Page 1

,Щоdаmок 8

do посmановч lteHmpmlbHoi вttборчоi колtiсii вit 14 червня 2019 року ]{s 1010

РОЗШИФРОВКА

до Звiту про надходженIIя та використаIIпя кошrтiв виборчого rРондцlу каtIдидата в llароднi депутати Украiни в одномандатIlому вибор[Iому окрузi ЛЪ 153 (форми Nb 4)

ос,гаточний (вил звiту: промiжний, остаточrrий)

за перiод з "27" червня 2019

року до "24" липня 2019року

IBaHicoB Роман Валерiйович (прiзвище, iм'я, по батьковi кандидата в лепутати)

Публiчне Акцiонерне Товариство Акцiонерниli банк <Укргазбанк> рах.ЛЪ2б4399244155б0

(назва та кол банку, в якомУ вiлкрито поточний рахунок,

1.

N

мФо

320478

рахунк1,)

Вiдомостi про надходження на поточний рахунок власних коштiв кандидата в народнi депутати УкраiЪи (кол cTaTTi 2)

дата надходження коштiв

Код cTaTTi

2

01 07

9

2

01

.07

9

2

0з.07 9

2 2

03.07 9 08.07 9 l 1.07 9

2

12.07

2

2

1,7

.01

9 9

2

18.07

9

1,IrrMeo

позоахункового ]lокумешта

9,166 16з

9766

62000,00 14200,00

1

9,166 71 9,766 25

80000.t00

9166 2,7 9766 64 9766 5з

65000,00 100000,00 5 l 000,00 24000,00 23200,00 444400,00

9,766 5з

9766

Супrа (гпп)

25000.(}0

|

Усього

1. Вiдомостi

про надходження на поточний рахунок добровiльних BHecкiB юридичних осiб (код cTaTTi З)

Код cтaTTi

3

.Щата

надходження внеску

IloMep ро]ра хунково го докумеllта

Наймену-вапня платника

IVIiсцезнаход-ження

платншка

ko]l платнлtка

(сдрпоу)

Сума (грш)

0

з J

0

Усього

0

0706_5

0


про надходження па поточний рахунок добровiльнIIх BHecKiB фilзичних осiб (код надходження коштiв 4)

2. Вiдомостi

Мiсце Дата

Код cTaTTi

нOдходження B]recKy

Номер розрахуш-

кового

локумеilта

Ресстрачiйнпй номер облiковоТ

прOяtивання Прiзвиrrrе, iм'я, по батьковi платник8

платllика

Адреса lltитла платшllка

(область, раЁtош,

tlаселеlrий пчнкт)

картки

платника полаr,кiв/серiя i номер паспорта

Сума (грн)

0

4

0

4

0

4

0

4

0

Усього

Вiдомостi про надходження на поточний рахунок BHecKiB юридичнИх осiб, визначенИх у частиНi третiй cTaTTi 50 Закону Украiни "Про вибори народних депутатiв Украiни", якi не мають права здiЙснюва,ги вИповiднi внески 4.

(кол cTaTTi 10)

Код cTaTTi

[ата

llалходження

внескч

Номер розрахункового локчмента

мiсцезка ходження

[iаймешуванttя платtrика

tlлатнllка

код платшика 1€лрIIo)у)

Сулrа

(гпн)

0

l0 l0 l0 Усього

0

0

0

Вiдомостi про надход2кеtIня на поточний рахунок BI{ecKiB вибори фiзичних осiб, визначенлIх у частиIIi третiй cTaTTi 50 Закону }'краiни "Про внески вИповиtli народних депутатiв УкраIни", якi tle MaIoTb права здiЙснювати 5.

(код cTaTTi 10)

Мiсце Код cTaTTi

Дата надходження внеску

Номер розрахункового документа

Прiзвпще, iм'я, по батьковi платника

прOживанllя

платника (область, pailoH,

Длреса жштла

насшений

платннка

Ресстрачiiiншй номер облiковоТ KaPTKrl пла,Iнllка полаткiв/серiя i

Сума (гр н)

номер пасllорта

0

l0 l0

0

10

0

Усього

0

Вiдомостi про надходження BHecKiB юридичних осiб, розlлIiр яких перевищус розмiр, визначений частиною другою cTaTTi 50 Закону Украiни "ПРО ВrrбОРИ народних депутатiв Украiни "

б.

(кол cTaTTi 11)

Код cTaTтi

J|aTa

надходження BHecKv

l l l l

Усього

0706-5

Номер розрахункового докумешта

Наiiмеlrування

мiсuезнаход-ження

платника

платн}Iка

код платннкп

(сдрпоу)

Сума (грн)

0

0 0 0 0


7.

ВiдомоСтi прО надхOджеНня BHecKiB фiзичних осiб, рсlзмiр яких перевищус розмiр, визначений частиtlою другою с,гаттi 50 Закону Украiни "про вибори нарOдних депутатiв Украiilи"

l)

(кол cTaTTi l

Мiсце Код cTaTTi

flрiзвrtrце, iм'я,

[ата

Номер

внеску

розрахункового документа

нддходжеп ня

прOжrIRанпя пла1 ншка (область, paitoH,

по батьковi платнлlка

Алреса житла платнllка

насе.lений

PeccTpauiirHиit номер облiково'[ картки платника полаткiв/серiя i

Сума (грн)

номер паспортзl

ll ll ll

0 0 0 0

Усього 8.

вiдомостi про перерахуваIIня штрафних санкцiй виконавцями за укладеними договорами (кол cTaTTi 9)

реквiзити

Код cTaTTi

Дата перерахувлння штрафш

шх

caHKцiii

Номер розрахунковоло документа

логовору (дата укладання, номер та предмст

код впконавця

викопавеtlь

(€дрпоу)

(повtrа назrrа)

l I

Сума

ризttачешня

платежу

(

грн)

0

9

0

9

0

9

0

Усього

помилковi надходження коштiв на поточrlий рахунок вiд lориличних осiб

9. Вiдоrчlостi про

(код cTaTTi 12) Код cTaTTi

Номер

Ддта над](одження внеску

розрахункOвого

llайменування платншка

мiсцезнаходэкення платника

код платншка

(€дрпоу)

С1 ма

(грн

)

0

\2

0

12

0

12

0

Усього 10. ВiдоrиОстi прО

помилкоВi надходЖенIIя коштiв на поточний рахунок вiд фiзичllих осiб (код cTaTTi 12)

Код cTaT,Ti

12

[ата напходження B]lecKJ.

Номер розрахункового докJмента

IIрiзвище, iм'я, по батьковi

платник'

Мiсuе проrfiвання платника (область, район,

насшений пчнкт)

Реестраuiйнвйr номер облiковоi Алреса жштла

платнцка

картки

платника rlолаткiв/серiя i

Сума (rрв)

нпмрD пяспппт'8

0

12

0

12

0

Усього

0706-5

0


1t. Вiдомостi про

повернення добровiльних BIIecKiB юридичним 0сOбам (код cTaTTi 2100,2300) Код cTaTTi

Дата повернення внеск\/

11oMep розрахуикового докумецта

]\ticue-

Отрилlувач 1повrrа шазва)

кеtlllя

о'fl

Сума

Кол отримувача

(€лрпоу)

1r

nHl

0 0 0

0

Усього

12. Вiдоrмостi про повернеtlllя добровiльних BHecKiB фiзичllипr особам

(код cTaTTi 2l00,2300)

РесстрачiйниЁr

Мiсце Дата Код ста,гтi

ня

повернеff

внеск}

Номер розрахункового документа

[lрirвшrче, iм'я, по батьковi отршмувач8

проживання платншка (область, район, населений пчнкт)

Длреса житла плдтника

нолtер облiковоТ карткн платнllх:а

по,uаткiв/серiя

Сума (грн)

i

номер паспортil отDимувача

0 0

0

0

Усього

l3. Вiдомостi про перерахування коштiв юридичних осiб до .Щержавного бюджеry УкраiЪи (код cTaTTi 3l l0, 3l20,32l0, 3230) Код cTaTTi

Дата ne[lepaxyвання Bllecl(y

Номер ро]рахункового локчм€нта

Найменування платника

м iсuезнаходжеlrпя

платника

код платника

Сума (грн)

(€дрпоу)

()

l)

0 0

Усього 14.

Вiдомостi пр0 перерахуRання коштiв фiзичlIих осiб до Державного бюджеIу Украiни код cTaTTi з1 l0, 3120, З210, 3230

l5. BИoMocTi про оплаry банкiвських послуf, не пов'язаних з вiдкриттям i заlсриттям рахунку та його rРункцiонуваtIням код cTaTTi 4000

0706_5


16.

Вiдомостi про поверненI{я юридичrrипr особам поNIилкових надхOджень коштiв код cTaTTi 5000

17.

Вiдомостi про повернення фiзичним особам помилкових надходжень коштiв (кол с,гаттi 5000) ]!t

кOд

.Ц,ата

cTaTTi

повернен-

ня коштiв

Номер ро]рахунковOго докумешта

ПрЬвище, iм'я, по батьковi отримувача

Ресстрачiйний номер облiковоi

iсце

прожllвання

платника (область, pal'roH,

Адреса житла платlrика

насшеншr-|

картки

платнlлка

Сума (грш)

полаткiв/серiя i нOм€р паспорта 0тIrимчвача

0

5000

0

5000 5000

0

0

Усього 18. I}iдомОстi прО опублiкуВаннrl реквiзитiв потOчного рахунку в друкованих засобах MacoBoi iнформаuiт

код cTaT,Ti 6000

l9. Вiдомостi про використання коштiв поточного рахунку виборчогО фонДУ кандидата в народнi депутати Украiни (колстаrттi l110, l120. l1з0, 1140, 1150, 1l60, l21|,l21r2,1220,1310, lз20, 13з0, l340, lз50, l36l, lз62, l400 Номер

Номер

одllомандатн

ого виборчого

0круry

Код cTaTTi

,Д,ата

платежу

розраIун_

кового докумепт

Отршмувач (повна назва)

Мiсцезнаходження 0трrlмувача

Код отримувача

(сдрпоу)

Призначе нпя платежу

Сума (грш)

а

(в порядку зростання)

Розмiше ння

35000, Фiзична особа

Пiдприемець

l53

l

з50

01 .07. l 9

2

одЕйчук юрlй

володимиров ич

PiBHeHcbKa

обл,,

костопiльсь киЙ раЙон,

друкован и]х

агiтацiйн их MaTepia.lli

2200,00

вна

MicTo

носiях

костопiль

зовн iшн ь

оi рекJlами

Фiзична особа

l53

0706-5

l

з50

01.07.19

l

Пiдприемець

lвАнцlв

3:}023, PiBHeHcbKa

Розмiше

обл., Micтo

друкOван

нl{я

ll000,00


михАило

PiBHe

их

агiтачiйн

РОМАНОВИЧ

их матерiалi

вна носiях зовнituнь

oi реклами

Виго,гов Фiзична особа

l53

ll l0

Пiдприе,мець

0l ,07. l 9

4

горБАтюк тАрАс григорович

ленl{я

зз01 6,

MaTepia

PiBHeHcbKa

лiв

обл., мiсго

7500.00

пере.,ltви

PiBHe

борноi агiтацii Виго,тов ленl{я

Фiзична особа

l53

l1l0

Пiдприемець

0l .07. l 9

5

горБАтюк тАрАс григорович

друкова них

3301 6, PiBHeHcbKa

MaTepia

обл., MicTo

22500,00

лiв

PiBHe

переlIви борноТ агiтацiТ

Виго,гов лення

l5з

l l10

0 l .07.

l9

6

Фiзична особа

34725,

Пiдприемець

PiBHeHcbKa

токАрсв BlKTOP

сЕргlйович

друк()ва

них

обл., Корецький

MaTepia

з9,77,7,14

лiв

район, село

перелви

3астав'я

борrrоТ

агiтацiТ

Виго,гов Фiзична особа

l53

l1l0

01.07.19

з

35360,

ленllя

PiBHeHcbKa

друкOва

Пiдприемець

обл.,

ни](

MaTepia

ВАСИЛЬОВИЧ

рiвненський район, село Велика

ковтунович вАсиль

3780,00

лiвl

переlIви

омеляна

борноi агiтацii оплата

l53

|220

03.07. l 9

ll

35400,

за

PiBHeHcbKa

публiку

обл,,

вання

привАтнЕ

гощанський

агiтацiй

о "рЕдАкцlя

селище

пlдприсмств гАзЕти ,рlдниЙ крАЙ,

t|их

район,

мiського типу Гоща,

02474848

вулиця сАгАЙдАч ного,

MaTepia

лiв у друкова них

4080.00

засобах

масовоi iнформ

будинок 16

ацii

привАтнЕ

l53

0706-5

l220

03.07. l 9

l2

пlдприемство

оплата

35800,

,рЕмкцlя

PiBHeHcbKa

острозькоТ

обл., MicTo

02474860

за

пубltiкач .агiтмате

5304"00


рАионноl ГАЗЕТИ "ЖИТТЯ l

слово"

Острог,

рiалiв у друк,

вулиця лЕсl укрАlнки,

засобах MacoBoi iнформа

будинок 21

цii Виготов лення

Фiзична особа

l53

lll0

3.07.19

Пiдприемець

КРАМАРЧУК

нмlя

ОЛЕКСАНДР|ВНА

друкова них

33028, PiBHeHcbKa

MaTepia

обл,, Micтo PiBHe

7560.00

лiвl

передви борrrоТ

агiтацii Розмiш_tе

ння

35720,

друкован их

PiBHeHcbKa

l53

lз50

t3.07.19

9

Фiзична особа

обл.,

Пiдприемець

3долбунiвсь

сАвчук мАрlя cEMEHlBHA

агiтацiйн их

кий район,

матерiалi

село Новомильсь

носiях

l6250.0i)

вна зовнiцrнь

к

оi реклами

оплата

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ

l53

l220

13.07.19

l0

вlдповlмльн|с тю "рЕмкцlя гАзЕти "вlсник корЕччини"

34700,

за

PiBHeHcbKa

публiкаu,

обл., Корецький

агiтмате

район, MicTo Корець,

36788904

плоцlА

рiалiв у друк. засобах

киiвсьl(A,

масовоi

будинок 5

iнформа

3040,00

цii Розмrще

33028,

ння

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ

PiBHeHcbKa

друкован

тю "PEKJ]AMHA компАнlя "lнФорм-Бюро

вулиця стЕпАнА

вlдповlдАльнlс l53

lз50

3.07. l 9

7

PlBHE"

их

обл,, Micтo

агiтацiйн

PiBHe,

37890 l 28

их,

матерiалi

5000.00

,lu

БАндЕри,

носlях

будинок 19, ,10 квартира

зовнitлнь oj реклirми [ншi

Фiзична особа

Пiдприемець

l53

l

400

)3.07.19

8

прокопчук АндрlЙ

пАвлович

витр]ати HrL

33002,

перел,виб

PiBHeHcbKa

орчу

обл., Micтo PiBHe

26330.00

агiтацiю (реклама в MeprerKi iHTepHeT)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ l53

l

350

)3.07.19

l5

вlдповlд^льн|с

тю-

вироБничокомЕрцlЙнА компАнlя 0706-5

,|

Розмiще

33001,

ння

PiBHeHcbKa

обл., Micтo PiBHe,

вулиця копЕрник

друкован l

3988292

их агiтмате рiалiв на носiях

4300.00


"Mlcт-cEPBlc

l

к"

А, будинок

зовнlшнь

oi

реклами

0плага

l53

|220

03.07, 1 9

l4

рЕдАкцlя PlBHEHcbкoi мlськрАЙонн оТ гАзЕти "слово lчАс"

33001,

за

PiBHeHcbKa

публiка

обл., MicTo

цilо

PiBHe,

агiтмат ерiалiв

вулиця пЕтрА могили,

0247483

1

3460.00

у дру,к.

засобах

будинок

масовоi

226

iнфоlэм ацi'r

Виготов лення

Фiзична особа

l53

l1 l0

03,07. 1 9

l8

Пiдприемець

33028,

КРАМАРЧУК

PiBHeHcbKa обл., MicTo

нмlя

олЕксАндрlв

PiBHe

нА

друкова них MaTepia

l950,00

лiв переllви

борноi агiтацii Виготов

Фiзична особа

Пiдприсмець l53

l

l10

0з.07.19

1,7

токАрсв

вlпор

сЕргlЙович

34725, PiBHeHcbKa

обл., Корецький район, село

3астав'я

лення

друкова них MaTepia

l l060,00

лiв передви

борноi агiтацi'i оплата за

35408, Фiзична особа l53

1220

03.07.1 9

PiBHeHcbKa

Пiдприемець

обл.,

БрЕгlн АндрlЙ

Гощанський район, село Симонiв

РОМАНОВИЧ

публiка

цilо агiтмат,

ерiалiв

5500.00

у друк. засобах MacoBof

iнформ

ацii оплата зil

35408, Фiзична особа

l5з

|220

08.07.19

2l

PiBHeHcbKa

Пiдприемець

обл.,

БрЕгlн,АндрlЙ

Гощанський район, село Симонiв

ропйАFlович

пуб.riкiл

цiю агiтмат epizr_лiB

5500.00

у друк. зассlбах MacoBoi iнфорп,t

ацiТ

Фiзична особа

Пiдприемець

l53

l

400

08.07.

l9

2(l

прокопчук АндрlЙ

пАвлович

0706-5

Iншi

в-r,и

зз002,

на

PiBHeHcbKa

перелвиб

обл,, MicTo

орчу

PiBHe

агiтаuilо (реклама

26330,00


в Mepe)Ki iHTepHeT)

Виготов Фiзична особа l53

lll0

Пiдприемець 08.07.

l9

l9

токАрев BlKToP

сЕргlЙович

лення

34725,

друкова них

PiBHeHcbKa

обл., Корецький

MaTepia

7645.00

лiв

район, село

передви

3астав'я

борноТ

агiтацii Вигот,ов леtlня

Фiзична особа

l53

lll0

l0.07.

1

9

21

Пiдприемець

33028,

КРАМАРЧУК

PiBHeHcbKa обл., MicTo

нАдlя олЕксАндрlв нА

Друкс|ва

них MaTepia

675,00

лiв

PiBHe

персдви

борноi агiта,цi

Фiлiя Публiчне Акцiонерне Товарисгво

l53

l2l2

l0,07.19

29

<нацiональнот

33028

оплата

суспiльноТ

,M.PiBHe вул..

ефiрного

телерадiокомпанii

Котляревськог

УкраТни> <PiBHeHcbKa

о,бу,л.20а

40020656

часу на

l026.48

радiо

регiональна дирекцiя>. 35400, PiBHeHcbKa обл.,

привАтнЕ

пlдприемство l53

|220

l0.07.19

"рЕддкцlя гАзЕти "рlдниЙ крАЙ,

оплата за

публiкач iю

Гощанський район,

селище мiського типу Гоtла,

агiтмате 02474848

вулиця

рiалiв у друк. засобах

2590,00

MacoBoi

сАгАймчн

iнформа

ОГО, будинок

цiТ

16

оплата,

l53

l220

l

0.07,l9

26

рЕдАкцlя PlBHEHcbКoi мlськрАЙонн oi гАзЕти "слово lчАс"

33001,

за

PiBHeHcbKa

пубrliка

обл., Micтo

цiю

PiBHe,

агiтмат,

вуrlиця пЕтрА могили,

0247483 l

ерiалiв

2800,00

у друк. засобах

будинок

MacoBoi

22Б

iнфорпr

ацii оплата

33028,

l53

l220

l0.07.19

24

привАтнЕ пlдприемств о - ФlрмА, lнститут полlтики "

публiка

обл., Micтo PiBHe,

вулиця стЕпАнА БАндЕри, будинок 1-Б

0706-5

за

PiBHeHcbKa

цiю 32940357

агiтмат ерiалiв у друк.

засобах MacoBoi

3729.00


iнформ ацii

оплата

привАтнЕ

пlдприемство "рЕдАкцlя l53

|220

l0.07. l 9

22

за

35800,

острозькоi рАйонноi гАзЕти ,життя l

публiка

PiBHeHcbKa

обл., MicTo Острог,

вулиця лЕсl

цiкl агiтмат 0247486()

4003.:)0

у друк. засобах

укрАТнки,

слово"

epiarriB

масовоТ

будинок 21

iнформ

ацii оплitта за

зз028,

привАтнЕ

пlдприсмств l5з

l220

l0.07.19

25

о - ФlрмА

"

lнститут полlтики,

публiка

PiBHeHcbKa обл., MicTo PiBHe,

вулиця стЕпАнА

цiю агiтпlат

32940357

ерiа-пiв

4290.00

у друк. засобах

БАндЕри,

масовоТ

будинок 1-Б

iнформ ацiТ

Виготов

Фiзична особа

l5з

lll0

l0.07. l 9

28

35з60,

лення

PiBHclHcbKa

друкова них

Пiдприемець

обл.,

ковтунович вАсиль

рiвненський раЙон, село Велика

передви

омеляна

борноi

ВАСИЛЬОВИЧ

MaTepia

6300.00

лiв

агiтацi 35400,

оплата

PiBHeHcbKa

привАтнЕ

пlдприемство

l53

lz20

l 1.07.

l9

30

"рЕдАкцlя гАзЕти "рlдниЙ крАЙ"

за

обл., Гощанський

публiкаIt

район,

селище мiського типу Гоща,

агiтплате

02474848

САГАЙДАЧН

iнформа

цii

16

Фiлiя Публiчне Акцiонерне Товариство

l2l l

12.07.|9

35

оплата

<Нацiональноi

зз028

суспiльноi телерадiокомпа

,M.PiBHe вул..

Hii УкраТни>

798,,00

засобах масовоi

вулиця

ОГО, будинок

l53

рiалiв у друк.

Котляревськ ого,бул.20а

<PiBHeHcbKa

ефi;lног 40020656

о часу на

4l30,00

телс:бач ен Hi

регiональна дирекцiя>. Фiзична особа

l53

|220

l

2.07. 19

32

пiдприемець

БрЕгlн АндрlЙ РОМАНОВИЧ

0706_5

l0

35408,

оплата

PiBHeHcbKa

за

обл.,

публiка

Гощанський район, село

агiтацiй

цiю

550с).00


них

Сиt oHlB

MaTepia

лiв у друкOва

них засобах масовоi iнформ

ацii Виготов Фiзична особа пiлпрlrсмець

l53

ll l0

12,0,1.|9

34

токАрев BlKToP

сЕргlЙович

лення

3l 725,

друкован их

PiBH )нська 0

iл.,

MaTepia,Ti

Кор rцький

6900.00

в

райс {, село 3а тав'я

передвиб opHoi

агiтацii

ТОВАРИСТВО 3

ОБМЕЖЕНОЮ

l53

l2l

l

12.07.|9

зl

вlдповlдАльн

lстю,

ТЕЛЕРАДlОКО

мпАнlя "ритм,

3: 0,18,

PiBH gнська обл , MicTo

оплата

р вне,

ву lиця дА lилА гАл 4цько

3245l35,|

ефiрног о часу на

9800.00

телебач eHHi

го, ( iудинок ,lб

3: 01 3,

привАтнЕ пlдприемств

l53

l2l

l

|2.0,1.|9

36

о ,тЕлЕрмlоко мпАнlя сФЕрА-тв"

PiBb энська обл , MicTo р вне,

ву lиця м|ц (Евич А,б /динок

оплата 3391 0609

ефiрног о часу на

l

0000.00

телебач eHHi

11

? i01 3

l53

l212

|2.0,7.19

33

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ

вlдповlдАльн|с тю "PAДloTPEK,

PiB енська обl , мiсго вне,

в) пиця l(AB Азьl(A,

оплата 23з02560

ефiрног о часу

l 80 l 5,00

на ралiо

будч лок 2, 6-

йг )вЕрх 0:

l53

l2"12

l5.07. l9

дочlрне пlдприOмств о "новиЙ оБрlЙ"

},1

13,

м Киiв,

оплата

ву лиця

сфiрног о часу

lE

iAHA

37470683

шЕl }цовА, буt инок

242,|0

на ралiо

1

ТОВАРИСТВО 3

ОБМЕЖЕНОЮ l53

Ir|.l2

l5.07.19

42

вlдповlдАльн

Ii|.12

l 5.07. l 9

40

T.ll- ЕвчЕн кА, 5удинок 54l1 ,7 пов

ТОВАРИСТВО

7 )008,

3

Ль }iBcbKa

ОБМЕЖЕНОЮ

обл ,, Micтo

вlдповlдАльн 0706_5

Бу lьвАр

lстю "тЕлЕрмlоко мпАнlя "шАнсон"

l5з

0 l 032, м Киiв,

ll

I bBiB,

оплата 24085596

ефiрног о часу

245.00

на ралiо

з l з62176

оплата е(liрног о часу на ралiо

675,84


lстю "тЕлЕрмlоко

площА

гАJ]ицьк

мпАнlя прАЙмЕдlА"

А, будинок

привАтнЕ АкцlонЕрнЕ

львiвська

.15

7900в,

153

l2l2

5.07. l 9

1

41

ТОВАРИСТВО

"тЕлЕрмlоко мпАнlя люкс,

обл., MicTo Львiв,

з ОБМЕЖЕНОЮ

l53

l2l

l

l 5.07. l 9

38

вlдповlдАльн lстю "тЕлЕрмlоко мпАнlя PlBHE 1"

20,76585l

пл.гАлиц

844,80

на ралiо

ькА, будинок

ТОВАРИСТВО

оплата ефiрног о часу

'15

33027, PiBHeHcbKa обл., MicTo

оплата ефiрног

PiBHe,

вулиця дАнилА гАлицько

225,7зз40

о часу на

l

0000.00

телебач eHi

ГО, будинок 19, офiс 701

Iншi витрат

ина Фiзична особа пiлприсмець

l53

l

400

l 5.07.19

39

прокопчук АндрlЙ

пАвлович

передв

иборчу агiтацi йну

33002, PiBHeHcbKa обл,, MicTo

PiBHe

40000.00

рекJIам

ув мережi iHTepH

ет

04074,

l5]

l2l2

привАтнЕ АкцlонЕрнЕ l5.07.19

44

ТОВАРИСТВО

"студlя

"европозитив"

м.КиТв,

вулиця вишгород ськА,

оплата 3l

902360

ефiрног о часу

91.20

на рirлiо

будинок

28l1

доч|рне

пlдприсмство

l53

l212

l5.07.19

46

"тЕлЕрмlоор гАнlзАцlя ,довlрА"

0,1014, м.киТв,

вулиця БАст|онн

оплата 24735255

ефiрног о часу

24,7

^15

на ралiо

А, будинок 15 041 07,

l5з

l2l2

l 5.07.

l9

52

привАтнЕ АкцlонЕрнЕ ТОВАРИСТВО

"нАшЕ рАдlо"

м.киiв,

вулиця

отто

оплата 2353055

l

шмlдтА,

ефiрног о час},

246,40

на ралiо

будинок 6

l53

12ll

1

5.07. l 9

47

Фiлiя Публiчне Акцiонерне Товариство <Нацiональноi

0706-5

l2

з3028

оплата

,M.PiBHe вул..

ефiрног

Котляревськ ого,буд,20а

40020656

о часу на

l l59.35


суспiльноТ

телебач

телерадiокомпа

eHi

Hii УкраТни>

KPiBHeHcbKa

регiональна дирекцiя>. оплата

ТОВАРИСТВО

з ОБМЕЖЕНОЮ

l53

|220

l6,07.19

50

за

34700,

публiкув

PiBHeHcbKa

ання

обл.,

агiтацiйн их

вlдповlдАльн lстю "рЕдАкцlя гАзЕти ,вlсник

36788904

матерiалi

ву

4440.00

друкован их засобах

корЕччини"

масовот iнформа цiТ

оплата за

публiку

l53

l220

l6.07.19

5l

привАтнЕ пlдприемств о "рЕдАкцlя острозькоТ рАЙонноi гАзЕти "життя l слово"

35 )0, PiBHr

обл.

ос

вання

агiтацiй них

lcbKa лiсто )ог,

ByJ 1ця

024,74860

л эl YKPl нки,

MaTepia

лiв

у

4590.00

друкова них засобах

будч эк 21

масовоТ

iнформ

ацii

ТОВАРИСТВО 3

ОБМЕЖЕНОЮ

l53

l2l

l

l6,07,l9

48

вlдповlдАльн lстю "тЕлЕрмlоко мпАнlя PlBHE 1"

ТОВАРИСТВО 3

ОБМЕЖЕНОЮ

l53

l2l

l

l

б.07.19

49

вlдповlдАльн

lстю "тЕлЕрмlоко

мпАнlя PlBHE ,t"

JJ 27, PiBH

lcbKa

обл

Micтo

р {е, ву. 4ця

3

ОБМЕЖЕНОЮ

l5з

12ll

\1 .0,7.|9

56

вlдповlдАльн lстю "тЕлЕрмlоко мпАнlя PlBHE 1"

0706_5

225,73з40

дА /лА гАлl ]ько го, ( динок 19, о

5360.00

на телебач eHi

ic 701

PiBH

{ська

обл

иiсто

оплата ефiрног

р le,

ву 4ця дА /лА

22573340

(

3:

PiBb

{ська

илА

гАл _lbKo

'l9, с

2

|

600,00

5

l60.00

27,

ву 4ця

го,l

на eHi

цинок ic 701

оплата

обл MicTo р {е,

м

о часу телебач

.lbKo

гАл

го,

о часу

) 7,

Ji

19, с

ТОВАРИСТВО

оплата ефiрног

динок ic 701

ефiрног 22573340

о часу на телебач cHi


сс

привАтнЕ l5з

1220

1,7,07.|9

53

пlдприсмств о,рЕдАкцlя

гАзЕти "рlдниЙ крАЙ"

оплата за

+00,

PiBH )нська

публiку

о iл,, Гощt нський

агiтацiй

ре йон, се] lище

MaTepia

Mic )кого типу Гоща,

вання

них 02414848

лiв

у

ву. lиця

друкова них засобах

н( )го,

MacoBoi

буд, нок 16

iнформ

сАп rйддч

5865,00

ацiТ

оплата за

публiку

привАтнЕ пlдприемств 153

1220

|,7.0,7.19

54

о - ФlрмА

"

пол|тики

"

lнститут

3: J28, PiBH )нська

вання

агiтацiй

обл MicTo

l{их

р ]не,

MaTepia

ву lиця

з2940з5,7

стЕ пАнА

лiв у

9000,00

друкова них

БАF 1Ери, буд, toK 1-Б

засобах MacoBoi

iнформ

ацii оплата за

публiку

l5з

l220

l7.07.19

55

привАтнЕ пlдприемств о _ ФlрмА "

lнститут полlтики "

3: 028,

вання

Рiвr )нська

агiтацiй них

обл MicTo р ]не,

ву lиця стt пАнА

32940357

MaTepia

лiв у

7000.00

друкова них

БАl- цЕри, будч lок 1-Б

засобах MacoBoi

iнформ

ацii оплата за

публiку

3:

l53

1220

l8.07.19

58

рЕдАкцlя рlвнЕнськоI мlськрАЙонн oi гАзЕти "слово lчАс"

вання

PiBr обл

агiтацiй них

р

ву

02,17483l

пl

MaTepia

лiв у

5 l 55,00

друкова них

мс бу

засобах масовоi iHtPopM

ацii

ТОВАРИСТВО l53

0706-5

l2l l

l8.07.19

5,|

3: ,а27,

оплата

3

PiBt енська

ефiрног

ОБМЕЖЕНОЮ

обл , MicTo

|4

2257.зз40

о часу

2l600.00


вlдповlдАльн lстю "тЕлЕрАдlOк0 мпАнlя PlBHE

вулиця дАнилА гАлицько

1"

ГО, будинок

PiBHe,

на телебач eHi

19, офiс 701

Усього

444145.26

20. Вiдоплостi про повернеIIня на поточнIIй рахун

перерахованих вико]tIавц код cTaTTi 8)

,[ата

Номер

Код

повер-

cTaTTi

нення

ро]рахуш_

коштiв

кового документа

код

Мiсuезнаходження

I}шKolra Berrb

(повна назва)

виборчого фонllу коштiв,

виконавuя

вlIкоrIавця

(€:дрпоу)

rеквlзи,ги ,аоговору (лата укладанllя, номер

та предмет

оБмЕжЕно ю

466

Сума (грн)

Повернен ня суми

оз

l2 07.19

платежу

плглDлпU\

ТОВАРИСТВ

8

Призна_ ченllя

вlдповlмл ьнlстю ,тЕлЕрм|ок омпАнlя

прера,\ов аноТ за

032, м.Киiв, 01

платiжни

БульвАр т.шЕвчЕнк

24085596

Pax.Nsl2\43 Bi:t l2.07.20l9p.

А, будинок 54/1, 7

м

дорученн

528.00

ям Nэ37 у

зв'язку з

пов

поNlилков им

"шАнсон"

надходже нням

Акц|онЕрнЕ

031 50,

ТОВАРИСТВ

о

8

l8 07.19

64688з

"дЕржАвни й

Експортно_

lмпортний

HeBipHo

м.Киiв,

вулиця Антонови

00032 l2

ЧА, будинок 127

БАнк укрАiни"

!ок.Nл45 вiл l

5.07.20l !)р

вказан i

реквiзити одержувач а коштiв

8 8

,/ Розпорядник коштiв поточного рахунку виборчого фоrrду

0706_5

_,--

0

l

0 0

1г. icoB Роман Валерiйович

(пiдпис)

(прiзвище та iнiчiа;lи)

l5

246 40

Profile for Четверта влада

Розшифровка до остаточного звіту Романа Іванісова. Округ №153  

Розшифровка до остаточного звіту Романа Іванісова. Округ №153  

Advertisement