Page 1

The

Reputation Notes

Reputation Rating 2009:

Mert a reputáció mérhető és tudatosan formálható. Bevezető N#3 A kutatásról N#5 Reputation Rating 2009 – eredmények N#8 Akiknek már készült benchmark jelentés N#11 A B&P Braun & Partners Magyarország N#15


www.braunpartners.hu torokvesz@braunpartners.hu +36 1 339 8568

N#2

Ez a kiadvány újrahasznosított papírra (cyclus print) lett nyomtatva.


Bevezető

Közismert, hogy egy vállalat értékét jelentősen befolyásolja az, hogy milyen kép alakult ki róla érintettjei körében. A pozitív hosszú távú megítélés, vagyis a jó reputáció azonban csak jövőfókuszú gondolkodásból fakadó stratégiai döntések eredményeként tartható fenn.

Ugyanakkor a tulajdonosok és vezető céges testületek jogos elvárása, hogy a reputációs stratégia sikere és a reputációs menedzsment eredményessége mérhető és számonkérhető legyen. A B&P Reputation szolgáltatásai (Reputation Rating, Reputation Monitor, Reputation stratégia workshopok, Reputation implementáció) alkalmasak arra, hogy a gyorsan változó befogadói környezetben segítsék partnereiket megítélésük megőrzésében és – ha szükséges – változtatásában.

A Reputation Rating ezen felül megfelel az összehasonlíthatósági igényeknek is, így felhasználói saját tevékenységük percepcionális eredményeit iparági vagy egyéb bontásokban is elemezhetik. A következő oldalakon a Reputation Rating 2009-es eredményeit és a hozzájuk kapcsolódó véleményeket foglaltuk össze.

A B&P Braun & Partners Reputation Rating kutatási programja a felkészült vállalatvezetés fontos eszköze, hiszen a tervezési folyamatban és a változások követésében is hasznos inputokkal szolgál.

2010 májusában jön az új Reputation Rating.

Branding | Corporate & Public Affairs | CSR | Knowledge Management |

Reputation

Iglódi Csaba kutatásvezető

N#3


Mi a B&P Braun & Partners Magyarországnál hisszük, hogy a tudatosan tervezett reputáció menedzsment valódi értéket képez egy vállalat számára. Ehhez segítjük hozzá ügyfeleinket az alábbi szolgáltatásaink révén:

A B&P Braun & Partners Reputation csapata:

Balogh Tímea

Reputációs jelentés

mint például a belső kommunikáció, az imázskommunikáció, a termékkommunikáció vagy a kríziskommunikáció. Magyarországon A Reputation Rating kutatáson ala- egyedüli ügynökségként hozzuk össze egy fedél alatt a Reputation puló reputációs jelentés a vállalat Management témakörébe tartozó reputációs indexét vizsgálja több vonatkozásban (pl. iparágon belül összes kommunikációs szolgálelfoglalt hely, elemzés a reputáció tatást, a stratégiai gondolkodást, a kreatív tervezést, a klasszikus egyes aspektusai alapján). PR szolgáltatásokat, az issue Az elemzés rávilágít arra is, milyen managementet és a Reputation hatással lehet a reputáció az üzleti Monitort. célok elérésére, stratégiai alapokat nyújt és javaslatokat tesz a vállalat reputációjának növelésére.

Személyre szabott reputációs kutatás

Reputation Monitor

A B&P Reputation 2009-ben megalkotta a sajtóelemzés jövőfókuszú, reputáció-központú módszertanát, a Reputation Monitort. Szolgáltatásaink közé tartozik az egyes vállalatok személyre szabott A Reputation Monitor a Reputation reputációs kutatásának elkészíté- Rating kutatás dimenzióit veszi alapul. se. Az ilyen kutatás eredményeként létrejövő elemzés rendkívül részletes képet ad a vállalati repu- A Reputation Monitor a hagyományos sajtófigyelő rendszerekkel táció állapotáról, hasznos alapot ellentétben nem csak a múltbéli biztosítva a reputáció növelését kommunikációs aktivitásokat elemszolgáló intézkedésekhez. zi, hanem a jövőt is segít megtervezni. Nem a megjelenések reklámérték-alapú összesítéséről van szó, hanem azt mutatja meg, hogy egy cég a sajtón keresztül milyen üzenetekkel szól célcsoportjához, A Reputation Management túlmu- releváns médiumokban jelenik-e meg, illetve hogy médiajelenléte tat a klasszikus PR gondolkodáson. Olyan stratégiai megközelítés, hogyan befolyásolja reputációját. Ennek megfelelően segít a reputáamely a vállalat kommunikációciós stratégiának megfelelő üzenejának egészét fogja át, és kifejti tek, csatornák optimalizálásában. hatását annak minden területére,

Reputation Management

N#4

Braun Róbert

Deák Zsuzsanna

Fülöp Attila

Gál Fruzsina

Iglódi Csaba

Jónás Barbara

Siket Lóránt

Simon Bernadett

Szántó Gabriella

Tavaszi Tilda


A kutatásról

Reputation Rating Index A B&P Braun & Partners Reputation Rating kutatása az érintettjeik által alkotott kép (stakeholders’ perception) alapján értékeli a vállalatokat. A kutatás alapvető célja, hogy pontos képet kapjunk a jelenleg Magyarországon működő legnagyobb vállalatok reputációjáról, azaz az érintettjeik által róluk alkotott képről, megítélésükről. A B&P Braun & Partners reputációt vizsgáló szempontrendszerét a nemzetközi szakirodalom és a mai magyar gazdasági, kulturális környezet alapján megfogalmazott alábbi öt dimenzió alkotja:

1#

3#

Leadership (Vezetés) A vállalat irányításával, vezetésével szorosan összefüggő jellemzők. Összetevői: a vállalat hosszútávú stratégiájában meghatározott alapelvek, a vállalat pénzügyi, valamint nem pénzügyi teljesítménye.

Vállalati polgárság A vállalat szűkebb és tágabb környezetéhez való viszonyulását jellemzi. A felelős vállalati magatartás megléte vagy hiánya. Összetevői: írott, ill. íratlan szabályok betartása, ügyfelekkel való kapcsolattartás minősége, adományozás.

2#

4#

Érzelmi közelség Az érintettek mennyire érzik magukénak a vállalatot, milyen mértékben azonosulnak vele. Összetevői: a vállalati kommunikáció minősége és mennyisége, a vállalat és érintettjei közti viszony megítélése.

5#

Elismertség Elismertség, szűken értelmezett reputáció. Összetevői: vonzerő, termékek/ szolgáltatások minősége, a vállalat mint munkahely elismertsége.

Hitelesség A vállalat hitelessége, az érintettek bizalmának alakulása a vállalatban. Összetevői: ígéretek megtartása, átláthatóság, menedzsment hitelessége.

N#5


A B&P Braun & Partners Magyarország által kidolgozott új módszertan három fontos pillérre épül:

• deliberativitás: a társadalmi párbeszéd modellezése, a nyilvánosságban napi szinten forgó témák feltárása, kvantitatív és kvalitatív adatok együttes gyűjtése. A kutatás során egy deliberatív vita keretében jutottunk közös megértésre a reputációt alkotó öt dimenzióról és kutatásban figyelembe vett súlyozásukról.

• érintetti reprezentativitás: egy új megközelítés, amely a hagyományos módszerek helyett egy vállalat érintettjeinek a véleményét vizsgálja.

N#6

„– […] a vállalati adományozás, támogatás gyakorlatánál fontosnak tartom, hogy ez mennyire kötődik ahhoz a […] városhoz, országhoz, ahol működik. Mert tök jó, ha egy multinacionális cég Indiában iskolát épít, de ha mondjuk Vácon szennyezi a levegőt, akkor ez a mi szempontunkból itt Magyarországon nyilván figyelmen kívül hagyandó. [Az a fontos, hogy] mennyire folytat releváns és valóban a helyi közösséghez szorosan kötődő jótékonysági tevékenységet. – És akkor az is figyelmen kívül hagyandó, ha itt Vácon iskolát épít, de Bangladesben 10 éves gyerekeket foglalkoztat éhbérért? – Megfogtál! – Nálam nem válik ketté ez a dolog, amit hallottam az előbb, hogy vegyük figyelembe, hogy Bangladesben ölik vagy dolgoztatják a gyere-

A kutatásban részt vevő érintettek élményei, tapasztalatai

keket. Nekem van egy percepcióm az egészről, egy képem erről a vállalatról.” „Azért vagyok nyugodt, mert nem feladatunk eldönteni, hogy kommunikációjában zöld, vagy valóban zöld, és megint az tudom mondani, hogy mindenki a saját percepcióját fogja beleérteni az értékelésbe” „Nagyon fontos ez az elismertség, csak nem mindegy, hogy milyen szempontból. Számomra lehet elismert és nagyon vonzó egy vállalat, ha igénybe veszem a szolgáltatásukat. De nincs az az isten, hogy én oda menjek dolgozni, mert tudom, hogy olyan mértékben kizsákmányolja az alkalmazottakat, hogy én azzal nem tudok azonosulni, és ekkor már nem biztos, hogy a szolgáltatásait is igénybe veszem.” - részlet a deliberatív vitából -

„Minden olyan kezdeményezés nagyon örvendetes, amely közelebb hozza a vállalati szférát és „Jól éreztem magam, mivel egy új a konferencián képviselt érintetti folyamat részese lehettem, és nem csoportokat, akár azáltal, hogy egy szokványos zsűrizés zajlott. nyílt eszmecsere folyik a témáról, Jó volt, hogy egy hagyományos véleményekről.” zsűrizéssel szemben az „előbeszél- - civil getés” alakította, módosította a véleményemet. Továbbá jó volt ismeretlen arcokat is látni, friss véleményeket hallottam, nem a szokásos média, vagy kommunikációs „szlogeneket”. - média -


• dinamikusság: a kutatást évről évre megrendezzük, így a dimenziókról alkotott súlyok és az eredmények mutatják az érintettek értékvilágának változását.

A kutatás során évről évre súlyozzuk, hogy az érintettek szerint milyen gazdasági és kulturális dimenziók mekkora mértékben befolyásolják egy vállalat reputációját. 2009-ben az érintettek – a deliberatív vitán hozott döntés értelmében – a következő megoszlásban határozták meg a Reputation Rating dimenzióinak súlyát.

Hitelesség

Vállalati polgárság

Elismertség

Érzelmi közelség

25%

20%

24%

Leadership (vezetés)

21%

10%

E három tényező (deliberativitás, érintetti reprezentativitás, dinamikusság) segítségével valós pillanatképet kapunk a vizsgált vállalatok reputációjáról. A deliberatív vitában hat intézményi érintetti csoport képviselői vettek részt. Percepciójuk összetett, hiszen nemcsak fogyasztóként nyilvánítottak véleményt, hanem szervezeti kötődésük révén rendkívül sokszínű tudásbázis nyílt meg számunkra. Az érintetteket a kutatás kezdetén arra kértük, hogy a munkájuk során megismert információkra támaszkodva nyilvánítsanak véleményt.

Az érintetti csoportok kiválasztása a következő csoportokra esett: • média • állami/önkormányzati szféra és szabályozók • civilek • akadémiai szféra • fogyasztók • munkavállalók N#7


Reputation Rating 2009 - eredmények

Mitől lehetett jó egy vállalat reputációja 2009-ben?

A deliberatív vitának fontos része a dimenziók súlyáról való szavazás, azaz hogy a megjelent érintettek az öt dimenzió közül (Leadership, Vállalati polgárság, Hitelesség, Elismertség, Érzelmi közelség) melyiket tartják a legfontosabbnak, amikor véleményt alkotnak egy vállalatról. Ha például egy országban a környezetvédelemre irányul a legtöbb figyelem a nyilvánosságban, akkor ott vélhetően a Vállalati polgárság dimenziója kapja a legnagyobb súlyt.

N#8

2009-ben Magyarországon a kutatásban részt vett érintettek a reputáció öt dimenzió fontosságát az alábbi módon súlyozták: Hitelesség: 25% Vállalati polgárság: 24% Leadership: 21% Elismertség: 20% Érzelmi közelség: 10%

Ez jelzésértékű a vállalatok számára: az érzelmi azonosulásra építő kommunikáció – csatorna és üzenet szempontból egyaránt – kevésbé lehet hatékony eszköze a vállalati reputáció megalapozásának vagy építésének. 2009-ben az érintettek azt üzenik a vállalatoknak, hogy kommunikációjukban – amennyiben céljuk a vállalati reputáció növelése – kevésbé van jelentősége a márka és az érintettek közötti érzelmi kapcsolatnak. Az érintettek hiteles és őszinte üzeneteket, egyenes beszédet megalapozó kreatív megoldásokat és az ezt alátámasztó csatornákon történő kommunikációt igényelnek.


Eredmények / RR index / % 1 Audi Hungária Kft.

35,55

71,1%

35,03

70,1%

69,5%

4 Nestlé Hungária Kft.

33,86

67,7%

5 Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.

33,70

67,4%

6 Pannon GSM Távközlési Zrt.

33,32

66,6%

7 Magyar Telekom Nyrt.

33,00

66,0%

32,91

65,8%

9 Coca-Cola HBC Magyarország Kft.

32,85

65,7%

10 CIB Bank Zrt.

32,63

65,3%

11 Philips Magyarország

32,33

64,7%

12 Egis Gyógyszergyár Nyrt.

32,27

64,5%

13 Sanofi-Aventis Zrt.

32,02

64,0%

14 Waberer’s Holding Zrt.

32,00

64,0%

15 MKB Bank Zrt.

31,32

62,6%

31,14

62,3%

2 GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zrt.

3 Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. 34,77

8 Mol Magyar Olaj- és Gázipari Zrt.

16 Michelin Hungária Abroncsgyártó Zrt.

17 Pick Szeged Zrt.

30,92

61,8%

18 Generali-Providencia

30,62

61,2%

19 Samsung Electronics

30,33

60,7%

29,73

59,5%

21 Shell Hungary Zrt.

29,70

59,4%

22 Henkel Magyarország Kft.

29,65

59,3%

23 OMV Hungária Ásványolaj Kft.

29,41

58,8%

29,36

58,7%

29,30

58,6%

25 Sanoma Budapest Zrt.

29,23

58,5%

26 Spar Magyarország Kereskedelmi Áruház

28,64

57,3%

27 K&H Bank Zrt.

28,15

56,3%

28 Agip Hungária Zrt.

28,09

56,2%

29 Magyar RTL Televízió

27,35

54,7%

30 OTP Bank Nyrt.

27,23

54,5%

27,21

54,4%

26,77

53,5%

26,15

52,3%

25,58

51,2%

35 Metro Kereskedelmi Kft.

25,48

51,0%

36 Tesco-Global Áruházak Zrt.

25,09

50,2%

37 MTM-SBS Televízió Zrt. (TV2)

25,02

50,0%

38 Panrusgáz Magyar-Orosz Gázipari Zrt.

19,55

39,1%

19,51

39,0%

14,87

29,7%

20 E.ON Földgáz Trade Földgázkereskedő Zrt.

24 Allianz Hungária Biztosító Zrt.

Átlag

31 ING Biztosító Zrt.

32 Bunge Növényolajipari Zrt.

33 Invitel Távközlési Zrt. 34 Magyar Suzuki Zrt.

39 Malév Magyar Légiközlekedési Zrt. 40 MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

A Reputation Rating 2009 rangsor Magyarország 40 legnagyobb vállalatának átlagos teljesítménye a reputáció terén a közepesnél jobbnak mondható: a Reputation Rating 2009 kutatás alapján az átlagérték a maximális 50-ből 29,3 pont, ami 58,6%-os teljesítménynek felel meg. A lista kiegyenlített, a pontszámok eloszlása átlagosnak mondható, a lista mediánja (29,65) alig 0,35 ponttal tér el.el az átlagtól. Az eredmények jól alátámasztják a gazdasági válság okozta hatásokat, hisz mind az élelmiszeripar, mind az üzemanyag-kereskedelemmel foglalkozó vállalatok, mind pedig a bankszektor megsínylették a válság hatásait, a médiában sokszor kerültek negatív kontextusba, ami jelentősen befolyásolta az érintettek véleményét.

N#9


A vizsgált iparágak szerinti rangsor

Az iparági bontás szerint a telekommunikációs szektor és a gyógyszeripar áll az élen. Az e két iparágban vizsgált vállalatoknak kiemelkedően magas pontszámot adtak a kutatásban részt vett érintettek, elismert, erős reputációjú vállalatoknak tartják őket. Ezzel szemben a közlekedési

szektor az utolsó helyen végzett, nagy lemaradással: mintegy 37%kal rosszabban teljesített, mint a távközlési szektor. Az előnytelen helyezés a kutatás időpontjában a médiában megjelenő több olyan negatív hírnek is köszönhető, amelyek a szektor vizsgált vállalatait érintette.

50 45

30,74

30,42

Nemzetközi kitekintés

Érdekes, hogy Magyarországon a hazai vállalatok az átlaghoz képest nem szerepeltek kiemelkedően, míg a külföldi reputációs kutatásokban mindig az adott ország hazai nagyvállalatai kapták a legmagasabb pontszámokat. N#10

Járműipar

0

Vegyipar

5

Élelmiszeripar

10

Elektronikai gépgyártás

15

Távközlés

20

Gyógyszeripar

25

29,56

29,07

28,55

27,75

25,98

24,46

20,79

Közlekedés

30,77

Kereskedelem

30

Élelmiszerkereskedelem

31,95

Médiapiac

32,67

Biztosítók

32,78

Bankok és szakosított hitelintézetek

35

Üzemanyagkereskedelem

40

Svédország Hollandia USA Egyesült Királyság Olaszország Japán Franciaország Finnország Németország

IKEA PHILIPS JOHNSON AND JOHNSON M&S FERRERO NINTENDO CHRISTIAN DIOR NOKIA LUFTHANSA

Így például a japán reputációs kutatásban a Nintendo szerepelt a legjobban, míg Finnországban a Nokia, Svédországban pedig az IKEA végzett az élen. A magyar vállalatok teljesítménye összességében elmarad a kutatás átlagától, érdekes azonban, hogy a listában igen szórtan helyezkednek el. Az első tízben foglal helyet a Richter Gedeon (5.) és a MOL (8.), a középmezőnyben a Waberer’s (14.) és a Pick Szeged (17.), míg a negyvenes lista sereghajtói között van az OTP Bank (30.) és a MÁV (40.).


Akiknek már készült reputációs jelentés N#11


Audi Hungária Kft.

„A reputációs elemzés az AUDI Hungaria Motor Kft. számára strukturált és pontos visszajelzést ad a vállalat megítéléséről, és nagyban segíti a vállalat kommunikációs osztályának munkáját is.

Az elemzésből levonható következtetések segítik kommunikációs stratégiánk alakítását. Lőre Péter Audi Hungária Kft. Igazgató, Vállalati kommunikáció és kormánykapcsolatok

A 2009-es Reputation Rating kutatásban az Audi – abszolút elsősége mellett – a legmagasabb pontszámot kapta az elismertség dimenzióban. E dimenzió egyik legfontosabb alkotóeleme a vállalat, mint munkahely vonzereje, értéke a munkavállalók vagy a leendő munkavállalók szemében. Járműipari vállalatként a válság ellenére vonzó munkahelynek maradni nagy kihívás volt az Audi számára, amit a vállalat a törzsgárda megtartásával és annak következetes kommunikációjával kiválóan kezelt.

Különösen nagy hozzáadott értéke a reputációs elemzésnek, hogy egységes és konzisztens reputációs dimenziók alkalmazásával ös�szehasonlításokat tesz lehetővé a magyarországi vállalatok között.”

10,00 9,00 8,00 7,00 6,00

8,16 6,82

7

5,00

5,5

4,00

7,55 6,47

5,3

6,31

5,7 5,2

3,00 2,00 1,00 0,00 Leadership

N#12

Vállalati polgárság

Hitelesség

Elismertség

Érzelmi közelség


Coca-Cola HBC Magyarország Kft.

„A vállalatok társadalmi felelősségvállalási gyakorlatának egyik legnagyobb nehézsége a mérhetőség,

Pogány Éda Coca-Cola HBC Magyarország Kft. Kommunikációs igazgató

az elért eredmények, az esetleges kudarcok számszerűsítése és bemutatása. Az objektív, cégvezetők és érintettek számára egyaránt elfogadható vizsgálatok hiánya miatt sokszor kérdőjeleződik meg a társadalmi felelősségvállalás fontossága az üzleti stratégiák kialakításakor, a CSR programok ezért gyakran esnek áldozatul a szűkös forrásokért folytatott harcban.

készített hazai vállalati elismertségi listán a Coca-Cola Magyarország a megtisztelő 9. helyen végzett, ezzel az eredménnyel tehát sikerült elérnünk a magunk elé kitűzött a célt. A nemzetközi sztenderdeken alapuló kutatás igazolta, hogy helyes CSR stratégiát választottunk, vállalatunk vezetése ennek megfelelően minden szükséges támogatást biztosít számunkra, hogy tovább menjünk a megkezdetett úton.”

A megkérdezett érintettek által képviselt szervezetek benyomása szerint a Coca-Cola versenytársaihoz képest erős, stabil vezetést képvisel, vízióját, céljait megfelelően kommunikálja, stratégiája világos és konzekvens az érintettek számára. Ez a teljesítmény versenytársakhoz képesti megkülönJövőképünkben megfogalmaztuk, böztető erővel bír, melyet kommunikációs aktivitásával hatékonyan hogy a társadalmi felelősségvállalás területén egyike leszünk a tíz támogat. Az eredmény értékelésélegelismertebb vállalatnak Magyar- nél megemlítendő, hogy ebben a országon. A B&P Braun & Partners dimenzióban díjazták a vállalatokat az érintettek a legkedvezőbben. Magyarország által első ízben el-

10,00 9,00

8,66

8,00 7,00 6,00

7

6,07

5,76

5,00

5,5

4,00 3,00

6,17

5,7 5,3

6,20

5,2

2,00 1,00 0,00 Leadership

Vállalati polgárság

Hitelesség

Elismertség

Érzelmi közelség

N#13


Pannon GSM Távközlési Zrt.

„A kutatás eredményei jó adalékul szolgáltak a márkastratégiai folyamatok alátámasztásához.” Horváth Áron Pannon GSM Távközlési Zrt. Vállalati felelősségvállalás szakértő

A Pannon a Vállalati polgárság területén kiemelkedő teljesítményt nyújtott, nemcsak iparágánál, de a TOP 5 átlagánál is jobb eredményt ért el. Ez a teljesítmény köszönhető a Pannon által felkarolt ügyeknek (pl. Pannon Példakép Alapítvány), a munkavállalók ilyen irányú bevonásának (karitatív csapatépítés), munkahelyük felelős kialakításának (székház új épülete), és ezek kommunikációval való támogatásának. A Pannon társadalmi felelősségvállalás iránti elköteleződésének stratégiai szinten való kezelése szintén a dimenzió eredményét növeli. A vállalat eddigi eredményei azt mutatják, hogy a központi stratégia elemeként megkülönböztető erővel bír a társadalmi felelősségvállalás tudatos kezelése. Így az egész vállalatról kialakult percepciót formálja a társadalmi és környezeti elköteleződés, amelyet márkakommunikációs eszközökkel hatékonyan lehet támogatni. A reputáció menedzsment ezáltal hat a márkapercepcióra: a Pannon felelős vállalatként jelenik meg érintettjei és fogyasztói számára.

10,00 9,00 8,00

7,27

7,00 6,00

7,00 6,25

7

5,00

5,5

4,00

5,3

6,43

5,7

6,06

5,2

3,00 2,00 1,00 0,00 Leadership

N#14

Vállalati polgárság

Hitelesség

Elismertség

Érzelmi közelség


Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.

A reputációs jelentés hozzájárult ahhoz, hogy a már meglévő vállalati imidzs kutatásainkból kapott eredményeket tovább árnyaljuk, „

Beke Zsuzsa Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. PR és Kormányzati Kapcsolatok vezető

A Reputation Rating 2009 felmérés szerint a Richter Gedeon Nyrt. rendelkezik a magyar vállalatok közül a legmagasabb reputációval. A vállalatot a következetes stratégia-fókuszú Leadership dimenziót támogató vezetői nyilatkozatai kiemelik versenytársai közül. Ez az előny a vállalat érdeme, nem a gyógyszeripar, mint a válságot jól viselő kategória jutalma.

és bővítsük egy olyan kutatással, amely alapvetően más típusú kutatási metodikán alapszik. Ily módon más aspektusból vizsgálta a kutatásban szereplő vállalatokat, és számunkra olyan új információkkal szolgált, amelyek hozzáadott értéket jelentenek számunkra a vállalati imidzskommunikáció lehetséges fejlesztési irányainak kijelölésében.”

10,00 9,00

8,22

8,00 7,00 6,00

7

5,00 4,00

6,27

6,18

5,5

5,3

6,88 5,88

5,7

5,2

3,00 2,00 1,00 0,00 Leadership

Vállalati polgárság

Hitelesség

Elismertség

Érzelmi közelség

N#15


A B&P Braun & Partners Magyarország

zánk, ha fel akarnak készülni jövőbeli lehetőségek megragadására és veszélyek elhárítására; ha változás előtt állnak és azt stratégiai kommunikációs és menedzsment eszközökkel akarják támogatni; ha A B&P Braun & Partners jövőfóérintettjeik értékeit hatékonyabban kuszú stratégiai tanácsadói és akarják beépíteni üzleti működémegvalósítási szolgáltatásokat sükbe és sikereiket gazdasági, környújt Közép- és Kelet-Európányezeti és társadalmi értelemben ban, helyi és multinacionális is fenntarthatóvá akarják tenni; ha ügyfelek számára. fogyasztóik, vásárlóik, munkatársaik közösségét erős érték és érzelmi kötődéssel akarják még sikeresebMeggyőződésünk szerint a jövőbé tenni; ha növelni akarják szabáfókusz felértékelődő felelősségvállalást, tudatos márkázást, repu- lyozói lábnyomukat, ismertebbé és elismertebbé akarjak tenni vállalatációmenedzsmentet és stratégiai tukat számukra fontos célcsoporkommunikációt, jövőorientált kutokban; ha tudásukat tervezett és tatást, közösségfókuszú emberi erőforrás fejlesztést, innovatív gon- szervezett formában akarják őrizni, dolkodást és webképességet jelent. feldolgozni, továbbadni – vagyis, ha vezetőként és cégként egyaránt Ügyfeleink akkor fordulnak hoz-

sikeresebbek, eredményesebbek és nyugodtabbak akarnak lenni. A jövő számunkra is kihívásokkal teli. Szeretünk tanulni, ügyfeleinkkel együtt gondolkozni és minden munkatársunkkal együtt dolgozni, új eszközöket fejleszteni, hibáinkból tanulni. Mindeközben szeretjük, amit csinálunk. Örülünk, hogy olyan ügyfelekkel és munkatársakkal dolgozhatunk együtt, akik épp velünk akarnak dolgozni, mert közös munkánk révén értéket adunk egymásnak. A B&P Braun & Partners 2005-ben alakult. Célunk azóta is az, hogy a jövő stratégiai kommunikációs és menedzsment tudása, eszközei és folyamatai a jelenben legyenek hozzáférhetőek munkatársaink és ügyfeleink számára. Ügyfeleink is, mi is tudjuk: a holnap ma van.

A B&P Braun & Partners Reputation üzletága egy vállalat legfontosabb értékének, a reputációjának az építésében, megóvásában nyújt segítséget. A reputáció menedzsment olyan területe a kommunikációnak, mely Magyarországon és a régiónkban még meglehetősen újnak, ismeretlennek számit.

Meggyőződésünk szerint a reputációs stratégia megalkotása és a reputáció menedzsment folyamatának megtervezése csak akkor lehet igazán eredményes, ha azt alapos kutatás közös gondolkodás, strukturált stratégiai workshopok előzik meg. 2009-ben Magyarországon elsőként készítettünk el átfogó reputációs kutatást, a Reputation Rating 2009-et, melyben a 40 legnagyobb Mi hisszük, hogy a vállalat reputávállalatot vizsgáltuk a reputációt ciójáról való tudatos, tervezett, jövő- meghatározó 5 dimenzió mentén. fókuszú gondolkodás elengedheRészt vettünk többek között az tetlen a helyes stratégiai döntések E.ON, a Coke Club, az Audi, a MOL, meghozatalában, sőt a reputációt a Pannon, a Magyar Telekom, az alakító dimenziók megismerése és ING, a Garantiqa, a Richter Gedemegértése a taktikai kommunikáci- on, a Tesco és GfK reputációjának óban is nélkülözhetetlen. elemzésében és építésében.

N#16

Branding | Corporate & Public Affairs | CSR | Knowledge Management | Reputation

RR Notes  

RR notes,

RR Notes  

RR notes,

Advertisement