Page 1

01 - 15

ລາຄາ: 5000 ກີ ບ

,a’dvo 2014

lt[a[

52

Ihvpcxfvk-u[

01 - 07 ມ�ງກອນ 08 - 15 ມ�ງກອນ

rP'c8 200du[/,nh gmqkoahoF 0=h,6ogruj,g8u,3mG030 5709961

1108 SMS JOB Alert

ຊອກວຽກຜ່ານມືຖືດ້ວຍ

ry,

ON lqj'wx1108

ສະເພາະ

AT&T

Coupon Inside

%OFF

glahomk’l6jok’lk;shv’3fplkolkpdko[yo]tfa[3]d0v’

l5,kw] 3rmylko

“Passion for Great Products”


52

Issue 01-15 Jan. 2014

Editor’s Note ສະບາຍດີປີໃ�ທານຜູອານທຮ�ກແ�ງ ຂໍ ຕ ອນຮັ ບ ເຂົ້ າ ສູ່ ປີ 2014 ! ເນື່ ອ ງໃນໂອກາດອັ ນ ສະງາ່ ລ າສີ ນີ້ ທີ ມ ງານ 108ອາຊີ ບ ທີ ມ ງານເວັ ບ ໄຊທ໌ 108job.la ຂໍ ອ ວຍພອນໄຊແດ່ ທ່ າ ນຜູ້ ນໍ າ ພັ ກ ລັ ດ ພໍ່ ແ ມ່ ປ ະຊາຊົ ນ ທ່ າ ນຜູ້ ອ່ າ ນວາລະສານ ແຂກທີ່ ເ ຄີ ຍ ໃຫ້ ສໍ າ ພາດພິ ເ ສດຜູ້ ຕິ ດ ຕາມ ເ�ັ ບ ໄ�ທ ຜູ ມີ ສ ວ ນຮ ວ ມສະໜ� ບ ສະໜຸ ນ ວຽກງານຂອງວາລະສານແ�ະເ�ັ ບ ໄ�ທ ເພື່ ອ ນຮ່ ວ ມງານທັ ງ ໃນແລະນອກບໍ ລິ ສັ ດ ຈົ່ ງ ມີ ແ ຕ່ ຄ ວາມສຸ ກ ຄວາມຈະເລີ ນ ມີ ສຸ ຂ ະ ພາບເ�ມແ�ງ ປະສ�ບ ຜ�ນສ�ເ�ັດໃ�ໜາທວຽກງານແ�ະທຸລະກິດ ຄິດ��ງສງໃ� ກຂໍໃ�ໄ�ດ�ງ��ງດ�ງປາດຖະໜາທຸກປະການດວຍເ�ິດ.

06

glahomk'l6jok'lk;shv'953fplkolkpdko[yo]tfa[3]d0v' l5,kw] 3rmylko

ສ�ລ�ບສະບ�ບທ�ກທາຍປີໃ�ນ ເ�ົາໄ�ນ�ເ�ົາບ�ດສ�ພາດກຽວກ�ບການຕສູ ເ�າເ�ັນພະນ�ກງານຈຸຫອງໂ�ຍສານສາຍການບິນ Qatar Airways ຂອງປຸ ສຸມາໄ� ໂ�ທິສານມາຕອນ. ປ�ກກະຕິແ�ວປຸເ�ັດວຽກບິນໄ�ບິນມາທ�ວທຸກມຸໂ�ກ ດ�ນໆຈງ ໄດ້ ມ າຢາມບ້ າ ນເທື່ ອ ໜຶ່ ງ . ຖ້ ຽ ວນີ້ ເ ຮົ າ ໂຊກດີ ໄ ດ້ ສໍ າ ພາດກໍ່ ເ ລີ ຍ ໄດ້ ນໍ າ ເອົ າ ເລື່ ອ ງ ລາວ ທີ່ ໄ ປທີ່ ມ າທີ່ ປຸ ເ ຂົ້ າ ເຮັ ດ ວຽກກັ ບ ສາຍການບິ ນ ລະດັ ບ ໂລກແຫ່ ງ ນີ້ ມ າສູ່ ທ່ າ ນຜູ້

12

ອີກສວນໜງເ�ົາກຂໍນ�ເ�ົາເ�ອງລາວຂອງງານ Vientiane Career Fair ເ�າສູຟ�ງ. ນອກຈາກນ�ນ ເ�ົາກຍ�ງຄ�ງມີຕ�ແ�ງວຽກດີໆຈາກບ�ນດາບໍລສ ິ ດ � ຊ�ນນ�ມານ�

JOB Fair Special Report 3rd career & education fair 2013

ອານໄ�ຟ�ງນ�ກ�ນ. ທຫາກໍຈ�ດຂນທໂ�ງແ�ມ Donchan Palace ເ�ອກາງເ�ືອນທ�ນວາທຜານມາມາ

Cover Story

B1

Finding Job

ສະເ�ີເ�ນເ�ີຍ. ຢາລືມວາຫາກ ທານຕອງການຄ�ນຫາວຽກແ�ບທ�ນທີ ແ�ະ ທ�ນການ ທານກເ�າໄ�ກວດເ�ງໄ�ເ�ີຍຕະອດ 24 ຊ�ວໂ�ງທ www.108job.la ຄວາມພິເ�ດຂອງຄູປອງເ�ົາຍ�ງມີໃ�ທານຄືເ�າ. ທານໃ�ທຖືວາລະສານຢູ ຢາໄ�ລືມວາທານກ�ລ�ງມີຂອງດີໃ�ມືເ�. ຢູໜາ�ງໆຂອງວາລະສານ ທີມງານເ�ົາ ໄ�ຮວມກ�ບຜູສະໜ�ບສະໜູນໃ�ດີມອບຄູປອງ (coupon) ດ-ແ�ກ-ແ�ກ-ແ�ມ. ຂໍ ໃ�ທານອານເ�ງດີໆແ�ວນ�ໄ�ໃ�ໃ�ເ�ັນເ�ີດປະໂ�ດເ�. ສວນທານຜູອານທ ເ�ັນເ�າຂອງກິດຈະການທານໃ�ສ�ນໃ�ຢາກລ�ງ ໂ�ສະນາແ�ກ coupon ນ�ເ�ົາກ ຕິດຕມາໄ�ເ�ທ 021-254709. ລ�ງໃ�ລາໆ.

ປະຈຸ ບັ ນ ອາຍຸ 27ປີ . ເກີ ດ ທີ່ ບ້ານ ຈອມເພັດເໜືອເມືອງສີສັດຕະ ນາກ ນະຄອນຫຼ ວ ງວຽງຈັ ນ .ໄດ້ ຮັ ບ

;k]tlkoIhvpcxfvk-u[(108JOB) 3fpG [=]ylaf Ihvpcxfraogdqhkdi5[ 9edaf .[vto5pkfg]dmuG W$$}l,-D4;m X@$}!@}!@? leoad'ko8ah'1j6G gInvog]dmu W)_}!F

ການສຶ ກ ສາຢູ່ ຫຼ າ ຍປະເທດທັ ງ ອົ ສ ຕຣາລີ ລາວ ແລະ ໄທ. ປະຈຸ ບັ ນ ເຮັດວຽກເປັນນາງ ສາວຈຸ ຫ້ອງໂດຍ ສານ ຫລື ວ່ າ ສາວແອ ໃຫ້ ແ ກ່ ສ າຍ

4t|qolk,clowmF[hkovko5F g,nv'9aomt[6]u

ການບິນ Qatar Airways ຊຶ່ງເປັນ

ot7vos^;';P'9ao

ສາຍການ ບິນແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດ

3mG X)&*{@!? @&$(W_F @&$#$_ c2adG X)&*{@!? @&$(W_ Email: info@108job.la

ກາຕາ (Qatar) ທີ່ ມີ ສໍ າ ນັ ກ ງານ ໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນ Doha.

Website: www.108job.la ry,mujG 3I'ry, Lao UNIPRINT Press Co.,Ltd mt[PoG W_W r9 @&W&@W!W

7totIa[zyf-v[G zh6-uhoeG

cdh;;ul5d fk]klko

mujxbdlkG

s5,gra' lyoxtgluf

sq;|hk[aookmydkoG

;aootrvo lyfmy]kf

dv'xt9e[aookmydkoG cdh;;ul5d fk]klko lq,l5fw7h w-pt;q'

Featured employer

xtlko'ko}dkog'yoG graflt\vo mujxbdlkfhkovvdc[[G 7eI6h rao]ngff 9af|hk c]t vvdc[[G vko5lvo s^;'37f wvmuG dko8ts^kfG

saflts;ao ik-trqo c/'mv' ]af8tot f;'ok]u cdh;dk.9

-jk'4jkpI6[G

r6o-a[ gm;q'lk ;y]tlad ws^l5]y;q' ;y]tlad cl'graf,tou

ົ ຸ ຄນ ັ ທກ ັ ວຽກສຳລບ ໂອກາດໃນການເຮດ ູ ື ນສງ ິ ເດອ ຸ ທ-ິ ເງນ ຸ ວດ ົ ຄນ ່ີ ງ ັ ງານທສ ພະນກ

ບກ ຸ ຄະລະກອນທເ່ີປນ ັ ມອ ື າຊບ ີ

ລາວຄຳທປ ່ີ ກ ຶ ສາດາ ້ ນການລງ ົ ທນ ຶ

ຕອ ້ ງການຮບ ັ ສະໝກ ັ ບກ ຸ ຄະລະກອນຫາ ຼ ຍຕຳແໜງ ່ . ເປດ ີ ໂອກາດໃຫແ ້ ກຜ ່ ທ ູ້ ກ ່ີ ຳລງ ັ ຊອກວຽກເຮດ ັ ງານທຳ ແລະ ມຄ ີ ວາມສາ ມາດບວ ່ໍ າ ່ ຈະມປ ີ ະສບ ົ ການຫຍ ືຼ ງ ັ ບທ ່ໍ ນ ັ ມປ ີ ະສບ ົ ການໃນການເຮດ ັ ວຽກ,ທາງບລ ໍ ສ ິ ດ ັ ຂອງພວກເຮາ ົ ຍງ ັ ມທ ີ ມ ີ ງານ

ແລະ

ຜຊ ູ້ ຽ່ວ

ຊານທາງດາ ້ ນການລງ ົ ທນ ື ມາຝກ ຶ ອມ ົ ຮມ ົ -ສດ ິ ສອນໃຫຈ ້ ນ ົ ເປນ ັ + ຜຊ ູ້ ວ ່ ຍຜຈ ູ້ ດ ັ ການ 3 ຕຳແໜງ ່

ຕຳແໜງ ່ ທຕ ່ີ ອ ້ ງການ:

ສະພາບແວດລອ ້ ມທເ່ີປນ ັ ມດ ິ

+ ພະນກ ັ ງານໃຫຄ ້ ຳປກ ຶ ສາ 15 ຕຳແໜງ ່ + ພະນກ ັ ງານຫອ ້ ງການ 10 ຕຳແໜງ ່ + ພະນັກງານແປພາສາ 01 ຕຳແໜ່ງ ແລະອກ ີ ຫາ ຼ ຍຕຳແໜງ ່ ທລ ່ີ ຖ ໍ າ ້ ຫາ ່ ນຢູ່ ບລ ໍ ສ ິ ດ ັ ລາວຄຳ ຂອງພວກເຮາ ົ ກຳລງ ັ ຂະຫຍາຍຕວ ົ , ດງ ່ັ ນນ ້ັ ຈງ ່ຶ ຕອ ້ ງ ການບກ ຸ ຄະລະກອນຈຳນວນຫາ ຼ ຍ ເພອ ່ື ມາບລ ໍ ຫ ິ ານວຽກ ສນ ົ ໃຈຕດ ິ ຕ່ໍ

ການຝກ ຶ ອມ ົ ຮມ ົ ລະດບ ັ ມອ ື າຊບ ີ

Vientiane Branch1.......: 021 900223 .......- Branch2 : 021 900 378 Savannakhet ....... .......: 041 25 26 39 ....- Pakse

: 031 900 014

ປະສບ ົ ຜນ ົ ສຳເລດ ັ -ລາຍໄດສ ້ ງ ູ


5

01 - 15 ມ�ງກອນ 2014

[=]ydko.s,j0v' Unitel + 108JOB Ia[0jk;;Pdmao.9fh;p[=]ydko

108JOB SMS Alert

Presented by:

s,;f !

1 1 0 8

s,;f @

1 #

1 1 0 8

s,;f #

2 #

1 1 0 8

s,;f $

3 #

1 1 0 8

s,;f &

4 #

1 1 0 8

s,;f *

5 #

1 1 0 8

6 #


6

Page

issue 52 01-15 January

COVER STORY g]njv’3fpG mu,[aookmydko

gla h o mk’l6 j o k’lk;sh v ’3fplkolkpdko[y o ]tfa [ 3]d0v’

l5,kw] 3rmylko ປະຈຸບັນ ອາຍຸ 27ປີ.ເກີດທີ່ບ້ານຈອມເພັດ

ມວນຊົນທີ່ໂຊກດີໄດ້ເຂົ້າສໍາພາດປຸທີ່ນະຄອນ

ສົມບູນວຽງຈັນ. ພໍຈົບມັດທະຍົມປາຍຊີວິດຂອງ

ເໜືອເມືອງສີສດ ັ ຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຫຼວງວຽງຈັນ. ເພາະຮູ້ມາວ່າ ມາຢາມບ້ານຖ້ຽວ

ປຸກຕ ໍ່ ອ ້ ງໄດ້ເດີນທາງອີກເທືອ ່ ໜຶງ່ ເມືອ ່ ພໍໄ ່ ປເປັນ

ໄດ້ຮບ ັ ການສຶກສາຢູຫ ່ າຼ ຍປະເທດ ທັງອົສຕຣາລີ

ນີ້ປຸມີຄິວໃຫ້ສໍາພາດກັບສື່ຫຼາຍຂະແໜງຢູ່.

ອາຈານສອນທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລມະຫາສາລະ ຄາມປະເທດໄທ.

ລາວ ແລະ ໄທ. ປະຈຸບນ ັ ເຮັດວຽກເປັນນາງສາວຈຸ ຫ້ ອ ງໂດຍສານ ຫລື ວ່ າ ສາວແອ ໃຫ້ ແ ກ່ ສ າຍ

ກ່ອນຈະເປັນນາງຟ້າ

ການບິນ Qatar Airways ຊຶ່ງເປັນສາຍການ

ອາຊີບແອໂຮສເຕສ (air hostess) ຄືໜຶ່ງ

ດ້ວຍແຮງບັນດານໃຈສ່ວນຫນຶງ່ ຈາກພໍ່ ຕອ

ບິນແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດກາຕາ (Qatar) ທີ່ມີ

ໃນອາຊີບໃນຝັນຂອງເດັກຍິງທັງຫຼາຍ ແລະ ປຸ

ນສະໄຫມທີ່ເພິ່ນເປັນຜູ້ອຳນວຍການຫໍພິພິດທ

ສໍານັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນ Doha.

ກໍ່ເຊັ່ນກັນເຄີຍຄິດຝັນຢາກເປັນສາວແອມາແຕ່

ະພັນແຫ່ງຊາດ ປຸມັກຈະເຫັນເພິ່ນໄປບັນຍາຍ

ນ້ ອ ຍ ແຕ່ ກໍ່ ດ້ ວ ຍຂໍ້ ຈໍ າ ກັ ດ ຫຼ າ ຍຢ່ າ ງອີ ກ ທັ ງ

ໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງຜູ້ທີ່ມາຢ້ຽມຊົມຫໍພິພິດທະພັນ

ນັ້ ນ ຄື ສ ະຖານະປະຈຸ ບັ ນ ຂອງ ສຸ ມ າໄລ

ອາຊີ ບ ສາວແອກໍ່ ຍັ ງ ບໍ່ ທັ ນ ໄດ້ ເ ປີ ດ ກວ້ າ ງປານ

ຢູ່ເປັນປະຈຳ ເຮັດໃຫ້ປຸຢາກເປັນໄກດ໌ນຳທ່ຽວ

ໂພທິສານ (ຂໍເອີນ ້ ສັນ ້ ໆວ່າ ປຸ). ປົກກະຕິ ປຸໃຊ້ຊີ

ໃດໃນບ້ານເຮົາໃນສະໄໝກ່ອນ. ດັ່ງນັ້ນ ຄວາມ

ດັ່ ງ ນັ້ ນ ປຸ ຈຶ່ ງ ເລື ອ ກຮຽນສາຂາການທ່ ອ ງທ່ ຽ ວ

ວິດປະຈໍາຢູນ ່ ະຄອນ Doha ແຕ່ສວ ່ ນໃຫຍ່ກໍບ ່ ນ ິ

ຝັ ນ ດັ່ ງ ກ່ າ ວ ກໍ່ ເ ປັ ນ ໄດ້ ແ ຕ່ ຄ ວາມຝັ ນ ຕະຫຼ ອ ດ

ແລະການໂຮງແຮມ ທີ່ ມະຫາວິ ທ ະຍາໄລ

ໄປບິ ນ ມາປະຕິ ບັ ດ ໜ້ າ ທີ່ ນໍ າ ສາຍການບິ ນ ບໍ່

ມາ. ຊີ ວິ ດ ໃນໄວເດັ ກ ປຸ ໄ ດ້ ຕິ ດ ຕາມ ພໍ່ ສຸ ເ ນດ

ມະຫາສາລະຄາມ.

ຄ່ ອ ຍໄດ້ ຢູ່ ເ ປັ ນ ບ່ ອ ນປານໃດ. ເຊິ່ ງ ປະຈຸ ບັ ນ ນີ້

ໂພທິ ສ ານ ເຊິ່ ງ ເພິ່ ນ ໄດ້ ຮັ ບ ທຶ ນ ທີ່ ໄ ປຮຽນຕໍ່ ທີ່

ເຮືອບິນ 100 ກວ່າລໍາຂອງ ສາຍການບິນ Qatar

ປະເທດອົ ສ ຕຣາລີ ເປັ ນ ເວລາສີ່ ປີ ກ ວ່ າ ປຸ ໄ ດ້

ເຖິ ງ ວ່ າ ຕົ ນ ເອງໄປຈາກຕ່ າ ງຖິ່ ນ ແຕ່ ກໍ່ ບໍ່

ແມ່ນໄດ້ບນ ິ ໄປຍັງຈຸດໝາຍປາຍທາງ 100 ກວ່າ

ເຂົ້ າ ຮຽນປະຖົ ມ ຊັ້ ນ ປໍ 1-4 ຢູ່ ພຸ້ ນ ແລ້ ວ ກໍ່ ກັ ບ

ຢາກຖືກເວົ້າໃຫ້ວ່າຄົນລາວເຮົາບໍ່ເກັ່ງ ປຸຈຶ່ງຕັ້ງ

ຕົ ວ ເມື ອ ງທົ່ ວ ໂລກ. ເມື່ ອ ກາງເດື ອ ນທັ ນ ວາ ທີ່

ມາຮຽນຕໍ່ປະຖົມ ປໍ 4-5 ຢູ່ລາວ. ເມື່ອຈົບແລ້ວ

ໃຈຮຽນ ແລະ ໃຊ້ເວລາໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດທີ່ສຸດ

ຜ່ານມາ ທີມງານເຮົາກໍ່ເປັນອີກໜຶ່ງໃນບັນດາສື່

ປຸກໍ່ເຂົ້າຮຽນໃນລະດັບ ມັດທະຍົມທີ່ມັດທະຍົມ

ທັ ງ ຮຽນທັ ງ ເຮັ ດ ກິ ດ ຈະກໍ າ ເກື ອ ບວ່ າ ບໍ່ ມີ ພັ ກ


7

issue 52 01-15 January

Page

COVER STORY

g]njv’3fpG mu,[aookmydko

ເທີ ມ ເລີ ຍ ໃນທີ່ ສຸ ດ ປຸ ກໍ່ ຮ ຽນຈົ ບ ໄວກວ່ າ ຄົ ນ

ໄດ້ຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆປຸຈຶ່ງຕັດສິນໃຈເຮັດວຽກນໍາ

ໃຫ້ໄດ້. ແລະ ນັ້ນຄືການຕັດສິນໃຈຄັ້ງສໍາຄັນທີ່

ອື່ ນ ເຄິ່ ງ ປີ ນັ້ ນ ຄື ຈົ ບ ຫຼັ ກ ສູ ດ ປະລິ ນ ຍາຕີ ພ າຍ

ໂຮງແຮມດັ່ງກ່າວເລີຍ.

ສຸດຄັ້ງໜຶ່ງໃນຊີວິດຂອງປຸ.

ເສັ້ນທາງສູ່ນາງຟ້າ

ເຜີຍດ່ານໂຫດ

ໃນເວລາ ສາມປີ ເ ຄີ່ ງ ດ້ ວ ຍຄະແນນທີ່ ດີ ຫຼ າ ຍ ປຸໄດ້ກຽດນິຍມ ົ ອັນດັບສອງ. ປຸເລົາ່ ຕໍວ ່ າ່ ຕົນເອງ ຕັ້ ງ ໃຈວ່ າ ຈົ ບ ແລ້ ວ ກໍ່ ຢ າກເຮັ ດ ວຽກຫາປະສົ ບ

ການທີ່ຕ້ອງເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງແດນ ເຖິງວ່າ

ການຕໍ່ສູ້ເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ເສັ້ນທາງມືອາຊີບ

ການໃນຂະແໜງທີ່ໄດ້ຮຽນມາ ເຊິ່ງສາມາດປະ

ຈະຕ້ອງໄດ້ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກຄອບຄົວແຕ່ປຸກໍ່ປັບ

ລະດັບໂລກຂອງປຸໄດ້ເລີມ ່ ຂືນ ້ ແລ້ວໂດຍມີສາຍ

ກອບອາຊີບເປັນໄກດ໌ນາ ໍ ທ່ຽວ ຫຼວ ື າ ່ ພະນັກງານ

ຕົວໄດ້ດີ ເບິ່ງແຍງຕົນເອງ ແລະ ເຮັດວຽກເຂົ້າ

ການບິນ Emirates ເປັນເປົາ້ ໝາຍ. ທັງໆທີເ່ ຫດ

ໃນໂຮງແຮມ. ແຕ່ການເປັນໄກດ໌ ນໍາທ່ຽວໃນປະ

ກັບເພື່ອນຮ່ວມງານໄດ້ດີ ມີຄວາມສຸກ ແລະ ບໍ່

ການຜ່ານໄປເປັນເວລາຫ້າປີກວ່າແລ້ວແຕ່ ປຸ

ເທດໄທໃນເວລານັ້ນຍັງເປັນອາຊີບທີ່ປົກປ້ອງ

ໄດ້ຕັງ້ ໃຈວ່າຈະປ່ຽນວຽກເທືອ ່ . ແຕ່ເມືອ ່ ໄດ້ຂາ່ ວ

ເລົ່າໃຫ້ຟັງຄືກັບວ່າມັນຫາກໍ່ເກີດຂື້ນມື້ວານນີ້.

ສໍາລັບຄົນໄທ ດັ່ງນັ້ນ ໂອກາດຈຶ່ງຕົກຢູ່ນໍາວຽກ

ຈາກເພື່ ອ ນຮ່ ວ ມງານວ່ າ ມີ ສ າຍການບິ ນ ລະ

ເຊິ່ງມັນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງ

ໂຮງແຮມ. ກ່ອນຈົບມີຫຼ າ ຍໆໂຮງແຮມມາຮັ ບ

ດັ ບ ໂລກ ຄື ສ າຍການບິ ນ Emirates ກໍ າ ລັ ງ

ປຸ ແລະ ຄວາມທໍ ລ ະຫົ ດ ແສນໂຫດຂອງການ

ນັ ກ ສຶ ກ ສາໄປຝຶ ກ ງານປຸ ບໍ່ ປ່ ອ ຍໂອກາດໃຫ້

ເປີ ດ ຮັ ບ ພະນັ ກ ງານຈຸ ຫ້ ອ ງໂດຍສານຊຸ ດ ໃໝ່

ສອບເສັງຄັດເລືອກນັ້ນມັນຂະໜາດໃດ.

ຜ່ານໄປ ໄດ້ໄປຝຶກງານຢູ່ນໍາໂຮງແຮມລະດັບ

ປຸ ອ່ າ ນເບິ່ ງ ເງື່ ອ ນໄຂການສະໝັ ກ ຕ່ າ ງໆແລ້ ວ

ໂດຍຄ້າວໆ ປຸເລົ່າວ່າ ການສອບເສັງເປັນ ພະ

ໂລກຄື JW Marriott Phuket Resort & Spa

ຮູ້ ສຶ ກ ວ່ າ ຕົ ນ ເອງກໍ່ ສ ະໜັ ກ ໄດ້ ຢູ່ ທັ ນ ໃດນັ້ ນ

ນັ ກ ງານຈຸ ຫ້ ອ ງໂດຍສານນັ້ ນ ມີ 3 ມື້ ຄື : ມື້ ທ ຳ

ທີ່ ພູ ເ ກັ ດ ປະເທດໄທ. ເມື່ ອ ຝຶ ກ ງານຈົ ບ ແລ້ ວ

ຄວາມຝັ ນ ໃນໄວເດັ ກ ທີ່ ບໍ່ ຮູ້ ວ່ າ ຫຼ າ ຍປີ ທີ່ ຜ່ າ ນ

ອິດເປັນຮອບ pre-screening ປະກອບດ້ວຍ

ເນື່ ອ ງຈາກວ່ າ ເຮັ ດ ວຽກໄດ້ ດີ ຫົ ວ ໜ້ າ ຈຶ່ ງ ສະ

ມາໄປລີ້ ຢູ່ ໃ ສ ມັ ນ ໄດ້ ຟື້ ນ ຄື ນ ມາ ເຮັ ດ ໃຫ້ ປຸ ຕັ້ ງ

ການກວດເບິ່ ງ ຄວາມສູ ງ ທົ ດ ສອບຄວາມເຂົ້ າ

ເໜີໃຫ້ປຸເຮັດວຽກນໍາເລີຍ ເຊິ່ງປຸເອງກໍ່ມັກວຽກ

ເປົ້າໝາຍໃໝ່ໃນຊີວິດຂອງຕົນເລີຍວ່າຈະຕ້ອງ

ໃຈພາສາອັງກິດ. ຈາກນັນ ້ ກໍເ່ ປັນມືທ ້ ີ່ 2 ເປັນຮອບ

ແລະ ມັ ກ ທີ່ ຈ ະໄດ້ ເ ປີ ດ ຫູ ເ ປີ ດ ຕາ ໃຫ້ ຕົ ນ ເອງ

ເປັນສາວແອ ຫຼວ ື າ່ ພະນັກງານຈຸຫອ ້ ງໂດຍສານ

ສົນທະນາກຸ່ມ (group discussion) ເຊິ່ງເປັນ


8

Page

issue 52 01-15 January

COVER STORY g]njv’3fpG mu,[aookmydko

ການທົດສອບໄຫວພິບຄວາມກ້າສະແດງ

ການບິນ Qatar Airways ເຊິ່ງມີຄວາມອະລັງ

ຮູສ ້ ກ ຶ ວ່າມັນທໍລະຫົດບໍ່ໍ (ອັນນີຍ ້ ງັ ຖືວາ່ ເລົາ່ ແບບ

ອອກ ຄວາມເປັ ນ ຜູ້ ນໍ າ ແລະ ການປັ ບ ຕົ ວ ໃນ

ການ ແລະ ໃຫຍ່ໂຕບໍ່ໜ້ອຍ ໜ້າສາຍການບິນ

ຫຍໍ້ໆໃດນິ).

ສະຖານະການ ຕ່ າ ງໆຂອງຜູ້ ສ ອບເສັ ງ ຈາກ

Emirates ທີ່ປຸເຄີຍເສັງຕົກຕັ້ງສອງເທື່ອ.

ນັ້ນກໍ່ມີການສອບເສັງການຂຽນພາສາອັງກິດ.

ຊີວິດພະນັກງານຈຸຫ້ອງໂດຍສານມືອາຊີບ

ມື້ ທີ່ 3 ເປັ ນ ຮອບສຸ ດ ທ້ າ ຍເຊິ່ ງ ແມ່ ນ ຮອບສໍ າ

ມື້ທໍາອິດຂອງການສອບເສັງກັບສາຍການ

ເມື່ອໄດ້ໂອກາດແລ້ວ ປຸກໍ່ເຮັດໃຫ້ມັນດີທີ່

ພາດຕັດສິນ. ສໍາລັບປຸ ການເຂົ້າຮ່ວມສອບເສັງ

ບິນ Qatar Airways ປຸຕອ ້ ງເຂົາ້ ຄັດເລືອກຮ່ວມ

ສຸ ດ ໃນໜ້ າ ທີ່ ຂ ອງຕົ ນ ເອງໂດຍສະເພາະໃນ

ຄັດເລືອກແຕ່ລະຄັ້ງ ປຸຕ້ອງໄດ້ຂີ່ເຮືອບິນແຕ່ພູ

ກັບຜູ້ສະໝັກເກືອບ 1,500ຄົນ ເຊິ່ງແຕ່ລະຄົນ

ສາຍການບິ ນ ລະດັ ບ ນີ້ ບໍ່ ວ່ າ ນາຍຫຼື ວ່ າ ເພື່ ອ ນ

ເກັດໄປກຸງເທບ. ການທ້າທາຍຄັງ້ ທໍາອິດ ປຸ ເສັງ

ແຕ່ງຕົວຍິ່ງກວ່າສາວແອຂອງແທ້ອີກ ແຕ່ປຸເອງ

ຮ່ ວ ມງານແມ່ ນ ມາຈາກທົ່ ວ ທຸ ກ ມຸ ມ ຂອງໂລກ

ຕົກຢູ່ຮອບເສັງຂຽນ ເຮັດໃຫ້ເສຍໃຈຫຼາຍເມື່ອ

ກໍ່ໝັ້ນໃຈໃນການກະກຽມຂອງຕົນເອງຢ່າງເຕັມ

ດັ່ງນັ້ນ ໃນການເຮັດວຽກນັ້ນປຸຄືວ່າໄດ້ແບກຊື່

ກັ ບ ໄປພູ ເ ກັ ດ ຈື່ ງ ໄດ້ ຮ ຽນ ແລະ ຝຶ ກ ຝົ ນ ຕົ ນ

ປ່ຽມ. ໃນຄັ້ງນີ້ ປຸມີສະມາຖິ ແລະ ໃສ່ໃຈກັບທຸກ

ສຽງຂອງປະເທດລາວໄວ້ນໍາ ບໍ່ວ່າຈະເຮັດຫຍັງ

ເອງຢ່ າ ງໜັ ກ ໂດຍບໍ່ ທໍ້ ຖ ອຍ. ແຕ່ ຕໍ່ ມ າໂຊກກໍ່

ລາຍລະອຽດຂອງທຸກຂັ້ນຕອນຂອງການສອບ

ກໍ່ ຕ້ ອ ງຄິ ດ ເຖິ ງ ໜ້ າ ຕາ ຂອງບ້ າ ນເມື ອ ງ ແລະ

ຍັ ງ ບໍ່ ເ ຂົ້ າ ຂ້ າ ງ ປຸ ເ ສັ ງ ກັ ບ ສ າ ຍ ກ າ ນ ບິ ນ

ເສັງ ບໍຕ ່ ນ ື່ ເຕັນ ້ ເກີນເຫດ ຄິດ ແລະ ປະຕິບດ ັ ທຸກໆ

ຄອບຄົວເອົາໄວ້ ູປຸຄິດສະເໝີວ່າຕ້ອງເຮັດໃຫ້

Emirates ຕົກເປັນຄັ້ງທີ່ສອງອີກ.

ອະລິຍະບົດຢ່າງມີສະຕິສດ ຸ ຂີດ ເຮັດໃຫ້ສາມາດ

ຄົນອື່ນເຫັນວ່າຄົນລາວເຮົາກໍ່ມີຄວາມສາມາດ

ນໍາສະເໜີໂຕຕົນຂອງປຸອອກມາໄດ້ເຕັມທີ່. ໃນ

ບໍ່ໜ້ອຍໜ້າຊາດໃດໆໃນໂລກ.

ການຕໍ່ ສູ້ ຂ ອງປຸ ຍັ ງ ດໍ າ ເນີ ນ ຕໍ່ ໄ ປ ປຸ ໄ ດ້ ຕັ້ ງ

ທີ່ ສຸ ດ ປຸ ກໍ່ ພ າຕົ ນ ເອງຜ່ າ ນໄປໄດ້ ຈົ ນ ເຖິ ງ ຮອບ

ສະຕິແລ້ວ ແບ່ງເວລາລະຫວ່ າ ງການເຮັ ດ ວຽກ

ສຸ ດ ທ້ າ ຍ. ປຸ ມ າຮູ້ ນໍ າ ຫຼັ ງ ວ່ າ ການສອບເສັ ງ ນັ້ ນ

ປຸເລົ່າຕໍ່ວ່າຕະຫຼອດສີ່ປີກວ່າທີ່ຜ່ານມາຕົນ

ຢູ່ ໂ ຮງແຮມກັ ບ ການກະກຽມໂຕສໍ າ ລັ ບ ການ

ຜູ້ຄັດເລືອກໃຫ້ຄະແນນ ຫຼື ຕັດຄະແນນໄດ້ທຸກ

ເອງໄດ້ທ່ອງໄປແລ້ວທຸກທະວີບໄດ້ໄປຮອດໄປ

ລ່າຝັນຄັງ້ ຕໍໄ ່ ປ ດ້ວຍການຊອກຮູຊ ້ ອກອ່ານຈາກ

ບາດຍ່າງ ແລະ ທຸກຄໍາເວົາ້ ຄໍາວ່າ. ສ່ວນຈໍານວນ

ເຖິງ ແລະ ສໍາຜັດກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊາວ

ທຸກໆຊ່ອງທາງ ທັງອ່ານປຶ້ມ ອ່ານບົດຂຽນຂອງ

ຄົນທີ່ມາເປັນ 1,500ຄົນໃນມື້ທໍາອິດກໍ່ຄ່ອຍໆ

ໂລກໃນຫ້າສິບກວ່າຕົວເມືອງ. ການເຮັດວຽກ

ຜູ້ ເ ຄີ ຍ ສອບເສັ ງ ທີ່ ຂ ຽນໄວ້ ໃ ນອິ ນ ເຕີ ເ ນັ ດ ຈົ ນ

ຄັດໄປຈົນເປັນ 100ຄົນ ຈາກນັ້ນເຫຼືອ 50ຄົນ

ແມ່ ນ ປິ່ ນ ອ້ ອ ມຕາລາງການບິ ນ ເປັ ນ ຫຼັ ກ . ລົ ງ

ຮູ້ຈັກຈຸດອ່ອນ ຈຸດແຂງຂອງຕົ ນເອງ ຮູ້ ວ່ າ ຕົ ນ

30ຄົ ນ 21ຄົ ນ ແລະ ໃນທີ່ ສຸ ດ ກໍ່ ເ ຫຼື ອ 11ຄົ ນ .

ຍົນມາປັບກໍ່ຕ້ອງໄດ້ໃສ່ໃຈກັບຖ້ຽວບິນຖັດໄປ

ເອງຕ້ອງກະກຽມປັບປຸງຫຍັງແດ່ແລ້ວລໍຖ້າໂອ

ແລະ ປຸ ຄື ໜຶ່ ງ ໃນ 11ຄົ ນ ສຸ ດ ທ້ າ ຍທີ່ ຜ່ າ ນເຂົ້ າ

ທັນທີ. ເພືອ ່ ນຮ່ວມງານໃນແຕ່ລະຖ້ຽວບິນກໍ່ ເກືອ

ກາດຄັງ້ ຕໍໄ ່ ປ. ໃນລະຫວ່າງທີລ ່ ຖ ໍ າ້ ການປະກາດ

ຮອບໄປເຮັ ດ ວຽກຢູ່ ນ ະຄອນ Doha ທີ່ ຕັ້ ງ

ບວ່າບໍ່ເຄີຍຊໍ້າເສັ້ນທາງບິນກໍ່ປ່ຽນໄປຕະຫຼອດ

ຮັບສະໝັກຄັ້ງໃໝ່ ປຸເຫັນການປະກາດຮັບສະ

ສໍ າ ນັ ກ ງານໃຫຍ່ ຂ ອງສາຍການບິ ນ Qatar

ຜູ້ໂດຍສານຍິ່ງມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທັງເຊື້ອຊາດ

ໝັ ກ ພະນັ ກ ງານຈຸ ຫ້ ອ ງໂດຍສານຂອງສາຍ

Airways. ເປັ ນ ແນວໃດທ່ າ ນຜູ້ ອ່ າ ນຟັ ງ ແລ້ ວ

ສີຜິວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ນິໄສ. ດັ່ງນັ້ນ ການ


10

Page

issue 52 01-15 January

COVER STORY g]njv’3fpG mu,[aookmydko

ເຮັດວຽກເປັນພະນັກງານຈຸຫ້ອງໂດຍສານບໍ່ໄດ້

ຕົນ ປັບຕົວເອງໃສ່ສິ່ງແວດລ້ອມບໍ່ພະຍາຍາມ

ເບິງ່ ແຍງຊ່ວຍເຫຼອ ື ຜູໂ ້ ດຍສານໃນກໍລະນີສກ ຸ ເສີນຮັບ

ຊໍາ້ ຊາກຄືດັງ່ ຫຼາຍຄົນຄິດ ໃນແຕ່ລະຖ້ຽວບິນມັນ

ສ້າງບັນຫາ ແລະ ພັດທະນາທັກສະການສື່ສານ

ຜິດຊອບກວດກາອຸປະກອນປະຈໍາເຮືອບິນຕາມຈຸດ

ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມມ່ວນ ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຄວາມ

ໄດ້ດີ.

ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຖັງອັອກຊິເຈນ ເຄືອງດັບເພີງ ໄຟສາຍ ໜ້າກາກອັອກຊີເຈນ ແລະ ເສືອ ້ ຊູຊບ ີ ໃຫ້ຄບ ົ ຖ້ວນຖືກ

ໝາຍ ແລະ ຄວາມທ້າທາຍ. ທ້າຍນີ້ ທີມງານ 108ອາຊີບ ຢາກຂໍຂອບ

ຕ້ອງຕາມລາຍການ ແລະ ຢູໃ່ ນສະພາບທີໃ່ ຊ້ການໄດ້ ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ

ໄດ້ ຫ ຍັ ງ ແດ່ ຈ າກການປະກອບອາຊີ ບ ພະນັ ກ

ໃຈປຸທີ່ແບ່ງປັນປະສົບການດີດີນໍາພວກເຮົາ. ຂໍ

ງານຈຸຫ້ອງໂດຍສານ

ໃຫ້ປຸເດີນທາງກັບໄປເຮັດວຽກໂດຍສະຫວັດດິ

ນອກຈາກນີ້ cabin crew ຍັ ງ ມີ ໜ້ າ ທີ່ ໃ ຫ້ ບໍ ລິ

ປຸເລົ່າວ່າການເດີນເສັ້ນທາງອາຊີບນີ້ຂອງ

ພາບ ແລະ ຫາກເມື່ອໃດກັບມາຢາມບ້ານ ຫຼືວ່າ

ການແກ່ຜູໂ ້ ດຍສານເຊັນ ່ : ການກະກຽມອາຫານການ

ຕົ ນ ເຮັ ດ ໃຫ້ ໄ ດ້ ປ ະສົ ບ ການທີ່ ຫ າຍາກ ບໍ່ ພ ຽງ

ຫາກຕັ ດ ສິ ນ ໃຈກັ ບ ມາປະກອບອາຊີ ບ ຢູ່ ບ້ າ ນ

ເສີບອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ການໃຫ້ກ ານຮັກ ສາ

ແຕ່ ປ ະສົ ບ ການໃນໜ້ າ ວຽກແຕ່ ຍັ ງ ໄດ້ ຮ ຽນຮູ້

ເຮົາກໍ່ແວ່ມາທັກທາຍກັນແດ່.

ພະຍາບານເບື້ ອ ງຕົ້ ນ ແກ່ ຜູ້ ໂ ດຍສານທີ່ ເ ຈັ ບ ປ່ ວ ຍ ການຈັ ດ ຫາບ່ ອ ນນັ່ ງ ໃຫ້ ແ ກ່ ຜູ້ ໂ ດຍສານກວດກາ

ຄວາມຫຼ າ ກຫຼ າ ຍທາງວັ ດ ທະນະທໍ າ ທີ່ ຫ າໄສ ບໍ່ໄດ້ອີກ ບາງເທື່ອກໍ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກຜູ້ໂດຍສານ

Did you know?

ເບິ່ງວ່າຜູ້ໂດຍສານໄດ້ຮັດ ສາຍແອວຮຽບຮ້ອຍດີຫຼື

ໄດ້ເຫັນໂລກກວ້າງ ແລະ ທີ່ສໍາຄັນຄື ໄດ້ທ່ອງ

ພະນັກງານຈຸຫ້ອງໂດຍສານ (ຕາມທີ່ສາຍການ

ບໍ່ແຈກເອກະສານ ວາລະສານໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານລວມ

ທ່ ຽ ວໄປທົ່ ວ ໂລກໂດຍບໍ່ ໄ ດ້ ເ ສຍຄ່ າ ໂດຍສານ

ບິ ນ ລາວເອີ້ ນ ) ໃນພາສາອັ ງ ກິ ດ ມີ ວິ ທີ ເ ອິ້ ນ ໄດ້ ຫຼ າ ຍ

ທັ ງ ການຮັ ກ ສາຄວາມສະອາດຮຽບຮ້ ອ ຍໃນຫ້ ອ ງ

(ສຽງຫົວ).

ແບບ ຕັ້ງແຕ່ flight attendant, cabin crew, ຈົນ

ຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ໃນຫ້ອງນໍ້າ. (ແອປຸເລົ່າໃຫ້ຟັງວ່າ

ຮອດ cabin attendant ພະນັ ກ ງານຈຸ ຫ້ ອ ງໂດຍ

ສ່ ວ ນການຍົ ກ ເຄື ອ ງຂື້ ນ ໃຫ້ ແ ກ່ ຜູ້ ໂ ດຍສານນັ້ ນ ມັ ນ

ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ປຸປັບເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້

ສານຊາຍເອີ້ນວ່າ ສະຈັວດ (steward) ຫຼື air host

ບໍ່ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງ cabin crew ເລີຍ ແຕ່ມັນເປັນ

ອມທີ່ເປັນສາກົນຂະໜາດນີ້ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

ສ່ ວ ນພະນັ ກ ງານຍິ ງ ເອີ້ ນ ວ່ າ stewardess ຫຼື ວ່ າ

ນໍາ້ ໃຈ ແລະ ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼອ ື ຂອງພວກເຮົາ).

ນີ້ ຄື ຄໍ າ ຖາມທີ່ ຜູ້ ຂ ຽນຢາກໃຫ້ ຜູ້ ອ່ າ ນໄດ້

ແອໂຮສເຕສ (air hostess) ທ່ າ ນໃດທີ່ ເ ຄີ ຍ ສັ ບ

ນໍ າ ເອົ າ ຄໍ າ ຕອບຂອງປຸ ໄ ປປັ ບ ໃຊ້ ໃ ຫ້ ເ ປັ ນ ປະ

ສົ ນ ກັ ບ ຄໍ າ ສັ ບ ຕ່ າ ງ ເ ຫຼົ່ າ ນີ້ ກໍ່ ຄົ ງ ຈ ະ ໄ ດ້ ຄໍ າ ຕ ອ ບ

ໂຫຍດເພາະບ້ານເມືອງເຮົາ ແລະ ຊີວິດເຮົາຈະ

ແລ້ວເນາະ.

ນັບມື້ນັບເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເປັນສາກົນຫຼາຍຂື້ນ. ປຸ ເ ລົ່ າ ວ່ າ ການທີ່ ຕົ ນ ເອງສາມາດປັ ບ ໂຕໄດ້ ດີ

ໂດຍລວມໆແລ້ວ cabin crew ຄືຜູພ ້ ທ ິ ກ ັ ຄວາມ

ແລະ ເຮັ ດ ວຽກໄດ້ ຢ າ່ ງ ມີ ຄ ວາມສຸ ກ ສ່ ວ ນໜຶ່ ງ

ປອດໄພ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກສະບາຍແກ່

ອາດເປັນເພາະຕົນເອງເປັນຄົນອ່ອນນ້ອມຖ່ອມ

ຜູ້ໂດຍສານເທິງເຮືອບິນ ໂດຍມີໜ້າທີ່ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ:

ທີ່ຕັ້ງຂອງປະເທດ Qatar ປະເທດ Qatar ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ມີປະເທດໃກ້ຄຽງຄື: ປະເທດຊາອຸດີອາລາເບຍ, ສະຫະລັດ ອາຣັບເອມີເຣັສ ແລະ ລາດຊະອານາຈັກບາເຣນ.

ຂໍ້ ມູ ນ : http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_ and_asia/asia_southern_pol_2004.jpg

ຂໍ້ມູນ: http://en.wikipedia.org/wiki/Flight_attendant


12

Page

issue 52 01-15 January

JOB Fair Special

3

rd

Career & Education Fair

2013

ເມື່ອວັນທີ 14-15 ທັນວາ 2013 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ໂຮງແຮມ Donchan Palace ທີ ມ ງານຂອງວິ ທ ະຍາໄລລາວ-ອາເມລິ ກ າ ໄດ້ ເ ປັ ນ ຜູ້ ຈັ ດ ຕົ້ ນ ຕໍ ສໍ າ ລັ ບ ງານ ຈັ ດ ຫາງານແລະການສຶ ກ ສາ ຫຼື ວ່ າ Career & Education Fair ອີກເຊັ່ນເຄີຍ. ປີນີ້ຖືວ່າເປັນປີທີ ສາມແລ້ວ ສໍາລັບງານ ດີ ໆ ຄື ແ ນວນີ້ . ສິ່ ງ ທີ່ ໂ ດດເດັ່ ນ ອັ ນ ໜຶ່ ງ ສໍ າ ລັ ບ ປີ ນີ້ ເຫັ ນ ວ່ າ ຜູ້ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມ ວາງສະແດງທີ່ເປັນພາກສ່ວນສະຖາບັນ ການສຶກສາມີຫຼາຍກວ່າປີກ່ອນ ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ມີທັງສະຖາບັນທີ່ຢູ່ໃນ ແລະ ນອກປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ. ພາຍຫຼັງທີ່ງານໄດ້ສໍາເລັດລົງ ທາງຜູ້ຈັດງານໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າມີຜູ້ລົງ ທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມງານທັງໝົດປະມານ 2,000 ຄົນ ໃນນັ້ນມີທັງ ນັກຮຽນ ນັກສຶກສາ ແລະ ຜູ້ມີວຽກຢູ່ແລ້ວແຕ່ສົນໃຈສຶກສາໂອກາດວຽກໃໝ່ໆອີກ ຈໍານວນໜຶ່ງ.

ວາລະສານ 108ອາຊີ ບ ພວກເຮົ າ ກໍ່ ໄ ດ້ ຮ່ ວ ມວາງສະແດງນໍ າ ເພິ່ ນ ເຊັ່ ນ ກັ ນ ໃນງານປາກົ ດ ວ່ າ ວ່ າ ມີ ຫຼ າ ຍໆບໍ ລິ ສັ ດ ທີ່ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມມີ ກ ານເປີ ດ ຮັບຕໍາແໜ່ງ ຕ່າງໆທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍ ທີມງານເຮົາຈຶ່ງໄດ້ໄປແວະຈອບໆ ເບິ່ ງ ວ່ າ ໃຜຮັ ບ ຕໍ າ ແໜ່ ງ ໃດແດ່ . ຂໍ ນໍ າ ສະເໜີ ບ າງສ່ ວ ນດັ່ ງ ຕໍ່ ໄ ປນີ້ . ເຖິ ງ ວ່ າ ງານໄດ້ ຈົ ບ ໄປແລ້ ວ ແຕຫາກວ່ າ ທ່ າ ນຜູ້ ອ່ າ ນເຫັ ນ ວ່ າ ເປັ ນ ຕໍ າ ແໜ່ງທີ່ຕົນເອງສົນໃຈກໍ່ຄວນຈະລອງສອບຖາມເບິ່ງ ບາງເທື່ອເພິ່ນອາດ ຈະຍັງເປີດຢູ່.


13

issue 52 01-15 January

Page

JOB Fair Special ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າຫົງສາ ຈໍາກັດ (Hongsa Power) ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຮ່ວມມືພັດທະນາໂຄງການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໃນ ສປປລາວ ຈໍາໜ່າຍໃຫ້ປະເທດໄທເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້ສໍາລັບການ ພັດທະນາປະເທດຢ່າງໜັ້ນຄົງ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ. ບໍລສ ິ ດ ັ ມີຜຖ ູ້ ຮ ື ນ ຸ້ ຄື ລັດວິສາຫະກິດຖືຮນ ຸ້ ລາວ (20%) ບໍລສ ິ ດ ັ ບ້ານປູພາວເວີ້ ຈໍາກັດ (40%) ແລະ ບໍລສ ິ ດ ັ ຜະລິດໄຟຟ້າຣາດບູລໂ ີ ຮນດິງ້ ຈໍາກັດ (40%).

ຕໍາແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການດ່ວນ: • ວິສະວະກອນ ແລະ ຊ່າງເຕັກນິກ • ວິສະວະກອນກົນຈັກ • ວິສະວະກອນໄຟຟ້າ • ວິສະວະກອນບໍ່ແຮ່

ທັກສະພື້ນຖານທີ່ພະນັກງານຄວນມີ: • ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ (ສໍາລັບວິສະວະກອນ) • ພາສາອັງກິດ (ສໍາລັບວິສະວະກອນ) ທີ່ຢູ່ຕິດຕໍ່: ຝ່າຍຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ສຳນັກງານ ບໍລິສັດໄຟຟ້າຫົງສາ ຈຳກັດ (ສຳນັກງານນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) Building B, Park View Executive Suites ບ້ານສີຖານເໜືອ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ 021 223 911

TAN CHONG MOTOR (LAO) CO., LTD. ແມ່ນບໍລສ ິ ດ ັ ທີດ ່ າໍ ເນີນທຸລະກິດດ້ານລົດມາດົນກວ່າ 50ປີຂອງມາເລເຊຍ. ໃນປີ 2010 Tan Chong Motor Holdings ເຊິງ່ ເປັນ ບໍລສ ິ ດ ັ ແມ່ຂອງ ບໍລິສັດ Tan Chong Motor (Lao) ໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບ Nissan Motor Co., Ltd. ກາຍເປັນຜູ້ຈັດຈໍາໜ່າຍຍານພາຫະນະຂອງ Nissanຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ກໍາປູເຈຍແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ.

ຕໍາແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການດ່ວນ: • ຝ່າຍຂາຍ • ພະນັກງານການເງິນ • ແລະ ອື່ນໆອີກຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

ທັກສະພື້ນຖານທີ່ພະນັກງານຄວນມີ: • ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ (Word, Excel, PowerPoint) • ພາສາອັງກິດ • ທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີໃນການເຮັດວຽກ

ທີ່ຢູ່ຕິດຕໍ່: ຖະໜົນ ທ່າເດື່ອ ບ້ານຈອມແຈ້ງ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ ໂທ: 021-316073 Email: kenglay.koh@tanchong.la


14

Page

issue 52 01-15 January

JOB Fair Special

Unilever ເປັນບໍລິສັດຊັ້ນນໍາຂອງໂລກທາງດ້ານສິນຄ້າອຸປະໂພກບໍລິໂພກ ຍີ່ຫໍ້ສິນຄ້າທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັນດີກໍ່ມີ: Axe, Lux, Comfort, POND’s, Lipton, Dove, Breeze, All, Omo, Knorr, Best Foods, Closeup, CLEAR, Rexona, Sunsilk, Wall’s ເປັນຕົ້ນ. ມໍ່ ໆ ມານີ້ Unilever ໄດ້ ຖື ກ ຈັ ດ ອັ ນ ດັ ບ ໂດຍສະຖາບັ ນ ລະຫວ່ າ ງປະເທດໃຫ້ ເ ປັ ນ ອັ ນ ດັ ບ ສາມສໍ າ ລັ ບ ບໍ ລິ ສັ ດ ທີ່ ມີ ຜູ້ ຢ າກເຮັ ດ ວຽກນໍ າ ຫຼ າ ຍ ທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະ ໃນປະເທດໄທ Unilever ໄດ້ຮັບການເລືອກໃຫ້ເປັນ Best Employer ໃນປີ 2012.

ຕໍາແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການດ່ວນ: • Area Sales Manager • Brand Executive • Capability Executive • Administrative/Secretary • IT Executive • Distributor Executive

ທັກສະພື້ນຖານທີ່ພະນັກງານຄວນມີ: ທີ່ຢູ່ຕິດຕໍ່: Sisavath Tai Village, Thongsangnang Road

• ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ (Word, Excel) • ພາສາອັງກິດ

(Opposite to Chanthabouly High School) Tel: (021) 219668-9 or E-mail: recruitment.laos@unilever.com

ບໍລິສັດ ເອັສຊີລໍ - ລາວ (Essilor) ບໍລິສັດ ເອັສຊີລໍ ແມ່ນບໍລິສັດຜູ້ນໍາລະດັບໂລກທາງດ້ານຜະລິດຕະພັນເລນສາຍຕາສົ່ງອອກທົ່ວໂລກ ປະຈຸບັນມີຢູ່ 54 ປະເທດໃນທະວີບ ອາຊີ ອາເມລິກາ ແລະ ເອີຣົບ. ເມືອກາງປີ 2013 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ໄດ້ເປີດໂຮງງານແຫ່ງຫຼ້າສຸດໃນປະເທດລາວ ເພື່ອຜະລິດເລນສາຍຕາຄຸນນະພາບລະດັບໂລກເພື່ອການສົ່ງອອກ.

ຕໍາແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການດ່ວນ: • Production Manager • Production Engineer • Maintenance Engineer

ທັກສະພື້ນຖານທີ່ພະນັກງານຄວນມີ: • ຄອມພິວເຕີພນ ື້ ຖານ (ສໍາລັບຕໍາແໜ່ງທີຈ ່ າໍ ເປັນຕ້ອງໃຊ້ຄອມພິວ ເຕີ) • ພາສາອັງກິດ (ສໍາລັບຕໍາແໜ່ງທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ພາສາອັງກິດ)

ສະຫວັດດິການ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ: • ເງິນເດືອນດີ ມີໂບນັດທ້າຍປີ ມີເງິນຂະຫຍັນ • ລາພັ ກ ປະຈໍ າ ປີ 15 ມື້ ແລະ ມີ ປ ະກັ ນ ສັ ງ ຄົ ມ ປະກັ ນ ອຸ ບັ ດ ຕິ ເ ຫດ ແລະ ປະກັນສຸຂະພາບ

ທີ່ຢູ່ຕິດຕໍ່: Highway no9, Zone C, Land Plot no 319, 320 and 321 Savan-Seno Special Economic Zone, Savannakhet Province, Laos Tel: 041 260416, Fax: 041 260416 Email: youthasp@essilorlao.la


15

issue 52 01-15 January

Page

JOB Fair Special SDV International Logistics ເປັນບໍລິສັດຈັດສົ່ງສາກົນທີ່ມີທຸລະກິດຢູ່ 520ສະຖານີຢູ່ 90ກວ່າປະເທດ ໃນຫ້າທະວີບ. SDV ໄດ້ເຮັດທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ມາໄດ້ເກີນກວ່າ 15ປີ ແລ້ວ ປະ ຈຸບັນກໍາລັງມີການຂະຫຍາຍທຸລະກິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງມີຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກ ພະນັກງານຕື່ມອີກຈໍານວນຫຼາຍ.

ຕໍາແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການດ່ວນ: • Operation Assistant • Sales Assistance • Accounting •

ທັກສະພື້ນຖານທີ່ພະນັກງານຄວນມີ: • ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ (Word, Excel, Powerpoint) • ພາສາອັງກິດ • ຄວາມຫ້າວຫັນ

ທີ່ຢູ່ຕິດຕໍ່:

SDV LAO Co., Ltd. Thapalanxay Village, Thadeua Road KM4,

• ເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້ດີ

Sisattanak District, Vientiane Lao P.D.R Tel: 021 353203, Fax: 021 315263 Email: d.ditthavong@sdv.com, website: www.sdv.com

CAMCE INVESTMENT (LAO) CO., LTD. ເປັນບໍລສ ິ ດ ັ ຮ່ວມທຶນລາວຈີນທີລ ່ ງົ ທືນ ແລະ ພັດທະນາໂຄງການອະສັງຫາລິມະຊັບຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊັນ ່ ASEM Villa ແລະ Vientiane New World.

ຕໍາແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການດ່ວນ: • Accountant • Legal Consultant • Sales Manager • Property Consultant • IT Staff • Engineering Manager • Electrical Supervisor • Warehouse Keeper

ທັກສະພື້ນຖານທີ່ພະນັກງານຄວນມີ: • ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ (Word, Excel) • ພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາຈີນ

ທີ່ຢູ່ຕິດຕໍ່: ADD. No 063 Kaisone Ave. Ban Phonsaatt, Saysettha District, Vientiane Lao PDR Tel: 021 261610 Email: hrlaos@camce.com.cn


16

Page

issue 52 01-15 January

JOB Fair Special VimpelCom Laos (Beeline) ແມ່ນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂທລະສັບມືຖື ແລະ ອິນເຕິເນັດ.

ຕໍາແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການດ່ວນ: ທັງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຕ່າງແຂວງ • Business Development Executive • Communication Supervisor • Head of Procurement • Junior Planning Officer • Regional Sales Executive

ທັກສະພື້ນຖານທີ່ພະນັກງານຄວນມີ: ທີ່ຢູ່ຕິດຕໍ່: KOLAO TOWER II, 8th Floor, 23 singha Rd, Nongbone Village,

• ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ (Word, Excel) • ພາສາອັງກິດ

Saysettha District, P.O.Box: 4693 Vientiane, Lao PDR Tel: 020 77800700, Fax: 020 77800701 Website: www.beeline.la

ບໍລິສັດ ເຄພີ ຈໍາກັດ (KP) ແມ່ ນ ບໍ ລິ ສັ ດ ຂາເຂົ້ າ -ຂາອອກທີ່ ມີ ຊື່ ສ ຽງ ແລະ ດໍ າ ເນີ ນ ທຸ ລ ະກິ ດ ມາເປັ ນ ເວລາຍາວນານຂອງລາວເຮົ າ . ທຸ ກ ມື້ ນີ້ ຂ ະແໜງການ ທຸ ລ ະກິ ດ ມີ ຢູ່ ໃ ນຫຼ າ ຍຂົ ງ ເຂດເຊັ່ ນ : ເປັ ນ ຜູ້ ຂ າຍສົ່ ງ ຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ອຸ ປ ະໂພກບໍ ລິ ໂ ພກຂອງ Unilever ແລະ Kimberely-Clark, ຜະລິດຕະພັນນໍາ ້ ມັນເຄືອ ່ ງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນລົດ ແລະ ກົນຈັກ. ນອກນັນ ້ ຍັງມີທລ ຸ ະກິດການຜະລິດ Lao-Stanley ແລະ ຈັດຈໍາໜ່າຍລົດ Toyota, ແລະ ລົດ Suzuki, ຢາງລົດຍີ່ຫໍ້ Bridgestone ເປັນຕົ້ນ.

ຕໍາແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການດ່ວນ: • Accountant • Legal Consultant • Sales Manager • Property Consultant • IT Staff • Engineering Manager • Electrical Supervisor • Warehouse Keeper ທີ່ຢູ່ຕິດຕໍ່: ຖະໜົນ ສຸພານຸວົງ ບ້ານວັດຈັນ ເມືອງຈັນທະບູລີ

ທັກສະພື້ນຖານທີ່ພະນັກງານຄວນມີ:

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ

• ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ (Word, Excel)

ຕູ້ປ.ນ. 256 ໂທ: 021-212391, 021-248092

• ພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາຈີນ

Email: kp_hr@kplaocompany.com


17

issue 52 01-15 January

Page

JOB Fair Special Allianz General Laos (ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ) ເປັ ນ ບໍ ລິ ສັ ດ ປະກັ ນ ໄພຊັ້ ນ ນໍ າ ຂອງສປປລາວ ສ້ າ ງຕັ້ ງ ຂື້ ນ ເມື່ ອ ປີ 1990. AGL ແມ່ ນ ບໍ ລິ ສັ ດ ຮ່ ວ ມທຶ ນ ລະຫວ່ າ ງກະຊວງການເງິ ນ ກັ ບ ບໍ ລິ ສັ ດ Allianz SE ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດປະກັນໄພ ແລະ ບໍລິການການເງິນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກ. ດ້ວຍປະສົບການ 20ກວ່າປີ ໃນສປປລາວ AGL ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈເປັນຢ່າງດີຈາກລູກ ຄ້າພາຍໃນ ແລະ ລູກຄ້າສາກົນ. AGL ມີສິ່ງແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກທີ່ເປັນມິດ ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງວັດທະນະທໍາ ແລະ ໃຫ້ຜົນຕອບແທນທີ່ແຂ່ງຂັນໄດ້ໃນ ຕະຫຼາດ. ປະຈຸບັນນີ້ບໍລິສັດກໍາລັງຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນເຂົ້າຮ່ວມງານທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຕໍາແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການດ່ວນ: • Helpline • Claim Administration Assistant ນອກນັ້ນ ບໍລິສັດ ກໍ່ຮັບນັກສຶກສາເຝິກງານຢູ່ເປັນປະຈໍາ. ມີຄວາມສົນໃຈ ນັກສຶກ ສາຈາກພາກວິຊາບໍລິຫານ ແລະ ກົດໝາຍ ເປັນພິເສດ

ທັກສະພື້ນຖານທີ່ພະນັກງານຄວນມີ: • ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ (Word, Excel, Powerpoint) • ພາສາອັງກິດ • ຄວາມຫ້າວຫັນ

ທີ່ຢູ່ຕິດຕໍ່: 33 Lane Xang Av., 2 floor ANZ Building, P.O.Box: 4223 Vientiane, nd

Lao PDR Tel: 021 215903 Fax: 021 215904 www.agl-allianz.com, Email: chanthida@agl-allianz.com

ກຸງສີ (Krungsri) ກຸງສີ ເປັນໜຶ່ງໃນທຸລະກິດທີ່ມີການເຕີບໂຕຢ່າງໄວວາໃນປະເທດໄທ ແລະ ມື້ນີ້ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍທຸລະກິດມາຍັງປະເທດລາວ ແລະ ພ້ອມ ແລ້ວທີ່ຈະເປີດຕ້ອນຮັບຄົນລຸ້ນໃໝ່ທີ່ມີຄວາມສາມາດເພື່ອມາສ້າງອົງກອນໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີຄວາມສໍາເລັດ.

ຕໍາແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການດ່ວນ: • ຝ່າຍບໍລິຫານສິນເຊື່ອ (Operations and Credit Management) • ຝ່າຍວິເຄາະສິນເຊື່ອ (Credit Analysis) • ຝ່າຍອານຸມັດສິນເຊື່ອ (Credit Approval) • ຝ່າຍກວດສອບຂໍ້ມູນພາກສະໝາມ (Field Verification) • ຝ່າຍບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປ້ອງກັນການທຸຈະລິດ (Risk Management) • ຝ່າຍປະຊາສໍາພັນ ແລະ ກິດຈະກໍາ (PR & Activity) • ຝ່າຍຊັບພະຍາກອນບຸກຄົນ (Human Resources) • ຝ່າຍໄອທີ (IT) • Teller (Savannakhet Branch)

ທັກສະພື້ນຖານທີ່ພະນັກງານຄວນມີ: • ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ (Word, Excel, PowerPoint) • ພາສາອັງກິດ, ພາສາໄທ, ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື ພາສາຫວຽດນາມ

ທີ່ຢູ່ຕິດຕໍ່: ຜູ້ສະໝັກທີ່ສົນໃຈ ກະລຸນາສົ່ງເອກະສານຊີວິປະຫວັດຫຍໍ້ (ເປັນພາສາອັງກິດ) ທີ່ອີເມວ: nuanprae.sueayai@krungsri.com chataya.siriswadi@krugsri.com


18

Page

issue 52 01-15 January

JOB Fair Special ບໍລິສັດ ເອັມພອຍ ການຄ້າ ຈໍາກັດ (M-Point Mart) ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 2006 ດໍາເນີນທຸລະກິດຮ້ານສະດວກຊື້ແຫ່ງທໍາອິດໃນປະເທດລາວ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ ເອັມພອຍມາກ ເປົ້າໝາຍຂອງທຸລະກິດແມ່ນອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຊຸມຊົນ ໄດ້ຊື້ສິນຄ້າທຸກຢ່າງໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ດ້ວຍບໍລິການທີ່ວ່ອງໄວ ສະດວກ ສະບາຍ ແລະ ລາຄາບໍ່ແພງ ພ້ອມສິນຄ້າຫຼາກຫຼາຍສໍາລັບທຸກທ່ານ ໃນແຕ່ລະມື້. ເພື່ອຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມທີ່ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂື້ນເລື່້ອຍໆ ເອັມພອຍມາກຈື່ງມຸ່ງຫວັງຈະຕອບສະໜອງການບໍລິການໃຫ້ກັບສັງຄົມລາວທຸກລະ ດັບໃຫ້ມີໂອກາດເຂົ້າເຖິງສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບເທົ່າທຽມກັນ. ດັ່ງນັ້ນ ທາງບໍລິສັດ ຈຶ່ງເປີດຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ.

ຕໍາແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການດ່ວນ: • ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການ ການຕະຫຼາດ • ພະນັກງານຈັດຊື້ • ສະຖາປະນິກ • ພະນັກງານອອກແບບກຣາບຟິກ • ບັນຊີ / ການເງິນ • ຜູ້ຈັດການຮ້ານ • ພະນັກງານຂາຍ • ພະນັກງານສາງ

ໝາຍເຫດ: ທີ່ຢູ່ຕິດຕໍ່:

• ບໍ່ມີປະສົບການກໍ່ສະໝັກໄດ້

ສົນໃຈຍື່ນເອກະສານສະໝັກທາງ Email: recruit.mpoint@gmail.com ຫຼື ມາຍື່ນ

• ນັກຮຽນ ນັກສຶກສາກໍ່ສະໝັກໄດ້

ດ້ ວ ຍຕົ ນ ເອງໄດ້ ແ ຕ່ ວັ ນ ຈັ ນ ຫາ ວັ ນ ສຸ ກ ເວລາ 08:00 – 17:00 ທີ່ ສໍ າ ນັ ກ ງານໃຫຍ່

• ບໍລິສັດ ມີການຝຶກອົບຮົມໃຫ້

ເອັມພອຍ ການຄ້າ ໂທສອບຖາມໄດ້ທີ່ເບີ 021-720525-526

Chunghwa United Holding (Lao) Co., Ltd. (CHUHL) ແມ່ນບໍລິສັດຂອງໃຕ້ຫວັນທີ່ຕັ້ງຢູ່ລາວ ມີບໍລິສັດແມ່ຕັ້ງຢູ່ໃຕ້ຫວັນ. ໃນປະເທດລາວມີທຸລະກິດໃນເຄືອຄື ບໍລິສັດ Taxi Vientiane Capital Lao (TVLG), ບໍລິສັດ Lao Royal Liquor (LRL), ແລະ ບໍລິສັດ Lao Bio Energy Group (LBEG).

ຕໍາແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການດ່ວນ: • Sales and Marketing • Accountant • Assistants

ທັກສະພື້ນຖານທີ່ພະນັກງານຄວນມີ: • ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ (Word, Excel, PowerPoint) • ພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາຈີນ

ທີ່ຢູ່ຕິດຕໍ່: ຖະໜົ ນ ມິ ດ ຕະພາບລາວໄທ ໜ່ ວ ຍ 10 ບ້ າ ນສະພານທອງກາງ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ ໂທ: 021-316189


19

issue 52 01-15 January

Page

JOB Fair Special Vientiane Plaza Hotel ຄືໜຶ່ງໃນໂຮງແຮມຊັ້ນນໍາຂອງສປປ ລາວ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຕໍາແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການດ່ວນ: • ຍາມ • ພໍ່ຄົວ • ຊ່າງສ້ອມແປງຕ່າງໆ • ພະນັກງານໄອທີ • ແລະ ອື່ນໆອີກຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

ທັກສະພື້ນຖານທີ່ພະນັກງານຄວນມີ: • ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ (Word, Excel, PowerPoint) • ພາສາອັງກິດ

ທີ່ຢູ່ຕິດຕໍ່: ຖະໜົນ ສາຍລົມ ບ້ານຫັດສະດີ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ. Tel: 021 265 365 Ext:320 Mrs. Ladda PHOMMAXAY Email: hr@vientianeplazalao.com

RMA Laos Co., Ltd. ເປັນຕົວແທນຈັດຈໍາໜ່າຍໃຫ້ກັບສິນຄ້າດັງລະດັບໂລກຫຼາຍຍີ່ຫໍ້ ເຊັ່ນ Ford, Range Rover, Shantui, JCB, John Deere, Kohler, Avis, Foton, Swensens, The Pizza, QuickLane, Comin Asia ເປັນຕົ້ນ.

ຕໍາແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການດ່ວນ: ເນື່ອງຈາກທຸລະກິດແຕ່ລະສາຍມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງກ້າວກະໂດດດັ່ງນັ້ນ ບັນ ດາບໍລິສັດໃນເຄືອຈຶ່ງມີຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານເພິ່ມເປັນ ຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ Lao Ford City • Operation Manager-Base in Hongsa • Marketing Officer RMA Lao

Lao Land Rover • Marketing Manager • Graphic Designer Comin Lao

• Head of Accounting and Tax

• Business Service Manager

• Report Assistant

• Air Condition Technician

• AP/AR Accountant • Junior Finance Officer • Banking & Collection Officer • Human Resource Assistant • Sales Representative

ທັກສະພື້ນຖານທີ່ພະນັກງານຄວນມີ: • ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ (Word, Excel, Powerpoint)

ທີ່ຢູ່ຕິດຕໍ່: HR Department RMA Laos Co., Ltd. Ban Beungkhayong Tay, Unit 18 Thaduea Rd., Sisattanak District, Vientiane Capital. Email: hrlao@rmagroup.net, Website: laos.rmagroup.net

• ພາສາອັງກິດ • ທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີໃນການເຮັດວຽກ


lk,kf8afgvqk-yholj;o76xJv’grnjvgvqkwxgxaolj;os]5fwfh Cut these COUPON for discount upon the stated conditions


ບແ� & ການບໍລິການ // Mining & Professional Service

01 - 15 ມ�ງກອນ 2014

21

ປະກາດຮ�ບສະໝ�ກພະນ�ກງານ ບໍລິສ�ດລາວຄ�ທປຶກສາທາງດານການລ�ງທຶນ ມີຄວາມຕອງການຂະ�າຍບໍລີສ�ດໃ�ຈງມີຄວາມຕອງການເ�ອນຮວມງານາຍຕ�ແ�ງດ�ງນ: 1.) ຜູຊວຍຜູອ�ນວຍການ 1 ຕ�ແ�ງ

3.) ພະນ�ກງານການຕະາດ ຈ�ນວນ 50 ຕ�ແ�ງ

• ວຸດທິການສຶກສາຈ�ບປະລິນຍາຕີສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ.

• ສາມານ�ໃ�ຄອມພິວເ�ີໄ�ດ,ີ ມີຄວາມຫາວຫ�ນ ແ�ະ ກະຕືລລ ື ນໃ�ໜ � າທວຽກ ງານ.

• ມີປະສ�ບການຢາງໜອຍ 1 ປີ ໃ�ຕ�ແ�ງງານຈະໄ�ຮ�ບພິຈາລະນາເ�ັນພິເ�ດ.

• ບໍ່ ຈ ຳກັ ດ ອາຍຸ , ເພດ ຈົ ບ ຊັ້ ນ ສູ ງ ຂື້ ນ ໄປ ມີ ບຸ ກ ຄະລິ ກ ຂະພາບດີ ແລະ ມີ ຄ ວາມຕັ້ ງ ໃ�ເ�ັດວຽກ.

2.) ຜູຈ�ດການ ( ຝາຍບຸກຄະລາກອນ ) 3 ຕ�ແ�ງ +ເ�ອນໄ�ຜູສະໝ�ກ

• ເ�ິງວາມີວຽກປະຈ�ກສາມາດເ�ັດໄ� ສາມາດສາງລາຍຮ�ບໄ�ດີ,

• ວຸດທິການສຶກສາຈ�ບປະລິນຍາຕີສາຂາເ�ດຖະສາດບໍລິຫານທຸລະກິດ. • ສາມາດເ�ັດວຽກໃ�ຄວາມກ�ດດ�ນ ແ�ະ ຫາວຫ�ນຕວຽກງານ.

 ພະນ�ກງານທຸກຄ�ນທໄ�ເ�າສ�ພາດແ�ນຕອງໄ�ເ�າຝຶກອ�ບຮ�ມທ�ຄວາມເ�າ ໃ�ກຽວກ�ບໜາວຽກ(ຕະາດຫຸນ, ສະກຸນເ�ິນຕາງໆ)

ພິເ�ດ: ທານຈະໄ�ຮ�ບການແ�ະນ� ຈາກຜູຊຽວຊານ ແ�ະ ມີປະສ�ບການທາງດານການລ�ງທຶນທ�ງພາຍໃ� ແ�ະ ຕາງປະເ�ດຄອຍໃ�ຄ�ປຶກສາ ແ�ະ ທຸກທານຍ�ງມີໂ�ກາດໄ�ຮ�ບ I-Phone 5s, IPAD, SAMSUNG GALAXY S4 ໃ�ທຸກໆເ�ືອນ.

ສ�ນໃ�ຕິດຕພ�ວພ�ນໄ�ທີ 021 990233 – 021 990236 E-Mail: mee.souphasone@gmail.com


22

& Hotel ຮານອາຫານ // Hotel & Restaurant ໂ�ງແ�ມ //

www.108job.la


108JOB Magazine Issue52  

The First & Only Job and Career Development Magazine for Young Professionals and Entrepreneurs in Laos. Out every 15 days. Back issues avai...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you