Page 1

ລາຄາ: 5000 ກີ ບ

16 - 22 ເ�ສາ

16 - 30

g,lk 2014

lt[a[

59

Ihvpcxfvk-u[

23 - 30 ເ�ສາ

“Passion for Great Products”

San Jiang


Editor’s Note

59

Issue 16-30 Apr. 2014 ລາຄາ: 5000 ກີ ບ

16 - 22 ເ�ສາ

16 - 30

g,lk 2014

lt[a[

59

Ihvpcxfvk-u[

23 - 30 ເ�ສາ

ສະບາຍດີປີໃ�ທານຜູອານທຮ�ກແ�ງ �ງ� ວາໃ�ໂ�ກາດສະອງປີໃ�ລາວທຫາກຜານໄ�ນ�ນ ທານຜູອ  າ  ນ ຄົ ງ ຈະໄດ້ ໃ ຊ້ ເ ວລາພັ ກ ຜ່ ອ ນແລະພົ ບ ປະພາດຕິ ພີ່ ນ້ ອ ງສັ ງ ສັ ນ ໝູ່ ເ ພື່ ອ ນ ຢາງທ�ວເ�ິງ ການເ�ັດບຸນສ�ງນ�ພະກຄ�ງຈະໄ�ໄ�ທ�ວເ�ິງຄ�ບຕາມຈ� ນວນວ�ດທຕ�ງໃ�ໄ�. ເ�ົາເ�ັນວາ ທີມງານ 108ອາຊີບ ກຂໍອວຍພອນໄ�ອີກ ເທື່ ອ ໜຶ່ ງ ໃຫ້ ທຸ ກ ທ່ າ ນຈົ່ ງ ມີ ແ ຕ່ ຄ ວາມສຸ ກ ຄວາມຈະເລີ ນ ຕະຫຼ ອ ດປີ ຕ ະ

Cover Story

ອດໄ�. ບ�ດສ�ພາດພິເ�ດສະບ�ບນເ�ົາມີຄວາມຍິນດີເ�ັນຢາງຍງທໄ�ມີ ໂ�ກາດນ�ສະເ�ີເ�ອງລາວຂອງ ສະມາຄ�ມເ�ອຄ�ນໂ�ທິສຕິກ ແ�ະ ການປະກອບອາຊີບເ�ັນຄູສອນເ�ັກໂ�ທິສຕິກ. ນຄືເ�ອງລາວທບຄອຍ ໄ�ຮ�ບການອອກສປານໃ� ທ�ງທ�ງທເ�ັມໄ�ດວຍເ�ອງລາວທໜາຮຽນຮູ ທ�ຄວາມເ�າໃ� ແ�ະ ຊວຍເ�ືອກ�ນ ລາຍລະອຽດເ�ີນທານຕິດຕາມ ໄ�ໃ�ບ�ດເ�ີຍ. ສວນທານໃ�ທເ�ັນຂາປະຈ�ບ�ດ career advise ສະບ�ບນທານບຜິດ ��ງແ�ນອນ. ສ�ລ�ບຕ�ແ�ງງານວາງ ເ�ົາກຍ�ງຄ�ງມີຕ�ແ�ງວຽກດີໆຈາກບ�ນ ດາບໍລິສ�ດຊ�ນນ�ມານ�ສະເ�ີເ�ນເ�ີຍ. ເ�ອເ�ັນການນ�ສະເ�ີບາງ ຕ�ແ�ງເ�ນທລ�ງຢູໜາເ�ັບໄ�ທ ແ�ບໄ�ລ�ງໃ�ວາລະສານເ�ົາ ຈງໄ� ຄ�ດຈອນເ�ົາບາງສວນມານ�ສະເ�ີໃ�ເ�ມນ� ຂໍໃ�ທານສ�ງເ�ດເ�ງ

08

ຄູສອນເດັກ ໂອທິສຕິກ

Carreer Advice 12 ຮຽນຮູ້ລັກສະນະຂອງທຸລະກິດກ່ອນຈະເຮັດວຽກສາຍໂຮງແຮມ 16 ເຈົ້ານາຍເຂັ້ມງວດສອນຫຍັງທ່ານ 18 10 ຂໍ້ທີ່ບອກວ່າເຈົ້າສາມາດເປັນນັກຂາຍໄດ້

Start Up Advice B1 Finding Job

ໜາທມີກາໝາຍຂອງ 108job.la ເ�. ແ�ະ ຢາລືມວາຫາກທານຕອງການ ຄ�ນຫາວຽກແ�ບທ�ນທີ ແ�ະ ທ�ນເ�ດການຢູສະເ�ີ ທານກເ�າໄ�ກວດ ເ�ງໄ�ເ�ີຍຕະອດ24 ຊ�ວໂ�ງທ�ນທີ ທ www.108job.la

;k]tlkoIhvpcxfvk-u[(108JOB) 3fpG [=]ylaf Ihvpcxfraogdqhkdi5[ 9edaf .[vto5pkfg]dmuG W$$}l,-D4;m X@$}!@}!@? leoad'ko8ah'1j6G gInvog]dmu W)_}!F 4t|qolk,clowmF[hkovko5F g,nv'9aomt[6]u ot7vos^;';P'9ao 3mG X)&*{@!? @&$(W_F @&$#$_ c2adG X)&*{@!? @&$(W_ Email: info@108job.la Website: www.108job.la ry,mujG 3I'ry, Lao UNIPRINT Press Co.,Ltd mt[PoG W_W r9 @&W&@W!W

7totIa[zyf-v[G zh6-uhoeG

cdh;;ul5d fk]klko

mujxbdlkG

s5,gra' lyoxtgluf

sq;|hk[aookmydkoG

;aootrvo lyfmy]kf

dv'xt9e[aookmydkoG cdh;;ul5d fk]klko 7e76o ry,,tlvo xtlko'ko}dkog'yoG graflt\vo mujxbdlkfhkovvdc[[G 7eI6h rao]ngff 9af|hk c]t vvdc[[G vko5lvo s^;'37f wvmuG

lq,xtlq' rq'ry]k lq,l5fw7h w-pt;q'

dko8ts^kfG

f;'ok]u cdh;dk.9 xkcv,u mv'v5m5,

-jk'4jkpI6[G

;y]tlad cl'graf,tou Ihko cmoIad g;affyh' lt86fy3v

Featured employer

“Passion for Great Products”

San Jiang


6

Page

issue 59 16-30 Apirl

COVER STORY g]njv’3fpG mu,[aookmydko

76lvogfad 3vmyl8yd


7

issue 59 16-30 Apirl

Page

COVER STORY

g]njv’3fpG mu,[aookmydko

ກ່ອນອື່ນຜູ້ຂຽນ ແລະ ທາງທີມງານວາລະສານ

ຄ ວ າ ມ ຜິ ດ ປົ ກ ກ ະ ຕິ ຂ ອ ງ ສ ະ ໝ ອ ງ ແ ບ ບ ໜຶ່ ງ ທີ່

ຄອງຂອງເດັກໂອທິສຕິກໄດ້ພາລູກຂອງຕົນໄປກວດ

108 ອາຊີບຕ້ອງກ່າວຄໍາວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ

ເກີດຂຶ້ນໃນໄວເດັກໂດຍຈະສະແດງອາການຜິດປົກ

ທີ່ໂຮງໝໍພັດທະນາການເດັກທີ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານ

ປີໃໝ່ ພ.ສ 2557 ແລະ ຂໍອວຍພອນໄຊມາຍັງຜູອ ້ າ ່ ນ

ກະຕິອອກມາ ເອີ້ນວ່າ ອາການໂອທິສຕິກ (Autistic

ຂອງລາວເຮົ າ ແລະ ເລີ້ ມ ມີ ຫຼ າ ຍໆຜູ້ ປົ ກ ຄອງທີ່ ໄ ດ້

ວາລະສານທຸ ກ ທ່ າ ນຈົ່ ງ ມີ ແ ຕ່ ຄ ວາມສຸ ກ ສົ ມ ຫວັ ງ

Spectrum Disorder) ຫຼື ວ່ າ ໂອທິ ສ ຊຶ ມ ເຊິ່ ງ ຈະ

ພາລູ ກ ໄປກວດ ທ່ າ ນໝໍ ທີ່ ປ ະຈໍ າ ການທີ່ ໂ ຮງໝໍ ພັ ດ

ສຸ ກ ຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ປະສົ ບ ຜົ ນ ສຳເລັ ດ ໃນ

ສະແດງອາການໃນ 03 ດ້ານໃຫຍ່ໆໄດ້ແກ່:

ທະນາການເດັກກໍ່ເລີຍໄດ້ມີການສອບຖາມເອົາຊ່ອງ

ໜ້າທີວຽກງານ. ເຖິ ງ ແມ່ ນ ວ່ າ ຈະຜ່ າ ນໄລຍະປີ ໃ ໝ່ ໄ ປ ຫຼ າ ຍໆ ຄົ ນ ກໍ່ ຍັ ງ ຄົ ງ ພັ ກ ຜ່ ອ ນກັ ນ ຢູ່ ແ ຕ່ ທ າງທີ ມ ງານວາ ລະສານ 108 ອາຊີ ບ ຮ່ ວ ມທັ ງ ຜູ້ ຂ ຽນເອງກໍ່ ຍັ ງ ບໍ່ ໄດ້ ຢຸ ດ ສັ ນ ຫາເລື່ ອ ງລາວ ແລະ ສິ່ ງ ດີ ໆ ມານໍ າ ສະ

ທາງໃນການຕິ ດ ຕໍ່ ແລະ ໄດ້ ໃ ຫ້ ຊ່ ອ ງທາງໃນການ

1. ຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງສັງຄົມ ແລະ ປະຕິສໍາພັນ ກັບຄົນອື່ນ. 2. ຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງພາສາ ແລະ ການສື່ສານ.

ເໜີ ແ ກ່ ບັ ນ ດາທ່ າ ນຜູ້ ອ່ າ ນທີ່ ຮັ ກ ແພງ ແລະ ນັ ບ ຖື

3. ຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງອາລົມ ແລະ

ໃນສະບັ ບ ທີ 59 ນີ້ ຜູ້ ຂ ຽນຈະຂໍ ນໍ າ ສະເໜີ ອີ ກ ໜຶ່ ງ

ພຶດຕິກຳ.

ອາຊີ ບ ແລະ ອີ ກ ໜຶ່ ງ ສະມາຄົ ມ ທີ່ ຄິ ດ ວ່ າ ໜ້ າ ສົ ນ ໃຈຫຼາຍ ຈຶງ່ ໄດ້ຍກ ົ ເອົາມາບອກ ມາເລົາ່ ມາຮ່ວມບອກ ປະສົ ບ ການແກ່ ຜູ້ ອ່ າ ນ ເຊິ່ ງ ວ່ າ ຈະແມ່ ນ ອາຊີ ບ ໃດ ສະມາຄົມໃດ ຜູ້ອ່ານຈະໄດ້ຮູ້ພ້ອມໆກັນ. ກ່ ອ ນອື່ ນ ຕ້ ອ ງຂໍ ເ ລົ່ າ ກ່ ອ ນວ່ າ ໃນໄລຍະຕົ້ ນ ເດື ອ ນເມສາທີ່ ຜ່ າ ນມາ ທີ ມ ງານໄດ້ ມີ ໂ ອກາດເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມ ໃ ນ ງ າ ນ ພິ ທີ ສ ະ ເ ຫ ລີ ມ ສ ະ ຫ ລ ອ ງ ວັ ນ ໂອທິ ສ ຕິ ກ ໂລກ 2014 (02 ເມສາ 2014) ເຊິ່ ງ ເ ປັ ນ ກ າ ນ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ພ າ ຍ ໃ ຕ້ ສ ະ ມ າ ຄົ ມ ເ ພື່ ອ ຄົ ນ ໂອທິສຕິກຮ່ວມກັບບັນດາອົງການຕ່າງໆເຊິ່ງໄດ້ຈັດ ຂຶ້ນໃນວັນທີ 04 ເມສາ 2014 ທີ່ຜ່ານມາທີ່ໂຮງແຮມ ເມີຄິວ ເປັນການຈັດງານວາງສະແດງຮູບພາບເພື່ອ ການກຸ ສົ ນ ແລະ ໄດ້ ຈັ ດ ງານຄອນເສີ ດ ການກຸ ສົ ນ ເພື່ອສົມທົບທຶນ ໃນວັນທີ 06 ເມສາ 2014 ທີ່ຜ່ານ ມາທີ່ເດີນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສີໂຄດ. ການຈັດພິທີ ໃ ນ ຄັ້ ງ ນີ້ ແ ມ່ ນ ໄ ດ້ ມີ ຜົ ນ ຕ ອ ບ ຮັ ບ ແ ລ ະ ສົ ນ ໃ ຈ ຈາກຫຼາຍອົງກອນ ຈາກປະຊາຊົນ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງ ຈໍ າ ນວນຫຼ າ ຍ. ເຫັ ນ ໄດ້ ເ ຖິ ງ ຄວາມສົ ນ ໃຈຈາກ ຫຼ າ ຍພາກສ່ ວ ນ, ກໍ່ ໄ ດ້ ມີ ກ ານຮ່ ວ ມມື ກັ ນ ແລະ ມີ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນທາງການ ຜູ້ຂຽນ ແລະ ທີ ມ ງານວາລະສານ 108 ອາຊີ ບ ຈຶ່ ງ ເຫັ ນ ວ່ າ ສະ ມາຄົມເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກ ແລະ ອາຊີບຄູເດັກພິເສດ ເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍ. ກ່ ອ ນ ທີ່ ຈ ະ ຮູ້ ຈັ ກ ກັ ບ ສ ະ ມ າ ຄົ ມ ເ ພື່ ອ ຄົ ນ ໂອທິ ສ ຕິ ກ ແລະ ອາຊີ ບ ຄູ ເ ດັ ກ ໂອທິ ສ ຕິ ກ ຜູ້ ຂ ຽນ ຂໍເວົ້າເຖິງຄວາມຮູ້ເລັກໆ ນ້ອຍໆ. ຄຳວ່າໂອທິສຕິກ ຫຼ າ ຍຄົ ນ ຍັ ງ ສົ ງ ໃສວ່ າ ໂອທິ ສ ຕິ ກ ຫຼື ໂອທິ ສ ຊຶ ມ ແມ່ນຫຍັງ? ໂອທິສຕິກ ຫຼືໂອທິສຊຶມ ແມ່ນອາການ

ສາເຫດຂອງການເກີດພາວະໂອທິສຕິກ ຫຼືວ່າ ໂອທິສຊຶມນີ້ ປະຈຸບັນແມ່ນຍັງບໍ່ຮູ້ສາເຫດທີ່ແທ້ຈິງ ກ່ຽວກັບການເກີດຂອງອາການໂອທິສຕິກ ຫຼື ໂອທິສ ຊຶ ມ ແຕ່ ເ ຊື່ ອ ວ່ າ ມາຈາກປັ ດ ໃຈດັ່ ງ ນີ້ : ປັ ດ ໃຈດ້ າ ນ ກຳມະພັ ນ ອາດຈະເກີ ດ ຄວາມຜິ ດ ປົ ກ ກະຕິ ທ າງ ດ້ານຢີນຫຼາຍໆມາລວມໂຕກັນ, ປັດໃຈທາງດ້ານສິ່ງ ແວດລ້ ອ ມເຊັ່ ນ ການໄດ້ ຮັ ບ ຢາບາງຊະນິ ດ ໃນຂະ ນະທີ່ແມ່ຖືພາ, ການຕິດເຊື້ອຫັດເຢຍລະມັນຂອງແມ່ ແມ່ ທີ່ ມີ ພ າວະແຊກຊ້ ອ ນລະຫວ່ າ ງຖື ພ າ ຫຼື ປະສູ ດ (ເກີດລູກ) ຫຼື ອາດຈະມີສາເຫດມຈາກຄວາມຜິດປົກ ກະຕິ ຂ ອງສະໝອງ ເຊິ່ ງ ພົ ບ ຄວາມຜິ ດ ປົ ກ ກະຕິ ໄດ້ຫຼາຍ ແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ສະເພາະເຈາະຈົງ ແລະ ຍັງສະ

ຕິ ດ ຕໍ່ ຂ ອງພໍ່ ແ ມ່ ຜູ້ ປົ ກ ຄອງໃນລາວນໍ າ ກັ ນ ແລະ ໄດ້ມີການຕິດຕໍ່ກັນມາເລີຍ. ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ມີການ ລິ ເ ລີ້ ມ ການກະຈາຍຂ່ າ ວໄປຕາມສະຖານທີ່ ຄຼີ ນິ ກ ເດັ ກ ຕ່ າ ງໆໃນລາວ ແລະ ໄດ້ ມີ ກ ານຕິ ດ ຕໍ່ ພົ ວ ພັ ນ ກັ ບ ບັ ນ ດາຜູ້ ປົ ກ ຄອງເດັ ກ ພິ ເ ສດ ຈຶ່ ງ ໄດ້ ເ ກາະກຸ່ ມ ກັນເປັນສູນເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກ. ຮອດປີ 2009 ທ່ານ ໄມເຄິນ ທີ່ເປັນຄົນເຢຍລະມັນ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ປົກຄອງ ຂອງເດັ ກ ພິ ເ ສດຄົ ນ ໜຶ່ ງ ໄດ້ ສ ະເໜີ ເ ອົ າ ເຮື ອ ນຂອງ ເພີ່ ນ ເປັ ນ ບ່ ອ ນເຝິ ກ ໃຫ້ ແ ກ່ ເ ດັ ກ ພິ ເ ສດ ໃນຕອນ ນັ້ນເອງມີເດັກພິເສດ 09 ຄົນ ແລະ ຄູພຽງແຕ່ 05 ຄົນ ເຊິ່ ງ ຄູ ສ່ ວ ນໃຫຍ່ ກໍ່ ແ ມ່ ນ ຄູ ທີ່ ມ າຈາກເພື່ ອ ນບ້ າ ນ ແລະ ຈົ ບ ສາຂາການສອນເດັ ກ ພິ ເ ສດໂດຍກົ ງ ມາ ເປັ ນ ຄູ ເ ຝິ ກ ໃຫ້ ເຊິ່ ງ ຄ່ າ ໃຊ້ ຈ່ າ ຍຕ່ າ ງໆໃນຕອນນັ້ ນ ກໍ່ ແ ມ່ ນ ຜູ້ ປົ ກ ຄອງເດັ ກ ໂອທິ ສ ຕິ ກ ເປັ ນ ຄົ ນ ລະດົ ມ ທຶນກັນເອງ. ຈົນມາຮອດວັນທີ 24 ກັນຍາ 2011 ໄດ້ມີການ ຈັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ໃຫຍ່ ເ ພື່ ອ ເລື ອ ກຕັ້ ງ ປະທານ ແລະ ໄດ້ ໃ ບອານຸ ຍ າດຊົ່ ວ ຄາວເພື່ ອ ກໍ່ ຕັ້ ງ ເປັ ນ ສະມາ ຄົ ມ ເພື່ ອ ຄົ ນ ໂອທິ ສ ຕິ ກ , ມາຮອດວັ ນ ທີ 15 ມີ ນ າ

ຫຼຸບລະອຽດບໍ່ໄດ້.

2012 ຈຶ່ ງ ໄດ້ ໃ ບອານຸ ຍາດຖາວອນ ແລະ ໄດ້ ກໍ່ ຕັ້ ງ

ຄວາມເປັນມາຂອງສະມາຄົມ ເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກ (Association for Autism)

ບັນນີ້ ເຊິ່ງມາຮອດປະຈຸບັນມີເດັກພິເສດທັງໝົດ 28

ຈາກການສອບຖາມ ແລະ ໄດ້ ໂ ອ້ ລົ ມ ກັ ນ ກັ ບ

ຕົ ວ ແທນຂອງສະມາຄົ ມ ເພື່ ອ ຄົ ນ ໂອທິ ສ ຕິ ກ ສອງ ທ່ າ ນກໍ່ ຄື: ທ່າ ນ ນາງ ວຽງຊໍາ ສໍອິນໄຊ(ເອື້ອຍຊໍາ ) ປະທານສະມາຄົ ມ ເພື່ ອ ຄົ ນ ໂອທິ ສ ຕິ ກ ແລະ ທ່ າ ນ ນາງ ມິສຸດາ ເຮືອງສຸກຄຸນ (ເອື້ອຍມິມີ່) ເລຂາທິການ ສະມາຄົມເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກ ໄດ້ເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ: ກ່ອນ ທີ່ ຈ ະມາເປັ ນ ສະມາຄົ ມ ເພື່ ອ ຄົ ນ ໂອທິ ສ ຕິ ກ (Association for Autism) ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນເປັນສູນ ເພື່ ອ ຄົ ນ ໂອທິ ສ ຕິ ກ ເທົ່ າ ນັ້ ນ ແລະ ກ່ ອ ນທີ່ ຈ ະເປັ ນ ສູນເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກແມ່ນເລີ້ມຈາກການເກາະກຸ່ມ ຂອງພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງເອງ ໂດຍເລີ້ມຈາກພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກ

ເປັນສະມາຄົມເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກຈົນມາຮອດປັດຈຸ ຄົນ ແລະ ມີຄູ 15 ຄົນ.

ມີຈໍານວນເດັກພິເສດ ໃນລາວເຮົາ?

ປັ ດ ຈຸ ບັ ນ ເຮົ າ ຍັ ງ ບໍ່ ມີ ຕົ ວ ເລກຂອງເດັ ກ ໂອທິ ສ

ຕິ ກ ຢ່ າ ງຊັ ດ ເຈນເທື່ ອ ເອື້ ອ ຍວຽງຄຳກ່ າ ວເພາະວ່ າ ຍັງ ບໍ່ໄດ້ມີການສໍາຫຼວດຢ່າງລະອຽດ ແລະ ອີກປະ ການໜຶ່ ງ ພໍ່ ແ ມ່ ຜູ້ ປົ ກ ຄອງບາງຄົ ນ ຍັ ງ ບໍ່ ທັ ນ ກ້ າ ທີ່ ຈະເອົ າ ລູ ກ ຂອງຕົ ນ ອອກສູ່ ສັ ງ ຄົ ມ ເຫດຜົ ນ ນີ້ ກໍ່ ຍ້ ອ ນວ່ າ ຄວາມເຂົ້ າ ໃຈຂອງສັ ງ ຄົ ມ , ການຍອມຮັ ບ ຂອງສັ ງ ຄົ ມ ຕໍ່ ເ ດັ ກ ໂອທິ ສ ຕິ ກ ຮວມທັ ງ ເດັ ກ ພິ ເ ສດ ອື່ ນ ໆໃນປະເທດເຮົ າ ແມ່ ນ ຍັ ງ ບໍ່ ທັ ນ ເປັ ນ ທີ່ ຍ ອມ ຮັ ບ ກັ ນ ຫຼ າ ຍ ຮວມທັ ງ ຜູ້ ປົ ກ ຄອງບາງຄົ ນ ເອງ ກໍ່ ຍັ ງ


8

Page

issue 59 16-30 Apirl

COVER STORY g]njv’3fpG mu,[aookmydko

ບໍ່ ທັ ນ ໄດ້ ຮັ ບ ຮູ້ ຢ່ າ ງແທ້ ຈິ ງ ວ່ າ ອາການຂອງເດັ ກ ໂອ ທິສຕິກເປັນແບບໃດ ແລະ ແນວໃດຈຶງ່ ຈະສາມາດບົງ່ ບອກໄດ້ ຊັ ດ ເຈນວ່ າ ລູ ກ ຂອງຕົ ນ ເອງແມ່ ນ ເດັ ກ ພິເສດ.

ການປະກອບອາຊີບ “ຄູສອນເດັກໂອທິສຕິກ”

ໃນການໃຫ້ ຂໍ້ ມູ ນ ຂອງການປະກອບອາຊີ ບ ຄູ

ເດັກໂອທິສຕິກນີ້ ທາງທີມງານວາລະສານ 108 ອາຊີບ ໄດ້ມີໂອກາດສໍາພາດ ຄູສອງທ່ານທີ່ເປັນຄູປະຈໍາທີ່ ສະມາຄົ ມ ເພື່ ອ ຄົ ນ ໂອທິ ສ ຕິ ກ . ທ່ າ ນທໍ າ ອິ ດ ແມ່ ນ ທ່ານ ນາງ ວິໄລວັນ ກົມມະສິດ (ຫຼວ ື າ່ ຄູຫລ້າ) ເຊິງ່ ເປັນ ຄູຄົນລາວທີ່ປະຈໍາຢູ່ທີ່ສະມາຄົມເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2009, ທ່ານທີ່ສອງແມ່ນທ່ານ ນາງ ມາລິນີ ຄໍາມະມູນ (ຫຼືວ່າຄູແອ້) ເປັນຄູມາຈາກເພື່ອນບ້ານທີ່ ຈົບສາຂາການສອນເດັກພິເສດມາໂດຍກົງ ເຊິງ່ ຄູແອ້ ເອງໄດ້ເປັນຄູປະຈໍ່ຢູ່ທີ່ສະມາຄົມເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2012.

ຈຸດເລີ້ມຕົນ ແລະ ແຮງຈູງໃຈທີ່ມາ ປະກອບອາຊີບຄູເດັກ ພິເສດ ແມ່ນຫຍັງ.?

ທ່ານ ນາງ ວິໄລວັນ ກົມມະສິດ (ຫຼືວ່າຄູຫລ້າ)

ເພິ່ນໄດ້ກ່າວວ່າ: ຄູຫລ້າແມ່ນເລີ້ມເປັນຄູສອນເດັກ ໂອທິສຕິກຕັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົ້ນມາ ເຊິ່ງທໍາອິດ ບອກໄວ້ ກ່ ອ ນເລີ ຍ ວ່ າ ເປັ ນ ຄົ ນ ທີ່ ບໍ່ ມັ ກ ເດັ ກ ນ້ ອ ຍ, ແຮງຈູງໃຈທີ່ຈະເປັນຄູສອນຍິ່ງບໍ່ມີໃນຄວາມຄິດເລີຍ ຈົ ນຮຽນຈົບມັດທະຍົມປາຍ ແລະ ແນ່ນອນທຸກຄົນ ກໍ່ຕ້ອງຢາກໄດ້ຮັບການສຶກສາທີ່ດີ ແລະ ມີວຽກເຮັດ ງານທໍ າ ທີ່ ດີ ຈຶ່ ງ ໄດ້ ໄ ປຮຽນວິ ຊ າຊີ ບ ທາງດ້ າ ນການ ສິດສອນເດັກປະຖົມ ຫຼວ ື າ່ ສາຍການຮຽນຄູປະຖົມ. ຫຼງັ ຈາກທີ່ຈົບການສຶກສາວິຊາຊີບແລ້ວກໍ່ໄດ້ມີໂອກາດ ສິດສອນເດັກປະຖົມທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມແຫ່ງໜຶ່ງ ເຊິ່ງ ໃນນັ້ ນ ກໍ່ ເ ປັ ນ ອີ ກ ໂອກາດໜຶ່ ງ ທີ່ ໄ ດ້ ສິ ດ ສອນເດັ ກ ທີ່ ເປັ ນ ໂອທິ ສ ຕິ ກ ໄດ້ ທີ່ ເ ຂົ້ າ ມາຮຽນຮ່ ວ ມທີ່ ໂ ຮງຮຽນ ປະຖົ ມ ແຫ່ ງ ນັ້ ນ ຕັ້ ງ ແຕ່ ນັ້ ນ ມາກໍ່ ໄ ດ້ ຮ ຽນຮູ້ ກ່ ຽ ວ ກັ ບ ກ າ ນ ສ ອ ນ ເ ດັ ກ ໂ ອ ທິ ສ ຕິ ກ ກັ ບ ຄູ ຜູ້ ຕິ ດ ຕ າ ມ ເດັ ກ ໂອທິ ສ ຕິ ກ ຄົ ນ ນັ້ ນ ມາຕະຫຼ ອ ດ ແລະ ມັ ກ ທີ່ ຈ ະ ຮຽນຮູ້ ກ່ ຽ ວກັ ບ ເດັ ກ ໂອທິ ສ ຕິ ກ ນີ້ ວ່ າ ພວກເຂົ າ ມີ ພຶ ດ

ຕິກໍາແນວໃດ ຄວາມຄິດແນວໃດ ຈົນກະທັ້ງວ່າເລີ້ມ ມັ ກ ເດັ ກ ນ້ ອ ຍ ແລະ ຮັ ກ ໃນການທີ່ ໄ ດ້ ສິ ດ ສອນ ເດັກນ້ອຍເປັນຕົ້ນມາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ມີໂອກາດ ທີ່ ໄ ດ້ ມ າສິ ດ ສອນເດັ ກ ໂອທິ ສ ຕິ ກ ທີ່ ສູ ນ ເພື່ ອ ຄົ ນ ໂອທິ ສ ຕິ ກ ໃນປີ 2009 ແລະ ຮຽນຮູ້ ສິ່ ງ ຕ່ າ ງໆໃນ ການສິດສອນເດັກໂອທິສຕິກຈາກຄູຜູ້ຕິດຕາມ ແລະ ໄດ້ໄປເຝິກອົບຮົມຫຼັກສູດໂດຍກົງທີ່ປະເທດເພື່ອນ ບ້ານ ແລະ ໄດ້ປະກອບອາຊີບຄູສອນເດັກໂອທິສຕິກ ທີ່ສະມາຄົມເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກຈົນມາຮອດໃນປັດຈຸ ບັນນີ້. ນາງ ມາລິນີ ຄໍາມມະມູນ (ຫຼືວ່າຄູແອ້) ເຊິ່ງເປັນ ຄູມາຈາກເພືອ ່ ນບ້ານທີຈ ່ ບ ົ ສາຂາວິຊາສະ ເພາະ ດ້ານ ການສອນເດັກພິເສດລະດັບປະລິຍາຕີ ກ່ອນທີ່ຈະ ໄດ້ ມ າເປັ ນ ຄູ ສ ອນເດັ ກ ໂອທິ ສ ຕິ ກ ທີ່ ສ ະມາຄົ ມ ເພື່ ອ ຄົ ນ ໂອທິ ສ ຕິ ກ ຄູ ແ ອ້ ເ ອງໄດ້ ເ ປັ ນ ຄູ ສ ອນເດັ ກ ພິເ ສດມາຕະຫຼອດ ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ມີໂອກາດສອນ ເດັ ກ ພິ ເ ສດທີ ພິ ກ ານທາງດ້ າ ນການຟັ ງ (ຫູ ໜ ວກ) ເຊິ່ງເປັນການສອນພາສາມືໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ, ຫຼັງຈາກ ນັ້ ນ ທ້ າ ຍປີ 2012 ຈຶ່ ງ ໄດ້ ມີ ໂ ອກາດມາສອນເດັ ກ ໂອທິສຕິກທີ່ສະມາຄົມເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກ ຖ້າຫາກ


9

issue 59 16-30 Apirl

Page

COVER STORY

g]njv’3fpG mu,[aookmydko

ຖ້າຫາກວ່າພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງເດັກ ບໍ່ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືແລ້ວ ການທີ່ຈະສອນ ແລະ ພັດທະນາ ເດັກໂອທິສຕິກນີ້ ຖືໄດ້ວ່າເປັນໄປໄດ້ຍາກຫຼາຍ

ຖາມວ່ າ ຈຸ ດ ເລີ້ ມ ຕົ້ ນ ແລະ ແຮງຈູ ງ ໃຈໃດທີ່ ໄ ດ້ ມ າ

ຮັກທີ່ຈະເປັນຄູສອນ ເດັກພິເສດຍິ່ງຍິ່ງຂຶ້ນ.

ເປັ ນ ຄູ ສ ອນເດັ ກ ໂອທິ ສ ຕິ ກ ນີ້ ຄູ ແ ອ້ ເ ພິ່ ນ ໄດ້ ໃ ຫ້ ຄໍາຕອບວ່າ: ຕັ້ງແຕ່ທໍາອິດກໍ່ເປັນຄົນທີ່ມັກເດັກນ້ອຍ ແລະ ຢາກເປັນຄູສອນຢູ່ແລ້ວ ໃນເມື່ອໄດ້ເຂົ້າໄປສຶກ ສາສາຂາດ້ານການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ໄດ້ໂອ້ລົມ ນໍາອາຈານທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລເພິ່ນໄດ້ບອກກັບຄູ ແອ້ ວ່ າ ຫາກວ່ າ ມັ ກ ທີ່ ຈ ະເປັ ນ ຄູ ແ ລ້ ວ ເປັ ນ ຫຍັ ງ ຄື ບໍ່ ລອງເລືອກຮຽນສາຂາຄູສອນເດັກພິເສດເບິ່ງເພາະ ວ່ າ ໃນຕອນນັ້ ນ ຜູ້ ທີ່ ຈ ະເລື ອ ກຮຽນສາຂານີ້ ແ ມ່ ນ ມີ ໜ້ ອ ຍ ແລະ ຄູ ທີ່ ຈ ະສອນເດັ ກ ພິ ເ ສດນີ້ ກໍ່ ຍັ ງ ຂາດ ເຂີນຫຼາຍ ຄູແອ້ເອງກໍ່ເລີຍຕັດສິນໃຈເລືອກຮຽນວິຊາ ສາຂາການສອນເດັ ກ ພິ ເ ສດ. ຫຼັ ງ ຈາກທີ່ ໄ ດ້ ຮ ຽນ ໃນສາຂານີ້ມາກໍ່ໄດ້ພົບປະ ແລະ ພົວພັນກັບເດັກພິ ເສດຫຼ າ ຍປະເພດ ຫຼ າ ຍແບບ ຍິ່ ງ ເຮັ ດ ໃຫ້ ຄູ ແ ອ້ ມັ ກ

ເ ດັ ກ ໂ ອ ທິ ສ ຕິ ກ ອ າ ດ ຈ ະ ເ ວົ້ າ ໄ ດ້ ວ່ າ ພ ວ ກ ເ ຂົົ າ ມີ ໂ ລກສ່ ວ ນຕົ ວ ຂອງໂຕເອງສູ ງ ຫຼ າ ຍ. ສິ່ ງ ທ້ າ ທາຍ

ຄວາມທ້າທ້າຍໃນການເປັນຄູ ສອນເດັກໂອທິສຕິກ

ຫາກຖາມວ່າຄວາມທ້າທາຍໃນການສິດສອນ

ເດັກໂອທິສຕິກນີ້ ບອກໄດ້ເລີຍວ່າມີຫຼາກຫຼາຍຢ່າງ ຖ້ າ ຫາກວ່ າ ຈະປຽບທຽບກັ ບ ຄູ ສ ອນທົ່ ວ ໄປແລ້ ວ ສິ່ ງ ທີ່ ຄື ກັ ນ ກໍ່ ຄື ກ ານກຽມບົ ດ ສອນໃນແຕ່ ລ ະມື້ ແ ຕ່ ຫາກເປັນຄູສອນເດັກໂອທິສຕິກແລ້ວແມ່ນໄດ້ກຽມ ຕົວເປັນສອງເຖິງສາມເທົ່າໃນການສອນເດັກພິເສດ ເພາະຕ້ ອ ງໄດ້ ສ ອນທັ ງ ຄວາມຮູ້ , ປັ ບ ພຶ ດ ຕິ ກໍ າ ຂອງ ເດັກ, ການສອນໃນເຂົາເຈົາ້ ຈົດຈໍາສິງ່ ຕ່າງໆ, ການໃຫ້ ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດສື່ສານໄດຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ການ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກ້າສະແດງອອກໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດເພາະ

ອີ ກ ປະການໜຶ່ ງ ກໍ່ ແ ມ່ ນ ການໃຫ້ ຄ ວາມຮູ້ ແ ກ່ ຜູ້ ປົ ກ ຄອງເດັ ກ ໂອທິ ສ ຕິ ກ ເອງ ເພາະວ່ າ ຖ້ າ ຫາກວ່ າ ພໍ່ ແມ່ ຜູ້ ປົ ກ ຄອງເດັ ກ ບໍ່ ໃ ຫ້ ຄ ວາມຮ່ ວ ມມື ແ ລ້ ວ ການ ທີຈ ່ ະສອນ ແລະ ພັດທະນາເດັກໂອທິສຕິກນີຖ ້ ໄ ື ດ້ວາ ່ ເປັ ນ ໄປໄດ້ ຍ າກຫຼ າ ຍ. ສະນັ້ ນ ແລ້ ວ ຕ້ ອ ງໄດ້ ອ າໄສ ຄວາມຮ່ວມມືທັງຄູ, ເດັກພິເສດເອງ ແລະ ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກ ຄອງ ເປັນຄົນທີ່ຈະກະຕຸ້ນ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ພັດທະນາ ພວກເຂົາໃຫ້ສາມາດເຂົ້າກັບສັງຄົມ ແລະ ສື່ສານໄດ້ ຈົ ນ ກາຍເປັ ນ ທີ່ ຍ ອມຮັ ບ ແລະ ປຽບເໝື ອ ນຄົ ນ ປົ ກ ກະຕິໃນສັງຄົມໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ.


10

Page

issue 59 16-30 Apirl

COVER STORY g]njv’3fpG mu,[aookmydko

ໄດ້ ຫ ຍັ ງ ເປັ ນ ຜົ ນ ຕອບແທນຈາກ ການເປັນຄູສອນເດັກໂອທິສຕິກ?

ຄູຫລ້າ ແລະ ຄູແອ້ ຕອບມາໃນເຫດຜົນດຽວກັນ

ເລີຍວ່າ ສິ່ງທີ່ໄດ້ຕອບແທນຈາກການສອນເດັກໂອ ທິ ສ ຕິ ກ ນັ້ ນ ແມ່ ນ ຄວາມສຸ ກ ແລະ ຄວາມພາກພູ ມ ໃຈທີ່ ໄ ດ້ ສິ ດ ສອນເດັ ກ ໂອທິ ສ ຕິ ກ ເພາະວ່ າ ການ ທີ່ ສ ອນເດັ ກ ປົ ກ ກະຕິ ທົ່ ວ ໄປຖື ໄ ດ້ ວ່ າ ມີ ຄ ວາມສຸ ກ ແລະ ພາກພູມໃຈທີ່ໄດ້ເຫັນລູກສິດເປັນຄົນດີ, ຮຽນ ເກັ່ ງ ແຕ່ ວ່ າ ໃນການເປັ ນ ຄູ ສ ອນເດັ ກ ພິ ເ ສດນີ້ ເ ປັ ນ ຄວາມສຸ ກ ແລະ ພາກພູ ມ ໃຈເປັ ນ ສອງເທົ່ າ ເພາະ ເດັ ກ ໂອທິ ສ ຕິ ກ ເອງແມ່ ນ ບໍ່ ສ າມາດຄວບຄຸ ມ ພຶ ດ ຕິກາໍ ຂອງຕົນເອງໄດ້ເລີຍ ແຕ່ເຮົາເປັນຄູ ເຮົາສາມາດ ສອນໃຫ້ ເ ຂົ າ ເຈົ້ າ ຄວບຄຸ ມ ຕົ ນ ເອງໄດ້ ເຮັ ດ ບາງສິ່ ງ ບາງຢ່ າ ງດ້ ວ ຍຕົ ນ ເອງໄດ້ ຖື ໄ ດ້ ວ່ າ ເຮົ າ ຜ່ າ ນບົ ດ ພິ

ສູ ດ ອີ ກ ບາດກ້ າ ວໜຶ່ ງ ແລະ ຕ້ ອ ງຄິ ດ ຫາບາດກ້ າ ວ

ຍິ້ ມ ດ້ ວ ຍຄວາມພາກພູ ມ ໃຈ ທັ ງ ສະແດງທ່ າ ທາງ

ຕໍ່ ໄ ປສະເໝີ ໂ ດຍທີ່ ບໍ່ ຢຸ ດ ພັ ດ ທະນາເດັ ກ ໂອທິ ສ

ຄວາມຮູ້ ສຶ ກ ຈາກໃຈຈິ ງ ) ສໍ າ ລັ ບ ຜູ້ ຂ ຽນເອງເຖິ ງ ວ່ າ

ຕິ ກ . ອີ ກ ປະການໜຶ່ ງ ເດັ ກ ໂອທິ ສ ຕິ ກ ທີ່ ໄ ດ້ ສິ ດ

ໄດ້ສໍາຜັດ ກັບນ້ອງໆ ແລະ ຈາກການສໍາພາດຄູທັງ

ສອນມາ ພວກເຂົ າ ເຈົ້ າ ເປັ ນ ເດັ ກ ທີ່ ໜ້ າ ຮັ ກ ຫຼ າ ຍ

ສອງ ຄົນ ກໍ່ຮູ້ສຶກໄດ້ເຖິງຄວາມໜ້າຮັກ ແລະ ຄວາມ

ຟັງໃນສິ່ງທີ່ເຮົາສອນໄດ້ດີ ເຖິງແມ່ນວ່າບາງຄັ້ງເຂົາ

ບໍລິສຸດຂອງນ້ອງເດັກພິເສດກຸ່ມນີ້ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ເຈົ້ າ ຈະບໍ່ ສ າມາດຄວບຄຸ ມ ອາລົ ມ ຂອງຕົ ນ ເອງ ໄດ້ກໍຕາມ ແຕ່ພວກເຂົາກໍ່ປຽບຄືດັ່ງຜ້າຂາວບໍລິສຸດ ແທ້ ໆ . ແຕ່ ລ ະບຸ ກ ຄົ ນ ຈະມີ ຄ ວາມໜ້ າ ຮັ ກ ຢູ່ ໃ ນຕົ ນ ເອງສະເໝີ ເຮັດໃຫ້ສິ່ງນີ້ເອງທີ່ເປັນກຳລັງໃຈ ແລະ ຜົນຕອບແທນທີ່ຫາຈາກໃສບໍ່ໄດ້ອີກແລ້ວ. ມາຮອດ ມື້ນີ້ ຄູຫລ້າ ແລະ ຄູແອ້ເອງສາມາດເວົ້າໄດ້ເຕັມປາກ ເລີ ຍ ວ່ າ ຮັ ກ ລູ ກ ສິ ດ ທີ່ ເ ປັ ນ ເດັ ກ ພິ ເ ສດນີ້ ດັ່ ງ ກັ ບ

ຝາກຫຍັງເຖິງຜູ້ອ່ານວາລະສານ 108 ອາຊີບ ແລະ ບຸກຄົນທີມ ່ ຄ ີ ວາມ ສົນໃຈຢາກຈະເປັນຄູສອນເດັກພິ ເສດ. ເອື້ ອ ຍມີ ມີ່ ກ ວ່ າ ວ່ າ ສໍ າ ລັ ບ ໃຜທີ່ ຢ າກຈະເປັ ນ ຄູ

ເຂົາເຈົ້າເປັນລູກ ເປັນນ້ອງ ເປັນຫຼານ ເປັນຍາດຂອງ

ສອນເດັ ກ ໂອທິ ສ ຕິ ກ ສິ່ ງ ທໍ າ ອິ ດ ເລີ ຍ ກໍ່ ຄື ຕ້ ອ ງມີ ໃ ຈ

ຕົນເອງຄົນໜຶງ່ ເລີຍ (ຄູຫລ້າ ແລະ ຄູແອ້ ທັງເວົາ້ ແລະ

ມັກຮັກເດັກນ້ອຍ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະພັດທະນາພວກ


11

issue 59 16-30 Apirl

Page

COVER STORY

g]njv’3fpG mu,[aookmydko

ເດັກໂອທິສຕິກຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ຢາກໃຫ້ມີ ຫຼັ ກ ສູ ດ ຫຼື ວິ ຊ າຊີ ບ ທີ່ ກ່ ຽ ວກັ ບ ການເປັ ນ ຄູ ສ ອນ ເດັກພິເສດ ເພາະວ່າໃນປັດຈຸບັນປະເທດລາວເຮົາ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນມີຫຼັກສູດ ຫຼື ວິຊາຊີບດ້ານນີ້ເທື່ອ. ນອກຈາກນີ້, ພວກເຮົາ ຍັງຈະມີກ ານສືບ ຕໍ່ໄປ ເລືອ ້ ຍໆ ສໍາລັບບຸກຄົນໃດ ຫຼື ອົງການໃດຢາກສະໜັບ ສະໜູ ນ ສະມາຄົ ມ ຂອງພວກເຮົ າ ກໍ່ ສ າມາດຕິ ດ ຕໍ່ ແລະ ສອບຖາມມາໄດ້ເລີຍ. ມາຮອດນີ້ທ່ານຜູ້ອ່ານກໍຄົງຈະຮັບຮູ້ນຳກັນວ່າ ທຸ ກ ໆອາຊີ ບ ທຸ ກ ໆວຽກງານຕ້ ອ ງໄດ້ ອ າໄສຫຼ າ ຍ ສ່ ວ ນອົ ງ ປະກອບທັ ງ ຄວາມມັ ກ ຮັ ກ ຄວາມເອົ າ ໃຈ ສາມາດມາສອບຖາມຂໍ້ມູນ ແລະ ສຶກສາ ເບິ່ງກ່ອນກໍ່ໄດ້ສາມາດຕິດຕໍ່ໂດຍກົງທີ່ ເຂົາຢ່າງແທ້ຈິງ ແຕ່ເວົ້າແບບນີ້ກໍ່ບໍ່ແມ່ນວ່າຄົນທົ່ວ ໄປຈະບໍ່ສາມາດເປັນໄດ້ ແຕ່ເຊື່ອໄດ້ວ່າໃຜກໍຕາມທີ່ ໄດ້ເຂົ້າມາລອງເຮັດ ແລະ ພົວພັນກັບເດັກໂອທິສຕິກ ນີ້ຮັບຮອງເລີຍວ່າທ່ານ ຈະຫຼົງໄຫຼ ແລະ ປະທັບໃຈ ກັບເດັກໂອທິສຕິກເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງແນ່ນອນ ເພາະພວກ ເຂົ າ ມີ ອີ ກ ດ້ າ ນໜຶ່ ງ ທີ່ ໜ້ າ ຮັ ກ ຮວມທັ ງ ມີ ຄ ວາມສາ ມາດໃນດ້ າ ນໃດໜຶ່ ງ ທີ່ ດີ ຫຼ າ ຍຈົ ນ ຄົ ນ ປົ ກ ກະຕິ ບ າງ ຄົນກໍ່ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້. ສໍາລັບໃຜທີ່ຢາກຮຽນຮູ້ກ່ຽວ ກັບເດັກໂອທິສຕິກ ທາງຄູພວກເຮົາເອງກໍ່ພ້ອມທີ່ຈະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມຮູ້ໄດ້ເຕັມທີ ເພາະຕ້ອງການ ທີ່ ຈ ະໃຫ້ ຄ ວາມເຂົ້ າ ໃຈ ແລະ ການຮັ ບ ຮູ້ ກ່ ຽ ວກັ ບ ອ າ ກ າ ນ ຂ ອ ງ ໂ ອ ທິ ສ ຕິ ກ ນີ້ ໃ ຫ້ ເ ປັ ນ ທີ່ ຍ ອ ມ ຮັ ບ . ສໍ າ ລັ ບ ຜູ້ ອ່ າ ນທ່ າ ນໃດທີ່ ສົ ນ ໃຈກໍ່ ສ າມາດມາຮຽນ ຮູ້ ໄ ດ້ ເ ຊັ່ ນ ດຽວກັ ນ ຫຼື ພໍ່ ແ ມ່ ຜູ້ ປົ ກ ຄອງຜູ້ ໃ ດທີ່ ຕ້ ອ ງ ການຂໍ້ ມູ ນ ຫຼື ລູ ກ ຂອງຕົ ນ ເອງມີ ອ າການຄ້ າ ຍໆກໍ່

ສະມາຄົມເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກໄດ້ເລີຍ.

ຈະມີ ແ ຜນຕໍ່ ໜ້ າ ໃນການພັ ດ ທະ ນາສະມາຄົນເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກ ແບບໃດແດ່

ເອື້ ອ ຍມິ ມີ່ ໄ ດ້ ບ ອກໃຫ້ ຮູ້ ວ່ າ : ແຜນອານາຄົ ດ

ຕໍ່ ໜ້ າ ທາງສະມາຄົ ມ ເພື່ ອ ຄົ ນ ໂອທິ ສ ຕິ ກ ຈະໄດ້ ມີ ການສ້າງຄວາມຮັບຮູກ ້ ຽ່ ວກັບໂອ ທິສຕິກໃຫ້ຫາຼ ຍຂຶນ ້ ເພື່ ອ ໃຫ້ ຄົ ນ ມີ ຄ ວາມຮັ ບ ຮູ້ ຫຼ າ ຍຂຶ້ ນ ຊ່ ວ ຍໃຫ້ ສັ ງ ຄົ ມ ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຍອມຮັບໃນເດັກພິເສດຫຼາຍຂຶ້ນເພາະ ວ່ າ ເດັ ກ ພິ ເ ສດຖື ວ່ າ ກໍ່ ເ ປັ ນ ຄົ ນ ທົ່ ວ ໄປດັ່ ງ ກັ ບ ພວກ

ໃສ່ ຄ ວາມອົ ດ ທົ ນ ແລະ ມີ ເ ປົ້ າ ໝາຍຢ່ າ ງແທ້ ຈິ ງ ຈຶ່ ງ ຈະສາມາດປະຜົ ນ ຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ ໄດ້ . ສຸ ດ ທ້ າ ຍນີ້ ກໍ່ ຂໍ ຝາກສະມາຄົມເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກ (Association for Autism) ອີກແຮງໜຶ່ງ ຖືໄດ້ວ່າເປັນອີກສະມາ ຄົມໜຶ່ງທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອສັງ ຄົມ ແລະ ຢ່າລືມວ່າເດັກພິເສດທຸກປະເພດ ຫຼື ທຸກໆ ຄົນບໍ່ສາມາດເລືອກເກີດໄດ້ ແຕ່ເຮົາສາມາດເລືອກ ທີ່ຈະເປັນຄົນດີຂອງສັງຄົມ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະພັດທະ ນາປະເທດຊາດຂອງເຮົາໃຫ້ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງກ້າວ ໜ້າໄປໄດ້. ສຸດທ້າຍຂໍເຊີນຊວນທຸກພາກສ່ວນຈົ່ງຊ່ວຍກັນ ຄົນລະໄມ້ລະມື ສ້າງສັງຄົມທີ່ດີ ສຳລັບທຸກຄົນຢ່າງ ແທ້ຈິງ.

ເຮົາ ນອກຈາກນັນ ້ , ບາງຄົນທີເ່ ປັນເດັກພິເສດນີແ ້ ມ່ນ ມີຄວາມສາມາດໃນດ້ານໃດໜຶງ່ ທີຄ ່ ນ ົ ປົກກະຕິບໍອ ່ າດ ສາມາດເຮັດໃຫ້ກໍ່ມີ. ທັງນີ້ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງການທີ່ ຈະຊຸ ກ ຍູ້ ໃ ຫ້ ມີ ຫຼັ ກ ສູ ດ ການຮຽນ-ການສອນສໍ າ ລັ ບ

ເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີ່ມໄດ້ທີ່ www.laoautism.org ບ້ານໂພນປ່າເປົ້າ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼື ໂທ +856 21 2133409


12

Page

issue 59 16-30 Apirl

CAREER ADVICE g]njv’3fpG mu,[aookmydko

P I

I o

d a 6h]

t l

t 5]

t o

f y d

d P ;

f a m ' I g v t 0 , 9 I o c v j ' d I 3 p k l ແ າະ

ລະ

ນີ້: ເພ ປ ະ ໄ ່ ໍ ຕ ະສ ດັ່ງ ະນ ໆ ສ ື່ນ ີລັກ ດອ ມ ພ ເ ັກ ະ ທີ່ພ ນປ & າ ິກ ຮມ ບໍລ ງແ ະ ຮ ລ ໂ ້າ ແ ກິດ ຄ ະ ສິນ ທຸລ າກ ຈ ງ ຕ່າ ກ ຕ


13

Page

issue 59 16-30 Apirl

CAREER ADVICE g]njv’3fpG mu,[aookmydko

1

ສາມາດຮັບຮອງນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຈໍານວນຈໍາກັດ (Fixed Capacity)

ບໍ່ວ່າຈະມີນັກທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງການຫ້ອງພັກຫຼາຍ ຫຼື ໜ້ອຍ ທີ່ພັກນອນປະ ເພດຕ່ າ ງໆກໍ່ ສ າມາດຮັ ບ ຮອງນັ ກ ທ່ ອ ງທ່ ຽ ວໄດ້ ເ ທົ່ າ ກັ ບ ຫ້ ອ ງພັ ກ ທີ່ ມີ ຢູ່ ເທົ່ານັ້ນ.

2

ສູນເສຍຜົນປະໂຫຍດໄດ້ໂດຍງ່າຍ (Heritability) ເນື່ອງຈາກໂຮງ

ແຮມສາມາດຮັ ບ ຮອງນັ ກ ທ່ ອ ງທ່ ຽ ວໄດ້ ບໍ່ ເ ກີ ນ ຈໍ າ ນວນຫ້ ອ ງພັ ກ ທີ່ ມີ ຢູ່ . ດັ່ງນັ້ນ, ເມືອໃດກໍ່ຕາມທີ່ຫ້ອງພັກວ່າງບໍ່ມີຄົນພັກຈະເຮັດໃຫ້ໂຮງແຮມ ນັ້ນສູນເສຍລາຍໄດ້ໄປໂດຍສະເພາະແມ່ນໄລຍະລະດູການທ່ອງທ່ຽວ (Low Season) ເຊິ່ງຕ່າງກັບສິນຄ້າທົ່ວໄປ ຖ້າເຫຼືອຂາຍບໍ່ໝົດກໍ່ເກັບໄວ້ ໃນໂອກາດຕໍ່ໄປ.

3

ເປັນສິນຄ້າທີຈ ່ ບ ັ ຕ້ອງບໍໄ ່ ດ້ (Intangible Nature of Service) ເນືອ ່ ງ

ຈາກໂຮງແຮມເປັນວຽກບໍລິການຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຈັບຕ້ອງໄດ້ຄືສິນຄ້າເຊັ່ນ: ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້ວ່າບໍລິການດີປານໃດ, ຫ້ອງສະອາດປານໃດ ແລະ ອື່ນໆ.

4

ຂະບວນການຜະລິດ (Production Method) ວິທີຜະລິດບໍລິການ

ຈະບໍ່ຊັບຊ້ອນຄືການຜະລິດສິນຄ້າທົ່ວໆໄປ ຜູ້ບໍລິໂພກສາມາດບໍລິໂພກ ທີ່ຈຸດຜະລິດໄດ້ເລີຍ ແລະ ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມມາດຕະຖານໄດ້ແນ່ນ່ອນ ເພາະຂືນ ້ ຢູກ ່ ບ ັ ຜູບ ້ ລ ໍ ກ ິ ານວ່າມີຄວາມຕ້ອງການສອດຄ່ອງກັນ ຫຼື ບໍ່ ຜົນສໍາ ເລັດຈາກການຂາຍຄືຄວາມພໍໃຈເຊິ່ງແຕ່ລະຄົນຈະມີບໍ່ຄືກັນ.

5

ຊ່ອງທ່າງການຈັດຈໍາໜ່າຍ (Distribution Chennal) ສໍາລັບສິນ

ຄ້ າ ທົ່ ວ ໄປຊ່ ອ ງທາງການຈັ ດ ຈໍ າ ໜ່ າ ຍຈະມີ ຂັ້ ນ ຕອນຄື ຈ າກຜູ້ ຜ ະລິ ດ (Producer) ໄປສູ່ຜູ້ຄ້າສົ່ງ (Wholesaler) ແລ້ວຈຶ່ງຜ່ານໄປເຖິງຜູ້ບໍລິ ໂພກ (Consumer) ແຕ່ ສິ ນ ຄ້ າ ບໍ ລິ ກ ານ ຫຼື ລັ ກ ສະນະຂອງໂຮງແຮມ ເຖິງວ່າຈະມີການຜ່ານມືນາຍໜ້າ ເຊິ່ງໄດ້ແກ່ຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ (Travel Agent) ຫຼື ໜ່ວຍງານອືນ ່ ໆ ແຕ່ສນ ິ ຄ້າລັກສະນະນີກ ້ ໍບ ່ ໍສ ່ າມາດຈັບຕ້ອງ ຫຼື ເບິ່ງເຫັນສິນຄ້າໄດ້ຈົນກ່ວາຜູ້ບໍລິໂພກຈະເຂົ້າໄປເຖິງການບໍລິການເອງ.

6

ຕົ້ນທຶນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍ່ຄົງທີແນ່ນອນ (Cost Determinant) ບໍລິການ

ຂອງໂຮງແຮມສາມາດປ່ ຽ ນແປງຕາມຄວາມຕ້ ອ ງການຂອງລູ ກ ຄ້ າ ໄດ້ ແລະ ປະເພດຂອງລູກຄ້າ ເຊິ່ງລູກຄ້າເປັນຜູ້ສ່ຽງໃນການເລືອກບໍລິການ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຄິດໄລ່ຕົ້ນທຶນຂອງບໍລິການໄດ້ແນ່ນອນ.

7

ເປັນສິນຄ້າທີຕ ່ ອ ້ ງໃຊ້ແຮງງານມະນຸດ (Lab our) ໂຮງແຮມຈະຜະລິດ

ສິນຄ້າບໍລິການຂຶ້ນມາຕ້ອງອາໄສພະນັກງານໃນການຜະລິດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າ ຈະຜະລິດໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານຄືກັນໝົດຈຶ່ງຂ້ອນຂ້າງຍາກ ເພາະຄວາມ ສາມາດຂອງມະນຸດບໍເ່ ທົາ່ ກັນ ເພາະໂຮງແຮມແຕ່ລະໂຮງແຮມຈະຕັງ້ ມາດ ຕະຖານໃນການບໍລກ ິ ານຂອງພະນັກງານໄວ້ ເຊິງ່ ຕ່າງກັບການຜະລິດສິນ ຄ້າສ່ວນໃຫ່ຍຈະຜະລິດຈາກເຄື່ອງຈັກຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສີນຄ້າອອກມາມີຄຸນະ ພາບຄືກັນ ຫຼື ໃກ້ຄຽງກັນທີ່ສຸດ.


14

ບແ� & ການບໍລິການ // Mining & Professional Service

www.108job.la


16 - 30 ເ�ສາ 2014

ໂ�ງແ�ມ & ຮານອາຫານ // Hotel & Restaurant

15


16

Page

issue 59 16-30 Apirl

CAREER ADVICE g]njv’3fpG mu,[aookmydko

ຈະເຮັ ດ ແນວໃດເມື່ ອ ທ່ າ ນຕ້ ອ ງເຮັ ດ ວຽກກັ ບ ເຈົ້ າ ນາຍໄຟແຮງ, ເຂັ້ ມ ງວດ ເຄັ່ ງ ຂັ ດ ໃນກົ ດ ລະບຽບ, ເຂົ້ າ ວຽກກົ ງ ຕໍ່ ເ ວລາ, ຍຶ ດ ການ ເຮັດວຽກແບບມາເຊົ້າກັບເດິກ ວຽກທຸກຢ່າງຕ້ອງສົມບູນແບບ ແລະ ດີທີ່ສຸດສະເໜີ.

g9qhkokpg0ah,';f lvospa'mjko ພະນັກງານຫຼາຍຄົນອາດຈະຕ້ອງອົດທົນເຮັ

ເຈົ້ າ ນາຍແບບນີ້ ເ ປັ ນ ຄົ ນ ທີ່ ຮັ ບ ຟັ ງ ເຫດຜົ ນ

ລາຍາວນານ ຄວນລາຍງານຄວາມຄື ບ ໜ້ າ ໃຫ້

ດວຽກທາມກາງຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ກົດດັນ ອາ

ແລະ ມັກພະນັກງານທີ່ກ້າຄິດ ກ້າສະແດງຄວາມ

ເຈົ້ານາຍຮັບຮູ້ເປັນໄລຍະ ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້ານາຍ

ດຈະເປັ ນ ເພາະເຄີ ຍ ຢູ່ ກັ ບ ເຈົ້ າ ນາຍທີ່ ສ ະບາຍ

ຄິດເຫັນ ຖ້າຫາກທ່ານມີຄວາມຄິດເຫັນ ທ່ານກໍ່

ສະບາຍໃຈຍິງຂື້ນ.

ມາຊ້າແດ່ກໍ່ບໍ່ເປັນຫຍັງ, ຫຼີ້ນໄດ້, ລົມໄດ້ ເຮັດໃຫ້

ສາມາດເວົ້າໄດ້ແບບກົງໆ ເຈົ້ານາຍຈະມັກ ແລະ

ພະນັກງານເຮັດວຽກແບບບໍ່ສົນໃຈເລື້ອງລະບຽບ

ຍັ ງ ເຮັ ດ ໃຫ້ ໜ້ າ ທີ່ ກ ານງານຂອງທ່ າ ນດີ ຂື້ ນ ນໍ າ .

ວິໃນ,ພະນັກງານກໍ່ເລີຍເຄີຍໂຕ. ເມື່ອຕ້ອງພົບ

ຫາກທ່ າ ນຮຽນຮູ້ ຈ າກການເຮັ ດ ວຽກຂອງ ເຈົ້ານາຍ ທ່ານຈະພົບວ່າທ່ານສາມາດເບິ່ງຫຍັງ

ກັບເຈົ້ານາຍທີ່ເຂັ້ມງວດຈື່ງຮູ້ສຶກກົດດັນ, ອຶດອັດ

ການເຮັດວຽກກັບເຈົາ້ ນາຍທີເ່ ຂັມ ້ ງວດເລືອ ້ ງ

ໄດ້ ແ ຕກຕ່ າ ງຈາກຄົ ນ ອື່ ນ ເບິ່ ງ ອີ ກ ທັ ງ ຊ່ ວ ຍໃຫ້

ເຊິ່ ງ ໃນຄວາມເປັ ນ ຈິ ງ ກົ ດ ລະບຽບເຫຼົ່ າ ນັ້ ນ ເປັ ນ

ເວລາ ບໍ່ພ່ຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າເຮັດວຽກ

ທ່ າ ນເຮັ ດ ວຽກໄດ້ ດີ ຂຶ້ ນ ຫາກທ່ າ ນຮຽນຮູ້ ຈ າກ

ເລື້ ອ ງທີ່ ຄ ວນປະຕິ ບັ ດ ຢູ່ ແ ລ້ ວ ບໍ່ ແ ມ່ ນ ເລື່ ອ ງທີ່

ຕາມເວລາເທົ່ າ ນັ້ ນ ແຕ່ ທ່ າ ນຈະຕ້ ອ ງເຮັ ດ ວຽກ

ການເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງເປັນລະບົບຫຼາຍຂື້ນ ແລ້ວ

ຕ້ ອ ງກັ ງ ວົ ນ ຫຼື ກົ ດ ດັ ນ ຮັ ບ ບໍ່ ໄ ດ້ ພ ຽງແຕ່ ພ ະນັ ກ

ໃຫ້ສໍາເລັດຕາມກໍານົດເວລາ ແລະ ເຈົ້ານາຍຈະ

ບໍ່ ວ່ າ ທ່ າ ນຈະຍ້ າ ຍໄປເຮັ ດ ວຽກຢູ່ ໃ ສ່ ທ່ າ ນກໍ່ ສ ະ

ງານຕ້ ອ ງຮູ້ ຈັ ກ ປັ ບ ຕົ ວ ເອງໃຫ້ ໄ ດ້ , ການທີ່ ເ ຈົ້ າ

ພໍໃຈຫຼາຍຖ້າທ່ານສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ໄວກ່ອນ

ບາຍຂື້ ນ ເພາະທ່ າ ນຜ່ າ ນປະສົ ບ ການມາຫຼ າ ຍ

ນາຍເຂັ ມ ງວດຈະຝຶ ກ ໃຫ້ ທ່ າ ນເປັ ນ ຄົ ນ ມີ ວິ ໃ ນ

ເວລາທີ່ ກໍ າ ນົ ດ ໄວ້ ນັ້ ນ ໝາຍຄວາມວ່ າ ເຂົ າ ຈະມີ

ຫາກທ່ າ ນຍ້ າ ຍວຽກໃນອານາຄົ ດ ບໍ່ ພ ຽງແຕ່

ແລະ ເປັ ນ ໂອກາດດີ ທີ່ ທ່ າ ນຈະໄດ້ ພັ ດ ທະນາ

ເວລາກວດສອບ ແລະ ແກ້ ໄ ຂວຽກງານຂອງ

ຈະໄດ້ ເ ງິ ນ ເດື ອ ນສູ ງ ຂື້ ນ ແຕ່ ທ່ າ ນຈະເຮັ ດ ວຽກ

ຕົວເອງໃຫ້ເປັນຄົນກົງຕໍ່ເວລາ, ພັດທະນາການ

ທ່ານໃຫ້ດີ ແລະ ສົມບູນແບບທີສ ່ ດ ຸ ເຊັນ ່ ກັນ ແຕ່ໃນ

ງ່າຍຂື້ນ ຮູ້ສຶກກົດດັນນ້ອຍລົງອີກດ້ວຍ ແລະ ໃນ

ເຮັ ດ ວຽກໃຫ້ ລ ະອຽດຮອບຄອບຫຼ າ ຍຍິ່ ງ ຂື້ ນ ,

ຂະນະດຽວກັນທ່ານຄວນຈະມີຄວາມຮອບຄອບ

ອານາຄົດຖ້າຫາກທ່ານໄດ້ດີຈະເລີນກ້າວໜ້າໃນ

ຊ່ ວ ຍໃຫ້ ທ່ າ ນຕັ້ ງ ເປົ້ າ ໝາຍສູ ງ ຂື້ ນ ກວ່ າ ເກົ່ າ ທີ່

ໃຫ້ຫາ ຼ ຍ ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈກ່ອນສົງ່ ເພາະເຈົາ ້

ໜ້າທີ່ການງານແລ້ວ ຢ່າລືມກັບໄປຂອບໃຈເຈົ້າ

ເຄີຍເຮັດ ເພາະເປົ້າໝາຍຂອງເຈົ້ານາຍທ່ານຄືຄ

ນາຍແບບນີ້ຈະຮັບບໍ່ໄດ້ຖ້າຫາກພົບຂໍ້ຜິດພາດທີ່

ນາຍຂອງທ່ າ ນພ້ ອ ມທີ່ ສ ອນໃຫ້ ທ່ າ ນເຮັ ດ ວຽກ

ວາມສົມບູນແບບ ທ່ານຈຶ່ງຄວນເຮັດໃຫ້ໄດ້ຕາມ

ເກີດຈາກຄວາມປະໝາດທີ່ບໍ່ຄວນຈະເກີດຂື້ນ.

ຢ່າງມືອາຊີບທີ່ໃຜໆກໍ່ຕ້ອງການ.

ມາດຕະຖານຂອງເພີ່ນນໍາ ທ່ານຖືໂອກາດນີ້ຮຽນ ຮູ້ວຽກຈາກເຈົ້ານາຍໃຫ້ຫຼາຍ ເພາະມັນຈະເປັນ

ເຈົ້ າ ນາຍແບບນີ້ ຢ າກຮູ້ ເ ຖິ ງ ຄວາມເປັ ນ ໄປ

ຄວາມຮູທ ້ ີຕ ່ ດ ິ ຕົວທ່ານໄປຕະຫຼອດ ແລະ ເຮັດໃຫ້

ໃນການກະທໍາຂອງທ່ານ ດັງ່ ນັນ ້ ຖ້າຫາກທ່ານໄດ້

ທ່ານສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມືອາຊີບ.

ຮັ ບມອບໝາຍໃຫ້ ເຮັ ດວຽກທີ່ ຕ້ ອງໃຊ້ ໄລຍະເວ


108JOB (Papasak Technical College) ໃນວັນທີ 14 ມີນາ 2014, ເວລາ 14:00 ໂມງ ຫາ 16:00 ໂມງ

ໃນວັນສຸກ ວັນທີ 14 ມີນາ 2014 ທີ່ງານຂອງວາລະສານ 108 ອາຊີບ ກໍ່ໄດ້ມີການເດີນສາຍການຈັດສໍາມະນາກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄວາມຮູ້ໃນການ ຊອກວຽກເຮັດງານທຳ, ການຮຽນຮູ້ ແລະ ກຽມໂຕກ່ອນການສະໝັກວຽກ, ການໃຫ້ຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບຕະຫຼາດແຮງງານໃນປັດຈຸບັນ ເຊິ່ງ ໃນຄັ້ງນີ້ເອງກໍ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ “ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປາສັກ” ພາຍໃນງານການຈັດສໍາມະນາໄດ້ຄັ້ງນີ້ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຮ່ວມມືເປັນຢ່າງ ທີ່ຈາກຜູ້ອໍານວຍການ ແລະ ຄະນະຊີ້ນໍາຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປາ ສັ ກ ນອກນັ້ ນຍັ ງໄດ້ ຮັ ບຄວາມສົ ນໃຈຈາກນັ ກສຶ ກສາຂອງວິທະຍາໄລເອງ ເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 159 ຄົນ ແລະ ຄູອາຈານອີກ 05 ທ່ານ, ເຊິ່ງໃນນັ້ນນັກສຶກສາທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກໍ່ແມ່ນມີຫຼາຍສາຂາການຮຽນ ເຊັ່ນວ່າ ສາຍການເງິນ-ການບັນຊີ, ການຊ່າງ, ການໂຮງແຮມ ແລະ ອື່ນໆ. ໃນການຈັດງານ CAMPUS TOUR ໃນຄັງ້ ນີເ້ ປັນອີກໜຶງ່ ຄວາມປະທັບ ໃຈຂອງທີມງານວາລະສານ 108 ອາຊີບ ເພາະວ່າໄດ້ເຫັນເຖິງຄວາມສົນໃຈ, ຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ຄວາມສາມາດການກ້າສະແດງອອກຂອງນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ, ຫຼາຍໆນັກສຶກສາເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນ ຕໍ່ການທີ່ຈະປະກອບອາຊີບໃນອານາຄົດ ການຍາດໄດ້ມາເຖິງວຽກງານທີ່ດີ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ການທີ່ໄດ້ເລືອກວຽກເຮັດງານທຳໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງມັກ. ຢ່ າ ງໃດກໍ ຕ າມ, ທາງທີ ມ ງານວາລະສານ 108 ອາຊີ ບ ກໍ່ ຍັ ງ ຈະໄດ້ ສື ບ ຕໍ່ ໃ ນການຈັ ດ ງານ CAMPUS TOUR ທີ່ ໃ ຫ້ ຄ ວາມຮູ້ ແ ກ່ ນັ ກ ສຶ ກ ສາ ແບບນີໄ ້ ປອີກເລີຍໆ ແລະ ຖ້າຕິດຕາມກັນເບິງ່ ວ່າໃນຕໍໄ ່ ປພວກເຮົາຈະໄດ້ໄປ ຈັດຢູ່ສະຖານບັນໃດ ຮັບຮອງວ່າ ມ່ວນ ໄດ້ຄວາມຮູ້ ໄດ້ແງ່ຄິດດີໆ ແລະ ປະ ສົບການທີ່ດີຈາກທີມງານເຮົາຢ່າງແນ່ນອນ. ສໍາລັບນັກສຶກສາ ຫຼືວ່າສະຖານ ບັນການສຶກສາໃດທີ່ຕ້ອງການຢາກໃຫ້ທີມງານພວກເຮົາໄປຈັດງານ ຫຼື ກິດ ຈະກໍາດີໆແບບນີ້ທີ່ສະຖາບັນຂອງທ່ານ ກໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ທີມງານພວກເຮົາ ໄດ້ທີ່ເບີ 020 2211 0987.


18

Page

issue 59 16-30 Apirl

CAREER ADVICE g]njv’3fpG mu,[aookmydko

1.

ມີທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີຕໍ່ວຽກຂາຍ

ສິນຄ້າ ແລະ ລູກຄ້າ ການມີທດ ັ ສະນະຄະ ຕິທີດ ່ ຕ ີ ໍອ ່ າຊີບທີເ່ ຈົາ ້ ເຮັດ ຖືເປັນພືນ ້ ຖານ ສຳຄັນຂອງທຸກອາຊີບ ເຊິ່ງວຽກຂາຍນັ້ນ ຖືວ່າເປັນອາຊີບທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມອົດທົນ ແລະ ມີໃຈຮັກສູງ

2.

ມີຄວາມຮູຄ ້ ວາມເຂົາ້ ໃຈກ່ຽວກັບ

ບໍລິສັດ ກ່ຽວກັບ ສິນຄ້າທີ່ຂາຍ ແລະ ຄູ່ ແຂ່ງການຮູ້ຈັກສຶກສາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິນ ຄ້າ ແລະ ບໍລິ ການຂອງທັງຕົນເອງ ແລະ ຄູ່ ແ ຂ່ ງ ຖື ໄ ດ້ ວ່ າ ເປັ ນ ໂອກາດທີ່ ຈ ະເຮັ ດ ໃຫ້ ເ ຈົ້ າ ປະສົ ບ ຄວາມສຳເລັ ດ ໃນການ ຂາຍໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ.


19

issue 59 16-30 Apirl

Page

CAREER ADVICE g]njv’3fpG mu,[aookmydko

3.

ມີ ຄ ວາມສາມາດໃນການຂາຍ

6.

ຮູຈ ້ ກ ັ ຄວບຄຸມຈິດໃຈ ແລະ ອາລົມ

ຕາມຂັ້ນຕອນຂອງການຂາຍຕັ້ງແຕ່ເປີດ

ໃຫ້ໄດ້ ເພາະແຕ່ລະມື້ເຈົ້າຕ້ອງພົບພໍ້ກັບ

ການຂາຍ ການສະເໜີຂາຍ ການກະກຽມ

ລູກຄ້າຕ່າງໆຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ.

ຂໍ້ໂຕ້ແຍ່ງໃນການປິດການຂາຍ

4.

7.

ມີຄວາມຄິດລິເລີ່ມ ແລະ ຄວາມ

ເຮັດວຽກຢ່າງທຸ້ມເທ ເພາະວຽກ

ຄິ ດ ສ້ າ ງສັ ນ ຫາກໃຜຄິ ດ ວ່ າ ວຽກຂາຍ

ຂາຍເປັນວຽກທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມສາມາດ

ເປັ ນ ວຽກທີ່ ບໍ່ ຕ້ ອ ງໃຊ້ ສ ະໝອງ ຂໍ ບ ອກ

ຕົນເອງລ້ວນໆ ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງຂື້ນຢູ່ກັບ

ວ່າເຈົ້າຄິດຜິດ ຫາກບໍ່ມີຄວາມຄິດສ້າງ

ຄວາມດຸ ໝັ່ ນ ຫຼື ຄ ວາມທຸ້ ມ ເທຂອງເຈົ້ າ

ສັນເຈົ້າກໍ່ບໍ່ສາມາດຫາກົນລະຍຸດຕ່າງໆ

ເອງ.

ມາຂາຍສິ ນ ຄ້ າ ແລະ ປິ ດ ການຂາຍໄດ້

5.

ແນ່ນອນ. ວຽກຂາຍເປັ ນ ວຽກທີ່ ເ ຈົ້ າ ຈະຢູ່

ເສີຍບໍ່ໄດ້ ຕ້ອງມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນແລະ

8.

ຊອກຮູ້ ຂໍ້ ມູ ນ ເພື່ ອ ຊ່ ວ ຍກິ ດ ຈະກຳການ

ນັ້ ນ ຄື ບຸ ກ ຄະລິ ກ ຂອງຄົ ນ ທີ່ ຢູ່ ນ ຳແລ້ ວ ຮູ້

ຂາຍຕະຫຼອດເວລາ.

ສຶກສະບາຍໃຈ ບໍ່ສ້າງຄວາມອຶດອັດ ຫຼື

ມີ ບຸ ກ ຄະລິ ກ ທີ່ ຄົ ນ ຢາກເຂົ້ າ ຫາ

ຄວາມລຳບາກໃຈໃຫ້ກັບຄົນອື່ນໆ ເພາະ ອາຊີບນັກຂາຍເປັນອາຊີບທີຕ ່ ອ ້ ງໄດ້ພບ ົ ປະກັ ບ ຄົ ນ ແລະ ເຮັ ດ ວຽກກັ ບ ຄົ ນ ເປັ ນ ຫຼັກ.

9.

ມີສຂ ຸ ະພາບກາຍ ແລະ ສຸຂະພາບ

ຈິ ດ ທີ່ ດີ ສາມາດເຮັ ດ ວຽກກັ ບ ຮູ ບ ແບບ ວຽກທີຂ ່ ອ ້ ນຂ້າງຕຶງຄ້ຽດ ກົດດັນ ແລະ ວຸນ ້ ວາຍໃນແຕ່ລະມື້ກັບການທີ່ຕ້ອງພົບປະ ລູກຄ້າ ຫຼື ວ່າການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ.

10.

ມີອຸປະນິໃສທີ່ຄົນມັກ ນັ້ນຄືນິ

ໃສທີ່ຄົນຢາກຢູ່ໃກ້ ເປັນກັນເອງ ລ່າເລີງ ມ່ວນຊືນ ່ ຫຼື ມີນຳ້ ໃຈ ໃຜເຫັນກໍຍ ່ ອມຍິນດີ ເປີດປະຕູ ຫຼື ອ້າແຂນຮັບ. ນັ້ນຄື 10ຂໍ້ທີ່ບົ່ງບອກວ່າເຈົ້າເໝາະກັບ ອາຊີບເປັນນັກຂາຍຫຼືບໍ່?


lk,kf8afgvqk-yholj;o76xJv’grnjvgvqkwxgxaolj;os]5fwfh Cut these COUPON for discount upon the stated conditions

ຄັງ້ ປະຫວັດສາດ ທີເ່ ດີນພະທາດຫຼວງ

ການຮວມຕົ ວ ຄັ້ ງ ສຳຄັ ນ ຂອງປະຊາຊົ ນ ລາວເພື່ ອ ເຕັ້ ນ ບັ ດ ສະຫຼົ ບ

ທີ່ ໃ ຫຍ່ ທີ່ ສຸ ດ ຄົ ນ ຫຼ າ ຍກວ່ າ ທຸ ກ ຄັ້ ງ ທີ່ ເ ຄີ ຍ ມີ ມ າທີ່ ເ ດີ່ ນ ພະທາດຫຼ ວ ງ ໃນວັນເສົາ ທີ 5 ເມສາ 2557 ທີຜ ່ າ່ ນມາ ເຄືອ ່ ງດືມ ່ ເກືອແຮ່ ສະປອນເຊີ ແລະ ບໍລິສັດ KAP ຂາເຂົ້າຂາອອກໄດ້ຈັດງານ “ເຕັ້ນບັດສະຫຼົບ ທີ່ໃຫຍ່ ທີ່ ສຸ ດ ຂອງ ສປປ ລາວ” ໂດຍໄດ້ ຮັ ບ ຄວາມຮ່ ວ ມມື ຈ າກທຸ ກ ພາກສ່ ວ ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງນະຄອນຫລວງ, ເມືອງໄຊເສດຖາດ, ພະແນກກິລາ ແລະ ໜຸ່ມສາວ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະ ສາດ, ຄະນະວິສະວະກຳສາດ, ໂຮງຮຽນ ສີລະປະແຫ່ງຊາດ, ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກປາກປ່າສາກ, ວິທະຍາໄລຄອມເຊັນເຕີ, ວິທະຍາໄລ ຣັດຕະນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ໂຮງຮຽນ ມສ ວຽງຈັນ ແລະ ມໍປາຍມິດຕະພາບວຽງຈັນໂຮ່ຈີມິນ ລວມທັງ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ແລະ ນັກຮ້ອງນັກສິລະປິນຫຼາກຫຼາຍ ເຂົ້າຮ່ວມງານໃນຄັ້ງນີ້ ເຮັດໃຫ້ເດີນພະທາດຫຼວງ ເບິ່ງຄັບແຄບແລະນ້ອຍ ລົງຢ່າງເຫັນໄດ້ແຈ້ງ ໂດຍໃນງານນີ້ ໄດ້ຮັບກຽດເປັນຢ່າງສູງຈາກ ທ່ານ ທາວັດ ອາຣິຣອບ ຫົວໜ້າ ການຕະຫຼາດ ບໍລິສັດ ເຄເອພີ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດ ຂຶ້ນກ່າວ ເປີດງານ ເປີດໂຕ ເຄືອ ່ ງດືມ ່ ເກືອແຮ່ ສະປອນເຊີຮບ ູ ໃໝ່ ກະປ໋ອງ ສະລີກແຄນ ຊຶ່ງຮູບໂສມໃໝ່ນີ້ ເນັ້ນທີ່ເລື່ອງຂອງການອອກແບບ ທີ່ສວຍງາມ ກະຊັບມື ແລະ ທັນສະໄໝຍິງ່ ຂຶນ ້ ລວມທັງການໄດ້ສາ້ ງນາທີປະຫວັດສາດ ຮ່ວມເຕັນ ້ ບັດສະຫຼົບພ້ອມກັບປະຊາຊົນ ລາວໃນມື້ນັ້ນ.


108JOB Magazine Issue59  

The First & Only Job and Career Development Magazine for Young Professionals and Entrepreneurs in Laos. Out every 15 days. Back issues avail...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you