Ntu journal 2557

Page 1

~~~~~~~~~~~~~~~~ 0 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


สารแสดงความยินดี ผมมีความยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธี ประสาทปริ ญ ญาบั ต ร มหาวิ ท ยาลยเนชั่ น ครั้ ง ที่ 21 ประจ า ปีการศึกษา 2557 ในวันนี้ ขอแสดงความชื่ น ชมกั บ บั ณ ฑิ ต และมหาบั ณ ฑิ ต ทุ ก ท่ า น กั บ ความสาเร็จด้านการศึกษา ปริญญาบัตรที่ท่านได้รับในวันนี้ นับเป็น เครื่องแสดงถึง ความอุตสาหะ มานะพยายาม และพากเพียร นับว่า เป็ น ทรั พ ยากรอั น ทรงค่ า ผู้ จ ะช่ วยสร้ า งสรรค์ ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า ให้กับสังคมและประเทศชาติ ด้วยความรู้ ความสามารถ สติปัญญา มี วิจารณญาณเพียงพอทีจะสามารถหยั่งรู้ และวินิจฉัยเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น ได้ อ ย่ า งละเอี ย ด รอบคอบ และถู ก ต้ อ ง เที่ ย งธรรม ปราศจากอคติ ซึ่งเป็นแนวทางช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่การงาน ต่าง ๆ ได้อย่างประสบความสาเร็จ ประเทศของเราในทุ ก วั น นี้ ต้ อ งการบุ ค ลากรที่ ทั้ ง เก่ ง และดี กล่าวคือ มีทั้งสติปัญญาและความสามารถควบคู่กับการมีคุณธรรม และจริ ย ธรรม ดั ง นั้ น จึ ง ขอให้ ทุ ก ท่ า นมี ค วามมุ่ ง มั่ น ในอั น ที่ จ ะใช้ ความรู้ความสามารถของตนไปในการทางานรับใช้ แผ่นดินโดยสุจริต ขอให้ท่านภาคภูมิใจในความเป็นมหาบั ณฑิตและบัณฑิต ดาเนิน ชีวิตโดยมุ่งประโยชน์และความเจริญก้าวหน้าแก่ส่วนรวมและตนเอง ดังที่ตั้งใจปรารถนา และขออ านวยพรให้ทุก ท่า นมี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า และมี ค วามสุ ข สวัสศาสตราจารย์ ดิ์โดยทั่วกัน เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

~~~~~~~~~~~~~~~~ 2 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


สารจากผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง ผมขอแสดงความยิ น ดี เป็ น อย่ า งยิ่ ง กั บ บั ณ ฑิ ต และมหาบั ณ ฑิ ต มหาวิทยาลัยเนชั่น ที่ได้สาเร็จการศึกษา และเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา บัตร ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ “บัณฑิต”

ความรู้

หมายถึง ผู้ทรงความรู้ ผู้มีปัญญา ที่เกิดจากการถ่ายทอด

และวิช าการต่ า ง ๆ จากอาจารย์ ด้ วยความเอาใจใส่ต ลอด

ระยะเวลาที่ได้ศึกษาเล่าเรียนในสถานศึกษา ตลอดจนได้รับการอบรมสั่ง สอนจากสถาบันครอบครัว และประสบการณ์ในการเรียนรู้และการอยู่ ร่วมกันกับสังคม องค์ความรู้และสิ่งดีงามเหล่านี้จะหล่อหลอม กล่อมเกลา ทาให้เป็นผู้มีความรู้ มีปัญญา พร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ดังนั้น จึง ขอให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกคนได้นาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเนชั่น ไปประกอบสัมมาอาชีพ ในการเลี้ยงตนเองและครอบครัว ตลอดจนสร้างคุณประโยชน์ให้สังคม และชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรือง ภายในภาคหน้าต่อไป ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรด บั น ด า ล ป ร ะ ธ า น พ ร ใ ห้ บั ณ ฑิ ต ม ห า บั ณ ฑิ ต ม ห า วิ ท ย า ลั ย เนชั่นทุกคน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ เพียบพร้อมด้วยกาลังกาย กาลังใจ และสติปัญญา เพื่อปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

นายธานินทร์ สุภาแสน ~~~~~~~~~~~~~~~~ 3 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


สารจากอธิการบดี ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตผู้สาเร็จการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีแ ละระดับบัณ ฑิตศึกษาที่สาเร็จ การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ในปี ก ารศึ ก ษา 2557 ทาง มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ในวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558 ซึ่งในพิธีประสาทปริญ ญาบัตรครั้งนี้ เป็น ครั้ง แรกที่ได้มีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่สาเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเนชั่นลาปาง และศูนย์บางนา เข้า ร่วมรับปริญญาในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ บั ญ ชี บริ ห ารธุ ร กิ จ วิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ การ ออกแบบผลิตภัณฑ์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหาร การศึกษา และสาขาวิช าการท่ อ งเที่ยว บัณ ฑิ ตใน สาขาวิ ช าต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ จ ะเป็ น ก าลั ง ส าคั ญ ในการ พัฒนาประเทศชาติสบื ไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อนิ ทร์ รักอริยะธรรม ~~~~~~~~~~~~~~~~ 4 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


สารจากรักษาการคณบดี คณะบริหารธุรกิจ ในนามของคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย เนชั่ น ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน แต่ความสาเร็จที่ ทุกท่านได้รับในวันนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของชีวิต จริงใน วันข้างหน้า เพราะยังมีอีกหลากหลายเหตุการณ์ ซึ่งยุ่งยาก และซั บ ซ้ อ นยิ่ ง กว่ า การเรี ย นในห้ อ งเรี ย นให้ ต้ อ งฟั น ฝ่ า จึ ง ขอให้ บั ณ ฑิ ต ใหม่ ทุ ก ท่ า นจงน าความรู้ ประสบการณ์ ท่ี ได้รับจากการศึกษาในรั้วของมหาวิทยาลัยเนชั่น ไปปรับใช้ กั บ การบริ ห ารเวลา บริ ห ารการเงิ น บริ ห ารชี วิ ต จริ ง ใน อนาคต อันจะนามาซึ่งความสาเร็จสมบูรณ์ใ นวันข้ างหน้ า ต่อไป ขอให้บัณฑิตทุกท่านมีการประพฤติตนให้อยู่ในวิถีท่ี ถูกต้อง สมดุล และมุ่งมั่นเรียนรู้ไม่จบสิ้น จะนามาซึ่งความ เจริญก้าวหน้าแก่ตนเอง เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป สุดท้ายนี้ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์ทั้งหลาย ดลบันดาล ให้บัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น ทั้งศูนย์ลาปาง และศูนย์เนชั่น บางนาทุกท่าน เป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีพัฒนาการของความ เป็นมืออาชีพในตัวของทุกท่านสืบเนื่องตลอดไป

อาจารย์นนทิชา ศอศันสนีย

~~~~~~~~~~~~~~~~ 5 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


สารจากรักษาการคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ การเรียนรู้ระดับมหาวิทยาลัยนั้น นอกจากบัณฑิตและมหาบัณฑิตจะ ได้เรียนรู้ในด้านวิชาการแล้ว ยังจะได้ฝึกฝนตนเองเพื่อให้มีทักษะวิชาชีพ จน สามารถประกอบการได้อย่างเชี่ยวชาญ รวมถึงการได้ทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น เพื่อช่วยให้การเรียนรู้ “ชีวติ ” มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งการเรียนรู้ดังกล่าว จะช่วยให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตนาพาชีวิตของตนเอง ให้สามารถอยู่รอดได้ ในโลกปัจจุบัน แต่ สิ่ ง ที่ส าคั ญ กว่ า ความอยู่ ร อดของตนเองก็ คื อ การใช้ ค วามรู้ แ ละ ทักษะนั้นให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วย บัณฑิตและมหาบัณฑิตจึงควรค้นคว้ า หาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่าเสมอและปรับใช้ให้เหมาะสม ตื่นตัวและประเมิน ตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อจะได้ตระหนักว่า ตนเองต้องปรับปรุงอะไรบ้าง ต้อง เรียนรู้อะไรเพิ่มเติม และด้วยวิธีการใด รวมทั้งมีศิลปะในการนาความรู้นั้นมา ใช้งานให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ ความส าเร็ จของชีวิ ต ไม่ ไ ด้ อ ยู่ท่ี ก ารได้รั บ ปริญ ญาบั ต ร แต่ อ ยู่ ท่ีก าร ใฝ่หาความรู้ใหม่อยู่ตลอดเวลา บัณฑิตและมหาบัณฑิตทุก คนควรระลึกอยู่ เสมอว่า เราเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ชื่อของมหาวิทยาลัยเนชั่นจะติดตัว เราไปตลอดเวลา ไม่ว่าเราจะปฏิบัติหน้าที่อะไร ดังนั้น ขอให้ปฏิบัติหน้าที่อ ย่าง เต็มกาลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และยึดมั่นในความดี มีความ เป็ น มนุ ษ ย์ ท่ี ส มบู ร ณ์ คื อ การเป็ น ผู้ ใ ห้ โดยยึ ด ประโยชน์ ข องเพื่ อ นมนุ ษ ย์ มากกว่าประโยชน์ส่วนตน ขอให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่านจงประสบกับความสาเร็จในชีวิต นาชื่อเสียงและเกียรติยศมาสู่มหาวิทยาลัยเนชั่นที่เราภาคภูมิใจ

อาจารย์อดิศักดิ์ จาปาทอง ~~~~~~~~~~~~~~~~ 6 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


สารจากคณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในวาระแห่ง ความสาเร็ จ ที่ย่ิง ใหญ่ ค รั้ ง หนึ่ ง ในชี วิตที่ นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย เนชั่ น จะได้ เ ป็ น บั ณ ฑิ ต และ มหาบัณ ฑิตอย่ างสมบูร ณ์ใ นวันนี้ อาจารย์มี ความปิ ติ สุข ที่ เห็นทุกท่านประสบความสาเร็จอย่างงดงาม ทั้งศักดิ์และสิทธิ์ ของปริญญาบัตรนี้ ท่านจะเป็นพลังสาคัญในการที่จะช่วยกัน ขับเคลื่อนพัฒนาชาติให้วัฒนาถาวรสืบไป จึ ง ขอเป็ น ก าลั ง ใจและอวยพรให้ ทุ ก ท่ า นได้ รั บ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ส ม ค ว า ม ตั้ ง ใ จ ใ น ก า ร ที่ จ ะ น า ค ว า ม รู้ ความสามารถพร้อ มทั้ งจิตสานึกที่เต็ม เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาตนเองและสังคมส่วนรวมต่อไป

อาจารย์ ดร.สุจริ า หาผล

~~~~~~~~~~~~~~~~ 7 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


สารจากคณบดี คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ความรู้ เปรียบเสมือนดวงประทีปที่ส่องสว่างเพื่อนาทางเดินชีวิตไปสู่ จุ ด หมายปลายทางที่ บั ณ ฑิ ต ทุ ก คนปรารถนา ความรู้ แ ละสติ ปั ญ ญาที่ เกิดขึ้นย่อมเกิดจากความพากเพียรเรียนรู้และความมานะพยายามของ บั ณ ฑิ ต ตลอดระยะเวลาที่ ใ ช้ ชี วิ ต อยู่ ใ นสถาบั น การศึ ก ษาแห่ ง นี้ ... มหาวิทยาลัยเนชั่น ... สถาบันที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้และทักษะทาง วิชาชีพให้แก่บั ณฑิต เพื่อนาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเองและ ประเทศชาติในอนาคต ขอแสดงความชื่นชมยินดีในความสาเร็จของบัณฑิต ใหม่ทุกคน วันสาเร็จการศึกษาเป็นวันแห่งภาคภูมิใจของบิดา-มารดา เป็น วันแห่งการรอคอยของบัณฑิตและเป็นวันเริ่มต้นการเดินทางของชีวิตที่ยาว ไกล ขอให้บัณฑิตทุกคนจงใช้เวลาและโอกาสในการนาความรู้ ท่ีได้จากการ เรี ย นรู้ ใ นศิ ล ปวิ ท ยาการต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้ รั บ การถ่ า ยทอดจากคณาจารย์ ใ ห้ บังเกิดผลสาเร็จทั้งในชีวติ การทางานและชีวติ ส่วนตัว มีความเจริญงอกงาม ทางสติ ปั ญ ญาจากประสบการณ์ แ ละเรี ย นรู้ ส่ิง ต่ า ง ๆ ที่ อ ยู่ ร อบตั ว เมื่ อ สาเร็จการศึกษาไปแล้ว เพราะความรู้ในโลกนี้มีอยู่มากมายมหาศาล หาก บัณฑิตไม่หยุดยั้งที่จะแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ความสาคัญของสิ่งนี้ เปรียบเสมือนเปลวแสงของดวงประทีปแห่งชีวิตของบัณฑิตให้มีความเจิด จรัสมากขึ้นและจะช่วยส่องทางชีวิตให้มองเห็นหนทางแห่งความสาเร็จใน ชีวิต ขออานาจบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงจงประทานพรให้บัณฑิตของ มหาวิ ท ยาลั ย เนชั่ น ทุ ก คนเป็ น คนดี คนเก่ ง และมี ค วามสุ ข เพื่ อ เชิ ด ชู เกียรติภูมิของตนเอง วิชาชีพและสถาบันตลอดไป

อาจารย์เบญจวรรณ นันทชัย

~~~~~~~~~~~~~~~~ 8 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


สารจากรักษาการคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตสาเร็จการศึกษา สร้างความภาคภูมิใจต่ออาจารย์ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในความส าเร็ จ ของบั ณ ฑิ ต ที่ จ ะ สามารถนาเอาความรู้ไปพัฒนาตนเอง รวมไปถึงการประกอบ อาชีพ และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเนชั่น เป็นบุคคลที่มีศักยภาพใน การทางาน สามารถนาความรู้ความสามารถไปประยุกต์กับการ ทางาน เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็ น สมาชิ กของสัง คมไทยที่ค งคุณ ค่ า และคุ ณภาพทั้ง ด้ านการ ประกอบอาชี พ มี จิ ต ส านึ ก ต่ อ สาธารณะ มี ค วามกล้ า ในการ ทางาน มีความกระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง เ พื่ อ พั ฒ น า ต น เ อ ง แ ล ะ ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ ใ ห้ เจริญก้าวหน้าต่อไป ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อความสาเร็จอีกขั้นหนึ่ง ของบัณฑิต และมหาบัณฑิต ทุกท่าน

อาจารย์ศศิวมิ ล แรงสิงห์

~~~~~~~~~~~~~~~~ 9 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


สารจากฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอแสดงความยิ น ดี กั บ บั ณ ฑิ ต และมหาบั ณ ฑิ ต ทุ ก ท่ า นใน โอกาสที่สาเร็จการศึกษา และเข้ารับปริญญาบัตรในปีการศึกษานี้ ช่วงเวลาของการใช้ชีวิตในการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา ของทุก ท่า นนั้ น คงได้ เ ก็ บ เกี่ ย วความรู้ เนื้ อ หาวิช าการจากคณา อาจารย์ พร้อมกับการเรียนรู้ประสบการณ์จากการเข้าร่วมและจัด ดาเนินการกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจากการทางานที่ ผ่า นมา การก้า วไปสู่ค วามสาเร็ จไม่ ว่า จะเป็ น ด้า นการประกอบ อาชีพ การดาเนินชีวิต หรือการศึกษาขั้นที่สูงกว่าเดิมนั้น ย่อมเกิด จากรากฐาน หรือพื้นฐาน ด้านความรู้ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการ ปลูกฝั่ง ซึ่งสถาบันการศึกษาแห่งนี้ ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการ วางรากฐาน ให้ กั บ ทุ ก ท่ า นที่ ก าลั ง จะก้ า วเป็ น บั ณฑิ ต และ มหาบัณฑิต จึงกล่าวได้ว่าบัณฑิตทุกท่านในวันนี้ เป็นทรัพยากรที่มี คุ ณ ค่ า ในตนเอง ต่ อ ครอบครั ว สั ง คม และประเทศชาติ ท่ี ก าลั ง พัฒนาสู่ความเป็นสากล ฝ่ายกิจการนักศึกษาขอเป็นกาลังใจให้ทุก ท่านก้าวข้ามพ้นปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ไปสู่ความสาเร็จในการ งานอาชีพ พร้ อมที่จ ะด ารงชีพอย่างมีคุณ ค่าในสัง คม ด้วยทักษะ ความสามารถ สติปัญญา ไหวพริบ ปฏิภาณ และความรับผิดชอบ เทิดทูน เคารพนอบน้อมต่อบิดา มารดา คณาจารย์ ตลอดจนการ รั ก ในศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ น บั ณ ฑิ ต “มหาวิ ท ยาลั ย เนชั่ น ” สถาบันการศึกษาแห่งนี้ตลอดไป ขออวยพรให้ บั ณ ฑิ ต ทุ ก ท่ า น ประสบความโชคดี มี ชั ย ความสุข ความสมหวังและความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป

อาจารย์ธวัชชัย แสนชมภู ~~~~~~~~~~~~~~~~ 10 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


สารบัญ ปีแห่งการเฉลิมพระเกียรติ สารจากผู้บริหาร สารบัญ ผลงานคณะนิเทศศาสตร์ ผลงานคณะบริหารธุรกิจ ผลงานคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผลงานคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลงานศูนย์เนชั่นบางนา บทความ ภาพซ้อมรับปริญญา พิธีสวมฮูด งานเลี้ยง และถ่ายภาพหมู่ ภาพแห่งความสุขของบัณฑิตและมหาบัณฑิต ภาพพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 21 รู้หรือไม่ กับ กยศ ทุนการศึกษา เนื้อเพลงเหนือฟ้าคือฟ้า กองบรรณาธิการ ~~~~~~~~~~~~~~~~ 11 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~

1 2 11 12 15 18 22 25 27 28 31 39 50 57 59 60 61


ผลงานคณะนิเทศศาสตร์

~~~~~~~~~~~~~~~~ 12 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


~~~~~~~~~~~~~~~~ 13 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


~~~~~~~~~~~~~~~~ 14 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


ผลงานคณะบริหารธุรกิจ บทสรุปผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจได้ดาเนินงานตามกรอบกล ยุ ท ธ์ ทั้ ง 5 ด้ า นของมหาวิ ท ยาลั ย ครอบคลุ ม 4 พันธกิจตามมาตรฐานการดาเนินงานภายใต้การกากับ ของสานักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ และเป็นไปตาม เอกลั กษณ์ แ ละอั ตลั กษณ์ ข องมหาวิท ยาลั ย ในการ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพรองรั บ การเข้ า สู่ ป ระชาคม

2.2

การนาเสนอบทความวิชาการในการ

เศรษฐกิจอาเซียน โดยมีผ ลการดาเนินงานที่ ส าคั ญ ประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ นานาชาติ ครั้งที่ 5 “ยกระดับมหาวิทยาลัยก้าวไกลสู่ ดังนี้ 1. การดาเนินงานด้านการบริหารหลักสูตร

มหาวิทยาลัยโลก : The Enhancement to World-Class University” วันที่ 24-25 เมษายน

คณะบริหารธุรกิจได้จัดการเรียนการสอนโดย 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ในหัวข้อ เน้นผู้ เรีย นเป็นส าคั ญ และครอบคลุ ม มาตรฐานการ Marketing Opportunities for the British เรี ย นรู้ ทั้ ง 5 ด้ า นตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ Universities in the Lower North of Thailand ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2. การดาเนินงานด้าน การวิจัย และงานสร้างสรรค์ คณะบริหารธุรกิจ ได้รับทุนสนับสนุนการเพื่อ ผลิตผลงานวิชาการ อาทิ 2.1 การพัฒนาศักยภาพสินค้าหัตถกรรมเพื่อ รองรั บ การท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด ล าปาง สู่ ก ารเป็ น ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ได้ รั บ ทุ น วิ จั ย จาก สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ~~~~~~~~~~~~~~~~ 15 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


3. การดาเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ ได้ ใ ห้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ หน่ ว ยงานภายนอกตามที่ ไ ด้ รั บ การร้ อ งขอความ ร่วมมือ ดังนี้ บรรยายเรื่อง “การจัดการเชิงกลยุทธ์ กรณี ศึ ก ษาสหกรณ์ ก ารเกษตรเพื่ อ การตลาดลู ก ค้ า ธ.ก.ส. จังหวัดลาปาง” 4.การดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม 5.กิจกรรมการส่งพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ ได้ จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม เอกลั ก ษณ์ และ อั ต ลั ก ษณ์ ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กาหนด ดังนี้ 5.1 การนาเสนอผลงานทางวิ ช าการของ นักศึ กษาหลั ก สู ต รบริ หารธุ ร กิ จมหาบั ณ ฑิ ต ในงาน ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ น า น า ช า ติ คณะบริ หารธุรกิจได้เข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อ สืบสาน มหาวิทยาลัยเนชั่น และทานุบารุ งศิ ลปวัฒ นธรรม ร่ วมกับสานักกิจการ 5.2 กิจกรรม Nation Sport Days & Good นักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่นในโครงการต่างๆดังนี้ Bye Senior 4.1 อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตาม 5.3 โครงการศึ ก ษาดู ง านด้ า นการบริ ห าร โครงการถวายเที ยนพรรษา ปี 2556 ณ.วัดบุญ เกิด หมู่ 2 ตาบลพระบาท อ.เมือง จ.ลาปาง จัดโดยสานัก จัดการกระบวนการผลิต ณ บริษัท สิงห์คอเปอเรชั่น จากั ด (มหาชน) บริ ษั ท เนชั่ น มั ล ติ มี เ ดี ย กรุ๊ ป จากั ด พัฒนานักศึกษา (มหาชน) บริษัท สามร้อยยอด จากัด และโรงแรม หัว 4.2 พิธีไหว้ครู ระดับบัณฑิตศึกษา หินแกรนด์ จากัด 4.3 ทอดกฐิ น สามั ค คี คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ 5.4 โครงการศึ ก ษาดู ง านด้ า นการบริ ห าร มหาวิทยาลัยเนชั่น – วัดปงวัง จังหวัดลาปาง จัดการ ณ Digital Pavilion หรือบ้านแห่งอนาคต

~~~~~~~~~~~~~~~~ 16 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


การบริหารจัด การบาบั ดน้า เสี ย ง คลองชองเกชอน และพิพิธภัณฑ์ธนาคารเกาหลี (Bank of Korea Museum) 5.5 งาน Investment Fair ณ เซ็นทรัลลาปาง 5.6 โครงการต้นกล้าสีขาว

5.7 นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มอบรมกั บ สมาคม การตลาดแห่งประเทศไทย (การตลาดสัญจร) 5.8 นั ก ศึ ก ษาดู ง านด้ า นการบริ ห ารจั ด การ สถานประกอบการที่ประสบผลสาเร็จ บริษัท CPAll นิคมอุตสาหกรรมลาพูน 5.9 โครงการ BUSINESS DAY

~~~~~~~~~~~~~~~~ 17 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


ผลงานคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พบกันอีกครั้งในฉบับที่ 2 กับคณะสังคมศาสตร์ และมนุ ษ ยศาสตร์ ส าหรั บ ในห้ ว งเวลาที่ ผ่ า นมา คณะฯ ได้ดาเนินกิจกรรมในการพัฒ นานักศึ กษา ที่ เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาสามารถนาไปใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติงานเมื่อนักศึกษาสาเร็จการศึกษาแล้ว ซึ่งกิจกรรมที่จะเล่าสู่การฟังในฉบับนี้ ได้แก่ โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม อันเป็นส่วนหนึ่งของการ เรียนรู้ในรายวิชา สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต โครงการฯ นี้ จัดขึ้นเพื่อน้อมนาคุณธรรม-จริยธรรมในด้านความรัก ความสามัคคี จิตใจเอื้อเฟื้อ เสียสละ ฝึกการคิดในเชิง สร้างสรรค์ การแสดงออกในทางที่ดี โดยให้นักศึกษา ได้ เ รี ย นรู้ ผ่ า นฐานกิ จ กรรมต่ า งๆ ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ นักศึกษาได้รู้จักสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน กับผู้สอนและหมู่คณะในการทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ตลอดจนการฝึ กการท างานเป็นกลุ่ม ให้สาเร็ จลุ ล่ วง ด้วยวิธีการร่วมแสดงความคิดเห็น วางแผน แบ่งงาน และการประเมิ น ผลส าเร็ จ ของงาน ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ท างานร่ ว มกั น โดยมี อ าจารย์ จ าก สถาบัน พลั งจิ ตตานุ ภาพ และอาจารย์ ค ณะสั ง คมฯ เป็นผู้ดาเนินการโครงการฯ

~~~~~~~~~~~~~~~~ 18 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


อีกหนึ่งกิจกรรมที่มีค วามน่าสนใจเช่นกัน นั่นก็คือ โครงการสัมมนา “บทบาทองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเนชั่น เป็นการสัมมนาเชิงวิชาการที่มีความน่าสนใจ ที เ ดี ย ว โดยมี น ายศุ ภ ชั ย เอี่ ย มสุ ว รรณ รองผู้ ว่ า ราชการจังหวัดลาปาง ให้เกียติเป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวปาฐกถา และการบรรยายพิเศษ “บทบาท การบริหารท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมในบริบทประชาคม อาเซี ย น” โดย นายพิ นิ จ จั น ทรสุ ริ น ทร์ อดี ต สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรจั ง หวั ด ล าปาง และอดี ต รัฐมนตรีช่วยมหาดไทย เป็นผู้บรรยาย ซึ่งได้รับความ สนใจและซักถาม แสดงความคิดเห็นร่วมกันระหว่าง ผู้บรรยายและผู้เข้าร่วมสัมมนา ท้ายสุดกับกิจกรรมดี ๆ ที่คณะสังคมศาสตร์ และมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ ได้ ร่ ว ม กิจกรรมทาบุญทอดกฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดปง วัง ต าบลพิ ชั ย อ าเภอเมื อ งล าปาง จั ง หวั ด ล าปาง เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ 10 ตุ ล าคม 2557 โดยมี อ าจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของแต่คณะเข้าร่วมกิจกรรม นี้ แต่ละคนล้วนรู้สึกสุขใจและอิ่มบุญกันทีเดียว

~~~~~~~~~~~~~~~~ 19 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


สาหรับผลงานด้านงานวิชาการและการวิจัยนั้น กลุ่มหม้อห้อมโบราณย้อมมือบ้านบ่อแฮ้ว ต.บ่อแฮ้ว คณะสั ง คมศาสตร์ แ ละมนุ ษ ยศาสตร์ ต ระหนั ก ถึ ง อ.เมื อ ง จ.ล าปาง โดย อาจารย์ ป วิ น ท์ รั ต น์ แซ่ ตั้ ง ความสาคัญของงานดังกล่าวไม่แพ้งานด้านอื่นๆ ซึ่ง โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการการ อาจารย์หลายท่านมีประสบการณ์และมีความสามารถ ท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษา อาเภอแม่ ได้มี การเรี ย บเรี ย งข้ อ มู ล ผลิ ตผลงานวิ ชาการเป็ น เ ม า ะ โ ดย ดร . วั น ชา ติ น ภ า ศ รี แ ล ะ ค ณ ะ ตาราเพื่อเผยแพร่และนาไปใช้ประกอบการเรียนการ โครงการวิ จัย เรื่ อ ง การจัด ท าระเบีย บว่ าด้ว ยความ สอนแก่นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ จานวน 6 เรื่อง ได้แก่ ร่วมมื อ ทางด้า นการจัดการแหล่ งท่ อ งเที่ย ว จังหวัด 1. เรื่องการออกแบบสิ่งทอ โดยอาจารย์ปวินท์รัตน์ ล า ป า ง โ ด ย อ า จ า ร ย์ ว ร า ภ ร ณ์ เ รื อ น ย ศ แซ่ตั้ง 2. เรื่อง รัฐประศาสนศาสตร์แนวคิด ทฤษฎีใน โครงการวิจัยเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเล่าชุมชน มิติการจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดย ดร.วันชาติ นภา เพื่อสร้างจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลาปาง ศรี 3. เรื่อง Translation 2 โดย ดร.สุจิรา หาผล โดย ดร. สุ จิ ร า หาผล

และโครงการวิ จั ย เรื่ อ ง

4. เรื่อง กฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจาวัน (Law in รูปแบบทุนทางวัฒนธรรมในการสร้างเสริมสุขภาพใจ Daily Life) โดย อาจารย์วราภรณ์ เรือนยศ 5. เรื่อง ของผู้สูงวัย กรณีศึกษา ชุมชนบ้านปุาตัน อาเภอแม่ จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ โดย อาจารย์ธวัชชัย ทะจังหวัดลาปาง โดย อาจารย์เจนจิรา เงินจันทร์ แสนชมภู และ 6. เรื่อง ทักษะชีวิตเชิงจิตวิทยา โดย ผศ. ดร. ศิริพร เสริตานนท์

ด้านการวิจัย คณะสังคมฯ มีผลงานการวิจัย ซึ่ งได้รับได้รับ อุ ด หนุ น ทุ น วิ จั ย จาก เครื อ ข่ า ยการบริ ห ารการวิ จั ย ภาคเหนือตอนบน สานักงานกองทุนสนับสนุนการ วิจัย ฝุายอุตสาหกรรม และการไฟฟูาฝุายผลิตแห่ง ประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งมี โครงการวิจัยต่า งๆ ดังนี้ โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม

~~~~~~~~~~~~~~~~ 20 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


การบริการวิชาการสู่สังคม

ตาราเรียนของคณะฯ

คณะสั ง คมศาสตร์ แ ละมนุ ษ ยศาสตร์ ร่ ว มกั บ ชมรมภาษาอังกฤษ และนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา ENGL101, ENGL102 ได้จัดโครงการส่งเสริมการใช้ ทักษะภาษาอังกฤษ Easy English เพื่อส่งเสริมและ พัฒนาการใช้ทักษะภาษาอังกฤษแก่ นักศึกษา ที่เข้า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร ฯ แ ล ะ ช่ ว ย พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ด้ า น ภาษาอั ง กฤษให้ แ ก่ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นบ้ า นศรี ห มวด เกล้าให้มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่ ม มากขึ้น โดยสื่อผ่านทางกิจกรรมและสันทนาการ ให้ นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข และเพลิดเพลินกับโครงการฯ ดังกล่าว

~~~~~~~~~~~~~~~~ 21 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


ผลงานคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

~~~~~~~~~~~~~~~~ 22 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


~~~~~~~~~~~~~~~~ 23 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


กิจกรรมบริการวิชาการ

~~~~~~~~~~~~~~~~ 24 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


ผลงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมนักศึกษา

การบริการทางวิชาการ

เป็ น การบริ ก ารทาง โครงการอบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา คอมพิวเตอร์ ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใน แ ล ะ ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ส นั บ ส นุ น ง า น โครงการ IT-SHOP

การติ ด ตั้ ง -พั ฒ นาระบบเครื อ ข่ า ย ซึ่ ง เป็ น การฝึ ก มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ลาปาง ปฏิบัติงานจริงให้กับนักศึกษา

ผลงานด้านวิชาการ การนาเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ของนักศึกษาและบัณฑิต

~~~~~~~~~~~~~~~~ 25 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


ผลงานด้านวิจัย - สารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้ในบริการ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดลาปาง

การนาเสนอผลงานวิจยั ของอาจารย์ ในการประชุมวิชาการ

- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อประกันคุณภาพ การศึ ก ษาเชื่ อ มโยงกั บ ข้ อ มู ล บุ ค ลากร ของ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ลาปาง - การพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล เพื่ อ การประกั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า โ ด ย ใ ช้ โ ม เ ด ล เ ซ กิ มหาวิทยาลัยเนชั่น

~~~~~~~~~~~~~~~~ 26 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


ผลงานศูนย์เนชั่นบางนา รวมภาพกิจกรรม

~~~~~~~~~~~~~~~~ 27 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


บทความ ความชอบหรื อความถนัดแทน โดยพิจารณาจากคุณค่าของตัวบัณฑิตและ

กิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัย

จุดเด่น ชื่อเสียงของสถาบัน สถาบันอุดมศึกษาต่างนาเสนอจุดเด่น สถาบัน ที่สื่อ ถึง เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ ของบัณฑิต ในการสร้ างการยอมรับจากผู้เข้ ารับศึกษาต่อ

สาคัญจริงหรือ?

รวมไปถึง ผู้ปกครอง ที่จะทาให้ คาดหวังได้ ว่ าบัณฑิตที่จบจากที่นี่ พร้ อม รองรั บบริ บ ทการเปลี่ยนแปลงของสัง คมไทยและสัง คมโลก ในอนาคต ส่งผลให้ เกิดความคาดหวัง เชื่อมัน่ และมุ่งมัน่ ว่าจะได้ รับกระบวนการ หล่อหลอมและสร้ างบัณฑิต ให้ มีคณ ุ ค่าตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ มหาวิทยาลัย

โดย อาจารย์ ภฎะ รองรัตน์ หัวหน้ างานกิจกรรมนักศึกษา ศูนย์ เนชั่นบางนา " อัตลักษณ์ (Identity) "

หมายถึง ผลผลิตของผู้เรี ยนตามปรัชญา

ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตังสถานศึ ้ กษา " เอกลักษณ์ (Uniqueness) "

หมายถึง ความสาเร็ จตามจุดเน้ น

และจุดเด่นที่สะท้ อนให้ เห็นเป็ นลักษณะโดดเด่นเป็ นหนึง่ ของสถานศึกษา

ในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่าปั จจัยสาคัญในการที่เกื ้อหนุนให้ นกั ศึกษา มีคณ ุ ลักษณะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ต้ องประกอบ 2 ส่วน คือ 1. บทบาทของมหาวิทยาลัยในการสร้ างบัณฑิต ผ่านทางกระบวนการจัดการ เรี ยนการสอน การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร และ 2. บทบาทของนักศึกษา ที่ จ ะมี ส่ว นรวมในกระบวนการจัด การเรี ยนการสอน และการเข้ า ร่ ว ม กิจกรรมนอกหลักสูตร

นักศึกษาหลายคนมักจะได้ ยินคุ้นหูจากรุ่นพี่ ครู และสือ่ ประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ เกี่ยวกับการเลือกเส้ นทางในวิชาชีพและเลือก สถาบันอุดมศึกษา หลังจากเรี ยนจบชันมั ้ ธยมศึกษาตอนปลาย ว่าให้ ไป เรี ยนที่นี่ ที่นนั ้ เพราะ “มีงานทา” “เป็ นมืออาชีพ” “ภาษาอังกฤษดี” “บุคลิกดี” “มีรายได้ ระหว่ างเรียน”

โดยเฉพาะกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ทกุ มหาวิทยาลัย ประสบปั ญหา ในการมีสว่ นรวมของนักศึกษาในการดาเนินกิจกรรม โดยเหตุวา่ ไม่มีความ จาเป็ น พร้ อมหยิบยกเหตุผล ต่างๆ อาทิ เสียการเรี ยน ไม่มเี วลา บ้ านอยู่ ไกล เป็ นต้ น ฯลฯ จากผลการวิจยั และผลสารวจคุณลักษณะบัณฑิต ที่เป็ นความ ปั จจุบนั การตัดสินใจเลือกเรี ยนต่อ ได้ เปลี่ยนแปลงจากที่ผ้ ปู กครอง ผลักดัน คาดหวัง บังคับ ให้ เลือกตามผู้ปกครอง มาเป็ นเลือกเรี ยนตาม

ต้ องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มองว่าบัณฑิตที่มีโอกาสได้ งาน ทา และเงินเดือนเป็ นที่นา่ พอใจ โดยฉพาะในสาขานิเทศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริ หารธุรกิจ หรื อวิชาชีพทีเ่ กี่ยวข้ องกับการประสานงาน คือ ความรู้ทกั ษะในวิชาชีพ และกิจกรรมนอกหลักสูตรที่นกั ศึกษาได้ เข้ ามีสว่ น

~~~~~~~~~~~~~~~~ 28 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ ร่วมระหว่างศึกษา ไม่วา่ โดยการเป็ นคณะทางาน คณะกรรมการ ผู้เข้ าร่วม

กับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่ง

ผ่านทางกิจกรรมขององค์กรนิสติ นักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรมฯ ซึง่ ทา

โดย คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา’57 ศูนย์ เนชั่นบางนา

ให้ นกั ศึกษาได้ ฝึกทักษะกระบวนการในการใช้ ชีวิต ก่อนสาเร็ จการศึกษา ทาให้ เกิดอัตลักษณ์เฉพาะคน และเอกลักษณ์ของสถาบัน นามาซึง่ ชื่อเสียง ของมหาวิทยาลัย และบัณฑิตในรุ่นต่อไป

ก้ าวแรกที่ได้ รับความไว้ วางใจให้ ทาหน้ าที่คณะกรรมการสโมสร นัก ศึก ษา 2557 พวกเราทุก คนต่างตระหนัก แล้ ว ว่า พัน ธกิ จ ข้ า งหน้ า ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ไ ด้ เ ริ่ ม ต้ น ขึ น้ การท าหน้ าที่ ผ้ ู น านัก ศึ ก ษา โดยนัก ศึ ก ษา เพื่ อ

มหาวิทยาลัยเนชัน่ ได้ ดาเนินการพัฒนาและเสริ มสร้ างนักศึกษา

นักศึกษา และรักษาผลประโยชน์นกั ศึกษา ผ่านกระบวนการขับเคลื่อนการ

ให้ เป็ นไปตามอัตลักษณ์ คือ ทักษะมืออาชีพ (Professional) ทักษะการ

พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาผ่ า นรู ป แบบกิ จ กรรมให้ สอดคล้ องกั บ พั น ธกิ จ ของ

สื่อสาร (Communication

มหาวิทยาลัย จากการคิด การวางแผน การลงมือทา ของนักศึกษา ไม่มี

skill)

ทักษะภาษาอังกฤษ (English

skill)

ตลอดจนมีคุณธรรม จริ ยธรรม จิตอาสา ภาวะความเป็ นผู้นา การทางาน

ง่ายนัก....แต่ไม่เกินความสามารถของพวกเราทุกคน NationU

เป็ นทีม การปรับตัวและปฏิสมั พันธ์ กับผู้อื่นของนักศึกษา อันสะท้ อนถึง ความเป็ นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยประกอบด้ วยกิจกรรมหลักคือ กิจกรรมวิชาการที่สง่ เสริ มคุณลักษณะความเป็ นบัณฑิตที่พงึ ประสงค์เป็ นที่ ต้ องการของภาครัฐและเอกชน สังคม ประเทศชาติ กิจกรรมกีฬาหรื อการ ส่งเสริ มสุขภาพ อันจะสร้ างสุขภาวะ สุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี กิจกรรม

ระหว่ า งปิ ดภาคการศึ ก ษา ภารกิ จ แรก คื อ ค่ า ยอบรมผู้ น า นักศึกษา กิจกรรมที่หลอมหลวมคณะกรรมการ คณะทางานของ สโมสร นัก ศึ ก ษาทัง้ บางนา และล าปาง ให้ เป็ นใจเดี ย วกั น เข้ าใจพัน ธกิ จ เป้าหมาย ทิศทาง การดาเนินกิจกรรม พร้ อมทักษะและความรู้การเป็ นผู้นา

บาเพ็ญประโยชน์หรื อรักษาสิ่งแวดล้ อม กิจกรรมเสริ มสร้ างคุณธรรมและ

กรกฎาคม 2557 เพื่อเป็ นการต้ อนรับน้ องใหม่ ที่จะปลูกฝั งวินยั

จริ ยธรรม และ กิจกรรมส่งเสริ มศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ โดยผ่านทาง

ความรักความสามัคคี ระหว่างรุ่ นพี่ และ รุ่ นน้ องด้ วยกัน การปรับตัว ไป

องค์ กรของนักศึกษาไม่ว่า สโมสรนักศึกษา ชมรม หรื อ กิ จกรรมคณะ ที่

กับกิจกรรมรับน้ องอย่างสร้ างสรรค์รวมพลังเนชัน่ ยู ตลอด 1 เดือน ที่เต็มไป

นักศึกษาจะสามารถเข้ าไปมีสว่ นร่วมได้

ด้ วยเสียงหัวเราะ เสียงร้ องไห้ และความประทับใจ จบกิจกรรมรับน้ องด้ วย

ดังนัน้ ต้ องตระหนักรับรู้คณ ุ ค่าของการทากิจกรรม ควบคูไ่ ปกับ การเรี ยน อันจะเปิ ดเส้ นทางแห่งโอกาส ที่จะนาพานักศึกษาไปสูท่ กั ษะ ที่ถงึ พร้ อมและเหมาะสมกับความบัณฑิตตาม อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่ จะออกไปรับใช้ สงั คม และประเทศชาติตอ่ ไป ---- --- --- --- ---

เฟรชชี่ไนท์ ที่นกั ศึกษาทุกชันปี ้ และ สโมสรนักศึกษาได้ ท่มุ เทสัพกาลัง ทัง้ แรงกายและแรงใจ เนรมิตมินิคอนเสิร์ต ที่พลาดจะบอกได้ ว่าเสียใจไป ตลอดปี พร้ อมความรู้ สึก อบอุ่น และประทับใจที่ ได้ เข้ า มาศึก ษา ในรั ว้ NTU

บางนา ตลอด 4 ปี ต่อจากนี ้ จากโครงการที่ต้องทา คู่ขนานกับงานกิจการนักศึกษาของศูนย์

สโมสรนักศึกษา ไม่หยุดที่จะสานงานตามแผนงานที่ได้ วางเอาไว้ ตลอดปี การศึกษา

2557 ให้ สาเร็ จลุล่ ว่ ง ไม่วา่ จะเป็ น

~~~~~~~~~~~~~~~~ 29 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~

ด้ านจิตอาสา ที่มีกระแส


ตบท้ ายด้ วยกิจกรรม ที่สร้ างความซาบซึ ้งให้ แก่ นักศึกษาชัน้ ปี ที่ 4

รุ่ นแรกของศูนย์เนชัน่ บางนา คือ งานปั จฉิมนิเทศ และงานบายซีเนียร์

ประกอบด้ วยกิ จกรรมที่ น่าสนใจที่หลากหลายและเป็ นประโยชน์ ให้ กับ นักศึกษาที่จะกาลังจะจบการศึกษาก้ าวเข้ าสูว่ ยั ทางาน ด้ วยการจัดทาคูม่ ือ เพื่อแนะแนวทางการใช้ ชีวิตในวัยทางาน เชิญวิทยากรมาให้ ความรู้ ความ ร้ อนแรงในปี ที่ผา่ นมาอย่าง Holy water bucket Challenge หรื อ รดน ้า ดาหัวเพื่อการกุศล เพื่อนาเงินที่ได้ จากการบริ จาคไปสมทบทุนในการทา กิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยและกิจกรรมด้ านจิตอาสา และให้ นกั ศึกษา ได้ เห็นคุณค่าของการอยุ่ร่วมกัน รู้ จักความรั บผิดชอบ ความสามัคคี รั ก พวกพ้ อง รักสถาบันและรู้จกั เสียสละเพื่อส่วนรวม และเพื่อเป็ นสิริมงคลแก่

บันเทิง ปิ ดท้ ายของงานนี ้ ด้ วยค่าคืนแห่งความประทับใจ ที่นกั ศึกษารุ่ น แรกของเรา ไม่มีทางลืม คืองาน บายซีเนียร์ ที่งานสโมสรนักศึกษาและ นักศึกษาชันปี ้ ที่ 3 ระลึกนึกถึงรุ่นพี่ไปพร้ อมกับระลึกถึงภาพความทรงจาใน ชีวิตมหาวิทยาลัย ตังแต่ ้ แรกเข้ าจนจบการศึกษา ด้ วยการจัดเตรี ยมงาน ทุม่ เทแรงกายและแรงใจ ให้ งานสาเร็ จโดยลุลว่ งเป็ นไปด้ วยความประทับใจ

บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชัน่ ทุกคน ตามด้ วยกิจกรรมที่ สืบ

และท้ ายสุดด้ วยกิจกรรมที่ตอ่ เนื่องมา คือ วันซักซ้ อมพิธีประสาท

สานประเพณี อันดีงาม ที่มีมาแต่โบราณคือ ประเพณีการไหว้ ครู และการ ทาบุญมหาวิทยาลัย เพื่อ เป็ นการสักการะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจาสถานที่

ปริ ญญาบัตร งานนีส้ โมสรนักศึกษา และงานกิ จการนักศึกษาในฐานะ

บู ช าเทพ และครู อาจารย์ ถื อ เป็ นองค์ ป ระสิ ท ธิ์ ประสาทความรู้

ประทับใจให้ แก่ผ้ ูร่วมงานไม่ว่าจะเป็ นบัณฑิตและมหาบัณฑิต ด้ วยซุ้ม

ความสามารถและคุ้มครองป้องภัยให้ แก่ศิษย์ โดยมุง่ ให้ ศิษย์มีความเคารพ

และสถานที่ ที่ มี ก ารตกแต่ง ได้ อ ย่า งน่า สนใจ มี ค วามทัน สมัย บ่ง บอก

และเป็ นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อให้ ประสบความสาเร็ จในการดาเนินงานใน

ภาพลักษณ์ของความเป็ นมหาวิทยาลัย ที่ทนั สมัย

ด้ านต่าง ๆ รวมถึงการเคารพครู อาจารย์ เพื่อเป็ นสิริมงคลแก่ตนเองและ ชีวิต

กลไกส าคัญ ของงาน ที่ ท าให้ ง านนี ้ ประสบความส าเร็ จ สร้ างความ

ทังหมด ้ เป็ นส่วนหนึ่งของภารกิจที่ยิ่งใหญ่ ของสโมสรนักศึกษา และงานกิจการนักศึกษายังมี หลากหลายโครงการจะต้ องดาเนินการตลอด

งานสโมสรนักศึกษายังไม่หยุดที่จะดาเนินโครงการดีๆ ควบคู่ไป กับงานกิจการนักศึกษา เพื่อมอบความ สิง่ ดีๆที่เป็ นประโยชน์ แฝงด้ วยอัต ลักษณ์ และทักษะความถนัดของความเป็ นมหาวิทยาลัยเนชัน่ ในด้ านสุขภาพและพลานามัย ได้ จัดให้ มีโครงการ Nation tournament

ปี การศึกษา 2557 ต่อไป --- --- --- --- --- ---

U

ที่จะทาให้ นกั ศึกษาของศูนย์ได้ มีสว่ นร่วมและ ได้ ออกกาลัง

กาย เพิ่มความสามัคคี รู้ แพ้ ร้ ู ชนะรู้ อภัย ใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ และ ห่างไกลยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็ น ฟุตบอล

7 คน หรื อ

แบตมินตันประเภท

เดี่ยวและผสม ที่จะมีการแข่งขันตลอดภาคการศึกษา

~~~~~~~~~~~~~~~~ 30 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


ภาพซ้อมรับปริญญา พิธีสวมฮูด งานเลี้ยง และถ่ายภาพหมู่

[4] ซ้ อมรับปริ ญญาอาคารนิเทศศาสตร์

ภาพโดย คุณสราวุธ เบี ้ยจรัส (เจ้ าหน้ าที่ คณะนิเทศศาสตร์ ลาปาง) [1] บริ เวณพิธีสวมฮูดและราลึกความเป็ นบัณฑิต

ภาพโดย อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์

[5] ซ้ อมรับปริ ญญาอาคารนิเทศศาสตร์ [2] บริ เวณพิธีพร้ อมสาหรับบัณฑิต และมหาบัณฑิต

ภาพโดย คุณนัคนันท์ นัคพันธ์ (นักศึกษา นิเทศศาสตร์ )

ภาพโดย คุณนัคนันท์ นัคพันธ์ (นักศึกษา นิเทศศาสตร์ )

[3] ซ้ อมรับปริ ญญาอาคารบริ หารธุรกิจ

ภาพโดย คุณนัคนันท์ นัคพันธ์ (นักศึกษา นิเทศศาสตร์ )

[6] ซ้ อมรับปริ ญญาอาคารอเนกประสงค์

ภาพโดย ลูกโป่ ง

~~~~~~~~~~~~~~~~ 31 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


[10] นิเทศศาสตร์ บณ ั ฑิต

ภาพโดย คุณนัคนันท์ นัคพันธ์ (นักศึกษา นิเทศศาสตร์ )

[7] กรรมการสภามหาวิทยาลัยเนชัน ่

ภาพโดย ทีมนักศึกษาคณะนิเทศ ลาปาง

[11] บริ หารธุรกิจบัณฑิต

ภาพโดย คุณนัคนันท์ นัคพันธ์ (นักศึกษา นิเทศศาสตร์ )

[8] เห็นลูกศิษย์มีความสุข อาจารย์ก็มีความสุขไปด้ วย

ภาพโดย คุณชลทิศ ดีสาระ (ศิษย์เก่า นิเทศศาสตร์ )

[12] สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ภาพโดย คุณนัคนันท์ นัคพันธ์ (นักศึกษา นิเทศศาสตร์ )

[9] ผู้บริ หารในพิธีสวมฮูดและราลึกความเป็ นบัณฑิต

ภาพโดย คุณชูเดช บารุงกิจ (นักศึกษา ศูนย์บางนา) ~~~~~~~~~~~~~~~~ 32 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


[13] ศิลปศาสตรบัณฑิต

[16] นิติศาสตร์ บณ ั ฑิต

ภาพโดย คุณนัคนันท์ นัคพันธ์ (นักศึกษา นิเทศศาสตร์ )

ภาพโดย คุณนัคนันท์ นัคพันธ์ (นักศึกษา นิเทศศาสตร์ )

[14] บริ หารธุรกิจบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศาสตรบัณฑิต

ภาพโดย คุณณภัทร เทพจันตา (นักศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ )

[17] ศิลปศาสตรบัณฑิต [15] รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาพโดย คุณลักขณา สังข์ทอง

ภาพโดย คุณอาสา สาระวงศ์ (นักศึกษา นิเทศศาสตร์ )

~~~~~~~~~~~~~~~~ 33 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


[21] บริ หารธุรกิจบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศาสตรบัณฑิต [18] บัณฑิตและมหาบัณฑิตเดินเข้ าสูบ ่ ริ เวณพิธี

ภาพโดย คุณณภัทร เทพจันตา (นักศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ )

ภาพโดย คุณอุบล เครื อต๊ ะมา

[22] รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต [19] สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ภาพโดย คุณอุบล เครื อต๊ ะมา

ภาพโดย คุณศัลยวิทย์ ดีแสน (บัณฑิต นิเทศศาสตร์ )

[23] พิธีสวมฮูดให้ กบ ั ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต [20] นิเทศศาสตรบัณฑิต

ภาพโดย คุณนัคนันท์ นัคพันธ์ (นักศึกษา นิเทศศาสตร์ )

ภาพโดย คุณอาสา สาระวงศ์ (นักศึกษา นิเทศศาสตร์ ) ~~~~~~~~~~~~~~~~ 34 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


[24] พิธีสวมฮูดให้ กบ ั บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต

[27] พิธีสวมฮูดให้ กบ ั นิเทศศาสตรบัณฑิต

ภาพโดย คุณนัคนันท์ นัคพันธ์ (นักศึกษา นิเทศศาสตร์ )

ภาพโดย คุณนัคนันท์ นัคพันธ์ (นักศึกษา นิเทศศาสตร์ )

[28] ภายหลังพิธีสวมฮูด [25] พิธีสวมฮูดให้ กบ ั บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต

ภาพโดย อ.วีระพันธ์ แก้ วรัตน์ (อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่า คนที่ 5)

ภาพโดย อ.ปวินท์รัตน์ แซ่ตงั ้

[26] พิธีสวมฮูดให้ กบ ั บริ หารธุรกิจบัณฑิต

ภาพโดย คุณนัคนันท์ นัคพันธ์ (นักศึกษา นิเทศศาสตร์ ) [29] พิธีผา่ กระบอกออมสินไม้ ไผ่ +นายกฯคนใหม่ คุณธริ นทร์ ญา สนิทใจ

ภาพโดย ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

~~~~~~~~~~~~~~~~ 35 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


[30] ซุ้มทางเข้ างานเลี ้ยงบัณฑิต และมหาบัณฑิต

ภาพโดย อ.วีระพันธ์ แก้ วรัตน์ (อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่า คนที่ 5)

[33] อาจารย์ร่วมงานเลี ้ยงบัณฑิตและมหาบัณฑิต

ภาพโดย อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์

[31] ดนตรี ในงานเลี ้ยงบัณฑิต วงดนตรี Bedroom

ภาพโดย คุณธนัสถ์ เนียมเตียง

[34] บัณฑิตกับอาจารย์ถา่ ยภาพร่ วมกัน

ภาพโดย อ.วิเชพ ใจบุญ

[32] ดนตรี ในงานเลี ้ยงบัณฑิต วงดนตรี Bedroom

ภาพโดย คุณธนัสถ์ เนียมเตียง

[35] บัณฑิตกับอาจารย์ถา่ ยภาพร่ วมกัน

ภาพโดย อ.พฤกษ์ ศราวุฐิ จักร์ สวย

~~~~~~~~~~~~~~~~ 36 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


[36] เตรี ยมความพร้ อมถ่ายรู ปกับบัณฑิต

ภาพโดย อ.ภรภัทร ปิ ติโชตินนั ท์

[40] ภาพหมู่ บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต ศูนย์บางนา

ภาพโดย อ.ภรภัทร ปิ ติโชตินนั ท์

[37] บัณฑิตเข้ าแถวเตรี ยมถ่ายภาพหมู่

[41] ภาพหมู่ นิเทศศาสตรบัณฑิต

ภาพโดย อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์

ภาพโดย คุณนัคนันท์ นัคพันธ์ (นักศึกษา นิเทศศาสตร์ )

[38] ภาพหมู่ บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต ลาปาง

ภาพโดย คุณนัคนันท์ นัคพันธ์ (นักศึกษา นิเทศศาสตร์ ) [42] ภาพหมู่ บริ หารธุรกิจบัณฑิต

ภาพโดย อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์ [39] ภาพหมู่ นิเทศศาสตรบัณฑิต

ภาพโดย อ.ดรรชกร ศรี ไพศาล (ภาพ panorama)

~~~~~~~~~~~~~~~~ 37 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


[43] ภาพหมู่ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ภาพโดย คุณอุบล เครื อต๊ ะมา

[47] ลงชื่อระบบตาแหน่งในแถวภาพหมู่

ภาพโดย คุณจิรภัทร ภูธรมิตร

[44] ภาพหมู่ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ภาพโดย คุณนัคนันท์ นัคพันธ์ (นักศึกษา นิเทศศาสตร์ )

[48] ถ่ายภาพหมูเ่ สร็ จก็ไปถูกน้ องนักศึกษา บูม ๆ ๆ ๆ [45] ภาพหมู่ สารสนเทศศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต บริ หารธุรกิจบัณฑิต

ภาพโดย คุณนัคนันท์ นัคพันธ์ (นักศึกษา นิเทศศาสตร์ )

ภาพโดย คุณนัคนันท์ นัคพันธ์ (นักศึกษา นิเทศศาสตร์ )

[46] เบื ้องหลัง .. กว่าจะมาเป็ นภาพหมู่

[49] ถ่ายภาพหมูเ่ สร็ จก็ไปถูกน้ องนักศึกษา บูม ๆ ๆ ๆ

ภาพโดย คุณสราวุธ เบี ้ยจรัส (เจ้ าหน้ าที่ คณะนิเทศศาสตร์ ลาปาง)

ภาพโดย คุณนัคนันท์ นัคพันธ์ (นักศึกษา นิเทศศาสตร์ )

~~~~~~~~~~~~~~~~ 38 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


ภาพแห่งความสุขของบัณฑิตและมหาบัณฑิต

[50] ศิษย์นเิ ทศศาสตรบัณฑิต กับอาจารย์ ศูนย์บางนา

ภาพโดย อ.ธีร์ คันโททอง

[53] ศิษย์กบ ั อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพโดย คุณธวัลณัฐ ติ๊บลาเอี ้ยง

[51] ศิษย์นเิ ทศศาสตรบัณฑิต กับอาจารย์ ศูนย์บางนา

ภาพโดย คุณชูเดช บารุงกิจ (นักศึกษา ศูนย์บางนา)

[54] ศิษย์กบ ั อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพโดย คุณธวัลณัฐ ติ๊บลาเอี ้ยง

[52] ทีมคณาจารย์ ศูนย์บางนา

ภาพโดย คุณชูเดช บารุงกิจ (นักศึกษา ศูนย์บางนา)

[55] ศิษย์บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต กับอาจารย์

ภาพโดย อ.ดรรชกร ศรี ไพศาล

~~~~~~~~~~~~~~~~ 39 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


[59] ศิษย์กบ ั อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (Selfie)

ภาพโดย อ.วิเชพ ใจบุญ [56] ศิษย์บริ หารธุรกิจบัณฑิต กับอาจารย์วีระพันธ์ แก้ วรัตน์

ภาพโดย Kannika Srikantha

[57] ศิษย์นต ิ ิศาสตรบัณฑิต กับอาจารย์วราภรณ์

เรื อนยศ

ภาพโดย Lion Photographer

[60] ศิษย์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตกับอาจารย์

ภาพโดย ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ

[61] ศิษย์รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตกับอาจารย์

ภาพโดย คุณทรงจักร์ วาดวงศ์

[58] ศิษย์ศิลปบัณฑิต กับอาจารย์ปวินท์รัตน์

แซ่ตงั ้

ภาพโดย อ.ปวินท์รัตน์ แซ่ตงั ้

~~~~~~~~~~~~~~~~ 40 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


[65] ศิษย์สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตกับอาจารย์

ภาพโดย อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์

[62] ศิษย์ศิลปศาสตรบัณฑิตกับอาจารย์ สาขาวิชาการท่องเทีย่ ว

ภาพโดย คุณจู รถเศรษฐา

[66] ศิษย์สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตกับอาจารย์อู๋ และอาจารย์จอม

ภาพโดย คุณจิรภัทร ภูธรมิตร [63] ศิษย์ศิลปศาสตรบัณฑิตกับอาจารย์ สาขาวิชาการท่องเทีย่ ว

ภาพโดย คุณลักขณา สังข์ทอง

[67] ศิษย์นเิ ทศศาสตรบัณฑิตกับอาจารย์ป้ ม ุ [64] ศิษย์ศกึ ษาศาสตรมหาบัณฑิตกับอาจารย์

ภาพโดย อ.คนึงนิจ ติกะมาตย์

ภาพโดย Saowanee Teenaree ~~~~~~~~~~~~~~~~ 41 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


[68] อาจารย์สาวสาว กับนิเทศศาสตรบัณฑิต ศูนย์บางนา

ภาพโดย คุณธัญพิสษิ ฐ์ เลิศบารุงชัย (บัณฑิต นิเทศศาสตร์ ศูนย์บางนา) [71] มหาบัณฑิตกับอธิการบดีผ้ กู ่อตัง้ ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ

ภาพโดย ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ

[69] ศิษย์นเิ ทศศาสตรบัณฑิตกับผู้บริ หารเครื อเนชัน ่

[72] ศิษย์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กับอาจารย์ที่เคารพ

ภาพโดย คุณธนัชชา ชลายนนาวิน (บัณฑิต นิเทศศาสตร์ บางนา)

ภาพโดย คุณอาสา สาระวงศ์ (นักศึกษา นิเทศศาสตร์ )

[70] ศิษย์สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต กับอธิการบดีผ้ กู ่อตัง้ ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ

ภาพโดย คุณอาสา สาระวงศ์ (นักศึกษา นิเทศศาสตร์ ) [73] ศิษย์ศกึ ษาศาสตรมหาบัณฑิตกับอาจารย์ผ้ สู อน

ภาพโดย คุณเสาวนีย์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ~~~~~~~~~~~~~~~~ 42 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


[77] รวมทีมเฉพาะกิจ เพื่อเก็บภาพประทับใจโดยตรง

ภาพโดย คุณศัลยวิทย์ ดีแสน (บัณฑิต นิเทศศาสตร์ )

[74] ศิษย์ศกึ ษาศาสตรมหาบัณฑิตกับคณบดี ดร.สุจิรา หาผล

ภาพโดย คุณเสาวนีย์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

[78] รวมทีมเฉพาะกิจ เพื่อเก็บภาพประทับใจโดยตรง

ภาพโดย คุณศัลยวิทย์ ดีแสน (บัณฑิต นิเทศศาสตร์ ) [75] ศิษย์บริ หารธุรกิจบัณฑิตกับอาจารย์ธวัชชัย แสนชมภู

ภาพโดย คุณวสุ ชมพูศรี

[76] แสงกระทบแตกต่างกันไป ขึ ้นทางเดินชีวิตของแต่ละคน

ภาพโดยนายชลทิศ ดีสาระ (ศิษย์เก่า นิเทศศาสตร์ )

[79] อีกมุมประทับใจของนิติศาสตรบัณฑิต

ภาพโดย คุณนัคนันท์ นัคพันธ์ (นักศึกษา นิเทศศาสตร์ )

~~~~~~~~~~~~~~~~ 43 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


[80] อีกมุมประทับใจของบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต

ภาพโดย คุณนัคนันท์ นัคพันธ์ (นักศึกษา นิเทศศาสตร์ ) [83] อีกมุมประทับใจของบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต

ภาพโดย คุณอุไร จิรนุวฒ ั น์วงค์

[81] อีกมุมประทับใจของรัฐประศาสศาสตรมหาบัณฑิต

ภาพโดย คุณอุบล เครื อต๊ ะมา [84] รวมทีมเฉพาะกิจ เพื่อเก็บภาพประทับใจโดยตรง

คุณศัลยวิทย์ ดีแสน (บัณฑิต นิเทศศาสตร์ )

[82] อีกมุมประทับใจของรัฐประศาสศาสตรมหาบัณฑิต

ภาพโดย คุณอุบล เครื อต๊ ะมา [85] อีกมุมประทับใจของศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาพโดย Jou Rotsettha ~~~~~~~~~~~~~~~~ 44 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


[89] นักศึกษากับพี่นิเทศศาสตรบัณฑิต [86] อีกมุมประทับใจของศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาพโดย คุณนิเวศน์ อินติ๊บ

ภาพโดย คุณลักขณา สังข์ทอง

[87] คิดถึงวันวาน

คุณศัลยวิทย์ ดีแสน (บัณฑิต นิเทศศาสตร์ )

[90] น้ อง ๆ หอมแก้ มพี่สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ภาพโดย คุณศศิธร นกต่อ

[88] อีกมุมประทับใจของนิติศาสตรบัณฑิต

ภาพโดย คุณอาสา สาระวงศ์ (นักศึกษา นิเทศศาสตร์ )

[91] คงกาลังชี ้อะไรอยูแ่ น่ ๆ เลย

ภาพโดย คุณชูเดช บารุงกิจ (นักศึกษา นิเทศศาสตร์ บางนา)

~~~~~~~~~~~~~~~~ 45 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


[95] เพื่อนบัณฑิตมาร่ วมแสดงความยินดี [92] น้ อง ๆ นักศึกษาเข้ ามาร่วมแสดงความยินดี

ภาพโดย คุณจักรพันธ์ จาแน่ (บัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว)

ภาพโดย อ.คนึงนิจ ติกะมาตย์

[96] หนุม ่ แบงค์ สาวแบงค์ มาร่วมแสดงความยินดีกบั บัณฑิต

ภาพโดย คุณวสุ ชมพูศรี [93] ครอบครัวของ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ภาพโดย คุณมาลี วรรณเลิศ และคุณสายทิพย์ ติ๊บหล้ า (M.Ed 2)

[97] ท่ามกลางมิตรสหายที่ตรากตราร่ วมกันมา

ภาพโดย Pung So [94] ครอบครัวของ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเทีย่ ว

ภาพโดย คุณลักขณา สังข์ทอง

~~~~~~~~~~~~~~~~ 46 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


[101] Selfie ที่ศน ู ย์เนชัน่ บางนา

ภาพโดย คุณเชาวลิต แซ่เฮ้ ง (เจ้ าหน้ าที่ ศูนย์เนชัน่ บางนา)

[98] บริ หารธุรกิจบัณฑิต .. แสดงสัญลักษณ์ส้ ตู ายค่ะ

ภาพโดย คุณศัลยวิทย์ ดีแสน (บัณฑิต นิเทศศาสตร์ )

[102] ภาพประทับใจของ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ภาพโดย คุณจิรภัทร ภูธรมิตร [99] รวมทีมเฉพาะกิจ .. นิเทศศาสตรบัณฑิต

ภาพโดย คุณดิศรณ์ เสนามนตรี (บัณฑิต นิเทศศาสตร์ ศูนย์บางนา)

[103] สองสาว สารสนเทศศาสตรบัณฑิต

.. สู้ตายค่ะ

ภาพโดย คุณธวัลณัฐ ติ๊บลาเอี ้ยง [100] บริ หารธุรกิจบัณฑิต .. แสดงสัญลักษณ์ส้ ตู ายค่ะ

ภาพโดย คุณศัลยวิทย์ ดีแสน (บัณฑิต นิเทศศาสตร์ ) ~~~~~~~~~~~~~~~~ 47 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


[107] ศิลปศาสตรบัณฑิต กับเพือ่ น [104] Selfie ของ บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต

ภาพโดย Boy Jirayu

ภาพโดย คุณอุไร จิรนุวฒ ั น์วงค์

[108] นิเทศศาสตรบัณฑิต .. รักแม่คะ่ นิเทศศาสตรบัณฑิต [105] มหาบัณฑิต M.B.A. กับเพื่อน .. ขอนิดนึง

ภาพโดย คุณชูเดช บารุงกิจ (นักศึกษา นิเทศศาสตร์ บางนา)

ภาพโดย คุณวันวิสาข์ ด่านอินถา และคุณสุวิมล ศิริวลั

[106] อีกมุมหนึง่ ระหว่างเดินเข้ ารับปริ ญญา นิเทศศาสตรบัณฑิต

[109] นิเทศศาสตร์ บณ ั ฑิต .. อยูค่ นเดียว

ภาพโดย คุณอาสา สาระวงศ์ (นักศึกษา นิเทศศาสตร์ )

ภาพโดย คุณดิศรณ์ เสนามนตรี (บัณฑิต นิเทศศาสตร์ ศูนย์บางนา)

~~~~~~~~~~~~~~~~ 48 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


[110] เก็บภาพสวย ๆ ระหว่างรอเข้ าพิธี บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต

ภาพโดย คุณอลงกต มณีนาค

[113] ยามเช้ าริ มอ่างตระพังดาว

ภาพโดย คุณเอก เจียมเลิศวิวฒ ั น์ (บัณฑิต นิเทศศาสตร์ ลาปาง)

[111] บัณฑิต .. เมื่อยามแดดร่ มลมตกใต้ เงาไม้

บริ หารธุรกิจบัณฑิต ภาพโดย คุณศัลยวิทย์ ดีแสน (บัณฑิต นิเทศศาสตร์ )

[114] บัณฑิตก็มีของรักของหวง สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ภาพโดย SHOOT Photography [112] สารสนเทศศาสตรบัณฑิต

.. ชู 2 นิ ้ว = Victory

ภาพโดย คุณธวัลณัฐ ติ๊บลาเอี ้ยง ~~~~~~~~~~~~~~~~ 49 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


[115] ศิลปศาสตรบัณฑิต .. กับมงกุฏดอกไม้

ภาพโดย คุณลักขณา สังข์ทอง

[118] โพสต์ทา่ สวย ๆ จบแล้ วค่ะ

ภาพโดย คุณอาสา สาระวงศ์ (นักศึกษา นิเทศศาสตร์ )

[119] รมเย็นบนอาคารเนชัน ่ ศูนย์บางนา

ภาพโดย คุณชูเดช บารุงกิจ (นักศึกษา นิเทศศาสตร์ บางนา) [116] ยิ ้มรับของขวัญวันรับปริ ญญาเต็ม เยอะเลย

ภาพโดย คุณชณัฐดา โยธาวุฒิ

[117] รัฐประศาสนศาตรบัณฑิต .. เข้ มในฐานะผู้กล่าวนาคาปฏิญาณตน

ภาพโดย คุณอาสา สาระวงศ์ (นักศึกษา นิเทศศาสตร์ )

[120] ภาพมหาบัณฑิตในเฟรมสวย ๆ

ภาพโดย คุณเสาวนีย์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

~~~~~~~~~~~~~~~~ 50 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


ภาพพิธปี ระสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 21

[121] ภาพโดย คุณสมเกียรติย์ ฤทธิ์บลู ถ่ายโดย Nation drone

2 ภาพนี ้ใช้ เทคนิค fish eye ภาพโดย คุณชลทิศ ดีสาระ (ศิษย์เก่า นิเทศศาสตร์ ) [122][123]

~~~~~~~~~~~~~~~~ 51 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


[127] อาจารย์ให้ การต้ อนรับว่าที่บณ ั ฑิตและมหาบัณฑิตครัง้ ที่ 21 [124] ภาพหมูซ่ ้ อมรับปริ ญญาทีศ ่ นู ย์บางนา

ภาพโดย อ.ดรรชกร ศรี ไพศาล

ภาพโดย อ.ชินกฤต อุดมลาภไพศาล

[128] มหาบัณฑิตคนแรกที่เข้ ารับปริ ญญาบัตร

ภาพโดย คุณนัคนันท์ นัคพันธ์ (นักศึกษา นิเทศศาสตร์ ) [125] ภาพหมูซ่ ้ อมรับปริ ญญาทีศ ่ นู ย์บางนา

ภาพโดย อ.ชินกฤต อุดมลาภไพศาล

[126] เดินเข้ าสูพ ่ ิธีประสาทปริ ญญาบัตร ผ่านอาคารนิเทศศาสตร์

[129] เดินผ่านอ่างตระพังดาว

ภาพโดย คุณนัคนันท์ นัคพันธ์ (นักศึกษา นิเทศศาสตร์ )

ภาพโดย คุณอาสา สาระวงศ์ (นักศึกษา นิเทศศาสตร์ )

~~~~~~~~~~~~~~~~ 52 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


[130] พระคณาจารย์จีนธรรม ปั ญญาจริ ยาภรณ์

[133] พระคณาจารย์จีนธรรม ปั ญญาจริ ยาภรณ์

ภาพโดย คุณนิเวศน์ อินติ๊บ

ภาพโดย คุณนัคนันท์ นัคพันธ์ (นักศึกษา นิเทศศาสตร์ )

[131] กรรมการสภามหาวิทยาลัยเนชัน ่

[134] คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา บรรยายเปรี ยบเทียบกับ Steve Jobs

ภาพโดย คุณนัคนันท์ นัคพันธ์ (นักศึกษา นิเทศศาสตร์ )

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอ ซี ซี อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)

[132] พระคณาจารย์จีนธรรม ปั ญญาจริ ยาภรณ์

[135] ผศ.ดร.พงษ์ อินทร์ รักอริ ยะธรรม อธิการบดี กล่าวรายงาน

เจ้ าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) บรรยายธรรม ภาพโดย คุณนิเวศน์ อินติ๊บ

ภาพโดย คุณนิเวศน์ อินติ๊บ

ภาพโดย คุณนิเวศน์ อินติ๊บ

~~~~~~~~~~~~~~~~ 53 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


[136] พระมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเนชัน ่

[139] พิธีกรโดย อ.วีระพันธ์ แก้ วรัตน์

ภาพโดย คุณนัคนันท์ นัคพันธ์ (นักศึกษา นิเทศศาสตร์ )

ภาพโดย คุณนัคนันท์ นัคพันธ์ (นักศึกษา นิเทศศาสตร์ )

[137] สาธุ สาธุ สาธุ

[140] มอบปริ ญญาบัตรให้ กบ ั พระมหาบัณฑิต

ภาพโดย คุณนัคนันท์ นัคพันธ์ (นักศึกษา นิเทศศาสตร์ )

ภาพโดย คุณนิเวศน์ อินติ๊บ

[138] พระสงฆ์พรมน ้ามนต์เพื่อความเป็ นศิริมงคลแก่บณ ั ฑิต/มหาบัณฑิต

[141] มหาบัณฑิตเข้ ารับปริ ญญาบัตร

ภาพโดย คุณนิเวศน์ อินติ๊บ

ภาพโดย คุณอลงกต มณีนาค

~~~~~~~~~~~~~~~~ 54 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


[142] บัณฑิตเข้ ารับปริ ญญาบัตร

ภาพโดย อ.ภรภัทร ปิ ติโชตินนั ท์

[146] อีกมุมมองหนึง่ ในงานพิธี

ภาพโดย คุณจรัญยู วรรณจักร (นักศึกษา การตลาด)

[143] มหาบัณฑิตเดินแถวเข้ ารับปริ ญญาบัตร

ภาพโดย คุณนิเวศน์ อินติ๊บ [147] บัณฑิตหลากสี กับท้ องฟ้ าสีคราม

ภาพโดย คุณสราวุธ เบี ้ยจรัส (เจ้ าหน้ าที่ คณะนิเทศศาสตร์ ลาปาง)

[144] อาจารย์ร่วมแสดงความยินดีกบ ั บัณฑิตในพิธี

ภาพโดย อ.ภรภัทร ปิ ติโชตินนั ท์

[148] นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้ โอวาท - รู้ จกั หน้ าที่ของตน

ภาพโดย คุณนิเวศน์ อินติ๊บ [145] เบื ้องหลังของท่านประธาน มีทีมงานหลายท่าน

ภาพโดย คุณนิเวศน์ อินติ๊บ ~~~~~~~~~~~~~~~~ 55 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


[149] เตรี ยมเดินออกจากบริ เวณพิธี

ภาพโดย คุณดิศรณ์ เสนามนตรี (บัณฑิต นิเทศศาสตร์ ศูนย์บางนา)

[152] บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต .. บอกอย่างนี ้ต้ องโยนหมวก

ภาพโดย คุณนิเวศน์ อินติ๊บ

[150] เสร็ จพิธี ท่านประธาน และท่านเจ้ าอาวาสเดินนาขบวน

[153] นิเทศศาสตรบัณฑิต .. บอกอย่างนี ้ต้ องโยนหมวก

ภาพโดย คุณนิเวศน์ อินติ๊บ

ภาพโดย คุณดิศรณ์ เสนามนตรี (บัณฑิต นิเทศศาสตร์ ศูนย์บางนา)

[154] บัณฑิตกับอาจารย์ .. ดีใจกระโดดตัวลอยทังสาขา ้

ภาพโดย Lion Photographer [151] อย่างนี ้ต้ องโยนหมวก

ภาพโดย คุณนัคนันท์ นัคพันธ์ (นักศึกษา นิเทศศาสตร์ )

~~~~~~~~~~~~~~~~ 56 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


~~~~~~~~~~~~~~~~ 57 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


~~~~~~~~~~~~~~~~ 58 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


~~~~~~~~~~~~~~~~ 59 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


~~~~~~~~~~~~~~~~ 60 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


กองบรรณาธิการ ที่ปรึกษา บรรณาธิการ

อ.อดิศักดิ์ อ.ธวัชชัย อ.ภฏะ ดร.สุจิรา ดร.สุดา ดร.ดนัย ดร.ตะวันฉาย อ.ชีวิน อ.ดรรชกร อ.วิเชพ อ.พัชรีภรณ์ อ.สกุลศักดิ์ อ.จักรกฤษณ์ อ.วีระพันธ์ อ.นงลักษณ์ อ.คนึงนิจ ผศ.บุรินทร์ นายพลิษฐ์ เผยแพร่ออนไลน์ นายเปรม ติดต่อประสานงาน นางรัชณี นายสาธิจติ ต์ ออกแบบปก นายสราวุธ

จาปาทอง แสนชมพู รองรัตน์ หาผล เนตรสว่าง ปัตตพงศ์ มิตรประชา สุนสะธรรม ศรีไพศาล ใจบุญ หรพร้อม อินหล้า ตันติพงศ์ แก้วรัตน์ สุวรรณวิชิตกุล ติกะมาตย์ รุจจนพันธุ์ ลั่นเรืองฤทธิ์ อุ่นเรือน พิศบุญ นกจันทร์ เบี้ยจรัส

~~~~~~~~~~~~~~~~ 61 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


~~~~~~~~~~~~~~~~ 62 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.