Page 1

Ã…RSRAPPORT


JM Norge AS

Hovedtall 2017 2017

2016

2015

3 453 mill.

3 275 mill.

2 808 mill.

242 mill.

203 mill.

149 mill.

Totalkapital

3 556 mill.

3 465 mill.

2 976 mill.

Egenkapital

1 037 mill.

906 mill.

804 mill.

Resultatgrad

7,0 %

6,2 %

5,3 %

Soliditet

29 %

26 %

27 %

419

380

360

JM Norge konsern

Driftsinntekter Resultat før skatt

Antall ansatte pr. 31.12.

JM svanemerker alle sine boliger Fra 2018 Svanemerker JM i Norge, Sverige og Finland alle boliger vi starter å utvikle. Vi i JM har jobbet med bærekraftig bolig­utvikling i mange år. Vi vet at bygg- og ­anleggsbransjen står for store deler av s­ amfunnets energiforbruk og ­miljø­belast­ning. Som boligbygger har vi derfor et stort ansvar. Nå miljømerker vi alle prosjekter i alle land. Vi har valgt Svanemerket fordi det er bransjeovergripende, skandinavisk og godt kjent blant forbrukerne. Hensikten med merket er å gi forbrukerne reell mulighet til å ta et informert miljøvalg.

JMs Svanemerkede boliger betyr noe for kjøperne

For å bruke svanemerket må JM dokumentere at alle materialene i boligen er innenfor miljøkravene. JM krever derfor at alle våre leverandører sørger for at deres produkter møter miljøkravene, og sier nei til å levere produkter som ikke gjør det. Dette gjelder også tilvalgsproduktene. Dermed kan ­k jøperne være sikker på at uansett hva man velger av våre tilvalg, får man en svane­merket bolig. Heldigvis er det mye flott å velge i som oppfyller miljøkravene.

Resultat før skatt (MNOK)

Driftsinntekter (MNOK)

Egenkapital (MNOK)

Antall ansatte pr. 31.12.

250

3500

1200

500

3000

1000

200 2500 150

400

800 300

2000 600 1500

100

200 400

1000 50

0

2

2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

100

200

500

2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

2012 2013 2014 2015 2016 2017


Årsrapport 2017

Årsberetning for 2017 Innledning JM Norge AS er et heleid datterselskap av JM AB. Med JM forstås i denne beretningen JM Norge konsern. Felles forretningsidé, visjon, mål og strategi for JM Forretningsidé

Med mennesket i sentrum og gjennom kontinuerlig utvikling skaper vi gode hjem og bærekraftige bomiljøer. Visjon

JMs markedsposisjon og fremtidige utvikling I landet som helhet ble det igangsatt ca. 30 700 (31 300) boliger i 2017. Gjennomsnittprisen for brukte boliger økte i gjennomsnitt med 5,7 % fra 2016 til 2017 (8,3 %). Fra ­desember 2016 til desember 2017 ble prisene redusert med 2,1 % , hvorav Oslo hadde en reduksjon på 6,2 % . (Kilde Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk, Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi). Selskapet igangsatte bygging av 621 (643) nye boliger i 2017. Det ble solgt 472 (705) boliger i samme tidsrom.

Strategi

JMs kjernekompetanse består i akkvisisjon, prosjektutvikling, prosjektering, salg/markedsføring og produksjon. I tillegg til å besitte prosjektutviklingskompetanse i alle regioner, har vi egne markeds- og akkvisisjonsavdelinger i alle regioner samt egne prosjekteringsavdelinger i Region Oslo og i Region Syd. I Oslo-regionen utføres vesentlige deler av byggearbeidene med egne fagarbeidere og med egen byggeplassadministrasjon.

For å nå det overgripende aksjonærmålet har JM følgende strategi:

I løpet av 2017 har vi etablert distriktskontor i Trondheim.

JM skal på lang sikt være ledende prosjektutvikler av boliger i Norge. Med ledende menes både i størrelse, kundetilfredshet, kommunikasjon og merkevarekjennskap. Utvikling av boliger skal skje i vekstområder med gode demografiske og sosioøkonomiske forutsetninger på lang sikt.

Region Entreprenør er besluttet skilt ut i egen virksomhet som vil inngå i JM-konsernets virksomhetsområde for ­eksterne entrepriser fra 2018. Enheten vil fortsatt satse på eksterne entrepriser for utvalgte kunder i samme omfatning som tidligere.

JM skal strategisk være tydelig målrettet mot kvalitets- og ­miljøtilpassede boliger, med høy kundeverdi og beliggende i attraktive områder. Dette forutsetter høy kunnskap om våre kunders behov og prioriteringer.

Arbeidet med å bygge opp tomteporteføljen til strategisk nivå har fortsatt i 2017. I løpet av året er det inngått avtaler om kjøp av nye tomter som gir ca. 1 140 nye byggeretter.

Vi bygger fundamentet for et bedre liv. Overgripende aksjonærmål

Målet er å gi aksjonærene en høyere totalavkastning, det vil si summen av utbytte og verdiøkning, enn aksjonærer i foretak med liknende virksomhet og risikoprofil.

Prosjektutvikling utover boliger, samt entreprisevirksomhet, skal være begrenset og i første omgang støtte JMs bolig­ utvikling i større prosjekter der innslag av andre virksomheter inngår som en naturlig planforutsetning. Økt volum skal genereres med prioritet på å styrke konsernets posisjon på eksisterende markeder. Tilvekst skal gjennomføres med krav til god lønnsomhet og markedsledende posisjon. Produksjonsstart av boliger skal skje i takt med dokumentert etterspørsel samt kvalitetssikret prosjektering og riktig nivå på produksjonskostnad. JM skal langsiktig sikre produksjonskostnadene og derfor opprettholde en begrenset, men ­effektiv egen produksjonskapasitet. Egen effektivitet skal dog alltid stilles i relasjon til kostnaden for eksterne produksjonsressurser. JM skal fokusere på kontantstrømmen og effektivt utnytte ­balansen. Dette oppnås gjennom høy takt på salg, igangsettinger og gjennomføring av boligprosjektene.

JM hadde ved årsskiftet en byggerettsportefølje på 7 543 (6 711) enheter. Byggerettsporteføljen består i hovedsak av tomteområder med stor attraktivitet i markedet og vil danne grunnlag for en positiv utvikling for JM i årene fremover. JM er opptatt av å holde en høy kvalitetsprofil på sine ­produkter og tjenester og i likhet med øvrig deler av JM konsernet og våre største konkurrenter måles kunde­ tilfredshet blant alle våre kunder. Vi gjennomfører løpende målinger for å kvantifisere kunde­tilfredshet. I 2017 ligger resultatet ved innflytting på 78 (76) på en skala fra 1-100 der 100 er best. Organisasjon Virksomheten er organisert i fire regionale enheter, hvorav tre for prosjektutvikling boliger; Region Oslo, Region Syd og Region Vest. Region Syd har kontor i Tønsberg mens Region Vest har distriktskontorer i Bergen, Stavanger og Trondheim. Den fjerde regionen, Region Entreprenør, driver entreprisevirksomhet i Oslo og Akershus fra vårt kontor på Lørenskog.

3


JM Norge AS

Økonomi- og regnskapsoppgaver samt støttefunksjoner for innkjøp, HR, markedskommunikasjon, juridisk, kvalitetsstyring og HMS er samlet på hovedkontoret i Oslo hvor også administrerende direktør holder til. Likestilling Det er et mål for selskapet å øke kvinneandelen, da særlig i ledende stillinger. Økning av kvinneandelen gjøres ved at det fokuseres på dette ved nyansettelse og avansement. Ansettelsesvilkår er like for alle ansatte uavhengig av kjønn. Virksomheten har 8 (8) kvinnelige ledere noe som utgjør 28 % (31 %) av personalledere. Totalt er 91 medarbeidere som utgjør 34 % (30 %) av våre funksjonærer kvinner. Diskriminering JM arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å oppfylle diskrimineringslovens formål (fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn). JM har som målsetting å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer og det er nulltoleranse mot diskriminering. Bedriften har ansatte fra ulike nasjonaliteter og etnisk bakgrunn blant både fagarbeidere og funksjonærer. Ansettelses­ vilkår er like for alle ansatte uavhengig av nasjonalitet og ­bakgrunn. Personale og arbeidsmiljø I JM Norge AS er det totalt 419 (380) ansatte pr. 31.12.2017, hvorav 265 funksjonærer og 154 fagarbeidere hvorav 15 av disse er lærlinger. JM har et traineeprogram for nyutdannede sivilingeniører. Arbeidsmiljøutvalget og bedriftens ledelse følger kontinuerlig utviklingen i sykefravær, skadetilløp og det generelle arbeidsmiljøet. I SHA-planene blir det lagt vesentlig vekt på å legge forholdene til rette for et trygt og helsemessig godt miljø i byggeprosessen. Det gjennomføres jevnlige medarbeiderundersøkelse blant alle medarbeidere. Undersøkelsen inngår i arbeidet med å bli bransjens mest attraktive arbeidsgiver, og gir innspill på hvordan vi kan forbedre, øke mulighetene for å utvikle og beholde våre ansatte. For JM utgjorde sykefraværet 5,4 % (4,9 %), vi arbeider ­kontinuerlig med å redusere sykefraværet. Avtalen med NAV om et ”Inkluderende arbeidsliv” og et tett samarbeid med bedriftshelsetjenesten er basis for arbeidet med redusert ­sykefravær. JM hadde i løpet av året 5 (1) skadetilfeller med sykefravær, noe som ga en H-verdi (ulykkes-frekvens) på 7,85 (1,7). Det utføres løpende analyse over hvordan skader kan unngås. Det arrangeres ulike kurs for å høyne kunnskapen og det utføres ”sikker jobb analyse” i alle prosjekter.

4

Miljørapportering Byggevirksomhet medfører inngrep i landskap og byrom. Gjennom omfattende og kompetent planlegging legger vi stor vekt på å høyne den estetiske og funksjonelle verdi i de områder vi bygger ut. Bedriftens virksomhet innebærer risiko for skade på miljøet i form av støy, støv, vibrasjoner, utslipp av kjemikalier mv. Det legges stor vekt på å minimere belastningen på miljøet og på mennesker og virksomheter der vi bygger. Myndighetenes krav og grenseverdier er ytterpunktene for vår atferd. Det er i løpet av 2017 ikke registrert at selskapet har påført det ytre miljøet forurensninger utover forskriftsmessige grenser. Bærekraftig områdeutvikling er sentralt i alle utviklings­ prosjekter i virksomheten og det er tatt frem mål og ­handlingsplaner som støtter mange av FN’s bærekraftsmål og 2030-agendaen. Arbeidet har vært konkretisert blant annet med at: • Alle boliger igangsatt etter 2015 bygges som boliger med lavt energibehov. Boligene har et beregnet behov til levert energi til oppvarming som er minst 25 % lavere enn ­myndighetenes energikrav. • I vårt internprosjekt «avfallsminimering» er det avholdt 30 workshops med medarbeidere og leverandører som har resultert i en aksjonsliste på ca. 170 momenter som de neste årene skal implementeres i våre prosessbeskrivelser. • Alle boligprosjekter som starter prosjektering fra 2018 skal sertifiseres i tråd med Svanemerkets krav. I 2017 har det pågått et omfattende arbeid for å tilpasse vårt virksomhets­ system og våre prosjekteringsanvisninger til dette. Svane­ merking stiller krav til energibruk, kjemiske produkter, ­materialer og byggevarer i tillegg til en rekke innemiljø­ faktorer som er relevante for menneskers helse og for miljøet. Eksempler på dette er behovsstyring av lys, ­energieffektive hvitevarer, mulighet til kildesortering, god ventilasjon, godt lydmiljø og dagslys og lave nivåer på radon. Svanemerking krever også kvalitetsstyring i byggeprosessen og på overlevering av bygningen til beboerne eller til de som skal forvalte og drifte bygget. Likviditet og finansiell risiko Selskapets virksomhet finansieres gjennom egenkapital, ­pantelån knyttet opp mot utbyggingstomter samt byggelån knyttet opp mot utbyggingsprosjektene. Eiernes utbytte­ politikk sikrer at selskapet har tilstrekkelig soliditet. Selskapets kontantstrøm er god og likviditeten har gjennom året vært tilfredsstillende.


Årsrapport 2017

Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekreftes det at ­forutsetningene om fortsatt drift er tilstede. Til grunn for ­antagelsen ligger resultatprognoser for år 2018 og konsernets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Årsregnskapet Driftsinntektene i 2017 var for JM Norge AS MNOK 3 190 (MNOK 2 938) og for JM Norge konsern MNOK 3 453 (MNOK 3 275). Resultatet før skattekostnader var MNOK 200 (MNOK 133) for JM Norge AS og MNOK 242 (MNOK 203) for JM Norge konsern. Årets omsetning for konsernet øker med MNOK 178. Resultat­marginene i prosjektene er fortsatt tilfredsstillende. Selskapets og konsernets netto finanskostnader er uendret fra 2016. Våre balanseførte verdier er hovedsakelig knyttet opp mot utbyggingstomter og mot anlegg under oppføring. Et eksternt takstforetak har taksert alle våre utbyggingstomter. Takseringen viser at det finnes betydelige merverdier.

Verdien av våre utbyggingsprosjekter er basert på forsiktighet i vurderingen av usolgte enheters markedsverdi. Selskapets og konsernets totalkapital øker på grunn av ­investering i tomteportefølje. Det fremlagte årsregnskapet er avgitt slik at regnskapet gir et mest mulig riktig bilde av den verdiskapning som har skjedd gjennom året. Således gir regnskapet etter styrets oppfatning et tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2017. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapets avslutning som det ikke er tatt hensyn til, eller som vil påvirke vurderingen av års­ resultatet i 2017. Resultatanvendelse Styret foreslår at årets resultat, TNOK 155 774 disponeres slik: Tilleggsutbytte Til annen egenkapital Sum disponert

TNOK TNOK TNOK

51 000 104 774 155 774

Oslo, den 5. februar 2018 I styret for JM Norge AS

Per Lundquist Styremedlem

Claes Magnus Åkesson Styremedlem

Kristin Folge Styremedlem

Thor Erland Stange Styremedlem

Anders Wimmerstedt Styremedlem

Egil Dahl Styremedlem

Martin Asp Styreleder / adm. dir.

5


JM Norge AS

Resultatregnskap Alle tall i hele 1000

JM Norge konsern 2017

JM Norge AS

2016

2017

2016

3 181 327

2 934 182

8 184

3 907

DRIFTSINNTEKTER 3 437 372 15 175 110

3 266 113 Prosjektinntekter (note 2) 8 631 Leieinntekter (note 2) Annen driftsinntekt (note 2)

3 452 657

3 274 744 Sum Driftsinntekter

3 189 511

2 938 089

3 029 507

2 893 961 Prosjektkostnader (note 4)

2 873 652

2 657 486

1 597

1 184

5 175 16 653 150 220 3 201 555 251 102

3 304 Eiendomskostnader 16 946 Avskrivninger (note 5) 151 128 Andre driftskostnader (note 4, 12, 14) 3 065 339 Sum Driftskostnader 209 405 Driftsresultat

16 028

16 264

149 063

150 755

3 040 340

2 825 689

149 171

112 400

FINANSPOSTER 1 000

Inntekter fra investering i datterselskap (note 6) Inntekter fra investering i felleskontrollerte selskaper (note 6) 1 397

56 000

10 000

4 405 Andre finansinntekter

2 675

17 183

-10 977

-10 720 Andre finanskostnader

-8 173

-7 502

-9 580

-6 315 Netto Finansposter

50 502

20 681

241 522

203 090 Resultat før skatt

199 673

133 081

-59 349

-49 750 Skattekostnader (note 1, 8)

-43 899

-31 012

182 173

153 340 Årsresultat

155 774

102 069

51 000

51 000

Til annen egenkapital

104 774

51 069

Sum disponert

155 774

102 069

DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT:

Tilleggsutbytte

6


Årsrapport 2017 | Regnskap

7

Balanse pr. 31.12. Alle tall i hele 1000

JM Norge konsern 2017

EIENDELER

2016

JM Norge AS 2017

2016

45 024

57 888

6 100

6 100

6 367

6 046

ANLEGGSMIDLER

Immaterielle eiendeler 45 024

57 888 Goodwill (note 5)

26 408

31 551 Tomter, bygninger og annen fast eiendom (note 5, 11)

Varige driftsmidler Maskiner og anlegg (note 5) 6 367

6 046 Driftsløsøre, inventar, verktøy og kontormaskiner (note 5) Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskaper (note 1, 6)

24 546

24 606

Investering i felleskontrollerte selskaper (note 1, 6)

84 763

73 222

Lån til tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet (note 7)

90 614

59 917

65 811

48 448

323 225

276 227

Investering i aksjer og andeler 89 220 167 019

80 119 Andre langsiktige fordringer 175 604 Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER

Prosjekter 1 250 975

1 022 642 Utbyggingstomter (note 11)

1 026 648

857 943

1 959 448

2 036 175 Anlegg under oppføring (note 1, 3, 11)

1 380 312

1 557 365

69 019

152 216

9 601

2 367

49 185

43 776

62 847

28 631

Fordringer 83 941 13 737 53

175 968 Kundefordringer (note 1) 6 130 Andre kortsiktige fordringer 45 Fordringer på konsernselskaper (note 13) Bankinnskudd og kontanter

80 588

48 422 Kontanter og bank (note 15)

3 388 742

3 289 382 Sum omløpsmidler

2 597 612

2 642 298

3 555 761

3 464 986 Sum eiendeler

2 920 837

2 918 525

7


JM Norge AS

JM Norge konsern 2017

EGENKAPITAL OG GJELD

2016

JM Norge AS 2017

2016

60 000

60 000

EGENKAPITAL

Innskutt egenkapital 60 000

60 000 Aksjekapital (note 9, 10) Opptjent egenkapital

977 331 1 037 331

846 158 Annen egenkapital (note 9)

847 023

742 249

906 158 Sum egenkapital (note 9)

907 023

802 249

6 122

5 275

31 768

80 623

68 625 Pantelån (note 11)

70 300

52 300

63 149 Annen langsiktig gjeld (note 1)

22 549

24 652

1 024 105

1 320 013

228 082

141 372

GJELD

Avsetning for forpliktelser 6 122 55 649

5 275 Netto pensjonsforpliktelser (note 1, 4) 99 318 Utsatt skatt (note 1, 8) Annen langsiktig gjeld

240 682 61 049

Kortsiktig gjeld 1 221 435 236 948 105 250 50 244

1 658 441 Prosjektfinansiering (note 11) 146 890 Leverandørgjeld 33 769 Betalbar skatt (note 1 og 8)

92 754

21 860

39 035 Skyldige offentlige avgifter og skattetrekk

50 244

38 277

8 270

6 402

479 620

425 502

7 206 533 845

5 337 Gjeld til foretak i samme konsern (note 13) 438 989 Annen kortsiktig gjeld (note 1)

2 518 430

2 558 828 Sum gjeld

2 013 814

2 116 276

3 555 761

3 464 986 Sum egenkapital og gjeld

2 920 837

2 918 525

Oslo, den 5. februar 2018 I styret for JM Norge AS

Per Lundquist Styremedlem

Claes Magnus Åkesson Styremedlem

Kristin Folge Styremedlem

Thor Erland Stange Styremedlem

8

Martin Asp Styreleder / adm. dir.

Anders Wimmerstedt Styremedlem

Egil Dahl Styremedlem


Årsrapport 2017 | Regnskap

9

Kontantstrømoppstilling Alle tall i hele 1000

JM Norge konsern 2017

JM Norge AS

2016

2017

2016

133 081

OPERASJONELLE AKTIVITETER

241 522

203 090 Resultat før skattekostnad

199 673

-33 769

-15 299 Betalbar skatt

-21 860

16 653

16 946 Ordinære avskrivninger

847 -149 374 -437 006

929 Endring i pensjonsmidler -428 750 Endring i utbyggingstomter/anlegg under oppføring

16 264

847

929

8 348

-290 082

-295 908

73 751

92 027

-73 835 Endring i kundefordringer

83 197

-53 997

90 058

19 357 Endring i leverandørgjeld

86 710

18 364

-5 507

20 567 Endring i andre tidsavgrensningsposter

-18 039

30 935

58 996

-70 755

-184 549

269 760 Endring i prosjektfinansiering

16 028

12 765 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

A

INVESTERINGSAKTIVITETER

6 034

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler

16

-5 001

-4 108 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

-3 501

-4 108

Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak

-67 481

-17 542

Inn-/utbet. av lån til tilknyt- og felleskontrol. selskaper

-30 697

4 384

Mottatt konsernbidrag og utbytte

56 000

11 000

-45 663

-6 266

140 889 Inn-/utbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld

55 986

127 499

-109 425 Inn-/utbetalinger ved opptak/nedbetaling av langsiktig gjeld

18 000

5 000

-2 103

-2 760

1 033

-4 108 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

96 725

B

FINANSIERINGSAKTIVITETER

172 057 -2 100 -51 000 215 682 32 166

12 187 Endring i annen langsiktig gjeld -51 000 Utbetalinger av utbytte -7 349 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 1 308 Netto endring i kontanter og bank

-51 000

-51 000

C

20 883

78 739

A+B+C

34 216

1 718

48 422

47 114 Beholdning av kontanter og bank 01.01

28 631

26 913

80 588

48 422 Beholdning av kontanter og bank 31.12

62 847

28 631

80 000

80 000 Rest ubenyttet kassekreditt pr. 31.12.

80 000

80 000

12 020

12 860 Bundne bankinnskudd

10 520

9 860

9


JM Norge AS

Noter til regnskapet 2017 1. Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Konsolidering

Konsernregnskapet omfatter JM Norge AS (morselskap) og alle datterselskap. Definisjonen på et datterselskap er at man har bestemmende innflytelse over et annet selskap. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50 % av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. Konserndannelse kan skje ved stiftelse av nytt selskap, ved kjøp av selskap eller ved fusjon. Datterselskap blir konsolidert fra det tidspunkt kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. Det samme gjelder for felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskap. Konsernregnskapet viser konsernets resultat og økonomiske stilling som en enhet og er en sammenstilling av alle selskapene i konsernet. Selskapenes regnskap konsolideres linje for linje. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede regnskapsprinsipper. I konsernregnskapet er alle interne transaksjoner og mellomværende eliminert. Dette gjelder aksjer i datter­ selskap, som elimineres mot egenkapital og eiendeler (merverdier ved kjøp). Dessuten gjelder det intern omsetning, renter, utbytte, samt interne fordringer og gjeld. Også ved bruk av bruttometoden er interne transaksjoner eliminert, men hvor en forholdsmessig andel da blir eliminert. Regnskapsmessig behandling av datterselskaper og felleskontrollerte selskaper

Datterselskaper og felleskontrollerte aksjeselskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre ned­ skrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte, konsern­ bidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er avsatt i givers regnskap. Overstiger ­u tbyttet / konsernbidraget andel av opptjent resultat etter anskaffelsestidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fra­ trukket investeringens verdi i balansen til morselskapet. I konsernregnskapet er aksjer i datterselskaper eliminert etter oppkjøpsmetoden, dvs. mot matematisk verdi av egenkapitalen i datterselskapene på kjøpstidspunktet. Merverdier er i konsernregnskapet henført til de respektive eiendeler. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld er eliminert. I konsernregnskapet er felleskontrollerte aksjeselskaper ­konsolidert etter bruttometoden. Bruttometoden innebærer at felleskontrollerte selskaper konsolideres etter eierandel, linje for linje i resultatregnskap og balanse. Interne transak­ sjoner, fordringer og gjeld er eliminert.

10

Goodwill Goodwill oppstår ved kjøp av virksomhet. Goodwill tilsvarer anskaffelseskostnaden ved overtakelsen fratrukket virkelig verdi av det overtatte selskapets identifiserte eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser. Dersom virkelig verdi av netto identifiserte eiendeler overstiger anskaffelseskostnad (negativ goodwill), resultatføres beløpet. Varige driftsmidler

Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fra­ trukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den ­virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbi­ gående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Ordinære ­avskrivninger er beregnet over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende med fradrag for nødvendig delkredereavsetning. Utbyggingseiendommer

Forpliktelser knyttet til tomtekjøp balanseføres etter som risiko overføres. Utbyggingstomter vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (laveste verdis ­prinsipp). Egenregiprosjekter

Egenregiprosjekter resultat- og inntektsavregnes i tråd med regnskapsstandard for anleggskontrakter. Dette innebærer at beholdningen av egenregiprosjekter er vurdert til laveste verdi av direkte og fordelbare indirekte tilvirkningskostnader og virkelig verdi. Igangsatte prosjekter avregnes etter løpende avregningsmetode. Fullføringsgrad beregnes på grunnlag av bokførte- og mottaksregistrerte fakturaer i forhold til totalt forventet sluttkostnad. Fortjeneste avregnes som produkt av fullføringsgrad, salgsgrad og forventet dekningsbidrag. For prosjekter som forventes å gi tap er hele beløpet ­kostnadsført. Andre prosjekter

Andre prosjekter resultat- og inntektsavregnes i tråd med regnskapsstandard for anleggskontrakter. Dette innebærer ­resultat- og inntektsavregning etter løpende avregnings­metode. Eventuelle tap blir kostnadsført i sin helhet når de identifiseres. Omtvistede krav inntektsføres først når de er avgjort. Fullføringsgrad beregnes på grunnlag av utført produksjon. Fordelbare indirekte kostnader belastes prosjektet. Garantiavsetninger

Det er gjort garantiavsetning for fremtidige garantikostnader på overleverte prosjekter. Beløpet inngår delvis i annen kortsiktig gjeld og annen langsiktig gjeld.


Årsrapport 2017 | Regnskap

Estimater Ledelsen har benyttet estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk. Skattekostnad

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 23 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved ut­­gangen av regnskapsåret . Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen. Skatt på avgitt konsernbidrag som er ført som økt kostpris på aksjer i andre selskaper, og skatt på mottatt konsernbidrag som er ført direkte mot egenkapitalen, er ført direkte mot skatt i balansen (føringen skjer mot betalbar skatt hvis konsernbidraget har hatt virkning på betalbar skatt og mot utsatt skatt hvis konsernbidraget har hatt virkning på utsatt skatt).

11

rente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt ­aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjons­ forpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Arbeidsgiver­ avgiften kostnadsføres basert på innbetalt pensjonspremie for sikrede (kollektive) pensjonsordninger. Klassifisering av poster i regnskapet

Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet samt fordringer som tilbakebetales innen ett år, er omløpsmidler. Andre eiendeler er anleggsmidler. Tilsvarende prinsipp er benyttet for gjeldsposter. Gjeld med pant i anleggsmidler er klassifisert som langsiktig. Leie- /leasingavtaler

Leieavtaler vurderes i hvert enkelt tilfelle om de klassifiserer som finansiell eller operasjonell leieavtale og vil regnskapsmessig bli behandlet i henhold til dette. Leieavtaler som ­defineres som operasjonell leie behandles som en drifts­ kostnad og fordeles over leieperioden. Kontantstrømoppstilling

Pensjonskostnader

Kontantstrømoppstilling er satt opp etter indirekte metode.

Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetninger om diskonterings-

Alle tall i NOK 1 000 dersom annet ikke er oppgitt.

2. Salgsinntekter JM Norge AS

Driftsinntekter Prosjektinntekter Leieinntekter Annen driftsinntekt Totalt

Oslo

Syd

Vest

Entreprenør

Sum

1 644 517 6 224 0 1 650 741

595 796 1 116 0 596 912

488 875 844 0 489 719

452 139 0 0 452 139

3 181 327 8 184 0 3 189 511

JM Norge konsern

Driftsinntekter Prosjektinntekter Leieinntekter Annen driftsinntekt Totalt

Oslo

Syd

Vest

Entreprenør

Sum

1 900 036 11 617 0 1 911 653

596 161 2 714 110 598 985

489 036 844 0 489 880

452 139 0 0 452 139

3 437 372 15 175 110 3 452 657

11


JM Norge AS

3. Anlegg under oppføring / Langsiktige tilvirkningskontrakter Anlegg under oppføring inkluderer opparbeidet verdi av prosjekter som ikke er overlevert kunde. I tillegg består posten av ­opparbeidet verdi av infrastruktur samt nedlagte utviklingskostnader i fremtidige prosjekter. JM Norge AS

Resultatført på anlegg under oppføring: Akkumulerte inntekter Akkumulert bidrag Gjenværende produksjon på tapsprosjekter

JM Norge konsern

2017

2016

2017

2016

1 680 348 102 870 6 676

2 157 453 188 409 0

2 353 323 174 173 6 676

2 743 988 247 621 0

4. Lønnskostnader, antall ansatte og pensjoner Av selskapene i konsernet foreligger det kun ansettelsesforhold i JM Norge AS. JM Norge AS

Lønn- og personalkostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser og personalkostnader Totalt - Herav prosjektrelaterte personalkostnader - Herav administrative personalkostnader*

2017

2016

294 541 46 092 20 009 22 264 382 907 301 618 81 289

263 180 41 392 18 364 25 567 348 503 266 962 81 541

419

380

* Beløpet inngår i andre driftskostnader i resultatregnskapet

Antall ansatte pr. 31.12.

Pensjonskostnader: JM Norge AS og datterselskaper med egne ansatte er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. JM Norge har innskuddsbaserte pensjonsplaner. For de innskuddsbaserte planene er kostnaden lik periodens innskudd for medarbeidernes pensjonssparing. Den fremtidige pensjonen er avhengig av bidragenes størrelse og avkastningen på pensjonssparingen. Selskapet har en innskuddsbasert ordning som innebærer et månedlig innskudd til medarbeidernes pensjonskontoer. Innskuddet fastsettes på basis av lønn. For lønn mellom 1G og 7,1G innbetales et innskudd på 5 % av lønn, og for lønn mellom 7,1G og 12G innbetales 8 % . Medarbeiderne kan selv velge risikoprofil med hensyn til forvaltning av pensjonskontoen. Ved død tilfaller pensjonskontoen de etterlatte. Totalt er 409 ansatte omfattet av innskuddsordningene ved utgangen av året.

Selskapet er medlem av AFP-ordningen. Dette er en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som ­fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Premien fastsatt til 1,4 % av samlede utbetalinger mellom 1G og 7,1G til ­bedriftens arbeidstakere. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil øke for de kommende årene. Usikrede pensjonsforpliktelser gjelder en driftspensjonsordning for selskapets ledergruppe.

12

2017

2016

Beløp i hele NOK

Totalt

Totalt

Årets pensjonspremie Netto pensjonskostnad JM Norge AS

20 009 20 009

18 364 18 364


Årsrapport 2017 | Regnskap

13

5. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler JM Norge AS

Driftsmidler Anskaff.kost 01.01. Tilgang Avgang til ansk.verdi Anskaff.kost 31.12. Akk. avskr. 01.01. Årets avskrivninger Akk. avskr. 31.12. Bokført verdi 31.12. Økonomisk levetid Avskrivningsplan

JM Norge konsern

Tomter, bygn. og ­annen fast ­eiendom

Drifts­løsøre, ­inventar, ­verktøy og kontorm.

6 100

109 344

0 6 100 20-50 år

26 051 3 501 -16 29 536 -20 005 -3 164 -23 169 6 367 3-5 år

lineær

lineær

lineær

6 100

Good­ will*

109 344 -51 456 -12 864 -64 320 45 024 10 år

Totalt

Tomter, bygn. og ­annen f­ast ­eiendom

Drifts­løsøre, ­inventar, ­verktøy og kontorm.

37 242 1 500 -6 018 32 724 -5 691 -625 -6 316 26 408 20-50 år

35 598 3 501 -16 39 083 -29 552 -3 164 -32 716 6 367 3-5 år

128 640 -70 752 -12 864 -83 616 45 024 10 år

lineær

lineær

lineær

141 495 3 501 -16 144 980 -71 461 -16 028 -87 489 57 491

Good­ will*

Totalt

128 640

201 480 5 001 -6 034 200 447 -105 996 -16 653 -122 649 77 799

* G oodwill er knyttet til oppkjøpet av Øie AS i 2011. Goodwill avskrives over 10 år da dette, etter konsernets mening, er den økonomiske levetiden ­vurderingen er basert på

6. Datterselskaper, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte selskaper Datterselskaper

Selskap

MT

JME

AS Oslo 100 %

AS Oslo 100 %

AS Oslo 100 %

AS Oslo 100 %

154

30

514

30

154

30

514

Opplysinger relatert til årets tall Resultat 2017 7 EK 31.12.2017 191

-1 25

0 514

Forklaringer på selskapsforkortelser JM Norge Entreprenør AS Myrvoll Torg AS JM Entreprenør AS Øvre Storgate 124 Drammen AS Schweigaards Plass Næring AS Buskerudveien 64 Eiendom AS Damsgård Brygge Næring 2 AS JM Bolig AS Øie AS Byggholt AS

JMEN MT JME OS124 SPN BUE DBN2 JMBO ØIE BH

Formelle opplysninger Selskapsform Forretningskontor Eier-/stemmeandel Bokført verdi 31.12.2016 Årets tilganger/avganger Bokført verdi 31.12.2017

JMEN

OS124

SPN

BUE

AS AS Oslo Drammen 100 % 100 % 22 742

DBN 2

JMBO

ØIE

BH

AS Oslo 100 %

AS Oslo 100 %

AS Rasta 100 %

AS Oslo 100 %

458

518

100

458

518

100

0 459

-12 167

0 112

30

30 -30 0

22 742

30 -30 0

153 257

-16 0

636 13 232

0 0

Sum

24 606 -60 24 546

13


JM Norge AS

Felleskontrollerte selskaper

LAS

TU

GU

SU

SS

LK37

HPL

SPAS/ SPKS

FJAS/ FJKS

AS Larvik 50 %

AS Larvik 50 %

AS Oslo 50 %

AS Oslo 50 %

AS Oslo 50 %

AS Oslo 50 %

AS Oslo 50 %

AS Oslo 50 %

AS/KS Oslo 50 %

242

25 000

12 280

7 000

7 500

500

11 500

9 200

242

11 541 11 541

25 000

12 280

7 000

7 500

500

11 500

9 200

Opplysninger relatert til årets tall Resultat 2017 -213 EK 31.12.2017 2 616

-197 495

84 837 209 875

-337 2 140

2 768 23 642

-1 593 122

-3 438 -6 277

57 050 108 147

31 560 62 214

Selskap Formelle opplysninger Selskapsform Forretningskontor Eier-/stemmeandel Bokført verdi 31.12.2016 Årets tilganger/avganger Bokført verdi 31.12.2017

Forklaringer på selskapsforkortelser Larvik Saneringsselskap AS Torstvet Utvikling AS Grefsen Utvikling AS Son Utvikling AS Strømmen Sentrum AS Lillestrøm Kvartal 37 AS Husebyplatået AS Spireaveien 6 Utvikling AS Spireaveien 6 Utvikling KS Fjellgata 30 AS Fjellgata 30 KS

LAS TU GU SU SS LK37 HPL SPAS SPKS FJAS FJKS

7. Fordringer med forfall senere enn ett år JM Norge AS

Fordringer m/forfall > 1år

14

2017

2016

Grefsen Utvikling AS Son Utvikling AS Torstvet Utvikling AS Strømmen Sentrum AS Lillestrøm Kvartal 37 AS

32 609 751 20 912 14 908 18 698

32 609 569 14 628 9 425

Larvik Saneringsselskap AS Totalt

2 736 90 614

2 686 59 917

Sum

73 222 11 541 84 763


Årsrapport 2017 | Regnskap

15

8. Skattekostnad Årets skattekostnad fremkommer slik:

JM Norge AS

Betalbar skatt på årets resultat For meget / for lite avsatt tidligere år Endring utsatt skatt/ – skattefordel Effekt av endret skattesats 31.12 Korreksjon for tilført utsatt skatt ved oppkjøp Skattekostnad ordinært resultat

Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:

2017

2016

2017

2016

92 754 0 -47 474 -1 382 0 43 899

21 860 0 12 511 -3 359 0 31 012

105 250 0 -41 250 -1 299 -3 351 59 349

33 769 0 22 567 -4 138 -2 448 49 750

JM Norge AS

Resultat før skattekostnad +/- Permanente forskjeller Endring underskudd til fremføring Resultat fra DS, TS, FKS og KS Endringer midlertidige forskjeller Fusjonseffekt datterselskap Tilført midlertidige forskjeller ved oppkjøp Gevinst ved realisasjon av aksjer Skattemessig overskudd, andel DLS Grunnlag betalbar skatt Betalbar skatt  24 %

Spesifikasjon av grunnlag utsatt skatt:

Driftsmidler Varebeholdning Utestående fordringer Gevinst og tapskonto Garantiavsetning Netto pensjonsmidler Øvrige midlertidige forskjeller Sum midlertidige forskjeller Akk. fremførbart skattem. underskudd Res.forskjeller på andel DLS Forskjeller som ikke inngår i beregningen av utsatt skatt Netto midlertidige forskjeller Utsatt skattefordel/utsatt skatt(-) 23% (24%)

JM Norge konsern

JM Norge konsern

2017

2016

2017

2016

199 673 -54 126 0 0 210 672 0 0 -659 30 916 386 476 92 754

133 081 -10 437 -5 203 0 -21 444 0 0 -12 957 4 400 87 440 21 860

241 522 4 388 5 588 0 187 044 0 0 0 0 438 541 105 250

203 090 -10 626 3 624 0 -48 740 0 13 573 0 -25 843 135 076 33 769

JM Norge AS

JM Norge konsern

2017

2016

Endring

2017

2016

Endring

42 957 235 570 -160 15 238 -114 870 -6 122 0 172 613 0 10 531 -45 024

56 165 364 293 -160 19 047 -50 786 -5 274 0 383 285 0 10 531 -57 888

13 208 128 723 0 3 809 64 084 848 0 210 672 0 0 -12 864

42 196 336 567 -160 15 263 -114 870 -6 122 0 272 874 -27 741 41 843 -45 024

55 075 441 985 -160 19 079 -50 786 -5 274 0 459 918 -22 153 33 949 -57 888

12 879 105 418 0 3 816 64 084 848 0 187 044 5 588 -7 894 -12 864

138 120 -31 768

335 928 -80 623

197 808 -47 474

241 952 -55 649

413 826 -99 318

171 874 -41 250

15


JM Norge AS

9. Egenkapital Årets endring fremkommer slik: JM Norge AS

Aksje­kapital

Annen EK

Totalt

60 000

60 000

742 249 -51 000 155 774 847 023

802 249 -51 000 155 774 907 023

Aksje­kapital

Annen EK

Totalt

60 000

846 158 -51 000 182 173 977 331

906 158 -51 000 182 173 1 037 331

Egenkapital pr. 01.01.2017 Tilleggsutbytte Årets resultat Egenkapital pr. 31.12.2017 JM Norge konsern

Egenkapital pr. 01.01.2017 Tilleggsutbytte Årets resultat Egenkapital pr. 31.12.2017

60 000

10. Antall aksjer, aksjeeiere m.v Aksjekapital består av 20 000 aksjer pålydende kr 3 000,-. Samtlige aksjer er eiet av JM AB, Stockholm. JM Norge AS blir konsolidert inn i JM AB.

11. Pantstillelser og garantier Det foreligger følg­ende pantstillelser: JM Norge AS

Pantsikret gjeld Prosjektlån Pantelån Total gjeld som er sikret med pant * *

JM Norge konsern

2017

2016

2017

2016

1 024 105 70 300 1 094 405

1 320 013 52 300 1 372 313

1 221 435 240 682 1 462 117

1 658 441 68 625 1 727 066

All pantegjeld forfaller innen 5 år

Eiendeler stillet som sikkerhet: JM Norge AS

Sikkerhet for pantsikret gjeld Aksjer i datterselskaper Prosjekter og utbyggingseiendommer Fast eiendom (anleggsmidler) Totalt

JM Norge konsern

2017

2016

2017

2016

7 000 2 076 648

7 000 2 169 704

2 083 648

2 176 704

0 2 667 617 20 796 2 688 413

0 2 952 416 19 745 2 972 161

Garantiansvar: JM Norge AS

Garantiansvar Selvskyldnerkausjon

*

2017

2016

2017

2016

287 425

222 425

110 400

85 400

* Det er stilt selvskyldnerkasjoner på vegne av felleskontrollerte og deleide selskaper

16

JM Norge konsern


Årsrapport 2017 | Regnskap

17

12. Ytelser til ledende personer m.v Adm. dir. Martin Asp er ansatt i JM AB og lønnes derfra. JM Norge AS er i 2017 fakturert for kr 4 029 000,- gjeldene lønn, bonus, pensjon, annen godtgjørelse og sosiale kostnader til adm.dir. Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2017. I JM Norge AS er det kostnadsført kr 939 000,- eks.mva i lovpålagt revisjon. I tillegg er det kostnadsført kr 82 000,- eks.mva i andre tjenester utenfor revisjon. I JM Norge konsern er det kostnadsført kr 1 134 000,- eks.mva i lovpålagt revisjon. I tillegg er det kostnadsført kr 184 000,- eks.mva i andre tjenester utenfor revisjon.

13. Mellomværende og transaksjoner med selskap i samme konsern

Mellomværende Lillestrøm Kvartal 37 AS JM AB Grefsen Utvikling AS Øvre Storgate 124 Drammen AS Damsgård Brygge Næring 2 AS Buskerudveien 64 Eiendom AS Fjellgata 30 KS Spireaveien 6 Utvikling KS Øie AS JM Norge Entreprenør AS Schweigaards Plass Næring AS Strømmen Sentrum AS Totalt

2017

2016

Fordringer

Fordringer

Korts.

Langs.

1 506 54 7 857 15 670 0 600 4 476 7 902 130 0 0 10 990 49 185

0

Korts.

Langs.

21 45 7 404 15 670 769 1 613 0 0 320 3 536 5 330 9 068 43 776

0

Alle fordringer forfaller innen 5 år. 2017

2016

Gjeld Mellomværende Øie AS JM Bolig AS Byggholt AS JM AB JM Entreprenad AB JM Entreprenør AS Totalt

Korts. 0 450 100 6 840 366 514 8 270

Gjeld

Langs.

Korts.

Langs.

0 450 100 5 338

0

514 6 402

0

17


JM Norge AS

2017 Transaksjoner med nærstående JM Norge Entreprenør AS Øie AS Grefsen Utvikling AS Strømmen Sentrum AS Lillestrøm Kvartal 37 AS Husebyplatået AS Damsgård Brygge Næring 2 AS Schweigaards Plass Næring AS Spireaveien 6 Utvikling KS Fjellgata 30 KS Totalt

Salg 16 0 253 038 2 031 3 475 841 0 0 192 873 123 651 575 925

2016 Kjøp 0

364

364

Salg

Kjøp

136 472 232 808 1 059 719 683 769 0 82 640 96 714 416 000

884

701

1 585

14. Leie- /leasingforpliktelser Pr. 31.12.2017 hadde selskapet og konsernet operasjonelle leasingkontrakter og leieavtaler som ga følgende fremtidige forpliktelser: JM Norge AS

Leasing av biler (32 stk) Leasing av kontormaskiner Leiekontrakter bygninger Totalt

2 376 870 13 512 16 758

15. Likvide midler Konsernets likvide midler består av bankinnskudd, herav bundne midler kr 12 020 087,- pr. 31.12.2017. Selskapet har avgitt en bankgaranti på MNOK 3 til dekning av skyldig skattetrekk. Ubenyttet kassekreditt for JM Norge AS pr. 31.12.2017 var MNOK 80.

18

Avtalenes løpetid

1–3 år 1–3 år 3–5 år


Ă…rsrapport 2017 | Regnskap

19

19


JM Norge AS

20


Ă…rsrapport 2017 | Regnskap

21

21


jm.no HOVEDKONTOR:

JM Norge AS

Postboks 453, 1327 Lysaker | Mustads vei 1, 0283 Oslo

Felles telefon: 67 17 60 00

KONTORER: Vestfold/Telemark/ Buskerud Åslyveien 21 PB 2053 3103 Tønsberg

Rogaland Bjødnabeen 4 PB 396 4067 Stavanger

Bergen Damsgårdsveien 69 PB 178, Laksevåg 5847 Bergen

Trondheim Havnegaten 9 PB 1235 Sluppen 7462 Trondheim

Oslo Mustads vei 1 PB 453 1327 Lysaker

Entreprenør Gamleveien 2 1473 Lørenskog

JM Norge AS eies av børsnoterte JM AB som i 2017 omsatte for om lag 17 mrd SEK og solgte 3 100 boliger. JM AB driver virksomhet i Finland, Norge og Sverige. Virksomheten i Norge omsatte i 2017 for 3,5 mrd NOK, og hadde 1 193 boliger under ­produksjon. BESØK OSS PÅ JM.NO #jmnorge

Finland Norge Sverige

JM Årsrapport 2017  
JM Årsrapport 2017