Page 1

Fakta om:

- 4H sin jubileumsaksjon Hand of Hope - Vann - Helse og vann - FNs barnekonvensjon - Sierra Leone - Norge - Sierra Leone og Norge i en felles verden

Hand of Hope - et givende jubileumsprosjekt

4H Norge


Fakta om: 4H sin jubileumsaksjon Hand of Hope 4H 75 år i 2011

Da 4H ble startet i 1936, var Norge et fattig land. I løpet av disse 75 årene har Norge utviklet seg til et av verdens rikeste land. Derfor vil 4H markere 75-års jubileet med å gi, i stedet for å få gaver. Gavene skal være 44 brønner med rent og sikkert vann til Sierra Leone - som er et av verdens aller fattigste land.

Aksjonstart under landsleiren på Moelv

Krussedullfilosof i U8 og forhenværende fantasiminister i fristaten Lucky Næroset, HC Medlien, er aksjonens initiativtaker og støttespiller. Hand of Hope ble dratt i gang under landsleiren på Moelv sommeren 2010.

Rent vann til Sierra Leone

I Norge er rent drikkevann en selvfølge. Vi sørger også for god sanitærhygiene, slik at vi ikke blir syke. Over store deler av Sierra Leone er det mangel på rent vann og kunnskap om hygienetiltak. Dette fører til sykdom og død, og barna er spesielt utsatt. Dødeligheten i Sierra Leone er svært høy. 270 av 1000 barn lever ikke til de blir fem år. Til sammenligning dør bare fire av 1000 barn i Norge før de er fem år.

Bedre hygiene gjennom å lære ved å gjøre

Hand of Hope er en pakkeløsning som omfatter rent vann, bedre sanitærforhold og god hygiene. Det er barna som står sentralt i arbeidet med å forandre inngrodde vaner og holdninger blant voksne. I tråd med gode tradisjoner som vi kjenner fra 4H, skal barna oppdra de voksne! Barn skal hjelpe til med å fremme kunnskap om god hygiene gjennom å

lære ved å gjøre. Det er viktig at alle får riktig kunnskap, slik at vannet i brønnene forblir rent og sikkert.

Forandre for andre

Målet med aksjonen Hand of Hope er å forandre for andre. Rent vann til Sierra Leone betyr ikke bare bedre helse. I dag bruker mange barn altfor mye tid på å hente vann – tid som heller skulle vært brukt til skolegang. En brønn i nærmiljøet betyr at hverdagen blir enklere, og at barna heller kan bruke tida til læring.

Samarbeid med Plan Norge

Aksjonen Hand of Hope gjennomføres i samarbeid med Plan Norge, som er ansvarlig praktisk gjennomføring i Sierra Leone. Plan sørger også for sanitæranlegg og opplæring.

Første brønn finansiert

Selv om den store markeringen og innsamlingsdagen blir 4H-dagen 2011, har aksjonen allerede startet. Pr. november 2010 har det kommet inn nok penger fra 4H-klubber og privatpersoner til å finansiere det første brønnprosjektet. Hvert brønnprosjekt vil koste ca 68 000. Til sammen vil 44 brønnprosjekter koste om lag 3 millioner kroner. Halvparten av summen skal finansieres gjennom Solidaritetsfondet til 4H, og resten av pengene skal samles inn gjennom aksjonen Hand of Hope.

Kontonummer Hand of Hope:

Hand of Hope - et givende jubileumsprosjekt

9365.17.76560. 4H Norge


Fakta om vann Det livgivende vannet

Menneskekroppen består av rundt 60 % vann, og har behov for ca to liter vann hver dag. Mennesket kan klare seg uten mat i flere uker, men kan ikke overleve uten vann i mer enn noen få dager. Kroppen trenger rent vann, og vi kan bli syke dersom vannet er forurenset. Vi trenger også mye vann for å dekke grunnleggende behov som hygiene, mat og klær.

Vann som ressurs

¾ deler av jordens overflate er dekket av vann, men bare 2,5 % av dette er ferskvann. I dag har ca en milliard mennesker ikke tilgang til rent vann. Ca 2,6 milliarder mennesker har ikke grunnleggende sanitærforhold.

Vann som produksjonsfaktor

Matproduksjon krever store menger vann. Ca 70 prosent av verdens vannforbruk går derfor til mat- og jordbruksproduksjon. Vannforbruket er spesielt høyt i det industrialiserte jordbruket, og kan illustreres med noen eksempler. For å produsere en eneste hamburger, går det med ca 8 000 liter vann. Det trengs opp til 3 900 liter vann for å produsere en kg kyllingkjøtt, og ca 5 000 liter for å produsere en kg ost. Les mer om vannforbruk hos den nederlandske organisasjonen www.waterfootprint.org (engelsk nettside). Det brukes også mye vann i industri og annen produksjon. For eksempel kreves det ca 2700 liter vann for å lage en bomullsgenser, og det trengs ca 10 liter vann for å fremstille ett A4 ark. I Norge bruker vi årlig ca 3 400 millioner m3 vann.

Den største andelen, om lag 1 600 millioner m3, benyttes i industrien. De største vannforbrukerne er kjemisk industri, metallindustrien, raffinerier og olje- og gasssektoren (Kilde: Statistisk sentralbyrå).

Vann og konflikter

Vannforbruket i verden øker stadig. Dette skyldes en økende befolkning som har behov for mer mat og flere produkter. I tillegg stilles det større krav til personlig komfort og hygiene, noe som betyr stadig økende forbruk av vann. Klimaendringer og ødeleggelse av miljøet bidrar også til vannmangel i mange områder. Ørkenspredning, forurensning og tørke legger press på vannreservene og tilgangen til nok rent vann. I løpet av 60 år er verdens befolkning fordoblet, samtidig som vannforbruket har blitt firedoblet. Dersom befolkningen og vannforbruket fortsetter å vokse på samme måte, blir dette kritisk for vannforsyningen i framtida. Mange steder er det allerede konflikter om vann, og om rettighetene til vannet. Det er allikevel mulig å lage avtaler som regulerer tilgangen til vann. Ett eksempel er Nilen, som er verdens lengste elv. Nilen renner gjennom ni land, som alle har utfordringer med vannmangel. Landene har derfor inngått en avtale for å fremme samarbeid, og for å unngå konflikter om bruk av vannet.

Kilder: FN-sambandet om vann FN-sambandet: Har vi nok vann? Miljølære Vannportalen

Hand of Hope - et givende jubileumsprosjekt

4H Norge


Fakta om helse og vann Sykdommer og vann

Urent vann kan inneholde parasitter, eller smittestoffer som virus og bakterier. For eksempel kan tarmbakterier (avføring) fra dyr eller mennesker i drikkevannet føre til farlige sykdommer. Eksempler på slike sykdommer er kolera, tyfoidfeber og hepatitt, som er en infeksjon i leveren. Kolera er en meget smittsom og ondartet bakterieinfeksjon, og er en svært farlig sykdom med høy dødelighet. Sykdommen sees ikke sjelden ved katastrofer, og er ikke uvanlig i utviklingsland. Sykdommen bekjempes med vaksine, antibiotika, rent drikkevann og god hygiene. I Norge har vi ikke hatt noen koleraepidemi siden 1800-tallet. I oktober 2010 brøt det ut kolera på Haiti, som en følge av de store ødeleggelsene i forbindelse med jordskjelvkatastrofen der. Tyfoidfeber er en annen smittsom mage- og tarmsykdom som skyldes bakterier, og som smitter via forurenset vann. Sykdommen er vanlig i utviklingsland, men kan bekjempes ved hjelp av rent vann og gode sanitærforhold. Hepatitt A er en virussykdom som smitter gjennom vann som er forurenset av kloakk, eller gjennom mat som er forurenset av dårlig hygiene. Rent og trygt vann er derfor en forutsetning for god helse.

Parasitter i vann

Parasitter kan smitte gjennom urent vann, enten ved at mennesker drikker vannet eller spiser mat som er forurenset. Dette kan skje dersom frukt og grønnsaker blir gjødslet eller vannet med forurenset vann. Eksempler på parasitter som kan smitte til mennesker på denne måten er spolorm og bendelorm. I Norge er slike infeksjoner et svært lite problem, siden vi har god kvalitet på hygiene, drikkevann og sanitærforhold. Vi har også et kaldt klima, noe som også bidrar til at vi ikke har så mange farlige parasitter hos oss. Dette er annerledes i varmere land, hvor mange mennesker hvert år blir infisert med parasitter som følge av urent drikkevann og dårlig hygiene. Barn er spesielt utsatt, og mange blir kronisk infisert med innvollsorm – kanskje flere typer samtidig. Disse parasittene kan leve i menneskekroppen i årevis, dersom det ikke blir gitt behandling. Det antas at 1 milliard mennesker til enhver tid er infisert med minst en markinfeksjon. Med god hygiene og rent vann ville mange infeksjoner kunne forebygges.

Vannforurensning og dødelighet

I følge FN mangler over 880 millioner mennesker tilgang på trygt drikkevann. 2,7 milliarder mennesker har ikke tilfredsstillende sanitærforhold. Verdens Helseorganisasjon (WHO) anslår at ett av tre sykdomstilfeller i verden har sammenheng med forurenset vann. Dette går spesielt hardt utover barn i utviklingsland.

Hand of Hope - et givende jubileumsprosjekt

4H Norge


Fakta om helse og vann 40 prosent av sykdom som skyldes forurenset vann rammer barn under 5 år. Ca 6000 barn dør hver dag av sykdom forårsaket av utrygt drikkevann og dårlig hygiene- og sanitærforhold. Dette betyr at mer enn 2 millioner barn dør hvert år fordi de mangler rent vann og tilfredsstillende sanitærforhold.

Kilder

Norsk Vann Folkehelseinstituttet Matportalen

Hand of Hope - et givende jubileumsprosjekt

4H Norge


Barn har rett!

Fakta om FNs barnekonvensjon Hva er FNs barnekonvensjon?

FNs konvensjon om barnets rettigheter er en internasjonal lov som skal sikre grunnleggende rettigheter for alle barn. Barnekonvensjonen gjelder for alle som er under 18 år. Barnekonvensjonen gjelder i både freds- og krigstid. Barnekonvensjonen sier at alle barn i verden • er født med rettigheter • har rett til utdanning, rett til en trygg oppvekst og et godt helsetilbud • har rett til et navn og en nasjonalitet • har rett til å ha innflytelse over eget liv og til en rettferdig behandling • har rett til omsorg og beskyttelse Barnekonvensjonen er et offentlig dokument med 54 artikler (punkter) som forplikter de landene som har godkjent konvensjonen. Barnekonvensjonen ble enstemmig vedtatt på FNs generalforsamling den 20. november 1989 i New York. Alle FN-statene med unntak av USA og Somalia har godkjent Barnekonvensjonen. Norge og Sierra Leone er to av de landene som har godkjent Barnekonvensjonen.

Hvilke rettigheter har barn?

Barnekonvensjonen blir gjerne oppsummert i fire hovedområder av rettigheter: 1. Retten til liv: rett til grunnleggende behov som mat, helse og et sted å bo. 2. Retten til utvikling: dette gjelder omsorg, skolegang, fritid, lek og informasjon. 3. Retten til beskyttelse mot overgrep, omsorgssvikt og utnytting. 4. Retten til å delta: barns rett til meninger, medvirkning og innflytelse

Kilder

UNICEF – FNs Barnekonvensjon Regjeringen.no LNU: Barn i fokus

Barnekonvensjonen er en del av norsk lov, og vi har et barneombud og en barneminister som skal følge opp og se til at konvensjonen blir fulgt. Både voksne og barn skal passe på at reglene i Barnekonvensjonen følges, men det er landets myndigheter som har det største ansvaret. De 54 artiklene i barnekonvensjonen beskriver barns grunnleggende rettigheter, som for eksempel nok mat, trygghet, beskyttelse, medbestemmelse og rett til utdanning.

Hand of Hope - et givende jubileumsprosjekt

4H Norge


Fakta om Sierra Leone Styresett, geografi og befolkning

Sierra Leone er en republikk på Afrikas vestkyst som grenser mot Guinea i nord og øst, og Liberia i sør. Det offisielle navnet er: Republic of Sierra Leone. Navnet betyr ”Løvefjellet”. Landets areal er 71 740 km2, og det er 5 245 700 innbyggere (2010). Det bor 73,1 innbyggere pr km2. Sierra Leone er tett befolket hvis vi sammenligner med Norge, som har 12,7 innbygger pr km2. Sierra Leone har nasjonaldagen sin 27. april, og landets president heter Ernest Bai Koroma. Det offisielle språket i Sierra Leone er engelsk. De største religionene er kristendom og islam, men det finnes også flere lokale religioner.

selvstendig stat innenfor Commonwealth (de britiske samveldelandene, eller tidligere koloniene) i 1961. Sierra Leone ble republikk i 1971.

Borgerkrigen

Landet har tropisk regnklima. Hovedtyngden av nedbøren faller i perioden mai–oktober. Sierra Leone er et grønt og frodig land med store rismarker og farmer med produksjon av blant annet ananas, banantrær og kaffe. Elvene og kystlinjen danner et godt grunnlag for godt fiske.

I 1990-årene var landet preget av politisk uro med militærkupp i 1992 og 1997. Konfliktene førte til en lang borgerkrig som varte fra 1991 til 2002. Store deler av befolkningen ble drevet på flukt, både innenfor landet og til nabolandene. Alle innbyggere i Sierra Leone ble rammet på en eller annen måte. Svært mange barn ble kidnappet, og titusener av voksne ble drept eller lemlestet. I dag er mange barn og unge foreldreløse og traumatisert av følgene av å være overlatt til seg selv i en tid med hyppige overgrep mot sivilbefolkningen. Andre er ødelagt etter selv å ha utført grusomheter som barnesoldater, eller å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep som slaver for opprørerne. Freden kom i 2002, men fortsatt står man overfor mange utfordringer. Landets økonomi ble også hardt rammet av krigen.

Historie

Levekår

Klima

Arkeologiske funn viser at det moderne Sierra Leone har vært bebodd i flere tusen år, både med fast tilhold av enkelte folkeslag, og sporadisk tilvandring. På 1600-tallet var nederlandske, engelske og franske handelsstasjoner viktige sentra for slavehandelen med Amerika. På slutten av 1700-tallet ble det organisert en koloni for frigitte slaver fra Nord-Amerika i Sierra Leone, og byen Freetown ble grunnlagt i 1788. Denne byen er i dag hovedstaden i Sierra Leone, og har ca 1 mill. innbyggere. Sierra Leone var tidligere en britisk koloni, men ble

Sierra Leone ligger tredje nederst av 182 land på FNs levekårsindeks, og to tredjedeler av innbyggerne lever for under en dollar dagen. Sierra Leone er i utgangspunktet et av Afrikas økonomisk minst utviklede land, til tross for at landet er rikt på ressurser som fks. diamanter. Forventet gjennomsnittlig levealder er 44 år for kvinner, og 41 år for menn. Dette vil si at en sierraleoner kan forvente å leve ca halvparten så lenge som en nordmann, da gjennomsnittlig levealder i Norge er 81 år. Barnedødeligheten er høy, og det er mange som ikke kan lese eller skrive. En av åtte kvinner i forbindelse med graviditet og fødsel.

Hand of Hope - et givende jubileumsprosjekt

4H Norge


Fakta om Sierra Leone Dødeligheten blant barn under fem år er også høy i Sierra Leone, da ett av fem barn dør før det fyller fem år.

Kilder: Plan Norge Dagsavisen: Tema Sierra Leone UNICEF – FNs Barnekonvensjon Sierra Leone Web Matoppskrifter fra Sierra Leone

Hand of Hope - et givende jubileumsprosjekt

4H Norge


Fakta om Norge

- fra 1936 og fram til i dag I 1936 ble 4H startet som ”Norske Jordbruksklubber”, og derfor feirer 4H 75 års jubileum i 2011. Men hvordan har nå det norske samfunnet endret seg i løpet av disse årene?

• Et kilogram kjøttdeig koster 91 kroner. • Gjennomsnittlig timelønn for en industriarbeider er kr 121,50.

Noen hendelser fra 1936

• Behovsprøvd alderstrygd innføres: Personer over 70 år mottar 360 kroner i året. • En sjøflyrute åpnes mellom Bergen og Oslo. • Norges veterinærhøyskole blir innviet i Oslo. • Landslaget for Norske Jordbruksklubber (dagens 4H) blir stiftet. • Fysisk avstraffelse blir avskaffet i norsk skole. • Norge tar bronsemedalje i fotball under OL i Berlin.

Fakta om Norge i 1936

• Norges befolkning er 2 896 239. • 42 240 barn blir født. 4,2 prosent av nyfødte dør før de fyller ett år. • Et nyfødt guttebarn kan forvente å bli 64,6 år, en nyfødt jente 68,3 år. • Det er 22 375 par som gifter seg, og 1 006 par som skiller seg. • Gjennomsnittshøyden for rekrutter er 173,7 cm. • Det er 5442 studenter ved universiteter og vitenskapelige høgskoler. • Det er 22 biler pr. 1000 innbyggere. • Et kilogram kjøttdeig koster 1,88 kroner. • Kvinner født i 1936 har i gjennomsnitt fått 2,4 barn • Gjennosnittlig timelønn for en industriarbeider kr 1,16.

Noen hendelser fra i dag (tall fra 2009)

• Utbruddet av H1N1-influensaen («svineinfluensa») blir karakterisert som en global pandemi, den første siden Hong Kong-influensaen i 1967-68. • Filosofen Arne Næss dør. • Kristin Lund utnevnes til Norges første kvinnelige general. • Verdens første saltkraftverk åpnes i Hurum i Akershus. • Magnus Carlsen blir tidenes yngste verdensmester i lynsjakk.

Fakta om Norge i dag (tall fra 2009)

• Norges befolkning er 4 799 252. • 61 807 barn blir født. 0,3 prosent av nyfødte dør før de fyller ett år. • En nyfødt gutt kan i 2009 forvente å bli 78,6 år, en nyfødt jente 83,1 år. • Det er 24 793 par som gifter seg og 10 235 par som skiller seg. • Gjennomsnittshøyden for rekrutter er 179,7 cm. • Det er i overkant 118 000 studenter ved universiteter og vitenskapelige høgskoler, og 235 300 studenter i høyere utdanning i alt. • Det er 541 biler per 1000 innbyggere.

Kilder: Statistisk sentralbyrå

- Historisk statistikk

- Hva hendte i året....?

Hand of Hope - et givende jubileumsprosjekt

4H Norge


Sierra Leone og Norge – to land i en felles verden Her er noen statistiske opplysninger som gir et bilde av både Sierra Leone og Norge. Kilde: FN-sambandet, Globalis. Vann og sanitær Befolkning med tilgang til rent vann i byområder Befolkning med tilgang til rent vann på landsbygda Bybefolkning med tilgang til velutbygd sanitæranlegg Landsbybefolkning med tilgang til velutbygd sanitæranlegg

Sierra Leone 86% 26% 24% 6%

Norge 100% 100% 100% 100%

Teknologi og informasjon Dagspresse, aviser pr 1000 innbyggere Antall datamaksiner i bruk pr 100 innbyggere Mobiltelefonabonnenter pr 100 innbyggere Pressefrihet på en skala der 0 er best Internettbrukere pr 100 innbyggere

Sierra Leone 4,4 Mangler tall 13,23 39,5 0,3

Norge 569,5 60 110,5 0,75 82,6

Helse AIDS-relaterte dødsfall Barnedødelighet pr 1000 levendefødte Fødsler blant unge kvinner (15-19 år), pr 1000 levendefødte Svangerskapsrelaterte dødsfall pr 100 000 levendefødte Bruk av prevensjon Tuberkuloserelaterte dødsfall Barn vaksinert mot meslinger

Sierra Leone 3 300 194 212 2100 8,2 140 60%

Norge 100 4 11 7 88,4 0 93%

Miljø og klima Bevarte områder CO2-utslipp (i 100 tonn) CO2-utslipp i tonn pr innbygger Økologisk fotavtrykk, hektar pr innbygger

Sierra Leone 3,6% 1313 0,24 0,8

Norge 3,9% 42 757 9,06 4,2

Befolkning Befolkning som bor i byområder Befolkning over 60 år i prosent Befolknig under 15 år pr 1000 Befolkningstetthet, innbyggere pr km2 Fruktbarhetstall, ant. barn pr kvinne Forventet levealder Forventet levealder, kvinner Forventet levealder, menn

Sierra Leone 42,2 5,5 2 289, 3 77,87 6,5 47 år 44 år 41 år

Norge 77,5 19,7 909, 2 12,04 1,8 81 år 83 år 78 år

Hand of Hope - et givende jubileumsprosjekt

4H Norge

Faktaark Hand of Hope  

Diverse faktaark om Hand of Hope