Page 1

Эмомалї РАЊМОН: Äà³³î ¥îíóíó ¥àðîð³î âà áàðíîìà³îè äàâëàòO ¥àáóë êàðäà

øóäàíä, êè îí³î áàðîè ìóòòà³èä íàìóäàíè ¿àâîíîí âà äàð ïåøðàôòè êèøâàð, ³èìîÿè ìàðçó áóìè îí, òà³êèìè ïîÿ³îè äàâëàòäîðO âà êîð³îè ñîçàíäàãèâó îáîäêîðO ôàúîëîíà øèðêàò êàðäàíè îí³î ðî³è âàñåú êóøîäàíä.

ÁàíO - îäàì àúçîè ÿêäèãàðàíä Истиќлолияти Тољикистон поянда бод!

Íàøðèÿè Ìà¥îìîòè è¿ðîèÿè ³îêèìèÿòè äàâëàòèè âèëîÿòè Ñó˜ä Шанбе, 8 октябри соли 2016

МУЛОЌОТ БО РОЊБАРОНУ ФАЪОЛОНИ ШАЊРИ КЎЛОБ ВА ИШТИРОК ДАР ТАНТАНАЊОИ ИДОНА

Санаи 5-уми октябри соли 2016 Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пеш вои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон дар варзишгоњи марказии шањри Кўлоб бо роњбарону фаъолон ва соки нони шањр мулоќоти судманду созанда доир карда, дар барномаи бошу кўњи идона ба ифтихори 25 - умин солгарди Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон иштирок намуданд. Нахуст зимни суханронї Пешвои миллат, мўњтарам Эмомалї Рањмон њамаи њозиринро бо љашни муќаддаси умумимиллї - 25 - солагии Истиќлолияти дав-

латии Тољикистон ва Рўзи забони давлатї табрику тањният гуфтанд. Сарвари давлат Эмомалї Рањмон бо ќаноатмандї аз пешрафту дастовардњои сокинони

шањри таърихї ва куњанбунёди Кўлоб ёдовар шуда, наќши басо арзишманди љавонмардони онро дар барќарор намудани сохти конститутсионї ва тањкими пояњои давлатдории миллиамон бузург арзёбї карданд. Инчунин, Президенти мамлакат аз истиќболи самимї ва дастгирии сиёсати роњбарияти давлату њукумати кишвар ба сокинони шањри Кўлоб изњори сипосу миннатдорї намуданд. Асосгузори сулњу Вањдати миллї, мўњтарам Эмомалї Рањмон оид ба рушду пешрафти њамаи соњањо дар ин шањри бостонї андешаронї карда, татбиќи њадафњо ва тадбирњои њукумати кишвар бањри њалли мушкилоти мардум, рушди бомароми иљтимоиву иќтисодии Кўлоб, тараќќиёти соњањои саноату сохтмон, таъсиси љойњои корї, бунёди муассисањои тањсилоти миёнаву олии таълимї, иншооти варзишї, роњњои мошингарду майдони њавої ва ғайраро махсус таъкид карданд. Зикр гардид, ки барои рушди мунтазами иќтисодиёту иљтимоиёт бо ќарори Њукумати мамлакат Барномаи рушди иљтимоиву иќтисодии шањр барои солњои 2015-2019 тасдиќ гардидааст, ки татбиќи 262 лоињаро ба маблағи умумии беш аз як миллиард сомонї дар бар мегирад. Ња-

Àáäóðà³ìîí £ÎÄÈÐD - Ðàèñè âèëîÿòè Ñó˜ä:

ХИЗМАТ КАРДАН БА ВАТАН ИФТИХОРУ ШАРАФ АСТ! Шањру навоњии Истиќлол, Кўњистони Мастчоњ, Зафаробод ва Шањристон наќшаи даъвати тирамоњиро дар рўзи нахустин сарбаландона таъмин намуданд!

Санаи 7 октябри соли равон дар Амфитеатри назди Ќасри Арбоби ноњияи Бобољон Ѓафуров љамъомади тантанавї ба муносибати гусели наваскарон ба сафњои Ќуввањои Мусаллањи Тољикистон баргузор гардид, ки дар он Раиси вилояти Суѓд Абдурањмон Ќодирї иштирок ва суханронї намуд.

Њамчунин, дар ин маъракаи муњим раисони шањру ноњияњои вилоят, собиќадорону фаъолони соњањои иљтимоиву иќтисодии вилоят, волидайни наваскарон ва љавонону наврасони саодатманд ширкат варзиданд. Раиси вилоят Абдурањмон Ќодирї дар назди иштирокчиёни тантана суханронии пурмўњтаво намуда, хизмат ба Ватан – Модарро рисолати фарзандї ва ќарзи шањрвандї арзёбї кард ва аз таваљљўњи роњбарияти мамлакату вилоят бобати муњайё намудани шароитњои хуби хизмати њарбї ва зисти сарбозону афсарон дар сафњои Ќуввањои Мусаллањи кишвар таъкид дошт. - Хизмат ба Модар – Ватан вазифаи муќаддас буда, шарафёб гаштан ба ин рисолати бузург бахти љавонмардї,

оини ватандорї, садоќати фарзандї ва нангу номуси шањрвандї мебошад, гуфт Раиси вилоят. Воќеан њам, солњои охир љавонони мамлакат хизмат кардан дар сафњои Артиши миллии кишварро ифтихори баланди ватандорї ва эњсоси бузурги худшиносї медонанд ва маъракаи даъват ба як чорабинии завќбахш, хотирмон ва ифтихорї табдил ёфтааст. Аз љониби дигар, ихтиёрї ба сафи Ќуввањои Мусаллањ омадани љавонон падидаи сурурбахш буда, шањодати он аст, ки љавонони мо бањри њимояи марзу буми аљдодии хеш, тањкиму сулњу осоиштагї ва дастгирии сиёсати Асосгузори сулњу Вањдати миллї – Пешвои миллат њаматарафа омодаанд. Сарфармондењи Олии Ќуввањои Мусаллањи мамлакат, Президенти Љумњурии

Тољикистон, Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат Эмомалї Рањмон барњаќ бо эътимоду боварї ба наслњои созандаи кишвар, љавонони ватандўсту шуљоъ чунин мурољиат кардаанд: «Њар яки Шумо бо хизмати содиќонаи худ бояд исбот намоед, ки Ќуввањои Мусаллањи кишвар дар њаќиќат сипари боэътимоди давлат, њимоятгари асосии сокинони кишвар ва сулњу вањдат дар љомеа мебошанд». - Имрўз тибќи Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ба эњтиёт рухсат додани хизматчиёни њарбие, ки мўњлати муќарраргардидаи хизмати њарбиро адо намудаанд ва даъвати навбатии шањрвандони солњои таваллуди 1989 – 1998 Љумњурии Тољикистон ба хизмати њарбї» ва ќарори Раиси вилояти Суѓд «Дар бораи даъвати шањрвандони солњои таваллуди 1989 – 1998 ба хизмати њарбї дар моњњои октябр – ноябри соли 2016» тантанаи гусели беш аз 1600 нафар љавонони далеру шуљоъи шањру ноњияњои вилоят, ки бо ихтиёри худ ва бо дарки масъулият, њисси баланди мењанпарастї ба ин майдони шараф омадаанд, баргузор мегардад, - изњор дошт Раиси вилоят Абдурањмон Ќодирї. Раиси вилоят изњори ризоият намуд, ки ин њамоиш таи солњои охир анъанавї ва дар сатњи баланд доир гардида, ба эњёи анъанањои неки маросими гусели наваскарон, маъракањои нонгазон ва рањнамоии волидайну пайвандони наваскарон мусоидат менамояд. Воќеан њам, Ќуввањои Мусаллањи кишвар зодаи даврони Истиќлолияти давлатї мањсуб ёфта, боиси ифтихор аст, ки имрўз ба як сохтори муташаккил ва сипари боэътимоди Ватан мубаддал гаштаанд. Дар давоми беш аз ду дањсолаи охир Артиши миллии мо ба мактаби тарбияи

Панљшанбе, 16 июли соли 2015

№ 120 (17645)

дафи асосии барнома баланд бардоштани сатњи некўањволии мардум, ба кор андохтани иќтидорњои нави истењсолї, ташкили корхонањои хурду миёнаи саноатї, рушди соњаи кишоварзї, тањкими инфрасохтор, таъсиси љойњои нави корї ва дар ин замина таъмин намудани рушди устувори иќтисодии шањру дењоти Кўлоб ба шумор меравад. Дар охир Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон бори дигар мардуми ватанпарвару фарњангдўсти шањри бостонии Кўлоб ва кулли њамватанони азизамонро ба ифтихори 25 - солагии Истиќлолияти давлатии кишвар ва љашни Рўзи забони давлатї табрик гуфта, ба хонадони њар як фарди кишвар сулњу субот, хонаободию сарбаландї орзу намуданд. Шоми њамин рўз дар варзишгоњи марказии шањри Кўлоб баъди суханронии пурмўњтавои Президенти мамлакат, мўњтарам Эмомалї Рањмон барномаи бошукўњи фарњангии идона ва намоиши театрикунонидашуда, ки таљассумгари дастовардњои 25 - соли соњибистиќлолї, сулњу вањдат ва якпорчагию муттањидии мардуми шарифу сарбаланд ва тамаддунофари тољик буд, баргузор шуд. Бо њамин таљлили љашни таърихии 25 - солагии Истиќлолияти давлатии Тољикистон, ки дар саросари кишвар бо дастовардњои беназир бо барпо кардани чорабинињои гуногуни сиёсию фарњангї ќайд карда шуд, љамъбаст гардид.

Àí¿îìè ñàôàðè êîðO äàð øà³ðó íî³èÿ³îè Ê¢ëîá, Ì¢úìèíîáîä âà Âîñåúè âèëîÿòè Õàòëîí

Аз 3 то 6-уми октябри соли 2016 Асосгузори сулњу Вањдати миллї-Пешвои миллат, Прези денти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон бо сафари корї дар шањру ноњияњои Кўлоб, Мўъминобод ва Восеъи вилояти Хатлон ќарор доштанд. Зимни ин сафари бобарор, ки дар рўзњои таљлили љашни бузургу муќаддаси умумимиллї-25 – солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон љараён дошт, Пешвои миллат, мўњтарам Эмомалї Рањмон як ќатор иншооти таъиноти гуногуни маъмурї, маишї ва хизматрасониро ифтитоњ карда, барои бунёди иншооти дигар санги асос гузоштанд. Њамчунин, Сарвари давлат Эмомалї Рањмон дар ин шањру ноњияњо бо сокинон сўњбату мулоќотњои самимї доир намуда, дар тантанаи идона ва барномаи фарњангї ба ифтихори 25-умин солгарди Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон иштирок карданд. Пас аз анљоми сафари бобарору созандаи корї ба шањру ноњияњои Кўлоб, Мўъминобод ва Восеъ субњи рўзи 6 октябр Асосгузори сулњу Вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон аз шањри Кўлоб ба шањри Душанбе баргаштанд. Дар фурудгоњи байналмилалии Кўлоб Пешвои миллат Эмомалї Рањмонро сокинони мењнатќарин ва мењмондўсти шањр бо самимияти хоса ва шукўњу шањомати мењмони олимаќомро гусел намуданд. Ба ин хотир ањли фарњанг барномаи рангини консертиро тањия ва пешкаш карданд. www.prezident.tj

ватандўстиву ватандорї ва матонату мардонагї табдил ёфта, то имрўз дар сафњои худ дањњо њазор ҷавонони обутобёфтаро ба камол расонидааст. - Имрўз љавонони бонангу номуси мо хуб дарк мекунанд, ки хизмат ба Ватан нишонаи равшани эњсоси ватандўстї, дарки зарурат ва ањамияти њимояи манфиатњои давлат ва халќи кишвар мебошад, - таъкид намуд Абдурањмон Ќодирї. Мавриди зикр аст, ки алњол дар натиҷаи тадбирњои пайвастаи давлат ва Њукумати мамлакат, бахусус таваљљўњи хосаи Пешвои миллат, Љаноби Олї, мўњтарам Эмомалї Рањмон барои сохторњои низомии кишвар тамоми шароитњои зарурї муњайё карда шудааст. Президенти мамлакат дар рўзи таљлили Рўзи Артиши миллї барњаќ таъкид доштанд, ки дар марњалаи имрўзаи рушди давлатдории миллї фазои орому осудаи Ватан ва таъмини амнияти давлат ва љомеа аз сатњи масъулиятшиносї ва садоќати низомиён - аз сарбози ќаторї то афсари олирутба вобаста мебошад. Моњияти ватандорї, њимояи марзу бум, рўзгори осоишта ва сулњу Вањдати миллиро имрўз ањли љомеа, бахусус волидайни сарбозон ва насли љавон хуб

Њамзамон, Абдурањмон Ќодирї фаъолияти хуб, корбарии муташаккилонаи фаъолон ва комиссариатњои њарбии шањру навоњии Истиќлол, Кўњистони Мастчоњ, Зафаробод ва Шањристонро махсус ќайд кард, ки наќшаи даъвати тирамоњиро то ба имрўз сарбаландона ба иљро расонидаанд. Зикр бояд дошт, ки бо супориши Президенти мамлакат њар сол волидайни сарбозону афсарони љавон аз ќисмњои њарбї боздид намуда, бо шароитњои будубош ва хизмати фарзандонашон ошної пайдо мекунанд. - Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоят ва шањру навоњї низ бобати фаро гирифтани ќисмњои низомї бо ѓамхории њаматарафа вазифадоранд, - таъкид намуд Абдурањмон Ќодирї. Дар фарљом Раиси вилоят ба наваскарон роњи сафед хоста, дар адои рисолати љавонмардиашон бурдбориву муваффаќият таманно намуд. Њамзамон, дар љамъомад комиссари њарбии вилоят Назар Назарзода Бадал, љавонони матинирода Муњаммадї Ќурбонов, Мирзољон Мирзоев, донишљўи Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Fафуров Мафтуна Сўфиева ва дигарон суханњои самимї

дарк кардаанд. Раиси вилоят ба волидайни наваскарон, омўзгорону устодоне, ки ин љавононро дар рўњияи баланди ватандорї ва садоќатмандї тарбия намуда, имрўз чун њомї ва њимоятгари Ватан ба камол расонидаанд, изњори сипос намуд.

иброз доштанд. Барномаи рангини фарњангї ва баргузории маросимњои миллї, аз ќабили нонгазону дуои пирони рўзгордида ба чорабинї њусни тоза зам намуд. Мухтори АБДУЛЛО, АБДУЛЛО, «Њаќиќати Суѓд»

Марњалаи дуюми обёрии шањраки Сайњун оѓоз ёфт

Санаи 5-уми октябри соли равон Раиси вилояти Суѓд Абдурањмон Ќодирї бо маќсади шиносої бо лоињаи “Марњалаи 2-юми обёрии шањраки Сайњун” ба ин шањрак сафари корї анљом дод.

Раиси вилоят нахуст бо лоињаи мазкур шинос гардид. Зимни шиносої иттилоъ дода шуд, ки њоло марњалаи якуми обёрии шањраки Сайњун ба анљом расида, марњалаи дуюми корњо оѓоз хоњад шуд. Бояд гуфт, ки мувофиќи наќша дар марњалаи якум бунёди пойгоњи обкашии Сайњун-2, кашидани хатти оби полезиву нўшокї ва бунёди њавзи обзахиракунї бо њаљми 20 њазор куб ба анљом расонида шудааст. Иљрои чунин корњо имкон дод, то наздик 1000 гектар заминњои бекорхобида бо оби полезї таъмин карда шавад. Айни замон дар ин шањрак бунёди пойгоњи обкашии Сайњун-1 ва ба масофаи 13,5 километр кашидани хатти оби полезї бомаром идома дорад. Иттилоъ дода шуд, ки бо баробари иљро гардидани корњои зикргардида боз 4 њазор гектар заминњои ин мавзеъ азхуд ва дар он боѓњо бунёд карда хоњанд шуд. Зикр гардид, ки дар марњалаи дуюми обрасонї об аз дарёи Сир гирифта шуда, тариќи ќубурњои ќутрашон васеъ ба пойгоњи обкашии Сайњун ва аз ин пойгоњ тариќи ќубурњои ќутрашон 1200-миллиметрї ба нуќтаи баландтарини шањраки Сайњун расонида мешавад. Баъд аз расонидан ба нуќтаи баландтарини шањраки Сайњун бо кофтани канал ба масофаи 10 километр об ба дигар заминњои ин минтаќа дастрас карда мешавад. Раиси вилоят Абдурањмон Ќодирї ба фармоишгарону пудратчиён, масъулини соњаи барќ, роњсозї, обу ташноб ва ѓайра дастур дод, то њамаи корњоро то оѓози соли нав ба анљом расонанд. Хадамоти матбуоти Раиси вилояти Суѓд


²À£È£ÀÒÈ ÑÓNÄ

Шанбе, 8 октябри соли 2016

№ 120 (17645)

e-mail: h_sugd@mail.ru www.hakikati-sugd.tj

2

²èäîÿò³îè Ïåøâîè ìèëëàò-òà¿àññóìãàðè ³à¸òè áîñàîäàò!

Њусни рўзгор ва нерўи иќтисоди миллї Рўйдоди фарњангии даврони соњибистиќлолї! Паёми табрикии Раиси вилоят Абдурањмон Ќодирї бахшида ба Рўзи кишоварзон Њамдиёрони гиромї! Тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи рўзњои ид» њар сол санаи 8 октябр дар ќаламрави мамлакат Рўзи кишоварзон таљлил карда мешавад. Ривољу равнаќи соњаи кишоварзї барои инкишофи ояндаи иќтисодиёти Тољикистон хеле муњим буда, чун тањкурсии эътимодбахш барои таъмини некўањволии љомеа хизмат мекунад. Асосгузори сулњу Вањдати миллї Пешвои миллат, мўњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми солонаи хеш соњаи кишоварзиро барои мамлакат яке аз соњањои манфиатовар ва муњимтарин арзёбї намуда, аз љумла таъкид кардаанд: «Яке аз бахшњои пешбарандаи иќтисодиёти Тољикистон ва бо љойи кор таъмин намудани ањолї соњаи кишоварзї буда, рушди он солњои охир дар сатњи устувор ќарор дорад». Дар ин замина, баланд бардоштани маданияти заминдорї, истифодаи маќсаднок ва босамари обу замин ва љорї намудани кишти такрорї аз муњимтарин омилњое мебошанд, ки ба афзоиши мањсулоти кишоварзї мусоидат намуданд.

Дар даврони соњибистиќлолии кишвар дар соњаи кишоварзї дањњо лоињањои давлатии сармоягузорї роњандозї гардида, айни замон татбиќи 9 лоињаи давлатї дар њаљми 1,5 миллиард сомонї идома дорад, ки рушди ояндаи соњаро таъмин хоњад намуд. Бояд гуфт, ки кишоварзони вилоят низ ба хотири афзун намудани истењсоли мањсулот, фаровон гардонидани бозори истеъмолї ва таъмини ањолї бо мањсулоти хушсифат софдилона мењнат мекунанд. Сол аз сол афзудани њаљми мањсулоти умумии кишоварзї ва дар бозорњои хориљи кишвар мавќеъ пайдо намудани мањсулоти истењсоли дохилї аз он шањодат медињад, ки кулли кормандони соња дар шароити муносибатњои нави иќтисодї фаъолияти самаранок мебаранд. Баробари ин, вазъи имрўзаи соња ва талаботи љамъиятї таъмини сатњи баланди рушд, ба амал баровардани тадбирњои зарурї оид ба идома бахшидани таљдиди хољагињо ва корхонањои кишоварзї, инчунин ба фаъолияти њамарўза ворид намудани шаклу усулњои навро таќозо менамояд. Боварии комил дорам, ки корман-

дони соња дар иљрои ин вазифањо њиссаи худро гузошта, барои ѓанї гардонидани дастархони мардум, таъмини бозори ватанї бо мањсулоти кишоварзї, истифодаи самараноки замин ва рўёнидани њосили дилхоњ кўшиш ба харљ медињанд. Тамоми кормандони соњаро бо Рўзи кишоварзї муборакбод намуда, барояшон бахту саодат ва муваффаќиятњои нав ба нави мењнатї таманно дорам. Иди касбї муборак!

Табрики Раиси вилоят Абдурањмон Ќодирї бахшида ба Рўзи Фалак

Њамдиёрони гиромї! Бо маќсади ривољу равнаќ бахшидан ба рушду инкишофи санъати фалакхонї дар ќаламрави кишвар бо њидоят ва дастгирии Асосгузори сулњу Вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон таљлили Рўзи Фалак санаи 10 октябр ба таќвими љашнворањои мамлакат ворид гардидааст. Муддати 9 сол аст, ки мардуми киш-

вар ва кормандони соњаи фарњанг Рўзи Фалакро њамчун рўйдоди муњими фарњангї хотирмон таљлил менамоянд. Таљлили ин љашн муњимтарин рўйдоди фарњангї дар даврони соњибистиќлолии кишвар мањсуб ёфта, он дар рушди минбаъдаи санъати сарояндагї, мусиќии миллии халќї, тарѓибу ташвиќи эљодиёти бадеї ва фолклору мардумшиносї, ки аз эљодиёти бою рангини халќ сарчашма мегирад, наќши шоиста дорад. Санъатњои ќадимаи миллї, аз љумла Фалак собит месозад, ки миллати тамаддунофари тољик фарњанги бою ќадима, сабки хосаи санъати мусиќї ва сарояндагиро тўли асрњо аз насл ба насл интиќол дода, дар рушди љомеа ва болоравии маънавиёти мардум наќши амиќ гузоштааст. Дар вилоят низ бобати амалї намудани дастури Сарвари давлат љињати ташкил намудани ансамбли фолклорїэтнографии “Фалак” ва ба роњ мондани фаъолияти њунариву эљодии он бо фароњам овардани шароити мусоид тадбирњои мушаххас амалї гардиданд.

Ôåñòèâàë-îçìóí

ОШИ ПАЛАВ-ЗЕББАХШИ ДАСТАРХОНИ ТОЉИК Бегоњии санаи 5-уми октябр мењмонон ва мардуми хурду бузурги шањру навоњии вилоят бо рўњи болидаву табъи хуш ба Маљмааи фарњангию таърихии Боѓи Камоли Хуљандї маркази вилояти Суѓд љамъ омада буданд. Он рўз дар ин мавзеи зебоманзар бо маќсади ташвиќу тарѓиби фарњанги рўзгордорї, эњё ва рушди анъана ва суннатњои мардумї ва дар доираи чорабинињо бахшида ба 25-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон Фестивал-озмуни “Оши палав” баргузор шуд. Љоизи ќайд аст, ки фестивали мазкур бо ибтикори Раиси вилоят Абдурањмон Ќодирї баргузор гардид. Бино ба гуфти масъулин, бањри боз њам шавќовартару њавасманд намудани иштирокчиён имсол дар кори фестивал дигаргунињо, аз ќабили номинатсияњои «Дастони моњир», «Табаќи зеботарин ва калонтарини миллї», «Сањнача намоиши фарњангии бењтарин» ва «Дастархони бењтарин» ворид шудааст. Дар фестивали «Оши палав» имсол 36 деги ош гузошта шуда, њар як ошпаз вазифадор гардид, ки аз 6 килограмм биринљ оши палави миллї омода кунад. Ошпазони шањру ноњияњои Исфара, Истаравшан, Конибодом ва Љаббор Расулов дар алоњидагї аз 30 килограмм биринљ оши палав омода намуда, онро ба зиёда аз 1 500 нафар камбизоатон таќсим намуданд.

Раиси вилояти Суѓд Абдурањмон Қодирї бо њамроњии иштирокчиёни Машварати омўзишии адибони љумњурї ба Маљмааи фарњангию таърихии “Қалъаи Хуљанд” омада, бо љараёни омодасозии Оши палави иштирокчиёни озмун шинос гардид. Љоиз ба таъкид аст, ки дар фестивали мазкур мењмонон аз минтақањои гуногуни Тољикистон, аз љумла шањри Душанбе, намояндагони корпусњои дипломатї, ташкилотњои байналмилалї, шахсиятњои шинохта, олимону зиёиён, хабарнигорони расонањо, иштирокчиёни Машварати омўзишии адибони љумњурї ва теъдоди зиёди сокинон иштирок намуданд. Њамчунин, он рўз масъулини шањру навоњии вилоят дастархони идонаро бо тарзи хоса ороста, таомњои лазизи гуногуни миллиро пешкаши иштирокдорон намуданд. Дар гўшаи дигари маљмаа бошад, њунармандону санъаткорони шањру ноњияњои вилоят бо суруду оњангњои марѓуби хеш табъи њозиринро болида гардониданд. Кифоят Азизбоева 20 сол инљониб њамроњи шавњараш ош мепазаду дар ноњияи Зафаробод палави пухтаашон бо номи «Оши Зулфиќор» машњур аст. Ба фестивали «Оши палав» бо дастовези арзанда - ќимапалов омадаасту мехоњад, мањсули дастонашро мењмонону иштирокдорони ин чорабинии муњим низ чашида бошанд. Дар мавриди ба даст овардани ѓолибият Кифоятхон маќолеро ба забон овард, ки «Аз ту њаракату аз ман баракат» унвон дошт. Хурсандиовар он аст, ки имсол иштирокчии озмуни ошпазї духтари хонадон Зарринабону низ бо оши палави гўшти гўсфандї њамагонро шод гардонид. Зеро ин духтараки чаќќону моњир дар баробари хатми донишгоњ бо квотаи Президентї инчунин, аз падару модари худ њунари кадбонугї омўхта, дар озмун ширкат варзид. Ситорахон Юсуфова бори аввал аст, ки дар фестивали «Оши палав» иштирок карда, њунари хешро манзури тамошобинон гардонид. Ситора-

хон арўси хонадони Юсуфовњо аз Љамоати шањраки Палоси шањри Бўстон буда, њанўз аз арўсиаш се моњ нагузаштааст. Бо њидояти падарарўсу хушдоман дар номинатсияи Оши наварўси фестивал бо палави серсабзию сергўшт худро муаррифї кард. Ў шукргузор аз он аст, ки ба хонадони соњибмаърифат арўс шудааст. Дар чойхонаи «Наврўз-1»-и шањри Ќайроќќум њамарўза оши серравѓану хушмаззае мепазанд, ки ошпази номї Олимљон Ќурбонов барои мизољонаш омода мекунад. Оши хуштаъму гуворои палави чойхонаро махсусан калонсолон интизорї мекашанду баъди тановули он ба пазандааш ањсант мехонанд. Зеро ошпаз дар баробари равѓани дунбаю гўшти гўсфанд ба оши палав нахўду зира, мурчу ќароќот, сирпиёзу дигар мањсулоти хуштаъмкунандаро њамроњ мекунад. Хайём Бобомуродов бори дуввум аст, ки дар фестивали «Оши палав» иштирок мекунад. Њарчанд ў соли гузашта њамроњи таѓоиаш дар фестивал ош пухта буду њамчун ёрирасон таѓоиашро њамроњї мекард, имсол хост, мањорати худро дар палавпазї санљад. Оши палави панљакентї, ки дар зер биринљу болои он бо зарљомаву гўшту ќазї, сирпиёзу ќавурдоѓ ва зираву нахўд ороиш дода шуда буд, аз дигар палавњо фарќ мекард. Заррина Сатторова љавондухтари моњирест, ки њунари кадбонугиро аз модараш омўхтааст. Ў аз байни садњо љавондухтарони ноњияи Спитамен љуръат кардааст, ки иштирокчии фестивал бошад ва мањораташро дар ошпазї нишон дињад. Оши паловро бо равѓани гўсфанд чунон бомањорат пухтааст, ки иштињои кас ќозгир мегардад. Зарринабону њарчанд љавон аст, аммо тавассути мањорати кадбонугиаш писанди њамагон гаштааст. Ў аз синни дувоздањсолагиаш аз модар пухтани таоми миллиро омўхтааст. Аз он шод аст, ки аъзои њакамон аз байни чандин нафар љавондухтарон ўро дар ќатори нафарони ѓолиб муаррифї намудаанд. Минбаъд ин духтараки зебо кўшиш

мекунад, ки пухтани намудњои гуногуни оши палов ва дигар таомњои миллии тољикиро ба дараљаи аъло омўзад. Ôèðäàâñ Îõóíîâ - ñîêèíè íî³èÿè Ìàñò÷î³: - Оши пухтаи Кифоятхонро, ки бо номи Оши Зулфиќор машњур буду нахўрда будем, боњавсала тановул кардем. Иќрор мешавам, ки дер гоњ чунин палови бомаззаро нахўрда будам. Агар чунин намебуд, дар муддати 3-5 даќиќа ош ба итмом намерасид. Ба он кас гуфтам, ки агар гузорам ба ноњияи Зафаробод афтад, њатман ба ошхўрї меравам. Äèëáàð Ìàðà¿àáîâà –îì¢çãîð àç íî³èÿè Áîáî¿îí Fàôóðîâ: - Боѓи ба номи Камоли Хуљандии маркази вилоятро он ќадар зебову ороста дидам, ки аз тамошояш ќалби кас саршори шодиву сурур мегардад. Шиору овезањо, хиёбонњои гулпўшу гулбасар, ошпазњои моњир ва, билохира, табиати зебою афсонавии идљойро дида, пиндоштам, ки дар боѓи афсонавии Ирам сайругашт дорам. Шукргузорам, ки кишвари офтобрўяи мо гулбасар мегардад. Бошад, ки дар фазои сулњу оромї ва ободї умр ба сар барему арзандаи ин давлату миллати кўњанбунёд бошем. Êðèñòèíà Ìèðîíîâà-øà³ðâàíäè øà³ðè Ñàíêò - Ïåòåðáóðãè Ôåäåðàòñèÿè Ðóñèÿ: -Чанд рўз ќабл бо таклифи дўстони тољикам мењмони шањри Хуљанд шудам. Шањр худ санги ќиматбањоеро мемонад, ки бо таљаллияш атрофро мунаввар гардондааст. Зиёда аз ин баргузории Фестивал-озмуни «Оши палав» дар рўзи таљлили Иди забони давлатї ба њусни шањр таровати бештаре бахшидааст. Дар бораи мењмон- дўстии тољикону тољикистониён борњо шунида будем. Омадем ва дидем, ки мардуми тољик мењмондўсту мењмоннавоз будаанд. Боз дар як љо сарљамъ омада, шодиву хурсандї намудани онњо њайратамонро дучанд афзуд. Бо ин ќадар зебоиву шукўњу шањомат ва мардумдўстиву мењмоннавозї месазад, ки тољикон дар ќатори давлатњои машњури дунё љой дошта бошанд. Àòî Ìèðõî¿à, ìóîâèíè ðàèñè Èòòèôî¥è íàâèñàíäàãîíè Òî¿èêèñòîí, øîèð: - Хуљандшањрро аз пештара ободтар, мардумашро мењмоннавозу болидахотир дарёфтам.

«Оши палав» шодбош гуфта, изњор дошт, ки оши палов ё худ палав — таоми миллии тољикон ба њисоб рафта, он аз қадимулайём хўроки дўстдоштаи мардуми тољик мебошад. Имрўз дар минтақањои гуногуни вилояти Суѓд, аз љумла шањри Хуљанд чанд намуди паловпазї маълум аст. Сипас, дар вазъияти тантанавї барои иштирокчиён аз рўи номинатсияњои муайянгардида ошпазњои бењтарин ва дигар масъулин бо диплому мукофотпулињо таќдиронида шуданд. Ба иштирокчиёни бењтарини Фестивали “Оши палав” аз рўи бахшњои “Оши палави бењтарин” — 5000 сомонї (ѓолиби бахш Хайём Бобомуродов аз Панљакент), “Ошпази касбии бењтарин” – 3 000 сомонї (ѓолиби бахш Мирзобарот Рањимов аз Хуљанд), “Ошпази бењтарин байни муйсафедон” – 1000 сомонї (ѓолиби бахш Зикриё Холиқов аз Исфара), “Ошпази бењтарин байни занњои калонсол” – 1000 сомонї (ѓолиби бахш Санавбар Зоњидова аз ноњияи Љаббор Расулов), “Ошпази бењтарин байни мардон” – 1000 сомонї (ѓолиби бахш Аюб Бурњонов аз ноњияи Деваштич), “Ошпази бењтарин байни занон” – 1000 сомонї (ѓолиби бахш Кифоят Азимбоева аз Зафаробод), “Ошпази бењтарин байни домодњо” – 1000 сомонї (ѓолиби бахш Дилшод Дадобоев аз Кўњистони Мастчоњ), “Ошпази бењтарин байни арўсон” – 1000 сомонї (ѓолиби бахш Зар-рина Сатторова аз ноњияи Спитамен), “Ошпази бењтарин байни љавонписарон” – 1000 сомонї (ѓолиби бахш Қаюм Исмонов аз Конибодом), “Ошпази бењтарин байни љавондухтарон” – 1000 сомонї (ѓолиби бахш Дилноза Султонова аз шањри Гулистон), “Ошхўри бењтарин” – 2 000 сомонї (ѓолиби бахш Рустам Худойназаров аз ноњияи Бобољон Ѓафуров), “Табақи калонтарин ва зеботарини миллї” – 1000 сомонї (ѓолиби бахш шањри Истаравшан), “Сањнача, намоиши фарњангии бењтарин” – 1000 сомонї (ѓолиби бахш шањри Истиқлол), “Дастони моњир” – 1000 сомонї (ѓолиби бахш Мелибой Сатторов аз ноњияи Ашт) диплому мукофотпулињо супорида шуд. Он рўз њамагон бо шукргузорї аз даврони пуриву осоиштагї бо кўдакону ањли хонадони хеш дар ин мавзеи хушманзари таърихї-фароѓатї гаштугузор мекарданд. Рўзи баргузории Фести-

Дар санъати фалаксарої орзуву ормонњои халќ – созандагиву бунёдкорї ва њидоят ба зиндагии арзанда, намунањои бењтарину нотакрори рўњбахш, инсонњоро ба кору пайкори нек, амалњои наљиб ва нисбат ба њамдигар њалиму мењрубон гардонанда таљассум ёфтааст. Итминон дорем, ки дўстдорону алоќамандон ва санъаткорони вилоят, ањли њунару эљод љавобан ба дастгириву ѓамхорињои роњбарияти мамлакат дар самти рушди соњаи фарњанг, дар тарбияву камолоти истеъдодњои нав ва љустуљўву бозёфти бењтарин намунањои назмиву мусиќии санъати Фалак ба комёбињои арзанда шарафёб гардида, барои боз њам ѓанї гардонидани барномањои њунариву эљодї ва ба ин васила сањмгузорї дар рушд ва ободии Ватани азизамон – Тољикистони соњибистиќлол сањми назаррас мегузоранд. Рўзи Фалак барои кулли санъаткорон, алоќамандони санъати фалаксарої муборак бошад! Иди касбї муборак!

ÎØÈ ÏÀËÀ ÌÎËÈ ÒίÈÊÎÍ ÀÑÒ! Љўрабек МУРОДОВ: «Абўали ибни Сино оши паловро омода кардааст! »

Љўрабек Муродов, Њунарманди халќии Иттињоди Шўравї дар пасманзари бањсњо атрофи оши палав гуфт: Ин ѓизо моли тољикон буда, онро бори нахуст Абўалї ибни Сино омода кардааст. Љўрабек Муродов ин нуктаро дар як мањфил иброз дошта, афзуд, ки атрофи оши палов њар хел гапњо мегўянд: «Аммо ошпазњо бояд донанд, ки ин навъи таомро Сино омода карда, ин тољикист». Ў шарњ дод, ки «О-об, Ш-шолї, П-пиёз, А-аёз, Л-лањм, О-оташ, В-вед» будааст. Њунарманди халќии Иттињоди Шўравї ба ошпазњо тавсия дод, дар њар куљое-хоњ Русия, хоњ Ўзбекистон ва ё љойи дигар, ки ош пазанд, бигўянд, оши палав тољикист. Нурмуњаммад НИЁЗЇ

ОШАТ ЊАЛОЛ, ЊАМВАТАНАМ! Ѓам сарбурида шуд, ки замони дигар расид, Шодии мо ба даргањи Шамсу Ќамар расид. Фатњу кушоиш аст зи мардум њазор ранг, Бар нусрати диёр њавас мекунад Фаранг. Аз њар даре ба гўш расад бонги хуррамї, Зеро баланд шуд ба Ватан ќадри одамї. Аз Пешво расид, чунон базм офарем, Мо соњиби саодати њар рўзи кишварем. Дар боѓи њазрати Камол аз рўйи анъана Пайдост иди оши палав ѓарќи тантана. Ин оши панљакентиву ин оши Исфара, Бўйи хушаш биёварад бар љони кас фарањ. Ин ош аз Кулангиру Рўмону Пулчуќур, З-он як-ду каф агар хурї, дил мекунад њузур. Ин ош аз Деваштичу ин аз Спетамон, Фарќаш казої аст, чунонанд дилситон… Канди куњан ба оши палав њаст дилпазир, Масчоњро нигар, чї ќадар ош беназир. Оши Хуљанд аз њама ош аст хубтар? Бо ман биёву дони гурунљаш бикун назар. Оши арўс дигару оши шањи љавон, Аз оши пир хўр, набувад он зараррасон. Дар њар кадом неъмати боѓи бињишт њаст, Нону насиби мо зи хати сарнавишт њаст.

Дар Рўзи забони тољикї баргузор гардидани фестивали «Оши палав» басо рамзї буда, таљлили ин ид барои њар як тољику тољикистонї фархунда бошад. Хушњолонаву тањтидилона истиќбол намудани мардуми Хуљандшањр бори дигар собит сохт, ки тољикон мењмоннавоз буданду њастанд ва чунин мемонанд. Фестивали мазкурро муовини Раиси вилоят Анвар Яъќубї љамъбаст намуда, бори дигар њамаи мењмонону сокинони вилоятро бо Иди

вали «Оши палав» Боѓи соњили Сир саросар фарањафзо, дилнавоз, сурурангез буд. Дилњо шод, шавќњо афзун ва чењрањо шукуфон буданд. Фестивали ѓайриоддї дар сурат ва сирати мардумони мо њамчун оина таљассумкунандаи маърифат, муњаббат ва назокат буда, дар хотирњо наќш гузошт. Шоира САЛИМОВА, Маъмурахон САМАДОВА, «Њаќиќати Суѓд»

Ошат њалол, њамватанам, зўри нав бигир, Худро нишон бидењ, ба амал њам ту беназир. Сайњун надидааст чунин рўзу рўзгор, Ин гуна рўз боз расад садњазор бор. Бал садњазор сол ва з-он њам зиёдтар, Рањ ёфтан чунин бувад, эй халќи пурњунар!


²À£È£ÀÒÈ ÑÓNÄ

Шанбе, 8 октябри соли 2016

Муштариёни азиз! Оё ягон мушкилї, муаммои иљтимої ШУМОРО ташвиш медињад? “МИНБАРИ ШУМО” дар хидмати ШУМОСТ! Телефон барои иртибот: (90) 791-62-00, (83422) 2-06-55

ДУНЁ БА УМЕД ¸ õóä “Òî¿èêñîäèðîòáîíê” ÷O êàôîëàò ìåäè³àä?

Бонки миллии Тољикистон 18 майи соли равон барои се моњ маъмурияти муваќќатии «Тољик содиротбонк»-ро тањти роњба рии Мирњаёт Ёќубов таъин кард. Њадафи ин тасмим «бењтар кар дани вазъи молиявии бонк ва њи мояи пасандоздорону ќарздењони он» унвон мешавад. Аммо се моњ сипарї шуда бошад њам, баъзе муштариёни сарсону саргардонбуда ба љои пасандоз ваъдањои холї мегиранд. Њамзамон, маошро, ки на зиёда аз 200 сомонї медињанд, муштариён аз дењањои дурдаст харољоти зиёде намуда меоянду баъзан ноком бармегарданд. Кафолати пардохти пасандозњо, љуброни харољотњои зиёдатии омаду рафт ва билохир, њифзи њуќуќи шањрвандонро кї медода бошад? Чунон ки яке аз роњбарони филиали бонк иттилоъ дод, мўњлати кори маъмурияти муваќќатї боз ба се моњи дигар дароз карда шудааст. Дар урфият мегўянд: «Дунё ба умед». Мо муштариён низ умедвор њастем, ки маош ва пасандозњои худро сари ваќт мегирем. Муњаммадносири НАСРУЛЛО, ноњияи Айнї

Д

Бозор инъикосгари маданияту фарњангдории њар як шањр ва бозгўяндаи вазъи зиндагии сокинон аст. «Панљшанбе» яке аз бозорњои калон ба њисоб меравад, ки дар кўчаи Шарќ љойгир аст ва ба ин бозор мардум барои харидани чизњои лозимї ва бештар, озуќаворї меоянд. Фурўшандагони сари роњ, ки барои ёфтани ризќу рўзии хеш ба фурўхтани кашничу шибит, шалѓамча, тухму њасибчањо, себу ангур, помидору бодиринг, тарбузу харбуза, обњои ташнашикан ва яхмосу дигар намуди мањсулоте, ки ба мардум зарур аст, ба пайроњаи кўчаи Шарќ ва гирду атрофи бозори «Панљшанбе» ба фурўш мебароранд.

Њамаи ин як тараф, вале як чиз боиси тааљљубам гардид: партовгоње, ки дар назди гузаргоњи зеризаминии кўчаи Шарќ ва даруни љўйбори он љо буд, ба ќавле, њусни кўчаи Шарќро коста мегардонад. Дар кўчае, ки одамон бисёр рафтуо менамоянд, ин партовгоњ бештар зарар дорад. Дар ваќти бо ин кўча роњсипор шудан бењтар аст, ки нафас нагирї, то аз бўи бади партов ва «мењмонон»-и гирди он - пашшачаю хомўшак дањону биниат пур нашавад. Наход масъулин ин манзараро набинанд?! Ба масъалаи тозагии бозор, ба танзим даровардани бозори сарироњї, танзими воситањои наќлиёт, ки ба сифати таксї хизматрасонї мекунанд, диќќати махсус зоњир намудам. Маълум гардид, ки фурўшандагон бе пўшидани либоси ягона дар ќади роњи мошингузар, дар њавои гарм бе риояи ќоидањои

Д

санитарї мањсулоти зудвайроншавандаро ба фурўш баровардаанд. Мушоњидањо нишон медињанд, ки фурўшандагони сари роњ нисбат ба њаёт ва саломатии истеъмолкунандагон бепарвоянд. Вагарна дар гармии њаво ва ифлосињои дохили љўйбор, ки бўи ѓализи он ба машом мерасад, мањсулоти ѓизоиро ба

АР шафати роњи мошингарди Хуљанд - Ѓафуров ду бозори калонтарини вилояти Суѓд - «Сомон» ва «Атуш» љой гирифтааст, ки њамарўза гаштугузори мардуми зиёд дар ин бозор ба назар мерасад. Мусаллам аст, ки дар урфият «бозорро оинаи шањр» мегўянд ва њар касе мењмони вилоят мегардад, сараввал аз љойњои љамъиятї, аз љумла мавзеъњои таърихиву истироњатї, бозор ва макони саёњатии вилоят дидан намуда, бо фарњангу маданияти мо ошно мегардад. Аммо агар ягон манзараи њузнангез ба чашми мењмонон бархўрда монад, ба фарњанги шањрдории мо чї гуна бањогузорї мекарда бошанд? Ин бори аввал нест, ки дар хусуси масоили бемасъулиятиву беинтизомии ронандагони воситањои наќлиёт дар роњи мошингузар ва бепарвоии пиёдагардон нисбат ба њаёти худу дигарон бисёр мавод омода ва нашр намудаем. Вале, ба ќавле, боз њамон Ањмади порина... Бархе аз ронандагони наќлиёти мусофиркашон ба љойи таваќќуф намудан дар истгоњњои пешбининамуда дар ќади кўчае, љойњое, ки истодан ќатъиян манъ аст, истода, бо ин амалашон ба наќлиётњои дигар монеа эљод менамоянд. Дар ин хусус бо чанде аз ронандагон њамсўњбат шуданї будем, вале онњо аз посух додан саркашї намуданд.

фурўш намегузоштанд. Одамоне, ки бо ин кўча роњсипор мешаванд, рўи худро турш намуда, мегузаранду лекин ба љое ё ба касе мурољиат намекунанд. Ё шояд мурољиат карда бошанд? Њама кор аз бепарвоии мо рух медињад, зеро мо њама шоњиди маданияту рафтори имрўзаи љамъият њастем. Дар кўча-

њои назди бозор ќуттињои партов гузошта нашудааст, лекин дар Регистони бозори «Панљшанбе» 4-5 адад ќуттии партов њаст. Агар масъулин ќуттињои партовро ба љойњои лозима мегузоштанд, шояд имрўз њар гуна чизњои нолозим дар кўчаю даруни љўйбор «манзил намегирифтанд»? Партовгоње, ки дар боло зикр намудем, бештар барои он диќќатамонро љалб намуд, ки дар он љо гузаргоњ вуљуд дорад ва одамон бештар бо њамон роњ рафтуомад мекунанд. Наход инсон болои партов роњ равад? Кай ин муаммоњо њалли худро меёфта бошанд? Хуљанд яке аз шањрњои зеботарину кўњантарини Тољикистон ба шумор меравад. Вале ин зебогињои шањрро партовњои сари роњ ва дохили љўйборњои кўчаи Шарќ ва атрофи бозори «Панљшанбе» албатта коњиш медињад. Ваќте ки дар бозор гаштугузор менамоед, дар њар як ќадами гузоштаатон сари роњ ќуттии яхмос, сигор, њар гуна коѓазпорањо, ќуттињои полиэтиленї ба назар мерасанд. Муаммои дигар дар роњњои бозори марказии шањр норасоии ќароргоњи наќлиёт барои ронандагон мушкилоти зиёд пеш меорад. Дар атрофи бозори «Панљшанбе» њамагї 2 ќароргоњ расман фаъолият мебарад, ки ѓунљоиши он хеле мањдуд аст. Чї хеле ки ќонуни бозор та-

Íà¥ëè¸ò âà ïè¸äàãàðä

ÁÎÇ ²ÀÌÎÍ À²ÌÀÄÈ ÏÎÐÈÍÀ…

Масъалаи дигаре, ки боиси ташвиш гардидааст, ин истифода накардани роњи зеризаминї аз љониби пиёдагардон њангоми гузаштан ба самти бозорњои «Атуш» ва ё баръакс аст. Бо вуљуди он

ки роњи зеризаминї барои бехатарии њаракати наќлиёт ва пиёдагардон сохта, мавриди бањрабардорї ќарор гирифта бошад њам, то њол њастанд нафароне, ки нисбат ба љони худ ва бе-

РЕКЛАМА ДАР КЎЧА Ё ДОЃЕ БА ЊУСНИ ШАЊР? чўбњои барќї, деворњои бино ва муассисањо, њатто заминњоро низ барои эълонпањнкунї табдил додаанд. Ба назари мо, эълондињандагон шиори "Баманфиат истифода кардани њар порчаи замин"-ро наѓзакак њалќа бар гўш карда, бањри амалї гардидани ин шиор талош доранд. Агар ин њолат давом ёбад, бим аз он дорем, ки ба тани одамон низ эълонњо часпонида мешавад. Ваќтњои охир ягона љое, ки дар он овезањои эълонро намебинед, ин тани инсонњо аст. Боз як љињати масъаларо дар мавриди эълон бояд ќайд намуд, ки шањрвандон, яъне эълондињандагон њангоми часпонидани эълон бояд ба инобат гиранд, ин мўњлати эълон аст, зеро эълонпањнкунандагон эълонњоро дар љойњои гуногун мечаспонанду ќисмати онро ба боду борон месупоранд. Аз ин љост, ки баъзе эълонњои аллакай ањамияти худро аз даст дода, тоза карда нашудааст ва ин зебогии њамон љойро халалдор месозад. Барои расидан ба бењбудї дар ин љода шањрдоронро мебояд, ки њаддиаќал дар мавзеъњои серо-

e-mail: h_sugd@mail.ru www.hakikati-sugd.tj

Минбари ШУмо!

ДАР “ПАНЉШАНБЕБОЗОР”-ТОЗАГИРО НИГОЊ ДОР!

Âàúäà áà ìàîø?

АР љањони муосир, ки муносибатњои иќтисодиёти бозоргонї хеле дар ављ аст, љойгоњи тарѓибот ва ташвиќоти молу мањсулот ва дигар ашёву объектњо хеле ташаккул ёфтааст. Ин њолат дар гирду атрофи Хуљандшањр низ ба дараљае ташаккул ёфта, њатто аз меъёр њам гузаштааст. Эълону рекламањое, ки дар кўчањои шањр мебинем, касро батааљљуб оварда, дар баробари ин дар баъзе њолатњо мањзун мегардонад. Сањарї ба донишгоњ омадам. Пеш аз он, ки аз дари донишгоњ дароям, эълонеро, ки дар назди дари донишгоњ насб шуда буд, дида, њайрон шудам. «Продаётся 2-х комнатная квартира со всеми удобствами..." Аљабо! О, дўстони азиз, ин љо донишгоњи олї аст ва он љое, ки эълон насб кардаанд, дари факултет аст, на ин ки тахтаи эълонњо. Агар гузаратон ба истгоњи Универмаг афтад, ба сутунњои ин истгоњ як чашм андозед, аз тарзи часпонидани эълону рекламањо табъатон "болида" мегардад. Эълон болои эълон. Роњата ёбу ќандата хўр... Ин гуна њолатњо хеле зиёданд. Имрўз эълондињандагон эълонњоро њар куљо, чї тавре ки хоњанд, мечаспонанд. Танаи дарахт, сим-

№ 120 (17645)

3

Áîçãàøò áà ìàâç¢ú

ќозо мекунад, талабот пешнињодро ба вуљуд меорад. Аз ин вазъияти баамаломада шахсони ба истилоњ, «гурги борондида» истифода бурда, худсарона ќароргоњњои ѓайрирасмї ташкил намуда, бо пулситонии ѓайриќонунї машѓул њастанд. Ин мушкилот дар давлатњои мутараќќї низ ба назар мерасад. Вале дар он мамлакатњо муаммои љойдошта ба нафъи давлат њал гардидааст. Дар кишварњои хориља таъсиси ќароргоњњои зеризаминии замонавї роњи њалли ин мушкилот гардида, маблаѓи он ба хазинаи давлат равона мегардад. Тибќи наќшаи куллии шањрсозї, дар шањри Хуљанд бунёди чунин ќароргоњњои замонавї пешбинї шудааст. Аммо намедонем, ки ин наќша кай амалї мешуда бошад. Дар вилоят наќлиёти шахсї тамоюли зиёдшавї дорад, ки ин вазъ талабот ба ќароргоњњоро дучанд менамояд. Мебояд ин масъала сари ваќт њалли худро ёбад. Вагарна њаракати наќлиёт дар маркази вилоят боз њам хавфноктару ташвишовартар хоњад шуд. Нодир ТУРСУНЗОДА, «Њаќиќати суѓд»

хатарии њаракати роњ беэътиборї зоњир намуда, аз љойи дилхоњашон роњро убур мекунанд. Оид ба ин масъала мо фикру андешаи бархе аз пиёдагардонро, ки аз роњи зеризаминї истифода набурда, љони худ ва ронандаро зери хатар мегузоранд, сўњбат намудем. Дар сўњбат аксари онњо арз доштанд, ки гўё саросемаанду аз гузаргоњи зеризаминї гузаштанро хуш надоранд, аз ин лињоз аз роњи асосии мошингузар гузаштанро авлотар медонанд. Масъулини Бозрасии давлатии автомобилї мегўянд, ки бо вуљуди андешидани чорањои маъмурї њамоно дар самти њаракати воситањои наќлиёт ва пиёдагардон мушкилот љой дорад. Худсарона гузоштани воситањои наќлиёт дар љойњои мамнўъбуда њамоно бештар ба чашм мерасанд. Риоя накардани ќоидањои њаракати роњ чи аз љониби ронандагон ва чи аз љониби пиёдагардон боиси зиёд шудани садамањои наќлиётї гардидааст. Дар нўњ моњи соли 2016 дар вилояти Суѓд њамагї 241 садамаи наќлиётї рух дода, дар натиља 246 нафар љароњат бардошта, 107 нафари дигар ба њалокат расиданд. Аз ин рў, њар як шањрванд дар ин љода масъулияти бештар эњсос намуда, љони худу дигаронро дар хатар нагузорад. Бояд андешаи онро кунад, ки оќибати кораш бо чї анљом меёбад? Рустам ТУРСУНЗОДА

Бунёди Ќасри фарњанг, чойхонаи замонавї, мактаби нав дар дењаи Хишт хона ва чандин корхонаю биноњои хурду калони таълимию фарњангї дар солњои Истиќлолияти давлатии Тољикистон симои ноњияи Аштро куллан аз љињати озодагию ободї ва зебої дигаргун сохт. Мардуми ноњия миннат дории худро ба Асосгузори сулњу Вањдати миллї – Пешвои миллат, Прези денти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон иброз намуда, ќавл доданд, ки дар иљрои наќшањои ободкорию созандагии Пешвои миллат Эмомалї Рањмон камари њимматро сахт баста, бањри ободии диёр сањмгузор мешаванд.

ВИЉДОНАМОН РОЊНАМОИ КОРЊОИ ХУБ БОШАД! дам дар масофаи нисбатан ба њам наздик тахтањои махсуси эълонпањнкунанда сохта, барои эълоновезӣ танњо нуќтањои мазкурро муќаррар намоянд ва дар дигар љойњо часпонидани эълонкоғазњоро, ки њусни он љойњоро халалдор месозанд, мамнўъ эълон кунанд. Њамчунин, барои пурра амалї намудани ин пешнињод тариќи ВАО, хоса телевизион ва радио ба самъи истиќоматкунандагон маълумотњо пешнињод намоянд.

Албатта, бо навиштани як маќола њама мушкилињоро њал карда намешавад. Мо то андозае аз баъзе мушкилот ёдовар шудем, бо умеди он, ки баъди хондани ин мавод дар замири хонандагон њисси масъулиятшиносї зиёд мешавад. Умед бар он дорем, ки дар бартарафсозии муаммоњои дар боло зикршуда њам истиќоматкунандагон ва њам масъулон бетарафї зоњир намекунанд. Љањонгир МИРСАЛИМОВ

Афсўс, аз байн чанд рўз нагузашта, дар атрофи Ќасри фарњанг ва чойхонаи нав њар хел партовњо зиёд гардида истодааст. Гирду атроф, роњравњо пур аз пўчоќи писта буда, касро хеле ба хиљолат мегузорад. Њатто, рўбандањо ба дод омада мегўянд, ки тоза кардани боќимондањои сигору нос ва пўчоќи писта нињоят душвор аст. Аз ин лињоз, дар канори майдончањои варзишї, ќадди кўчаю роњравњо, гирду атрофи Ќасри фарњанг ва муассисањои таълимї сандуќњои партов гузоштан шарт ва зарур аст! Соли 2016 - Соли ободии дења, мањалла ва шањрак буда,

мардуми бофарњангу зебоипарасти ноњия муњити зисти худро тозаю обод ва пок нигоњ доштанашон зарур аст. Мо бояд фаромўш накунем, ки Пешвои миллат, мўњтарам Эмомалї Рањмон ба ташаббусњои мардуми ноњияи Ашт бањои баланд

додаанд. Њамеша ба ин бањои арзанда сазовор мондан ќарзи виљдониамон бошад. Ва мо бояд дар шукуфоии Ватан њисса гузорем. Ниёзмуњаммади ИБРОЊИМЗОД, сокини ноњияи Ашт

Масъули сањифа Нодир ТУРСУНЗОДА


²À£È£ÀÒÈ ÑÓNÄ

Шанбе, 8 октябри соли 2016

¯îìåà âà çàìîí

Таљрибаи сулњи тољикон дар љањон машњур гашта, аз азалияти тинати сулњхоњонаи халќи тољик шањодат медињад, ки соли оянда 20-солагии Иди вањдатро таљлил менамоем. Ташкилкунандагони нобасомонињо дар кишвар-собиќ аъзои ЊНИТ, ки гунањкорони асосии љанги шањрвандї дар Тољикистон буданд, гарчанд аз љониби Президенти кишвар бахшида шуда буданд, ба Ватани азизашон хиёнат карданд. Имрўз вазъияти љањони муосир таќозо менамояд, ки тамоми давлатњо ва ташкилотњои байналмилалї бо фаъолияти террористї ва экстремистї муборизаи оштинопазир баранд, на бо љинояткорони махсусан хавфноке, ки гуноњашон исбот гардида, ба маќсади сар тофтан аз љавобгарии љиноятї дар давлатњои мухталиф паноњ бурдаанду паноњгоњи сиёсї мехоњанд. Хоинони миллат пас аз ин ќадар хиёнатњо боз фитнаљўї ва носипосї намуда, тибќи суханњои ғаразљўёнаи Стив Свердлов-муњаќќиќи масоили Осиёи Марказї дар созмони байналмилалии Human Rights Watch дар љаласаи САЊА, ки рўзи 19 сентябр дар шањри Варшава баргузор гардид, бо эътироз ва норозигї аз боздошт ва њабси аъзоёни собиќ ЊНИТ худро њамчун хешовандони дастгиршудагон шуморида, иштирок намудаанд. Ин эътирозчиён на хешовандон, балки шарикон ва сарварони амалњои љинояткоронаи ЊНИТ мебошанд. Ин гурўњи кўрнамак аз гузаштњо ва шароити муњайё намудаи давлат носипосї намуда, маќсади бо роњи зўроварї сарнагун сохтани њукумати ќонуниро доштанд ва имрўз аз поймол гардидани њуќуќњои худ сухан меронанд. Бояд таъкид сохт, ки паноњгоњи сиёсї ба шахсоне дода мешавад, ки дар давлати худ зери фишор ќарор доранд, на ба шахсоне, ки то содир намудани љиноят дар давлати худ озодона фаъолият намуда, баъди исботи гуноњашон дар амалњои террористї фирор кардаанд. И.ЉАББОРОВ, мудири кафедраи њуќуќшиносии Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Ғ афуров

e-mail: h_sugd@mail.ru www.hakikati-sugd.tj

4

È¿ðî÷è¸íè Ñóäè è¥òèñîäèè âèëîÿòè Ñó˜ä

Îáóíà-2017

ÌÓÁÎÐÈÇÀ ÁÎ ÒÅÐÐÎÐÈÇÌ ÎØÒÈÍÎÏÀÇÈÐ ÀÑÒ!

Дар замони соњибистиќлолї Љумњурии Тољикистон бо сарварии Асосгузори сулњу Вањдати миллїПешвои миллат, мўњтарам Эмомалї Рањмон ба муваффаќиятњои назаррас ноил гардид.

№ 120 (17645)

Музоядаи №168 оид ба фурўши амволи ба њабс гирифташуда мансуб ба ќарздор, ки барои таъмин намудани иљроиши вараќаи иљрои Суди иќтисодии вилояти Суѓд тањти №2-296/2016, К-239/2016 аз 3 августи соли 2016 оид ба аз њисоби Хољагии дењќонии “Бењбуд”-и ноњияи Зафаробод ва Оќилов Саидобид ба фоидаи ЉДММ ТЌХ “Нексигол-Молия”-и шањри Хуљанд рўёнидани 26320,38 сомонї маблаѓи ќарз ва 526,40 сомонї харољоти судї 30 сентябри соли 2016 ба молу мулки ќарздор аз љониби иљрочии Суди иќтисодии вилояти Суѓд ќарор дар бораи ба њабс гирифтани молу мулк ќабул карда шудааст.

Њарфи мо њам шўълае аз офтоби мењан аст! Рўзномаи вилоятии «Њаќиќати Суѓд» - нашрияи Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Суѓд дар тарѓибу ташвиќи сиёсати Њукумати Љумњурии Тољикистон, дастуру њидоятњои Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти мамлакат, супориш ва ќарору њадафњои созандаи Раиси вилоят, инъикоси дастовардњои Истиќлолияти давлатии Тољикистон ва њаёти иќтисодиву иљтимоии кишвар, аз љумла вилояти Суѓд сањми амиќ ме-

гузорад. «Њаќиќати Суѓд» соли 2017 низ њафтае се маротиба - рўзњои сешанбе, панљшанбе ва шанбе нашр гардида, аз њаёти сиёсиву иќтисодї ва иљтимоии вилоят, кишвару хориљи он маводњои љолиб интишор карда, робитаро бо Шумо, хонандагони азиз густариш мебахшад.

Ба рўзномаи «Њаќиќати Суѓд» ќабули обуна барои соли 2017 оѓоз гардид. Обуна дар шўъбањои шањриву ноњиявии КВД «Почтаи тољик» ва идораи рўзнома (шањри Хуљанд, мањаллаи 20, бинои 35, «Кохи матбуот», ошёнаи 4-ум) тариќи наќдї ва ѓайринаќдї бе мањдудият ќабул карда мешавад.

Нархи обуна барои 1 сол њамагї 80 сомонї аст. Индекси обуна: 68894.

Барои гирифтани маълумоти иловагї бо телефонњои 2-06-55 (идораи рўзнома) ва 6-39-74 (КВД «Почтаи тољик») мурољиат намоед.

Аз эътибор соќит * Шиносномаи техникии манзили истиќоматї воќеъ дар шањри Бўстон, кўчаи ба номи М.Горкий, хонаи 6, њуљраи 1, ки дар асоси шартномаи хари дуфурўш аз 12 сентябри соли 1997, тањти ф-4Д804, ки аз љониби Идораи давлатии нотариалии шањри Бўстон ба номи Сатторов Абдурашид Аб дуѓафурович номнавис шудааст, бинобар гум шу данаш, аз эътибор соќит дониста шавад. *Номаи камоли ТТС№0007401, ки соли 2002 макмактаби маълумоти њамагонии №5 ба номи 20-солагии Истиќлолияти Тољикистони шањри Хуљанд ба ХолиХолиќов Абдумавлон Абдуманонович додааст, бинобар гум шуданаш, аз эътибор соќит дониста шавад. *Дафтарчаи имтињонотие, ки соли 2013 До нишкадаи политехникии Донишгоњи техникии То љикистон ба номи академик М.Осимї, факултети информатика ва энергетика ба Шарипов Иброњим

Зафарљонович додааст, бинобар гум шуданаш, аз эътибор соќит дониста шавад. * Гувоњномаи донишљўие, ки соли 2010 Дониш гоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон, факултети бањисобгирї ва андоз ба Норов Парвин Толибович додааст, бинобар гум шуданаш, аз эътибор соќит дониста шавад. *Гувоњномаи донишљўие, ки соли 2014 Дониш гоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон F афуров, факултети санъат ба Њайдаров Фарњод Толибович додааст, бинобар гум шуданаш, аз эъ тибор соќит дониста шавад. *Дипломи ДТК№0011635, ки соли 2006 Коллељи тиббии шањри Хуљанд бо ихтисоси кори умуми тиббї ба Њољибоев Рањимљон Исобоевич додааст, бинобар гум шуданаш, аз эътибор соќит дониста шавад.

Музоядаи №168 дар асоси моддаи 54-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи истењсолоти иљро” 18-уми октябри соли 2016, соати 10:00 дар бинои Суди иќтисодии вилояти Суѓд (њуљраи кории иљрочиёни суд дар шањри Хуљанд, кўчаи К.Хуљандї №181а) барпо мегардад. Иштирокчиёни музояда аз рўзи нашри эълон оид ба барпошавии музояда то соати 10:00, 18-уми октябри соли 2016 дар суроѓаи дар боло зикргардида ба ќайд гирифта мешаванд. Маълумоти иловагиро метавонед, аз иљрочиёни Суди иќтисодии вилояти Суѓд ё бо телефони (83422) 6-65-99 дастрас намоед.

È¿ðî÷è¸íè Ñóäè è¥òèñîäèè âèëîÿòè Ñó˜ä

Музоядаи №169 оид ба фурўши молу мулки манќули ба гарав гузошташуда, ки барои таъмин намудани иљроиши истењсолоти иљро тањти №47/4 аз 12 июли соли 2016 аз рўи вараќаи иљрои Суди иќтисодии вилояти Суѓд тањти №2-140/2016, К-154/2016 аз 30 майи соли 2016 оид ба аз њисоби љавобгарон Fаниев Фирдавсхон Маъсудович, Сатторов Абдурањмон Рауфович ва Fаниева Мавсума Ањматовна ба фоидаи филиали ЉСК «Агроинвестбонк» дар шањри Хуљанд рўёнидани 1143,61 доллари ИМА ва фоизњои њисобшуда 507,07 доллари ИМА, љамъ ба маблаѓи 1650,68 (як њазору шашсаду панљоњ) доллару (шасту њашт) сенти ИМА баробар ба 12539 (дувоздањ њазору панљсаду сиву нўњ) сомонї ва 250,78 сомонї бољи давлатии пардохтшуда аз њисоби фурўши амволњои манќули ба гарав гузошташуда мувофиќи рўйхати амволњои ба гарав гузошташуда замимаи №1 ба шартномаи гарави амволи манќул аз 27 феврали соли 2014 бо роњи дар савдои оммавї дар маљмўъ бо арзиши 2475 доллари ИМА мутаносибан бо асъори миллї дар рўзи савдо ба роњ монда шавад. Ба серванти гуламок- истењсоли СССР, шифонер (љавон)- истењсоли СССР, оинаи нилгуни тамѓаи «Самсунг», зертахтаи оинаи нилгун, ќолини 4х7- истењсоли Белорус, дивани пањлўдор, ДВД- тамѓаи «Самсунг», рангаш сиёњ, оинаи нилгун- тамѓаи «Самсунг», зертахтаи оинаи нилгун, мошинаи љомашўї- тамѓаи «Белка», мошинаи чокдўзї-тамѓаи «Чайка», мошинаи чокдўзии дастакї, Овердлок, дари байнињуљрагї -5 адад, гармкунаки газии истењсоли Эрон, миз бо 4 адад курсии нишаст (пласмасї), кати тахтагин, 2 адад мизи миллї аз љониби иљрочиёни Суди иќтисодии вилояти Суѓд ба њабс гирифта шудааст:

БЮЛЛЕТЕНИ ХАРИДИ ДАВЛАТ B

ÁÀ ÒÀÂÀ¯¯¡²È ÌÎËÐÀÑÎÍÓ ÏÓÄÐÀÒ×ȨÍ! Äàúâàòíîìàè èøòèðîê äàð îçìóíè õàðèä

Комиссияи муштараки озмуни хариди Бахши Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон дар вилояти Суѓд (шањри Хуљанд, кўчаи академикњо Раљабовњо-55, тел: 6-35-79) ва ташкилоти Харидор довталабони салоњиятдорро барои иштирок дар озмунњои хариди номгўи зерини мол, кор ва хизматрасонї, ки дар як давр гузаронида мешавад, даъват менамояд:

Музоядаи №169 18 октябри соли 2016, соати 9:00 дар бинои Суди иќтисодии вилояти Суѓд (њуљраи кории иљрочиёни суд дар шањри Хуљанд, кўчаи К.Хуљандї №181а) бо тартиби пешбининамудаи моддањои 54-56-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи истењсолоти иљро” барпо мегардад. Иштирокчиёни музояда аз рўзи нашри эълон оид ба барпошавии музояда то соати 9:00, 18 октябри соли 2016 дар суроѓаи дар боло зикргардида ба ќайд гирифта мешаванд. Маълумоти иловагиро метавонед, аз иљрочиёни Суди иќтисодии вилояти Суѓд ё бо телефони (83422) 6-65-99, 6-64-99, 6-28-91 дастрас намоед. Òàñ³å³:

1. Довталабон барои гирифтани њуљљатњои тендерї ва маълумоти иловагї дар бораи тендер метавонанд, ба маќоми Ваколатдор ба суроѓаи дар боло зикршуда мурољиат намоянд. 2. Довталабоне, ки хоњиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани њаќќи бебозгашт њуљљатњои тендерии худро дар лифофањои мўњр кардашуда ба суроѓаи дар боло зикршуда то ваќти дар сутуни «Сана ва ваќти кушодани лифофањо» муайяншуда пешнињод намоянд. Мўњлати муќарраршуда мўњлатест, ки баъди анљоми ваќт аз довталабон пешнињодот ќабул карда намешавад. 3. Лифофањо бо пешнињодњои довталабон аз љониби комиссияњои муштарак тибќи тартиби муќарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон њуќуќ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд. ÒÀѲŲ: Бахши Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон дар вилояти Суѓд хабар медињад, ки дар даъватномаи иштироки озмун №1913S/5-995, ки дар рўзномаи «Њаќиќати Суѓд» аз 1 октябри соли 2016, №117 нашр шудааст, санаи кушодани лифофањо 10 октябри соли 2016 хонда шавад.

United Nations Development Programme KHUJAND AREA OFFICE Mirkholikov st., Building 2A, Jamoat H. Usmon, B. Ghafurov District, Sughd,Tajikistan Phone: (+992) (34 22) 4 62 49, 4 61 99 Email: procurement.tj@undp.org

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Представительство офиса Программы Развития ООН (ПРООН) в Худжанде объявляет о продаже следующих инвентарей: цистерна – 7,8 тонн, подъемник для автомобилей, калорифер

²À£È£ÀÒÈ ÑÓFÄ Нашрияи Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Суѓд Индекси обуна 68894

Ознакомиться с состоянием инвентарей возможно 13 октября 2016 года, с 9:00 до 17:00 по следующему адресу: 8-й микрорайон, бывшая санатория «Фирдавс» и офис ПРООН в городе Худжанде. Все заинтересованные лица могут присылать свои предложения до 18 октября 2016 года до 12.00 по адресу ул. Мирхаликова 2А, дж. Унджи, Бабаджан Гафуровский район. Контактное лицо для дополнительной информации Рухшед Раджабов — 93 9999056 (№ тел). Пожалуйста, укажите на конверте «Продажа», который должен быть запечатан. Участник должен указать полное Ф.И.О, адрес, контактные номера и предлагаемую сумму в таджикских сомонах. Стартовая цена цистерны 5000 сомони.

Соли 1980 ба муносибати 50-солагии таъсисёбиаш рўзномаи “Њаќиќати Суѓд” (“Њаќиќати Ленинобод”) бо ордени “Нишони Фахрї” сарфароз гардидааст Рўзнома дар Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон тањти № 0171/рз ба ќайд гирифта шудааст

Ба фурўш баровардани молу мулки њабсшуда, яъне 24 230 кг пахтаи хоми навъи якуми њосили соли 2016 мансуб ба Хољагии дењќонии «Умаралї Ќурбонов»-и шањри Конибодом, ки дар рўзномаи «Њаќиќати Суѓд», №116 (17641) аз 29 сентябри соли 2016 дар музоядаи №160 (лоти №1) эълон шуда буд, иљрочиёни Суди иќтисодии вилояти Суѓд аз барпошавии ин музояда( музоядаи №160 (лоти №1) даст мекашанд, чунки 3 октябри соли 2016 Хољагии дењќонии «Умаралї Ќурбонов»-и шањри Конибодом ба пуррагї маблаѓи ќарзашро пардохт намудааст.

È¿ðî÷è¸íè Ñóäè øà³ðè Õó¿àíä Музоядаи такрории №61 оид ба савдои оммавї, ки барои таъмин намудани иљроиши истењсолоти иљро тањти №157/9 аз 25 апрели соли 2016 рољеъ ба иљровараќаи Суди шањри Хуљанд аз 10 декабри соли 2015 оид ба рўёнидани маблаѓи ќарз ба андозаи 185580,49 сомонї аз њисоби амволи ба гарав гузошташуда – манзили истиќоматї воќеъ дар шањри Хуљанд, мањаллаи 12, бинои 18, њуљраи 77 аз њисоби ќарздор Љўраева Љанатой Абдуѓафоровна ба фоидаи ЉДММ ТАЌХ «Матин» дар шањри Хуљанд, ки аз љониби иљрочиёни Суди шањри Хуљанд ба њабс гирифта шудааст:

Музоядаи такрории №61 8 ноябри соли 2016, соати 15:00 дар бинои Суди њарбии гарнизони Хуљанд (шањри Хуљанд, кўчаи Д.Рањимова, бинои №2 «а») бо тартиби пешбининамудаи моддањои 39 ва 41-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ипотека» барпо мегардад. Иштирокчиёни музояда аз рўзи нашри эълон оид ба барпошавии музояда то соати 14:00, 8 ноябри соли 2016 аз тарафи иљрочиёни Суди шањри Хуљанд дар суроѓаи дар боло зикргардида ба ќайд гирифта мешаванд. Маълумоти иловагиро метавонед, аз иљрочиёни Суди шањри Хуљанд ё бо телефони (83422) 5-30-50 дастрас намоед.

Ñàðìó³àððèð Ìóõòîð ÀÁÄÓËËÎÅ Суроѓа ва телефонњои идора: 735700, шањри Хуљанд, мањаллаи 20, бинои 35 КВДК “ Кохи матбуот ” ошёнаи 4 - ум Ќабулгоњ - 2-06-54, муовини сармуњаррир - 2-06-53, шўъбаи мактубњо, эълонњо, мурољиат ва ќабули шањрвандон - 2-06-55

Рўзномаи “Њаќиќати Суѓд” ба хотири гуногунандешї навиштањоеро низ интишор мекунад , ки хилофи аќидаи њайати тањририя њастанд . Идораи рўзнома барои мазмуни эълону рекламањо масъул нест.

Њуруфчин Раъно Юсуфова Веростор Маъруфљон Њомидов Рўзнома дар маркази компутерии “Њаќиќати C уѓд” омода ва дар ЉДММ “Хуросон” чоп шудааст. Навбатдори шумора: Рафоат МЎЪМИНОВА

Адади нашр 5400 нусха Супориши №

№120  

ҲАҚИҚАТИ СУҒД №120

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you