Page 1

ЕМБС: 04045777 Целосно име: Општинско основно училиште ГЕРАС ЦУНЕВ с.Просениково Струмица Вид на работа: 510 Тип на годишна сметка: Сметка на органи на управа, други органи и единици на локална самоуправа - 903 Тип на документ: Годишна сметка Година : 2017

Биланс на приходи и трошоци Ознака за АОП

Опис

Претходна година

Бруто за тековна година

Исправка на Нето за тековна вредноста за година тековна година

1

- - I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039)

18.746.886,00

18.752.024,00

2

- - а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (003+004+005+006)

14.088.998,00

14.437.326,00

3

- - Плати и надоместоци

10.284.803,00

10.537.073,00

4

- - Придонеси за социјално осигурување

3.804.195,00

3.900.253,00

12

- - в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)

4.657.888,00

4.314.698,00

14

- - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт

474.147,00

497.402,00

15

- - Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка

116.910,00

108.598,00

16

- - Поправка и тековно одржување

1.447.806,00

1.877.154,00

17

- - Договорни услуги

2.353.540,00

1.643.600,00

18

- - Други тековни расходи

27.720,00

17.952,00

19

- - Привремени вработувања

237.765,00

169.992,00

59

- - А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)

18.746.886,00

18.752.024,00

67

- - Ѓ) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105

18.746.886,00

18.752.024,00

88

- - IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)

18.746.886,00

18.752.024,00

89

- - Трансфери од други нивоа на власт

18.746.886,00

18.752.024,00

103

- - А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)

18.746.886,00

18.752.024,00

105

- - В) ВКУПНО (103+104=067)

18.746.886,00

18.752.024,00

106

- - Г) ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)

41,00

Биланс на состојба Ознака за АОП

Опис

Претходна година

Бруто за тековна година

Исправка на Нето за тековна вредноста за година тековна година

111

- - А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)

7.279.168,00

20.295.905,00

12.704.342,00

7.591.563,00

114

- - III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)

7.279.168,00

20.295.905,00

12.704.342,00

7.591.563,00

115

- - Градежни објекти

6.651.254,00

15.565.226,00

8.455.837,00

7.109.389,00

117

- - Опрема

587.046,00

4.689.811,00

4.248.505,00

441.306,00

120

- - Други материјални средства

40.868,00

40.868,00

40.868,00

124

- - Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)

583.020,00

1.980.181,00

1.980.181,00

146

- - Други активни временски разгарничувања

583.020,00

1.980.181,00

1.980.181,00

159

- - ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)

7.862.188,00

22.276.086,00

161

- - I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)

7.279.168,00

7.591.563,00

162

- - Државен -јавен капитал

7.279.168,00

7.591.563,00

173

- - III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)

583.020,00

1.980.181,00

175

- - б) Краткорочни обрски спрема добавувачи (176

533.857,00

1.916.570,00

12.704.342,00

9.571.744,00


до 179) 176

- - Обврски спрема добавувачи во земјата

533.857,00

1.916.570,00

198

- - з) Пасивни временски разграничувања

49.163,00

63.611,00

200

- - ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)

7.862.188,00

9.571.744,00

Државна евиденција Ознака за АОП

Опис

Претходна година

Бруто за тековна година

Исправка на вредноста за тековна година

Нето за тековна година

664

- - Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)

195.969,00

160.014,00

665

- - Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)

11.972,00

14.010,00

666

- - Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)

10.181,00

4.124,00

667

- - Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)

4.540,00

271.691,00

670

- - Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)

30.900,00

33.108,00

674

- - Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БПР)

23.439,00

685

- - Трансфери од Буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР)

18.746.886,00

18.752.024,00

Структура на приходи по дејности Ознака за АОП 2556

Опис

Претходна година

Бруто за тековна година

Исправка на вредноста за тековна година

- 85.20 - Основно образование

Нето за тековна година 18.752.024,00

Потпишано од: RUMENKA GODJIROVA rumenkagodzirova@yahoo.com CN=KibsTrust Qualified Certificate Services, OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Symantec Trust Network, O=KIBS AD Skopje, C=MK KibsTrust Qualified Certificate Services Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити. Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

ПОДГОТВИ ЗА ПЛАЌАЊЕ ПЕЧАТИ ОТКАЖИ

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Македонија

Годишна сметка 903  
Годишна сметка 903  
Advertisement