Issuu on Google+

01 - 15

ລາຄາ: 5000 ກີ ບ

,a’dvo 2014

lt[a[

52

Ihvpcxfvk-u[

01 - 07 ມ�ງກອນ 08 - 15 ມ�ງກອນ

rP'c8 200du[/,nh gmqkoahoF 0=h,6ogruj,g8u,3mG030 5709961

1108 SMS JOB Alert

ຊອກວຽກຜ່ານມືຖືດ້ວຍ

ry,

ON lqj'wx1108

ສະເພາະ

AT&T

Coupon Inside

%OFF

glahomk’l6jok’lk;shv’3fplkolkpdko[yo]tfa[3]d0v’

l5,kw] 3rmylko

“Passion for Great Products”


52

Issue 01-15 Jan. 2014

Editor’s Note ສະບາຍດີປີໃ�ທານຜູອານທຮ�ກແ�ງ ຂໍ ຕ ອນຮັ ບ ເຂົ້ າ ສູ່ ປີ 2014 ! ເນື່ ອ ງໃນໂອກາດອັ ນ ສະງາ່ ລ າສີ ນີ້ ທີ ມ ງານ 108ອາຊີ ບ ທີ ມ ງານເວັ ບ ໄຊທ໌ 108job.la ຂໍ ອ ວຍພອນໄຊແດ່ ທ່ າ ນຜູ້ ນໍ າ ພັ ກ ລັ ດ ພໍ່ ແ ມ່ ປ ະຊາຊົ ນ ທ່ າ ນຜູ້ ອ່ າ ນວາລະສານ ແຂກທີ່ ເ ຄີ ຍ ໃຫ້ ສໍ າ ພາດພິ ເ ສດຜູ້ ຕິ ດ ຕາມ ເ�ັ ບ ໄ�ທ ຜູ ມີ ສ ວ ນຮ ວ ມສະໜ� ບ ສະໜຸ ນ ວຽກງານຂອງວາລະສານແ�ະເ�ັ ບ ໄ�ທ ເພື່ ອ ນຮ່ ວ ມງານທັ ງ ໃນແລະນອກບໍ ລິ ສັ ດ ຈົ່ ງ ມີ ແ ຕ່ ຄ ວາມສຸ ກ ຄວາມຈະເລີ ນ ມີ ສຸ ຂ ະ ພາບເ�ມແ�ງ ປະສ�ບ ຜ�ນສ�ເ�ັດໃ�ໜາທວຽກງານແ�ະທຸລະກິດ ຄິດ��ງສງໃ� ກຂໍໃ�ໄ�ດ�ງ��ງດ�ງປາດຖະໜາທຸກປະການດວຍເ�ິດ.

06

glahomk'l6jok'lk;shv'953fplkolkpdko[yo]tfa[3]d0v' l5,kw] 3rmylko

ສ�ລ�ບສະບ�ບທ�ກທາຍປີໃ�ນ ເ�ົາໄ�ນ�ເ�ົາບ�ດສ�ພາດກຽວກ�ບການຕສູ ເ�າເ�ັນພະນ�ກງານຈຸຫອງໂ�ຍສານສາຍການບິນ Qatar Airways ຂອງປຸ ສຸມາໄ� ໂ�ທິສານມາຕອນ. ປ�ກກະຕິແ�ວປຸເ�ັດວຽກບິນໄ�ບິນມາທ�ວທຸກມຸໂ�ກ ດ�ນໆຈງ ໄດ້ ມ າຢາມບ້ າ ນເທື່ ອ ໜຶ່ ງ . ຖ້ ຽ ວນີ້ ເ ຮົ າ ໂຊກດີ ໄ ດ້ ສໍ າ ພາດກໍ່ ເ ລີ ຍ ໄດ້ ນໍ າ ເອົ າ ເລື່ ອ ງ ລາວ ທີ່ ໄ ປທີ່ ມ າທີ່ ປຸ ເ ຂົ້ າ ເຮັ ດ ວຽກກັ ບ ສາຍການບິ ນ ລະດັ ບ ໂລກແຫ່ ງ ນີ້ ມ າສູ່ ທ່ າ ນຜູ້

12

ອີກສວນໜງເ�ົາກຂໍນ�ເ�ົາເ�ອງລາວຂອງງານ Vientiane Career Fair ເ�າສູຟ�ງ. ນອກຈາກນ�ນ ເ�ົາກຍ�ງຄ�ງມີຕ�ແ�ງວຽກດີໆຈາກບ�ນດາບໍລສ ິ ດ � ຊ�ນນ�ມານ�

JOB Fair Special Report 3rd career & education fair 2013

ອານໄ�ຟ�ງນ�ກ�ນ. ທຫາກໍຈ�ດຂນທໂ�ງແ�ມ Donchan Palace ເ�ອກາງເ�ືອນທ�ນວາທຜານມາມາ

Cover Story

B1

Finding Job

ສະເ�ີເ�ນເ�ີຍ. ຢາລືມວາຫາກ ທານຕອງການຄ�ນຫາວຽກແ�ບທ�ນທີ ແ�ະ ທ�ນການ ທານກເ�າໄ�ກວດເ�ງໄ�ເ�ີຍຕະອດ 24 ຊ�ວໂ�ງທ www.108job.la ຄວາມພິເ�ດຂອງຄູປອງເ�ົາຍ�ງມີໃ�ທານຄືເ�າ. ທານໃ�ທຖືວາລະສານຢູ ຢາໄ�ລືມວາທານກ�ລ�ງມີຂອງດີໃ�ມືເ�. ຢູໜາ�ງໆຂອງວາລະສານ ທີມງານເ�ົາ ໄ�ຮວມກ�ບຜູສະໜ�ບສະໜູນໃ�ດີມອບຄູປອງ (coupon) ດ-ແ�ກ-ແ�ກ-ແ�ມ. ຂໍ ໃ�ທານອານເ�ງດີໆແ�ວນ�ໄ�ໃ�ໃ�ເ�ັນເ�ີດປະໂ�ດເ�. ສວນທານຜູອານທ ເ�ັນເ�າຂອງກິດຈະການທານໃ�ສ�ນໃ�ຢາກລ�ງ ໂ�ສະນາແ�ກ coupon ນ�ເ�ົາກ ຕິດຕມາໄ�ເ�ທ 021-254709. ລ�ງໃ�ລາໆ.

ປະຈຸ ບັ ນ ອາຍຸ 27ປີ . ເກີ ດ ທີ່ ບ້ານ ຈອມເພັດເໜືອເມືອງສີສັດຕະ ນາກ ນະຄອນຫຼ ວ ງວຽງຈັ ນ .ໄດ້ ຮັ ບ

;k]tlkoIhvpcxfvk-u[(108JOB) 3fpG [=]ylaf Ihvpcxfraogdqhkdi5[ 9edaf .[vto5pkfg]dmuG W$$}l,-D4;m X@$}!@}!@? leoad'ko8ah'1j6G gInvog]dmu W)_}!F

ການສຶ ກ ສາຢູ່ ຫຼ າ ຍປະເທດທັ ງ ອົ ສ ຕຣາລີ ລາວ ແລະ ໄທ. ປະຈຸ ບັ ນ ເຮັດວຽກເປັນນາງ ສາວຈຸ ຫ້ອງໂດຍ ສານ ຫລື ວ່ າ ສາວແອ ໃຫ້ ແ ກ່ ສ າຍ

4t|qolk,clowmF[hkovko5F g,nv'9aomt[6]u

ການບິນ Qatar Airways ຊຶ່ງເປັນ

ot7vos^;';P'9ao

ສາຍການ ບິນແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດ

3mG X)&*{@!? @&$(W_F @&$#$_ c2adG X)&*{@!? @&$(W_ Email: info@108job.la

ກາຕາ (Qatar) ທີ່ ມີ ສໍ າ ນັ ກ ງານ ໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນ Doha.

Website: www.108job.la ry,mujG 3I'ry, Lao UNIPRINT Press Co.,Ltd mt[PoG W_W r9 @&W&@W!W

7totIa[zyf-v[G zh6-uhoeG

cdh;;ul5d fk]klko

mujxbdlkG

s5,gra' lyoxtgluf

sq;|hk[aookmydkoG

;aootrvo lyfmy]kf

dv'xt9e[aookmydkoG cdh;;ul5d fk]klko lq,l5fw7h w-pt;q'

Featured employer

xtlko'ko}dkog'yoG graflt\vo mujxbdlkfhkovvdc[[G 7eI6h rao]ngff 9af|hk c]t vvdc[[G vko5lvo s^;'37f wvmuG dko8ts^kfG

saflts;ao ik-trqo c/'mv' ]af8tot f;'ok]u cdh;dk.9

-jk'4jkpI6[G

r6o-a[ gm;q'lk ;y]tlad ws^l5]y;q' ;y]tlad cl'graf,tou

ົ ຸ ຄນ ັ ທກ ັ ວຽກສຳລບ ໂອກາດໃນການເຮດ ູ ື ນສງ ິ ເດອ ຸ ທ-ິ ເງນ ຸ ວດ ົ ຄນ ່ີ ງ ັ ງານທສ ພະນກ

ບກ ຸ ຄະລະກອນທເ່ີປນ ັ ມອ ື າຊບ ີ

ລາວຄຳທປ ່ີ ກ ຶ ສາດາ ້ ນການລງ ົ ທນ ຶ

ຕອ ້ ງການຮບ ັ ສະໝກ ັ ບກ ຸ ຄະລະກອນຫາ ຼ ຍຕຳແໜງ ່ . ເປດ ີ ໂອກາດໃຫແ ້ ກຜ ່ ທ ູ້ ກ ່ີ ຳລງ ັ ຊອກວຽກເຮດ ັ ງານທຳ ແລະ ມຄ ີ ວາມສາ ມາດບວ ່ໍ າ ່ ຈະມປ ີ ະສບ ົ ການຫຍ ືຼ ງ ັ ບທ ່ໍ ນ ັ ມປ ີ ະສບ ົ ການໃນການເຮດ ັ ວຽກ,ທາງບລ ໍ ສ ິ ດ ັ ຂອງພວກເຮາ ົ ຍງ ັ ມທ ີ ມ ີ ງານ

ແລະ

ຜຊ ູ້ ຽ່ວ

ຊານທາງດາ ້ ນການລງ ົ ທນ ື ມາຝກ ຶ ອມ ົ ຮມ ົ -ສດ ິ ສອນໃຫຈ ້ ນ ົ ເປນ ັ + ຜຊ ູ້ ວ ່ ຍຜຈ ູ້ ດ ັ ການ 3 ຕຳແໜງ ່

ຕຳແໜງ ່ ທຕ ່ີ ອ ້ ງການ:

ສະພາບແວດລອ ້ ມທເ່ີປນ ັ ມດ ິ

+ ພະນກ ັ ງານໃຫຄ ້ ຳປກ ຶ ສາ 15 ຕຳແໜງ ່ + ພະນກ ັ ງານຫອ ້ ງການ 10 ຕຳແໜງ ່ + ພະນັກງານແປພາສາ 01 ຕຳແໜ່ງ ແລະອກ ີ ຫາ ຼ ຍຕຳແໜງ ່ ທລ ່ີ ຖ ໍ າ ້ ຫາ ່ ນຢູ່ ບລ ໍ ສ ິ ດ ັ ລາວຄຳ ຂອງພວກເຮາ ົ ກຳລງ ັ ຂະຫຍາຍຕວ ົ , ດງ ່ັ ນນ ້ັ ຈງ ່ຶ ຕອ ້ ງ ການບກ ຸ ຄະລະກອນຈຳນວນຫາ ຼ ຍ ເພອ ່ື ມາບລ ໍ ຫ ິ ານວຽກ ສນ ົ ໃຈຕດ ິ ຕ່ໍ

ການຝກ ຶ ອມ ົ ຮມ ົ ລະດບ ັ ມອ ື າຊບ ີ

Vientiane Branch1.......: 021 900223 .......- Branch2 : 021 900 378 Savannakhet ....... .......: 041 25 26 39 ....- Pakse

: 031 900 014

ປະສບ ົ ຜນ ົ ສຳເລດ ັ -ລາຍໄດສ ້ ງ ູ


5

01 - 15 ມ�ງກອນ 2014

[=]ydko.s,j0v' Unitel + 108JOB Ia[0jk;;Pdmao.9fh;p[=]ydko

108JOB SMS Alert

Presented by:

s,;f !

1 1 0 8

s,;f @

1 #

1 1 0 8

s,;f #

2 #

1 1 0 8

s,;f $

3 #

1 1 0 8

s,;f &

4 #

1 1 0 8

s,;f *

5 #

1 1 0 8

6 #


6

Page

issue 52 01-15 January

COVER STORY g]njv’3fpG mu,[aookmydko

gla h o mk’l6 j o k’lk;sh v ’3fplkolkpdko[y o ]tfa [ 3]d0v’

l5,kw] 3rmylko ປະຈຸບັນ ອາຍຸ 27ປີ.ເກີດທີ່ບ້ານຈອມເພັດ

ມວນຊົນທີ່ໂຊກດີໄດ້ເຂົ້າສໍາພາດປຸທີ່ນະຄອນ

ສົມບູນວຽງຈັນ. ພໍຈົບມັດທະຍົມປາຍຊີວິດຂອງ

ເໜືອເມືອງສີສດ ັ ຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຫຼວງວຽງຈັນ. ເພາະຮູ້ມາວ່າ ມາຢາມບ້ານຖ້ຽວ

ປຸກຕ ໍ່ ອ ້ ງໄດ້ເດີນທາງອີກເທືອ ່ ໜຶງ່ ເມືອ ່ ພໍໄ ່ ປເປັນ

ໄດ້ຮບ ັ ການສຶກສາຢູຫ ່ າຼ ຍປະເທດ ທັງອົສຕຣາລີ

ນີ້ປຸມີຄິວໃຫ້ສໍາພາດກັບສື່ຫຼາຍຂະແໜງຢູ່.

ອາຈານສອນທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລມະຫາສາລະ ຄາມປະເທດໄທ.

ລາວ ແລະ ໄທ. ປະຈຸບນ ັ ເຮັດວຽກເປັນນາງສາວຈຸ ຫ້ ອ ງໂດຍສານ ຫລື ວ່ າ ສາວແອ ໃຫ້ ແ ກ່ ສ າຍ

ກ່ອນຈະເປັນນາງຟ້າ

ການບິນ Qatar Airways ຊຶ່ງເປັນສາຍການ

ອາຊີບແອໂຮສເຕສ (air hostess) ຄືໜຶ່ງ

ດ້ວຍແຮງບັນດານໃຈສ່ວນຫນຶງ່ ຈາກພໍ່ ຕອ

ບິນແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດກາຕາ (Qatar) ທີ່ມີ

ໃນອາຊີບໃນຝັນຂອງເດັກຍິງທັງຫຼາຍ ແລະ ປຸ

ນສະໄຫມທີ່ເພິ່ນເປັນຜູ້ອຳນວຍການຫໍພິພິດທ

ສໍານັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນ Doha.

ກໍ່ເຊັ່ນກັນເຄີຍຄິດຝັນຢາກເປັນສາວແອມາແຕ່

ະພັນແຫ່ງຊາດ ປຸມັກຈະເຫັນເພິ່ນໄປບັນຍາຍ

ນ້ ອ ຍ ແຕ່ ກໍ່ ດ້ ວ ຍຂໍ້ ຈໍ າ ກັ ດ ຫຼ າ ຍຢ່ າ ງອີ ກ ທັ ງ

ໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງຜູ້ທີ່ມາຢ້ຽມຊົມຫໍພິພິດທະພັນ

ນັ້ ນ ຄື ສ ະຖານະປະຈຸ ບັ ນ ຂອງ ສຸ ມ າໄລ

ອາຊີ ບ ສາວແອກໍ່ ຍັ ງ ບໍ່ ທັ ນ ໄດ້ ເ ປີ ດ ກວ້ າ ງປານ

ຢູ່ເປັນປະຈຳ ເຮັດໃຫ້ປຸຢາກເປັນໄກດ໌ນຳທ່ຽວ

ໂພທິສານ (ຂໍເອີນ ້ ສັນ ້ ໆວ່າ ປຸ). ປົກກະຕິ ປຸໃຊ້ຊີ

ໃດໃນບ້ານເຮົາໃນສະໄໝກ່ອນ. ດັ່ງນັ້ນ ຄວາມ

ດັ່ ງ ນັ້ ນ ປຸ ຈຶ່ ງ ເລື ອ ກຮຽນສາຂາການທ່ ອ ງທ່ ຽ ວ

ວິດປະຈໍາຢູນ ່ ະຄອນ Doha ແຕ່ສວ ່ ນໃຫຍ່ກໍບ ່ ນ ິ

ຝັ ນ ດັ່ ງ ກ່ າ ວ ກໍ່ ເ ປັ ນ ໄດ້ ແ ຕ່ ຄ ວາມຝັ ນ ຕະຫຼ ອ ດ

ແລະການໂຮງແຮມ ທີ່ ມະຫາວິ ທ ະຍາໄລ

ໄປບິ ນ ມາປະຕິ ບັ ດ ໜ້ າ ທີ່ ນໍ າ ສາຍການບິ ນ ບໍ່

ມາ. ຊີ ວິ ດ ໃນໄວເດັ ກ ປຸ ໄ ດ້ ຕິ ດ ຕາມ ພໍ່ ສຸ ເ ນດ

ມະຫາສາລະຄາມ.

ຄ່ ອ ຍໄດ້ ຢູ່ ເ ປັ ນ ບ່ ອ ນປານໃດ. ເຊິ່ ງ ປະຈຸ ບັ ນ ນີ້

ໂພທິ ສ ານ ເຊິ່ ງ ເພິ່ ນ ໄດ້ ຮັ ບ ທຶ ນ ທີ່ ໄ ປຮຽນຕໍ່ ທີ່

ເຮືອບິນ 100 ກວ່າລໍາຂອງ ສາຍການບິນ Qatar

ປະເທດອົ ສ ຕຣາລີ ເປັ ນ ເວລາສີ່ ປີ ກ ວ່ າ ປຸ ໄ ດ້

ເຖິ ງ ວ່ າ ຕົ ນ ເອງໄປຈາກຕ່ າ ງຖິ່ ນ ແຕ່ ກໍ່ ບໍ່

ແມ່ນໄດ້ບນ ິ ໄປຍັງຈຸດໝາຍປາຍທາງ 100 ກວ່າ

ເຂົ້ າ ຮຽນປະຖົ ມ ຊັ້ ນ ປໍ 1-4 ຢູ່ ພຸ້ ນ ແລ້ ວ ກໍ່ ກັ ບ

ຢາກຖືກເວົ້າໃຫ້ວ່າຄົນລາວເຮົາບໍ່ເກັ່ງ ປຸຈຶ່ງຕັ້ງ

ຕົ ວ ເມື ອ ງທົ່ ວ ໂລກ. ເມື່ ອ ກາງເດື ອ ນທັ ນ ວາ ທີ່

ມາຮຽນຕໍ່ປະຖົມ ປໍ 4-5 ຢູ່ລາວ. ເມື່ອຈົບແລ້ວ

ໃຈຮຽນ ແລະ ໃຊ້ເວລາໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດທີ່ສຸດ

ຜ່ານມາ ທີມງານເຮົາກໍ່ເປັນອີກໜຶ່ງໃນບັນດາສື່

ປຸກໍ່ເຂົ້າຮຽນໃນລະດັບ ມັດທະຍົມທີ່ມັດທະຍົມ

ທັ ງ ຮຽນທັ ງ ເຮັ ດ ກິ ດ ຈະກໍ າ ເກື ອ ບວ່ າ ບໍ່ ມີ ພັ ກ


7

issue 52 01-15 January

Page

COVER STORY

g]njv’3fpG mu,[aookmydko

ເທີ ມ ເລີ ຍ ໃນທີ່ ສຸ ດ ປຸ ກໍ່ ຮ ຽນຈົ ບ ໄວກວ່ າ ຄົ ນ

ໄດ້ຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆປຸຈຶ່ງຕັດສິນໃຈເຮັດວຽກນໍາ

ໃຫ້ໄດ້. ແລະ ນັ້ນຄືການຕັດສິນໃຈຄັ້ງສໍາຄັນທີ່

ອື່ ນ ເຄິ່ ງ ປີ ນັ້ ນ ຄື ຈົ ບ ຫຼັ ກ ສູ ດ ປະລິ ນ ຍາຕີ ພ າຍ

ໂຮງແຮມດັ່ງກ່າວເລີຍ.

ສຸດຄັ້ງໜຶ່ງໃນຊີວິດຂອງປຸ.

ເສັ້ນທາງສູ່ນາງຟ້າ

ເຜີຍດ່ານໂຫດ

ໃນເວລາ ສາມປີ ເ ຄີ່ ງ ດ້ ວ ຍຄະແນນທີ່ ດີ ຫຼ າ ຍ ປຸໄດ້ກຽດນິຍມ ົ ອັນດັບສອງ. ປຸເລົາ່ ຕໍວ ່ າ່ ຕົນເອງ ຕັ້ ງ ໃຈວ່ າ ຈົ ບ ແລ້ ວ ກໍ່ ຢ າກເຮັ ດ ວຽກຫາປະສົ ບ

ການທີ່ຕ້ອງເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງແດນ ເຖິງວ່າ

ການຕໍ່ສູ້ເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ເສັ້ນທາງມືອາຊີບ

ການໃນຂະແໜງທີ່ໄດ້ຮຽນມາ ເຊິ່ງສາມາດປະ

ຈະຕ້ອງໄດ້ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກຄອບຄົວແຕ່ປຸກໍ່ປັບ

ລະດັບໂລກຂອງປ���ໄດ້ເລີມ ່ ຂືນ ້ ແລ້ວໂດຍມີສາຍ

ກອບອາຊີບເປັນໄກດ໌ນາ ໍ ທ່ຽວ ຫຼວ ື າ ່ ພະນັກງານ

ຕົວໄດ້ດີ ເບິ່ງແຍງຕົນເອງ ແລະ ເຮັດວຽກເຂົ້າ

ການບິນ Emirates ເປັນເປົາ້ ໝາຍ. ທັງໆທີເ່ ຫດ

ໃນໂຮງແຮມ. ແຕ່ການເປັນໄກດ໌ ນໍາທ່ຽວໃນປະ

ກັບເພື່ອນຮ່ວມງານໄດ້ດີ ມີຄວາມສຸກ ແລະ ບໍ່

ການຜ່ານໄປເປັນເວລາຫ້າປີກວ່າແລ້ວແຕ່ ປຸ

ເທດໄທໃນເວລານັ້ນຍັງເປັນອາຊີບທີ່ປົກປ້ອງ

ໄດ້ຕັງ້ ໃຈວ່າຈະປ່ຽນວຽກເທືອ ່ . ແຕ່ເມືອ ່ ໄດ້ຂາ່ ວ

ເລົ່າໃຫ້ຟັງຄືກັບວ່າມັນຫາກໍ່ເກີດຂື້ນມື້ວານນີ້.

ສໍາລັບຄົນໄທ ດັ່ງນັ້ນ ໂອກາດຈຶ່ງຕົກຢູ່ນໍາວຽກ

ຈາກເພື່ ອ ນຮ່ ວ ມງານວ່ າ ມີ ສ າຍການບິ ນ ລະ

ເຊິ່ງມັນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງ

ໂຮງແຮມ. ກ່ອນຈົບມີຫຼ າ ຍໆໂຮງແຮມມາຮັ ບ

ດັ ບ ໂລກ ຄື ສ າຍການບິ ນ Emirates ກໍ າ ລັ ງ

ປຸ ແລະ ຄວາມທໍ ລ ະຫົ ດ ແສນໂຫດຂອງການ

ນັ ກ ສຶ ກ ສາໄປຝຶ ກ ງານປຸ ບໍ່ ປ່ ອ ຍໂອກາດໃຫ້

ເປີ ດ ຮັ ບ ພະນັ ກ ງານຈຸ ຫ້ ອ ງໂດຍສານຊຸ ດ ໃໝ່

ສອບເສັງຄັດເລືອກນັ້ນມັນຂະໜາດໃດ.

ຜ່ານໄປ ໄດ້ໄປຝຶກງານຢູ່ນໍາໂຮງແຮມລະດັບ

ປຸ ອ່ າ ນເບິ່ ງ ເງື່ ອ ນໄຂການສະໝັ ກ ຕ່ າ ງໆແລ້ ວ

ໂດຍຄ້າວໆ ປຸເລົ່າວ່າ ການສອບເສັງເປັນ ພະ

ໂລກຄື JW Marriott Phuket Resort & Spa

ຮູ້ ສຶ ກ ວ່ າ ຕົ ນ ເອງກໍ່ ສ ະໜັ ກ ໄດ້ ຢູ່ ທັ ນ ໃດນັ້ ນ

ນັ ກ ງານຈຸ ຫ້ ອ ງໂດຍສານນັ້ ນ ມີ 3 ມື້ ຄື : ມື້ ທ ຳ

ທີ່ ພູ ເ ກັ ດ ປະເທດໄທ. ເມື່ ອ ຝຶ ກ ງານຈົ ບ ແລ້ ວ

ຄວາມຝັ ນ ໃນໄວເດັ ກ ທີ່ ບໍ່ ຮູ້ ວ່ າ ຫຼ າ ຍປີ ທີ່ ຜ່ າ ນ

ອິດເປັນຮອບ pre-screening ປະກອບດ້ວຍ

ເນື່ ອ ງຈາກວ່ າ ເຮັ ດ ວຽກໄດ້ ດີ ຫົ ວ ໜ້ າ ຈຶ່ ງ ສະ

ມາໄປລີ້ ຢູ່ ໃ ສ ມັ ນ ໄດ້ ຟື້ ນ ຄື ນ ມາ ເຮັ ດ ໃຫ້ ປຸ ຕັ້ ງ

ການກວດເບິ່ ງ ຄວາມສູ ງ ທົ ດ ສອບຄວາມເຂົ້ າ

ເໜີໃຫ້ປຸເຮັດວຽກນໍາເລີຍ ເຊິ່ງປຸເອງກໍ່ມັກວຽກ

ເປົ້າໝາຍໃໝ່ໃນຊີວິດຂອງຕົນເລີຍວ່າຈະຕ້ອງ

ໃຈພາສາອັງກິດ. ຈາກນັນ ້ ກໍເ່ ປັນມືທ ້ ີ່ 2 ເປັນຮອບ

ແລະ ມັ ກ ທີ່ ຈ ະໄດ້ ເ ປີ ດ ຫູ ເ ປີ ດ ຕາ ໃຫ້ ຕົ ນ ເອງ

ເປັນສາວແອ ຫຼວ ື າ່ ພະນັກງານຈຸຫອ ້ ງໂດຍສານ

ສົນທະນາກຸ່ມ (group discussion) ເຊິ່ງເປັນ


8

Page

issue 52 01-15 January

COVER STORY g]njv’3fpG mu,[aookmydko

ການທົດສອບໄຫວພິບຄວາມກ້າສະແດງ

ການບິນ Qatar Airways ເຊິ່ງມີຄວາມອະລັງ

ຮູສ ້ ກ ຶ ວ່າມັນທໍລະຫົດບໍ່ໍ (ອັນນີຍ ້ ງັ ຖືວາ່ ເລົາ່ ແບບ

ອອກ ຄວາມເປັ ນ ຜູ້ ນໍ າ ແລະ ການປັ ບ ຕົ ວ ໃນ

ການ ແລະ ໃຫຍ່ໂຕບໍ່ໜ້ອຍ ໜ້າສາຍການບິນ

ຫຍໍ້ໆໃດນິ).

ສະຖານະການ ຕ່ າ ງໆຂອງຜູ້ ສ ອບເສັ ງ ຈາກ

Emirates ທີ່ປຸເຄີຍເສັງຕົກຕັ້ງສອງເທື່ອ.

ນັ້ນກໍ່ມີການສອບເສັງການຂຽນພາສາອັງກິດ.

ຊີວິດພະນັກງານຈຸຫ້ອງໂດຍສານມືອາຊີບ

ມື້ ທີ່ 3 ເປັ ນ ຮອບສຸ ດ ທ້ າ ຍເຊິ່ ງ ແມ່ ນ ຮອບສໍ າ

ມື້ທໍາອິດຂອງການສອບເສັງກັບສາຍການ

ເມື່ອໄດ້ໂອກາດແລ້ວ ປຸກໍ່ເຮັດໃຫ້ມັນດີທີ່

ພາດຕັດສິນ. ສໍາລັບປຸ ການເຂົ້າຮ່ວມສອບເສັງ

ບິນ Qatar Airways ປຸຕອ ້ ງເຂົາ້ ຄັດເລືອກຮ່ວມ

ສຸ ດ ໃນໜ້ າ ທີ່ ຂ ອງຕົ ນ ເອງໂດຍສະເພາະໃນ

ຄັດເລືອກແຕ່ລະຄັ້ງ ປຸຕ້ອງໄດ້ຂີ່ເຮືອບິນແຕ່ພູ

ກັບຜູ້ສະໝັກເກືອບ 1,500ຄົນ ເຊິ່ງແຕ່ລະຄົນ

ສາຍການບິ ນ ລະດັ ບ ນີ້ ບໍ່ ວ່ າ ນາຍຫຼື ວ່ າ ເພື່ ອ ນ

ເກັດໄປກຸງເທບ. ການທ້າທາຍຄັງ້ ທໍາອິດ ປຸ ເສັງ

ແຕ່ງຕົວຍິ່ງກວ່າສາວແອຂອງແທ້ອີກ ແຕ່ປຸເອງ

ຮ່ ວ ມງານແມ່ ນ ມາຈາກທົ່ ວ ທຸ ກ ມຸ ມ ຂອງໂລກ

ຕົກຢູ່ຮອບເສັງຂຽນ ເຮັດໃຫ້ເສຍໃຈຫຼາຍເມື່ອ

ກໍ່ໝັ້ນໃຈໃນການກະກຽມຂອງຕົນເອງຢ່າງເຕັມ

ດັ່ງນັ້ນ ໃນການເຮັດວຽກນັ້ນປຸຄືວ່າໄດ້ແບກຊື່

ກັ ບ ໄປພູ ເ ກັ ດ ຈື່ ງ ໄດ້ ຮ ຽນ ແລະ ຝຶ ກ ຝົ ນ ຕົ ນ

ປ່ຽມ. ໃນຄັ້ງນີ້ ປຸມີສະມາຖິ ແລະ ໃສ່ໃຈກັບທຸກ

ສຽງຂອງປະເທດລາວໄວ້ນໍາ ບໍ່ວ່າຈະເຮັດຫຍັງ

ເອງຢ່ າ ງໜັ ກ ໂດຍບໍ່ ທໍ້ ຖ ອຍ. ແຕ່ ຕໍ່ ມ າໂຊກກໍ່

ລາຍລະອຽດຂອງທຸກຂັ້ນຕອນຂອງການສອບ

ກໍ່ ຕ້ ອ ງຄິ ດ ເຖິ ງ ໜ້ າ ຕາ ຂອງບ້ າ ນເມື ອ ງ ແລະ

ຍັ ງ ບໍ່ ເ ຂົ້ າ ຂ້ າ ງ ປຸ ເ ສັ ງ ກັ ບ ສ າ ຍ ກ າ ນ ບິ ນ

ເສັງ ບໍຕ ່ ນ ື່ ເຕັນ ້ ເກີນເຫດ ຄິດ ແລະ ປະຕິບດ ັ ທຸກໆ

ຄອບຄົວເອົາໄວ້ ູປຸຄິດສະເໝີວ່າຕ້ອງເຮັດໃຫ້

Emirates ຕົກເປັນຄັ້ງທີ່ສອງອີກ.

ອະລິຍະບົດຢ່າງມີສະຕິສດ ຸ ຂີດ ເຮັດໃຫ້ສາມາດ

ຄົນອື່ນເຫັນວ່າຄົນລາວເຮົາກໍ່ມີຄວາມສາມາດ

ນໍາສະເໜີໂຕຕົນຂອງປຸອອກມາໄດ້ເຕັມທີ່. ໃນ

ບໍ່ໜ້ອຍໜ້າຊາດໃດໆໃນໂລກ.

ການຕໍ່ ສູ້ ຂ ອງປຸ ຍັ ງ ດໍ າ ເນີ ນ ຕໍ່ ໄ ປ ປຸ ໄ ດ້ ຕັ້ ງ

ທີ່ ສຸ ດ ປຸ ກໍ່ ພ າຕົ ນ ເອງຜ່ າ ນໄປໄດ້ ຈົ ນ ເຖິ ງ ຮອບ

ສະຕິແລ້ວ ແບ່ງເວລາລະຫວ່ າ ງການເຮັ ດ ວຽກ

ສຸ ດ ທ້ າ ຍ. ປຸ ມ າຮູ້ ນໍ າ ຫຼັ ງ ວ່ າ ການສອບເສັ ງ ນັ້ ນ

ປຸເລົ່າຕໍ່ວ່າຕະຫຼອດສີ່ປີກວ່າທີ່ຜ່ານມາຕົນ

ຢູ່ ໂ ຮງແຮມກັ ບ ການກະກຽມໂຕສໍ າ ລັ ບ ການ

ຜູ້ຄັດເລືອກໃຫ້ຄະແນນ ຫຼື ຕັດຄະແນນໄດ້ທຸກ

ເອງໄດ້ທ່ອງໄປແລ້ວທຸກທະວີບໄດ້ໄປຮອດໄປ

ລ່າຝັນຄັງ້ ຕໍໄ ່ ປ ດ້ວຍການຊອກຮູຊ ້ ອກອ່ານຈາກ

ບາດຍ່າງ ແລະ ທຸກຄໍາເວົາ້ ຄໍາວ່າ. ສ່ວນຈໍານວນ

ເຖິງ ແລະ ສໍາຜັດກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊາວ

ທຸກໆຊ່ອງທາງ ທັງອ່ານປຶ້ມ ອ່ານບົດຂຽນຂອງ

ຄົນທີ່ມາເປັນ 1,500ຄົນໃນມື້ທໍາອິດກໍ່ຄ່ອຍໆ

ໂລກໃນຫ້າສິບກວ່າຕົວເມືອງ. ການເຮັດວຽກ

ຜູ້ ເ ຄີ ຍ ສອບເສັ ງ ທີ່ ຂ ຽນໄວ້ ໃ ນອິ ນ ເຕີ ເ ນັ ດ ຈົ ນ

ຄັດໄປຈົນເປັນ 100ຄົນ ຈາກນັ້ນເຫຼືອ 50ຄົນ

ແມ່ ນ ປິ່ ນ ອ້ ອ ມຕາລາງການບິ ນ ເປັ ນ ຫຼັ ກ . ລົ ງ

ຮູ້ຈັກຈຸດອ່ອນ ຈຸດແຂງຂອງຕົ ນເອງ ຮູ້ ວ່ າ ຕົ ນ

30ຄົ ນ 21ຄົ ນ ແລະ ໃນທີ່ ສຸ ດ ກໍ່ ເ ຫຼື ອ 11ຄົ ນ .

ຍົນມາປັບກໍ່ຕ້ອງໄດ້ໃສ່ໃຈກັບຖ້ຽວບິນຖັດໄປ

ເອງຕ້ອງກະກຽມປັບປຸງຫຍັງແດ່ແລ້ວລໍຖ້າໂອ

ແລະ ປຸ ຄື ໜຶ່ ງ ໃນ 11ຄົ ນ ສຸ ດ ທ້ າ ຍທີ່ ຜ່ າ ນເຂົ້ າ

ທັນທີ. ເພືອ ່ ນຮ່ວມງານໃນແຕ່ລະຖ້ຽວບິນກໍ່ ເກືອ

ກາດຄັງ້ ຕໍໄ ່ ປ. ໃນລະຫວ່າງທີລ ່ ຖ ໍ າ້ ການປະກາດ

ຮອບໄປເຮັ ດ ວຽກຢູ່ ນ ະຄອນ Doha ທີ່ ຕັ້ ງ

ບວ່າບໍ່ເຄີຍຊໍ້າເສັ້ນທາງບິນກໍ່ປ່ຽນໄປຕະຫຼອດ

ຮັບສະໝັກຄັ້ງໃໝ່ ປຸເຫັນການປະກາດຮັບສະ

ສໍ າ ນັ ກ ງານໃຫຍ່ ຂ ອງສາຍການບິ ນ Qatar

ຜູ້ໂດຍສານຍິ່ງມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທັງເຊື້ອຊາດ

ໝັ ກ ພະນັ ກ ງານຈຸ ຫ້ ອ ງໂດຍສານຂອງສາຍ

Airways. ເປັ ນ ແນວໃດທ່ າ ນຜູ້ ອ່ າ ນຟັ ງ ແລ້ ວ

ສີຜິວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ນິໄສ. ດັ່ງນັ້ນ ການ


10

Page

issue 52 01-15 January

COVER STORY g]njv’3fpG mu,[aookmydko

ເຮັດວຽກເປັນພະນັກງານຈຸຫ້ອງໂດຍສານບໍ່ໄດ້

ຕົນ ປັບຕົວເອງໃສ່ສິ່ງແວດລ້ອມບໍ່ພະຍາຍາມ

ເບິງ່ ແຍງຊ່ວຍເຫຼອ ື ຜູໂ ້ ດຍສານໃນກໍລະນີສກ ຸ ເສີນຮັບ

ຊໍາ້ ຊາກຄືດັງ່ ຫຼາຍຄົນຄິດ ໃນແຕ່ລະຖ້ຽວບິນມັນ

ສ້າງບັນຫາ ແລະ ພັດທະນາທັກສະການສື່ສານ

ຜິດຊອບກວດກາອຸປະກອນປະຈໍາເຮືອບິນຕາມຈຸດ

ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມມ່ວນ ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຄວາມ

ໄດ້ດີ.

ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຖັງອັອກຊິເຈນ ເຄືອງດັບເພີງ ໄຟສາຍ ໜ້າກາກອັອກຊີເຈນ ແລະ ເສືອ ້ ຊູຊບ ີ ໃຫ້ຄບ ົ ຖ້ວນຖືກ

ໝາຍ ແລະ ຄວາມທ້າທາຍ. ທ້າຍນີ້ ທີມງານ 108ອາຊີບ ຢາກຂໍຂອບ

ຕ້ອງຕາມລາຍການ ແລະ ຢູໃ່ ນສະພາບທີໃ່ ຊ້ການໄດ້ ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ

ໄດ້ ຫ ຍັ ງ ແດ່ ຈ າກການປະກອບອາຊີ ບ ພະນັ ກ

ໃຈປຸທີ່ແບ່ງປັນປະສົບການດີດີນໍາພວກເຮົາ. ຂໍ

ງານຈຸຫ້ອງໂດຍສານ

ໃຫ້ປຸເດີນທາງກັບໄປເຮັດວຽກໂດຍສະຫວັດດິ

ນອກຈາກນີ້ cabin crew ຍັ ງ ມີ ໜ້ າ ທີ່ ໃ ຫ້ ບໍ ລິ

ປຸເລົ່າວ່າການເດີນເສັ້ນທາງອາຊີບນີ້ຂອງ

ພາບ ແລະ ຫາກເມື່ອໃດກັບມາຢາມບ້ານ ຫຼືວ່າ

ການແກ່ຜູໂ ້ ດຍສານເຊັນ ່ : ການກະກຽມອາຫານການ

ຕົ ນ ເຮັ ດ ໃຫ້ ໄ ດ້ ປ ະສົ ບ ການທີ່ ຫ າຍາກ ບໍ່ ພ ຽງ

ຫາກຕັ ດ ສິ ນ ໃຈກັ ບ ມາປະກອບອາຊີ ບ ຢູ່ ບ້ າ ນ

ເສີບອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ການໃຫ້ກ ານຮັກ ສາ

ແຕ່ ປ ະສົ ບ ການໃນໜ້ າ ວຽກແຕ່ ຍັ ງ ໄດ້ ຮ ຽນຮູ້

ເຮົາກໍ່ແວ່ມາທັກທາຍກັນແດ່.

ພະຍາບານເບື້ ອ ງຕົ້ ນ ແກ່ ຜູ້ ໂ ດຍສານທີ່ ເ ຈັ ບ ປ່ ວ ຍ ການຈັ ດ ຫາບ່ ອ ນນັ່ ງ ໃຫ້ ແ ກ່ ຜູ້ ໂ ດຍສານກວດກາ

ຄວາມຫຼ າ ກຫຼ າ ຍທາງວັ ດ ທະນະທໍ າ ທີ່ ຫ າໄສ ບໍ່ໄດ້ອີກ ບາງເທື່ອກໍ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກຜູ້ໂດຍສານ

Did you know?

ເບິ່ງວ່າຜູ້ໂດຍສານໄດ້ຮັດ ສາຍແອວຮຽບຮ້ອຍດີຫຼື

ໄດ້ເຫັນໂລກກວ້າງ ແລະ ທີ່ສໍາຄັນຄື ໄດ້ທ່ອງ

ພະນັກງານຈຸຫ້ອງໂດຍສານ (ຕາມທີ່ສາຍການ

ບໍ່ແຈກເອກະສານ ວາລະສານໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານລວມ

ທ່ ຽ ວໄປທົ່ ວ ໂລກໂດຍບໍ່ ໄ ດ້ ເ ສຍຄ່ າ ໂດຍສານ

ບິ ນ ລາວເອີ້ ນ ) ໃນພາສາອັ ງ ກິ ດ ມີ ວິ ທີ ເ ອິ້ ນ ໄດ້ ຫຼ າ ຍ

ທັ ງ ການຮັ ກ ສາຄວາມສະອາດຮຽບຮ້ ອ ຍໃນຫ້ ອ ງ

(ສຽງຫົວ).

ແບບ ຕັ້ງແຕ່ flight attendant, cabin crew, ຈົນ

ຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ໃນຫ້ອງນໍ້າ. (ແອປຸເລົ່າໃຫ້ຟັງວ່າ

ຮອດ cabin attendant ພະນັ ກ ງານຈຸ ���້ ອ ງໂດຍ

ສ່ ວ ນການຍົ ກ ເຄື ອ ງຂື້ ນ ໃຫ້ ແ ກ່ ຜູ້ ໂ ດຍສານນັ້ ນ ມັ ນ

ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ປຸປັບເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້

ສານຊາຍເອີ້ນວ່າ ສະຈັວດ (steward) ຫຼື air host

ບໍ່ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງ cabin crew ເລີຍ ແຕ່ມັນເປັນ

ອມທີ່ເປັນສາກົນຂະໜາດນີ້ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

ສ່ ວ ນພະນັ ກ ງານຍິ ງ ເອີ້ ນ ວ່ າ stewardess ຫຼື ວ່ າ

ນໍາ້ ໃຈ ແລະ ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼອ ື ຂອງພວກເຮົາ).

ນີ້ ຄື ຄໍ າ ຖາມທີ່ ຜູ້ ຂ ຽນຢາກໃຫ້ ຜູ້ ອ່ າ ນໄດ້

ແອໂຮສເຕສ (air hostess) ທ່ າ ນໃດທີ່ ເ ຄີ ຍ ສັ ບ

ນໍ າ ເອົ າ ຄໍ າ ຕອບຂອງປຸ ໄ ປປັ ບ ໃຊ້ ໃ ຫ້ ເ ປັ ນ ປະ

ສົ ນ ກັ ບ ຄໍ າ ສັ ບ ຕ່ າ ງ ເ ຫຼົ່ າ ນີ້ ກໍ່ ຄົ ງ ຈ ະ ໄ ດ້ ຄໍ າ ຕ ອ ບ

ໂຫຍດເພາະບ້ານເມືອງເຮົາ ແລະ ຊີວິດເຮົາຈະ

ແລ້ວເນາະ.

ນັບມື້ນັບເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເປັນສາກົນຫຼາຍຂື້ນ. ປຸ ເ ລົ່ າ ວ່ າ ການທີ່ ຕົ ນ ເອງສາມາດປັ ບ ໂຕໄດ້ ດີ

ໂດຍລວມໆແລ້ວ cabin crew ຄືຜູພ ້ ທ ິ ກ ັ ຄວາມ

ແລະ ເຮັ ດ ວຽກໄດ້ ຢ າ່ ງ ມີ ຄ ວາມສຸ ກ ສ່ ວ ນໜຶ່ ງ

ປອດໄພ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກສະບາຍແກ່

ອາດເປັນເພາະຕົນເອງເປັນຄົນອ່ອນນ້ອມຖ່ອມ

ຜູ້ໂດຍສານເທິງເຮືອບິນ ໂດຍມີໜ້າທີ່ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ:

ທີ່ຕັ້ງຂອງປະເທດ Qatar ປະເທດ Qatar ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ມີປະເທດໃກ້ຄຽງຄື: ປະເທດຊາອຸດີອາລາເບຍ, ສະຫະລັດ ອາຣັບເອມີເຣັສ ແລະ ລາດຊະອານາຈັກບາເຣນ.

ຂໍ້ ມູ ນ : http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_ and_asia/asia_southern_pol_2004.jpg

ຂໍ້ມູນ: http://en.wikipedia.org/wiki/Flight_attendant


12

Page

issue 52 01-15 January

JOB Fair Special

3

rd

Career & Education Fair

2013

ເມື່ອວັນທີ 14-15 ທັນວາ 2013 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ໂຮງແຮມ Donchan Palace ທີ ມ ງານຂອງວິ ທ ະຍາໄລລາວ-ອາເມລິ ກ າ ໄດ້ ເ ປັ ນ ຜູ້ ຈັ ດ ຕົ້ ນ ຕໍ ສໍ າ ລັ ບ ງານ ຈັ ດ ຫາງານແລະການສຶ ກ ສາ ຫຼື ວ່ າ Career & Education Fair ອີກເຊັ່ນເຄີຍ. ປີນີ້ຖືວ່າເປັນປີທີ ສາມແລ້ວ ສໍາລັບງານ ດີ ໆ ຄື ແ ນວນີ້ . ສິ່ ງ ທີ່ ໂ ດດເດັ່ ນ ອັ ນ ໜຶ່ ງ ສໍ າ ລັ ບ ປີ ນີ້ ເຫັ ນ ວ່ າ ຜູ້ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມ ວາງສະແດງທີ່ເປັນພາກສ່ວນສະຖາບັນ ການສຶກສາມີຫຼາຍກວ່າປີກ່ອນ ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ມີທັງສະຖາບັນທີ່ຢູ່ໃນ ແລະ ນອກປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ. ພາຍຫຼັງທີ່ງານໄດ້ສໍາເລັດລົງ ທາງຜູ້ຈັດງານໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າມີຜູ້ລົງ ທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມງານທັງໝົດປະມານ 2,000 ຄົນ ໃນນັ້ນມີທັງ ນັກຮຽນ ນັກສຶກສາ ແລະ ຜູ້ມີວຽກຢູ່ແລ້ວແຕ່ສົນໃຈສຶກສາໂອກາດວຽກໃໝ່ໆອີກ ຈໍານວນໜຶ່ງ.

ວາລະສານ 108ອາຊີ ບ ພວກເຮົ າ ກໍ່ ໄ ດ້ ຮ່ ວ ມວາງສະແດງນໍ າ ເພິ່ ນ ເຊັ່ ນ ກັ ນ ໃນງານປາກົ ດ ວ່ າ ວ່ າ ມີ ຫຼ າ ຍໆບໍ ລິ ສັ ດ ທີ່ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມມີ ກ ານເປີ ດ ຮັບຕໍາແໜ່ງ ຕ່າງໆທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍ ທີມງານເຮົາຈຶ່ງໄດ້ໄປແວະຈອບໆ ເບິ່ ງ ວ່ າ ໃຜຮັ ບ ຕໍ າ ແໜ່ ງ ໃດແດ່ . ຂໍ ນໍ າ ສະເໜີ ບ າງສ່ ວ ນດັ່ ງ ຕໍ່ ໄ ປນີ້ . ເຖິ ງ ວ່ າ ງານໄດ້ ຈົ ບ ໄປແລ້ ວ ແຕຫາກວ່ າ ທ່ າ ນຜູ້ ອ່ າ ນເຫັ ນ ວ່ າ ເປັ ນ ຕໍ າ ແໜ່ງທີ່ຕົນເອງສົນໃຈກໍ່ຄວນຈະລອງສອບຖາມເບິ່ງ ບາງເທື່ອເພິ່ນອາດ ຈະຍັງເປີດຢູ່.


13

issue 52 01-15 January

Page

JOB Fair Special ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າຫົງສາ ຈໍາກັດ (Hongsa Power) ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຮ່ວມມືພັດທະນາໂຄງການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໃນ ສປປລາວ ຈໍາໜ່າຍໃຫ້ປະເທດໄທເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້ສໍາລັບການ ພັດທະນາປະເທດຢ່າງໜັ້ນຄົງ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ. ບໍລສ ິ ດ ັ ມີຜຖ ູ້ ຮ ື ນ ຸ້ ຄື ລັດວິສາຫະກິດຖືຮນ ຸ້ ລາວ (20%) ບໍລສ ິ ດ ັ ບ້ານປູພາວເວີ້ ຈໍາກັດ (40%) ແລະ ບໍລສ ິ ດ ັ ຜະລິດໄຟຟ້າຣາດບູລໂ ີ ຮນດິງ້ ຈໍາກັດ (40%).

ຕໍາແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການດ່ວນ: • ວິສະວະກອນ ແລະ ຊ່າງເຕັກນິກ • ວິສະວະກອນກົນຈັກ • ວິສະວະກອນໄຟຟ້າ • ວິສະວະກອນບໍ່ແຮ່

ທັກສະພື້ນຖານທີ່ພະນັກງານຄວນມີ: • ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ (ສໍາລັບວິສະວະກອນ) • ພາສາອັງກິດ (ສໍາລັບວິສະວະກອນ) ທີ່ຢູ່ຕິດຕໍ່: ຝ່າຍຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ສຳນັກງານ ບໍລິສັດໄຟຟ້າຫົງສາ ຈຳກັດ (ສຳນັກງານນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) Building B, Park View Executive Suites ບ້ານສີຖານເໜືອ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ 021 223 911

TAN CHONG MOTOR (LAO) CO., LTD. ແມ່ນບໍລສ ິ ດ ັ ທີດ ່ າໍ ເນີນທຸລະກິດດ້ານລົດມາດົນກວ່າ 50ປີຂອງມາເລເຊຍ. ໃນປີ 2010 Tan Chong Motor Holdings ເຊິງ່ ເປັນ ບໍລສ ິ ດ ັ ແມ່ຂອງ ບໍລິສັດ Tan Chong Motor (Lao) ໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບ Nissan Motor Co., Ltd. ກາຍເປັນຜູ້ຈັດຈໍາໜ່າຍຍານພາຫະນະຂອງ Nissanຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ກໍາປູເຈຍແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ.

ຕໍາແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການດ່ວນ: • ຝ່າຍຂາຍ • ພະນັກງານການເງິນ • ແລະ ອື່ນໆອີກຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

ທັກສະພື້ນຖານທີ່ພະນັກງານຄວນມີ: • ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ (Word, Excel, PowerPoint) • ພາສາອັງກິດ • ທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີໃນການເຮັດວຽກ

ທີ່ຢູ່ຕິດຕໍ່: ຖະໜົນ ທ່າເດື່ອ ບ້ານຈອມແຈ້ງ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ ໂທ: 021-316073 Email: kenglay.koh@tanchong.la


14

Page

issue 52 01-15 January

JOB Fair Special

Unilever ເປັນບໍລິສັດຊັ້ນນໍາຂອງໂລກທາງດ້ານສິນຄ້າອຸປະໂພກບໍລິໂພກ ຍີ່ຫໍ້ສິນຄ້າທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັນດີກໍ່ມີ: Axe, Lux, Comfort, POND’s, Lipton, Dove, Breeze, All, Omo, Knorr, Best Foods, Closeup, CLEAR, Rexona, Sunsilk, Wall’s ເປັນຕົ້ນ. ມໍ່ ໆ ມານີ້ Unilever ໄດ້ ຖື ກ ຈັ ດ ອັ ນ ດັ ບ ໂດຍສະຖາບັ ນ ລະຫວ່ າ ງປະເທດໃຫ້ ເ ປັ ນ ອັ ນ ດັ ບ ສາມສໍ າ ລັ ບ ບໍ ລິ ສັ ດ ທີ່ ມີ ຜູ້ ຢ າກເຮັ ດ ວຽກນໍ າ ຫຼ າ ຍ ທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະ ໃນປະເທດໄທ Unilever ໄດ້ຮັບການເລືອກໃຫ້ເປັນ Best Employer ໃນປີ 2012.

ຕໍາແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການດ່ວນ: • Area Sales Manager • Brand Executive • Capability Executive • Administrative/Secretary • IT Executive • Distributor Executive

ທັກສະພື້ນຖານທີ່ພະນັກງານຄວນມີ: ທີ່ຢູ່ຕິດຕໍ່: Sisavath Tai Village, Thongsangnang Road

• ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ (Word, Excel) • ພາສາອັງກິດ

(Opposite to Chanthabouly High School) Tel: (021) 219668-9 or E-mail: recruitment.laos@unilever.com

ບໍລິສັດ ເອັສຊີລໍ - ລາວ (Essilor) ບໍລິສັດ ເອັສຊີລໍ ແມ່ນບໍລິສັດຜູ້ນໍາລະດັບໂລກທາງດ້ານຜະລິດຕະພັນເລນສາຍຕາສົ່ງອອກທົ່ວໂລກ ປະຈຸບັນມີຢູ່ 54 ປະເທດໃນທະວີບ ອາຊີ ອາເມລິກາ ແລະ ເອີຣົບ. ເມືອກາງປີ 2013 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ໄດ້ເປີດໂຮງງານແຫ່ງຫຼ້າສຸດໃນປະເທດລາວ ເພື່ອຜະລິດເລນສາຍຕາຄຸນນະພາບລະດັບໂລກເພື່ອການສົ່ງອອກ.

ຕໍາແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການດ່ວນ: • Production Manager • Production Engineer • Maintenance Engineer

ທັກສະພື້ນຖານທີ່ພະນັກງານຄວນມີ: • ຄອມພິວເຕີພນ ື້ ຖານ (ສໍາລັບຕໍາແໜ່ງທີຈ ່ າໍ ເປັນຕ້ອງໃຊ້ຄອມພິວ ເຕີ) • ພາສາອັງກິດ (ສໍາລັບຕໍາແໜ່ງທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ພາສາອັງກິດ)

ສະຫວັດດິການ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ: • ເງິນເດືອນດີ ມີໂບນັດທ້າຍປີ ມີເງິນຂະຫຍັນ • ລາພັ ກ ປະຈໍ າ ປີ 15 ມື້ ແລະ ມີ ປ ະກັ ນ ສັ ງ ຄົ ມ ປະກັ ນ ອຸ ບັ ດ ຕິ ເ ຫດ ແລະ ປະກັນສຸຂະພາບ

ທີ່ຢູ່ຕິດຕໍ່: Highway no9, Zone C, Land Plot no 319, 320 and 321 Savan-Seno Special Economic Zone, Savannakhet Province, Laos Tel: 041 260416, Fax: 041 260416 Email: youthasp@essilorlao.la


15

issue 52 01-15 January

Page

JOB Fair Special SDV International Logistics ເປັນບໍລິສັດຈັດສົ່ງສາກົນທີ່ມີທຸລະກິດຢູ່ 520ສະຖານີຢູ່ 90ກວ່າປະເທດ ໃນຫ້າທະວີບ. SDV ໄດ້ເຮັດທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ມາໄດ້ເກີນກວ່າ 15ປີ ແລ້ວ ປະ ຈຸບັນກໍາລັງມີການຂະຫຍາຍທຸລະກິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງມີຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກ ພະນັກງານຕື່ມອີກຈໍານວນຫຼາຍ.

ຕໍາແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການດ່ວນ: • Operation Assistant • Sales Assistance • Accounting •

ທັກສະພື້ນຖານທີ່ພະນັກງານຄວນມີ: • ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ (Word, Excel, Powerpoint) • ພາສາອັງກິດ • ຄວາມຫ້າວຫັນ

ທີ່ຢູ່ຕິດຕໍ່:

SDV LAO Co., Ltd. Thapalanxay Village, Thadeua Road KM4,

• ເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້ດີ

Sisattanak District, Vientiane Lao P.D.R Tel: 021 353203, Fax: 021 315263 Email: d.ditthavong@sdv.com, website: www.sdv.com

CAMCE INVESTMENT (LAO) CO., LTD. ເປັນບໍລສ ິ ດ ັ ຮ່ວມທຶນລາວຈີນທີລ ່ ງົ ທືນ ແລະ ພັດທະນາໂຄງການອະສັງຫາລິມະຊັບຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊັນ ່ ASEM Villa ແລະ Vientiane New World.

ຕໍາແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການດ່ວນ: • Accountant • Legal Consultant • Sales Manager • Property Consultant • IT Staff • Engineering Manager • Electrical Supervisor • Warehouse Keeper

ທັກສະພື້ນຖານທີ່ພະນັກງານຄວນມີ: • ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ (Word, Excel) • ພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາຈີນ

ທີ່ຢູ່ຕິດຕໍ່: ADD. No 063 Kaisone Ave. Ban Phonsaatt, Saysettha District, Vientiane Lao PDR Tel: 021 261610 Email: hrlaos@camce.com.cn


16

Page

issue 52 01-15 January

JOB Fair Special VimpelCom Laos (Beeline) ແມ່ນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂທລະສັບມືຖື ແລະ ອິນເຕິເນັດ.

ຕໍາແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການດ່ວນ: ທັງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຕ່າງແຂວງ • Business Development Executive • Communication Supervisor • Head of Procurement • Junior Planning Officer • Regional Sales Executive

ທັກສະພື້ນຖານທີ່ພະນັກງານຄວນມີ: ທີ່ຢູ່ຕິດຕໍ່: KOLAO TOWER II, 8th Floor, 23 singha Rd, Nongbone Village,

• ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ (Word, Excel) • ພາສາອັງກິດ

Saysettha District, P.O.Box: 4693 Vientiane, Lao PDR Tel: 020 77800700, Fax: 020 77800701 Website: www.beeline.la

ບໍລິສັດ ເຄພີ ຈໍາກັດ (KP) ແມ່ ນ ບໍ ລິ ສັ ດ ຂາເຂົ້ າ -ຂາອອກທີ່ ມີ ຊື່ ສ ຽງ ແລະ ດໍ າ ເນີ ນ ທຸ ລ ະກິ ດ ມາເປັ ນ ເວລາຍາວນານຂອງລາວເຮົ າ . ທຸ ກ ມື້ ນີ້ ຂ ະແໜງການ ທຸ ລ ະກິ ດ ມີ ຢູ່ ໃ ນຫຼ າ ຍຂົ ງ ເຂດເຊັ່ ນ : ເປັ ນ ຜູ້ ຂ າຍສົ່ ງ ຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ອຸ ປ ະໂພກບໍ ລິ ໂ ພກຂອງ Unilever ແລະ Kimberely-Clark, ຜະລິດຕະພັນນໍາ ້ ມັນເຄືອ ່ ງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນລົດ ແລະ ກົນຈັກ. ນອກນັນ ້ ຍັງມີທລ ຸ ະກິດການຜະລິດ Lao-Stanley ແລະ ຈັດຈໍາໜ່າຍລົດ Toyota, ແລະ ລົດ Suzuki, ຢາງລົດຍີ່ຫໍ້ Bridgestone ເປັນຕົ້ນ.

ຕໍາແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການດ່ວນ: • Accountant • Legal Consultant • Sales Manager • Property Consultant • IT Staff • Engineering Manager • Electrical Supervisor • Warehouse Keeper ທີ່ຢູ່ຕິດຕໍ່: ຖະໜົນ ສຸພານຸວົງ ບ້ານວັດຈັນ ເມືອງຈັນທະບູລີ

ທັກສະພື້ນຖານທີ່ພະນັກງານຄວນມີ:

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ

• ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ (Word, Excel)

ຕູ້ປ.ນ. 256 ໂທ: 021-212391, 021-248092

• ພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາຈີນ

Email: kp_hr@kplaocompany.com


17

issue 52 01-15 January

Page

JOB Fair Special Allianz General Laos (ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ) ເປັ ນ ບໍ ລິ ສັ ດ ປະກັ ນ ໄພຊັ້ ນ ນໍ າ ຂອງສປປລາວ ສ້ າ ງຕັ້ ງ ຂື້ ນ ເມື່ ອ ປີ 1990. AGL ແມ່ ນ ບໍ ລິ ສັ ດ ຮ່ ວ ມທຶ ນ ລະຫວ່ າ ງກະຊວງການເງິ ນ ກັ ບ ບໍ ລິ ສັ ດ Allianz SE ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດປະກັນໄພ ແລະ ບໍລິການການເງິນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກ. ດ້ວຍປະສົບການ 20ກວ່າປີ ໃນສປປລາວ AGL ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈເປັນຢ່າງດີຈາກລູກ ຄ້າພາຍໃນ ແລະ ລູກຄ້າສາກົນ. AGL ມີສິ່ງແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກທີ່ເປັນມິດ ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງວັດທະນະທໍາ ແລະ ໃຫ້ຜົນຕອບແທນທີ່ແຂ່ງຂັນໄດ້ໃນ ຕະຫຼາດ. ປະຈຸບັນນີ້ບໍລິສັດກໍາລັງຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນເຂົ້າຮ່ວມງານທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຕໍາແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການດ່ວນ: • Helpline • Claim Administration Assistant ນອກນັ້ນ ບໍລິສັດ ກໍ່ຮັບນັກສຶກສາເຝິກງານຢູ່ເປັນປະຈໍາ. ມີຄວາມສົນໃຈ ນັກສຶກ ສາຈາກພາກວິຊາບໍລິຫານ ແລະ ກົດໝາຍ ເປັນພິເສດ

ທັກສະພື້ນຖານທີ່ພະນັກງານຄວນມີ: • ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ (Word, Excel, Powerpoint) • ພາສາອັງກິດ • ຄວາມຫ້າວຫັນ

ທີ່ຢູ່ຕິດຕໍ່: 33 Lane Xang Av., 2 floor ANZ Building, P.O.Box: 4223 Vientiane, nd

Lao PDR Tel: 021 215903 Fax: 021 215904 www.agl-allianz.com, Email: chanthida@agl-allianz.com

ກຸງສີ (Krungsri) ກຸງສີ ເປັນໜຶ່ງໃນທຸລະກິດທີ່ມີການເຕີບໂຕຢ່າງໄວວາໃນປະເທດໄທ ແລະ ມື້ນີ້ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍທຸລະກິດມາຍັງປະເທດລາວ ແລະ ພ້ອມ ແລ້ວທີ່ຈະເປີດຕ້ອນຮັບຄົນລຸ້ນໃໝ່ທີ່ມີຄວາມສາມາດເພື່ອມາສ້າງອົງກອນໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີຄວາມສໍາເລັດ.

ຕໍາແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການດ່ວນ: • ຝ່າຍບໍລິຫານສິນເຊື່ອ (Operations and Credit Management) • ຝ່າຍວິເຄາະສິນເຊື່ອ (Credit Analysis) • ຝ່າຍອານຸມັດສິນເຊື່ອ (Credit Approval) • ຝ່າຍກວດສອບຂໍ້ມູນພາກສະໝາມ (Field Verification) • ຝ່າຍບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປ້ອງກັນການທຸຈະລິດ (Risk Management) • ຝ່າຍປະຊາສໍາພັນ ແລະ ກິດຈະກໍາ (PR & Activity) • ຝ່າຍຊັບພະຍາກອນບຸກຄົນ (Human Resources) • ຝ່າຍໄອທີ (IT) • Teller (Savannakhet Branch)

ທັກສະພື້ນຖານທີ່ພະນັກງານຄວນມີ: • ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ (Word, Excel, PowerPoint) • ພາສາອັງກິດ, ພາສາໄທ, ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື ພາສາຫວຽດນາມ

ທີ່ຢູ່ຕິດຕໍ່: ຜູ້ສະໝັກທີ່ສົນໃຈ ກະລຸນາສົ່ງເອກະສານຊີວິປະຫວັດຫຍໍ້ (ເປັນພາສາອັງກິດ) ທີ່ອີເມວ: nuanprae.sueayai@krungsri.com chataya.siriswadi@krugsri.com


18

Page

issue 52 01-15 January

JOB Fair Special ບໍລິສັດ ເອັມພອຍ ການຄ້າ ຈໍາກັດ (M-Point Mart) ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 2006 ດໍາເນີນທຸລະກິດຮ້ານສະດວກຊື້ແຫ່ງທໍາອິດໃນປະເທດລາວ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ ເອັມພອຍມາກ ເປົ້າໝາຍຂອງທຸລະກິດແມ່ນອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຊຸມຊົນ ໄດ້ຊື້ສິນຄ້າທຸກຢ່າງໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ດ້ວຍບໍລິການທີ່ວ່ອງໄວ ສະດວກ ສະບາຍ ແລະ ລາຄາບໍ່ແພງ ພ້ອມສິນຄ້າຫຼາກຫຼາຍສໍາລັບທຸກທ່ານ ໃນແຕ່ລະມື້. ເພື່ອຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມທີ່ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂື້ນເລື່້ອຍໆ ເອັມພອຍມາກຈື່ງມຸ່ງຫວັງຈະຕອບສະໜອງການບໍລິການໃຫ້ກັບສັງຄົມລາວທຸກລະ ດັບໃຫ້ມີໂອກາດເຂົ້າເຖິງສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບເທົ່າທຽມກັນ. ດັ່ງນັ້ນ ທາງບໍລິສັດ ຈຶ່ງເປີດຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ.

ຕໍາແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການດ່ວນ: • ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການ ການຕະຫຼາດ • ພະນັກງານຈັດຊື້ • ສະຖາປະນິກ • ພະນັກງານອອກແບບກຣາບຟິກ • ບັນຊີ / ການເງິນ • ຜູ້ຈັດການຮ້ານ • ພະນັກງານຂາຍ • ພະນັກງານສາງ

ໝາຍເຫດ: ທີ່ຢູ່ຕິດຕໍ່:

• ບໍ່ມີປະສົບການກໍ່ສະໝັກໄດ້

ສົນໃຈຍື່ນເອກະສານສະໝັກທາງ Email: recruit.mpoint@gmail.com ຫຼື ມາຍື່ນ

• ນັກຮຽນ ນັກສຶກສາກໍ່ສະໝັກໄດ້

ດ້ ວ ຍຕົ ນ ເອງໄດ້ ແ ຕ່ ວັ ນ ຈັ ນ ຫາ ວັ ນ ສຸ ກ ເວລາ 08:00 – 17:00 ທີ່ ສໍ າ ນັ ກ ງານໃຫຍ່

• ບໍລິສັດ ມີການຝຶກອົບຮົມໃຫ້

ເອັມພອຍ ການຄ້າ ໂທສອບຖາມໄດ້ທີ່ເບີ 021-720525-526

Chunghwa United Holding (Lao) Co., Ltd. (CHUHL) ແມ່ນບໍລິສັດຂອງໃຕ້ຫວັນທີ່ຕັ້ງຢູ່ລາວ ມີບໍລິສັດແມ່ຕັ້ງຢູ່ໃຕ້ຫວັນ. ໃນປະເທດລາວມີທຸລະກິດໃນເຄືອຄື ບໍລິສັດ Taxi Vientiane Capital Lao (TVLG), ບໍລິສັດ Lao Royal Liquor (LRL), ແລະ ບໍລິສັດ Lao Bio Energy Group (LBEG).

ຕໍາແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການດ່ວນ: • Sales and Marketing • Accountant • Assistants

ທັກສະພື້ນຖານທີ່ພະນັກງານຄວນມີ: • ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ (Word, Excel, PowerPoint) • ພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາຈີນ

ທີ່ຢູ່ຕິດຕໍ່: ຖະໜົ ນ ມິ ດ ຕະພາບລາວໄທ ໜ່ ວ ຍ 10 ບ້ າ ນສະພານທອງກາງ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ ໂທ: 021-316189


19

issue 52 01-15 January

Page

JOB Fair Special Vientiane Plaza Hotel ຄືໜຶ່ງໃນໂຮງແຮມຊັ້ນນໍາຂອງສປປ ລາວ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຕໍາແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການດ່ວນ: • ຍາມ • ພໍ່ຄົວ • ຊ່າງສ້ອມແປງຕ່າງໆ • ພະນັກງານໄອທີ • ແລະ ອື່ນໆອີກຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

ທັກສະພື້ນຖານທີ່ພະນັກງານຄວນມີ: • ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ (Word, Excel, PowerPoint) • ພາສາອັງກິດ

ທີ່ຢູ່ຕິດຕໍ່: ຖະໜົນ ສາຍລົມ ບ້ານຫັດສະດີ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ. Tel: 021 265 365 Ext:320 Mrs. Ladda PHOMMAXAY Email: hr@vientianeplazalao.com

RMA Laos Co., Ltd. ເປັນຕົວແທນຈັດຈໍາໜ່າຍໃຫ້ກັບສິນຄ້າດັງລະດັບໂລກຫຼາຍຍີ່ຫໍ້ ເຊັ່ນ Ford, Range Rover, Shantui, JCB, John Deere, Kohler, Avis, Foton, Swensens, The Pizza, QuickLane, Comin Asia ເປັນຕົ້ນ.

ຕໍາແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການດ່ວນ: ເນື່ອງຈາກທຸລະກິດແຕ່ລະສາຍມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງກ້າວກະໂດດດັ່ງນັ້ນ ບັນ ດາບໍລິສັດໃນເຄືອຈຶ່ງມີຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານເພິ່ມເປັນ ຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ Lao Ford City • Operation Manager-Base in Hongsa • Marketing Officer RMA Lao

Lao Land Rover • Marketing Manager • Graphic Designer Comin Lao

• Head of Accounting and Tax

• Business Service Manager

• Report Assistant

• Air Condition Technician

• AP/AR Accountant • Junior Finance Officer • Banking & Collection Officer • Human Resource Assistant • Sales Representative

ທັກສະພື້ນຖານທີ່ພະນັກງານຄວນມີ: • ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ (Word, Excel, Powerpoint)

ທີ່ຢູ່ຕິດຕໍ່: HR Department RMA Laos Co., Ltd. Ban Beungkhayong Tay, Unit 18 Thaduea Rd., Sisattanak District, Vientiane Capital. Email: hrlao@rmagroup.net, Website: laos.rmagroup.net

• ພາສາອັງກິດ • ທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີໃນການເຮັດວຽກ


lk,kf8afgvqk-yholj;o76xJv’grnjvgvqkwxgxaolj;os]5fwfh Cut these COUPON for discount upon the stated conditions


ບແ� & ການບໍລິການ // Mining & Professional Service

01 - 15 ມ�ງກອນ 2014

21

ປະກາດຮ�ບສະໝ�ກພະນ�ກງານ ບໍລິສ�ດລາວຄ�ທປຶກສາທາງດານການລ�ງທຶນ ມີຄວາມຕອງການຂະ�າຍບໍລີສ�ດໃ�ຈງມີຄວາມຕອງການເ�ອນຮວມງານາຍຕ�ແ�ງດ�ງນ: 1.) ຜູຊວຍຜູອ�ນວຍການ 1 ຕ�ແ�ງ

3.) ພະນ�ກງານການຕະາດ ຈ�ນວນ 50 ຕ�ແ�ງ

• ວຸດທິການສຶກສາຈ�ບປະລິນຍາຕີສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ.

• ສາມານ�ໃ�ຄອມພິວເ�ີໄ�ດ,ີ ມີຄວາມຫາວຫ�ນ ແ�ະ ກະຕືລລ ື ນໃ�ໜ � າທວຽກ ງານ.

• ມີປະສ�ບການຢາງໜອຍ 1 ປີ ໃ�ຕ�ແ�ງງານຈະໄ�ຮ�ບພິຈາລະນາເ�ັນພິເ�ດ.

• ບໍ່ ຈ ຳກັ ດ ອາຍຸ , ເພດ ຈົ ບ ຊັ້ ນ ສູ ງ ຂື້ ນ ໄປ ມີ ບຸ ກ ຄະລິ ກ ຂະພາບດີ ແລະ ມີ ຄ ວາມຕັ້ ງ ໃ�ເ�ັດວຽກ.

2.) ຜູຈ�ດການ ( ຝາຍບຸກຄະລາກອນ ) 3 ຕ�ແ�ງ +ເ�ອນໄ�ຜູສະໝ�ກ

• ເ�ິງວາມີວຽກປະຈ�ກສາມາດເ�ັດໄ� ສາມາດສາງລາຍຮ�ບໄ�ດີ,

• ວຸດທິການສຶກສາຈ�ບປະລິນຍາຕີສາຂາເ�ດຖະສາດບໍລິຫານທຸລະກິດ. • ສາມາດເ�ັດວຽກໃ�ຄວາມກ�ດດ�ນ ແ�ະ ຫາວຫ�ນຕວຽກງານ.

 ພະນ�ກງານທຸກຄ�ນທໄ�ເ�າສ�ພາດແ�ນຕອງໄ�ເ�າຝຶກອ�ບຮ�ມທ�ຄວາມເ�າ ໃ�ກຽວກ�ບໜາວຽກ(ຕະາດຫຸນ, ສະກຸນເ�ິນຕາງໆ)

ພິເ�ດ: ທານຈະໄ�ຮ�ບການແ�ະນ� ຈາກຜູຊຽວຊານ ແ�ະ ມີປະສ�ບການທາງດານການລ�ງທຶນທ�ງພາຍໃ� ແ�ະ ຕາງປະເ�ດຄອຍໃ�ຄ�ປຶກສາ ແ�ະ ທຸກທານຍ�ງມີໂ�ກາດໄ�ຮ�ບ I-Phone 5s, IPAD, SAMSUNG GALAXY S4 ໃ�ທຸກໆເ�ືອນ.

ສ�ນໃ�ຕິດຕພ�ວພ�ນໄ�ທີ 021 990233 – 021 990236 E-Mail: mee.souphasone@gmail.com


22

& Hotel ຮານອາຫານ // Hotel & Restaurant ໂ�ງແ�ມ //

www.108job.la108JOB Magazine Issue52