Page 1

GRATUIT

WASABI SUSHI

Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro

ANUL IV NR. 214

23 - 29 IULIE 2010 48 DE PAGINI

TIMI±OARA §i ARAD


S UMAR

23 - 29 iulie 2010

editorial

info

Mihai Dobrovolschi Daniel Vighi Loredana Orhei Diana Petru\ Luigi Popescu Lucian Mircu

4 6 8 10 12 16

infoteca film expo evenimente culturale evenimente

loca\ii 14 18 20 24 26

cursuri extreme frumuse\e, s[n[tate shopping minifun auto turism restaurante cluburi & baruri cafenele

foto R[zvan Voiculescu

Cine n-are b[tr`ni... de Robert ±erban

Cam un milion de pensionari rom]ni primesc, lunar, 150 de RON. Majoritatea, care s`nt vreo patru milioane, vreo 400 de RON. Asta dup[ ce au cotizat la bugetul de stat §i la cel pentru pensii zeci de ani. Acum fac foamea §i s[ o spun cu voce tare. Citesc prin presa interna\ional[ c[ nici b[tr`nii din alte \[ri n-o duc mai grozav. Un taiwanez de 87 de ani §i-a deranjat neamurile care jeluiau l`ng[ sicriul s[u… trezindu-se. Familia fusese sf[tuit[ de medici s[-§i dea acordul pentru ca b[tr`nului s[ i se sisteze alimentarea cu oxigen care se f[cea prin aparate speciale c[ci,

de, mo§ului `i cam venise vremea. Rudele au consim\it, cu condi\ia ca „debran§area“ s[ se fac[ acas[. B[tr`nul a fost externat, transportat, cu tot cu aparatura aferent[, la domiciliu, unde a fost deconectat de la tuburile de oxigen. C`nd respira\ia a `nceput s[ i se r[reasc[, membrii familiei nu au pierdut timpul: l-au `mbr[cat degrab[ `n haine de doliu §i s-au pus pe jelit. ~ns[, `n timpul ceremonialului religios, spre spaima rudelor §i stupefac\ia medicilor, mortul a `nviat! Presa german[ scrie despre un adolescent care se afla la reanimare §i `§i `mp[r\ea salonul cu un bolnav de 76 de ani, conectat la

30 31 32 36 38 39 40 42 44 46

un aparat de alimentare artificial[ cu oxigen, s-a sup[rat at`t de tare, `ntr-o noapte, pe zgomotul pe care `l f[cea respectiva instala\ie, `nc`t a hot[r`t s[ o scoat[ din priz[. Din fericire, medicii au reu§it s[-l reanimeze la timp pe bietul b[tr`n §i s[-l mute `ntr-un alt salon. T`n[rul a declarat poli\iei c[ huruitul aparatului cu pricina `l bruia fonic §i `i cauza un somn intermitent. Parc[ tot mai bine de b[tr`nii no§ti, conecta\i la oxigenul natural al str[zii, pe care-l pot da afar[ f[r[ eforturi, cu un simplu huuuooo! robiserban@yahoo.com

Editor: BAZAR MEDIA BANAT Redac\ie: tel/fax: 0256 486774, timisoara@24fun.ro Adresa: Str. Tibrului nr. 12, Timi§oara Director: ±tefan V[dineanu Redactor-§ef: Mihaela Purec Editor-§ef: Oana Neagoie Publicitate: Mihaela Purec, Cristina Florea Distribu\ie: Lucian Bordianu DTP: CRIS & JAY SRL Tipar: Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca - adrian.miholca@gruprc.ro Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 25.000 de exemplare


smartass Am scris s[pt[m`na trecut[ un editorial despre frumuse\e, at`t c`t s-a putut `ntr-o mie §apte sute de semne. Probabil m-a prins `n pas[ bun[, pentru c[ a avut ecou. Mi-a r[mas `n minte unul dintre comentarii: „Dar noi, astea ur`tele, ce pana mea facem?“. Exist[ femei ur`te? Exist[. Unde e ur`\enia lor? ~mi vin `n minte doar dou[ locuri, `n sex §i `n bl`nde\e. Puteam s[ zic brutalitate, dac[ n-a§ crede c[ e doar o bl`nde\e violat[ c`ndva. E ur`t[ o femeie cu pielea ne`ngrijit[? Este, pentru c[ a§a §i-ar cre§te §i copilul. E ur`t[ o femeie durdulie? Pentru mul\i. E ur`t[ o femeie cu s`ni prea preocupa\i de gravita\ie? Revistele de femei spun c[ da. Dar infinit mai ur`t[ este femeia rea. Femeia egoist[, femeia mincinoas[, femeia dublu-standard, care te dispre\uie§te c[ te ui\i doar la coapsele cu care `ncearc[ s[ te cucereasc[-n for\[, cea c[reia i se

4 z www.24fun.ro

Nu v[ \ine\i de ur`t Mihai Dobrovolschi Contra-comentariu cuvine mereu, `nainte s[ se cuvin[. Egocentrismul [sta, ca §i la b[rba\i, vine din ne`n\elegerea lumii. Dar, pentru unele, pu\ine din p[cate, vine o clip[ c`nd un z`mbet sincer reu§e§te s[ treac[ prin zidurile de amintiri §i de gesturi at`t de zilnice c[ parc[-s ale altcuiva, ca floarea prin asfaltul rece. ±i un b[rbat `l vede §i z`mbe§te-napoi. ±i da, la `nceput `i vede s`nii prea cop\i §i fundul l[sat. Dar noapte de noapte, pe-ntuneric, curg s[rut[rile, m`ng`ierile, oxitocina. ±i, cur`nd, pielea ei se lumineaz[

c`nd `l vede. ±i el `i recunoa§te fundul dintr-un miliard, iar s`nii nu at`rn[, ci s`nt perele de aur. „Noi, astea, ur`tele, ce pana mea facem?“. ~nmuia\i-v[ pana `n apa curat[ §i desena\i cu ea o rochie §i un sur`s. Pentru c[ nu §tiu voi cum s`nte\i, dar noi, b[rba\ii, orbim de la z`mbete.

www.dob.ro


cine, unde, c`nd O serie de festivaluri construiesc un public al turismului cultural. Dau un exemplu la care am participat la mijloc de lun[ a lui Cuptor prin loca\ii istorice ale jude\ului Arad. A§adar sub obiectivele unui management cultural care adun[ muzica, istoria §i turismul, Filarmonica de stat Arad, Complexul muzeal Arad, Centrul cultural Arad au reu§it a VII-a edi\ie a Festivalului de muzic[ veche, datorit[ dinamicului §i omniprezentului Nicolae |ent, pe post de impresar, organizator, sufletist §i animator al evenimentelor. Loca\iile concertelor au fost tot at`tea provoc[ri turistice: spectaculosul Bazar otoman din Lipova unde a concertat forma\ia bucure§tean[ Trei paralele `ntr-un mediu central-european balcanic din vremurile c`nd sultanul st[p`nea

Perseveren\[ cultural[ Daniel Vighi Cultura ca antidot al crizei lumea aceasta, fie la superba cetate de la ±oimo§ `ntr-un loc cu o panoram[ grandioas[ asupra defileului Mure§ului la intrarea istoric[ `n Transilvania. Acolo s-a `nt`mplat un concert de muzic[ celtic[ al forma\iei Grafic din Arad cu ritm, culoare, dinamic[, toate r[spl[tite de aplauzele unui public mai ales t`n[r. Ad[uga\i terasa castelului din Bulci a familiei Mocioni cu muzica rafinat[ a teamului Cimpoierii din Transilvania cu ve§minte §i sound-

uri irlandeze, hispano-fran\uze§ti sau din rena§terea cet[\ilor italiene. Cu perseveren\[ §i iscusin\[ `n a g[si fonduri aceste `nt`mpl[ri muzicalartistice se pot transforma `ntr-un adev[rat brand transilv[nean §i banatic al muzicii, al artei spectacolului, literaturii §i artei plastice.

www.danielvighi.ro

Organizăm petreceri private

Contact: Calea Buziașului nr. 9 (după Brithouse) mobil.: 0720.440.665 fix: 0356.442.370

6 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z 7


ecologica Reverie de criz[ Loredana Orhei

Cum ar fi dac[ ar fi Am visat azi noapte c[ \ara mea era `n criz[…. economic[ §i c[ erau mul\i §omeri. ±i parc[ conducerea statutului trebuia s[ fac[ o gr[mad[ de lucruri §i nu mai erau bani §i toat[ lumea era `n dilem[. ±i oamenii consumau mai pu\in §i aveau mult timp liber. A§a c[ la un moment dat, mai marii edilii a ora§elor au decis s[ economiseasc[ b[net mult §i au chemat fiecare cet[\ean la cur[\ enie pe strad[, la gunoi sortat §i cur[\at. ±i pentru c[ avea mult p[m`nt \ara noastr[, fiecare dintre noi, cu mic cu mare, `n week-end §i nu numai, lucram gr[dini imense §i ajutam la cre§terea de animale. ±i uite a§a muncea toat[ lumea, c[ §i a§a s-a tot stat `n concediu p`n[ acum. Iar cei pensiona\i `nainte de vreme, unii cu mai multe sau mai pu\ine boli, se ocupau de cei nevoia§i §i f[ceau de m]ncare §i `ngrijeau copii §i b[tr]ni. ±i uite a§a

8 z www.24fun.ro

mai economisea statul banii. ±i conduc[torii utilizau mijloace de transport ecologic §i uite a§a economisea din nou statul. Mult noroc a avut statul `n visul meu c[ exist[ voluntariat §i a§a economisea bani, iar cu toate t[ierile de salarii §i cre§teri de impozite, fiecare om a devenit mai chibzuit §i ordonat `n ce consuma §i ce arunca. ±i uite a§a a redevenit rom]nul frate cu codrul, c[ci de acum, toate p[durile erau curate §i `ngrijite datorit[ m`inii dibace a cet[\enilor acestor \[ri. Ce vis frumos sau poate e co§mar?!


happy trend Uciga§ de sine Diana Petru\

dintr-un caiet Azi am s[ pun punct f[r[ a mai l[sa loc de un de la cap[t. O s[ caut eliberarea `n lumea celor care nu cuv`nt[ §i nu dor. O s[ las sufletul s[ se ridice deasupra lumii dezl[n\uite, s[ stea §i s[ r`d[ `n nas tuturor celor care nu au curaj. P`n[ la urm[ despre asta e vorba. G`ndit pu\in, `mpachetat frustr[ri, semne de `ntrebare, nelini§ti f[r[ §ansa de alinare, zile `ndorurate care tot vin §i nu se mai opresc, talkshow-uri interminabile f[r[ audien\[ cu sinele §i sf`r§itul e ca §i f[cut. Via cum `mi place. Pepiniera cu idei sinucidere este din ce `n ce mai bine aprovizionat[. ~n cur`nd, anun\ul cu “prelu[m marf[” nu `§i va mai avea rostul. Poate e nevoie de o doz[ de creativitate demen\ial[ ca s[ ias[ totul ca `n filmele cu dive ne`n\elese. Sau poate e nevoie de ingredientul principal. Ditamai lipsa de orizont. Uite, amicului meu care a stat vreo doi ani dup[ gratii i-a fost `ndeajuns `nc[ o dezam[gire ca s[ fac[ pasul. ±i nu oriunde,

10 z www.24fun.ro

ci `n deplin[ stare de independen\[. Adic[ a stat at`ta la r[coare §i `ntuneric, s-a chinuit s[ r[m`n[ departe de ispitele sinuciga§e aprige §i c`nd a ajuns la lumin[, se vede treaba c[ aceasta i-a orbit sim\urile.Am ajuns s[ m[ `ntreb cum `i e acolo. Dar dac[ pornim de la ideea c[ `nainte de momentul cu pricina §i-a f[cut bagajul cu toate cele insuportabile, atunci se poate presupune §i c[ le-a luat cu el. Sau e posibil s[-§i fi uitat valiza pe undeva, pe unul dintre peroanele care a§teptau trenurile c[tre por\ile cerului? Cred c[ ajuns cu ea §i mai grea. Pentru c[ acum poart[ dup[ sine §i g`ndurile c[tre el ale tuturor celor care au r[mas aici jos. ±i dac[ a§a stau lucrurile, dac[ exist[ probabilitatea s[ fii mai chinuit dincolo, dec`t aici, de ce?

dianapetrut.wordpress.com


carte Animale captive Luigi Popescu

tratat despre stimularea eficient[ S`ntem `nclina\i s[ ne cosider[m calitativ superiori fa\[ de animale. ~mbr[ca\i la costum, deplas`ndu-ne `n automobile, vorbind la celular §i hr[nindu-ne din supermarket, p[rem foarte diferi\i de o maimu\[. Desmond Morris, `n Zoomenirea, ne arat[ c[ dezbr[ca\i de hainele civiliza\iei nu s`ntem chiar at`t de diferi\i, iar compara\ia nu e `ntotdeauna `n avantajul nostru. Surprinz[tor `n cartea lui Morris e c[ nu s`ntem asem[na\i, a§a cum ne-am dori, cu animalele aflate `n libertate, ci cu cele de la gr[dina zoologic[. ~n mod paradoxal am ajuns `n aceast[ situa\ie tocmai `ncerc`nd s[ ne eliber[m de condi\iile de mediu. Ne-am aglomerat `n ora§e unde nu mai depindem de v`nat pentru a ne hr[ni sau de anotimp pentru ad[post. Numai c[ ora§ele au devenit o cu§c[ pentru obiceiurile §i pornirile noastre „s[lbatice”, cele care anterior `§i g[seau rezolvarea natural[ `n existen\a tribal[ §i lupta continu[ pentru supravie\uire. ~nchi§i `n aceast[ cu§c[ `n care ne s`nt asigurate hrana §i ad[postul, trebuie s[ facem ceva pentru a ne ocupa timpul liber sau pentru a contracara stresul mediului artificial: unii lupt[ pentru statut `n supertribul uman, al\ii se dedic[ profesiei sau pasiunilor, al\ii m[n`nc[ f[r[ s[ le fie foame, fac sex doar pentru a explora posibilit[\ile senza\iei, colec\ioneaz[ timbre sau contacteaz[ o boal[ la mod[. Omul e astfel redefinit ca o problem[ de stimulare eficient[. G[si\i cartea pe raftul cu nout[\i, `n Libr[riile C[rture§ti. tm_mercy@carturesti.ro

12 z www.24fun.ro


infoteca IRAF - INTERNATIONAL ROMANI ART FESTIVAL LA A IV– A EDI|IE Programat pentru perioada 22 iulie–25 iulie 2010 la Timi§oara, IRAF ofer[ ocazia perfect[ de a celebra `ntr-un mod unic cultura rom[, `mpreun[ cu arti§ti din 11 \[ri din diferite domenii culturale: muzic[, teatru, film, fotografie, carte, me§tesug, circ modern. Ca `n fiecare an, Asocia\ia Cultural[ TURN pune la b[taie un line-up muzical pe toate gusturile, `ncep`nd de la tradi\ie §i termin`nd cu ultimele experimente muzicale din lumea `ntreag[, mul\i dintre arti§ti afl`ndu–se `n Rom]nia pentru prima dat[. Dup[ ce au rupt scenele din toat[ Europa §i America de Nord, Balkan Beat Box confirm[ oficial prezen\a `n IRAF. Rom]nia este astfel pentru prima dat[ introdus[ `n turneul european al trupei. Cu un sound unic, §i o presta\ie live incendiar[, asemuit[ de mul\i cu un spectacol de circ, Balkan Beat Box reprezint[ una din senza\iile electro/world de pe scena muzical[ a ultimilor 3 ani. Pentru c[ anul trecut au rupt gura t`rgului, c`nd `nc[ mul\i `ntrebau cine s`nt, §i pentru c[ i-a\i vrut din nou, Mitsoura revine pe scena IRAF cu un show avangardist, construit pe vocea inconfundabil[ a Monic[i - Mitsou.

14 z www.24fun.ro

Ca `n fiecare edi\ie ne amintim de Django Reinhardt §i de publicul ascult[tor de jazz, motiv pentru care a patra edi\ ie IRAF `ncepe cu Swing Manoche Project, iar cu Worldy Savages din Canada, vom experiementa un nou concept, cel de “inteligen\ [ transalantic[”, pe ritmuri de gypsy punk. Vor mai urca pe scen[ Langa - cel mai popular grup gypsy din Slovenia, Nadara, o trup[ cu parfum de orient §i occident, Kanizsa Csillagai care se trag din neamul romilor beás din Ungaria §i Ludy Dobri `mpreun[ cu care descoperim soundul autentic al Ucrainei. Nop\ile vor fi `ntre\inute de Dj K-lu §i DJ Gypsy Viking din Canada. Cele 4 zile de festival v[ mai aduc: specatcol de dans, reprezenta\ii de teatru, proiec\ii de film, t`rg al me§te§ugarilor romi, carte, o §coal[ de var[, ac\iuni pentru copii, ac\iuni pentru persoanele private de libertate, workshopuri. Una dintre cele mai explozive trupe live din balcani, cu peste 100 de concerte anual `n toat[ Europa, Dubioza Kolektiv au fost confirma\i oficial `n line-up-ul International Romani Art Festival pentru duminic[, 25 iulie. Al[turi de ei, `n aceea§i

sear[ vor mai urca pe scena IRAF trupele maghiare Kanizsa Csillagai §i surpriza edi\ iei trecute, Mitsoura, care revine anul acesta `n festival la cererea publicului. Cu un mesaj puternic §i versuri politice explicite, DK s-a f[cut auzit[ pe scenele celor mai mari festivaluri europene `n ultimii 7 ani. Sziget Festival, Exit Festival, Eurosonic Festival, Balkan Trafik Festival, Socha Reggae Riversplash Festival, Real Beat Festival, Dirty Old Festival, Fusion Festival, Topvar Rock Festival s`nt doar o mic[ parte din loca\iile `n care fenomenul Dubioza Kolektiv a adunat mase. Soundul lor, o combina\ie reu§it[ de dub, reggae, hard core §i etno bosniac dar §i presta\iile lor live incediare au f[cut ca DK s[ fie una dintre cele mai de success §i cerute trupe din zon[. Afterparty-ul de duminic[ este asigurat de DJ Alpha Bite §i DJ Ribbon Controller. Ca §i la edi\iile

anterioare la intrarea Cinematografului de Var[, me§te§ugarii romi din toat[ \ara vor expune pe perioada 22 iulie– 25 iulie `ncep`nd cu orele 11:00 lucr[ri tradi\ionale rome. ~n colaborare cu Institutul Intercultural Timi§oara, festivalul va g[zdui o expozi\ ie a Aurorei Ailinc[i, care reflect[ diferite ipostaze ale romilor `n Europa §i impactul migra\iei asupra vie\ii acestora §i a modului `n care s`nt perceputi de c[tre ceilal\i. Lansarea expozi\iei va ocaziona o dezbatere pe aceasta tem[, cu participarea Aurorei Ailinc[i, dar §i a unor reprezentan\i ai Institutului Intercultural Timi§oara precum §i a altor invita\i. International Romani Art Festival este un eveniment finan\at de c[tre Centrul Cultural American §i Agen\ia Na\ional[ Pentru Romi. Informa\iile complete despre line-up, program, bilete, cazare §i reguli de acces `n festival se afl[ pe www.iraf.ro


www.24fun.ro z

15


videodrom Noul Matrix Lucian Mircu

Inception

~n mijlocul unei veri cinematografice obi§nuite, dominate de sequel-uri (Shrek, The Twilight Saga, Predators), comedii romantice §i adapt[ri de jocuri video (Prince of Persia) se lanseaz[/detoneaz[ blockbuster-ul care ne va (supra) solicita creierii lichefia\i §i ne va trezi din mole§eala estival[. Inception (~nceputul) se anun\a cea mai ambi\ioas[ fabrica\ie a lui Christopher Nolan, un cineast cu multe antecedente halucinante (Memento, Insomnia, The Prestige, The Dark Knight). ~n Inception, str[zile unei metropole se ruleaz[ ca un covor. Personajele sfideaz[ gravita\ia §i p[§esc pe tavan. Nolan ne invit[ `n singurul loc unde imposibilul devine posibil: labirintul min\ii umane. “Nu §tii niciodat[ unde te afli, dac[ e realitate sau vis”, zice protagonistul Leonardo DiCaprio alias Dom Cobb, specialist `n “securitatea subcon§tientului”. Mul\i au anticipat c[ Inception e noul Matrix, pentru c[ are la baz[ acela§i principiu: lumea `nconjur[toare nu e real[. Un alt aspect similar cu hit-ul fra\ilor Wachowski e secretomania din jurul filmului. Nolan `nsu§i a insistat s[ se p[streze misterul: “Pentru mine, cele mai `ndestul[toare experien\e cinematografice ca §i spectator au fost filmele la care nu §tiam ce s[ a§tept”. Regizorul deconspir[ doar de unde a plecat ideea din Inception - de la fascina\ia sa pentru lumea viselor. ±i mai §tim ceva: s`nt pu\ini creatori la ora asta care s[ `mbine a§a des[v`r§it complexitatea narativ[ cu spectacolul vizual. Din 30 iulie ruleaz[ un blockbuster pentru creier.

marele-ecran.blogspot.com

16 z www.24fun.ro


Vineri 30 iulie 2010, ora 22:30

“Delicatesse” Party by Str. Buziasului nr. 9E (in spate la Brithouse)

www.24fun.ro z

17


Timi§oara/Arad, 23 – 29 iulie 2010

SAGA AMURG: ECLIPSA

PANGLICA ALB{

SCRISORI C{TRE JULIETA

DIN RAIUL MEU

Dup[ ce a scris primele dou[ p[r\i, Melissa Rosenberg r[m`ne `n vechile cli§ee g[sind cu greu o deschidere spre partea a patra. Orizontul tematic s-a restr`ns tot mai mult, de§i “Eclipsa” aduce `n sf`r§it momentul absolvirii liceului, ceea ce e pentru Bella un prag al maturiz[rii pe care vrea `n mod asumat s[-l treac[ al[turi de vampirul Edward. P`n[ acum nu se `ndoie§te nimeni de iubirea cast[ dintre Bella §i Edward care punea un semn de echivalen\[ `ntre pulsiunile erotice §i instinctul de a ucide. Pendul`nd `ntre Eros §i Thanatos (lucru deloc nou pentru mitologia vampirilor), cei doi aveau de partea lor legiuni `ntregi de adolescen\i cu instincte frem`nt`nde, pentru care identificarea cu Edward era un ajutor `n asumarea propriilor dificult[\i de integrare, `n vreme ce Bella `i consola cu ideea c[ nu s`nt singurii care se simt str[ini `n propria lume. Acum, Bella i-o spune limpede lui Edward: “§i eu m[ simt diferit[, de aceea vreau s[ fiu de-a voastr[“. Lipsa de subtilitate caracterizeaz[ `ntreg filmul. ~n plus, acesta curge cu o bizar[ lips[ de ritm. Nu e faptul c[ secven\ele de lupt[ s`nt pu\ine, ci c[ personajele petrec mult timp vorbind, repet`nd de fapt vechi cli§ee cu o lentoare care te face s[ vrei s[ intri cu for\a `n cabina de proiec\ie §i s[ tragi de film `n jos. Toate-s vechi §i nou[ toate: Bella vrea s[ i se dea lui Edward, acesta nu vrea s[ o fac[ s[ sufere, transform`nd-o `n vampir, tat[l Bellei nu are `ncredere `n Edward, Jacob v`rcolacul nu-l sufer[ nici el pe Edward pentru c[ o iube§te pe Bella.

Panglica alb[ e portretul unei societ[\i rurale care, `ncetul cu `ncetul, `§i las[ dezv[luit putregaiul care o macin[. Acest putregai `§i arat[ adev[rata fa\[ doar unora, iar acei pu\ini care se `nt`mpl[ s[ `l vad[ nici nu `l demasc[, spre binele `ntregii comunit[\i, nici nu `l ascund sub pre§ pentru a-§i vedea realizate propriile scopuri. Evenimentele din film le prefigureaz[ pe cele din realitate (a Germaniei de dup[ Primul R[zboi Mondial), c`nd al\i tineri frumo§i au avut ceva de `mp[r\it cu unii §i cu al\ii, crez`nd c[ fac dreptate. ±i unii, §i ceilal\i au avut un dinte `mpotriva celor mai slabi dec`t ei – copiii din Eichwald `l tortureaz[ pe un b[ie\el retardat §i fac tot posibilul ca p[rin\ii lor s[ nu afle nimic. ±i unii, §i ceilal\i `i p[c[lesc pe to\i, pe unii doar o vreme, pe ceilal\i definitiv. Aceasta cruzime a copiilor din filmul lui Haneke e exclusiv de natur[ fizic[: inteligent disimulat[ sub mantaua unor purt[ri impecabile, ea nu ajunge niciodat[ s[ fie cunoscut[ de ceilal\i ca atare, doar nou[ ne devine la un moment dat evident[. La polul opus e agresivitatea adul\ilor, de cele mai multe ori doar verbal[. Atunci c`nd devine fizic[, e `ndreptat[ asupra unor inamici care nu pot nicicum riposta – c`mpul de varz[ distrus cu coasa sau copiii b[tu\i cu nuiaua ori abuza\i. Copiii `§i exprim[ agresivitatea fizic pentru c[ altfel nu se poate, adul\ii se `ntrec `n jigniri tocmai pentru c[ pot. Oc[rile lor s`nt aruncate `ntotdeauna cuiva mai slab (un subordonat incompetent sau o amant[ care pierde teren) §i nu s`nt dublate niciodat[ de ac\iune.

O superb[ comedie romantic[, „Scrisori c[tre Julieta” poart[ fantezia c[tre `nsoritele §i magnificele \inuturi ale Italiei, acolo unde Sophie (Amanda Seyfried), o t`n[r[ scriitoare american[, se bucur[ de o vacan\[ care `i va schimba via\a pentru totdeauna. Sophie (Amanda Seyfried) este o t`n[r[ documentarist[ cu aspira\ ia de a deveni jurnalist[. Ea este logodit[ iar luna de miere §i-o petrece `n Verona, ora§ul `ndr[gosti\ilor Romeo §i Julieta. Cu chiu cu vai ajunge §i la casa Julietei, unde afl[ c[ oameni din toate col\ urile lumii trimit scrisori la Julieta. Tot Sophie afl[ c[ scrisorile scrise de oamenii care aveau nevoie de un sfat, erau luate `n fiecare diminea\[ de o femeie. A§a le `nt`lne§te §i se al[tur[ secretarelor Julietei. Aflat[ `n Verona, ora§ul marilor iubiri §i al legendarilor Romeo §i Julieta, Sophie este de-a dreptul fascinat[ de mitul scrisorilor c[tre Julieta, a§a c[ se hot[r[§te s[ ajute miile de `ndr[gosti\i care an de an vin §i cer sfaturi pentru a-§i rezolva problemele sentimentale. Dup[ ce a f[cut primul pas §i s-a al[turat unui grup de voluntari, Sophie g[se§te o scrisoare r[t[cit[, veche de 50 de ani. De-a dreptul emo\ionat[ de acest mesaj, t`n[ra scriitoare preg[te§te un r[spuns pe m[sur[, f[r[ s[ §tie c[ scrisoarea ei va atrage o reac\ie imediat[ din partea destinatarei, Claire (Vanessa Redgrave), care va porni `ntr-o aventur[ spectaculoas[ prin Italia, `n c[utarea iubirii pierdute. Din acest moment vom asist[ la o emo\ionant[ §i amuzant[ poveste despre dragoste, prietenie §i mai mult dec`t oric`nd despre destin.

Bazat pe un bestseller extrem de apreciat de critic[, al scriitoarei Alice Sebold, §i regizat de Peter Jackson, c`§tig[tor al premiului Oscar, pornind de la un scenariu scris de Jackson & Fran Walsh & Philippa Boyens, “Din Raiul meu” (The Lovely Bones) este povestea unei fete de numai 14 ani, Susie Salmon (Saoirse Ronan), ucis[ cu s[lb[ticie de un criminal r[mas nedescoperit. Ea prive§te si poveste§te tot ce s-a `nt`mplat din Rai, ar[t`nd vie\ile oamenilor din jurul s[u §i modul `n care familia ei s-a schimbat din cauza tragicului eveniment. Acum, fata e prins[ `ntre cele dou[ lumi – nu e nici `n via\[, dar nici nu a plecat definitiv, §i vegheaz[ din Raiul ei personal pentru ca familia ei s[ nu mai sufere, `ncerc`nd s[-i ajute pe cei dragi r[ma§i `n urma ei s[-l g[seasc[ pe cel care a ucis-o, dar §i s[-§i reg[seasc[ lini§tea pierdut[ odat[ cu aceast[ tragedie.~n timp ce tat[l nutre§te dorin\a de r[zbunare §i se `ndep[rteaz[ din ce `n ce mai mult de so\ia sa, iar fratele §i sora `nva\[ semnifica\ia cuv`ntului “mort”, feti\a `ncearc[ s[ aranjeze lucrurile `n a§a fel `nc`t trupul s[u s[ fie `ntr-un final descoperit. Prin acest lucru sper[ s[ ajute la prinderea criminalului, care se preg[te§te s[ ias[ din umbr[ §i s[ ucid[ din nou. Imaginea pe care Peter Jackson o ofer[ despre via\a de apoi este format[ dintr-o abunden\[ de efecte digitale, iconografie de flori, peisaje uimitoare, dar §i imagini memorabile: o flot[ de vapoare `n sticl[, plutind pe mare, un foi§or construit `n mijlocul unui lac §i luna ca un ceas.

THE TWILIGHT SAGA SUA (2010) Regie: David Slade Cu: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Billy Burke Thriller/ Dragoste/ Fantezie Durata: 124 minute TIMIS V- J: 16.00; 18.00; 20.00

DAS WEISSE BAND GERMANIA(2009) Regie: Michael Haneke Cu: Christian Friedel, Ernst Jacobi, Ulrich Tukur R[zboi/ Drama Durata: 144 minute STUDIO J- V: 16.00; 19.00

LETTERS TO JULIET SUA (2010) Regie: Gary Winick Cu: Gael Garcia Bernal, Amanda Seyfried Comedie/ Romantic Durata: 110 minute DACIA V- J: 14.00; 17.00; 20.00

THE LOVELY BONES SUA (2009) Regie: Peter Jackson Cu: Rachel Weisz, Mark Wahlberg, Saoirse Ronan Crima/ Drama/ Fantastic/ Thriller Durata: 135 minute ARTA J- V: 15.00; 17.30; 20.00

18 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

19


TIMI±OARA

ccf@ccftimisoara.ro www.ccftimisoara.ro

AXA ART GALLERY Str. Lucian Blaga 8 Tel. 0356 435734 L-V: 09:00-19:00

Expozi\ie de fotografie „Culisele aeronauticii europene” Expune: Antoine Gonin (01 iulie- 26 iulie)

Expozi\ie de mix-media Expune: prof.dr. Carol David „Sf`r§it de deceniu” (01 iulie- 31 iulie) CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga 46 Tel. 0256 490544, 201453

3 CREA|IE

layout, ziare §i reviste

V: 0724 37.27.72 O: 0754 929.170

GALERIA CALINA Spa\iu de art[ contemporan[ Str. M[r[§e§ti 1-3 Tel. 0256 498856 Expozi\ie de fotografie Expune: Jan Eugen „Lumea ca interioritate” (05 iulie- 06 august) HELIOS Pia\a Victoriei 6 Tel. 0256 492452 L: 12:00-20:00 Ma-V: 10:00-20:00 S: 11:00-15:00 Expozi\ie de desen Expun: Viorel Cosor “Amicitia” (20 iulie- 28 iulie) MUZEUL DE ART{ TIMI±OARA Pia\a Unirii 1 Tel. 0256 491592 Ma- D: 10:00-18:00 L: ~nchis Expozi\ia „Rembrandt misticul – oglindit `n gravura sa”

Cererea mare de portrete din partea clientelei din Amsterdam a determinat diversificarea autoportretului, dar §i a portretului alegoric sau fizionomic. Pentru expozi\ ia din Timi§oara au fost selectate portretele lui Jan Antonides van der Linden (cca. 1665), profesor de medicin[ la Leiden, al predicatorului Jan Cornelis Sylvius (1633), al orfevrului Jan Lutma cel B[tr]n (1656). Rembrandt execut[ `n 1651 portretul lui Clement de Jonghe, unul dintre cei mai cunoscu\i negustori de gravuri din Amsterdam, `n perioada 1640 – 1677. (03 iunie- 30 iulie) Expozi\ie permanent[ de Art[ European[ sec. XVI-XX Expozi\ie permanent[ de Art[ Contemporan[ B[n[\ean[ Expozi\ie permanent[ de Art[ Decorativ[ Bilet intrare: 5 RON MUZEUL BANATULUI (Castelul Huniade) Pia\a Huniade 1 Tel. 0256 491339 Ma- D: 10:00-16:00 Intrare: pentru copii: 1 RON pentru adul\i: 2 RON Sec\ia Arheologie (colec\ii din domeniile: arheologie, numismatic[, memorialistic[, cartografie, carte veche rom]neasc[ §i str[in[, geme §i camee, istorie) Expozi\ii permanente: - Paleoliticul §i epipaleoliticul - Neoliticul, Sanctuarul neolitic de la Par\a - Epoca bronzului - Epoca fierului (tracii de nord §i geto-dacii) - Epoca daco-roman[ (dacia roman[, daco-romanitatea) - Perioada prefeudal[ §i medieval[ - Epoca modern[ §i contemporan[, - Tehnologie a Informa\iei §i Comunica\iilor - “Vioara - o pasiune de o via\a”. Dona\ia dr. Cornel Suboni Sec\ia de §tiin\ele naturii (colec\ia de roci si minerale; colec\ia de paleontologie; colec\ia de plante presate (Herbarul); colec\ia de fluturi (Lepidoptere); colec\ia de g`ndaci (Coleoptere); colec\ia de molu§te exotice (Malacologie); colec\ia de p[s[ri (Ornitologie)) Expozi\ii permanente: - Flora si fauna Banatului - Evolu\ia omului - Evolu\ia vie\uitoarelor - Mineralogie MUZEUL SATULUI Aleea CFR 1 Tel. 0256 225588 Ma-D: 10:00-18:00 Expozi\ie permanent[ de

20 z www.24fun.ro

arhitectur[ popular[ Expozi\ie de art[ §i port popular (expozi\ie cu v]nzare) GALERIA DE ART{ NOEL Str. Treboniu Laurean 17 Tel. 0256 494886 Mobil: 0746 106620 L-V: 10:00-17:00 Expozi\ie permanent[ de vestimenta\ie GALERIA TRIADE Calea Martirilor 51/45 Tel. 0256 482056 Email: jecza@mail.dntm.ro Expozi\ie de pictur[ „Portret” Expozi\ie de grup (27 iunie - 29 iulie) UNIVERSITATEA DE VEST TIMI±OARA Bd. Vasile P]rvan 4 Expozi\ie de fotografie Expun: Studen\ii sec\iei FotoVideo, anul I, Fac. de Arte §i Design Timi§oara Holul Aula Magna (28 iunie- 30 iulie) VITRALIA Str. Miori\a 4 Tel. 0256 490750 L-V: 10:00-18:00 S: 10:00-14:00 Expozi\ie permanent[ de art[ decorativ[, vitralii

ARAD COMPLEXUL MUZEAL ARAD Expozi\ii permanente Sec\ia arheologie §i istorie: preistorie, civiliza\ia dacic[ §i daco- roman[, epoca migra\iilor, evul mediu timpuriu (arme, unelte, podoabe, documente); Revolu\ia de la 1848/1849 `n Transilvania, Aradul `n lupta pentru unitate na\ional[ `n secolele XIX- XX, Aradul interbelic Sec\ia art[: Arta Rom]neasc[ `n secolele XIX- XX Arta Universal[ din secolele XVIXIX (§colile italian[, flamand[, olandez[, francez[, german[, austriac[, maghiar[) Arta decorativ[ european[ §i oriental[ (mobilier, tapiserie, por\ elan, covoare orientale) Artele spectacolului (teatru, muzic[, cinema) Sec\ia §tiin\e ale naturii: colec\ii de mineralogie, paleontologie, flora §i fauna jude\ului Arad


www.24fun.ro z

21


Art[ aztec[; Misterele civiliza\iei aztece; Art[ greac[ Legendele Olimpului (`ncep`nd cu 27 iulie, ora 16.00)

TIMISOARA

TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256 499908 Fax: 0256 201288 Biletele se g[sesc la Agen\ia Teatrului Na\ional Tarif normal: 15 RON; Elevii, studen\ii, pensionarii: 5 RON

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY Str. Alba Iulia 2 Tel. 0256 34814 Fax: 0256 494029 Mobil: 0740 143545 office@theater-csiky-gergely.ro TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” Bd. Regele Carol I, nr.3 Tel. 0256 493049 merlin_theater@yahoo.com TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Bd. Regele Carol I, no.9 TEATRUL STUDIOART Casa Artelor, Pia\a Unirii, Str. Pacha 8

TEATRUL GERMAN DE STAT Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256 201291 Bilete: Ma, J, S: 10.00-13.00 Mi, V: 10.00-13.00 §i 17.00-19.00 precum §i cu o or[ `nainte de spectacol Rezerv[ri: 0256 201291 Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256 201291 Bilete: Ma, J, S: 10.00-13.00 Mi, V: 10.00-13.00 §i 17.00-19.00 precum §i cu o or[ `nainte de spectacol. Rezerv[ri: 0256 201291

22 z www.24fun.ro

OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256 433020 Agen\ia de bilete: 0256 201286 Email: ort@artelecom.ro Web: www.ort.ro

FILARMONICA “BANATUL” Bd. C.D.LOGA 2, et.2 Tel. 0256 492521, 0256 495012

ASOCIA|IA CULTURAL{ PENTAGON Tel. 0356 410560, 0740 151 623 office@ac-pentagon.ro www.ac-pentagon.ro CASA DE CULTUR{ A STUDEN|ILOR Bv. Carol I, no.9

AU{LEU TEATRU DE GARAJ ±I CURTE & SC}R| LOC LEJER Str. Zoe 1. (`n spatele parcului Doina) Tel. 0724 592379, 0745 777035 Email: garaj.curte@aualeu.ro ASOCIA|IA CULTURAL{ „COMPANIA D’ARTE” Str. Daliei 11. Tel. 0723 297456 companiadarte@gmail.com www.companiadearte.com

ASOCIA|IA CULTURAL{ NOUA ACROPOL{ Str. L. Blaga 4, et. 2 Tel. 0256 433151. L-V: 18.00-21.00 www.noua-acropola.ro Curs de pictur[ (pentru copii `ntre 10-14 ani) Art[ egiptean[; ±coala de scribi;

CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga 46, Tel. 0256 490 544 FUNDA|IA RUBIN Str. Regiment 5 V`n[tori, nr.8 (Pia\a Unirii). Tel. 0356 442 770

ARAD

TEATRUL IOAN SLAVICI Bd. Revolu\iei, no.103 Tel. 0257 280016 Email: office@teatrulclasic.ro TEATRUL DE MARIONETE Str. Episcopiei 15 Tel. 0257 256922


www.24fun.ro z

23


VINERI 23 IULIE FILME Saga Amurg: Eclipsa Timi§ 16.00, 18.00, 20.00

HAPPY CLUB Party Cu Dj Alvin

CELSO CLUB Saturday Night Fever Ora: 22.00

NO NAME Hey! After the Ride Massimo di Lena Ora: 01.00

CLUB 30 Oldies but Goldies Party powered by Dj Benito visuals by Jimmy d’Azarro Ora: 22.00

PORTO ARTE Seara folk. Ora: 21.00

Panglica alb[ Studio 16.00, 19.00

SCOTTISH PUB Retro Night Ora: 22.00

CHEFURI

TERASA D’ARC PE MAL Malul Beg[i International Romani Art Festival 00:00 - Balkan Party cu DJ K-lu (RO)

CAFÉ MODE Unplugged Session with Muneer feat’ Vladimir at the guitar Ora: 21.30 CELSO CLUB 100% Retro Night Ora: 22.00 CLUB 30 Oldies but Goldies Party powered by Dj Benito visuals by Jimmy d’Azarro Ora: 22.00 DAOS CLUB Gods of Rock Night Ora: 21.00 D’ARC CLUB Friday, Bloody Friday Music by Georgia GR{DINA DE VAR{ FILARMONICA BANATUL International Romani Art Festival 20:00 - Concert Ludy Dobri (UA) 21:00 - Concert Relative (RO) 22.00 - Spectacol de foc Shadows 22:00 - Proiec\ie “Face 2 Face multicultuRARITY” 22.30 - Concert Balkan Beat Box (SUA)

VAN GRAPH K FE DaniLoop Xander Ora: 21.00

S~MB{T{ 24 IULIE FILME Saga Amurg: Eclipsa Timi§ 16.00, 18.00, 20.00 Panglica alb[ Studio 16.00, 19.00

700 COFFEE AND LOUNGE Party Hip Hop, RnB, Raggae Hosted by Tha-Vi, Flow and Limun D’ ARC CLUB Saturday Night Fever Music by Alex DAOS CLUB Spellbound Party Ora: 21.00 GR{DINA DE VAR{ FILARMONICA BANATUL International Romani Art Festival 20:00 - Concert Worldly Savages (CA-SB) 21:00 - Concert Nadara Gypsy Band (RO-FR) 22:00 - Spectacol de foc Shadows 22:00 - Proiec\ie “Face 2 Face multicultuRARITY” 22:30 - Concert Antwerp Gipsy Ska Orkestra (BE) HAPPY CLUB Party. Cu Dj Alvin Ora: 22.00 HEAVEN STUDIO Saturday Party Ora: 22.00

CHEFURI

NO NAME Hey! After The Ride Alex Picone Ora: 01.00

CAFÉ MODE UNIRII Party Ora: 21.00

PORTO ARTE Concert folk C[lin B]rcean Ora: 21.00 SCOTTISH PUB Funky Beats. Dj Vali Florea Ora: 22.00 TERASA D’ARC PE MAL Malul Beg[i International Romani Art Festival 00:00 - Balkan party cu DJ Gypsy Viking (CA) VAN GRAPH K FE Film Muzical Ora: 18..00 YOUTOPIA CLUB Mistique Night Ora: 22.00

24 z www.24fun.ro

WHY-NOT All hits party Ora: 22.00-05.00

DUMINIC{ 25 IULIE FILME Saga Amurg: Eclipsa Timi§ 16.00, 18.00, 20.00 Panglica alb[ Studio 16.00, 19.00

CHEFURI DAOS CLUB La Plebe “Brazo en Brazo” tour 2010 Ora: 21.00 GR{DINA DE VAR{ FILARMONICA BANATUL International Romani Art Festival 20:00 - Concert Kanizsa Csillagai (HU) 21:00 - Concert Mitsoura (HU) 22:00 - Proiec\ie “Face 2 Face multicultuRARITY” 22:00 - Spectacol de foc Shadows 22:30 - Concert Dubioza Kolektiv (BA) HAPPY CLUB Party. Cu Dj Adriano Ora: 22.00 PORTO ARTE Sear[ folk. Ora: 21.00 TERASA D’ARC PE MAL Malul Beg[i International Romani Art Festival 00:00 - Balkan party cu DJ Alpha Bite §i DJ Ribbon Controller

LUNI 26 IULIE FILME Saga Amurg: Eclipsa Timi§ 16.00, 18.00, 20.00


www.24fun.ro z

25


Panglica alb[ Studio 16.00, 19.00

CHEFURI HAPPY CLUB Party Cu Dj Adriano

CELSO CLUB Student Special Night Ora: 22.00 HAPPY CLUB Retro Night Cu: Dj. Jo Ora: 22.00 VAN GRAPH K FE „RADIO ANONIM”- live on air. http://radio.anonimTM.ro. Echipa ANONIMTM §i invita\ii lor Ora: 18.00- 21.00

MAR|I 27 IULIE

YOUTOPIA CLUB Student Night Ora: 22.00

CHEFURI CAFE MODE UNIRII Watching Modeling. 18.00- 19.00 HAPPY CLUB Party. Cu Dj Adriano

JOI 29 IULIE FILME

FILME

Saga Amurg: Eclipsa Timi§ 16.00, 18.00, 20.00

Saga Amurg: Eclipsa Timi§ 16.00, 18.00, 20.00 Panglica alb[ Studio 16.00, 19.00

MIERCURI 28 IULIE

CHEFURI

FILME

CAFE MODE Party Ora: 21.30

Saga Amurg: Eclipsa Timi§ 16.00, 18.00, 20.00

26 z www.24fun.ro

Panglica alb[ Studio. 16.00, 19.00

Panglica alb[ Studio 16.00, 19.00

CHEFURI D’ARC CLUB We Love Thursdays music by Alex

HAPPY CLUB Party Cu Dj Alvin HEAVEN STUDIO Student Glamorous Night Ora: 22.00 YOUTOPIA CLUB Student Guest Night Ora: 22.00 VAN GRAPH K FE Babalonia Tropical Soundclash Dubase , Leizaboy , Injektah §i K-lu Ora: 21.00


www.24fun.ro z

27


ACTIVE LEARNING Bd. Revolu\iei nr.7 (vis-a-vis de Facultatea de Stomatologie). Tel. 0256491680 Email: office@active-learning.ro Web: www.active-learning.ro Cursuri de engleza, germana, italiana, spaniola, franceza, româna pentru straini. Cursuri de pregatire pentru examenele IELTS, TOEFL, CAMBRIGDE, ECL, DELE, DL, DEUSTCHE ZERTIFICAT, CELI. Cursuri pentru firme.

BABEL CENTER Spl. Tudor Vladimirescu 9/9 Tel. 0256244400 Email: office@babelcenter.ro Web: www.babelcenter.ro Centru acreditat de Ministerul Educa\iei §i Ministerul Muncii, Centru examinare TOEFLibt. Cursuri de englez[, german[, italian[, spaniol[, francez[, olandez[, chinez[, maghiar[, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (CAE, IELTS, TOEFL, BEC). Certific[ri na\ionale. Speciali§ti `n Business English.

28 z www.24fun.ro

Francez[, German[, Spaniol[, Roman[; preg[tire teste Cambridge, Toefl & TFI BERLITZ Str. C. Brediceanu nr. 8, etaj I Tel: 0256200638, 0728969285 E-mail: info.timisoara@berlitz.ro Web: www.berlitz.ro Cele mai eficiente cursuri de englez[, german[, spaniol[ §i rom]n[ pentru str[ini, predate dup[ renumita Metod[ BERLITZ®. Cursuri de grup pentru adul\i §i copii §i programe de studiu individual personalizate, cu orar flexibil. Cursuri super-intensive prin programul Total Immersion®. Training lingvistic pentru companii. Programe de e-learning pentru orice limb[ str[in[. CENTRUL DE LIMBI MODERNE STUDENT PLUS Bl. Take Ionescu, nr. 40 Tel: 0356-809991; 0256-494390 office@studentplus.ro www.studentplus.ro Singurul centru de testare TOEIC din \ar[ (Test of English for International Communication), Centru autorizat ETS, pentru testare TOEFL §i TFI (Test de Français International) MiniPlus – club de limba englez[ pentru copii. Academia Seniorilor – cursuri de limba englez[ pentru pensionari Cursuri de: Englez[, Italian[,

EXAMPLUS Bd. Mihai Eminescu, nr.36 Tel.: 0256 490 232 E-mail: contact@examplus.ro Web: www.examplus.ro Cursuri de englez[, german[, francez[, italian[ §i spaniol[ pentru adul\i §i copii, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (FCE, CAE, LCCI, examenele Institutului Goethe). Centru acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului. FUNDA|IA RUBIN P-\a Unirii nr. 8 Tel: 0356442770, 0724 300 859 Curs de Fotografie acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului, §i Ministerul Muncii, Familiei §i Egalit[\ii de ±anse. Reducere de 20% pentru studen\i §i elevi.

INTERNATIONAL HOUSE Funda\ia INTERNATIONAL FORUM Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel.: 0256490593. Fax: 0256295077 Email: office@ihtm.ro Web: http://www.ihtm.ro

TRAINING LINGVISTIC §i COMUNICARE adresate diverselor categorii de doritori: adul\i, copii, adolescen\i, firme private sau publice §i manageri. Centru de examinare al LCCI - London Chamber of Commerce and Industry. Limbi predate: ENGLEZ{, GERMAN{, ITALIAN{, SPANIOL{, ROM}N{ pentru str[ini. IT ACADEMY PROGRAM EOS Romania Str. Treboniu Laurean, nr. 5 Tel: 0256-498172 www.eos.ro, office@eos.ro Programul Microsoft IT Academy este un program educa\ional r[sp`ndit `n `ntreaga lume §i conceput pentru a permite institu\ iilor de educa\ie s[ ofere cursuri de excep\ie utiliz`nd celemai noi tehnologii Microsoft®.

KS LANGUAGE CENTRE P-\a Unirii nr. 3, et.3, cam.28 (Cl[direa Constructim) Tel: 0722787914, 0753801328 Cursuri de limba englez[ general[ pentru adul\i, copii, tineri §i firme. Toate nivelurile! Let’s Talk - English Conversation classes. Cursuri de limba rom]n[ pentru str[ini. office@kslanguagecentre.ro www.kslanguagecentre.ro


TIMI±OARA ASCENT the mountain shop ~n incinta Iulius Mall. Magazin cu articole sportive pentru drume\ii montane, escalad[ §i alpinism industrial. Tel. 0256247.682 ; 0733.020.535 Orar: L - D: 10.00 – 22.00 A.S. PRUSIK “Asocia\ia Speologic[.Prusik”, Timi§oara, te scoate la munte! Curs GRATUIT: “Descoper[ Lumea Pe§terilor “ ~nsrieri se pot face telefonic: 0745 227 452 sau prin email: contact@prusik.ro Cursul se adreseaz[ tuturor iubitorilor de munte, indiferent de v`rst[!“

von zipper, dc, volcom, vans, globe, animal, etnies, es, emerica, dvs, lakai, fallen, cliche, vestal, gravis Web: www.u-man.ro SUPREME BIKE NOUL MAGAZIN Timi§oara, str. Clo§ca 18 Luni-Vineri: 08.00-19.00 S`mb[t[: 08.00-16.00 0356 174 722; 0725 830 609 CLUBUL SPORTIV ALTERNATIVE TIMI±OARA Ne adres[m practican\ilor de sporturi montane (mai ales alpinism §i escalad[) indiferent de nivelul lor de preg[tire. Web: www.alternativetm.ro

DROPIN urban shop online ~mbr[c[minte §i articole sport (skateboard, snowboard) Tel. 0755 072 055, 0724 214 408 Web: www.dropin.ro

PAR ALPIN GRUP Str.Labirint, nr.2, sc.,A ap.3 Tel. 0744261737 Drume\ii, cursuri de alpinism, parapant[ E-mail: aglavan@rdslink.ro Web: www.par-alpingrup.ro

U MAN SHOP Str. A. Pacha, nr. 2-3 Tel. 0356005.873 Skate, snow, urban, extreme boardsports shops. Shoes, clothing, accesories, hardware Branduri: element, adio, osiris,

ONE MOVE CLIMBING GYM Spl. N. Titulescu, nr. 5 (fosta fabric[ Paltim), intrare de pe Bd. Republicii, etajul 2. Tel. 0723286850 - Radu Crainic 0723007563 - Adi Margea Prima sal[ de c[\[rat din

Timi§oara Orar: L-V: 16.30 - 22.30 S: 16 – 20, D: 15 – 18 Web: http://onemove.ro THUNDER BIKES Str. Conac 22 Dumbr[vi\a (Fostul abator Avicola) Tel. 0256 212 181 Service custom, tunning §i v`nz[ri moto. www.thunderbikes.ro VERTICAL 1ADVENTURE Str. Gavril Musicescu 20 Mobil: 0722 690324 office@verticaladventure.ro Outdoor Team Building §i Adventure. Activit[\i propuse: ATV, canoying, c[\[rare, c[\[rare pe ghea\[, high ropes (activit[\i la `n[l\ime). www.verticaladventure.ro

cobor`ri de canioane, organizeaz[ cursuri de ini\iere `n speologie pentru `ncep[tori, campanii de protec\ie a mediului `nconjur[tor §i administrarea de arii naturale protejate. Web: www.speowest.ro E-mail: speowest@yahoo.com SWORDS OF ASIA Magazin online V`nzare s[bii katana, `ncurbate, specifice samurailor, fabricate manual din o\el carbon de `nalt[ calitate. contact@swords-of-asia.com Web: www.swords-of-asia.com

ARAD ASOCIA|IA SPEOLOGIC{ SPEOWEST ARAD A.S Speowest Arad ofer[ posibilitatea practic[rii sporturilor montane cu prec[dere speologie §i

www.24fun.ro z

29


TIMI±OARA

(Casa Tineretului) tel: 0256489830 Fitness, saun[, solar, kinetoterapie, aerobic §i step-aerobic, taebo, arte mar\iale copii. Orar: L-V: 09-24, S: 09-22, D: 10-14

ATHENA HOSPITAL CENTRU DE FERTILIZARE IN VITRO ±I INFERTILITATE Laborator de analize, centru de diagnostic prenatal, chirurgie general[, obstretic[-ginecologie, ortopedie §i traumatologie, urologie, ORL, chirurgie cardiovascular[. Calea Aradului 113 Tel. 0256 270000 fax.0256 275607 www.arthemahospital.ro contact@arthemahospital.ro

HUMAN DESIGN Bd. T.Ionescu 44, tel. 0722530845 Tattoo, Piercing Studio www.humandesign.ro

B FASHION Str. I. Bolyai 3, Tel. 0256431180 Coafur[, frizerie, cosmetic[, make-up profesional, manichiur[, pedichiur[, unghii false SUPEROFERT{: extensii de p[r natural: 9,9 lei / bucat[

CLUB STIL-EUROPA Str. Aries 19

30 z www.24fun.ro

FLY MODELS Complexul Studen\esc tel: 0725524717 www.flymodels.ro PERFECT NAILS Iulius Mall (demisol)


Tel. 0728500555, 0356455570 Web: www.perfectnails.ro Perfect Nails este primul salon rom]nesc specializat `n manichiur[ §i pedichiur[. Misiunea noastr[ este s[ oferim clien\ ilor no§tri servicii irepro§abile folosind produse de marc[ ce asigur[ unghiilor s[n[tate §i str[lucire. Pentru c[ unghiile sunt cartea ta de vizit[!

MIHAI MILOIU Str. Putna, nr. 1 Telefon: 0723284748 Atelier tunsori me§te§ugite pentru tine §i prietenii t[i. Sfaturi §i produse u§or de aplicat pentru un p[r minunat.

HELIOS SPORT CLUB B-dul Iosif Bulbuca, nr. 21 (fost L. Rebreanu) Tel: 0256463818, 0743969486 Clubul dispune de: 3 terenuri de tenis acoperite cu balon §i 1 teren de fotbal acoperit cu balon. Ini\iere `n tenis pentru copii,

cu preg[tire pentru tenis de performan\[. Cursuri de ini\iere `n tenis pentru adul\i. Tenis de performan\[ pentru copii §i juniori. Parcare interioar[, du§uri, vestiare, bar. Orar: 07.00-02.00 MONICA Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256202899, Str. Ialomi\a 66 Tel. 0256283575, Al. Cristalului 5 Tel. 0256498090 Bd. I. Maniu 33 Tel. 0256457635 Str. Ardealului, nr. 70, Tel. 0256203060 Cosmetic[, coafur[, frizerie, manichiur[, pedichiur[, masaj, saun[, fitness. L-V: 08.00-20.00, S: 08.00-16.00, D: 09.00-13.00

SAPHIR Str. Adi Endre 2 (P-ta Sinaia). Tel. 0256228636 Salon de `nfrumuse\are. Coafur[. Cosmetic[. Microdermoabraziune. Manichiur[. Pedichiur[. Modelare unghii. Orar: 08.00-20.00 PINK BEAUTY ONE SILUETA TA CONTEAZA Centru de slabire si modelare corporala, slabire ultra-rapida, tonus muscular, electrostimulare, termosauna, impachetari in ciocolata, impachetari anticelulitice, masaj relaxare, masaj anticelulitic, masti faciale,

impachet[ri namol forte, tratament de slabire (fiole). Programari: 0746278468 (intre 10:00-22:00) Informatii: 0746296906

SARA BEAUTY CENTER Str. Divizia 9 Cavalerie nr. 68 Centul Comercial Euro, stand R4 Tel. 0356881109 Mobil: 0745009471, 0734388368 Ofer[ servicii de `nfrumuse\are

NATURALEX Str. Circumvala\iunii 34 Tel/ Fax: 0356 464042 www.naturalex.ro Produse §i tratamente naturiste Consultan\[ medical[ gratuit[ pentru s[n[tatea ta Promo\ii s[pt[m`nale la produsele naturiste. Pizza NATURALEX, prima pizza natural[ §i s[n[toas[ din Timi§oara

www.24fun.ro z

31


§i `ntre\inere corporal[. E§ti preg[tit[ s[ str[luce§ti?

±IC STYLE Str. Alba Iulia 9 etaj 2 Tel: 0256437979 Salon de `nfrumuse\are, cosmetic[, coafur[, machiaj, manichiur[ (unghii false §i manichiur[ fantezie), masaj (anticelulitic, de relaxare §i reflexoterapie) Orar: L-V: 08.00-20.00 S: 09.00-16.00

CABINET STOMATOLOGIC DR. OANA POPESCU Str. Iancu Flondor 16 Tel: 0256441925 Orar: L–V: 12.00–20.00 Toat[ gama de servicii stomatologice. Consulta\ii gratuite! SMILE FACTORY Clinica germana de ortodontie si stomatologie estetica. Noi îti model[m zîmbetul! Str. Tiblesului 7A Tel/fax: 0256/295 699 tel. 0740 200 555

office@smilefactory.ro www.smilefactory.ro POLICLINICA DR. BOLD Str. Dionisie Lin\ia 2 Tel. 0256204959 laborator analize, dermatologie, oftalmologie, medicina muncii, stomatologie, medic de familie, cardiologie §i medicin[ intern[, ORL, neurologie, ginecologie, citodiagnostic. Babe§-Papanicolau YOUNG STYLE Str. Treboniu Laurean, nr.17 (in spatele bisericii din Sinaia) Tel. 0256200522, 0727998605

Orar: luni-s`mb[t[ 10-22 Salon de bronzat dotat cu ultimele modele de aparate. 1 min: 1,1 lei Unghii tehnice (aplicat §i umplut)

WISH STUDIO by Dida Str. Joseph Lonovici 3 (splaiul Coloniei 3) Coafura, manichiura-pedichiur[, make-up NOU: Salonul dispune de noua genera\ie de produse peste 90%

Centru de Fertilizare IN Vitro şi infertilitate Laborator de analize Centru de diagnostic Prenatal Chirurgie Generală Obstetrică - Ginecologie Ortopedie şi traumatologie Urologie ORL Chirurgie cardio-vasculară adresa: Calea Aradului nr 113 Timişoara telefon: 0256 270 000, fax: 0256 275 607 www.athenahospital.ro, contact: contact@ athenahospital.ro

32 z www.24fun.ro


organice wishstudio.ro. tel. 0256433470, 0728881705. L-V: 10.00-22.00. S: 10.00-22.00

ARAD ACTIV CLUB Str. Infanteriei FN, tel. 257216951 ELYX B-dul Revolu\iei. Salon de coafur[ FERRARA Hotel Continental GEMI SPORT B-dul. Nicolae Titulescu, nr.7 (Micalaca), Tel: 0357408718 www.gemisport.ro Termal / SPA / Fitness / Welness / Pool / Squash / Paddle / Bar Saun[ Umed[ / Saun[ Uscat[/ Masaj GOLD GYM Str. Cozia 3, Tel. 0257211899 Sal[ fitness GUINOT CENTER Str. Caius Iacob, tel. 0257338255 LIGETFÜRDÔ SZEGED B[i termale `ntr-un cadru natural deosebit situate `n parcul Erzsebet pe malul Tisei, l`ng[ podul din centrul ora§ului tel.: +36-20-332-9116 fax: +36-1-269-0257

www.ligetfurdo-szeged.hu V[ a§tept[m at`t vara c`t §i iarna Bazine cu ap[ termal[, bazin de `not - 33m lungime, tobogane. M.A.D ESTETIC Str. L. Blaga 5, tel. 0257210067 Cabinet chirurgie estetic[ MISTIC STUDIO Str. Unirii. `n incinta Renaissance www.misticstudio.ro www.misticstudioshop.ro NEW LOOK Str. Decebal. tel. 0257282 019 OROSHÁZA GYOPÁROFÜRDÖ Orosháza, str. Fasor nr 3 tel: +3668411962, +3668512261 www.gyoparosfurdo.hu Wellness, Aqua Parc, Sauna Parc, Bazin olimpic. Baz[ de tratament SOLISUN P-\a UTA. str. O.Goga SUN VISION P-\a Soarelui SUPER LADY Str. V. Alecsandri 3, tel. 0257280436 Coafur[. VERSOLIS Str. 1 Decembrie tel. 0257280085

www.24fun.ro z

33


TIMI±OARA AMOUR Iulius Mall stand P42 Tel. 0726962424 Brand-uri comercializate: FORNARINA, PHARD, RINASCIMENTO, KOR@KOR

BONUSCLUB.RO Viziteaza www.bonusclub.ro, inregistreaza-te GRATIS ca utilizator, alegi magazinul/hotelul/serviciul etc dorit, descarci cuponul si reducerea este garantata! CENTRUL COMERCIAL GALERIA 1 Str. Sever Bocu 2. Tel: 0256210044 L-S: 10.00 – 20.00

Orar: L-V: 10.00-20.00, S: 10.00-19.00 Tel. 0728305044, 0728305045, 0723639592, 0726749632 Web: www.pantofulgalben.ro INDRA EXOTIC ART Centrul Comercial Bega Bd. Revolu\iei 4, Tel: 0256492333 Orar: L –V: 10.00 – 20.00 S: 10.00 – 17.00 Cadouri, suveniruri §i obiecte de decor din arta tradi\ional[ a popoarelor din Asia (Indonezia, Tailanda, India), Africa §i America Latin[ (Peru, Bolivia).

ARAD ARMONIA SHOPPING CENTER la ie§irea spre N[dlac BRICOSTORE `n incinta Armonia Shopping Center, la ie§irea spre N[dlac

CLIPE MAGICE Iulius Mall (langa Cinema City) Rochii de mireasa, costume mire, bijuterii, decoratiuni nunta Informatii la tel 0727832424, 0722579764 www.clipemagice.ro ELANGE Iulius Mall, etaj I stand 75 M[rci: Mayo Chix, Rosso di Sera ETNO ART Magazinul sufletului tau! Arta populara si arta moderna.Iulius Mall-demisol si Centrul Comercial Terra (stand A10) , tel.0745 325 443 FLOR{RIA FUN DESIGN Bd. Cet[\ii 25, Tel: 0256474 475 Orar: L – S: 09.00 – 20.00 Magazin de cadouri, suveniruri, flori t[iate, flori la ghiveci. Livrare la domiciliu! Aranjamente florare pentru nun\i, botezuri, ocazii speciale. GIFTBOX Iulius Mall parter Hârtie, cutii, panglic[ împachetat cadouri. ÎMPACHET{M ORICE! PANTOFUL GALBEN ~nc[l\[minte din piele la pre\uri promo\ionale Magazine: str. 16 Decembrie, nr.7 (Pia\a Maria) Orar: L-V: 10.00-19.00, S: 10.00-16.00 Str. Lacului, nr.1 (Pia\a Aurora) Orar: L-S: 10.00-17.00, D: 10.00-16.00 Str. Brancoveanu nr.23 Orar: L-S: 9.00-17.00 Centrul comercial KAPPA

34 z www.24fun.ro

CARREFOUR `n incinta Armonia Shopping Center, la ie§irea spre N[dlac

PREMAMAN Createur de tendresse! Atrium Center, parter Articole maternitate, nou nascuti, copii intre 2-10 ani www.premaman.com GEMI CENTER Str. Nicolae Titulescu, nr. 3 Orar: 09.00- 21.00 Tel/fax: 0257 368 010 E-mail: office@gemi.ro Web: www.gemi.ro ZIRIDAVA Bd. Revolu\iei nr. 39 - 41 Ziridava `§i asteapt[ clien\ii `ntr-o prezentare cu totul nou[, oferind un ambient deosebit §i o gam[ variat[ de produse §i servicii.


www.24fun.ro z

35


CLUBURI AFTER SCHOOL

BABEL JUNIOR Spl. T. Vladimirescu 9, ap. 5 0256.244.404 office@babeljunior.ro Cursuri de limbi str[ine pentru copii Din 21 septembrie ยงi after-school! Detalii pe www.babeljunior.ro

INTERNATIONAL HOUSE Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel. 0256490593 www.ihtm.ro; junior@ihtm.ro Programul after school cuprinde: - kids club - curs special de limba englez[ pentru preยงcolari (5 - 7 ani) - cluburi de studiu (science, reading, drama) `n limba englez[ - cursuri de limba englez[ pentru copii ยงi adolescen\i, `n grupe

36 z www.24fun.ro

restr`nse, at`t `n timpul s[pt[m`nii (diminea\a ยงi dup[-masa), c`t ยงi s`mb[t[ - cursuri de preg[tire pentru examenele Cambridge - tabere de limba englez[ `n str[in[tate

YOYO PARTY Blv. C. Br]ncoveanu, nr. 105 Tel. 0735574555/0771714128 Un concept nou `n oraยงul nostru, un loc de joac[ la standarde interna\ionale, locul `n care vei fi al[turi de copilul t[u. Organizeaz[ cele mai reuยงite petreceri pentru copilul dumneavoastr[. Web: www.yoyo-party.ro DREAMS PARTY Centrul Comercial Euro2 sector F, et.1 Tel. 0256422750 Mobil: 0740099701, 0723545381 E-mail: office@dreamsparty.ro Web: www.dreamsparty.ro Super-petreceri pentru copii cu personaje din poveste, facepainting & body-painting, baloane cu heliu, baloane modelate, decoruri cu baloane, articole party,

`nchiriere costume carnaval copii ยงi adul\i, corporate party.

E-mail:office@chipsidale.ro Web: www.chipsidale.ro

|ARA COPIL{RIEI Mobil: 0766715854, 0724390479 contact@tara-copilariei.ro Web: www.tara-copilariei.ro tara.copilariei@yahoo.com Organiz[m petreceri pentru copii, `nchiriem personaje specifice de s[rb[tori, animatori pentru activit[\i extra-ยงcolare.

KINDERGARTEN GIMINNI Str. Pisa 9, tel. 0256270333 Mobil: 0724250437, 0788186018 Web: www.gradinita-giminni. tripod.com

GR{DINI|E KIDS CLUB ALLEGRIA Str. Martir Dan Carpin 19 Tel. 0256294958, 0723291994 E-mail: office@allegria.ro Web: www.allegria.ro BARBIE Str. Ulpia Traiana, 25 Tel. 0256292185, 0745515299 ed-vertigo@hotmail.com Web: www.gradinita-barbie.ro Gr[dini\[ englez[-german[, cu program normal sau prelungit p`n[ la ora 18.00, 4 mese pe zi, spa\iu de joac[ `n aer liber, karate, pian CHIP ยฑI DALE (ยงi after school) Str. Ion Roat[ 11 Tel. 0256281019 Mobil: 0724561248, 0754019848

SCOOBY KINDERGARTEN Str. Ferenczes 33 Tel. 0256211743, 0723293643 Web: www.gradinita-scooby.ro cristina.coroama@ gradinita-scooby.ro Gr[dini\[ cu predare `n limba englez[ intensiv. Deschis[ pe tot parcursul anului, gr[dini\a Scooby beneficiaz[ de personal calificat ยงi cu experien\[. SMART KINDERGARTEN Iulius Mall Learning Center Smart Str. Liviu Rebreanu, nr. 46 Tel. 0256247767 sociatiasmart@clicknet.ro Web: www.smartedu.ro PALESTRE Str. Livezilor 40A Tel. 0256472538, 0723615182 E-mail: palestre@palestre.ro Web: www.palestre.ro CHILDREN CARE CENTER Str. Carol Davila, nr. 30 Tel. 0256210161, 0751092193 E-mail:office@children-care.ro Web: www.children-care.ro creยง[ particular[, gr[dini\[ particular[


TIMI±OARA ANDREEA EXPRES str. Simion B[rnu\iu, nr. 4 tel. 0725555010, 0725555011, 0725555012. Servicii de curierat rapid intern §i extern AUTOSIK str. Bucovinei, nr. 59C Sp[l[torie Auto Servicii de calitate pentru ma§ina dumneavoastr[

Tel: 0256-200558, 0751227227, 0755033858 www.bcscar.ro office@bcscar.ro GRUP TAXI Str. Amurgului, nr.1 Tel. 0256207207 Mobil: 0723937777, 0745432201, 0788444939 E-mail: office@gruptaxi.ro www.gruptaxi.ro Ne g[se§ti oriunde ai nevoie! TRACT{RI NON-STOP

Pute\i ob\ine permis de conducere pentru categoriile: A, A1, B, B+E, C, C+E Web: www.tudo-taxi.ro

ARAD TAXI ALFA PLUS Tel. 949 TAXI ALFA Tel. 945

A&W COMPANY Oferim servicii de închirieri auto la adresa solicitat[ de c[tre client având un parc auto diversificat §i program non-stop. P-\a Regina Maria 1 Tel. +40 (256) 202 410 fax. +40 (256) 400 383 mobil. +40 721 322 770 office@awrentacar.ro www.awrentacar.ro

FAN TAXI Cel mai ieftin taxi tarif de zi 0.99 lei Tel. 944, 0721 644 064, 0765 237 822, 0749 210 012, 0788 210 021 fantaxi@rdstm.ro Angaj[ri §i sugestii: 0722 254 342 STUHL CAR Ofer[ servicii rent a car la pre\uri începând cu 30 Euro negociabil. Tel. 0788 514 453, 0723 696 131 stuhlcar@yahoo.com www.stuhlcar.ro

PLETL Calea Aurel Vlaicu, nr. 308 Transport interna\ional de persoane. Informa\ii §i rezerv[ri Autogara Pletl Tel. 0257228028 Fax 0257228029

BCS RENT-A-CAR V[ st[m la dispozi\ie cu o flot[ diversificat[ de autoturisme, microbuze, suv-uri (4x4). Oferte speciale, pre\uri `ncep`nd de la 22 euro, leasing opera\ional pentru companii, transfer aeroport, transport public de persoane. Convinge-te!!!

TUDO TAXI Eficient §i rapid! Str. I.M Pestalozzi, nr. 18 Tel. 0256945 Mobil: 0744449943, 0723449942, 0766329296, 0788449943 ±coala Tudo- cele mai bune pre\ uri din ora§!

RENAULT ARAD AUTOARENA Calea Bodrogului 10 Tel. 0257281995

TAXI ARAD Tel. 940, 0257244244

MERCEDES BENZ ARAD AUTO SCHUNN Calea Radnei 247 Tel./Fax: 0257281474 VOLKSWAGEN ARAD QUARK MOTORS Calea Radnei 288 Tel. 0257220060 Fax: 0257220050 FORD ARAD AUTO TEHNIC Calea Zimandului FN Tel. 0257216669, Fax: 0257216629

TAXI EUROPA Tel. 0257275555 TAXI VERBITA Tel. 944

TOYOTA ARAD WESTMOTORS Calea Radnei str. Viorelelor 2 Tel./fax: 0257219508

3 CREA|IE

layout, ziare §i reviste

V: 0724 37.27.72 O: 0754 929.170

Spalatoria AutoSIK Str. Bucovinei nr. 59C

Servicii de calitate pentru masina dumneavoastra www.24fun.ro z

37


TIMI±OARA

1.000 de flyere GRATUIT pentru o comand[ de 5000 de flyere la dimensiunea de 10cm pe 21cm

3 crea\ie layout, ziare §i reviste 3 tipar offset §i digital 3 ambalaje din carton duplex 3 ambalaje din carton micro-ondul 3 etichete tip[rite flexografic 3 sonoriz[ri profesionale, multiplic[ri CD-uri, DVD-uri

V: 0724 37.27.72 O: 0754 929.170

38 z www.24fun.ro

APARTHOTEL IOSEFIN RESIDENCE 4**** Pia\a Mocioni, nr 8 Tel. 0356113224/25 Fax 0356113223 Mobil 0757555444 rezervari@iosefinresidence.ro www.iosefinresidence.ro www.accomodationintimisoara.com ApartHotel “Iosefin Residence”-

cl[dire monument, `ntr-o zon[ istoric[! Un apartament cu personalitate, intimitate, elegan\[, ambian\a §i tarif real! BEST WESTERN AMBASSADOR LUXURY HOTEL Str. Mangalia 3, Tel. 0256306880 Restaurant, garaje, 2 sali de conferinta, aer condi\ionat, acces la internet, cablu & satelit TV, room-ser-vice, mini-piscina cu jacuzzi, sauna, masaj, solar, catering. CRISTAL CLUB S[c[laz, Str. G[rii 1 tel: 0256 367 648 mobil: 0721763630 www.cristalclub.ro hotel, restaurant, dou[ terenuri de fotbal, 6 terenuri de tenis PENSIUNEA VLAD Bd. L. Rebreanu 19, Tel. 0256245993 CLUB SENATOR C. Lugojului DN 6 tel: 0256225463 DORIA Str. Moldovei 10, tel. 0256207837 HOTEL APOLLO Str. Lini§tei 7, Tel. 0256215500 www.hotelapollo.ro appoloni@hotelapollo.ro


STIL HOTEL Bd. Take Ionescu 8 Tel. 0256407444, 0256407443 hotel@do-stil.ro REGHINA Str. Cozia 91, Tel. 0256491 166 HOTEL SAVOY Spl. Tudor Vladimirescu 2 Tel. 0256-249900 Cel mai stilat hotel de 4 stele din centrul istoric al Timi§oarei. Ofer[ 55 de camere din care 12 single, 39 duble, 2 garsoniere §i 2 apartamente. Spa\iile de cazare sunt dotate cu aer condi\ionat, seif, conexiune la internet, linie telefonic[, programe TV prin cablu. Serviciile adi\ionale includ centru informa\ional, sal[ de conferin\e, fitness §i saun[. PENSIUNEA DIAMBIENT Str. C. Porumbescu 29A Tel. 496 104, 0744 572 104 Pensiunea dispune de camere spa\ioase, televiziune prin cablu, internet, restaurant. Meniul zilei 14 RON. Camer[ matrimonial[ 120 RON Camer[ dubl[ 110 RON. Camer[ single 90 RON. ~ncheiem contracte avantajoase cu firme. HOTEL TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti, nr.1- 3 Tel.: 0256 498 852 Fax: 0256 499 450 HOTEL AURELIA Timi§oara, DN 59, km 8+400 (vis-a-vis de Metro 1) Tel: 040- 256/291.200 Fax: 040- 256/291.202 Hotelul dispune de 42 camere, restaurant cu buc[tar §i buc[t[rie italian[. Organiz[m recep\ii, banchete, mese festive, cocktailuri `n cele dou[ saloane elegante de 120 §i 300 persoane. Dispunem de 2 s[li de conferin\e: 40 locuri §i 200 locuri. Teren de mini fotbal §i tenis. HOTEL RESTAURANT STEJARUL si natura în luxul ei de… infinite stele! Bazosu Nou, Nr.123 Tel. Receptie: +40 256 296269, +40 728225077 office@turisminbanat.ro www.turisminbanat.ro Suntem un Hotel-Restaurant ce îndepline§te mai multe dorin\e ce se pot

desavâr§i împreun[ numai §i numai la Stejarul: DORIN|A DE EVADARE ÎN NATUR{, CONFORTUL ±I RAFINAMENTUL ALTOR VREMURI la un standard de 4 stele.

comun (40 lei/camera/ noapte), 4 casu\e la pre\ul de 35lei/noapte

HOTEL PRESIDENT C. Timi§orii 164 Tel. 0257278804

HOTEL ARDEALUL B-dul Revolu\iei, tel. 0257281.845

HOTEL CONTINENTAL Bd. Revolu\iei 1989 2 Tel. 0256204038 V[ st[m la dispozi\ie pentru organizarea de nun\i, banchete, reuniuni, prezent[ri de mod[, conferin\e, orice alte evenimente de mare anvergur[.

HOTEL COANDI C. Romanilor, tel. 0257287777

HOTEL ARAD Decebal nr. 9 tel. 0257280894

BOAVISTA Aleea F.C. Ripensia 7A Tel. 0256309409

HOTEL BEST WESTERN CENTRAL Str. Horia nr. 8 tel. 025725 66 36 fax 025725 66 29

STRELI|IA S. Barnutiu 44 tel: 0256247067 HOTEL LIDO Bd. Dr. I. Bulbuca 18-20 Tel. 0256407373 Barul, restaurantul, sala de conferin\[, sala de fitness, saun[, solarul §i masajul stau la dispozi\ ia clien\ilor, `nc]nt]ndu-i prin calitatea serviciilor §i atmosfera cald[ pe care o avem pentru fiecare

HOTEL CLASS Str. Ion Ra\iu, Tel. 0257213.153 HOTEL PETROM RESIDENCE P-\a Meresier nr 1-3 Tel. 0257 283.055 HOTEL IRIS Str. Cap. Ignat tel. 0257285499

HOTEL PARC Bd Dragalina nr 25 Tel. 0257280820

HOTEL CONTINENTAL FORUM Bd. Revolu\iei tel: 0257206403, 0257281700

HOTEL PHOENIX Calea Aurel Vlaicu nr. 267 Tel. 0257.229.110

HOTEL LOTUS str. N. Stefu tel. 0257251282

PENSIUNEA ZEFIR Str. Tulcea 17 Tel. 0788486126, 0720 532 087, 0720 529 302 pensiuneazefir@go.ro Confortul zilelor moderne §i rusticul mobilierului din lemn masiv `nconjuratde o atmosfer[ cald[ §i relaxant[.

ARAD XO RESIDENCE**** Str. Ion Ra\iu nr. 13 Tel. 0257/213-163 CABANA LIR Parcare Insula Mure§ Tel. 0744703732 Cabana dispune de 8 camere cu 2 locuri dotate cu grup sanitar propriu (pre\ 50 lei/camer[/ noapte) §i 6 camere cu grup sanitar

www.24fun.ro z

39


TIMI±OARA 3 F® Al. Studen\ilor 1 tel: 0256221298 Centrul Comercial Kapa Iulis Mall, Food Court Almondo

ARAGOSTA Bd. Take Ionescu, nr.34 Tel. 0733337133, 0372773344 Restaurant Pizzerie Buc[t[rie italian[: paste, pizza, carne, pe§te. Organizeaz[ mese festive, capacitate 40 de persoane, dispune de parcare §i wireless AMEDEEA Str. Leandrului, nr. 8 (Lipovei) Tel. 0730446644, 0256233355 Zilnic ofert[ special[ la meniul zilei.

BURGUND Str. Oravi\a 2C (fost[ Borze§ti) Tel. 025621286 Orar: Ma-D 12.00-23.00, L `nchis

40 z www.24fun.ro

CASA TIMI±AN{ Bd. 16 Decembrie 1989, nr.57 (vis-a-vis de Pompieri) Rezerv[ri la tel. 0723 743 222; 0743 020 387; 0356 469 610 Restaurant. Bar. Teras[ Organiz[m: mese festive, cocktailuri, `nt`lniri de afaceri, conferin\e, botezuri, nun\i, cine romantice. Sal[: 75 locuri-40 locuri Meniul zilei: 12 ron

CODRINA Cofet[rie §i produse de patiserie Calea ±agului, nr. 78 Tel. 0256271585 Str. Simion B[rnu\iu, nr. 5 (Badea C]r\an) Tel. 0256431888 Str. Burebista, nr. 8-14, P\a Dacia Tel. 0256248655 Str. General Dragalina, nr. 29 (Gara de Nord). Tel. 0256293276

Tel. 0742 274120, 0766 478026 www.colosseumtimisoara.ro Restaurant pentru nun\i §i evenimente. Capacitate: 100-300 persoane Meniu: 150 RON Decor inclus, b[uturi incluse CASA CU FLORI Str.Alba Iulia 1 Tel. 0256435080, 0721180011 Specific b[n[\ean, interna\ional

CASA BUNICII Str. Virgil Oni\iu, nr. 3 Tel. 0356100870 vis-a-vis de Romcapital Center Primul restaurant gourmet cu m`ncare b[n[\ean[. Teras[ `n gr[din[-loc de joac[ pentru copii. www.casa-bunicii.ro KFC Iulius Mall, et. 3 Demetriade 1. tel: 0256247611

RESTAURANT COLOSSEUM Complex Totalco

CUCINA MODERNA Str. Socrates 12 tel. 0256202405

PIZZERIA CELENTANO Str. Filipescu, tel. 0256435201 RESTAURANT SELECT Str. Pomiculturii, nr. 23 Tel. 0256212 301 Gusturi irezistibile, arome fine, servicii selecte. INTERMEZZO P-\a Unirii 3 col\ cu V. Alecsandri Tel. 0256432429, 0726693244 Ristorante italiano. Un local unde po\i savura meniuri italiene sofisticate `ntr-un ambient creat cu gust §i rafinament. Orar: 12.00–24.00. FLORA Spl. Tudor Vladimirescu 14 Tel. 0256495753 V[ ofer[ preparate din buc[t[ria rom]neasc[ §i interna\ional[ `ntr-un ambient intim §i select. Organiz[m mese festive. Program: 10.00 – ultimul client.

SABRES Str. Craiova 1, tel: 0356430001 Restaurant cu specific pesc[resc. www.sabres.ro


Meniul zilei la 15 lei

Organizăm evenimente Capacitate restaurant 80 locuri; 50 locuri terasă

www.24fun.ro z

41


PIZZERIA 3+1 Bd. 16 Decembrie 1989, nr.5 Tel: 0256498200, 0256492535 www.3plus1.gsmguide.ro LA RENAISSANCE Str. Lacului, nr.1 Tel. 0727731287, 0721259729, 0256215115 Organizeaz[ nun\i, botezuri §i mese festive PRET-A-MANGER Str. Aurelianus 19 Tel. 0256228000 Livr[ri la domiciliu.

B-dul. Revolu\iei 56 Tel. 0257254654, 0257259400 JACKSON HEIGTS P-ta Avram Iancu nr 11 tel: 0257284688 orar zilnic 10.00-24.00 KFC CC Armonia Carrefour C. Aurel Vlaicu 299/6, tel: 0257241122 LIBELULA Bd Revolu\iei 53, tel 0257251655

PIZZA KONTIKI ~mp[nat[ cu bun[t[\i Pia\a Victoriei 1B Tel. 203222, 0726303044 Orar: 10.00–24.00 33 sortimente de pizza. Salate. Desert. 20 sortimente de cafea.Pizza la domiciliu . Orar: 11.00–23.00. V[ a§tept[m `ntr-o ambian\[ primitoare. Suntem chiar `n drumul t[u!

IL PADRINO Bd Revolu\iei 89, tel 0257211911

RESTAURANT CAMELOT Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256221187 Restaurant cu specific medieval

CASA ROMÂNEASC{ C. Victoriei 88, tel. 0357401401

RESTAURANT BOAVISTA Str. F.C. Ripensia tel. 0256309424 Specific italian §i interna\ional RESTAURANT RUSTIC Str. Victor Babe§ nr. 1 tel. 0256201058

WASABI SUSHI

WASABI SUSHI Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro

ARAD RESTAURANT RETRO Bd Revolu\iei 81, tel. 0257214110 BIER HOUSE str. 1 Decembrie 1918

RATIO BEACH ±trandul Neptun, tel: 0257282328 PIZZA KING Str Episcopiei 9, tel: 0257255411 RESTAURANT DECEBAL B-dul Decebal

RESTAURANT CABANA LIR L`ng[ parcarea insula Mure§ Tel: 0744 703 732 Organiz[m mese festive, v[ a§tept[m `ntr-o ambian\[ primitoare RESTAURANT CASA NEAM|IU Str. Ghe. Doja RESTAURANT CASA BULZAN str. M. Scaevola RESTAURANT CASA DI GIAN MARCO Str. Timi§orii, nr. 83 Tel: 0257 214 131 TRATTORIA pizza-pasta-grill Str. Mihai Eminescu, nr. 23 Rezerv[ri §i comenzi la tel. 0257211511, 0733 632 822, 0741 423 750 VIENNA COFFEE HOUSE restaurant-pizzerie B-dul Iuliu Maniu 74-78 Tel. 0722 203 868, 0257 213 060

RESTAURANT CONTINENTAL Bd. Revolu\iei, tel.: 0257206419 PIZZERIA COANDI Str. B[lcescu 6, tel: 0257281514 PICCOLO Str. Cri§an 12, tel: 0257257259 BIANCO E NERO Aleea R[s[ritului 2, bl. 22 Tel/fax: 0257270772 COANDI ITALIA B-dul Decebal nr.14 Tel. 0257210467, 0257284579 GELATERIA ITALIANA

42 z www.24fun.ro

3 CREA|IE

layout, ziare §i reviste

V: 0724 37.27.72 O: 0754 929.170


www.24fun.ro z

43


TIMI±OARA CASINO METROPOLIS Incinta Iulius Mall Str. Demetriade 1 Tel/fax. 0256 247650 Electronic roulette, cafe-bar, biliard, pariuri sportive

CLUB 30 P-\a Victoriei 7 tel: 0256247878 Plata cu card. Orar zilnic: 18.00-03.00 Concerte live, Disco party www.club30.ro

CELSO CLUB Str. Mehadia nr. 22 fostul The Note Informa\ii §i rezerv[ri tel: 0756358112 Mar\i: student’s nights Vineri: 100% retro s]mb[t[: Wild Party www.celso.ro

D’ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 DAOS CLUB Str. Nicolae Titulescu 5 Tel.: 0744609750 Party & Live Events CLUB HEAVEN STUDIO B-dul Dr. Iosif Bulbuca (`n spatele Arenei Dan P[ltini§an) Tel. 0256293323, 0755heaven Fax: 0256293323 www.heaven-studio.ro

HAPPY Beer & Steak House Complex Studen\esc Muzica live cu Happy Band,

44 z www.24fun.ro

joi §i duminic[. Informa\ii §i rezerv[ri: 0256 295 299, 0720 934 440

ARAD ATLANTIC BAR B-dul Revolutiei nr 104 0257.280.784 CLUB DE BOWLING CONTINETAL Bd. Revolu\iei, tel. 0257206416

POVESTEA VORBII Str. Treboniu Laurian 11 Pentru informa\ii §i rezerv[ri tel. 0723518745 SETUP Venue & Club Str. I. M. Pestalozzi, nr. 22 Un spa\iu multifunc\ional, cadru pentru evenimente muzicale (DJs §i concerte), spectacole, prezent[ri, proiec\ii §i diverse alte activit[\i culturale. www.setuptm.ro

BRONX BAR Str Unirii. Non stop. GENOVESSE Episcopiei 11. tel: 0357413123 HAZARD B-dul Revolu\iei 33

The IRISH PUBlic House Str. Blajului nr. 2 – Tribunal Tel. 0721 106 362 KENSU Aurel Vlaicu Bl. 8 The IRISH PUBlic House Str |arcului nr. 1 – Tribunal Tel. 0721 106 362 KOMODO LOUNGE CLUB Str. Ghe. Laz[r 5 NO NAME Rebreanu 11 Tel. 0729 681803

CLUB TAINE Rock & Jazz club George Co§buc 1 (Pia\a Unirii) tel: 0731349020, 0731349022 OLD BOY’S PUB Str. 1 Decembrie 27 Tel. 0721760338 VALORO CASINO Hotel Continental B- dul. Revolu\iei, nr. 2 Open: 0-24. Live casino, electronic casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks

WHY NOT Peciu Nou, tel. 0722639474 Orar: 22.00-05.00 www.why-not.ro

RENAISSANCE Str. Unirii nr.19 SKY BAR Str. Vasile Alecsandri 1 PAPA JOE P-\a Arenei

CLUB ROCK NERV str Revolu\iei, nr. 90 Orar: Luni-Joi: 08-01 Vineri: 08 - ultimul client S`mb[t[: 16 - ultimul client Duminic[: 16-01 TABOO ROCK Str. Aviator Georgescu, nr. 2-4 tel: 0744304550, 0742578186 Concerte, festivaluri, after party Cinemateca “Mihai Popovici” Proiec\ii, clipuri, concerte, concursuri de cuno§tin\e jazz, rock, folk (miercuri, ora 20.00). Internet wireless. VALORO CASINO B- dul. Dragalina. Open: 0-24. Live casino, electronic, casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks. VIVA DISCO Str. Mihai Eminescu nr 3


www.24fun.ro z

45


TIMI±OARA BAROQUE P-\a Unirii 14 Orar: 08.00-01.00. Atmosfer[ boem[ `ntr-un cadru baroque.

tel. 0721180011 L-V: 08.00–22.00, S-D: 9.00–23.00

ECLIPSE P-\a unirii 2, tel: 0722343528 Orar: L-V 08.00-24.00 S-D 09.00-24.00 NOU! COFFEE TO GO! ERICK’S COFFEE HOUSE Str. V. Alecsandri 4, tel. 0788420864

CAFE CORNER E§ti la un pas de o cafenea cum ai visat & muzic[ live Iulius Mall et. 2, stand E65 Tel. 0723706063, 247623

CAFE MODE UNIRII Pia\a Unirii nr. 5 Tel: 0722169006 L-V: 8-24, S: 10-02, D: 10-24 Coffee, cocktails, party

CAFETERIA CASA CU FLORI Str. Alba Iulia 1

D’ARC Str. Emanoil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085

GRADO CAFE Str G. Cosbuc nr 1, tel 0720 914 390 MANUFACTURA Handmade Cafe Str. T. Vladimirescu, nr. 9 Handmade, party, muzica live La Manufacura totul e de vanzare, po\i lua acas[ modelul de scaun,

scrumiera sau cana care `\i place, tabloul de pe perete sau l[mpile ambientale. OPERA P-\a Victoriei 6, tel: 0722343528 Expresso & Salad Bar. Orar: 08.00-24.00. NOU! COFFE TO GO! OFFICE BAR by RGM Str. Constantin Br]ncu§i, nr. 7 Tel: 0744.513.919 Organiz[m evenimente (capacitatea s[lii 50-100 locuri) Dispunem de internet wireless, videoproiector, parcare proprie. Orar: L-V: 08.00-24.00 S, D: 10.00-24.00 PAPILLON CAFE P-\a Unirii 8 Tel: 0256409119, 0732970183 Boemi, nonconformi§ti, v[ a§tept[m cu specialit[\i §i ceaiuri soft. NON- STOP! SPIRIT CAFFE Str. Mercy. Tel: 0744641377 Intim §i `ntr-o atmosfer[ pl[cut[, te a§tept[m la o discu\ie amical[ sau de afaceri, la o cafea bun[ sau o b[utur[ fin[. Orar: 08.3001.00. Internet wireless VAN GRAPH K FE Ritualul cafelei perfecte! Str. M. Corvin 4. Tel. 0256404561 www.vangraph.ro

ARAD CAFE BOHEME ~n incinta teatrului Slavici, etaj 1 CAFE FANTASY Str. Eminescu nr 30 Orar: 08.00-22.00 DIPLOMAT CAFE Bdul Revolu\iei, nr.52-54 Orar: L-J: 08.00-24.00 V: 08.00-01.00, S,D: 10.30-24.30 Local ambiental, muzic[ pl[cut[. KOKOON B-dul Revolu\iei, nr. 80 shop & lounge, coffee, tea Tel. 0732890711 CRISTAL CAFE B-dul Revolu\iei, nr. 85 PATCHOULI LOUNGE Str. Revolu\iei (`n incinta Ziridava) K.F. Str. Episcopiei 11-13, Tel. 0257211848 SMART CAFE Str. Unirii, tel. 0257.214.822

46 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

47


48 z www.24fun.ro

24fun_tm_ar_214_BT_fara_coperta04  

TIMI±OARA §i ARAD 23 - 29 IULIE 2010 48 DE PAGINI 214 ANUL IV NR. Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro editorial info loca...

24fun_tm_ar_214_BT_fara_coperta04  

TIMI±OARA §i ARAD 23 - 29 IULIE 2010 48 DE PAGINI 214 ANUL IV NR. Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro editorial info loca...

Advertisement