Page 1

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ

ІНДЕКС 74377

ОХОРОНА ПРАЦІ www.ohoronapraci.kiev.ua

1/2018

НОВИЙ ПРОЕКТ ЖУРНАЛУ с. 30

РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ:

ПРАКТИКУМ

ДОТРИМУЄМОСЬ ЧИ ПОРУШУЄМО с. 6 КОНВЕНЦІЇ?

АУДИТ ВАМ с. 13 НА ДОПОМОГУ!

с. 40 НЕДОГЛЯДИ В МЕДОГЛЯДАХ


Êîìïëåêñíèé ïіäáіð òà ïîñòàâêà çàñîáіâ іíäèâіäóàëüíîãî çàõèñòó

www.ozon.com.ua Îôіöіéíèé äèñòðèá`þòîð çàñîáіâ іíäèâіäóàëüíîãî çàõèñòó

«АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В СИСТЕМАХ МЕНЕДЖМЕНТУ» при редакції журналу «Охорона праці»

ЗАПРОШЕННЯ Тільки у нас ви зможете отримати знання з системного менеджменту. Для вас пропонуються цілісні курси семінарів-практикумів у сфері якості, екології, енергозбереження, соціальної відповідальності та, безумовно, охорони праці відповідно до вимог найкращих навчальних програм Європейського Союзу і вітчизняного законодавства.

Дводенні модулі I

РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ОСНОВІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

II

АУДИТ І СЕРТИФІКАЦІЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ

III

МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В СИСТЕМАХ МЕНЕДЖМЕНТУ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ОСНОВІ УПРАВЛІННЯ ПСИХОСОЦІАЛЬНИМИ РИЗИКАМИ (стрес на робочому місці)

модуль модуль модуль

IV

модуль

Вартість участі однієї особи за модуль становить 2205 грн (із ПДВ) без оплати проїзду та проживання

Триденний модуль I

модуль

СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ БДР НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗГІДНО З ВИМОГАМИ СТАНДАРТУ ISO 39001:2012

Вартість участі однієї особи становить 3000 грн (із ПДВ) без оплати проїзду та проживання

«Удосконалюватися необов’язково. Виживання – справа добровільна. Глибинні знання мають прийти в систему ззовні та лише за запрошенням». Едвардс Демінг

Місце проведення: м. Київ, вул. Попудренка, 10/1 (приміщення редакції журналу)

НАБІР УЧАСНИКІВ проводиться за телефоном

(044) 559 19 51

www.ohoronapraci.kiev.ua


НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ

ІНДЕКС 74377

ОХОРОНА ПРАЦІ www.ohoronapraci.kiev.ua

1/2018

НОВИЙ ПРОЕКТ ЖУРНАЛУ с. 30

РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ.

ПРАКТИКУМ

ДОТРИМУЄМОСЬ ЧИ ПОРУШУЄМО с. 10 КОНВЕНЦІЇ?

АУДИТ ВАМ ПОМОЖИ! с. 13

НЕДОГЛЯДИ В МЕДОГЛЯДАХ с. 40

КИЇВ

12–24 Перший відкритий курс «Міжнародний загальний сертифікат NEBOSH з охорони праці» пройде в м. Києві 12–24 лютого на базі журналу  «Охорона праці».

Строк навчання на очних курсах – 2 тижні. Також надається можливість пройти онлайн-курс (136 год). ЗАПИС НА КУРСИ: Редакція журналу «Охорона праці» (044) 559-19-51 (044) 558-74-27 Організаційний комітет +38 (095) 223-14-49 +38 (097) 172-20-78 neboshinukraine@gmail.com Додаткову інформацію можна отримати на сайті журналу «Охорона праці» www.ohoronapraci.kiev.ua та на інформаційному ресурсі www.yamnuskasafety.com

лютого 2018

Програма курсу Управління охороною праці (основи охорони праці; планування; впровадження; перевірка; корегування та вдосконалення). Контроль ризику на робочому місці (види небезпек і контроль ризику).

Практичне завдання (проведення інспекції з охорони праці та оцінки ризику і звіт керівництву за результатами інспекції).

1 2 3

Після проходження очного та заочного навчання слухачі складають іспити у м. Києві, після чого отримують сертифікат, який визнається в багатьох країнах світу.

Після завершення навчання сертифіковані спеціалісти, спираючись на найпередовіші європейські практики, зможуть: ☑ розробляти й упроваджувати ефективні системи управління ОП;

☑ формувати культуру безпечної праці; ☑ встановлювати вплив людського та організаційних чинників на охорону праці; ☑ виявляти й оцінювати різні професійні ризики, а також рекомендувати оптимальні заходи щодо запобігання ризикам, їх мінімізації та усунення; ☑ розслідувати події; ☑ складати плани реагування на надзвичайні ситуації; ☑ проводити інспекції та аудити з ОП; ☑ створювати системи моніторингу, аналізувати звітність з ОП.


ШАНОВНІ ЧИТАЧІ, КОЛЕГИ, ПАРТНЕРИ, ДРУЗІ! Колектив журналу «Охорона праці» щиро вітає вас з Новим 2018 роком і Різдвом Христовим!

М

и вдячні вам за те, що читаєте наш журнал, пропонуєте нові ідеї щодо розвитку працеохоронної сфери в Україні. Ми й надалі сприятимемо нашій співпраці, намагаючись публікувати об’єктивну, достовірну та корисну для вас інформацію. Нехай Новий рік подарує вам тільки добрі новини й позитивні емоції. Нехай у всіх справах вас супроводжує успіх, а поруч завжди будуть надійні друзі та партнери! Щастя, добробуту і здоров’я вам і вашим близьким!

Напередодні новорічних свят у редакції жур­налу відбувся розіграш призів серед читачів, які передплатили наше видання в період з 1 листопада по 4 грудня 2017 року. За цей час до редакції надійшло 97 передплатних карток. ГОЛОВНИЙ ПРИЗ АКЦІЇ – планшет – виграло Публічне акціонерне товариство «Одеський припортовий завод». ДРУГИЙ ПРИЗ – портативний зарядний пристрій – Товариство з обмеженою відповідальністю «Уніплит». Е ОДИН ПРИЗ – кепку з логотипом – Щ отримало Товариство з обмеженою відповідальністю «Папернянський кар’єр скляних пісків». Інші учасники акції отримали заохочувальні призи (усього 94 одиниці): квартальні календарі, блокноти тощо. Дякуємо вам за співпрацю. Бажаємо, щоб усі ваші починання були успішними, ваша діяль­ність – потрібною суспільству, а наш журнал – незамінним помічником у повсякденній роботі.


ЗМІСТ

ОХОРОНА ПРАЦІ № 1/2018 (283)

Нау­ко­вови­роб­ни­чий що­мі­сяч­ний жур­нал Ви-да-єть-ся з лип-ня 1994 р. Пе-ре-ре-єс-тро-ва-ний 19.06.95 р.Сві-доц-тво КВ № 1496 Засновники: Дер-жав-ний ко-мі-тет Ук-ра-ї-низ про-ми-сло-вої без-пе-ки, охо-ро-ни пра-ціта гір-ни-чо-го на-гля-ду; трудовий колектив ре-дак-ції жур-на-лу «Охо-ро-на пра-ці»

БЕЗПЕКА ПРАЦІ

Наталія Романенко Бережіть молодь!

Людмила Солодчук Стигма та дискримінація «працюють» на ВІЛ 4 Про проект МОП з протидії ВІЛ/СНІДу у сфері праці

МЕДИЦИНА ПРАЦІ

РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ Приймальня (044) 558-74-11 Солодчук Людмила Миколаївна заступник головного редактора (044) 558-74-18 Ре­кла­ма (044) 2960565, 2968256Від­діл передплати (044) 5591951, 558-74-27 По­лі­гра­фіч­ні по­слу­ги (044) 5596279 Влас­ні ко­рес­пон­ден­ти: Київська та м. Київ, Житомирська і Рівненська обл. – Фандєєв Олександр Іванович (044) 296-01-73

Олег Моісеєнко Дотримуємось чи порушуємо конвенції? 6 Чому урізають повноваження державних інспекторів праці

Олександр Фандєєв Крізь негатив – до директив

Сергій Колесник Аудит вам на допомогу!

Донецька, Дні­про­пе­тров­ська, За­по­різь­ка та Пол­тав­ська обл. – Моісеєнко Олег Васильович (097) 694-01-21

Віталій Цопа Базова методологія управління ризиками в системах менеджменту

Волинська, За­кар­пат­сь­ка, Іва­ноФран­ків­ська, Ль­вів­ська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька обл. – Купира Зінаїда Степанівна (097) 314-40-74 Точка зору редакції не завжди збігається з думкою авторів матеріалів. Від-по-ві-даль-ність за до-сто-вір-ність фак-тів, ци-тат, влас-них імен, гео-гра-фіч-них назв та ін-ших ві-до-мо-стей не-суть ав-то-ри пу-блі-ка-цій. Ру-ко-пи-си не ре-цен-зу-ють-ся. За до-сто-вір-ність ре-кла-ми не-се від-по-ві-даль-ність ре-кла-мо-дав-ець.

Під-пи-са-но до дру-ку 28.12.2017. Фор-мат 60х84/8. Па-пір – крей-до-ва-ний глянцевий. Друк – оф-сет-ний. Ум. друк. арк. – 14,02. Зам. № 1245. Жур­нал ви­да­єть­ся ук­ра­їнсь­кою та ро­сійсь­кою мо­ва­ми. Ре-дак-ція жур-на-лу «Охо-ро-на пра-ці» – ко-лек-тив-ний член Євро-пейсь-кої асо-ці-ації з без-пе-ки.

9

10

13

Дмитро Зайцев На межі психології та фізіології

Володимир Чернюк 50 років поруч. Віхи творчої біографії

ma­il@oho­ro­na­pra­ci.kiev.ua www.ohoronapraci.kiev.ua Передплатний індекс 74377

46

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 27

Зінаїда Купира «Борітеся – поборете!»

28

Додаток до журналу

Організація та сценарій гумористичногоконкурсу до Дня охорони праці

50

Помилки під час проведення розслідування, призначення страхових виплат потерпілим і визначення розміру компенсації моральної шкоди

НА ДОПОМОГУ СПЕЦІАЛІСТУ З ОХОРОНИ ПРАЦІ 30

Уперше в Україні: навчальний практикум журналу – театралізоване моделювання розслідування нещасного випадку

Готуємось до Всесвітнього дня охорони праці. Сценарій конкурсу-вікторини з ОП Організація утримання будівель і споруд. Частина 9. Утримання внутрішньобудинкових систем теплопостачання (закінчення)

© ОХ-ОРОНА-ПРАЦІ 02100, Ки-їв100, вул. По-пу-дрен-ка, 10/1. ДП «Редакція журналу «Охорона праці»

44

18

Про результати останньої в минулому році колегії Держпраці

Зінаїда Купира Звертайтесь – навчимо! Розслідувати нещасні випадки

40

До 90-річчя від дня народження Юрія Кундієва, радянського й українського вченого у сфері гігієни праці

Розроблена на основі міжнародних стандартів ISO

Лідія Гантковська Готуємо конкурс-вікторину з охорони праці

Антоніна Нагорна, Ірина Кононова Недогляди в медоглядах

Застосування психофізіологічних методів для реабілітації осіб зі стресовими розладами

Досвід проведення внутрішнього аудиту у виробничо-торговельній фірмі «ВЕЛАМ»

Олександр Фандєєв Легальна праця буде в тренді?

38

Про процедуру визначення осіб, які підлягають медоглядам

Аудит охорони праці – четвертий ступінь контролю для комплексної оцінки роботи підприємства

Ав­то­ном­на Рес­пу­бліка Крим, Вінницька, Ми­ко­ла­їв­ська, Кіровоградська, Одеська, Хер­сонсь­ка та Черкаська обл. – Ко-лес-ник Сер-гій Ана-то-лі-йо-вич (051) 6322329

Лариса Кузьміч Де той бюджет, який полюбить медиків? Ситуація з охороною праці медпрацівників

Про зміни у вітчизняному законодавстві про охорону праці

Сергій Колесник Єдність внутрішнього та зовнішнього

32

Про нещасні випадки на виробництві з молодими фахівцями

На обложке: фото с сайта thelivingstonpost.com

Читайте в наступному номері: Психолог на підприємстві Відеоспостереження в охороні праці

ЧИТАЙТЕ НАС НА


TRENDING «ФІЛІП МОРРІС» приймає колегію

Г

оловне управління Держпраці у Харківській області 12 грудня 2017 р. провело виїзну колегію. У ній взяли участь перший заступ­­ник начальника Костянтин Денисенко, заступник начальника Олена Петренко, заступник директора Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної держадміністрації Тетяна Печура, заступник начальника ГУ ДФС у Харківській області Артур Праскурін, заступник голови Об’єднання профспілок Харківської області Сергій Волков, начальник відділення Національної служби посередництва і примирення в Харківській

області Сергій Лайков, дирек­тор ДП «ВЕТЦ» Ігор Падалко. Було розглянуто підсумки роботи у 2017 році, зокрема

Позачергове засідання правління Фонду

Н

а позачерговому засіданні правління Фонду соціального страхування України, що відбулося 14 грудня, розглянуто та схвалено проект бюджету Фонду на 2018 рік. Під час засідання, що походило під керівництвом голови правління Володимира Саєнка, внесено зміни до Порядку складання та виконання бюджету Фонду, кодів економічної класифікації видатків на статутні напрями діяльності, а також до Статуту Фонду та Положення про виконавчу дирекцію Фонду. Затверджено типові положення про управління виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та їх відділення. Крім того, затверджено граничні розміри витрат на відшкодування вартості одного ліжко-дня лікування в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу для застрахованої особи та членів її сім’ї (дитини в супроводі одного із застрахованих батьків або застрахованої особи, яка їх замінює (опікуна, піклувальника), та граничні розміри витрат на відшкодування вартості одного ліжко-дня санаторно-курортного лікування потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Інф. Фонду

www.ohoronapraci.kiev.ua

щодо наглядової діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці, здійснення ринкового нагляду, виконання

держслужбовцями вимог антикорупційного законодавства, запобігання і протидії корупції. Варто зазначити, що колегія відбулася на території ПрАТ «Філіп Морріс Україна». Учасники заходу пройшли вступний інструктаж з охорони праці, після чого ознайомилися з діяльністю підприємства, яку презентував керівник відділу охорони праці, навколишнього середовища та безпеки Сергій Руссо. Після відвідання виробництва гості зазначили високий рівень культури праці, чистоту і порядок на робочих місцях. Дмитро Селявін, ГУ Держпраці у Харківський області

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ – -

в основу держнагляду!

У

ряд ухвалив Стратегію реформування системи державного нагляду (контролю), розроблену Мінекономрозвитку України. Відповідне рішення Кабмін прийняв 8 грудня 2017 р. Сьогодні діяльність органів державного нагляду (контролю) спрямована на виявлення порушень та застосування санкцій, а зовсім не на запобігання правопорушенням чи мінімізацію ризиків. Повноваження інспекційних органів дублюються, що створює подвійне навантаження на український бізнес. Немає системи оцінки ефективності державного контролю. Подолати всі ці проблеми і поліпшити бізнес-клімат в Україні – основні завдання Стратегії. За рахунок автоматизації відбору критеріїв для перевірок упровадження Стратегії сприятиме мінімізації корупційних ризиків. Документом також передбачено вдосконалення

ризик-орієнтованого підходу; переорієнтацію інспекційної системи на запобігання порушенням; підвищення відповідальності інспекторів. Ризик-орієнтований підхід запроваджуватиметься через створення національного переліку небезпек. Реалізація Стратегії містить у собі формування індивідуального переліку вимог до кожного виду бізнесу, оцінку важливості кожної вимоги та створення позитивного стимулу для дотримання цих вимог – наприклад, у вигляді публічного рейтингу бізнесу. Влас. інф.

3


TRENDING

www.gazeta.ru

В Україні кожна друга ВІЛ-інфікована людина знає про свій статус. І лише 66% з них отримують лікування. Чи можна за таких умов ефективно протидіяти поширенню епідемії ВІЛ?

СТИГМА ТА ДИСКРИМІНАЦІЯ «працюють» на ВІЛ

З

Людмила Харчук:

«На більшості підприємств у колективних договорах відсутні положення стосовно питань ВІЛ/СНІДу, відмічено досить низький рівень поінформованості менеджменту та працівників щодо означеної проблеми, немає комплексних програм профілактики ВІЛ/СНІДу». 4

авершився проект Міжнародної організації праці «Зменшення стигми та дискримінації у зв’язку з ВІЛ для захисту працюючих жінок та чоловіків від неприйнятних форм праці в Україні». Його мета – зміцнити спроможність тристоронніх партнерів в Україні протидіяти поширенню епідемії ВІЛ шляхом зменшення стигми та дискримінації за ВІЛ-статусом у  сфері праці. Експерти МОП провели низку тренінгів для профільних спеціалістів територіальних органів Держпраці. Зокрема, навчання пройшли 28 фахівців з питань гігієни праці. Зі свого боку Держпраці організу­вала 5275 семінарів і нарад для представників підприємств, надала 11 468 консультацій з  питань профілактики та недопущення дискримінації ВІЛ-інфікованих на робочих місцях. На 631 підприємстві запрова­дже­ но програму з профілактики ВІЛ­-інфекції/ СНІДу на робочих місцях. На підсумковому засіданні учасників проекту, що відбулося наприкінці минулого року, начальник відділу з питань гігієни

праці Держпраці Людмила Харчук зазначила, що переважна більшість підприємств та організацій в Україні не  має чіткого стратегічного плану протидії епідемії ВІЛ/ СНІДу. Як констатували учасники заходу, політика профілактики ВІЛ/СНІДу на підприємствах перебуває на стадії формування. У  зв’язку з цим Держпраці підтримує продовження дії Національної стратегії тристороннього співробітництва з  протидії ВІЛ/СНІДу у  сфері праці на 2018–2022 роки. Старша радниця з питань ВІЛ та  СНІДу Департаменту МОП з питань гендеру, рівності, різноманіття і ВІЛ/ СНІДу пані Бріжітт Цуг-Кастілло зазначила, що прогрес у боротьбі з ВІЛ на робо-

«Якщо ви заберете в нас роботу, ви вб’єте нас швидше за ВІЛ!» – так кажуть люди, які живуть з ВІЛ. ОХОРОНА ПРАЦІ 1/2018


чому місці в Україні помітний завдяки тісній співпраці МОП з тристоронніми партнерами та безпосередніми отримувачами допомоги. МОП приділяла значну увагу підвищенню рівня обізнаності з питань ВІЛ, тісно співпрацюючи з профспілками, місцевими органами влади, одержуючи підтримку з боку Міністерства соціальної політики. МОП також працювала в окремих галузях (охорона здоров'я, транспорт), особливу увагу приділяючи молодим працівникам. Завершуючи черговий етап, МОП має подумати про те, що ще можна зробити в  Україні, щоб люди,

які живуть з ВІЛ, почувалися повноцінними членами суспільства і працівниками. Слід дотримуватися конфіденційності медичної інформації щодо працівника – роботодавець повинен лише знати, дозволяє чи ні стан його здоров’я виконувати певну роботу. Загалом, за словами експерта МОП, за фінансової підтримки уряду Швеції на багатьох робочих місцях в Україні було проведено широку просвітницьку роботу щодо профілактики та недопущення дискримінації у зв’язку з ВІЛ/СНІД. «Якщо ми не будемо захищати молодь від інфікування ВІЛ, то доведеться витрачати значні кошти на лікування впродовж життя. ВІЛ і СНІД сьогодні можна лікувати, люди страждають не від хвороби, а від стигми і  дискримінації», – зазначила експерт. За результатами засідання учасни­ки проекту підготували рекомендації. Зокрема, щодо нагальної потреби перегляду Національної стратегії три­стороннього

партнерства з протидії ВІЛ у сфері праці під егідою Національної тристоронньої соціально-економічної ради. Було також відзначено необхідність розширити доступ працюючих жінок і чоловіків до послуг з  добровільного консультування й тестування щодо ВІЛ. Результати проекту •

У тренінгах з питань ВІЛ взяли участь 685 жінок та чоловіків, з них: 28 інспекторів з гігієни праці, 504 медичні працівники, 153 молодіжних профспілкових лідери

Охоплено консультаціями з питань ВІЛ 600 підприємств.

• Охоплено інформаційно-роз’яснювальною та адвокаційною* роботою 20 тисяч залізничників і 10 тисяч робітників морського транспорту, а також понад 1000 медичних працівників. Підготувала Людмила Солодчук _____________ * Адвокація (аdvocacy, англ.) – термін з практики діяльності недержавних організацій США, що означає кампанію, спрямовану на представництво і захист прав та інтересів певної соціальної групи.

Реклама

www.gazeta.ru

TRENDING

www.ohoronapraci.kiev.ua

5


НОТАТКИ

ЖУРНАЛІСТА

ДОТРИМУЄМОСЬ ЧИ ПОРУШУЄМО

В АКТАХ «ВЕРХОВЕНСТВО» ЗАПИСАНЕ, А НАСПРАВДІ…

Олег Моісеєнко, колишній керівник служби охорони праці, фахівець з нормативноправового забезпечення

У ст. 15 Закону України «Про міжнародні договори України» сказано, що умови чинних міжнародних договорів України підлягають сумлінному додержанню відповідно до норм міжнародного права. Частина 1 ст. 9 Конституції України конкретизує це положення в такий спосіб: «Чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України». Текст 2-го абзацу ст. 3 Закону України «Про охорону праці» (далі – Закон) переводить це положення в площину практичного керівництва до дії: «Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про охорону праці, застосовуються норми міжнародного договору». Пропоную розібратися, чи реалізоване насправді та якою мірою верховенство вимог міжнародних актів з охорони праці на добре відомому всьому працеохоронному співтовариству прикладі – діяльності інспекції нашого наглядового органу.

УКРАЇНСЬКІ ЗАКОНИ І МІЖНАРОДНІ КОНВЕНЦІЇ

Чи дійсно норми конвенцій МОП є частиною національного працеохоронного законодавства?

6

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» № 877-V від 05.04.2007 (далі – Закон № 877) є нормативним актом, що регламентує: • правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; • повноваження органів державного нагляду (контролю), їхніх посадових осіб; • права, обов’язки та відповідальність суб’єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю). Як відомо, державні інспектори Держпраці наділені повноваженнями здійснювати нагляд у таких сферах: • промислова безпека;

stock.adobe.com

КОНВЕНЦІЇ? • • • • •

охорона та гігієна праці; гірничий нагляд; трудове законодавство; зайнятість населення; загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

І аж ніяк не проводити перевірки у сфері господарської діяльності. Та вітчизняні законодавці, без зайвого мудрування, поширили сферу чинності цього закону спочатку на органи Держгірпромнагляду, а нині – на Держпраці. На кілька років раніше, у вересні 2004-го, Україна ратифікувала дві конвенції Міжнародної організації праці (МОП) – «Про інспекцію праці в сфері промисловості й торгівлі» №  81 від 11.07.1947 (далі – Конвенція № 81) і «Про інспекцію праці в сільському господарстві» № 129 від 04.06.1969 (далі – Конвенція № 129). Ці міжнародні акти встановлюють повноваження, права та обов’язки державних інспекторів праці, уповноважених здійснювати державний нагляд (контроль) за додержанням трудового законодавства. Відповідно, в українських нормативно-правових актах, які регламентують засади, принципи й порядок здійснення державного нагляду у вищезазначених сферах, мали б  бути використані норми вказаних конвенцій МОП. Але вітчизняні розробники Закону № 877 сформулювали в ньому повноваження державних інспекторів у  суттєво іншому й урізаному порівняно із зазначеними конвенціями вигляді. Основні із цих протиріч між нормами, наприклад Конвенції №  81 і Закону №  877, автор представив у таблиці. (Розширена інформація про повноваження інспекторів праці, прописані крім зазначених в інших нормативно-правових актах України, розміщена у додатку до цього номера журналу.) Хоча в ст. 3 Закону № 877 серед основних принципів, за якими здійснюється державний нагляд у країні, зазначено додержання умов міжнародних договорів, проте порівняльний аналіз витягів із текстів цього законодавчого акта, прийнятого в демократичній українській державі у 2007 р., і міжнародної Конвенції № 81, що набула чинності ще в 1950 р. і ратифікована Україною у 2004 р., переконує в тому, що розробники Закону № 877 не були надто

ОХОРОНА ПРАЦІ 1/2018


щирими прихильниками цього принципу і з успіхом проігнорували переважне право міжнародних договорів, що мають вищу юридичну чинність. Вони досить своєрідно витлумачили, якщо не сказати більше, норми конвенцій № 81 і  №  129, згоду на обов’язковість яких надала Верховна Рада, і порушили вимогу 2-го абзацу ст. 3 Закону № 877. Внаслідок їхньої «старанності» повноваження державних інспекторів, які здійснюють нагляд (контроль) за додержанням законодавства про працю суб’єктами господарювання, у Законі № 877 є істотно урізаними порівняно з аналогічними нормами зазначених конвенцій.

ПОЛОЖЕННЯ № 96 І КОНВЕНЦІЯ № 81 Можливо, повноваження державних інспекторів праці, прописані в пізніших українських нормативно-правових актах, таких як Положення про Державну службу України з питань праці, затверджене постановою КМУ від 11.02.2015 № 96 (далі – Положення № 96), і Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про  працю, затверджений постановою КМУ від 26.04.2017 № 295 (далі – Порядок № 295), більшою мірою відповідають нормам Конвенції № 81? Дійсно, вимоги деяких пунктів статей 4 і 6 Положення № 96 більш повно відповідають нормам Конвенції № 81. Наприклад, у  підпункті 5 п. 6 Положення №  96 згідно звимогами цих міжнародних конвенцій записано, що Держпраці для виконання покладених на неї завдань має право «безперешкодно проводити відповідно до вимог закону без попереднього повідомлення в будь-яку робочу годину доби перевірки виробничих, службових, адміністративних приміщень та об’єктів виробництва фізичних та юридичних осіб, які використовують найману працю та працю фізичних осіб, експлуатують машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, та у разі виявлення фіксувати факти порушення законодавства, здійснення нагляду та контролю за додержанням якого віднесено до повноважень Держпраці». Тоді разом із затвердженням у 2015 р. Положення №  96 з’явилася надія, що інспектори Держпраці тепер матимуть право приходити на підприємство без попереднього повідомлення і проводити перевірки за відсутності його керівника. Та

www.ohoronapraci.kiev.ua

ОСНОВНІ ПРОТИРІЧЧЯ ЩОДО ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕРЖАВНИХ ІНСПЕКТОРІВ ПРАЦІ Конвенція № 81

Закон № 877

Надає інспекторам право проходити на підприємство в будь-яку годину доби

Вимагає здійснення контрольних заходів тільки в робочий час, установлений правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства

Дозволяє інспекторам праці не повідомляти роботодавця або його представника про свою присутність на підприємстві, якщо вони вважають, що таке повідомлення може перешкоджати виконанню їхніх обов’язків

Вимагає здійснення контрольного заходу тільки в присутності керівника або уповноваженої особи

Надає державному інспектору праці право безперешкодно проходити на підприємство і, якщо виникне потреба, не повідомляти роботодавця або його представника про свою присутність на підприємстві

Вимагає зробити запис у відповідному журналі перед початком перевірки

Дає змогу проводити контрольні заходи так часто й так ретельно, як це необхідно для забезпечення ефективного дотримання відповідних вимог законодавства

Вимагає формування в попередньому році плану контрольних заходів на весь наступний рік залежно від ступеня ризику

Дозволяє проводити відвідування без попереднього повідомлення суб’єкта господарювання про проведення контрольного заходу

Зобов’язує письмово повідомляти суб’єкт господарювання про проведення планового заходу не пізніше, ніж за 10 днів до його початку

Надає державному інспектору праці право безперешкодного проходу на підприємство

Вимагає наявності в державного інспектора праці посвідчення (напавлення) для проведення перевірки, що є підставою для її проведення, і вимагає надання суб’єкту господарювання його копії

Встановлює, що державний інспектор праці для відвідування підприємства може бути забезпечений тільки документами, що засвідчують його повноваження (службове посвідчення й копії нормативно-правових актів, що встановлюють його повноваження, права та обов’язки), тому що оформлення всіх інших документів вимагає додаткового часу й перешкоджає негайному відвідуванню підприємства

Вимагає оформлення наказу й посвідчення (направлення) для проведення перевірки

Уповноважує державних інспекторів праці давати розпорядження про вживання заходів, що підлягають негайному виконанню, або вимагати, щоб таке розпорядження було дано у разі безпосередньої загрози для здоров’я та безпеки працівників

У подібній ситуації зобов’язує орган державного нагляду (контролю) з відповідним позовом звертатися до адміністративного суду. (Ось така «оперативна» процедура зупинки небезпечних виробничих потужностей, коли йдеться про здоров’я та життя працівника!)

на ділі не судилося нормам міжнародних конвенцій узяти гору над куцими нормами українських нормативно-правових актів. По-перше, не слід забувати, що Положення № 96 – це підзаконний акт, отже його статус, або юридична чинність, нижче, ніж у Закону № 877.

По-друге, прогресивні тенденції Положення № 96 були зведені до нуля, бо на  законодавчому рівні майже повністю було припинено наглядову діяльність інспекторського складу Держпраці. Як відомо, ще попереднім урядом було ухвалено рішення про мораторій на перевірки

7


НОТАТКИ

ЖУРНАЛІСТА суб’єктів господарювання державними контролюючими органами. Протягом 2015 року парламент двічі ухвалював рішення щодо подовження мораторію на перевірки підприємств. Востаннє Верховна Рада продовжила мораторій у  листопаді 2015-го для підприємців з обсягом доходу до 20 млн грн за попередній календарний рік. Крім того, були введені обмеження на  позапланову перевірку, яка може бути проведена тільки на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав. Держава зняла з себе відповідальність щодо здійснення контролю за  додержанням належних умов праці з  не  дуже переконливої причини – нібито такі перевірки створюють адміністративний тиск на бізнес, перешко­ джають його належному розвитку. Перемогла позиція роботодавців.

ДО ЧОГО ПРИЗВІВ МОРАТОРІЙ НА ПЕРЕВІРКИ? Що ж насправді відбувалося в умовах мораторію у сфері охорони праці? 1. Законодавці настільки «якісно й однозначно» виконали свою роботу, що навіть між контролюючими органами виникла дискусія щодо дії мораторію на проведення перевірок до кінця 2016 року.

stock.adobe.com

2. З’явилися думки щодо необхідності переорієнтації органів державного нагляду за охороною праці з переважно наглядової діяльності на інформаційно-консультативну підтримку. Нехай тепер інспектори служби роздають інформаційні буклети та консультують роботодавців! Але разом з цим виражалася впевненість, що ефективність СУОП підприємств від такої переорієнтації підвищиться. Сподіватися на такий результат може тільки наївна людина, відірвана від реалій вітчизняного виробництва. Як відомо, наш співвітчизник додержуватиметься якихось правил тільки тоді, коли є реальна загроза притяг-

8

У Порядку № 295 повноваження державних інспекторів праці є істотно урізаними порівняно із прописаними в Конвенції № 81.

нення до відповідальності за їхнє порушення. Якщо ж інспектор протягом тривалого періоду не може безперешкодно й у  будь-який час доби потрапити на  територію підприємства, то цей дисциплінуючий чинник перестає працювати, проявляється тенденція до розхолоджування, невиконання вимог охорони праці. Прагнучи якнайшвидше і з мінімальною витратою коштів отримати якнайбільше прибутку, користуючись дефіцитом робочих місць, який виник у країні, і недостатньою поінформованістю працівників щодо  питань охорони праці, власники підприємств приділяють мало уваги, а часом і взагалі ігнорують вимоги безпеки праці. А це дуже небезпечна тенденція! 3. Кількісні оцінки експертів надто відрізняються, проте не викликає сумніву, що за час дії мораторію коефіцієнт частоти смертельного травматизму значно виріс у багатьох галузях, наприклад у вугільній промисловості, енергетиці, соціально-культурній сфері та  на  підприємствах зв’язку.

ПОРЯДОК № 295 І КОНВЕНЦІЯ № 81 Якщо узагальнити вимоги Порядку № 295, то прописані в ньому повноваження інспектора праці (за наявності службового посвідчення безперешкодно, самостійно і в будь-який час доби проходити в будь-які виробничі, службові, адміністративні приміщення) наближаються до таких з Конвенції № 81 тільки за умови кількох обставин, а саме: 1) під час проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин; 2) за наявності рішення керівника (заступника) органу контролю про доціль-

ність проведення відповідного заходу на підставі: • звернення працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю або правил оформлення трудових відносин; • рішення керівника органу контролю за результатами аналізу доступної інформації; • рішення суду, повідомлення правоохоронних органів; • повідомлень посадових осіб органів державного нагляду про виявлені порушення законодавства про працю; • інформації державних органів (Держстату, ДФС, Пенсійного фонду України та їхніх територіальних органів); • інформації профспілкових органів про порушення прав працівників. Інспектор праці повідомляє об’єкт відвідування або уповноважену ним посадову особу про проведення інспекційного відвідування, якщо тільки він не вважатиме, що таке повідомлення може зашкодити результату відвідування.

ЗАМІСТЬ ВИСНОВКУ 3. Залишилося додати, що усунення суперечностей між Законом України № 877 і міжнародними актами, які визначають повноваження, права й обов’язки державних інспекторів праці при здійсненні відповідного державного нагляду та контролю (Конвенції МОП № 81 і № 129) вимагає законодавчого виведення органів Держпраці зі сфери чинності цього закону. 4. Чи варто розраховувати на повагу до законодавства держави з боку її громадян, якщо одна державна законодавча рука не додержується того, що записала інша її ж законодавча рука? Чи свідчить це протиріччя про європейські прагнення нашої Батьківщини? 5. Порівняння розмірів установлених в Україні максимальних штрафів за порушення працеохоронного і трудового законодавства наводить на думку, що рідна наша демократична держава в кілька сотень разів сильніше ображається на роботодавця за недопуск інспектора до перевірки незадекларованої праці, ніж за порушення вимог охорони праці, які становлять загрозу для здоров’я і життя працівників. Чому?

ОХОРОНА ПРАЦІ 1/2018


КРІЗЬ НЕГАТИВ – ДО ДИРЕКТИВ Фото О. Фандєєва

Важливим етапом впровадження в Україні європейських стандартів у сфері охорони праці є імплементація у вітчизняне законодавство директив Європейського парламенту та Ради ЄС з безпеки та гігієни праці. Це передбачено Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

У

Фото А. Сантуша

Та що там подорожі! Свіженьку світлину грудні минулого року в Держпраці відбулася він зробив буквально за кілька десятків метрів презентація-тренінг шести директив Євро-­ МЕТА ЗАХОДУ – від місця тренінгу, в самому серці столиці – парламенту та Ради ЄС з безпеки та гігієни скласти таблиці на Андріївському узвозі. Тут кілька працівпраці за  участю представників Служби, відповідності національного ників без будь-яких ЗІЗ «вгніздилися» Мінсоцполітики, Міноборони, МОЗ, Державзаконодавства України на неогородженому риштуванні та фарбуної регуляторної служби, комітетів ВР України, федерацій роботодавців і профспілок та експерта вали фасад будинку у червоний колір, який з питань охорони праці зазвичай використовується для позначенМіжнародної організації праці Антоніу Сантуша, стандартам ЄС та який докладно розповів про зміст зазначених ня небезпеки (фото нижче). формування плану роботи документів. Безглуздість ситуації в  тому, що інспектор праці в Україні має право проводити На першому тренінгу робоча група розбиращодо підготовки змін планові перевірки, проте позбавлений можливолася зі  змістом і положеннями Директиви Ради до нього. сті вплинути на порушників негайно, тобто забо­ро89/391/ЄЕС від  12.06.1989 про впровадження заходів для заохочення вдосконалень у сфері безпеки нити небезпечну діяльність по факту. Менеджер і охорони здоров’я працівників під час роботи (далі – проекту ЄС – МОП з цього приводу зауважив, що це все одно, Директива), яку ще називають рамковою директивою. Вона якщо ви, маючи кілька тисяч інспекторів, кажете їм нічого не робити. містить загальні принципи щодо запобігання професійним ризикам, Представники профспілок поцікавились у А. Сантуша, уникнення нещасних випадків, інформування, навчання працівничи можуть працівники у разі порушення їхніх прав на безпечну працю відразу звернутись зі скаргою ків та  правила впровадження зазначедо  наглядового органу. Експерт МОП них принципів. Документ цей існує відповів: спочатку проводяться перегопередусім для того, зазначив на тренінгу менеджер проекту ЄС – МОП вори з роботодавцем, і якщо він Антоніу Сантуш, щоб на робочому місці не задовольнить вимог працівників, слід були чітко зазначені певні мінімальні апелювати до держави. вимоги до безпеки та охорони здоров’я. А ось щодо обмежених повноважень Щоб підприємства усували фактори інспекторів праці, він радить вирішувати ризику та  причини потенційних це питання якомога швидше. «Якщо кранещасних випадків. А також щоб уникнуїна хоче стати членом ЄС, вона повинна ти нечесної конкуренції між суб’єктами створити систему контролю за виконанекономічної діяльності за рахунок ням рамкової Директиви та положень конвенцій МОП №  811 та №  1292 про нерівних умов праці, безпеки та захисту здоров’я працівників. інспекцію праці, ратифікованих УкраїРоботи в цьому сенсі у Держпраці, ною у 2004 році. Саме в них ідеться про соціальних партнерів, роботодавців право інспекторів праці безперешкодно і працівників – непочатий край. Про це у будь-який час відвідувати підприємсвідчать навіть ті очевидні порушення ство з метою його перевірки», – зазнаправил охорони праці та здоров’я, чив А. Сантуш. з якими стикаєшся на вулиці, дорозі, на будівництві, у  транспорті тощо. Ми так Олександр Фандєєв, спецкор ____________________________ до них звикли, що майже не помічаємо. 1 Конвенція «Про інспекцію праці в сфері промислоА. Сантуш зафіксував приклади таких вості й торгівлі» № 81 від 11.07.1947. порушень на камеру під час подорожей 2 Конвенція «Про інспекцію праці в сільському госУкраїною. подарстві» № 129 від 4.06.1969. www.ohoronapraci.kiev.ua

9


Актуальна тема

Єдність внутрішнього т Аудит охорони праці в рамках наявної СУОП – четвертий ступінь контролю, що дає змогу комплексно оцінити діяльність підприємства щодо забезпечення безпечних умов праці. www.imperia.ru

Сергій Колесник, власкор

ЗАКОНОДАВЧА НОРМА Є, МЕХАНІЗМУ ЇЇ ВИКОНАННЯ – НЕМАЄ Відповідно до ст. 13 Закону «Про охорону праці» роботодавець зобов’язаний забезпечити функціонування системи управління охороною праці. Для цього він проводить низку заходів, спрямованих на збереження життя, здоров’я та працездатності людини в процесі трудової діяльності, зокрема організовує проведення аудиту охорони праці. На сьогодні, крім вказаної вимоги Закону, в Україні не розроблено інших законів і НПАОП, що регламентують методику проведення аудиту. Також не врегульовані процедури й періодичність проведення аудиту, не встановлені вимоги до аудиторських організацій, аудиторів, не передбачена відповідальність за неякісний аудит тощо.

У 2006 р. Верховна Рада України здійснила спробу ухвалити Закон «Про аудит з промислової безпеки та охорони праці», але після розгляду його в першому читанні все призупинилося. 7 лютого 2008 р. голова Держгірпромнагляду затвердив роз­ роблені службою Рекомендації щодо побудови, впровадження та вдосконалення системи управління охороною праці, у яких визначено поняття аудиту охорони праці. Зокрема в п.  4.6.1 сказано: «Під час проведення внутрішнього аудиту визначаються та документуються повноваження та спосіб дій для вирішення таких завдань: • визначення учасників груп, що проводять огляд організації або її окремих підрозділів; • встановлення періодичності оглядів; визначення випадків, коли є потреба в позачерговому огляді;

Зовнішній аудит здійснюється незалежною та автономною щодо суб’єкта, який перевіряється, організацією. Аудит має на меті встановити відповідність підсумків роботи з охорони праці згідно зі складеною стратегією з безпеки праці або компетенцією для отримання результатів, які співставляються із загальноприйнятими стандартами з охорони праці.

10

stock.adobe.com

ЯКИЙ ДЛЯ ЧОГО

встановлення основних моментів, яким потрібно приділяти особливу увагу під час проведення огляду; • розробка плану заходів щодо усунення виявлених недоліків; • організація участі працівників у роботі груп…». У документі також зазначено, що під час створення СУОП потрібно виявляти небезпечні й шкідливі виробничі фактори та відповідні ризики, які можуть виникнути в процесі виробничої діяльності. Але, на жаль, такі рекомендації не є офіційним нормативним документом, і тому їх використовує лише незначна кількість підприємств в Україні. І взагалі, відвідуючи наші підприємства, сміливо можна сказати, що на більшості з них СУОП діють недостатньо ефективно. У ліпшому разі здійснюється оперативний триступеневий контроль, заповнюються від-

Внутрішній аудит направлений на вивчення організацією власної СУОП. Переважно має на меті аналіз концепції промислової безпеки у сфері виробництва. Цей найважливіший з усіх аудитів забезпечує акціонерів, інвесторів і керівництво організації інформацією про ефективність і дієвість СУОП. Внутрішній аудит проводиться кваліфікованим, незалежним і навченим персоналом, який не несе персональної відповідальності за дільниці, що перевіряються.

ОХОРОНА ПРАЦІ 1/2018


Безпека праці

о та зовнішнього вимог зазначених стандартів. Ця вимога передбачена й у новому міжнародному стандарті ISO 45001, який найближчим часом прийде на заміну діючому нині BS OHSAS 18001. Однак слід зазначити, що практика проведення аудитів корисна й для інших підприємств, навіть якщо вони не сертифіковані щодо вимог зазначених міжнародних стандартів. Адже в рамках існуючої на підприємстві СУОП аудит охорони праці можна розглядати як четвертий ступінь контролю, який допомагає комплексно оцінити діяльність підприємства із забезпечення безпечних умов праці за певний період (наприклад, за рік або за три роки).

З огляду на зміни, які незабаром відбудуться в законодавстві про охорону праці, спеціалізовані навчальні центри останнім часом почали активніше організовувати проведення семінарів і підготовку аудиторів із врученням відповідних сертифікатів. Такі центри навчають слухачів: • навичкам розробки та впровадження процедури проведення внутрішнього аудиту систем менеджменту охорони праці та промислової безпеки на підприємстві; • методам збору та аналізу об’єктивних доказів про стан СУОП; • оформленню потрібних документів і складанню об’єктивних аудиторських висновків.

Порядком здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженим постановою КМУ від 26.04.2017 № 295, впроваджені нові підходи у відносинах держави та бізнесу, згідно з якими головним пріоритетом інспекторів праці є профілактична робота та консультування роботодавців. Впроваджується також можливість проведення, за бажанням роботодавця, аналізу стану дотримання ним законодавства з наданням відповідних рекомендацій. Але потрібно розуміти, що аудит націлений на оцінку якості й ефективності функціонування СУОП, а не на пошук конкретних порушень, як думають державні інспектори. Порушення, виявлені під час перевірки, дають поштовх  /  можливість для пошуку невідповідності в системі або в процесі її організації. СУОП же не може належним чином функціонувати без постійного вдосконалення, а це можливо тільки аналізуючи та оцінюючи її критерії. Тому головна відмінність аудиту від звичайної перевірки або оперативного триступеневого контролю полягає в комплексній оцінці відповідності підприємства вимогам законодавства й установленим стандартам самого ж підприємства

Незважаючи на те, що немає правового механізму реалізації цієї законодавчої норми, на деяких підприємствах України вже давно діє практика застосування аудиту. Зазвичай такі підприємства впровадили у себе інтегровані системи управління на базі вимог міжнародних стандартів ISO 9001:2015 та ISO 14001:2015, ISO 14031:2013, ISO 19011:2011, BS OHSAS 18001:2007, де проведення внутрішніх і зовнішніх аудитів є прямим виконанням

www.ohoronapraci.kiev.ua

Аудит охорони праці особливо актуальний для малих підприємств (до 50 працівників), які не мають: • фахівців з охорони праці у штатному розкладі; • досвіду роботи у сфері охорони праці; • кваліфікованої допомоги щодо оцінки стану охорони праці на підприємстві відповідно до нормативних актів.

Згідно з OHSAS 18001 об’єктами внутрішнього аудиту можуть бути: •

ризики

вимоги законодавчих актів та ін.

цілі та завдання у сфері охорони праці

плани заходів (програми)

структура та відповідальність за дотримання вимог охорони праці

навчання, компетентність і поінформованість персоналу у сфері охорони праці

зв’язок та інформація між структурними підрозділами і посадовими особами щодо питань з охорони праці

документація та управління документацією

управління операціями (проектування, технологічний процес, виробниче устаткування, експлуатація та ін.)

готовність до дій в умовах аварійних ситуацій

моніторинг умов та охорони праці й вимір параметрів умов праці

невідповідності, коректувальні та профілактичні дії

зареєстровані дані

аналіз з боку керівництва

ступінь відповідності конкретних адміністративних, робочих процедур і робочих дільниць, операцій і виробничих процесів нормативної документації із стандартизації

людські й матеріальні ресурси, устаткування

www.zn.ua

повідні журнали, розробляються заходи, проводяться засідання та ін. А останнім часом, у зв’язку з важким економічним становищем у країні, введенням обмежень на перевірки, реформуванням системи державного нагляду за охороною праці, увага до питань охорони праці на підприємствах ще більше послабла. Проте час не стоїть на місці. І в Україні, що обрала європейський шлях розвитку, законодавство про охорону праці буде поступово змінюватись. Цілком можливо, що й наші підприємства, як у розвинених європейських країнах, матимуть змогу виконувати всі роботи підвищеної небезпеки та експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки на основі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства про охорону праці та промислової безпеки. Але гарантію безпеки виконання таких робіт мають надавати компетентні організації. Для отримання експертного висновку проводиться незалежний зовнішній аудит, який нерозривно пов’язаний із внутрішнім аудитом на підприємстві.

11


Актуальна тема з обов’язковою розробкою коригувальних заходів, спрямованих на поліпшення стану охорони праці.

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ На підприємствах, де впроваджені міжнародні стандарти охорони праці, неодмінно розробляється стандарт підприємства для проведення внутрішнього аудиту СУОП, де визначається: • роль і відповідальність персоналу під час проведення внутрішнього аудиту; • порядок підготовки, планування та проведення аудиту; • порядок підготовки та реєстрації звітів про результати аудиту, з аналізом результатів і розробкою коригувальних заходів. Крім того, надаються відповідні вказівки щодо документування результатів аудиту, плани, контрольні аркуші реєстрації даних та ін. Аудити можуть бути плановими та позаплановими. Планові внутрішні аудити СУОП проводяться в кожному підрозділі підприємства не менше одного разу на рік. Позапланові проводяться за розпорядженням роботодавця, наприклад: • для підтвердження того, що СУОП продовжує відповідати встановленим вимогам; • у разі проведення реорганізації, внесення змін у саму систему; • у разі недостатнього забезпечення рівня безпеки; • у зв’язку зі змінами НПАОП.

Реклама

юди! ком, добрі л З Новим ро з Вами буде Сподіваюсь, чна хлібина, а см , а н ш а п За а, внена годин Щастям спо на столі, Сіль жадана на землі! Лад і спокій

12

Для проведення внутрішнього аудиту потрібно розробити програму, що містить об’єкт і напрям аудиту, його мету, строки проведення, список аудиторської групи, перелік документів, на відповідність яким здійснюється перевірка, ставиться дата подання звіту про аудит. Із програмою заздалегідь ознайомлюється керівництво підрозділу, що перевіряється. Перед аудитом обов’язково проводиться зустріч, під час якої: • відбувається знайомство з аудиторами; • узгоджуються обсяги та цілі аудиту;

• •

• • •

обговорюються методи і процедури його проведення; встановлюються канали зв’язку між аудитором і суб’єктом, що перевіряється; підтверджується доступність ресурсів і засобів, які потребує аудитор; визначається дата підсумкової зустрічі; розглядаються питання безпеки робочих майданчиків і дії в аварійних ситуаціях для аудиторів; призначаються супроводжувачі.

ПІДСУМКИ Після проведення внутрішнього аудиту складається звіт, у якому, крім вихідних даних (найменування підрозділу, що перевіряється, строки проведення аудиту, склад аудиторів, об’єкт аудиту та ін.), повідомляється про виниклі перешкоди й робляться висновки про ефективність діяльності підрозділу, відповідності критеріям аудиту, ступінь впровадження СУОП, наявність налагоджених внутрішніх процесів удосконалювання та про виконання коригувальних заходів щодо результатів попереднього аудиту. Результати аудиту служба охорони праці аналізує та щомісяця доводить до відома керівників структурних підрозділів на нарадах з охорони праці. Висновки й рекомендації за результатами аналізу служба охорони праці щокварталу документально оформляє у звіті про результати діяльності організації щодо охорони праці, а також доводить до відома керівництва організації на різного роду нарадах. Усі матеріали внутрішніх аудитів розглядаються під час проведення зовнішніх аудитів. Внутрішній аудит охорони праці є невід’ємною частиною СУОП сучасної компанії та впливає на динаміку її розвитку. Це досить ефективний механізм забезпечення власників і керівників інформацією про функціонування всіх її підсистем. Однак динамічний розвиток цього процесу в Україні гальмує насамперед відсутність відповідної законодавчої бази, що говорить про недостатню увагу до питань охорони праці, як з боку держави, так і з боку більшості роботодавців.

юди! ком, добрі л о р м и в о Н З ас не буде I нехай у В у і біди. Горя, смутк щоб завжди ч у р о п а , у Н оброта, Крокувала д і свята. Найдорожча добрі люди! , м о к о р м и З Нов , одить в дім х за в бо ю л Хай анує в нім, Хай добро п де, ах спокій бу Хай в родин і люди! ь Вам, добр т и ст а щ й Ха

ОХОРОНА ПРАЦІ 1/2018


Безпека праці

АУДИТ ВАМ НА ДОПОМОГУ!

К

Сергій Колесник, власкор. Фото автора та з архіву підприємства

З огляду на те, що питання охорони праці, екології та якості продукції нероздільно пов’язані між собою, внутрішні аудити проводяться комплексно як перевірка функціонування не тільки СУОП, а й загалом системи управління процесами на відповідність вимогам міжнародних стандартів. www.ohoronapraci.kiev.ua

оли автор вперше побував на ВТФ «ВЕЛАМ» у Миколаєві, назву своїй статті дав таку: «Коли колектив як дружня сім’я» (журнал «Охорона праці» №9/2008). Нині ця атмосфера на підприємстві збереглася. Керівництво фірми дбає про здоров’я і безпеку своїх працівників, а ті відповідально та якісно виконують свої обов’язки, у тому числі з охорони праці. Тому за всю історію існування підприємства, а воно ровесник нашої держави, тут зареєстровано лише один нещасний випадок з тимчасовою втратою працездатності і жодного профзахворювання. Нова зустріч із підприємством викликана цікавістю до методів виконання ним вельми значущого елементу менеджменту охорони праці – внутрішнього аудиту.

ПЕРЕВІРЯЄМО, ЩОБ УДОСКОНАЛИТИ Заступник генерального директора підприємства Мирослава Харьковська та інженер з охорони праці Андрій Доценко ознайомили автора статті з методикою та особливостями проведення внутрішніх аудитів, які сприймаються на підприємстві не як контрольний захід, а як метод удосконалення стану безпеки праці на робочих місцях.

Під час аудитів оцінюється відповідність фактичного стану справ вимогам чинного законодавства, нормам і стандартам самого підприємства і стандартам ISO та OHSAS; актуалізується перелік встановлених ризиків, відстежуються зміни і результати виконаних удосконалень. План-графік внутрішнього аудиту компанії затверджується після підбиття підсумків минулого року, на основі аналізу і оцінки вищим керівництвом ефективності інтегрованої си­ стеми менеджменту (далі – ІСМ) за минулий рік. Документ передбачає інформацію про підрозділи і процеси, які планується перевірити, терміни аудиту і його виконавців. У 2017 році, одночасно з впровадженням вимог нових версій стандартів ISO 9001:2015, ISO  14001:2015, на підприємстві пройшов новий етап навчання і атестації аудиторів внутрішнього аудиту. Склад групи фахівців, аудиторів, що успішно атестовані, затверджено наказом. Програма навчання доповнюється новою, детальнішою інформацією, що може стати у пригоді молодим, менш досвідченим аудиторам.

ПІДТРИМУЄМО ВІДКРИТІСТЬ І ДОВІРУ Система внутрішніх перевірок базується на бажанні постійного вдосконалення не тільки рівня процесів, а й знань і можливостей їхніх керівників. Тому графік проведення внутрішнього аудиту доступний для ознайомлення всіх зацікавлених сторін відразу після затвердження (зразок плану-графіка наведено в додатку 1). Як і всі документи ІСМ, інформація викладена в електронній базі документів, доступ до якої не обмежений, адже персональний комп’ютер є у кожного фахівця. Так адміністрація висловлює довіру до керівного складу підрозділів і надає можливість самостійно удосконалити певні елементи підконтрольних процесів. Додатково працює система офіційного повідомлення (не менше ніж за тиждень) про початок аудиту в підрозділах.

13


Є такий досвід ПІД ЧАС АУДИТУ ПЕРЕВІРЯЮТЬ:

Уповноважена від трудового колективу Ірина Морозова та інженер з охорони праці Андрій Доценко

Виробничо-торговельна фірма «ВЕЛАМ» у 2017 р. стала переможцем Всеукраїнського оглядуконкурсу «Краще підприємство з охорони праці» у номінації «Виробництво товарів та надання послуг населенню» у категорії підприємств, на яких працює до 250 працівників. Це підприємство, де збереження життя і здоров’я працівників, безпека виробничих процесів дійсно є пріоритетом серед основних виробничих завдань.

СТРУКТУРА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ Особливістю планування аудиту підрозділу чи процесу є необхідність перевірити всі складові елементи, адже тільки тоді можна визначити відповідність чи невідповідність процесу встановленим вимогам різного рівня. На стадії підготовки аудитори збирають і аналізують відповідну документацію стосовно підрозділу чи процесу, переглядають результати попередніх аудитів. Вони можуть використати й іншу інформацію, приміром, про кадровий склад підрозділу, його організаційну структуру, розподіл повноважень і т. ін. Під час підготовки аудитор визначає теми і блоки запитань, відповіді на які характеризують функціонування СУОП, а саме її спроможність забезпечити безумовну безпеку для працюючих. Значна увага приділяється актуальності документів, адже важливо, щоб до  чинних стандартів, норм і правил були внесені зміни, які стосуються, наприклад, технології виконання робіт, заміни обладнання або додаткових вимог до працівників, що  були (можливо) встановлені попереднім

Інтегрована система менеджменту ВТФ «ВЕЛАМ» сертифікована на відповідність вимогам міжнародних стандартів у частині якості продукції (ISO 9001), охорони праці та виробничої безпеки (OHSAS 18001), екологічного менеджменту (ISO 14001). Фірма виробляє матраци, ковдри, подушки та інші аксесуари для приємного сну. Екологічні переваги продукції підприємства – матраців і наматрацників – підтверджено згідно з вимогами міжнародного стандарту ISO 14024. Підприємство отримало численні нагороди, які засвідчують високий рівень якості продукції, у т. ч. «Золота торгова марка України», «Краще підприємство Європи», «Український Національний Олімп», «Золота якість Європи». ВЕЛАМ – партнер з високою діловою репутацією і незаплямованим ім’ям. Внесок підприємства в розвиток України оцінюється не тільки економічними критеріями. Перш за все, це справжні товариські взаємини у колективі та виробнича культура.

14

виконання принципів політики системи менеджменту охорони праці та виробничої безпеки;

виконання цілей і завдань підрозділу, передбачених програмою ІСМ;

відповідність стану охорони праці підрозділу вимогам зовнішніх документів;

завдання підрозділу з виробничої безпеки;

стан готовності до екстреної ситуації;

компетентність персоналу;

виконання коригувальних і запобіжних дій;

виконання заходів, передбачених попередніми аудитами;

аналізуються зміни рівня виробничої безпеки та зміни рівня ризику виробничих небезпек.

аудитом. Такий контроль актуальності може бути забезпечений лише у разі певної ідентифікації документів (також в електронній формі), коли кожна зміна затверджується відповідним наказом по підприємству. Після вивчення документів аудитор складає список запитань, які можуть бути оформлені як опитувальний лист. Кількість цих запитань не регламентована. Додаткові запитання, які можуть виникнути в ході аудиту, також можуть бути внесені до опитувального листа. Якщо аудитор обрав саме такий метод аудиту, опитувальний лист надається керівнику підрозділу заздалегідь, для своєчасної підготовки відповідей та полегшення підготовки до аудиту. Під час аудиту збір інформації та доказове її підтвердження проводяться різними методами: шляхом опитування працівників, аналізу документів, огляду і спостереження за робочим процесом та умовами праці. Аудитор фіксує свідоцтва, що підтверджують фактичне виконання встановлених вимог: • поведінку працівників під час виробничого процесу; • користування ЗІЗ; • стан засобів оповіщення; • фактичний стан обладнання підвищеної небезпеки; • стан освітлення; • повноту інформаційного забезпечення на ділянках; • наявність потрібної документації;

ОХОРОНА ПРАЦІ 1/2018


Безпека праці • правильність її ведення; • використання, ідентифікацію окремих її екземплярів тощо. Отримані дані аудитори фіксують (документують) безпосередньо в ході перевірки. Виявлені невідповідності конкретизуються з наведенням прикладів та чітких описів їхніх причин. Обов’язково вказуються місце і дата їх виявлення, зміст, значущість, посилання на порушення відповідного НПАОП, або відповідних стандартів ІСМ, OHSAS. Завдання аудиторів – фіксація факту. Якщо це необхідно, керівнику підрозділу може бути запропоновано негайно виконати коригувальні дії, адже безпека працівника і процесу – насамперед.

ОПРАЦЬОВУЄМО РЕЗУЛЬТАТИ Після закінчення перевірки аудитори розглядають і аналізують спостереження,

вирішують, які з фактів можуть бути визнані невідповідністю. Кожне зауваження або факт невідповідності зазначаються у звіті про аудит (зразок наведено у додатку 2). Для кожного з зауважень рекомендуються певні коригувальні заходи. Позитивно оцінюється ситуація, коли керівник процесу сам пропонує суттєві зміни, спрямовані на усунення виявлених порушень. Після обговорення результатів аудиту звіт затверджується разом з обсягами робіт, термінами і витратами на виконання коригувальних заходів або заходів з удосконалення. Кожний звіт фіксує оцінку відповідності процесу підрозділу встановленим вимогам чинного законодавства, вимогам правил і стандартів. У  певних випадках рекомендується проведення повторного аудиту. Документи внутрішнього аудиту відкриті для всіх учасників процесу, про його результати повідомляють персонал підрозділів. Щомісячно затверджуються організаційно-технічні заходи, до яких належить

інформація звітів про аудит у частині призначених до виконання заходів. Матеріали кожного аудиту реєструються у спеціальному реєстрі під відповідним реєстраційним номером. До реєстру входять: програма, план-графік аудиту, заповнені опитувальні листи, письмове повідомлення керівника підрозділу, звіт про аудит, копії планів коригувальних дій. Керівник системи менеджменту охорони праці та виробничої безпеки регулярно готує узагальнені звіти про стан охорони праці на ділянках компанії, у т. ч. про ефективність заходів, запланованих за результатами аудитів, доповідає на щомісячних нарадах у керівництва фірми, де розглядається результативність функціонування СУОП і ухвалюються необхідні рішення. Важливо зазначити, що на ВЕЛАМі чітко проводиться й оперативний триступеневий контроль, але внутрішні аудити тут сприймаються не як його дублювання, а як сходинка до досконалості.

Додаток 1 ЗАТВЕРДЖУЮ Заступник генерального директора ______________________________________, (найменування підприємства)

керівник ІСМ ________________ __________ (П.І.Б.)

(підпис)

«_____»__________20____р.

План-графік внутрішніх аудитів на ________________ рік

1 півріччя

Підрозділ. Елементи ІСМ, що підлягають аудиту

Стандарт ІСМ

Цех ___________________________ Планування виробництва. Плани виробництва ___________________ Управління виробничими процесами. Планові завдання з виробництва ___ _____________________________, розподіл завдань по дільницях. Протоколи­-журнали планових завдань. Управління змінністю Додержання вимог технічного обслуговування устаткування. Графік ППР обслуговування устаткування технологічних ліній Контроль забезпечення й використання сировини й матеріалів виробничими дільницями цеху. Контроль і моніторинг додержання норм витрати матеріалів, ПЕР Контроль ритмічності роботи устаткування. Простої устаткування (динаміка простоїв, аналіз причин простоїв устаткування) Облік виробництва ________________. Облікові форми. Додержання вимог під час оформлення документів щодо виробництва продукції Поводження з готовою продукцією. Передача готової продукції на склад Виконання вимог контролю якості під час випуску продукції. Оцінка відповідності продукції виконавцями технологічних операцій Управління впливами значущих екологічних аспектів. Додержання вимог щодо експлуатації установок з очищення газопилового потоку (ГОУ). Додержання вимог щодо поводження з відходами й оборотними відходами. Ведення обліку утворення відходів Управління ризиками значущих виробничих небезпек. Відповідність процесу менеджменту ОПтаПБ вимогам чинних стандартів. Готовність до аварійних ситуацій

www.ohoronapraci.kiev.ua

Прізвища аудиторів

Період проведення аудиту (місяць) 02

СТП 7.5.01.1 СТП 7.5.01

03

04

05

06

Х

Графік ППР СТП 7.5.04 РІ 7.5.04.2 СТП 7.5.01.1

СТП 7.5.01.1 СТП 7.5.01.1 РІ 7.5.01.2 СТП 8.3.01 СТП 8.3.02 СТП 7.1.02

СТП 9.4.03 СТП 9.4.04

15


Є такий досвід Додаток 2 ЗАТВЕРДЖУЮ Керівник ІСМ «___»__________ 20____г. _______________ ________ (П.І.Б.)

______________________________________

Внутрішній аудит

(підпис)

«___»__________ 20____г.

(найменування підприємства)

ЗВІТ ПРО АУДИТ Плановий аудит Позаплановий аудит Повторний аудит підрозділ, що перевіряється: Цех _________________________________ Керівник підрозділу: _________________________ Аудитори: __________________________________________________________________________________________________________________ 1 Результати аудиту Характер виявлених недоліків у процесах: Найменування підрозділу Суть елемента, що перевіряється, ІСМ

1

16

Регламентуючий СТП

2

Підтверджена відповідність процесу, елемента, що аудується 3

Невідповідність процесу встановленому СТП/РІ

Невиконання обов’язків і положень

Відсутність документованого підтвердження

Недоліки /Зауваження щодо ведення поточних записів, оформлення протоколів, підтвердження контролю

Інше

4

5

6

7

8

Планування виробництва. Плани виробництва _______________________

СТП 7.5.01.1

Відповідає

Управління виробничими процесами. Планові завдання з виробництва ______________________________, розподіл завдань по дільницях. Протоколи-журнали планових завдань. Управління змінністю

СТП 7.5.01

Відповідає

Вимагають актуалізації документи (див. рекомендації, п. 2) з урахуванням попередніх змін, для зручності користування у виробничих процесах

Додержання вимог технічного обслуговування устаткування. Графік ППР обслуговування устаткування технологічних ліній

Графік ППР СТП 7.5.04 РІ 7.5.04.2

Відповідає

Контроль забезпечення і використання сировини та матеріалів виробничими дільницями цеху. Контроль і моніторинг додержання норм витрати матеріалів, ПЕР

СТП 7.5.01.1

Відповідає

Контроль ритмічності роботи устаткування. Простої устаткування (динаміка простоїв, аналіз причин простоїв устаткування)

СТП 7.5.01.1

Відповідає

Облік виробництва _________________. Облікові форми. Додержання вимог щодо оформлення документів стосовно виробництва продукції

СТП 7.5.01.1 РІ 7.5.01.2

Відповідає Вимагає уточнення

Поводження з готовою продукцією. Передача готової продукції на склад

РІ 7.5.01.3

Відповідає

Виконання вимог контролю якості під час випуску продукції. Оцінка відповідності продукції виконавцями технологічних операцій

СТП 8.3.01 СТП 8.3.02

Відповідає

Управління впливами значущих екологічних аспектів. Додержання вимог щодо експлуатації установок з очищення газопилового потоку (ГОУ). Додержання вимог щодо поводження з відходами. Ведення обліку утворення відходів

СТП 7.1.02

Відповідає

Управління ризиками значущих виробничих небезпек. Відповідність процесу менеджменту ОП та ПБ вимогам чинних стандартів. Готовність до аварійних ситуацій

СТП 9.4.03 СТП 9.4.04

Відповідає

ОХОРОНА ПРАЦІ 1/2018


TRENDING Лісове господарство – з новими правилами ОП

У

Львівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства наприкінці грудня минулого року відбулася нарада з питань охорони праці із суб’єктами підприємницької діяльності, що надають послуги, пов’язані з лісівництвом. Проблемні питання в організації охорони праці у лісовому господарстві висвітлив начальник відділу нагляду в АПК та СКС ГУ Держпраці у Львівській області Віктор Курило. За його рекомендаціями, підвищену увагу слід звернути на якість навчання з охорони праці, фаховий рівень працівників суб’єктів підприємницької діяльності, забезпечення працівників ЗІЗ. Одним із шляхів вирішення проблемних питань він вбачає запровадження на підприємствах колективної відповідальності за стан охорони та безпеки праці.

Лісова галузь є однією з найбільш травмонебезпечних в Україні. Із 17 нещасних випадків зі смертельними наслідками, що сталися на лісогосподарських підприємствах у 2017 р. (станом на 01.12.2017), 8 допущено на підприємствах, що належать до сфери управління Держлісагентства, 9 – в інших суб’єктах господарювання.

Зі свого боку головний спеціаліст Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Василь Степанишин акцен-

тував увагу на тому, що, незважаючи на дефіцит на Львівщині вальників-лісорубів, в області немає жодного ліцензованого професійно-тех-

нічного закладу, у якому би навчали цієї професії. Також учасників проінформували, що на цей час триває опрацювання низки нових НПАОП, зокрема Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам лісового господарства і Правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості. Підбиваючи підсумки семінару-наради, всі висловили одностайну позицію щодо доцільності та необхідності прийняття оновлених Правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості, погодивши проект без зауважень. Учасники наради домовились про регулярне проведення таких зустрічей в подальшому. Влас. інф.

Удосконалюємо охорону праці в АПК

С

емінар-навчання для працівників відділів нагляду в АПК та СКС територіальних органів Держпраці, на якому розглядалася ситуація зі смертельним травматизмом, зокрема у лісовій галузі, було проведено наприкінці минулого року. Обговорювалися теми щодо підвищення ефективності наглядової діяльності в аграрному секторі, проведення перевірок дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за участю всіх зацікавлених державних органів. Заступник директора департаменту нагляду в промисловості та на об’єктах підвищеної небезпеки Держпраці Микола Радіонов навів статистику нещасних випадків на виробництві, пов’язаних із ДТП, зазначивши, що найбільша кількість загиблих – це працівники АПК та соціально­-культурної сфери. «З початку 2017 року, – констатував М. Радіонов, – в Україні внаслідок ДТП загинуло 112 осіб, що становить 35% від загальної www.ohoronapraci.kiev.ua

кількості смертельно травмованих внаслідок нещасних випадків на виробництві. У зв’язку з цим Держпраці у плані роботи на 2018 рік передбачила організацію заходів державного нагляду за безпечною експлуатацією транспортних засобів та проведенням медоглядів водіїв на підприємствах торгівлі, харчової, переробної промисловості, сільського господарства та СКС». Зважаючи на суттєве зростання кількості смертельних нещасних випадків у лісовій галузі (з початку 2017 р. 17 загиблих), Держпраці внесло пропозицію включити до Стратегії розвитку лісового господарства заходи, спрямовані на вдосконалення системи управління охороною праці в галузі. Також слухачів ознайомили з новими Правилами охорони праці для працівників виробництва пива, солоду

та безалкогольних напоїв і Правилами охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна. З роз’ясненнями до цих документів виступив завідувач кафедри охорони праці Інституту післядипломної освіти НУХТ к. т. н. Валерій Шишков. Попередні правила не охоплювали нових технологічних процесів та не враховували сучасних вимог до створення безпечних і нешкідливих умов праці на робочих місцях. Інформцентр Держпраці

17


РИЗИК-ОРІЄНТОВАНЕ МИСЛЕННЯ:

ОСНОВИ, НАВЧАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ

Базова методологія

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В СИСТЕМАХ МЕНЕДЖМЕНТУ

stock.adobe.com

Віталій Цопа, доктор технічних наук, професор МІМ-Київ, консультант, викладач і аудитор за міжнародними стандартами систем менеджменту ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001 та управління ризиками ISO 31000

Базова методологія оцінки ризику має єдиний підхід для всіх стадій життєвого циклу виробничих систем: проектування, виготовлення, введення в експлуатацію, власне експлуатації та виведення з експлуатації. Методологія управління ризиками, викладена в цій статті, є базовою (типовою) і розроб­лена на основі міжнародних стандартів ISO (табл. 1) та методу управління ризиками «Метелик». Ця методологія встановлює загаль­ні принципи і про­цедури аналізу, оцінки й управління ризиками в компаніях. Найважливіше, що її можна взяти за основу розробки типової мето­дики управління ризи­ками в систе­мах менеджменту безпеки праці та використати на українських підприємствах для реалізації оцінки й управління ризиками в галузі охорони праці з урахуванням вимог Дирек­тиви Ради №  89/391/ЄЕС (табл. 2).

18

КОНЦЕПЦІЯ АНАЛІЗУ РИЗИКУ Безпека забезпечується в процесі систематичного визначення ризику, його оцінки та зниження до прийнятного рівня (рис.  1). Аналіз ризику являє собою послідовність логічних кроків, які дають змогу розглядати небезпеки системно.

Аналіз ризику складається з таких етапів (див. рис.  1): І. Визначення мети виконання аналізу ризику. ІІ. Формування робочої групи для виконання аналізу ризику. ІІІ. Визначення об’єкта аналізу ризику. ІV. Ідентифікація сценаріїв: небезпеки, небезпечні події та наслідки. V. Визначення рівня ризику. VІ. Оцінка ризику. VІІ. Визначення прийнятного рівня ризику. VІІІ. Зниження ризику за допомогою запобіжних дій. ІХ. Документування (реєстр ризиків).

ЕТАПИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЕТАП І. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ВИКОНАННЯ АНАЛІЗУ РИЗИКУ Перш ніж розпочати аналіз ризику, слід установити, чи є потреба в такому аналізі. Необхідність виконання аналізу ризику може виникнути, наприклад, у таких випадках: а)   для підтвердження того, що ризики усунуто або достатньою мірою зменшено: • під час проектування, у процесі виробництва, зокрема під час виготовлення, монтажу виробів, їх компонентів, систем; • експлуатації обладнання і створення робочого середовища; • випробувань, експертизи, інспектування, обслуговування або виконання інших робіт, спрямованих на забезпечення передбачених умов функціонування обладнання та процесів; б)   під час розробки стандартів і правил безпеки.

ЕТАП ІІ. ФОРМУВАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ АНАЛІЗУ РИЗИКУ Для виконання аналізу ризику рекомендовано створити робочу групу експертів. Це дасть змогу врахувати всю різноманітність конструкцій, процесів і технологій, а також використати досвід роботи кожного з експертів. Члени робочої групи Правильний вибір членів робочої групи, керівника робочої групи є найважливішою умовою якісного виконання аналізу ризиків. Робоча група повинна складатися з експертів, що представляють різні знання і мають досвід у тих галузях діяльності,

ОХОРОНА ПРАЦІ 1/2018


з якими можуть бути пов’язані аналізоване обладнання, процеси (наприклад, для цеху: майстер, енергетик, технолог, механік, робітник тощо). Під час аналізу конструкції з точки зору забезпечення безпеки персоналу, який проводить технічне обслуговування, до робочої групи рекомендовано залучати експертів з про­ ектування, монтажу, випробувань, інспектування та обслуго­ вування.

У ролі консультантів до складу робочої групи потрібно ввести фахівців вузького профілю з окремих питань виконуваного аналізу: це дасть змогу підвищити якість одержуваних результатів. Керівник робочої групи повинен володіти такими знаннями і вміннями: 1. Добре знати систему, обладнання і процеси, які підлягають аналізу. 2. Знати методологію процедури виконання аналізу ризиків. 3. Сприяти розкриттю можливостей членів робочої групи. 4. Бути здатним формувати думку незалежно від сторонніх впливів. 5. Діяти більшою мірою як керівник, а не як учасник дискусій. 6. Брати на себе роль арбітра в тих випадках, коли робоча група не може дійти згоди.

2) небезпеки, пов’язані з робочим середовищем, зокрема із впливами навколишнього середовища (кліматичні умови, стихійні лиха, електро­магнітні впливи і т. ін), умовами у приміщенні тощо; 3) небезпеки, пов’язані з порушенням правил управління, проведення різних робіт, а також із  порушенням ергономічних норм, які впливають на безпеку. Формулювання сценарію Сценарій. Формулювання сценарію передбачає проведення ідентифікації небезпеки, формулювання небезпечної події та визначення наслідків (втрат). Потрібно формулювати сценарій, чітко дотримуючись певної послідовності для кожної його частини. Небезпечні події. Усі події, обставини, за яких люди (майно, навколишнє середовище) можуть зазнавати небезпек (однієї або декількох), повинні бути ідентифіковані. Вимога поширюється на всі небезпечні події аналізованого об’єкта протягом його строку служби. Усі події, які можуть статися в небезпечній ситуації і які можуть створити ймовірність небезпеки для людей, мають бути ідентифіковані.

ЕТАП ІІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТА АНАЛІЗУ РИЗИКУ Після того як було встановлено потребу у виконанні аналізу ризику з найбільшою можливою точністю, потрібно визначити об’єкт аналізу. Визначивши мету виконання аналізу ризику та об’єкт аналізу, слід також взяти до уваги інші чинники (використовуючи наявний досвід щодо аналогічних об’єктів), які можуть змінити об’єкт аналізу або забезпечать ґрунтовне розуміння його особливостей.

Ідентифікація небезпек, небезпечних подій та їх наслідків Основним є визначення небезпек, які можуть стосуватися аналізованого об’єкта. Робоча група з виконання аналізу ризику може роз­ почати свою роботу зі з’ясування питання про наявність ситуацій, за яких люди можуть зазнавати тих чи інших видів небезпек: • механічних; • електричних; • пожежних; • хімічних тощо.

Небезпеки можуть існувати тоді, коли системи, процеси і т. ін. функціонують у стандартному та нестандартному робочому режимі. У багатьох випадках небезпека стає очевидною лише після формулювання сценарію. До небезпек, не пов’язаних зі стандартним робочим функціо­ нуванням системи, належать: 1) небезпеки, пов’язані з виходом з ладу процесу, устаткування або частини устаткування чи з перебоями в системах або компонентах, які забезпечують безпеку;

www.ohoronapraci.kiev.ua

stock.adobe.com

ЕТАП ІV. ІДЕНТИФІКАЦІЯ СЦЕНАРІЇВ: НЕБЕЗПЕКИ, НЕБЕЗПЕЧНІ ПОДІЇ ТА НАСЛІДКИ

Наслідки, які можуть бути результатом небезпечних подій, повин­ні бути ідентифіковані. Наслідком таких подій може бути шкода (наприклад, у сфері охорони праці це втрата здоров’я і життя людей). Документування елементів сценарію Не в усіх випадках потрібно наводити перелік усіх небезпек, перед тим як почати документування відповідних небезпечних подій і наслідків, що характеризуються втратами. Проте важливо, щоб усі члени робочої групи були згодні з оцінкою типу небезпеки, небезпечної події та наслідків (втрат).

ЕТАП V. ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ РИЗИКУ На 4-му етапі аналізу ризику сформульовано сценарії, зокрема визначено небезпеку, небезпечну подію, а також можливі наслідки (втрати). Шкоду ідентифіковано, проте рівень ризику ще не встановлено. Процес визначення рівня ризику пов’язаний із встановленням рівнів складників ризику. У тих випадках, коли робоча група не може досягти консенсусу під час визначення складників

19


РИЗИК-ОРІЄНТОВАНЕ МИСЛЕННЯ:

ОСНОВИ, НАВЧАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ризику – рівня тяжкості шкоди або рівня ймовірності, сценарій треба переглянути. Складники ризику Ризик для певного сценарію характеризується такими складниками: а) тяжкістю шкоди; б) імовірністю настання небезпечної події, яка може бути функцією: • частоти й тривалості впливу небезпеки; • імовірності виникнення сценарію; • імовірності унеможливлення або обмеження шкоди за допомогою технічних засобів або заходів, вжитих людьми.

ЕТАП VI. ОЦІНКА РИЗИКУ Після визначення рівня ризику повинна бути проведена його оцінка з метою прийняття рішення про необхідність застосування запобіжних дій для його зниження. За результатами визначення рівня ризику його може бути віднесено до однієї з груп ризику (табл. 3): • група І і ІІ – потрібні заходи щодо зниження ризику; • група ІІІ  – не потрібні заходи щодо зниження ризику, але потрібен контроль за небезпекою; • група ІV  – не потрібні заходи щодо зниження ризику і не потрібен контроль за небезпекою. Робоча група під час проведення аналізу ризику повинна виходити з  пріоритетності рівня ризиків і реагувати, починаючи з ризиків найвищого рівня.

ЕТАП VII. ВИЗНАЧЕННЯ ПРИЙНЯТНОСТІ РІВНЯ РИЗИКУ Якщо під час оцінки ризику встановлено, що він належить до групи I або II, то потрібно вжити запобіжних заходів для зниження ризику до прийнятного рівня (8-й етап, рис. 1). Після того як було впроваджено запобіжні дії, процес аналізу ризику треба повторити, починаючи з 4-го етапу (див. рис. 1), для того щоб встановити таке: • ризик знижений до прийнятного рівня; • унаслідок впровадження запобіжних заходів не виникли нові ризики; • наявний залишковий ризик не вимагає подальшого зни­ ження. Дуже часто вжиті захисні заходи зменшують імовірність ризику, але не усувають небезпеку. У цих випадках знижується ймовірність ризику, але його тяжкість залишається без зміни. Потрібно також розглядати запобіжні дії, спрямовані на зниження ступеня тяжкості наслідків. Якщо під час повторного аналізу виявляють нові небезпечні сценарії, то ці сценарії мають бути внесені до початкового переліку сценаріїв. Щодо нових сценаріїв потрібно виконати аналіз і оцінку ризику.

ЕТАП VIII. ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАПОБІЖНИХ ДІЙ Процес зниження ризику потрібно виконувати таким чином: 1. Усунути небезпеку, якщо можливо, за допомогою зміни конструкції, системи, процесу тощо. 2. Якщо виявлену небезпеку не можна усунути згідно з пунктом 1, то для зниження ризику слід вжити таких заходів: а) розробити нову конструкцію (систему, процес і т. ін.), підвищивши її надійність або зменшивши вразливість до небезпеки;

20

б) зменшити частоту і/або час перебування у небезпеці; в) внести корективи до настанов щодо використання, обслуговування обладнання; г) доповнити конструкцію захисними пристроями безпеки, які спрацьовують у разі виходу компонентів з ладу; д) застосувати огорожі, що відмежовують людей від небезпечного устаткування або простору. 3. Якщо виявлену небезпеку не можна усунути або достатньою мірою зменшити, вживши заходів, передбачених у пунктах 1 і 2, потрібно інформувати користувачів відповідних пристроїв, систем або процесів про залишкові ризики, вдавшись до таких заходів: • інформування; • проведення навчання; • використання попереджувальних сигналів; • застосування індивідуальних захисних пристроїв тощо. 4. Усунення або зменшення ймовірності виходу з ладу або пошкодження захисного обладнання: огорож, пристроїв безпеки тощо. Додаткові захисні пристрої, індивідуальні захисні засоби та інформаційні заходи для користувачів не повинні заміняти собою вдосконалення конструкцій, перелік яких наведено в пункті 1, їх слід застосовувати як доповнення до них.

ЕТАП IX. ДОКУМЕНТУВАННЯ (РЕЄСТР РИЗИКІВ) Процес виконання аналізу ризику має бути документований з вико­ристанням розроблених форм (табл. 9). Документація має містити: 1. Причину виконання аналізу ризику. 2. Склад робочої групи (керівник, члени робочої групи). 3. Об’єкт аналізу ризику. 4. Сценарії: небезпеки, небезпечні події та їх наслідки (втрати), а також визначені рівні елементів ризику (імовірність, тяжкість наслідків) до і після впровадження запобіжних дій. 5. Оцінка ризику до і після вжиття запобіжних дій. 6. Аналіз результатів оцінки ризику та визначення необхідності додаткового зниження ризику (7-й етап). 7. Усі враховані та вжиті запобіжні заходи і залишкові ризики. 8. Усі посилання на використані дані та їх джерела: правила і стандарти, історичну інформацію, статистичні дані, креслення, розрахунки, відомості про виробників, дані про інциденти, рівень шкоди тощо; 9. Припущення, враховані під час формулювання сценаріїв і проведення аналізу ризику. Результатом визначення ризику є інформація, яка потрібна для оцінки ризику. Своєю чергою оцінка ризику дає змогу зробити висновок про рівень безпеки системи, процесів, обладнання, їхніх компонентів і  пов’язаних з ними процесів управління, використання, інспектування, випробовування й обслуговування. Висновок про рівень безпеки ґрунтується на якісних оцінках, які доповнюють, якщо це можливо, кількісними оцінками. Кількісні оцінки особливо важливі в тих випадках, коли є високою передбачувана тяжкість шкоди. Якісні оцінки застосовують для порівняння альтернативних запобіжних заходів і визначення найкращих з погляду зниження ймовірності та тяжкості наслідків. Слід пам’ятати, що застосування кількісних оцінок є обмеженим унаслідок неможливості отримання достовірних даних, тому в багатьох випадках застосовують тільки якісну оцінку. Аналіз ризику має бути виконаний таким чином, щоб усю процедуру й досягнуті результати можна було оформити документально (див. табл. 9). ОХОРОНА ПРАЦІ 1/2018


Таблиця 2

Вимоги щодо управління ризиками Директиви Ради № 89/391/ЄЕС про впровадження заходів для заохочення вдосконалень у сфері безпеки і охорони здоров’я працівників під час роботи 1

stock.adobe.com

Роботодавець має бути готовим до необхідності узгодження цих заходів для врахування обставин, що змінюються, а також прагнути до поліпшення нинішнього становища. 2

b) оцінка ризиків, яких не можна уникнути;

Стандарти ISO у сфері управління ризиками

ISO 17776:2016

Нафтова і газова промисловість. Морські виробничі установки. Управління ризиками великих аварій під час проектування нових установок / Petroleum and natural gas industries – Offshore production installations – Major accident hazard management during the design of new installations

ISO 12100:2010

ISO 14971:2007

Безпека машин. Загальні принципи конструювання. Оцінка і зниження ризиків / Safety of machinery – General principles for design – Risk assessment and risk reduction

Вироби медичні. Застосування менеджменту ризику до медичних виробів / Medical devices – Application of risk management to medical devices

IEC/TR Програмні засоби для медичних виробів. 80002-1:2009 Частина 1. Застосування ISO 14971:2007 до програмних засобів для медичних виробів / Medical device software – Part 1: Guidance on the application of ISO 14971 to medical device software ISO 17666:2016

Системи космічні. Управління ризиками / Space systems – Risk management

ISO/TS 14798:2009

Ліфти, ескалатори і пасажирські кон­ веєри. Методологія оцінки та зниження ризиків (ГОСТ Р 53387-2009, ДСТУ ISO 14798:2010) / Lifts (elevators), escalators and moving walks – Risk assessment and reduction methodology

ISO/TS Нанотехнології. Менеджмент ризиків. 12901-1:2012 Частина 1. Принципи і підходи / Nanotechnologies – Occupational risk management applied to engineered nanomaterials – Part 1: Principles and approaches ISO/TS Нанотехнології. Менеджмент ризиків. 12901Частина 2. Принципи і підходи / 2:2014 Nanotechnologies – Occupational risk management applied to engineered nanomaterials – Part 2: Use of the control banding approach

www.ohoronapraci.kiev.ua

c) боротьба з джерелами ризиків; d) адаптація роботи до особливостей конкретних працівників, особливо щодо проектування робочих місць, вибору виробничого обладнання, робо­чих і виробничих методів, для того щоб, зокрема, полегшити монотонну роботу, а також роботу із заданим робочим ритмом і знизити її вплив на здоров’я; e) адаптація до технічного прогресу; Стаття 6. Основні обов’язки роботодавців

Назва

Роботодавець повинен імплементувати заходи, зазначені в першому підпункті пункту 1 (Директиви Ради № 89/391/ЄЕС. – Прим. авт.), на основі таких загальних принципів щодо запобігання ризиків: a) уникання ризиків;

Таблиця 1 Стандарт

У контексті своїх обов’язків роботодавець повинен вжити заходів, необхідних для безпеки і охорони здоров’я працівників, зокрема щодо запобігання виробничим ризикам і надання потрібної інформації та проведення навчання, а також щодо організації та забезпечення потрібними засобами.

f) заміна небезпечних виробничих процесів на безпечні або менш небезпечні; g) вироблення узгодженої та чіткої політики запобігання, яка охоплю­ вала б технологію, організацію роботи, умови праці, соціальні відносини, а також вплив чинників, пов’язаних з виробничим середовищем; h) пріоритет колективних заходів захисту над індивідуальними; i) надання відповідних інструкцій працівникам. 3

Роботодавець, якщо це не суперечить іншим положенням цієї Директиви, повинен, беручи до уваги характер роботи підприємства і/або установи: a) оцінити ризики для безпеки і здоров’я працівників, зокрема під час вибору виробничого обладнання, використовуваних хімічних речовин і препаратів, а також під час оснащення робочих місць. Упроваджувані роботодавцем після проведення оцінки необхідні профілактичні заходи, а також методи роботи та виробничі методи повинні: • забезпечувати рівень захисту, що надається працівникам, з погляду безпеки та гігієни праці; • інтегруватися із загальною діяльністю підприємства і/або установи, а також на всіх рівнях ієрархії; b) доручаючи завдання працівникові, брати до уваги його можливості з погляду безпеки та здоров’я; c) забезпечити, щоб планування та впровадження нових технологій було предметом консультацій з працівниками та/або їх представниками з тих питань, що стосуються наслідків вибору обладнання, умов праці та виробничого середовища для безпеки та гігієни праці працівників; d) вжити відповідних заходів для того, щоб гарантувати, що тільки ті працівники, які отримали відповідні інструкції, можуть мати доступ до ділянок, на яких існує серйозна і особлива небезпека.

4

За умови, що це не суперечить іншим положенням цієї Директиви, якщо кілька підприємств спільно користуються загальною виробничою територією (приміщенням), роботодавці в разі імплементації положень про безпеку, охорону здоров’я та гігієну праці повинні співпрацювати один з одним, а також з огляду на характер діяльності повинні координувати свої дії щодо питань, пов’язаних із захистом і запобіганням виробничим ризикам, та інформувати один одного і своїх працівників і/або їхніх представників про ці ризики.

5

До фінансування заходів, пов’язаних з безпекою, гігієною праці і здоро­ в’ям, за жодних обставин не можна залучати працівників.

21


РИЗИК-ОРІЄНТОВАНЕ МИСЛЕННЯ:

ОСНОВИ, НАВЧАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ Таблиця 3

Ставлення до рівня ризику № групи Рівень ризику ризиків

Ставлення до рівня ризику

Потреба в запобіжних діях

І

Високий

Категорично неприйнятний

Потрібно вжити запобіжних дій для унеможливлення небезпеки або зниження ризику

ІІ

Між високим і середнім

Неприйнятний

Потрібно вжити запобіжних дій для унеможливлення небезпеки або зниження ризику

ІІІ

Середній

Прийнятний з перевіркою

Немає потреби вживати запобіжних дій для зниження ризику, але необхідно здійснювати постійний контроль та аналіз небезпек

IV

Прийнятний (допустимий)

Прийнятний без перевірки

Не потрібно вживати запобіжних дій для зниження ризику

Таблиця 4

Рівні тяжкості наслідків (Н) небезпечної події Позначення

Рівень тяжкості наслідків

Характеристика наслідків для гігієни і безпеки праці, стану системи і екології

I

Високий

Групова загибель людей, руйнування системи, завдання великої шкоди навколишньому середовищу

II

Між високим і середнім

Загибель однієї людини, групові тяжкі травми, групові тяжкі професійні захворювання, руйнування частини системи, завдання великої шкоди навколишньому середовищу

III

Середній

Тяжкі травми в однієї людини, травми середньої тяжкості у групи людей, тяжке професійне захворювання в однієї людини, професійне захворювання середньої тяжкості у групи людей, значна шкода, завдана одному елементу системи або навколишньому середовищу

IV

Між середнім і низьким

Травми середньої тяжкості в однієї людини, легкі травми у групи людей, професійне захворювання середньої тяжкості в однієї людини, професійне захворювання легкого ступеня тяжкості у групи людей, завдання несуттєвої шкоди системі або навколишньому середовищу

V

Низький

Травма легкого ступеня тяжкості в однієї людини, незначні ушкодження у групи людей, професійне захворювання легкого ступеня тяжкості в однієї людини, незначне нездужання у групи людей, завдання незначної шкоди системі або навколишньому середовищу

VI

Між низьким і нехтовно малим

Незначні ушкодження в однієї людини, незначне нездужання в однієї людини, майже відсутня, низька шкода системі або навколишньому середовищу

VII

Нехтовно малий (не враховують)

Немає шкоди, травми, професійного захворювання, не завдано шкоди системі або навколишньому середовищу

ВИЗНАЧЕННЯ ТЯЖКОСТІ ТА ЙМОВІРНОСТІ РИЗИКУ Тяжкість та ймовірність ризику є його складниками. Рівні тяжкості ризику, наведені в табл. 4, характеризують приблизну кількісну величину тяжкості втрат (шкоди). Річ у тому, що фахівці, які застосовують методологію управління ризиками, не завжди мають достатню кваліфікацію для визначення фактичної шкоди в кожному конкретному випадку. Однак вони можуть визначити рівень тяжкості, використо­

22

вуючи рекомендовані в табл. 4 характе­ ристики наслідків. Рівні ймовірності ризику, наведені в табл. 5, дають приблизну кількісну оцінку ймовірності завдання шкоди.

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ РИЗИКУ ТА ЙОГО ОЦІНКА У табл. 6, 7 подано інструменти, що дають змогу визначити рівень ризику і провести його оцінку.

Форма профілю ризику (табл. 8) призначена для використання членами робочої групи під час виконання аналізу й оцінки ризику розгляданих сценаріїв. Сценарію надають номер, який записують у графу таблиці, що відповідає рівням імовірності небезпечної події та тяжкості наслідків. Первинне занесення показників здійснюють до вжиття запобіжних заходів. Якщо рівень ризику треба знизити, виконують запобіжні дії, після чого знову проводять визначення й оцінку рівня ризику із занесенням відповідних показників у форму профілю ризиків. Для результатів, отриманих після впровадження запобіжних заходів, використовують спеціальну форму (табл. 9), в якій вказують новий рівень ризику й визначену оцінку його прийнятності.

КЕРІВНИК І ГРУПА Для забезпечення якісного аналізу ризику його повинна проводити спеціально створена робоча група експертів (далі – група). У своїй діяльності група повинна враховувати різноманітність систем, конструкцій, процесів, технологій та різний рівень підготовки й досвід кожного її члена. ОХОРОНА ПРАЦІ 1/2018


www.apsicorp.com

На основі представленої базової методології компанії зможуть розробити типову методику управління ризиками в системах менеджменту безпеки праці. Це допоможе українським підприємствам реалізувати управління ризиками згідно з вимогами Директиви Ради №  89/391/ЄЕС про впровадження заходів для заохочення вдосконалень у сфері безпеки і охорони здоров’я працівників під час роботи.

Правильне управління групою має велике значення для процесу визначення й оцінки ризику. Помилки в управлінні групою можуть значно знизити якість її роботи з управління ризиками. Вимоги до керівника групи: 1. Добре знати і розуміти систему, продукт, процес тощо, що підлягають аналізу (водночас керівник не зобов’язаний бути експертом щодо всіх аспектів аналізованого об’єкта). 2. Мати здатність до ефективної взаємодії з членами групи, зокрема вміти формулювати запитання.

3. Бути здатним формувати неупереджену думку. Обов’язки керівника групи: 1. Формувати збалансовану групу. 2. Забезпечувати розуміння і прий­ нят­т я членами групи встанов­ лених правил виконання аналізу ризику. 3. Зберігати об’єктивність і організовано вести групу в процесі аналізу. 4. Діяти більше як організатор, ніж як учасник дебатів у групі: організовувати роботу під час обговорення питань і висловлювання думок;

5.

6. 7. 8.

водночас керівник може виражати свою думку щодо обговорюваних питань. Стимулювати поглиблене обговорення членами групи досліджуваних сценаріїв, використовуючи провокаційні запитання, але досягаючи консенсусу. Забезпечувати належне документування процесу роботи. Забезпечувати належне документування прийняття групою рішень. Забезпечувати визначення рівня ризику та його оцінку і прийняття рішень на основі консенсусу. Таблиця 5

Рівні ймовірності (І) небезпечної події Позначення рівня ймовірності небезпечної події

Рівень імовірності небезпечної події

Характеристика (опис)

А

Високоймовірний

Небезпечна подія відбувається часто протягом розгляданого строку*

В

Імовірний

Відбувається кілька разів протягом строку

С

Рідкий

Відбувається принаймні один раз протягом строку

D

Малоймовірний

Малоймовірно, але може відбутися протягом строку

Е

Практично неймовірний

Надзвичайно малоймовірно, що подія відбудеться протягом строку

F

Неможливий

Імовірність близька до нуля

* Рогляданий строк – строк існування системи, служби устаткування тощо.

www.ohoronapraci.kiev.ua

23


РИЗИК-ОРІЄНТОВАНЕ МИСЛЕННЯ:

ОСНОВИ, НАВЧАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ Таблиця 6

Рівні ризику Група ризику

Позначення

І

В

Визначення рівня ризику

Колір

Високий

Оцінка рівня ризику I A, I B, II A

ІІ

В–С

Між високим і середнім

I C, I D, IE, II B, II C, II D, III A, III B, III C, IV A, IV B

ІІІ

С

Середній

I F, II E, II F, III D, III E, II D, IV C, IV D, V A, V B, V C, VI A, VI B

ІV

Н

Низький

III F, IV F, III F, V F, VI F, VII F, IV E, III E, V E, VI E, VII E, V D, VI D, VII D, VI C, VII C, VII B, VII A

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГРУПИ З УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 1. Підготовка до проведення роботи Для зосередження членів групи на роботі, яка проводитиметься, важливо, щоб вони знали про завдання, цілі та об’єкт дослідження. Крім того, учасники мають почуватися комфортно. Керівник повинен до початку роботи групи переконатися в тому, що її члени знають і розуміють методологію визначення небезпек і оцінки ризику, застосовувану в конкретній компанії. Цю інформацію може бути викладено у стислому або розширеному огляді або у вигляді навчання з таких питань: а) термінологія; б) концепція безпеки майбутнього дослідження та об’єкт вивчення, включно

ЗАГАЛЬНА СХЕМА ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

з додатковими чинниками, які треба врахувати; в) причина проведення майбутнього дослідження і об’єкт вивчення, включно з додатковими чинниками, які треба врахува­ти; г) ідентифікація сценаріїв (ідентифікація і визначення небезпек, небезпечних подій та наслідків (втрат); д) елементи ризику і концепції визначення ризику; особливу увагу приділяють визначенню рівня тяжкості наслідків (втрат) і рівня ймовірності настання небезпечної події. Важливо, щоб ще до того, як буде визначено рівень імовірності, члени групи взяли до уваги всі елементи ймовірності: частоту, час перебування людини у  небезпеці, імовірність виникнення сценаріїв і можливість зменшити втрати або уникнути їх;

Етап ІV. Ідентифікація сценаріїв: небезпека, небезпечні події і наслідки

Зниження ризиків

Етап V. Визначення рівня ризику Етап VІІІ. Зниження ризику за допомогою запобіжних дій

Етап VІ. Оцінка ризику

НІ

Управління ризиками

Етап ІІІ. Визначення об’єкта аналізу ризику

Етап VІІ. Визначення прийнятності рівня ризику Так Етап ІХ. Документування (реєстр ризиків)

24

2. Початок роботи Керівник групи повинен: а) пояснити мету роботи; б) знати імена членів групи, мати інформацію про їхню професійну підготовку у відповідних галузях, а також про те, яку роботу та які функції виконує кожен з учасників; в) описати об’єкт дослідження. Керівник повинен брати участь у засіданнях групи і домагатися згоди й дотримання порядку під час їх проведення. Порядком роботи групи, зокрема, має бути передбачено: а) призначення відповідального за документування члена робочої групи; б) зосередження уваги членів групи на  завданнях щодо ідентифікації, визначення та оцінки ризику. 3. Формулювання сценаріїв Координація роботи є відповідальним завданням. Керівник повинен ставити запитання й уважно стежити за дискусією, щоб потім підбити підсумки обговорення і сформулювати сценарії.

Оцінка ризику

Етап ІІ. Формування робочої групи для виконання аналізу ризику

Аналіз ризику

Етап І. Визначення мети виконання аналізу ризику

е) концепція і підходи до зниження ризику; ж) необхідність і процедури документування всього процесу.

Рисунок 1

Слід врахувати такі рекомендації: а) починати роботу без поспіху, спокійно, із чіткими вказівками і зрозумілими поясненнями; б) враховувати, що на початку роботи формулювання сценаріїв відбувається повільніше, ніж тоді, коли учасники набувають певного досвіду; в) зберігати спокій і впевнено підтримувати процес роботи; г) контролювати і підбивати підсумки тривалих дискусій, зокрема під час обговорення заходів щодо зниження ризику; д) починати формування командного духу із самого початку роботи, залучаючи до дискусії всіх членів групи і схвалюючи їхній внесок у загальну справу; е) періодично підбивати проміжні підсумки дискусії, підтримуючи зосередження уваги на поставлених завданнях, час

ОХОРОНА ПРАЦІ 1/2018


Таблиця 7

Оцінка ризику Група ризику

Визначення рівня ризику

Оцінка рівня ризику

Назва

Ставлення до рівня ризику

Позначення

Потреба в запобіжних діях

I

I A, I B, II A

Високий

В

Категорично неприйнятний

Потрібно вжити запобіжних дій для унеможливлення небезпеки

II

I C, I D, IE, II B, II C, II D, III A, III B, III C, IV A, IV B

Між високим і низьким

В-С

Неприйнятний

Потрібно вжити запобіжних дій для унеможливлення небезпеки або зниження ризику

III

I F, II E, II F, III D, III E, II D, IV C, IV D, V A, V B, V C, VI A, VI B

Середній

С

Прийнятний з перевіркою

Немає потреби вживати запобіжних дій для зниження ризику, але необхідно здійснювати контроль і аналіз небезпеки

IV

III F, IV F, III F, V F, VI F, VII F, IV E, III E, V E, VI E, VII E, V D, VI D, VII D, VI C, VII C, VII B, VII A

Низький

Н

Прийнятний без перевірки

Не потрібно вживати запобіжних дій для зниження ризику і контролювати та аналізувати небезпеки

м) уникати, наскільки це можливо, голосування, усереднення думок і торгу з будь-яких питань, інакше консенсусу не буде досягнуто; н) допомагати групі усвідомити й отримати задоволення від якісної роботи.

від часу переконуватися, що всі згодні із сформульованим сценарієм; ж) зосереджуватися на роботі над одним сценарієм, поки він не буде повністю опрацьований, і пропонувати членам групи записувати їхні власні ідеї щодо інших сценаріїв, які обов’язково будуть розглянуті пізніше; к) досягати консенсусу, якщо учасники висловлюють протилежні думки; л) намагатися дійти згоди, враховуючи кожну точку зору, і формулювати узгоджену позицію;

4. Визначення рівнів імовірності та тяжкості ризику у сформульованих сценаріях Після того як сценарій сформульовано і задокументовано, визначають тяжкість наслід-

ків та ймовірність виникнення небезпечної події (див. табл. 3, 4, 5). Зазвичай консенсусу легко досягають під час визначення тяжкості шкоди (втрат), проте визначення рівня ймовірності може бути більш складним. Практичні вказівки, що допомагають у визначенні рівня ймовірності: а) запропонуйте членам групи висловити їхню думку щодо потреби в запропонованих заходах, класифікуйте та задокументуйте основні доводи; Таблиця 8

Форма профілю ризиків

Рівень імовірності

Рівень тяжкості наслідків I

II

III

IV

V

VI

VII

A

IA

II A

III A

IV A

VA

VI A

VII A

B

IB

II B

III B

IV B

VB

VI B

VII B

C

IC

II C

III C

IV C

VC

VI C

VII C

D

ID

II D

III D

IV D

VD

VI D

VII D

E

IE

II E

III E

IV E

VE

VI E

VII E

F

IF

II F

III F

IV F

VF

VI F

VII F

Зона кольору означає область рівня ризику (див. табл. 6) Таблиця 9

Форма для документування (реєстр ризиків) Мета, об’єкт аналізу _______________

www.ohoronapraci.kiev.ua

Імовірність (частота)

Ризик

4

Ір

Тяжкість наслідків

3

Нр

Ризик

Наслідок

2

Рп

Імовірність (частота)

Небезпечна подія

Сценарій

Небезпека (небезпечна ситуація, причина) 1 1

Дата_________

Ставлення Розрахунковий до рівня заСтавлення Запобіжні дії рівень ризику Залишковий Визначення початколишкового ридо рівня (заходи для (з урахуванням ризик вого рівня ризику ризику зниження ризику) упроваджених запо- зику (прийнятбіжних заходів) ний чи ні) Нп

Іп

Тяжкість наслідків

Номер з/п

КЕРІВНИК ________________

5

6

7

10

11

12

13

8

9

Рр

14

Коментарі

25


РИЗИК-ОРІЄНТОВАНЕ МИСЛЕННЯ:

ОСНОВИ, НАВЧАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛЬ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО МИСЛЕННЯ КРОК 1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ СЦЕНАРІЮ

КРОК 3. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАПОБІЖНИХ ДІЙ Бар'єри – заходи щодо зниження Імовірності

Іп Нп Рп = Іп х Нп

Тяжкості втрат

НЕБЕЗПЕЧНА ПОДІЯ

Втрати

Втрати

НЕБЕЗПЕЧНА ПОДІЯ

Небезпеки

Небезпеки

Сценарій

Іп Нп Рп = Іп х Нп Ризик розрахунковий

Ризик вихідний

КРОК 2. ОЦІНКА ПОЧАТКОВОГО РИЗИКУ

КРОК 4. ОЦІНКА РОЗРАХУНКОВОГО РИЗИКУ

Визначення початкової ймовірності Іп і початкової тяжкості наслідків Нп для ідентифікованого сценарію

Визначення розрахункової ймовірності Ір і розрахункової тяжкості наслідків Нр з урахуванням запобіжних дій

Визначення початкового рівня ризику Рп для ідентифікованого сценарію

Визначення розрахункового рівня ризику Рр з урахуванням запобіжних дій

Рівень ризику

Високий

Рівень ризику

Середній

Низький

Ставлення до ризику Неприйнятний

Прийнятний з перевіркою

Високий

Середній

Низький

Ставлення до ризику Прийнятний без перевірки

Неприйнятний

Прийнятний з перевіркою

Прийнятний без перевірки

КРОК 5. ДОСЯГНЕННЯ ПРИЙНЯТНОГО РІВНЯ РИЗИКУ

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 1. Запропоновану базову методологію управління ризиками рекомендуємо вносити до нормативних документів, навчальних курсів та інструкцій для забезпечення базових положень щодо безпеки систем менеджменту: • під час оцінки систем, конструкцій, процесів, технічного обслуговування; під час проектування, планування виробництва, випробувань і експлуатації; • розробки нормативних документів, стандартів, що містять вимоги безпеки до систем менеджменту. 2. Описану базову методологію управління ризиками пропонуємо використовувати для прийняття рішень щодо забезпечення безпеки праці на етапах життєвого циклу технічних, організаційних та інших систем: • під час проектування, виготовлення, монтажу та експлуатації технічних і організаційних систем; • під час розробки правил користування, управління, технічного обслуговування, випробування, експлуатації та підтвердження відповідності вимогам безпеки праці; • під час розробки норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки праці.

Рисунок 2

б) із самого початку отримайте згоду членів групи на те, щоб керівник у разі сумнівів вибирав більш високий рівень імовірності; в) знаходьте нові аспекти, що впливають на рівень імовірності, піддаючи аналізу всі складники ймовірності, або повторно розгляньте кожен обговорюваний об’єкт, визначте та оцініть кожен окремо і тільки потім узагальніть висновки для визначення ймовірності; г) відкладіть визначення й оцінку рівнів ризику на деякий час і поверніться до цього питання пізніше; д) якщо згоди не може бути досягнуто, організуйте голосування, усередніть результати або йдіть за меншістю, зазначивши, що повторне голосування може згуртувати групу. Однак знайте, що голосування слід уникати всілякими способами. Якщо не вдається досягти консенсусу, керівник повинен разом із групою визначити причину цього. Причина може полягати у відсутності розуміння процесу, неналежному визначенні цілей і об’єкта аналізу або елементів сценарію, у недо-

26

статньому розумінні всіх компонентів імовірності. Керівник може запропонувати альтернативний підхід. Коли група не може досягти консенсусу щодо рівня ймовірності ризику, керівник може спробувати домогтися згоди групи хоча б щодо потреби у впровадженні запобіжних дій.

5. Завершення засідання робочої групи Рекомендації щодо завершення засідання робочої групи: а) коротко підбити підсумки, вказавши найбільш важливі результати й досягнення; б) переконатися, що все виконане під час засідання задокументовано; в) оголосити подальші завдання для робочої групи; г) скласти звіт і надіслати його для перевірки і узгодження членам групи, а потім – керівникові для прийняття рішень і  виділення ресурсів для впровадження запобіжних дій для уникнення або зниження ризиків.

3. На основі запропонованої базової методології потрібно розробити типову методику управління ризиками в системах менеджменту безпеки праці, яка допомогла б українським підприємствам реалізувати управління ризиками в сфері охорони праці згідно з вимогами Директиви Ради №  89/391/ЄЕС про впровадження заходів для заохочення вдосконалень у  сфері безпеки і охорони здоров’я працівників під час роботи, які вже цього року стануть частиною законодавства з охорони праці України відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (розділ  5, глава  21, додаток ХL). 4. Представлену методологію управління ризиками слід широко використовувати для аналізу, оцінки та обробки різних видів ризиків у системах менеджменту якості, екології, охорони праці, промислової безпеки, надзвичайних подій, цивільної оборони, пожежної безпеки, енерговитрат, інформаційної безпеки тощо.

ОХОРОНА ПРАЦІ 1/2018


TRENDING

ЛЕГАЛЬНА ПРАЦЯ буде в тренді? Г

оловну увагу на засі­данні колегії Держпраці було сфокусовано на таких пріоритетних питаннях, як подолання незадекларованої праці та погашення заборгованості із заробітної плати. У порядку денному також були питання: здій­снення державного ринкового нагляду (доповідав С.  Бабенко), запобігання та протидія корупції (О. Грабар), результати роботи сектору внутрішнього аудиту Держпраці (І. Сироватка). В обговоренні актуальних питань взяли участь Григорій Осовий – голова Федерації профспілок України, Сергій Савчук – Національний координатор МОП, Сергій Українець – заступник голови профспілки працівників нафтової і газової промисловості, Юрій Піжук – голова профспілки працівників державних установ, Михайло Волинець – голова Незалежної профспілки гірників України, В’ячеслав Саєнко – голова Міжнародної антикорупційної асамблеї. З критичними зауважен­ нями до роботи окремих представників Держпраці виступили М. Волинець та В. Саєнко. Голова Держпраці Роман Чернега подякував за конструктивну критику й обіцяв вивчити озвучені пропозиції та  врахувати їх у роботі.

ПРО ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ І НЕЛЕГАЛЬНУ ПРАЦЮ За даними щотижневого моніторингу Держпраці, загальна сума позабюджетної заборгованості з виплати зарплати становить 2151,7 млн  грн. З  початку року вона зросла на 20,1%. Борги працівникам

www.ohoronapraci.kiev.ua

Останнє у 2017 р. засідання колегії Держпраці відбулося 14 грудня на території національного заповідника «Софія Київська» (Софія в перекладі з грецької означає «мудрість»). Місце унікальне, величне, тож відчуваєш, що й настрій тут стає особливим. Саме таким, що спонукає бути мудрим, розважливим і рішучим. економічно активних підприємств, як повідомив директор департаменту з питань праці Ігор Дегнера, становили 1356,0  млн грн, або 63% від загальної заборгованості із зар­плати. Невтішним є стан виплати заробітної плати на підприємствах, які перебувають на стадії банкрутства, на економічно неактивних підприємствах, що призупинили свою виробничо­господарську діяльність у попередні роки, на комунальних підприємствах, у  бюджетних установах й організаціях. Упродовж січня – листопада 2017 р. працівники Служби провели 1086 інспекційних відвідувань підприємств-борж­ників щодо виплати заробітної плати. У результаті боржники погасили заборгованість, сума якої становила 950 млн 187  тис. грн, тобто підприємства повністю або частково розра­ хувалися зі 173  252  працівниками.

ПРО ВЗАЄМОДІЮ Держпраці провела моніторинг та з’ясувала, як органи міських рад міст обласного значення та об’єднані територіальні громади (ОТГ) реалізують делеговані їм законодавчо повноваження щодо здійснення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення. 91 зі 148 (62%) міст обласного значення та 213 із 523 (41%) ОТГ вжили заходів, спрямованих на забезпечення реалізації делегованих повноважень. Держпраці розробила та надіслала головам міськрад та ОТГ методичні рекомендації щодо механізму реалізації делегованих повноважень. Конт­рольні повноваження інспектора праці підтверджуються службовим посвідченням, що видає Держпраці. Їх отримали вже 175 інспекторів праці, призначених органами місцевого самоврядування. Для них управління Держ­ праці провели 1145 кон­­суль­тацій

(навчань). Розроблено інформаційну систему обліку інспекційних відвідувань та аналізу їх результатів «Візит», що впроваджена у всіх територіальних органах Держ­праці. Діяльності інспекторів Держ­ п ­ раці та органів місцевого самоврядування сприятиме можливість повноцінно здійснювати свої повноваження. Адже правова база для цього фактично створена. Зокрема, з  2018 р. набуває чинності Положення про організацію та здійснення державного нагляду (конт­ ролю) за додержанням законодавства у сферах промислової безпеки, охорони та гігієни праці, а також уніфікована форма Акта, складеного за результатами перевірки суб’єкта господарювання. Триває процес модернізації законодавства з охорони праці та здоров’я і гармонізації його з європейським. Олександр Фандєєв, спецкор. Фото автора

27


До Всесвітнього дня охорони праці

Готуємо конкурс-віктор и

Два роки поспіль підприємство «ЮГцемент» філія ПАТ «Дікергофф Цемент Україна» відзначало Всесвітній день охорони праці у форматі гумористичного конкурсу-вікторини

Лідія Гантковська*, начальник відділу охорони праці та навколишнього середовища ПАТ «Бель Шостка Україна»

Прості рекомендації, що викладені в цій статті, допоможуть вам організувати і провести на підприємстві чудове свято до Всесвітнього дня охорони праці, підняти всім настрій і надихнути на безпечну працю!

Д

ля проведення заходу такого роду потрібні ретельне планування та чітка організація, тому підготовку слід починати не менше ніж за два місяці до призначеної дати. І для початку, безумовно, потрібно одержати згоду та заручитися підтримкою дирекції підприємства. Наступний крок – створення організаційного комітету. До його складу мають входити люди, які виконуватимуть певні функції: оформлення залу, підготовка конкурсів, написання сценарію, придбання сувенірів тощо. Важливо також завчасно продумати, хто буде фотографом і відеооператором, знайти одного або більше ведучих і людину, яка вмикатиме музику та презентації.

________ Л. Гантковская несколько лет работала начальником службы охраны труда и окружающей среды на предприятии «ЮГцемент» филиал ПАО «Дикергофф Цемент Украина».

28

Конкурс «Діалог з безпеки»

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМИ ТА ПІДГОТОВКА СЦЕНАРІЮ Для підготовки сценарію перед­ усім потрібно визначити тематику конкурсу, наприклад «Знаки безпеки» або «Оцінка ризиків» (такі теми були на підприємстві «ЮГцемент»), і після цього приступати до розробки конкурсів.

ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ КОМАНД Склад команд визначають керівники структурних підрозділів. Кількість членів – на ваш розсуд. Ми, наприклад, керува-

лися розмірами нашого навчального класу, де вільно можна було розмістити п’ять столів, кожний – для чотирьох членів однієї команди. Як показує практика, чотирьох осіб у команді цілком достатньо. Про підготовку до свята структурні підрозділи слід повідомити завчасно, щоб вони мали змогу і час сформувати команди, а команди своєю чергою – підготувати «домашнє завдання». Чудова практика – друк логотипа команди на однакових футболках для її членів, це додає згуртованості та є додатковим сувеніром на згадку.

ОХОРОНА ПРАЦІ 1/2018


Безпека праці

р ину з охорони праці ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

У святковому оформленні навчального класу доречними будуть різноманітні знаки безпеки та різнокольорові повітряні кульки: червоні, сині, зелені, жовті. Для оформлення свята на тему «Оцінка ризиків» були обрані інші кольори – білий і червоний, а замість знаків – ілюстрації на відповідну тему.

Розглянемо варіант, якщо ви вирішили провести свято в навчальному класі охорони праці. Для цього клас слід умовно розділити на «сцену» і «глядацьку залу». На «сцені» перебуватимуть члени команд (для них призначені столи) і ведучі. Тут проводитимуться всі конкурси. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА Перший ряд у «гля­ дацькій залі» признаПроведення Що стосується репетичається для членів к ­ онкурсу-вікторини цій, то їх потрібно пожурі. Для них треба з охорони праці – чинати не пізніше ніж поставити невеза два тижні до свята. личкий столик, на чудова можливість При цьому команди якому розміщу­ відзначити ватимуться папки найкращих з  відповідями і  но­ Сувеніри для працівників. учасників і журі ут­бук. На комп’ютері зручно вести підрахунок балів за конкурси – як за окремі, так і набрані командами впродовж гри. Для цього можна використовувати завчасно підготовлену таблицю в програмі Excel. Стосовно карток з оцін­ками журі та підрахунку середнього ариф­ можуть репетирувати як самі, так ме­тичного, то у нас це не прижиі зі звукооператором, а організатолося. Окремо бали ніхто не вири – з ведучими. Ефективною ставляв – журі радилося і приє практика проведення генеральної ймало спільне рішення. Проте ви репетиції, проте іноді з цим вини­ можете спробувати. У такому кають труднощі, оскільки команди разі вам знадобляться комплекти дуже ревно охороняють одна від одкарток і цифрами від 1 до 10 для ної сценарії своїх виступів. кожного члена журі. Щодо складу журі: його головою НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ може бути директор, а членами – заступники директора та фахівець Подарунками можуть бути як гроз охорони праці. шові призи, так і побутова техніка, телефони тощо. ОФОРМЛЕННЯ ПРИМІЩЕННЯ У мене є інформація, що на деяких підприємствах за результатаПісля умовного поділу навчального ми подібних конкурсів застосовукласу потрібно визначити максиють практику дисциплінарних стягмальну кількість місць для гостей нень до тих, хто посів останнє місі  відповідно до цього підготувати це. Я вважаю, що це абсолютно запрошення. Їх потрібно роздати неприпустимо і неправильно, адже командам, щоб кожна могла сфорзолоте правило керівника говомувати свою групу підтримки (яка рить: «Хвали привселюдно, свари складатиметься з певної кількості наодинці». До того ж і сам формат осіб), і керівникам структурних свята вказує на недоречність такопідрозділів для поширення серед го мотиваційного заходу. працівників.

ПРИБЛИЗНИЙ ПОРЯДОК ПОБУДОВИ СЦЕНАРІЮ СВЯТА (Готовий сценарій опубліковано в додатку до цього номера журналу, с. 52–55) 1. Конкурс «Візитка» – знайомство з командами (можна оцінювати в 10 балів). Команди готуються до нього самостійно – використовують презентації, розігрують невеличкі сценки або демонструють знятий відеоролик. Велике значення має назва команди – вона має бути гумористичною (адже у нас веселий конкурс) і часто може підказати, як планувати «Візитку». 2. Конкурс «Бліц». Його можна проводити у вигляді презентації з 10 слайдів. Найвища оцінка – 10 балів. У нас було два конкурси: • «Знаки безпеки» (один із десяти знаків був вигаданим, і команда мала його ідентифікувати); • «Порушення з охорони праці» (служба охорони праці та навколишнього середовища сфотографувала порушення, і команда мала їх знайти, а також вказати один слайд, на якому немає порушень). За кожну правильну відповідь – 1 бал. Журі потрібно забезпечити роздруківками правильних відповідей для зручності підраховування балів. 3. Активні конкурси, в яких члени команд зможуть порухатись, наприклад: • одягання ЗІЗ на швидкість; • угадування слів, які показують за допомогою жестів і міміки (конкурс «Крокодил»); • конкурс «Хто я?», в якому потрібно вгадати професію. 4. Оригінальний конкурс на знання вимог охорони праці. Можна дати, наприклад, такі завдання: ідентифікувати небезпеки в піснях або знайти порушення вимог охорони праці на малюнках, що зображують робочий процес. 5. «Домашнє завдання» – один із найскладніших конкурсів, до якого слід добре підготуватися. Можна, наприклад, розіграти невеличку сценку на тему безпеки праці. «Театральні постановки», що вже проходили на підприємстві «ЮГцемент», були у вигляді бесід з безпеки, а також як оцінка ризиків на роботі та вдома. Під час планування сценарію обов’язково треба передбачити, як і чим заповнювати паузи (для цього підходять різні мультфільми або відеоролики на тему охорони праці), а також продумати музикальний супровід конкурсів. Не слід залишати без уваги й глядачів у залі – для них теж потрібно запланувати конкурс із призами та пам’ятними сувенірами. Крім того, необхідно підготувати сертифікати на отримання грошових подарунків, а також подумати над сувенірами як для членів журі й команд, так і для глядачів у залі, які беруть участь у конкурсах. Фото з архіву підприємства

www.ohoronapraci.kiev.ua

29


НАВЧАННЯ

Звертайтесь – навчимо! Розслідувати нещасні випадки

Навчання без міркування – даремне, міркування без навчання – небезпечне. Конфуцій

Зінаїда Купира, власкор

Практикум, де потрібно міркувати, аналізувати, дискутувати, застосовувати свої знання на практиці, провів журнал «Охорона праці» наприкінці минулого року.

Н

а перший погляд, для фахівців з охорони праці розслідування нещасних випадків на виробництві – тема звична, і всю інформацію про це можна прочитати в Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на  виробництві, затвердженому постановою КМУ від 30.11.2011 № 1232 (далі – Порядок розслідування). Та виявилось, не все так просто. Учасники семінару були розділені на три команди: «синіх», «зелених» та «жовтих» – і  змагалися, відповідаючи на бліц-запитання,

розслідуючи змодельований самодіяльними акторами (працівниками журналу «Охорона праці») нещасний випадок. Потрібно було оцінити дії працівників під час настання нещасного випадку, віднайти їхні помилки, встановити причини (основну та супутні), розробити практичні заходи для запобігання нещасним випадкам. Кожна з команд продемонструвала свої знання, які оцінювали експерти Держпраці, Фонду соціального страхування (далі – Фонд), Федерації профспілок України. До виконання завдань учасники поставилися з особливою відповідальністю. Підбиваючи підсумки, Анатолій

НОВИЙ ПРОЕКТ ПОРЯДКУ РОЗСЛІДУВАННЯ Новий проект Порядку розслідування не зазнав значних змін порівняно з чинною редакцією, а змінився процедурно. 1. Чітко визначені дії комісії під час розслідування, процедури спеціального розслідування та розслідування профзахворювань, склад комісії. 2. Подовжено строки (розслідування проводиться впродовж 5 робочих днів з моменту створення комісії, а спеціальне – 15 робочих днів). 3. Уточнено, розширено обставини, за яких нещасний випадок, гостре професійне захворювання (отруєння) визнається пов’язаним з виробництвом: з 19 обставин до 26. 4. Визначено дві причини, коли нещасні випадки не визнають такими, що пов’язані з виробництвом:

30

у разі вчинення потерпілим кримінального правопорушення, що встановлено обвинувальним вироком суду або постановою (ухвалою) про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими обставинами;

у разі смерті працівника внаслідок загального захворювання або самогубства, що підтверджено висновками судово-медичної експертизи та/або відповідною постановою про закриття кримінального провадження.

ОХОРОНА ПРАЦІ 1/2018


Пшеничко (Фонд) вказав, що учасники продемонстрували свої фахові знання, а головне, що вони достатньо енергійно та з натхненням виконували завдання, поставлені журналом. Не для всіх команд розслідувати нещасний випадок та виявляти причинно­ наслідкові зв’язки виявилося під силу. Негативну оцінку від експерта Держпраці отримала команда «жовтих». Але практикум для того і проводиться, щоб можна було отримати практичні знання. Команди встановили різні причини нещасного випадку: психофізіологічну та організаційну. Хоча в змодельованому випадку основною причиною була технічна: недосконалість технологічного процесу, невідповідність його вимогам безпеки. Цю причину правильно встановив один з усіх учасників семінару Анатолій Севрук. Як наголосив представник Держпраці Микола Федоренко, щоб встановити причину нещасного випадку, потрібно знати нормативну базу. За його словами, типовою помилкою під час розслідувань є те, що основною чи супутньою причиною визначають порушення інструкції з охорони праці там, де насправді може бути неякісне розроблення, недосконалість інструкцій з охорони праці або їхня відсутність. Він звернув увагу на якість розробки інструкцій з охорони праці та помилки, яких припускаються при цьому.

Після обговорення заходів, розроблених командами, експерти акцентували увагу на тому, що зазначені заходи мають усувати причини настання нещасного випадку. Потрібно вміти визначити, які з них мають бути першочерговими. Ірина Петченко (ПП «Основа­Солсіф») та учасники семінару розглянули алгоритм дій у разі настання нещасного випадку всіх задіяних у розслідуванні осіб: • працівника; • свідків події; • роботодавця; • представників лікувально-профілактичного закладу; • керівника робіт. А потім закріпили матеріал, відповідаючи на бліц-запитання. Ольга Богданова (АТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна») розповіла про європейський підхід до розслідування, наголосивши, що працівник (потерпілий) не може бути винним у нещасному випадку. Зокрема зупинилась на методі аналізу нещасного випадку AcciMap, який ґрунтується на структурі управління ризиками Расмуссена, коли фактично перебирають різні сценарії випадку та аналізують причинно-наслідкові ланцюжки подій. Експерти Держпраці, Фонду, ФПУ виступили з роз’ясненнями законодавства та надавали консультації.

(Держпраці) Наталія Ємельянова повідомила, що проект нового Порядку розслідування вже направлений на експертизу в Мін’юст України. Вона наголосила на серйозній проблемі – трансформуванні виробничого травматизму в  побутовий. «Проблема в тому, що виробничий травматизм не розслідується, не  виконуються основні завдання, які стоять перед Держ­праці, роботодавцями, інженерами з охорони праці. Якщо ми не встановили причину, то не зможемо запобігти в подальшому настанню аналогічних випадків». Валентин Маціяшко (ФПУ) у своєму виступі зазначив, що новий Порядок є набагато ліпшим від чинної на цей час редакції. Дискусійним питанням є те, чи  необхідно залучати Фонд до розслідування нещасного випадку. У деяких областях представники Фонду беруть активну участь у розслідуванні, допомагають, а в деяких – на 10 смертельних випадків 10 окремих думок, незважаючи на те, що комісія вже ухвалила рішення. Позиція профспілок така: все, що сталося на виробництві, має бути пов’язане з виробництвом. Учасники семінару отримали сертифікати, команди – нагороди, окремі учасники – призи за відповіді на запитання, які ставили під час проведення практикуму, а всі разом – знання, які зможуть на практиці застосовувати на своїх підприємствах. Фото О. Фандєєва

ДП «Редакція журналу «Охорона праці» на ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ проводить

ПРАКТИКУМ З РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ Кожен учасник практикуму:

З вами працюватимуть:

проведе розслідування нещасного випадку за розробленим сценарієм за допомогою досвідчених експертів стане учасником театралізованого заняття з розслідування нещасного випадку

Підготуємо до покрокових дій у разі настання нещас­ного випадку на виробництві.

від А до Я

отримає сертифікат від Академії управління ризиками в системах менеджменту при редакції журналу «Охорона праці»

інспектори Держпраці фахівці Федерації профспілок України експерти Фонду соціального страхування юристи, адвокати з ОП підприємств

і

спеціалісти

З питань організації практикуму для підприємств (від 15 осіб) звертатись:

тел./факс: (044) 558-74-27, 559-19-51 або peredplata.op@gmail.com Детальніше читайте про практикум на нашій сторінці у

www.ohoronapraci.kiev.ua

31


Профілактика травматизму

БЕРЕЖІТЬ МОЛОДЬ! Хоча людському життю немає ціни, ми завжди чинимо так, немов існує щось більш цінне. Антуан де Сент-Екзюпері

arm-ecogroup.ru

Наталія Романенко, канд. техн. наук, доцент кафедри безпеки життєдіяльності Національного університету харчових технологій (НУХТ)

Байдужість і безвідповідальність наставників і керівників. Саме це є основною причиною травмування та загибелі на виробництві молоді, яка тільки-но розпочала трудовий шлях.

А

наліз причин смертності та погіршення стану здоров’я населення репродуктивного віку показує, що одним із факторів небезпечної тенденції є незадовільний стан умов та безпеки праці. Дійсно, в Україні приблизно 1,5 млн осіб працює в умовах дії шкідливих і небезпечних виробничих чинників, серед яких значну част­ину становить молодь. Згідно з трудовим законодавством до працездатної молоді належить група людей віком від 16 до 25 років. На сьогодні надзвичайно тривожним є поширення смертності, пов’язаної з виробництвом, осіб саме цього вікового інтервалу.

В основному це ті, що тільки здобули освіту та професійну кваліфікацію і мають невеликий стаж роботи. Для розробки ефективних рекомендацій щодо зниження смертності молодих спеціалістів були систематизовані та проаналізовані матеріали спеціального розслідування нещасних випадків за 2005–2016 рр., що сталися з працівниками віком від 16 до 25 років. Результати аналізу вказують, що найбільшу питому вагу таких потерпілих зафіксовано у 2005 р. – 11,9%. Найменший показник зареєстровано у 2014 р. – 6,2%, що на 1,1% нижче, ніж у 2016 р. (рис. 1).

Роки

Рис. 1. Динаміка питомої ваги потерпілих на виробництві віком 16–25 років

32

ОХОРОНА ПРАЦІ 1/2018


Безпека праці

Було з’ясовано, що серед потерпілих обраного вікового інтервалу не пройшли навчання з питань охорони праці 16,6%, вступний інструктаж – 5,2%, первинний – 8%, повторний – 11,6%, попередній медичний огляд – 15%, періодичний медичний огляд – 22,3%. Виявилось, що 27,4% випадків були пов’язані з технічними причинами, 66,4% – організаційними, 6,2% – психофізіологічними. Серед технічних домінує незадовільний технічний стан виробничих об’єктів, засобів виробництва, транспортних засобів (10,8%). Серед організаційних переважає порушення трудової і виробничої дисципліни (20,8%) і правил дорожнього руху (18,6%), а психофізіологічних – травмування через протиправні дії інших осіб (3,1%) (рис. 2). Як показали результати досліджень, 26,7% нещасних випадків пов’язані з пригодами (подіями на транспорті), 19,3% – з дією предметів і деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються, 14,3% – з падінням потерпілого, 11,5% – з падінням, обрушенням, обваленням предметів, матеріалів, породи, ґрунту. Через ураження електричним струмом травмувалося 6,6% потерпілих, унаслідок дії шкідливих і токсичних речовин – 4% потерпілих. На ці події припадає понад 82% травмувань (рис. 3).

Пригоди (події) на транспорті Падіння потерпілого Падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів Дія предметів і деталей, що рухаються, розлітаються Ураження електричним струмом Дія температур Дія шкідливих і токсичних речовин Асфіксія Навмисне вбивство чи травма Пожежа Вибух Інші

Рис. 3. Розподіл питомої ваги потерпілих на виробництві віком 16–25 років за видами подій, що призвели до травмування

Переважно травмуються молоді спеціалісти із загальним стажем роботи до п’яти років. На них припадає 83,2% травмованих працівників обраної вікової категорії (табл. 1).

Конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів виробництва Неякісне розроблення проектної документації на будівництво, реконструкцію виробничих об’єктів тощо Недосконалість виробничого процесу Незадовільний технічний стан виробничих об’єктів, засобів виробництва Незадовільне функціонування або відсутність СУОП Недоліки в навчанні безпечним прийомам праці Порушення технологічного процесу Порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, машин Порушення правил безпеки руху Незастосування ЗІЗ у разі їхньої наявності Порушення трудової та виробничої дисципліни Травмування внаслідок протиправних дій інших осіб Інші

Рис. 2. Розподіл питомої ваги потерпілих на виробництві віком 16–25 років за причинами травмування

www.ohoronapraci.kiev.ua

Без коментарів На 1 січня 2016 р. населення нашої держави становило 42,76 млн осіб, що приблизно на 8 млн менше, ніж у 1991 р. За рівнем народжуваності Україна посідає 186-те місце серед 226 країн і входить до десяти держав з найвищою смертністю населення. До того ж спостерігається стала тенденція до зростання смертності працездатного контингенту. 33


Профілактика травматизму Таблиця 1 Розподіл потерпілих на виробництві віком 16–25 років за загальним стажем роботи Стаж роботи загальний, роки Кількість потерпілих, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Загалом

39,1

12,6

12,5

9,3

9,7

7,2

5,5

2,5

1,6

100

Разом із цим 91,3% потерпілих мали стаж роботи за професією менше трьох років (табл. 2). Таблиця 2 Розподіл потерпілих на виробництві віком 16–25 років за стажем роботи за професією Стаж роботи за професією, роки

1

2

3

4

5

6

7

8

Загалом

Кількість потерпілих, %

73,6

10,2

7,5

4,0

2,9

1,0

0,7

0,1

100

Визначено, що 91,5% потерпілих на виробництві віком 16–25 років – чоловіки.

ВИПАДОК 1 Нещасний випадок стався на підприємстві, основним видом діяльності якого є виробництво фанери, дерев’яних плит і панелей шпону. Верстатник лущильного верстата виконував лущення шпону. Начальник виробництва, помітивши на шпоні брудні лінії, поцікавилась причиною. На її запитання верстатник відповів (краще б мовчав!), що, мабуть, потрібно витерти від мастила шестірню приводу шліцевого вала, що на верстаті. Тоді начальник виробництва дала усну вказівку, щоб він це зробив. Після розмови верстатник пішов до лущильного верстата, увімкнув його та ганчіркою почав протирати шестерні, які обертались і не мали захисної огорожі. Унаслідок цього робочі органи верстата захопили та ампутували в потерпілої кисть правої руки. Під час розслідування комісія встановила осіб, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці. Це – інженер-механік, начальник виробництва та майстер цеху з виробництва шпону. Інженер-механік був головою комісії, що проводила огляд та іспити лінії для виготовлення шпону. За висновком цієї комісії, верстат для лущення шпону моделі 3300  ММ (Китай) можна використовувати за призначенням без захисних огорож небезпечних зон робочих органів. Таким чином, було порушено посадову інструкцію інженера-механіка, затверджену на підприємстві (код 24.1), та вимоги пп. 3.2.1, 3.2.2, 5.1.35 Правил охорони праці в дере­ вообробній промисловості (НПАОП 20.0-1.02-05).

34

Інженер-механік на запитання про відсутність захисних огорож відповів: «Верстат був не новий, тому я вирішив, що він вже працював у такому вигляді і ще попрацює». Начальник виробництва дала усну вказівку верстатнику, який не мав відповідної професійної підготовки, виконати роботи з обслуговування верстата. Цим вона порушила посадову інструкцію начальника виробництва (код 24.1) та вимоги п.  5.1.1 НПАОП 20.0-1.02-05. Викликає занепокоєння той факт, що і інженер-механік, і начальник виробництва є членами постійно діючої комісії з перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві. Про якість таких перевірок можна тепер лише здогадуватись… Майстер цеху шпону не провела для верстатника повторний інструктаж на робочому місці згідно з діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці щодо виконуваних робіт, а також допустила його до роботи без проходження навчання і перевірки знань з питань охорони праці для виконання робіт з під­ вищеною небезпекою, чим порушила вимоги посадової інструкції майстра виробничої дільниці (код 24.1). Потерпілому було лише 22 роки, загальний стаж роботи, як і стаж за професією, – 8 місяців. Він дав такі пояснення: «Я проходив навчання за професією стропальника, а за професією верстатника деревообробних верстатів навчання не проходив. Але думав, що справлюсь, якщо поряд такі досвідчені працівники. Якщо щось треба, вони допоможуть». Дійсно, допомогли… Нещасний випадок визнано таким, що пов’язаний з виробництвом.

ВИПАДОК 2 Нещасний випадок стався на підприємстві, що спеціалізується на вирощуванні зернових, технічних культур і розведенні свиней. Згідно з договором на ньому проходив виробничу практику ліцеїст за професією електрозварник ручного зварювання. Обов’язки з керівництва виробничим навчанням покладено на головного інженера підприємства. Головний інженер і практикант приїхали на територію підприємства планувати роботи з виготовлення стовпчиків для виноградника. З’ясувалося, що роботу потрібно перенес­ ти на інше місце через відсутність поряд електромережі. Практикант запропонував свою допомогу (з його слів, він навчався на електрика). Як запевняють свідки, головний інженер відмовився від помочі практиканта. Проте, переглядаючи відео з камери спостереження, комісія побачила, як до трансформаторної підстанції підійшли три особи (практикант, головний інженер і сторож). Практикант невідомим предметом відімкнув замок на РЩ 0,4 кВ, відчинив двері (під час цього заборонних дій з боку головного інженера не помічено). Що відбувалося далі – камерою не зафіксовано: відчинені двері перекри-

ОХОРОНА ПРАЦІ 1/2018


Безпека праці

fb.ru

ВИПАДОК 3

вали видимість. Як розповів сторож, коли практикант разом з головним інженером відкрили ляду, їх вдарило електричним струмом, унаслідок чого обидва втратили свідомість. Через деякий час головний інженер, який отримав опіки рук, прийшов до тями. Проте врятувати практиканта лікарям «швидкої» не вдалося. Хлопцю на той момент ще не виповнилося 19 років. Під час розслідування комісія встановила осіб, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці. Насамперед це – головний інженер, який порушив посадову інструкцію, затверджену на підприємстві (код 24.1), згідно з якою мав контролювати дотримання технологічної дисципліни, правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки тощо. Причина нещасного випадку – не­виконання вимог інструкцій з охорони праці головним інженером. Згідно з інструкцією, серед службових обов’язків головного інженера є організація робіт з безпеки виробництва, контроль за додержанням на виробничих дільницях технологічних вимог, правил електроексплуатації, технічного обслуговування та ремонту устаткування. Нещасний випадок визнано таким, що пов’язаний з виробництвом.

www.ohoronapraci.kiev.ua

Нещасний випадок стався на металургійному підприємстві із слюсарем-ремонтником. Під час огляду редуктора, що кріпився до балансира механізму пересування крана, робітник узявся за гайковий ключ, який був на рейці кранового шляху. В цей час машиніст привела кран у рух. Після чого колесо напівкозлового крана наїхало на праву руку слюсаря, заподіявши травматичну ампутацію правого плеча. Травмування потерпілого було кінцевим результатом низки порушень, які були допущені як під час зміни, так і до проведення робіт. Виявлено дев’ятьох осіб, причетних до травмування працівника, це: • машиніст крана металургійного виробництва, яка допустила чотири порушення, зокрема: перед вмиканням механізму пересування крана не подала попереджувальний звуковий сигнал та не переконалася, що в зоні дії крана немає людей. Отже, порушила інструкцію з охорони праці для машиністів електричних вантажопідіймальних кранів мостового типу, затверджену на підприємстві; • змінний майстер з ремонту устаткування, який не здійснював контроль за роботою чергового персоналу, порушивши цим посадову інструкцію. Також допустив до роботи працівника, який не мав відповідної кваліфікації (роз­ ряду) і не пройшов спеціального навчання та перевірки знань з питань охорони праці, не про­йшов навчання на право виконання робіт підвищеної небезпеки. Отже, порушив вимоги п.  7.4.14 НПАОП 0.00-1.01-07* та пп.  3.1, 3.17,  4.1 НПАОП 0.00-4.12-05, допустив потерпілого до проведення робіт з ремонту крана без оформлення наряду-допуску, чим порушив пп. 5.2.13, 7.5.11 НПАОП 0.00-1.01-07; • майстер дільниці з експлуатації підіймально-транспортного обладна­ння, який не забезпечив машиністом крана дотримання вимог з охорони праці тощо;

менеджер відділу управління охороною праці, який неякісно виконував перевірки стану охорони праці, технічного стану обладнання, проведення навчання, атестації працівників з питань охорони праці тощо; • директор професійного училища, де навчався потерпілий, що організував присвоєння потерпілому фаху слюсар-ремонтник 3-го розряду без проведення навчання за цією професією, порушивши таким чином ст.  32 Закону України «Про професійно-технічну освіту», та який організував проведення атестації потерпілого за професією слюсар-­ ремонтник без участі в комісії представника Держпраці, чим порушив п.  7.4.14 НПАОП 0.00-1.01-07, п.  6 Положення про порядок кваліфікаційної атестації і присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого наказом Мінпраці та Міносвіти 31.12.1998 № 201/469. Також зафіксовано невиконання посадових обов’язків механіком дільниці, механіком цеху механослужби, заступником начальника цеху з інжинірингу, начальником цеху, механіком дільниці.

Працеохоронний світогляд допоможе не тільки зберегти своє життя і здоров'я, а й навчити премудростей охорони праці підлеглих. На момент нещасного випадку потерпілому ще не виповнилося 20 років, загальний стаж роботи, як і стаж за професією, становив один рік. Нещасний випадок визнано таким, що пов’язаний з виробництвом.

* Скасовано розпорядженням КМУ від 10.03.2017 № 166-р.

35


Профілактика травматизму ВИПАДОК 4

РЕКОМЕНДОВАНО

Нещасний випадок стався на підприємстві з переробки молока і виробництва сиру з апаратником вакуум-випарної установки (далі – ВВУ). Під час своєї робочої зміни апаратник узявся промивати ВВУ розчином каустичної соди для підготовки до процесу згущення молока з подальшим подаванням у пастеризатор. Надалі апаратник мав здійснювати контроль за веденням технологічного процесу, зокрема підтримувати параметри температури, тиску, величин масової або об’ємної частини компонентів. У процесі роботи на ВВУ раптово стався викид розчину каустичної соди, унаслідок якого апаратник дістав хімічні опіки голови, шиї, тулуба, верхніх і нижніх кінцівок (50% поверхні тіла). Начальник цеху цю ситуацію прокоментував так: «Це сталося через те, що потерпілий порушив послідовність виконання операцій у процесі роботи на ВПУ». Хочеться запитати: а хто йому роз’яснив цю послідовність дій? 19-річний потерпілий мав усього чотири дні стажу роботи за професією. Під час розслідування комісія встановила осіб, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці. Серед них начальник цеху, який: • допустив до роботи на ВВУ працівника без проходження інструктажу з охорони праці для апаратника ВВУ, чим порушив вимоги п.  6.1 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05); • розробляючи інструкції з охорони праці для працівників, зайнятих на роботах з обслуговування ВВУ, не зазначив технологічний процес із врахуванням вимог безпеки, що містяться в експлуатаційній і ремонтній документації, чим порушив вимоги п. 2 розділу ІІ Положення про розробку інструкцій з охорони праці (НПАОП 0.00-4.15-98). На вимогу комісії начальник цеху в пояснювальній записці вказав порядок виконання операцій під час роботи на ВВУ, який складається із трьох розділів, що містять 23 пункти (і після цього він усю провину перекладає на хлопця, який працює на підприємстві чотири дні, та й ще з таким «компетентним» керівником?!). Також комісія визнала винним директора підприємства, який не в повній мірі забезпечив здійснення контролю за додержанням працівниками технологічних процесів і виконання робіт відповідно до вимог з охорони праці, чим порушив вимоги ст. 13 (абзац 11) Закону України «Про охорону праці». Нещасний випадок визнано таким, що пов’язаний з виробництвом.

Розглядаючи зазначені нещасні випадки, можна дійти висновку: їх поєднує ще одна причина психофізіологічного характеру – особиста необережність потерпілого (код 32). Тому потрібно формувати працеохоронний світогляд, а саме: • популяризувати культуру безпеки життєдіяльності серед дітей; • не інтегрувати та не скорочувати у ВНЗ курси «Основи охорони праці» та «Безпека життєдіяльності»; • адаптувати способи та форми викладення навчального матеріалу з питань ОП на всіх рівнях до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 зі змінами від 30.01.2017; • під час стажування на під­при­єм­ ствах студентів за основною професією обо­в’яз­ково ознайомлювати їх із СУОП. На підприємствах доцільно: • забезпечити ефективне функціонування СУОП (доведено, що майже 2% молодих спеціалістів, що дістали виробничі травми, працювали на підприємствах, де функціонування СУОП є незадовільним); • забезпечити оперативний контроль технічного стану обладнання та заборонити використання саморобних пристроїв; • посилити контроль за обов’язковим використанням ЗІЗ (2,9% молодих спеціалістів дістають травми через невикористання ЗІЗ за їхньої наявності); • не допускати до виконання робіт працівників без проходження на­вчання та перевірки знань з питань охорони праці, проведення інструктажів, попередніх і періодичних медоглядів; • забезпечити контроль за виконанням працівниками (робота яких пов’язана з експлуатацію транспорту) правил безпеки дорожнього руху; • посилити контроль за трудовою та виробничою дисципліною працівників із загальним стажем роботи менше п’яти років і працівників, що мають стаж роботи за фахом менше трьох років; • вдосконалити запобіжні заходи щодо недопущення на підприємства сторонніх осіб; • сприяти підвищенню кваліфікації інженерів з ОП на міжнародних курсах, тренінгах; • забезпечити належне виконання посадових обов’язків особами, що відповідають за ОП (62% молодих спеціалістів дістали виробничі травми не з власної вини).

ВИПАДОК 5 Нещасний випадок стався на виробничому підприємстві готових текстильних виробів (загальна кількість працівників – 649 осіб) з укладальницею-пакувальницею. Під час робочої зміни працівниця нарізала ножицями резинки з рулонів для наматрацників. Побачивши, що один із двох працівників на пакувальній машині відійшов, вона запропонувала свою допомогу. Роботу між собою розподілили таким чином: чоловік натягував нама­трацник на пакувальну машину, а дівчина правою рукою натискала на кнопку «Пуск», що приводила в рух обертовий механізм. У процесі пакування наматрацника вона помітила, що намотування наматрацника здійснюється нерівномірно, тому вирішила лівою рукою поправити його на механізмі намотування. У цю мить кисть правої руки затягло в механізм і, оскільки вона відпустила кнопку «Пуск», верстат зупинився. Не звільнивши ліву руку, з невідомих причин потерпіла повторно натиснула на кнопку «Пуск», унаслідок чого її до передпліччя затягло в механізм намотування та перекинуло на стіл пакувальної машини. У результаті розслідування комісія виявила п’ятьох осіб, які допустили порушення вимоги інструкції з охорони праці. Крім того, з’ясувала, що пакувальну машину виготовлено на підприємстві силами своїх же працівників. Згідно з висновком технічної експертизи, введення в експлуатацію універсальної пакувальної машини не відповідає вимогам ст. 21 Закону України «Про охорону праці», Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою КМУ від 30.01.2013 № 62, Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою КМУ від 16.12.2015 № 1067. Потерпілій було 20 років, загальний стаж роботи, як і стаж за професією, становив шість днів. Нещасний випадок визнано таким, що пов’язаний з виробництвом.

36

ОХОРОНА ПРАЦІ 1/2018


Безпека праці

drogmedia.net.ua

fakty.ictv.ua

ЦЬО­ГО МО­ГЛО НЕ СТАТИСЯ За оперативними даними, у грудні 2017 р. (станом на 20.12.2017) сталося 36 нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, під час яких травмовано 51 особу, зокрема 16 – смертельно. Сталося 10 групових нещасних випадків, під час яких травмовано 25 осіб, зокрема одну людину – смертельно. У грудні основними видами подій, які призвели до смертельних нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, стали:

• •

падіння потерпілих – 40%;

падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту – 31%;

• ДТП, наїзд ТЗ – 13%. Коротко про обставини деяких нещасних випадків. 03.12. Київська область У Білій Церкві зловмисник під час спроби пограбування магазину «Бурштин» наніс вогнепальні поранення охоронцям ТОВ «А1 Сек’юріті груп». Один з них – старший групи швидкого реагування, колишній учасник АТО помер у лікарні. Причина н/в: травмування (смерть) унаслідок протиправних дій інших осіб (код 31.0). 03.12. Київська область Нещасний випадок стався на території цеху бетонних виробів ТОВ  «Золотий мандарин квадра» у м. Обухові. Під час роботи на транспортері сипучих матеріалів оператор технологічних установок пошкодив руку. За кілька днів після травматичної ампутації потерпілий помер. Причина н/в: виконання робіт з відключеними, несправними ЗКЗ […] тощо (код 16.0). 01.01.2017 – 28.12.2017 сталося 82 209 пожеж, загинули 1 612 осіб, потерпіли 1 410 осіб.

www.ohoronapraci.kiev.ua

07.12. Львівська область З ножовими пораненнями, без ознак життя було знайдено менеджера підприємницької діяльності на його робочому місці – у магазині «Комп’ютерний всесвіт» у м. Бориславі (за інформацією ЗМІ, вбито ще одного продавця). Вірогідно, напад було вчинено з метою пограбування магазину. Відкрито кримінальне провадження. Причина н/в: травмування (смерть) унаслідок протиправних дій інших осіб (код 31.0). 07.12. Львівська область Електрозварник філії «Стрийський ва­ гоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця», незважаючи на заборону майстра бригади, вирішив розрізати газовим різаком металеві бочки з невідомою речовиною. Незабаром стався вибух. Потерпілого госпіталізували до районної лікарні, де він помер того ж дня. Причина н/в: невиконання вимог інструкцій з охорони праці (код 24.2). 11.12. Харків У побутовій кімнаті електриків гуртожитку Українського державного університету залізничного транспорту сталася пожежа. Електромонтер дістав тяжкі термічні опіки, несумісні з життям. Причина н/в: порушення трудової і виробничої дисципліни (код 24.0).

гвинторізному верстаті рукав спецодягу потрапив під шпиндель. Потерпілого затягнуло в механізм, унаслідок чого він дістав смертельні травми. Причина н/в: порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування, машин, механізмів тощо (код 19.0). 15.12. Чернігівська область Лісосічні роботи в лісовому господарстві КСП «Корюківкаліс» закінчилися трагедією. На вальника лісу впало зависле дерево. Лікарі швидкої допомоги, що приїхали на місце події, констатували смерть потерпілого. Причина н/в: порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування, машин, механізмів тощо (код 19.0). 16.12. Донецька область На території транспортного цеху ТОВ «Дружківський вогнетривкий завод» робітник підіймав задню частину навантажувача за допомогою кран-балки та ременя генератора. Ремінь розірвався, і навантажувач упав потерпілому на голову. Причина н/в: особиста необережність потерпілого (код 32.0).

12.12. Запорізька область На ПрАТ «Електротехнологія» у фрезерувальника під час робіт на токарно­

01.01.2017 – 28.12.2017 на водних об’єктах загинули 1 152 особи, у тому числі 96 дітей.

01.01.2017 – 30.11.2017 сталося 146 487 дорожньотранспортних пригод, загинули 3 058 осіб, потерпіли 31 514 осіб.

Підготувала головний спеціаліст управління інспекційної діяльності Держпраці Наталія Савенкова

01.01.2017 – 28.12.2017 виявлено та знешкоджено 79 479 вибухонебезпечних предметів. З офіційних джерел

37


Охорона праці в галузі

Де той бюджет, який п Лариса Кузьміч, завідувач сектору з питань охорони праці Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Районні держадміністрації столиці стурбовані організацією управління охороною праці. Для розв’язання проблем, зокрема, було запроваджено традицію проводити засідання за круглим столом з обговорення наболілих питань безпеки та гігієни праці*. Першими зібрались представники медицини. Сподіваємось, що їхні пропозиції будуть почуті у владних кабінетах.

М

едичне забезпечення та охорона праці медичних працівників стали темою круглого столу «Забезпечення ефективного управління охороною праці в районних медичних закладах охорони здоров’я», спільно організованого Голосіївською, Подільською та Печерською районними в м. Києві держадміністраціями 28 листопада 2017 р. Участь у заході взяли фахівці з охорони праці медичних закладів столиці, представники ГУ Держпраці у Київській області, Профспілки працівників охорони здоров’я України (далі – Профспілка), ДУ «Інститут медицини праці НАМН» та ін. Сфера охорони здоров’я сьогодні – це лікувально-профілактичні, аптечні, санітарно-епідеміологічні установи, науково-дослідні інститути, центри, вищі та середні навчальні заклади, які оснащені складним обладнанням, комунікаціями, електроустановками, котельнями, ліфтами, технологічним обладнанням харчоблоків і пралень, автотранспортом, посудинами, що працюють під тиском, різноманітною медичною технікою; а також в яких застосовуються хімічні речовини. На працівників сфери охорони здоров’я впливають ті самі шкідливі чинники, що і в будь-якій іншій галузі промисловості. Однак

професійна діяльність медиків має ще й деякі специфічні особливості: щодня відповідаючи за життя та здоров’я людей, вони відчувають велике моральне навантаження. Ця професія вимагає негайного прийняття рішень, самодисципліни, уміння зберігати високу праце­ здатність в екстремальних умовах та високої стресостійкості. Під час круглого столу було порушено питання щодо особ­ ливостей проведення мед­ оглядів працівників, зокрема тих, які перебувають в умовах впливу шкідливих факторів виробничого середовища. Для медиків, як і працівників інших галузей, передумовою визначення категорій для проведення медоглядів має бути з’ясування шкідливих чинників виробничого середовища. Тільки після цього списки для медоглядів погоджує Держпраці. Також справжнім відкриттям для присутніх стала наявність нормативно затверджених переліків шкідливих речовин (алергенів, канцерогенів та ін.) на робочих місцях у працівників медичної галузі. Наприкінці ділової зустрічі фахівці обговорили стан охорони праці в закладах охорони здоров’я в сучасних умовах, а присутні мали змогу отримати відповіді експертів на свої запитання, поспілкуватись та обмінятися досвідом з колегами.

* У додатку до цього номера журналу читайте статтю Ірини Чирви-Репетир та Олександра Чернявського «Рекомендації щодо безпечної експлуатації кисневих балонів, установок, систем трубопроводів у закладах охорони здоров’я та інших суб’єктах господарювання».

38

ОХОРОНА ПРАЦІ 1/2018


Медицина праці

й полюбить медиків? КОМЕНТАР ФАХІВЦЯ

Володимир Фесан, головний технічний інспектор праці Професійної спілки працівників охорони здоров’я України

Наша Профспілка оцінює ситуацію, яка склалася, як критичну. Це недофінан­ сування системи охорони здоров’я, недотримання трудових прав працівників, зрівнялівка в оплаті праці, відсутність соціального діалогу та низка інших проблем. На сьогодні дефіцит коштів у галузі обчислюється вже мільярдами гривень. Відповідно зростає заборгованість із заробітної плати працівникам закладів охорони здоров’я, яка на 02.11.2017 становить 56,2 млн грн, зокрема прострочено 3,2 млн грн. Усе це унеможливлює своєчасну виплату заробітної плати, проведення диференціації щодо оплати праці висококваліфікованих спеціалістів, у зв’язку з чим зберігається зрівнялівка на рівні некваліфікованої праці у розмірі 3200 грн. За рівнем середньої заробітної плати працівники охорони здоров’я відстають від працівників промисловості в 1,6 раза, працівників освіти – у 1,3 раза, працівників культури – у 1,2 раза. Ба більше, згідно із ст. 19 Закону України «Про охорону праці» медичні працівники бюджетних установ належать до другого ґатунку порівняно з працівниками інших галузей, оскільки для медиків розмір витрат на охорону праці встановлюється не напряму у відсотках від фонду оплати праці (0,5%), а «встановлюється у колективному договорі з  урахуванням фінансових можливостей підприємства, установи чи організації» (тобто, відповідно до наявних

www.ohoronapraci.kiev.ua

фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів). Дефіцит фінансових ресурсів на охорону здоров’я закладається і в проекті Держбюджету України на 2018 рік, що унеможливлює впровадження змін і може призвести до закриття лікарень та звільнення працівників. А такі наслідки відчують уже не тільки медичні працівники, а й усі громадяни України. Профспілка неодноразово зверталася з пропозицією до МОЗ України щодо розробки та затвердження Державної програми соціально-економічного захисту працівників охорони здоров’я в умовах реформування галузі, створення галузевої системи управління охороною праці, галузевої програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. На жаль, жодної відповіді на свої пропозиції ми не отримали. Тепер щодо коштів на охорону праці. Їх майже немає і, напевно, довго ще не буде. З огляду на те, що форма кошторису організації бюджетного фінансування не передбачає окремого розділу щодо фінансування на охорону праці, значно ускладнюється контроль за наданням і витрачанням цих коштів. Аналіз витрат на охорону праці для закладів охорони здоров’я показує, що на одного працівника впродовж року витрачається коштів у п’ять разів менше, ніж у середньому по Україні (тоді як по Україні було понад 500 грн, у медичній галузі – менше ніж 100). У 2016 р. витрати на охорону праці на одного працівника становили 366 грн. Зважаючи на інфляцію та здешевлення купівельної спроможності гривні, про істотне поліпшення умов праці працівників більшості закладів охорони здоров’я говорити дуже важко. Недостатнє фінансування не дає змоги виконати всіх потрібних заходів у створенні здорових і безпечних умов праці. Почастішали скарги працівників на незадовільне виконання вимог законодавства щодо надання належних пільг і компенсацій. Найбільше нарікань надходить стосовно питань забезпечення працівників: спецхарчуванням (молоком, соками); спеціальним, а також санітарним спецодягом і взуттям; доплатами за використання в роботі дезінфекційних засобів.

Згідно з аналізом цільового використання запланованих коштів, на охорону праці припадає лише їхня третина. Вибірковий аналіз розділу «Охорона праці» та комплексних заходів з охорони праці, передбачених у колективних договорах закладів охорони здоров’я, який провела технічна інспекція праці, говорить про значну кількість порушень вимог Переліку заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат, затвердженого постановою КМУ від 27.06.2003 № 994. Так, до витрат на заходи з охорони праці неправомірно відносять витрати на капітальне будівництво, ремонти, технічне переоснащення, відрядження тощо. Таким чином, заклади охорони здоров’я значно поліпшують показники витрат на охорону праці, а власне заходи з охорони праці залишаються без належного фінансування. Щоб зарадити нецільовому використанню коштів, технічна інспекція праці Профспілки розробила Рекомендації щодо визначення, планування та використання коштів на охорону праці в закладах охорони здоров’я України, де розглянула всі аспекти фінансування та надала відповідні практичні рекомендації. Зважаючи на існуючий стан фінансування галузі, якого не вистачає навіть на заробітну плату, для раціонального та ефективного використання коштів Профспілка вимушена була рекомендувати у колективних договорах запровадити таку черговість фінансування витрат на охорону праці: • атестація робочих місць за умовами праці; • забезпечення працівників спеціальним і санітарним одягом та іншими ЗІЗ; • надання спеціального профілактичного харчування (молока чи рівноцінних харчових продуктів, соків); • проведення обов’язкових медичних оглядів. На жаль, невирішених питань з охорони праці медичних працівників багато, тому таке засідання за круглим столом має привернути до них увагу влади та роботодавців. Фото надані Голосіївською районною в м. Києві держадміністрацією

39


Актуально

kolpinonews.ru

НЕДОГЛЯДИ в медоглядах Антоніна Нагорна, чл.-кор. НАМН України, проф., д-р мед. наук

Ірина Кононова, ст. наук. співроб., експерт МОЗ, канд. мед. наук

ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України»

Однією з причин зменшення кількості працівників, яких направляють для проходження періодичних медоглядів, є недосконала процедура визначення категорій таких осіб. Списки складають тільки після того, як було встановлено перевищення на робочих місцях гранично допустимої концентрації (далі – ГДК) і гранично допустимого рівня (далі – ГДР) виробничого фактора. А це неправильно. НА ПОРЯДКУ ДЕННОМУ ПЕРЕГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА Питання організації попереднього й періодичних профілактичних медичних оглядів працюючих у шкідливих та небезпечних умовах праці неодноразово розглядали експерти на конференціях і засіданнях Проблемної комісії МОЗ та НАМН Украї­ ни (далі – ПК). Але ситуація в цій сфері змінюється вкрай повільно і аж ніяк не на краще. Нерозуміння того, хто ж визначає категорії осіб, що підлягають медоглядам, які підстави для проведення атестації робочих місць для цих осіб, чому затягуються

40

строки підписання заключних актів, спричиняє велику кількість запитів до державних органів та ЗМІ як від роботодавців, так і від лікарів медкомісій. На сьогодні створена загалом достатня законодавча база щодо проведення медоглядів працівників. Проблема полягає в тому, що необхідно переглянути підзаконні акти, які регламентують конкретні функції та дії учасників процесу. Зокрема, потребує негайного перегляду порядок проведення профілактичних медоглядів працюючих в умовах впливу шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу. Державна служба України з питань праці (далі – Держпраці) виступила з ініціативою щодо підготовки оновленого порядку. Але наразі цей процес гальмується через відсутність узгодженості дій між МОЗ і Мінсоц­ політики, у структурі якого функціонує Держпраці.

ЧОМУ НЕ ВИСТАЧАЄ ФАХІВЦІВ З ГІГІЄНИ ПРАЦІ У серпні минулого року внесено зміни до Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою КМУ від 11.02.2015 № 96. Зокрема, визначено, що фахівці з гігієни праці «беруть участь в організації профілактичних медоглядів». Питання щодо обсягу їхніх функцій розглядалося і обговорювалося на останній нараді ПК, що відбулася наприкінці 2017 року. Ситуацію з організацією та проведенням медоглядів усі учасники наради визнали критичною. Основна проб­лема – значне зменшення кількості працівників (майже на 1 млн осіб), які підлягають періодичним медоглядам. Водночас кількість об’єктів нагляду, за даними Держпраці, збільшилася майже у 8 разів порівняно з  відповідними даними 2012–2015 рр.,

коли нагляд у сфері гігієни праці здійснювали структури Держ­санепідслужби. За результатами обговорення встановлено, що однією з причин зменшення визначення кількості працюючих є неукомплектованість лікарями з гігіє­ ни праці територіальних органів Держ­ праці (фактично працює 91 лікар, хоча передбачено 267 штатних посад). Ситуа­ція може ще погіршитися у  зв’язку з   тим, що немає державних замовлень на підготовку фахівців з гігієни праці у медичних університетах країни. Відповідно до Положення про Держпраці замовником на підготовку лікарів з гігієни праці повинно виступати не МОЗ, а Мінсоцполітики України. Істотною проблемою визнано й зміну підходів до визначення категорій працівників, які підлягають медоглядам. Не маючи змоги проводити моніторинг стану умов праці на кожному підприємстві, фахівці з гігієни праці теруправлінь Держ­ праці здійснюють цю роботу лише за результатами атестації робочих місць, яка фактично є обов’язковою тільки для надання пільг і компенсацій. Перелік професій для атестації визначає роботодавець. Для надання будьяких пільг потрібно мати зафіксоване відхилення від санітарних нормативів при роботі в умовах впливу виробничого фактора упродовж не менше ніж 80% робочого часу. Проте це не повинно стосуватися тією ж мірою і профілактичних медичних оглядів. Адже на першому етапі виявляються ознаки не тільки професійних захворювань, а й загальносоматичних хвороб, що можуть загострюватися під впливом комплексу факторів виробничого середовища. І саме це мають обґрунтовувати для роботодавця лікарі з гігієни праці на кожному підприємстві під час першого організаційного етапу медоглядів. ОХОРОНА ПРАЦІ 1/2018


Медицина праці

Визначення категорій осіб для проведення медоглядів потрібно проводити з урахуванням результатів лабораторних досліджень та особливостей впливу хімічних речовин (подразнювальної, фіброгенної дії, канцерогенів, алергенів, з гостроспрямованим механізмом дії тощо). Переліки речовин з особливостями їхньої дії та небезпечних виробництв затверджені в установленому порядку. Але вони не доведені до кожного роботодавця і  не завжди враховуються під час фактично «самостійного» визначення професій на підприємстві для організації ­попереднього (періодичних) медоглядів. Крім того, не враховується односпрямована дія хімічних речовин і науково доведена комбінована дія факторів виробничого середовища. Установлено, що однією з причин зменшення кількості категорій працівників, які потребують проведення періодичних медоглядів, є визначення цих категорій тільки за результатами атестації робочих місць або інших лабораторних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу, за умови перевищення ГДК та ГДР. Однак, за даними наукових досліджень, частота порушень стану здоров’я працівників пов’язана не тільки і  не стільки з рівнями шкідливих факторів, які регламентуються за критеріями Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затверджених наказом МОЗ України від 08.04.2014 № 248, а й з накопиченими дозами впливу. Останні враховують рівні (концентрації) шкідливих факторів і тривалість їхнього впливу на організм працюючого. Професійний ризик, а саме ймовірність виникнення хронічних профзахворювань серед працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, істотно залежить від індивідуальної чутливості організму до впливу шкідливих виробничих факторів, генетичної схильності, адап-

www.ohoronapraci.kiev.ua

таційних можливостей організму загалом та його систем зокрема, рівня включення й обсягу використання компенсаторних механізмів у процесі трудової діяльності.

Частота порушень стану здоров’я працівників пов’язана не лише з рівнями шкідливих факторів, а й з накопиченими дозами та тривалістю впливу на організм. Нині науково-дослідні інститути гігієнічного профілю приділяють значну увагу оцінці впливу речовин у розмірі наночастинок, адже їх проникнення і вплив на організм людини більш істотний. Одним із прикладів такого впливу є зварювальний процес. Отже, визначати категорії працівників для медоглядів тільки за результатами лабораторних досліджень неправильно. Через низький рівень виявлення ранніх ознак професійних/професійно обумовлених захворювань під час періодичних щорічних медоглядів окремого аналізу

потребують якість і повнота таких медоглядів у медичних комісіях закладів охорони здоров’я. Адже у більш ніж 50% випадків санітарно-гігієнічні характеристики умов праці складаються за зверненням працівників.

УДОСКОНАЛЮЄМО НОРМАТИВНУ БАЗУ На сьогодні в МОЗ на розгляді проект Порядку проведення медоглядів працюючих певних категорій, в якому упорядковано структуру, сформовано розділ, що містить вимоги до закладів охорони здоров’я, роботодавців, територіальних органів Держпраці та лабораторних центрів МОЗ України як майбутніх територіальних центрів громадського здоров’я. Саме в цих структурах МОЗ працюють 800 лікарів профілактичного напряму, які мають відповідну фахову підготовку і можуть бути задіяні у сфері медицини праці. Недоліки в організації проведення періодичних медоглядів призводять до не­ ефективного визначення категорій осіб, що підлягають періодичним медичним оглядам, неповного охоплення працівників, які зазнають впливу шкідливих виробничих факторів. Це, своєю чергою, не дає змоги своєчасно та в повному обсязі виявляти ознаки професійних/професійно обумовлених захворювань та проводити профілактичні заходи для збереження здоров’я працівників.

kolpinonews.ru

НЕБЕЗПЕЧНА ХІМІЯ

41


Актуально Крім цього, згідно з Положенням про Міністерство охорони здоров’я Украї­ ни, затвердженим постановою КМУ від 25.03.2015 № 267, до функцій МОЗ належить ведення державного обліку інфекцій-

них і професійних захворювань, отруєнь. Це передбачає створення державного реєстру осіб, яким встановлено професійне захворювання, як складової частини епідеміологічного нагляду за неінфекцій-

УЧАСНИКИ ЗАСІДАННЯ ПК ВВАЖАЮТЬ ЗА ПОТРІБНЕ: 1. Звернутися до керівництва МОЗ України з проханням прискорити розгляд, узгодження та підписання оновленої нормативно-правової бази щодо питань медицини праці, а саме: • Концепції відновлення системи медицини праці в Україні та здійснення профілактичних заходів щодо запобігання професійним захворюванням і професійним отруєнням у працівників, зайнятих на виробництвах із шкідливими умовами праці; • наказу МОЗ України «Про удосконалення системи профпатологічної допомоги працюючим в Україні»; • наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів для працюючих в умовах впливу шкідливих та небезпечних виробничих факторів»; • постанови КМУ «Про створення і функціонування Державного реєстру України осіб, яким встановлено діагноз професійного захворювання (отруєння)».

42

ними захворюваннями і соціально-гігієнічного моніторингу. Функціонування такого реєстру неможливе без наявності повних даних про результати проведення профілактичних медоглядів.

2. Внести зміни щодо функцій територіальних центрів громадського здоров’я, в яких передбачити функції з організації проведення періодичних медичних оглядів осіб певних категорій і ведення державного реєстру осіб, яким встановлено професійне захворювання. 3. Рекомендувати Держпраці порушити клопотання перед Міністерством економічного розвитку щодо формування державного замовлення й фінансування дипломної та післядипломної підготовки лікарів з гігієни праці в медичних університетах і медичних закладах післядипломної освіти. 4. Запропонувати Держпраці законодавчо врегулювати питання післядипломної підготовки лікарів з гігієни праці в інтернатурі в медичних університетах і закладах післядип­ ломної освіти МОЗ України, а також проходження ними безперервного професійного розвитку в системі МОЗ.

ОХОРОНА ПРАЦІ 1/2018


TRENDING СВЯТА ВАРВАРА об’єднує гірників

З

нагоди Дня пам’яті святої великомучениці Варвари – покровительки шахтарів – у Києві зібралися керівники служб з безпеки праці вугільних підприємств державної та недержавної форм власності. Така зустріч пройшла в Україні вже вп’яте, згідно з традицією, що започаткував нинішній керівник підрозділу з охорони праці Міненерговугілля Ігор Ященко і підтримали фахівці вугільної галузі. Зібрання відбулося у Свято-Володимирському кафедральному соборі, де зберігаються мощі святої великомучениці. Після Божественної літургії та вшанування пам’яті

Діва Варвара постраждала за віру від власного батька ще в IV столітті. У багатьох країнах світу святу Варвару шанують як покровительку і захисницю тих, хто працює під землею – шахтарів. У деяких країнах день шахтаря відзначають саме 17 грудня – у день пам’яті святої великомучениці Варвари.

святої великомучениці Варвари Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет відзначив нагородами керівників і спеціалістів з безпеки праці шахт Донба-

ВІТАЄМО ЮВІЛЯРА! У грудні минулого року виповнилося 70 років Анатолію Федоровичу Булату, вченому зі світовим ім’ям у галузі механіки гірських порід, академіку НАН України, заслуженому діячу науки і техніки України, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки. Вже понад 25 років А. Булат очолює Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова. Сьогодні це головний інститут в державі, який проводить дослідження з геомеханіки та геотехніки освоєння надр, а також опікується безпекою праці в гірничорудній та вугільній галузі. www.ohoronapraci.kiev.ua

су, Львівщини та Волині. Під час прийому відбулася змістовна бесіда нагороджених з настоятелем собору отцем Борисом й обмін думками щодо важливості єдності України,

зміцнення духовності нашого народу, турботи про шахтарів, які з ризиком для життя і здоров’я забезпечують енергетичну незалежність держави. Власн. інф.

Анатолій Булат є автором понад 500 наукових праць, у тому числі понад 100 винаходів. Запровадив у виробництво нові ефективні способи і технології відпрацювання вугільних пластів, а також засоби управління гірським тиском. Під його керівництвом розроблена та широко впроваджується нова технологія опорно-анкерного кріплення виробок, що створює умови для блокування процесу руйнування приконтурних порід. Виконуються роботи, спрямовані на підвищення ефективності дегазації вугільних пластів, утилізацію метану. Розроблено новий концептуальний підхід до проблеми реструктуризації вугільної галузі в частині закриття нерентабельних шахт та багато інших пропозицій. Журнал «Охорона праці» приєднується до привітань від колег ювіляра і бажає Анатолію Булату міцного здоров’я і нових наукових звершень.

43


TRENDING ДОРОГУ – МОЛОДИМ

Н

априкінці минулого року в ДУ  «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України» відбулася науково-практична конференція молодих вчених на тему «Акту­альні питання гігієни праці та професійної патології», у межах якої проведено конкурс наукових робіт. Такі конференції проходять щорічно з 1978 р. Нинішній захід був присвячений 90-й річниці від дня народження віце-президента НАМН України, академіка НАН України, член-кореспондента АМН СРСР і РАМН Юрія Ілліча Кундієва. Заслухали 18 доповідей, представлених ученими провідних медичних навчальних та наукових установ України. За рішенням конкурсної комісії перше місце (премія 5000 грн) посів С. Гринюк (м. Кривий Ріг) з доповіддю на тему «Наукове обґрунтування прогнозу розвитку та перебігу цереброваскулярних

захворювань у хворих на вібраційну хворобу від загальних вібрацій». Друге місце (кожному з переможців премія 4000  грн) розділили Н. Солоха і А. Гейко, які представили тему «Фізіолого-гігієнічні і токсикологічні особливості шкідливого впливу нанопорошків дисиліциду хрому та нітриду титану на організм працівників та його профілактика», та О.  Лагутіна з  доповіддю «Вплив наночастинок оксиду заліза (Fe2O3) на імунну систему організму щурів». Третє місце (кожному 3000   грн) присудили учасникам О.   Лашко, Н.   Мельник, Д.   Зайцеву та О. Літовченко. Нижче подаємо стислий виклад наукового дослідження Дмитра Зайцева на тему «Вплив об’ємного пневмопресингу на функціональний стан осіб з  посттравматичним стресовим розладом». Влас. інф.

НА МЕЖІ

психології та фізіології ХВОРОБА ВЕТЕРАНІВ

Дмитро Зайцев, мол. наук. співроб. лабораторії психофізіології праці ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.  І.  Кундієва НАМН України»

Про застосування психофізіологічних методів для діагностики та реабілітації осіб зі стресовими розладами 44

Ще кілька років тому посттравматичний стресовий розлад (далі – ПТСР) навіть вузькі спеціалісти розглядали як професійне захворювання у представників небезпечних професій або як наслідок аварій і природних катастроф. А сьогодні ПТСР часто спостерігають у осіб, що перебували в районі бойових дій. ПТСР – це розлад психолого-психіатричного профілю, і  тому можливі труднощі з його діагностикою. Напевно, саме через це ПТСР як імовірний діагноз часто ставлять в неясних випадках. На встановлення правильного діагнозу впливають, зокрема, клінічна картина захворювання (наскільки вона відрізняється від класичного перебігу хвороби) та досвід і підготовка лікаря. Особливості розвитку ПТСР залежать як мінімум від трьох обставин: • яка подія спровокувала захворювання; • наскільки людина була до цього готова; • яку допомогу вона отримувала після травми.

Зважаючи на зазначене вище, говорити про статистику і прогнози розвитку й протікання ПТСР важко. Оцінити масштаби та серйозність цього явища можливо, тільки узагальнивши зарубіжний досвід воєнних конфліктів останніх десятиліть: ПТСР виникає у 10–20% осіб, які пережили бойо­ві дії, у кожного четвертого розлад майже не піддається корекції й може зберігатися довічно.

НОВЕ ЖИТТЯ СТАРОГО МЕТОДУ Очевидно, що ПТСР – це передусім стрес, тобто душевне переживання, викликане бойовим досвідом. Безсумнівно, працювати з такими пацієнтами мають психологи в кооперації із суміжними спеціалістами – залежно від того, яких форм набуває ПТСР у конкретного пацієнта. Відповідно, оптимальні методи лікування і діагностики – психологічні. Проте не слід забувати, що саме явище стресу відкрили і вивчали насамперед як феномен фізіологічний, а не психологічний. Приблизно в 40% пацієнтів хронічний ПТСР протікає з переважанням не психологічних, а вегетативних ОХОРОНА ПРАЦІ 1/2018


Медицина праці і психосоматичних порушень. І тому терапія цього захворювання має полягати у  впливі не лише на психіку потерпілого, але й на його тіло. Тож у  цьому випадку можна вдатися до методів психофізіо­ логії  – наукової дисципліни, що виникла на межі психології та фізіології. За розв’язання цього завдання взялися співробітники лабораторії психо­ фізіології праці Інституту медицини праці ім.   Ю.   І.    Кундієва НАМН України під керівництвом доктора біологічних наук професора В.  В.  Кальниша. Було вирішено випробувати метод об’ємного пневмопресингу. Його вибір зумовлений, зокрема, кількома чинниками. По-перше, коли говоримо про реакцію організму на будь-які подразники, маємо на увазі регуляторні системи: нервову, ендокринну та імунну. До того ж важливо зважати й на судинну систему, оскільки саме вона забезпечує гуморальний та імунний транспорт. А пневмопресинг відомий передусім як метод корекції й активації кровообігу та лімфовідтоку. По-друге, багаторічний клінічний досвід показує, що пневмопресинг може викликати явища (зміну тонусу м’язів, зниження тиску, сонливість, зменшення втоми, астенії, тривожності, проявів депресії), виникнення яких найлегше обґрунтувати, припустивши, що пневмопресинг впливає на нервову систему. Ці ефекти залишаються маловивченими, незважаючи на те що лікарі знають про них. Хоча пневмопресинг не застосовували під час лікування ПТСР, ще з 1999   р. його використовують у боротьбі з порушеннями адаптації в полярників-зимівників на українській станції «Академік Вернадський». І по-третє, умови для впровадження результатів є. Необхідна апаратура вже працює (щоправда, над вирішенням інших завдань, оскільки можливості пневмопресингу широкі) в київському та вінницькому військових госпіталях, а також у декількох десятках санаторіїв, де учасники бойових дій можуть проходити реабілітацію. Процедура пневмопресингу полягає в циклічному стисканні м’яких тканин об’єднаними в багатосекційну манжету повітряними камерами, що послідовно надуваються. Процедура проводилася на ділянці голови, від чола до потилиці, і одночасно на спині, від потилиці до крижів. Оскільки закордонні апарати не дають змоги впливати на голову і спину, для виконання процедури обрали апарат «Біо-1» українського виробництва.

www.ohoronapraci.kiev.ua

Результати оцінювали методами стабілометрії, оцінки варіабельності серцевого ритму й артеріального тиску. Стабілометрія – це оцінка здатності зберігати рівновагу. Стабілометричне дослідження із  закритими й відкритими очима дало можливість зробити висновок про функціональний стан систем зорового та пропріорецепторного (пропріорецепція  – м’язове відчуття. – Прим. авт.) контролю рівноваги. Варіабельність серцевого ритму  – це непомітні коливання частоти серцевих скорочень. Під час напруженої діяльності вимоги до роботи серця зростають, і симпатичний відділ вегетативної нервової системи робить ритм серця регулярним. У стані розслаблення, під час сну переважають парасимпатичні впливи, серце може «розслабитися», виникає фізіологічна аритмія. Зареєструвавши ці зміни, можна оцінити баланс симпатики і парасимпатики.

У кожного четвертого з тих, хто хворіє на ПТСР, розлад майже не піддається корекції й залишається на все життя.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВТІЛЮЮТЬ НАДІЮ До складу основної групи увійшли 32 учасники бойових дій. Контрольну групу становили 20 умовно здорових людей, які не зазнавали впливу екстремальних чинників. Було встановлено, що проведення пневмопресингу голови протягом 20 хв є безпечним (раніше межею вважали 12 хв). Було також встановлено, що пневмопресинг у зазначеній методиці можна проводити особам з контузіями в анамнезі. Стабілометричне дослідження показало, що негайної дії на зір пневмопресинг не справляє. Але якщо очі були закриті й рівновага підтримувалася лише завдяки м’язовому відчуттю, показники балансування після процедури достовірно поліпшувалися. До того ж зростала кількість людей, які віддавали перевагу пропріорецепторному контролю над зоровим. Зміна стратегій балансу – це пристосування до змінюва-

них умов одержання інформації про позу. Із цього можна зробити висновок, що пневмопресинг справді діє на пропріорецептори, точніше, на їхнє спинномозкове представництво, оскільки процедуру проводили не в зоні розміщення рецепторів, а в зоні обробки отриманої від них інформації. Крім того, спостерігали зниження м’язової активності, тобто загальне розслаблення. Отже, дослідження показало, що під час процедури м’язи розслаблюються (енерговитрати не зростають), а м’язові рецептори (і місцева нервова регуляція) стимулюються, що може бути механізмом відновлення адаптації. Ці дані були доповнені дослідженням варіабельності серцевого ритму, яке проводили не лише до і після, але й під час проведення процедури пневмопресингу. Ми переконалися, що в учасників бойових дій динаміка показників наближалася до значень показників у умовно здорових осіб, тобто функціональний стан вегетативної нервової системи наближався до норми. Хоча процедура була стереотипною, реакція на впливи змінювалася з часом. Протягом перших 10   хв збільшувалися симпатичні впливи. Потім їх змінювали більш виражені парасимпатичні, і розвиток цієї реакції тривав навіть після завершення процедури. Управління серцевим ритмом переходило від вищих вегетативних центрів на сегментарний рівень, що вказувало на зниження напруженості регуляторних систем. Одночасно зростала їхня загальна активність, особливо після процедури, передусім за рахунок нейрогуморальної ланки. Образно кажучи, організм починав активно працювати над собою. Було визначено, що оптимальна тривалість процедури становить 20–25  хв, що не виключає індивідуальних коливань. У представників обох груп достовірно знизився на 6% систолічний артеріальний тиск. Також спостерігали невелике зниження частоти серцевих скорочень, що загалом вказувало на зменшення навантаження на серце. Отже, можна зробити висновок про ефективність застосування об’ємного пневмопресингу для нормалізації функціонального стану у разі гострого та хронічного стресового розладу і порушень адаптації. Ці результати можна взяти до уваги, проводячи лікування і профілактику захворювань у працівників, праця яких супроводжується психоемоційним напруженням і перенапруженням.

45


Пам’ятаємо, любимо До 90-річчя від дня народження Юрія Кундієва, видатного радянського й українського вченого у сфері медицини праці

Владимир Чернюк, директор ГУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України»

Сьогодні, оцінюючи 50-річний досвід спілкування з Юрієм Іллічем Кундієвим, я все більше розумію, що для мене подарунком долі стала спільна робота із цією великою Людиною.

46

50 років поруч

Віхи творчої біографії

Я

пропрацював разом з Юрієм Іллічем в Інституті медицини праці (далі – Інститут ) понад пів­ століття, починаючи з 1965 р. Попередні 20 років я обіймав посаду заступника директора з наукової роботи, і в цей період спілкування з Юрієм Іллічем було найбільш продуктивним. Юрій Ілліч Кундієв. Академік Націо­ нальної академії наук України й Національної академії медичних наук, заслужений діяч науки України, двічі лауреат Державної премії України в галузі науки й техніки, перший віце-президент Національної академії медичних наук України, радник президії НАН України. У поезії Ліни Костенко є чудові рядки: «Ще не було епохи для поетів, але були поети для епох». Такою епохальною особистістю в медичній науці став Юрій Ілліч, працюючи у сфері профілактичної медицини. Його ім’я належить до плеяди таких видатних гігієністів, як Олександр Микитович Марзєєв, Лев Ва-

сильович Громашевський, Лев Іванович Медведь. Юрій Ілліч Кундієв народився 2 жовтня 1927 р. у селі Трояни Добровеличківського району Кіровоградської області. В одному із численних інтерв’ю на запитання кореспондента: «Розкажіть про дитячі роки» Юрій Ілліч дає таку відповідь: «Можна сказати, що дитинства в мене не було…». Пояснення просте – у 1936 р. було репресовано батька Юрія Ілліча як «ворога народу» (реабілітовано посмертно 1956 р.). А родини «ворогів народу» перетворювалися на ізгоїв суспільства. Так і родина Кундієвих зазнала лиха – мати Олександра Федорівна знемагала, працюючи то санітаркою, то прибиральницею, то різноробочою, щоб прогодувати трьох дітей. Працювати за спеціальністю вчитель їй було заборонено. Єдине, у чому держава виявилася «милостивою» до родини репресованого – не забороняла навчатися. А Юрій Ілліч учитися ОХОРОНА ПРАЦІ 1/2018


хотів завжди. Вчився він на «відмінно» з усіх предметів, захоплювався математикою й фізикою. У 1944 р. закінчив середню школу (9-й клас – екстерном). У 1945 р. Юрій Ілліч вступив до Київського медичного інституту на санітарно-гігієнічний факультет. В інституті на той час читали лекції видатні вчені, серед яких академіки Л. В. Громашевський, В. Н. Іванов, А. Н. Марзєєв, Н. Д. Стражеско, А. І. Черкес, чл.-кор. Є. А. Татаринов, професори П. І. Баранник, А. М. Зюков. Це був подарунок долі – здобуття фундаментальних знань у різних галузях медицини й сприйняття культурних традицій людського спілкування. Юрій Ілліч називав цю групу вчених «могутньою купкою». Пізніше, згадуючи з вдячністю про своїх учителів, Юрій Ілліч завжди виділяв Льва Івановича Медведя, який дав йому «путівку в життя», і Бориса Євгеновича Патона, що відіграв дуже серйозну роль у його творчій еволюції як ученого. Своє покликання Юрій Ілліч знайшов у медицині праці. Уся його трудова біографія була пов’язана з Інститутом медицини праці, куди випускника направили після закінчення Київського медичного інституту в 1951 р. Це був головний момент у житті молодого вченого, що визначив його подальшу долю. Юрій Ілліч зберіг вірність Інституту на все життя, пройшовши шлях від аспіранта до директора всього за 13 років (1951– 1964). Директорський стаж Юрія Ілліча становив понад 50 років. Тепер можна бути впевненим, що, приймаючи Інститут з рук свого першого вчителя – Льва Івановича Медведя, Юрій Ілліч поставив перед собою амбіційну мету – вивести його на міжнародний рівень. І він досяг цієї мети, зумівши створити новий сучасний науково-дослідний інститут, який здобув визнання спочатку в масштабах колишнього СРСР, а потім завоював світову популярність. Під керуванням Юрія Ілліча Інститут дуже скоро став головним координатором наукової тематики й підготовки наукових кадрів із всесоюзної проблеми «Гігієна села». У спеціалізованій раді на базі Інституту на той час захищали понад 20 кандидатських і докторських дисертацій за рік. І так було до розпаду Радянського Союзу. Другим завданням стала асиміляція світового досвіду в галузі медицини праці для подальшого розвитку Інституту. Були потрібні міжнародні контакти, і їх невдовзі встановили. У той час у світовому масштабі почалося застосування пестицидів, що обіцяло величезний прорив у виробництві сільськогосподарської продукції і одночасно викликало запеклу дискусію між ученими всього світу щодо пошуку аргументів «за» і «проти». Навіть у часи світової ізоляції, очевидно, враховуючи світову значущість проблеми, влада дозволила контакти вчених-токсикологів України (як основної сільськогосподарської житниці СРСР) з ученими США. Зав’язалася жвава дискусія зі складних питань токсикології пестицидів, їх поведінки в навко-

www.ohoronapraci.kiev.ua

лишньому середовищі, гігієнічної регламентації, розробки заходів профілактики отруєнь. З 1963 по 1970 р. відбувався переважно обмін делегаціями вчених України й США. Українську сторону представляли в основному співробітники Київського Інституту гігієни праці й ВНДІГІНТОКС. Юрій Ілліч завжди був у складі українських делегацій. Очолював їх Л. І. Медведь. Зійшлися вчені, як ми знаємо, на тому, що потрібна сувора контрольованість застосування пестицидів. У цей же період з’являються й міцнішають зв’язки Інституту з ВООЗ. Із 1965 по 1969 р. на базі Інституту було проведено низку семінарів ВООЗ з питань гігієни сільськогосподарської праці. Усі вони проходили під керуванням Юрія Ілліча. Дебют був настільки вдалий, що вже в  1972 р. Юрій Ілліч став членом постійного комітету експертів ВООЗ з професійного здоров’я; в 1973 р. Інститут став центром, що співробітничає з ВООЗ. Юрій Ілліч брав особисту участь у розробці глобального плану дій ВООЗ «Медицина праці для всіх»; був представником України в процесі розроблення й ухвалення Роттердамської конвенції. Потім Інститут здійснював науковий супровід ратифікації цієї конвенції Україною. Апогеєм успіху міжнародного співробітництва стало спільне українсько-американське епідеміологічне дослідження променевої катаракти у ліквідаторів наслідків аварії (ЛНА). Результатом стало обґрунтування міжнародного гігієнічного нормативу опромінення кришталика ока, ухваленого МАГАТЕ. Найважливішим завданням було істотно підвищити методичний рівень досліджень в Інституті. Тут вирішальну роль відіграли контакти з науково-дослідними інститутами НАН, щонайперше особисті контакти Юрія Ілліча. Сьогодні такі зв’язки, що полягають, насамперед, у запозиченні наукових методів, стають дедалі міцнішими.

47


Пам'ятаємо, любимо

НОВЕ В ІДЕОЛОГІЇ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ Використовуючи світовий досвід і досягнення вітчизняної науки, Юрій Ілліч став фундатором нової ідеології профілактичної медицини, в основу якої було покладене вивчення патогенетичних механізмів впливу шкідливих факторів виробничого й навколишнього середовища на організм людини. Такий підхід припускає використання досягнень фундаментальних наук (молекулярної біології, генетики, біохімії). Розробку гігієнічних нормативів умов праці на основі вивчення механізмів впливу шкідливих факторів було націлено на забезпечення збереження здоров’я людини. За ініціативою Ю. І. Кундієва було розпочато дослідження з проблеми біобезпеки під час виробництва наноматеріалів і використання нанотехнологій. Нині ці дослідження успішно розвиваються. Сформувався новий науковий напрям у промисловій токсикології – нанотоксикологія. Значного поширення набули епідеміологічні дослідження здоров’я працівників різних галузей виробництва, предметом вивчення яких стали не тільки професійні, але й виробничо-обумовлені захворювання (злоякісні утворення, тубер­ кульоз, ВІЛ на робочому місці і т. ін.). Невід’ємним складником методології епідеміологічних досліджень стає оцінка ризиків та об’єктивна оцінка економічного збитку, пов’язаного з утратою здоров’я. І, нарешті, у поле зору дослідників потрапили працівники медичної галузі. Ідея створення Державного реєстру професійних і виробничо-обумовлених захворювань як сучасного інструмента епі-

деміологічних досліджень також належить Ю. Кундієву. Уперше в Україні в практику профпатології було впроваджено генетичні дослідження. Проблеми психічного виснаження людини праці й поява нових форм професійних захворювань, пов’язаних зі зростанням нервово-емоційних навантажень під час застосування сучасних інформаційних технологій (синдром Кароші, «вигоряння» (англ. – «burnout diseasis»), особливо в осіб розумової праці, також стали центром уваги вчених Інституту. Ці дослідження спрямовані на вдосконалювання наукових основ психофізіологічної експертизи й психофізіологічної реабілітації потерпілих. Останнє повною мірою стосується реабілітації потерпілих від бойового стресу учасників АТО. Інститут взяв на себе цю місію на правах волонтера. На основі багаторічного плідного співробітництва з Інститутом електрозварювання імені Є. О. Патона здійснено розробку зварювальних електродів з низьким вмістом мангану, що сприяло зниженню захворюваності на марганцевий паркінсонізм у  зварників. Нині такі дослідження спрямовані на зниження вмісту у зварювальних електродах шестивалентного хрому, який визнано канцерогеном. Тривають роботи з елімінації азбестозумовлених захворювань, елімінації ртуті й профілактики хронічних ртутних інтоксикацій в Україні. На міжнародному рівні визнані розробки з установлення допустимого рівня опромінення кришталика в осіб, що професійно працюють із джерелами радіо­ активного випромінювання.

ЧОРНОБИЛЬСЬКА АВАРІЯ

Гостро реагував Юрій Ілліч на екстраординарні події в житті країни – чи то зміна влади, чи Чорнобильська трагедія, чи АТО, чи медична реформа. Відразу після Чорнобильської аварії колектив Інституту було мобілізовано на ліквідацію її наслідків. Були створені виїзні бригади для роботи на радіоактивній території, насамперед для роз’яснень щодо належних гігієнічних заходів профілактики несприятливих наслідків радіоактивного опромінення ліквідаторів аварії, що працюють у 30-кілометровій зоні. Інститут склав «Рекомендації щодо проведення сільськогосподарських робіт в умовах радіоактивного забруднення». Розроблені особливі ергономічні вимоги до конструкції кабін тракторів, призначених для робіт на забруднених територіях, відповідно до яких Харківський тракторний завод виготовив понад 600 таких сільськогосподарських машин.

48

ОХОРОНА ПРАЦІ 1/2018


В 1987–1991 рр. Інститут забезпечував гігієнічний супровід робіт із захоронення радіоактивних відходів у радіоактивній зоні. Протягом цього періоду було відстежено ареал забруднень зони й прилеглих територій сполуками свинцю, які утворювалися в результаті невдалих спроб згасити пожежу на реакторі. Понад 10 років проводили комплексні дослідження впливу радіоактивного забруднення на репродуктивне здоров’я жінок села. Здобуті результати стали основою концепції про комбінований вплив на здоров’я ліквідаторів і населення забруднених територій радіонуклідів, насамперед свинцю й пестицидів, а також інших факторів, зокрема психогенного стресу.

ПОВЕРНЕННЯ ДО БІОЕТИКИ Найбільшою заслугою Юрія Ілліча перед українською наукою стало повернення принципів біоетики в наукові дослідження. Поняття «біоетика» аксіоматизовано в його книжці «Медицина праці – п’ятдесятирічний досвід» як об’єднання технічних, природничих і гуманітарних наук. Без дотримання цього принципу циклопічна діяльність з бездумного перетворення навколишнього середовища може мати пагубні наслідки для людства, про що неодноразово попереджали видатні вчені-провидці. Те саме стосується постійних намагань втрутитися в природу самої людини, зокрема і спроб її клонування. Юрій Ілліч пише про те, що у світі й досі здійснюють найризикованіші наукові проекти, і ніхто не може цьому покласти край, особливо, якщо за цим стоять великі гроші. На його думку, у науці також тріумфує примітивний меркантилізм. Юрій Ілліч неодноразово висловлював глибоке задоволення з приводу відновлення біоетичного руху в Україні. Було ухвалено Біоетичний кодекс. Відтепер усі плановані наукові дослідження, так само, як і підготовлені до опублікування статті, мають підлягати біоетичній експертизі.

учених, як академіки О. О. Навакатікян та І. М. Трахтенберг, що стали родоначальниками наукових шкіл, і творчу молодь – переважно випускників медичних вишів. За його ініціативою в 1970 р. було створено раду молодих учених Інституту. Щороку відбуваються конференції молодих учених, присвячені дню його заснування. Найбільш гідних доповідачів нагороджують грошовими преміями. Юрій Кундієв написав понад 30 книжок, які є основою для розуміння сучасних проблем медицини праці й допомагають у пошуку прикладних рішень. Академік Кундієв – це епохальна особистість у профілактичній медицині. Людина блискучого розуму, енциклопедичних знань і високої культури. Людина честі і совісті, для якої людський обов’язок – понад усе. Він заклав в Україні основи сучасної науки про здоров’я працівника – медицини праці – і вказав основні напрями її розвитку. Його життя й діяльність – прекрасний приклад для молоді, що шукає свій життєвий шлях. 17 січня 2017 р. Юрій Ілліч Кундієв пішов із життя. Великого не стало. Наше завдання – зберегти його духовну й творчу спадщину, зберегти його Інститут, який відтепер має його ім’я. Нехай світла пам’ять про великого Вченого, Учителя й Товариша залишиться з нами назавжди. Фото надав автор

«ТЕ, ЩО ЗАЛИШИТЬСЯ ПІСЛЯ НАС»

www.ohoronapraci.kiev.ua

Реклама

Юрій Ілліч постійно переймався цим запитанням. І сам відповідав: «Наші учні й книжки». Він буквально «вирощував» науковий кадровий потенціал Інституту, залучаючи до роботи і таких знаних

49


Правова допомога

kiev.sq.com.ua

«Борітеся – поборете!» ОБСТАВИНИ ТРАГЕДІЇ

Зінаїда Купира, власкор

Описаний нещасний випадок на виробництві показує, яких помилок припускаються під час проведення розслідування, призначення страхових виплат потерпілим і навіть визначення розміру компенсації моральної шкоди. А ще є кричущим прикладом зневаги роботодавця до працівника, який втратив здоров’я, примножуючи капітал власників бізнесу. 50

Інкасатор-водій І. 21.12.2012 р. після проходження передрейсового медичного огляду та перевірки технічної справності транспортного засобу був допущений до керування автомобілем Ford Tranzit. Працівнику було видано подорожній лист на інкасацію (доставку) коштів клієнтів. За маршрутом, що був визначений планом-маршрутом, він виїхав разом із колегою – ­інкасатором-водієм П. Чоловіки провели інкасацію відділень банку в м. Нововолинську, с. Благодатному, смт Іваничі, м. Горохові й вирушили в напрямку м. Берестечка. Дорожнє покриття було слизьке, вкрите льодом і втрамбованим снігом, не оброблене піско-соляною сумішшю. Автомобіль із працівниками рухався зі швидкістю 46 км на годину. Швидкість руху контролювали навігатори, що встановлені в обласному відділенні банку. На великій відстані І. побачив зустрічний вантажний автомобіль. Коли до нього залишилось кілька десятків метрів, колесо машини, якою керував І., очевидно, потрапило у вибоїну, через що авто відкинуло і розвернуло на зустрічну смугу. Відбулося зіткнення автомобіля, в якому рухалися інкасатори, з вантажівкою Ford Cargo. У результаті ДТП працівник П. загинув, а І. отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закритий перелом ребер.

П

ід час розслідування кримінальної справи експерти встановили, що на автодорозі не було попереджувальних знаків «Слизька дорога», «Нерівна дорога». За результатами розслідування комісія зробила висновок, що нещасний випадок з П. слід вважати пов’язаним з виробництвом, а нещасний випадок з І. на підставі підпункту 5 п. 16 ­Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (далі – Порядок) – не пов’язаним з виробництвом. Потерпілий отримав акт за формою Н-5 22.10.2013 р., з яким не погодився, оскільки документ не відповідав дійсним обставинам справи. Відповідно до висновку комісії нещасний випадок трапився через порушення працівником правил безпеки дорожнього руху та неврахування ним дорожньої обстановки. Як супутню причину було визначено допуск до керування автомобілем працівника без проведення інструктажу з безпеки дорожнього руху. Тож 25.11.2013 р. І. звернувся до Нововолинського міського суду Волинської області з вимогою про скасування акта Н-5. Суд виніс рішення, яким визнав незаконним і скасував акт за формою Н-5 від 25.09.2013 р.

про проведення спеціального розслідування згаданого нещасного випадку. Територіальне управління Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві було зобов’язане провести повторне спеціальне розслідування нещасного випадку, скласти акт за формою Н-5 і акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1. Здається, можна було б поставити крапку в цій історії. Проте наявність судового рішення, яке набрало законної сили, не стала підставою для проведення повторного розслідування. За фактом ДТП було порушено кримінальне провадження. Тільки 22.10.2015 р., майже через три роки після події, Горохівський районний суд Волинської області визнав І. невинним у вчиненні кримінального правопорушення у зв’язку з відсутністю в його діях складу злочину.

ПОНЕВІРЯННЯ ТРИВАЮТЬ Держгірпромнагляд зволікав із проведенням повторного розслідування, мотивуючи тим, що вирок у кримінальній справі може бути оскаржено в касаційному порядку. За цей період його повноваження перейшли до ­Державної

ОХОРОНА ПРАЦІ 1/2018


Соціальний захист

служби України з питань праці, а розслідування так і не розпочалось – чекали рішення Вищого спеціалізованого суду України. Нарешті 15.11.2016 р. за результатами повторного розслідування акти Н-5 і Н-1 було складено. Основними причинами настання нещасного випадку визначено: конструктивний недолік, недосконалість, недостатня надійність транспортного засобу. У висновках комісія зазначила, що в діях водія І. не вбачається порушення Правил дорожнього руху України (далі – ПДР). За результатами комплексної комісійної судової автотехнічної та трасологічної експертизи транспортного засобу Ford Tranzit було встановлено, що за умови руйнації підшипників у процесі руху авто­мобіля дії водія вимогами ПДР не регламентовані у зв’язку з перебуванням цього водія в аварійній обстановці. Висновком МСЕК про втрату праце­ здатності від 17.01.2017 р. потерпілому було визначено 40% втрати професійної працездатності й установлено ІІІ групу інвалідності. Маючи на руках акти, І. звернувся до Фонду соціального страхування України (далі – Фонд) із заявою про призначення

одноразової допомоги та страхових виплат. Однак і тут виникли складнощі. З моменту настання нещасного випадку минуло чотири роки. За цей час законодавство, що регламентує призначення одноразової допомоги і страхових виплат, зазнало змін. Тож потерпілий і Фонд мали різні думки щодо того, який закон застосовувати під час призначення одноразової допомоги. Постановою відділення виконавчої дирекції Фонду у м. Нововолинську від 25.01.2017 р. потерпілому було призначено одноразову допомогу в сумі 10 880 грн відповідно до ст.  42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». На момент настання нещасного випадку Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страху­вання від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (далі – Закон) діяв у  редакції від 09.12.2012  р. Частиною 2 ст.  34 цього Закону передбачено проведення Фондом одноразової страхової виплати з  роз­ рахунку середньомісячного заробітку потерпілого за кожний відсоток втрати потерпілим професійної працездатності, але не вище чотирикратного розміру гранич-

ДУМКА ЕКСПЕРТА Віктор Шостак, адвокат Мені було незрозуміло, чому комісія взяла до уваги довідку слідчого про причини смерті П. Адже на підставі підпункту 5 п. 16 Порядку, на який послалася комісія, мав бути обвинувальний вирок суду про вчинення кримінального правопорушення або постанова (ухвала) про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами. Комісія не мала підстав не оформляти акт Н-1 стосовно І., адже він, як і його загиблий колега П., виконував свої трудові обов’язки. Крім того, Порядок не містить норми про те, що на період кримінального провадження комісія до винесення вироку суду зупиняє розслідування нещасного випадку, що стався з водієм. Зволікання з повторним розслідуванням призвело до порушення прав І., адже відсоток втрати працездатності було встановлено тільки через п’ять років. Зважаючи на отримані потерпілим травми, у 2013 р., коли закінчилось розслідування, ступінь втрати працездатності був явно не 40%, а значно

www.ohoronapraci.kiev.ua

Нещасний випадок – це страховий випадок. З його настанням в особи виникає право на отримання матеріального забезпечення та/або соціальних виплат. ної суми заробітної плати (доходу), з якої справляються внески до Фонду. Коли стався нещасний випадок, норма Закону передбачала значно вищу виплату. Тож чоловік не міг погодитися з постановою Фонду. Він 01.03.2017 р. звернувся до Нововолинського міського суду з позовом про визнання незаконною постанови та зобов’язання вчинити дії Фонду. Позивач у справі просив стягнути 117 554,40 грн. Представник Фонду заперечував проти позову та для обґрунтування своєї позиції посилався на постанову Пленуму ВСУ

вищим. Звідси випливає факт недоотримання потерпілим більшої одноразової допомоги. Йому довелось лікуватися в той час за власні кошти. Виплати, які нам вдалось відсудити, на сьогодні є неспівмірними з тими, які б потерпілий міг отримати у 2013–2014 р., оскільки за п’ять років зріс індекс інфляції, рівень життя тощо. Крапку в судових спорах ще не поставлено. Ми звертатимемося до суду з касаційною скаргою на рішення судів у справі про відшкодування моральної шкоди, тому що задоволений судами розмір моральної шкоди 50 000,00 грн, вважаю, не відповідає засадам розумності та справедливості. Адже наслідки трудового каліцтва є невідворотними. У зв’язку з ушкодженням здоров’я на виробництві потерпілий почувається обмеженим у реалізації власних життєвих планів, забезпеченні своєї сім’ї, що вимагає від нього додаткових зусиль для організації повноцінного життя. Крім того, моральні та фізичні страждання постійно тривають. Повернутись до попереднього стану чоловік уже не зможе. Також касаційну скаргу будемо подавати на рішення щодо визначення суми одноразової допомоги. Вважаємо, що суд правильно застосував Закон, що діяв на 2012 р., проте розрахунок мав проводитися відповідно до розміру прожиткового мінімуму, який діє на цей час.

51


Правова допомога від 27.03.1992 р. «Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування ­шкоди». Згідно із зазначеною ­постановою право ­потерпілого на отримання одноразової допомоги та страхової виплати настає з дня встановлення йому ­медико-соціальною експертною комісією стійкої втрати працездат­ності. У зв’язку з тим, що МСЕК встановила І. відсоток втрати працездатності 17.01.2017 р., ­виплату необхідно здійснювати відповідно до чинної саме на той час норми ­Закону. Суд не погодився з позицією відповідача, вважаючи, що нещасний випадок – це страховий випадок, і з його настанням в особи виникає право на отримання матеріального забезпечення та/або соціальних виплат. У нашій ситуації таке право виникло в потерпілого 21.12.2012 р. Суд роз’яснив у рішенні, що ст.  42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» не можна брати до уваги, оскільки ч. 1 ст. 58 Конституції України визначено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи. Твердження Фонду про те, що право потерпілого на отримання одноразової

Найважчим з пережитого, зі слів потерпілого, було те, що він не відчував підтримки роботодавця. допомоги виникає з дня встановлення МСЕК уперше стійкої втрати працездатності за цим страховим випадком, суд назвав підміною понять «виникнення права на одноразову допомогу» і «час виплати такої допомоги». Також суд звернув увагу, що в 2013 р. було винесено судове рішення про зобов’язання скласти акти Н-1 і Н-5. Але їх не було складено внаслідок порушення роботодавцем та органами державної влади законодавства про охорону праці. Через це потерпілий не міг звернутися до МСЕК для встановлення ступеня втрати професійної працездатності та вчасно отримати одноразову допомогу. Суд задовольнив позов частково, адже в процесі судового розгляду було встановлено, що максимальний розмір

Витяг з вироку суду за кримінальною справою щодо ДТП (розглядав Горохівський районний суд Волинської області)

З висновку експерта: «Дії водія, який перебуває в аварійній обстановці, вимогами ПДР не регламентуються. Вони залежать від особистих психофізіологічних якостей водія (його кваліфікації, досвіду, темпераменту, стійкості нервової системи тощо), а також від практичних навичок і вміння керувати транспортним засобом в екстремальних ситуаціях. Отже, дати експертну оцінку діям водія автомобіля Ford Transit І. С. (з погляду можливості застосування ним у процесі розвитку зазначеної ДТП додаткових дій, спрямованих на ушкодження й зіткнення транспортних засобів, тобто відповідної технічної можливості) не вбачається можливим, і його дії з  цього моменту не можуть бути оцінені щодо вимог ПДР України. Адже він як водій не міг керувати автомобілем, що рухався під дією сил, які спричинили бокове відведення. З технічної точки зору причиною ДТП є виїзд автомобіля Ford Transit на зустрічну смугу руху внаслідок бокового відведення автомобіля, яке, своєю чергою, молго бути спричинене руйнацією голчастих підшипників привідного валу (напіввісі), що раптово проявилася під час експлуатації транспортного засобу. Руйнація голчастих підшипників привідного валу (напіввісі) під час руху могла зумовити самовільне виникнення неконтрольованого відведення автомобіля ліворуч. У таких умовах водій автомобіля був позбавлений технічної можливості своїми діями вивести керований ним автомобіль із заносу та уникнути зіткнення із зустрічною вантажівкою. Інтенсивність відведення ліворуч визначалася не стільки діями водія, скільки об’єктивними законами механіки, адже автомобіль рухався під дією сил, які виникли внаслідок бокового відведення.»

52

одноразової допомоги становив у 2012 р. 77 112,00  грн. Через те, що на момент судового розгляду призначену оспорюваною постановою суму 10 880,00 грн було виплачено, суд прийняв рішення здійснити нарахування та доплату одноразової допомоги в розмірі 66  232,00  грн. Фонд ­оскаржував це рішення суду, проте Апеляційний суд Волинської області рішення залишив без змін.

ПРО КОМПЕНСАЦІЮ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ Потерпілий 03.07.2017 р. знову звернувся до Нововолинського міського суду тепер уже з позовом про відшкодування моральної шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві. Унаслідок нещасного випадку, пов’язаного з виробництвом, чоловік у працездатному віці втратив нормальні життєві зв’язки, можливість працювати й виконувати звичайну роботу. З огляду на характер душевних страждань, засади розумності та справедливості позивач просив суд винести рішення щодо стягнення моральної шкоди з ПАТ «Ощадбанк» у розмірі 640 000,00 грн. Позов було задоволено частково. Зокрема, прийнято рішення стягнути з  ПАТ  «Державний ощадний банк Украї­ ни» на користь І. 50  000,00  грн на відшкодування моральної шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві. Зазначене рішення оскаржували і позивач, і відповідач. Проте Апеляційний суд Волинської області своїм рішенням від 17.11.2017  р. у  частині визначення розміру відшкодування моральної шкоди залишив рішення Нововолинського міського суду без змін. Суди, як зазначається в рішеннях, урахували характер моральних і фізичних страждань потерпілого, їхню тривалість, спосіб заподіяння й те, що саме відповідач не забезпечив безпечні умови праці, через що позивачу було завдано моральної шкоди. Інкасатор-водій І. пропрацював у філії Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» 4 роки 11 місяців 26 днів. Загальний стаж роботи становив понад 14 років. Найважчим з пережитого, за словами І., було те, що він не відчував підтримки роботодавця. Усе обмежилось наданням матеріальної допомоги на лікування, яку він отримав відразу після настання нещасного випадку. Під час перебування потерпілого в лікарні ніхто не переймався станом його здоров’я, вважали, що саме він був винний у вчиненні ДТП. Чоловіка спонукали до написання заяви на звільнення,

ОХОРОНА ПРАЦІ 1/2018


Соціальний захист були навіть погрози звільнити його «за статтею», хоча невідомо, за якою саме. Із розповіді потерпілого випливає, що у водіїв-інкасаторів був ненормований ­робочий день, іноді вони повертались додому о 23-й годині. Кількість клієнтів з кожним днем збільшувалась. Вихідних працівники майже не мали, а звернення з цього питання керівництво залишало поза увагою. Чоловік дуже здивувався, коли ­побачив у матеріалах розслідування посилання на те, що до нього навідувались члени комісії та щось з’ясовували. Потерпілий зазначив, що пояснень вони в нього не брали. Досі І. не може зрозуміти, чому комісія з розслідування відразу не зробила висновок про зв’язок нещасного випадку з виробництвом, адже працівник так само, як і його колега, виконував покладені на нього обов’язки. Такий складний шлях завдовжки п’ять років довелося пройти потерпілому, щоб відновити свої порушені права. Не кожному це до снаги, проте, як доводить судова практика, «борітеся – ­поборете!».

Витяг із судового рішення у справі про скасування акта за формою Н-5 «Відповідно до підпункту 5 п. 16 Порядку, нещасний випадок не визнається таким, що пов’язаний з виробництвом, у разі вчинення кримінального правопорушення, що встановлено обвинувальним вироком суду або постановою (ухвалою) про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами. Згідно з ч. 2 ст. 2 Кримінального кодексу України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Крім того, ч. 1 ст. 62 Конституції України передбачено, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Аналізуючи вищенаведені норми Конституції України та КК України, письмові докази у справі, суд доходить висновку, що комісія, розслідуючи нещасний випадок, який стався з І.  С., під час складання акта Н-5 неправомірно застосувала підпункт 5 п. 16 Порядку. Адже довідка слідчого управління УМВС України у Волинській області від 07.08.2013 р. № 12/3-5902, на яку посилалася комісія, не є підтвердженням того, що було вчинено кримінальне правопорушення».

Машинобудівники відзвітували в МВЦ

М

іжнародний виставковий центр (Київ) наприкінці листопада минулого року гостинно приймав XVІ Міжнародний промисловий форум – найбільшу в Україні виставку машинобудівної тематики. У 2017 році виставку відвідали 11 236 фахівців, свої досягнення продемонстрували 337 експонентів з 29 країн світу. Зокрема, підприємства вітчизняного машинобудівного комплексу гідно презентували на стендах продукцію та роз-

www.ohoronapraci.kiev.ua

робки у галузі металообробки, приладобудування, вантажо­ підіймального та складського обладнання. Відмінною рисою цьогорічного промислового форуму стала значна кількість обладнання для лазерного розкрою металу. Традиційно вражали бездоганною якістю та різноманітністю продукції експозиції промислового інструменту та металообробних центрів з ЧПК, зварювального та плазмового обладнання, робототехніки, привідної,

компресорної техніки, редукторів, підшипників та комплектуючих для практично всіх галузей промисловості. У рамках спеціалізованої виставки «УкрЗварювання» відбулися XII Відкритий конкурс професійної май­­стерності зварників України «Золотий кубок Бенардоса – 2017» та науково-практична конференція «Сучасні проблеми зварювального виробництва» – заходи, спрямовані на підвищення престижу робітничих професій

та заохочення фахівцівпрофесіоналів галузі. Інтерес професійної аудиторії до продукції тематики «Безпека виробництва», безумовно, сприятиме виконанню вимог з інтеграції України в економічний простір ЄС у сфері безпеки та охорони праці. З 2005 року Міжнародний промисловий форум офіційно сертифіковано та визнано UFI – Всесвітньою асоціацією виставкової індустрії. Влас. інф.

53


СТАЦІОНАРНІ БАГАТОКАНАЛЬНІ

ПЕРЕНОСНІ

ДОЗОР-С-Ц

ДОЗОР-С-М

Стаціонарний газоаналізатор з цифровими датчиками Кількість каналів – до 62

Переносний багатокомпонентний газоаналізатор Кількість вимірюваних речовин – до 5

ДОЗОР-С(IP65)

ДОЗОР-С-П

Стаціонарний газоаналізатор з аналоговими датчиками Кількість датчиків – до 5

Переносний однокомпонентний газоаналізатор Вбудований або виносний датчик. Вбудований насос

Індивідуальний міні газоаналізатор

"ДОЗОР-С-Пи"

Вимірювальні компоненти: NH3, CnHm, NO2, SO2, CO2, O2, CH4, NO, CO, H2S, CL2

Реклама

ГАЗОАНАЛІЗАТОРИ "ДОЗОР-С" ВИМІРЮВАННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ

ТЕЧЕШУКАЧІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

ДОЗОР-С-Д

ДОЗОР-С-Пп

Стаціонарний газоаналізатор Кількість контрольованих газів – до 5

Діапазон вимірювань – 0 – 2,5% Чутливість – 1 ppm

ДОЗОР-С-М-Д

ДОЗОР-С-М-3Х

Переносний газоаналізатор для експрес-аналізу димових газів у контрольних точках димоходу

БАГАТОКАНАЛЬНИЙ КИСНЕВИМІРЮВАЧ ДОЗОР-С

Кількість каналів – до 4 Занурювальний тип датчика забезпечує високу швидкість відгуку

Діапазон вимірювань – 0 – 100% Чутливість – 1 ppm

КОМПЛЕКС ТЕЛЕМЕТРІЇ ДОЗОР-С-Г Забезпечує надійність і безпеку експлуатації газорозподілення за рахунок оперативності надходження даних про технологічний процес газорозподілу в режимі реального часу

Реклама

СЕРТИФІКОВАНІ В УКРАЇНІ, РОСІЇ, БІЛОРУСІ. Контроль: гранично допустимих концентрацій (ГДК) метану СН4, аміаку NH3, діоксиду азоту NO2, діоксиду сірки SO2, діоксиду вуглецю CO2, кисню O2, оксиду азоту NO, оксиду вуглецю CO, сірководню H2S, хлору Cl2, елегазу SF6; довибухонебезпечних концентрацій горючих газів і парів.

НВП "Оріон": Україна, 61070, м. Харків, вул. Рудика, 4 Тел.: (057) 719-40-53, 719-40-54, 719-40-55 e-mail: info@orion.com.ua http://www.orion.com.ua 54

ОХОРОНА ПРАЦІ 1/2018


Реклама

www.ohoronapraci.kiev.ua

55


Реклама

56

ОХОРОНА ПРАЦІ 1/2018


ЧОТИРИ ВИДИ РУКАВИЧОК ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ЗАВДАНЬ

ДОСТУПНА ПРОПОЗИЦІЯ, ПІДКРІПЛЕНА ТЕХНОЛОГІЯМИ

Антиперспірант для рук

Витривалість та економічна вигода

Захист від порізів

Повітропроникність 360°

Зменшення втомлюваності рук

Захист від рідин, мастил та хімікатів

Захист від високих та низьких температур

Надійний захват як критерій безпеки та продуктивності

СЕРТИФІКАТИ ТА ВІДЗНАКИ

14001

9001

ТОВ «Компанія Укрінтек» Україна, 29000, м. Хмельницький, вул. Трудова, буд. 9 Телефон:

(0382) 72-08-54 Факс: (0382) 72-07-14 www.ukrintek.com

Детальніше на

ARTICLES REACH

Profile for Охрана труда

01-2018-Ukr  

01-2018-Ukr

01-2018-Ukr  

01-2018-Ukr

Profile for 505188
Advertisement