń Ń&#x192;Đ°Ń&#x20AC;Ов и Ń Đ˛ĐľŃ&#x201A;иНŃ&#x152;никОв Ń&#x201E;иŃ&#x20AC;ĐźŃ&#x2039; 1SFDJPTBĐ­Ń&#x201A;ĐžŃ&#x201A; Ń Đ˛ĐľŃ&#x201A;иНŃ&#x152;ник ĐżŃ&#x20AC;ĐľĐ´Ń Ń&#x201A;авНŃ?ĐľŃ&#x201A; Ń ĐžĐąĐžĐš Ń&#x2026;Ń&#x20AC;Ń&#x192;Ń Ń&#x201A;Đ°ĐťŃ&#x152;Đ˝Ń&#x192;Ń&#x17D; Ń ĐżĐ¸Ń&#x20AC;Đ°ĐťŃ&#x152;, Ń Đ´ĐľĐťĐ°Đ˝Đ˝Ń&#x192;Ń&#x17D; иС 3-Ń&#x2026; СакŃ&#x20AC;Ń&#x192;Ń&#x2021;оннŃ&#x2039;Ń&#x2026; НонŃ&#x201A; ОйŃ&#x2030;оК дНинОК 38 Đź. Đ&#x2019; Ń Đ˛ĐžŃ&#x17D; ĐžŃ&#x2021;ĐľŃ&#x20AC;одŃ&#x152; НонŃ&#x201A;Ń&#x2039; Ń?Ń&#x201A;и Ń ĐžŃ&#x201A;канŃ&#x2039; иС 4 Ń&#x201A;Ń&#x2039;Ń Ń?Ń&#x2021; ĐşŃ&#x20AC;Đ¸Ń Ń&#x201A;аННОв. Đ&#x161;ĐžĐ˝Ń Ń&#x201A;Ń&#x20AC;Ń&#x192;ĐşŃ&#x2020;иŃ? пОНŃ&#x192;Ń&#x2021;Đ¸ĐťĐ°Ń Ń&#x152; Ń&#x192; Đ&#x2018;оКвНа-ПНадŃ&#x2C6;огО динаПиŃ&#x2021;нОК и на Ń Đ°ĐźĐžĐź доНо напОПинаоŃ&#x201A; Ń&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;надО. Đ&#x2DC;Ń Ń&#x201A;ĐžŃ&#x2021;никОП Ń Đ˛ĐľŃ&#x201A;Đ° Ń ĐťŃ&#x192;МаŃ&#x201A; Ń Đ˛ĐľŃ&#x201A;ОдиОдŃ&#x2039;, ПонŃ?Ń&#x17D;Ń&#x2030;ио Ń&#x2020;воŃ&#x201A;. Đ&#x;ĐžŃ?Ń&#x201A;ОПŃ&#x192; вкНŃ&#x17D;Ń&#x2021;оннŃ&#x2039;Đš Ń Đ˛ĐľŃ&#x201A;иНŃ&#x152;ник Ń?вНŃ?ĐľŃ&#x201A; Ń ĐžĐąĐžĐš Ń&#x192;дивиŃ&#x201A;оНŃ&#x152;нОо пО ĐşŃ&#x20AC;Đ°Ń ĐžŃ&#x201A;Đľ СŃ&#x20AC;оНиŃ&#x2030;Đľ. Đ&#x201D;ĐťŃ? ОйŃ&#x2039;Ń&#x2021;нОК кваŃ&#x20AC;Ń&#x201A;иŃ&#x20AC;Ń&#x2039; и даМо дОПа Ń&#x201A;акаŃ? ПОдоНŃ&#x152; вŃ&#x20AC;Ń?Đ´ Ни пОдОКдоŃ&#x201A;. Đ? вОŃ&#x201A; в ОйŃ&#x2030;ĐľŃ Ń&#x201A;воннŃ&#x2039;Ń&#x2026; ĐźĐľŃ Ń&#x201A;Đ°Ń&#x2026; Ń&#x201A;акОК ÂŤŃ&#x192;Ń&#x20AC;аганнŃ&#x2039;К Ń Đ˛ĐľŃ&#x201A;иНŃ&#x152;ник Ń ĐżĐžŃ ĐžĐąĐľĐ˝ Ń Ń&#x201A;Đ°Ń&#x201A;Ń&#x152; Ń&#x2020;онŃ&#x201A;Ń&#x20AC;ОП вниПаниŃ? и Đ˛ĐžŃ Ń&#x2026;иŃ&#x2030;ониŃ?. Đ?Đ° вŃ&#x2039;Ń Ń&#x201A;авко кОПпаниŃ? 'MPT ОйŃ&#x160;Ń?виНа Đž СапŃ&#x192;Ń ĐşĐľ в ĐżŃ&#x20AC;ĐžĐ¸ĐˇĐ˛ĐžĐ´Ń Ń&#x201A;вО

S Bungy. Leala Dymond.

S Bungy. Leala Dymond.


3ALONS‡$E,UXEuPIEDşVşBEZGALƁGIDAUDZVARIANTULOGUUNTELPUDEKORŭŚANAI0ROFESIONşLIEDIZAINERIATRADƁSOPTIMşLOTEHNISKO RISINşJUMUJƯSUIDEJAI3ALONşVARNOPIRKTAUDUMUSUNSTANGASKşARƁPASƯTƁTAIZKARUŚƯŚANUUNSTANGUUZSTşDƁŚANU ǰdzľǶŀ‡$E,UXEuǷǸǴĹľdzĸdzǴŁķdzĿŋǴǹǵǶŀǴŃŀǶǴǵǶľļŃǴǹŁķǶķdzǸļdzŀŁǶķĹǴǵǶǸļǸǶķdzŀļŊǶǵǶŀļļŀŁǴǸňǴǸdzǷǶĿǴŅǴŀļĽ ǮǸǶŌǴǹǹļǶŀdzľňŀŇǴĹļĻdzĽŀǴǸŇŀdzĽĹǺŁǶǷŁļĿdzľňŀǶǴŁǴǻŀļŃǴǹǵǶǴǸǴńǴŀļǴĹľŊķdzńǴĽļĹǴļǨǹdzľǶŀǴĿǶĺŀǶǵǺǷļŁňŁǵdzŀļ ļǵdzǸŀļĻŇ dzŁdzǵĺǴĻdzǵdzĻdzŁňǷǶńļķńŁǶǸļǺǹŁdzŀǶķǵǺńŁdzŀĸ

‡"ARONSKVARTşLSu #ŭSUIELA 2ƁGA 4şLR DELUXERIGA GMAILCOM


26

S Hurricane of Inspiration. Preciosa.

S Hurricane of Inspiration. Preciosa.

S Hurricane of Inspiration. Preciosa.

S Aurelia. Qisdesign.

iedvesmu smēlusi Austrumos un savus gaismekļus veidojusi senā japāņu stilā. Grīdas, galda un piekarināmā gaismekļa abažūri veidoti no sintētiskām plāksnītēm un atgādina vieglus un caurspīdīgus samuraju bruņukreklus (ne jau velti nosaukums ir Tatou – „bruņnesis”!). Tā kā abažūriem ir vienots jumols, maiga gaisma plūst no augšas uz leju vai arī pretējā virzienā. Tiek piedāvāti triju krāsu Tatou: balti, melni vai zili.

S Tatou. Patricia Urqiola. Flos.

S Topaz. Edward Linacre. Pendant.

нового семейства светильников Tatou, созданных Патрисией Уркиола. Непредсказуемая звезда дизайнерского мира Патрисия вновь вдохновилась Востоком и предложила светильники в древнем японском стиле. Абажуры напольного, настольного и подвесного светильников собраны из синтетических пластин и напоминают легкие и прочные кольчуги самураев (не зря было выбрано название Tatou – «броненосец»!). Благодаря единому своду абажуров, мягкий свет разливается строго сверху вниз или наоборот. Tatou представлены в 3-х цветах: белом, черном или сливовом.

S Tatou. Patricia Urqiola. Flos.

S Lily. Etienne Esmenjand. Desinature.

S Hanna Francis.

S Hooked Lighting Range. Buster + Punch.

S Jihyn Chung.


T/c „Spice Home” Jaunmoku 13, Rīga Tālr.: 66100047, 27477774 spice@gaismasmagija.lv www.gaismasmagija.lv

Brīvības 99, Rīga Tālr.: 66047077, 27709909 brivibas@gaismasmagija.lv www.gaismasmagija.lv


28

S The Black Square Shelf. Mikhail Belyaev. S Storystore. Nikolay Nikitin.

S Duck. Woodi.

S Duck. Woodi.

S Bundle. Polina Privalova.

Pirmo reizi izstādē 100% Design ir arī Krievijas paviljons, kur skaidri tika parādīts: krievu dizaina attīstība atbilst pasaules tendencēm. Dominējošais trends – augsto tehnoloģiju un ekoloģisku materiālu apvienojums. Piemēram, mēbeļu zīmols Woodi rādīja galdiņus Gemma, Drop un puķu plauktu Duck, kas darināti no koka XX gadsimta 50. gadu stilā. Šķiet, visplašāk atpazīstamais un reizē visneparastākais bija Mihaila Beļajeva projekts Black Square Shelf – daudzfunkcionāls plaukts, Kazimira Maļeviča „Melnā kvadrāta” kārtējā interpretācija. Publikas simpātijas iemantoja arī Olgas Krjukovas piedāvātā oriģinālā mēbele – mīkstais dīvāns Mikki lāča veidolā: uz izturīga metāla karkasa nostiprināts noņemams, četrās vietās ar virvi apsiets spilvens zilā apvalkā. Katrs, kas apsēžas uz dīvāna, nonāk lāča „apskāvienos”. Apmeklētāju un dalībnieku uzmanību piesaistīja provokatoriskais dīvāns Kisses, kas radies pasaulslavenā krievu dizainera Dimas Loginova sadarbībā ar itāļu zīmolu AR.T.EX. Alekss Petuņins kļuva ne tikai par Krievijas paviljona, bet arī visas izstādes zvaigzni. Viņa spilgtais futūristiskais galds Lay-r, kas veidots ar 3D tehnoloģijas palīdzību, izraisīja neviltotu interesi.

S Kisses. Dmitry Loginov.

S Lay-r. Alex Petunin.

S Lampslamp. Anna Strupinskaya & Alexey Ivachkevich.

Впервые на 100% Design появился павильон России, где было ясно показано: современный российский дизайн развивается в русле мировых тенденций. Доминирующий тренд – сочетание высоких технологий и экологичных материалов. Так, мебельный бренд Woodi представил столики Gemma, Drop и этажерку для цветов Duck, выполненные из натурального дерева в стиле 1950-х годов. Пожалуй, самым узнаваемым и одновременно необычным стал проект Михаила Беляева Black Square Shelf – многофункциональная полка-стеллаж, представляющая собой очередную интерпретацию «Черного квадрата» Казимира Малевича. Симпатию публики вызвал и оригинальный предмет мебели от Ольги Крюковой – мягкий диван Mikki в форме медведя: на прочном металлическом каркасе закреплена мягкая съемная подушка в синем чехле, перетянутая в 4-х местах веревками. Каждый, кто садится на диван, оказывается в медвежьих «объятиях». Внимание посетителей и участников привлек провокационный диван Kisses – плод содружества одного из ведущих российских дизайнеров с мировой славой Димы Логинова и итальянского бренда AR.T.EX. Алекс Петунин стал звездой не только российского павильона, но и всей выставки. Его яркий футуристический стол Lay-r, созданный с помощью технологии 3D-печати, вызвал неподдельный интерес.

S Mikki. Olga Krykova.

S Ninja. Meltzer.


Итальянская компания Baby Expert уже на протяжении 30 лет является настоящим экспертом в производстве детской мебели. Детские кроватки, пеленальные комоды и шкафы Baby Expert получили высокое признание специалистов и заслужили доверие у родителей во всем мире. В

Baby Expert

R

производстве этой мебели используются исключительно натуральные материалы (массив букового дерева), а также нетоксичные, безопасные для здоровья ребенка краски и лаки. Высококачественное постельное белье для малышей до 5 лет, а также принадлежности для новорожденных.

Подробнее с коллекциями мебели и принадлежностями для здорового сна и отдыха можно ознакомиться на сайте интернет-магазина www.babylove.lv, а также на официальном сайте www.baby-expert.lv

lettini per bambini

Kлиентов, которые сделают заказ в феврале, ждет приятный сюрприз и подарок! Ждем! Магазин Baby Love в комплексе Panorama Plaza (ул. Лиелирбес, 17a).


30

S Alex Meitlis. Hazorfim.

S Figgjo-sans. Runa Klock & Marte Froystad.

Izstādē notika tiešā un pārnestā nozīmē spīdoša pirmizrāde. Dizainers Aleks Meitliss parādīja no misiņa izgatavotu servējamo galda trauku kolekciju. Viņš to veidojis Izraēlas kompānijai Hazorfim, kas ražo sudraba traukus – vāzes un zupas terīnes, šķīvjus un bļodas, svečturus un krūzes... Tas viss mirdz kā zelts, telpu piepildot ar siltumu. Ja spīdumu papildina ar stingru ģeometriju – elipsēm, apļiem, cilindriem, tad sanāk svinīgs servējums, svētki, skaistuma svinības. Savukārt kompānijai Hazorfim šis ir pirmais darbs ar misiņu – pirmais mēģinājums. Jāatzīst, ka veiksmīgs. Šajā izstādē, šķiet, bija vairāk prototipu nekā gatavu izstrādājumu. Bija daudz dīvainību, kas, iespējams, nekad netiks reāli iemiesotas, Taču bija ļoti interesanti!..

На выставке состоялась блестящая – в прямом и переносном смысле слова – премьера. Дизайнер Алекс Мейтлис показал коллекцию латунной посуды для сервировки стола. Он создал ее для известной израильской компании Hazorfim, выпускающей посуду из серебра. Вазы и супницы, тарелки и блюда, подсвечники и чаши… Все это светится золотом, наполняя комнату теплом. А если прибавить к блеску свечения строгость геометрии эллипсов, шаров, цилиндров, то получится нарядная сервировка, праздник, торжество красоты. Что касается компании Hazorfim, то работа с латунью – ее первый опыт. Надо признать, удачный. На этой выставке было, пожалуй, больше прототипов, чем готовых изделий. Было много странного, того, что, возможно, никогда не найдет реального воплощения. Но как же было интересно!..


32

IZSTÄ&#x20AC;DE / Đ&#x2019;ЍХТĐ?Đ&#x2019;Đ&#x161;Đ?

Cersaie 2013     

L - M

KATERINA MIĹ INA

SeptembrÄŤ notika bĹŤvkeramikas un vannasistabu garnitĹŤru izstÄ de Cersaie, kas ir pati vÄ&#x201C;rienÄŤgÄ kÄ nozares ekspozÄŤcija pasaulÄ&#x201C;. Ĺ o ideju un sasniegumu gadatirgu pamatoti dÄ&#x201C;vÄ&#x201C; par keramikas augstÄ s modes nedÄ&#x201C;Äźu.

Đ&#x2019; Ń ĐľĐ˝Ń&#x201A;Ń?ĐąŃ&#x20AC;Đľ ĐżŃ&#x20AC;ĐžŃ&#x2C6;На вŃ&#x2039;Ń Ń&#x201A;авка Ń Ń&#x201A;Ń&#x20AC;ОиŃ&#x201A;оНŃ&#x152;нОК коŃ&#x20AC;аПики и гаŃ&#x20AC;ниŃ&#x201A;Ń&#x192;Ń&#x20AC;Ов Đ´ĐťŃ? ваннŃ&#x2039;Ń&#x2026; кОПнаŃ&#x201A; Cersaie â&#x20AC;&#x201C; Ń Đ°ĐźĐ°Ń? ĐşŃ&#x20AC;Ń&#x192;пнаŃ? ĐžŃ&#x201A;Ń&#x20AC;Đ°Ń ĐťĐľĐ˛Đ°Ń? вŃ&#x2039;Ń Ń&#x201A;авка в ПиŃ&#x20AC;Đľ. Đ­Ń&#x201A;Ń&#x192; Ń?Ń&#x20AC;ПаŃ&#x20AC;ĐşŃ&#x192; идоК и Đ´ĐžŃ Ń&#x201A;иМониК пО ĐżŃ&#x20AC;авŃ&#x192; наСŃ&#x2039;ваŃ&#x17D;Ń&#x201A; Đ?одоНоК вŃ&#x2039;Ń ĐžĐşĐžĐš коŃ&#x20AC;аПиŃ&#x2021;ĐľŃ ĐşĐžĐš ПОдŃ&#x2039;.

Kas tad tur uz podesta bija redzams? Protams, rĹŤpÄŤgi atlasÄŤtas visveiksmÄŤgÄ kÄ s un vismĹŤsdienÄŤgÄ kÄ s ItÄ lijas un citu valstu kompÄ niju keramikas izstrÄ dnes. JaunÄ s interjera un eksterjera dizaina tendences, jaunas faktĹŤras un materiÄ li. Par Cersaie 2013 devÄŤzi kÄźuva frÄ ze: â&#x20AC;&#x17E;Lai slavÄ&#x201C;ta parastÄ dzÄŤve!â&#x20AC;? Tas ir savdabÄŤgs aicinÄ jums keramikas ďŹ&#x201A;ÄŤzes novÄ&#x201C;rtÄ&#x201C;t un uztvert kÄ parastÄ s dzÄŤves neatĹ&#x2020;emamu sastÄ vdaÄźu. Galu galÄ pat visprogresÄŤvÄ kie izgudrojumi keramikas jomÄ nav pietiekami labi, ja nekalpo cilvÄ&#x201C;kam un viĹ&#x2020;a vajadzÄŤbu apmierinÄ ĹĄanai. TÄ tad â&#x20AC;&#x201C; vispasaules vitrÄŤna demonstrÄ&#x201C;ja ĹĄÄ das keramikas un vannasistabu mÄ&#x201C;beÄźu jaunÄ s tendences. Vispirms tÄ s bija neskaitÄ mas variÄ cijas par dabas materiÄ lu imitÄ cijas tematiku. FavorÄŤts ir kokmateriÄ li. JoprojÄ m topÄ ir ďŹ&#x201A;ÄŤzes, kas imitÄ&#x201C; daĹžÄ du ťġirĹ&#x2020;u koksni. Bija kolekcijas, kas atveido ne tikai koksnes krÄ su un rakstu, bet arÄŤ faktĹŤru. Un pat â&#x20AC;&#x17E;kokapstrÄ desâ&#x20AC;? rezultÄ tu â&#x20AC;&#x201C; lÄŤdz pat pulÄ&#x201C;jumam. Bija kolekcijas, kurÄ s imitÄ&#x201C;ti dabiskie akmeĹ&#x2020;i. TurklÄ t raĹžotÄ ji nebija apmierinÄ juĹĄies ar tradicionÄ lo marmoru un granÄŤtu, ahÄ tiem un oniksiem, bet nonÄ kuĹĄi lÄŤdz retiem un unikÄ liem materiÄ liem, piemÄ&#x201C;ram, pÄ rakmeĹ&#x2020;otiem kokiem.

ЧŃ&#x201A;Đž Мо пОкаСаН пОдиŃ&#x192;Đź? Đ&#x161;ОноŃ&#x2021;нО, Ń&#x201A;Ń&#x2030;Đ°Ń&#x201A;оНŃ&#x152;нО ĐžŃ&#x201A;ОйŃ&#x20AC;аннŃ&#x2039;Đľ, Ń Đ°ĐźŃ&#x2039;Đľ Ń&#x192;Đ´Đ°Ń&#x2021;Đ˝Ń&#x2039;Đľ и Ń ĐžĐ˛Ń&#x20AC;оПоннŃ&#x2039;Đľ коŃ&#x20AC;аПиŃ&#x2021;ĐľŃ ĐşĐ¸ĐľÂť Ń&#x20AC;аСŃ&#x20AC;айОŃ&#x201A;ки иŃ&#x201A;Đ°ĐťŃ&#x152;Ń?Đ˝Ń ĐşĐ¸Ń&#x2026; и Đ¸Đ˝ĐžŃ Ń&#x201A;Ń&#x20AC;аннŃ&#x2039;Ń&#x2026; кОПпаниК. Đ?ОвŃ&#x2039;Đľ Ń&#x201A;ондонŃ&#x2020;ии в диСаКно инŃ&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;Ń&#x152;ĐľŃ&#x20AC;Ов и Ń?ĐşŃ Ń&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;Ń&#x152;ĐľŃ&#x20AC;Ов, нОвŃ&#x2039;Đľ Ń&#x201E;Đ°ĐşŃ&#x201A;Ń&#x192;Ń&#x20AC;Ń&#x2039; и ПаŃ&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;иаНŃ&#x2039;. Đ&#x201D;овиСОП Cersaie 2013 Ń Ń&#x201A;аНа Ń&#x201E;Ń&#x20AC;аСа: мваНа ОйŃ&#x2039;Ń&#x2021;нОК МиСни. Đ­Ń&#x201A;Đž Ń Đ˛ĐžĐľĐžĐąŃ&#x20AC;аСнŃ&#x2039;Đš ĐżŃ&#x20AC;иСŃ&#x2039;в ĐžŃ&#x2020;ониваŃ&#x201A;Ń&#x152; и Đ˛ĐžŃ ĐżŃ&#x20AC;иниПаŃ&#x201A;Ń&#x152; коŃ&#x20AC;аПиŃ&#x2021;ĐľŃ ĐşŃ&#x192;Ń&#x17D; пНиŃ&#x201A;ĐşŃ&#x192; как ноОŃ&#x201A;Ń&#x160;оПНоПŃ&#x192;Ń&#x17D; Ń&#x2021;Đ°Ń Ń&#x201A;Ń&#x152; ĐąŃ&#x192;дниŃ&#x2021;нОК МиСни. Đ&#x2019; кОнŃ&#x2020;Đľ кОнŃ&#x2020;Ов, даМо Ń Đ°ĐźŃ&#x2039;Đľ ĐżŃ&#x20AC;ОгŃ&#x20AC;ĐľŃ Ń Đ¸Đ˛Đ˝Ń&#x2039;Đľ иСОйŃ&#x20AC;ĐľŃ&#x201A;ониŃ? в ПиŃ&#x20AC;Đľ коŃ&#x20AC;аПики но Ń&#x201A;Đ°Đş Ń&#x2026;ĐžŃ&#x20AC;ĐžŃ&#x2C6;и, ĐľŃ ĐťĐ¸ но Ń ĐťŃ&#x192;МаŃ&#x201A; Ń&#x2021;оНОвокŃ&#x192; и огО пОŃ&#x201A;Ń&#x20AC;ĐľĐąĐ˝ĐžŃ Ń&#x201A;Ń?Đź. Đ&#x2DC;Ń&#x201A;Đ°Đş, ПиŃ&#x20AC;ОваŃ? виŃ&#x201A;Ń&#x20AC;ина нОвŃ&#x2039;Ń&#x2026; Ń&#x201A;ондонŃ&#x2020;иК в диСаКно и ĐżŃ&#x20AC;ĐžĐ¸ĐˇĐ˛ĐžĐ´Ń Ń&#x201A;во коŃ&#x20AC;аПиŃ&#x2021;ĐľŃ ĐşĐžĐš пНиŃ&#x201A;ки ĐżŃ&#x20AC;ĐžĐ´ĐľĐźĐžĐ˝Ń Ń&#x201A;Ń&#x20AC;иŃ&#x20AC;ОваНа Ń ĐťĐľĐ´Ń&#x192;Ń&#x17D;Ń&#x2030;оо. Đ&#x;Ń&#x20AC;оМдо Đ˛Ń ĐľĐłĐž, ПнОгОŃ&#x2021;Đ¸Ń ĐťĐľĐ˝Đ˝Ń&#x2039;Đľ ваŃ&#x20AC;иаŃ&#x2020;ии на Ń&#x201A;оПŃ&#x192; иПиŃ&#x201A;Đ°Ń&#x2020;ии ĐżŃ&#x20AC;иŃ&#x20AC;ОднŃ&#x2039;Ń&#x2026; ПаŃ&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;иаНОв. ФавОŃ&#x20AC;иŃ&#x201A; â&#x20AC;&#x201C; ÂŤĐ´Ń&#x20AC;ĐľĐ˛ĐľŃ Đ˝Đ°Ń? Ń&#x201A;оПа. Đ&#x;Đž-ĐżŃ&#x20AC;оМноПŃ&#x192; в Ń&#x201A;Опо пНиŃ&#x201A;ка, Ń Ń&#x201A;иНиСОваннаŃ? пОд Ń&#x20AC;аСНиŃ&#x2021;Đ˝Ń&#x2039;Đľ пОŃ&#x20AC;ОдŃ&#x2039; Đ´ĐľŃ&#x20AC;ова. Đ&#x;Ń&#x20AC;и Ń?Ń&#x201A;ОП ĐąŃ&#x2039;Ни ĐżŃ&#x20AC;ĐľĐ´Ń Ń&#x201A;авНонŃ&#x2039; кОННокŃ&#x2020;ии, кОŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;Ń&#x2039;Đľ пОвŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;Ń?Ń&#x17D;Ń&#x201A; но Ń&#x201A;ОНŃ&#x152;кО Ń&#x2020;воŃ&#x201A; и Ń&#x20AC;Đ¸Ń Ń&#x192;нОк Đ´ĐľŃ&#x20AC;ова, нО и огО Ń&#x201E;Đ°ĐşŃ&#x201A;Ń&#x192;Ń&#x20AC;Ń&#x192;. Đ&#x2DC; даМо ОйŃ&#x20AC;айОŃ&#x201A;ĐşŃ&#x192; Đ´ĐľŃ&#x20AC;ова â&#x20AC;&#x201C; впНОŃ&#x201A;Ń&#x152; Đ´Đž огО пОНиŃ&#x20AC;Овки. Đ&#x2018;Ń&#x2039;Ни пОкаСанŃ&#x2039; и кОННокŃ&#x2020;ии, иПиŃ&#x201A;иŃ&#x20AC;Ń&#x192;Ń&#x17D;Ń&#x2030;ио наŃ&#x201A;Ń&#x192;Ń&#x20AC;Đ°ĐťŃ&#x152;Đ˝Ń&#x2039;Đš каПонŃ&#x152;. Đ&#x;Ń&#x20AC;и Ń?Ń&#x201A;ОП ĐżŃ&#x20AC;ОиСвОдиŃ&#x201A;оНи но ОгŃ&#x20AC;аниŃ&#x2021;Đ¸Đ˛Đ°ĐťĐ¸Ń Ń&#x152; Ń&#x201A;Ń&#x20AC;адиŃ&#x2020;иОннŃ&#x2039;Пи ĐźŃ&#x20AC;аПОŃ&#x20AC;ОП и ĐłŃ&#x20AC;аниŃ&#x201A;ОП, агаŃ&#x201A;ОП и ĐžĐ˝Đ¸ĐşŃ ĐžĐź, Đ° ÂŤĐ´ĐžŃ&#x2C6;Ни


FLĪZES MOZAĪKA PARKETS PAKLĀJI DABĪGĀ UN MĀKSLĪGĀ AKMENS IZSTRĀDĀJUMI

ERLANDA CONSTRUCTION SIA SALOVEIKALS CERAMICAS APARICI BĒRZAUNES IELA 9, RĪGA TĀLRUNIS 67840427 MOB. TĀLRUNIS 29267677 E-PASTS erlanda@erlanda.lv

www.aparici.lv


34

X Frozen Garden. Marcel Wanders. Bisazza.

S Frozen Garden. Marcel Wanders. Bisazza.

S La Galleria. Eco Ceramica.

Interesanta ir fabrikas Impronta Ceramice kolekcija Marmi Imperiale, kurā sakopoti paši aktuālākie un unikālākie akmens veidi. Meistari demonstrēja matētu, pulētu, pretslīdes virsmu. Viena no jaunajām koka un akmens imitācijas tendencēm ir materiālu maisījumi. Modernā fotokopēšana ļauj keramiku pārklāt faktiski ar jebkuru rakstu un toņu niansi. Taču šķiet, ka visaktuālākais 2013. gada sezonas trends ir optiskie efekti un ģeometrisko formu daudzveidība. Standarta taisnstūrus aizvien vairāk izspiež astoņstūri, sešstūri, rombi, krustiņi, apļi un svītriņas. Aktuālāks kļūst arī pats ģeometriskais ornaments, kas rada optiskus efektus. To pašu uzdevumu veic kontrastējoši salikumi – matēts un spīdīgs, melns un balts, plakans un apjomīgs. Tātad šajā sezonā tradicionālā dekora lomu pilda optiskas spēles. Īpaša interese bija par spilgtu šā trenda paraugu – kolekciju Frozen Garden, ko veidojis dizainers Marsels Vanderss kompānijai Bisazza. Kompānijas Lea Cera-

S Triangle. Vives.

S Slimtech. Lea Ceramiche.

S Hexagon. Tagina.

S Tileofspainusa.

до редчайших и уникальных материалов, например, таких как окаменевшее дерево. Интересна коллекция Marmi Imperiale фабрики Impronta Ceramice, в которой были собраны самые актуальные и уникальные виды камня. Мастера показали несколько вариантов его поверхности: матовую и полированную. Смешение материалов – один из новых трендов в имитации дерева и камня. Современная фотопечать позволяет воспроизвести в керамике практически любой узор и нюансы оттенков. Пожалуй, с а м ы й горячий тренд сезона 2013 – многообразие геометрических форм и оптические эффекты. Восьмиугольники, шестиугольники, ромбы, круги и полоски все больше наступают на стандартную прямоугольную форму. Более актуальным становится и орнамент, который формирует оптические эффекты. Эту же задачу выполняют контрастные сочетания матового и блестящего,

S Hexagon. Settecento.

S Apavisa.

S Hexagon. Natucer.

S Epotech Crystal. Butech.


SENSOWASH® SHOWER-TOILET FOR THAT FRESHLY-WASHED FEELING

Īstenais Starck! Philippe Starck veidota vannas istaba.

Vairāk nianšu. Vairāk elegances. Vairāk daudzveidības : Starck vannas istabu kolekcijas ar atbilstošu mēbeļu programmu. Tikai viens piemērs no visaptverošā Duravit piedāvājuma – sanitārā keramika, vannas istabas mēbeles, aksesuāri, vannas , labsajūtas produkti un saunas. Pieejami bezmaksas katalogi Duravit pārstāvniecībā Latvijā, Nometņu 18-51, Jūrmala, LV-2016, GSM +371 29120218, e-pasts : blunava.inese@gmail.com, www.duravit.com


36

S Apavisa.

S Del Conca.

S Ferro.

S Biarritz. Cir.

S Adelaparvu. Placi Ceramice.

S Numbers. Appiani.

miche kolekcijā Paillettes optiskā efekta radīšanai izmantota matēto un spīdīgo flīzes zīmējumu „fragmentu” rotaļa. Izstāde parādīja, ka populāra ir spēlēšanās ar apjomiem. Lai iegūtu attiecīgu efektu, tiek izmantotas flīzes bez fazītēm vai tieši pretēji – nošķeltu piramīdu atgādinošas flīzes ar izteiktākām fazītēm, kā tas ir Ferro gadījumā. Jauno kolekciju veiksmes ķīla ir spilgti izteikts 3D reljefu dekoratīvisms. Tā, piemēram, kompānijas Tagina dizaineri bija izrotājuši savu stendu ar 3D-panno, izmantojot kolekciju 3D „X”.„O”, kuras veidošanai iedvesmojusi „krustiņu-nullīšu” spēle. Populārs ir arī apjomīgs keramgranīts. Nevienu neatstāja vienaldzīgu Apavisa keramgranīts ar pagaismu dažādās krāsās. Aktuāls ir arī Bizantijas ornaments ar sarežģītiem dzīvnieku valsts motīviem, stilizētu augu (vīnogas, ziedi ar trim ziedlapiņām) un ģeometrisku figūru vijumiem. Vēl viena moderna tendence ir „lupattehnikas” paņēmiens, kurā izmanto lielus puķu dekorus, kā arī uz vienas virsmas klāj dažāda lieluma flīzes ar atšķirīgiem rakstiem. Interesantus šīs tehnikas paraugus savās kolekcijās rādīja fabrikas Sant Agostino, Serenissima un citas. Tiek piedāvāts aktīvi izmantot keramikas flīzes ar Damaskas un mauru motīviem, kā arī ziedu rakstiem. Tas ir tā saucamais pečvorka stils, kad kaut kas tiek veidots no „ielāpiņiem”. Pavisam nesen keramikas flīžu kolekcijas, kas piedāvāja pečvorka veidā savdabīgi apvienot vairākus ornamentus, tika uztvertas kā savdabīga novitāte. Taču tagad šis paņēmiens ir plaši izplatīts. Pečvorka stila dekori bija gandrīz pusei izstādē pārstāvēto ražotāju. Skaidri bija vērojams stilu sajaukums, panākumus guvis zināms dizaineru ideju mikslis. Smalka

S 3D „X”.„0”. Tagina.

S Pailettes. Lea Ceramiche.

S Vitrogres.

S Pailettes. Lea Ceramiche.

черного и белого, плоского и объемного. Так что оптические игры в этом сезоне берут на себя роль традиционного декора. Особый интерес вызвала коллекция Frozen Garden, созданная дизайнером Марселем Вандерсом для компании Bisazza – яркий пример этого тренда. В коллекции Paillettes компания Lea Ceramiche для создания оптического эффекта использовала игру матовых и блестящих «фрагментов» рисунка на плитке. Выставка показала, что в топе игра объемами. Для достижения этого эффекта используется плитка без фасок или, наоборот, с усиленной фаской, принимающей форму усеченной пирамиды как у Ferro. Ярко выраженная декоративность 3D-рельефов – залог успеха новых коллекций. Так, дизайнеры компании Tagina украсили свой стенд 3D-панно, используя коллекцию 3D „X”.„O”, на создание которой их вдохновила игра в «крестикинолики». Популярен и объемный керамогранит. Так, никого не оставил равнодушным объемный керамогранит с разноцветной подсветкой от Apavisa. Актуален также византийский орнамент. Он состоит из сложных сплетений анималистичных мотивов, стилизованных растительных побегов (виноградных лоз, 3-лепестковых цветов) и различных геометрических фигур. Еще одна модная тенденция – «лоскутная техника» с использованием крупных цветочных декоров, а также укладка на одной поверхности плиток разнообразных размеров и узоров. Интересные образцы этой техники были показаны в коллекциях фабрик Sant Agostino, Serenissima и других. Предлагается активно использовать и керамическую плитку с дамасскими и мавританскими мотивами, а также цветочными узорами. Это так называемый стиль пэчворк, когда создается полотно из «заплаток». Недавно коллекции керамической плитки, предлагающие сочетание нескольких орнаментов в виде своеобразного пэчворка, казались дерзкой новинкой, но сегодня этот прием получил широкое распространение. Декоры в стиле пэтчворк встречались


38

S Milo Manara. Del Conca.

S Milo Manara. Del Conca.

S Milo Manara. Del Conca.

eklektika un art deco puķainā izteiksme, krāšņie koku un ziedu motīvi un klasika, Austrumu greznība un bagātība ir ļoti aktuāla. Taču aktualitāti nav zaudējis arī klasiskais stils. Pasteļtoņi, neuzkrītoši puķu dekori, audumu un tapešu imitācija, Eiropas provinces stilistika... Par vienu no visspēcīgākajiem virzieniem kļuvusi vintāža. Tieši tā ir interjera modes valdniece. Minimālisma lakonisms Eiropu acīmredzot ir nogurdinājis, tāpēc tā pievērsusies tik mīļajai pagātnes tematikai. Bet, pateicoties jaunajām tehnoloģijām, keramikai var uzklāt jebkuru attēlu, lai atveidotu laikmeta stilu – XX gadsimta 50. gadu glamūru, 60. gadu svingu, 70. gadu popu... Digitālā iespiedtehnika ļauj uz keramikas flīzēm parādīt unikālus dizaina mākslas objektus. Modē ir efektīgas pārejas grīda-siena. Šai ziņā piemērs ir kompānijas Appiani kolekcija Numbers. Rodas iespaids, ka mozaīkas glezna, kurā

на выставке практически у половины производителей-участников. Явно прослеживается смешение стилей, успехом пользуется эдакий фьюжн из дизайнерских идей. Изысканная эклектика и нарочитая вычурность ар деко, изящество и классика древесных и цветочных мотивов, роскошь и богатство Востока сегодня очень актуальны. Однако не потерял актуальности и классический стиль. Пастельные тона, ненавязчивые цветочные декоры, имитация тканей и обоев, стилистика европейской провинции... Одним из самых мощных течений сегодня стал Его Величество Винтаж. Именно он – король интерьерной моды. Европа, видимо, устала от лаконичности минимализма и повернулась лицом к милым темам прошлого. А благодаря новым технологиям, на керамику можно нанести любое изображение, воссоздавая стиль эпохи: гламур 1950-х, свинг 1960-х, разнузданный поп 1970-х… Цифро-

S Keramin.

S Bisazza.

S Del Conca.

S La galleria. Eco Ceramica.


ɉɪɨɱɧɚɹɭɫɬɨɣɱɢɜɚɹɜɚɧɧɚ 383OXV±ɭɧɢɤɚɥɶɧɚɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɧɚɧɟɫɟɧɢɹɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧɚɧɚ ɚɤɪɢɥɨɜɨɟɥɢɬɶɟȼɚɧɧɵ383OXV ɧɚɬɹɠɟɥɟɟɱɟɦɚɤɪɢɥɨɜɵɟ ɜɚɧɧɵɌɪɟɯɫɥɨɣɧɨɟɩɨɤɪɵɬɢɟ ɞɟɥɚɟɬɢɯɠɟɫɬɤɢɦɢɩɪɨɱɧɵɦɢɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦɢɈɛɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹɷɬɢɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦɜɚɧɧɚɞɨɥɶɲɟɯɪɚɧɢɬ ɬɟɩɥɨɢɨɛɥɚɞɚɟɬɨɬɥɢɱɧɵɦɢ ɡɜɭɤɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɦɢɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ

ȼɚɧɧɵ383OXV

ɈɫɨɛɨɠHɫɬɤɢɟɨɫɨɛɨɩɪɨɱɧɵɟ

ɗɬɢɜɚɧɧɵɢɞɟɚɥɶɧɵɞɥɹɭɫɬɚɧɨɜɤɢɜɧɢɯ ɝɢɞɪɨɦɚɫɫɚɠɧɵɯɫɢɫɬɟɦ Ƚɢɞɪɨɦɚɫɫɚɠɜɜɚɧɧɟɫɨɡɞɚɧɧɨɣɫɩɨɦɨɳɶɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ383OXVɪɚɛɨɬɚɟɬɝɨɪɚɡɞɨɬɢɲɟɜɨɞɚɜ ɧɟɣɨɫɬɵɜɚɟɬɦɟɞɥɟɧɧɟɟɄɭɩɚɧɢɟɜɝɢɞɪɨɦɚɫɫɚɠɧɨɣ ɜɚɧɧɟ383OXV±ɧɟɫɪɚɜɧɟɧɧɨɟɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ

ZZZUDYDNOWZZZUDYDNOYZZZUDYDNHH


40

S Ceracasa.

S Vives.

S Aparici.

S Typ 32. Diego Grandi. Lea Ceramiche.

redzami skaitļi, no sienas izplūst uz grīdas... Šīs Itālijas fabrikas mozaīka ir unikāls materiāls, kas spēj atrisināt jebkuru projektēšanas problēmu. Bet divkāršā apdedzināšana garantē izcilu produkta kvalitāti un materiāla ilgizturību. Ir skaidri redzams, ka keramikas flīzes aug, proti, kļūst arvien lielākas. Maksi forma – 120х120 сm un pat 300х150 сm – ir vēl viena 2013. gada tendence. Šāds formāts ļauj pilnībā parādīt keramikā iemiesoto dabisko materiālu faktūras skaistumu. Cersaie 2013 arī parādīja, ka joprojām moderni ir plaknē apvienot dažāda formāta flīzes. ...Šoreiz izstāde neaprobežojās ar flīžu un mozaīkas kolekcijām. Par eksponātiem kļuva arī izlietnes, vannas, baseini, saunas, duškabīnes ar

S Ornamenta. Gamma Due.

S Ornamenta. Gamma Due.

S Olimpia. Bisazza.

S Roble Haya. Porcelanosa.

вая печать на керамической плитке позволяет создавать уникальные дизайнерские арт-объекты. В моде – эффектные переходы пол-стена. Пример – коллекция Numbers от компании Appiani. Мозаичная картина, созданная из набора случайных чисел, словно стекает со стены на пол… Мозаика этой итальянской фабрики – уникальный материал, который способен решить любую проблему проектирования. А двойной обжиг – гарантия исключительного качества продукта и долговечности материала. Керамическая плитка явно «растет», все больше увеличиваясь в размерах. Макси-форма – 120х120 см и даже 300х150 см – еще один тренд 2013 года. Такой формат дает возможность в полной мере раскрыть красоту фактуры натуральных материалов, воплощенных в керами-

S Ornamenta. Gamma Due.

S Ornamenta. Gamma Due.


42

S Moab.

S Le Cava. Sistema Uno.

S Igiemme. Purapietra.

S My Evo Flow. Ideagroup.

daudzām funkcijām, vannasistabu mēbeles. Vannasistabām paredzēto izlietņu ražotāji, gluži kā sarunājuši, demonstrēja košas krāsas, dažādas formas un oriģinālus risinājumus. Bija piekarināmas un uz garas kājas novietotas izlietnes, bija tādas, kas izskatās pēc liela mucveida cilindra vai kuba. Ļoti skaistas šķita izlietnes, kas veidotas kā konsolgaldiņu turpinājums. Interesanta bija studijas Purapietra marmora izlietne Igiemme. Šajā izstādē redzamās vannas pārspēja jebkuru iztēli. Tās gan līdzinājās izplaukstošiem liliju

S BMT.

ке. Cersaie 2013 также показала, что по-прежнему модно объединять на плоскости плитку разного формата. …Нынешняя выставка не ограничилась коллекциями плитки и мозаики. Экспонентами стали также раковины, ванны, бассейны, сауны, душевые кабины с многочисленными функциями, мебель для ванных комнат. Производители раковин для ванных комнат словно сговорились и продемонстрировали буйство красок, разнообразие форм и оригинальность решений. Были раковины навесные и стоящие на высоких ножках, были, похожие на большие бочки-цилиндры и кубической

S BMT.


44

S Cabrits. Victoria + Albert.

pumpuriem, gan mirdzēja kā zelts, gan iepriecināja ar klasisku formu, gan pārsteidza ar savu neparastumu. Šai ziņā pietika paskatīties kaut vai uz kompānijas Victoria + Albert divvietīgo vannu Cabris. Tā veidota tā, lai peldi aromātiskajā siltajā vannā varētu izbaudīt divatā. Šis skaistums izgatavots no dabiskā materiāla – vulkāniskā kaļķakmens un sveķu maisījuma Quarrycast. Šādas vannas labi saglabā siltumu, ir izturīgas, ilgi kalpo. Ja runājam par dušas sistēmām, tad visvairāk apmeklētāju bija pie kompānijas Hansgrohe tirdzniecības markas Axor stenda. Novitātes, kas izstrādātas sadarbībā ar zviedru Front un japāņu dizaineriem, piesaistīja ar vienkāršo, taču unikālo dizainu. Front eksponāta uzdevums atbilstoši iecerei bija demonstrēt apslēpto tehnikas estētiku. No caurulēm, uzmavām, ventiļiem un parastas piltuves izveidots burvīgs dizaina objekts. Nendo piedāvātā sistēma Axor LampShover bija vienuviet koncentrējusi gaismu un ūdeni. Un rezultātā iegūta īsta maģija. „Tā nav nedz duša, nedz lampa, tas ir mikslis,” skaidroja japāņu studijas radošais prāts un iedvesmotājs Oki Sato.

S LampShower. Nendo. Axor.

S ShoweProdukts. Front. Azor.

формы. Очень красиво смотрелись раковины-продолжения консольных столиков. Интересно выглядела мраморная раковина Igiemme студии Purapietra. Ванны, представленные на нынешней выставке, поражали воображение. Они то распускались, словно бутоны лилий, то сверкали золотом, то радовали классическими формами, а то удивляли своей нестандартностью. Достаточно посмотреть на «двойную» ванну Cabrits от английской компании Victoria + Albert. Она словно специально предназначена для того, чтобы наслаждаться ароматной теплой ванной вдвоем. Эта красота создана из натурального материала Quarrycast, представляющего собой смесь вулканического известняка и смолы. Такие ванны долго держат тепло, прочны и износоустойчивы. Что касается душевых систем, то больше всего посетителей было у стенда Axor – торговой марки компании Hansgrohe. Новинки, разработанные в сотрудничестве со шведским трио дизайнеров Front и японской студией Nendo, подкупали простым, но уникальным дизайном. Axor ShowerProducts от Front – это демонстрация, по их замыслу, скрытой эстетики техники. Из труб, муфт, вентилей и обычной воронки они создали очаровательный дизайнерский объект. Axor LampShower от Nendo свел воедино свет и воду. Получилась настоящая магия. «Это не душ, не лампа, а смесь», – пояснил креативный ум и творческий вдохновитель японской студии Оки Сато.

S Obliqua. Zazzeri.


46

TENDENCES INTERJERS // ТĐ&#x2022;Đ?Đ&#x201D;Đ&#x2022;Đ?ĐŚĐ&#x2DC;Đ&#x2DC; Đ&#x2DC;Đ?ТĐ&#x2022;Đ ĐŹĐ&#x2022;Đ 

 ǎǸǜĸǸǴǚǚğǸǺĽğġǜĝǸǜĺĚdzĽ

KATERINA MIĹ INA 2014. gada janvÄ ra sÄ kumÄ izstÄ Ĺžu centrÄ Messe Frankfurt notiks viena no plaĹĄÄ kajÄ m tekstilrĹŤpniecÄŤbas izstÄ dÄ&#x201C;m Heimtextil. DaĹžus mÄ&#x201C;neĹĄus pirms tÄ s 2014.â&#x20AC;&#x201C;2015. gada aktuÄ lÄ s tendences demonstrÄ&#x201C;ja modes noteicÄ&#x201C;ju komanda, kurÄ ietilpst FranklinTill (UK), stijlinstituut amsterdam (NL), Orbitato (BR), Dan Project (JP), Global Color Research (US) и 2G2L (FR).

ProgresÄ&#x201C;!

GENERATE COLLISION!

Đ&#x2019; наŃ&#x2021;аНо Ń?нваŃ&#x20AC;Ń? 2014 гОда в вŃ&#x2039;Ń Ń&#x201A;авОŃ&#x2021;нОП Ń&#x2020;онŃ&#x201A;Ń&#x20AC;Đľ Messe Frankfurt ĐżŃ&#x20AC;ОКдоŃ&#x201A; Одна иС ĐşŃ&#x20AC;Ń&#x192;пноКŃ&#x2C6;иŃ&#x2026; вŃ&#x2039;Ń Ń&#x201A;авОк в  Ń Ń&#x201E;ĐľŃ&#x20AC;Đľ Ń&#x201A;ĐľĐşŃ Ń&#x201A;иНŃ&#x152;нОК ĐżŃ&#x20AC;ОПŃ&#x2039;Ń&#x2C6;ĐťĐľĐ˝Đ˝ĐžŃ Ń&#x201A;и Heimtextil. Đ&#x2014;Đ° Đ˝ĐľŃ ĐşĐžĐťŃ&#x152;кО ĐźĐľŃ Ń?Ń&#x2020;ов Đ´Đž оо наŃ&#x2021;аНа кНŃ&#x17D;Ń&#x2021;овŃ&#x2039;Đľ Ń&#x201A;ондонŃ&#x2020;ии, Đ°ĐşŃ&#x201A;Ń&#x192;Đ°ĐťŃ&#x152;Đ˝Ń&#x2039;Đľ Đ´ĐťŃ? Ń ĐľĐˇĐžĐ˝Đ° 2014/15, ĐżŃ&#x20AC;ĐľĐ´Ń Ń&#x201A;авиНа кОПанда Ń&#x201A;Ń&#x20AC;ĐľĐ˝Đ´Ń ĐľŃ&#x201A;Ń&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;Ов, ĐşŃ&#x192;Đ´Đ° вОŃ&#x2C6;Ни FranklinTill (UK), stijlinstituut amsterdam (NL), Orbitato (BR), Dan Project (JP), Global Color Research (US) и 2G2L (FR).

Đ&#x;Ń&#x20AC;ОгŃ&#x20AC;ĐľŃ Ń Đ¸Ń&#x20AC;Ń&#x192;Đš!

JÄ raugÄ s uz priekĹĄu, drosmÄŤgi jÄ atklÄ j jauna pasaule, kurÄ par dizaina industrijas galveno dzinÄ&#x201C;jspÄ&#x201C;ku kğōst zinÄ tne un inovatÄŤvas tehnoloÄŁijas.

Đ?Đ°Đ´Đž Ń ĐźĐžŃ&#x201A;Ń&#x20AC;ĐľŃ&#x201A;Ń&#x152; впоŃ&#x20AC;од, Ń ĐźĐľĐťĐž ĐžŃ&#x201A;ĐşŃ&#x20AC;Ń&#x2039;ваŃ? нОвŃ&#x2039;Đš ПиŃ&#x20AC;, в кОŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;ОП наŃ&#x192;ка и иннОваŃ&#x2020;иОннŃ&#x2039;Đľ Ń&#x201A;ĐľŃ&#x2026;нОНОгии Ń Ń&#x201A;анОвŃ?Ń&#x201A;Ń Ń? гНавнŃ&#x2039;Пи двиМŃ&#x192;Ń&#x2030;иПи Ń Đ¸ĐťĐ°ĐźĐ¸ в Ń&#x20AC;аСвиŃ&#x201A;ии индŃ&#x192;Ń Ń&#x201A;Ń&#x20AC;ии диСаКна.

IzprovocÄ&#x201C;ta sadursme! Aiz ĹĄÄ visai drosmÄŤgÄ paziĹ&#x2020;ojuma, pat aicinÄ juma, apslÄ&#x201C;pta vienkÄ rĹĄa doma. Radot unikÄ lus, atseviťġiem indivÄŤdiem domÄ tus produktus, dizaineri aizvien bieĹžÄ k eksperimentÄ&#x201C; ar jauniem materiÄ liem un tehnoloÄŁijÄ m, kas izdaiÄźo ierastu lietu masveida raĹžoĹĄanu, neiznÄŤcinot to savdabÄŤgumu. PiemÄ&#x201C;ram, auduma paneÄźu rakstus var iespiest ar digitÄ lo metodi. JaunÄ iespiedtehnika rosina mÄ kslinieka fantÄ ziju. Un viĹ&#x2020;ĹĄ krÄ sas savÄ&#x201C;rpj vai izstiepj, uzklÄ j ar triepieniem vai izťġaida uz virsmas. TÄ dÄ&#x201C;jÄ di dizainera eksperiments â&#x20AC;&#x201C; jau minÄ&#x201C;tÄ augsto tehnoloÄŁiju un bagÄ tÄŤgas fantÄ zijas sadursme â&#x20AC;&#x201C; Äźauj radÄŤt jaunu produktu.

ĐĄĐżŃ&#x20AC;ОвОŃ&#x2020;иŃ&#x20AC;ОваннОо Ń Ń&#x201A;ОНкнОвонио! Đ&#x2014;Đ° Ń?Ń&#x201A;иП Đ´ĐžŃ Ń&#x201A;Đ°Ń&#x201A;ĐžŃ&#x2021;нО Ń ĐźĐľĐťŃ&#x2039;Đź СаŃ?вНониоП, даМо в какОК-Ń&#x201A;Đž Ń Ń&#x201A;опони ĐżŃ&#x20AC;иСŃ&#x2039;вОП, ĐşŃ&#x20AC;ОоŃ&#x201A;Ń Ń? ĐżŃ&#x20AC;ĐžŃ Ń&#x201A;Đ°Ń? ĐźŃ&#x2039;Ń ĐťŃ&#x152;. ХОСдаваŃ? Ń&#x192;никаНŃ&#x152;Đ˝Ń&#x2039;Đľ ĐżŃ&#x20AC;ОдŃ&#x192;ĐşŃ&#x201A;Ń&#x2039;, ĐżŃ&#x20AC;однаСнаŃ&#x2021;оннŃ&#x2039;Đľ Đ´ĐťŃ? ĐžŃ&#x201A;доНŃ&#x152;Đ˝Ń&#x2039;Ń&#x2026; индивидŃ&#x192;Ń&#x192;ПОв, диСаКноŃ&#x20AC;Ń&#x2039; Đ˛Ń Đľ Ń&#x2021;Đ°Ń&#x2030;Đľ Ń?ĐşŃ ĐżĐľŃ&#x20AC;иПонŃ&#x201A;иŃ&#x20AC;Ń&#x192;Ń&#x17D;Ń&#x201A; Ń Đ˝ĐžĐ˛Ń&#x2039;Пи ПаŃ&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;иаНаПи и Ń&#x201A;ĐľŃ&#x2026;нОНОгиŃ?Пи, кОŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;Ń&#x2039;Đľ Ń&#x192;ĐżŃ&#x20AC;ĐžŃ&#x2030;Đ°Ń&#x17D;Ń&#x201A; ĐźĐ°Ń Ń ĐžĐ˛ĐžĐľ ĐżŃ&#x20AC;ĐžĐ¸ĐˇĐ˛ĐžĐ´Ń Ń&#x201A;вО ĐżŃ&#x20AC;ивŃ&#x2039;Ń&#x2021;Đ˝Ń&#x2039;Ń&#x2026; воŃ&#x2030;оК, нО ĐżŃ&#x20AC;и Ń?Ń&#x201A;ОП но НиŃ&#x2C6;Đ°Ń&#x17D;Ń&#x201A; иŃ&#x2026; нопОвŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;Đ¸ĐźĐžŃ Ń&#x201A;и. Đ&#x161; ĐżŃ&#x20AC;иПоŃ&#x20AC;Ń&#x192;, Ń&#x192;СОŃ&#x20AC; на Ń&#x201A;кановŃ&#x2039;Ń&#x2026; паноНŃ?Ń&#x2026; ПОМоŃ&#x201A; ĐąŃ&#x2039;Ń&#x201A;Ń&#x152; напоŃ&#x2021;Đ°Ń&#x201A;Đ°Đ˝ Ń&#x2020;иŃ&#x201E;Ń&#x20AC;ОвŃ&#x2039;Đź ПоŃ&#x201A;ОдОП. Đ?ОвŃ&#x2039;Đľ Ń&#x201A;ĐľŃ&#x2026;ники поŃ&#x2021;Đ°Ń&#x201A;и и Đ˝Đ°Đ˝ĐľŃ ĐľĐ˝Đ¸Ń? СнакОв Đ´Đ°Ń&#x17D;Ń&#x201A; иПпŃ&#x192;ĐťŃ&#x152;Ń Ń&#x201E;Đ°Đ˝Ń&#x201A;аСии Ń&#x2026;Ń&#x192;дОМника. Đ&#x2DC; вОŃ&#x201A; Ń&#x192;Мо ĐşŃ&#x20AC;Đ°Ń ĐşĐ¸ виŃ&#x2026;Ń&#x20AC;Ń?Ń&#x201A;Ń Ń? иНи Ń&#x20AC;Đ°Ń Ń&#x201A;Ń?гиваŃ&#x17D;Ń&#x201A;Ń Ń?, Đ˝Đ°Đ˝ĐžŃ Ń?Ń&#x201A;Ń Ń? ПаСкаПи иНи Ń&#x20AC;Đ°Ń ĐżĐťĐľŃ ĐşĐ¸Đ˛Đ°Ń&#x17D;Ń&#x201A;Ń Ń? пО пОвоŃ&#x20AC;Ń&#x2026;Đ˝ĐžŃ Ń&#x201A;Ń?Đź. Так диСаКноŃ&#x20AC;Ń ĐşĐ¸Đš Ń?ĐşŃ ĐżĐľŃ&#x20AC;иПонŃ&#x201A; â&#x20AC;&#x201C; Ń&#x201A;Đž Ń Đ°ĐźĐžĐľ Ń Ń&#x201A;ОНкнОвонио вŃ&#x2039;Ń ĐžĐşĐ¸Ń&#x2026; Ń&#x201A;ĐľŃ&#x2026;нОНОгиК и ĐąŃ&#x192;Ń&#x20AC;нОК Ń&#x201E;Đ°Đ˝Ń&#x201A;аСии â&#x20AC;&#x201C; пОСвОНиН Ń ĐžĐˇĐ´Đ°Ń&#x201A;Ń&#x152; нОвŃ&#x2039;Đš ĐżŃ&#x20AC;ОдŃ&#x192;ĐşŃ&#x201A;.

ENGINEER NATURE! Konstruktora daba! SaskaĹ&#x2020;Ä ar prognozi, bez sintezÄ&#x201C;tas dabas pasaules nebĹŤs dzÄŤvotspÄ&#x201C;jÄŤgas nÄ kotnes. Ir nepiecieĹĄama zinÄ tnes un dabas pasaules mijiedarbÄŤba. PiemÄ&#x201C;ram, lai radÄŤtu jaunus audumus, dizaineriem ir â&#x20AC;&#x17E;jÄ tehnoloÄŁizÄ&#x201C;â&#x20AC;? daba, â&#x20AC;&#x17E;jÄ izaudzÄ&#x201C;â&#x20AC;? savi materiÄ li. TÄ dÄ&#x201C;jÄ di ar tehnisko procesu palÄŤdzÄŤbu bioloÄŁija pÄ rtop par kÄ rtÄ&#x201C;jo jaunrades lÄŤdzekli. Ĺ o dizaina tendenci raksturo ideja par dabisku objektu radÄŤĹĄanu ar mÄ kslÄŤgiem paĹ&#x2020;Ä&#x201C;mieniem, un tÄ s iedvesmotÄ ja ir zinÄ tnes un dizaina mijiedarbÄŤba.

Đ&#x;Ń&#x20AC;иŃ&#x20AC;Ода ĐşĐžĐ˝Ń Ń&#x201A;Ń&#x20AC;Ń&#x192;ĐşŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;Đ°! Đ&#x;Đž ĐżŃ&#x20AC;ОгнОСŃ&#x192;, йоС Ń Đ¸Đ˝Ń&#x201A;оСиŃ&#x20AC;ОваннОгО ПиŃ&#x20AC;Đ° ĐżŃ&#x20AC;иŃ&#x20AC;ОдŃ&#x2039; но ĐąŃ&#x192;Đ´ĐľŃ&#x201A; ĐśĐ¸ĐˇĐ˝ĐľŃ ĐżĐžŃ ĐžĐąĐ˝ĐžĐłĐž ĐąŃ&#x192;Đ´Ń&#x192;Ń&#x2030;огО. Đ?оОйŃ&#x2026;ОдиПО вСаиПОпŃ&#x20AC;ОникнОвонио наŃ&#x192;Ń&#x2021;нОгО и ĐżŃ&#x20AC;иŃ&#x20AC;ОднОгО ПиŃ&#x20AC;Ов. ТО ĐľŃ Ń&#x201A;Ń&#x152;, Đ´ĐťŃ? Ń ĐžĐˇĐ´Đ°Đ˝Đ¸Ń? нОвоКŃ&#x2C6;иŃ&#x2026; Ń&#x201A;каноК, напŃ&#x20AC;иПоŃ&#x20AC;, диСаКноŃ&#x20AC;Đ°Đź надО ÂŤŃ&#x201A;ĐľŃ&#x2026;нОНОгиСиŃ&#x20AC;ОваŃ&#x201A;Ń&#x152;Âť ĐżŃ&#x20AC;иŃ&#x20AC;ОдŃ&#x192;, вŃ&#x2039;Ń&#x20AC;Đ°Ń&#x2030;иваŃ?Âť Ń ĐžĐąŃ Ń&#x201A;воннŃ&#x2039;Đľ ПаŃ&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;иаНŃ&#x2039;. Так Ń ĐżĐžĐźĐžŃ&#x2030;Ń&#x152;Ń&#x17D; Ń&#x201A;ĐľŃ&#x2026;ниŃ&#x2021;ĐľŃ ĐşĐ¸Ń&#x2026; ĐżŃ&#x20AC;ĐžŃ&#x2020;ĐľŃ Ń ĐžĐ˛ йиОНОгиŃ? ĐżŃ&#x20AC;овŃ&#x20AC;Đ°Ń&#x2030;Đ°ĐľŃ&#x201A;Ń Ń? в нОвОо Ń Ń&#x20AC;ĐľĐ´Ń Ń&#x201A;вО Đ´ĐťŃ? Ń&#x201A;вОŃ&#x20AC;Ń&#x2021;ĐľŃ Ń&#x201A;ва. Đ­Ń&#x201A;ĐžŃ&#x201A; диСаКноŃ&#x20AC;Ń ĐşĐ¸Đš Ń&#x201A;Ń&#x20AC;онд Ń&#x2026;Đ°Ń&#x20AC;Đ°ĐşŃ&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;иСŃ&#x192;ĐľŃ&#x201A;Ń Ń? идооК Ń ĐžĐˇĐ´Đ°Đ˝Đ¸Ń? наŃ&#x201A;Ń&#x192;Ń&#x20AC;Đ°ĐťŃ&#x152;Đ˝Ń&#x2039;Ń&#x2026; ОйŃ&#x160;окŃ&#x201A;Ов Đ¸Ń ĐşŃ&#x192;Ń Ń Ń&#x201A;воннŃ&#x2039;Пи Ń ĐżĐžŃ ĐžĐąĐ°ĐźĐ¸ и пОСвОНŃ?ĐľŃ&#x201A; вдОŃ&#x2026;нОвНŃ?Ń&#x201A;Ń&#x152;Ń Ń? Đ˛ĐˇĐ°Đ¸ĐźĐžĐ´ĐľĐšŃ Ń&#x201A;виоП наŃ&#x192;ки и диСаКна.


! 2014/2015 TendenÄ?u prognozÄ&#x201C;tÄ ji tÄ s bija sadalÄŤjuĹĄi divÄ s plaĹĄÄ s kategorijÄ s ar nosaukumu â&#x20AC;&#x17E;ProgresÄ&#x201C;!â&#x20AC;? un â&#x20AC;&#x17E;Atjauno!â&#x20AC;? Abi ĹĄie â&#x20AC;&#x17E;spÄ&#x201C;kiâ&#x20AC;?, pÄ&#x201C;c modes noteicÄ&#x201C;ju domÄ m, ir polÄ ri: viens prasa turÄ&#x201C;t roku uz pulsa, bĹŤt laikmetÄŤgam, radÄŤt kaut ko jaunu, bet otrs aicina atskatÄŤties atpakaÄź, atcerÄ&#x201C;ties un paturÄ&#x201C;t prÄ tÄ pagÄ tni. TaÄ?u, tikai apvienojot ĹĄos pretstatus, var radÄŤt kaut ko jÄ&#x201C;dzÄŤgu un vÄ&#x201C;rtÄŤgu, kas paliek prÄ tÄ , bĹŤs interesants gan mĹŤsdienu cilvÄ&#x201C;kiem, gan nÄ kamajÄ m paaudzÄ&#x201C;m. Katra no ĹĄÄŤm kategorijÄ m savukÄ rt bija sadalÄŤta atbilstoĹĄi diviem tematiem. PirmajÄ gadÄŤjumÄ â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;IzprovocÄ&#x201C;ta sadursme!â&#x20AC;? un â&#x20AC;&#x17E;Konstruktora daba!â&#x20AC;?, otrajÄ gadÄŤjumÄ â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Cildena skaidrÄŤba!â&#x20AC;? un â&#x20AC;&#x17E;Atjaunotie amati!â&#x20AC;?. Ĺ o tematu nosaukumi rakstÄŤti tieĹĄi tÄ â&#x20AC;&#x201C; ar izsaukuma zÄŤmi.

Atjauno!

Đ&#x2019;ОСŃ&#x20AC;ОМдаК!

SvarÄŤgi ir ne tikai atskatÄŤties atpakaÄź. SvarÄŤgi ir izzinÄ t pagÄ tni, lai to atklÄ tu no jauna, bet pÄ&#x201C;c tam bijuĹĄÄ s tradÄŤcijas atjaunotu.

EXALT PURITY!

Đ&#x;Ń&#x20AC;ĐľĐ´Ń ĐşĐ°ĐˇĐ°Ń&#x201A;оНи Ń&#x201A;ондонŃ&#x2020;иК Ń&#x20AC;аСдоНиНи иŃ&#x2026; на 2 ОйŃ&#x2C6;иŃ&#x20AC;Đ˝Ń&#x2039;Đľ каŃ&#x201A;огОŃ&#x20AC;ии, дав иП наСваниŃ? ÂŤĐ&#x;Ń&#x20AC;ОгŃ&#x20AC;ĐľŃ Ń Đ¸Ń&#x20AC;Ń&#x192;Đš!Âť и ÂŤĐ&#x2019;ОСŃ&#x20AC;ОМдаК!Âť. Đ&#x17E;йо Ń?Ń&#x201A;и ÂŤŃ Đ¸ĐťŃ&#x2039;Âť, Ń Ń&#x201A;ĐžŃ&#x2021;ки СŃ&#x20AC;ониŃ? Ń&#x201A;Ń&#x20AC;ĐľĐ˝Đ´Ń ĐľŃ&#x201A;Ń&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;Ов, вŃ&#x20AC;Одо ĐąŃ&#x2039; ĐżŃ&#x20AC;ĐžŃ&#x201A;Đ¸Đ˛ĐžŃ Ń&#x201A;ĐžŃ?Ń&#x201A; Đ´Ń&#x20AC;Ń&#x192;Đł Đ´Ń&#x20AC;Ń&#x192;ĐłŃ&#x192;: Одна Ń&#x201A;Ń&#x20AC;ойŃ&#x192;ĐľŃ&#x201A; Đ´ĐľŃ&#x20AC;МаŃ&#x201A;Ń&#x152; Ń&#x20AC;Ń&#x192;ĐşŃ&#x192; на ĐżŃ&#x192;ĐťŃ&#x152;Ń Đľ, ĐąŃ&#x2039;Ń&#x201A;Ń&#x152; Ń ĐžĐ˛Ń&#x20AC;оПоннŃ&#x2039;Đź, Ń ĐžĐˇĐ´Đ°Đ˛Đ°Ń&#x201A;Ń&#x152; нОвОо, Đ° Đ´Ń&#x20AC;Ń&#x192;гаŃ? ĐżŃ&#x20AC;иСŃ&#x2039;ваоŃ&#x201A; ОгНŃ?Đ´Ń&#x2039;ваŃ&#x201A;Ń&#x152;Ń Ń? наСад, Đ˛Ń ĐżĐžĐźĐ¸Đ˝Đ°Ń&#x201A;Ń&#x152; и пОПниŃ&#x201A;Ń&#x152; ĐżŃ&#x20AC;ĐžŃ&#x2C6;НОо. Đ&#x17E;днакО Ń&#x201A;ОНŃ&#x152;кО ОйŃ&#x160;одинив Ń?Ń&#x201A;и ĐżŃ&#x20AC;ĐžŃ&#x201A;Đ¸Đ˛ĐžĐżĐžĐťĐžĐśĐ˝ĐžŃ Ń&#x201A;и и ПОМнО Ń ĐžĐˇĐ´Đ°Ń&#x201A;Ń&#x152; Ń&#x2021;Ń&#x201A;Đž-Ń&#x201A;Đž Ń&#x201A;ОНкОвОо и Ń Ń&#x201A;ĐžŃ?Ń&#x2030;оо, Ń&#x2021;Ń&#x201A;Đž СапОПниŃ&#x201A;Ń Ń?, ĐąŃ&#x192;Đ´ĐľŃ&#x201A; инŃ&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;ĐľŃ Đ˝Ń&#x2039;Đź и Ń ĐžĐ˛Ń&#x20AC;оПонникаП, и иŃ&#x2026; пОŃ&#x201A;ОПкаП. Đ&#x2019; Ń Đ˛ĐžŃ&#x17D; ĐžŃ&#x2021;ĐľŃ&#x20AC;одŃ&#x152;, каМдаŃ? иС Ń?Ń&#x201A;иŃ&#x2026; каŃ&#x201A;огОŃ&#x20AC;иК ĐąŃ&#x2039;На Ń&#x20AC;аСдоНона на 2 Ń&#x201A;оПŃ&#x2039;, Ń ĐžĐžŃ&#x201A;воŃ&#x201A;Ń Ń&#x201A;воннО. Đ&#x2019; поŃ&#x20AC;вОП Ń ĐťŃ&#x192;Ń&#x2021;Đ°Đľ Ń?Ń&#x201A;Đž ÂŤĐĄĐżŃ&#x20AC;ОвОŃ&#x2020;иŃ&#x20AC;ОваннОо Ń Ń&#x201A;ОНкнОвонио!Âť и ÂŤĐ&#x;Ń&#x20AC;иŃ&#x20AC;Ода ĐşĐžĐ˝Ń Ń&#x201A;Ń&#x20AC;Ń&#x192;ĐşŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;Đ°!Âť. Đ&#x2019;Đž вŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;ОП â&#x20AC;&#x201C; ÂŤĐ&#x2019;ОСвŃ&#x2039;Ń&#x2C6;оннаŃ? Ń&#x2021;Đ¸Ń Ń&#x201A;ĐžŃ&#x201A;Đ°!Âť и ÂŤĐ&#x17E;йнОвНоннŃ&#x2039;Đľ Ń&#x20AC;ĐľĐźĐľŃ ĐťĐ°!Âť. Đ&#x2DC;ПоннО Ń&#x201A;Đ°Đş, Ń Đ˛ĐžŃ ĐşĐťĐ¸Ń&#x2020;Đ°Ń&#x201A;оНŃ&#x152;Đ˝Ń&#x2039;Пи СнакаПи.

Đ&#x2019;аМнО но ĐżŃ&#x20AC;ĐžŃ Ń&#x201A;Đž ОгНŃ?Đ´Ń&#x2039;ваŃ&#x201A;Ń&#x152;Ń Ń? наСад. Đ&#x2019;аМнО иСŃ&#x192;Ń&#x2021;Đ°Ń&#x201A;Ń&#x152; ĐżŃ&#x20AC;ĐžŃ&#x2C6;НОо, Ń&#x2021;Ń&#x201A;ОйŃ&#x2039; СанОвО ĐžŃ&#x201A;ĐşŃ&#x20AC;Ń&#x2039;ваŃ&#x201A;Ń&#x152;, Đ° пОŃ&#x201A;ОП и вОСŃ&#x20AC;ОМдаŃ&#x201A;Ń&#x152; ĐąŃ&#x2039;ĐťŃ&#x2039;Đľ Ń&#x201A;Ń&#x20AC;адиŃ&#x2020;ии.

Cildena skaidrÄŤba! Dabiskie materiÄ li tiek pasniegti, tÄ sakot, â&#x20AC;&#x17E;naturÄ lÄ â&#x20AC;? veidÄ . VÄ&#x201C;l vairÄ k, dizaineri apzinÄ ti akcentÄ&#x201C; formu un faktĹŤru dabisko nepilnÄŤbu. ViĹ&#x2020;i rÄ da, ka robustÄ un meĹžonÄŤgÄ daba ar savÄ m nesajauktajÄ m krÄ sÄ m, tekstĹŤrÄ m un formÄ m ir ideju ÄŁenerators. Dizaineri fokusÄ&#x201C;jas uz visu, kas ir nepretenciozs, tÄŤrs, neizskaistinÄ ts. TÄ pÄ&#x201C;c arvien bieĹžÄ k tiek izmantoti neapstrÄ dÄ ti materiÄ li, energotaupÄŤgas raĹžoĹĄanas tehnoloÄŁijas. IzstrÄ dÄ jumu spÄ&#x201C;ja ilgi kalpot kğōst par galveno kritÄ&#x201C;riju. MinimÄ lisms un vienkÄ rĹĄoĹĄana tiek pasludinÄ ta par izťġiroĹĄo tendenci.

Đ&#x2019;ОСвŃ&#x2039;Ń&#x2C6;оннаŃ? Ń&#x2021;Đ¸Ń Ń&#x201A;ĐžŃ&#x201A;Đ°! ХогОднŃ? ĐżŃ&#x20AC;иŃ&#x20AC;ОднŃ&#x2039;Đľ ПаŃ&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;иаНŃ&#x2039; ĐżŃ&#x20AC;ĐľĐżĐžĐ´Đ˝ĐžŃ Ń?Ń&#x201A;Ń Ń?, Ń&#x2021;Ń&#x201A;Đž наСŃ&#x2039;ваоŃ&#x201A;Ń Ń?, в наŃ&#x201A;Ń&#x192;Ń&#x20AC;о. Đ&#x2018;ОНоо Ń&#x201A;ОгО, диСаКноŃ&#x20AC;Ń&#x2039; наПоŃ&#x20AC;оннО пОдŃ&#x2021;ĐľŃ&#x20AC;киваŃ&#x17D;Ń&#x201A; ĐľŃ Ń&#x201A;ĐľŃ Ń&#x201A;воннŃ&#x2039;Đľ Đ˝ĐľŃ ĐžĐ˛ĐľŃ&#x20AC;Ń&#x2C6;ĐľĐ˝Ń Ń&#x201A;ва Ń&#x201E;ĐžŃ&#x20AC;Đź и Ń&#x201E;Đ°ĐşŃ&#x201A;Ń&#x192;Ń&#x20AC;. Đ&#x17E;ни пОкаСŃ&#x2039;ваŃ&#x17D;Ń&#x201A;, Ń&#x2021;Ń&#x201A;Đž дикаŃ? и ĐłŃ&#x20AC;Ń&#x192;йаŃ? ĐżŃ&#x20AC;иŃ&#x20AC;Ода Ń Đž Ń Đ˛ĐžĐ¸ĐźĐ¸ Đ˝ĐľŃ ĐźĐľŃ&#x2C6;аннŃ&#x2039;Пи Ń&#x2020;воŃ&#x201A;аПи, Ń&#x201A;ĐľĐşŃ Ń&#x201A;Ń&#x192;Ń&#x20AC;аПи и Ń&#x201E;ĐžŃ&#x20AC;ПаПи вŃ&#x2039;Ń Ń&#x201A;Ń&#x192;паоŃ&#x201A; как гоноŃ&#x20AC;Đ°Ń&#x201A;ĐžŃ&#x20AC; идоК. Đ&#x201D;иСаКноŃ&#x20AC;Ń&#x2039; Ń&#x201E;ОкŃ&#x192;Ń Đ¸Ń&#x20AC;Ń&#x192;Ń&#x17D;Ń&#x201A;Ń Ń? на Đ˛Ń ĐľĐź нопŃ&#x20AC;иŃ&#x201A;Ń?СаŃ&#x201A;оНŃ&#x152;нОП, Ń&#x2021;Đ¸Ń Ń&#x201A;ОП, йоС ĐżŃ&#x20AC;икŃ&#x20AC;Đ°Ń . Đ&#x;ĐžŃ?Ń&#x201A;ОПŃ&#x192; Đ˛Ń Đľ Ń&#x2021;Đ°Ń&#x2030;Đľ Đ¸Ń ĐżĐžĐťŃ&#x152;СŃ&#x192;Ń&#x17D;Ń&#x201A;Ń Ń? ноŃ&#x201A;Ń&#x20AC;ОнŃ&#x192;Ń&#x201A;Ń&#x2039;Đľ, ноОйŃ&#x20AC;айОŃ&#x201A;аннŃ&#x2039;Đľ ПаŃ&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;иаНŃ&#x2039;, Ń?ноŃ&#x20AC;ĐłĐžŃ ĐąĐľŃ&#x20AC;огаŃ&#x17D;Ń&#x2030;ио Ń&#x201A;ĐľŃ&#x2026;нОНОгии ĐżŃ&#x20AC;ĐžĐ¸ĐˇĐ˛ĐžĐ´Ń Ń&#x201A;ва. Đ&#x201D;ОНгОвоŃ&#x2021;Đ˝ĐžŃ Ń&#x201A;Ń&#x152; иСдоНиК Ń Ń&#x201A;анОвиŃ&#x201A;Ń Ń? ĐžŃ Đ˝ĐžĐ˛Đ˝Ń&#x2039;Đź ĐşŃ&#x20AC;иŃ&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;иоП. Đ&#x153;иниПаНиСП и Ń&#x192;ĐżŃ&#x20AC;ĐžŃ&#x2030;онио Ń&#x192;Ń&#x201A;воŃ&#x20AC;МдаŃ&#x17D;Ń&#x201A;Ń Ń? в каŃ&#x2021;ĐľŃ Ń&#x201A;во Ń&#x20AC;ĐľŃ&#x2C6;Đ°Ń&#x17D;Ń&#x2030;иŃ&#x2026; Ń&#x201A;ондонŃ&#x2020;иК.

REJUVENATE CRAFT!

Atjaunotie amati! Ĺ ÄŤ tendence saistÄŤta ar tradicionÄ lo amatniecÄŤbas tehniku atdzÄŤvinÄ ĹĄanu un atjaunoĹĄanu. Dizaineri izmanto izĹĄĹŤĹĄanu, auĹĄanu un adÄŤĹĄanu un piedÄ vÄ mainÄŤt mĹŤsdienu sabiedrÄŤbas dzÄŤves stilu, kurÄ dominÄ&#x201C; tehnoloÄŁijas.

Đ&#x17E;йнОвНоннŃ&#x2039;Đľ Ń&#x20AC;ĐľĐźĐľŃ ĐťĐ°! Đ­Ń&#x201A;ĐžŃ&#x201A; Ń&#x201A;Ń&#x20AC;онд Ń Đ˛Ń?Сан Ń ĐžĐśĐ¸Đ˛ĐťĐľĐ˝Đ¸ĐľĐź и ОйнОвНониоП Ń&#x201A;Ń&#x20AC;адиŃ&#x2020;иОннŃ&#x2039;Ń&#x2026; Ń&#x20AC;ĐľĐźĐľŃ ĐťĐľĐ˝Đ˝Ń&#x2039;Ń&#x2026; Ń&#x201A;ĐľŃ&#x2026;ник. Đ&#x201D;иСаКноŃ&#x20AC;Ń&#x2039; Đ¸Ń ĐżĐžĐťŃ&#x152;СŃ&#x192;Ń&#x17D;Ń&#x201A; вŃ&#x2039;Ń&#x2C6;ивкŃ&#x192;, Ń&#x201A;каŃ&#x2021;ĐľŃ Ń&#x201A;вО иНи вŃ?Санио, ĐżŃ&#x20AC;одНагаŃ? иСПониŃ&#x201A;Ń&#x152; Ń Ń&#x201A;иНŃ&#x152; МиСни Ń ĐžĐ˛Ń&#x20AC;оПоннОгО ОйŃ&#x2030;ĐľŃ Ń&#x201A;ва, в кОŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;ОП дОПиниŃ&#x20AC;Ń&#x192;Ń&#x17D;Ń&#x201A; Ń&#x201A;ĐľŃ&#x2026;нОНОгии.


48

S Year of the Glitch. Phillip Searns.

S Year of the Glitch. Phillip Searns.

GENERATE COLLISION!

Ar mūsdienu tehnoloģisko ierīču palīdzību dizaineri rada patiešām unikālas lietas. Piemēram, izmantojot dažādus algoritmus, šīs ierīces var darboties kā „projektētājas” un ar digitālās iespiedtehnikas palīdzību veidot paraugus, kuros jebkuras divas sastāvdaļas ir identiskas. Filipa Sternza projekts Year of the Glitch rāda, kādas var izskatīties digitālās kļūdas.

S Colourscape. Barnie Page.

С помощью современных технологических устройств дизайнеры создают поистине уникальные творения. Так, используя различные алгоритмы, эти устройства могут выступать в роли «естественных проектировщиков», «создавая» с помощью цифровой печати образцы, где любые 2 участка не идентичны. Так, проект Year of the Glitch Филипа Стернза показывает, какими могут выглядеть цифровые ошибки.

S Mākslinieks Metjū Plammers-Fernandess ar digitālo kameru ieskenējis 3D formātā sadzīves priekšmetus (rotaļlietas un mazgājamo līdzekļu pudelītes), bet pēc tam attēlus apstrādājis un pārveidojis, restaurējot pirmatnējas formas. Rezultātā iegūts artefakts Digital Natives. Художник Мэтью Пламмер-Фернандес с помощью цифровой камеры отсканировал в 3D-формате предметы быта (игрушки и бутыли из-под моющих средств), а потом обработал и преобразовал эти изображения, воссоздав из них новые первобытные формы. В результате получился артефакт Digital Natives.

S 10.000 Digital Paintings. FIELD.

S Esbat Stitches N8. Vaka Valo.


49

GENERATE COLLISION!

S Patch Up Pull Over. HEYNIEK.

Plankumi Dizaineri eksperimentē ar digitālajām krāsas klāšanas metodēm, veidojot kontrastu starp digitālo kārtību un manuālās krāsošanas haosu. Krāsas, kas gleznaini izšķaidītas uz virsmas un pāriet cita citā, brīžiem uzliek vai nu konkrētu loģisku akcentu, vai kļūst par neapvaldītas enerģijas apliecinājumu.

Пятна Дизайнеры экспериментируют с дигитальными методами нанесения краски, создавая определенный контраст между цифровым порядком и раскрашенным вручную хаосом. Живописные, словно разбрызганные по поверхности, безудержно перетекающие одна в другую краски порой подчеркивают либо определенн

S KL30. Yago Hortal.

S Pollen. Grandpeople.

S Flow Festival. Santtu Mustonen.

S Art direction: Franklin Till. Photography: Jeremias Morandell.


50

S Katrs sērijā Line 02 iekļautais Tomasa Veilija mākslas objekts izgatavots no lateksa vienā eksemplārā. Каждый арт-объект из серии Line 02 от Томаса Вэйлли выполнен из латекса в единственном экземпляре.

S Mēbeļu dizainers Toms Praiss ar savu sārto krēslu Meltdown rāda, kas sanāk no nepārstrādāta plastīta. Дизайнер мебели Том Прайс своим розовым креслом Meltdown с шарообразным сиденьем показал, что может получиться из переработанного пластика. S Synthetic Mimetic. Michal Fargo.

GENERATE COLLISION!

Kļūdas skaistums Dizaineri pēta dažādus materiālus un procesus, kas var dot negaidītus rezultātus. Piemēram, jaucot krāsas, iegūt neticamus toņus, kā arī materiālus (to skaitā plastītu un lateksu), no kuriem tiek veidota neprognozējama forma. Красота ошибки Дизайнеры исследуют различные материалы, а также процессы, которые способны дать неожиданные результаты. На выходе – цвета, которые могут смешиваться до невообразимых оттенков, и материалы (например, пластик или латекс), способные принимать непредсказуемые формы.

S Orchid Boul. Patrik Fredrikson & Ian Stallard.

S New Legwear. HEYNIEK.

S Clay Sculptures. Jordy van den Nieuwendijk.

S Project BA. Anita Hirlekar.


51

GENERATE COLLISION!

S Chairs Sand. Kueng Caputo.

S Capri.

S Orange Pop.

S Tillandsia Purple.

S Diva Pink.

S Knockout Pink.

The NCS Notatioin refers to the nearest 1950 NCS Standard Colour.

S Overcast.

S Lemon Tonic.


52

S Botanical Layers. SNdCt & Masha Reva.

S Art direction: Franklin Till. Photography: Jeremias Morandell. S Flower Trap. Pia Wüstenberg.

S Nākotnē mēbeles varēs izaudzēt no dzīva koka savā dārzā vai siltumnīcā. To apstiprina Vernera Eislingera krēsls Farm. Ideja ir šāda: vispirms jāiestāda koks, pēc tam ap to jāizveido alumīnija karkasi, ar kuru palīdzību tiek izveidota topošo mēbeļu forma. Pēc kāda laika karkasu noņem, un izaudzētais krēsls ir gatavs. В будущем мебель можно будет выращивать из живых деревьев прямо у себя в саду или теплице. Пример – стул Farm от Вернера Эйсслингера. Идея такова: для начала необходимо посадить дерево, а потом вокруг него установить алюминиевые каркасы, с помощью которых и создается форма будущей мебели. Спустя какоето время алюминиевый корсет убирается, оставляя после себя буквально выращенный стул.

S Nurture Studies. Diana Scherer.

Flora un fauna Apvienojot mūsdienu zinātniskos pētījumus un radošu pieeju, bioloģiskie procesi kļūst par jaunrades līdzekli. Botāniskās mutācijas var kļūt par iedvesmas avotu ne tikai konkrētu priekšmetu dizaina veidošanai, bet arī veselu rūpnīcu projektēšanai.

Флора и фауна Объединение современных научных исследований и творческого видения позволяет использовать биологические процессы как новое средство творчества. Ботанические мутации могут стать вдохновением не только при создании дизайна определенных предметов, но и при проектировании целых заводов.

ENGINEER NATURE!


ENGINEER NATURE! Modelētā daba Dizaineri arvien vairāk pēta gaismas un krāsu ziņā daudzveidīgo dabu, lai to modelētu savā daiļradē.

Смоделированная природа Дизайнеры все больше исследуют мир природы с его многообразием оттенков света и цвета для того, чтобы смоделировать природу в своем творчестве.

S LSD. Benoit Paille.

S Paradies. Stills & Strokes. S Vase&Leuchte. Miriam Aust.

53


54

S Lighter Than Air. Tomas Saraceno. S Pont de Singe. Olivier Grossetete.

ENGINEER NATURE! S Tree Hotel. Tham & Videgard Arkitekter.

Hiperdabisks Zinātnes un dabas saplūsme kļūst arvien vairāk acīmredzama. Bet dizaineri un mākslinieki šajā procesā smeļas jaunu pieeju jaunradei.

Гиперестественный Взаимопроникновение научного и природного миров становится все очевиднее. Дизайнеры и художники видят в этом новый подход к своему творчеству.

S En Vie / Alive. Carole Collet.

S Jannisa Hilsena projekta Xylinum mērķis ir iegūt noteiktu bioloģisko materiālu ar baktēriju palīdzību. Projekta gaitā taburetes pārvelkamais materiāls – kaltēta celuloze – tika apstrādāts, izmantojot mikroorganismus, kas sadalās. Tie bija viņi, kas izveidoja „rakstus” – „vēnas” un „poras”. Проект Xylinum Янниса Хюлсена заключается в получении определенного биологического материала с помощью бактерий. В ходе реализации проекта обивка табурета, представляющая собой высушенную целлюлозу, обрабатывалась определенными разлагаемыми микроорганизмами. Они-то и создали «узоры» в виде «проступающих вен» и «просачивающихся пор».


55

S Marins Sava jūras aļģes uzskata ne tikai par alternatīvu enerģijas un pārtikas avotu. Aļģu audzēšanas rezervuāri var kalpot arī par dizaineru un arhitektu iedvesmas avotu. Марин Сава видит использование морских водорослей не только как альтернативный источник энергии и пищи. Резервуары для выращивания водорослей могут служить и вдохновением для дизайна и архитектуры. S Algaerium. Marin Sawa.

S Chrome.

S Treetop.

S Botanical Garden.

S Sulphur Spring.

S Pastel Green.

S Andean Toucan.

The NCS Notatioin refers to the nearest 1950 NCS Standard Colour.

S Jazzy.

ENGINEER NATURE!

S Art direction: Franklin Till. Photography: Jeremias Morandell. Algaerium: Marin Sawa.


56

Animisms Lai izskaustu atkritumu vairošanu, dizaineri maina pieeju dzīvnieku valsts materiālu izmantošanai. Līdztekus plikādām var lietot kažokādas, spalvas, kaulus. Анимизм Дизайнеры пересматривают свое отношение к использованию материалов из животных в попытке предотвратить ненужные отходы. Помимо кожи, в дело могут идти мех, перья, кости.

S Chair Hairy. Grace Du Prez.

S Skein. Kate MccGwire.

S Broken Butterflies. Anne ten Donkelaar.

EXALT PURITY! S Craftica. Formafantasma for Fendi.

S Art direction: Franklin Till. Photography: Jeremias Morandell. To The Bone: Jetske Visser and Michiel Martens.

S Craftica. Formafantasma for Fendi.


57

S Ipe Tondo and Ipe Quadro. James Irvine. S Charcoal. Formafantasma.

S Sacred Geometries. Callidus Guild.

Monohromais minimālisms Dominējošā monohromā palete sniedz zināmu vizuālu informāciju. Tā rāda, kādu līmeni sasniegusi savaldība vai kompromisu noliegšana.

S Art direction: Franklin Till. Photography: Jeremias Morandell. Disquet Luxutians: Emillie F.Grenier.

Монохромный минимализм Доминирующая монохромная палитра несет определенную визуальную информацию. Она говорит о степени сдержанности или бескомпромиссности.

EXALT PURITY!

S A/W 2012 Collection. Craig Green.


58

EXALT PURITY!

Primitīvas izejvielas Šis primitīvais stils kā digitālo tehnoloģiju antitēze mūs aizved aizvēsturiskos laikos. Gluži kā arheoloģiskos izrakumos atrasti un arhaiskām metodēm no dabiskiem primitīviem materiāliem – akmeņiem, kokmateriāliem un kažokādām – izgatavoti priekšmeti būtībā ir jauns atklājums. Примитивное сырье Действуя как антитеза к миру цифровых технологий, этот примитивный стиль возвращает нас в доисторические времена. Предметы, словно найденные при археологических раскопках и изготовленные архаичными методами из естественных примитивных материалов, таких как камень, древесина и мех животных, – по сути новое открытие.

S Itāļu dizaineri Andrea Trimarki un Simone Farezins no Formafantasma parādīja, ka senās amatniecības metodes var iegūt jaunu “skanējumu”. Viņi modes namam Fendi izveidojuši taburešu kolekciju Craftica. Taburetes izgatavotas no dabiskiem materiāliem – marmora, koka, kaula, gliemežnīcām, kā arī no govju, cūku un zivju ādas. Итальянские дизайнеры Андреа Тримарки и Симоне Фаррезин из Formafantasma показали, как старые ремесленные методы могут «звучать» по-новому. Они создали для модного дома Fendi коллекцию табуреток Craftica. Для их изготовления были использованы такие естественные материалы, как мрамор, древесина, кость, раковины, а также коровья, свиная и рыбья кожа.

S Daddy Would Be Proud. Matylda Krzykowski.

S Stone and industry. Lex Pott. S To the Bone. Jetske Visser and Michiel Martens.


59

EXALT PURITY!

S Atlas. Amba Molly.

S Like Animals. Brynjar Sigurรถarson. S Art direction: Franklin Till. Photography: Jeremias Morandell. Project Bambi: Amielia Katze, Grown Creatures: Iris Kloppenburg.

S Cement.

S Morning Mist.

S Castor Grey.

S Poseidon.

S Raven.

S Covert Green.

The NCS Notatioin refers to the nearest 1950 NCS Standard Colour.

S Moonless Night.


60

Montāža Nevainojama simetrija un viendabīgums aizstāts ar negaidītu un neprognozējamu kolāžu, kas valdzina un raisa neviltotu interesi. Eklektika ļauj no jauna rakursa paraudzīties uz priekšmetiem un dzīvi vispār. Сборка Безупречная симметрия и однородность здесь заменены неожиданным и непредсказуемым коллажем, создающим определенное очарование и неподдельный интерес. Эклектика позволяет по-новому взглянуть на предметы и жизнь в целом.

REJUVENATE CRAFT!

S Soft Step. New Friends.

S Cabinet Prism. Studio Swine.

S Art direction: Franklin Till. Photography: Jeremias Morandell. Basket weaving: Dienke Dekker, Precioius Objekts: Ya-Wen Chou.

S Collection by Stephanie Wong.


REJUVENATE CRAFT!

61

S Three Thonets. Soojin Kang.

S Hybrid Furniture. Kata Monus.

S Chair Dhurrie. Päl Rodenius.

Tekstilnieku amats Tamborēšanu mūsu vecmāmiņas uzskatīja par labu laika kavēkli. Tagad dizaineri ievērojuši, ka šis amats atdzimst.

Текстильное ремесло Процесс создания вязаной вещи с помощью крючка ранее рассматривался как хорошее времяпрепровождение для наших бабушек. Сейчас дизайнеры отметили новую волну увлечения этим ремеслом.

S Pitter-Patter-Splish-Splash. James Teng.

S Art direction: Franklin Till. Photography: Jeremias Morandell. Three Thones: Soojin Kang.


62

REJUVENATE CRAFT! Jaunā gadsimta tautas māksla Saikne ar tautas mākslu, kā arī rūpes par kultūras vērtībām un mantojumu veicina tradicionālās amatniecības atdzimšanu un tās tehniku atjaunināšanu. Народ нового века Связь с народным искусством, а также беспокойство о культурных ценностях и наследии приводят к оживлению и обновлению традиционных ремесленных техник.

S Table Fishbone. Patricia Urqiola for Moroso.

S Kumode no Londonas salona Folklore ir apliecinājums tam, ka, izmantojot dabiskus materiālus un tos minimāli apstrādājot, iespējams iegūt mājsaimniecības priekšmetu ekostilā. Комод из салона Folklore в Лондоне – пример того, как, используя натуральные материалы и минимально их обработав, можно создать предмет домашней обстановки в эко-стиле.

T Art direction: Franklin Till. Photography: Jeremias Morandell. Basket weaving: Dienke Dekker. Telling: Jiang Shanshan.

S Masks. Bertjan Pot.

S Dāņu dizainera Saimones Hjermunda Džensena „Uguns patvērums” ir nomadu tautu aizsega analogs. Šī 4,7 metrus augstā finiera būve ar 7,8 metru diametru veidota no caurspīdīga polikarbonāta. «Убежище огня» датского дизайнера Саймоне Хьермунда Дженсена, расположенное рядом с Коненгагеном, выполнено по аналогии с укрытиями кочевых народов. У изготовленного из фанеры строения высотой 4,7 м и диаметром 3,8 м верх сделан из прозрачного поликарбоната.

S Paper Vessels. Pia Wüstenberg.

S Reičela Grifina no Ernest Studio izceļas ar to, ka, tradicionālām metodēm pinot grozus, izmantoti mūsdienīgi materiāli – uz cietes bāzes iegūts plastīts, kas mikroorganismu iedarbības rezultātā sadalās. «Фишкой» от Рэйчел Гриффин из Ernest Studio стало то, что при традиционных методах плетения корзин были использованы современные материалы – пластик на основе крахмала, разлагающийся под воздействием микроорганизмов.


63

REJUVENATE CRAFT!

S Woven Bird. Mark Goldenberg.

S Pristine.

S Sulphur.

S Trooper.

S Easter Egg.

S Mecca Orange.

S Fennel Seed.

The NCS Notatioin refers to the nearest 1950 NCS Standard Colour.

S Andorra.


64

INTERJERS STILS // лАлблўлЏлг лўлЮлблЋлалглЋла

Victorianism

  "  # #

 , - . ILZE KRAUKLE


65

Angļi šim savas vēstures periodam devuši nosaukumu victorianism. Un uzskata, ka estētikā tas iezīmē pragmatisma un materiālisma triumfu. Tiesa, visur un visos gadījumos netrūka arī smalka dekora un bagātīga rotājuma. Nosaukums tiek saistīts ar faktu, ka no 1837. gada līdz 1901. gadam valdīja karaliene Viktorija, kuras vārdā nosaukts ne tikai attiecīgais vēstures posms, bet arī tā mākslas stils. Ar ko tas ir raksturīgs?

Англичане называют этот период своей истории кратко: victorianism. И полагают, что в эстетике он означал торжество прагматизма и материализма. Правда, не без изысканного декора и обилия украшений всего и вся. Название также связывают с тем, что 1837-1901 годы – время правления королевы Виктории, чье имя и дало название не только исторической эпохе, но и ее художественному стилю. Чем же он примечателен?

Vispirms ar eklektiku un stilistisku raibumu. Tas izskaidrojams ar visnotaļ dabisku reakciju uz puritānisko stilu un stingrību, kas valdīja karalienes Annas un georgiāņu laikā.

Прежде всего, эклектизмом и стилистической пестротой. Объясняется это вполне естественной реакцией на пуританский стиль и строгость, что царили во времена королевы Анны и георгианцев.

Impēriskās ambīcijas un rūpniecības augšupeja Jāpiebilst, ka karalienes Viktorijas valdīšanas posms ir arī koloniālās lielvalsts impērisko ambīciju laiks. Var būt ar to izskaidrojama arī mēbeļu un interjeru smagnējība un obligātais solīdums, nosliece uz tumšajām krāsām kopā ar sarežģītiem un fantastiskiem rakstiem. Neraugoties uz centieniem iekārtojumam piešķirt nozīmīgumu, interjerā un mēbeļu modē bija pieprasīts ar sīkām detaļām piesātināts maigums un mājīgums. Daudzi šī pārsātinājuma saknes meklē jau minētajā stilu sajaukumā, precīzāk, centienos atjaunot un apvienot gotiku, rokoko un klasicismu. Nespēju radīt oriģināliem atbilstošus darbus vai tos atkārtot meistari maskēja ar darbu virsmas bagātīgu rotāšanu. Lai gan šis nav vienīgais izskaidrojums. Tas bija valsts rūpniecības un ekonomikas augšupejas laiks: Anglija kļuva par „pasaules darbnīcu”. Radās jaunas tehnoloģijas, tika pilnveidotas stikla un keramikas dekorēšanas metodes, vēlāk atklāja metāla virsmu formēšanas un veidošanas galvanisko paņēmienu. Pēc tam iemācījās mēbeļu konstrukcijas izgatavot no liekta un līmēta koka... Rūpniecības revolūcija vienkāršoja, bet tātad arī palētināja mēbeļu un sadzīves priekšmetu ražošanas procesu. Ar mehāniskajām stellēm audumus un paklājus ar sarežģītiem ornamentiem varēja izgatavot tikpat viegli kā gludu audeklu bez zīmējuma. Izrādījās, ka ideāls materiāls

Имперские амбиции и промышленный подъем Следует добавить также, что время королевы Виктории – это еще и время имперских амбиций крупнейшей колониальной державы. Может быть, отсюда идут тяжеловесность и обязательная солидность мебели и интерьеров, приверженность к темным цветам вкупе с причудливым и замысловатым декором. В целом же, несмотря на стремление придать значимость обстановке, в интерьере и мебельной моде были востребованы мягкость и уют, перенасыщенный мелкими деталями. Истоки этого перенасыщения многие находят все в том же смешении стилей, точнее, в попытках воссоздать и объединить готику, рококо и классицизм. Но, будучи не в состоянии соответствовать оригиналам, не умея повторить их, мастера «прикрывали» свои произведения избыточными украшениями поверхностей. Впрочем, дело не только и не столько в этом. Ведь это было еще и время промышленного и экономического подъема страны: Англия становилась «мастерской мира». Появились новые технологии, были усовершенствованы методы деколирования стекла и керамики, позже открыли гальванический способ покрытия и формирования металлических поверхностей. Затем научились делать мебельные конструкции из гнутой и клееной древесины… Промышленная революция упростила, а значит, и удешевила процесс производства мебели и предметов быта. С помощью механических ткацких станков ткани и ковры со сложными узорами можно было изготовить так

W 1862.gada izdevuma «Ilustrētie Londonas jaunumi» attēlā redzama Mintona majolikas strūklaka 1851. gada izstādē, kura parādīja viktoriānisma stilu visā tā diženumā, kā arī jaunos rūpnieciskās ražošanas sasniegumus. На картинке из издания «Иллюстрированные лондонские новости» 1862 года изображен майоликовый фонтан Минтона на выставке 1851 года, которая показала все величие викторианского стиля, а также новые успехи промышленного производства.


66

S Viesistaba Tyntesfield. Гостиная в Tyntesfield.

S Viesistaba Swan House (London). Ričards Normans Šovs. 1876. Гостиная в Swan House (London). Ричард Норман Шоу. 1876.

fantastisku rotājumu izgatavošanai ir čuguns: reiz darinātā veidnē var daudzkārt izliet sarežģītus izstrādājumus. Finierēšanas vajadzībām mašīnas izzāģēja daudz plānākas loksnes, nekā tas izdevās ar rokām. Tika vienkāršota sarežģītā koka detaļu savienošana. Pat kokgriešana kļuva par automatizētu procesu. Pateicoties mehanizācijai, mēbeļu daudzums palielinājās, tās kļuva vairāk pieejamas nekā agrāk. Pateicoties koloniju paplašināšanai, Anglija, tāpat kā Eiropa kopumā, sev atklāja eksotisku koku šķirnes. Mēbeļu apdarē parādījās buksusa, sarkankoka un melnkoka apvienojums ar citām retām un mazāk pazīstamām koku šķirnēm (čūskkoks, tīkkoks). Prasmīgie meistari ātri novērtēja to

же легко, как и гладкое полотно без рисунка. Чугун оказался идеальным материалом для изготовления вычурных украшений: однажды изготовив форму, можно было многократно отливать сложные изделия. Машины вырезали шпон для фанеровки гораздо тоньше, чем это удавалось вручную. Проще стало выполнять сложные соединения деревянных деталей (ласточкин хвост или шпонки). Даже резьба по дереву стала автоматизированным процессом. Благодаря механизации, мебели стало больше, она оказалась более доступной, чем раньше. В это же время, благодаря расширению колоний, Англия, как и Европа в целом, открыла для себя экзотические породы дерева. В от-

S Priekštelpa Blakely Hall House (New York). 1896. Прихожая в Blakely Hall House (New York). 1896.


dekoratīvās īpašības un sāka tos izmantot intarsijās: piemēram, kā ielaidumus riekstkoka finierī. Pēc izkļūšanas no daudzus gadsimtus ilgās izolācijas interesi izraisīja arī Japāna. Daudzi mēbeļu galdnieki pārņēma „angļu-japāņu” stilu, pikantajam Austrumu kolorītam pievienojot tradicionālās mēbeļu formas. Aktīvi sāka izmantot bambusu: vispirms tas bija moderni, turklāt izrādījās, ka šis materiāls ir ļoti izturīgs. Bet pats galvenais – tas bija lētāks par eksotisko koku šķirnēm. Vienlaikus modē nāca arī pītās mēbeles, kas bieži vien bija arī krāsotas. Great Exhibition Visas šīs novitātes, izgudrojumus un jauno tehnoloģiju izmantošanas rezultātus daudzie fabrikanti, kā arī visa amatnieku kopiena gribēja kādam parādīt. Viņu vēlmi atbalstīja princis Alberts, karalienes Viktorijas vīrs un Karaliskās mākslas biedrības prezidents: impērijas sasniegumu izstāde taču ir lieliska iespēja demonstrēt rūpnieciskajā, militārajā un ekonomiskajā sfērā sasniegto Lielbritānijas pārākumu visā pasaulē! Lielā visu tautu rūpniecības izstrādājumu izstāde notika 1851. gadā Londonas Haidparkā. Šī grandiozā pasākuma vajadzībām pēc Džozefa Pakstona projekta tika uzbūvēta Kristāla pils – milzīga stikla un tērauda ēka (1936. gadā tā līdz pašiem pamatiem nodega). 700 tūkstošu kvadrātpēdu platībā 36 dalībvalstu pārstāvji skatītājiem demonstrēja apbrīnojamus izgudrojumus: faksa mašīnas prototipu un „vētru prognozētāju”; Kru-

делке мебели появились сочетания самшита, красного и черного дерева с другими редкими и менее известными видами (змеиное дерево, диера тонкоребристая, тик). Умелые мастера быстро оценили их декоративные свойства и начали применять при интарсии: например, как вставки на ореховом шпоне. Вышедшая из многовековой изоляции Япония тоже вызвала немалый интерес. Многие мебельщики стали создавать «англо-японские» вещи, добавляя пряный восточный колорит к традиционным формам мебели. Активно стали использовать бамбук: прежде всего, это было модно, к тому же материал оказался еще и очень прочным. А самое главное – он был дешевле экзотических пород древесины. В это же время в моду вошла также плетеная мебель, часто окрашенная. Great Exhibition Все эти новшества, изобретения и результаты применения вновь открытых технологий многим фабрикантам, как и всему британскому союзу ремесленников хотелось где-то показать. Их желание поддержал принц Альберт, супруг королевы Виктории и президент Королевского общества искусств: ведь выставка достижений империи – это отличная возможность демонстрации промышленного, военного и экономического превосходства Великобритании над всем остальным миром! Великая выставка промышленных изделий всех народов состоялась в лондонском Гайд-

S Speciāli karalienei Viktorijai uzbūvēta pasažieru vagona salons. 1869. Салон пассажирского вагона, построенного специально для королевы Виктории. 1869.

67


68

S Priekštelpa Chester Wickwire House (Cortland, New York). 1890 Передняя в Chester Wickwire House (Cortland, New York). 1890

T Ēdamistaba Chester Wickwire House (Cortland, New York).1890 Столовая в Chester Wickwire House (Cortland, New York).1890

pa tvaika āmuru un Sīmensa elektrisko telegrāfu; mikroskopus un sūkņus; pulksteņus, mūzikas un pat ķirurģiskos instrumentus. Protams, Anglijas eksponāti gandrīz visās jomās ieņēma galveno vietu. Tā bija īsta Britu impērijas vitrīna, kurā Anglija centās parādīt, ka uz pilnīgāku pasauli ved tehnoloģiju attīstīšana. Prestižas vietas bija ierādītas Mākslas un no kolonijām atvesto brūnumu demonstrēšanai. Publikas interesi izraisīja (bet tieši tāds jau bija nolūks) grezni juvelierizstrādājumi, milzīgas jašmas vāzes, audekla un mežģīņu upes, kā arī visdažādāko stilu mēbeles. Kristāla pilī kā dažādu laikmetu paraugus uzbūvēja pat veselas sētas (piemēram, viduslaiku sētu). Izstādē tika demonstrēta arī

парке в 1851 году. Для проведения этого грандиозного мероприятия по проекту Джозефа Пэкстона построили Хрустальный дворец – гигантское здание из стекла и стали (в 1936 г. оно сгорело дотла). На площади в 700 тыс. кв. футов представители 36 стран-участниц демонстрировали зрителям удивительные изобретения: прототип факс-машины и «предсказатель бурь»; паровой молот Круппа и электрический телеграф Сименса; микроскопы и насосы; часы, музыкальные и даже хирургические инструменты. Естественно, английские экспонаты занимали лидирующие позиции почти во всех областях. Это была настоящая витрина Британской империи, которая стремилась показать,

T Ēdamistaba Chester Wickwire House (Cortland, New York).1890 Столовая в Chester Wickwire House (Cortland, New York).1890


69

S Kabinets McKinstry House. Кабинет в McKinstry House.

S Bibliotēka McKinstry House. Библиотека в McKinstry House.

karalienei Viktorijai atsūtītā Austrijas imperatora Franča Jozefa dāvana – ar kokgriezumiem rotāts milzīgs grāmatskapis, kas atgādināja viduslaiku pils fasādi. Francija rādīja Sevras porcelānu, Lionas zīdu un paklājus, Krievija – dārgas kažokādas un mākslas izstrādājumus, Spānija – vīnus, merīnaitu vilnu un Toledo meistaru darinātus dunčus. Mākslas pazinēji augstu novērtēja Viktorijas stila porcelānu. Great Exhibition bija atvērta no 1. maija līdz 15. oktobrim, arī brīvdienās. To apmeklēja aptuveni 6 miljoni cilvēku. Jāpiebilst, ka Lielās izstādes ietvaros tika sarīkots pat Pirmais starptautiskais šaha turnīrs, uz kuru ieradās gandrīz visi labākie šahisti un kurš vēlāk tika atzīts par neoficiālo pasaules čempionātu.

X Vannas istaba. Ванная комната.

что ключ к более совершенному устройству мира – развитие технологий. Для демонстрации произведений искусства и диковинок из колоний отвели престижные места. Интерес публики вызвали (а для того и показывали!) роскошные ювелирные изделия, огромные вазы из яшмы, реки сукна и кружев, а также мебель, выполненная в самых различных стилях. В Хрустальном дворце в качестве образцов архитектуры разных эпох построили даже целые дворики (например, «средневековый»). На выставке демонстрировался также и подарок императора Австрии Франца-Иосифа, присланный им королеве Виктории. Это был огромный книжный шкаф, украшенный искусной резьбой, напоминавшей фасад средневекового собора. Франция представила севрский фарфор, лионские шелка и ковры, Россия – драгоценные меха и художественные изделия, Испания – вино, шерсть овец-мериносов и кинжалы, изготовленные ремес-


70

S Viesistaba Cragside House (Nortamberlenda). Ričards Normans Šovs. 1883. Гостиная в Cragside House (Nortamberlenda). Ричард Норман Шоу. 1883.

Par „jauno aristokrātu” gaumi Tātad „civilizētās ražošanas” process uzņēma gaitu. Tomēr tam bija arī otra puse. Rūpniecība varēja izgatavot daudz vairāk sarežģītu detaļu, nekā tas bija iespējams ar rokām. Turklāt tās bija arī lētākas par „amatnieciskajām”. Relatīvi vienkāršā dekora izgatavošana noveda pie nekontrolētas tā izmantošanas. Daudzi mēbeļu meistari no māksliniekiem pārtapa par parastiem amatniekiem. Cenas kritās, bet mēbeļu daudzums palielinājās. Radās jauna vidusšķira, kuras pārstāvji negribēja atpalikt no augstdzimušiem aristokrātiem un arī iegādājās greznumlietas. Lai nekļūdītos izvēlē un lai netiktu atzīti par neizglītotiem, viņi savā mājā deva priekšroku „pārbaudītiem” bagātības paraugiem, piemēram, slavenajiem XVII gadsimta „vindzoru” krēsliem ar noapaļotām atzveltnēm. Tā kā pieprasījums vienmēr rada piedāvājumu, mēbeļu veikali pildījās ar pilnveidotiem

S Viesistaba. Ogasts Velbijs Nortmors Pjūdžins. Гостиная. Огастес Уэлби Нортмор Пьюджин.

W Vestibils Mead and White (Kingscote, Newport, Rhode Island, USA). Ričards Apdžons. 1839. Ar vēlākiem Makina papildinājumiem. 1881. Вестибюль в Mead and White (Kingscote, Newport, Rhode Island, USA). Ричард Апджон. 1839. Поздние добавления Маккина. 1881.

ленниками из Толедо. Высокие оценки ценителей искусства на выставке получил викторианский фарфор. Great Exhibition работала с 1 мая по 15 октября без выходных. Ее смогли посетить около 6 миллионов человек. Кстати, в рамках Великой выставки провели даже 1-й Международный шахматный турнир, который собрал почти всех лучших игроков и был признан позже неофициальным чемпионатом мира. О вкусах «новых аристократов» Итак, процесс «цивилизованного производства» набирал силу. Но была у него и другая сторона. Промышленным способом можно было изготовить гораздо больше замысловатых деталей, чем вручную. Кроме того, они были и дешевле «кустарных». Относительная простота изготовления декора привела к бесконтрольному его использованию. Многие мастера-мебельщики превратились из художников в обычных ремесленников. Цены упали, а количество мебели выросло. В это же время появился новый средний класс, представители которого желали быть не хуже высокородных аристократов. Они стремились окружить себя предметами роскоши. Но из боязни ошибиться в выборе, прослыть необразованными, предпочитали иметь у себя в доме «проверенные образцы» богатства – например, знаменитые, родом из XVII века «виндзорские» кресла с округлыми спинками.


„vindzoru” līdziniekiem. Bet jaunizceptie aristokrāti pieprasīja noformētājiem arvien vairāk dekora un aksesuāru. Rezultātā interjeri tika pārpildīti ar priekšmetiem, lietām un nieciņiem. Tā laika namīpašnieku gaumi indīgi aprakstījis populārais publicists Henrijs Džeimss: „Viņi sienas bagātīgi pārklāja ar ārišķīgiem ornamentiem un kaut kādiem dīvainiem izaugumiem un uzkrītošām drapējumu ielocēm; visdažādākajiem niekiem, kurus varētu izmantot vienīgi kā dāvanu istabenēm. Šis neaprakstāmais komforts vairāk prieka sagādātu aklajiem.” Laikmeti hiti Galvenais Viktorijas laikmeta hits bija mīkstās mēbeles viesistabām, par kurām būtu jārunā īpaši. Savulaik tās izmantoja kā atsevišķu guļamistabas priekštelpu. Vēlāk pēc pusdienām tajā pulcējās dāmas, ēdamistabā atstājot smēķējošos džentelmeņus. Pamazām viesistaba pārtapa par mājas centrālo telpu, par paraugistabu: tur pieņēma viesus, kuriem tika parādīts viss pats labākais. Tur izlika visdārgākās gleznas un ģimenes fotogT Priekštelpa. Aiz aizkariem – kāpnes. Kalverts Vokss un Frederiks E. Čerčs. New York. 1874 – 89. Занавеси отделяют лестницу. Калверт Вокс и Фредерик Э.Черг. New York. 1874 – 89.

Что же, спрос всегда рождал предложение: усовершенствованные собратья «виндзоров» в изобилии были представлены в мебельных магазинах. А новоявленные аристократы требовали от оформителей еще больше декора и аксессуаров. В результате интерьеры переполнялись избытком предметов, вещей и безделушек. Вкусы домовладельцев того времени ядовито описал популярный публицист Генри Джеймс: «Они густо покрывали стены мишурным орнаментом и вырезками с какими-то странными разрастаниями и выпирающими складками драпировок; всевозможными безделушками, которые можно было разве что дарить горничным. Этот неописуемый комфорт мог бы доставить большое удовольствие слепому». Хиты эпохи Главный хит викторианской эпохи – мягкая мебель для гостиной. Об этом помещении следует сказать отдельно. Прежде комната эта использовалась как передняя перед спальней, то есть, была «отделенной». Позже сюда стали уходить дамы после обеда, покидая столовую и куривших там джентльменов. Постепенно гостиная становилась центральной комнатой в доме, приобретая образцово-показательный вид: там стало принято принимать

71


72

S Kumode ar renesanses stilā apgleznotu palisandru. A. Rovs. USA. 1866. Комод, отделанный палисандром с росписью в ренессанском стиле. А.Роу. USA .1866.

rāfijas. Stūros stāvēja garas vāzes, pie sienām – stikloti skapīši (vitrīnas): nieciņu kolekcijas taču kaut kur vajadzēja novietot. Viesistabas vidū noteikti dižojās spēļu galds. Te saimnieki un viesi īsināja laiku nesteidzīgās sarunās, nododoties spēlēm un baudot tēju... Atbilstoši viesistabas uzdevumam tā bija piepildīta ar attiecīgām mēbelēm, galvenokārt mīkstiem dīvāniem un krēsliem, kas kļuva par laikmeta simbolu. Sēdekļi, atzveltnes, pat roku balsti bija mīksti un pufīgi kā dūnu sega. Vēl viena tā laika novitāte ir atsperes, kas bija iestrādātas atzveltnēs un sēdekļos. Telpā, kur tika pieņemti viesi, mēbelēm vajadzēja būt greznām. Tāpēc tās bija rotātas ar izgriezumiem un inkrustācijām. Mēbeļu izgriezumus (piemēram, atzveltņu rāmju rotājumus) meistari vairs neveidoja ar rokām, bet izgatavoja ar virpām un frēzēm. Turklāt šos rokoko laikmetu atgādinošos elementus vairs neapsudraboja un neapzeltīja kā Ludviķu laikos Francijā, bet pārklāja ar laku, saglabājot dabisko krāsu un faktūru. Mīkstās mēbeles apvilka ar ādu (Česters) vai ar audumu piesātinātos toņos. Priekšroka tika dota zīdam „purva” toņos, materiāliem terakotas, tumši sarkanā, brūnā krāsā, kas piestāvēja tumšajam kokam. Pateicoties mēbeļu ražošanā ieviestajām jaunajām tehnoloģijām, krēsli kļuva ne tikai atsperīgi un mīksti, bet arī viegli manevrējami. Šo diezgan smago priekšmetu pārvietošanās spējas veicināja ritentiņi, ar kuriem bija aprīkotas izliektās kājiņas. Tiesa,

S Ar perlamutru dekorēts un floras motīviem apgleznots sekretārs. Ap 1850. Секретер, декорированный перламутром и расписанный флореальными мотивами. Ок. 1850.

гостей, которым следовало показать все самое лучшее. Здесь вешались самые дорогие картины и семейные фотографии. В углах стояли высокие вазы, а вдоль стен – застекленные шкафчики (витрины): надо было куда-то девать целые коллекции безделушек. Посреди гостиной обязательно красовался игральный столик. Здесь хозяева и гости коротали время, ведя неспешные беседы за игрой и чаепитием… Согласно роли, которая была отведена гостиной, комната наполнялась соответствующей мебелью. В основном это были пухлые диваны и кресла, ставшие символом эпохи. Сиденья, спинки, даже подлокотники были мягкими, пышными, словно простеганное пуховое одеяло. Еще одна новинка того времени – пружины, «внедренные» в спинки и сиденья. Мебель в помещении, где принимали гостей, должнa быть нарядной. Отсюда множество резьбы, инкрустации. Резные деревянные детали мебели (в частности украшения на рамах спинок) мастера стали делать не вручную, а на токарных и фрезерных станках. Причем эти элементы, напоминающие об эпохе рококо, уже не серебрили и не золотили, как это делали во Франции времен Людовиков, а покрывали лаком, сохраняя натуральный цвет и фактуру. Что касается обивки мягкой мебели, то это была или прошитая кожа (т. н. Честер), или ткань глубоких насыщенных цветов. Предпочтение отдавали «болотному» шелку, материалам терракотового, темно-красного, коричневого тонов, которые отлично сочетались с темным деревом. Благодаря внедрению в мебельное производство новых технологий, кресла стали не только пружинистыми и мягкими, но и маневренными. Спо-


73

S Kabinets. Ap 1850. Кабинет 1850.

pārvietošanās Viktorijas laikmeta viesistabā bija visnotaļ problemātiska. Vēl viens neapšaubāms šī laikmeta hits ir trauki. Arī tos bija pieņemts izrotāt: gluds vai pieticīgi dekorēts sudrabs netika atzīts. Modē bija tējas servīzes ar ainiņām „no dzīves”, pūces atdarinoši mērces trauki, kā arī gravēti un ciļņoti dziļie trauki. Par paraugu tika izmantoti antīkās mitoloģijas sižeti, austrumu motīvi (iesākumā ķīniešu, vēlāk – japāņu), daba. Nažu un dakšu spalus nereti rotāja ar izgriezumiem vai gravējumiem. Iecienīti bija puķu un lapu attēlojumi. Tējkarotītēm „tika piešķirts” figurāls kāts, vai tās vainagoja fialas (ornamentāls elements). Šādi priekšmeti vairāk pildīja dekora lomu. Turklāt tā nebija otršķirīga. Skulpturālās formas bija tikpat svarīgas „prīmas” kā servējamie priekšmeti. Lai parādītu savus sasniegumus, tika rīkotas izstādes, kas rosināja tehniskā progresa virzītājus – fabrikantus radīt lielas formas keramiku. Kaut gan vairums izstrādājumu tika izgatavoti, lai tos demonstrētu ekspozīcijā, pietiekami daudzi nonāca privātmājās. Tādējādi dekoru mode saglabājās. XIX gadsimta pirmajā pusē Anglijā liels pieprasījums bija pēc pusdienu servīzēm. Iesākumā modē bija krūzītes, šķīvji un bļodiņas neoklasikas stilā (Sevras porcelāns), turpretī jau trīsdesmitajos gados trauku forma kļuva vairāk samākslota, pietuvojoties rokoko greznumam. Šķīvju gludās malas nomainīja „viļņi”. Modē bija ekstravagance un

S Apgleznots kabinets, izgatavots 1871.gada Londonas izstādei. T. Kolkots. Расписной кабинет, изготовленный для Лондонской выставки 1871 года. Т. Колкатт.

собностью передвигаться эти довольно тяжелые предметы обязаны колесикам, которыми снабжались их изогнутые ножки. Правда, передвигаться по викторианской гостиной было весьма проблематично. Еще один несомненный хит той эпохи – посуда. И ее тоже принято было украшать: гладкое или мало декорированное серебро не приветствовалось. В моде были и сценки «из жизни» на чайных сервизах, и судки, выполненные в виде совы, а также гравировка и чеканка на глубокой посуде. В качестве образцов использовались сюжеты из античной мифологии, восточные мотивы (поначалу китайские, позже – японские), природа. Черенки ножей, как правило, украшали резьбой или гравировкой. «Топовыми» считались изображения цветов и листьев. Чайные ложечки «получали» фигурные литые ручки или были с завершениями-фиалами (венчающий орнаментальный элемент). Такие предметы выполняли, скорее роль декора. При этом роль эта была отнюдь не второстепенной. Скульптурные формы выступали в роли «примы», как и сама функциональность предметов сервировки. Организация выставок, где можно было показать свои достижения, технический прогресс подвигли фабрикантов на создание керамики крупных форм. И хотя большая часть изделий выпускалось для экспозиций, достаточное количество их «оседало» и в частных домах. Благо мода на декор не проходила. В первой половине XIX века в Англии огромным спросом пользовались столовые сервизы. И если поначалу остро модными были чашки, тарелки и прочие блюдца, выполненные в стиле не-

S Grāmatskapis, eksponēts 1862.gada Pasaules izstādē. V. Buržs. England. Книжный шкаф, представленный на Всемирной выставке 1862 года. В. Бурж. England.


74

S Sofa. Džons Henrijs Belters. New York. USA. 1850. Софа. Джон Генри Белтер. New York. USA 1850

S Sofa. Софа.

asimetrija. XIX gadsimta trešajā ceturtdaļā īpaši populāra kļuva majolika. No tās izgatavoja priekšmetus, kas bieži vien „attēloja” zvērus un putnus. Augstu tika vērtēti dabai pietuvināti paraugi. Viktorijas laikmeta stiklinieki, protams, arī nevarēja atpalikt no modes. Pēc Sevras meistaru parauga viņi savu izstrādājumu izgatavošanā izmantoja sevriešu tehnoloģiju. Īpaši interesanti ir Tomasa Veba darbi. Iecienītas un pieprasīta bija viņa kamejas no necaurspīdīga stikla uz krāsainas pamatnes. Izmantojot būtībā banālu materiālu, viņš radīja īstus šedevrus. Attēls bija uzklāts uz krāsaina stikla, un radās iespaids, ka zīmējums ir izgriezts no baltā ārējā slāņa. Veba un citu meistaru kameju stikls atšķirībā no franču konkurentu sarežģītajiem daudzslāņu izstrādājumiem galvenokārt bija rotāts ar vienkāršu baltu reljefu uz tumša fona. Zīmējumā lielākoties bija attēlotas puķes vai raksti, ko veido lapas. Sastopami arī antīkie personāži un mītu varoņi. Īpaši bija iecienīti kupidoni. Haosa loģika Pirmajā brīdī šķiet, ka Viktorijas laikmeta viesistabā gluži vienkārši bija haotiski sakopotas daudzas mēbeles. Tomēr, rūpīgāk ieskatoties, izkārtojumā samanāma zināma loģika un kārtība. Krēsli un dīvāni simetriski izvietoti ap kamīnu, veidojot grupas, kurām blakus noteikti bija atsevišķi krēsli – tiem, kas sarunā nepiedalās, bet vēlas palasīt. Starp logiem novietoja šauru galdiņu, virs

S Galds. Ap 1850. Стол. Ок. 1850.

оклассики (севрский фарфор), то уже к 1830-м форма посуды стала более вычурной. Она явно приблизилась к изящному рококо. Края тарелок перестали быть ровными, предпочтение отдавалось «волнам». .В моде была экстравагантность и асимметрия. В 3-й четверти XIX столетия особой популярностью пользовалась майолика. Из нее делали предметы, которые «изображали» зверей и птиц. Ценились образцы, наиболее приближенные к природе. Стекольщики викторианской эпохи, естественно, не могли остаться в стороне от модных течений. Вслед за мастерами Севра они стали использовать их технологию при изготовлении своих изделий. Особенно интересны работы Томаса Вэбба. Его камеи с деталями из непрозрачного стекла, наносимого на цветную основу, пользовались неизменной любовью и спросом. Используя в общем-то банальный материал, он создавал настоящие шедевры. Изображение накладывалось на цветное стекло, и создавалось впечатление, что рисунок был вырезан на белом внешнем слое. Камейное стекло Вэбба и других мастеров в отличие от более сложных многослойных изделий французских конкурентов, в основном украшено простым белым рельефом на темном фоне. Что касается рисунков, то это в основном были изображения цветов или узоров из листьев. Не исключались и античные персонажи и герои мифов. Особым почитанием пользовались купидоны. Логика хаоса На первый взгляд, викторианская гостиная представляла собой некое хаотичное собрание многочисленных предметов мебели, которые просто впихнули в одну комнату. Однако, приглядевшись, можно обнаружить определенную логику и порядок их расстановки. Кресла и диваны симметрично рас-

S Galds. Ogasts Velbijs Nortmors Pjūdžins. 1852. Стол. Огастес Уэлби Нортмор Пьюджин. 1852.


75

S Krēsls. Кресло.

S Krēsls. Кресло.

S Krēsls. Ogasts Velbijs Nortmors Pjūdžins. 1838. Кресло. Огастес Уэлби Нортмор Пьюджин. 1838.

kura piekarināja spoguli. Tāds bija arī virs kamīna. Viesistabā bija arī rakstāmgalds. Par obligātu atribūtu uzskatāma galda lampa, labāk divas. Bet par visas šīs kompozīcijas centru, protams, kalpoja kamīns ar pulksteni uz plaukta. Un, protams, grīdu sedza grezni paklāji un mīksti paklājiņi... Runājot par mēbelēm citās istabās, jāteic, ka, piemēram, gultu mode Viktorijas laikmetā mainījās atbilstoši stila attīstībai. Vienbrīd iecienīti bija modeļi ar baldahīnu, vēlāk gultas ar misiņa vai dzelzs karkasu, bez aizkara, bet toties ar apaļām bumbām un izliektiem metāla elementiem, kas kalpoja kā rotājums. Mīlestība uz gotiku Daudzi mēbeļnieki gluži tāpat kā interjeristi aizrāvās ar gotiku. Spilgts piemērs šai ziņā ir Ogasts Velbijs Nortmors Pjūdžins, kas, kļuvis par katoli, ar visu sirdi pieņēma viduslaiku gotiku. Viņa interjeri atšķīrās no viktoriāņu gaumes. Viņš bija pārliecināts, ka gotiskās baznīcas konstrukcija un estētika ir paraugs visu tautu arhitektiem visos laikos. Vēl vairāk – antīko arhitektūru viņš uzskatīja par nepārliecinošu, jo tā koka arhitektūras principus mehāniski pārceļ uz mūra ēkām. Bet gotika balstās tieši uz akmens un ķieģeļu īpašībām. Gotika dziļi ietekmēja arī Viljamu Morisu. Viņa kompānija Morris&K darināja mēbeles, kuras bija vienkāršas formas ziņā un kuras rotāja grieztas detaļas – citāti no gotiskās arhitektūras. Trīs vienā stilā Tātad Viktorijas laikmeta interjerā un mēbelēs bija bagātīgi pārstāvēta atturīgā gotika un greznais sievišķīgais rokoko kopā ar monumentālo klasicismu. Protams, visu šo stilu nosaukumam pievienojams „neo”. Gadījās, ka vienā mājā bija pārstāvēti visi šie stili. Piemēram, kabinets un bibliotēka noformēti neogotikas stilā, dāmu istabās (buduāros) valdīja neorokoko, bet ēdamistaba un priekštelpa bija „orientālā” stila paraugs. Šāda pieeja iekštelpu noformējumam bija modē ilgu

S Neogotikas stila krēsls. Ap 1840. тул в неоготическом стиле. Ок. 1840.

S Neogotikas stila krēsls. Ap 1840. тул в неоготическом стиле. Ок. 1840.

полагались вокруг камина, образуя группы, рядом с которыми обязательно были одиночные кресла – для тех, кто не участвует в беседе, а желает почитать. Между окнами ставили узкий столик, над которым вешали зеркало. Его же располагали и над камином. Письменный стол тоже присутствовал в гостиной. Непременный атрибут – настольная лампа, лучше две. А центром всей этой композиции, конечно, служил камин с непременными часами на полке. И, разумеется, роскошные ковры и мягкие коврики на полу… Что касается мебели для других комнат, то мода на кровати, например, в течение «викторианских» лет менялась с развитием стиля. То в топе были деревянные модели с балдахинами, то кровати с латунным или железным каркасом, без полога, зато с круглыми «шишечками» и гнутыми металлическими элементами в качестве украшений. Любовь к готике Многие мебельщики того времени, равно как и оформители интерьеров увлекались готикой. Яркий тому пример – Огастес Уэлби Нортмор Пьюджин, который, став католиком, принял готику Средневековья всем сердцем. Его интерьеры отличались от вкусов викторианцев. Он был убежден, что конструкция и эстетика готического храма должны служить образцом для архитекторов всех времен и народов. Более того, он считал несостоятельной античную архитектуру: ведь она механически переносит принципы деревянного зодчества на каменные здания. А готика опирается на свойства именно камня и кирпича. Большое влияние готический стиль оказал и на Уильяма Морриса. Его компания Morris&K создавала мебель, которая отличалась достаточно простыми формами и была украшена резными деталями – цитатами из готической архитектуры. Трое в одном стиле Итак, в интерьерах и самой мебели викторианской эпохи были обильно представлены строгая готика и изящное женственное рококо при поддержке монументальнoго классицизмa. Разумеется, все с приставкой «нео». Нередко разные стили присутствовали в одном доме. Например, кабинет и библиотека могли быть оформлены в


76

S Deserta komplekts. Sudrabs, zeltījums. Elkingtona. London. 1890. Десертный набор. Серебро, позолота. Элкингтон. London. 1890. S Kandelabrs. Ogasts Velbijs Nortmors Pjūdžins. 1846. Канделябр. Огастес Уэлби Нортмор Пьюджин. 1846.

laiku. Ieradums apgleznot mēbeles faktiski izzuda 1825. gadā, bet no jauna parādījās ap 1850. gadu reizē ar liras veida atzveltnēm. Sešdesmitajos gados krēslus ar mīkstām atzveltnēm izspieda liekta koka mēbeles, kas bija lētākas. Daudzi tā laika (arī mūsdienu) eksperti Viktorijas laikmeta mēbeles uzskatīja par atdarināšanas un imitācijas mākslu, par surogātiem. Bet kā gan tādā gadījumā vērtējami šī laikmeta grezno mēbeļu paraugi? Kā izskaidrojams tas, ka mēs līdz pat šim laikam priecājamies par pufīgajiem

неоготическом стиле, неорококо правил бал в дамских комнатах (будуарах), а столовые и прихожие были образцами «ориентального стиля». Такой подход к оформлению внутреннего пространства был в моде долгое время. Обычай расписывать мебель практически исчез в 1825 году, но вновь появился около 1850 года, вместе со спинками в форме лиры. К 1860-м кресла с мягкими спинками были вытеснены более дешевой мебелью из гнутого дерева. Викторианский стиль многие эксперты того времени (впрочем, как и нынешние) считали искус-

S Sienas pulkstenis. Настенные часы.

S Galda pulkstenis. Настольные часы.

S Grīdas pulkstenis. Напольные часы.

S Grīdas pulkstenis. Напольные часы.


77

S Servīze. USA. Сервиз. USA.

S Vāze no gravēta stikla. Džordžs Vudals. Tomasa Veba fabrika. Ap 1890. Ваза из камейного резного стекла работы Джорджа Вудалла. Завод Томаса Вэбба. Ок. 1890.

krēsliem, par izgriezumiem rotātajām krēslu atzveltnēm, inkrustētajām galdu virsmām un nieciņu kolekcijām? Visbeidzot, kā izskaidrot to, ka Viktorijas laikmeta stils šķērsoja okeānu un ieguva spilgtu „amerikānisku” iemiesojumu? Starptautiskā mākslas un rūpniecības izstāde, kas 1876. gadā notika Filadelfijā, apliecināja stila triumfu Amerikā tieši tāpat kā 1851. gada Vispasaules izstāde Anglijā. …Savas attīstības rītausmā Viktorijas laikmeta stils interjerā pārstāvēja smagnēju klasiku, kurā bagātīgi izmantoti neorokoko un neogotikas motīvi, mākslots un pārsmalcināts dekors. Taču pamazām viss liekais atbira, bet Victorianism, pārņēmis visu labāko no angļu gotikas, kļuva par to, ko mēs mūsdienās saucam par angļu stilu ar tā nepārspēto mēra sajūtu un respektablumu, atturīgu greznību un skaistumu.

S Paplāte. Papjēmašē. 1840. Поднос из папье-маше. 1840.

ством подделок и имитации, суррогатом. Но как быть тогда с образцами роскошной мебели той эпохи? Как быть с тем, что до сих пор мы любуемся этими милыми пухлыми креслами, резными спинками стульев, инкрустированными столешницами и собраниями безделушек? Как быть, наконец, с тем, что викторианский стиль благополучно пересек океан и получил свое яркое «американское» воплощение? Международная художественно-промышленная выставка, прошедшая в 1876 г. в Филадельфии, стала демонстрацией триумфа викторианского стиля в Америке, точно так же, как и Всемирная выставка в Англии в 1851-м. …На рассвете своего развития викторианский стиль в интерьере представлял собой громоздкую неоклассику, обильно сдобренную мотивами неорококо и неоготики, с обилием декора, вычурного и витиеватого. Но постепенно все излишки уходили, а Victorianism, переняв лучшие черты английской готики, превратился в то, что сегодня мы называем английским стилем с его непревзойденным чувством меры и респектабельностью, сдержанной роскошью и красотой.

S Statuete – pāvs dabiskā lielumā. Majolika. Mintona fabrika. Ap 1875. Статуэтка павлина в натуральную величину. Майолика фабрики Минтона. Ок. 1875.


78

INTERJERS / лўлЮлблЋлалглЋла

$ 

 &

   L

LK:7H N7J=:7@H7H


79 Apgalvojums, ka uz klasiku interjerā sliecas pārtikuši vidēja un vecāka gadagājuma cilvēki, ir pamatots tikai daļēji: par jau piesauktās klasikas pasūtītāju kļuva jauna ģimene ar pirmskolas vecuma bērniem. Viļņas arhitektei Astai Kazlauskienei tika dots uzdevums panākt, lai ārpilsētas villā valdītu kaut kas līdzīgs itāļu muižas atmosfērai.

Утверждение о том, что к классике в интерьере тяготеют зажиточные люди среднего и старшего возраста, подтвердилось лишь отчасти: заказчиками этой самой классики стала молодая семья с детьми – еще не школьниками. Перед вильнюсским архитектором Астой Казлаускене была поставлена задача воспроизвести атмосферу загородной виллы, этакой усадьбы в итальянском духе.


80

7H7 7kD7@H=?:?

Un šāda vēlme ir saprotama. No vienas puses, saimnieki ir pārtikuši cilvēki, kas daudz ceļojuši pa saulaino Itāliju un pazīst tās arhitektūru. No otras puses, jaunā trīsstāvu dzīvojamā māja uzcelta plašā zemesgabalā ar gleznainu reljefu vienā no prestižajām Viļņas priekšpilsētām – stāvoklis, tā sakot, uzliek pienākumus. Masīvās būves galvenā fasāde pavērsta pret ielu, bet „aizmugure” – pret nogāzi. Tas ļāva ēku padarīt šķietami vieglu un atvērtu (projekta autors – arhitekts K.Sabaļausks). Pirmā stāva galveno daļu aizņem ēdamistaba, virtuve un viesistaba. Otrajā stāvā ir bērnistabas un saimnieku guļamistaba. Savukārt viss cokolstāvs atvēlēts SPA kompleksam, tai skaistā baseinam un saunai. Protams, liels bija kārdinājums Itālijas gara radīšanai izmantot antīkās arhitektūras un tēlotājas mākslas motīvus. Jo vairāk tāpēc, ka ar rūpīgi kopētām detaļām pārpilni pompozās „neoklasikas” paraugi redzami vai katrā prestižā interjera dizainam veltītā izdevumā. Taču bezjēdzīgas pseidoantīkās tematikas dominēšana glancētajos žurnālos ir viena lieta, bet reālā dzīve ar tās praktiskajām vajadzībām pavisam kas cits. Tāpēc Asta Kazlauskiene galveno uzmanību veltīja nevis dekora un tēlotājas mākslas sižetu daudzumam, bet vienota ansambļa veidošanai. Protams, ieceres īstenošanu veicināja pareiza Eiropas un vietējo ražotāju mēbeļu izvēle. Piemēram, ģimenes galvas darba kabinetā toni nosaka slavenās itāļu firmas Selva darinātais galds un kumode, bet apdares kvalitātes un vienotas kompozīcijas ziņā ar šīm mēbelēm labi sader Lietuvas firmas Baldai kitaip grāmatu plaukts. Par veiksmīgu fonu kalpo rokām gatavotais firmas Vilniaus parketas parkets. Tumšās svītrotās tapetes veiksmīgi izceļ portjeru un dienas aizkaru aktīvo zīmējumu. Līdzīgs līdzsvars vērojams arī virtuves zonā: firmas Scavolini lakoniskajām korpusa mēbelēm ir vietējā ražojuma granīta galda virsmas, bet no dekoratīviem elementiem minamas tikai līstes starp sienu un griestiem, turklāt arī tās izmantotas, ņemot vērā ekspluatācijas gaitā iespējamo sienu sēšanos. Daļu no pirmā stāva aizņem ēdamistaba, ko no virtuves atdala bīdāma šķērssiena. Firmas Selva izgatavots ēdamgalds novietots uz āru izvirzītā erkera zonā. Telpa, ko bagātīgi piepilda dabiskā gaisma, līdz ar to izskatās vēl gaišāka. Par galveno akcentu šeit būtu varējis kļūt grīdas paklājs, taču praktisku apsvērumu un iespējamas alerģiskas iedarbības dēļ saimnieki no tā atteicās. Dekoratīvs akcents atkal ir tekstilauduma aizkari, lai gan pēc portjerām te īpašas vajadzības nav – piekalne visu māju droši sargā no svešu cilvēku acīm. Galvenā nozīme viesistabā ir firmas Alberto Salotti masīvajiem dīvāniem Dafne ar īpaši piemeklētu mēbeļdrānu. Istabā atradusies vieta arī platam, rokām darinātam persiešu paklājam. Te vairāk pamanāma vienkārša griestu lustra un klasiska tipa sienas gaismeklis. Saimnieki to izvēlējušies, atsakoties no arhitektes piedāvātā plafona pie griestiem, kuri ļoti labi iztiek bez modelētajiem greznojumiem un jebkādiem apgleznojumiem. Viesistabas platību sadala pāris nesošās kolonnas, un bija liels kārdinājumus tās izrotāt ar kapiteļiem, kanelūrām un citu antīko atribūtiku, taču tika noraidīts aktīvo tekstiliju zīmējumu dēļ. Par aktīvāka dekora zonu kļuva kamīnistaba – savrupa telpa starp viesistabu un ēdamistabu. Tiesa, divi te novietotie Selva krēsli drīzāk atsauc atmiņā nevis Itāliju, bet gan Angliju, konkrēti, izcilā Beikerstrītas izmeklētāja slaveno dzīvokli... Toties labi pacentušies vietējie parketa licēji, uz grīdas no tumša un gaiša parketa izveidojot paklājam līdzīgu rakstu. Sarežģītā kamīna apdare arī ir lietuviešu meistaru roku darbs. Jāatzīmē, ka šeit tā iederas vairāk nekā stāvu zemāk SPA zonā. Tā kā kamīns kopā ar ventilācijas kanāliem un dūmvadiem pamatīgi „ielīdis” viesistabā, tā augšdaļā arhitekte novietojusi nevis tradicionālo bareljefu vai gleznu, bet gan spoguli, kas apjomu vizuāli samazina. Vēl viens pieminēšanas vērts apdares elements ir uz otro stāvu vedošo kāpņu margu kaltie balsti. Asta Kazlauskiene stāsta, ka neesot gribējusi izmantot tradicionālos dekoratīvos balstus, tāpēc lūgusi kalējmeistarus pēc dabiskā lielumā sagatavotas skices izveidot režģi art nouveau stilā. Tiesa, tā stilistika drīzāk atbilst Francijai, nevis Itālijai, taču ar savu eleganci režģis neapšaubāmi visam interjeram palīdz piešķirt klasisku veidolu.

Для подобного желания имелись все основания. С одной стороны, хозяева дома – люди отнюдь не бедные, имеющие немалый опыт путешествий по солнечной Италии, знакомые с ее исторической архитектурой. С другой стороны, новый 3-этажный жилой дом был возведен на большом участке с живописным рельефом в одном из престижных пригородов Вильнюса – так сказать, положение обязывало. Массивный объем основным фасадом был развернут в сторону улицы, а «тылом» – в сторону склона. Это позволило сделать здание легким и открытым (автор проекта – арх. К. Сабаляускас). Основную часть 1-го этажа занял столовая, кухня и гостиная. А на 2-м расположились детские комнаты и спальня хозяев. В свою очередь, весь цокольный этаж был отдан под комплекс SPA, включая бассейн и сауну. Соблазн использования мотивов античной архитектуры и изобразительного искусства для создания итальянского духа, конечно, был велик. Тем более, что образцы пышной «неоклассики», преисполненные тщательно скопированных деталей, сегодня можно обнаружить в любом престижном издании по дизайну интерьера. Но засилие бестолковой псевдоантики на глянцевых страницах – это одно, а реальная жизнь с ее практическими запросами – совсем другое. Поэтому Аста Казлаускене основное внимание уделила не обилию декора и изобразительных сюжетов, а созданию единого ансамбля. Конечно, в немалой степени этому способствовал правильный подбор мебели европейских и местных производителей. Например, в рабочем кабинете главы семейства тон задают стол и комод производства известной итальянской фирмы Selva, а качеством отделки и целостностью композиции с ними прекрасно согласуется книжный стеллаж, изготовленный литовской фирмой Baldai kitaip. Удачный фон для них создает наборной паркет ручной работы от фирмы Vilniaus parketas. Темные обои в крупную полосу удачно оттеняют, но не перебивают активный рисунок портьер и дневных занавесей. Аналогичный баланс мы наблюдаем и в зоне кухни: строгая лаконичная корпусная мебель от фирмы Scavolini покрыта гранитными столешницами местного производства, а из декоративных элементов присутствует только плинтус между стеной и потолком, да и тот введен лишь с учетом возможной усадки стен в процессе эксплуатации. Часть общего пространства 1-го этажа занимает столовая, отделенная от кухни подвижной перегородкой. Обеденный стол производства фирмы Selva выдвинут в ее «эркерную», выдающуюся наружу, часть, и от избытка натурального света помещение кажется еще светлее, чем на самом деле. Основным акцентом здесь мог бы стать напольный ковер, но хозяева отказались от него из практических соображений и возможного аллергического воздействия. Роль декоративного акцента опять же выполняют текстильные занавеси, хотя в портьерах здесь нет особой надобности – склон холма надежно защищает весь дом от постороннего внимания. Главную роль в гостиной играют массивные диваны Dafne от фирмы Alberto Salotti со специально подобранной обивкой. В комнате нашлось место и широченному ковру, причем настоящему персидскому, ручной работы. Здесь более заметны скромная потолочная люстра и стенные бра классического типа. Хозяева отказались в их пользу от предложенного архитектором скрытого освещения потолочного плафона, который, кстати, успешно обошелся без лепнины и какой-либо живописи. Пространство гостиной разделено парой несущих колонн, и соблазн украсить их капителями, канелюрами и прочей античной атрибутикой был достаточно велик, но был также отвергнут ввиду активности текстильных рисунков. Зоной более активного декора стала так называемая каминная – укромное пространство перед очагом между гостиной и столовой. Правда, два кресла от Selva, установленные здесь, напоминают скорее не об Италии, а об Англии, в частности, о пресловутой квартире великого сыщика с Бейкер-стрит… Зато местные паркетчики расстарались вовсю, выложив на полу орнамент из чередующихся вставок темного и светлого дерева, напоминающий рисунок ковра. Сложная облицовка камина также была выполнена литовскими мастерами. Следует заметить, что здесь она более уместна, чем этажом ниже, в зоне SPA. Поскольку короб камина вкупе с вентканалами и дымоходами изрядно выпирает в гостиную, в его верхней части архитектор разместила не традиционный барельеф или картину, а зеркало, визуально скрадывающее объем. Хотя, возможно, когда-нибудь здесь появятся и картины: хозяева – наследники обширной коллекции живописи. Еще одним элементом отделки, достойным упоминания, стали кованые опоры перил лестницы, ведущей на 2-й этаж. По словам Асты Казлаускене, ей не хотелось использовать здесь обычные декоративные балясины, поэтому она обратилась к мастерам кузнечного дела, выковавшим решетку в стиле ар-нуво по эскизу, выполненному в натуральную величину. Правда, ее стилистика скорее соотносится с Францией, чем с Италией, но своим изяществом она бесспорно способствует созданию классического образа всего интерьера.


81


82

INTERJERS / ИНТЕРЬЕР


83


84


85


86

INTERJERS / лўлЮлблЋлалглЋла

'    ON5  I

DACE OZOLA


87


88

Ir tāda sajūta, ka šajā Ņujorkas loftā (miteklī) sastapušies slavenais fantasts Žils Verns un ekscentriskais kinorežisors Tims Bērtons. Īsta fantasmagorija? Pie griestiem dirižablis, uz grīdas – veca lāde...

В этом нью-йоркском лофте словно встретились знаменитый фантаст Жюль Верн и эксцентричный кинорежиссер Тим Бертон. Фантасмагория, да и только! Дирижабль под потолком, старинный потертый сундук на полу…

Patiesībā tas ir īsts stīmpanks (steampunk). Visu zinošā Vikipēdija šo terminu traktē tā: „Tas ir zinātniskās fantastikas virziens, kas modelē civilizāciju, kura pilnībā apguvusi tvaika mašīnu mehāniku un tehnoloģijas. Ar stīmpanku saprot alternatīvu cilvēces attīstības variantu, kas atbilst Viktorijas laikmeta Anglijas un agrīnā kapitālisma posma stilam ar raksturīgo pilsētas ainavu un sociālās noslāņošanās kontrastiem. Stīmpanka darbos iespējama arī fantāzijas elementu izmantošana lielākā vai mazākā mērā.” Agrāk stīmpanku attiecināja tikai uz literāriem darbiem. Pēdējos gados stīmpanks kļuvis tik populārs, ka pārvērties par atsevišķu subkultūru. Vēl vairāk – ar šo terminu apzīmē pat stilu. Stīmpanka piekritēji savu kustību uzskata par reakciju uz mūsdienu tehnoloģijas attīstību. Viņi skumst pēc tiem laikiem, kad cilvēks bija noteicējs par mašīnām, kad jebkuru mehānismu varēja izjaukt, salabot, atkal samontēt. Attiecībā uz iPhone darbošanās ar skrūvgriezi nav iedomājama... Stīmpank stilā rakstošais literāts Skots Vesterfelds ir teicis: „Internets ir visur un reizē nav nekur, iPod un visi tie mūsu telefoni ir gandrīz vai burvju rīki, nesaprotamas ierīces mazās plastmasas kārbiņās, kurās nav ieteicams bāzt degunu. Salīdziniet tās ar tvaika dzinēju: tā darbība ir uzskatāma un visiem saprotama. Mēs ilgojamies pēc mehānismiem, kas būtu saprotami. Un viktoriāņi katrā ziņā ģērbās daudz interesantāk nekā mēs...” Acīmredzot izlasījuši šīs rindas, salasījušies stīmpanka stilā sarakstītās grāmatas, atsaukuši atmiņā Viktorijas laikmeta rūpniecības revolūciju, dizaineri radīja šo neparasto, dīvaino un reizē saistošo interjeru. Tajā mūsdienīga izskatās tikai spīdīgā akmenī ietērptā vannasistaba. Pārējās telpas, kur gar sienām stiepjas skapji un plaukti, ar savu iekārtojumu vairāk atgādina kāda mehānisma iekšpusi. Un vēl – līdzīgi kā Viktorijas laikmeta mājās viesistabā plauktos, pie sienām, pat pie griestiem redzami dažādu lietu sakopojumi, tai skaitā senas rakstāmmašīnas. Tualetē sienu rotā instrumentu kolekcija. Virtuvē acis priecē riteņu, milzu zobratu izstāde un dirižabli atgādinošs griestu gaismeklis. Guļamistabu dizaineri apgādājuši ar ventiļiem (droši vien, lai laikā tiktu atgriezts ūdens krāns un apdzēstas kaislības) un ļoti oriģinālu gaismasķermeni, ko veido garā abažūrā apslēptas caurules. Dušas telpu varētu uzskatīt par visnotaļ mūsdienīgu, ja nebūtu akmens taburetes, kas izskatās pēc sēnes – varbūt no dārza, bet varbūt no cita laikmeta. ...Šajā loftā apvienojusies pagātne un tagadne, kā arī dizaineru fantāzija. Vārdu sakot, tas ir īsts stīmpanks.

На самом деле это – настоящий стимпанк (steampunk). Всезнающая Википедия трактует термин так: «Это направление научной фантастики, моделирующее цивилизацию, в совершенстве освоившую механику и технологии паровых машин. Как правило, стимпанк подразумевает альтернативный вариант развития человечества с выраженной общей стилизацией под эпоху викторианской Англии и эпоху раннего капитализма с характерным городским пейзажем и контрастным социальным расслоением. Возможно, однако, и наличие в произведениях стимпанка большей или меньшей доли элементов фэнтези». Раньше к стимпанку относили только литературные произведения. В последние же годы стимпанк стал популярен настолько, что превратился в отдельную субкультуру, более того, термином этим стали даже именовать стиль. Поклонники стимпанка считают свое движение реакцией на достижения современной технологии. Они печалятся по тем временам, когда человек имел власть над машинами, когда любой механизм можно было разобрать, починить, вновь собрать. В iPhone с отверткой не полезешь... Писатель в стиле стимпанк Скотт Вестерфельд как-то сказал: «Интернет существует везде и нигде одновременно, iPod и все эти наши телефоны – это какие-то почти волшебные, непонятные штучки в маленьких пластмассовых коробочках, куда нос совать не рекомендуется. Сравните это с паровым двигателем: его работа наглядна и понятна кому угодно. В нас живет тоска по механизмам, которые нам были понятны. И, конечно, викторианцы одевались куда интереснее, чем мы...» Видимо, проникнувшись этими строками, начитавшись книг, написанных в стиле стимпанк, вспомнив о промышленной революции в викторианскую эпоху, дизайнеры создали этот необычный, странный и вместе с тем притягательный интерьер. В этом лофте, пожалуй, только ванная комната, одетая в глянец камня, смотрится вполне современно. Остальные помещения, вдоль стен которых выстроились шкафы и стеллажи, напоминают своим убранством «внутренности» какого-то механизма. А еще, прямо как в викторианском доме, в гостиной на полках, на стенах, даже под потолком демонстрируются собрания вещей, в том числе старинные печатные машинки. В туалете же стену украшает коллекция инструментов. Кухня радует глаз выставкой колес, гигантских шестеренок и потолочным светильником в виде дирижабля. Спальню же дизайнеры снабдили вентилями (наверное, чтобы вовремя открыть воду и погасить разбушевавшиеся страсти) и очень оригинальным светильником: словно трубы спрятали в длиннющий абажур. Душевую можно было бы отнести к разряду вполне современных помещений, если бы не каменная табуретка в виде большого гриба, явившаяся то ли из садаогорода, то ли вообще из другой эпохи. …В этом лофте слились воедино прошлое и настоящее, а еще фантазии дизайнеров. Короче, полный стимпанк!


89


90


91


92

INTERJERS / лўлЮлблЋлалглЋла

Fincube  

Fincube ()*+,(-.36 7()89)* DACE OZOLA


93


94

VERNERS EISLINGERS

Elegantā ēka Fincube ir ideālas mobilas „zaļās” mājas paraugs. Tik oriģinālu objektu izstrādājis arhitekts Verners Eislingers kopā ar kolēģiem no Berlīnes arhitektu darbnīcas Studio Aisslinger.

Элегантное строение под названием Fincube – пример идеального «зеленого» мобильного дома. Разработал столь оригинальный проект архитектор Вернер Эйсслингер с коллегами из берлинской  архитектурной мастерской Studio Aisslinger. 

Šo māju var pārvietot, tā ir viegli montējama un izjaucama, tai nav vajadzīgas komunikācijas, jo tā ir pašpietiekama: visu darbina uz jumta esošie saules paneļi. Māja nav liela – pie pamatiem tikai 47 kvadrātmetri. Šķiet, ka māja ievietota simpātiskā grozā. Tiesa, daži ievērojuši, ka mājas kontūra atgādina sēni. Lai nu ko kurš saskata, tomēr būtība ir tāda, ka ēka „ietērpta” karkasā, kas darināts no horizontālām izliektām koka līstītēm, kuru uzdevums ir sargāt no spilgtas saules un svešām acīm. Bet tām ir ko redzēt: divos stāvos, diezgan pieticīgā platībā izdevies izvietot visu dzīvei ārpilsētas mājā nepieciešamo. Pirmajā stāvā atrodas ieeja un priekšnams, otrajā – dzīvojamās telpas. Apstaigājot otro stāvu, cilvēks būtībā iet pa apli. No plašās virtuves nokļūst dzīvojamā platībā, aiz pagrieziena nonāk guļamistabā, tālāk ir vannasistaba. Jāteic, ka sākotnēji bija plānots virtuvi un viesistabu atdalīt ar nelielu starpsienu. Taču projekta realizēšanas gaitā dizaineri no tās atteicās. Rezultātā tika iegūta vienota plaša telpa. Fincube no visām pusēm ir iestiklota. Starp karkasu un stiklojumu atrodas minigalerija. Pa to var apiet mājai apkārt un priecāties par apkārtni. Bet tā ir pasakaina! Šī brīnumainā māja atrodas Itālijas Alpos, Ritā, 1200 metru virs jūras līmeņa. Interjera dizains ieturēts „ekominimālisma” stilā. Visas virsmas ir no nevainojami apstrādāta koka. Vairums mēbeļu un aksesuāru izgatavots darbnīcai Studio Aisslinger raksturīgajā minimālistiskajā stilā. Kā piemēru ņemsim virtuvi. Tā nav liela, taču izskatās plaša. Noslēpuma atminējums ir vienkāršs: mēbelēm nav nekādu lieku detaļu, nav ne rokturu, ne jebkāda dekora, kas plaknes sadrumstalo. Ir tikai tīras gludas līnijas. Tāpēc telpa izskatās viengabalaina, tā vizuāli tiek paplašināta. Tas, cik dizains ir praktisks, visspilgtāk redzams virtuvē. Tur ir „sala”, kura formas ziņā arī atgādina sēni un kur izdevies apvienot vairākus funkcionālus priekšmetus: kompaktu un, kas ir svarīgi, ērtu divām personām paredzētu pusdienu galdu, kura konstrukcijā pat paredzēta vieta kājām; plīti un darba virsmu. Bet šīs sēnes „kātiņā” vai, ja tā var teikt, – „salas” pamatos – izvietotas atvilktnes galda piederumiem. No viesistabas puses nav koka žalūziju, tur izveidots kaut kas līdzīgs logam, pareizāk sakot, balkonam. Mājā nav durvju, bet ir blīvi aizkari, kas var telpu sadalīt. Svarīga Fincube īpatnība ir šķērssienas, kas noder par paraugu arī citām nelielām mājām un kalpo kā uzglabāšanas sistēmas ar vaļējiem un aizsegtiem plauktiem, skapīšiem un kastēm. Šajā kompaktajā mājā lietderīgi izmantots katrs centimetrs. Fincube ir „gudra māja”: visas vitāli svarīgās funkcijas tajā kontrolē centrālais sensoru panelis.

Этот дом можно передвигать с места на место, он легко собирается и разбирается, не нуждается в коммуникациях. Он самодостаточен: ведь все работает на солнечных панелях, расположенных на крыше. И площадь дома невелика – в основании всего 47 квадратов. Кажется, что дом находится в симпатичной корзине. Правда, некоторые усмотрели в контурах этого дома гриб. Но кто бы что ни увидел, суть одна: «одет» дом в каркас из горизонтальных изогнутых деревянных реек, предназначение которых – защита от яркого солнца и посторонних взглядов. А посмотреть есть на что: на 2-х этажах, на не самой большой площади удалось разместить все, что необходимо для жизни в загородном доме. На 1-м этаже расположены вход и прихожая, на 2-м – собственно жилье. Двигаясь по 2-му этажу, человек буквально ходит по кругу. Из просторной кухни попадает в основное жилое пространство, за поворотом его ждет спальня, а за ней – ванная комната. Кстати, поначалу планировалось разделить кухню и гостиную небольшим простенком. Однако, реализуя проект, дизайнеры отказались от него, благодаря чему получилось единое большое пространство. Fincube остеклен со всех сторон, между оболочкойкаркасом и застеклением есть мини-галерея. По ней можно обойти дом, любуясь окрестностями. А они прекрасны! Этот чудо-дом находится в Итальянских Альпах, в городке Рита, на высоте 1200 метров над уровнем моря. Дизайн интерьера выдержан в стиле «экоминимализм». Все поверхности – натуральное дерево, безупречно обработанное. Большая часть мебели и аксессуаров выполнены в характерном минималистичном стиле Studio Aisslinger. Например, кухня. Площадь ее совсем не велика, а помещение выглядит просторным. Секрет буквально лежит на поверхности мебели: никаких лишних деталей, ни ручек, ни какого бы то ни было декора, способных «раздробить» плоскости на части, – только чистые ровные линии. Отсюда эффект целостности и визуального увеличения пространства. Практичность дизайна ярко продемонстрирована на кухне. Там есть «остров», который сделан в форме все того же гриба. В нем удалось объединить несколько функциональных предметов: компактный и, что важно, удобный обеденный стол для двоих с выделенным пространством для ног, плиту и разделочную поверхность. А в «ножке» этого гриба или, если можно так сказать, – в основании «острова» – разместились ящички для приборов. Со стороны гостиной нет деревянных жалюзи, здесь образовано подобие окна, точнее, балкона. В доме нет дверей, но есть плотные шторы, которые могут разделить пространство. Важная особенность Fincube, которую можно использовать для обустройства небольших домов: все перегородки одновременно служат системами хранения с открытыми или закрытыми полками, шкафчиками и ящичками. Ни сантиметра в этом компактном доме не пропадает зря! Fincube – «умный дом»: все жизненно важные функции в нем контролируются центральной сенсорной панелью.


95


96


97


98

INTERJERS ZĪMOLS// ИНТЕРЬЕР БРЕНД

:   S.T.Dupont… ;-)- <=(,>36 *,? S.T.Dupont… OLGA BOBROVA Kompānija S.T.Dupont visā pasaulē pazīstama kā greznu vīriešu aksesuāru ražotāja. Slavenības lepojās ar šādu izteikti „muskuļotu” orientāciju. Par to aizrautīgi rakstīja žurnālisti, priecājoties, ka stilīgā litera D rotā brīnišķīgus izstrādājumus, kas paredzēti tieši vīriešiem, bet pati kompānija kā vīriešu zīmols saglabā uzticību stiprajam cilvēces dzimumam un nedzenas pēc šaubīgas peļņas (tādā nozīmē, ka netērē laiku un spēkus, lai ražotu preces... dāmām). Īstenībā visas šīs sentences ir viena vienīga liekulība. Vai tad ir iedomājams, ka īsteni franči varētu apiet sievietes? Protams, ka ne.

Компания S.T.Dupont – известнейший в мире производитель роскошных аксессуаров для мужчин. Такой сугубо «мускульной» ориентацией гордились именитые клиенты. О ней взахлеб писали журналисты, радуясь, что стильная литера D красуется на великолепных изделиях, предназначенных исключительно мужчинам, а компания не изменяет сильной половине человечества, оставаясь мужским брендом и не гонясь за сомнительной прибылью (в смысле, не тратя время и силы на товары для этих… дам). На самом деле все эти сентенции – лукавство, да и только. Разве могли истинные французы обойти вниманием женщин? Разумеется, нет.


Bet tagad par visu pēc kārtas. Pirmie markas S.T.Dupont izstrādājumi parādījās 1872. gadā nelielā Parīzes veikaliņā. Šo veikaliņu atvēra un dārgu ādas portmoneju un sakvojažu ražošanu uzsāka uzņēmīgs jauns cilvēks no Savojas Simons Tiso-Dipons. Palīdzot savam tēvocim Fransuā, kas bija oficiālais imperatora Napoleona III galma fotogrāfs portretists, viņš vēroja augstmaņu dzīvi un ieradumus un drīz vien nolēma veidot bagātniekiem pierastas un nepieciešamas greznumlietas. Un tā kā tolaik bagāti ierēdņi bija tikai vīrieši, Simons cerības saistīja ar viņiem. Algoti amatnieki no dārgas, brīnišķīgi apstrādātas ādas darināja portfeļus un portmonejus. Tirdzniecības zīme S.T.Dupont ļoti drīz kļuva populāra, bet darbnīca pastāvīgi piegādāja produkciju Luvras veikaliem. Bagātniekiem patika ceļot, un viņiem tika piedāvātas greznas ceļa somas, bet vēlāk – arī nepieciešamie aksesuāri. Simons 1920. gadā vadības grožus nodeva saviem dēliem Andrē un Lisjēnam. Viņi atvēra jaunas darbnīcas, palielināja ražošanu un produkcijas paraugus sāka demonstrēt speciālā zālē. Uz šo lepno vietu nāca gan potenciālie pircēji, gan tie, kas vēlējās pamielot acis ar retas ādas šedevriem. S.T.Dupont somu un sakvojažu prezentācija 1929. gadā notika Ņujorkā. Šī greznības demonstrēšana laika ziņā sakrita ar lielo depresiju. Brāļi nolēma, ka labākais veids, kā ģimenes biznesu pasargāt no ekonomiskās krīzes ietekmes, ir izgatavot tik dārgas lietas, lai modeļus spētu iegādāties tikai tie, kurus krīze neskar. Un S.T. Dupont orientējās uz karaļiem, maharadžām, imperatoriem, aristokrātiem un baņķieriem. Katru mēnesi Diponu darbnīcas pēc speciāla pasūtījuma darināja aptuveni desmit ceļa somas. Tām bija vajadzīgi ekskluzīvi materiāli – krokodilāda, dārgmetāli, ziloņkauls, bruņrupuču bruņas. Un dimanti. Lisjēns Dipons izgudroja unikālu tehnoloģiju, ko nosauca par „dimantu ādu”. Runa ir par īpašu miecēšanas paņēmienu, kas izmanto dimanta pulvera piejaukumu. Dārgie putekļi ādu padarīja neticami izturīgu un spīdīgu. Tā ilgi kalpoja. Kā stāsta pašreizējais S.T. Dupont prezidents Alāns Krevē, kompānijas dibinātāja mazdēlam Andrē ir saglabājušies satriecoši sakvojaži, kas ir vairāk nekā 100 gadus veci. Un tie ir lieliskā formā! Vēl viens Diponu know-how ir metāla lakošana ar ķīniešu metodi. Arī šī laka pagarina produkcijas mūžu, pasargājot no švīkām un nodiluma. Visiem kompānijas lakotajiem izstrādājumiem tiek uzspiesta zīmē – koka Rhus vernicifera lapiņas attēls, kas apliecina, ka ķīniešu laka ir īsta. Otrā pasaules kara gados pieprasījums pēc dārgajiem ādas izstrādājumiem, pilnīgi dabiski, saruka, trūka arī reto un dārgo izejvielu. Tad Andrē Dipons izteica brālim ierosinājumu sākt ražot... benzīna šķiltavas. Par paraugu tika ņemta Patialas maharadžas ceļojumu komplektam izgatavota ierīce. Tā 1941. gadā parādījās pirmās benzīna šķiltavas, kas bija izgatavotas no alumīnija. Vērtīgāki metāli tika uzskatīti par stratēģisku izejvielu un tāpēc nebija pieejami. Vēlāk šķiltavas iemācījās „dziedāt”: pateicoties īpašai montāžai, no šķiltavas, tiklīdz atvēra vāciņu, atskanēja pirmās oktāvas nots „la” – firmas skaņa, ar kuru S.T.Dupont šķiltavas atšķiras no visām pārējām šķiltavām. Zem šķiltavas ritentiņa iegravēti tā meistara iniciāļi, kas montējis unikālo izstrādājumu, kāds ir S.T.Dupont šķiltavas. Īpaši zīmīgs kompānijas vēsturē ir 1947. gads. Tieši šajā gadā Francijas prezidents Vensāns Oriols princesei Elizabetei II pasniedza greznu sakvojažu no ādas maroquin (spiests safjāns) lavandas tonī ar oderi šampanieša krāsā un furnitūru, kas pārklāta ar zilu ķīniešu laku tieši tādā pašā tonī. Tā bija Elizabetes un prinča Filipa kāzu dāvana. Ņemiet vērā, tas bija dāmu sakvojažs. Kopš tā laika S.T.Dupont, varbūt sakostiem zobiem, tomēr sāka lutināt arī sievietes. Piemēram, 1953. gadā kompānija limitētā sērijā izlaida pirmo sieviešu somu Riviera no eksotiskas ādas. Somas odere bija izgatavota no smilškrāsas kokvilnas drānas un rotāta ar monogrammu – dubultu D: par godu brāļiem Andrē un Lisjēnam Diponiem. Viena no pirmajām šādu somu nopirka Odrija Hepberna. Vēlāk parādījās ne tikai dāmām domātas somas, bet arī citi aksesuāri. Piemēram, šķiltavas. Pirmās sievietes, kas sāka lietot S.T.Dupont šķiltavas (nu jau

Но обо всем по порядку. Первые изделия марки S.T.Dupont появились в небольшом магазинчике в Париже в 1872 году. Открыл его и производство дорогих кожаных портмоне и саквояжей предприимчивый молодой человек из Савойя Симон Тиссо-Дюпон. Помогая своему дяде Франсуа (тот был официальным фотографом-портретистом при дворе императора Наполеона III), он наблюдал за жизнью знати, изучал привычки вельмож и довольно скоро решил создавать для состоятельных людей необходимые и привычные для них роскошные вещи. А поскольку богатыми чиновниками были в те времена исключительно мужчины, то Симон и сделал ставку на них. Нанятые ремесленники вручную делали кейсы и портмоне из дорогой, отлично выделанной кожи. Позже, когда пошли заказы, изделия стали украшать инициалами владельцев. Очень быстро торговый знак S.T.Dupont стал популярным, а мастерская превратилась в постоянного поставщика магазинов Лувра. Состоятельные люди любили путешествовать – для них стали предлагать роскошные дорожные сумки, а позже и необходимые аксессуары. В 1920 году Симон передал бразды правления своим сыновьям – Андре и Люсьену. Они открыли новые мастерские, увеличили производство и стали демонстрировать образцы своей продукции в специальном демонстрационном зале. В это шикарное место приходили и потенциальные покупатели, и те, кто просто хотел полюбоваться шедеврами из редкой кожи. В 1929-м прошла презентация сумок и саквояжей S.T.Dupont в Нью-Йорке. Демонстрация роскоши совпала с началом Великой депрессии. Братья решили, что лучший способ избежать влияния экономического кризиса на их семейный бизнес – это выпускать настолько дорогие вещи, чтобы приобрести их могли те, кому нет никакого дела до какого-то там кризиса. И S.T. Dupont стал работать для королей, махараджей, императоров, аристократов и банкиров. Каждый месяц мастерские Дюпонов выпускали около десяти дорожных кейсов, изготовленных по специальным заказам. Для их изготовления требовались эксклюзивные материалы – крокодиловая кожа, драгоценные металлы, слоновая кость, панцирь черепах. И алмазы. Люсьен Дюпон придумал уникальную технологию, которую назвал «бриллиантовая кожа». Это особая выделка – добавление алмазной пудры при дублении. Драгоценная пыль придала коже невероятную прочность и сияние. И долговечность. По словам нынешнего президента S.T. Dupont Алана Крёве, у внука основателя компании Андре сохранились потрясающие саквояжи, которым уже более 100 лет. И они в отличной форме! Еще одно ноу-хау Дюпонов – китайская лакировка по металлу. Этот лак тоже дает продукции долгую жизнь, не царапается и не истирается. Кстати, на все лакированные изделия компании наносится клеймо в виде листика дерева Rhus vernicifera – подтверждение подлинности китайского лака. В годы Второй мировой войны спрос на дорогие кожаные изделия, естественно, упал, чувствовалась и нехватка редкого и драгоценного сырья. Тогда Андре Дюпон предложил брату начать производство… бензиновых зажигалок. За образец было взято устройство, изготовленное для дорожного набора махараджи Патиалы. Так в 1941 году появилась первая карманная бензиновая зажигалка, изготовленная из алюминия. Более ценные металлы считались стратегическим сырьем и были недоступны. Позже зажигалки научились «петь»: они, благодаря особой сборке, при откидывании крышки способны взять ноту «ля» первой октавы – фирменный звук, который отличает зажигалки S.T.Dupont от всех остальных. Под колесиком зажигалки выгравированы инициалы мастера, собравшего это уникальное изделие, каковым является каждая зажигалка S.T.Dupont. 1947 год – значимая веха в истории компании. Именно в этом году президент Франции Венсан Ориоль преподнес принцессе Елизавете II роскошный саквояж из кожи ma-


1952. gadā izgudrotās gāzes šķiltavas), bija Merilina Monro un Žaklīna Kenedija. Džekijai pat bija ekskluzīvs ar burtu J rotāts modelis. Reiz viņa Diponu ģimenei pavēstīja, ka papildus šķiltavām vēlētos arī pildspalvu. Žaklīna lūdza izveidot ideālu pāri, un viņai nevarēja atteikt. Tā parādījās ne tikai dāmu pildspalva S.T.Dupont, bet vispār pirmā šīs kompānijas pildspalva. Tātad rakstāmpiederumu ražošanu aizsāka lēdijai domāts izstrādājums! Tas tā starp citu – kā piezīme pie apgalvojuma par izteiktu vīriešu zīmolu... Ar to stāstu par sieviešu šķiltavām un pildspalvām beigsim. Kādā no intervijām Alāns Krevē pastāstīja: „2009. gadā, kad aizsākām šķiltavu līniju Minijet, kas iznāca dažādās krāsās, mēs ievērojām, ka šīs šķiltavas aktīvi pērk jaunietes. Un tad nolēmu, ka viņām jādod iespēja no S.T.Dupont iegādāties vēl kaut ko…” Tika nospriests, ka tā būs pildspalva Liberté, un kompānija ķērās pie darba.” Lai radītu sievietēm domātas pildspalvas dizainu, bija vajadzīga sieviete. Tika izraudzīta Dominika Tisē, kas pirms tam bija strādājusi ar Louis Vuitton, Van Cleef un citiem juvelierizstrādājumu zīmoliem. Viņa izpētīja arhīvus un pēc Krevē kunga lūguma visu tur redzēto izmeta no galvas, taču paturēja prātā, ka pirmā S.T.Dupont pildspalva tika radīta sievietei un ka viena no firmas zīmola īpatnībām ir izstrādājumu lakojums. Dizains izdevās ļoti moderns un lakonisks. Pildspalvu komplektu ar numuru „0” 2010. gadā kā dāvanu saņēma Karla Bruni-Sarkozī, bet ar numuru „1” – Sofija Marso. Bet 2013. gadā kompānija radīja pāri – dāmu pildspalvu kopā ar šķiltavām Liberté. Šis aksesuārs izceļas ar ideālām proporcijām, juteklisku gludumu un izliektu apaļu formu, kas brīnišķīgi sader ar kolekcijas Liberté rakstāmpiederumiem. Līdz briljanta spīdumam noslīpēto vāciņu rotā slavenā litera D. Šķiltavas Liberté ir lakotas pērļainā koraļļkrāsā, pērļaini baltas un melnas, bet, pateicoties lakojumam, mirdz. Kompānija sievietes lutinājusi ne tikai ar aksesuāriem, bet arī ar parfīmu. Pirmā smarža S.T.Dupont Pour Femme parādījās jau 1988. gadā. Puķu aromāts šajā kompozīcijā savijies ar ciedra un sandalkoka akordiem. Aromāta smalkā elegance un maigais jutekliskums ir savaldzinājis daudzus. Kopš tā laika parfīma S.T.Dupont cienītāju skaits gan sieviešu, gan arī vīriešu vidū palielinās: jo katram aromātam piešķirts kas tāds, kas liek uz ilgu laiku iegaumēt tā valdzinājumu. …Kompānijas S.T.Dupont prezidents Alāns Krevē nesen apsolīja: „Mēs centīsimies pēc iespējas biežāk iepriecināt mīļās dāmas, jo tas taču ir tik patīkami!” Kas zina, var būt pavisam drīz zīmolu vairs nedēvēs par orientētu tikai uz vīriešiem?

roquin (это тисненый сафьян) цвета лаванды с подкладкой цвета шампанского и фурнитурой, покрытой синим китайским лаком точно такого же оттенка. Это был подарок по случаю бракосочетания с принцем Филиппом. Заметьте, это был дамский саквояж. С тех пор S.T.Dupont не часто, скрепя сердце, быть может, но все-таки баловал женщин. Например, в 1953 году компания выпустила лимитированной серией первую женскую сумку Riviera из экзотических видов кожи. Подкладка сумки была выполнена из бежевого хлопка и украшена вензелем c двойной D – в честь братьев Андре и Люсьена Тиссо-Дюпон. Одной из первых купила такую сумку Одри Хепберн. Позже стали появляться не только сумки, но и другие аксессуары для дам. Например, зажигалки. Первыми женщинами, воспользовавшимися зажигалкой S.T.Dupont (уже газовой, изобретенной в 1952м), были Мэрилин Монро и Жаклин Кеннеди. Для Джеки даже сделали эксклюзив, украсив буквой J. Однажды она сказала семье Дюпон, что ей бы хотелось иметь ручку в дополнение к своей зажигалке. Жаклин попросила создать идеальную пару, и ей не могли отказать. Так появилась не только дамская ручка S.T.Dupont, а вообще первая ручка этой компании. Так что, начала она производство письменных принадлежностей с изделия для леди! Это – к вопросу о чисто мужском бренде… Но завершим историю о зажигалках и ручках для женщин. В одном из интервью Алан Крёве рассказал: «В 2009 году, когда мы запустили линию зажигалок Minijet, которые вышли в различных цветовых решениях, мы заметили, что эти зажигалки активно покупают девушки. И тогда я подумал, что у девушек должна быть возможность купить что-то еще для себя у S.T.Dupont…» Решив, что это будет ручка Liberté, в компании приступили к работе. Для создания дизайна ручки для женщин была нужна женщина. Выбрали Доминик Тиссье, работавшую прежде с Louis Vuitton, Van Cleef и другими ювелирными брендами. Она изучила архивы, забыла о них по просьбе мсье Крёве, но помнила, что первая ручка S.T.Dupont была создана для женщины, и что одна из фирменных особенностей бренда – покрытие изделий лаком. Дизайн получился очень современным и лаконичным. В 2010 году набор ручек с номером «0» получила в подарок Карла Бруни-Саркози, с номером «1» – Софи Марсо. А в 2013-м компания в пару к дамской ручке создала зажигалку Liberté. Этот аксессуар выделяется идеальными пропорциями, чувственной гладкостью и изогнутой округлой формой, которая прекрасно сочетается с письменными принадлежностями из коллекции Liberté. Крышечка, отшлифованная, подобно бриллианту, украшена знаменитой литерой D. Зажигалки Liberté выпускаются в жемчужно-коралловом, жемчужнобелом и черном лаке, благодаря которому сияют. Помимо аксессуаров, компания баловала женщин и парфюмом. Первый аромат – S.T.Dupont Pour Femme – появился еще в 1988 году. Цветочные ноты переплелись в этой композиции с древесными аккордами кедра и сандала. Изысканная элегантность и нежная чувственность аромата покорили многих. С тех пор число поклонниц (да и поклонников тоже) парфюма S.T.Dupont растет: ведь каждый аромат наделен тем, что заставляет надолго запомнить его обворожительное звучание. …Президент компании S.T.Dupont Алан Крёве недавно пообещал: «Мы постараемся как можно чаще радовать милых дам, ведь это так приятно!» Как знать, быть может, в скором времени этот бренд перестанут называть чисто мужским?

Juvelierizstrādājumu un pulksteņu saloni "LAIKS" www.laikswatches.lv


9,ƻ,3$-$87Ɩ-$0Ɯ6$7%,/'Ɯ-Ɩ0%859(67Ʈ%$,5$7*5,(=86,(6 5$'Ʈ7$63Ɯ&3$6Nj7Ʈ-80$817$*$'-Nj68 ',9$66$75,(&2â$6620$6âƶ,/7$9$6813,/'63$/9$625,Ʀ,1Ɩ/83$6Nj7Ʈ-80812 $8'5(<+(3%851Œ81+803+5(<%2*$57Œ,('9(6027$6 1267'83217-80612/(Ʀ(1'Ɩ5Ɩ03(5621Ʈ%Ɩ0

)5$1ý8,=60$/&,1Ɩ7Ʈ%$681(/(*$1&(6,=785Ʈ*80$816.$,6780$75$'Ʈ&,-$6


Domicu 

] Domicu

MĹŤsu trauksmainajÄ laikÄ ir svarÄŤgi, lai mÄŤtne bĹŤtu ÄŤsta mÄ ja, nevis gluĹži vienkÄ rĹĄi kvadrÄ tmetri! Lai tur valdÄŤtu mÄ jÄŤgums un patÄŤkama atmosfÄ&#x201C;ra. Lai ar prieku nÄ ktu tuvinieki un draugi, bet paĹĄi saimnieki, atgrieĹžoties no darba vai tÄ liem ceÄźojumiem, te atrastu vajadzÄŤgo mieru un dvÄ&#x201C;seles prieku.

Đ&#x2019; наŃ&#x2C6;и Ń Ń&#x201A;Ń&#x20AC;оПиŃ&#x201A;оНŃ&#x152;Đ˝Ń&#x2039;Đľ дни ваМнО, Ń&#x2021;Ń&#x201A;ОйŃ&#x2039; МиНиŃ&#x2030;Đľ ĐąŃ&#x2039;НО Đ˝Đ°Ń Ń&#x201A;ĐžŃ?Ń&#x2030;иП Đ&#x201D;ОПОП, Đ° но ĐżŃ&#x20AC;ĐžŃ Ń&#x201A;Đž квадŃ&#x20AC;Đ°Ń&#x201A;Đ˝Ń&#x2039;Пи ПоŃ&#x201A;Ń&#x20AC;аПи! ЧŃ&#x201A;ОйŃ&#x2039; в Ń?Ń&#x201A;ОП Đ&#x201D;ОПо Ń&#x2020;Đ°Ń&#x20AC;иНи Ń&#x192;Ń&#x17D;Ń&#x201A; и ĐżŃ&#x20AC;иŃ?Ń&#x201A;наŃ? Đ°Ń&#x201A;ĐźĐžŃ Ń&#x201E;ĐľŃ&#x20AC;Đ°. ЧŃ&#x201A;ОйŃ&#x2039; в Đ&#x201D;ОП Ń Ń&#x192;дОвОНŃ&#x152;Ń Ń&#x201A;виоП ĐżŃ&#x20AC;иŃ&#x2026;ОдиНи Ń&#x20AC;ОднŃ&#x2039;Đľ и Đ´Ń&#x20AC;Ń&#x192;СŃ&#x152;Ń?, Đ° Ń Đ°ĐźĐ¸ Ń&#x2026;ОСŃ?ова, вОСвŃ&#x20AC;Đ°Ń&#x2030;Đ°Ń?Ń Ń&#x152; Ń Ń&#x20AC;айОŃ&#x201A;Ń&#x2039; иНи иС Đ´Đ°ĐťŃ&#x152;ниŃ&#x2026; Ń Ń&#x201A;Ń&#x20AC;Đ°Đ˝Ń Ń&#x201A;виК, ОйŃ&#x20AC;ĐľŃ&#x201A;аНи ĐˇĐ´ĐľŃ Ń&#x152; дОНгОМданнŃ&#x2039;Đš пОкОК и Đ´Ń&#x192;Ń&#x2C6;овнŃ&#x192;Ń&#x17D; Ń&#x20AC;Đ°Đ´ĐžŃ Ń&#x201A;Ń&#x152;.

Ĺ Ä du gaismas un labestÄŤbas pilnu MÄ ju palÄŤdz veidot dizaina studijas Domicu speciÄ listi. Skaidri un gaiĹĄi jÄ teic, ka tas nepavisam nav viegli, jo dizaineriem, lai ĹĄÄ du uzdevumu izpildÄŤtu, jÄ bĹŤt arÄŤ labiem psihologiem. JÄ Ĺ&#x2020;em vÄ&#x201C;rÄ ÄŤpaĹĄnieku rakstura ÄŤpatnÄŤbas, ieradumi un tieksmes, jÄ saprot, kas viĹ&#x2020;iem tuvs, bet kas nepavisam nav pieĹ&#x2020;emams. Jo labs interjers ir individuÄ ls. Bet MÄ jÄ valdoĹĄÄ atmosfÄ&#x201C;ra ietekmÄ&#x201C; iemÄŤtnieku dzÄŤves kvalitÄ ti. Studija Domicu izstrÄ dÄ , bet pÄ&#x201C;c tam ÄŤsteno jebkura mÄ&#x201C;roga un sareŞģčtÄŤbas pakÄ pes projektus. Tas var bĹŤt pÄ rliecinÄ ta vecpuiĹĄa kompaktÄ dzÄŤvokÄźa noformÄ&#x201C;jums, lielas ÄŁimenes mÄ jvietas iekÄ rtojums vai vesela Ä&#x201C;ku kompleksa renovÄ cija. Katrs Domicu projekts ir unikÄ ls, atbilst konkrÄ&#x201C;tÄ pasĹŤtÄŤtÄ ja prasÄŤbÄ m un gaumei. KÄ da ir rÄŤcÄŤbas secÄŤba? Vispirms ir tikĹĄanÄ s ar pasĹŤtÄŤtÄ jiem. SÄŤka sadzÄŤves un tehnisko detaÄźu, telpu kopÄ&#x201C;jÄ stila un krÄ su gammas apsprieĹĄana. PÄ&#x201C;c tam Domicu izstrÄ dÄ konceptuÄ lo dizainu, kurÄ iekÄźauts zonÄ&#x201C;jums, vienas telpas 3D vizualizÄ cija, materiÄ lu paraugi, kÄ arÄŤ mÄ&#x201C;beÄźu, santehnikas un elektroinstalÄ cijas ilustrÄ cijas un speciďŹ kÄ cijas. PÄ&#x201C;c apsprieĹĄanas ar pasĹŤtÄŤtÄ ju un grozÄŤjumu izdarÄŤĹĄanas ĹĄajÄ â&#x20AC;&#x17E;konceptÄ â&#x20AC;? tiek izstrÄ dÄ ts un saskaĹ&#x2020;ots vÄ&#x201C;lamÄ s MÄ jas projekts. Visbeidzot, pienÄ k nÄ kamais darba posms. Domicu komanda, pamatojoties uz interjera projektu, var pasĹŤtÄŤt materiÄ lus un mÄ&#x201C;beles, bet var kğōt par projekta menedĹžeri un tÄ dÄ&#x201C;jÄ di atbrÄŤvot klientu no visÄ m ar mÄŤtnes iekÄ rtoĹĄanu saistÄŤtajÄ m rĹŤpÄ&#x201C;m un raizÄ&#x201C;m. DarbÄ ar bĹŤvkompÄ nijÄ m un nepiecieĹĄamo pakalpojumu sniedzÄ&#x201C;jiem Do-

ХОСдаŃ&#x201A;Ń&#x152; Ń&#x201A;акОК напОНноннŃ&#x2039;Đš Ń Đ˛ĐľŃ&#x201A;ОП и дОйŃ&#x20AC;ОП Đ&#x201D;ОП пОПОгаŃ&#x17D;Ń&#x201A; Ń ĐżĐľŃ&#x2020;Đ¸Đ°ĐťĐ¸Ń Ń&#x201A;Ń&#x2039; диСаКн-Ń Ń&#x201A;Ń&#x192;дии Domicu. Đ&#x201D;оНО Ń?Ń&#x201A;Đž, ĐżŃ&#x20AC;Ń?ПО Ń ĐşĐ°ĐśĐľĐź, но Ń Đ°ĐźĐžĐľ НогкОо - диСаКноŃ&#x20AC;Đ°Đź надО ĐąŃ&#x2039;Ń&#x201A;Ń&#x152; ĐľŃ&#x2030;Đľ и Ń&#x2026;ĐžŃ&#x20AC;ĐžŃ&#x2C6;иПи ĐżŃ Đ¸Ń&#x2026;ОНОгаПи, Ń&#x2021;Ń&#x201A;ОйŃ&#x2039; вŃ&#x2039;пОНниŃ&#x201A;Ń&#x152; Ń&#x201A;Đ°ĐşŃ&#x192;Ń&#x17D; СадаŃ&#x2021;Ń&#x192;. Đ?оОйŃ&#x2026;ОдиПО ĐżĐžŃ Ń&#x201A;Đ°Ń&#x20AC;Đ°Ń&#x201A;Ń&#x152;Ń Ń? Ń&#x192;Ń&#x2021;ĐľŃ Ń&#x201A;Ń&#x152; ĐžŃ ĐžĐąĐľĐ˝Đ˝ĐžŃ Ń&#x201A;и Ń&#x2026;Đ°Ń&#x20AC;Đ°ĐşŃ&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;Đ°, ĐżŃ&#x20AC;ивŃ&#x2039;Ń&#x2021;ки и ĐżŃ&#x20AC;Đ¸Ń Ń&#x201A;Ń&#x20AC;Đ°Ń Ń&#x201A;иŃ? вНадоНŃ&#x152;Ń&#x2020;ов, пОнŃ?Ń&#x201A;Ń&#x152;, Ń&#x2021;Ń&#x201A;Đž иП йНиСкО, Đ° Ń&#x2021;Ń&#x201A;Đž Они ни в кОоП Ń ĐťŃ&#x192;Ń&#x2021;Đ°Đľ но ĐżŃ&#x20AC;иоПНŃ&#x17D;Ń&#x201A;. Đ&#x2019;одŃ&#x152; Ń&#x2026;ĐžŃ&#x20AC;ĐžŃ&#x2C6;иК инŃ&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;Ń&#x152;ĐľŃ&#x20AC; â&#x20AC;&#x201C; индивидŃ&#x192;Đ°ĐťŃ&#x152;Đ˝Ń&#x2039;Đš инŃ&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;Ń&#x152;ĐľŃ&#x20AC;. Đ? Ń ĐžĐˇĐ´Đ°Đ˝Đ˝Đ°Ń? Đ°Ń&#x201A;ĐźĐžŃ Ń&#x201E;ĐľŃ&#x20AC;Đ° в Đ&#x201D;ОПо СнаŃ&#x2021;иŃ&#x201A;оНŃ&#x152;нО вНиŃ?ĐľŃ&#x201A; на каŃ&#x2021;ĐľŃ Ń&#x201A;вО МиСни огО ОйиŃ&#x201A;Đ°Ń&#x201A;оНоК. Đ&#x2019; Domicu Ń ĐžĐˇĐ´Đ°Ń&#x17D;Ń&#x201A;, Đ° пОŃ&#x201A;ОП вОпНОŃ&#x2030;Đ°Ń&#x17D;Ń&#x201A; в МиСнŃ&#x152; ĐżŃ&#x20AC;ОокŃ&#x201A;Ń&#x2039; ĐťŃ&#x17D;йОгО ĐźĐ°Ń Ń&#x2C6;Ń&#x201A;айа и Ń&#x192;Ń&#x20AC;ОвнŃ? Ń ĐťĐžĐśĐ˝ĐžŃ Ń&#x201A;и. Đ­Ń&#x201A;Đž ПОМоŃ&#x201A; ĐąŃ&#x2039;Ń&#x201A;Ń&#x152; ĐžŃ&#x201E;ĐžŃ&#x20AC;ПНонио кОПпакŃ&#x201A;нОК кваŃ&#x20AC;Ń&#x201A;иŃ&#x20AC;Ń&#x2039; Đ´ĐťŃ? Ń&#x192;йоМдоннОгО Ń&#x2026;ĐžĐťĐžŃ Ń&#x201A;Ń?ка, ОйŃ&#x192;Ń Ń&#x201A;Ń&#x20AC;ĐžĐšŃ Ń&#x201A;вО МиНиŃ&#x2030;Đ° Đ´ĐťŃ? йОНŃ&#x152;Ń&#x2C6;ОК Ń ĐľĐźŃ&#x152;и иНи Ń&#x20AC;онОваŃ&#x2020;иŃ? Ń&#x2020;оНОгО ĐşĐžĐźĐżĐťĐľĐşŃ Đ° СданиК. Đ&#x161;аМдŃ&#x2039;Đš ĐżŃ&#x20AC;ОокŃ&#x201A; Domicu â&#x20AC;&#x201C; Ń&#x192;никаНŃ&#x152;Đ˝Ń&#x2039;Đš, ĐžŃ&#x201A;воŃ&#x2021;Đ°Ń&#x17D;Ń&#x2030;иК Ń&#x201A;Ń&#x20AC;ойОваниŃ?Đź и вкŃ&#x192;Ń Đ°Đź кОнкŃ&#x20AC;ĐľŃ&#x201A;нОгО СакаСŃ&#x2021;ика. Đ&#x161;акОв пОŃ&#x20AC;Ń?дОк Đ´ĐľĐšŃ Ń&#x201A;виК? ХнаŃ&#x2021;аНа Đ˛Ń Ń&#x201A;Ń&#x20AC;ĐľŃ&#x2021;Đ° Ń ĐˇĐ°ĐşĐ°ĐˇŃ&#x2021;икаПи. Đ&#x;ОдŃ&#x20AC;ОйнОо ĐžĐąŃ Ń&#x192;Мдонио ĐąŃ&#x2039;Ń&#x201A;ОвŃ&#x2039;Ń&#x2026; и Ń&#x201A;ĐľŃ&#x2026;ниŃ&#x2021;ĐľŃ ĐşĐ¸Ń&#x2026; Đ´ĐľŃ&#x201A;аНоК, ОйŃ&#x2030;огО Ń Ń&#x201A;иНŃ? пОПоŃ&#x2030;ониŃ? и Ń&#x2020;воŃ&#x201A;ОвОК гаППŃ&#x2039;. Đ&#x2014;Đ°Ń&#x201A;оП в Domicu Ń&#x20AC;аСŃ&#x20AC;айаŃ&#x201A;Ń&#x2039;ваоŃ&#x201A;Ń Ń? кОнŃ&#x2020;опŃ&#x201A;Ń&#x192;Đ°ĐťŃ&#x152;Đ˝Ń&#x2039;Đš диСаКн, в кОŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;Ń&#x2039;Đš вкНŃ&#x17D;Ń&#x2021;онŃ&#x2039; СОниŃ&#x20AC;Ованио, 3D-виСŃ&#x192;аНиСаŃ&#x2020;ии ОднОгО иС пОПоŃ&#x2030;ониК, ОйŃ&#x20AC;аСŃ&#x2020;Ń&#x2039; ПаŃ&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;иаНОв, Đ° Ń&#x201A;акМо иННŃ&#x17D;Ń Ń&#x201A;Ń&#x20AC;Đ°Ń&#x2020;ии и Ń ĐżĐľŃ&#x2020;иŃ&#x201E;икаŃ&#x2020;ии ПойоНи, Ń Đ°Đ˝Ń&#x201A;ĐľŃ&#x2026;ниŃ&#x2021;ĐľŃ ĐşĐžĐłĐž ОйОŃ&#x20AC;Ń&#x192;дОваниŃ?, Ń?НокŃ&#x201A;Ń&#x20AC;ĐžĐ¸Đ˝Ń Ń&#x201A;Đ°ĐťŃ?Ń&#x2020;ии. Đ&#x;ĐžŃ ĐťĐľ ĐžĐąŃ Ń&#x192;МдониŃ? Ń ĐˇĐ°ĐşĐ°ĐˇŃ&#x2021;икОП и Đ˛Đ˝ĐľŃ ĐľĐ˝Đ¸Ń? пОпŃ&#x20AC;авОк в Ń?Ń&#x201A;ĐžŃ&#x201A; кОнŃ&#x2020;опŃ&#x201A;Âť, Ń ĐžĐˇĐ´Đ°ĐľŃ&#x201A;Ń Ń? и Ń ĐžĐłĐťĐ°Ń ĐžĐ˛Ń&#x2039;ваоŃ&#x201A;Ń Ń? Ń ĐžĐąŃ Ń&#x201A;воннО ĐżŃ&#x20AC;ОокŃ&#x201A; МоНаннОгО Đ&#x201D;ОПа. Đ?акОноŃ&#x2020;, Đ˝Đ°Ń Ń&#x201A;Ń&#x192;паоŃ&#x201A; Ń ĐťĐľĐ´Ń&#x192;Ń&#x17D;Ń&#x2030;иК Ń?Ń&#x201A;Đ°Đż Ń&#x20AC;айОŃ&#x201A;Ń&#x2039;. Đ&#x161;ОПанда Domicu ПОМоŃ&#x201A; вСŃ?Ń&#x201A;Ń&#x152; на Ń ĐľĐąŃ? Ń&#x20AC;аСПоŃ&#x2030;онио СакаСОв на ПаŃ&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;иаНŃ&#x2039; и ПойоНŃ&#x152; на ĐžŃ Đ˝ĐžĐ˛Đ°Đ˝Đ¸Đ¸ инŃ&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;Ń&#x152;ĐľŃ&#x20AC;нОгО ĐżŃ&#x20AC;ОокŃ&#x201A;Đ°. Đ? ПОМоŃ&#x201A; Ń Ń&#x201A;Đ°Ń&#x201A;Ń&#x152; ПонодМоŃ&#x20AC;ОП ĐżŃ&#x20AC;ОокŃ&#x201A;Đ° и ĐžŃ Đ˛ĐžĐąĐžĐ´Đ¸Ń&#x201A;Ń&#x152; Ń&#x201A;акиП ОйŃ&#x20AC;аСОП кНионŃ&#x201A;Đ° ĐžŃ&#x201A; Đ˛Ń ĐľŃ&#x2026; СайОŃ&#x201A; и Ń&#x2026;НОпОŃ&#x201A;, Ń Đ˛Ń?СаннŃ&#x2039;Ń&#x2026; Ń ĐžĐąŃ&#x192;Ń Ń&#x201A;Ń&#x20AC;ĐžĐšŃ Ń&#x201A;вОП огО МиНиŃ&#x2030;Đ°. Đ&#x17E;ĐżŃ&#x2039;Ń&#x201A; Ń&#x20AC;айОŃ&#x201A;Ń&#x2039; Ń Đž Ń Ń&#x201A;Ń&#x20AC;ОиŃ&#x201A;оНŃ&#x152;Đ˝Ń&#x2039;Пи кОПпаниŃ?Пи и ĐżĐžŃ Ń&#x201A;авŃ&#x2030;икаПи ноОйŃ&#x2026;ОдиПŃ&#x2039;Ń&#x2026; Ń&#x192;Ń ĐťŃ&#x192;Đł Ń&#x192; Ń ĐżĐľŃ&#x2020;Đ¸Đ°ĐťĐ¸Ń Ń&#x201A;Ов Domicu йОгаŃ&#x201A;Ń&#x2039;Đš. Đ&#x2019; Ń&#x20AC;оСŃ&#x192;ĐťŃ&#x152;Ń&#x201A;Đ°Ń&#x201A;Đľ СакаСŃ&#x2021;ик пОНŃ&#x192;Ń&#x2021;Đ°ĐľŃ&#x201A; йНагОŃ&#x192;Ń Ń&#x201A;Ń&#x20AC;Оон-


micu speciālisti ir uzkrājuši bagātu pieredzi. Rezultātā pasūtītājs saņem labiekārtotu, saskaņā ar viņa prasībām aprīkotu un mūsdienu kvalitātes standartiem atbilstošu Māju. Augstas klases profesionāļiem sīkumu nav. Katra nianse ir svarīga. Domicu izstrādā ne tikai interjeru dizaina un ēku renovācijas projektus. Speciālistu komanda aktīvi un sekmīgi darbojas ar mājas tekstilijām. Audumi ir ļoti daudzveidīgi. Plūstošā zīda un muslīna, smagnēji krītošā samta, ekoloģiskā lina un citu audumu pasaulē ir viegli apjukt. Cilvēkiem patīk gan naivas puķītes, gan ar zeltu izšūtas monogrammas, gan ģeometrisks raksts... Dizaineri palīdzēs tikt skaidrībā un izvēlēties tieši tos aizkaru audumus, kas iederēsies interjerā un izdaiļos Māju... Lai iegūtu nevainojamu dekoru, to papildinās ar detaļām un aksesuāriem. Atbilstoši logu „ietērpam” tiks piemeklēts arī galda klājums. Klientiem tiks piedāvāti klasiski un ultramoderni galdautu un salvešu modeļi. Jāpiebilst, ka salvetes ir visnotaļ iecienītas. Aktuālas ir gan miniatūras (deserta glāzei) salvetes, gan „celiņi” visā galda garumā. Svinīgiem gadījumiem Domicu dizaineri palīdzēs piemeklēt atbilstošu galdautu un salvešu komplektu. Uzmanība jāveltī arī guļamistabai, gultai tāpat nepieciešams noformējums. Izraudzītais mēbeļu dizains pateiks priekšā, ko izvēlēties – korektu guļamvietu vai rullīšos un izšuvumiem rotātos spilvenos slīgstošu gultu. Ideālā variantā gultas „ietērps” ir no tāda paša auduma, no kāda šūtas portjeras. Taču var izmantot arī kontrastus. Viss atkarīgs no guļamistabas stila. Domicu dizaineri piemeklēs pledus, mīksto mēbeļu un krēslu pārklājus un visus sīkumus, kas piešķir mājīgumu, rada komfortu Mājā un ietekmē dzīvi tajā. Jums atliks tikai pats galvenais – ieiet šajā Mājā un to piepildīt ar savu enerģiju, siltumu un rūpēm par tuviniekiem.

ный, оборудованный в соответствии с его требованиями и современными стандартами качества Дом. Для высококлассных профессионалов не существует мелочей. Каждый штрих важен. Domicu не только создает проекты дизайна интерьеров и реновации зданий. Команда специалистов активно и успешно работает также с домашним текстилем. Мир тканей разнообразен. В струящихся водопадах шелка и муслина, ниспадающего бархата, экологического льна и прочего великолепия легко растеряться. Нравятся и милые наивные цветочки, и вензеля золотого шитья, и строгость геометрии… Дизайнеры по текстилю помогут разобраться и выбрать именно те ткани для штор, которые впишутся в созданный интерьер и украсят Дом… А чтобы декор был безупречен, его дополнят деталями и аксессуарами. В соответствии с «одеждой» на окнах, будет подобран и наряд для стола. Клиентам предложат классические и ультрасовременные модели скатертей, и салфеток. К слову, последние, сегодня в топе. Актуальны, как миниатюрные – под десертный бокал, так и перекидные «дорожки» – через стол. Для торжественных случаев дизайнеры Domicu помогут подобрать соответствующий комплект из скатерти и салфеток. Нельзя обойти вниманием и спальню, кровать тоже нуждается в оформлении. Строгое ложе или утопающее в море валиков и подушек, украшенных разнообразными отделками и вышивками – подскажет выбранный дизайн мебели. Идеальный вариант платья для кровати, сшитое из той же ткани, что и портьеры. Но можно поиграть на контрастах. Все зависит от стиля, в котором выдержана спальня. Дизайнеры Domicu подберут также пледы, накидки для мягкой мебели, чехлы для стульев и все те мелочи, из которых состоят уют, комфорт и жизнь Дома. Вам останется самое главное – зайти в этот Дом и наполнить его своей энергетикой, теплом и заботой о своих близких.

Krasta iela 68b, Rīga (T/c Arttek, aiz veikala MC2) Tālr.: 22333388, 22333399, e-mail: info@domicu.com www.domicu.com


@ "  A# Pranamat ECOB    C,EE,F.36 ()>GH( Pranamat ECOB 7<I?,.-.36 7<I*I.- H.-IGJIG,

Viena no galvenajÄ m jaunajÄ m tendencÄ&#x201C;m, ko atzÄŤmÄ&#x201C; daudzi dizaineri, ir katra telpas priekĹĄmeta funkcionalitÄ te. MĹŤsdienu mode noteic, ka dekora elementu uzdevums ir bĹŤt cilvÄ&#x201C;kiem noderÄŤgiem, bet nepraktiskajiem telpas noformÄ&#x201C;juma rotÄ jumiem jÄ paliek otrajÄ plÄ nÄ . Statuetes tiek nomainÄŤtas ar glÄŤtiem ziedu paliktĹ&#x2020;iem, gleznu reprodukcijas â&#x20AC;&#x201C; ar meistaru darinÄ tiem pulksteĹ&#x2020;iem. Un, sekojot jaunajam modes virzienam, parastu paklÄ jiĹ&#x2020;u var nomainÄŤt ar neparastu.

Đ&#x17E;дна иС гНавнŃ&#x2039;Ń&#x2026; нОвŃ&#x2039;Ń&#x2026; Ń&#x201A;ондонŃ&#x2020;иК, кОŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;Ń&#x192;Ń&#x17D; ĐžŃ&#x201A;ПоŃ&#x2021;Đ°Ń&#x17D;Ń&#x201A; ПнОгио диСаКноŃ&#x20AC;Ń&#x2039;, â&#x20AC;&#x201C; Ń&#x201E;Ń&#x192;нкŃ&#x2020;иОнаНŃ&#x152;Đ˝ĐžŃ Ń&#x201A;Ń&#x152; каМдОгО ĐżŃ&#x20AC;одПоŃ&#x201A;Đ° в пОПоŃ&#x2030;онии. ХОвŃ&#x20AC;оПоннаŃ? ПОда дикŃ&#x201A;Ń&#x192;ĐľŃ&#x201A;: Ń?НоПонŃ&#x201A;Ń&#x2039; докОŃ&#x20AC;Đ° дОНМнŃ&#x2039; ĐżŃ&#x20AC;Đ¸Đ˝ĐžŃ Đ¸Ń&#x201A;Ń&#x152; пОНŃ&#x152;СŃ&#x192; ĐťŃ&#x17D;Đ´Ń?Đź, Đ° нопŃ&#x20AC;Đ°ĐşŃ&#x201A;иŃ&#x2021;Đ˝Ń&#x2039;Đľ Ń&#x192;ĐşŃ&#x20AC;Đ°Ń&#x2C6;ониŃ? ĐżŃ&#x20AC;и ĐžŃ&#x201E;ĐžŃ&#x20AC;ПНонии ĐżŃ&#x20AC;ĐžŃ Ń&#x201A;Ń&#x20AC;Đ°Đ˝Ń Ń&#x201A;ва дОНМнŃ&#x2039; Ń&#x192;Ń&#x2026;ОдиŃ&#x201A;Ń&#x152; на вŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;ОК пНан. ĐĄŃ&#x201A;Đ°Ń&#x201A;Ń&#x192;Ń?Ń&#x201A;ки СаПонŃ?Ń&#x17D;Ń&#x201A;Ń Ń? иСŃ?Ń&#x2030;Đ˝Ń&#x2039;Пи ĐżĐžĐ´Ń Ń&#x201A;авкаПи Đ´ĐťŃ? Ń&#x2020;воŃ&#x201A;Ов, Đ° Ń&#x20AC;опŃ&#x20AC;ОдŃ&#x192;ĐşŃ&#x2020;ии каŃ&#x20AC;Ń&#x201A;ин â&#x20AC;&#x201C; Ń&#x2021;Đ°Ń Đ°ĐźĐ¸ авŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;Ń ĐşĐžĐš Ń&#x20AC;айОŃ&#x201A;Ń&#x2039;. Đ&#x2DC;, Ń ĐťĐľĐ´Ń&#x192;Ń? нОвŃ&#x2039;Đź напŃ&#x20AC;авНониŃ?Đź в ПиŃ&#x20AC;Đľ ПОдŃ&#x2039;, ПОМнО СаПониŃ&#x201A;Ń&#x152; ОйŃ&#x2039;Ń&#x2021;Đ˝Ń&#x2039;Đš кОвŃ&#x20AC;ик Đ˛ĐľŃ Ń&#x152;Па ноОйŃ&#x2039;Ń&#x2021;Đ˝Ń&#x2039;Đź.

VeselÄŤgs interjers MasÄ Ĺžas paklÄ jiĹ&#x2020;ĹĄ Pranamat ECO ir apbrÄŤnojams izgudrojums, kas iemieso gan austrumu, gan rietumu medicÄŤnas elementus. Pranamat ECO ar elegantas lotosziedlapas atveidojoĹĄiem masÄ Ĺžas elementiem palÄŤdz bez ÄŤpaĹĄÄ m pĹŤlÄ&#x201C;m atbrÄŤvoties no muguras guras sÄ pÄ&#x201C;m, galvassÄ pÄ&#x201C;m, bezmiega simptomiem un savilktiem ktiem muskuÄźiem. Ĺ ai nolĹŤkÄ vajag gluĹži vienkÄ rĹĄii uz tÄ pagulÄ&#x201C;t un atslÄ binÄ ties. Cik ilgi? AtkarÄŤgs no tÄ , kÄ du efektu vÄ&#x201C;laties sasniegt. Ir Äźoti daudz dz speciÄ lo programmu, no kurÄ m var izvÄ&#x201C;lÄ&#x201C;ties paĹĄu efektÄŤvÄ ko un katram cilvÄ&#x201C;kam visvairÄ k piemÄ&#x201C;roto. Pranamat ECO iedarbojas uz bioaktÄŤvajiem punktiem un tÄ dÄ&#x201C;jÄ di palÄŤdz organismam atpĹŤsties un izveseÄźoties. ProďŹ lakses nolĹŤkÄ ieteicams laiku pa laikam basÄ m kÄ jÄ m pa to pastaigÄ t vai gluĹži vienkÄ rĹĄi pastÄ vÄ&#x201C;t. Tas palÄŤdzÄ&#x201C;s stiprinÄ t imunitÄ ti un sniegs moĹžumu. LaikÄ , kad Pranamat ECO nepilda savu tieĹĄo o ÄŤga uzdevumu, tas ir elegants dekora elements, stilÄŤga lieta, kas neapĹĄaubÄ mi izdaiÄźos jebkuru dzÄŤvokli.. Pateicoties pÄ rdomÄ tajam dizainam un raĹžotÄ ja piedÄ vÄ tajai krÄ su daudzveidÄŤbai, brÄŤniťġčgais masÄ Ĺžas paklÄ jiĹ&#x2020;ĹĄ kğōs par jebkura, pat viselegantÄ kÄ interjera rotu.

Đ&#x2DC;Đ˝Ń&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;Ń&#x152;ĐľŃ&#x20AC; Ń ĐżĐžĐťŃ&#x152;СОК Đ´ĐťŃ? СдОŃ&#x20AC;ОвŃ&#x152;Ń? Đ&#x153;Đ°Ń Ń Đ°ĐśĐ˝Ń&#x2039;Đš кОвŃ&#x20AC;ик Pranamat ECO â&#x20AC;&#x201C; Ń?Ń&#x201A;Đž Ń&#x192;дивиŃ&#x201A;оНŃ&#x152;нОо иСОйŃ&#x20AC;ĐľŃ&#x201A;онио, кОŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;Оо вОпНОŃ&#x201A;иНО в Ń ĐľĐąĐľ как Ń?НоПонŃ&#x201A;Ń&#x2039; Đ˛ĐžŃ Ń&#x201A;ĐžŃ&#x2021;нОК, Ń&#x201A;Đ°Đş и СападнОК ПодиŃ&#x2020;инŃ&#x2039;. Pranamat ECO Ń ĐźĐ°Ń Ń Đ°ĐśĐ˝Ń&#x2039;Пи Ń?НоПонŃ&#x201A;аПи, вŃ&#x2039;пОНноннŃ&#x2039;Пи в видо Ń?НоганŃ&#x201A;Đ˝Ń&#x2039;Ń&#x2026; НО ÂŤĐťĐľĐżĐľŃ Ń&#x201A;кОв НОŃ&#x201A;ĐžŃ ĐžĐ˛Âť, пОСвОНŃ?ĐľŃ&#x201A; ĐąŃ&#x2039;Ń Ń&#x201A;Ń&#x20AC;Đž и йоС НиŃ&#x2C6;ниŃ&#x2026; Ń&#x192;Ń Đ¸ĐťĐ¸Đš иСйавиŃ&#x201A;Ń&#x152;Ń Ń? ĐžŃ&#x201A; йОНоК в Ń ĐżĐ¸Đ˝Đľ, ĐžŃ&#x201A; гОНОвнŃ&#x2039;Ń&#x2026; йОНоК, Ń Đ˝Ń?Ń&#x201A;Ń&#x152; Ń Đ¸ĐźĐżŃ&#x201A;ОПŃ&#x2039; ĐąĐľŃ Ń ĐžĐ˝ ĐąĐľŃ Ń ĐžĐ˝Đ˝Đ¸Ń&#x2020;Ń&#x2039;, ĐźŃ&#x2039;Ń&#x2C6;ĐľŃ&#x2021;нОо напŃ&#x20AC;Ń?Монио. Đ&#x201D;ĐťŃ? Ń?Ń&#x201A;ОгО ноОйŃ&#x2026;ОдиПО ĐżŃ&#x20AC; ĐżŃ&#x20AC;ĐžŃ Ń&#x201A;Đž пОНоМаŃ&#x201A;Ń&#x152; на ноП и Ń&#x20AC;Đ°Ń Ń ĐťĐ°ĐąĐ¸Ń&#x201A;Ń&#x152;Ń Ń?. Đ&#x161;ОНиŃ&#x2021;ĐľŃ Ń&#x201A;вО в вŃ&#x20AC;оПони, Ń&#x2021;Ń&#x201A;Đž ноОйŃ&#x2026;ОдиПО ĐżŃ&#x20AC;ĐžĐ˛ĐľŃ Ń&#x201A;и на кОвŃ&#x20AC;ико, ĐˇĐ°Đ˛Đ¸Ń Đ¸Ń&#x201A; Đž Ń&#x201A;ОгО, какОгО Ń?Ń&#x201E;Ń&#x201E;окŃ&#x201A;Đ° надО Đ´ĐžŃ Ń&#x201A;иŃ&#x2021;Ń&#x152;. ĐĄŃ&#x192;Ń&#x2030;ĐľŃ Ń&#x201A;вŃ&#x192;ĐľŃ&#x201A; ĐžŃ&#x201A; ĐźĐ˝ĐžĐśĐľŃ Ń&#x201A;вО Ń ĐżĐľŃ&#x2020;иаНŃ&#x152;Đ˝Ń&#x2039;Ń&#x2026; ĐżŃ&#x20AC;ОгŃ&#x20AC;аПП, иС кОŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;Ń&#x2039;Ń&#x2026; ПОМнО вŃ&#x2039;ĐąŃ&#x20AC;Đ°Ń&#x201A;Ń&#x152; Ń Đ°ĐźŃ&#x192;Ń&#x17D; Ń?Ń&#x201E;Ń&#x201E;окŃ&#x201A;ивнŃ&#x192;Ń&#x17D; и пОдŃ&#x2026;ОдŃ?Ń&#x2030;Ń&#x192;Ń&#x17D; каМдОПŃ&#x192; Ń&#x2021;оНОвокŃ&#x192;. Đ&#x2019;ĐžĐˇĐ´ĐľĐšŃ Ń&#x201A;вŃ&#x192;Ń? на йиОакŃ&#x201A;ивнŃ&#x2039;Đľ Ń&#x201A;ĐžŃ&#x2021;ки, Pranamat ECO пОПОгаоŃ&#x201A; ĐžŃ&#x201A;Đ´ĐžŃ&#x2026;Đ˝Ń&#x192;Ń&#x201A;Ń&#x152; и ОСдОŃ&#x20AC;ОвиŃ&#x201A;Ń&#x152; ĐžŃ&#x20AC;ганиСП. Đ&#x2019;Ń&#x20AC;оПŃ? ĐžŃ&#x201A; вŃ&#x20AC;оПони â&#x20AC;&#x201C; Đ´ĐťŃ? ĐżŃ&#x20AC;ĐžŃ&#x201E;иНакŃ&#x201A;ики â&#x20AC;&#x201C; Ń&#x20AC;окОПондŃ&#x192;ĐľŃ&#x201A;Ń Ń? ĐżŃ&#x20AC;ОКŃ&#x201A;Đ¸Ń Ń&#x152; иНи ĐżŃ&#x20AC;ĐžŃ Ń&#x201A;Đž ĐżĐžŃ Ń&#x201A;ĐžŃ?Ń&#x201A;Ń&#x152; на ноП ĐąĐžŃ Đ¸ĐşĐžĐź, Ń?Ń&#x201A;Đž пОПОМоŃ&#x201A; Ń&#x192;ĐťŃ&#x192;Ń&#x2021;Ń&#x2C6;иŃ&#x201A;Ń&#x152; иППŃ&#x192;ниŃ&#x201A;ĐľŃ&#x201A; и пОСвОНиŃ&#x201A; в вСйОдŃ&#x20AC;иŃ&#x201A;Ń&#x152;Ń Ń?. Đ? в Ń&#x201A;Đž вŃ&#x20AC;оПŃ?, кОгда Pranamat ECO но Đ¸Ń ĐżĐžĐťŃ&#x152;СŃ&#x192;ĐľŃ&#x201A;Ń Ń? пО наСнаŃ&#x2021;ониŃ&#x17D;, â&#x20AC;&#x201C; Ń?Ń&#x201A;Đž Ń?НоганŃ&#x201A;Đ˝Ń&#x2039;Đš Ń?НоПонŃ&#x201A; докОŃ&#x20AC;Đ°, Ń Ń&#x201A;иН Ń Ń&#x201A;иНŃ&#x152;наŃ? воŃ&#x2030;Ń&#x152;, кОŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;Đ°Ń?, Đ˝ĐľŃ ĐžĐźĐ˝ĐľĐ˝Đ˝Đž, Ń&#x192;ĐşŃ&#x20AC;Đ°Ń Đ¸Ń&#x201A; ĐťŃ&#x17D;ĐąŃ&#x192;Ń&#x17D; кваŃ&#x20AC;Ń&#x201A;иŃ&#x20AC;Ń&#x192;. Đ&#x;Ń&#x20AC;ОдŃ&#x192;ПаннŃ&#x2039;Đš диСаКн, ПнОгООйŃ&#x20AC;аСио Ń&#x2020;воŃ&#x201A;Ов, кОŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;Ń&#x2039;Đľ ĐżŃ&#x20AC; ĐżŃ&#x20AC;одНагаŃ&#x17D;Ń&#x201A; ĐżŃ&#x20AC;ОиСвОдиŃ&#x201A;оНи, доНаŃ&#x17D;Ń&#x201A; Ń?Ń&#x201A;ĐžŃ&#x201A; Ń&#x2021;Ń&#x192;Đ´ĐľŃ Đ˝Ń&#x2039;Đš ĐźĐ°Ń Ń Đ°ĐśĐ˝Ń&#x2039;Đš кОвŃ&#x20AC;ик ĐžŃ ĐžĐš Ń&#x20AC;Đ° они ĐťŃ&#x17D;йОгО, даМо Ń Đ°ĐźĐžĐłĐž иСŃ&#x2039;Ń ĐşĐ°Đ˝Đ˝ĐžĐłĐž, инŃ&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;Ń&#x152;ĐľŃ&#x20AC;Đ°. Đ´ĐžŃ Ń&#x201A;ОКнŃ&#x2039;Đź Ń&#x192;ĐşŃ&#x20AC;Đ°Ń&#x2C6;ониоП

Dabisks un ÄŤsts VÄ&#x201C;l viena neapĹĄaubÄ ma pÄ&#x201C;dÄ&#x201C;jo gadu modes tendence ir ekovirziens. TÄ pÄ&#x201C;c arÄŤ saprotama mĹŤsdienu cilvÄ&#x201C;ku vÄ&#x201C;lme sev apkÄ rt redzÄ&#x201C;t dabiskos materiÄ lus. ApkÄ rtÄ&#x201C;jÄ vide, kÄ arÄŤ kaitÄŤgÄ Ä rÄ&#x201C;jÄ iedarbÄŤba â&#x20AC;&#x201C; tie ir jautÄ jumi, kas nodarbina katru cilvÄ&#x201C;ku, ÄŤpaĹĄi tos, kuri dzÄŤvo trokĹĄĹ&#x2020;ainÄ s un piedĹŤmotÄ s lielpilsÄ&#x201C;tÄ s. TÄ pÄ&#x201C;c viĹ&#x2020;i vÄ&#x201C;las mÄ ju piepildÄŤt ar droĹĄÄ m lietÄ m, kas gatavotas no dabiskiem materiÄ liem. Un ĹĄai ziĹ&#x2020;Ä masÄ Ĺžas paklÄ jiĹ&#x2020;ĹĄ Pranamat ECO ir ÄŤsts atradums. Tas simtprocentÄŤgi sastÄ v no dabiskiem un apkÄ rtÄ&#x201C;jai videi droĹĄiem materiÄ liem â&#x20AC;&#x201C; lina, kokvilnas, kokosťġiedras. JÄ atzÄŤmÄ&#x201C;, ka arÄŤ krÄ svielas ir dabiskas, savukÄ rt bezlÄŤmes tehnoloÄŁija paklÄ jiĹ&#x2020;u dara pilnÄŤgi nekaitÄŤgu un hipoalergÄ&#x201C;nu. Tas ir Äźoti svarÄŤgi cilvÄ&#x201C;kiem, ko moka daĹžÄ das alerÄŁijas.

Đ?Đ°Ń&#x201A;Ń&#x192;Ń&#x20AC;Đ°ĐťŃ&#x152;нОо и Đ˝Đ°Ń Ń&#x201A;ĐžŃ?Ń&#x2030;оо Đ&#x2022;Ń&#x2030;Đľ Один йоСŃ&#x192;Ń ĐťĐžĐ˛Đ˝Ń&#x2039;Đš Ń&#x201A;Ń&#x20AC;онд ĐżĐžŃ ĐťĐľĐ´Đ˝Đ¸Ń&#x2026; НоŃ&#x201A; в ПиŃ&#x20AC;Đľ ПОдŃ&#x2039; â&#x20AC;&#x201C; Ń?Ń&#x201A;Đž напŃ&#x20AC;авНонио Đ­Đ&#x161;Đ&#x17E;. Đ&#x;ĐžŃ?Ń&#x201A;ОПŃ&#x192; впОНно пОнŃ?Ń&#x201A;нО МоНанио Ń ĐžĐ˛Ń&#x20AC;оПоннŃ&#x2039;Ń&#x2026; ĐťŃ&#x17D;доК иПоŃ&#x201A;Ń&#x152; доНО Ń Đ˛ĐľŃ&#x2030;аПи иС наŃ&#x201A;Ń&#x192;Ń&#x20AC;Đ°ĐťŃ&#x152;Đ˝Ń&#x2039;Ń&#x2026; ПаŃ&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;иаНОв. Đ&#x17E;ĐşŃ&#x20AC;Ń&#x192;МаŃ&#x17D;Ń&#x2030;Đ°Ń? Ń Ń&#x20AC;ода, Đ° Ń&#x201A;акМо вŃ&#x20AC;однŃ&#x2039;Đľ вноŃ&#x2C6;нио Đ˛ĐžĐˇĐ´ĐľĐšŃ Ń&#x201A;виŃ? ĐąĐľŃ ĐżĐžĐşĐžŃ?Ń&#x201A; Ń ĐľĐłĐžĐ´Đ˝Ń?, пОМаНŃ&#x192;Đš, каМдОгО Ń&#x2021;оНОвока, ĐžŃ ĐžĐąĐľĐ˝Đ˝Đž Ń&#x201A;ĐľŃ&#x2026;, ĐşŃ&#x201A;Đž МивоŃ&#x201A; в йОНŃ&#x152;Ń&#x2C6;иŃ&#x2026;, Ń&#x2C6;Ń&#x192;ПнŃ&#x2039;Ń&#x2026; и Đ´Ń&#x2039;ПнŃ&#x2039;Ń&#x2026; гОŃ&#x20AC;ОдаŃ&#x2026;. ТакиП ĐťŃ&#x17D;Đ´Ń?Đź Ń&#x2026;ĐžŃ&#x2021;ĐľŃ&#x201A;Ń Ń? напОНниŃ&#x201A;Ń&#x152; Ń Đ˛ĐžĐš дОП ĐąĐľĐˇĐžĐżĐ°Ń Đ˝Ń&#x2039;Пи воŃ&#x2030;аПи, кОŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;Ń&#x2039;Đľ Ń Đ´ĐľĐťĐ°Đ˝Ń&#x2039; иС наŃ&#x201A;Ń&#x192;Ń&#x20AC;Đ°ĐťŃ&#x152;Đ˝Ń&#x2039;Ń&#x2026; ПаŃ&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;иаНОв. Đ&#x2DC; Ń&#x201A;Ń&#x192;Ń&#x201A; ĐźĐ°Ń Ń Đ°ĐśĐ˝Ń&#x2039;Đš кОвŃ&#x20AC;ик Pranamat ECO Ń Ń&#x201A;анОвиŃ&#x201A;Ń Ń? Đ˝Đ°Ń Ń&#x201A;ĐžŃ?Ń&#x2030;оК наŃ&#x2026;ОдкОК. Đ&#x17E;Đ˝ на 100% Ń ĐžŃ Ń&#x201A;ОиŃ&#x201A; иС наŃ&#x201A;Ń&#x192;Ń&#x20AC;Đ°ĐťŃ&#x152;Đ˝Ń&#x2039;Ń&#x2026; и ĐąĐľĐˇĐžĐżĐ°Ń Đ˝Ń&#x2039;Ń&#x2026; Đ´ĐťŃ? ОкŃ&#x20AC;Ń&#x192;МаŃ&#x17D;Ń&#x2030;оК Ń Ń&#x20AC;одŃ&#x2039; ПаŃ&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;иаНОв, Ń&#x201A;акиŃ&#x2026; как Нон, Ń&#x2026;НОпОк, ĐşĐžĐşĐžŃ ĐžĐ˛ĐžĐľ вОНОкнО. ХНодŃ&#x192;ĐľŃ&#x201A; ĐžŃ&#x201A;ПоŃ&#x201A;иŃ&#x201A;Ń&#x152;, Ń&#x2021;Ń&#x201A;Đž Đ˛Ń Đľ Đ¸Ń ĐżĐžĐťŃ&#x152;СŃ&#x192;оПŃ&#x2039;Đľ ĐżŃ&#x20AC;и ĐżŃ&#x20AC;ĐžĐ¸ĐˇĐ˛ĐžĐ´Ń Ń&#x201A;во ĐşŃ&#x20AC;Đ°Ń Đ¸Ń&#x201A;оНи наŃ&#x201A;Ń&#x192;Ń&#x20AC;Đ°ĐťŃ&#x152;Đ˝Ń&#x2039;Đľ, Đ° ĐąĐľŃ ĐşĐťĐľĐľĐ˛Đ°Ń? Ń&#x201A;ĐľŃ&#x2026;нОНОгиŃ? доНаоŃ&#x201A; Ń?Ń&#x201A;ĐžŃ&#x201A; кОвŃ&#x20AC;ик Ń ĐžĐ˛ĐľŃ&#x20AC;Ń&#x2C6;оннО йоСвŃ&#x20AC;однŃ&#x2039;Đź и гипОаННоŃ&#x20AC;гоннŃ&#x2039;Đź, Ń&#x2021;Ń&#x201A;Đž ĐžŃ&#x2021;онŃ&#x152; ваМнО Đ´ĐťŃ? ĐťŃ&#x17D;доК, Ń Ń&#x201A;Ń&#x20AC;Đ°Đ´Đ°Ń&#x17D;Ń&#x2030;иŃ&#x2026; Ń&#x20AC;аСнОгО Ń&#x20AC;Ода аННоŃ&#x20AC;гиŃ?Пи.


Trīs vissvarīgākās sastāvdaļas: skaistums, veselība, sports Veselība un skaistums, kā arī ekovirziens kļuvuši par svarīgākajām cilvēka dzīves vērtībām. Lai neatpaliktu no mūsdienu dzīves ritma un ietu kopsolī ar laiku, allaž jābūt teicamā formā, proti, brašu stāju un enerģiskam. Ne jau katram cilvēkam ir vēlme un iespēja dzīvoklī ierīkot trenažieru zāli, tai atvēlot veselu istabu, bet mazu sporta „stūrīti” ar skrejceliņu, zviedru sienu un pāris hantelēm var iekārtot katrā dzīvoklī. Par labu fizisko formu ir jārūpējas nepārtraukti, un daudzi cilvēki cenšas sev sagādāt iespēju brīvā brīdī izkustēties un izdarīt dažus vingrojumus. Atgriežoties pie masāžas paklājiņa Pranamat ECO priekšrocībām, jāatzīmē, ka tas palīdz ne tikai atbrīvot muskuļus, bet arī ātri atslābināties pēc intensīva treniņa. Īpaši noderīga šī interjera detaļa būs tiem, kas tiecas pilnveidot ķermeņa formas, tāpēc ka paklājiņa regulāra izmantošana problēmzonu pilnveidošanai dod satriecošu efektu cīņā pret celulītu. Paātrinot asinsriti, Pranamat ECO nodrošina intensīvāku vielmaiņu organismā, veicinot drīzāku atbrīvošanos no celulīta. Salds un netraucēts miegs Veselīgs un dziļš miegs nodrošina možumu, enerģiju un labu noskaņojumu visai dienai. Šobrīd daudziem cilvēkiem miegs kļuvis par nopietnu problēmu. Stresi, nogurums, nemiers – tas viss rada miega traucējums un noved pie bezmiega. Masāžas paklājiņš Pranamat ECO ir lielisks palīgs tiem, kurus šīs problēmas nodarbina. Paklājiņš brīnišķīgi atslābina. Pirms aizmigšanas uz paklājiņa pavadītas 15 minūtes pasargās no ilgām un mokošām bezmiega stundām. Regulāri izmantojot Pranamat ECO, var rēķināties ar to, ka stabili uzlabosies pašsajūta. Turklāt Pranamat ECO harmoniski iederas jebkurā guļamistabā. Ražotāji ir parūpējušies par lakonisku dizainu, kas brīnišķīgi iekļaujas visdažādākā stila interjerā. Stilīgais masāžas paklājiņš Pranamat ECO palīdz interjerā lieliski atrisināt uzreiz vairākus uzdevumus! Masāžas paklājiņš Pranamat ECO palīdzēs: ‡ mazināt galvassāpes, muguras sāpes un stresa sekas; ‡ atgūt ādas elastīgumu; ‡ uzlabot miegu un paaugstināt enerģijas līmeni; ‡ atslābināt muskuļus un likvidēt muskuļu spazmas; ‡ kompensēt fiziskās aktivitātes nepietiekamību. Paklājiņš ir ideāli piemērots jogas nodarbībām un meditācijai. Tas palīdzēs uzlabot veselību un turklāt piešķirs jūsu mājas dizainam spilgtu, dzīvespriecīgu un neparastu akcentu. Pranamat ECO ir lielisks personiskās telpas iekārtojuma risinājums tiem, kas pieraduši rūpēties par sevi un saviem tuviniekiem, kā arī tiem, kas prot novērtēt interjera stilu un skaistumu. Masāžas paklājiņu Pranamat ECO var pasūtīt ražotāja mājaslapā www.pranamateco.ru. Latvijā piegāde 1-2 dienu laikā.

Три самых важных составляющих: красота, здоровье, спорт Здоровье и красота, как и направление ЭКО, превратились в важнейшие ценности жизни человека. Чтобы успевать за современным ритмом жизни, а также идти в ногу со временем необходим всегда быть в отличной форме – то есть, подтянутым и энергичным. Не у каждого человека есть желание и возможность обустроить у себя в квартире тренажерный зал, выделив для этого целую комнату, однако маленький спортивный «уголок» с беговой дорожкой, шведской стенкой и парой гантелей легко можно оборудовать в каждой квартире. Забота о хорошей физической форме – процесс непрерывный, и многие люди пытаются организовать для себя возможность в свободную минуту размяться и сделать несколько упражнений. Возвращаясь к преимуществам массажного коврика Pranamat ECO, следует отметить, что он поможет не только снять мышечное напряжение, но и быстро расслабиться после интенсивной тренировки. Особая польза от этой детали интерьера будет и для тех, кто стремится к совершенству форм, так как регулярное использование коврика для проблемных зон дает потрясающий антицеллюлитный эффект. Ускоряя кровообращение, Pranamat ECO обеспечивает более интенсивный обмен веществ в организме, что способствует быстрому избавлению от целлюлита. Сладкий и спокойный сон Здоровый и глубокий сон – залог бодрости, энергии и хорошего настроения в течение всего дня. Однако в настоящее время для многих сон становится серьезной проблемой. Стрессы, усталость, беспокойство – все это часто приводит к расстройствам сна и бессоннице. Массажный коврик Pranamat ECO – отличное решение для людей, у которых есть такие проблемы. Коврик обладает отличным расслабляющим свойством. 15 минут, проведенных на коврике перед сном, избавят от долгих и мучительных часов бессонницы. Пользуясь Pranamat ECO регулярно, можно рассчитывать на стабильное улучшение самочувствия. Кроме того, Pranamat ECO гармонично смотрится в любой спальне. Производители позаботились о лаконичном дизайне, и он прекрасно вписывается в интерьер, выдержанный в самых разных стилях. Стильный массажный коврик Pranamat ECO в интерьере – отличное решение сразу нескольких задач! Массажный коврик Pranamat ECO поможет: ‡ уменьшить головную боль, боли в спине и последствия стресса; ‡ вернуть коже упругость и эластичность; ‡ улучшить сон и повысить уровень энергии; ‡ снять напряжение и мышечные спазмы; ‡ компенсировать недостаток физической активности. Коврик идеально подходит для занятий йогой и медитации. Он поможет улучшить здоровье, а кроме того, привнесет в дизайн вашего дома яркий, жизнерадостный и необычный акцент. Pranamat ECO – отличное решение в организации личного пространства для тех, кто привык заботиться о себе и своих близких, а также для тех, кто умеет ценить стиль и красоту в интерьере. Заказать массажный коврик Pranamat ECO можно на сайте официального производителя www.pranamateco.ru. Доставка по Латвии в течение 1-2 дней.


PAR MUMS Esam pazīstami kā prasmīgi standarta un nestandarta pasūtījumu izpildītāji. Labākie uzņēmuma un tā izstrādājumu uzticamības pierādījumi ir fakti – mēs esam saņēmuši atzinību un balvas par veiksmīgiem risinājumiem, mēs strādājam, strauji attīstām un izvēršam savu darbību Skandināvijas, Baltijas, Vācijas un Krievijas tirgos. Sadarbība ar ārvalstu partneriem mums palīdz pilnveidoties un izstrādāt jaunus produktus atbilstoši tirgus pieprasījumam un pircēju vēlmēm. Mūsu dizaineru, konstruktoru un ārvalstu partneru kopdarba rezultātā tapušas jau sešas kolekcijas. „Baltijos Brasta – kompānija, kas sadraudzējusies ar ūdeni.” Tā mūs dažkārt dēvē ciemiņi un partneri no Somijas. Dušas kabīnes ražojam kopš 2002. gada. No pašiem pirmsākumiem esam apņēmušies vienmēr palikt uzticīgi tādām prioritātēm kā kvalitāte, dizains un labs serviss. Jau 2004. gadā dušas kabīne „Vaiva” Lietuvā tika atzīta par labāko gada izstrādājumu. Sadarbojoties ar Lietuvas dizaineriem, esam radījuši kolekcijas „Ekonome”, „Telpa”, „Akrobātika“, „Bez robežām”, „Harmonija” un „Harizma”. Mūsu ražotās dušas kabīnes ir modernas, viegli kopjamas un izcilas sa-

vas īpaši drošās konstrukcijas dēļ. Reiz kāds pircējs par mūsu kabīnēm izsacījās tā: šīs kabīnes ir tik plašas, ka tajās var dejot... Vai esat kādreiz mēģinājuši dejot dušas kabīnē? Vai tas vispār ir iespējams? Pamēģiniet!

Mērīšanas pakalpojumi „Baltijos Brasta” sniedz nestandarta dušas kabīņu montāžas pakalpojumus. Mūsu speciālisti jums palīdzēs izvēlēties piemērotāko variantu, dos padomu pareiza lēmuma pieņemšanai. Pakalpojumu varat pasūtīt pie mūsu tirdzniecības partneriem vai tieši pie mums. „Baltijos Brasta” uzņemas atbildību par to, ka visi konsultācijas/ mērījumu veidlapā norādītie produkta izmēri ir precīzi. Balstoties uz minētajā veidlapā sniegtajiem datiem, izraudzīto produktu varat pasūtīt pie jebkura mūsu tirdzniecības partnera pēc savas izvēles. Mērīšanas pakalpojumi tiek sniegti bez maksas.

„Ātrie pilieni” – lietderīgs jauninājums! Stikls ir viens no dušas kabīņu izgatavošanai vislabāk piemērotajiem materiāliem, jo tas ir izturīgs un laiž cauri gaismu. Tomēr dabiskais stikls tā nelīdzenās virsmas (apmēram 50 000 iedobumu vienā kvadrātcentimetrā) un ķīmiskās struktūras dēļ nav noturīgs pret ūdens iedarbību. Stikls aiztur n mitrumu, taču ūdens sastāvā esošie sāļi uz stikla nosēžas un samazina tā dzidrumu. Intensīvā ūdens iedarbība izraisa stikla koroziju. Jo lielāka korozija, jo m vairāk uzkrājas netīrumi. Ar katru dienu kļūst aizvien grūtāk stiklu notīrīt, un arī panāktais rezultāts vairs nebūt nav iepriecinošs. No korozijas stikls nebūtu v pasargāts pat tad, ja ūdens būtu attīrīts (stiklam nekaitētu vienīgi destilēts ūdens). p Tā sauktie ātrie pilieni ir jauna tehnoloģija, proti, pārklājums, kas dušas kabīnes stiklu pasargā no ūdens iedarbības un piešķir stiklam jaunas īpašības – padara to izturīgu pret skrāpējumiem un viegli tīrāmu. Ūdens uz parasta stikla paliek molekulu spēka jeb virsmas spraiguma dēļ, savukārt īpašais pārklājums novērš ūdens molekulu tiešo saskari ar stiklu, liekot tām atgrūsties no stikla virsmas. p Pēc jaunās tehnoloģijas apstrādātā stikla virsma atgrūž ūdeni un netīrumus un ir par 90% vieglāk tīrāma.


Montāžas pakalpojumi „Baltijos Brasta” sniedz montāžas pakalpojumus. Kvalificēti speciālisti atvedīs un samontēs* jūsu izraudzīto dušas kabīni vai durvis. “Baltijos Brasta” ražotajām dušas kabīnēm un sienām tiek piešķirta 24 mēnešu garantija. Garantijas laikā produkta defekti tiek novērsti bez maksas. Garantijas laiks sākas no produkta pārdošanas vai uzstādīšanas brīža.

SPECIĀLISTI IESAKA ‡ Kas būtu jāzina un jāapsver, izvēloties dušas kabīni? Pirmkārt, vannas istabas platība, kā arī tajā esošo un iecerēto mēbeļu, respektīvi, vannas istabas iekārtas izvietojums, jo no tā būs atkarīgi dušas kabīnes izmēri, modelis un durvju versija (veramas uz kreiso/labo pusi vai bīdāmas). Uzmanība jāpievērš arī grīdas slīpumam. Ja grīda nav slīpināta, iesakām izvēlēties rāmja konstrukcijas kabīni, bet, ja slīpums ir pareizs, varat izvēlēties tiklab rāmja, kā bezrāmja konstrukcijas kabīni. Rāmja kabīnes ir stabilākas un hermētiskākas, tiesa gan, mazliet sarežģītāk kopjamas. Tās mēs iesakām, ja gribat, lai durvis būtu bīdāmas, nevis veramas. ‡ Kā jāsagatavo pamats, lai varētu ierīkot dušas kabīni bez paliktņa? Lai ierīkotu dušas kabīni bez paliktņa, jāizveido nepieciešamais slīpums un traps/ notece. Ieteicams vismazākais slīpums: 0,5–1 cm uz 1 m. Turklāt pirms flīžu līmēšanas jāparūpējas par labu hidroizolāciju. Ja citādi grīdu slīpināt nav iespējams, slīpums noteikti ir jāpanāk, veidojot pacēlumu. Veidojot to pusapaļām, piecstūrainām kabīnēm, ieteicams ņemt vērā mūsu ieteikumus, kas atrodami mājaslapā www.baltijosbrasta.lv, vai arī lūgt mūsu piedāvāto šablonu.

‡ Kā kopt ikvienu dušas kabīni? Tā sauktā ātro pilienu tehnoloģija ievērojami atvieglo dušas kabīņu kopšanu, tomēr ūdens dažādās vietās ir diezgan atšķirīgs: vienuviet tas ir ļoti, savukārt citur – mazāk kaļķains utt. Tāpēc vislabāk būtu katru reizi pēc mazgāšanās uz stikla palikušos ūdens pilienus likvidēt ar logu tīrītāju – viens, divi un gatavs! Dārgie arhitekti, dizaineri un visi, kam patīk labas lietas! Lūk, kādu iemeslu dēļ ir vērts izvēlēties „Baltijos Brasta” ražotās dušas kabīnes un sienas: ‡ Individuāla pieeja – nav jāuztraucas par dušas kabīnes izmēru atbilstību, jo mēs ātri izgatavosim kabīni pēc jūsu norādītajiem izmēriem. ‡ Mēs domājam par jums – bezmaksas mērīšanas pakalpojumi, konsultācijas, padomi un furnitūras demonstrējumi ir pieejami uz vietas, proti, objektā. Turklāt pie mums vienmēr atradīsiet visu, kas jums nepieciešams, – mums ir ļoti plašs dušas kabīņu, nišas durvju un vannas nodalījumu sortiments. Piedāvājam 6 veidu stikla tonējumus, 3 veidu furnitūras pārklājumus dažādām kolekcijām (hroms, bronza, zelts). ‡ Labākā cenas un kvalitātes attiecība: vācu–skandināvu kvalitāte, bet Austrumeiropas cenas. ‡ Paši montējam – mums ir savas montāžas brigādes, kas specializējušās tieši „Baltijos Brasta” dušas kabīņu uzstādīšanā un vienmēr pēc darba atstāj telpu kārtībā. ‡ Mēs esam tepat līdzās – pasūtīt un iegādāties mūsu ražotās dušas kabīnes var populārākajos santehnikas veikalos visā Latvijā. ‡ Mūsu dušas kabīnes ir nodrošinātas pret netīrumiem – visas stikla daļas pārklātas pēc īpašas tā sauktās ātro pilienu tehnoloģijas, kas tīrīšanu padara par 90% efektīvāku. ELTETE ekskluzīvais pārstāvis Latvijā SIA ELTETE Rīga Tālrunis konsultācijām: 28629977 E-pasts uzziņām un pasūtījumiem: v.garancs@eltete.lv


] ,5  ,^ , , NQ 5 NM +   _5 N I + M K M,

, 5 ,  , ` ,  , ` Во-первых, мужчина по определению, как говорят математики, не может родить. Разве что идею. И потом, почему обязательно сына?! Кто сказал, что лапочку-дочку не надо? Впрочем, возражения по первому пункту получаются какие-то буквоедские, буквальные, а утверждение-то – всего лишь фигура речи. Во-вторых, почему обязательно дом? А не два или целый ряд из строений… А то и вовсе комплекс. Или замок. Здесь налицо диктат какой-то. А мужчина – если он настоящий, разумеется – никакого диктата не потерпит. Разве что, находясь в армии, будет выполнять чужие указания. Наконец, в-третьих, ну, почему же именно дерево?! А кусты, цветы, травку – нельзя? Или целый сад? Парк? Короче говоря, мелковатые предложения-утверждения для мужчины – если он, разумеется, настоящий. Но самое главное даже не это. Что? Вот где этот самый мужчина (в нашем случае – и дама) будет осуществлять эти с позволения сказать предписания? Есть такое место – Mežezeri. Название говорящее: в сосновом лесу, что рядом с поселком, есть два чистых лесных озера. Купаться в них – одно удовольствие. Но это так, к слову. В почти построенном поселке расположены более трех сотен участков земли (площадь каждого в среднем составляет 1200 кв. м). К слову, большая часть этих участков


уже продана. Поселок находится в 12 км от центра Риги, в 500 м от черты города. Рядом – станция Дарзини. В двух километрах – Саласпилс. До остановки общественного транспорта – всего 400 м. К поселку подведены электричество и газ, построены дороги. Таким образом, приобретая участок в Mežezeri, можно получить, что называется, два в одном. Что именно? Жизнь на природе и одновременно в столице (или в провинциальном городке, если иметь в виду Саласпилс. Кому как нравится). Цена участка составляет в среднем 9 тысяч евро. А уж как организовать приобретенное пространство – решать владельцам. Можно на самом деле построить дом и использовать его в качестве дачи. Или – для жития-бытия в нем круглый год. Вариантов загородных домов – множество. По душе классика – стройте соответствующий особняк, есть желание организовать этакое шале в альпийском стиле – не забудьте только о террасе по периметру здания. Хочется вкусить прелести деревенской жизни – оформляйте дом-кантри… Можно не ограничиваться одним домом, а выстроить пару, стена к стене – для своей и семьи каких-нибудь близких (или дальних) родственников. Или возвести рядные дома, где поселятся не только любимые братья и кузины, но и друзья. Вместе осваивать пространство легче. Да и праздновать веселее. Эти (и другие, не описанные) варианты предназначены для тех, кто любит стабильность. А если душа постоянно просит разнообразия? Надоело наблюдать закатное солнце, заглядывающее в окна спальни! Хочется, чтобы по утрам будили, кроме птиц с их трелями и щебетом, еще и лучи небесного светила. Что же делать? Неужели строить избушку на курьих ножках? Не обязательно, хотя идея неплоха: дом с поворотным механизмом… Но сложно. Гораздо проще приобрести дом на колесах (американский вариант) и регулярно путешествовать по участку, поворачивая свое жилище то к лесу передом, то, простите, задом. А можно построить на участке помещения для малого бизнеса. Что это будут за предприятия, решать владельцам наделов: здесь разрешено обустраивать частный детский сад, автосервис, столярную мастерскую, банный комплекс… Что касается земли, окружающей строение (-ия), то здесь «вариаций на тему» тоже множество. Можно разбить грядки, посадить фруктовые деревья, чтобы позже превратить свое жилище в мини-заводик по переработке плодов и овощей. И это не все. Лес, что рядом с поселком, буквально наполнен грибами и ягодами. Вкушать все эти разносолы зимой – одно удовольствие. Можно засеять весь участок травкой, а потом, представляя себя англичанином, подстригать газон сначала самому, а потом наказать продолжать это милое занятие детям и внукам-правнукам. А можно устроить спортивную площадку с различными приспособлениями, чтобы чад и домочадцы могли поддерживать достойную телесную форму. Можно… Да много, что можно! Главное – изъявить желание. И устроить себе размеренную жизнь в тихом приятном месте, на свежем воздухе практически в городе: обитать на даче или продлить очарованье, оставшись здесь на зиму. Напоминаем: цена участка в Mežezeri в среднем составляет 9 тысяч евро. Естественно, большая часть этих участков уже продана. Тел.: 27420077, 26725614, 29757004


2013 #4

Drop in

Floater

The Duke

2013 #4

Aerial

Cersaie 2013   

Peak

Peahi

Local

- davana Labaka tavam majoklim!

   

100% Design London Honolua

    

"#$%#&''(#)* ( +$,#$-./* Beachbreak

Puamana

Slope

  

Shorebreak

Salons Eliza T/C Dole Maskavas 357, RÄŤga TÄ lr.: 67106612

RaĹžots LatvijÄ www.eliza-k.lv www.sophisticated-living.de

0 1 2 34 5 

6 6 !"#$%&"'(")* + , - . 

2,83 Eur 1,99 Ls

Interor 2013 04 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you