Page 1


Dårzciema iela 39, Rîga, LV 1082, Latvija, tålr. + 371 7171010 fakss: +371 7136098, e-pasts: larus @larus.lv, www. larus.lv


12

Årpus laika un telpas

18

ÇÌ ‚ÂÏÂÌË Ë ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡

Izstådes ainiñas

26

ä‡ÚËÌÍË Ò ‚˚ÒÚ‡‚ÍË

Zem érg¬a zîmes

32

èÓ‰ Á̇ÍÓÏ Ó·

Sirds un dvésele

46

ëÂ‰ˆÂ Ë ‰Û¯‡

Augstas klases materiåls

54

Ç˚ÒÓ͇fl χÚÂËfl

Greznîba, pavairota ar greznîbu

62

êÓÒÍÓ¯¸, ÔÓÏÌÓÊÂÌ̇fl ̇ ÓÒÍÓ¯¸

Kustîgå måja

66

èÓ‰‚ËÊÌ˚È ‰ÓÏ

«Dai¬runîgais» ©énijs

68

«ä‡ÒÌÓ˜˂˚È» „ÂÌËÈ

Baltå måla fantåzijas

70

î‡ÌÚ‡ÁËË ·ÂÎÓÈ „ÎËÌ˚

saturs/ ÒÓ‰ÂʇÌËÂ

80 32

26

62

18 54

mi: mébeles un interjers Iznåk 4 reizes gadå Re©. Nr. 000702805 Reklåmas noda¬as vadîtåja Anna Kuzñecova Tålr. 7311333 Fakss 7311222 E-pasts: mpb@versia.lv Dibinåtåjs un izdevéjs SIA „Media Park Baltija”

Funkcionalitåte plus dizains –

72

ÙÓÏÛ· Û˛Ú‡

måjîguma formula Fantåzija par müsdienîgas

80

sîkumiem – tå ir viesnîca»

î‡ÌÚ‡ÁËfl ̇ ÚÂÏÛ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ Í·ÒÒËÍË

klasikas tému «Måjas interjers bez

îÛÌ͈ËÓ̇θÌÓÒÚ¸ ÔÎ˛Ò ‰ËÁ‡ÈÌ –

88

«ÑÓχ¯ÌËÈ ËÌÚÂ¸Â ·ÂÁ ÏÂÎÓ˜ÂÈ – ˝ÚÓ „ÓÒÚËÌˈ‡»

Izdevuma indekss – 2258. Abonéßanas noteikumus varat uzzinåt pa bezmaksas tålruni 8008001 vai intern netå www.pasts.lv


14

14. septembrî Rîgå, Ausek¬a ielå 5 tika atvérts interjera salons Baker – kompåniju Baker, Modenature, Baccarat un Ensemble ekskluzîvais pårståvis Latvijå. 14 ÒÂÌÚfl·fl ‚ ê˄ ̇ ÛÎ. ÄÛÒÂÍÎfl, 5, ÓÚÍ˚ÎÒfl ËÌÚÂ¸ÂÌ˚È Ò‡ÎÓÌ Baker – ˝ÍÒÍβÁË‚Ì˚È Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂθ ‚ ã‡Ú‚ËË ÍÓÏÔ‡ÌËÈ Baker, Modenature, Baccarat Ë Ensemble.

Salons Legartis iepazîstina ar durvju modeli Miria, ko izgatavojusi Itålijas fabrika Garofoli – viena no Eiropas slavenåkajåm vértîgo koka sugu durvju raΩotåjåm. Ir iespéjams vienotå stilå izgatavot telpu iekßéjås un iebüvéto skapju durvis. Izmekléta koksne, matétais stikls, liektie profili büs laba rota visizsmalcinåtåkajam interjeram. ë‡ÎÓÌ Legartis Ô‰ÒÚ‡‚ËÎ ÏÓ‰Âθ ‰‚ÂÂÈ Miria – ÔÓ‰ÛÍˆË˛ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ Ò‡Ï˚ı χÒÚËÚ˚ı ‚ÓÔÂÈÒÍËı ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ‰‚ÂÂÈ ËÁ χÒÒË‚‡ ˆÂÌÌ˚ı ÔÓÓ‰ ‰Â‚‡ ËڇθflÌÒÍÓÈ Ù‡·ËÍË Garofoli. àÒÔÓÎÌÂÌË ‚ ‰ËÌÓÏ ÒÚËΠ‚ÌÛÚÂÌÌËı ‰‚ÂÂÈ ‚ ÔÓÏ¢ÂÌËË Ë ‰‚ÂÂÈ ‰Îfl ‚ÒÚÓÂÌÌ˚ı ¯Í‡ÙÓ‚ Ë „‡‰ÂÓ·Ì˚ı, ÓÚ·Ó̇fl ‰‚ÂÒË̇, ͇ÎÂÌ˚ χÚÓ‚˚ ÒÚÂÍ·, ÓÍÛ„ÎÂÌÌ˚ ÍÓÓ·ÍË ÛÍ‡ÒflÚ Ò‡Ï˚È ËÁ˚Ò͇ÌÌ˚È ËÌÚÂ¸Â. Cena: no Ls 326 / ñÂ̇: ÓÚ 326 Ls Adrese: Rîga, Vidus iela 3, tel. 7323715, www.legartis.lv

15. jülijå Rîgå, A.Deglava ielå 50 atvérts jauns mébe¬u salons Elîza-K. Te 320 m 2 platîbå plaßu mébe¬u sortimentu piedåvå viens no lielåkajiem Latvijas raΩotåjiem un partneriem. 15 ˲Îfl ‚ ê˄ ̇ ÛÎ. Ä.Ñ„·‚‡, 50, ÓÚÍ˚ÎÒfl ÌÓ‚˚È Ò‡ÎÓÌ Ï·ÂÎË Elîza-K. ç‡ ÔÎÓ˘‡‰Ë 320 Ï2 Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ ¯ËÓÍËÈ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ Ï·ÂÎË ÓÚ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÍÛÔÌÂȯËı ·ڂËÈÒÍËı ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ë Ô‡ÚÌÂÓ‚ Elîza-K.

Salons Laiks, T/P Alfa, Brîvîbas gatve 372, Rîga, tålr.: 7076460, 7217425, 9543428 Cilvéces vitålå vajadzîba vienmér orientéties péc pulksteña un laika apståk¬iem deva impulsu aizraujoßai sadarbîbai starp îstu novatoru un vienu no lîderiem sadzîves elektronikas raΩoßanå – kompåniju Oregon Scientific un pasaulslaveno sporta automobi¬u Ferrary raΩotåju. ç‡ÒÛ˘Ì‡fl ÔÓÚ·ÌÓÒÚ¸ ˜ÂÎӂ˜ÂÒÚ‚‡ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÓËÂÌÚËÓ‚‡Ú¸Òfl ̇ ‚ÂÏfl Ë ÔÓ„Ó‰Û ‰‡Î‡ ÚÓΘÓÍ Á‡ı‚‡Ú˚‚‡˛˘ÂÏÛ ÒÓÚÛ‰Ì˘ÂÒÚ‚Û ËÒÚËÌÌÓ„Ó ÌÓ‚‡ÚÓ‡ Ë Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÎˉÂÓ‚ ‚ ӷ·ÒÚË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ·˚ÚÓ‚ÓÈ ˝ÎÂÍÚÓÌËÍË ÍÓÏÔ‡ÌËË Oregon Scientific Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl ‚ÒÂÏËÌÓ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ Ferrary.

Par vienu no pédéjåm kompånijas LG Electronics izstrådném k¬uvis modelis ar måjas båru GR-S258JTQA. Viesus var cienåt ar dzérieniem, neatverot ledusskapi. Saldétavas nodalîjumå ierasto durvju vietå ir izbîdåma kaste.

Kompånijas Teka keramikas virsmas VR TC 90 forma ir pietiekami érta lietoßanå, tå ¬auj viegli piek¬üt tålåkajiem deg¬iem. îÓχ ÍÂ‡Ï˘ÂÒÍÓÈ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË VR TC 90 ÓÚ ÍÓÏÔ‡ÌËË Teka ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Û‰Ó·Ì‡ ‚ ÔÓθÁÓ‚‡ÌËË: ‰ÓÒÚÛÔ Í ‰‡Î¸ÌËÏ ÍÓÌÙÓÍ‡Ï Á̇˜ËÚÂθÌÓ Ó·Î„˜ÂÌ.

é‰ÌÓÈ ËÁ ÔÓÒΉÌËı ‡Á‡·ÓÚÓÍ ÍÓÏÔ‡ÌËË LG Electronics Òڇ· ÏÓ‰Âθ Ò ‰Óχ¯ÌËÏ ·‡ÓÏ GR-S258JTQA. ÉÓÒÚÂÈ ÏÓÊÌÓ Û„Ó˘‡Ú¸ ̇ÔËÚ͇ÏË, Ì ÓÚÍ˚‚‡fl ıÓÎÓ‰ËθÌËÍ. ÇÏÂÒÚÓ ÔË‚˚˜ÌÓÈ ‰‚Âˆ˚ ÏÓÓÁËθÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl – ‚˚‰‚ËÊÌÓÈ fl˘ËÍ.


Måkslîgå akmens Avonite iespéjas dizaineri plaßi jo plaßi izmanto.

16

ÇÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Í‡ÏÌfl Avonite ‰ËÁ‡ÈÌÂ˚ ËÒÔÓθÁÛ˛Ú ÒÔÓÎ̇.

Kohler dizainerus radît kolekciju Imperial Blue iedvesmojußi senatnîgi ˚înießu ornamenti, kas atgådina Minu dinastijas valdnieka Juña Lo laikmeta måkslu. é̇ÏÂÌÚ˚, ̇‚ÂflÌ˚ ˝ÔÓıÓÈ ˆ‡ÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl û̸ ãÓ ÍËÚ‡ÈÒÍÓÈ ‰Ë̇ÒÚËË åË̸, ‚‰ÓıÌÓ‚ËÎË ‰ËÁ‡ÈÌÂÓ‚ Kohler ̇ ÒÓÁ‰‡ÌË ÍÓÎÎÂ͈ËË Imperial Blue.

Tiem, kas iecienîjußi vannasistabas interjeru haiteka stilå, kompånija Hansa izstrådåjusi jaucéjkråna modeli Hansacanyon ar pagaismojumu, kura kråsa mainås atkarîbå no üdens temperatüras. Dizains – Octopus Product Design.

25. augustå salonå SPA Santehnika Dzirnavu ielå 71 notika Kludi jaunås santehnikas kolekcijas Kido prezentåcija. 25 ‡‚„ÛÒÚ‡ ‚ Ò‡ÎÓÌ SPA Santehnika ̇ ÛÎ. ÑÁË̇‚Û, 71, ÒÓÒÚÓfl·Ҹ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËfl ÌÓ‚ÓÈ ÍÓÎÎÂ͈ËË Ò‡ÌÚÂıÌËÍË Kido ÓÚ Kludi.

Upes o¬i, gliemeΩvåki, alumînija skaidas, kafijas pupiñas ir pamatå jaunajam kompozîtmateriålam, kuru izstrådåjusi Itålijas kopånija Assioma. ê˜̇fl „‡Î¸Í‡, ‡ÍÛ¯ÍË, ‡Î˛ÏËÌË‚‡fl ÒÚÛÊ͇ Ë ‰‡Ê ÁÂ̇ ÍÓÙ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÓÒÌÓ‚ÓÈ ‰Îfl ÌÓ‚Ó„Ó ÍÓÏÔÓÁËÚÌÓ„Ó Ï‡ÚÂˇ·, ÍÓÚÓ˚È ‡Á‡·Óڇ· ËڇθflÌÒ͇fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl Assioma.

ÑÎfl β·ËÚÂÎÂÈ ËÌÚÂ¸ÂÓ‚ ‚‡ÌÌ˚ı ÍÓÏÌ‡Ú ‚ ÒÚËΠHi-Tec ÍÓÏÔ‡ÌËfl Hansa ‡Á‡·Óڇ· ÏÓ‰Âθ ÒÏÂÒËÚÂÎfl Hansacanyon Ò ÔÓ‰Ò‚ÂÚÍÓÈ, ˆ‚ÂÚ ÍÓÚÓÓÈ ÏÂÌflÂÚÒfl ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚. ÑËÁ‡ÈÌ – Octopus Product Design.

Tehnolo©iju lîdera Fujitsu Plasmavision mode¬u virkni turpina plazmas televizors P55XTS40R-S (2005 g. jülijs), kura attéls pa diagonåli ir 140 cm. Tam ir tådas papildu iespéjas (lîdztekus mode¬a Fujitsu Plasmavision tradicionålajåm iespéjåm) kå HDMI un DVI pieslégßana, televizora tüners un, galvenais, principiåli jauns videoprocesors AVM-II (Advanced Video Movement). HI END COLLECTION, Rîga, Basteja bulvåris 16, 2. ståvs, tel.: 7214560, fakss: 7214550. åÓ‰ÂθÌ˚È fl‰ ÎˉÂ‡ ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Fujitsu Plasmavision ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ Ô·ÁÏÂÌÌ˚È ÚÂ΂ËÁÓ P55XTS40R-S (˲θ 2005 „.) Ò ‰Ë‡„Ó̇θ˛ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl 140 ÒÏ. éÌ Ó·Î‡‰‡ÂÚ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ÏË (Í ÛÊ Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚Ï ‰Îfl Fujitsu Plasmavision) ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflÏË: ÔÓ‰Íβ˜ÂÌË HDMI Ë DVI, ÚÂ΂ËÁËÓÌÌ˚È Ú˛ÌÂ Ë „·‚ÌÓ – ÓÒ̇˘ÂÌ ÔË̈ËÔˇθÌÓ ÌÓ‚˚Ï ‚ˉÂÓÔÓˆÂÒÒÓÓÏ AVM-II (Advanced Video Movement). HI END COLLECTION, êË„‡, ·Û肇 ŇÒÚÂfl, 16, 2-È ˝Ú‡Ê, ÚÂÎ. 7214560, Ù‡ÍÒ 7214550.


18

vésture / ËÒÚÓËfl IV tükstoßgade – III tükstoßgades såkums p.m.é. (Atrasta Maikopas teritorijå). LJÁ‡. IV - ̇˜‡ÎÓ III Ú˚Òfl˜ËÎÂÚËfl ‰Ó Ì.˝. (ç‡È‰Â̇ ̇ ÚÂËÚÓËË å‡ÈÍÓÔ‡). Pokåls. Romas impérija. Datéts vélåkais ar 792. gadu (Vezuva izvirdums). ÅÓ͇Î. êËÏÒ͇fl ËÏÔÂËfl. чÚËÛÂÚÒfl 792 „. ‰Ó Ì.˝. (ËÁ‚ÂÊÂÌË ÇÂÁÛ‚Ëfl).

Årpus laika un telpas ÇÌ ‚ÂÏÂÌË Ë ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡ Andrejs Ikoñins

Sasanîdu Iråna. 3000. – 2800. p.m.é. LJÁ‡. ë‡ÒÒ‡ÌˉÒÍËÈ à‡Ì. 3000 - 2800 ‰Ó Ì.˝.

Pokåls ar nautilu, kura apdarei izmantots apzeltîts sudrabs. Utrehta, Holande. 1613 äÛ·ÓÍ Ò ‡ÍÓ‚ËÌÓÈ Ì‡ÛÚËÎÛÒ‡, Óډ·ÌÌ˚È ÔÓÁÓÎÓ˜ÂÌÌ˚Ï ÒÂ·ÓÏ. ìÚÂıÚ, ÉÓη̉Ëfl. 1613

Pret sudrabu – vienu no skaiståkajiem dårgmetåliem ar neatkårtojamu blåvu spîdumu – tikai retais var palikt vienaldzîgs. Uz sudraba izstrådåjumiem autentisku zîmogu atståjis laikmets, kurå tie radîti, un ßis zîmogs, kas lielåkoties patießåm tika uzspiests, ¬auj precîzi noteikt izgatavoßanas laiku un vietu. Sudraba véstures aizsåkumi mekléjami pirms aptuveni 5000 gadu, taçu vissenåkie ßå metåla izstrådåjumi parådîjås III tükstoßgadé pirms müsu éras Mezopotåmijå un Anatolijå. Agrînajås civilizåcijås zelts bija daudz vairåk izplatîts, tåpéc juvelierizstrådåjumu un dårglietu izgatavoßanå

Statuete Drache als Trinkhorn. Korneliuss Gross. 1560 – 1570 ëÚ‡ÚÛ˝Ú͇ Drache als Trinkhorn. äÓÌÂÎËÛÒ ÉÓÒÒ. 1560 - 1570

éÒÚ‡‚‡Ú¸Òfl ‡‚ÌÓ‰Û¯Ì˚ÏË Í ÒÂ·Û – Ó‰ÌÓÏÛ ËÁ Í‡ÒË‚ÂȯËı ‰‡„ÓˆÂÌÌ˚ı ÏÂÚ‡ÎÎÓ‚ Ò ÌÂÔÓ‚ÚÓËÏ˚Ï Ïfl„ÍËÏ ·ÎÂÒÍÓÏ ÏÓ„ÛÚ Ì ÏÌÓ„ËÂ. àÁ‰ÂÎËfl ËÁ ÒÂ·‡ ËÏÂ˛Ú ÔÓ‰ÎËÌÌÛ˛ Ô˜‡Ú¸ ˝ÔÓıË Ò‚ÓÂ„Ó ÒÓÁ‰‡ÌËfl. Ç ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Ëı Ò̇·Ê‡ÎË ÍÎÂÈÏÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÎÓ ÚÓ˜ÌÓ ÓÔ‰ÂÎflÚ¸ ‚ÂÏfl Ë ÏÂÒÚÓ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl. àÒÚÓËfl ÒÂ·‡ ̇ҘËÚ˚‚‡ÂÚ ÓÍÓÎÓ 5000 ÎÂÚ, ÌÓ Ò‡Ï˚ ‰‚ÌË ËÁ‰ÂÎËfl ËÁ ˝ÚÓ„Ó Ï‡ÚÂˇ· ‚ÔÂ‚˚ ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ ‚ III Ú˚Òfl˜ÂÎÂÚËË ‰Ó Ì. ˝. ‚ åÂÒÓÔÓÚ‡ÏËË Ë Ä̇ÚÓÎËË. ì ‡ÌÌËı ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËÈ ÁÓÎÓÚÓ ·˚ÎÓ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌÓ „Ó‡Á‰Ó ·Óθ¯Â, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ‰Îfl ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ˛‚ÂÎËÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ Ë ‰‡„ÓˆÂÌÌÓÒÚÂÈ ÒÂ·Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÎÓÒ¸ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‰ÍÓ. ã˛‰Ë ‚ÂËÎË ‚ χ„˘ÂÒÍË ҂ÓÈÒÚ‚‡ ÒÂ·‡ Ë ÓÚÓʉÂÒÚ‚ÎflÎË Â„Ó Ò ÎÛÌÓÈ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ËÁ ÒÂ·‡ ËÁ„ÓÚ‡‚ÎË‚‡ÎË ‡ÏÛÎÂÚ˚ Ë Ô‰ÏÂÚ˚ ÂÎË„ËÓÁÌÓ„Ó


Statuete. Venno. Jeramiss Sibenbirgers. Augsburga. 1625 ëÚ‡ÚÛ˝Ú͇. Benno. âÂ‡ÏËÒ ëË·ÂÌ·˛„Â. ÄÛ„Ò·Û„. 1625

Galda pulkstenis. Johans Baptists Veinolds. Augsburga. 1640 ç‡ÒÚÓθÌ˚ ˜‡Ò˚. âÓı‡ÌÌ Å‡ÔÚËÒÚ ÇÂÈÌÓθ‰. ÄÛ„Ò·Û„. 1640

sudrabu izmantoja diezgan reti. Cilvéki ticéja sudraba ma©iskajåm îpaßîbåm un to saistîja ar Ménesi, tåpéc no sudraba izgatavoja amuletus un reli©iskå kulta priekßmetus. Sudrabs bija populårs Senajå Grie˚ijå (kur bieΩi izmantoja elektronu – sudraba un zelta dabisku sakauséjumu) un Romas impérijå. Ir saglabåjußies daudzi smalki izstrådåti priekßmeti (sudraba bi˚eri, kausi, b¬odas), ko bagåtie romießi lietoja ikdienas dzîvé. Daudzi senie sudraba apstrådes pañémieni (pieméram, ließana, kalßana un gravéßana) ir saglabåjußies lîdz müsdienåm. Viduslaikos no sudraba darinåja galvenokårt kulta priekßmetus, ar kuriem bija slavenas klosteru darbnîcas. Gotika dårgmetålu izstrådåjumu klåstu bagåti-nåja ar sakramentu ß˚irstiñiem, trauku un krüßutélu veidå darinåtiem relikvårijiem, kurus lielåkoties izgatavoja no apzeltîta sudraba. Gotikas sudraba ßedevri ir torñveidîgås monstrances, kuras izrådîja svinîgås procesijås un kurås glabåja dievmaizi. XIV gadsimtå baznîca vairs nav vienîgå sudraba izstrådåjumu pasütîtåja. Gadsimtu vélåk iespaidîgas sudraba izstrådåjumu kolekcijas jau pieder pilsétåm un ©ildém, strélnieku korporåcijåm un laicîgajåm brålîbåm. Ma©istråta sudrabs liecina par pilsétas spéku un bagåtîbu un, ja radås årkårtéja nepiecießamîba, tika izmantots monétu kalßanai. Gotikas periodå par visprestiΩåko mébeli uzskatîja kréslu (vienkårßie ¬audis sédéja uz taburetém), bet par visprestiΩåko sudraba

ÍÛθڇ. ëÂ·Ó ·˚ÎÓ ÔÓÔÛÎflÌ˚Ï ‚ Ñ‚ÌÂÈ ÉˆËË („‰Â ˜‡ÒÚÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÎÒfl ˝ÎÂÍÚÓÌ – ÔËÓ‰Ì˚È ÒÔ·‚ ÒÂ·‡ Ë ÁÓÎÓÚ‡) Ë ‚ êËÏÒÍÓÈ ËÏÔÂËË. ëÓı‡ÌËÎÓÒ¸ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó Ô‰ÏÂÚÓ‚ (ÒÂ·flÌ˚ ˜‡¯Ë, ·Ó͇Î˚, ·Î˛‰‡) ÚÓ̘‡È¯ÂÈ ‡·ÓÚ˚, ÍÓÚÓ˚ ·˚ÎË ˜‡ÒÚ¸˛ Ôӂ҉̂ÌÓÈ ÊËÁÌË ·Ó„‡Ú˚ı ËÏÎflÌ. åÌÓ„Ë ‰‚ÌË ÒÔÓÒÓ·˚ Ó·‡·ÓÚÍË ÒÂ·‡ (̇ÔËÏÂ, ÎËÚ¸Â, ˜Â͇Ì͇ Ë „‡‚Ëӂ͇) ÒÓı‡ÌËÎËÒ¸ ‰Ó ̇¯Ëı ‰ÌÂÈ. Ç ˝ÔÓıÛ Ò‰Ì‚ÂÍÓ‚¸fl Ò·Ó‰ÂÎË ·˚ÎÓ Ò‚flÁ‡ÌÓ ÔÂʉ ‚ÒÂ„Ó Ò ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂÏ ÍÛθÚÓ‚˚ı Ô‰ÏÂÚÓ‚, ÍÓÚÓ˚ÏË Ò·‚ËÎËÒ¸ χÒÚÂÒÍË ÔË ÏÓ̇ÒÚ˚flı. ÉÓÚË͇ Ó·Ó„‡ÚË· ‡Á΢Ì˚ ‚ˉ˚ ËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚ı ÏÂÚ‡ÎÎÓ‚ ‰‡ÓÌÓÒˈ‡ÏË, ‚˚ÒÚ‡‚Ó˜Ì˚ÏË ÒÓÒÛ‰‡ÏË-ÂÎËÍ‚‡ËflÏË Ë ·˛ÒÚ‡ÏË-ÂÎËÍ‚‡ËflÏË, ËÁ„ÓÚÓ‚Îfl‚¯ËÏËÒfl ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ËÁ ÔÓÁÓÎÓ˜ÂÌÌÓ„Ó ÒÂ·‡. ò‰‚‡ÏË „ÓÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ÒÂ·‡ fl‚Îfl˛ÚÒfl ·‡¯ÌÂÓ·‡ÁÌ˚ ÏÓÌÒÚ‡Ìˆ˚, Ô‰̇Á̇˜‡‚¯ËÂÒfl ‰Îfl ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÓˆÂÒÒËÈ Ô‡Á‰ÌË͇ í· ïËÒÚÓ‚‡ Ë ‰Îfl ‚˚ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ë‚flÚ˚ı чÓ‚. Ç XIV ‚ÂÍ ˆÂÍÓ‚¸ ÔÂÂÒÚ‡ÂÚ ·˚Ú¸ ‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Á‡Í‡Á˜ËÍÓÏ ËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ ÒÂ·‡. Ä ÒÚÓÎÂÚËÂÏ ÔÓÁÊ ‚ÌÛ¯ËÚÂθÌ˚ÏË ÍÓÎÎÂ͈ËflÏË ÒÂ·‡ ÛÊ ‡ÒÔÓ·„‡˛Ú „ÓÓ‰‡ Ë „Ëθ‰ËË, ÍÓÔÓ‡ˆËË ÒÚÂÎÍÓ‚ Ë ·‡ÚÒÚ‚‡ ÏËflÌ. ëÂ·Ó Ï‡„ËÒÚ‡Ú‡ ҂ˉÂÚÂθÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ Ó ÒËÎÂ Ë ·Ó„‡ÚÒÚ‚Â „ÓÓ‰‡ Ë ‚ ÒÎÛ˜‡Â Í‡ÈÌÂÈ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÎÓÒ¸ ‰Îfl ˜Â͇ÌÍË ÏÓÌÂÚ. Ç „ÓÚ˘ÂÒÍËÈ ÔÂËÓ‰ Ò‡ÏÓÈ ÔÂÒÚËÊÌÓÈ Ï·Âθ˛ Ò˜ËÚ‡ÎÒfl ÒÚÛÎ (β‰Ë ÔÓÔӢ ÒˉÂÎË Ì‡ Ú‡·ÛÂÚ‡ı), ‡ Ò‡Ï˚Ï ÔÂÒÚËÊÌ˚Ï ÒÂ·flÌ˚Ï Ô‰ÏÂÚÓÏ – ÒÓÎÓÌ͇ ̇ ÔÓ‰ÒÚ‡‚ÍÂ. í‡ÍË ÒÓÎÓÌÍË Û͇Á˚‚‡ÎË Ì‡ ÒÚ‡ÚÛÒ ıÓÁflË̇, Ë ·Ó„‡Ú˚ β‰Ë ÏÓ„ÎË ÔÓı‚‡ÒÚ‡Ú¸Òfl ÚÂÏ, ˜ÚÓ Ì‡ ÒÚÓÎÂ Û ÌËı ÒÚÓflÎÓ ‰Ó 8 ÒÓÎÓÌÓÍ ‡ÁÌ˚ı ‡ÁÏÂÓ‚. àı Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ËÁ„ÓÚ‡‚ÎË‚‡ÎË ‚ ‚ˉ ÊË‚ÓÚÌ˚ı ËÎË ÔÂÒÓ˜Ì˚ı ˜‡ÒÓ‚. Ç ˝ÔÓıÛ êÂÌÂÒÒ‡ÌÒ‡ ̇˷ÓΠ‚ÓÒÚ·ӂ‡ÌÌ˚ÏË ·˚ÎË Ò‡Ï˚ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚ ÔÓ ÙÓÏÂ Ë Ì‡Á̇˜ÂÌ˲ ·Î˛‰‡ Ë ÍÛÊÍË, ˜‡¯Ë ‰Îfl Ô˘‡ÒÚËfl Ë ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ ÍÛ·ÍË, ÔÓÁÓÎÓ˜ÂÌÌ˚Â, ˜Â͇ÌÌ˚Â, ÛÍ‡¯ÂÌÌ˚ Ó̇ÏÂÌÚ‡ÏË, ÎËÚ˚ÏË ÙË„Û͇ÏË, ‰‡„ÓˆÂÌÌ˚ÏË Í‡ÏÌflÏË. ëÂ·fl̇fl ÔÓÒÛ‰‡ ÚÓÈ ÔÓ˚ Ì Ô‰̇Á̇˜‡Î‡Ò¸ ‰Îfl Âʉ̂ÌÓ„Ó ÛÔÓÚ·ÎÂÌËfl Ë ÒÎÛÊË· ÔÂʉ ‚ÒÂ„Ó ‰Îfl ÔÓ͇Á‡ ËÎË ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ÔÓ‰‡͇. ç‡ÔËÏÂ, ËÁ Ó„ÓÏÌ˚ı ÔÓÚ¯Ì˚ı ÍÛ·ÍÓ‚, Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚ı ‚ËθÍÓÏÓ‚ (Ô‰ÒÚ‡‚Îfl˛˘Ëı ÒÓ·ÓÈ ÙË„Û˚ β‰ÂÈ, Á‚ÂÂÈ Ë ÍÓ‡·ÎÂÈ ‚˚ÒÓÚÓÈ 70 – 80 ÒÏ), ÔËÎË Î˯¸ ‚ Ò‡ÏÓÏ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â. èÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ ‚˚ÒÓÍÓıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÒÂ·‡ ‚ ˝ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ Ò·‚ËÎËÒ¸ ÌÂψÍËÂ

19


20

priekßmetu – sålstrauku uz paliktña. Íådi sålstrauki norådîja uz saimnieka statusu, un bagåtie cilvéki varéja lepoties ar to, ka viñiem uz galda ståvéja pat astoñas daΩåda lieluma sålnîcas. BieΩi vien tås darinåja dzîvnieku vai smilßu pulksteña veidå. Renesanses laikmetå visvairåk pieprasîtas bija daΩådi lietojamas un formas ziñå daudzveidîgas b¬odas un krüzes, sakramenta trauki un kausi. Tie bija apzeltîti, kalti, izrotåti ar ornamentiem, lietåm figüriñåm, dårgakmeñiem. Tolaik sudraba trauki nebija domåti ikdienas lietoßanai, bet pirmåm kårtåm kalpoja izrådîßanai vai tika izmantoti dåvinåßanai. Pieméram, no milzîgajiem amizantajiem kausiem, tå saucamajiem vilkomiem (tie atveidoja cilvéku un zvéru figüras, ku©us 70 – 80 cm augstumå) dzéra tikai vissvinîgåkajos gadîjumos. Ar måkslinieciski augstvértîgiem sudraba izstrådåjumiem tolaik bija slavenas våcu zemes. Interesanti, ka, såkot ar XVI gadsimta vidu, îpaßa zieda veidå darinåts kauss k¬üst par vienu no trim “ßedevriem”, ko vajadzéja izgatavot Nirnbergas juvelieriem, lai iegütu meistara nosaukumu. Íådi kausi izce¬as ar augstu kaluma kvali-tåti, smalku deta¬u izstrådi, izsmalcinåtu ornamentålo dekoru un årkårtîgu téla harmoniskumu. XVI gadsimta beigås modé nåk ar humora pieskañu sievietes (jungfrau) figüras veidå dari-nåti kausi, kurus bieΩi izmantoja kåzås (no tiem dzéra lîgavainis un lîgava). Kåzu dåvanai pasütîja dubultkausus, kuru forma nåk no tålas senatnes (brå¬oßanås tradîcija). Tå laika sudraba izstrådåjumus raksturo arvien iz-smalcinåtåka forma un ornamenti, bagåti plastiskie rotåjumi. Tas labi redzams slaveno Nirnbergas meistaru Ludviga Krüga un Jamniceru ©imenes darbos. Renesanses norieta periodå, manierisma laikmetå juveliermåkslå izplatås aizraußanås ar neparaståm formåm un materiåliem. Par îpaßas greznîbas un izsmalcinåta stila priekßmetu k¬üst reti perlamutra gliemeΩvåki nautili, ko Eiropå ieveda no dienvidjüråm. To popularitåti veicinåja Eiropå pieaugoßå interese par dabaszinåtném un reizé par dabas brînumiem un

ÁÂÏÎË. àÌÚÂÂÒÌÓ, ˜ÚÓ Ò ÒÂ‰ËÌ˚ XVI ‚Â͇ ÍÛ·ÓÍ ‚ ‚ˉ ˆ‚ÂÚ͇ ‡Í‚Ë΄ËË ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl Ó‰ÌËÏ ËÁ ÚÂı «¯Â‰Â‚Ó‚», ÍÓÚÓ˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚ÎË Ò‰Â·ڸ Ì˛Ì·Â„ÒÍË ˛‚ÂÎË˚ ‰Îfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl Á‚‡ÌËfl χÒÚÂ‡. í‡ÍË ÍÛ·ÍË ÓÚ΢‡˛Ú ‚˚ÒÓÍÓ ͇˜ÂÒÚ‚Ó ˜Â͇ÌÍË, ÚÓ̘‡È¯‡fl ÔÓ‡·ÓÚ͇ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ, ËÁ˚Ò͇ÌÌÓÒÚ¸ Ó̇ÏÂÌڇθÌÓ„Ó ‰ÂÍÓ‡ Ë Ô‰Âθ̇fl ˆÂÎÓÒÚÌÓÒÚ¸ Ó·‡Á‡. Ç ÍÓ̈ XVI ‚Â͇ ‚ıÓ‰flÚ ‚ ÏÓ‰Û ¯ÛÚÓ˜Ì˚ ÍÛ·ÍË ‚ ‚ˉ ÊÂÌÒÍÓÈ ÙË„Û˚ (˛Ì„Ù‡Û), ÍÓÚÓ˚ ˜‡ÒÚÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÎËÒ¸ Í‡Í Ò‚‡‰Â·Ì˚ (ËÁ Ú‡ÍËı ÍÛ·ÍÓ‚ ÔËÎË ÊÂÌËı Ë Ì‚ÂÒÚ‡). ÑÎfl Ò‚‡‰Â·ÌÓ„Ó ÔÓ‰‡͇ Á‡Í‡Á˚‚‡ÎË ‰‚ÓÈÌ˚ ÍÛ·ÍË, ÙÓχ ÍÓÚÓ˚ı ÛıÓ‰ËÚ ‚ ‰‡ÎÂÍÛ˛ ‰‚ÌÓÒÚ¸ (Ó·˚˜‡È ·‡Ú‡ÌËfl). ëÂ·flÌ˚ ËÁ‰ÂÎËfl ˝ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË ÓÚϘÂÌ˚ ‚Ò ‚ÓÁ‡ÒÚ‡˛˘ÂÈ ÔËıÓÚÎË‚ÓÒÚ¸˛ ÙÓÏ Ë Ó̇ÏÂÌÚ‡, Ó·ËÎËÂÏ Ô·ÒÚ˘ÂÒÍËı ÛÍ‡¯ÂÌËÈ, ˜ÚÓ ÏÓÊÌÓ ÔÓÒΉËÚ¸ ̇ ‡·ÓÚ‡ı ÔÓÒ·‚ÎÂÌÌ˚ı Ì˛Ì·Â„ÒÍËı ˛‚ÂÎËÓ‚ ã˛‰‚Ë„‡ äÛ„‡ Ë ÒÂÏ¸Ë üÏÌˈÂÓ‚. ç‡ Á‡Í‡Ú êÂÌÂÒÒ‡ÌÒ‡, ‚ ˝ÔÓıÛ Ï‡Ì¸ÂËÁχ ‚ ˛‚ÂÎËÌÓÏ ËÒÍÛÒÒÚ‚Â, ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌË ۂΘÂÌË ÌÂÓ·˚˜Ì˚ÏË ÙÓχÏË Ë Ï‡ÚÂˇ·ÏË. è‰ÏÂÚÓÏ ÓÒÓ·ÓÈ ÓÒÍÓ¯Ë Ë ËÁ˚Ò͇ÌÌÓ„Ó ÒÚËÎfl ‚Ó ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌ XVI ‚Â͇ ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl ‰ÍË ÔÂ·ÏÛÚÓ‚˚ ‡ÍÓ‚ËÌ˚-̇ÛÚËÎÛÒ˚, ÍÓÚÓ˚ ÔÓÒÚ‡‚ÎflÎËÒ¸ ‚ Ö‚ÓÔÛ ËÁ ˛ÊÌ˚ı ÏÓÂÈ. àı ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌË ҂flÁ‡ÌÓ Ò ÔÓ‚ÒÂÏÂÒÚÌÓ ‚ÓÁÓÒ¯ËÏ ‚ Ö‚ÓÔ ËÌÚÂÂÒÓÏ Í ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ì‡ÛÍ‡Ï Ë Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Í ˜Û‰ÂÒ‡Ï Ë ÙÂÌÓÏÂÌ‡Ï ÔËÓ‰˚. ç‡ÛÚËÎÛÒ˚ ÓÔ‡‚ÎflÎË ‚ ÒÂ·Ó Ë ÁÓÎÓÚÓ, ËÌÓ„‰‡ ÛÍ‡¯‡fl ‰‡„ÓˆÂÌÌ˚ÏË Í‡ÏÌflÏË. é‰ÌËÏ ËÁ „·‚Ì˚ı Ë ‚ÎËflÚÂθÌ˚ı ‚ÓÔÂÈÒÍËı ˆÂÌÚÓ‚ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ÒÂ·‡ ‚ ˝ÔÓıÛ ·‡ÓÍÍÓ ·˚· ÉÓη̉Ëfl. ÇÔ˜‡ÚÎflÂÚ ÏÌÓ„ÓÓ·‡ÁË Ô‰ÏÂÚÓ‚ Ë ÚÓ, ˜ÚÓ ÒÂ·fl̇fl ÛÚ‚‡¸ Á‰ÂÒ¸ ÔÓÎۘ˷ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌË ‚ ¯ËÓÍËı ÒÎÓflı Ó·˘ÂÒÚ‚‡, ‚Íβ˜‡fl ‰‡Ê ·˛„ÂÒÚ‚Ó Ò‰ÌÂ„Ó ‰ÓÒÚ‡Ú͇. Ç Ï‡ÒÚÂÒÍËı ÄÏÒÚÂ‰‡Ï‡, ìÚÂıÚ‡, êÓÚÚÂ‰‡Ï‡, ɇ‡„Ë Ë ãÂȉÂ̇ ‡·ÓÚ‡ÎË Ú‡ÍË Á̇ÏÂÌËÚ˚ χÒÚÂ‡ ÒÂ·flÌÓ„Ó ‰Â·, Í‡Í âÓı‡ÌÂÒ ã˛Úχ ëÚ‡¯ËÈ, äÓÌÂÎËÒ åÂÈÂ, åËıÂÎ ùÒÒÂηÂÍ Ë ‰. Våze “Konfekßu koks”. Dîtrihs Tors Moije. Hamburga. 1633 – 1644 LJÁ‡-‡ÒÒÓθÌËÍ «äÓÌÙÂÚÌÓ ‰Â‚ӻ. ÑËÚËı íÓ åÓÈÂ. ɇϷÛ„. 1633 – 1644

Krüze. Melhiors Gelbs. Augsburga. Ap 1650 äÛ‚¯ËÌ. åÂθıËÓ ÉÂθ·. ÄÛ„Ò·Û„. éÍ. 1650

Krüze. Jirgens Lindens. Rîga. 1676 äÛÊ͇. û„ÂÌ ãË̉ÂÌ. êË„‡. 1676

Krüze. Brémene. 1844 äÛÊ͇. ÅÂÏÂÌ. 1844


21

Í˚irstiñß. Indija. XVII gadsimta vidus. ã‡ˆ. à̉Ëfl. ëÂ‰Ë̇ XVII ‚Â͇.

B¬oda. Hanss Jakobs Baurs. Augsburga. 1725 Åβ‰Ó. ɇÌÒ üÍÓ· ŇÛ. ÄÛ„Ò·Û„. 1725 Såls un garßvielu trauku komplekts. Kristiåns Fueto. 1754 燷Ó ‰Îfl ÒÓÎË Ë ÔËÔ‡‚. äËÒÚË‡Ì îÛÂÚÓ. 1754

fenomeniem. Nautilus iestrådåja sudraba vai zelta ietvarå, daΩkårt izrotåja ar dårgakmeñiem. Viens no galvenajiem un ietekmîgajiem sudraba priekßmetu darinåßanas centriem baroka laikmetå bija Holande. Iespaidîga ir priekßmetu daudzveidîba un pårsteidzoßi ir tas, ka sudraba piederumi tur ir izplatîti plaßos sabiedrîbas slåños, arî vidéjas rocîbas bir©eru aprindås. Amsterdamas, Utrehtas, Roterdamas, Hågas un Leidenes darbnîcås strådåja tådi slaveni meistari kå Johaness Lutma vecåkais, Korneliuss Meiners, Mihels Eselbeks un citi. Í˚iet, ka XVII gadsimtå par vispopulåråkajiem un iespaidîgåkajiem priekßmetiem k¬üst liela b¬oda un krüze. Slavenåkie ßo priekßmetu izgatavotåji bija Holandes, Våcijas pilsétu Augsburgas un Hamburgas, kå arî Gdañskas un Rîgas meistari. Malå nepalika arî françu meistari. Tå, pieméram, XVII gadsimta otrajå pusé viñi péc Íarla Lebréna zîméjumiem izgatavoja brîniß˚îgus priekßmetus èÓʇÎÛÈ, ̇˷ÓΠÔÓÔÛÎflÌ˚ÏË Ë ÂÔÂÁÂÌÚ‡ÚË‚Ì˚ÏË Ô‰ÏÂÚ‡ÏË ‚ XVII ‚ÂÍ ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl ·Î˛‰Ó-ÎÓı‡Ì¸ Ë ÍÛÊ͇. àÒÔÓÎÌÂÌËÂÏ Ú‡ÍËı Ô‰ÏÂÚÓ‚ Ò·‚ËÎËÒ¸ ÔÂʉ ‚ÒÂ„Ó Ï‡ÒÚÂ‡ ÉÓη̉ËË, „ÂχÌÒÍËı „ÓÓ‰Ó‚ ÄÛ„Ò·Û„‡ Ë É‡Ï·Û„‡, ‡ Ú‡ÍÊ ɉ‡Ì¸Ò͇ Ë êË„Ë. ç ÓÒÚ‡˛ÚÒfl ‚ ÒÚÓÓÌÂ Ë Ù‡ÌˆÛÁÒÍË χÒÚÂ‡. í‡Í, ‚Ó ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌ XVII ‚Â͇ ÓÌË ÒÓÁ‰‡˛Ú ‚ÂÎËÍÓÎÂÔÌ˚ Ô‰ÏÂÚ˚ ‰Îfl ÇÂÒ‡Îfl ÔÓ ËÒÛÌÍ‡Ï ò‡Îfl ã·Â̇. äÎÓ‰ ŇÎÎÂÌ ëÚ‡¯ËÈ ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ì‡‰ ÒÓÁ‰‡ÌËÂÏ Ì ÚÓθÍÓ ÒÂ·flÌÓÈ ÔÓÒÛ‰˚, ÌÓ Ë ÒÚÓÎÓ‚, ÏÓÌÛÏÂÌڇθÌ˚ı Ò‚ÂÚËθÌËÍÓ‚, ͇‰ÓÍ ‰Îfl ‡ÒÚÂÌËÈ. é‰Ì‡ÍÓ ÒÂ·flÌ˚ ËÁ‰ÂÎËfl ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ ÔÂÂÔ·‚ÎflÎËÒ¸ ‚ Ò‚flÁË Ò ÙË̇ÌÒÓ‚˚ÏË ÚÛ‰ÌÓÒÚflÏË ‰‚Ó‡, Ë Ò„ӉÌfl Ó Ô˚¯Ì˚ı ‰ÂÍÓ‡ˆËflı ÇÂÒ‡Îfl ÏÓÊÌÓ ÒÛ‰ËÚ¸ ÔÂʉ ‚ÒÂ„Ó ÔÓ ÓÔËÒ‡ÌËflÏ Ë Ò‚Ë‰ÂÚÂθÒÚ‚‡Ï ÒÓ‚ÂÏÂÌÌËÍÓ‚. Ç ˝ÔÓıÛ ÔÓÁ‰ÌÂ„Ó ·‡ÓÍÍÓ Ë ÓÍÓÍÓ ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌË ·Óθ¯Ë ̇ÒÚÓθÌ˚ ÛÍ‡¯ÂÌËfl, ÎÓı‡ÌË-ıÓÎÓ‰ËθÌËÍË, Ô‡‡‰Ì˚ ÒÂ‚ËÁ˚, ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚ ˜‡ÈÌËÍË Ë ÍÓÙÂÈÌËÍË ‚ ÙÓÏ ·‡ÎflÒËÌ˚, ÍÓÏÔÎÂÍÚ˚ ‰Îfl ¯ÓÍÓ·‰‡, ÍÓÚÓ˚ ÚÂÔÂ¸ ‚ıÓ‰flÚ ‚ ÒÓÒÚ‡‚ ÒÂ‚ËÁÓ‚ ËÎË ËÁ„ÓÚÓ‚Îfl˛ÚÒfl ÓÚ‰ÂθÌÓ. ܲÒÚ éÛÂθ åÂÈÒÒÓ̸Â, Ñ˛‚Ë‚¸Â, î‡ÌÒÛ‡ íÓχ ÜÂÏÂÌ ÒÓÁ‰‡˛Ú Ô‰ÏÂÚ˚ ‚ ÒÚËΠÓÍÓÍÓ, Òӷ≇fl ÚÓÌÍÓ ˜Û‚ÒÚ‚Ó ÏÂ˚ ‚ ‡ÒÔ‰ÂÎÂÌËË Ó̇ÏÂÌÚ‡ Ë ‰Ó‚Ó‰fl ‰Ó ‚ËÚÛÓÁÌÓÒÚË ÔËÂÏ˚ Ó·‡·ÓÚÍË ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË – ˜Â͇ÌÍÛ, „‡‚ËÓ‚ÍÛ Ë ÁÓÎÓ˜ÂÌËÂ. Ç˚ÒÓÍÓ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌ˚Â, ÓÚ΢‡˛˘ËÂÒfl

Karafe. Viljama BerdΩesa dizains; DΩozaijas Mendelsona darbs. Londona. 1865 É‡ÙËÌ. ÑËÁ‡ÈÌ ÇËθflÏ ÅÂ‰ÊÂÒ; ‡·ÓÚ‡ ÑÊÓÁ‡ÈË åẨÂθÒÓ̇. ãÓ̉ÓÌ. 1865


22

Galds. Johans Ludvigs Billers. Augsburga. 1725 ëÚÓÎ. âÓı‡ÌÌ ã˛‰‚Ë„ ÅËÎÎÂ. ÄÛ„Ò·Û„. 1725

Krésls. Dåvids Ívesters Millers. Augsburga. 1670 –1674 ëÚÛÎ. ч‚ˉ ò‚ÂÒÚÂ å˛ÎÎÂ. ÄÛ„Ò·Û„. 1670 – 1674 Krésls. Filips Jakobs Drentvets. Augsburga. 1729 – 1730 ëÚÛÎ. îËÎËÔÔ üÍÓ· ÑÂÌÚ‚ÂÚÚ. ÄÛ„Ò·Û„. 1729 – 1730 Krésls, kura apdaré izmantots sudrabs. Anglija. Koloniålais periods. äÂÒÎÓ, Óډ·ÌÌÓ ÒÂ·ÓÏ. ÄÌ„ÎËfl. äÓÎÓÌˇθÌ˚È ÔÂËÓ‰.

Versa¬ai. Klods Balléns vecåkais darina ne tikai sudraba traukus, bet arî galdus, monumentålus gaismas ˚ermeñus, augu podus. Taçu sakarå ar galma finansiålajåm grütîbåm sudraba izstrådåjumi ne reizi vien tika pårkauséti un tagad par Versa¬as kråßñajåm dekoråcijåm var spriest pirmåm kårtåm péc aprakstiem un laikabiedru liecîbåm. Vélînå baroka un rokoko laikmetå izplatås lieli uz galda novietojami rotåjumi, aukstumu saglabåjoßas b¬odas, svétku servîzes, daΩådas téjkannas un kafijas kannas balustra formå, ßokolådes komplekti, kas ietilpst servîzes saståvå vai tiek izgatavoti atseviß˚i. Ûists Ourels Meisonjé, Divivjé, Fransuå Tomé Ûerméns veido priekßmetus rokoko stilå, saglabåjot smalku méra sajütu ornamenta izvietoßanå un virtuozi noslîpéjot virsmas apstrådes pañémienus – kalßanu, gravéßanu un zeltîßanu. Augstvértîgus izstrådåjumus, kas izce¬as ar nacionålajåm iezîmém, rokoko stilå veido Krievijas meistari (Ve¬ikajå Ustjugå, Maskavå, Kalugå, Tobo¬skå), Zviedrijå (Prehts), Våcijå (Kohs), Anglijå (DΩeimss Íråders, Tomass Hemings, Lüiss Panténs). Viens no sava laika slavenåkajiem meistariem bija Ludvi˚a XV juvelieris Fransuå Tomé Ûerméns, kas neparasti organiski apvienoja rokoko stila formu un lîniju kustîgumu ar klasisku skaidrîbu un lîdzsvaru. Viñß pildîja lielus Eiropas galmu pasütîjumus. Pieméram, viña darbnîcå tapusi slavenå Parîzes servîze, kuru 1757. gadå pasütîja Pétera meita Elizabete un kurå ir vairåki simti priekßmetu: b¬odas un ß˚îvji, terînes, skulpturåli galda rotåjumi un sveçturi. XVIII gadsimta 60. gados izstrådåjumu forma un dekors k¬üst lakoniskåks, parådås antîkie ornamenti. Briedumu sasniegußå klasicisma stilå strådåja Ûaks Retjé un Robérs Ûaks Ogists no Francijas, Andress

̇ˆËÓ̇θÌ˚ÏË ˜ÂÚ‡ÏË ËÁ‰ÂÎËfl ‚ ÒÚËΠÓÍÓÍÓ ÒÓÁ‰‡˛Ú χÒÚÂ‡ êÓÒÒËË (‚ ÇÂÎËÍÓÏ ìÒÚ˛„Â, åÓÒÍ‚Â, ä‡ÎÛ„Â, íÓ·ÓθÒÍÂ), ò‚ˆËË (èÂıÚ), ÉÂχÌËË (äÓı), ÄÌ„ÎËË (ÑÊÂÈÏÒ ò‡‰Â, íÓÏ‡Ò ïÂÏËÌ„, ã¸˛ËÒ è‡ÌÚ˝Ì). é‰ÌËÏ ËÁ ËÁ‚ÂÒÚÌÂȯËı χÒÚÂÓ‚ Ò‚ÓÂ„Ó ‚ÂÏÂÌË ·˚Î ˛‚ÂÎË ã˛‰Ó‚Ë͇ XV – î‡ÌÒÛ‡ íÓχ ÜÂÏÂÌ, ÍÓÚÓ˚È ÌÂÓ·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌÓ Ó„‡Ì˘ÌÓ ÒÓ˜ÂڇΠÔÓ‰‚ËÊÌÓÒÚ¸ ÙÓÏ Ë ÎËÌËÈ ÒÚËÎfl ÓÍÓÍÓ Ò Í·ÒÒ˘ÂÒÍÓÈ flÒÌÓÒÚ¸˛ Ë Û‡‚Ìӂ¯ÂÌÌÓÒÚ¸˛. éÌ ‚˚ÔÓÎÌflΠχүڇ·Ì˚ Á‡Í‡Á˚ ÍÛÔÌÂȯËı ‚ÓÔÂÈÒÍËı ‰‚ÓÓ‚. Ö„Ó Ï‡ÒÚÂÒÍÓÈ, ̇ÔËÏÂ, ÔË̇‰ÎÂÊËÚ Á̇ÏÂÌËÚ˚È è‡ËÊÒÍËÈ ÒÂ‚ËÁ, Á‡Í‡Á‡ÌÌ˚È ÖÎËÁ‡‚ÂÚÓÈ èÂÚÓ‚ÌÓÈ ‚ 1757 „., ÍÓÚÓ˚È Ì‡Ò˜ËÚ˚‚‡ÂÚ ÌÂÒÍÓθÍÓ ÒÓÚÂÌ Ô‰ÏÂÚÓ‚: ·Î˛‰‡ Ë Ú‡ÂÎÍË, ÒÛÔÓ‚˚ ÏËÒÍË, ÒÍÛθÔÚÛÌ˚ ̇ÒÚÓθÌ˚ ÛÍ‡¯ÂÌËfl Ë Í‡Ì‰ÂÎfl·˚. Ç 60-ı „Ó‰‡ı XVIII ‚Â͇ ÙÓÏ˚ Ë ‰ÂÍÓ ËÁ‰ÂÎËÈ ‰Â·˛ÚÒfl ÒÚÓÊÂ, ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ‡ÌÚ˘Ì˚È Ó̇ÏÂÌÚ. Ç ÒÚËΠÁÂÎÓ„Ó Í·ÒÒˈËÁχ ‡·ÓÚ‡˛Ú Ü‡Í êÂÚ¸Â Ë êÓ·Â Ü‡Í é„˛ÒÚ ‚Ó î‡ÌˆËË, Ä̉ÂÒ ëÚ‡ÙıÂÎθ ‚ ò‚ˆËË, ù̉˛ îÓ„Âθ·Â„ Ë ëÚÂÙ‡Ì ÉËθ·ÂÚ ‚ ÄÌ„ÎËË, ûÁÂÙ ë͇θÒÍËÈ Ë íÂÓ‰Ó 臂Îӂ˘ ‚ èÓθ¯Â, åËı‡ËÎ ä‡Î‡¯ÌËÍÓ‚ ‚ êÓÒÒËË. èÓÒΠ1810 „Ó‰‡ ÒÂ·flÌ˚ Ô‰ÏÂÚ˚ ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl ·ÓΠχÒÒË‚Ì˚ÏË Ë ‚ÂÎÂ˜˂˚ÏË. àı ‡ÌÚËÍËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ Ó̇ÏÂÌÚ˚ Ë ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÒÛıÓ‚‡Ú˚È ËÒÛÌÓÍ ·ÂÛÚ Ì‡˜‡ÎÓ ‚Ó Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓÏ ‡ÏÔËÂ Ò Â„Ó Î˛·Ó‚¸˛ Í ËÏÔÂ‡ÚÓÒÍÓÏÛ êËÏÛ Ë Â„ËÔÂÚÒÍËÏ ÏÓÚË‚‡Ï. è˚¯Ì˚È ˆÂÂÏÓÌˇΠ‰‚Ó‡ ç‡ÔÓÎÂÓ̇ Ú·ÛÂÚ ËÏÔÓÁ‡ÌÚÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚ı ÏÂÚ‡ÎÎÓ‚. ëÛÔÌˈ˚ Ë ÍÓÏÔÓÚ¸Â˚, ÒÓÛÒÌËÍË Ë ÒÓÚÂÈÌËÍË, ‚‡Á˚ Ë ˜‡¯Ë ËÏËÚËÛ˛Ú ÙÓÏ˚ ÒÚÓ„Ëı ‡ÌÚ˘Ì˚ı ÒÓÒÛ‰Ó‚ Ë ÔÓ„·‡Î¸Ì˚ı ÛÌ. åÓ‰Û ‰ËÍÚÛ˛Ú Ú‡ÍË ·ÎËÒÚ‡ÚÂθÌ˚ χÒÚÂ‡, Í‡Í å‡ÚËÌ ÉËθÓÏ Å¸ÂÌÌÂ, ÄÌË é„˛ÒÚ. 燘Ë̇fl Ò 30 – 40 „Ó‰Ó‚ XIX ‚Â͇ ‚ ÒÂ·Ó ÔÓÌË͇˛Ú Ò‡Ï˚ ‡ÁÌ˚ ÒÚËÎË: ÌÂÓ„ÓÚË͇, ÌÂÓÓÍÓÍÓ, ÌÂÓÂÌÂÒÒ‡ÌÒ, flÔÓÌÒÍËÈ ÒÚËθ. é‰ÌÓÈ ËÁ ̇˷ÓΠ‚ˉÌ˚ı ÙË„Û ‚ Ò·Ó‰ÂÎËË ÒÂ‰ËÌ˚ ‚Â͇ ·˚Î î‡ÌÒÛ‡ ÑÂÁË îÓÏ‡Ì åÂËÒ, ‚˚ÔÓÎÌfl‚¯ËÈ Á‡Í‡Á˚ ÍÓÓ΂ÒÍËı ‰‚ÓÓ‚ Ë ‚˚Ò¯ÂÈ ‡ËÒÚÓÍ‡ÚËË. üÍËÏ ÔËÏÂÓÏ Â„Ó


Stafhels no Zviedrijas, Endrjü Fogelbergs un Stefans Gilbergs Anglijå, Juzefs Ska¬skis un Teodors Pavloviçs Polijå, Mihails Kalaßñikovs Krievijå. Péc 1810. gada sudraba priekßmeti k¬üst masîvåki un majeståtiskåki. To antîkotie un visai sausie ornamenti sakñojas françu ampîrå ar tå mîlestîbu uz impérisko Romu un ‰©iptes motîvos. Napoleona galma kråßñajåm ceremonijåm ir vajadzîgi impozanti izstrådåjumi, kas darinåti no célmateriåliem. Terînes, kompotu un mérces trauki, våzes un kausi imité lakonisko antîko trauku un apbedîjumu urnu formu. Modes noteicéji ir arî tådi spoΩi meistari kå Martins Giljoms Bjenné un Anrî Ogists. Såkot ar XIX gadsimta 30. – 40. gadiem, sudraba darinåjumos iespieΩas visdaΩådåkie stili: neogotika, neorokoko, neorenesanse, japåñu stils. Gadsimta vidü starp sudrabka¬iem redzamu vietu ieñem Fransuå Deziré Fromans Meriss, kas pildîja kara¬u galmu un augståkås aristokråtijas pasütîjumus. Spilgts viña måkslas paraugs ir 1851. gadå Parmas hercogienei izgatavotais tualetes piederumu komplekts. Eiropå slavena bija Fanjéra firma, bet Eiropas valstîs labi pazina Ûerménu Bapstu, Lisjénu Falîzu un Juiju Okoku. Årpus Francijas robeΩåm tika daudzinåta Pola Kristofla firma, kas k¬uva slavena ar Meksikas imperatora Maksimiliåna pasütîjumu. Tå bija kråßña servîze ar 4930 priekßmetiem. Lîdz XIX gadsimtam sudrabs bija aristokråtijas privilé©ija. Sudraba priekßmeti vienmér norådîja uz to îpaßnieka sabiedrisko ståvokli, ietekmi un bagåtîbu. XIX gadsimta otrajå pusé péc galvanoplastikas un preséßanas ievießanas, kå arî daudzu sudraba atradñu atklåßanas Savienotajås Valstîs (Nevadå) 1870. gadå tirgu piepildîja léta pseidomåkslinieciska produkcija. Tikai XIX un XX gadsimta mijå sudrabkalßanå vérojama rosîba måkslinieciskås jaunrades jomå.

Spogu¬a ietvara fragments. Augsburga. 1725 î‡„ÏÂÌÚ ‡Ï˚ ‰Îfl ÁÂ͇·. ÄÛ„Ò·Û„. 1725 Spogulis. Augsburga. 1725 áÂ͇ÎÓ. ÄÛ„Ò·Û„. 1725 Pulkstenis. Johans Bartermanis un Johans Geverss. Augsburga. 1700 ó‡Ò˚. âÓı‡ÌÌ Å‡ÚÂχÌÌ Ë âÓı‡ÌÌ É‚ÂÒ. ÄÛ„Ò·Û„. 1700 Pulksteña fragments. Johans Bartermanis un Johans Geverss. Augsburga. 1700 î‡„ÏÂÌÚ ˜‡ÒÓ‚. âÓı‡ÌÌ Å‡ÚÂχÌÌ Ë âÓı‡ÌÌ É‚ÂÒ. ÄÛ„Ò·Û„. 1700

ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ ÏÓÊÂÚ ÒÎÛÊËÚ¸ Ó„ÓÏÌ˚È ÚÛ‡ÎÂÚÌ˚È ÔË·Ó, ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚È ‚ 1851 „Ó‰Û ‰Îfl „ÂˆÓ„ËÌË è‡ÏÒÍÓÈ. Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ Ò·‚ÓÈ ÔÓθÁÓ‚‡Î‡Ò¸ ÙËχ î‡Ì¸Â, ‡ ËÏÂ̇ ÜÂÏÂ̇ ŇÔÒÚ‡, ã˛Ò¸Â̇ î‡ÎËÁ‡ Ë ãÛË éÍÓ͇ ·˚ÎË ıÓÓ¯Ó ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ ‚ ‚ÓÔÂÈÒÍËı ÒÚ‡Ì‡ı. ᇠÔ‰Â·ÏË î‡ÌˆËË „ÂÏ· Ò·‚‡ ÙËÏ˚ èÓÎfl äËÒÚÓÙÎfl, ÔÓÒ·‚Ë‚¯ÂÈÒfl Á‡Í‡ÁÓÏ ‰Îfl ËÏÔÂ‡ÚÓ‡ åÂÍÒËÍË å‡ÍÒËÏËΡ̇. ùÚÓ ·˚Î ÓÒÍÓ¯Ì˚È ÒÂ‚ËÁ ËÁ 4930 Ô‰ÏÂÚÓ‚. ÑÓ XIX ‚Â͇ ÒÂ·Ó ·˚ÎÓ ÔË‚Ë΄ËÂÈ ‡ËÒÚÓÍ‡ÚËË. ëÂ·flÌ˚ Ô‰ÏÂÚ˚ ‚Ò„‰‡ Û͇Á˚‚‡ÎË Ì‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ‚·ÒÚ¸ Ë ·Ó„‡ÚÒÚ‚Ó Ëı ‚·‰Âθˆ‡. ÇÓ ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌ XIX ‚Â͇ ‚ ÂÁÛθڇÚ ‚‚‰ÂÌËfl „‡Î¸‚‡ÌÓÔ·ÒÚËÍË Ë ÔÂÒÒÓ‚ÍË, ‡ Ú‡ÍÊ ÓÚÍ˚ÚËfl ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ı Á‡ÎÂÊÂÈ ÒÂ·‡ ‚ ëòÄ (‚ 炇‰Â) ‚ 1870 „Ó‰Û ˚ÌÓÍ Á‡ÔÓÎÓÌË· ‰Â¯Â‚‡fl ÔÒ‚‰ÓıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌ̇fl ÔÓ‰Û͈Ëfl. íÓθÍÓ Ì‡ Û·ÂÊ XIX Ë XX ‚ÂÍÓ‚ ‚ ӷ·ÒÚË Ò·Ó‰ÂÎËfl ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÓÊË‚ÎÂÌË ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡. Ç ËÁ‰ÂÎËflı ÔÓÒÎÂÊË‚‡ÂÚÒfl ‚ÎËflÌË ÏÓ‰Â̇, Ò Â„Ó ÒÚËÎËÁÓ‚‡ÌÌ˚Ï Ì‡ÚÛ‡ÎËÁÏÓÏ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Á‡ÏÂÚÌ˚Ï ‚ ‰ÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚ı ÏÓÚË‚‡ı ˆ‚ÂÚÓ‚. ÄÏÂË͇ÌÒÍË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË, Ú‡ÍËÂ Í‡Í ÍÓÏÔ‡ÌËË ÉÓı˝Ï‡ ËÎË íËÙÙ‡ÌË, ÒÓÁ‰‡˛Ú ÔÓÏÔÂÁÌ˚Â, ÔÂ„ÛÊÂÌÌ˚ ‰ÂÚ‡ÎflÏË ‚‡Á˚ Ë ÒÂ‚ËÁ˚, ÓÚ‡Ê‡˛˘Ë ‚ÍÛÒ˚ ‡Á·Ó„‡Ú‚¯Ëı ÌÛ‚Ó˯ÂÈ. àÌ˚Ï ÔÛÚÂÏ Ë‰ÛÚ Â‚ÓÔÂÈÒÍË ‰ËÁ‡ÈÌÂ˚. ÉÂÌË ‚‡Ì ‰Â ÇÂθ‰Â ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚ ӷ·ÒÚË ÔÓËÒ͇ ÌÓ‚˚ı ÙÓÏ ‰Îfl ÒÂ·flÌÓÈ ÔÓÒÛ‰˚. Ç ÇÂÌ âÓÁÂÙ ïÓÙÙχÌÌ Ë äÓÎÓÏ‡Ì åÓÁÂ ‡Á‡·‡Ú˚‚‡˛Ú Ô‰ÂθÌÓ Î‡ÍÓÌ˘Ì˚È „ÂÓÏÂÚËÁÓ‚‡ÌÌ˚È ‚‡ˇÌÚ ÏÓ‰Â̇. éÔ‰ÂÎÂÌÌ˚ ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ‚ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËË ‚˚ÒÓÍÓıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ô‰ÏÂÚÓ‚ ËÁ ÒÂ·‡ ̇ Û·ÂÊ XIX – XX ‚ÂÍÓ‚ Ò‚flÁ‡Ì˚ Ë Ò êÓÒÒËÂÈ, ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜Â‰¸ Ò ÙËÏÓÈ î‡·ÂÊÂ, ‚˚ÔÛÒ͇‚¯ÂÈ Ò‡Ï˚ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚ Ô‰ÏÂÚ˚ ÓÒÍÓ¯Ë.

23


24

Téjas stipruma kanna. Edvarda Müra dizains. Tifenija studija. ˆujorka. 1888 ó‡ÈÌËÍ ‰Îfl Á‡‚‡ÍË. ÑËÁ‡ÈÌ ù‰‚‡‰‡ åÛ‡. ëÚÛ‰Ëfl íËÙÙ‡ÌË. 縲-âÓÍ. 1888 Våze. Kazußika Koku Masanobu. Japåna. XX gadsimta såkums. LJÁ‡. ä‡ÁÛ¯Ë͇ äÓÍÛ å‡Ò‡ÌÓ·Û. üÔÓÌËfl. 燘‡ÎÓ XX ‚Â͇. Våze. 1880 LJÁ‡. 1880 Desertkarote. Karls FaberΩé. Maskava. 1908 ÑÂÒÂÚ̇fl ÎÓÊ͇. ä‡ΠÂÊÂ. åÓÒÍ‚‡. 1908

Elizabetes II servîze no apzeltîta sudraba. Stjuarts Devilns. Londona. 1969 ëÂ‚ËÁ ÖÎËÁ‡‚ÂÚ˚ II ËÁ ÔÓÁÓÎÓ˜ÂÌÌÓ„Ó ÒÂ·‡. ëÚ˛‡Ú Ñ‚ËÎÌ. ãÓ̉ÓÌ. 1969 Téjas un kafijas servîze. Maikls Greivs. ASV. 1984 ó‡ÈÌ˚È Ë ÍÓÙÂÈÌ˚È ÒÂ‚ËÁ. å‡ÈÍÎ ÉÂÈ‚Ò. ëòÄ. 1984

Izstrådåjumus ietekmé modernais stils ar tå stilizéto naturålismu, kas îpaßi jütams dekoratîvajos ziedu motîvos. Amerikåñu raΩotåji – tådi kå Gorhema vai Tifenija kompånijas – piedåvå pompozas, ar deta¬åm pårblîvétas våzes un servîzes, kas atspogu¬o jaunbagåtnieku gaumi. Pa citu ce¬u iet Eiropas dizaineri. Henrijs van de Velde meklé jaunas formas sudraba traukiem. Vîné Jozefs Hofmanis un Kolomans Mozers izstrådå årkårtîgi lakonisku modernå stila ©eometrizéto variantu. Zinåmi sasniegumi måkslinieciski augstvértîgu sudraba priekßmetu izgatavoßanå XIX un XX gadsimta mijå saistîti arî ar Krieviju, pirmåm kårtåm ar FaberΩé firmu, kas darinåja visdaΩådåkos greznumpriekßmetus. XX gadsimta 20. – 30. gados, kad noteicoßais bija art deco ar tå vienkårßotajåm formåm, sudrabu bieΩi izmantoja kopå ar citiem materiåliem. Rodas iespaids, ka meistari un dizaineri sudrabu pirmåm kårtåm izvéléjås prestiΩa un aristokråtisma dé¬. ‰riks Magnusens, Pîters Millers Munks, Georgs Jensens mekléja laikmetîgas formas un radîja drosmîgus, brîΩiem biedéjoßus vecå un jaunå apvienojumus. Péckara gados, kad greznå dzîve bija palikusi pagåtné, bet aristokråtijas loma k¬uva pieticîgåka, sudrabu diezgan bieΩi izmantoja tikai juvelierrotu darinåßanai. Müsdienås, kad daudz izdevîgåk ir izmantot iepriekßéjo laikmetu paraugus, nevis radît jaunus, sudraba priekßmetu parådîßanås pirmåm kårtåm ir saistîta ar unikålu izståΩu vai maztiråΩas produkciju, ko piedåvå slavenas dizaineru firmas, atseviß˚i juvelieri un måkslinieki, kas darina ori©inålus izstrådåjumus vienå eksemplårå ierobeΩotam pircéju lokam.

Ç 20 – 30- „Ó‰˚ XX ‚Â͇, ‚ ÔÂËÓ‰ „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚‡ ‡ ‰ÂÍÓ Ò Â„Ó ÒÚÂÏËÚÂθÌÓÈ ÛÔÓ˘ÂÌÌÓÒÚ¸˛ ÙÓÏ, ÒÂ·Ó ˜‡ÒÚÓ ÔËÏÂÌflÎÓÒ¸ ‚ ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËË Ò ‰Û„ËÏË Ï‡ÚÂˇ·ÏË. ëÓÁ‰‡ÂÚÒfl ‚Ô˜‡ÚÎÂÌËÂ, ·Û‰ÚÓ Ï‡ÒÚÂ‡ Ë ‰ËÁ‡ÈÌÂ˚ ‚˚·Ë‡ÎË ÒÂ·Ó ÔÂʉ ‚ÒÂ„Ó ‡‰Ë ÔÂÒÚËʇ Ë ‡ËÒÚÓÍ‡ÚËÁχ. ùËÍ å‡„ÌÛÒÒÂÌ, èËÚÂ å˛ÎÎÂ åÛÌÍ, ÉÂÓ„ âÂÌÒÂÌ ËÒ͇ÎË ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ ÙÓÏ˚ Ë ÒÓÁ‰‡‚‡ÎË ÒÏÂÎ˚Â, ÔÓÓÈ ÔÛ„‡˛˘Ë ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËfl ÒÚ‡Ó„Ó Ë ÌÓ‚Ó„Ó. Ç ÔÓÒ΂ÓÂÌÌ˚ „Ó‰˚, ÍÓ„‰‡ ÓÒÍӯ̇fl ÊËÁ̸ ۯ· ‚ ÔÓ¯ÎÓÂ, ‡ Óθ ‡ËÒÚÓÍ‡ÚËË Òڇ· ·ÓΠÒÍÓÏÌÓÈ, ÒÂ·Ó ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‰ÓÎ„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÎÓÒ¸ ÚÓθÍÓ ‰Îfl ÒÓÁ‰‡ÌËfl ˛‚ÂÎËÌ˚ı ÛÍ‡¯ÂÌËÈ. ë„ӉÌfl, ÍÓ„‰‡ ÒÚ‡ÎÓ „Ó‡Á‰Ó ‚˚„Ӊ̠ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ Ó·‡Áˆ˚ ÔÓ¯Î˚ı ˝ÔÓı, ‡ Ì ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸ ÌÓ‚˚Â, ÔÓfl‚ÎÂÌË Ô‰ÏÂÚÓ‚ ËÁ ÒÂ·‡ Ò‚flÁ‡ÌÓ ÔÂʉ ‚ÒÂ„Ó Ò ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂÏ ÛÌË͇θÌÓÈ ‚˚ÒÚ‡‚Ó˜ÌÓÈ ËÎË Ï‡ÎÓÚË‡ÊÌÓÈ ÔÓ‰Û͈ËË ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı ‰ËÁ‡ÈÌÂÒÍËı ÙËÏ, Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚ÓÏ ÓÚ‰ÂθÌ˚ı ˛‚ÂÎËÓ‚ Ë ıÛ‰ÓÊÌËÍÓ‚, ÒÓÁ‰‡˛˘Ëı ÓË„Ë̇θÌ˚ ËÁ‰ÂÎËfl ‚ ‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ˝ÍÁÂÏÔÎfl ‰Îfl Ó„‡Ì˘ÂÌÌÓ„Ó ÍÛ„‡ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ.


26

izståde / ‚˚ÒÚ‡‚͇

Tendence Lifes

Izstådes ainiñas

ä‡ÚËÌÍË Ò ‚˚ÒÚ‡‚ÍË Lilija Mazure

No 26. augusta lîdz 30. augustam Frankfurté pie Mainas notika izståde Tendence Lifestyle – viens no paßiem spilgtåkajiem forumiem, kas atspogu¬o jaunåkås tendences 2005. gada rudens un ziemas sezonas preçu pasaulé. “Viss tradicionålais, taçu jaunå ietérpå” – ßådu galveno devîzi organizatori izvéléjußies ßai izstådei, kas bija atvérta 90 tükstoßiem apmeklétåju no 105 valstîm. Viñi Våcijå ieradås ne tikai tådé¬, lai iepazîtos ar jaunåkajåm tendencém, bet arî tåpéc, lai sajustu cießo saikni, kas vieno raΩoßanas procesu, preçu sortimentu un pircéju vélmes. Lai apmeklétåjiem palîdzétu tikt skaidrîbå par savåm prioritåtém, aptuveni 3400 eksponentu savas preces bija izvietojußi atbilstoßi pieciem pamatvirzieniem, kas nosaka müsu dzîves stilu.

ë 26 ÔÓ 30 ‡‚„ÛÒÚ‡ ‚Ó î‡ÌÍÙÛÚÂ-̇-å‡ÈÌ Ôӯ· ‚˚ÒÚ‡‚͇ Tendence Lifestyle – Ó‰ËÌ ËÁ ̇˷ÓΠflÍËı ÙÓÛÏÓ‚, ÓÚ‡Ê‡˛˘ËÈ ÔÓÒΉÌË ÚẨÂ̈ËË ‚ ÏË ÚÓ‚‡Ó‚ ̇ ÒÂÁÓÌ ÓÒÂ̸-ÁËχ 2005 „Ó‰‡. «ÇÒ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÂ, ÌÓ ‚ ÌÓ‚ÓÏ Ó‰ÂflÌËË» – Ú‡ÍÓ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ‰Â‚ËÁ ÛÒÚÓËÚÂÎÂÈ ‚˚ÒÚ‡‚ÍË, ÍÓÚÓ‡fl ·˚· ÓÚÍ˚Ú‡ ‰Îfl 90 Ú˚Òfl˜ ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ ËÁ 105 ÒÚ‡Ì, ÔËÂı‡‚¯Ëı ‚ ÉÂχÌ˲ Ì ÚÓθÍÓ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÓÁ̇ÍÓÏËÚ¸Òfl Ò ÔÓÒΉÌËÏË ÚẨÂ̈ËflÏË, ÌÓ Ë ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÚÂÒÌÛ˛ Ò‚flÁ¸ ÏÂÊ‰Û ÔÓˆÂÒÒÓÏ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚÓÏ ÚÓ‚‡Ó‚ Ë ÔÓÊ·ÌËflÏË ÔÓÚ·ËÚÂÎÂÈ. ÑÎfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ÔÓÒÂÚËÚÂÎflÏ ·˚ÎÓ Î„˜Â ÓÔ‰ÂÎËÚ¸Òfl ‚ Ò‚ÓËı Ô‰ÔÓ˜ÚÂÌËflı, ÓÍÓÎÓ 3400 ˝ÍÒÔÓÌÂÌÚÓ‚ ‡ÁÏÂÒÚËÎË Ò‚ÓË ÚÓ‚‡˚ Òӄ·ÒÌÓ ÔflÚË ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËflÏ, ÍÓÚÓ˚Â Ë ÓÔ‰ÂÎfl˛Ú ÒÚËθ ̇¯ÂÈ ÊËÁÌË.


27

Müsdienîgs dzîvesveids ( Modern Living) Müsdienås patérétåjs vairs nevar apmierinåties tikai ar tagadni, viñam nepiecießama arî apjausma par to, kåda büs nåkotne. Augsta kvalitåte, neatkårtojamîba un unikalitåte raksturo preces, kas apkopotas atbilstoßi daΩådiem tema-tiem: Interior Design (interjera dizains), Young and Trendy (jaunie un mekléjoßie), Cook and Eat (gatavojam un édam), Modern Crafts (müsdienu amati). Zålés bija izliktas mébeles, gaismas ˚ermeñi, spogu¬i, ietvari, daΩådi aksesuåri, dåvanas, jauno meistaru darbi. Emocijas ( Emotion) Labpatiku var sniegt gan izsmalcinåtîba un elegance, gan arî nomierinoßs mîlîgs komforts. Izstådes paviljonos bija pårståvéti Bel Etage (beletåΩa), Country Home (lauku måja), Senses (sajütas). Tur bija izvietotas mébeles, audumi, gleznas, dårzam, balkonam, vasarnîcai paredzéti izstrådåjumi, matu un ˚ermeña kopßanas lîdzek¬i, kosmétika, smarΩas. Prieks ( Joy) Dåvanas mums sagådå patiesu prieku, taçu vél aizraujoßåka ir dåvanas mekléßana. Trijås zålés apmeklétåjiem tika piedåvåts plaßs visdaΩådåko rotåjumu, måkslas priekßmetu, jauku nieciñu un dårglietu klåsts. Kaisle ( Passion) Nekas tå neatklåj individualitåti kå ekskluzîvas lietas: gredzens, smarΩas, ßalle vai gluΩi vienkårßi piezîmju gråmatiña. Kaut ko unikålu sev varéja atrast katrs apmeklétåjs zålés Carat, Personal Accessories, Senses. Funkcionalitåte ( Function) Ir jåbüt tå, ka lietas åréjais izskats ir pak¬auts tam uzdevumam, kuram attiecîgå lieta kalpo. Table Top, Kitchen and Houseware, Passage Table and Kitchen – ßajås ekspozîcijås savu vietu bija atradußi galda piederumi, stikls, keramika, porcelåns, virtuves iekårtas, dekora elementi; savukårt ekspozîcijå Passage Gift and Home – rota¬lietas, lelles, somas, kancelejas piederumi, dåvanas.

tyle

ëÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È Ó·‡Á ÊËÁÌË (Modern Living). ëÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È ÔÓÚ·ËÚÂθ ÛÊ Ì ÏÓÊÂÚ ‰Ó‚ÓθÒÚ‚Ó‚‡Ú¸Òfl ÚÓθÍÓ Ì‡ÒÚÓfl˘ËÏ, ÂÏÛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ó˘Û˘ÂÌË ÔË·ÎËʇ˛˘Â„ÓÒfl ·Û‰Û˘Â„Ó. Ç˚ÒÓÍÓ ͇˜ÂÒÚ‚Ó, ÌÂÔÓ‚ÚÓËÏÓÒÚ¸ Ë ÛÌË͇θÌÓÒÚ¸ Ò‚ÓÈÒÚ‚ÂÌÌ˚ ÚÓ‚‡‡Ï, ÒÓ·‡ÌÌ˚Ï ÔÓ‰ ‡Á΢Ì˚ÏË ÚÂχÏË: Interior Design (‰ËÁ‡ÈÌ ËÌÚÂ¸Â‡), Young and Trendy (ÏÓÎÓ‰˚Â Ë Ë˘Û˘ËÂ), Cook and Eat („ÓÚÓ‚ËÏ Ë Â‰ËÏ), Modern Crafts (ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ ÂÏÂÒ·). Ç Á‡Î‡ı ·˚ÎË Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ Ï·Âθ, Ò‚ÂÚËθÌËÍË, ÚÂÍÒÚËθ, ÁÂ͇·, ‡Ï˚, ‡Á΢Ì˚ ‡ÍÒÂÒÒÛ‡˚, ÔÓ‰‡ÍË, ‡·ÓÚ˚ ÏÓÎÓ‰˚ı χÒÚÂÓ‚. ùÏÓˆËË (Emotion). èÓÎÛ˜ËÚ¸ Û‰Ó‚ÓθÒÚ‚Ë ÏÓÊÌÓ Í‡Í ÓÚ ÛÚÓ̘ÂÌÌÓÒÚË Ë ˝Î„‡ÌÚÌÓÒÚË, Ú‡Í Ë ÓÚ ÛÏËÓÚ‚‡fl˛˘Â„Ó ÏËÎÓ„Ó ÍÓÏÙÓÚ‡. Ç ‚˚ÒÚ‡‚Ó˜Ì˚ı Ô‡‚ËθÓ̇ı Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ Bel Etage (·Âθ˝Ú‡Ê), Country Home (‰Â‚ÂÌÒÍËÈ ‰ÓÏ), Senses (Ó˘Û˘ÂÌËfl). éÌË ‚ÏÂÒÚËÎË ‚ Ò·fl Í·ÒÒ˘ÂÒÍÛ˛ Ï·Âθ, Ú͇ÌË, ͇ÚËÌ˚, ËÁ‰ÂÎËfl ‰Îfl Ò‡‰‡, ·‡ÎÍÓ̇, ‰‡˜Ë, ÚÓ‚‡˚ ‰Îfl ÛıÓ‰‡ Á‡ ‚ÓÎÓÒ‡ÏË, ÚÂÎÓÏ, ÍÓÒÏÂÚËÍÛ, ‰ÛıË. ꇉÓÒÚ¸ (Joy). èÓ‰‡ÍË ÔËÌÓÒflÚ Ì‡Ï ‡‰ÓÒÚ¸ Ë ËÒÚËÌÌÓ ۉӂÓθÒÚ‚ËÂ, ÌÓ ÔÓËÒÍ ÔÓ‰‡͇ ¢ ·ÓΠÁ‡ı‚‡Ú˚‚‡˛˘Â Á‡ÌflÚËÂ. Ç ÚÂı Á‡Î‡ı ̇ Ó·ÓÁÂÌË ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ ·˚Î Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ ·Óθ¯ÓÈ ‚˚·Ó ‚Ò‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı ÛÍ‡¯ÂÌËÈ, Ô‰ÏÂÚÓ‚ ËÒÍÛÒÒÚ‚‡, ÏËÎ˚ı ·ÂÁ‰ÂÎÛ¯ÂÍ Ë ‰‡„ÓˆÂÌÌÓÒÚÂÈ. ëÚ‡ÒÚ¸ (Passion). ç˘ÚÓ Ú‡Í Ì ‡ÒÍ˚‚‡ÂÚ Ë̉˂ˉۇθÌÓÒÚ¸, Í‡Í ˝ÍÒÍβÁË‚Ì˚ ‚¢Ë: ÍÓθˆÓ, ‰ÛıË, ¯‡Ù ËÎË ÔÓÒÚÓ Á‡ÔËÒ̇fl ÍÌËÊ͇. ç˜ÚÓ ÛÌË͇θÌÓ ‰Îfl Ò·fl ÏÓ„ ̇ÈÚË Í‡Ê‰˚È ÔÓÒÂÚËÚÂθ ‚ Á‡Î‡ı Carat, Personal Accessories, Senses. îÛÌ͈ËÓ̇θÌÓÒÚ¸ (Function). Ç̯ÌËÈ ‚ˉ ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓ‰˜ËÌflÚÒfl ̇Á̇˜ÂÌ˲ ÚÓÈ ËÎË ËÌÓÈ ‚¢Ë. Table Top, Kitchen and Houseware, Passage Table and Kitchen ‡ÁÏÂÒÚËÎË ÒÚÓÎÓ‚˚ ÔË·Ó˚, ÒÚÂÍÎÓ, ÍÂ‡ÏËÍÛ, Ù‡ÙÓ, ÍÛıÓÌÌÓ ӷÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ, ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ‰ÂÍÓ‡; ‚ Passage Gift and Home – Ë„Û¯ÍË, ÍÛÍÎ˚, ÒÛÏÍË, ͇̈ÂÎflÒÍË ÔÓ̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË, ÔÓ‰‡ÍË.


28


30

DaΩåm precém raksturîgå greznîba pirmåm kårtåm saistîta ar romantismu, pa¬åvîbu un dvéseles siltumu. Baroka un art deco elementi gan formå, gan noforméjumå parådås kopå ar moderniem materiåliem un jauniem koloristiskiem risinåjumiem. Íai izstådei raksturîgs drosmîgs materiålu, kråsu un zîméjumu sajaukums. Tå, pieméram, visvairåk pårsteidza dårgakmeñu kombinéjums ar plastmasu. Vél viena izstådes tendence bija tajå atspogu¬otie centieni tuvoties dabai ar daΩådajåm rudens nokråsåm – brüno, dzintara un medus dzelteno toni.

êÓÒÍÓ¯¸, Ò‚ÓÈÒÚ‚ÂÌ̇fl ÌÂÍÓÚÓ˚Ï ÚÓ‚‡‡Ï, Ò‚flÁ‡Ì‡ ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜Â‰¸ Ò ÓχÌÚËÁÏÓÏ, Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸˛ Ë ‰Û¯Â‚Ì˚Ï ÚÂÔÎÓÏ. ùÎÂÏÂÌÚ˚ ·‡ÓÍÍÓ Ë ‡ ‰ÂÍÓ ÔËÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú Í‡Í ‚ Ò‡ÏËı ÙÓχı, Ú‡Í Ë ‚ ÓÙÓÏÎÂÌËË Ì‡fl‰Û Ò ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ÏË Ï‡ÚÂˇ·ÏË Ë ÌÓ‚˚ÏË ˆ‚ÂÚÓ‚˚ÏË ¯ÂÌËflÏË. чÌÌÓÈ ‚˚ÒÚ‡‚Í ҂ÓÈÒÚ‚ÂÌÌÓ ÒÏÂÎÓ ÒϯÂÌË χÚÂˇÎÓ‚, ˆ‚ÂÚÓ‚ Ë ËÒÛÌÍÓ‚. í‡Í, ·Óθ¯Â ‚ÒÂ„Ó ÔÓ‡ÁËÎÓ ÍÓÏ·ËÌËÓ‚‡ÌË ‰‡„ÓˆÂÌÌ˚ı ͇ÏÌÂÈ Ò Ô·ÒÚχÒÒÓÈ. Ö˘Â Ó‰Ì‡ ÚẨÂ̈Ëfl ‚˚ÒÚ‡‚ÍË – ÒÚÂÏÎÂÌËÂ Í ÔËÓ‰Â Ò ‡Á΢Ì˚ÏË ÓÚÚÂÌ͇ÏË ÓÒÂÌË – ÍÓ˘Ì‚ӄÓ, flÌÚ‡ÌÓ„Ó Ë Ï‰ӂӄÓ.


32

stils / ÒÚËθ

Ûana Ogista Domenika Engra glezna “Napoleons imperatora tronî”. 1806 ä‡ÚË̇ ܇̇ 鄲ÒÚ‡ ÑÓÏÂÌË͇ ùÌ„‡ «ç‡ÔÓÎÂÓÌ Ì‡ ËÏÔÂ‡ÚÓÒÍÓÏ ÚÓÌ». 1806

Zem érg¬a zîmes èÓ‰ Á̇ÍÓÏ Ó· Andrejs Ikoñins Iekarojis Eiropas lielåko da¬u, Napoleons izveidoja iluzoru valsti, kurai diΩenuma ziñå vajadzéja sacensties ar Seno Romu. Taçu paies kådi desmit gadi, un jaunizceptå Romas impérijas tradîciju mantinieka nevaldåmås ambîcijas novedîs pie katastrofas, bet pagaidåm Napoleons cenßas ap sevi radît spoΩuma un greznîbas atmosféru, kådå savulaik mita Romas imperatori. ᇂÓ‚‡‚ ·Óθ¯Û˛ ˜‡ÒÚ¸ Ö‚ÓÔ˚, ç‡ÔÓÎÂÓÌ ÒÓÁ‰‡ÂÚ ËÎβÁÓÌÓ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó, ÍÓÚÓÓ ÔÓ ‚ÂÎË˜Ë˛ ‰ÓÎÊÌÓ ÒÓÔÂÌ˘‡Ú¸ Ò Ñ‚ÌËÏ êËÏÓÏ. èÓȉÂÚ Ò ‰ÂÒflÚÓÍ ÎÂÚ – Ë ÌÂÛÂÏÌ˚ ‡Ï·ËˆËË ÌÓ‚Ófl‚ÎÂÌÌÓ„Ó Ì‡ÒΉÌË͇ Ú‡‰ËˆËÈ êËÏÒÍÓÈ ËÏÔÂËË Ô˂‰ÛÚ Í Í‡Ú‡ÒÚÓÙÂ, ‡ ÔÓ͇ ç‡ÔÓÎÂÓÌ ÒÚÂÏËÚÒfl ÓÍÛÊËÚ¸ Ò·fl ·ÎÂÒÍÓÏ Ë Ô˚¯ÌÓÒÚ¸˛, ͇ÍË ÌÂÍÓ„‰‡ ÓÍÛʇÎË ËÏÒÍËı ËÏÔÂ‡ÚÓÓ‚.


49

“Dinamika plastmaså”. Cits stils, cits kredo. Íis stils ir piemérots tiem, kuri izvélas spilgtas kråsas. Atkal atdzîvojas seßdesmitie un septiñdesmitie gadi ar nelielu jauno tehnolo©iju piejaukumu. Pieméram, plastmasa tiek kombinéta ar kokgriezumiem. Tas palîdz izveidot radoßu, müsdienîgu, dinamisku stilu. Iedvesmu ßis stils sme¬ no tådiem dizaineriem kå Verners Pantons, Enco Mari, Íiro Kuramata, Jana Arfîlda. Audumu apdaré izmantotas pérlîtes, izßuvumi, apmales, daΩådi folkloras motîvi. Plaßi pårståvéti tamboréjumi un adîjumi, måla priekßmeti, rupji vilnas izßuvumi. Uzvédî gan Meksikas, Brazîlijas un Havaju salu tautu dai¬rades motîvi, gan sevi liek just parastå amerikåñu reklåma vai ainas no filmåm, teåtru un sporta dzîves, kas liecina par labu humora izjütu. Kråsas dzîvas, piesåtinåtas. «ÑË̇ÏË͇ ‚ Ô·ÒÚχÒÒ». àÌÓÈ ÒÚËθ, ËÌÓ Í‰Ó. ùÚÓÚ ÒÚËθ ‰Îfl ÚÂı, ÍÚÓ Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡ÂÚ flÍË ˆ‚ÂÚ‡. ùÚÓ ‚ÓÁÓʉÂÌË 60 Ë 70-ı, ÔËÔ‡‚ÎÂÌÌ˚ı Î˯¸ ˘ÂÔÓÚÍÓÈ ÌÓ‚˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ, ̇ÔËÏÂ ÍÓÏ·ËÌËÓ‚‡ÌËÂÏ Ô·ÒÚχÒÒ˚ Ò ËÁ‰ÂÎËflÏË Û˜ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ËÁ ‰Â‚‡, ˜ÚÓ Ë ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ÒÓÁ‰‡Ú¸ Ú‚Ó˜ÂÒÍËÈ, ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È, ‰Ë̇Ï˘Ì˚È ÒÚËθ. ljÓıÌÓ‚ÂÌË ÓÌ ˜ÂÔ‡ÂÚ Û Ú‡ÍËı ‰ËÁ‡ÈÌÂÓ‚, Í‡Í ÇÂÌÂ è‡ÌÚÓÌ, ùÌˆÓ å‡Ë, òËÓ äÛ‡Ï‡Ú‡, ü̇ ÄÙËθ‰. èË ÓÙÓÏÎÂÌËË Ú͇ÌÂÈ ËÒÔÓθÁÛ˛ÚÒfl ·ËÒÂ, ‚˚¯Ë‚͇, ͇Èχ, ‡Á΢Ì˚ ÙÓθÍÎÓÌ˚ ÏÓÚË‚˚. òËÓÍÓ Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ‚¢Ë, ‚flÁ‡Ì˚ Í˛˜ÍÓÏ Ë ÒÔˈ‡ÏË, Ô‰ÏÂÚ˚ ËÁ „ÎËÌ˚, „Û·‡fl ‚˚¯Ë‚͇ ¯ÂÒÚ¸˛. åÓÚË‚˚ ̇‚ÂflÌ˚ Í‡Í Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚ÓÏ Ì‡Ó‰Ó‚ åÂÍÒËÍË, Å‡ÁËÎËË Ë É‡‚‡ÈÒÍËı ÓÒÚÓ‚Ó‚, Ú‡Í Ë Ó·˚˜ÌÓÈ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓÈ ÂÍ·ÏÓÈ ËÎË ÒˆÂ̇ÏË ËÁ ÙËθÏÓ‚, Ú‡Ú‡Î¸ÌÓÈ ÊËÁÌË Ë ÒÔÓÚ‡, ˜ÚÓ Ò‚Ë‰ÂÚÂθÒÚ‚ÛÂÚ Ó ıÓÓ¯ÂÏ ˜Û‚ÒÚ‚Â ˛ÏÓ‡. ñ‚ÂÚ‡ ÊË‚˚Â, ̇Ò˚˘ÂÌÌ˚Â.


50

Saiknes ë‚flÁË

Ideja un koncepcija: Gunnars Franks Tulkoja: Lilija Mazure Dizains: © Wirz & Hafner

Gadalaiki nekad nav lîdzîgi cits citam. Kolekcijas mér˚is ir parådît katra gadalaika atß˚irîgo valdzinåjumu. 2006. – 2007. gada svétku sezonas raksturu noteiks trîs “noskañojuma pasaules”. Pavasarim ierådîta klasiskå loma ar zilås kråsas variantiem, ultramodernå vasara råda piesåtinåtas za¬ås nokråsas, rudens zelts atspogu¬o stilu un eleganci. Un tießi ßogad gadalaiku tendence vainagojusies ar ¬oti rüpîgu dekora elementu atlasi pilnîgi jaunam un unikålam Ziemsvétku noskañojuma traktéjumam. Íai tendencei dots nosaukums “Saiknes”. Íeit “Za¬ais gars” pieß˚ir jaunavîgumu vasaras dienåm, “Zilå burvîba” pårvérß Ziemsvétkus un pavasari, bet “Zelta mirdzums” ar siltåm nokråsåm apvieno rudeni un ziemu. KolåΩas, kråsu salikumi, materiåli un drosmîgi, negaidîti dizaina priekßlikumi rada télus un rosina gaidît jauno gadalaiku. ä‡Ê‰Ó ‚ÂÏfl „Ó‰‡ Ì ÔÓıÓÊ ̇ ‰Û„ÓÂ. ñÂθ ÍÓÎÎÂ͈ËË ÔÓ͇Á‡Ú¸ ÓÚ΢ËÚÂθÌÓ Ә‡Ó‚‡ÌËÂ Í‡Ê‰Ó„Ó ‚ÂÏÂÌË „Ó‰‡. íË «ÏË‡ ̇ÒÚÓÂÌËfl» ·Û‰ÛÚ ÓÔ‰ÂÎflÚ¸ ı‡‡ÍÚÂ Ô‡Á‰Ì˘ÌÓ„Ó ÒÂÁÓ̇ 2006–2007. ÇÂÒÌ Óڂ‰Â̇ Í·ÒÒ˘ÂÒ͇fl Óθ Ò ‚‡ˇÌÚ‡ÏË „ÓÎÛ·Ó„Ó, ÛθÚ‡ÏÓ‰ÌÓ ÎÂÚÓ ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ Ì‡Ò˚˘ÂÌÌ˚ ÁÂÎÂÌ˚ ÓÚÚÂÌÍË, ÓÒÂÌÌ ÁÓÎÓÚÓ ÓÚ‡Ê‡ÂÚ ÒÚËθ Ë ˝Î„‡ÌÚÌÓÒÚ¸. à ËÏÂÌÌÓ ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ÚẨÂ̈Ëfl ‚ÂÏÂÌ „Ó‰‡ Ô˂· Í Ú˘‡ÚÂθÌÓÏÛ ÓÚ·ÓÛ ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ‰ÂÍÓ‡ ‰Îfl ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÓ‚ÓÈ Ë ÛÌË͇θÌÓÈ Ú‡ÍÚÓ‚ÍË êÓʉÂÒÚ‚ÂÌÒÍÓ„Ó Ì‡ÒÚÓÂÌËfl. ùÚ‡ ÚẨÂ̈Ëfl ̇Á˚‚‡ÂÚÒfl «ë‚flÁË». á‰ÂÒ¸ «áÂÎÂÌ˚È ‰Ûı» ÓÏÓ·ÊË‚‡ÂÚ ÎÂÚÌË ‰ÌË, «ÉÓÎÛ·Ó ‚Óί·ÒÚ‚Ó» ÔÂÓ·‡ÁÓ‚˚‚‡ÂÚ êÓʉÂÒÚ‚Ó Ë ‚ÂÒÌÛ, ‡ «áÓÎÓÚÓ ÒËflÌË» Ó·˙‰ËÌflÂÚ ÓÒÂ̸ Ë ÁËÏÛ ‚ ÚÂÔÎ˚ı ÓÚÚÂÌ͇ı. äÓηÊË, ˆ‚ÂÚÓ‚˚ ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËfl, χÚÂˇÎ˚ Ë ÒÏÂÎ˚ ÌÂÓÊˉ‡ÌÌ˚ Ô‰ÎÓÊÂÌËfl ‰ËÁ‡È̇ Óʉ‡˛Ú Ó·‡Á˚ Ë ÔÓ·Ûʉ‡˛Ú ÓÊˉ‡ÌË ÌÓ‚Ó„Ó ‚ÂÏÂÌË „Ó‰‡.

“Za¬ais gars”. Piesåtinåtais Ziemsvétku za¬ums atspogu¬o müsu ilgas péc vasaras za¬uma, péc saldi smarΩojoßajåm p¬avu pu˚ém. Tießi za¬å kråsa apvieno Ziemsvétkus un vasaras svétkus. Materiåli: stikls un plastmasa; niedres un rotangs; zîds un rupja vilna. Apdare: bez samåkslotîbas, müsdienîga, vienkårßa, matéta un spîdîga; apmales un apßuves. Ziemsvétku dizains: meΩ©înes, caurspîdîgas joslas – ©eometriskas formas un rütis; pu˚es un lapas. Pavasara dizains: sports un jüras ce¬ojumi; eksotiski aug¬i, pu˚es, za¬umi, augi. «áÂÎÂÌ˚È ‰Ûı». ç‡Ò˚˘ÂÌ̇fl ÓʉÂÒÚ‚ÂÌÒ͇fl ÁÂÎÂ̸ ÓÚ‡Ê‡ÂÚ Ì‡¯Â ÓÊˉ‡ÌË ÁÂÎÂÌË ÎÂÚ‡, Ò·‰ÍÓ Ô‡ıÌÛ˘Ëı ÎÛ„Ó‚˚ı ˆ‚ÂÚÓ‚. àÏÂÌÌÓ ÁÂÎÂÌ˚È ˆ‚ÂÚ Ó·˙‰ËÌflÂÚ êÓʉÂÒÚ‚Ó Ë ÎÂÚÌË Ô‡Á‰ÌËÍË. å‡ÚÂˇÎ˚: ÒÚÂÍÎÓ Ë Ô·ÒÚχÒÒ‡; ÚÓÒÚÌËÍ Ë Óڇ̄; ¯ÂÎÍ Ë „Û·‡fl ¯ÂÒÚ¸. éÚ‰ÂÎ͇: Ì‚˚˜Û̇fl, ÒÓ‚ÂÏÂÌ̇fl, ÔÓÒÚ‡fl; χÚÓ‚‡fl Ë ·ÎÂÒÚfl˘‡fl; ÍÓÏÍË Ë Í‡ÌÚ˚. êÓʉÂÒÚ‚ÂÌÒÍËÈ ‰ËÁ‡ÈÌ: ÍÛÊ‚Ó, ÔÓÁ‡˜Ì˚ ÔÓÎÓÒ˚ – „ÂÓÏÂÚ˘ÂÒÍË ÙÓÏ˚ Ë ÍÎÂÚ͇; ˆ‚ÂÚ˚ Ë ÎËÒÚ¸fl. ãÂÚÌËÈ ‰ËÁ‡ÈÌ: ÒÔÓÚ Ë ÏÓÒÍË ÔÛÚ¯ÂÒÚ‚Ëfl; ˝ÍÁÓÚ˘ÂÒÍË ÙÛÍÚ˚, ˆ‚ÂÚ˚, ÁÂÎÂ̸, Ú‡‚˚.


52

“Zilå burvîba”. Zilås ziemas debesis ar zvaigzném, kas zaigo kå kriståli, ir lîdzîgas maigi zilajåm pavasara debesîm. Tießi zilå kråsa vieno klasiskos Ziemsvétkus un pavasari. Materiåli: Murano un svina stikls, kriståls; sudrabs, hroms, spogu¬i un térauds; zîds, meΩ©înes, atlass, brokåts un Ωakarda audums. Apdare: dårga, taçu izskatås vienkårßa; apa¬as un ©eometriskas formas; slîpéta un caurspîdîga, matéta un spîdîga. Ziemsvétku dizains: josliñas, zvaigznes, eñ©e¬i, sirdis, putni un orhidejas. Pavasara dizains: maijvaboles, salamandras, zivis, aitas; pavasara pu˚es, lapas, spar©e¬i, olas.

“Zelta mirdzums”. Aizvadîto gadsimtu zelta spîdums apvieno Ziemsvétku svinîbas un rudeni, tos izrotåjot ar zeltainåm lapåm. Tießi zelts vieno Ziemsvétkus un rudens svétkus. Materiåli: åda, velvets, velürs, bronza, varß, apzeltîjums un brokåts. Apdare: primitîvi apstrådåta, samåkslota, dårgakmeñi un ornamenti. Ziemsvétku dizains: kaltais mîkstais térauds, svîtras, sirdis, lapas un zvaigznes. Rudens dizains: våveres, trußi, fazåni, suñi, zirgi, lapsu medîbas; sénes, rieksti, vînogas, kastañi, åboli un bumbieri; maize, kliñ©eri, pîrågi.


53

«ÉÓÎÛ·Ó ‚Óί·ÒÚ‚Ó». ëËÌ ÁËÏÌ ÌÂ·Ó ÒÓ Á‚ÂÁ‰‡ÏË, ÒËfl˛˘ËÏË, Í‡Í ÍËÒÚ‡ÎÎ˚, ÔÓ‰Ó·ÌÓ ÌÂÊÌÓ-„ÓÎÛ·ÓÏÛ ‚ÂÒÂÌÌÂÏÛ Ì·Û. àÏÂÌÌÓ „ÓÎÛ·ÓÈ ˆ‚ÂÚ Ò‚flÁ˚‚‡ÂÚ Í·ÒÒ˘ÂÒÍÓ êÓʉÂÒÚ‚Ó Ë ‚ÂÒÌÛ. å‡ÚÂˇÎ˚: ÏÛ‡ÌÒÍÓÂ Ë Ò‚Ë̈ӂÓ ÒÚÂÍÎÓ, ıÛÒڇθ; ÒÂ·Ó, ıÓÏ, ÁÂ͇· Ë Òڇθ; ¯ÂÎÍ, ÍÛÊ‚Ó, ‡Ú·Ò, Ô‡˜Ó‚‡fl Ú̸͇ Ë Ê‡Í͇‰. éÚ‰ÂÎ͇: ‰ÓÓ„‡fl, ÌÓ ÔÓÒÚ‡fl ̇ ‚ˉ; ÍÛ„Î˚Â Ë „ÂÓÏÂÚ˘ÂÒÍË ÙÓÏ˚; ¯ÎËÙÓ‚‡Ì̇fl Ë ÔÓÁ‡˜Ì‡fl, χÚÓ‚‡fl Ë ·ÎÂÒÚfl˘‡fl. êÓʉÂÒÚ‚ÂÌÒÍËÈ ‰ËÁ‡ÈÌ: ÔÓÎÓÒÍË, Á‚ÂÁ‰˚, ‡Ì„ÂÎ˚, ÒÂ‰ˆ‡, ÔÚˈ˚ Ë ÓıˉÂË. ÇÂÒÂÌÌËÈ ‰ËÁ‡ÈÌ: χÈÒÍË ÊÛÍË, ҇·χ̉˚, ˚·˚, Ó‚ˆ˚; ‚ÂÒÂÌÌË ˆ‚ÂÚ˚, ÎËÒÚ¸fl, ÒÔ‡ʇ, flȈ‡.

«áÓÎÓÚÓ ÒËflÌË». áÓÎÓÚÓÈ ·ÎÂÒÍ ÔÓ¯Î˚ı ‚ÂÍÓ‚ Ó·˙‰ËÌflÂÚ Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÌË êÓʉÂÒÚ‚‡ Ë ÓÒÂ̸, ÛÍ‡¯‡fl Ëı ÁÓÎÓÚ˚ÏË ÎËÒÚ¸flÏË. àÏÂÌÌÓ ÁÓÎÓÚÓ Ò‚flÁ˚‚‡ÂÚ êÓʉÂÒÚ‚Ó Ë ÓÒÂÌÌË Ô‡Á‰ÌËÍË. å‡ÚÂˇÎ˚: ÍÓʇ, ‚Âθ‚ÂÚ, ‚Âβ, ·ÓÌÁ‡, ω¸, ÔÓÁÓÎÓÚ‡ Ë Ô‡˜‡. éÚ‰ÂÎ͇: „Û·Ó Ó·‡·ÓÚ‡Ì̇fl, ‚˚˜Û̇fl, Óډ·Ì̇fl ‰‡„ÓˆÂÌÌ˚ÏË Í‡ÏÌflÏË Ë ÛÁÓ‡ÏË. êÓʉÂÒÚ‚ÂÌÒÍËÈ ‰ËÁ‡ÈÌ: Íӂ͇fl Ïfl„͇fl Òڇθ, ÔÓÎÓÒÍË, ÒÂ‰ˆ‡, ÎËÒÚ¸fl Ë Á‚ÂÁ‰˚. éÒÂÌÌËÈ ‰ËÁ‡ÈÌ: ·ÂÎÍË, ÍÓÎËÍË, Ù‡Á‡Ì˚, ÒÓ·‡ÍË, ÎÓ¯‡‰Ë, ÎËÒ¸fl ÓıÓÚ‡; „Ë·˚, ÓÂıË, ‚ËÌÓ„‡‰, ͇¯Ú‡Ì˚, fl·ÎÓÍË Ë „Û¯Ë; ıη, ÍẨÂÎË, ÔËÓ„Ë.


54

tendences / ÚẨÂ̈ËË

2.

1.

1. Audums Panarea. Zîds. ATA Tessuti. í̸͇ Panarea. òÂÎÍ. ATA Tessuti.

Tamåra B¬eskina

2. Audums Mineral. Lins. Pierre Frey. í̸͇ Mineral. ãÂÌ. Pierre Frey. 3. Home Collection 2005. Versace. Home Collection 2005. Versace.

4. Pårklåjs no auduma Saigon; spilvens no auduma Santiago. Boussac. èÓÍ˚‚‡ÎÓ ËÁ Ú͇ÌË Saigon; ÔӉۯ͇ ËÁ Ú͇ÌË Santiago. Boussac. 5. Audums Nankin. Pierre Frey. í̸͇ Nankin. Pierre Frey. 6. Audums no kolekcijas Allure. Ardecora by Zimmer + Rohde. í̸͇ ËÁ ÍÓÎÎÂ͈ËË Allure. Ardecora by Zimmer + Rohde.

4.

5.

3.

Augstas klases materiåls Ç˚ÒÓ͇fl χÚÂËfl

Müsdienu interjera audumu raibå pasaule tikai pirmajå brîdî rada neorganizéta haosa iespaidu. Ja dzi¬åk ieskatås daudzo zîméjumu, faktüru, nokråsu mijå, var izß˚irt tås pamattendences, kuras ßobrîd noteic dekoratîvo audumu stilistisku. Kå parådîja pédéjås tekstilijåm veltîtås starptautiskås izstådes – Heimtextil Frankfurté, Textil Hogar Valensijå un îpaßi dekoratoru biennåle un Maison & Object Parîzé, – visos ar interjera noforméßanu saistîtajos virzienos triumféjoßais princips, ka vienå dizaina produktå tiek apvienotas daΩådu stilu pazîmes, raksturîgs arî tekstiliju modei. Stingro noteikumu laiks palicis pagåtné gan attiecîbå uz audumu radîtåjiem, gan izmantotåjiem. Audumu autori aizvien bieΩåk piedåvå tirgum ne tikai paßu tekstiliju, bet arî veselu sava stila koncepciju, aizkaru audumus saskañojot ar tapeßu un aksesuåru audumiem, ar mébe¬audumiem, kå arî ar grîdas

6.

íÓθÍÓ Ì‡ ÔÂ‚˚È ‚Á„Îfl‰ ÔÂÒÚ˚È ÏË ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ËÌÚÂ¸ÂÌ˚ı Ú͇ÌÂÈ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ ‚Ô˜‡ÚÎÂÌË ÌÂÓ„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ı‡ÓÒ‡. ì„ÎÛ·Ë‚¯ËÒ¸ ‚ ˜Â‰ӂ‡ÌË ÏÌÓÊÂÒÚ‚‡ ËÒÛÌÍÓ‚, Ù‡ÍÚÛ, ÓÚÚÂÌÍÓ‚ ˆ‚ÂÚ‡, ÏÓÊÌÓ ‚˚‰ÂÎËÚ¸ Ú ÓÒÌÓ‚Ì˚ ÚẨÂ̈ËË, ÍÓÚÓ˚ Ò„ӉÌfl ÛÔ‡‚Îfl˛Ú ÒÚËÎËÒÚËÍÓÈ ‰ÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚ı Ú͇ÌÂÈ. ä‡Í ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡ÎË ÔÓÒΉÌË ÏÂʉÛ̇Ó‰Ì˚ ‚˚ÒÚ‡‚ÍË, ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌ˚ ÚÂÍÒÚËβ, – Heimtextil ‚Ó î‡ÌÍÙÛÚÂ, Textil Hogar ‚ LJÎÂÌÒËË Ë ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ·ËÂ̇Π‰ÂÍÓ‡ÚÓÓ‚ Ë Maison & Object ‚ è‡ËÊÂ, – ÔË̈ËÔ ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ‚ Ó‰ÌÓÏ ‰ËÁ‡ÈÌÂÒÍÓÏ ÔÓ‰ÛÍÚ ÔËÏÂÚ ‡Á΢Ì˚ı ÒÚËÎÂÈ, ÚÓÊÂÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÒÂȘ‡Ò ‚Ó ‚ÒÂı ̇Ô‡‚ÎÂÌËflı, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı Ò ÓÙÓÏÎÂÌËÂÏ ËÌÚÂ¸ÂÓ‚, ı‡‡ÍÚÂÂÌ Ë ‰Îfl ÚÂÍÒÚËθÌÓÈ ÏÓ‰˚. ÇÂÏfl ÊÂÒÚÍËı Ô‡‚ËÎ ÔÓ¯ÎÓ Í‡Í ‰Îfl ÒÓÁ‰‡ÚÂÎÂÈ Ú͇ÌÂÈ, Ú‡Í Ë ‰Îfl ÚÂı, ÍÚÓ Ëı ËÒÔÓθÁÛÂÚ.


55

1.

2.

1. Audums Ferrara. Lins ar samta aplikåciju. Fadini Borghi. í̸͇ Ferrara. ãÂÌ Ò ·‡ı‡ÚÌÓÈ ‡ÔÔÎË͇ˆËÂÈ. Fadini Borghi. 2. Audums no kolekcijas Hamptons. Zimmer + Rohde. í̸͇ ËÁ ÍÓÎÎÂ͈ËË Hamptons. Zimmer + Rohde. 3. Audums no kolekcijas Allure. Ardecora by Zimmer + Rohde. í̸͇ ËÁ ÍÓÎÎÂ͈ËË Allure. Ardecora by Zimmer + Rohde. 4. Aizkari no auduma Ferdinando; krésla tapséjums no auduma Giordano; spilveni no auduma Don Carlos (ar metalizétu diegu) Bises Novita. á‡Ì‡‚ÂÒË ËÁ Ú͇ÌË Ferdinando; ӷ˂͇ ÒÚÛ· ËÁ Ú͇ÌË Giordano; ÔÓ‰Û¯ÍË ËÁ Ú͇ÌË Don Carlos (Ò ÏÂÚ‡ÎÎËÁËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÌËÚ¸˛) Bises Novita. 5. Aizkari no auduma Giordano; dîvåna tapséjums no auduma Vesuvio. Bises Novita. á‡Ì‡‚ÂÒË ËÁ Ú͇ÌË Giordano; ӷ˂͇ ‰Ë‚‡Ì‡ ËÁ Ú͇ÌË Vesuvio. Bises Novita.

3.

segumiem. Pateicoties ßådam gatavam priekßlikumam, dizaineram paveras vesels harmoniska interjera veidols. Raksturîgi, ka dizaineriem piedåvåjamås kolekcijas k¬uvußas vairåk piesåtinåtas – vienå un tajå paßå kolekcijå var büt 4 – 5 audumi, kurus apvieno kopîga iecere. Lîdztekus tradicionålajam lietojumam (aizkari un mébe¬dråna) aktuålas ir kompozîcijas, kas brîvi piekarinåtas pie griestiem vai piestiprinåtas pie sienas. Interjera audumu klåsts ir tik daudzveidîgs, ka daudzi ap©érbu dizaineri tos izvélas savai jaunradei. Kå parådîja jaunåkås tekstiliju kolekcijas, populåri ir spilgti dzelteni, oranΩi, aveñkråsas, bordo, gaißzili, za¬i toñi.

4.

5.

Ä‚ÚÓ˚ Ú͇ÌÂÈ ‚Ò ˜‡˘Â Ô‰·„‡˛Ú ˚ÌÍÛ Ì ÚÓθÍÓ Ò‡Ï ÚÂÍÒÚËθ, ÌÓ Ë ˆÂÎÛ˛ ÍÓ̈ÂÔˆË˛ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÒÚËÎfl, Û‚flÁ˚‚‡fl Ú͇ÌË ‰Îfl Á‡Ì‡‚ÂÒÂÈ Ò Ú͇ÌflÏË ‰Îfl Ó·Ó‚, Ï·ÂÎË Ë ‡ÍÒÂÒÒÛ‡Ó‚, ‡ Ú‡ÍÊ ÔÓÍ˚ÚËflÏË ‰Îfl ÔÓ·. Å·„Ó‰‡fl Ú‡ÍÓÏÛ Á‡‚Â¯ÂÌÌÓÏÛ Ô‰ÎÓÊÂÌ˲ ÔÂ‰ ‰ËÁ‡ÈÌÂÓÏ-ÓÙÓÏËÚÂÎÂÏ Ô‰ÒÚ‡ÂÚ ˆÂθÌ˚È Ó·‡Á „‡ÏÓÌ˘ÌÓ„Ó ËÌÚÂ¸Â‡. ï‡‡ÍÚÂÌÓ, ˜ÚÓ Ô‰·„‡ÂÏ˚ ‰ËÁ‡ÈÌÂ‡ÏË ÍÓÎÎÂ͈ËË ÒÚ‡ÎË Ì‡Ò˚˘ÂÌÌ - ‚ Ó‰ÌÓÈ Ë ÚÓÈ Ê ÍÓÎÎÂ͈ËË ÏÓÊÂÚ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ 4-5 Ú͇ÌÂÈ, Ó·˙‰ËÌÂÌÌ˚ı Ó·˘ËÏ Á‡Ï˚ÒÎÓÏ. èÓÏËÏÓ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ„Ó ÔËÏÂÌÂÌËfl (Á‡Ì‡‚ÂÒË Ë Ó·Ë‚Í‡


56

1.

2.

3.

1. Audums Prairie. Ulfa Morica dizains. Sahco Hesslein. í̸͇ Prairie. ÑËÁ‡ÈÌ ìθه åÓˈ‡. Sahco Hesslein. 2. Ûakarda tills. Klasikon ܇Í͇‰Ó‚‡fl ڲθ. Klasikon 3. Tafts. Klasikon. í‡ÙÚ‡. Klasikon. 4. Audums Ballerina. Ulfa Morica dizains. Sahco Hesslein. í̸͇ Ballerina. ÑËÁ‡ÈÌ ìθه åÓˈ‡. Sahco Hesslein.

4.

Kas attiecas uz zîméjumiem, tad jåteic, ka slavenåko pasaules tekstîliju marku audumos spilgti un daudzveidîgi ir pårståvéta flora. Visai efektîgi izskatås eksotisko zivtiñu, gliemeΩvåku, kora¬¬u un palmu attéli. Arî XXI gadsimtå ir populåri ©eometriskie raksti. Tå, pieméram, ievérojamåkås tekstilkompånijas piedåvå etniskos ornamentus, kå arî psihodéliskos rakstus popårta stilå, kas atsauc atmiñå seßdesmitos gadus. Lai cik atß˚irîga bütu autoru izvéle, visi augstas klases audumi izce¬as ar faktüru. Modernås tehnolo©ijas ¬auj raΩot tekstilijas ar tik sareΩ©îtu un neviendabîgu faktüru, ka ßis materiåls k¬üst absolüti paßpietiekams, interjeru emocionåli piesåtinoßs. Diegu pavedieni, virvju gabali un spalvu fragmenti, sausi zåles stiebri, metåla lente un pat Svarovska strasi – audumus papildina ßie un daudzi citi tådi materiåli, kurus agråk ßim nolükam neizmantoja, bet kuri tagad k¬uvußi par stila izteiksmîbas akcentu. Pie tekstilnovitåßu favorîtiem pieder un îpaßi augstu tiek vértéts viss, kas kaut vai attåli atgådina roku darbu, – izßuvumi uz plåna tilla pamata, demonstratîvi

‰Îfl Ï·ÂÎË) ‡ÍÚۇθÌ˚ ÍÓÏÔÓÁˈËË, Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ÔÓ‰‚¯ÂÌÌ˚Â Í ÔÓÚÓÎÍÛ ËÎË ÛÍÂÔÎÂÌÌ˚ ̇ ÒÚÂ̇ı. åË ËÌÚÂ¸ÂÌ˚ı Ú͇ÌÂÈ Ì‡ÒÚÓθÍÓ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÂÌ, ˜ÚÓ ÏÌÓ„Ë ‰ËÁ‡ÈÌÂ˚ Ó‰Âʉ˚ ‚˚·Ë‡˛Ú Ëı ‰Îfl Ò‚ÓÂ„Ó Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡. ä‡Í ÔÓ͇Á‡ÎË ÔÓÒΉÌË ÍÓÎÎÂ͈ËË ÚÂÍÒÚËÎfl, ÔÓÔÛÎflÌ˚ flÍË ˆ‚ÂÚ‡ ÊÂÎÚÓ„Ó, Ó‡ÌÊ‚ӄÓ, χÎËÌÓ‚Ó„Ó, ·Ó‰Ó‚Ó„Ó, ·Ë˛ÁÓ‚Ó„Ó Ë ÁÂÎÂÌÓ„Ó ÓÚÚÂÌÍÓ‚. óÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ËÒÛÌÍÓ‚, ÚÓ ÒÚÓËÚ ÓÚÏÂÚËÚ¸ flÍÓ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁË Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ÙÎÓ˚, ÍÓÚÓ˚ Ô˚¯ÌÓ ‡Òˆ‚ÂÎË Ì‡ Ú͇Ìflı ‚Â‰Û˘Ëı ÚÂÍÒÚËθÌ˚ı χÓÍ. ùÙÙÂÍÚÌÓ ÒÏÓÚflÚÒfl ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ˝ÍÁÓÚ˘ÂÒÍËı ˚·, ‡ÍÛ¯ÂÍ, ÍÓ‡ÎÎÓ‚ Ë Ô‡Î¸Ï. ÉÂÓÏÂÚ˘ÂÒÍË Ó̇ÏÂÌÚ˚ ÔÓÔÛÎflÌ˚ Ë ‚ XXI ‚ÂÍÂ. í‡Í, ‚Â‰Û˘Ë ÚÂÍÒÚËθÌ˚ ÍÓÏÔ‡ÌËË Ô‰·„‡˛Ú ˝ÚÌ˘ÂÒÍË Ó̇ÏÂÌÚ˚, ‡ Ú‡ÍÊ ÔÒËıÓ‰Â΢ÂÒÍË ÛÁÓ˚ ‚ ÒÚËΠÔÓÔ-‡Ú, ̇ÔÓÏË̇˛˘ËÂ Ó 60-ı „Ó‰‡ı. ëÍÓθ ·˚ ÌË ·˚ÎË ‡Á΢Ì˚ ‡‚ÚÓÒÍË Ô‰ÔÓ˜ÚÂÌËfl, ‚Ò Ú͇ÌË ‚˚ÒÓÍÓ„Ó Í·ÒÒ‡, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ÓÚ΢‡ÂÚ Ù‡ÍÚÛ‡. ëÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â


58

2.

1.

1. Audums no kolekcijas Golden Twenties. Zimmer + Rohde. í̸͇ ËÁ ÍÓÎÎÂ͈ËË Golden Twenties. Zimmer + Rohde. 2. Audums Peace and love no kolekcijas Metaphores. Olivier Nourry. í̸͇ Peace and love ËÁ ÍÓÎÎÂ͈ËË Metaphores. Olivier Nourry. 3. Audums Gardel. Rubelli. í̸͇ Gardel. Rubelli. 4. Audums no kolekcijas Golden Twenties. Zimmer + Rohde. í̸͇ ËÁ ÍÓÎÎÂ͈ËË Golden Twenties. Zimmer + Rohde. 5. Audums Ellipse. Ûakards. Pierre Frey. í̸͇ Ellipse. ܇Í͇‰. Pierre Frey.

3.

mezgliñi uz gluda zîda virsmas, ßuves vai naiva ar roku darinåta izßuvuma imitåcija, auduma raksta dubléßana ar rakstu, kas izgriezts ar låzera palîdzîbu. Datormodeléßana un jaunås tehnolo©ijas ¬auj iegüt visnegaidîtåkos efektus. Pieméram, par vienu no 2003. gada tekstilsensåcijåm k¬uva kompånijas Pierre Frey audums “Debesis” – uz lina un kokvilnas pamata veidots daudzslåñu printéjums, kas apbrînojami dabiski attélo debesis ar sudraba måkoñiem. Sastingstoßas lavas iespaidu rada audums “Vezuvs” no kompånijas Rubelli kolekcijas. Tas ir sareΩ©îts kokvilnas, viskozes un zîda pavedienu faktüras savienojums. Kompånijas dizaineri izmanto arhîvu, kur glabåjas tükstoßiem vésturisko audumu zîméjumu. Paßi senåkie attiecas uz XVI gadsimtu! Viens no pédéjiem Rubelli sasniegumiem ir piedalîßanås La Scala rekonstrukcijå – kréslu un loΩu tapséßanai péc senåm skicém tika noausti aptuveni 3500 metru sårta damasta. Plånots, ka Rubelli zîds rotås Maskavas Lielå teåtra interjeru. Situåcijå, kad visi pasaulé aizraujas ar dabiskajiem produktiem un materiåliem, absolüti dabiska ir interese par tekstilijåm, kas tießi vai netießi sasaucas ar dabu, tås téliem un materiåliem. Lins ir pårståvéts gandrîz visu ievérojamu tekstilmarku kolekcijås. Populåra ir kokvilna, vilna, to maisîjumi, dabiskås ådas ielaidumi. Pie tekstilnovitåßu favorîtiem var pieskaitît samtu ar daΩådu apdari (måkslîgi padarîts vecs, reljefs vai ar ielaidumiem) un floks. Lîdzås ekskluzîviem zîmoliem tirgü ir pårståvétas arî daudzas vidéjas klases markas ar savåm tradîcijåm un pienåcîgu kvalitåti.

4.

5.

ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ÚÂÍÒÚËθ Ò Ù‡ÍÚÛÓÈ Ì‡ÒÚÓθÍÓ ÒÎÓÊÌÓÈ Ë ÌÂÓ‰ÌÓÓ‰ÌÓÈ, ˜ÚÓ Ó̇ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ‡·ÒÓβÚÌÓ Ò‡ÏÓ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÈ, ˝ÏÓˆËÓ̇θÌÓ Ì‡Ò˚˘‡fl ËÌÚÂ¸Â. é·˚‚ÍË ÌËÚÂÈ, Ù‡„ÏÂÌÚ˚ ‚Â‚ÓÍ Ë ÔÂ˚¯ÂÍ, ÒÛıË Ú‡‚ËÌÍË, ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍË ÎÂÌÚ˚ Ë ‰‡Ê ÒÚ‡Á˚ Swarovski – ÏÓÊÌÓ ‰Ó ·ÂÒÍÓ̘ÌÓÒÚË ÔÂ˜ËÒÎflÚ¸ ‡Á΢Ì˚ ÌÓ‚˚ ‚Íβ˜ÂÌËfl, ÔÂʉ ‚ Ú͇Ìflı Ì ËÒÔÓθÁÓ‚‡‚¯ËÂÒfl, ‡ Ò„ӉÌfl ÒÚ‡‚¯Ë Á̇ÍÓ‚˚ÏË ‡ÍˆÂÌÚ‡ÏË ÒÚË΂ÓÈ ‚˚‡ÁËÚÂθÌÓÒÚË. ÇÒÂ, ˜ÚÓ ÒÓ‰ÂÊËÚ ıÓÚfl ·˚ ̇ÏÂÍ Ì‡ Û˜ÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ, – Ó·˙ÂÏ̇fl ‚˚¯Ë‚͇ ̇ ÚÓ̘‡È¯ÂÏ Ú˛ÎÂ, ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ÚË‚Ì˚ ÛÁÂÎÍË Ì‡ „·‰ÍÓÈ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ¯ÂÎ͇, ËÏËÚ‡ˆËfl ¯‚‡ ËÎË Ì‡Ë‚ÌÓÈ Û˜ÌÓÈ ‚˚¯Ë‚ÍË, ‰Û·ÎËÓ‚‡ÌË Ú͇ÌÓ„Ó ÛÁÓ‡ ÛÁÓÓÏ, ‚˚ÂÁ‡ÌÌ˚Ï ÔË ÔÓÏÓ˘Ë Î‡ÁÂ‡, – ÓÚÌÓÒËÚÒfl Í Ù‡‚ÓËÚ‡Ï ÚÂÍÒÚËθÌ˚ı ÌÓ‚ËÌÓÍ Ë ˆÂÌËÚÒfl ÓÒÓ·Ó. äÓÏÔ¸˛ÚÂÌÓ ÏÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌËÂ Ë ÌÓ‚˚ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ‰Ó·ËÚ¸Òfl Ò‡Ï˚ı ÌÂÓÊˉ‡ÌÌ˚ı ˝ÙÙÂÍÚÓ‚. ç‡ÔËÏÂ, Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÚÂÍÒÚËθÌ˚ı ÒÂÌÒ‡ˆËÈ 2003 „Ó‰‡ Òڇ· Ú̸͇ «ç·ӻ ÍÓÏÔ‡ÌËË Pierre Frey – ÏÌÓ„ÓÒÎÓÈÌ˚È ÔËÌÚ Ì‡ θÌÂ Ë ıÎÓÔÍÂ, Ò Û‰Ë‚ËÚÂθÌÓÈ ‡ÎËÒÚ˘ÌÓÒÚ¸˛ ËÁÓ·‡Ê‡˛˘ËÈ ÒÂ·ËÒÚ˚ ӷ·͇, Á‡ÚflÌÛ‚¯Ë Ì·Ó. èÓÎÌÓ ‚Ô˜‡ÚÎÂÌË Á‡ÒÚ˚‚‡˛˘ÂÈ Î‡‚˚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ Ú̸͇ «ÇÂÁÛ‚ËÈ» ËÁ ÍÓÎÎÂ͈ËË ÍÓÏÔ‡ÌËË Rubelli, Ô‰ÒÚ‡‚Îfl˛˘‡fl ÒÓ·ÓÈ ÒÎÓÊÌÓ-Ù‡ÍÚÛÌÓ ÒÓ‰ËÌÂÌË ıÎÓÔ͇, ‚ËÒÍÓÁÌ˚ı Ë ¯ÂÎÍÓ‚˚ı ÌËÚÂÈ. ÑËÁ‡ÈÌÂ˚ ÍÓÏÔ‡ÌËË ÔÓθÁÛ˛ÚÒfl ‡ıË‚ÓÏ, „‰Â ı‡ÌflÚÒfl Ú˚Òfl˜Ë ËÒÛÌÍÓ‚ ËÒÚÓ˘ÂÒÍËı Ú͇ÌÂÈ, Ò‡Ï˚ ‡ÌÌË ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ÓÚÌÓÒflÚÒfl Í XVI ‚ÂÍÛ! 옇ÒÚËÂ


59

1.

1. Audums no kolekcijas Allure. Ardecora by Zimmer + Rohde í̸͇ ËÁ ÍÓÎÎÂ͈ËË Allure. Ardecora by Zimmer + Rohde 2. Audums no kolekcijas Automne. Satîns ar måkslîgås ådas ielaidumiem. Pierre Frey. í̸͇ ËÁ ÍÓÎÎÂ͈ËË Automne. ë‡ÚËÌ ÒÓ ‚ÒÚ‡‚͇ÏË ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÏÂı‡. Pierre Frey. 3. Aizkari no auduma Concetta (ar mohéras ielaidumiem); pårklåjs no auduma Vanvitelli. Bises Novita. á‡Ì‡‚ÂÒË ËÁ Ú͇ÌË Concetta (Ò ÏÓıÂÓ‚˚ÏË ‚ÒÚ‡‚͇ÏË); ÔÓÍ˚‚‡ÎÓ ËÁ Ú͇ÌË Vanvitelli. Bises Novita.

2.

3.

‚ ÂÍÓÌÒÚÛ͈ËË ÏË·ÌÒÍÓÈ La Scala – Ó‰ÌÓ ËÁ ÔÓÒΉÌËı ‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ Rubelli, „‰Â ‰Îfl Ó·Ë‚ÍË ÍÂÒÂÎ Ë ÎÓÊ ·˚ÎÓ ‚˚Ú͇ÌÓ ÓÍÓÎÓ 3500 ÏÂÚÓ‚ ‡ÎÓ„Ó ‰‡Ï‡Ò͇, ÒÓÁ‰‡ÌÌÓ„Ó ÔÓ ÒÚ‡ËÌÌ˚Ï ˝ÒÍËÁ‡Ï. è·ÌËÛÂÚÒfl, ˜ÚÓ ¯ÂÎ͇ Rubelli ·Û‰ÛÚ ÛÍ‡¯‡Ú¸ ËÌÚÂ¸Â˚ ÅÓθ¯Ó„Ó Ú‡Ú‡ ‚ åÓÒÍ‚Â. ç‡ ÙÓÌ Á‡ıÎÂÒÚÌÛ‚¯Â„Ó ÏË ۂΘÂÌËfl ̇ÚÛ‡Î¸Ì˚ÏË ÔÓ‰ÛÍÚ‡ÏË Ë Ï‡ÚÂˇ·ÏË ‡·ÒÓβÚÌÓ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ËÌÚÂÂÒ Í ÚÂÍÒÚËβ, ÍÓÚÓ˚È ÔflÏÓ ËÎË ÍÓÒ‚ÂÌÌÓ ÍÓÂÒÔÓ̉ËÛÂÚÒfl Ò ÔËÓ‰ÓÈ,  ӷ‡Á‡ÏË Ë Ï‡ÚÂˇ·ÏË. ãÂÌ ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ‚ ÍÓÎÎÂ͈Ëflı ÔÓ˜ÚË ‚ÒÂı ‚Â‰Û˘Ëı ÚÂÍÒÚËθÌ˚ı χÓÍ. Ç ÚÓÔ ڇÍÊ ıÎÓÔÓÍ, ¯ÂÒÚ¸, Ëı ÏËÍÒ˚, ‚ÒÚ‡‚ÍË ËÁ ̇ÚÛ‡Î¸ÌÓ„Ó ÏÂı‡. ä Ù‡‚ÓËÚ‡Ï ÚÂÍÒÚËθÌ˚ı ÌÓ‚ËÌÓÍ ÏÓÊÌÓ ÓÚÌÂÒÚË ·‡ı‡Ú Ò ‡Á΢Ì˚ÏË ÓÚ‰ÂÎ͇ÏË (ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÓ ÒÓÒÚ‡ÂÌÌ˚È, Ò ÚËÒÌÂÌËÂÏ ËÎË ‚ ‚ˉ ‚ÒÚ‡‚ÓÍ) Ë ÙÎÓÍ. ç‡fl‰Û Ò ˝ÍÒÍβÁË‚Ì˚ÏË ·Ẩ‡ÏË Ì‡ ˚ÌÍ ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ Ë ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó Ï‡ÓÍ Ò‰ÌÂ„Ó Í·ÒÒ‡ ÒÓ Ò‚ÓËÏË Ú‡‰ËˆËflÏË Ë ‰ÓÒÚÓÈÌ˚Ï Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ.


60

Péc skicém, kuru autors ir Viljams Moriss – måkslinieks, kas noteica toni daudzos dekoratîvås måkslas virzienos XIX gadsimta beigås, raΩo audumus ang¬u kompånija Sanderson & Sons. èÓ ˝ÒÍËÁ‡Ï ìËθflχ åÓËÒ‡, ıÛ‰ÓÊÌË͇, Á‡‰‡‚‡‚¯Â„Ó ÚÓÌ ‚Ó ÏÌÓ„Ëı ̇Ô‡‚ÎÂÌËflı ‰ÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ ÍÓ̈‡ ïIï ‚Â͇, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ Ú͇ÌË ‡Ì„ÎËÈÒ͇fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl Sanderson & Sons. Viljams Moriss. ìËθflÏ åÓËÒ.

Audums «Krizantémas». Viljams Moriss. 1884. Kokvilna. J. H. Thorp&Co. í̸͇ «ïËÁ‡ÌÚÂÏ˚». ìËθflÏ åÓËÒ. 1884. ïÎÓÔÓÍ. J. H. Thorp&Co.

Venécija, 1858. gads: gråfs Lorenco Rubelli, bijußais Austroungårijas konsuls Tuvo Austrumu valstîs, nodibina un pats vada kompåniju, kura k¬uva par vienu no paßåm slavenåkajåm interjera audumu raΩotåjåm. Paßreizéjais uzñémuma vadîtåjs – arî gråfs Lorenco Rubelli no sava sença mantojis gan vårdu, gan titulu, gan bezgalîgu entuziasmu. Pateicoties tam, uzñémuma marka izvirzîjusies par vienu no pasaules dekoratîvo tekstiliju raΩotåju lîderém. Bet 2001. gada 1. janvårî dzima jauns projekts Rubelli, kas apvieno trîs izcilus vårdus: Rubelli, Bises Novita, Lisio Tessuti d’Arte. ÇÂ̈Ëfl, „Ó‰ 1858: „‡Ù ãÓÂÌˆÓ êÛ·ÂÎÎË, ÓÚÒÚ‡‚ÌÓÈ ÍÓÌÒÛÎ Ä‚ÒÚÓ-ÇÂÌ„ÂÒÍÓÈ ËÏÔÂËË ‚ ÒÚ‡Ì‡ı ÅÎËÊÌÂ„Ó ÇÓÒÚÓ͇, ÓÒÌÓ‚˚‚‡ÂÚ Ë ‚ÓÁ„·‚ÎflÂÚ ÍÓÏÔ‡Ì˲, ÍÓÚÓÓÈ ÒÛʉÂÌÓ ÒÚ‡Ú¸ Ó‰ÌÓÈ ËÁ Ò‡Ï˚ı ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı ̇ ˚ÌÍ ËÌÚÂ¸ÂÌ˚ı Ú͇ÌÂÈ. ç˚̯ÌËÈ „·‚‡ Ô‰ÔËflÚËfl ãÓÂÌˆÓ êÛ·ÂÎÎË, Ú‡ÍÊ „‡Ù, Û̇ÒΉӂ‡Î ÓÚ Ô‰͇ Ë ËÏfl, Ë ÚËÚÛÎ, Ë ·ÂÁ„‡Ì˘Ì˚È ˝ÌÚÛÁˇÁÏ, ·Î‡„Ó‰‡fl ÍÓÚÓÓÏÛ ˝Ú‡ χ͇ ‚ıÓ‰ËÚ ‚ ÎˉÂ˚ ÏËÓ‚˚ı ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ‰ÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÚÂÍÒÚËÎfl.

Lorenco Rubelli. ãÓÂÌˆÓ êÛ·ÂÎÎË.

Sienas pilî Ducale (Venécija) iztapsétas ar kompånijas Rubelli zîdu. ëÚÂÌ˚ ‚ ԇ·ˆˆÓ Ducale (ÇÂ̈Ëfl) Ó·ËÚ˚ ¯ÂÎÍÓÏ ÓÚ ÍÓÏÔ‡ÌËË Rubelli.

Viena no ievérojamåkajåm françu firmåm Pierre Frey nosaukta sava dibinåtåja vårdå (1935). Viñß visu savu müΩu veltîjis dekoratîvajiem audumiem. Jau pirmås Pierre Frey kolekcijas pårsteidza ar spiltgiem un savam laikam neierastiem apdrukåtiem rakstiem. Téva aizsåkto darbu ar panåkumiem turpina déls Patriks Freijs, kas ir arî visu kolekciju autors.

Patriks Frejs. è‡ÚËÍ îÂÈ.

é‰Ì‡ ËÁ ‚Â‰Û˘Ëı Ù‡ÌˆÛÁÒÍËı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ Pierre Frey ÌÓÒËÚ ËÏfl Ò‚ÓÂ„Ó ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎfl (1935), ÍÓÚÓ˚È ‚Ò˛ Ò‚Ó˛ ÊËÁ̸ ÔÓÒ‚flÚËÎ ‰ÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚Ï Ú͇ÌflÏ. ìÊ ÔÂ‚˚ ÍÓÎÎÂ͈ËË Pierre Frey ÔÓ‡Ê‡ÎË flÍËÏË Ë ÌÂÔË‚˚˜Ì˚ÏË ‰Îfl Ò‚ÓÂ„Ó ‚ÂÏÂÌË Ì‡·Ë‚Ì˚ÏË ËÒÛÌ͇ÏË. ÑÂÎÓ ÓÚˆ‡ Ò ÛÒÔÂıÓÏ ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ Ò˚Ì – è‡ÚËÍ îÂÈ, ÍÓÚÓ˚È Ú‡ÍÊ fl‚ÎflÂÚÒfl ‡‚ÚÓÓÏ ‚ÒÂı ÍÓÎÎÂ͈ËÈ.

Audums Granada. Alidadas dizains. Pierre Frey. í̸͇ Granada. ÑËÁ‡ÈÌ ÄÎˉ‡‰‡. Pierre Frey.

Aleksandrs Cimmers sekmîgi vada ©imenes uzñémumu Zimmer + Rohde, kas 1999. gadå atzîméja savu simt gadu jubileju. Kopå ar kompånijåm Ardecora un Etamine tas izveido grupu, kas tagad ieñem stabilu vietu Eiropas tekstilindustrijas lîderu vidü. ÄÎÂÍ҇̉Â ñËÏÏÂ ÛÒÔ¯ÌÓ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚ ÒÂÏÂÈÌ˚Ï Ô‰ÔËflÚËÂÏ Zimmer + Rohde, ÓÚÏÂÚË‚¯ÂÈ ‚ 1999 „Ó‰Û Ò‚ÓÈ ÒÚÓÎÂÚÌËÈ ˛·ËÎÂÈ. ëÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ÍÓÏÔ‡ÌËflÏË Ardecora Ë Etamine Ó·‡ÁÛ˛Ú „ÛÔÔÛ, ÍÓÚÓ‡fl Ò„ӉÌfl Á‡ÌËχÂÚ ÔÓ˜ÌÓ ÏÂÒÚÓ ÒÂ‰Ë ÎˉÂÓ‚ ÚÂÍÒÚËθÌÓÈ Ë̉ÛÒÚËË Ö‚ÓÔ˚.

Aleksandrs Cimmers. ÄÎÂÍ҇̉Â ñËÏÏÂ. Audums no kolekcijas Golden Twenties. Zimmer + Rohde. í̸͇ ËÁ ÍÓÎÎÂ͈ËË Golden Twenties. Zimmer + Rohde


62

vårdi / ËÏÂ̇

Greznîba, pavairota ar greznîbu êÓÒÍÓ¯¸, ÔÓÏÌÓÊÂÌ̇fl ̇ ÓÒÍÓ¯¸ Íiks un ßoks – tå DΩanni Versaçe definéja savas dai¬rades galveno koncepciju. Tas vienlîdz attiecas gan uz augsto modi, gan viña radîtajiem interjeriem. Taçu paradoksåli: neraugoties uz greznîbu, kas stråvo no katra platîbas kvadråtcentimetra, Versaçes måja izskatås kå “glåbéja sala”, kur “rodams rimts miers un komforts”, – ßåds formuléjums lasåms viña gråmatå “Netraucét”, kas veltîta måjas dizaina måkslai. Miers, måjîgums, komforts un – pilnîga atteikßanås no da¬éjiem risinåjumiem. Ja zîméjums – tad liels un spilgts, ja zelts – tad visur, kur vien iespéjams. Vårdu sakot, greznîba, kas pavairota ar greznîbu, kådu var at¬auties tikai ¬oti turîgi klienti. Tas ir eksplozîvs savienojums, kas balansé uz kiça robeΩas, tomér nekad nepårkåpj to neredzamo robeΩu, kura izsmalcinåtu gaumi ß˚ir no bezgaumîbas, måkslas darbu – no plaßa patériña preces. DiΩais modes måkslinieks ar savas måjas iekårtojumu uzskatåmi pierådîja, ka skaistam ir jåbüt katram sîkumam un ka nevajag baidîties no telpas piesåti-nåßanas ar dårgiem priekßmetiem. Péc DΩanni Versaçes tra©iskås bojåejas ß˚ita, ka viña uzliktå latiña nenovérßami nogåzîsies: påråk spilgts un personisks bija måkslinieka rokraksts. Visi gaidîja, ka notiks tå kå tai senajå pasakå, kad balles kleita pårvérßas par skrandåm, zelta kariete – par ˚irbi, bet sulaiñi – par pelém. Måkslinieka jaunåkå

Donatella Versaçe

òËÍ Ë ¯ÓÍ - Ú‡Í ÑʇÌÌË ÇÂÒ‡˜Â ÓÔ‰ÂÎflÎ „·‚ÌÛ˛ ÍÓ̈ÂÔˆË˛ Ò‚ÓÂ„Ó Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡. Ç ‡‚ÌÓÈ ÏÂ ˝ÚÓ ÓÚÌÓÒËÚÒfl Ë Í ‚˚ÒÓÍÓÈ ÏÓ‰Â, Ë Í ËÌÚÂ¸Â‡Ï, ÍÓÚÓ˚ ÓÌ ÒÓÁ‰‡‚‡Î. çÓ ‚ÓÚ Ô‡‡‰ÓÍÒ: ÔË ‚ÒÂÈ ÓÒÍÓ¯Ë, ÔËıÓ‰fl˘ÂÈÒfl ̇ Í‚‡‰‡ÚÌ˚È Ò‡ÌÚËÏÂÚ ÔÎÓ˘‡‰Ë, ‰ÓÏ ÇÂÒ‡˜Â ‚˚„Îfl‰ËÚ Í‡Í «ÓÒÚÓ‚ÓÍ ÒÔ‡ÒÂÌËfl», „‰Â «ÏÓÊÌÓ Û‰ËÌËÚ¸Òfl ‚ ÔÓËÒ͇ı ÛÏËÓÚ‚ÓÂÌËfl, ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚Ëfl Ë ÍÓÏÙÓÚ‡». í‡ÍÓ‚˚ Â„Ó ÙÓÏÛÎËÓ‚ÍË ‚ ÍÌË„Â «ç ·ÂÒÔÓÍÓËÚ¸» Ó· ËÒÍÛÒÒÚ‚Â ‰Óχ¯ÌÂ„Ó ‰ËÁ‡È̇. ìÏËÓÚ‚ÓÂÌËÂ, Û˛Ú, ÍÓÏÙÓÚ Ë - ÔÓÎÌÓ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ë ÔÓÎÛÏÂ. ÖÒÎË ËÒÛÌÓÍ - ÚÓ ÍÛÔÌ˚È Ë flÍËÈ, ÂÒÎË ÁÓÎÓÚÓ - ÚÓ ‚ÂÁ‰Â, „‰Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓ. ëÎÓ‚ÓÏ, ÓÒÍÓ¯¸, ÔÓÏÌÓÊÂÌ̇fl ̇ ÓÒÍÓ¯¸, ÍÓÚÓ‡fl ÔÓ Í‡χÌÛ Î˯¸ Ó˜Â̸ ÒÓÒÚÓflÚÂθÌÓÈ ÍÎËÂÌÚÛÂ. ëÚÓθ ‚Á˚‚ÓÓÔ‡ÒÌÓ ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËÂ, ·‡Î‡ÌÒËÛ˛˘Â ̇ „‡ÌË ÍËÚ˜‡, ÌËÍÓ„‰‡, ‚ÔÓ˜ÂÏ, Ì ÔÂÂıÓ‰ËÚ Ì‚ˉËÏÛ˛ ˜ÂÚÛ, ÓÚ‰ÂÎfl˛˘Û˛ ËÁ˚Ò͇ÌÌ˚È ‚ÍÛÒ ÓÚ ·ÂÁ‚ÍÛÒˈ˚, ÔÓËÁ‚‰ÂÌË ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ ÓÚ ¯ËÔÓÚ·‡. ÇÂÎËÍËÈ ÍÛÚ˛¸Â ̇ ÔËÏÂ ۷‡ÌÒÚ‚‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‰Óχ ۷‰ËÚÂθÌÓ ‰Ó͇Á‡Î, ˜ÚÓ Í‡ÒË‚ÓÈ ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ β·‡fl ÏÂÎÓ˜¸ Ë Ì ÒÚÓËÚ ·ÓflÚ¸Òfl ̇Ò˚˘‡Ú¸ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó ‰ÓÓ„ËÏË Ô‰ÏÂÚ‡ÏË. èÓÒΠÚ‡„˘ÂÒÍÓÈ „Ë·ÂÎË ÑʇÌÌË ÇÂÒ‡˜Â ͇Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ̇fl Ô·Ì͇ ÌÂËÁ·ÂÊÌÓ ÛıÌÂÚ: ÒÎ˯ÍÓÏ ÛÊ flÍËÏ Ë Î˘ÌÓÒÚÌ˚Ï ·˚Î


63

måsa Donatella, kas Versace impérijå pårzinåja komercjautåjumus, pårliecinoßi turpinåja brå¬a aizsåkto måksliniecisko lîniju. Un izrådîjås, ka izpratne par greznîbu un spoΩumu brîniß˚îgå veidå rit arî citu vienkårßås Kalåbrijas ßuvéjas bérnu asinîs. Donatella sekmîgi strådå visås ar modi un dizainu saistîtajås sférås. Viña droßi jütas brå¬a izdomåtås Versace filozofijas ietvaros. DΩanni savulaik neoklasikas un baroka estétikai pieß˚îra jaunu jégu un jaunus akcentus, savukårt Donatella klasiskos motîvus interpreté atbilstoßi savai pieredzei un sajütåm. Viña drosmîgåk jauc kråsas, materiålus un

ÔÓ˜ÂÍ ıÛ‰ÓÊÌË͇. ÇÒ ÓÊˉ‡ÎË ‚ÓÔÎÓ˘ÂÌËfl ÒÚ‡ÓÈ Ò͇ÁÍË, „‰Â ̇fl‰ÌÓ Ô·ڸ Ô‚‡ÚËÎÓÒ¸ ‚ ÎÓıÏÓÚ¸fl, ÁÓÎÓ˜Â̇fl ͇ÂÚ‡ - ‚ Ú˚Í‚Û, ‡ ·ÍÂË ‚ Ï˚¯ÂÈ. ëÍÂÔÚËÍË ÔÓÒ˜ËÚ‡ÎËÒ¸. å·‰¯‡fl ÒÂÒÚ‡ ÍÛÚ˛¸Â ÑÓ̇ÚÂη, ‚‰‡‚¯‡fl ‚ ËÏÔÂËË Versace ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËÏË ‚ÓÔÓÒ‡ÏË, Û‚ÂÂÌÌÓ ÔÓ‰ÓÎÊË· ̇˜‡ÚÛ˛ ·‡ÚÓÏ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÎËÌ˲. à Ó͇Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÔÓÌËχÌË ÓÒÍÓ¯Ë Ë ‚ÂÎËÍÓÎÂÔËfl ˜Û‰ÂÒÌ˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ÊËÚ¸ ‚ ÍÓ‚Ë Ë ‰Û„Ëı ‰ÂÚÂÈ ÒÍÓÏÌÓÈ Í‡Î‡·ËÈÒÍÓÈ ÔÓÚÌËıË. ÑÓ̇ÚÂη ÛÒÔ¯ÌÓ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚Ó ‚ÒÂı ÒÙÂ‡ı, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı Ò ÏÓ‰ÓÈ Ë ‰ËÁ‡ÈÌÓÏ. é̇ Û‚ÂÂÌÌÓ ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚ Ò·fl ‚ ‡Ï͇ı ÙËÎÓÒÓÙËË Versace, ÍÓÚÓÛ˛ ÔˉÛχΠ ·‡Ú. çÓ ÂÒÎË ÑʇÌÌË ÔË‚ÌÂÒ ÌÓ‚˚ ÒÏ˚ÒÎ Ë ‡ÍˆÂÌÚ˚ ‚ ÌÂÓÍ·ÒÒ˘ÂÒÍÛ˛ Ë ·‡Ó˜ÌÛ˛ ˝ÒÚÂÚËÍÛ, ÚÓ ÑÓ̇ÚÂη ËÌÚÂÔÂÚËÛÂÚ Í·ÒÒ˘ÂÒÍË ÏÓÚË‚˚ Òӄ·ÒÌÓ Ò‚ÓÂÏÛ ÓÔ˚ÚÛ Ë ˜Û‚ÒÚ‚‡Ï. é̇ ÒÏÂÎÂÂ


64

faktüras, taçu, kå ierasts, dabiskas un greznas. Mébelés, sienu rotåjumå, dekorå un aksesuåros plaßi izmanto samtu, ar zeltu cauraustu zîdu, vértîgås koku sugas, porcelånu un Muråno stiklu, eksotisko dzîvnieku ådas un, protams, izsmalcinåtu ådu – sniegbaltu, sudrabotu, apzeltîtu, ar krokodilådu atdarinoßu iespiestu rakstu. Donatellai izdodas måjas kolekciju spoΩumu savienot ar måjîgumu, acîs krîtoßu greznîbu – ar vieglumu un izsmalcinåtîbu. Pateicoties viñai, preçu zîme ar tradicionålo medüzas Gorgonas masku, kas redzama uz mébelém, traukiem un neskaitåmiem citiem aksesuåriem, joprojåm ir viena no populåråkajåm viså pasaulé.

Òϯ˂‡ÂÚ ˆ‚ÂÚ‡, ‰Â·ÂÚ ÏËÍÒ ËÁ χÚÂˇÎÓ‚ Ë Ù‡ÍÚÛ, ÔÓ Ó·˚ÍÌÓ‚ÂÌ˲ ̇ÚÛ‡Î¸Ì˚ı Ë ÓÒÍÓ¯Ì˚ı. Ç Ï·ÂÎË, Û·‡ÌÒÚ‚Â ÒÚÂÌ, ‰ÂÍÓÂ Ë ‡ÍÒÂÒÒÛ‡‡ı ¯ËÓÍÓ ËÒÔÓθÁÛ˛ÚÒfl ·‡ı‡Ú, Ú͇ÌÌ˚ ÁÓÎÓÚÓÏ ¯ÂÎ͇, ˆÂÌÌ˚ ÔÓÓ‰˚ ‰Â‚‡, Ù‡ÙÓ Ë ÏÛ‡ÌÒÍÓ ÒÚÂÍÎÓ, ¯ÍÛ˚ ˝ÍÁÓÚ˘ÂÒÍËı ÊË‚ÓÚÌ˚ı Ë, ÍÓ̘ÌÓ, ËÁ˚Ò͇Ì̇fl ÍÓʇ - ·ÂÎÓÒÌÂÊ̇fl, ÒÂ·ËÒÚ‡fl ËÎË ÔÓÁÓÎÓ˜ÂÌ̇fl Ò ‚˚‰‡‚ÎÂÌÌ˚Ï ËÒÛÌÍÓÏ ÔÓ‰ ÍÓÍӉ˷. ÑÓ̇ÚÂÎΠۉ‡ÂÚÒfl ÒÓ˜ÂÚ‡Ú¸ Ô˚¯ÌÓÒÚ¸ ‰Óχ¯ÌËı ÍÓÎÎÂ͈ËÈ Ò Û˛ÚÓÏ, ·¸˛˘Â ‚ „·Á‡ ‚ÂÎËÍÓÎÂÔË - Ò Î„ÍÓÒÚ¸˛ Ë ËÁfl˘ÂÒÚ‚ÓÏ. Å·„Ó‰‡fl ÂÈ ÚÓ‚‡Ì˚È ÁÌ‡Í Ò Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÈ Ï‡ÒÍÓÈ å‰ÛÁ˚ ÉÓ„ÓÌ˚ ̇ Ó‰ÂʉÂ, Ô‰ÏÂÚ‡ı Ï·ÂÎË, ÔÓÒÛ‰Â Ë ·ÂÒ˜ËÒÎÂÌÌÓÏ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Â ‰Û„Ëı ‡ÍÒÂÒÒÛ‡Ó‚ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl Ó‰ÌËÏ ËÁ Ò‡Ï˚ı ÛÁ̇‚‡ÂÏ˚ı ‚ ÏËÂ.


66

vårdi / ËÏÂ̇

“Kustîgås måjas” skice. ùÒÍËÁ «ÔÓ‰‚ËÊÌÓ„Ó ‰Óχ».

Massimo Joza Gini

“Kustîgå måja”. «èÓ‰‚ËÊÌ˚È ‰ÓÏ».

Kustîgå måja èÓ‰‚ËÊÌ˚È ‰ÓÏ

1959. gadå Boloñå, Itålijå, dzimußais Massimo Joza Gini jau daudzus gadus tiek uzskatîts par vienu no labåkajiem dizaineriem pasaulé. Ieguvis arhitekta izglîtîbu un 1985. gadå nodibinåjis studiju, viñß izstrådåja savu ori©inålo “rokrakstu”, kurå dominé netradicionålas formas un plaßa vériena kontüras. Gini radîtie izsmalcinåtie noapa¬ojumi, liektås lînijas un elipses caurstråvo daudzus viña darbus. Íådi mode¬i ir kompånijai Giemmegi Cucine veidotå virtuve Americana (1992), virtuve Fluida (Snaidero, 2004), kompånijai Hoesch paredzétås vannas Giorno

Lilija Mazure

êӉ˂¯ËÈÒfl ‚ 1959 „Ó‰Û ‚ ÅÓÎÓ̸ (àÚ‡ÎËfl), å‡ÒÒËÏÓ àÓÁ‡ ÉËÌË ÛÊ ÏÌÓ„Ë „Ó‰˚ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒfl Ó‰ÌËÏ ËÁ ÎÛ˜¯Ëı ‰ËÁ‡ÈÌÂÓ‚ ‚ ÏËÂ. èÓÎۘ˂ ‡ıËÚÂÍÚÛÌÓ ӷ‡ÁÓ‚‡ÌËÂ Ë ÓÒÌÓ‚‡‚ ‚ 1985 „Ó‰Û ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÒÚÛ‰Ë˛, ÓÌ ‡Á‡·ÓڇΠ҂ÓÈ ÓË„Ë̇θÌ˚È «ÔÓ˜ÂÍ», ‚ ÍÓÚÓÓÏ ‰ÓÏËÌËÛ˛Ú ÌÂÚ‡‰ËˆËÓÌÌ˚ ÙÓÏ˚ Ë ‡Áχ¯ËÒÚ˚È ÍÓÌÚÛ. àÁ˚Ò͇ÌÌÓÒÚ¸ ÒÓÁ‰‡‚‡ÂÏ˚ı ËÏ Á‡ÍÛ„ÎÂÌËÈ, ÍË‚˚ı Ë ˝ÎÎËÔÒÓ‚ ÒÍ‚ÓÁËÚ ‚Ó ÏÌÓ„Ëı Â„Ó ‡·ÓÚ‡ı. í‡ÍÓ‚˚ ÏÓ‰ÂÎË ÍÛıÓ̸ Americana (1992), ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚ ‰Îfl ÍÓÏÔ‡ÌËË Giemmegi Cucine Ë Fluida (Snaidero, 2004), ‚‡ÌÌ˚ Giorno (2000) Ë Vasca (2003) ‰Îfl Hoesch, ÒÏÂÒËÚÂθ Murena (Rapetti, 2003) Ò‚ÂÚËθÌËÍË Aladin (Yamagiwa, 1991) Ë Medusa (Moti, 1995), Ë ‰‡Ê ÍÓÙÂÈÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú T1 (Tuttoespresso, 1999).


(2000) un Vasca (2003), jaucéjkråns Murena (Rapetti, 2003), gaismas ˚ermeñi Aladin (Yamagiwa, 1991) un Medusa (Moti, 1995), pat kafijas aparåts TI (Tuttoespresso, 1999). Pérnå gada Veronas izstådé laboratorijas Abitare il XXI secollo ietvaros Massimo Joza Gini skatîtåjus iepazîstinåja ar modernu måjokli savå skatîjumå.Íîs måjas dizains bija izstrådåts tådå veidå, ka interjers ß˚iet kustîgs: viens apjoms nemanåmi påriet citå apjomå. Viendabîgå un reizé daudzveidîgå, funkcionåli értå un no stereotipiem atß˚irîgå måja tiek uztverta kå dzîvs organisms.

ç‡ ÔÓ¯ÎÓ„Ó‰ÌÂÈ ‚ÂÓÌÒÍÓÈ ‚˚ÒÚ‡‚Í ‚ ‡Ï͇ı ㇷ‡‡ÚÓËË Abitare il XXI secollo å‡ÒÒËÏÓ àÓÁ‡ ÉËÌË Ô‰ÒÚ‡‚ËΠ̇ ÒÛ‰ ÁËÚÂÎÂÈ Ò‚Ó ‚ˉÂÌË ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ÊËÎˢ‡. ÑËÁ‡ÈÌ ˝ÚÓ„Ó ‰Óχ ‡Á‡·ÓÚ‡Ì Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ ËÌÚÂ¸Â ͇ÊÂÚÒfl ÔÓ‰‚ËÊÌ˚Ï: Ó‰ÌÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó Ô·‚ÌÓ ÔÂÂÚÂ͇ÂÚ ‚ ‰Û„ÓÂ. é‰ÌÓÓ‰Ì˚È Ë Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ‡ÁÌÓÎËÍËÈ, ÙÛÌ͈ËÓ̇θÌÓ Û‰Ó·Ì˚È Ë Ì‡Û¯‡˛˘ËÈ ÒÚÂÂÓÚËÔ˚ ‰ÓÏ ‚ÓÒÔËÌËχÂÚÒfl Í‡Í ÊË‚ÓÈ Ó„‡ÌËÁÏ. Virtuves modelis Fluida. Snaidero. åÓ‰Âθ ÍÛıÌË Fluida. Snaidero.


68

vårdi / ËÏÂ̇

Íiro Kuramata

Glabåßanas sistéma ëËÒÚÂχ ı‡ÌÂÌËfl.

“Dai¬runîgais” ©énijs “ä‡ÒÌÓ˜˂˚È” „ÂÌËÈ

Lilija Mazure

“Kad mekléjat materiålu savam dizainam, skatieties nevis ar detektîva acîm, bet ar dzejnieka sirdi.” Íiro Kuramata

«äÓ„‰‡ ‚˚ ˢÂÚ χÚÂˇΠ‰Îfl Ò‚ÓÂ„Ó ‰ËÁ‡È̇, ÒÏÓÚËÚ Ì „·Á‡ÏË Ò˚˘Ë͇, ‡ ÒÂ‰ˆÂÏ ÔÓ˝Ú‡». òËÓ äÛ‡Ï‡Ú‡

Íiro Kuramata ir pirmais péckara laika japåñu dizainers, kas iemantoja vispasaules atzinîbu. 1934. gadå Tokijå dzimußais måkslinieks piederéja pie “kråsmatu” paaudzes. Viña jaunîba aizritéja Japånas atdzimßanas laikå, kad jaunajiem måksliniekiem tika dota iespéja sevi izteikt, nesekojot stingrajåm tradîcijåm. Savå dzimtené dizainers k¬uva populårs péc tam, kad tålajå 1968. gadå padomju kosmiskås programmas ietekmé universålveikala Seibu vajadzîbåm izstrådåja interjeru Capsule Corner. Péc tam sekoja daudzi citi projekti. Modernå Tokija Kuramatas pédas glabå tikai nedaudzås vietås: pie tådåm pieder veikals Spiral Ropongi (1990) universålveikalå Axis, Iseja Mijakes veikaliñß zem Aoyama jumta, restoråns Laputa (1991) Íinagavå, sußi bårs Kiyotomo (1988) Íinbaßi rajonå. Taçu tie joprojåm ir Japånas galvaspilsétas modernie interjeri. Katra lieta, ko darinåjis Íiro Kuramata, pati par sevi jau iezîmé veselu vésturi. Téli vienmér ir atß˚irîgi, materiåli un to savienojums arî. Daudzi viña darbi, kas izce¬as ar îpaßu telpiskuma izjütu, pieméram, tie, kuros izmantotas alumînija loksnes, stieple un gaismas rota¬as, nåk no viña bérnîbas atmiñu sirreålistiskås pasaules: “Mana zemapziña paståvîgi glabå ainas no bérnîbas, kuras gluΩi kå bumbas ielido manå paßreizéjå apziñå un sadegot rada télus,” ståsta Íiro Kuramata. Kuramatam ir sava îpaßa izpratne par gaismu. Tå veidojusies gaismas “izdzißanas” un pazußanas koncepcijas ietekmé un visspilgtåk izpauΩas eksperimentos ar akrilu – materiålu, kas dizaineru pårsteidzis ar savu neparasto caurspîdîgumu un

òËÓ äÛ‡Ï‡Ú‡ ÒڇΠÔÂ‚˚Ï flÔÓÌÒÍËÏ ‰ËÁ‡ÈÌÂÓÏ ÔÓÒ΂ÓÂÌÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË, ÔÓÎۘ˂¯ËÏ ÏËÓ‚Ó ÔËÁ̇ÌËÂ. êӉ˂¯ËÈÒfl ‚ íÓÍËÓ ‚ 1934 „Ó‰Û, ÓÌ ÔË̇‰ÎÂÊ‡Î Í ÔÓÍÓÎÂÌ˲ «ÒÓÊÊfiÌ˚ı ÛËÌ». Ö„Ó ˛ÌÓÒÚ¸ Ô˯·Ҹ ̇ ‚ÂÏfl ‚ÓÁÓʉÂÌËfl üÔÓÌËË, ÍÓ„‰‡ ÏÓÎÓ‰˚ ıÛ‰ÓÊÌËÍË ÔÓÎÛ˜ËÎË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ò‡ÏÓ‚˚‡Ê‡Ú¸Òfl, Ì ÒΉÛfl ÒÚÓ„ËÏ Ú‡‰ËˆËflÏ. ÑËÁ‡ÈÌÂ ÒڇΠ¯ËÓÍÓ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Ï Ì‡ Ó‰ËÌ ÔÓÒΠÚÓ„Ó, Í‡Í ÔÓ‰ ‚ÎËflÌËÂÏ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ÍÓÒÏ˘ÂÒÍÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ‡Á‡·ÓڇΠËÌÚÂ¸Â ‰Îfl Capsule Corner ÛÌË‚Âχ„‡ Seibu ‚ ‰‡ÎÂÍÓÏ 1968 „Ó‰Û. á‡ÚÂÏ ÒÓÁ‰‡Î ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ‰Û„Ëı. Ç ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÏ íÓÍËÓ ÒΉ˚ äÛ‡Ï‡Ú˚ ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ÚÓθÍÓ ‚ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÏÂÒÚ‡ı: ˝ÚÓ Ï‡„‡ÁËÌ Spiral ‚ ÛÌË‚Âχ„ Axis, ·ÛÚËÍ àÒÒÂfl åËflÍ ‚ Aoyama, ·‡ Laputa ‚ Shinagawa, ÒÛ¯Ë-·‡ Kiyotomo ‚ Shinbashi. çÓ ˝ÚË ËÌÚÂ¸Â˚ ‰Ó ÒËı ÔÓ ÌÂÒÛÚ Ì‡ Ò· Ô˜‡Ú¸ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÒÚË flÔÓÌÒÍÓÈ ÒÚÓÎˈ˚. ä‡Ê‰‡fl ‚¢¸, ÒÓÁ‰‡Ì̇fl òËÓ äÛ‡Ï‡Ú‡ - ˝ÚÓ ÛÊ ËÒÚÓËfl. é·‡Á˚ ‚Ò„‰‡ ‡ÁÌ˚Â, χÚÂˇÎ˚ Ë Ëı ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËfl ÚÓÊÂ. åÌÓ„ËÂ Â„Ó ‡·ÓÚ˚, ÍÓÚÓ˚ ÓÚ΢‡ÂÚ ÓÒÓ·Ó ˜Û‚ÒÚ‚Ó ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡ (̇ÔËÏÂ, Ò ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ ‡Î˛ÏËÌË‚˚ı ÔÓÎÓÒ, ÔÓ‚ÓÎÓÍË Ë Ë„˚ Ò‚ÂÚ‡ ·˚ÎË), ÒÓÁ‰‡Ì˚ ‚ Ò˛‡ÎËÒÚ˘ÂÒÍÓÏ ÏËÂ Â„Ó ‰ÂÚÒÍÓÈ Ô‡ÏflÚË: «Ç ÏÓÂÏ ÔÓ‰ÒÓÁ̇ÌËË ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÊË‚ÛÚ Í‡ÚËÌ˚ ËÁ ‰ÂÚÒÚ‚‡, ÍÓÚÓ˚Â, ÒÎÓ‚ÌÓ Ïfl˜, ÎÂÚflÚ ‚ ÏÓfi Ì˚̯Ì ÒÓÁ̇ÌË Ë, Ò„Ó‡fl, Óʉ‡˛Ú Ó·‡Á˚», - ‡ÒÒ͇Á˚‚‡Î òËÓ äÛ‡Ï‡Ú‡. ì äÛ‡Ï‡Ú˚ Ò‚Ó ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÔÓÌËχÌË ˆ‚ÂÚ‡, ÍÓÚÓÓ ÒÎÓÊËÎÓÒ¸ ÔÓ‰ ‚ÎËflÌËÂÏ ÍÓ̈ÂÔˆËË «Á‡ÚÛı‡ÌËfl» Ë ËÒ˜ÂÁÌÓ‚ÂÌËfl ˆ‚ÂÚ‡. éÌÓ ·ÓÎÂÂ

Glabåßanas sistéma ëËÒÚÂχ ı‡ÌÂÌËfl.

Glabåßanas sistéma Side 2. 1970 ëËÒÚÂχ ı‡ÌÂÌËfl Side 2. 1970


Krésls Miss Blanche. 1988 äÂÒÎÓ Miss Blanche. 1988

69

Krésls “How high the moon”. Vitra. 1986 äÂÒÎÓ “How high the moon”. Vitra. 1986

årkårtéju kråsas piesåtinåjumu. Dizainers lîdz savai nåves dienai 1991. gadå radîjis neaizmirstamu dizainu daudzåm mébelém un izsmalcinåtus veikalu interjerus. Isejs Mijake par viñu rakstîja: “Lai gan daudzi Kuramatas interjeri pieder pagåtnei, viña idejas dzîvos müΩîgi. Mums uz visiem laikiem paliks atmiñå gan viña mazrunîba, gan viña darbu “dai¬runîba”.”

‚ÒÂ„Ó ·˚ÎÓ ‚ÓÔÎÓ˘ÂÌÓ ‚ ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡ı Ò ‡ÍËÎÓÏ - χÚÂˇÎÓÏ, ÍÓÚÓ˚È Û‰Ë‚ËÎ ‰ËÁ‡ÈÌÂ‡ Ò‚ÓÂÈ ÌÂÓ·˚˜ÌÓÈ ÔÓÁ‡˜ÌÓÒÚ¸˛ Ë ËÒÍβ˜ËÚÂθÌÓÈ „ÎÛ·ËÌÓÈ ˆ‚ÂÚ‡. ä ÏÓÏÂÌÚÛ ÔÂʉ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÒÏÂÚË ‚ 1991 „Ó‰Û ÓÌ ÒÓÁ‰‡Î ÌÂÁ‡·˚‚‡ÂÏ˚È ‰ËÁ‡ÈÌ ÏÌÓ„Ëı Ô‰ÏÂÚÓ‚ Ï·ÂÎË Ë ËÁ˚Ò͇ÌÌ˚ı ËÌÚÂ¸ÂÓ‚ χ„‡ÁËÌÓ‚. àÒÒÂÈ åËflÍ ÔËÒ‡Î Ó ÌÂÏ: «çÂÒÏÓÚfl ̇ ÚÓ, ˜ÚÓ ÏÌÓ„Ë ËÁ ËÌÚÂ¸ÂÓ‚ äÛ‡Ï‡Ú˚18 ÛÊ ۯÎË ‚ ÔÓ¯ÎÓÂ, Â„Ó Ë‰ÂË ·Û‰ÛÚ ÊËÚ¸ ‚˜ÌÓ. ì Ì‡Ò Ì‡‚Ò„‰‡ ÒÓı‡ÌËÚÒfl ‚ Ô‡ÏflÚË Í‡Í Â„Ó ÌÂÏÌÓ„ÓÒÎÓ‚ËÂ, Ú‡Í Ë «Í‡ÒÌÓ˜Ë» Â„Ó ‡·ÓÚ».

Iseja Mijakes veikaliñß Tokijas universålveikalå Matsuja ÅÛÚËÍ àÒÒÂfl åËflÍ ‚ ÛÌË‚Âχ„ Matsuja ‚ íÓÍËÓ.

Íinagavas restoråna Laputa fragments. 1991 î‡„ÏÂÌÚ ÂÒÚÓ‡Ì‡ Laputa ‚ òË̇„‡‚Â. 1991

Veikals Esprit Honkongå. 1985 凄‡ÁËÌ Esprit ‚ ÉÓÌÍÓÌ„Â. 1985


70

vårdi / ËÏÂ̇

Baltå måla fantåzijas Maira Karstå

î‡ÌÚ‡ÁËË ·ÂÎÓÈ „ÎËÌ˚ Tamåra B¬eskina Gadu ilgå staΩéßanås Savienotajås Valstîs pilnîbå mainîja jaunås måkslinieces Mairas Karstås skatîjumu uz tradicionålo Latvijas måkslas veidu – keramiku. Viña saprata, ka tå var büt ne tikai monumentåla, kå no ßamota veidotais viñas diplomdarbs Latvijas Måkslas akadémijå, un lîdzinåties ne tikai tautas måkslai raksturîgajiem uz virpas darinåtajiem, brünos, zeltainos un za¬os toños ieturétajiem podnieku izstrådåjumiem. Müsdienu keramika – tå ir trauslas un smalkas lînijas, gleznains kolorîta smalkums un bezgalîga formu daudzveidîba. Tießi Amerikå Maira såka veidot skulpturålas våzes, kuråm ir cilvéka seja, un darinåt daudzkråsainus ß˚îvjus. Turklåt tas viss tapa no måla. Tiesa, nevis no müsu tumßå måla, bet

ÉӉ˘̇fl ÒÚ‡ÊËӂ͇ ‚ ëòÄ ÏÓÎÓ‰ÓÈ ıÛ‰ÓÊÌˈ˚ å‡È˚ ä‡ÒÚ˚ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ËÁÏÂÌË·  ‚Á„Îfl‰ ̇ ÍÂ‡ÏËÍÛ. é̇ ۂˉ·, ˜ÚÓ Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚È ‚ˉ ·ڂËÈÒÍÓ„Ó ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ì ÚÓθÍÓ ÏÓÌÛÏÂÌڇθÌ˚Ï, Í‡Í Â ‰ËÔÎÓÏ̇fl ‡·ÓÚ‡ ËÁ ¯‡ÏÓÚ‡ ‚ ã‡Ú‚ËÈÒÍÓÈ Ä͇‰ÂÏËË ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚, Ë Ì ÚÓθÍÓ ‚ ‚ˉ Òӯ‰¯Ëı Ò „Ó̘‡ÌÓ„Ó ÍÛ„‡ ËÁ‰ÂÎËÈ ÍÓ˘Ì‚ÓÁÓÎÓÚËÒÚÓ-ÁÂÎÂÌÓÈ „‡ÏÏ˚, ˜ÚÓ ı‡‡ÍÚÂÌÓ ‰Îfl ̇Ó‰ÌÓ„Ó Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡. ëÓ‚ÂÏÂÌ̇fl ÍÂ‡ÏË͇ – ˝ÚÓ ıÛÔÍÓÒÚ¸ Ë ËÁfl˘ÂÒÚ‚Ó ÎËÌËÈ, ÊË‚ÓÔËÒ̇fl ÚÓÌÍÓÒÚ¸ ÍÓÎÓËÚ‡ Ë ·ÂÒÍÓ̘ÌÓ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁË ÙÓÏ. àÏÂÌÌÓ ‚ ÄÏÂËÍ å‡È‡ Òڇ· ÎÂÔËÚ¸ ÒÍÛθÔÚÛÌ˚ ‚‡Á˚ Ò ˜ÂÎӂ˜ÂÒÍËÏË Îˈ‡ÏË Ë ‰Â·ڸ ÏÌÓ„Óˆ‚ÂÚÌ˚ ڇÂÎÍË-Ô·ÚÓ. à ‚Ò ˝ÚÓ – ËÁ „ÎËÌ˚. è‡‚‰‡, Ì ̇¯ÂÈ ÚÂÏÌÓÈ, ‡ ·ÂÎÓÈ, ÍÓÚÓÓÈ ÌÂÚ ‚ ·Ú˚¯ÒÍÓÈ ÁÂÏÎÂ. é̇ Ô·ÒÚ˘̇ Ë Ïfl„͇ ̇ Ó˘ÛÔ¸, ÒÎÓ‚ÌÓ ¯ÂÎÍ, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸ ËÁ˚Ò͇ÌÌ˚ ‚¢Ë, ÍÓÚÓ˚ ÔÂÍ‡ÒÌÓ ‚ÔËÒ˚‚‡˛ÚÒfl ‚ β·ÓÈ ËÌÚÂ¸Â, ·Û‰¸ ÚÓ Í·ÒÒË͇, ÏÓ‰ÂÌ ËÎË ÏËÌËχÎËÁÏ ı‡È-ÚÂ͇. ÇÔÓ˜ÂÏ, ҇χ å‡È‡ ÌËÍÓ„‰‡ Ì ‰ÛχÂÚ, ‚


͇ÍÓÏ ËÌÚÂ¸Â Â ‡·ÓÚ˚ ·Û‰ÛÚ ÎÛ˜¯Â ÒÏÓÚÂÚ¸Òfl. ä‡Ê‰Û˛ Ó̇ ‰Â·ÂÚ Í‡Í Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ̇ Ò‚ÂÚÂ, ӷ·‰‡˛˘Û˛ Ò‚ÓËÏ ı‡‡ÍÚÂÓÏ Ë Ò‚ÓÂÈ ˝ÌÂ„ÂÚËÍÓÈ. ê‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, ÔÓÎÓÊËÚÂθÌÓÈ. èÓÚÓÏÛ ‚ β·ÓÏ ‰ÓϠ ‚‡Á˚ Ô‚‡˘‡˛ÚÒfl ‚ åÛÁÛ, ÍÓÚÓ‡fl Ò‚ÓÂÈ Í‡ÒÓÚÓÈ ‡‰ÛÂÚ ‚·‰Âθˆ‡ Ë ‚‰ÓıÌÓ‚ÎflÂÚ. ç ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ Ì‡ ÒÓÒÚÓfl‚¯ÂÈÒfl ̉‡‚ÌÓ ‚ á‡Î¸ˆ·Û„ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ Ò „Ó‚Ófl˘ËÏ Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ «ë‡ÎÓÌ ‰Îfl ÓχÌÚËÍÓ‚» ËÁ‰ÂÎËfl ·ڂËÈÒÍÓÈ ıÛ‰ÓÊÌˈ˚ ÔÓθÁÓ‚‡ÎËÒ¸ Ó„ÓÏÌ˚Ï ÛÒÔÂıÓÏ. à Ú‡Í Ê Ì ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ, ˜ÚÓ ‰ÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚ ÔÎÓÒÍË ڇÂÎÍË, ‡ÒÔËÒ‡ÌÌ˚ ‡Ì„Ó·‡ÏË, ÒÓÎflÏË Ë „·ÁÛflÏË, ‚Ó¯ÎË ‚ ˜ËÒÎÓ Ô‰ÏÂÚÓ‚, ÍÓÚÓ˚ ÔÂÁˉÂÌÚ ã‡Ú‚ËË Ç‡È‡ ÇËÍÂ-îÂÈ·Â„‡ ‰‡ËÚ „·‚‡Ï ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚. «ü ·Î‡„Ó‰‡̇ ÒÛ‰¸·Â, ˜ÚÓ ‚ Ò‡ÏÓÏ Ì‡˜‡Î ڂÓ˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÛÚË ÔÓԇ· ‚ ÄÏÂËÍÛ, „‰Â ÔÓÁ̇ÍÓÏË·Ҹ Ò ·ÂÎÓÈ „ÎËÌÓÈ, – „Ó‚ÓËÚ å‡È‡. – ùÚÓÚ Ï‡ÚÂˇΠÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸ ËÁ‰ÂÎËfl ‚˚ÚflÌÛÚ˚ı ÒËÎÛ˝ÚÓ‚ Ë ÒÎÓÊÌ˚ı ÙÓÏ, ‡, „·‚ÌÓÂ, ‰‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ò Î˛·˚ÏË Í‡Ò͇ÏË. àı ÏÓÊÌÓ ÒÏ˚‚‡Ú¸ Ë ÓÔflÚ¸ ̇ÌÓÒËÚ¸, ‰Ó·Ë‚‡flÒ¸ „ÎÛ·ËÌ˚ ÚÓ̇ Ë ÚÓÌÍÓÒÚË ËÒÛÌ͇. Å·fl „ÎË̇ ÔÓ‰‡ÚÎË‚‡ Û͇Ï, ̇ ÌÂÈ ‚ˉÌ˚ ͇ʉ˚È ¯ÚËı, ͇ʉ‡fl ÎËÌËfl, ˜ÚÓ ÔÓ·Ûʉ‡ÂÚ Ú‚Ó˜ÂÒÍÛ˛ Ù‡ÌÚ‡Á˲ Ë Á‡ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÚÂÏËÚ¸Òfl Í ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Û».

no baltå, kura Latvijå nav. Tas ir plastisks un mîksts kå zîds, tåpéc no tå var veidot brîniß˚îgas lietas, kas labi iederas jebkurå interjerå – gan klasiskå, gan modernå, gan haiteka minimålismå. Jåteic, ka pati Maira nekad nedomå par to, kådå interjerå viñas darbi labåk izskatîtos. Katru viña veido kå vienîgo pasaulé, apveltot ar savu raksturu un savu, protams, pozitîvu ener©iju. Tåpéc viñas våzes jebkurå måjå k¬üst par Müzu, kura ar savu skaistumu iepriecina un iedvesmo savus îpaßniekus. Tåpéc tå nav nejaußîba, ka nesen Zalcburgå notikußajå izstådé “Romanti˚u salons” latvießu måkslinieces izstrådåjumiem bija milzîgi panåkumi. Nejaußîba nav arî tå, ka dekoratîvie plakanie ß˚îvji, kuru apdaré izmantota angoba, så¬i un glazüras, ir starp tiem priekßmetiem, kurus Latvijas prezidente Vaira Vî˚eFreiberga dåvina årvalstu vadîtåjiem. “Esmu pateicîga liktenim par to, ka radoßå ce¬a paßå såkumå nok¬uvu Amerikå, kur iepazinos ar balto målu,” saka Maira. “No ßå materiåla var veidot izstiepta silueta un sareΩ©îtas formas darbus, bet, galvenais, tas ¬auj strådåt ar jebkuråm kråsåm. Tås var nomazgåt un atkal uzklåt, panåkot piesåtinåtu toni un smalku zîméjumu. Baltais måls ir rokås pak¬åvîgs, tajå redzama katra svîtra, katra lînija, bet tas rosina radoßo fantåziju un mudina tiekties péc pilnîbas.”

71


72

interjers / ËÌÚÂ¸Â


73

Funkcionalitåte plus dizains – måjîguma formula îÛÌ͈ËÓ̇θÌÓÒÚ¸ ÔÎ˛Ò ‰ËÁ‡ÈÌ – ÙÓÏÛ· Û˛Ú‡ Foto: Sergejs Kondraßins

Jauns påris, kuram ir dzîvoklis pagåjußå gadsimta såkumå celtå måjå, noléma izveidot értu, måjîgu dzîves vidi bez dekoratîvåm pårmérîbåm. Interjera un mébe¬u projektu dizaineri O¬egs Gukovs un Inesa Soleiçuka izstrådåja vienlaicîgi, atbilstoßi kopéjai iecerei. Katru priekßmetu piemekléja formas un izméru ziñå, tåpéc tika sasniegta dizaina un funkcionalitåtes maksimåla harmonija. Priekßtelpas vietå iekårtoja vienu gaißu telpu, kas no nelielas halles påriet viesistabå, kur ir atpütas, virtuves un édamistabas zona. Pa kreisi no ieejas durvîm – izoléta privåtå zona. Gaitenî, kur ierîkota garderobe, atrodas tikai spogulis grieztå ietvarå un paklåjiñß austrumnieciskå stilå. Ar sienu saplüstoßais iebüvétais skapis ar bîdåmåm durvîm, kurå ir daudz ietilpîgu plauktu un drébju pakaramo, organiski aizpilda telpu. Èpaßa saimnieku lepnuma objekts ir gu¬amistabå iebüvétais skapis ar tonéjuma ziñå venges koku atdarinoßu masîva ozolkoka fasådi un kråsota stikla deta¬åm. Telpas vienotîbu dzîvoklim pieß˚ir visu mébe¬u taisnstüra forma un, protams, kopéjå kråsu gamma. Sienu fons, dîvåna un kréslu mébe¬dråna ir pienbalta. Ar to labi saderas daΩådie brünås un olîvza¬ås kråsas toñi aizkaros. Kontrastu veido koka mébeles venges kråså. Viss ir lakonisks. Interjera noforméjumå izmantoti Vadima Markeviça, Eduarda Miheloviça, Måras Braßmanes, Gunåra Janaißa darbi.

O¬egs Gukovs Inesa Soleiçuka Dizaina studija Art Interior

åÓÎÓ‰‡fl Ô‡‡, ıÓÁfl‚‡ Í‚‡ÚË˚ ‚ ‰ÓÏ ̇˜‡Î‡ ÔÓ¯ÎÓ„Ó ‚Â͇, ¯Ë· ÒÓÁ‰‡Ú¸ Û‰Ó·ÌÛ˛, ÔÓÒÚÛ˛ ·ÂÁ ‰ÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚ı ËÁÎ˯ÂÒÚ‚, Û˛ÚÌÛ˛ ÒÂ‰Û ‰Îfl ÍÓÏÙÓÚÌÓ„Ó Ó·ËÚ‡ÌËfl. èÓÂÍÚ ËÌÚÂ¸Â‡ Ë Ï·ÂÎË ‰ËÁ‡ÈÌÂ˚ é΄ ÉÛÍÓ‚ Ë àÌÂÒÒ‡ ëÓÎÂȘÛÍ ‡Á‡·‡Ú˚‚‡ÎË Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Òӄ·ÒÌÓ Ó·˘ÂÏÛ Á‡Ï˚ÒÎÛ. ä‡Ê‰˚È Ô‰ÏÂÚ ‚˚‚ÂflÎË ÔÓ ÙÓÏ‡Ï Ë ‡ÁÏÂ‡Ï, ÔÓÚÓÏÛ Ë ·˚· χÍÒËχθÌÓ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ‡ „‡ÏÓÌËfl ‰ËÁ‡È̇ Ë ÙÛÌ͈ËÓ̇θÌÓÒÚË. ÇÏÂÒÚÓ ÔËıÓÊÂÈ ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸ Ó‰ÌÓ Ò‚ÂÚÎÓ ÔÓÏ¢ÂÌËÂ, ÔÂÂıÓ‰fl˘Â ËÁ Ì·Óθ¯Ó„Ó ıÓη ‚ „ÓÒÚËÌÛ˛, „‰Â ÂÒÚ¸ ÁÓÌ˚ ÓÚ‰˚ı‡, ÍÛıÌË Ë ÒÚÓÎÓ‚ÓÈ. ë΂‡ ÓÚ ‚ıÓ‰ÌÓÈ ‰‚ÂË – ËÁÓÎËÓ‚‡Ì̇fl ÔË‚‡Ú̇fl ÁÓ̇. Ç ÍÓˉÓÂ, Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌÌÓÏ ÔÓ‰ „‡‰ÂÓ·, – ÚÓθÍÓ ÁÂ͇ÎÓ ‚ ÂÁÌÓÈ ‡ÏÂ Ë ÍÓ‚ËÍ ‚ ÓËÂÌڇθÌÓÏ ÒÚËÎÂ. ëÎË‚‡˛˘ËÈÒfl ÒÓ ÒÚÂÌÓÈ ‚ÒÚÓÂÌÌ˚È ¯Í‡Ù Ò ‡Á‰‚ËÊÌ˚ÏË Ù‡Ò‡‰‡ÏË, ÒÍ˚‚‡˛˘ËÏË ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ‚ÏÂÒÚËÚÂθÌ˚ı ÔÓÎÓÍ Ë ‚¯‡ÎÓÍ, Ó„‡Ì˘ÌÓ Á‡ÔÓÎÌflÂÚ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó. éÚ‰Âθ̇fl „Ó‰ÓÒÚ¸ ıÓÁfl‚ – ‚ÒÚÓÂÌÌ˚È ¯Í‡Ù ‚ ÒԇθÌÂ Ò Ù‡Ò‡‰‡ÏË ËÁ χÒÒË‚‡ ‰Û·‡, ÚÓÌËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ÔÓ‰ ‚ÂÌ„Â, ÒÓ ‚ÒÚ‡‚͇ÏË Í‡¯ÂÌÓ„Ó ÒÚÂÍ·. Ö‰ËÌÒÚ‚Ó ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡ Í‚‡ÚË˚ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚÓ Á‡ Ò˜ÂÚ ÔflÏÓÛ„ÓθÌ˚ı ÙÓÏ ‚ÒÂÈ Ï·ÂÎË Ë, ÍÓ̘ÌÓ ÊÂ, ·Î‡„Ó‰‡fl Ó·˘ÂÈ ˆ‚ÂÚÓ‚ÓÈ „‡ÏÏÂ. éÒÌÓ‚ÌÓÈ ÙÓÌ ÒÚÂÌ, Ó·Ë‚ÍË ‰Ë‚‡Ì‡, ÍÂÒÂÎ Ë ÒÚÛθ‚ – ÏÓÎÓ˜ÌÓ-·ÂÎ˚È. Ö„Ó ‡Á·‡‚Îfl˛Ú ‡Á΢Ì˚ ÚÓ̇ ÍÓ˘ÌÂ‚Ó„Ó Ë ÓÎË‚ÍÓ„Ó ‚ Á‡Ì‡‚ÂÒflı. äÓÌÚ‡ÒÚÓÏ ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‰Â‚flÌ̇fl Ï·Âθ ˆ‚ÂÚ‡ ‚ÂÌ„Â. ÇÒ ·ÍÓÌ˘ÌÓ. Ç ÓÙÓÏÎÂÌËË ËÌÚÂ¸Â‡ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˚ ‡·ÓÚ˚ LJ‰Ëχ å‡Í‚˘‡, ù‰Û‡‰‡ åËıÂÎӂ˘‡, å‡˚ Å‡¯Ï‡ÌÂ, ÉÛ̇Ò‡ ü̇ÈÚËÒ‡.


74


75


76


78


79


80

interjers / ËÌÚÂ¸Â

Fantåzija par müsdienîgas klasikas tému î‡ÌÚ‡ÁËfl ̇ ÚÂÏÛ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ Í·ÒÒËÍË Foto: Sergejs Kondraßins

Aija Vitovska

Jüra, zelta smiltis, slaidas priedes, kas stiepjas pretî debesîm, – pati Jürmalas daba MelluΩu jaunås savrupmåjas saimniekiem pateica priekßå måjas stilu. Tå ir klasika, bet, protams, dzîva, müsdienîga, kas atbilst nelielås un ¬oti draudzîgås ©imenes dinamiskajam dzîvesveidam. Saimnieku vélmém vizuålas iezîmes pieß˚îra dizaineru tandéms Aija Vitovska un Iveta Juhñeviça. Saimnieki pie viñåm vérsås kå pie profesionålåm interjeristém, lai taupîtu savu laiku, spékus un naudu. Aija un Iveta kopå strådå vairåk nekå desmit gadus un ir noforméjußas daudzus sabiedrisko éku un privåtmåju interjerus. Viñas vienmér vadås no atziñas, ka ikviena måja ir dzîvs organisms, kas attîstås un mainås atbilstoßi apkårtéjai videi un telpu funkcijai. Ja runa ir par interjeru, tad vide ir atkarîga no saimnieku dzîvesveida. Viñi vélas savå måjå justies érti. Un dizainera uzdevums ir radît interjeru, kas îpaßniekam nodroßinåtu maksimålu komfortu, lai viñß nejustos sasaistîts – kå muzejå un nebaidîtos ienest istabå jaunu lietu, baΩîjoties, ka tå izjauks stilistiku. Tas, neapßaubåmi, ir grüts uzdevums, taçu izpildåms, ja dizainers interjeru “audzé” tikpat rüpîgi kå augu no sîkas sékliñas. Viñß uzklausa îpaßnieku vélmes, péta viñu raksturu un gaumi, meklé un atrod risinåjumus. Rezultåtå rodas interjers, kas dåvå komfortu, prieku un mieru. Tießi ßådu rezultåtu dizaineres sasniegußas MelluΩos, kur savrupmåju iekårtojußas tå, lai dominé klasiskais stils müsdienîgå interpretåcijå. Tå pamatå ir formas un lieluma ziñå pårdomåti priekßmeti un neitråla kråsu gamma. Kråsai måjå ir diezgan liela loma. Mébeles, tekstilijas, materiålu faktüra – viss ir harmoniski saskañots. Dizaineres ir izstrådåjußas laba interjera pamatformulu: lai kådå stilå interjers bütu veidots, lai cik spilgtas kråsas tiktu izmantotas – nekas nedrîkst aizénot tajå dzîvojoßå cilvéka personîbu.

Sienu dekoratîvo noforméjumu veicis Arvîds Plokßta.

Iveta Juhñéviça

åÓÂ, ÁÓÎÓÚ˚ ‰˛Ì˚, ÒÓÒÌ˚, ˜ÚÓ ‚ÛÚÒfl Í Ì·Û, – ҇χ ÔËÓ‰‡ ûχÎ˚ ÔÓ‰Ò͇Á‡Î‡ ‚·‰Âθˆ‡Ï ÓÒÓ·Ìfl͇-ÌÓ‚ÓÒÚÓÈÍË ‚ åÂÎÎÛÊË ÒÚËθ Ëı ‰Óχ. äÓ̘ÌÓ ÊÂ, Í·ÒÒË͇ – ÊË‚‡fl, ÒÓ‚ÂÏÂÌ̇fl, ÒÓÁ‚ۘ̇fl ‰Ë̇Ï˘ÌÓÏÛ Ó·‡ÁÛ ÊËÁÌË Ì·Óθ¯ÓÈ Ë Ó˜Â̸ ‰ÛÊÌÓÈ ÒÂϸË. Ü·ÌËfl ıÓÁfl‚ Ó·ÂÎË ÁËÏ˚ ˜ÂÚ˚ ‚ ‡·ÓÚ ڇ̉Âχ ‰ËÁ‡ÈÌÂÓ‚ ÄÈË ÇËÚÓ‚ÒÍË Ë à‚ÂÚ˚ ûıÌ‚˘Ë. ïÓÁfl‚‡ Ó·‡ÚËÎËÒ¸ Í ÌËÏ Í‡Í Í ÔÓÙÂÒÒËÓ̇θÌ˚Ï ËÌÚÂ¸ÂËÒÚ‡Ï, ˜ÚÓ·˚ Ò·Â˜¸ Ò‚Ó ‚ÂÏfl, ÒËÎ˚, ÌÂ‚˚ Ë ‰Â̸„Ë. ÄÈfl Ë à‚ÂÚ‡ ‚ÏÂÒÚ ‡·ÓÚ‡˛Ú ·ÓΠ‰ÂÒflÚË ÎÂÚ Ë ÓÙÓÏÎflÎË ÌÂχÎÓ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ë ˜‡ÒÚÌ˚ı ËÌÚÂ¸ÂÓ‚. éÌË ‚Ò„‰‡ ËÒıÓ‰flÚ ËÁ ÔÓÎÓÊÂÌËfl, ˜ÚÓ Î˛·ÓÈ ‰ÓÏ – ÊË‚ÓÈ Ó„‡ÌËÁÏ, ÍÓÚÓ˚È ‡Á‚Ë‚‡ÂÚÒfl Ë ÏÂÌflÂÚÒfl Òӄ·ÒÌÓ ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ ÒÂ‰Â Ë ÙÛÌ͈ËË ÔÓÏ¢ÂÌËÈ. ÖÒÎË ˜¸ ˉÂÚ Ó· ËÌÚÂ¸ÂÂ, ÚÓ Ò‰‡ – ˝ÚÓ Ó·‡Á ÊËÁÌË ıÓÁfl‚, ÍÓÚÓ˚ ıÓÚflÚ ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ò·fl ‚ Ò‚ÓÂÏ ‰ÓÏ ÍÓÏÙÓÚÌÓ. à Á‡‰‡˜‡ ‰ËÁ‡ÈÌÂ‡ – ÒÓÁ‰‡Ú¸ ËÌÚÂ¸Â, Ô‰ÛÒχÚË‚‡˛˘ËÈ Ï‡ÍÒËχθÌÛ˛ ÒÚÂÔÂ̸ ÍÓÏÙÓÚ‡ ‰Îfl ‚·‰Âθˆ‡, ˜ÚÓ·˚ Â„Ó Ì ÒÍÓ‚˚‚‡Î‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ÊËÚ¸, ÒÎÓ‚ÌÓ ‚ ÏÛÁÂÂ, Ë ·ÓflÚ¸Òfl Á‡ÌÂÒÚË ‚ ÍÓÏ̇ÚÛ ÌÓ‚Û˛ ‚¢¸, Ì ̇ۯ˂ Á‡‰‡ÌÌÛ˛ ÒÚËÎËÒÚËÍÛ. ᇉ‡˜‡, ·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ, Úۉ̇, ÌÓ ‰ÓÒÚËÊËχ, ÂÒÎË ‰ËÁ‡ÈÌÂ «‚˚‡˘Ë‚‡ÂÚ» ËÌÚÂ¸Â ÒÚÓθ Ê ‚ÌËχÚÂθÌÓ, Í‡Í ‡ÒÚÂÌË ËÁ ÁÂÌ˚¯Í‡. éÌ ÔËÒÎۯ˂‡ÂÚÒfl Í ÔÓÊ·ÌËflÏ ‚·‰ÂθˆÂ‚, ÔÓÌË͇ÂÚ ‚ Ëı ı‡‡ÍÚÂ˚ Ë ‚ÍÛÒ˚, ˢÂÚ Ë Ì‡ıÓ‰ËÚ ¯ÂÌËfl, ‚ ÂÁÛθڇÚ ˜Â„Ó ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ËÌÚÂ¸Â, ÍÓÚÓ˚È ÌÂÒÂÚ ÍÓÏÙÓÚ, ‡‰ÓÒÚ¸ Ë ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂ. í‡ÍÓÈ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ‰ËÁ‡ÈÌÂ˚ ‰ÓÒÚË„ÎË Ë ‚ åÂÎÎÛÊË, ÒÓÁ‰‡‚ ÓÒÓ·ÌflÍ Ò ÔÂӷ·‰‡ÌËÂÏ Í·ÒÒ˘ÂÒÍÓ„Ó ÒÚËÎfl ‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ËÌÚÂÔÂÚ‡ˆËË. Ç ÓÒÌÓ‚Â – ‚˚‚ÂÂÌÌ˚ ÔÓ ÙÓÏ‡Ï Ë ‡ÁÏÂ‡Ï Ô‰ÏÂÚ˚ Ë ÌÂÈÚ‡Î¸Ì‡fl „‡Ïχ Í‡ÒÓÍ. ñ‚ÂÚ ‚ ‰ÓÏ ˄‡ÂÚ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ·Óθ¯Û˛ Óθ. å·Âθ, ÚÂÍÒÚËθ, Ù‡ÍÚÛ‡ χÚÂˇÎÓ‚ – ‚Ò „‡ÏÓÌ˘ÌÓ ÒÓ˜ÂÚ‡ÂÚÒfl ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ. ÑËÁ‡ÈÌÂ˚ ‚˚‚ÂÎË ‰Îfl Ò·fl „·‚ÌÛ˛ ÙÓÏÛÎÛ ıÓÓ¯Â„Ó ËÌÚÂ¸Â‡: ‚ ͇ÍÓÏ ·˚ ÒÚËΠÓÌ ÌË ·˚Î, ÒÍÓθ flÍË Ô‰ÏÂÚ˚ ÌË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÎËÒ¸ – Ì˘ÚÓ Ì ‰ÓÎÊÌÓ Á‡ÒÎÓÌflÚ¸ ΢ÌÓÒÚ¸ ˜ÂÎÓ‚Â͇, ÍÓÚÓ˚È Á‰ÂÒ¸ ÊË‚ÂÚ.

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÓÙÓÏÎÂÌË ÒÚÂÌ ÔÓËÁ‚‰ÂÌÓ Ä‚ˉÓÏ èÎÓͯÚÓÈ.


81


82


83


84


85


86


87


88

interjers / ËÌÚÂ¸Â

«Måjas interjers

bez sîkumiem – tå ir viesnîca»

«ÑÓχ¯ÌËÈ ËÌÚÂ¸Â ·ÂÁ ÏÂÎÓ˜ÂÈ – ˝ÚÓ „ÓÒÚËÌˈ‡»

Ga¬ina Vasi¬ißina

Foto: Sergejs Kondraßins

Tå uzskata dizainere Ga¬ina Vasi¬ißina. Arhitektes izglîtîba un pieredze viñai ¬auj diezgan brîvi rîkoties ar telpu, lai måju padarîtu értu visiem ©imenes locek¬iem. Tå kådai Jürmalas savrupmåjai, ko såkusi büvét ©imene ar trim bérniem no Krievijas, vajadzéja konceptuåli pårveidot iekßtelpu un pastiprinåt tiklab galvenås måjas, kå arî viesu måjas un pirts interjera un eksterjera klasisko nokråsu. Lielo gaißo viesistabu apvienoja ar virtuvi un kopéjo telpu sadalîja zonås – atseviß˚å zonå noß˚irot viesistabu, virtuvi ar båra leti un galdiñu, mîksto mébe¬u zonu un intîmu stürîti ar kamînu. Turklåt zåle, neraugoties uz åréjo greznumu, nezaudéja savu måjîgumu. Blåvå gaisma un sienu apgleznojuma zeltainais un krémkråsas tonis notußé pulétå akmens svinîgo spîdumu. Zåles klasisko stilu papildina smalkås, aΩürås bronzas lustras ar kriståla mirdzumu un drapéjuma kaskådes, kas uzsükußas visas mébe¬u tapséjuma un flîΩu nokråsas. ‰rtas kåpnes no halles ved uz otro ståvu. Apgleznojums veido tonålu påreju no dümakaini tirkîzzilå pirmå ståva uz otrå ståva halli, kas ieturéta zeltainos un oranΩos toños. Saimnieku gu¬amistaba kolorîta un stila ziñå turpina måjas koncepciju. Jaunåkås meitas istaba veidota romantiskå, bet studentes istaba – avangarda stilå. Viesu måju noléma veidot pamatîgåku. Raupjais kamîns no apsvilinåta ka¬˚akmens, ozolkoka galds ar krésliem un radiatoru ozolkoka apßuvums, kå arî gaismek¬u radziñu misiñß, kas apstrådåts tå, lai izskatîtos sens, – viss ir ieturéts viduslaiku pi¬u garå. Èpaßu måjîgumu pieß˚ir pîtås mébeles apvienojumå ar tapeßu audumu. Klientiem dizainere lüdz tikai vienu – atvest uz jauno mîtni iemî¬otos sîkumus, kas interjeram pieß˚ir individuålas iezîmes.

í‡Í Ò˜ËÚ‡ÂÚ ‰ËÁ‡ÈÌÂ ɇÎË̇ LJÒËÎ˯Ë̇. é·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ Ë ÓÔ˚Ú ‡ıËÚÂÍÚÓ‡ ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ÂÈ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ‡ÒÔÓfl‰ËÚ¸Òfl ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÓÏ, ‰Â·fl ‰ÓÏ Û‰Ó·Ì˚Ï ‰Îfl ‚ÒÂı ˜ÎÂÌÓ‚ ÒÂϸË. í‡Í, Ó‰ÌÓÏÛ ˛χθÒÍÓÏÛ ÓÒÓ·ÌflÍÛ, ÍÓÚÓ˚È Ì‡˜‡Î‡ ÒÚÓËÚ¸ ÓÒÒËÈÒ͇fl ÒÂϸfl Ò ÚÂÏfl ‰ÂÚ¸ÏË, Ú·ӂ‡ÎËÒ¸ ÍÓ̈ÂÔÚۇθÌÓ ËÁÏÂÌÂÌË ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡ Ë ÛÒËÎÂÌË Í·ÒÒ˘ÂÒÍÓ„Ó ÓÚÚÂÌ͇ Í‡Í ËÌÚÂ¸Â‡ Ú‡Í Ë ˝ÍÒÚÂ¸Â‡ „·‚ÌÓ„Ó ‰Óχ, ‡ Ú‡ÍÊ „ÓÒÚÂ‚Ó„Ó ‰Óχ Ò ·‡ÌÂÈ. ÅÓθ¯Û˛ Ò‚ÂÚÎÛ˛ „ÓÒÚËÌÛ˛ Ó·˙‰ËÌËÎË Ò ÍÛıÌÂÈ Ë Ó·˘Â ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó ‡Á‰ÂÎËÎË Ì‡ ÁÓÌ˚ ÒÚÓÎÓ‚ÓÈ, ÍÛıÌË Ò ·‡ÌÓÈ ÒÚÓÈÍÓÈ Ë ÒÚÓÎËÍÓÏ, ÁÓÌÓÈ Ïfl„ÍÓÈ Ï·ÂÎË Ë ËÌÚËÏÌ˚Ï Û„ÓÎÍÓÏ Ò Í‡ÏËÌÓÏ. èË ˝ÚÓÏ Á‡Î Ì ÔÓÚÂflÎ Û˛Ú ÔË ‚ÒÂÈ Ò‚ÓÂÈ Ô‡‡‰ÌÓÒÚË. èË„ÎÛ¯ÂÌÌ˚È Ò‚ÂÚ Ë ÁÓÎÓÚËÒÚÓ-ÍÂÏÓ‚˚È ÓÚÚÂÌÓÍ Û˜ÌÓÈ ÓÒÔËÒË ÒÚÂÌ ÒÏfl„˜ËÎË Ô‡Á‰Ì˘Ì˚È „Îfl̈ ÔÓÎËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Í‡ÏÌfl. íÓÌÍËÈ ‡ÊÛ ·ÓÌÁÓ‚˚ı βÒÚ Ò ÓÒÒ˚Ô¸˛ ıÛÒÚ‡Îfl Ë Í‡Ò͇‰˚ ‰‡ÔËÓ‚ÓÍ, ‚Ó·‡‚¯Ëı ‚Ò ÓÚÚÂÌÍË Ó·Ë‚ÍË Ï·ÂÎË Ë ÔÎËÚÍË, ‰ÓÔÓÎÌËÎË Í·ÒÒ˘ÂÒÍËÈ ÒÚËθ Á‡Î‡. àÁ ıÓη ̇ ‚ÚÓÓÈ ˝Ú‡Ê ‚‰ÂÚ Û‰Ó·Ì‡fl ÎÂÒÚÌˈ‡. ë ÔÓÏÓ˘¸˛ Û˜ÌÓÈ ÓÒÔËÒË Ò‰ÂÎ‡Ì ÚÓ̇θÌ˚È ÔÂÂıÓ‰ Ò ÔÂ‚Ó„Ó ‰˚Ϙ‡ÚÓ·Ë˛ÁÓ‚Ó„Ó ˝Ú‡Ê‡ ̇ ÁÓÎÓÚËÒÚÓ-Ó‡ÌÊ‚˚È ıÓÎÎ ‚ÚÓÓ„Ó ˝Ú‡Ê‡. ëԇθÌfl ıÓÁfl‚ ÔÓ ÍÓÎÓËÚÛ Ë ÒÚËβ ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ÍÓ̈ÂÔˆË˛ ‰Óχ. ÑÂÚÒ͇fl ‰Îfl Ï·‰¯ÂÈ ‰Ó˜ÂË ¯Â̇ ‚ ÓχÌÚ˘ÂÒÍÓÏ ÒÚËÎÂ, ‡ ÍÓÏ̇ڇ ‰Â‚Û¯ÍË-ÒÚÛ‰ÂÌÚÍË – ‚ ‡‚‡Ì„‡‰ÌÓÏ. ÉÓÒÚ‚ÓÈ ‰ÓÏ ¯ËÎË Ò‰Â·ڸ ‚ ÚflÊÂÎÓÏ Íβ˜Â. ë΄͇ „Û·Ó‚‡Ú˚È Í‡ÏËÌ ËÁ Ô‡ÎÂÌÓ„Ó ËÁ‚ÂÒÚÌfl͇, ‰Û·Ó‚˚È ÒÚÓÎ ÒÓ ÒÚÛθflÏË Ë ‰Û·Ó‚‡fl Ó·¯Ë‚͇ ‡‰Ë‡ÚÓÓ‚, ‡ Ú‡ÍÊ ÒÓÒÚ‡ÂÌ̇fl ·ÚÛ̸ Ò‚ÂÚËθÌËÍÓ‚-Ó„Ó‚ – ‚Ò ‚˚‰ÂʇÌÓ ‚ ‰Ûı Ò‰Ì‚ÂÍÓ‚˚ı Á‡ÏÍÓ‚. èÎÂÚÂ̇fl Ï·Âθ ‚ ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËË ÒÓ ¯Ô‡ÎÂÌÓÈ Ú̸͇˛ Ôˉ‡ÂÚ ÓÒÓ·˚È ‰Óχ¯ÌËÈ Û˛Ú. äÎËÂÌÚÓ‚ ‰ËÁ‡ÈÌÂ ÔÓÒËÚ Î˯¸ Ó· Ó‰ÌÓÏ – ˜ÚÓ·˚ ÔË‚ÂÁÎË ‚ ÌÓ‚Ó ÊËθ β·ËÏ˚ ÏÂÎÓ˜Ë, ÒÔÓÒÓ·Ì˚ Ôˉ‡Ú¸ ËÌÚÂ¸ÂÛ Î˘ÌÓÒÚÌ˚ ˜ÂÚ˚.


89


90


91


92


93


94

Viesu nams ÉÓÒÚ‚ÓÈ ‰ÓÏ


95


Interior_2005-03  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you