Issue 230

Page 1

FREE CAREER BUSINESS URBAN LIVING ISSUE 230 01 - 30 Nov 2018

Her Works

Lao Mul�-Ethnic Handicra�s

108MAGAZINE.COM


14 - 16 / 12 / 2018

030 9757 970 030 2255 228 030 200 2000

COVER STORY

Photo: Thanhak Wedding Studio Text: ju

Her Works Lao Multi Ethnic

ບາງຄົ ນ ເຄີ ຍ ຕັ້ ງ ຄໍ າ ຖາມ ເປັ ນ ຫຍັ ງ ບ້ າ ນເຮົ າ ຈຶ່ ງ ບໍ່ ອ ອກແບບຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ຄື ກັ ບ ບ້ າ ນອື່ ນ ເມື ອ ງອື່ ນ ?, ບໍ່ ຜ ະລິ ດ ເຄື່ ອ ງໃຊ້ ເ ອງ ແຕ່ ອີ ກ ດ້ າ ນໜຶ່ ງ ຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ທີ່ ເ ປັ ນ ຂອງລາວເອງ ທີ່ ເ ຮົ າ ເຫັ ນ ຢູ່ ບ້ າ ນເຮົ າ ກັ ບ ບໍ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ຄວາມນິ ຍົ ມ ນໍ າ ໃຊ້ . ສາເຫດຍ້ ອ ນຫຍັ ງ ແມ່ ນ ໂຈດທີ່ ຫຼ າ ຍຄົ ນ ຄິ ດ ແລະ ຕັ້ ງ ຄໍ າ ຖາມ ແຕ່ ໂ ດຍຫຼັ ກ ໆ ໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກການຕອບສະໜອງແລ້ວ ການສະໜອງສິນຄ້າ ແມ່ນເປັນໄປຕາມກົດຂອງຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າ, ກັບມາເບິ່ງສິນຄ້າທີ່ຜະລິດມາ ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຄົ ນ ລາວເອງແລ້ ວ ບໍ່ ? ແມ່ ນ ໂຈດທີ່ ຜູ້ ຜ ະລິ ດ ຕ້ ອ ງກັ ບ ໄປຄິ ດ ແລະ ຕອບໂຈດ ເຊິ່ ງ ເປັ ນ ຈຸ ດ ເລີ່ ມ ຕົ້ ນ ຂອງການເຮັ ດ ທຸ ລ ະກິ ດ . ແຕ່ ບໍ່ ແ ມ່ ນ ທັ ງ ໝົ ດ ແນ່ ນ ອນ ມື້ ນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ຮັບກຽດຈາກ ເອື້ອຍ ຕຸກຕາ ດວງມະນີ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Her Works, ຫຼາຍຄົນອາດຈະຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າ Her Works ເຮັດກ່ຽວກັບຫຍັງ?, ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງຢາກ ແນະນໍາໃຫ້ທກ ຸ ຄົນຮູຈ ້ ກ ັ , ແມ່ຍງິ ທີຢ ່ າກເຮັດທຸລະກິດ ຢາກຮູຄ ້ າໍ ຕອບ ມືນ ້ ີເ້ ອືອ ້ ຍຕຸກຕາຈະມາເປີດເຜີຍເຄັດລັບທັງໝົດໃນວາລະສານ 108 ສະບັບນີ.້ ມາຕິດຕາມກັນເລີຍ. ມາຟັງກັນວ່າ ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງເອື້ອຍ ຕຸກຕາ ກັບທຸລະກິດ Her Works ເລີ່ມຕົ້ນມາຈາກຫຍັງ?

I08MAG - 6

WWW.I08MAGAZINE.COM


ແຮງບັນດານໃຈ ໃນການສ້າງ Her Works? ເລີ່ມຕົ້ນຈາກ ຄວາມບັງເອີນ ກໍ່ວ່າໄດ້ ເອື້ອຍບັງເອີນເຫັນຮູບຕົນເອງໃສ່ຊຸດຊົນ ເຜົ່າ ຕອນໄປທ່ຽວ, ຈຶ່ງກັບມາຄິດວ່າ ໃນເມື່ອເຮົາຫຼົງຮັກເສື້ອຜ້າແບບນີ້ ໜ້າຈະ ສາມາດເອົາມາເຮັດຫຍັງໄດ້. ເອື້ອຍເລີ່ມຕົ້ນສຶກສາ ເມື່ອຜ່ານໄປຍິ່ງສຶກສາເລື່ອງ ຜ້າຊົນເຜົ່າ ຍິ່ງເຫັນມົນສະເໜ່ ແລະ ຄວາມພິເສດ ເຮັດໃຫ້ຕົນເອງສາມາດ ສື່ອອກ ມາທາງການອອກແບບ ແລະ ເປັນຜະລິດຕະພັນອອກມາຈໍາໜ່າຍ.

ຈຸດເລີ່ ມຕົ້ ນກ່ອນຈະກາຍມາເປັ ນ Her Works ໃນມື້ນີ້ ມີຄວາມເປັ ນ ມາແນວໃດ?

ກວ່າຈະມາເປັນທຸກມື້ນີ້ ກໍຖືວ່າເອື້ອຍຜ່ານຫຍັງມາຫຼາຍໆຢ່າງເຊັ່ນກັນ ກ່ອນໜ້ານີ້ ເອື້ອຍເຮັດທຸລະກິດຮ້ານອາຫານມາກ່ອນ ແລະ ບໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ, ແຕ່ດ້ວຍສັນ ຍາເຊົ່າ 15 ປີ ເລີຍຕ້ອງໄດ້ຫາແນວໃໝ່ເຮັດ ເພື່ອຈະສາມາດຢືນດ້ວຍຕົນເອງໄດ້, ກັບມານັ່ງຄິດ ຈະເຮັດຫຍັງດີ ບັງເອີນເຫັນຮູບຖ່າຍຕົນເອງ ມັກໃສ່ຊຸດຊົນເຜົ່າ ໄປທ່ອງທ່ຽວ ກ່ອນອື່ນຕ້ອງບອກວ່າເປັນຄົນມັກກ່ຽວກັບເລື່ອງຊຸດຊົນເຜົ່າຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍຄິດທີ່ຈະເຮັດທຸລະກິດປະເພດນີ້ມາກ່ອນ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງລອງສັງເກດ ເບິງ່ ຕົວຈິງບ້ານເຮົາ ເຫັນວ່າ: ເຄືອ ່ ງປະເພດນີ້ ຍັງບໍມ ່ ຫ ີ າຼ ຍ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະຂາຍເປັນຜ້າ ແລະ ຍັງບໍ່ໄດ້ແປຮູບເປັນສິນຄ້າ. ຈຶ່ງຕັດສິນໃຈຈະລອງເຮັດສິນຄ້າ ແລະ ເອົາໄປ ຝາກໃຫ້ໝູ່ຂາຍ (ໝູ່ຄົນຕ່າງປະເທດເປີດຮ້ານຂາຍເຄື່ອງທີ່ລະນຶກ). ແຕ່ຫຼັງຈາກ ລອງເຮັດຂຶ້ນມາໄດ້ແລ້ວ ໝູ່ພັດປິດຮ້ານ ກັບປະເທດຊໍ້າ ເລີຍຕ້ອງໄປເຊົ່າຮ້ານ

ປັ ດຈຸ ບັນ Her Works ເຮັ ດຫຍັງແດ່ ?

ເພື່ອທົດລອງຕະຫຼາດກ່ອນ ເພາະບໍ່ຢາກປິດຮ້ານອາຫານກ່ອນ ເພາະບໍ່ຮູ້ວ່າຈະ

ຕອນນີ້ Her Work ເປີດມາແລ້ວ 2 ປີ ໂດຍຜ່ານມາທາງພວກເຮົາຈະເນັ້ນ ໃຊ້ຜ້າ

ໄດ້ຂາຍແທ້ບໍ່, ໃນຕອນນັ້ນເລາະເບິ່ງສະຖານທີ່ເຫັນພື້ນທີ່ວ່າງດ້ານໜ້າຮ້ານຂາຍ

ຈາກຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ (ເຂົ້າຫາຕະຫຼາດບໍ່ຄ່ອຍໄດ້), ຕົວຈິງປັດຈຸບັນ ຄົນທີ່ຕໍ່າ

ປຶ້ມຂອງລັດ(ແຖວເສັ້ນທາງເສດຖາທິລາດ ໃກ້ນໍ້າພຸ) ຈຶ່ງທົດລອງຂາຍ, ໃຊ້ເວລາ

ຜ້າປະເພດນີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນກຸ່ມອາຍຸ 30 ປີຂຶ້ນໄປເປັນສ່ວນຫຼາຍ ແລະ ໄວ

ທົດລອງ 1 ອາທິດ ເຫັນວ່າຂາຍໄດ້ ຈຶ່ງຕັດສິນໃຈປ່ຽນຈາກຮ້ານອາຫານມາເປັນ

ໜຸ່ມແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍເຫັນແລ້ວ ບັນຫາຫຼັກໆ ແມ່ນລາຄາຕໍ່າ ແລະ ບໍ່ມີຕະຫຼາດຮັບຊື້

ຮ້ານ Her Works ໃນປັດຈຸບັນ.

ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບການຜະລິດຜ້າ ເລີ່ມຄ່ອຍໆໝົດໄປ ເປັນບັນຫາ

ເອື້ ອ ຍເປັ ນ ຄົ ນ ສະມາທິ ສັ້ ນ ເບື່ ອ ງ່ າ ຍ ເຮັ ດ ຫຍັ ງ ບໍ່ ໄ ດ້ ດົ ນ ແຕ່ ຜ້ າ ແມ່ ນ ສິ່ ງ

ໜຶ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງເຊັ່ນກັນ. ຫຼັງຈາກທີ່ເອື້ອຍເລີ່ມນໍາໃຊ້ຜ້າມາແປຮູບເປັນສິນຄ້າ

ດຽວທີ່ເຮັດແລ້ວບໍ່ຮູ້ເບື່ອ ຈົດຈໍ່ກັບການເຮັດວຽກ ແລະ ສຶກສາແຕ່ເຊົ້າຈົນຄໍ່າ ຜ່ານ

ເອື້ ອ ຍໄດ້ ສັ່ ງ ຈາກກຸ່ ມ ຊາວບ້ າ ນ ເຮັ ດ ໃຫ້ ຊ າວບ້ າ ນເລີ່ ມ ເຫັ ນ ເຖິ ງ ລາຍຮັ ບ ແລະ

ວັນກາຍເປັນເດືອນ ເປັນປີ ຈຶ່ງຮູ້ວ່າ ນີ້ອາດຈະແມ່ນທາງຂອງຕົນເອງແທ້ຈິງ.

ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງຜ້າ. ຜະລິດຕະພັນຂອງ Her Works ▪▪ ເສື້ອຜ້າ ▪▪ ກະເປົ໋າ ▪▪ ເກີບ ▪▪ ເຄື່ອງທີ່ລະລຶກ ຈັດຈໍາໜ່າຍຢູໃ່ ສແດ່? ▪▪ ດ້ານໜ້າຮ້ານຂາຍປື້ມຂອງລັດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ▪▪ ຂ້າງວັດມີໄຊ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ▪▪ ຂ້າງວັດວິຊຸນ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ກຸ່ມລູກຄ້າມີທັງຄົນລາວ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດ ທີ່ມັກຜ້າຊົນເຜົ່າ ແລະ ການອອກ ແບບຂອງພວກເຮົາບາງຄົນແມ່ນຊື້ໃສ່ເອງ ຫຼື ເລືອກຊື້ເປັນເຄື່ອງຝາກໃຫ້ກັບຄົນ ພິເສດ ແລະ ຊື້ເປັນເຄື່ອງຝາກໃຫ້ພີ່ນ້ອງຢູ່ຕ່າງປະເທດ...

WWW.I08MAGAZINE.COM

I08MAG - 7


COVER STORY

Photo: Thanhak Wedding Studio Text: ju

ວັ ດຖຸດິ ບແມ່ນມາຈາກໃສ? ສໍາລັບ ແພວັດຖຸດບ ິ ສໍາຄັນຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນທຳອິດເອືອ ້ ຍລົງໄປເລືອກ ຊື້ຕາມຕະຫຼາດ ແຕ່ຫຼັງໆ ແມ່ນເລີ່ມສຶກສາຫາບ່ອນຜະລິດ ແລະ ລົງໄປ ຊື້ກັບປະຊາຊົນ. ຜ້າແພມາຈາກຫຼາຍໆແຂວງ. (ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງນໍ້າທາ, ຜົ້ ງ ສາລີ , ຫຼ ວ ງພະບາງ, ວັ ງ ວຽງ, ໄຊຍະບູ ລີ , ເຊກອງ, ສາລະວັ ນ , ສະຫວັນນະເຂດ)ຂອງຊົນເຜົ່າ: ຢ້າວ, ແລນແຕນ, ອາຂ່າ, ມົ້ງ, ກະຕູ, ຂະມຸ, ລື້.

ຄິ ດວ່ າ ແມ່ນຫຍັງເປັ ນຈຸ ດເດັ່ ນຂອງ Her Works? ພວກເຮົ າ ພັ ດ ທະນາສິ ນ ຄ້ າ ຕະຫຼ ອ ດ ແລະ ພະຍາຍາມເປັ ນ ຜູ້ ນໍ າ ສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆ ເຊັ່ນ: ເກີບ ເມື່ອກ່ອນຈະມີແຕ່ເກີບທີ່ໃສ່ໃນຫ້ອງນອນ ແລະ ພວກເຮົາແມ່ນເປັນຜູທ ້ າິ ອິດ ທີໃ່ ຊ້ຜາ້ ຝ້າຍ ຕໍາ່ ມື ຍ້ອມສີທາໍ ມະຊາດ ມາເຮັດເປັນເກີບ ແລະ ສາມາດໃສ່ທົ່ວໄປໄດ້ ເຊິ່ງສາມາດຕອບສະໜອງ ໃຫ້ກັບລູກຄ້າໄດ້. ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ພວກເຮົາໃຊ້ອາໄຫຼ່ ຫຼື ອຸປະກອນ ໃນການສ້າງ ຜະລິດຕະພັນທີ່ດີທີ່ສຸດ ເນື່ອງຈາກວ່າ ຜ້າທີ່ເຮັດດ້ວຍມື ສ່ວນໃຫຍ່ຈະ ເປັນຜ້າອ່ອນ ບໍ່ຄືຜ້າຕໍ່າຈັກ ດັ່ງນັ້ນ ຕ້ອງໃຊ້ອາໄຫຼ່ທີ່ດີ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄຸນ ນະພາບ ເທົ່າກັບເຄື່ອງມີຍີ່ຫໍ້ດີໃນຕະຫຼາດ. ພັດທະນາການອອກແບບໃຫ້ແຕກຕ່າງ ບໍ່ຊໍ້າ ແລະ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ, ໃສ່ໄປເຮັດວຽກ ຫຼື ໃສ່ໄປຕ່າງປະເທດໄດ້.

ສິນຄ້ າປະເພດນີ້ ໃນຕະຫຼາດມີການແຂ່ງຂັນຫຼາຍບໍ່ ? ປັດຈຸບັນນີ້ ເລີ່ມມີການແຂ່ງຂັນ ແຕ່ຖືວ່າເປັນເລື່ອງດີ ໃນຖານະເອື້ອຍ ເອງເຮັດວຽກກ່ຽວກັບເລື່ອງຜ້າລາວ ຢາກໃຫ້ຄົນລາວນໍາເອົາສິ່ງທີ່ບ້ານ ເຮົາມີ ຖືໄດ້ວ່າເປັນສະເໜ່ສະເພາະບໍ່ຄືບ້ານອື່ນ ມາສ້າງຜະລິດຕະພັນ ເພີ່ມມູນຄ່າ, ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມກັນນໍາໃຊ້ສິ່ງທີ່ມີ ມາຮ່ວມກັນພັດ ທະນາໃຫ້ເປັນເອກະລັກຂອງບ້ານເຮົາ.

I08MAG - 8

WWW.I08MAGAZINE.COM


ໃນຖານະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບແມ່ຍິງ ຄິດວ່າ ທ່າແຮງທີ່ຍັງສາມາດພັດ ທະນາສໍ າລັ ບແມ່ຍິງເຮົ າມີຫຍັງແດ່ ?

ບ້ານເຮົາ ເລື່ອງສີມືແຮງງານຍັງຖືວ່າບໍ່ມີການຍົກສູງບົດບາດຂອງສືມີແຮງງານຜູ້ຜະ ລິດເທົ່າທີ່ຄວນ ທຽບໃສ່ຕ່າງປະເທດເອີ້ນວ່າ: “Artisan” ນັກສິນລະປິນ ບໍ່ແມ່ນ ຄົນໃຊ້ແຮງງານ, ຕ່າງປະເທດ ການຈະຊອກຄົນມານັ່ງແສ່ວ ຫຼື ຕໍ່າຜ້າ ໃຊ້ເວລາເປັນ ເດືອນ ເພື່ອມາສ້າງຜົນງານ ໜຶ່ງຊີ້ນ ແລະ ຫາກມີ ກໍ່ຖືວ່າຜົນງານແມ່ນລາຄາສູງ ແຕ່ວ່າຢູ່ບ້ານເຮົາແມ່ນຍັງມີຫຼາຍ ພວກເຮົາຕ້ອງຮ່ວມກັນຍົກສູງບົດບາດຂອງບຸກ ຄົນເຫຼົ່ານີ້ຂຶ້ນມາ ເພື່ອຈະສ້າງຜົນງານອອກມາເລື້ອຍໆ.

ສິ່ ງທ້ າທາຍໃນການເຮັ ດວຽກກັ ບກຸ່ ມຊາວບ້ານ ແລະ ການອອກ ແບບຜະລິ ດຕະພັນເປັ ນແນວໃດ?

ການສື່ສານ ແມ່ນຫຍຸ້ງຍາກສົມຄວນ ຕ້ອງໄດ້ລົມກັນຫຼາຍໆຮອບກວ່າຈະສື່ສານ ກັນເຂົ້າໃຈ, ນອກຈາກນີ້ ບາງຄັ້ງຜະລິດຕະພັນທີ່ສັ່ງແມ່ນອາດຈະບໍ່ກົງກັບຄວາມ ຕ້ອງການຂອງທາງຮ້ານ, ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າແມ່ນ ແບ່ງແຕ່ລະບ້ານ ສີ ແລະ ລາຍ ແຕກຕ່າງກັນທີ່ສົ່ງມາແມ່ນປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈຕ່າງກັນ, ທາງເອື້ອຍກໍຄິດວ່າເປັນສະ ເປັ ນ ສະເຫນ່ ຂ ອງສິ ນ ຄ້ າ , ການຮັ ບ ອໍ ເ ດີ ຕ່ າ ງປະເທດ ສິ ນ ຄ້ າ ຕ້ ອ ງຄື ກັ ນ ແຕ່ ກໍ ພ ະຍາຍາມແນະນໍ າ ຜູ້ ຜ ະລິ ດ ຜ້ າ ທີ່ ປ້ ອ ນໃຫ້ ກັ ບ ທາງຮ້ າ ນທີ່ ຢູ່ ໄ ກ ການ ອອກແບບໃໝ່ ແ ຕ່ ລ ະຄັ້ ງ ຕ້ ອ ງໄດ້ ເ ດີ ນ ທາງໄປແຕ່ ລ ະບ້ າ ນ ເພື່ ອ ແນະນໍ າ ເພາະຊາວບ້ານເອງ ເລື່ອງການໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານຍັງບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ແລະ ການສ້າງຜະລິດຕະພັນໃຫ້ເປັນແບບດຽວກັນ ຍັງຖືວ່າຍາກເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍ ຮ້ານ ຍັງຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ ແຕ່ທາງພວກເຮົາກໍ່ມີແຜນເພື່ອປັງປຸງ.

ໃນອານາຄົ ດ Her Works ວາງແຜນຈະພັດທະນາ ແນວໃດ? -- ພວກເຮົາອາດຈະມີການພັດທະນາໃຫ້ຄວາມຮູ້ກັບຜູ້ຜະລິດ ໂດຍຮັບຕົວແທນ ເຂົ້າມາຮຽນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ກັບໄປແນະນໍາຕໍ່ໃນກຸ່ມບ້ານ. -- ມີແຜນສ້າງສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານຊົນເຜົ່າ ເພື່ອແນະນໍາໃຫ້ຂໍ້ມູນ ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບຊົນເຜົ່າ, ສອນແນະນໍາກ່ຽວກັບປະຫວັດຂອງຊົນເຜົ່າ, ເພື່ອເປັນສ່ວນ ໜຶ່ງໃນການເກັບຮັກສາ ຟື້ນຟູວັດທະນະທໍາຊົນເຜົ່າ ແລະ ເກັບກໍາລວດລາຍ ຕ່າງໆ ລວມເຖິງເຜີຍແພ່ກ່ຽວກັບຊົນເຜົ່າ. -- ປັດຈຸບັນຄວາມຕ້ອງການແມ່ນມີຫຼາຍ ແຕ່ທາງຮ້ານຍັງບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງ ໄດ້ ເຊິ່ງຖືວ່າ ທາງຮ້ານແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮີບດ່ວນໃນການກະກຽມ. -- ທາງພວກເຮົາ ຈະເພີ່ມຖານລູກຄ້າໃໝ່ ໂດຍຮັບອອກແບບຜະລິດຕະພັນສະ ເພາະໃຫ້ກັບໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານອາຫານ ທີ່ມີກິ່ນອາຍຂອງຄວາມເປັນລາວ ແຕ່ອອກແບບໃຫ້ເປັນສະໄໝໃໝ່. ປີນີ້ເປັນປີທ່ອງທ່ຽວ ນີ້ກໍ່ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງ ໃນການອານຸລັກ ຮັກສາວັດທະນະທໍາໃຫ້ ຕ່າງຊາດທີ່ມາທ່ຽວລາວ ພ້ອມເປັນ ການສ້າງ ເອກະລັກສະເພາະໃຫ້ຮ້ານ.

WWW.I08MAGAZINE.COM

I08MAG - 9


COVER STORY

Photo: Thanhak Wedding Studio Text: ju

ສໍາລັບ ລູກຄ້າທ່ານໃດທີ່ສົນໃຈ ໃຫ້ Her Works ອອກແບບ ຜະລິດຕະພັນຜ້າໃຊ້ໃນຮ້ານອາຫານ ຫຼື ໂຮງແຮມ ແມ່ນ ສາມາດ ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ, ທາງຮ້ານ ສາມາດອອກແບບຈໍາລອງໃຫ້ເບິ່ງກ່ອນ, ຫາກທ່ານມັກຄວາມພິເສດ ແລະ ໂດດເດັ່ນ ມີເອກະລັກສະເພາະ ຕິດຕໍ່ຫາ Her Works.

ຝາກຂໍ້ຄິ ດເຖິ ງແມ່ຍິງ ກ່ ຽວກັ ບການເລີ່ ມຕົ້ ນທຸລະກິ ດ ເອື້ອຍເອງໃນຖານະເປັນແມ່ຍິງ ເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ ຂໍແນະນໍາວ່າຕ້ອງ ເລີ່ມຕົ້ນຈາກສິ່ງທີ່ມັກ ເພາະການເຮັດໃນສິ່ງທີ່ມັກ ຈະເຮັດໃຫ້ ສາ ມາດທຸ້ມເທໃຊ້ເວລາ ກັບສິ່ງທີ່ມັກ ຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດອົດທົນກັບອຸ ປະສັກຕ່າງໆ ທີ່ເຂົ້າມາ ແລະ ຕ້ອງກຽມພ້ອມທີ່ຈະພັດທະນາ ໃຫ້ ເຂົ້າກັບຍຸກປັດຈຸບັນທີ່ມີການແຂ່ງຂັນນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຢູ່ສະເຫມີ. ສໍາລັບແມ່ຍິງທີ່ຈະເລີ່ມເຮັດທຸລະກິດເປັນຂອງຕົນເອງ ອາດຈະເລີ່ມ ຈາກນ້ ອ ຍໆ ໂດຍທົ ດ ລອງຕະຫຼ າ ດກ່ ອ ນ ເພື່ ອ ທົ ດ ສອບວ່ າ ສິ່ ງ ທີ່ ມັກນັ້ນ ຕະຫຼາດມີຄວາມຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າບໍ່ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເສຍ ເງິນໄປລ້າໆ.

I08MAG - 10

ພ້ອມກັນນັ້ນ ຍຸກນີ້ແມ່ນຍຸກທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ ທີ່ແມ່ຍິງຈະເຮັດ ທຸລະກິດ ສັງເກດເຫັນໄດ້ວາ່ ມີຫາຼ ຍໆ ນະໂຍບາຍທີຊ ່ ວ ່ ຍສົງ່ ເສີມແມ່ ຍິງເຮັດທຸລະກິດເຊັ່ນ: ສູນຜູ້ປະກອບການຍິງ ທີ່ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດຕ້ອງເຮັດແນວໃດ ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນປະ ໂຫຍດຫຼ າ ຍ, ເອື້ ອ ຍເອງໄດ້ ມີ ໂ ອກາດໄດ້ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມປະຊຸ ມ ແລະ ສໍາມະນາໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ນັ້ນເພາະວ່າເອື້ອຍເປັນໜຶ່ງໃນຜູ້ປະກອບ ການຍິງ ເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ, ນອກຈາກນັ້ນ ທາງພາກລັດ ເອງກໍມີນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ທີ່ເອື້ອເຟື້ອ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ແມ່ຍິງປະ ກອບທຸລະກິດ, ທາງທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ງເອງ ກໍປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ ແກ່ຜູ້ປະກອບການຍິງ ແລະ ໃນລະດັບສາກົນເອງກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ກໍາລັງເປັນຍຸກທີ່ທຸກຄົນຕ່າງກໍາລັງສົ່ງເສີມໃຫ້ແມ່ຍິງມາເລີ່ມຕົ້ນທຸ ລະກິ ດ ຫາກແມ່ ຍິ ງ ຄົ ນ ໃດທີ່ ຢ າກເລີ່ ມ ຕົ້ ນ ທຸ ລ ະກິ ດ ເປັ ນ ຂອງຕົ ນ ເອງ ມີຫຼາຍໆພາກສ່ວນໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານແນ່ນອນ ຂໍພຽງ ກ້າຄິດ ແລະ ກ້າໃຊ້ຄວາມຄິດສ້າງທຸລະກິດຂອງທ່ານເອງ.

WWW.I08MAGAZINE.COM


ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ສາມາດຕິດຕໍ່ Her Works ໄດ້ທາງໃດແດ່? ເຊີນຊວນໃຜທີ່ສົນໃຈສາມາດຕິດຕາມຜົນງານໄດ້ຈາກຫຼາຍຊ່ອງທາງ ປັດຈຸບັນ ທາງ Her Woks ມີສາລະຄະດີກ່ຽວກັບການແນະນໍາການຕໍ່າຜ້າຂອງເຜົ່າທີ່ໃຊ້ ໃນຜະລິດຕະພັນພວກເຮົາ ສາມາດຕິດຕາມ ເພື່ອຮ່ວມເປັນກໍາລັງໃຈກັບທີມງານ ພວກເຮົ າ ໄດ້ . ສໍ າ ລັ ບ ໃຜທີ່ ສົ ນ ໃຈຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ທີ່ ເ ຮັ ດ ຈາກຜ້ າ ຊົ ນ ເຜົ່ າ ຍ້ ອ ມສີ ທໍາມະຊາດ ກໍ່ສາມາດມາເບິ່ງທີ່ຮ້ານເຮົາໄດ້.

ສະຖານທີ:່ ບ້ານ ມີໄຊ, ເມືອງ ຈັນທະບູລ,ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ຂ້າງວັດມີໄຊ) ດ້ານໜ້າຮ້ານຂາຍປືມ ້ ຂອງລັດ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ຂ້າງວັດວິຊນ ຸ Her Works – Lao Multi Ethnic her.works @herworks

www.herworks.la +856-21-854 289, +856-20-58883388 WWW.I08MAGAZINE.COM

I08MAG - 11


PR NEWS “The intriguing culture of the Yao ethnic group in northern Laos is not known to many. Their story inspired me to create 'MANGMEE', meaning prosperity – a masterpiece I am most proud of ! “ Ms Tookta, founder of Her Works

The Yao ethnic group has resided in northern Laos since the 15th century. They are known for their dazzling silver embellishment, especially during the Yao New Year festival, reflecting their diligence and determination.

The Yao also craft exquisite embroidery – showing their fine attention to detail. This Yao 'Silver Flower' pattern on the Mangmee bag is a symbol of prosperity and will bring good fortune.

Her Works www.herworks.la Her Works – Lao Multi Ethnic her.works @herworks +856-21-854 289, +856-20-58883388 Nokeokoummane Rd., Mixay, Vientiane

I08MAG - 12

PRODUCT OF EXCELLENCE 2017 from the Ministry of Industry & Commerce

WWW.I08MAGAZINE.COM


PR NEWS

ເປີ ດໂຕແລ້ ວ!!!

ສະມາດໂຟນສຸ ດສະຫຼາດແຫ່ ງປີ 2018 Huawei Mate 20 ແລະ Huawei Mate 20 Pro

ມາແລ້ວ ໂທລະສັບແຮງປີ! Huawei Mate 20 ແລະ Huawei Mate 20 Pro ວັນທີ 23 ຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງການຫົວເຫວີຍ ປະຈໍາປະເທດລາວ ໂດຍໄດ້ຮັບກຽດຈາກ ທ່ານ ຫຍາງລຽງ ຮອງຜູ້ ອໍານວຍການ ບໍລິສັດຫົວເຫວີຍ ເທັກໂນໂລຍີ ລາວຈໍາກັດແຕ່ພຽງ

ໃນເລື່ອງການອອກແບບ ແລະ ປະສິດຕິພາບການເຮັດວຽກຂອງ

ຜູ້ດຽວ ມາຮ່ວມກ່າວເປີດງານ ພ້ອມດ້ວຍນັກຂ່າວສື່ມວນຊົນ.

AI ທີ່ ມີ ຄ ວາມສະຫຼ າ ດຍິ່ ງ ຂຶ້ ນ ຄື : Huawei Mate 20 ແລະ

ໃນງານ ທ່ າ ນ ຫຍາງລຽງ ໄດ້ ກ່ າ ວເຖິ ງ ກຸ່ ມ ທຸ ລ ະກິ ດ ຂອງ ຫົວເຫວີຍ ທີ່ມີການເຕີບໂຕພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຈໍາ

Huawei Mate 20 Pro. Huawei Mate 20 (5,690,000 ກີບ) ແລະ Huawei

ນວນພະນັກງານ, ການສຸມໃສ່ການຄົນ ້ ຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາເຕັກໂນ

Mate 20 Pro (7,690,000 ກີບ)

ໂລຊີໃໝ່ໆ ເຊິ່ງມີສູນຄົ້ນຄວ້າ 16 ແຫ່ງທົ່ວໂລກ ນອກຈາກນີ້ຍັງ

- ມາພ້ອມກັບກ້ອງຫຼັງ 3 ຕົວໃໝ່ຈາກໄລກ້າ

ມີສະຖາບັນທີ່ຮ່ວມພັດທະນາດ້ານນະວັດຕະກໍາ ກັບພັນທະມິດ

- ສໍາພັດກັບເລນ Ulta-Wide Angle

ທົ່ວໂລກອີກ 36 ແຫ່ງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ບໍລິສັດຫົວເຫວີຍ ລາວ ໄດ້

- ມີການຖ່າຍ ວີດີໂອພື້ນຫຼັງຂາວດໍາ ໂດຍທີ່ນັກສະແດງເປັນພາບສີ

ຮ່ວມມືກັບຄູ່ຄ້າທີ່ເປັນວິສາຫະກິດ ໃນການຕອບສະໜອງ ແລະ

- ການເຮັດວຽກຂອງ ຊິບ AI ແບບຄູ່

ຕອບໂຈດ ICT ໃນລາວ ເພື່ອການເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ

- ຍົ ກ ລະດັ ບ ແບັ ດ ເຕີ ຣີ 4,200 mAh ພ້ ອ ມດ້ ວ ຍ Super

ແລະ ສະໜັບສະໜູນຄວາມສາມາດ ICT ໃນທ້ອງຖິ່ນ.

Charge ກໍາລັງໄຟ 40 ວັດ ຈຸດເດັ່ນແມ່ນ Reverse Charge

ທ່ າ ນ ນາງ ຊັ ດ ຊະນີ ສໍ າ ອາງເນດ ຮອງຜູ້ ອໍ າ ນວຍການ ແລະ

ສາມາດແບ່ ງ ແບັ ດ ເຕີ ຣີ ໃ ຫ້ ເ ຄື່ ອ ງອື່ ນ ທີ່ ຮ ອງຮັ ບ Wireless

ຜູ້ ຈັ ດ ການຝ່ າ ຍການຕະຫຼ າ ດ ກຸ່ ມ ທຸ ລ ະກິ ດ ຜະລິ ດ ຕະພັ ນ

Charging

ເພືອ ່ ຜູບ ້ ລ ໍ ໂິ ພກ (Consumer Business Group) ໄດ້ກາ່ ວວ່າ:

- Huawei Mate 20 Pro ໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງເຊັນເຊີສະແກນ

ປີນີ້ ກ້າວສູປ ່ ທ ີ ີ 5 ຫົວເຫວີຍສະມາດໂຟນເຂົາ້ ມາລາວ ເຊິງ່ ປັດຈຸບນ ັ

ລາຍນີ້ວມືໄວ້ໃນຈໍ ຮອງຮັບແຮງກົດເຖິງ 10 ລະດັບ

ມີ ຮ້ າ ນຄ້ າ ຕົ ວ ແທນຈໍ າ ໜ່ າ ຍຫຼ າ ຍກວ່ າ 500 ຮ້ າ ນທົ່ ວ ປະເທດ

ລາຍລະອຽດເພີ່ ມ ເຕີ່ ມ ສາມາດສອບຖາມກັ ບ ຮ້ າ ນຕົ ວ ແທນຈໍ າ

ມີທີມງານຫຼາຍກວ່າ 200 ຄົນ. ໃນຊ່ວງຕົ້ນປີທີ່ຜ່ານມາ ຫົວເຫວີຍ

ໜ່າຍ ແລະ ຫ້ອງຂາຍຫົວເຫວີຍ ເປີດສັ່ງຈອງຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ ຫາ 8

ປະສົບຄວາມສໍາເລັດຢ່າງສູງໃນລຸ້ນ Huawei P20 Pro, Nova

ພະຈິກ (ລູກຄ້າສັ່ງຈອງຈະໄດ້ຮັບຂອງຂວັນມູນຄ່າ 2,000,000

ໃນລາຄາທີທ ່ ກ ຸ ຄົນສໍາພັດໄດ້ ແລະ ໃນມືນ ້ ີ້ ຫົວເຫວີຍ ປະເທດລາວ

ກີບ)

ໄດ້ເປີດໂຕສະມາດໂຟນທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ເພີ່ມປະສິດຕິພາບ

WWW.I08MAGAZINE.COM

I08MAG - 13


PR NEWS

ງານເປີດໂຕນາງງາມ ແລະ ພິທີມອບ ສາຍສະພາຍທູດວັດທະນະທຳ ແຂວງ ໂຄງການ Miss Tourism Queen Loas 2018 ວັນທີ 5 ຕຸລາ 2018 ໄອເຕັກມໍ ຊັ້ນ 1, ບໍລິສັດ KV Tourism Queen Laos ຈຳກັດ ຈັດງານເປີດໂຕນາງງາມ ຜູ້ເຂົ້າປະກວດໂຄງການ Miss Tourm Queen 2018 ແລະ ຈັດພິທີການ ມອບສາຍສະພາຍ ພ້ອມມຸງກຸດນາງງາມ ຮັບຕຳແໜ່ງ ທູດວັດທະນະທຳແຂວງ ຈາກພາກລັດ ໂດຍມີສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິ ວັດລາວ, ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ ອ ງທ່ ຽ ວ, ກົ ມ ໂຄສະນາອົ ບ ຮົ ມ ແລະ ວັ ດ ທະນະທຳ ສູ ນ ກາງ ສະຫະພັ ນ ມ່ຍິງລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ. ທ່ານ ນາງ ຂັນທອງ ວົງຄີລີ ປະທານໂຄງການປະກວດ ມິສທົວຣິສຊຶມ ຄວີນ ລາວ 2018 ທັ ງ ເປັ ນ ປະທານ ບໍ ລິ ສັ ດ ທົ ວ ຣິ ສ ຊຶ ມ ຄວີ ນ ລາວ ຈຳກັ ດ ຜູ້ ດ ຽວ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ທີ່ປະຊຸມວ່າ: ນາງງາມຜູ້ຜ່ານເຂົ້າຮອບ 20 ຄົນນີ້ ແມ່ນເປັນຕົວແທນ ທີ່ມາຈາກ 17 ແຂວງ ແລະ ຈາກນະຄອນຫຼ ວ ງອີ ກ 3 ນາງສາວ ລວມໄດ້ 20 ນາງສາວພໍ ດີ ເພື່ ອ ສ້ າ ງ ກິ ດ ຈະກຳ ໃຫ້ ນ າງງາມທູ ດ ວັ ດ ທະນະທຳປະຈຳແຂວງ ໄດ້ແນະນຳຕົວ ແລະ ນຳສະເໜີ ວັດທະນະທຳການທ່ອງທ່ຽວ ປະຈຳແຂວງຂອງຕົນ ພ້ອມທັງຍັງມີພິທີມອບສາຍສະພາຍນາງງາມ ເພື່ອໃຫ້ເປັນຕົວແທນນາງງາມຂອງ ແຂວງ ໂດຍມີ ຕົ ວ ແທນຈາກ ສູ ນ ກາງກາງຊາວໜຸ່ ມ ປະຊາຊົ ນ ປະຕິ ວັ ດ ລາວ, ກົ ມ ໂຄສະນາ ການທ່ ອ ງທ່ ຽ ວ ກະຊວງຖະແຫຼ ງ ຂ່ າ ວ ວັ ດ ທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ກົມໂຄສະນາອົບຮົມ ແລະ ວັດທະນະທຳ ສູນກາງ ສະຫະພັນແມ່ຍງິ ລາວ ເປັ ນ ຜູ້ ມ ອບມຸ ງ ກຸ ດ ແລະ ສາຍສະພາຍ ໃຫ້ ແ ກ່ ນ າງງາມ ທູ ດ ວັ ດ ທະນະທຳ ປະຈຳແຂວງທັງ 20 ນາງສາວ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂຄງການ Miss Tourism Queen Laos 2018 ຈະທຳການຖ່າຍທອດ ສົ ດ ການປະກວດ ຜ່ າ ນທາງຊ່ ອ ງ ໂທລະພາບ ລາວສຕາຣ໌ ແລະ ທາງ ໂຊຊຽລ ເຟສບຸ ກ ທ່ າ ນສາມາດຕິ ດ ຕາມ ຂໍ້ ມູ ນ -ຂ່ າ ວສານ ກິ ດ ຈະກຳຂອງໂຄງການໄດ້ ທີ່ Facebook Page: MISS TOURISM QUEEN LAOS

I08MAG - 14

WWW.I08MAGAZINE.COM


ciaDp 01 qKF[d 2018

108.jobs

15


16

Career Opportunity at Huawei Laos Office About The Company: HUAWEI Consumer Business Group (BG) is one of Huawei's three business groups, providing a range of products including mobile phones, mobile broadband (MBB) devices and home devices. A decade a�er it was established in 2003, Huawei Consumer BG ranked third in global Smartphone shipments in 2013 according to IDC, SA, Gartner and first for global shipments of MBB devices from 2006 by ABI. As of the end of 2014, Huawei's products and services are deployed in over 170 countries, serving more than one third of the world's popula�on. With more than 20 years of rich business exper�se in the informa�on and communica�ons technology (ICT) sector, an extensive global network, vast global business opera�ons and partners, Huawei Consumer BG is dedicated to bringing the latest technology to consumers, offering a world of possibili�es, crea�ng extraordinary experiences and realizing dreams for people everywhere. Huawei has 16 established R&D Centers around the world in countries such as the United States, Germany, Sweden, United Kingdom, France, Japan, Russia, India, and China. Huawei has more than 150,000 employees, and 7,000 focused on consumer product and solu�on R&D, comprising more than 50% of Huawei Consumer BG's total workforce. With a continued focus on and investment in key consumer technologies, infrastructure, algorithms and standards. We are currently seeking for the IP Network Engineer (1 Posi�on) based in Vien�ane Capital. Key responsibili�es: • Responsible for on-site survey, installa�on, commissioning and maintenance of switches & routers • Provide technical support to customers through remote and on-site trouble-shoo�ng • Provide technical solu�on and hands-on support on switches & routers and other data communica�on network system • Provide technical network and security technologies such as Ethernet, VLANs, 802.1q VLAN trunking, firewalls, IPS/IDS, Wireless, protocol analysis, TCP/IP (IPv4), AAA (Authen�ca�on, Authoriza�on, Audi�ng), DHCP, DNS, VPN Provide technical internet rou�ng protocols; specifically BGP (confedera�ons and complex route reflector topologies), OSPF and ISIS and Knowledge of MPLS protocols and services, such as: L2VPN, L3VPN Requirements: • Bachelor's Degree in Computer Science or equivalent experience • Technical Cer�fica�ons such as CCNA and CCNP preferred • Good command of English both Wri�ng and Speaking, Chinese is preferred • Experience with the design and implementa�on of networks • Excellent IP networking fundamentals and extensive experience in the applica�on of IP protocols • Experience Network equipment include Firewalls, routers, switches and server • Good interpersonal skills and enthusias�c • Hard working, diligent and capable of working under pressure • Strong planning and organiza�on skills • Able to work independently in a fast changing environment Interested candidates should submit an applicant form, CV and cover le�er via email phonexay.sinlaxay@huawei.com / ketsana.si�hiduangleuthai@huawei.com send to Human Resource by the following address: Vien�ane New World, Located at Annouvong Road, Phiavat Village, Sisa�anak District, Vien�ane Capital Lao P.D.R Tel: 020 56 212 888/ 2023628956 or visit our website www.huawei.com Note: Only short-listed candidates will be contacted for an interview.

About The Company:

ciaDp 01 qKF[d 2018

Career Opportunity at Huawei Laos Office About The Company: HUAWEI Consumer Business Group (BG) is one of Huawei's three business groups, providing a range of products including mobile phones, mobile broadband (MBB) devices and home devices. A decade a�er it was established in 2003, Huawei Consumer BG ranked third in global Smartphone shipments in 2013 according to IDC, SA, Gartner and first for global shipments of MBB devices from 2006 by ABI. As of the end of 2014, Huawei's products and services are deployed in over 170 countries, serving more than one third of the world's popula�on. With more than 20 years of rich business expertise in the information and communications technology (ICT) sector, an extensive global network, vast global business opera�ons and partners, Huawei Consumer BG is dedicated to bringing the latest technology to consumers, offering a world of possibilities, creating extraordinary experiences and realizing dreams for people everywhere. Huawei has 16 established R&D Centers around the world in countries such as the United States, Germany, Sweden, United Kingdom, France, Japan, Russia, India, and China. Huawei has more than 150,000 employees, and 7,000 focused on consumer product and solu�on R&D, comprising more than 50% of Huawei Consumer BG's total workforce. With a con�nued focus on and investment in key consumer technologies, infrastructure, algorithms and standards. We are currently seeking for the IT Products Manager (1 Posi�on) based in Vien�ane Capital. Key responsibili�es: • To complete the solu�on design, quota�on and bidding of IT products; • To undertake the development of middle-level customer rela�onship, collect and analyze compe�tor informa�on; • In charge of the project opera�on, tracking the en�re project process, responsible for project success. Requirements: • • • • • • •

Bachelor's Degree in Computer Science or equivalent experience Can deeply understand the customer business and pain points, and have the ability to explain the network; Has ability to engage with middle-level technical customer and know the market insight; Has strong knowledge of IT project opera�on is preferred; Fluent in English and Chinese are preferred Familiar with IT products, and have a deep understanding and applica�on of IT solu�ons; Have project opera�on experience and be responsible for product market expansion independently;

Interested candidates should submit an applicant form, CV and cover le�er via email phonexay.sinlaxay@huawei.com / ketsana.sitthiduangleuthai@huawei.com send to Human Resource by the following address: Vien�ane New World, Located at Annouvong Road, Phiavat Village, Sisa�anak District, Vien�ane Capital Lao P.D.R Tel: 020 56 212 888/ 2023628956 or visit our website www.huawei.com Note: Only short-listed candidates will be contacted for an interview.

Career Opportunity at Huawei Laos Office

HUAWEI Consumer Business Group (BG) is one of Huawei's three business groups, providing a range of products including mobile phones, mobile broadband (MBB) devices and home devices. A decade a�er it was established in 2003, Huawei Consumer BG ranked third in global Smartphone shipments in 2013 according to IDC, SA, Gartner and first for global shipments of MBB devices from 2006 by ABI. As of the end of 2014, Huawei's products and services are deployed in over 170 countries, serving more than one third of the world's popula�on. With more than 20 years of rich business exper�se in the informa�on and communica�ons technology (ICT) sector, an extensive global network, vast global business opera�ons and partners, Huawei Consumer BG is dedicated to bringing the latest technology to consumers, offering a world of possibili�es, crea�ng extraordinary experiences and realizing dreams for people everywhere. Huawei has 16 established R&D Centers around the world in countries such as the United States, Germany, Sweden, United Kingdom, France, Japan, Russia, India, and China. Huawei has more than 150,000 employees, and 7,000 focused on consumer product and solu�on R&D, comprising more than 50% of Huawei Consumer BG's total workforce. With a continued focus on and investment in key consumer technologies, infrastructure, algorithms and standards. We are currently seeking for the Product Manager (Pre – Sale) 1 Posi�on based in Vien�ane Capital. (Local people are encouraging to apply) Key responsibili�es: • Communica�on with operators and related internal support team for deliver telecommunica�on solu�on (responsible for fixed network product line, such as FTTx/MSAN/Datacom/DWDM/SDH) • Presen�ng related solu�on/technology of Fixed network Product, such as FTTx/MSAN/Datacom/DWDM/SDH. • Prepare related technical and sale support document to submit to related customer include Product overview/ detail, BOQ, Quota�on, Technical proposal. • Process internal communica�on for issuing legal document (include contract, BOQ, Quota�on, Technical proposal, Soc) to use for signing with customer. Requirements: • Bachelor/master degree in telecommunica�on, IT, Electronic majors are preferable. • 2-3 years working experience in fixed network areas (FTTx/MSAN/Datacom/DWDM/SDH), ever worked in operators or mainstream vendors (Ericsson/ALU/Nokia/ZTE) is preferable. • Good knowledge in Access/IP/Transmission network, related cer�fica�ons from third par�es like CCNP/CCIE is preferable • Good at communica�on, introducing and presenta�on skills for the client • Able to work in intercultural mul�-na�on colleagues and customers • Able to communicate in English, proficiency in Mandarin would be an advantage • Passionate, self-mo�vated ,result oriented personality Interested candidates should submit an applicant form, CV and cover le�er via email phonexay.sinlaxay@huawei.com send to Human Resource by the following address: Vien�ane New World, Located at Annouvong Road, Phiavat Village, Sisa�anak District, Vien�ane Capital Lao P.D.R Tel: 020 56 212 888 or visit our website www.huawei.com Note: Only short-listed candidates will be contacted for an interview.

Career Opportunity at Huawei Laos Office About The Company: HUAWEI Consumer Business Group (BG) is one of Huawei's three business groups, providing a range of products including mobile phones, mobile broadband (MBB) devices and home devices. A decade a�er it was established in 2003, Huawei Consumer BG ranked third in global Smartphone shipments in 2013 according to IDC, SA, Gartner and first for global shipments of MBB devices from 2006 by ABI. As of the end of 2014, Huawei's products and services are deployed in over 170 countries, serving more than one third of the world's popula�on. With more than 20 years of rich business expertise in the information and communications technology (ICT) sector, an extensive global network, vast global business opera�ons and partners, Huawei Consumer BG is dedicated to bringing the latest technology to consumers, offering a world of possibilities, creating extraordinary experiences and realizing dreams for people everywhere. Huawei has 16 established R&D Centers around the world in countries such as the United States, Germany, Sweden, United Kingdom, France, Japan, Russia, India, and China. Huawei has more than 150,000 employees, and 7,000 focused on consumer product and solu�on R&D, comprising more than 50% of Huawei Consumer BG's total workforce. With a con�nued focus on and investment in key consumer technologies, infrastructure, algorithms and standards. We are currently seeking for the Telecom Engineer (QA) (1 Posi�ons) based in Vien�ane Capital. Key responsibili�es: • To Assist the Project Manager to fulfill project targets, process control and quality check on site related issues • To coordinate among the project Manager and Subcontractor. • To support the project team and update site status in ECS system • To perform on site self – check, inventory check and output the report quarterly • To manage/ supervision the subcontractor to work under Huawei ‘s procedure Requirements: • • • • • •

Bachelor in Telecommunica�on and Engineer or related field Previous experience relevant Telecom Engineer or assistant to project manager Able to work independently in a fast-paced changing environment Good knowledge of planning and organizing skills Excellent in English and proficiency in Mandarin is preferable Intermediate computer skills (Microso� office)

Interested candidates should submit an applicant form, CV and cover le�er via email phonexay.sinlaxay@huawei.com / ketsana.sitthiduangleuthai@huawei.com send to Human Resource by the following address: Vien�ane New World, Located at Annouvong Road, Phiavat Village, Sisa�anak District, Vien�ane Capital Lao P.D.R Tel: 020 56 212 888/ 2023628956 or visit our website www.huawei.com Note: Only short-listed candidates will be contacted for an interview.


108.jobs

ciaDp 01 qKF[d 2018

JOB VACANCY

17

Cathay United Bank Vientiane Capital Branch is seeking suitable candidate to fill the vacant post as below:  Required Qualifications  Advanced university degree (Master’s degree or equivalent degree) in banking business administration, finance or related field.  Advanced of progressively responsible experience in banking, finance, business administration, Compliance or related area is required. Actively marketing officer looking for new potential clients, PC trouble shotting and program processing is a plus.  For this post fluency in Chinese / English is required.  Required Documents  Applicants must provide complete and accurate information pertaining to their personal profile and qualifications, including but not limited to, their education, work experience, and language skills.  Health Certification.  Certificate of no criminal record.  HSK or English certificate (IELTS/TOEFL/TOEIC) is a plus.  Contact: If you are interested in joining our team, please send your application with photograph via email : Nt60389@cathaybk.com.tw (Ms. Vathsana) Location: Hatsaday Village, Khounboulom Road, Chanthabouly District Vientiane Capital 1 Tel: 021 255688, 021 255691-92 #9


18

ciaDp 01 qKF[d 2018

CAREER OPPORTUNITIES No 010/2018 Phonesack Group Co., Ltd is one of the largest wholly owned Lao companies. The Company employs over 100 supportive personnel at its headquarters and over 2500 employees and sub-contractors throughout sites in Lao PDR. Now is an exciting time to build a career with Phonesack Group Co., Ltd. (PSG). We have a huge range of projects which require driven and talented people to join our team, to lead and collaborates innovative ideas. We are currently seeking the following positions: 1. Deputy Accounting Manager (Re-Advertise), 1 position base in Head Quarter, Vientiane Capital, Working day: Mon-Fri (8 hours/day). Duty Description: • Report to the manager the results and situation of the internal accounting work • Do the reports in Lao language to the requirements of the government such as tax department, etc. • Solve directly the daily issues related to the sites and in the Head quarter • Do the reports related to accounting to submit to Board of Management (BOM) to make decision • Review all the financial statements and other reports prepared by the Supervisors who are responsible for the sites. • Coordinate with other departments related to accounting and finance • Update and consult to Accounting Manager/Accounting Director and BOM all the material accounting issues related to all companies in Phonesack Group. • Manage the issues/problems in the subsidiary companies to suggest the solutions for them • Cooperate with the Accounting manager/supervisors to solve issues • Assist Accounting manager to prepare the consolidated financial report of the whole group • Support to review and fix all the accounting issues in the sites to prepare for the yearly external audit; support the accounting team during the site work of the auditors. Related to Taxation • PIT/VAT/CIT and other taxes: review, validation on submission and ensure compliance with prevailing laws and submit on time • Prepare relevant reports to submit to local authorities as required by laws • Update tax & finance registrations/circulars and impact • Other duties assigned by Accounting Manager/Director and/or BOM of PSG Group Qualification Required: • Have at least Bachelor's degree in finance or accounting, economics • Very good at English in 04 skills (Listening/Speaking/Reading/Writing) • CPA/ACCA/CIMA, MBA, or Master in Accounting preferred. • 8+ years of progressively responsible related experience • Advanced/Outstanding ability of using advanced Excel and other Microsoft office applications • SAP or ERP software experience is preferred We offer the successful candidate an excellent salary and benefits package, Including PSG self insurance National Social Security Fund Office, Field travels Allowance, Mobile Phone Policies, etc… We invite qualified candidate to submit your resume stating position apply for, your present and expected salary and ref directly, E-mail to: careers@phonesackgroup.com or send hard copy of application form to the Human Resources Department at: Phonesack Group, Ltd. Unit 15, Sithong Road, Pakthang Village, Sikhottabong District, P.O. Box 1808, Vientiane Lao PDR. Tel: 021 550497, ext 1153, Fax: (856-21) 550498.


108.jobs

ciaDp 01 qKF[d 2018

19

CAREER OPPORTUNITIES No 010/2018 Phonesack Group Co., Ltd is one of the largest wholly owned Lao companies. The Company employs over 100 supportive personnel at its headquarters and over 2500 employees and sub-contractors throughout sites in Lao PDR. Now is an exciting time to build a career with Phonesack Group Co., Ltd. (PSG). We have a huge range of projects which require driven and talented people to join our team, to lead and collaborates innovative ideas. We are currently seeking the following positions: 2. Finance Project Coordinator, 1 position base in Head Quarter, Vientiane Capital, and Working day: Mon-Fri (8 hours/day). Duty Description: • To support and coordinate all the work and related persons to finish an assigned project of the company • To support Excel models for the projects or accounting/finance templates of Finance and Accounting department • To support to write the Accounting/Finance procedures and processes of the whole group in English version Project coordination: • Coordinate activities, resources, equipment and information • Liaise with project managers to identify and define project requirements, scope and objectives • Ensure that the company’s needs are met as the project evolves • Help prepare project proposals, timeframes, schedule and budget • Monitor and track project’s progress and handle any issues that arise • Act as the point of contact and communicate project status adequately to all participants • Use project management tools to monitor working hours, budget, plans and money spend • Issue all appropriate legal paperwork • Report and escalate to management as needed • Create and maintain comprehensive project documentation, plans and reports Accounting and Finance procedures and processes: • Support the Finance/Accounting (F&A) manager or director to write all the necessary procedures for the company in English and coordinate with other staff to translate into Lao language • Combine the SAP manuals and the actual business activities of the whole group to consult the F&A managers to build up the procedures for all the subsidiary companies • Support to write some Internal control procedures for the company Others: • Support to build up the templates and reports in Excel for F&A department • Support the bank loan accountant and L/C work • Other work assigned by F&A managers or director Qualification Required: • Bachelor's degree in finance or accounting or economics related; • 5+ years of progressively responsible experience in Finance or Economics field; • Good ability of using advanced Excel and other Microsoft office applications; • SAP or ERP software experience is preferred; We offer the successful candidate an excellent salary and benefits package, Including PSG self insurance National Social Security Fund Office, Field travels Allowance, Mobile Phone Policies, etc… We invite qualified candidate to submit your resume stating position apply for, your present and expected salary and ref directly, E-mail to: careers@phonesackgroup.com or send hard copy of application form to the Human Resources Department at: Phonesack Group, Ltd. Unit 15, Sithong Road, Pakthang Village, Sikhottabong District, P.O. Box 1808, Vientiane Lao PDR. Tel: 021 550497, ext 1153, Fax: (856-21) 550498.


20

ciaDp 01 qKF[d 2018READ!! 108MAGAZINE ONLINE FREE

ISSUU.COM/1081009

021 254 709 BANK

HOSPITAL & CLINIC

TELECOM

STORE

INSTITUTE ວິທະຍາໄລ �ຳສະຫວາດ ວິທະຍາໄລ ປາກປາສັກ ວິທະຍາໄລ ລັດຕະນະ ວິທະຍາໄລ ລາວນາໆຊາດ ວິທະຍາໄລ ລາວທ�ອບ

ຄລີນິກປົວແຂ້ວ

ໂຮງຮຽນ ຊັບພະວິຊາ

ດຣ. ພອນສຸກ

ຄະນະ ນິຕິສາດ-ລັດຖະສາດ

ໂຮງໝໍລາວ-ຫວຽດ

ຄະນະ ວິສະວະກຳສາດ

Animal doctor

ໂຮງຮຽນ ການຊ່າງ

ຄີນິກ ດຣ.�ຳທະວີ

COFFEE SHOP

BARBER ຮ້ານ ຕັດຜົມ CHIC HAIR ບາງກອກ

ບ. ຫັດສະດີ

ແອັດບອນ ກາເຟ

INSURANCE

ທະນາຄານ STB ທະນາຄານ CIMB

ປະກັນໄພ ລາວ-ຫວຽດ

ພະແນກຖະແຫລງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫໍສະຫມຸດແຫ່ງຊາດ ຫ້ອງການບ້ານອານຸ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

Nokia THL

ລາວ-ອາເມລິກາ

ກະຊວງອຸດສະຫະກຳ ແລະ

K-PLAZA

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ

ການຄ້າ

Samsung ໂຊກໄຊ

ວິທະຍາໄລ ເສດຖາທຸລະກິດ

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ

ຮ້ານ ສີວິໄລ Susuki

ວິທະຍາໄລ ໄຊພັດທະນາ

ກະຊວງການເງິນ

ວິທະຍາໄລ ເຄວິນ

ສູນກາງຊາວຫນຸ່ມ ປະຊາຊົນ

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ປະຕິວັດລາວ

ໜ່ວຍງານໃຫ້�ຳ ປຶກສາ

ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະ

ດ້ານອາຊີບ

ຫວັດດີການສັງຄົມນະ ຄອນ

ຫໍສະໝຸດ ຄະນະເສດຖະສາດ

ຫລວງວຽງຈັນ

ຫໍສະໝຸດ ຄະນະສັງຄົມ

ອົງການທ່ອງທ່ຽວ ແຫ່ງຊາດ

ຮ້ານ ຖ່າຍຮູບ Wedding day ຮ້ານ ເຄືອໄໝ

COMPANY

ອົງການໄອຍະການ ປະຊາຊົນສູງສຸດ

ພາກວິຊາສັງຄົມສົງເຄາະ

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ

ຕໍ່ໜ້າຄິຣນິກເວດສະພົງ

ບໍລິສັດ ສະຕາ 2011

ແລະ ການ ພັດທະນາ

ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າລາວ

ຂົນສົ່ງ

ບ. ສີສະຫວາດ

ຫໍສະໝຸດ ຄະນະອັກສອນ ສາດ

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ຫໍສະໝຸດ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານມວນຊົນ

ຫ້ອງການປົກຄອງ ນະຄອນຫຼວງ

ສະຖາບັນພັດທະນາ

ຫ້ອງການ Smepdo

ຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

ກົງສູນໄທ

ວິທະຍາໄລ ແສງສະຫວັນ

ສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າແຫ່ງຊາດ

Veintiane College

The Legal Sector

ວຽງຈັນ-ຮ່າໂນ້ຍ

Master Plan (LSPM)

ວິຊາຊີບມິດຕະພາບ

ສະມາຄົມບົດບາດແມ່ຍິງລາວ

ວິທະຍາໄລ Comcenter

ສະພາການຄ້າ

MASSAGE & SPA

Building ອາຄານວຽງວັງ Alounmai Tower

NGO

ລີລີ້ ສະກິນແຄ ແລະ ສະປາ ໂຮງແຮມ ແສງພະຈັນ ແລະ ສະປາ

SALON

Mekong River ບໍລິສັດຮ່ວມທຸລະກິດ

ສູນການຄ້າພັດທະນາສາກົນ

ວິທະຍາໄລ

ນິຕິພົນ

The tree house

ສູນກາງສະຫະພັນ ແມ“ຍິງລາວ

Lao Mobile Group

Mistine

Esspresso Coffee

ການລົງທຶນ

ບໍລິສັດ ກິດຕະພົງ

ວຸດທິສັກ ຄຮີນິກ

ຮ້ານ Coffee Today

ກະຊວງແຜນການ ແລະ

ຮ້ານ ຕັດຜົມ

BEAUTY CENTER

Slurp

ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ລາວ-ເຢຍລະມັນ

ບໍລິສັດ ມວນຊົນນິຍົມ

Swediss

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ

ສູນແວ່ນຕາ ໃຕ້ຟ້າ

ຮ້ານ ຕັດຜົມ ຕໍ່ໜ້າທາງອອກ ETL

ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

Commission Save the children ອົງການ ອານາໄມໂລກ

ຮ້ານເສີມສວຍ ເກສອນ ຮ້ານເສີມສວຍ ພີ້ງເລດີ້

ຄະນະ ເຕັກນິກການແພດ ມວສ ວິທະຍາໄລ ບຸດວິເສດ Lao-singapore Business College ສູນພາສາຝຣັ່ງ

Government Office

CARWASH �ຳ້ນໍ້າມັນ ສີເມືອງ ປ�ຳນ�ຳມັນ PTT ຮ້ານ ລ້າງລົດ Born to B ປ�ຳນ�ຳມັນ ໂພນທັນ ອິມະອິລາວໂອໂຕ້ເຊີວິດ

ອົງການກາແດງ ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ

ຮ້ານ ລ້າງລົດຊ້າງນ້ອຍ ປ�ຳນ�ຳມັນ ບ. ຫນອງດ້ວງ


WE ARE

CAFE & RESTAURANT

“Passion for Great Products”

ຮ້ານອາຫານ ໄຊໂຍ ໂຕະລາວ ຮ້ານອາຫານ ພາເຂົ້າລາວ ຮ້ານອາຫານ ຂອບໃຈເດີ້ ຮ້ານອາຫານ ຄົວລາວ

SAVANHNAKHET

ຮ້ານອາຫານ ແມ່ຄົວຕຸ້ກກີ້ ຮ້ານອາຫານ ຮຸດໂຕະ

BANK

ຮ້ານອາຫານ ຂອງວິວ

COMPANY ບໍລິສ�ດ ໄ�ຟ�າລາວ

ຮ້ານອາຫານ ເສສວນ

ໂ�ງແ�ມ Mercure ໂ�ງແ�ມ ແ��ຂອງ

ບໍລິສ�ດ ໄ�ຟ�າລາວ

ໂ�ງແ�ມ ສະບາຍດີ@ລາວ

ບໍລິສ�ດ ສະ��ນຄຳ

ໂ�ງແ�ມ ດາວສະ��ນ

ບໍລິສ�ດ KPN ມິດສະອິ

ໂ�ງແ�ມ ລ�ານຊ�າງ ໂ�ງແ�ມ ວ�ນຊະນະ

CAFE & RESTAURANT

ໂ�ງແ�ມ ອານຸພາລະໄ� ໂ�ງແ�ມ ອາວາລອນ

ຮ�ານ ຕຳສະລະພ�ດ

ໂ�ງແ�ມ ລ�ານຊ�າງ ໂ�ງແ�ມ ອ�າງຄຳ

ຮ�ານ Le select cafe

ໂ�ງແ�ມ ດອນຈ�ນພາເ�ດ

ຮ�ານ ກະແ��ມ ຊ�ນໃ�

ໂ�ງແ�ມ ກຮີນປາກ

ຮ�ານ Long coffee

ໂ�ງແ�ມ ລາວ-ປາຮີດ

ຮ�ານອາຫານ ມິກາ (MiGa)

ໂ�ງແ�ມ ລະອອງດາວ

ຮ�ານ ສຸກສະຫ�ວນ Café&Bistro

ໂ�ງແ�ມ ລາວພຣາຊ�າ ໂ�ງແ�ມ ລືໄ� ໂ�ງແ�ມ ຈະເ�ີນໄ� ໂ�ງແ�ມ ວຽງຈ�ນ ພຣາຊ�າ

CARDEALER & SHOWROOM

CARWASH

�ຳທະວີປະດັບຍົນ 2 ວຽງຈັນມໍເຕີມາເກັດ

SALON

ປ�ນ�ມ�ນ ປຕທ ( ອາເ�ຊອນ )

ຮ�ານ ເ��ອຍໜິງ ເ�ີມສວຍ

ຮ�ານ ອາລິດສະ��ນອໍໂ��

ຮ�ານ ເ�ີມສວຍເ��ອຍປຸ�ຍ

ຮ�ານ ເ��ອຍ��າ ລ�າງລ�ດ

ຮ�ານ Happy Beauty salon

OTHER

Newchipxeng

ສໍານັກງານຕັ້ງຢູ່: ເຮືອນເລັກທີ 089/1,ບ້ານອານຸ,

ວິທະຍາໄ�ບໍລິຫານທຸ ລະກິດ ຫໍສະໝຸດ ແ�ວງ ສະ��ນາເ�ດ ສະຖາບ�ນ ສາດສະ��ນ

Government Office ຫ້ອງການ ນໍ້າປາປາ

ສູນຂາຍລົດ Nissan ສົມສັກ-ໂອໂຕ້ຊາວ

ວິທະຍາໄລ ຊົງສີ

Blank Canyon

ໂ�ງແ�ມ ນະຄອນສ�ກ

ໂ�ງແ�ມ ວ�ນຊະນະ ລີເ�ີຊາຍ Summer set hotel

ກ່ຽວກັບບໍລິສັດ ຮ້ອຍແປດພັນເກົ້າກຣຸບ ຈໍາກັດ

ສູນຊາວໜຸ�ມ Fida

ຮ�ານແ�ມເ��ງສະຫ�ວນ

ຮ�ານ ແ��ວ ເ�ີມສວຍ ຮ�ານ ສະ��ນຄວາມງາມ

www.jobjibjib.la

ມະຫາວິທະຍາໄ�ສະ ຫ�ວນນະເ�ດ

ຮ�ານກະແ�ັມ Jame & Joss

ໂ�ງແ�ມ ດອກຈຳປາ

ໂ�ງແ�ມ ແ�ງຕາເ�ັນ

INSTITUTE

ໂ�ງຮຽນສຸມິນຕາ

ໂ�ງແ�ມ ເ�ືອງວ�ນນະວ�ງ ໂ�ງແ�ມ ແ�ງແ��ວ

www.spoon.la

ຮ�ານ Lin café

ຮ�ານ ປ�າໝອນຂາຍໝ�າ ສະຫ�ວນຄເ�

ໂ�ງແ�ມ ຊີເ�ີນຣິເ�ີໄ�

108

ບໍລິສ�ດດາວເ�ືອງ ບໍລິສ�ດໂ�ໂ�ຕ�າ

ພ�ດທະຄານ ດາວຄຳ

www.108magazine.com

I08JOBS MOBILE APP NOW AVIALABLE ON

ບໍລິສ�ດ ອາເ�ັມເ�

ໂ�ງແ�ມ ເ�ດຖາປາລາສ

ໂ�ງແ�ມ ແ��ວມີໄ�

www.108.jobs

ລ�ດວິສາຫະກິດນ�ປະປາ DKLS

Hotel

ໂ�ງແ�ມ ສີສະ�າດ

TELECOM

ຫ້ອງການໄປສະນີ

Hotel ໂຮງແຮມຮຸ່ງທິບ

MASSAGE & SPA ຮ້ານ ວາດສະໜາ (ນວດແຜນບູຮານ)

ໃບອານຸຍາດເລກທີ: 044/ສມຊ .ຖວທ (24/12/12) ເມືອງຈັນທະ ບູລີ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ພີມທີ່: ໂຮງພີມ Lao UNIPRINT Press Co., Ltd. ທະບຽນ: 090 ພຈ 25052010 ໂທ: (856-21) 254709, 254349 ແຟັກ: (856-21) 254709 ອີເມວ: info@108job.la ເວັບໄຊສ: www.108.jobs www.jobjibjib.la www.108magazine.com www.spoon.la www.108service.la ຄະນະຮັບຜິຊອບ ຜູ້ຊີ້ນໍາ: ແກ້ວວີສຸກ ດາລາສານ ທີ່ປຶກສາ: ຫຸມເພັງ ສິນປະເສີດ ຫົວໜ້າບັນນາທິການ: ວັນນະພອນ ສິດທິລາດ ກອງປະຈໍາບັນນາທິການ: ແກ້ວວີສຸກ ດາລາສານ; ຈູ ເຮີ່ ປະສານງານ/ການເງິນ: ເພັດສະໜອນ ທີ່ປຶກສາດ້ານອອກແບບ: ຄໍາຮູ້ ພັນລືເດດ ຈັດໜ້າ ແລະ ອອກແບບ: ບຸນທະວີ ສິງຫາວິໄລ ໄອທີ: ອານຸສອນ ຫຼວງໂຄດ

ຄີນິກປ�ວແ��ວ ດຣ ພອນສຸກ

STORE

ການຕະຫຼາດ: ດວງນາລີ ແກ້ວກາໃຈ; ເມລີ້ ແກ້ວວົງສາ

ຮ�ານ ປາວີນາອ�ດເ�ກະສານ

ຮ້ານ ດີດີ ຄອມພິວເຕີ

ຊ່າງຖ່າຍຮູບ: ວິລະສັກ ແສງເພັດມະນີ

ແ�ງທະລ�ງສີ

ຮ�ານຫ�ດຖະກຳລາວເ�ົາ

ລັດສະໝີ ສີຫາໂຄດ ຮ້ານ ແທນຮັກ ເວັດດີ້ງ ສະຕູດິໂອ