SI 357

Page 3

RÉNOVATION

ÉDITO

UN PRINTEMPS CHAOTIQUE

EEN CHAOTISCHE LENTE

L’arrivée des réfugiés ukrainiens dévoilent une nouvelle fois 2 facettes contradictoires de notre petit pays. La générosité et le chaos.

De komst van de Oekraïense vluchtelingen brengt eens te meer twee tegenstrijdige facetten van ons landje aan het licht: vrijgevigheid en chaos.

Allereerst de inzet en vrijgevigLa mobilisation et la générosité Bernard Clerfayt heid van zijn inwoners. Het moet des habitants d’abord. Il faut et/en Cécile Jodogne gezegd, zoveel burgers hebben saluer toutes ces citoyennes et gereageerd op de humanitaire citoyens qui répondent à la crise humanitaire : dons financiers et matériels, bénévolat, proposition d’ac- crisis met financiële en materiële giften, vrijwillige cueil pour le logement… Rien qu’à Schaerbeek, vous hulp, het aanbieden van onderdak... Alleen al in êtes aujourd’hui plus de 300 personnes à proposer Schaarbeek zijn er nu meer dan 300 mensen die des places pour accueillir chez vous ces Ukrainiens plaatsen bij hen thuis aanbieden om Oekraïners die de oorlog ontvlucht zijn op te vangen. Waarvoor qui fuient la guerre. Mille fois bravo et merci ! onze welgemeende dank! Et vous vous impatientez d’ailleurs, à juste titre, car vos invitations restent aujourd’hui sans réponses. En jullie zijn terecht ongeduldig, omdat jullie uitMieux, on vous demande d’être patients, comme nodiging tot nog toe onbeantwoord is gebleven. si l’urgence finalement n’était qu’un sujet pour la Sterker nog, er wordt jullie gevraagd om geduld te presse, comme si les files devant les centres d’accueil hebben, alsof de noodtoestand alleen maar in de ogen van de pers bestaat, alsof de rijen voor de n’étaient pas réelles. opvangcentra niet echt zijn. Le chaos ensuite. C’est malheureusement le constat qui s’impose. Notre commune s’est mobilisée il y a Dan komt de chaos. We kunnen het niet anders déjà 4 semaines, suite à l’annonce par voie de presse noemen. Onze gemeente schoot 4 weken geleden de Sammy Mahdi (CD&V), secrétaire d'État fédéral à al in actie, meteen na de persmededeling van fedel'Asile et à la Migration, qui a demandé aux pouvoirs raal staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy locaux de prendre une nouvelle fois en charge ce Mahdi (CD&V), die de plaatselijke besturen vroeg pour quoi ils ne sont pas informés, pas préparés, om eens te meer de leiding te nemen over iets waar ze niet over ingelicht waren, waar ze niet op voorpas financés. bereid zijn en waar ze geen middelen voor krijgen. A-t-il déclenché le plan d’urgence fédéral pour mettre en action la protection civile ? S’est-il orga- Werd het federale noodplan geactiveerd om de nisé pour que les Régions puissent mettre à dispo- civiele bescherming op de been te brengen? Heeft sition des centres d’accueil, des bâtiments et des hij ervoor gezorgd dat de gewesten opvangcentra, logements vides ? N’est-ce pas la secrétaire d'État à gebouwen en leegstaande woningen ter beschikla Région de Bruxelles-Capitale, Nawal Ben Hamou king kunnen stellen? Was het niet staatssecretaris (PS), chargée du Logement, qui parlait récemment van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Nawal Ben de plus de 20.000 logements libres à Bruxelles ? Hamou (PS), belast met Huisvesting, die onlangs Que nenni ! Un centre de crise national dépassé est sprak over meer dan 20.000 leegstaande woningen censé envoyer le problème aux communes qui n’ont in Brussel? Wel nee. Het nationaal crisiscentrum wordt overrompeld en stuurt het probleem door plus qu’à gérer. naar de gemeenten, die het dan maar moeten Depuis 4 semaines maintenant, toutes et tous les oplossen. Bourgmestres posent inlassablement des questions pour savoir comment faire pratiquement. Et à leurs Al 4 weken lang vragen alle Burgemeesters hoe questions simples, ils ne reçoivent que d’autres ques- dit dan praktisch moet gebeuren. Maar op hun tions. Alors oui, répondons aux besoins d’accueil eenvoudige vraag krijgen ze geen antwoord, alleen de nos compatriotes ukrainiens, mais faisons-le de maar meer vragen. Dus ja, we zullen onze Oekraïense medeburgers opvangen, maar laat ons dat manière organisée et efficace ! wel goed georganiseerd en efficiënt doen!

Remplacer ses châssis ? Oui, mais pas n’importe comment ! RenovaS vous accueille tous les jours lors d’une permanence gratuite en matière de rénovation. 5 architectes conseillers en rénovation et une conseillère-logement offrent leurs compétences aux propriétaires et locataires pour tout ce qui concerne la rénovation, l’entretien et la performance énergétique de leurs logements. Vous souhaitez remplacer vos châssis ? Voici quelques conseils à prendre en compte avant de vous lancer. Le remplacement des châssis s’impose parfois : perte d’énergie, mauvaise fermeture, bois trop abîmé… Pourtant, lorsque c’est possible, le remplacement du simple par du double vitrage dans les châssis en bois existants est conseillé : cela engendre moins de déchets. Le remplacement d’une nouvelle fenêtre coûte aujourd’hui entre 500 et 1.000 € par m². Avant d’investir dans un tel budget, assurez-vous que vos nouvelles fenêtres respectent les règles d’urbanisme. Contactez le service Urbanisme de la commune (  urbanisme@1030.be) pour recevoir la “fiche châssis” de votre immeuble. Elle précisera, selon l’architecture et la localisation, ce que vous êtes autorisé à faire et dans quelles conditions.

DEMANDEZ UNE PRIME

Vous pourrez bénéficier des primes RENOLUTION allant de 100 à 140 € par m² (+100€/m² pour label FSC et +35€/m² pour verre acoustique). Assurez-vous de bien respecter les conditions techniques avant de demander cette prime. Les conseillers de RenovaS peuvent vous aider à répondre à cette question. INFO RenovaS - Place Colignon, 41 Permanences sans rendez-vous : du lundi au vendredi (sauf le jeudi) de 9h à 13h Permanence avec rendez-vous : le jeudi de 9h à 13h  02 215 85 16  info@renovas.be  renovas.be

B E R N A R D C L E R FAY T / C É C I L E J O D O G N E Bourgmestre empêché / Bourgmestre f.f. Verhinderd Burgemeester / Wnd Burgemeester

RENOVATIE

Andere ramen plaatsen? Ja, maar niet om het even hoe! RenovaS verwelkomt u elke dag bij een gratis renovatiepermanentie. Vijf architectenrenovatieadviseurs en een woningadviseur stellen hun knowhow ter beschikking van eigenaars en huurders die hun woning willen verbouwen, onderhouden en de energieprestaties willen verbeteren. Wilt u andere ramen plaatsen? Hou rekening met onderstaande adviezen voor u zich in het avontuur stort. Soms is het noodzakelijk om nieuwe ramen te plaatsen: energie die verloren gaat, ramen die slecht sluiten, beschadigd hout... Indien mogelijk, wordt echter aangeraden om enkelvoudige beglazing door dubbele beglazing te vervangen in het bestaande lijstwerk. Zo genereren we immers minder afval. Een raam door een nieuw vervangen kost momenteel tussen 500

en 1.000 euro per m². Voor u een dergelijk budget vrijmaakt, moet u nagaan of de nieuwe ramen aan de stedenbouwkundige voorschriften voldoen. Neem contact op met de dienst Stedenbouw (  stedenbouw@1030.be) om naar de 'raamfiche' van uw pand te informeren. In functie van de architectuur en de locatie wordt daarop vermeld wat u onder welke voorwaarden wel of niet mag doen.

EEN PREMIE AANVRAGEN

U kan aanspraak maken op een RENOLUTION-premie van 100 tot 140 euro per m² (+ € 100/m² voor het FSC-label en + € 35/m² voor geluiddempend glas). Ga na of u aan de technische voorwaarden voor die premie beantwoordt. De RenovaS-adviseurs kunnen u daarbij helpen!

INFO RenovaS - Colignonplein 41 Permanentie zonder afspraak: van maandag tot vrijdag (niet op donderdag), van 9 tot 13 uur Permanentie op afspraak: donderdag van 9.00 tot 13.00 uur  02 215 85 16  info@renovas.be  renovas.be/nl

28.03.2022

357

3


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.